Текст
                    &©83iK3§
л i
ГД PC
gw^ !w^
'il 4J
Jf'ki ws
лсч
tsati
s
I’
&
к
z'
JBr
LiJi
sp
Sr
Як
Э11
/у
•'/
/г
Й
TJL
l>
d'
« #
ЩМ0
a
r
a
fy
1к
■}дчо??И
>'> л>< Д
Г.А.^И
i/^M a
jd 3	3
*1 11 Ji
Uf\rf
ю v и 3
fj	Lv^P
«	*?/ M g
’4' 0
1	Y% v\
g zSZ	SH V?
-fir pf
JF \
Л»ш1'
V i


БОЛ ГАРС КО-РУССК И Й ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Около 9 500 фразеологических единиц Составили А. К. КОШЕЛЕВ и М. А. ЛЕОНИДОВл ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ЯЗЫК» ГОСУДАРСТВЕННОЕ ' ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА И ИСКУССТВО» МОСКВА - СОФИЯ 1 974
БЪЛГАРСКО-РУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК Около 9500 фразеологични единици Съставили А. КОШЕЛЕВ и М. ЛЕОНИДОВА ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО «НАУКА И ИЗКУСТВО» ИЗДАТЕЛСТВО «.РУСКИ ЕЗИК» СОФИЯ - МОСКВА 1974
4И (Болг) (03) К 76 Болгарско-русский фразеологический словарь является совместным изданием изда¬ тельства «Русский язык» и Государственного издательства «Наука и искусство» (Народная Республика Болгария) В словаре дается около 9 500 разработок фразеологизмов болгарского языка, вклю¬ чающих наиболее распространенные' фразеологические обороты и. выражения, идиомы, пословицы и поговорки. На примерах из классической и современной болгарской литературы показано, как фразеологизмы употребляются в речи. Словарь представляет интерес для специалистов по болгарскому языку и литературе, переводчиков, преподавателей и студентов филологических факультетов, научных работников, а также лиц, читающих художественную и общественно-политическую литературу и прессу на болгарском языке. Редакция славянских языков издательства «Русский язык» Зав. редакцией Г, А. Мартынова Ведущий редактор Т. А. Волкова Старший редактор . Л. Д. Никитина Корректоры: О. Д. Баулина, А. А. Глухова Технический редактор Е, А. Сиротинекая Переплет художника Р. И. Маланичева Редакция языкознания и словарей. издательства «Наука и искусство» Зав. редакцией Р. Андреева Редактор Б. Георгиева Государственное издательство «Наука и . искусство», издательство «Русский язык», 1974 г. 70105-026 007(01)-74 5-74
СЪДЪРЖАНИЕ . ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. Предгооор ■ . . 7 Предисловие •. 8 От авторите . . . . ■ 9 От авторов . . . .. . . . .. . .... . .. ■. . 19 Лекси кографски източници ....... 2 . Лексикографические истоочикк .. . . . 29 Как да се ■ ползуваме . от речника ............ 30 О пользовании словарем . 32 Списък на условните съкращенни 34 Список услроных сркpaщeник ....'. . . ' 34 А . . . . . . .' 35 Б 43 В . 68 Г . . . . 1 1 0 Д 150 Е ....... . ; . . . . 195 Ж 203 3 . . . . . . . . . 210 И ; 235 И . . . . 251 К . 252 Л ... . . . 305 М . 319 Н 347 О .. 373 П ' .. . . 413 Р . 488 С '512 Т .. . . . 561 У . . 577 Ф . . .. 597 X ■ . . . . .. 599 Ц .. 609 4 . '. . . . 612 Ш . . 625 Щ ■ ■ . . . . 630 Ъ 631 Ю . . . . . . \ . 631 Я ' . . . ' . . . . 632
БОЛГАРСКИЙ АЛФАВИТ А а Ж ж М м Т т Ш ш Б б 3 з Н н У. у Щ щ В в И и О о Фф Ъ ъ Г г Й й Пп X X ь Д д К к Р р Ц ц Ю ю Е е Л л С с Ч ч Я я РУССКИЙ АЛФАВИТ А а Е ё М м У у ъ Б б Ж ж Н н ф ф ы В в 3 з О о X х ь Г г И и П п Цц Э э Д д Й . й РР Ч ч Ю ю Е е К к С с Ш ш Я я Л л Т т Щщ
ПРЕДГОВОР Нарастващият интерес към руския . език . и литература в Народна република България и към българския .език и литература в Съветския съюз способствува за укрепването на кул¬ турните и научните връзки между народите на двете страни и създава необходимост от раз¬ лични типове речници. Издаването на българско-руски и руско-български речници в България има стари тра¬ диции. Такива речници са издавани и в Съветския съюз. Започналото преди повече от 10 години сътрудничество между съветското и българското издателства обаче постави цялата работа на по-високо ниво: съставянето и редактирането на речниците започна да се осъществява от спе¬ циалисти от двете страни. . Благодарение на тесните контакти специалистите получиха въз¬ можност да отразяват в речниците литературния език на своя народ на нивото . на съвременните знания, да привличат най-нова художествена и обществено-политическа литература. Предлаганият на вниманието на читателите българско-руски фразеолргичнн речник е резултат от дългогодишна съвместна работа на авторите и редакторите на българското и съветското издателства. .В историята . на българската и съветската лексикография това е първият фразеологичен речник, разработен на сериозна научна основа. Необходимост от преводен . фразеологичен речник се чувствуваше отдавна: в български език широко са застъпени идиоматичны съчетания и други особени изрази на речта, чийто превод на руски език винаги създава трудности, тъй като изисква голямо изкуство и владеене до съвършенство на двата езика. Настоящият речник ще запълни до известна степен тази празнина. Речникът ще намери читатели както в България (ученици, студенти, преводачи, препо¬ даватели и други лица, които изучават руски език в многобройни курсове), така и в Съвет¬ ския съюз (преводачи, специалисти по български език и всички, които четат в оригинал бъл¬ гарска. художествена литература и периодични издания). Речникът се нарича фразеологичен в широкия смисъл на тази дума — той включва не само фразеологични единици, но и съчетания, сложни за превод или представляващи интерес при превода на руски език. Автори на речника са преподавателите от катедрата по руски език при Софийския универ¬ ситет «Климент Охридски», кандидати на филологическите науки А. Кошелев и М. Леони¬ дова. Свркое възгледи за българската фразеология, за избора на формата на фразеологизма и за мястото на разработването на фразеологичната единица в речника те излагат подробно в авторския предговор. При съставянето на речника е използувана голяма картотека, събрана от авторите- въз основа на изучаването на класическата и съвременната българска художествена литература и на публицистиката, а също така на българските тълковни речници. С проблемите на фразеологията сега активно се занимават учените от много страни. Същест¬ вуват много различни гледища по въпроса за понятието фразеологизъм. Един от възможните пътища за решаване на този въпрос за български език показва настоящият речник. Нашите издателства изразяват надежда, че независимо от отделни недостатъци и про¬ пуски, възможни при всяка голяма работа, речникът ще окаже безспорна помощ на превода¬ чите, учащите се и т. н. и ще бъде свидетелство за непрестанно развиващите се и укрепващите се българо-съветски връзки. Издателствата молят всички препоръки и . забележки по речника да се изпращат на следни¬ те адреси: София, бул. Руски 6, Държавно издателство «Наука и изкуство» и 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, издательство «Русский язык». Издателство Издателство «НАУКА И ИЗКУСТВО» «РУСКИ ЕЗИК» София Москва
ПРЕДИСЛОВИЕ Возрастающий интерес к русскому языку и литературе о Народной Республике Болгарии к к болгарскому языку и литературе о .Советском Союзе способствует укреплению культурных и научных связей между народами обеих стран к создает потребность в различных типах . сло¬ варей. Выпуск болгарско-русских к русско-болгарских словарей в Болгарки имеет давние тра¬ диции, выпускались такие словари к в Советском Союзе. Однако начавшееся -более 10 лет назад сотрудничество советского к болгарского издательств поставило всю работу на более высо¬ кую ступень — составление к редактирование словарей стало осуществляться специалистами двух стран. Благодаря тесным контактам специалисты получили возможность отражать и сло¬ варях литературный язык своего народа на уровне современных знаний, привлекать новейшую художественную. к общественно-политическую литературу. Предлагаемый вниманию читателей болгарско-русский фразеологический словарь яв¬ ляется результатом многолетней совместной работы авторов к редакторов болгарского и советского издательств. В историк болгарской и советской лексикографии это первый фра¬ зеологический словарь, разработанный на серьезной научной основе. Потребность о переводном фразеологическом словаре ощущалась давно: в болгарском языке широко представлены яркие образные . выражения, обороты речи и т. п., перевод которых . на русский язык всегда вызывает трудности, так как требует большого искусства, совершенного знания обоих языков. Настоящий словарь в какой-то мере восполнит этот пробел. Словарь найдет своего читателя как и Болгарки — это учащиеся, студенты, изучающие русский язык на многочисленных курсах, переводчики, преподаватели к . др., так к в Советском Союзе — это переводчики, специалисты по болгарскому языку и. лица, читающие о подлиннике болгар¬ скую художественную литературу к периодические издания. Словарь называется фразеологическим о . широком смысле этого слова — он включает не только фразеологические единицы, но к сочетания, сложные для перевода или представляю¬ щие интерес при переводе на русский язык. Авторами . словаря являются преподаватели кафедры русского языка Софийского госу¬ дарственного университета им. Климента Охридского, кандидаты филологических наук А. К. Кошелев к М. А. Леонидова. Свои взгляды на болгарскую фразеологию, на выбор формы фразеологизма для словаря к место разработке фразеологической единицы о словаре они по¬ дробно излагают в авторском предисловии. При составление словаря использовалась боль¬ шая картотека, собранная авторами на основании изучения . классической к современной . болгарской . художественной литературы к публицистики, а также болгарские толковые словаре. Проблемами фразеологии сейчас активно занимаются ученые во многих странах. Существует много различных точек зрения по вопросу понятия фразеологизма. Один из возможных . путей решения этого . вопроса для болгарского языка к показывает настоящей словарь. Наше издательства выражают надежду, что, несмотря на отдельные недостатке к упуще¬ ния, возможные во всякой. большой работе, словарь окажет несомненную помощь пере¬ водчикам, учащимся и т. п. и явится свидетельством все развивающихся и укрепляющихся болгаро-советских связей. Издательства просят осе пожелания и замечания по словарю направлять по адресам: 11707'1, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15,.издательство «Русский язык» и София, бул. Руски 6, Държавно издателство «Наука и изкуство». Издательство «РУССКИЙ ЯЗЫК Москва Издательство НАУКА И ИСКУССТВО» София
Duae res longe sunt difficillimae — lexicon scribere et grammaticam. Готфрид Герман ОТ АВТОРИТЕ Речникът, който предлагаме на читателя, има доста дълга история. Той беше замислен в началото на 60-те години и к*м този период се отнасят първите извадки на българския материал от произведенията на художествената литература и ежедневния печат, първите записи на устната реч. В процеса на преподаване на руски език в катедрата по руски език при Софийския универ¬ ситет «Климент Охридски» авторите на ■ замисления речник чувствуваха необходимост от съпо¬ ставяне на фразеологичния материал на двата близкородствени езика — руски и български, за да могат българските .студенти по-успешно да овладеят «великия и могъщ руски език» с не¬ говата изключително богата фразеология, водеща началото си от древността. Анализът на преведените на . руски език произведения на класическата и съвременната българска литература също показа, че преводачите често се нуждаят от ■ преводен фразеологичен речник поради специ¬ фичните лингвистични и екстралингвистични («страноведски») особености на произведенията на преводната литература. А връзките между двете братски . литератури с всяка година укреп¬ ват и се развиват. Така бяха набелязани двете основни цели, .които си поставиха авторите на дадения речник: 1) да дадат на учащите се и студентите в Народна република България, изучаващи руски като чужд език, пособие, което би могло да се използува за по-задълбочено проникване в стилистико- образната система на съвременния руски език и ■ за неговото активно усвояване, и 2) да помогнат на преводачите от български на руски език да намерят по-точен еквивалент, съответствуващ на стила на писателя и описваната епоха, тъй като в ■ речника са показани най-типичните страни на употреба на дадения български фразеологизъм и се привежда илюстративен материал от съвременната художествена литература. В първия случай читателят ще излиза от «български» и ще върви към «руски», а във втория — от «руски» към «български». Авторите си бяха поставили и трета цел. Независимо от това, че български език в СССР не се изучава тъй широко, както . руски в България, замисленият речник се адресира и . до сту¬ дентите-българисти в СССР, които, владеейки руски език, биха могли чрез този речник да разкрият . своеобразието на фразеологичната система на българския език, както и до всички, които четат произведенията на българските писатели в оригинал. , Тази широка програма, набелязана от авторите, срещна по пътя на осъществяването си много трудности както от • общ, така и от частен характер. Едни от тях се обясняват с неразра- ботеността на много проблеми от общата фразеология и с дискусионния характер на отделни положения, които се предлагат.както в СССР, така и в НРБ, а други са следствие на недоста¬ тъчния лексикографски материал по български език. В литературата (през изминалите десе¬ тина години) и досега липсва систематично нормативно описание на българския фразеологичен материал и не е установен основният състав на фразеологията . независимо от широките изслед¬ вания в тази област през последните години в Института за български език при Българската академия на науките. Това правеше работата на авторите и при събирането на материала, и при решаването на много въпроси от принципен характер необикновено трудна, продължителна и сложна. През втората половина на 60-те години обаче в СССР се разгърна широка. дискусия по въпросите на фразеологията на руски и други езици от най-различни езикови семейства, в която се включи многобройна армия от съветски и чужди (в това число и български) езиковеди Т Случи се и едно особено значително събитие, което допринесе за развитието на ' фразеологията изобшо и по-специално на руската — появяването през 1967 година на «Фразеологический словарь русского языка», съставен от Л. А. Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков и А. И. Фьо- доров под общата редакция на А. И. Молотков. Това обстоятелство в значителна . степен сблекчи решаването на задачите, които си бяха поставили авторите на настоящия речник, въпреки че много въпроси остават и досега неразрешени поради недостатъчната им разработеност. Авторите са далеч от мисълта; че са постигнали желаното. Предстои още много работа. Затова авторският колектив предварително благодари на читателите за всички бележки по предложената на тех¬ ния безпристрастен съд книга, към която те ше се обърнат за справка. * Виж Л. И. Ройзензо |>. А. М. Бушу й. Материалы к . общей библиографии по вопросам фразеологии, вып. 11. Под ред. проф. М. М. Копыленко. Самарканд, . 1970.
— 10 — БЪЛГАРСКО-РУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК L Принцип на подбор на материала 1. «Българско-руски фразеологичен речник» (съкратено БРФР) по своя тип е преводен, т. е. към всяка българска единица се дава съответен функционален еквивалент от руски език с изключение на тези случаи, когато такъв еквивалент според авторите липсва или пък не съот- ветствува на изходната единица стилистично или граматично. В първия случай авторите при¬ бягват към обяснителен превод, а във втория случай използуват системата от бележки. 2. В БРФР са представени единици, по-големи от лексеми, получили названието «фразео- логични единици» или «фраземи». Тяхната формална разлика от лексемите се състои в това, че те включват повече от една дума, а по съдържание се отличават с особена фразеологична абстракция от значението на компонентите (лексемите), които ги образуват. Категориалната особеност на фраземите произтича от това, че те се намират на междинен уровен в езиковата система, а именно на лексико-синтактичен. На този уровен се кръстосват две взаимно противо¬ положни тенденции: тенденцията на разединяване (синтаксис) и тенденцията на сливане' (лек¬ сика). В лексемата отношенията на морфемите не съществуват в открит вид — те са нивелирами от общото й значение. Свободната синтактична единица (синтаксема) от гледна течка на плана на съдържанието не е нещо ново. ' Нейното значение е обикновена сума от съставящите я ком¬ поненти. Обаче между тези полярни точки — между лексемата и синтаксемата — се намира междинна, двустранна единица, фраземата, в която синтактичният скелет е неотделим от лек- сичната обвивка за разлика от свободната синтактична единица. Междинното положение на фраземата като елемент на структурата на езика води до това, че външната разделеност на формата се отразява на плана на съдържанието й и прави фраземата неустойчива. Лексичният уровен притяга външно оформените елементи като отделни единици, стремейки се да ги слее в неразчленима единица, но синтактичният уровен пречи на тази интеграция, като поддържа външното й разчленение. Неустойчивостта на фраземата в системата на езика, която се обяснява с междинното й по уровен положение, се проявява в разтичиите й видове от гледна точка на семантичната споеност на отделно оформените елементи (по термините на акад. В. В. Виногра¬ дов: «сраства ни я» — «единства»). Обаче във всички фраземи участвува общ конституиращ приз¬ нак: вътрешна семантична неразчлененооспри външна синтактична раз- члененост. Именно този признак разграничава фраземата от синтаксемата. Още по-голямо е различието между фраземата и лексемата: то се проявява и в плана на израза, и в плана на съдържанието. В първия случай това различие се свежда до количествени показатели, т. е. лексемата е винаги една дума, а фраземата — повече от една. Във втория случай (в плана на съдържанието) лексемата е една семема; фраземата е също така семема, но семема от особен род, която ние наричаме архисемема. Като единица от плана на съдържа¬ нието, архисемемата се отличава от семемата по различния начин на кореспондиране с единица от плана на израза. За архисемемата кореспондирането винаги е връзка с две или повече еди¬ ници от плана на израза (лексеми) в синтагматичния ред, докато семемата е свързана само с една единица от плана на израза в синтагматичния ред. Това естествено не се отнася до пара- дигматичния ред, където на една семема могат да съответствуват две или повече единици от плана на израза (синоними). Различаването на семемата от архисемемата в плана на израза и термино¬ логичното им разграничаване се налагат от характера на лексичната и фразеологичната абст¬ ракция и се доказва от различното «поведение» на лексемата и фраземата в наблюдавания текст. Ако не се приеме качественото различие между семемата и архисемемата, не могат да се обяснят особеностите на контекста на фраземите, които, отговаряйки като че ли на същата семема, както и лексемата, независимо от това в речта имат специфичен, а понякога и уника¬ лен контекст, например: една и съща единица от плана на съдържанието ‘много’, или по-точно ‘неопределено голямо количество лица, предмети’,. в руски и в български език действително се разпада на семема ‘много’ и архисемема ‘много’ по характера на кореспондиране с единици от плана на израза. Лексемите много и немало в руски имат много широки възможности за съчетаване със съществителни от най-различен семантичен план, а фраземите, смятани обикно¬ вено за синоними на тези лексеми, имат по-малка възможност за съчетаване, т. е. контекстно те са по-ограничени. Например: куры не клюют (само за пари), хоть завались (самоза предмети), по горло (само за'работа и производни от това понятие), хоть пруд пруди, как собак нереза¬ ных (за хора и живи същества). Това съвсем не означава, че «поликонтекстът» за фраземите е невъзможен, например (за хора и живи същества) полным-полно, до чёрта, видимо-невидимо, хоть отбавляй, без счёта, числа нет, девать некуда и др., но всяка една от тези фраземи има свой индивидуален «набор» от съчетаемост. В български език също се наблюдава такова принципно важно явление. В срав¬ нение с руската българската фразема е по-малко ограничена от контекста и допуска по-голяма свобода на избор поради по-слабо влияние на нормата, например: с лопата да ги ринеш (за пари, хора, живи същества, предмети), до козирката (за работа и производни от тева понятие), до гуша (за работа и производни от това понятие; за дългове; за висш предел на някакво със¬ тояние), под път и над път (за хора и предмети) и др. Ние смятаме, че ограниченията в съчетаемостта на фраземата се обясняват с това, че в плана на израза фраземите са по-сложни, отколкото лексемите, тъй като компонентният им съсгав ги прави по-малко подвижни на синтактичен уровен, отколкото лексемите. Освен това те зае¬ мат по-фиксирано място като членове на изречението.
— и Междинното по уровен положение па фраземата води съшо така до деформиране на па¬ радигмата на тази структура и до стесняване на нейните трансформационни възможности в сравнение със синтаксемата. Често фраземата функционира в речта само в една, строго фик¬ сирана форма или няма възможната по принцип пълнота на системата от- словоизменения в сво¬ бодна връзкк 1, например: посмали манго разг, ври больше, ври, да меру знай; стой, та глёдай разг, а) только держись!, только успевай поворачиваться!, будь здоров!; б) как пить дать; отйде коня в реката! разг, пиши пропало!, д'ло труба!, дело швах! 3. И така в основата на БРФР са включени фраземи от съвременния български език в по¬ сочения по-горе смисъл. Обаче двуезичният характер на речника и следователно практическата му насоченост принудиха авторите да включат в БРФР много единици, които не отговарят на¬ пълно на посочения вече критерий. Това са преди всичко така наречените «фразеологични съчетания», които нямат основния конститутивен признак на фраземата, тъй като семантично те не са синтетични, а аналитични. С други думи, една от лексемите на това словосъчетание има пряко значение, проявяващо се в цял ред словосъчетания, и само другата (или другите) полу¬ чава особено, «свързано» значение именно в съчетание с определена лексема, като извън даденото словосъчетание няма това значение. Налице е особена синтактична (все пак синтактична, а не строго фразеологична в указания по-горе смисъл!) връзка. Например българската дума ум в съчетание с глагола давам/дам получава значение ‘съвет’: давам/дам ум на някого давать/дать совет кому-л., и по такъв начин изразът е синонимен на българското давам/дам съвет на ня¬ кого. Тук е налице аналитична конструкция, обаче синтактичната връзка също така не е съв¬ сем обичайна поради настъпилото изменение в лексемата ум. Необичайността на синтактичната връзка се проявява в невъзможността например да се разшири контекстът: той ми даде ум да постъпя така и... (този ум ми помогна). Изразът в скоби (този ум ми помогна) е невъзможен в българския език, но ако вместо лексемата ум се постави лексемата съвет, той става напълно правилен. Словосъчетанието голям човек, което стои в един ред с важен човек, е също така анали¬ тично, тъй като лексемата човек е употребена в пряко номинативно значение, обаче синтактич¬ ните връзки в тези две словосъчетания са различни. Във втория случай е възможно разширя¬ ване на словосъчетанието от типа прекадено важен човек, докато в първия случай такова раз¬ ширяване е изключено. Следователно фразеологично свързаното значение на думата е обусловено от особения вид синтактична връзка, която в известна степен сближава «фразеологичните съчетания» според тенденцията за семантично изменение на единиците, съставящи този комплекс, с фраземите; но първите не са преминали още от синтактичен уровен в лексико-синтактичен, въпреки че процесът на фразеологизация вече е започнал. Това е само начален период, който по принцип може да доведе до замяна на аналитичните отношения със синтетични, т. е. до неутрализация на синтактичните връзки вътре в единиците. Третият тип единици, включени в БРФР, също не могат без уговорка да бъдат отнесени към фразеологизм и те, въпреки че в съвременната наука за езика съществуват различни мнения по този въпрос. Това са така наречените пословици и поговорки. В последно време все по- решнтелно звучат гласове за ' извеждане на този тип единици от фразеологичния фонд и за от¬ насянето му в раздела «паремиология» 1 2 * 4. Обаче практиката на издаването на двуезични фразео¬ логични речници’показва, че парсмиологизмите досега винаги са - намирали място в тях. Срвн. «Немецко-русский фразеологический слсварь» на Л. Е. Бинович (Москва, 1956 г.), «Французско- русский фразеологический словарь» под редакцията на Я. И. Рецкер (Москва, 1963 г.), «Англо¬ русский фразеологический словарь» на А. В. Кунин (Москва, изд. 3-то,' 1967 г.), «Украинско- русский и русско-украинский фразеологический словарь» -на И. С. Олейник и М. М. Сидоренко (Киев, 1971 г.). Dictionar frazeologic rus-roman. - Gh. Bolocan, T. Vorontova, Editura §tiinjificA, Bucure§ti, 1968. Авторите на БРФР също решиха да не нарушават тази установена практика на двуезичните фразеологични речници, още повече, че давайки еквивалент, те са се стремили да избягнат дословния превод (който по принцип е също така възможен) и са се старали да намерят съществуващата в руската . реч единица, близка до българската или функционално еквивалентна на нея, но имаща друг образ. Това също така е продиктувано от стремежа да се разшири познавателната стойност на приведения в речника руски материал. В речника не са включени като правило «крилати думи», афоризми, вестникарски изрази и съставни термини от типа на момина сълза, тъй като мнозинството от тях нямат основния конститутивен признак на фраземата и тяхното включване в речника не е продиктувано от практическа необходимост 3. 1 По-подробно за това виж: М. Л 'е он и д о в а, Функцията на повелително наклонение вън фра¬ зеологичните единици (върху български и руски материал! — сб «Славистични изследвания», С., 19(58. А. Кошелев и М Леонидова. Категорията вид във фразеологичните единици — сп. «Българ¬ ски език», год. ХШ (1963>. кн. 4—5 2 Предишното положение също си остава в сила. Виж - Н М. ^аяский. Фразеология совре¬ менного русского языка. Изд. 2-е. испр. и доп. М.. «Высшая школа» 1969. ’ Виж А. Кошелев, О так называемых «крылатых словах» в' современном русском литера¬ турном языке и их источниках — «Годишник на Софийския университет» Факултет по славянски фило¬ логии. 1968. том LXI1.
- 12 — 1L Разположение на материала 1. Фразеологичната единица (по-нататък съкратено ФЕ) се дава в речника толкова нъти, колкото самостойни думи има в състава й. Това правило не се отнася за пословиците и поговор¬ ките, които обикновено са много на .брой и биха заели голямо място в речника, а освен това* се отличават от фраземите с редица специфични черти, като например - трансформативна способ¬ ност, «свиване», голяма вариантност, способност към индивидуално приложение и т. н. Във всеки отделен случай самостойната дума се смята за заглавна и се дава в началото на ФЕ или гнездото на ФЕ (за това виж по-долу) с особен шрифт. Заглавните думи са разположени по азбучен ред. Всяка ФЕ има номер в буквата, където е разработена. При ФЕ с препратка стои индекс, който се състои от буква и цифра. Буквата съответствува на началната буква на за¬ главната дума, под която се дава фразеологизмът и ' неговата разработка, а цифрата означава неговия пореден номер. Българската ФЕ, т. е. бележки, превод, пояснения, илюстративен материал, е разработена само на - едно място в речника — при тази дума, която се смята за основен компонент на ФЕ (виж по-надолу). На всички други места, където същата ФЕ се среща, се дава само препратка към тази ФЕ. която е дадена по основния компонент с посоч¬ ване на точното н място в речника. Тъй като отделни самостойни думи от типа на око, ръка, душа, дума, правя и т. н. се сре¬ щат в голям брой ФЕ, те, отделени като заглавни думи, образуват фразеологии но гнездо. Този термин се - различава от термина речниково гнездо по това, че в него са представени не морфологично родствени единици, а единици, които имат един общ член — лексема. Понятието «основен компонент» на ФЕ се нуждае от обяснение. Междинният характер на фраземата, намираща се между лексичния и синтактичния уровен на езиковата система, не позволява по наше мнение да се установи единен характерен признак за всички фраземи от един или друг език, който би могъл да бъде последователно използуван за решаване на чисто лексикографската задача: как да се разположат единиците във фразеологииния речник. Ето защо в зависимост от това, към какъв уровен повече клони фраземата, се използува или 1) се¬ мантичният признак, или 2) формално-синтактичният .(редът на следване на компонентите на ФЕ). Първият подход е възможен тогава, когато - ФЕ съдържа метафора, образ, който моти¬ вира в една или друга степен общото значение на ФЕ. За да - се избегне субективизмът при уста¬ новяване на центъра на този образ. ФЕ се разглежда на фона на цялото гнездо, ако има та¬ кова, или пък по начин, по който се разглеждат всички еднотипни ФЕ, отнасящи се към едно «поле». Пример за първия подход е решаването на проблемата за основния компонент при за¬ главната дума мед: върви (също тръгва/тръгне, тече/потеч') (като) по мед и масло разг, идти (също течь) как по маслу; мед (и масло) капе (също пада/падне) на сърцето (също на душата) ми разг, быть/оказаться на вершйне блаженства, сердце тает от блаженства (само несв.); мед му капе от устата [също мед се лепи по устните му] разг, а) у него на языке мёд; б) он так и тает от блаженства; опитал съм (и) меда и отровата на някого узнать и с хорошей, и с плохой сто¬ роны кого-л. За всички тези ФЕ е характерен един общ семантичен признак: ‘сполука, удоволст¬ вие, щастие’, и това ги обединява в едно «поле»; затова прилагането на формално-синтактичния признак, т. е. разполагането на тези фразеологизми в речника в зависимост от строежа на съче¬ танието или фразата, не би помогнало за разкриване съответния фрагмент от българската фра- зеологична система. От тези съображения се- ръководеха авторите, разработвайки ФЕ думата на някого тежи при.глагола тежа, вземайки пред вид ФЕ тежка дума, която съответно е разра¬ ботена при прилагателното тежък и т. н. Още- една илюстрация. Във ФЕ от именен тип, построени по -модела «прилагателно — съще¬ ствително», се наблюдават две семантични явления: а) Съществителното като че ли е «събрало» в себе си семантиката на цялата единица, а прилагателното само усилва или стилизира тази семантика, но не диференцира ФЕ. В такива случаи фразеологизмът се разработва при същест¬ вителното, например: важна (също висока, голяма) клечка большая (също крупная, важная) шишка, важная фигура, важная персона. Срвн. почти аналогичния процес в руски, където лексемата шишка има значение ‘важно, влиятелно лице’ с оттенък на ирония, и ФЕ шишка на ровном месте ‘незначителен човек, който няма влияние, тежест и т. н., човек, който има прекадено високо мнение за'себе си’, б) Съществителното изпълнява само граматична функция на определяемата дума, а семантиката на цялата ФЕ се съсредоточава в прилагателното, което същевременно диференцира значението на двучленната ФЕ. Разработката се извършва при прилагателното, например: покрит въглен скрытный человек, человек себё на ум' при покрит, а потаен въглен скрытный человек, человек себё на уме при потаен. Във ФЕ стара лисица, стара влъхва основен компонент е съществителното, тъй като то само по себе си означава ‘хитър човек’. 2. Особеният вид ФЕ (по-точно фразеологични съчетания), така наречените устойчиви изрази за сравнение, се разработват в БРФР при сравнението, например: гол като пищов гол как сокол, беден как церковная мышь, буквално ‘беден как пистолет', при пищов, спя като заклан при заклан, върви ми като по вода при вода и т. н. 3. Отделянето на «основния компонент» на ФЕ при вариране на всички членове-компоненти на ФЕ може да бъде осъществено само чрез междуезиково съпоставяне, защото, както е известно, преводът е своего рода «оракул» при решаването на сложни семантични проблеми, които засега не бива да се решават строго формално, например: ФЕ вадя (също тегля) всяка дума с кука също с ченгел) са разработени съответно на кука и на ченгел, тъй като техният руски екви-
13 — валент клещами тянуть (също вытягивать) из кого-л. (слова, ответ) съдържа елемента клещи, който се отнася към същото семантично «поле». Следователно в посочените ФЕ семантичен център са компонентите кука и ченгел. 4. В случаите, когато при вариране на единия компонент вторият остава' постоянен, - ФЕ се разработва по тази константа, например: бели грижи (също ядове, кахъри) при бял, вдигам/ вдигна (също развявам/развея) бяло знаме (също бял флаг, бял байрак) при бял и т. н. В отделни случаи се наложи да се вземат пред вид както семантичният момент, така и ва¬ рирането на компонентите, например: с пълен глас во весь голос, во всё горло е дадено, като се взема пред вид семантичната доминанта, при пълен, обаче аналогичното на пръв поглед с пълно гърло се наложи да бъде разработено при гърло, тъй като, първо, то има вариант с цялото си гърло, второ, да се разбива тази единица на два отделни фразеологизма е нецелесъобразно както от съображения за икономия на място, така и поради семантичната нееднородност на прилагателните пълен и цял: цял е по-абстрактно от пълен. Срвн. такива фразеологизми като цял бащичко, с цялата си острота и т. н. ■ 5. Формално-синтактичният критерий при определяне на компонента, по който се разра¬ ботва ФЕ, се прилага в тези случаи, когато всички членове имат еднаква тежест в общата се¬ мантика на единицата и в нея не прозира «вътрешен образ». За основен компонент условно се приема първата самостойна дума, например: да го духнеш, ще падне в'тром качает кого-л, ноги не держат кого-л., в чём только душа держится у кого-л. е разработено при духам, шапка на тояга ни забот, ни тревог; поплёвывай в потолок; прочь все заботы — при шапка и т. н. 6. Пословиците и поговорките пред вид на особения характер на тяхното положение в реч¬ ника, за което беше споменато по-горе, се разработват или при първата самостойна дума, ако тя лежи в основата на съдържащата се в единицата сентенция, или пък по другата лексема, която концентрира в себе си вътрешния смисъл на израза. Този принцип е приложен например в сборника «Русские пословицы и поговорки», съставен от А. М. Жигулев (Москва, 1966 г.). III. Строеж на речниковата статия Речниковата статия на БРФР се състои от: а) ФЕ с руски еквивалент с илюстративни при¬ мери или без или б) ФЕ с индекса на препратката. Българската част на речниковата статия е представена от фразеологизъм и илюстративен пример, който може да бъде цитат от литературно или публицистично произведение или пък конструктивен пример. След цитата се посочват авторът и литературното произведение или наименованието на' печатния орган. Забележка. След името на автора (или псевдонима) може да не следва наименованието на произведението. Това показва, че примерът е взет от Академичния речник на българския лите¬ ратурен език в 3 тома («Речник на съвременния български книжовен език», т. I—III, С., 1955—1959). Структура на българския фразеологизъм По своята структура българските ФЕ, представени в речника, се делят на четири групи: 1) именни ФЕ; 2) глаголни ФЕ; 3) адвербиални ФЕ; 4) пословици и поговорки. Именните ФЕ от своя страна се делят на три подгрупи: а) предлог + съществително име; б) прилагателно + съществително; числително + съществително; прилагателно + прилага¬ телно; числително + числително; в) съществително + съществително (съединени със съюз, безсъюзни или имащи предлог); например: а) на думи, без душа, по ' душа, за душата (си) и т. н.; б) блага дума, с всяка дума, с една дума, млад и зелен, мек като душа, девета разкладка и т. н.; в) от душа и сърце, в дъното на душата си; ни дума, ни ума и т. н. Глаголни ФЕ се наричат всички фразеологизми, в състава на които има глагол в една или друга форма. Обикновено това е глагол в 1 л. ед. число изявително наклонение+съществи- телно, например: сядам/сёдна на врата на някого, улавям/уловя -за врата някого, хвърлям ce/хвърля се на врата на някого, чеша се по врата. Адвербиалните ФЕ обикновено са безсъюзни, например: криво-ляво, гбре-долу, тук- тамё, но тихо и мирно. Форма на фразеологизм? Сл.ед проблемата «фразник», т. е. установяване състава на фразеологичния речник чрез подбор на единиците, втора по сложност проблема е проблемата за избора на граматичната форма на ФЕ, с която тя - трябва да бъде представена в речниковата статия, а съц о така отде¬ лянето на самата единица от съпътствуващото обкръжение. Към тази проблема се отнася и тясно свързаният с нея въпрос за варирането на ФЕ и наличните варианти. Граматичната форма на речниковата ФЕ трябва да се разглежда в два аспекта: а) като условно избран представител на определена парадигма на ФЕ и б) като единствена форма на функциониране на ФЕ в речта. В системата на глаголните фразеологизми в руския език такъв представител на парадигмата е формата за инфинитив, например: сводить/свести концы с кон¬ цами: (свожу, сводишь, сводит, сводим, сводите, сводят, сводил, свести бы) концы с концами. В системата на именните фразеологизми представител на парадигмата е формата за именителен падеж единствено или множествено число, например: рыцарь без страха и упрёка; (рыцарь, рыцаря, рыцарю и т. н.) без страха и упрёка.
— 14 — Тази парадигма може да не бъде пълна въобще или пък дадени форми, въпреки че са въз¬ можни по принцип, се срешат по-рядко в сравнение с други форми. Ето защо за читателя - чужденец този въпрос получава особено важно значение, оше повече, че в някои случаи имен¬ ните фразеологизми, поради това че се употребяват в особени синтактични условия, имат само една форма, а именно форма за именителен падеж, например: руското ёлки зелёные ‘израз на досада,' възхищение, недоумение и т. н.‘, и естествено не «представляват» парадигма. Срвн. също така голова еловая ‘глупав несъобразителен човек' - голова садовая ‘несъобразителен несръчен, неловък човек, заплес’, дурья голова ‘глупав човек, глупак’. Тъй като аналитизмът в системата на българското име снема тази проблема при решаване на въпроса за формата на именните фразеологизми в БРФР, основната трудност се заключава в избора на речниковата форма на глаголните фразеологизми поради сложната система на словоизменение на българския глагол. Поради това, че в съвременния български език ликова форма на ' инфинитив, неизбежно се налага да се използува личната форма на глагола, поради което тя трябва да се смята за изходна форма на - фразеологизма. Ако глаголът стои в I л. ед. число изявително наклонение, това показва, че са възможни и форми за други лица в изяви- телно наклонение, например: изкарвам/изкарам (съи/о изваждам/извадя, изнасям/изнеса) на бял свят а) вйводйть/вывести на чистую (също свежую) воду; б) выставлять/ выставить на¬ показ; изпускам/изпусна (също изтървавам/изтърва) - дума проговариваться/проговорйться: имам думата а) иметь претензии; б) говор йть/сказать своё слово; в) слово за кем-л. Обаче някои ФЕ имат отрицателна семантика и - поради това в 1 л. ед. число изявително наклонение не се употребяват, в такива случаи се дава 3' л. единствено число изявително наклонение, например: лъже като съдран разг, врёт напропалую (също почём зря); на умряло (също на мъртво) куче нож вади погов. а) мёртвого льва и осёл лягает; б) лежачего не бьют. В случаите, когато глаголът изразява съвместно действие, ФЕ се дава във 1 л. мн. число изявително наклонение, тъй като и тук 1 л. ед. число не се употребява, например: даваме/дадём си дума давать/дать друг другу слово; давать/дать друг другу клятву верности; дума не си казваме с някого не разговаривать с кем-л., быть не в ладах с кем-л.; хващаме се/хванем се (също улавяме се/уловйм се) за косите с някого вцепляться/ вцепиться друг другу в волосы. Следователно личните форми на глагола в изявително наклонение се ' възприемат в' БРФР като условни речникови единици, затова се превеждат с инфинитивни съчетания. Когато пък ФЕ е «фраза», т. е. тя е предикативна единица, нейният руски еквивалент може да бъде двояк от гледна точка на формата: или това е също предикативна единица (когато еквивалентът не може да бъде «сведен» към инфинитивно съчетание), или пък инфинитивно съчетание независимо от това, че не съвпада по форма, например прави/направи ми впечатление нещо что-л. произвбдит/произвелб на меня впечатление, что-л. привлекает/привлеклб моё внимание, я обрашаю/обратил внимание на что-л.; оставам/останах с впечатление мне ка- жется/показалось, у меня создаётся/создалбсь впечатление; и през ум (също ума) не ми е ми¬ навало [също и на ум не ми е минавало] мне и в голову ' не могло прийти, у меня и в голове не было, я и в мыслях не имел, я и мысли не допускаю. С инфинитивни съчетания се превеждат например такива фрази като върти ми се в ума [също в ума ми е] а) вертеться в головё; не выходить из головы; б) вертеться на языке (също на кончике языка); влеч' след с'бе си влечь за собой, вызывать последствия. Предлаганите в БРФР руски еквиваленти на превода, своеобразни по форма, се обясняват със «съжителството» в руската частна фрази с инфинитивни изрази и с неглаголни еквиваленти, например: чудя се/не мога да - се начудя на ума на някого поражаться чьему-л. поступку, удив¬ ляться (също дивиться) чьему-л. поступку, диву даваться; в толк не возьму, не могу взять в толк; излйза/излёзе (също изскача/изскбчи, изфирясва/изфиряса, изхвръква/изхвръкне) ми от (също из) ума разг, вылетать/вылететь из головы (също из ума), из ума (също из головы) вон и т, н. . Глаголните конструкции в голямата си част се дават в БРФР в положителна форма. Из¬ ключение правят тези ФЕ, които в отрицателна форма получават особено значение или пък се употребяват само с отрицание, например: изпускам/изпусна (също изтървавам/изтърва) дума проговариваться/проговорйться; не изпускам/няма да изпусна нйто дума а) не пропускать/не пропустить ни слова; б) не говорйть/не сказать (също остар. не мблвить/не промолвить) ни слова; откъсвам/откъсна поглед от някого, от нещо отрывать/оторвать взгляд от кого-л., от чего-л.; неоткъсвам/не мога да откъсна поглед от някого, от нещо не отрывать/не оторвать (също не отводйть/не отвести) взгляда от кого-л., от чего л., не сводйть (също не спускать) глаз с кого-л., с чего-л. (само несв.). Понякога това семантично различие в български език е свързано с различие в управле¬ нието, например: притварям/притворя очи пред нещо закрывать/закрьгть глаза на что-л. Форма на фразеологизма и постоянен контекст При определяне формата на ФЕ на авторите се налагаше понякога да я извличат от нейния' постоянен контекст, т. е. от това обкръжение, в което тя функционира в речта и който не - бива да се пренебрегва в преводния речник. Такъв контекст в Б’РФР се отделя с особен шрифт и се дава в скоби след ФЕ. Например: на (също върху) пл'щите ми лежи (отговорност, грижа и т. н.) на моих плечах лежит (ответственность, обязанность и т. н.), от положйтелно място (зная, известно ми е и т. н.) из достоверного источника (знать, иметь сведения и т. н.); на произвола на съдбата (оставям!оставя и т. н.) някого, нещо на произвол судьбы (бросать/
— 15 — бросить, кидать/кинуть) кого-л., что-л.; като куче в каруца (чувствувам се, наре¬ дих се, докарал съм се и т. н.) разг, положение хуже губернаторского, положение хуже некуда. В БРФР е представена и една особена група ФЕ, които показват най-висока степен на дадено качество или краен предел на действието и състоянието. Те също имат определен - кон¬ текст. но неговата особеност се състои в това, че той е винаги предпоставен и ФЕ го затваря. Поради това пред такъв род единица - в БРФР стои многоточие. Този контекст се посочва след фразеологизма, когато - руският еквивалент може да се приложи във всички случаи или пък конкретно пред всеки отделен еквивалент, например: ... та ушите ми плющят (ям, сърбам, гълтам) аж (също так, что) за ушами трещит (също пищит) (есть, уписывать), ... та пушек се вдига (също се дйта) разг, (работя) так, что пыль столбом, так, что нёбу жарко; (викам) что есть мочи, во всё горло; (ям) аж (също так, что) за ушами трещит (също пищит); (тичам) во все лопатки, во всю прыть, сломя голову, так, что только пятки сверкают; (веселя се) на всю катушку. В отделни случаи като указание за такъв контекст служат илюстративните примери, да¬ дени в речниковата статия, например: ... и половина разг, на все сто, что надо, хоть куда, другого такого поискать, в която се дава пример ... мбма и половина ‘девушка хоть куда’. Всички тези случаи на постоянно обкръжение на ФЕ по принцип се отличават отфразеоло- гизмите, нуждаещи се от пояснение, което също така се отделя с особен шрифт в скоби, напри¬ мер: рядко се сбърква/ще се сбърка някой разг. ирон, (да направи нещо) от него не дождёшься (чего-л.), ему р'дко случается (сделать, что-л.), ему непривычно (делать что-л.); скъсвам/ скъсам (също изтърквам/изтъркам. изтривам/изтрия) подметките си разг. (от тичане за нещо) изнашивать/износить (също само св. истрепать) подмётки. Тези пояснения могат да бъдат адресирани както към българския, така и към руския чи¬ тател, затова се дават съответно на български и на руски език, например: да чукна на дърво (сопровождается жестом: постукивание согнутым пальцем по чему-л. деревянному) разг, а) (при изказване на похвала и т. н.) (как бы) не сглазить; б) (при изказване на съчувствие) хоть бы всё прошло!, дай бог, чтобы всё наладилось!, дай бог здоровья! Форма на фразеологизма и граматични категории Изборът на формата на ФЕ зависи от наличието на граматичните категории на самостойните думи, които я съставят. Най-сложна система в български език, представлява глаголът. При из¬ бора на формата на фразеологизма и включването му в речниковата статия авторите са се ръководили от следните съображения: а) Причастието е една от формите на глаголната дума, затова се дава -в глаголи ата статия, а не отделно, например: плашена врана и от шубрак се бой погов. пуганая ворона (и) куста боится е поместена в статията плаша; ббшо вз'то в статията вземам. б) Глаголният фразеологизъм във форма от св. вид се дава в статията за глагола от несв. вид, защото такава е българската лексикографска традиция — глаголът от св. вид в български език в лична форма се употребява само в особени синтактични условия, например: ФЕ главата ми е пламнала — в' статията за глагола от несвършен вид пламвам. Двувидовият глаголен фразеологизъм се дава в статията за глагола от несвършен вид, при това и двете форми на вида се дават една до друга разделени от полегата черта, например: прекрачвам/прекрача (също престъпвам/престъпя) прага на някого, на нещо... в) Глаголът в страдателен залог също така се дава в статията за действителния залог, тъй като влиза в системата на неговите форми (виж. «Речник на съвременния български книжовен език»), например: какво да се прави? как быть?, что делать?, что тут поделаешь? е дадено в статията правя. Варианти на фразеологизма При съпоставяне на българския и съответния руски фразеологичен материал прави впе¬ чатление голямата способност на българските ФЕ към вариране на компонентите, които ги съставят. Няма да бъде преувеличено твърдението, че от гледна точка на формата българските фразеологизми са по-малко определени, по-малко устойчиви от руските и притежават по-голяма възможност за синонимна подмяна във ФЕ и за вариране на отделните компоненти.- Това прави лексикографската обработка на материала изключително трудна. В БРФР за основен състав на фразеологизма се приема най-често употребяваният лексемен състав. В речника той се дава с получерен шрифт, а лексичните и граматичните варианти се дават в скоби със светъл шрифт след - бележката също, например: развързвам/развържа (също поразвързвам/поразвържа, отвързвам/отвържа) език (също езика си) разг, язык развязывается/развяжется, давать/дать волю своему языку, распускать/распустить свой язык; разговориться (само св.), разболтаться (само св.). Факултативната част на фразеологизма се дава с получерен шрифт в кръгли скоби,- - което показва, че фразеологизмът може да бъде употребен и без този компонент, например: събирай (също свивай) си езйка (в устата)! разг, прикуси язык!, придержй (също попридержи) язык!, не распускай язык., держи язык за зубами’, помалкивай! Вариантите в речника се дават на съответното азбучно място с - препратка към формата, приета за основна.
— 16 — Правописни варианти В печатните издания на съвременния български език може да се констатира неуеднакве- ност в правописа на някои ФЕ въпреки препоръките на «Правописния речник на българския книжовен език», съставен от Л. Андрейчин, Вл. Георгиев, Ив. Леков, Ст. Стойков. Това осо¬ бено' се отнася до правописа на наречията и предикативно-именните форми. В БРФР - фразео- логизмът се разработва по тази форма, която предлага «Правописният речник», а от употребя¬ ваната в говоримия език и от съществуващата до излизането от печат на посочения речник форма се дава препратка, например: съм- (също стоя, заставам/застана) на щрек виж Н-166, тъй като ФЕ е разработена по думата нащрек. IV. Бележки и илюстрации Освен граматичните и стилистичните бележки (виж списъка на съкращенията), имащи за цел да опишат граматичното и функционалното своеобразие на фразеологизма, в БРФР се дават и някои отделни бележки, които разкриват «вътрешната форма» на ФЕ или пък пред¬ пазват читателя от възможна грешка в превода. Бележката ервн. (т. е. «сравни») се дава в тези случаи, когато в руски език има аналогично построен фразеологизъм, но употребата му ка¬ то преводен еквивалент е невъзможна поради наличието в него на руска реалия, антропо¬ ним или топоним, на конкретен факт от руската история и т. н., например: с питане далёч (също в Рим, в Цариград) се отйва погов. язык куда хочешь доведёт [ервн. с руск. язык до Киева доведёт]; от времето на Балканската война разг, со времён Балканской войны (очень давно) [ервн. с руск. времён очаковских и покоренья Крыма]. Допълнителни пояснения изискват също така тези български ФЕ, които крият в себе си възможност за погрешен превод на руски език поради наличието в руски на близък по вътреш¬ ната форма фразеологизъм, имащ съвсем друго значение. В такива случаи руският фразеоло¬ гизъм се дава- след превода в квадратни скоби и след курсивната бележка не бъркай с, например: гл'дам като писано яйц' някого носить на руках кого-л., души не чаять в ком-л., пылинки сду¬ вать с кого-л. [не бъркай с носиться как (дурень) с писаной торбой, носиться как курица с яйцом], тъй като руските ФЕ означават ‘обръщам излишно внимание на някого или на нещо, без да заслужава такова внимание’; бйят през палците разг. не поздоровится, за это по головке не по¬ гладят, за это не помилуют, за это взгреют, за это кр'пко влетит [не бъркай с давать/дать по рукам], тъй като руският фразеологизъм означава ‘решително пресичам някакви действия, опит да направя нещо, избягвайки нежелателни последствия’; елека ръка а) легко, с лёгкостью; с лёгким сердцем [не бъркай с с лёгкой руки кого-л.], защото в руски език с л'гкой руки‘озна¬ чава ‘по чьему-л. почину, примеру, послужившему началом ряда каких-л. действий, поступ¬ ков’. След руския еквивалент на българската ФЕ обикновено в речниковата статия се дава илюстрация, взета от произведенията на класическата или съвременната българска литера¬ тура. Тя трябва да отговаря на следните изисквания: а) да бъде «речникова», т. е. кратко и ясно да илюстрира значението на ФЕ, б) да потвърждава факта за съществуването на ФЕ в езиковата практика на даден писател, в) да покаже възможността за превод на руски език чрез прилагане на синонимии средства или описателни изрази в съответствие с конкретната стилистична задача. V. Фразеологично гнездо По-горе беше посочено, че отделни български самостойни думи се срещат в голям брой ФЕ и затова, отделени като заглавни думи, те образуват цяла група фразеологизми или фразеоло¬ гично гнездо.- Подреждането на ФЕ в голямо фразеологично гнездо е също така една'от основ¬ ните трудности в лексикографската обработка на материала. Прилагането на формален прин¬ цип би било възможно в случай, ако българските фразеологизми имаха определен ред на думите и нямаха варианти. Тъй като нито едно от тези условия не е приложимо, авторите бяха прину¬ дени да прибягнат към метод, който може да се нарече структурно-азбучен. Той се за¬ ключава в следното. Целият материал на фразеологичното гнездо се разпределя в три после¬ дователни структури: 1) неглаголни, 2) глаголни, 3) пословици и поговорки. Във всеки струк¬ турен «блок» се прилага азбучният принцип, като се вземат пред вид различията между само¬ стойните и несамостойните думи. ' 1. Неглаголни ФЕ- Несамостойната дума се смята за азбучна единица само в този случай, когато -ФЕ е двучленна и се състои от несамостойна и самостойна дума от типа на: на думи, по думите на някого, без време, от уста,- на (също по) вода, във вид на нещо, на вид и т. н. Ко¬ гато в неглаголните ФЕ има втори самостоен компонент, за азбучна дума се взема втората самостойна дума. Забележка 1. Самостойните и несамостойните (служебните) думи са неравностойни от семантична гледна точка и включването на служебни думи като азбучни единици би довело до разкъсване на фразеологизмите, близки както по структурата си, така и по своята семантика. Това би се отразило отрицателно на - прегледността на цялата система на българската - фразеология. Забележка 2. Несамостойните (служебните) думи се включват като азбучни единици само в редки случаи, когато ФЕ имат две еднакви самостойни думи, а се различават само по служеб¬ ните думи, като например: в дъното на душата си, до дън душа, до дъното на душйта си, от дъното на душйта си.
