Текст
                    Българско-руски
речник
Бол тар ско-русский
словарь


Речникът съдържа около 13000 дума. Съставителите са се постирали да дадат по възможност най-актуалната лексика на съвременния български език, като са включили минимално количество думи от остарялата и книжна лексика. Турцизмите, които имат съответен български еквивалент, също не са включени в речника. При подбора на обществено- политическата, научно- техническата, военната, медицинската и спортната терминология съставителите са се ръководели от по-честата употреба в съвременния български език. Речникът е предназначен преди всичко за учениците от горная курс на средните политехнически училища, но ще бъде полезен и за всички, конто изучават руски език в курсове и самостоятелно. РЕДАКЦИЯ ЕЗИКОЗНАНИЕ И РЕЧНИЦИ ПРИ ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО
В. В. ТАТАРОВА М. А. ЛЕОНИДОВА А. К. КОШЕЛЕВ БОАГАРСКО - * русскиИ СЛОВАРЬ Второе издание София 1976 Издательство- НАУКА И ИСКУССТВО б. РУССКИЙ 6
В. В . ТАТАРОВА М. А . ЛЕОНИДОВА А. К. КОШЕЛЕВ БЪАГАРСКО— РУСКИ РЕЧНИК Второ издание Ж София 1976 Издател'стпо НАУКА И ИЗКУСТВО бул. РУСКИ 6
7 ПРЕДГОВОР Настоящият Българско-руски речник е предназначен преди всичко за учениците от горния курс на средните политехнически училища, но ще бъде полезен и за всички, конто се интересуват от руски език и го изучават в кур сове и самостоятелно. За рус* кия читател речникът също може да бъде на първо време полезно помагало при изучаването на български език. Основната цел на речника е да служи като помагало при превод от български на руски език и при активного овладяване на основния лексически състав на съвременния руски език, необходимо за устно общу- ване и преразказване на текстове от средня трудност. Поради мал кия обем на речника съставителите са се пости- рали да отразят в него по възможност най-актуалната лексика на съвременния български език, като са отделили минимално внимание на остарялата и книжна лексика. Незначително място заема и лексиката, отразяваща специфики явления от бъл- гарския бит, за конто няма съответствия в руски език. Турциз- мите, конто имат съответен български еквивалент, също не са включени в речника. При подбора на обществено-политиче- ската, научно-техническата, военната, медицинската и спортната терминология съставителите са се ръководели от употребител- ността й в съвременния български език. Думите с характеристика нар (народно) се отнасят към интердиалектната лексика, каквато често може да се срещне в произведенията на художествената литература и в разговорния език. При съставянето на речника са използувани следните ое- новый лексикографски източници: 1. Речник на съвременния български книжовен език. Гла- вен редактор акад. Ст. Романски, том I—III, С., БАН, 1955— 1959. 2. Български тълковен речник. Л . Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров, С., 1955.
Пргдговор 3. Българско-руски речник. Второ издание. Сава Чукалов С., 1957. 4. Болгарско-русский словарь. С . Б. Бернштейн, М., 1953. 5. Краткий болгарско-русский словарь. М . Йотов, Н. Н. Пономарева, М., 1959. 6. Карманный болгарско-русский словарь. Трето издание. М. А . Леонидова, М., 1964. Освен посочените източници използувани са и други руски тьлковни и двуезични речници. Основната проблема при съставянето на вески речник е про- блемата за словника, която е много по-сложиа при съставяпето на малые речник. Съставителите на този речник срещнаха сери- оэна трудност при подбора на необходимата лексика поради об- стоятелството, че въпросът за лексическия минимум в български език не е още разработен. Също така л и пев ат и каквито и да било данни за честотността на българските лексеми. Поради всичко това трудно е да се разчита на обективността на прилага- ли те критерии при подбора, к а то се из л из а само от субективното чувство за актуалност и употреба. Съставителите искрено са се стремили да сведат до минимум тази субсктивност. Като предлагат на вшшанието на читателите своя пръ? опит за съставяие на учебен българско-руски речяик, автор и те са далеч от мисълта, че тяхпата работа е лишена от недоста- ть ци. Те ще приемат с благодарност всяка конструктивна кри- тика и молят читателите да изпращат св опте бележки и предло- жения на адрес: София, бул. «Руски», No 6, Дъ ржав ио изд а- телство «Наука и изкуство». Разпределението па авторската работа по букви е, както ел едва: В. В. Татарова от А до К включително, М. А. Леони- дова от Л до П (предвиждам), А. К . Кошелев от П (предговор) до Я включително. От съставителите
СТРУКТУРА НА РЕЧНИКА ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО МУ 1. Речникът е построен по'строга азбучна система, като всяка дума е дадена обикновено като отдел на речникова статия, изключвайки ортографичнитё варианта на думата, а също така словсобразователните дублета, конто могат да бъдат дадени със запетая в една статия, ако не нарушав ат азбучния ред, например: марксистки, маркси ́ чески патриоти ́ чен, патриоти ́ чески яеш, пеша и др. Така са дадени и възвратните глаголи — включват се в ста- тията на изходния глагол без частицата се. Вътре в речниковата статия основната дума (ако тя не е разделена с паралелки) (||) се замени със знака тилда (~). При наличие на паралелки в думата тнлдата замени тази част на думата, конто е до пара- лелките, например; проже ́ кция ж демонстра ́ ция фи ́ льма; сеа ́ нс м; първа от 10 часа пе ́ рвый сеа ́ нсв10часо ́ в. сто ́ кIIажтова ́ р м; промышленной промтова ́ ры мн. В нзразн, в които се среща дума, равна на частта до пара-» ле л ките, нс се нише тилда, например: дава Ц м несв, . , товане ми дава мира ́ это не оставляет мепи ́ в поко ́ е. Предлозите, части ците, съюзите и междуметиятз не се за- менят с тилда. 2. Думите-омонимн се отделят в самостоятелни статин и се отбелязват с римски цифр и, например: кръст3мкрестя... кръст II м поясни ́ ца ́ ж> та ́ лия ж, по ́ яся... 3 Заглавната българска дума и целнят руски текст са сиабденй с ударения ́ . 4. След знака ́ ромб (<>) се поместват фразеологичппте еди- ни од със съответните им руски еквпваленти. 5. Различайте значения на българската дума се отбелязват с получерна арабски цифр и с точка. След цифрата се дава или куренвна бележка прея (преносно). ирон (ирони ́ чно) и т. и., пли пък значението се уточнява посредством посочени сизоними или
Структура на речника 10 съчетаемост, конто са дадени с курсив в кръгли скоби, например: ли ́ раж1.музли ́ ра ж; 2. (на трамвай) трамва ́ йная дуга ́ . 6. След руската дума може да бъдат дадени пояснения на руски език, необходима за руския читател, например: онеправда ́ вам. . .лиша ́ ть кого ́ -л прав (несправедливо). 7. Илюстративните примера, конто се дават при думата, имат за цел да уточнят значението или да разкрият обема му. 8. Синонимните еквиваленти на превода се дават със запе- тая, а по-далечните отсенки на значението — с точка и запетая. 9. Ако някоя българска ду ́ ма се употребява само в словосъ- четаиия, словосъчетанията се дават след двоеточие при същата дума, например: азотното ́ ров:~завод заво ́ д азотноту ́ ковых удо- бре ́ нии. 10. Съществително. Сыцестви тел ните имена, конто имат само форма за множествено число (р1игаИа Тапйнп), се дават с бележ- ка само мн. Бележката мн показва, че съществителното се упо- требява по-често в множествено число, например: хриле ́ само мн жа ́ бры, -бермн. Сыцествителните имена, конто се употребяват само в един- ствено число, се дават с характеристика без мн, например: борови ́ нка ж черни ́ кабезмн,ж... При руското съществително име шпацирано се дават па- дежи ите фор ми, конто представляв ат отклонение от общите пра- вила или съдържат редуване на съгласните или гласните и т. н.» за да се улесни българският читател. Дублетните падежни форми се дават отделно със съюза и, например: вене ́ цПя анат,десна ́ , мн д ёсны,д есен.д ёснам,ж. , . бе ́ легм 1.шрамм;2. след, -а иразгсле ́ ду и следа ́ , 11. Прилагателио. При руските прилагателни, конто имат кратки форми, образувани посредством бегли гласим, или имат подвижно ударение, се дават и кратките форми шпацирано, на- пример: пъстър пёстрый, п ёстр, -стр а ́ , -стро ́ ипёстро. При притежателните прилагателни се дават родовите окон- чания, например: а ́ гнешк || и 1. ягнячий, -ь я, -ье... Сравнителна степен на прилагателните се дава( ако има фа- нетични промени, например: ... молодо ́ й сравн ст моло ́ же...
11 Структура на речника 12. Глагол. Двувидовите глаголи се съпровождат с бележка несв и св, а руските им еквиваленти се дават посредством накло- нена черта, например: апели ́ рамнесвисв...вэыва ́ ть/возва ́ ть... Ако в руски език има форма само от един вид, това се отбе- л язва съответно с бележка св или несв. а ́ хвам несв а ́ хать. . . а ́ хнасва ́ хнуть, бхнуть. . . Руските глаголи, чието спрежение представлява трудност за учениците поради наличие на редуване и изменение на ударе- нието, а съшо така и всички иепродуктивни глаголи, се съпро- вождат от форми за 1 и 2 лице едипствено число, а в случай на необходимост и за 3 лице множествено число, даде ́ ни шпаци- рано, например: обхо ́ ждам несв 1. обходйть, -о ж у ́ ,-о ́ дишь... би ́ га||мнесв1.бежа ́ ть, бегу ́ , бежи ́ шь, бегу ́ т. .. При нетематичните глаголи се дава цялата парадигма. Минало време и повелително наклонение се дават, ако има промяна в ударението или особеностй при образуването. Когато в речниковата статия има ня колко глагола от един и същ клас, конто се различават само по приставимте, грамати* ческата характеристика се дава само веднъж, например: огради ́ св огороди ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ д и ш ь; загороди ́ ть. Безличните глаголи и глаголите, конто се у потребив ат най- место в 3 лице, имат съответна бележка само 3 л или 3 я. Останалите части на рента ням ат никакви особеностй в лек- сикографската им обработка.
12 СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА .............. I иц 1—1 ............ ■ <ш» а& анат авиация анатомия без доп без дополнение безл безлично биол биология бот ботаника букх буквално в И я. X . динителек падеж еле виж вметн- вметиата дума воен военен въпр въпросително в съчет в сочетание разл знак в различии значе* НИЯ ъальоз гальовно геогр география геол геометрия гл глагол 2отз готварски грам. граматика <7 н д. и . дателен падеж диал диалектна дума ед единствено число ез еэинезнание ж женски род эки железопътен тер- мин зоол зоология и др. и други( пк экономически тер- мин прок иронично пет история канц канцелярски тер- мин като същ като същест- вително кпиж книжовнд дума Л лице мест лично (место- имение) м мъжки род мат математика мед медицина лежд мсждуметие мест местоимение* мин минало време мк множестве- но число мор морско дело луз музика луз инструмент музикален инструмент нар народна дума нарек наречие неизм неизменяема неодобр дума неодобрител-* по неопр неопреде- лително (ме- стоимение) ненревод непреводимо неся несвършен вид на гла- гола нес/сл несклоняема дума обшсн обикновено 0'6 остров оетар остаряла дума относ относително (местоимение^ шприц отрицателно п падеж РОЗ повелители» наклонение
13 Списък на съкращенията погов подигр поговорка подигравателно поет поетична дума показ показателно (ме- стоимение) полит политика послов пословица припр.п. предложен падеж предл предлог пренебр пренебрежитедна дума арен преноско значе ние прит притежателно (местоимение) прич причастие рИр.п. родителем падеж разг разговорна дума ругателна дума с средой род св свършен вид на глагола сел-стоп селскостопански термин спец специален термин спорт спортен термин термин шегов шеговито юр юридически термин срасн ст сравнителпа счет степей счетоводсн събир термин събирателио съотв съответно съчет съчетание т. п. тям подобна теите.п. творителен театр падеж театрален термин техн техника търг търговски търж термин тържествено умал умэлително фам фамилиарно физ физика фин финансов 1 ер мин фот фотографски хим термин химия ч. число числ чнслително яме шахм шах матен
БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА 14 Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии о Ий Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ ь Юю Яя
15 август аIсъюза,но;азчета,атой слуша я читаю, а он слу ́ - тает; зад къщата имаше градина, а в градината — беседка позади до ́ ма был сад, а в саду ́ — бесе ́ дка; искам да кажа, а не смея хочу ́ сказа ́ ть, но не сме ́ ю, а!IIмежда!;а,товаетой!а, это он!; а, спомням си! а, вспо ́ мнил! а Ш частица а; къде беше до- сега, а? где ты был до сих по ́ р, а? абе ́ ! межд эй! абе, какво сто се изплашили? эй, вы! чего ́ стру ́ сили? абитурие ́ нт м абитурие ́ нт м> выпускник, -а ́ м (сре ́ дней школы), абитурие ́ нтка ж абитурие ́ нт* ка,рмн-ток,жвыпуск* ни ́ ца ж (сре ́ дней шко ́ лы). абонаме ́ нт м подписка ж; або- неме ́ нт м. абонаме ́ нт |[ ен подписно ́ й; або- неме ́ нтный; ~ио издание (на съчиненията на писатели и др.) подписно ́ е изда ́ ние (сочине ́ ний писателей и т.п .); ~ на карта (зацикъл от кон- церта) конце ́ ртный абоне- ме ́ нт. абона ́ т м абоне ́ нт м; (на вест- ница и др.) подпи ́ счик м. дбонйрам (се) несв и св 1, або- ни ́ ровать(ся), -рую(сь); 2. подпи ́ сывать(ся) / подпи- са ́ ться), -п и шу ́ (сь), -пи ́ * шешь(ся);щесеабони» рам за българската енцикло- педия я подпишу ́ сь на бол- га ́ рскую энциклопе ́ дию, абсолве ́ нт м студе ́ нт-выпуск- ни ́ к, -а ́ ,м. абстрахи ́ рам се несв и св абстра- ги ́ роваться, -руюс ь (от чего ́ - л), абсци ́ са ж мат абсци ́ сса ж. аванга ́ рд м 1. воен аванга ́ рд м; 2. прен аванга ́ рд; комунисти* ческата партия е ~ на ра- ботническата класа коммуни- сти ́ ческая па ́ ртия явля ́ ется аванга ́ рдом рабо ́ чего кла ́ сса; съветската култура е ис~ тински на световната про- гресивна култура сове ́ тская культу ́ ра явля ́ ется действи ́ - тельным аванга ́ рдом миро- во ́ й передово ́ й культу ́ ры;<>в а в аванга ́ рде; Съветският съюзев а на борците за мир в целия свят Сове ́ тский Союз идет в аванга ́ рде бор- цо ́ взамирвовсёмми ́ ре, авантюристи ́ чен 1. (за филм, роман и др.) авантю ́ рный; 2. (за постъпка, план и др.) авантюристи ́ ческий, ава ́ рия ж ава ́ рия ж. а ́ вгуст м а ́ вгуст м; през ~ ние
авиатор ще заминем на море в а ́ вгу- сте мы уе ́ дем на мо ́ ре. авиа ́ тор м авиа ́ тор м, ле ́ тчик м. акнацио ́ н ц си авиацио ́ нный; на база авиацио ́ нная ба ́ за. авиа ́ ция ж (въздухоплаваче; въздушна флота) авиа ́ ция ж; гражданок а ~ гражда ́ нская авиа ́ ция; геенна ~ вое ́ нная авиа ́ ция; транслортка тра ́ нспортная а в на ́ ция. авиоба ́ за ж авиаба ́ за ж. аэиобо ́ мба ж авиабо ́ мба ж. окотрансно ́ рт м авнатра ́ ис- лсрт м. явли ́ га ж иволга ж. автобу ́ смавто ́ бусж;дасекд- чимна~ася ́ демте в г.кто ́ - бус; (вце) слизат-з ли (от ~ а)? вы. схо ́ дите (с авто ́ буса)?; оги- вамсиудомае~яе ́ ду домо ́ й авто ́ бусом (на авто ́ - бусе); през целця път тряб- гаше да стоим прави в ~ а в автобусе нам пришло ́ сь стоя ́ ть всю доро ́ гу/ автобу ́ суекавто ́ бусный; ~ на спирка авто ́ бусная остано ́ в- ка; нме ели заме на послед- яата ~ иа спирха мы схо ́ дим на коне ́ чной авто ́ бусной оста- но ́ вке. автогра ́ фм авто ́ граф м автома ́ т м. 1. автома ́ т л; теле- фо ́ н-л это ма ́ т;говоряот~а говори ́ ть (звони ́ ть) из* авто- ма ́ та; 2. воен (шмайзср) авто- ма ́ т; 3. прен (за човек) авто- ма ́ т. автоматам у еа 1. автомати ́ чес- кий; 2. автомати ́ чный; ~ на писал ха автору ́ чка, р мн -ч ек,ж. автомоби ́ л м автомоби ́ ль м, ав- томаши ́ на ж; брониран ~ броневи ́ к, -а ́ ,м. автомоби ́ л цен автомоби ́ льный; ~ на гума автомоби ́ льная ши ́ - на; ей завод автомоби ́ ль- ный завод; ~ ен транспорт автомоби ́ льный тра ́ нспорт, а ́ втор м 1. (на литературно произведение^ научен труд, изобретение и др.) а ́ втор м; ~ на проекта а ́ втор прое ́ кта; 2. разг (извъриштел на не- що) инициа ́ тор м. авторите ́ т м авторите ́ т я; имам ~ име ́ ть авторите ́ т. автостра ́ да ж автостра ́ даж (специа ́ льная дорога для ма ́ с- сового и бы ́ строго двао/се ́ ния автомоби ́ лей). аге ́ нтмаге ́ нт я; търговски ~ торго ́ вый аге ́ нт; таен ~ сек- ре ́ тный сотру ́ дник; шпио ́ нм. агита ́ тор ж агита ́ тор м. агитационен агитацио ́ нный; ~ плакат'агитацио ́ нный плака ́ т, агита ́ ция ж агита ́ ция ж; на- гледна ~ нагля ́ дная агита ́ - ция; прсдизборна ~ пред- вы ́ борная агита ́ ция; занима- вши се с ~ вести агита ́ цию, акти ́ ровать, -рую.
17 а ́ збдчеЯ агити ́ рам несв и св агити ́ ро- вать, - р у го/ сагитировать (кого ́ -л). аги ́ тпункт м агитпу ́ нкт м. а ́ гве с ягненок, -ика,мн ягня ́ та, -я ́ т, м; някъде блесше —* где-то бле ́ ял ягнё- нок; ние се грижехме за малките ~ та мы уха ́ живали за ма ́ ленькими ягня ́ тами. я ́ гяешк || и 1. ягня ́ чий, -ь я, •ье; а вълна ягня ́ чья шер- сть; ~ о месо молода ́ я бара ́ - нина; ~ о лечено жа ́ реный бара ́ шек; 2. бара ́ шковый; калпак от ~ а кожа бара ́ ш- ковая ша ́ пка. аго ́ ния р/с аго ́ ния ж, агреси ́ в || ен агресси ́ вный; ~ на война агресси ́ вная война ́ . агре ́ сия ж агре ́ ссия ж. агре ́ сор м агре ́ ссор м. агрикулту ́ ра ж агрикульту ́ рам, агробиоло ́ г м агробио ́ лог лг. агроно ́ м м агроно ́ м л/. адм1.ад,прваду ́ ,м; прен ад (тяжёлое душе ́ вное состоя ́ ние)} в душата ми е ~ адвдуше ́ ; ад кнпи ́ тьвду- ше ́ , в груди ́ ит.п. адресм1.а ́ дрес, мн -а ́ , м\ дай- те ми асида ́ йте мне ваш а ́ дрес; 2. прен а ́ дрес; учени- ците поднесоха ~ на клас- ния си ръководител ученики ́ поднесли ́ а ́ дрес кла ́ ссному ру- ководи ́ телю; 3. прен по ~ (на някого) по а ́ дресу (ко- 2 Б'мгарсьр'рускк речник ч го ́ - л); това беше казано по мой~э ́ то бы ́ ло ска ́ зано по моему ́ а ́ дресу; 4. прен разг сбъркалм сте ~ а попа ́ ли (об- рати ́ лись) не по а ́ дресу^ адреса ́ нт м (подател на писмо, телеграфа и др.) адреса ́ нт м. адреса ́ т м (полу чател на писмо9 те леграм а и др.) адреса ́ тм; колетът бсше връчен на ~ а посы ́ лка была ́ вручена ́ адре- са ́ ту. адрес || ен а ́ дресный; ~ на кни- гаа ́ дресная кни ́ га;~нобю- роа ́ дресный стол. адреси ́ ра || м несв и св адресо- ва ́ ть, -сую (что-л! куда ́ -л! кому ́ -л); ще ~ м пратката за института я адресу ́ ю посы ́ л- ку в институ ́ т; всички писма ́ ~ йтедоменевсепи ́ сьма ад- ресу ́ йте ко мне. адюта ́ нт м адъюта ́ нт ле. аерога ́ ра ж аэропо ́ рт л:, аэро- вокза ́ лм. аеродру ́ м м аэродро ́ мм. аеролла ́ н м аэропла ́ н м, само- лёт м, аеросни ́ мка ж аэрофотосъёмка, рмн-мок,ж,сни ́ мок, •м к а, м с самолёта. аз лич мест я. а ́ збука ж 1. алфави ́ тм,а ́ збука ж; руска ~ ру ́ сский алфа- ви ́ т;2.прена ́ збука; та на комунизма а ́ збука коммуни ́ - зма; ф Морзова ~ а ́ збука Мо ́ рзе. а ́ збуч Ц ен 1. алфави ́ тный, а ́ з- \
бабучник 13 бучный; по ~ ен ред в алфа- вйтном поря ́ дке; 2. прен а ́ з* бучный; <> ~ на истина а ́ з* бучная и ́ стина. а ́ збучник м а ́ збучный указа ́ тель м. азербайджа ́ нец м азербайджа ́ - нец,*нца,м. азиа ́ тец м азиа ́ т л/. азиа ́ тка ж азиа ́ тка,рмн-ток, азотнота ́ ров: ~ завод заво ́ д азотноту ́ ковых удобре ́ ний. ай межд, ыл, ах; ай, порязах си пръста! ай, поре ́ зал себе ́ па ́ лец!; ай, бедната, какво ли се е случило с нея? ах, бе ́ д* ная, что с ней случи ́ лось?; ай че хубаво! ах, как кра* си ́ во! академи ́ к м акаде ́ мик м (деист* вйтельный член Академии на#к). ака ́ ция ж ака ́ ция ж; бяла бе ́ лая ака ́ ция. акваре ́ л м 1. (водна ́ бои) аква- ре ́ ль ж; портреты беше на* рисуван с ~ портре ́ т был напи ́ сан акваре ́ лью; 2. (кар* тина, нарисувана с водна ́ бои) акваре ́ ль. аклами ́ ра||мнесв и св приве ́ т* ствовать, -с т в у ю (несв са* мо в мин); народы горещо ~ше космонавтите наро ́ д го* рячо ́ приве ́ тствовал космо* на ́ втов. аклиматиза ́ ция ж акклиматиза ́ - ция ж. аклиматизи ́ рам нем и св акклц* матизи ́ ровать, «р у ю; се акклиматизи ́ роваться, ако ́ съюз е ́ сли; ако искан/, да отидем на кино е ́ сли хо ́ чешь, пойдём в кино ́ ;е ́ сли бы; ако бях го видя л вчера, аз бих го попитал за това е ́ сли быяви ́ дел его ́ вчера ́ , я спро* си ́ лбыего ́ об этом; ако и (да) хотя ́ , хоть; аз ще на* правя това, ако и да нямам време я это сде ́ лаю, хотя бы мне бы ́ лоо ́ чень не ́ когда; ако само е ́ сли то ́ лько; ако само гова е причината, не бнва да се отказвате от лътува- нето е ́ сли ужа ́ то то ́ лько при- чи ́ на, то вам нельзя ́ отка ́ зы- ваться от пое ́ здки; ами ако ае ́ сли; ами ако закъснееш, какво да правя? а е ́ сли ты опозда ́ ешь, что мне тогда ́ делать*; ако може е ́ сли мо ́ ж- но; ако може да се каже е ́ сли Кю ́ жно сказать; ако ли не в проти ́ вном слу ́ чае. авомпаниме ́ нт м аккомпане- ме ́ нт м. уомпани ́ ра||мнесви свак- компани ́ ровать, -р у ю/сак- компани ́ ровать (ком у ́ - л!, на чсм-л); аз винаги и ́ ~м на пианото я всегда ́ ей ак- компани ́ рую на роя ́ ле; тя ще вц акомпанира она ́ вам сак- компани ́ рует. ако ́ рдIммузакко ́ рдм\ ф за* ключителен ~ заключи ́ тель ный акко ́ рд. акорд И м\ ла сде ́ льно; ра*
19 акция ботя на ~ (на парче) рабо- тать сде ́ льно. акордео ́ н м аккордео ́ нм. акорди ́ рам несв и св настра ́ и- вать/настро ́ ить (музыка ́ ль* ный инструме ́ нт). акордьо ́ р м настро ́ йщик м. акроба ́ т м акроба ́ тя. актм1.акт де ́ йствие с, посту ́ пок, -пка,м\2.акт (докуме ́ нту обвинителен ~ обвини ́ тельный акт, обви- ни ́ тельное заключе ́ ние;~за •> раждане акт рожде ́ ния; 3. театр акт, де ́ йствие; пиеса в четири ~ а (действия) пье ́ - са в четырёх а ́ ктах; годи шеи ~ в училище годи ́ чный акт шко ́ лы. акти ́ вIм1.акти ́ в ле; профсъю- эен ~ профсою ́ зный акти ́ в; партиен ~ парти ́ йный ак- ти ́ в; 2. прен акти ́ в;товае~ на цели я колектив э ́ то акти ́ в всего ́ коллекти ́ ва. акти ́ вIIмсчетакти ́ вм;~ът иадвишава пасива акти ́ в пре- выша ́ ет пасси ́ в. активиза ́ рам несв и св активизи ́ - ровать, -р у ю (кого ́ -л)\ тря- бва да ~ е заводския колек- тив за срочно изпълнение на плана на ́ до активизи ́ ро- вать заво ́ дский коллекти ́ в для выполне ́ ния пла ́ на в срок. актри ́ са ж актри ́ са ж. акту а ́ лЦенактуа ́ льный; ~ ей въпрос актуа ́ льный вопро ́ с; цис говорихме на те* ми мы разгова ́ ривали на ак* .уа ́ л.оные те ́ мы. актьо ́ рмактёрм. акумула ́ тор м аккумуля ́ тор м. а кумуля ́ ция ж 1* физ аккуму- ля ́ ция ж; 2. ик накопле ́ ние с (капита ́ ла). акура ́ т || ен (за човек) аккура ́ т- ный, исполни ́ тельный, ис- пра ́ вный; опря ́ тный; то ́ чный, то ́ чен,-чиа ́ ,-чио;(за предмет и действие) тща ́ - тельно сде ́ ланный; ~ на ра- бота тща ́ тельно сде ́ ланная (аккура ́ тиая) рабо ́ та. аку ́ стика ж аку ́ стика ж\ лоша ~ плоха ́ я аку ́ стика; ~ та на концертната зала е добра аку ́ стика конце ́ ртного за ́ ла хоро ́ шая. акце ́ нтм1,акце ́ нт м, ударе ́ - ниес;2.вы ́ говор м, произ- ноше ́ ние с; тя говори руски счужд~опа ́ говори ́ тпо ру ́ сски с иностра ́ нным ак- це ́ нтом; О ние слагаме ~а (ударението) на този въпрос мы де ́ лаем акце ́ нтнаэ ́ том вопро ́ се. а ́ кция I ж I. воен опера ́ ция ж; въоръжена ~ вое ́ нная опе- ра ́ ция; партизанският отряд се готвеше за въоръжена ~ партиза ́ нский отря ́ д гото ́ вил- сяквое ́ нной опера ́ ции; 2. кампа ́ ния ж\ ~за събиране на вторички суровини кампа ́ - ния по сбо ́ ру утильсырья ́ ; ~ за мира кампа ́ ния борь- бы ́ за мир.
а ́ кция а ́ кци||яIIжфина ́ кция ж; ~ите на стоманения тръст прегьрпяха крах а ́ кции, стально ́ го тре ́ ста потерпе ́ ли крах. ала ́ съюз а, но; одна ́ ко; ф ези- кът кости няма, ала кости троши послов язы ́ к без ко* сто ́ й»ако ́ сти дроби ́ т; язы ́ к не стрела ́ , а уязвля ́ ет; щях да дойда, ала дъждът ми по- пречи я пришёл бы, одна ́ ко до ́ ждик мне помеша ́ л. алаба ́ ш м корнепло ́ д м (похо ́ ж на бр&квц). албу ́ м м злъббм м. алгебрйчен алгебраи ́ ческий; <•* сборник алгебраи ́ ческий сбо ́ рник. алегоря ́ чен аллегори ́ чный; ино- сказа ́ тельный; ~ разказ ал- легори ́ чный расска ́ з. И ́ лен а ́ лый; ярко-кра ́ сный; ~ о цвете а ́ лый цвето ́ к;~изна- мена а ́ лые знамёна. ала ́ яжалле ́ я ж; градинска ~ алле ́ яса ́ да. алина ́ яжабза ́ ц(вте ́ ксте зако ́ - нов и други ́ х юриди ́ ческих докуме ́ нтов). алкохо ́ л м алкого ́ ль м. ал ко холи ́ к м алкого ́ лик м. алпине ́ ум ас альпина ́ рий м. алпиня ́ ст м альпини ́ ст м. алтммуз1.альт, -аи-а ́ (го ́ - лос), м; певицата имаше (при- тежаваше) прекрасен ~ пе- ви ́ ца облада ́ ла прекра ́ сным а ́ льтом; 2. альт (музыка ́ ль- ный инструме ́ нт). алумя ́ ниев алюми ́ ниевый; ~ и съдове алюми ́ ниевая посу ́ да; лъжички алюми ́ ниевые ло ́ жки. алумя ́ ний м алюми ́ ний м\ съ- дове от посу ́ да из алюми ́ - ния. а ́ лчен а ́ лчный: ~ за пари а ́ лч- ныйкде ́ ньга ́ м(доде ́ нег); жа ́ дный, -ден, -диа ́ , -днокнажи ́ ве; па ́ дкий, -докнаде ́ ньги (до де ́ нег), амбала ́ ж м упако ́ вка ж, упако ́ - вочный материа ́ лм. амбала ́ ж || ен упако ́ вочный; на хартия обёрточная (упа- ко ́ вочная) бума ́ га. амбицио ́ зен 1. амбицио ́ зный ос- тар} напо ́ ристый, насто ́ йчи- вый; 2. честолюби ́ вый. амбиция ж 1. стремле ́ ние с, напо ́ ристость ж; 2. амби ́ ция ж, честолю ́ бие с. амбула ́ нт || ен подвижно ́ й, бро- дя ́ чий; '•'-'на търговия тор го ́ * вля на лотка ́ х;у ́ личная тор- го ́ вля. аме ́ ба ас амёба ж. америка ́ нмбязьж. амйIсъюзразга,нои;по ведь; ами сега. . . а тепе ́ рь...; ами аз какво да правя? но что же мне де ́ лать?; ами нали ти казах но ведь я же тебе ́ сказа ́ л; ами че ну, да; ами че зная ли? да почём я зна ́ ю? амй II частица Е (за потвърж- дение) да, коне ́ чно; тука ли бяха? — тука, ами они ́ бы ́ ли здесь? — бы ́ ли здесь, коне ́ ч*
21 Л1*ИЙи 1.1СДС1 но; 2. (за израз на недове- рие, отричане, съ мнение) как не так! как бы не так! как раз!; ще се върне ли ско- ро? — ами, ще се върне, има да чакаш он ско ́ ро вер- нётся? — как раз ско ́ ро его ́ не уви ́ дишь. амни сти ́ рам несв и св амнисти ́ - ровать, -р у К). амнистия ж амни ́ стия ж. амони ́ к м хим аммиа ́ км. амплоа ́ а амплуа ́ нескл, с, кнализи ́ рам несв и св анализи ́ - ровать, -рую/проа ́ нали- зи ́ ровать (что-л). акалити ́ ч || ен аналити ́ ческий; ~на геометрия аналити ́ чес- кая геометрия; ~ен строй на езика аналити ́ ческий строй языка ́ . анало ́ гия ж анало ́ гия ж. анасо ́ нманисм. анато ́ мия ж анато ́ мия ж. ангажимснт м обяза ́ тельство с; договорённость ж; не взе- маме върху себе си никакая не берём на себя ́ ника- ки ́ х обяза ́ тельств; нямаме нет у нас договорённости, ангажи ́ рам несв и св 1. нани- ма ́ ть / наня ́ ть, найм у ́ , наймёшь, мин на ́ - нял, -ла ́ ,иа ́ няло,-ли (на рабо ́ ту); ~ работници нанима ́ ть рабо ́ чих; 2. за- ка ́ зывать/заказа ́ ть,-кажу ́ , •ка ́ жешь (предвари ́ тель- но), брони ́ ровать, -р ую/ заброни ́ ровать; ~ място (би- лет) брони ́ ров.ать/забр они ́ - ровать ме ́ сто (биле ́ т). анги ́ на I ж мед-1 . (възпаление на сливиците) анги ́ на ж, горлова ́ я анги ́ на; 2» пек- торис грудна ́ яжа ́ ба. анги ́ на II ж (вад намучен плат) вид бума ́ жной тка ́ ни. ане ́ мия ж ане ́ мия ж, малокро ́ - вие с. анке ́ та ж анке ́ та ж\ провеж- дам ~ проводи ́ ть, -о жу, -бдишь анке ́ ту. анома ́ лия ж ано ́ ма ́ лия ж, анса ́ мбъл м анса ́ мбль м.\ вока- лен и танцов ~ анса ́ мбль пе ́ сни и пля ́ ски. анте ́ на ж анте ́ нна ж; прием а- телна ~ приёмная анте ́ нна; стайна ~ ко ́ мнатная анте ́ нна. анти ́ ка ж 1. антиква ́ рная вещь ж\2.мижпренразгхит- рец, -а ́ , м, ловка ́ ч, -а ́ , м. антифаши ́ ст м антифаши ́ ст л, антифаши ́ стк 1] и антифаши ́ ст- ский; ~и лагер антифаши ́ ст- ский .ла ́ герь; ~о въстание антифаши ́ стское восста ́ ние, антони ́ мманто ́ ним м. антра ́ кт м антра ́ ктм;в в антра ́ кте; през време на во вре ́ мя антра ́ кта. антре ́ с прихо ́ жая, -ей,ж; пере ́ дняя, -ей,ж. антрополо ́ г м антрополог, м. анули ́ рам несв и св аннули ́ ро- вать, *р у ю; договор ан- нули ́ ровать догово ́ р. ао ́ рист м ерам ао ́ рист ль апандиси ́ т м мед аппендици ́ тл.
Лпар&п 22 апара ́ тIмаппара ́ т (прибо ́ р} м; телефонен ~ телефо ́ нный ап* пара ́ т; фотографски ~ фото- графи ́ ческий аппара ́ т; <> на- учен нау ́ чный аппара ́ т (кни ́ га и др.). апара ́ т II м аппара ́ т м (сотру ́ д- ники); административен ~ администрати ́ вный аппара ́ т, апартаме ́ нт м кварти ́ ра (от- дельная), ж; ~ от две стаи, кухня и баня кварти ́ ра из двух ко ́ мнат с ку ́ хней и ва ́ н- ной; ~ът е обзаведен уютно кварти ́ ра обста ́ влена ую ́ тно, апа ́ шмапа ́ ш м, хулига ́ нм, вор. мн -ы, -о ́ в,м,жу ́ лик м. апе ́ л м призы ́ в м, воззва ́ ние с, обраще ́ ние с; ~ към народа призы ́ вкнаро ́ ду. апелати ́ в || ен апелляцио ́ нный; ~ен съд апелляцио ́ нный суд; ~на жалба апелляцио ́ нная жа ́ лоба. апели ́ рам несв и св 1. апелли ́ ро- вать, -рую(якому ́ -л, к че- м$-л),взыва ́ ть/воззва ́ ть, воз* зову ́ , -зовёшь(кко- му ́ -л, к чему ́ - л/о чём-л) при- зыва ́ ть/призва ́ ть; ние ~е за справедливост мы взыва ́ ем справедли ́ вости; 2. юр апел- ли ́ ровать (на реше ́ ние), пода- ва ́ ть, - даю ́ , - даёшь жа ́ лобу в вы ́ сшую инста ́ н- цию на реше ́ ние ни ́ зшей/об- жа ́ ловать, -л у ю реше ́ ние, апетйт м 1. аппети ́ т м; голям ~ большо ́ й аппети ́ т;лош~ плохо ́ й аппети ́ т; вълчи ~ во ́ лчий аппети ́ т; добър ~! прия ́ тного аппети ́ та! ~ът ид- ва през време на ядене аппе- ти ́ т прихо ́ дит во вре ́ мя еды ́ ; 2. прен жела ́ ние с, стремле ́ - нием; ~ите на колонизатори- те аппети ́ ты колониза ́ торов, аплодйрам несв и св аплоди ́ ро- вать, -р у ю / зааплоди ́ ро- вать (кому ́ -л); ~ артистите аплоди ́ ровать арти ́ стам. аплоднсме ́ нти мн (ед аплодис- ме ́ нт м) аплодисме ́ нты, мн (ед аплодисме ́ нт м) буряот~бу ́ ря аплодис- ме ́ нтов. апри ́ лмапре ́ льм;диесе първи ~ сего ́ дня пе ́ рвое апре ́ - ля; на първи ~ пе ́ рвого ап- ре ́ ля; през ~ в апре ́ ле; в на- чалото (в средат а, в края) на ~ в нача ́ ле (в середи ́ не, в конце ́ ) апре ́ ля. ара ́ бин м ара ́ бм. арби ́ тър м арби ́ тр м. аргуме ́ нт м 1. аргуме ́ нтм,до ́ - вод м; привеждам ~ и приво- ди ́ ть, -ожу ́ ,-о ́ дишьдо ́ - воды; 2. мат (независима променлива величина) аргу- ме ́ нт. ареста ́ нт м заключенный като същ, м. аресту ́ вам несв и св аресто ́ вы- вать / арестова ́ ть, -сту ́ к» (ког о ́ - л). ариерга ́ рд м арьерга ́ рд м. аритме ́ тика ж арифме ́ тика ж. арме ́ нец м армяни ́ н, мн ар- ми ́ не, -я ́ н. м.
23 атыти ́ рам а ́ рмияжа ́ рмия ж\ Съпетска ~ Сове ́ тская Армия; паметник на Сьветската ~ па ́ мятник Сове ́ тской Армии; служа в — та служи ́ тьва ́ рмии; прен ~ на трудещите се а ́ рмия трудя ́ щихся. арога ́ нтен де ́ рзкий, де ́ рзок, -з ка ́ , -з к о, наха ́ льный; ~ отговор де ́ рзкий отве ́ т, арома ́ т м арома ́ т м, благоуха ́ - ние с, прия ́ тный за ́ пах ле; ~ на момина сълза арома ́ т ла ́ ндыша. артериосклеро ́ за ж мед арте- риосклеро ́ з ле; той заболя от ~ он заболе ́ л артериоскле- ро ́ зом. арти ́ кул м вид ле, сорт това ́ ра ле; ~за широка употреба то- ва ́ р широ ́ кого потребле ́ ния, артилёрия ж артилле ́ рия ж\ полска (тежка, противоаеро- планна) ~ полева ́ я (тяжё- лая, зени ́ тная) артилле ́ рия, арти ́ ст м арти ́ ст ле; заслужил ~ на републиката заслу ́ жен- ный арти ́ ст Респу ́ блики, археоло ́ г м архео ́ лог ле. архи ́ вмархи ́ в ле; ~ на съпро- тивата архи ́ в со противи ́ тель- ного движе ́ ния. архите ́ кт м архите ́ ктор ле. архитекту ́ ра ж архитекту ́ ра ж, асансьо ́ рлелифтле;~ътсе качва лифт поднима ́ ется; ~ът слиза лифт спуска ́ ется; ~ ът работи лифт рабо ́ тает; ~ът е в ремонт лифт в ре- мо ́ нте (на ремо ́ нте). асимила ́ ция ж ассимиля ́ ция ж, аснмили ́ рам несе и се ассими- ли ́ ровать, -рую. асисте ́ нт м ассисте ́ нт ле. асортиме ́ нт ле ассортиме ́ нт ле; богат ~ от стоки бога ́ тый ассортиме ́ нт това ́ ров. асоциа ́ ция ж ассоциа ́ ция ж; по ~ по ассоциа ́ ции. астрага ́ н ле кара ́ куль без мн> м. астрага ́ нен кара ́ кулевый; ~а яка кара ́ кулевый воротни ́ к. асфа ́ лт м асфа ́ льт ле. атаку ́ вам несв и св атакова ́ ть, -ку ́ ю;утрениеще~еза ́ в- тра мы атаку ́ ем. аташе ́ ле атташе ́ яесм, ле; вое- нен ~ вое ́ нный атташе ́ ; по Йвчата пресс-атташе ́ . атеи ́ зъм м атеи ́ зм м (отрица ́ - ние существом а ́ ния бЪга); без- бо ́ жие с. ателиё с ателье ́ нескл, с, ма- стерска ́ яж. атента ́ т м покуше ́ ние с (попыт- ка уби ́ ть кого-л); ~ срещу политическо лице покуше ́ - ние на полити ́ ческое лицо ́ ; ~ в учреждение вреди ́ тель- ство в учрежде ́ нии с полити ́ - ческой це ́ лью. атеста ́ ция ж аттеста ́ ция ж, характери ́ стика ж. атести ́ рам несв и св аттесто- ва ́ ть, -с ту ́ ю, дава ́ ть,даю ́ , даёшь мин дава ́ л, -ла, -ло /датьдам,дашь,даст, дадим, дади ́ те, да- ду ́ т,миндал, -ла ́ ,-ло характери ́ стику.
атинйнин 24 атиня ́ нин м афйняиил, мн афйняне, -и я н,м. атлас м а ́ тлас м\ географски ~ географи ́ ческий а ́ тлас; дннг- вистичен ~ лингвисти ́ че- ский а ́ тлас. атле ́ тика ж атле ́ тика ж; лека ~ л ёгкая атле ́ тика; тежка ~ тяжёлая атле ́ тика. а ́ томЦейа ́ томный; ~на. енер- гия а ́ томная эне ́ ргия; ~ на електростанция а ́ томная электроста ́ нция; ~на бомба а ́ томная бо ́ мба; забрана на ~ното оръжие запреще ́ ние а ́ томного ору ́ жия. аудито ́ рия ж 1. (за помещение- то) аудито ́ рия ж; универси- тетски ~ университе ́ тская аудито ́ рия; 2. (за слушате- лите) аудито ́ рия; докладчи- кът направи много добро впе- чатление на ^та докла ́ дчик произве ́ ло ́ чень хоро ́ шее впе- чатле ́ ние на аудито ́ рию. а ́ улажа ́ ктовый зал м (в вы- шел уче ́ бном заведе ́ нии)]^ на университета а ́ ктовый зал университе ́ та. Б ба ́ баж1.ба ́ бушка, р мн -шек,ж]2.ба ́ бушка (ста ́ - рая женщина), ж, разг ста- ру ́ ха ж; 3. повива ́ льная ба ́ б- ка ж] 4. презр прен ба ́ баж (слабово ́ льный, бесхара ́ ктер- ный мужчи ́ на)] О сляпа ~ игра ́ в жму ́ рки. аутопсйрам несв и св вскрыва ́ ть/ вскрыть, - кро ́ ю (труп). ауто ́ псия ж вскры ́ тиес;~на трупа вскры ́ тие тру ́ па. афиш м афи ́ ша ж; разлепвам ~и раскле ́ ивать афи ́ ши. ах! межд ах! увы ́ ! ах! — изви- ка тя уплашено ах! — вскри ́ кнула она ́ испу ́ ганно; ах, какъв чуден залез! ах, како ́ йчу ́ дный зака ́ тсо ́ лнца!; ах, той няма да се върне! увы ́ ! он не вернётся! аха ́ ! межд ага ́ !; вот как!? аха, такава ли била работата! ага ́ , вотвчёмде ́ ло! пха ́ частица нар ага ́ съотв да. хорошо ́ , так; ще се върнеш ли скоро? — аха, отговори тя ты ско ́ ро вернёшься? — ага ́ , отве ́ тила она ́ . а ́ хвам несв а ́ хать; ~ от въз- торг а ́ хать от восто ́ рга. ахи ле ́ сов ахилле ́ сов: ~а пета ахилле ́ сова пята ́ (о сла ́ бой, уязви ́ мой стороне ́ кого ́ -л). а ́ хнасва ́ хнуть, о ́ хнуть; вздох- ну ́ ть. ба ́ бин ба ́ бий, -ь я, -ье;<>~и деветини пуста ́ я болтовня ́ , ба ́ бьи спле ́ тни. ба ́ бичка ж стару ́ шка, р .мн -шек, ж\бабу ́ ся ж. бава ́ чкажня ́ ня ж. 6а ́ веи ме ́ дленный; ~ процес ме ́ дленный проце ́ сс; медли ́ -
25 бамийш тельный; ~ човек медлитель- ный челове ́ к. ба ́ в[[янесв1.ме ́ длить, ме ́ ш- кать (с чем-л); той ~и реше- нието на въпроса он ме ́ длит с реше ́ нием вопро ́ са; 2. заде ́ р- живать (кого ́ -л, что-л); не ме ~ете не заде ́ рживайте меня; 3. (за деца) забавля ́ ть, зани- ма ́ ть; 4, (за бебе) ня ́ нчить, бага ́ жбезмн,мбага ́ ж, -а ́ ,м. ве ́ щи, -е ́ й, мн; предадохме на ~ два куфара мы сда ́ ли два чемода ́ на в бага ́ ж; изпра- тихме всичките си неща като ~ мы отпра ́ вили все на ́ гни ве ́ - щи багажо ́ м; непотърсен ~ невостре ́ бованный бага ́ ж; <> умствен ~ умственный бага ́ ж. бага ́ жей бага ́ жный; ~ вагон (фургон) бага ́ жный ваго ́ н, ба ́ гер м землечерпа ́ лка, р мн -л о к, ж; экскава ́ тор м. ба ́ граж1.цвет,мн-а ́ , м, окра ́ - ска, без мн, ж; 2. кра ́ ска, рмн-сок,ж. ба ́ грен пурпу ́ рный, темно- кра ́ сный. баде ́ м м минда ́ ль, -я ́ , м (дерево и плод)', сладкиш с и мин- да ́ льное пиро ́ жное. баде ́ моз минда ́ льный; ~ о мас- ло минда ́ льное ма ́ сло. ба ́ зажкба ́ за ж, осно ́ ва ж., усло ́ вия, само мн; върху ~та на взаимни отстъпки на ба ́ зе взаи ́ мных усту ́ пок; 2, (воен- номорска, търговска, тури- стически) ба ́ за ж (военно- морска ́ я, торго ́ вая, тури ́ ст- ская и т. п .); снабдителна ~ ба ́ за снабже ́ ния. база ́ р м торго ́ вые ряды ́ мн. база ́ рам несв осно ́ вывать, бази ́ - ровать, -р уго (что-л/на чём-л); ~ възраженията си на следните обстоятелства я бази ́ рую свои ́ возраже ́ ния на сле ́ дующих обстоя ́ тельствах, баа ́ рмнархолм, -а ́ , м; воз- выше ́ ниес;Оп-рездевет~а за три ́ девять земе ́ ль. бан м, съкр от ба ́ йо непревод разг дя ́ дя; ~ Иване! дя ́ дя Ва ́ ня! байра ́ кмнарзна ́ мя, -мени, те-менем,мн знамё- на, -мён,с.флагм. байц м протра ́ ва ж; мори ́ лка ж. ба ́ йцвам и ба ́ йцувам несв и св (дърво, метал) тра ́ вить, -влю ́ , •а ́ вишь/протра ́ вить. бака ́ лин м продаве ́ ц, -вца ́ ,м (в бакалейном магази ́ не). бак али ́ я ж бакале ́ я ж, бака- ле ́ йные това ́ ры мн. бака ́ лница ж бакале ́ йный мага- зи ́ н м, бакале ́ йная ла ́ вка, р мн-вок,ж. бакели ́ т м бакели ́ тм» бакла ́ ж събир ко ́ нские бобы ́ само мн (расте ́ ние и плоды ́ ). бактериоло ́ г м бактерио ́ лог м. бакте ́ рия ж бакте ́ рия ж. бакши ́ ш м разг 1. чаевы ́ е само мн разг; давам (вземам) ~ дава ́ ть, даю ́ , даёшь (брать, беру ́ , бер ешь) на чай; дава ́ ть (брать) чае-
бал 26 вы ́ е; 2.взя ́ тка,рмн-ток,ж. бал1мбал,прпабалу ́ , мн -ы ́ , м; маскен ~ костюми- ро ́ ванный бал; ние бяхме на ~а на художниците мы б ы ́ - ли на балу ́ худо ́ жников. бал II я балл м, отме ́ тка, р мн -т о к, ж; на конкурса той поручи най-висок ~ на ко ́ н- курсном экзамене он полу- чи ́ лса ́ мый высо ́ кий балл, баш III м (единица за измерва» не силата на някои явления— морско вълнение, зеяетре* сение, вятър и др,) балл я*, морската буря достигаше до 1! ~ а шторм доходи ́ лдо оди ́ ннадцати ба ́ ллов. бала ́ да ж балла ́ да ж. бала ́ нс м 1. търг, фин бала ́ нс м; съставям ~ баланси ́ ро- вать, -р у ю, подводи ́ ть, ,-о жу ́ /-о ́ дишьбала ́ нс; <> активен ~ акти ́ вный ба- ла ́ нс; паси вен —* пасси ́ вный бала ́ нс; търговски ~ торго ́ - вый бала ́ нс. • баланси ́ рам несв и св 1. балан- си ́ ровать, -р у ю, сохраня ́ ть / сохрани ́ ть равнове ́ сие; 2. фин подводи ́ ть, -о жу ́ . •О ́ диш ь/подвести ́ , -в е- ду ́ , - ведёшь бала ́ нс. бала ́ ст м балла ́ ст м. балдъза ж своя ́ ченица ж, ба лери ́ на ж балерина, ж, арти ́ - стка бале ́ та; танцо ́ вщица ж. балети ́ ст м арти ́ ст бале ́ та м. бало ́ тмайстор м балетме ́ йстер м. балканджи ́ ямго ́ рец, -рца,ле. балко ́ н м (на къща, в театър) балко ́ н м; първи ~ театр бэль-эта ́ жм. балко ́ нск || и балко ́ нный; ~а врата балко ́ нная дверь. балнеосанато ́ риум м бальнео- логи ́ ческий санато ́ рий м. бал о ́ н м аэроста ́ тм. бало ́ нчесде ́ тский возду ́ шный шар, мн -ы ́ ,я, балсами ́ рам несв и св бальзами ́ - ровать, -р у ю/набальзами ́ - ровать. балто ́ н м мужско ́ ези ́ мнее паль- то ́ нгскл9 с, би ́ мяжба ́ мия ж. бан а ́ лЦен бана ́ льный, изби ́ - тый, по ́ шлый; ~ на дума из- би ́ тое сло ́ во. банализи ́ рам несв и св опош- ли ́ ть/оп О ́ шлить. бана ́ лноет ж бана ́ льность ж, по ́ шлость ж. банди ́ т м банди ́ т м, разбо ́ йник м9 граби ́ тель м, ба ́ нен ба ́ нный, ва ́ нный, ба ́ ница ж ба ́ ница ж (слоёный пирог с бры ́ нзой и т. п.). ба ́ нка ж банк мрбългарска на- родна ~ болга ́ рский нацио- на ́ льный банк; държавна ~ госуда ́ рственный банк; еми- сионна ~ эмиссио ́ нный банк; влагая пари в ^та класть, кладу ́ , клад ешь, мин клал, -ла, -лоде ́ ньги в банк. банко ́ р м банки ́ р ле. банке ́ т м банке ́ та:
ТГВ I ||| бвсме ́ н банкно ́ та ж банкно ́ тдибанк- но ́ та ба ́ нковый биле ́ тм банкно ́ т || ен банкно ́ тный; но обращение обраще ́ ние бу- ма ́ жных де ́ нег, банкно ́ тная эми ́ ссия т банкру ́ т м 1. банкро ́ тство с; 2. крах ле» ба ́ нски 1. ба ́ нный; 2. купа ́ ль- ный; — костюм купа ́ льный костю ́ м; ~~ гащета само мн тру ́ сики, -о в, само мн. ба ́ н||яжГба ́ ня ж\ отивам на яяиду ́ вба ́ ню; 2. ва ́ н- ная (ко ́ мната), ж; апарта- мент с я кварти ́ расва ́ н- ной; 3. ва ́ нна ж; въздушна я возду ́ шная ва ́ нна; слън чева ~я со ́ лнечная ва ́ нна; 4. по-често мн куро ́ ртм(с лече ́ нием минера ́ льными ва ́ н- нами)} калии ~и грязево ́ й куро ́ рт; правя принима ́ ть ва ́ нны бараба ́ нчик я бараба ́ нщик м. бар а ́ жм1 плоти ́ на ж\ запру ́ - да ж\ 2» воен загражде ́ ние с. бара ́ каж1бара ́ кя}2.сара ́ й я бареле ́ ф м барелье ́ фм баре ́ тка ж бере ́ т м\ моряшкь ** матро ́ сская бескозы ́ рка рмнфок,ж барие ́ раж1 прякипренба рье ́ р я, прегва ́ дажг2шлаг ба ́ умм бар и кади ́ рам чесе и св баррика пи ́ ровать. -р у ю/забарри кодировать-, стр бить/по- стро ́ ить баррика ́ ду барито ́ н м 1» барито ́ н м (муж- ско ́ йго ́ лос)\ 2. барито ́ н (пе- ве ́ ц)} 3> барито ́ н (медный ду- то ́ й музыка ́ льный инстру- ме ́ нт), бароме ́ тър я баро ́ метр м, баро ́ н м (титла) баро ́ нм. бару ́ тмпо ́ рох, без мн. м. бару ́ тен порохово ́ й; дим по* р0X0во ́ й дым. ба ́ рхет м ба ́ йка без мн. ж фла- не ́ ль без мн. ж. ба ́ рхетен ба ́ йковый; флане ́ ле- вый; —а нощница ба ́ йковая ночна ́ я руба ́ шка, басIм1,бас(го ́ лос. певе ́ ц) м; 2. контраба ́ см, басИяпари ́ нескл. с; хващаш лисена—?хо ́ чешь итти ́ на лари ́ ?; хо ́ чешь держа ́ ть пари ́ ? басе ́ йняЕбассе ́ йн м\ ллувен бассе ́ йн для пла ́ вания; пла ́ вательный бассе ́ йн; 2. (местност с минералки зале- жи) бассе ́ йн; каменовъглен ~ каменноуго ́ льный бас- се ́ йн; 3. (на река)быхЯ ́ No*. ** ът на река Дунав бассе ́ йь реки ́ Дуна ́ я баси ́ рамсенесьисьби ́ ться бьюсь, бьёшься/по- би ́ ться об закла ́ д, заключа ́ ть/ заключи ́ ть пари ́ ба ́ скетбол м баскетбо ́ л м. игран на ~ игра ́ ть в баскетбо ́ л басма ́ жси ́ тец. -т на. м; руска * шта ́ пель м. басме ́ нси ́ тцевый, набивно ́ й)
1Й * ри*— ■ I - И*И «М^11^—||1 1*1 "1.ТЖ1Г гв ■> ^—| 1■- | ~а рокличка ситцевое пла- тьице. ба ́ ста (на дре га) складка, р мн -док, ж, сбо ́ рка, р мн -рок,ж. басту ́ ймтростьж,па ́ лка, р мн-лок,ж. бата ́ нмразг1.боло ́ то с, тря- си ́ на ж; 2. прен безвы ́ ходное положе ́ ние; ф ~ работа де ́ - ло дрянь. баталио ́ н м воен батальо ́ нм и баталио ́ нм. ’батара ́ я ж воен батаре ́ я ж; про- тивовъзду ́ щна ~ зени ́ тная батаре ́ я. ба ́ те (обръщение към по-голям брат или към по-възрастен близък новек) непревод; бате Иване! дя ́ дя Ва ́ ня! бате ́ рия ж 1. электри ́ ческая ба- таре ́ я ж; 2. разг карма ́ нный . фона ́ рик м (с батере ́ йкои), бацилл; баци ́ лла Ж/» .баща ́ м оте ́ ц, -тца ́ ,м;от на син от отца ́ ксы ́ ну; <> ти ти майка! будь дру ́ гом, оте ́ ц родно ́ й! (при про ́ сьбе), ба ́ щин отцо ́ вский; ~о огнище прея роди ́ тельский дом, род- но ́ й оча ́ г (дом). ‘бди ́ телен 1. бо ́ дрствующий; 2, прен бди ́ тельный; бъди будь бди ́ тельным! бдя несв 1. бо ́ дрствовать, - ств у ю; 2. быть начеку ́ ; быть бди ́ тельным. бе ́ бе с бебе ́ нескл, с, грудно ́ й ребёнок м, малы ́ ш, -а ́ ,м, ‘малы ́ шка м п ж гальов, ма- лютка м и ж, дитя ́ с. бега ́ мм 1. бегу ́ н, -а ́ , м; 2. спорт го ́ ночный велосипе ́ д м (автомоби ́ льм)ит.п. бегле ́ цм1.бегле ́ ц, -а ́ ,м; 2. дезерти ́ р л;. бе ́ г||ълбе ́ глый, бы ́ стрый, едва ́ заме ́ тный; ~ъл поглед бе ́ г- лый взгляд; пове ́ рхностный; ф ~ли гласли бе ́ глые гла ́ с- ные. беда ́ ж беда ́ ж; несча ́ стье с. бе ́ дЦенбе ́ дный; ~ ни хора бе ́ дные лю ́ ди. бе ́ дност ж бе ́ дность ж, ску ́ - дость ж. бедноти ́ я»ж1.бе ́ дность ж; • 2. събир беднота ́ ж. бедро ́ с бедро ́ мн бёдра, бёдер,с. бежане ́ цмбе ́ женец, -н ц а, м, бе ́ жов бе ́ жевый; ~ цвят бе ́ же- вый цвет. без предлог без (с р. л.); чай без захар чай без са ́ хара; дик- товката е написана без греш- ка дикта ́ нт напи ́ сан. без оши ́ бок; без никакви причи- ни без вся ́ ких причи ́ н; сега е десет без двадесет ми пути сейча ́ с без. двадцати ́ мину ́ т де ́ сять; без малко чуть бы ́ ло; без малко щях да закъснея путь бы ́ ло не опозда ́ л; без зао ́ бикадки пря ́ мо, без увёр- ток; без да искам поми ́ мо во ́ ли, неча ́ янно. безалкохо ́ л||ен безалкоголь? ный; ~но питие безалко- го ́ льный напи ́ ток. .1
29 бездушеп безбо ́ жен безбо ́ жный. безбра ́ д безборо ́ дый; лице безборо ́ дое лицо ́ . безбре ́ жен безбре ́ жный, бес- кра ́ йний; ~ океан безбре ́ ж- ный океа ́ н. безбро ́ ен бесчи ́ сленный. безбро ́ й м несме ́ тное коли ́ чест- во с, огро ́ мное мно ́ жество с; ~ хора несме ́ тное коли ́ чест- во наро ́ да. безве ́ рие с неве ́ рие с. безве ́ трен безве ́ тренный; ~ ден безве ́ тренный день. безвкусен 1. не име ́ ющий вку ́ - са’, безвку ́ сный; 2. невку ́ с- ный; 3. прен безвку ́ сный, безвла ́ стен лишённый вла ́ сти, безво ́ д Цен 1. безво ́ дный; на пусти ня безво ́ дная пусты ́ ня; 2. по ́ лностью лишённый во- ды ́ ; ~ен (чист) спирт без- во ́ дный спирт. безво ́ лЦев, ~ен безво ́ льный, слабово ́ льный, слабохара ́ к- терный; ~ев човек безво ́ ль- ный челове ́ к. безвъзвра ́ т || ен 1. безвозвра ́ т- ный, невозврати ́ мый; ~на загуба невозврати ́ мая поте ́ - ря; 2. категори ́ ческий; на- шето решение е ~ но на ́ ше реше ́ ние категори ́ ческое. безвъзду ́ ш || ен безвозду ́ шный; ~но пространство безвоз- ду ́ шное простра ́ нство. безвъзме ́ зден безвозме ́ здный, беспла ́ тный; ~ труд безвоз- ме ́ здный труд. безгла ́ с Цен 1, безгла ́ сный, без- |1»|Ц>|.Л П1И>. ИИи.Ч «»1«| пнд; .. . Г.' голо ́ сый; 2. прен безмо ́ лв- ный; О ~на пушка безгла ́ с- ное (бесшу ́ мное) ружьё; ~ на буква пусто ́ еме ́ сто (о ничего ́ не значащем человеке, нич- то ́ жестве). безграни ́ чен безграни ́ чный, беспреде ́ льный. безгре ́ шЦен 1. безгре ́ шный; 2. безоши ́ бочный; решзнието на задачата е ~ но реше ́ ние зада ́ чи безоши ́ бочно. безгри ́ жен беззабо ́ тный, бес- пе ́ чный. безгри ́ жие с беззабо ́ тность ж.> безгръбна ́ ч Цен 1. беспозвоно ́ ч- ный; ~ но животно беспозво- но ́ чное живо ́ тнсс; 2. прен подхали ́ мский. безда ́ рен безда ́ рный, неспосо ́ б- ный. безда ́ ри и к м бездарный чело- ве ́ км. безденстзувам г 'сз безде ́ йство- вать, -стзу1Э. безде ́ лник м I, безде ́ льник; 2. разг ло ́ дырь м безде ́ лнича несв безде ́ льничать, лени ́ ться, -ню ́ сь, ле ́ - нишься, ло ́ дырничать, безде ́ тЦенбезде ́ тный, не име ́ - ющий дете ́ й;~нажена безде ́ тная же ́ нщина. без ди ́ м || ен безды ́ мный; ~ но горене безды ́ мное горе ́ ние, бе ́ здна ж бе ́ здна ж, про ́ пасть ж, пучи ́ на ж. бсздо ́ мнмк м бездо ́ мный чело- ве ́ к л<, бродя ́ га м. без ду ́ ш[|ен1.безду ́ шный;
ЧэдЪнеп за *-* еж труп безду ́ шный труп; 2. прен безду ́ шный эгоиста ́ ч- ный; ~ен човек безду ́ шный челове ́ к; ~но отношение безду ́ шное отноше ́ ние. 5езд1н || ен 1. бездо ́ нный; 2, прен неизмери ́ мо глубо ́ кий; **** на пропаст бездо ́ нная про ́ - пасть; ф ~ на бъчва шег без- до ́ нная бо ́ чка безжа ́ лостен безжа ́ лостный безжи ́ знен безжи ́ зненный, безжи ́ чен беспро ́ волочный; телеграф беспро ́ волочный те- легра ́ ф. беззаве ́ т || ен беззаве ́ тный; на любой към родин ат а без- заве ́ тная любо ́ вькро ́ дине, беззако ́ нен беззако ́ нный, про- тивозако ́ нный.. беззако ́ ние с беззако ́ ние с. беззащи ́ тен беззащи ́ тный; бес- по ́ мощный, сла ́ бый. беззво ́ зд Цен беззве ́ здный; ^но небе беззве ́ здное не ́ бо. беззЬб беззу ́ бый; ~ дядо без- зу ́ бый стари ́ к; ^а баба без- зу ́ бая стару ́ ха; О а кри- тика беззу ́ бая кри ́ тика. без иде ́ ен безыде ́ йный, безнзхо ́ д || ен безысхо ́ дный; без- вы ́ ходный; ~но положение безв ы ́ ходное положе ́ ние. безнмен || ен и бези ́ мен безы- мя ́ нный, безымённый; ано- ни ́ мный; ~нн жертв» безы- менные же ́ ртвы; <> ~-пръст («а ръката) безымя ́ нный па ́ - лец. безимбтен 1. неиму ́ щий» бе ́ д- ный; 2. безземе ́ льный. без интере ́ сен неинтере ́ сный, бези ́ рмоли ́ фа ж. без и сте ́ нмкры ́ тый ры ́ нок, -нка,м, пасса ́ жл. безкла ́ сов бескла ́ ссовый; ***• общество бескла ́ ссовое о ́ б- щество. безко ́ ри стен бескоры ́ стный, безкра ́ ен бескра ́ йний, беско- не ́ чный, необъя ́ тный, бес- преде ́ льный. безкра ́ л бескры ́ лый. безла ́ хвен беспроце ́ нтный; ~ заем беспроце ́ нтный заём. безли ́ ч || ен безли ́ чный; ~но съ- щество безли ́ чное существо ́ , безме ́ сен вегетариа ́ нский, по ́ ст- ный. без ми ́ те н беспо ́ шлинный; внос на стоки беспо ́ шлинный ввоз това ́ ров. безмото ́ р || ен безмото ́ рный; но летене безмото ́ рный по- лёт. безмълвен безмо ́ лвный, ти ́ хий, тих, -а ́ , -о; споко ́ йный, без н аде ́ жден безнадёжный, безнра ́ вствен безнра ́ вственный; ~а постъпка безнра ́ вствен- ный посту ́ пок. безобра ́ зие с 1. безобра ́ зие с, уро ́ дство с; 2. бессты ́ дство с; какао е тона что за безобра ́ зие! безогле ́ ден бесст ы ́ диый; на ́ г- лый, де ́ рзкий, де ́ рзок, -3 Ка ́ , -3ко. безотгойбрси бвзотве ́ тствежиыИ
31 безразббрно '•■У безо ́ чиесна ́ глость ж, наха ́ ль- ство с, бессты ́ дство с. без о ́ члив на ́ глый, бессо ́ вестный, наха ́ льный, бессты ́ дный. безпа ́ метен к беспа ́ мятый; 2, впа ́ вший в беспа ́ мятство» без пари ́ мне с безде ́ нежье без мн, с. безпарти ́ ен беспарти ́ йный, безпла ́ нов беспла ́ новый; ~а продукция беспла ́ новая про- ду ́ кция. безпла ́ г || ей беспла ́ тный; ~но обучение беспла ́ тное обуче ́ - ние; ~ен билет за театьр беспла ́ тный биле ́ твтеа ́ тр. безплбдЦен 1. беспло ́ дный, не принося ́ щий плодо ́ в; ~но дърво неплодонося ́ щее де ́ ре- во; 2. прен бесполе ́ зный, бес- пло ́ дный; ~ни усилия бес- пло ́ дные уси ́ лия. безпогре ́ шен непогреши ́ мый; безоши ́ бочный. безпод о ́ б || ен бесподо ́ бный; ис- ключи ́ тельный. без поко ́ ен беспоко ́ йный, безпоко ́ йство с беспоко ́ йство с. безпоко || я несв 1, беспоко ́ ить, наруша ́ ть (чей-ли ́ бо) поко ́ й, отрыва ́ ть от рабо ́ ты, достав- ля ́ ть забо ́ ты, надоеда ́ ть; шу? мът ~еше болния шум бес* поко ́ ил больно ́ го; извинете1 моля, загдето ви ~ я с мол- бата си извини ́ те, пожа ́ луй- ста, что я вас беспоко ́ ю свое ́ й про ́ сьбой; 2. внуша ́ ть трево ́ гу, трево ́ жить, пуга ́ ть; продъджителното отсъствне на децата започна да ~и майката продолжи ́ тельное от- су ́ тствие дете ́ йна ́ чало бес- поко ́ ить (трево ́ жить) мать; 3. прен причиня ́ ть боль, му ́ - чить; старата рана го ~еше от време на време ста ́ рая ра ́ - на беспоко ́ ила (му ́ чила) его ́ вре ́ мя от вре ́ мени; ~я се беспоко ́ иться; не се ~йте не беспоко ́ йтесь, не волну ́ йтесь, безпо ́ мощ И ен беспо ́ мощный; сла ́ бый, бесси ́ льный; детето е ~но ребёнок беспо ́ мощен, безпоря ́ дък м беспоря ́ док, -дка,м. безпо ́ чвен прен беспо ́ чвенный, необосно ́ ванный; ~и проек- ту замисли беспо ́ чвенные . прое ́ кты (за ́ мыслы); ~ о твърдение необосно ́ ванное утвержде ́ ние. без поща ́ де и беспоща ́ дный, же- сто ́ кий; ~ враг беспоща ́ д- ный враг. безприз а ́ рен (за бете, юноша) беспризо ́ рный, бездо ́ мный, бесприю ́ тный. безпри ́ мерен бесприме ́ рный; бесподо ́ бный; ~ героизъм бесприме ́ рный герои ́ зм. безпътица ж 1. отсу ́ тствие иде- а ́ ла отсу ́ тствие пра ́ вильного пути ́ ; идейна ~ иде ́ йный ту- пи ́ к; 2, запу ́ танное положе ́ - ние, с. безразборно нареч без разбо ́ ра, не выбира ́ я; тя чете много, но~она ́ чита ́ ет очень мно ́ - го, но без разбо ́ ра.
безроден 32 безрёден 1. беспоря ́ дочный; 2. запу ́ танный, сби ́ вчивый. безре ́ дие без мн, с 1. беспоря ́ - док» -д к а, м\ 2. почесто мн волне ́ ния е, беспоря ́ дки м. безрезе ́ рвен безогово ́ рочный. безр!к безру ́ кий. безскру ́ пулен бессо ́ вестный, на ́ - глый. безслЪнчев па ́ смурный; ~о ут* ро па ́ смурное у ́ тро. безсо ́ л Цен 1. несолёный, пре ́ с- ный, -с ен, -сна ́ , -сн(?; ~но ястие пре ́ сное блю ́ до; 2. прен разг безвку ́ сный; не- остроу ́ мный, -мен, -мн а, -м но,глу ́ пый, глуп, -я ́ , - о; ~ен анекдот глу ́ пый (пло ́ ский) анекдо ́ т. безспи ́ р нареч безостано ́ вочно, без преста ́ н но. безспи ́ рен безостано ́ вочный, беспреста ́ нный. бсзспо ́ р I) ен бесспо ́ рный; ~на истина бесспо ́ рная и ́ стина; положи ́ тельный, несомне ́ н- ный, очеви ́ дный. безсра ́ менбессты ́ дный; на ́ глый, безсра ́ мие с бессты ́ дство с, на ́ - глость ж. безсра ́ мник м бессты ́ дник м. безстопа ́ нствен бесхозя ́ йствен- ный. безстра ́ шен бесстра ́ шный, от- ва ́ жный. сме ́ лый. беэсъвестен бессо ́ вестный, безсъзна ́ ннс с беспа ́ мятство с; в без созна ́ ния. безсъзна ́ телен 1, бессозна ́ тель- ный, безотчётный; 2. несоз- на ́ тельный. безсъмне ́ н несомне ́ нный. безсъние с бессо ́ нница ж; тя страда от ~ она ́ страда ́ ет бессо ́ нницей. ’ безсърде ́ чен бессерде ́ чный, ч ёрствый, чёрств, чер- ства ́ , чёрство;~чоке» бессерде ́ чный челове ́ к. безтеле ́ сен беспло ́ тный, нема- териа ́ льный. безтегло ́ вност ж невесо ́ мость ж; състояние на ~ состоя ́ - ние невесо ́ мости. безу ́ кор || ен безукори ́ зненный, безупре ́ чный; ~но държане безупре ́ чное поведе ́ ние. безу ́ м Цен 1. безу ́ мный; сумас- ше ́ дший; 2. кра ́ йне безрас- су ́ дный; '-'ен план кра ́ йне безрассу ́ дный план; 'на по- стъпка безрассу ́ дный посту ́ - пок. безу ́ мец м сумасше ́ дший м, безрассу ́ дный м като същ. безу ́ мно нареч безу ́ мно; '-'Оби- чам разг си ́ льно люби ́ ть. безупре ́ ч Цен безупре ́ чный; ~- но държане безупре ́ чное по- веде ́ ние; безукори ́ зненный. безф О ́ рме н бесфо ́ рменный; ~а маса бесфо ́ рменная ма ́ сса, без хара ́ ктерен бесхара ́ ктерный, слабово ́ льный, безво ́ льный. без цвет || ен бесцве ́ тный; —'на течност бесцве ́ тная жи ́ дкость; прен ^ен език бесцве ́ тный (невырази ́ тельный) язы ́ к*
.33 безче ́ стие с безче ́ стье.с, л.озбр м. безче ́ т нареч бессчетно, без чи- сла ́ , бесчи ́ сленно. безчове ́ чен бесчелове ́ чный. безчу ́ вствен 1. потеря ́ вший соз- на ́ ние, без созна ́ ния, без чув- ств; 2. прен равноду ́ шный, бесчу ́ вственный, бессерде ́ ч- ный/ ‘ неотзы ́ вчивый, без- разли ́ чный. безшу ́ мно нареч бесшу ́ мно,' ти ́ - хо. бе ́ лег м 1. шрам лс, след,-а и разг сле ́ дуи-а ́ ,дсле ́ ду, пръсле ́ де и на следу ́ , Л1Я след ы ́ , м(отра ́ ныи т. п.)\ 2. знак л<; 3. при ́ знак м> осо ́ бенность, ж, отличи ́ - тельная черта ́ ж\ любез- ността е ~ на възпитание любе ́ зность — при ́ знак вос- пита ́ ния. беле ́ ж || а несв 1. отмеча ́ ть (что* :л), ста ́ вить,-влю,-вишь знак, отме ́ тку; 2, запи ́ сы- вать- (что-л); 3. отмеча ́ ть, пока ́ зывать; нашею иконо- мическо развитие ~и големи успехи в на ́ шем экономи ́ чес- ком разви ́ тии отмеча ́ ются значи ́ тельные успе ́ хи. бележи ́ т 1. знамени ́ тый, вы- даю ́ щийся; ~ пи сате л знаме- ни ́ тый (выдаю ́ щийся) писа ́ - тель; 2. знамена ́ тельный; ~о събитие знамена ́ тельное со- бы ́ тие. беле ́ жкIIаж1.запи ́ ска,., р мн -с о к, ж\ получих вашата 3 Българско-руски речник ~а я получи ́ лва ́ шу запи ́ с* ку; .2 . заме ́ тка,рмн-то.к* ж; пътни путевы ́ е заме ́ т- ки; 3, (в училище) отме ́ тка ́ ; ученикът получи хубава по. математика учейику ́ по- ста ́ вили хоро ́ шую отме ́ тку по матема ́ тике; 4. спра ́ вка, р мн-вок,ж\лекарятмуна- лиса ^а за освобождаванв от занятия по физкултура врач.. написа ́ л ему ́ ' спра ́ вку об освобожде ́ нии от заня ́ тий по физкульту ́ ре; 5. замеча ́ - ние с; правя заде ́ лать заме- ча ́ ние; <> вземам си / взема си ~а брать / взять на заме ́ т- ку, принима ́ ть / приня ́ тьк све ́ дению; вземам си 7 взема си ~и; (при четене, 'при слу^ шане на лекция и др.) запи ́ - сывать / записа ́ ть ‘для па ́ - мяти. беле ́ жник м записна ́ я кни ́ жка ж, блокно ́ т м; ученически ~ та ́ бель м успева ́ емости, белезни ́ ци и белези ́ ци само мн ручны ́ е кандалы ́ само мн, нару ́ чники само мн, бслетри ́ ст м беллетри ́ ст м. беле ́ ||я несв 1. выцвета ́ ть; 2. беле ́ ть, станови ́ ться, -о.в« лГось, -о ́ вишьсябе ́ - лым, седе ́ ть; се беле ́ ть, беле ́ ться (вдалй). белобра ́ д седоборо ́ дый; ~ ста- рец седоборо ́ дый стари ́ к. белова ́ ж 1. белова ́ яру ́ копись ж, белови ́ к, -а ́ , м;2.чи ́ стая бума ́ га ж<
'бем5р$бен 34 •белодроб |[ ен лёгочный; ~на туберкулоза туберкулёз лёг- •ких. белорусын м белору ́ см. белору ́ скЦ и белору ́ сский; ~и език белору ́ сский язы ́ к; ~а тюезия белору ́ сская поэ ́ зия. белоруски ́ ня ас белору ́ ска, р. мн-сок,ж. бел осам св К (за стена с вар) лобели ́ ть, -лю ́ , -бе ́ лишь я-бели ́ шь;2.(залицес белило) набели ́ ть. бело ́ свам несв 1. (за стена) бе- ли ́ ть» ’-л ю ́ ,бе ́ лишьи бели ́ шь;2.(залицесбе- лило) бели ́ ть. белтъ || км бело ́ к,-лка ́ , м\ раз- . бивам ~ ци взбива ́ ть белки ́ , белтъчен белко ́ вый, содержа ́ - щий бело ́ к. бельб с белье ́ , без мн, с, накис- вам ~ (пране) мочи ́ ть бе- лье ́ ; пера ~ стира ́ ть бельё; простиран ~ (пране) разве ́ - шивать белье ́ . бе ́ ля I несв (за плодове) чи ́ стить, чи ́ щу,чи ́ стишь,(за яйце, орех) очища ́ ть от кожу- ры ́ , (за фасул, гр ах) лущи ́ ть; ~ картофи чи ́ стить карто ́ - фель; ~ царевица чи ́ стить поча ́ тки. бе ́ ля II несв (за платно, пране) отбе ́ ливать; ~ платно отбе ́ - ливать холст. бемо ́ лммузбемо ́ льм.. бенга ́ лски бенга ́ льский; ~огън бенга ́ льский ого ́ нь. бензи ́ н м бензи ́ нм, бензоста ́ нция ж бензоколо ́ нка, рмн-нок,ж, бент м плоти ́ на ж; запру ́ да ж. бер Иа ́ несв собира ́ ть (цвети ́ . Ягоды, грибы ́ ит.и.);~ало- зе нар собира ́ ть урожа ́ й ви- ногра ́ да; <> душа уми- ра ́ ть; ~а грижа забо ́ титься; раната ра ́ на нарыва ́ ет. бера ́ чмсбо ́ рщик м урожа ́ я (плодо ́ в, овоще ́ й, виногра ́ да). бертоле ́ тов: ~а со л хим берто- ле ́ това соль. бери ́ тбаж1.убо ́ рка ж уро- жа ́ я; 2. вре ́ мя убо ́ рки уро- жа ́ я. бесе ́ даж!•бесе ́ да ж\ 2. собе- се ́ дование с, бесе ́ дкам несв, бесе ́ довать, -д у ю, разгова ́ ривать. бе ́ сен прях и прен бе ́ шеный, разъярённый. беси ́ лЦкаж, сви ́ селица ж. бесне ́ я несв прян и прен бе- си ́ ться,бешу ́ сь,бе ́ - сишься;бытьвя ́ рости, быть вне себя ́ (от гне ́ ва), бе ́ ся несв ве ́ шать -(кого-л). бетонджи ́ ямбето ́ нщик м. бетони ́ рам несв и св бетони ́ ро- вать, -р у ю / забетони ́ ро- вать. бетонобърка ́ чка ж бетономе- ша ́ лка,рмн-лок,ж. биберо ́ нмсо ́ ска, р мн -с.о к, библиогра ́ ф м библиографу м. библиогра ́ фски библиографи ́ че- ский. библиоте ́ ка ж библиоте ́ ка ж;
35 бисерен подвижна ~ передвижна ́ я библиоте ́ ка; ще се запнша в -~та я запишу ́ сь в библиоте ́ - ку; чета в ~та занима ́ ться в библиоте ́ ке. библиотека ́ р м библиоте ́ карь м. библиоте ́ ч || ен библиоте ́ чный; ~но дело библиоте ́ чное де ́ ло, би ́ аа !! м нссе 1. быть; быва ́ ть; случа ́ ться;2.само3лед мо ́ жно, возмо ́ жно, сто ́ ит; би- ва ли да попитам? мо ́ жно спроси ́ ть? не бива нельзя ́ ,не сто ́ ит; <> не ме бива мне не- здоро ́ вится; ке го бива ему ́ нездоро ́ вится; не го бива (за нещо) он не спосо ́ бен (/< чем у ́ -л). би ́ волмбу ́ йвол м. бивола ́ р м пасту ́ х, -а ́ ,м(бу ́ й- волов). би ́ волица ж бу ́ йволица ж. бивш бы ́ вший. бидо ́ нмбидо ́ нм\~замляко бидо ́ н для молока ́ ;~забен- зин бидо ́ н для бензи ́ на; ~ за нафта бидо ́ ндляне ́ фти, бижу ́ с драгоце ́ нность ж. бижуто ́ р м (търговец, продавач на бижу) ювели ́ р (май- стор златар) ювели ́ р. бижуте ́ рия само ед, ж 1. юве- ли ́ рный магази ́ нм;2.юве- ли ́ рные изде ́ лия с; драго- це ́ нности ж. бик м бык, -а ́ ,м. билёт м биле ́ тм\1» за пъ- туване проездно ́ й биле ́ т; же- лезопътен железнодоро ́ ж- ный биле ́ т; трамваен (авто- бусе н) ~ биле ́ т на трам- ва ́ й (на авто ́ бус); 2. ~ за театър, за кино, за концерт биле ́ твтеа ́ тр, в кино ́ ,вкон- це ́ рт; 3. иэпитен ~ экзаме- национный биле ́ т; показвам ~а си предъявля ́ ть биле ́ т, бикогла ́ в разг упря ́ мый, твер- доло ́ бый. билио ́ н м биллио ́ н1 м. би ́ лк||ажлека ́ рственное рас- те ́ ние с; бера ~и собира ́ ть лека ́ рственные расте ́ ния (ле- че ́ бные тра ́ вы). би ́ лосго ́ рный хребе ́ т, -бта ́ ,м. било ́ . . . било ́ . . . съюз и ́ ли... и ́ ли. било аз, било ти и ́ лия,и ́ ли ты; било тук, било там, и ́ ли тут, и ́ ли там. би ля ́ рд м билья ́ рд м. бино ́ къл м бино ́ кль м. бинт м бинт, -а ́ , м\ превърз- вам с ~ перевя ́ зывать бин- то ́ м. бинто ́ вам несв и св бинтова ́ ть, -ту ́ ю (что-л!чем-л). за- бинтова ́ ть. биогра ́ фмбио ́ граф м. биографи ́ чен биографи ́ ческий, биографи ́ чный. биоло ́ гмбио ́ лог м. биологичек биологи ́ ческий, биохи ́ мия ж биохи ́ мия ж, би ́ ражпи ́ во с. би ́ сермже ́ мчуг, мн -а ́ ,м. би ́ сер Ц ен жемчу ́ жный; на огърлица жемчу ́ жное ожере ́ - лье; ~но зърно жемчу ́ жина; ~на мида жемчу ́ жница.
бисквйт ,14 бисквит м бискви ́ т я; пече ́ нье, без МН> с, би ́ стря несв (избистрям) очи* ’ ща ́ ть; фильтрова ́ ть, -тр$ю; О ~ политика разгова ́ ри- вать о политике. би ́ стЦър 1» прозра ́ чный, чи- стый, чист; -а ́ , -о; ~ра вода прозра ́ чная, чистая во- да ́ ;2.преня ́ сный, я ́ сен, -сна ́ ,-сно,све ́ тлый,све ́ * тел,-тла ́ ,-тло;~ър умя ́ сный (тре ́ звый) ум. битIябыт,прв быту ́ ,м, жизнь ж} домашен ~ домаш- ний быт. бит II би ́ тый. битие ́ с существова ́ ние г, бы- тие ́ с. бйткIIажби ́ тва ж\ сраже ́ ние с, столкнове ́ ниес;о ́ стри кла-. сови ~и острые кла ́ ссовые столкнове ́ ния. би ́ тов бытово ́ й; *** танц быто* во ́ й танец., бич м бич, -а ́ , я; кнут; -а ́ ,я. би ́ ча несв пили ́ ть, пял 1д, пи ́ лишь (до ́ ски), •бичу ́ вам несв бичева ́ ть, -чу ́ 10, (кого ́ - л, чтО’Л)\ порица ́ ть. би ́ II я несв 1. бить, бью, бье ́ шь, ударя ́ ть; 2. разг спец бить, стреля ́ ть; 3. (в бой, в игра) побежда ́ ть; 4. (за звънец, за часовник) бить; звънецът ~е звени ́ т звоно ́ к; фсърцето~е се ́ рдце бьётся; тревога бить трево ́ гу; л/ я отбой бить отбо ́ й; л/е на (в) очи броса ́ ется в глаза ́ . 36 бла ́ г||ос1.бла ́ го с> благопо- лу ́ чие г, сча ́ стье с, добро ́ с; за ~ото на народа для бла ́ га наро ́ да; 2. само мн бла ́ га; . земии земны ́ е бла ́ га; про- изводство на материални ~а произво ́ дство материа ́ льных благ» благоволе ́ ние с благоволе ́ ние.с оапар, расположе ́ ние с, доб- рожела ́ тельное отноше ́ ние с, благоскло ́ нность ж. благода ́ рней 1. благода ́ рный; *—ен поглед благода ́ рный взгляд; аз съм ви много ~ен яо ́ чень вам благода ́ рен; 2. прея~на тема за разказ благода ́ рная те ́ ма для рас- ска ́ за. благодаре ́ ние: благодарение на (нещо, някого) благодаря ́ пре* длог (с д. п.); благодарение на пролетимте дъждове рекол- тата бете отлична урожа ́ й был прекра ́ сный благодаря ́ весе ́ нним дождя ́ м; благода- рение на самообладаниеTM той се спаси он спа ́ сся благо- даря ́ прису ́ тствию ду ́ ха, благодаря ́ несв благодари ́ ть (ко* го ́ - л/за чгп0‘Л);~ви1 благо- дарю ́ вас!; много ви~! боль* шо ́ е вам спаси ́ бо!; ~ти за помощта (съвета, поканата, вниманиеTM) благодарю ́ тебя ́ за по ́ мощь (сове ́ т, приглаше ́ - ние, внима ́ ние); много ви~ за писмото большо ́ е вам спа- си ́ бо за письмо ́ .
