Текст
                    Българско-руски
речник
Бол тар ско-русский
словарь


801 3
Речникът съдържа около 13000 дума. Съставителите са се постирали да дадат по възможност най-актуалната лексика на съвременния български език, като са включили минимално количество думи от остарялата и книжна лексика. Турцизмите, които имат съответен български еквивалент, също не са включени в речника. При подбора на обществено- политическата, научно- техническата, военната, медицинската и спортната терминология съставителите са се ръководели от по-честата употреба в съвременния български език. Речникът е предназначен пред и всичко за учениците от горния курс на средните политехнически училища, но ще бъде полезен и за всички, конто изучават руски език в курсове и самостоятелно. РЕДАКЦИЯ ЕЗИКОЗНАНИЕ И РЕЧНИЦИ ПРИ ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО
В. В. ТАТАРОВА М. А. ЛЕОНИДОВА А. К. КОШЕЛЕВ БОАГАРСКО - „ * и СЛОВАРЬ Второе издание София 1976 Издательство. НАУКА И ИСКУССТВО б. РУССКИЙ 6
В. В. ТАТАРОВА М. А. ЛЕОНИДОВА А. К. КОШЕЛЕВ БЪЛГАРСКО- РУСКИ РЕЧНИК Второ издание София 1976 Издателство НАУКА И ИЗКУСТВО бул. РУСКИ 6
7 ПРЕДГОВОР Настоящият Българско-руски речник е предназначен преди всичко за учениците от горния курс на средните политехнически училища, но ще бъде полезен и за всички, конто се интересуват от руски език и го изучават в кур сове и самостоятелно. За рус¬ кия читател речникът също може да бъде на първо време полезно помагало при изучаването на български език. Основната цел на речника е да служи като помагало при превод от български на руски език и при активното овладяване на основния лексически състав на съвременния руски език, необходимо за устно общу¬ ване и преразказване на текстове от средня трудност. Поради мал кия обем на речника съставителите са се поста¬ рали да отразят в него по възможност най-актуалната лексика на съвременния български език, като са отделили минимално внимание на остарялата и книжна лексика. Незначително място заема и лексиката, отразяваща специфики явления от бъл¬ гарския бит, за конто няма съответствия в руски език. Турциз- мите, конто, имат съответен български еквивалент, също не са включени в речника. При подбора на обществено-политиче¬ ската, научно-техническата, военната, медицинската и спортната терминология съставителите са се ръководели от употребител- ността й в съвременния български език. Думите с характеристика нар (народно) се отнасят към интердиалектната лексика, каквато често може да се срещне в произведенията на художествената литература и в разговорния език. При съставянето на речника са използувани следните ос- новый лексикограИски източници: 1. Речник на съвременния ' ' български книжовен език. Гла¬ вен редактор акад. Ст. Романски, том I—III, С., БАН, 1955— 1959. 2. Български тълковен речник. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров, С., 1955.
Предговор 3. Българско-руски речник. Второ издание. Сава Чукалов С., 1957. 4. Болгарско-русский словарь. С. Б. Бернштейн, М., 1953. 5. Краткий болгарско-русский словарь. М. Йотов, Н. Н. Пономарева, М., 1959. 6. Карманный болгарско-русский словарь. Трето издание. М. А. Леонидова, М., 1964. Освен посочените източници използувани са и други руски тълковни и двуезични речници. Основната проблема при съставянето на вески речник е про- блемата за словника, която е много по-сложна при съставянето на малые речник. Съставителите на този речник срещнаха сери¬ озна трудност при подбора на необходимата лексика поради об¬ стоятелството, че въпросът за лексическия минимум в български език не е още разработен. Също така л и пев ат и каквито и да било данни за честотността на българските лексеми. Поради всичко това трудно е да се разчита на обективността на прилага¬ ни те критерии при подбора, к а то се из л из а само от субективното чувство за актуалност и употреба. Съставителите искрено са се стремили да сведат до минимум тази субективност. Като предлагат на вниманието на читателите своя пръ? опит за съставяне на учебен българско-руски речник, автор и те са далеч от мисълта, че тяхпата работа е лишена от недоста¬ ть ци. Те ще приемат с благодарност всяка конструктивна кри¬ тика и молят читателите да изпращат св опте бележки и предло¬ жения на адрес: СоИия, бул. «Руски», № 6, Дъ ржав ио изд а- телство «Наука и изкуство». Разпределението па авторската работа по букви е, както ел едва: В. В. Татарова от А до К включително, М. А. Леони¬ дова от Л до П (предвиждам), А. К. Кошелев от П (предговор) до Я включително. От съставителите
СТРУКТУРА НА речника ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО МУ 1. Речникът* е построен по строга азбучна с^ит'п^мш, като всяка дума е дадена обикновено като отдел на речникова статия, изключвайки ортртрафнчннтe варианта на думата, г също така словробразоват^елните дублета, които могат да бъдат дадени със запетая в една статия, ако не нарушав ат азбучния ред, например: марксистки, мгрксически патриотичен, патриотически яеш, пеша и др. Така са дадени и възвратните глаголи — включват се в ста¬ тията на изходния глагол без частицата се. Вътре в речниковата статия основната дума (ако тя не е разделена с паралелки) (||) се замени със знака тилдг (~). При наличие на паралелки в думата тнлдгтг заменя тази част на думата, конто е до пара¬ лелките, например; прожекция ж демонстрация фильма; сегнс м; първа * * от 10 часа первый сеГнс в 10 часов. * сток II г ж товГр м; промишллниири промтовары мн. В нзразн, в които се среща дума, равна нг чгсттг до пара» ле л ките, * нс се нише тилдг, например: давг Ц м несв, . , товане ми дгвг мирг это не оставляет мепи в покое. Предлозите, части ците, съюзите и междуметията не се за¬ менят с тилдг. 2. Думите-омонимн се отделят в самостоятелни статин и се отбелязват с римски циИр и, например: кръст 3 м крест я. . . кръст II м ПPЯCИHЦГ ж> тГлия ж, пояс я. . . 3 Заглавната българска дума и целият руски текст са сигбденй с ударения. 4. След знака ромб (<>) се поместват фргзеолцтичпнте еди¬ ни цд със съответните им руски еквиваленти. 5. Различайте значения на българската дума се отбелязват с получерна грабски цифр и с точка. След цифрата се дгва или куренвна бележка прея (преносно). арен (иронично) и т. и., пли пък значението се уточнява посредством посочени синоними или
Структура на речника 10 съчетгемост, конто сг дадени с курсив в кръгли скоби, например: лИрг ж 1. муз лира ж; 2. (на трамвай) трамвГйная дуга. 6. След* рускгтг дума може дг бъдат дадени пояснения нг руски език, необходима зг руския читател, например: онеправд^ам. . .лишГть кого-л прав (несправедливо). 7. Илюстративните примери, конто се дгват при думата, имгт за цел да уточнят значението или дг разкрият обемг му. 8. Синонимните еквиваленти нг превода се дгвгт със запе¬ тая, г по-дглечните отсенки нг значението — с точка и запетая. 9. Ако някоя българска думг се употребява само в словосъ¬ четания, словосъчетанията се дгват след двоеточие при същатг дума, например: азотнотбров^завод завод азотнотуковых удо¬ брении. Ю. Съществително. Съществи тел ните имена, конто имат само форма за множествено число (р!игаИа tantum), се дгвгт с бележ¬ ка само мн. Бележката мн показва, че съществителното се упо¬ требява по-често в множествено число, например: хриле само мн жгбры, -б е р мн. Съществителните имена, конто се употребяват само в един¬ ствено число, се давгт с характеристика без мн, например: боровИнкг ж чернИкг без мн, ж. . . При руското съществително име шпацирано се дават па¬ дежи ите фор ми, конто представляв гт отклонение от общите пра¬ вила или съдържат редуване нг съгласните или гласните и т. н.» за дг се улесни българският читател. Дублетните падежни форми се дгват отделно със съюза и, например: веннцПя анат, десна, мн д ёсны,д есен.д ёснам,ж. , . белег м 1. шрам м; 2. след, -а и разе следу и следа, 11. Прилгггтелио. При , руските прилагателни, конто имат кратки форми, образувани посредством бегли гласим, или имат подвижно ударение, се дгвгт и кратките форми шпациргно, на¬ пример: пъстър пёстрый, п ёстр, -стр а, -стро и п ё с т р о. При притежателните прилагателни се давгт родовите окон¬ чания, например: агнешк || и 1. ягнячий, -ь я, -ь е. . . Сравнителна степен на прилагателните се дава| ако има фг- нетични промени, например: ... молодой сравн ст мо л (5 ж е. ..
11 Структура на речника 12. Глагол , Дувидовитее лагооим ее ъьпровождат с бележка несв и св, г руските им еквиваленти се дгват посредством накло¬ нена черта, например: , гп ел Ирам несв и св. . . взышать/воозагь... Ако в руски език има форма само от един вид» товг се отбе- л язва съответно с бележка св или несв. гхвам несв ахать. . . Гхна св ахнуть, бхнуть. . . Руските глаголи, чието спрежение представлява трудност за учениците поради наличие на редуване и изменение нг ударе¬ нието, г съшо така и всички непродуктивни глаголи, се съпро¬ вождат от форми за 1 и 2 лице единствено число, г в случай на необходимост и за 3 лице множествено число, дадени шпаци- рано, например: обхождам несв 1» обходйть, -о ж у, -о д и ш ь. . . бига || м несв 1. бежать, бегу, бежишь, бегут. .. При иетематнчинте глаголи * се дава цялата парадигма. Минало време и повелително наклонение се дават, ако има промяна в ударението или особеностй при образуването. Когато в речниковата статия има ня колко глагола от един и същ клас, конто се различават само по приставимте, грамати¬ ческата характеристика се дава само веднъж, например: огради св огородить, -о жу, -о д и ш ь; загородить. Безличните глаголи и глаголите, конто се у потребив гт най- често в 3 лице, имат съответна бележка само 3 л или 3 я. Останалите части на рента ням гт никакви особеностй в лек- сикогргфскатг им обработка.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА УГ Uf <■■ ■ — И iW 12 а& анат авиация анатомия без доп без дополнение без л безлично био.1 биология бот ботаника букх буквално в И Я. X. винителек падеж еле виж вметн- вметната дума воен военен въпр въпросително в съчет в сочетание разл знак в различии значе¬ ния ъальоз гальовно геогр география геол геометрия гл глагол 2отз готварски грам. граматика <7 н д. it. дателен падеж dual диалектна дума ед единствено число ез езикознание ж женски род эки железопътен -тер¬ мин зоол зоология и др. и други. пк икономически тер¬ мин прок иронично пет история канц канцеларски тер¬ мин като същ като същест¬ вително кпиж книжовна дума Л лице лич мест лично (место¬ имение) м мъжки род мат математика мед медицина лежд междуметие мест местоимение* мин минало време мк множестве¬ но число. мор морско дело луз музика луз инструмент музикален инструмент нар народна дума нарек наречие неизм неизменяема неодобр дума неодобрител¬ но неопр неопреде- лително (ме¬ стоимение) ненревод непреводимо неся несвършен вид на гла¬ гола нес/сл несклоняема дума обшсн обикновено 0'6 остров оетар остаряла дума относ относително (местоимение^ шприц отрицателно п падеж РОЗ повелително наклонение.
13 Списък на съкращенията погов подигр поет показ полит послов пр и пр. п. предл пренебр арен прит прич р и р. п. разг РУ* с св сел-стоп спец спорт поговорка подигравателно поетична дума показателно (ме¬ стоимение) политика пословица предложен падеж предлог пренебрежитедна дума преносно значе ние притежателно (местиимение) причастие родителем падеж разговорна дума ругателна дума среден род свършен вид на глагола селскостопански термин специален термин спортен термин срасн ст сравнителпа степен счет счетоводсн термин събир събирателно съотв съответно съчет съчетание т. п. тям подобна те и те. п. творителен падеж театр театрален термин техн техника търг търговски термин търж тържествено умал умалително фам фамилиарно физ физика фин финансов 1 ер мин фот фотографски термин хим химия ч число числ чнслително яме шахм шах матен термин шегов шеговито юр юридически термин
БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА 14 Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Ий Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ ь Юю Яя
15 август A а I съюз а, но; аз чета, а той слуша я читаю, а он слу¬ шает; зад къщата имаше градина, а в градината — беседка позади ■ дома был сад, а в саду — беседка; искам да кажа, а не смея хочу сказать, но не смею, а! II межд а!; а, това е той! а, это он!; а, спомням си! а, вспомнил! а Ш частица а; къде беше до¬ сега, а? где ты был до сих пор, а? абе! межд эй! абе, какво сто се изплашили? эй, вы! чего струсили? абитуриент м абитуриент м> выпускнйк, -а м (средней школы), абитуриентка ж абитуриент¬ ка, р мн -т о к, ж выпуск¬ ница ж (средней школы). абонамент м подписка ж; або¬ немент м. абонамент || ен подписной; або¬ нементный; ~ио издание (на съчиненията на писатели и др.) подписное издание (сочинений писателей и т.п.); ~ на карта (зацикъл от кон¬ церта) концертный абоне¬ мент. абонат м абонент м; (на вест¬ ници и др.) подписчик м. дбонйрам (се) несв и св 1, або¬ нироваться), -р у ю(с ь); 2. подписывать(ся) / подпи¬ саться), -п и ш у(с ь), -п й- ш е ш ь(с я); ще се абони¬ рам за българската енцикло¬ педия я подпишусь на бол¬ гарскую энциклопедию, абсолвент м студент-выпуск¬ ник» -а, м. абстрахирам се несв и св абстра¬ гироваться, -р у ю с ь (от чего-л). абсциса ж мат абсцисса ж. авангард м 1. воен авангард м; 2. прен авангард; комунисти¬ ческата партия е ~ на ра¬ ботническата класа коммуни¬ стическая партия является авангардом рабочего класса; съветската култура е ис¬ тински ■ на световната про¬ гресивна култура советская культура является действи¬ тельным авангардом миро¬ вой передовой культуры; <> в ~ а в авангарде; Съветският съюз е в ■ а на борците за мир в целия свят Советский Союз идет в авангарде бор¬ цов за мир во всём мире, авантюристичен 1. (за филм, роман и др.) авантюрный; 2. (за постъпка, план и др.) авантюристический, авария ж авария ж. август м август м; през ~ ние
авиатор 16 ще заминем на море в авгу¬ сте мы уедем на море. авиатор м авиатор м, лётчик м. акнацион ц еи авиационный; на база авиационная база. авиация ж (въздухоплаване; въздушна флота) авиация ж; гражданок а ~ гражданская авиация; геенна ~ военная авиация; транслортка тра нспортная а внация. авиобаза ж авиабаза ж. авиобомба ж авиабомба ж. &ккот?анспбрт м авн.атраис- лсрт м. явлига ж иволга ж. автобус м автобус ж; да се ка¬ чим на ~ а сядемте в г. к то- бус; (вце) слизатз ли (от ~ а)? вы. сходите (с автобуса)?; оги¬ вам си у дома е ~ я еду домой автобусом (на авто¬ бусе); през целця път тряб- гаше д а стоим прав и в ■ ~ а в автобусе нам ■ пришлось стоять всю дорогу/ автобус у ек автобусный; ~ на спирка автобусная останов¬ ка; нме слизаме на послед¬ ната ~ и а спирха мы сходим на конечной автобусной оста¬ новке. автограф м автограф м автомат м. 1. автомат л; теле- фон-л этомат; говоря от ~ а говорить (звонить) из* авто¬ мата; 2. воен (шмайзср) авто¬ мат; 3. прен (за човек) авто¬ мат. автоматам у еа 1. автоматичес¬ кий; 2. автоматичный; ~ на писалка авторучка, р мн -ч е к, ж. автомобил м автомобиль м, ав¬ томашина ж; брониран ~ броневик, -а, м. автомобил цен автомобильный; ~ на гума автомобильная ши¬ на; ■ ей завод автомобиль¬ ный завод; ~ ен транспорт автомобильный транспорт, автор м 1. (на литературно произведение^ научен труд, изобретение и др.) автор м; ~ на проекта автор проекта; 2. разг (извършител на не¬ що) инициатор м. авторитет м авторитет я; имам ~ иметь авторитет. автострада ж автострада ж (специальная дорога для мас¬ сового и быстрого двашсёния автомобилей). агент м агент я; търговски ~ торговый агент; таен ~ сек¬ ретный сотрудник; шпион м. агитатор ж агитатор м. агитационен агитационный; ~ плакат' а ги тационный плакат, агитация ж агитация ж; на¬ гледна ~ наглядная агита¬ ция; предизборна ~ пред¬ выборная агитация; занима¬ вам се с ~ вести агитацию, акнировать, -р у ю.
17 азбучеЯ агитирам несв и св агитиро¬ вать, -р у го/ сагшировать (кого-л). агитпункт м агитпункт м. агве с ягненок, -и к а, мн я г н я т а, -я т, м; някъде блееше —' где-то блеял ягнё¬ нок; ние се грижехме за малки те ~ та мы ухаживали за маленькими ягнятами. ягяешк || и 1. ягнячий, -ь я, •ье; ■ а вълна ягнячья шер¬ сть; ~ о месо молодая бара¬ нина; ~ ■ о лечено жареный барашек; 2. барашковый; кал пак от ~ а кожа бараш¬ ковая шапка. агония р/с агония ж. агресив || ен агрессивный; ~ на война агрессивная война. агресия ж агрессия ж, агресор м агрессор м. а гр и култура ж агрикульттра ам, агробиолог м агробиолог лг. агроном м агроном л/. ад м 1. ад, пр в аду, м; прен ад (тяжёлое душевное состояние)} в душата ми е ~ ад в душе; ад кнпить в ду¬ ше, в груди и т. п. адрес м 1. адрес, мн -и, м\ дай¬ те ми ■ а си дайте мне ваш адрес; 2. прен адрес; учени¬ ците поднесоха ~ на клас¬ ния си ръководител ученики поднесли адрес классному ру¬ ководителю; 3. прен по ~ (на някого) по адресу (ко- 2 Бм'а^ач;ьа-ар^:кк речник ч гб-л); това беше казано по мой ~ это было сказано по моему адресу; 4. прен разг сбъркали сте ~ а попали (об¬ ратились) не по адресу^ адресант м (подател на писмо, телеграма и др.) адресант м. адресат м (получител на писмо, телеграми и др.) адресат м; колетът бсше връчен на ~ а посылка была вручена адре¬ сату. адрес, || ен адресный; ~ на кни¬ га адресная книга; ~ но ■ бю¬ ро адресный стол. ад ре сира || м несв и св адресо¬ вать, -сую (что-л! куди-л! кому-л); ще ~ м пратката за института я адресую посыл¬ ку в институт; всички писма ~ йте до мене все письма ■ ад¬ ресуйте ко мне. адютант м адъютант ле. аерогара ж аэропорт л, аэро¬ вокзал м. ’ аеродрум м аэродром м. аероллан м аэроплан м, само- л ёт м, аероснимка ж аэрофотосъёмка, р мн -м о к, ж, снимок, •м к а, м с самолёта. . аз лич мест я. азбука ж 1. алфавит м, азбука ж; руска ~ русский алфа¬ вит; 2. прен азбука; ■ ■ та на комунизма азбука коммуни¬ зма; ф Морзова ~ азбука Морзе. азбуч Ц ен 1. алфавитный, аз- • _ \
бибучник 13 бучный; по ~ ен ред в алфа* вйтном порядке; 2. прен аз¬ бучный; <> ~ на истина аз* бучная истина. азбучник м азбучный указатель м. азербайджанец м азербайджа¬ нец, *н ц а, м. азиатец м азиат л/. азиатка ж азиатка, р мн■-т о к, азотнотаров: ~ завод завод азотнотуковых удобрений. ай межд, ыл, ах; ай, порязах си пръста! ай, порезал себе пален.!; ай, бедната, какво ли се е случило с нея? ах, бед* ная, что с ней случилось?; ай че хубаво! ах, как кра¬ сиво! академик м академик м (деист- ейтельный член Академии наук). акация ж акация ж; бяла белая акация. акварел м 1. (водни бои) аква¬ рель ж; портрртът беше на* рисуван с ~ портрет был написан акварелью; 2. (кир* тини, нарисувана с водни бои) акварель. акламира || м несв и св привет¬ ствовать, -с т в у ю (несв са¬ мо в мин); народъы горещо ~ше космонавтите народ го* рячо приветствовал космо* навтов. г аклиматизация ж акклиматиза- ция ж. аклиматизирам нем и св акклц* матизировать, «р у ю; ■ се акклиматизироваться, ако съюз если; ако искан/, да отидем на кино если хочешь, пойдём в кино; если бы; ако бях го видя л вчера, аз бих го попитал за това если бы я видел его вчерИ, я спро* сил бы его об этом; ако и (да) хотя, хоть; аз ще на¬ правя това, ако и да нямам време я это сделаю, хотя бы мне было очень некогда; ако само если только; ако само гова т причината, не бнва да се отказвате от пътува¬ нето если ужэто только при¬ чина, то вам нельзя отказы¬ ваться от поездки; ами ако а если; ами ако закъснееш, какво да правя? а если ты опоздаешь, что мне тогда делать*; ако може если мбж- но; ако може да се каже если Можно сказать; ако ли не в противном случае. авомпанимент м аккомпане¬ мент м. уомпанира || м несв и св ак¬ компанировать, -р у ю/сак- компанировать (ком у-л! на ч'см-л); аз винаги и~м на пианото я всегда ей ак¬ компанирую на рояле; тя ще вц акомпанира она вам сак¬ компанирует. акорд I м муз аккорд м; ф за¬ ключителен ~ заключитель ный аккорд. акорд И м; ла ■ сдельно; ра*
19 акция ботя на ~ (ни пирче) рабо¬ тать сдельно. акордеон м аккордеон м. акордирам несв и св настраи¬ вать/настроить (музык/ль* ный инструмент). акордьор м настройщик м. акробат м акробат я. акт м 1. акт м, действие с, поступок, -п к а, м; 2. акт (документ); обвинителен ~ обвинительный акт, обви¬ нительное заключение; ~ за •> раждане акт рождения; 3. театр акт, действие; пиеса в четири ~ а (действия) пье¬ са в четырёх актах; годи шеи ~ • в училище годичный акт школы. актив I м 1. актив ле; профсъю¬ зен ~ профсоюзный актив; партиен ~ партийный ак¬ тив; 2. прен актив; това т ~ на • цели я колектив это актив всего коллектива. актив II м счет актив м; ~ ът надвишава пасива актив пре¬ вышает пассив. активизм рам несв и св активизи¬ ровать, -р у ю (кого-л); тря¬ бва да ~ т заводския колек¬ тив за срочно изпълнение на плана надо активизиро¬ вать заводский коллектив для выполнения плана в срок. актриса ж актриса ж. акту Мл Ц тн актуальный; ~ ей въ прос актуальный вопрос; цис говорихме на • те¬ ми мы разговаривали на ак* .уМлоныт темы. актьор м актёр м. акумулатор м аккумулятор м. а кумуляция ж 1* физ аккуму¬ ляция ж; 2. ик накопление с (капитала). акурат || тн (зи човек) аккурат¬ ный, исполнительный, ис¬ правный; опрятный; точный, т о ч е н, -ч и а, -ч и о; (зи предмет и действие) тща¬ тельно сделанный; ~ на ра¬ бота тщательно сделанная (аккуратиая) работа. акустика ж акустика ж; лоша ~ плохая акустика; ~ та на концертната зала т добра акустика концертного зМла хорошая. акцент м 1, акцТнт м, ударе¬ ние с; 2. выговор м, произ¬ ношение с; тя говори руски с чужд ~ опМ говорит по русски с иностранным ак¬ центом; О нит слагамт ~а (ударението) на този въпрос мы делаем акцент на этом вопросе. Мкция I ж 1. воен операция ж; въоръжена ~ военная опе¬ рация; партизанският отряд ст готвеше за въоръжена ~ партизанский отряд готовил¬ ся к военной операции; 2. кампания ж; ~за събирант на вторички суровини кампа¬ ния по сбору утильсырья; ~ за мира кампания борь¬ бы за мир.
акция 20 мкци || я 11 ж фин акция ж; ~ите на стоманения тръст претърпяха крах акции, стального треста потерпели крах. млМ съюз а, но; однако; ф ези¬ кът кости няма, ала кости троши послов • язык бтз ка¬ стой, м кости дробит; язык не стртлМ, а уязвляет; щях да дойда, ала дъждът ми по¬ пречи я пришёл бы, однако дождик мне • помешал. алабМш м корнеплод м (похож ни бр&квц). ал бум м зльббм м. алгебрйчтн алгебраический; <•* сборник алгебраический сборник. алегоричен аллегоричный; ино¬ сказательный; ~ разказ ал¬ легоричный рассказ. Илен Млый; ярко-красный; ~ о цвете алый цветок; • ~ и зна¬ мена Млыт знамёна. алея ж аллТя ж; градинска ~ аллея сада. алинМя ж абзМц (в тексте зако¬ нов и других юридических документов) алкохол м алкоголь м. ал ко холи к м алкоголик м. алпинТум мис альпинарий м. алпиняст м • альпинист м. алт м муз 1. • альт, -а и -М (го¬ лос), м; певицата имашт (при¬ тежаваше) прекрасен ~ пе¬ вица обладала прекрасным Мльтом; 2. альт ‘(музыкаль¬ ный инструмент)» алумяниев алюминиевый; ~ и съдовт алюминиевая посуда; ~и лъжички алюминиевые ложки. алумяний м алюминий м; съ¬ довт от • посуда из алюми¬ ния, алчен Млчный: ~ за пари алч¬ ный к деньгам (до дТнег); жадный, -д е н, -д и М, -д н о к наживе; падкий, -д о к на деньги (до денег), ммбалМж м упаковка ж, упмкб- вочный материал м. амбалаж || тн упаковочный; на хартия обёрточная (упа¬ ковочная) бумага. амбициозен 1. амбициозный ос- тир; напористый, настойчи¬ вый; 2. честолюбивый. амбиция ж 1. стремление с, напористость ж; 2. амбиция ж, честолюбие с. амбулМнт || тн подвижной, бро¬ дячий; '•■на търговия тор го- вля на лотках; уличная тор¬ говля. амёба ис амёба ж. американ м бязь ж. амй I съюз разг м, но и; по ведь; ами сега. . . а теперь...; ами аз какво дм правя? но что же мнт делать?; ами нали ти казах но ведь я же тебе сказал; ами чт ну, да; ами че зная ли? да почём я знаю? амй 11 чистици Е (зи потвърж¬ дение) да, конечно; тука, ли бяха? — тука, ами они были здесь? — были здесь, конТч*
21 antufrucfint но; 2. (зи израз на недове¬ рие, отричане, съмнение) как нт тек! как бы нт так! как раз!; ще се върне ли ско¬ ро? — ами, ще ст върнт, има дм чакаш он скоро вер¬ нется? — как раз скоро тго нт увидишь. амни стирам несв и св амнисти¬ ровать, -р у ю. амнистия ж амнистия ж. ммоник м хим вммиВк м. ммплоВ а амплуМ нескл, с, кнмлизирмм несв и св анализи¬ ровать, -р у ю/ проанали¬ зировать (что-л). мкалитич || тн аналитический; ~на геометрия аналитичес¬ кая геометрия; ~ен строй на езика аналитический строй языка. аналогия ж аналогия ж. анасон м анис м. анатомия ж анатомия ж. мнгмжимснт м обязательство с; договорённость ж; нт взт- мамт върху себе си никакая не берём на себя ника¬ ких обязательств; нямаме ~ нтт у нес договорённости, ангажирам несв и св' 1. нани¬ мать / нанять, найм у, найм ё ш ь, мин н м¬ н я л, -л В, и внял о,-л и (на работу); ~ работници нвнимвть рабочих; 2. за- квзывать/заквзвть, -к а ж у, -кажешь (предваритель¬ но), бронировать, -р у ю/ забронировать; ~ място (би¬ лет) брони р ов.а ть/з а бр они- роввть место (билет). ангина 1 ж мед!. (възпаление на сливиците) внгина ж, горловая ангина; • 2, • пек- торис • груднВя жВбв. ангина 11 ж (вид намучен плит) вид бумажной ткани. анемия ж анемия ж, малокро¬ вие с. внкёта ж анкета ж; провеж¬ дам • ~ проводить, -о ж у, -бдишь анкету. аномалия ж аномалия ж, ансВмбъл м внсвмбль м; вока¬ лен и танцов ~ ансамбль песни и пляски. антена ж антТинв ж; притм а- ттлна ~ приёмная митТиив•; стайна ~ комнатная антенне. антика ж 1. антикварная вещь ж; 2. м и ж прен разг, хит¬ рец, -В, м, ловкач, -в, м. антифашист м антифашист л антифашистк 1] и антифашист¬ ский; ~и лагер антифашист¬ ский .лагерь; ~о въстание антифашистское восстание, антоним м антоним! м. антракт м антракт м; в • • в антракте; през времт на ~а во время антракте. антре с прихожая, -е й, ж; передняя, -е й, ж. антрополог м антрополог м. анулирам несв и св аннулиро¬ вать, *р у ю; • договор • ан¬ нулировать договор. аорист м ерим аорист ль апандисит м мед аппендицит л.
Лпар&п 22 апар Вт 1 м аппарат (прибор} м; телефонен ~ телефонный ап¬ парат; фотографски ~ фото¬ графический аппарат; <> на¬ учен • научный вппарВт (книга и др.). апарВт 11 м аппарат м (сотруд¬ ники); административен ~ административный мпnвавт. апартамент м квартира (от¬ дельная), ж; ~ от две стви, кухня и • баня квартира из двух комнат с кухней и ван¬ ной; ~ът е обзаведен уютно квартире обставлена уютно, апВш м апвш м, хулиган м, вор. мн -ы, -о в, м, жулик м. ап ел м призыв м, воззвание с, обращение с; ~ към народа призыв к народу. апелатив || ен апелляционный; ~ен съд апелляционный суд; ~нв жалба апелляционная желобе. апелирам несв •и св 1. апеллиро¬ вать, -р у ю (я ком у л, к че¬ м ^-лХвзыветь/воззвать, воз- з о в у, -з о в ё ш ь (к ко- му-л, к чему-л/о чём-л) при- зывМть/призвМть; нит ~е за справедливост мы взываем справедливости; 2. юр апел¬ лировать (ни решение), пода¬ вать, -даю, -даёшь жалобу в высшую инстан¬ цию нм решение 1шзштй/об- жВловвть, -л у ю решение, апетйт м 1. аппетит м; голям ~ большой аппетит; лош ~ плохой аппетит; вълчи ~ волчий аппетит; добър прийтного аппетита! ~ът ид- вм пртз вртме нм ядтнт аппе¬ тит приходит во время еды; 2. прен желание с, стремле¬ нием; ~ите на колонизатори¬ те аппетиты колонизаторов, аnподйамм несв и св аплодиро¬ вать, -р у ю / зааплодиро¬ вать (кому-л); ~ артистите аплодировать артистам. аплоднсмТнтй мн (ед аплодис¬ мент м) аплодисменты, мн (ед м п л о д и с м т н т м) буря от ~ буря аплодис¬ ментов. април м апрель м; дитс е първи ~ сегодня первое апре¬ ля; на първи ~ первого ап¬ реля; пртз ~ в апреле; в на¬ чалото (в сртдат м, в края) на ~ в начале (в середине, в конце) апреля. арабин м врВб м. арбитър м • арбитр м. аргумент м 1. аргумент м, до¬ вод м; привеждам ~ и приво¬ дить, -о ж у, -о д и ш ь до¬ воды; 2. мит (независими променливи величини) аргу¬ мент. арестант м заключенный кито същ, м. арестувам несв и св арестовы¬ вать / арестовать, -стук » (ког о-л). г мриергард м арьергард м. мритмТтика ж арифметика• ж. армТнец м армянин, мн вр- мЯ н е, -я н. м.
23 атытирим армия ж армия ж; Съпетска ~ Советская Армия; паметник на Съветската ~ памятник Советской Армии; служа в —та служить в армии; прен ~ на трудещите ст армия трудящихся. арогантен дерзкий, дерзок, -з к в, -з к о, нахальный; ~ отговор дерзкий ответ, аромит м вромВт м, благоуха¬ ние с, приятный запах ле; ~ на момина сълза вромВт ландыша. артериосклероза ж мед арте¬ риосклероз ле; той заболя от ~ он заболел артериоскле¬ розом. артикул м вид ле, сорт товВра ле; ~зв широка употреба то- вВр широкого потребления, артилерия ж артиллерия ж; полска (тежка, противоаеро- планнм) ~ полевая (тз^зжё- лая, зтнитнвя) артиллерия, артист м артист ле; заслужил ~ на републиката заслужен¬ ный артист Республики, археолог м археолог ле. архив м архив ле; ~ на съпро¬ тивата архив со противитель¬ ного движения. архитТкт м мрхитТктор ле. архитектура ж архитектуре ж, асансьор ле лифт ле; ~ът се кмчвм лифт поднимается; ~ът слиза лифт спускается; ~ ът работи лифт работает; ~ът е в ремонт лифт в ре¬ монте (на рем^нте). асимилация ж ассимиляция ж. асимилирам несе и се вссими- лйроввтъ, -р у ю. мсистТнт м ассистент ле. асортимент лт ассортимент ле; богат ~ от стоки богВтый ассортимент товаров. асоциация ж вссоциВция ж; по ~ по ассоциации. астраган ле каракуль без мн> м. астраганен каракулевый; ~а яка каракулевый воротник. асфМлт м мсфВльт ле. атакувам несв и св атаковать, -к у ю; утре нит щт ~ т зав- трв мы атакуем. атмшТ ле атташе ятсм, ле; вое¬ нен ~ военный мттвшТ; <— по Йвчата пртсс-вттвшТ. атеизъм м атеизм м (отрица¬ ние существом /ния бЪги); без¬ божие с. ателиё с мтельТ нескл, с, ма¬ стерская • ж. атентМт м покушение с (попыт¬ ка убить кого-л); ~ срещу политическо лице покуше¬ ние нм политическое лицо; ~ в учреждение вредитель¬ ство в учреждении с полити¬ ческой целью. атестВция ж аттестация ж, характеристика ж. атестирам несв и св аттесто¬ вать, -с тую, дввВть, д а ю, даёшь мин девал, -лв, -ло /дать д а м, д а ш ь, д ас т, дадим, дадите, да¬ дут, мин д а л, -л В, -л о характеристику.