— 17 Забележка 3. В рамките на един или друг структурен блок заглавната дума, обра¬ зуваща гнездо, също така не се включва като азбучна единица. Такава единица е първата са¬ мостойна дума (или служебна дума в посочените по-горе случаи# която се намира ' пред или след заглавната дума. Например така са разположени ФЕ в неглаголната част на гнездото, образувано с лексемата душа: по душ£, с примрйла душ£, от душй и сърце, с цялата си душй, чёрна душй, душй-човёк, ширбка душй. Забележка 4. Тази част от ФЕ, която е дадена факултативно, не се смята за азбучна единица. „2. Глаголни ФЕ, Ако гнездото е образувано от глагол, азбучна единица е втората само¬ стойна дума, ' която влиза във ФЕ, например: в гнездот> мажа: глади и маже, лйжа-мажа пред някого, с мед да го мажеш, искаш с мехлем да те мажат, мажа с перо (също с паче перо, с пауново перо) някого, мажа с (паче) перце някого, плюе и маже. . Забележка 5. Ако в двучленната глаголна ФЕ вторият елемент от глаголната конструк¬ ция (допълнението или обстоятелственото пояснение) има пред себе си самостойна дума, тогава тази дума се взема за азбучен елемент; обаче ФЕ се дава след двучленния глаголен фразеологизъм като негова разширена структура, например: дйваме/дадём си дума, дйвам/дам чёстни дума. Същият принцип на подреждане на ФЕ като разширена структура се прилага и към такива ФЕ като: не ризбйрим от дума, разбираме си от думата с някого, разбирам от половин дума някого и т. и. 3. Пословици и поговорки. ' - Пословиците и поговорките се подреждат по азбучен ред по първата самостойна дума. Например в гнездото дърво пословиците и поговорките са разполо¬ жени по следния ред: от дърветата не вижда гората, дървото се вие (също се превива), докато е младо, на дърво без корени не се качвай. VL Превод на ФЕ При превода на ФЕ на руски език трябва да се вземат пред вид две страни: а) въпросът за оформянето на руския еквивалент; б) функционалното съответствие на руския еквивалент и въпросът за непреводимостта на българската ФЕ или за частичното семантично съответствие на дадените ' в БРФР руски ФЕ. Първата страна отчасти е засегната в раздел III, където се разглеждат въпросите за фор¬ мата на фразеологизма и за формата на фразеологизма и постоянния контекст. Втората страна също така се засяга в раздел IV, където се посочват допълнителните бе¬ лежки и илюстрации към българската ФЕ, разкриващи семантиката й. Обаче планът-израз и планът-съдържание във ФЕ се намират в единство, затова е необ¬ ходимо по-подробно да се спрем на този въпрос в самостоятелен раздел. Формално несъответствие между българската и руската част може да възникне като след¬ ствие от употребата на ФЕ за дадено граматично лице, което в руски и в български не съвпада по еквиваленти, например: мене кучета ме яли [също кучета главата ми яли], еквивалентите ‘я-то что, не обо мне речь, что обо мне говорить, что со мной считаться’ се употребяват за трите лица, докато еквивалентите ‘пес с тобой, пёс с ним, пропади ты пропадом, пропади он про¬ падом’ не се употребяват за първо лице и затова се дават във форма- за второ и трето лице. Формалното различие между , еквивалентите може да се обясни с по-широката употреба на българската ФЕ, например и за одушевени, -и за неодушевени предмети. Ето защо руската част в статията гола (също жива) вода (ставам:стана, съм и т. н.) изглежда така: за оду¬ шевени предмети има глаголни и именни еквиваленти, а именно: глаголни ‘промокнуть до костей (също до нитки)’и именни — ‘мокрый как мышь’, а за неодушевени, например за дрехи, има само глаголен еквивалент ‘хоть выжми’, който няма парадигма. Има случаи на различие във вида или пък фразеологизмът в български или руски се среща само в свършен или несвършен вид, което се отбелязва със специална бележка само св. или само несв. Например несъвпадение във вида се наблюдава в статията и куче не го яд' только соба¬ кам выбросить (о чем-л. несъедобном), а също така в статията минава/мйне (също пресича/ пресече) им котка (също лисица, заек, бясно куче) път чёрная кошка пробежала (също проско¬ чила) между ними (само св.). Първият фразеологизъм и куче не го яде не съответствуви на руския еквивалент и по ' външната, и по вътрешната си форма, тъй като съдържа в себе си, тики да се киже, противоположни информация, но съвпада с руския еквивалент по функция. Такова интонимно противопоставяне по вътрешна форма между българските и руските ФЕ се наблю¬ дава във фризеологизмите първата думи ни т'хникита последнее слово техники, смея сена умИ на някого смеяться над глупостью кого-л. (също над чьей-л. глупостью). Противопоставяне може да получи и синтактичното изразяване. На положителната форми ни българския фразеологизъм може ди съответствуви отрицателна форми на руската ФЕ и аб^ ритно. Например: от пиле ' мляко йма у някого е ривно ни руското ‘только птичьего молокИ нет у кого-л., только птйчьего молокИ не хватИет (също недостаёт) кому-л.’, нямам рйзи ни гърбИ си [също остИвим/остИни без рйзи на гърби си] е равно на руското ‘оставИться/остИться в одной рубИшке’. . Положителната и отрицателната модилност ни ФЕ може ди получи - ^относителност: «намерение» — «невъзможност да се осъществи това ' намерение», например: търся (също дйря) със свещ някого, нещо е равно ни руското ‘днём с огнём не найдёшь’. . Несъответствие по обем в българската и руската чист по принцип възниква тогава, когито ФЕ - ими широк контекст и няма възможност той ди бъде включен в речника. Дивит се симо най-често срещащите се случаи ни употреби ни ФЕ и техните руски съответствия. Това би могло ди се избегне, ико вместо еквивалент се даваше тълкуване ни ФЕ ни руски. Но тогиви това би 2 Болр.-русс. фриз, С4
— 18 - бил друг тип речник. Например българското срещим/срещна с пълно някого ненапълно е равно ни руското ‘встречать/встретить кого-л. с полными вёдрами 1 (в смисъл на успех), тъй като в България това може да бъде всичко, което се носи в ръка. Несъответствията по стил ни приведените в речники еквиваленти се отбелязват - чрез ха¬ рактеристики които огриничиват смисъла, например: минава/мйне (съ«мо заздравяви/зиздри- вёе) ми като ни куче разг, заживёт кик ни собИке (само св. грубо); до свИдьбы заживёт (само св. uieeo<.), как рукой снимет (само св.).. ■ Л^ногозна-чноссти' ни ФЕ се - отбелязва в БРФР чрез отделяне на различните значения с букви от кирилицата с кръгли скоби, например: (свършил я) като кучето ни нйвати разг. и) делать ч'рез пень колоду что-л., дСлить/сдслить шаляй-валяй что-л.; б) оказывать/оказать медвежью услугу кому-л. Обособяването на 'различни значения в българската ФЕ понякога се обяснява с различие в синтактичното управление ни допълнението, ксето веди до появяване ни нов еквивалент в руски език, например: нимйрим/намёря вратичка разг, а) (от нещо) ниходйть/нийтй выход из чего-л., находйть/найтй лазейку; б) (за нещо) ниходйть/нийтй способ попасть куда-л.; търся/ потърся вратички разг, и) (от нещо) искать/поискИть выход из чего-л.; искИть лазейку (само несв.); б) (за нещо) искИть способ попасть куда-л. (само несв.). В илюстративния раздел на речниковата статия ни българската ФЕ може ди съответствува в руската част описателен 'израз или неотбелязан еквивалент, овривдан контекстно и стилис¬ тично, тъй кито при преводи ни по-големи 'единици руският еквивалент, даден кито речникова единица, може да не се «внися» в текста ни превода. Преводите на произведенията на българските класици и на съвременните български писа¬ тели на руски език, издадени в СССР и НРБ, с които разполагат авторите ни настоящия реч¬ ник, са вземани пред вид при преводи на илюстративния материал в речника.
Duae res longe sunt difficillimae — lexicon scribere et grammaticam. Готфрид Германн ОТ АВТОРОВ У данного словаря, предлагаемого вниманию читателя, довольно давняя история. Задуман он был в -начале 6С-х гоДов, и к этому времени относятся первые выписки болгарского материала из произведений художественной литературы и ежедневной прессы, первые записи устной речи. Авторы задуманного словаря в процессе преподавания ни кафедре русского языка Софий¬ ского университети им. Климента Охридского ощущали необходимость в сопоставлении фра¬ зеологического материала двух близкородственных языков, какими являются русский и бол¬ гарский, для более успешного приобщения болгарских студентов к «великому и могучему рус¬ скому языку» с его исключительно богитой фразеологией, уходящей в глубокое прошлое. Анализ переводимых ни русский язык произведений классической и современной болгарской литературы также показал, что переводчики нередко испытывают необходимость в переводном фразеологическом словаре ввиду специфических лингвистических и экстрилингвистйческих («страноведческих») особенностей произведений переводимой литературы. Контакты же между двумя братскими литературами с каждым годом укрепляются и расширяются. Так наметились две основные цели, которые поставили перед собой составители данного словаря: ' 1) дать учащимся и студентам, изучающим русский язык в качестве -иностранного в Народной Республике Болгарии, пособие, которое могло бы быть использовано для более глубокого проникновения в стилистико-образную систему современного русского языка и ак¬ тивного его усвоения, и 2) помочь переводчикам с болгарского ни русский нийти более точный эквивалент, соответствующий индивидуальному стилю писателя и описываемой эпохе, поскольку в предлагаемом словаре должны быть показаны наиболее типичные употребления данного болгарского фразеологизма и приведен иллюстративный материал из современной художест¬ венной литературы. В первом случае читатель шел бы от «болгарского» к «русскому», во вто¬ ром — от «русского» к «болгарскому». Существовали еще и третья цель. Несмотря ни то, что болгарский язык в СССР изучается не столь широко, как русский- в Болгарии, задуманный словарь адресовывался тем студентим- болгиристим,. которые, владея русским языком, смогли бы раскрыть при помощи этого словаря своеобразие фразеологической системы языка болгарского, и также всем тем, кто читает про¬ изведения болгарских писателей в подлиннике. Эти широкия программа, нимеченния авторами, встретила на пути своего осуществления ряд трудностей как общего, так и частного характера. Одни из них объясняются неразрабо¬ танностью многих проблем общей фразеологии и дискуссионным - характером отдельных поло¬ жений, предлагаемых фразеологами как в СССР, тик и в НРБ, другие же являются следствием не'полноты самого лексикографического материали по болгарскому языку. В литературе (за эти прошедшие десять с лишним лет) до сих пор отсутствует систематическое нормативное описание болгарского фразеологического материала и не установлен основной корпус, фразео¬ логии, несмотря ни широту проводимых исследований в этой области за последние годы в Ин¬ ституте болгарского' языки Болгарской академии ниук. Это делило работу авторов необыкно¬ венно трудоемкой и сложной как в смысле сбора материали, тик и при решении многих вопросов принципиального характери. Однако в последнее пятилетие 6С-х годов в СССР развернулись обширная дискуссия по вопросим фразеологии русского и других языков самых различных семей, в которую включи¬ лась многочисленная армия советских и иностранных -(в том числе болгарских) - языковедов Ч И, наконец, крупнейшим событием, ставшим определенным этапом' в развитии фразеологии вообще и русской в частности, явился выход в 1967 году «Фризеологического словаря русского языка», который составили Л. А. Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков и А. И. Федоров- под общей редакцией А. И. Молоткова. Эти обстоятельства в значительной степени облегчили решение зидич, поставленных ав¬ торами, хотя многие вопросы остаются и до сих пор открытыми вследствие их неразработан¬ ности. Авторы-составители далеки от мысли, что достигли желаемого. Впереди еще много кроидтливой работы. Поэтому авторский коллектив заранее благодарит своего читателя за любое замечание по поводу предлагаемой ни его беспристрастный суд книги, к которой он обратится за справкой. * См. Л. И. Petstis OS.A. М. Бушуй. Материалы к общей библиографии сто м»р«е<н> фрмемомж, вшп. К. Шя р& -•$■ М. М. Кммлеямо. Самарканд, 1Э7С. 2*
26 О БОЛГАРСКО-РУССКОМ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ I. Принципы отбора материала 1. «Болгарско-русский фразеологический словарь» (далее сокращенно БРФС) по своему типу является переводным словирем, т. е. каждой болгарской единице диется соответствующий функциональный эквивалент русского языка за исключением тех случаев, когда такой экви¬ валент, по мнению авторов, отсутствует или же не соответствует исходной единице стилисти¬ чески или грамматически. В первом случае авторы прибегают к объяснительному переводу, во втором случае используется система помет. 2. В БРФС представлены единицы более крупные, чем лексемы, получившие наименование «фразеологических единиц» или «фризем». Их формальное отличие от лексем состоит в том, что они всегда более чем одно слово, а со стороны содержания они отличаются наличием особой абстрагированное™ («фразеологической абстракции») от значений компонентов (лексем), их составляющих. Эти категориальная особенность фразем проистекает из их нахождения на промежуточном уровне языковой системы, и именно — на лексико-синтаксическом уровне. На этом уровне перекрещиваются две взаимапротивоuоложныс тенденции: тенденция разъеди¬ нения (синтаксис) и тенденция слияния (лексика). В лексеме отношения морфем не существуют в явном виде, они нивелированы общим значением лексемы. Свободная синтаксическая единица (синтаксеми) с точки зрения плана содержания не является чем-то новым, ее значение есть обычная сумма ее составляющих. Однико между этими полярными точками, между лексемой и синтиксемой, находится промежуточная, двусторонняя единица — фриземи, в которой син¬ таксический костяк неотделим от лексической оболочки в отличие от свободной синтаксической единицы. Промежуточное положение фриземы как элемента структуры языка приводит к тому, что внешняя раздельнооформленность проецируется ни план содержания и делает ее неустой¬ чивой. Лексический уровень - притягивает внешне раздельнооформленные единицы, стремясь слить их в нечленимую единицу, синтаксический уровень препятствует этой интеграции, под¬ держивая внешнее членение. Неустойчивость фриземы в системе языки, объясняющаяся ее промежуточным, межуровневым положением, проявляется в различных ее видах с точки зре¬ ния семантической спаянности ее риздельнооформленных элементов (в терминах акад. В. В. Ви¬ ноградова: «сращения» — «единства»). Однако во всех фриземих присутствует общий консти¬ туирующий признак: внутренняя семантическая нечленимость при внешней синтаксической расчлененности. Этот признак разграничивает фризему и синтик- сему. Еще более глубоко различие фриземы и лексемы: оно проявляется и в плане - выражения, и в плане содержания. В плане выражения это различие сводится к количественным показате¬ лям, т. е. лексема — это всегда одно слово, фраземи — более чем одно слово, в плане содер¬ жания лексема — это одна семема, фризема — также семема, но семеми особого роди, ко¬ торую мы называем архисемемой. Будучи единицей плина содержания, ирхисемеми отли¬ чается от семемы различным способом корреспондирования с единицей плана выражения. Для ирхисемемы это всегда связь с двумя или более единицами плана выражения (лексемами) в синтагматическом ряду, а семеми в обычном смысле связана только с одной единицей плина выражения - в -синтагматическом ряду. Это, естественно, не касается ряда парадигматического, где одной семеме могут соответствовать две или более единицы плана выражения (синонимы). Необходимость различения семемы и архисемемы в плане выражения и терминологическое их разграничение диктуется самим различием в характере лексической и фразеологической абст¬ ракции и доказывается различным «поведением» лексемы и фриземы в наблюдаемом тексте. Если не принять качественного различия между семемой и ирхисемемой, нельзя объяснить особенности контекста фразем, которые, отвечая, казалось бы, той же семеме, что и лексема, тем не менее имеют ни уровне речи специфический, иногда уникальный контекст. Например, казалось бы, одна единица плана содержания ‘много’ или более точно — ‘неопределенно большое количество кого-л., чего-л.’ в русском и болгарском языках ни самом деле распадается ни семему ‘много’ и архисемему ‘много’ по характеру корреспонденции с единицами плана выражения. Лексемы много и немало в русском языке имеют очень широкую сочетаемость с существительными самого различного семантического плана, в то время кик фриземы, обычно считаемые синонимами этим лексемам, проявляют большую избирательность в своей сочетае¬ мости, то есть они более ограничены контекстуально. Например, куры не клюют (только о день¬ гах),- хоть завились (только о предметах), по горло (только о работе и производных от этого понятия), хоть пруд пруди, как собак нерезаных (о людях и живых существах). Это вовсе не означает, что «поликонтекст» для фразем невозможен, например, (о людях и живых существах) полным-полно, до чёрта, видимо-невидимо, хоть отбавляй, без счёта, -числа нет, девать -некуда и др., но каждая из этих фризем имеет свой индивидуальный «набор» сочетаемости. Что касается болгарского языка, то это принципиально важное явление наблюдается и здесь, хотя, по срав¬ нению с русской, болгарская фризема менее ограничена контекстом, допуская большую сво¬ боду выбора, что объясняется более слабым давлением нормы. Например, с лопата да ги ри- неш (о деньгах, людях, живых существах, предметах), до козирката (о работе и производных от этого понятия), до гуши (о работе и производных от этого понятия; о долгах; о высшем пределе какого-либо состояния), под път и .над път (о людях и предметах)- и др. Думается, что «ракие ограничения в сочетаемости фразем объясняются тем, что в плине выражения они более
—21 - сложны, чем лексемы, их компонентный состав делиет их - менее подвижными ни синтаксическом уровне, по сравнению с лексемами они занимают более фиксированное место в качестве членов предложения. . Межуровневое положение фриземы приводит также к деформации парадигмы этой струк¬ туры и к сужению ее трансформационных возможностей по сравнению с синтиксемой. Часто фраземи функционирует в речи всего лишь в одной, строго фиксированной форме или же не имеет принципиально возможной в свободной- связи полноты системы словоизменения1, на¬ пример, посмали манго разг, ври больше, ври, ди меру знай; стой, та глёдий разг, и) только держись!, только успевИй поворачиваться!, будь здоров!, б) как пить дить; отйде коня в ре¬ ката! разг, пиши пропИло!, дело трубИ!, дело швах! 3. Таким образом, в основу БРФС положены фриземы современного болгарского языка в указанном выше смысле. Однако двуязычный характер этого словаря и, следовательно, практическая его направленность принудили авторов включить в корпус БРФС ряд единиц, не вполне отвечающих указанному критерию. Это прежде всего так называемые «фразеологи¬ ческие сочетания», которые не имеют основного конститутивного признака фриземы, поскольку семантически не синтетичны, и инилитичны. Другими словами, одна из лексем этого словосоче¬ тания имеет прямое значение, проявляющееся в другом ряду словосочетаний, и лишь другая приобретает особое «связанное» значение именно в сочетании с данной, лексемой и не имеет его вне данного словосочетания. Налицо особая синтаксическая (все же синтаксическая, и не строго фразеологическая в указанном выше смысле!) связь. Например, болгарское слово ум в соче¬ тании с глаголом давам/дам приобретает особое значение ‘совет’: давим/дим ум на . някого да¬ вать/дать совет кому-л, и таким образом синонимично болгарскому давим/дам съвет на . някого. Здесь налицо аналитичная конструкция, однико синтаксическая связь также не совсем обычна ввиду наступившего семантического сдвига в лексеме ум. Необычность синтаксической связи проявляется в недопустимости, например, такого расширения контексти: той ми даде ум да постъпя тика и... (този ум ми помогна) он мне посоветовал (=дал совет) поступить так, и этот совет мне помог. Фризи, зиключенния ' в скобки, по-болгарски недопустими, но если вместо лексемы ум подставить лексему съвет, они - становится вполне корректной. Словосочетиние голям човек, стоящее в ряду важен човек, также аналитично, поскольку лексема човек упот¬ реблена в прямом - номинативном значении, однико синтаксические связи двух этих словосоче¬ таний различны. Во втором случае возможно расширение словосочетания типа прекалено важен - човек, в - первом случае такое расширение исключено. Следовательно, фразеологически связанное значение слови обусловлено особым видом синтаксической связи, которая в какой-то мере сближает фразеологические сочетания по тен¬ денции к семантическому изменению единиц, составляющих этот комплекс, - с фраземами, но первые не перешли еще с синтаксического уровня ни уровень лексико-синтаксический, хотя процесс фризеологизиции уже начался. Это лишь его начальный период, который в принципе может привести к замене аналитических отношений синтетическими, т. е. к нейтрализации синтаксических связей внутри единицы. Третий тип единиц, представленных в БРФС, также не - может безоговорочно быть отнесен к фразеологизмам, хотя в современной науке о языке существуют различные мнения, не сво¬ димые к одному общепринятому. Это так называемые пословицы и поговорки. Хотя в настоя¬ щее время все решительнее звучит голоси, настаивающие на выведении этого типа единиц из пределов фразеологического фонда в раздел па ремиологии а, практика издания двуязыч¬ ных фразеологических словарей показывает, что паремиологизмы до сих пор всегда находили в них место. Срвн. «Немецко-русский фразеологический ' словирь» Л. Э. Биновича (Москва, 1956), «Французско-русский фразеологический словарь» под ред. Я. И. Рецкера (Москва, 1963), «Англо-русский фразеологический словарь» А. В. Кунина (Москва, изд. 3-е, 1967), «Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словирь» И. С. Олейники и М. М. Сидоренко (Киев, 1971), Dicjionar frazeologic rus-roman. Gh. Bolocan, T. Vorontova, Editura §tiin^ifica, Bucurejti, 1968. Авторы БРФС также решили не нарушать этой установившейся практики двуязычных фразеологических словарей, тем более, что, давая эквивалент, они стремились обойти дослов¬ ный перевод (который в принципе также возможен) и старились отыскать бытующую в русской речи единицу, близкую болгарской или эквивалентную ей функционально, - но имеющую дру¬ гой образ. Это опять-таки вызвано стремлением к расширению познавательной ценности при¬ водимого в словаре русского материала для болгарского читателя. В словарь, как привило, не включены «крылатые слова», афоризмы, газетные клише и со¬ ставные термины типи момина сълза ‘ландыш’, поскольку большинству из них не присущ основной конститутивный признак фраземы и их включение в словарь не продиктовано практи¬ ческой необходимостью з. * Более подробно об этом: М. Леонидова, Функцията на повелително наклонение във фри- зеологичните единици (върху български и руски материал)— сб. «Славистични изследвания», С., 1968. А. - Кошелев и М. Леонидова, Категорията вид във фразеологичните единици — «Български език», год. ХШ (1963), кн. 4—5. * ' Прежнее положение остиется также в силе. См. Н. М. Шанский, Фразеология современного русского языка..Изд. 2-е, испр. и доп., М., «Высшая школа», 1969. 8 См. А. Ко ш ' е лев, О так называемых «крылатых словах» в современном русском литератур¬ ном языке и их источниках — «Годишник ни Софийския университет* *. Факултет но славянски филологии, *968. -том LXII.
— 22 — II. Расположение материала 1. Фразеологическая - единица (далее сокращенно ФЕ) дини в словаре столько раз, сколько в ее составе есть знаменательных слов. Это правило не распространяется ни пословицы и пого¬ ворки, которые обычно многочленни и заняли бы непозволительно большое- место в словире и которые отличаются от фразем рядом специфических черт, таких как трансформативния- способность, «сворачивание», большая вариантность, способность к индивидуальному приме¬ нению и т. д. В каждом отдельном случае знаменательное слово считается заглавным и дается в начале ФЕ или гнезда ФЕ (об этом см. ниже) особым шрифтом. Заглавные слова расположены в строго алфавитном порядке. Каждая ФЕ в том месте, где она разрабатывается, имеет номер в пределах данной буквы. При отсылочных ФЕ стоит индекс, представляющий собой сочетание буквы с цифрой. Буква соответствует начальной литере заглавного слови, под которым дается фразеологизм и его разработка, и цифра является его порядковым номером. Разработки бол¬ гарской ФЕ, т. в. пометы, перевод, пояснения, иллюстративный материал, производится только в одном месте словаря под тем словом, которое считается основным компонентом ФЕ (об - этом см. ниже). Со всех других мест расположения ФЕ дается отсылка ни эту ФЕ, приведенную по основному компоненту с указанием точного места вс нахождения в словаре. Поскольку отдельные знаменательные слови типи око, ръка, душа, дума, правя и т. д. встречаются в большом количестве ФЕ, они, вынесенные в качестве заглавного слови, обра¬ зуют фразеологическое гнездо. Этот термин отличается от термина словарное гнездо тем, что в нвм представлены нв морфологически родственные единицы, а единицы, имеющие один общий член — лексему. Понятие основной компонент ФЕ нуждается в объяснении. Промежуточный характер фризвмы, находящейся между лексическим и синтаксическим уровнем языковой системы, нв позволяет, по нашему мнению, установить единый характерный признак всех фризвм того или иного языка, который мог бы быть-последовательно использован для решения чисто лек¬ сикографической задачи: - кик расположить единицы в корпусе фразеологического словаря. Поэтому в зависимости от того, к какому уровню болве тяготеет фраземи, --применяется или 1) семантический призна#, или 2) формально-синтаксический (порядок следования компонентов ФЕ). Первый подход возможен тогда, когда ФЕ содержит метафору, обриз, который мотиви¬ рует в той или иной степени общее значение ФЕ. Во избежание субъективизма при установле¬ нии центра этого образи ФЕ рассматривается ни фоне всего гнезда, если тиковос имеется, или жс в порядке системного рассмотрения всех однотипных ФЕ, относящихся к одному «полю». Примером первого подхода является решение проблемы основного компонента при заглавном слове мед: върви (също тръгва/тръгне, течё/потвчё) (като) по мед и масло разг- идти (също течь) как по мИслу; мвд (и масло) капе (също пИда/пИднс) ни сърцСто (също ни душИта) ми разг. быть/оказИться на вершине' ближСнства сердце тИет от блаженства (само несв.); мвд му кИпе от устИти [също мвд св лвпи по устнитв му] разг, и) у него ни язык' мёд; б) он так и тает от бла¬ женства; опитал съм (и) мвдИ и отровата на някого узнИть и с хорошей, и с плохой стороны кого-л. Для всех этих ФЕ характерен один общий семантический признак: ‘удачи, удовольст¬ вие, счастье’, это их объединяет в одно «поле», поэтому применение формально-синтаксического признака, т. с. расположение этих ФЕ в словарс в зависимости от строения сочетания или фразы, нв способствовало бы раскрытию этого фрагмента болгарской фразеологической си¬ стемы. Этими жс соображениями руководствовались авторы, разрабатывая ФЕ думати на някого твжи по глаголу тсжи, и ФЕ тсжки думи — по прилагательному тсжък и т. д. Еще одна иллюстрация. Во ФЕ именного типи, построенных по модели «прилагательное -Н существительное», наблюдаются два семантических явления: а) Существительное ужс как бы: «вобрало» в себя семантику всей единицы, и прилагательное лишь усиливает или стилизируст эту семантику, но не дифференцирует ФЕ. В таких случаях фразеологизм разрабатывается по существительному.' Например, вИжни (също висока, голями) клВчки большИя (също крупная, вИжная) шишка; важная фигура, важная персона. Срвн. почти аналогичный процесс в русском, гдв лексема шишка имсст значение ‘важное, влиятельное лицо’ с оттвнком иронии, и ФЕ шишка на ровном мсстс ‘незначительный, не имеющий влияния, веса и т. п. человек, человек, неоп¬ равданно высоко оценивающий себя’, б) Существительное выполняет'лишь грамматическую функцию определяемого слови, и семантика всей ФЕ сосредоточивается в прилагательном, которое и дифференцирует значение двучленной ФЕ. Разработка проводится по' прилагатель¬ ному, например, покрит въглсн скрытный человВк, чвловВк себе на умВ по покрит, потаен въглвн скрытный чвловВк, человёк себВ ни умВ по потаен. В ФЕ стИра лисици, стИра влъхви основной компонент существительное, так как оно’ уже само по себе означает ‘хитрый человек’. 2. Особый вид ФЕ (точнее фразеологических сочетаний), так называемые устойчивыесрав- нительные обороты, разрабатываются в БРФС по сравнению, например, гол като пищов гол кик сокол, бВдвн как церковная мышь (буквально ‘беден как пистолет’) на пищов, спя. като заклИн ни заклан, върви - ми кито по вода ни вода и т. п. 3. Выделение «основного компонента» ФЕ при варьировании почти всех членов-компонен¬ тов ФЕ может быть осуществлено путем межъязыкового сопоставления, ибо, как известно, пврввод является своего роди «оракулом» при решении сложных семантических проблем, кото¬ рые пока нельзя решить строго формально. Например, ФЕ вадя (също тегля) всяки дума с куки (също с ченгел) разработаны соответственно на пуки ‘крюк’ и ни чвнгвл - ‘крюк’, учитывая, что их русский эквивалент клещами тянуть (също вытягивать) из кого-л. (слова, ответ) содержит
“ 23 — элемент клещи, относящийся к одному и тому же семантическому «полю», следовательно, в ука¬ занных ФЕ семантическим центром являются компоненты кука и ченгел. , 4. В тех случаях, когда при варьировании одного компонвнти второй остается постоян¬ ным, ФЕ разрабатывается по этой константе, например, бВли грижи (също ядовс, кихъри) по бял, вдигам/вдигна (също развявам/развёя) бяло знаме (също бял флаг, бял байрИк) ни бял и г. п. В отдельных случаях приходилось принимать во внимание как семантический момент, так и варьирование компонентов, например, с пълен глас во весь голос, во всё горло дано, учитывая семантическую доминанту, по пълвн, однако, казалось бы, аналогичное с пълно гърло пришлось разработать ни гърло, ибо, во-первых, при нем есть вариант с цялото си гърло, во-вторых, разбивать эту единицу на два отдельных фразеологизма нецелесообразно кик из соображений экономии места, так и из семантической неоднородности прилагательных .пълен и цял: цял болвс абстрактно, чвм пълвн, срвн. такие фразеологизмы кик цял бищичко, с ця¬ лата си острота и т. п. . 5. Формильно-синтаксичсский критерий при опредвлвнии компонента, по которому разра¬ батывается ФЕ, применяется в тех случаях, когда все члены имеют одинаковый удельный ввс в общей семантике единицы или в - ней не просматривается «внутренний образ». За основной компонент условно принимается первое знаменательное слово, например, ди го- духнвш, ще падне вВтром качИст кого-л., ноги нв держит кого-л., в чём только душа дВржится у кого-л. разработано по духам, шИпки ни тояга ни забот, ни тревог; uаплёвывий в потолок; прочь всв заботы — по шапка и т. п. 6. Пословицы и поговорки, ввиду особого характера их положения в словарв, о котором сказано выше, разрабатываются или по первому знаменательному слову, если оно лежит в основе заключенной в единице сентенции, или жв по другой лсксемс, концентрирующей в свбс внутренний смысл выражения. Такой принцип применен, например, в сборнике: «Русские пословицы и поговорки», составленном А. М. Жигулевым (Москва, 1965). 111. Строение словарной статьи Словарную статью БРФС составляет: и) ФЕ с русским эквивалентом и с иллюстративными примерами или без них или б) ФЕ с отсылочным индексом. Болгарская чисть словарной статьи представлена собственно фразеологизмом и иллюстра¬ тивным примером, который может быть ' цитатой из литературного или публицистического произведения, а также конструктивным примером. После цитаты следует указание ни автора и литературное произведение или название органа, печати. Примечание. После фамилии автора (или его псевдонима) может нв следовать название произведения. Это говорит о том, что пример взят из Академического словаря болгарского литера¬ турного языка в 3-х томах («Рвчник на съвременния български книжовен език», тт 1—Ш, С., 1955—1959). Структури болгарского фразеологизма По своей структуре болгарские ФЕ, представленные в словаре, делятся на - четыре группы: 1) именные ФЕ; 2) глагольные ФЕ; 3) нирвчныв ФЕ; 4) пословицы! и поговорки. Именные ФЕ в свою очврвдь делятся на три подгруппы: а) предлог 4- имя существительное; б) прилагательное + существительное; числительное -Б существительное; прилагательное -г прилагательное; числительное + числительное; в) существительное + существительное (сое¬ диненные союзом, бессоюзные или имеющие предлог); например, а) на думи, бсз душа, по душИ, за душИта (си) и т. д.; 'б) блага д£ма, с всяки дума, с вдна дума, млади зслВн, ' мек като душИ, дсвёти разклИдка и т. д.; в) от душИ и сърцВ, в дъното ни душИта си; ни дума, ни ума и т. д. . Глагольными ФЕ называются все фразеологизмы, в составе которых имеется глагол в той или иной форме. Обыкновенно это глагол в 1 л. ед. числа индикатива + существительное. Например, сядим/сёдни на вратИ на някого, улавям/уловя за вратИ някого, хвърлям ce/хвърля се ни вритИ на някого, чВши св по врата. Нарвчные ФЕ обычно бвссоюзны, например, криво-ляво, гбрс-дблу, тук-тамё, но тихо и мйрно. . Форма фразеологизма После проблемы «фразника», т. в. установления корпуса фразеологического словаря путем отбора единиц, второй по сложности является проблема выбора грамматической формы ФЕ, в которой она должна быть представлена в словарной статье, и также вычленения самой единицы из сопутствующего окружения. К ним примыкает и твсно связан с ними вопрос о варьировании ФЕ и наличии вариантов. Грамматическую форму словарной ФЕ следует риссмитривить в двух аспектах: а) в ка¬ честве условно выбранного представителя определенной парадигмы ФЕ и б) в качестве единст¬ венной формы функционирования ФЕ в речи. В системе глагольных фразеологизмов русского языка таким представителем! парадигмы является форма инфинитива, например, сводить/ свести концы с концами: (свожу, сводишь, сводит; сводим, сводите, сводят, сводил, свести бы)
24 концы с концами, в системе именных фразеологизмов — форма именительного падежи един¬ ственного или множественного числа, например, рыцарь без страха и упрёка: (рыцарь, рыца¬ ря, рыцарю и т. д.) бвз страха и упрёки. Такая парадигма может быть неполной вообще, или же ев отдельные формы, хотя в принципе возможны, но мвнее - частотны по сравнению с другими формами, поэтому для читателя-иностранца этот вопрос приобретает особо важное значение, тем болев, что в некоторых случаях именные фразеологизмы, поскольку они применяются в особых синтаксических условиях, имеют всего лишь одну форму, и именно форму именитель¬ ного падежа, например русское ёлки зелёные ‘выражение досады, восхищения, недоумения и т. п.’, и, естественно, не «представляют» парадигмы, срвн. также голова еловая ‘глупый, бес¬ толковый человек’, голова - садовая ‘несообразительный, нерасторопный, неловкий человек; разиня’, дурья голова ‘глупый человек, дурак’. Поскольку аналитизм в системе болгарского имени снимает эту проблему при решении вопроса о форме именных фразеологизмов в БРФС, основная трудность заключается в выборе словарной- формы глагольных фразеологизмов ввиду сложной системы словоизменения болгар¬ ского глагола. Так как в современном болгарском языке отсутствует форма инфинитива, неиз¬ бежно приходится использовать личную форму глагола, которая и должна считаться исходной формой фразеологизма. Если глагол стоит в форме 1 л. ед. числа изъявительного наклонения, это свидетельствует о том, что возможны и другие формы лица изъявительного наклонения, например, изкИрвим/изкарим (също изваждам/извадя, изнИсям/изнесИ) на бял свят и) выводить/ вывести ни чистую (също свВжую) воду; б) выставлять/вьтставить напоказ; изпускам/изпусни (също изтървавам/изтърва) думи nрсгаварйвиться/прогаварйться; имам думата а) имВть пре¬ тензии; б) говорйть/сказИть своё слово; в) слово за кем-л. Однако некоторые ФЕ имеют отрица¬ тельную семантику и в первом лице в позитивной форме нв употребляются. В таких случаях за словарную форму принимается 3 л. вд. числа изъявительного наклонения, например, лъжс като съдран разг, врёт напропалую (също почём зря); ни умряло (също на мъртво) кучв нож вади пбгов. а) мёртвого льва и осёл лягает; б) лсжИчего нв бьют. В тех случаях, когда глагол показывает на совместность действия, ФЕ дается в 1 л. - мн. числа изъявительного наклонения, поскольку и здесь .1 л. вд. числа неупотребительно, напри¬ мер, дИваме/дадём си дума давать/дать друг другу слово, давИть/дать друг другу клятву вер¬ ности; дума не си кИзвимс с някого не разговаривать с кем-а., быть не в ладИх с кем-л.; хващамс св/хвИнем св (също улИвяме сс/уловйм св) за косите с някого вцепляться/вцепйться друг другу в волосы. Следовательно, личные формы глагола изъявительного наклонения понимаются в БРФС кик условные словарные единицы, поэтому переводятся инфинитивными сочетаниями. Когда жс ФЕ является «фразой», т. е. она предикативна, то русский эквивалент может быть со стороны формы двояким: или это также предикативная единица (когда эквивалент нельзя «привести» к инфинитивному сочетанию), или же инфинитивное сочетание, несмотря на несов¬ падение по форме. Например, прави/направи ми впечатление нещо что-л. производит/произ- ввлб ни меня впечитлВнив, что-л. привлекИет/привлсклб моё внимание, я обращаю/обратйл внимание на что-л.; оставам/остИних с впвчитлСнив мне кИжется/показалось, у меня создаётся/ создалось впсчитлВнив; и првз ум (също - умИ) нв ми в минавало [също и на ум нв - ми с минИвило] мне и в голову нв могло прийти, у меня и в головС нВ было, я и в мыюлях нс имВл, я и мысли нв допускаю. Инфинитивным сочетанием переводятся, например, такие фризы, как въртй ми св в ума !също в умИ ми е] а) всртВться в головС; нв выходить из головы; б) вертСться ни языкС (също ни кончике языкИ), влвчё след сВбе си влсчь за собой, вызывать последствия. Необходимостью приведения в БРФС своеобразных по форме русских эквивалентов объяс¬ няется «сожительство» в русской чисти фраз инфинитивных оборотов, а также нсглагольных эквивалентов, например, чудя сс/не мога да св начудя на ума на някого поражаться чьему-л. поступку, удивляться (също дивиться) чьему-л. поступку, диву даваться; в толк нв возьму, не могу взять в толк; излйза/излёзс (също изскача/изскочи, изфирясва/изфиряса, изхвръква/ изхвръкне) ми от (също из) умИ разг, вылстИть/вылетсть из головй (също из умИ), из умИ (също из головы) вон и т. д. Глагольные конструкции в подавляющем большинстве случаев даются в БРФС в позитив¬ ной форме, исключение составляют тв ФЕ, которые в негативной форме приобретают особое знааченис или жв употребляются только с отрицанием, например, изпускам/изпусна (също из- тървавам/изтърва) дума проговариваться/проговорйться; нв изпускам/няма да изпусни нйто дума а) нв пропускать/не пропустйть ни слови; б) нв говорйть/нс сказать (също остар. не мбл- вить/нс промолвить) ни слови; откъсвам/откъсна поглед от някого, от нещо отрывИть/оторвать взгляд от кого-л., от чего-л.; нс откъсвам/нс мога ди откъсна поглед от някого, от нещо не отрывать/нс оторвИть (също нв отводйть/нв отвести) взгляда от кого-л., от чего-л., нв сводить (също не спускИть) глаз с кого-л., с чего-л. (само несв.). Иногда это семантическое различие в болгарском языке связано с различием в управлении, например, притвИрям/притворя очи пред нещо закрывИть/закрыть глазИ на ■ что-л. ' Форма фразеологизма и постоянный контекст При установлении формы ФЕ авторам иногда приходилось извлекать вв из постоянного контексти, т. в. из того окружения, в котором они функционирует в речи и которым нельзя пренебречь в переводном словарс при переводе ФЕ. Такой контекст в БРФС имввт особое шриф¬
— 25 - товое выделение и дастся в скобках после ФЕ, например, ни (също върху) плещйтс ми лежи (отговорност., грижа и т.н.) ни моих плсчИх - лежит (ответственнссть- обязанность и т. н.), от положително място (зная, известно ми е и т. н.) из достоверного источника (знать, иметь сведения и т. н.); на произвола на съдбата (оставям!оставя и т. н.) някого, нещо ни произвол судьбы (бросать!бросить, кидать!кинуть) кого-л., что-л.; като куче в каруца - (чувствувам се, наредих се, докарал съм се и т. н.) разг, положение хуже губернаторского, положение хуже нСкуда. В БРФС представлена также особая группа ФЕ, показывающих наивысшую степень ка¬ чества или крайний предел действия и состояния, они также имеют определенный контекст, но особенность его состоит в том, что он всегда препозитивен. ФЕ замыкает его. Поэтому перед такого рода единицей в БРФС стоит многоточие. Этот контвхст в словарс указывается после фразеологизма, когда русский эквивалент приложим во всех случаях, или жс перед каждым конкретным эквивалентом. Например, ... та ушитс ми плющят (ям, сърбам, гълтам) аж (също так, что) за ушИми трещит (също пищит) (есть, уписывать); ... ти пушек св вдйги (също св дйги) разг, (работя) так, что пыль столбом, так, что нёбу жарко; (викам) что есть мочи, во всё горло; (ям) аж (също тик, что) за ушИми трещит (също пищит); (тичам) во все лопатки, во всю прыть, сломя голову, так, что только пятки сверкают; (веселя се) ни всю - катушку. В отдельных случаях на такой контекст указывают иллюстративные примеры, приводимые в словарной статье, например, ...и половина разг, ни все сто, что нИдо, хоть куда, другого та¬ кого поискИть, в которой дастся пример ... мома и половина ‘девушка хоть куда’. Все эти случаи постоянного окружения ФЕ в принципе отличаются от тех фразеологизмов, которые нуждаются в пояснении и после которых также дастся шрифтовое выделение в скобках, типи: рядко се сбърква/щс се сбърка някой разг. Ирон- (да направи нещо) от него нв дождёшься (чего-л.), вму рё/жо случается (сделать что-л.)- вму непривычно (делать что-л.); скъсвам/ скъсам (също изтърквам/изтъркам, изтрйвам/изтрня) подметките си разг, (от тичане за нещо) изнашивать/износнть (също само св. истрепать) подмётки. Эти пояснения мсгут быть адресованы как болгарскому, так и русскому читателю, поэтому соответственно даются как ни болгарском, так и на русском языке, например, да чукна на дървб (сопровождается жестом: постукивание согнутым пальцем по чему-л. деревянному) разг, и) (при изказване на похвала и т. н.) (как бы) нв сглазить; б) (при изказване на съчувствие) хоть бы всё прошло!, дай бог, чтобы всё наладилось!, дай бог здоровья! Форма фразеологизма и грамматические категории Выбор формы ФЕ зависит от наличия грамматических категорий и знаменательных слов, ес составляющих. Наиболее сложную систему в болгарском языке имвст глагол. При выборе формы фразеологизма и включении его в словарную статью авторы руководствовались следую¬ щими соображениями: а) Причастив является одной из форм глагольного слови, поэтому дастся в глагольной статье, а нв отдельно, например, плашена врИна и от шубрак св бой погов. пуганая ворона (и) кустИ боится помещена в статье плаша; общо взёто в статье взвмам. б) Глагольный фразеологизм в форме сов. вида дастся в статье по глаголу несов. вида, ибо такова болгарская лексикографическая традиция, - основанная на том, что глагол сов. вида в болгарском языке в личной форме употребляется лишь в особых синтаксических условиях. Например, ФЕ главИта ми в пламнала по глаголу несовершенного види пламвам. Двух видовой глагольный фразеологизм дастся в статье по глаголу несовершенного вида, при этом обв формы вида даются рядом через косую черту, например, прскрачвам/прекрачи (също прсстъпвам/прсстъпя) прага на някого, на нещо... в) Глагол в страдательном залоге также дастся в статье действительного залога, ибо входит в систему его форм (см. «Речник ни съвременния български книжовен език»), например, какво да св прави? как быть?, что дВлать?, что тут поделаешь? дано в статье правя. Варианты фразеологизма При сопоставлении болгарского и соответствующего русского фразеологического мате¬ риала можно заметить большую способность болгарских ФЕ к варьированию компонентов, их составляющих. Нс будет преувеличением утверждение, что с точки зрения формы болгарские фразеологизмы менее определенны, мвнвв устойчивы, чем русские, обладают большей возмож¬ ностью синонимических подстановок в ФЕ и варьирования- отдельных компонентов. Это делает лексикографическую обработку материала исключительно трудной. -В БРФС -наиболее употре¬ бительный лексемный состав фразеологизма принимается за основной. Он дастся в словарс полу¬ жирным шрифтом, и лексические и грамматические варианты ' приводятся в скобках светлым шрифтом после пометы също ‘также’. Например, развързвам/развържа (също поразвързвим/ пор извържа, отвързвам/отвържи) взйк (също езйка си) разг, язык развязывается/развяжстся, давИть/дить волю своему языку, распускИть/риспустйть (свой) язык; ризговорйться (само св.), разболтаться (само св.). Факультативная часть - фразеологизма дастся полужирным шрифтом в круглых скобках, что свидетельствует о возможности употребления фразеологизма и без этого компонента.
26 — Например, събирай (също свйвай) си ёзйка (в устИта)! разг, прикуси язык!, придержи (същр попридержи) язык!, нс - распускай язык! - дсржи язык за зубИми!, помИлкивай! Варианты даются в словаре ни соответствующем алфавитном месте с отсылкой на форму, принятую за основную. Орфографические варианты В современной болгарской печати можно констатировать отсутствие единообразия в - на¬ писании некоторых ФЕ, несмотря на рекомендации «Орфографического словаря болгарского литературного языка» («Правописен рвчник ни -българския книжовен език», съставили Л. Ан- дрсйчин. Вл. Георгиев, Ив. Лсков и Ст. Стойков). Это особенно касается написания наречий и првдложно-имвнных форм. В БРФС фразеологизм разрабатывается по той форме, которая предлагается «Орфографическим словарем», а от бытующей и до выхода в печать указанного словаря ' существовавшей формы дастся отсылка. Например, съм (също стоя, заставим/застИни) ни щрвк виж Н-166, тик кик ФЕ разработана по слову нащрвк. IV. Пометы и иллюстрации Кроме грамматических и стилистических помет (см. список условных сокращений), пре¬ следующих описание грамматического и функционального своеобразия фразеологизма, в БРФС даются некоторые попутные замечания - раскрывающие «внутреннюю форму» ФЕ или жс пре¬ достерегающие читателя от возможной ошибки в переводе. Помета срвн. (т. е. «сравни») дается в твх случаях, когда в русском языке имеется аналогично построенный фразеологизм, но употребление которого в качестве переводного эквивалента невозможно вследствие наличия в нвм своеобразной русской реалии, антропонима или топонима, конкретного факта русской истории и т. д. Например, с питане далСч (също в Рим, в Цариград) се отйва -nсгсв- язык куда хочешь доведёт [срвн. с руск. язык до Киева доведёт); от врВмвто на БалкИнската война разг, со времён БалкИнской войны (очень давно) [срвн. с руск.. времён очИковских и поко¬ ренья Крыма]. Дополнительных пояснений также требуют те болгарские ФЕ, которые кроют в себе воз¬ можность неверного перевода на русский ввиду наличия в русском близкого по внутренней форме фразеологизма, имеющего совершенно иное значение. В таких случаях после перевода в квадратных скобках после курсивной пометы не бъркай с, т. е. ‘не путай с’, приводится русский фразеологизм. Например,, ' глСдам като писано яйцС някого носить на рукИх кого-л., души нв чИять * ком-л., пылинки сдувИть с кого-л. [не бъркай с носиться кик (дурень) с писаной торбой, носиться кик курица с яйцом], поскольку русские ФЕ означают ‘уделять излишнее внимание- тому, кто или что такого' внимания ' нв заслуживает’: бйят првз палците разг, нв поздоровится, за это по головке' нв поглИдят, за это нв помилуют, за это взгрСют, за это крСпко влвтит [не бъркай с дивИть/ дать по рукам], так как русский фразеологизм означает ‘решительно прв- сскать/прсссчь какис-л. действия, попытки что-л. сделать, предупреждая нежелательные последствия’; слёка ръкИ а) легко, с лёгкостью: с лёгким сВрдцсм [не бъркай с с лёгкой руки кого-л.], ибо в русском языке с лВгкой руки означает ‘по чьему-л. почину, примеру, послу¬ жившему началом ряда киких-л. действий, поступков’ После русского эквивалента болгарской ФЕ в словарной статье обыкновенно давтся иллю¬ стративно-оправдательная цитата из произведений классической или современной болгарской литературы. - Она должна отвечать следующим требованиям: а) быть «словарной», т. в. кратко и ясно иллюстрировать значение ФЕ, б) подтверждать факт наличия ФЕ в языковой практике данного писателя, в) показать возможность перевода на русский язык путем применения сино¬ нимических средств или описательных оборотов в соответствии с конкретной стилистической задачей. V. Фразеологическое гнездо Выше уже указывалось, что отдельные болгарские знаменательные слова встречаются в большом количестве ФЕ, поэтому будучи вьшвссны в качестве заглавного слови, образуют целую группу фразеологизмов или фразеологическое гнездо. Размещение 'ФЕ в пределах большого фразеологического гнезда — также одни из основных трудностей лексикографической обработки материала. Применение формального принципа было бы возможно в том случив, если бы болгарские фразеологизмы имели фиксированный порядок слов и нв имели бы вариан¬ тов. Поскольку ни одно из этих условий нв имеет места, авторы были вынуждены прибегнуть к принципу, который можно назвать структурно-алфавитным. Он заключается^в сле¬ дующем. Весь материал фразеологического гнвзда распределяется по трем последовательным структурам: 1) неглагольныс,' 2) глагольные, 3) пословицы и поговорки. Внутри каждого струк¬ турного «блока» применяется алфавитный принцип с учетом различия между знаменательными и нвзнаменатвльными словами. 1. ' Неллаооьныые ФЕ - Нениммннавелнове слвоо- считветяя алфаииноой ддннццйй ишшь в том случив, когда ФЕ является двучленной единицей, состоящей из нсенамвнливоьноео и зна¬ менательного слова, типа на думи, по думитв на някого,- без врёмв, от устИ, на (също по) вода,
— 27 — във вмя на неф, на вид и т. и. Когда жс в нвглиеольных ФЕ имеется второй знаменательный компонент, за алфавитное слово принимается именно это второе знаменательное слово. Примечание!. Знаменательные слова и слова неенимснлтельные (служебные) неравно- ццтиты с семантической точки зрения, и ’ учет служебных слов в качестве алфавитной единицы ■ . привел бы к разрыву фразеологизмов, близких как по своей структуре, так и семантике, что отрицательно сказалось бы на обозримости всей системы болгарской фразеологии. • Примечание 2. ^знаменательные (служебные) слова учитываются в качестве алфа¬ витной единицы лишь в тех случаях, когда ФЕ’ имеют два одинаковых - знлменлисльных слова, ' рлеои■слясь лишь словами служебными, типа в дъното ни душАтл си, до дън душй, до дъното на дупАта си, от дъното на душАта си. Примечание 3. В пределах того или иного структурного «блоки» заглавно' слово, об- разующвв гнездо, также нв учитывается в качестве алфавитной единицы. Этой единицей является первое знаменательное слово (или служебное в оговоренных выше случаях), которое находится перед заглавним словом или после елеоланаеа слова. Например, так расположены ФЕ в нвслл- гольной части гнезда, образованного лсксемой душа: по душА, с примряла душИ, от душА и сърне, с цялата си душА, черни душА, душА-човёк, широка душА. Примечание!. Часть ФЕ. данная факультативно, алфавитной единицей нв считается. 2. Готтооьныс ФЕ. Если гнездо образовано тлитaлом, то алфавитной единицей яаояситя второе знаменательное слово, входящее в ФЕ. Например, в гнезде мажа: глади и маже, лйжа- мЛжл пред някого, с мед да го мажеш, искаш с мсхлВм да те мажат, мажа с перо, мажа с (пЛче) пврцВ някого, плюс и мЛжц. Примечание 5. Если в двучленных тллтaльных ФЕ второй элемент тллтальнаO конструк¬ ции (объект или абcиаятсльсиаа) имсвт псрсд собой знаменательное слово, внутри гнезда алфавит¬ ным элементом признается это знаменательное слово, однако эта ФЕ дастся пaтов двучленного елатальната фразеологизма, как усложнение его - структуры. Например, дАваме/дидём си дума, дАвам/длм честна дума. Тот жс принцип расположения Ф.Е в порядке усложнения структуры применяется в таких тллгaльных ФЕ, как нв разбирам от думи, разбйраме си ' от думлтл с някого, ртзбйрам от половин дума някого и т. п. 3. Пословицы и поговорки. В пословицах и поговорках алфавит проводится по первому знаменательному слову. Например, в гнезде дърво пословицы! и поговорки расположены' в сле¬ дующем порядке: от дървСтата нв вижда гората, дървото св вие (също се превива), докато в младо, на дърво без корени не св качвай. VI. Перевод .ФЕ Перевод ФЕ нт русский язык имввт двс стороны: и) оформление русского эквивалента; б) функциональное ' тaотасттиайв русского эквивалента и вопрос о нсперваодймоттй болгарской ФЕ или о частичном семантическом соответствии приводимых в БРФС русских ФЕ по объему. Первая сторона была отчисти затронута в разделе III, где рассматривался вопрос о форме фразеологизма, - о форме фразеологизма и постоянном контексте. Вторая сторона также затрагивалась в разделе IV, где указаны дополнительные пометы и иллюстрации к болгарской ФЕ, раскрывающие ев семантику. Однико план выражения и план содержания во ФЕ находятся в единстве, поэтому нужно болев подробно остановиться ни этом вопросе в самостоятельном разделе. Формальное несоответствие болгарской и русской чисти можвт возникать кик следствие приложения ФЕ к какому-либо грамматическому лицу, которые в русском и болгарском нв совпадают по эквивалентам. Например, мВне кучета мц ' яли [също кучста еоиааил ми яли] эк¬ виваленты ‘я-то что, нВ обо мнс речь, что обо мнв говорить, что со мной считаться’ приложимы ко всем трем лицам, эквиваленты же ‘пёс с тобой, пёс с ним, пропади ты пропадом, пропади он пропадом’ к первому лицу не приложимы, поэтому даются в форме второго и третьего лица. Формальное различив эквивалентов можвт объясняться большей широтой применения болгарской ФЕ, например, и к одушевленным и к неодушевленным предметам, поэтому русская часть в статье гола (също жива) водЛ (ставам/стана, съм и т. н.) выглядит следующим об¬ разом: в применении к одушевленным предметам возможны глагольные и именные эквиваленты, и именно глагольный — ‘промокнуть до костей (също до нитки)’ и именной — ‘мокрый- как мышь’, и к неодушевленным, например, об одежде — только тоагольныO эквивалент ‘хоть выжми’, нв имеющий парадигмы. Имеются случаи несовпадения по категории вида, или жс наличие только одной кикой-либо формы вида в русском или болгарском ' фразеологизме, что отмечается специальной пометой само св. или само нвев. Например, несовпадение по категории вида наблюдается в статье и куче нв го ядВ только собИкам выбросить (о чём-л. несъедсбнсм); а также в статье мйнaал/моне (също пресоча/пресечё) им котка (също лисица, заек, бясно куче) Път чёрная кошка пробежТла (също проскочила) между ними (само св.). Первый фразеологизм и куче нв го ядС - нв соответст¬ вует русскому эквиваленту и по внешней форме и по внутренней, ибо содержит в себв, так ска¬ зать, противоположную информацию: ‘и собака это нв сст’, но совпадает с русским эквивален¬ том по функции. Такое антонимическое противопоставление по внутреннвй форме между бол¬ гарскими и русскими ФЕ наблюдается во фразеологизмах първата дума на техниката послВднев слово техники, смВя св на умЛ на някого смеяться над тсупатиью кого-л. (също над чьей-л. глу¬ постью). Противопоставление можвт получить и тйнтиктисескaц - выражение. Положительной-форме болгарской ФЕ можвт соответствовать отрицательная форма русской ФЕ и наоборот. Например, от пилв мляко ймл у някого равно русскому ‘только птичьего молоки нет у кого-л., только пти¬
28 чьего молока нв хватает {също недостаёт) кому-л.', нямам риза нл гърбИ си [също оставим/остана без риза на гърбИ си] равно русскому ‘оставаться/остаться в одной нублшке’. Положительная и отрицательная модальность ФЕ может получить тооинотйтвсьнасть «намерение» — «невозможность осуществления этого намерения», например, търся (също дйря) със свещ някого, нещо равно русскому ‘днём с огнём не найдёшь’. Нстaaиавтсиайв по объему ФЕ болгарской и русской части возникает -в принципе тогда, когда ФЕ имввт широкий контекст и учесть его в словаре нв представляется возможным. Даются только наиболее чисто встречающиеся случаи употрвблвния ФЕ и их русские тоатветстайя. Этого можно было бы избежать, ' всли бы вместо эквивалента давалось толкование ФЕ ни рус¬ ском языке. Но это был бы другой тип переводного словаря. Например, болгарское срещам/ срСщнл с пълно някого нв полностью равно русскому ‘вcтрсчлиь/втирвтйиь кого-л. с лоонымй недрами’ (как знак удачи, предстоящего везения), ибо в Болгарии это могут быть не только ведра, -о всв, что носят в - руках. Несоответствие приводимых эквивалентов по стилю в словарв отражается путем приме¬ нения ограничительных помет, например, минавл/мйнв (също заздравява/заздравее) ми клто нл кучв разг, заживёт как ни собИкв (само св, грубо); до свИдьбы заживёт (само св, шегаз.), как рукой снимет (само св,). Многозначность ФЕ отмечается в БРФС путем выделения отдельных значений начальными буквами кириллического алфавита с круглой скобкой, например, (свършил я) -клто кучето нл нивата разг, ■ a) дВлать чВрвз пвнь колоду что-л,, делать/сделать шаляй-валяй что-л,; б) окИ-' зыааиь/аказать мвдвёжью услугу кому-л. Выдесенйе отдельных значений болгарской ФЕ объясняется иногда различием в синтак¬ сическом управлении объектом, что приводит к uояалвнию нового эквивалента в русском языке. Например, нлмйрлм/нлмёря вратичка разг, л) (от нещо) ниходйть/ниотй выход из чего-л., ниходйть/наOтй ллзёйку; б) (за нещо] находйиь/нийий способ uоuИсиь куда-л.; търся/потърся вратичка разг, л) (от нещо) искИть/поискать выход из чего-л., искИть лазейку (само несв.); б) (за нещо) искИть способ попИсть куда-л, (само несв.). При переводе иолюттритиана-опривдаисOьноо цитаты или конструктивного примера - бол¬ гарской ФЕ в русской части может тооиаситиаоаить апитлтеоьныо оборот или нвоимВсцнныO эквивалент, оправданный контекстуально и тийоистичстки, поскольку при переводе более крупных единиц, чем условные словарные, русский эквивалент, данный в кичвствв словарной единицы, может нв «вписываться» в текст переводи. Имеющиеся в распоряжении авторов переводы клистйчвских и современных болгарских авторов на русский язык, изданные в СССР и НРБ, при переводе иллюстративного -мтиерйтсл в словаре учитывались и подвергались обработке.
ЛЕКСИКОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 1. «Български Тълковен речник с оглед към народните говори», подред, на Ст.Младе¬ нов, т, I (А — К), София, 1951. ■ 2. «Речник ни съвременния български книжовен взик», гл. редактор икид. Ст. Романски, т. I — III (А — Я), София, 1955—1959. 3. «Български -тълковен рвчник», Л. Андрейчин, Вл. Георгиев, Ст. Илчев^ Н. Костов, Ив.' Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров, София, 1955. 4. «Речник нл езика ни Христо Ботвв», Ст. Божков, 3. Генадиева, т. I (А — К), София, 1960. 5. «Българско-немски фразсологи^н речник», съставили Ж. Николов а-Гълъбов а, К. Гълъбов, София, 1968. 6. «Немско-български фразсологичвн речник», Ж. Николов а-Гълъбов и, К. Гълъ¬ бов, София, 1958. 7. «Англо-русский фразеологический словарь» А. В. Кунин, изд. З-в, испр., тт. I — II, Москва, 1967. 8. «Немецко-русский - фразеологический словарь», Л. Э. Б- и нов и ч, Москва, 1956. 9. «Французско-русский фразеологический словарь», подрсд. Я. И. Рец к ср а, Москва, 1963. 10. «Балтирско-рутскйй словарь», С. Б. Бернштейн, Москва, 1966. 11. М. И. Михельсон, Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний, тт. I — II, СПб, 1903. 12. В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, тт. I — IV, Москва, 1955. 13. «Толковый словарь русского языки», под ред. проф. Д. Н. Ушакова, тт. I — IV, Москва, 1935—1940. 14. '«Словарь современного русского литературного языка», тт. I — XVII, Москва — Ленинград, АН СССР, 1948—1965. 15. «Словарь русского языка», тт. I — IV, Москва, 1957—1961. 16. 3. Е. Александрова, Словарь синонимов русского языка, Москва, 1968. 17. «Български притчи или пословици и характерни думи», събрани от Петко Славей¬ ков, София, 1954. 18. «Български пословици и тлианкй». отбор и характеристики от М. Арнаудов, Со¬ фия, 1949. 19. «Балканска народна мъдрост», Николай Ил. Икономов, София, 1968. 20. «Пословицы русского народа». Сб. В. Даля, Москва, 1967. 21. М. А. Рыбникова, Русские пословицы и поговорки. Москва, 1961. 22. «Русские пословицы и поговорки»,' Москва, 1969. 23. «Словарь русских пословиц и поговорок», В. П. Жуков, изд. 2-в, стереотип., Москва, 1967. 24. «Народные пословицы и поговорки», А. И. Сабаоеа. Москва, 1961. 25. «Русские народные пословицы и поговорки», А. М. Жигулев, Москва, 1965. 26. В. П. Аникин, «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор», Москва, 1957. 27. - «Мудрое слово». Русские пословицы и поговорки, А. А. Разумов, Москва, 1957. 28. О. 'В. Критская, Французские пословицы и поговорки, Москва, 1963. 29. «400 немецких рифмованных пословиц и поговорок», Г. П. Петлеванный, О. С. Малик, Москва, 1961. . 30. «Пословицы и поговорки народов Востока», Москва, 1961. 31. «Армянские пословицы и поговорки», перевод Г. О. Карапетяна, Москва, 1964. 32. «Английски пословици», подбрани и преведени от Руси Русев, София, 1967. 33. «Френски пословици и българските им съответствия», София, 1967. 34. «Турецкие -народные пословицы и поговорки», Москва, 1962. 35. «Турецкие посоовйцы и поговорки», перевод Г. И. Иванова, Москва, 1966.
КАК ДА СЕ ■ ПОЛЗУВАМЕ ОТ РЕЧНИКА Речникът е построен но гнездовати система. Фразеологиимтс вдиници абр■aаyвии фризеоло- imw гнезда, в които си включени фразеологизмите, в състава ни които влиза една и съща дума независимо от нейното положение в словосъчетанието, например, гнездото ЖЕЛЯЗО: твърд (също корЛв) като желязо горя ' (също изгарям/изгоря) с нижвжВно желязо желязото св ковВ (също кови желязото), докато в горСщо ' Заглавните думи в речника са дадени по азбучен ред. Те се дават като отделни гнезда, когато ст омоними, и се разграничават с арабски цифри, например: ТЕГЛЯ 1 ТЕГЛЯ 2 Правописните или фонетичните варианти ни заглавната дума се дават по азбучен ред с препратка: ДИГАМ виж - ВДИГАМ ДЖЕБ виж ДЖОБ ВЗИМАМ виж ВЗЕМАМ Слсд еатоавнаил дума св дават по структурно-азбучен рсд фразсоло^ините единици, които влизат в състава ни гнездото. Ако затоавнаиа думи в тлатал, в такъв случай фразсологичнитс ' вдин-шж вътре в гнездото св дават по азбучен рсд на самостойните думи, влизашй в твхния състав: ДЪРЖА държИ барута сух бас държЛ • държИ нл буквата държи ми воЛти държЛ нл външността си , държИ гтрёз (също карёз) на някого и т. н. Ако заглавната дума нв в тоагaл. в гнездото св дават най-напрсд всички неесаголнй - фразсологизми, и след това тоаголнйте. Нетлагалнитс фразеологизми са - разположени по азбу¬ чен рсд на самостойните думи, които влизат в техния състав; ако в състава на дадсн нстлитaсцн■. Фpазвалатйзъм няма други самостойни думи освен заглавната, в такъв случай св взвма пред вид нвcимaсиaИнита думи: ОКО: (човСк) с биволски очи, в очите на някого, с въоръжСно око, дилВч от хорски¬ те очи, с две очи, дебСли очи, с днСшни очи (гледам, виждам и ' т.. н.), зл очи и т. н. , Глаголните фразсологизми в такива гнезда си дадени по азбучния- ред -нт гоиголйиц, напри¬ мер: О1ия на (също в) очи, блЯтвлм/бсетни в очитс - на някого, бодЛ в очите някого (също очите на някого')..,, вИдя (също изваждам/извадя) очите на някого..., окотс ми следа (всв) 'на (също към)..., дерём си очите с някого... и т. н. Пословиците и поговорките са дадени в края на гнездото по азбучен рсд на първажл само¬ стойна думи, дори ако тя в заглавната думи. Всяка фразсологична единица се повтаря в речника с препратки толкова пъта, колкото самостойни думи има в нея. Изключение представят вариантите от един и същи корен и фа¬ култативните компоненти ни фразсологичната единица. Пословиците и поговорките св' дават само веднаж. ' Всички фразсологични единици в дадени буква са номерирани (бвз тези, които са преправяй). При фразеологичните единици, които си препратки, стоя индекс. Той посочва масива, нл иовто
— 31 в разработен фразеологизмът. Индексът се състои от букви в цифра, които посочват: буквата, в която в разработен фртзеологизмъы, и порсдниу номер - ни фразеологизма в тази букви. На¬ пример фразц^.^<^1^г^:^з^ъ^ы нв дТвам - и дума да се издума (също да св кажв) в разработен в гнездото дума под номер 401 'в буквата Д. . В гнездата, в които са дадени останалите самостойни думи, влизащи в състава на даден фраееооатиеъм (давам, издумлтм, казвам), тази фразеологични единица св повтаря с препратка виж Д—401. Вариантите св дават в кръгли скоби със светъл шрифт след бележката също, ако варифит един или няколко ' компонента от фразсологичната единица: вТдя (също изваждам/извадя) душИта на някого Варианти се дават и при - руските еквиваленти: отСли ми се телето разг. мнв здорово повезло, мнв счИстьв привалило (също под¬ валило). Ако фразеологичната единица има различна синтактична форми или за прегледност сц повтаря напълно, варианты се дава в квадратни скоби, например: за щяло (и) нещяло [също щяло-нещяло) въртй ми св в умТ [също в умИ ми в] нл сзикл мн е [също на върха на сзика ми в] нещо Когато в състава на фразеологичната единица влиза - местоимение, например: сметката (ми) излСзс крйва нв (ми) е до смях, то св дива в кръгли скоби, което показва, чв в възможна употребата и нл местоимения в други лицл: сметката ти излезе крйвт, сметката му излезе крйвл и т. н. нв ти е до смях, нв му в до смях и т. н. Постоянният контекст св дава с получерен курсив в края на фразеологичната единица: нл водТ (зная, уча/науча, чета и т. «.) като сардели (натъпкана, наблъскани и т. н.) тСгне нл очйте ми (сън, дрямка, умора) Ако някоя думл в даден фразеоло^ъм св употребява факултативно, тя «в дтвт в кръгли скоби, например: събйрлй (също свивай) си езйкл (в устата)! . При някои фразеологични единици сс дават със светъл курсив синтактичните връзки с думите от контекста, особено когато те си различни в двата езика, например: обърквлм/обърким шИпките на някои разг, дурйть/задурить голову кому-л. сбивать/ сбить с толку (също с панталыку) кого-л. Ако фразеологичната единица в с няколко значения, отделните значения сс давит с буква ,и скоба: л) ..., б) ..., в) ... Към значенията и преводите' в много случаи св давит пояснения на български сзик, например: . нл готово ' (идвам) ни готовенькое; (получ авам) готовеньким скачам до тавИна т) (от радост) ног под -Tобaй- нв чуять (също нв слышать); б) (от гняв) быть внс себя, выходить из себя, кипСть от злости; рвать и метать (разг.). Характеристиките и поясненията св дават ни български език. Към много фразеологични единици и към отделни значения се дават илюстративни примери, п реввдцни на руски сзик. В някои случаи в илюстративните примери- са направени съкращения, продиктувани от чисто редакционни съображения.
О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ Словарь построен по гнездовой системе. Фразеологические единицы образуют фразеологи¬ ческое гнездо, в которое входят всв - фразеологизмы, имеющие в своем составв одно и то же слово, независимо от местоположения этого слова в словосочетании. Например, в ' гнвзде ЖЕЛЯЗО даны всв фразеологические единицы с этим словом: твърд (също корИв) клто желязо горя (също изгарям/изгоря) с нтжежВно желязо желязото се ковВ (също кови желязото), докатб в горСщо Слова, объединяющие фразеологические единицы в гнездо (заглавные слова), даются в сло¬ варе в алфавитном порядке. Когда заглавные слова являются омонимами - они чаются отдельными гнездами и отмечаются надстрочной цифрой: ТЕГЛЯ 1 ТЕГЛЯ 2 Орфографические или фонетические варианты заглавного слова сгояч на .ъовм месте по алфавиту с отсылкой на основное написанив: ДИГАМ виж ВДИГАМ ДЖЕБ виж ДЖОБ ВЗИМАМ виж ВЗЕМАМ За затоавным словом следуют фразеологические единицы, составляющие гнездо. В гнездв фразеологические единицы расположены по структурно-алфавитному принципу. Если заглавным словом гнезда является тоагао. то внутри такого гнвзда фразеологические единицы располагаются в алфавитном порядке входящих в их состав знаменательных слов: ДЪРЖА държИ блрута сух бас държИ държЛ нл буквата държи ми влага държИ на външността си държИ глрез (също карёз) на някого и т. д. Есой заглавным словом гнезда является нв гоагaо, то внутри такого гнезда сначала даются все нeтлттольныс фразеологизмы, а затем всв тлатольные. Нвтлатальныв фразеологизмы рас¬ полагаются в алфавитном порядке входящих в их состав знаменательных слов; если в составв нtетлатольното фразеологизма нвт знаменательных слов, кроме затлавнага. то в тиком случав алфавитным тсиитеття нeзнаменатесьное слово: ОКО: (човВк) с биволски очи, в очйте на някого, с въоръжено око, далеч от хорски¬ те очи, с две очи, двбСли очи, с днВшни очи (гледам, виждам и т. «.), за очи и т. д. Гоатольныс фразеологизмы в таких гнездах располагаются по алфавиту входящих в их состав тоагооов: бия на (също в) очи, боЯтвлм/боётна в очйте на някого, бодТ в очйтс някого (също очйте на няксго)-;- вадя (също изваждам/извадя) очйте на някого.,, окото ми глСда (все) на (също към).., дерём си очйте с някого... и г. д. Пословицы и поговорки в любом гнезде даются в конце гнезда по алфавиту первого знаме¬ нательного слова, даже есои им является заглавное слово. Для удобства нахождения фразеологической единицы она повторяется в словирв (с по¬ мощью отсылок) столько раз, - сколько в нвй знаменательных слов. Исключение составляют однокорснные варианты и факультативные компоненты фразеологической единицы. Пословицы и поговорки даны в словаре один раз и отсылок нв имеют. Все фразеологические единицы в словарв, кроме отсылочных, пронумерованы в пределах каждой буквы. При отсылочных фразеологических единицах стаии индекс, указывающий на место разработки фразеологизма. Индекс состоит из буквы и цифры, которыв обозначают букву,
— 33 — гдв данный фразеологизм разработан, и порядковый номер фразеологизма в пределах этой буквы. Так, фразеологическая единица нс длвам и дума да се издума (също да св каже) разра¬ ботана в гнезде, образованном 'словом дума под номером 401 в пределах буквы Д. В гнездах, образованных остальными знаменательными словами, входящими в состав данного фразеоло¬ гизма (дивам, издумвтм, казвлм), эта фразеологическая единица повторяется с отсылкой ,иж Д-401. Варианты даются в круглых скобках светлым шрифтом после пометы също (также), если варьируется один или несколько компонентов фразеологической единицы: вИдя (също изваждам/извадя) душата на някого Также даются варианты и у русских эквивалвнтов: отВли ми се телето разг. мнв здорово повезло, мнв счИстьв привалило (също подва- оИсо) ’ Бсли фразеологическая единица может иметь разную синтаксическую форму или для яс¬ ности повторяется полностью, вв вариант дастся в квадратных скобках: за щяло (и) нещяло [също за щяло-нещял о] върти ми 'св в умТ [също в ума ми в] нл езика ми в [също ни върха ни сзика ми е] нещо В случаях, когда в состав фразеологической единицы входит местоимение: сметката (ми) излСзе крйва нв (ми) в до смях, оно дается в круглых скобках, что указывает вл*мозмнжное употребление в данном выражении мсстоимсний в других лицах: сметката ти излСзв крива, сметката му излСзв кр ви и т. д. не ти в до смях, нв му в до смях и т. д. Обязательное тооветнас окружение (постоянный контекст) дается полужирным курсивом в конце фразеологической единицы: нт водТ (знай, уча/науча, чета и т. н.) > клто стрдёли (натъпкани, наблъскани и т. н.) тёгнс нл очите ми (сън, дрямка, умора) Если какое-либо слово в составе фразеологической единицы употребляется факультативно (т. е. оно необязательно), оно заключается в круглые скобки: събирай (също свивай) си езика (в устатт)! Светлым курсивом при некоторых фразеологических единицах даются указания ни син¬ таксические связи со словами контекста, особенно, всли они осуществляются по-разному в болгарском и русском языках: обърквам/объркам 'шИпкитв на някои разг, дурйть/задурйть голову кому-л., сбивать/сбить с толку (също с панталыку) кого-л. Бсли фразеологическая единица многозначна, отдельные значения разграничиваются буквой со скобкой: а) .., б) - .- в) .- , к переводам и к значениям часто даются пояснения на бол¬ гарском языке: нл готово (идвам) ни готовенькое; (получавам) ' гaиaвеньхим л скТчтм до тивИна л) '(от радост) ног под собой нв чуять (също нв слышать); б)) (от гняв) быть вне себя, выходить из себя, кипСть от злости; рвать и мстИть (разг.) Пометы и пояснения в словарс даются на болгарском языке. Ко многим фразеологическим единицам и к отдельным значениям после перевода дается иллюстративный пример с переводом. В цитатах могут быть сделаны сокращения, продиктован¬ ные чисто лексикографическими целями. 3 Боле.-русск. фраз. сл.
СПИСЪК НА УСЛОВНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ арго — арго — арготическое выражение библ.— библейско — библейское ' выражение висок.— висок стил — высокий стиль кулг.— вулгарно — вульгарное - выражение \грубо — грубо — грубое выIрижснйе \детск<— детско — детская речь диал.— диалектно — диалвктнос выражение жаре.— жаргонно — жаргонное выражение ирон.— иронично — ироническое выражение &ащ.— канцеларско — канцелярское выра¬ жение книж.— книжовно — книжный стиль нар--— народно —.просторечие нар.-поет.— нирадна-поетисно — народно¬ поэтическое выражение неодобр.—' неодобрително — неодобрительно остар.— остаряло — устаревшее выражение погов.— поговорка — поговорка подир.— подигравателно — насмешливое выражение поет.— поетично — поэтическое выражение поел.— пословица — пословица презр.— презрително — презрительно пренебр.— пренебрежително - — пренебрежи¬ тельно разг.— разговорно — разговорное выраже¬ ние ритор.— риторическо — риторически само несв.— само несвършен — только не¬ совершенный вид глагола само св.— само свършен — только совершен¬ ный вид глагола само мн.— само множествено — только мно¬ жественное число ервн.— сравни — сравни срвн. с руск.— сравни с руски — сравни с русским выражением ст^ин.— старинно — архаическое выраже¬ ние фолк.— фолклорен — фольклорное выраже¬ ние шегов. — шеговито — шутливое выражение юрид.— юридически — юридический термин
А А 1. очг и до звт от л до я, от &льфы до омеги 2. започвам/започна (също почвам/почни) от а-Ое нисинать/ничИиь с азов, начинать/ ничТть с сИмого начала вл Тя нямашс ум да разбсрс, ... чц той [съпругът й] трябваше да започва от а-бв, да се приспособява към новите условия. .. -(Л. Стоянов, Сребърната, сватба на полковник Матов) Они была -нв в состоянии понятт.. .что он [цё супруг] должен всё с самого начала, приспосабливаясь к новым условиям,.. 3. който кТжв а, трябвл дл кТжв и б поел.. кто сказал а, тот должен сказИть и б АБА 4. лая (също говоря, приказвам) ' нт лбТ разг, л) бросИть (също кидИть) словИ ни вЦтер; б) мосOть чепуху, нссти околёсицу а — Ти много далеч отиде, бе! И нас ди завла¬ деела! Че защо смв й [на Германия] нив? — .. .Прел нас е пътят ' за Турция, за Мала ' Азия. — Лаеш ни аба! — махна пренебрежи¬ телно с длин Ангел.— За какви трици й е Азия? (Г. Караславюв, Обикновени хора) — Ну, это ты хватил! И нас хочет прибрать к рукам! Да на что мы ей [Германии] сдались? — .. .Через нас лежит путь в Турцию, в Малую Азию. — Чепуху мелешь! — махнул пренебре¬ жительно рукой Ангел.— Ни кой чёрт вй Азия? в) соОНка оИеи, ветер носит (погов.); вольно соОИкс ни нёбо лаять 5. разкроил лбТ, скроил торОТ погов. оа- дил мужичок челночок, и свёл' на уховёртку АВАНС 6. дИвам/дам твТнс на някого л) давИть/ дать' фору кому-л.; б), разг, делить ТвИнсы кому-л. АВАНТА 7. ймл (също пЛда) лвТнтл нар. можно погрёть руки, можно обтяпать дельце, есть шанс убить мвдвВдя (също бобрИ) 8. намирам/намВря аванти нар. получать/ получить возможность погреть руки на чём-л. 9. нямт лвЛнтл нар. нет расчёта, невыгод¬ но 10. търся авИнта нар. стрвмоиьтя пожить за чужой тсВи, -сирвмотьст пожить на даров¬ щину (също дармовщину) 11. удрям/удИря (също попам/попна) твТн- тл нар. греть/пог-рёть (също само св. нагрёть)' руки на чём-л. АВГИЕВ 12. авгисви обери книж. авгиевы конюш¬ не АВРААМОВ 13. жВртва твраТмова искупительная жСрт- ва, козёл отпущения сз — Гризнала тв е като мачка. . я се виж! — подадв му огледалцето си Гарчо и му прошеп¬ на: — Жертва авраамова си станал ти, изкупи¬ телна. жертва... (Ст. Ц. Даскалсв- Път) — Укусила, как кошки. . . Ну-ка, посмо¬ три на свОя! — Гарчо подал ему зсркальцс и шепнул на ухо: — Ты стал козлом отпущения, искупительной жертвой... АВТОРИТЕТ 14. за авторитСт для солидности, для боль¬ шего веса ст В началото за авторитет той дълго мълча, наИ-поссе въздъхна тежко и полугласно запя. („Стършел“) - ■ Сначала, для придания себе большей со- л.йдносий. он долго молчас. потом тяжело вздох¬ нул и запел вполголоса. 15. печСля (също спечелва м/спсчел я) ав¬ торитет приобретИть/приобрсстй авторитет 16. повдйгам/повдйгна авторитета на ■ ня¬ кого, на нещо поднимать/поднять чей-л. ав¬ торитет (също престиж), укрсплять/укрспйть авторитёт кого-л., чего-л. «= Всички тсзи действия повдигнаха ощв по¬ вече авторитета ни отряда. (Сл. Трънски. Не¬ отдавна) Все эти действия ещё болев укрепили автори¬ тет отряда. 17. подбйвам/подОйя (също подровам/nод- рйя) авторитСти на някого, на нещо подры- вИиь/падарвИиь чей-л. авторитет (също прес¬ тиж) л Напразно злитс сзици се стремят да под- Оият авторитета - на г-н поета-миниегър'.- (Хр. Смирненски, Писмо до провинцията) . Напрасно злые языки стараются подорвать авторитет г-на министра-по-эт... АГА 18. кажй (също казвай, речи) му Иго, ди му- в дрТго погов. назови (също называй.) вго ата. вму честь дорога (о явной лести) а — Трънчвв — еабсотеа Трифонов, — това да ти в урок; друг път пести поклоните си — за истинските големци. — Няма нищо бе, брате: казвай' всскиму иго — да му е драго! — отговори шеговито Трънчсв. .. (Ив. Вазов, Коприва) — Трынчсв,— заметил Трифонов, — это те¬ бе наука; впредь будешь беречь свои поклоны — для сильных мира свго. — Беда -нввссйка. брат: называй каждого ига — им чвсть дорога! — шуткой ответил Трынчев... АГНЕ 19. кроткото Лгнс от двв мЛйки сучс погов. ласковое теля (също ислЯико. ласковый те¬ лёнок) двух мИток сосВт, ласковы телятки сосут по двв матки Зв
АГНЕЦ — 36 — АГНЕЦ 20. като агнец на заколение остар. как агнец на заклание а — .. .видяло [момичето! че е късно вече да зема ново решение, и се покорило на съдбата си.. . — И е дошло тука като агнец на заколение? (Ив. Вазов, Кардашев на лов) — .. .увидела [девушка], что уже поздно ре¬ шать по-другому, и покорилась своей ' судьбе... — И . пришла сюда, как агнец на заклание? АДАМ 21. от времето на Адам (също Адама) [също остар. останал от дЯда Адама] со времён Адама, с незапамятных времён, в адамовы веки сх — Все това е на господарските уста! Ние сме саботьори! Становете са от времето на Адам, всички машини плачат за музея, а ние сме саботьори! (А. Барух, Ралеви) — У хозяина одно на "языке: „Саботажники!” Станки do времён Адама стоят, машинам в му¬ зей пора, а мы, выходит, саботажники! , 22. пбчвам/пбчна от Адам и Ева начинать/ начать с (също от) Адама, начинать/начать издалека АДАМОВ 23. от (дядово) адамово врёме со времён Адама, с незапамятных времён, в адамовы веки сз И той сне от главата си старата безформена шапка, останала от адамово време. (Ан. Ка- ралийчев, 'Росенският каменен мост) И он снял старую, потерявшую форму шля¬ пу, оставшуюся, вероятно, со времён Адама. 24. в адамово одеяние (също облекло, в адамов костюм) в костюме Адама АДЕТ 25. за адёт разг, для приличия, для по¬ рядка, для проформы ел — Тя е французка дума, вий не я разби¬ рате. — Не щем ний французки; латински, ако можеш, тури нещо, колкото за адет. (Ал. Кон¬ стантинов, Бай Ганьо) — Это французское слово, вам не понять. — Не хотим мы французских, вот если мо¬ жешь латинское, вставь там чего-нибудь, для порядку. <= Знаеше бай Матю, че на партизани хора не се полага да пият, но това вино бе като лекар¬ ство и за адет ни насипа по една мъничка като напръстник чашка. (М. Гръбчева, В името на народа) ■ Бай Матю знал, что партизанам пить не положено, но такое вино можно было считать лекарством, и он, соблюдая обычай, налил нам по маленькой, с напёрсток, рюмке. 26. във всяко село и адёт, във всяка къща и табиёт погов. что город, то норов, что деревня, то и обычай АДОВ изчадие адово виж И — 131 чрево адово виж Ч — 155 АДРЕС 27. говоря (също клюкарствувам, злосло¬ вя, пиша и т. н.) по адрес на някого злосло • вить по чьему-л. адресу, судачить о ком-л, са Преди те се клеветеха, караха се, пускаха клюки по адрес на някоя. Сега си живееха като сестри. (Кр Григоров, Бойно кръщение) Раньше они бранились, сплетничали, зло¬ словили, распускали друг о друге слухи, а теперь жили мирно, как сёстры. 28. сбъркал (също сгрешйл) съм адрёса разг, а) ошибиться адресом, попасть ’ не по адресу, обратиться не по адресу, не туда попасть =□ Що се отнася до разсъжденията за демокра¬ ция на чуждите защитници на клеретниците, то те са сбъркали адреса. .. („Работническо дело“) Что же • касается рассуждений о демократии иностранных защитников этих клеветников, то они просто попали не по адресу... б) дать маху, промахнуться, ошибиться а Очите му плахо обходиха стаята. „Може би тук сбърках адреса” — мигновено се плъзна в мисълта на Марин, загледан в учителя. (Кр- Велков, Село Борово) Его глаза боязливо обшарили комнату. „Может быть, я дал маху“,— мгновенно про¬ неслось в голове у Марина, не спускавшего глаз с учителя. в) не на того напал а — Ще те изпратим чак до Кривица. Може ли, хе там накрая могат да те причакат. Тук има и цивилни агенти... Ама са сгрешили адреса. (Ст. Ц. Даскалов, Път) — Мы проводим тебя до самой Кривицы. А как же иначе, вон там, на краю деревни мо¬ гут тебе устроить засаду. Есть и шпики... Но не на тех напали. <=> — Питат, мръсниците, питат с тояга в ръката, ама сбъркали адреса. Искат да им кажа дали съм се срещал с шумкари и бандити. (Ив. Врачев, Средногорци в бои) — Эти мерзавцы допрашивают, размахи¬ вая дубинкой, но не на того напали! ’Они до¬ биваются, чтобы я сказал им, встречался я с людьми из леса, с бандитами по-ихнему, или нет. АЖУР 29. (в) ажур съм в полном порядке, в (полном) ажуре а .. .това да им е кусурът, на ли иначе са в ажур! („ Стършел**) . . .этот грех не в грех, ведь во всём осталь¬ ном у них полный порядок! АЗБУКА 30. започвам/запбчна (също захваща м/за- хвана и т. н) от азбуки начинать/начать с азов, начинать/начать с самого начала а Остаряхме като кучета — не толкова от годините, ами от лутане: четиринайсет годи¬ ни като катунари -се скитаме, на чужди хора привикваме, на нови табихети се учим и-все от азбуки захващаме. ... (Ив. Вазов, Ново преселение) Вот мы уж состарились, и не годы • нас доконали, а скитания: четырнадцать лет с одного места на другое кочуем, к чужим лю¬ дям привыкаем, новым порядкам учимся и всё время с самого начала начинаем... АЗБУЧЕН 31. азбучна истина азбучная (също про¬ писная) истина = 'А ние, увлечени в усърдната работа по запасяването за зимата, бяхме подценили тези азбучни истини. (Ив. Врачев, Средногорци в бой) А мы увлеклись, обеспечивая себя запаса¬ ми на зиму, и недооценили значение этих аз¬ бучных истин. АКРИДИ 32. храня се с (див мед и) акрйди книж. питаться . (диким мёдом и) акридами, быть на пище святого Антония АКТ 33. вземам/взёма (си) акт от някого, от нещо принимать/принять во внимание что-л, принимать/принять к сведению что-л. а — Навярно ще да бесят някоя комита — заключаваха те [затворниците]. Ние, комитите, които слушахме тия пред • положения, вземахме от тях акт с такова хлад • нокръвие, щото слюнки в устата не ни оста¬ ваха. (Зах. Стоянов, Записки по българските въстания) — Наверное, будут вешать . какого-нибудь — рассуждали они [заключённые"! А мы, повстанцы, так хладнокровно при¬ нимали к сведению их предположения, что у самих от страха в горле пересыхало. АКТИВ 34. впйсвам/впйша нещо като актив на някого запйсывать/записать что-л. в актив
37 АКЪЛ кому-л., ставить/поставить что-л. в заслугу (също в плюс) кому-л. 35. приёмам/приема (също смятам/смётна) нещо като актив на някого считать/посчитать что-л. чьей-л. заслугой АКЦИЯ 36. вдйгам/вдйгна (също дйгам/дйгна, пов¬ дига м/повдйгна и т. н.) акциите на някого набивать/набйть цену кому-л.; придавать/ придать важности кому-л. сз Ружа помисли да я запита още нещо, но понеже Гита не й обърна внимание, реши да я остави, за да не й дига повече „акциите“. (К. Калчев, Семейството на тъкачите) Ружа подумала, не спросить ли её ещё о чём-нибудь, но поскольку Гита отнеслась к ней очень холодно, решила не делать этого. А то совсем заважничает. 37. вдйгат се/вдйгнат се (също повди¬ гат се/повдйгнат се, качват ce/качат се, покач¬ ват ce/покачат се, порастват/пораснат) ак¬ циите на някого разг, чьи-л. акции растут/ вырастут 38. падат/паднат акциите на някого разг, чьи-л. акции падают/упадут АКЪЛ 39. акъл на буци (също за круши)! ирон. голова садовая! 40. с всичкия (също с целия) си акъл разг, от большого ума а — Послушах те аз с целия си акъл и какво се получи? (Бл. Калайджиев, Благодетел) — Со всей своей наивностью я тебя послу¬ шался, и что вышло? ез С всичкия акъл ли си? Ты что, рехнулся? а С целия си акъл взел че, повярвал. Он взял да поверил. Ума хватило. женски акъл виж Ж — 24 41. от много акъл разг, от большого ума еэ — Аз . пък мисля, че няма по-хубав град от него [Габрово]. — А Виена? — Хубава е, но чужда. — Тогава защо си тук? — От много акъл — казва той... (Ив. Вълкова, П. Станчев, Пътища към една пус¬ тиня) — А, . по-моему, красивее этого города [Габрово] нет на • свете. — А Вена? — Вена красивая, но чужая. — Тогда почему же ты здесь? — От большого ума, — отвечает он... 42. акъл-морё разг. ирон, ума палата, да разума маловато, лоб широк, да мозгу мало ез И всякога свършваше нескончаемите си разкази и обяснения със следующие думи: — Акъл-море, ум-бръснач, змия човек! (Ив. Вазов, Хаджи Ахал) Свои бесконечные рассказы и объяснения он обыкновенно заканчивал словами: „Ума па¬ лата, язык-бритва, мудрый змей!” ’ 43. от акъл-параса разг, от большого ума 44. с прост акъл (човёк) разг, тёмный (също недалёкого ума) человек . 1= И отде ще се сетиш с твоя прост акъл, че са хора на разбойника? (Л. Стоянов, Мехмед Синап) И где тебе, тёмному человеку, догадаться, что это люди разбойника? 45. взёмам/взёма акъла на някого разг. а) сводйть/свестй с ума кого-л., кружить/ вскружить голову кому-л. сэ — Ти ептен си взел акъла на тази готвач¬ ка — каза четвъртият вестовой, Станко ... (Г. Стаматов, Вестовой Дима) — Да ты совсем свёл с ума эту кухарку,— сказал четвёртый вестовой, Станко... а Ти, разбира се, едва ' ли беше взел акъла на учителката, но все пак оттук нататък тя винаги поглеждаше към тебе, когато преподаваше урокам. (Б. Райнов, Пътища за никъде) Учительнице ты, разумеется, едва ли вскружил голову, но всё-таки. после этого на уроках она всегда посматривала на тебя... б) ошарашивать/ошарашить . кого-л., сбивать/ сбить с толку (също с панталыку) кого-л. 46. взёма/взёме му се акълът на някого разг, терять/потерять голову 47. виж (също гледай) ' му акъла! разг. ну и чудак!, ну и голова! а Трети пък, Желязко, се опита да ме кепази, че не съм предавал опита си на младите. Виж му акъла! Санким, да изуча аз него — хубаве¬ ца, на всички чалъми и фатки и да му река: „Ха, заповядай — аз слизам, качи се ти!“ (Сп. Йончев, От стара коза яре) . А третий из них, Желязко, начал мне голо¬ ву морочить, что я, дескать, не ' делюсь с моло¬ дыми своим опытом. Нашёл дурака! Это я, значит, его, голубчика, научи ' всему, что и как, а потом — извольте: „Давай, мол, на моё место, а я — в тираж!” а Не. се изключваше опасността България да бъде окупирана от техните [английски и амери¬ кански] войски. Нови политически мрежи се плетяха над главата на българския народ. — Виж им акъла! — възмущаваше се бай Филип. (Ив. Врачев, Средногорци в бой) Не исключено, что Болгария может быть оккупирована их [английскими и американс¬ кими] войсками. За спиной болгарского народа плелись новые политические сети, сгущались тучи над головой. — Дуракам закон не писан! — возмущался бай Филипп. 48. вйкам си на акъла разг, говорить са¬ мому себе, мысленно спрашивать себя 49. вкарвам/вкарам (също докарвам/до¬ карам) акъл (също акъла) в главата на някого разг., вразумлять/вразумйть кого-л.; вправ- лять/вправить мозги кому-л. (нар.); выби- вать/выбить дурь из головы у кого-л. 50. влача се (също повличам се/повлека се) по акъла на някого разг, жить чужим умом (само несв.), думать чужой головой (само несв.); идти на поводу у кого-л. (само несв.); слёдовать/послёдовать чьим-л. сове¬ там а .. .Може би Хитлер е наистина луд, а ние се повлякохме по акъла му. . Но какво мо¬ жехме да направим? (Ем. Манов, Краят на Делиите) .. .Может, Гитлер и в самом деле беснова¬ тый, а мы за ним пошли. Ну, а что нам было делать? . 51. водя се (също повеждам се/поведа се) по акъла на някого (също по нечий акъл) разг, жить • чужим умом (също разумом), идти на поводу у кого-л. сэ — Чуден човек си! — скара му се Илка.— Водиш се по акъла на деца като Милена. (К. Калчев, Живите помнят) — Чудной ты человек! — пожурила его Илка.— Идёшь на поводу у такого ребёнка, как Милена. 52. втълпявам/втълпя си в акъла нещо разг, вбивать/вбить (също забирать/забрать) себе в голову; запоминать/запбмнить креп¬ ко, зарубить (себе) на носу (само св.) 53. губя си акъла по някого, по нещо разг, терять голову, терять разум (също рассудок) 54. давам/дам акъл на някого разг, учить уму-разуму кого-л. (само несв.), наставлять/ наставить (също . навбдйть/навестй) на ум кого-л.; давать/дать совет кому-л. а Отговорът и на петимата агалари беше един и същ:— Да ги спрем. Но как? И само един о» тях се опита да даде акъл. (Д- Талев, Прессам- ските камбани)
АКЪЛ — 38 Все пятеро турок сказали одно: „Оста¬ новить”. Но как? Только один из них попытался дать совет. а — Откога и ти започна да ни даваш акъл? От вчера си в отряда, а вече знаеш' много. (Б. Ташев, Партизански записки) — С каких это пор и ты стал нас поучать? В отряде без году неделя, а уже возомнил о себе. 55. дигам се/дйгна се (също пошав вам/ пошавна, помёрвам се/помёря се) в акъла разг, повредиться. в умё (само св.), спятить (само св.),' свихнуться (само св.), тронуться (само св.), помешаться (само св.), рехнуться (само св.), ума решиться (само св.) 56. сто акъла ще ми дойдат разг, сто раз обо всём передумаю, и так и эдак прикину а — Ти не гледай сега, че не го обичаш, ти си малка още, сто акъла ще ти дойдат, дорде погаснеш, и ще свикнеш... (К Калчев, Се¬ мейството на тъкачите) — Ну .что из того, что ты сейчас его не лю¬ бишь, ты ещё мала, сто раз у тебя в голове всё переменится, пока вырастешь, стерпится — слюбится. 57. акълът ми е е някого, в нещо разг. одно на умё у кого-л. — Рекох да видя коя мома е най-рано- будна — нея да взема. Нали знаеш — на вдо¬ вец човек акълът му е .все в това. (Ем. Манов. Краят на Делиите) — Решил я узнать, кто из девушек встаёт раньше всех утром, её-то и взять в жёны. Из¬ вестно, у вдовца ведь одно на уме. 58. близо (също блйзко) е до акъла разг. а) конечно, естёственно; б) нетрудно догадать¬ ся (също заключить, сделать вывод), не нуж¬ но большого ума 59. в акъла (ми) е разг. (быть) на умё и кого-л. сз — .. .пролетно време там ’ е хубаво. — Особено под ручка с някое златокосо ангелче. Пък може ’ и чернооко — въздъхна Веселин. — На вас ергенашите все това ви е в акъ¬ ла . . . (Ем- Манов, Ден се ражда) — .. .хорошо там весной ... — Особенно под ручку с . каким-нибудь златокудрым ангелочком. А можно и с черно¬ оким.— вздохнул Веселин. — У вас, у холостяков, одно на уме сз Кой знае какво му е в акъла? Кто его знает, что у него на уме? 60. акълът . му е в краката разг, он набитый (също круглый) дурак еп .Акълът в краката ли ти беше? Ты чем думал? 61. къдё (също де) ти е (също хвърчи) акълът? разг, где ты витаешь?, о чём ты тбль- ко думаешь? а — Да ни правиш за срам пред цяла Европа Бива ли така, бе! Де ти беше акълът? (Чере¬ мухин. Диалог) — Опозорить нас в глазах всей Европы' Как это можно? Ты чем думал, а? еэ — Ех, Кръстен ке, Кръстенке, къде ти беше акълът, та си оставила отворена коша¬ рата, ще влязат кучета да изядат телето (Сл. Трънски, Неотдавна) — Эх, Крыстенка, Крыстенка, о чём ты только думаешь? Вот оставила открытой дверь овчарни, прибегут' собаки — сожрут телёнка 62. пълен е с акъл някой -разг, ума не за¬ нимать (стать) кому-л., ума палата у кого-л.; котелок варит у кого-л. сз — Вижте това е умно. Браво бе, бай За¬ хари, ти си пълен с акъл. (Сл. Трънски, Неот¬ давна) — Вот это мудро. Молодец, бай Захари, тебе ума не занимать стать. сз Той е пълен с алъл У него ума палата. 63. не е с акъла см разг, он не в своём умё, у него не все дома, у него винтиков (също клёпок) не хватает (също недостаёт) 64. това ми е за акъл (параса) разг, это мне впредь наука, это мне урок, впредь буду умнёе ез — Това ти е за акъл — рече Делчо. — Друг път, като спиш, да не слагаш краката в ог¬ нището. (Сл. Трънски, Неотдавна) — Это тебе впредь наука,— сказал Дел¬ чо.— Другой раз во сне не будешь совать ноги в очаг. 65. завъртявам/завъртя акъла на някого разг, кружить/вскружить голову кому-л. 66. йдва (също дохожда, йде)/дойде ми акълът (в главата) разг, браться/взяться за ум, образумиться (само св.), умнёть/поум- нёть сз — Едно време тате не ме пусна да уча, защото нямаше кой да пасе воловете — под¬ хвана бай Стайко отдалече. — Е,та какво от това? Всички ли трябва да станат писари? — прекъсна го Дело¬ — Какво ли? Ей такова — за мен тато е виновен, а ти сам избяга от училището и хак да ти е сега — боди си пръстите ' с шилото, та да ти дойде акълът в главата. (Ив. Врачев, Средногорци в бой) — В своё в.ремя отец не пустил меня учить¬ ся, потому что некому было волов пасти,— начал бай Стайко издалека. — Ну и что? Не всем же писарями быть,— перебил его Дело. — .А вот что: передо мной отец виноват, а ты сам, по своей воле удрал из школы; по¬ делом тебе: сиди теперь и орудуй шилом, авось мозги прочистишь. ез .. .като му бръкнеш в джоба, тогава му идва акълът в главата. („Стършел**) .. .ударь его по' карману, сразу поумнеет, а Побеля, а . акълът му не дойд^ Поседел, а ума не нажил, ез Да ти дойде акълът! Будешь знать! 67. йдвам/дбйда на нечий акъл разг, скло¬ няться/ склониться к чьему-л. мнению, на- чинать/качать думать, как кто-л. сз И вие ще дойдете на моя акъл И вы заговорите по-моему. 68. йдва (също йде)/дойдё ми на акъл (също на акъла) разг, а) мне прихбдит/при- шлб в голову (същр на ум), мне взбрело на ум (само св.) ез Виж какво идва на акъла ми... и как ще го эабравя(.. . Преди години Ицо Бабол ме из¬ пъди от дюкянн... (Д. Талев, Преспанските камбани) Что это мне всё лезет в голову... да и как тут забудешь!.. Несколько лет тому назад Ицо Бабол выгнал меня из мастерской . . б) мне nрйхбдйт/пришлб на память, у меня всплывает/всплыло в памяти 69. не ми йдва на акъл (също на акъла) нещо разг, а) мне не приходит на память (също на ум), мне не приходит в голову, я не могу вспомнить; б) я не мог и подумать, мне и в голову не могло прийти что-л. ез Как не ми идеше на ума, че с мене заедно изключиха и ’ Начкова, и много други, на които на акъла не им идеше да се смятат от туй за необикновени смъртни. (Г- Стаматов, Бивши Лермонтов) Как это я не мог сообразить, что вместе со мной исключили и Начкова, и многих других, которым и в голову не приходило считать себя' из-за этого исключительными личностями. 70. йдва (също йде)/дойдё ми друг (също нов) акъл разг, мне прихбдиг/пришла в го¬ лову другая мысль, думать по-другому (само ннесв.), передумать (само св.) а — Или ти дойде Друг акъл? — Не ми е дошъл друг акъл на мене — каза младоженецът — Нали се разбрахме . тая сут¬
— 39 — АКЪЛ рин. Само че защо тъй изведнъж? (П. Незна¬ комое, Една история) — Может 'быть, ты передумал? — Чего мне передумывать, — ответил же¬ них.— Ведь мы обо всём уже договорились этим утром. Только к чему спешить? акълът късно йдва (в главата) на някого виж К — 892 71. изгубвам/изгубя (също загубвам/загу- бя) си акъла по някого, по нещо разг, быть без ума от кого-л., от чего-л,, терять/поте- рять голову от кого-л., от чего-л., сходить с ума по ком-.л. (само несв.) изкарвам/изкарам акъла на някого виж И — 80 изкарвам/изкарам си акъла виж И — 81 72. излйза/излёзе ми от акъла разг, выле- тать/вылететь' (също выскакивать/выскочить, улетучиваться/улетучиться) из головы 73. не ми излйза/не може да ми излёзе от акъла . разг, не выходит (също нейдёт) из головы (също из памяти, из ума) 74. не съм си изпил акъла (също да . не ми е изпила кукувица (също. чавка) акъла] разг. я ещё не выжил из ума, у меня не мякйна в голове, я не такой дурак сз — Ех, хвала ти на тая лакърдия, господи¬ не, ама сполай на бога, не съм ' си изпил акъ¬ ла! ... Бае ти Наум, господине, си знае рабо¬ тата, е, хей... (Мих. Георгиев, Така се лъже човек) — Спасибо тебе, господин, на добром слове, но я, слава богу, ещё не выжил из ума... Дядюшка Наум, господин, дело знает, а как же! 75. изфирясвам/изфирясам в акъла (също изфирясва/изфиряса ' ми акълът] нар. выжи¬ вать/выжить из ума 76. изхвръква/изхвръкне ми акълът разг. терять/потерять голову, сходйть/сойтй с ума, свихнуться (само св.), спятить (само св.) ся Наредили оная ми ти . маса със закуски, прасета, па и варненско вино отгоре — да ти прикапе на стомаха. Като погледнах само но* жицата на прасенцето, щеше да ми изхвръкне акъла. (Ал. Константинов, Бай Ганьо) Уставили стол закусками, поросятами, бутылками варненского вина — внутри . всё взыграло. Глянул я на поросячью кожицу — с ума сойти! 77. имам акъл в главата разг, иметь голову на ' плечах, быть неглупым, котелок варит у кого-л. а Ти изнасяш реферати за разни дуализми и прочее. Значи трябва да се предполага, че имаш известен акъл в главата. (5. Райнов, Пътища за никъде) Ты делаешь доклады о разных дуализмах и тому подобном. Следовательно, допустимо предположить, что голова у тебя неплохо устроена. 78. (ти) ймаш (също нямаш) ли акъл? разг. ты что, сдурел?, ты в своём уме? 79. искам . акъл от някого разг, просить чъего-л. совета 80. не искам (също не ща) акъл от някого разг, не нуждаться в чьих-л. советах о Казах му и сега, пък той като ми кресна: „Хрътка, от тебе акъл не искам, чу ли? Тъй да знаеш, не искам.” (Ст. Чилингиров, Хляб наш насущний) Вот и теперь я снова сказал ему, а он как закричит: „Мне твои, Легавый, советы не нуж¬ ны, слышишь? Так и запомни, не нужны.” 81. минава/мйне ми през акъла нещо при- хбдит/придёт в голову что-л. , 82. триста акъла ми минават през ума разг, чего только не приходит мне в ' голову 83. мътя (също размътвам/размътя) акъла на някого разг, сбивать/сбить с толку (също нар. с панталыку) кого-л., дурйть/задурйть (също мо'рбчить/заморочить) голову кому-л. 84. наливам/налёя акъл в главата на някого разг, наставлять/наставить на ум кого-л., учйть уму-разуму кого-л. (само несв.) с= —• Вие със Стоян би трябвало да . му се поскарате — каза Гергин. — За онова нещастие момичето не е виновно. А вие стоите и гледате сеир. — Не е баш така — възрази Димо. — Па и Петър не е дете, та да му наливаме акъл за такива работи. (Ем. Манов, Ден се ражда) — Вам со Стояном следовало бы . отругать его хорошенько, — сказал Гергин.— В' этом несчастье девушка не виновата. А вы стоите в стороне. — Это не совсем так,— возразил Димо. — Да и Пётр не малое дитя, чтобы мы его уму- разуму учили в таком деле. 85. научавам/науча (също уча) на акъл някого разг, учйть (също поучать) кого-л. (само несв.); учйть уму-разуму кого-л. (само несв.), наставлять/наставить (също наводить/ навести) на ум кого-л., давать/дать совет ' кому-л. сз — За какво (те биха!? — Че кой ти знаеше тогава . за . какво... На акъл ме учииаа.. (Г. Стаматов, Бивши Лермонтов) _ — За что же [тебя били!? А кто знал тогда за что... Учили уму- разуму ... 86. ще те науча на акъл! разг, я тебе мозгй вправлю (също прочищу) 87. нося акъл разг, быть умным 88. няма нужда от много ' акъл разг, боль¬ шого ума не надо 89. опичай си акъла (в главата) разг. держй ухо востро, будь начеку ся — Слушай, слушай — прекъсна го [Борис! дядото,— ти на тяхното алилуя и слава тебе господи много-много не вярвай, ами си стягай вързанките и си опичай акъла ... Повече дела, по-малко приказки. (К- Калчев, Семейството на тъкачите) — Постой, постой,— перебил его [Бориса! дед, — ты не очень-то доверяй их „аллилуйе” и „слава тебе господи”, а берись 'за дело и держи ухо востро. Дела больше — слов поменьше, а .. .Абе ти, Михале, малко на ботуш мири¬ шеш, че ' кой те знай? Опичай си акъла! — пре- дупредява наставнически бай Ганьо. (Ал. Кон¬ стантинов, Бай Ганьо) .. .А от тебя, Михал, больно русским духом несёт! Смотри! — наставническим тоном пре¬ дупреждает бай Гане. а На 28 април нашият фелдфебел ни съобщи, че на другия ден ще дойде за преглед коман¬ дирът на . дивизията. — И хем си опичайте акъла, че виждате ли го? Размаха заплашително юммрук. .. (Е. и Д. Джурови, Мургаш) 28 апреля наш фельдфебель сообщил. нам, что на следующий день прибудет командир дивизии для инспекторского смотра. — И чтоб у меня ни-ни, а не то — вот это видали? — и он. повертел угрожающе кулаком, а — В такъв случай опичай си акъла. Аз два пъти не предупреждавам. (Б. Райнов, Пътища ' за никъде) — В таком случае берись за ум. Я два раза не предупреждаю. 90. не ми го побйра/не може да ми го побере акълът разг, у меня это в голове не укладывается 91. побърквам/побъркам си акъла разг. ум за разум заходит/зайдёт а — Ще си побъркаш акъла, бре мъжо — каза възстарата му едноока съпруга. (Кр- Гри¬ горов, Бойно кръщение) — Смотри, муженёк, зайдёт у тебя ум за разум, — заметила его увядшая одноглазая супруга.