37 бли ́ зна благода ́ т ж благода ́ ть ж, оби ́ дь- ный дар я приро ́ ды, благонаде ́ жден 1» благонадёж- ный ос тар; заслу ́ живающий дове ́ рия; надёжный; 2. за - слу ́ живающий полити ́ ческо- го дове ́ рия, благопожела ́ ниесдо ́ брое по- желание с; редко пожела ́ ние добра ́ , бла ́ га. благополучие с благополу ́ чие с; уда ́ ча ж. благоро ́ дней !♦ благоро ́ дный, безукори ́ зненно че ́ стный, ве- ликоду ́ шный; ~на постъпка благоро ́ дный посту ́ пок; 2. изя ́ щный; <> ~ни метали благоро ́ дные мета ́ ллы, благосъстоя ́ ние с благосостоя- ние с, доста ́ ток,-тка,л, обеспе ́ ченность ж. благоустр о ́ ен благоустро ́ ен• ный; ~квартал благоустро ́ ’ енный кварта ́ л. благоустро ́ йвам несв благоуст- ра ́ ивать (ч/но-л). благоустро ́ й св благоустро ́ ить (что-л). блаже ́ н блаже ́ нный (в высшей сте ́ пени счастли ́ вый). блазе ́ :~му ему ́ посчастли ́ ви- лось, ему ́ повезло ́ . бла ́ нк||ажбланкя;.да ́ йте ми две ~и да ́ йте мне два бла ́ н- ка. бла ́ т||енболо ́ тный; ~на трева боло ́ тная трава ́ ; ~ни птици боло ́ тные пти ́ цы. бла ́ то с боло ́ то с. блед и бле ́ дЦен 1, бле ́ дный; нея ́ ркий, ту ́ склый, сму ́ тный; ~ен цвйт на лицето бле ́ дный цвет лица ́ ; 2. прея (за език9 сшил и др.) невырази ́ тель- ный; ~но изображение на жиимта бле ́ дное изображе ́ ние жи ́ зни. бледне ́ я несв бледне ́ ть. бледоро ́ зон бледноро ́ зовый; ~а блузка бледноро ́ зовая ко ́ ф- точка. блену ́ вам несв мечта ́ ть (о чём-л)9 гре ́ зить, -е ́ жу,-е ́ 3ишь (о чём-л). бле ́ сн||асепрянипренблес- ну ́ ть, сверкну ́ ть; ще ~е яр- кото слънце блеснёт я ́ ркое со ́ лнце; тази мисъл като мъл- ния~а в главата и ́ э ́ та мысль мо ́ лнией сверкну ́ лавеёго- лове ́ ; очите му~аха от гняв он сверкну ́ л глаза ́ ми. бдест || я ́ несв и прен бле- сте ́ ть,блещу ́ ,блес- ти ́ шь п книжбле ́ щешь (чем-л и без доп), сверка ́ ть; очиге и ́ ~ят от радост глаза ́ е ё блестя ́ тра ́ достью; мъл- ими ~ят мо ́ лнии сверка ́ ют; росата роса ́ сверка ́ ет, блещу ́ ка П м несв мерца ́ ть, по- блёскивать; зв ездите звёзды ме ́ рца ́ ют, бле ́ я несв бле ́ ять,.3лбде ́ ет, и блея ́ ть,3лблеёт;овце- те~то ́ вцы бле ́ ют, бли ́ жа несв лиза ́ ть, лижу ́ , ли ́ жешь (что-л/чем-л). блйзна св ли ́ знуть (что-л/ чем-л).
близнйк. 33 близна ́ к м близне ́ ц, -а ́ , м. бли ́ зо нареч 1. бли ́ зко, во ́ зле (с р. п.); ине живеехме ~до учили щето мы жи ́ ли во ́ зле шко ́ лы; 2. почти ́ ,о ́ коло (с р. «.), приблизи ́ тельно; чаках- ме~двачасамыжда ́ л*! о ́ коло двух часо ́ в. бли ́ з||ък бли ́ зкий, -з ок, -зка ́ , -з ко,сравнстбли ́ - же; —'ко разстояние бли ́ зкое расстоя ́ ние; ~ко ми и ало бли ́ - зкое про ́ шлое; аз съм много -,каснеяяо ́ чень близка ́ с ней; —'ни като същ бли ́ зкие мн, ро ́ дственники; неговите - ~ки го посрещнаха радостно его ́ бли ́ зкие встре ́ тили его ́ с ра ́ достью. бли ́ каIIм,бли ́ квам несв !♦ бить, Злбьётключо ́ м; стру- и ́ ться, само Зл\ от раната *-ше кръв из ра ́ ны струи ́ - лась кровь; 2. прен кипе ́ ть, бить ключо ́ м; животът блика жизнь кипи ́ т (бьёт ключо ́ м), блинда ́ ж м блинда ́ ж, -а ́ , м. блокIмI.глы ́ ба ж\ леден ~ ледяна ́ я глы ́ ба; 2. жило ́ й дом и, ко ́ рпус м; 3. большо ́ й уча ́ - сток па ́ хотной земли ́ ; коопе- ративни -*>ове кооперати ́ в- ные поля ́ . блок II м полит блок; демо- кратически ~ демократи ́ че- ский блок. блок III м альбо ́ м м для рисо- ва ́ ния; <> надничен ~ шка- ла ́ зарпла ́ ты. блока ́ да ж 1. воен блока ́ да'ж; 2. прен блока ́ да; икономиче- ска —' экономи ́ ческая блока ́ - да; политическа ~ полити ́ - ческая блока ́ да. блоки ́ рам несв и св блоки ́ ровать, -р у ю, подверга ́ ть/подве ́ р- гнуть блока ́ де. блу ́ дкав 1. безвку ́ сный; 2. не- вку ́ сный; храна безвку ́ с- ная пи ́ ща. блужда ́ я несв блужда ́ ть, бро- ди ́ ть, брожу ́ ,бро ́ дишь; прен ~в неведение броди ́ ть в потёмках. блу ́ зажблу ́ зка,рмн-зок, ж, ко ́ фта ею• блъс || вам, —'Кам несв 1. бить бью,бьешь,ударя ́ ть; колоти ́ ть, -лочу ́ , -ло ́ - тишь;2.стуча ́ ть; ~ кам вратата си ́ льно стуча ́ тьв дверь; 3. толка ́ ть; 4. (с авто ́ - мобил) сбива ́ ть; <> —'кам си главата лома ́ ть себе ́ го ́ лову., блъскани ́ ца ж толкотня ́ ж. тол- ку ́ чка ́ ж. бльсна се 1. уда ́ рить; 2. сту ́ к- нуть; 3, толкну ́ ть. блю ́ дос1.блю ́ дос;2.ку ́ шан.- ье с. бли ́ н м мечта ́ ж; грёза ж. бля ́ свам н&в сверка ́ ть, поблё- скивать. бля ́ сък м блеск м. боа ́ ж зоол уда ́ вм,боа ́ ж. боб м бобы ́ само мн\ фасо ́ льж (расте ́ ние и плоды ́ ). бо ́ бен фасо ́ левый; ~ а чорба фасо ́ левый суп. богмрелбогм;фпазибоже
бой упаси ́ , бог!; слава ~у сла ́ ва бо ́ гу!; не дай боже не дай бог (бо ́ же); ~ знае бог зна ́ ет; бог весть. бога ́ т пряк и прен бога ́ тый, сравн ст бога ́ че; оби ́ льный; роско ́ шный; ~ край бога ́ тый край; ~а вечеря оби ́ льный у ́ жин; ~а наредба роско ́ ш- ная обстано ́ вка; ~ език бо- га ́ тый язы ́ к; нашата страна е~асгорипа ́ ша страна ́ бога ́ та леса ́ ми. богата ́ ш м разг бога ́ ч, -а ́ , .и. богате ́ я несв богате ́ ть. бога ́ тство с прян и прен бога ́ т- ство с; ~то на нашата стра- на са хората бога ́ тство на ́ - шей страны ́ составля ́ ют лю ́ - ди. богомил м ист богоми ́ лм. боготворя ́ несв 1. боготвори ́ ть (кого ́ -л); обожа ́ ть; прекло- ня ́ ться (пе ́ ред кем-л, чем-л); 2. обожествля ́ ть. бод||а ́ несв 1, коло ́ ть, -лю ́ , ко ́ лешь (что-л/чем-л); 2. бода ́ ть, -ся; тази крава~е э ́ та коро ́ ва бода ́ ется; 3. безл ме у меня ́ ко ́ лет; ~е ме в гърдите грудь ко ́ лет; О исгината ~е пра ́ вда глаза ́ ко ́ лет поел. боде ́ жмко ́ лотье с и колотьё с; разг, без мн о ́ страя боль; ~ в гърдите колотьё в груди ́ ; ~ в корема ко ́ лики, -и к, само мн. боди ́ лм1.колю ́ чка, р мн •чек,ж,иго ́ лка, р мн -л о к, ж; 2. чертополо ́ х без мн, м (расте ́ ние). бодли ́ в 1. колю ́ чий; ~тел ко- лю ́ чая про ́ волока; ~ храст колю ́ чий куст; 2. бодли ́ вый; ~а крава бодли ́ вая коро ́ ва. бе ́ дна св 1. кольну ́ ть; 2. бод- ну ́ ть; 3. прен подпусти ́ ть, - ущу ́ , -пу ́ стишь шпи ́ - льку; (с дума) заде ́ ть,-де ́ - иу, -де ́ иешь. бе ́ дър бо ́ дрый,бодр, -а ́ , -о; жи ́ зненный. бе ́ дърствувам несв бо ́ дрство- вать, -ствую. бе ́ || ен боево ́ й: ~ен другар бое- во ́ й това ́ рищ; ~йио поле по ́ - ле бо ́ я; ~йно знаме боево ́ е зна ́ мя; О ^йно кръщение боево ́ е креще ́ ние. боепри ́ паси боеприпа ́ сы, -о в, само мн. бое ́ цм1.бое ́ ц, бойца ́ ,м. рядово ́ йво ́ ин м9 солда ́ т,рмн солда ́ т,м;2.уча ́ стник войн; 3. прен боре ́ ц, *рца ́ , л?; съюз на борците против фашизма сою ́ з борцо ́ в про ́ * тнв фаши ́ зма. божу ́ р»л пио ́ нм. боза ́ йник м млекопита ́ ющее с. боза ́ я несв соса ́ ть,сосу ́ ,со- СёШЬГрудь. бой1мбойм,сраже ́ ние с; борьба ́ ж; ръкопашен ^ру- копа ́ шный бой; <> ще ядеш бу ́ дешь бит. бой II нар рост м (челове ́ ка, живо ́ тного); висок два 40*
бойкотйрам 40 вешки боя высото ́ йвдваче- лове ́ ческих ро ́ ста. бойкотйрам несв и св бойкоти- ровать, -р у ю, несв\ ~из- бори бойкоти ́ ровать вы ́ боры, бо ́ йлер м бо ́ йлер м, кипяти ́ ль- ник м, коло ́ нка,рмн-нок, (ЯС боклу ́ кмму ́ сор м, сор М, грязь ж. боклукчи ́ ямму ́ сорщик м. боксьо ́ р м боксёр м. боледу ́ ва || м несв боле ́ ть (чем-л), хвора ́ ть разг; ~м от грип боле ́ ть гри ́ ппом; тя место бо- ледува она ́ ча ́ сто хвора ́ ет, бо ́ л || ен больно ́ й, бо ́ лен, больна ́ , больио ́ ; ~ен човек больно ́ й челове ́ к; тя има ~ни крака у неё боль- ны ́ ено ́ ги; майка ми е тежко ~на мать тяжело ́ больна ́ ; ~ен съм (от нещо) боле ́ ть (чем-л); децата са ~ни от шарка де ́ ти боле ́ юто ́ спой; ~ният (като същ) беше в тежко състояние больно ́ й был (находи ́ лся) в тяже ́ лом состоя ́ нии; О ~ ен въпрос больно ́ й вопро ́ с; ~но-място больно ́ еме ́ сто; ~ен здрав носи би ́ тый неби ́ того везёт, погов. бо ́ леет ж боле ́ знь ж; детски де ́ тские боле ́ зни; вътрешни вну ́ тренние боле ́ зни; ин- фекциозни и инфекци- о ́ нные боле ́ зни (зара ́ зные бо- ле ́ зни разг); неизлечима неизлечи ́ мая боле ́ знь; той заболя от неизлечима ~ он заболе ́ л неизлечи ́ мой боле ́ з- нью; начало на ~та нача ́ ло боле ́ зни. боли ́ не св безл боле ́ ть, страда ́ ть; ~ме главата у меня ́ боли ́ т голо ́ ва ́ ; страда ́ ю головны ́ ми бо ́ лями; ~ ме сърцето у ме- ня ́ боли ́ тсе ́ рдце; ~ го зъб у него ́ боли ́ т зуб. бо ́ лка ж 1. боль ж, страда ́ ние с; не чувствувам никаква~ янеиспы ́ тываю никако ́ йбо ́ - ли; 2. разг нужда ́ ж; забо ́ та ж; голяма ми е ~та у меня ́ больша ́ я забо ́ та; <>не с за умиране до сва ́ дьбы за- живёт; с ~ на сърцето с бо ́ - льювсе ́ рдце. болнав боле ́ зненный, хи ́ лый, хИл, -а ́ , -о, хво ́ рый, хвор, -а ́ *-о;~видболе ́ зненный вид. бо ́ л яйца ж больни ́ ца ж; (воен- ная го ́ спиталь, р мн -е ́ й, м; настаниха го в положи ́ ли его ́ в больни ́ цу; скоро ще го изпишат от ~та ско ́ ро его ́ .вы ́ пишут из больни ́ цы. бо ́ лничен больни ́ чный; О лист больни ́ чный листо ́ к. болшеви ́ зъм м большеви ́ зм м. болшеви ́ к м большеви ́ к, -а ́ »м, болшеви ́ шк||и большеви ́ ст- ский; ~а партия большеви ́ ст- ская па ́ ртия. бо ́ лшинство ́ без мн. с большин- ство ́ с. боля ́ рин м ист боя ́ рин, мн боя ́ ре,боя ́ рг м.
41 бо ́ ря се бо ́ мбаж1.бо ́ мба ж\ 2. гра- на ́ та ж; ръчна ~ ручна ́ я грана ́ та. бомбарди ́ рамнесвисв1.(за артилерия) обстре ́ ливать/ обстреля ́ ть; 2. (от самолет) бомби ́ ть, -блю ́ . -би ́ шь/ разбомби ́ ть; бомбардирова ́ ть, -ру ́ ю, бомбардирова ́ н м бомбардиро ́ в- щик м. бомбардиро ́ вка ж 1» артилле- ри ́ й скип обстре ́ лл;2.(от самолет) бомбардиро ́ вка, р мн -в о к, ж; бомбёжка, р мн-жек,ж. бонбо ́ н м конфе ́ та ж. бор 1 м сосна ́ ,рмнсо ́ сеи, ж; бял ~ сосна ́ лесна ́ я; че- реп ~ сосна ́ корсика ́ нская, борИмхимборм. бора ́ вя несв 1. занима ́ ться (чем* л)\ ~ с техника занима ́ ться те ́ хникой; 2. рабо ́ тать (без доп и чем*л)\ ~умело в своя- та облает рабо ́ тать уме ́ лов свое ́ йо ́ бласти; ~ с чук ра- бо ́ тать мо ́ лотом; ору ́ довать, - дую разг (чем*л)\ иг- лата ору ́ довать игло ́ й; 3. опе- ри ́ ровать, -ри ́ рую(чем* л)\ ~с огромен фактически материал опери ́ ровать огро ́ м- ным факти ́ ческим матери ́ а ́ - лом; ~с цифри опери ́ ровать ци ́ фрами; '—с перото вла- де ́ ть перо ́ м. борба ́ ж борьба ́ без мн, ж; класова кла ́ ссовая борь- ба ́ ; ~ за национално осво- бождение борьба ́ за нацио- на ́ льное освобожде ́ ние; ~ за мир борьба ́ за мир. борд м борт м; на на борту ́ , боре ́ цмборе ́ ц, -рца ́ , м: акти- вен ~ против фашизма и ка- питализма акти ́ вный боре ́ ц про ́ тив фаши ́ зма и капита- ли ́ зма; спорт ~ тежка кате- гория боре ́ ц тяжёлой катего ́ - рии; цирков ~ ци ́ рковый бо- ре ́ ц. бо ́ рина ж лучи ́ на ж (сосно ́ вая). боркйня ж побо ́ рница ж» бо- ре ́ ц, -рца ́ , м (о женщине). бо ́ рмашина ж 1. сверли ́ льный стано ́ к, -нка ́ , м; 2» мед бормаши ́ на ж. бо ́ ров сосно ́ вый; ~а гора сос- но ́ вый лес; ^а смола сосно ́ - вая смола ́ . боровы ́ нк||ажчерни ́ ка без мн, ж; черни ~и черни ́ ка ж; чсрвени ~и брусни ́ ка без мн, ж. бо ́ рсажби ́ ржаж*ф~на труда би ́ ржа труда ́ ; черна ~ чёрный ры ́ нок. би ́ рсов биржево ́ й; ~и спекуля- ции биржевы ́ е спекуля ́ ции, сде ́ лки; ~ спекулянт бирже- ви ́ к, -а ́ , М' бо ́ рчески боево ́ й, воинствен- ный; ~ дух боево ́ йдух;~ подем на н ароди и те маси бое- во ́ й подъём наро ́ дных масс. бррш м борщ, -а ́ , м. бо ́ р||ясе несв боро ́ ться, б 0- рю ́ сь, бо ́ решься (с чем*л> с кем-л/за что-л, за
бос 42 кого ́ -л); пие се ~им рамо до рамо с нашите съветски бра- тя за победата на комунизма мы бо ́ ремся плечо ́ (м) к пле- чу ́ сна ́ шими сове ́ тскими бра ́ - тьями за побе ́ ду коммуни ́ зма; сража ́ ться. бос 1. босо ́ й,бос,бо ́ са ́ , бо ́ со; О на ~крак на бо- су ́ (бо ́ су) но ́ гу; 2. прен разг неподко ́ ванный, неподгото ́ в- ленный; ~съм (в нещо) быть профа ́ ном (в чём-л). босешко ́ м нареч босико ́ м, босйлек м бот базили ́ км. босоно ́ г босоно ́ гий, босо ́ й; деца босоно ́ гие де ́ ти, боста ́ н м огоро ́ д м\ бахча ́ ж. ботани ́ кмбота ́ ник м. бота ́ ника ж бота ́ ника ж, боту ́ шясапо ́ г, -а ́ , рмнса- по ́ г, м\Опод ~а на някого под сапого ́ мукого ́ -л. боту ́ ш ки умал само мн сапо ́ ж- ки,рмн-жек,исапожки ́ , •о ́ в (ед сапожо ́ к,-жка ́ , м). бохе ́ м я представи ́ тель боге ́ - мы; ~и боге ́ хма без мн събир, ж. бо||я ́ ж кра ́ ска,рмн-сок, ж; блажян ~н ма ́ сляные кра ́ ски; вод ни ~ и акваре ́ ль- ные кра ́ ски. боя ́ се несв боя ́ ться (ког о ́ -л, че- го ́ -л)', ~ от студа боя ́ ться хо ́ лода; не се боя от смъртта янебою ́ сь сме ́ рти; ф мокър отдъждсенебоимо ́ крый дождя ́ не бои ́ тся. бояджи ́ йница ж краси ́ льня, р мн-лен,ж. бояджйя м (на здания, помеще- ния) маля ́ р, -а ́ , м, (на тъка- ни) краси ́ льщик ле. бояди ́ сам св покра ́ сить, -а ́ щу, -а ́ сишь(что-л), окра ́ сить (что-л). боядйсва || м несв кра ́ сить, -э ́ - ту, -а ́ сищь,окра ́ ши- вать (что-л)\ ~м тъкан (плат) в чернено кра ́ сить ткань в кра ́ сный цвет; тя си боядйсва косите она ́ кра ́ - сит во ́ лосы. боязлйн боязли ́ вый, трусли ́ - вый. брава ́ ж замо ́ к, -мка ́ , м (вну ́ тренний). бра ́ во! межд бра ́ во! брада ́ Ж 1. борода ́ ,вбо ́ ро- ду,мнбо ́ рОДЫ,б0- ро ́ д, -а ́ м, ж; той си пус- нал ~ он отпусти ́ лбо ́ роду; 2. (като част от лице то) подборо ́ док, -дка,м. брада ́ вица ж борода ́ вка, р мн •вок,ж. брад а ́ т борода ́ тый, е большо ́ й бородо ́ й. бра ́ два ж топо ́ р, -а ́ ,м. бразда ́ ж 1. борозда ́ , мнбо ́ - розды,боро ́ зд, -а ́ м, ж; 2. прен след, -а и разг -у и-а ́ ,д-у,те-ом,просле ́ - де,всле ́ де,инаследу ́ , мн -ы ́ ,-о ́ в, м. браздя ́ несв 1. де ́ лать бо ́ розды, паха ́ ть, пашу ́ , па ́ шешь; 2. (прорязвам; кръстдсвам)
43 бре ́ ме борозди ́ ть, -з жу ́ , -зди ́ шь; бръчки (прорязват) че- лото морщи ́ ны бороздя ́ т лоб; кораби ~т (кръстосват) океана корабли ́ бороздя ́ т океа ́ н. брак I м брак м, супру ́ жество с; граждански ~ гражда ́ н- ский брак; щастлив ~ сча- стли ́ вый брак; встъпвам в~ вступа ́ ть в брак; разтрогвам ~ расторга ́ ть брак. брак II м (в производство то) брак л/, изъя ́ н; само ед> м; борба с ~ а борьба ́ с бра ́ ком, бракоразво ́ д м расторже ́ ние с бра ́ ка, разво ́ дм. бракоразвод || ен бракоразво ́ д- ный; ^но дело бракоразво ́ д- ное де ́ ло. бракосъчета ́ ние с бракосочета ́ - ние с, браку ́ вам несв бракова ́ ть, •ку ́ ю. бра ́ ня ж борона ́ , «борону, мнбо ́ роиы,боро ́ н, -а ́ м, ж. брано ́ свам несв борони ́ ть, бранш м о ́ трасль ж, отде ́ лм (промы ́ шленности, торго ́ вли), бра ́ н || я несв 1. защища ́ ть, обо- роня ́ ть (что-л, кого ́ - л)*, род и пата защища ́ ть ро ́ дину; ние ^им завоевания га на социал истическата револю- ция мы защища ́ ем завоева ́ - ния социалисти ́ ческой рево- лю ́ ции; 2. разг запреща ́ ть, возбраня ́ ть. брани ́ несв борони ́ ть, бороно- ва ́ ть, -иу ́ ю. брат м брат, мн бра ́ тья, -ьев, м; ~по оръжие собра ́ тпо ору ́ жию; приведен (заварен) ~неродно ́ й брат; ~ко, ~ле разг бра ́ тец (в обраще ́ нии), братими ́ се несв 1. брата ́ ться; 2. обща ́ ться. братовчёд м двою ́ родный брат м; първи ~ двою ́ родный брат; втори ~ трою ́ родный брат. братовче ́ дка ж двою ́ родная се- стра ́ ж; първа ~ двою ́ род- ная сестра ́ ; втора ~ трою ́ род- ная сестра ́ . бра ́ тски 1. бра ́ тский; 2. това ́ - рищеский, дру ́ жеский; ~по- здрав бра ́ тский приве ́ т;~ партии бра ́ тские па ́ ртии; <> братска могила бра ́ тская мо- ги ́ ла. браш || нён, ~ия ́ н мучно ́ й; (> ^нен чувал а) (за човек) де ́ - нежный мешо ́ к; б) золото ́ е дно. г брашнбс мука ́ ж. бре! част нар эй! слу ́ шай!; де, бре! ну ́ - ка! брегов Ц и ́ берегово ́ м; ~а ли- ния берегова ́ яли ́ ния; ^а артилерия берегова ́ я артил- ле ́ рия. бреза ́ ж берёза ж. брезе ́ нт я брезе ́ нт м, брёзов берёзовый; ~а горичка березова ́ яро ́ ща. бре ́ месбре ́ мя, бре ́ мени, с; тя ́ жесть ж; данъчно •** нало ́ говое бре ́ мя.
бре ́ менен ЛА бре ́ менен бре ́ менна беремен- ная, **- жена бере ́ менная же ́ нщина бре ́ менноет ок бере ́ менность ж. брига ́ да ж брига ́ да ж; младеж- ка молодёжная брига ́ да, ударна уда ́ рная брига ́ да; за комунистически труд брига ́ да коммунисти ́ ческого труда ́ . бригади ́ р м 1 бригади ́ р лг, 2. член молодёжной брига ́ ды брике ́ т м брике ́ т м\ производ- ство на ^и произво ́ дство брике ́ тов бриля ́ нт м бриллиант и бри лья ́ нт л:, пръстен с ~ брил лиа ́ нтовый пе ́ рстень бри ́ мкажпе ́ тлярмн-тел█> ж, пе ́ телька,рмн-лек,ж брод м брод м: (през река) пе- репра ́ важ броде ́ ри я ж вышивка ж\ рокля с пла ́ тьесвы ́ шивкой, броди ́ рам несв и св вышива ́ ть/ вы ́ шить, -ш ью,-шьешь (что-л); ~ покривкэ вы- шива ́ ть ска ́ терть. бро ́ дя несв броди ́ ть, -о жу ́ , .-о ́ дишь; из улиците, из -града, из гората и др. броди ́ ть изу ́ лиц (по у ́ лицам), по го ́ ро- ду ́ ,по ́ лесу (в лесу ́ )ит. п б рое ́ н 1. подсчи ́ танный, пере ́ - счи ́ танный; 2. (за време) счи ́ - танный; ~и дни счи ́ танные дни. броени ́ ца ж чётки, 'ток. само мн, брои ́ тел м техн счётчик (ап* пара ́ т) м; учётчик, счётчик (челове ́ к). брой м 1ч число г, коли ́ чество с; на в коли ́ честве; 2. (за вестница, списания) по ́ мер м. экземпля ́ р м; в днешния ~ сего ́ днявно ́ мере; О пла- щам в плати ́ ть нали ́ ч- ными; без бесчи ́ сленное коли ́ чество О ́ ро ́ йк ^аж экземпля ́ р м; кни- гата е отпечатана в 3000 книга вы ́ шла в 3000 экзем- пля ́ рах бро ́ нзмбро ́ нза без мн, ж; скулптура от скульпту ́ ра из бро ́ нзы. бро ́ няжброняж бро ́ шка ж бро ́ шка,рмн-шек, ж; злати ́ а - золота ́ я бро ́ шка. бро шу ́ ра ж брошю ́ раж броия ́ несв 1 счита ́ ть, пере счи ́ тывать; до три счн тать до трёх; 2. (за пари) от- счи ́ тывать, плати ́ ть,пла- чу,-ила ́ тишь;3-насчи ́ тывдть; се лото ~и триста къщи дере ́ вня насчи ́ тывает три ́ ста домо ́ в;Отесе~ят на ́ пръсти их мо ́ жно пересчи- та ́ тьпопа ́ льцам. бру ́ лЛя ́ несв 1. сбива ́ ть плоды ́ с дерева; 2. (за вятър) бить, бь’е ́ твлицо ́ , сбива ́ тьс ног| цяла нощ го ~и вятъ- рът- Всю ночь бил его ́ ве ́ тер вли ́ цо ́ . бруст .1/ точи ́ льный ка ́ мень, •мVя, вж ка ́ мък.
45 бу ́ дка Т бру ́ т Цен: ~но тегло вес бру ́ т- то; ~на заплата номина ́ ль- ная за ́ работна ́ я пла ́ та. бру ́ то нареч I. търг бру ́ тто; 2. фин (за заплата) без в ы ́ - четов. бръквам несв 1. сова ́ ть, -сую ́ , запуска ́ ть (ру ́ ку куда ́ - л); за- леза ́ ть (в карма ́ н)*, 2. ша ́ рить, рыться, р б ю ́ сь,ро ́ ешь- ся. бръкна св 1. су ́ нуть, запустйть, -пуЩу ́ , -пу ́ стишь(ру ́ - ку куда ́ -л)*, зале ́ зть (в карма ́ н) мин-ле ́ з,-ле ́ зла;2.по- ша ́ рить,пор Ь1ТЬСЯ,-р о ́ юсь. бръмбар м жук, -а ́ , м; майски ~ ма ́ йский жук; торен ~ наво ́ зный жук; <> има ~и в главата у него ́ глу ́ пости на уме ́ . бръмч || а ́ несв (за пчели, кома- ра) жужжа ́ ть; комари ~ат комары ́ жужжа ́ т; (за само- лет, мотор и др.) гуде ́ ть; над нас ~еше самолет над на ́ ми гуде ́ л, самоле ́ т. брънка ж пряк и прен звено ́ мнзве ́ нья,-ьев,с (в цепа ́ ). бръсн || а несв брить, бре ́ ю, бре ́ ешь;Онего~еза нищо он его ́ нивочтонеста ́ * вит; умът му ~е у него ́ о ́ ст- рый ум; ~а се бриться, бре ́ юсь,бре ́ ешься. бръсна ́ р м парикма ́ хер м. бръсна ́ рница ж парикма ́ хер- ская ж. бръсна ́ рски парикма ́ херский; ~салон парикма ́ херская. бръсна ́ чмбри ́ тваж;фнатак- ваз глава такъв ~ разг до голове ́ и бри ́ тва. бръснене с бритье ́ с. бръчк ||а(Ж 1. мо ́ рщи ́ на ж; по лицето морщи ́ ны на ли- це ́ '; 2. (на дреха) скла ́ дка, р мн.-док,ж;3.(навода) рябь ж. бръшля ́ н м плющ, -а ́ , м. бряг 1. бе ́ рег, мн -а ́ , м; на брега на морето па берегу ́ мо ́ ря; 2. су ́ ша ж. бряст м карага ́ чм,бе ́ рест м, бу ́ ба ж шелкови ́ чный червь, -я ́ ,мнче ́ р:ви, -е ́ й, м. буба ́ р м шелково ́ дм. буба ́ рство с шелково ́ дство с. бу ́ бено семе с гре ́ наж бубо ́ тл несв издава ́ ть, -даю ́ , -да е ́ шь глухо ́ й шум; (за гръм) грохота ́ ть, -хочу ́ , -хо ́ чешь. бубо ́ тене с раска ́ ты мн гро ́ ма, буболе ́ чка ж бука ́ щка, р мн -шек,ж. будала ́ миждура ́ к, -а ́ , м; ду ́ ра ж. бу ́ ден 1, бо ́ дрствующий; ~съм неспать,несплю,не спишь;2>бди ́ тельный, не- усы ́ пный; 3. у ́ мный,: у ме ́ н, -м на ́ ,-ои-о ́ ; 4. передо- во ́ й. созна ́ тельный. буди ́ лник м буди ́ льник м. бу ́ дкажI.бу ́ дка,рмн-док, ж; 2. кио ́ ск м\ вестникарска
бу ́ дя 46 ~ газетный киоск; шофьор- . ска кабина шофёра. бу ́ дя несв, прян и прен 1* бу- ди ́ ть, -ужу ́ , -у ́ дишь (коао ́ - л), пробужда ́ ть; 2. воз- бужда ́ ть, вызыва ́ ть; ~ голям интерес возбужда ́ ть боль- шо ́ й интере ́ с. бу ́ ([ен 1.бу ́ йный, б у ́ ен,бу ́ й- на, -о;~йнаглавабу ́ й- ная голо ́ вушка; ~ен харак- тер бу ́ йный хара ́ ктер; 2, си ́ льный, си ́ лен и си- лён,сильна ́ , -о; ~йна страст си ́ льная страсть; 3. густо ́ й,густ, -а ́ , -о; ~йна растителност густа ́ я расти ́ тельность. бу ́ за ж щека ́ ,вщеку,мн щёки,щёк, -а ́ м, ж; майката целуна детето по ~та мать поцелова ́ ла ребён- ка в щёку. бу ́ зест толстощёкий, щека ́ - стый; ~о дете толстощёкий ребёнок. бу ́ кважбу ́ ква ж*, главна ~ загла ́ вная (прописна ́ я) бу ́ к- ва; малка ~ строчна ́ ябу ́ к- ва; О ~та на закона бу ́ ква зако ́ на. буква ́ р м буква ́ рь, -я ́ ,м, бук волея ́ р м словоли ́ тчик ле. букволея ́ рница ж словоли ́ тня, рмн-тен,ж, буквоя ́ д м буквое ́ д м, начёт- чик м. буке ́ тмI.буке ́ т м; ~карам- фили буке ́ т гвозди ́ к; 2. (съв- купност от ароматична и вкусом свойства) буке ́ т; на вино буке ́ т вина ́ , бу ́ клажло ́ кон м. булдо ́ зер м бульдо ́ зер М. булева ́ рд м бульва ́ рм. бу ́ лка ж разг 1. молода ́ яже ́ н- щина (заму ́ жная)ж\ жена ́ ж\ 2. молода ́ я новобра ́ чная,-о й, ж, като същ. бу ́ лос1.вуа ́ ль ж\ покрыва ́ ло с; 2. (венчално) фата ́ (под- вене ́ чная) ж, бумтя ́ несв шуме ́ ть, -м л 10, ♦ми ́ ш ь; (за печка, за мо- тор, за вода) издава ́ ть,3л издаётзвук. буни ́ щесму ́ сорная я ́ ма ж; сва ́ лка,рмн-лок,ж, бу ́ нкер м 1. воен дот м; блин- да ́ ж, -а ́ , м;2,технбу ́ нкер м. бунт м бунт, -а, ле; восста ́ ние с. бунто ́ вЦенбунта ́ рский; бун- товско ́ й; ~на песен бунта ́ р- ская пе ́ сня; ~ни речи бун- товски ́ ере ́ чи. бунто ́ вник м бунтовщи ́ к, -а ́ ,м. бунту ́ вам несв подстрека ́ тьк бу ́ нту; ~ се бунтова ́ ть, -ту ́ ю; народът се бунтува наро ́ д бунту ́ ет. бурги ́ я ж сверло ́ ,мнсвёр- .ла,с» бу ́ ре с бочёнок, -нка,м. бу ́ р||енIбу ́ рный; ~но време бу ́ рная пого ́ да; ~ен темп на икономическото развитие бу ́ рный темп экономи ́ ческого разви ́ тия. бурено ́ с Цен 1. грозово ́ й; ~ни
47 бу ́ яна *•< т облаци грозовы ́ е облака ́ (ту ́ - чи); 2. прен грозный. буренйса || м св зарасти ́ бурья- ном (сорняко ́ м); дворът е ~л двор заро ́ с бурья ́ ном. буренйсвам несв зараста ́ ть бу- рья ́ ном (сорняко ́ м). буржоа ́ м буржуа ́ нескл, м. буржоа ́ зия ж буржуази ́ яж; дребна (едра) ~ ме ́ лкая (кру ́ - пная) буржуази ́ я. бурка ́ н м стекля ́ нная ба ́ нка, р. мн -н о к, ж; ~със сладко ба ́ нка варе ́ нья. бурма ́ ж1. винт, -а ́ , м; 2. га ́ йка,рмнга ́ ек, ж. бу ́ ряжпрянипренбу ́ ря ж; урага ́ н м, шторм м, шквал м; гроза ́ , мнгро ́ зы,ж; снежна ~ мете ́ ль ж; бура ́ н м; ф~та на революцията бу ́ ря револю ́ ции; душата бу ́ ря в душе ́ . бутм1.о ́ корок, мн -а ́ ,м;пу- шен ~ копчёный о ́ корок; 2. разг бедро ́ ,мнбёдра, бёдер,-драм,с;ляж- ка,рмн-жек,ж, бут а ́ лоспо ́ ршень, -ш н я, м. бу ́ там несв 1. толка ́ ть, сдви ́ гать сме ́ ста; 2. тро ́ гать, каса ́ ться (кого ́ -л, чего-л); ~ се тол- ка ́ ться. бутйлка ою буты ́ лка, р мн -лок,ж. бу ́ тна св 1. толкну ́ ть; 2, тро ́ - нуть, косну ́ ться (кого ́ -л, че- го ́ -л); 3. разг (пъхна, мутна) су ́ нуть; къде съм ~л тази книга не зная куда ́ ясу ́ нул э ́ ту книгу не по ́ мню, буто ́ нмкно ́ пка,рмн-пок, ж (электри ́ ческого звонка ́ ); выключа ́ тель м (электри ́ чес- кий, в ви ́ де кно ́ пки). бу ́ халмфи ́ лин м. буха ́ лка ж 1. (за бухане на по- груби дрехш при пране) ва- лёк, -л ька ́ , м;2.воен грана ́ та ж (ручна ́ я). бу ́ ха И м несв 1. (с бухалка) бу ́ - хать,бить,бью,бье ́ шь, ударя ́ ть(сшу ́ мом); 2. (за бу- хал, кукумявка) у ́ хать; куку ́ - мявката буха сова ́ у ́ хает; 3. разг ка ́ шлять. бу ́ хвам I несв 1. (с бухалка) бу ́ хать, бить, бью, бь ешь, удари ́ ть(сшу ́ мом); 2. па ́ - дать, бу ́ хаться. бу ́ хваЦм II несв 1. набу ́ хать; тестото бухва те ́ сто подни- ма ́ ется; 2. (за пламък) под- нима ́ ться, вспы ́ хивать; 3. (за растителност) буйно раз- растаться. бухла ́ т 1. разве ́ систый, ветви ́ - стый; ~чимшир разве ́ сис- тый самши ́ т; 2. (кълбест) ку- чево ́ й; облаци кучевы ́ е облака ́ . бу ́ хнаIсв1.бу ́ хнуть, сту ́ к- нуть, уда ́ рить с шу ́ мом; 2. упа ́ сть,-иаду ́ ,-и адёшь, мин-ла ́ л,-ла,бу ́ хнуться, бу ́ хнаIIсв1, набу ́ хнуть; 2, (за пламък) подня ́ ться,-» и ́ - мет с я, вспы ́ хнуть; 3. (за растителност) бу ́ йно раз- расти ́ сь, -стётся,мин
бу ́ хна л 48 -ро ́ сся,-росла ́ сь. бу ́ хнал 1. бу ́ йно разро ́ сшийся; 2. пу ́ хлый, пуши ́ стый; ~и ’ коси пуши ́ стые во ́ лосы. бу ́ цаж1.ком,мн -ья,л/, глы ́ баж;2,медо ́ пухоль ж; наро ́ ст м. буч||а ́ несв (за река, вяпгър и др.) шуме ́ ть,-млю ́ ,-ми ́ шь, гуде ́ ть, гужу ́ ,гу- ди ́ ш ь; грохота ́ ть, -хочу ́ , -хо ́ чешь;главатами~и у меня ́ звени ́ т в голове ́ , бу ́ чка ж комо ́ к,-мка ́ ,м;ку- со ́ к,-ска ́ , м, кусо ́ чек, -чка, м; ~ захар кусо ́ кса ́ хару, буш о ́ нмпро ́ бка,рмн-бок, ж (в электросе ́ ти); ~ите из- горяха про ́ бки перегоре ́ ли, бушу ́ вам несв 1, (за буря) бу- шева ́ ть, -шу ́ ю; 2. (за човек) бу ́ йствовать, -с т в у то, бу- я ́ нить. бъбрек м по ́ чка,рмнпо ́ чек, ж. бьбреч || ен по ́ чечный; ~на бо- леет боле ́ знь по ́ чек. бъбри ́ в болтли ́ вый. бъбрйвец м болту ́ н, -а ́ , м. бъбрйвка ж болту ́ нья, р мн -н ий,ж. бъбря несв !• болта ́ ть, разгова ́ - ривать; 2. ворча ́ ть. бъд || а быть; О каквото и да что бы ни ́ было; както и да какбытони ́ было, бъдещ бу ́ дущий. бъдеще с бу ́ дущность ж, бу ́ ду- шеес;тойима~унего ́ большо ́ ебу ́ дущее; за в на бу ́ дущее; О ерам ~ вре- ме бу ́ дущее вре ́ мя. бъз м бузина ́ ж. бьлгарин м болга ́ рин,мнбол- га ́ ры,болга ́ р, д. бьлгарка ж болга ́ рка, р мн болга ́ рок,ж. българск |[ и болга ́ рский; език болга ́ рский язы ́ к; Бъл- гарската комунистическа пар- тия (БКП) Болга ́ рская Ком- мунисти ́ ческая па ́ ртия; ~а държава болга ́ рское госу- да ́ рство; народ болга ́ р- ский наро ́ д; академия на науките (БАН) Болга ́ р- ская акаде ́ мия нау ́ к (БАН); говоря добре я говорю ́ хорошо ́ по-болга ́ рски. бълну ́ ва||м несв 1. прян бре ́ - дить, -е ́ жу, -е ́ дишь;той бълнува насън он бре ́ дит во сне; 2. прен фантази ́ ровать, -рую. бълха ́ ж блоха ́ ,мнбло ́ хи, блох,-а ́ м, ж.' бърбо ́ ря несв 1. болта ́ ть, гово- ри ́ ть глу ́ пости; 2. бормота ́ ть, -очу ́ ,-о ́ ч.ешь. бьрдо I с высота ́ ж, холм, -а ́ м; возвы ́ шенность ж. бьрдо II с (на стан) бёрдо с» бьрже и бързо парен бы ́ стро, бърз 1. бы ́ стрый, быстр, -а ́ , -о, ско ́ рый, скор, -а ́ , - о; ~влак ско ́ рый по ́ езд; 2. ло ́ вкий, л о ́ вок,-вка ́ , -вко;3.сро ́ чный, -ч е и, ШЧна ́ ,-чио; а работа
49 бАгаМ срочное де ́ ло;фна ръка на ско ́ рую ру ́ ку. бърза || м неси спеши ́ ть, торо* ЛИ ́ ТЬСЯ, -плю ́ сь,-ро ́ пишь- с я; къде ~те куда ́ спе- ши ́ те? за училище торо- пи ́ ться в шко ́ лу; за ра- бота спеши ́ ть на рабо ́ ту, бьрзане с торопли ́ вость ж; спе ́ - шка ж разг; защое това заче ́ м така ́ я спе ́ шка? бърэешко ́ и парен бы ́ стро, ско ́ - ро, прово ́ рно, жи ́ во. бързина ́ ж быстрота ́ ж. ско ́ - рость ж; голи ́ ма ~ больша ́ я ско ́ рость. бърка || м несв 1. меша ́ ть, пере- ме ́ шивать; 2. меша ́ ть («ол^у ́ - л, чему ́ -л); той бърка на ра- ботата он меша ́ ет рабо ́ те; 3. тро ́ гать; не ~й книгите! не тро ́ гать кни ́ ги!; 4, ошиба ́ ть- ся, пу ́ тать; 5. сова ́ ть,-сую ́ ; ~м се вме ́ шиваться. бъркоти ́ я и бърканица ж беспо- ря ́ док, -дка,м,пу ́ танице! ж, неразбери ́ ха ж; сумато ́ ха ж. бърни ́ кам несв ша ́ рить, вы ́ ть- ся,ро ́ юсь,ро ́ ешься. бърса ́ лка ж тря ́ пка,рмн-пок, ж; ~за крака полови ́ к, -а ́ ,м. бърчЦанесв 1. мо ́ рщить; чело мо ́ рщить лоб; 2. (за ео* да) ряби ́ ть,без1.и2л;вет- рецът ~н реката ветеро ́ к ря- би ́ тре ́ ку;~асемо ́ рщиться, бьрша нссв вытира ́ ть; ~прах вытира ́ ть пыль; ~ лицето, ръцете вытира ́ ть лицо ́ ,ру ́ ки, бъчва ж бо ́ чка, р мн -чек, 4 Еългарскз-руоки ретаг бъчва ́ р м бондарь м. бюдже ́ т м бюдже ́ тм. бюджетопрое ́ кт м прое ́ кт бюд- же ́ та. бюлети ́ н м 1. бюллете ́ нь м, сообще ́ ние с; информацио- нен ~ информацио ́ нный бюл- лете ́ нь; ~за времето метеоро- логи ́ ческий бюллете ́ нь; 2. бю- ллете ́ нь (периоди ́ ческое из- да ́ ние): библиографски — би- блиографи ́ ческий бюллете ́ нь, бюлети ́ на ж бюллете ́ ньмдля голосова ́ ния, избира ́ тельный листо ́ к,-стка ́ ,м. бюро ́ Iспи ́ сьменный стол. -а ́ . м; бюро ́ нескл, с. бюро ́ II с бюро ́ , нескл, с; ~ справки спра ́ вочное бюро ́ ; адресно ~ а ́ дресный стол; ~ жалби бюро ́ жа ́ лоб; партий- но ~ парти ́ йное бюро ́ ; път- ническо ~ бюро ́ путеше ́ ст- вий; туристическо ~ тури- сти ́ ческое бюро ́ . бюрокра ́ т м бюрокра ́ тм. бюрократи ́ зъм м бюрократи ́ зм м. бюрократии И ен бюрократи ́ че- ский; -~но отношение към работата бюрократи ́ ческое отноше ́ ниекде ́ лу бюрокра ́ ция ж бюрокра ́ тия ж. бюст м I. (скулптура) бюст м; мраморсн мра ́ морный бюст: 2. (гърди) бюст м. бюфёт м буфе ́ тм. бюфетчи ́ я м9 буфетчик лг бягмбег,прна бегу ́ ,& би ́ га||мнесв1.бежа ́ тьбв-
бЛгане 60 гу ́ ,бежйшь,бегу ́ т, бе ́ гать, убега ́ ть: ~м с всичка сила бежа ́ ть изо всех сил, 2. сторони ́ ться,-онГось, -о ́ нишься;той~ше (стране ше) от хората он сторони ́ лся люде ́ й; 3. прен избега ́ ть; ^М’от отговорност избега ́ ть отве ́ тственности, О гузен негонен бяга на во ́ - ре ша ́ пка гори ́ т. бйгане с бег м; гладко ~ спорт бег; ~ с препятствия бег с препя ́ тствиями; ма- В предл 1. в (се. п.) влизам в стаята входи ́ тьвко ́ мнату, отивам в града е ́ хать в го ́ род; впетъквпя ́ тницу; в това време в э ́ то вре ́ мя; в седем часа в семь часо ́ в;всрокв срок; веднаж в месеца раз в ме ́ сяц; вървя в кран идти ́ в но ́ гу; вярвам в победата (вя- ра в победата) ве ́ рить в по- бе ́ ду (ве ́ ра в побе ́ ду); (с пр.п,) живея в София жить в Со- фи ́ и; работя в ателието рабо ́ - тать в мастерско ́ й; съм в без- съзнание быть в беспа ́ мят- стве; в тази посока в э ́ том направле ́ нии, в началото, средата и края в нача ́ ле, в середи ́ неивконце ́ ; в нача- лото на октомври в нача ́ ле октября ́ ; в 1944 година в 1944-ом году ́ ‘2на(спрп) ратонско ~ марафо ́ нский бег бя ́ гство с бе ́ гство с; побе ́ гм бял бе ́ лый,бел,бела ́ ,бе ́ - ло ́ ; месо бе ́ лое мя ́ со; риба суда ́ к, -а ́ ,м; вър- баи ́ ва ж; бели стихове бе- лые стихи ́ , О посред ден среди ́ бе ́ лого дня; черно на чёрным по бе ́ лому бяслг1.бе ́ шенство с, я ́ рость ж,гневм;2»медбе ́ шенство с, водобоя ́ знь, ж; 3. (в суе- вер ни те представ и) бее м чёрт,мнче ́ рти. е ́ й« работя в завод рабо ́ тать аз заво ́ де; живея в Украина, « Кавказ, в Куба жить на У к раи ́ не, на Кавка ́ зе, па Ку ́ бе. 3. по(сд п.)удрямвгърба бить по спине ́ «ааило ́ нск || и ~о стълпотво- рение вавило ́ нское стол по творе ́ ние, разг су ́ толока ж сумато ́ ха ж, неразбери ́ хаж ваго ́ нмваго ́ н м, спален -* спальный вагон, ~-ресто- рапт ваго ́ н-рестора ́ н, качвам се във ~а сади ́ ться в ваго ́ н вагоне ́ тка ж вагоне ́ тка, р мн ток, ж; минна ~ ша ́ хтная вагоне ́ тка ва ́ даж1.кана ́ ва ж, 2 ручей •ья ́ , м, воденимна ~ ме ́ ль 1-ШЧНЫЙ же ́ лоб ва ́ дя несв 1 вынимать из-вл« ка ́ ть, 2 выдёргивать — зъб
51 а&аям удаля ́ ть зуб; 3. получа ́ ть, брать, б ер у ́ , берёшь; ~ билет получа ́ ть биле ́ т; 4. лш/л вычита ́ ть; ~четири от десет вычита ́ ть четы ́ ре из десяти ́ ; О ~си хляба добыва ́ ть про- пита ́ ние; ~ душата някому му ́ чить к ого ́ - л, тяну ́ ть за ду ́ шу. важ||а ́ несв 1. име ́ ть значе ́ ние; име ́ ть це ́ ну (це ́ нность); 2. (за документ и др.) быть дейст- ви ́ тельным; разрешението и до 1 февруари разреше ́ ние действи ́ тельно по 1-ое фев- раля ́ . ва ́ жен 1. значи ́ тельный, ва ́ ж- ный,ва ́ жен, -жна ́ , -ж н о; серьёзный; 2. ирон ва ́ жный, наду ́ тый, чванли ́ - вый. ва ́ зажва ́ за ж; кристална ~ хруста ́ льная ва ́ за; антична ~анти ́ чная ва ́ за. вака ́ нт || ен вака ́ нтный; място- тое но ме ́ сто вака ́ нт- ное. ваканцио ́ н Ц ен каникуля ́ рный, вака ́ нция 1 ж кани ́ кулы, -у л, само мн; лятна ~ ле ́ тние ка- ни ́ кулы; през ~та во вре ́ мя кани ́ кул; започна лятната ~ начали ́ сь ле ́ тние кани ́ кулы, вака ́ нция II ж вака ́ нсия ж; не- замещённая до ́ лжность ж, вакси ́ на ж мед вакци ́ на ж. ваксини ́ рам несв и св привива ́ ть /приви ́ ть,-вью ́ , - вьёшь вакци ́ ну. ва ́ куум м физ техн ва ́ куум м вале ́ жмоса ́ дки, -о в, само мн; выпаде ́ ние с оса ́ дков; ~и атмосфе ́ рные оса ́ дки. валериа ́ н м 1. бот валериа ́ на ж; 2. валерья ́ новые ка ́ пли, валерья ́ нка ж. вали ́ несв (за валежи) само 3 а ед идти ́ ; ~ дъжд, сняг, град идёт дождь, снег, град; <>~като из ръкав (из ве- дро) льёт как из ведра ́ , вали ́ ден действи ́ тельный обикн кратка ф. действи ́ телен; име ́ - ющий си ́ лу; билетът е ^за три денонощия биле ́ т дейст- ви ́ телен тро ́ есу ́ ток. вали ́ дност ж срок м де ́ йствия (докуме ́ нта). вали ́ рам несв утрамбо ́ вывать, вале м вальс м. валу ́ та ж валю ́ та ж; чужда иностра ́ нная валю ́ та. валцмтехнвал,прна-у ́ , мн -ы ́ ,л5,ва ́ лик м, като ́ к, -тка ́ ,м. валцо ́ ван:~о желязо техн про- ка ́ т желе ́ за. валцу ́ вам несв техн прока ́ ты- вать ме ́ жду вальца ́ ми, валь- цева ́ ть, -цу ́ ю. ва ́ лчест шарообра ́ зный, окру ́ г- лый. ва ́ ляк м техн 1. като ́ к,-тка ́ , м;2.вал,прна-у ́ , мн •ы ́ , м; ва ́ лик м; валёк, -л ька ́ ,м. ва ́ лям несв 1, (за вълна) ва- ля ́ ть; 2. (за тесто) меси ́ ть, мешу ́ ,ме ́ сишь;3.разг па ́ чкать, ма ́ зать, м а ́ жу,
вйни 52 ма ́ еш 4. (изтърквам) изна ́ шивать; 5. шлифова ́ ть, •фу ́ ю; ~се 1. валя ́ ться (на чём-л)] ~се в снега ва* ли ́ ться в снегу ́ ;2,па ́ чкать^ ся, валя ́ ться; се в праха валя ́ ться в пыли ́ . ва ́ нажва ́ нна ж', емайлирана ~ эмалиро ́ ванная ва ́ нна. ванИ ́ лия ж вани ́ льж варжи ́ звесть ж; гасена ** га* шёная и ́ звесть, ва ́ рварин м ва ́ рвар м, на ́ рдя несв 1» стере ́ чь, стере* гу ́ , стережёщь,сте* регу ́ т, мин стерёг, с.т.ерегла ́ , -г лб;2,бе* ре ́ чь, берег у ́ , бере* же ́ щ ь; оберега ́ ть, храни ́ ть; 3. поджида ́ ть, подкар ау ́ ли* вать; ~се бере ́ чься, остере* га ́ ться, защища ́ ться. варе ́ л м металли ́ ческий бочб* нок, -я к а, м (для бензина, керосйна а л.), ва ́ рен известковый; ~ раз* твор известко ́ вый раство ́ р, варе ́ н варёный; царевица вареная кукуру ́ за. вариа ́ нт м вариант м; разно* ви ́ дность ж, видоизмене ́ ние с. вариа ́ нта ж спец паралле ́ льная железнодоро ́ жная ли ́ ния ж. варибла ж мед о ́ спа варни ́ цажКпечьж(дляоб* жиейния извести), 2. я ́ маж (для хранения гашёной йж* ста). варбвю ж лэжедя ́ к» -а ́ ,ж варовйт 1, содержа ́ щий и ́ з- весть, известко ́ вый; -~а во ́ да известко ́ вая вода ́ ; 2. извест- някбвый; ~и скали извест- няко ́ вые поро ́ ды. варо ́ сам св побели ́ ть, -л ю ́ , -е ́ ЛиXIIЪИ-Ли ́ Шь. вар о ́ свам несв (с вар) бели ́ ть •лю ́ ,-е ́ лишъи-ли ́ шь, ^стеките бели ́ ть сте ́ ны; ~ тавана бели ́ ть потоло ́ к. варя ́ несв 1. вари ́ ть, -рю ́ , ва ́ ришь; ~картофи ва- ри ́ ть карто ́ фель; гото ́ вить, -в лю, -вишь;~супаго* то ́ вить суп; 2, (до ни пеане) кипяти ́ ть, -я чу ́ ,-яти ́ шо ~мляко кипяти ́ ть молоко ́ васа ́ л м васса ́ л< ват м техн ватт ж. ва ́ тажва ́ та ж. ватали ́ нмвати ́ нм ва ́ тенка ж ва ́ тник м вати ́ ран ва ́ тный, па ва ́ те, ~о палто ва ́ тное пальто ́ ; пальто ́ на ва ́ те; ~о одеяло ва ́ тное одея ́ ло; ~о работно облекло ва ́ тная спецо ́ вка. ва ́ тман м вагоновожа ́ тый, води ́ - тель м трамва ́ я. ва ́ фляжва ́ фля ж. ваш прит мест ваш, -а, -е, -и, па ́ я несв вая ́ ть,вая ́ ю; ле* пи ́ ть,-плГо,ле ́ лишь. вбеся ́ св взбеси ́ ть, -ешу ́ \ -е ́ сишь;~севзбеси ́ ться, •ешу ́ сь, -е ́ сишьс:'я. вбеся ́ вам несв беси ́ ть, -е ́ шу ́ , -е ́ сишь; ^себеси ́ ться, -ешу ́ сь, -е ́ сишься.
53 вди ́ гна вбйвам несв вбива ́ ть, вонза ́ ть, прен вбива ́ ть, втолко ́ вывать, <> ~си в главата вбива ́ ть себе ́ вго ́ лову вби ́ ясввбить,вобь10,во- бьёшь;вонзить, -пжу ́ , лзи ́ ш ь; прен вбить, втол- кова ́ ть. -ку ́ ю вгле ́ дам се св вгляде ́ ться, яжу ́ сь, -яди ́ шься;при- смотре ́ ться, -отрю ́ сь •о ́ тришься. вгле ́ ждам се несв вгля ́ дываться, всма ́ триваться; присма ́ три- ваться вглъбе ́ н углублённый, сосре- дото ́ ченный. вглъбй се св углуби ́ ться, •бЛю ́ СЬ, -би ́ ШI)СЯ(вО что* л). вглъбя ́ вам се углубля ́ ться (во что-л). вградй 1 вде ́ лать, 2, замуро ва ́ ть, -ру ́ к) '(что-л) вгра ́ ждам несв 1. вде ́ лывать 2. замуро ́ вывать (что*л) вдетине ́ н впа ́ вший в де ́ тство, впа ́ вший в ста ́ рческий ма- ра ́ зм вдига ́ чка ж лебёдка р ,чп •Яок,ж, вди ́ гам несв 1. поднима ́ ть, ~ детето поднима ́ ть ребёнка ^завесата поднима ́ ть за ́ - навес; 2. буди ́ ть,бужу ́ , бу ́ дишь (кого ́ -д); 3. (за цена) поднима ́ ть, повыша ́ ть; 4. поднима ́ ть, начина ́ ть; ~ въстание поднима ́ ть восста ́ пие; ~шум поднима ́ ть шум; 5. разг выле ́ чивать, ста ́ вить, -в лю, -в ишьна ́ ноги (кого ́ -л), 6 — кыца, здание стро ́ ить дом, зда ́ ние; 7. пре- краща ́ ть, ^заседанието пре- краща ́ ть заседа ́ ние; ~бло- кадата снима ́ ть блока ́ ду; <> ^във въздуха взрыва ́ ть; ~ кыцата на главата си пере- вора ́ чивать дом вверх дном; ~рамене пожима ́ ть плеча ́ - ми; ~ученик спра ́ шивать (вы- зыва ́ ть) ученика ́ (в кла ́ ссе); не~ глава (от нещо) рабо ́ - тать. не поднима ́ я головы ́ ; масата убира ́ ть со стола ́ ; ~ (виря) нос задира ́ ть нос; се 1. поднима ́ ться; 2. по- выша ́ ться; температурата се вдига (се ловишава) темпера- ту ́ ра повыша ́ ется; 3. подни- ма ́ ться, восстава ́ ть, -стаю ́ , •стаёшь;4.разгвыздо- ра ́ вливать; 5. поднима ́ ться, уходи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь; войската се вдига во ́ йско ухо ́ дит. вди ́ гна св 1. подня ́ ть,-ниму ́ , -н и ́ м ешь, мин по ́ днял, -ла ́ , -л о (что*л); 2. разбу- ди ́ ть, -ужу ́ ,-у ́ дишь(ко- го ́ *л); 3. (за цена) подня ́ ть, ПОВЫ ́ СИТЬ, -ЬЕ IIIу, -ы ́ СИ- шь;я ́ , (за въстание и др.) подня ́ ть, нача ́ ть, -ч ну ́ , •чнёшь;5.разгвы ́ лечить, поста ́ вить,-влю,-вишъ на ́ ноги (кого ́ - л); 6. постро ́ ить | (дом, зда ́ ние); 7. прекрати ́ ть, %-ащу ́ ,-ати ́ шь, отмени ́ ть,
вдйшам 54 -е ню ́ ,-е ́ пишь;~се1.под- ня ́ ться; 2. (за цена) под- ня ́ ться, повы ́ ситься; 3. (за въстаниё) подня ́ ться, вос- ста ́ ть, -ста ́ ну, -с та ́ - не ш ь; 4. разг подня ́ ться, вы ́ здороветь; 5. (за войска) подня ́ ться, уйти ́ , уйду ́ , уйде ́ шьминуше ́ л, -ш ла ́ ,-шло ́ . вди ́ шам св вдохну ́ ть; ~чист въздух вдохну ́ ть све ́ жий во ́ з- дух. вди ́ швам несв вдыха ́ ть; въз- дух, аромат вдыха ́ ть во ́ здух, арома ́ т. вди ́ шване с вдох м\ ~и издиш- ване вдох и вы ́ дох; вдыха ́ - ние с, вдльбнат 1. во ́ гнутый; 2. углуб- лённый; 3. впа ́ вший, впа ́ лый, вдлъбнатина ́ ж1.впа ́ дина ж; 2, ложби ́ наж;3.технвы ́ - емка ж; ~ в стената вы ́ ем- ка в стене ́ . вдови ́ ца ж вдова ́ ж вдови ́ шки вдо ́ вий,-ья,-ье, ~ сълзи вдо ́ вьи слёзы. вдру ́ гнден нареч послеза ́ втра; ще дойда не утре, а ^при- дунеза ́ втра, а послеза ́ втра вдълбоча ́ се св углуби ́ ться, -блю ́ сь, -бйшься,со- средото ́ читься. вдълбоча ́ вам се несв углубля ́ ть ся; книга углубля ́ ться в кни ́ гу; сосредото ́ чиваться на кни ́ ге. вдълбоч а ́ ванс с углубле ́ ние <?' сосредоточе ́ ние с вдън нареч, вглубь; ~ земя вглубь земли ́ . вдъхвам несв 1. вдыха ́ ть; 2. прен внуша ́ ть; ~ доверие внуша ́ ть дове ́ рие. вдъхна св 1. вдохну ́ ть; 2. прен внуши ́ ть. вдъхнопе ́ н вдохнове ́ нный, вдъхнове ́ ние с вдохнове ́ ние с вдъхновя ́ сз вдохнови ́ ть, -в лю ́ ,-ви ́ ш ь; воодуше- ви ́ ть, -в лю ́ , -в и ́ шь. вдъхновя ́ вам несв вдохновля ́ ть, воодушевля ́ ть. вди ́ вам несв вдева ́ ть, -а ́ ю; конец в игла вдева ́ ть ни ́ тку в иго ́ лку. вдя ́ на св вдеть, вде ́ ну. ведна ́ га нареч сра ́ зу, неме ́ д- ленно; вдруг, внеза ́ пно; ще дойда я сра ́ зу приду ́ ; тря- бва ~ да се вземат мерки ну ́ жно неме ́ дленно приня ́ ть ме ́ ры; пред нас ~ се откри чудесен изглед пе ́ ред на ́ ми вдруг откры ́ лся чуде ́ сный вид. веди а ́ ж и веднъж нареч 1. од- на ́ жды; не ́ когда; 2. (при ед- нократно действие) оди ́ н раз; ~ завинаги раз навсегда, нито~нира ́ зу ве ́ домост ж ве ́ домость ж; спи ́ - сок, -с к а,м;~зазапла- тите ве ́ домость за ́ работной пла ́ ты ве ́ д||ър 1. (за небе) я ́ сный, я ́ сен, -сна ́ ,-сно,без- о ́ блачный; 2. све ́ жий, свеж, -а ́ ,-о,мнсве ́ ж и, про»
л вертикален хладный; ~ра нощ про хла ́ дная ночь; 3 прен (за поглед, за лице) весёлый ве ́ сел, весела ́ ,ве ́ - село,бо ́ дрый бодр, -а ́ •о ве ́ жд|)ажбровь, р мн -е ́ й ж; из под ~и исподло ́ бья погледна го изпод ~и по- смотре ́ л на него ́ исподло ́ бья вежли ́ вве ́ жливый, учти ́ вый везни ́ само мн весы ́ ,-о ́ в, то- чни то ́ чные весы ́ ве ́ йкажве ́ тка р мн -ток ж; ще ́ пка,рмн-пок,ж, фставам на ~станови ́ ться худы ́ мкакще ́ пка векмвек,мн-а ́ ,м>Оотпам ти а нспоко ́ нве ́ ку златен ** золото ́ й век веко ́ в || ен веково ́ й —ен дъб веково ́ й дуб, —ни обичаи вековы ́ е обы ́ чаи веку ́ вам несв разг 1 векова ́ ть Ку ́ 10,ЖИТЬ, -И Ву ́ . -И ВеШ1: мин жил. а ́ , одо ́ лгое вре ́ мя ́ , 2 разг жить хорошо ́ .. 3. заси ́ живаться на одно ́ м ме ́ сте вели ́ к1вели ́ кий вк а ́ и ́ к о, Вели ката октомврий ска социалистическа револю- ция Вели ́ кая Октя ́ брьская социалисти ́ ческая револю ́ - ция, 2 большо ́ й учен большо ́ й учёный. ~ трудов подвиг большо ́ й трудово ́ й по ́ двиг великоду ́ шие ( великодушие < велича ́ я несв велича ́ ть, восхва- ля ́ ть. величина ́ ж величина ́ , мн-чи- п ы, ж, разме ́ р м, объём м, велосипе ́ д м велосипе ́ дм, ве ́ н||ажве ́ на ж; разширение на ~ите расшире ́ ние вен; разширени ~и расши ́ ренные ве ́ ны, вене ́ цIмвено ́ к,-ика ́ ,м, пол агам/положа ~на гроба возлага ́ ть/возложи ́ ть вено ́ к на моги ́ лу; лавров ~ ла ́ вро- вый вено ́ к вен||е ́ цИманатдесна ́ ,мн дёсны,дёсен,де ́ с- н а м, ж; възпаление на ~ците воспале ́ ние дёсен вентиля ́ тор м вентиля ́ тор м ве ́ рен 1. ве ́ рный, -рен,-рна ́ ,, р н о; ~другар ве ́ рный то- ва ́ рищ; 2. то ́ чный, -ч ен, чна ́ , -ч п о; ~часовник ве ́ рные (то ́ чные) часы ́ . вери ́ г||аж1 цепь,пр на цепи ́ , рмн -е ́ й, ж; 2 прен цепь, сплошно ́ й ряд, м, после ́ довательность ж; плани ́ нска ~а го ́ рная цепь; цепь гор, Огъсенични гу ́ сеницы (тр&стора, тан* на) вери ́ ги обикн мн пу ́ ты, пут, само мн\ ~те на робството пу ́ ты ра ́ бства ве ́ рсия ж ве ́ рсия ж, според таз и по =той ве ́ рсии вертика ́ л||ен вертика ́ льный, отве ́ сный, ~на линия верти- ка ́ льная ли ́ ния
ве ́ сел 56 вёсел весёлый, в е ́ сел,ве* села ́ ,ве ́ село; ~о мо- миче весёлая де ́ вушка; ти си ~а, а пък аз съм печален ты весела ́ ,аяпеча ́ лен; О ~а ти кыца! весе ́ лье (мир) твоему ́ до ́ му! веселба ́ ж весе ́ лье е, пи ́ р, пр. █на-пиру ́ ,мнпиры ́ ,м. весло ́ с весло ́ ,мнвёсла, вёсе ́ ‘л,с. вест ж весть, мн -и, -е ́ й, ж; изве ́ стие с; но ́ ность, мн -и, -е ́ й, ж; скръбиа извеще ́ - ние о сме ́ рти. вестибю ́ л м вестибю ́ ль м. ве ́ стник я газе ́ та ж; стенем ** стенвестник стенна ́ я газе ́ та, стенгазе ́ та. вестника ́ р м 1, продаве ́ ц,-вца ́ , м газе ́ т, газе ́ тчик м\ 2. ирон журнали ́ ст м., ветри ́ лос1.ве ́ ер, мн -а ́ , л/; тя разхлаждашё разгореще- ното си лице с ~то она ́ об- ма ́ хивала ве ́ ером своё разго- рячённое лицо ́ ;2.па ́ рус, мн -а ́ , м. ветрови ́ тве ́ треный; ^о време ве ́ треная пого ́ да. ветропоказа ́ тел м флю ́ гер, мн “3, м. ве ́ хиИане ́ св прян и прения* нуты, мин вял и ви ́ ну ́ л, ви ́ ла,ви ́ л о, увяда ́ ть; - цветята ^ат цветы вя ́ нут; лицёто й ~е лицо ́ её увяда ́ ет; прен старе ́ ть, вехт 1. (за Ореха) изно ́ шенный, поношенный; 2, (за къща) ве ́ тхий,ветх,-а ́ ,-о,^я ́ - рый,стар, -а ́ , -о;3..,тга (за войводи) стари ́ нный, дре ́ в- ний; песни за войводи пе ́ сни о дре ́ вних воево ́ дах, вехтоша ́ р м старьёвщик м, остар вето ́ шник м. ве ́ че парен уже ́ ; учебните заня- тия ~започнаха уче ́ бные за- ня ́ тия уже ́ начали ́ сь; за- вършкхме ~ лроизводстве- ната практика мы уже ́ за- ко ́ нчили произво ́ дственную пра ́ ктику. ве ́ ч||енве ́ чный; ~ни с иегове ве ́ чные снега ́ ;Оза~ни времена на ве ́ чные времена ́ ; ~на памет на пади алите за свободата на родината ве ́ ч- ная па ́ мять па ́ вшим' за сво- бо ́ ду Ро ́ дины. ве ́ чер ж1.ве ́ чер, мн -а ́ ,м, всяка ~ ка ́ ждый ве ́ чер; вся- ка ние се разхождаме в парка ка ́ ждый ве ́ чер .мы гу- ля ́ емвпа ́ рке; в 8 часа ~та вво ́ семь часо ́ вве ́ чера; .тази э ́ тот ве ́ чер; сего ́ дня ве ́ че* ром; не ще забравя тази ~ я не забу ́ дуэ ́ того ве ́ чера;., тази ~ ще- бъда на събра* ние сего ́ дня ве ́ чером я бу ́ ду на собра ́ нии; от сутрин до.^ ~ сутра ́ до ве ́ чера; ,2« вё*Г чер, вече ́ рнее собра ́ ние*.# торжество ́ с; литерату ́ рно** литерату ́ рный' ве ́ чер» добър до ́ брый ве ́ чер! ве ́ чер Цен 1. вече ́ рний; *уёнчас вече ́ рний час; $6$’ Й*"*
57 взрие че ́ рнее не ́ бо; ~по креме ве- че ́ рнее вре ́ мя, ве ́ чером; ^еи университет вече ́ рний уни- версите ́ т; 2. (за дреха) вече ́ р- ний; ~на рокля вече ́ рнее пла ́ тье. вечери ́ нка ж литерату ́ рно-му- зыка ́ льный (театра ́ льный) ве ́ - чер м. вече ́ ряжу ́ жин м; през време на ~та во вре ́ мяу ́ жина; през време на ~та младите се разговаряха во вре ́ мяу ́ жи- на молод ы ́ елю ́ ди разгова ́ ри- вали ме ́ жду собо ́ й. вече ́ рям несв у ́ жинать. вещ1ж1.вещь,рмн-е ́ й, ж; предме ́ тм;2.дома ́ шняя у ́ т- варь ж, разг пожи ́ тки, -о'в, без ед. вещ11Езна ́ ющий, све ́ дущий; ~о лице све ́ дущее лицо ́ , экспе ́ рт;2.о ́ пытный, иску ́ с- ный; той е човек~, познава добре работата си он чело- ве ́ ко ́ пытный, хорошо ́ зна ́ ет своё де ́ ло. вещина ́ ж уме ́ ниес;о ́ пытность ж, зна ́ ние с. ве ́ Ця несв ве ́ ять; фвятър го ~е у него ́ ве ́ тер в голове ́ . вживе ́ ||я се св вжи ́ ться,в жи- ву ́ сь, вжив ешься (во что-л); актьорът трябва да се в ролята си актёр до ́ лжен вжи ́ ться в свою ́ роль. вживя ́ вам се несв вжива ́ ться (во что-л). взаимопо ́ мощ ж взаимопо ́ мощь ж\ договор за дружба и ~ догово ́ родру ́ жбе п взаимо- по ́ мощи. взаимоспомага ́ тел || ен:~на ка- са ка ́ сса взаимопо ́ мощи. взе ́ ма св 1. взять, возьму ́ , возьм ёшь, мин взял, -л а ́ , -л о, приня ́ ть, п ри- му ́ , при ́ мешь,мин при ́ нял, -л а ́ ,при ́ няло, забра ́ ть,-беру ́ , -берёшь; мин-брал,-брала ́ , -б ра ́ л о; 2. (в съчетание с друг глагол) нача ́ ть, начну ́ , начнёшь,минна ́ чал, -ла ́ ,на ́ чало;взедави- каонна ́ чал крича ́ ть; взе да боледува он на ́ чал хвора ́ ть, взе ́ мам несв 1. брать, беру ́ , б е р ёшь, принима ́ ть, за- бира ́ ть; ~книги от библио- теката брать кни ́ ги из биб- лиоте ́ ки (в библиоте ́ ке); прен ^уроци по руски език брать уро ́ ки ру ́ сского языка ́ ; назаем брать взайм ы ́ ; при- мер брать приме ́ р; ~под внимание принима ́ ть во вни- ма ́ ние; ~мерки принима ́ ть ме ́ ры; ^решение принима ́ ть реше ́ ние; 2. начина ́ ть; <> ~акт (от нещо) име ́ тьв виду ́ (что-л); ~си сбогом проща ́ ться; ~становище за- нима ́ ть пози ́ цию; приде ́ р- живаться то ́ чки зре ́ ния. взлом м взлом м; кражба чрез ~кра ́ жа со взло ́ мом. взрив м 1. (експлозия) взрыв м; на парей котел взрыв парово ́ го котла ́ ; 2. (избух-
вид 58 ливо вещество) взрывча ́ тка ж разг, взрывча ́ тое веще ство ́ с видIмвид, -аи-у,прна виду ́ , м; външен ~ вне ́ ш- ний вид; хубав ~ хоро ́ ший вид;на~повне ́ шнему ви ́ - ду; <> имам пред ~ име ́ тьв виду; един ~ своего ́ ро ́ да. вид II м грам вид м; свършеп соверше ́ нный вид; несвър- шеи ~ несоверше ́ нный вид ви ́ д||янесвисв1. ви ́ деть, ви ́ жу, -дишь/уви ́ деть (кого ́ -л, что-л); 2. прен св уви ́ деть, пережи ́ ть, -живу ́ , -живёшь;тоймногое ~ял он мно ́ го пережи ́ л; ще >-'ИМ какво ще правим уви ́ - дим, что бу ́ дем де ́ лать; О кой накъдето кто куда ́ ; ще~иищепатиему ́ не сдоброва ́ ть. вне лич мест вы. вие ́ лица ж вью ́ га ж, мете ́ льж виетна ́ мец м вьетна ́ мец, -мца, м. виетна ́ мка ж вьетна ́ мка, р мн -мок,ж. вмждам несв 1. ви ́ деть, ви ́ жу, ви ́ дишь (кого ́ -л, что-л); 2. прен пережива ́ ть (что-л); 3. навеща ́ ть (кого ́ - л); место близките си ча ́ сто наве- ща ́ ю родны ́ х. вйждане: до~! до свида ́ ния! ви ́ зажви ́ за ж; входна ~ въездна ́ яви ́ за; изходиа ~ выездна ́ яви ́ за. визи ́ та ж визи ́ т м; правя/на- правя ~ де ́ лать/сде ́ латъ, на- носнть/на нести ́ визи ́ т; връ- щам/върна ~ отдава ́ ть, -даю ́ ,-даёшь/отда ́ ть -да ́ м, -да ́ шьвизи ́ т. сизнта ́ ция ж посеще ́ ние с боль- ны ́ х врачо ́ м; враче ́ бный об- хо ́ дм, вик м 1. крик, -аи-у,-м; 2. галдёж, -дежа ́ , м;3. зов м,о ́ крик м. пи ́ кам несв 1. крича ́ ть; 2. гово- ри ́ ть гро ́ мко; 3. призыва ́ ть; звать,зову ́ ,зовёшь; приглаша ́ ть (ког о ́ -л);~(ка- ня) на гости приглаша ́ тьв го ́ сти; 4, вызыва ́ ть; 5. назы- ва ́ ть(пои ́ мени); <> ~ до бога разг крича ́ ть благи ́ мма ́ - том; '-'По телефона назна- ча ́ ть телефо ́ нный разгово ́ р; вызыва ́ ть по телефо ́ ну ви ́ киа св 1. кри ́ кнуть; 2. при- зва ́ ть,-зову ́ ,-эовешь; позва ́ ть, пригласи ́ ть, -ашу ́ , •а си ́ шь; 3. вы ́ звать, -з о - ву,-зовешь ви ́ лаIжда ́ чаж,ви ́ лла ж ви ́ ла II ж сел-стоп ви ́ лы, вил, само мн; той сръчно гребешё' сеното с '-'та он ло ́ вко подгреба ́ лсе ́ но ви ́ ла- ми; двоерога ~ ви ́ лы-двой- ча ́ тки; троерога ~ ви ́ лы- тройча ́ тки. ви ́ лица ж ви ́ лка,рмн-лок, ж;ямс~естьви ́ лкой, внлне ́ я несв 1. свире ́ пствовать, -ствую; 2. буя ́ нить; 3. (за буря) бушева ́ ть, -шу ́ ю
59 вцсЯ «эслпвкт вина ́ ж 1. вина ́ мнви ́ ны,ж\ просту ́ пок, -пка,м>пре- ступле ́ ние с; признавам —та си признава ́ ть свою ́ вину ́ ; 2. причи ́ на ж; аварията стана по — на шофьора ава ́ рия произошла ́ по вине ́ води ́ - тел я. ви ́ наги нареч*всегда ́ , постоя ́ н- но; той — е добре облечен он всегда ́ хорошо ́ оде ́ т; сутрин тя бе заета с домакин- ството по утра ́ м она ́ посто- я ́ нно была ́ занята ́ хозя ́ йст- вом* вина ́ р м 1. виноде ́ л м\ 2. вино- торго ́ вец,-вца,м, вина ́ рство с виноде ́ лие с. ви ́ нен 1. ви ́ нный; —оцет ви ́ н- ный у ́ ксус; 2. —а бъчва ви ́ нная бо ́ чка; —склад ви ́ н- ный склад. ви ́ н||освино ́ ,мнви ́ на,с; бяло —о бе ́ лое вино ́ ; черве- но—окра ́ сное вино ́ ; силно —о кре ́ пкое вино ́ ; натурално —о сухо ́ е вино ́ ; скъпи -—а дороги ́ еви ́ на. вино ́ вен вино ́ вный; <> без ви- на — без вины ́ винова ́ тый, винтя ́ гаж,ку ́ ртка,рмн-ток, ж (спортивного покро ́ я), виоле ́ тка ж фиа ́ лка, р мн -лок,ж, виолонче ́ ло с виолонче ́ ль Ж\' свиря на — игра ́ ть на вио- лонче ́ ли. ви ́ пуск м (за клас, курс) в ы ́ пуск м; студента от миналого- дишния ~ студе ́ нты прошло ́ - го ́ дне ́ го вы ́ пуска.: вир м 1. водоворо ́ тмго ́ мут м;' 2. водоём л<, бассе ́ йн л<;-. О. ~ вода промо ́ кший до косте ́ й. вирогла ́ в упря ́ мый, непослу ́ ш- ный, своево ́ льный. висина ́ ж высота ́ , ысо ́ - ты,ж. висо ́ к 1. высо ́ кий, -о ́ к, -а ́ , -о ́ ко ́ , сравнствы ́ ше; а къща высо ́ кий дом; —и цени высо ́ кие це ́ ны; 2. гро ́ м- кий, -мок, -мка ́ , -мко; '—глас гро ́ мкий го ́ лос; гово- ря на — глас говори ́ ть гро ́ м- ким го ́ лосом. високоговори ́ тел м громкогово- ри ́ тель м. високодоби ́ вник м ма ́ стер м высо ́ ких урожа ́ ев. високо ́ с || ен: —на година вы- соко ́ сный год. височина ́ . жЛ. высота ́ ,мнвы- со ́ т ы, г, 2. возвышен- ность ж; 3. рост м. вису ́ лка ж сосу ́ лька, р мн '-лек,ж. висш вы ́ сший —е учили ́ ще вы ́ сшая шко ́ ла; —е образо- вание вы ́ сшее .образова ́ ние; — е учебно заведение вы ́ с- шее4 уче ́ бное заведе ́ ние, ву ́ з м, висши ́ ст м челове ́ к, име ́ ющий вы ́ сшее образова ́ ние." висIIя ́ несв 1» висе ́ ть,в.ишу ́ , виси ́ шь; лампата —и ла ́ - мпа. ви ́ си ́ т; на стената —и картина на стене ́ виси ́ т кар-
витлб 60 ти ́ на; 2. прен болта ́ ться без де ́ ла; О ~я на косъм прен висе ́ ть на волоске ́ ;~янад главата стоя ́ ть над душо ́ й, витло ́ с техн винт, -а ́ , м (паро- хо ́ дный и т, п.); самолет но ~ пропе ́ ллер м. витрина ж витри ́ на ж, ви ́ хър м вихрь м, вихру ́ шка сю вихрь м. ви ́ ш||наини ́ ш||няжви ́ шня рмн-шен,ж(де ́ рево и плод); сладко от ~ни, варе ́ - нье из ви ́ шен. ви ́ шнев вишнёвый; гра- дина вишневый сад; *^о сла- дко вишнёвое варе ́ нье. вишнбвка ж вишнёвка ж (на- сто ́ йка). ви ́ || я I несв 1» вить, вью, вье ́ шь, сплета ́ ть (вено ́ ки т. п,); 2. гнуть, сгиба ́ ть; се ви ́ ться;О~емисе свят (главата) у меня ́ голо- ва ́ и ́ дет кру ́ гом; у меня ́ кру ́ - жится голова ́ . ви ́ II я II несв выть, во ́ ю, вълкът ~е волк во ́ ет; оо ́ р, бурята ~е бу ́ ря во ́ ет. в камеие ́ ло ст ж окамене ́ лость ж. вка ́ рам св 1. вогна ́ ть,вг*о- ню ́ , вго ́ нишь; загна ́ ть, -гон ю ́ , чго ́ нишь; 2. ввести ́ , введу ́ , вве- д ешь, вовле ́ чь, -влек у ́ , •влечешь,мин-влёк, -кла ́ , -кло ́ . вка ́ рвам несв I, (за добитък) вгоня ́ ть, загоня ́ ть; 2. вво- ди ́ ть, -вожу ́ , -во ́ дишь; вовлека ́ ть; 3. вставля ́ ть; О беля втя ́ гивать в непри- я ́ тную исто ́ рию; ~в пътя направля ́ ть на пра ́ вильный путь; ~гол спорт забива ́ ть гол. вклю ́ ча св 1. включи ́ ть (что-л); 2. прен ~в списък включи ́ ть в спи ́ сок. вклю ́ чвам несв включа ́ ть (что- л); ~тока включа ́ ть ток вкоре ́ не ́ н 1. приви ́ вшийся, пу- сти ́ вший ко ́ рни; 2. прен уко- рени ́ вшийся. вкорени ́ св укрепи ́ ть, -п лю ́ , -п й ш ь; укорени ́ ть; ~се 1. приви ́ ть, -в ью ́ ,-вье ́ шь, пусти ́ ть,п ушу ́ ,пу ́ стишь ко ́ рни; 2. прен укорени ́ ться, вкорени ́ вам несв укрепля ́ ть (что-л); укореня ́ ть; *^се 1. пуска ́ ть ко ́ рни; 2. прен уко- реня ́ ться; внедря ́ ться. вкупом нареч вме ́ сте; сообща ́ ; совме ́ стно; те дойдоха ~ они пришли ́ вме ́ сте. вкус м I. вкус м; горчив ~ го ́ рький вкус; приятен на -' -'Приятный на вкус; по моя ~по моему ́ вку ́ су; 2. прен вкус, чу ́ вство изя ́ щного; об- лечен с оде ́ тсовку ́ сом; човек с ~ челове ́ ксовку ́ - сом. вку ́ свам несв про ́ бовать, -бую (что-л); разе отве ́ дывать. вку ́ с||енвку ́ сный, -с ен, -сна ́ , -сно;~насупа вку ́ сный суп; /хно я де не вку ́ сное ку ́ шанье.