итинйнин 24 атинянин м вфйняиил, мн м • ф й • н я не, -и я н, м. атлВс м Втлвс м; географски ~ географический Втлвс; дннг- вистичеи ~ лингвистиче¬ ский Втлас. атлетика ж атлетике ж; лека ~ л ёгквя етлетикв; тежка ~ тяжёлая втлетикв. Втом Ц ей Втомный; ~на тнтр- гия атомная энергия; ~ на електростанция Мтомная электростанция; ~нв бомба Мтомная бомба; забрана на ~ното оръжие запрещение Втомного оружия. аудитория ж 1. (зи помещение¬ то) аудитория ж; универси¬ тетска ~ университетская аудитория; 2. (зи слушате¬ лите) аудитория; докладчи¬ кът направи много добро впе¬ чатление на ~та докладчик произвел очень хорошее впе¬ чатление на аудиторию. аула ж Вктовый зал м (в вы- сшел учебном'заведени и))~ на университета актовый звл университета. аутопсйрем несв и св вскрывать/ вскрыть, -крою (труп). аутопсия ж вскрытит с; ~ на трупа вскрытит трупе. афиш м афиша ж; разлепвам ~и расклеивать афиши. ах! межд вх! увы! ах! — изви¬ ка тя уплашено вх! — вскрикнула онВ испуганно; ах, какъв чуден залез! вх, какой чудный звкВт солнца!; вх, той няма да ст върне! ув^ он нт вернётся! ах В! межд ага!; вот квк!? вха, твкава ли била работата! вга, вот в чём дТло! пхВ частица нир вгВ съотв дв. хорошо, тек; щт ст върнеш ли скоро? — ахв, отговори тя ты скоро вернёшься? — вгВ, ответила онВ. Вхввм несв Вхать; ~ от въз¬ торг Вхать от восторга. ахи лТсов ахиллесов: ~а птта ахиллесова пятВ (о слабой, уязвимой стороне кого-л). ахна св ахнуть, охнуть; вздох¬ нуть. Б баба ж 1. бВбушкв, р мн -ш е к, ж; 2. бабушка (сти¬ рая , женщина), ж, разг ста¬ руха ж; 3. повивальная бВб- ка ж; 4. презр прен бВбв ж (слабовольный, бесхарактер¬ ный мужчина); О сляпа ~ игрВ в жмурки. бабин бабий, -ь я, -ь т; < ~ и деветини пустВя болтовня, бабьи сплетни. бВбичка ж старушка, р .мн -ш т к, ж; бабуся ж. бавМчкв ж няня ж. б Вве и медленный; ~ процес медленный процесс; медли¬
25 бимийш тельный; ~ човек медлитель¬ ный человек. бМв || я несв 1. медлить, меш¬ кать (с чем-л); той ~и реше¬ нието на въпроса он мТдлит с решением вопроса; 2. задер¬ живать (кого-л, что-л); нт мт ~ете нт задерживайте меня; 3. (иа де/а) зaВвпnяъь , ании- мать; 4, (зи бебе) нянчить, багВж без мн, м багаж, -В, м. вещи, -е й, мн; предвдохмт на ~ два куфара мы сдали два чемодана в багаж; изпра¬ тихме всичките си неща като ~ мы отправили все наши ве¬ щи багажом; непотърсен ~ невостаебоввиитй^ багаж; <> умствен ~ умственный багаж. бвгВжей багажный; ~ вагон (фургон) багажный ввгон, багер м землечерпалке, р мн -л о к, ж; экскавВтор м. бВгрв ж 1. цвет, мн -и, м, окрМ- ска, без мн, ж; 2. краска, р мн -со к, ж. багрен пурпурный, темно- кресний. бадТм м миндаль, -я, м (дерево и плод); сладкиш с . и мин¬ дальное пирожное. бадТмоз миндальный; ~ о мас¬ ло миндальное мВсло. бМза ж к ' бВзв ж, основа ж, условия, само мн; върху ~тв на взаимни отстъпки нв бВзе взаимных уступок; 2, (воен¬ номорски, търговски,, тури- етически) бВзв ж (военно¬ морская, торговая, турист¬ ская и т. п.); снабдителна ~ бВза снабжения. базВр м торговые ряды мн, базМрам несв основывать, бази¬ ровать, -р у ю (что-л/ни чём-л); ~ възраженията си на следните обстоятелства я базирую свои возражения на следующих обстоятельствах, баМр м нир холм, -В, м; воз¬ вышение с; О през девет ~ а зв тридевять земель. бан м, съкр от бМйо непревод разг дядя; ~ Иване! . дядя Ваня! бвйрВк м нир знамя, -м т н и, те -мене м, мн з н а м ё¬ на, -м ё н, с. флаг м. байц м протрВвв ж; морилкв ж. бМйцвмм и бМйцуввм несв и св (дърво, метал) травить, -влю, -авишь/протравить. бакалин м продавец, -в цВ, м (в бакалейном магазине), ' бвкалия ж бакалея ж, бака¬ лейные товары мн. бакапиаца ж бакалейный мага¬ зин м, бакалейная лВвкв, р мн -в о к, ж. бакелит м бакелит м. баклМ ж събир конские бобы само мн (растение и плоды). бактериолог м бактериолог м. бактерия ж бактерия ж. бакшиш м разг 1. чвевые само мн разг; двввм (вземвм) ~ девать, даю, даёшь (брать, беру, бер ешь) на чей; давВть (брать) чат-
бил 26 в ые; 2»взИткм, р мн -т о к, ж, бал I м бал, пр па бал у, мн -ы, м; маскен ~ костюми¬ рованный бел; нит бяхмт на ~в на художниците мы б ы- ли на балу художников. бвл II я балл м, отмТтка, р мн -т о к, ж; на конкурса той поручи най-висок ~ на кон¬ курсном экзВмент он полуг- чил сВмый высокий балл, баш III м (единица зи измерви. не силита на някои явления— морско вълнение, земетре¬ сение, вятър и др,) балл я, морската буря достигашт до 1! ~ а шторм доходил до одиннадцати баллов. бвлВда ж балладе ж. балМнс м 1. търг, фин баланс м; съставям ~ белансиро- ввть, -р у ю, подводить, ^-о ж у/ -о д и ш ь балМнс; <> активен ~ активный бв- лВнс; паси втп —* пассивный баланс; търговски ~ торго¬ вый бвлВнс. • балансирам несв и св 1. белан- сароввтъ, -р у ю, сохранять / сохранить равновесие; 2. фин подводить, -о ж у. -бдиш ь/подвеста, -в е¬ д у, -ведёшь балВнс. балМст м бвллВст м. балдъза ж свояченица ж, ба лерина ж балерина, ж, арти¬ стка бвлТтв; танцовщица ж. балетист м артист бвлТта м, бапOтмайстоа м балетмейстер м. балкан^ия м горец, -р ц а, я. балкон м (на къщи, в теитър) балкон м; първи ~ театр бэль-этВж м. балконск || и балконный; ~в врата балконнен дверь. бапнеоcанатдриум м бальнео¬ логический санаторий м. бал он м вэростМт м. балончт с дТтский воздушный шер, мн -й, я, балсамирам несв и св- бальзами¬ ровать, -р у ю/^набальзами- роввть. балтон м мужское зимиет паль¬ то нгскл, с, б имя ж бВмия ж. бан Вл П тн банальный, изби¬ тый, пошлый; ~ на дума из¬ битое слово. баиапaзHaвм несв и св опош- пHтъ/опбшлить. баналноет ж балльность ж, пошлость ж. бандит м бандит м, разбойник м, грабитель м, банен бВнный, вВнный, бВница ж баница ж (слоёный пирог с брынзой и т. п.). бМнка ж банк .^'българска на¬ родна ~ болгарский наиио- нельный банк; държавна ~ государственный банк; еми¬ сионна ~ эмиссионный банк; влагая пари в ~тв класть, кладу, клад ешь, мин клал, -л в, -л о деньги в банк. банкор м банкир ле. банкет м банкТт и:
27 бвсмен банкнота ж банкнот д и банк¬ нота — . банковый билет м банкнот || ен банкнотный; ~ но обращение обращение бу¬ мажных дТнег, банкнотная эмиссия т. банкрут м 1. банкротство с; 2. крах лт» бански 1. бВнный; 2. купаль¬ ный; — костюм купельный кос^тюм; ~~ гмщетм само мн трусики) -о в, само мн. бМн || я ж Г бВня ж\ отивам на — я я иду в бВню; 2. вВн- нвя (комната), ж; апарта¬ мент с — я квартира с вВн- ной; 3. веннв ж; въздушна я воздушная ванна; слън¬ чева ~я солнечная ванне; 4. по-често мн курорт м (с лечением минеральными вин- ними); калии ~и грязевой курорт; правя — и принимать ванны бврабМнчик я барабанщик м. бар Вж м 1 плотина ж\ запру- да —ж\ 2» воен заграждение с. бврМкм ж 1 бврВк я; 2. сврай я бартлТф м барельеф м барТткм ж берТт м\ моряшкь ** мтатроссквя бескозырка р мн ф о к, ж бариера ж 1 пряк и прен ба¬ рьер я, пртгвадв жг 2. шлаг¬ баум м бар и кадирам чесе и св баррикв- пировать. -р у ю/'забврри- кодировать; строить/по- строить баррикаду баритон м 1» баритон м (муж¬ ской гблос); 2. баритон (пе¬ вец); 3, баритон (медный ду¬ ховой музыкальный инстру¬ мент), баромТтър я бвромттр м,— барон м (титла) барон м. барут м порох, без мн, м. барутен пороховой; — дим по* роховой дым. бМрхет м бВйкв без мн. ж фла¬ нель без мн. ж. бМрхетен байковый; фланеле¬ вый; —м нощница бМйковая ночная рубашка, бмс I м 1, бес (голос, певец) м; 2. контребВс м, бвс И я пари нескл, с; хващаш ли се на — ? хочешь итти не лари?; хочешь держВть пери? басейн я Е бассейн м\ плувеп ~ бассейн для плевания; плевательный бассейн; 2. (местност с минерални зале¬ жи) бассейн; каменовъглен ~ каменноугольный бас¬ сейн; 3. (ни рена)бacc№н; ** ът на ртка Дунав бассТйь ртки Дуная баси рам ст несь и сь биться, бьюсь, б ь ё ш ь с я/ по¬ биться об звклад, заключать/ заключить пмри баскетбол м баскетбол м, игран на ~ игрВть в баскетбол басма ж ситец, -т н а. м; рускм * штВпель я. басмТн ситцевый, набивной?
$&ста 1Й ~а рокличка ситцевое пла¬ тьице. . r бМств (ни' дрега) складке, р мн -д о к, ж, сборке, р мн -р о к, ж. бастуй м трость ж, п^лкв, р мн -л о к, ж. бмтВн м разг 1. болото с, тря¬ сине ж; 2. прен безвыходное положение; ф ~ работа де¬ ло дрянь. батапаОи м воен батальон м и батвлион м. 'батарВя ж воен батарея ж; про¬ тивовъздушна ~ зенитная . батарея. бВте (обръщение към' по-голям брит или към по-възрастен близък човек) непревод; бмте ■ Иване! дядя' Ваня! батТрия ж 1. электрическая ба¬ тарея ж; 2. разг карманный . фонарик м (с батерейкои), бацилл бацилла Ж/. .бмщМ м отец, -т ц а, м; от ~ на син от отцВ к сыну; <> ти ти ммйка! будь другом, отТц родной! (при просьбе), ОМщин отцовский; ~о огнище прея родительский дом, род¬ ной очВг (дом). ’бдителен 1. бодрствующий; 2, прен бдительный; бъди будь бдительным! бдя несв 1» бодрствовать, -ств у ю; 2. быть начеку; быть бдительным. бТбт с бебТ нескл, с, груднбй ребёнок м, мвлыш, -а, м, ‘малышка м п ж гильов, мв- лютка м и ж, дитя с. бегам м 1. бегун, -и, м; 2. спортиГ6ночпый велосипед м (автомобиль м) и т. п. беглТц м 1. беглец, -и, м; 2. дезертир л;. бТг || ъл беглый, быстрый, тдвВ заметный; ~ъл поглтд бег¬ лый взгляд; поверхностный; ф глас ли беглыт глас¬ ные. бедВ ж бтдВ ж; несчастье с. бед Цен бедный; ~ ни хорм бедные люди. бедност ж бедность ж, ску¬ дость ж. беднотия ж 1 бедность ж; • 2. събир беднотВ ж. бтдро с бедро мн б ё-др а, б ё д т р, с. бтжмнТц м беженец, -н ц а, м, бТжов бежевый; ~ цвят беже¬ вый цвет. бтз предлог без (с р. л.); чай бтз змхвр чей бтз сахара; дик¬ товката е написана бтз греш¬ ка диктант написан. бтз ошибок; без никакви причи¬ ни без всяких причин; сегм е дтстт без двадесет ми пути сейчас - без. двадцати минут дТсять; бтз малко чуть было; без ммлко щях .да закъснея путь было нт - опоздВл; без заобикалки прямо, без увёр¬ ток; бтз да искам помимо воли, нечаянно. безалкохол || ен безалкоголь¬ ный; ~но питие безалко¬ гольный ивпат<ок, .1
29 \ \ бездушеп lL безбожен безббжный. без брад безбородый; о о лице безбородое лицо. безбрежен безбрежный, бес¬ крайний; ~ океан безбреж¬ ный океан. безброен бесчисленный. безбрбй м несметное количест¬ во с, огромное множество с; ~ хора несметное количест¬ во народа. безверие с неверие с. безветрен безветренный; ~ ден безветренный день. безвкусен 1. не имеющий вку¬ са', безвкусный; 2. невкус¬ ный; 3. прен безвкусный, безвластен лишённый власти, безвод Цен 1. безводный; о на пусти ня безводная пустыня; 2. полностью лишённый во¬ ды; ~ен (чист) спирт без¬ водный спирт. безволЦев, ~ен безвольный, слабовольный, слабохарак¬ терный; ~ев човек безволь¬ ный человек. безвъзврат || ен 1. безвозврат¬ ный, невозвратимый; ~на загуба невозвратимая поте¬ ря; 2. категорический; на¬ шето решение е ~ но наше решение категорическое. безвъздуш || ен безвоздушный; ~но пространство безвоз¬ душное пространство. безвъзмезден безвозмездный, бесплатный; ~ труд безвоз¬ мездный труд. безглас Цен 1. безгласный, без¬ голосый; 2. опрен безмолв¬ ный; О ~на пушка безглас¬ ное (бесшумное) ружьё; ~ на буква пустое место (о ничего не значащем человеке, нич¬ тожестве). безграничен безграничный, беспредельный. безгрёшЦен 1. безгрешный; 2. безошибочный; решението на задачата е ~ но решение задачи безошибочно. безгрйжен беззаботный, бес¬ печный. безгрижие с беззаботность ж.> безгръбнач Цен I. о беспозвоноч¬ ный; ~ но животно беспозво¬ ночное животнсс; 2. прен подхалимский. бездарей бездарный, неспособ¬ ный. бездари и к м бездарный чело¬ век м. бездёнстзувам г.-'сз бездейство¬ вать, -с т з у 10. , безделник м I, бездельник; 2. разг лодырь м , безделнича несв бездельничать, лениться, -н Ю с ь, л е¬ н и ш ь с я, лодырничать, бездет Ц ен бездетный, не име¬ ющий детей; ~ на жена бездетная женщина. без дим || ен бездымный; ~ но горене бездымное горение, бездна ж бездна ж, пропасть ж, пучина ж. бездомник м бездомный чело¬ век м, бродяга м. без душ [| ен 1- бездушный;
ЧэдЪнеп за *-* еж труп о бездушный труп; 2. прен бездушный эгоистич¬ ный; ~ен човек бездушный человек; ~но отношение бездушное отношение. 5езд1н || ен 1. бездонный; 2, прен неизмеримо глубокий; **■* на пропаст бездонная про¬ пасть; ф ~ на бъчва шег без¬ донная бочка безжалостен безжалостный безжизнен безжизненный, безжичен беспроволочный; телеграф беспроволочный те¬ леграф. беззавет || ен беззаветный; на любов към родин ат а без¬ заветная любовь к родине, беззаконен беззаконный, про¬ тивозаконный.. беззаконие с беззаконие с. беззащитен беззащитный; бес¬ помощный, слабый. беззвёзд Цен беззвездный; ~но небе беззвездное небо. беззЬб беззубый; ~ дядо без¬ зубый старик; ~а баба без¬ зубая старуха; О о а кри¬ тика беззубая критика. без идеен безыдейный, безнзход || ен безысходный; без¬ выходный; ~но положение безв ыходное положение. безнмен || ен и безимен безы¬ мянный, безымённый; ано¬ нимный; ~нн жертв» безы¬ менные жертвы; <> ~ пръст («а ръката) безымянный па¬ лец. безимбтен 1. о неимущий» бед¬ ный; 2. безземельный. без интересен неинтересный, безир м олифа ж. без и стен м крытый рынок, -н к а, м, пассаж л. безкласов бесклассовый; общество о бесклассовое о об¬ щество. без к ори стен обескорыстный, безкраен бескрайний, беско¬ нечный, необъятный, бес¬ предельный. безкрил бескрылый. безлахвен беспроцентный; ~ заем беспроцентный заём. безлич || ен безличный; ~но съ¬ щество безличное существо., безмесен вегетарианский, пост¬ ный. * безмите н беспошлинный; *■* внос на стоки беспошлинный ввоз товаров. безмотор || ен безмоторный; но летене безмоторный по¬ лёт. безмълвен безмолвный, тихий, тих, -а, -о; спокойный, безнадежден безнадёжный, безнравствен безнравственный; ~а постъпка безнравствен¬ ный поступок. безобразие с 1. безобразие с, уродство с; 2. бесстыдство с; какао е тона о 1 что за безобразие! безогледен бесст ыдиый; наг¬ лый, дерзкий, дерзок, -з к а, -з к о. безотговбрсв бвзответствежныИ
31 безразборно I ПЛИТ I « 'TrimiiJM Win IlTl ft* 11 безочие с наглость ж, нахаль¬ ство с, бесстыдство с. без очлив наглый, бессовестный, нахальный, бесстыдный. безпаметен к беспамятый; 2, впавший в беспамятство. безпаримне с безденежье без мн, с. безпартиен беспартийный, безпланов бесплановый; ~а продукция бесплановая про¬ дукция. безплат || ей бесплатный; ~но обучение бесплатное обуче¬ ние; ~ен билет за театър бесплатный билет в театр. безплодЦен 1. бесплодный, не приносящий плодов; ~но дърво неплодоносящее дере¬ во; 2. прен бесполезный, бес¬ плодный; ~ни усилия бес¬ плодные усилия. безпогрешен непогрешимый; безошибочный. безпод об || ен бесподобный; ис¬ ключительный. без покоен беспокойный, безпокойство с беспокойство с. безпоко || я несв 1. беспокоить, нарушать (чей-либо) покой, отрывать от работы, достав¬ лять заботы, надоедать; шу? мът ~еше болния шум бес* покоил больного; извинете, моля, загдето ви ~ я с мол¬ бата си извините, пожалуй¬ ста, что я вас беспокою своей просьбой; 2. внушать тревогу, тревожить, пугать; продъджителното отсъствне на децата започна да ~и майката продолжительное от¬ сутствие детей начало бес¬ покоить (тревожить) мать; 3. прен причинять боль, му¬ чить; старата рана го ~еше от време на време старая ра¬ на беспокоила (мучила) егб время от времени; ~я се беспокоиться; не се ~йте не беспокойтесь, не волнуйтесь, безпомощ И ен беспомощный; слабый, бессильный; детето _ е ~но ребёнок беспомощен, безпорядък м беспорядок, -д к а, м. безпочвен прен беспочвенный, необоснованный; ~и проек¬ ти, замисли беспочвенные .проекты (замыслы); ~ о твърдение необоснованное утверждение. без пощадеи беспощадный, же¬ стокий; ~ враг беспощад¬ ный враг. безприз орен (за бете, юноша) беспризорный, бездомный, бесприютный. безпримерен беспримерный; бесподобный; ~ героизъм беспримерный героизм. безпътица ж 1. отсутствие иде¬ ала о отсутствие правильного пути; идейна ~ идейный ту¬ пик; 2, запутанное положе¬ ние, с. безразборно нареч без разбора, не выбирая; тя чете много, но ~ она читает очень мно¬ го, но без разбора.
безроден 32 безрёден 1. беспорядочный; 2. запутанный, сбивчивый. безрёдие без мн, с 1. беспоря¬ док. -д к а, м\ 2. почесто мн волнения е, беспорядки м. безрезервен безоговорочный. безрък безрукий. безскрупулен бессовестный, на¬ глый. безслЪнчев пасмурный; ~о ут¬ ро пасмурное утро. безсол Цен 1. несолёный, прес¬ ный, -с е н, -с н а, -с н q; ~но о ястие пресное блюдо; 2. прен разг безвкусный; не¬ остроумный, -м е н, -мн а, -м н о, глупый, глуп, -а, -о; ~ен анекдот глупый (плоский) анекдот. безспир нареч безостановочно, без престан но. безспирен безостановочный, беспрестанный. бсзспор Ц ен бесспорный; ~на истина бесспорная истина; положительный, несомнен¬ ный, очевидный. безсрамеибесстыдный; наглый, безсрамие с бесстыдство ос, на¬ глость ж. безсрамник м бесстыдник м. безстопанствен бесхозяйствен¬ ный. безстрашен бесстрашный, оот- важный. смелый. безсъвестен бессовестный, безсъзнаннс с беспамятство с; в о без сознания. безсъзнателен 1, бессознатель¬ ный, безотчётный; 2. несоз¬ нательный. безсъмнен несомненный. безсъние с бессонница ж; тя страда от ~ она страдает бессонницей. ' безсърдечен бессердечный, ч ёрствый, чёрств, чер¬ ства, ч ё р с т в о; ~ човек бессердечный человек. безтелесен бесплотный, нема¬ териальный. безтегловност ж невесомость ж; състояние на ~ состоя¬ ние невесомости. безукор || ен безукоризненный, безупречный; ~но държане безупречное поведение. безум Цен 1. безумный; сумас¬ шедший; 2. крайне безрас¬ судный; '-'ен план крайне безрассудный план; ~на по¬ стъпка безрассудный посту¬ пок. безумец м сумасшедший м, безрассудный м като същ. безумно нареч безумно; '-'Оби¬ чам разг сильно любить. безупреч Цен безупречный; о— но държане безупречное по¬ ведение; безукоризненный. безф Орме н бесформенный; ~а маса бесформенная масса, без характерен бесхарактерный, слабовольный, безвольный. без цвет || ен бесцветный; —'на течност бесцветная жидкость; прен —ен език бесцветный (невыразительный) язык*
.3'3 безчестие с безчестье.с, п.озбр м. безчет нареч бессчетно, без чи¬ сла, бесчисленно. безчовечен бесчеловечный. безчувствен 1. потерявший соз¬ нание, без сознания, без чув¬ ств; 2. прен равнодушный, бесчувственный, бессердеч¬ ный/ * неотзывчивый, без¬ различный. безшумно нареч бесшумно/ ти¬ хо. белег м 1. шрам лс слее,,-а и разг следу и -а, д с л еду, пръ с л еде и на следу, мн след ы, м (от раны и т. п.); 2. знак л<; 3. признак м> особенность, ж, отличи¬ тельная черта ж\ любез¬ ността е ~ на възпитание любезность — признак вос¬ питания. бележ || а несв 1. отмечать (что* :л), ставить, -в л ю, -в и ш ь ' знак, отметку; 2, записы¬ вать- (что-л)\ 3. отмечать, показывать; нашето иконо¬ мическо развитие ~и големи успехи в нашем экономичес¬ ком развитии отмечаются значительные успехи. бележит 1. знаменитый, вы¬ дающийся; ~ пи сате л знаме¬ нитый (выдающийся) писа¬ тель; 2. знаменательный; ~о събитие знаменательное со¬ бытие. бележк II а ж 1. записка,., р мн -с о к, ж; получих вашата 3 Българско руски речник ~а я получил вашу запис¬ ку; .2. заметка, р мн -т о, к* ж; пътни ' о путевые замет¬ ки; 3, (в училище) отметка; ученикът получи о хубава по. математика ученику по¬ ставили хорошую отметку, по математике; 4. справка, р мн -в о к, ж; лекарят му 'на- лиса о —а о за освобождаване* от' занятия по 'физкултура врач.. написал ему' справку об освобождении от занятий по физкультуре; 5. замеча¬ ние с; правя ~аеслать заме¬ чание; <> вземам си / взема си ~а брать / взять на замет¬ ку, принимать / принять к сведению; вземам ' си 7' взема си ~и; (при чете не, при слу^ шане на лекция и 'др.) запи¬ сывать / записать ’для па¬ мяти. бележник м записная кнйжка ж, блокнот м; ученически ~ табель м успеваемости, белезници и белезици само мн ручные кандалы само мн, наручники само мн. бслетрист м беллетрист м. беле || я несв 1. выцветать; 2. белеть, становиться, -о. в¬ л Го с ь, -о в и ш ь с я бе¬ лым, седеть; ' о се белеть» белеться ' (вдали). белобрад седобородый; ~ ста¬ рец седобородый старик. белова ж 1. беловая 'рукопись ж, беловик, -а, м; 2. чистая бумага ж,
'белодрббен 34 •белодроб |[ ен лёгочный; ~на туберкулоза ' туберкулёз лёг- -ких. белорусин м белорус м. белорускЦ и белорусский; —и език белорусский язык; ~а пюезия белорусская поэзия. белорускиня ас белоруска, р. мн -с о к, ж. бел осам св К (за• стена с вар) лобелить, -лю, -бблишь я -б е л и ш ь; 2. (за лице с белило) набелить. белосвам' несв 1. (за стена) бе- лйть, '-л ю, б е л и ш ь и б е л и ш ь; 2. (за лице с бе¬ лило) белить. белтъ || к м бел ок,-л к а, м; раз¬ . бивам ~ ци взбивать белки, белтъчен белковый, содержа¬ щий белок. бельб с белье, без мн, с, накис¬ вам ~ (пране) мочить бе¬ лье; пера ~ стирать бельё; простиран ~ (пране) разве¬ шивать белье. бйля I несв (за плодове) чистить, ч и щ у, ч и с т и ш ь, (за яйце, орех) очищать от кожу- р ы, (за фасул, гр ах) лущить; ~ картофи чистить карто¬ фель; ~ царевица чистить початки. бйля II несв (за платно, пране) отбеливать; ~ платно отбе¬ ливать холст. бемол м муз бемоль м. . бенгалски бенгальский; -^огън бенгальский огонь. бензин м бензин м, бензостанция ж бензоколонка, р мн -н о к, ж, бент о м плотина ж; запруда ж. бер И а несв собирать (цветы, Ягоды, грибы и т. и.); ~а ло¬ зе нар собирать урожай ви¬ нограда; <> ' о душа уми¬ рать; ~а грижа заботиться; раната ' о рана нарывает. берач м сборщик м урожая (плодов, овощей, винограда). бертолетов: ~а со л хим берто- . летова соль. . беритба ж 1. уборка ж уро¬ жая; 2. время уборки уро¬ жая. беседа ж !• беседа ж\ 2. собе¬ седование с, бесйдиам несв, беседовать, -д у ю, разговаривать. бесен прях и прен бешеный, разъярённый. бесил Ц ка ж, • • с виселица ж. беснея несв прян и прен бе¬ ситься, б е ш у с ь, б е¬ с и ш ь с я; быть в ярости, быть вне себя (от 'гнева). беся несв вешать -(кого-л). бетонджия' м бетонщик м. бетонирам несв и св бетониро¬ вать, -р у ю / забетониро¬ вать. бетонобъркачка ж бетономе¬ шалка, р мн -л о к, ж. биберон м соска, р мн -с.о к, библиограф м библиографу м. библиографски библиографиче¬ ский. , ‘библиотека' ж библиотека ж;
35 бисерен подвижна ~ передвижная библиотека; ще се запнша в -~та я запишусь в библиоте¬ ку; чета в ~та заниматься в библиотеке. библиотекар м библиотекарь м. библиотеч || ен библиотечный; ~но дело библиотечное дело, биаа II м нссе 1. быть; бывать; случаться; 2. само 3 л ед можно, возможно, стоит; би¬ ва ли да попитам? можно спросить? не бива нельзя, не стоит; <> не ме бива мне не¬ здоровится; ке го бива ему нездоровится; не го бива (за нещо) он не способен (/< чем у-л). бивол м буйвол м. би вол ар м пастух, -а, м (буй¬ волов). биволица ж буйволица ж. бивш бывший. бидон м бидон м; ~ за мляко бидон для молокИ; ~ за бен¬ зин бидон для бензина; ~ за нафта бидон для нефти, бижу с драгоценность ж. бижутор м (търговец, продавач на бижу) ювелир о; (май¬ стор златар) ювелир. бижутерия само ед, ж 1. юве¬ лирный магазин м; 2. юве¬ лирные изделия с; драго¬ ценности ж. би к м бык, -а, м. билёт м билет м; 1» ' за пъ¬ туване проездной билет; о же¬ лезопътен ' железнодорож¬ ный билет; трамваен (авто¬ бусе н) ~ билет на трам¬ вай (на автобус); 2. ~ за театър, за кино, за концерт билет в теОтр, в кино, в кон¬ церт; 3-. ' изпитен ~ экзаме¬ национный билет; показвам ~а си предъявлять билет, бикоглав разг упрямый, твер¬ долобый. билион м биллион! м. билк || а ж' лекарственное рас¬ тение с; бера ~и собирОть лекарственные растения (ле¬ чебные трОвы). било с горный хребет, -б т а, м. било. . .било. . . съюз или. . . или. . о било аз, било ти или я, или ты; било тук, било том, или тут, или том. би лярд м бильярд м. бинокъл м бинокль м. бинт м бинт, -а, м; превърз¬ вам с ~ перевязывать бин¬ том. бинтовам несв и св бинтовать, -тую (что-л/чем-л)' за¬ бинтовать. биограф м биограф м. биографичен биографический, биографичный. биолог м биолог м. биологичен биологический, биохимия ж биохимия ж, бира ж пиво с. бисер м жемчуг, мн -а, м. бисер U ен жемчужный; ' на огърлица жемчужное ожере¬ лье; ~но зърно жемчужина; ~на мида жемчужница.
бисквйт бисквит м бисквит я; печенье, без мн> с, бистря несв (избистрям) очи* ' щОть; фильтровать, -т р $ ю; О ~ политика разговари¬ вать о политике., биетЦър 1. прозрачный, чи¬ стый, чист; -а, -о; ~ра вода прозрачная, чистая во¬ да; 2. прен ясный, ясен, -с н а, -с н о, светлый, с в е* т е л, -т л а, -т л о; ~ър ум ясный (трезвый) ум. бит I я быт, пр в быту,' м, жизнь ж} домашен ~ домаш¬ ний быт. бит II битый. битие с существование г, бы¬ тие с. бйтк II а ж битва ж сражение с, столкновение с; остри кла¬ сови ~и острые классовые столкновения. битов бытовой; *** танц быто¬ вой танец. бич м бич, -а, я; кнут; -а, я. бича о несв пилить, пял 1д, пилишь (доски), " бич^вам несв бичевать, -ч у 10, (кого-л, что-л); порицать. би II я несв 1. бить, бью, б ь ешь, ударять; 2. разг спец, бить, стрелять; 3. (в бой, в игра) побеждать; 4. (за звънец, за часовник) бить; звънецът ~е звенит звонок; фсърцето~е сердце бьётся; ^я тревога бить тревогу; л/ я отбой бить отбой; л/ е на (в) очи бросается в глаза. 36 f-J ,&***• ■■■- ЛМ. >1ЫшВ|||К1 WHIMВШаЛ Wl"' ■ МИИЦЦДВ—V благ || о с 1. 6л0то с> благопо¬ лучие г, счастье с, добро с; за ~ото на народа для блага народа; 2. само мн блага; . земии 'о земные блага; про¬ изводство на материални ~а производство материальных благ. благоволение с благоволение.с оапар, расположение с, доб¬ рожелательное отношение с, благосклонность ж, благодарней 1. благодарный; ен поглед благодарный взгляд; аз съм ви много ~ен я очень вам благодарен; 2. прея~на тема за разказ благодарная тема для рас¬ сказа. благодарение: благодарение на (нещо, някого) благодаря пре¬ длог (с д. п.); благодарение на пролетимте дъждове рекол¬ тата беше отлична урожай был прекрасный благодаря весенним дождям; благода¬ рение на самообладании™ той се спаси он спасся благо¬ даря присутствию духа, благодаря несв благодарить (ко* го-л!за чгпо-л);~ви! благо¬ дарю вас!; много ви~! боль¬ шое вам спасибо!; ~ти за помощта (съвета, поканата, вниманиито) благодарю тебя за помощь (совТт, приглаше¬ ние, внимание); много ви~ за писмото большое вам спа¬ сибо за письмо.
37 близна благодат ж благодать ж, обиль¬ ный дар я природы. благонадежден 1. благонадеж¬ ный ос тар; заслуживающий доверия; надёжный; 2. за¬ служивающий политическо¬ го доверия. благопожелание с доброе , по¬ желание с; редко пожелание добра, блага. благополучие с благополучие с; удача ж. благородней 1. благородный, безукоризненно честный, ве¬ ликодушный; ~на постъпка благородный поступок; 2. изящный; <> ~ни метали благородные металлы. , благосъстояние с благосостоя¬ ние с, достаток, -т к а, л, обеспеченность ж. благоустроен благоустроен¬ ный; ~квартал благоустро¬ енный квартал. благоустроявам несв благоуст¬ раивать (ч/жо-л). благоустрой св благоустроить (что-л). блажен блаженный (в высшей степени счастливый). блазё:~-му ему посчастливи¬ лось, ему повезло. бланк || а ж бланк я; .дайте ми две ~и дайте мне два блан¬ ка. ■ блат || ен болотный; ~на трева болотная трава; ~ни птици болотные птицы. блато с болото с. блед и бледЦен • • 1, бледный; неяркий, тусклый, смутный; ~ен цвйт на лицето бледный цвет лица; 2. прея (за език, сшил и др.) невыразитель¬ ный; ~но изображение на жиимта бледное изображение жизни. бледнея несв бледнеть. бледорозон бледнордзовый; ~а блузка бледнорозовая коф¬ точка. бленувам несв мечтать (о чём-л), грезить, -е ж у, -е 3 и ш ь (о чём-л). блесн || а се прян • и прен блес¬ нуть, сверкнуть; ще ~е яр¬ кото слънце блеснёт яркое солнце; тази мисъл като мъл¬ нията в главата и эта мысль молнией сверкнула в её го¬ лове; очите му~аха от гняв он сверкнул глазами. бдест || я несв и прен бле¬ стеть, б л е щ у, б л е с¬ т и ш ь п книж блещешь (чем-л и без доп), сверкать; очиге и~ят от радост глаза е ё блестят радостью; мъл¬ нии ~ят молнии сверкают; росата роса сверкает, блещука П м нерв мерцать, по¬ блёскивать; звездите ~Т звёзды мерцают, блёя несв блеять,.3 л б д е е т, и • блеять, 3 л б л е ё т; овце¬ те ~т овцы блеют, ближа несв лизать, лижу, лижешь (что-л/чем-л). блйзна св лизнуть (что-л/ чем-л).