АЛА — 40 — 92. приставам/пристана (също уйдисвам/ уйдйсам) на (също по) акъла на някого разг. а) угождать/угодйть кому-л.; верить/поверить кому-л.; б) соглашаться/согласйться с кем-л., слушаться/послушаться кого-л.; идтй/пойтй. на поводу у кого-л. . а — Добре, ще дойда Lb отряда! 1Це ви при¬ стана на акъла. Ще оставя и кравите, и овцете, и кокошките —'всичко ще оставя. (Сл. Трън¬ ски. Неотдавна). — Хорошо, я тоже пойду Lb отряд! По¬ слушаюсь вас. Брошу и коров, и овец, и кур — всё брошу сз — Те, фан ар иотите, голямо царство ще правят.. А и от нашите има кой да им уйдисва на акъла. (Д. Талев, Преепапските камбани) — Они. фанариоты-то, великое царство будут создаават. .. Да и из наших есть кому им ' в этом пособить. 93. разбърквам/разбъркам акъла на ня¬ кого разг, запутывать/запутать кого-л. а Разгеле, стана дума за поезия, никакви вестници няма да изписваме, ни правителстве¬ ни, ни опозиционни, защото те само разбъркват акъла на човекк.. (Г Стаматов. В миши дупки) Да, кстати, раз уже зашёл разговор о поэ¬ зии. никаких газет мы выписывать не станем, ни правительственных, ни оппозиционных, по¬ тому что они только запутывают человека . . на един акъл са виж Е — 46 94. сече му акълът разг, у меня голова работает, у меня котелок варит (нар.) 95. см.я се (също подсмивам се) на акъла на някого разг, смеяться (също посмеиваться) над глупостью кого-л. (също над чьей-л. глу¬ постью) еэ Прави си оглушки, па си гледай . кефа,. па хем си гледай кефа, хем им се подсмивай на акъла . (Ал. Константинов, Бай Ганьо) Прикидывайся глухим и в ус не дуй: и тебе приятно, и можешь над их глупостью посмеи¬ ваться. 96. събирам/събера акъл разг, набираться/ набраться ума 97. съм на нечий акъл разг, думать оди¬ наково с кем-л., быть однйх мыслей с кем-л., быть единомышленником с кем-л. сз Тогава и аз бях на твоя акъл Тогда и я думал, как ты . ■= Да не съм на твоя акъл? ' Что я тебе — ровня? 98. увйра/уврй ми акълът разг, браться, взяться за ум, образумиться (само св.), пере¬ беситься (само св.), умнёть/поумнёть 99. ' на акъл се уча разг. учиться наукам а — Какво прави там брат ти? — Акъл се учи на школото. (Ив Вазов, Павле Фертигът) — Что делает там твой брат? — В школе учится 100. чудя се/не мога да се начудя на акъла на' някого разг, поражаться/поразйть- ся чьему-л. поступку удивляться/удивиться чьему-л. поступку, дйву даваться/даться; в толк не возьму (само св.), не могу взять в толк (само св.) сз . . .всемъдрият и всеблагият тъй хубаво с наредил света и хората, че той [Никудов] не можеше да се начуди на акъла на някои, кои¬ то се възмущаваха от нещо в този мир (Г Ста¬ матов, Никудов) . .всемилостивый и всемогущий гак пре¬ красно устроил мир и людей в нём, что он [Ни- кудов] никак не мог взять в толк, . почему не¬ которые возмущаются чем-то в этом мире 101. виж му акъла, па му крой аба (също шапка, калпак, гугла) погов. а) дураку закон не писан; б) с него . взятки гладки, что с него возьмёшь 102. един акъл ' за зиме и за лёте погов. всего в голове не удержишь а — Поне да назначат друга, а то оставят цяЛ град без акушеекк... Един акъл за зиме ли, . за лете ли? (Л. Стоянов, Зазоряване) — Хоть бы назначили какую-нибудь друч гую акушерку, а то на весь город ни одной н. останется ... Да ведь разве всё в голове удер^ жишь? 103. кукувица (също чавка) му е изпйла акъла погов. ум у него волк (също чёрт) съел а Ние спряхме да сечем, та да чуем хубаво-' какво ни вика, и тогава разбрахме, че ако ни!! видел някой, като нищо щял да си каже, че. кукувица ни е изпила акъла, щом сред лято сме се развъртели гора да сечем. („Стършел") Мы перестали работать топорами, чтобы получше расслышать, что он нам кричит, и до нас дошло, что если бы кто-нибудь посто¬ ронний нас увидел в этот момент, то уж как пить дать . подумал бы, что мы совсем рехну¬ лись- В разгар лета собрались лес валить АЛА 104. .ла-бала нар. грали-вали, трёп сз Какво пък разбира Желю от коларски за¬ наят. та ша го назначават в домакинската част . Ами че те ша му счупят главата конете бе! . . . По французки ша им приказва ... Туй да не му е ала-бала . . (К. Калчев. Семейството на тъкачите) Да что Желю понимает в извозчичьем ре¬ месле, чтоб его в хозяйственный отдел назна¬ чать. . . Да ему кони башку размозжат! По-французски что ли он с ними будет разго¬ варивать . Это ему не трали-вали ... сз Тия приказки бяха само така, ала-бала, но ги. ги взе навътре . . (Б. Райнов, Пътища за никъде) Эти слова были, конечно, типичным трёпом, но ты отнёсся к ним всерьёз.. АЛАРМА 105. вдйгам/вдйгна аларма разг, поди и . мать/поднять шум АЛЕН 106. ходя на .лен фес разг, бить баклуши, лодыря гонять АЛИЛУЯ 107. изиявам/изпёя алилуя на някого от- певать/отпёть кого-л., петь/отпёть кому-л. (също по ком-л.) панихйду АЛФА 108. алфа и омега на нещо книж. альфа и омёга чего-л., суть чего-л. сз Не! Нам едно трябва: служба, служба, служба! Не видим, не искаме нищо друго. Тй е алфата и омегата на нашите човешки ламтения (Ив- Вазов, Той е млад) Нет! Нам нужно только одно: служба, служ¬ ба, служба! Ничего другого мы не видим, не желаем. Она альфа и омега наших челове¬ ческих желаний 109. от алфа до омёга от альфы до омеги, о г аз. до ижицы (остар.) АЛЪШ-ВЕРИШ 110 пр.вя/направя алъш-верйш разг, ве¬ сти бойкую торговлю, бойко торговать; поддерживать/поддержать коммёрцию (те гов.) са — Тия хора са отворили дюкяни, алъш вериш да правят, а не мишки да развъждат — убеждаваше я той (Чудомир, Не съм от тях) — Люди открыли лавки, чтобы торговля шла, не мышей же в них разводить, — убеждал он её АМАН 111. вйкам/вйкна (също казвам/кажа) ам.н от някого, от нещо разг, а) кто-л. надоел до чёртиков, что-л. надоёло до чёртиков, кто-л. осточертел, что-л. осточертело; б) хоть караул кричи сэ Аман бяха викнали хората от него. но никой
— 41 — АПТЕКАРСКИ не смее да се оплаче. (Мих. Георгиев, Кочо Кюскията) Людям от него — хоть караул кричи, но пожаловаться боятся. АМЕРИКА 112. открйвам/открйя Америка открывать/ открыть Америку (също Америки) а Сега аз имах пред себе си ' осемнайсет тетра¬ ди и всяка откриваше Америка (Ив- Вазов, За моята си черга) Теперь передо мной лежало восемнадцать тетрадей, и каждая из них открывала Амери* ку. га — Стигнах аз, момчета, до едно заключе¬ ние: човекът е най-умното от всички животно, но и най-глупавото. - — Ей, открил си Америка, бай ' Панчо — прекъсна го пак Веселин и се засмя. (Ем. Ма¬ нов, Ден се ражда) — Пришёл я, ребята, к такому выводу: человек — самое умное животное ’на земле, но и самое глупое одновременно. — Ну. бай Панчо, открыл Америку,— опять перебил его Веселин и засмеялся. АМИН до година, до амйна виж Г — 294 113. турям/туря амин на. нещо разг, ста¬ вить/ поставить крест на чём-л.. 114. амин сандък не пълни погов. на бога надейся, а сам не плошай, бог-то бог, да (и) сам не будь плох АНАТЕМА 115. изричам/изрека анатема над някого предавать/пред.ть анафеме кого-л. АНГАЖИМЕНТ 116. поёмам/поём. ангажимент брать/ взять на себя что-л., обещать что-л., согла- шаться/согласйться с чем-л. а Щом видя окаяния вид на някогашния си съдружник, Вълков разбра, че е дошло време да освободи сина си от Сия и дори да пожерт¬ вува нещичко за тази цел, стига Стефан да поеме ангажимент в това отношение. (А. Ба¬ рух, Ралеви) Увидев, как жалко выглядит его прежний компаньон, Вылков понял, что наступил мо¬ мент, когда его сын должен порвать с Сией, что ему, Вылкову, придётся даже чём-нибудь пожертвовать для этой цели, только бы Сте¬ фан согласился. сз Не поемам никакви ангажименти. Я не беру на себя никакой ответственности. АНГЕЛ 117. бия (също блъскам, бъхтя) си ангелите (също ангела) разг, а) ломать голову над чем-л.; мучиться над решением какой-л. задачи ез — . . .ами всички ви ще изгазим, през тру¬ повете ви ще минем и пак ще . наложим новия ред, хич и ангелите да си не биете. (Ст. Ц. Дас¬ калов, Път) — ...всех вас раздавим, вашими трупами путь выстелим, а „новый порядок” установим, как вы там ни старайтесь. сз Дечко Граматик:. Хе-е-е, учил съм ги. Как съм си бъхтал ангела от всекиго челяк да изкарам, Хаджи. И с добро, и с дърво. (П. Ю. Тодоров, Първите) Дечко Грамматика. Ого-го1 Учил я их! Чего мне стоило из каждого человека сделать, Хаджи! Где добром, где палкой, сз — Ние си блъскаме ангелите с това пиано, а кой ще свири на него? — Има кой! — отвърнах загадъчно. (Б л. Димитрова, Пътуване към себе си) — Мы из-за этого пианино из кожи вон лезем, а кто будет на нём играть? — Есть кому! — ответила я загадочно. б) биться как рыба об лдд; горе мыкать. мы¬ каться а — Какви хора са мъжете! Накривят си капата и те .оставят сама да си блъскаш анге¬ лите.. . (Л- Стоянов, Из „Детство, младост и война") — Что за народ эти мужчины! Шапку на¬ бекрень, а ты одна бейся как рыба об лёд... сз — Не съм се решил още да правя халва и катран, за да ида да си бия ангелите из Доспа- та — говореха някои между дружината ... (Зах. Стоянов, Записки по българските въста¬ ния) — Нет, я ещё не дошёл до того, чтобы де¬ лать халву и гнать дёготь, а потом мыкаться по Доспату, — слышалось между дружинника¬ ми. .. 118. вйждам/вйдя ангели посред бял ден искры из глаз (посыпались) 119. грабвам/грабна ангелите на някого нар. кружйть/вскружйть ' голову кому-л.. сводить/ свести с ум. кого-л. а — „Типът му с тип, ловък е пред жените — мълком си казвах аз. — Грабва им ангелите, няма . що...” (Б. Глогински, Вечерно ухание) „Ну и типчик, ловок с бабами, ничего не скажешь,— подумал я,— умеет им головы кружить...” 120. слаб ми е ангелът разг, а) легко поддаваться искушению га — Всеки ден се заричам да не стъпя в твой- то заведение, ама н. — слаб ми . ангееа..., не съм човек и туйто. (Л. Стоянов. Зазоряване) — ' Каждый день даю себе клятву, что ноги моей не будет в твоём заведении, но что поде¬ лаешь — силён враг, слаба душ::... пропащий я человек. б) испытывать слабость к прекрасному пОлу сз Слаб ми е ангелът. Нежный пол — моя слабость. 121. изкарвам/изкарам ангелите на някого нар. пугать/испугать (също перепугать) до смерти кого-л. 122. хващат/хванат (също прихващат/при- хванат) ме .нгелите разг, а) лезть/полёзть на стенку, выходйть/выйта из себя, взбеле¬ ниться (само св.); б) лезть/полёзть в бутылку (също в пузырь); вожж. (също шлея) под хвост поп.ла (само св.), закусить удил. (само св.), дурь нахбдит/нашла; лукавый (също бес) попутал (само св.); в) обалдевать/ обалдеть, ошалеть (само св.), накатывает/ накатило на кого-л. АНГРО 123. на ангрО (говоря, плещя, лъжа и т. н.) разг, говорить всё, что придёт в гО¬ лову, не отдавать отчёта свойм слов.м га — Досю — каза Илия, като сви грозно над¬ висналите над ' очите си като п.рм.клъци веж¬ ди— ти започна много на ангро да ги плещиш! Виж какъв адвокат си бил! (А. Гуляшки, Вед- рово) — Досю.— сказал Илия, грозно нахмурив свои мохнатые, нависшие над глазами брови — ты думай, о чЗм говоришь! Ишь ты, какой адво¬ кат нашёлся! АПЕТИТ . вълчи апетит виж В — 491 124. добър (същр приятен) апетит! прият¬ ного аппетита! 125. отваря/отвОри ми се апетит у меня появляется/появится аппетит 126. апетитът йдва с яденето погов. ап¬ петит прихОдит во время еды АПРИЛСКИ 127. априлска лъж. . первоапрельская шут¬ ка, первоапрельский рОзыгрыш АПТЕКАРСКИ 128. аптекарска дОза разг., микроскопи¬ ческая дОза 129. катО аптекарски шишёта разг, мал мал. меньше 130. меря с аптекарски везнй разг, ’ а) быть тОчным до . педантичности; б) ’(за думи) взве¬ шивать каждое слово
АРЕНА 42 — АРЕНА 131. излйзам/изляза на арената выходить/ выйти на арёну АРИАДНА 132. пътевОдната нйшка на Ариадна книж. Ариаднина нить АРКАДИЯ 133. щастлива Аркадия книж. счастливая Аркадия АРМЕНСКИ 134. арменска визита разг. ирон., слишком затянувшийся' визйт 135. арменска уст. (ймам) разг., ирон. язык без костей у кого-л. 136. опл.квам ce/опл.ча се на арменския поп разг. ирон., жаловаться впустую (само несв.) АРНАУТСКИ 137. лют (също лютив) като арнаутска чушка . разг,' злой как чёрт сэ По цели дни той не похв.ща нищо, върти се с тегота из двора, влачи се из кръчмите, слуша злостно разговорите и шегите и се връща в къщи лют като арнаутска чушка и намръщен като облак. (Елин Пелин, Щъркови гнезда) Целыми днями он без дела слоняется по двору или шатается из шинка в шинок, с не¬ навистью слушает разговоры и шутки и воз¬ вращается домой злой как чёрт, туча тучей. АРТИЛЕРИЯ 138. тежка артилерия тяжёлая артиллерия АРТИСТ 139. богопомазан .ртйст остар. артист милостью бОжьей АРХИВА 140. влйзам/вляза (също минавам/мина, отйвам/отйда) в архйвата разг, выходить/ выйти в тир.ж а Д-р Д а н е в. . Българският дипломат не трябва да се отчайва, когато политиката му фалира, а сам той отиде в архивата. (Хр. Смирненски, Велики мисли на велики мозъци) Д-р Д а н ' е в. Болгарский дипломат не должен приходить в отчаяние, когда его поли¬ тика потерпела крах, а он сам выходит в ти¬ раж. 141. изваждам/изв.дя от архйвата. разг.. извлекать/извлёчь (също вынимать/вынуть) из-под спуда; вытаскивать/выт.щить н. свет божий 142. пращам/пратя (също запращам/запра- тя, бутам/бутн.) в архйвата някого, нещо разг. сдавать/сдать в архив кого-л., что-л., спи- сывать/списать (също сд.вать/сдать) в тираж кого-л. t= Хубаво е, че си ги спомням тъкмо сега, защото ме окуражават и защото вече мога да ги запратя окончателно в архйвата, също как- то ония фактури на моею Буксен. (Б. Райнов, Дъждовна вечер) Прекрасно, что я вспоминаю об этих вещах именно сейчас, потому что это придаёт мне си¬ лы, и я могу с лёгким сердцем сдать их в архив, точно так же, как фактуры господина Буксена. АРШИН 143. катО че ли е глътнал аршйн разг. а) как (също слОвно, будто) аршйн проглотил; б) важный как индюк 144. меря с един (също със същия) аршйн разг, мерить н. один аршйн (също на одну мерку, н. одну меру) 145. меря ' с различен аршйн разг, подхо¬ дить с различной мёркой (също мерой) 146. меря със свой аршйн разг, мерить н. свой аршйн (същр на свою мёрку) . — Често .пъти съм си мислила и съм се мъчила да ся обясня с моя. прост ум едно нещо... Защо мерим ние някои нови неща с на¬ шите стари аршини? (К- Калчев, Семейството на тъкачите) — Много раз я думала об одном и старалась своим бабьим умом объяснить... Почему мы новые понятия мерим на наш старый аршин? 147. с какъвто аршйн мериш, с такъв и ще те мерят поел, какйм .ршйном меришь, таким и тебё отмерят АСПИРАЦИЯ 148. ймам аспирации за нещо домогаться чего-л., претендовать на что-л. АТ 149. атовете се ритат, маг.ретата теглят (също отдяват, 'страдат) поел, паны дерутся, а у холопов чубы трещ.т (също летят) сз Хитър Петър. Днес за днес пулити- ката в света е т.кваз, каквато винаги си е била, демек, както казва старата пословиц.: „Ато¬ вете се ритат, магаретата теглят”. (Хр. Ботев, Политически разговор) Хитрый Пётр. На сегодняшний день мировая политика такая же,. как и прежде, то есть по старой пословице: „П.ны дерутся, а у холопов чубы трещат”. 150. сменявам/сменя ат за магаре погов. менять/поменять кукушку н. ястреба . Леко тутакси излезе и донесе една фаша свински цървули. — Какво стана сега? — рече ядосан Рай¬ чо.— Сменихме ат за магаре. (Сл. Трънски, Неотдавна) ' Леко тут же вышел и принёс несколько постолов из свиной кожи. — Ну, и что же получилось? — бросил в сердцах Райчо. — Это называется — поме¬ нять кукушку на ястреба! АТИЧЕСКИ 151. атйческа сол книж. аттическая соль сз И за да не бъде разказът ми гол, аз ще го поръся с атйческа сол. (Ив. Вазов, Пътеписи) Чтобы рассказ мой не был пресным, я по¬ сыплю его аттической солью. АТМОСФЕРА 152. нажежавам/нажеж. атмосферата (до червено) накалять/накалйть атмосферу (до предела) а Ръководните дейци.. . .нажежиха атмо¬ сферата до червено около разпаления от тях конфликт и в тая атмосфера изнудиха прави¬ телство да гласува специални пълномощия на президента . . . („Работническо дело“) Руководящие круги... накалили до преде¬ ла атмосферу около созданного ими самими конфликта и в этой атмосфере вынудили прави¬ тельство проголосовать з. специальные полно¬ мочия президента... . 153. разведрявам/разведря атмосферата разряжать/разрядйть обстановку . В това време в стаята влезе Лиляна. Ней¬ ната поява съвсем разведри атмосферата. (К- Калчев, Живите помнят) В это время в комнату вошла Лиляна. Её появление окончательно разрядило обстановку 154. разведрява се/разведрй се атмосфера¬ та атмосфера улучшается/улучшится а .. .Ще започне да се разведрява атмосфера¬ та в отношенията между страните („Работни¬ ческо дело“) ...Начнёт улучшаться нездоровая атмос¬ фера в отношениях между странами. АФИФ 155. афйф работа разг, а) тяп-ляп (сделано); б) пустяки, пустое АХИЛЕСОВ 156. ахилесова пет. ахиллесова пят4 АХМАК 157. пр.вя ce/н.правя се на ахмак разг. притвор яться/притворнться . (също прикйды- ваться/прикйнуться) дурачком (също простач¬ кОм) а Дядо поп, като всеки съобразителен рая.
— 43 — БАБИН направил се на ахмак и поискал от пашата да види тези книжа, как пишат комитите. (Зах. Стоянов, Записки по българските въстания) Священник, как всякий смекалистый под¬ данный султана, .прикинулся простачком и попросил пашу показать эти документы, чтобы увидеть, как пишут повстанцы. ■ АЧИК 158. излйза/изл^не на ачйк нар. тайное отанбвигся/станёт явным сз — Крали, крали, па не мислили! Па и джамбазите уловят, п. подскажат за ' добитъка, що . са крали, па излезна всичко на ачик. (Мих. Георгиев, С тебешир и въглен) — Воровали, воровали, а чем всё это кон¬ чится, не думали. И вот перекупщиков хва¬ тают, сообщают властям о ворованной скотине, и тайное становится явным АШИК 159. играем . си на ашйци разг, играть в бирюльки Б БАБА (останало) .от дядо и от б.ба виж Д — 696 баба Марта виж М — 98 сляпа баба виж С — 298 баба Ш.рка виж Ш — 16 1. ' дрънкай (също разправяй, разказвай и т. н.) на баба ми (това) разг, рассказы- вай/расскажй (это) кому-нибудь другому, тОлько не мне, расскажи это своей бабушке а — Да ги дрънка на баба си тия!. . . Оти¬ шла е сигурно на партийна конференция. (Д. Димов, Тютюн) — Пусть он рассказывает это кому-нибудь другому, а не мне! .. Она наверняка пошла н. партийную конференцию. 2. так. и баба (ми) зн.е разг, это каждый сумеет, так всякий дур.к мОжет (също суме¬ ет), это дело нехитрое а Но те се сбутаха сериозно, когато дойде въпросът, кому принадлежи славата за побе¬ дата, която Хаджи Смион приписваше на себе си. — Да я цапнеш змията с камъка, и баба знай! Ами . да я хванеш с ръка като мене, де смееш?. — каза той на Ив.нча. (Ив. Вазов, Чичовци) Но спор принял серьёзный оборот, когда начали говорить о том, кому принадлежит слава победы, которую Хаджи Смион всецело приписывал одному себе. — Хватить змею камнем — это каждый дурак сумеет, а вот ты попробуй справиться с ней, . как я, голыми руками— бросил он Иванчо. сз — Няма храна, другарю, правим иконо¬ мия...— И баба знае да прави дробено мляко, но го няма млякото... (Кр. Григоров, Игличе- во) . — Не хватает кормов, товарищ, эко¬ номим. ..— Хитрое ли дело — молочная тюря, да вот мол ок.-то нету... 3. на б.ба Зл.та (също Каля) шурея й погов. а) седьмая (също десятая) вод. на киселе; б) н.шему забОру двоюродный пле¬ тень; сбОку припёка (също припёку) 4. бай, бабо, да не ме (също не те) срещне’ мёчка погов. как бы не накаркать, как бы не накликать беды сз — Ба, може . човек да си гледа работата и пак да няма .. . Когато друг му вземе хляба ... —' А, няма кой да го вземе... — и клатя глава. — Ти току — бай, бабо, да не ме срещне мечка.. (Ст. Чилингаров, Хляб наш. насущ¬ ный) — Можно честно н ’ по совести работать и всё без толку... когда кто-нибудь дорожку неребьёт... — Э, да кто — я отрицательно качаю головой. — Ты смотри, как бы не накликать бееды... ез — Даж тов. е вярно: добрите и хубавите всички ги харесваме, ’ но понякога налитаме и на лоши. — Е, да, като нашата Гита... Но Гита е едно, а ти си друго... — Кой знае... Има една дума: б.й, бабо, да не ме среща мечка в гората. (К. Калчев.. Семейството на тъкачите) ' — Да, это правда: добрые и красивые люди всем нам. нравятся, а ведь иногда нарываемся и ва злыдней. — Да, конечно, вот как наша Гиит Но Гита — это одно, а ты — другое. — Как знать... В таких случаях говорят^ чур меня, ' чур, как бы не накаркать. 5. еднО (също толкоз, так., тъй) (си) б.ба знае, еднО (също толкоз, так., тъй) (си) бае погов. а) заладить одно и то же [срвн. заладила сорОка Йкова . одно про всякого]; б): гак. (също тъй) (си) б.ба зн.е, так. (също тъй) (си) бае в меру своих сил, по мере сил и р.зума сз Г-ж а Стефани. Така баба знае, така бае. Според човека и яденето. (Л- Стоянов, Вълците пазят стадото) Г-ж а Стефани. Как могла, гак и приготовила. На большее не способна. Да ты большего и не заслуживаешь. 6. много баби — хйлаво . детё погов. у семи нянек дитя без глазу 7. нямала. си б.ба белйца, купила си козй- ц. погов. не было у бабы хлопОт, купила порося, не знала б.ба гОря, купила б.ба порося са Все на събрания, все на конференции, все на заседания — няма край. брате, няма свършване. Хукна и жената. Беда! Тя пък по¬ мощи събира, пуловери и чорапи плете, стари дрехи кърпи. Те, виках си на ума, нямала си баба белица, та си купила козица! (Г- Кара- славов, Така стана) Каждый день го на собрании, то на конфе¬ ренций, то на заседании... и конца краю, брат ты мой, этому не видно. И жена за то же самое. Беда! Пожертвования .собирает, фуфайки д. носки вяжег, старую одежду латает. Ну, ду¬ маю, не было у бабы заботы — купила порося! 8. трай (също търпи), бабо, за хубост погов. шегов. красота требует жертв . Всяко начало е трудно. Щом е въпросът да се придобие нещо — ще се мъчиш Трай, бабо, за хубост. (Г. Краев, Дарба) Всякое начало трудно. Но раз хочешь при¬ обрести что-то важное, гак будешь из кожи вон лезгь. Беа жертв не. обойтись. БАБАИТЛЪК 9. показвам/покажа (също прод.ва м/про- д.м) бабаитлък (също баб.итлъци) нар. пока¬ зывать/показать своё удальство сз .. .щом виждал [пъдаринъг! няколко селя¬ ни събрани на едно място, отивал при тях да . ги плаши и да прод.ва своя бабаитлък. (Зах. Стоянов, Записки по. българските въстания) .. .как только он [стражник] замечал, что несколько крестьян собирались вместе, он приближался к ним, чтобы задать им страху и показать своё удальство. БАБИН 10. бабини деветйни разг, бабушкины (също бабьи) сказки; вздор, чушь, чепуха, дичь, глупость
БАВНО — 44 — о — Приятелю Гено — обади се Калмука, който като* всякога дремеше в кюшето до тез¬ гяха .. без докачение, ама ще река, че туй е, кажи го, бабини деветини. Отде ще ти познае едно птиче какво ще се случи. (Й- Йовков, Вечери в Антимовския хан) — Гено, друг,— отозвался Кйлмук, как всегда дремавший в своём уголке у стойки ...— не сердись, но я гак скажу, что всё эго бабушки¬ ны сказки. Откуда какой-то птичке знать, что случится в будущем. сз — Тая нощ аз- видях твърде лошав сън, който не знам на какво да отдам; при всичко че твърде малко вярвам в бабините деветини. (Зах. Стоянов, Записки по българските въста¬ ния) — Сегодня мне приснился очень плохой сон, не знаю, к чему бы это, хотя я вообще не очень-то верю во весь этот вздор. 11. б.бина (също бабината) ти трънкина! нар, чёрта с два!, дудки! . сз — Разпръснете се, господа, за д. си нямате неприятности! — Какви неприятности? Ние не сме в стая¬ та, където преброяват бюлетинние,.. — Вие не сте в се.яе.; но все едно, че сее в сеаяеа — отговори Манол. — Бабина ти трънкина! — извика някой от оградата.— Хем не сме в сеаяеа, хем сме в . стаята... (К- Калчев, Живите помнят) — Господа, разойдитесь, чтоб потом не¬ приятностей не было! — Какие ещё неприятности? Мы же не в той комнате, где подсчитывают бюллетени... — Вы не в комнате, но все равно, что в ком¬ нате,— ответил Манол. — Какого чёреа! — крикнул кто-то из-за ограды.— То в комнате, то не в коминат^. БАВНО б.вно загрява някой виж 3 — 26 12. бавно, но сигурно погов. тише едешь дальше будешь; медленно, но верно БАГАЖ 13. умствен багаж книж. умственный ба¬ гаж 14. стЯгам/сгеиеа (също събирам/събера, вдигам/вдигна) си багаж. собирать/собрать вещи, укладывать/уложйть чемоданы, упа- ковываеь/упаковаеь баг.ж сз В „Юманите“ основателно пише днес, че щом като те не искат да водят преговори с Франция и щом като не са съгласни да поста¬ вят войските си под френски контрол, не им остава нищо друго, освен да си стегнат багажа („Работническо дело“ „Юман^те" вполне резонно замечает, что поскольку они не хотяе вести переговоров с Францией. и не согласны поставить свои вой¬ ска под французский контроль, им не оста¬ ётся ничего другого, как укладывать чемоданы, ез Заповед. . . Нямаше какво да се прави и аз започнах да стягам багажа си. В същност из¬ разът „стягам багажа си“ трудно можеше да се изпълни със съдържание. Та аз просто се по¬ закърпих и изпрах и това бе всичката ми под¬ готовка. (М. Гръбчева, В името на народа) Приказ есть приказ ... Делать было нечего, и я начала собираться в дорогу. Впрочем, эео только условно можно было назвать сборами. Я просто-напросто постирала и поштопала свою одежду, вот и вся моя подготовка. БАИР 15. през дёвет байра разг, за тридевять земель, в тридесятое царство 16. минах байра разг, всё страшное поза¬ ди, кризис миновал из [Дядо Еким] — Минахме баира, драги дру¬ гарки! Минахме баира! Нека сега лаяе куче¬ тата, . колкоео си щат! Баба Деша 1му възрази: — Около софрата лесно се разправя. — Ех, пък и еи ... Аз казвам, че трудното мина, а еи си знаеш своето (К- Калчев, Се¬ мейството на тъкачите) [Дед Еким! — Дорогие женщины, всё страш¬ ное уже позади! Пусть они теперь брешут сколь¬ ко хотят! Ему возразила бабка Деша: — За столом сидя легко рассуждать. — И ты туда же!.. Я говорю, чео самое трудное уже позади, а ты всё своё. 17. не ми ерябва (също не искам, защб ми е) на байр лозе разг, зачем мне. лишние хлОпоты, очень мне это нужно ез Всеки се свива и си мисли: 'що ми трябва на баир лозе? Ако уере духне друг вятър, кой ще плаща счупените грънци? (М Марчевски, Героите на Белица) Каждый прячется в свою нору и рассуж¬ дает: „Что, мне больше всех надо? А если заве¬ ра подует другой ветер, кому придётся ' эту кашу расхлёбывать?” ■= — Незапомнени студове са се появили.. . в Русия!... Страшни ' студове... Защо им трябваше на нашите германци на баир лозе... (К- Калчев, Живите помнят) — Неслыханные морозы... ударили в Рос¬ сии! .. Страшные холода... И зачем нашим друзьям-немцам всё это понадобиилсь... БАЙ бай Ганьо виж Г — 13 БАЙГЪН 18. байгьн ми става/стане нар. а) от ня¬ кого, от нещо кто-л. надоел мне до чёртиков; я сыт ' по гОрло чем-л.\ б) от нещо в горле першит (от чего-л. приторно сладкого), душ. не принимает (чего-л. приторно сладкого) БАЙРАК 19. вдйгам/вдйгна (също дйгам/дйгна) бай¬ рак. разг, поднимать/поднять знамя восста¬ ния, подниматься/подняться н. борьбу ез Ние решихме единогласно да дигнем ' байра¬ ка на въстанието идущия вторник, 16-й сеп¬ тември ... (Зах. Стоянов, Записки по българс¬ ките въстания) Мы единодушно приняли решение поднять знамя восстания в следующий вторник, 16-го сентября ... . Някои стари [списания], които бяха спре¬ ли, бързо възобновяваха редовното си изли¬ зане, а множество други ... бяха дигнали бай¬ раци, развявани от нови идейни и естетически ветрове. (К- Константинов, Път през години¬ те) . , Некоторые прежние [журналы], которые прекратили было своё существование, начали выходить регулярно, множество других... подняли знамёна, развеваемые новыми идей¬ ными и эстетическими ветрами. вдйгам/вдйгна (също развява м/развёя) бял байрак виж Б — 379 20. байракът се вдйга/се вдйгне (също се дйга/се дигне, се развява/ce развее разг.) восстание начинается/начнётся ез Щом се реши вече, че байраците на въста¬ нието в IV окръг ще се дигнат на 1 май, изпра¬ тиха се бързи куриери до останалите три окръ¬ га с писма ... (Зах. Стоянов, Записки по българ¬ ските въстания) Когда было решено, . что восстание в IV округе начнётся 1-го мая, в остальные три округа были срочно разосланы курьеры с соОб¬ щением об этом решении. 21. ймам под байрака си остар. держ.еь под свойм знаменем (също под свойми зна¬ менами) 22. побйвам/побйя (също забйв.м/забйя) байрак. разг, водруж.еь/водрузить зн.мя = .. .един от хъшовете й Ена баба Тонка] казал, че като минае в България, най-напред ще почнат от русчук, а ' в нейната къща ще по¬ бият байрака... (Зах. Стоянов, .Записки по българските въстания) ...один.из повстанцев сказал ей [бабушке Тонке], что когда они прибудут в Болгарию, то начнут прежде всего с Рущука, . н. её . доме водрузят своё знамя... 23. развявам/развёя байрака разг, подни- мать/поднять знамя восстания, псдеимать- ья/nсднЯться н. борьбу
— 45 — БАНИЦА 24. развявам/развёя байрак. на нещо разг. а) ^подниматься/подняеься на борьбу, под¬ нимать/поднять знамя борьбы; б) размахи¬ вать . жупелом (само несв.) 25. развявам/р.звёя си байрака а) разг. бесчинствовать, свирепствовать; делать (съшр творить) что душе угОдно а — Не се бой, таге, фашистите няма да са все еака силни. На мястото на тяхната сила сега расте друга силл... Тя ням. да им позво¬ ли да си развяват повече байрака. (Сл. Трънски, Неотдавна) — Не бойся, отец, не вечно фашистам быть такими сильными. Против их силы поднимается другая сила ... Она положит конец их Иёьчйнье- в. м. б) разг, разворачиваться/развернуться вовсю сз Аз съм човек градинар, дето се вика. Тук в село съм захванал занаята, ама съм скитал къде ли не! И в Добруджа развявах байрака, и в Пловдив съм бил, па и край Букурещ съм .миткал. (Г. Краев. Добрият градинар) Моё ремесло, как говориеся, овощи. Обу¬ чился я ему здесь, в деревне, . потом по всему свету шатался. И в Добрудже вовсю дело шло, и в Пловдиве я бывал, даже к самому Буха¬ ресту носила меня нелёгкая. в) нар. (за мъж) не пропускать/не пропустить ни одной юбки; (за жена) вертеть (също тре¬ пать) хвостом (само несв.) сз — Чунким не помня, като го роди майка му четири месеци, по-напред и какъв байрак развяваше на времето из долната махала! (Чудомир, Не съм от тях) — Думаешь, я не помню, как мать родила его через пять .месяцев после свадьбы, как, , бывало, она в деревне налево и направо хвое-' том вертела! 26. свйвам/свйя байрака разг, складывать/ сложить оружие, капитулировать ' БАКАЛСКИ 27. бакалски смётки разг, копеечные (също грошовые) расчёты . 28. бакалски тефтёр разг, грязная, заса¬ ленная тетр.дь с беспорядочными записями 29. мёря на бакалски везнй взвешивать все за и прОтив . ея Дълго избирал [Желю], оглеждал момите, мерил ги н. бакалеките си везни и все не ги одобрявал. (К. Калчев, Семейството на тъка¬ чите) Долго выбирал [Желю! себе невесту, осмат¬ ривал девушек со всех сторои, взвешивал все зд и против и всё выбрать не мог. БАКИЯ 30. оправя м/оправя бамите на някого разг. улаживать/уладить чьи-л. запутанные дел. г. .. .какъв враг мога да ти бъда аз, дето най-много се застъпвах за тебе и за Гита, ко- иатс ви гонеха всички... Дето и сега се чудя как Да оправя бакиите ви, за да има мир и вие да сте добре. (К- Калчев, Семейството на тъка¬ чите) . .. .какой же я тебе враг, ведь я больше всех за т.Ия и за Гиту заступался, когда все опол¬ чились проТив вас... Я и до сих пор ума не приложу, как уладить все ваши дела, чтобы и вам было хорошо, и всё успокоилось. 31. разравям ьё/разривя се в (.кйит. на някого [също рОвя, разравя м/разровя И.кйит. на някого] разг, раскрывать/раскрыть чьи-л. тёмные делишки, выводйть/вывести на чистую воду кого-л. о — Взимаш си белята, човек! Така ще се разровя в твоите бакии, че кървави еълзи ще лееш! („Стършел“) — Ох, нарвёшься ты у меня, приятель. Я всю твою лавочку раскрою — кровавые слё¬ зы будешь лить. БАЛАМА 32. правя ce/направя се на балама разг. прикйдываться/прикйнуться дураком (също дурачкОм, прост.чкОм) БАЛКАН 33. хващам/хван. (също улавям/уловя). балкана [също. забягвам/забягна в балкаиа] разг, уходйть/уйтй в гОры (о партизанах, гайдуках) ■ сз По-скорода съмва, да се приготвят и вечерта да хващат балкана. (Ст. Ц. Даскалов, Път) Скорее бы рассвело, чтобы можно было за день собраться и вечером уйти в горы, . Изтекоха десетина дни откак' Велю, дядо Божиловият внук, грабна пушката от община¬ та и забягна в балкана, при партизаните. (Кр> Григоров, Бойно кръщение) Прошло около десяти дней с тех . пор как Велю, внук деда Божила, раздобыв винтовку в общине, ушёл в горы к партизанам. БАЛКАНСКИ 34. от врёмето на Балканската войн. разг. со . времён Балканской войны (очень давно) [срвн. с руск.. времён Очаковских и поко¬ ренья Крыма] БАЛОН пробен балОн виж П — 785 35. вдйгам/вдйгна (също дйгам/дйгна) на балОн някого разг, а) выставляеь/вы[ставить на (всеобщее) посмешище кого-л.-, поднимать/ поднять н. смех кого-л.-, б) поднимать/под- нять шум вокруг кого-л., всэнсейть/всзеёьтИ (също превозно^йть/превоз нести) . до небес кого-л. а — Интересна работа, бе! Като не си из-. пълнявахме месечните планове и като давахме порядъчно брак, като че ли си беше напълно нормално и в реда на нещата. А като го из¬ пълнихме веднъж нормално, и ни дигнаха н. балон, сякаш чудо сторихме. А какво чудо беше то? (Н. Широв — Тарас. При нас всичко е спокойно) — Интересно получается! Пока мы не вы¬ полняли ежемесячных планов и давали до¬ вольно порядочно браку, вроде бы всё было в порядке вещей, нормально. Но стоило нам только выполнить план, поднялся такой шум, будто чудо случилось. А что ж тут удивитель¬ ного? БАЛСАМ 36. пада като балсам на сърцёто нещо проливаться н. сердце бальзамом (също. как бальзам) а Турците почнаха да се смеят от моето пи¬ тане, който-смях ми падаше на. сърцето като балсам. (Зах. Стоянов, Записки по българските въстания) Мой вопрос вызвал у турок взрыв смеха, который проливался на моё сердце сладчайшим бальзамом. БАЛТИЯ 37. , удрям/ударя балтйята . на някого разг:. .) nровaливaть/прсвaлйть кого-л., рёзать/за- рёзать кого-л.\ б) подкладывать/подложить свинью кому-л. ая — Всички мислят, че съм се оженил за Маргарита, за да ударя балтията на Стоев. А пък аз само му направих добро. (Б. Райнов. Пътища за никъде) —' Все думают, что я женился на Марга¬ рите в пику Стоеву. А в сущности я ему доб¬ рое дело сделал. БАНИЦА 38. йена с баница да го мОлят разг. хОчет, чеОбы его на коленях упрашивали ея — Той иска с баница да го молят! — мърмо¬ реше намусена тъща му и още на другия ден сутринта отиде у директора да пита уж нещо . майка му... (Сш. Ц. Даскалов, Път) — Он . хочет, чтобы его упрашивали на коленях! — ворчала насупившаяся тёща, и уже на следующий день с утра отправилась к ди¬ ректору, якобы для того, чтобы кое о чём по¬ говорить с его матерью...
БАНЯ 46 39. правя/направя на баница някого разг. делать/'сделать котлету . из -кого-л. сз — Н. мене да остане, още тая вечер ще ги направя на баница! (К- Петканов, Хайдути) — Доведись мне, я сегодня же вечером из них котлету сделаю! 40. дйря (също търся) на работата лекото, на баницата мекото погов. выбирать рабОту полёгне, а кусок послаще а — Партията е за такива к.то нас. Няма да приемат изедниците, я... Но ти още дириш н. работата лекото, на баницата мекото. (Кр. Григоров, Игличево) — Партия для таких, как мы. В неё ми¬ роедов не принимают. А ты ’ ведь всё ещё вы¬ бираешь работу, что полегче, а кусок послаще. БАНЯ кървава баня виж К — 850 БАРА 41. на една б.ра сме се прали с някого погов. ни свае ни брат; нашему забору двоюродный плетень; родня: среди бела дня на однОм сОлнышке онучи сушили а — Интересуваме се д. знаем от какво е по¬ лудял? — Той ви е роднина нещо? — Боже пази! На една бара сме се прали! (Ив. Вазов, Кардашев на лов) — Хотелось бы знать, отчего он сошёл с ума? — Вы ему не родня будете? — Боже сохрани! Ни свае ни брат! БАРАБАН 42. на барабан как н. пож.р (спешить), в спёшке (работать) а Той не обича да работи на барабан. Он не терпит штурмовщины в работе. 43. бия барабан за нещо разг, звонить (също трезвонить) во все колокол. о чём-л. = — Аз никога не оесъствувам току-така! — викна той.— Айде да бия барабан къде бях! Ти партиен работник ли си, или (А. Барух., Ралеви) — Я никогда без причины не пропускаю [собраний.],— вскипел он.— Что же, мне во все колокола трезвонить о том, где я был! Ты партийный работник, или ... 44. бще не е бил (също ударил) барабанът за нещо разг, время терпит, не к спеху; над нами не к.плет БАРАБАР 45. барабар Пётко с мъжёте погов. куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй а Ден-два Джендаки в шумата, отвсякъде заградено, села се горят, хора се убиват, под¬ плашиха го на няколко места, еео. ти го вече комита, барабар Петко с мъжете! (Зах. Стоя¬ нов. Записки по българските въстания) День, другой Джендаки бродит по лесу, пути отрезаны, селения горят, люди гибнут; перепугался он до смерти, вот и стал повстан¬ цем. Куда конь с копытом, туда и рак с клеш¬ нёй. БАРАКА накичена като панайрска барака виж П — 29 БАРИЕРА 46. вдигам/вдигна бариерата снимать/ снять (също убирать/убрать) преграду 47. поставям/поставя (също слаиам/ьлC- жа, турям/турна) бариера на нещо ставить/ поставить преграду чему-л. БАРУТ 48. язък з. барута разг, не стОило огород городить, жаль напрасных усилий 49. държ. (също пазя) ' барута сух разг. держать пОрох сухим сз Ние, воините, чието предназначение е да държим винаги барута сух, да пазим социалис¬ тическите завоевания и спещениге граници на нашето Отечество, ще изпълним с чест повелята на партията, защото тя всичко ни е дала, всич¬ ко ни е осигурила. („Работническо дело*). , Мы, солдаты, долг которых всегда держать порох сухим, защищая социалистические за? nсenания и охраняя священные граници Оте¬ чества, с честью выполним задания нашей партии, которой обязаны всем, что имеем. 50. изстрелвам/изстрелям (също изгърмя¬ вам/ изгърмя) барута си разг, пороху не хва- т.ет/не хватит, выдыхаться/выдохнуться 51. мирише (също замирйсва/замирйше) на барут разг, пахнет/запахнет пОрохом сз — А какво се е замътила една пушилка наоколо ни, не на мурабе, а кажи го — напра¬ во на барут мирише! (А. Гуляшки, Ведрово) — Вокруг нас такой дым стоит коромыслом, что уж не дракой, а настоящим порохом пах¬ нет! ' о И така, Заарското въстание се свърши, без да замирише н. барут. (Зах. Стоянов,- Записки по българските въстания) Итак, Стaрозатсрькоё восстание закончи¬ лось без единого выстрела. 52. не е мирисал (също помирйевал) барут някой и пОроху не нюхал кто-л. 53. пламвам/пламна като барут вьпЫай- вать/вспыхнуть как порох сз Кръстан пламваше като барут и не допус¬ каше да се навърши някаква акция без него. (Сл. Трънски, неотдавна) Крысеан вспыхивал как порох: не могло быть и речи о проведении какой-нибудь опера¬ ции без его участия. 54. помирисвам/помирйша барут разг, ню- хать/понюх.ть пОроху сз Решихме с командира на дружината по¬ ’ ручик Манов д. открием и обезвредим неиз¬ вестното вражеско гнездо. Нека бойците по¬ миришат малко барут, нека опитат оръжието си... (Сл. Георгиев, Другари на орлите) Мы с командиром батальона поручиком Мановым решили открыть и обезвредить не¬ известное вражеское гнездо. Пусть бойцы не¬ много понюхают пороху, испробуют своё оружие... 55. хабя (също изхабявам/изхабя) си . бару¬ та разг, тратить (също терять, изводить) порох даром (същр напрасно, по-пустому) БАРУТЕН 56. барутен погреб книж. пороховОй пог¬ реб БАС 57. губя (също загубва м/загубя, изгуб- nам/изиуИя) бас разг, проспорить (само св.), прсйиpыпать/пройтр.ть 58. бас държ.. [също ловя ce/уловя се н. бас, хващам ce/хвана се на бас] разг, биться/ побйться об заклад, держать пари (само несв.), спОрить/поспОрить сз На българйя дай хляб; да не се хваля, .ма с таквази чорба, пардон-- с таквази суп. цял самун хляб изядам. Бас държа- (Ал. Констан¬ тинов, Бай Ганьо) Болгарам первым делом д.й хлеба, мы много хлеб. едим. Не буду хвалиться, но под та¬ кую похлёбку, пардон, под такой суп, я целую ковригу хлеб. упишу. Готов биться об заклад. БАСМА 59. ще ц.п я басм. на някого разг, не цере¬ мониться с кем-л.; не нянчиться с кем-л. са — Дали ще гк застрелят всичките? — А ти какво мислиш, . басма ли ще им це¬ пят? Тия гадове ,дете в м.йк. разплакаха. (Ем. Манов, Краят на Делиите) — Неужели их scex расстреляют? — А ты что думал, будут с ними церемо¬ ниться? Эти гады столько крови людской вы¬ пили. сз — Какво им. д. му мислим толкова. Те са . грабили народа, а ние ще им цепим басма? — ' настояваше първият. (Ив. Врачев, Средногорци ■ в бой)
— 47 БАЩИН — Чего тут много думать! Они грабили варод, а мы с ними должны церемониться? — стоял на своём первый. 60. не цёпя басма на никого разг, никому спуску не давать, не спускать никому сз Учителят се запретна и доказа, че не е бил никому дясна ръка и никому не е цепил бас¬ мата ... („Стършел“) Учитель взялся за дело и доказал, что всегда был сам себе голова и спуску никому не давал. БАСНЯ 61. разправям басни рассказывать сказки (също басни, небылицы) БАСТУН 62. сух к.тО. бастун худОй как палка (също жердь, щепка) 63. катО че ли е глътнал бастун разг, а) ьлОnнс аршин проглотил, прямой как палка с=> Излизаше, че новият съдия е протеже на министъра по балдъза, ... че най-после. е болен, казват, от туберкулоза в гръбнака, е. затуй не го е виждал никой... да се наведе, такъв един дълъг, като че е глътнал бастун, студен като змия. Тфу! (Л. Стоянов, Разкази) Выходило, что новый судья — протеже министра по ьnoячeеийe... что в довершение всего у него туберкулёз позвоночника, поэто¬ му никто не видел, чтобы он когда-нибудь на¬ клонялся, ходит словно аршин проглотил, как змея холодный. Тьфу! б) важный как индюк 64. живЗя/доживЗя до бастун доживать/ . дожйть до глубокой старости (също до седых волОс, до седин) а . . .идват младоженците със свидетелите в съвета, декларират устно пред писаря Куман, че се обичат и не могат един без друг, дадат едно обещание да си живеят до бастун в раз¬ бирателство и да не се развеждат още първата година примерно. (Г. Краев, Златният петел) Жених и невеста приходят со свидетелями в совет, торжественно заявляют писарю Ку¬ ману, что любят друг друга и не могут друг без друга жить, что проживут душа в душу до гробовой доски и обещают не разводиться, ну, скажем, хотя бы в течение первого года супружества. БАТАК 65. батак работ. разг, дело дрянь (също табак), гиблое дело 66. съм (също затъва м/затъна, оставам/ остана) в батака разг, быть в отчаянном (също скверном) положении о — . . .но сё по-добре са там в България. А ние тука — въздъхна той — затънахме още по-дълбоко. .. Предадоха ни християни. .. Евро¬ па. И останахме сами в батака. (Д. Талев, Илин¬ ден) — .. .но всё же там в Болгарии жизнь лучше. А нам,— вздохнул он,— ещё хуже ста¬ ло. .. Предали нас христианн... Европа. Оста¬ лись мы одни в отчаянном положении. 67. тйкам/ейкна (също тласка м/тласна и т. н.) към батак (също към батак.) някого, нещо разг. толкать/толкнуть в прОпасть кого-л., что-л. гз Най-близките не го разбираха, не искаха да му помогнат. Гледаха с лека ръка на бърко¬ тиите, които ставаха в живота, сами тикаха политическото положение към един батак, от който, струваше му се, нямаше вече да излязат . (Г- Карамазов, Нови пътища) . Самые близкие ему люди не ' понимали его, не хотели ему помочь. Они с лёгким сердцем смотрели на беспорядки вокруг, сами толкали страну в пропасть, из которой, как ему каза¬ лось, не было спасения. БАЧИЯ 68. тов. (също тука) не е бачйя разг- здесь не текут молочные реки в кисельных берегах БАШ 69. излйзам/йзлззна по-баш от някого нар. переплюнуть кого-л. (само св.), перещеголять кого-л. (само св.) ■ БАШКА 70. всёки си е башк. луд погов. всяк по¬ -свОему с ум. схОдит БАЩА 71. ти (за) баща, ти (за) м.йк. разг, будь другом, будь отцОм родным; . на тебя вся надежда, на тебя, как на каменную гОру, надеюсь и — Хаджи, на тебе го оставям. . .. еи баща, ти майка. (Ст. Чилингаров. Хляб наш насущ¬ ный) — Хаджи, тебе его оставляю. .. на тебя, как на каменную гору, надеюсь. «=> — Отче Матее, ти за баща, ти за майка, ела у дома! Момичето ми е болно! (Д. Марчевся-Щ Дошло е време) — Отец Матей, на тебя вся надежда! Зай¬ ди к нам! Дочка у меня заболела! 72. йска/пойск. бащ. си и майка си разг.. а) заламывать/заломйТь неслыханную цену ез — Щом е скъпа стоката, и скъпо ще про¬ даваме. Тя не идва . от Драгалевци, ами чак от Дубровник и от Цариград. А те, селяните, и бащ. си и майка си искат за едно яйце, за наръч дърва или за въглища. (Ст. Заворчиное, Празник в Бояна) — Раз товар дорогой, и цена дорогая. Он ведь не "из Драгалевцев привезён, а из самого Дубровника и из Царьграда. А вот крестьяне- ео верно: за одно паршивое яйцо, за вязанку дров или мешок углей готовы три шкуры с тебя содрать. ез Той [огнярят! поиска баща си и майка си, а ние му предложихме по-малко. . .(„Стършел“) Он [кочегар] заломил неимоверную цену, а мы предложили меньше... б) трёбовать/потрёбовать невозможного сз — Не ще ли само юничката? — Каква юничка те е халосала, холан! — сопна й се той.— Тя иска майка си и баща си. (Г. Караславов, Снаха) — Не хватит ли ей одной телушки? — Какая там телушка у тебя в башке! —- рявкнул он на неё.— Она . чёрт знает чего хочет. 73. продавам/продам (и) бащ. си и майка си разг, не пожалеть отца-матери (само св.) ез Той е член н. нациснальоцйалйстичёькат.' партия, безогледен тип, готов да продаде за пари баща си и майка си. (Ан. Каралийчев, Наковалня или чук) Этот нахальный тип — член национал-со¬ циалистической партии, он ради денег . отца- матери не пожалеет. продавам/продам бащ. си з. пара (също за пари) виж. П — 55 да не би имането на баща ти да е проп.д . нал. виж И — 145 74. разправяй ги тйя на бащ. си разг. рассказывай ' (също расскажи) это ксмv-ни будь другОму, ври больше; расскажи это своей бабушке 75. какъвто бащата, таквйз и децата погов. какие корешки, такие и ветки, какие роди¬ тели, такие и детки БАЩИН 76. бащин и майчин син разг, . субчик, проходимец, бездельник а И за нея ще прати господ някой бащин и майчин син да ни отърве. (Ив. Вазов) Бог даст, и она встретит какого-нибудь проходимца, чтобы нам её сбыть с рук. . 77. бащина мошйя разг, чья-л. вОтчина 78. бащино огнище Отчий дом ез — Ако ти си немец и ако твоят господар е неограничен деспот в земята си, то аз съм българин и немилостив бунтовник в страната н. своето бащино огнище! Аз заповядвам тук! — извика Бенковски. .. (Зах. Стоянов, Записки по българските въсстания)
БАЩИЧКО — 48 — Коли ты немец и твой государь — все¬ сильный деспот на своей земле, то я болгарин и беспощадный революционер в своей стране, в своём отчем доме! Я здесь приказываю! — вскричал Бенковски. .. 79. превръщам/превърна в бащина мошйя - нещо■ [също правя/направя н. бащина мошйя нещо] разг, превращать/превратать в. свою вотчину что-л., дёлать/сдёлать свою вОтчину из чего-л. а . . .щели да ни разместят, били сме превър¬ нали цеха на бащина мошйя, чорбаджилък ' сме показвали. („Работническо дело“) . . .хотят нас всех разогнать, мы, мол, чва¬ нимся, цех превратили в свою вотчину. да не би бащиното ти имане да е пропад¬ нало виж И — 145 (гледа ме) катО че ли (също сякаш) съм му пропил (също изял) бащиното имане виж И — 146 80. разполагам се катО в бащина мошйя разг, распоряжаться как заблагорассудится чем-л. БАЩИЧКО 81. цял (също жив) бащичко разг, вылитый отёц, весь в отц. БАЯ 82. б.я си за Иълхй разг., бить баклуши, Гонять лОдыря бай ги тйя (също тов.) на ланския (също ланшния) сняг виж Л — 18 б.я си под носещо под носа си, на нос. си) виж Н — 330 БДИТЕЛ НОСТ 83. приспйвам/приспя бдителността . на някого ' усыплять/усыпйть чью-л. бдитель¬ ность « Да се приеме тази абсурдна и изкуствена схема, това означава да се въведат народите в голямо заблуждение, да се приспи бдителност¬ та на социалистическите страни, да се направи незаменима услуга на международния империа¬ лизъм („Ново време“) Принять эту абсурдную и искусственную схему означало бы ввести народы в заблужде¬ ние, ' усыпить бдительность социалистических стран, оказать незаменимую услугу между¬ народному империализму- БЕДА 84. туна бед. разг, злой рок 85. влйзам/вляза в бед. разг, нарываться/ нарваться на неприятность; попадать/по- пасть в беду 86. дйря (също търся) си . бедата разг, са¬ мому совать голову в пётлю, самому лезть в пётлю; самому лезть (също грубо переть) на рожОн 87. докарвам/докарам беда (на главата) на някого приносйть/принестИ несчастье ко: му-л., накликать/наклйкать (също навле- кать/навлёчь) беду на кого-л. . — Къде се е чуло такова нещо! Луд човек . Луд и може да ни докара някоя беда. (Д. Та- лев, - Самуил) — Это неслыханно! Он же сумасшедший! Он накличет на нас беду- 88. бедата не йдва сам. погов. бед. (нйксид.) не прихОдит (също не хОдит) одна, беда не живёт одна, пришла бед. — отворяй ворота, бед. беду накликает, беда беду родие, бедой погоняет а Полицията и войската ги открили, обкръжи¬ ли базата им, завързал се неравен бой, в който загинали много другари- Такава съдба беше постигнала и партизаните от Брёиопьаага чета. .. А една беда не идва сама — казва на¬ родът (Ив. Врачев, Средногорци в бои) Полиция и регулярные войска обнаружил а и окружили их лагерь. Завязался неравный бой, в котором погибли мистйё товарищи. Такая же. судьба постигла и партизан Брегов- ' ского отряда... Правду говорит народ: беда беду накликает. БЕДЕН беден к.тО църковна мишка виж -М — 273 беден ' катО щурец виж Щ — 16 БЕЖ 89. беж да (ме) няма разг, и след простыл; давай/д.й бог нОги; давать/дать (също зада- вать/задаеь) стрекач. (също стречка, тягу, дёру, лататы) БЕЗГЛАСЕН 90. безгласна буква а) пустбе мёсто, ноль без палочки (разг.) о — Значи занапред да остана безгласна буква, .? — опълчи се той срещу управителния съвет. — Не, ние не искаме това. („Работни¬ ческо дело“) — Значит, впредь . я должев помалкивать в тряпочку, да? — ополчился он против прав¬ ления. — Нет, мы этого не хотим. б) послёдняя спица в колеснице БЕЗГРЪБНАЧЕН 91. безгръбначен човёк раболёпный угОд¬ ник, бесхреИётный человёк БЕЗДЕЛИЕ 92. безделието е м.йка на всички пороци поел, безделье — м.ть всех порОков БЕЗДЪНЕН 93. бездънна бъчва бездонная бОчка БЕЗЖИЧЕН 94. Иезжйчен телеграф ирон, пересуды, сnлзени. „сарафанное радио” БЕЗРИБИЕ 95. в безрйИие и рак е рйИа поел., на безрыбье и рак рыб. а То си не струваше трудът само... Герой, рекли всички, герой! Да, ще речеш, „на Иез- риИие и рак риба”. .. Това е така. (Ив- Ва¬ зов, Епоха — кърмачка на велики хора) Дело-ео и яйца выеденного не стоило... А . все говорят: герой, герой! Да, конечно, „на безрыбье и рак рыба”. Это верно. БЕЗСОЛЕН 96. безсолна шег. разг, плоская (също неостроумная) шутка сз — Шегата беше безсолна — забележи от- • сечено и сухо Йоргов. (Г. Караславов, Танго) — Шутка была плоской,— сухо обронил Йоргов. ' 97. казвам/кажа (също . говоря, дрънкам и т. н.) безсолни думи (също приказки) разг. говорить глупости, молоть чепуху, болтать вздор . t= БаИа Деша едва се стърпя да не наругае стареца, задето дрънка разни безсолни при¬ казки. ' Съвсем се беше вдетенил тоя човек! (К,- Калчев. Семейството на тъкачите) Бабка Деша еле сдержалась, чтобы не одёр¬ нуть старика, который болтает всякую чепуху. Совсем из ума выжил. БЕЗСЪЗНАНИЕ 98. пйя до безсъзнание пить до ' бесчувст¬ вия (също беспробудно), пить гОрькую (също мёртвую) БЕЙ ' 99. като бей (живея и т. н.) разг, жить барином!, как барин (жить, рассесться и т.. н.) . а — Тук не е хан- Седнал си до печката, разположил си се като някой ' бей и не ти иде на ума, че трябва да .си вървиш. (Ан. Кара- лийчев, Лъжовен свят) — Здесь тебе не постоялый двор. Расселся I у печки как барин, и невдомёк тебе, что пора уходить.