61 елйзам вку ́ си св попро ́ бовать, -бую (на вкус) (что-л); разг отве ́ - дать. вла ́ гажвла ́ гаж,сы ́ рость ж. влага ́ лище с (при. гари и при- станища) склад л/, пакга ́ уз м. ела ́ гам несв 1. вкла ́ дывать (что- л); помеща ́ ть; ~пари в каса- такласть,кладу ́ ,кла- дёшьде ́ ньги в сберега ́ - тельную ка ́ ссу (сберка ́ ссу); 2. прен вкла ́ дывать (труд, уси ́ лия); ~труда си в общо- то дело вкла ́ дывать свой трудво ́ бщее де ́ ло. владе ́ я несв 1. владе ́ ть, (чем-л), име ́ ть (что-л), облада ́ ть (чем- л); ~земя владе ́ ть землёй; 2. пряк и прен госпо ́ дство- вать, -ствую, царить; 3. (чужд език)владе ́ ть; ~руски език владе ́ ть ру ́ сским язы- ко ́ м. вла ́ жен вла ́ жный, -жен, -жна ́ ,-жио. влак м по ́ езд, мн -а ́ , м; бърз ^ско ́ рый по ́ езд; пътнически ^пассажи ́ рский по ́ езд; елек- трическн ~ электропо ́ езд, разг электри ́ чка, р мн, •ч е к, ж, брониран ~ броне- по ́ езд; началник ~ нача ́ ль- ник по ́ езда; ~ът тръгва по ́ - езд отправля ́ ется (отхо ́ дит); ~ът пристига по разписа- вието по ́ езд прибыва ́ ет по ра ́ списа ́ нию. влакн (|о ́ с волокно ́ ,мнво- ло ́ кна,-о ́ кон,с;коно- пени ~а пенька ́ без мн, ж\ ленени ~а льноволокно ́ съ- бир, с. власт ж власть ж; под ~та под вла ́ стью; на ~ съм быть у вла ́ сти; съветска со- ве ́ тская власть. вла ́ ствувам несв вла ́ ствовать, -ствую(надчем-л),гос- по ́ дствовать, -с т в у ю (над чем-л). вла ́ ча несв 1. волочи ́ ть, -л о- чу ́ , -ло ́ чишь,тащи ́ ть, тащу ́ ,та ́ щишь (что-л) ~греда тащи ́ ть бревно ́ ;2,(за вълна, коноп) чеса ́ ть, че- шу ́ , че ́ шешь; ~се 1. таска ́ ться, шля ́ ться; 2. дви ́ - гаться с трудо ́ м. влека ́ чм1.тяга ́ ч, -а ́ , м; 2. букси ́ рм. вле ́ я св пряк и прен влить, волью ́ , вольёшь (что-л!ео что-л)- . ~ се вли ́ ться. вли ́ ва || м несв пряк и прен вли- ва ́ ть (что-л/во что-л); се 1. влива ́ ться; 2. (за река) впада ́ ть; Дунав се влива в Черно море Дуна ́ й впада ́ ет вЧе ́ рное мо ́ ре. вли ́ за |{ м неев 1. входи ́ ть, в хо- жу ́ , вхо ́ дишь (куда ́ -л), проника ́ ть; ~м в стаята входи ́ тьвко ́ мнату; 2. (с пре- воз но средство) въезжа ́ ть; Ъ.пряк и прен вступа ́ ть; 4.вхо- ди ́ ть в соста ́ в (коми ́ ссии,прав- ле ́ ния и т, п.); 5. посту- па ́ тьвуче ́ бное заведе ́ ние; 6. вмеща ́ ться, влеаа ́ ть; бага-
елиАя 62 «г жът не влиза в куфара ба- га ́ ж не вмеша ́ ется в чемода ́ н; <> ~м в положението (на някогб) входи ́ ть в (чьё-л) по- ложе ́ ние; ~мвъв връзка (с някого) устана ́ вливать связь (с кём-л). влия ́ я несв влиять, *я ́ юг •я ́ е ш' ь (на кого-л, на что- л); ~се исп ы ́ тыйать влияние, быть под чьим-ли ́ бо .влия ́ - нием. влог м прян и прен вклад м. вло ́ гоз: ~а книжка сберега ́ - тельная кни ́ жка. я ́ ло ́ жа св 1. вложи ́ ть, -ожу ́ , •бжишь;2.помести ́ ть, -м ещу ́ , -мести ́ шь(де- ньги); 3. прен (труд, усилия, усърдие и др.) вложи ́ ть. влоша ́ св уху ́ дшить. влоша ́ ва || м несв ухудша ́ ть;3л влошава се ухудша ́ ется; здра- вето му се влошава его здо- ро ́ вье ухудша ́ ется. влю ́ бвам се влюбля ́ ться (в ко- гб-л). влю ́ бен влюбленный, -б л ё н, -блена ́ (в когд-л). влю ́ бя се св влюби ́ ться, •блю ́ сь,влю ́ бишься (в когб-л). вля ́ за св 1. войти ́ , войду ́ , войдёшь,минвошёл, вошла ́ ,-ло ́ (куда ́ - л)\ про- ни ́ кнуть; 2. (с превозно сред- ство) въе ́ хать, -е ́ ду, -е ́ - дешь;3.прчкипренвсту- пи ́ т^, -плю ́ ,всту ́ пишь; 4. (в уче ́ бно заведение) посту- пи ́ ть; 5. вмести ́ ться, -м е* щу ́ сь, -сти ́ шься,влезть, мин влез, вле ́ зла, вле ́ зло. вме ́ свам се несв вме ́ шиваться (во что-л): ~в чу жди рабо- ти вме ́ шиваться в чужи ́ е дела ́ . вме ́ сто предл вме ́ сто (с р. п.); вместо него вме ́ сто него ́ ; иди вместо мене иди ́ вме ́ сто меня ́ , вме ́ ся се св вмеша ́ ться (во что-л). вмъквам несв вта ́ скивать, во- влека ́ ть, вводи ́ ть, -о у ́ , •о ́ дишь;~се1.втира ́ ть- ся, проника ́ ть; вти ́ скиваться, вмъкна св втащи ́ ть, -ащу ́ , •а ́ щишь;вовле ́ чь, -е ку ́ , •ечешь,мин-лёк, -ек- ла ́ ; ввести ́ ,-веду ́ , -ве- дёшь,мин-вёл,-ве- ла ́ ; ~се 1* втере ́ ться, в о- тру ́ сь,вотрешься, минвтёрся,втер- лась;прони ́ кнуть, мин █ни ́ к,-ни ́ кла;2.вти ́ с- нуться. внедри ́ св внедри ́ ть (что-л!во что-л). внедри ́ вам несв внедря ́ ть (что- л!во что-л)\ ~ нови трудо- ви методи в производствоTM внедря ́ ть в произво ́ дство но ́ - вые ме ́ тоды труда ́ . внеза ́ пно нареч внеза ́ пно,вдруг, неожи ́ данно; те заминаха ~ они ́ вы ́ ехали внеза ́ пно. внеся ́ св 1. внести ́ , мин внес, внесла ́ , -л о ́ (что-л);
63 ве ́ дя 2. (за стока и др,) ввезти, мин. ввёз,ввезла ́ ,-ло ́ , вни ́ квам несв вникать, прони- ка ́ ть; углубля ́ ться (во что-л). вни ́ киа св вни ́ кнуть, прони ́ к- нуть;'углуби ́ ться; -б. л ю ́ сь, -би ́ шься(вочто-л);~в съдържанието на книгата углуби ́ ться в содержа ́ ние кни ́ ги. внима ́ вам несв 1. быть внима ́ - тельным; 2, быть осторо ́ ж- ным. внима ́ ние с, внима ́ ние без .мн, с; 0 взимам под прини- ма ́ ть во внима ́ ние; заслужа- ва ́ м ~ заслу ́ живать внима ́ - ние. внима ́ телен 1« внима ́ тельный; ^ученик внима ́ тельный уче- ни ́ к; 2, внима ́ тельный, уч- ти ́ вый, любе ́ зный; 3. осто- ро ́ жный. вносм1.ввозм,и ́ мпорт м; 2. взнос м; членски ~ чле ́ н- ский взнос. вно ́ с||ен и ́ мпортный, ввози ́ - мый; ~но мито тамо ́ женная по ́ шлина; ~ни стоки и ́ м- портные това ́ ры; 0 ^сн лист депози ́ т. в носи ́ тел м 1» вкла ́ дчик м; 2. импортёр м. вно ́ ска ж 1. взнос м; встъпи- телна ~ вступи ́ тельный взнос; 2. вклад л/. внук м внук м, вну ́ чка, х вну ́ чка,рмн-чек, ги/»ЛгС» внуша ́ св внуши ́ ть (что-л1ко- му ́ -л), внуша ́ вам несв внуша ́ ть (что* л!ком у ́ - л); ^доверие вну- ша ́ ть дове ́ рие; ~ страх на децата внуша ́ ть" страх де ́ тям, водИа ́ ж вода ́ , вво ́ ду, мн во ́ ды, ою; изворна ~а ключева ́ я вода ́ ; варовита ~а жёсткая, (известко ́ вая) вода ́ ; за пиене питьева ́ я вода ́ ; газирана ~а газированная вода ́ ; кислородна ~а раство ́ р пе ́ рекиси' водоро ́ да; мине- рални минера ́ льные во ́ - ды; <> тиха скры ́ тный чело ́ ве ́ к. вода ́ ч м 1. руководи ́ тель м, вожа ́ к, -а ́ , м; 2. проводни ́ к -а ́ , м(поме ́ стности); гид м; 3. води ́ тель м, шофёр м* водеиИ ́ цажме ́ льница ж. воденича ́ рмме ́ льник м, воде ни ́ чей ме ́ льничный; ^ка- мък ме ́ льничный жёрнов, водовмести ́ лище с резервуа ́ р м; бассе ́ йн м, водовърте ́ ж м водоворо ́ тм. водола ́ з м водола ́ зм. водоме ́ р м водоме ́ рм. водопа ́ д м водопа ́ д, м, водопрово ́ д м водопрово ́ дм, водоснабдя ́ св снабди ́ ть, сна- бЖу ́ , -бДи ́ III Ь, ВОДО ́ Й, водоснабди ́ вам несв снабжа ́ ть водо ́ й. водоснабдяване с водоснабже ́ - ние с, во ́ дя несв вести ́ , веду ́ , ве- де ́ шь,минве ́ л,вела ́ ,
во ́ дя се 64 -ло;водить,вожу ́ ,вО ́ - диш ь; <> ~ преговори, спор, война вести ́ перегово ́ - ры, спор, войну ́ ; ~ препи- ска вести ́ перепи ́ ску; ~ за нос води ́ ть за ́ нос; хорото а) вести ́ хоро ́ ; 6) прен руко- води ́ ть, -вожу ́ ,-во ́ дишь (кем-л, чем-л). во ́ дя се несв. дружи ́ ть, -ужу, -ужи ́ шьи-у ́ жи.шь; води ́ ться,вожус.ь,вО ́ - дишься;фнисеводи, нисе’караснимнисла ́ ду, ни ла ́ ду; на отчет состоя ́ ть на уч ёте, военноплённик м военнопле ́ н- ный, -ого,м. вожд м вождь, -я ́ ,м. во ́ зя несв везти ́ ,минве ́ з, везла ́ ,-ло ́ ,и вози ́ ть вожу ́ ,во ́ эишь;~се ката ́ ться, е ́ здить, е ́ зжу, е ́ здишь; ~се на авто- мобил ката ́ ться на автомо- би ́ ле; <^се на шейна ка- та ́ ться в саня ́ х. войв о ́ да м 1, ист воево ́ да (пред- води ́ тель гайдуко ́ в, наро ́ дных мсти ́ телей, во вре ́ мя туре ́ ц- кого и ́ га); 2. воево ́ да м; ата- ма ́ нм. война ́ м война ́ ,мнво ́ йны, ж; световна ~ мирова ́ я вой- на ́ ; колониална ~ колониа ́ ль- ная война ́ ; гражданска ~ гражда ́ нская война ́ . войни ́ кмсо ́ лда ́ т,рмнсол- да ́ т, м. войск П а ́ жа ́ рмия ж; во ́ йско, мнвойска ́ , с; редовна ~а регуля ́ рная а ́ рмия; гра- нични ~и пограни ́ чные вой- ска ́ . вол м вол, -а ́ ,м. вО ́ леа волево ́ й; ~ човек воле- во ́ й’челове ́ к; ~а натура во- лева ́ я нату ́ ра. во ́ лейбол м спорт волейбо ́ лм; играя на ~ игра ́ ть в волей- бо ́ л. во ́ лен во ́ льный,*лен,-ль- на ́ ,-льно,мнво ́ льны ивольны ́ , свобо ́ дный, во ́ лност Ж ВО ́ ЛЬНОСТЬ ж. волова ́ р м пасту ́ х, -а ́ , м (воло ́ з). волт м техн вольт м. волтя ́ ж м техн вольта ́ жм. во ́ ляж1.во ́ ля ж; 2. прен сво- бо ́ да ж. во ́ пъл м вопль м9 крик, -а и -у, м. во ́ сък м воск м; червен ~ сургу ́ ч, -а ́ ,м. вот м голосова ́ ние с, во ́ тум м; ~на доверие во ́ тум голосо- ва ́ ния. вою ́ вам несв воева ́ ть, вою ́ ю, вою ́ ешь. впечатл е ́ ние с впечатле ́ ние с; лравя/направя ~ произво- ди ́ ть, -ожу ́ , -О ́ диш ь/ произвести ́ , -веду ́ ,-ве- дёшь,мин-вёл,-ве- ла ́ впечатле ́ ние; играта на артистите ми направн силно ~игра арти ́ стов произвела ́ на меня ́ си ́ льное впечатле ́ - ние.
65 вреждам гЦьака1 ел > No>и <н«1ыч л* *. ЖМ»^ впйсвам несв впи ́ сывать, запи ́ - сывать (тао-л); ~ окрт»ж- пост впи ́ сывать окру ́ жность Ши ́ ша- €?> вписа ́ ть, -и ипту ́ , -п и ́ шешь,записа ́ ть (таш- ’ л). впрега ́ тен тягловый, упряж* но ́ й; ~Добитък тя ́ гловыи ́ скот; -~кон упряжна ́ яло ́ - шаль. впре ́ гна аг 1. \за кон) впрячь, ВИРЯX'у ́ , виряжёшь, лпрягу ́ т,ликвпряг, -г ла ́ , -г ло, запря ́ чь; 2- прен нагрузи ́ ть, -ужу ́ , -у ́ зи ́ шьрабо ́ той. впро ́ чем съюз и еметк дума * впро ́ чем: впрочем аз не зная, реши вайте сами впро ́ чем я не зна ́ ю, реша ́ йте са ́ ми, впря ́ гам нссз впряга ́ ть, запря- га ́ ть. впу ́ скам се несв I. броса ́ ться ́ , пуска ́ ться бего ́ м; 2. прек пу- ска ́ ться; ~ в подробности пуска ́ ться в подро ́ бности. впу ́ скасесв1.брбстъся, бро ́ - хи у с ь бросишься, пусти ́ ться, IIуЩу ́ СЬ,Пу ́ - стяшься(бего ́ м);2.прек пусти ́ ться ́ ; в подробности пусти ́ ться в подро ́ бности. врабче с воробе ́ й, -бья, лг. враг м враг, -а ́ , я, неприя ́ тель л, протйвпик лг; <> пб ~а! к чёрту! вражду ́ вам несв враждова ́ ть, -ду ́ ю (с чем~л\. вран вороной; — кон ворона ́ я ло ́ шадь * 9 Бадпфсказдш $сшад . вра ́ на яс воро ́ на яс» враг л ше ́ яонепа? я но шия что в лоб, что тк> лбу ; широко му е около «^а он живёт припева ́ ючи; у него мег никаких забо ́ т. врата ́ ж I. дверь, л/г яа две* ри ́ ,рлк-сй,тпв-я ́ мк и-ьми ́ , ж единична ***** одпоство ́ рчатая двер ь; дву- Крила ~ двухство ́ рчатая дверь; 2. воро ́ та,-ро ́ т, са- мо ян* лътна воро ́ та; 3. спорт воро ́ та, само ян» врата ́ р л 1. швейца ́ р лг; при- вра ́ тник, лг; 2.. спорт вра- та ́ рь, -я ́ ,м» врати ́ чкаж 1.две ́ рка, р як -р о к/ ж; 2. (на ограда) ка- литка,рЛК-ТОКжЖ. вратовръзка ж га ́ лстук м; сла- гам си *-* завя ́ зывать себе ́ га ́ лстук, вреда ́ р/с вред, -а ́ ,безмк9я; уще ́ рб лг> вред |: ен вре ́ дный, ден, -дп*а ́ , -дно; ^яи хора вре ́ дные люди; ~ен за ядра- вето вре ́ дный для здоро ́ вья, вред 4 я несв вреди ́ ть, -ежу ́ , -еди ́ ш ь (чему ́ - лг кому ́ -л); пушенето на здравето куренье вреди ́ т здоро ́ вью/ вредя ́ св устро ́ ить; *-се 1. уст-*'' ро ́ иться; 2. воспо ́ льзоваться, -зуюсьслу ́ чаем. Врёжда { м несв устра ́ ивать; *^м се !• устра ́ иваться; 2» по ́ ль- зоваться, -зуюсьслу ́ - чаем ; той умее да се врежда
66 он уме ́ ет устра ́ ниатг.ся, Вре ́ мСС1.время,ВРе ́ мсИИ, теяремеле.м\мнврс- мена,нреме ́ и, г; поря •Ж\ свободно '''•' Ли ́ су ́ гм, *±. ного ́ да ж\ •''-'То беги с сухо ́ и горещо пого ́ да стоя ́ ла суха ́ я ижа ́ ркая; 3. грам вре ́ мя; в руски език има 3 ~на в ру ́ сском языке ́ 3 вре ́ мени; <)на~во ́ время; от ~ на ^вре ́ мя от вре ́ мени; до ~ разг до поры ́ , до вре ́ мени; нямам~ не ́ когда; нет вре ́ ме- ни; ~едасиотиваммне пора ́ . вретёно с веретено ́ ,мн-те ́ па. -т е ́ н, с. вроде ́ н врожде ́ нный; ~о чув- ство врождённое чувство. връвжверёвка,рмн-вок, ж. връзва || м несв 1. (за скъсани нишки, за възел и др.} свя ́ зывать, завя ́ зывать; 2. перевя ́ зывать; 3. (за огра- да, за дърво, за кол) привя ́ - зывать, подвя ́ зывать; той врьзва коня за дървото он привя ́ зывает ло ́ шадь к де ́ ре- ву;~мсе1.свя ́ зывать себя ́ (с обещ а ́ н ием, кля ́ тво й); 2. прен свя ́ зываться.. вр!зкIIаж1.завя ́ зка, р мн •3 о к, ж*, шнуро ́ к,-рка ́ , м\ за обуща шнурки ́ для о ́ буви; 2. повя ́ зка ж; 3. га ́ лстук м; 4. свя ́ зка ж, свер- то ́ к, -тка ́ , м;у ́ зел, уз- ла ́ , м; 5» (в разл знач) связь ж;• родни иски .^и родствен- ные свя ́ зи; приятелеки и дру ́ жеские отноше ́ ния;б, воен като същ связно ́ й, -о ́ го м; <>• във -авсвя ́ зи (<? чем-л). връстнй || к м рове ́ сник м\ све ́ рстник л:; те са ~ци они ́ рове ́ сники. връстни ́ ца (Ж рове ́ сница >яс, све ́ рстница ж. връх м 1. верх, мн -и, м; ве ́ рхняя часть ж; (на дърво) верху ́ шка,рмн-шек,ж; 2. верши ́ на ж; планински ~го ́ р пая верши ́ на; на вър- ха на славата на верши ́ не сла ́ вы; 3. (на игла, на нож) остриё; (на езика) ко ́ нчик, връхлетя ́ св налете ́ ть, -лечу ́ , -лети ́ шь, наскочи ́ ть, •очу ́ ,-о ́ чишь,наткну ́ ть- ся, натолкну ́ ться (на кого ́ -л, на что-л). връхли ́ там несв налета ́ ть, на- ска ́ кивать, натыка ́ ться, на- та ́ лкиваться (на когб-л, на что-л). връч Ц а св вручи ́ ть (что-л/ко- му ́ -л); ^'3 пари вручи ́ ть де ́ ньги; ~их му писмото вручил ему ́ письмо ́ . врьчвам несв вруча ́ ть; ~ор- ден вруча ́ тьо ́ рден; ^дип- лома вруча ́ ть дипло ́ м. връщам несв 1. возвраща ́ ть (что-л), отдава ́ ть, -даю ́ , -да е ́ шь обра ́ тно; 2. пово- ра ́ чивать (обра ́ тно), возвра- ща ́ ть; ~от път (някого) воз-
67 вся ́ къде рав• — пак так одно ́ ****7ЕУ»»| 1.^» ■ ■■■ МРжОХЛ ДГП!*К,4Г»О‘^«гг,и —■ враща ́ ть с дороги (кто ́ л), - '-живота (на никого) воз- враща ́ ть (кого ́ - л) к жизни; — се вазвраща ́ ться арьщане с возвраще ́ ние с; на. — на обра ́ тном пути ́ вр||и ́ несв пряк П прен кипе ́ ть, -п лю ́ ,-пи ́ ш ь; чайникът —и ча ́ йник, кипи ́ т вряд кипячёный, —а вода кипято ́ к, -тка ́ , л/, <> — и кипял быва ́ лый. все нареч все ́ ; —едно Есё по ́ ; —още все ещё; всё-таки ́ ; —така всё же; —едно и сыцо всё итоже. всевъзмо ́ ж || ен всевозмо ́ жный; — ни бои всевозмо ́ жные кра ́ с- ки; — ни стоки всевозмо ́ ж- ные това ́ ры. псеизве ́ ст Н ен общеизве ́ стный; — на истина общеизве ́ стная и ́ стина. вс|)е ́ ки опр мест ка ́ ждый, вся ́ - кий; любо ́ й; —еки дек ка ́ ж- дый день; музеят е отворен —е ки ден музе ́ й рабо ́ тает (музе ́ й откры ́ т) ка ́ ждый день; —еки два дни ка ́ ждые два дня; във —еки случай во вся ́ ком слу ́ чае; —еки трябва да работ и ка ́ ждый до ́ лжен рабо ́ тать; Она —яка цена любо ́ й цено ́ й;вочтобы то нп ста ́ ло; не счита ́ ясь ни с каки ́ ми тру ́ дностями. всекидне ́ в I) ен !♦ ежедне ́ вный; — ен вестник ежедне ́ вная га- «е ́ та; 2. повседневный; —на дейноет повестие ́ епая дея- тельность. к селе ́ на ж вселе ́ нная ж всеотла ́ си самоотве ́ ржеиный вес стра ́ н || еп всесторо ́ нний; — но развитие всесторо ́ ннее разви ́ тие. всеуслиша ́ ниес:на—вовсе- усл ы ́ шаиие, громогла ́ сно, от- кры ́ то вси ́ чко I опр мест всё; пред и — пре ́ жде всего ́ . вси ́ чко II нареч всего ́ ;0^на — всего ́ па ́ всего. ослу ́ швам се не.св вслу ́ шивать- ся, прислу ́ шиваться, — в чужд разговор прислу ́ ши- ваться к чужо ́ му разгово ́ ру встъпвам несв вступа ́ ть (во что-л); —в брак вступа ́ тьв брак; —в длъжиост всту- па ́ тьвдо ́ лжность есть пи ́ тел Ц ен вступи ́ тельный — на лекци я в ступи ́ тел ь ная ле ́ кция; —па вноска вступи ́ - тельный взнос. встьпя св вступи ́ ть,-уплю ́ , -у ́ лишь (<зо чпго-л). в сьщност нареч в су ́ щности, вся ́ как ъв о пр мест любо ́ й, вся ́ - ческий, вся ́ кий; без —повод без вся ́ кого по ́ вода; по — начин любы ́ мо ́ бразом; лю- би ́ м спо ́ собом. вся ́ кога нареч всегда ́ ,влюбо ́ е вре ́ мя, во вся ́ кое вре ́ мя; той беше —в добро настроение всегда ́ он был в хоро ́ шем на- строе ́ нии. вся ́ къде нареч, всю ́ ду, везде ́ ;
атасам 68 той беше ~лрнет его ́ везде ́ принима ́ ли. ета ́ са [| м св Г. (за тесто) взой- ти ́ , Зл-йдёт;тестоювтаса те ́ сто взошло ́ ; 2. прен разг зако ́ нчить (каку ́ ю-л) рабо ́ ту, вта ́ свам несв 1. (за тесто) всхо- ди ́ ть,3л-хо ́ дит; 2. прен разг зака ́ нчивать (каку ́ ю-л) рабо ́ ту. втеки ́ сесввтечь,без1и2л, втечёт,в-тску ́ т, мин втёк,втекла ́ , -ло ́ ; вли ́ ться,вольётся,мин вли ́ лся, влили ́ сь, влило ́ сьиразгвлИ ́ - лось;по»вле ́ йся. вти ́ чам се несв втека ́ ть, вли- ва ́ ться; впада ́ ть (о реке ́ ). вто ́ р'II и числ второ ́ й;- на- града второ ́ й приз; ~о яде- не второ ́ е блю ́ до; какво ви е ~ото (ядене)? что у вас на второ ́ е? на място (на * план) на второ ́ й план; този въпрос се мзместй на ~о място (на ~и план) э ́ тот вопро ́ с отодви ́ нулся на второ ́ й план; ~а цигулка втора ́ я скри ́ пка; О свиря цигулка пряк и прен игра ́ ть втору ́ ю скри ́ пку. вто ́ рник м вто ́ рник м; във ~ во вто ́ рник. вто ́ ро нареч во-вторы ́ х, второго ́ дник м 1- второго ́ д- ник м. втри ́ санесвсамо3лед;~ме меня ́ лихора ́ дит. втръсвам несв надоеда ́ ть; вы- зыва ́ ть отвраще ́ ние. втръспа св надое ́ сть, 3л-ест, мин -е ́ л о, опроти ́ веть. вту ́ рвам се несв 1. врыва ́ ться (куда ́ -л); 2» броса ́ ться, ки- да ́ ться. вту ́ рна се св 1, ворва ́ ться, -рву ́ сь,-рвёхиься, минворва ́ лся,-ла ́ сь, -ло ́ сь,-ли ́ с ь (куда ́ -л); 2. бро ́ ситься, бро ́ шусь, бро ́ сишься, ки ́ нуться, втълпя св разг вбить, вобью ́ , вобь ешьн го ́ лову, вдол- би ́ ть, -бл1О ́ , -би ́ шь; си вбить себе ́ вго ́ лову, втълпя ́ вам несв разг вбива ́ тьв го ́ лову, вда ́ лбливать; ~си вбива ́ ть себе ́ вго ́ лову. вулка ́ н м вулка ́ н м; действу- ващ~де ́ йствующих! вул- ка ́ н; угаснал ~ поту ́ хший вулка ́ н. ву ́ йнажтётка,рмн-ток,ж. ву ́ йчомдя ́ дя,рмн-ейи-ья ́ , -ьёв,м. вход м 1. вход м; въезд м; главеи~ гла ́ вный вход; па- раден-' пара ́ дный подъе ́ зд; при^а у вхо ́ да; при вхо ́ де; при~а на градината при вхо ́ де в парк; ~откъм ули- цата вход с у ́ лицы; с^откъм двора вход со двора ́ ;2,пла ́ - та за- вход; ~свободен вход свобо ́ дный. вхбден входно ́ й; въездно ́ й; билет входно ́ й биле ́ т.
мзмрявам входя ́ их входя ́ щий; кану. дневник кни ́ га для за ́ писи входя ́ щих бума ́ г. . вче ́ ра нареч вчера ́ .' вче ́ рашен 1. вчера ́ шний; ~ден вчера ́ шний день; -'дъжд вчера ́ шний дождь; 2. прел разг леб| 1Ытный;г не съм меня ́ нс подведёшь. вче ́ свам несв причёсывать; се причёсываться^ вче ́ ша св причеса ́ ть;-чешу ́ , -че ́ щещь; /-се приче- са ́ ться, -чешу ́ сь, *че ́ - шешься. въведа ́ св ввести ́ , введ в веде ш Ь, Мин ввёл, ввела ́ , - л. б (во 1ппо~л). въве ́ ждам несв вводить, в в о* Жу ́ , ВВО ́ ДиIIIь; <>— заблуждение вводи ́ тьвза- блужде ́ ние; ^рсд наводи ́ ть поря ́ док,* въвлека ́ св вовле ́ чь, -е ку ́ л -ечёшь, мин. -в лек, -в лекла ́ , -ло ́ (во что-л); втяну ́ ть,, -я ну ́ , -я ́ иепгь. въвли ́ чам несв вовлека ́ ть (во что-л); втя ́ гивать, и въглеводоро ́ д м лкХ углеводо- ро ́ д лг. въг ледо ́ бив ж угледобыча ж. въглеко ́ па ́ ц м шахтёр лг, угле- ко ́ п въглеи дг у ́ голь, у ́ гля ́ , мн у ́ гли,,у ́ гл:е ́ йиразг у ́ го ́ лья, -л ьев,лг. въглеро ́ д лг, хим углеро ́ длл въглища само мн у ́ голь, у ́ г- Дя ́ , мну ́ ГлИ,у ́ гле ́ Й,М; дървени древе ́ сйый у ́ голь ; каменни ~ ка ́ менный у ́ голь; кафяви каменни ~ бу ́ рый у ́ голь. въдица ж 1. у ́ дочка, р мн -чек,ж;2*рыболо ́ вный крючо ́ к, -чка ́ , .1Г. въдя несв (за животни) разво- ди ́ ть, -Ожу ́ , -ОДИIIIШ. въжёс1.верёвка,рмн-вок, ж; г-за простиране (суше- не) на дрехи верёвка для: су ́ шки белья ́ ; 2, кана ́ тм; дебело корабно /** то ́ лстый корабе ́ льный кана ́ т; 3. прен. ви ́ селица ж; той увнсна на ^то пове ́ сили его, въз предл диал па, над, в, про- тив;1,па(ав.п.ипр.л.) вятърът кара лясъка въз. нас ве ́ тер го ́ ииг песо ́ к на лас; те лежаха на пода кьз ёдна рогозка они ́ лежа ́ ли на полу ́ уа рого ́ же;2.в(св,п.)лъ- тят върви въз планината да- ро ́ гаидётвго ́ ру; <^> въз ос- нова (на нещо) на основа ́ нии (чего ́ - л). възбра ́ на ж. запре ́ т Л4 запреще ́ - ние с; турям под — налага ́ ть» запре ́ т. В'ьзва ́ ние с воззва ́ ние с, про- клама ́ ция ж* ~към бьЛгар- ския народ воззва ́ ние к бол- га ́ рскому наро ́ ду. възваря ́ св (чаи, мляко) вски- пяти ́ ть, -я ́ чу ́ , -я ти ́ шь; (кафе, обяд) сварить, -а р ю ́ , -а ́ ришь. мзвдря ́ вам неся (ча^ мляко)
еъавйшен 70 1*-- — •‘ТВЦГГ-' хГ|1и1<— кипяти ́ ть, -я чу ́ , -ятйшь; {кафе, обяд) вари ́ ть, -арю ́ , -И ́ риш ь. възви ́ шен возвы ́ шенный; ~а цел возвы ́ шенная цель; ~ пример возвы ́ шенный обра- зе ́ ц. възвйшен возвы ́ шенный, высо- корасполо ́ женный. възвише ́ яне с возвы ́ шенность ж, возвыше ́ ние с. възвратен гран возвратный; ~ залог возвра ́ тный зало ́ г. възгла ́ вница ж поду ́ шка, р мн-шек,ж. в!зглед м взгляд м, воззре ́ ние с; прогресивни ~и передо- ,вы ́ е взгля ́ ды. Бъзгорда ́ я се св зазна ́ ться, возгорди ́ ться, -ржу ́ сь, “Р ди ́ шься. възгордя ́ вам се несв зазна- ва ́ ться, -знаю ́ сь,-зна- ешься; возноси ́ ться, -н с- шу ́ сь,-ио ́ еишься. . в ъзгордя ́ ване с зазна ́ йство с, възде ́ йствие с возде ́ йствие с\ влия ́ ние с. въздйшам несв вздыха ́ ть, гру- сти ́ ть, -ущу ́ , -усти ́ ш*ь (о ком-л, о чём-л/по ком у ́ -л, по чему ́ - л). възди ́ шка ж вздох м; дълбокэ ~глубо ́ кий взд«. въздух м во ́ здух м\ чист ^чи ́ - стый во ́ здух; дишам чист~ дыша ́ ть С13е ́ ЖИм во ́ здуXом. «Ъзду ́ ш Цен 1. возду ́ шный; но налягапе давле ́ ние во ́ зду' яа; ~ма струя возду ́ шная стру ́ я; 2. ~ен бой возду ́ ш- ный бой (сраже ́ ние); ~ии съобщепия возду ́ шное сооб- то ́ нне; ~на поща возду ́ ш- ная по ́ чта; авиапо ́ чта; Ъ.техн ~наспирачка возду ́ ш пый то ́ рмоз; 4. прен воз- ду ́ шный, лёгкий, зфи ́ рный; <>~яа тревога возду ́ шная трево ́ га; градя ~яи кули стро ́ ить возду ́ шные за ́ мки, въздържа ́ св удержа ́ ть, -дер- жу ́ , -де ́ ржишь (ког б-л/ от чего ́ -л), задержа ́ ть; ~се воздержа ́ ться (о/п чего ́ - л), удержа ́ ться. пъздържам несв !• уде ́ рживаг (когб-л/от чего ́ - л), заде ́ ржи- вать; ~ се возде ́ рживаться (от чего ́ - л), уде ́ рживаться, въздържа ́ тел м тре ́ звенник м; челове ́ к, кото ́ рый возде ́ ржи- вается от вина ́ , куре ́ ния, въздъхвам несв вздыха ́ ть, въздьхна св вздохну ́ ть. възелм1.у ́ зел,узла ́ ,ж 2. свя ́ зка,рмн-зок,ж, тюк, -а ́ , м; 3. прен железо- 11 ътен ~ железнодоро ́ жный у ́ зел; О гордиев ~ го ́ рдиев у ́ зел (о запу ́ танном сплсто ́ - н ии обе/поА тсльете). вьззелен 1. зеленова ́ тый; 2. (за плод) недозре ́ лый, възклица ́ ние с восклица ́ ние с. възла ́ гам несв 1. возлага ́ ть, тор- же ́ ственно полага ́ ть; 2. по- руча ́ гь (кому ́ -л/ч то -л); О ~ водежди возлага ́ ть иаде- жды (на кого ́ - л. на что-л).
71 възпал&No ■II Йин »—■ Я1ЩН1И ян — възлйза I! м леев 1. поднимать- ся, взбира ́ ться; 2. состав- лять; заплатата му възлиза на сто и двадесет лева его ́ зарпла ́ та составляет сто два ́ д- цать ле ́ вов. възлов 1. узлово ́ й; тара узлова ́ я ста ́ нция; 2. прел уз- лово ́ й, ва ́ жный, основно ́ й, центра ́ льный; О~ивъпроси узловы ́ е вопро ́ сы; ~момент& узлово ́ й моме ́ нт. възло ́ жа св 1. возложи ́ ть, -жу ́ , -о ́ ж ишь; торже ́ ственно по- ложи ́ ть, -жу ́ ,-о ́ жишь; 2. поручи ́ ть, -чу ́ ,-у ́ чпшь (ком у ́ - л/что-л). вьзля ́ за св 1, подняться, -и и- мусь, -и и ́ м ешьс я; взо- бра ́ ться,чвзбсрусь, взберёшься;2.соста ́ - вить,-влю,-вишь. възмо ́ гвам се несв 1. укрепля ́ ть- ся, станови ́ ться, -влю ́ сь, -о ́ виться бо ́ лее си ́ ль- ным (здоро ́ вым). възмо ́ гна се св 1. укрепи ́ ться, -п лю ́ сь, -п ишься, стать ста ́ ну, ста ́ нешь бо ́ лСО СИ ́ ЛЬИЫМ (3доро ́ вым). възмо ́ ж || си возмо ́ жный; осу- щестыI м ы й; достижи ́ мы й; до- ступный; ~ ен из ход на ра- бот ат а возмо ́ жный исхо ́ дде ́ - ла; всичко ми се струваше ~но всё мне каза ́ лось воз- мо ́ жным. възмо ́ жност ж возмо ́ жность ж по возможности; покупателна ~ покупатель- ная СПССО ́ бНОСТЬс възмуте ́ н возмущённый, -ён, -еиа ́ , -еио ́ ;~асъмот нейното поведение я возму- щена ́ сё поведе ́ нием. възмъжа ́ нам несв кре ́ пнуть, мин кре ́ пнуликреп, кре ́ пла,-ло,мужа ́ ть. възмъжа ́ л возмужа ́ лый, възмъже ́ я св возмужа ́ ть, възнаградя ́ св вознагради ́ ть, -а жу ́ , -ади ́ ш ь (коао ́ -л/ чем-л/за что-л), възнагражда ́ вам несв вознагра- жда ́ ть (кого ́ - л1чем-л1за что- л)\ ~ работника с орден за труда му вознагражда ́ ть рабо ́ чего зна ́ ком почёта за труд. възнамсря ́ вам не ́ св намерева ́ ть- ся. възни ́ квам леев возника ́ ть, възни ́ кна св возни ́ кнуть, мин •ии ́ к,-кла,-кло. възобнов || я ́ св возобнови ́ ть, -в лю ́ ,-ви ́ ш ь, восстано- ви ́ ть, -иовлю ́ , -н <5- вишь;той~ибащината си кыца он возобнови ́ л от- цо ́ вский дом; приятелет- вото сн возобнови ́ ть дру ́ ж- бу. възобновя ́ вам несв возобнов- лять, восстана ́ вливать; ~ членствоTM си возобновля ́ ть чле ́ нство; ~ и реди шиите си отношения восстана ́ вливать пре ́ жние отноше ́ ния. възпале ́ ние с воспале ́ ние ■' * • ■ • - - ♦ • • - V
възпёя 72 очите воспаление глаз; ~на ставите воспале ́ ние суста ́ вов; ~на белите дро- бове воспале ́ ние лёгких. ВМПIIе ́ й Св воспе ́ ть, -IIОю ́ , -по е ́ шь (когб-л, что-л); поетът ~я подвизите на партизаните поэ ́ т воспе ́ лпо ́ д- виги парти ́ за ́ н. възпити ́ вам несв 1. воспиты- вать (когб-л); ~деца воспи- тывать дете ́ й; 2. воспиты - вать, создава ́ ть, -даю ́ , -да е ́ ш ь, гото ́ вить, -в л ю, -в и ш ь; ~кадри воспи ́ ты- вать ка ́ дры; ~се воспи ́ - тываться. възпнтам св воспита ́ ть (кого ́ - л). възприемчи ́ в восприи ́ мчивый, възпроизведа ́ св 1. воспроиз- вести ́ , -веду ́ ,мин-ве ́ л, -вела ́ , возобнови ́ ть, -в лю ́ , -в и ́ ш ь; 2. воссозда ́ ть, -да ́ м, -да ́ шЬ, -даст, •дади ́ м, -дадите, -да- ду ́ т, мин -дал, -л а ́ , -лои-ло ́ , -Л и, припо ́ м- Ш! ть. възн ронзпе ́ л<дам / ’ 1- иоо производи ́ гь. -о;ку ́ , -о ́ - д. и 1Т1 ъ; возое ́ •НО15лятъ; 2.' во схоздани ́ тъ, ~даю ́ . при- помина ́ ть» въгп о ́ лзувам се несе и св по ́ ль- зоваться, -3 уюсь/вос- пбльзовзться (чем. -л); от случая воспо ́ льзоваться слу ́ - чаем .X. ..... ч ........... възпя ́ вам несв воспева ́ ть (ко- го ́ -л, что-л). възразя ́ св возрази ́ ть, -а жу ́ -а зи ́ ш ь (на что-л!про ́ - тив чего ́ - л!ком у ́ - л). възразйвам несв возража ́ ть (на что-л!про ́ тив чего ́ -л!ком у ́ - л); ~на забележка возра- жа ́ ть на замеча ́ ние; ~на до- кладчика возража ́ ть докла ́ д- • нику; —срещу доводите на своя опонент я возража ́ ю про ́ тив до ́ водов моего ́ оп- поне ́ нта. вьзраст ж во ́ зраст м; човек на ~ пожило ́ й челове ́ к; чело- ве ́ квлета ́ х. възрожде ́ нецяде ́ ятель м на- циона ́ льного Возрожде ́ ния Болга ́ рии (XVIII—XIX вв.). възсе ́ дка св (за кон и др.) сесть, с я ́ ду,ся ́ дешь, мин сел. -л а, -ло(на ло ́ шадьит.по ́ ). възстановй св восстанови ́ ть, -в лю ́ , -ио ́ вишь(что-л, кого ́ -л). възстановя ́ вам несв восстана ́ в- ливать (что-л, кого ́ - л). възста ́ р разг пожило ́ й. нъзсядам явсв (за кон и др.) са- диться.сажу ́ сь,с/г ди ́ шъся(нало ́ шадь и т. по ́ ) възто ́ рг я восто ́ ргя;във~ съм (от нещо, от н'якдго) быть в восто ́ рге (от чего ́ -л, от кого ́ • л); изпадам във'**' приходи ́ ть в восто ́ рг.
73 въобщё А.Я*X .. А «ъзхите ́ н восхищённый,-щ ё и, •щена ́ , -щ ено ́ ;—по- глед восхищённый взгляд възхит || я ́ се с& прийти ́ ,при- ду ́ , придёшь,мин нришёл,-шла ́ в вос- торг; той се — и от играта на артистите он пришёл в восто ́ рг от игры ́ арти ́ стов възхища ́ вам се несв востор- га ́ ться, восхища ́ ться (кем-л, чем-л)\ — от природата вос- торга ́ ться приро ́ дой; —от картината восхища ́ ться кар- ти ́ ной. възхо ́ д м, само ед подъе ́ мм; прогре ́ сс м. вълкмволк,рмн-о ́ в, м, гладе н съм като ~ быть голо ́ дным как волк; О в — ът сит, и агнето цяло и во ́ лки сы ́ ты,ио ́ вцы це ́ лы; стар — спрсляпып воробе ́ й Еьлна ж шерсть ж\ мека — мя ́ гкая шерсть; остра — гру ́ бая шерсть; кам и лека ~ [верблю ́ жья шерсть. вълн || а ́ ж волна ́ , мнво ́ л- ны,д-ами-а ́ м, на — иво ́ лнами; еле к тромаг- иитни —и электромагнйтные волны; къси —и коро ́ ткие вол пы о1:-лнеи шереляио ́ и ́ , — плат шерстяна ́ я ткань,, — и стоки шерстян ы ́ е това ́ ры. вълне ́ ниЦес1. волне ́ ние с; морско волне ́ ние на ко ́ ре: 2* прен душевно — душе ́ в- ное волне ́ ние; 3. обикп мн волнения, и й; масови — я на работниците ма ́ ссовые ра- бо ́ чие волне ́ ния. вълноло ́ м м волноре ́ зм вълну ́ вам несв пряк и прен вол- нова ́ ть, -ну ́ ю (/<ого ́ - л, что- 4); —сс 1. волнова ́ ться; 2. (за повърхността на вода) колеба ́ ться.3л -о ́ блстся вън I парен 1. снару ́ жи, вне до ́ хма, на дворе ́ , нау ́ лице: — от града за го ́ родом; 2. незави ́ симо (от чего ́ -л)\ ф ~от себе си вне себя вън! 11 межд вон!; вън отту- ка! вон отсю ́ да! външ I! ен 1. вне ́ шний; — на търговия вне ́ шняя торго ́ вля; Министерство на —ните ра- боти Министе ́ рство ино- стра ́ нных дел; 2. нару ́ жный, — на обвивка нару ́ жная обо- ло ́ чка; — на стена нару ́ жная стена ́ ;то ́ лько вне ́ шни и ́ , по- казно ́ й; — но спокойствие на- ру ́ жное споко ́ йствие; 3. прен посторо ́ нний; чужо ́ й; —ен човек посторо ́ нний челове ́ к; 4. —ни лекарства нару ́ жные лека ́ рства, нару ́ жное, -о г о, с, като същ ВЪНШ НОСТ 'Ж вне ́ шность ж нару ́ жность ж. въображе ́ нне с 1. воображе ́ ние г, фанта ́ зия творческо тво ́ рче ́ ская фанта ́ зия, 2. (рядко) вы ́ мысел; -ел а, м въобще ́ ЕЯре ́ - Ч вообще, в о ́ бщем, в це ́ лом: при ьсе ́ х усло ́ виях, всегда: совсем
*ъодушевлёние /4 еъодушевле ́ ние с воодушевлён ние с, душе ́ вный подъём м, увлече ́ ние с\ говоря с ^го- вори ́ ть с воодушевле ́ нием, въпреки предл 1. вопреки ́ (с д. п .); въпреки това вопреки ́ тому; въпреки съвета на ле- каря болният стана от ле- глото вопреки ́ сове ́ ту врача больно ́ й встал с посте ́ ли; 2.не смотря на (с в. п .); въпреки всичко несмотря ни на что; въпреки всички трудности експедицията изпълни зада- чата несмотря ́ на все тру ́ д- ности экспеди ́ ция вы ́ полни- ла зада ́ ние. въпро ́ с м вопро ́ с м; задавай ~и задава ́ ть вопро ́ сы; отго- варям на отвеча ́ ть па вопро ́ сы; фболен ~ боль- но ́ й вопро ́ с;~начество- про ́ сче ́ сти; ~ ка живот и смърт вопро ́ сжи ́ зни и сме ́ р- ти. въ проси ́ телен ео проси ́ тельный; ерам ~знак вопроси ́ тель- ный знак. въпро ́ сник м анке ́ та ж; во- про ́ сник м. върба ́ жве ́ рбаж;и ́ ва ж, вет- ла ́ ,мнвётлы,вётел, ж\ О плаче щ а ~плаку ́ чая и ́ ва. върле ́ ж .и 1. ходьба ́ ж, ход лг» движе ́ ние с; 2. похо ́ дка ж\ 3. прен ход м рабо ́ ты върволйца ж верени ́ цаж;~ &ора верени ́ ца люде ́ й; ~от леки коли верени ́ ца легко- вы ́ х маши ́ н. върв’|я ́ несв 1. (пеш) идти ́ , миншёл,шла,шло; ходи ́ ть, хожу ́ ,хо ́ дишь ~и пеш идти ́ пешко ́ м;2.(с превозно средство) е ́ хать, е ́ ду,е ́ дешь;3.(зарека) течь,течёт;4.(замеха- низъм) идти ́ , рабо ́ тать; 5. (за време) идти ́ ; часовникът ~н напред часы ́ спеша ́ т; ча- совникът не ~и часы ́ не иду ́ т; времето вре ́ мя идёт; 6. прен идти ́ , спори ́ ть ся; работата ~и добре де ́ ло идёт хорошо ́ ; 7. быть в обра- ще ́ нии ́ ; тези пари не ^ят э ́ ти де ́ ньги вы ́ шли из обра- ще ́ ния; ф ~я ́ в крак идти ́ в но ́ гу; ~и ми мне везёг; ~я сн из пътя идти ́ свое ́ й до- ро ́ гой. вържа св 1. связа ́ ть, -яжу ́ , -я ́ жешь,завяза ́ ть; 2. пе- ревязать; 3. подвяза ́ ть; ~се связа ́ ть себя ́ (обеща ́ нием, клЛтвой), вързо ́ пм1.у ́ зел,-зла ́ ,м, тюк, -а ́ , м;2.па ́ чка, р мн •чск,ж; книги па ́ чка книг. върли ́ на ж жердь, ж, шест, -а ́ , м. върна св 1. возврати ́ ть, -а ш.у, -ати ́ ш ь; верпу ́ ть, отда ́ ть, -да ́ м, -ла ́ шь.да ́ ст. •дади ́ м, 'Дади ́ т █д а- ду ́ т,мино ́ тдал, -ла ́ ., •л о. -л и обра ́ тно; 2. эер-
/5 аЛрлхле - '—| .1 — »^1—............. — - „ ну ́ ть (кого ́ -л, что-л) обра ́ тно, въртсле ́ жка Ж 1. карусе ́ ль 2. де ́ тская игру ́ шка, р мн -шек, върти ́ несв 1. верте ́ ть,вер- чу ́ ,ве ́ ртишь, враща ́ ть; крути ́ ть,кручу ́ , кру ́ - тишь;2.разг~търго- вия торгова ́ ть, -гу ́ ю;~ къща хозя ́ йствовать, -ст- вую; 0~опашка ви- ля ́ ть хвосто ́ м; —хе пряк и прен верте ́ ться. върху ́ предл1.на(св.п.ипр. п.), сверх (с р. п .), све ́ рху (като предлог с р. /г.); лете- цът ладна върху тревата лётчик упа ́ л на траву ́ ; всич- ко се струпа върху мене всё обру ́ шилось на меня ́ ; той рисува хубаво върху стъхяо он хорошо ́ рису ́ ет на стекле ́ ; върху ризата той носи пуло- вер сверх руба ́ шки он но ́ сит сви ́ тер; върху кыцата све ́ р- ху до ́ ма; 2. на (се. /г.), про ́ - тив (ср п.); нахвърлям се върху някого броса ́ ться на кого ́ -л;3.о,об(спр.п.); бележки върху учебника за- ме ́ тки об уче ́ бнике; раз ми ели върху съдбиннте на роди- нага размышле ́ нияосу ́ дь- бах ро ́ дины. върша ́ чка ж молоти ́ лка, р мн ‘Лок,ж. върше ́ я поев МОЛОТИТЬ, О' чV..ао ́ Г11ШЬ» •2Ы’’!!1 Ж МОЛОIЬба ́ Ж. пъсти ́ в ам нес$ яосстава ́ ть, -стаю ́ , -стаешь,подни- ма ́ ть восста ́ ние. , въста ́ ние с восста ́ ние с; Ап- рилското~ (1876 г.) Апре ́ ль- ское восста ́ ние; Се ́ птемврий- ското ~(1923 г.) Сентя ́ брь- ское восста ́ ние; избухва ~ вспыхивает восста ́ ние. въста ́ ник м повста ́ нец, -нца, м\ восста ́ вший, -его, като същ. вътреш || ен 1. вну ́ тренний; ни болести вну ́ тренние бо- ле ́ зни; 2. вну ́ тренний (отно- ся ́ щийся к вну ́ тренним де- ла ́ м страны ́ ); Министерство на ~ните работи Министе ́ р- ство вну ́ тренних дел; ~на търговня вну ́ тренняя тор- го ́ вля; '~ни ресурс» вну ́ т- ренние ресу ́ рсы; 3. скр ы ́ - тый; ~ен смисъл на думите скр ы ́ тын смысл слов; 4. вну- тренний, глубо ́ кий; ~но убе- ждение вну ́ треннее (глубо ́ - кое) убежде ́ ние; двигател с ~но горене дви ́ гатель вну ́ - треннего сгора ́ ния; ~ен но- мер доба ́ вочный но ́ мер (теле- фо ́ на). ви ́ раж1.ве ́ ра ж; дове ́ рие с; 2. рел ве ́ ра. ми ́ рнаIIмнесв 1, ве ́ рить (ко- му ́ -л); доверя ́ ть (ком у ́ -л); нс ми се вярва мне нс ве ́ риться; 2. счита ́ ть, ду ́ мать; ~м, че ти 1цс се съгласиш с моего мнение я Д'У ́ мяю, что ты бу ́ - дешь согла ́ сен с мои ́ м, мне- нием.
вя ́ тър 76 вйтър м ве ́ тер, -тра,мн -трыи-тра ́ , м\ източен ~ восто ́ чный ве ́ тер; попътен ~ попу ́ тный ве ́ тер; фчер- вей~медро ́ жа ж. Г габарди ́ н я (вид вълнен плат) габарди ́ нм. га ́ бърIмботграбя. га ́ бърПм1.сапо ́ жный гвоздь м\ 2, кно ́ пка,рмн-пок, ж (канцеля ́ рская). та ́ вра ж насме ́ шка,рмн-шек, ж, издева ́ тельство с; ставам за ~ на хората быть посме ́ - шищем для люде ́ й, та ́ вря се несв (с някого, с нещо) издева ́ ться (над кем*л, над чем-л); насмеха ́ ться. гагау ́ зин я гагау ́ зм, гад м събир .!♦ парази ́ ты я' (бло ́ хи, вши); 2. дома ́ шние пти ́ цы; 3. хи ́ щные-живо ́ тные; 4» прен руг отврати ́ тельный, проти ́ вный челове ́ к. гада ́ я несв 1. гада ́ ть, предска ́ - зывать; 2. предполага ́ ть. га ́ д |[ ей отврати ́ тельный, га ́ д- кий,га ́ док, -дка ́ , -д -ко, проти ́ вный, гну ́ сный,гну ́ - сей, -сна ́ ,-сио;ме ́ рз- кий,-зок,-зка ́ ,-зко; ~ен човек отврати ́ тельный челове ́ к; ~на постъцка га ́ дкий посту ́ пок. ги ́ динесвсамо3лед:^мисе меня ́ тошни ́ т. ви ́ тър И ен:~на мелница ве ́ т- ряная ме ́ льница. ви ́ търничав ве ́ треный, легко- мы ́ слепный. гади ́ наж1.живо ́ тное с, суще- ство ́ с;2.ругга ́ дина ж, газ I кероси ́ нм. газ II м газ м (ткань). газ III я газ м; задушлив ~ уду ́ шливым газ; светилен ~ свети ́ льный газ. га ́ згенератор м техн газогене- ра ́ тор М'. газе ́ ла ж газе ́ ль ж. га ́ зе н кероси ́ новый; те Пе- кин кероси ́ новый бидо ́ н; ке- роси ́ новая ба ́ нка. газ И ́ ран газнро ́ вайный; во- да газиро ́ ванная вода ́ . газифици ́ рам несв и св- газифи- ци ́ рова ́ ть, -рую. г азоже ́ н я техн газогенера ́ тор м (прибор для гази ́ рования напи ́ тков). газопрово ́ д я газопрово ́ дя. га ́ зя несз 1. (из водата, по (из) калта) ходи ́ ть, -о жу ́ , - бдишь, ступа ́ ть (по воде ́ , по гря ́ зи и т. п.); 2, пере- ходи ́ ть вброд; 3. пряк и прен (за трева, цветя и др.) топ^ та ́ ть, -оичу ́ ,-о ́ пчешь (траву ́ , цветы ́ и пг. п.);4. на- руши ́ ть; ~закона наруша ́ ть зако ́ н.
мрван та ́ ла прил кеизм. торже ́ ствен’ ный, пы ́ шный; ^-вечеря тор- же ́ ственный у ́ ясни; пред- ставление торже ́ ственное представле ́ ние. галактика ж гала ́ ктика ж. гала ́ нтен гала ́ нтны ́ й; учти ́ вый; ~кавалер гала ́ нтный кава- ле ́ р. галантери ́ с и галантере ́ йный; ~ магазин галантере ́ йный ма- гази ́ н. галанте ́ рия ж галантере ́ яж. галваниза ́ ция ж гальваниза ́ - ция ж. галванопла ́ стика ж гальвано- пла ́ стика ж. га ́ лен I. избало ́ ванный; ~о ле- те избало ́ ванный ребёнок; 2. ми ́ лый, мил, -а ́ , -о, лю- би ́ мый; ~о име ласка ́ тель- ное и ́ мя; думи ла ́ сковые, не ́ жные слова ́ . га ́ лени к м избало ́ ванный ре- бёнок,-ика,м>ба ́ ловень, -в н я, .я, люби ́ мец,-мна, м. гале ́ рия ж 1. галере ́ я ж; пар- тийна ~ карти ́ нная гале- ре ́ я; 2. театр галёрка ж, галере ́ я; 3. (подземе н ход в мина.) ми ́ нная галере ́ я, галима ́ тия ж галиматья ́ ж. галици ́ зъм м галлици ́ змм гало ́ нмгалу ́ н, -а ́ ,м. гало ́ пмгало ́ пж;карам~ гнать гало ́ пом. галопа ́ рам .несв галопи ́ ровать, -рую,бежа ́ ть,бегу ́ , бе- жи ́ шь, бегу ́ т гало ́ пом, скака ́ ть,скачу ́ »ска ́ - чешь, гало ́ шмгало ́ ша ж; кало ́ ша ж. гальо ́ в||енла ́ сковый, нежный, * но ́ жен, -жиа ́ , -Жио; ~ни думи не ́ жные, ла ́ ско- вые слова ́ . гальо ́ та ж грузова ́ я двуко ́ лка с высо ́ кими колёсами. га ́ ля несв 1. ласка ́ ть; ~дете ласка ́ ть ребёнка; 2. бало- ва ́ ть, -лу ́ ю; ~се ласка ́ ть- ся. га ́ мажга ́ мма ж; мажорна^ мажо ́ рная га ́ мма; минорна ~ мино ́ рная га ́ мма. гангре ́ на ж гангре ́ на ж» та ́ ра ж 1. вокза ́ л м\ 2. желез- нодоро ́ жная ста ́ нция ж; сто- чна ~ това ́ рная ста ́ нция. гара ́ жмгара ́ ж, -а ́ ,м. гара ́ нт м гара ́ нт м, поручи ́ тель м; ставам/стапа ~ руча ́ ть- ся/поручи ́ ться, -ручу ́ сь, •ру ́ чишься,гаранти ́ ро- вать, -р у ю. гаранти ́ рам несв и св 1. гаран- ти ́ ровать, -рую;2.пору- ча ́ ться/поручи ́ ться, -ч у ́ сь» -у ́ чишься(закого ́ -л). гара ́ нция ж гара ́ нтия ж, руча ́ - тельство с, обеспече ́ ние ́ с, пору ́ ка ж (в чём-л); давам. ~ дава ́ ть гара ́ нтию (в чём-л), гаранти ́ ровать, - рую;без право на ~ юрид без пра ́ ва на гара ́ нтию. га ́ рван м во ́ ронм;<>~на~а (~у) око не вади поел во ́ рон во ́ рону глаз не вы ́ клюет.
е ́ &ре ́ й •ф *И-як>М0*&^гпаМ &«’ 30 га ́ ргажга ́ лка,рмн-локйж. гарга ́ ра ж полоска ́ ниесго ́ рла; нравя ~ полоска ́ ть, -л о- щу ́ , -ло ́ щешьго ́ рло, гардеро ́ б м 1. гардеро ́ блс (шкаф для оде ́ жды); еднокри- лен, двукрилен, трикрилен ~ одноство ́ рчатый, дву- ство ́ рчатый и двухстворча- тый, трёхство ́ рчатый гарде- ро ́ б; 2. гардеро ́ б, раздева ́ ль- ня ж, гардеро ́ бная ж; 3. гардеро ́ б (вся носйльная оде ́ - жда одного челове ́ ка). гардероб но ́ р м гардеро ́ бщик м. гарйрам несв и св (за кола, ка- мион и др.) ста ́ вить, -в л ю, •в и ш ь/поста ́ вить на сто- я ́ нку, гарни ́ рам несв и св 1» приготов- ля ́ ть/пригото ́ вить, -в лю, -вишь гарни ́ р (к б/лЪду); 2. производи ́ ть -о жу ́ , -О ́ диш ъ/произвести ́ ,-ве- ду ́ , -ведешьотде ́ лку (пл&тъя). гарниту ́ ра ж 1. гарни ́ р я; пече- нос жарко ́ е с гарни ́ ром; 2. гарниту ́ рм (ме ́ бели); ~за спалия спа ́ льный гарниту ́ р; 3. компле ́ кт м (инструме ́ н- тов и т. п.); 4. (на рокля) от- де ́ лка ж. га ́ с|!нанесвга ́ снуть, мин гас ига ́ свул, га ́ сла, -ло;<>несе~итуй,що не ~не нельзя ́ задуши ́ ть и ́ стину. гастро ́ л м гастро ́ ль ж, по-често мн гастро ́ ли; на знаме- нит артист» гастро ́ ли зна- мени ́ тых арти ́ стов. гастроно ́ м м 1. гастроно ́ мя, чревоуго ́ дник я; 2. (специ- ален магазин за храпителни продукты) гастроно ́ м. гася ́ несв (за осветление) га- си ́ ть,гашу ́ ,га ́ сишь, туши ́ ть, тушу ́ ,ту ́ шишь; ~светлината (осветле- нието) гаси ́ ть (туши ́ ть) свет; вар гаси ́ тьи ́ звесть. га ́ танка ж зага ́ дка, р мн -док,ж. га ́ тер м механи ́ ческая пила ́ ж. гаще ́ та само мн тру ́ сики, -ов, трусы ́ , -о ́ в; коро ́ ткие брю ́ ки, брюк. га ́ щи само мн 1. штаны ́ ,-о ́ в, брю ́ ки; 2. трико ́ нескл, с (же ́ нское, де ́ тское). гва ́ рдия ж гва ́ рдия ж; О червена ~ кра ́ сная гва ́ рдия; бяла ~ бе ́ лая гва ́ рдия. гво ́ зде I! й м гвоздь, -я ́ , мн гво ́ зди,-е ́ й, м; закоэа- вам с ~и прибива ́ ть гвоз- дя ́ ми. где и де нареч 1. (къде) где; ~живеете? где вы живёте?; 2. куда ́ ; ~отиваш? куда ́ ты идёшь? <>~да зная? отку ́ да мне знать? ~да е гдебытони ́ было; сложи го ~да е положи ́ его ́ где бы то ни ́ было. где ́ тоиде ́ то 1» нареч где; ~и да бъда, все за дома си ми- слягдебыяни ́ был, все о до ́ ме ду ́ маю; 2, като съюз
••>тг||ч,г е ́ Лйва как; (;лето се каша как го- вор и ́ тся; 3. като мест что, который; това, ~ ти каз- вам, е самата истина то, что я тебе ́ сказа ́ л, су ́ щая пра ́ в- да. гевре ́ кмбу ́ блик м геми ́ яжпа ́ русное су ́ дно, мн суда ́ ,-о ́ в,с генера ́ л |] ен генера ́ льный,гла ́ в- ный, основно ́ й, веду ́ щий; ен секретар генера ́ льный се- крета ́ рь; ~на линия на лар- тията генера ́ льная ли ́ ния па ́ ртии гениа ́ лен гениа ́ льный; ~учен гениа ́ льный учёный. геогра ́ фмгео ́ граф м. геоло ́ гмгео ́ лог м. герб м герб, -а ́ , м; държавен ~ госуда ́ рственный герб, герги ́ на ж георгин м. герда ́ н м 1, (бижу) ожере ́ лье с; 2. {на куче) оше ́ йник м. герма ́ нецмне ́ мец, -мца,м. герма ́ нкажне ́ мка, р мн •мок,ж. герма ́ нски 1, неме ́ цкий; 2. гер- ма ́ нский; ~племена ист герма ́ нские племена ́ . геро ́ ймгеро ́ й м\ ~на Съвет- ския съюз Геро ́ й Сове ́ тского Сою ́ за; ~на социалистиче- ский труд Геро ́ й социалисти ́ - ческого труда ́ . ги ́ белжги ́ бель ж; разруше ́ ние с; паде ́ ние с. гига ́ нтски гига ́ нтский; с ~ крачки гига ́ нтскими шага ́ ми, ги ́ лзажги ́ льза ж. »имналяа ́ лей :симнази ́ ческий< шко ́ льяый; учител учи ́ - гель гимна ́ зии.. гимна ́ зия ж сре ́ дняя шко ́ ла ж; гимна ́ зия ж. гимнасти ́ к м гимна ́ ст м. гимна ́ стика ж гимна ́ стика ж\ утринна ~у ́ тренняя гимна ́ - стика, заря ́ дка ж; играя (правя)~ де ́ лать гимна ́ стику, гимнасти ́ чка ж гимна ́ стка, р МН “СТОК, ж. ги ́ на несв ги ́ бнуть, мин г и ́ б- пул игнб,ги ́ бл а, •л о; умира ́ ть. гипс м гипс м. гипси ́ рам несв и св мед гппсо- ва ́ ть, -су ́ ю/загипсова ́ ть; класть, кладу ́ , кла- д ё ш ь/положи ́ ть,-ложу ́ , -ло ́ жишьвгипс. ги ́ псов ги ́ псовый; ~таваи леп- но ́ й потоло ́ к; —а превръз- ка ги ́ псовая повя ́ зка. ги ́ ра ж спорт ганте ́ ль ж. гише ́ с око ́ шечко,рмн-чек, с (в учрежде ́ нии). глава ́ ж 1. голова ́ ,вго ́ ло- ву,мнго ́ ловы,го- ло ́ в, -а ́ м,ж;гола~лы ́ - сая голова ́ ; 2. {на семе ист» во, на книга, на дисертация) глава ́ мнгла ́ вы,ж; 3. {при броене на добитък)го- лова ́ ; 4. (за лук) голо ́ вка ж лу ́ ка; <> от ~та до петите с головы ́ до пят; горе ~та! вы ́ ше го ́ лову!; излизам на~ справля ́ ться (с чем-л); от та си тегли го ́ ре от ума ́ .
гла ́ вен ЬО ЯВЯй глав || ея 1. главный; ^ен град гла ́ вный го ́ род, столи ́ ца; ~на улица гла ́ вная у ́ ли- ца; — он леиэр гла ́ вный врач; 2. гла ́ вный, основной; ^на задача гла ́ вная (основна ́ я) зада ́ ча. главозама ́ йвам се несв зазна- ва ́ ться, -знаю ́ сь, испы ́ - тывать головокруже ́ ние (от успе ́ хов). главки ́ I ж голове ́ шка, р мн -шек,ж. глав ни ́ II ж головня ́ ж (бо- ле ́ знь хле ́ бных зла ́ ков). главобо ́ лие с 1. головна ́ я боль ж; 2. прен по-чес то мн забо ́ - ты ж, неприя ́ тности ж. главозама ́ йване с головокру- же ́ ние с. глад м го ́ лод м. глади ́ чка ж глади ́ льщица ж. глада ́ мница ж глади ́ льня, р мн -лен, ж. гла ́ дей 1 1. голо ́ дный, го ́ ло- деи»-дна ́ ,-дио;азсъм ~я го ́ лоден, я проголода ́ л- ся; 2. прен а ́ лчный, жа ́ дный, гла ́ дей II гла ́ женый, вы ́ гла- женный; бельото още не е —о бельё ещё не гла ́ жено, гла ́ дене с Г. гла ́ женье с; 2. ла- ска ́ ние с; погла ́ живание с. гладу ́ вам несв голода ́ ть, гла ́ дък гла ́ дкий, гла ́ док, гладка ́ , -дко,-дки. гла ́ дя несв 1. гла ́ дить,гла ́ - зе у, гла ́ дишь, разгла ́ - живать, утю ́ жить; 2, гла ́ - дить, про ́ води ́ ть, -о жу ́ , -бди ш ь, ладо ́ нью (па ́ ль- цами); ласка ́ ть (легло ́ прс>' еодЛ руко ́ й). глазу ́ ра ж глазу ́ рьж гланц м гля ́ нец, -нца.м гланци ́ рам несв и св глянцева ́ ть, -цу ́ ю/отглянцева ́ ть; наво- ди ́ ть, -о жу ́ , -о ́ дпшь/ навести ́ , -в’е д у, -в с- д_ёшь,мин-вёл, -вс- ла ́ , -вело ́ гля ́ нец. глас м го ́ лос, мн -а ́ ,м;О~в пусти ня глас вопию ́ щего в пусты ́ не книж. гласови ́ т голоси ́ стый. гласоподи ́ вам несв (с иэбира- телна бюлетина) голосова ́ ть, -су ́ ю. гласоподави ́ тел я избира ́ тель м. гла ́ спапир м нажда ́ чная бума ́ - га ж. гласу ́ вам несв голосова ́ ть, -с у- ю; <> ~доверие (на някого) выража ́ ть дове ́ рие (кому ́ - л). глас || и ́ несв 1. подготовля ́ ть, 2. наряжа ́ ть; украша ́ ть, 3. настра ́ ивать музыка ́ льный инструме ́ нт); 4» (само 3 л ед) предпи ́ сывать; прика ́ зы- вать; законы ~и зако ́ н предпи ́ сывает. глашата ́ й я глаша ́ тай м; прен ~ на истината глаша ́ тай и ́ стины. гла ́ да [1 м несв 1. смотре ́ ть, -о т- рю ́ , -о ́ тришь,гля- де ́ ть, -яж.у ́ , -ядйшь разгля ́ дывать; 2. смотре ́ ть (на кого ́ на что*л)\
81 гневя ́ се 3. прея забо ́ титься, -о ́ чусь, •о ́ тишься(оком-л,о чём-л); смотре ́ ть (за кем-л, за чем-л)', ф~м към нещо выходи ́ ть,-ож -о ́ дишь (кудо ́ -л; прозорецът г лед а към двора окно ́ выхо ́ дит на двор; О ~м изпод вежди смотре ́ ть исподло ́ бья; ~м през пръ- сти смотре ́ ть сквозь па ́ льцы, гледа ́ ч м сел-ст ско ́ тник м. гла ́ дище с то ́ чка ж зре ́ ния, пози ́ ция ж. гла ́ дкажвид, -аи-у,м,пей- за ́ ж м; ~към морето вид на мо ́ ре. гла ́ зенIмщи ́ колотка, р мн -ток,ж, г-ла ́ зен И . избало ́ ванный; ~о дете избало ́ ванный ребёнок, гла ́ зя несв балова ́ ть,-лу ́ ю. гле ́ тчер м гле ́ тчер м. глига ́ нмкаба ́ н, -а ́ , м. гли ́ нажгли ́ на-ж;бяла~бе ́ - лая гли ́ на, каоли ́ н м; огне- упорна ~ огнеупо ́ рная гли ́ - на. тли ́ ней гли ́ няный; ~и съдове гли ́ няная посу ́ да. гле ́ ба ж штраф м. глоба ́ лен1.о ́ бщий, взя ́ тый в це ́ лом; 2. валово ́ й. гло ́ бус м гло ́ бус /4. глоби ́ вам несв штрафова ́ ть, -фу ́ ю. гле ́ ждя и гло ́ згам несв 1. гло- да ́ ть, гложу ́ , гло ́ - жешь; грызть, мин грыз, •л а; 2. прен терза ́ ть, му ́ - чить. б Българскэ-руски речник глу ́ пав глу ́ пый,глуп,-а ́ , •о, бестолко ́ вый; 0 ~хато патка глуп, как про ́ бка, о ́ чень глуп. глупа ́ ямиглупе ́ цмдура ́ к,-а ́ , м, глупе ́ ц, -пца ́ ,м, глу ́ тница ж ста ́ я ж (волко ́ в), сво ́ ра ж, глух 1. глухо ́ й, глух, -а ́ , -о; ~ от. рождение глух от рожде ́ ния; прен той остана ~към пашите молби он оста ́ лся глух к на ́ шим моль- ба ́ м; 2. глухо ́ й, безлю ́ дный, ти ́ хий; ~а улица глуха ́ я у ́ лица; ~ нощ глуха ́ я ночь; 3* (за шум, звук, глас) глу- хо ́ й, нея ́ сный; ~о стенание глухо ́ е стена ́ ние. глухони ́ м глухонемо ́ й. глухота ́ ж 1. глухота ́ ж; 2. прен глубо ́ кая тишина ́ ж. глътвам несв глота ́ ть; въдицата попада ́ ться на у ́ до- чку. глътка ж глото ́ к, -тка ́ ,м. глътна св проглоти ́ ть, -очу ́ , -о ́ тишь;<>тойси~ езика он проглоти ́ л язы ́ к (от испу ́ га). глъчка ж го ́ мон, -аи-у,м, гвалт м, гам м. гму ́ рвам се и гму ́ ркам се несв ныря ́ ть. гму ́ рна се св нырну ́ ть. гне ́ вен разгне ́ ванный, гне ́ вный, гне ́ вен, -эна ́ ,-ано. гневи ́ се несв раздража ́ ться, серди ́ ться, -ржу ́ сь,се ́ р- дишься(накого ́ - л).
гнездо 82 * гнездо ́ с гнездо ́ ^мнгнёэ* да,с;2*пренубе ́ жище с; 3. (за посев на семе} лу ́ нка, рмн-нок,ж;(запосаж- дане на растения) я ́ мка, р мн-мок,ж. гнетя ́ несв 1. гнести ́ , гнету ́ ; (мин не се употр); 2. угне- та ́ ть, притесня ́ ть; пресле ́ до- вать, -д у ю. гнил гнило ́ й, гнил, -а ́ , -о; ~о дърво гнило ́ еде ́ рево; прен ~ капитализъм гни- ло ́ й капитали ́ зм. гни ́ я несв 1. гнить, -ию ́ , -иёшь;2.прен~втъм- ница страда ́ ть, томи ́ ться, -м л.ю ́ сь,-ми ́ шься(в заключе ́ нии, в тюрьме ́ ). гно||и ́ несв гнои ́ ться, 3 4 гнои ́ тся; раната ~и ра ́ на гнои ́ тся. гнус: ~ме е я бре ́ згаю, мне проти ́ вно. гну ́ сен гну ́ сный,-сен,-ска ́ , -сно. гнусли ́ в брезгли ́ вый. гнуси ́ се несв бре ́ згать, испы ́ ты* вать отвраще ́ ние. гняв м гнев м (чу ́ вство сйль* • кого негодова ́ ния, возмуще ́ * ния), я ́ рость ж; желчь ж; той изля гнева си върху ме- не он изли ́ л свой гнев на меня ́ ; тя почервеня от ~ она покрасне ́ ла от гне ́ ва, говеда ́ р м (на едър рогат доби- тъф пасту ́ х, -а ́ , м. гове ́ досI,коро ́ ва ж; бык, -а ́ , л<; вол, -а ́ , м; 2. само мн кру ́ пный рога ́ тыД скот. гове ́ жд||и говя ́ жий, - ья, -ь е; ~и тор наво ́ з; ~о месо го- вя ́ дина ́ . го ́ ворм1.го ́ вор м, разгово ́ р м;2.вы ́ говор м, произноше ́ - ние с; 3. лингв го ́ вор лс, на- ре ́ чие с. го ́ чор || ен:~ни органи о ́ рга- ны ре ́ чи; ~ен апарат арти- куляцио ́ нный аппара ́ т; ~ни особеностй осо ́ бенности го ́ - вора. говори ́ м разгово ́ рный; ~ език разгово ́ рный язы ́ к. говори ́ тел м (по радиото) ди ́ к- тор м. говори ́ телка ж (по радиото) ди ́ ктор м9 разг ди ́ кторша ж; тяедобра~она ́ хоро ́ ший ди ́ ктор. гово ́ р||я1. говори ́ ть; 2. разго- ва ́ ривать; престанете да ~- ите! переста ́ ньте разгова ́ ри- вать!; 3. выступа ́ ть(сре ́ чью, с докла ́ дом); О~яна вятъ- ра нести ́ вздор; на едро ра ́ сска ́ зывать небыли ́ цы. го ́ ден го ́ дный, го ́ ден,-дна ́ , -д н о; ~ за военна служба го ́ дный к въе ́ нно ́ й слу ́ жбе; нее.~ занищоникчему ́ не го ́ ден;ниначтонего ́ ден, годени ́ кмжени ́ х, -а ́ , м, остар наречённый, -о ́ го,ми наре ́ ченный; годе ни ́ ца ж неве ́ ста ж, остар наречённая, -ой,жи ́ на ре ́ ченная.