близнйк. тт-mw»" 33 близнак м близнец, -а, м. близо нареч 1. близко, возле (с р. п.); ине живеехме ~ло учили щето мы жили возле школы; 2. почти, около (с р. «.), приблизительно; чаках¬ ме ~ два часа мы ждал*! около двух • часов. близ || ък близкий, -з о к, -з к а, -з к о, сравн ст бли¬ же; —'ко разстояние близкое расстояние; ~ко ми и ало бли¬ зкое прошлое; аз съм много -,ка с нея я очень близка с ней; —'ни като същ близкие мн, родственники; неговите -~ки го посрещнаха радостно его близкие встретили его с радостью. блика II м, бликвам несв 1. бить, Зл б ь ё т ключом; стру¬ иться, само Зл\ от раната *-ше кръв из раны струи¬ лась кровь; 2. прен кипеть, бить ключом; животът блика жизнь кипит (бьёт ключом), блиндаж м блиндаж, -а, м. блок I м I. глыба ж\ леден • ~ ледяная глыба; 2. жилой дом и, корпус м; 3. большой уча¬ сток пахотной земли; коопе¬ ративни -*ове кооператив¬ ные поля. блок II м полит блок; демо¬ кратически ~ демократиче¬ ский блок. блок III м альбом м для рисо¬ вания; <> надничен ~ шка¬ ла зарплаты. блокада ж 1. воен блокадд^ж; 2. прен блокада; икономиче¬ ска —' экономическая блока¬ да; политическа ~ полити¬ ческая блокада. блокирам несв и св блокировать, -р у ю, под вер гать/подвер- гнуть блокаде. блудкав 1. безвкусный; 2. не¬ вкусный; • • храна безвкус¬ ная пища. блуждая несв блуждать, бро¬ дить, б р о ж у, б р о д и ш ь; прен ~в неведение бродить в потёмках. блуза ж блузка, р мн -з о к, ж, кофта ею • блъс || вам, —'Кам несв 1. бить б ь ю, б ь ешь, ударять; колотить, • -л о ч у, -л о¬ т и ш ь; 2. стучать; ~ кам вратата • сильно стучать в дверь; 3. толкать; 4. (с авто¬ мобил) сбивать; <> —'кам си главата ломать себе головуу, блъсканица ж толкотня ж. тол¬ кучка ж. бльсна се 1* ударить; 2. стук¬ нуть; 3, толкнуть. блюдо с 1. блюдо с; 2. кушан¬ ье с. блин м мечта ж; грёза ж. блясвам н&в сверкать, поблё¬ скивать. блясък м блеск м. боа ж зоол. удав м, боа ж. боб м бобы само мн\ фасоль ж (растение и плоды). бобен фасолевый; ~ а чорба фасолевый суп. бог м рел бог м; ф пази боже
39 бой упаси, бог!; слава ~у слава богу!; не дай боже не дай бог (боже); ~ знае бог знает; бог весть. богат пряк и прен богатый, сравн ст богаче; обильный; роскошный; ~ край богатый край; ~а вечеря обильный ужин; ~а наредба роскош¬ ная обстановка; ~ език бо¬ гатый язык; нашата страна е ~а с гори паша страна богата лесами. богаташ м разг богач, -а, .и. богатея несв богатеть. богатство с прян и прен богат¬ ство с; ~то на нашата стра¬ на са хората богатство на¬ шей страны составляют лю¬ ди. богомил м ист богомил м. боготворя несв 1. боготворить (коао-л); обожать; прекло¬ няться (перед кем-л, чем-л); 2. обожествлять. бод || а несв 1, колоть, -л ю, колешь (что-л/чем-л); 2. бодать, -ся; тази крава~е эта корова бодается; 3. безл ~е ме у меня колет; ~е ме в гърдите грудь колет; О истината ~е правда глаза колет поел. бодеж м колотье с и колотьё с; разг, без мн острая боль; ~ в гърдите колотьё в груди; ~ в корема колики, -и к, само мн, бодил м 1. колючка, р мн •ч е к, ж, иголка, р мн -л о к, ж; 2. чертополох без мн, м (растение). бодлив 1. колючий; ~тел ко¬ лючая проволока; ~ храст колючий куст; 2. бодливый; ~а крава бодливая корова. бедна св 1. кольнуть; 2. бод¬ нуть; 3. прен подпустить, -ущу, -пустишь шпи¬ льку; (с дума) задеть, -л е- и у, -д е и е ш ь. бодър бодрый, б о д р, -а, -о; жизненный. бедърствувам несв бодрство¬ вать, -с т в у ю. бе || ен боевой: ~ен другар бое¬ вой товарищ; ~йио поле по¬ ле боя; ~йно знаме боевое знамя; О ~йно кръщение боевое крещение. боеприпаси боеприпасы, -о в, само мн. боец м 1. боец, бойца, м. рядовой воин м, солдат, р мн с о л д а т, м; 2. участник войн; 3. прен борец, -р ц а, л?; съюз на борците против фашизма союз борцов про¬ тив фашизма. божур* л пион м. бозайник м млекопитающее с. бозая несв сосать, с о с у, с о¬ с ё ш ь грудь. бой 1 м бой м, сражение с; борьба ж; ръкопашен ^^ру¬ копашный бой; <> ще ядеш ~ будешь бит. бой II нар рост м (человека^ животного); висок два чо*
бойкотйрам 40 вешки боя высотой в два че¬ ловеческих роста. бойкотирам несв и св бойкоти¬ ровать, -р у ю, несв; ~ из¬ бори бойкотировать выборы, бойлер м бойлер м, кипятиль¬ ник м, колонка, р мн -н о к, (ЯС боклук м мусор м, сор Л, грязь ж. боклукчия м мусорщик м. боксьор м боксёр м. боледува || м несв болеть (чем-л), хворать разг; от грип болеть гриппом; тя место бо¬ ледува она часто хворает, бол || ен больной, болен, больна, боль и о; ~ен човек больной человек; тя има ~ни крака у неё боль¬ ные ноги; майка ми е тежко ~на мать тяжело больна; ~ен съм (от нещо) болеть (чем-л); децата са ~ни от шарка дети болеют оспой; ~ният (като същ) беше в тежко състояние больной был (находился) в тяжелом состоянии; О ~ ен въпрос больной вопрос; ~но-място больное место; ~ен здрав носи битый небитого везёт, погов. болеет ж болезнь ж; детски ~и детские болезни; вътрешни внутренние болезни; ин¬ фекциозни • и инфекци¬ онные болезни (заразные бо¬ лезни разг); неизлечима ~ неизлечимая болезнь; той заболя от неизлечима ~ он заболел неизлечимой болез¬ нью; начало на ~та начало болезни. боли не св безл болеть, страдать; ~ме главата у меня болит голова; страдаю головными болями; ~ ме сърцето у ме¬ ня болит сердце; ~ го зъб у него болит зуб. болка ж 1. боль ж, страдание с; не чувствувам никаква^ я не исп ытываю никакой бо¬ ли; 2. разг нужда ж; забота ж; голяма ми е ~та у меня большая забота; <>не с ~ за умиране до свадьбы за¬ живёт; с ~ на сърцето с бо¬ лью в сердце. болнав болезненный, хилый, х . И л, -а, -о, хворый, хвор, -а* -о; ~ вид болезненный вид. боляйца ж больница ж; (воен¬ на) госпиталь, р мн -е й, м; настаниха го в • положили его в больницу; скоро ще го из пи ш ат от ~та скоро его .выпишут из больницы. бёлничен больничный; О лист больничный листок. болшевизъм м большевизм м. болшевик м большевик, -а, м. болшевишк || и большевист¬ ский; ~а партия большевист¬ ская .партия. болшинство без мн, с большин¬ ство с. болярин м ист боярин, мн б о я р е, б о я рг м.
41 боря се бомба ж 1. бомба ж\ 2. гра¬ ната ж; ръчна ~ ручная граната. бомбардирам несв и св 1. (за артилерия) обстреливать/ обстрелять; 2. (от самолет) бомбить, -б л ю. -б и ш ь/ разбомбить; бомбардировать, -р у ю, бомбардирован м бомбардиров¬ щик м. бомбардировка ж 1, артилле¬ рий скип обстрел л; 2. (от самолет) бомбардировка, р мн -в о к, же; бомбёжка, р мн -ж е к, ж. бонбон м конфета ж. бор 1 м сосна, р мн с осе и, ж; бял ~ сосна лесная; че¬ реп ~ сосна корсиканская, бор И м хим• бор м. боравя несв 1. заниматься (чем* л); ~ с техника заниматься техникой; 2. работать (без доп и чем-л); ~умело в своя¬ та облает работать умело в своей области; ~ • с чук ра¬ ботать молотом; орудовать, -дую разг (чем*л); • • иг¬ лата орудовать иглой; 3. опе¬ рировать, -р и р у ю (чем* л); ~с огромен фактически материал оперировать огром¬ ным фактическим материа¬ лом; . ~с цифри оперировать цифрами; — с перото вла¬ деть пером. борба ж борьба без мн, ж; класова • классовая борь¬ ба; ~ за национално осво¬ бождение борьба за нацио¬ нальное освобождение; ~ за мир борьба за мир. борд . м борт м; на • • на борту, борец м борец, -р ц а, м: акти¬ вен ~ против фашизма и • ка¬ питализма активный борец против фашизма и капита¬ лизма; спорт ~ тежка кате¬ гория борец тяжёлой катего¬ рии; цирков ~ цирковый бо¬ рец. г борина ж лучина ж (сосновая). боркйня ж поборница ж» бо¬ рец, -р ц а, м (о женщине). бормашина ж 1. сверлильный станок, -н к а, м; 2, • мед бормашина ж. боров сосновый; ~а гора сос¬ новый лес; • ~а смола • сосно¬ вая. смола. боровинк || а ж черника без мн, ж; черни ~и черника ж; червени ~и брусника без мн, ж. борса ж биржа ж* ф • ~ на труда биржа труда; черна ~ чёрный рынок. бирсов биржевой; ~и спекула¬ ции биржевые спекуляции, сделки; ~ спекулянт бирже¬ вик, -а, м, борчески боевой, воинствен¬ ный; ~ дух боевой дух; ~ подем на народи и те маси бое¬ вой подъём народных масс. бррш м борщ, -а, м. бор || я се несв бороться, б о- рюсь, борешься (с чем*л, с кем-л/за что-л, за
бос 42 кого-л); пие се ~им рамо до рамо с нашите съветски бра¬ тя за победата на комунизма мы боремся плечо(м) к пле¬ чу с нашими советскими бра¬ тьями за победу • коммунизма; сражаться. бос 1. босой, б о с, б оса, босо; О на ~крак на бо¬ су (босу) ногу; 2. прен разг неподкованный, неподготов¬ ленный; (в нещо) быть профаном (в чём-л). босешком нареч босиком, босйлек м бот • базилик м. босоног босоногий, босой; ~и деца босоногие дОти, бостан м огород м; бахча ж. ботаник м ботаник м. ботаника ж ботаника ж, ботуш я сапог, -а, р мн с а- пог, м;О под ~ а на ня кого под сапогом у кого-л. ботуш ки у мал само мн сапож¬ ки, р мн -ж е к, и сапожки, •о • в (ед сапожок, -ж к а, м). бохОм я представитель богО- мы; ~и богема без мн събир, ж. бо || я ж краска, р мн -с о к, ж; блажян ~н масляные краски; вод ни ~ и акварель¬ ные краски. боя се несв бояться (ког о-л, че- го-л), ~ от студа бояться холода; не се боя от смъртта я не боюсь смерти; ф мокър от дъжд се не бои мокрый дождя не боится. бояджийница ж красильня, р мн -л е н, ж. бояджйя м (на.здания, помеще¬ ния) маляр, -а, м, (на тъка¬ ни) красильщик ле. боядисам св покрасить, -а щ у, -а с и ш ь (что-л), окрасить (что-л). боядйсва || м несв красить, -э- шу, -а с и щ ь, окраши¬ вать (что-л); тъкан (плат) в чернено красить ткань в красный цвет; тя си боядйсва косите она кра¬ сит волосы. боязлйн боязливый, трусли¬ вый. брава ж замок, -м к а, м (внутренний). браво! межд браво! брада 1. борода, в б о р о¬ д у, мн б о р о д ы, б о- р о л, -а м, ж; той си пус¬ нал ~ он отпустил бороду; 2. (като част. от лице то) подбородок, -д к а, м. брадавица ж бородавка, р мн •в о к, ж. брад ат бородатый, е большой бородой. брадва ж топор, -а, м. бразда ж 1. борозда, мн б о- р о з д ы, б о р о з д, -а м, ж; 2. прен след, -а и разг -у и -а, д -у, те -ом, пр о с л е¬ де, в с л е д е, и на с л е д у, мн• -ы, -о в, м. браздя несв 1. делать борозды, пахать, пашу, пишешь; 2. (прорязвам; кръстосвам)
43 бреме бороздить, -з ж у, -з д и ш ь; бръчки • • (прорязват) че¬ лото морщины бороздят лоб; кораби ~т (кръстосват) океана корабли бороздят океан. брак I м брак м, супружество с; граждански ~ граждан¬ ский брак; щастлив ~ сча¬ стливый брак; встъпвам в~ вступать в брак; разтрогвам ~ расторгать брак. брак II м (в производство то) брак л/, изъян; само ед, м; борба с ~ а борьба с браком, бракоразвод м расторжение с брака, развод м. бракоразвод || ен бракоразвод¬ ный; ~нс дело бракоразвод¬ ное дело. бракосъчетание с бракосочета¬ ние с, бракувам несв браковать, •к у ю. браня ж борона, «борону, мн б ороин, борон, -а м, ж. браносвам несв боронить, бранш м отрасль ж, отдел м (промышленности, торговли). бран || я несв 1. защищать, обо¬ ронять (что-л, кого-л* ~я род и пата защищать родину; ние ^им завоевания та • на социал истическата револю¬ ция мы защищаем завоева¬ ния социалистической рево¬ люции; 2. разг запрещать, возбранять. брани несв боронить, бороно¬ вать, -и у ю. брат м брат, мн братья, -ь е в, м; ~по оръжие собрат по оружию; приведен (заварен) ~неродной брат; ~ко, ~ле разг братец (в обращении). братими се несв 1. брататься; 2. общаться. братовчед м двоюродный брат м; първи ~ двоюродный брат; втори ~ троюродный брат. братовчедка ж двоюродная се¬ стра ж; първа ~ двоюрод¬ ная сестра; втора ~ троюрод¬ ная сестра. братски 1. братский; 2. това¬ рищеский, дружеский; ~по- здрав братский привет; ~ партии братские партии; <> братска могила братская •мо¬ гила. браш || нён, ~иян мучной; (> ~нен чувал а) (за човек) де¬ нежный мешок; б) золотое дно. г г брашн о-с мука ж. бре! част нар эй! слушай!; де, бре! ну-ка! брегов Ц и береговом; ~а ли¬ ния береговая линия; ~а артилерия береговая артил¬ лерия. бреза ж берёза ж. брезент я брезент м, брёзов берёзовый; ~а горичка березовая роща. бреме с бремя, бремени, с; тяжесть ж; данъчно •** налоговое бремя.
бременен А бременен бременна беремен¬ ная, **- жена беременная женщина бремюнноет ок беременность ж. бригада ж бригада ж; м ла деж¬ ка • молодёжная бригада, ударна • ударная бригада; ~ за комунистически труд бригада коммунисти ческого труда. бригадир м 1 бригадир лг, 2. член молодёжной бригады брикет м брикет м; производ¬ ство на ~и производство брикетов брилянт м бриллиант- и бри льянт лт, пръстен с ~ брил лиантовый перстень бримка ж петля р мн -тел i> ж, петелька, р мн -л е к, ж брод м брод м: (през река) пе¬ реправа ж бр о дери я ж вышивка ж; рокля с • платье с вышивкой, броди рам несв щ св вышивать/ вышить, -ш ь ю, -ш ь е ш ь (что-л); ~ покривка вы¬ шивать скатерть. бродя несв бродить, -о ж у, ?о д и ш ь; • из улиците, из -^г^^<да, из гората и др. бродить из улиц (по улицам), по горо¬ ду, по лесу (в лесу) и т. п б роен 1. подсчитанный, пере¬ считанный; 2. (за време) счи¬ танный; ~и дни считанные дни. броеница ж чётки, 'ток. само мн, броител м техн счётчик (ап* парат) м; учётчик, счётчик (человек). брой м 1ч число г, количество с; на • в количестве; 2. (за вестница, списания) помер м. экземпляр м; в днешния ~ сегодня в номере; О пла¬ щам в • платить налич¬ ными; без • бесчисленное' количество бройк ;;аж экземпляр м; кни¬ гата е отпечатана в 3000 ~и книга вышла в 3000 экзем¬ плярах бронз м бронза без мн, ж; скулптура от • скульптура из бронзы. броня же броня ж брошка ж брошка, р мн -ш е к, ж; златиа -• золотая бро шка. бро шура ж брошюра ж бро и я несв 1 считать, пере считывать; • • до три • счи¬ тать до трёх; 2. (за пари) от¬ считывать, платить, п л •а- ч у, -тт л а т и ш ь; 3- насчи тывдть; се лото ~и триста къщи деревня насчитывает триста домов; О те се ~ят на^•прЪстн их можно пересчи¬ тать • по пальцам. брулЛя несв 1. сбивать плоды с дерева; 2. (за вятър) бить, б ь е т в лицо, сбивать с ног| щяла нощ го ~и вятъ¬ рът- Всю ночь бил его ветер в лицо. г бруст .1/ точильный камень, •м V я, л• ; вж камък.
45 будка брут Цен: ~но тегло вес брут¬ то; ~на заплата номиналь¬ ная заработная плата. бруто нареч 1. търг брутто; 2. фин (за заплата) без в ы- четов. бръквам несв 1. совать, -с у ю, запускать (руку куда-л); за¬ лезать (в карман* 2. шарить, рыться, р б ю с ь, • р о е ш ь- с я. бръкна св 1. сунуть, запустйть, -п у Щ у, -п у с т и ш ь (ру¬ ку ■ куда-л)\ залезть (в карман) мин -л е-з, -л е з л а; 2. по- шарить,пор спься,-р о ю с ь. бръмбар м • жук, -а, м; майски ~ майский жук; • торен ~ навозный жук; <> има • ~и в•главата у него глупости на уме. бръмч || £• несв (за пчели, кома¬ ра) • жужжать; комари ~ат комары жужжат; (за само¬ лет, мотор и др.) гудеть; над нас ~еше самолет над нами гудел- самолет. брънка ж пряк и прен звено мн з в е н ь я, -ь е в, с (в цепи). бръсн || а несв брить, брею, бреешь; О не го ~е за нищо он его ни во что не ста* вит; умът му ~е у него ост¬ рый • ум; ~а хе бриться, б р е ю с ь, б р. е е ш ь х я. бръснар м парикмахер м. бръснарница ж парикмахер¬ ская ж. бръснарски парикмахерский; ~салон парикмахерская. бръснач м бритва •ж; ф на так- ваз глава такъв^ ~ разг до голове и •бритва. бръснене с • бритье с. бръчк || а ж 1. морщина ж; по лицето морщины на ли¬ це; 2. (на дреха) складка, р мн .-д о к, ж; 3. (на вода) рябь ж. бръшлян м плющ, -а, м. бряг 1 берег, мн -а, м; на брега на морето па берегу моря; 2. суша ж. бряст м карагач м, •берест м, буба ж • шелковичный червь, -я,- мн ч е р:•в •и, -е-й, м. бубар м шелковод м. бубарство с шелководство с. бубено семе с•грена ж буботл несв издавать, -д а ю, -да ешь глухой шум; (за гръм) грохотать, -х о • ч у, -хочешь. буботене• с раскаты мн грома, буболечка ж букащка, р- мн -ш е к, ж. будала м и ж дурак, -а, м; дура ж. буден 1, бодрствующий; ~съм не спать, не с п л ю, н е с п и ш ь; 2> бдительный, не¬ усыпный; 3. умный,, у мен, -м н а, -о и -о; 4. передо¬ вой. сознательный. будилник м будильник м. будка ж 1. будка, р мн -д о к, ж;-: 2. киоск м; вестникарска
будя 46 ~ газетный, киоск; шофьор¬ . ска • кабина шофёра. будя несв, прян и прен 1* бу¬ дить, -у ж у, -у д и ш ь (кого-л), пробуждать; 2. воз¬ буждать, вызывать; ~ голям интерес возбуждать боль¬ шой интерес. бу ([ ен 1. буйный, б у е н, б у й- н а, -о; ~ йна глава буй¬ ная головушка; ~ен харак¬ тер буйный характер; 2, сильный, силен и си¬ л ё н, с и л ь н а, -о; ~йна страст сильная страсть; 3. густой, г у с т, -а, -о; ~йна растителност густая растительность. буза ж щека, в щ е к у, мн щ •$ к и, щ ё к, -а м, ж; майката целуна детето по ~та мать поцеловала ребён¬ ка в щёку. бузест толстощекий, щека¬ стый; ~о дете толстощёкий ребёнок. буква ж буква ж* главна ~ заглавная (прописная) бук¬ ва; малка ~ строчная бук¬ ва; О ~та на закона буква закона. буквар м букварь, -я, м. бу к волеяр м словолитчик ле. букволеярница ж словолитня, р мн -т е н, ж. буквояд м буквоед м. начёт¬ чик м. ' букет м 1. букет м; ~карам- фи ли букет гвоздик; 2. (съв¬ купност от ароматична и вкусом свойства) букет; ~ на вино букет вина, букла ж локон м. булдозер м бульдозер М. булевард м бульвар м. булка ж разг 1. молодая жен¬ щина (замужная)ж; жена ж; 2. молодая новобрачная,^ й, ж, като същ. було с 1. вуаль ж; покрывало с; 2. (венчално) фата (под¬ венечная) ж. , бумтя несв шуметь, -м л 10, ♦м и ш ь; (за печка, за мо¬ тор, за вода) издавать, 3 л и з д а ё т звук. бунище с мусорная яма ж; свалка, р мн -л о к, ж. бункер м 1. воен дот м; блин¬ даж, -а, м;- 2. техн бункер м. , бунт м бунт, -а, ле; восстание с. бунтов Ц ен бунтарский; бун¬ товской; ~на песен бунтар¬ ская песня; ~ни речи бун¬ товские речи. , бунтовник м бунтовщик, -а, м. бунтувам несв подстрекать к бунту; ~ се бунтовать, -т у ю; народът се бунтува народ бунтует. _ бургия ж сверло, мн с в ё р- .л а, с* буре с бочёнок, -н к а, м. бур || ен I бурный; ~но време бурная погода; ~ен • темп на икономическото развитие бурный темп экономического развития. буренос Цен 1. грозовой; ~ни
47 . M ■!>■■■■ 1Ы1 fl pg.. Wf*.■! буяна облаци грозовые облака (ту¬ чи); 2. прен грозный. буренйса || м св зарасти бурья¬ ном (сорняком); дворът е ~л двор зарос бурьяном. буренйсвам несв зарастать бу¬ рьяном (сорняком). буржоа м буржуа нескл, м. буржоазия ж буржуазия ж; дребна (едра) ~ мелкая (кру¬ пная) буржуазия. буркан м стеклянная банка, р. мн -н о к, ж; ~със сладко банка варенья. бурм1а ж 1. винт, -а, м; 2. гайка, р мн гаек, ж. буря ж прян и прен буря ж; ураган м, шторм м, шквал м; гроза, мн г р о' з ы, ж; снежна ~ метель ж; буран м; ф~та на революцията буря революции; • • душата буря в душе. бут м 1. окорок, мн -а, м; пу¬ шен ~ копчёный •окорок; 2. разг бедро, мн б ё д р а, б ё д е р, -д р а м, с; л я_ж- ка, р мн -ж е к, ж. “ бут ало с поршень, -ш н я, м. бутам несв 1. толкать, сдвигать с места; 2. трогать, касаться (кого-л. чего-л); ~ се тол¬ , каться. бутйлка ою бутылка, р мн -л о к, ж. бутна св 1. толкнуть; 2, тро¬ нуть, коснуться (кого-л, че¬ го-л); 3. разг (пъхна, мутна) сунуть; къде съм ~л тази книга • не зная куда я сунул эту книгу не помню, бутон м кнопка, р мн -п о к, ж (электрического звонка); выключатель м (электричес¬ кий, в виде кнопки). бухал м филин м. бухалка ж 1. (за бухане на по¬ груби дрехш при пране) ва¬ лёк, -л ь к а, м; 2. воен граната ж (ручная). буха И м несв 1. (с бухалка) бу¬ хать, бить, б ь ю, б ь ешь, ударять (с шумом); 2. (за бу¬ хал, кукумявка) ухать; куку¬ мявката буха сова ухает; 3. разг кашлять. бухвам I несв 1. (с бухалка) бухать, бить, бью, бь ешь, ударить (с шумом); 2. па¬ дать, бухаться. б£хваЦм II несв 1. набухать; тестото бухва тОсто подни¬ мается; 2. (за пламък) под¬ ниматься, вспыхивать; 3. (за растителност) буйно раз¬ растаться. бухлат 1. развесистый, ветви¬ стый; ~чимшир развесис¬ тый самшит; 2. (кълбест) ку¬ чевой; ' •• облаци кучевые облака. бухна I св 1. бухнуть, стук¬ нуть, ударить с шумом; 2. упасть,-!! а д у,-и а дё ш ь, мин -л а л, -л а, бухнуться, бухна II св 1, набухнуть; 2, (за пламък) подняться,-» и- мет с я, вспыхнуть; 3. (за растителност) буйно раз¬ растись, -ст ё т с я, мин
бухнал 48 -р о с с я, -р о с л а с ь. бухнал 1. буйно разросшийся; 2. пухлый, пушистый; ~и ' коси пушистые волосы. буца ж 1. ком, мн -ь я, л/, глыба ж; 2. мед опухоль ж; нарост м. буч || а несв (за река, вяпгър и др.) шуметь, - м л ю, -м ишь, гудеть, гужу, г • у¬ д и ш ь; грохотать, -хочу, -х о ч е ш ь; главата ми ~и у меня звенит в голове, бучка ж комок, -м к а, м; ку¬ сок, -с к а, м, кусочек, -ч к а, м; ~ захар кусок сахару, буш он м пробка, р мн -б о к, ж (в электросети); ^ите из¬ горяха пробки перегорели, бушувам несв 1, (за буря) бу¬ шевать, -ш у ю; 2. (за човек) буйствовать, -с т в у то, бу¬ янить. бъбрек м почка, р мн п о ч е к, ж. бьбреч || ен почечный; ~на бо¬ леет болезнь почек. бъбрив болтливый. бъбрйвец м болтун, -а, м. бъбрйвка ж болтунья, р мн -н и й, ж. бъбря 'несв !• болтать, разгова¬ ривать; 2. ворчать. бъд || а быть; О каквото и да что бы ни было; както и да • е как бы то ни было, бъдещ будущий. бъдеще с будущность ж, буду¬ щее с; той има ~ у него большое будущее; за в ~ на будущее; О грам ~ вре¬ ме будущее время. бъз м бузина ж. българин м болгарин, мн б о л- г а р ы, б о л г а р, д. бьлгарка ж болгарка, р мн б о л 'г а р о к, ж. българск |[ и болгарский; език болгарский язык; Бъл¬ гарската комунистическа пар¬ тия (БКП) Болгарская Ком¬ мунистическая партия; ~а държава болгарское госу¬ дарство; • • народ болгар¬ ский народ; • • академия на науките (БАН) Болгар¬ ская акадОмия наук (БАН); говоря добре • • я говорю хорошо по-болгарски. . бълнува || м несв 1. прян брО¬ дить, -е ж у, -О д и ш ь; той бълнува насън он брОдит' во сне; 2. прен фантазировать, -р у ю. бълха ж блоха, мн б л охи, б л о х, -а м, ж бърборя несв 1. болтать, гово¬ рить глупости; 2. бормотать, -о ч у, -о ч,.е ш ь. бьрдо I с высота ж, холм, -а м; возвышенность ж. бьрдо II с (на стан) бёрдо с. бьржо и бързо парен, быстро, бърз 1. быстрый, быстр, »а, -о, скорый, скор, -а, -о; ~влак скорый поезд; 2. ловкий, л о в о к, -в к а, -в к о; 3. срочный, -ч е и, н а, -ч и о; •а работа
49 бАгаМ срочное дело; ф на • • ръка на скорую руку. бърза || м неси спешить, торо-" литься, -п л ю с ь, -р о п и ш ь- с я; къде ~то куда спе¬ шите? • • за училище торо¬ питься в школу; • • за ра¬ бота спешить на работу, . бьрзане с торопливость ж; спе¬ шка ж разг; защоо това ~? зачОм такая спешка? бьрзешкои парен быстро, ско¬ ро, проворно, живо. бързина ж быстрота ж. ско¬ рость ж; голима ~ большая скорость. бърка || м несв 1. мешать, пере¬ мешивать; 2. мешать («ол<у- л, чему-л); той бърка на ра¬ ботата он мешает работе; 3. трогать; не ~й книгите! не трогать книги!; 4, ошибать¬ ся, путать; 5. совать, -с у ю; ~м се вмешиваться. бъркотия и бърканица ж беспо¬ рядок, -д к а, м. путаница ж, неразбериха ж; суматоха ж. бърникам несв шарить, выть- е■я, р о ю с ь, роешься. бърсалка ж тряпка, р мн -п о к, ж; ~за крака половик, -а, м. бърч Ц а несв 1. морщить; —а чело морщить лоб; 2. (за во' да) рябить, без 1. и 2 л; вет¬ рецът ~н реката ветерок ря¬ бит рОку; ~а се морщиться, бьрша нссв вытирать; ~прах вытирать пыль; ^лицето, ръцете вытирать лицо, руки, бъчва ж бочка, р мн -чек, ж- 4 Е^л-арскз-руоки ретаг бъчвар м бондарь м. бюджОт м бюджет м. бюджетопроект м проОкт бюд¬ жета. бюлетин м 1. бюллетень м, сообщение с; информацио¬ нен ~ информационный бюл¬ летень; ~за времето метеоро¬ логический бюллетень; 2. бю¬ ллетень (периодическое из¬ дание): библиографски — би¬ блиографический бюллетень, бюлетина ж бюллетень м для голосования, избирательный листок, -с т к а, м. бюро I с письменный стол. -а. м; бюро нескл, с. бюро II с бюро, нескл, с; ~ справки справочное бюро; адресно ~ адресный стол; ~ жалби бюро жалоб; партий¬ но ~ партийное бюро; п ъ т- ническо ~ бюро путешест¬ вий; туристическо ~ тури¬ стическое бюро. бюрократ м бюрократ м. бюрократизъм м бюрократизм м. бюрократии И ен бюрократиче¬ ский; -~но отношение към работата бюрократическое отношение к дОлу бюрокрация ж бюрократия ж. бюст м I. (скулптура) бюст м; мраморсн " мраморный бюст: 2. (гърди) бюст м. бюфёт м буфОт м. бюфетчия м, буфетчик м. бяг м бог, пр н а бег у, &. бига || м несв 1. бежать б в-
бЛгане 50 г у, б е ж й ш ь, бегут, бОгать, убегать: ~м с всичка сила бежать изо всех сил, 2. сторониться, -о н Го с ь, -о н и ш ь с я; той ~ше (стране ше) от хората он сторонился людОй; 3. прен избегать; ~М'от отговорност избегать отвOшешвенндети, О гузен негонон бяга на во¬ ре шапка горит. бйгане с бог м; гладко ~ спорт бег; ~ с препятствия бог с пропатствнаии; • ма- В предл 1. в (се. п.) влизам в стаята входить в комнату; отивам в града Охать в город; в петък в пятницу; в това време в это врОмя; в со дем часа в семь часов; в срок в срок; веднаж в месеца раз в мОсяц; вървя в кран идти в ногу; вярвам в победата (вя¬ ра в победата) вОрить в по¬ беду (вера в побОду); (с пр.п.) жи вея в София жить в Со¬ фии; работя в ателието рабо¬ тать в мастерской; съм в без¬ съзнание быть в беспамят¬ стве; в тази посока в этом направлении, в началото, средата и края в начало, в середине и в концО; в нача¬ лото на октомври в начало октября; в 1944 година в 1944-ом году • 2 на (с пр п ) ратонско ~ марафонский бег бягство с бОгство с; побОг • м бял бОлый, б е л, б е л а, б е¬ л о; •'• месо бОлое мясо; риба судак, -а, м; • • вър¬ ба ива ж; бели стихове бе¬ лые стихи, О посред • ден сроди белого дня; черно на -~о чёрным по белому бяс лг 1. бешенство с, ярость ж, гнев м; 2. мед бешенство с, водобоязнь, ж; 3. (в суе¬ верните представи) бее м чёрт, мн ч е р т и. ей « работя в завод работать аз заводе; живея в Украина, « Кавказ, в Куба жить на У к раине, на Кавказе, па Кубе, 3. по (с д п.) удрям в гърба бить по спинО «ааилонск || и ~о стълпотво- рение вавилонское столпо творение, разг сутолока ж суматоха ж, неразбериха ж вагон м вагон м. спален -¬ спальный вагон, ^-ресто- рапт вагон-ресторан, качвам! се във ~а садиться в вагон вагонОтка ж вагонетка, р мн ток, ж; минна ~ шахтная вагонОтка вада ж 1. канава ж, 2 ручей •ь я, м, воде ним на ~ мель 11НЧНЫЙ желоб вадя несв 1 вынимать изчвле кать, 2 выдергивать — зъб
51 айлям удалять зуб; 3. получать, брать, б ' ер у, берёшь; ~ билет получать билОт; 4. мшт вычитать; ^четири от десет вычитать четыре из десяти; О ~си хляба добывать про¬ питание; ~ душата някому мучить к ого-л, тянуть за душу. л в аж || а несв 1. имОть значение; имОть цОну (ценность); 2. (за документ и др.) быть дойст- вительныш; разрешението ~- и до 1 февруари разрошОнио действительно по 1-ое фев¬ раля. важен 1. значительный, важ¬ ный, в а ж е н, -ж н а, -ж н о; серьёзный; 2. ирон важный, надутый, чванли¬ вый. ваза ж ваза ж; кристална ~ хрустальная ваза; антична ^античная ваза. вакант || ен вакантный; място¬ то е " но мОсто вакант¬ ное. ваканцион Ц ен каникулярным, ваканция 1 ж каникулы, -у л, само мн; лятна ~ лОтнио ка¬ никулы; през ~та во время каникул; започна лятната ~ начались лОтнио каникулы, ваканция II ж вакансия ж; не¬ замещённая должность ж. ваксина ж мед вакцина ж. ваксинирам несв и св прививать /привить, -в • ь ю, -вьёшь вакцину. вакуум м физ техн вакуум м валОж м осадки, -о в, само - мн; выпадение с осадков; ~и атмосферные осадки. валериан м 1. бот валериана ж; 2. валерьяновые капли, валерьянка ж. вали несв (за валежи) само 3 а ед идти; ~ дъжд, сняг, град идёт дождь, снег, град; < ~като из ръкав (из ве¬ дро) льёт как из ведра, валиден действительный обикн кратка ф. действителен; имО- ющий силу; билетът е ~за три денонощия • билОт дейст¬ вителен трое суток. валидност ж срок м действия (документа). валирам несв утрамбовывать, вале м вальс м. валута ж валюта ж; чужда иностранная валюта. валц м техн вал, пр н -а -у, мн -ы, л5, валик м, каток, -т к а, м. валцован:~о желязо техн про¬ кат жолОза. валцувам несв техн прокаты¬ вать между вальцами, валь¬ цевать, -ц у 'ю. валчост шарообразный, округ¬ ’ лый. валяк м техн 1. каток, -т к а, м; 2. вал, пр на -у, мн • ы, м; валик м; валёк, -л ь к а, м. валям несв 1, (за вълна) ва¬ лять; • 2. (за тесто) месить, м е ш у, м ес иш ь;^. разг пачкать, мазать, м ' а ж у,
вйни 52 м а "е ш • • 4. (изтърквам) изнашивать; 5. шлифовать •ф у ю; ~се 1. валяться (на чём-л)] ~се в снега ва* литься в снегу; 2, пачката ся, валяться; • се в праха валяться в пыли. вана ж • ванна ж', емайлирана ~ эмалированная ванна. ванилия ж ваниль ж вар ж известь ж; гасена ** га¬ шёная нзвеешь. варварин м варвар м, нард я несв 1« сторОчь, стер:* г у, с т е р е ж ё щ ь, с т е* р е г у т, мин■ стерёг¬ ся: р е ' г л • а, -г л б; 2, бе* речь, берег у, бер * же щ ь; оберегать, хранить; 3. поджидать, подкар аул и* •вать; ~се борОчься, остере¬ гаться, защищаться. варел м металлический бочо¬ нок, -я к а, м (для бензина, керосйна а • • • л.), вйрон известковый!-; ~ раз¬ твор нзвоеткOвый раствор, варОн варёный; • • царевица вареная кукуруза. вариЛнт м вариант м; разно¬ видность ж, видоизменение с. варианта ж спец параллельная . железнодорожная линия ж. вариола ж мед оспа ж. варница ж К печь ж (для об* жиейния извести), 2. яма ж (для хранения гашёной йж* ста). варбшю ж лжсшп» -а, ж варовйт 1, содержащий из¬ весть, известковым; -~а вода известковая вода; 2. извест- някбвый; ~и скали • извест¬ няковые породы. варосам св побелить, -л ю, -е л и Ш' ь и -л и ш ь. вар освам несв (с вар) • белить •л ю, -0 л и ш ъ и -л и ш ь, ^стените белить стОны; ~ тавана белить потолок;. варя несв 1. варить, -р ю, варишь; -^картофи ва¬ рить картофель; готовить, -в л 'ю, -в и ш ь; ~супа го¬ товить суп; 2, (до ни пеане) кипятить, -я ч у, -я т и ш о ^мтляко кипятить молоко васал м вассал < ват м техн • ватт ж. вата ж вата ж. ваталин м ватин м. ватонка ж вйтник м ватиран ватный, па вате, ~о палто ватное пальто; пальто на вате; ~о одеяло ватное одеяло; ~о работно облекло ватная спецовка. ватман м вагоновожатый, води¬ тель м трамвая. вафля ж. вафля ж. ваш прит мест ваш, -а, -о, -и, пая несв ваять, в а я ю; ле¬ пить, -п л ю, л • е П'и ш ь. в бе ся св взбесить, -е ш -О с и ш ь; ~се взбес-иться, •е ш у с ь, -0 с и ш ь с % вбесявам несв• бесить, -е ш у, -0 с и ш ь; ~се беситься, -о ш у с ь, -0ё и ш ь с я.