— 49 — БЕЛЯ БЕЛЕЖКА хвърчащ. бележка виж X — 59 100. вземам/взема си бележка а) иметь в виду что-л., принимать/принять во внима¬ ние что-л., учйтывать/учёсть что-л. — Ще носиш много здраве н. Веса и ще й кажеш да не се тревожи за назначението си! Министърът си взе бележка! (Св. Минков. Разкдзи в таралежова кожа) — Передашь большой привет Весе и скажешь ей, чтобы ' не тревожилась о назначении на ра¬ боту! Сам министр будет иметь её в виду! сз — ... това . вече трябва да те накара да помислиш за логиката си. — Взимам си бележка. (Б- Райнов, Нощни булеварди) — ... это должно заставить тебя заду¬ маться над логикой твоего поведения — Учту. б) брать/взять на замётку (също на каран¬ даш) что-л. 101. вземам/взёма си добр. (също сериОзна) бележка йзnлёкаеь/изnлзчь урок, учесть i.. будущее (само св.) сз Вземи си сериозна бележка! Учти на будущее! 102. правя/напр.вя бележка на някого дё- лать/сдёлать замечание кому-л. а Закъснеех ли за малко, началникът ми прави бележка. (Г. Краев, Ден да мине) Стоило мне немного опоздать, начальник туе же делал мне замечание. БЕЛТЪК 103. хвърля м/хвърля белтъци арго а) смот- рзеь/поьмстрёть зверем, вызвериться (само св.); б) Ироьaес/ИрCьйгь взгляд, взглянуть (само св.) БЕЛЬО 104. рбвя се в чуждо бель. рыться в чужОм грязном бельё БЕЛЯ 105. за беля разг, как на грех; как назло; к несчастью са За беля пънът гореше лошо, кошарата се изпълни с гъст, лютив дим и ние се . прину¬ дихме бързо да го изгасим . (Сл- Трънски. Неотдавна) Как н. грех огонь горел плохо, овчарня наполнилась густым едким дымом, и нам при¬ шлось быстро его погасить. 106. кбЛкстс з. беля разг. себё дорОже, себё во вред, бОльше хлопОт, чем выгоды сз — Аз лично се занимавах с бакалия, имах едно дюкянче, дребна работа, колкото за бе¬ ля. .. (К- Калчев. Семейството на тъкачите) — Я лично торговал бакалейными товарами,. имел небольшую лавчонку, так. ерунда, боль¬ ше хлопот, чем выгоды. 107. беля работ. разг. плохо дело, дело дрянь (също табак, труба) сэ — Беля работа — 'каза той — Ако не беше ми казал, че .водата е заразена — щях да си пия като нищо. (Л. Стоянов, Холера) — Дело дрянь, — ответил он.— Не скажи ты мне, что вода заразная, я бы уж обязательно напился. 108. белята в торбата разг. иCрё. беда, неприятность сз Друг път ще мълчи, ще мълчи, докато го не задене някой, но задене ли го някой — ее. му белята в торбата! ' (Мих. Георгиев. Разку- мил кума си) К другой раз будет молчать, молчать до тех пор, пока его кто-нибудь не заденет, а если за¬ денет — ну, горе тому. , 109. взёмам/взёма си беля (също белята) (н. главата) разг, создавать самому себё неприятности . (само несв.); нарываться/на- рваться на неприятность, иметь неприятности (само - несв.) сз Тука не можеш да ги разбереш коя е слу¬ гиня. коя е господарка, все лъскави. Изпречи 4 E^oj^1 .-руеск. фраз. сл. се някоя насреща ти, . хили се така мазно- мазно, мислиш слугиня е, закачиш я, вземеш си беля на главата. 'Ал. Константинов. Бай Ганьо) Тут не разберёшь, которая служанка, ко¬ торая барыня: все расфуфыренные, все чисто одеты. Покажется тебе навстречу какая-нибудь, умильно так улыбается. Думаешь — служан¬ ка, приударишь за ней — глядишь, и вля¬ пался в историю. сз — Взе си. беля н. главата — въздишаше по стар навик Илка,— не ги ли виждаш какви са. . . Мир няма да видиш от тях. — И те няма да видят мир от мене — възра¬ зи той [Герган! (К- Калчев. Живите помнят) — Теперь неприятностей не оберешься, — вздыхала по старой своей привычке Илка, — разве ты . не знаешь, что это за люди Они тебя в покое не оставят. . — Ну, да. и я им тоже спуску не* дам — возразил он [Герган]. сз С него ще си вземеш беля н. главата! С ним хлебнёшь горя! НО. вкарвам/вкарам в беля някого разг. впуеыnаес/nnуеаес , (също замешивать/заме¬ шать, втраплйв.гс/пгр.пйтс) в неприятную историю кого-л., еаплёkатс/еаплзчс беду на кого-л. а —• Това е право.... ще идеш тогава в Цвет¬ кови. — Кои са п. тия Цветкови? Да не ме вка¬ раш в беля Гарчо, сине . . (Ст- Ц Даскалов. Път) — Это верно. . тогда ты пойдёшь к Цвет¬ ковым. — А кто такие Цветковы? Ох, Гарчо. сы¬ нок, впутаешь ты меня в историю- 111. докарвам/докарам (също навличам/ на¬ влека) беля (на главата) на някого разг. прйеосйть/прйеёьтй несчастье кому-л.. на- kлйkаес/наклйkатс беду на кого-л., навлекать/ навлёчь беду на кого-л. сз — Млък, да не си продумал думичка! Ти с твоя хлапашки ум ще докараш беля на бялата ми глава. (Ан. Каралийчев. Росенският ка¬ менен мост) — Молчи, больше ни слова! Из-за тебя, из-за твоего мальчишества бед. свалится на мою седую голову! ез Ако ли пък се случеше и ние да излюпим пилета, навличахме си беляга. Квачката пре¬ литаше в градината на баба Наза, пилетата се промъкваха през оградата и след малко се чуваха клетвите н. злата бабичка (Кр Гри¬ горов. Моето детство) Если же случалось, что и у нас цыплята вылуплялись, начинались одни неприятности, курица-квочка перелетала в сад бабки Назы, цыплята пролезали через дыры в ограде, и туе же раздавались проклятия, которыми осы¬ пала нас злая старуха . сз Все в читалището кисне или се сниня по сокаците с момчетии. Страх мее, че ще ми навле¬ че някоя беля на главата (Ем Манов. Краят на Делиите) Всё в клубе сkслачйnаетья или с сорван¬ цами по улицам шляется Боюсь, .как бы чего худого не вышло. 112. йдва/дойдё ми беля до главата разг. несчастье ьnалйnаётья/ьnалйлсьс н. мою иC- лову сз Той [игуменът! се. извиняваше, че и нему дошла беля на главата, когато отишел в Па¬ зарджик. Там той бил арестуван от своего ду¬ ховно началство. (Зах Стоянов. Записки по българските въстания) Он [игумен 1 оправдывался гем, что и на него свалилась беда, когда он приехал в Па¬ зарджик. Там он был посажен под замок своим же духовным начальством 113. отваря м/отворя беля на някого разг. ьсздаnаеь/ьсздатс неприятности кому-л. а -- Нямаше ли за вас боза да продавате по влашката земя, ами дойдохте тука да пако¬ стите на ьйрсмашkата рая и отваряте бели на царщината! — притури вторият българин. (Зах Стоянов. Записки по българските въста¬ ния)
БЕЛЯЗАН 50 — — Ваше дело по валашской земле ски¬ таться да бузу продавать, а вы явились сюда, чтобы бедному люду пакостить да властям до¬ саждать! — прибавил второй болгарин 114. открйвам/открйя (също намйрам/намё- ря) къдё е белята разг. находйть/найей, (също открывать/Открыть) в чем корень зла. в чём дело сэ Моторът спря. Дълго ее ровихме и н.й- после открихме къде е бел ята („Работническо дело“ Мотор заглох. Искали, искали — еле до¬ копались, в чём дело. 115. оеървав.м/отърв. от беля някого разг. nыlручaес/выIручиес из беды ' кого-л. 116. отървавам се /отърва се от беля разг, йзбeгaес/йзИёжаеь неприятностей 117. правя/направя беля разг. совершать/ совершйть что-л. неблаговйдное; бедокурить/ набедокурить, проказнйчаес/еаnрсказнйчаес, озорничать/ созорничать сз — Да му го изпратим Полета или друг некой от селската чета. Ще направи беля тоя ветер, голема беля ще направи. Отдама е време Йоле да му види сметката на тоя дъртак (Д. Талев, Илинден) — Пошлём к нему Йоле или kоио-ейИудс другого из деревенского отряда. Заварит кашу этот чёртов леший, потом не расхлебаешь. Давно уже пора Йоле заткнуть глотку этому старому хрычу. <=з На всички от Мечи дол Манол знаеше тай¬ ните: кой какви данъци им. да плаща, кой какви бели е направил. (К. Калчев. Живите помнят) Манол знал все тайны жителей села Мечи дол: у кого какие недоимки, кто в чём про¬ штрафился.,. сз Хем да "не направите някоя беля! (Г Ка¬ рамазов. Обикновени хора) Смотрите, только без озорства! 118. става/ст.не беля разг. случается/ случатся несчастье (също бед.), стряслась бед. (само св.) ез — А като стане белята, шсичко . си измива ръцете и пак ние на топа на устата . (П Не¬ знакомое, Ключ - за всички врати) — А как случится беда, все умывают руки, и мы опять за всё отвечай 119. търся (също дйря) си белят. разг. самому лезть на рожОн, совать голову . в петлю, самому лезть в петлю а В този момент право в очите на Стефан свет . на батм/ийкк... ' — Ей, изгаси там батерийната — извика Герган,— че като дода, само на батерийка ще ми станеш, чуваш ли? Светлината изгасна. — Провокатори! — процеди през зъби Сте¬ фан.— Търсят си беляга — Ще я намерят — изръмжа Герган (К- Калчев. Живите помнят) В этот момент прямо в глаза Стефану уда¬ рил луч карманного фонаря. — Эй, ты там, погаси фонарь, — крикнул Герган, — не то вместе с фонарём полетишь, ионял? ОтCнс погас. — Провокаторы. — процедил Стефан сквозь зубы, — сами на рожон лезут! — И получат по заслугам, — проворчал Герган. сэ — Защо ходиш нощем из улиците, бе чове¬ че? — упрекна го кръчмаряе. — Или белята си търсиш. .. (М. Марчевски, Героите на Белица) — Ты зачем ночью по улицам хо¬ дишь,—упрекнул его хозяин корчмы . — Сам в петлю лезешь. .. 120. хващам/хвана си беля (също беля . та) разг, нарыnатьcя/еарnатсья на неприят¬ ность, иметь неприятности (само несв.), влипнуть в историю . (само св.). связываться/ связаться с кем-л. 121. едн. беля друга води погов. беда ^никогда) не прихОдит \също не ходит) одна, пришла беда — отворяй ворот., беда не жи¬ вёт одна, беда беду накликает, беда беду родйт, бедой погоняет БЕЛЯЗАН 122. белязан човек (също белязан от съдбата ' (също от господ) човек] разг., бог шёл ь му метит . — Сакато, пък зло. , — Белязал го господ. От белязан челяк да бягаш- (Й. Йовков. Старопланински леген¬ ди) — Калека, а зловредный. — Бог шельму метит. Стсрснйсс таких людей- БЕНТ 123. оепушвам/отпуша (също отпрйщвам/ отприщя) бёнеа давать/дать вОлю стихии, позволять/позвОлить разыграться стихии; да¬ вать/дать волю чувствам . сз Като че отведнъж езиците н. хората се завързаха. По всичко личеше, трябваше някой да отпуши бента. (Кр-' Григоров. Жътва) Как будто у всех сразу отнялся язык. По всему было' видно, что кто-то должен был разбить лёд и нарушить молчание, 124. бентът се сеnушва/ce отпуши (също отпрйщва/отпрйщи) прорваться (о чувствах), хлынуть (о чувствах), находйть/найтй выход (о чувствах) сз Бентът н. народното ликуване се отпри¬ щи. Народное ликование хлынуло через край. БЕРА бера гайлё за някЬго. за нещр виж Г — 9 бера грйжа за някого, за нещо виж Г —425 бера греха на някого виж Г — 526 бер. грях на душата си виж Г — 527 сам си бера грех. виж Г — 528 бер. душ. виж Д — 511 бер. зазъбиц. виж 3 — 60 бер. кахър (също кахъри) за някого, за нещо виж К — 193 бер. лой виж Л — 145 бера плодове виж П — 336 бер. сили виж С — 194 бер. срам виж С — 426 бер. страх (съшо страх.) виж С — 526 бер. студ виж С — 560 бера ядове виж Я — 4 БЕСЕН 125/ върви (също провървява/провървй, тръгна потръгна) ми като на бясно куче гояги разг. везёт/повезлО мне как утоплен¬ нику сз Пэ и на мене ми върви като на бясно куче тояги: миналата година три месеца, тази го¬ дина шест. .. Така . и казвам на жената: ако ме вземат и догодина, хич не ме чакай, търси си друг мъж. (Ем Манов, Краят на Делиите). Везёт мне как утопленнику: в прошлом году отслужил три месяц., в этом — шесть. .. Я прямо так жене и сказал: „Если возьмут меня и в будущем году, можешь не ждать, подыс¬ кивай себе другого мужа”. 126. бясното куче само тоягата го оправя погов. бешеной собаке только дубина помо¬ жет сз — Я си гледай гостите, какво му се плашиш н. това бясно куче. Нали знаеш, бясното куче само тоягата го оправя. .. (Кр. Григо¬ ров. Сред народа) — Занимай гостей, не бойся этого бешеного пса. Как говорт-ся, бешеной собаке только дубина поможет. .. БЕСИЛКА 127. отйвам/отйда на бесилка (също на бесилката) разг. идтй/пойтй на эшафот
— 51 — БИЯ 1S&. ушкквам/увйсна на бесилка (също наа ИесHлкат.) разг. быть вздёрнутым на висе¬ лицу, и<сTйИ.ть,/nсгйбнуть н. виселице БЕСИЛО 129. отйвам/отйда на бесило (също на бе¬ силото) разг. идтй/пойтй на эшафот 130. увйсвам/увйсна на бесило (също на бесилото) раза, быть вздёрнутым на вйселицу, иотйбатс/йотйИнутс н. виселице га ... той (Левеки) живя с девиза: „Ако загубя, губя само себе си, ако спечеля, печеля за цял и увисна на бесилото, за . да извоюва свОбода за народа и безсмъртие за себе си. (В. Андреев, Младостта остава с нас) Для него (Лёвькоио) девизом было: „Если я погибну, то погибну только один, если одержу победу, это будет победа всего народа”, и он погиб на виселице, чтобы завоевать победу для народа и бессмертие для себя- БЕСНЕЯ беснея, катО луда крава виж Л— 184 БЕСНИТЕ 131. хващат/хванат мё бесните разг, а) лезть/полёзть в бутылку; закусить удила (само св.); шлея под хвост попал. кому-л.; б) дурь н.хОдит/нашла на кого-л.; лукавый (също бес) попутал кого-л. (само св.) БЕСЯ той коли, той беси виж К — 395 БИВАМ 132. бйва си го разг, ничегО себе, непло¬ хой, стоящий га Червеното винце си го биваше и домовла- диката до късни нощи ни разказва чудни ро- доаюхи легенди и пя незабравими песни... („Стършел“) Было недурное красное винцо, и хозяин дома до поздней ночи рассказывал нам чудесные ро- допские легенды, пел пёьий, которые навсегда останутся в нашей памяти. .. 133. бйва го за вейчко разг, он на все руки мастер, у него золотые руки 134. ее мё бйва разг, мне нездорОвится, нет мОчи га — Мене не ми ё добре, ., каке. виждам, н тебе не те бива. Да не си болен? (Й- Йовков) — Я плохо себя чувствую, но, как видно, и тебе нездоровится. Может, ты заболев? за нйщо не го бйва виж Н — 277 135. бйва ли такова нёщо! как (это) мож- ис!, где это видано!, где это слыхано! шега не бйва с някого. с нещо виж Ш — 22 БИВОЛ бял бивол виж Б — 368 136. на бйвола окОео все в просото поел. у кого что болйт, тот про то и говорит; го- лCдисй курице прОсо снится, голОдной куме хлеб на уме г. Старият другоселец. Уф, да те убий господ! Ти все за туй! На бивола окото все в просото.:(Й. Йовков. Албена) Старик из друге села. Ух, разрази тебя бон Ты всё о том же! Кто про что, а шелудивый про баню. БИВОЛСКИ 137. биволски нёрви nолCвьй нервы 138. (човек) с биволски очи нахал, бессш- жие глаза' 139. биволско търпение волОвье терпение, терпение верблюда, адское терпение БИВШ бивше величие виж В — 39 БИК 140. здрав (също як) катО бик здорОвый как бык, крепкий как дуб га Виждам го, като че ли е пред очите ми. Не мистс висок, ти^окоплещест, як като бик (Чочоолд. Боят настана- . Стоит он у меня перед глазами. Невысокого роста, шйроkспиёчйй. крепкий как дуб 141. като бик на празни ясли (стоя, дремя и т. н.) как . баран на новые ворота (уставиться, смотреть и т. н.) га Петър мълчаливо поглеждаше изпод вежди чорбаджията. Какво се е спрял такъв като бик на празни ясли? (Ем Манов. Краят- на Де¬ лиите) Пётр молча исподлобья посматривал на хозяина Чего это он так уставился? 142. гледам като бик на червено разг. смотреть как бык н. красную тряпку га Идеш в общината, като бик на червено те гледа, като на говедо ти вика. . . (В Андреев. В Лопянската гора) Придёшь в общину, а он на тебя смотрит как бык на красную тряпку, орёт на тебя как на ьkсейеу. .. 143. нахвърлям се/нахпърля се като бик на червено разг. Ироьaтсся/ИрCьнесья как бык н. красную тряпку 144. хващам/хвана ' бйк. за рогат. разг. Ираес/взяеь (също аваеагс/ьаnагйес) быка за рог. га Ведропчани са хубави хора, но нещо, все им пречи, за да хванат бика за рогата. Тъй е и в Черняков., и' в Сёизсвс, и в много други села. (А- Гуляшки, Ведрово) ' Хороший народ педровны, но всё нм что-то мешает взяться за дело как следует. То же самое и п Чернякове, п Сеи-зовё, и по многих других сёлах. БИЛ ИйлC, какпбто било [също било що билО] виж С — 634 било и не; било (разправям/разправя, разказвам/разкажа и т. н.) виж С — 633 и това (ми) било... виж Т — 102 (като че ли) ё бил и пребйл тук виж С — 632 БИЛЕ . омайно бйле виж О — 367 БИЛКА омразни Ийлки виж О — 370 БИСТРЯ бйстря полйтйка виж ' П — 464 БИТ 145. битият (си ё) бит разг. сделанного нё исправишь картата ми ё бита виж К — 170 поставя м/постапя (също заиаиам/заиИжа. слагам/сложа) на бйе. карта виж К — 176 146. бйта кнйжка пред царя, а небита — пред говедаря погов. за (одного) бйтоис двух небитых дают 147. за едйн бит дапае дп.ма небити погов. за одногО бйеоис двух небитых лают г. Нали народната поговорка казва: „За един бит дапае дпама небити!“ Първата несполука за нас трябваше да бъде залогът за следващите партизански успехи и победи (М. Гръбчева. В името на народа) По народной поговорке — „За одното би того двух небитых дают”. Первая наша неудача должна была стать залогом наших будущих партизанских успе¬ хов и побед. БИЧ 148. бич божи остар. бич бОжий БИЯ бйя си ангелите (също ангела) виж А—117 бйя барабан за нещо виж Б — 43 Още не е бил барабанът за нещо виж Б — 44 не съм бил бОга с камъни [също бCиа ли съм бил с камъни] ■ виж Б — 192 бйя на бОлното място виж Б — 257 4*
БИЯ 52 бия си главата виж Б — ' 174 бий си го о (също от) главата виж Г — 52 кой ме Ии по главата (също по кратуната, по куфалницата, по тиквата, по чуеурат.) виж Г — 53 с главата си бия п стената виж Г — 54 не съм бил господа с камъни виж Г — 377 град го бил виж Г — 400 бие дванайсет виж ' Д — 73 дванадесетият час бие виж Д — 74 бия дузпа на някого виж' Д — 374 бия, където завърна виж 3 — 23 бия крак виж К — 574 бия си кратуната виж Б — 174 бия си майтап виж М — 42 бия на месо виж М — 166 бие за мъртпёц виж М — 440 149. разбирам/разбера (също усещам/усетя, зная) накъде бие някой пснймагс/псеЯес на что намекает кто-л, псейм.тс/псеЯес куда клОние кто-л.. псИймаес/пснЯес что к чему сз Толкова отдавна сё познаваха, имаха големи деца, а кумът все нещо го избиваше на филосо¬ фия, все главата му раждаше по нещо, дето не можеше да го разбереш накъде бие (В- Попов. Човекът и земята) Они уже стсисkо лее знакомы, детей вы- растйлй. а кума всё по-прежнему на философию тянет, нёт-нее да и родится у него в голове что- нибудь такое, что и п толк не возьмёшь ез Хитрият старец знаеше накъде бият тия оплаквания и въздишки (окото на котката е винаги п рибата), но се преструваше, че нищо не разбира. (К- Калчев. Семейството на тъка¬ чите) Хитрый старик прекрасно знал, что озна¬ чают все эти жалобы и вздохи (кое всё на рыбу облизывается), но делал вид, что ничего не понимает. 150. разбйрам/р.зИера (също усещам/усётя, зная) накъде му ИйяТ' приказките (също ду¬ мите и ш. н.) nсейматс/понЯтс на что наме¬ кает (също куда kлCейг), понймагс/nсеЯтс что к чему сз Тё ' още нё казваха нищо определено, но Кръсеевица разбираше къде бият приказките им. (Г. Карамазов. Обикновени хора) Они ещё ничего определённого не выска¬ зывали, ' но Крысеепица уже понимала, куда они клонят. бия отбой виж 0 — 468 151. Иия на (също в). очи разг, бросаться (също бить) в глаза; поражать глаз сз Не разбирам защо оня, нашият човек, на¬ стоява да тръгнем с червена кола. Много бие на очи. (Ан. Каралийчев. Наковалня или чук) Нё понимаю, почему наш приятель настаи¬ вает, чтобы мы выехали на красной машине . Очень уж бросается в глаза. сз И още едно нещо биеше в ' очи: облечен беше в извехтяло, но много чисто френско облекло от тъмносив славянски шаяк. . . (Д Талев. Пре- спанските камбани) Бросалась в глаза также его необычная для этих мест одежда: поношенный, но очень опрят¬ ный костюм европейского покроя из тзмес-ьеро. го славянского . ез Хаджи Ахил си нареди кафенето. Каке. той сам, . . . така и кафенето му биеше п очи със своята оригиналност ' и чудат вид . (Ив Вазов, Хаджи Ахил) Хаджи Ахилл устроил всё в кофейне по своему вкусу. Как он сам . . . так и его кофейня поражала глаз споим оригинальным, странным видом. бйят през палците виж П — 10 152. Ийе ме пар.та разг, я хорошО зара- И.гываю, у меня деньги (също денежки) водятся сз — Браво, даскале. . Те топа се пика ра¬ бота. Нали си на заплата, Иие ее парата. . £Кр. Григоров. Сред народа) — Молодец, учитель... В-от это делЫ У тебя зарплата, деньги сами идут в руки... бйя пеш. виж П — 232 153. бйя поклОни (също метани) бить по¬ клоны сз Баба хвана да сё - кръсти и да бие поклони. (Хр- Ботев, Това ви чака) Бабка начала креститься и Иигь поклоны. бйя прага виж П — 637 Ийяг през пръстите виж П — 835 154. бйя път разг. дОлго идти пешком; тащиться а След като Ииха няколко часа път п планин¬ ската самотия, четирмата българи... стигнаха в едно забутано сръбско селище — Велика Лукан я — Пиротска околия (Ан. Каралий чев. Наковалня или чук) Через несколько часов пути в безлюдных горах четверо болгар. .. оказались п глухом сербском селении Велика Луканя, Пиратской околии сз — . . . идването ми е било за добро. Нё жаля, че бих път от Търново до Бояна. .. (Ст. Загорчи нов, Празник в Бояна) — ... приезд мой сюда был не напрасен. Это к счастью- Я не жалею, что п такой дол¬ гий путь отправился, от самого Тырнов. до Бояны. . . ез Не си струпаше да бием толкоз път, без да сме сигурни, че ще намерим пистолет. (Сл . Трънски. Неотдавна) Не стоило тащиться в такую даль, не буду¬ чи уверенными, что найдём там пистолет. Ийят през ръцете виж Р — 246 бйя на някаква струна виж С — 553 155. Ийе ме ' съвестт. разг, испытывать угрызения совести а — Там е работата — засмя се инженерът, — ако е почтена, ням. да те бие съвестта. (Л. Сто¬ янов. Зазоряване) — То-то и сис, — засмеялся инженер,— если эта работа достойна уважения, ты не бу¬ дешь испытывать угрызений совести. 156. Ийя телеграма разг. давать/дать те¬ леграмму, отбйватс/стбИтс телеграмму (разг.) сз Всё пак направих им голяма отстъпка: разреших н. директора да отиде до града и там да уреди, ако може, работата си — телеграма ли ще бие, какво ще прави, не зная... (Й- Йовков. Вечери в Антимовския хан) Вьз-таkй я им сделал большую уступку: разрешил директору поехать в город и там, по возможности, устроить спои дела. Не знаю, что он будет там делать, телеграмму давать или ещё что. .. 157. бйя трепОг. бить тревогу, Иить п на¬ бат сз Комунистическата партия биеше тревога. Тя вдигаше на Иойна нога всички свои членове... (Сл. Трънски. Неотдавна) Коммунистическая партия била тревогу Она приводила свои ряды п боевую готов¬ ность... Ийя тъпана за нещо виж Т — 225 бйя катО тъпан някого виж Т — 226 с тъпан д. биеш на главата на някого, пак няма да чуе (също нЯма да се събуди) виж Т — 227 Ийя си ум. виж Б — 174 к.й ме Ии през (също по) устата виж У — 188 Ийя п целт. виж Ц — 21 Ийя си шега с някого виж Ш — 23 158. къде (също где, дё) го биеш (също чу¬ каш), къдё (също где, де) се пука погов. не думал, не гадал; хочешь однО, а пыхб- дит другОе сз Пушкара се смути и се изкашля за автори¬ тет. Брей, де го чукаш, де се пук.) Никога Ста¬ мен Ненкоп не е приказвал, а сега дръпна цяла реч. (В- Попов- Китайски чай) Пушкарь смущённо кашлянул для ьслидес- сти. Вот уж не думал, не гадал. . Никогда до сих пор Ст.мен Ненков рта не раскрывал, а теперь целую речь грохнул.
— 53 — БЛЪСКАМ БИЯ СЕ бия сё с вятърни мелници (също с вятърна мелница) виж В — 556 бия се по главата виж Г — 55 бия се в (също по) гърдите виж Г — 569 Иия се на живот и (също или на) смърт виж Ж — 78 Иия се за кокал виж К — 342 бия се като рйИа в лед виж Р — 184 БЛАГ 159. блага дума (също реч, приказка) ласковое (също доброе) слово с= Благодарим ти, чичо, за благата приказка, ама по-харно ще ё, ако ми дадеш лъжица. (Г. Караславов- Нови пътища) Спасибо тёИе, дядя, н. добром слове, но лучше Иы ты мне ложку дал. 160. благ. душ. дОИрая душ., добрЯк; душа-человёк сз И децата тъй го знаят. .. — чичо Герчо Енциклопедията. Па и той, какпаео ё блага душа и веселяк, не им сё сърди. („Отечествен фронт“) Даже дети его называют „дядя Герчо эн¬ циклопедия”. А этот весельчак, душа-челопек, вовсе на них не обижается. 161. ходил на блага чёркпа разг, заложил за галстук, под мухой, на взвОде, под граду¬ сом 162. Илага прйказка пари не струпа погов. ласковое слОво не трудно, а споро о — Ти им се помоли, благата приказка пари не струпа. .. (Г- Ксоаслсвов- Нови пъти¬ ща) — Попроси их как следует, псклоейсь. спина не отвалится. БЛАГО со крОтце, со благо виж К — 669 БЛАГОРОДЕН скандал п благородно семейство виж С — 231 БЛАГОСЛОВИЯ 163. дапам/дам благословията си за нещо разг, давать/дать ход чему-л., одобрЯть/ одобрить что-л.. давать/дать добро на что-л.. БЛАЖЕН 164. блажени вЯрващите (също верующите) ирон, блаженны верующие, . блажен, кто верует БЛАТО 165. плека/поплёка някого в блатото на нещо еяеутс/nстянуес кого-л. в Иолото че¬ го-л. 166. затъвам/затъна (също потъва м/потъ- на) в блатото на нещо псирязаес/псгрЯзеуес в Иолоте чего-л. сз — Наш дълг ё да под.дем ръка на другаря, който потъва в блатото. . (К- Калчев. Семей¬ ството на тъкачите) — Наш долг протянуть руку помощи то¬ варищу, который ийИнeт. .. 167. тйкам/ейкна (също натиквам/ната- кам, тласкам/тласна) някого п блатото на нещо гслкаес/еолкнуес кого-л. п пропасть (също в пучину), приводйть/привесей кого-л. на край прОпасти, топйть/утопйть кого-л. сз ... струпаше му сё, че... това е някакъв . заговор, за да. .. го натикат п блатото още по- дълбоко, да го удавят в тинята... (К.. Калчев. Семейството на тъкачите) ... ему казалось, что... это какой-то за¬ говор с целью затянуть его ещё глубже, чтобы он захлебнулся в этом болотё. .. 168. тйкам/тйкн. (също наейквам/н.тйкам) колата в блатото прсвaлйnaтс/nроnaлйеь дёло БЛЕДЕН бледен като мъртвец виж М —439 бледен като платно виж П — 303 бледен като смъртник виж С — 370 блёден като стен. виж С — 465 БЛЕСТЯ 169. не псйчно, що блестй, е злато погов. не псё (то) зОлото, что Илестйт БЛИЖА 170. ближа подметките (също краката, бо¬ тушите) на някого разг, лизать чъи-л. сапогй, лизать пЯтки кому-л. 171. сякаш пол го блйзна с езйк. си как корОпа языком слизнула сз Парите изчезнаха, сякаш пол ги близна с езика си, всички земеделски стоки от ден на ден поевтиняваха, а от града нищо не можеше да сё купи. (Г. Карашсмов. На прав път) Деньги как корова языком слизнула, про¬ дукты с каждым днем падали п цене, а п городе ничего нельзя было купить БЛИЗНАК сиамски близнаци виж С — 177 БЛИЗО Илйзо ё до акъла виж А — 58 близо е до ума виж У — 73 БЛУДЕН 172. блудният син а) блудный сын сз — Хайде сега се запознай с нашия монах, един истински Илуден син. .. (А Барух. Съдбоносна есен) — Ну, а теперь познакомься с нашим мона¬ хом — псдлиииый блудный сын. . . И) заблудшая овца (също овёчка) БЛЪСКАМ блъскам си ангелите (също ангела) виж К — 117 173. глапат. ме блъсна разг, у менЯ за- ломйло гОлову, у менЯ заболёла голова сз М а р и н. ... Никакво безобразие не . съм извършил! Напуснах, защото главата ме блъсна. (Орл. Василев. Любов) Марин. . .Ничего безобразного я не сделал! Ушёл потому, что голова разболелась. 174. блъскам (с'ъщо Ийя, бъхтя) си главата (с'ъщо ума, кратуната) разг. а) ломать голову над чем-л., Ииться над чем-л. а През цялата година блъсках главата си над този проблем и ... нищо! (Т- Данаилов, От¬ критието) Целый год я бился над этой проблемой и всё бесполезно! а . .. Козачев сам разбра, че тоя софизъм не можеше да успокои девойката, и си блъскаше ум. да намери изход из това мъчно и п същото време глупаво положение. (Ив. Вазов. Тотка) . .. Козачев сам понимал, что этот софизм не в состоянии успокоить девушку, и поэтому напряжённо . искал выход из этого мучительного и п то же время глупого положения И) мучиться га Като беше добро времето, като нямаше ос¬ лепителна мъгла, из която да си блъскаме главите, до вечерта ние можахме да преминем доста място .. (Зах. Стоянов. Записки по бъл¬ гарските въстания) День выдался погожий, рассеялся непро¬ глядный туман, плутать п котором было ис* тинным мучением, и поэтому мы к вечеру по¬ крыли дсволснс большое расстояние... а Направих си копа къща, обзаведох я, ще си купя и лека кола. Повече нищо не ми трябва. Защо да си блъскам главата да уча толкова години? („Отечествен фронт“) Новый дом я себе построил, обставил его как полагается, потом себе и машину куплю. Вот и псе мои желания. Зачем столько лет му¬ читься .и забивать себе голову разными учё¬ ными премудростями? в) Ийться лИом об ' стену (също о стенку) а А ако забавиш жътвата, току виж някой ден, че си пропуснал времето: нивата прегоряла, зърното се препекло, започнало да се рони и тогава... иди, та си блъскай главата! (Ив» Мартинов. Миньори)
БЛЪСКАМ СЕ — 54 — А если провозишься с уборкой, глядь — время уже упущено: хлеб перестоял, зерно пересохло и начало осыпаться. . . тогда хоть лИом оИ стенку бейся! 175. ще (йм. да) си блъскаш главата (с юмруци) пОлосы будешь на себё рвать 176. виното (също ракията и т. н.) блъск. в главата разг. винО (също ракйя и т. н.) ударЯет в голову d А вашето вино — какво — рядко, nсдис. блъска п главата и е (Г. Краев. Конфликт на маса) А паше вйнс. что за вино? Слабое, пополам с водой, от него еслскс' голова кругом идёт, да на скандалы тянет. оставй го да си блъска главата виж ' О — 458 блъскам крак. виж К — 575 блъскам в отворена ' врат. (също пОрта, отвОрени врати) виж О — .474 177. блъскам път разг. долго идти пешком; тащиться БЛЪСКАМ СЕ 178. блъскам се п живОта преодолевать жизненные невзгОды d След този случай lуИййьеnоео н. баща му) Чернев остана сам д. се Илъска п живота, като не забравяше никога, че той произлиза от зна ' тно семейство. . . (К. Калчев, Живите помнят) После этого несчастья [убийства отца] Черневу пришлось одному бороться за жизнь; но он никогда не забывал, что происходит из богатой знатной семыи .. блъскам се катО луд виж Л — 185 БЛЮДО 179. поднасям/поднес. (катО) на блюдо разг, подносить/поднестй на тарелочке (също на блюдечке) БЛЮСТИТЕЛ блюстител на з.кОна виж 3 — 75 блюстител на ред. виж Р — 121 БЛЯСВАМ 180. бля снам/блесна п очйте нс някого прсйзвсдйес/nрс>йзвестй неотра.зймое впе¬ чатление на кого-л., блеснуть перед кем-л. (само св.) d Въстаниците, кой на кон, кой по крака, въоръжени, както се следва, излизаха и вли¬ заха в главната квартира, макар и попечето Иез работа. Всеки искаше да блесне в очите на омаеното население. (Зал. Стоянов, Записки по българските въстания) Повстанцы, вооружённые как подобает, кто конный, кто пеший, стекались к главной квар¬ тире, то и дело входили и выходили, часто без особой нужды. Всем хотелось произвести впе¬ чатление на людей, очарсnаееыа их видом БОБ 181. като (също сЯкаш) че на ИоИ съм гле¬ дал разг, .) как в вОду смотрел (също глядел); И) словно заранее знал, слОвно чуял 182. сякаш с Иоб са му затъкнати ушйте разг. он глух к чему-л., ему всё как об стен¬ ку горОх сз Дядо Славе. Думай им, какво щеш Те сякаш с ИоИ са им затъкнали ушите! (П- Ю Тодоров. Змейова сватба) Дед Славе. Говори им сколько хочешь Им всё как оИ стенку горох 183. обичам (също харесвам) катО ИоИ на Гергьовден някого ирон, любить как собака палку кого-л.. мило как собаке мыло БОГ пю вОлята на боговете виж В — 228 184. до ИОга (викам, крещя и т. н- ьйльес. изо всех сил,. что есть мочи (кричать, вопить и т. н.) сэ Пяха жътварките, цял ден викаха до Иога, но ясният глас на Ганка, тъмнооката Хаджи Ноюпа лудетина, не прокънтя над тръпналото прегоряло жито. (Ан. Каралийчев, Русен¬ ският каменен мост) Пели жницы весь день что было мочи, по ясного голоса Ганки, черноглазой стрекозы, дочери хаджи Ноя, не ' было слышно над оне¬ мевшей, сожжённой солнцем нивой, а — Ти ' знаеш, че Конков е върл радикал. Той реве до Иога за неограничена свобода н. печата. . . (Ив. Вазов. 'Кардашев на лов) — Ты знаешь, что Конков отчаянный ра¬ дикал Он до хрипоты кричит о неограниченной свободе печати... . 185. Иог добрОто! разг. дай Иог нам псего хорОшего d На другата сутрин точно п осем час. бяхме пред църквата. Поп Статко-.. ни поздрави весело, отключи църквата и ' като прекрачи прага, каза: — Хайде Иог доброто! Хаирлия да е! (П. Незнакомов. В ония дни) На следующее утро рсвио п восемь мы соб¬ рались перед церковью. Поп Статко. .. весело поздоровался с нами, потом открыл ' церковь и, переступив через порог, сказал: — Ну, с бстсм1 И со счастливым началом! 186. нйто от бCта, нйто от дяпола (не се страхувам, не се боя) не бояться ни чёрта, ни дьявола, не боЯться ничего н. свете а Ганка Иеше наша другарка — текстилка, весело и храбро момиче, което не се страхуваше нйто от Иога, нйто от дявола. (Е. и Д. Джурови, Мургаш) Ганка была из наших: весёлая, храбрая девушка, работница-текстильщица, которая не боялась ни чёрта, ни дьявола, ничего на свете. 187. за бога ради ИОга, ради псего свя¬ того 188. бога ми разг. ей-Иоту, пот те крест, клянусь Иогом d — Искаш да мё излъжеш — рече гласно той. — Не, Иога ми. .. — каза убедително Браш¬ на ров. (Д. Талев, Илинден) — Хочешь меня' обмануть,— сказал он. — Клянусь боисм, нет— — произнёс Бра- шнароп твёрдо. 189. з. прав. ИОга нар. а) ни за что ни про что d — Аз не съм поп, арётлик, нйто съм пък комйгаджйя. но такасъщо като тебе ме хванаха за права Иога — отговори даскал Найден. .. (Зах. Стоянов, Записки по българските въс¬ тания) — Я, парень, не поп и не повстанец, меня арестсnалй ни за что ни про что, как и тебя.— ответил учитель Найден... И) ни с тогО ни с сего d — Защо ни черниш за права бога, нали за пръп ' път се срещнахме в тоя синджир? — говореха за своё оправдание селяните. (Зах. Стоянов. Записки по българските въстания) — ' Ты что это накинулся на нас ни с. того ни с сего, ведь впервые нас видишь, вместе всех нас одной цепью скопали.— увещевали его крестьяне. 190. слапа богу разг, слава богу а — Топа вече ё последното, слава Иогу — забеля зах аз, като си вземах шапката. (Ив Вазов. Ново преселение) — Ну, это уже, слава Иогу, последнее пе¬ реселение,—' заметил я, берясь за шляпу. 191. сполай ' на Иота разг, слава Иогу {също спасителю) ' d Много ни е харно сега, сполай н. бст.. Айа пак благодарение на тёбе, господин аг¬ рономе. (Г Ксрасхсвов. Обиколка) Хорошо мы сейчас живем, слава Иогу! И всё благодаря тебе, агроном. 192. не съм Иил ИОга с камъни [също ИОга ли съм Иил с камъни?] разг. и я Иогом не обижен; что .я хуже других?; а мне что, доли нет?; и я п пОле . не обсевок (нар.) а — АИе, стрино Марий. — изправи се съсе¬ дът й, тантурест мъж с оИло червендалесто лице. . ., пък ниё, дето се пика, не сме Иили бо¬ га с камъни — веднъж се живее на тази земя, та н за н.с ще е добре (А. Гуляшки, Ведрово)
55 — БОГ — Тётка Мария,— выпрямился её ьсьед. полный, круглолицый и краснощёкий мужчи¬ на . .. — но ведь и мы, как иоnсрйгья. Иогом не обижены, живём на земле сдйи раз, так и нам будет неплохо. 193. вдйгам/пдйгн. (също повдига м/пов- дйииа) шум (също олелия и т. н.) до ИОга Иить/ударить (също само несв. звонить) во все кслскола. . поднимать/поднять трезвCе а — . . . какво пък, народът им дава отпор . и топа е правилно. — Да, но утре зеленото и черното вестниче ще вдигнат олелия до бога . (Ем- Манов, Ден се ражда) — . .. что же, народ даёт им отпор, и это правильно. » _ Да, но завтра зелёная и чёрная газетёнки поднимут по этому поводу такой трезвон, что небу жарко станет. пЯрвай бога виж В — 532 194. какпОто бог дадё разе, что бог даст (също пошлёт), видно будет сз Мнозина от момчетата се отказваха вече д. следват четата: те искаха да останат в гората, п. каквото даде бог. (Зах. Стоянов. Записки по българските въстания) Мисгйе решили отделиться от отряда, ска¬ зав, что останутся п лесу, а там, что Иог даст, а Да стоим и д. чакаме, какпое. бог дадё? Нё! Работа и ИорИа ни предстои. (Са. Трънски. Неотдавна) Значит, нам сидеть сложа руки и только н. Иога надеяться? Нет! Нас ждёт борьба и ра¬ бота. 195. дай ИОже разг. дай бог, дай Иоже 196. не дай (си) ИОжё разг. не дай (също не приведи) господи, не дай Иог (също ИОже), упаси Иог, избави Иог аДо рос т ол с к: и. Не д.й си Иоже човек д. се хване за въдицата му, погубва си душата завинаги. (Л. Стоянов, Вълците пазят ста¬ дом) Дсрсьтсаьаи. Нё дай бог кому-ии- Иудь попасться н. его удочку, не Иудее ему тогда спасения. 197. дай Иоже крак. (за бягане) разг. подап.й' (също давай) Иог иCтй сз — Ако сполуча—добре, ударя ли н. камък — дай Иоже крака з. бягане! (Ив. Хаджимар- чев. Овчарчето Калитко) — Если удастся — хороша сорвётся — по¬ давай Иог истй! 198. дал бог добр. разг, дай Иог, дай Иог теИ. псегО хорошего, дай Иог тёИ. дОброго здорОвья сз — Помози бог, даскале. . . — Дал ти Иог добро — отвърна Вардарски и се спря. (Д. Талев, Поеспснсхите камбани) — День добрый, господин учитель, с нами Иог. .. — День добрый, да не оставит тебя всевыш¬ ний,— ответил Вардарски и остановился. а Попът мина покрай тях и поздрави Попова с добър час. . — Дал бог добро, дядо попе. .. (Ив. Вазов. Една одисея от Дели Орман) Священник прошёл мимо них и пожелал Попову счастливого пути. — Дай . Иог батюшка. .. 199. каквото (също както) Иог дал разг. что . бог послал; (черпя) чем бог послал а — Първо ще хапнем и пийнем, каквото Иог дал, а пък после и работата щё се свърши. Празник е днес, света Богородица. .. (П. Не¬ знакомое, В ония дни) — Сначала выпьем, закусим чем бог по¬ слал, а потом и з. дело. Ведь праздник сегод¬ ня, успение... 200. бог да (ти) е на помощ д. поможее (теИё) бог!, помотай (теИё) бог!, бог (п) пО¬ мочь! еэ — . Е, прощавайте пече, комшулар. Моет. царство се свърши, не съм вече ваш мюдюрин, имате исвй мюдюри, от вашата вяра. Бог да пи е на помощ! (Зах. Стоянов, Записки по бъл- варските въстания) — Ну, прощайте, соседи. Конец пришёл моему правлению, теперь я уже не ваш пра¬ витель, у вас теперь новые правители, одной с вами веры. Да поможет вам Иси! 201. бог да ми ё свидетел видит Иог той ё ц.р и бог за някого виж Ц — 4 202. Иог зн.е кой (също що, какво, какъв, накъде и т. н.) разг. бог nёьтс кто (също что, какОй, где и т. н.) ш Още пс•радсьтнс стиснах аз ивсето богатство два кукуруза и жив. почнах да прескачам шум- кйте. като че да бях спечелил бог знае какво. (Зах. Стоянов. Записки по българските въста- ния) . Сжал я в руках своё богатство — два почат¬ ка кукурузы — и. перескакивая через кусты, вне себя от радости помчался дальше, словно Иог весть что приобрёл. сз Бяха изминали ери тсдйнй. а може Ии и по¬ вече, откак Борис Желев и Гита ^6^. из¬ бягаха от града и заминаха с влака Иог знае накъде . (К Калчев, Семейството на тъка¬ чите) С тех пор, как Борис Желев и Гита Коевска бежали из исрсда и уехали на поезде п иеиз- веьтисм направлении, прошло три года, а мо¬ жет быть, и больше . Тогапа той я реснупаше, подозираше •» се- сърдеше Иог знае за какво. (К- Калчев. Семчй- ството на тъкачите) Тогда он начинал её ревновать, подозре¬ вать п измене и дулся неизвестно на . что. 203. не ё Иог зн.е кой (също що, каквО, какъв, къдё и т. н.) не Иог знает (също не Иог весть) кто (също что, какой, где и т. н.), не ахти как (също какОй) о — Ще пи помоля за няколко чинии, ако имате. И две чашки за вино. ■ — Ами ще видам, разбира се. Как-вот. имам. То не е бог знаё какво, но. . . (М - Грубешлие- ва, Квартирантт) — Нельзя ли попросить у вас неькслскс тарелок, если можно, и два И.кала. — Разумеется, всё что у нас есть, я вам дам. Не Иог весть что, но 3^^^. .. 204. само един Иог знае тОльк. оаесму ИОгу известно =з Само един бог знаеше какво все ощё сп.япа еоя триумвират. (К. Калчев, Семейството на тъкачите) Одному только богу было известно, что ■ ещё объединяло этот триумвират 205. зная на кой бог служи (също се кланя) някой разг, знать, кто какому ИОгу служит а — Познавам си аз стоката. Зная аз на кой Иог се кланя, всичките му мераци зная. .. (П. Незнакомое, В ония дни) — Мне ли его не знать? Известно мне, чему он поклоняется, все его страстишки мне извест. ны... а... Та значи, професоре, еряИпа. .. ' да на¬ редиш, какв.ео се следва, чё де да знаеш на к.й бог служат началствата. (П- Незнакомое. В ония дни) ... Так вот, профессор, ты уж распорядись, чтобы всё было как следует, а то ведь бог знает, поерапй,гья начальству или нет. 206. И.же .пазй! разг, гОсподи, спаси и помилуй.! а Обичаше същ. и ракия да смуче. Напипаше се един път п ■ месеца, ама като се наИараИани — Иоже опази! (П. Незнакомое, Случаят Пенлеве) Любил он и к рюмке прйлсжйтсся. Хоть напивался раз в месяц, но уж как натреска¬ ется — гoьпсдй, спаси и помилуй! 207. пази боже [с'ъщо .пазй бот!] разг. из¬ бави бог, Иоже избавь, упаси И.г, ИОжд упаси, не дай Иог (също боже) сз — Да не си и ти негов ятак, магаре! — извика Недю- — Пази боже! (Ив. Вазов, БелимелеЦът) — Может быть, и ты ему помогаешь, сьёл1 — закричал Недю. — Боже упаси! а Сменили пече няколко мазета, а сега живеели в бараката на една детска градина. Когато е
БОГОПОМАЗАН — 56 — топло, е добре, но завали ли дъжд, пази боже, сух. мясе. не остава по децата. (П Нс^/^i^- комов, Благодетели) Сменили они уже несколько подвалов, а теперь живут п сарае однсгс детсада. Когда тепло, ещё жить можно, но не д.й бог дождь — - на детишках сухого места не остаётся 208 . да го поживи Иог разг, дай ему Иог дCИрогс здорОвья сз — А гитам, чичо Спасе, имаш ли избирателни бюлетини? — Имам, Гергане, унучето ми даде. — Да го поживи Иог унучето ти. На и от мене. (К.- Калчев. Живите помнят) — А у тебя, дядюшка Спас, есть избира¬ тельные бюллетени? — Есть, Герган, есть, внучек мне дал — Дай ему Иог доИрог. здсрспся. внучонку твоему. ВоттеИеещё и от меня. 209. п.мага ти (с'ъщо пи) Иог разг, Иог по¬ мочь, помогай бог сз Иде кака Вокя, па приближи и рече: „По¬ мага ви бои!”, а ония всичките й отвърнат: „Дал ти бог добро!“ (Мих. Георгиев. Бае М итар Про¬ рокът) Идее Вокя, подходит и говорит: „Бог по- мсчс!’‘, они псе ей отвечают: „Дай бог тебе здо¬ ровья!" 210. помОзи Иог разг, а) бог помочь, по¬ могай бог а — Помози бог. Мигало! — Дал ' бог д.Иро и к.ла имане. Пуяк — стисворй дядо Гуньо. 'Мих. Георгиев. С тебе¬ шир и въглен) — Бог помочь, Мигало! — Дай бог теИе здоровья и воз добра. Ин¬ дюк,— ответил дед Гунё. И) с нами Иог сз — П.м.зи И.г, даскале. . — Дал ти Иог добр. — оепърна Вардарски и се спря . (Д- Талев. Повспансхите камбани) — День добрый, господин учитель, с нами Иог. . —День добрый, да не оставит тебя всевыш¬ ний,—ответил Вардарски и оьеаеопйлья сз . . . Ще пи кажа за моя дяд.. Бил поп при турско. ' . ДоИре, ама един ден еурциее го съблекли гол по пътя за Свищов. Зимн. време, едвам не замръзнал. . Хеле прескочил трап.. После взел, че изковал, от кръста кама. Й сега той причакал черкезите, рекъл Иоже помози и ги изклал и двамата . . (Р Йорданов. Пре¬ зиденти) .Расскажу вам о своём деде. В турецкое время Иыл он nсnсм. .. И вот однажды н. Свиш- товской дороге схватили его турки и ободрали как липку. А г.ра зимняя, чуть не замёрз мой дед. Еле выжил. Потом взял он свой крест да и выкопал из. него кинжал. Подстерёг он этих басурманов как-то, перекрестился и. госпсли Иааиоьлопй уложил оИОих на месте.. 211. о ббзе почившият остар. п ИОзе почив¬ ший предавам/предам ИОгу дух вам Д - 490 предавам/предам ИОгу душа виж Д — 549 212. бог да (г.) прОсти! разг, гОсподи, уп.кОй душу!, господи помилуй!; царство (ему) неИеьисё1, вёчная память! сз Щом съгледаха младия господар на врата¬ та. . .. [монашите! зашушукаха глухо, забръм¬ чаха напевно: — Бог да прости господаря... Бог да прости. . . (Д. Талев. Самуил) Увидев молодого повелителя в дверях, (монахи! глухо зашумели, заисвсрйлй напевно: — 'Господи, упокой душу, помилуй госуда¬ ря! Господи, помилуй 213. за Иог да прости разг, .) за уп.кОй (също на помин) души а . Делията си умря и без наша помощ. Тъкмо съм тръгнал да се . почерпя за „Иог .да прости”. (Ем. Манов. Краят на Делиите) — Делия умер и без нашей помощи. Я как раз намеревался выпить „за упокой его души”. И) (говоря, приказвам и т. н.) на ветер (го¬ ворить. болтать), бросать слова на ветер; п) (работя и т. «.) даром, задаром, за здо¬ рово живёшь 214. колкото за' Иог да прОсти разг, с гулькин нос, к.е наплакал; с мизинец; на дОнышке 215. бог да (ме) убйе! разг, разрази меня Иог! сз Бог да ме убие, ако лъжа, господарю. (Д. Талев, Самуил) Разрази меня Иог, если я вру, государь! сз В края на краищата една бира по време н. .бедната почивка не е к.й знае какво нещо! Особено пък след като е натъпкал корема си със солените и люти манджи на жена си. Б.г да я убие, хубаво готви! (К. Калчев. Семейство¬ то на тъкачите) В конце концов кружка пипа п обеденный перерыв не Иог весть что такое! Особенно по¬ сле гог., как ты наИил сеИё живое .серыми и солёными кулинарными произведениями твоей супруги. Умеет готовить, чёрт её ' побери! 216. . хващам/хвана бога за носа разг. держать/взять ИОга за ИОроду сз Хъшлака. Тогази ни коткахте! Сега хванахте И.га за носа вече. Не ви се продумва! (П. Ю- Тодоров. Първите) X ы ш л а к. Тогда вы с нами заигрывали, а теперь взяли Иога за бороду- Теперь слова от пас не дождёшься! 217. Иог бави, но не забравя погов. бог всё видит, д. не ск.ро скажет 218. Иог вйьCкс, цар далёко погов. Иог высокC. царь далек. сз — Правихме, струпахме. .. , отникъде по¬ мощ. .. — добави Велин кехая.— Бог високо, цар далеко. (Л. Стоянов. Мехмед Синап) — Думали, гадали. . . помощи ждать не¬ откуда,— добавил Велйе-кexaя.— Бог вы- сокс. царь далеко, 219. Иог дава, но в кошара не вкарва погов. на ИОга надейся, а сам не плошай, Иог-то Иог, но и сам будь не плох 220. ни ИОгу колач, ни царю харач погов. ни ИОгу свечка ни чёрту кочерга; ни рыба ни мясо; ни пава ни ворОна [срвн. с руск. ни п гОроде Богдан ни п селё Селифан] 221. пази ИОжё сляп. да прогледне погов. из грЯзи да п князи [срвн. с руск. остар. не дай Иог свинье рог., а мужику барства] 222. слез, (дядо) ИОже, да вечеряме погов. дяденька, дсстaес ворОИушка БОГОПОМАЗАН бсиопсмaзае артист виж А — 139 БОГОРОДИЦА 223. жёнска свет. ИсгорCдйца остар. дам¬ ский угодник БОГОУГОДЕН 224. богоугОдно заведение остар. шегов. боисугCансе заведение сз Аз знаех твърде добре, че тоя турски светия е член на „Дсбрсgегелеага дружина“, а мене са не искаше пече да мисля и да говоря за т.ва богоугодно заведение . (Хр- Ботев. Независи¬ мост) Я очень хорошо знал, что этот турецкий .пятой — член „Добродетельной дружины“, а . мне уже не хотелось ни думать, ни испоритс об этом Иогсугоднсм заведении БОДА нёщо ме бодна под лъжичката виж JI — 231 Иод. п очите някого (също очите на някого) виж 0 — 132 бода/избод. си очите виж О — 133 225. не е Иодни пръчка, пий вино разг. это дело не шуточное, это не плёвое дело, это не станет как по щучьему пелёнью 226. истината Иоде (в очйте) погов. правда глаз. колет БОДИЛ 227. седя (също стоЯ) като па Иодай се¬ деть как на иголках
— 57 — БОЙ а Стсп.ейнът седи като на бодли и не знае как по деликатен начин да експедира временно сладкодумния си гост (Ал- Константинов- Бай Ганьо) Хозяин сидит как на иголках и не знает как Иы поделикатнее выпроводить своеис раз- Иолеаnшеисья гостя БОДКА 228. не струп. (също разг. не чини) ни Иод- ка някой, нещо гроша лCмаеоис (съшо мСд- нсис) не стОие кто-л.- что-л. сз Аз бих претърпял геройски, немешком, ако само моето сърце страдаше; но тук е моето са¬ молюбие! Но за не я ни едното, ни другото не струпа ни бодка. '(Ив- Вазов, Драма) Я Иы молча снёс всё, если Иы страдал. только моё сердце, но здесь и самолюбие задето! А п её глазах ни то, ни другое гроша ломансис не стоит. БОДЛИВ 229. на бодлива крапа бог рога не дав. поел, бодливой корОве Иог рог не даёт г. — Ех, съдил Ии ти; кузум, ама де, нали знаеш: на бодлива крава бог рога не дава! (Мих. Георгиев- От зло на по-зло) — Да-а, ты Иы, друг, именно так рассудил, но ведь знаешь: бодливой корове бог рог не даёт. БОЕН 230. на бойна нога (вдигам /вдигна, съм) (быть) п Иоепой готовности сз На И.рИа срещу опита н. фашистите да хвърлят българската армия срещу съветската страна работническата партия в България вдигна на Иойна нога всички патриотични си¬ ли. (Сл. Трънски, Неотдавна) Рабочая партия подняла псе патриотичес- ские силы страны на ИорьИу с попытками фа¬ шистов бросить болгарскую армию против страны Советов. а Вдигам на бойна нога. Приводить .п состояние боевой готовности. БОЖИ Иич Иожи виж Б — 148 231. бож. (също ИОжия) поля И.жья (също господня) вОля а ... но с Иожа поля като са поотпорят тук- таме фабрики . за попове-учители или учители- попове. ... то — „дет. махнеш с сопа — еаквос добиче ще удариш”. (Хр- Ботев, Будилник) . . .но с божьей помощью, когда откроют ксё-тде фабрики для производства nсnсв-учи- телей, или учителей-попов. . .тогда — „куда ни плюнешь, в попа попадёшь”. 232. искра божия остар. искра И.жья сз Липсата н. технически познания правеше Всички тия му изобретения химерични. Но несъмнено в него имаше искра божия. (С- Ра¬ дев, Ранни спомени) Отсутствие технического образования делал. псе эти его изобретения пустыми химерами. Но, иёссмненно. в нём была искра божья. 233. бож. крапица разг, тихОня, (челопёк) тише воды, ниже трапы, мухи не обидит, ИОжья коровка (остар.) га Той не можеше да понася лицемерното примирение на хаджи Стапри и често му се надсмиваше: — Старият кожодер . се преструва н. божа крапица: ни лук ял, ни лук мири¬ сал. (К- Калчев, Семейството на тъкачите) Он не выносил лицемерного смирения хаджи Ставри и часто иронически посмеивался: — „Старый живодёр прикидывается ангелочком. Я не я и лошадь не моя“. 234. пръст божи книж. перст ИОжий, перст судьбы, рук. провидения, указание свыше ■= Но какъв ли мехлем е капало на сърцето на о. Панарета, като е чул, че той е „провидение божие“, „пръст (.жий“... (Хр. Ботев. Хайде на изложбата) И какой бальзам проливался на сердце отца Панарееа, когда он слышал, что его на¬ зывали „божьим провидением“, „перстом судь¬ бы“. . . мибче божи виж Ч — 135 235. ' вйждам/вйдя божия свят вйдеть/увй- деть свет ИОжий, появляться/появиться на спет ИОжий а Долу, в една малка уличка н. Клуцсаор, ё видял божия свят героят на най-дивната българска Иалада Хаджи Димитър. .. (К- Кон¬ стантинов, Път през годините) Внизу, в одном доме на крохотной улочке Киуцсхсра. впервые появился на свет божий Хаджи Димиер, будущий герой .дной из са¬ мых вссхитйтельеыа Исииарькиа баллад... 236. показвам се/покажа се на божия свят появляться/появйться на свет ИОжий сз Н.вияе човек предявява своето законно право на освобождение и иска да се покаже час. по-скоро на божия свят. (Св. Минков, Разкази г таралежова кожа) Новый человек предъявляет своё законное право на освобождение и хочет явиться н. свет бОжий как можно скорее 237. ИОжието ИCту, кёсаревото кёсарю бо¬ жие бОгу, а кесарево кесарю сз — Не съм съгласен с някои молитви, да речем „отдай божието богу и .кесаревого ке¬ сарю“. Казах му [на владиката), че освен бо¬ жието и кесаревото има още един даваджия -¬ ние, хората. ' (Л- Стоянов, Холера) — Не могу ьоилаьйтьья с некоторыми мо¬ литвами, например, „отдай божие . Иогу, а ке¬ сарево кесарю“, — сказал я ему [игумену), потому что кроме бога и кесаря есть ещё сдйи истец — мы, люди БОЖУР 238. червён като божур пунцовый как пйCи 239. горя кат. (ален) божур пылать как мак (също маков цвет), рдеть как пиОн а Смях, весели закачки, а момичетата се чер¬ вят от срам и целите горят кат. алени Иожури. (Ив- Врачев- Средногорци в бой) Взрывы смеха, ребята перебрасываются весёлыми шутками, заливаются стыд¬ ливым румянцем. щё-мн к ч < маков цвет БОЙ1 240. И.й на нож рукопашный Иой, руко¬ пашная, штыковой Иой 241. сто окй Иой нар. крепкая взбучка сз Не те ли слуша, дръпни , му сто оки Иой, да видиш как ще почне да те гледа като коте в очитё. .. - (Т- Данаилов- Голяма трагс б/я) Не будет слушаться, задай ему крепкую взбучку, вот увидишь, как он станет ластиться к теИе, словно котёнок. . . плюам/влезна (също излизам/излезна) в открйт И.й виж 0 — 508 242. дръпвам/дръпна (също тегля, сто¬ варва м/стоп.р я и т. н.) Иой на някого разг. наломать (също намять) бок. кому-л.- (само св.). намЯть шёю кому-л- (само св.); давать/ дать выволочку кому-л.- (само св.); давать/ дать (също ' задать) взбучку (също встрёпку, трёпку, жару) кому-л. сз Всяк. тяхн. движение беше провокация; те като че искаха да ' кажат н. публиката: „Я Иё защо не дойдете да ни дръпнете по един Иой?“ (Ал- Константинов- Из миналия живот на „Славянска беседа") Каждое их движение было вызовом публи¬ ке, и как будто они хотели сказать: „Почему Иы вам не взяться и не наломать нам Иока?“ ы —- Да не лъжеш, м.нтс1 Такъв Иой ще ти тегля сетне, че. .. (Г- Караславов, На пост) — Не смей врать, цыганская Иестия! Такую взбучку получишь, ЧТО. . сз — Тоз, т.з хайдутин Хайдутов защо го пуснаха! Него трябваше вързан да го откарат в държавната безопасност. Там, па да му сто¬ варят един Иой. . . (Ст- Ц. Даскалов, Път) — 'Зачем отпустили этого разбойника Хайду- еова! Его надо был. связать и препроводить в тайную полицию. Уж там ему задали Иы жару... 243. що б.й лежй в тёИе! нар. палка ио теИё плачет!