83 го ́ ре годи ́ нЦаж'Год,мнг6ды игода ́ , рмн-о ́ в, м\ до-*'а на бу ́ дущий год; таз и ~а сего ́ го ́ да; <} честит а Нова ~а!сНо ́ вым го ́ дом!1; от на~аизго ́ да в год; посре- щам Нова ~а встреча ́ ть Но ́ вый год; из пращам ста- рата ~а провожа ́ ть ста ́ рый год; ~ите преминават (ще преминат) го ́ ды прохо ́ дят (пройду ́ т); ~ните си отиват (ще си I тидат) го ́ ды ухо ́ дят (уйду ́ т); ~ните отлитат (ще отлетят) го ́ ды улета ́ ют (уле- тят). годи ́ шен Е годово ́ й; ^абона- мент годова ́ я подписка; го- дово ́ й абонеме ́ нт; ~доход годово ́ й дохо ́ д; 2. .ежего ́ дный. годи ́ шник м ежего ́ дник м. г оди ́ шнина ж 1. годовщи ́ на ж\ ~от смъртта годовщи ́ на сме ́ рти; ~от революцията годовщи ́ на револю ́ ции; 2, ежего ́ дный компле ́ кт перио- ди ́ ческого изда ́ ния. го ́ лI1.го ́ лый, гол, -а ́ , -о; 2.лысый,лыс,-а ́ , -о;О ~ ибосни ́ щий. гол Н м спорт гол м\ вкарвам забйва ́ ть гол. голобра ́ д 1. безборо ́ дый; 2. прен молодо ́ й, мо ́ лод, молода ́ ,мо ́ лодо, сравнстмоло ́ же. голо ́ гла ́ в с непокры ́ той голо- во ́ й; ~а простоволо ́ сая. голф м 1. (игра) гольф м\ 2. (панпиМни) брю ́ ки-гольф. голи ́ м большо ́ й, сравн ст бо ́ льше; кру ́ пный; по-~ брат ста ́ рший брат; ф~а работа! ирон поду ́ маешь, большо ́ еде ́ ло! гонг м гонг м. гони ́ тба ж К пресле ́ дование с, пого ́ ня ж; 2.' гоне ́ ние с. го ́ ня несв 1. гна ́ ться, го- ию ́ сь,го ́ нишься(за кем-л, за чем-л)', пресле ́ до- вать, ,-Д У ю; 2. гнать, вы- гоня ́ ть; 3. подверга ́ ть гоне ́ - нию; прен ~някаква цел пресле ́ довать каку ́ ю-то цель, гор||а ́ жлес,првлесу ́ , мн -а ́ ; борова ~а сосно ́ вый лес; векозни дрему ́ чие леса ́ ; <> пренебр в ~ата ра- съл дика ́ рь, -я ́ , простофи ́ ля, голова ́ ело ́ вая. горд го ́ рдый,горд,гор- да ́ ,-о,го ́ рды ́ . гордели ́ в высокоме ́ рный, над- ме ́ нный. гордо ́ || я се несв 1. горди ́ ться, -ржу ́ сь, -рди ́ шься (кем-л, чем-л); ~я се с ус!Ге- хите си горди ́ ться успе ́ хами; 2. отриц ва ́ жничать, чва ́ - ниться, задира ́ ть нос; той се ~е ́ ше със служебното си положение он ва ́ жничал сво- и ́ м служе ́ бным положе ́ нием. го ́ рдост ж 1. го ́ рдость ж; 2. высокоме ́ рие с, надме ́ н- ность ж, го ́ ре нареч 1. наверху ́ , вверху ́ ; той живее ~ он живёт на- верху ́ ;2, вы ́ ше, вверх;
го ́ рек 84 <> ~ръцете! ру ́ ки вверх!; ~ долу бо ́ лее и ́ ли ме ́ нее; так себе ́ ;до~до ́ верху; от ~ до долу све ́ рху до ́ низу; по-~* вы ́ ше(вте ́ ксте). го ́ рек 1. ве ́ рхний; ~етаж ве ́ рхний эта ́ ж;2»вы ́ сший, ста ́ рший. горе ́ к обгоре ́ лый, жжёный; ~а захар жжёный са ́ хар. горе ́ щ горя ́ чий,горя ́ ч, -а ́ , -о ́ ,-й,жа ́ ркий,-рок,-рка ́ , •рко,сравнстжа ́ рче. горе 1цина ́ ж жара ́ без мн, ж; зной без мн, м; непоноси- ма ~ невыноси ́ мая жара ́ . гори ́ в||ен горю ́ чий; ~ни ма- териалы горю ́ чие материа ́ лы. гори ́ восто ́ пливо с, горю ́ чее без мн, с; течно ~ жи ́ дкое то ́ пливо. гори ́ ст леси ́ стый; ~хълм леси ́ - стый холм. го ́ рски 1. лесно ́ й; 2. като същ лесни ́ к, -а ́ ,м. горчи ́ вго ́ рький,-рек, -рь- ка ́ , -рько,сравнст го ́ рче; ~като пелин как полы ́ нь го ́ рький; ~о лекар- ство го ́ рькое лека ́ рство; ф ~а чаша го ́ рькая ча ́ ша (страда ́ ния, го ́ рести). горчи ́ ца ж горчи ́ ца ж. горя ́ 1 несв горе ́ ть; ~от жела- ние горе ́ ть жела ́ нием. гор||я ́ II несв 1. жечь, жгу, жжёшь, сжига ́ ть; 2. топи ́ ть,-плю ́ ,-то ́ пишь; ние ~им дърва мы то ́ пим дрова ́ ми. господа ́ рм1.хозя ́ ин, мн -я ́ е- ва,-я ́ е в, ле; 2. владе ́ лец, -л ьца,м,со ́ бственник м; 3. работода ́ тель м. господи ́ н м (обръщение) госпо- ди ́ н, мн господ а ́ ,м госпожа ́ ж госпожа ́ ж. госпо ́ жица ж ба ́ рышня, р мн -’шень,ж. гост м гость, р мн -е ́ й,м;О на~ивго ́ сти; в гостя ́ х; елате ни на ~и! приходи ́ те кнамвго ́ сти! вчера бяхме на ~и вчера ́ мы бы ́ ливго- стя ́ х. го ́ ст || ен:~на стая гости ́ ная М*» го ́ стенка ж го ́ стья,рмн-тий, 1ЛС ♦ гости ́ лница ж рестора ́ нм;за- ку ́ сочная ж; пивна ́ яж,ка ́ - ба ́ к, -а ́ , м, тракти ́ рм. гостолюби ́ в гостеприи ́ мный, хлебосо ́ льный. гостоприе ́ мен гостеприи ́ мный, гостоприе ́ мство с гостеприи ́ м- ство с. госту ́ ва || м несв гости ́ ть,го* щу ́ , гости ́ шь (у кого ́ -л); той ни гостува он гости ́ ту нас. готва ́ рски 1. кулина ́ рный; 2. ку ́ хонный. готва ́ чмпо ́ вар, мн -а ́ ,м. го ́ твя несв 1. гото ́ вить, -в л ю, -вишь пи ́ щу, стря ́ пать; 2. гото ́ вить, подгота ́ вливать; ~ уроците си гото ́ вить уро ́ ки; ^специалист» гото ́ вить спе- циали ́ стов; ~се гото ́ виться;
65 грамйден ~се за нзпит гото ́ виться к экза ́ мену. гоща ́ вам несв угоща ́ ть (кого ́ -л! чем-л), грабёж м 1, грабёж, г р а- бежа ́ , м, разбой м; 2. кра ́ жа ж; похище ́ ние с. грабли ́ вхи ́ щный; ~а птица хи ́ щная пти ́ ца. гра ́ бна св 1. схвати ́ ть, -ачу ́ , •а ́ тишь;2.похи ́ тить, -х и ́ - щу,-хи ́ тишь. гра ́ бя несв 1. гра ́ бить, -б л ю, -бишь; 2. хвата ́ ть. грави ́ рам несв и се гравирова ́ ть, -ру ́ ю/вы ́ гравировать. гравьо ́ р м гравёр м, гравиро ́ в- щик м, ре ́ зчик м, градКмго ́ род, мн -а ́ ,м. градIIмградм;кзто~ гра ́ дом; потта тече като ~ пот льётся гра ́ дом. граде ́ ж м 1. постро ́ йка, р мн -о ́ е к, ж; строи ́ тельство с, созида ́ ние с. гради ́ вен 1» строи ́ тельный; ~ материал строи ́ тельный ма- териа ́ л; 2. тво ́ рческий, сози- да ́ тельный; ~труд созида ́ - тельный труд. г ради ́ во с остар строи ́ тель- ный материа ́ лм. гради ́ наж1.сад,првсаду ́ , мн -ы ́ , м; огоро ́ д м; овощна ~ фрукто ́ вый сад; зеленчу- кова ~ огоро ́ д; 2. парк м. сад м; градска ~ городско ́ й парк; О зоологическа ~ зо- ологи ́ ческий сад, зоопа ́ рк; детска ~ де ́ тский сад, дет- са ́ д. градина ́ рм1. садо ́ вник м\ 2. садово ́ д м; 3. огоро ́ дник м. градина ́ рекИи 1. садо ́ вый; 2. огоро ́ дный; 3. овощно ́ й;О ~а супа овощно ́ й суп. гради на ́ рство с 1. садово ́ дство с\ 2. огоро ́ дничество с. гради ́ нск || и садо ́ вый; ~о рас- тение садо ́ вое расте ́ ние; О ~и чай бот шалфе ́ йм. градоустр 6 ист вен градострои ́ - тельный; ~план градостро- и ́ тельный план. гра ́ дски городско ́ й; ~площад городска ́ я пло ́ щадь; ~транс- порт городско ́ й тра ́ нспорт ~народен съвет городско ́ й наро ́ дный сове ́ т, гра ́ дус м гра ́ дус м\ 20~а под нулата два ́ дцать гра ́ дусов ни ́ же нуля; 20 ~а над ну- лата 20 гра ́ дусов тепла ́ . гради ́ несв 1. стро ́ ить; 2. прен создава ́ ть, -даю ́ , -д а- ешь;твори ́ ть. гра ́ жданин м 1. горожа ́ нин, мн -а ́ пе,-а ́ и, м; 2. граж- дани ́ н, ^«гра ́ ждане, гра ́ ждан,м. гра ́ жданство с 1. събир все жи- тели го ́ рода, горожа ́ не, -а ́ н м; 2. гражда ́ нство с, по ́ ддан- ство с. грам м грамм м, грама ́ ден 1. грома ́ дный, огро ́ м- ный; 2. прен о ́ чень боль- шо ́ й, исключи ́ тельный;
грамйтика 86 ~успех огро ́ мный (исключи- тельный) успе ́ х. грама ́ тика ж грамма ́ тика ж; ~на руски език грамма ́ - тика ру ́ сского языка ́ . грамо ́ тен 1. гра ́ мотный; 2. прен све ́ дущий, гра ́ мотный. грамофо ́ н м патефо ́ н м, грам- мофо ́ нм. грани ́ т м гранит м. гра ́ ница ж грани ́ ца ж. грани ча ́ р м пограни ́ чник я. гра ́ па 1. борона ́ ,вбО ́ ро- ну,мнбо ́ роны,бо- ро ́ н, -а ́ м,ж;2.гра ́ бли, -бельи-блей,само мн. гра ́ пав неро ́ вный, -вен, -в на ́ , -в н о,, шерохова ́ тый, гра ́ тис нареч да ́ ром, беспла ́ тно, графа ́ ж графа ́ ж, ру ́ брика ж. графитен графи ́ тный, графи ́ то- вый. графи ́ чески графи ́ ческий, грах я горо ́ хм. грацио ́ зен грацио ́ зный. греба ́ несв 1. грести ́ , гребу ́ , греб ешь, мин гр. ё б, гребла ́ ,-ло ́ ;2.че ́ рпать; пълни шепи че ́ рпать по ́ лными горстя ́ ми. гра ́ беня!♦гре ́ бень,-бня,я гребенка, р мн -н о к, разг расчёска р мн -с о к, ж; 2. техн (на вършачка) гре ́ бень; 3. (на птица) гре ́ - бень, гребешо ́ к,-шка ́ ,м\ 4. (на планина) гре ́ бень. гребло ́ с1.гра ́ бли, -бель И-бл?й,самомн:2,весло ́ , мнвёсла,вёсел, -ела м, с. греда ́ Ж, бревно ́ ,мнбрев- на,бревек,-внам, с\ ба ́ лка,рмн-ло-к,ж; напречна ~ перекла ́ дина ж; подпорка ~ сва ́ яж. тра ́ йка ж гре ́ лка,рмн-лок, гра ́ йн || а св засвети ́ ться сам ’ л-све ́ тится;слънце- то ще~е со ́ лнце взойдёт (засве ́ тится). греш || а ́ несв 1. греши ́ ть; 0~а срещу истината грешу ́ про ́ - тив и ́ стины; 2. ошиба ́ ться, допуска ́ ть оши ́ бку; само кой- то нищо не върши, не ~и кто не рабо ́ тает, тот не оши- ба ́ ется. гре ́ шен 1. гре ́ шный, -шен, -ш на ́ ,-шноигреш* но ́ ,гре ́ ш иы;12.разг оши ́ бочный. гре ́ шка ж оши ́ бка,рмн-бок, ж; печатна ~ опеча ́ тка, р мн-ток,ж. гре ́ || я несв 1. греть; 2. све- ти ́ ть, свечу ́ , све ́ тишь; 3. блесте ́ ть, -ещу ́ , -е с- ти ́ шьи-е ́ щешь;4.прен сия ́ ть; в очите и ́ ~еше радост в её глаза ́ х сия ́ ла ра ́ - дость; ~я се гре ́ ться; све- ти ́ ться; ~я се на слънце гре ́ юсь на со ́ лнце; на небето ~еше пълната луна на не ́ бе свети ́ лась по ́ лная луна ́ . гри ́ вна ж брасле ́ т’м. гри ́ жа ж забо ́ та ж; Омалко
87 гръб ме е~за това мне нет дела доэ ́ того. гри ́ жа се несв к забо ́ титься, -о ́ чусь, -о ́ тишься(о /солс-л, о чём-л); 2. беспоко ́ - иться, трево ́ житься. грижлйв забо ́ тливый, стара ́ - тельный. грижо ́ вен озабо ́ ченный. гриз II а ́ грызть, -з у ́ , -з ешь, мин грыз, -л а; О~е ме съвестта меня ́ му ́ чит со ́ - весть. гриза ́ ч м грызу ́ н, -а ́ ,м. грим м грим м. грима ́ са ж грима ́ са ж, ужим- ка,рмн-мок,ж,ми ́ на ж; презрителна ~ презри ́ - тельная грима ́ са;~нане- търпение и болка грима ́ са нетерпе ́ нияибо ́ ли грип М Грипп м. грис м ма ́ нная крупа ́ ж гроб м моги ́ ла ж, грО ́ бище с кла ́ дбище с гро ́ бница ж гробни ́ ца ж, книж усыпа ́ льница ж гробокопа ́ чм1.моги ́ льщик м; 2. прен та ́ йный и опа ́ сный враг, -а ́ ,м грозд м гроздь, мн -и, -е ́ й,жи гро ́ здья, -дьев(ед остар грозд м); кисть, рмн-е ́ й, ж (виногра ́ да), гро ́ зде с виногра ́ д м; сухо~ изю ́ м м; френско ~ кра ́ сная сморо ́ дина ж; цариградско ^крыжо ́ вник м гроздобе ́ р м 1. сбор М ВИНОГра ́ - да; 2. вре ́ мяссбо ́ ра вино- гра ́ да, гро ́ здов виногра ́ дный; ~ сок виногра ́ дный сок; ~а ракия виногра ́ дная во ́ дка. гро ́ зен 1. некраси ́ вый, безоб- ра ́ зный; 2. ужа ́ сный, стра ́ - шный, -шен, -ш на ́ , -ш но;гро ́ зный, -з ен, •зна ́ ,-зио. грозИя ́ несв 1. обезобра ́ жи- вать, де ́ лать некраси ́ вым^ 2. грози ́ ть, -ожу ́ , -зи ́ шь (ком у ́ -л, чем у ́ -л!чем-л) угрожа ́ ть (кому ́ -л9 чем у ́ -л! чем-л); ~и ме голяма опас- ност мне угрожа ́ ет больша ́ я опа ́ сность. гроте ́ ска ОС гроте ́ ск м. гро ́ хвам несв 1. па ́ дать (от ус- та ́ лости, истоще ́ ния и т.п .); 2. прен дряхле ́ ть, слабе ́ ть, гро ́ хна св 1. упа ́ сть, -аду ́ , - ад ешь (от уста ́ лости, истоще ́ ния и т. п.); 2, прен одряхле ́ ть, ослабе ́ ть груб гру ́ бый, груб, -а, -о . грузи ́ нец м грузи ́ н,рмнгру- зи ́ н, м. грузи ́ нка ж грузи ́ нка, р мн -нок,ж. гру ́ да ас гру ́ ппа ас; <> кръвна ~ гру ́ ппа кро ́ ви групи ́ рам несв и св группиро- ва ́ ть, -ру ́ ю/сгруцпирова ́ ть гръб м 1. спина ́ ,вспи ́ ну,мн спи ́ ны,ж;2.за ́ дняя часть, обра ́ тная сторона ́ ;на гърба на ́ листа на обра ́ тной стороне ́ листа ́
гръбна ́ к 88 гръбна ́ к м 1. позвоно ́ чник ле, спинно ́ й хребе ́ т, -бта ́ ,м\ 2. прен сте ́ ржень, -ж н я, м, осно ́ ва ж. гръбна ́ м || ей позвоно ́ чный; ка- то същ ~ни зоол позвоно ́ ч- ные. гръджгрудь,прнагру- ди ́ , рмн-е ́ й, ж. гръдобо ́ лен туберкулёзный грък м грек м. гръмле1.громм;2.мо ́ лния ж\ Окато ~ от ясно небе как гром среди ́ я ́ сного не ́ ба. гр!мвам несв 1. стреля ́ ть; 2. греме ́ ть, -млю ́ , -ми ́ шь. гръмоотво ́ д м громоотво ́ дм гръмоте ́ вица ж раска ́ тмгро ́ - ма, гром м грънча ́ р м гонча ́ р, -а ́ , м грънча ́ рница ж гонча ́ рная ж, мастерска ́ яж. грънча ́ рство с гонча ́ рное реме- сло ́ с. гренки гре ́ ческий; ~ еэик гре ́ - ческий язы ́ к грях м грех, -а ́ , м, вина ́ , мн ви ́ ны, ж, преступле ́ ние с гу ́ бя несв теря ́ ть; прои ́ грывать, 0^ почва под краката си теря ́ ть по ́ чву под нога ́ ми; ума, и дума теря ́ ть дар ре ́ чи; ~ се пропада ́ ть, ис- чеза ́ ть. гу ́ зен винова ́ тый, сознаю ́ щий за собо ́ й вину ́ ; ф~него- йен бяга на во ́ ре ша ́ пка гори ́ т. |у ́ каIIмнесв1.прякипрен воркова ́ ть, -ку ́ ю, гълъбът гука го ́ лубь ворку ́ ет; 2. ле- пета ́ ть, -п ечу ́ , -пе ́ - ч е ш ь; детето гука ребё- нок лепе ́ чет. гуля ́ ймпир,мн -ы ́ , м, пиру ́ ш- ка,рмн-шек,ж;угоще ́ - ние с. гу ́ маж1.рези ́ наж;2.ши ́ на, ж;3.ла ́ стик м, рези ́ нка, р мн-нок,ж. гу ́ менки само мн спорти ́ вные та ́ почки (нарези ́ новой подо ́ ш- ве). гу ́ мно с ток, пр на току ́ , рмн, -о ́ в, м. гургулйца ж го ́ рлица ж. гу ́ шажI.го ́ рло с, горта ́ нь ж; 2.зоб,прв зобу ́ ,м; Одошломиедо~ с меня ́ уже ́ доста ́ точно; сит съм до ~ быть сы ́ тым по го ́ рлу; двои- на ~ второ ́ й подборо ́ док. гу ́ щермя ́ щерица ж. гъб||аI жгриб, -а ́ , м; мари- новани —и марино ́ ванные гриб ы ́ . гъба II ж зоол гу ́ бка, р мн •бок,ж;~замиенегу ́ б- ка для мытья ́ . гъба ́ р м грибни ́ к, -а ́ ,м. гъвкавост ж ги ́ бкость ж. гълта || м несв глота ́ ть; ~м хапчета глота ́ ть пилю ́ ли; ко- гато говори, той често гълта отделни думи когда ́ он гово- ри ́ т,точа ́ сто глота ́ ет слова ́ , гълъб м го ́ лубь, р мн -е ́ й, м. ф~на мира го ́ лубь ми ́ ра, гълъба ́ рник м голубя ́ тня, р мн ’Тен,ж,
89 гъмжа ́ несв кише ́ ть, самоЗ л -й т; улиците ~т от хора у ́ лицы киша ́ т наро ́ дом гънка ж скла ́ дка, р мн -док, сбо ́ рка,рмн-рок,ж гърбав горба ́ тый, суту ́ лый, гъркння ж греча ́ нка, р мн -нок,ж. гърлен 1. горловой; 2. (за глас) густо ́ й, гру ́ бый. гърло С го ́ рло Су ́ О Криво~ дыха ́ тельное го ́ рло. гърме ́ жм1.гро ́ хот м; 2. (от взрыв) гул м; 3. (от изстрсл) звук, м гърмй несв 1. (само 3 л ед) (за гръмотевица) греме ́ ть, -ми ́ т; 2. стреля ́ ть; 3. греме ́ ть, -м лю, -м и ́ шь шуме ́ ть, -м лю,-ми ́ шь д да I съюз 1. (за изразяване на инфинитива) обичам да чета я люблю ́ чита ́ ть; 2. что ́ бы; винаги се стремях да и ́ е ос- тавим назад от другарите си я .всегда ́ стреми ́ лся к тому ́ , что ́ бы не остави ́ ть от това ́ - рищей; страх ме е да не за- къснеем я бою ́ сь, что ́ бы мы не опозда ́ ли;3.е ́ сли, е ́ сли бы; да бяхте се отбили към насачто,е ́ сли бы вы зашли ́ кнам;4.както ́ лько; да из- грее месецът, ние ще тръг- нем как то ́ лько взойдёт луна ́ , мы отпра ́ вимся в путь; ди гърне ́ с горшо ́ к, -шка ́ , м, кувши ́ нм;~замлякогор- шо ́ к для молока ́ ; нощно ~ ночно ́ й горшо ́ к; глинено гли ́ няный кувши ́ н. гъсе ́ ница ж гу ́ сеница ж. гъска ж гусь, р мн -е ́ й,м гъст густо ́ й,густ, -а ́ , -о; ~а гора густо ́ й лес; ~и коси густы ́ ево ́ лосы; ~ а каша гу- ста ́ яка ́ ша; ~ облаци гу- сты ́ е облака ́ ; ~ мъгла гу- сто ́ й тума ́ н. гъстала ́ км1.ча ́ щаж;2.ку- ста ́ рник м. гъстоти ́ ж густота ́ ж\ пло ́ т- ность ж; ~на населението пло ́ тность населе ́ ния. гьон м ко ́ жа ж для подо ́ швы, подмётки. вместо да вме ́ сто того ́ , что ́ бы; по-добре да тръгнем пеш, вместо да чакаме автобуса лу ́ чше нам пойти ́ пешком, вме ́ сто того ́ , что ́ бы мы дожда ́ - лись авто ́ буса; преди да пре ́ жде чем; преди да почнем четенето на разказа, ще ви разкажа съдържанието пре ́ - жде чем начнём чте ́ ние рас- ска ́ за, я вам расскажу ́ содер- жа ́ ние; ако и да, макар и да хотя ́ и;акоида(макарида) съм много зает, заради вас ще направя това ра ́ дивася
да 90 э ́ то сде ́ лаю» хотя ́ яио ́ чень за ́ нят да П частица (за потвържда- ване); кажи» да или не! ска- жи ́ , даи ́ ли нет! познавате ли ме? — да. вы меня ́ узна- ёте? — да. ; ние като че ли сме се срещали с вас — да, срещали сме се мы как бу ́ дто встреча ́ лись с ва ́ ми?- — да, встреча ́ лись. да ́ ва || м несв дава ́ ть,даю, да ешь; ~м под наем сда- ва ́ ть внаём; ~м поръчка да- ва ́ ть зака ́ з, зака ́ зывать; ~м под съд отдава ́ ть под суд; ~м връзка соединя ́ ть (по те- лефо ́ ну); ~м телеграма да- ва ́ ть, подава ́ ть телегра ́ мму; посыла ́ ть (отправля ́ ть) теле- гра ́ мму; какво *^т в театъ- ра? что идёт в теа ́ тре?; то- ванемидавамира э ́ то нс ос- тавля ́ ет меня ́ в поко ́ е. да ́ в||янесв1.топи ́ ть,-плю ́ , то ́ пишь; ~я кученца то- пи ́ ть щеня ́ т; 2. души ́ ть,ду- шу ́ ,ду ́ ш и ш ь; кашлица- таго~ика ́ шель его ́ ду ́ шит; се тону ́ ть, -ну ́ , -то ́ - кешь,топи ́ ться; дави ́ ться, •влю ́ сь,да ́ вишься. да ́ ден да ́ нный, определенный, изве ́ стный; при ~а обста- новка в да ́ нной обстано ́ вке, да ́ жба ж паек, -айка ́ ,м; по ́ рция,рмн-ций,ж. да ́ же частица и съю ́ зда ́ же; по- мня всичко даже до най- ММКЦ подробности по ́ мню всё, да ́ же до мельча ́ йших подро ́ бностей; даже децата разбират това да ́ же де ́ ти понима ́ ютэ ́ то; той даже не ме погледна он да ́ же не по- смотре ́ л на меня ́ . дал я ́ к м селезёнка ж. дале ́ когле ́ д дальнозо ́ ркий; очи- ла за ~и очки ́ для дально- зо ́ рких. далекогле ́ дство с дальнозо ́ р- кость ж. далекои ́ зточ || ен дальневосто ́ ч- ный (относящийся к До ́ льне- му Восто ́ ку); ~на природа дальневосто ́ чная приро ́ да. далекопрово ́ дмли ́ ния электро- переда ́ чи (на больши ́ е рас- стояния). дале ́ ч(е) нареч далеко ́ и далё- ко; ~се синееха планините далеко ́ сине ́ ли го ́ ры. дале ́ ч Н ен далёкий, •ё к, •ека ́ ,-еко ́ и-ёко,сравн стда ́ льшеида ́ лее; ~на страна далёкая страна ́ ; да ́ льний, отдалённый; ~ен път да ́ льний путь; ^ен родника да ́ льний ро ́ дствен- ник; в ~но минало в отда- лённом про ́ шлом; ^на при- лика отдалённое схо ́ дство, далечина ́ ж1.даль,првда* ли ́ , ж, просто ́ ря, ширьж; 2. расстоя ́ ние с; 3. воен да ́ ль- ность ж; ~ иа огъня да ́ ль- ность огня ́ . дали ́ частица ли; дали да го попитам? спроси ́ ть ли его ́ ? цагцо. съюз дали <це дойде
91 дати ́ рам скоро, не мога да ви кажа придёт ли он ско ́ ро, не могу ́ вам сказа ́ ть; не зная дали ще бъда утре свободен не зна ́ ю, бу ́ дулияза ́ втра сво- бо ́ ден . дамсвдать,дам,дашь, даст, дади ́ м, дади ́ - те,даду ́ т, мин дал, -а ́ , -ои-о ́ , - и;*!<>ще му ~ да разберс я ему ́ покажу ́ ; ~се само с отрицание не да ́ ться. да ́ маIжда ́ ма ж, да ́ маIIж1.ша ́ шки само мн; играя на ~игра ́ тьвша ́ ш- ки; 2. (детска игра) кла ́ ссы само мн; момиченцата иг- раят на ~ девочки игра ́ ют в кла ́ ссы. да ́ пни само мн 1. да ́ нные, -ы х, само мн; статистиче- ски ^статисти ́ ческие ‘да ́ н- ные; 2. спосо ́ бности; той има ́ големи ~ за творческа работа у него ́ высо ́ кие да ́ н- ные к тво ́ рческой деятель- ности. дано частица 1. то ́ лько бы, аво ́ сь; дано не вали дъжд! то ́ лько бы не пошёл дождь!; дано не забрана! аво ́ сь не забу ́ ду!; дано мине! аво ́ сь, небо ́ сь да как-нибу ́ дь!; 2. пусть, жела ́ тельно, хорошо ́ бы; дано да бъде така! пусть.бу ́ дет так!; дано да е така! жела ́ тельно, что ́ бьгэ ́ то бы ́ ло так! да ́ нсинг м да ́ нсинг танцпло- ща ́ дка,рмн-док,ж,тан цева ́ льный зал м. данте ́ лажкру ́ жево (със също- тозначениееимнч)кру- жева ́ , кру ́ жев,-а ́ м, с; копринена ~ шёлковое кру ́ жево; плетя ~ плести ́ кружева ́ ; роклята е украсе- на с ~пла ́ тье обде ́ лано кру- жева ́ ми. дантёлен кружевно ́ й; ~о бе- льо кружевно ́ е бельё. да ́ нък м нало ́ гм;даньж; пряк (косвен) ~ прямо ́ й (ко ́ с- венный) нало ́ г; ~върху об- щи я доход подохо ́ дный нало ́ г, дар м 1. пода ́ рок,-рка,м; дар, мн -ы ́ , м;2.дар,та- ла ́ нт м. да ́ ражта ́ ра ж. дар а ́ кмчеса ́ льная маши ́ на ж. да ́ рба ж дар м, дарова ́ ние с, тала ́ нт м, спосо ́ бность ж, одарённость ж. дарови ́ т дарови ́ тый, тала ́ нтли- вый, одарённый. да ́ тажда ́ та ж, число ́ с; памет- на~па ́ мятная да ́ та; коя ~сме днес? како ́ е число ́ се- го ́ дня у нас? датйраЦм несв 1. дати ́ ровать, -р ую,ста ́ вить, -в лю, -в ишьда ́ ту. 2. (води на- чало то си, существува от известна дата) да ́ ти ́ рова- ться,3л-руется;руско- българската дружба датира от 10-ия век ру ́ сско-болга ́ ро ска я дру ́ жба дати ́ руется § 10-ого ве ́ ка.
два 92 два числ м два; ~молнва два карандаша ́ ; ~ стола два сту ́ ла; ~дни два дня; ~ пъти два ра ́ за. два ́ десет числ два ́ дцать, -и ́ , дваж нареч два ́ жды, два ра ́ за, два ́ ма числ м дво ́ е, двои ́ х, о ́ ба, обо ́ и х, вдвоём на- реч;два,двух;~работ- ники дво ́ е рабо ́ чих; дойдоха ~та братя пришли ́ о ́ ба бра ́ - та; ние живеем ~ мы живём вдвоём; ние ще отидем ~ та с Петьо в гората мы пойдём вдвоем с Пе ́ тейвлес;~ професори два профе ́ ссора, двана ́ десет числ двена ́ дцать, дванайсетопръст || ен:~но пер- во двенадцатипе ́ рстная ки ́ - шка. двечисл1.ждве,двух;~ тетрадки две тетра ́ дки; ~ ученички две шко ́ льницы; 2. с два, двух; ~ здания два зда ́ ния; ~ села два села ́ ; ~имена два и ́ мени; ~ по — четнри два ́ жды два — четы ́ ре; пиша ви ^(двойка) я вам ста ́ влю два (дво ́ йку), двегоди ́ ш || ен двухле ́ тний л двуле ́ тний; ~но дете двух- ле ́ тний ребёнок; ~ни расте- ния двухле ́ тние расте ́ ния; ~ен курс двухле ́ тний курс (обуче ́ ния). две ́ ста числ две ́ сти, двух- сбт,двумста ́ м,две ́ - ст и, двумяста ́ ми, о двухста ́ х. двига ́ телм1,дви ́ гатель с вътрешно горене дви ́ гатель вну ́ треннего сгора ́ ния; 2. прен дви ́ жущая си ́ ла; народ- ното образование е~на кул- турата наро ́ дное образова ́ ние явля ́ ется дви ́ гателем куль- ту ́ ры. два ́ жа несв 1. дви ́ гать; 2. при- води ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь в движе ́ ние; 3.* прен толка ́ ть; ~се 1. дви ́ гаться; 2. (за це- ни, за температура) коле- ба ́ ться, -е ́ блется. движе ́ ние с движе ́ ние с; улично ~ у ́ личное движе ́ ние; при- веждам в~ приводи ́ ть в дви- же ́ ние; националноосвобо- дително ~ национа ́ льно- освободи ́ тельное движе ́ ние; ~за мир движе ́ ние за мир. дво ́ йкаж1»дво ́ йка, р мн -о ́ ек,ж;дасекачимна ~та (трамвай, трслейбус No2)ся ́ демте на дво ́ йку; 2. па ́ ра ж; съпружеска ~ су- пру ́ жеская па ́ ра; 3* (слаба де- лежка) дво ́ йка; той получи ~по математика он полу- чи ́ л дво ́ йку по матема ́ тике, дво ́ йкаджия м разг дво ́ ечник м, неуспева ́ ющий учени ́ к, -а ́ ,м. дво ́ йно нареч вдвойне ́ , в двой- но ́ м разме ́ ре, вдво ́ ебо ́ льше; наложи ми се да платя~ мне пришло ́ сь заплати ́ ть вдвойне ́ . дво ́ йнствен 1. дво ́ йственный; 2. двули ́ чный. двор м 1. двор, -а ́ ,м;теима ́ т широк ~ у них широ ́ кий
93 д< двор; 2.. ист. (монархът и неговите приближена] двор, •а ́ ,м. дворе ́ ц м дворе ́ ц, -рца ́ ,м\ ~на пионерите дворе ́ ц пио- не ́ ров» дворя ́ нин м дворяни ́ н, мн -ря ́ не,-ря ́ н, м. дворя ́ нство с дворя ́ нство С: двоумя ́ се несв колеба ́ ться, -е ́ блюсь, -е ́ блешься, быть в нереши ́ тельности. двуа ́ кт || ен двуха ́ ктный; ~на комедия двуха ́ ктная коме ́ - дия. двубо ́ ймдуэ ́ ль ж; поеди ́ нок, -нка,л;схва ́ тка, р мн -ток,ж. двугодя ́ ш || ен двухле ́ тний; но растение двухле ́ тнее рас- те ́ ние. двугърб двуго ́ рбый; ~а ками- ла двуго ́ рбый верблю ́ д. двудне ́ в || ен двухдне ́ вный; ~ на почивка двухдне ́ вный о ́ т- дых. двуези ́ ч || ен двуязы ́ чный; ~ ен речник двуязы ́ чный сло- ва ́ рь. двуета ́ ж || ен двухэта ́ жный; на кыца двухэта ́ жный дом. двукопи ́ тни зоол като същ пар- нокопы ́ тные, -ы х, мн. двукрнлЦеи 1. двукры ́ лый; 2.{двуство ́ рчатый и двухство ́ р- чатый; ~на врата двуство ́ р- чатая дверь; ~ен прозорец двухство ́ рчатое окно ́ ; ~и (насекоми) като същ дву* кры ́ лые, -ы х, мн двули ́ ч || ен двули ́ чный, лице? ме ́ рный, неи ́ скренний; *^но поведение двули ́ чное поведе ́ - ние; аз не обичам ~ните хора я не люблю ́ двули ́ чных люде ́ й. двули ́ чие с двули ́ чие с. двуме ́ сечен двухме ́ сячный; ~ отпуск двухме ́ сячный о ́ т- пуск. дву о ́ кис м хам двуо ́ кись ж» двупблов двупо ́ лый; ~и жи- вотин двупо ́ лые живо ́ тные, двусе ́ дмич || ен двухнеде ́ льный; ~но отсъствие двухнеде ́ ль- ное отсу ́ тствие., двусмыслен двусмы ́ сленный; ~а шега двусмы ́ сленная шу ́ тка. двусрйч || ен двуслогово ́ й; дума двуслогово ́ е сло ́ во. двуста ́ ен двухко ́ мнатный; ~ апартамент двухко ́ мнатная кварти ́ ра. двустра ́ н || ен . двусторо ́ нний; ~на спогодба двусторо ́ нний догово ́ р. двуто ́ мен двухто ́ мный; ~реч- ник двухто ́ мный слова ́ рь. двуце ́ вка ж двуство ́ лка, р мн -лок,ж. двуча ́ сов двухчасово ́ й; ~а реч двухчасова ́ я речь. двучле ́ н м мат двучле ́ нм, бино ́ мм. де частица ну; ну же; же; сед- ин де! сади ́ сь же!; стига де! ну, хва ́ тит!; казвай де! ну, говори ́ же!; елате де! ну, приходи ́ те же!
дебаркйрам 94 дебаркйрам несв и св воен 1. выса ́ жива^ься/высади ́ ться, •сажу ́ сь, -сади ́ шься на бе ́ рег; 2» разгружа ́ ть/раз- грузи ́ ть, -ужу ́ ,-у ́ зЙIIIЬ кора ́ бль; 3. выгружа ́ ть/в ы ́ - грузить (войска ́ на бе ́ рег)» деба ́ ти само мн пре ́ ния, деба ́ - ты, само мн» дебати ́ рам несв и св дебати ́ ро- вать, -р у ю; обсужда ́ ть/ обсуди ́ ть, -ужу ́ ,-у ́ дишь. дебе ́ л1.то ́ лстый, тол ст, -а ́ , -о, сравн с/п т о ́ лще,по ́ л- ный,по ́ лон,полна ́ , ио ́ ли.о,упи ́ танный; 2. (за глас) ни ́ зкий,-зок,-зка ́ , *зко,сравнстии ́ же; 3» гру ́ бый, груб, -а ́ , -о; ~о платно гру ́ бое полотно ́ ; ф~и очи на ́ глость, бес- сты ́ дство. дебела ́ я кесв толсте ́ ть, тучне ́ ть, заплыва ́ ть жи ́ ром. дебелина ́ ж толщина ́ ж, пол- нота ́ ос, доро ́ дность тс» дебелогла ́ в твердоло ́ бый, упря- мый. дебелоко ́ ж 1. толстоко ́ жий; 2. прен нечу ́ ткий, бесчу ́ вст- венный. дебелоко ́ р име ́ ющий то ́ лстую кору ́ ,сто ́ лстой коро ́ й. дебелоо ́ кна ́ глый,нагл,-а ́ , - о, нар бессты ́ жий. дебелоо ́ чиесна ́ глость ж, бес- сты ́ дство с» деби ́ т1мсчетде ́ бет ле; ~ът надвишава кредита де ́ бет превыша ́ ет кре ́ дит. деби ́ т Им техн деби ́ т лс; ~ът на минералния извор деби ́ т минера ́ льного исто ́ чника. деби ́ тор м дебито ́ р м> должни ́ к, -а, м» да ́ бна несв подстерега ́ ть, дебнешко ́ м нареч кра ́ дучись, укра ́ дкой. дебю ́ тмдебю ́ тм» девалва ́ ция ж девальва ́ ция ж. де ́ вермде ́ верь м» де ́ вет числ де ́ вять, -и ́ , деэетдесе ́ т числ девяно ́ сто, деветдесе ́ ти числ девяно ́ стый, деве ́ ти числ девя ́ тый; Девети септември Девя ́ тое сентя- бря ́ . деве ́ то нареч в девяты ́ х. деветокла ́ сник м девятикла ́ с- сник м> учени ́ к девя ́ того кла ́ сса. девет о ́ рка ж 1. (цифрата 9) дев$1тка, р мн -т о к, ж; 2. (карта за игра) девя ́ тка, де ́ ветстотин числ д девятьсо ́ т, деви ́ змдеви ́ зм. деви ́ чески 1. де ́ вичий, -ч ь я, -ч ье;2.неви ́ нный. дево ́ йкажде ́ вушка, р мн -шек,ж. де ́ ен де ́ ятельный, акти ́ вный; де ́ йственный. де ́ епричастие с ерам дееприча ́ - стие с» дее ́ цмде ́ ятель м\ обществен ~ обще ́ ственный де ́ ятель. дежу ́ р Цен дежу ́ рный; кой е~- ният днес? кто сего ́ дня' де- жу ́ рный? дежу ́ ря несв дежу ́ рить.
95 демокрация дезертьо ́ р м дезерти ́ рм. де ́ йност жде ́ ятельность ж литературна ~ литерату ́ р- ная де ́ ятельность; общест- вена ~ обще ́ ственная де ́ я- тельность; политически ~ полити ́ ческая де ́ ятельность, де ́ йствие с де ́ йствие с, деист ви ́ те л но. нареч, действи ́ - тельно, в са ́ мом де ́ ле, на са ́ - мом де ́ ле, в действи ́ тельно- сти, по ́ длинно, ве ́ рно, то ́ чно; това, от което той се стра- хуваше, ~ се сбъдна то, чего ́ он боя ́ лся, действи ́ тель- но случи ́ лось; тя~беше бол- на она ́ вса ́ мом де ́ ле была ́ нездоро ́ ва,ейвса ́ мом де ́ ле нездоро ́ вилось; като части- ца за потвърждаванс (да, наистина) действи ́ тельно; великолепна нощ! дейст- ви ́ тельно, великоле ́ пная ночь! декабри ́ ст м ист декабри ́ ст м. дека ́ да ж дека ́ да ж\ ~па на- родното ́ изкуство дека ́ да на- ро ́ дного иску ́ сства. дека ́ нмдека ́ нм, деке ́ мври м дека ́ брь, -я ́ , м\ днес е сего ́ дня пе ́ рвое декабря ́ . декември ́ йски дека ́ брьский; студен ~ ден холо ́ дный де- ка ́ брьский день; ~ студове дека ́ брьские моро ́ зы. деклами ́ рам несв и св деклами ́ - ровать, -и ́ р у ю/лродекла- ми ́ ровать. деколте ́ с декольте ́ нескл, с. декора ́ ция ж декора ́ ция ж, делега ́ тмде ́ лега ́ тм;~на копгреса делега ́ т съе ́ зда. дели ́ мо с мат дели ́ мое, -ого, с, дели ́ тел м мат дели ́ тель м. де ́ лимк м бу ́ дничный день м; бу ́ дни, -д е н, само мн, де ́ л ничей бу ́ дничный, повсе- дне ́ вный. де ́ лосде ́ ло, мн -а ́ , с\ съдебно ~судебное де ́ ло; на чо- вешките ръце де ́ ло челове ́ - ческих рук; ~то на мира де ́ ло ми ́ ра; трудът е ~на мест труд де ́ ло че ́ сти. делови ́ 1. делово ́ й; — книжа деловы ́ е бума ́ ги; 2, делови ́ - тый, де ́ льный, акти ́ вный; ~ хора делови ́ тые люди; ~чо- век деловитый челове ́ к;О ~президиум прези ́ диум для веде ́ ния собра ́ ния. * делови ́ т делови ́ тый, де ́ льный, акти ́ вный. деля ́ несв дели ́ ть, -лю ́ ,де ́ - ли ш ь, разделя ́ ть; отде- ля ́ ть; 0~залъка си (с ня- кого) дели ́ ть кусо ́ к хле ́ ба (с кем-л)\ прен ~ радо ст, скръб дели ́ ть ра ́ дость, го ́ ре. демаски ́ рам несв и св разобла- ча ́ ть/р аз облачи ́ ть. демобилцзи ́ рам несв и св демо- билизова ́ ть,-3у ́ 10. демократи ́ чески демократи ́ че- ский; ^а република демокра- ти ́ ческая респу ́ блика. демокра ́ ция ж демокра ́ тия ж; вътрешнопартийна ~ впут-
демонстра ́ ция 96 рипарти ́ иная демокра ́ тия; социалистически ~ социали- сти ́ ческая демокра ́ тия; стра- хи с народна ~ стра ́ ны на- ро ́ дной демокра ́ тии. демонстра ́ ция ж !♦ (политике- ска) демонстра ́ ция Ж\ 2. де- монстра ́ ция, пока ́ зм;~на физически опити демонстра ́ - ция (пока ́ з) физи ́ ческих о ́ пы- тов; 3. демонстра ́ ция, прояв- ле ́ ние (чего ́ -л); ~на спло- теността на миролюбивите сили демонстра ́ ция сплочён- ности миролюби ́ вых сил. демонти ́ рам несв и св демонти ́ - ровать, -р у ю. деморализи ́ рам несв и св демо- рализова ́ ть, -зу ́ ю. денмдень,дия,м;цял~ це ́ лый день; всеки ~ ка ́ ж- дый день; работен ~ рабо ́ - чий день; почивен ~ выхо- дно ́ й день; рожден ~ день рожде ́ ния; ~на жената же ́ н- ский день; Междунаро ́ ден младежки ~ Междунаро ́ д- ный Юношеский день. де ́ нем нареч днём; ~ и нощем разг днём*и но ́ чью (непре- рывно). дсноно ́ щ ]! ен I. круглосу ́ точ- ный; ~но дежурство круг- лосу ́ точное дежу ́ рство; 2. прен непреры ́ вный, постоя ́ нный. денон о ́ щиессу ́ тки, -о к, само мн; преди едно ~ за су ́ тки вперёд. депо ́ с депо ́ нескл> с. депре ́ сия ж депре ́ ссия ж. депута ́ т м депута ́ т м; избраха гоза~вы ́ брали его ́ депу- та ́ том. деса ́ нт м деса ́ нт м. де ́ сен пра ́ вый; дясна ръка пра ́ - вая рука ́ . десе ́ н м расцве ́ тка,рмн-ток, ж, рису ́ нок, -нка,м (тка ́ ни); плат с оригинален ~ мате ́ рия оригина ́ льной .расцве ́ тки. десе ́ рт м десе ́ рт м. де ́ сет числ де ́ сять, -и ́ . десе ́ ти числ деся ́ тый. десети ́ нао ́ коло десяти ́ ; ~ду- шио ́ коло десяти ́ челове ́ к; челове ́ кде ́ сять. десетйч ]| ен десяти ́ чный; ~на дроб десяти ́ чная дробь; ~на система десяти ́ чная систе ́ ма. десе ́ тка ж 1. (десет броя) деся ́ - ток, -тка,м;2.(картаза игра) деся ́ тка,рмн-ток, и/» «ЛС • десетокла ́ сник м десятикла ́ с- сник м, учени ́ к деся ́ того кла ́ сса. дескрипти ́ в || ен:~на геомет- рия начерта ́ тельная геоме ́ т- рия. десни ́ цаж1,пра ́ вая рука ́ ж; 2. полит като същ пра ́ вые, -ы х, мн, пра ́ вая группи- ро ́ вка ж. деспо ́ тмде ́ спот м. дестила ́ ция ж дести ́ лля ́ ция ж. дета ́ йлм1.дета ́ ль ж, подро ́ б- ность ж; 2, техн дета ́ ль ж. дете ́ с ребёнок, -нка,
97 ди&па мнребя ́ та,-я ́ т,вмнпо- често д е ́ ти,дете ́ йи /п. о ́ .; дитя ́ (само в им.' п. и в. п ., в останалите падежи ед. ч . от думата ребёнок), мнде ́ т<и,дете ́ й, де ́ - тям,детьми ́ ,од,е ́ - т я х; прен будно (умно) ~ смышлённый ребёнок. детели ́ нажкле ́ вер .м; листата нагота са разделены на три части ли ́ стья кле ́ вера тройча ́ тые. дети ́ нетво с де ́ тство с. де ́ тскЦи де ́ тский; ребя ́ ческий; ~а градина де ́ тский сад; ~и дом де ́ тский дом;, ~и иг- рачки де ́ тские игрушки; ~а количка де ́ тская коля ́ ска; и обувки де ́ тская о ́ бувь; стая де ́ тская ко ́ мната; де ́ т- ская. де ́ тство с де ́ тство с. дефе ́ кт м дефе ́ кта; недоста ́ ток, -тка,м. дефе ́ ктен дефе ́ ктный, испо ́ рчен- ный; (за книги) ^екземпляр дефе ́ ктный экземпля ́ р. дефиле ́ с дефиле ́ нескл, с, уще ́ - лье с; планинско ^го ́ рное дефиле ́ ; пътят се виеше по ~то доро ́ га вила ́ сь по уще ́ - лью; ние навлязохме в~то мы въе ́ хали в уще ́ лье. дефили ́ рам несв и св дефили ́ ро- вать, -р у ю/продефили ́ - ровать. дефинйрам несв и св книж опре- деля ́ ть/определи ́ ть. дефини ́ ция ж книж дефини ́ - 7 Българсао-руски. речник . ция ж, определе ́ ние с по- ня ́ тия. дечйца мн дети ́ шки, -шек, ребяти ́ шки, -шек. джеб и джоб м карма ́ нм. дже ́ бЦен и джо ́ б || ен карма ́ н- ный; ~ен часовник карма ́ н- ные часы ́ ; ~ни пари карма ́ н- ные де ́ ньги. джезве ́ с кофе ́ йник м. дже ́ мпър м дже ́ мпер м. джи ́ бри само мн вы ́ жимки, -м о к, само мн (виноград- ные). джудже ́ с лилипу ́ тм,ка ́ рлик .м, гном м. диагно ́ заждиа ́ гноз м. Диагона ́ л м диагона ́ льж;по ~по диагона ́ ли. диагра ́ ма ж диагра ́ мма ж. диале ́ кт м диале ́ кт м. диалекти ́ чески диалекти ́ ческий; ~материализъм диалекти ́ - ческий материали ́ зм, диало ́ г м диало ́ гм. диаме ́ тър м диа ́ метр м. див 1. ди ́ кий, дик, -а ́ , -о; ^а коза ди ́ кая коза ́ ; племена ди ́ кие племена ́ ; нравн ди ́ кие нра ́ вы; 2. за- сте ́ нчивый, нелюди ́ мый; той беше малко ~ он был не- мно ́ жко нелюди ́ м. дива ́ кмдика ́ рь, -я ́ ,м. диверса ́ нт м диверса ́ нт л. ди ́ веч м събир 1. дичь Жз. 2. зверь, мн -и, -е ́ й, я. ди ве ́ я несв дича ́ ть. дие ́ та ж •дие ́ та ж, лече ́ бное пи-
диктдвка 98 та ́ кие с; пазя строга~ соб- люда ́ ть стро ́ гую дие ́ ту. диктовка ж дикта ́ нт м, дик- то ́ вка ж; фпод (по)~(ка някого, под (чью-л) дикто ́ вку, дикту ́ вам несв диктова ́ ть, •ту ́ ю. диле ́ ма ж диле ́ мма ж. дим м дым м; мирите на~ па ́ хнет дьшом. димI)я ́ несв дыми ́ ть, -м лю ́ , •Ми ́ III Ь, КОПТИ ́ ТЬ, -П Чу ́ , -пти ́ ш ь; печката~и пе ́ ч- ка дыми ́ т. ди ́ ня ж арбу ́ зм. дио ́ птър м дио ́ птрия и диоп- три ́ я ж; очила с~ очки со- отве ́ тствующей^цио ́ птрии. ди ́ плома ж дипло ́ м м, свиде ́ - тельство с\ завършилите университет получават ~ око ́ нчившим университе ́ т вруча ́ ют дипло ́ м, диплома ́ т м диплома ́ тм. ди ́ плом Н ен дипло ́ мный; ~на работа дипло ́ мная рабо ́ та, дипломи ́ рам несв и св дава ́ ть, даю ́ , да ё ш ь/дать, дам, дашь, даст, да- ди ́ м, дади ́ те, дадут дипло ́ м. дире ́ кт [| ен прямо ́ й, прям, •а, -о непосре ́ дственный; ен влак по ́ езд прямо ́ го со- обще ́ ния. дириге ́ нт м дирижёр м; гла- вен гла ́ вный дирижёр, дириге ́ нтск II и дириже ́ рский; ~а палка дирижёрская па ́ - лочка. ди ́ ря I несв 1, иска ́ ть, ищу ́ , и ́ щешь;2.пресле ́ довать, •д у ю; 3. рассле ́ довать; 4. иссле ́ довать. ди ́ р||яII ж след, -а и разг -уи-а ́ ,тз-о ́ м,првсле ́ де инаследу ́ мнследы ́ . лх; подите на някого по ́ следа ́ м кого ́ -л. дисерта ́ ция ж диссерта ́ ция ж; защищавам~ защища ́ ть дис- серта ́ цию; ~за получа- ване на научно звание кан- дидат на филологическите науки диссерта ́ ция на соиска ́ - ние учёной сте ́ пени канди- да ́ та филологи ́ ческих нау ́ к, дискримина ́ ция ж дискримина ́ - ция ж, ограниче ́ ние в пра- ва ́ х, лише ́ ние равнопра ́ вия; Орасова ~ ра ́ совая дискри- мина ́ ция. диску ́ сия ж диску ́ ссия ж. дисона ́ нс м диссона ́ нс м. диспе ́ чер м диспе ́ тчер м. диспу ́ тмди ́ спут м. дисхармо ́ ния ж дисгармо ́ ния дитира ́ мб м дифира ́ мб м, диха ́ тел Ц ен дыха ́ тельный; на система дыха ́ тельная си- сте ́ ма. ди ́ шам несв дыша ́ ть, дышу ́ , ды ́ шишь;~спълни гърди дыша ́ ть по ́ лной гру ́ - дью. длан ж ладо ́ нь ж; фкато яа ~ как на ладо ́ ни. длето ́ с долото ́ , мндоло ́ та, с; бур м; стаме ́ ска, р мн
90 до -с ок,ж,резе ́ ц,-зца,м. длъж: на~в длину ́ , длино ́ й; <>на~и на шир вдоль и поперёк. дл!жен до ́ лжен,-жна ́ , -жно ́ ; обязанный, -эан;азсъм ~да ви предупреди я до ́ л- жен вас предупреди ́ ть; не съм ~ да работя за всичхи я ́ не обя ́ зан рабо ́ тать за всех, длъжнйк м должни ́ к, -а ́ , м, длъжност ж до ́ лжность ж; щатна ~ шта ́ тная до ́ лж- ность; встъпвам в ~ всту- па ́ тьвдо ́ лжность. дне ́ й Ц ен дневно ́ й; ~на свет- лина дневно ́ й свет; ф ~ен ред пове ́ стка дня; ~ен ред за заседанието пове ́ стка за- седа ́ ния; на~ен ред на по- ве ́ стке дня; ~ни като същ су ́ точные, -ы х, Мн. дне ́ вник м 1. дневни ́ к, -а ́ ,м\ водя ~ вести ́ дневни ́ к; 2. (училищен) журна ́ л м; вхо- дящ (изходящ) '—кни ́ га за ́ - писи входя ́ щих (исходя ́ щих) бума ́ г. днес нареч 1. сего ́ дня; до~ до сего ́ дняшнего дня; от ~на- татък с сего ́ дняшнего дня; 2. тепе ́ рь, в настоя ́ щее вре ́ мя. дне ́ шЦенсего ́ дняшний; О до ден ~ен до сего ́ дняшнего дня; в~но време в настоя ́ щее вре ́ мя ́ ; ~на дата сего ́ дняш- нее число ́ . допредлД.до(ср. п.);а)(за означаване на разстояние) от къщи до училище има 15 ми- нути път от до ́ ма до шко ́ лы 15 мину ́ т ходьбы ́ ; автобус No 3 отива до Народкия те- атър авто ́ бусNo3 идётдо Наро ́ дного теа ́ тра; с кой трамвай се отива до гарата? каки ́ м трамва ́ ем мо ́ жно до- е ́ хать до вокза ́ ла? б) (за оз- начаване на време) до този момент до снх пор; до Нова година има още половин час до Но ́ вого года оста ́ лось полчаса ́ ; от сутрин до вечер с утра ́ до ве ́ чера; лекарят приема от дза до четири часа врач принима ́ етсдвухдо четырёх часо ́ в; в) (за озна- чение на предел) до Освобож- дението до Освобожде ́ ния; до9.1Х. 1944 г. до 9-го сен- тября ́ 1944-ого го ́ да; 2. во ́ з- ле, по ́ дле, о ́ коло, у (с р. п.); седни до мене сядь во ́ зле (по ́ дле) меня ́ ; трамвайната спирка е до книжарницата трамва ́ йная остановка нахо ́ - дится о ́ коло кни ́ жного мага- зи ́ на; до стената у стены ́ ; 3. (за предел на време и място) по(св.п.)от1до20юлис пе ́ рвого до двадца ́ тое ию ́ ля; разрешението важи до 1 ап- рил разреше ́ ние действи ́ тель- но -по пе ́ рвое апре ́ ля; Осит съм до гуша сыт по го ́ рло; 4. к (с д. п.); идвам до правил но решение приходи ́ тькпра ́ вильному реше ́ нию; идвам до заключение ододддя ́ ток
добавка 100 заключе ́ нию; идвам до убеж- дениеTM приходи ́ ть к убеж- де ́ нию; фрамо до рамо пле- чо ́ (м) к плечу ́ ;5.на(св.я.); до живот разг на всю жизнь, доба ́ вка ж !♦ доба ́ вка, р мн -вок,ж\приба ́ вка ж; 2. вста ́ вка,рмн-вок,ж. доба ́ въчен доба ́ вочный, допол- ни ́ тельный. доба ́ вя св доба ́ вить, -в лю, -вишь, приба ́ вить. доба ́ вим несв добавлять, при- бавля ́ ть. до ́ бив м 1, (получаваке, доби- ване) добы ́ ча ж; ~ва въг- лища добы ́ чау ́ гля; (произ- водство, продукция) вы ́ ра- ботка ж; 2. (реколта) уро- жа ́ йм. доби ́ вам несв 1. (за руда) добы- ва ́ ть, производи ́ ть, -о жу ́ , •бди ш ь; выраба ́ тывать; получа ́ ть; 2. приобрета ́ ть, получа ́ ть; 3. разг рожа ́ ть, доби ́ в || ен:^на промишленост добыва ́ ющая промы ́ шлен- ность. доби ́ тък м събир скот, -а ́ ,м, скоти ́ на ж; едър рогат~ кру ́ пный рога ́ тый скот. дрби ́ ясв1.добы ́ ть, -бу ́ ду, -бу ́ дешь, произвести ́ , -веду ́ , -ведёшь,мин -вёл, -в ел а ́ ,*ло ́ ;вы ́ ра- ботать, получи ́ ть; 2. приоб- рести ́ , -брету ́ , -б ре- тешь,мин -брёл, -бре- -ла ́ ,-ло ́ ; получи ́ ть, -л у- чу ́ , -лу ́ чишь;3.разг роди ́ ть,рожу ́ ,роди ́ шь. до ́ блест ж до ́ блесть ж, му ́ же- ство с, сме ́ лость ж. доближа ́ св 1. прибли ́ зиться, -Ж уСь, -3IIШЬСЯ(кКО~ му ́ -л, к чему ́ -л)', дости ́ чь, -и ́ гну, -и ́ гнешь (че- го ́ -л); ~се прибли ́ зиться, дости ́ чь. доближа ́ вам несв 1. прибли- жа ́ ться (/с ком у ́ -л,кчему ́ - л), достига ́ ть (чего ́ -л)\ 2. прибли- жа ́ ть (что-л!к чему ́ -л); ~се приближа ́ ться, достига ́ ть добре ́ нареч 1. хорошо ́ , сравн стлу ́ ч ш е; работя -^хо- рошо ́ рабо ́ тать; ~ми е мне хорошо ́ ;тукмие-здесь мне хорошо ́ ;несъм~мне не хорошо ́ ; мне нездоро ́ - вится; ф~дошли! добро ́ по- жа ́ ловать!; по-~ късно, от- колкото никога лу ́ чше по ́ з- дно, чем никогда ́ ; 2. части- ца (за потвърждаване) ла ́ д- но (согла ́ сен, пусть бу ́ дет так), хорошо ́ ; ще дойдем на гости у вас — ~ ще ви чакаме мы придём к вам в го ́ сти—ла ́ дно, приходи ́ те, мы вас ждём. добрина ́ ж 1, доброта ́ ж; 2. до ́ брое де ́ ло с. добро ́ с без мн добро ́ с\ до ́ брое де ́ лос\правя~де ́ лать до- бро ́ . добросьсе ́ деки: * отношения добрососедские отноше ́ ния, добър хоро ́ ший,хоро ́ ш, -а ́ , -о ́ , сравнстлу ́ чше,до ́ б-
101 догле ́ ждам рый, добр, -А, -о, д о ́ б- ры; ~работник хоро ́ ший рабо ́ тник; той е много ~ он о ́ чень до ́ брый; ф ~път! сча- стли ́ вого пути ́ !; на~час! в до ́ брый нас1; бъди (бъдете) така~ (добри) будь (бу ́ дь- те) добр (добры ́ ), будь (бу ́ дь- те) любе ́ зен (любе ́ зны). довед || а ́ св довести ́ , -веду ́ , -вед е ́ шь; привести ́ ;ще ме ~еш ли до хмжата? ты доведе ́ шь меня ́ до туристи ́ - ческой ба ́ зы (турба ́ зы)?; ~а до (някакво състояние) при- вести ́ в (какя ́ е-л) состоя ́ не; той‘я ~е до отчаяние он приве ́ леевотча ́ яние, дове ́ ден приведе ́ нный, довед- е ́ нный; ~син па ́ сынок, -н к а, ле; дъщеря па ́ дчерица ж, дове ́ ждам несв доводи ́ ть, -в о- жу ́ ,-во ́ дишь;приво- ди ́ ть; ~до знание доводи ́ ть до зна ́ ния; ~ детето в къ- щи приводи ́ ть ребе ́ нка до- мо ́ й. дове ́ рие с дове ́ рие с\ имам ~ (в някого) пита ́ ть дове ́ рие (ккому ́ -л). доверчи ́ в дове ́ рчивый. доверя ́ св дове ́ рить (что-. л/ко- му ́ - л). доверя ́ вам несв доверя ́ ть (что- л)ком у ́ - л). дове ́ чера нареч сего ́ дня ве ́ че- ром до ́ водмдо ́ вод л, аргуме ́ нтм дово ́ д1|ендово ́ льный; ~но ли- це дово ́ льное лицо ́ ; дэ ст»М много ~на от разходката яо ́ чень дово ́ льна прогу ́ лкой, дово ́ лство с 1. дово ́ льство с изоби ́ лие с\ 2. удовлетворе ́ - ние с, доста ́ ток, -тка,м. довче ́ ра нареч до вчера ́ шнего дня. довърша св 1. зако ́ нчить, до- ко ́ нчить; доде ́ лать; 2. разг прико ́ нчить (доби ́ ть) (кого ́ - л). довършвам несв 1, зака ́ нчивать (что-л); дока ́ нчивать; доде ́ - лывать; 2. разг прика ́ нчи- вать (добива ́ ть) (кого ́ -л). дога ́ ря || м I несв догора ́ ть,3 л догора ́ ет; свещта до- гаря свеча ́ догора ́ ет. дога ́ рям II несв сжига ́ ть (до конц а ́ ). догде ́ тои ́ доде ́ то нареч-съюз пока ́ , поку ́ да; до тех пор (до той поры ́ ), пока ́ ; ~е уче- ник, трябва да му се пома- га пока ́ ону ́ чится, на ́ до ему ́ помога ́ ть; ~не видя с очи- те си, няма да ловя рвам по- ку ́ даянеуви ́ жу свои ́ ми гла- за ́ ми, я не пове ́ рю; сърцето обича, ~има сили се ́ рдце лю ́ бит до тех пор, пока ́ не истра ́ тит свои ́ х сил (Гонч.). догле ́ дам св 1, досмотре ́ ть, •смотрю ́ ,-смо ́ тришь; 2, присмотре ́ ть (за кем^л); 3, заме ́ тить, -ме ́ чу, -м е ́ - тишь, уви ́ деть, -ви ́ жу, -ви ́ дишь. догле ́ ждам несв 1. досма ́ три- вать; 2. (грижа се) присма ́ т* рцвдть (за кем-л)\ 3, зам§-
доеовдрям св 102 ча ́ ть, ви ́ деть,вйжу,ви ́ - дишь. догова ́ рям се несв 1. договари- ваться, усла ́ вливаться; 2. заключа ́ ть догово ́ р. догово ́ ря се св договори ́ ться, усло ́ виться,-влюсь,-ви- шься;2.заключи ́ ть до- гово ́ р. догоди ́ на нареч на бу ́ дущий год; в бу ́ дущем году ́ *; че ́ рез год. дого ́ ре парен, до ́ верху; до са ́ - мого ве ́ рха. догори ́ 1 св догоре ́ ть. догори ́ II св сжечь, сожгу ́ , сожжешь,минсжёг, сожгла ́ ,-ло ́ (до концй), дожив || е ́ я св дожи ́ ть, -живу ́ , -жив ешь, мин до ́ жил, •ла ́ ,до ́ жило, -л и;до какво~ях! до чего ́ ядо ́ жил 1 дожив о ́ тен пожи ́ зненный; ~ затвор по ́ жи ́ зненное тюре ́ м- ное заключе ́ ние. доживи ́ вам несв дожива ́ ть; ~ до дълбока старост дожи- ва ́ ть до глубо ́ кой ста ́ рости, дозре ́ л св дозре ́ ть, созре ́ ть, дозри ́ вам нвсв дозрева ́ ть, созре- ва ́ ть. дои ́ лка ж дои ́ льная маши ́ на ж; електрическа ** электродо- и ́ лка. до ́ йд||асв1, прийти ́ , при? ду ́ , придёшь;дойти ́ дойду ́ , дойдёшь; 2, прие ́ хать, -е ́ ду, -е ́ дешь, дое ́ хать; 3. (за време) на- ста ́ ть,34-Рта ́ Нет,на- ступи ́ ть, 8л -у ́ пит;~е ваканцилта наступи ́ ли кани ́ - кулы; фкакто ~е как при- дётся; ~е ми до гуша мне надое ́ ло; добре дошел (дош- ла, дошли)! добро ́ пожа ́ ло- вать! док I м (вид намучен плат) док м. док II м (пристанищно съоръ- жение за ремонт на плава- телни съдове) док м; плаващ ~ плаву ́ чий док. дока ́ жа св доказа ́ ть, -кажу ́ , -ка ́ жешь. доказа ́ телство с доказа ́ тельст- во с. дока ́ звам несв дока ́ зывать; ~ теорема дока ́ зывать тео ́ ре ́ му. док а ́ рам св I. (за добитък) пригна ́ ть, - гоню ́ , -г о ́ - нишь,мин-гна ́ л, -г нала ́ ,-гна ́ л о (скот); 2. привести ́ , -веду ́ , -ве- дёшь;3.(задърва)при- везти ́ , -везу ́ ,-веэёшь; 4. прен привести ́ (к чему ́ -л), дока ́ рам се св наряди ́ ться, -ряжу ́ сь, -ряди ́ щь* с я, наря ́ дно оде ́ ться, *е ́ нусь, -е ́ нешься;~ с копринена рокля наряди ́ ть? ся в шёлковое пла ́ тье. дока ́ рвам нвсв 1. (за добитък) пригоня ́ ть; 2. приводи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь;3.(за дърва) привози ́ ть, -о жу ́ , ?о ́ зишь, доставля ́ ть; 4, прен приводи ́ ть(кчему ́ -л); ^до поражение причоди ́ ть
103 до ́ л&н м; изнасям докла ́ дом; к пораже ́ нию; ~до гибел приводи ́ тькги ́ бели; дока ́ рвам се несв 1. наряжать- ся, наря ́ дно одева ́ ться; 2. выслу ́ живаться, остар при- слу ́ живаться. докато ́ съюз пока ́ ; до тех пор, пока ́ . до ́ кермдо ́ кер я. докла ́ д м докла ́ д •^выступа ́ тьс де ́ лать докла ́ д. докла ́ дкам несв 1. докла ́ дывать, сообща ́ ть; 2. де ́ лать докла ́ д, докла ́ д |] ен докладно ́ й;- ~на записка докладна ́ я запи ́ ска, докога ́ нареч до каки ́ хпор;~ ще макам? до каки ́ хпоря бу ́ ду ждать? докога ́ то нареч до тех пор, по- ка ́ . . . ; до (той) поры ́ , как . . ще работя, ~мога я бу ́ ду рабо ́ тать до. тех пор, пока ́ хва ́ тит сил. доко ́ лко нареч. ско ́ лько, на- ско ́ лько; до каки ́ х преде ́ лов; до каки ́ х разме ́ ров. до ко ́ л кото нареч насто ́ лько, по- ско ́ льку. доко ́ свам несв 1. прикаса ́ ться (к кому ́ -л, к чему ́ -л); дотра ́ - гиваться (до кого ́ -л, до чего ́ - л); 2, прен каса ́ ться (чего ́ -л); <> ~болното място каса ́ ть- ся больно ́ го ме ́ ста. до ́ ко ́ сна св 1. прикосну ́ ться (к кому ́ гл, к чему ́ -л); дотро ́ нуть- ся (до кого ́ -л, до чего ́ -л), за- тро ́ нуть (что-л)\ ~се при- косну ́ ться, притро ́ нуться, дотро ́ нуться. докра ́ й нареч 1. до конца ́ ; 2» по ́ лностью, соверше ́ нно, совсе ́ м. до ́ кторм1.до ́ ктор- (вы ́ сшая учёная сте ́ пень)} ~по фило- логия доктор филологи ́ чес; к их. нау ́ к; 2? разг до ́ ктор, вра ́ ч, -а ́ ,м. доктора ́ т м доктора ́ тм. до ́ куме ́ нт м докуме ́ нт м. докъде ́ нареч 1. доку ́ да, до ка-. ко ́ го ме ́ ста; 2. до чего ́ ,до како ́ й сте ́ пени. докъде ́ то нареч 1. насто ́ лько, до тех пор, пока ́ ; 2, поку ́ да. докъсно нареч допоздна ́ ;по ́ зд- но. дол м ложби ́ на ж, овра ́ гм\О от един ~ дренки одного ́ ,по ́ - ляя ́ года; два сапога ́ па ́ ра. дола ́ вям несв 1. хвата ́ ть, ^схва ́ - тывать; 2. слы ́ шать; З..прен понима ́ ть. дол а ́ гам несв книж 1. докла ́ ды- вать; ~на началника докла- дывать начальнику: 2. изве- ща ́ ть, сообща ́ ть. дол а ́ пмшкаф,првшка,фу ́ ,;. м (обы ́ чно стенно ́ й). дО ́ лар м доллар м. до ́ л||ен1.ни ́ жний; ~ен етаж ни ́ жний эта ́ ж; 2. (за дрехи) ни ́ жний; ~ни дрехи ни ́ ж- нее бельё; 3. низкока ́ чест- венный; 4. прен ни ́ зкий, -3ок:-3Ка ́ ,-3Ко,.ПО ́ Д*
104 лый, подл, -а ́ , -о, ни ́ з- менный, н и ́ змен, -е и- на, -енно;~ен човек по ́ длый, ни ́ зкий челове ́ к. долети ́ св долете ́ ть, -леч -лет и ́ ш ь; птиците /*-*ха Пти ́ цы долете ́ ли, долети ́ вам несв долета ́ ть, долина ́ ж доли ́ на ж] Розова^ Доли ́ на роз. . долнопрббен 1. низкока ́ чест- венный ; 2. ирен низкопро ́ б- ный, ни ́ зкий, -з ок. -з ка ́ , к°* долови ́ св 1. схвати ́ ть, -ачу ́ . .. ’-а ́ тишь;2.пренуслы ́ - шать ; 3. прен уловить, -в л ю, -о ́ вишъ, поня ́ ть, иой- м.у ́ , поймёшь, мин и о ́ - нил, -ла ́ , Ио ́ НЯЛО,IIо ́ - няли. доло ́ жа св кнаж 1. доложи ́ ть, -о жу ́ , -о ́ жишь;2.из- вести ́ ть, - вешу ́ , -вес- ти ́ шь, сообщи ́ ть. до ́ лу 1 парен внизу ́ . до ́ лу 11 межд доло ́ й! прочь! ~ войната ! доло ́ й войну ́ ! дол у подпи ́ сан нижеподписа ́ в- шийся. домм1.дом.мн -а ́ , м;детски ~де ́ тский дом; починен ~ дом о ́ тдыха ; културен дом культу ́ ры: 2. семья ́ , мнсе ́ - мьи,семе ́ й, се ́ мьям, ж. домофо ́ н м (подобно на телефон приспособление от в ходните звънци на голями жилищи а сграда до отделяйте апар- таменты) домофо ́ нм. дом|]а ́ нареч до ́ ма ; домо ́ й;у а ~(си) до ́ ма, домо ́ й; ще бъ- дау~аябу ́ ду до ́ ма ; оти* ваму~а(си)яиду ́ домо ́ й; чувствувайте се като у —а си бу ́ дьте как (у себя ́ )до ́ ма, дома ки ́ нм1.хозя ́ ин,мн -зя ́ - ева, -зя ́ ев,м (до ́ ма)* 2. хоро ́ ший хозя ́ ин; 3? зав- хо ́ з м, заве ́ дующий хозя ́ йст- вом (в учрежде ́ нии, на пред- прия ́ тии). домаки ́ нство с 1, хозя ́ йство с (дома ́ шнее, индивидуа ́ льное); 2. хозча ́ сть ж, хозя ́ йственная часть (в учрежде ́ нии). домаки ́ ня ж. 1. хозя ́ йка, р мн -я ́ ек, ж (до ́ ма): 2» хоро ́ шая хозя ́ йка; 3. дома ́ шняя хозя ́ й- ка (социа ́ льное положе ́ ние). дом а ́ т в помидо ́ р м; тома ́ т м.- дома ́ тен тома ́ тный; — сос то- ма ́ тный сок. дома ́ ш|ендома ́ шний;—на за- дача дома ́ шнее зада ́ ние, за- да ́ ние на ́ дом;Опо—нипри- чини по семе ́ йным обстоя ́ - тельствам; -'на работничка до ма ́ шняя рабо ́ тница, до м- рабо ́ тница. домонача ́ лник м .управдо ́ м .и, управля ́ ющий до ́ мом. домъчн =[ е ́ есвсамо3ледза- тоскова ́ ть, -ску ́ ю; загру- сти ́ ть ; -грущу ́ , -гр у- сти ́ шь; ми мне ста ́ ло гру ́ стно; мне ста ́ ло тоскли ́ - во (тяжело ́ ).
105 доса ́ ден домъч ни ́ ванесвсамо3лед тоскова ́ ть, -ску ́ ю, гру- сти ́ ть, грущу ́ , гру- сти ́ шь; ~ми мне гру ́ ст- но; мне тоскли ́ во (тяжело ́ ); ~ми за дома я тоску ́ юпо до ́ му. дона ́ ся || м несв 1. приноси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь;доно- си ́ ть; ~м книгите приноси ́ ть кни ́ ги; тази рационализация донася голяма печалба на предприятието э ́ та рациона- лиза ́ ция прино ́ сит большо ́ й дохо ́ д предприя ́ тию; 2, прен сообща ́ ть; доноси ́ ть; ~м за състоянието на фронта со- обща ́ ть о состоя ́ нии на фро ́ н- те; ~м (правя донос) доно- си ́ сь (де ́ лать доно ́ с). довела св 1. принести ́ , мин -нёс, -носла ́ ,-ло ́ ; доне- сти ́ ; 2. прен сообщи ́ ть; доне- сти ́ . до ́ нос м доно ́ см. до ня ́ къде парен 1. куда ́ -то; 2,доне ́ которой сте ́ пени. долера ́ св (дрехите. пранепго) достира ́ ть, око ́ нчить сти ́ рку, до ́ пир м 1. прикоснове ́ ние с; 2» соприкоснове ́ ние с; 3. об- ще ́ ние с, конта ́ кт м. доли ́ рам 1 несв 1. прислоня ́ ть (коао ́ - л, что-л)*, 2. каса ́ ться (кого ́ - л, чего-л)'* дотра ́ гивать- ся (о ́ о кого ́ -л* до чего ́ - л). до пи ́ рам II несв (пране то) до- сти ́ рывать, ока ́ нчивать сти ́ рку допи ́ свам несв допи ́ сывать, до ́ писка ж корреспонде ́ нция ж (в газе ́ ту* .журна ́ л). до ́ пискик м корреспонде ́ нтм (газе ́ ты* журна ́ ла). допи ́ та св дописа ́ ть, -пишу ́ , -пи ́ шешь. доплатя ́ св доплати ́ ть, -плачу ́ , -пла ́ тишь. допла ́ там несв допла ́ чивать, допра ́ св прислони ́ ть (кого ́ -л. что*л)\ косну ́ ться (кого ́ -л* чего ́ -л)\ дотро ́ нуться (до ко- го ́ -л, до чего ́ - л). доприни ́ сям несв спосо ́ бство- вать, -ствую;помога ́ ть (ком у ́ - л* чему ́ -л). допри неси ́ св спосо ́ бствовать, -ствую;помо ́ чь,-мо- гу ́ , -мо ́ жешь(кому ́ -л* чему ́ -л). допу ́ скам несв допуска ́ ть, допоена св допусти ́ ть, -ущу ́ , -у ́ стишь. допълвам несв дополня ́ ть; по- полня ́ ть. допълне ́ ние с 1. дополне ́ ние с; грам* дополне ́ ние; пряко прямо ́ е дополне ́ ние; косвено ~ко ́ свенное дополне ́ ние. допъляя св допо ́ лнить; прпрл? нить. дори ́ нареч да ́ же; ~да да ́ же е ́ сли. доса ́ д||ендоса ́ дный; ~на греш» ка доса ́ дная оши ́ бка; ску ́ ч- ный, неприя ́ тный; ~на ра- бота неприя ́ тная рабо ́ та; назо ́ йливей, надое ́ дливый;
досева ́ 106 ~ва мисъл назо ́ йливая мысль. досега ́ парен до сих пор, до сего ́ вре ́ мени. до се тли ́ в дога ́ дливый, досие ́ с досье ́ нескЛ) с. доекО ́ ро парен неда ́ вно; неза- до ́ лго до этого; до неда ́ внего вре ́ мени; ~той беше тук неда ́ вно он был здесь; ра- бот» хме заедно до неда ́ внего вре ́ мени мы рабо ́ тали вме ́ сте, доспи ́ вам си несв досыпа ́ ть, высыпа ́ ться. доспи ́ си св доспа ́ ть, -СИЛ 10. -спи ́ шь,мин-сиа ́ л, -спала ́ , -спа ́ ло, -спа ́ - ли,вы ́ спаться, -сплюсь. •спиться. да ́ ст а парен 1, дово ́ льно, доста ́ - точно; 2. поря ́ дочно, дово ́ ль- но мно ́ го. доста ́ вк1!аж1. поста ́ вка, р мн -в о к, ж; държавни ~и госуда ́ рственные поста ́ вг ки; 2. доста ́ вка ж, приво ́ з л:, присы ́ лка,рмн-лок, ж; организирам ~а на ли- тература организо ́ вывать доста ́ вку литерату ́ ры. доста ́ вя св 1. (за стоки и др.) поста ́ вить,-влю,твишь; 2. доста ́ вить; 3. прен доста ́ - вить, причини ́ ть; ~радост доста ́ вить ра ́ дость. доста ́ вям несв 1. (за стоки и др.) поставля ́ ть; 2, доста- вля ́ ть; 3. прен доставля ́ ть, причиня ́ ть; ~удоволствие до- ств мя ́ ть удово ́ льствие. достйгаЦм несв 1. достава ́ ть, -ста ю ́ , - ста ёшь; ~м с ръка достава ́ ть руко ́ й; 2. достига ́ ть, догоня ́ ть, пасти га ́ ть; 3. (обикновено с отри- цание) не хвата ́ ть; времето- не достига вре ́ мени не хва- та ́ ет; <>~м дълбока старост дожива ́ ть до глубо ́ кой ста ́ - рости. дости ́ гна св 1. дости ́ гнуть, дой- ти ́ ,-и ́ ду ́ ; 2. доста ́ ть, -ста ́ - к у; 3. дости ́ чь, -сти ́ гну, доби ́ ться, -бью ́ сь; (обик- новено с отрицание) не хва ́ - тить,3лнехва ́ тит. достижение с достиже ́ ние с. достоя ́ ние с достоя ́ ние с: обще- народно ~ общенаро ́ дное до- стоя ́ ние; прен принадле ́ ж- ность ж; <> ставам/стана ~ станови ́ ться, -озлю ́ сь, -о ́ вишься/стать,ста ́ ну достоя ́ нием. дота ́ м парен 1. до того ́ ме ́ ста; туда ́ ;2,дотако ́ й сте ́ пени, дотога ́ ва нарви до тех пор; до того ́ вре ́ мени; до того ́ моме ́ н- та; докато. . . до тех пор, пока ́ . . . ; ще работе до- като имам сила я бу ́ ду ра- бо ́ тать до тех пор, пока ́ хва ́ - тит сил. дото ́ лкова парен до тако ́ й сте ́ - пени; насто ́ лько: ^съм из- морена, че повече не мога да работя я уста ́ ла до тако ́ й сте ́ пени, что бо ́ льше не в со? стоянии рабо ́ тать; докол- Кото. . , постольку, про?-
107 дре ́ згав ка ́ льку. . .; това е вярно доколкото. . . это ве ́ рно посто ́ льку, поско ́ льку. . . доту ́ к нареч до сих пор, досю ́ - да,доэ ́ того ме ́ ста. до ́ ход м дохо ́ д м; страничек ~неосновно ́ й, побо ́ чный до- хо ́ д. дохо ́ ждам несв 1. (пеш) прихо- ди ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь; доходи ́ ть; 2. (с превозно сред’ ство) приезжа ́ ть, доезжа ́ ть; 3. наступа ́ ть; <> ~на себе си приходи ́ ть в себя ́ . доце ́ нт м доце ́ нт м; ~в уни- верситета доце ́ нт универси- те ́ та. доч я ́ кам св 1. дожда ́ ться, -жду ́ с ь; 2. прен дожи ́ ть, •живу ́ ,-живёшь(до чег о ́ - л). дочя ́ квам несв 1. дожида ́ ться; 2. прен дожива ́ ть (до чего ́ - л). дочетя ́ св дочита ́ ть (до конца ́ ). дочйтам несв дочи ́ тывать, за- ка ́ нчивать чита ́ ть. дочу ́ вам несв 1. слы ́ шать из- далека ́ (с дале ́ кого расстоя ́ - ния); 2. име ́ ть (какйе-л) све ́ - дения, знать (по слу ́ хам, по разгово ́ рам и т. л.); не~ пло ́ хо слы ́ шать. дочу ́ я св 1. расслы ́ шать, -ш у издалека ́ (с далёкого рассто- ния); услы ́ шать; 2. полу- чи ́ ть, -учу ́ ,-у ́ чишь(ка~ кйе-л) све ́ дения, узна ́ ть (по. слу ́ хам, по разгово ́ рам и т. п.). доя ́ несв дои ́ ть,дою ́ ,дои ́ шь идо ́ ищь. доя ́ чмдои ́ лыцик м, доя ́ рм. доя ́ чка ж дои ́ лыцица ж, до ́ я ́ рка, рмн-рок,ж. драг дорого ́ й,до ́ рог, -а ́ , -о,сравнстдоро ́ же; ми ́ лый,мил, -а ́ , -о. дра ́ зня несв дразни ́ ть, -азню ́ , -а ́ знишь,раздража ́ ть. дра ́ маждра ́ ма ж. дря ́ скам несв 1. цара ́ пать; 2. (скибрит) чи ́ ркать (чем-л). дря ́ сканиц || а ж 1. цара ́ пина ж; 2. кара ́ кули обинн мн, (едкара ́ куляж);разг детски де ́ тские кара ́ кули. драскотйна ж цара ́ пина ж. дра ́ ена св 1. цара ́ пнуть; прен нацара ́ пать; 2. (с кибрит) чи ́ ркнуть (чем-л). дра ́ щя несв вж дря ́ скам. дре ́ б||ен 1. ме ́ лкий, ’.ме ́ - лок,-лка ́ ,?лко;~ни пари ме ́ лкие де ́ ньги, ме ́ лочь ж; 2. (за ръст) ма ́ ленький, небольшо ́ й; 3. прен ме ́ лоч- ный; <>на ~но в ро ́ зницу. дребна ́ вме ́ лочный; ~ човек ме ́ лочный челове ́ к. дребнобуржоя ́ зей мелкобуржу- а ́ зный. дреболй||яж 1. ме ́ лкие ве ́ щи (предме ́ ты); ме ́ лочь ж\ 2. потроха ́ , -о ́ в, само мн. дре ́ вен дре ́ вний, анти ́ чный; о ́ чень ста ́ рый. дре ́ згав 1. хри ́ плый,хриил, -п.ла ́ ,-пло;си ́ плый; ~ глас хри ́ плый го ́ лос; 2. ту ́ - склый, тускл, -с к л а ́ , -ркдо,су ́ меречный; ~а
дрезгавина ́ 106 светлина су ́ меречный с зет. дрезгавина ́ жсу ́ мерки, -е к, само мн\ вечерня^ вече ́ р- ние су ́ мерки; утрз$ниа~ у ́ т- ренние су ́ мерки. дрёмна св вздремну ́ ть. дрём || я несв 1. дрема ́ ть,<█лю ́ , -е ́ млешь;той~есед- нал он дре ́ млет сидя; 2. (с отрицание) бо ́ дрствовать, •ствую;бытьбди ́ тельным; не спать, быть начеку ́ ; эра- гьт не~е враг не дре ́ млет, дрёх||а ж оде ́ жда ж, пла ́ тье, рмн-ьев,с\ горна~а ве ́ рхняя оде ́ жда; долпи~и ни ́ жнее бельё; готовили гото ́ вое пла ́ тье; ~а по по- ръчка пла ́ тье по зака ́ зу. дроб 1 м 1. лёгкое, -ого,мн лёгкие, -и х, с\ бели~ове л ёгкие; 2. черен ~ пече ́ нь ж\ (дроб на животно като храпа) печёнка, р мн -н о к, ж\ пържен~ жа ́ реная пе- ч ёнка. дроб II м мат дробь ж\ десе- тична~ десяти ́ чная дробь. Друг друго ́ й, ино ́ й; остально ́ й; един след~ оди ́ н за други ́ м; на~ия ден на друго ́ й день; на* о място в друго ́ мме ́ - сте; ~а форма ина ́ яфо ́ рма; ~и брегове ины ́ е берега ́ ;на един е горещо, на ~е сту- дено ино ́ му жа ́ рко, ино ́ му хо ́ лодно; утре ще вземеш ~ите книги за ́ втра возь- мёшь -остальны ́ е•кни ́ ги; <> без~о без сомне ́ ния; между ме ́ жду про ́ чим; с дую други ́ ми слова ́ ми. др?гаде нареч в друго ́ мме ́ сте; на друго ́ еме ́ сто; отд она те Ш1веят~ давно ́ они ́ живу ́ т в друго ́ мме ́ сте; те се кзсе- они ́ вы ́ селились в друго ́ еме ́ сто; това е от~ э ́ то из друго ́ го ме ́ ста. друг а ́ рм1. това ́ рищ м\ 2. муж, мн-жья ́ ,-е ́ й, м, супру ́ гм. друга ́ рка ж 1. това ́ рищ м, по- дру ́ га ж; 2. жена ́ ,мнжё- н ы, ж, супру ́ га ж. друга ́ рски това ́ рищеский, дру ́ - жеский; с ~поздраз с това ́ - рищеским приве ́ том; <> ~съд това ́ рищеский суд. другар^кам несв дружи ́ ть (с кем-л). друж ,]1 а ́ несв дружи ́ ть,дру- жу ́ , -жи ́ шьиДру ́ ж ишь (с кем-л)\ ние~им с него мы дружи ́ мсним. дру ́ жба ж дру ́ жба ж\ прия ́ - тельство с\ дългогодишна~ долголе ́ тняя дру ́ жба; песен иа ~та пе ́ сня дру ́ жбы; пе- сен за ~та пе ́ сня о дру ́ жбе; Общенароден комитет за българо-съветска~ Всена- ро ́ дный (общенаро ́ дный) ко- мите ́ т болга ́ рско-сове ́ тской дру ́ жбы. дру ́ жество с о ́ бщество с, това ́ рищество с\ въздържателно о ́ бщество тре ́ звен никои. дръжка ж 1. (на врата) ру ́ чка, р мн -чек, ж\ (начук)ру- коя ́ тка,рмн’Ток,ж;
109 дъб 2. (на цвете, на плод) сте ́ бель, *бля,рм-бле ́ й. др!зэам несв дерза ́ ть; осме ́ ли- ваться, сметь. др&зиа св дерзну ́ ть, осме ́ лить- ся, ~ЛЮ€’Ь,посме ́ ть. дранкам несв 1. звони ́ ть, вес - ме ́ ть; 2. прен разг болта ́ ть, говори ́ ть вздор. Архивам и дърпам несв 1. де ́ р- гать, тяну ́ ть, -я ну ́ , -я ́ н е ш ь; 2. выдёргивать; 3. отодвига ́ ть. дръпвам се несв отходи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишьв сто ́ - рону, отступа ́ ть. др^пна св 1. дёрнуть, рвану ́ ть; потяну ́ ть, -я ну ́ ,-я ́ нешь; 2. вы ́ дернуть; 3. отодви ́ нуть. дръпна се св отойти ́ , -йду ́ , •йде ́ шьвсто ́ рону, отсту- пи ́ ть, -уПЛ10, -у ́ IIИШЬ, отпря ́ нуть. дрямка ж дремо ́ та ж, дрема ́ и дре ́ ма ж. доя я Л! кизи ́ лл:(де ́ рево)', ~ка кизи ́ л (плод). дубле ́ с накладно ́ езо ́ лото с; обкци~ се ́ рьги накладно ́ го зо ́ лота. дуе ́ лмдуэ ́ ль ж, поеди ́ нок, -нка,м. дуе ́ тмдуэ ́ тм. дузйна ж дю ́ жина м; ~кърпи дю ́ жина платко ́ в; ~ножове дю ́ жина ноже ́ й. ду ́ мажсло ́ во, мн -а ́ , с; вмет-’ ната~ грам вво ́ дное сло ́ во; <>с едва ~ одни ́ м сло ́ вом; кекам ~та проси ́ ть сло ́ ва; давам —' обеща ́ ть; (на съ бра- нне)давам ~та (на някого) предоставля ́ ть сло ́ во (ком у ́ -л) ду ́ пка ж 1* дыра ́ ,мнды ́ ры, ж; ды ́ рка,рмн-рок,ж;от- ве ́ рстие с\ 2. нора ́ ,вно ́ ру, мнно ́ ры,ж\меча~ мщю ́ ъя берло ́ га.. дух а ́ ло с кузне ́ чный мех, мн -и ́ ,м. ду ́ ха||мнесв1.дуть,ду ́ ю, ду ́ ешь;2.само3лед дуть, сквози ́ ть; тук духа здесь ду ́ ет. ду ́ хнасв 1,ду ́ нуть; разду ́ ть; 2. заду ́ ть, потуши ́ ть, -т ушу ́ , -ту ́ шишь. ду ́ хов духово ́ й; ^инструмент духово ́ й инструме ́ нт. духови ́ т остроу ́ мный. душ м душ м; студен~ холо ́ д* ный душ; вземам—' прини- ма ́ ть душ. ду ́ ш || а несв нюхать, обню ́ хи- вать; кучето ~и соба ́ ка об- ню ́ хивает. душ||а ́ I несв души ́ ть, -шу ́ , ду ́ ш и ш ь; крадецът за- почна да~и пазача вор стал души ́ ть сто ́ рожа; кашлицата ме ка ́ шель меня ́ ду ́ шит. душ||а ́ Пж1.душа ́ ,вду ́ шу, мн ду ́ ши,ж; вадя (няко- му)~а.та стоя ́ ть над душо ́ й (когб-л, у кого ́ -л)\ мъртви~и ме ́ ртвые ду ́ ши; 2. челове ́ к; 10~иде ́ сять челове ́ к; ня- колко~и не ́ сколько чело- ве ́ к. дъбмдуб,мн -ы ́ , ле.