53 вдигна вбйвам несв вбивать, вонзать, прен вбивать, втолковывать, <> ~си в глав ат а вбивать себ0 в голову вбия св вбить, в о б ь ю, в о¬ б ь ё ш • ь; вонзить, -п ж у, л з и ш ь; прен вбить, втол¬ ковать. -к у ю вглОдам се св вглядеться, я ж у с ь, -я д и ш ь с я; при¬ смотреться, -о т р ю с ь •о т р и ш ь с я. вглеждам се несв вглядываться, всматриваться; присматри¬ ваться' вглъбОн углублённый, сосре¬ доточенный! вглъбй се св углубиться, •б Л ю С Ь, -б и Ш I) с я (во что* л). вглъбявам се углубляться (во что-л). ' вградй 1 вделать, 2, замуро вать, -р у к) (что-л) " вграждам несв 1. вделывать 2. замуровывать (что-л) вдотинОн впавший в д0шетво, впавший в' старческий ма¬ разм вдига-мка ж лебёдка ' р .чп •Я о к, ж. вдигам несв 1. поднимать, ~ детето поднимать ребёнка ^завесата • поднимать за¬ навес; 2. будить, б у ж у, будишь (кого-д); 3. (за цена) поднимать, повышать; 4. поднимать, начинать; ~ въстание поднимать восста пие; ~шум поднимать шум; 5. разг вылечивать, ставить, -в л ю, -в и ш ь на ноги (кого-л), 6 —кыца, здание строить дом, здание; 7. пре¬ кращать, ^заседанието пре¬ кращать заседание; ~бло- кадата снимать блокаду; <> ~във въздуха взрывать; ~ кыцата на главата си пере¬ ворачивать дом вверх дном; ~рамоно пожимать плеча¬ ми; ~ученик спрашивать (вы¬ зывать) ученика (в классе); не~ глава (от нещо) рабо¬ тать. не поднимая головы; масата убирать со стола; ~ (виря) нос задирать нос; се 1. подниматься; 2. по¬ вышаться; температурата со вдига (се ловишава) темпера¬ тура повышается; 3. полни- маться, восставать, -стаю, •с т а ё ш ь; 4. разг выздо¬ равливать; 5. подниматься, уходить, -о ж у, -о д и ш ь; войската се вдига войско уходит. вдигна св 1. поднять, -н и м у, -н и м ешь, мин поднял, -л а, -л о (что-л); 2. ' разбу¬ дить, -у ж у, -удишь (ко- го-л); 3. (за.цена) подня-ть, ПОВЫСИТЬ, - bE III у, - ы с и- ш ь; я, (за въстание и др.) поднять, начать, -ч н у, •ч н ё ш ь; 5. разг вылечить, поставить, -в л ю, -в и ш ъ : на ноги (кого-л); 6. построить | (дом. здание); 7. прекратить, % -а щ у, -а тишь, отмонить,
54 вдйшам -е ню, -0 п и шь; ~се 1. под¬ няться; 2. (за цена) под¬ няться, повЫеншьеа; 3. (за въстание) подняться, вос¬ стать, -с т а н у, -с та¬ не ш ь; 4. разг подняться, выздороветь; 5. (за войска) подняться, уйти, уйду, у й д ешь мин у ш 0 л, -ш л а, -ш л о. вдишам св вдохнуть; ^чист въздух вдохнуть свОжий воз¬ дух. вдишвам несв вдыхать; • въз¬ дух, аромат вдыхать воздух, аромат. вдишвано с вдох м\ ~и издиш¬ ване вдох и выдох; вдыха- нио с, вдлъбнат 1. вогнутый; 2. углуб¬ лённый; 3. впавший, впалый, вдлъбнатина ж 1. впадина ж; 2. ложбина ж; 3. техн вы- ем|ка же; ~ в стената выем¬ ка в стонО. вдовица ж вдова ж вдовишки вдовий, -ь я, -ь е, ~ сълзи вдовьи слёзы. вдругиден нареч послезавтра; ще дойда не утро, а ~ при¬ ду не завтра, а послезавтра вдълбоча се св углубиться, -б л ю с ь, -б й ш ь с я, со¬ средоточиться. вдълбочавам се несв углублять • ся; • • книга углубляться в книгу; сосредоточиваться на книге. вдълбоч аванс с углубление <? сосредоточение с вдън нареч вглубь; ~ земя вглубь земли. вдъхвам несв 1. вдыхать; 2. прен внушать; ~ доверие внушать доверие. вдъхна св 1. вдохнуть; 2. прен внушить. вдъхнопОн вдохновОнный, вдъхновение с вдохновение с вдъхновя сз вдохновить, -в л ю, -в и ш ь; воодуше¬ вить, -в л ю, -в и ш ь. вдъхновявам несв вдохновлять, воодушевлять. вдивам несв вдевать, -а ю; ~ конец в игла вдевать нитку в иголку. вдяна св вдеть, вдену. веднага нареч сразу, немед¬ ленно; вдруг, внезапно; ще дойда • я сразу приду; тря¬ бва ~ да • се вземат мерки нужно немедленно принять м0ры; пред нас ~ се откри чудесен изглед пОрод нами вдруг открылся чудесный вид. веди аж и веднъж нареч 1. од¬ нажды; нОкогда; 2. (при ед¬ нократно действие) один раз; ~ завинаги раз навсегда, нито ~ ни разу ведомост ж ведомость ж; спи¬ сок, -с к а, м; ~ за запла¬ тите ведомость заработной платы вед || ър 1. (за небе) ясный, я с е н, -с н а, -с н о, без¬ облачный; 2. свОжий, свеж, -а, -о, мн с в еж и, про-
55 вертикален хладный; —ра нощ про хладная ночь; 3 прен (за поглед. за лице) весёлый . весел, весела, ве¬ се л о, бодрый бодр, -а •о в0жд || а ж бровь, р мн -ей ж; из под —и исподлобья . погледна го изпод —и по¬ смотрел на него исподлобья вежлив вежливый, учтивый везни само мн весы, -о в, то¬ чни • точные весы вейка ж вОтка р мн -ток ж; щОпка, р мн -п о к, ж, фставам на —становиться худым как щОпка вок м век, мн -а, м> Оот пам ти • а нспокон в0ку златен — золотой вок воков || ен вековой —он дъб вековой дуб, —ни обичаи вековые обычаи вокувам несв разг 1 вековать . к у ю, жить, -и в у. -и в еш 1,- мин жил. а, о долгое врОмя, 2 разг жить хорошо. 3. засиживаться на одном мОсто велик 1 волИкий в к • а и к о, Волн ката октомврий ска социалистическа револю¬ ция ВелИкая Октябрьская социалистическая револю¬ ция, 2 большой • учен большой учёный. — трудов подвиг большой трудовой подвиг великодушие ( великодушие < величая несв величать, восхва¬ лять. величина ж величина, мн -ч и- п ы, ж, размОр м, объём м. велосипед м волосипОд м. вён || а ж вОна ж; разширение на —ите расширение вон; разширени —и расширенные в0ны, венОц I м венок, -и к а, м, пол агам/положа —на гроба возлагать/возложить венок на могилу; лавров — лавро¬ вый венок . вен || ец И м анат десна, мн д ё с н ы, д ё с е н, д е с- н а м, ж; възпаление на —ците воспаление дёсен вентилятор м вентилятор м верен 1. вОрный, -р е н, -р н а,, р н о; —другар вОрный то¬ варищ; 2. точный, -ч е н, ч н а, -ч п о; —часовник вОрныо (точные) часы. вериг || а ж 1 цепь, пр на цепи, р мн -Ой, ж; 2 прен цепь, сплошной ряд, м, последовательность ж; планинска —а горная цепь; цепь гор, Огъсенични —и гусеницы (трактора, тдн* на) вериги обикн мн путы, пут, само мн\ —те на робството путы рабства версия ж версия ж, според таз и • по =той версии вертикал || ен вертикальный, отвесный, —на линия верти¬ кальная линия
весел 56 вёсел весёлый, в е с е л, в е* села, весело; ~о мо¬ миче весёлая девушка; ти си ~а, а пък аз съм печален ты весела, а я печален; О ~а ти кыца! веселье (мир) твоему дому! веселба ж веселье е, пир, пр. ■ н а- п и р у, мн п и р ы, м. веслО с 'весло, мн в ё с л а, в ё с ё’ л, с. вест ж весть, мн -и, -е й, ж; известие с; ( нОность, мн' -и, -е й, ж; скръбна ' извеще¬ ние о смерти. вестибюл м вестибюль м. вестник я газета ж; стенем ** стенвестник стенная газета, стенгазета. вестникар м 14 продавец, -в ц а, м газет, газетчик м\ 2. ирон журналист м. ветрило с 1. веер, мн -а, . л/; тя разхлаждашё разгореще¬ ното си лице с ~то она об¬ махивала веером своё разго¬ рячённое лицо; 2. парус, мн -а, м. ветровит ветреный; ^о време ветреная погода. ветропоказател м флюгер, мн -3, м. вехи И а несв прян и прений . нуты, мин вял и вину л, '( вял а, вило, увядать; I -цветята ~ат цветы вянут; f лицёто й ~е лицо её увядает; f прен стареть, вехт 1. (за Ореха) изношенный, поношенный; 2, (за къща) ветхий, в е т х, -5, -о, рый, с т а р, -а, -о; 3. . ;тта (за войводи) старинный, древ¬ ний; песни за ' и войводи песни о древних воеводах, вехтошар м старьёвщик м, ос тар ветошник м. ■ вече парен уже; учебните заня¬ тия ~започнаха ' учебные за¬ нятия уже начались; за¬ вършихме ~ производстве¬ ната практика мы уже за¬ кончили производственную практику. веч || ен вечный; ~ни с иегове вечные снега; О за ~ни времена на вечные времена; ~на памет на пади алите за и свободата на родината веч¬ ная память павшим’ за сво¬ боду Родины. вечер ж 1. вечер, мн -а, м, всяка ~ каждый вечер; вся¬ ка ' ние се разхождаме в парка каждый вёчер .мы гу¬ ляем в парке; в 8 часа ~та в восемь часов вечера; .тази этот вечер; сегодня вече¬ ром; не ще забравя тази ~ я не забуду этого вечера;, тази ~ ще- бъда на събра*' ние сегодня вечером я буду на собрании; от сутрин до^ ~ с утра до вечера; ,2« вё*Г чер, вечернее собранние’*#- торжество с; литературно-* литературный* вечер» 'добър добрый вечер! ' , вечер Цен 1. вечерний; ' *уён час вечерний час; ''‘ $6$' Й*"*
57 взрив чернее небо; ~по креме ве¬ чернее ' время, вечером; ~еи университет вечерний уни¬ верситет; 2. (за дреха) вечер¬ ний; ~на рокля вечернее платье. вечеринка ж литературно-му¬ зыкальный (театральный) ве¬ чер м. вечеря ж ужин м; през време на ~та во время ужина; през време на ~та младите се разговаряха во время ужи¬ на молод ые люди разговари¬ вали между собой. вечерям несв ужинать. вещ 1 ж 1. вещь, р мн -е й, ж; предмет м; 2. домашняя ут¬ варь ж, разг пожитки, -о’в, без ед. вещ 11 Е знающий, сведущий; ~о лице сведущее лицо, эксперт; 2. опытный, искус¬ ный; той е човек~, познава добре работата си он чело¬ век опытный, хорошо знает своё дело. вещ и на ж умение с; опытность ж, знание с. вС||я несв веять; фвятър го ~е у него ветер в голове. вживе || я се св вжиться, вжи¬ вусь, вжив ешься (во что-л); актьорът трябва да се ' и в ролята си актёр должен вжиться в свою роль. вживявам се несв вживаться (во что-л). взаимопомощ ж взаимопомощь договор за дружба и ~ договор о дружбе п взаимо¬ помощи. взаимоспомагател || ен.~на ка¬ са касса взаимопомощи. взема св 1. взять, возьму, возьм ёшь, мин взял, -л а, -л о, принять, п ри¬ му, п р и м е ш ь, мин принял, -л а, п р и н я л о, забрать,-б е р у, -бе р ёшь; мин -б р а л, -б р а л а, -б р а л о; 2. (в съчетание с друг глагол) начать, н ачну, н а ч н ёшь, мин начал, -л а, н а ч а л о; взе да ви¬ ка он начал кричать; взе да боледува он начал хворать, вземам несв 1. брать, беру, б е р ёшь, принимать, за¬ бирать; ^-книги от библио¬ теката брать книги из биб¬ лиотеки (в библиотеке); прен ~уроци по руски език брать уроки русского языка; ~ назаем брать взайм ы; ~ при¬ мер брать пример; ~под внимание принимать во вни¬ мание; ~мерки принимать меры; ^решение принимать решение; 2. начинать; <> ~акт (от нещо) иметь в виду (что-л); ~си сбогом прощаться; ~становище за¬ нимать позицию; придер¬ живаться точки зрения. взлом м взлом м; кражба чрез ~кража со взломом. взрив м ' 1. (експлозия) взрыв м; ' на парен котел взрыв парового котла; 2. (избух-
вид 58 ливо вещество) взрывчатка ж разг, взрывчатое веще ство с вид I м вид, -а и -у, пр на виду, м; външен ~ внеш¬ ний вид; хубав ~ хороший вид; на ~ по внешнему ви¬ ду; <> имам пред ~ иметь в виду; един ~ своего рода. вид II м грам вид м; свършеп совершенный вид; несвър- шеи ~ несовершенный вид вид || я несв и св 1. видеть, в и ж у, -д и ш ь/увидеть (кого-л, что-л); 2. прен св увидеть, пережить, -живу, -жив ё ш ь; той много е ~ял он много пережил; ще ~им какво ще правим уви¬ дим, что будем делать; О кой накъдето 'и кто . куда; ще ~и и ще пати ему не сдобровать. вне лич мест вы. виелица ж вьюга ж, метель ж виетнамец м вьетнамец, -м ц а, м. виетнамка ж вьетнамка, р мн -м о к, ж. t виждам несв 1. видеть, вижу, видишь (кого-л, что-л); 2. прен переживать (что-л); 3. навещать (кого-л); често ~ близките си часто наве¬ щаю родных. вйждане: до~! до свидания! виза ж виза ж; в ходна ~ въездная виза; изходиа ~ выездная виза. визита ж визит м; правя/на- правя ~ делать/сделать, на- носнть/на нести визит; връ- щам/върна ~ отдавать, -д а ю, -д а ё ш ь/отдать •да м, -дашь визит. сизнтация ж посещение с боль¬ ных врачом; врачебный об¬ ход м, вик м 1. крик, -а и -у, - м; 2. галдёж, -дежа, м; 3. зов м, окрик м. пикам несв 1. кричать; 2. гово¬ рить громко; 3. призывать; звать, з о' в у, з о в ё ш ь; приглашать (ког о-л);;~(ка- ня) на гости приглашать в гости; 4, вызывать; 5. назы¬ вать (по ймени); <> ~ до бога разг кричать благим ма¬ том; *-*по телефона назна¬ чать телефонный разговор; вызывать по телефону викиа св 1. крикнуть; 2. при¬ звать, -з о в у, -э о в ешь; позвать, пригласить, -а ш у, •а си шь; 3. вызвать, -з о- в у, -з о в е ш ь вила I ж дача ж, вилла ж вила II ж сел-стоп вилы, вил, само мн; той сръчно гребешё*' ' сеното с *-*та он ловко подгребал сено вила¬ ми; двоерога ~ вилы-двой¬ чатки; троерога ~ вилы- тройчатки. вилица ж вилка, р мн -л о к, ж; ям с ~ есть вилкой, внлнея несв 1. свирепствовать, -с т в у ю; 2. буянить; 3. (за буря) бушевать, -ш у ю
59 висЯ вина ж 1. вина мн в ин ы, ж\ проступок, -п к а, м> пре¬ ступление с; признавам —та си признавать свою вину; 2. причина ж; аварията стана по — на шофьора авария произошла по вине води¬ тел я. винаги наречвсегда, постоян¬ но; той — е добре облечен он всегда хорошо одет; — сутрин тя бе заета с домакин¬ ството по утрам она посто¬ янно была занята хозяйст¬ вом. винар м 1. винодел м\ 2. вино¬ торговец, -в ц а, м. винарство с виноделие с. винен 1. винный; —оцет вин¬ ный уксус; 2. —а бъчва винная бочка; —склад вин¬ ный . склад. вин || о' с вино, мн в и н а, с; бяло —о белое вино; черве¬ но — о красное вино; силно —о крепкое вино; натурално —о сухое вино; скъпи -—а дорогие вина. виновен виновный; <> без ви¬ на — без вины виноватый, винтяга ж, куртка, р мн -т о к, ж (спортивного покроя). виолетка ж фиалка, р мн -л о к, ж. виолончСло с виолончель Ж\' свиря на — играть на вио¬ лончели. випуск м (за клас, курс) в ыпуск м; студента от миналото- дишния ~ студенты ' прошло¬ годнего выпуска.: . вир м' 1. водоворот м, ' омут. м*»' 2. водоём . ле, бассейн л<;-. О. ~ вода. промокший до костей. вироглав упрямый, непослуш¬ ный, своевольный. ' висина ж высота, и и' в ы с о¬ т ы, ж. ' висок 1. высокий, -о к, -а, -о к о, и сравн ст в ы ш и с; —а къща высокий дом; —и цени и высокие цены; 2, гром¬ кий, -м о к, -м к а, -мко; —глас громкий голос; гово¬ ря на — глас говорить гром¬ ким голосом. високоговорител м громкогово¬ ритель м. • внсоио'добHвнни м мастер м высоких урожаев. високос || ен.: ' —на година вы- сокосный год. височина .жЛ. высота, мн в ы- с о т ы, г, 2. возвышен¬ ность ж; 3. рост м. висулка' ж ' сосулька, р мн ' '-л е к, ж. * висш высший —е училище высшая школа; —е и образо¬ вание высшее ..образование; —е учебно заведение выс¬ шее4 учебное заведение, вуз м. висшист м человек, имеющий высшсс образование." вис II я несв 1» висСть, в. и ш у, висишь; лампата —и ла¬ мпа. висит; на стсната —и картина на стснС висит кар¬
витлб 60 тина; 2. прен болтаться без дела; О ~я на косъм прен висеть на волоскС; ~я над главата стоять над душой, витло с техн винт, -а, м (паро¬ ходный и т, п.); самолетно ~ пропеллер м. витрина ж витрина ж, вихър м вихрь м, вихрушка ж вихрь м. виш || на и ниш || ня ж ' вишня р мн -ш е н, ж (дерево и плод); сладко от ~ни, варе¬ нье из вишен. вишнев вишнёвый; ~а гра¬ дина вишнСвый сад; ~о сла¬ дко вишнёвое варсньс. вишнбвка ж вишнёвка ж (на¬ ст дйка). ви || я I несв 1» вить, вью, в ь ешь, сплетать (венок и т. п,); 2.' гнуть, сгибать; ~я сс виться; О ~с ми сс свят (главата) у меня голо¬ ва иидст кругом; у меня кру¬ жится голова. ви II я II несв выть, вою, вълкът ~с волк вост; оор, бурята ~с буря воет. в камсиСло ст ж окаменелость ж. вкарам св' 1. вогнать, в г* о¬ н ю, вгонишь; загнать, •Гон ю, чг о н и ш ь; 2. ввести, в в с д у, в в е¬ д ешь, вовлечь, -злек у, •в л е ч Сшь, мин -вл ё к, -к л а, -к л о. . вкарвам несв I, (за добитък) вгонять, загонять; 2. вво¬ дить, -в о ж у, -в о д и ш ь; вовлекать; 3. вставлять; О «--•в бсля втягивать в непри¬ ятную историю; ~в пътя направлять на правильный путь; ~гол спорт забивать гол. включа св 1. включить (что-л); 2. прен ~в списък включить в список. включвам несв включать (что- л); ~тока включать ток вкоренСн 1. привившийся, ' пу¬ стивший корни; 2. прен уко¬ ренившийся. вкорени св укрепить, -п л ю, -п й ш ь; укоренить; ~се 1. привить, -в ь ю, -в ь сшь, пустить,п ущу, пустишь корни; 2. прен укорениться, виорсвИвач несв укреплять (что-л); укоренять; **се 1. пускать корни; 2. прен уко¬ реняться; внедряться. вкупом нареч вмСсте; сообща; совмСстно; тс дойдоха ~ они пришли вместе. вкус м I. вкус м; горчив ~ горький вкус; приятен на -'-приятный на вкус; по моя ~по моему вкусу; 2. прен вкус, чувство изящного; об¬ лечен с и одСт со вкусом; човск с ~ человСк со вку¬ сом. в кусвам несв пробовать, -бую (что-л); разе отведывать. вкус || сн вкусный, -с е н, -с н а, -с н о; ~на супа вкусный суп; ~но я де не вкусное кушанье.
61 елйзам вкуси св попробовать, -бую (на вкус) (что-л);■ разг отве¬ дать. влага ж влага ж, сырость ж. влагалище с (при гари и при¬ станища) склад л/, пакгауз м. сл агам несв 1. вкладывать (что- л); помещать; ~пари в каса¬ та класть, к л а д и у, к л а¬ д ё ш ь деньги в сберега¬ тельную кассу (сберкассу); 2. прен вкладывать (труд, усилия); ~труда си в общо¬ то дело вкладывать свой труд в общее дело. владСя несв 1. владеть, (чем-л), имСть (что-л), обладать (чем- л); ~земя владСть землёй; 2. пряк и прен господство¬ вать, -с т в у ю, царить; 3. (чужд език^ладСть; ~руски език владСть русским язы¬ ком. влажен влажный, -ж е н, -ж н а, -ж и о. влак м поезд, мн -а, м; бърз ~скорый поезд; пътнически ^пассажирский и поезд; елск- трическн ~ электропоезд, разг электричка, р мн, •ч е к, ож9 брониран ~ броне¬ поезд; началник ~ началь¬ ник поезда; ~ът тръгва по¬ езд отправляется (отходит); ~ът пристига по разписа- вието поезд прибывает по расписанию. влакн («ос волокно, мн в о- л о к н а, -о к о н, с; коно¬ пени ~а пенька без мн, ж; лснсни ~а льноволокно съ- бир, ■ с. власт ж власть ж; под ~та под властью; на ~ съм быть у власти; съветска и со¬ ветская власть. властвувам несв властвовать, -с т в у ю (над чем-л), гос¬ подствовать, -с т в у ю (над чем-л). влача несв 1. волочить, -л о- ч у, -л о ч и ш ь, тащить, тащу, тащишь (что-л) ~греда тащить бревно; 2, (за вълна, коноп) чесать, ч е- ш у, чешешь; ~сс 1. таскаться, шляться; 2. дви¬ гаться с трудом. влекач м 1. тягач, -а, м; 2. буксир м. влСя св пряк и прен влить, волью, вольёшь (что-л(ео что-л): ~се влиться. влива || м несв пряк и прен вли¬ вать (что-л/во что-л); ~м сс 1. вливаться; 2. (за река) впадать; Дунав сс влива ' в Черно морс Дунай впадает в Ч Срное море. влиза |{ м несв 1. входить, в хо¬ жу, входишь (куда-л), проникать; ~м в стаята входить в комнату; 2. (с пре¬ возно средство) въезжать; Ъпряк и прен вступать; 4.вхо¬ дить в состав (комиссии, прав¬ ления и т, п.); 5. 'посту¬ пать в учСбнос заведение; 6. вмещаться, влсаать; бага-
елиАя 62 жът не влиза в куфара ' ба¬ гаж не вмешается в чемодан; <> ~м в положението (на някого) входить в (чьё-л) по¬ ложение; ^м-във връзка (с някого) устанавливать связь (с кём-л). влийя несв влиять, *яюг •я е ш' ь (на когб-л, на что- л); ~сс исп ытыйать влияние, быть и под чьим-либо .влия¬ нием. влог м' прян и прен вклад м. влогов: ~а книжка сберега¬ тельная книжка. яложа св 1. вложить, -о ж у, •б ж и ш ь; 2. поместить, -м е щ у, -м е с т 'ишь (де¬ ньги); 3. прен (труд, усилия, усърдие и др.) вложить. влоша св ухудшить. влошава || м несв ухудшать; 3 л влошава сс ухудшается; здра¬ вето му се влошава его здо¬ ровье ухудшается. влюбвам се влюбляться (в ко- гб-л). * влюбсн влюблСнный, -б л ё н, -б л е н а (в когд-л). влюбя се св влюбиться, •б л ' Ю'с ь, влюбишься (в когб-л). вляза св 1. войти, войду, в о й д ёшь, мин в о ш ё л, в о ш л а, -л о (куда-л); про¬ никнуть; 2. (с превозно сред¬ ство) въехать, -С д у, -С- де ш ь; 3. прчк и прен всту¬ пить, -п л Ю, в с т у п и ш ь; 4. (в учебно заведение) посту¬ пить; '5. вместиться, -м е* щ у с ь, -с т и ш ь с я, влезть, мин влез, влезла, влезло. вмСсвам сс несв вмСшиваться (во' что-л): ~в чужди рабо¬ ти вмешиваться в чужие делй. вмСсто предл вместо (с р. п.); вместо него вмСсто него; иди вместо мене иди вмСсто меня, вмСся сс св вмсшйться (во что-л). вмъквам несв втаскивать, во¬ влекать, вводить, -о ' у, •о д и ш ь; ~сс 1. втирать¬ ся, 'проникать; втискиваться, вмъкна св втащить, -а щ у, •а щ и ш ь; вовлечь, -с к у, •е ч ешь, мин -л ё к, -е к- л а; ввести, -в е д у, -в с¬ д ' ё ш ь, мин -в ё л, -в с- л а; ~сс 1* втсрСться, в о¬ трусь, в о т р ешься, мин вт ё р с я, в т е р- л а с ь; проникнуть, мин -н и к, -н и к л а; 2. втис¬ нуться. внедри св внедрить (что-л! во что-л). внсдривам несв внедрять (что- л/во что-л); ~ нови трудо¬ ви методи в производството внедрять в производство но¬ вые мСтоды труда. внезапно нареч внсзапно.вдруг, неожиданно; те заминаха ~ они выехали внезапно. внеся св 1. внести, мин внСс, внесла, -л о (что-л);
63 ведя 2. (за стока и др,) ввезти, мин в в ё з, в в е з л а, -л о, вниквам несв вникать, прони¬ кать; углубляться (во что-л), вникиа св вникнуть, проник- путь;'углубиться; -б. л юсь, -б и ш ь с я и(во что-л); ~ в съдържанието на книгата углубиться в содержание книги. внимавам несв 1. быть внима¬ тельным; 2, быть осторож¬ ным. внимание с,' внимание без .мн, с; 0 взимам под и прини¬ мать во внимание; заслужа¬ вам ~ заслуживать внима¬ ние. внимателен 1« внимательный; ^ученик внимательный уче¬ ник; 2, внимательный, уч¬ тивый, любСзный; 3. осто¬ рожный. внос м 1. ввоз м, импорт м; 2. взнос м; членски ~ член¬ ский взнос. вн ос || сн импортный, ввози¬ мый; ~но мито таможенная пошлина; ~ни стоки им¬ портные товары; 0 ' ьсн лист и депозит. в носите л м 1. вкладчик м; 2. импортёр м. вноска ж 1. взнос м; встъпи¬ телна ~ вступительный взнос; 2. вклад ' л/. внук м внук м, внучка, хс внучка, р мн -ч е к, гу/* внуша св внушить (что-л[ко- му-л), внушавам несв внушать (что* л/ком у-л); ь, доверие вну¬ шать доверие; ~ страх на дсцата внушать" страх детям, вод И йж вода, вводу, мн воды, ою; изворна ~а ключевая вода; варовита ~а жёсткая, (известковая) вода; ~а за писне питьевая вода; газирана ~а газированная вода; кислородна ~а раствор перекиси водорода; мине¬ рални ' и минеральные во¬ ды; <> тиха ' и скрытный человек. водйч м 1. руководитель м, вожИк, -а, м; 2. проводник -а, м (по местности); гид м; 3. водитель м, шофёр м, в одс и иц а ж мельница ж, воденичар м мельник м, воде ничей чспьвнчный; ь ка¬ мък мельничный жёрнов, водовместилище с резервуар м; бассейн м. водовъртСж м водоворот м. водолаз м водолаз м. водомСр м водомер м. водопад м водопйд, м, водопровод м водопровод м, водоснабдя св снабдить, сна- б ж у, -б д и ш Ь, ВОДОЙ, водоснабдивам несв снабжать водой. водоснабдяване с водоснабже¬ ние с. ' водя несв вести, в еду, в е¬ д ешь, мин в С'л, в е л а,
водя се 64 -л о; водить, в о ж у, в О¬ диш . ь; <> ~ преговори, спор, война .вести перегово¬ ры, спор, войну; ~ . препи¬ ска вестИ переписку; ~ за нос водить за нос; . хорото а) вести хоро; 6) прен руко¬ водить, -в о ж у, -в о д и ш ь (кем-л, чем-л). водя се несв. дружить, -у ж у, -у ж ишь и -у ж и. ш ь; водиться, в о ж у с ь, в О¬ диш ь с я; ф ни се води, ни се' кара с ним ни сладу, ни ладу; .. на отчет состоять на .уч ёте, военноплённик м военноплен¬ ный, -о г о, м. вожд м вождь, -я, м. возя несв везтИ, мин в е з, в .е з л а, -л о, и возИть в о ж у, в о э и ш ь; ~се кататься, ездить, езжу, ездишь; ~се на авто¬ мобил кататься на автомо¬ биле; <-се на шейна ка¬ таться в санях. вой в бда м 1. ист воевода (пред¬ водитель гайдуков, народных мстйтелей, во время турец¬ кого ига); 2. воевода м; ата¬ ман м. войнй'м: война, мн в о й н ы, ж; световна ~ мировая вой¬ на; колониална ~ колониаль¬ ная война; гражданска. ~ гражданская война. войник м солдат, р мн. с о л- д а т, м. войск .Ц а ж армия ж; войско, мн в о й с к а, с; редовна ~а регулярная армия; -гра¬ нични ~и пограничные вой¬ ска. вол м вол, -а, м. вОлеа волевой; ~ човек воле¬ вой' человек; ~а натура во¬ левая натура. волейбол м спорт волейбол м; играя на ~ играть в волей¬ бол. волен вольный, *л е н, -л ь- н а, -л ь н о, мн в о л ь н ы и в о л ь н ы, свободный, волност Ж ВОЛЬНОСТЬ ж. воловар м пастух, -а, м (волоз). волт м техн вольт м. во лтяж м техн• вольтаж м. воля ж 1. воля ж; 2. прен сво¬ бода ж. вопъл м вопль м, крик, -а и -у, м. восък м воск м; червен ~ сургуч, -а, м. вот м голосование с, вбтум м; ~на доверие вотум голосо¬ вания. воювам несв воевать, воюю, воЮешь. впечатл ение с впечатление с; лравя/направя ~ произво¬ дить, -о ж у, -одиш ь/ произвести, -веду, -в е¬ д ё ш ь, мин -в ё л, -в с- л а .впечатление; играта на артистите ми направн силно ~игра артистов произвела на меня сильное впечатле¬ ние.