БОЙ 58 — 244. налитам/налетя на Иой лсзгь/полззгь в драку а Пиеха и пееха, а понякога, прехвърлили повечко, налитаха на бой .в защита на общата чест. (К- Калчев, Семейството - на тъкачите)' Они пили, пели, а иногда, перехватив лиш- еёгс, лезли в драку, защищая общую честь правя/направя си устат. ' като габровец за Иой виж Г — 1 245. смазвам/смажа (с'ъщо пребйпам/пре- Ийя, съдйрам/съдера, скъсвам/скъсам) от И.й някого разг. изОивать/избйть до полу¬ смерти кого-л- сз Три пъти Ча къра го (Динко! Иеше смазал от . Иой, задето мъкнеше в къщи нелегална литера* тура. (Д Димов- Тютюн) Трижды Чакыр избивал его [Динко! до полусмерти за то, что он таскал домой под¬ польную литературу. 246. търся си ИОя разг, напрашиваться на взбучку □ - Да не сте на панаир? . . . Или си търсите Иоя (Ат - Семерджиев- За да има - живот) — Вы где находитесь? На базаре? Или, может, по вас палка плачет. .. 247. удрям/ударя (един) Иой на някого разг. заааватс/зааатс взбучку кому-л.- из- биватс/йзбйТс кого-л. а Голобрадо в. Напротив, аз му ударих такъв бой, че ще го помни, докато ё жив (Л - Стоянов- Вълците пазят стадото) Г сасИраасв. Ничуть не бывал., я» задал ему такую взбучку, что ИудеТ помнить до конца жизни. 248. ям/изЯм (също отнасям/отнес.) (сто стари окй) И.й разг. получать/ получить взбучку (също встрёпку, трёпку, выволочку) а То ние с тях ' отдавна ' не се погаждаме. аз си знам що Иой съм изял от. . хм. . . . от тях, но сега е друго. (Д- Талев. Самуил) Мы с ними уже давно не ладим, никто не знает, сколько раз они меня . гм. . колотили, но теперь дело другое. . сэ — А ти? —— попита Бсшеаксв. — Нищо, отнесох боя. Нё знам и не знам. Пуснаха ме. . . (Л- Стоянов. Зазоряване) — Ну, а ты? — ьnрсьил Бошнаков. — Ничего, задали мне трёпку. Но я как упёрся— не знаю, и всё туе. Отпустили. БОЙ 2 249. потъвам/потън. девет боя в земята готОв сквозь .землю провалиться (само св.) о Бащата пухти, майката реве, дъщерята по¬ тънала девет Иоя в земята, а зетят стоеше .ка¬ то паметник (Г Караславов- Нови пътища) Отец сопит, мать ревёт, дочь .иоеойа сквозь землю провалиться, а зять застыл, как мону¬ мент. 250. расе./порасна. на бой разг, подрастать/ подрастй, вытЯгиваеьья/вЫтяеуесья сз Врачката продължава да врачува, а русото момче се налива със сйий. расте на бой и ни уроки го хващат, ни клетви го стигат. („Ве¬ черни новини") Ворожея продолжает порчу еаводитс. а све-* тлоголовый малец крепнет, набирается сил, растёт не по дням, а по часам, и ни дурной глаз, ни заклинания на еетс не действуют 251. мери се спорёд Иоя . си погов. по одёжке протягивай нОжки сэ Веднъж Ленк. подслуша как децата спореха дали къщата да бъде н. два етажа или да е на един етаж.... кат. че баща им Иеше някой стар, богат чорбаджия! Отначало, кат. ги слушаше, Ленко се поядоса — какви такива се глезят, защ. не се мерят според Иоя син (Г Караславов. Нови пътища) Однажды Ленко случайно ' услышал, как дети спорили о том, каким 'будет их дом: одно¬ этажным или двухэтажным. . . ьловес у них отец какой-нибудь старый, богатый чорбад¬ жия! ' Сначала, слушая их Ислтовею. Ленко по¬ чувствовал лзиксе раздражение, — что за . Иа- лопстпо.' Надо, как говорится, по одёжке про¬ тягивать ножки. БОКЛУК 252. за Иоклука разг, никуда не тодИтья, хоть брось (нар.) а — Се.в.й, ние старешки да поиграем. Да видят младите, че не сме още за боклука. (Кр . Григоров- Сред народа) — Давай ' потанцуем, тряхнём стариной. Пусть молодежь увидит, что есть ещё порох в nорсхсвеицах. 253. хвърля м/хвърля (също изхвърля м/из- хвърля) на боклука някого, нещо разг, пыИра- ьыватс/выИросйТс кого-л., что-л. в мусорную Яму (също н. свалку, н. помойку) ся Да забравим миналото, да го хвърлим на боклука и да почнем градежа н. новото — там е спасението. (Плебей- Изборите) Нужно забыть прошлое, выбросить его в мусорную яму истории и начать созидать на¬ стоящее — вот где спасение. БОЛЕН 254. ИОлно врёме смутное время 255. ИCлеи въпрос ИольнОй вопрос 256. ИCлнс мЯсто а) ИольнОе мёсто сз Рун сви още по-строго тъмните си вежди и Самуил виждаше как блестяха по-силно очите му под тяхната сянка. Засегнал го Ие на .0.^- ното място. (Д- Талев- Самуил) Рун ещё строже сдвинул свои тёмные брови, и Самуил заметил, как сильнее засверкали его глаза, оттенённые бровями. Видно, за больное место его задел. И) слабое мСсто (също звенО) 257. иия (също настъпвам/настъпя) на бол¬ ното мЯсто [също буеам/буен. ИОлеото мЯсто, заьЯгам/засегиа бОлното мЯсто] разг, заде- ватс/задзтс за ИольнОе мёсто заьЯиам/засеиеа (също закачам/закач.) болната струна на някого виж С — 555 258. лЯиам/лёиеа (също падам/п.дн.) бо¬ лен разг, ложйться/лечь (също само св. слечь) в постель а По-рано всичките уводни статии на . вест¬ ник „Народни права“ ... набираше дядо Вуее — стар ьиовослагаееи и граматик, но той падна Иолен и се .залежа. (Ан- Каралийчев. Нако¬ валня или чук) Раньше все передовицы газеты „Народни права" .. . набирал дед Вуте, старый метран¬ паж и большой книгочей, но . он заболел и долгое время не вставал с псьтеий. 259. ИОлен съм на някаква т.ма это моя слабость, это мой пункт, это мой пунктик <= — Още от София сте се опитвали да изИя- гате. По пътя насам също. Да не сте болен на тази тема? — продължи полковникът, като взе бича и започна да си играе с ието. (А. Ба¬ рух- Ралеви) — Ещё в Софии вы пытались бежать. По пути сюда также. Это что же, ваш пунктик? — продолжал полковник, Иеря в руки хлыст и поигрывая им. 260. човъркам (също разчовърквам/разчовъ- ркам) бCлесто мЯсто на някого бередить/ разбередить старую рану, зааеватс/задзтс за ИольнОе мёсто ез Децата, Иез да обърнат внимание, че разчо- въркаха И.лното място н. баща си, спокойно излязоха... (Г. Стаматов- Семейство Лиянови) Дети, не чувствуя, что 'этим разбередили старую рану отца, спокойно ушли из домм... 261. ИCлёи здрав иCьи погов. Иитый небйтого везёт 262. прехвърлям/прехвърля от бОлната глава на здравата погов. валить с ИольнОй иоиовЫ на здорОвую (само несв.) а — Или това са просто ходове, за да се прехвърли вината от болната глава ea здра¬ вата? („Литературен фронт") — Или это просто уловки, чтобы валить с Иольной головы н. здоровую? БОЛЕСТ дипломатическа болеет виас Д — Ь96
— , 59 — БОСИЛЕК лОша бОлест виж Л — 152 невЯрна ИОлест виж Н — 192 263. бОлестите по хората хОдяе поел. Иеда не пО лесу ходит, а по людям БОЛКА 264. с ИОлка на сърцето с болью (също с горечью) в сердце, с душёвной болью, с гОречью а С Иолка на сърцето ученолюбивият ПюеряИ- ваше да напусне училище ... (Дон Базилио.• Раздвоена съвест) Глубоко огорчённый Пю, который так стре¬ мился к знаниям, должен был оставить шко¬ лу... 265. не е ИОлка за умир.лка (също умирач- ка, умиране) разг, от этого . не умирают, это пустяки, ничего страшного нет а — Патриот е. Голям националист, родолю¬ бец. Известен ми е. Само едно.... малко е ле¬ комислен, иуияйgжйя. Но кой от н.с не е гу- ляйджйяе . . . Това не е болка за умирачка. (К- Калчев. Живите помнят) — Да, он патриот. Большой патриот, на¬ стоящий националист. Он мне известен. Одно только. . . слегка легкомыслен, да и кутила к тому же. Ну, да кто из нас не любит кут¬ нуть? .. Это не такой уж большой грех, сз ПравсагмсE-l Това не ё Иолка за уми¬ ране, Един малък урок, не повече от един час време, и всичко ще Иъде ясно... 6 Л. Стоянов- Вълците пазят стадото) Пpавсаумсв. Это пустяки- Неболь¬ шой урок, не более часу, и всё станет ясно.. . 266. казвам/к.жа (също изказвам/изкажа, изплаквам/изплача) си болката разг, раскры- ватс/раькрыес душу, исвоpйтс/сказать всё, что н. сердце накипело, алаkаес/поплакать (също плакаться/поплакаться) в жилетку (ирон.) а — След малко ще отидем в училището — започна д. обяснява Чернев — и там всеки един от вас ще им. думата — и въпроси да за¬ даде, и Иолкаеа си да изкаже... (К- Калчев. Живите помнят) — Немного погодя мы пойдём все вместе в шкш^:^.— начал объяснять Чернев, — и там любой из вас сможет . взять слово, задать воп¬ рос, высказать всё, что на сердце накипело... катО с нож пресйчам/пресека ИОлката на някого виж Н — 304 267. за всяка болка йма и бйлка (също лек) погов. любОму горю можно помочь БОЛЯ 268. бсий/зaбоиЯ ме душат. (също душйч- ката, сърцето) душа Иолйт/йзИслёлаьь, серд¬ це ИолИт/изИоиёлсьь. Ислзть/избоиётсья ду¬ шОй (същр сердцем) а Една дълбока въздишка се изтръгна от гърдите му, с ' което искаше да покаже, че го „боли душата“ . (К- Калчев- Семейството на тъкачите) Глубокий вздох вырвался из его груди. Он явно хотел показать, как у него „Иолит душа“. а Като те Иоли сърцето за своето, ти ще раз¬ береш кое ё добро за тебе и кое не е доИро. Тебе не те Иоли за народа, ти и. не виждаш кое е добро за него и кое не е добро. (Д. Талев- Пре- спанските камбани) Когда ты' болеешь душой за своё дело, ты понимаешь, что для тебя хорошо и что плохо. А за народ ты душой нё болеешь, поэтому не видишь, что для него добро, а что зло. болй/заИолй ме под лъжйчк.еа виж Л — 232 269. зная (също знам) где (също къдё) го бели разг. знать егО ИольнОе место ез и Да ме извините, госпожа, знам где пи Иоли, но няма да пи го кажа. Завист пи яде, черна за¬ вист. .. (Елин Пелин, Аз ти той) — Извините меня, сударыня, я знаю, что у вас болит, но лучше промолчу. Зависть вас грызёт, чёрная зависть . .. зн.я (също знам) где (също къдё) го боли мазолът виж ' М — 11 БОМБА 270. избухвам/избухна като ИОмба разг-. вскипеть (само св.). вспылить (само св.). вьпы!Xйвaть/вспыхеуес как пОрох, кого-л. взорвал. (само - св.) а Той, Иез да разбере как ё станало топа, има ли пина Ират ми, или не, избухна к.то бом¬ ба и вдигна такава кавга, че събуди и най-мал¬ ките от децата. (Сл- Трънски- Неотдавна) Он, не разобравшись что к чему, виноват Ират или нет, вспыхнул как порох и поднял такой скандал, что разбудил даже самых млад¬ ших детей. 271. пада/падне като ИОмИа а) произво- дИть/прОйзвеьтй впечатление разорвавшейся ИОмИы а Съобщението за арестуването на писател ... падна като ИомИа всред обществото. („Работ¬ ническо дело“) Сообщение оИ аресте писателя .. произвело среди общественности впечатление разорвав¬ шейся Иомбы. И) (cвaливатьья/ьвалИться) как снег на го¬ лову . БОРБА И.рба на живот и (също илй на) смърт виж Ж — 70 БОРИМЕЧКА 272. як к.тО Боримечката крепкий как ска¬ ла, сильный как медведь, богатырского сло¬ жения = Нали съм едър и . як к.то Боримечката, турцитё пред мен леко се поотдръпваха. (Чо- чоолу- Б оят настана) Я ведь здоров как бык, да и росту немалого, вот турки-то и опасались близко ко мне под¬ ходить БОРЧ 273. влйзам/влЯза (също заеъвам/затьна, потъвам/потъна) в ИОрчове до . гуша (също до шйя) разг, влезать/влезть (също залезаеь/за- лёзть) в долгй (също в долг), делать доитй/иа- дёлать долгов БОРЯ СЕ боря се на живОт и (същр илй на) смърт виж Ж — 78 , ИОря се за з.лък. (си) виж 3 — 89 ИОря се със сънЯ виж С — 648 БОС гол и бос виж Г — 309 274. на Иос крак на ИОсу ногу 275. на ИОсия цървулите взёмам/взёма разг. гОлой овцы не стригут, с гОлстс, что с мёртвого — ничего не возьмёшь, получить от жилётки рукав. 276. на ИОсия опинците разделя м/разделЯ разг- гОлой овцы не стригут, с голого, что с мёртвсио — ничего не возьмёшь, получить от жилётки рукава ел — Какво стан.? — Нищо и половина ... Разделихме на босия опинците. (Ан Кара- лийчев. Наковалня или чук) — Чём всё коечйлссье — Ничем.. . полу¬ чили от жилетки рукава. ' 277. Иос съм по нещо разг, не ьйлёи в чем-л., слаб в чем-л., ничегО не ьмыIслйТс в чём-л. ел Дсрсьтслькl. Но, каке. пи казах, по политиката съм много Иос! (Л Стоянов- Вълците пазят стадото) Дсрсьтслсаи. Но, как я вам ска¬ зал, в политике я не ьйлёи1 БОСИЛЕК 278. мириша на босилек разг. дышать са ладан, стоЯть однОй ногОй а могиле
БОСТАНДЖИЯ — 60 — БОСТАНДЖИЯ 279. на стар. ИсьтаеджИя горчйви крастави¬ ци нё се продават поел. старого воробьЯ н. мякйне не проведёшь БОСТАНСКИ 280. Иостаеско плашйло разе-- ирон. пу¬ гало огорОдное, чучело горОховое БОТУШ ближа ботушите на някого виж Б — 170 лижа ботушите на някого виж Л — 73 281. попадам/попадна под ботуша на няко¬ го попаgатс/nоnаьтс под чьё-л. иго (също под ш. кого-л, под чей-л. гнёт, под гнёт кого-л.) сз — Там фашистката диктатура е в пълен ход... Всеки прогресивен човек рискува да попадне под ботуша й... (М- Грубешлиева- Семейство) — Фашизм там набирает силу ... Каждый прсиреььйвео мыслящий человек рискует быть раздавленным... стиска ме ботушът виж С — 482 (зная) къдё (също где) го стяга ботушът виж С — 573 282. съм под Иоеуша на някого а) быть под чъим-л. сапогОм (също под сапогОм у кого-л., под пятОй кого-л, под чьей-л. пятОй, под пя¬ той у кого-л.); б) быть в чьей-л. власти, быть в чьих-л. руках с= — Мария е — каза си той,— вчерашното й разсърдване беше само женско кокетство, разбрах я... Пак ще ми дойде под ботуша. (Ив. Вазов- Епоха— кърмачка на велики хора) — Да, это Мария, то, что она вчера наду¬ лась,— сказал он себе,— всего ' лишь женское кокетство, яснн... Я её' снова возьму в руки . БОЯ .пйсвам/опйша (също рисувам/нарисувам) с черни Иой някого. нещо виж Ч — 77 283. пускам/пусна си Иоята разг, кого-л. Ирссает/ИрCсйл о в краску; густо красеётс/nо- краснёть сз Той си пуснал боята, хванал го срам и „хъката — мъката“, признал за какв. Иё дошъл. (В- Чертовенсхи- Ръбати промишления) Он густо покраснел от стыда, что-то замы¬ чал неопределённое и, делать нечего, признал¬ ся в цели своего приезда. сз Накараха ме да ей пусна боята Вогнали меня в краску. 284. сгъстЯ вам/сгъстЯ И.йте разг, сгу- щаес/ьиусейес краски сз Ясно подготвяйки обществеността за тази престъпна стъпка, печатът и официалните лица. . . преднамерен. сгъстяват Иситё. раздух¬ ват военната психоза в страната . .. („Работ¬ ническо дело") Явно подготавливая общественность к .это¬ му преступному шагу, печать и официальные лица . . . преднамеренно сгущают краски, раз¬ дувают военный психоз в стране... 285. сменям/сменя (също меня) И.ята си а) менЯться/изменйться (също остар. переме- нЯесья/переменйтсся) в лицё сз Бай Иван, макар и стар учител, гледам, току мени боята на лицето си. Когато Иил учи¬ тел в Горно Кобиле и пристигнал инспекторът, той се изплашил и избягал от училището. (&Р- Григоров- Сред народа) Смотрю, Иай Иван, уж на что старый учи¬ тель, и тот в лице переменился. Когда он учи¬ тельствовал в Горн.-КоИиле, однажды прибыл инспектор, так он так перепугался, что удрал из школы. И) nерекрашиватсся/nереkраьйтсья, менять/ сменить ориентацию БОЯ.СЕ ИоЯ сё за к.жаеа си.(с'ъщо за сОбствената си кожа) виж К — 302 ИоЯ ' се з. собствената си кОжица [също Иоя се за кИжицаеа си] виж К — 312 ИоЯ се катО от Огън от някого. от нещо виж О '— 80 ИоЯ се и от сянката си (също от сОбствената си сянка) виж С — 754 ИоЯ се кат. от чума виж Ч — 215 БРАДА 286. според брадата и гребена погов. по иарину и говЯдина [срвн. с руск. по Сеньке и шапка; по Ерёме колпак; по Ивашке и ру¬ башка] 287. Ирад. катО къделя, умът му нефёла погов. под нОсом взошлО, а в головё не по- сЗяно 288. брад. сипа, глава дива погов. борода с лсксеCк, . ума с ноготОк 289. Ирад. царска — глава воденичарска погов. бород. велйка, а ум. ни на лык., Иород. выросла, а ум. не вынесла сз — Тебе не вярв.м да те откарат, дядо Стое¬ не! — потупа го по рамото Димитров. — Мене ли? Мене най-напред, защот., думат, брадата ми била царска, а главата ми воденичарска. (Ан- Ксрахийчев. Наковалня или чук) — Не верю, чтобы тебя, дед Стоян, отпра¬ вили по этапу, — похлопал его по плечу Ди¬ митров. — Меня-то? Меня первым делом, потому как, говорят, у меня Иорода выросла, а ума не вынесла. 290. кОйто си йм. Ирад., той си йма и грёбен погов. за этим дСло не станет а — Ами милионите, хилядите милиони, дето казваше чорбаджи Мано? ... — И милионите си . имаме... Който си им. (рада, им. си и гребен!„. (Ив- Вазов- Дядо Йоцо гледа) — А откуда те миллионы, тысячи миллио¬ нов, о которых говорил чорбаджи МаноО.. — И миллионы найдутся... За этим дело не станет!.. 291. на корава (също Остра) Ирад. — Остър бръснач погов. сук зубаст, да т.пОр .стёр, н. крёпкий сук — Острый топОр БРАДВА 292. едйн гледа Ирадва, друг сватба погов. кт. взьнл, а кт. и нос повёсил БРАК верйгите на брака виж В — 51 БРАНЯ Ираня с гърдйте си някого- нещо виж Г — 570 . браня с (ценат. на) живОта си виж Ж — 79 БРАТ братя по оръжие виж О — 423 293. пйшещи братя пишущая братия а -. .той [Д. ДнИеиянсв] Иеше с широка ръка, около него винаги имаше един-двама пишещи Ираея, които биваха почти изцяло на негова издръжка, а помагаше ощё и на майка си. (К- Константинов. Път през годините) . . .он (Д. ДнИеляесв] Иыл широкой нату¬ рой, возле нёг. всегда крутился кто-нибудь из пишущей брагии, 'один или два человека, бывшие иногда полностью на его иждивении. А он помогал ещё и свОей матери. 294. хващае/хванат (също прихващ.е/при- хванат) ме братята (също рогатите братя) разг. а) лнзтс/пслззть на сееику. выходить/ выйти из себЯ, взбелениться (само св.); б) иезес/nслёзть в Иуеылку (също в пузырь); вожжа (също шлеЯ) под хвост попал. (само св.). закусить удила (само св-)- дурь нахОдит/ нашла; лукавый (също Иес) попутал (само- св.); в) обалдевать/обалдёть, ошалеть (само св.), накатывает/накатйл. на кого-л. а — Какв. ли му е на Тихол? Пак са го ири-
61 — БРЪМБАР хванали рогатите братя! (C- Петканов. Бо¬ ляри) — Что это с Тихолом? Опять шлея под хвост попала? БРАТОВЧЕД софийски Иратопчёд виж С — 409 БРАТОВЧЕДКА софийска братовчедка виж С — 410 БРАТСКИ 295. давам/дам . (също пр.еЯга м/протёгаа) (братска ръка протЯгивать/протянуть брат¬ скую руку (пОмощи) га От Одеса, от Браила, Букурещ и Виена нашата емиграция протяга братска ръка и ни снабдява с пари за оръжии... (Ст- Дичев. Първата българска легия) Из Одессы, Бра илы, Бухареста и Вены наша эмиграция протягивает нам братскую руку и снабжает нас средствами н. приобретение оружия .. БРАШНЕН 296. брашнен чув.л разг, а) денежный ме¬ шок ез (.Стефан 1.. Калк. пъти смё го чували! Законност, народ, народни идеали. Всичк. е заради кожуха на селяка, за тлъстия кокал, з. брашнения чувал. (Д. Талев- Илинден) [Стефан! . Сколько раз мы это слышали! Заксннсьгс. народ, ' народные идеалы. И всё. это ради того, чтобы с мужика, последнюю шкуру содрать, ухватить кусок пожирнее да мошну набить. i6) дойная корОва ез Но не п.даше духом, защото знаеше, че търговията прилича на. брашнен чувал: тупаш ли, все ще падне . нещо (К- Калчев. Семейство¬ то на тъкачите) Но он не падал духом, так как знал, что тсргсвля вроде дойной коровы: как ни доишь, всё что-нибудь да ' выдоишь |В) золотОе дно БРАШНО 297. клякам/клёкна си (също лЯга м/лёгна си) на ИрашнОео разг. утихсмйрйвaться/утй- (хомйриться, остывать/.стыть; оевонвaес (са¬ мо св.). оевсеваесья (само св.) сз Той си клекна на брашното- Он своё отвоевал. 298. мНля ИрашнО с някого разг. ладить С кем-л.- водйть дружбу (също хлеб-сCль) с кем-л. а А през това време другите съседи разбрали що за човек н Ганчо ' и почнали не само заедно да мелят. Ирашно с него, но някои го смятат и за побратим. („Стършел“) А за это время другие ьсьеди поняли, . что за человек Ганчо, и не только начали водить с ним хлнб-ьолс. но еексесрые стали считать его своим побратимом. сз Там, в тази проклета община, сн Ияха завре¬ ли хора, които никак не го оИиичах... С ей- кото от тях Герган не мелншн брашно. (К. Кал¬ чев- Живите помнят) Туда, в эту проклятую общину, прсиезии люди, которым он Иыл неприятен... Ни с кем из них Герган не мог жить в ладу. приемам/приём. трйцитн за ИрашнО виж Т — 177 299. на ИрашнОто ёвтин, на трйците скъп поел, вёдрами разольёшь, так каплями нн соберёшь, развеешь всрса.ми. не соберёшь крохами [ервн. эконОмить на спйчках] БРЕМЕ Ирёме пада/падне на (също върху) плёщйте на някого виж П — 331 |5РОЙ 300. нЯма Ирой (също без Ирой) без счёту, ие перечёсть, не перечтёшь БРОЯ ИроЯ днйте на някого виж Д — 130 301. ИроЯ залците (също хапките) в устат. [ на някого разг, попрекать каждым кускОм (също куск.м хлеба) кого-л. ез От памтивск. се знае — сиракът грозно ходи, много яде. И аз, Иез никой да ми каже дума, имах чувството, че някой всё брои зал- цитё ми. (Е- и Д- Джурови- Мургаш) Иьпоксн веку известно: сирота и ступает не по писаному, и ест слишком много. Пстсму. даже если мне никто ни слова не исворйл. меня не оставляло чувство, что считают каждый съеденный мной кусок. ИроЯ звездйте виж 3 — 152 Ир.Я мухйтн виж М — 381 ИроЯ на пръсти нещо виж П — 836 БРОЯ СЕ днйте ми се броят виж Д — 135 Иройм ьё/nреИройм се на пръсти виж П — 837 ИроЯт се ребрата на някого виж Р — 119 БРУДЕРШАФТ 302. пйя брудершафт с някого пить (на) брудершафт с кем-л., пить на «ты» с кем-л. БРЪЗ виж БЪРЗ БРЪКВАМ бръквам/Иръкна с пръст в раната виж Р — 103 БРЪМБАР 303. бръмбари му Иръмчат/бръмнали в главата [също йма ИръмИари в главата си) разг. а) он чнл.вНк с причудами, у негО стран¬ ные идНи; И) у негО дурь в голове, у негО вздор на умё ез Бръмбари имаш в главата си. (Г- Карасла- зов- Обикновени хора) У тнИя дурь в голове. ез Драисааесглг-. Тов. моята снсера ли н? Момиче, ще те .ставя да си трошиш гла¬ вата — и то щн Иъде много заслужен., щом такива ИръмИари са бръмнали в нея. (П. К- Яво¬ ров- В полите на Витоша) Драисааесгаy. Неужели это моя сестра? Вот что, моя милая, я ничего нн имею против, можешь поступать как тебе угодно, можешь даже свернуть себн шею — и это будет вполне заслуженн., раз у тебя такая дурь в голове. 304. влйзат/влёзнаха (също извъжазе се/из- въдиха сн) ИръмИари в главата (също в чу- турата и т. н.) на някого разг. на кого-л. Илажь (също дурь) е.аИдит/еашиа ез Какви ИръмИари са влезли ' в главата еи? (Г. Караславов. Обикновени хора) Что за дурь на тебя нашла? ез Ето защо, когато старите .станаха сами, Иащаеа рече, като . сн навеждаше да си запали цигарата от огнището:.— Дн го знаеш дали и на иеио нн са му влезли някакви ИръмИари в чутурата... (Г. Караславов. Съвет) Вот почему, когда старики .стались .дни, отец, наклоняясь к очагу прикурить, сказал: „Кео знает, может и на ееио какая-нибудь блажь нашла ...” ез — Откак чухте веьтейка. т. каео чн Иръм¬ Иари сн извъдиха всглавитн пи ... (Кр- Григоров- Избрани разкази) ■ Газету прочитали — теперь всн как шаль¬ ные ходите... 305. избий (също йзгоеИ. пр.пъдй и ш. н.) т.я ИръмИар (също тёзи ИръмИари) от главата си разг, выбрось (същ) вЫкиис) эту дурь (също этот вздор) из головы 306. пускам/пусна ИръмИар в главата на някогопсдзадИривать/псдза.дириес кого-л., раз- задирйвать/раззааCрить кого-л-- подстре¬ кать/подстрекнуть кого-л. сз Пуснах му един ИръмИар в главата — пиано. Само тая грижа ощн не Ин имал. (Бл- Димит¬ рова- Пътуване към себе си) Эе. идея о nрйсбрнтееий пианин. была явным подьерекагелсьтвсм с моей сторони. Тольк. этой заботы ему ещё нн хватало.
БРЪМВАМ — 62 — 307. пЬкаaм/пЬнаa бръмваи' в лаваТаа аа някого морОчить/заморОчить (също само св. задурить) гОлову кому-л- . 308. пускам/пусна (също напъхвам/напъхам) бръмбар в главата си задурить себе гО- л.ву чем-л. (само св.). забирать/заИрать (себё) в гОлову что-л. сз' Ще й се смеят... за това, чн е пуснала такъв ИръмИар в главата си — да сн лъже по учиенл! (Г- Караславов. Обикновени хора) Над ней будут смеяться.. . что это нй в го* лову взбрел. заглядываться на учителя. сэ За какв. в същност сн трнв.жншн той? Дали някой не му н надрънкал врели-нёкипеии. или сам е напъхал някой ИръмИар в главата си? (Г- Караславов- Нови пътища) О чём же, в конце концов, ' он бнспокойеьяе Может, кто-нибудь наплёл ему всякой чепухи, или он сам сеИН голову задурил? БРЪМВАМ Иръмва/Иръмна ми главата виж Г — 56 нн давам/нЯма да дам мух. да бръмне виж' М — 382 мух. да Иръмнн, ще се 'чуе виж М — 383 бръмнала ми н някаква мух. в ' главата виж М — 386 БРЪМЧА ИръмИари му бръмчат/бръмнали в главата виж Б — 303 бръмчи катО кОшер виж К — 519 бръмчи кат. муха виж М — 384 бръмчи катО пчелин виж П — 924 БРЪСВАМ 309. ' кой го бръсне за нНщ. (също за човНк, за слива, за лула тютюн) разг. пренебр. никтО нг. ни во чтО не ставит, кто с ним считается 310. нн го бръсна за нйщо (също за човёк, за слива, за лул. тютюн) разг, а) ни в грош (също ни во что) не ст.вить кого-л. а Нё тн бръсне за нищо, кат. кон, а вижда се, чн е от нашата черга и той. (Кр- Велков. Село Борово) Для неис ты не человек, а всё равно что скотина, хоть по всему видно, что .н тоже из простых, как и мы. а Като сн почнеше от ефрейтора, та се свърши с генерала, всеки те подмяташе и ейксй нн те бръснеше за човек . (Г Карасл/гвов- Ех- сега да ми е ---) Начиная с ефрейтора и кончая иеенрало^^. всн тобой помыкают и за человека тебя нн счи¬ тают. гз — Лазаров ми е пръв приятел. И кметът, и сеаршията . . А горските за слива нн ги ' Иръс . н.. .. (М. Марчевски. Героите на Белица) — Лазаров — мой лучший друг И ста¬ роста также, и полицейский начальник А на иеьейксв мне нап.>^е^е^ваг. . . И) ноль внимания на кого-л. умът му бръсне катО бръснач виж Б — 311 БРЪСНАТ кой те пита. (тнИн) бръснат ли н владиката (също. кадията) виж П — 266 БРЪСНАЧ 311. умът му бръсне (също рНжн) кае. бръснач у нег. голова работает, у еегC. Острый ум сз Н. Чорни умът му снче като бръснач! Като н направил нещ. — всн е предвидил какв. може да излезе. . . (П- Вежинов- НсшсШс сила) У Чёресгс голов. работает! За что ни возь . мётся, всё до тонкости . продумает БРЯГ удрям/ударя о морски ИрЯг виж М — 341 БУБА 312. увивам се/увйя се кат. буба в пашкул а) (за спящ човек) уkуеывaтсья/уkутaеьья с го ловИй; (за измръзнал човек) еадеватс/еаднес н. сеИЯ семь одёжек; б) уходИтс/уйтй в свою скорлупу сз Той сн заключи тясно в миналото си като буба в пашкуля. (Ив. Вазов- Отровен) Он спрягался в свою скорлупу, целиком уйдя в прошлое. БУДАЛА 313. правя се/направя сн на будала разг. прикйдываться/прикйнуться дурачком (също простачкОм) БУДЯ Иудя надежда виж Н — 16 БУЕН 314. Иуйн. глав. разг, буйная голова (също гол.вушка) БУК 315. от три буки (също от дЗпнт Иук.) две вретёна (и нднОто нададёно) погов. ладил му¬ жичОк чнинсчCк. '. свёл на уховёртку, ладил днд топорище, скоротал, д. на чеку и п.воро- тил БУКВА безгласна букв. виж Б — 90 316. Иукв. на закОна буква закОн. 317. държ. на буквата а) придерживаться буквы закона; И) цепляться за букву, быть формалистом остава/остане мъртва буква виж М — 452 БУКОВ 318. букова глава разг:, дубовая (също ниО- вая) голова, тупица, Иолв.н БУКСИР 319. взёмам/взёма (също само несв. тИгля) на . буксир някого брать/взять на буксир кого-л., тянуть на буксире кого-л. (само несв.) БУЛКА 320. кат. млада булка (срамувам се, ку¬ мя се и т. н.) (за мъж) застСнчив как красная дСвица; (за жена) рОИкая как шкОльница 321. те ти, булка, Спасовден погов. вот те р.з, вот те на, вот теИН, бабушка, и Й^р^ь^е^в день БУЛО 322. под булото на нещо книж. под маской чего-л.- под покрОвом чего-л. 323. вдйгам/вдйгна (също •махам/махна, свалям/свалЯ) Иулото на някого, на нещо разг. срыватс/ьорвать. маску (също личину) с кого-л, ьейм^аес/ьеятс (също срывать/сорвать) по¬ кров (също покрОпы) с чего-л. 324. Иуло пада/падна от очйте на някого разг, пелена (също завис.) с глаз падант/упала у кого-л-. 325. прйпсвдйгaм/припсвдйина булото при- поднймaтс/прйподеЯтс завНсу . 326. спускам/спусн. (също турям/еуря, хвърлямОхвърля) було върху .нещо разе. предавать/предать забвСнию ' что-л. БУНИЩЕ 327. захвърля м/захвърля на бунйщсто ня¬ кого- нещо разг, а) Ирсь.тс/Ирисйес (също .ста вл Яес/ссеавитс) на произвол судьбы ко¬ го-л. сз Нейните собствени днца я подиграваха, плю¬ еха я и я захвърляха на бунйщсто. (Л. Сто¬ янов- Сребърната сватба на полковник Матов) Её ьсбьтвенеые дети издевались над ней, всячески ськорИияии. бросив на произвол судьбы И) выИраьываес/nыброьиеь в мусорную Яму (също на п.мОйку) кого-л., что-л. пНрчи сн к.еб петНл на бунйще важ П — 202
— 63 — БЪКЛИЦА 328. старо буни щн катО се подпали (също сн запали), мъчно се угасява поел. а) седина в бороду — бес в ребрО; б) разошёлся — не оьтаиОвишс сз — Тихолн, и ти ли си между размирници¬ те и непокорните? — викна ьнвасеократсрът. — Войник човнк, дето се н Иил на Клокотница за цар и държава! — Старо Иунище, к.то сн запалли..— по- днкна пак Радома... . (Ст- Загорчинов. Празник в Бояна) — Тихол, и ты среди этих смутьянов и Иуиеовщйксв? — крикнул севльгскрлгср. — Ты, старый солдат, сражавшийся под Клокот- ницей за царя и державу нашу?! — А старый пень когда разгорится — не загасишь ... — вставил снова Радослав ... БУРИДАНОВ 329. буриданово магЛре книж- буридЛнов осёл БУРЯ буря в чаша под. виж Ч — 19 БУТАМ бутам/бутн. в архйвата някого, нещо виж А — 142 Иутам/Иугна бОлното място виж Б — 257 бутам/бутна ' си гЛгаел някъде виж Г — 2 330. гдёт. мн бутнеш, все знЛя у мннЯ нл всё готов отвНт бутам/бутна в глуха линия някого виж Г — 280 нн мОга да бутна с пръст някого виж П — 838 г с пръст нн съм бутнал някого- - нещо виж П — 855 БУЦА акъл на Иуци! виж А — 39 331. злсЯда/засёдне ми Иуцл в (също нл) гърлото разг, ком (също комОк) подступает/ подступит к г.рлу п . .чичо Маеня нн можа да каже думица, сякаш нл гърлото му заседна буца пръст . (Г. Карамазов, Нови пътища) . . .дядюшка Матей нн мог вымолвить ни слова: сухой комок подступил к горлу. БУЧВАМ 332. нн н бучни прачка, пий вино разг. это дНло. не шуточное, это нн плёвое дНло, это . нн станет как по щучьему велёнью БУШОН 333. изгорели са му бушОнитн разг. ирон. он . спятил '(също трОнулся, рехнулся) БЪБРЕК 334. к.тО ИъИрнк в л.й (живея и т. н.) разг, жить припевЛючи, как сыр в мЛсле ка¬ таться сз Предприимчив, пъргав, хитроват, той (бай Гаврил] държи за принципа „мллка печалба — от меотс хора“ и сн чувствува „като бъбрек в л.й". (В. Андреев- Мигновения в Египет) Предприимчивый, исвкйй. хитроватый, он [Иай Гавриил] придерживается принципа: „ку¬ рочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает", и живёт снИе припеваючи. а Заживя дяд. Стоимен пак харно — от харн. по-харно, що е рекъл някой, клто ИъИрнк в лой. (Мих. Георгиев. Патил, та знае) Снов. богато зажил дед Стоимен, лучше и пожелать нельзя, к.к сыр в масле катается. БЪБРИВ бъбрив кат. прабёц виж В — 244 БЪБРЯ Иъбря си под нос (също под нос. си, на нос. си) виж Н — 330 БЪДА каквото и да Иъдн (същи клквбто щн дл бъде] виж С — 636 , кЛкто и да бъде виж С — 637 нн може да Иъде! виж М — 303 нЯмл да мн Иъдн виж С — 638 нямл да я Иъдн (тЛя) {също няма да го Иъде] виж С — 639 БЪДНИ 335. .т Бъдни вёчнр до КОледа (за минало време) Иёз году недёля; к.рОче вороИсИноrо нОса, всегО ничегО; нн успели .глянуться, как..; (за бъдеще време) к.рОче воробсИеоио нОсл, псегО ничего, нн успеешь огляеутсья, как. . . БЪЗ 336. Иъз мн хваща/хван. нар. труса прЛзд' н.вать, страх Иерёе/взял (също нападане/на' п.л) БЪЗЕ 337. правя/напрЛвя на бъзе и коприва някого- нещо разг,. рaзнссйес/рaзннстй в пух и прах кого-л., что-л., раздёлывать/раздёлать под орех кого-л., уьтрЛивать/уьтрCиес ИЛню кому-л. к сэ — Казвах й..— отвърна Иай Качо. — ама тя ме направи на Иъзн и коприва. Монт. н нищо, вика, а те . . .. топа сл иерой. хазаин, някога ще ги учи пскслнейнео като Левски и Ботев. (Ст- Ц. Даскалов, Път) — Говорил я ей. . .,— ответил Илй Качо, — но она мне такую баню устроила. . Я-то, ' го¬ ворит, ничего оьобееноис нн делаю, а вот они. .. это, хозяин, настоящие иерой. и бу¬ дущие поколения их изучать будут, как сейчас Левского и Ботева. сз И просто се чудя как нн се намери един свестен фейлетон ист да дойдн тук, да ни напра¬ ви нл бъзе и коприва. („Вечерни новини“) Странно, как до сих пор ещё нн нашёлся фельетонист, чтобы прийти сюда и разделать нас под орех. 338. ставам/стана на бъзе и коприва разг идтй/пойтй прЛхом; легеть/полётетс вверх тормашками сз Намерил се там с някаква развейпраа. прилъгала го — тя ли ннго, той ли ння, иди я разбери, софийска работа, и агрономията станала на бъзе и коприва! (М Кукишев. По пътищата) Подружился он там - какой-ео внртйавсье- ксИ. она ли его оИмлнула, он ли нё — иди пойми их, „софийских”, и вся ег. карьера агро¬ нома полетела вверх тормашками БЪКЕЛ 339. Иъкел нн знЛя (също не зная ни Иъкел] разг, ни в зуИ, ни в зуб ногОй ни в зуИ толк¬ нуть; ни бельмеса не знать (също нН понимать, нн сммслить) сз — Тс...— изписка Асланов и смигна нл Добря ...— Кръчмарят ще чуе . ДоИрн климна отрицателно.— Не знан Иъкел български (Ив Вазов- Немили-недраги) • — Ть.--— шепнул Асланов и подмигнул Дсбер...— Корчмарь услышит. ДоИри .тси- цательн. покачал ислсвсй. — 'По-Иолиарьkй ни бельмеса нн понимает 340. нн рлзИйрам/нЯма дл разИерЛ ни (също нйто) Иъкнл ни бельмеса нн понимась/нн понять (също само несв. нн смыслить) сз Насам го въртяхме, нататък го обръщахме, палихме свещи, но нищо нн излезе, нн можахме ии (ъкил да разберем . (К Нетканое. Вчтъо ечи) И так его вертели, и этак, и свечки в церкви ставили, еиклкотс толку не вышло, ни Иель' мнсл не поняли БЪКЛИЦА 341. каня (също . поканвам/поканя. калёс вам/калзьам) с бъклица някого разг. ул Л мы влть/улсмЛес кого-л.; дИ-рго упрашивать j кого-л., умолять нл коленях кого-л.