дйбов ПО дъбов дубо ́ вый; **а гора дубо ́ - вый лес; ~а маса дубо ́ вый стол. дъвча несв жева ́ ть, жую ́ , жуешь. дъга ́ ж 1. дуга ́ , мнду ́ ги,ж; 2. (небесна) ра ́ дуга ж. дъжд м дождь, -я ́ , м; проливен ~ проливно ́ й-дождь; пороем ~ ливень, -в ня,м;О след ~ качулка по ́ сле дра ́ - ки кулака ́ ми не' ма ́ шут. дъждо ́ в || ен 1. дождли ́ вый; ~- новреме дождли ́ вая пого ́ да; — ен ден дождли ́ вый день; ~на есен дождли ́ вая о ́ сень; 2. дождево ́ й; ~на вода дож- дева ́ я вода ́ ; ~ ен облак дож- дева ́ яту ́ ча; ~ен червей дож- дево ́ й червь. дълба ́ я несв Е долби ́ ть»-блю ́ , -би ́ шь, выда ́ лбливать; 2. чека ́ нить. дълбо ́ к глубо ́ кий, глубо ́ к, -а ́ ,глубоко ́ иглу- бо ́ ко,сравнстглу ́ б- ж е; ~два метра глубино ́ й вдваме ́ тра; 0~а старост глубо ́ кая ста ́ рость. дълбочина ́ ас глубина ́ ОС; в ~та на душата в глубине ́ души ́ . дълг м 1. долг, мн -и ́ ,м(де- нежный); върнах ~а си я верну ́ л свой долг; 2. долг, обя ́ занность ж; изпълнявам ~а си исполня ́ ть свой долг. дългогоди ́ шен долголе ́ тний; ~ труд долголе ́ тний труд. дългометра ́ жен (за филм) пол- нометра ́ жный. дългооча ́ кван долгожда ́ нный; '--'Гост долгожда ́ нный гость, дългосро ́ чен долгосро ́ чный; ~заем долгосро ́ чная ссу ́ да; ~отпуск долгосро ́ чный о ́ т- пуск. дълготра ́ ен дли ́ тельный, про ́ ч- ный,про ́ чен, -ч на ́ -ч по. дължа ́ несв 1. быть до ́ лжным; '—'Ви пет лева я вам должна ́ пять ле ́ вов; 2. быть до ́ лж- ным (обя ́ занным); ~да ви изкажа (изразя) своята бла- годарност я до ́ лжен вы ́ ра- зить вам свою благода ́ р- ность; 3. (нещо/на някого) быть обя ́ занным (чем-л/ ко- му ́ -л); ^живота си на вас я обя ́ зан вам свое ́ йжи ́ знью, дължина ́ ас 1. длина ́ ас; 2. (за време) продолжи ́ тельность ас; 3. геогр долгота ́ ас; . за- падня ~ за ́ падная долгота ́ , дълъг дли ́ нный, дли ́ нен, длинна ́ , дли ́ нно, до ́ лгий, до ́ лог, долга ́ , до ́ лго, сравнст до ́ ль- шеидо ́ лее; ~път да ́ ль- няя доро ́ га. дънос1,дно,мндо ́ нья,с; на ~то на дне; 2. глубина ́ ас; в~то на сцената в глу- бине ́ сце ́ ны; фдо ~ до дна. дърва ́ мн дрова ́ ,дров,-а ́ м, без ед. дърва ́ р м дровосе ́ км. дЬрвен деревя ́ нный; ^и, иг-
111 дялам, рачки деревянные игру ́ шки, дърво ́ с1*де ́ рево,мндере ́ - вья,-вьев,с;2.прен разг чурба ́ нм,пень,пкя, м. дърводе ́ лец м столя ́ р, -а ́ , м, пло ́ тник м. дърворезба ́ ж резьба ́ жподе ́ - реву. държа ́ несв держа ́ ть, -жу ́ , де ́ ржи ш ь; ф ~изпит держа ́ ть экза ́ мен, сдава ́ ть, сдаю ́ , еда ёшь экза ́ - мен; ~реч держа ́ ть речь; ~(на) думата си сде ́ ржи- вать сло ́ во; выполня ́ ть обе- ща ́ ние; ~бас держа ́ ть па- ри; ~(на нещо) наста ́ ивать {на чём-л). държа ́ ва ж госуда ́ рство с, дер- жа ́ ва ж, държа ́ вен госуда ́ рственный; ~ а парат госуда ́ рственный ап- пара ́ т; —строй госуда ́ рст- венный строй; —герб госу- да ́ рственный герб; О—из- лит госуда ́ рственный экза ́ - мен. държа ́ вник м госуда ́ рственный де ́ ятель м. държа ́ не с мане ́ ры мн, поведе ́ - ние с, обраще ́ ние с; лошо~ плохи ́ е мане ́ ры. дързост ж де ́ рзость ж. дързък де ́ рзкий, де ́ рзок, -3 Ка ́ , -3ко. дърпам несв вж дръпвам. дъска ́ ж доска ́ , вдо ́ ску, мндо ́ ски, -со ́ к, ж; ^за гладене глади ́ льная доска ́ ; 0 черная а) кла ́ с^ спая доска ́ ; б) чёрная дос- ка ́ ; излез на ~та! иди к до- ске ́ !; раздели ~та на три ча- сти! раздели ́ до ́ ску на три ча ́ сти!; изтрий ~та! сотри ́ с доски ́ ! дъскоре ́ зница ж лесопи ́ льня, РМН-ЛСII,Ж. дъсчен дощано ́ йидоща ́ тый; ~под дощано ́ й пол. дъх м 1. дыха ́ ние с; разг ду ́ х м;2.за ́ пах м\ Одо послед- няя си~ до после ́ днего ды- ха ́ ния; на един~ одни ́ мду ́ - хом. дъ щеря ́ дочь, д о ́ черк, рмн-ре ́ й,тедочерь- ми ́ ,ж. . дю ́ ля ж айва ́ ж {де ́ рево и плод). дю ́ нимндю ́ нымн{еддю ́ на ж). дюше ́ кмтюфя ́ к, -а ́ , м, мат- ра ́ см. дя ́ волмчерт,мнче ́ рти, -е ́ й, м\ дья ́ вол м, бес м. дя ́ домдедм,де ́ душка, р мн -ш е к, м\ ОДядо Мраз дед-моро ́ з, ёлочный дед. ДЯ ́ дов де ́ дов, де ́ душкин. дялм1.часть,рмн-е ́ й, ж; 2. до ́ ля ж; той получи своя ~ от наследството он полу- чи ́ л свою ́ насле ́ дственную до ́ - лю; 0 имам голям ~ (в нещо) принима ́ ть акти ́ вное уча ́ стие (в чём-л). дя ́ дям не ́ св теса ́ ть, тешу ́ ,
•дя ́ лна 112 те ́ игешЬг обтёсывать, дя ́ лна св рубану ́ ть, -иу ́ ,. -НСIIIЬ. е частица 1. (във въпросителни изречения} ну ; е, как во стана после ? ну, что да ́ льше слу- чи ́ лось ?; е, как во искаш най- после ? ну, что т.ы хо ́ чешь на- конец-то ? ; е, да вървим ли ? ну, пойдём ? ; е, какво ще пра- вим?ну,что бу ́ дем де ́ лать?; 2. (за изразяване на согла- сие} ну ; е, нека бъде така ну, пусть бу ́ дет так; е, разбира се ну, коне ́ чно ; е, добре ну, ла ́ дно; ну, хорошо ́ ; 3. (за. подканяне, увеща&ане) ну; е, стига де! ну, хва ́ тит!; е каз- вай де! ну, говори ́ же’; е, не се сърди ну, не серди ́ сь!; 4. (за изразяване на сожале- ние) о; е, да съм знаяла. . . о,е ́ слибязнал..;е,да не бяха' тези спорове по- междуни..♦о,е ́ слибне ́ было э ́ тих спо ́ ров ме ́ жду на ́ - ми... евакуа ́ ция ж эвакуа ́ ция ж. еволфция ж эволю ́ ция ж; —на вселената эволю ́ ция вселе ́ н- ной. евре ́ ин м евре ́ йм. ёвтин дешёвый, сравн ст д е- ше ́ вле. евтинйя ж дешеви ́ зна ж. е ́ втиио нареч дёшево; тя купи да ́ лов 1. части ́ чный; 2. порци- о ́ нный ; О ^капитал ак- ционе ́ рный капита ́ л. тази чанта много**' она ́ о ́ чень дёшево купи ́ лаэ ́ ту су ́ мку. егои ́ зъм м эгои ́ зм м, едва ́ нареч едва ́ , с трудо ́ м; чуть; » то ́ лько ; то ́ лько что ; той —срича он чита ́ ет, по склада ́ м; тя—диша она ́ чуть ды ́ шит; пристигнах и ме повикаха по телефона то ́ лько что успе ́ л прийти ́ н мне позвони ́ ли; 0—едва ́ - едва ́ ; —ли вряд ли. е ́ делвайс м эдельве ́ йс лг. еди ́ н числ оди ́ н;фвсе едно «сё равно ́ ; всички до — все до одного ́ ; —и стыд оди ́ ни тот-же; —по— оди ́ н за дру- ги ́ м ; по одному ́ ;поо ́ череди, едина ́ десет числ оди ́ ннадцать, едина ́ десети числ оди ́ ннадца- тый. еди ́ нен еди ́ ный, недели ́ мый; фронт еди ́ ный фронт. едини ́ ца ж едини ́ цаж; <3>— мярка едини ́ ца измере ́ ния; основна ́ яме ́ ра. единомйслие с единомы ́ слие с. еди ́ нствен еди ́ нственный ; ф — о число грам еди ́ нственное число ́ . единоду ́ шие с единоду ́ шие с, единогла ́ сие с; проявявам'
е ́ квам 113 —- ■« . ._ -_________ ш_ц |_1> и—■ Ц-- 1|>1Г ■ .!«!- ■ — Ш ■1Ш1Х1 - . пьянопроявля ́ ть по ́ лное единоду ́ шие; избра ́ хагоза секретар с пълно ́ ~ вы ́ брали его ́ секретарём единогла ́ сно, една ́ къв одина ́ ковый, едня ́ чък 'еди ́ нственный;~син еди ́ нственный сын. едновре ́ менАн одновреме ́ нный, едногоди ́ ш Я ен 1. одногоди ́ ч- ный; одноле ́ тный;~но ра- стение одноле ́ тнее расте ́ ние; 2, (за де те) годова ́ лый. еднохра ́ тно нареч. однокра ́ тно, едноля ́ чник м единоли ́ чник м. еднопосо ́ ч || ен односторо ́ нний, сама в пълна форма; ~но движение односторо ́ ннее дви- же ́ ние (тра ́ нспорта); ~на улица улица с односторо ́ н- ним движе ́ нием тра ́ нспорта, еднообра ́ зен 1. однообра ́ зный; 2. одина ́ ковый; 3. равноме ́ р- ный; ~но движение равно- ме ́ рное движе ́ ние; 4. (за звук) моното ́ нный. едноста ́ ен одноко ́ мнатный; —* апартамент одноко ́ мнатная кварти ́ ра. едностранчя ́ в односторо ́ нний, ограни ́ ченный; ~о разглеж- дане на въпроса односто- ро ́ ннее освеще ́ ние вопро ́ са, е ́ дро нареч; на ~ о ́ птом; тър- говия на ~ и на дребно торго ́ вля о ́ птомивро ́ зницу, едрокапиталистя ́ чески крупно- капиталисти ́ ческий. е ́ дър кру ́ пный, к ру ́ пеи, -п на ́ , -п н о, большо ́ й, е ́ жба ж по-често мн ссо ́ ра ж, 8 Българскэ-рускя речник ра ́ спря, ж, раздо ́ р л/, враж- да ́ ж. езда ́ ж верхова ́ я езда ́ ж. еэда ́ чмвса ́ дник м. е ́ зерен озёрный. е ́ зеросо ́ зеро,мнозёра,с; плавинско ~ го ́ рное о ́ зеро, езйк I м анат язы ́ к, -а ́ , м. езя ́ кIIязы ́ к, -а ́ , м; ролей (майчин) ~ родно ́ й язы ́ к; говорим ~ разгово ́ рный язы ́ к; чужд~ иностра ́ нный язы ́ к; статията е написана на понятен статья напи ́ - сана поня ́ тным языко ́ м; прен да намеря общ ~ (с няко го) найти ́ о ́ бщий язык (с кем-л). езЯ ́ ков языково ́ й; ~а система языкова ́ я систе ́ ма; ~ усет языково ́ е чутьё. езикове ́ д я языкове ́ д м, линУ- ви ́ ст м. езикозна ́ ние с языкове ́ дение с, языкозна ́ ние с, лингви ́ стика ж; сравнително ~ сравни ́ - тельное языкозна ́ ние. езя ́ чен 1. языко ́ вый; 2. (за мус- кул) язы ́ чный. ей I частица 1. вот; ей го (я, ги) вот он, оно ́ (ее, их); ей го иде! вот он идёт!; ей сега вот сейча ́ с; 2. (без ударение) вот; ей това е моята къща вот о ́ томойдом;3.ейче вот; ей че чудеса! вот чуде- са ́ !; ей ч$глупости! вот вздор! ей II межд эй! гей! екмэ ́ хо с; отголо ́ сок, -с ка, м;о ́ тзвук м. е ́ квам несе раздава ́ ться без1и
еквйтор 114 2л, -даётся, звуча ́ ть без1и2л. звучи ́ т, еква ́ тор м эква ́ тор м, ехземпля ́ р м 1. экземпля ́ р 2, образе ́ ц, -зца ́ ,л. екипа ́ жIмэкипа ́ ж ле, пово ́ з- ка,рмн-зок,ж. екипа ́ жIIмэкипа ́ жм; ко- ма ́ нда ж. екра ́ нмэкра ́ н м\ телевизионен ~ телеви ́ зорный экра ́ н; го- лубо ́ й экра ́ н;Оширок~ широ ́ кий экра ́ н. екскава ́ тор м экскава ́ тор м, екскурзиа ́ нт м экскурса ́ нт м, тури ́ ст м. екску ́ рзия ж экску ́ рсия ж. екскурзэво ́ д м экскурсово ́ дм. експедити ́ вен делови ́ тый; дело- во ́ й; ~ човек делово ́ й чело- ве ́ к. експеди ́ цил ж экспеди ́ ция ж. експеримекти ́ рам несв л се-экс- перименти ́ ровать, -р ую/ произвести ́ , -в еду ́ ,-ве- дёшь,мин-вёл, -в е- ла ́ , -ло ́ экспериме ́ нт, скспе ́ рт м экспе ́ рт м. експлоата ́ тср м эксплуата ́ тор •.« Ж. скоплоати ́ рам несв и св эксплу- ати ́ ровать, -р у ю/подве ́ рг- нуть мин подве ́ рги остар подве ́ ргнул, подве ́ ргла, -ло экс- плуата ́ ции. експлоди ́ рам несв и св взры- ва ́ ться / взорва ́ ться, -рву ́ сь, -рве ́ шься. експдози ́ вм взрывча ́ тка ж, разг* взрывча ́ тое вещест- во ́ с. експона ́ т м экспона ́ тм. експо ́ ртм э ́ кспорт м. експортйрам несв и св экспор- ти ́ ровать, -р у ю, вывози ́ ть, -вожу ́ , -во ́ зишь/ВЫ ́ - везти, мин-в е з, -везл а, -л о. експрёс м экспре ́ сс м. експресиони ́ ст м экспрессио- ни ́ ст м. екста ́ з м экста ́ з м, восто ́ рг м. ёкстра прил неизм 1. (за каче- ство на стока) э ́ кстра, са ́ - мый вы ́ сший, са ́ мый лу ́ ч- ший; ~ тютюн таба ́ кэ ́ кстра (вы ́ сшего ка ́ чества, вы ́ сшего со ́ рта); ~грузииски чай гру- зи ́ нский чай э ́ кстра; 2, нареч разг здо ́ рово. ела ́ Iпи ́ хта ж; сребриста ~ серебри ́ стая ель ж. ела ́ II приходи ́ ! приди ́ !;~теу нас! приходи ́ те^к нам!; <> ~ на себе си! приди ́ в себя ́ ! еласти ́ мен эласти ́ чный. ёлда ж гречи ́ ха ж, слева ́ тор* м элева ́ тор м. елёгия ж эле ́ гия ж. електри ́ чество с электри ́ чество електродо ́ бпв м добы ́ ча ж элек- троэне ́ ргии. електрожён м электросва ́ рка без мн* ж. електрожени ́ ст м электросва ́ р- щик м, електроинжене ́ р м инжене ́ р* эле ́ ктрик м.
115 епрувётка електрои нетал а ́ ция'лг. электро- прово ́ дка ж. електрока ́ р м электрока ́ рм. електроме ́ р м электри ́ ческий счётчик м. електропрово ́ дмли ́ ния ж элек- тропереда ́ чи. електропроизв о ́ дство с произ- во ́ дство с электроэне ́ ргии, електропроми ́ шленост ж элек- тропромы ́ шленность ж. електроснабд И ́ ване с электро- снабже ́ ние с. електротехнйк м электроте ́ х- ник м. електроу ́ ред м электри ́ ческий прибо ́ рм. електроцентра ́ ла ж электро- ста ́ нция ж. елеме ́ нт м элеме ́ нт м, елемента ́ рен элемента ́ рный, еле ́ нмоле ́ нь м. еле ́ нов оле ́ ний,-ья,-ье; рога оле ́ ньи рога ́ . сле ́ нче с оленёнок, -н к а, мн олени ́ та, -н и ́ т, м. еликсИ ́ р м эликси ́ рм\~нажи- вота жи ́ зненный эликси ́ р, остар эликси ́ ржи ́ зни, елимини ́ рам несв и св отстра- ни ́ ть / отстрани ́ ть (от уча ́ - . стая в чём-л). е ́ липса ж а ́ ллипс м. сли ́ тмлу ́ чшая часть (чег6-л)\ ~ на обществоTM цвет о ́ б- щества. ели ́ тен 1. отбо ́ рный; 2. изы ́ с- канный. елми ́ змалма ́ зм. елха ́ ж ольха ́ , мно ́ льхи,ж; О новогодишна /█чг нового ́ д- няя елка. ема ́ йлмэма ́ ль ж. емайли ́ ран эмалиро ́ ванный; ~и съдове эмалиро ́ ванная по- су ́ да. еманципа ́ цня ж эмансипа ́ ция ж; на жените эмансипа ́ - ция же ́ нщин. ©мигрант м эмигра ́ нт м, емоциона ́ л Ц ен эмоциона ́ льный, чувстви ́ тельный; ~на игра эмоциона ́ льная игра ́ ; ~на реч эмоциона ́ льная речь; ен характер чувстви ́ тельный хара ́ ктер. енергнчен энерги ́ чный. ентусиази ́ рам несв и св вооду- шевли ́ ть /• воодушеви ́ ть, -в лю ́ ,-ви ́ ш ь (когб-л}. ентусиазИ ́ ран воодушевлён- ный; ~а- реч воодушевлён- ная речь. ентусии ́ ст м энтузиа ́ ст м. ентусиа ́ зъм м энтузиа ́ зм м, воодушевле ́ ние с; тя работи с~онарабо ́ тает с энту- зиа ́ змом. спиде ́ мия ж эпиде ́ мия ж, епизо ́ д м эпизо ́ дм. епите ́ тмэпи ́ тет ле. е ́ посмо ́ пое м, епО ́ хажэпо ́ ха ж; ние жиа ́ еем в —' та на социализма мы живём в эпо ́ ху социали ́ зма, епоха ́ лен эпоха ́ льный; ~ труд эпоха ́ льный труд. епруве ́ ткажхимифизпро би ́ рка,рмн-рок,,ж.
е ́ ра 116 е ́ ража ́ ра ж; преди иашата ~ до на ́ шей э ́ ры. ерге ́ н м 1, холостя ́ к, -а ́ , м\ 2. нар па ́ рень, -рия ́ , м. е ́ сенжо ́ сень ж; проз ~та о ́ се- нью; мъглива ~ тума ́ нная о ́ сень; златна золота ́ я о ́ сень. е ́ сенЦеносе ́ нний; ~ ни цветя осе ́ нние цветы ́ . есе ́ нция ж 1. эссе ́ нция ж; ^от розово масло эссе ́ нция ро ́ зо- вого ма ́ сла; 2. прен книж су ́ щность ж (чего ́ -л); квинт- эссе ́ нция ж; ~та на въпро- сите су ́ щность вопро ́ сов. есе ́ траж 1* осётр м;2. (месото на есетра) осетри ́ на ж. ескадри ́ ла ж эскадри ́ лья ж. ескала ́ тор м эскала ́ тор м. ескаля ́ ция ж эскала ́ ци ́ я,ж;~ на войнатаэскала ́ ция войны ́ , ескимос м 1. эскимо ́ см\2.де ́ т- ский зи ́ мний костю ́ мчик м. есня ́ ф м 1. мещани ́ н,мн-а ́ не, -а ́ н, м; обыва ́ тель м; 2. ре- ме ́ сленник м, есна ́ фски меща ́ нский, обыва ́ - тельский. есна ́ фщина ж меща ́ нство с, • обыва ́ тельщина ж. есперанти ́ ст м эсперанти ́ ст я. есте ́ ствен есте ́ ственный;~а гра- ница есте ́ ственная грани ́ ца; ~и науки есте ́ ственные нау ́ ки, есте ́ ственик м естествоиспыта ́ - тель я, натурали ́ ст м. естествозна ́ ние с естествове ́ де' ние с. есте ́ тмэсте ́ тм. естра ́ да ж эстра ́ да ж-. ета ́ жмэта ́ ж, -а ́ , м\диаля ́ рус, мн -а ́ , къща на четнри ~а дом в четы ́ ре этажа ́ , етаже ́ рка ж этаже ́ рка, р мн -рок,ж. ета ́ пмэта ́ п м, перехо ́ д м; -ла- минат ~ про ́ йденный эта ́ п. етике ́ тм1.этике ́ тка, р мн -ток,ж;2.ярлы ́ к, -а ́ ,м ет но гра ́ фмэтно ́ граф м. о ́ то частица вот; ето ви и вас! вот и вы!; ето на! вот тебе ́ и на!; сто защо вот почему ́ ; ето ги сега! вот и они ́ !; ето ти сега! вот тебе ́ : сейча ́ с! етьрва ж неве ́ стка, р мн . -сток,ж. етю ́ дмэтю ́ дм. ефе ́ кт м эффе ́ кт м. ефик я ́ сен эффекти ́ вный, ефиме ́ рен книж эфеме ́ рный; ех! межд э!» ой!, ай!; ех, да знаех! э, кабы ́ я знал!; ех, да става каквото ще! э, будь, что бу ́ дет!; ех, колко хубаво беше! ой, как хорошо ́ бы ́ ло!; ех, колко е пораснал! ай, как он вы ́ рос!; ех. какъв глас! ай, како ́ йго ́ лос! ехи ́ ден ехи ́ дный. е ́ хосэ ́ хо без мн, с., ечеми ́ кмячме ́ нь, -я ́ ,м ечеми ́ чен ячме ́ нный; ~о зърно ячме ́ нное зерно ́ . ешафо ́ д м эшафо ́ тм. ешело ́ н м эшело ́ н
117 жар Ж жа ́ баIж1.лягу ́ шка, р мн -ш е к, ж\ 2. (крастава жа- ба) жа ́ ба ж (схо ́ дная ́ слягУ ́ ш- кой). жа ́ ба И: гръдна мед груд- на ́ яжа ́ ба;, той заболя о ́ т гръдна ~ он забо ́ ле ́ л груд- •но ́ йжа ́ бой. ждбу ́ няк м•'ме ́ сто с, в. кото ́ ром во ́ дятся лягу ́ шки. Жаб у ́ ркам се несв ' по ́ лоска ́ ть, -лощу ́ ,-ло ́ щешь(го ́ р- ло, рот) жа ́ ден 1. чу ́ вствующий жа ́ жду; ~ съМ мне хо ́ чется пить; 2, жа ́ дный, -д е н, -ди а ́ , -дно,а ́ лчный; ~ за пари жа ́ дный к деньга ́ м(доде ́ нег); 3. прен жа ́ дный, жа ́ ждущий (чего ́ -л), стра ́ стно ́ стремящий- ся, (к чему ́ -л); ~за слава жа ́ ждущий сла ́ вы; за власт стр а ́ стно Стрем я ́ щи й- сяквла ́ сти. жаду ́ вам несв (за нещо) жа ́ ж- дать (чего ́ -л), испы ́ тывать си ́ - льное жела ́ ние ́ ; жа ́ ждаЖжа ́ жда ́ ж; изпитвам █ испы ́ тывать жа ́ жду; уто- лявам ~ та си утоля ́ ть свою ́ жа ́ жду; прен за знания жа ́ жда зна ́ ний. жаке ́ т м $каке ́ тл. жалж1.жа ́ ло ́ сть ж, состра ́ - да ́ ниес;~миезатебемйе жаль тебя ́ ; 2. печа ́ ль ж*. жа ́ лбЦа ́ ж 1* печа ́ ль ж,го ́ ре г; 2. тоска ́ ж\3.жа ́ лоба ж\ заявле ́ ние с, проше ́ ние с; бюро ~и бюро ́ жа ́ лоб. жа ́ ле ́ я ́ несв 1. горева ́ ть,-рю ́ го; 2. (жаля, скърбя) сожале ́ ть (оя ́ еМ-Л и с подч: до ́ пъл. из- рея.)\ 3. .о ́ пла ́ кивать; ’4. но ́ - :си ́ ть,ИОШу ́ ,но ́ сищь тра ́ у ́ р." жа ́ лко нареч жа ́ лко, жаль; ~ за изгубено ́ то време жа ́ лко поте ́ рянного вре ́ мени; ми беще за нея мне бы ́ ло жаль её. жа ́ дно нареч 1. жа ́ лко; 2. гру ́ ст- но ́ / печа ́ льно, го ́ рько; О ~ми е мне гру ́ стно.. Жа ́ лост ж жа ́ лость ж; фза ~ к сожале ́ нию. жа ́ лък 1. жа ́ лкий, -лож, -лка ́ , -лко ́ ; несча ́ стный; 2. прен ничто ́ жный. . Жа ́ ля не ́ св' жале ́ ть; щади ́ ть, Ща ́ жу ́ ;щади ́ шЪ,бе- ре ́ чь,-регу ́ ,-р-ежешь, мин-рёг, -регла ́ ,'-ло ́ ; (пестя) эконо ́ мить, -м л ю, -м и ш ь; работя, без да силите си рабо ́ тать, не щадя ́ свои ́ х сил. .ж анда ́ рм /(. жанда ́ рмм... жанр м жанр м; литературен ~ литерату ́ рный, жанр. жар ж 1. (жарава) жа ́ р,прв ж ару ́ ина ́ жа ́ ру ́ *м, разг раскаленные у ́ гли; 2» жара ́ ж, за ́ ой м; из’йо ́ лето ́ е
жарго ́ н 118 непоносима ~ в по ́ ле жар4 невыноси ́ мая; 3. прен жар; с сжа ́ ром;с~ щесе за- лови за работа сжа ́ ром приму ́ сь за рабо ́ ту. жарго ́ н м жарго ́ нм. жарт ме ́ р м подвя ́ зка» р мн -3ок,,ж. жа ́ га ж жара ́ ж» зной м жо ́ зъл м жезл, -а ́ ,м. жела ́ й *!• жела ́ нный; ~ гост жела ́ нный гость; 2. жела ́ е- мый, иско ́ мый. желати ́ н ж желати ́ нм. жела ́ я несв жела ́ ть (чего ́ -л, с инф., със съюза «что ́ бы*);. хо- те ́ ть, хочу ́ ,хо ́ чешь, хо ́ чет,хоти ́ м,хоти ́ - те,хотя ́ т; выска ́ зывать ^пожела ́ ния; ~ невъзможно- то жела ́ ть (хоте ́ ть) невоз- мо ́ жного; ~ да се запозная жела ́ ю познако ́ миться; ~ да ни дойдете на гости я же- ла ́ ю, что ́ бы вы. прие ́ хали кнамвго ́ сти; ~ ви здраве, бодрост и щастие! жела ́ ю вам здоро ́ вья, бо ́ дрости и сча ́ стья! желе ́ с желе ́ кескл, с. железа ́ рмсле ́ сарь, мн'-я ́ ,м. жел||е ́ зен желе ́ зный; прея ~ язна воля желе ́ зная во ́ ля, железнича ́ р м железнодоро ́ ж- ник м. железнича ́ рски железнодоро ́ ж- ный; ~ съюз сою ́ з железно- доро ́ жников. железобето ́ н м железобето ́ нм< желез о бето ́ нен железобето ́ н- ный. жел и ́ зо с желе ́ зо с. же ́ лъдмжёлудь,рмнжелу- де ́ й» м. жена ́ ж1.же ́ нщина ж; 2. же- на ́ , мнжёны,ж\су- пру ́ га ж. же ́ нен жена ́ тый. жени ́ тба ж, жени ́ тьба ж, же ́ ня несв жени ́ ть, женю ́ , же ́ нишь, выдава ́ ть, -даю ́ , -да ёшь за ́ муж; ~ се жени ́ ться, выходи ́ ть, -х о- Жу ́ , -Xо ́ дишь/за ́ муж. же ́ рав м жура ́ вль, -я ́ , м.. же ́ ртв||ажже ́ ртва ж; ~и. на войната же ́ ртвы войны ́ ; го- тов съм на всякакви~и быть гото ́ вым на любы ́ еже ́ ртвы; тойладна~а-в борбатаон пал же ́ ртвой в борьбе ́ . же ́ ртвува|1м несв 1. же ́ ртво- вать, -т в у ю (что-л), ода- ри ́ ть; през Отечествен ат а война много патриоти ~ ха (подаряваха) средства за въ- оръжение во вре ́ мя Оте ́ че- ственной войны ́ мно ́ гие па- трио ́ ты же ́ ртвовали сре ́ дства на вооруже ́ ние; 2. же ́ ртво- вать (чем-л); майката жерт- вува живота си за детето мать же ́ ртвует свое ́ йжи ́ з- нью для ребёнка; ~м се же ́ ртвовать собо ́ й. жест м прян и прен жест м. жестикуля ́ ция ж жестикуля ́ - ция ж. жесто ́ к жесто ́ кий; ~ човек
ж й лащен 119____ __ _____________ ____ жесто ́ кий челове ́ к; ~а бор- ба жесто ́ кая борьба ́ . жа ́ тва еж жътва. жетва ́ р вж жътва ́ р. жетва ́ рка вж жътва ́ рка. жив 1. живо ́ й, •а ́ , -о; 2. настоя ́ - щий; -^а действителност жи- ва ́ я действи ́ тельность; факти живы ́ ефа ́ кты; език живо ́ й язы ́ к; ~а рана жива ́ яра ́ на; цветя жи- вы ́ е цветы ́ ;даси~издрав! будь здоро ́ висча ́ стлив!; ни ни умрял ни жив, ни м ёртв. жива ́ км1.ртутьж\2.прен разг живбй (подвижно ́ й) че- лове ́ к. жива ́ ||янесв1.жить,живу ́ , жив ешь; ~я със своя труд жить свои ́ м трудо ́ м; ~я безгрижно жить без за- бо ́ т; <> ~я на чужд гръб жить на чужо ́ й счет; 2. жить {где-л)*, ~я в София я живу ́ в Софи ́ и; ~я на втория (тре- тий) етаж жить на второ ́ м (тре ́ тьем) этаже ́ ; на коя ули- •ца ~ете? на како ́ йу ́ лице г.ы живёте? жмсопйс ж жи ́ вопись ж, живо ́ т м жизнь ж; начин ыа~ о ́ браз жи ́ зни;<>акое~и здраве е ́ сли бу ́ дем жи ́ вы-здо- ро ́ вы;на~илинасмъртне на жизнь, а на смерть; на широко жить на широ ́ кую но ́ гу; между ~а и смъртта между жи ́ знью ́ и сме ́ ртью. живо ́ тно с живо ́ тное е ́ ; до маш- и» '*■*» —•• *. -■ --1 Г но ~ дома ́ шнее живо ́ тное; хищно ~ хи ́ щное живо ́ тное, животновъд м животново ́ дм. живот но въд 11 ен животново ́ д- ческий; ~на ферма живот- ново ́ дческая фе ́ рма; животноводство с животно ́ во ́ д- ство с. животрепти ́ щ: ~ въпрос жи- вотрепе ́ щущий вопро ́ с. жиго ́ свам сз заклейми ́ ть, -м лю ́ , •ми ́ шь. жиго ́ свам несв клейми ́ ть, -м лю ́ ,-ми ́ шь. жи ́ знен 1. жи ́ зненный; 2. жиз- нера ́ достный. жизнера ́ дост ж жизнера ́ дост- ность ж. жизнера ́ достен жизнера ́ дост- ный. жи ́ лаж1.жи ́ ла ж*, сухожи ́ лие с\ 2. (на рас/пгнце) корешо ́ к, -шка ́ , м\3.ру ́ дная жи ́ ла. жи ́ лав 1. ги ́ бкий, -бок, -б к а ́ , •б ко, упру ́ гий; 2. кре ́ п- кий,-иок,-пка ́ ,-пко, выно ́ сливый. жилавина ́ жижи ́ лавост ж 1. ги ́ бкость ж, упру ́ гость ж; 2. выно ́ сливость ж\ сто ́ й- кость ж. жиле ́ тка ж жиле ́ т лг, разг жи- ле ́ тка,рмн-то’к,ж;пле- тена ~ вя ́ заный жиле ́ т. жи ́ лище с жили ́ ще с\ дом, мн •а ́ ,м, жи ́ лищ || ен 1. жили ́ щный; но строителство жили ́ щное строи ́ тельство; 2. жило ́ й; на сграда жило ́ й дом; ^ен
120 жилка ■ "I а—ДЬЦ|||1 ' комплекс жило ́ йко ́ мплекс. жи ́ лк||аж1.жи ́ лка, р мн •л ок, ж; по листата жи ́ лки на ли ́ стьях; прожи ́ л- ка; мрамор с черве ни ~и мрамор с кра ́ сной прожи ́ л- кой; 2. (на вино) при ́ вкус м\ вино с кисела ~а вино ́ ски ́ - слым при ́ вкусом; 3. прен разг ко ́ рень,-рня,м,по- ро ́ даж;тойеотздрава~а он здоро ́ вой поро ́ ды; 4. прен разг .дар л*;.тя имаше арти- стична^,а у неё была ́ арти- сти ́ ческая жи ́ лка. жи ́ лна св !• прян и прен ужа ́ - ’ лить; 2. (за коприва) обже ́ чь, обожгу ́ , обожжёшь, обо-жгу ́ т,минобжёг, обожгла ́ , пов обож- ги ́ ;тяме~скоприваона ́ обо ́ жгла ́ меня крапи ́ вой. жи ́ ля несв 1. жа ́ лить; пчел и те ~т пчёлы ́ жа ́ лят; 2. (за коп- рива) обжига ́ ть. жи ́ телмжи ́ тель м. жи ́ телство с 1, жительства, с; прожива ́ ние.с; 2, пра ́ во ́ с на жи ́ тельство. жи ́ те и 1. зерново ́ й, хле ́ бный; 2. пшени ́ чный. житие ́ - битне ́ с разг житье бьь тьё с., жи ́ тница ж '1. амба ́ рм\ 2. прен жи ́ тница ж. жи ́ то с 1. зерновы ́ е культу ́ ры; 2. пшени ́ ца ж. жИ ́ цаж1.про ́ волока ж; про ́ - вод, мн -а ́ , м; 2. разг, нить ж; 3. муз струна ́ , мнстру ́ - ны,ж. жлеб м жёлоб л. жлез || а ́ ж железа ́ ,мнжёле- 3ы,желёз,железа ́ м, ж; ~и с вътрешна секреция же ́ лезы вну ́ тренней секре ́ - ции. жлъч ж желчь ж. жлъчка ж 1. жёлчный пузы ́ рь, -я ́ , м\ възпаление на ~та воспале ́ ние желчного пузы- ря ́ ; 2. прен желчь ж, жонгльо ́ р м. жонглёр м. жребе ́ ц м жеребе ́ ц,-б ц.а ́ ,мн -бя ́ та,-бя ́ т, лс жре ́ бие.сижре ́ бий м жре ́ бий м\ тегля~ тяну ́ ть, тяну ́ , тя ́ нешьжре ́ бий. жрец м жрец, -а ́ ;м; прен търж ~ на изкуството жрец иску ́ сства. жу ́ ля несв 1. натира ́ ть,чи ́ стить 4и ́ щу,чи ́ стищь;~ дъските натира ́ ть пол; 2. на- тира ́ ть, стира ́ ть= (ко ́ жу); обувките ~.т краката ми ту ́ фли натира ́ ют мне но ́ ги. жу ́ пел :.м жу ́ пел м остар; •<> огъни—а)а ́ дская жара ́ ; б) прен си ́ льная зло ́ ба. жу ́ ри с жюри ́ нескл, с. журна ́ л м журна ́ лммод. журналист м журнали ́ ст. м. журнали ́ стика ж журнали ́ сти- ка ж; занимавам се с у занима ́ ться журнали ́ стикой. жълт жёлтый, ж е ́ л т, жел- та ́ , жёлто й желто ́ * жълтени ́ кав желтова ́ тый.
121 эабавлАеам жълтенйца ж мед желту ́ ха ж, хепати ́ тм. жълте ́ К я несв желте ́ ть; през есента листата ~ ят о ́ сенью ли ́ стья желте ́ ют; ~е се жел- те ́ ть и желте ́ ться само 3 л; пред нас се ~еше брезова горичка пе ́ ред на ́ ми желте ́ ла бере ́ зовая ро ́ ща. жълтина ́ ж желтизна ́ ж. жълти ́ ца ж золото ́ й, «-о ́ го,м като същ, золота ́ я моне ́ та ж. 3 за предл за, для, о, об, в, к, на, про;1.за(св,п.);ниесебо- рим за тържеството на ко- мунизма мы бо ́ ремся за тор- жество ́ коммуни ́ зма; борба за мир борьба ́ за мир; за ва- ше здраве! за ва ́ ше здоро ́ - вье!; (с те. п.) отивам за хляб идти ́ за хле ́ бом; тичам за лекар бежа ́ ть за врачо ́ м; 2. для (с род. п.) чаша за во- да стака ́ н для воды ́ ;бояза обуща крем для о ́ буви; ио: паста за зъби зубна ́ япа ́ ста; за обмяна на опит для обме ́ - нао ́ пытом; 3. о, об (с пр. п.) мисля за родителите си ду ́ - мать о роди ́ телях; лекция за космическите полети ле ́ кция о косми ́ ческих полётах; (с в. п.) фръка за ръка рука ́ о ́ б руку; 4. в (св. п .) пътувам заСофияяе ́ ду в Софи ́ ю; за пръв път ние бяхме на море жълтйк м желто ́ к, -тка ́ ,м. ж<»на несв жать, жну ́ , жне ́ шь; прен пожина ́ ть; <> ~ лаври пожина ́ ть ла ́ вры. жътважиже ́ тва жа ́ тва ж; убо ́ рка снс. жътва ́ р и жетва ́ рмжнец, -а ́ ,м. жътва ́ рка и жетва ́ ркаж1.(за жена жътварка) жни ́ ца Ж; •2. (за машина жътварка) жа ́ тка,рмн-ток,ж; жне ́ йка,рмн-е ́ ек,ж. впе ́ рвый раз мы бы ́ линамо ́ - ре;5. к(сд.п.)готвясеза изпит гото ́ виться к экза ́ ме- ну; фза съжаление к сожа- ле ́ нию;6.на(св.п.)заспо- мен на па ́ мять; на до ́ брую па ́ мять; отивам (заминавам) за един месец я уезжа ́ юна ме ́ сяц; за всеми случай на вся ́ кий слу ́ чай; 7. про (с в. п.) разг про запа ́ с; взех със себе си десет лева за всеки случай я взял с собо ́ йде ́ - сять ле ́ вов про запа ́ с. заба ́ ва ж 1. литерату ́ рно-музы- ка ́ льный ве ́ чер м; 2. развле- че ́ ние с\ заба ́ ва (ЯС• забава ́ мница ж де ́ тский сад, првде ́ тском с аду ́ ,м. заба ́ вIIензаба ́ вный;' ~ен слу ́ - чай заба ́ вный слу ́ чай; ~ на музика ле ́ гкая, му ́ зыка. забав л и ́ вам несв забавли ́ ть; *• се забавля ́ ться
122 заба ́ вя св заме ́ длить, задер- жа ́ ть, -держу ́ »-Де ́ р- «ишь. заба ́ вим несв замедля ́ ть; ~ хвижението -замедля ́ ть дви- же ́ ние; заде ́ рживать; ~ нз- ллащането на дълга эаде ́ р- гкивать упла ́ ту до ́ лга. забеле ́ жа св 1. заме ́ тить,-о ́ чу, •е ́ гишь,уви ́ деть, -в и ́ - •жу, -ви ́ диш ь; 2. (да на- 'гравя бележка) прен ска- за ́ ть. скажу ́ , ска ́ жешь; сде ́ лать замеча ́ ние; искам 1а~ я хочу ́ сде ́ лать заме- ча ́ ние. забележи ́ тел |[ ен 1. замеча ́ - тельный; ^ни постижения замеча ́ тельные достиже ́ ния; 2. выдаю ́ щийся; това е един ~енумэ ́ то выдаю ́ щийся ум. забеле жи ́ те л ноет ж достопри- меча ́ тельность ж; ~ите на < нашата столица достоприме- ча ́ тельности на ́ шей столи ́ цы, забеле ́ жка ж 1. примеча ́ ние с; 2. замеча ́ ние с, вы ́ говор м; правя де ́ лать замеча ́ ние (вы ́ говор). забели ́ звам несв 1. замеча ́ ть, ви ́ деть; в и ́ жу,ви ́ днш ь; 2. обраща ́ ть внима ́ ние на что*л> запомина ́ ть; 3. де ́ - лать замеча ́ ние. заба ́ вам несв 1. (за гвоздей) за- бива ́ ть, вбива ́ ть, вонза ́ ть; втыка ́ ть; 2. (за знаме) водру- жа ́ ть; 3. (за звънец) начина ́ ть бить; О ~ поглсд (в нещо) вперя ́ ть взгляд (во что-л); ~ нож в гърба (на някого) вонза ́ тьножвспи ́ ну (ко- му ́ -л). , заби ́ [[ясз 1. заби ́ ть, -бью ́ , •бье ́ шь; ~я гвоздей за- би ́ ть гвоздь; вонзи ́ ть, -нжу ́ , •нэи ́ ш ь; воткну ́ ть; 2. (за знаме) водрузи ́ ть,;-ужу ́ , -узи ́ ш ь; 3. (за звънец) на- ча ́ ть бить; ф~я тревога заби ́ ть трево ́ гу; той заби глава (нос) в книгата он уткну ́ лся (но ́ сом) в кни ́ гу, заблести ́ св заблесте ́ ть, -бле- щу ́ ,-блести ́ шьи-бле ́ - щешь. заблеет и ́ вам несв начина ́ ть бле- сте ́ ть. забле ́ й св нача ́ ть,3л-чнёт бле ́ ять. заблу ́ да ж заблужде ́ ние с. заблуди ́ се св заблуди ́ ться, •ужу ́ сь, -у ́ дишься, потеря ́ ть доро ́ гу, сби ́ ться, собью ́ сь, собь ешься с пути ́ ; ~ в гората заблу- ди ́ ться в лесу ́ . заблужда ́ на Нм несв вводи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь(когд-л) в заблужде ́ ние;~мсе1.сби- ва ́ ться с пути ́ , теря ́ ть до- ро ́ гу; 2. заблужда ́ ться, не- пра ́ вильно ду ́ мать, суди ́ ть (о чём-л); внесемте вы за- блужда ́ етесь, вы непра ́ вы, забльскам св застуча ́ ть(сси ́ * лой) заколоти ́ ть, -очу ́ , -6тишь, нача ́ ть толка ́ ть (с си ́ лой), эабогате ́ я се разбогате ́ ть, обо-*
123 зава ́ роя гати ́ ться, -ащу ́ сь, -атйшЬ’ ся. забогат и ́ вам не ́ св начинать бо- 'гате ́ ть, обогаща ́ ться. заболев а ́ емост заболева ́ ё: мость ж; повишена~ повы ́ - шенная заболева ́ емость. забол ||е ́ я се заболе ́ ть; ~еяот грип заболе ́ ть гри ́ ппом; само 3лед;~ямеглава(зъб и др;) у Мени ́ заболе ́ ла голо- ва ́ (зуб и т. п.). заболи ́ ва || м несв заболева ́ ть; заболява ме глава (зъб и др.) у меня начина ́ ет боле ́ ть го- лова ́ (зуб и т. п.). заболИ ́ ване с заболева ́ ние -с; боле ́ зйь- ж. забра ́ ва ж забве ́ ни ́ е с, забы- тьё с. забра ́ в(|ясвзабы ́ ть, -бу ́ ду, -бу ́ дешь;дане~ишда проветриш стаята! не за- бу ́ дь прове ́ трить ко ́ мнату!; ~я се забы ́ ться^ забра ́ вя II м несв забыва ́ ть;. .той никога ; не забравя обеща- ниятасион никогда ́ ' не:за- быва ́ ет о свои ́ х обеща ́ ниях; ~м се забыва ́ ться. забради ́ св повяза ́ ть, -яжу ́ , -и ́ ж ешь. го ́ лову косы ́ нкой (платко ́ м). забра ́ дка ж косы ́ нка, р мн - н о к, ж, головно ́ й пла- то ́ к, -тка ́ , л*;. <> черна ~ 4 ёрный головно ́ й плато ́ к (си ́ мвол тра ́ ура). забра ́ ждам несв повя ́ зывать го ́ - лову косы ́ нкой (платко ́ м). забра ́ на запреще ́ ние с. забран || и ́ св запрети ́ ть, -ещу ́ , -ети ́ ш‘ ь; бащата ина сина си да пуши оте ́ ц запре- ти ́ лсы ́ ну кури ́ ть. забран и ́ ва || м несв запреща ́ ть; забранява се запреща ́ ться, 3л-а ́ е т с я, безл; влизане- то на външни лица се за- бранява (е забранено) вход посторо ́ нним запреща ́ ется. забремене ́ я св забере ́ менеть, забремени ́ вам несв бере ́ менеть, забумт и ́ св за ́ греме ́ ть, загуде ́ ть, зашуме ́ ть; ~гръмотевица загреме ́ л гром; печката ~ пе ́ чка загуде ́ ла; вършачката ~ молотилка ́ зашуме ́ ла. Забумт и ́ вам несв начина ́ ть гре- ме ́ ть; начина ́ ть гуде ́ ть; на- чина ́ ть шуме ́ ть. забърсвам несв 1. начи ́ на ́ ть вы ́ - тира ́ ть; 2.- разг вытира ́ ть (слегка ́ ). забърша св 1. нача ́ ть,нач- ‘ну ́ ,.на*чнёшьвы ́ тира ́ ть; 2. разг вы ́ тереть, «т-ру, -трешь (слегка ́ ). завале ́ н: ~ език ло ́ маный язы ́ к; говоря на ~ руски език говори ́ тьнало ́ маном ру ́ сском языке ́ . завал ЦИ ́ вам несв (за валежи) идти ́ , само3л идёт,мин шёл,шли;~я пошёл дождь. зава ́ рдвам несв 1. защища ́ ть, охрани ́ ть; 2. подстерега ́ ть, зава ́ рдя св 1. защити ́ ть, -щ и- щу ́ , -щити ́ ш ь; предо-
баеАрка 124 л. храни ́ ть; 2. подстеречь, -р е- гу ́ ,-режешь,мин-сте- рёг, -стерегла ́ . зава ́ рка ж сва ́ рка ж, эава ́ р1|ясезаста ́ ть, -с та ́ ну, -ста ́ нешь;азнея~их : вкъщияеёнезаста ́ ла до ́ ма, завари ́ св Л. свари ́ ть, сварю ́ , сва ́ ришь (мета ́ лл); 2. нача ́ ть, -ч иу ́ ,-чнешь вари ́ ть.- завари ́ вам несв 1. сва ́ ривать (ме- та ́ лл); 2. начина ́ ть вари ́ ть, заведя ́ I св 1. отвести ́ , -в е- ду ́ , -ведёшь;(спревоз- но средство) отьезтй; 2. за- вести ́ (разгово ́ рит.п.). заведя ́ II св зарегистри ́ ровать, -стри ́ рую, вписа ́ ть, впишу ́ , впи ́ шешь (во что-л). заве ́ ждам I несв 1. отводи ́ ть, -вожу ́ , -во ́ дишь;(с превозно средство) отвози ́ ть, -вожу ́ , -во ́ зишь; 2. за- води ́ ть (разго ́ во ́ рит.п.);~ ~ дело возбужда ́ ть де ́ ло; О в" гроба загонять в гроб, заве ́ ждам II несв 1. заве ́ довать, -ду ́ ю (чем-л); 2. регистри ́ - ровать, _-.с т р и ́ рую,впи ́ - сывать (во что-л). заве ́ ждащ заве ́ дующий ; (чем- л); ~ учебната част заве ́ - дующий уче ́ бной ча ́ стью.. заве ́ рка ж заве ́ рка ж; надо- кументи заве ́ рка докуме ́ н- тов. заве ́ са ж•1* занаве ́ ска, р мн •со к, ж; 2. театр за ́ на- вес м; 3. заве ́ са ж; фдимна ~ воен дымова ́ я заве ́ са. за ́ вет м защищённое от ве ́ тра ме ́ стос; на~набезве ́ трен- ном ме ́ сте. заве ́ тмзаве ́ т м, завеща ́ ние с; ~ите на Ленин заве ́ ты Ле ́ - нина. эаве ́ хна св 1. завя ́ нуть, мин завя ́ л, увя ́ нуть; нача ́ ть увяда ́ ть (за цветя); 2. прен (посърна, залиня) завя ́ нуть, потеря ́ ть бо ́ дрость, жи ́ вость; 3. (за рана) нача ́ ть зажива ́ ть, подсо ́ хнуть, мин -с о ́ х,-со ́ - хл-а. завещя ́ вам.несв завеща ́ ть. завещание с 1. (писмено и уст- но) завеща ́ ние с; той написа (направи) сврето ~ он на- писа ́ л - (соста ́ вил) своё заве- ща ́ ние; 2. прен предсме ́ ртная во ́ ля ж, заве ́ т м, наставле ́ - ние с. завеща ́ я св завеща ́ ть. завзе ́ ма св захвати ́ ть, -ачу, -я ́ ти ш ь, завладе ́ ть (чем-л); заня ́ ть, займу ́ , за й- мёшь,минза ́ нял,за- нял а ́ ,за ́ няло. завзе ́ мам несв захва ́ тывать, за- владева ́ ть (чем-л); занима ́ ть. зав и ́ вам несв 1. свора ́ чивать, повора ́ чивать; 2. завора ́ чи- вать (во что-л)^ зави ́ ва||м се заку ́ тываться, укрыва ́ ться; <> завива ми се свят у меня ́ кру ́ жится голова ́ .
125 завържа зави ́ вка ж одея ́ ло с, покрыва ́ - ло с. зави ́ дя св позави ́ довать, -д у го (кому ́ - л, чем$*л). эави ́ ждам несв зави ́ довать, ,-д у ю (кому ́ -л, чему ́ -л)\~ на успехите му зави ́ довать его ́ успе ́ хам. зави ́ наги нареч навсегда ́ ; ние се раздели хме ~ мы разош- ли ́ сь навсегда ́ ; Оведнаж ~ раз (и) навсегда ́ . зави ́ нтвам несв зави ́ нчивать; • ~ гайка зави ́ нчивать га ́ йку, зави ́ нтя св завинти ́ ть, -в ин- чу ́ ,-винти ́ шь. за ́ вист ж за ́ висть Ж- завистли ́ в зави ́ стливый. зави ́ с||я несв зави ́ сеть, -и ́ шу, -и ́ сишь(откого ́ -л, от чего ́ -л); това ~и от об- стоятелствата э ́ то зави ́ сит от обстоятельств. зав лада ́ ясв1.прянипренза- владе ́ ть (келе-л, чем-л), овла- де ́ ть;, си ́ льно увле ́ чь,-вле- ку ́ ,-влечешь,лшк -вл е ́ к,-влекла ́ ;2.за- воева ́ ть (что-л). завлад и ́ вам несв 1. прян и прен завладева ́ ть (келе-л, чем- л), овладева ́ ть; си ́ льно увле- ка ́ ть; 2. завоёвывать (что-л). заво ́ дмзаво ́ дм*,фа ́ брика ж; металургичен ~ металлур- ги ́ ческий заво ́ д; локомоти- вен ~ паровозострои ́ тель- ный заво ́ д; обувен ~ обув- на ́ яфа ́ брика. завоев а ́ ни|(ес 1, завоева ́ ние с; 2. прен мн заво ́ ева ́ ния, до- стиже ́ ния; в едините на Октомври вели ́ кие завоева ́ ния Октября ́ . заво ́ й м (на път) поворо ́ тм; (на река) излу ́ чина ж. завою ́ вам св за ́ воева ́ ть, -в о- ю ́ ю; прен ~ доверие завое- ва ́ ть дове ́ рие. завою ́ ване кс завоева ́ ние с\ ** на космоса завоева ́ ние ко ́ с- моса. заврьзка ж завя ́ зка, р мн -эок,ж;~на драма за- вя ́ зка дра ́ мы. завръщам се несв возвраща ́ ть- ся; ~от Чужбина возвра- ща ́ ться из заграни ́ цы. заври ́ св закипе ́ ть,без1и 2 л -кипи ́ т; м ля кото вече ~ молока ́ уже ́ закипе ́ ло (вскипе ́ ло); водят а ~ вода ́ вскипе ́ ла. завча ́ с нареч разг 1. то ́ тчас, неме ́ дленно, сию ́ мину ́ ту, сию ́ секу ́ нду, сейча ́ с, сейча ́ с же; момента ́ льно; ~ заехме местата си тотча ́ смыза ́ ня- ли свои ́ места ́ ;2.ско ́ ро, бы ́ - стро; ние.се качихме на так- сито и ~ стигнахме на га- рата мы се ́ ли в такси ́ ибы ́ - стро прие ́ хали на вокза ́ л, за ́ вчера нареч (оня ден) поза- вчера ́ ; ~ ние посрещахме скъпи ьости позавчера ́ мы принима ́ ли дороги ́ х госте ́ й, завържа св 1. завяза ́ ть, -яжу ́ , -я ́ ж е ш ь; ~връзка завя- за ́ ть га ́ лстук; ~ панделка
126 эа&Ьрзвам завяза ́ ть бант; 2. привяза ́ ть; з. (за плодове) завяза ́ ться; 4» (за снопа) нача ́ ть вяза ́ ть. эав!рзвам несв 1; (за връзка, панделка) завя ́ зывать; 2. при- вя ́ зывать; 3. (за плодове) за- вя ́ зываться; 4. (за снопа) на- чина ́ ть вяза ́ ть; О ~ друж- ба завя ́ зывать дру ́ жбу. завьрна се св возврати ́ ться, -ащу ́ сь, -ати ́ шься;той се завърна в родината он возврати ́ лся на Ро ́ дину. завтрт || ам, ~вам несв 1. начи- на ́ ть верте ́ ть; 2. завёртывать, зави ́ нчивать (кран, га ́ йку и т. п.); 3. нар начина ́ ть ныть (о больном ме ́ сте). завъртй св 1. заверте ́ ть, - вер- чу ́ ,-ве ́ ртишь;2.завер- ну ́ ть, завинти ́ ть, -я чу ́ , -н ти ́ ш ь (кран, га ́ йкуит. и. ); 3. нар заны ́ ть, -но ́ ет (о больно ́ мме ́ сте); кракът ме ~ нога ́ у меня ́ заны ́ ла. завърша св 1. заверши ́ ть, до- верши ́ ть; 2. око ́ нчить, зако ́ н- чить (те ́ хникум, институ ́ т и т. п.). зав^ршвам несв 1. заверша ́ ть, доверша ́ ть; 2. ока ́ нчивать, зака ́ нчивать (те ́ хникум, ин- ститу ́ тит.п.). завършък и завършек м 1 .коне ́ ц, -нца ́ , м; 2. грам оконча ́ - ние с зага ́ дк||-а жзага ́ дка, р мн - док, ж; ~и на природа- та зага ́ дки приро ́ ды ́ . зага ́ дъч Цен загадочный, нея ́ с- ный, непоня ́ тный; таи ́ нег- венный; ~но явле ́ ние; зага ́ - дочное явле ́ ние; ~на лич- ност зага ́ дочная ли ́ чность, зага ́ р м (от слънцето) зага ́ р м, само ед. зага ́ свам несв угаса ́ ть. загаси ́ св погаси ́ ть, -а шу ́ , -а ́ сишь;потуши ́ ть, -ушу ́ , -у ́ шить. загаси ́ вам несв гаси ́ ть, -ашу ́ , -а ́ сишь;туши ́ ть, -ушу ́ , -у ́ ш ишь. з агде ́ то съюз за то, что; из-то- го ́ , что; потому ́ что; сърдя му се, загдето често закъс- нява я сержу ́ сь на него ́ за то, что он ча ́ сто опа ́ здывает; не мога да му простя, загде- то ме измъчи я не могу ́ про- сти ́ ть за то, что он меня ́ за- му ́ чил; ще ме мъмрят, за- гдето закъснях мне сде ́ лают вы ́ говор, потому ́ что я опоз- да ́ л. заги ́ вам несв погиба ́ ть. загнна св поги ́ бнуть, мин -г и ́ б, -ги ́ бл а. загла ́ вЦензагла ́ вный, ти ́ туль- ный; ~на страница загла ́ в- ный лист, ти ́ тульный лист, ти ́ тульная страни ́ ца. загла ́ вие с загла ́ вие с; заголо ́ - вок, -вка,де;~накнига заголо ́ вок кни ́ ги. загла ́ дя св Е загла ́ дить,-гла ́ - жу,-гла ́ дишь,выров- ня ́ ть; 2. прен испра ́ вить, -в лю,-вишь,искупи ́ ть, •куплй, -купит ь,
127 загу ба смягчи ́ ть; ~ вината (си) загла ́ дить вину ́ . загла ́ ждам несв 1. загла ́ живать» выра ́ внивать; 2. /грен испра- вля ́ ть, искупа ́ ть, смягча ́ ть; ~ г ре ш ката (си) загла ́ жи- вать оши ́ бку. загнйвам несв загнива ́ ть, загнйя св загни ́ ть, -г иою ́ , нача ́ ть,начиу ́ , нач- нёшь,минна ́ чал,-ла ́ , на ́ чало гнить, стать, ста ́ ну,ста ́ нешьгни- лы ́ м. загно || я ́ св загнои ́ ться, -г н о- ю ́ с ь; раната ~и ра ́ на за- гнои ́ лась. загноЯ ́ нам несв начина ́ ть гно- и ́ ться, загна ́ иваться. за ́ говор м за ́ говор м; правя составля ́ ть за ́ говор. загово ́ рник м загово ́ рщик м. загоно ́ ря св заговори ́ ть;~се заговори ́ ться, увле ́ чься, •еку ́ сь, -ечёшься, мин увлёкся, увле- кла ́ сь, -ло ́ сь разгово ́ - ром. загори ́ св 1. пригоре ́ ть, подго- ре ́ ть; млякото ~ молоко ́ при- горе ́ ло; 2. (за посева) вы ́ го- реть; 3. (за кожа) загоре ́ ть; 4. (за рана) подсо ́ хнуть; 5. прен си ́ льно захоте ́ ть. загорЯ ́ нам несв 1. загора ́ ться: 2. прен си ́ льно хоте ́ ть. загора ́ л (от слънцето) загоре ́ - лый; ~о лице загоре ́ лое ли- цо ́ . загра ́ бвам несв захва ́ тывать, брать си ́ лой; овладева ́ ть (чем- л); ~ влаетта захва ́ тывать власть. загра ́ бя св захвати ́ ть, -ачу ́ , -а ́ тишь (что-л). взять, возьму ́ ,минвзял,-ла ́ , взя ́ ло,взя ́ лиси ́ лой; овладе ́ ть (чем-л). заграде ́ н огоро ́ женный; заго- ро ́ женный. загради ́ св 1. огороди ́ ть, -р о- жу ́ ,-ро ́ дишь;2.окру- жи ́ ть. загра ́ ждам несв 1. огора ́ живать; ~ градинатасъс стобор ого- ра ́ живать сад забо ́ ром; 2. окружа ́ ть. загреби ́ св 1. загрести ́ ,-гре- бу ́ ,мин-грёб, -греб- ла ́ , нача ́ ть грести ́ ;2.за- черпну ́ ть. загре ́ бвам несв 1. начина ́ ть гре- сти ́ ; 2. заче ́ рпывать загре ́ я св 1. согре ́ ть; 2. нагре ́ ть, загри ́ жа се св озабо ́ титься. -о ́ чусь, -о ́ тишься;за- беспоко ́ иться. загрйжвам се несв озабо ́ чивать^ ся, начина ́ ть беспоко ́ иться, загрйжен озабо ́ ченный; ~о ли- це озабо ́ ченное лицо ́ ; очите му бяха ~и глаза ́ его ́ бы ́ ли озабо ́ чены. загри ́ женост ж озабо ́ ченность ж загр и ́ вам несв 1. начина ́ ть, греть; 2. согрева ́ ть. за ́ губа ж 1. уще ́ рб м, убы ́ ток, •тка,мл2поте ́ ря ут- ра ́ таж
загу ́ беам за ́ гу ́ бвам несв 1. терять; 2. про- и ́ грывать; 3. нести ́ убы ́ ток; <> ~ ума си сходи ́ тьсума ́ ; ~й ума, и дума теря ́ ть дар ре ́ чи; ~ се’1. исчеза ́ ть, про- пада ́ ть; 2. теря ́ ть направле ́ - ние. эагу ́ бя св 1. потеря ́ ть; 2. про- игра ́ ть; 3. понести ́ убы ́ ток; ~ се 1. исче ́ знуть, про- па ́ сть, -паду ́ ,-паде ́ шь, мин -па ́ л, -па ́ ла; 2. заблуди ́ ться, -ужу ́ сь, -у ́ дишься. загъвам несв завора ́ чивать, за- вёртывать (во что-л); ~ де- тето с одеяло завёртывать ребёнка в одея ́ ло. загъпЦася заверну ́ ть (во что- л); ~ете покупките в хар- тия! заверни ́ те поку ́ пки в бума ́ гу! . зад предл 1. за (с те. п .); слън- цето се скри зад облак и ста- на студено со ́ лнце скры ́ лось за ту ́ чей и ста ́ ло хо ́ лодно; един зад друг оди ́ н за дру- ги ́ м; 2. позади ́ (с р. п.) зад всички позади ́ всех. зада ́ вам несв задава ́ ть, -даю ́ , -даёшь;~въпросзада- ва ́ ть вопро ́ с; ~грижа при- чиня ́ ть забо ́ ту; ~ се пока ́ зы- ваться, появля ́ ться. зад а ́ ве н (за глас) сда ́ вленный; със ~ глас той разправи вси.чко сда ́ вленным го ́ лосом он рассказа ́ л обо всём. за да ́ вя св задави ́ ть, -в лю ́ , -да ́ вишь, задуши ́ ть, -д у- шу ́ , -ду ́ шишь; се 1. за ́ дохну ́ ться; 2. (при яде не) подави ́ ться. зада ́ вям несв дави ́ ть, -в лю ́ , да ́ в и ш ь;удуша ́ ть;~се 1. задыха ́ ться; 2. (при. яде- не) дави ́ ться. зада ́ м св зада ́ ть, -да ́ м, ’-да ́ шь, -да ́ ст, -дади ́ м, -да- ди ́ те,-даду ́ т, мин за ́ дал, -л а ́ ,за ́ дало (уро ́ к); ~ се показа ́ ться, -кажу ́ сь, -ка ́ жешь- ся, появи ́ ться, -я в- лю ́ сь, -я ́ ви.шься.' зада ́ ча ́ ж зада ́ ча ж, зада ́ ние с; поруче ́ ние с\ поставим ~ ста ́ вить, -в л ю, -в ишь- зада ́ чу; изпълнявам ~ вы- полня ́ ть зада ́ чу, зада ́ ние; 2. мат зада ́ ча ж\ аритметиче- ска ~ арифмети ́ ческая зада ́ - ча; решавам ~ реша ́ ть за- да ́ чу. задгранйчеи заграни ́ чный; ~ отпуск заграни ́ чный о ́ тпуск; ~ паспорт заграни ́ чный па ́ с- порт. задгро ́ бей 1. рел загро ́ бный, потусторо ́ нний; ~ свят за- гро ́ бный мир; 2, (за глас) глу- хо ́ йини ́ зкий. за ́ д||енза ́ дний; ~ ни колела за ́ дние колёса; ф ~ ен ход за ́ дний ход; давам ~ен ход дава ́ ть за ́ дний ход. задлъжне ́ я св войти ́ , -йд_у ́ , -й д ешь, мин воше ́ л, вошла ́ в долги ́ , наде ́ лать долго ́ в, задолжа ́ ть.
129 заёържА задлъ жни ́ вам несв входи ́ ть» -О Жу ́ ,-О ́ ДНIIIЬВДОЛГИ ́ , де ́ лать долги ́ . задми ́ на св 1. обогна ́ ть, обго- ню ́ , обгбнишь, пере- гна ́ ть, -гоню ́ , -го ́ иишь; 2. превы ́ сить, -ы ́ шу, •ы ́ сишь. з админ и ́ вам несв 1. обгоня ́ ть, перегоня ́ ть; 2. превыша ́ ть, задоволе ́ н удовлетворённый, задоволи ́ телен удовлетвори ́ - тельный. задов о ́ лет во с удовлетворе ́ ние с; със ~ с удовлетворе ́ нием, задо ́ ч Цен зао ́ чный; ~ но обу- чение зао ́ чное обуче ́ ние. задо ́ чник я зао ́ чник м. зад ри ́ скам св 1. зацара ́ пать; 2. зачеркну ́ ть. задри ́ скаам несв 1. начина ́ ть цара ́ пать; 2. зачёркивать, задру ́ ж Цен дру ́ жный, совме ́ ст- ный; ~ен труд дру ́ жный труд; ~ни усилия со ́ вме ́ ст- ные уси ́ лия. задръжка ж 1. заде ́ ржка, р мн -ж ек,ж;2.препя ́ тствие с. задря ́ мвам несв начина ́ ть дре- ма ́ ть. зи ́ дух м 1. духота ́ ж\ жара ́ ж; 2. спёртый во ́ здух м; 3. мед о ́ ды ́ шка ж; страдам от ~ страда ́ ть оды ́ шкой. зад у ́ ха||мсвзаду ́ ть, поду ́ ть; фзадуха друг вятър по- ду ́ л друго ́ йве ́ тер. заду ́ хвам несв начина ́ ть дуть, задуши ́ св 1. задуши ́ ть, -д у- шу ́ , -ду ́ шишь;2.прен 9 Българско-руска речник заглуши ́ ть, задуши ́ ть; 3. по- туши ́ ть (ку ́ танье). задуши ́ вам не св 1. души ́ ть, душу ́ , ду ́ шишь; 2. прен заглуша ́ ть, души ́ ть; 3. туши ́ ть, тушу ́ ,ту ́ шишь (ку ́ шанье). задуше ́ вен задуше ́ вный; ~ раз- говор задуше ́ вный разгово ́ р. заду ́ шен (за въздух) спе ́ ртый, ду ́ шный. задуше ́ н 1. заду ́ шенный; 2. ту- шёный; ~о месо тушёное мя ́ со, жарко ́ е. задълбочи ́ св углуби ́ ть, -блю ́ , •би ́ шь, укрепи ́ ть,-плю ́ , -п и ́ шь,уси ́ лить; ~ се углуби ́ ться. задълбочи ́ вам несв углубля ́ ть, укрепля ́ ть, уси ́ ливать; ~ се углубля ́ ться. задълбоче ́ н углублённый; ~ анализ углублённый ана ́ лиз: ~и отговори углублённые отве ́ ты. задължи ́ св обяза ́ ть, -яжу ́ , -я ́ жешь. задължи ́ вам несв обя ́ зывать, задълже ́ ниес1.долг,прв долгу ́ ,мндолги ́ ,м; 2. обяза ́ тельство с. задължи ́ тел || ен обяза ́ тельный; ^ен предмет обяза ́ тельный предме ́ т; ~но обучение обя- за ́ тельное обуче ́ ние. задържи ́ св 1. задержа ́ ть-, - дер- жу ́ ,-де ́ ржишь;рабо- тата ме ~ меня ́ задержа ́ ли дела ́ ; 2. отсро ́ чить; 3, аре- стова ́ ть, -СТу ́ 10. 1 к
задържа ́ М, 130 тгло1 задьржам несв 1, задерживать; 2. отсро ́ чивать; 3* аресто ́ вы- вать. за ́ едно нареч. вме ́ сте; одновре- ме ́ нно; ние излязохме всички ~мы вы ́ шли вме ́ сте; ние из- лязохме ~ с него мы вы ́ шли вме ́ сте с ним. за ́ екмза ́ яц,за ́ йца,м\пи- томен ~ кро ́ лик м. за ́ еммзаём. за ́ йма,м; де ́ ньги, да ́ нные в Долг; пра- вя~де ́ лать заём; на ~ взаймы ́ ; вътрешен ~ вну ́ - тренний заём; държавен~ го- суда ́ рственный заём; безлих- вен ~ беспроце ́ нтный заём, зае ́ маIсвзаня ́ ть, займу ́ , займ ешь, мин за ́ нял, заняла ́ ,за ́ няло; ~ се заня ́ ться, мин занял- ся ́ , заняла ́ сь, заня- ло ́ сь. зае ́ ма II св 1. одолжить, дать взаймы ́ (в долг); 2. взять, возьму ́ , возьм ешь, взаймы ́ (в. дол г); 3. заи ́ мство- вать, -с т в у ю, воспри- ня ́ ть, -и му ́ ,-и ́ мешь. зае ́ мам I несв занима ́ ть; ~ ми- сто занима ́ ть ме ́ сто; ~ се бра ́ ться,беру ́ сь,бе- решься,мин бра ́ л- с я, брала ́ сь, бра- ло ́ с ь (за что-л). зае ́ мам II несв 1. ода ́ лживать, дава ́ ть,даы ́ ),даешь взаймы ́ (в долг); 2. брать, беру ́ , бер ешь взай- мы ́ (в долг); Зо заи ́ мствовать, •с т в у ю, воспринима ́ ть, зае ́ мка ж (на дума, на тема и др.) заи ́ мствование с; ~ из класиците заи ́ мствование из кла ́ ссиков. заемода ́ вец м кредито ́ рм. зае ́ тI1.причза ́ нятый, з а ́ - нят, занята ́ ,за ́ ня- т о; 2. прил занято ́ й;~но- вей занято ́ й челове ́ к. зае ́ тIIвзя ́ тый взаймы ́ (в долг), зае ́ тост ж за ́ нятость ж. зажадне ́ я св почу ́ вствовать, -ствуюси ́ льную жа ́ жду, зажадни ́ вам несв чу ́ вствовать, -ствуюси ́ льную жа ́ жду, зажива ́ я св зажи ́ ть, -живу ́ , -жив е ́ шь, мин за ́ жил, -ла ́ ,за ́ жило,нача ́ ть, -ч иу ́ , -ч н ешь жить, зажив и ́ вам несв начина ́ ть жить, заэдраве ́ я св (за рана) нача ́ ть, само3л, -ч нётзажива ́ ть; зажи ́ ть,само3л-живёт, минза ́ жил, -ла ́ ,-ло, -л и. заздрави ́ са 1. укрепи ́ ть» -пл ы ́ >, -п и ́ ш ь, упро ́ чить; 2. (из- церя, затворя рана) зажи- ви ́ ть,-влК),-ви ́ шь(ра ́ - ну)- заздраая ́ вам I несв 1. укреп- ля ́ ть, упро ́ чивать; ~ осно- вите на страда укрепля ́ ть осно ́ вы зда ́ ния; 2. (изцеря- вам, затварям рана) зажив- ля ́ ть (ра ́ ну). заздрави ́ ва || м II несв (за рана) зажива ́ ть,само3лзажи- ва ́ е т; раната бързо за-
зы ́ люча здравява ра ́ на бы ́ стро зажи- ва ́ ет. заздравя ́ ване с 1. (на рана) за- живле ́ ние с; 2. (укрепване) укрепле ́ нием я аздрач Я ́ ва се несв начина ́ ть, само 3 л ед начина ́ ет смерка ́ ться. зазйдам св заде ́ лать, замуро- ва ́ ть,-ру ́ ю ́ . зази ́ ждам несв заде ́ лывать, за- муро ́ вывать. зазор и ́ сесвсамо3ледна- ча ́ ть, -ч иётсвета ́ ть. зазор Я ́ васенесвсамо3лед начина ́ ть,н>ачина ́ етсве- та ́ ть; вече се зазорява уже ́ света ́ ет. газоря ́ ване с рассве ́ тм;на~ па рассве ́ те. заинтересу ́ вам несв и св заинте- ресо ́ вывать / заинтересова ́ ть, -су ́ ю (когб-л / чем-л); ~ се заиптересо ́ вываться/заин- тересови ́ ться [уем-л), заинтересо ́ ваност ж заинтере- со ́ ванность ж; матери ал на материа ́ льная заинтере- со ́ ванность. закале ́ н закалённый; ~ а сто- *мана за ́ калённая сталь; прея боец закалённый боец; армия, ~а в боёве армия, закале ́ нная в боя ́ х. закали ́ св закали ́ ть; ~сеза- кали ́ ться. за ́ кал и ́ вам несв закаля ́ ть; ~ се закаля ́ ться. зака ́ на ж угроза зак а ́ йвам се несв угрожа ́ ть (ком у ́ -л / челе-л). зака ́ ня се св нача ́ ть, -ч иу ́ , -ч нешь,минна ́ чал, иачала ́ ,на ́ чалоуг- рожа ́ ть. эакача ́ св 1. пове ́ сить, -е ́ шу, -е ́ сишь (на ве ́ шалку); 2. заде ́ ть, -е ́ ну,-е ́ нешь, затро ́ нуть, зацепи ́ ть, -е п- лю ́ ,-е ́ пишь;Оспръст нямадате~ятебе ́ па ́ ль- цем не тро ́ ну. закача ́ лкажве ́ шалка, р мн -лок,ж. зака ́ ч[[-ами ~вам несв 1. ве ́ - шать (на ве ́ шалку); 2. заде- ва ́ ть, затра ́ гивать, зацеп- ля ́ ть; 3. прен задева ́ ть, при- става ́ ть, -стаю ́ , -ст а- ёшь; О^ам-нещо на гвоздей откла ́ дывать в до ́ л- гий я ́ щик. зака ́ чвам вж закачай. заки ́ ча св укра ́ сить, -а ́ шу, •и ́ сишь;наряди ́ ть, -яжу ́ , -я ́ дишь;~сенаряди ́ ться, заки ́ чвам несв украша ́ ть, наря- жа ́ ть; ~ се наряжа ́ ться, при- хора ́ шиваться. закла ́ вам се несв кля ́ сться, •яну ́ сь, «я ́ нешься ́ , дава ́ ть, д а Го, даёшь кля ́ тву. закле ́ щвам несв защемля ́ ть, закла ́ щя св защеми ́ ть,-мл ю ́ , -МИ ́ Шь. заклю ́ ча 1 св запере ́ ть, -пру ́ , -пр ешь, мин за ́ пер, •перла ́ ;за ́ перло;за-
закмЪча кры ́ ть, -кро ́ ю, -кро ́ - ешьнаключ. за клю ́ ч а 11 св заключи ́ ть, ^сде ́ - лать вы ́ вод. заключа ́ вам несв заключать, де ́ лать вы ́ вод. эаклю ́ чвам несв запира ́ ть, за- крыва ́ ть на ключ. заключе ́ ние с заключе ́ ние г, умозаключе ́ ние с, вы ́ вод'л; в заключе ́ ние; тегля си ~тоде ́ лать заключе ́ ние, заключи ́ тел || ен заключи ́ тель- ный; ~но заседание заклю- чи ́ тельное заседа ́ ние; ^на част заключи ́ тельная часть, закона ́ св 1. заби ́ ть, -бью ́ , -бье ́ шь (гвоздь); приби ́ ть (гвоздя ́ ми); 2. прен прико- ва ́ ть, -куГо, -куе ́ шь (я ме ́ сту); 3. ре ́ зко затормо- зи ́ ть, -о жу ́ , -ози ́ шь (автомаши ́ ну). закова ́ вам несв 1. забива ́ ть (гвоздь); 2. прибива ́ ть (гвоз- дя ́ ми); 3. прен прико ́ вывать (к ме ́ сту); 4. ре ́ зко тормо- зи ́ ть, -о жу ́ , -о зи ́ щь (автомаши ́ ну). зако ́ л вам несв зака ́ лывать (но- жо ́ м). зако ́ ля св заколо ́ ть,?колю ́ , •ко ́ лешь (ножо ́ м). зако ́ нмзако ́ н м; природен ~ зако ́ н приро ́ ды; трудови ~и зако ́ ны о труде ́ ;ко ́ декс зако ́ - нов о труде ́ ; <> според ~а. по зако ́ ну; вън от ~а вне зако ́ на. зако ́ нЦенза ́ ко ́ нный; при ́ знак- _ ~ __ __ .___ т ный, справедли ́ вый; на ~но основание на зако ́ нном ос- нова ́ нии. закономе ́ р || ен закономе ́ рный; ~но явление закономе ́ рное явле ́ ние. : законопрое ́ кт м, законопрое ́ кт эакопа ́ вам несв зака ́ пывать, закопа ́ л св закопа ́ ть. * закопча ́ вам несв засте ́ гива ́ ть* закопче ́ я св застегну ́ ть, закра ́ ча св зашага ́ ть, закра ́ чвам несв начина ́ ть ша- га ́ ть. закре ́ пвам несв крепнуть, мин кре ́ пнул и кре ́ п» к-ре ́ пла. закре ́ пна св окре ́ пнуть, мин окре ́ п,-пла. закрйвам несв 1. закрыва ́ ть; за- слони ́ ть; 2, (прекратявам) за- крыва ́ ть (заседа ́ ние и т. п.). закрнване с закры ́ тиес;~на мзложба закры ́ тие вы ́ ставки, закры ́ ла ж защи ́ та ж; покро- ви ́ тельство с; под ~ на за- кона . под защи ́ той зако ́ на, закрйлник м защи ́ тник м> за- сту ́ пник м. закрйлям несв защища ́ ть (ко- го ́ - л, что-л), покрови ́ тельст- вовать, -ствую(кому ́ -л, нему-л). закры ́ т закры ́ тый; прен закры ́ - тый; ~о заседание закры ́ - тое заседа ́ ние. эа ́ крйя св 1, закры ́ ть,-крбю,. -кро ́ ешь, эдслонйть; 2. эакры ́ тьДсобрб^ие мй. п.) .
133 зале ́ пе&м эакусва ́ лня ж заку ́ сочная» -о й, ж. заку ́ свам несв 1. за ́ втракать; 2.заку ́ сывать; 3. разг переку ́ - сывать (чего ́ -л н без доп.). заку ́ сиI)аж1. за ́ втрак м; през креме наказа за ́ втра- ком; во вре ́ мя за ́ втрака; 2.заку ́ ска ж; студени ~ и хо- ло ́ дные заку ́ ски (винегрет,' сала ́ тизсве ́ жих овоще ́ й' гри- бы ́ ' селёдка с л^ком, ветчи- на ́ с хреном, бутербро ́ ды, с икро ́ й' колбасо ́ й' сы ́ ром и т. д. закълна ́ есв покля ́ сться, -кляну ́ сь,-кляие ́ шь- ся,мин-кля ́ лся, -кля-» ла ́ с ь; дать кля ́ тву. закърпвам несв 1.. зашто ́ пы- вать; 2. класть, кладу ́ , клад ешь, мин клал, -л а.запла ́ ту, ла ́ тать. закърпя св 1. зашто ́ пать; ~ чорапи зашто ́ пать чулки ́ ; 2. положи ́ ть, - ложу ́ , -ло ́ - жить запла ́ ту-. закъсне ́ ние с опозда ́ ние с; за- позда ́ ние с; влакът пристига с5минути~по ́ езд прибы- ва ́ ет с опозда ́ нием в (на) пять мину ́ т. закъсн || е ́ я св 1. опозда ́ ть, за- позда ́ ть; 2. задержа ́ ться, -держу ́ сь, -де ́ ржишь- с я; ~ея за урок опозда ́ ть на уро ́ к; самолетът ~я с два часа самолёт опозда ́ лна два часа ́ . за късн я ́ вэм несв опа ́ здывать, запа ́ здывать; ~ за влака (за парахода, самолета) опа ́ зды- вать на по ́ езд (на парохо ́ д, на самолёт): ~за обед опа ́ з- дывать к обе ́ ду. за ́ л||ажзалм;зрителна~а зри ́ тельный зал; концерт на ~а конце ́ ртный зал; спорт- на ~а спорти ́ вный зал; раз- глеждам ~ите на музея ос- ма ́ тривать ’ за ́ лы музе ́ я. зало ́ гам несв 1. закла ́ дывать, отдавать, -даю ́ в зало ́ г; 2. (при хазар тниигри) ста ́ - вить, -в лю, -в ишь. зале ́ жи мн за ́ лежи; ~ от лолезни изкопаеми за ́ лежи поле ́ зных ископа ́ емых; руд- ни~за ́ лежи руды ́ . за ́ лез м 1. (за слънце, луна' звезди) захо ́ д м; (за слънце, по-рядко за други светила) зака ́ т м; ~ слънце захо ́ д со ́ лнца, со ́ лнечный зака ́ т; след ~ слънце по ́ сле захо ́ да со ́ лнца; към ~ слънце к за- ка ́ ту со ́ лнца; при~ слън- це на зака ́ те со ́ лнца; слън- цето клонеше към ~ со ́ лнце шло на зака ́ т; луната бе на ~луна ́ была ́ на захо ́ де; 2. прея зака ́ т (сла ́ вы, автори- те ́ та). зале ́ пвам и зале ́ яям несв 1. за- лепля ́ ть, закле ́ ивать; ~ с восък залепля ́ ть во ́ ском; ~ плик закле ́ ивать конве ́ рт; 2. накле ́ ивать; ~ марка на- кле ́ ивать ма ́ рку; ня- кому плесница (шамар) разе
залёпна 134 си ́ льно уда ́ рить; залепи ́ ть пощёчину. з але ́ л на св 1. залепи ́ ть, -леп- лю ́ ,-ле ́ пишь,закле ́ - ить; 2. накле ́ ить. залеси ́ св засади ́ ть, -а жу ́ , -а ́ дишьдере ́ вьями, обле- си ́ ть, -ешу ́ , -еси ́ шь. залеси ́ вам несв заса ́ живать де- ре ́ вьями. зале ́ ясв1.обли ́ ть,оболью ́ , оболь ешь, мин о ́ О ́ - лилиОбЛи ́ Л,-Ла ́ , о ́ блило и обли ́ ло, о ́ б- лили и обли ́ ли, пов обле ́ й; зали ́ ть, -л ью ́ , -льёшь;2.техн(заме- тал и др.), запая ́ ть;~се поли ́ ться. за ́ лив м зали ́ вм. зали ́ вам несв 1. облива ́ ть, за- лива ́ ть; 2. техн запа ́ ивать; се начина ́ ть ли ́ ться; О ~ се от смях (от плач) за- лива ́ ться сме ́ хом (слеза ́ ми), залича ́ св стере ́ ть, сотру ́ , сотре ́ шь, мин стёр, - л а; зачеркну ́ ть; вы ́ марать, залича ́ вам несв стира ́ ть; зачёр- кивать; выма ́ рывать; О ~ от линето на земята стира ́ ть с лица ́ земли ́ . зало ́ гм1.зало ́ гм;2.грамза- ло ́ г. эало ́ жб || а ж по-често мн скло ́ нность ж, спосо ́ бность ж, да ́ нные само мн; той има ~и за творчески работа у него ́ да ́ нные к тво ́ рческой рабо ́ те. за ́ лък м кусо ́ к, -с ка ́ , м (хлёба), залю ́ б вам несв начина ́ ть лю- би ́ ть; ~ се (с някого) влюб- ля ́ ться друг в дру ́ га. залю ́ б я св полюби ́ ть, -л юб- Лю ́ , -л10бИШЬ. зал||И ́ за св 1. (за слънце, луна) зайти ́ ,3л-йд.ёт,зака- ти ́ ться,3л-ка ́ тится; скоро ще ~езе слънцето со ́ лнце ско ́ ро зайдёт; 2. прен (за слава) закати ́ ться, по- ме ́ ркнуть. зал я ́ зва || м несв 1, заходи ́ ть, 3л-хо ́ дит,зака ́ тывать- ся; 2. прен (за слава) зака ́ - тываться, ме ́ ркнуть; звез- дата му залязва его ́ звезда ́ зака ́ тывается. зама ́ жа св 1. зама ́ затр, -м а ́ - жу,-ма ́ жешь;2.(за степи, къща и др.) обма ́ зать, зам а ́ з вам несв 1. зама ́ зывать; 2. (за степи, за къща) обма ́ - зывать; О ~ очите (на ня- кого) отводи ́ ть, -вожу ́ , -во ́ дишь глаза ́ (кому ́ -л). зам а ́ й вам несв 1. кружи ́ ть, кружу ́ , кру ́ жишь (го ́ лову); 2. ошеломля ́ ть; из- умля ́ ть;~се1.чу ́ вствовать, -с т в у ю головокруже ́ ние; 2. изумля ́ ться; теря ́ ться (от изумления, неожи ́ данности и т. л.). зама ́ цвам св запа ́ чкать, зама- ра ́ ть; загрязни ́ ть. зама ́ цвам несв па ́ чкать, ма- ра ́ ть; загрязня ́ ть,
135 / I сняе зама ́ хмзама ́ х м; взмах м, взма ́ хивание с; <>със ~ с разма ́ хом; с един ~ од- ним ма ́ хом. зама ́ я св 1. закружи ́ ть, -кру- Жу ́ , -Кру ́ ЖIIШЬ,вскру- жи ́ ть (го ́ лову); 2. ошеломи ́ ть, -м лю ́ ,-ми ́ ш ь, изуми ́ ть, -м лю ́ ,-ми ́ шь;~се 1. почу ́ вствовать, -с т в у ю головокруже ́ ние; 2. изуми ́ ть- ся; растеря ́ ться (от изум- ле ́ ния. неожи ́ данности и т. га.). зама ́ ян ошеломле ́ нный, изум- ле ́ нный. замен || я ́ св (сменя) замени ́ ть, -меню ́ ,-ме ́ нишь. заме ́ ним несв заменя ́ ть, заме ́ ствам несв замеща ́ ть; за- меня ́ ть. замести ́ те л м (за материал) за- мени ́ тель м; ~на кожа за- мени ́ тель ко ́ жи. заме ́ стник м 1. замести ́ тель м; ~директор замести ́ тель ди- ре ́ ктора; ~министър заме- сти ́ тель мини ́ стра; 2. .прее ́ м- ник л; трябва да се подгот- ви~на ́ до подгото ́ вить пре- е ́ мника. заме ́ сти св замести ́ ть, -ещу ́ , -е ́ стишь;замени ́ ть, -м е- ню ́ ,-ме ́ нишь. зам и ́ на св (с превоз но средство) уе ́ хать, уе ́ ду, уе ́ дешь; (пеш) уйти ́ , уйду ́ , уй- дёшь, мин ушёл, -ш ла ́ ,-шло ́ (куда ́ -л); ~ уе ́ хать (уйти ́ ) домо ́ й. замина ́ вям несв (с превозно средство) уезжа ́ ть; (пеш) уходи ́ ть, -хожу ́ , -хо ́ - дишь (куда-л); ~ за Москва уезжа ́ ть в Москву ́ ; ~ си уезжа ́ ть домо ́ й. зами ́ слен 1. погружённый в разду ́ мье, заду ́ мавшийся; 2.заду ́ мчивый; З.озабо ́ ченный; 4. заду ́ манный. замйсля св заду ́ мать; ~ се за- ду ́ маться; преда ́ ться, -д а ́ м- сяду ́ мам (размышле ́ нию); погрузи ́ ться, -гружу ́ сь, -гру ́ зишься в разду ́ - мье, впасть, -паду ́ ,-па- де ́ шь,минвпал,-ла, -ло взаду ́ мчивость. зами ́ слям несв заду ́ мывать;^ ~ се заду ́ мываться; предава ́ ть- ся,-даю ́ сьду ́ мам (раз- мышле ́ нию); погружа ́ ться в разду ́ мье, впада ́ ть в заду ́ м- чивость. за ́ мисъл м за ́ мысел, -с л а, м. замлъквам несв замолка ́ ть, умолка ́ ть. замлъкна св замолча ́ ть, умо ́ лк- нуть. эамо ́ ж || ен состоя ́ тельный; за- жи ́ точный; ~но семейство состоя ́ тельное семе ́ йство; ни хора зажи ́ точные лю ́ ди, замо ́ лвам несв 1. проси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь(кого ́ -л); 2. начина ́ ть проси ́ ть. зам О ́ ля св попроси ́ ть, -про- шу ́ , -про ́ сишь (кого ́ -л). замразе ́ н 1. замёрзший; ~ сняг замёрзший снег; 2, за- ь •
ммрЪзвам 136 ---------------.л* ■-V моро ́ женный; ~и плодове заморо ́ женные фру ́ кты, замр&звам несв 1. замерза ́ ть; 2. прен застыва ́ ть (на ме ́ сте). замрьэна св !• замёрзнуть; ръ- цете ми ~ха у меня ́ ру ́ ки замёрзли; 2. прен засты ́ ть, •сты ́ ну, -сты ́ нешь (на ме ́ сте). эамръквам несв быть засти ́ г- нутым темното ́ й (но ́ чью). замръкна св оказа ́ ться засти ́ г- нутым темното ́ й (но ́ чью); — хме сред полето ночь за- ста ́ ланасвно ́ ле. замыле ́ н затума ́ ненный; ~ хо- ризонт затума ́ ненный гори- зо ́ нт; прен ~о съзнание за- тума ́ ненное созна ́ ние. за ́ мъкмза ́ мок, -мка,м. зам Я ́ на ж заме ́ на ж, обме ́ нм; <>в ~ на... взаме ́ н (че- го ́ - л). занапре ́ д нареч впредь, в бу ́ - дущем: и ~ ми пишете на домашния адрес и впредь пиши ́ те мне по дома ́ шнему а ́ дресу зана ́ сям несв относи ́ ть, -н о- шу ́ ,-но ́ сишь,уноси ́ ть, заная ́ т м ремесло ́ , мнре- мёсла, -ёсел,с;про ́ - мысел. -ела,м. занаятчнйскй реме ́ сленный; промысло ́ вый; куста ́ рный, эанаятчи ́ ямреме ́ сленник м, зансмаре ́ н забро ́ шенный, запу ́ - шенный; градина запу ́ - шенный сад. занеся ́ св отнести ́ , унеси!, мин -нёс,-иесла ́ , -несло ́ , занй || жа се св потяну ́ ться, -я ну ́ сь, -я ́ нешься (верени ́ цей); ~заха се скуч- им зимпи дни потяну ́ лись ску ́ чные зи ́ мние дни. занйзвам се несв тяну ́ ться, •яну ́ сь, -я ́ иешься (верени ́ цей). занима ́ вам несв 1. занима ́ ть (ко- го ́ -^ / чем-л); ~с разговори занима ́ ть разгово ́ рами; раз- влека ́ ть; ~ гостите занима ́ ть госте ́ й; 2. обуча ́ ть (кого ́ * л); ~слаби ученици обуча ́ ть от- стаю ́ щих; ~ се занима ́ ться; ~ се с музика (живопис, на- ука, обществена работа и др.) занима ́ ться му ́ зыкой (жи ́ вописью, нау ́ кой, обще ́ - ственной рабо ́ той и т. п.). занима ́ лня ж помеще ́ ние (ко ́ м- ната, зал), в кото ́ ром уча ́ - щиеся гото ́ вят уро ́ ки. занима ́ ние с 1. заня ́ тие с; ра- бо ́ та ж; 2. по-често мн за- ня ́ тия (уче ́ бные). занима ́ тел || ен занима ́ тельный, увлека ́ тельный; ~ен събе- седник занима ́ тельный собе- се ́ дник; ~на книга увлека ́ - тельная кни ́ га. занима ́ я св заня ́ ть, займу ́ , займёшь,минза ́ нял, -ла ́ ,за ́ ияло(разгово ́ ра- ми и т. п.); развле ́ чь,-вле- ку ́ , *влеиёшь;~се заня ́ ться. заня ́ ти есзаня ́ тие с; учебни уче ́ бные заня ́ тия.