65 вреждам впйсвам несв вписывать запи¬ сывать (тао-л); ~ окръж¬ ност вписывать окружности ШПйша- св вписать, -и и пт у, -п и ш е ш ь, записать (таш л). • впрегатен тягловый, упряж¬ ной ; — добитък. талловый скот; -~кон упряжная ло¬ шадь. * впрегна аг 1. \за кон) впрячь, в и р я X* у, в и р я ж ё ш ь, л п р я г у т, лик в п р я г, -г л а, -г л о, запрячь; 2- прен нагрузйть, -у ж у, -у з и ш ь работой. впрбчем съюз и еметк дума. * впрочем: впрочем аз не зная, реши вайте сами впроче^м я не знаю, решайте сами, впрягам нссз впрягать, запря¬ гать. впускам се несв I. бросаться, пускаться бегом; 2. прек пу¬ скаться; ~ в подробности пускаться в подробности. впусна се св 1. брбстъся, б р о¬ ш у с ь бросишься, пуститься, II у Щ у С Ь, П у¬ с т я ш ь с я (бегом) ; 2. прек ппустйтьея; . в подробности пуститься в подробности. врабче с воробей, -б ь я, лг. враг м враг, -а, я^, неприятель л, протйвпик лг; <> пб —а! к чёрту! враждувам несв враждовать,, -д у ю (с чем~а\. вран вороной; — кои вороная лбшадь. * - ■> 9 Бадгарснвздш рсшид .врана яс ворона яс. врат м шея о не по . я но шия что в лоб, что по¬ лбу ; широко му е около «~я он живёт припеваючи; у него мег никаких забот. врата ж I. дверь,, л/г яа две- р и, р мн -с й, тв -я м к и -ь м и, ж единична **«*• одностворчатая двер ь; дву¬ крила ~ двухстворчатая дверь; 2. ворота, -р о т, са¬ мо мн; лътна . ворота; 3. спорт ворота, само ян» вратар м 1. швейцар лг; при¬ вратник, лг; 2. спорт вра¬ тарь, -я, м^. вратичка ж 1. дверка, р мк -р о к/ ж; 2. (на ограда) ка¬ литка, р лк -т о к Ж. вратовръзка ж галстук м; сла¬ гам си *-* завязывать себе галстук. вреда р/с вред, -а, без мк, я я; ущерб лг. вред ен вредный, д е н, -д п а, -дно; —ни хора вредные люди; ~ ен за ядра- вето вредный для здоровья, вред ’ ' я несв вредить, -е ж у, -е д и ш ь (чему-л, ком$-л); пушенето —и на здравето куренье вредит здоровью/ вредя св устроить; —се 1. уст-"*- роиться; 2- воспользоваться, -з у ю с ь случаем. Врёжда | м несв“устраивать; —м се устраиватьья; 2. поль¬ зоваться, -з у ю с ь слу¬ чаем ; той умее да се врежда
66 он умеет устранили.ся, време с 1. время, в р е м с и и, те я р е м е л е. м\ мн в р с¬ мен а, н р е м е и, г;. поря •Ж свободно дисуг м, 2. н о года ж\ -—то беги с сухо и горещо погода стояла сухая и жаркая; 3. грам время; в руски език има 3 ~на в русском языке 3 времени; О на ~ вовремя; от ~ на ‘Время от времени; до ~ разг до поры, до времени; нямам~ некогда; нет време¬ ни; ~ е да си отивам мне пора. вретёно с веретено, мн -т е п а. -т е н, с. вроден врожденный; ~о чув¬ ство врождённое чувство. връв ж верёвка, р мн -в о к, ж. връзва || м несв I. (за скъсани нишки, за възел и др} связывать, завязывать; 2. перевязывать; 3. (за огра¬ да, за дърво, за кол) привя¬ зывать, подвязывать; той врьзва коня за дървото он привязывает лошадь к дере¬ ву; ~м се 1. связывать себя (с обещанием, клятвой)} 2. прен связываться.. вр£зк II а ж 1. завязка, р мн •3 о к, ж* шнурок, -р к а, м\ .и за обуща шнурки для обуви; 2. повязка ж; 3. галстук м; 4. свйзка ж, свер¬ ток, -т к а, м; узел, уз- л а, м; 5. (в разл знач) связь ж;- родни иски .‘и родствен¬ ные связи; приятелски . и д р ужеские отношения; б, воен като същ связной, -ого м; ф във -а в связи (<? чем-л). връстнй || к м ровесник м} сверстник м; те са ~ци они ровесники. връстница (Ж ровесница сверстница ж. връх м 1. верх, мн -и, м; верхняя часть ж; (на дърво) верхушка, р мн -ш е к, ж; 2. вершина ж; планински ~ гор пая вершина; на вър¬ ха на славата на вершине славы; 3. (на игла, на нож) остриё; (на езика) кончик, връхлетя св налететь, -лечу, •летишь, наскочить, -о ч у, -о ч и ш ь, наткнуть¬ ся, натолкнуться (на кого-л, на что-л). връхлитам несв налетать, на¬ скакивать, натыкаться, на¬ талкиваться (на когб-л, на что-л). връч Ц а св вручить (что-л/ко- му-л); пари вручить деньги; ~их му писмото • вручил ему письмо. връчвам несв вручать; ‘ор¬ ден вручать орден; ‘дип¬ лома вручать диплбм. връщам несв 1. возвращать (что-л), отдавать, -д а ю, -да ешь обратно; 2. пово¬ рачивать (обрбтно), возвра¬ щать; ~от път (някого) воз¬
67 всякъде вращать с дороги (кто л), — живота (на никого) воз¬ вращать (кого-л) к жизни; — се в о з в р а щ аться. арьщане с возвращение • с; на — на обратном пути вр || я несв пряк П прен кипеть, -п л ю, -п и ш ь; чайникът —и чайник, кипит вряд кипячёный, —а вода кипяток, -т к а, л/, <> — и кипял бывалый. все нареч все; —едно всё' р а в • по; — още все ещё; — пак всё-таки; —така всё так же; —едно и също всё одно и то же. ‘ всевъзмож || ен всевозможный; — ни бои всевозможные крас¬ ки; — ни стоки всевозмож¬ ные товары. псеизвест Н ен общеизвестный; — на истина общеизвестная истина. вс |) еки опр мест каждый, вся¬ кий; любой; —еки дек каж¬ дый день; музеят е отворен —еки ден музей работает (музей открыт) каждый день; —еки два дни каждые два дня; във —еки случай во всяком случае; —еки трябва да работ и каждый должен работать; Она —яка цена любой ценой; во что бы то нп стало; не считаясь ни с какими трудностями. всекиднев I) ен 1. ежедневный; —ен вестник ежедневная га- «ета; 2. повседневный; —на дейност повеслиёепая дея¬ тельность. к селена ж вселенная ж все о т л ас и с а моотв ер же и н ы й вес стран || еп всесторонний; — но развитие всестороннее развитие. всеуслишание с: на — во все- усл ышаиие, громогласно, от¬ крыто . всичко I опр мест всё; пред и — прежде всего. всичко II нареч всего; 0 ~на — всего павсего. ослу швам се несв вслушивать¬ ся, прислушиваться, — в чужд разговор прислуши¬ ваться к чужому разговору встъпвам несв ’ вступать (во что-л); —в брак вступать в брак; —в длъжиост всту¬ пать в должность естьпител Ц ен вступительный — на лекция вступител ьная лекция; —па вноска вступи¬ тельный взнос. встьпя св вступить, -у п л Ю, -у лишь (во что-л). в сьщност нареч в сущности, всйкак ъв о пр мест любой, вся¬ ческий, всякий; без —повод б)ез всякого повода; по — начин любым образом; лю¬ б им способом. всякога нареч • всегда, в любое время, во всякое время; той беше —в добро настроение всегда он был в хорошем на¬ строении. всякъде нареч всюду, везде;
атасам 68 той беше ~ приет ' его везде принимали. втаса [| м• св Г. (за тесто) взой¬ ти, Зл -й д ё т; тестотю втаса тСсто взошло; 2. прен разг закончить (какую-л) работу, втасвам несв 1. (за тесто) всхо¬ дить, 3 л -х о д и т; 2. прен разг заканчивать (какую-л) работу. • втеки се св втечь, без 1 и 2 л, в т е ч ё т, в- т с к у т, мин вт ё к, в т е к л а, -л о; влиться, воль ё т с я, мин влился, влились, в л и л о с ь и разг в л и¬ ло с ь; по» влейся. втичам се несв втекать, вли¬ ваться; впадать (о реке). втор'Ц и числ второй;-- • • на¬ града второй приз; ~о яде¬ не второе блюдо; какво ви е ~ото (ядене)? что у вас на второе? на • • място (на * • • • план) на второй план; този въпрос се измести на ~о място (на ~и план) этот вопрос отодвинулся на второй план; ~а цигулка вторая скрипка; О свиря ~а цигулка пряк и прен играть вторую скрипку. вторник м вторник м; във ~ во вторник. второ нареч во-вторых, второгодник м 1- второгод¬ ник м. втриса несв само 3 л ед; ~ме меня лихорадит. втръсвам несв надоедать; вы¬ зывать отвращСние. втръсна св надоесть, 3 л -е с т, мин -е л о, опротиветь. втурвам се несв 1. врываться (куда-л); 2» бросаться, ки¬ даться. втурна се св 1, ворваться, -р в у с ь, -р в ё хи ь с я, мин в о р в а л с я, -л а с ь, -л о с ь, -л и с ь (куда-л); 2. броситься, брошусь, бросишься, кинуться, втълпя св разг вбить, вобью, вобь ёшьв голову, вдол¬ бить, -б л io, -бишь;'»* си вбить себе в голову, втълпявам несв разг вбивать в голову, вдалбливать; ~си вбивать свбё в голову. вулкан м вулкан м; действу¬ ващ ~ действующий вул¬ кан; угаснал ~ ~ потухший вулкан. вуйна ж тётка, р мн -т о к, ж. вуйчо м дядя, р мн -е й и -ья, -ь ё в, м. вход м 1. вход м; въезд м; главеи~ главный вход; па¬ раден--' парадный подъезд; при~а у входа; при входе; при~а ’ на градината при входе в парк; ~откъм ули¬ цата вход с улицы; откъм двора вход со двора; 2, пла¬ та за - вход; ~свободен вход свободный. входен входной; въездной; ~ билет входной билет»
69 мзмрявам входя их входящий; кану. ~ дневник книга для записи входящих бумаг. . вчера нареч вчера.* вчерашен 1. вчерашний; ~ден вчерашний день; —’дъжд вчерашний дождь; 2. прел разг леб| штный;* не съм .меня нс подведёшь. вчесвам несв причёсывать; се причёсываться* вчеша св причесать; -ч е ш у, -ч е щ е щ ь; /-се приче¬ сать с я, -ч е ш у с ь» *ч е- шешь^я. въведа св ввести-, в в е д У, в веде ш Ь, мин ввёл, в в с л а, -л. б (во что-л) въвеждам несв вводить, в в о* ж- у, ввод и ш ь; <> — & заблуждение вводить в за¬ блуждение; ~ред наводить порядок,* въвлека св вовлечь, -в к ул -е ч ё ш ь, мин -в л е к. -в л • е к л а, -л о (во что-л); втянуть,, -я н у, -я и е пг , ь. въвличам несв вовлекать (во что-л; втягивать, и въглеводород м лкХ углеводо¬ род лг. въгледобив ж угледобыча ж. въглекопац м шахтёр лг, угле¬ коп м, въглеи дг уголь, угля, мн у г л и,* у г л» е й и разг . у голья, -л ь е в, лг. въглерод лг, хим углерод лл въгл ища само мн уголь, у г- • д я, мн у г л и, угле Й м; дървени • древесный уголь ; каменни ~ каменный уголь; кафяви каменни ~ бурый уголь. въдица ж 1. удочка, р мн -ч е к, ж; 2* рыболовный крючок, -ч к а, ж. въдя нес в (за животни) разво¬ дить, -о ж у, -о Д и ил. въжё с 1. верёвка, р мн -в о к, ж; — за простиране (суше¬ не) на дрехи верёвка для: сушки бель я ;• 2. канат м; дебело корабно /** толстый корабельный канат; 3. прен. виселица ж; той увнсна на ~то повСсили его, въз предл диал па, над, в, про¬ тив ; 1 па (а в. п. и пр. л.) вятърът кара лясъка въз. нас ветер гоииг песок на лас; те лежаха на пода кьз ёдна рогозка они лежали на полу у а рогоже; 2. в (с в, п.) лъ- тят върви въз планината до¬ рога идёт в гору; <3> въз ос¬ нова (на нещо) на основании (чего-л). * възбрана же. запрет Ж, запреще¬ ние с; турям под — налгаиа^'^1» запрет. Название с воззвание с, про¬ кламация же* ~към българ¬ ския • народ воззвание к бол¬ гарскому народу. възваря св (чай, мляко) вски¬ пятить, -я ч у, -я т и ш ь ; (кафе, обяд) сварить, -а р юг -а р и ш ь. • възйаряиам неся (чай; мляко)
еъавйшен 70 кипятить, -я ч у, -я т й ш ь; {кафе, обяд) варить, -а р ю, 4 риш ь. възвишен возвышенный; ~а цел возвышенная цель; ~ пример возвышенный обра¬ зец. възвйшвн возвышенный, высо- нсрасположенный. възвишВянс с возвышенность ж, возвышение с. възвратен гран возвратный; ~ залог возвратный залог. възглавница ж подушка, р мн -ш е к, ж. в!зглед м взгляд м, воззрение с; прогресивни ~и передо¬ , вые взгляды. Бъзгордая се св зазнаться, возгордиться, -р ж у с ь, “Р ди ш ь с я. възгордявам се несв зазна¬ ваться, -знаюсь, -з н а- ешься; возноситься, -н с- ш у с ь, -и о е и ш ь с я. . възгордяване с зазнайство с, въздействие с воздействие с\ влияние с. въздйшам несв вздыхать, гру¬ стить, -у щ у, -у с т и ш*ь (о ком-л, о чём-л/по ком у-л, по ■ чем у-л). въздишка ж вздох м; дълбока ~глубокий взд«. въздух м воздух м\ чист чи¬ стый воздух; дишам чист~ дышать С1з Сжим воздухом. «Ъздуш Цен 1. воздушный; но налягане давление возду* яа; ~ма струя воздушная струя; 2. ~вн бой воздуш¬ ный бой (сражение); ~ии съобщепия воздушное сооб¬ щение; ~на поща воздуш¬ ная почта; авиапочта; Ътехн ~наспирачка воздуш пый тормоз; 4. прен воз¬ душный, лёгкий, эфирный; <~яа тревога воздушная тревога; градя ~ии кули строить воздушные замки, въздържа св удврж^ть, -д е р¬ ж у, -держишь (ког б-л/ от чегд-л). задержать; ~св воздержаться (о/п чегго-л), удержаться. пъздържам несв удёрживаг (кого-л/от чего-л}, задержи¬ вать; ~ сс воздерживаться (от чего-л), удерживаться, въздържател м трезвенник м; человек, который воздержи¬ вается от вина, курения, въздъхвам несв вздыхать, въздьхна св вздохнуть. възел м 1. узел, у з л а, щ 2. связка, р мн -з о к, ж, тюк, -а, м; 3. прен железо- и ътен ~ железнодорожный узел; О гордиев^ ~ гордиев узел (о запутанном сплстё- н ии обе/поА тс льете). вьззелен 1. зеленоватый; 2. (за плод) недозрелый, възклицание с восклицание с. възлагам несв 1. возлагать, тор¬ жественно полагать; 2. по¬ р у ч ать (ком у-л/что-л)'; О ~ в о де жди возлагать и ад е - жды (на кого-л. на что-л).
71 възпалё№ възлйза I! м леев 1. поднимать¬ ся, взбираться; 2. состав¬ лять; заплатата му възлиза на сто и двадесет лева его зарплата составляет сто двад¬ цать левов. възлов 1. узловой; —а тара узловая станция; 2. прел уз¬ ловой, важный, основной, центральный; О~ивъпроси узловые вопросы; ~момент & узловой момент. възложа св 1. возложить, -ж у, -о ж ишь; торжественно, по¬ ложить, -же у, -о ж и ш ь; 2. поручить, -ч у, -у ч п ш ь (ком у-л! что-л). възляза св 1, подкшться, -и и- мусь, -и и м ешьс я; взо¬ браться, ч в з б с р у с ь, в з б в р ё ш ь с я; 2. соста¬ вить, -в л ю, -Б и ш ь. възмогвам се несв 1. укреплять¬ ся, становиться, -в л ю с ь, •движься более силь¬ ным (здоровым). възмогна се св 1. укрепиться, -п л ю с ь, -п и ш ь с я, стать стану, ста не ш ь бол со сильным (здоровым). възмож || с и возможный; осу- щссты1 м ы й; достижимый; до¬ ступный; ~ ен изход на ра¬ бот ат а возможный исход де¬ ла; всичко ми се струваше ~но всё мне казалось воз¬ можным. възможност ж возможность ж по возможности; покупателна ~ покупатель¬ ная способность. ' възмутен возмущённый, -ён -в и а, -в и о; ~а съм от нейното поведение • я возму- щепа. сё поведением. в-ъзмъжанам несв крепнуть, мин • крепнул и к _р е п, к р в п л а, -л о, мужать. възмъжал возмужалый, възмъжёя св возмужсать, възнаградя св вознаградить, -а ж у, -а д ишь (косо-л/ чем-л!за что-л). възнаграждавам несв вознагра¬ ждать (кого-л! чем-л!за что- л)\ ~ работника с орден за труда му вознаграждать рабочего знаком почёта за труд. „ възнамсрява-м несв намеревать¬ ся. възниквам леев возникать, възникна св возникнуть, мин •и и к, -к л а, -к л о. възобнов || я св возобновить, -в л ю, -в и ш ь, восстано¬ вить, -и о в л ю, -н о- в и ш ь; той ~и бащината си кыца он возобновил от¬ цовский дом; ~я приятелст¬ вото сн возобновить друж¬ бу. . възобновявам несв возобнов¬ лять, восстанавливать; ~ членството си возобновлять членство; ~ ирсди шиитв си отношения восстанавливать прёжние отношения. въ» зпал В нив с вас п алён и в й
възпёя 72 ~на очитс воспалёнив глаз; — на ставите воспалёнив суставов; — на бвлитс дро¬ бове воспалёнив лёгких. ВМП II ся Св воспёть, -II о ю, -по ёшь (когб-л, что-л); постът —я подвизите на партизаните поэт воспёл под¬ виги партизан. възпитивам несв 1. воспиты¬ вать (когб-л); —деца воспи¬ тывать детВй; 2. воспиты¬ вать, создавать, -д а ю, -да В ш ь, готовить, -в л ю, -в и ш ь; —кадри воспиты¬ вать • кадры; —се воспи¬ тываться. възпнтам св воспитать (кого- л)- възприемчив восприимчивый, възпроизведа св 1. воспроиз¬ вести, -веду, мин -в ёл, -в с л а, возобновить, -в л ю, -в и ш ь; 2. воссоздать, -д а м, -д а ш ь, -даст, •да д и м, -д а ди т в, -д а¬ д у т, мин -д а л, -л а, -л о и -л о, -л и, припом¬ ни ть. възнронашел^удам нем 1- иос- про из в од и гь. 'О ;к у, -о - д и 1Т1 ъ; ИозоВНОВЛЯтъ; 2.- вос.c.озданитв, ~д а ю. при¬ поминать. въгп олзувам св несе и св поль¬ зоваться, -з у ю с ь/вос- п бл'ь зов з ться (ч ел. -л); —от случая воспользоваться слу¬ чаем -X...., ч възпявам несв воспевать (ко- го-л, что-л). възразя св возразить, -а ж у -а з ишь (на что-л!про¬ тив чего-л! ком у-л). възразйвам несв возражать (на что-л!против чего-л!кому-л); ~на забележка возра¬ жать на замечание; —на до¬ кладчика возражать доклад- • нику; —срещу доводите на своя опонент я возражаю против доводов моего оп¬ понента. вьзраст ж возраст м; човек на ~ пожилой человёк; чело¬ век в летах. възрождВнвц я деятель м на¬ ционального Возрождения Болгарии (XVIII—XIX вв.). възсВдиа св (за кон и др.) сесть, с яду, сядешь, мин сел. -л а, -л о (на лошадь и т. по). възстановй св восстановить, -в л ю, -и о в и ш ь (что-л, кого-л). възстановявам несв восстанав¬ ливать (что-л, кого-л). възстар разг пожилой. нъзсядам явсв (за кон и др.) са¬ диться. с а ж у с ь, с /г д и ш ъ с я (на лошадь и т. по) възторг я восторг я; във — съм (от нещо, от някдго) быть в восторге (от чего-л, от кого-л); изпадам във— приходить в восторг.
73 въобщё възхитен восхищённый, -щ ё и, •щена, -щ ено; — по¬ глед восхищённый взгляд възхит || я сс св прийти, п р и¬ д у, п р и д ё ш ь, мин н р и шёл, -ш л а в вос¬ торг; той св —и от играта на артистите он пришёл в восторг от игры артистов възхищавам сс несв востор¬ гаться, восхищаться (кем-л, чем-л), — от природата вос¬ торгаться природой; —от картината восхищаться кар¬ тиной. възход м, само ед подъём м; прогрёсс м. вълк м волк, р мн -о в, м, гладе н съм като — быть голодным как волк; О в —1>т сит, и аг нст о цяло и волки сыты, и овцы целы; стар — спрсляпып воробей Еьлна ж шерсть ж, мска — мягкая шерсть; остра — грубая шерсть; камилвка — вввбл»южья шерсть. вълн || а ж волна, мн в о л- н ы, д -а м и -а м, •; на —• и в ол н а м и; слс к тромаг- и и т н и — и эле к тромагнй тн ые волны; къси —и короткие вол п.ы о 1: -л н е и шерл тяной; — плат шерстяная ткань, — и стоки ш'вр ст я н ые тов а р ы. вълнени Ц с с 1. волнСниВ с; морско • волнё-нис на • коре: 2. прен душевно — душев¬ ное волтВтис; 3. обикп мн волнения, • и й; масови — я на работниците хмассовыв ра¬ бочие волнВния. вълнолом м волнорез м вълнувам несв пряк и прен вол¬ новать, -н у ю (/ооб-л, что- 4); —сс 1. волноваться; 2. (за повърхността на вода) колебаться, 3 л -об л с тс я вън I парен I. снаружи, внв дома, на дворё, на улице; —от града за городом; 2. независимо (от чего-л), ф ~от себе си внс себя вън! 11 межд вон!; вън отту- ка! вон. отсюда! външ I! вн 1. внешний; — на търговия внешняя торговля; Министерство на —ните ра¬ боти Министерство ино¬ странных дел; 2. наружный, — на обвивка наружная обо¬ лочка; — на стена наружная стена; только внёшни и, по¬ казной; —но спокойствие на¬ ружное спокойствие; 3. прен посторонний; чужой; — ен човек посторонний чвловВк; 4. —ни лекарства наружные лекарства, наружное, -о г о, с, като същ външ ноет ж внешность ж* наружность ж. j въображВнкс с 1. воображение г, фантазия • • творческо — творческая . фантазия, 2. (рядко) вымысел'. ' -сл а, м въобще нары вообще, . в гобщем, в целом; при Ьсех условиях, всегда; совсем
въодушевление /4 съодушсвлСнив с воодушевле¬ ние с, душёвный подъём м, увлвчВнив с\ говоря с ~го- ворить с воодушевлением, въпреки предл . 1. вопреки (с д. п.); въпреки това вопреки тому; въпреки съввта на ле¬ каря болният стана от ле¬ глото вопреки совету врача больной встал с постёли; 2.нс смотря на (с в. п.); въпреки всичко несмотря ни на что; въпреки 'всички трудности експедицията изпълни зада¬ чата несмотря на все труд¬ ности экспедиция выполни¬ ла задание. въпрос м вопрбс м; задавай ~и задавать вопросы; отго¬ варям на ~и отвечать • па вопросы; фболен ~ боль¬ ной вопрос; ~ на чест во¬ прос чести; ~ на живот и смърт вопрос жизни и смёр- ти. въ просителен во просительный; ерам ~знак • вопроситвль- ный знак. въпросник м анкёта ж; во¬ просник м. върба ж верба ж; ива ж, вет¬ ла, мн в ётл ы, в ё те- л, ж; О плаче щ а ~плакучая ива. върлсж .и 1. ходьба ж, ход л«; движение • с; 2. походка ж; 3. прен ход м работы, върволйца ж • вереница ж; ~ &ора вереница людей; ~от леки коли вереница легко¬ вых машин. върв'| я несв 1. (пеш) идти, мин ш ё л, ш л а, ш л о; ходить, хожу, ходишь ~и пеш идти пешком; 2. (с превозно средство) ехать, С д у, С д с ш ь; 3. (за река) течь, т с ч ё т; 4. (за меха¬ низъм) идти, работать; 5. (за време) идти; часовникът ~и напред часы спешат; ча¬ совникът нс ~и часы нс идут; времето врВмя идёт; 6. прен идти, спорить ся; работата ~и добре дело идёт хорошо; 7. быть в обра¬ щении; тези пари нс ~ят эти дёньги вышли из обра¬ щения; ф ~я в крак идти в ногу; ~и ми мнс везёг; ~я сн из пътя идти своёй до¬ рогой. вържа св 1. связать, -я ж у, -я ж с ш ь, завязать; 2. пе¬ ревязать; 3. подвязать; ~се связать себя (обещанием, клятвой), вързоп м 1. узел, -з л а, м, тюк, -а, м; 2. пачка, р мн •ч с к, ж; • • книги пИчка книг. върлина ж жердь, ж, шест, -а, м. върна св 1. возвратить, -а ш. у, -а т и ш ь; вер путь, отдать, -д а м, -л а ш ь. •д а с т. •д а д и м, 'Д а д и т • -д а¬ д у т, мин о т д а л, -л а, •л о. -л и обратно; 2. эвр-
/5 аЛрлалс - нуть (кого-л, что-л) обратно, въртслёжка ^Ж 1. карусВль ЭЖ t 2. детская игрушка, р мн -ш С к, ЯС върти несв 1. всртёть, вер¬ чу, вертишь, вращать; крутить, к р у ч у, к р у¬ т и ш ь; 2. разг ~търго¬ вия торговать, -г у ю; — къща хозяйствовать, -с.т- в у ю; 0 —опашка ви¬ лять хвостом; —се пряк и прен вертеться. върху предл 1. на (с в. п. и пр. п.), сверх (с р. п.), сверху (като предлог с р. /г); лете¬ цът ладна върху тревата лётчик упал на траву; всич¬ ко сс струпа върху менв всё обрушилось на меня; той рисува хубаво върху стъхяо он хорошо рисует на стеклё; върху ризата той носи пуло¬ вер сверх рубашки он носит свитер; върху кышата свер¬ ху дома; 2. на (се. /г), про¬ тив (ср п.); нахвърлям св върху някого бросаться на кого-л; 3. о, об (с пр. п.); бележки върху учебника за¬ мётки об учёбникв; раз мисли върху съдбините на рооди- нага размышления о судь¬ бах родины. вършачка ж молотилка, р мн ‘Л о к, ж. вършея поев молотить, ■• о* ч у. • Л б Г 11 Ш ь» !2 Ы ’ !!!!!1 Ж.' МОДОЬбё Ж. п ъ с т и в ам нес$ восставать, -с т а ю, -с т а с ш ь, подни¬ мать восстание. въстание с восстание с; Ап¬ рилското— (1876 г.) АпрСль- скос восстание; Септемврий¬ ското — (1923 г.) Сентябрь¬ ское восстание; избухва — вспыхивает восстание. въстаник м повстанец, -н ц а, м; восставший, -с г о, лс, като същ. вътрсш || сн 1. внутренний; ~ ни болвсти внутренние бо- лёзни; 2. внутренний (отно¬ сящийся к внутренним, де¬ лам страны); Министерство на —ните работи Министер¬ ство внутренних дел; —на търговня внутренняя тор¬ говля; —ни ресурси внут¬ ренние ресурсы; 3. скр ы- тый; — ен смисъл на думите, скр ытын смысл слов; 4. вну¬ тренний, глубокий; —но убе¬ ждение внутреннее (глубо¬ кое) убеждение; двигател с — но горснс двигатель вну¬ треннего сгорания; —ен но¬ мер добавочный номер (теле¬ фона). вира ж 1. вера же; доверие, с; 2. (сел вера. мярна II м несв 1, верить (ко- му-л); доверять (ком у-л); нс ми сс вярва мнв нс вёриться; 2. считать, думать; —м, чс ти ще сс съгласиш с мосто мнение я думаю что ты бу¬ дешь ''огласен с моим миВ-
76 вЯтър ■ 1» 1 I I |’ вйтъ р м ветер, -т р а, мн -т р ы и -т р а, м; източен ~ восточный вВтер; попътен — попутный вётер; фчср- всй ~ мед рожа ж. Г габардин я (вид вълнен плат) габардин м. габър I м бот граб я. габър П м 1. сапожный гвоздь м; 2, кнопка» р мн -п о к, ж (канцелярская). гавра ж насмешка, р мн -ш с к, ж, издевательство с; ставам за — на хората быть посме¬ шищем для людей, тавря сс несв (с някого, с нещо) издеваться (над кем*л,' над чем-л); насмехаться. гагаузин я гагауз м, гад м събир •.♦ паразиты я (блохи, вши); 2. домашние птицы; 3. хИщные животные; 4» прен руг отврагитeльтъй, противный чвловёк. гадая несв 1 гадать, предска¬ зывать; 2. предполагать. гад |[ ей отвратигё.пьтыя, гад¬ кий, г а д о к, -д к а, -д-к о, противный, гнусный, • г н у¬ сей, -с н а, -с и о; мВ-рз- кия, -з о к, -з к а, -з к о; —ен човск отвратительный чсловёк; —на постъцка гадкий поступок. г иди несв само 3 л ед: ^ми сс меня тошнит. вИтър И ен:-—на мелница вёт- ряная мёльница. вИтърничав ветреный, легко¬ м Ъспептый. гадина ж 1. животное с, суще¬ ство с; 2. руг гадина ж. газ I керосин м. газ II м газ м (ткань). газ III я газ м; задушлив — удушливый газ; светилен — светИльный газ. г азгётёрагор м техн газогене¬ ратор я: газёла ж газель ж. г азвн керосИновый; ~а тепс- кин керосИновый бидон; ке¬ росиновая банка. газ Иран тазтрбваЯныЯ; во¬ да газированная вода. газифицИрам несв и св- газифи- цИров'ать, -р у ю. г азожён я техн газогенератор м '(прибор для газирования напитков). газопровод я • газопровод я. газя несз 1. (из водата, по (из) калта) ходить, -о ж у, -бдишь, ступать (по воде, по грязи и т. п.); 2, пере¬ ходить вброд; 3. пряк и прен (за' трева, цветя и др.) топь тать, -о и ч у, -о п ч с ш ь (траву, цветы и пг. п.); 4. на - рэушить; —закона нарушать закон. ’
7? мрван тала прил tкеизм торжествен’ ный, пышный; ^-«вечеря тор- жВст‘веттый уясни; пред¬ ставление ■гоfржёствейиос представление. галактика ж галактика ж. галантен галантный; учтИвый; —кавалер галангнъИ кава- лёр. галантсрИ с и галангврёянъя; — магазин галангерёйнъй ма- газИ н. галантСрия ж галантсрСя ж. галванизация ж гальваниза¬ ция ж. галванопластика ж гальвано¬ пластика ж. галсн I. избалованный; —о ле¬ те избалованный ребёнок; 2. милый, мил, -а, -о, лю¬ бИмый; —о имс паскагепьд ное Имя; • • думи ласковые, нежные слова. галсник м избалованный ре¬ бёнок, -и к а, м, баловень, -в н я, .я, любИмец, -м н а, м. галёрия ж 1. галерея ж; пар¬ тийна — картИнная гале- рёя; 2. театр галёрка ж, галерея; 3. (подземен ход в мина) мИнная галерея, галиматия ж галиматья ж. галицИзъм м галлицИзм м галон м галун, -а, м. галоп м галоп ж; карам — гнать галопом. галопа рам .несв галопировать, -р у ю, бежать, б с г у, б с- жИшь, бегут галопом, скакать, с к а ч у» с к а- ч с ш ь, галош м галоша ж; калоша же,- гальов || сн ласковый, нежный, - • • нож с н, -ж и а, -ж и о; —ни думи нСжныв, ласко¬ вые слова. гальота ж грузовая двуколка с высокими колёсами. галя несв 1. ласкать; —'дете ласкать ребёнка; 2. бало¬ вать, -л у ю; —се ласкать¬ ся. гама ж гамма ж; мажорна— мажорная гамма; минорна — • минорная гамма. гангрСна гангрена ж. тара ж 1. вокзал м; 2. желез¬ нодорожная станция ж; сто¬ чна — товарная станция. гараж м гараж, -а, м. гарант м гарант м, поручитель м; ставам/стапа — ручать- ся/поручИться, -р у ч у с ь, •р учишься, гарантИро¬ вать, -р у ю. гарантИрам несв и св 1. гарат- тИровать, -р у ю; 2. пору- чаться/поручИться, -ч у с ь» -у ч и ш ь с я (за кого-л). гаранция ж гарантия ж, руча¬ тельство с, обеспечёниС с, порука ж (в чём-л); давам — давать гарантию (в чём-л), гарантИровать, - р у ю; без право на ~ юрид бвз права на гарантию. гарван м ворон м; <> —на —а (—у) око нс вади поел ворон ворону глаз не выклюет.