БЪЛВАМ 64 — и — С бъклица да Иях те kллёьаи, пак тъй навреме нямашн да ми дойдеш! ... За синл, за моя син ще ни по^вириш днеска! (Г. Караема- зов- Рожба) — Пригласи я тебя ьnнциальес. всё равно Иы ты так кстати нн пришёл! В честь сына, в честь мснтс сына псйираншс нлм сегодня! а — Слушай, кмете, не сме никаква жандар¬ мерия, а партизани. Отвори, ако нн искаш да ти сн случи нещо лошо ... — Другарю комисар, що го каним с бъкли¬ ца? — обади се припрян момчешки глас.— Я дл му палнем къщата, като плъх ще изскочи. (В- Андреев- В една нощ- в един ден) — Послушай, староста, дл никакие мы не жандармы, мы партизаны. Открой подобру- поздорову, а не то плох. будет... — Товарищ комиссар, дл чего мы его упра¬ шиваем? — раздался нетерпеливый юношес¬ кий голос.— Поджечь д.м — сразу как крыса выскочит. 342. пссрзщам/поьрзщиа с бъклица ня¬ кого разг, вьтрнчагс/вьтрзтить с распростёр¬ тыми сИъЯейямй (също как дорогОго гОстя) кого-л. а Мицко сн изправи във вьeор'ъжиетс си сега вече без сбйкнсвееаеа усмивка нл уста, зер на предните постове нн посрещаха човека с бъклица. (Л- Стоянов. Разкази) & Мицко появился во всеоружии, но уже без обычной своей улыбки нл губах, ведь на передо¬ вой нн до любезностей. 343. бъклица ли чакаш? разг, ждёшь осо¬ бого приглашения? сз — Сндмл роел, строй сн! — повтори Бу- цов. — Бъклица ли чакаш?! (Й Йовков) — Седьмая рота, стройся! — повторил Бу- цов.— Ос-оИого приглашения -ждёте?! БЪЛВАМ бълвам змии и (зелёни) гущери 'виж 3 — 266 Иълвлм Огън и жупел виж О — 79 БЪЛХА ИЛя си за бълхи виж Б — 82 344. ИълхЛ го ухапала (също щйпнала) [също Иълха няма да го ухапе] разг, это ему как слону дробина, он и не помОрщится, эт. для ееиО как комариный укус сз — Е, какво значеха зл него пнт или десет овци? Ако иска, може всички да ги изколи и с ' тях да нахрани пет хилядй души и пак Иълха няма да го ухапе. (К- Петканов- Боляри) — Чт. для ннго какин-го там пять или де¬ сять овец? Если захочет, он может всех своих овец зарезать и накормить пять тысяч человек Это для еето всё равно, что комар укусил = — Бре, чудо голямо станал.! — тръсвашн Пенчо глава . — Бълха го ухапала ьтспаеьевс- то. („Стършел“) — Ох, какая невидаль. — качал головой Пенчо.— это для хозяйства всё равно что ко¬ мариный укус. еэ Държавни са гсрйте. държавата носи. Все идно, че бълха я щйпнала. Така ли е? (М Мар- невски- Героите на Белица) Леса казённые, казна всё стерпит Это нй как слону дробина Вирн.? 345. заради бълхата изгаря и юргана поел. раььердйвшйьс нл блох, да и всю шуИу в пнчь: вмёсте с водой выnизскйватс и младенца, вмёстн с плевелами вытрЯхивать и зернО ез Не Иипа дл допускаме заради бълхата дл ни изгорят и юрганите. Лозунгът можешь да сн напише и нл друго място, на някоя чорбаджий¬ ска къща ' (Ем- Манов. Краят на Делиите} Нельзя допустить, чтобы из-за еаксис пус¬ тяка мы все пострадали . Лозунг можно напи слть и в другом месте, нл доме каkсго•еиИуаь богатея 346. от бълхата прави Ийвол погов. дёлать из мухи слона (също остар. из блохй верблюда) ез — Йордо! Твоите нсвией излязоха вятър' — Както ги купих, тъй ти ги продадох -. отговори той — Преувеличили са — от бълха . та хората правят бивол . (Ив- Вазов- Наводне нието) — Йордо! Так все твои новости, оказывает¬ ся, враки! — За что купил, за то и продаю,— ответил он.— Раздули. Из мухи слона делают. БЪРБОРЯ ИърИОря си под нос (същр под нос. си, на носа си) виж Н — 330 БЪРЗ 347. по Иързлеа процедура разг, в два счё¬ та, Иез церемОний, нн церемОнясь, без прово- лОчнк л Възмущението, подклаждано тайно "от вСички ония, които искаха да заминат за Мос¬ ква вместо Павел, израсна, чн наказанието дой¬ де по бързата процедура. (Ст- Ц- Даскалов, Вярност) ■ Возмущение, тайно подогреваемое теми, кто хотел вместо Павла поехать в Москву, разрослось д. такой стёпней, что возмездие не заставило себя долго ждать, а Уволниха го по Иързаеа процедура. Его уволили в два счёта. 348. ' на Иързл ръкЛ л) быстреньк., нл скО¬ рую (също на живую) руку; в два счёт.;. нн успёешь огляеутсья: без проволОчек ез Или щн кажете: лИе, я претупайте нл бърза ръка бракосъчетанието, в оИикеовеей дрехи, с една дамаджанка карабунарск. и с полсвйе килограм тънко нарязана иорнссряхсвьkа пастърма. (Св. ' Минков. Разкази в таралежова кожа) Или вы так скажете: ну что там, обкрутите их нл скорую руку, без свадебных нарядов, под одну плетёную бутыль kараИунарьkсио вина и nолкилсирамма тонко нарезанной г.р- есoряхсвсксй бастурмы. а .. .когат. Евстатиев си позволи . да му се бърка в работата на директора и Да иска отмя¬ на на веднъж дадени директорски . разпорежда¬ ния, му видя на бърз. ръка сметката. Уволни го за сриване на еgинoкелчлайее. .. (П- Не¬ знакомое. Метаморфози на бая ви Добри) .. .когда Евьеатйев осмелился сунуть нос нн . в своз . дел. и ереИсватс отмены приказов ди¬ ректора, он [директор] в два счёта с ним рас¬ правился Уволил за подрыв принцип. едйео- началия ... И) с лёгкостью, нн задумываясь, не долго думая сз Че ак. така поставим въппoсс... и тия, дето рушат на Иърза.ръка семействата си, днто нн си гледат децата и родителите .. значи и те сл буржоазно влияние, л? (П- Незнакомое, Щастливата Аркадия) Но, если поставить вопрос таким об¬ разом. .. то и те. кто, нн задумываясь, разру¬ шают ' семью, оставляют детей и не помогают родителям, значит, и они тоже прсвсдиики Иуржуазесис влияния, а? 349. Иърз клт. стрелЛ быстрый как молния 350. нкспедйрам на Иърза ръкЛ някого быстро (също в два счёт.) разделаться с кем-л.. быстро (също в два счёта) отделаться от кого-л. 351. Иърз кон се ьтйгл, Иързл дум. не мОже погов. слОв. не всрсИей, вылетит — не поймаешь о - Ти не отсичай — намръщи сн Стамат и приспи руееавегн си вежди. — Бърз кон се сгйгл. Иърза дума не може’ (А- Гуляшки- Ведрово) — Ты нн спеши с решением.— потемнел Стамат и нахмурил свои лохматые Ирови,— слово не в.роИей, вылетит — не поймаешь. 352. Иързаеа кучка слёпи ги рЛждл [също Иърза кобила слЯпо родила] погов. поспе¬ шишь — людНй насмешйшь, скОрый пИепех — людям на смих сз Ак. я обявим сега [стачката.!, щн извършим безполезен провал Бързата кучка слепи ги олжда (Д- Димов- Тютюн) Если мы объявим сейчас стачку, провалим псе дело Поспешишь — людей насмешишь»
— 65 — БЯГАМ БЪРЗЕЙ върви ми кат. на рак в бързей виж Р — 88 запъвам се/запънл сн катО рак на Иързей виж Р — 89 ьпсрй ми кат. на рак в бързей виж Р — 90 БЪРКАМ бъркам водата на някого виж В — 179 бъркам/бръкна си гЛгаел някъде виж Г — 2 353. бъркам/бръкна в дж.ба (също в ке- сйята) на някого а) запускать/запустать руку в чей-л. кармЛн, зализать/залёзть в чей-л. карман а — Кой иск. думата за общи разисквания? — обърна се председателят най-напред към свои¬ те стари грешници, коит. много обичаха да бъркат в общинския дж.И и сега му Иеше вре¬ мето да хвърлят прах в хорските очи. (Ан- Ка- ралийчев. Наковалня или чук) — Кто желает принять участие в обсужде- иийе — председатель прежде всего .Иратился к старым грешникам, которые .чинь любили запускать руку в карман общины. Теперь нас¬ тало время напустить туману. сз Позаговориш някого, той тн гледа под око, като чн му бъркаш в кесиияа,.. (Кр. Григо¬ ров- Игличево) Заговоришь с кнм-еиИудс. л он на тебя смотрит йсnодлоИся. Иудт. ты ему в карман лезешь... И) Иить, ударЯть/ударить по карману кого-л. сз А данъкоплатец понечи.... дл сн жалва, чн тази авантюра бъркала дълбоко в джобо¬ вете му. („Работническо дело“) А налстсnиаеельщйk захотел... пожа¬ ловаться, что эта авантюра слишком креп¬ ко Иьёт по нго карману. Иърк.м кЛша виж К — 196 354. бъркам/бръкна в кесйята (също в д^О- Иа) си раьксшзийватьья/раьксшзийтсья, трях¬ нуть (само св.) мошнОй (с'ъщо клрмаесм. каз¬ ной) (остар-) бъркам/бръкна си носа някъде виж Н — 331 355. бъркам (също Иръквам/Иръкна)' в очй- те на някого л) ИCльео задевать/задёть кого-л-; наьгупаеь/еасеупйть нл любимую мозОль кому-л.\ подковыр йватс/подковыIрнутс кого-л. л — Виждаш ли го — .плака сн Дим., клто се .Иърна към Гергин. — Ни пропуска случай да не ми бръкне в очитн. (Ем. Манов- Ден се ражда) — Вот, слышишь, не упустит случая, всё только и подковыривает,— псжаисвалья Ди- мо с иЗикой горечью, обратившись к Гнр- гину. И) еыклеь в глаза кому-л. чем-л. (само несв.). колОеь глаза кому-л, чем-л. сз Ак. сн Ияха добрали до ннг.п.то участие в позивите, веднага Кръшняков щнше да му бръкне в очиТе: „Доказах ли ви?“ (Ст- Ц- Дас¬ калов- Път) Если Иы они раскрыли его сопричастность к листовкам, Крышняков немедленно Иы нму ткнул в глаза: „Значие, . я был прав?” |=з — Ганч. Сймнснкин кандиса ли? — Не е. С иегс ония ни Иъркае в очите. (Ем. Манов. Ден се ражда) — А Ганчо Симесикйн согласился или нит? — Ннт. Этим Глнчо пси нам глаза колют. 356. в ОкОто ти да бръкне нЯкой — нямл да го вйдиш хоть глаз выколи (също коли), ни зги не видно ' сз И нто ги сниа. люлеят сн в открито море, л наскслс — стромей вълни, дъжд и мрак. В .кого ти да бръкне някой — няма да го ви¬ диш. (Ан- Каралийчев- Наковалня или чук) И вое сейчас треплет их в открытом море, а кругом — огромные волны, дождь и мрак. Темень, хоть глаз коли. 357. Иърклм/Иръкна в рЛнатл разг, а) бере- дИеь/разИереgйтс душу; И) Инреgйтс/разИнре. дйть старую рЛну 5 Бфлг.русхж. фраз. м. 358. нн си бъркай лъжицата, когат. не ти ври гърнето! погов. нн лезь (също нн суйся) нн в св.ё дНло, ни лезь (също не вмешивайся) в чужие дел. 359. кОйто Иърк. в меда, той си оИлйзва пръстите погов. быть Около воды, да не на¬ питься (също ни замочиться); своя рука вллдыкл а — Техна си работа!... Като са на пласт, ни може да Иъркат в медл, па да си не оИлижае пръстите! (Ст- Ц- Даскалов- Път) — Это не наши дело!.. Они теперь у влас¬ ти, а быть .кол. воды, да не напиться! БЪРКАМ СЕ 360. Иъркам сн в живОта на някого разг. вмешиваться в чью-л. жизнь Иърк.м се в някаква кЛшл виж К — 197 361. Иърк.м сн в работите на някого [също Иърк.м се в хОрските работи] разг, вмеши¬ ваться в чьи-л.. делЛ (също в чужие дел.) а Не .бичам, как’ Сийке и не съм от тях, дето сн Иъркат в хорските работи, ама има идни жени, като Тана Папучкина, като разчекнат едни уста — като ханджийска порта. (Чудо¬ мир- Не съм от тях) Это нн в моих правилах, сестрица Сийка, я нн из тих, которые любят совать свой нос в чу¬ жие дела, н., по правде сказать, есть такие особы, вроди Таны ПлпучкиисИ, которые уж как начнут трещать без умолку, рое — что твои воротл! 362. нн сн бъркай, гдёто нн ти н работа разг, нн лезь (също ни суйся) не в своё дИл., нн лезь (също нн вмИшивайся) в чужие дел. БЪХТЯ Иъхтя си ангелите (също ангела) виж А — 117 Иъхтя си главата (също ума, кратуната) виж Б — 174 Иъхтя си гърдйтн ыж Г — 571 363. Иъхтя път разг. дОлго идт. пншкОм сз .. .аз започнах да задремвам около огъня, понеже няколко дена ставаше внчн как бъхтя път .и никак нн можех дл си доспя. (Зах- Стоя¬ нов, Записки по българските въстания) ...я начал засыпать у костра, потому что вот ужи несколько дней шёл пешком, как слн- дует нн высыпаясь. БЪЧВА бездънна бъчва виж Б — 93 364. днбёл като Иъчва толстый как ИОчкл (също как ИОр.в), бочка ИОчкой Иъчва без дъно виж Д — 598 365. гласът му излйза като из Иъчвл го- л.с как из бочки 366. мирйшн на Иъчва разг. от нег. ра¬ зит, как из (вйииоИ) ИОчки БЯГАМ ИЯгам от късмета си виж К .— 872 бяглм като от Огън от някого- от нещо виж 0 — . 80 окОто ми ИЯга пси към някого, към нещо виж О — 134 окОто му ИЯга на голямо виж Г — 329 окОто ми псе на хубаво ИЯга виж X — 117 367. пишй го бегал разг. ищи свищ., ищи вИтрл в пОлн, Иыл да сплыл, поминЛй как звали сз — Ти си наш, знлнш ни мъката, със земи- цл шига няма ... — Чн тя няма да сн загуби, бай Замфире. НаИ-меоис да стлне оИщл. — Един вид пиши я Иегала. Общата крлва мляко нн дава — това знам аз от баща си. (Ем- Манов- Ден се ражда) — Ты нлш человек, знаешь наше горе и муки — с зим^ицей нн шутя-а. ..
БЯЛ — 66 — — Да нн пропадёт .на, бай Замфир- Самое большое — станет общий. — Всё .дно, считай, чт. пропала. Общая корова молочка нн даёт — так меня ещё отнп учил. плюй си в пазвата, па бягай! виж П — 358 ИЯгам прёз^лав, виж Й — 689 ИЯгам от ръцёте на някого виж Р — 247 сънят бяга от очйте на някого виж С — 649 три дни далёч ИЯгай от някого. от нещо виж Т - 168 ИЯглм кат. от чума виж Ч — 216 БЯЛ 368. бял бивол ИИлая всрCеа бял кат. вар виж В — 9 369. ИЯла врЛна Иёлая всрОел а Късно разбра Матей Матов, чн той Иеше от друго еёьео. Ияла врана в тоя шумен курник, че нл ннго нн гледаха сериоозн. . . (Л. Стоянов, Сребърнаща сватба на полковник. Матов) Поздно понял Матей Матов, что он был сде¬ лан из другого теста, что был Иелой всрсеой в этом галдящем курятники, что его просто ни принимали всерьёз. 370. по ИНли гащи (заварвам/заваря, за- лаеямдаловя, спипвам!спипам и т. н) риос. врасплОх, неожиданно (заставать!за¬ стить и т. н.) сз — Вътре и — каза един.— Нищ. не и мръднало, откак стоим тук. Щн го сварите по Иели гащи ... (Кр. Григоров- Бойно кръщение) — Туе он.” сказал .дин.— С тех пор как стоим здесь, ничто нн ворохнулось. Захватите иг. врасплох. сз ОТдн мога дл бъда сигурен, чи някоя н.щ 1-ямл да дойдат в къщи дл мн измъкнат по бели гащи . . . (М. Марчевски- Героите на Белица) Как я могу быть уверен, что в одну прекрас¬ ную ночь они нн нагрянут ко мни домой и не схватят прямо в посстил. -. 371. ИНли грижи (с'ъщо Ядовн, кахъри) мелкие неприятности (с'ъщо заИОты, X..OI . ' • гы) а — Моите сл бели грижи, чичо. И дори мн с срам да ти занимавам с еях, но. .. (Д- Талев- СаМ уил) — Что такое мои заботы, дядя? Даже стыд¬ но отнимать у тнИя время, но... сз — За избора ли приказвахте?... Ех, здраве да е, Иял кахър — каза тя еасмйхеата. — Какво здрави, какъв бял кахър! Тук живот имл, тука н честта и славата нл ' нашата партия в игра . . . (Ив- Вазов. Искров и Райна) — О выборах беседуете?.. Было Иы здо¬ ровье, а всё остальное приложится,— сказала она усмехаясь. — Какое здоровье, о чём ты говоришь? Здесь вопрос жизни и ьмнртй. здесь на карту постав¬ лена честь и слава нашей партии... а - От Иели кахъри, синко свят ни потъва! Слава . Иогу ощн не си престарял — всичко щн си мини по реда, стига да има здрави и живое . (К Петканов- Вятър ечи) — От таких злИсг. сынок, конец свита нн наступит! Слава богу, и ты нщё нн стар — всё .Иразунтся, только Иы было здоровье. посред Иял дин разг, срндй (също срндь) ( пня, средй (също средь) ИИлого дня j — Свършен. и с них! — пъчеше се той като храбрец. — Така и м.ят свнкър казваше, па го пре¬ чукаха посред Иял дин. (Ст- Ц- Даскалов. Път) — Теперь им конец! — асрсхсрйлся си. — То . же самое и мой свёкор говорил, л его и пристукнули средь Инла дня- ИЯло ' .петно виж П — 218 бял клтО платнО виж П — 303 373. ИЯла РЛда г/^г^ов.. „ИНлееьkЛя"‘ (о водке)). ИНлои винО (нар). сз — Ракия (той клза „бяла Рада“) щн ни стиг¬ ни ' около една' ока, ока и половина, да кажем. . (Зах-. Стоянов- Записки по българските въста¬ ния) . — Водки (он сказал „Иелого“) . нам хватят, ну, литра полтора — два 374. на бял свят разг, нл Иёлый (също бо¬ жий) свет 375. ИЯла смърт ИИлая смерть, смерть от хОл.да сз Пътищата Ийлй затрупани, л иначе и .дума да ни става. Тръгнем ли, чака ни бяла смърт. (Чочоолу- Боят настана) На дсрсгаа снежные заессы. л gруисис пути нет. Пойдём — наверняка замёрзнем- Иял катО сняг виж С — 394 Иял катО сеннЛ виж С — 465 376. съшит (също скърпен) с ИНли конци разг. шито бёлыми нИеками сз „Трябва .баче да си признае, че Митрофан и Дормидсльkи н един изкусен плагиат, но нл ксйтс. при внимателно взиране, познава се фалшивостта и билите конци, които го скърпяа” (Ив. Вазов- За моята си черга) „Нужно признаться, что Митрофан и Дор- мlидoльки—ловкий плагиат, но при вниматель¬ ном рассмотрннии можно обнаружить, что это фальшивка, шитая белыми нитками”. 377. Ияи-чирвён кровь с молокОм чёрно на бяло ' виж Ч — 65 378. ни бял, ни чёрен (не се вестявам, не се обажЗам и т. н.) ни слуху ни духу от кого-л. (не кЛзвам) ни чёрно, ни ИЯло виж Ч — 66 379. вдйгам/вдйгна '(също развявам/развёя) бяло знаме (също бял флаг, бял байрак) выкИдыватс/выкинутс ИНлый флаг, сдавать- ся/ьаагсья о Да го излъжа плк, не струва. Ще ми пипни. Гледам го един такъв строг, солиден и вдигнах бялото знаме („Стършел“) * Обманывать его нит смысла- Разоблачит. Смотрю на ннго: такой строгий, важный... Пришисьс капитулировать. 380. вйждлм/вйдя бял днн разг, вИдеть/ увИдить рЛдость в жИзни, дождаться счастья (само св.) а — Ами тъкмо за тия деца бри, люди, рабо¬ тя аз с Комитета. Да видят ти п.нн Иял дин.- М.жн аз да ни дочакам, но кат. си освободи Македония, таково врнме щи дойде, чн никой гол и гладен няма да остане. (Д- Талев. Илин- ен) — Да, вот ради этих детей я работаю для Комитета. Пусть хоть они увидят радость в жизни. Мнн-ео, может быть, и не дождаться этого, но когда Македония сеанне свободной, настанет такон время, что не будет в ннй Ислс- шн сирых и гслсgеых. — Доживяхме, Иоже, да видим Иял днн! Честити сме били да посрещнем български аскер! (Зах. Стоянов. Записки по българските въстания) — Дожили мы, слава тебе господи, д. такой радости! Выпало нам на долю счастье встре¬ тить Исииарсkого солдата! 381. не вйждам/нЯма дл вИдя бял дин (също ИЯл. видел.) разг, не видЛть рЛдости (също доИрЛ) в жизни (само несв.)- ни видЛть свИту ИОжсиис (само несв.), не вИдеть свИтл (само несв.) 382. вйждам/вйдя бял свят разг. вИдеть/ увИдить радость в жИзни, дождаться счастья (само св.) сз Хората й я раздумвах.: „...Ha господ ни можем да излезнм насреща..., ще отгледаш Руси и Ян ко..» ще ги оженим и Иилки ще ви¬ диш и ти Иял свяя...“ (Ил- Волен. Крив¬ да) Люди старались её утешить: „.. .Что ж тут поделаешь, так видно богу угодно -- , вое вы¬ растишь Руси и Янке-, поженим их, авось и ты увидишь радость в жизни...” 383. ни вйждам/нЯм. дл вИдя Иял спят а) не выаодйтс/ин выйтй в свет, не увИдить свНтл (само св.)
— 67 — БЯС сп Тези първи мои опити не видяха бял свят. (77. Незнакомое. Стара мечта) Эти первые мои опыты не увидели свита. 6) не видЛть радости (също доИрЛ) в жИзни (само несв.), не видЛть свИту ИОжьег. (само несв.)- не вйднть свНтл (само несв.) а „Откак помня — казваше той,— все тия разбойници управляват и все лъжат, че щял. да д.йде по-д.бр.. Няма да видим Иял свят при тях!“ Старецът вярвашн само нл руската сила. (Г- Кара-славов. Неверникът Тома) „Как себя помню, — говорил .н,— всё эти рлвИсйийки управляют и всё время врут, что настанут лучшие времена- Ни видать нам с ними добра!” Старик внрил только 'в русскую силу. 384. глёдам (също псиаёжаам/поглёgна и т. н.) с бялото на очИте си някого а) смотрИть (също поьмaеривaть/псьмстрзтс) украдкой (също краешком глаз.) на кого-л. а А с Иял.то нл очите си следеше сърната. — Ех, не ги усища, ветрецът подухва към тях . .. (В. Андреев, Двамата и сърната) А краешком глаза он следил зл серной. — Эх, он. их не чует, ветерок тянет к ним... И) смотрИть (също поьмаериватс/nоьмсерзес) кОсо на кого-л. , сз Изрече тия думи и веднага се разная. Ах- чияеа я изгледа с бялото на очите си. (К- Пет- каное. Вятър ечи) Произнесла она эти слова и туе же рас¬ каялась. Повар Иросил нл неё колой взгляд, сз Намразиха мн богатите, глндахл ме всё с бялото на очитн. Един „добър ден“ нн ми ка¬ зваха. („Работническо дело“) Возненавидели меня бсиатые. при встрече лицо отворачивают, нн здороваются, „добрый день” нн скажут. 385. йдвам/дбйда (също появявам се/по- явЯ сн) на бял свят появлЯться/появйться на свет божий кз В т.зи квартал всички къщи Ияха строени Инз план и без разрешение нл общинските власти. . за една н.щ поникваше нова къща. Така сн Иеше появила на Иял свят и едноетаж¬ ната къщичка на Илй Никифор. (Сл- Трънсху- Неотдавна) В этом квартали всё дома были построены Иез плана и без разрешения .Ищины... новый дом вырастал за одну ночь. Вот так же появил¬ ся на свет и одноэтажный домик бай Ники¬ фора. 386. излйзам/излЯза на бял свят разг. nсказывaтьcя/nскаaаесья людям, выходить/ выйти нл улицу сз — Те, мойте щерки, съм ги заучвала от ей такива мънинки на труд. На труд, но и да нн влачат поднйчаркйее. Клто излязат на Иял свят, да не сн шегуват с тях хората. Да сл чисти, спретнати. (Кр- Григоров. Едно сърце за всич¬ ко) — Мои дочки вот такие ещё были, от земли не видать, л я их ужн к труду приучала. Тру¬ да не гнушаться, но и 'распустёхами не ходить. Чтоб нн стыдно было людям нл глаза пока¬ заться. Чтоб всегда были чистенькие, акку¬ ратные. 387. излйза/излёзе (с'ъщо вИжда/вйди, явЯва се/явй се) на бял свят разг, а) выходить/ выйти в свет, увИдить спит (само св.))- И) по- явлЯтсья/nсявйтсья (нл. свет) сз — Зная, тетко, зная, вин Ияхтн сиромаси до . едно вримн, докле. криехте жълтиците, но щом тн излязоха нл Иял свят, вин заживяхте другояче — заживяхте хубаво- (Сл- Трънски, Неотдавна) ‘ — Знаю, знаю, тётушка, вы жили в Иед- нсьтй до тех пор, пока прятали свои червонцы, но когда пришло им время появиться на свет божий, вы зажили по-другому — в достатке. в) прсявлЯгсся/проявйгсся. проявлять себя/ проявить сеИЯ ш Д.каг. селските организации внче стъпиха нл краката си и се активизираха, то градските партийни организации в Трън и Брезник и някои членове на ' околийските комитети още нн излизаха нл бял свят- (Сл. Трънски- Не¬ отдавна) В то время как сельскин партийные орга¬ низации ужи встали крепко на ноги и начали активную работу, городские организации в Трыне и Брнзникн, л также некоторые члены околийското комитета ещё никак себя не про¬ явили. сз — ' Решил ' е да ме . унищожи — повтаряше Васил, — но щн видим кой кого. Скоро ще из¬ лязат нл Иял свят всичкиен му подлости. (В Райнов, Пътища за никъде) — Он решил меня уничтожить,— nсвтсряи Васил, — но это ещё посмотрим, кто кот-о. Ско¬ ро все узнают о его подлостях. 388. изнася м/изнес, (също изкарвам/изка- рам, изваждам/извадя) 'на бял свят л) выво- дИть/вывёьтй на чИстую (също свёжую) воду; И) выставлЯть/выставить напоказ на бялото кЛзвам чёрно [също наричам бялото чёрно] виж Ч — 76 389. наставл/настанн бял ден за някого наступает/наступит рЛдостный • день для ко- го-л., будет и нл нашей улици праздник (само св.) сз Поучи сиромасите българи, вяра им вдъхни, че всн някога ще настане бял ден зл тях! (М- Марчевски- Дошло е време) Нлсеавь бедных болгар нл путь истини, вдохни в них уверенность, что ксгда-еиИудс настанет радостный день. 390. под ИЯло да мйнеш (също дл лёгиёш), под ИЯло да се засмееш! клетва чтоб теИё ни днл ни покрышки! 391. ИНли пар. за чёрей дни йогов, дёньги нл чёрный день а — Вади и ти свсйтё грошовн! — каза по¬ велително той. — Нлли сл рнкли — бели пари зл черни дни ... Е, от тия по-черий дни едва ли щи дочакаме. (Г. Караславов, Нови пътища) — Доставай и ты спои деньги! — сказал он повелительно-— Как говорится, тн, что на чёрный день отложил... Ну, чернее этих дней едва ли дождИмсЯ. 392. щн вИдиш бял вълк (също ИНли вълци) по пладне! погов. узнаешь, почём фунт лйаа!. и своИх не узнаешь!, покЛжут теИё, где раки зимуют!, покажут теИё кузькину мать! 393. роднИна по бялл кобИлл погов. нЛшему забору двоюродный пиётёнь. седьмая вод. нл киселё Б ЯС1 394. какъв Ияс? разг. клк.го чёртл? 395. за какъв бяс разг. на к.й чёрт, на чёртл, за какИм чёртом Б ЯС2 . 396. хваща/хвЛна ме бяс (също. бясът) менЯ схвaтывлег/охвлтйло Иешёиьтво, меня зл. берёт/взял. сз — Наредите да не стъпва човек в хана му. Ще салне по-послушен, внр вам — Ощ? повеке ще го хване бисът. (Д. Та- лев, Илинден) — Сделайте так, чтобы теперь никто ни ногой на его постоялый двор . Уверен, что он станет покладистее. . — Ещё больше ваИнсиеся 5*
ВАВИЛОНСКИ — 68 В ВАВИЛОНСКИ 1. вавилонска кулл вавилонская Иашня л ..Тая. грамада дивни йзоИрнтенйя. откри¬ тия — вчера фантазия, Илян нёосъщньтвйм. дннс нагла действителност, не наумяват ли повтсреейётс нл' вавилонската кула, нл идна духовна вавилонска кула, по която човек се опита да стигне неНИет... (Ив- Вазов- В елек¬ трическия трамвай) -. .Эти Иесчисленные удивительные изо¬ бретения и открытия, вчера ещё фантазия, не¬ осуществимая мечта — нынче грубая дейсе- вителсисстс, не запоминают ли нлм повторе¬ ние вавилонской башни, никой духовной ва¬ вилонской Иашей, во которой человек злх.чее достичь неба. .. 2. вавилОнско ьеъипсевсрзеие вавйиCнькое столпотворении сэ Цял. влвйионькс ьеълпствсреейе Инши в къщатл на госпожа Дикова, при всичко - че - освен . нея никого нямаше в стаите. Сандъците отворени, нещата се търкалят по дъските, нл масите, нл столовете, на прозорците нахвърля¬ ни в Инзп.рядък ройки... (Г- Стаматов. Изгубената гривна) В доми госпожи Дик.в.й началось цилои вавйисньксн ьтолпоеворее.ие, хотя кроме неё никого друисис в комнате не было. Суеrдукй раскрыты, вещи валяются на полу, разброса¬ ны по столам, стульям, нл поаoкснеиках ку¬ чей лежат платья... ВАДЯ вЛди го кааб из джоб виж Д — 168 вЛдя всЯка дума (също думите) с клИщи от някого (също от устЛтл на някого) виж К — 257 вЛдя всяка дума (също думите) с кука от някого (също от устЛтл на някого) виж К — 739 вЛдя всЯка дума . (също думите) с ченгИл от някого (също от устата на някого) виж Ч — 38 вЛдя душата на някого виж Д — 512 вЛдя душата (също душИцаел) с .памук на някого виж П — 24 вЛдя душИцата на някого виж Д — 561 вЛдя св заключении виж 3 — 72 вЛдя си зъркелите над (също с) нещо виж 3 — 347 вЛдя кллъчклтл виж К — 87 вадя/извЛдя мнч виж М — 175 вЛдя нож зад гърИЛ на някого виж Г — 471 вЛдя очйте на някого виж О — 135 пади очйтн някой, нещо виж О — 136 вЛдим си очйте виж О — 137 вЛдя ьй' очйте с (с’ъщо над) нещо виж О — 138' вЛдя си очйтн с някого виж. О — 139 вЛдя парИ ' (също пара) виж. П — 64 вЛдя луди парИ (също луда пар.) виж Л' — 186 вЛдя . си прехраната (също прехраната. си) виж П — 716 вЛдя сатър. виж С — 27 вЛдя си хлЯба виж X — 66 3. вЛдя кИстените . от ' Огъня за някого погов. таскать кашеЛны из огнЯ для кого-л., (също кому-л.) сЕдин глас. -. .Пак кестени от огъця ще вадим за другиго. (Л- Стоянов- Краят на Рсховуцс) Первый ислсь. - - .Опять будем тас¬ кать для других каштаны из огня. ВАЖЕН важна клечка виж К — 254 важна птИцл виж П . — 882 важен (клт.) пуяк виж П — 919 играя (също изиграва м/изиграя) важна роля виж Р — 225 ВАЖНО 4. мнОг. важно! разг. подумаешь!, ве¬ лика . важесстс! ВАЖНОСТ 5. давам/дам (също придавам/придЛм) си важност разг- напускать/напустйть нл себя важесьтс 6. придавам/придЛи.важност на нещо книж. прйaaвaгь/прйaaтс ИольшCе значении чему-л. ВАКА и така, и вЛка виж Т — 10 ВАЛЯ вали клто дъжд виж Д — 578 и камъни дл вллЯе (ще направя нещо) виж К — 99 7. . когато вали манна, липсва му лъжйцл погов пЛдает .манна неИИсная, а у негО л.жки нее, вот уж ни визИт, так не везёт ВАПСАМ 8. снга я вапсахме! нар. дИло дрянь!, дИло таИЛк! ВАР 9. Иял катб вар ИлИдный как стенЛ (също как мил, как пслотнC) а Жнна ми сн приближи до менн и пл ясна смутен. с ръце: — Лицето ти е Ияло кае. вар! (Н. Драга¬ нов, Най-скъпият ми костюм) Жнна подошла к. мне и растерянно всплес¬ нула руками: / — Да на теИе лица нет! 10. nоИнлЯвам/поИеиёя катб вар бледнИть/ побледнеть как. стена (също как мел, как пслстнC) а Изведнъж лицето му побеля клт. вар, дори през гъстите косми нл Ирлдата му, долната му челюст се отпусна, той преглътна мъчително, по челото му изби обилна пот. (Д. Талев, Прее папските камбани) Вдруг лицо у еёио побелело как мнл, этсио нн могла скрыть даже густая Иорсдл. рот полу- сгкрылья. он с трудом прстлсгил слюну, на лИу выступил обильный пот. ВАРДЯ вардя катб очйте си някого, нещо виж О — 140 вЛрдя хляба си виж X — 67 ВАРДЯ СЕ вардя се к.еИ .т Огън от някого, от нещо виж О — 80 БАРТОЛОМЕЕВ 11. влртоисмёева нощ варфоломеевская ночь . ВАРЯ 12. варИ го, печи го — псе същият си остава разг- л) ему хоть кол на головё тишИ л — Какв. дл я правиш, Цанко? ... Даскалс- ка дъщнря. Вари я, печи я — тя си знае спонто. (Ем. Манов, Краят на Делиите) . —' Что с ннй поделаешь, Цанко? .. Учи¬ тельская дочь. Ей хоть кол на голове тёши, она всё своё. И) хоть разорвись, хоть лОпни ^а Добре, лмл к.га му нн върви на един ч.век, 'кстл го преследва съдбата, вари го, печи го — всё толкоз! (Чудомир. Тайна полиция) Да-а, но когда не везёт в жизни человеку, когда его преследует злой р.к, тут хоть разор¬ вись — ничего не добьёшься! ВАШ вЛша воля виж В — 229
— 69 — ВЕДНЪЖ вЛшата мамка! виж М — 82 • ваша мИлост виж М — 206 ни наш, ни ваш виж Н — 160 13. вЛша работа разг. дИло ваше, клк хо¬ тите, дИло хозЯйское на вашите услуги съм виж У — 173 'ВБИВАМ вбйвам/вИйя в главЛта на някого нещо виж Г — 72 пИйвам/пбйя в главата си нещо виж Г — 73 ВБИВАМ СЕ вбйва ьё/вИйё сн ' в очйте виж О — 141 ВДАВАМ СЕ вдавам се/вдам сн в мисли виж М — 252 14. вдаден в сНИе си книж. ушНдший (също углублённый, погружённый) в сибЯ сз Той Инше еъй много зане с миелите си, така дълбок. вдадин в сибн ьй. че едва ли чу думите нл послушник.- (Л. Стоянов- Разкази) Он был так ьйиснс . занят своими мыслями, так гиуИскс ушИл в себя, что едва ли слышал слова послушника. ВДИГАМ вдйгам/вдйгн. акциите на някого виж А — 36 вдйгам/вдйгна аларма виж А — 105 вдйгам/вдйгна си багажа виж Б — 14 вдигам/вдйгна байрака виж Б — 19 вдйгам/вдйгна Иял байрак виж Б — 379 вдйгам/вдйгна на балон някого виж Б — 35 вдйгам/вдйгна бариерата виж Б — 46 вдйгам/вдйгна булото на някого- на нещо виж Б — 323 вдйгам/вдйгна нл вйл. и на мотовйли някого, нещо виж В — 116 вдйгам/вдйгна вой виж В — 214 вдйгам/вдйгна врЯвл (до ИОга) виж В — 390 вдйгам/вдйгна във въздуха виж В — 454 вдйгам/вдйгна глава виж Г — 57 вдйгам/вдйгна главЛел на някого виж Г — 58 с вдИгнаеа глав, виж Г — 37 вдйгам/вдйгна на главЛта си (къщата., стаята и т. н.) виж Г — 59 нн пдйгам/не м.га да вдйгна глав, ош нещо виж Г — 60 вдйгам/вдйгна глас виж Г — 236 вдйгам/вдйгна глас против нещо виж Г — 237 вдйгам/вдйгна гюрултйя виж Г — 589 вдйгам/вдйгна данданйя виж Д — 20 вдйгам/вдйгна си дърмиеи виж Д — 635 вдйгам/вдйгна завНсата виж 3 — 10 вдйгам/вдйгна знамето виж 3 — 272 вдйгам/вдйгна ИЯло зн.ме виж Б — 379 вдйгам/вдйгна кОтва виж К — 507 вдйгам/вдйгна на крак някого виж К — 576 вдйгам/вдйгна масата виж М — 100 вдйгам/вдйгна мерника виж М — 157 вдйгам/вдйгна меч виж М- — 175 вдйгна му мъжёца виж М — 416 вдйгам/вдйгна наздравица виж Н —. 46 вдйгам/вдйгна нос виж Н — 333 вдйгам/вдйгна оръжие виж О — 425 вдйгам/вдйгна нл оръжин виж О — 426 вдйгам/вдйгна очй към някого виж О — 142 не пдйгам/не мИга дл вдйгна очй ош нещо виж О — 143 (работя и ш. н.) без да си вдйгна очйте виж О — 144 вдйгам/вдйгна пара виж П — 38 вдйгам/вдйгна си парТакёшиее виж П — 83 вдйглй си пареакёшите! виж П — 84 вдйгам/вдйгна си партушйните (също парту- шината) виж П — 85 вдйгай си пареушйните1 виж П — 86 вдйгам/вдйгна си парцалите виж П — 95 вдйгай си парцалите! виж П — 96 вдйгам/вдйгна пCтлнд към някого- към нещо виж П — 377 вдйгам/вдйгна пОглед ош някого, ош нещо виж П — 378 . не мОга да вдйгна пръст на някого виж П - 839 не вдйгам/нЯма дл вдйгна пръста си (също малкия си пръст) за някого, за нещо виж П — 848 вдйгам/вдйгна пушек виж П — 909 вдйгам/вдйгна пушйлкл (също пушилка¬ та) виж П — 912 ’ вдйгам/вдйгна раминё виж Р — 97 вдйгам/вдйгна рък, виж Р — 248 вдйгам/вдйгна ръцё виж Р — 249 вдйгам/вдйгна рък. (също ръцИ) ош някого, от нещо виж Р — 250 вдйгам/вдйгна рък, срещу (също - против¬ на) някого- срещу (също против- на) нещо виж Р — 251 вдйгам/вдйгна сватба виж С — 33 вдйгам/вдйгна на . смях някого виж. С — 374 вдйгам/вдйгна на урЛ' някого виж У — 156 вдйгам/вдйгна бял флаг виж Б — 379 вдйгам/вдйгна си цената виж Ц — 25 вдйгам/вдйгна чаша виж . Ч — 21 вдйгам/вдйгна си ' чуковете (също чукалата) виж Ч — 212 15. вдйгам/вдйгна шум (също олелия) разг, nсднимЛть/;nсдеЯт.ь шум, устрЛивать/ усирОить скандал (също тарлрам) сз Разбира се, майката нл Райч. веднага вдигна .лилия, но полека-лика я укротихме. (Сл. Трънски, Неотдавна) Разумеется, мать Райч. тут же подняла шум, но мы её постепенно успокоили. вдйгам/вдйгнл шум ' (също олелИя) до ИОга виж Б — 193 ВДИГАМ СЕ вдйглт се/вдйгнат сн акциите на някого виж А — 37 байракът сн вдйга/сн вдИгне виж Б — 20 ... ел дим сн вдйга виж Д — 191 ... ел дреб се вдйга виж Д — 340 завёслта сн ' вдйгл/се вдйгне виж 3 — 11 вдйгам се/вдйгна се на крак виж К — 577 вдйгам се/вдйгнл се от легло виж Л —35 вдйга се/вдйгнн се олелия виж 0 — 361 ... ел пушек се вдйга виж П — 910 ВДОВЕЦ сламен вдовец виж С — 257 ВДОВИЦА сламена вдопИца виж С — 258 ВДЪН в дън (също вдън) земЯта (потъвам/потъ¬ на, провалям ce/проваля се и т. н.) виж 3 — 196 вкарвам/вкарам вдън зимЯ някого виж 3 — 200 ВЕДНЪЖ 16. внднъж за всякога остар- раз (и) на- вьнтда сз Поклонниците нл мрачната рутина, тйран- ьтпувaщйеё деспотии. - трябва дл млъкнат пнд- наж за всякога, защото народите не са говеда.
ВЕДРО 76 не са стада, нищ. не става без тяхното участие- (Зах. Стоянов- Записки по българските въста¬ ния) Сгорсннйкй косной рутины, деспоты-тира- йы. .. должны умолкнуть раз и навсегда, по¬ тому что еарсды_не скот, не стадо, и ничто на свете не делается Иез их участия- 17. веднъж-дваж несколько раз, раз-дру- г.й, одИн-два (рЛза) сз Кучито под .риха изръмжа, джафна веднъж- дваж и пак се наведи да се пощи- (Чудомир) Соблка под орехом заворчала, тявкнула раз-другой и снова занялась своими Илсхлмй- 18. веднъж и дваж ли не раз, ькCлькс раз сз Всичко Иншн така познато, така скъпо ии мило за двамата- Тл веднаж и дваж ли са Ийлй тук, веднаж и дваж ли са се къпали в езерото, веднаж и дваж ли са ' исвиий риба? (М- Гор- чивкин. Капка съвест) Всё это был. обоим так знакомо, так асрс- го. Сколько раз они бывали здесь и купались в озере, сколько раз исвйлй рыбу? внднъж завИнаги виж 3 — 18 ВЕДРО 19. катО из вндрО (вали, лее се и т. н.) (дождь льёт) как из видра, (дождь хлынул) к.к из ведра (само св.) а Денем и нощем валеше кат. из вндро. (Сл. Трънски- Неотдавна) Днём и ночью дождь лил как из ведрл ВЕЖДА вёжди пиЯвици виж П — 283 20. глёдлм (също поилИжаам/псглИана) из- п.д (също под) вежди а) смотрёть/посмоТрёть исподлобья; И) смоерзеь/0осмстрёть украд¬ кой нз Ангел погледна под вежди китката нл ръка¬ та й и за да не издаде вълнението си, налапа пълна лъжица от горещата чорба и изгори устата си. (К. Нешканое. Вятър ечи) Ангел украдкой посмотрел нл кисть её руки- Чтоб не выдать своего волниния, он проглотил полную ложку . горячего супа и сИжзгся. 21. ще му .капят вИждите от срам разг, ирон. краснёит как кисНйнля барышня ВЕЗИР 22. днес пезИр, утре резИл погов. из к.- Иылы дл ' в клячи ВЕЗНИ мёря с аптекарски везни виж А — 130 мИря нл бакалски везнИ виж Б — 29 23. визнИте се накл.няват/се наклонИха в ползл на - някого (също на нечия страна) ч,шл висов ьклоеЯитья/ьклоейллсь в пОльзу кого-л. сз .. .блюдото нл везните ще сн елкионй за¬ винаги в полза на силите на мира. („Работ¬ ническо - делю") . . .чаша весов навсегда скисийгья в пользу сил мира. сз Изстъпленията нл полицията в ГаИровица не стреснаха никого- Везните вече Ияха се еааисейлй нл наша.страна. (Ат. Семерджиев. За да има живот) Выступления полиции в Глбровици никого не привели в замешательство. Чаша весов ужи ьклсеиласс в нашу пользу. 24. постЛвя м/постапя на везийее нещо стЛ- вйтс/п■остЛвиес на чЛшу висCв что-л. ВЕЙКА 25. слаб катО вёйка худой как щёпка 26. ставам/сиЛна на пёйкл [също отслЛб- влм/отслЛбна клто вёйка] вИтром качЛее (само несв.), ' один нос остался (само св.). кОжа дл кОсти, станИвитс.я/сеал клк ееис сз Отслабнала клто вейка, кожата на лицето й стана прозрачна, очите й потъмняха. Бошна- ков я завари разплакана- (Л- Стоянов- Зазоря¬ ване) .. Она страшно похудела, кожа аа её лице стала ьсвснм прозрачной, глаз. потемиелй и ввалились. Бсшнаkсв застал её в слизах- ВЕК 27. во вИки векОв остар. а) во вНки векОв; вёки вёчные; И) навсегда, навИк, еавИки. нл вёки векОв, нл вёки вёчные а Изпуснеш ли момини,, пропада всичко во пик. веков. (Елин Пелин. Онеправданият) Упустишь момини, всё пропал. навсегда. сз — Дниска щн празнуваме цел дин- И сика година на тоя дее. во веки веков! (Д Талев, Преспанските камбани) — Сегодня мы будем праздновать- И каж¬ дый год в этот gнеь. и во веки веков! 28. до во вёки векОв до вторОго пришНст- вия 29. за (също нл) вёки векОв на вёки векОв, нл вёки вёчнын, на век, сз Ще я дигнем (къщата! нл два ката и с изб, с иухлини сводове и железо. Мисля аз, не ще ни са нужни п.внке от хиляда лйрй. а здраво нищо и сигурн. щн Иъдн и наше ще си Иъдн зл веки веков. (Д- Талев. Иреспанските камбани) Сделаем его (дом! в два этажа с подвалом, кирпичными сводами и железными дверями. Обойдётся он нам не больше тысячи лир,- По- моему, это Иудеи прочно и надёжно нл вика. 30. от вёки векОв испокОн (също спокОн) вёку (също вёка, векОв), от пёка (пек.в) златен век виж 3 — 232 век пик увам с някого -виж В — 32 преживял съм ьвCя век виж П — 688 31. ,ко ймл пек, (щн) , йма и лек погов. кому как нл роду пИсано (също напйсано), что нл роду напйсано сз Народната мъдрост, и ея сн и притекла нл помощ нл философията на ' докторите, в много оо-абьслюееа и отсечена ф.рмл: „Ако има век, щн има и иик1”. казва тя за болния. (Ив- Вазов- Доктор А ндрозов) Н,родная мудрость, пришедшая на помощь врачебной философии, высказывается о боль¬ ных в значительно более совершенной и лако¬ ничной форми: „Чнй конец далёк, тому и леченье впрок“. ВЕКУВАМ 32. век викувам .с някого век вековать с кем-л. = Па и да сн разделим, та какво от туй. Няма век да викувами си заеддн... (Кр. Григоров. Избрани разкази) Ну что ж, можно и расстаться, не внк же нлм вековать вместе... ВЕЛИК 33. дълъг кат. велйките пОсти дОлгий (също длинный) как великий пост сз -. -Дяд. Том, с меча шуба. Дълга като великите пости. (Ан. Ксрсхийчвв. Меча шуба) .. .Дид Т.ма одни в . долгополую шуИу до пят. ВЕЛИКДЕН 34. на кО^нски ВнлИкден разг. оCслн д.ж- дичка в четвёрг, когд, (също пок,) рак (нл горё) свйстнет, на еурёцкую пасху, на рус¬ ский ИайрЛм сз — А на гибе, бай Петко, върнаха ли сивия кон, дето го реквизираха миналата ёьёе? Нн сл ли? — Ни сл ами! Щи го върнат нл конския Ве¬ ликден! t Хайдуци! — изруга Тъпанджията. (К- Калчев- Живите помнят) — А тебе, Иай Петко, вернули серого коня, что реквизировали прошлой ссиисюе Не вир- еулйе — Они вернут! Вернут,' когда рак нл горе свистнёт! Обиралы! — в сердцах произнёс Тыплнджия. катб лёща на Великден (обичам, харес¬ вам и tn. н.) виж Л — 68 35. мИстя сн кат. ВнлИкден разг, не ьй- дёть нл однОм месте, не злдёрживлться по¬ дОлгу на одном мёсте
- 71 - ВЕРиЧКА сз Мести се като Великден от идно място на друго, всякога го привлича туй, на които още нн сл поставени основите. (Ал. Сегренски- Рижият) Он не может на одном месте удержаться, всё туда-сюда лииаии, и тянне-т. его иуда, где всё непрочно, нн налажено. 36. свНтнлл катО на ВнлИкднн разг. сияю¬ щий как пасхальное яйц. (също яйчко) сз С ннго идваше и Костадин Йовчев — и той ентуьйлзирае. и той ьвеиелл каио на Великден от гордостта на осъзнатото си мъжество. (Ат Семерджиев- За да има живот) Вместе с ним шёл и Костадин Йовчев, сияю¬ щий как ймeейееик, возбуждённый и гордый сознанием своего мужеьивеннсгс поступка. 37. всНкИ дин нн и Веийкден [също веднъж е Вилйкдие] погов. хорОшенького осеeме6ж- ку сз „Внднъж ме хванахте с житото, ама да не н всеки ден Великден .. ” (Кр-- Григоров- Игли- чево) „Однажды вы меня поймали с зерном, но нйчиио, второй раз дудки! Буду умнее. . -“ ВЕЛИКДЕНСКИ 38. дълъг като велИкденски (също вилИк- gёеькйтё) пCстй дCлгйИ (също длйнный) как велйкий пост а Тлкл изминал целият април, дните и есщй- те на който му се видели дълги като внликgне- скйии пости- (Сл. Трънски- Неотдавна) Так прошёл весь апрель kоторсму. как ему казалось, не был. конца. ВЕЛИЧИЕ от висотата на ьвОетс величие (гледам, говоря) виж В — 128 39. мИнало (също паднало, Ийвши) велИчие ирон, осОИл из „бывших“ сз Пред двиие бивши величия кае. подхваната от вятър къделя ситни къдраво кученце. („Ра¬ ботническо дело“) Пирид двумя .сИам. из „бывших” семенит кудрявая собачонка, как пук кудели, подхва¬ ченный пнтром- ВЕЛИЧИНА звезд, от най-гол Ямл величина виж 3 — 147 ВЕНЕЦ лавров венец виж Л — 6 40. ерънлИв (също трънен, трънов) венец тернОвый венОк (също венец) а И въпреки това ние двамата с нея видяхме много трънливи венци по пътя към тая пеgaис- гйчиька Голгота. („ Стършел“) И вопреки всему нас с ней не раз венчали терновыми венками на пути к этой педагоги- чёьксй Гслисфё ВЕНЧИЛО 41. минавам/мйна ((също оийвлм/отйдл) под винчИло разг, идей ' под венец сз В иова прими ндин търговец, еснаф чопик, й поиска ръката. Тя прие без размишление и отиди п.д венчилото с идн, усмивка на лицето и с един гроб в сърцето. (Ив- Вазов- Искров и Райна) В это время один торговнц-римиьиииеик попросил её руки- Она, не раздумывая, дала согласие и пошл, под венец с улыбкой на лице и отчаянием в сердце- ВЕРЕВ 42. глёдам (също поглежда м/поглёдна) нл верёв някого разг, смотрёть (също оссмЛтри- вать)/поьмотрёть косо (също Искоса) на ко- ,го-л. ВЕРЕН вёрнн до гроИ виж Г — 439 43. вярна дума разг. твёрдое (също верное) слово ■ га Гллсът на сляпата жена не спираше: — ...Хубав е, казва, и млад. Дадохме си вярна дума- (Д. Талев. Самуил) Слепая не умолкала: „. .. Красив он и молод. Дала мы друг другу верное слово.” вЯрн. куче на някого виж К — 794 вёрнн д. смърт виж С — 358 ВЕРЕСИЯ 44. на пернсИя разг, в долг, в крндйТ; под чёстнон слОво = . .пиеха нл вересия и .с лека ръка подпис¬ ваха полици. (Г- Караславов- Нови пътища) .. .они пили в кредит и лёгкой 'рукой под¬ писывали векселя. 45. на вернсИя (говоря, приказвам, дрънкам и т. н.) разг. трипать языкОм, распускать язык 46. на юнЛшк, вернсИя разг. gЛрсм. за- аЛрсм. нл ааемовщйеу. нл дармовщйнку, Инз отдЛчи 47. взёмам/взёмл нл внресйя Ирать/взять в долг (също в кредит) 48. дЛвлм/длм на внрнсйя разг, давЛть/ длть (също пёрить/повёрить) в аолг. давать/ длть в.кредйт 49. отйвам/.тйда на внрисйя разг,, поги- Иатс/оогйИеуть бесславно сз „И ние смн били апостоли; ако захванеха да Инсят тия последните, то наша ькрсмесьт щеше дл отиде на вересия” — казах си аз нл умл си, кле. гледах с колко души пътува той [Бенков¬ ски], как н силен и ьлмоиадияе. (Зах. Сшоянов, Записки по - -българските въстания) „И ваш покорный слуга гожи апостол; если апостолов начнут вешать то и мне придёт Инс- славный kсенц“.— подумал я, видя, с какой свитой он [Бнексвскй] путешествует, как он силён и ьлмоеадиян- 50. от вернсйя и ракия ням, прОкопсИя поел. пьянство и долгй д. добр, не доводят ВЕРИГА 51. перИгите на ИрЛка брачные цИпи а Става дума за всичкиеи тези нища, които правим не за друга, л за собствената си жнна .... зл тая, с lаояио смн .ковани с веригите на Ирак,. (И- Незнакомое- Възхвала на мъжа) Речь идёт о всём том, что мы делаем не для кого-ииИудь, л для своей ьсбствёнесй жены .., для той, с которой мы скованы цепями брака, влЛча верИги виж В — 150 52. строшавам/строшЛ (също счупва м/счу- пя, разкъсва м/разкъсам) верИгиен рлзры- вать/раз.рваеь цИпи (рЛИства) сз ... Борис нн можеше да си прости именно гопа, че Ие станал безпросветен затворник нл . тази ужасна тъмница. Какво му н пречило да разкъса веригите, с ксйто го Ин .к.влл бака¬ линът? (К- Калчев- Семейството на тъкачите) ...Борис.не мог простить сеИн именн. ео, что превратился в человека, заключзнесгс в ужасной темейЦё. из которой нет выхода. Чт. мешало нму разорвать цепи, которыми око¬ вал нго этот лавочник? ВЕРИЖЕН 53. верИжна реакция цепная реакция ВЕРИЦА 54. вёрицаеа му! разг. будь он проклят! а — -. .бързай да премахнеш е.вл злодеяние сатанинск., дорди няма хора .ще.... Бери- цлтл им осгаеькл1 Тн ьа1 (Чудомир- Нифелация) — .. .скорее уничтожь эти сатанинские еадоиьй. чтобы и следов их не сстлисьь. ско- , рее, пока люди нн видели ... Это всё Иасурмани проклятые, это их рук дело! 55. разоиакиам/рлзплача вёрицата на ня¬ кого нар. г'р показать кузькину мать ко- му-л. (само си.), показать, где раки зимуют кому-л. (само св.) сз — Слушай, мога ли аз да разплача верица- та на един човек, който ме смята за опозиция? („Стършлл“) — Слушай, имею ли я прав. показать где раки зимуют, одному типу, который считает, что я в оппозиции? ВЕРИМ КА 56. вёричката му! разг. будь он прОклят!