137 вапечДтвам эаобика ́ лк||а:без~ибезоко- ли ́ чностей, без обиня ́ ко ́ в; ще говорим без ~и бу ́ дем гово- ри ́ ть без обиняко ́ в. заобика ́ лям несв К окружа ́ ть; 2. (пеш) обходи ́ ть, -хожу ́ , •хо ́ д и ш ь; (с превозно сред- ство) объезжа ́ ть; (пеш) ид- ти ́ , иду ́ ,иде ́ шь, мин шёл,шла,шло;(спре- возно средство) ехать, е ́ ду, е ́ дешь кру ́ жным .путём; О ~ закона-обходи ́ ть зако ́ н, заобиколя ́ св 1. окружи ́ ть; 2. (пеш) обойти ́ , обойду ́ , обойд ёшь, мин Обо- шёл,-шла ́ ; (с превозно средство) объе ́ хать, -е ́ ду, -е ́ дешь;обойти ́ (объе ́ хать) кру ́ жным путем, эаоблача ́ вамсенесвсамо3л ед покрыва ́ ться ту ́ чами (об- лака ́ ми). зап а ́ дам несв приходи ́ ть, -х о- жу ́ ,-хо ́ дишьвупа ́ док, запа ́ дня св прийти ́ , приду ́ , прид ёшь в упа ́ док. запя ́ звам несв 1. сохраня ́ ть; ~ присъствис на духа сохра- ня ́ ть прису ́ тствие-ду ́ ха; 2. за- щища ́ ть; обороня ́ ть; 3. (ре- зервирам) брони ́ ровать, -р у ю, закрепля ́ ть. зап я ́ зя св 1. сохрани ́ ть; 2. прен защити ́ ть, -хцищу ́ , -щи- т 11 ш ь; 3, прен заброни ́ ро- вать, -р ую, закрепи ́ ть, -п лю,-пи ́ шь. лапа ́ лвам нссв I. зажига ́ ть, под- жига ́ ть; 2, разжига ́ ть, за- та ́ пливать; 3, прен зажи- га ́ ть, разжига ́ ть; запа ́ ли || а ж 1.зажига ́ лка, р мн -лок,ж\2.воензапа ́ лм; 3. само мн ~м расто ́ пка без мн, ж\ подто ́ пка без мн> ж, нар. зала ́ ля св 1. заже ́ чь, -жгу ́ , - жж ёшь, мин -жёг, - жгла ́ свет; подже ́ чь, - дожгу ́ , -дожжёшь, минподжёг, подож- гла ́ ; 2. разже ́ чь, -зож- гу ́ ,-зожжёшь,мин разжёг, разожгла ́ ; затопи ́ ть, -оплю ́ ,-о ́ пишь (печь); 3. 'прен заже ́ чь, раз- же ́ чь. запа ́ см1.запа ́ см;~отгори- во запа ́ с горю ́ чего; 2, резе ́ рв м; произво ́ дственные резе ́ р- вы; 3. воен запа ́ см. запа ́ сен запа ́ сный, запасно ́ й, запася ́ св снабди ́ ть, -бжу ́ , -бдйшъ(кого ́ - я / чем-л); запасти ́ (ком у ́ -л / что-л); ~ се запасти ́ сь (чем-л). запас и ́ вам несв снабжа ́ ть (ко- го ́ - л / чем-л); запаса ́ ть (ком у ́ - л I что-л); ~ се запаса ́ ться; се с топливо запаса ́ ться то ́ пливом; ~ се със зимнина снабжа ́ ться запа ́ сами про- ду ́ ктов па ́ зиму. запета ́ я ж грам запята ́ яж; точкаи~то ́ чка с запято ́ й. зансча ́ твам несв 1. запеча ́ ты- вать; ~ плих запеча ́ тывать конве ́ рт; 2. прен запечат-
'запеч&ти I 133 ле ́ ть; ~ в паметта запечат- леть о па ́ мяти. запеча ́ тя св запеча ́ тать. запе ́ я св запе ́ ть, -пою ́ ,-по- ёшь за ́ пис м перево ́ дм (де ́ нежный). запйтам св спросить, -о ш у ́ , -о ́ сишь,зада ́ ть вопро ́ с, запи ́ твам несв спра ́ шивать, за- дава ́ ть, -даю ́ , -даёшь вопро ́ с. зап Я ́ ша св записа ́ ть, -пишу ́ , -п и ́ шешь;~сезапи- са ́ ться. заплан || и ́ рам, заплан у ́ вам несв и св плани ́ ровать,-рую/ заплани ́ ровать. запла ́ та ж зарпла ́ та ж, окла ́ дм. заплатя ́ св 1. заплати ́ ть,-пла- чу ́ , -п ла ́ тишь; опла- ти ́ ть; 2. прен отплати ́ ть. запли ́ ша св пригрози ́ ть, -ожу ́ , -О 3и ́ ш ь (кому ́ -л). заплашва || м несв угрожа ́ ть (ком у ́ -л); запу ́ гивать (кого ́ -л); заплашва го смъртна опас- ност ему ́ угрожа ́ ет смерте ́ ль- ная опа ́ сность. заплашнтелен угрожа ́ ющий жест угрожа ́ ющий жест. запла ́ щам несв 1. плати ́ ть, -ачу ́ ,-а ́ тишь;опла ́ чи- вать; 2. прен отпла ́ чивать. заплет Ц а ́ се 1. нача ́ ть, -ч иу ́ , -ч н ёшь вяза ́ ть; 2. запле- сти ́ , - плету ́ , -п ле- тёшь (ко ́ су ́ и т. п.); 3, прен запу ́ тать; той ме ~е в тази неприятна история он доен я ́ запу ́ талва ́ ту неприя ́ т- ную исто ́ рию; ~а се запу ́ - таться. запле ́ тен 1. запу ́ танный; спу ́ - танный; ~и нишки запу ́ - танные ни ́ тки; 2. прен запу ́ - танный, сло ́ жный, тру ́ дный для понима ́ ния; ~ въпрос запу ́ танный вопро ́ с; ~а ра- бота запу ́ танное де ́ ло. запли ́ там несв 1. начина ́ ть вя- за ́ ть; 2. заплета ́ ть (ко ́ суи т. и .); 3. прен запу ́ тывать; ~ се запу ́ тываться. заплу ́ вам св поплы ́ ть, -п л ы-. ву ́ ,-плывешь. за ́ повед ж прика ́ з м, распоря- . же ́ ниес.. залов я ́ д П ам се приказа ́ ть, -к а- жу ́ ,-ка ́ жешь;<>~ай (~айте)! пожа ́ луйста!, про ́ - сим!, ми ́ лости про ́ сим!, по- жа ́ луйте! заповя ́ двам несв прика ́ зывать, заподози ́ рам несв заподо ́ зри- вать и запода ́ зривать, начи- на ́ ть подозрева ́ ть (в чём-л):, ~ в измама заподо ́ зривать в обма ́ не. заподозри ́ св заподо ́ зрить (в чём-л); ~в измама заподо ́ - зрить в обма ́ не. запозни ́ вам несв знако ́ мить, -о ́ млю,-о ́ мишь. запозни ́ я св познако ́ мить, -о ́ м- лю,-о ́ мишь;ознако ́ мить. запо ́ мня св запо ́ мнить. запомним несв запомина ́ ть, запо ́ р м юрид запре ́ т ле, запре- ще ́ ние с; налагай ~ нала- га ́ ть запре ́ т.
139 засвиде ́ телствува* запоти ́ сесвГ. запотеть; 2. вспоте ́ ть. запотя ́ вам се несв 1. (за стък- ло) запотева ́ тьсамо3л; Я. поте ́ ть. запо ́ чвам несв начинать; ~ ра- бота начина ́ ть рабо ́ ту. запо ́ чна св нача ́ ть,иачнУ, начнёшь,минна ́ - ЧаЛ;начала ́ ,иа ́ ча- ЛО. заприли ́ чам св стать, ста ́ ну, ста ́ нешь похо ́ жим. заприлйчвам несв станови ́ ться, -овлю ́ сь, -бвишься похо ́ жий. запушя ́ лка ж пробка, р мн -бок,ж;вту ́ лка, р мн •л гк,ж. зап!твам се несв пуска ́ ться в путь, направля ́ ться. запътя се св пусти ́ ться» п у- ту ́ сь, пу ́ стишься в путь, напра ́ виться, -вл юсь, -в ишься. запи ́ вай несв начина ́ ть петь, лара ́ два || м несв обра ́ довать (кого ́ - л/ чем-л)\тк ме зарад- ва с пристигането си ты ме* ня ́ обра ́ довал свои ́ м при* е ́ здой. заради ́ и заря ́ д предл ради (с р. п.); направих това заради вас я сде ́ лал э ́ то ра ́ ди вас; из-за (с р. п .)\ по причи ́ не чего ́ -л остар\ заради дъжда закъсняхме из-за дождя ́ мы опозда ́ ли. зараз я ́ св зарази ́ ть, -ражу ́ » -рази ́ шь; се зара- зи ́ ться, -ражу ́ сь,, -р а- эи ́ шься. зарази ́ вам несв заража ́ ть; ~ се заража ́ ться (чел<-л); ~ се от грип заража ́ ться гри ́ ппом, зарег и стр и ́ рам св зареги ́ стри ́ - ровать, -р у ю. зареде ́ н (за пушка а др.) заря ́ - женный; (за машина) заве- дённый; моторът е ~ мото ́ р заведён. зарида ́ вам несв начинать ры- да ́ ть. заридя ́ я св зарыда ́ ть, зари ́ чам се несв дава ́ ть, даю ́ , даёшь сло ́ во, зарека ́ ться. заро ́ диш м заро ́ дыш м. заря заря ́ Ж) фсвиря ~ воен игра ́ ть зо ́ рю. заро ́ бвам несв 1. порабоща ́ ть; 2.брать,беру ́ в плен. заро ́ бя св 1» поработи ́ ть, -б о- щу ́ , -боти ́ ш ь; 2. взять, возьму ́ , возьм ёшь, мин взял, взяла ́ , взя ́ ло в плен. зари ́ дмзаря ́ дм. заса ́ да ж заса ́ да ж. засади ́ св засади ́ ть,-сажу ́ , - сади ́ шь (расте ́ ниям^ посади ́ ть (расте ́ ний). заса ́ ж дам несв заса ́ живать (ра- сте ́ ниями); сажа ́ ть (расте ́ * ния). зася ́ ждане с поса ́ дка ас (ра‘ сте ́ най). засвиде ́ телствувам несв и св пока ́ зывать / показа ́ ть, -к а- жу ́ ,-ка ́ жешь(эруди ́ * цию), выража ́ ть/вы ́ разить,
засеги ́ МО •ражу,-разишь(го- то ́ вность, усе ́ рдие); свиде ́ - тельствовать / засвиде ́ тель- ствовать, -ствую,да- ва ́ ть / дать свиде ́ тельские показа ́ ния. засега ́ нареч в настоящее вре ́ - мя, пока ́ ; ~ ние нзпълнява- ме плана в настоя ́ щее вре ́ мя мы выполня ́ ем план; ~ всич- ко върви добре пока ́ всё идёт хорошо ́ . засе ́ гна се косну ́ ться (чего ́ -л); заде ́ ть,-де ́ ну,-де ́ нешь, затро ́ нуть (что-л, кого ́ - л); куршумът е ~л костта пу ́ - ля затро ́ нула кость; това го ~о ́ то его ́ затро ́ нуло; ~ се оби ́ деться, -и ́ жусь, -и ́ - дишься; почу ́ вствовать себя ́ заде ́ тым. заседа ́ в ам несв заседа ́ ть з аседа ́ се св засиде ́ ться, -с и- жу ́ с ь, -силишься; ~хме се до късна вечер (до късно) мы засиде ́ лись до по ́ зднего ве ́ чера (допоздна ́ ), заседи ́ вам се несв заси ́ живать- ся. аесе ́ лва II м несв засе ́ ля ́ ть; хо- рата бързо ~ ха местността лю ́ ди бы ́ стро заселя ́ ли ме ́ ст- ность; се поселя ́ ться; се в града поселя ́ ться вго ́ роде. засе ́ л я св засели ́ ть, се посе- ли ́ ться. засе ́ я св засе ́ ять. заси ́ лвам несв 1. уси ́ ливать, укрепля ́ ть; 2. разгоня ́ ть (ма- ши ́ нуит.л.);~се1.усй ливаться; кре ́ пнуть, мин кре ́ пнул и креп, кре ́ пла, -ло;2.разго- ня ́ ться. заси ́ лясв1.уси ́ лить; укрепи ́ ть, -п лю ́ , -п и ́ ш ь; 2. разо- гна ́ ть, разгоню ́ , раз* го ́ нишь (маши ́ нуитп.); ~ се 1» уси ́ литься; окре ́ п- нуть; 2, разогна ́ ться,раз- гоню ́ сь, разго ́ н ишь- ся. засло ́ нмукры ́ тие с. заслу ́ га Э1С заслу ́ га засл у ́ жа св заслужи ́ ть, -ужу ́ , -у ́ ж и ш ь; ~награда за- служи ́ ть награ ́ ду, заслужа ́ ва [| м несв 1. заслу ́ жи вать (что-л)\ ~м награда заслуживать награ ́ ду; 2. быть досто ́ йным (чего ́ -л)\ съобще- нието заслужава доверие сооб ще ́ ние заслу ́ живает дове ́ рия заслу ́ жил заслу ́ женный; ~ар- тист на Републиката заслу ́ - женный арти ́ ст Респу ́ блики заспа ́ л 1. усну ́ вший, засну ́ в- ший; 2. прен апати ́ чный со ́ нный. заспи ́ вам несв засыпа ́ ть; О— на лаврите си почива ́ ть на ла ́ врах. заспи ́ св засну ́ ть з асра ́ м вам несв стыди ́ ть, сты- жу ́ ,стыди ́ ш ь (кого ́ л); се стыди ́ ться засрами ́ св пристыди ́ ть, -сты- жу ́ ,-стыди ́ ш ь (кого ́ - х); се застыди ́ ться
141 заста ́ вя св заста ́ вить, -в л ю, •вишь (кого ́ -л), принудить, █у ́ жу, -у ́ дишь, заста ́ вям неса заставля ́ ть; ~ го да влезе в стаята застав- лять его ́ войти ́ вко ́ мнату; принужда ́ ть,, застрахо ́ вка ж 1. страхо ́ вка, р мн -в о к, ж; страхово ́ й догово ́ р м; страхова ́ ние с; 2. страхо ́ вка, страхова ́ я пре ́ - мия ж\ 3. страхо ́ вка, страхо- во ́ й платёж, -тема ́ , лг, взнос м, застре ́ лвам несв застре ́ ливать, з астре ́ ля св застрели ́ ть, -с тре- лю ́ ,-стре ́ лишь. застуди ́ сесвсамо3лед(за времето) похолода ́ ть, -а ́ ет. застудя ́ васенесвсамо3лед (за времето) холода ́ ть, -а ́ ет. застьпничество с 1. засту ́ пни- чество с; 2. покрови ́ тель- ство с. засъхвам несв засыха ́ ть, высы- ха ́ ть, со ́ хнуть,минсох н со ́ хну л, со ́ хла. засъхна св засо ́ хнуть, мин -с о ́ х, -со ́ хла;вы ́ сохнуть, -сох,-сохла. заси ́ вам несв засева ́ ть, -а ́ ю. зася ́ гам несв каса ́ ться (чего ́ -л), задева ́ ть, -а ́ ю, затра ́ гивать (что-л); ~ се обижа ́ ться, чу ́ вствовать, -с т в у ю се- бя ́ заде ́ тым. зат ва ́ рям несв 1, закрыва ́ ть (глаза ́ , дверь, окно ́ ), затво- ря ́ ть (дверь, окно ́ ), запира ́ ть; затъвам 1^ЮЙ1 Г - <,,Ь ,|>| цД| < |1Щ| ЩНЛП1 1 ЩИIII ЩЯЬ 2. сажа ́ тьв тюрьму ́ ; О-** очи те си (пред нещо) закры- ва ́ ть глаза ́ (на что-л) се замыка ́ ться (в себё). затво ́ р м тюрьма ́ ж\ предвари- телен ~ предвари ́ тельное заключе ́ ние; доживотен^ пожи ́ зненное заключе ́ ние. затво ́ рникму ́ зник м, заклю- чённый, -ого,м, арес- та ́ нт м. зати ́ шие с зати ́ шье с\ ~пред буря зати ́ шье пе ́ ред грозо ́ й, затова ́ нареч-съюз поэтому; аз трябва да изпълня задъл- жението си, ~ще работя до късно я до ́ лжен вы ́ пол- нить обяза ́ тельство, поэ ́ тому ябу ́ ду рабо ́ тать допоздна ́ ; защото. . , потому ́ что... зато ́ пля св согре ́ ть (что-л);~ се согре ́ ться. зато ́ пляй несв согрева ́ ть (что- л); ~се согрева ́ ться. заточе ́ ние с 1. заточе ́ ние с; 2. ссы ́ лка,рмн-лок,ж, зато ́ чении м ссы ́ льный, -о г о, м. затро ́ гвам несв затра ́ гивать; волнова ́ ть, -ну ́ ю. затро ́ гна св затро ́ нуть; взвол- нова ́ ть, -ну ́ ю. затрудне ́ ние с затрудне ́ ние с, препя ́ тствие с; съм в ~ быть в затрудне ́ нии; с ре щам ^встреча ́ ть затрудне ́ ние. затъвам несв вя ́ знуть, мин вяз, -зла,тону ́ ть,то- ну ́ ,то ́ нешь.
142 ндтъжи ́ св загрустить, -г р у- Щу ́ , *гРУСТи ́ ШЬ. ндтъж и ́ вам несв начина ́ ть грусти ́ ть, разг тужи ́ ть,ту- жу ́ ,ту ́ жишь. затъмне ́ ние с 1. затемне ́ ние с; 2. затме ́ ние с (луны ́ ,со ́ лнца). заНна св потону ́ ть, -ону ́ , 'бнешь;завя ́ знуть, мин •в яз, -зла;той~вбла- тото он потону ́ лвболо ́ те; колата ~ в калта воз завя ́ з в грязи ́ ;прентой~в много работа он потону ́ лвомно ́ - жестве дел. за ́ ушки мн мед сви ́ нка без мн, ж. За ́ харжса ́ хар, -а и -у,м;~ на бучки кусково ́ йса ́ хар; ~ на пясък са ́ харной песо ́ к; пудра ~ са ́ харная пу ́ дра; гроздова ~ виногра ́ дный са ́ - хар. зи ́ хар||енса ́ харный; ~но цве- кло са ́ харная свёкла; ~ни изделия конди ́ терские изде ́ - лия из са ́ хара. захва ́ на св 1. нача ́ ть, начну ́ , вачнешь,минна ́ чал, -ла ́ ,на ́ ч а л о, предпри- ня ́ ть,-приму ́ , -при ́ - мешь;2.захвати ́ ть,-хва- чу ́ ,-хва ́ тишь; се взя ́ ться, возьму ́ сь,во* зьмёшься,минвзя ́ л- ся, -ла ́ сь,-ло ́ сь, ’Ли ́ сь, приня ́ ться, мин при- нялся ́ ,-Ла ́ СЬ, ’Ло ́ сь, ’Ли ́ СЬ, аахва ́ щам несв V. начина ́ ть, предпринима ́ ть; ~ търговия начина ́ ть торго ́ влю; 2. (за пространство) захва ́ тывать, брать,беру ́ с собо ́ й; се бра ́ ться,беру ́ сь,бе- рёшься,принима ́ ться, захвърля св 1. забро ́ сить, -о ́ щу, -о ́ сишь(что-л/ куда ́ -л) ; заки ́ нуть; ~ топ ка- та в мрежата забро ́ сить мяч все ́ тку; 2. прен ~ учението забро ́ сить учёбу. захвърлям несв броса ́ ть (что- л), забра ́ сывать (что-л). захли ́ с м забытьё с, упое ́ ние с, восхище ́ ние с. захлупи ́ кмкры ́ шка, р мн -ш е к, ж, покры ́ шка ж. захо ́ жда |] м несв (за слънцето) заходи ́ ть, зака ́ тываться. заци ́ пам св запа ́ чкать, загряз- ни ́ ть; ~ си ръцете запа ́ ч- кать ру ́ ки. заца ́ пвам несв па ́ чкать, гряз- ни ́ ть. зачерв ||я ́ се св покрасне ́ ть; лицето му се ~ и от вълне- ние лицо ́ его ́ покрасне ́ ло от волне ́ ния. зачервЯ ́ ва || м се несв красне ́ ть, ръцете се от студа ру ́ ки красне ́ ютотхо ́ лода. заче ́ рквам несв зачёркивать, зачёркна св зачеркну ́ ть, зачерта ́ вам несв (дума, изре- чение, ред, страница) за- чёркивать. зачерти ́ я св 1. зачеркну ́ ть; 2, нача ́ ть,-ч ну ́ ,-чнёшь черта ́ ть (черка ́ ть).
143 1 зачета св нача ́ ть, -ч ну ́ , -ч н ёшь, мин на ́ чал, -ла ́ ,на ́ чалочита ́ ть; ~ се зачита ́ ться, увле ́ чься, •еку ́ сь, -ечёшься, мин увл ёкс я, увлек- ла ́ сь,-ло ́ сьчте ́ нием, зачисли ́ св зачи ́ слить; се зачи ́ слиться. зачисля ́ вам несв зачисли ́ ть; ~ се зачисли ́ ться;~сев бригадата зачисли ́ ться в бри- га ́ ду. зачу ́ двам несв удивлять; ~ се удивли ́ тье я. эачу ́ дя св удиви ́ ть, -в лю ́ , -в и ́ ш ь; ~се/удиви ́ ться, заши ́ вам несв 1. пришива ́ ть; 2.зашива ́ ть; З.начина ́ ть шить, зашИ ́ я св 1. приши ́ ть, -ш ью ́ , -ш ьёшь;2. заши ́ ть; 3.нача ́ ть,-чиу ́ , ’Чйёшь шить. зашуми ́ св зашуме ́ ть,-млю ́ , -ми ́ ш ь; гората ~ лес за- шуме ́ л. зашум и ́ вам несв начина ́ ть шу- ме ́ ть. защи ́ та ж защи ́ та ж; противо- газова ~ противохими ́ чес- кая защи ́ та; прен ~ на дип- ломна работа защи ́ та диплом- ной рабо ́ ты. защити ́ св защити ́ ть, -щ и- щу ́ ,-щити ́ ш ь (ч/ло-л, ког о ́ -л/отчего ́ -л,откого ́ -л). защища ́ вам несв защища ́ ть (ч/по-л, ког о ́ -л/от чего ́ -л, от когб-л);~ родин ат а от вра- говете защища ́ ть ро ́ дину от враго ́ в; прен ~ дисертация защища ́ ть диссерта ́ цию. защи ́ тник м защи ́ тник м, защи ́ т||ен1.защи ́ тный; ~ви средства защи ́ тные сре ́ дства; 2. защити ́ тельный; ~на реч защити ́ тельная речь. защо ́ нареч почему ́ , отчего ́ , за- че ́ м; ~ не дойде на събра- ние? почему ́ ты не пришёл на собра ́ ние?; ~така лошо се чува? отчего ́ так пло ́ хо слы ́ шно?; си дошел? за- че ́ м ты пришёл?; <>ето~ вот почему ́ ;има~естьос- нова ́ ние (для чегд-л). защбто съюэ потому ́ что, так как; не мога да дойда, за- щото съм зает я не могу ́ прийти ́ , потому ́ чтояза ́ нят; събранието не стана, защото докладчикът не дойде собра ́ - ние не состоя ́ лось, так как докла ́ дчи ́ к не пришёл. заявле ́ ние с заявле ́ ние с, про ́ сь- ба ж; ще напиша ~ я напи- шу ́ заявле ́ ние; подааам ~ подава ́ ть заявле ́ ние (про ́ сь- бу). заяви ́ св заяви ́ ть, - явлю ́ , -я ́ вишь. заяв и ́ вам несв заявля ́ ть;~в милицията заявля ́ тьвми- ли ́ ци ́ ю; правата си (вър- ху нещо) заявля ́ ть свои ́ пра- ва ́ (на что-л). заядли ́ в сварли ́ вый. зая ́ кна св окре ́ пнуть, мин о к- ре ́ п,-пла. заи ́ квам несв кре ́ пнуть, мин
дв&яие 144 кре ́ пнул и креп, “Пла. зва ́ ние с зва ́ ние с; ~ герой на социалистический труд зва ́ - ние Героя социалисти ́ ческо- го труда ́ ; научно ~ учёное зва ́ ние; почетно ~ почётное зва ́ ние. звезда ́ ж,звезда,мнзвёз- ды,звёзд,ж;петолъч- на ~ (петолъчка) пятико- не ́ чная звезда ́ ; О пътеводна ~ путево ́ дная звезда ́ . зве ́ зд || ен звёздный; ‘ ^но не- бе звёздное не ́ бо. звезд а ́ чка ж звёздочка, р мн -чек,ж. звено ́ с звено ́ ,мнэве ́ нья» -ь е в, с; пионерско ~ лио’ не ́ рское звено ́ эвенов о ́ д м звеньево ́ йм эвенов е ́ дка ж звеньева ́ яж звероукротнте ́ л м укроти ́ тель м звере ́ й. звероукротктелка ж укроти ́ - тельница ж звере ́ й зве ́ рски I. звери ́ ный; 2. прен зве ́ рский звук м звук м; скорост на ~ а ско ́ рость зву ́ ка; грам глас- ив *н съгласни ~ ове гла ́ с- ные и согла ́ сные зву ́ ки зву ́ ков звуково ́ й;~авълна звукова ́ я волна ́ ; ~ апарат звуково ́ й аппара ́ т; ~ сиг- нал звуково ́ й сигна ́ л, звукоза ́ пис м звукоза ́ пись ж. звуч ||а ́ несв звуча ́ ть,без/а2 л; ~ат гласове звуча ́ т го- лоса ́ . зву ́ ч||ен1.зву ́ чный; 2, лингв зво ́ нкий; О~на съгласна зво ́ нкий согла ́ сный. звън м звон я; камбанен ~ колоко ́ льный звон. звъне ́ ц м звоно ́ к,-нка ́ ,м; О водолазен ~ водола ́ зный ко ́ локол. звънлвв зво ́ нкий, зво ́ нок, -нка ́ , -нко;~гласзво ́ н- кий го ́ лос. звънче ́ с звоно ́ чек,-чка,м; колоко ́ льчик м, бубе ́ нчик М' звън а ́ несв звони ́ ть; ~ по теле- фона звони ́ ть по телефо ́ ну, звяр м зверь, р мн -е ́ й. м. зда ́ ние с зда ́ ние,рмн-ий,с; високо ~ высо ́ тное зда ́ ние, здрав 1. здоро ́ вый; ~ съм быть здоро ́ вым; 2. кре ́ пкий, -п о к, -пка ́ , -пко;си ́ льный, си ́ лен и силе ́ н.силь- на ́ »си ́ льно,си ́ ль- ны и сильны ́ ;^* мла- деж здоро ́ вый (кре ́ пкий) па ́ - рень; 3. поле ́ зный для здо- ро ́ вья; ~ климат здоро ́ вый кли ́ мат; 4. испра ́ вный, непо- вреждённый; 5. прен надёж- ный, ве ́ рный, ве ́ рен, -рна ́ , -р и о; фбъди будь здоро ́ в!; О ~и читав цел и невреди ́ м. здр а ́ ве с здоро ́ вье г, как сте със ~то? как ва ́ ше здоро ́ - вье?; Опия за ~ то (на няко- го) пить за (чьё-л) здоро ́ вье» на~! на здоро ́ вье!; много
145 зенйца - *! большо ́ й приве ́ т!, все- го ́ лу ́ чшего!; много ~ на майка ви! приве ́ т ва ́ шей ма ́ тери!, кла ́ няйтесь ва ́ шей ма ́ тери!; ~ да е лишь бы ́ ло бы здоро ́ вье, ничего ́ стра ́ ш- ного. здраве ́ й(те)! здра ́ вствуй(те)! здра ́ вей 1. относящийся к здо- ро ́ вью; 2. санита ́ рный здравеопа ́ званэ с здравоохра- не ́ ниес. . здра ́ вецмди ́ кая* гера ́ нь ж. здравосло ́ в || ен 1. относя ́ щий- ся к здоро ́ вью; по ~ни при- чини по состоя ́ нию здоро ́ вья; ~но състояние состоя ́ ние здоро ́ вья; 2» здоро ́ вый {бла- гоприятный для здоро ́ вья). здрач м су ́ мерки, -рек, са- мо мн. здрача ́ ва се несв смерка ́ ться, само3лед-а ́ ется,безл. здрачи ́ се св сме ́ ркнуться само 3лед-нется, минсме ́ р- клось,безл. зев м отве ́ рстие с, щель ж зе ́ ле с капу ́ ста ж; кисело — ки ́ слая капу ́ ста; цветно — цветна ́ я капу ́ ста. зеле ́ н зелёный, зе ́ ле н, зе- лена ́ ,зе ́ лсно. зелене ́ || я (ср) несв зелене ́ ть в далечината се зеленее го- ри чка вдали ́ зелене ́ ет ро ́ ща, зеленйкав зеленова ́ тый, зеленина ́ жзе ́ лень ж. зеленчу ́ кмзе ́ лень ж, о ́ вощи. •е ́ й, само мн. зеленчу ́ ков овощно ́ й; гра- дина огоро ́ д. зеленчукопроизводи ́ тел м ово- щево ́ дм. эе ́ лка ж коча ́ нмкапу ́ сты, ви- ло ́ к,-лка ́ ,м. земевладе ́ лец м землевладе ́ лец, •льца,м. земеде ́ лец м земледе ́ лец, -л ь ц а, м, хлеборо ́ бм9 остар хлебопа ́ шец, -шца,м. земеде ́ лие с земледе ́ лие с; рабо- тя ~ занима ́ ться земледе ́ - лием. земеде ́ лск || и земледе ́ льческий; държавно ~о стопанство го- суда ́ рственное земледе ́ ль- ческое хозя ́ йство; трудово- кооперативно ~о стопанст- во трудово ́ е кооперати ́ вное земледе ́ льческое хозя ́ йство; частно ~о стопанство еди- ноли ́ чное земледе ́ льческое хозя ́ йство; маши ни сель- скохозя ́ йственные маши ́ ны, за ́ м Цен 1. земно ́ й; ~но кълбо земно ́ й шар; ~ни Пластове земны ́ е пласты ́ ; 2. земляно ́ й; ~ни накопи земляны ́ е ра- бо ́ ты. земетресе ́ ние с. землетрясе ́ - ние с. земя ́ ж 1. земля ́ ,взе ́ млю, мнзе ́ мли, земе ́ ль, зе ́ млям, ж; 2. страна ́ , мнстра ́ ны,ж. зени ́ ца ж зени ́ ца ж, зрачо ́ к, -чка ́ , м; фпазя като ^та на окото бере ́ чь как зени ́ цу о ́ ка. 10 Българско-русьл рачыик
зе ́ апра -----—1Г~. I ■ ... .1-. . Пт, ■!,[. 146 зёстра ж прида ́ ное,*ого»с. зетмзять,мнзятья ́ , . -т ъё-в,ж. зехти ́ нмоли ́ вковое ма ́ сло с. зид м стена ́ , вста ́ ну, мн ста ́ ны,д-а ́ м,те-а ́ ми, ж (ка ́ менная* кирпи ́ чная). зя ́ дам несв стро ́ ить, воздви- га ́ ть (из ка ́ мня* из кирпича ́ ). зида ́ рмка ́ менщик м* строи ́ - тельный рабо ́ чий м. зидарйя ж 1. (самото дейст- вие) кла ́ дка ж стен; 2. (сото- .вата работа) кла ́ дка, по- стро ́ йка Ж!. ' зида ́ рство с ремесло ́ ска ́ мен- щика. зи ́ ма ж зима ́ ,взи ́ м у; суро- ва ~ холо ́ дная зима ́ ; мека ~ мя ́ гкая зима ́ . зи ́ гле нареч зимо ́ й. зи ́ м||ейзи ́ мний; ~ни студове зи ́ мние холода ́ ; ~на дрека зи ́ мняя оде ́ жда. зи ́ мник м по ́ греб, мн -а ́ , м, подва ́ лм. зимними ́ ж запа ́ сы проду ́ к- тов на ́ зиму, мн. зи ́ мница ж о ́ зимь ж, ози ́ мые, -Ы X, мн. зимо ́ рничав зя ́ бкий, -бок, -бка ́ ,-бко,чу ́ встви ́ тель- ныйкхо ́ лоду. . зиму ́ вам несв зимова ́ ть, -му ́ ю. зимъс нареч (през миналата зима* през идващата зима) про ́ шлой зимо ́ й, наступа ́ ю- щей зимо ́ й; зимо ́ й. зифт л: каменоуго ́ льная ́ смола ́ лл/» зли ́ т || ен 1, золото ́ й; ~ен пръ- стеи золото ́ е кольцо ́ ;2.зо- ло ́ то ́ й, золоти ́ стый; ~яа есен золота ́ яо ́ сень; прен ~ен чо- вех золото ́ й челове ́ к. златйст золоти ́ стый; ~а коса золоти ́ стые во ́ лосы. зла ́ тосзо ́ лото с; О (за камен- ки въглища) черно~ чёрное зо ́ лото. златом О ́ сен золотоно ́ сный; ~ пясък золотоно ́ сный песо ́ к. златотърси ́ ч м золотоиска ́ тель •м. зле нареч 1. пло ́ хо; 2. непра ́ - вильно, оши ́ бочно; вне ~ сте ме разбрал и вы меня ́ не- пра ́ вильно по ́ няли; ф ~ съм пло ́ хо себя ́ чу ́ вствовать; ~ съм (с някого) бы ́ ть (с кем-л) в пло ́ хи ́ х отноше ́ ниях. зле пост и ́ в я св скомпромети ́ ро- вать, -р у ю. зле поставим несв компромети ́ - ровать, -р у ю. зли ни ́ ж 1. злость ж* зло ́ ба ж; 2. злодея ́ ние с. зло с зло с; правя~ де ́ лать зло; желая ~ (някому) же- ла ́ ть зла (кому ́ - л). зло ́ бажзло ́ ба ж\ ф~та на де ня зло ́ ба дня. злободне ́ вен злободне ́ вный; ~ въпрос злободне ́ вный во ́ п- ро ́ с. элоде ́ й м злоде ́ йм. зло жели ́ тел м недобр ожел а ́ -• тель м. злоко ́ бен злове ́ щий, злопи ́ метен злопа ́ мятный*
147 внбен - . '-Г злополу ́ ка ж несча ́ стный слу ́ - чай м, ава ́ рия ж,. зло ́ полу ́ чен злополу ́ чный, злосто ́ риик м вреди ́ те ́ ль м. злоупотре ́ ба ж злоупотребле ́ - ние с, злоупотреби ́ св соверши ́ ть зло- употребле ́ ние. злоупотреби ́ вам несв соверша ́ ть злоупотребле ́ ние. злоче ́ ст злосча ́ стный, несча ́ ст- ный. злъчен жёлчный, зло ́ бный. зми ́ йск || и змеи ́ ный; ~<а от- рова змеи ́ ный яд. з.мии ́ ж змея ́ , мнзме ́ и, змей,ж. зна ́ ек изве ́ стный; эн ай ни и не- знании герои изве ́ стные и неизве ́ стные геро ́ и. зна || к м знак м; препмнател- ни ~ци зна ́ ки препина ́ ния; Опод ка под зна ́ ком; в ~к (на нещо) в знак (чего- Л); в ~к на дружба в знак дру ́ жбы. зна ́ месзна ́ мя,-мени,мн знамёна,-мён,с\чер- вено~ кра ́ сное зна ́ мя; пре- ходно~ перехо ́ дя ́ щее зна ́ - мя; под'--'То (на нещо) под зна ́ менем (чего ́ - л)\ .по ́ д ~то на комунизма под зна ́ менем коммуни ́ зма. знамен а ́ тел || ен зна ́ мена ́ тель- ный, ва ́ жный,., вы ́ даю ́ щийся по1 значе ́ нию; ~на да ́ та зна- мена ́ тельная- да ́ та; ~но съ* битйе знамена ́ те ́ льное со- бытие ́ ’ знаменит 1.. знамени ́ тый,. про- сла ́ вле ́ нный, широко ́ изве ́ ст- ный; ~артист знамени ́ тый арти ́ ст; 2. разг замеча ́ тель- ный, превосхо ́ дный. зна ́ ни|!есзна ́ ни ́ е с; добивам я приобрета ́ ть зна ́ ни ́ я7.. зна ́ т ||.ен зна ́ тный, просла ́ влен- ный, изве ́ стны ́ й, вы ́ даю ́ щий- ся по свое ́ йде ́ я ́ тельности; ~ни хора на труда зна ́ тные лю ́ ди труда ́ ; ~ен мишор зна ́ тный шахтёр. зна ́ ча несв 1. зна ́ чить, озна- ча ́ ть; 2. зна ́ чить, име ́ ть зна- че ́ ние;3.само3ледзна ́ чит, следовательно. значе ́ ние с значе ́ ние с; няма~ не име ́ ет значе ́ ния; преносно ^перено ́ сное значе ́ ние значи ́ тел || ен 1. значи ́ тельный, большо ́ й; ~на сума значи ́ - тельная су ́ мма; 2. ва ́ жный; ~ни събития ва ́ жные собы ́ - тия. значка ́ ж значо ́ к, -чка ́ , м (нагру ́ дный), зна ́ || я несв 1. знать; ~я руски език знать ру ́ сский язы ́ к; 2. уме ́ ть;не~ядаплетая не уме ́ ю вяза ́ ть; 0~я на пръсти знать как свои ́ пять па ́ льцев;~ясе1.само3л ед изве ́ стно; <)то се ~е'ра- зуме ́ ётся; 2. разг аз сам се ~я хорошо ́ знать самого ́ себя ́ . зно ́ || ен зно ́ йный; ~йно ляТо ́ зно ́ йное' ле ́ то.
хной 148 зной м зной м, си ́ льная жара ́ ЛЬ* зоб м зерново ́ й корм м (для скота ́ ), зов м призы ́ вж,зов, -аи-у,м, зови ́ несв 1. призыва ́ ть; 2. при- глаша ́ ть. зо ́ нажзо ́ на ж; неутрална ~ нейтра ́ льная зо ́ на. зооло ́ гмзоо ́ лог м. зоотехни ́ к м зооте ́ хник м. зор||и ́ жу ́ тренняя зари ́ ж, рассве ́ тм\<>в~иназаре ́ ; чуть свет; от сра ́ ннего утра ́ . зре ́ лище с 1. зре ́ лище С; 2.(театрално, цирково и др,) предста ́ вле ́ ние с. зре ́ лост ж зре ́ лость ж, зре ́ лост || ен:~излит экза ́ мен на аттеста ́ т зре ́ лости; ~но свидетелство аттеста ́ т зре ́ - лости. зре ́ лостник м выпускни ́ км сре ́ дней шко ́ лы. зре ́ ние с зре ́ ние с; имам слабо ~у меня ́ : сла ́ бое зре ́ ние. зре ́ я несв зреть, созрева ́ ть, зри ́ тел м зри ́ тель л. зри ́ тел || ен зри ́ тельный; ^на памет зри ́ тельная па ́ мять; ~на зала зри ́ тельный зал. зрънце ́ с зернышко, мн -и, •шек,с. зря л зре ́ лый, созре ́ вший, спе ́ - лый; зрели плодове зре ́ лые фру ́ кты; грозде спе ́ лый виногра ́ д. зубри ́ ч м разг зубри ́ ламиж. зъбм1.зуб,мн -ы, -о ́ в; мия си ~ите чи ́ стить зу ́ бы ́ ; паста за ~и зубна ́ я паста; 2. зубе ́ ц, -бца ́ , м*, ку- че шки клыки (о зуб а ́ л человека); млечни ~и моло ́ ч- ные зу ́ бы; <>въоръжен до ~и вооруж ённый до зубо ́ в. з!б || ен 1. зубно ́ й; ~на бол- ка зубна ́ я боль; 2, зубча ́ - тый; ф'-'ен камък зубно ́ й ка ́ мень. зъбобо ́ л м зубна ́ я боль ж. зъболе ́ кар м зубно ́ й врач, -а ́ ,м. зъболе ́ карски зубовраче ́ бный; ~ кабинет зубовраче ́ бный кабине ́ т. зъботехни ́ к м зубно ́ йте ́ хник м. зъбча ́ т зубча ́ тый; ~о колело шестерни ́ ; <>~а желе ́ зница зубча ́ тая желе ́ зная доро ́ га; фуникулёр. з!бя се несв 1. оска ́ ливать зу ́ бы; 2. прен разг огрыза ́ ться, зъзна несв зя ́ бнуть. зъл 1. злой, зол, зла, зло ́ бный; 2. прен тяжёлый, -жёл,-жела ́ ,-о ́ ; зла. зима тяжёлая зима ́ ; пло- хо ́ й, плох, -а ́ , -о. зЬлва ж золо ́ вка,рмн-вок, зЬрнен зерново ́ й; ~и храни зерново ́ й хлеб. зйрнест зерни ́ стый. з!рно с зерно ́ ,мнзёриа, зёрён,с\грахово***го- ро ́ шина ж. зърнодост я ́ вка обикн мн, ед хлебопоста ́ вка,рмн-вок,ж. зюмбю ́ л м гиаци ́ нт м.
149 иерДя И 8 1 съюз и; майка и дъщеря мать и дочь; пет и пет пра- вят десет пять и пять — де ́ - сять; и така и так; и тъЙ на- татък и так да ́ лее; и други подобии и тому ́ подобные; да;тойевсевзаводаи института он все на заво ́ де да в институ ́ те. и! II межд разг ну!, о!, эх!; и, стига де! ну, дово ́ льно!; и, каква голям а къща! о, како ́ й большо ́ й дом!; и, да имах възможност! эх» е ́ сли бы бы- ла ́ возмо ́ жность! И ́ виц||а 1. полоса ́ ,впо ́ - ло€у ́ ,МН ПО ́ ЛОСЫ, поло ́ с,^; ~а земя по- лоса ́ земли ́ ;2.пренле ́ нта ж\ ~ата на пътя ле ́ нта доро ́ ги; 3. (край на тъкан) кайма ́ ж, (кант9 ръб) рант, пр на ранту ́ , м; кърпа с ~и по краикцата плато ́ кскай- мо ́ й. игла ́ ж игла ́ ж, иго ́ лка, р мн ?л о к, ж; вдявам ~ вдева ́ ть иго ́ лку; ~за плетене спи ́ ца; крючо ́ к, -чка ́ , м; О без- опасна**' англи ́ йская була ́ в- ка; ог~ до конец от нача ́ - ла до конца ́ . и ́ глен иго ́ льный; ~о ухо иго ́ ль- ное ушко ́ . игленик м иго ́ льник м. и ́ глест игли ́ стый; иго ́ льчатый. игли ́ кажпри ́ мула ж, перво- цве ́ тм. иглови ́ ден иглови ́ дный, игло- обра ́ зный. иглоли ́ ст||ен1, хво ́ йный; на гора хво ́ йный лес; 2. като същ ~ни хво ́ йные, •ы х, мн, игнор и ́ рам несв и св игнори ́ ро- вать, -и ́ ру ю. и ́ гос1.и ́ гос,ра ́ бство с; под ~под и ́ гом; турско ~ ист туре ́ цкое и ́ го;2. гнёт ж; под ~то на колонизаторите под гнётом колониза ́ торов, игр||а ́ ж 1. игра ́ ,мни ́ гры, ж; ~а на карти ка ́ рточная игра ́ ;~анашахигра ́ в ша ́ хматы; 2. та ́ нец,нца, ж; народни наро ́ дные та ́ нцы; олимпийски спорт олимпи ́ йские и ́ гры; нд думи игра ́ слов, игра ́ лен игра ́ льный; ~салон зал для игр. игра ́ мм1.игро ́ к, -а ́ , м; (уча* стник в хоро) танцо ́ рм. игра ́ чка ж игру ́ шка, р мн •шек, ж; Отова е~за него о ́ то для нег'о ́ игру ́ шка, игра ́ я несв 1. игра ́ ть; *^на топ- ка, на щах, на карти, на прескочи-кобила и др. иг- ра ́ тьвмяч,вша ́ хматы, в ка ́ рты, в чехарду ́ и т. п.;~ на сцената игра ́ ть на сце ́ не; 2Г танцева ́ ть, -цу ́ ю; пля-
игрив 130 са ́ ть,-яш -Лшешь; хоро танцева ́ ть хоро ́ ; 3. прен разг обма ́ нывать, лука ́ вить, -в лю,-вишь,хитри ́ ть; играе ме този човек о ́ тот че- ловек хитри ́ т со мной (об- ма ́ нывает мена ́ ); ф~си с огъня игра ́ ть с огнём; ~си с пари име ́ ть мно ́ го де ́ нег; очите му ~т на четири от егб глаз ничто ́ не скро ́ ется; (важна) роля игра ́ ть (ва ́ ж- ную) роль. игри ́ в игри ́ вый, ре ́ звый, резв, резва ́ , ре ́ зво; ~о дете ре ́ звый ребёнок, игри ́ вост ж игри ́ вость ж, ре ́ з- вость ж. игри ́ ще с стадио ́ н ле, спортпло- ща ́ дка,рмн-док,ж;во- лейболно ~ волейбо ́ льная площа ́ дка; ~ за баскетбол баскетбо ́ льная площа ́ дка. игросло ́ вне с каламбу ́ рм,иг- ра ́ ж слов. и ́ д||аI несв 1.(пеш) идти ́ (сю» приходи ́ ть, -хожу ́ , -хо ́ дишь; 2,' (с прееозно средство) е ́ хать, е ́ ду, е ́ дешь, приезжа ́ ть; 3. на- ступа ́ ть, 4)риближа ́ ться; зи- ма ~е наступа ́ ет зима ́ , О ~е му отръки он на все ру ́ - ки ма ́ стер; ~е ми наум мне прихо ́ дитвго ́ лову. и ́ д||аII св1. пойти ́ , -йду ́ , -йдёшь, отпра ́ виться, -в люсь,-вишься;ще на гости я пойду ́ вго ́ - сти; 2, пря/с и прен дойти ́ , -йду ́ , -йдёшь,дости ́ чь, -сти ́ гну, -сти ́ гнешь; ^е ми (стига ми) до рамото он мне дохо ́ дит до плеча ́ ; 3. продли ́ ться, протяну ́ ться, -т яну ́ сь,-та ́ нешься; 4, уйти ́ , израсхо ́ доваться, •дуюсь;затоваще цялата заплата на о ́ то уй- дёт вся зарпла ́ та; фиди- дойди разг а) бо ́ лее и ́ ли ме ́ - нее; с грехо ́ м попола ́ м; так себе ́ ; б) туда ́ - сюда ́ ; так-сяк; итак,исяк И ́ да си I несв приходи ́ ть, -х о- жу ́ ,-хо ́ дишь(домдй). и ́ д1|аси II свуйти ́ , уйду ́ , уйдешь(домдй);~и си иди ́ к себе ́ (домо ́ й). и ́ двам несв 1. вж ида I; 2. прен приходи ́ ть, - хожу ́ , -хо ́ дишь; ~до убежде- ние приходи ́ ть к убежде ́ - нию; ~до отчаяние прихо- ди ́ ть в отча ́ яние; ф~на власт приходи ́ тьквла ́ сти; ~на себе си приходи ́ тьв себя ́ . идеа ́ лмидеа ́ л ле. идеа ́ лен идеа ́ льный. иде ́ Цен I. иде ́ йный, ~йно раннище иде ́ йный у ́ ровень, ~йно изкуство иде ́ йное ис- ку ́ сство, 2. идеологи ́ ческий, '"•'йни течения идеологи ́ чес- кие тече ́ ния. и ́ д||енсле ́ дующий, бу ́ дущий, ~ната седмица сле ́ дующая неде ́ ля, през ^ните дни в ближа ́ йшие дни
151 избирателен иденти ́ чен иденти ́ чный, тожде ́ - ственный и тожественный, идеоло ́ гмидео ́ лог м, ид€Цяжиде ́ я ж; политически полити ́ ческие иде ́ и; ~я на произведение иде ́ я произ- веде ́ ния иди ́ лия ж иди ́ ллия ж идио ́ м м лингв идио ́ ма ж. из предл 1» из (ср, п.); излизам из стая та выходи ́ ть, -хожу ́ , *хо ́ дишьизко ́ мнаты; 2, по (со ́ , л.); скитам (се) из подето броди ́ ть, брожу ́ , бро ́ дишь по ́ полю; раз- хождам се из града гуля ́ ть по го ́ роду и ́ зба ж подва ́ лм,по ́ греб, мн -а ́ , м; Овннарска ~ ви ́ н- ный по ́ греб избави ́ те л м избави ́ тель ж, спаси ́ тель м, освободи ́ тель м, изби ́ вя св изба ́ вить, -в лю, -в иш ь, спасти ́ , мин спас, -сла ́ ; ~се из- ба ́ виться, спасти ́ сь, мин спа ́ сся, -ела ́ сь изба ́ вим несв 1. избавля ́ ть, спаса ́ ть, 2, выруча ́ ть, ~се избавля ́ ться, спаса ́ ться избе ́ л вам I несв (за платно, пране) выбе ́ ливать, ~плат- но выбе ́ ливать холст избе ́ лвам II несв (излющвам. очиствам зеленчук от шушул- ките, орехов и ядки от черуп ката) вылу ́ щивать, очища ́ ть. ~фасул, трах, орехи вылу ́ щи рать фасо ́ ль горо ́ х оре ́ хи; снима ́ ть кожуру ́ , очи ща ́ тьо ́ вощи, фру ́ кты от ко- журы ́ ; ~ ябълки и др. очи- ща ́ тья ́ блоки от кожуры ́ избе ́ ля I св (за платно, пране и др,) вы ́ белить, ~платно вы ́ белить холст изб е ́ л я П св (излющя, обеля очистя зеленчук от шушул ките, орехов и ядки от че рупката) вы ́ лущить, очи ́ с гить, -чи ́ щу, чи ́ с тишь, ~грах вы ́ лущить горо ́ х; снять, сниму ́ , сни ́ мешь кожуру ́ , очи ́ - стить о ́ вощи, фру ́ кты от ко журы ́ избери ́ сввыбрать,выберу вы ́ берешь, избра ́ ть - беру ́ , -берёшь изб и ́ ва||мкесв 1 убива ́ ть, уничтожа ́ ть (всех), 2. изби ва ́ ть, 3 выбива ́ ть, выши ба ́ ть, 4. прен переходи ́ ть (в другие состояние); физбнва ме на смях мне хочется сме я ́ ться, клин клина избила клин кли ́ ном вышиба ́ ют изби ́ рам несв 1. выбира ́ ть, - лрофесия выбира ́ ть профе ́ с сию; ~плат за дреха выби ра ́ ть мате ́ рию па пла ́ тье, 2. избира ́ ть; ^(някого) за на роде в представител избира ́ ть (когбл) депута ́ том избира ́ емост ж вы ́ борность ж избира ́ тел м избира ́ тель м избири ́ тел || ен избира ́ тельный, ~ен район избира ́ тельный
избйстря 162 уча ́ сток; ~но право избира ́ - тельное пра ́ во. изби ́ стр ]] я св очища ́ ть (жи ́ д- кость); се !♦ (за теч- ноет) стать прозра ́ чным (чи ́ - стым); 2. проясни ́ ться; небе- тосе~ине ́ бо проясни ́ лось, изби ́ стрям несв очища ́ ть (жи ́ д- кость); ~се 1, (за течност) станови ́ ться прозра ́ чным (чи ́ - стым); 2. (за небе то) прояс- ня ́ ться. изб И ́ я св 1. переби ́ ть, -бью ́ , -б ь ёшь, уничто ́ жить; 2. изби ́ ть, изобью ́ ,изо- бьёшь;3.вы ́ бить, -б ь ю, •бьешь, вы ́ шибить, в ы ́ - шпбу, вы ́ шибешь; 4.прен перейти ́ , -йду ́ , •йдёшь(вдругое состо- я ́ ние). избледн || е ́ я св побледне ́ ть; пет- ното~я пятно ́ побледне ́ ло; неговият образ ~я в па- метта и ́ его ́ о ́ браз побледне ́ л всёпа ́ мяти. избледни ́ вам несв бледне ́ ть, избли ́ жасввы ́ лизать, в ы ́ ли- жу,вы ́ лижешь,обли- за ́ ть,-лижу ́ , -ли ́ жешь. избля ́ звам несв выли ́ зывать, обли ́ зывать. и ́ зблик м поры ́ в м, взрыв л<, вспы ́ шка ж (чу ́ вств). избли ́ квам несв 1. (за течност) бить, бьёт ключо ́ м; 2. прен (за чувства) вспы ́ хи- вать. пабли ́ кна св 1. хлы ́ нуть; (за течност) заби ́ ть, -бьет ключо ́ м; 2. прен (за чувства) ВСПы ́ хнуть. избода ́ св 1. (с нещо остро) вы ́ - ковырять; 2. исколо ́ ть, -к о- лю ́ , -ко ́ лет ь. избо ́ ждам несв 1. (с нещо остро) выковы ́ ривать; 2. иска ́ лы- вать. и ́ збор я вы ́ борм;по~повы ́ - бору; ивы ́ боры; иза градски народен съвет вы ́ - боры в городско ́ й наро ́ дный сове ́ т; нямам~ у меня ́ нет вы ́ бора. я ́ зборен 1. вы ́ борный; 2. изби- ра ́ тельный. избра ́ ни ́ збранный; ~и съчине- ния и ́ збранные сочине ́ ния, избра ́ нии м избра ́ нник я. изброя ́ св перечи ́ слить, насчи- та ́ ть. изброи ́ вам несв перечисля ́ ть, насчи ́ тывать. избръсвам несв выбрива ́ ть, избръсна св вы ́ брить, -Зрею, -бреешь. избу ́ твам св 1. оттесни ́ ть; 2. вы ́ толкнуть; 3. прен от- ве ́ ргнуть. избу ́ твам несв 1. оттесня ́ ть; 2, выта ́ лкивать; 3. прен от- верга ́ ть. избу ́ хвам несв 1. взрыва ́ ться; 2. (за огън) вспы ́ хивать; 3. прен вспы ́ хивать, возника ́ ть; 4. прен разража ́ ться; —в смях разража ́ ться хо ́ хотом. избухли ́ в 1. взрывча ́ тый; 2. прен (за характер) вспы ́ ль- чивый.
163 име ́ ждам избу ́ хна св 1. взорваться, •рву ́ сь,-рвёшься;2, (за огън) всп а ́ хнуть; 3* прен вспы ́ хнуть, возни ́ кнуть, мин █ни ́ к,-ни ́ кла,-ни ́ кло; ~въстание вспы ́ хнуло вос- ста ́ ние; 4, прен разрази ́ ться, -ражу ́ сь, -рази ́ шь- ся, плач разрыда ́ ться избързам св 1. поторопи ́ ться, •оплю ́ сь, -о ́ пишься, поспеши ́ ть, 2. опереди ́ ть, -е жу ́ , -еди ́ шь избързвам несв 1. потора ́ пли ваться, спеши ́ ть; 2. опере- жа ́ ть, ~пред другите опе- режа ́ ть други ́ х избьрсвам несв вытира ́ ть, ~ праха вытира ́ ть пыль избърща св вы ́ тереть, вы ́ - тру,вы ́ трешь, мин вы ́ тер,вы ́ терла, -р л о нзби ́ гам св убежа ́ ть, убегу ́ , убежи ́ шь, убегу ́ т изби ́ гвам несв 1. убега ́ ть, 2. избега ́ ть, уклоня ́ ться изби ́ гна св 1, избежа ́ ть, из бегу ́ , избежи ́ шь, из* бегу ́ т,2 избе ́ гнуть, уклони ́ ться, -оню ́ сь, -6нишься нзва ́ дк||ажвы ́ писка, р мн -с о к, ж; извлече ́ ни ́ ес,ци- та ́ та ж; правя ~и де ́ лать вы ́ писки (из кни ́ ги, докуме ́ нта) изва ́ дясв1.вы ́ нуть, доста ́ ть, -а ́ ну,-а ́ нешь(что-л/ ^отку ́ да-л), 2. мат вы ́ честь, ву ́ чту вы ́ чтешь, мин вы ́ чел,вы ́ чла,-ло; 3, вы ́ писать, «пишу, - п ишешь. нзва ́ ждам несв 1. вынима ́ ть; до- става ́ ть, -стаю ́ , «ст а- ешь (что-л/отку ́ да-л)]^ книга от рафта достава ́ ть кни ́ гуспо ́ лки; ~зъб уда- ля ́ ть зуб; 2. мат вычита ́ ть, ^седем от десе.1 вычита ́ ть семь из десяти ́ ; 3. выпи ́ сы- вать; чета текста и ~ непо- знатите думи я чита ́ ю текст и выпи ́ сываю незнако ́ мые слова ́ ; О ^заключение де ́ - лать вы ́ вод; ~ от строя вы- води ́ ть из стро ́ я;~набял свят выводи ́ ть на чи ́ стую во ́ ду изо а ́ йвам несв вая ́ ть, вая ́ ю, вая ́ ешь. изва ́ ра ж творо ́ г, -а ́ (-у ́ )и разг тво ́ рог, -аи-у, -м извари ́ св1.вы ́ варить, 2. мед продезинфици ́ ровать, цИ ́ - ру ю (кипяче ́ нием) , извари ́ вам несв 1. выва ́ ривать, 2. лед дезинфици ́ ровать, -ци ́ р у ю (кипяче ́ нием) изва ́ я св извая ́ ть, ваи ́ ю •вая ́ ешь цзведа ́ св вы ́ вести, в «веду вУ ́ ведешь, мин вы ́ вел ла, -ло,0 в орбита вы ́ вести на орби ́ ту .изведи Ц а ́ ж, изведнъж парен 1.вдруг, внеза ́ пно, неожи ́ дан но; 2. сра ́ зу, ра ́ зом из ве ́ жда || м несв 1. выводить -ржу ́ - бдишь (когб-л).
изве зй 154 2. вести ́ , веду,ведёшь, мин вёл, вела ́ ,-ло ́ , доводи ́ ть; пътят изаежда до реката доро ́ га ведёт к реке ́ ; О ~м писма канц регистри ́ - ровать, -стри ́ руюис- ходи ́ щие пи ́ сьма; ~м в орби- та выводи ́ ть на орби ́ ту. взвези ́ св зйшатъ, вы ́ шью, вы ́ шьешь. из ве ́ з вам несв вышива ́ ть, изве ́ ст||ен 1, изве ́ стный; 2. не ́ который, изве ́ стный; при ~нн условия това е възмож- но при не ́ которых усло ́ виях о ́ то возмо ́ жно изве ́ сти||ес изве ́ стие с, сооб- ще ́ ние с, уведомле ́ ние с; по- следи» ~я после ́ дние изве ́ - стия. извести ́ св извести ́ ть, -ещу ́ , -е сти ́ шь(оче ́ ’лс-л), сооб- щи ́ ть (что-л/ксм у ́ -л)\ уве ́ - домить, -м л ю, -м ишь (ког б-л/о чем-л или със съюза «что»). из вест и ́ вам несв извеща ́ ть (о чём-л), сообща ́ ть (что-л/ко- му ́ -л), уведомли ́ ть (когб-л^о чём-л или със съюза «что»). изве ́ хна св уви ́ нуть, мин - уви ́ л, -л а. нзвехте ́ ясв обветша ́ ть; (за дреха) износи ́ ться,3л-но ́ - сится извехти ́ вам несв ветша ́ ть; (за дреха) изна ́ шиваться. изви ́ вам несв 1. изгиба ́ ть, из- вива ́ ть; 2. сгиба ́ ть; 3. (за ре- ка, за път) повора ́ чиваться; 4. (за глас) перелива ́ ться; 5. (за пране) выжима ́ ть; ~се 1. изгиба ́ ться, извива ́ ться; 2. сгиба ́ ться; 3. кружи ́ ться, •жу ́ сь,кру ́ жишься; 4. прен вилять. изви ́ вка ж 1. изви ́ в м9 изги ́ б м; 2. поворо ́ тм. изви ́ квам несв 1. крича ́ ть, вскри ́ кивать; ~от болка кри- ча ́ тьотбо ́ ли; 2. прен и прян вызыва ́ ть извине ́ ние с 1. извине ́ ние с; моля за ~ проси ́ ть извине ́ - ния (у когб-л)\ проще ́ ние с; 2. оправда ́ ние с, отгово ́ рка, рмн-рок,ж\предло ́ гм. извини ́ телен извини ́ тельный, прости ́ тельный. извини ́ св 1. извини ́ ть, про- сти ́ ть, -ощу ́ ,-ости ́ шь. 2. оправда ́ ть; ~ се изви- ни ́ ться. извини ́ ва || несв извини ́ ть, проща ́ ть; 2. опра ́ вдывать; ~йте! извини ́ те!, прости ́ те!; се 1. извини ́ ться; 2. опра ́ вдываться.] извира || м несв 1. вытека ́ ть; бить, бьёт ключом; река- та извира от планината ре- ка бере ́ т(нача ́ ло в гора ́ х; 2. выкипа ́ ть. извиси ́ се св еж извиша се. извне и ́ вам се нвсв вж извиша- вам се. извиша ́ се полни ́ ться,под- ниму ́ сь,-ни ́ мешь- с я; взойти ́ ,-ойду ́ ,-ой- дёшь
15* из&Ьтре язвиша ́ сам се несв поднима ́ ть- ся, восходи ́ ть, -с жу ́ , - бдишь. озяйя св 1. изогну ́ ть; 2О со- гну ́ ть; 3, (за река, път и др.) поверну ́ ть; 4. (за глас) пере- ли ́ ться, -льётся;5.(за пране, дреха) вы ́ жать, -жму, -жмешь; се 1, изо- гну ́ ться; 2. согну ́ ться; 3. закружи ́ ться; 4. прен уви- льну ́ ть извлеки ́ св1.вы ́ тащить; вы ́ не- сти, мин -нес, -сла; вы ́ везти, мин -вез, -эе з- л а; 2. извле ́ чь, -влеку ́ , •влечёшь,мин-влёк, -влекли ́ . извли ́ чам несв 1. выта ́ ски- вать; выноси ́ ть, -ошу ́ , •о ́ сишь;вывози ́ ть, -о жу ́ , -о ́ зишь;2.извлека ́ ть; ~ поука де ́ лать вы ́ воды; по- луча ́ ть уро ́ к. и ́ звод м вы ́ вод м; ито ́ гм,за- ключе ́ ние с; правя~я де ́ - лать вы ́ воды. изэо ́ звам несв вывози ́ ть, -О Жу ́ ,»о ́ зишь. изво ́ зя'св вы ́ везти, мин -в е з, -зла. и ́ звор м 1, ИСТО ́ ЧНИК м, родни ́ к, •а ́ , м\ кдюч, га ́ , л<; 2. исто ́ к (реки ́ ); 3. прен исто ́ чник м изврдща ́ вам несв извраща ́ ть извръщам несв повора ́ чивать, обора ́ чивать извън предл вне, извне ́ (с р. п .); снару ́ жи (нареч); из- вън града вне го ́ рода; ф извън себе е ́ й себя ́ ; из- вън сцлите ск сверх свои ́ х сил; извъя закона вне за- ко ́ на. извънмёрем чрезме ́ рный, иззънре ́ ден чрезвыча ́ йный, внеочередно ́ й. извъцслуже ́ бен неслуже ́ бный, извънучи ́ лищ || ен внешко ́ ль- ный; ~на работа внешко ́ ль- ная рабо ́ та; ~ни занятия внешко ́ льные заня ́ тия. извърви ́ св I. (пеш) Пройти ́ ; •йду ́ , -йдёшь, мин прощёл, -щла ́ ; (с пре- возно средство) прое ́ хать, -е ́ ду, -е ́ дешь (верени ́ цей), 2. обойти ́ , объе ́ хать; ~ се пройти ́ , прое ́ хать (верени ́ цей) извърв и ́ вам несв 1. (пеш) про- ходи ́ ть, -ожу ́ ,-о ́ дишь, (с превозно средство) проез- жа ́ ть; 2. (пеш) обходи ́ ть; (с превозно средство) объезжа ́ ть; проходи ́ ть, проезжа ́ ть (верени ́ цей) извърна св поверну ́ ть, обер- ну ́ ть извърша св соверши ́ ть, еде ́ » лать, осуществи ́ ть,-вл ю ́ , :Вйшь; соверши ́ ть- ся, сде ́ латься, осуществи ́ ть- ся. извърша ́ вам несв обмола ́ чивать (хлеб). извърщвам нвсв соверша ́ ть, де ́ - лать, осуществля ́ ть. извършёя се обмолоти ́ ть, -л о- чу ́ , -ло ́ ти ш ь (хлеб) извътре нареч разг изнутри ́ ;
изеАхеам 156 внутри ́ , ~лъхна топлина из* нутри ́ пове ́ яло тепло ́ м изви ́ хвам несв вя ́ нуть, мин вяли вя ́ нул, вя ́ ла •л о, увяда ́ ть изга ́ рям I несв 1. сгора ́ ть, вьь гора ́ ть, 2. прен сгора ́ ть (от стыд&> смуще ́ нияитп.) изга ́ рям П несв сжига ́ ть, об- жига ́ ть, выжига ́ ть; ~се обжига ́ ться изга ́ свам несв 1. потуха ́ ть, уга* са ́ ть, 2 прен ослабева ́ ть, умира ́ ть изга ́ сна св 1 поту ́ хнуть, мин поту ́ х,хла;уга ́ снуть, минуга ́ с,-сла,2.прен ослабе ́ ть, умере ́ ть,умру ́ , мин у ́ *м ер» умерла ́ изгладне ́ я св 1» проголода ́ ться, 2 прен истощи ́ ться, ну ж да ́ ться в удобре ́ нии (о зем л ёу о пбчве) изгладни ́ вам несв 1 чувство вать, -с твую го ́ лод, 2. истоща ́ ться» нужда ́ ться в удобре ́ нии (о велела ́ , о пдчве) изгла ́ дя св 1. разгла ́ дить, *а ́ жу, -а ́ дишь;2,загла ́ дить, отшлифова ́ ть, -фу ́ ю, 3. вы ́ гладить, отутю ́ жить, 4»выровня ́ ть; 5.прен сгла ́ дить, ула ́ дить, ~противоречия сгла ́ дить противоре ́ чия изгла ́ ждам несв 1, разгла ́ си вать, 2. загла ́ живать, шли фова ́ ть, -фу ́ ю; 3, гла ́ дить •а ́ ж у., -а ́ дишь,утю ́ жить; 4 выра ́ внивать, 5, прен сгла ́ живать уда ́ жи вать; ~ противоречия сгла ́ * живать противоре ́ чия и ́ згледмвид, -аи-у,прна виду ́ , л; ~ към морето вид на мо ́ ре;албумс~иот Ленинград альбо ́ мсви ́ дами Ленингра ́ да, и за успех наде ́ жды на успе ́ х; иза времето прогно ́ з пого ́ ды изглёдаЦм св 1. огляде ́ ть, -яжу ́ , -яди ́ ш ь, осмо- тре ́ ть,-рю ́ ,*о ́ тришь, 2. вы ́ смотреть; 3. (за дете) вы ́ растить, -ащу, -а с- тишь, (за болен) вы ́ хо- дить, -ожу, -одишь;0 ~ха ми се очите а) до ́ лго и напра ́ сно ждал: б) уста ́ л смотре ́ ть изгле ́ ждаЦм несв 1« огля ́ ды- вать, осма ́ тривать; 2. вы- сма ́ тривать, 3. (за бете) вы- ра ́ щивать, выха ́ живать; 4. вы ́ глядеть, -яжу, -ядишь, име ́ ть вид, ~м добре хо- рошо ́ вы ́ глядеть, 5, каза ́ ть- ся, кажу ́ сь, ка ́ жешь- с я; като вметн дума ка ́ - жется, изглежда, ще вали ка ́ жется, пойдёт дождь изгна ́ ник м изгна ́ нник м изгни ́ вам несв 1, гнить, гнию ́ » истлева ́ ть, 2. по ́ ртиться, »рчусь, »ртишься, 3. прен (в затвор) томи ́ ться, -м лю ́ сь, -м и ́ шься гнить (в тюрьме ́ ) ИЗГНИ ́ Й св 1,.сгнить, -и ю, про гни ́ ть, истле ́ ть, 2. испо ́ ртить ся-рчусьв-рТИЩ
157 йзгрев с я; 3, прен (е затвор) сгнить (в тюрьме ́ ). гзгова ́ рям несв выгова ́ ри- вать, произноси ́ ть, -ошу ́ , -о ́ сищь;~добреиме ́ ть хоро ́ шее произноше ́ ние. наговор м вы ́ говор м, произ- ноше ́ ние с. изгово ́ рясв1.вы ́ говорить, произнести ́ ,мин-нёс,-нес- ла ́ ; 2* сказа ́ ть, скажу ́ , ска ́ жешь;3,вы ́ сказать, -с кажу, -скажешь. изго ́ дажвы ́ года ж, по ́ льза ж. изго ́ ден вы ́ годный. изго ́ нвам несв прогоня ́ ть, вы- гоня ́ ть, изгоня ́ ть. изгони св прогна ́ ть, -гоню ́ , •го ́ нишь, вы ́ гнать, из- гна ́ ть. изго ́ ра ж нар зазно ́ ба ж. изгори ́ I се 1. сгоре ́ ть; 2. прен сгоре ́ ть (от стыда ́ > смуще ́ - ния и т. п.). изгори ́ II св сжечь, сожгу ́ , сожжёшь,минсжёг, сожгла ́ ; обже ́ чь, обо- жгу ́ , обожжёшь,мин обжёг,обожгла ́ ;вы ́ - жечь, в ы ́ жгу,вы ́ ж- жешь,минвы ́ жег,вы ́ - жгла. иэго ́ тв || я книж св 1. (напра- вят изработя, произведи) из- гото ́ вить,-влю,-вишь, пригото ́ вить; списък, де- ловн книжа, ръкопис, план и др. изгото ́ вить спи ́ сок, де- лову ́ ю бума ́ гу, ру ́ копись, план и др.; ~я лекарство, разтвор пригото ́ вить (изго- то ́ вить) лека ́ рство; раство ́ р; 2. (известно количество) на- гото ́ вить; заводът~и 10 хи- ля ди тухли заво ́ д нагото ́ вил 10 ты ́ сяч кирпиче ́ й; 3. (из- разходя продукти) израсхо ́ - довать, -д у ю; ~их всич- кото масло израсхо ́ довал всё ма ́ сло. изго ́ гвя || м книж несв 1. (пра- вя , изработвам, произвеж- дам) изготовля ́ ть, приготов- ля ́ ть; ~м списък, делови книжа, ръкопис, план и др. изготовля ́ ть спи ́ сок, дело- ву ́ ю бума ́ гу, ру ́ копись, план ит.п.; ~м лекарство, раз- твор приготовля ́ ть (изготов- ля ́ ть) лека ́ рство, раство ́ р; 2. (известно количество) наго- та ́ вливать; заводът ~ше го- лямо количество слъичогле- дово масло за износ заво ́ д изготовля ́ л большо ́ е коли ́ че- ство подсо ́ лнечного ма ́ сла для э ́ кспорта; 3. (изразход- вам продукти в кухнята) расхо ́ довать, -дую. изгради ́ св 1. постро ́ ить, вы ́ - строить; 2. прен созда ́ ть, -да ́ м,-да ́ шь,-да ́ ст. -дади ́ м, -дади ́ те, -да- ду ́ т,минсо ́ здал, -ла ́ , со ́ здало. награждай несв 1. стро ́ ить, вы- стра ́ ивать; 2. прен созда- ва ́ ть, -даю ́ ,-даёшь. и ́ згрев м восхо ́ д ж; ~на слън- цето восхо ́ дсо ́ лнца. г
изгрея 15В нзгре ́ я св I. (за небесно сае- тйло) взойти ́ , -йДёт;2.Прен роди ́ ться, возни ́ кнуть- изгр Я ́ нам несв 1.’ (за небесно светило) восходи ́ ть, -бдит; 2» прен рожда ́ ться,возникать, изгу ́ бвам .несв 1. теря ́ ть; ~ пътя сби ́ ва ́ ться с доро ́ ги; 2. терпе ́ ть, -плю ́ ,те ́ рпишь убы ́ ток (уще ́ рб); 3. прои ́ гры- вать; ф'-'си ума теря ́ ть го ́ - лову; ~съзнание теря ́ ть созна ́ ние; па ́ датьво ́ бморок; ~се 1. пропа ́ дать, исчеза ́ ть; 2< теря ́ ться. нзгу ́ бване с поте ́ ря ас, изгу ́ бен поте ́ рянный, пропа ́ в- ший. изгу ́ бя св 1. потеря ́ ть; 2. по- терпе ́ ть, -п лю ́ , -те ́ р- пишьубы ́ ток (уще ́ рб); 3, проигра ́ ть; ~се пропа ́ сть, -аду ́ , -адёшь,минпро- ла ́ л, -л а, -л о, исче ́ з- нуть; 4, потеря ́ ться. изг&рбвам се несв го ́ рбиться, •блюсь,-бишься,су- ту ́ литься. изг!рбя се св сго ́ рбиться, -блюсь, -бишься;ссу- ту ́ литься. изгърмя ́ св вы ́ стрелить, изгърмя ́ вам несв стреля ́ ть, вы- стре ́ ливать. изда ́ вам несв 1, издава ́ ть, -даю ́ , •да ёшь, публикова ́ ть, •ку ́ ю; ~вестник, списа- ние, книга издава ́ ть газе ́ ту, журна ́ л, кни ́ гу; 2. выдава ́ ть, предава ́ ть; 3. сдава ́ ть (дела ́ и т, п.)\ 4. выноси ́ ть, -ощу ́ , -о ́ с и ш ь; ~присьда вы- носи ́ ть пригово ́ р; 5. изда- ва ́ ть, испуска ́ ть (арома ́ т ду- ха ́ в, цвето ́ в)} 6. издава ́ ть (за- ко ́ н, постановла ́ ние); ~се 1. издава ́ ться; 2. выдава ́ ть се- бя ́ ; 3. выдава ́ ться (вперёд) изд а ́ ден1.и ́ зданный, опубли- ко ́ ванный; 2. вы ́ данный; 3. выступа ́ ющий вперёд, вы- даю ́ щийся (о зда ́ нии, о стена ́ ), издадина ́ и издатина ́ ж^вы ́ - ступ м. изда ́ йннк м преда ́ тель ле, из- ме ́ нник м, доно ́ счик м, изда ́ йничество с преда ́ тельст- во с, изме ́ на ж. издало ́ 1! ко, издале ́ че нареч изда- лека ́ ,и ́ здал и; градът се вижда ~ко (~че) го ́ род ви ́ ден из- далека ́ ;тойдойде~ко ́ прие ́ - хал издалека ́ . изда ́ мсв1.изда ́ ть, -да ́ м, -да ́ шь, -да ́ ст, -дади ́ м. -дади ́ те, -даду ́ т; опу бликова ́ ть, -ку ́ ю;2.вы ́ - дать, преда ́ ть; 3. сдать (дела ́ ит.п.);4,вы ́ нести (приго- во ́ р); 5. изда ́ ть, испусти ́ ть, -ущу ́ ,-у ́ стишь(аро- ма ́ т цвето ́ в, за ́ пах, звук); 6. изда ́ ть (зако ́ н); ***.се вы ́ - дать себя ́ . изда ́ ние с изда ́ ние с; поправено ~ испра ́ вленное изда ́ ние, изда ́ тел м изда ́ тель ле. изда ́ телство с изда ́ тельство с:
159 издръма държама ~ госуда ́ рственное изда ́ тельство. нзде ́ бвам несв 1. подкра ́ дывать- ся; 2- подстерега ́ ть; ~удо- бен момент выбира ́ ть удо ́ б- ный моме ́ нт кзде ́ бна св 1» подкра ́ сться, *краду ́ сь, -крадешь с я; 2. подстере ́ чь, -стере- гу ́ »-стереже ́ ш ь, -сте- регу ́ т, мин -стер е ́ г. •стерегла ́ . взде ́ и ́ ствувдм св вы ́ хлопотать, -почу, -почешь;до- би ́ ться, -бью ́ сь,-6ье ́ шь- ся. издекл&ми ́ рам св продеклами ́ - ровать, -р у 10. нзде ́ ля !|ес и ́ зде ́ лие, р мн •и й, с; камучни.^я хлопча- тобума ́ жные изде ́ лия; въл- неия ~я шерстяны ́ е изде ́ - лия; зоаряй са ́ харные изде ́ лия. кздйгш несв 1» поднима ́ ть; 2» стро ́ ить, воздвига ́ ть, возво- ди ́ ть, -о жу ́ , -О ́ диш ь; 3. прен выдвига ́ ть, возвыша ́ ть (коео ́ -л); 4. прен книж вы- двига ́ ть, провозглаша ́ ть; О за траеи мир подни- ма ́ ть го ́ лос в защи ́ ту про ́ ч- ного ми ́ ра; ^ се 1, подни- ма ́ ться; 2> возвыша ́ ться; 3. прея выдвигаться, преу- спева ́ ть, -успева ́ ю. нзда ́ гка св 1. подни ́ ть, -н и- му ́ д-ни ́ мешь,минпо ́ - днил, -ла ́ , -ло;2.по- стро ́ ить, воздви ́ гнуть, мин -дви ́ г,-дви ́ г л а, возве- сти ́ , -веду ́ ,, -вед е ́ шь, мин-вёл, -вела ́ ;3.вы ́ - двинуть, возвы ́ сить, -в ы ́ - шу,-вы ́ сищь(хого ́ -л); 4. прен книж вы ́ двинуть, провозгласи ́ ть, -ашу ́ , -а си ́ ш ь; ~се 1. поднять- ся; 2. возвы ́ ситься; 3. прен вы ́ двинуться, преуспе ́ ть. издигнатина ́ ж возвыше ́ ние с. издйрвам несв 1. обнару ́ жи- вать, открыва ́ ть, находи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь;2.раз- ы ́ скивать, изы ́ скивать; 3. ис- сле ́ довать, -д у ю, изуча ́ ть, нзди ́ ря св 1. обнару ́ жить, от- кры ́ ть, -ро ́ ю, -ро ́ ешь, найти ́ ,-и ́ ду ́ , -и ́ дёшь, миннашёл, -шла ́ ;2.ра- зыска ́ ть, -ы щу ́ ,-и ́ щешь, изыска ́ ть; 3. иссле ́ довать, •дую, изучи ́ ть, -учу ́ , -у ́ чишь. изд И ́ шам I несв (за предмет, пълен с въздух) спуска ́ ть, выпуска ́ ть во ́ здух. изд И ́ шамIIсввы ́ дохнуть, мин вы ́ дохнул,“Ла. изд и ́ швам несв выдыха ́ ть, издншване с вы ́ дох м, нэдо || и ́ св вы ́ доить; доячката кравата дои ́ льщица вы ́ - доила коро ́ ву. издои ́ вам несв выда ́ ивать, издръжка ж 1. содержа ́ ние с, иждиве ́ ние с; ~на семейст- вото содержа ́ ние семьи ́ ;на моя ~ на моем иждиве ́ нии; 2. изде ́ ржки,«-ж е к» само
издръжли ́ в 160 чя, произво ́ дственные из- держки; 3. (на нетрудоспо- собна лица по закон) али- ме ́ нты, -о в, само мн; пла- щам ~ плати ́ ть алиме ́ нты издръжлйв сто ́ йкий, сто ́ ек, стойка ́ , -о, выно ́ сливый издръжли ́ вост ж сто ́ йкость ж, выно ́ сливость ж. наду ́ т1.вы ́ пуклый; ~ата стра- на на платната на платно- ходка вы ́ пуклая сторона ́ па- русо ́ в; 2. руспу ́ хший, разду ́ - тый издълбо ́ ко парен 1. из глуби- ны ́ , со дна; 2. прен основа ́ - тельно, глубоко ́ издължа ́ сеIсввы ́ платить, -ачу, -атишьдолг яздълж || а ́ се 11 (стана по-дъ- лъг, по-висок) удлини ́ ться, само3л-ни ́ т с я; вечер- ните сенки се ~иха вече ́ р- ние те ́ ни удлини ́ лись. издъджа ́ вам се I несв выпла ́ чи- вать долг издължа ́ вам се II (ставам по- дълъг, по-висок) удлиня ́ ться йздънка ж 1. побе ́ г м, отро ́ - сток, -тка,м,о ́ тпрыск м; 2. прен пото ́ мок, -мка,м изд!ио парен пряк и прен 1. (из основа) до основа ́ ния; експлозията разтърси~къ- щата взрыв растря ́ сдомдо основа ́ ния; 2. прен про ́ чно, основа ́ тельно; той проучи въ- проса*-' он изучи ́ л вопро ́ с основа ́ тельно издържа ́ св1,вы ́ держать, вы ́ - нести, перёнестй, мин -н ё е, несла ́ ; 2. дать, дам дашь,даст,дад-и ́ м, дади ́ те, даду ́ т сре ́ д- ства (к существова ́ нию); ~ изпит выдержать (сдать) эк- за ́ мен издържа || м несв 1> вы ́ де ́ ржи- вать; выноси ́ ть, -ошу ́ , •о ́ с и ш ь, переноси ́ ть; —м на студ легко ́ переноси ́ ть хо ́ - лод; 2. содержа ́ ть, ’Жу ́ , •е ́ ржишь(кого ́ -л); ~м родите лите си содержа ́ ть ро- ди ́ телей; ~м изпит выде ́ р- живать (сдава ́ ть, сдаю ́ , еда е ́ шь) экза ́ мен; това не издържа критика это не выде ́ рживает кри ́ тики; это ни ́ же вся ́ кой кри ́ тики издържа ́ н выдержанный, по- сле ́ довательный, усто ́ йчи- вый; принципно~а полити- чески програма принципи- а ́ льно вы ́ держанная полити ́ - ческая програ ́ мма; ~ов идейно отношение произведе- ние вы ́ держанное в иде ́ йном отноше ́ нии произведе ́ ние издъхвам несв испуска ́ ть дух, умира ́ ть издъхна св испусти ́ ть, -ушу ́ , •у ́ стишьдух,умере ́ ть, •умру ́ , умрешь,мин у ́ мер,-ла ́ и эди ́ ламсввы ́ тесать, -теш у, - тешешь; обтеса ́ ть, -т е- шу ́ ,-те ́ шешь. изда ́ лвам сз выте ́ сывать; обте ́ -
161 ’ГССаТ&1?еШй т& шешь. изёдаик лг кровопи ́ йца No• рое ́ д. Л6 живодёр 44 гра ́ би ́ * тель лг. изшдаея ш изя&дагёя, мзжадня ́ вам яж изшдаявам. изжив&г ся !• персжйть, *ж и< ву, -жквсигь:2.прожи ́ ть (жизнью & прей изжить, изживя ́ вам несе I. переживать; 2г проживать (шояй; 3. прен. изживать изжвдпея и изжаднёя ее почуй- ствовать. -сгвуюжа ́ жду, изжъдня ́ вам и мзжаХнявам: кесв чу ́ вствовать *СТВ у 1(1 жа ́ - жду. изжъна и изжена се сжать, сожку, сожисшь. изза ́ д пред из-за, сза ́ ди (?. р. иззад дарвстата из-за дере ́ вьев; слънцето се появи иззад облака со ́ лнце появи ́ - лось нз-за ту ́ чи*. ИЗзе ́ масегИзъять изыкгу, изы ́ : кгеть; конфиско- ва ́ ть*скУ’Ю. иззе ́ мвам хесе изымать, кон- фискова ́ ть,*скую. Иззи ́ дам се вы ́ строить (из к«лг- кяи ́ ли кирпича ́ ). мззй 3 двам, иззйждам выстра ́ и- вать (из ка ́ мня. и ́ ли кирпича). Изшра ́ вам несе 1. игра ́ ть (Эо конца ́ ); 2. отплясывать: Я» здшгрьшть; 4< обма ́ нывать, т&иж яйдюШ» *воЖУ» »аб< Лиигь. . Мзигра ́ Ея св 1. сыгра ́ ть Ц&-» ру ́ да конца ́ ); 2* сплясать* *яшу ́ , -чщешь;з.пы ́ и ́ г-» рать; 4. .обмануть, -НУ, -а ́ пещь; подвести ́ , *в е- Лу, ведёшь, ЛШ& ч1сл, *вела ́ :тоймеиз* игра юн меня обманул. ИЗйскам се 1. потребовать, *б у ю (угго-л): 2. взыска ́ ть, *ыиху. -ы ́ щепгь. изи ́ сканост ж изы ́ сканность Ж изйсквам, несе 1. тре ́ бовать, - бую (шб-л): 2. взыскивать. ИЗка ́ жасе1.вы ́ сказать, *с к а* жу, -с кажеш'ь;вы ́ ра- зить, 41Жу, 41зишь; :2./шгвйжть, чйш, -дащь, - ласт, угадим, ‘Дади- те, д у.т, вы ́ болтать» **се1.вы ́ сказаться, вы ́ ступ ПИТЬ, *ПЛЮ, 41ИIIIь; 2. вы ́ дать себя. йзка ́ звам иесе 1, ВШазшатв, выража ́ ть: 2, разг Выдава ́ ть, *даЮ</Даёшь,выба ́ лты- вать : *-* се 1* выска ́ зы ́ ваться, выступа ́ ть; 2. выдава ́ ть себя ́ . Изка ́ зване с выступлени ́ ес(на собра ́ нии и т. п,). Изка ́ лвам нем па ́ чкать‘гря ́ зью; ~се па ́ чкаться гря ́ зью. Изка ́ ляи испа ́ чкать грязью; се испа ́ чка ́ ться гря ́ зью, Изка ́ пвам несв.. 1. зака ́ пывать забры ́ згивать, па ́ чкать: 2. .(за мета) опада ́ ть, осыпа ́ ть-
162 ел, сама 3 л мн? за (кссиу выпада ́ ть,само3лмн; 3. прен устава ́ ть, <та - стаёшь. ИЗКа ́ пя св 1. зака ́ пать, ,-д ю и допуип »п л ю, -и лещь, забры ́ згать, # запа ́ чкать ; 2* (за листа) опа ́ сть, без1и2 ля3лмн-аду ́ т, мин ода ́ л, -а; осы ́ паться, 3 л мн-илются;(закоси) вы ́ пасть, 3 л мн -а дут: 3. прен уста ́ ть, -а ́ иу, язка ́ рам св 1. (за добитые) вы ́ * гнать -гоню, -гонишь: 2» зако ́ нчить, довести ́ , -оду ́ » •едешь до конца ́ ;3,(за издънка) пусти ́ ть, -ущу ́ , Мстить; 4- насчита ́ ть; 5» добы ́ ть, -бу ́ ду, -бу ́ - де ш ь, зарабо ́ тать, полу* чйть, *чу ́ , -у ́ чишь: 6. провести ́ (время), 7. (за зъби» брада и др.) вы ́ расти, 3л-растет,мин*рос» •рос,ла. ИЗка ́ рва ́ М несв 1. (за добатък) выгонять; 2» конча ́ ть, доза- *ди ́ ть^ -ожу ́ , -бдишь до г конца ́ ; *м гимназия конча ́ ть •гимназию; 3. (за. издънки) •пуска ́ ть;^ 4. насчи ́ тывать; 5. добыва ́ ть, зараба ́ тывать, по- луча ́ ть; 6. проводи ́ ть (время); 7. (за* зъба, брада и др) вьь враста ́ ть; О из строя вы- ' води ́ ть из стро ́ я; кирливи- те ризи на бял свят вьшо* ли ́ тьначи ́ стую во ́ ду. «знай се с« ь вдшж» •««,* и сь, «кймепгься: 2. взобра ́ ться, взберись» взберешься, изка ́ чвам се несв 1. поднима ́ ть* ся; «-по сгьлбата подни* .мя ́ ться по ле ́ стнице; — с асансьор поднима ́ ться па ли ́ - фте; 2. взбира ́ ться; *^На по* крива взбира ́ ться , на кры ́ шу, ИЗкнпя ́ , св 1> закипеть ключо ́ м; 2. вы ́ кипеть; 3. вскипеть; млякото -** молоко ́ вскипе ́ ло, мзкипявам несв 1» закипа ́ ть; 2* выкипа ́ ть; 3. вскипа ́ ть, зизклйчца св 1. исключи ́ ть; *-иха го от училище его ́ яс* ключи ́ ли из шко ́ лы; 2. (за мотор) вы ́ ключить, изкл&чвам прев 1. исключа ́ ть; 2. выключа ́ ть; мотор вы- ключа ́ ть мото ́ р (дви ́ гатель), мзключе ́ ние с исключе ́ ние с; с — на за исключе ́ нием; О ПО***в ви ́ де исключе ́ ния» МЗКЛйчено парен невозмо ́ жно, исключено ́ , недопусти ́ мо; то* на е <■** это невозмо ́ жно. ИЗКОВ П а ́ . св прян и прен вы ́ - ковать, - кую; ще г^ем светли бъднини мы вы ́ куем светлое бу ́ дущее. изкова ́ вам несв прян и прен выко ́ вывать. йзкоп м ров, рва, м; яма ж* котлова ́ нм, Нзкопа ́ вам несв ‘выка ́ пывать, вырыва ́ ть; ~ кладенец вы* ка ́ пывать коло ́ дец.