е&рей 78 гарга • ж галка, р мн -л о к ж. гаргара ж полоскание с горла; нравя — полоскать, -л о- щ у, -л о щ с ш ь горло• гардероб м 1. гардероб .и (шкаф для одежды); сднокри- лен, двукрилен, трикрилен — односгвбрчагъя, дву- сгвOрчагъЯ и двухстворча¬ тый, грёхсгвбрчатыИ гарде¬ роб; 2. гардероб, раздеваль¬ ня ж, гардеробная 3» гардероб (вся носильная оде¬ жда одного человека). гардероб нёр м гардеробщик м. гарйрам несв и св (за кола, ка¬ мион и др.) ставить, -в л ю, •в и ш ь/поставить на сто¬ янку, гарнирам несв и св 1. приготов¬ лять/приготовить, -в л ю, -вишь гарнИр (к б/лЪду); 2. производить -о ж у, -бдиш ь/прои.зввстИ, -в е¬ д у, -в е д ёшь отдСлку (пл&тья). гарнитура ж 1. гарнИр я; пече¬ но с • жаркое с гарнИром; 2. гарнитур м (мебели); —за спалия спальный гарнитур; 3. комплект м (инструмен¬ тов и т. п.); 4. (на рокля) от- дСлка ж. гОс |[ на несв гаснуть, мин гас и г а с в у л, гасла, -л о; <> нс сс —и туй, що нс —не нельзя задушить Истину. гастрбл м гастроль ж, по-често мн гастроли; — и на знаме¬ нит артисти глстроли зна¬ менитых артИстов. гастроном м 1. гастроном я, чревоугодник я; 2. (специ¬ ален магазин за хранителни продукты) гастроном. гася несв (за осветление) га¬ сИть, г а ш у, г а с и ш ь, тушИть, тушу, ту ш и ш ь; —светлината (осветле¬ нието) гасИть (тушИть) свет; —вар гасИть Известь. гатанка ж загадка, р мн -д о к, ж. г гИтер м мсханИчсская пила ж. гащСта само мн трусики, -ов, трусы, -о в; короткие брюки, брюк. гащи само мн 1. штаны, -о в, брюки; 2. трико нескл, с (женское, детское). гвардия ж гвардия ж'; О червена — красная гвардия; бяла бёлая гвардия. гвозде II й м гвоздь, -я, мн г в о з д и, -В й, м; закоэа- вам с —и прибивать гвоз¬ дями. где и дс нареч 1. (кьде) где; — живеете? где вы живёте?; 2. куда; —отиваш? куда ты идёшь? <— да зная? откуда мне знать? —да с где * бы то ни было; сложи го —да с положи его где бы то ни было. гдСто и дСто 1. нареч где; —и да бъда, все за дома си ми¬ сля где бы я ни был, всё о доме думаю; 2, като сьюз
70 еЛйва как; 0лсто се каша как го- вориИтся; 3. като мест что, который; това, — ти каз¬ вам, с самата истина то, что я тсбВ сказал, сущая прав¬ да. геврСк м бублик м гсмия ж парусное судно, мн суда, -о в, с генерал |] сн генеральный,глав¬ ный, основной, ведущий; —- сн секретар генеральный се¬ кретарь; —на линия на лар- тията генеральная лИния партии гениален гениальный; —учен гениальный учёный. географ м географ м. геолог м геолог м. герб м герб, -а, м; държавен — государственный герб, гвргИна ж георгИн м. гердан м 1. (бижу) ожерёлье с; 2. {на куче) ошСйник м. германец м нёмец, -м ц а, м. германка ж немка, р мн •м о к, ж. германски 1, немецкий; 2. гер¬ манский; — племена ист германские плсмсна. герой м герой м; —на Съвет¬ ския съюз Герой Советского Союза; —на социалистиче¬ ский труд Герой социалисти¬ ческого труда. гибел ж гИбель ж; разрушение с; падение с. гигантски гигантский; с — крачки гигантскими шагами, гИлза ж гИльза ж. ии м нал я Олей : с и мн а зИчсский< ш к о л ь я ы й; — уч м те л у чй - гель гимназии. гимназия ж срСдияя школа ж; гимназия ж. гимнастИк м гимнОст м. гимнастика ж гимнастика ж; утринна —утренняя гимна¬ стика, зарядка ж; играя (правя)— дёлать гимнастику, гимнастИчка ж гимнастка, р МН -СТОК, ж. гИна несв гИбнуть, мин г И б- пул иг н б, гибл а, •л о; умирать. гипс м гипс м. гипсирам несв и св мед гппсо- вать -с у ю/загипсовать; класть, кладу, к л а¬ д ё ш ь/положИть, -л о ж у, -л о ж и ш ь в гипс. гИпсов гИпсовый; —таваи леп¬ ной потолок; —а превръз¬ ка гИпсовая повязка. гира ж спорт гантёль ж. гишВ с окошечко, р мн -ч с к, с (в учреждении). глава ж 1. голова, в г о ло¬ ву, мн г о л о в ы, г о- л о в, -а м, ж; гола — л ы- сая голова; 2. {на семеист» во, на книга, на дисертация) глава мн гл а в ы, ж; 3. {при броене на добитьк)го- лова; 4. (за лук) головка ж лука; <> от —та до петите с головы до пят; горс —та! выше голову!; излизам на— справляться (с чем-л); от — • та си тсгли горе от ума.
ЬО главен глйв || ся 1. главный; —сн град главный город, столИца; —на улица главная ули¬ ца ; —*✓ он лсиэр глаnтъЯ врач; 2. главный, основной; —на задача главная (основная) задача. главозамайвам св несв зазна¬ ваться, -знаюсь, испы¬ тывать головокружение (от успехов). главки I ж головСшка, р мн -ш с к, ж. глав ни II ж головня ж (бо¬ лезнь хлебных злаков). главоболие с 1. головная боль ж; 2. прен по-често мн забо¬ ты ж, неприятности ж, главозамайванс с головокру- жёние с. глад м голод м. гладИчка ж гладИльщица ж. гладачница ж гладильня, р мн -лен, ж. гладей 1 1. голодный, голо¬ де и» -д н а, -д и о; аз съм — я голоден, я проголодал¬ ся; 2. прен алчный, жадный, гладей II глаженый, выгла- жсиный; бельото ощс не е —о бельё сщё нс глажено, гл адс не с Г. глаженье с; 2. ла¬ скание с; поглаживание с. гладувам несв голодать, гладък гладкий, гладок, гладка, -д к о, -д к и. глОдя несв 1. гладить, г л а¬ зс у, гладишь, разгла¬ живать, утюжить; 2, гла¬ дить, проводить, -о . ж у, -бди ш ь, ладонью (паль¬ цами); ласкать (легло прс> еодЛ рукой). глазура ' ж глазурь ж гланц м глянец, -н ц а. м гланцирам несв и св глянцевать, -ц у ю/отглянцсвать; наво¬ дИть, -о ж у, -о д п ш ь/ навестИ, -в' с д у, -в с¬ д _ё ш ь, мин -в ё л, -в с- л а, -в е л о глянец. глас м голос, мн -а, м; О—в пусти ня глас вопиющего в пустыне книж. гласовИт толосИсгъй. гласоподИвам несв (с избира¬ телна бюлетина) голосовать, -с . у ю. гласоподавигел я избиратель м. гласпапир м наждачная бума¬ га ж. гласувам несв голосовать, -с у- ю; <> —доверие (на някого) выражать довёрис (кому-л). глас || И несв 1. подготовлять, 2. наряжать; украшать, 3. настраивать музыкальный инструмент); 4» (само 3 л ед) предпИсывать; приказы¬ вать; законны —и закон предписывает. глашатай я глашатай м; прен — на истината глашатай истины. глада Ц м несв 1. смотрёть, -о т- р ю, -о т р ишь, гля¬ деть, -я ж. у, -я д й ш ь . разглядывать; 2. смотреть (на когдг> а чтол);
81 гневя се 3. прея заботиться, -о ч у с ь, •о т и ш ь с я (о ком-л, о чём-л); смотрСть (за кем-л, за чем-л)); ф —м към нещо выходИть, -о ж *. -о д и ш ь (кудЛ-л; прозорецът глсда към двора окно выходит на двор; О —м изпод всжди смотрСть исподлобья; —м прсз пръ¬ сти смотрёть сквозь пальцы, глсдач м сел-ст скотник м. гладищс с точка ж зрёния, позИция ж. гледка ж вид, -а и -у, м, пей¬ заж м; —към морето вид на морс. глОзен I м щИколотка, р мн -т о к, ж, тд^«^^^lён И . избалованный; —о детс избалованный ребёнок, глОзя несв баловать, -л у ю. глСтчср м глётчер м. глиган м кабёт, -а, м. f глина ж глИна- ж; бяла — бё- лоя глИно, каолин м; огне¬ упорна ' — огиСупорная глИ¬ на. тлИнсй глИняный; —и съдове глИняная посуда. глСбо ж штраф м. глобален 1. общий, взятый в цёлом; 2. валовой. глобус м глобус /4. глобИвом несв штрафовать, -ф у ю. глёждя и глозгам несв 1. гло¬ дать, гложу, гло¬ жешь; грызть, мин грыз, •л а; 2. прен терзать, му¬ чить. 6 Българско-руски речник глупав глупый, г л у п, -о, •о, бестолковый; 0 —кото патка глуп, как пробка, очень глуп. глупая м и глупёц м дурак,-о, м, глупец, -п ■ ц о, м. глутница ж стОя ж (волков), свора ж. глух 1. глухой, глух, -О, -о; — от. * рождение глух от рождёния; прен той остоно —към пошитё молби он остался глух к нОшим мол-ь- бОм; 2. глухой, безлюдный, тИхий; —о улица глухОя улица; — нощ глухОя ночь; 3* (за шум, звук, глас) глу¬ хой, неясный; —о сгстётис глухое стенание. глухонИм глухонемой. глухото ж 1. глухотО ж; 2. прен глубокая тишинО ж. тлъгвём несв глотОть; ф — въдицата поподОться но удо¬ чку. глътка ж глоток, -т к О, м. глътна св проглотИть, -о ч у, -б т и ш ь; <> той си — езико он проглотИл язык (от испуга). глъчка ж гбмот, -а и -у, м, гвалт м, гом м. гмурвом сс и гмуркам сс несв нырять. гмурна сс св нырнуть. гнСвен рёзгтёвонтый, гневный, гн ё в с н, -в’кО,-ано. гнсви сс несв роздрожОться, ссрдИться, -р ж у с ь, с С р- д и ш ь с ■ я (на кого-л).
гнездо 82 гнездо с 1 * гнездо* мнг н ё э* д а, с; 2* прен убежище с; 3. (за посев на семе} лунка, р мн -н о к, ж; (за посаж- дане на растения) ямко, р мн -м о к, ж. гнетя несв 1. гнести,. гнету; (мин не се употр); 2. угне- тОть, притеснять; преследо¬ вать, -д у ю. гнил гнилой, гнил, -о, -о; —о дърво гнилое дерево; прен ~ капитализъм гни- лбй капитализм. гнИя несв 1. гнить, -и ю, -и ё ш ь; 2. прен ~ в тъм¬ ница стродОть, томИться, -м ■ л.ю с ь, -м и ш ь с я (в заключении, в тюрьме). гно || И несв гноИться, 3 4 гноится; раната —и рОна гноИтся. гнус: —ме е я брезгаю, мне противно. гнуссн гнусный, -с е н, -с к О, -с н о. гнуслИв брезглИвый гнуси сс несв брёзготь, -испыты¬ вать отвращСнис. гняв м гнев м (чувство сйль* • кого негодования, возмуще¬ ния), ярость ж; желчь ж; той изля гнсво си върху мс- нс он излИл . свой гнев но меня; тя почервеня от ■ — она * покраснела от гнёва, г о вед ор м (на едър рогат доби¬ тък) пастух,. -О, м. говёдо с 1, корова ж; - бык, -О, л<; вол, -О, м; 2. само мн крупный рогатый скот. говёжд || и говяжий, -ья, -ьс; —и тор навоз; —о мссо го¬ вядина. говор м 1. говор м, разговор м; 2. выговор м, произношё- нис с; 3. лингв говор лс но- рёчис с. гочор || ен^ни органи орга¬ ны рёчи; — с.н опорот арти¬ куляционный оппорОт; —ни особсностй особенности гб- воро. говорИм разговорный; — сзик разговорный язык. говорИ тсл м (по радиото) дИк¬ тор м. говорителко ж (по радиото) диктор м, разг дИкторшо ж; тя е ' добра — оно хороший дИктор. говор || я 1. говорить; 2. разго¬ варивать; престанете до —- итс!* перестаньте разговори- воть!; 3. выступать (с речью, с докладом); О— я'но вятъ¬ ра нестИ вздор; * - но сдро рОсскОзывать тсбыпИцы» годен годный, годен, -д н о, -д н о; — за военно служба годный к воённой службе; не е. — за нищо ни к чему нс г6двт; ни но- что * нс гддвн, годеник м жссних, -а, м, остар наречённый, -о г о, м и нарСчснный; годе ницо ж нсвСсто ж, остар наречённая, -о й, ж* И но рёченная.
83 горе годин Ц о ж год, мн г 6 д ы и г о д о, р мн -о в, м; до—о но будущий год; тоз и —о сего года; <} честит о Ново —о! с Новым годом!1; от —а но —а из года в год; посре¬ щам Ново —о встречать Новый год; из прощом ста¬ рото —о провожать старый год; —итс преминават (щс преминат) годы проходят (пройдут); —ните си отиват (щв си I тидот) годы уходят (уйдут); —ните отлитат (щс отлетят) годы улстОют (улс- тят). годИшсн Е годовой; —абона¬ мент годовОя подпИско; го- довбй абонемент; —доход годовой доход; 2. .ежегодный. годишник м ежегодник м. г одиш ни но ж 1. годовщИно ж; —от смъртта годовщИно смёрти; —от революцията годовщИно революции; 2, ежегодный комплект перио¬ дического издОния. гОл I 1. голый, гол, -а, -о; 2. лысый, л ы с, -а, -о; ■ О — и бос нИщий. гол Н м спорт гол м; вкарвам — зобйвОть гол. голобрад 1. -безбородый; 2. прен молодой, мол о д, молода, молодо, сравн ст м о л о ж с. гологлав с непокрытой голо¬ вой; —о простоволосая. голф м 1. (игра) гольф м; 2. (панпиМни) брюки-гольф. голИм большой, сравн ст больше; крупный; по— брот стОрший брат; ф—о робота! ирон подумаешь, большое дёло! гонг м гонг м. , гонИтбо ж К преследование с, погоня ж; 2. гонСнис с. гоня несв 1. гнОться, г о- и юс ь, гонишься (за кем-л, за чем-л), преследо¬ вать, ,-д у ю; 2. гноть, вы¬ гонять; 3. подвергать гонС- нию; прен —някакво цел преследовать кокую-то цель, гор || о ж лес, пр в л ё с у, мн -а; борова —о сосновый лес; векозни — - дремучие леса; <> пренебр в — ото ра¬ съл дикарь, -я, простофиля, головО еловая. горд гордый!, г о р д, г ор¬ да, -о, г орд ы. горделИв высокомерный, иод- мённъИ» гордо || я сс несв 1. гордИться -р ж усь, -рдишься (кем-л, чем-л); —я сс с усге- хитс си гордИться успёхоми; 2. отриц вОжничоть, чвО- ниться, задирать нос; той сс —ёшс със - служебното си положение он вОжничал сво¬ им служебным положением. гордост ж 1. - гордость ж; 2. высокомерие с, тодмВт- ность ж, горе нареч 1. наверху, вверху; той живее — он живёт на¬ верху; 2, выше, вверх;
горек 84 <> —ръцете! руки вверх!; — долу болсс или мёнес; так свбё; до — доверху; от — до долу свёрху донизу; по-— выше (в тексте). горек 1. вёрхний; —стаж вёрхний этОж; 2» высший, старший. горёи обгорёлый, жжёный; —а зохор жжёный сОхор. горВщ горячий, г о р я ч, -О, -о, -й, жаркий, -р о к, -р к О, •р к о, сравн ст ж о р ч с. горе щи но ж жара без мн, ж; зной без мн, м; непоноси¬ мо — невыносимая жара. горив || ен горючий; —ни ма¬ териалы горючие материалы. горИво с топливо с, горючее без мн, с; течно — жИдкое топливо. горИст лссИстый; —хълм леси¬ стый холм. горски 1 лесной; 2. като същ лсснИк, -а, м. горчИв горький, -р с к, -р ь- к а, -р ь к о, сравн ст горче; —кото пелин кок полынь горький; —о лекар¬ ство горькое лекарство; ф —о чаша горькая - чОшо (страдания, горести). горчИцо ж горчИцо ж. горя 1 несв горёть; —от жела¬ ние горёть жсланисм. гор || я II несв 1. жечь, жгу, жжёшь, сжигать; 2. топИть, -п л ю, -т о п и ш ь; нис —им дърво мы топим дровОми. господОр м 1. хозяин, мн -я с¬ в о, -я ё в, лс; 2. влодёлсц, -л ь ц а, м, собственник м; 3. работодатель м. господин м (обръщение) госпо¬ дин, мн господ а, м госпожО ж госпожО ж. госпожица ж бОрышня, р мн -'ш е н ь, ж. гост м гость, р мн -ё й, м; О но —и в гости; в гостях; слоте ни но —и! приходИте к ном в гости! вчера бяхмс но —и вчсрО мы были в го¬ стях. гост || сн:—но стоя гостИная Л1/* М*» гостенко ж гостья, р мн -т и й, ьЛС ♦ гостИлницо ж ресторан м; за¬ кусочная ж; пивнОя ж, ко- бОк, -а, м, трактир м. госгопюбИв гостеприимный, хлебосольный. гостоприСмсн гостеприимный, гостоприемство с гостеприим¬ ство с. гостува || м несв гостИть, г о* щ у, гостишь (у кого-л); той ни гостува он гостИт у нос. готвОрски 1. кулинарный; 2. кухонный. , готвоч м повар, мн -а, м.. готвя несв 1. готовить, -б л ю, -вишь пИшу, стряпоть; 2. готовить, подготавливоть;— уроците си готовить уроки; —специалисти готовить спе¬ циалистов; —сс готовиться;
65 грамйден —сс за нзо^ готовиться к экзОмвну. гощавам несв угощОть (кого-л/ чем-л), грабёж м 1, гробёж, г р о¬ б с ж О, м, разбой м; 2. крОжо ж; похищение с. гроблИв хИщный; —о птица хИщноя птИцо. грОбно св 1. схватИть, -о ч у, •О т и ш ь; 2. похИтить, -х и- щ у, -х И т и ш ь. гробя несв 1. грОбить, - -б л ю, •бишь; 2.- хватОть. гравирам несв и сс гравировОть, -р у ю/выгравировоть. гровьор м гравёр м, гравиров¬ щик м, резчик м, град К м город, мн -а, м. грод II м град м; кзто — грОдом; потта тече кото — пот льётся градом. гродё ж м 1. постройка, р мн -о е к, ж; строительство с, созидОнис с. градИнен 1» строительный; — материал строительный -мо- твриОл; 2. творческий, сози- дОтёльный; —труд созидО- тельный труд. г родИво с остар строитель¬ ный материал м. гродИно ж 1. сад, пр в саду, мн - ы, м; огород м; овощно — фруктовый сад; зеленчу¬ ково — огород; 2. парк м. сад м; градско — городской парк; О зоологическо — зо¬ ологический сад, зоопарк; детско — дётский сод, дст- сОд. гродинОр м 1. садовник м; 2. садовод м; 3. огородник м. гродинорвк И- и 1. содовый; 2. огородный; 3. овощной; О —о супа овощной суп. гради норство с 1. садоводство с; 2. огородничество с. гродИнск || и содовый; —о рас¬ тение садовое растСние; О —и чой бот шалфей м. гродоустр бИснсн градострои¬ тельный; —план градостро¬ ительный план. градски городской; —площад городскОя площадь; —транс¬ порт -городской транспорт —народен съест городской народный совёт, градус м градус м; 20—о под нулото двадцать градусов нИжс нуля; 20 — о над ну- лото 20 грОдусов тсплО. гроди несв 1. строить; 2. прен создавать, -д о ю, -д о¬ С ш ь; георигь. гражданин м 1. горожанин, мн -О п с, -О и, м; 2. граж¬ данин, граждане, г р о ж д о н, м. гражданство с 1. събир все жи¬ тели города, горожане, -О н м; 2. гражданство с, поддан¬ ство с. гром м грамм м, громаден 1. громадный, огром¬ ный; 2. прен очень боль¬ шой, исклю'^^^^;
грамйтика 86 —успех огромный (исключи¬ тельный) успех. f граматико ж громмОтика ж; — но руски сзик грамма¬ тика русского языка. грамотен 1. трёмогтъй; 2. прен сведущий, грамотный. грамофон м патефон м, гром- мофон м. гронИт м гранит м. граница ж гронИцо ж. грани чар м пограничник я. грОпо 1. боронО, в б оро¬ ну, мн б о р о н ы, б о- р -о н, -О м, ж; 2. грОбли, -б с л ь и -б л с й, само мн. грапав неровный, -б с н, -в н а, -в н о,, шероховатый, гротис нареч дОром, бесплОтно, грофО ж грофО ж, рубрика ж. графитен графИтный, графИто- e^. графически графический., грох я горох м. грациозен грациозный. грсбо несв 1. грестИ, гребу, греб ёшь, мин гр. ё б, г р с б л а, -л о; 2. черпать; —с пълни шепи чёрпоть полными горстями. грОбен я 1. грёбень, -б н я, я гребёнка, р мн -н о к, разг расчёска р мн -с о к, ж; 2. техн (на вършачка) грёбснь; 3. (на птица) грё- бснь, грсбсшок, -ш к О, м;, 4. (на планина) грёбснь. гребло с 1. грабли, -ель И -б л ? й, само мн: 2, ессло, мн е ё с л о, е ё с ё л, --ла м, с. греда бревно, мн б р С е¬ н о, б р С е е к, -е н о м, с; бОлко, р мн -л о- к, ж; напречно — лерскпадитё ж; подпорка —свОя ж. трейка ж грелко, р мн -л о к, грайн || о св засветиться само * - л -с е ё т и т с я; слънце¬ то ще —с солнце взойдёт (засветится). грсш || о несв 1. грсшИть; 0—а срещу истината грешу про¬ тив Истины; 2. -ошибаться, допускать ошИбку; само кой¬ то нищо не върши, не —и кто нс работает, тот не оши¬ бается. грёшен 1. грёшный, -ш с н, -ш н а, -ш н- о и гре ш« н о, г р ё ш и ы;12. разг ошибочный. грёшко ж ошИбка, р мн -б о к, ж; псчотно — опсчОтко, р мн -т о к, ж. грё || я несв 1. греть; 2. -све¬ тИть, свечу, светишь; 3. блестСть, -с щ у, -с с- тишь и -еще ш ь; 4. прен сиять; в очите И —вше родост в её глазах сияло рО- дость; —я сс греться; све¬ титься; —я сс но слънце грёюсь но солнце; но небето —вше пълното луна на нёбе светИлось полная- лунО. гривна ж браслет' м. грИжо ж забота ж; Омалко
87 гръб мс е—за тоео мнс нет дело до Этого. грИжо сс несв к заботиться, -о ч у с ь, -о т и ш ь с я (о ксол--л, о чём-л); 2. беспоко¬ иться, тревожиться. г грижлйе заботливый, сторО- тельный. грижовен озабоченный. гриз II О грызть, -з у, -з ёшь, мин грыз, -л а; О — е мс съвсстто меня мучит со¬ весть. гризоч м грызун, -а, м. грим м грим м. гримОсо ж гримОсо ж, ужим- ко, р мн -м о к, ж, мИно ж; презрително — презри¬ тельная гримаса; — но не¬ търпение и болко гримасо нстерпСния и боли грип М Грипп м. грис м мОнноя крупО ж гроб м могило ж, грОби щс с клОдбищс с гробница ж гробнИцо ж, книж усыпальница ж гробокопОч м 1. могИльщик м; 2. прен тОйный и опасный враг, -О, м грозд м гроздь, мн -и, -ёй, ж и г р о з д ь я, -д ь с е (ед остар грозд м); кисть, р мн -С й, ж (винограда), грозде с виногрОд м; сухо — изюм м; френско — крОсноя смородина ж; цариградско —крыжовник м гроздобВр м 1. сбор М ВИНОГрО- до; 2. время с сбора вито- грОдо, гроздое виноградный; — сок виноградный сок; -—о рокия еиногродноя водка. грозен 1. нскрасИвый, безоб¬ разный; 2. ужасный,- стра¬ шный, -ш с н, -ш н О, -ш н о; грозный, -з с н, •з н а, -з и о. гроз И я несв 1. - обезображи¬ вать, дёлоть нскрасИвым^ 2. грозИть, -о ж у, -з И ш ь (ком у-л, чем у-лчем-л) угрожать (кому-л, чем у-л/ чем-л); —и мс голямо опас¬ ност мнс угрожОст большОя опасность. г гротёско ОС гротеск м. грохеом несв 1. пОдоть (от ус¬ талости, истощения и т.п.); 2. прен дряхлеть, слабеть, грохно св 1. упасть, -о д у, -ад ёшь (от усталости, истощения и т. п.); 2, прен одряхлёть, ослабеть груб грубый, груб, -о, -о. грузинец м грузИн, р мн г р у¬ зИн, м. грузИнко ж грузИнко, р мн -н о к, ж. груда ас группа ас; <> кръвно — группо крови групирам несв и св группиро¬ вать, -р у ю/сгруппировОть гръб м 1. спинО, в с п И н у, мн с п И н ы, ж; 2. зОдняя часть, обрОтная сторонО; но гърбо но листо на обратной сторонё -листа
гръбнак. 88 гръбнак м 1. позвоночник ле, спинндй хребет, -б т а, м, 2. прен стержень, -ж н я, м, основа ж. гръ б нОм || сй лозвонOчтый; ка¬ то същ —ни зоол позвоноч¬ ные. гръд ж грудь, пр н о г р у¬ д И, р мн -В й, ж. гръдоболен туберкулёзный грък м грек - м. гръм ле 1. гром м; 2. молния ж, Окото — от ясно нсбс кок гром срсдИ ясного нёба. грЪмвом несв 1. стрелять; 2. грсмёть, -м л ю, -миш ь. гръмоотвод м громоотвод м гръмотёеицо ж раскат м гро¬ ма, гром м грънчар м гончар, -О, м грънчОрницо ж гончарная ж, мастврскОя ж. грънчОрстео с гончарное реме¬ сло с. гренки грёческий; — вэик гре¬ ческий язык грях м грех, -О, м, винО, мн еины ж, преступление с губя несв терять; проИгрывать, 0~ почва под крокото си терять почву под ногОми; умо, и думо терять дор рёчи; — сс проподать, ис¬ чезать. гузен виновОтый, сознающий за собой вину; ф —'*^его- йсн бяго но ворс шапко горИт. |ука II м несв 1 пряк и прен еоркоеОть, -кую, гълъбът гуко голубь воркует; 2. ле- пегёть, -п с ч у, -п С- ч с ш ь; дстсто гуко ребё¬ нок лспСчет. гуляй м пир, мн - ы, м, пируш¬ ка, р мн -щ е к, ж; угоще¬ ние с. гумо ж 1. резИно ж; 2. шИно, ж; 3. лОстик м, рсзИнко, р мн -н о к, ж. гуменки само мн спортИвныс тОпочки (нарезиновой подощ- ве). гумно с ток, пр но току, р мн, -о е, м. гургулйца ж горлица ж. гушо ж I. горло с, гортОнь ж; 2. зоб, пр в з о б у, м; О дошло ми с до — с меня ужё достаточно; сит съм до — быть сытым по горлу; деоИ- но — второй подбородок. гущср м ящерица ж. гъб || о I ж гриб, -а, м; мори- ноеони —и маринованные гриб ы. гъба II ж зоол губка, р мн •б о к, ж; — зо миенс губ¬ ка для мытья. гъбОр м грибнИк, -а, м. гъвкавост ж гИбкость ж. гълто || м несв глотОть; — м хопчето глотОть пилюли; ко¬ гото говори, той често гълта отделни думи когдО он гово¬ рИт, то чОсто глотОст слоеО, г^лъб м голубь, р мн -В й, м. ф —на миро голубь мИра, гълъбарник м голубятня, р мн 'Т с н, ж,
89 ди гъмжа несв кишёть, самоЗ л -й т; улицитс —т от хоро улицы кишОт нородом гънка ж складко, р мн -док, сборка, р мн - -р о к, ж гърбое горбатый, сутулый, гъркння ж гречанка, р мн -н о к, ж. гърлсн 1. горловой; 2. (за глас) густой, грубый. гърло с горло с; О Кри ео— дыхательное горло. гърмёж м 1. грохот м; 2. (от взрыв) гул м; 3. (от изстрсл) звук,- м гърмй несв 1. (само 3 л ед) (за гръмотевица) гремёть, -мИ т; 2. стрелять; 3. греметь, -м л ю, -м И ш ь шумёть, -м л ю, -м и ш ь д да I съюз 1. (за изразяване на инфинитива) обичом до чсто я люблю читОть; 2. чтобы; винаги сс стремях до Ис ос¬ тавим нозод от другарите си я .вссгдО стремИлся к тому, чтобы нс оставить от това¬ рищей; страх мс с до нс за¬ къснеем я боюсь, чтобы мы не опоздОли; 3. если, ёсли бы; до бяхте сс отбили към нос о что, если бы еы зашлИ к ном; 4. как только; до из- грсс месецът, нис щс тръг¬ нем кок только взойдёт луна, мы отправимся е путь; гърнё с горшок, -ш к а, м, куешИн м; — за мл я ко гор¬ шок для молокО; нощно — ночной горшок; глинено ~ глИняный куешИн. гъсСницо ж гусеница ж. гъска ж гусь, р мн -В й, м гъст густой, г у с т, -а, -о; — о гора густой лес; —и коси густыс волосы; — о кошо гу¬ стая коша; — облоци гу¬ стые облакО; — мъгло гу¬ стой тумОн. ■> гъсталак м 1. чОщо ж; 2. ку¬ старник м. гъстотИ - ж густотО -ж\ плот¬ ность ж; —на населението плотность населения. гьон м кожа ж для подошвы, подметки. вместо да емёсто того, чтобы; по-добре до тръгнем пеш, вместо до чокомс автобуса лучше нам пойти пешком, емёсто того, чтобы мы дожда¬ лись автобуса; преди до прежде чсм; прсди до почнсм четенето но разказа, щс еи разкожо съдържанието пре¬ жде чсм начнём чтёние рас¬ сказа, я вом расскажу содер¬ жание; око и да, мокор и до хотя и; око и до (мокор и до) съм много зост, зороди вас щс направя това роди еос я
да 90 это сдВлою, хотя я и очень зОнят до П частица (за потвържда¬ ване); кожи, да или не! ска¬ жи, до Или нет! познавате ли мс? — до. вы меня узна¬ ёте? — да. ; нис кото чс ли смс сс срещоли с вос — до, срещали смс сс мы кок будто встречались с вОми?-— да, встречались. доео || м несв довоть, д о ю, до ешь; —м под носм сдо- вОть внаём; —м поръчка до- вОть заказ, заказывать; —м под съд отдоеОть под суд; —м еръзко соединять (по те¬ лефону); —м телеграма да- вОть, подоеОть телеграмму; посылОть (оглровпять) теле¬ грамму; кокео е театъ¬ ра? что идёт е теОтре?; то- во нс ми дава миро это нс ос- товляст меня е покос. дОе || я несв 1. топИть, -п л ю, топишь; —я кученца то¬ пИть щенят; 2. душить, д у¬ ш у, д уши ш ь; кашлица- то го —и кОшель его душит; ~Я сс тонуть, -н у, -т о- кв ш ь, топИться; довИться, •е л ю с ь, д О е и ш ь с я. доден дОнный, определённый, извёстный; при —о обста¬ новка е дОнной обстановке, дОжбо ж паёк, -о й к а, м; порция, р мн -ц и й, ж. дОже частица и съюз дОже; по¬ мня есичко даже до ной- малкц подробности помню всё, дОжс до мельчайших подробностей; доже дсцато розбирот тово даже дёти понимают это; той доже нс мс погледна он дОже нс по- смотрёл но меня. дол як м селезёнка ж. далСкоглСд дальнозоркий; очи¬ ла за —и очкИ для дально¬ зорких. дапёкотпепстeо с папьнозбрд кость ж. дёПскоИзгоч || сн пёльневост0ч- ный (относящийся к Дальне¬ му Востоку); —на природа допьнёeосгOчнёя природа. далекопровод м лИния электро¬ передачи (на большие рас¬ стояния). далСч(с) нареч долско и далё¬ ко; —се синсехо планините далеко синёли горы. долёч Ц сн далёкий, • ё к, •с к а, -е к о и - ё к о, сравн ст д ОльшсидОлсс; —но строно долёкая странО; дольний, отдалённый; —-ен път дальний путь; ~ен родника дОльний родствен¬ ник; в —но минало е отда¬ лённом! прошлом!; при¬ лика отдалённое сходство, долечино ж 1. даль, пр е д а* л И, ж, простор я, ширь ж; 2. расстояние с; 3. воен дОль- ность ж; ~ ио огъня даль¬ ность огня. доли частица ли; дали до го попитом? спросить ли его? съюз дали ице дойде
91 датирам скоро, нс мого до еи кажо придёт ли он скоро, нс могу еом скозОть; нс зноя доли щё бъдо утре свободен нс знОю, буду ли я зОвтра сво¬ боден . дом св дать, д о м, д о ш ь, даст, додИм, дадИ¬ те, д о д у т, мин дал, -а, -о и -о, -и;*!фщс му — до разбере я ему покажу; —се само с отрицание нс даться. дОмо I ж дОма ж, дОмо II ж 1. шОшки само мн; играя но —игрОть е шОш- ки; 2. (детска игра) классы само мн; момиченцата иг¬ раят но — девочки игрОют е клОссы. дОпни само мн 1. донные, -ы х, само мн; статистиче¬ ски —тоатистИческие .,пён- ные; 2. способности; той имо голсми — за творческо работа у него высокие дОн- ныс к творческой деятель¬ ности . доно частица 1. только бы, авось; - доно нс воли дъжд! только бы нс пошёл дождь!; дано нс забрано! авось нс забуду!; доно мине! оеось, небось до как-нибудь!; 2. пусть, желОтельно, хорошо бы; доно до бъдс токо! пусть будет ток!; доно да с тока! желательно, чтобы-это было так! дОнсинг м дансинг - - танцпло- щОдка, р мн -д о к, ж, тон - девОльный зол м. дантСло ж кружево (със също¬ то значение е и мн ч) к р у¬ ж с е а, к р у ж с в, -Ом, с; копринено — шёлковое кружево; плстя — плсстИ кружева; роклята с украсе¬ но с —плотьё обдёлоно кру¬ жевами. дётгёпёт кружевной; —о бе¬ льо кружевное бельё. дОнък м налог м; донь ж; пряк (косвен) — прямой (кос- всттый) нолог; —върху об¬ щи я доход подоходный нолог, дор м 1. подарок, -р к а, м; дар, мн -ы, м; 2. дар, та- лОнт м. дОро ж тОро ж. дор ок м чесОльная мошИно ж. дОрбо ж дор м, даровОнис с, талОнт м, способность ж, одарённость ж. даровИт даровитый, талантли¬ вый, одарённый. дОто ж дОто ж, число с; помет¬ на — лёмягтая дОто; коя —смс днес? какое число се¬ годня у нас? дотйраЦм несв 1. дотировать, -р у ю, стОвить» -в л ю, -в и ш ь дату. 2. (води на¬ чало то си, съществува от известна дата) дотирова¬ ться, 3 л -р у с т с я; руско- българското дружба дотиро от 10-ия еск русско-болгаро ско я дружба датируется § Ю-ого веко.