ВЕРОЯТНОСТ — 72 = — Внричкаеа му проклета! Изядн мн кмитът- (Чудомир. Не съм оШ тях) — Ах- проклятый староста! Погубил он меня ссвьнм. ВЕРОЯТНОСТ по всЯк, вероятност виж В — 397 ВЕРУЮЩ ИлажНни верующите виж Б — 164 ВЕСТ 57. ни вест, ни кост от някого ни слуху ни ' духу ош -кого-л.; ни отпНта ни привИта ош кого-л- (разг.) л Мъжете, които можеха да им се опрат, Ияха заминали с Дамяна нл Иой. Вече двл месец, изтекоха, л от тях нямаше ни внст, ни ксьт- (Ан. Каралийчев- Лъжовен свят) Мужчины, которые могли дать им <стоср. вмести с Дамян.м ушли в бой. Уже прошло два месяца, а от них нн было ни слуху ни духу, и След Балканската идвала в София с надеж¬ дата, че родителите й са избягали от Драма — но ни вест, ни кост- (В. Андреев. Мигновения в Египет) После окончания Балканской войны .на приехала в Софию, надеясь, что иё рсgииилям. может быть, удалось бежать из Драмы, но от них ни было никакого известия. ВЕСТНИКАРСКИ 58. вньтнйкарькл . лъж, газНтная утка ВЕСТЯ ВАМ СЕ 59. нИкакъв нн се вистявл глаз (също носу) ни казать не сн весаявай пред очйте ми! виж О — 145 ВЕТРОПОКАЗАЛЕЦ 60. въртИ се клто ветроп.казалец вертИть- ся как флюгер; держать нос по вИтру ВЕТРОПОКАЗАТЕЛ 61. въртИ се катИ ветропоказЛтил вертИться как ' флюгер; держать нос по вИтру ез Върти се като ветр.чоказател. Куда ветер, туда и он. ВЕХТО ново-пёхто? виж Н — 283 62. кОйто пази вИхтото, той печёли но¬ вото поел. старое сбирИчь, что иCвс? орй- обрёсть, не носИть плачИного — не исьИть злачёного ВЕЧЕН 63. зл (също нл) вёчни времена навИк, навИки, навсегда, нл вИки вИчные сз За вечни времена да .стане [портретът] и правнуци да дочака, та да знаят кой е събирал това богатство и имот. (Чудомир. Портрет) Пусть он [портрет] останется нл вики вечные и правнуков дождётся, чтобы .ни знали, кто нажил всё это бсгаиство. ьсИраи это дсИро- 64. вёчно жилище вИчный приют ел Нали нн е голяма философия да правиш ковчези — пет-шист дъски, десетина гвоздея, , двадесет удара с теслата и вичистс жилище н тстсвс. (Д- Кралев- Изповед на един уволнен директор) Сколотить гроб — ничего в этом видь нет мудрёного? пять-шесть досок, десяток гвоздей, двадцать ' ударов теслом — и вечный приют готов. пИчната оёсёи (пея, повтарям и т. н.) виж П — 168 65. заспйвам/заспЯ вНчен сън заснуть (също уснуть) вИчным (също п.слНдним) сном (само св-)- почИть вНчным (също непро¬ будным) ьисм (само св. остар.)- почИть в И.зе (само св. остар-) ВЕЧЕР от Бъдни вечер до КОлнда виж Б — 335 лёка вечер виж Л — 48 от сутрин до пёчнр виж С — 584 от тъмни зорИ до късна ■ вечер виж 3 — 312 ВЕЧЕРЕН 66. вечерно пиле есчиая птица, псиунОч- ейк ВЕЧНОСТ 67. отминавам/отмйна във вичисьтта книж. .тходйть/отойтй в CИильть придания (също воспоминаний), отходйть/отойтй в вечесьть 68. потъвам/потън, във вечността кЛнуть в вИчисстс (само св.). кануть в Лёту (само св.) 69. преселвам ь?/приьеля сн във вечност¬ та n?р?ьeлЯгсья/n?риь?ийтсся в лучший мир, стасgйть/сисИтИ в вечность ВЕЩ вёща птйца виж II — 883 ВЕЩИЦА 70. дърта вещица! разг. старая вИдьма!, старая карга! л.в на пёщици виж Л — 138 ВЕЯ (ИЯл) вЯтър го пён (нл ИЯла коИИла) виж В — 540 ёдйи вятър ни пён виж Е — 33 (зная и т. н.) какъв вятър вён виж В — 547 , ' вятър вёе в кесията на някого виж В — 541 вёя си перчема (^дёт. йскам) виж П — 166 ВЗЕМАМ взёмам/взёма (си) акт ош някого, ош нещо виж . А — 33 взёмам/взёма . акъла на някого, виж А — 45 взёмам/взёма си бележка виж Б — 100 на ИCсйя цървулите взёмам/взёма виж Б — 275 взёмам/взёма си добра (въщо сериОзна) бнлёжка виж Б — 101 взёмам/взёма . си беля (също бел Яиа) (на главата) виж Б — 109 взёмам/взёма на букейр някого виж Б — 319 взёмам/взёма на вересИя виж В — 47 взёмам/взёмл пред вид виж В — 83 взёмам/взёмл под (също във) внимании нещо виж В — 162 взёмам/взёма връх виж В — 376 взёмам/взёма (чист) въздух виж В — 455 взёмам/взёмл на въоръжеиин виж В —496 взёмам/взёма вЯтър виж В — 542 взёмам/взёма главата на някого виж Г — 61 взёмл/взёме главЛта на някого, на нещо виж Г — 62 взёмам/взёма си плавЛта виж Г — 63 взёмам/взёма гората виж Г — 344 взёмам/взёмл грИжата за някого, за нещо виж Г — 426 нн можеш да взёмеш кьОрав (също пукнат, счупен) грош ош някого виж Г — 459 взёмам/взёма на свой гръб нещо виж Г — 472 взёмам/взёма грях на душата си виж Г — 527 71. взел-дал (съм) разг. а) выходйис/ выйти в тираж; отжИть своё (само св.) ел — На тия гадови мнoио-миоио не можи дл сн вярва! — поясни той.— Виж, че утрепали човека. Пък лз съм вече стар, аз съм, диео се вика, взнл — дал. (Г. Караславов, Ленко) — Этим гадлм ни очинь-ео можно верить! — пояснил он.— Тсис и гляди когс-еиИудь в рас¬ ход пустят. Ну, л я ужи стар, я ужн, как го¬ ворится, своё .ежил. И) сстaватсья/оьтатсья при ьвсйх нн взёмам от добро виж Д — 249
- 73 — ВЗЕМАМ взёмам/взёма си довИждлнн с някого виж Д — 303 пзёмам/взёма думат, виж Д — 386 взёмам/взёмл думата от някого виж Д — 387 взёмам/взёма си думите назад виж Д — 388 взёмам/взёма думите на някого отиCри си виж О — 492 взёмам/взёма някому думата от устата виж Д — 389 нн взёмлм/няма да взёма от ' дума виж Д — 390 взёмам/взёма душЛиа на някого виж Д — 513 взёмам/взёма си дърмитн виж Д — 635 взёмам/взёма дъх, на някого виж Д — 646 взёмам/взёма си дъх виж Д — 647 да . го взёмат дЯволите! [също дЯвол дл го взИмн! ] виж Д — 664 щи ти взИмат дЯволитн! [също дЯвол ще. тн взИмн! ] виж Д — 665 да нн ме взИмат дЯволите [също илй щи мн взёмлт дЯволите] виж Д — 666 взёмам/взёма живОта на някого виж Ж — 80 на зЛнм думи (също уст.) нн взИмам ' виж 3 — 54 взёмам/взёмл зЛлък, от уст.еа на някого виж 3 — 90 взёмлм/взёмл занаят виж 3 — 110 взёмлм/взёмл здравето на някого виж 3 — 173 взёмлм/взёма на зъИ някого - виж 3 — 318 72. да имаш да вземаш [също ще йма да взИмаш] разг. как (Иы) не так; ну уж нет; нашёл дурака!, ищи дурак,!, диржИ кармЛн (шйре)!. шалйшс!. дУдкй1, чёрта с два! сз — С кого ще се еупамн? — С Русия. — Да имат дл взнмат... Срнщу Русия кур¬ шум не хвърлям! (Г- Караславов- Селкор) — С кем будем воевать? — С Россией. — Ну уж нет! У меня на русских рука нн осднимется1 сз — Дойдоха полицаи. Търсят те. — Хл! — сепнал се Денчо, помислил за миг и рекъл:— Кажи им, че имат да вземат. (Сл. Трънски. Неотдавна) — Полиция нагрянула. Тебя ищут. — Да ну! — вздрогнул Денчо, потом за¬ думался нл мтиовеиие и сказал:— Можешь им передать — чёрта с два они меня поймают! из -- .като гледаше хубавичкото си лице в огле¬ далото, ия прошепна по адрес нл капитана: „Да има дл взнмлш ти всичко туй!" (Г- Стама¬ тов- А ля. Александровна) -. .рассматривая в зеркало своё хорошень¬ кое личико, она прошептала, мыь.лёнис обра¬ щаясь к капитану: „Всё это нн пр. вашу чиьтс1" зл какъв ме взИмаш виж К — 54 взёмам/взёма и кали, под ' нОктитн на ня¬ кого виж К— 58 взёмл/взёме добър край нещо виж К — 538 взёма/взёме лош край нещо виж К —' 539 взёма/взёмн тлкъв край виж К — 540 взёмам/взёма курс нл... виж К — 767 взёмам/взёма на мезё някого виж М — 138 взёмам/взёма на мёрник някого виж М — 158 . взёмам/взёма миёииетс на някого виж М — 288 взёмам/взёма си молИтва виж М — 322 взёмам/взёма на мушка (също нл ' мушката) някого виж М — 404 взёмам/взёмл си мъглИте виж М — 405 дл ии взёмат мътните [също мътната те взИлл]! виж . М — 458 взёмлм/взёмл мюждёто виж М — 461 взёмам/взёма мЯркаеа на някого виж М — 468 , . взёмлм/взёмл мёрки виж М — 469 взёмлм/взёма навътре нещо виж Н — 10 взёмам/взёма надмОщие над някого виж Н — 29 взёмлм/взёмл надълИИкО нещо виж Н — 32 73. не вземам от нищоо разг. ничему не поддаваться, не понимать 'ейкакйх резОнов ез — Защо стана така, гссосдйе Можеше дл Иъдн иначе .... можеше, но... твърдоглав Иншн Драгомир, не взимаше от нищо!... (Г- Карас- лавов- Пред портрета) — Почему так получилось, исспсдй? Видь мсилс быть всё ш^г^ч^ч... могло, но., упрям был Драгомир, ничего на него нн действова¬ ло! .. Общо взИто виж О — 50 взёмам/взёмл на око (също нл очи) някого виж О — 146 пзёма/взи очите ми нещо [също взёха ми се очИте] виж 0 — 147 взёмам/взёма си очйтн нанякъде виж О — 148 нйщо не взн очйте ми виж О — 149 взёмам/взёма опйнците на някого виж 0 — 394 взёмам/взёма на ьвCя отговОрност виж 0 — 482 взёмлм/взёма отгОри си нещо виж' О — 491 взел си н двётн (също петтё). парй виж П — 46 взёмлм/взёма на (също върху) плещйте си нещо виж П — 326 взёмам/взёмл ' на подИив някого виж П — 414 взёмам/взёмл на . подбИй шегЛ някого виж П - ' 416 пзЗмЛм/пззмл под (ьвCе) покровйтелство някого. нещо виж П — 456 взёмлм/взёмл за ' правило виж П — 620 взёмам/взёма преднина виж П — 684 взёмам/взёмл на прйсмех някого виж П — 766 . взёмлм/взёмл прйсърцн нещо виж П — 770 взёмам/взёма нл прйцёл някого, нещо виж П - 77^-8 взёмам/взёма пушка виж П — 914 взёмлм/взёмл от пътя някого виж П — 988 взёмам/взёма ' рйзлта от гърб, на някого виж Р — 194 взёмам/взёмл в ръцёти си някого, нещо виж Р — 252 ’ взёмам/взёма . съдбините си в свои ръцё виж Р — 253 взёмам/взёма .си ьИОгсм виж С — 30 пзёмам/взёма върху сёИн си нещо виж С — 139 пзёмам/взёма зл свОя смётка нещо виж С — 317 взёмлм/взёмл ' на смях някого виж С — 374 взёмлм/взёмл си солука виж С — 406 пзёмам/взёма страна (също саранЧта) на някого виж С — 518 взёмлм/взёма на спОя страна някого виж С — 519 взёмлм/взёмл страх виж С — 527 взёмам/взёма страха на някого виж С — 528
63ЁМАМ СЁ 74 - взёмам/взёма в съоИрлжёнии нещо виж С — 658 взёмам/взёма сърцИт. на някого виж С — 676 взёмам/взёмл (блйзо) до сърцИт. нещо виж С — 677 взёмам/взёма терк от някого виж Т — 65 взёмам/взёмл ум, на някого виж У — 50 пззмлм/взЗмл ум от някого виж У — 51 нн го взёма умът ми нещо виж У — 53 взёмам/взёма на урЛ някого виж У — 156 взёмам/взёмл урОк ош някого, от нещо виж У — 158 взёмам/взёмл хлЯбл на някого виж X — 68 взёмам/взёмл си хляба в ръцёте виж X — 69 ще взёмл някому цървулите (също кали, на цървулите) виж Ц — 46 взёмам/взёмл зл чиста Иьийиa нещо виж 4 — 123 . . взёмам/взёмл зл чиста монета нещо виж ч — 124 взёмам/взёмл си шапката виж Ш — 7 взёмам/взёма за шига нещо виж Ш — 24 74. взел КОльо, дал КОльо погов. оставЛть- ья/сьгагсья при споИх ВЗЕМАМ СЕ пззмл/взЗм? му се акълът на някого виж А — 46 взёма/взёмн му се умът на някого виж У — 52 ВЗЕМАНЕ 75. ймам взёмани-дИвинн с някого разг. а) имёть деловые отношения с кем-л. о На самия ден Ивановден, к.глто бяхми кур- дисали главата, какт. трябва, късно вечерта, дойдоха да мн повикат от страна на дядо попа. Казаха ми, чн един търговец ме търсил; за к.- исто помислих, чн можи да е някой от ония, с които имах ' вземане-даване... (Зах. Стоянов- Записки по българските въстания) Как раз нл Иванов ' день поздно внчнром, когда мы уже изрядно аи?Инулй, . пришли за мной от ооол.. Дескать, спрашивает меня ка- ксИ-тс купец. Я подумал, может, это один из инх, с кем я вёл дела. И) имёть дёло с кем-л., имёть что-л. ОИщён с кем-л.. быть связанным с кем-л.. знаться с кем-л. - якшаться с кем-л. сз Но той имаше сойт, пипаше внимателно, знаешн с кого имаше вземаиё-даваие, вардеше се, нн .стапяше никакви следи (Г. К&расла- вов.- Нови пътища) Но он Иыл соыт?и, действовал оьтср<сжно, знал, с ким имеет дело, и был иастсрсжё, не оставлял никаких ьиид<сз... сз — Прав си, казва, дядо Сиапри, това н не¬ законно псложеийё. Трябва дл го възвърнат, но топ, и работа на фабричната управа. С Гатю ние сме си разчистили сметките. Ние, казвл, с Глтя нямаме вземлие-давлие. (К. Намкв, Семейството на тъкачите) — Твоя, ' говорит, правд., дед С^ври, не¬ законно это. Они должны его принять обрат¬ но, но это дёло фабричного начальства. А с па¬ шей ьтсрсны, говорит, мы к Гатю, ничего не имеем, мы с ним в расчёте. сз Да нямаш вземаие-даваиё с ието. У тебя нн. должно быть нечего обшего-с-чмм. ВЗИМАМ виж ВЗЕМАМ ВЗОР 76. не откъсвам/нима да овкъсна (с&що и отвръщам/няма . . дл отвЬрна, не сиалям/ |нямл дл сваля) взор ж някого, ош- нещо ри отрывать (също не отводИть) глаз (също (вюрл) от кого-л., от чего-л-, не сждИть глаз «кеге-л., с чего-л. влд 77. във вид на нещо в пИде чего-л., нл манер чего-л. сз Реката сн разливаше тук кат. Иллто, .пас¬ ваше пъп вид на сърп подножието нл хълмл. (Ст- Загорчинов) Река здесь разливалась широко, подобно .зиру, огибая серпом подножие холма. 78. един вид л) однИм слОвом, корОче говорЯ сз — Прочети туй нещо, Доне... Получих го снощи.... връчиха ми го един вид. (Ц- Лаче- ва, Звездата отново изгрява) — Прочти вот это, Дсеe-.. Получил вчера вечером ... вручили мне, так сказать. И) врОде (Иы), кЧк Иы, как будто; своего рода сз И ак. го длвл [ймстл]. дава го . на сестрината си дъщнря, дава го на свой човек, ёдйи ■ вид, длвл го на сп.н собствено чедо- (Г. Караславов- Обикновени хора) — И если он отписывает его [имущество) ьиотрйнсй дсчирй, так ведь своему человеку даёт, почти что ьсбсгвееному дитяти- сз Виж, предният двор н по-друг. В него имя пирамиди. От ксмостй и консерви. И от пълни бурета- Един вид — склад. („Стършел“) Вот передний двор — это совсем другои дело- В нём высятся целые пирамиды- Из кон¬ сервных Ианок и банок с компотами. И полных Иочек- Что-то вроде склада. 79. (само) за вид (тОльк.) для вИда, (иC.лс- ко) для виду сз ОИаче. Петър му вярваше, че е станал бран¬ ник и дружи с някои полицаи само зл вид — да не го подозират, та ос-добре да помага на партизаните- (Ат- Семерджиев, За да има жи¬ вот) Но Пётр верил, что тот вступил в Ира-нники и злвёл дружбу с некоторыми полицейскими только для виду, чтобы быть вни подозрения и иметь большую возможность помогать пирти- занам- 80. на вид с вИду, нл вид сз в т.вл отношение младата и нежна на вид днвойка не един път засрамваше мнозина- (Хр- Маринов, Стефан Халачев) В этом отношении ' молодая и хрупкая с виду девушки не раз показывала пример мнотйм- 84. под вид на някого под видом хозо-л. сз В Ловеч той се срещнал . с В. Лнвики, кике. се Иили ьговорйлй ощн от Букурещ, и тръгнали от село на снло и от град на град под вид ни търговци, работници... '(Зах- Стоянов- Запис’ ки по българските въстания) В Ловнчн он вьтрёгиися с В. Левским, как было утовсреио ещё в Бухаресте, и они от¬ правились из села в село, из города - в город под видом торговцев, сезонных рабочих... 82. пред вид на нещо ввиду чего-л. - ввиду иог., что... 83. взёмам/взёма вред вид принимать/ принять по внимание, имёть в виду 84. губя из пред вид терЯть Из виду 85. давам/дам (си) вид gёлитс/ьgёлать вид, ирйтвcо>Ятьcя/•ирятворйть(ёя, ' прикидываться/ врякянуться «=> Като изгледа строго всички и кито си да¬ ваше вид, чн нн вижда потъналия в запичина кръв Косин, бавно и с тежък глас султанът даде заповедите си: помаглчитн ьёляей и чуж¬ дите gстаиджии и слуги да се приИнрае в ко¬ ника- (Й- Йовков- Старопланински легенди) Окинув всех строгим взором и делая вид, что не замечает окрсвавиёенсгс Косана, султан медленно и важно повелел загонщикам-кре¬ стьянам и чужим сокольничим вернуться в ко¬ ник- сз — Кой казва тлк.ва нищо? Глупости! — Даде си вид на сИйдеи и се обърни към Ралев... (А- Барух- Ралеви) — Кео это сказал? Что за глупости! — претворился он обиженным и повернулся к Ралнеу... 86. ite давац/нйма да дам вид не подавать/
- 75 - ЙИЖДАМ нн подИть (също ни показывать/н? показать) пйди сз Мина едни седмици, оекакто ме арестуваха, и нито ме разпитваха, нито даваха вид, че щн мн откарват някъде. (Н- Маринов- Стомане¬ ният възел) Песшиа неделя после моего ареста, но мння не допрашивали и ничем не показывали, что намерены перевести в друг.? место. 87. изпускам/изпусни из (също из пред) вид упуькагь/упуьтйтс Из виду 88. имам вид на някого, на нещо пыглядить как-л.. быть похожим на хого-л.- на чшо-л. ш Той имашн вид на човек, който нн чуваше и не разбираше нищо от онови, кситс се гово¬ реше сега зл нетс. (Ив- Вазов) У нетс Иыл вид человека оьлипшиго и оилсх- шего, который ничего не слышит, ничего не понимаии из тсго. что гсвсригья сейчас о нём. 89. Имам пред вид .мёть в виду ВИДЕЛО 90. на вйдел. разг, (за място) ни осве¬ щённом м-сти, на свету; (за посока) на осве¬ щённое мёсто, к свИту, нл спит и Я да йзиизим на видело! Давай-ка выйдем к свету! 91. по вйдело разг, засветло ВИДОВДЕН 92. щ? дОйдн вИдсвgен нар. быть Иычку ни верёвочки, придёт (също наступит) час расплаты п — Всичко се пишн, . Салйх. и доброто и лошото — рече партизанинът.— Щн дойди ви- дсвдие и, всеки ще отговаря за днлата ьй- (М- Марчевски, Героите на Белица) — Всему счёт в-дётся, Саииа. и хорошему, и плохому,— сказал партизан.— Придёт час расплаты, и каждый ответит зл спои дели- ВИЖДАМ виж му акъли! виж А — 47 вйждам/пйдя ангели посред бял ден виж А — 118 когато си вИдя врата (без огледало) виж В — 250 ще пИд.ш дървен гОспод виж Д — 613 щн ми вИдиш гърб, виж Г — 473 ди . ти видя гърба! виж Г — 474 к.гато си видя гърИЛ виж Г — 475 ... (ти) две не вИждам виж Д — 38 вйждам/вйдя (всИчко) двойно виж Д — 76 93. (амЛ) ди да видим! разг, а) как знатс!. поживём — . увИдим!, кто знает!, клк ска¬ зать!, этО мы ещё осьмCтрим! л — Р-шила съм това лято да го злведа нл баей. но трябва пред. иова да сн посъветвам с ликаря си- Освен топа и за пииьйя му действу¬ вам, но дн да видим. (К- Калчев. Семейството на тъкачите) . — Этим летом я решила ьвсзйть его на воды, но надо ореgварйтелсес nрсксньулстй- рсватьья с врачом. И о п-еьий ему аиопсчу. но кто знаии, добьюсь л.. и Казвам им, чи причинит? за изоставането ни приз първото тримесечие е в нлнкгроинир- ийята. ти си знаят своето -- . Подлива ми някой води там, лма де да видди.. - (К- Калчев. Се¬ мейството на тъкачите) — Говоришь им, что причины отставания в первом квартал? в нехватке эиектрсэиергий, а он. всё св.3... Кто-то мне там палки в колёса вставляет, но мы ещё ьсчтёмея... б) осгсдИ ж ты (у мииЯ)1; дай (тольк.) срок! сл — Няк.й нехранимайко и мърьуваи, има де да видим! — закани се той.— Щн падне ня¬ кой в клопката, та щн го питам сетни откъде изгрява слънцето. (Г- Караславов- Снаха) — Какой-то иеисдяй туе хозяйничал. Ну, погоди жи ты у меня! — погрозил он.— Попа¬ дёшься мне в руки, я тебе покажу, где рак. зимуют- tn — ще ми издуе корема някой ден гоя петел — дума Лъжлив Съби на жена си — ами ди дл видим! (Чудомир- Лъжлив Съби) — Ох, быть этому петуху в моей кастрю¬ ле,— говорит СыИи-врун своей жене,-- дай срок! вйждам/вйдя бял ден виж Б — 380 не пйждам/нЯма дл вИдя бял днн виж Б — 381 пйждим/вйдя добрО виж Д — 250 нн пйждим/нЯми дл видя дсИрC ош някого, ош нещо виж Д — 251 добрО няма дл вИдя виж Д — 252 gсИрC да нн вИдиш! виж Д — 253 жИви бяхми ди пИдим виж Ж — 50 вйждам/вйдя звезд. поср-д бял дин (също по пладне) виж 3 — 153 вйждам/вйдя зор виж 3 — 301 94. виж какв. разг, вот что, вИдишь ий.., оснймаишс-.. 95. ксгC где видя разг, вьтеёчесго-ооое- рзчиогс, встрёчнсис и nоn?речесио, первого встр-чното сз Разправяш? новината на всекйгс. кого где види. Он g?лииья новостью с каждым встрнчным- попиричным. сз Разпитваш? кого где види. Он расспрашивал каждого вьтречноис. 96. кой къдз (също къдзго) вйд. разг. кто кудЧ, куда глаза глядят, на пси четыре ьтCрсны ы Другите синови сс Ияха пръснали като пилц. кой къде вид., и сиги очите нл ИаИа Цака гледаха към Владо- (Сл- Трънски- Не¬ отдавна) Остальные сыновья разИр?Лйьс кто куда, и тнпнрь всн надежды ИаИушки Цаки соср-дото- чились нл Влидо. 97. кой накъде (също накъдёто) вйди разг- кто куда, куда глаз, глядЯт, нл все четыре стОроны и Д и м о. Домъчня ми за пас, Ис хора! Пръснахте сс кат. пилци — кой накъде види! (Орл. Василев- Любов) Д и м о. Соскучился я по вас, люди! Раз- И?жалйсс вы все, как цыплята — кто куда! а Ниговйти сътрудници задигнаха, какв.е. можеха, от ст.катл и инвентар, и сн разпръсна¬ ха кой накъдиио вид., да си търсят късмети. (К- Калчев- Семейството на тъкачите) Его бывшие компаньоны растлщйий кто что мог из товаров и инвентаря и разИр?лйьс куда глаза глядят, каждый своз счастье йьkлиь- ще вИдим кой как си н зобйл кОня виж 3 — 298 на кол и въжё дл тс видя! виж К — 370 виждам какъв е кОсъмъе на някого виж К — 496 вйждам/вйдя деИ-лия край на тоягата (също нл сОпата) виж Д — 82 не съм вИждли/не съм видЯл в лиц- някого виж Л — 111 тёбе тледл, мёне вИжди (също вйд.) виж Г — 262 щс вИдиш на мёсечйнл нещо виж М — 163 мир нЯми .да вйдя от (също с) някого. от (също с) нещо виж М — 232 мИра няма да вйдя ош (също с) някого, от (също с) нещо виж М — 238 нс Искам и насрёд път (също пътя) да вйдя (също дл срещна) някого виж Н — 112 ни насън (също и насън) нн съм вИждал нещо виж Н — 136 ще вИдиш рошаво неИНто виж. Н — 176 98. ... тл нИкой няма да вйди разг. чёрта с два!, диржи кармЛн шИре!
ВИЖДАМ 76 о — Доктор, вятър са и докторите... Щн го излекува, та никой няма да види... (Ар- Гри¬ горов- Бойно кръщение) — Доктор... что эти доктора — звон пус¬ той ... Вылечит его твой доктор — днрж. кар¬ мин шире... нс вйждам/не мОга да вИдя пИ-далечи от иоьЛ си виж Н — 332 в окото ти дл бръкне нЯкой — нЯма да го вИдиш виж Б — 356 око да вйди [също очИ дл в.дят] виж О — 150 виж ми окОто! виж О — 151 нн вйждим/нн м.га ди вИдя очйте на ня¬ кого виж О — 152 очйте (до днн днешен) нс съм вйждил на някого виж О — 153 • докъде (също -ои-ё, дордё) ти очй вй-ят (също окО вйди) виж О — 154 където (също нинъ-Зио) ми вйдят очйт? виж О — 155 ди нс т? вйдят (също вИждат) очйте ми! виж О — 156 да нс ти вй-я очйтн! виж О — 157 не -Ивим/нЯма да дам (също нн позволя¬ ва м/н Яма да позволя и т. н.) на някого дл мн вйди в очйте виж О — 158 нн мИга дл вйдя в очйте някого виж О — 159 нн вйждам каавО ' ми с пред очйтн виж О — 160 вйждам/вйдя с друго око (също с други очй, с пО-други очй) някого, нещо виж Д — 357 вйждам/вйдя (сим) с очйте си (също със сОбствените си очй, със свОи очй) нещо виж О — 161 вйждам през розови . очилИ някого, нещо виж Р — 219 вйждам приз ч-рий очила виж Ч — 72 99. видЯл и патил (също изпатил) разг. ьтреияныIЙ воробёй, тёртый калИч, видав¬ ший виды 100. ще вйди . и щн пИти разг, хл-Инёт он гОря (също .гОрюшки) в жйзни, придётся ему всЯкое повидать ще вйдя петИтн на някого виж П — 182 дл ти вйдя пётйтё1 виж П — 183 101. Иао мс вйдиш, пишй мн разг- ищИ вНтри в пОи-, .щй-свищй; поминИй ааа зиалИ, только мннЯ и вйд?лй сз Един стражар го закара на гарата и... каза му: „А сега --» ако тн пипнем пак, спу¬ кана ти е работата“.— „Ако мс видиш, пиши ме" — речи Борао и дори помаха ръка на стра¬ жаря от прозорец, ни вагона- (М. Марчевски. Героите на Белица) Поийц-йскйй привёл -го ни вокзал и... сказал: „А теперь... -сли ещё раз поймаем, дело твоё — табак“.— „Ищи веера в поле”,— ответил Борко и даже помлхал полицейскому из окна вагони рукой. Р — Знаем. ги такива граждани! — речи тя [Кръст-вица] поучително.— За тях н лесно — ще си оойтра.яг. щс сн погаврят и... пиши ги, аао ги видиш ... (Г- Караславов- Обикнове¬ ни хора) — Знаем .мы этих городских! — сказала она [Крыстевицл] поучительно.— Им-то что — по¬ играют, потом надругаются и... поминай ' как звали! (и) приз плёт нс съм видЯл виж П — . 322 приз плет поне съм видял виж П —. 321 вйждам нечий пръст в нещо виж П — 840 102- вйждам/вйдя рЛИотлтл на някого, на #ещо разг. расорлвиЯиьья/расиравиисся с кем-л.- с чем-л.. раздёлыватсья/раздёлатсся с кем-л.- с чем-л..- отправлЯтс/стпрЛвйтс ни тот свет кого-л., ликвидйроваеь кого-л-. ш — Да видиш някому работата, значи да го пречуаиш! — ааза поучително Митрито ... (В- Андреев- В Лопатката гора) — Посмотреть, чем он дышит,— это по- нашему значит — пустить его в расход! — ска¬ зал Митр- поучающе ... а — Ако вземи аз да се пазя премиого. да И-гам сё пр-д аиаларйг-. ее оо-леьио щн ми видят работай,. (Д- Талев, Илинден) — Еьии начну о сво-й жизни очинь Иеьпс- аоитсья да от Турок хорониться, они в два счёта меня на тот свит отправят. и Лена се засуети. Отвори чекмеджето нл скрина, съкрушено поклати глава:— Имиши тук бонбони, но, изглежда, Огнян им н видял рлИотатл. С какво да пи чирпя? (Ем- Манов, Ден се ражда) Лена засу-иилась. Выдвинула ящик комо¬ да, сокрушённо покачала головой: „Здесь были конфеты, да видно Огнян с ними распра¬ вился. Чем ж- мне вис уиоьтйть?“ 103. ще вй-им еИя работа! разг, ну, по¬ годи ж, увйдим!; это ещё как сказать! нс вйж-им/нЯми да вйдя рихит виж Р — 115 ди пй-я свят виж С — 100 вйждим/пйдя ИОжия свят виж Б — 235 вйждим/пйдя бял свят виж Б — 382_ нн ийждам/нЯма -и вйдя бял спят виж Б — 383 вйж-а/пй-и на . Иял свят виж Б — 387 104- -инО спят -и не пй-иш! разг. пропадИ ты пропадом!, чтоб тнбё ни дни ни покрыш¬ ки! сиромИшко нс видЯло виж С — 221 105. вйж-им/вйая см-ткити на някого, на нещо разг, сво-йть/свесай счеты с кем-л., расоравлЯисья/раьоеЯвйисья (също раздзлы- ватсья/раздзлагсья) с кем-л.. с чем-л. сз — Здраво бий, другарю Михайлов! — Скоро щн им видим сметката! (Ан- Ка- рали^С^чев, Наковалня илй чук) — Бей их как сле-уеш, товарищ Михайлов! — Мы скоро с ними сведём счёты! и — Да му го изпратим Йолета или друг не¬ кой от селската чета. Щн направи И-ля тоя ве- щнр, голема Иеля ще направи... Оидлвнл н врнме Йоли да му види сметката нл тоя дъртлк. (Д-- Талев. Илинден) — Пошлём к нему Йол? .л. аого-ииИудс ещё из д-р-венского отряда. Заварит кашу этот чёртов . леший, потом не раьал-Иаeшь... Дав¬ но уж'е пора Йол- заткнуть глотку этому ста¬ рому хрычу. 106- вйждими/вйдим си смёткит- разг, сво- -йть/ьв-стИ счёты ' м-жду • собой сэ — Дошло е приме да си видим см-тките, дл видим кой кум, кой сваи. (Л. Стоянов- Мех¬ мед Синап) — Пришло время посчитаться, увйдйм. кто кого. я си виж сурИта! виж С — 579 не съм нйто видЯл, нйто сънувал виж С — 657 107. виж (го) ти! смотрй-ка ты!, ну и ну!, скажИ на мйлость!. (ирон) когИто си вйдя тил, (б-з огледало) виж Т — 83 108. току виж л) смОтришь.., вдруг... . и Доде го вйдиш. ч? излиза из селото, току виж, озовлл се над по-иницати. (Й- Йовков) Нн успел он ирод- ещё из сила выйти, смот¬ ришь, уже выше мельницы оказался. б) тогО и гля-И 109. -а ни съм те вИждил (също видял) тук! разг.. чтОИы -уху тво-гО здесь (больше) нё было! когИто си вйдиш ушйге виж У — 257
— 77 — ВИРЯ когато си вйдя ушИте' (Инз огледало) виж У — 258 вйждам/вй-я хаир ош някого, ош нещо виж X —5 видял съм си хаИра виж X — 6 хаИр ди нн вИдйш! виж X — 7 вйждам/вйдя само чёрнати серинИ на нещо виж Ч — 73 ни съм нйто (също ни) чул, нйто (също ни) в.дЯл виж Ч — 158 110. щн пИдим, кИзил слепецът, как ще скачи хрбмият погов, посмотрим,— скизИл сл-пой,— как будиш плясать хромОй ВИЖДАМ СЕ 111. -и (му) сс ни пй-и (макар)! пропади он прОпадом, чтоб ему. ни -на ни покрыш- ай!, чтоб нму пусто было!, будь ты н-иад-е!. тьфу (ты) прОпасть! — Тюх -а сн не види! Само дито влязохме в грях. Защо ни н тлзи вехтория, защо ни н този боклук! (Ан- Ксрaхийчвв- Лъжовен свят.) — Тьфу! Пропади ты пропадом! Грех один. И зачем оно нам, это ьилрьз. и к чему оно ним, это барахло! сз Да им сн не видят и фрарцушкиее имен, и камерата! Объркват човека само! (Чудомир. Не съм от тях) И откуда только они взялись, пропади они пропадом, с их французскими имёнами! Только людей . путают! сз Живот-ц, да му се нн види макар! (Г- Ка¬ раславов- Нови пътища) Ну и жизнь, будь она ннла-на! вратИти щн ти сн вй-и еЯсни виж В — 278 вйж-а/видя ми сн ио-йна (също дълго катб годИнл) виж Г — 304 . вйжда се китб на длин виж Д — 206 сдИн с н-йн нн сн видИли виж Е — 34 жйви ИЯхме -и сн вИдим виж Ж — 51 вйждам ce/вйдя сн в (също на) зор виж 3 — 302 вйж-ае ми сс картофите виж К — 184 вйжда се/вй-и сн краят на нещо виж К — 541 нн сн вйжда/нЯма -а сн пй-и крЧят на нещо виж К — 542 вйжда/вйди ми сн катО мухИ някой виж М — 385 нанагИрнище ми сн вйжда нещо виж Н —76 нанaгбрео ми сс вйжда виж Н — 78 вйждам се/вй-я сн натясно виж Н — 144 112. отйде (също побягна и т- н), ел се нн видЯ разг, а) пошл, кутерьма; всё поли- тёло вверх тормашками; т?п-рс пишИ про¬ пало; И) нгО и след простыл, только ег. и п.- днли сз Смушка коня в хълбоците и отиди, та сн нс видя нататък по прашния път- (Д- Марчевски. Дошло е време) Он тронул коня и растаял где-то в пыльной -лли. сз В това време кучета ош кошарата излаяха на човек- Иванчо рипна ни крака .кито попарен. „Дойдох,!” — свар. само да кажи той и отиди, ти сн не видя из гъсталака. (Зах. Стоянов, Записки по българските въстания) ' Тут собаки у овчарни nрйеялйьс . лаять, явно ни чужого. Иванчо вскочил как ошпар-е- ный- „Пришли!” — успел только сказать он и, бросившись в кусты, скрылся из виду. вйждам се/пй-я сн в пари виж П — 65 вйжда ми сн рОзово нещо виж Р — 218 вйжда сн кашИ на шепсйя виж Т — 62 113. то сн н видЯло разг, по всему вИдно сз Ох, рекох си, то сс и вй-яло. чн там щн си изгубя целия -нн! („Стършел“) Ну,— дум.ю,— по всему видно, придётся мне там проторчать целый день. 114- тя моята сн н видяла разг, моЯ пё- с-еаа спИеа, моё -Ило пропащие сз — .. .зир мине нн ми и за умирачкатл, ея мо- яша сн н ии-яла, лми тови, дето мс върти в коля¬ ното, да се махне... За ееио ми е мъката ... (Г. Караславов. Доктор) — .. -ьм-ртй-тс я не Иоюсь, я своё уж- ош- жйил, чего тут, вот только Иы колено отпусти¬ ло, уж больно ноо?... Вот что мучит меня . . . вйжда ми. сн цпИши някой. нещо виж Ц — 12 вйждам се/вй-я сн в чудо виж Ч — 174 . ди му сн нс вйди и чудото, и нимярити виж Ч — 175 . къдё (също г-н, дс) сн н чуло и видЯло виж Ч—162 нн (също ни) се чул, нс (също ни) се пиаЯл някой виж Ч — 163 ВИЗИТА армИнска вйзити виж А — 134 В.к пик -о небесата (също до неИИшо) виж Н — 172 ВИКАМ вйкам/вйкн, иман от някого. ош нещо виж А — 111 вйким си на Икълл виж А — 48 115- пйком вйка крИком (също в крик) кричИшь пйкам на главата на някого виж Г — 64 вйкам с (цял) глас вижГ — 238 вйка катб глух виж Г — 277 вйкам/вйкна с пълни гърдй виж Г — 572 вйкам кашИ заклИн виж 3 — 63 вйкат мс зипЧс виж 3 ■ — 115 вйкам/вйкна под зелмееЛгл виж 3 — 273 пйкам до небесата (също до ниИёто) виж Н — 177 вйкам на ум, си виж У — 54 ВИЛА 116. в-йгам/в-йгна на пИли и на мошовйл. някого- нещо подии матс/поде Ять шум (също шумИху) вокруг хого-л., gзлагс/сgёлать 'ьее- сЛцию из чего-л. сз Нал и тия и-сшеицй ще разтръИят по цилия свят, чс министърът на пропагандата се бон от въпросите нл Димитров н му забранява да говори- Ще го вдигнат на вили и на мотовил.- Не, така не може. (Ан. Карслийчев. Наковалня или чук) Но видь эти газеты растрезвонят по всему миру, что министр пропаганды боится вопросов Димитрова и не даёт ему говорить. Сделают из этого ь-ньЛцйю! Нет, так нельзя. ВИНА 117. без пинИ виновен Иез вины виноватый 118. изплащам/изплатя пин, иьaупЛтс/йс- купйть пину 119. хвърля м/хвърля (също> стоварвам/сео- вЧря) винИта за нещо върху някого стЛ- вить/посшИпить (също вмеиЯиь/им-ейть) в вину что-л., кому-л.. валить (също свали- влгь/свалйтс) вину на кого-л. ВИНО на чИши пИно виж Ч — 20 кръщавам/кръстя вИното виж К — 736 ВИР вир-во-а (ставам/стана, съм и т. н.) виж В — 1б9 ВИРВАМ с вйрнати гливИ виж Г — 37 ВИРЯ вйря глава виж Г — 65 вйря нос виж Н — 333 вйря опашки виж 0 — 380
висок 78 — 120. вИря чашката разг. прикладываться к рюмочке висок висОка клИчка виж К — 254 121. говОря (също разговЛрям) на вйьОаи нот. говорить повышенным . тОном (също в повышенном шОне), говорить ни высОк.х ношах а В такива дн. животът влизаш- в някаква спокойна и яснл фаз., злото се забравяше и ма¬ кар грижите псе тъй да хлопаха на вратата, тонът биваш? nомйрйтелее. Иез висок. ноти и остр. диьоелньй. (Л- Стоянов- Сребърната сватба на полковник Матов) В иаки? дни жизнь входила в некую спо¬ койную, ' ясную колею, обиды забывались, и хотя заботы всН тик же давал. о снИе знать, тон разговоров был мирным, ' без высоких ное и р-зких диссонансов. 122- висОкО -ървО сЯнкл нс лОви погов . сытый исл.Оgеоио нс ризум-нт и ГолИмцити оИищавае и забравят. Високо дърво сянка нс лов.. Н.е сами най-доИр? ще си спомогнем. (Ив- Вазов- Изпросила) Больший люди обещают, л потом забывают. Сытый ' голодного не разуми-т- Мы сими себе лучше всего поможем- ВИСОКО държИ висОко знамито виж 3 — 274 123. държЛ висОко р-номИто си дорожИть своей репутацией, д-ржИть высокО' своё р-номН сз . . .Борис не н новак, той трябва дл държи високо реномето с.- (К- Калчев- Семейството на тъкачите) .. .Борис ни новичок, он должен держать высоко своё реноме. 124. стоя висОко над някого быть н, го¬ лову выше кого-л, сз По споиТе зелейя той стои високо над дру¬ гите. Обширны? знания ставят его еамното выше gруийа- 125- стоЯ с еднИ 'също с цяла) главИ пО¬ -висОко ош някого (също стоЯ оО-ийьОко от някого] быть на гОлову вы1ше хого-л, сз Макир и малък, в очите ни околниш? той изпъквал клто нeоИйкеовеео дети, които стои с цяла глава по-високо ош своит? връстници. (Сборник „И- И. Ва^щар^^") Несмотря на свой возрасе, в глазах окру¬ жающих он выглядел н-сИыкнсв-еным ре¬ бёнком, который Иыл на голову выше сиоих ьв-рьтников. сз Нл Мишкова тн всичко Ии простили, но на Венски ни И. оправдали най-малкото подозре¬ ние в н-що еечеьтео; обществото никога нн прощава на тогоз, който’ стои по-Високо от него. (Г- Стаматов. Венски) Мишкову бы они •все оросгйлй. но Венско¬ му не прошло Иы дар.м даже само? малейшее ■Подозрение п чём-л.Ио еепочшёеном: общество никогда не прощает тому, кто возвышается ел- ним- 126- от в.сОко пО-лОшо сн пИди ((също който высОко хвърчИ, нИско пада] погов. с высоты болсн-- падать, кто высоко л-иане -¬ нИзко па-иет сз — Сиромах ли си — свивай с. парцали¬ те — клза сига тя нл баба Яника.— Не си за енИн хорската почит и радостта- Който високо хвърчи, ниско пада. 'Ил. Николчин, Пролетен гръм) — Раз ты бедняк — знай свое место,— ска¬ зала она г-пеес бабки Янике.— Уваж-ни- лю¬ дей и радости жизни не про твою честь- Кто высоко летает — низко падает ВИСОТА 127- на висотИш, на полож-нието (съм, ■ стоя, оказвам се) на высот? положения (быть. стоять, находиться и т. н.) 1?8- от висотИш, на своето величие (гле¬ дам, говоря) ирон, с высоты ьво-иО велИчия (взирать- смотреть), свысока (говоришь) 129. стоЯ (също съм, намИрим сн) на ви¬ сота (също нл спОята висота, на нужната п.соша и т. н.) быть на -Олжной высот- са — Извиниш? — каза . мико Филип,— това аз не знаех.. . Но всё пак съгласиш? се, чн мо¬ ралът в' общежитието нн е нл голяма висота. (К- Калчев, Семейството на тъкачите) — Извините,— сказал мягко Филипп,— я не знал об этом... Но ьоглаьитеьь. мораль живущих в общежитии нс ьшсйт на должной высоте... га Самодеятелнияш колектив „Ново изкуство”, ръководен от кака Мара Миековьаа. беше на своята вйьсшл. както казваш? възторжената ръkоио-йгеиаа- (К- Калчев. Семейството на тъкачите) Коллектив художественной ьамодeяг-иь- еоьши „Ново- искусство” под руководством Мары Минковской Иыл . нл иыссге. как иыража - лась -го восторженная еУkоио-ит-исеиu.а. ВИСЯ висЯ на влакно виж В — 142 висЯ ни врат, на някого виж В — 251 130- писЯ пред враиИие на няхого ьиучаисья в чью-л.. дверь; оИииатс/обйть псе порОги где-л-, у хозо-л. (също чьи-л. порОг., порОги чего-л.) , гл Рядко Благой изхранваш? ч-лядта с. до нова иодйеа- И като сс свършиш? брашното, той писваш? пак пред вратата на своя кум, за да получи някой чувал с царевица, та да до¬ чака новата реколта. (Г- • Караславов. За пръ? път) ■ Редко Благою самому удавалось прокормить семью до нового года. И когда подходила к кон¬ цу мука, он снова стучался в дверь своего кума- чтоИы выпросить мешок-другой кукурузы и дотянуть до нового урожая. г, Той писишн иснки дин пред ират.е? нл на¬ чалниците. Он каждый день обивал пороги у начальст¬ ва. висЯ във въздуха виж В — 456 иисЯ над главИеи на някого виж Г — 66 вис. над главата нещо виж Г — 67 иъжё (също намазано със сапун въжН) виси над главИтл на няхого виж Г — 68 вися нл конец виж К — 434 вися на к.съм виж К — 497 животът на няхого висИ ни косъм виж К — 498 и.сЯ като куче пред касапници 'също кат. касапско куче) виж К — 798 висЯ кат. прОсяк виж П — 815 висЯ И-з рИИоеи виж Р — 3 вися/ийсна на ръцИт? на някого виж Р — 254 - висящ 131- в.сЯщ въпрОс открытый вопрос 132. висяща проблеми неотложная про¬ блеми ги Мекото стесшсейе ... по някои висящи световни проблем. при-извика остра кри¬ тика от страна нл няко. среди по отеошеей- на -фиктивността на организацията- („Работ* ничесхо дело") Пассивное отнсш-ейе ... к реш-ейю ни¬ которых неотложных проблем современност. вызвало резкую критику со стороны кругов, выражавших сомиееиё в эффективности этой организации ВИТАЯ иИтЛя из (също в) Облиците виж © — 24 ВИЦ изтъркан виц виж И — 12S ВИЯ1 вйя като вълк виж В — 4Ж ВИЯ2 вйя гнезд. виж Г — 286 ВИЯ СЕ вне ми се свят виж • С — Ж
— 79 ВЛАКНО ВКАМЕНЕН 133. кито . вkамееёе (стоя, гледам и ш- н) быть к.к грОмом поражённым ВКАРВАМ вкарвлм/вкарим акъл (също акъл.) в гла- вИел на някого виж А — 49 вкИрвам/вкИрим в Инля няхого виж Б — НО вкарвам/вкИрам в грОИи виж Г — 441 вкИрвлм/вкарим в грях някого виж Г — 529 вкарвам/ВкИрлм в дългове някого виж Д — 582 * вкИрвим/пкарим вдън земЯ няхого виж 3 — 200 вкарвам/вкарам п капИнл няхого виж К - 144 вкарвам/вкарлм клин в нещо, между някои виж К — 260 вкарвам/ вкарам К - 321 п коз. рог някого виж вкарвам/вкИрам П — 757 п прИмкати няхого виж вкИрвам/вкИрам П — 758 главИта си в прИмка виж вкарвам/вкИрам в пътя 'също в : прИвИЯ път) няхого виж П — 989 вкИрвлм/вкИрам в рнд някого, нещо виж Р — 123 вкИрвам/вкарам в рИлсите някого виж Р — 162 икИрвлм/вкИрим ум 'също ум.) п глииИти на някого, нещо виж У — 55 ВКОПАН 134. кит. вкопан (стоя, заставам/за¬ стана и /л. н.) к.к вкОпанный . (стоять, останавливаться и Ш- н), слОвно пр.рОс к зимлИ 'също к мИсту) сз Той Иешн застанал като вкопан на място, с ръц? п джоИои-ге. втренчил в нея. неподnйж-е поглед. 'Т- Харманджиев. Грешницата) Он остановииья как вкопанный, засунув руки в карманы и устремив нл неё н-подвиж- ный взгляд. ВКУСВАМ вкусвим/вкуся от плодовете на нещо виж П - 337 икуспим/икуся от поп Ирита на някого виж П — 504 ВЛАГА 135. държИ ми влаги разг. а) -Олго пИм- нить о чём-л., ьохеаеЯгс в пИмят. что-л. сз Понякога Иае Бойчо сгавиш? толков, дя¬ волит, толкова майстор да подигра? някого, щото държеше влага цяла н-а-ля нс симо нл посeтйт-лйт- нл мюзевирскоир кафене, но и на цялата чарш.я . (Мих. Георгиев- Имане) Иеог-л бий Бойчо превращался и' такого озорника и так маст-рски подшучивал над кем- ейИудс. что всю неделю о нём оомейлй не только ооьетйтелй мюзевирской кофейн., но и вся торговая часть города. сз — Кунчо пак яд- бой ... — И Иой какъв, ще му -ържи влага дор н жив — допълни друг остроумно. (Ив- Вазов, Тъмен герой) — А Кунчо всё-еак. получил взбучку... — Да ещё какую, до могилы память оста¬ нется,— попытался ьссирйть другой. ■б) не иссякать, ьсараеЯгсся, не к