163 иэлйзам ни^и поле ́ зные ископае- мые (минера ́ лы). иэкопа ́ ясввы ́ копать, вы ́ рыть, -рою, -роешь. изкореня ́ св1.вы ́ рвать с ко ́ р- нем; 2. прен искорени ́ ть, изкоренйвам несз 1. вырыва ́ ть ско ́ рнем; 2. прен искореня ́ ть, нзку ́ пвам несв 1. выкупа ́ ть; 2.п?ея искупа ́ ть; ~ вината си - искупа ́ ть вину ́ . и Эку ́ пясв1.вы ́ купить, -п л ю, -л ишь; 2. прен искупи ́ ть; ~ !рехо ́ ве искупи ́ ть грехи ́ , изку ́ сен иску ́ сный, о ́ пытный, уме ́ лый. изку ́ ствем иску ́ сственный; ~и цветя иску ́ сственные две? ты ́ ; ~ спътник иску ́ сствен- ный спу ́ тник. изку ́ ство с 1. иску ́ сство с; произведение на ~ то произ- веде ́ ние иску ́ сства; 2. уме ́ - ние с; направено с голямо ~ сде ́ лано с больши ́ м уме ́ - нием. изкуше ́ ние с 1. искуше ́ ние с; 2. собла ́ зн м. изла ́ гам несв 1. выставля ́ ть, раскла ́ дывать (това ́ р, кар- тины и т. п.); 2. излага ́ ть (мы ́ сли, соображе ́ ния); 3. под- верга ́ ть (опа ́ сности); 4. прен ста ́ вить,-влю,-вишь в неудо ́ бное положе ́ ние; ком- промети ́ ровать, -и ́ рую; се 1. подверга ́ ть себя ́ опа ́ с- ности; 2. прен ста ́ вить себя ́ в неудо ́ бное положе ́ ние, ком- промети ́ ровать себя ́ и ́ злаз:~ на море вы ́ ходкмо ́ - рю. излеку ́ вам несв и св выле ́ чи- вать/вы ́ лечить. и ́ злет м экску ́ рсия ж, и ́ злет ник м экскурса ́ нт м, ту- ри ́ ст м. излети ́ св1,вы ́ лететь, -лечу, •летит ь; врабците ~ха от гнездата си воробьи ́ вы ́ ле- тели из свои ́ х гнёзд; вы ́ ле- теть (отпра ́ виться, нача ́ ть поле ́ т на самоле ́ те);в8ч. сутриита ние ~хме за Моск- вав8часо ́ в ^'тра ́ мы вы ́ ле- тели в Москву ́ ; 2. (за лесу воздухообразно вещество) ис- па ́ ри ́ ться. излечи ́ м излечи ́ мый; бэ- лест излечи ́ мая боле ́ знь. И зле ́ яСв1,ВЫ ́ ЛИТЬ, -Л Ь 1О, -л ьешь;2.отли ́ ть,ото- лью ́ , отольёшь, мин о ́ тли ́ л,-ла ́ ,о ́ тлило; отли ́ ли (мета ́ лл); 3. прея изли ́ ть, изолью ́ » изольешь (чу ́ зстза и т. п.). нзли ́ вам несз 1, вылива ́ т; 2. отлива ́ ть (мета ́ лл); 3. прен изливать (чу ́ вства и т. и.), излйэаЦм несв !• выходи ́ тт, -о жу ́ ,-о ́ дишь; от кыци, от училище, от заво- да, от гарата выходи ́ ть из до ́ маии ́ з дому, из шко ́ лы, с заво ́ да, с вокза ́ ла; ~м на улицата, на терасата выхо- ди ́ тьнау ́ лицу, на терра ́ су; 2. выезжа ́ ть (на машине, на
изли ́ тая 164 мотоци ́ кле и т. п.); всяка не- деля ние ~ме на екскурзия ка ́ ждое воскресе ́ нье мы вы- езжа ́ ем на экску ́ рсию; 3. вы - ступа ́ ть; ~м с доклад, с ре- шение выступа ́ ть с докла ́ - дом, с реше ́ нием; 4. само 3 л ед сто ́ ить, обходи ́ ться; изли- за ми доста скъло мне обхо ́ - дится о ́ чень до ́ рого; 5. прен исходи ́ ть; ~м от своя жиз- нен опит я исхожу ́ из своего ́ жи ́ зненного о ́ пыта; 6. (за кнцги) выходи ́ ть в свет; вы- ходи ́ ть из печа ́ ти; появля ́ ть- ся в печа ́ ти; одушата ми мзлиза выбива ́ юсь из сил; излиза ми от главата (от ума) я забыва ́ ю; задачата ми излиза зада ́ ча вы ́ шла; за- да ́ ла получи ́ лась; зада ́ ча ре- шена ́ . изли ́ там несв 1., (за птица) вы- лета ́ ть; (за отпътуване със самолет) вылета ́ ть; 2. (за леко, въздухообразно вещест- во) испаря ́ ться. изли ́ танесвзлётм;~наса- молет взлёт самолёта. излйш Цен 1. изли ́ шни ́ й; ~ни подробности изли ́ шние по- дро ́ бности; чрезме ́ рный; 2. ли ́ шний, напра ́ сный, беспо- ле ́ зный, нену ́ жный; ^на тре- вога напра ́ сная трево ́ га. излия ́ ниПесизли ́ я ́ ние, обикк мн -я, -и й, с (открове ́ н- ное выраже ́ ние свои ́ х чувств* пережива ́ ний); на сър- дета серде ́ чцые излия ́ ния. излбжа св 1. вы ́ ставить, влю,-вишь,разложи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ жишь(това ́ р, карти ́ ны и т. л.); 2. изло- жи ́ ть (мы ́ ли, соображе ́ ния); 3. подве ́ ргнуть (опа ́ сности); 4. поста ́ вить в неудо ́ бное по- ложе ́ ние; скомпромети ́ ро- вать, -рую;~се1.под- ве ́ ргнуть себя ́ опа ́ сности; 2. поста ́ вить себя ́ в неудо ́ бное положе ́ ние, скомпромети ́ ро- вать себя ́ . излбжба ж вы ́ ставка, р мн - в о к, ж; селскостопанска ~ сельскохозя ́ йственная вы ́ - ставка; художестве на ^ху- до ́ жественная вы ́ ставка; оти- вам на ~ идти ́ на вы ́ ставку ́ , изло ́ жбен вы ́ ставочный, экспо- зицио ́ нный; зала вы ́ ста- вочный зал. изложе ́ ние с 1. изложе ́ ние с (мы ́ сейит. п.);.кратко ~ краткое изложе ́ ние; 2. док- ладна ́ я запи ́ ска, р мн -с ок,ж. изложи ́ тел я уча ́ стник я вы ́ - ставки, экспоне ́ нт м. нзложйтелка ж (за страна, държава) уча ́ стница ж вы ́ - ставки. излъгвам несв обма ́ нывать; ~ се обма ́ нываться; ошиба ́ ть- ся. изл!1) жа св обману ́ ть, -аяу ́ , -а ́ иешь; жа се обману ́ ть- ся; ошиби ́ ться, -бу ́ сь, •б ешься, мин *б с я, •блась>тои ́ се^га а
165 изме ́ ним л нзчисленията он оши ́ бся в вычисле ́ ниях. изл!скам св 1. (за мебели и др.) отполирова ́ ть, -р у ́ ю; 2. (за обуща) вы ́ чистить, -ч ищ.у,-чистишь. излъсквам несв 1. (за мебели и др.) полирова ́ ть, -р у ́ ю; 2. (за обуща) чи ́ стить, чи ́ щу, чи ́ стишь. излъч || а св 1. излучи ́ ть; 2. прен вы ́ делить; събранието няколко комисии собра ́ - ние вы ́ делило не ́ сколько ко- ми ́ ссий. излъчва || м несв 1. излуча ́ ть; слънцето излъчва топлина сёлние излуча ́ ет тепло ́ ; 2. прен выдели ́ ть. из ла ́ засв1.вы ́ йти, -иду, •и ́ дешь, мин вы ́ шел, -ш л а; 2. (с превозно сред- ство) вы ́ ехать, -еду, •едешь;3.вы ́ ступить, -п лю,-пишь(среше ́ ни- ем);4.само3ледчобой- ти ́ сь,3лобойдётся (сто ́ ить,3лсто ́ и т); 5. (за книги) вы ́ йти в свет; вы ́ йти из печа ́ ти; появи ́ ться в печа ́ ти; окъде ще му из- лезе краят? до чего ́ э ́ то дой- дёт? иэма ́ жасв1.вы ́ мазать, -м а- жу. ажешь;2,(сма- зилка) оштукату ́ рить; 3. (с бои) окра ́ сить, -а ́ шу, -кра ́ - сишь;(свар)побели ́ ть, -лю ́ ,-е ́ лишь(сте ́ ны, и т> п.) изма ́ звам несв 1» выма ́ зывать; 2. (с мазилка) штукату ́ рить; 3. (с бои)1 окра ́ шивать;, (с вар) бели ́ ть, -лю ́ ,-е ́ лишь (сте ́ ныит.».). изма ́ маж1.обма ́ н ле, надува ́ - тельство с; 2. заблужде ́ ние с, иллю ́ зия ж. из ма ́ м вам несв 1* обма ́ нывать, надува ́ ть; 2. обольща ́ ть. изма ́ мя св 1. обману ́ ть, -ну ́ , -а ́ нешь,наду ́ ть, -ду ́ ю, -ду ́ е ш ь; 2. обольсти ́ ть, •льщу ́ ,-л ьсти ́ шь. измежду ́ предл ме ́ жду (с те. п.)\ той беше винаги измеж- ду нас он был всегда ́ ме ́ жду на ́ ми; среди ́ (с р. п.); из- между другарите си той беше най-прилежният ученик сре- ди ́ свои ́ х това ́ рищей он был са ́ мый приле ́ жный учени ́ к; един измежду нас оди ́ низ нас. измене ́ ние с измене ́ ние с, пере- ме ́ на ж; внасям ~ вноси ́ ть измене ́ ние; ~ на климата из- мене ́ ние кли ́ мата; ~ на об- становката переме ́ на обста- но ́ вки. изме ́ нник м изме ́ нник м, пре- да ́ тель м. измени ́ св 1. измени ́ ть, -еню ́ , -е ́ н и ш ь (что-л); 2. изме- ни ́ ть (чему ́ -л, кому-л); 3. пе- ремени ́ ть; ~ се измени ́ ться, перемени ́ ться. измени || м, измени ́ вам несв 1.из- меня ́ ть (что-л); ~м план из- меня ́ ть план; ~ м мневйето
вэмёрвам 166 <*а 1НУМ1 II си изменить своё мнение; 2. изменя ́ ть (кому ́ -л, чему ́ -л)\ ~м на думата си изменя ́ ть своему ́ сло ́ ву; 3. переменя ́ ть; ~м се изменя ́ ться. из мёр вам несв 1* измеря ́ ть; 2. взве ́ шивать. изме ́ ря св 1. изме ́ рить; 2. взве ́ - сить, -е ́ шу,-е ́ сишь. измета ́ св вы ́ мести, -мету, •метешь, мин -ме ́ л, - л а, подмести ́ , - мету ́ , - мет ёшь, мин -мёл, •м ела ́ . Измя ́ вам несв 1. вымыва ́ ть; <-* си лицето вымыва ́ ть себе ́ ли?» ПО ́ ; обмыва ́ ть, промыва ́ ть; 2* прен смыва ́ ть, искупа ́ ть; ***█ позора си смыва ́ ть свой по- зо ́ р; О~ си ръцете умыва ́ ть ру ́ ки (отстраниться от че~ го ́ -л, снять с себя ответст- венность за что-л)\. ~се умыва ́ ться, обмыва ́ ться. измйна св 1. пройти ́ , -йду ́ , -йдёшь,минпрошёл, -ш ла ́ ,-шло ́ , перейти ́ ; 2,(завреме) пройти ́ , минова ́ ть, •иу ́ ю; 3. пройти ́ ; (за срок и др.) исте ́ чь, -е ку ́ , -е- чешь,мин-тёк,-тек* ла ́ ,-текло ́ ; ~ха две године прошло ́ два го ́ да. нами па ́ вам несв 1. проходи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ ди ́ ш ь; ~пет километра проходить пять киломе ́ тров; 2. (за срок) про- ходи ́ ть, истека ́ ть. изми ́ рам несв' вымира ́ ть. Нзми ́ слица ж вы ́ думка, р мн •мок,ж,вы ́ мысел, -с л а, м. измйсля св вы ́ думать, приду ́ * мать; сочини ́ ть; изобрести ́ , -ету ́ , -етёш.ь, мин •брел,-брела ́ , изми ́ слям несв выду ́ мывать, приду ́ мывать; сочиня ́ ть; из- обрета ́ ть нзми ́ там несв вымета ́ ть, подме- та ́ ть. изми ́ я св 1. (съдове) вы ́ мыть, -мою,обмы ́ ть, -мо ́ ю; промы ́ ть; 2. прен (позор» срам) смыть, смо ́ ю; (пре* временах, вина) искупи ́ ть, -п лю ́ ,-у ́ иишь; св вы ́ мыться, умы ́ ться^ изморе ́ н уста ́ лый, утомлённый; многосъм~ я о ́ чень уста ́ л; ~ от тнчане утомлённый от бе ́ га. измори ́ I св.уТОМИ ́ Т'Ь, -М ЛЮ ́ , -ми ́ ш ь, изнури ́ ть;~се уста ́ ть, -а ́ ну, -а ́ нешь, утоми ́ ться. измор || Окса (за болеет, епи- демия и др.) истреби ́ ть, -блю ́ , -би ́ шь, уничто ́ - жить; епидемията ~ и мно- го хора эпиде ́ мия у ́ ничто ́ - жила мно ́ го люде ́ й. из морл вам 1 несв утомля ́ ть, из- нуря ́ ть; ~се устава ́ ть, -стаю ́ , -стаёшь, пев накл устава ́ й; утом- ля ́ ться. иэмори ́ вам II несв‘ (за болеет, суша и др.) истребля ́ ть, унич- тожа ́ ть*
167 понеси ́ ге *.............. Ч !■ ............................. д »■ М,и 4 нзмра ́ св вы ́ мереть, -мру, •мрешь,мйн-мер, -мер- ла. мзмръзвам несз 1. замерза ́ ть, зя ́ бнуть, мин зяб и зя ́ бнул,зя ́ бла;2.вы- мерза ́ ть. измръзна св 1. ‘ замёрзнуть, мин-мёрз,-зла,озя ́ б- нуть, мин озя ́ б, -бл а; 2. вы ́ мерзнуть. мзмъча св К измучить; исто- мить, -млю ́ ,-ми ́ шь; 2. ззму ́ чать; ~се изму ́ читься; истоми ́ ться. измъчвам несв 1. му ́ чить; то- ми ́ ть, -м лю ́ , -м и ́ шь; 2. заму ́ чивать, истяза ́ ть; ~се му ́ читься, томи ́ ться. измя ́ на ж. изме ́ на ж. изнаме ́ ря* св 1. изобрести ́ , -ету ́ ,-етёихь,мин -брел, -брела ́ ; откры ́ ть, -кро ́ то,-кро ́ ешь,вы ́ - думать; 2." разыска ́ ть, -ыщу ́ ,-ы ́ щешь. из нами ́ рам несв 1. изобрета ́ ть; открыва ́ ть, выду ́ мывать; 2. разы ́ скивать. изна ́ сям несз 1» выноси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь;2.(спре- возно средство} вывози ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ зишь(загра- ни ́ цу); экспорти ́ ровать, -р у ю; 3. сообща ́ ть, пред- ставля ́ ть на рассмотре ́ ние (обсужде ́ ние); 4. устра ́ ивать, исполня ́ ть; ~ доклад вы- ступа ́ ть с докла ́ дом., Изна ́ сям цесв перебира ́ ться, ’ (с превозно средство} переез- жа ́ ть (на другу ́ ю кварти ́ ру), изневер || я ́ св 1. измени ́ ть -ню ́ . -е ́ нишь;2.прениз- мени ́ ть, отказа ́ ться служи ́ ть; ламетта ми ~и па ́ мять мне измени ́ ла. изневеря ́ вам несв 1. изменя ́ ть; 2. прен изменя ́ ть, отка ́ зы-* ваться служи ́ ть. изнена ́ да ж неожи ́ данность ж, сюрпри ́ з 'м; за моя голяма ~ к моему ́ большо ́ му удив- ле ́ нию. ианема ́ дам св 1. порази ́ ть, •ажу ́ ,-ази ́ ш ь, удив'ть, -в лю ́ , -ви ́ шь; преподне- сти ́ ,мин-нёс,-не.сла ́ , -ло ́ сюрпри ́ з; 2. заста ́ ть, -а ́ ну,-а ́ нешьвраспло ́ х;. ~ се порази ́ ться, удиви ́ ться (неожи ́ данному про ио ше ́ ст- • вию). изнена ́ двам несв К поража ́ ть, удивля ́ ть; преподноси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь сюрпри ́ з; 2. застава ́ ть, -стаю ́ , -ста- ё ш ь враспло ́ х; ~ се пора- жа ́ ться, удивля ́ ться (неожи ́ - данному происше ́ ствию). изнеса ́ св1.вы ́ нести; 2. (с пре- возно средство) вы ́ везти (за- грани ́ цу); экспорти ́ ровать, -р у ю; 3. сообщи ́ ть, пред- ста ́ вить, -в лю,-вИ1Иь на рассмотре ́ ние (обсужде ́ - ние); 4. устро ́ ить, испо ́ лнить. изнеса ́ се св перебра ́ ться, -б е- ру ́ сь, -б ер ешься, мин
ивнйкна тптпрп йи» *М*ммммм1 -б рался. -б рала ́ сь, •бра ́ ло ́ сь, перее ́ хать, -е ́ ду, -е ́ дешь (на дру- гу ́ ю кварти ́ ру). изни ́ кнасв1.вы ́ расти, мин -рос, -с л а; пустить, -ущу ́ , -устишь рост- ки ́ ; 2. (за зъби) проре ́ заться, 3л-е ́ жется:3.пренпоя- ви ́ ться, -в лю ́ сь, -Я ́ ниш ь- с я (неожи ́ данно). изни ́ квам несв 1. выраста ́ ть, пуска ́ ть ростки ́ ; 2. (за зъби) проре ́ зываться; 3. прен по- явля ́ ться (неожи ́ данно). и ́ знос м вы ́ возм,э ́ кспорт м. изно ́ свам несв (за дрехи, обув- ки и др,), изна ́ шивать. мзнО ́ сен 1 изно ́ шенный, поно ́ - шенный; ~и обуща изно ́ - шенная о ́ бувь; шапка поно ́ шенная шля ́ па. изно ́ с||енИ вы ́ годный, под- ходя ́ щий; ~ни условия вы ́ - годные усло ́ вия. износйтел м экспортёр м. изоби ́ лЦен оби ́ льный, книж изоби ́ льный; ~на реколта оби ́ льный урожа ́ й; ~на ра- стителност изоби ́ льная ра- сти ́ тельность. изобличи ́ св изобличи ́ ть, ули- чи ́ ть, разобличи ́ ть. изоблича ́ сам несв изоблича ́ ть, улича ́ ть, разоблича ́ ть. изоЗраза ́ св изобрази ́ ть, -а жу ́ ,-ази ́ шь. изобраза ́ ва||м не ́ св изобра- жать; картината изобрази- ла раина пролет карти ́ на изобража ́ ет ра ́ ннюю весну ́ , изобрети ́ тел м изобрета ́ тель м\ руският ~ Можайски е съз- дател на първия в история- та самолет ру ́ сский изобре- та ́ тель Можа ́ йский — созда ́ - тель пе ́ рвого в исто ́ рии са- молета. изобрет ]} я св изобрести ́ , -ету ́ ,-етёшь,мин -б рел, -брела ́ ;той~и нова машина он изобрёл но ́ вую маши ́ ну. изобрета ́ вам несв изобрета ́ ть; ~ нов двигател изобрета ́ ть но ́ вый дви ́ гатель. изо ́ бщо нареч вообще ́ ;той~ си е такъв он вообще ́ тако ́ й; ^взето вметн дума вообще ́ говоря ́ ; вообще ́ сказа ́ ть. изоля ́ тор м 1. (изолационно ве- щество) изоля ́ тор м; диэле ́ к- трик л«, непроводни ́ к, -а ́ ,м\ 2. (приспособление за изоли- ра не) изоля ́ тор; ~ за високо напрежение изоля ́ тор для то ́ ков высо ́ кого напряже ́ - ния. изоли ́ рам несв и св изоли ́ ро- вать, -р у ю. и ́ зопачи ́ св изврати ́ ть, -вра- щу ́ ,-врати ́ ш ь, иска- зи ́ ть,-кажу ́ ,-кази ́ -ш ь; измени ́ ть, -меню ́ , -м е ́ - нишь,переина ́ чить. изопачи ́ вам несв извраща ́ ть, ис- кажа ́ ть; изменя ́ ть, переина ́ - чивать; ~ истината извра- ща ́ тьи ́ стину; ~ смисъла ис- кажа ́ ть смысл.
напйш* 169 ж&&.мЗчт«' изори ́ . с$ вспаха ́ ть* »цашу ́ , •п&шещь;(жябго«ливсц- чко) перепаха ́ ть. изора ́ вам несв вспа ́ хивать; (много или есичко) перепа ́ - хивать. изости ́ вам кесв отстава ́ ть» •стаю ́ ,-стаешь; в учението отстава ́ ть в учёбе; ~от живота отстава ́ ть от жи ́ зни; ~ в развитието от- става ́ ть в разви ́ тии. изоста ́ на св отста ́ ть, -ста ́ ну, •ста ́ нешь; часовникът е ~лседи ́ н час часы ́ отста ́ ли на час. язост И ́ на ́ л 1. отста ́ лый; страна отста ́ лая страна ́ ;~а техника отста ́ лая те ́ хника; 2. (за стока и др.) оста ́ в- шийся, залежа ́ вшийся. изоста ́ налост ж отста ́ лость ж. изпаре ́ ние с испаре ́ ние с. изп]|е ́ я св пропе ́ ть, -и ою, -по ёшь, спеть; о~ял си е песента его ́ пе ́ сенка спе ́ та. изпи ́ вам несв 1, (докрой) выпи- ва ́ ть; 2. (изхарчвам за- пиене) пропива ́ ть; 3. нар (за болеет) иссуша ́ ть. иэпи ́ сИвамнесв1.испи ́ сывать (бума ́ гу, тетра ́ дь); 2. вы- пи ́ сывать (газе ́ ты, журна ́ лы), 3. нар изобража ́ ть; на сте- ната бе ~ана битова сцена на стене ́ была ́ изображена ́ бытова ́ я сце ́ на; О~вам бо- лен выпи ́ сывать из боль- ни ́ цу. изпйсвам се нгсе. выпи ́ сывать- ся, отчисли ́ ться, выбыва ́ ть (отк#да*л); ~ от болница вы пи ́ сываться из больни ́ цы. и ́ злит л<'экза ́ мен л; конкурсен ~ко ́ нкурсный экза ́ мен; при- емки ~и приёмные испы- та ́ ния. изпйтвам св !. испыта ́ ть, опро ́ - бовать, -б у ю; 2. проэкза- менова ́ ть, -ну ́ ю; 3. разуз- на ́ ть, -зна ́ ю; распроси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь;,4.(за. радбст и др.) испыта ́ ть, по- чу ́ вствовать, -ствую. нзли ́ твам несв 1. (за машина, за храпа) испы ́ тывать, про ́ - бовать, -б у ю; 2. экзамено- ва ́ ть, -ну ́ ю; 3. разузна- ва ́ ть,-знаю ́ ; распра ́ ши- вать; 4. (за радост и др.) ис- пы ́ тывать, ‘ чу ́ вствовать, -ствую. нзпит Ц ен экзаменацио ́ нный; ~на сесия экзаменацио ́ нная се ́ ссия; през време на ~ната сесия всички студенти пока- заха много добър успех во вре ́ мя экзаменацио ́ нной се ́ с- сии все студе ́ нты сдава ́ ли экза ́ мены на «отли ́ чно» и «хорошо ́ »; О~на треска экзаменацио ́ нная лихора ́ дка, и'Я ́ ша св 1. исписа ́ ть, -и и- лу ́ ,-пи ́ шешь(бума ́ гу, тетра ́ дь); 2. вы ́ писать (га- зе ́ ты, журна ́ лы); 3. нар изо-? Сразить, -а ж у ́ ,-азйшь; ~ болен вы ́ писать из го ́ с- питаля (из больни ́ цы).
изпйша се 170 изпйша се св вы ́ писаться; от- числиться, вы ́ быть (откуда-/,); ~ от болница вы ́ писаться из • . больни ́ цы. изпй||я св 1. вы ́ пить, -п ью, -пьешь; ~я чаша чай вы ́ - лить стака ́ нча ́ ю; 2. (изхарча за пиене) пропи ́ ть; 3. нар (за болеет) иссуши ́ ть, -с у- шу ́ , -су ́ шишь. из плати ́ св вы ́ платить, -п л а- чу,-плат.ншь,упла- ти ́ ть, -ачу ́ ,-а ́ тишь,вер- ну ́ ть долг. кз пла ́ та св напуга ́ ть;~се испуга ́ ться. изпла ́ швам несв пуга ́ ть;~се пуга ́ ться. изпла ́ щам , яезд выпла ́ чи ́ вать, упла ́ чивать,возвраща ́ ть додг. изпла ́ щане с вы ́ плата жЛ вы- пла ́ чивание с, упла ́ чивание с; ~на печалбите вы ́ плата вы ́ игрышей; ~яа заплата ́ та выпла ́ чивание за ́ работной пла ́ ты; ~на дълга упла ́ чи- вание до ́ лга; дългосрочно ~ рассро ́ чка без мн ж; купих- ме си мебели на ~ мы купи ́ - ли ме ́ бель в рассро ́ чку.. изплу ́ вам несв и- се 1. выплы- ва ́ ть вы ́ плыть, -п л ы .и ́ у; ‘ всплыва ́ ть/всплыть, -ы’в у ́ ; 2. прен выходи ́ ть,’-хожу ́ , *-х6дишМвы ́ йти, -в ы ́ й- ду,минвы ́ шел, -шла,. -ш л о из затрудни ́ тельного положе ́ ния. нэп о ́ д предл из-под (с р. л.); из- под храстип Мз-под’кусто ́ в; изпод вежди исподло ́ бья на- реч\ той я погледна изпод ‘вежди он гля ́ нул (взгляну ́ л, посмотре ́ л) на неё исподло ́ - бья. използва ́ ч м разг неодобр лов- ка ́ ч, -а ́ , ж, проны ́ рамиж, прола ́ за жи ́ ж. изпра ́ тя св 1. посла ́ ть, -по ш- лю ́ , вы ́ слать, -ш лю; 2. отпра ́ вить,-влю,-вишь; 3. проводи ́ ть, -о жу ́ , -бдишь(кого ́ - л). из пра ́ щам несв 1. посыла ́ ть, вы- сыла ́ ть; ~пари по пощата посыла ́ ть де ́ ньги по по ́ чте; ~колет высыла ́ ть посы ́ лку; 2. отправлять; ~ препоръ- чано писмо (телеграма)’ от-: лравля ́ ть заказно ́ е письмо ́ : (телегра ́ мму); 3. провожать/ ~ гостите провожа ́ ть гоаге ́ й. нзпра ́ щане с 1. отправле ́ ние с; 2. про ́ воды, -о в, сама мн (госте ́ й). изпраща ́ ч м 1. провожа ́ ющий ж, разг провожа ́ тый ж; на гарата имаше много ~и на вокза ́ ле бы ́ ло мно ́ го прово- жа ́ тых; 2. отправи ́ тель ж; ~ на товари отправи ́ тель, гру ́ зов. напрева ́ рвам несв опережа ́ ть, обгоня ́ ть; ~ другарнте си в работата опережа ́ ть свои ́ х това ́ рищей в рабо ́ те, изпрева ́ р || я св опереди ́ ть, -е жу ́ , -еди ́ щ ь, обогна ́ ть, обгоню ́ , обго ́ нишь; НЗщите успехи далеч ~иха
171 <А. . --.-К*®*. *•*.•*•Л| '•* Я|*ччЧч ■* *" ’ всичките ни предположения наши успехи далеко ́ опере- ди ́ ли -все ни ́ ши предположе ́ - ния. изпу ́ скам несв 1. (э.эд/с, сзетли- на, лиризма и др.) испус- ка ́ ть; ~ приятна мириэма ис- пуска ́ ть арома ́ т; ~дълбока въздишка испуска ́ ть глу- бо ́ кий вздох; 2. пряк и пре ́ н упуска ́ ть, роня ́ ть, теря ́ ть; ~ повода (на коня) упуска ́ ть пово ́ дья; ~ такъв случай упуска ́ ть тако ́ й случай; 3. выпуска ́ ть; ~ топлината от стаята выпуска ́ ть тепло ́ из ко ́ мнаты. изпу ́ сна св 1» (звук, светлина, лиризма и др.) испусти ́ ть, •пущу ́ , -пу ́ стишь; 2. прян и прен упусти ́ ть, уро- ни ́ ть, -р.оию ́ ,-о ́ пишъ, потеря ́ ть, вы ́ пустить. изпу ́ шасввы ́ курить. нэпу ́ швам несв выку ́ ривать; ~ дитара выку ́ ривать папиро ́ - су; ~пура выку ́ ривать си- га ́ ру. мзпъквам несв 1. выступа ́ ть, выдава ́ ться, -даю ́ сь, вы- пя ́ чиваться; 2. прен выде- ля ́ ться, отлича ́ ться; той из- лъква със своите знания и опит он выделя ́ ется свои ́ ми зна ́ ниями и о ́ пытом. изпълвам несв 1. наполня ́ ть, заполня ́ ть (ч то-л/чем-л); 2.исполня ́ ть (обя ́ занности); ~ дълга си исполня ́ ть долг, изпълкс^ м исполко ́ м л/. изравнАвам МП ^ .1. ■,! «»> 1СЧПГ-И»»' У!М«11 » »» 1МП1.Ч.1 1Щ1ЛШЯ- изпълннтел |! ен 1. исполни- тельный; ~на власт испол- ни ́ тельная власть; 2, испол- ни ́ тельный, аккура ́ тный; ен човек исполни ́ тельный че- лове ́ к. изпълнйтелс;:и исполни ́ тель- ский; артистичен ~ маниер артисти ́ веская и спюл ни ́ тель- ская мане ́ ра. нзпълня св 1. испо ́ лнить, вы ́ - полнить; 2. испо ́ лнить (роль и т. и.). изпълни ́ вам несв К исполня ́ ть, •выполня ́ ть; ~дълга си ис- полня ́ ть свой долг; 2. испол- ня ́ ть (роль). иэпълням сз 1. напо ́ лнить, за- по ́ лнить (что-л/чем-л); 2, из.' по ́ лнить (обя ́ занности). изпя ́ вам несв петь, -п о ю ́ ,по- ешь (до конца ́ ), петь (про- должи ́ тельно), петь (м на ́ го пе ́ сен). израбо ́ твам несв выраба ́ ты- вать, выде ́ лывать, произво- ди ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь;за- водът изработва трактори заво ́ д выраба ́ тывает тра ́ кто- ры; 2. зараба ́ тывать; 3. от- раба ́ тывать (долг и т. п.) . израбо ́ тясе1.вы ́ работать, вы ́ - делать, произвести ́ , -еду ́ , -едешь,мин-вёл, -ве- ла ́ ; 2. зарабо ́ тать; 3. отра- бо ́ тать (долг и т. п.) . изравни ́ сз вы ́ ровнять, уров- ня ́ ть, подровня ́ ть. изравни ́ вам несв выра ́ внивать, ура ́ внивать, подравнивать;
изража ́ ние ́ 172 ~ пътя выравнивать доро ́ - гу; ~ земята ура ́ внивать зе ́ млю; ~ редиците подра ́ в- нивать ряды ́ . израже ́ ние с (на лицето) выра- же ́ ние с (лица ́ ). я ́ зраз м 1. выраже ́ ниес;а ́ лге- брнчен ~ алгебраи ́ ческое вы- раже ́ ние; 2. выраже ́ ние без мн; ~на лицето выраже ́ - ние лица ́ . изрази ́ тел Ц ен вырази ́ тельный; ~но четене вырази ́ тельное чте ́ ние. нзразхо ́ двам несв и св расходо- вать, -д у ю/израсхо ́ довать; тра ́ тить, -а ́ чу, -а ́ тишь/ истра ́ тить. язраз я ́ св вы ́ разить, -а ж у, -а з и .ш ь (благода ́ рно ́ сти т.п.);~севы ́ разиться, изразява II м несв выража ́ ть; лице ́ тои ́ ~ше радостеё ли- цо ́ выража ́ ло ра ́ дость; ~м благодарност (признател- иост) выража ́ ть благода ́ р- но:ть (призна ́ тельность): ~ м се выража ́ ться; се добре на родния си език выража ́ ться хорошо ́ на своём родно ́ м языке ́ . изр я ́ снасв!.вы ́ расти, -р а- сту,мин-рос, -росла; 2. прен вы ́ расти, стать, ста ́ * иубо ́ лее зре ́ лым (разви- ты ́ м); той в организация** таонвы ́ рос в организа ́ ции, мзра ́ ствам несв 1. выраста ́ ть; 2. прен выраста ́ ть, станови ́ ть- ся,»новлк>сь. -но ́ - вишьсябо ́ лее зре ́ лым (развиты ́ м). изре ́ жа.св 1. вы ́ резать, -режу; 2. (нараня) изре ́ зать, изра ́ ни-. ть;3.вы ́ гравировать, -рук/ изре ́ эка (ЯС 1. обре ́ зок,-зка- м, по-често мн обре ́ зки- 2. вы ́ резка,рмн-зок, ~от вестник газе ́ тная вы ́ , резка; вы ́ резка из газе ́ ты* изрече ́ ние с предложе ́ ние, р мн-ий,с. изри ́ гвам несв 1. изверга ́ ть; вулканът изригва лава вул- ка ́ н изверга ́ ет ла ́ ву; 2. из- рыга ́ ть; 3. прен изверга ́ ть, произноси ́ ть (выкри ́ кивать) гру ́ бые слова ́ (прокля ́ тия), изри ́ гна св 1. изве ́ ргнуть, мин изве ́ рг, -г ла;2.изрыг- ну ́ ть; 3. прен изве ́ ргнуть, произнести ́ (вы ́ крикнуть) гру ́ бые слова ́ (прокля ́ тия), изри ́ ч || ен определённый, кате- гори ́ ческий; ~на запо вед ка- тегори ́ ческий прика ́ з. я ́ зрод м 1. уро ́ дм;2.прен разг вы ́ родок, -дка,м, изря ́ звам несв 1» выре ́ зывать, выреза ́ ть; ~ тумор выре ́ зы- вать о ́ пухоль; 2. (наранязам) изре ́ зывать, ра ́ нить; 3. гра- вирова ́ ть, -ру ́ ю; над- пнс гравирова ́ ть на ́ дпись. изсе ́ лвам несв выселя ́ ть;~се выселя ́ ться; ~се от родното си село высели ́ ться из род- но ́ й дере ́ вни. изсе ́ лясввы ́ селить; ~ се вы ́ - селиться
173 изтёглА изску ́ бвам нёсв выдёргивать, вырыва ́ ть; ~ цветето с ко- рен вырыва ́ ть цветок с ко ́ р- нем; ~ се вырыва ́ ться, ос- вобожда ́ ться с усилием. изску ́ бна св выдернуть, вы ́ р- вать; ~ се вы ́ рваться, ос- вободи ́ ться, -о жусь, - оди ́ шьсяс уси ́ лием, изс ле ́ двам несв 1. иссле ́ довать, -дую несв и св, изуча ́ ть; ~ състага на веществ ото ис- сле ́ довать соста ́ в вещества ́ ; испы ́ тывать; 2. рассле ́ до- вать, производи ́ ть, -ожу ́ , *о ́ дищьсле ́ дствие. изследва ́ чи ́ из следова ́ тел м иссле ́ дователь м. и зелу ́ там св вы ́ слушать, про- слу ́ шать; той иэслуша мой- те забележки он вы ́ слушал мои ́ замеча ́ ния. и зелу ́ швам несв выслу ́ шивать, прослу ́ шивать; ~ истината выслу ́ шивать пра ́ вду; ~ ле- се нта прослу ́ шивать пе ́ сню, изсти ́ вам неса 1. остыва ́ ть; 2» зя ́ бнуть, мин зяби з и ́ б- нул,з-и ́ б л в; 3. просту- жа ́ ться; 4. прен охладева ́ ть (/с кол<у ́ -л, к че'му ́ - л). изсти ́ на св 1, осты ́ ть, -Ы ́ ну, -ы ́ ие ́ щь;чаят~чайос- ты ́ л; 2* озя ́ бнуть; детето ~ ребёнок озя ́ б; 3, простуди ́ ть- ся, -ужу ́ сь,-у ́ дишь- с я; аз силно из пътя яси ́ льно простуди ́ лся в до* ро ́ ге; 4. прен охладе ́ ть (/с ми ~ от сърцето я охладе ́ ла к нему ́ . изсти ́ нка ж просту ́ да аСл и ́ зстрел м вы ́ стрел м, изстре ́ лвам св 1. выстре ́ ливать; 2. (всички патрони) расстре ́ - ливать; О'"-' в космоса из* куствен спътннк запуска ́ ть вко ́ смос иску ́ сственный спу ́ - тник,. изстре ́ ляй св1.вы ́ стрелить; 2. (всички патрони) расстре- ля ́ ть; О~ в космоса изку- ствеи спътник запусти ́ ть, -пущу ́ , -пу ́ стишьв ко ́ смос .искусственный спу ́ т- ник. из студя ́ св 1. осту ́ ди ́ ть,есту« жу ́ , осту ́ дить; охла- ди ́ ть,охлажу ́ , охла- дишь; 2. ~ се осты ́ тьи осты ́ ну ть^ осты ́ ну. йзстуди ́ вам несв. 1 . остужа ́ ть, охлажда ́ ть; ~ мляко охлаж- да ́ ть молоко ́ ;2.~се осты- ва ́ ть. изте ́ гл[[ясв!♦вы ́ нуть, вы ́ тя- нуть, вы ́ тащить; 2. извле ́ чь, *еку ́ ,-ечёшь,мин •влёк,-влекла ́ ;3.от- вести ́ , -еду ́ , -едёщь (кого ́ -л/кудй-л); 4. прен пе ́ ре ́ - нести ́ ,мин-нёс,-несла ́ , пережи ́ ть, -и ву ́ ,-ивёшь, минжи ́ л, -ж ила ́ ; пере- терпе ́ ть, -плю ́ ,-е ́ рпишь; се отойти ́ , -ойду ́ , -рйде ́ шь,минотошел* ла ́ , отодви ́ нуться; з?ой- е ́ ките се ^иха йойоМ отошла ́ .
изте ́ глям 174 изтёглям «есв1. вынима ́ ть» вы- тя ́ гивать, выта ́ скивать; 2, из- влека ́ ть; 3. отводи ́ ть, -о жу ́ , -бдишь (кого ́ ’л!куда л)\ 4. прен переноси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь,пережи- ва ́ ть, претерпева ́ ть;О~ жребий тяну ́ ть, -яIIу ́ , -я ́ нешьжре ́ бий; ~ пари от касата получа ́ ть де ́ ньги в ка ́ ссе; ~ се отходи ́ ть, -х о- жу ́ ,-хо ́ дишь, отодви- га ́ ться. изтеза ́ ни|]есистяза ́ ние с. му- че ́ ние с, терза ́ ние с; подл агам на—я подверга ́ ть истяза ́ - ниям. и ́ зток м восто ́ к м; оБлизкият Изток Бли ́ жний Восто ́ к; Да- лек ният Изток Да ́ льний Во- сто ́ к йзточен восто ́ чный; —' вятър восто ́ чный ве ́ тер. и ́ зточник м исто ́ чник м\ от достоверен ~ из достове ́ р- ного исто ́ чника изтребйтел м 1. истреби ́ тель м; 2. авиац (за самолет) истре- би ́ тель м изтрива ́ лкаж1.тря ́ пка, р мн пок,ж;проти ́ рка, р мн -рок,ж;2,полови ́ к, -а ́ , м\ доще ́ чка,рмн-чек,ж (для вытира ́ ния ног); 3. мо- ча ́ лка,рмн-лок, ж (ба ́ нна ́ я) изтрйвам несв 1. (изсушавам) вытира ́ ть; ~ ръцете си вы- тира ́ ть ру ́ ки; (иэбърсвам) об- тира ́ ть; (за нещо мокро) под- тира ́ ть; ~ локвата върху по- да подтира ́ ть лу ́ жу на пелу ́ ; 2. (написаното) стира ́ ть; ~ с гума стира ́ ть рези ́ нкой; ~ черната дъска стира ́ тьсдо- ски ́ ; праха (от нещо) сти- ра ́ ть пыль (с чего ́ -л); ~ се вытира ́ ться; ~се с кърпа вытира ́ ться полоте ́ нцем. изтри ́ ясв1.вы ́ тереть, -т р у, -трешь,мин -тер, -тер- л а (пыль); обтере ́ ть, мин -те ́ р, -тёрла(л1ЦО ́ ); 2. стере ́ ть, сотру ́ , -со- тре ́ шь,минсте ́ р,стёр- л а (рези ́ нкой); ~се вы ́ те- реться (полоте ́ нцем). изту ́ пам св (за дреха и др.) вы ́ - бить. -бью,-бьсшь, вы ́ колоть, -к о л ю, -к о- лешь;вы ́ трясти, -тряс у. изту ́ пвам несв (за дреха и др.) выбива ́ ть, выкола ́ чивать; вы- тряса ́ ть. изтъквам несв подчёркивать, отмеча ́ ть; выдвига ́ тьнави ́ д- ное ме ́ сто. изтъкна св подчеркну ́ ть, отме ́ - тить, -е ́ чу,-е ́ тишь;вы ́ - двинуть на ви ́ дное ме ́ сто, изтъкнат выдаю ́ щийся, ви ́ д- ный; ~ обществен деятел вы- даю ́ щийся обще ́ ственный де ́ ятель. изтърва ́ св вы ́ ронить; ~ кии- гата от ръцете сн вы ́ ронить кни ́ гу из рук; оброни ́ ть, •оню ́ ,-о ́ нишь;урони ́ ть; 2. прен пропусти ́ ть, -ущу ́ , -у ́ стишь,упусти ́ ть;
175 се проговориться, пробол- та ́ ться* изтърва ́ вам несв 1. ронять; 2. прен пропускать,упуска ́ ть; се прогова ́ риваться, про- балтываться. изтърпя ́ св вы ́ терпеть, -т .е р- ллю,-терпишь,пере- нести ́ ,мин-не ́ с,-иесла ́ , вы ́ держать. изтърпя ́ зам несв терпе ́ ть,тер- ллю ́ ,те ́ рпишь,лере- ЛССИ ́ ТЬ, -н’Ошу ́ , -нО ́ - СИшь,выде ́ рживать. мзу ́ Еам нес.в разг разува ́ ть, сни- ма ́ ть (о ́ бувьит.я.);~се разува ́ ться. мзуми ́ тел |] ен изуми ́ те ́ льный, удиви ́ тельный; на красота изуми ́ тельная красота ́ . изу ́ ч]|асв1.изучи ́ ть, -учу ́ , -у ч и ш ь; ние обязателно хце ~им руски .еэик мы обя- за ́ тельно изу ́ чим ру ́ сски ́ й язы ́ к; 2. (наизусть) вы ́ учить, изуча ́ вам несв 1. изуча ́ ть; искам да ~ руски език хочу ́ изуча ́ ть ру ́ сский язы ́ к; 2. выу ́ чивать. изха ́ рча св истра ́ тить, -а ́ чу, -а ́ *т и ш ь, израсхо ́ довать, -д у ю, растра ́ тить. из ха ́ рч вам несв тра ́ тить, -а ́ чу, -а ́ тишь, грасхо ́ довать, •д у ю, растра ́ чивать. йзход м 1. вы ́ ход ле; ляма ~ нет вы ́ хода; 2. исхо ́ дм;не памирах ~ от създалото хе одюжйве я ас находи ́ л ис- хо ́ да из созда ́ вшегося .поло- же ́ ния. из хо ́ д Цен I. выходно ́ й, •слу ́ жа- щий для вы ́ хода; выездно ́ й; 2. исхо ́ дный; ~но положе- ние исхо ́ дисе лоложе ́ ние. изхра ́ нвам несв 1. выка ́ рмли- вать, отка ́ рмливать; 2. прен выра ́ щивать. из хра ́ нясзI.вы ́ кормить, -к ор- млю,-кормищь,от- корми ́ ть, -к ормлю ́ ,-ко ́ р- м ишь; 2. прен вы ́ растить,' -р”ащу, -растищь. мзца ́ пам св испа ́ чкать, запа ́ ч- кать, загрязни ́ ть; *^се за- па ́ чкаться. мзца ́ пвам несв па ́ чкать, мара ́ ть, грязни ́ ть; се па ́ чкаться, юцяло нарек 1* целико ́ м,вце ́ - лом ви ́ де,вПо ́ лном соста ́ ве; лолусъборените постройки бяха ~ възстановени полу- разру ́ шенные постро ́ йки бы ́ ли целико ́ м восстано ́ в- лены; 2. прен целико ́ м, без- разде ́ льно, соверше ́ нно;- той се посвети на науката он отда ́ лся целико ́ м нау ́ ке. и зна ́ кам св вы ́ ждать (кого ́ -л, что-л, чегб-л); той изча ́ ка удобния случай он вы ́ ждал удо ́ бный слу ́ чай. (удо ́ бного слу ́ чая); дожда ́ ться (яого ́ -л, иего ́ - л).. мзча ́ квам несв выжида ́ ть (кого ́ - л, что-л, чегд'Л); дожида ́ ть- ся (косо ́ -л, чегб-л); ** своя лриякд дошдаться своего
изчёзвам 176 дру ́ га; трамвая дожи ́ да ́ ть* ся трамва ́ я. изче ́ звам лесе исчеза ́ ть, пропа- да ́ ть. изче ́ зна со исче ́ знуть, мин и с- че ́ з,-зла,пропа ́ сть, -аду ́ , •ад ёшь, мин -п а ́ л,-ла. изчервя ́ се св покрасне ́ ть, изчерви ́ вам се несв красне ́ ть, мзче ́ рпан исче ́ рпанный, израс- хо ́ дованный; (за даде но изда- ние и др.) разоше ́ дшийся; въпросът е ~ вопро ́ с исче ́ р- пан. изчерпа ́ гелен исче ́ рпывающий, изчерпа ́ телно нареч исче ́ рпыва- юще. изче ́ рпвам несв 1. выче ́ рпывать; 2. прен исче ́ рпывать. изче ́ рпясв1.вы ́ черпать; 2. прен исче ́ рпать, изчерта ́ вам несз исче ́ рчивать, изчерта ́ я се исчерти ́ ть, -чер- чу ́ ,-че ́ рТИIIIЬ. изче ́ ткам св почи ́ стить, -ч и ́ - щу, -чи ́ стишь Щёткой, изче ́ тквам несз чи ́ стить, ч и ́ - щу, чи ́ стишь щётко ́ й, изчисле ́ ние с вычисле ́ ние с, ис- числе ́ ние с. изчисли ́ тел || ен вычисли ́ тель- ный; ~ни маш и ни вычисли ́ - тельные маши ́ ны. изчисл и ́ севы ́ числить, подсчи- та ́ ть; исчи ́ слить. изчисл и ́ вам несз вычисля ́ ть, подсчи ́ тывать; исчисля ́ ть. изч я ́ ствам неге (дреха, стая и др,) очища ́ ть; (отвърстие, дупка в нещо) прочища ́ ть. изчи ́ стя св (дреха; стая и др,) вы ́ чистить, -чищу, -ч и- стишь,очи ́ стить, -ч и ́ * щу,-чи ́ стишь;(отвър- стие, дупка в нещо) прочи ́ - стить. изчя ́ там несв 1. прочи ́ тывать; 2. разг пересчи ́ тывать, изявле ́ ние с заявле ́ ние с (пра- вительственное и т, п.) изи ́ ждам несв 1; съеда ́ ть, пое- да ́ ть; 2. прен расхо ́ довать, -дую,тра ́ тить,-а ́ чу,-а ́ тишь, изи ́ || м св 1, съесть, -е м, -е ш ь, -ест, -еди ́ м, -еди ́ ,те, -едя ́ т, пое ́ сть; 2. прен израсхо ́ довать, -дую, истра ́ тить, -ачу,-а ́ тишь; отова му ~де главата э ́ то его ́ погуби ́ ло. изясни ́ св вы ́ яснить; разъяс- ни ́ ть; ~се объясни ́ ться, изъ- ясни ́ ться (с кем-л). изясн и ́ вам несв выясня ́ ть; разъ- ясня ́ ть; ~ се объясня ́ ться, изъясня ́ ться (с кем-л). изя ́ щ||ен изя ́ щный; ~на фи* гура изя ́ щная фигу ́ ра. ико ́ нажико ́ на ж, иконо ́ мика ж- эконо ́ мика ж. икономя ́ сам св сэконо ́ мить, -м лю,-мишь. иконом и ́ с вам несв эконо ́ мить, -м лю,-мишь. и коном и ́ ст м экономи ́ ст м. ико ́ но ́ мия ж эконо ́ мияж;О политическа ~ полити ́ чес- кая эконо ́ мия, иконоля ́ сжи ́ конопись ж. иля ́ съюз и ́ ли, ли ́ бо; сега иди
177 амитйрам яккпгй тепе ́ рь ми й'нко ́ гда ́ , и ́ ли дне ́ е ́ , Ммутрели ́ бо' се- го ́ дня, ли ́ бо за ́ втра нлюзионнст м иллюзиони ́ ст« нлю ́ зия ж иллюзия ж и люстр о ́ ни || я ж иллюстра ́ ци ́ я ж; книга с —и кни ́ гасил* люстра ́ циями. илюстри ́ рам несв и св I. иллю- стри ́ ровать, -я ́ рую, снаб- жа ́ ть /снабди ́ ть, -бжу ́ , 'бди ́ шь кни ́ гу рису ́ нка- ми; 2. прен и ́ ллюстри ́ ровать, поясня ́ ть/поясни ́ ть (что-л) нагля ́ дны ́ м приме ́ ро ́ м. и люстр И ́ ван иллЮстрфанны ́ Д; —о списание ййлюе ́ тро ́ ва ́ и ́ - Иы ́ Йжу ́ рна ́ л. я ́ масамо3леднесвиме ́ ться. О— защо ́ есть причи ́ на; ~ си хас! ну, неуже ́ ли!, ещё бы!; какво ново —? что но ́ - вого? и ́ мам несв I. име ́ ть; владе ́ ть (чем-л) облада ́ ть, распола- га ́ ть (ке ́ лс-л, чем-л); ~ голя- ма би ́ блиотека име ́ ть боль- шу ́ ю библиотеку; 2. есть, имате ли билет? есть у вас би ́ ле ́ т?, О — право име ́ ть право; —пред вид име ́ тьв виду ́ ; — възможност да на- правя (нещо) име ́ ть возмо ́ Ж’ ность сде ́ лать (что-л); — много работа у меня ́ мно ́ го дел; — грешка ошиба ́ ться, имайте добрината будьте до- бры; — за цел поста ́ вить █влю, -в и ш ьсебецелью; — сметка мне вы ́ годно; — 1$ Бшгврско-русин речни^ широко сърце име ́ ть веселый (беспе ́ чный) хара ́ ктер; кол- кото сили — изо всех сил. я ́ меси ́ мя, и ́ мени, тайме- не ́ м,мнимена ́ ,име ́ й. с; малко (собствено) ~ и ́ мя; бащино •* о ́ тчество; фамилно — фами ́ лия; грам сыцествително — и ́ мя суще- стви ́ тельное; как ви е —то? как вас зову ́ т?; Ов —то (на ́ нещо) во и ́ мя (чего ́ -л); от —то (на някого) от и ́ мени (кого ́ -л) и ́ мен: — ден имени ́ ны, -и ́ н, само мн; днес празнувам — ия си ден сего ́ дня я справля ́ ю имени ́ ны; честит — ден! с имени ́ нами! име ́ ние с име ́ ние с, поме ́ стье с имени ́ т имени ́ тый; знамени ́ - тый; — писател имени ́ тый (знамени ́ тый) писа ́ тель, и ́ менникIми ́ мени ́ нник м и ́ мениик II м анке ́ та ж (для поступа ́ ющих в уче ́ бные за- веде ́ ния). и ́ менно нареч и ́ менно, как раз, в СССР изннкнаха нови гра- дове, а —: Комсомолок на Амур, Караганда и др. в СССР возни ́ кли но ́ вы ́ е горо- да ́ , «аи ́ менно: Комсомо ́ льск на Аму ́ ре, Карага ́ нда и др., — зд тцва става дума как разоб э ́ том речь и иде ́ т имену ́ вам несв именова ́ ть, ну ́ ю, назы ́ ва ́ ть; — се име- нова ́ ться, называ ́ ться. имити ́ рам несв и св ими ́ ти ́ ро- вать, -р у ю (кого ́ -л > что*л),
има ́ т 178 несв, подража ́ ть (кому ́ -л> че- м у-л) несв. имо ́ тмиму ́ щество с; държа- вея ~ госуда ́ рственная со ́ б- ственность; недвижим (дви- жим) ~ недвижимое (дви ́ - жимое) иму ́ щество. и ́ мо ́ тен 1. бога ́ тый, зажи ́ точ- ный, состоя ́ тельный; 2. иму ́ - щественный. императи ́ вен категори ́ чески й; повели ́ тельный. империали ́ зъм м империали ́ зм м. им периали сти ́ че ск || и импери- алисти ́ ческий; ~а война им- периалисти ́ ческая война ́ . импо ́ ртми ́ мпорт м, ввоз м (това ́ ров). им портье ́ р м импортёр м. импрегни ́ рам несв и св пропи ́ - тывать / пропита ́ ть, насы- ща ́ ть / насы ́ тить, -ьгщу, -ы ́ тишь. импресиони ́ зъм м импрессио- ни ́ зм м. им пр имо ́ с штампо ́ ванный шёлк м. ямпровиз и ́ рам несв и св импро- визи ́ ровать, -р у 10. импу ́ лсми ́ мпульс м. импулси ́ рам несв и св вдохнов- ля ́ ть/ вдохнови ́ ть, -в лю ́ . -в й ш ь, побужда ́ ть / побу- ди ́ ть, -бужу ́ , -бу ́ дишь, поощря ́ ть/поощри ́ ть, стиму- лировать, ,-р у ю, неся и св. ипа ́ т м упрямство с. и ́ накии ́ наче нареч 1. ина ́ че, по-ино ́ му; тона трябва да се налрави ~ э ́ то на ́ до сде ́ лать ина ́ че; 2. като съюз в про- ти ́ вном слу ́ чае; бързайте, иначе ще закъснеете спе- ши ́ те, ина ́ че опозда ́ ете, инвента ́ р м инвента ́ рь, -я ́ ,м; съставям составля ́ тьи ́ н- вента ́ рь. инвести ́ тор Л4 вкла ́ дчик ль и ́ ндекс м и ́ ндекс м. индиа ́ нец м инде ́ ец, -де ́ йца, м. индиа ́ нка ж индиа ́ нка, р мн -нок,ж. индивидуа ́ л ен индивидуа ́ ль- ный; ~ен подход индивиду- а ́ льный подхо ́ д; - —'но обслуж- ване индивидуа ́ льное, обслу ́ - живание. инди ́ го с инди ́ го нескл, с. инду ́ с- я инду ́ ся. инду ́ ска ж инду ́ ска, р мн -с ок,ж. индустриа ́ лен индустриа ́ льный, промы ́ шленный. индустриализ и ́ рам несз и св индустриализи ́ ровать, -р у ю. инду ́ стрия яс промы ́ шленность 01С, инду ́ стрия ж*, храни те л на ~ пищева ́ я промы ́ шлен- ность, тежка ~ тяжёлая про- мы ́ шленность. ине ́ рция ж ине ́ рция ж; закон за ~та закон ине ́ рции. иижекти ́ рам несв и св впры ́ ски- вать / впры ́ снуть,де ́ лать / сде ́ - лать инъе ́ кцию. инжекция ж инъе ́ кция ж. ннжево ́ р м инжене ́ р м;. мийен ~ го ́ рный инжене ́ р;~по-
179 интернационализъм пътищата и съсбщенията лннжепе ́ р-путе ́ ецм ицжена ́ рство ́ с 1. инжене ́ рство профе ́ ссия ж инжене ́ ра, събир инжене ́ ры мн; 3. ин- жене ́ рно-техни ́ ческая орга- низация ж инициати ́ ва ж инициатива ж цнквизи ́ рам несв и св пыта ́ ть несв; му ́ чить У замучить инстала ́ ция ж обору ́ дование с, аппарату ́ раж иистали ́ рам несв и св сга ́ вить, •в л ю,-в ишь/ поста ́ вить, устана ́ вливать I установи ́ ть, -НОВЛю ́ , -II о ́ вишь (обору ́ дование), проводи ́ ть, •вожу ́ , -вбдишь/про- вести ́ , - веду ́ , -ведёшь, мин-вёл,-вела ́ ; ~те- лефон ста ́ вить / поста ́ вить те- лефо ́ н; ~парно отопление проводи ́ ть / провести ́ паро- во ́ е отопле ́ ние. инсти ́ нкт м инсти ́ нктм;~за самосъхранение инсти ́ нкт самосохране ́ ния. институ ́ т м институ ́ т м; хими- ко-технологически ~ хими- ко ́ - техноло ́ ги ́ ческий инсти- тут; педагогически педаго- ги ́ ческий институ ́ т; иаучно- изследователеки ~ научно-* исследова ́ тельский институ ́ т инстру ́ кция ж инстру ́ кция ж инструмента ́ лен 1. техн ин- струмента ́ льный; 2. муз ~ квартет инструмента ́ льный кварте ́ т интеле ́ кт м интелле ́ ктм интелектуа ́ лец м интеллиге ́ нт м, челове ́ ку ́ мственного тру- да ́ . интелиге ́ кт м интеллиге ́ нт м. интелиге ́ нция ж интеллиге ́ н- ция ж. интензи ́ вен интенси ́ вный; ~ труд интенси ́ вный труд, интерва ́ л м интерва ́ лм. ин тер вю ́ с пнтервью ́ ...яескл, с, интервюи ́ рам несв и св интер- вьюи ́ ровать, -и ́ р у ю, брать, беру ́ , берёшь,мин брал, -а ́ , -о/взять,во- зьму ́ , возьмёшь, мин взял, -а ́ ,-оин- тервью ́ . интере ́ с м интере ́ см;сголям —' с больши ́ м интере ́ сом, интере ́ с || ен интере ́ сный; те- мата на доклада беше много ~на и увлече всички слуша- тели те ́ ма докла ́ да была ́ о ́ чень интере ́ сна и увлекла ́ всех слу ́ шателей интересу ́ ва || м несв интересо- ва ́ ть, -су ́ ю; интересува ме животът на пчелите меня ́ ин- тересу ́ ет жизнь пч ёл; ~м се интересова ́ ться (чем-л); ~м се от техника Интересова ́ ть- ся те ́ хникой интерна ́ т м интерна ́ тм интернациона ́ л м интернацио- на ́ лм интернациона ́ лен интер наци о пи ́ льный интернационали ́ зъм м интер- национали ́ зм м; пролетарски
инте&шрам .100 ~ пролетарский интерна- ционали ́ зм. интерн ирам несв и св интерни- ровать, -р у ю. интерни ́ ст м мед специалист м по вну ́ тренним боле ́ зням; те- рапе ́ вт интрига ́ нт м интрига ́ нм. интуи ́ ция ж интуи ́ ция ж\ по ~ по интуи ́ ции. инфа ́ ркт м мед инфа ́ ркт ле; █*** на сърдечния мускул и ́ н- фа ́ ркт серде ́ чной мышцы. инфекцио ́ з Цен мед инфекцио ́ н- ный, зара ́ зный; ~на болеет инфекцио ́ нная боле ́ знь. инфекти ́ рам несв и св заража ́ ть/ зарази ́ ть, -ражу ́ , -р а- зи ́ щ ь; заноси ́ ть, -ошу ́ , -о ́ сишь/занести ́ инфе ́ к- цию. йнфла ́ ция ж инфля ́ ция ж. ннформаци о ́ йен информацио ́ н- ный; бюле ́ тин информа- цио ́ яный бюллете ́ нь. иро ́ ния ’и ́ ро ́ ния ОС• и ́ ска||мне ́ св 1. хоте ́ ть,хочу ́ , хо ́ чешь, хо ́ чет, хо- ти ́ м,хоти ́ т е, хотя ́ т, жела ́ ть; 2. тре ́ бовать, -бую; 3. проси ́ ть, -ошу ́ ,-о ́ сишь, <> ~м думата прошу ́ сло ́ - ва; ~м Прошка прошу ́ проще ́ ния; му доброте я жела ́ ю ему ́ добра ́ ; иска ли питаие? ра ́ зве ну ́ жно спра ́ шивать?; без да ~м не ́ - хотя; не жела ́ я;~мисеса~ мо3лед мнехо ́ чется; иска и ́ сеейхо ́ чется; иска се само 3 л ед быть нужным; тре ́ бовать- ся,3лтре ́ буется;иска ́ се труд ну ́ жно труди ́ ться, искра ́ жи ́ скра ж. и ́ скреи и ́ скренний, правди ́ вый, открове ́ нный, чистосерде ́ ч- ный; ~ приятел и ́ скренний Друг. исполи ́ н м исполи ́ н л, велика ́ н м. и ́ стина ж 1, пра ́ вдаж,и ́ стина зле, ~ ли? пра ́ вда?; 2. филос и ́ стина; абсолютна ~ абсо- лю ́ тная и ́ стина. нстинскИ I настоя ́ щий, дейст- ви ́ тельный; ~ брилявт на- стоя ́ щий брилья ́ нт;тойе~ поет он настоя ́ щий поа ́ т. и ́ ст и иски II нареч по-настоя ́ ще- му; трябва ~ да се заловя за работа сле ́ дует взя ́ ться ́ за де ́ ло по-настоя ́ щему, истори ́ кмисто ́ рик м. историогра ́ ф м историо ́ граф л. истори ́ чески истори ́ ческий; ~ матери ал и зъм истори ́ ческий материали ́ зм. исто ́ рия ж 1. исто ́ рия (нау ́ ка) ж; 2. слу ́ чай м, исто ́ рия ж. италиа ́ нец м италья ́ нец, -нца,м. итали а ́ нка ж италья ́ нка, р мн -нок,ж. ишиа ́ сми ́ шиас м. ища ́ х м 1. аппети ́ тм;2.жела ́ - ние с, охо ́ таж;нямам~за работа у меня ́ нет жела ́ ния к рабо ́ те. ище ́ цмюристе ́ ц, -тца ́ ,ле
181 казвам й йезуйт м иезуи ́ тм и ́ ера ́ рхия ас иера ́ рхия ж. Иерогли ́ фмиеро ́ глиф м. йогмногийогм. йодмйодм. йО ́ дов йо ́ дный, йо ́ дистый; ~ разтвор йо ́ дный раство ́ р;О ~а тинктура тинкту ́ ра йо ́ да. йодофо ́ рм я йодофо ́ рм м. йон физ ио ́ н. Ионизация ж ионизация ж. К ка ́ беляка ́ бель я. кабина ж каби ́ на ж; телефояна ~ телефо ́ нная бу ́ дка; пара- ходна каю ́ га;~вбаня но ́ мер (в ба ́ не); за проба каби ́ на для приме ́ рки. кабине ́ т я кабине ́ т я; лекар- ски ~ враче ́ бный кабине ́ т; зъболекарски зубовраче ́ б- ный кабине ́ т; учебен ~ уче ́ б- ный кабине ́ т; О министерски кабине ́ т мини ́ стров, хава ́ лякана ́ л м (пара ́ дный музыка ́ льный инструме ́ нт, род свире ́ ли, ду ́ дки). кавалджйя м музыка ́ нт я, иг- ра ́ ющий на кава ́ ле. кавале ́ р м кавале ́ рм. кавычки обикн мн кавы ́ чки, -чек,едкавы ́ чкаж; пост явям в ~ ста ́ визд в ка- «ы ́ чки; О® ~ ироя ́ в ка- Йот м йот я (звук). йо ́ та,жйо ́ таж(бу ́ ква); ф нито на нинайо ́ ту ́ ;тойнеот- стъпи нито на ~ он не усту- пи ́ лнинайо ́ ту. йоту ́ ван йото ́ в.анный и йотиро- ванный; ~ите гласни в руски език са: я, е, е, го йо- ти ́ рованные гла ́ сные ру ́ с- ского языка ́ — я,е,ё,ю. йоту ́ ване с йота ́ ция ж. вы ́ чках, так называ ́ емый.- кадифе ́ сба ́ рхат м. кадифе ́ нба ́ рхатный; ~а рокля ба ́ рхатное- пла ́ тье. ка ́ дров ка ́ дровый; ~ въпрос ка ́ - дровый вопро ́ с, вопро ́ с о ка ́ драх: ~ офицер ка ́ дровый офице ́ р. ка ́ дЦъря ка ́ дры, мн, рядко ед к а д р м; технически. ~ри техни ́ ческие ка ́ дры ́ ; партий- ни ~ри парти ́ йные ка ́ дры; О.отдел ~ри отде ́ лка ́ дров. ка ́ |] жа св сказа ́ ть, -а жу ́ •а ́ жешь;Отакадасе же по пра ́ вде сказа ́ ть;, меж - ду нас ~зано ме ́ жду на ́ ми говоря. каза ́ рма ж каза ́ рма ж. ка ́ зва || м несв 1. говори ́ ть; 2. разг называ ́ ть,, звать, з о- ву ́ ,зовешь(пои ́ мени);
кази ́ но се называ ́ ться (по и ́ ме* ни); как се ~ш? (^те)? как тебя ́ (вас) зову ́ т? кази ́ но с кази ́ но нескл, с кайма ́ жфаршм,ру ́ бленое мя ́ - сос кайма ́ кл*1.сли ́ вки, р мн •в о к, само мн; обнрам ~а прян и прен снима ́ ть сли ́ вки; 2. смета ́ на ж; 3. (на кафе) пе ́ нка ж кайся ́ || я ж абрико ́ с м (дере- во и плод); компот от компо ́ т из абрико ́ сов. кая нареч как; О~дае ко ́ е- как; как попа ́ ло; няма ^ни- чего ́ не поде ́ лаешь; ~ си? (сте)? как живёшь? (живё- те?), как пожива ́ ешь? (пожи- ва ́ ете?). кака ́ оскака ́ о нескл, с какво ́ въпр мест что; го- де что-нибу ́ дь ка ́ кто I нареч как; ~трябва как сле ́ дует; ~виждате, всичко е наред как ви ́ дите, всё в поря ́ дке;0^идае как-нибу ́ дь;какбытони ́ было; во вся ́ ком слу ́ чае; при всех усло ́ виях;~идае,той има образование как бы то ни ́ было, он получи ́ л обра- зова ́ ние. ка ́ кто 11 съюз как; аз живея така, както умея я живу ́ так, как уме ́ ю ка ́ ктус м ка ́ ктус м фкак II ъв въпр мест како ́ й; ка- ко ́ в; хубав град! како ́ й краси ́ вый го ́ род!; ^ъв та- лант! како ́ й тала ́ нт!; ~ви са вашите предложения? како- вы ́ ва ́ и ́ ш предложе ́ ния? кал ж грязь ж; лечебна ле- че ́ бные гря ́ зи, мн, морско ́ й (оз ёрпый) ил как лече ́ бное сре ́ дство. кала ́ ен оловя ́ нный ка ́ ла ́ ймо ́ лово с. калайджи ́ ямлуди ́ льщик м, пая ́ льщик м. калдъръм м булы ́ жная мосто- ва ́ яж. ка ́ л Цен гря ́ зный; ~на улица гря ́ зная у ́ лица. кала ́ н 1. калёный; стомаяа калёная сталь; 2. (за човек) закалённый, испы ́ танный; той беше ~ революционер он был закалённым револю- ционе ́ ром. календ а ́ р м календа ́ рь, -я ́ ,м. кали гра ́ ф м книж каллигра ́ фм кали ́ нка-мали ́ нкажбо ́ жья ко- ро ́ вка,рмн-вок,ж. калка ́ нIмглуха ́ я стена ́ ж, калка ́ нIIм(видриба)ка ́ мбала ж. калкула ́ ция ж търг калькуля ́ - ция ж. калкули ́ рам несв и св калькули ́ - ровать, -р у ю / скалькули ́ - ровать. ка ́ лии к м крыло ́ (у автомоби ́ ля, екипи ́ жаит.п.). калолече ́ ние с гр язелеча ́ ияе е. калоря ́ ч Цен калори ́ йный; -Чи ́ а храня калори ́ йная пи ́ ща; но гориво калори ́ йное ́ то ́ п- ливо (горю ́ чее).
кя ́ мък калпа ́ к м мехова ́ ята ́ пка, р мн-лок,ж. ка ́ лиий м ка ́ льций м. кальп м 1. фо ́ рма ж, образе ́ ц, -зца ́ , м\ моде ́ ль ж, шаб- ло ́ н м; (калъп за обувки) ко- ло ́ дка,рмн-док,ж; 2.брике ́ т м, (за сапун, за сире- не) брусо ́ к,-ска ́ ,л;фпо ~ по шабло ́ ну. к альф м 1. футля ́ рм;2.чехо ́ л, •хла ́ , м; ~ на възглавница на ́ волочка,рмн-чек,ж, кал и ́ вам несв пряк и прен зака- ля ́ ть; ~ стомана закаля ́ ть сталь; ~ характера си зака- ля ́ ть свой хара ́ ктер; ~ се закаля ́ ться; се в изпита- нията закаля ́ ться в испы- та ́ ниях. каля св закали ́ ть; ~ се зака- ли ́ ться. ка ́ мара ж пала ́ та ж (парламе ́ н- та и т. п .); търговска ~ торго ́ вая пала ́ та. кама ́ ражку ́ ча ж, гру ́ да ж. камба ́ нажко ́ локол, мн -а ́ ,м. камбанарня ж колоко ́ льня, р мн-лен,ж. камеи а ́ р м каменотес м. ка ́ меиЦенка ́ менный; ~на ог- рада ка ́ менная огра ́ да; ~ен век арх ка ́ менный век; ~ни въглища ка ́ менный у ́ голь, каменовъглен каменноуго ́ ль- ный; ~ басейи каменно- уго ́ льный бассе ́ йн. каме ноде ́ лец м каменотёс м, ре ́ зчикмпока ́ мню. каменотроша ́ чка ж камнедро’ бйлка,рмн-лок,ж. ка ́ мера ж ка ́ мера ж; фото~ фотока ́ мера; телевизионна телевизионная ка ́ мера. камерие ́ рм камерди ́ нер м9 остар. камерие ́ рка ж камери ́ стка, р мн-сток,ж. ками ́ ла ж верблю ́ дм. кам и ́ лек |[ и верблю ́ жий, -ь я, - ь е; ~а вълна верблю ́ жья шерсть. ками ́ на ж ками ́ нм. камио ́ н м грузови ́ к, -а ́ , м\ гру- зово ́ й автомоби ́ ль м. кампа ́ ния ж кампа ́ ния ж; из- бо ́ рна ~ избира ́ тельная кам- па ́ ния. ка ́ мфор м камфара ́ само ед, ж; камфа ́ рное ма ́ сло с. кам ши ́ кмкнут, -а ́ , м; плеть ж; хлыст, -а ́ ,м;бич, -а ́ ,м. ка ́ мъкм1.ка ́ мень, -м ня, рмн-мие ́ й, м\ 2. събир ка ́ мни; улицата е павирана с~у ́ лица вы ́ мощена ка ́ м- нем; 3. (твърди образува- ния — камък във вътрещни- те органа) ка ́ мнимн;*в бъбреци ́ те (в черная дроб) ка ́ мнивпо ́ чках (в пе ́ чени); 4. прен (за тежко душевно състояние, мъка) ~ на сър- цето ка ́ мень на се ́ рдце; О скъпоценен ~ драгоце ́ нный ка ́ мень; зелен ~ хим желе ́ з- ный купоро ́ с;син~хим ме ́ дный купоро ́ с; пробен ~ про ́ бный ка ́ мень; адски ^ля ́ - пис м.