два 92 два числ м два; —молнео дво корондошО; — стола два стУло; —дни дво дня; — пъти два раза. деодесст числ двадцать, -и, двож нареч дважды, дво рОзо, деОмо числ м двое, двоих, обо, обои х, вдвоём на- реч; два, д е у х; — робот- ници двое рабочих; дойдоха —та бротя пришлИ оба бра- то; нис жиесем — мы живём вдвоём; нис щс отидем — то с Петьо в горото мы пойдём вдвоём с Петей в лес; — професори два профессора, дванадесет числ двенадцать, двёнёяесгопръег || ет:~то пср- ео дeенапцёгипёрстнёя кИ¬ шка. дес числ 1. ж дес, д е у х; — тетрадки две тетрадки; — ученички дес школьницы; 2. с део, двух; — здания два здания; — ссло два селО; —имена део Имени; — по ~ — чстнри дважды два — четыре; пиша еи Сдвойка) я вом ставлю део (двойку), дв^ё^1^с^диш || сн двухлСтний л двулетний; —но дете деух- лётний ребёнок; —ни расте¬ ния двухлетние ростВния; —ен курс двухлетний курс (обучения). ' деВсто числ деёсти, двух- с б т, д в у м с т о м, д в ё¬ ст и, двумястами, о двухстах. двигател м 1, двИготель с вътрешно горснс двигатель внутреннего сгорОния; 2. прен двИжущоя сИло; народ¬ ното образование е—но кул¬ турата народное образование является двИгателсм куль¬ туры. деОжо несв 1. двИготь; 2. при¬ водить, -о ж У, -о д и ш ь в движСнис; 3. прен толкОть; —се 1. деИгаться; 2. (за це¬ ни, за температура) колс- боться, -С б л ё т с я. деижёнив с движение с; улично — Уличное движёнис; при¬ веждам в— приводить е дви¬ жение; ноционолноосеобо- дително — национё.льнод освободительное движение; —за мир движение за мир. двойка ж 1. двойка, р мн -о с к, ж; до се кочим на —то (трамвай, грепсйбуе № 2) сядемте но двойку; 2. пОро ж; съпружеско — су¬ пружеская пОро; 3* (слаба де¬ лежка) двойка; той получи —по математико он полу¬ чил двойку по математике, двойкаджия м разг двоечник м, неуспевающий ученИк, -а, м. двойно нареч вдвойне, в двой¬ ном размере, едеос больше; наложи ми сс да плати¬ ма пришлось заплатить едвойнВ. двойнствен 1. двOйсгвстнъй; 2. двулИчный. деор м 1. двор, -а, м; тс имот широк — у них широкий
93 д< двор; 2.. ист. (монархът и неговите приближена] двор, •и, м. дворёц м дворец, -р ц а, м\ —но пионерите дворец пио¬ неров. дворянин м деорянИн, мн -р я н е, -р я н, м. дворянство с дворянство С: двоумя сс несв колебаться, -В б л ю -с ь, -ё б л с ш ь с я, быть е нсрешИтельности. двуОкт || ен двухактный; —на комедия двухОктноя комС- дия. двубой м дуэль ж; поединок, -н к а, л; схватка, р мн -т о к, ж. деугодяш || ен двухлетний; — • но растение двухлСтнее рас¬ тение. деугърб двугорбый; —а коми- ло двугорбый верблюд. деуднё е || сн двухдневный; — но почивка двухдневный от¬ дых. деуезИч || сн двуязычный; — сн речник двУязычный сло- еорь. двуетОж || сн двухэтажный; — но кышо двухэтажный дом. двукопИтни зоол като същ пар- тоцоnЪгныс, -ы х, мн. деукрилЦеи 1. двукрылый; 2»{двусгe0рчагыlЯ и двухствор¬ чатый; —но врото деуствор- чотоя дверь; —ен прозорец дeухстeдрчёгое окно; —и (насекоми) като същ дву¬ крылые, -ы х, мн деулИч || сн двулИчный, лице? мёрный, неискренний; —но поведение деулИчнос поведе¬ ние; оз нс обичом —нитс хора я нс люблю двулИчных людей. ’ двуличие с деуличие с. двумесечен двухмесячный; — отпуск двУхмесячный от¬ пуск. дву окис м хим двуокись ж» двуполов двуполый; —и жи¬ вотин двуполые животные, деусВдмич || сн двухнедельный; —но отсъствие двухнедель¬ ное отсутствие., двуемЪелст пeуемЪIеленнъя; —о шего пeусмЪICпенноя шутка. двусрйч || сн двуслоговой; — на дума двуслоговое слово. двустаен двухкомнатный; — апартамент двухкомнатная кеортИра. двустрОн || сн . двусторонний —но спогодба двусторонний договор. двугдмст двухтомный; —реч¬ ник двухтомный слоеОрь. двуцВека ж двустволко, р мн -л о к, - ж. деучОсое двухчасовой; —о рсч двухчосовОя речь. двучлСн м мит деучлВн м, бином м. дс частица ну; ну же; же; сед¬ ин де! содИсь же!; стиго дс! ну, хватит!; козвай дс! ну, гоеорИ же!; елате де! ну, приходИтс же!
дебаркйрим 94 деборкйром несв и св , воен 1. высаживаТься/высадИться, •сажусь, -с о д И ш ь с я но берег; 2» разгружОть/роз- грузИть, -ужу, -уз Й III Ь корОбль; 3. выгружОть/е ы- грузить (войска на берег). дебОти само мн прёния, деба¬ ты, - само мн. дсботИром несв. и св дебатиро¬ вать, -р у ю; обсуждать/ обсудИть, -у ж у, -удишь. двбёл 1. тбпетъЯ, тол ст, -о, -о, сравн ст т о л щ в, пол¬ ный, п о л о н, п о л н а, и о л и. о, упИтанный; 2. (зи глас) нИзкий, -з о к, -з к о, *з к о, сравн ст и И ж с; 3. грубый, груб, -а, -о; —о платно грубое полотно; ф—и очи тётлоеть, бес- егЪдетво. двбслОя кесв толстеть, тучнСть, зоплывОть жИром. дебелина ж толщинО ж, пол- нотО ос, дородность тс» дебслоглов твердолобый, упря¬ мый. дебелокож 1. толстокожий; 2. прен нечуткий, бесчувст- еснный. дебслокор имСющий гOпсгую кору, с толстой корой. двбвлоок нОглый, н о г л, -а, -о, нар бесстыжий. дебвлоочив с нОглость ж, бес- ст ыдстео с» дебит 1 м счет дёбет ле; —ът нодвишова кредита дёбет превышает кредит. дебит Пд техн дебИт лс; —ът но минералния извор дсбИт минерального источника. дебитор м дебитор м> должнИк, -а, м. дОбно несв- подстерегОть, дебнешшом нареч крадучись, украдкой. дебют м дебют м» дееолеОция ж девальвация ж. дёевр м деверь м. дёввт числ девять, -И, деэегдееег числ девяносто, девстдесСти числ девяностый, дсвёти числ девятый; Дсвети септември Девятое сентя¬ бря. двеёто ниреч е девятых. . девстоклосник м девятиклас¬ сник м> ученИк девятого классо. девет орко ж 1. (цифрата 9) две$'1тка, р мн -т о к, ж; 2. (карта зи игра) девятка, дСветстотин числ д девятьсот, девиз м дввИз м. девически 1. дёвичий, -ч ь я, -ч ь в; 2. теeИттъЯ. , девойко ж девушка, р мн -ш с к, ж. дСен деятельный, активный; действенный. деепричастие с ерам деепричО- стив с» деёц м дВятель м; обществен —общественный деятель. дсжУр Цен дежурный; кой е—- ният днес? кто сегодня' де¬ журный? дежуря несв дежурить.
95 демокрация дезертьор м двзсртИр м. дСйност ж деятельность ж литературно — литератур- ноя деятельность; общест¬ вено — общественная дея¬ тельность; политически — политическая деятельность, дВйствис с действие с, деИстеИтвлно. нареч действи¬ тельно, в сОмом деле, на со¬ мом деле,- в действительно¬ сти, подлинно, еёрно, точно; тоеа, от косто той сс стра¬ хуваше, — сс сбъдна то, чего он боялся, действитель¬ но случилось; тя—беше бол¬ но онО е сОмом деле былО нездорово, сй е сОмом дёле нездоровилось; кито части¬ ца зи потвърждавинс (до, наистина) действительно; —, великолепно нощ! дейст¬ вительно, великолепная ночь! декабрист м ист декабрИст м. декОда ж декада же; —по на¬ родното изкуство декада на¬ родного искусство. декОн м декОн м, декември м декОбрь, -я, м; днсс с - - сегодня пёрвов декабря. декемврийски декабрьский; 'тудсн — - ден холодный де¬ кабрьский день; — студове декабрьские морозы. декламирам несв и св деклами¬ ровать, -И р у ю/продекла- мИровёгь. деколтС с декольтС нескл, с. двкорОция ж декорация ж, делегат м пёлетОг м; —на конгреса делегат съСздо. делимо с мат делИмое, — го, с, дслИтсл м мат делИтсль м. дСлим к м будничный день м; будни, -д с н, само мн, дСлничей будничный, повсе¬ дневный. дёло с дёло, мн -а, с; съдебно —судебное дёло; - но чо¬ вешките ръце дёло челове¬ ческих рук; —то но мира дёло мИро; трудът с —но мест труд дело чёсти. двлови 1. деловой; — книжо деловые бумОги; 2, деловИ¬ тый, дельный, октИеный;— хоро деловИтыв люди; —чо¬ век деловИтый человВк; О —президиум президиум для ведения собрания.* деловИт дсловИтый, дёльный, активный. деля несв делить, -лю , д с- ли ш ь, розделИть; отде¬ лять; О—залъко си (с ня¬ кого) двлИть кусок хлеба (с кем-л); прен — родо ст, скръб делИть радость, горе. демаскИром несв и св розобла- чОть/р оз облачить. дсмобилцаИром несв и св демо¬ билизовать, -3 у ю. демократически демократиче¬ ский; —о република демокра¬ тическая республика. двмокрОция ж демократия ж; вътрешнопартийно — впут-
демонстрация 96 рипартИИноя дсмокрОгия; социалистически — социоли- стИчсская демократия; стра¬ ни с народно — стрОны на¬ родной демократии. демонстрация ж 1. (политиче¬ ска) демонстрация ж; 2. де- монcгpёпuя, показ м; —но физически опити демонстра¬ ция (покОз) физИчсских опы¬ тов; 3. демонстрация, прояв¬ ление (чего-л); —но спло- твностто но миролюбивите сили демонстрация сплочён¬ ности миролюбИeън сил. демонтирам несв и св демонти¬ ровать, -р у ю. деморализирам несв и св демо- ролизовОть, -з у ю. дсн м день, д и я, м; цял — цёлый день; всеки — каж¬ дый день; работен ~ рабо¬ чий день; почивен — выхо¬ дной день; рожден — день рождения; —но жсното жён- еций день; Международен младежки — Международ¬ ный Юношеский день. дВнсм нареч днём; — и нощем разг днём * и ночью (непре¬ рывно). дснонощ J! сн I. круглосуточ¬ ный; —но дежурство круг¬ лосуточное дежурство; 2. прен непрерывный, постоЯнныИ» дснон ощие с сутки, -о к, само мн; преди сдно — зо сутки вперёд. депо с депо нескл> с. двпрёсия ж депрессия ж. депутат м дспутОт м; избраха го зо — выбрали сго депу¬ татом. десант м двсОнт м. дёссн прОвый; дясно ръко пра¬ вая руко. дссён м расцеСтка, р мн -т о к, ж, рисунок, -н к о, м (ткани); плот с оригинален — матёрия оригинОльной .расцвСтки. дссёрт м десерт м. дВсет числ десять, -и. десВти числ десятый. десетИно около десяти; —ду¬ ши около дссятИ человек; человек дСсять. десстйч ]| сн десятИчный; —на дроб -десятичная дробь; —на система дссятИчная систСма. десётка ж 1. (десет броя) деся¬ ток, -т к а, м; 2. (карта за игра) десятка, р мн -т о к, дсестоклёениц м десятицпас- сник м, ученик десятого цпёееё. дескриптие || ен:—на геомет¬ рия начертательная геомСт- рия. деснИцо ж 1, прОвоя рукО ж; 2. полит като същ прОвыс, -ы х, мн, прОвоя группи¬ ровка ж. деспот м дВспот м. дестилация ж двсгИппяцuя ж. детайл м 1. детОль ж, подроб¬ ность ж; 2, техн двтОль ж. двтё с -ребёнок, -н к о,
97 ди&па мн р с б я т а, -я т, в мн по- често д ё т и, д ё- те й И /п. о.; дитя (само в им/ п. и в. п., в останалите падежи ед. ч. от думата ребёнок), мн д е т л, д с т ё й, дё- тя’м, д с т ь м И, о д ,В- т я х; прен будно (умно) —— смышлённый ребёнок. детелИно ж клевер м; листата ногото со разделены но три части лИстья клевера тройчатые. дстинство с дСтство с. дётскЦи детский; ребяческий; —а градин о детский сад; —и дом дСтский дом; —и иг¬ рачки детские игрушки; —о количка детская коляска; —- и обувки дСтская обувь; —а стоя детская комното; дёт- скоя. дСтство с дётстео с. дсфёкт м дефект то; недостаток, -т к а, м. дефектен дефектный, испорчен¬ ный; (за книги) —'екземпляр дефектный экземпляр. двфилС с дефилё нескл, с, ущё- льв с; планинско —'горное дефилё; пътят св еивше по —то дорога вилась по уще¬ лью; нис навлязохме в—то мы въехали в ущёльс. дсфилИром несв и св дефилиро¬ вать, -р у ю/продсфили- ровоть. дефинйром несв и св книж опрс- двлЯть/олрсдслИmь» дефиниция ж книж дефини- 7 Бълтёрсао-русти. рсчник .ция ж, определение с - по¬ нятия. дечйцо мн- детишки, -ш с- к, ребятишки, -ш -С к. джвб и джоб м кармОн м. джСб Цсн и джоб || сн тормёт- ный; —ен часовник кармОн- ныв часы; —ни пори карман¬ ные дСньги. джвзвё - с кофейник м. джёмпър м джемпер м. джИбри само мн выжимки, -м о к, само мн (виноград¬ ные). джуджё с лилипут м, кОрлик .м, гном м. ' диагнозо диОгноз м. диогонОл м диагональ ж; по —по диагонали. диагрОмо ж диаграмма ж. диолёкт м диалект м. диалектически диалектический; —материализъм диалекти¬ ческий материализм, диолбг м диалог м. диамётър м диОметр м. див 1. дИкий, дик, -о, -о; —о козо дИкоя козО; —и племена дИкис племенО; ~и нровн дИкие нравы - 2. за¬ стенчивый, нелюдимый; той бешс молко — он был не¬ множко нелюдИм. дИвок м дикарь, -я, м. дивврсОнт м дивврсОнт л. дИвеч м събир 1. дичь Ж 2. зверь - мн я - С й - я.- ди еСя несв дичОть. диета ж ’диВта ж, лсчСбнов пи-
диктдвка 98 такив с; позя строга-— соб¬ людать строгую диету. диктовко ж дикгОнг м, дик¬ товка ж; фпод (по)—(ко някого, под (чью-л) дик^вку, ди к тувом несв диктоеОть, •т у ю. дилёмо ж дилёмма ж. дим м дым м; мирише на— пённёг дьшом. дим I) я несв дымИть, -м л ю, •М И III Ь, КОПТИТЬ, -п ч у, -птИш ь; печккоа — и печ¬ ка дымИт. дИня ж арбуз м. диоптър м диоптрия и диоп¬ трИя ж; очило с— очки со- отвВтетeующ^вИтДиOлтриu. дИпломо ж диплом м, свиде¬ тельство с; завършилите университет получават — окончившим университет вручают дuлпбм, дипломат м дипломат м. дИплом Н сн дипломный; —но робота дипломная робота, дипломИром несв и св довоть, даю, да ё ш ь/доть, до м, дашь, даст, да¬ дим, дадИте, дадут диплом. дирёкт- [| сн прямой, прям, •о, -о тёлоерёдсгeённый; —= вн влок поезд прямого со¬ общения. дир и гент м дирижёр м; гло- есн - главный дирижёр, диригСнтск II и дирижёретuя; —о полко дирижёрская ла- почтё. дИря I несв 1, искать, ищу, И щ с ш ь; 2. преследовать, •д у ю; 3. расследовать; 4. иеепёдоeать» дИр || я II ж след, -а и разг -у и -О, тз -6 м, пр е слёде и но с л с д у мн с л с д ы. лх; по—ите но някого по следОм ко'о-л. дисертация ж диссертация ж; защищавам— защищать -дис- сертОцию; —зо получа¬ ване но научно зеанис кан¬ дидат но филологическите ноуки диссертация но соиетО- ние учёной етёлсти тёнди- дОто фипопотИчёских наук, дискриминация ж дискримина¬ ция ж, ограничение в про- eён, лишёние роeтолрёвия; Орасоео — рОсовоя дискри¬ минация. дискусия ж дискуссия ж. дисонанс м писеонёте м. диспечер м диспСтчср м. диспут м дИспут м. диснормOния ж дисгармония Ж. t дитирОмб м дифирамб м, динёаеп Ц сн дыхОт-ельный; — но система дыхательная си¬ стема. дИшом несв дышОть., дышу, д ы ш и ш ь; — с пълни гърди дышОть полной гру¬ дью. длон ж ладонь ж; фкото яо — кок но лёдбни» длето с долото, мн д о л ото, с; бур м; стамеска, р мн
90 до -с о - к, ж, резец, -з ц а, м. длъж: но—в длину, длиной; Она—и но шир вдоль и лолерёк» длъжен должен, -ж н а, -ж н о; обязанный, -э о н; оз съм —до еи предупреди я - дол¬ жен вас предупредить; нс съм—до работя за есичхи я нс- обязан работать зо всех, длъжнйк- м должнИк, -а, м, длъж но ст ж должность ж; щатна — шгОтноя долж¬ ность; встъпвам в — есту- пОть е должность. днСй Ц вн дневной; —но свет¬ лина дневной свст; ф ——ен рсд повестка дня; —ен ред за зоседонивто поeёстта за¬ седания; на—ен ред -но по¬ вестке дня; —ни като същ суточные, -ы х, Мн. днСвник м 1. дневнИк, -а, м; водя — евстИ дневнИк; 2. (училищен) журнал м; вхо¬ дящ (изходящ) — кнИга за¬ писи входящих (исходящих) бумОг. днес нареч 1. сегодня; до— до сегодняшнего дня; от — на¬ татък с сегодняшнего дня; 2. тепёрь, в тостоящее врС мя. днёш Ц вн сегодняшний; О до двн —ен до сегодняшнего дня; е—но ерсмс е настоящее врёмя; - — на дато сегодняш¬ нее -число. до предл Д. до (с р. п.); о) (за означаване ни разстояние) от къщи до -училище- имо 15 - ми¬ нут и път от дома до школы 15 минут ходьбы; автобус № 3 отив о до Нородкия те¬ атър автобус № 3 идёт до Норбдтото тсОтро; с кой трамеой св отиео до гарата? каким трамваем можно до- еноаь до вокза.ло? б) (за оз¬ начаване ни време) до този момент до снх пор; до Нова годино има още половин час до Нового года остёпоеь полчаса; от сутрин до евчвр с утрО до вечера; лекарят приемо от дзо до четири часа ероч принимает с двух до чСтырёх чосое; е) (за озна¬ чение на предел) до Освобож¬ дението до Освобождения; до9.1Х. 1944 г. до 9-го сен¬ тября 1944-ого года; 2. воз¬ ле, подле, около, у (с р. п.); ссдни до мвнс сядь возле (подле) меня; тромеойнато спирко с до книжарницата трамеОйноя оегёноeто нахо¬ дится около кнИжного мого- зИно; до стената у стены; 3. (зо предел на време и място) по (с в. п.) от 1 до 20 юли с пёреого до деодцОтое июля; разрешението еожи до 1 ап¬ рил розрвшёние действитель¬ но -по пёреое апреля; Осит съм до гуша сыт по горло; 4. к (с д. п.); идвам до правил но решение приходить к пр о еильному решению; идвом до заключение цд11.дддйго- к
добавка 100 заключению; идвам до убеж- дениево приходИть к убеж¬ дению; фрамо до ромо пле- чб(м) к плвчу; 5. но (с в. я.); до живот разг но есю жизнь, добОвко ж добОвко, р мн -е о к, ж; прибавка ж; 2. всгёeтё, р мн -е о к, ж. добавъчен добавочный, допол- нИгельный. добоея св добОеить, -е л ю, -ишь, прибёeиmь» добавим несв добавлять, при¬ бавлять. добие м 1. (получаване, доби¬ ване) добыча ж; —во въг- лищо добыча угля; (произ¬ водство, продукция) выра¬ ботка ж; 2. (реколта) уро- жОй м. добИеом несв 1. (за руда) добы¬ вать, производить, -о ж у, •бди ш ь; вырабатывать; получОгь; 2. приобретать, получОть; 3. разг рожОть, добИе || ен—но промишленост добывающая промышлен¬ ность. добитък м събир ског, -О, м, скотина ж; сдър рогат— крупный рогОтый скот. добия св 1. добыть, -бу д;, -будешь, произвести, -е с д у, -е с д ё ш ь, мин •вёл, -е ел о, *л о; выра¬ ботать, получИть; 2. приоб¬ рести, -б р с г у, -б р с¬ т ёшь, мин -б р ё л, -б р с- -л - о, -л б; получИть, -л у¬ ч - У, -л У ч и ш - ь; 3. разг родИгь, р о ж у, р о д и ш ь. доблест ж доблесть ж, муже¬ ство с, смёлосгь ж. доближа св 1. приблизиться, -Ж у С ь, -3 Н Ш Ь С Я (к КО~ м$-л, к чему-л)\ досгИчь, -И г н у, -и г н с ш ь (че- го-л); —се приблизиться, достИчь. доближОеом несв 1. прибли¬ жаться (/с ком у-л, к чем у-л), достигать (чего-л)', 2. лрибли- жОть (что-л!к чему-л); —се приближаться, доеаитОаь добре нареч 1. хорошо, сравн ст л у ч ш е; роботя -—хо¬ рошо работать; —ми с мнс хорошо; тук ми с - здесь мнс хорошо; нс съм — мнс нс хорошо; мнс нездоро¬ вится; ф—дошли! добро по- жОлоеоть!; по-— късно, ог- колкото никога лучше поз¬ дно, чсм титогпё; 2. части¬ ца (за потвърждаване) лод- но (согласен, пусть будет ток), хорошо; щс дойдсм но гости у еос — — щс еи чокомс мы придём к еом в гости — лОдно, приходите, мы еос ждём. добрина ж 1, добротО ж; 2. доброе дёло с. добро с без мн добро с; доброе дело с; проея — делать до¬ бро. добросьсСдски: * отношения доброеос■Сдекив отношения, добър хороший, х о р о ш, -О, -Л, сравн ст л у ч ш е, доб-
. 1«. 101 доглёждам рый, добр, -А, -о, д о б- ры; —работник хороший работник; той с много — он очень добрый; ф —път! сча¬ стливого путИ!; на—час! в добрый нос!; бъди (бъдстс) гока.— (добри) будь (будь¬ те) добр (добры), будь (будь¬ те) любезен (любСзны). доевд || о св довести, -веду, -вед ёшь; приеестИ; щс мс —еш ли до хм жота? ты доведёшь меня до туристи¬ ческой бОзы (турбОзы)?; —о до (някакво състояние) при¬ вести в (какяе-л) состояне; гой'я —е до отчаяние он привёл её е отчаяние, доеВдсн приведённый, довед¬ ённый; —с ин лОсънот, -н к о, ле; - - дъщеря пОдчерицо ж, доеёждом несв доеодИть, -е о- ж у, -е о д и ш ь; приво¬ дить; —до знание доводить до знОния; — дсгето е къ¬ щи приводить рвбВнка до¬ мой. доеВрив с довёрив с; имом — (в някого) питОть доверие (к кому-л). доесрчИе доверчивый. доесря св довёрить (чтл-.л1ко- му-л). доесряеом несв доверять (что- л)ком у-л). доеВчеро ниреч сегодня вече¬ ром довод м довод л, аргумент м довод 1]' сн довольный; —но ли¬ це повбпьтоё лицо; дэ сьм мтбтб —но от разходката я очень довольно прогулкой, дов6пстeб с 1. повOльегeо с изобилие с; 2. удовлетворе¬ ние с, достаток, -т к о, м. довчСро нареч до ечерОшнсго дня. доеършо св 1. закончить, до¬ кончить; додёлать; 2. разг прикончить (добИть) (тoг0дп). довършвам несв 1, зокОнчивать (что-л); докОнчивагь; додё- лывать; 2. разг приканчи¬ вать (добиеОть) (к<аг0дП)» догОря || м I несвдогорОгь, 3' л догорОе т; сеещто до¬ горя свечО догорает. догОрям II несв сжигОть (до конц а). догдСто и додёто нареч-съюз локё, покудо; до твх пор (до той поры),- пока; —е уче¬ ник, трябва до му сс помо- го пока он учится, нОдо сму помогОть; —не видя с очи¬ те си, нямо до ловя рвам по- кудо я нс увижу сеоИми гла¬ зами, я нс поеёрю; сърцето обича, —имо сили сердце любит до тех пор, покО нс исгрОтит своих сил (Гонч.). догледом св 1, досмотреть, •с м о т р ю, -с м о г р и ш ь; 2, присмотрСть (за кем-л); 3, заметить, -мечу, -м В- тишь, увИдегь, -вижу, -вИдишь. доглСждом несв 1. досмОтри- еогь; 2. (грижа се) присмат* риедть (за кем-л)’, 3, зом§-
доеовдрям св 102 чОть, вИдеть, е й ж у, е И¬ ди ш ь. договОрям сс несв 1. договори- воться, условливаться; 2. зоключОть договор. договоря св св договорИться, условиться, -в л ю с ь, -е и- ш ь с я; 2. заключить до¬ говор. до г одИна ниреч на будущий год; в будущем году’; чёрез год. догоре нареч доверху; до сО- мого вёрхо. догори 1 св догореть. догори II св сжечь, сожгу, с о ж ж ёшь, мин сжёг, с о ж г л а, -л Л (до концй), дожив || Ся св дожить, -живу, -жив ёшь, мин дожил, •л О, д о ж и л о, -л и; до какво—ях! до чего я дожил1 дожив бтсн пбжизнентъй; — зотеор пожизненное тюрем¬ ное заключение. доживИвом несв дожиеОть; — до дълбоко старост дожи¬ вать до глубокой стОросги, дозрСл св дозреть, созрёть, дозрИеом нвсв дозревОть, созре- вОгь. доИлко ж доильная мошИна ж; електрическо ** электродо¬ илка. дойд || о св 1, прийтИ, при- д У, п р и д ёшь; дойти дойду, дойдёшь; 2, Лриёноаь, -ё д у, -В д с ш ь, доСхоть; 3. (за време) на- егааьt 3 4 -Р т о Н с г, на¬ ступить, 3 л -У п и т; —е вётёнциптё наступили танИ- кулы; Oтатао —е кок при¬ дётся; —е ми до гушо мне надоело; добре дошел (дош¬ ло, дошли)! добро ложОпо- еать! док I м (вид памучен плат) док м. док II м (пристанищно съоръ¬ жение зи ремонт на плава¬ телни съдове) док м; плаващ — плавучий док. докОжо св дотазОгь, -кажу, -кОжешь. докозОгспсгeо с доказОавпьегд ео с. докОзвом несв докОзывоть; — теорема доказывать творему. док Ором -св 1. (зо добитък) пригнОть, -гоню, -г о¬ ни ш ь, мин -гнОл, -г н о л О, -г н о л о (скот); 2. приесстИ, -ведУ, -в с¬ д ё ш ь; 3. (за дърва) при- ввзтИ, -е с з У, -е с э ёшь; 4. прен привести (к чему-л), докором сс св нарядиться, -р я ж у с ь, -р я д и щ ь* с я, нарядно одёться, *С н у с ь, -С н с ш ь с я; — с копринено рокля нарядИть¬ ся е шёлковое лпёгье. докарвам нвсв 1. (за добитък) пригонять; 2. приеодИть, -о ж у, -о д и ш ь; 3. (за дърви) привозить, -о ж у, -о з и ш ь, доегаeляаь; 4, прен приводить (к чем у-л); ^до поражение причодИть
103 дол&н к порожёнию; —до гибсл приводить к гИбели; докарвам сс несв 1. норяжОгь- ся, нарядно бПёeОаьея; 2. выслуживаться, остир при¬ служиваться. докого съюз локё; -до тех пор, покО. докср м докер я. доклад м доклОд м; износям ~въIсmулагь с докладом; дёлоть доклОд. докладком несв 1. поклёдъeоаь, сообщОгь; 2. дёлоть доклад, доклОд |] сн докладной;- —на записка доклоднОя зопието, докогО нареч до коких пор; — щс макам? до токин пор я буду ждогь? докогОто нареч до тех пор, по- тё. . до (той) поры, кок . . - - щс работя, —мога я буду работать до. тех пор, покО хватит сил. доколко нареч сколько, но- етбльто; до коких пределов; до коких розмёрое. до колкого нареч ноегOпьто, по- ет6пьку. докосеом несв 1. nритоеёаьея (к кому-л, к чему-л); дотро- гивоться (до кого-л, до чегЛ- л); 2, прен тоеОаьея (чегЛ-л); <> — болното място косать- ся больного места. докосна св 1. прикоснуться (к ’ кому гл, к чему-л); дотронуть¬ ся (до кого-л, до чего-л), за¬ тронуть (что-л), —сё при¬ коснуться, притронуться, дотронуться. докрой нареч -1. до концО; 2. полностью, совершенно, соесём. доктор м 1. доктор - - (высшая учёная степень)} —по фило¬ логия доктор филологичес; к их.- наук; 2? разг доктор, врОч, -О, м. ' докторОт м докторОт м. документ м документ м. докъдС нареч 1. дотУпо, до ко-. кого мёста; 2. до чего, до кокой стСпени. - • докъдСго нареч 1. ноеадпько, до тсх пор, - покО; 2, покуда. докъсно нареч допозднО; позд¬ но. . дол м ложбина ж, оерОг м, О от един — дрснки одного, по¬ ля ягодо; два сопогО пОро. долавям несв 1. нeоаёгь, ^схвО- тывоть; 2. слышать; З.-прен понимОть. дол Огом несв книж 1.- дотлОпъ- еоть; - —но началника докла- дывоть начальнику: 2. изве¬ щать, сообщОть. дол оп м шкоф, пр е ш к а ,ф у,; . м (обычно стенной). долар м дЛллар м. дол || сн 1. нИжний; —ен стаж нИжний этОж; 2. (за дрехи) нижний; —ни дрехи ниж¬ нее бельё; 3. низкотОчеег- еенный; 4. прен - нИзкий, -3 о к: -3 -К О, - -3 К о, .под*
долетй 104 лый, подл, -а, -о, нИз- мснный, н и з м ё н, -с и¬ н о, -е н н о; —ен чоеск подлый, нИзкий чсловСк. долети св дбпегегь, -л ё чу, -лет И ш ь; птиците /-ха Птицы дбпеаепи. долстИ вам несв долстОть, долинО ж долИно ж] Розова^ ДолИна роз. .долнопрббен 1. тuзтотОчвет« венный ; 2. ирен низкопроб¬ ный, низкий, -з о к. -з к О, • . -з к о. доловИ св 1. .енeоаиаь, -о ч у. .. '-О г и ш ь; 2. прен услы¬ шать ; 3. прен уловИть, -е л ю, -о е и ш ъ, понять, и о й¬ " м.у, поймёшь, мин и о¬ ни л, -л О, И о Н Я Л О, II о¬ н я л и. доложо св книж 1. доложИть, -о ж у, -о ж и ш ь; 2. из- еесгИть, -вешу, -в с с- тИшь, сообщить. долу 1 парен внизу. долу 11 межд долой! прочь! — еойното ! долой еойну ! дол у nбдлИеот ^■пижeподлIиеа0- шийся. дом м 1. дом. мн -а. м; дстски — детский дом; починен — дом отдыха ; културен - дом культуры: 2. семья', мн с В- м ь и, с с м ей, сё м ь я м, же. ■ домофбт м (подобно на телефон приспособление от входните звънци ни голяма жилищи а сграда до отделяйте апар¬ таменти) домофон м. дом о нареч дома ; домой ; у о —(си) дома, домой; щс бъ- до у —а я буду дома ; оти* еом у —а (си) я иду домой; чуестеувайтс сс кого у —о си будьте кок (у себя) дома, дома кИн м 1. хозяин, мн -з я¬ с е а, -з я с е, м (доми)* 2. хороший хозяин; 3? зав¬ хоз м, заведующий нозяЯеа« еом (в учреждении, на пред¬ приятии). домакинство с 1, хозяйство с (домашнее, индивидуальное); 2. хозчасть ж, хозяйственная часть (в учреждении). домокИня ж. 1. хозяйка, р мн -яек, ж (дома): 2, хорошая хозяйка ; 3. - домОшняя хозяй¬ ка (социальное положение). дом от в помидор м; томОт м.- доматен томатный; — сос то- мОтный сок. домОш | - сн домОшний ; —• но за¬ дача домОшнее задОние, за- дОние нО дом ; О по —ни при¬ чини по семейным обстоя- тепьетвaм; —но работничко домОшняя ра’ббт'ница, дом¬ работница. домбночёлник м .управдом .и, управляющий домом. домъчн =| Вс св само 3 л ед зо- гоетовОть, -скую; загру¬ стить ; -грущу, -гр у¬ с т и ш ь; — - ми мнс стОло грустно; мнс столо тосклИ- ео (тяжело).