1&4 кя ́ на ж кувши ́ н кана ́ вка ж 1» кана ́ вка, р мн •вок,ж;2,кюве ́ тм. кана ́ лмкана ́ л м; плавателей ~ судохо ́ дный кана ́ л. кан я ́ лен: по ~ ред канц уста- но ́ вленным поря ́ дком. канализа ́ ци ́ я ж канализа ́ ция ■ж; прокарвам ~ проводи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишьканали- за ́ цию. канал из ирам несв и св 1. прово- ди ́ ть,-ОЖу ́ ,-о ́ ДИШЬ/ провести ́ , -веду ́ , -в е- дешь канализа ́ цию; 2. прен направля ́ ть / напра ́ - вить,-влю,-вишьпо пра ́ вильному пути ́ . кана ́ л м бечёвка, р мн -вок, ж; шпага ́ тм;то ́ нкая верёв- ка,рмн-вок,ж;книжен ~ бума ́ жная бечёвка. канапе с канапе ́ нескл, с, ди- ва ́ н м, софа ́ ,мнсо ́ ФЫ,Ж: канара ́ ж. утёс м, скала ́ ,мн ска ́ лы,ж. кана ́ рче с канаре ́ йка, рмн -ре ́ ек, ж. кандида ́ т м кандида ́ тм;~за депутат кандида ́ т в депута ́ - ты; а / «а науките кандида ́ т нау ́ к. кандидат а ́ рам несв и св выстав- ля ́ ть/вы ́ ставить, -в лю, -в и ш ъ9 предлага ́ ть / пред- ложи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ жишь кандидату ́ ру; ~ се выстав- ля ́ ть/вы ́ ставить, предла- га ́ ть/ предложи ́ ть свою ́ кан* дидату ́ ру. кандидя ́ тствувам несв быть кан- дида ́ том, состоя ́ ть ка ́ ндида ́ - том. канди ́ ло с лампа ́ да ж. кана ́ лаIжкори ́ ца ж. кана ́ ла II (на бъчва) крап м. канона ́ да ж канона ́ да ж. кант м кант м. кант а ́ р м (ръчен) безме ́ нм,ве- сы ́ ,-о ́ в, само мн. канто ́ нм1.бу ́ дка ж путево ́ го сто ́ рожа (желе ́ зной доро ́ ги, шоссе ́ ); 2. трансформа ́ то ́ рная бу ́ дка. кантоне ́ р м путево ́ й сто ́ рож м, обхо ́ дчик м (на желе ́ зной до- ро ́ ге, шоссе ́ ), канто ́ ра ж конто ́ ра ж. канцеля ́ рия ж канцеля ́ рия ж. канцеля ́ рски канцеля ́ рский; ма- газин за ~ принадлежности магази ́ н канцеля ́ рских при- надле ́ жностей. ка ́ нче с кру ́ жка,рмн-жек, ж (металл йческая). ка ́ н || я несв 1. приглаша ́ ть; уя гости приглаша ́ ть госте ́ й; 2. (за стока) предлага ́ ть; ~я се собира ́ ться, намерева ́ ть- ся; ~им се да тръгваме мы собира ́ емся уходи ́ ть; 3. (за дъжд и др.) собира ́ ться, при- ближа ́ ться,без1и2л;~и се да вали дождь прибли- жа ́ ется. кана ́ кмЕкры ́ шка, рмн -ш е к, ж; 2. (на прОзорец) ста ́ вень, -в н я, м; (на вра- та) ство ́ рка,рмн-рок,
1* х ■ *> Нарам 4* кайан* я .капка ́ н лг, лову ́ шка, рмн-шек,ж,западняж. ка ́ паро с зада ́ ток, -тка,я. капари ́ рам несв и св дава ́ ть, даю ́ , даёшь/дать, дам,да-шь,даст,да- дйм,дади ́ т е, даду ́ т зада ́ ток. капаците ́ т м 1. мощность ж; маши нага работи с пълен ~ маши ́ на рабо ́ тает на по ́ л- ную мо ́ щность; ёмкость ж; ~ на акумулатора ёмкость аккумуля ́ тора; 2. разг зна- то ́ к, -а ́ , м; авторите ́ т лг; той е голям ~ в областта на правою он большо ́ й знато ́ к во ́ бласти юриспруде ́ нции, ки ́ пвам несв 1. ка ́ пать,-аюи -плю,-пле ́ шь;2.(от умора) изнемога ́ ть, па ́ дать, капелми ́ йстор я капельме ́ йстер Я: капиля ́ р я капилля ́ рм. капита ́ л я 1. капита ́ лм;на- трупване на ~а накопле ́ ние капита ́ ла; 2. капита ́ л (капи- тали ́ сты); борба ме ́ жду тру- да и ~а борьба ́ ме ́ жду тру- до ́ м и капита ́ лом. капитал и ́ з ;{ ъм я капитали ́ зм я; криза на ~ма кри ́ зис ка- питали ́ зма. капиталисти ́ чески капитали- сти ́ ческий; ~ строй капита- листи ́ ческий строй. капитало ́ вложе ́ ниеска ́ питало- вложе ́ ние с. капитуляция ж капитуля ́ ция ж; безусловна ~ безогово ́ - рочная капитуля ́ ция. кап и ту л ирам несв и св капиту- ли ́ ровать, -р у ю. капк||ажка ́ пля,рмн-пель, ж; на едри~и кру ́ пными ка ́ плями; Одо ~адо ка ́ пли; като две ~и вода как две ка ́ пли воды; до пос ледна ~а кръв до после ́ дней ка ́ пли кро ́ ви; на в крапи ́ нку; плат на мате ́ рия в кра- пи ́ нку (с крапи ́ нками); ~а по ~а вир става погов ка ́ пля тто ка ́ пле—о ́ зеро наберётся. ки ́ пна св ка ́ пнуть. ка ́ пражко ́ злы, >з е л, само мн. капри ́ з я капри ́ зя. ка ́ п|[янесв1.ка ́ пать,-аюи -п лю, -плешь;2.(зали- ста, плодове) опада ́ ть; (за ко- си) выпада ́ ть; 3. течь, т е- ку ́ ,течёшь,теку ́ т, минтёк,текла ́ ; проте- ка ́ ть; покривът кры ́ ша • течёт. ка ́ рам несв 1. гнать, гоню ́ ,’ го ́ нишь, подгоня ́ ть; ~ стадо гнать ста ́ до; 2. застав- ля ́ ть; я да работи застав- ля ́ ть её рабо ́ тать; 3. везти ́ , минвёз,везла ́ , во- зи ́ ть,вожу ́ ,во ́ зишь; ~ дърва везти ́ (в ди ́ нный мо- ме ́ нт) дрова ́ ; ~ през есента дърва вози ́ тьо ́ сенью дрова ́ ; 4. дви ́ гать, приводи ́ ть в дви- же ́ ние; ~ кола вести ́ , не* ду ́ ,вед*шьмаши ́ ну, пра ́ вить,-влю,-вишь маши ́ ной; ~ колело е ́ хать»
ко ́ рам се ́ 1А6 е ́ ду, е ́ дешь (е ́ здить» е ́ зжу, е ́ здишь)наве- лосипе ́ де; О ~ щестнадесе- тата година мне поше ́ л уже ́ шестна ́ дцатый год; ~ през пръсти (през просото) де ́ лать (что-нибу ́ дь) спустя ́ рукава ́ , кя ́ рам се несв (някому) ссо ́ р ить- █ ся (с кем-л), брани ́ ться (с кем-л и без доп); руга ́ ться (с кем-л и без доп); руга ́ ть „ (кого ́ - л). карамфи ́ л м гвозди ́ ка ж. кя ́ раница ж ссо ́ ра ж, перебра ́ н- ка,рмн-иок,ж. карантина ж каранти ́ нм. карбо ́ л м хим карбо ́ ловая кис- лота ́ ж, карбо ́ лка ж. хард и ́ рам несв и св спец ворсо- ва ́ ть, -су ́ ю / наворсова ́ ть, каре ́ -с 1. квадра ́ тм,кле ́ тка, р мн-ток,ж;рокляна~та пла ́ тье в кле ́ тку; 2. воен каре ́ нескл, с. кар наби ́ т м цветна ́ я капу ́ ста ж. карнава ́ л м карнава ́ лм. ка ́ рт|[ажка ́ рта ж; географска ^а географи ́ ческая ка ́ рта; ~и за игра игра ́ льные ка ́ р- ты; членска~а чле ́ нский би- ле ́ т; служебна ~а служе ́ бное удостовере ́ ние; абонамент- иа ~а абонеме ́ нт. карте ́ ч м карте ́ чь ж. карте ча ́ р я пулемётчик м. карте ́ чен пулемётный; ~ огън пулемётный ого ́ нь, карте ́ чница ж пулемёт м. карти ́ на ж карти ́ на ж; '-'Та е нарисувана от известен ху- дожник карти ́ на напи ́ сана изве ́ стным худо ́ жником. ка ́ ртичка ж откры ́ тка, р мн -т о к, ж; илюстрована ~ откры ́ тка (с вйдом); пощен- ска ~ почто ́ вая откры ́ тка, карто ́ нм1.карто ́ нм;2.фор- муля ́ рм,ка ́ рточка, р мн - ч е к, ж (из картотеки). картбф || и м карто ́ фель, събир .без мн, м; ка ́ рто ́ шка разе съ- бир без мн» ж; ва ́ ренк ~и ва ́ реный карто ́ фель; ва ́ реная карто ́ шка; пържени жа ́ - реный карто ́ фель; пюре от ~и карто ́ фельное пюре; кар- тоф разг карто ́ фе ́ лина ж, карто ́ шина ж. карфи ́ цаж1.була ́ вка, р мн -вок,ж;.2.бро ́ шка, р мн -шек,ж. ка ́ саж1,ка ́ сса ж; спестбвна ~ < сберега ́ тельная ка ́ сса, сберка ́ сса; 2. я ́ шикм;~от консерви я ́ щик из-под кон- се ́ рвов. каса ́ есесамо3лед(донякого, до нещо) каса ́ ться - (кого ́ -л, чего ́ - л), относи ́ ться (к кому ́ - л, к чему ́ -л); този въпрос се касае до общото дело э ́ тот во- про ́ с каса ́ ется о ́ бщего де ́ ла; това се касае до вас э ́ то от- но ́ сится к вам. касие ́ р м касси ́ рм. касие ́ рка ж касси ́ рша ж, кас- си ́ рм(оже ́ нщи ́ не). ка ́ сис я (растение и плод) ч ер- ная сморо ́ дина без мн, ж.
187 к&ра г■"-** -■ ка ́ сичка ж копилка, р мн •лок,ж. каске ́ тмке ́ пка,рмн-пок,ж.- ка ́ стря несв I. (за клонив стеб* ла ́ ) подреза ́ ть, -а ́ ю; 2. прен разе задава ́ ть, -д.аю ́ ,-да- ё ш ь головомо ́ йку, отчи ́ ты- вать: катало ́ г м катало ́ гм. ка ́ тастро ́ фи ́ рам несв и св тер- пе ́ ть,г-пЛ10, -е ́ ркишь/ потерпе ́ ть ава ́ рию. категори ́ чен и категори ́ чески категори ́ ческий; ~ отговор 'категори ́ ческий’ отве ́ т. кате ́ драж1.ка ́ федра ж;- про- фесорът се качи на ~та профе ́ ссор взоше ́ лнака ́ фед- ру; говоря от ~та говори ́ ть ска ́ федры; 2. прен (научна дисциплина ́ } ~ по българ- ски е ́ зик ка ́ федра болга ́ рско- го языка ́ ; заседание на ~та заседа ́ ние ка ́ федры. катедра ́ ла ОС собо ́ рм. ка ́ терица ж бе ́ лка,рмн-лок, лс кате ́ ря се, несв кара ́ бкаться, взбира ́ ться; ~ по дървото кара ́ бкаться по де ́ реву; ~ ио стълбата взбира ́ ться по ле ́ стнице. като ́ 1. нареч*предл как; нервен като рак кра ́ сный как рак; 2, съюз когда ́ ; като чу гласа ́ ми, момичето се о ́ бърна към .мене когда ́ услы ́ шала мой го ́ лос, Де ́ вушка повер ну ́ ло ́ сь ко мне; З.съ/О ́ зтак как; като ́ 4и ́ е дойдохте навреме; всичко се обърка так как вы не при- шли ́ во ́ время, всё перепу ́ та- лось; 4. съюз е ́ сли; като не дойдеш, ще пропуснеш мно- го интересна лекция е ́ сли не приде ́ шь, то пропу ́ стишь о ́ чень интере ́ сную ле ́ кцию; фкато че лн сло ́ вно; как бу ́ дто; той като че ли ня ́ ма настроение он сло ́ вно. не в ду ́ хе; ние като че ли ́ се позна- ва ́ мемыкакбу ́ дто ́ знако ́ мы; тъй като ́ так как; не могд да до ́ йда, тъй ка ́ то имам засе- дание я не мо ́ гу ́ прийти ́ , так как у мена ́ заседа ́ ние;’ след като по ́ сле то1о ́ как, когда ́ ; след, като се угово- рихме, не бива да се отказ- ваме от разхо ́ дката по ́ сле того ́ , как мы дого ́ вори ́ лись, нам не ́ льзй отка ́ зываться от прогу ́ лки; щом като а) как то ́ лько; щом като излязох, завали дъжд как то ́ лько ́ я вы ́ шел, поли ́ л дождь; б) раз, поско ́ льку; щрм като не ,и ́ с- кате, няма да работи ́ м пове- че ра ́ звынехоти ́ те, не бу ́ - дем бо ́ льше занима ́ ться; щом хато си тук, можем да за- кон нем поско ́ льку ты здесь, мы мо ́ жем начина ́ ть, като ́ рга ас ка ́ торга ж. катра ́ нмдёго ́ ть;-гтя,м, кату ́ нм1.цы ́ га ́ нский шатер, - -тра ́ , м;2. събир цыгану ский та ́ бор м. каНр м мул м. ка ́ уза .ас де ́ ло с, иде ́ я ас.
каучфе каучу ́ к м каучу ́ к м.. кафа ́ змI.(заптицаижи ́ вот* ни) кле ́ тка,рмн-то-к,ж; 2. (за плодове и зеленчуци) я ́ щик. кафе ́ ско ́ фе нескл, м; силио ~ кре ́ пкий ко ́ фе; воденичка за ~ кофе ́ йная ме ́ льница; меля ~ моло ́ ть ко ́ фе. кафе ́ и 1. кофе ́ йный; для ко ́ фе; 2. вж кафйз. кафене ́ с кафе ́ нескл, с, кафени ́ чс с кофе ́ йник м. кафа ́ в (за цвят) кори ́ чневый, кофе ́ йный; ~а рокля кори ́ ч- невое пла ́ тье. ка ́ хлен ка ́ фельный. ка ́ цажка ́ дка,рмндок,ж, каду ́ шка,рмн-шек,ж. ка ́ цам несв (за птиц и, насеко- ми) сади ́ ться(без1и2л); (за самолет. парашу тист) приземля ́ ться. каца ́ рмбо ́ ндарь м, боча ́ р» •а ́ ,м. ка ́ ина св I. (за птици, насеко- ми)сесть(без1и2л},3л сйдет, -ут,минсел» •а, -о; 2. (за самолет, пара- шутист) приземли ́ ться. кача ́ св I. подня ́ ть, *на.му ́ , ’Ни ́ ие.шь,мин по ́ д- нял,*ла ́ , ’Ло;2.поса- ди ́ ть, -а жу ́ , -ади ́ ^шь, положи ́ ть»-ожу ́ ,-о ́ жишь; ' поста ́ вить,-влю,-вишь (куда ́ -л наве ́ рх); 3, нагрузить, •ужу ́ ,-у ́ зишь;4<прен разг (за цена) повы ́ сить, -в ы ́ - шу,«вы ́ сашь; се сесть, , 188 I IIIГ~, III >!»;«■ 11КЦЖ • си ́ ду,си ́ .деагь» мин сел, -а, -о(впбезд, в автб* бус, в маши ́ ну и тг «.); прен разг (за цена) повы ́ ситься, ка ́ чва (| м несв I. поднима ́ ть; 2. сажа ́ ть, класть, клад у ́ ,' *д,ёшь.мин.кл?ал, -а». •О, ста ́ вить, ВЛЮ, -В.ИIIIЬ (куда ́ -наве ́ рх);' 3. нагру- жа ́ ть; 4. прен разг (за цена ́ ) повыша ́ ть;* поднима ́ ть; се I. поднима ́ ться;- ~ се по стълбата поднима ́ ться по ле ́ - стнице; асаксьорът се качва' лифт поднима ́ ется;.2^ сади ́ ть* ся,сажу ́ сь,сади ́ ш. ь* с я (в трамва ́ й, авто ́ бус% тролле ́ йбус, по ́ езд, самоле ́ т, на парохо ́ д)! Запрем (за цена) повыша ́ ться. ка ́ чествен ка ́ чественный; изменения ка ́ чественные из- мене ́ ния;. ~ анализ хим ка ́ - чественный анализ- ка ́ чество с К ка ́ чество с; 2. сорт, мн ’а ́ , м; тютюн първо“ таба ́ кпе ́ рвого со ́ рта. качу ́ л м хохоло ́ к,>лка ́ ^М- (у птиц). качула ́ т (за птици) хохла ́ тый, качу ́ лка ж башлы ́ к,, -а ́ ^ж^ка- пюшо ́ н_м; Оследдьжд по ́ сле- дра ́ ка кулака ́ ми яе ма ́ шут.. ка ́ шажка ́ ша ж; варя~ ва- ри ́ ть ка ́ шуг 0 парен_~ духа. обжёгшись на молоке ́ ^бу ́ - дешь дуть и^на ́ воду.' кашкава ́ л^лисыр м. ка ́ ш лица ж^ка ́ тель, -игл^я, лц
189 кино фмагарешка коклю ́ шм. ка ́ шляика ́ шлям несв ка ́ шлять, каю ́ тажкаю ́ та ж. квадра ́ т м квадра ́ тм. квалифици ́ ран квалифици ́ ро- ванный; ~ работник квали- фици ́ рованный рабо ́ чий, кварта ́ л м кварта ́ лм(го ́ рода). ра ́ йо ́ нх,частьжго ́ рода, кварта ́ ле» кварта ́ льный, райо ́ н- ный. кварти ́ ра ж квартира квас м 1. заква ́ ска ж; 2. (бух- пало тесто) квашни ́ ж (за- броди ́ вшее тесто); 3. квас х (напи ́ ток). ква ́ сен- 1. дрожжево ́ й; 2. ква ́ - шеный; ~о мдяко ква ́ шеное молоко ́ . ква ́ ся несв ква ́ сить, -а ́ шу, -а ́ ,сишь,заква ́ шивать, ква ́ чка ж наседка, рмн -док,ж. кеба ́ пчетамн,едкебапче, с кеба ́ пчета (продолгова ́ тые котла ́ тки из ру ́ бленного ма ́ са ссо ́ лью, лу ́ комипа ́ рцом, испечённые на решётке). кей м 1. прича ́ л] м, пирс м, при ́ стань ж; 2» на ́ бережная, -ой,ж. ка ́ лнер м официа ́ нт м. ка ́ л нерка ж официа ́ нтка, р мн -ток,ж. ка ́ нгуру с кенгуру ́ нескл, л<. ка ́ пес1.бере ́ т м;2.пило ́ тка, рмн-ток»ж. кера ́ мика ж кера ́ мика ж. керва ́ д м карава ́ нм. керви ́ з м сельдере ́ йм. кереми ́ да ж черепи ́ ца ж. керем И ́ ден черепи ́ чный; ~ цвят кирпи ́ чный цвет. кеси ́ яж1.коше ́ ль, -и ́ , м, мош- на ́ ,рмн-шо ́ н,ж;2.па- ке ́ т м (бума ́ жный); 3. кисе ́ т м; ~ за тютюн кисе ́ т для табака ́ . ка ́ стен м кашта ́ нм(де ́ рево и плод). кестени ́ з (за цвят) кашта ́ но- вый; коси кашта ́ новые во ́ лосы. кехлкба ́ рмянта ́ рь, -и ́ , м; бро- еница от ~ четки из янтари ́ , кехлиба ́ рен янта ́ рный; ~ цвят янта ́ рный цвет; ~о цигаре янта ́ рный мундшту ́ к; ~ гер- дан янта ́ рное ожере ́ лье. кёцове мн та ́ почки, -чек, мн(едта ́ почкаж), кибри ́ тмспи ́ чки,-чек,мн; кутия коро ́ бка спи ́ чек. кибри ́ тен спи ́ чечный; ~а клеч- ка спи ́ чка,рмн-чек,ж. кила ́ р- м чула ́ н м, кладова ́ яж, разг кладо ́ вка,рмн-вок, кили ́ ммковёр;-вра ́ , м. килима ́ рст»** с произво ́ дство с ковро ́ в. кнл И ́ яж1.ке ́ льяж;2.ка ́ мера (тюре ́ мная). килогра ́ м м килогра ́ мм м. жиломе ́ тър м киломе ́ тр м. кинематогра ́ ф м киноаппарат м. ки ́ но с кино ́ нескл. с; подвижно ~ кинопередви ́ жка, р мн -жек,ж.
киноинду ́ стрия 190 киноинду ́ стрия ж кинематогра- фическая промы ́ шленность кинопре ́ глед Л(, кинохроника ж. кинопрожёкция ж пока ́ зм фи ́ льма. киносни ́ мка ж киносъёмка, р мн-иок,ж. кипари ́ с м кипари ́ см(де ́ рево). ки ́ п нам несв 1. за; кипе ́ ть, вски- па ́ ть; 2. арен вспы ́ хивать, ки ́ пна св I. закипе ́ ть, -плю ́ , -и и ́ ш ь, вскипе ́ ть; 2. прен вспы ́ хнуть. кип ([ я несв (за течност) ки- пе ́ ть,-илю ́ ,-ии ́ шь;во- дата ~и вода ́ кипи ́ т; прен -•'Я от сняв кипе ́ ть гне ́ вом; (за море, река и др.) пе ́ нить- ся.3л-пится;виною ~и вино ́ пе ́ нится. кИ ́ рилица ж. кири ́ лица ж (а ́ з~ бука). ки ́ рка ж кирка ́ ,мнки ́ рки, •рок,ж. кирпи ́ ч м кирпи ́ ч, -а ́ , м (не- обожжённый). ки ́ сел 1. ки ́ слый; ~н ябълки ки ́ слые я ́ блоки; 2. хим кис- ло ́ тный; ~а реакция ́ кислот- ная реа ́ кция. кИ ́ селе ц м щаве ́ ль, -я ́ , м. кисели на ́ ж 1. (кисел вкус) кис- лота ́ , безмн,ж;2.химкис- лота ́ ,мнкисло ́ ты, -о ́ т, ?х соли а соляна ́ я кцма- та кислоро ́ д м кислоро ́ дж кита ́ ец м кита ́ ец, -а ́ йна, .я. цита ́ йка о/с китая ́ нкармн -нок,ж. кита ́ ра ж гита ́ ра ж.-. ки ́ т||ен1.цвету ́ щий; нашдта родина е ~на градина наша ро ́ дина цвету ́ щий сад; 2. (за дървета, растения) разве ́ - систый, ветви ́ стый; пы ́ шный, пы ́ шен, -шиа ́ , -шко. ни ́ тка ж 1. буке ́ тм;2.пучо ́ к, -чка ́ ,м;свя ́ зка,рмн-зокг ж; 3. (на ръката) кисть яг. ки ́ тя несв Е наряжа ́ ть; 2. укра- ша ́ ть (цвета ́ ми); 3. плести ́ , •ету ́ , -етёшь, мин плёл, плела ́ вено ́ к, со- бира ́ ть буке ́ т. ки ́ флажбу ́ лка,рмн-лок, ж, бу ́ лочка,рмн-яек,ж. ки ́ хамики ́ хвам несв .чиха ́ ть, ки ́ хане с чиха ́ нье с. ки ́ хна св чи ́ хнуть. ки ́ ча несв украша ́ ть (цвета ́ ми); ~ се наряжа ́ ться. ки ́ чест ветви ́ стый, разве ́ систый; ~ явор ветви ́ стый я ́ вор. кнчур м I. (на коса) прядь ж; 2. (за дребни плодове) кисть ж,гроздь,мнгро ́ 3ди, грозде ́ й, ж игро ́ з,- дь я, гро ́ здьев,, м (ви- ногра ́ да). ки ́ ша ж 1. дождли ́ вая пого ́ да ж; 2. сля ́ котьж,сы ́ рость ж. ки ́ шав дождли ́ вый, слякотный, клави ́ шм кла ́ виш(а) м и ж. кла ́ да ж 1. дрова ́ (сла ́ женные для костра ́ ); 2. косте ́ р, •стра ́ ,м. клада ́ несв: TM огьн разводи ́ ть, •ожу ́ г-о ́ ди ь ого ́ нь,
191 кли ́ мат кла ́ денец м коло ́ дец, -дца,м. кла ́ денчов коло ́ дезный ; —а во- да коло ́ дезная вода ́ . кла ́ мер м скрепка, р мн -пок, ж, клане ́ с 1. (за добитък) убо ́ й м (скота ́ ); 2. резня ́ ж, рас- пра ́ ва ж. кла ́ ница ж бо ́ йня,рмнбо ́ ен, ж, скотобо ́ йня, рмн -бо ́ сн,ж. кла ́ ням се несв кла ́ няться. класIмко ́ лос, мн -о ́ сья, -о ́ сьев,м;узрели—ове спелые коло ́ сья. клас II м !♦ класс м (шко ́ ль- ный) ; ученик от осми ~ уче- ник восьмо ́ го кла ́ сса; 2. класс, кла ́ ссная ко ́ мната ж; седя в~сидетьвкла ́ ссе; думи и изрази, с конто си служим в ~ слова ́ и выраже ́ ния кла ́ с- сного обихо ́ да; 3. бот зоол класс; ~ зелени водорасли класс зеле ́ ных во ́ дорослей. кла ́ са ж 1. класс м; работни- ческа рабо ́ чий класс; 2. класс м (пассажи ́ рские места ́ в парохо ́ де, по ́ езде и т. н.). класи ́ |кмкла ́ ссик м; ~ците на марксизма-ленинизма кла ́ ссики марксизма-лени- ни ́ зма. кла ́ сов кла ́ ссовый; ~а борба кла ́ ссовая борьба ́ . кла ́ тя несв кача ́ ть; ~ глава ка- ча ́ ть голово ́ й. клевета ́ . ж клеве! а ́ ж. клеве ́ тник м клеветни ́ к, -а ́ ,м. клеветя ́ несв 1. клевета ́ ть, -в с- щу ́ , -ве ́ щешь(накого ́ - л); 2. разг я ́ бедничать, доно- си ́ ть, -ошу ́ , -о ́ сишь(на кого ́ -л I кому ́ -л). клей м смола ́ ж (на дере ́ вьях). кле ́ кна св 1. присе ́ сть, -ся ́ ду, -ся ́ дешь, мин -с е ́ л, -а, -онако ́ рточки; 2, прен сдать, сдам,сдашь, сдаст, сдади ́ м, сдади ́ те, сдаду ́ т, мин сдал, -ла ́ , -л о, ослабеть. кленIмкле ́ им. клен II м клень м (ры ́ ба). клепа ́ чмикле ́ пкаж1.ве ́ ко, мн -й, с; 2. мн ресни ́ цы. кле ́ тваж1.кля ́ тва ж, прися ́ га ж; 2. прокля ́ тие с. кле ́ ткаIжкле ́ тка, р мн -ток, ж (для живо ́ тных и птиц). кле ́ тка II ж биол кле ́ тка, р мн -ток,ж. кле ́ тник м несча ́ стный, бедня ́ - гамиж,горемйкамиж. кле ́ чкажщепка,рмн -пок, ж, ще ́ почка,рмн-чек,ж; кибритена ~ спи ́ чка, р. мн -чек;ж;~зазъбизубо- чи ́ стка, р мн -сток, ж. кле ́ щимн1.кле ́ щи, -е ́ й, само мн; 2. тиски ́ ,-о ́ в, само мн. клие ́ нт м клие ́ нт м. клиенте ́ ла ж клиенту ́ ра събир, ж. клие ́ нтка ж клие ́ нтка, мн -ток,ж. кли ́ мат м кли ́ мат м; умерен ~
шин? 192 умеренный климат; контю- «ентален континента ́ ль- ный кли ́ мат; морскн ~ мор- ско ́ й кли ́ мат. клин, м клин, -.ия -ь я.м;О- нив нивръкавник селу ́ , ник.го ́ роду; ~ избив а поел клин кли ́ ном вышиба ́ ют. кли ́ ника .ж- кли ́ ника ж. клини ́ чен и клини ́ чески, клини ́ - ческий; клинически изслед* вания клини ́ ческие иссле ́ - дования. клису ́ ра яс ущелье с. клише ́ с полигр клише ́ нескл, с. клозе ́ тмубо ́ рная ж, туале ́ т л.' клои м !., ве ́ тка,рмн-ток, ж, ветвь, мн -и, -е ́ й, ж; сук, мн су ́ чья, м; 2. (от- расъл) о ́ трасль ж; 3. прен отде ́ л м, отделе ́ ние с. фи лиа ́ лм, клуб м клуб м; спортен ~ спор- ти ́ вный клуб; -— на общест- вено-политическа организа- ция клуб обще ́ ств ея но -поли? ти ́ ческой организация. клю ́ ка ж спле ́ тня, р мн -г'е н, /11/» ьои* клюка ́ рмспле ́ тник м. клюка ́ рка ж спле ́ тница клюка ́ рствувам несв спле ́ тни- чать. . ключ м ключ, -а ́ , м; О элек- трически ~ электри ́ ческий'- выключа ́ тель. ключа ́ лка ж 1. замо ́ к,*мка ́ , М (вну ́ тренний); 2. (дупка за оот) замочная' скважина клю ́ чица ж анат. клю ́ чица ж. кли ́ кам несв приса ́ живаться на ко ́ рточки. кни ́ гажКкни ́ га ж; 2. бума ́ га ж. . книгове ́ зец ле переплётчик м. книгове ́ зница ж пере ́ плётная мастерска ́ яж. книгоизда ́ телство с изда ́ тель- ство с. книгохрани ́ лище с книгохра- ни ́ лище с. книжа ́ мн събир бума ́ ги, доку- ме ́ нты лея; ценни фин це ́ н- ные бума ́ ги. книжа ́ р м продаве ́ ц,«вца ́ ,м (в кни ́ жном магази ́ не). книжа ́ рница ж> I. (за книги) кни ́ жный магази ́ н,м;2.(за канцеларски матер иали) пис- чебума ́ жный магази ́ нм. кни ́ ж Цен!, бума ́ жный; ~ни пари бума ́ жные де ́ ньги;. 2. прен кни ́ жный; ~яи зна- ния кни ́ жные зна ́ ния. кни ́ жка'ж !. кни ́ жка, р мн •же к, ж; спестовна ~ сбе- рега ́ тельная кни ́ жка; 2. бу- ма ́ жка,рмн-же.к,ж. кобИ ́ лица ж коромы ́ сло с. кона ́ несв 1. кова ́ ть, кую ́ ; 2. вбива ́ ть,’ забива ́ ть; 3. под- ко ́ вывать. кова ́ ч м кузне ́ ц, -а ́ , м. кова ́ чница ж ку ́ зница ж. конче ́ гм1.сунду ́ к, -а ́ , м; 2.гроб,првгробу ́ ,мн -ы ́ и-а ́ ,'м. ковьо ́ р м ковёр, -вра ́ , м (ртенки ́ й).
193 /сокбш^а кога ́ нареч, съюз когда ́ : Оняма некогда, нет времени; ще се върнеш? когда ́ гы вер- н ешься?; не зная кога беше не зна ́ ю, когда ́ э ́ то ба ́ ло, кога ́ то съюэ когда ́ ,втовремя как; елате, когато можете приходите, когда ́ мо ́ жете; О когато и да било когда ́ бы то нй было. ко ́ жа ж 1. (на лицето) ко ́ жа ж; 2. (обработена кожа) мех, мн -а ́ , м, шку ́ рка, р мн -р о к, ж; овча~ овчи ́ на ж, обработена агнешка /X/ мерлу ́ шка,рмн-шек,ж. кож а ́ рмкоже ́ вник м. . кожа ́ рск [| и коже ́ венный; ~а фабрика коже ́ венный заво ́ д; '-'И стоки коже ́ венные това ́ - • ры. ко ́ жей 1. ко ́ жаный; ~а чанта ко ́ жаная су ́ мка; 2. мехово ́ й; ~о палто мехово ́ е пальто ́ ; ~а яка мехово ́ й воротни ́ к; 3« ко ́ жный; кожни болести ко ́ жные боле ́ зни. кожу ́ хмкожу ́ х, -а ́ , лс, тулу ́ п м. кожуха ́ р м скорня ́ к, -а ́ ,м\ме- ковщи ́ к, -а ́ ,м. «ожуха ́ рница ж Е скорня ́ ж- ная мастерска ́ я ж; 2. мехо- во ́ й магази ́ нм. кожуха ́ рск || и скорня ́ жный; ме- хово ́ й; -~и магазин мехо- во ́ й магази ́ н; производ- ство мехово ́ е произво ́ дство, «озярка ́ ж козырёк, -р к а ́ ,ж. козле ́ с козлёнок, -нка,мн 13 Българско-рускн речник -л я ́ га. -л я ́ т. м. козме ́ тика ж косме ́ тика ж. козуна ́ ммкули ́ ч, -а ́ ,м. ко || й въпр мест кто, кото ́ рый, како ́ й; ~й мука там? кто там стучи ́ тся?; ~й е дошел? кто пришёл?; ~й отсъству- ва? кого ́ нет в кла ́ ссе?; ~я от тези книги ще вземеш? кото ́ руюизэ ́ тих книг ты возьмёшь?; дата сме днес? како ́ е сего ́ дня число ́ ?; ~й ли (само) не (с отрица- ние) кто-кто; ~й ли (само) не беше кого ́ -к ого ́ там то ́ ль- ко не ́ было. ко ́ || йто относ мест кото ́ рый, кто; ето къщата, в ~ято прекарах детството си вот дом, в. кото ́ ром я провела ́ де ́ тство; книгата, ~ято е на масата кни ́ га, кото ́ рая лежи ́ т па столе ́ ; всеки, ~йто може вся ́ кий, кто мо ́ жет; тоз, ~то падне в бой за свобода, той не умира (Ботев) тот, кто пал в бою ́ за свобо ́ ду, тот неумрёт; ~йтоидаектобы ни ́ был; вся ́ кий; любо ́ й; не обичам да разговарям с~го даеянелюблю ́ вступа ́ тьв разговор с кем бы то ни ́ было. ко ́ калмкость,прв-и ́ ,рмн •е ́ й, ж. кокйче с подсне ́ жник, м. кокйчка ж ко ́ сточка, р мн -чек,ж. коко ́ шкажку ́ рица ж*
кока ́ ши »ХЗ.ЛЛ'< «V -г» * ЪА1 кок О ́ ш||икури ́ ный; — е месо кури ́ ное мя ́ со. кола ́ ж 1. теле ́ га ж\ пово ́ зка, р МН-3ок,ж,воз,мн-ы ́ , м; 2. автомоби ́ ль м, маши ́ на ж\ лека~ легкова ́ я маши ́ на, ко ́ ла I ж полигр печа ́ тный лист, мн лист ы ́ ,м. ко ́ ла И ж крахма ́ л лг. кол а ́ нм1.по ́ яс, мн -а ́ ,л,ре- ме ́ нь,-мня ́ , м\2.(надо- битък) подпру ́ га Ж. кола ́ рм1.теле ́ жный ма ́ стер, мн -а ́ , м;2.во ́ зчик м. колба ́ си мн колбаса ́ ,мн-а ́ сы, ж, колба ́ сные изде ́ лия мн. колеба ́ ние с колеба ́ ние с; ~на температурата колеба ́ ние тем- перату ́ ры. колеба ́ я се несв колеба ́ ться, -е ́ блюсь,-е ́ блешься. колеблнв коле ́ блющийся, нере- ши ́ тельный. коле ́ га м колле ́ гамиж. колекти ́ в м коллекти ́ вм. ко лент и ́ ве н коллекти ́ вный; труд коллекти ́ вный труд, колективиза ́ ция ж коллекти- виза ́ ция ж. коле ́ кция ж колле ́ кция ж; ~ от пощенски марки колле ́ к- ция почто ́ вых ма ́ рок» колел о ́ с колесо ́ ,мн-ле ́ еа, с; зъбно ~ шестерня ́ ж; кор* милно~ штурва ́ л м\ вело- сипе ́ д м\ О пето~ после ́ д- няя спи ́ ца в колесни ́ це. коленйча несв станови ́ ться, •влю ́ сь, -о ́ вишьсяна коле ́ ни, па ́ дать на коле ́ ни. колет м посылка, р мн -л о к, 1/Кг • коли ́ бIIаж1. шала ́ ш, -а ́ ,м> 2. до ́ мик м, хи ́ жина ж; 3. го ́ рная дереву ́ шка (в Болга ́ рии). колие ́ с колье ́ нескл, с, оже- ре ́ лье с. коли ́ чество с 1. коли ́ чество с; голямо~вода большо ́ е ко- ли ́ чество воды ́ ; 2. число ́ с; голямо~гласове большо ́ е число ́ голосо ́ в. коли ́ чкаж1.та ́ чка, рмн -чек,ж;теле ́ жка, р* мн -ж ек,ж;лото ́ к,-тка ́ ,м (передвижнбй)\ 2. коля ́ ска, рмн-сок,ж-(де ́ тская). ко ́ лко въпр мест ско ́ лько; ка- то нареч как; ~е часът? ско ́ лько сейча ́ с вре ́ мени?; ~ ми се иска дд отида на ки- но! как мне хо ́ чется пойти ́ в кино ́ ! колкото мест-числ 1. ско ́ лько, как; чем; тук мма книги искаш здесь ско ́ лько хо ́ чешь книг; ~може повече на ско ́ лько мо ́ жно бо ́ льше; ~ повече, толкова по-добре чем бо ́ льше, тем лу ́ чше; 2. като съюз ф колкото до (за) то- ва. • . чтокаса ́ ется этого. . колкото за това не се без- покойте — ще се намери из- ход что каса ́ ется э ́ того, не беспоко ́ йтесь — вы ́ ход най- дётся; колкото и да наско ́ ль- ко бы ни, как бы ни; колкото и да настоявах за това, той
195 композйрам ■ '■'йймм не се съгласи как бы я ни наста ́ ивал на а ́ том, он не со- гласи ́ лся. колониза ́ тор м колониза ́ тор м ко ́ лос м коло ́ ссм колхо ́ з м колхо ́ зм колхо ́ зен колхо ́ зный; ~имот колхо ́ зное иму ́ щество. колхо ́ зник м колхо ́ зник м, ко ́ л || я несв (птица, животно)' ре ́ зать, ре ́ жу, ре ́ жешь, убива ́ ть, зака ́ лывать; (за хо- ра) убива ́ ть, уничтожа ́ ть, умерщвля ́ ть; фтой ~ и, той беси он всё и вся КОЛ ЦИ ́ НОС1.коле ́ но, МН -II, с; Овода до~яно вода ́ по коле ́ ни; 2. (на стъбло, на растение) коле ́ нья, -ь ев мн; ~ената на бамбука ко- ле ́ нья бамбу ́ ка; 3. (чупка на тръба> на маишнна част) коле ́ нья мн; ~ена на же- лязна тръба коле ́ нья же ле ́ зной трубы ́ кома ́ нда ж 1. кома ́ нда ж, при- ка ́ з м; 2. пожарна~ пожа ́ р- ная кома ́ нда командиро ́ вка ж командиро ́ в- ка,рмн-вок,ж;замина- вам уезжа ́ ть в команди ро ́ вку кома ́ ндува II м несв кома ́ ндо- вать, -дую (чем-л, кем-л и без доп); той ще командува парада он бу ́ дет кома ́ ндовать пара ́ дом комба ́ йн м комба ́ йнм комбина ́ т м комбина ́ т м; поли- графски~ полиграфи ́ ческий комбина ́ т. камбииа ́ ция ж комбина ́ ция ж комбинезо ́ н м 1. комбина ́ ция ж (же ́ нское бельё); 2. (рабо- тен) комбинезо ́ нм коме ́ дия ж коме ́ дия ж. комента ́ р м коммента ́ рий м, ~ии коммента ́ рии мн; О ~иите са излишни коммен- та ́ рии изли ́ шни. комента ́ тор м коммента ́ тор м коме нт и ́ рам несв и св коммен- ти ́ ровать, -р у ю / проком- менти ́ ровать. коми ́ н м 1. дымохо ́ дм;2.тру- ба ́ , лгятру ́ б ы, ж (дымо- ва ́ я). коми ночи ста ́ н м трубочи ́ стм коми ́ сия ж коми ́ ссия ж; из- питна~ экзаменацио ́ нная коми ́ ссия комите ́ т м комите ́ т м; Центра- лен^ на Б КП Центра ́ льный комите ́ т Б КП (Болга ́ рской коммунисти ́ ческой па ́ ртии), компа ́ ния ж компа ́ ния ж; ве- села-' весёлая компа ́ ния; правя/направя~ состав- лять/соста ́ вить, -в лю, •вишь компа ́ нию компа ́ смко ́ мпас м; фбез~ без це ́ ли компиля ́ тор м компиля ́ тор м компле ́ ксмко ́ мплекс м; архи- тектурен~ архитекту ́ рный ко ́ мплекс компле ́ кт м компле ́ кт м, бельо компле ́ кт белья ́ ком поз и ́ рам несв и св 1 сочи-
ком пре ́ с ня ́ ть/сочини ́ ть му ́ зыку; 2. жп . (за вл ак) формирова ́ гь, •ру ́ ю/сфорйирова ́ ть ком пре ́ с м компре ́ сс м. компре ́ сор я компре ́ ссор м. компромет и ́ рамсенесвиев компромети ́ ровать, -рую себя ́ / скомпромети ́ ровать себя ́ . комсомол м комсомо ́ л м (Ком- м унист а ́ ческий Сою ́ з моло- дежи). ком сом о ́ лец я комсомо ́ дец, -л ьца,я, КОМ СОМ О ́ ЛСК !| И комсомо ́ ль- ский; —а карта комсомо ́ ль- ский биле ́ т; ~и актив ком- сомо ́ льски и ́ а кти ́ в. КОМПОЗИ ́ ЦИЯ Ж 1. КОМПОли ́ ЦПя ж; 2. жп. соста ́ в. ком про ́ мис м компроми ́ сс м. комуIIи ́ зъм я коммуни ́ зм я. комуни ́ ст м коммуни ́ ст я. комунисти ́ чески коммунисти ́ че. - ский; Комунистическа пар- тия на Съветския съюз (КПСС) Ком му п и сти ́ чеекая па ́ ртия Сове ́ тского Сою ́ за (КПСС). комфо ́ ртен комфорта ́ бельвыи ́ , удо ́ бный; ~хотел комфор- та ́ бельная гости ́ шт ца. коим1.ло ́ шадь, р мн -е ́ я, те-дьми ́ , ж; копь, -я, мн -и, -е ́ й, я. конве ́ йер я конве ́ йер м\ частите се доставят автоматически ло~ дета ́ ли достаю ́ тся ав- томати ́ чески конве ́ йером. конвенциона ́ л я междунаро ́ д- ный поезд я. кон гре ́ е м конгре ́ сс м, съезд я; Световен^ на привърже- ниците на мира Всеми ́ рный конгре ́ сс сторо ́ нников ми ́ ра; партиен^ парти ́ йный съезд, конду ́ ктор м конду ́ ктор м\ ~ в трамвай конду ́ ктор трам- ва ́ я; автобус конду ́ ктор авто ́ буса. коне ́ цяни ́ тка,рмн-ток,ж. конку ́ рсмко ́ нкурс я. конку ́ рсеи ко ́ нкурсный; из- лит ко ́ нкурсный экза ́ мен. ко ́ нник м вса ́ дник м\ ко ́ нник я, КО МО ́ П я конопли ́ ж. коно ́ пен 1. конопля ́ ный; 2. пенько ́ вый; холсти ́ нный (из ВОЛОКИ а ́ конопл й). комсе ́ рва ж консе ́ рвы, -о о, само мн, ко ́ иск И и лошади ́ ный, ко ́ н- ский; ~ о цвилене лошади ́ пос ржа ́ нье; <> (единица я ярка за мощност) ~а сила лоша- ди ́ ная си ́ ла. конститу ́ ция ж коиститу ́ ния ж. констру ́ ктор я конструктор я; главен гла ́ вный констру ́ к- тор . консулга ́ ция ж консульта ́ ция ж; давам^ дава ́ ть консуль- та ́ цию. консумативен потреби ́ тельс- кий. ко нёума ́ тор м потреби ́ тель м; покупа ́ тель я. консума ́ ция ж потребле ́ ние с. консуми ́ рам несв и се 1. потреб- ля ́ ть/потреби ́ ть, -блю ́ ,
197 копи ́ ть -бйшь, расхо ́ довать, -дую / израсхо ́ довать; 2. юр соверша ́ ть/соверши ́ ть (преступление и т. п .) . контраразузнИ ́ ване с контр- разве ́ дка ж, контрареволю ́ ция ж контрре- волю ́ ция ж. контро ́ л м контро ́ ль м, про- ве ́ рка,рмн-рок,ж. ко нт рол ирам несв и св контро- ли ́ ровать, -р у ю / прокон- тролировать (кого ́ - л, что-л). контрольо ́ р м контролёр м конту ́ ражко ́ нтур м, конфе ́ кция ж 1. конфекцио ́ нм, конфе ́ кция ж, гото ́ вое пла- тье с; трикота ́ жмит.п.\ 2. (магазин, отдел, работил- ница за конфекция) конфек- цио ́ н, конфе ́ кция. конферансие ́ с конферансье ́ нт скл, м. конфе ́ ти мн конфетти ́ нескл, с. конфиску ́ вам несв и се конфис- кова ́ ть, -ску ́ ю. конфитю ́ рмджемм,варе ́ нье с, конфитю ́ рм. ко ́ нцлагер м концла ́ герь, мн -ла ́ гери и -лагеря ́ , м. концлагери ́ ст м заключённый м концла ́ геря. ко ́ нче с 1. жеребенок, -ика, мн-бя ́ та, -бя ́ т,м;2. лоша ́ дка,рмн-док,ж; О водпострекоза ́ ж. копи ́ р м 1. конево ́ длг;2.па- сту ́ х, -а ́ , м (лошаде ́ й); 3, ко ́ * нюх м. коопера ́ тор м член м коопера- ти ́ ва (коопера ́ ции). коопера ́ ция ж 1. коопера ́ ция ж, кооперати ́ вм;2,дом,мн •а ́ , м (постро ́ енный на коопе- рати ́ вных нача ́ лах). коо пер и ́ рам несв и св коопери ́ - ровать, -и ́ рую. коп ||и ́ ж (сено, снопа) копна ́ , мн ко ́ ины,копён, ко ́ пнам,^; ~а сено, коп- на ́ се ́ на; скирд, мн -ы ́ , л; ръжта е на~и рожь в скир- да ́ х;стог,првсто ́ геи встогу ́ ,мн-а ́ ,м;~и сено стога ́ се ́ на. копа ́ ч м 1. землеко ́ пм;2.за- бо ́ йщик л/; 3. сельскохозя ́ й- ственный рабо ́ тник (занама ́ ’ ющийся оку ́ чиванием, вска ́ - пыванием) . копа ́ я несв. копа ́ ть, му) гроба рыть я ́ му (кому ́ -л) ко ́ пиеIскопьё,мнко ́ пья, -п ий, -ь ям,с. ко ́ пиеИско ́ пия ж; ~на пис- мо ко ́ пия письма ́ ; снемам (правя)/снема (направя)~ от ръкопис, картина сии- ма ́ ть/снять, сниму ́ , сни ́ мешь ко ́ пиюсру ́ - кописи, карти ́ ны. копирам несв и св копировать, - р у ю/скопи ́ ровать. копи ́ р Цен копиро ́ вочный, ко- пирова ́ льный; ~на хартия копирова ́ льная бума ́ га; ~но маетило копирова ́ льные чер- ни ́ ла коп И ́ то с копы ́ тос
копне ́ ж 198 копне ́ ж м мечта ́ ж; си ́ льное жела ́ ние с, стремле ́ ние с коп йе ́ н несв мечта ́ ть (о чём-л); си ́ льно жела ́ ть, стреми ́ ться, -м лю ́ сь,-ми ́ шься(/с чем у ́ ~л)\ тоскова ́ ть, -ку ́ ю (о ком-л, о чём-л!по ком у ́ -л, по чему ́ - л). копрйва ж крапи ́ ва ж. копрйнажшелк,првшел- ку ́ , мн шелка ́ ,м\су- рова-^ шёлк-сыре ́ ц, -рца ́ , изкуствена — иску ́ сственный ш ёлк. коприна ́ рство с произво ́ дство с шёлка копрйнен шёлковый; — плат шёлковая ткань; — а рокля шёлковое пла ́ тье; —а про- мишленост шёлковая промы ́ - шленность; прен рес- ници шёлковые ресни ́ цы. ко ́ пчес1.пу ́ говица ж, пу ́ гов- ка,рмн-вок,ж;секрет- но— кно ́ пка,рмн-пок, ж (на пла ́ тье); 2. кно ́ пка (звонка ́ и т. п.); —за на- стройване ру ́ чка настро ́ йки (радио пр и ёмника, те лев и ́ зо- ра) ко ́ пър м укро ́ п.4 кора ́ ж 1. кора ́ ж;2.ко ́ рка, р мн-рок,ж;3.кожура ́ ж, ко ́ жица ж; 4. раска ́ танный лист те ́ ста; фмозъчна ^ко- ра ́ головно ́ го мо ́ зга, от— до— от ко ́ рки до ко ́ рки ко ́ раб м кора ́ бль, я ́ ,м,су ́ дно мн суда ́ ,-о ́ в, с; космиче- ски^ космический кора ́ бль летя на космически — ле- те ́ ть на косми ́ ческом кораб- ле ́ О въздушен—дирижа ́ бль, кбраб || ен корабе ́ льный; —но платно па ́ рус, мн -а ́ , м; —ни въжета корабе ́ льные кана ́ ты; — на мачта кора- бе ́ льная ма ́ чта корабокруше ́ ние с кораблекру- ше ́ ние с корабопла ́ ване с судохо ́ дство с, навига ́ ция ж. корабостройтелен кораблестро- и ́ тельный, судостронтельиый; —материал кораблестро- ительный материа ́ л; —завод судострои ́ тельный заво ́ д. корабостройтелница ж верфь ж (судостройтельная); судо- строи ́ тельный заво ́ дм. корабостройтелство с корабле строе ́ ние с кора ́ в твёрдый,твсрд,твер- да ́ , тв ёрдо, кре ́ пкий, КРе ́ ПОК, -Пка ́ ,-ПкО, жесткнй,жёсток,жест- ка ́ , жёстко; чёрст* в ы й, ч ёрств, черст- ва ́ , ч ёрство; — хляб чёрствый хлеб; — а възглав- ница жёсткая поду ́ шка; прен — човек ч ёрствый челове ́ к коравосьрде ́ чен жестокосе ́ рд ный, бессерде ́ чный, безжа ́ лостный, бесчу ́ вственный коре ́ ец м коре ́ ец, -сйца,м коре ́ йка ж корея ́ нка, р мг •иок,ж коре ́ ктор м корре ́ ктор м коректу ́ ра ж корректу ́ раж
199. корми ́ ло '* <У коре ́ кци||я ж 1. попра ́ вка, р мн -в о к, ж; исправле ́ ние с; внасям^и в написаното вноси ́ ть попра ́ вки в напи ́ сан- ное; 2. мед корре ́ кция ж; ~я на зрението (с помощта на очала) корре ́ кци ́ я зре ́ ния (посре ́ дством очко ́ в). коре ́ ммI.живо ́ т, -а ́ , ле; по~ на животе ́ (лежа ́ ть, ползти ́ )*, 2, разг желу ́ док, -дка,м. коре ́ й Цен брюшно ́ й; ~на ку- хина брюшна ́ япо ́ лость; мед ~ен тиф брюшно ́ й тиф. ко ́ ренмко ́ рень, -рня,рмн -пе ́ й, м; ~и на дървета ко ́ рни дере ́ вьев; на но- сата ко ́ рни воло ́ с; ~на зъб ко ́ рень зу ́ ба; грам ~на ду- ма ко ́ рень сло ́ ва; мат ~ квадратен квадра ́ тный ко ́ - рень; О пущам'—и прен разг пуска ́ ть ко ́ рни. ко ́ рен [| ен 1. коренно ́ й, иско ́ н- ный, основно ́ й, постоя ́ нный; ~ни жители (кореняци) ко- ренны ́ ежи ́ тели; ~ен москов- чанин коренно ́ й москви ́ ч; 2. коренной,суще ́ ственный; ~- ни преобразования коренны ́ е преобразова ́ ния; ~ни инте- рсси на народимте маси ко- ренны ́ е интере ́ сы наро ́ дных масс; 3. грам корнево ́ й (от съществителното корень); ни думи корневы ́ е слова ́ ; ~-\на част на дум ат а корнева ́ я часть сло ́ ва. ко ́ ренов (от корен) корнево ́ й; система растения корнева ́ я систе ́ ма расте ́ ний, я ореспонде ́ нция ж 1» коррес- понде ́ нция ж, перепи ́ ска ж; започнах да водя^ със съ- ветски комсомолец я на ́ чал вести ́ корреспонде ́ нцию (пе- репи ́ ску) с сове ́ тским комсо- мо ́ льцем; 2. (дописка) кор- респонде ́ нция; '"█'ОТ Москва корреспонде ́ нция из Москвы ́ , вореспонди ́ рам несв и св пере- пи ́ сыват.ься/нача ́ ть-чи -ч.н ёшьперепи ́ ску. коригйрам несв и св 1. (италти и др.) корректи ́ ровать.- р.у ю; 2. поправля ́ ть / попра ́ - вить,-влю,-вйшь,ис- правля ́ ть/испра ́ вить; ~кни- га корректи ́ ровать кни ́ гу. мо ́ рист ж вы ́ года ж} коры ́ сть ж. кори ́ тос1.коры ́ тос;2,(на река) ру ́ сло с. кори ́ цаж1.обло ́ жка, р мн -ж е к, ж, (на книга) пере- плёт м\ 2, ко ́ рочка, р мн -чек,ас;(наплод)ко ́ жица ж*, прен~хляб (късче хляб) ко ́ рочка хле ́ ба. чорк м про ́ бковая кора ́ ж, про ́ бка ж» корми ́ лос1,руль, -я ́ ,с;~на автомобил руль автомоби ́ ля; ~на плавателей съд руль су ́ дна; стоя на~то стоя ́ ть у руля ́ , сиде ́ ть за рулём; 2.прен само ед руль, руково ́ д- ство с управле ́ ния; ~на дър- жавното управление руль го- суда ́ рственного управле ́ ния,
кормчая 200 кормчи ́ я м рулевой, -о ́ го,ле. корни ́ з м карни ́ зм. корона ж 1. коро ́ наж;2.(на дърво) кро ́ на ж, коро ́ нка ж коро ́ нка, р мн •нок, (зубн а ́ я). кос м дрозд, -и ́ ,м. коса ́ Iжво ́ лосы, -о ́ с, -а ́ м, само мн (на голове ́ ); къдрава — █кудря ́ вые во ́ лосы; побе- ляла—█ седы ́ ево ́ лосы. коса ́ II ж сел-стоп коса ́ , мн ко ́ сы, ж. коса ́ чмкосе ́ ц,-сца ́ ,м,ко- са ́ рь, -я ́ , м. кося ́ чка ж коси ́ лка, р мн -лок,ж. ко ́ синус м мат ко ́ синус м. кося ́ тба ж сеноко ́ с м, косьба ́ ж. косма ́ т 1* волоса ́ тый; ръце волоса ́ тые ру ́ ки; 2. косма ́ - тый, лохма ́ тый; —а мечка косма ́ тый медве ́ дь; —о куче лохма ́ тый пе ́ с. косм я ́ чеек || и косми ́ ческий; ~и кораб косми ́ ческий ко- ра ́ бль; —и полет косми ́ чес- кий поле ́ т; —о пространство косми ́ ческое простра ́ нство, космона ́ вт м космона ́ вт ле. космона ́ втика ж космона ́ втика ж. ко ́ смос м ко ́ смос м. кост ж кость, р мн -е ́ й, ж; О слонова— слоно ́ вая кость; мокър до—и промо ́ кший до косте ́ й. к6ствам пссв сто ́ ить, мостену ́ рка ж черепа ́ ха ж. костя ́ лкажко ́ сточка, р мн -ч ек,ж. ка ́ сту ||ем: —ема цена себесто ́ - имость. костю ́ м м костю ́ м м; бански— купа ́ льный костю ́ м. ко ́ съммво ́ лос,рмнволо ́ с, -а ́ м, м, кося ́ несв коси ́ ть, кошу ́ , ко ́ сишь (се ́ но, трав$). котара ́ кмкот,мн-ы ́ ,м. ко ́ тважя ́ корь, мн -и и -я ́ , ле. ко ́ те с коте ́ нок, -нка,мн -т я ́ та,-тя ́ т, м. коте ́ л ле 1, ведро ́ ,леявёд- ра, -дер, с (ме ́ дное); 2. коте ́ л, -т ла ́ , ле;_парсн— парово ́ й котёл. ко ́ ткажко ́ шка,рмн-шек, ж; О дива— ди ́ кая ко ́ шка, котле ́ т м отбивна ́ я котле ́ та ж. котло ́ н м электри ́ ческая пли ́ т- ка,рмн-ток,ж. ко ́ фа ж ведро ́ ,мнв е ́ дра,' ве ́ дер,с,бадья ́ ,рмн -де ́ й, ж. кофр а ́ жмтехнопа ́ лубка без мн, ж. кофражйст м опа ́ лубщик м. коча ́ н м 1. (на царевица) поча ́ - ток, -т к м; 2. (на зелка) кочеры ́ жка,рмн-жек, ж; 3. (за квитанции, билета и др.) сброшюро ́ ванные би- ле ́ ты, квита ́ нцииит.л. кош ле 1, (от пръти) корзи ́ на ж; 2. (за ловене'на риба) ве ́ р- ша ж; 3. (на мотор) коля ́ ска, рмн-сок,ж;фгръден- грудна ́ я кле ́ тка ж. коша ́ раж1.овча ́ рня, р мн
201 краста •ен,ж;2.заго ́ нмдляско- та ́ . ко ́ шерму ́ лей, у ́ лья,м. ко ́ шница ж корзи ́ на ж, кор- зи ́ нка,рмн-нок,ж, кошу ́ та ж косу ́ ля ж, лань ж, се ́ рна ж. кощу ́ нство с кощу ́ нство с. кри ́ ва коро ́ ва 0$С* крави ́ рник м коро ́ вник м. кри ́ в||икоро ́ вий, -ь я, -ь е; ~е мляко коро ́ вье молоко ́ ; кради ́ несв красть, к р аду ́ , -д ёшь, ворова ́ ть,-ру ́ ю. краде ́ цмвор,мн -ы, -о ́ в,м крадешко ́ м нареч кра ́ дучись, укра ́ дкой, втихомо ́ лку. кри ́ дла ж воро ́ вка, р мн -вок,ж. крадли ́ в ворова ́ тый. кри ́ ен кра ́ йний, коне ́ чный; по- сле ́ дний; О в ~случай в кра ́ йнем слу ́ чае. кри ́ ешник м горбу ́ шка ж (хле ́ - ба). кри ́ жба ж кра ́ жа ж, воровство ́ с; литературная плагиа ́ тм. кра||йIм1. край,прна краю ́ , мн -я ́ ,-ёв,м\на на града на краю ́ го ́ рода; о ́ бласть, р мн -е ́ й, дат -я ́ м; планинскияД го ́ рная о ́ б- ласть; 2» коне ́ ц,-нца ́ ,м; настъпияят на учебните за- нятия наступил коне ́ ц уче ́ б- ных заня ́ тий; ()воен пред- 11ият~ й пере ́ дний край (обо- ро ́ ни). край II предл во ́ зле, о ́ коло, у; ми ́ мо {ср. п.); край моста во ́ - зле мо ́ ста; тя живее край га- рата она ́ живёт о ́ коло вок- за ́ ла; край реката у реки ́ ; минах край училището я прошли ́ ми ́ мо шко ́ лы, крайбре ́ жен прибре ́ жный, крайбре ́ жие с побере ́ жье с. кра ́ йни || к м анат (ръка, кран) коне ́ чность ж; горни Ци ве ́ рхние коне ́ чности; долин ~ци ни ́ жние коне ́ чности, крайпътен придоро ́ жный, кри ́ йцер м кре ́ йсер м. крайъгълен: ^камък крае- уго ́ льный ка ́ мень. крак м 1. нога ́ ,вио ́ гу,мн но ́ ги, пог, -а ́ м» ж\ 2. (на мебели) но ́ жка, р мн -ж е к, ж; Одървен~ про- те ́ з ле; на^ на нога ́ х, сто ́ я; в~вно ́ гу крал м коро ́ ль, -я ́ ,м. кралйца ж короле ́ ва ж. кран I м кран м (водопрово ́ д- ный). кран II м кран м (подъёмный). краса ́ вец м краса ́ вец, -вца, м. краси ́ в краси ́ вый; цвете краси ́ вый цвето ́ к; прен* глас краси ́ вый го ́ лос. краснойи ́ с м каллигра ́ фия ж, чистописа ́ ние с. красно пи ́ сец м 1. каллигра ́ ф м; 2. челове ́ к, име ́ ющий кра- си ́ вый по ́ черк. красноречи ́ в красноречи ́ вый, красота ́ ж красота ́ ж. кри ́ ста ж 1. коро ́ ста ж, чесо ́ т- ка ж; 2. прен разе парши ́ вец,
кра ́ ставица 202 -в ц а, л<; 3. прен неодобр привы ́ чка ж, страсть ж. кра ́ ставицПажогу ́ ре ́ ц, -рца ́ м; киселики солёные огурцы ́ , кра ́ ставичка ж огу ́ рчик м. крас II я ́ несв украша ́ ть, кра ́ - сить,кра ́ шу,кра ́ - с и ш ь; трудът~и живота ни труд кра ́ сит на ́ шу жизнь, кра ́ тер м кра ́ тер м. кра ́ тко нареч кра ́ тко, ко ́ ротко, краткосро ́ чен краткосро ́ чный; ~заем краткосро ́ чный заём, краткотра ́ ен непродолжитель- ный; ~дьжд непродолжи ́ - тельный дождь. крату ́ наж1.буты ́ лочная ты ́ к- ва ж; 2. сосу ́ дмизбуты ́ лоч- ной ты ́ квы; 3. прен разг пу- ста ́ я голова ́ ж. кра ́ тък кра ́ ткий, -ток, -Т К а ́ , -тко;коро ́ ткий, -к о ́ ро ́ - ток, -тка ́ ,ко ́ ро ́ тко, ко ́ ро ́ тки ́ ; животът ни е ~ на ́ ша жизнь коротка ́ , кра ́ на несв шага ́ ть, идти ́ , иду ́ ; ~по улицата шага ́ тьпоу ́ лице, кра ́ н || ен ножно ́ й; ~ыа шевна машина ножна ́ я шве ́ йная маши ́ на. кра ́ чкIIаж шаг, мн -и ́ , м; правя ~а де ́ лать шаг; напред шаг вперёд; на две —и от. .. в двух шага ́ х от. . Она всяка ~а на ка ́ ждом шагу ́ . кра ́ чол я штани ́ на ж. креаа ́ т м крова ́ ть ж; двоен~ двуспа ́ льная крова ́ ть. крева ́ тче с крова ́ тка, р мн •т о к, ж; детское де ́ тская крова ́ тка. кре ́ да ж цветно ́ й. мел м (для рисова ́ ния); у ́ голь, у ́ гля, м9у ́ гольный каранда ́ ш, -а ́ , м (для рисова ́ ния). кре ́ дит и креди ́ тм;на~в креди ́ т. кредит и ́ рам несв и св кредито- ва ́ ть, -Ту ́ 10. креди ́ тор я кредито ́ ря. кре ́ мък м креме ́ нь,-мня ́ ,м. кре ́ нвирш м со ́ си ́ ска, р мн -с ок,ж. кре ́ пна несв кре ́ пнуть, мин кре ́ пнул; и креп, кре ́ пла,-ло. кре ́ пост ж кре ́ пость ж, укреп- ле ́ ние с; обсада на~та оса ́ - да кре ́ пости. кре ́ постей 1 крепостно ́ й (олшо- сЯщийся к кре ́ пости)^ ~ окоп крепостно ́ й вал. кре ́ постей 11 крепостно ́ й;. ~ строй крепостно ́ й строй; ~ акт ку ́ пчая кре ́ пость. кре ́ п||ък кре ́ пкий, -пок, -пка ́ ,-пко,сравнст кре ́ п ч е; ~ко здрава кре ́ пкое здоро ́ вье. крепя ́ несв 1. дер жа ́ ть, иодде ́ р- живать, крепи ́ ть, -п лю ́ , -п и ́ ш ь;2.прен подде ́ рживать, подкрепля ́ ть; ~се держа ́ ться, кресло ́ с кре ́ сло, рмн-с.ел, с; той седна на *-*то он сел в кре ́ сло; ставам от ~то вста- ва ́ тьскре ́ сла. кре ́ сна св кри ́ кнуть. кре ́ там несв брести ́ , -еду ́ ,
203 критичен -едёшь,минбре ́ л, брела ́ , идти ́ , мин шёл, шла ме ́ дленно крёх |] ък хру ́ пкий, -пок, пка ́ , -пко,сравнст хру ́ пче; —ко здраве хру ́ п- кое здоро ́ вье; не ́ жный не ́ жен,-жна ́ ,-жио; —ко дете не ́ жный ребёнок; крещя ́ несв крича ́ ть, ора ́ ть, ору ́ ,орёшь крив 1. криво ́ й, непрямой—а линия крива ́ яли ́ ния; —и ре- дове кривы ́ е стро ́ ки; 2. вино- ва ́ тый; кой е—? кто вино- ва ́ т?; 3. прен плохо ́ й, дур- но ́ й; Овървя по—път ид- ти ́ по плохо ́ й доро ́ ге. кри ́ ввам несв 1. повора ́ чивать, свора ́ чивать (в сто ́ рону)} 2. сдвига ́ ть на ́ бок (ша ́ пку), кри ́ вна св 1. поверну ́ ть, свер- ну ́ ть (в сто ́ рону)} 2. сдви ́ - нуть на ́ бок (ша ́ пку). кри ́ во парен 1. кри ́ во, ко ́ со; 2. непра ́ вильно, оши ́ бочно; <> —ля во с грехо ́ м попола ́ м; так себе ́ ;—миемне ́ пло ́ хо (тяжело ́ ) кривогле ́ д косо ́ й, косогла ́ зый, криволйча несв (за кола, за ре- ка,запътидр.)ви ́ ться вью ́ сь,вье ́ шься, мин ви ́ лся,-ла ́ сь,-ло ́ сь, -л и ́ с ь; извива ́ ться, изги- ба ́ ться. кривя ́ несв 1. криви ́ ть,-влю ́ , -ви ́ шь, искривля ́ ть; 2. по- вора ́ чивать, свора ́ чивать; 3, хрома ́ ть; <> —си душата криви ́ ть душо ́ й. кра ́ еннца ж пря ́ тки, -ток, само мн; играя на— игра ́ ть в пря ́ тки. кри ́ зажкри ́ зис м. крила ́ т 1. крыла ́ тый; —и птиц и крыла ́ тые пти ́ цы; 2. прен крыла ́ тый; —и мнслм кры- ла ́ тые мы ́ сли; —и думи (афо- ризм и) крыла ́ тые слова ́ . крил о ́ с крыло ́ ,мнкрИ ́ лья, -ь ев,с. кримина ́ лен кримина ́ льный, уголо ́ зный; — престьлиик уголо ́ вный престу ́ пник; О — роман сенсацио ́ нный уголо ́ в- ный рома ́ н. Криста ́ лм1. криста ́ лл м; 2. хруста ́ ль, -я, м; плаиински —го ́ рный хруста ́ ль. Криста ́ л || ен 1. кристалли ́ че- ский; —сн строеж кристал- ли ́ ческое строе ́ ние; 2. хру- ста ́ льный; — на ваза хру- ста ́ льная- ва ́ за. крити ́ кмкри ́ тик м; литерату- рой— литерату ́ рный кри ́ тик. кри ́ тика ж кри ́ тика ж; дълбо- ка, принцип на—глубо ́ кая, принципиа ́ льная кри ́ тика; под всяка ~ ни ́ же вся ́ кой кри ́ тики. критику ́ вам несв критикова ́ ть, -ку ́ ю. крити ́ чЦейIкрити ́ чный, кри- ти ́ ческий (содержа ́ щий крй- тику); —ен ум крити ́ ческий ум; —но отношение към ра- ботата кри ́ ти ́ ческое отноше ́ - ниекде ́ лу; той се чувствувд
критичен 204 по-— но он чувствует себя ́ крити ́ чнее. крити ́ чЦенИ 1. крити ́ ческий; кри ́ зисный; —на възраст крити ́ ческий во ́ зраст; 2. прен крити ́ ческий, опа ́ сный, тру ́ д- ный; —ен момент крити ́ че- ский моме ́ нт. крити ́ чески V вж критичен I: —реализъм крити ́ ческий ре- али ́ зм. крити ́ чески II вж критичен II. кри ́ я несв скрыва ́ ть; пря ́ тать, пря ́ чу, пря ́ чешь, укрыва ́ ть; —се скрыва ́ ться; пря ́ таться; кры ́ ться,кро ́ - юсь, кро ́ ешься. крое ́ жм1.покро ́ й м; 2. ло-че- сто мн прен наме ́ рения, за ́ - мыслы, пла ́ ны. кро ́ йка ж 1. покро ́ й м; фасо ́ н м; шинел с военна— ши- не ́ ль вое ́ нного покро ́ я;2.вы ́ - кройка,рмн-оек, ж; —от хартия бума ́ жная вы ́ - кройка. Крое м спорт кросс м; мото- цикле те н— мотоцикле ́ тный кросс. кро ́ т || ък кроткий, -ток, -тка ́ , -тко, споко ́ йный; доброду ́ шный; —к о дете кро ́ ткий ребёнок. кро ||и ́ несв 1. крои ́ ть; шивач- ката—и рокля портни ́ ха крои ́ т пла ́ тье; 2. прен замы- шля ́ ть; — я планове замыш- ля ́ ть пла ́ ны; те—ят агресив- ни планове они ́ кроя ́ т (замы- щля ́ ют) агресси ́ вные пла ́ ны. крои ́ ч м закро ́ йщик м, кру ́ пен кру ́ пный,-пен,-пна ́ , -п но, значи ́ тельный; — учен кру ́ пный уч ёный. кру ́ шажгру ́ шаж(де ́ рево и плод). кру ́ шкаж1»гру ́ ша ж (ма- ленькая); 2. ла ́ мпочка, р мн - чек, ж (электри ́ ческая); Оима си—опашка нет ды ́ ма без огня ́ . кръвжкровь,првкрови ́ , ж; фтова е в—та му о ́ то у него ́ в крови ́ . кръв Цен 1. кровяно ́ й; —на трупа кровяна ́ я гру ́ ппа; —но налягане кровяно ́ е давле ́ - ние; 2. прян и прен кро ́ вный; — но родство кро ́ вное родство ́ кръводари ́ телмдо ́ нор м. кръвои ́ злив м мед кровоизлия ́ - ние с; —в мозъка кровоиз- лия ́ ние в мозг. кръвоно ́ с || ен анат кровено ́ с- ный; —ни съдове кровено ́ с- ные сосу ́ ды; —на система кровено ́ сная систе ́ ма. кръво обраще ́ ние с анат крово- обраще ́ ние с. кръвопрели ́ ване с мед перели- ва ́ ние с кро ́ ви. кръвопроли ́ т || ен кровопроли ́ т- ный; —ни сражения крово- проли ́ тные сраже ́ ния. кръвохра ́ чене с мед кровоха ́ р- канье с. кръг м круг, пр в кру ́ геи в кругу ́ ^ зависимост от значение то), мн -и ́ ,-о ́ в, м; в семеен в семе ́ йном кру-
205 кувертйрф гу ́ ; ръкоаодни^ове руково- дящие круги ́ ; О омагьосаи ~ заколдо ́ ванный круг; по- лярен ~ поля ́ рный круг, кръгозо ́ р м кругозо ́ рм. кръго ́ м нареч воен круго ́ м;~ марш! круго ́ м марш! кръг || ъл 1. кру ́ глый,кругл, кругла ́ ,кру ́ гло; ла маса кру ́ глый стол; 2. по ́ л- ный,по ́ лои,полна ́ , по ́ лно ́ , це ́ лый; ф ~ъл сирак кру ́ глый сирота ́ . кръжо ́ к м кружо ́ к,-жка ́ ,м (нау ́ чный, литерату ́ рный, драмати ́ ческий и т. п.). кръм || ен сел-стоп кормово ́ й; ~но цвекло кормова ́ я свёкла, кръпка ж запла ́ та ж; трябва да зашия~ ну ́ жно поло- жи ́ ть запла ́ ту. кръст I крест л<; <> Червей ~Кра ́ сный крест; на~ крест-на ́ - крест; слагам (ту- ря м)~ (на нещо) разг ста ́ - вить,-влю,-вишькрест (на чём-л). кръст II м поясни ́ цаж;та ́ лия ж; боли ме~ът у меня ́ ло ́ - мит в поясни ́ це; до~а по по ́ яс; ние стояхме във вода- та до~а мы стоя ́ ли в воде ́ по по ́ яс; тя има тънък~ (тънка талия) у нее ́ то ́ нкая та ́ лия. кръстопът м перекре ́ сток, -т к а, л<; перепу ́ тье с, рас- пу ́ тье с;фна~ на распу ́ тье. кръсто ́ сан сло ́ женный крест- на ́ -крест, перекре ́ щенный; перекре ́ стный; ~огън воен перекре ́ стный ого ́ нь. кръстбсам св 1. скрестить, -ещу ́ ,-ести ́ ш ь, сло- жи ́ ть, -о жу ́ , -о ́ жишь кресто ́ м; 2. пересе ́ чь, -с е- ку ́ ,-сечёшь,-секу ́ т, мин-се ́ к,-се ́ кла,-ло; 3. обойти ́ , -йду ́ , -йдешь, мин обоше ́ л, -ш ла ́ , пройти ́ ; 4. (за растения, жи- вотни) скрести ́ ть. кръст о ́ свам несв 1. скре ́ щи- вать, скла ́ дывать кресто ́ м; 2. пересека ́ ть; 3. обходи ́ ть, -о жу ́ ,-о ́ дишь, прохо- ди ́ ть; 4. (за растения, жи* вотни) скре ́ щивать. кръстбсва ́ не с скре ́ щивание с (живи ́ тны'х, растёний). кръстосло ́ вица ж кроссво ́ рд м, кръчма ж 1. корчма ́ ж, пив- на ́ я,-о ́ й, ж, кабачо ́ к,-чка ́ ,м. хръчма ́ р м корчма ́ рь, -я ́ , м; ос тар каба ́ тчик м. кръш || ен:~на снага стро ́ й- ная, ги ́ бкая фигу ́ ра; ~но хоро бы ́ стрый хорово ́ д. хря ́ скам несв гро ́ мко крича ́ ть, -чу ́ ,-чи ́ шь,ора ́ ть, ору ́ , оре ́ шь. кря ́ сък м крик м, вопль м. кубм1. кубм (фигу ́ ра); 2.маткуб;на~вку ́ бе, кубе ́ ску ́ пол, мн -а ́ ,м, куби ́ нец м куби ́ нец, -нца,м. куби ́ нка ж куби ́ нка, р мн -нок,ж. куве ́ ртажве ́ рхняя па ́ луба ж. кувертю ́ ра ж 1. (за легло) по-
206 крыва ́ ло с; 2. (за маса) ска ́ - терть ж. ку ́ ка ж 1. крючо ́ к,-чка ́ ,м; 2. (за закачване) ве ́ шалка, р мн-лок,ж;3.(заплете- не) крючо ́ к, -чка ́ ,м. ку ́ к||ам,ку ́ квам неся кукова ́ ть, куку ́ ю; кукувица~а ку- ку ́ шка куку ́ ет. ку ́ клаж1.ку ́ кла,рмн-кол, ж; 2. прен ку ́ кла; марионе ́ т- ка,рмн-ток,ж. ку ́ клен 1. ку ́ кольный; ~теа- тър ку ́ кольный теа ́ тр; 2. прен марионе ́ точный. ку ́ кна св прокукова ́ ть, -к у- ку ́ ю, закукова ́ ть. ку ́ ков: на~ден (на~о лято) по ́ сле до ́ ждичка в четве ́ рг; когда ́ рак на горе ́ сви ́ стнет, кукуви ́ ца ж куку ́ шка, р мн -шек,ж, кукумя ́ вка ж сова ́ , мнсо ́ вы,ж. кукури ́ гам несв кукаре ́ кать, кукурнгу! межд кукареку ́ ! кукуру ́ з м кукуру ́ за ж, кукуру ́ зен кукуру ́ зный; ~о брашно кукуру ́ зная мука ́ , кукуру ́ зище с кукуру ́ зное по ́ - ле, мн -я ́ ,с. кукуря ́ к м бот чемери ́ ца ж, ку ́ л||ажба ́ шня,рмн-шен, ж; фвъздушни ~и воз- ду ́ шные за ́ мки. кула ́ кмкула ́ к, -а ́ , м (се ́ ль- ский эксплуататор). кула ́ шки кула ́ цкий. кулина ́ р И.ен кулина ́ рный; ~ен магазин кулина ́ рный мага- зи ́ н; ~но из куств о кулина ́ р- ное иску ́ сство. кули ́ с || а ж по-често мн> театр кули ́ са ж; <>зад ~ите за кулисами. кулоа ́ ри само мн кулуа ́ ры, -о в, само мн, култ м I. культ л<; ~на Дио- нис в стара Гърция культ Диони ́ савдре ́ вней Гре ́ ции; 2. прен поклоне ́ ние (кому ́ -л> чему ́ -л); ~на личността культ ли ́ чности; мэдигам в я ВОЗВОДИ ́ ТЬ, “Ожу ́ , -о ́ дишьвкульт. култива ́ тор м сел-стоп культи- ва ́ тор м; трактореня тра ́ к- торный культива ́ тор. култиви ́ рам несв культиви ́ ро- вать, -р у ю. цулту ́ ра ж культу ́ ра ж; мате- риална и духовная мате- риа ́ льная и духовная куль- ту ́ ра; физическая (физкул- тура) физкульту ́ ра. култ у ́ рен культу ́ рный; я жи- вот культу ́ рная жизнь; я човек культу ́ рный (образо ́ - ванный) челове ́ к. култур-просве ́ тник м культра- бо ́ тник м. купмку ́ ча ж, гру ́ да ж; мно ́ - жество с; презя за грош спустя ́ рукава ́ ;че ́ рез пень- коло ́ ду. ку ́ паж1.ми ́ ска,рмн-сок, ж;2.ку ́ бок, -бка,м(на- гра ́ да); 3. (карта за игра) че ́ рви, -е ́ ииче ́ рвы, черв, мн; я поп коро ́ ль черве ́ й. купа ́ вж копа ́ .
207 кутия ■! МП куя& с купе ́ «есо, с; ~за че- тирима души четырёхме ́ ст- ное купе ́ . купле ́ т м купле ́ тм. Ку ́ й’ОЛ м ку ́ пол, мн -е ́ ,м. купо ́ н м 1. фин купон м; купон облига ́ ций; 2, ка ́ рточка, р мн -ч е к, ж (продовольст- венная); тало ́ нм. куп у ́ зам несв покупа ́ ть; ~вест- ници покупа ́ ть газе ́ ты. купува ́ ч м покупа ́ тель м. ку ́ пчина ж ку ́ ча дат, ку ́ чка, р мн-чек,ж;го ́ рка, р мн «фОК,Ж. ку ́ м св купа ́ ть, -П Л 10, •у ́ пишь сме ́ лость ж, реши ́ - тельность ж, курдосам св разг 1. (часовник. * мотор и други механизми) завести ́ , - веду ́ , -в е- дёшь,мин-вёл, -в е- ла ́ ,-ло ́ ; 2. нар (стан. шев- на машина, печка и др.) установи ́ ть, -овлю ́ , -о ́ вишь;помести ́ ть, -м е- щу ́ , -мести ́ ш ь; нала ́ - дить, -а ́ жу, -а ́ дишь,за- пра ́ вить,-влю,-вишь, пригото ́ вить,-влЮ,-вишь кде ́ йствию; ~се располо- жи ́ ться, сесть удо ́ бно. курди ́ свам несв разг 1. (часов-, ник. мотор, и други механиз- ми) заводи ́ ть, -о жу ́ , •бдишь; ~ часо ́ вни к заво- ди ́ ть часы ́ ; 2. нар (стан, шев- на машина, печка и/др.) ус- тана ́ вливать; помеща ́ ть; на- ла ́ живать, заправлять» при- готовля ́ тькде ́ йствию; ~се располага ́ ться, сади ́ ться удо ́ бно. курие ́ р м курье ́ рм. курие ́ рка ж курье ́ рка, р мн -рок,ж. ку ́ рник м куря ́ тник м. куро ́ рт м куро ́ рт м; планински ~го ́ рный куро ́ рт; морски~ морско ́ й куро ́ рт; заминавам на~ уезжа ́ ть на куро ́ рт, куро ́ ртен куро ́ ртный; ~райоп куро ́ ртный райо ́ н. курорт и ́ стм куро ́ ртник м. курс м 1. курс м; лекционен~ курс ле ́ кций; ~ове по руски език ку ́ рсы ру ́ сского языка ́ ; (осведомен съм) съм в~а на нещата быть в ку ́ рсе собы ́ - тий; 2. рейс м. курса ́ нт м курса ́ нт м. курси ́ в м курси ́ вм. курси ́ ст м курса ́ нт м; студе ́ нт (како ́ го-л ку ́ рса). ку ́ рсов курсово ́ й; ~ръководи- тел курсово ́ й руководи ́ тель, ку ́ ртка ж ку ́ ртка,рмн-ток, ок. кур шу ́ ммпу ́ ля ж; <>с един ~ два заека одни ́ мвы ́ стре- лом двух за ́ йцев (убйть). кур шу ́ мен 1. (за рана, дупка, причинени от куршум) пуле- во ́ й (пулева ́ яра ́ на, пулева ́ я пробо ́ ина); 2. прен (за олов- носив цвят) свинцо ́ вый; ~о небе свинцо ́ вое не ́ бо. кути ́ яжкоро ́ бка, р мн -бок, ж; кибритена^ спи ́ чечная
кффар 568 коро ́ бка; консервена~ кон- се ́ рвная ба ́ нка; пощенска~ почто ́ вый я ́ щик м. ку ́ фар м чемода ́ нм. кух 1. пусто ́ й,пуст,пу- ста ́ ,пу ́ сто, по ́ лый; ~а тръбичка по ́ лая тру ́ бка; 2, прен пусто ́ й; ~и фрази пу- сты ́ е фра ́ зы. кухина ́ ж 1. пустота ́ ж; 2. (на дърво, на зъб) дупло ́ , мн ду ́ пла,ду ́ пел,с;3.анат по ́ лость ж; впа ́ дина ж (глазнйя). ку ́ хненски ку ́ хонный; ~нож ку ́ хонный нож; ~съдове кухонная посу ́ да. ку ́ хняжку ́ хня,рМН-Xонь, Л1/» куц хромо ́ й; ~кон хрома ́ яло ́ - шадь. ку ́ цам несв хрома ́ ть. куцешко ́ м нареч хрома ́ я, при- хра ́ мывая. ку ́ че с соба ́ ка ж\ овчарско~ овча ́ рка,рмн-рок, ж; ловджийско~ охо ́ тничья со- ба ́ ка. ку ́ чен це с соба ́ чка,рмн-чек, ж, щено ́ к, -к ка ́ , мн •нки ́ и-ня ́ та,-ня ́ т, м. кучка ́ рии к м конура ́ ж, со- ба ́ чья бу ́ дка,рмн-док,д/с» ку ́ чешки соба ́ чий,-ья,-ье. ку ́ чка з/с су ́ ка д/с ; соба ́ ка ж. куше ́ тка ж куше ́ тка, рмн -ток,ж. къде ́ нареч 1. где; ~живеете? где вы живе ́ те?; 2. куда ́ ;~ отивате? куда ́ вы иде ́ те?; <0> от~на—? с. како ́ й ста ́ ти?; ~да е а) где-нибу ́ дь, где бы то ни ́ было; б) куда ́ -н ибу ́ дь, куда ́ бы то нй было; от не* май~ по нево ́ ле, по необ- ходи ́ мости. къде ́ ля д/с куде ́ ль ж. къде ́ то нареч-съюз 1, где; аз прекарах детството си там, където съм се родил я про- вёлде ́ тство там, где я ро- ди ́ лся; 2. куда ́ ; където ис- кам, там ще ида куда ́ хочу ́ , туда ́ иду ́ ;фкъдетоидае а)гдебыни;б)кудабыни; където и да бъда, ще мисля замайкасигдебыяни ́ был, я бу ́ ду ду ́ мать о свое ́ й ма ́ тери; където и да при- стигнете, всякога го посре* щаха радушно куда ́ бы он ни приезжа ́ л, всегда ́ его ́ встреча ́ ли раду ́ шно. къде ́ ш Цен диал из каки ́ х мест, отку ́ да; ~ни са тези люде? отку ́ да (из каки ́ х мест) а ́ ти лю ́ ди? къдрав кудря ́ вый, вью ́ щийся; ~и коси кудря ́ вые во ́ лосы, къдримнку ́ дри, -е ́ й» мн (едку ́ дряж),остар;ло ́