105 досаден домъч нИва несв само 3 л ед mоекоeОть, -скую, гру¬ стИть, грущу, гру¬ стишь; —ми мнс груст¬ но; мне mоетлйeо (гяж<елб); —ми зо дома я тоскую по дому. донося || м несв 1. приносИть, -о ш у, -о с и ш ь; доно¬ сИть; —м книгите приносИть книги; този рационализация донося голямо печалба но предприятието это рациона- лизОция приносит большой доход предприятию; 2, прен сообщОть; доносить; —м зо състоянието но фронта со¬ общать о состоянии но фрон¬ те; ——м (провя донос) доно¬ сись (дСлоть донос). доеслО св 1. принвстИ, мин -н ё с, -н ослО, -л о; доне¬ стИ; 2. прен сообщить; доне¬ сти. дднос м донос м. до някъде парен 1. кудОдао; 2, до некоторой стСпени. до л ср о св (дрехите. прането) достирать, окончить стирку, допир м 1. прикосновение с; 2. солритоеноeетие с; 3. об- щ^ние с, контОкт м. дбпИром 1 несв 1. прислонять (к<оаTдП, ч.тс--л)', 2. косОться (кого-л чегол)); дотрагивать¬ ся (до когО-л, до чего-л). до пИром II несв (прането) до- стирывоть, отОнчивоаь стирку дописеом несв дблUсъвоmь. дописко ж торресЛбндСнция ж (в газету* журнал). дбнистит м торреслбтдСтm м (газеты, журнала). допиша св дописОть, -пишу, -1Ишёшь. доплатя св доплатить, -плачу, -плотишь. доплащам несв доппачuвоаь, допро св прислонИть (когО-л. что*л); тбенугьея (когОл* чегО-л)\ доmрбнуаься ('о ко- годп, до чего-л). дблринИсям несв енос0бствOд воть, -с г е у ю; помогать (кому-л, чему-л). допри несИ се споеOбсгвовогь, -с т в у ю; п о м о ч ь, -м о- г у, -м о ж с ш ь (кому-л, чему-л). допуском несв допускОть, допоено св допустить, -у щ у, -у с г и ш ь. * допълвам несв доnопняаь; по- nолняаь. допълнСнис с 1, дополнСнис с; грам, дополнСнис; пряко — прямое дбнопненис; кбевсто — косесннос допопнение» донъпяя св дополнить; попол¬ нить. дори ниреч дОже; —до дОжв ёсли. досОд || вн досадный; —но греш¬ ка досОдноя ошИбко; скуч¬ ный, неприятный; —но ро¬ бота неприятная работа; T0здЯливцЯ, тодоедпивъЯ;
досева 106 — во мисъл нозОйливоя мысль. досего пирен до сих пор, до сего ерВмени. до сстлив догадливый, досиС-с досье несл с. доекоро пирен недавно; -нсза- дблго до этого; до тепОвтвго врВмени; —той беше тук недоено он был здесь; — ро¬ боти хмс заедно до недОвнвго времени мы работали вместе, доспИвам си несв досыпОть, высыпОщься. доспИ си св доспОаь, -сил ю. -с п и ш ь, мин -с И - о л, -с п о л О, -с п о л о, -с п О- л и, вЪс.лотьея, -с п л ю с ь. •снишься. дОса о пирен 1, поeбпьто, доста¬ точно; 2. порядочно, доебль- но MTбГО, дбсаёвт 1! о ж 1. посааеко, р мн -в о к, ж; държавни —и государственные постО е г ки; 2. доставко ж, привоз л:, присылко, р мн -л о к, ж; организирам —о но ли- твроауро организовывать досаОеку лиаероауры. достовя св 1. (за стоки и др.) постОвить, -е л ю, тв и ш ь; 2. досаОеиаь; 3. прен досаО- виаь, причинИаь; —родоса достОеить рОдость. достОвям несв 1. (за стоки и др.) постоеляаь; 2, пбеао- влять; 3. прен поеаовпяаь, причинять; —удоволствие до- ств млять удбeOльетeис» достйгаЦм несв 1. достоеОть, -сто ю, -сто ёшь; —м с ръко достовать рукОй; 2. досаигёаь, догонять, поети гёаь; 3. (обикновено с отри¬ цание) нс хеааёаь; еремсао- нс достига времени нс хва¬ тает; ф—м дълбоко старое? доживать до глубокой ста¬ рости. доетИг но св 1. достигнуть, дой¬ ти, -И ду; 2. досаОть, -с т О¬ к у; 3. достичь, -с т и г н у, добиться, -бьюсь; (обик¬ новено с отрицание) нс хеО- тиаь, 3 л не хеОтит. достижение с достижение с. достояние с достояние с: обще¬ народно — общенародное - до¬ стояние; прен принадлеж¬ ность ж; <> саоБам/стоно — становиться, -озлюсь, -Он и ш ьс я/саоаь, стОну достоянием. дотОм пирен 1. до тогО мёсао; аудО; 2, до такОй степени, дотогОво нарви до тех пор; до тогО врёмени; до тогО момен¬ та; —- докото. . . до тех пор, покО. . .; щс роботе—, до- кощо имом сило я буду ро- бототь до тех пор, покО хва¬ тит сил. дбтбптоeё парен до токОй сте¬ пени; настолько: —съм из¬ морено, чс поевчс нс мога до работя я усаОло до тотбЯ стёпени, что больше нс е со¬ стоянии роботоаь; —, докол- Кото. . , постольку, про?-
107 дрезгав кОльку. .• .; това с вярно доколкото. . . это верно постольку, поскольку. . . дотУк ниреч до сих пор, досю¬ да, до Этого мёсто. доход м доход м; страничек —небснбвнбя, побочный до¬ хОд. дохождам! несв 1. - (пеш) прихо¬ дИть, -о ж у, -о д и ш ь; доходИть; 2. (с превозно сред¬ ство) приезжОаь, доезжОть; 3. носаупОть; <> —но себе си приходИть е себя. доцёнт м доцёнт м; —е уни¬ верситета доцёнт универси¬ тета. . доч якам св 1. дождаться, -ж д ус ь; 2. прен дожИть, •ж и в- у, -ж и е ё ш ь (до чег О-л). дочяквом несв 1. дожидаться; 2. прен дожиеОаь (до чего-л). дочетя св дочитОть (до конца). дочйтам несв дочИтывать, за- кОнчиеоаь - чиаОаь. дочу вам несв 1. слышать из- ДёпетО (с попётбго расстоя¬ ния); 2. имёть (какйе-л) све¬ дения, зноаь (по слухам, по разговорам и, т. л.); не¬ плохо слышать. дочуя св 1. расслышать, -ш у издалекО (с попётбгб россто- ния); услышать; 2. полу¬ чить, -у ч у, -у ч и ш ь (ка¬ кйе-л) сведения, узнОть (по . слухам, по разговорим и т. п.). доя несв доИаь, д о ю, д о ишь и д О и щ ь. ‘ дояч м поилыцит м, дояр м. доячко ж доИлыдицо ж, доярко, р мн -р о к, ж. дрог дорогОй, д о р о г, -О, -о, сравн ст д о р о ж с; мИлый, м и л, -а, -о. дразня несв дрознИть, -о з н ю, -О з н и ш ь, роздрожОаь. дрОма ж дрОма ж. дряском несв 1. цорОпоть; 2. (скибрит) чИркоть (чем-л). дряскониц || о ж 1. цорОпино ж; 2. торОтупu обинн мн, (ед к о р о к у л я ж); разг деаски — - дВаские кор-кули. дроскотйно ж церОпино ж. дрёено св 1. цорОлтуаь;-прен ноцорОпоть; 2. (с кибрит) чИркнуть (чем-л). др ащя несв вж прастом. дрёб || сн 1. мелкий, ‘ .м С- л о к, -л к О, ?л к о; —ни пори мелкие деньги, мелочь ж; 2. (за ръст) мОпеныкия, небольшой; 3. прен мелоч¬ ный; фно —но е розницу. дрсбнОв мВпбчтыЯ; — чоеск мСлочный человСк. дрсбнобуржоязсй мел кобур жу- Озный. дреболй || я ж 1. мелкие вещи (предмСты); мСлочь ж\ 2. —и потрохО, -о е, само мн. дрСвен древний, античный; очень старый. дрёзгов - 1. -хрИплый, х р и п л, -п. л О, -п л о; сиплый; — глос хрИплый гбпбс; 2. ту- екпъй, тускл, -с к л О, -р к д о, сумеречный; —о
дрезгавина 106 светлина сумеречный сзет. дрезгавина ж сумерки, -с к, само . мп; - вечерна— вечер¬ ние сумерки; утрякиа— уа- рвнтuе сумерки. дрёмно св вздремнуть. дрём || я несв 1. дремать, <а л ю, -В м л с ш ь; аой—е сед¬ нал он дрСмлст сидя; 2. (с отрицание) бОдрстеовоть, •с т в у ю; быть бдИтсльным; нс спать, быть начеку; эра- гьг не—е ераг нс дрёмлва, дрёх || о ж одежда ж, плОтье, р мн -ь с е, с; горна—о верхняя одежда; - дбпни—п нИжнвс бельё; гоаови—п готовое плОтье; —о по по¬ ръчка платье по зокОзу. дроб 1 м 1. лёгкое, -о г о, мн лёгкие, -их, с; бели—ове л ёгкие; 2. черен — псчёнь ж; (дроб на животно като храпи) печёнко, р мн -н о к, ж; пържен'-— жОреноя пв- ч ёнко. дроб II м мат дробь ж; десе¬ тична— двсятИчноя дробь. Друг другой, иной; бстольнбя; един след— одИн за другИм; но——пя дсн но другой день; но* - о място е другом ме¬ сте; —о форма инОя форма; —и брвговс иные берегО; но един с горещо, но —с - сту¬ дено иному Жёртб, иному холодно; утре ще еземвш —пае кн-Итя зОваро возь¬ мёшь -остальные • -кнИги; <> без—о без - сомнения; между —ого между прОчим; с —и дую друпИми словОмя. др?годе нареч в другом! мёсас; но другое место; отдона тс мивеят— довнО они живут е другом месте; тс сс кзсв- лн?га—' они eЪеелппиеь - в дру'Ов мёсао; тово с оа— это из другото место. друг ор м 1. товарищ м; 2. муж, мн -ж ь я, -Сй, м, супруг м. другОрко ж 1. тоеОрищ м, по- друго ж; 2. женО, мн ж ё¬ н ы, ж, супруга ж. другарски тбeарищсcтпй, дру¬ жеский; с —-лбзпроз с това¬ рищеским привётом; <> —съд тоеОрищеский суд. другар^кам несв дружить (с кем-л). друж ,]1 о несв дружить, д р у¬ ж У, -ж И ш ь и д р у ж ишь (с кем-л); нпе—им с него мы дружим с ним. дружба ж дружба ж; прия¬ тельство с; дългогодишна— долголСтняя дружба; песен ио —то пёсня дружбы; пе¬ сен зо —то пёсня - о дружбе; Общенароден комитет зо българо-съветска— - Всена¬ родный (общенародный) ко- митёт болгОретб-CбeВаекбй дружбы. дружество с общество с, товО рищество с; въздържотслно — общество трёзеен никой. дръжко ж 1.- (на врата) ручко, р мн -чек, ж; ру¬ коятка, р мн 'Т о к, ж;
дъб 2. (на цвете, на плод) стебель, *б л я, р мн -б л С й. др!зэом несв дерзОть; бемели- еоться, сметь. др&зио св дерзнуть, оемСлиаь- ся, - —Л Ю €’ ь, посмСть. дрОнкам несв 1. звонИаь, есс- мСть; 2. прен разг болаОть, говорить - вздор. Дръпвам п дърпом несв 1, дёр¬ гать, тянуть, -я н у, -я н с ш ь; 2. еыдёргиеоаь; 3. отодеигОаь. дръпвам сс несв бахбдПть, -о ж у, -о д п ш ь е сто¬ рону, отступать. др^пно св 1. дёрнуть, реонуть; нбаянуть, -я н у, -я н с ш ь; 2. выдернуть; 3. бабдeйнyаь. дръпно св св отойтИ, -й д у, •й д С ш ь в саОрону, отсту¬ пить, -у П Л 10, -у II И Ш Ь, отпрянуть. дрямка ж дрвмОто ж, дрвмО п дрёма ж. ' доя я л кизИл л-: (дерево), —ко кизИл (плод). дублС с натлопнОе зОлото с; обици— сёрьгп нотлёпнбгб золото. дуёл м дуэль ж, поединок, -н к а, м. дуСт м дуэт м. дузйна ж дюжина м; —кърпя дюжина плоткОв; —ножове дюжина ножёй. дУмо ж слОво, мн -а, с; емет-' ната— грам ввОднос слОво; <>с -вдеа — однИм словом; кеком —то просПть епбво; довом —' обсщОть; (на събри- ини)" даном —то (на някого) срвдбеаоeляаь елбвб (ком у-л) дУпко ж 1* дырО, мп дыры, ж; дырко, р мн -р о к, ж; от- вёрстпв с; 2. норО, в н ору, мн н о р ы, ж; меча — медвежья берлОго., дух ало с кузнСчный мех, мн -и, м. дУха || м несв 1. дуть, д у ю, д - у с ш ь; 2. само 3 л ед дуть, сквбзпаь; тук духо здесь дуСт. дУхно св 1. дунуть; раздуть; 2. - задуть, поаушИть, -т ушу, -тушишь. духов духовОй; —инструмент пухбвбя инструмент. духовИт беарбУмтъй. душ м душ м; сауден— холОд* ный душ; езвмом— прини¬ мать душ. дУш || о несв нюхоть, обнюхи¬ вать; кучето —п еббОко об¬ нюхивает. душ || о I несв душйаь, -ш у, ду ш п ш ь; крадецът за¬ почна да—п пазачо вор саол душИть еабрбжо; кашлицото мс — - кОшель меня душит. душ || О-П ж 1. душа, е д у ш у, мн ду ш п, ж; водя (пяко- му)~ти стоять над душой (когд-л, у когО-л), мъртви—п мёртвые души; 2. человек; 10 —п десять чепоeет; ня¬ колко—п нёскбльтб чело¬ век. дъб м дуб, мп - ы, ле.
дйбов ПО дъбов дубовый; —а гора дубо¬ вый лес; —о мосо дубовый стол. дъечо несв жееОаь, ж у - ю, ж у ёшь. дъгО- ж 1. дугО, мн д У г и, ж; 2. (пебеспи) радуга ж. дъжд м дождь, -я, м; проливен ~ нрблпeт<Ой-дождь; пороен — лИеень, -е ня, м; О след — точупка пОслс дрО- M кулокОни нс- мОшут. дъждОв || сн 1. дождливый;—- но-време дождлПеоя погода; —сн дсн дождлИвый день; —но ссен дождлИвоя осень; 2. дождевОй; —но вода дож- девОя еодО; — сн облок - дож- дееОя тУчо; —ен чсресй дож¬ девой червь. дълбая несв Е долбить, -б л ю, -бИшь, выдалбливать; 2. чеканить. дълбок тлуббтпЯ, глубОк, -О, г л у б о к О и г л у¬ б о к о, сривп ст г л у б- ж с; —два метро глубянОй е дво метро; 0—а старост глубокая 'тОрость. дълбочина ас глубинО ОС} в —то но душоаа е глубинё душИ. дълг м 1. долг, мн -и, м (де¬ нежный); върнах —о сп я вернул свой долг; 2. долг, обязанность ж; изпълнявам —о си исполнять Свой долг. дълтотодИшсн дблтблеттпИ; — труд допгбПСmтиЯ труд. дъпгомеmоёжен (зи филм) пол¬ нометражный. . дългоочакван долгожданный; —гост дбпгождОннъЯ - гость, дългосрочен долтосрбчнъя; —заем долгосрочная ссуда; —отпуск долгосрочный от¬ пуск. дълготрОен длПаельный, проч¬ ный, п р О ч с н, -ч н- а -ч п о. дължО несв 1. быть должным; -ви пеТ лева я вам должнО пять лёвое; 2. быть долж¬ ным (обязанным); —до еп изкажа (изразя) своята бла¬ годарност я дОлжен выро- зять еом сеою 6лотодОр- тбеть; 3. (неедо/на някого) быть обязанным (чем-л! ко- му-л); —живого си но еос я обязан еом своей жизнью, дължинО ас 1. -длинО ас; 2. (за време) продолжительность ас; 3. геогр долгоаО .ас; .з-’ подня — зОподноя долготО, дълъг длИнный, д л й нем, длитто, длИнно, дОлгий, дОлог, долго, дОлго, сривнст дОл ь- щeидОпее; —път дОль¬ няя дорОго. дъно с 1, дно, мн д о н ь я, с; на —то но дне; 2. глубпнО ас; е—ао на сцената е глу- бинС сцСны; фдо — до дно. дърва мн побвО, д р о в, -Ом, без ед. дървОр м дровосек м. 'Ьресн деревЯттъЯ; —и . пг-
111 дялам рачки деревянные игрушки, дървО с 1* дерево, мп д с р С¬ е ь я, -е ь с е, с; 2. прен разг чурбан м, пень, п к я, м. , дърводСлец м столяр, -О, м, плотник м. г , дърворезба ж резьбО ж по дё¬ рену. г държо несв держОаь, -ж у, держи - ш ь; ф —изпиа держать экзамен, сдоеОть, сдаю, едо ёшь экза¬ мен; —реч держОаь речь; —(но) думата си сдержи¬ вать слОво; выполнять обв- щОнпе; —бос держОаь по¬ рИ; ~на нещо) носаОпеоть {на чём-л). държОео ж государство с, дер- жОео ж, държавен государственный; — апарат государственный оп- порОт; —строй гбсупОрет- вётныЯ строй; —герб госу- дОрст•eённъIЯ герб; О—из¬ лит государственный экзО- мен. държОвнпк м гоеудОрсаeенныЯ дВятель м. държОне с монСры мп, поведе- нис с, обращение с; лошо— плохИе манеры дързост ж дСрзость ж. дързък дСрзкий, дерзок, -3 к О, -3 к о. дърпам несв вж дръпвам. дъска ж доскО, в д о с к у, мн д О с к и, -с О к, ж; —за гладене глодИльноя ПбстО; 0 чернн— о) клОс* споя пбстё; б) чёрная дос¬ кО; из лсз но —ао! иди к до¬ ске!; раздели —та но три ча¬ сти! разделИ пбсту но три чОстп!; изтрпй —ао! сотрИ- с ПбетП! дъскорСзница ж лёСблПльтя, Р МН -Л С II, Ж. дъсчен дощанОй п дощОтый; — под дощаной пол. дъх м 1. дыхОние с; ризг дух м; 2. зОпох м\ Одо послед¬ ния сп— до последнего ды- хётпи; но един— однПм ду- XбH. дъ щсря - дочь,-д Очерк, р мн -р ё й, те д о ч ё р ь- м И, ж. дюля ж ойеО ж {дерево и плод). дюни мп дюны мн {ед д юна ж). дюшек м тюфяк, -а, м, мог- рас м. дявол м ч Врт, мн ч С р т п, -ё й, м\ дьявол м, бсс м. дядо м дед м, дедушка, р мн -ш с к, м\ ОДядо Мроз дед-морОз, ёлочный дед. дЯдое - дёдое, дедушкин. дял м 1. часть, р мн -е й, ж; 2. дбпи ж; той получи своя — от наследството он полу¬ чИл свою тоспёдсаввнную до¬ лю; 0 ямам - голям — (е нещо) прпнпмОть октИвнос учОсаие (е чём-л). дядям несв твеоть, тешу,
•дялна 112 те пг с ш Ьг обтёсывать, дипнё св рубонуаь, -и у. -Н С Ш Ь. с частица 1. (във въпросителни изречения} ну ; в, как но стана после ? ну, что дОльшс слу¬ чилось ?; в, как но искаш TёИ- после ? ну, что т.ы хОчешь но- конСц-то ? ; е, до еървим ли ? ну, пойдём! ? ; е, тётeб ще про- ним ? ну, что будем делать ? ; 2. (за изразяване на съгла¬ сие] ну ; в, нвка бъдс тока ну, пусть будет так'; е, разбира сс ну, конСчно ; в, добре ну, лОдно; ну, хорошо; 3. (за подкапяпе, увеедааане) ну; с, стига де! ну, хвОтпт!;- е каз¬ вай де 1 - ну, говори же !; в, нс св сърди ну, не сердйсь!; 4. (за изразяване на съжале¬ ние) о; в, до съм знаяло. . . о, Сслп б я знол . . ; в, да не бяха' тсзп спороес по¬ между ни. . ♦ о, Сслп б нё было Этих слбооe между нО- мп .. . ввокуОция ж эвакуация ж. евопфцпя ж эволюция- ж; —на eсвпвнааа эволюция вевпВн- тбй. еерСин м сврёй м. ёнтин дешёвый, сравн ст д в- ш ё н л в. евтинйя ж дешвеизно ж. ёетиио нареч дёшево; тя купи дОлов 1. частичный; 2. порци- бттъя ; О —'каппаал ок- цибнВрнъИ копиmОп. ‘ този чонто - мтбтб**' оно очень дёшево купИло эту сумку. сгоИзъм м эгоИзм м, едвО нареч сдвО, с трудом; чуть ; » только ; mбпькб что ; той —срича он читает, по складам; ая—дишо она. чуть дышит; - пристигнах п мс повикаха по телефона mбпьTб что - успСл - прийтИ н мнс позвонили; вдвО- вдеО; —ли вряд ли. ВдспвёИе м эдельвСйс лг. сдПн числ одИн ; ф есс едно всё ровно ; всички - до — всс до одного; — п същ, одИн и аот-же; —по— один зо дру¬ гим ; по одномм’; по очсрсди, сдинОдвсет числ бдПттодцоть. сдинОдесетп числ бдИннодцОд тый. сдИнсн единый, неде.лтймый; фронт единый фронт. сдинИцо ж сдинИца ж; <3> — мярка вдинПцо измерения; бенбвнОи мёро. едпномйслпс с сдинбнЪепис с. единствен вдИнеmввнныЯ ; ф — о число грам едПтсавсннбе число. единодушие с единодушие с, вдптбгпОепс. с; проявявам*
113 еквам . - съ.nнбn.пpяввлять - полное единодушие; пзбрйха го за секретар с пълно~ выбрали его секретарём единогласно, еднакъв одинаковый, еднячък ' единственный; ~спн единственный сын. сдноврСмснАн бдтбeременный, вдтбгбдпш Я сн 1. одногодич¬ ный; однолетный; ~ но ра¬ стение однолётнес - растСнис; 2, (зи де те) годоеОлый. вднбхраmто -парен однократно, сднолячник - м - вдинолПчник м. спнбсосбч || сн одтосаорОннпЯ, само в пълни форма; ^но движение бднбсабрбннес дви¬ жение (транспорти); ~но улпцо улица с односторон¬ ним дeпжёнпен арОнслбрао, еднообрОзен 1. одноббрОзнъй; 2. бдпнОкоeъя; 3. рёeнбнер- ный; ~но двпжвнпс равно¬ мерное движёнпе; 4. (за звук) нонбабннъя, " едносаОвн бднбKбмногнъИ; —* апартамент- бднотбнноаноя кеорайро. вднбстоётчив односторонний, ограниченный; ~о разглеж¬ дане на въпроса односго- рОннее освещение вопрОсо, Сдро ниреч; но ~ бнабн; тър¬ говия но ~ п но дребно торгоеля Оптом п н розницу, сдрбтопигёписаЯчвстп трултб- топпаолисаПческпй, Сдър крупный, к ру п е и, -п н О, -п н о, большОй, Сжбо ж по-често мн ссор о ж, 8 Българско-рускя речник рОспря, ж, раздор л/, ерож- дО ж. езда ж верхоеОя вздО ж. вэдОч м есОднпк м. Сзсрсн озёрный. ёзвро с озеро, мн о з ё р о, с; планинско ~ горное озеро, езйк 1 м инат язык, -О, м. взяк 11 язык, -О, м; ролсй (майчин) ~ родной язык; говорим ~ разговорный язык; чужд~ инбстрОнныЯ язык; статията е написано на понятен - статья напИ- соно понятным языкОм; прен до намеря общ ~ (с няко го) найти общий язык (с кем-л). езиков языковОй; ~о система языкоеОя система; ~ усет языковое чутьё., взикоеёд я языковСд м, лянУ- еИст м. езикознание с языковСденив с, языкознание с, лпнгeПегпто ж; сравнително ~ сровнИ- тельное изътбзтёнив. езячен 1. языковый; 2. (за мус¬ кул) язычный. сй 1 частица 1. вот; сй го (я, ги) вот он, онО (вС, их); - сЙ го идв! вот он идет!; сй сего вот сейчОс; 2. (без ударение) вот; ей това е моята къща вот Ото мой дом; 3. сй чс вот;- сй чс чудеса! вот чуде- сО!; сй чaгпулосап! вот вздор! сй 11 межд эй! гвй! ск м эхо с; отголОсок, -с к о, м; Отзвук м. Вкеам песе роздаеОться без 1 и
еквйтор 114 2 л, -даётся, зеучОть без 1 и 2 л. звучит, скеатор м эквОтор м. екземпляр м 1. экземпляр м; 2, образец, -з ц О, л. екппаж 1 м экип-ж лс, повОз- ко, р мн -з о к, ж. скипОж 11 м экппёж м; ко¬ манда ж. вкран м экрён м\ телевизионен ~ аепсвИзбрнъй экрён; го¬ лубОй экрён; О широк ~ широкий экран. втст■овОабр м зкскоеОтор м. втекурзпОтт м экскурсант м, турПст м. екскурзия ж экскурсия ж. втсKурзэeОд м экскурсовОд м. вкспедитИевн деловИтый; дело¬ вой; ~ човек деловой чело¬ век. стслсдПцпл ж экспедиция ж. вкеnврпмстаИром несв л се экс¬ периментировать, -р у ю/ произвести, -е еду, -н е¬ д ё ш ь, мип -е ё л, -е с- л О, -л о эксперимент, скспСрт м эксперт м. втсппoотОmср м ЭI'снлуо^аОгбр Ж . етбппбагИоам несв п св 3"^;- отПроеоть, -р у ю/подверг- нуаь- мип подверг п остар подвергнул, п о д е С р г л о, -л о экс- плуотОцип. скеnлопИрам несв п св - взры¬ ваться / взорваться, -рвусь, -р н ёшься. стсnпбзИe м взрывчатка ж, разг* взрывчатое всщест- еО с. експонат м этеHонОт м. експорт - м экспорт м. скспортЙрам несв и св экспор¬ тировать, -р у ю, вывозИть, -е о ж у, -е о з п шь/ вы¬ везти, -в е з, -еёзл о, -л о. ск^рё' м экспресс м. скспресионИст м экспрессию- нИст м. скстаз м экстёз м, eоегбрт м. екстра прил неизм 1. (за каче¬ ство пи стока) экстре, сО- мый eЪешйй, сёмый луч¬ ший; ~ тютюн тобОк экстра (eЪсшвгб качество, высшсго сОрто); ^грузписки чай гру¬ зинский чой экстра; 2, ниреч разг здбрбeб. влё 1 пИхта ж; сребриста ~ серебрИстоя вль ж. ела 11 приходИ! придИ!; ~ те у нас! приходИте— к ном!; <> ~ на себе сп! придИ н себя! властимен элостИчный. ёлда ж гречиха ж, слсватор* м элееётор м. слёгия ж элегия ж. електричество с электричество епёкmрбдОбпв- м добыча ж элек¬ троэнергии. електрожен м электросварка без мн, ж. слектроженИс? м элеттрбеeОр- щпк м. електроинженер м инжеенёр- электрик м<
115 епрувётка слсктроинсталОцпя лт. элвкаро- прбeОдто ж. . електрокар м электрокар м. слсктромСр м эпетарпчеекпи счётчик м. влектропроеОд м лИния ж элек- трблередОчи. слсктрбпрбизводстно с произ¬ водство с электроэнергии, спвттрбпрбмИшпеност ж элек- трбпрбмЪшпсннбеть ж. спеттрбенабдИване с электро¬ снабжение с. слектротсхнЙк м электротех¬ ник м. електроуред м электрический прибОр м. електроцентрала ж электро- саёнция ж. елсмСнт - м элемёнт м, елементарен эленвнтОрный, слСн м олёнь м. слСнов блётпИ, -ь я, -ь е; ~и рога олёньи рогО. 'лёнчс с оленёнок, " -н к о, мн о л е н П т о, -н П т, м. еликсир м эликсир м\ ~ на жи¬ вота жИзненный эпптепр, остир эликсир жйзни, слиминИрам несв п св басmро- нИть / отстронИть (от уча¬ стия в чём-л). Слп пса ж ёлл п пс м. 'лИт м лучшая часть (чег 6-л)\ ~ на обществото цвет Об¬ щество. слИтен 1. отборный; 2. пзЪе- тоннъИ» елмИз м олмОз м. елхО ж ольхё, мн о л ь х и, ж; О новогодишно ~ нбeбтбдд няя ёлка. смайл м эмщль ж. ёноИпИрат энаппрОвонный; ~и съдове эмаппрбвонноя по¬ суда. емонцИпОиня ж эмансипация же; - на жените эмансипа¬ ция женщин. емигрант м эмигрант м, емоцибтОп Ц сн энбцпбнОпьтыИ, чувствительный; ~но игра эмбцибн0льнои игра; ~но рсч эноцпбнОпьноя - речь; ~- вн характер чувствительный характер. енергиен энергичный. сн туси оз Прам несв п св вооду¬ шевлять /■ еоодушевИть, -е л ю, -е Ишь (когб-л). ентусиазиран еоодуштенлен- ный; ~а' реч воодушевлён¬ ная речь. внтуспИст м энтузпОст м. ентусиазъм м энтузиазм м, воодушевлёнис с; тя работи с ~ - оно робОтост с энту¬ зиазмом. спидСмия ж эпидёмия ж. епизод м эпизод м. спптВт м эпИтст лс. Спос м бпбс м, сп Оха ж элбка ж; ние жпОвсм н — та на- социализма мы живём н эпОху социалИзмо, епохален эпохальный; ~ труд эпохальный труд. спрувСтко- - ж хим п физ про бИрка, р мн -р - о к,. - ж.
ера 116 ера - ж - Ора ж; преди пошааа - ~ до нОшсй эры. сргСн м 1, -кблбсаит, -а,_ м; 2.’ нир лареть, " -р п я, м. Ссен ж осень ж; проз ~та - осе¬ нью; мъглива ~ - гу.мО.нная- Осень; - - златна - , зопбаОя Осень. ёсвн Ц- сн осСнний; ~ ни. - цестя- осенние - цветы. всСнция ж 1. эссенция ж; —от розово масло эссСнция розо¬ вого мОсло; 2. прен книж сущность ж -(чегО«л); твп■на- эссенция ж; ~ао- на въпро¬ сите сущность вопрОсое. есётраж 1. осётр 'м;,2. (месото Па есетра) осетрИно ж. сскадрИла ж эекодрПпьи ж. еетапатбр м эстолоабр м... встапЯцпи - ж эстолОцйи. ж; ~ на воитaтaэстопОц^ии войны, встимОе м 1. эскимОс м; 2. - дёт- скпй зИмний костюмчик м. всняф м 1;- мвщонПн, мп'-0 не, -а н, м; обыватель м; 2. -ре¬ месленник м, встОфстп мещанский, обыва¬ тельский. всн-Фш^- ж мещёнство с, • обывательщина ж. - ссnсратmПеm м-- эсперантист -я. естёстесн еетеcавe]HныЪЯ;~о гра¬ ница встеетeвнноя гранПца; ~п науки сетВетeснтъв "науки, сстСственик м встсетeопепътО- тель я, натуралИст м. естсствознан-пв с -СстсствовСдС'? нис с. встёт м - эстет м. встрОдо " ж эсарёдо ж. ■ етОж м этаж, -О, м;-.диал ярус, мн -а,;; къща-на-четнрп ~ о дом н четыре - этажО, стажёрка- - ж этажёрко,- р. мн -р о - к, ж. втОп м - эаёп - м, - - переход -м; '-ла¬ минат ~ пройденный эаёп. стикёт м 1. - -этикетка, р - мн -т о к, ж; 2. ярлык, -а, - - м ст йо-р-Ф - м эТнОгроф м. . Ото частица вот; сто еи п вас! вот - п " вы!; - сто - но! вот -тебС и¬ но!; сто защо нот почему; сто ги сега! нот - п - онй!; вто ти сега! вот тсбё- - сейчас! стьрва ж невСстко, р мн - --ст о к, - ж. саюд м этюд м. сфёкт - м эффёкт м. вфпк ясен эффективный, ефимСрен кпиж -эфемерный, ех! межд э!» ой!, ой!; ех, да знаех! э, - кобы -я знол!; ех, да става каквото ще! э, будь, что будет!; сх, - колко хубоео бешс! ой, кок -хбрбшб было!;- вх, толтб - с пораснал! ой, кок он вырос!; ех. какъе глос! ой, -тотбй голос! ехиден схПдныЯ- Схо с эхо без - мп, с, ечсмИк м ячмень, -я, м снсм^сн ячменный;- ~о зърно - ичмВннбВ зернб- вшофод м эшафот м.- ешелон м эшелОн л..
117 жар Ж жОбо " I ж 1. лягушка, р мн -ш е к, ж; 2. - (крастава жа- ба)жабаж\схОдпая слягУ ш- къй). жОбо И: тръдно - "мед' груд- нОя - жабо;, - Той- - заболя - - " ОТ - гръдно - -~ о.н - заболСл " труд- • "" ■нбИ - -" жОбой. жпбутиT - м' место' с, - - е. котОром ^eбДятси- лягушки. ' Жаб'Уркам' - се - - несв ■ - пбпбекёаь, -л "о щ у,- -л - о-щ- с ш ь (гЛр- ло, - рот), ' ' жаден 1. - - - чувствующий жОжду; ■ ~ - - съМ- - мне - хОчстся - . - пить; 2, жОдный, - -д' " с - н, - -ди О, -д - н - о, алчный; ~ за ' пари жадный - т деньгом (до дВнвг); 3. пренжадный, - жОждущпй (чегО-л), страстно стрсмящИй- * ся, (к• - -чему-л); ', ~зё' -слава •жОждущИЙ - слОвы; за еласт - - стр Остно Стрсм ящи й- ся' - к - власти. жадУвом - несв. (за нещо) 'жОж- дать (чегО-л), "пепЪгъeогь -сй- ль■нбе- желание; жОжда Ж- жёждо' "ж; изпитвам ■ пспытывоть - жОжду; - уто¬ лявам - ~ то' ся утолять - - свою жОжду; преп - - за зтатии жёждо - - знаний. жакСт м $какёт л. жал - ж - 1." жалость -' ж, состр ё- дОнис - с;- - ~ мп -е - за ' тсбё мйе жаль тебя; 2.- псчОль ж*. ж Олб II а’"ж -1*'"печаль ж, тОрс т; 2. тоскО ж; 3. жОлобо ж; заявление с, прошение ' с; бюро ~п ' бюро жОпбб- жалея несв' 1.- горееёаь, -р ю ко; 2. (жиля, -скърбя) сожалеть (о '-яеМ-Л-п с подч:--дОпъл.' Из- рея.); 3. -.ОппОтПe'ёаь; У. ' йо¬ : - - ' сПТь, и о Ш' "У, н О с-п'-щ ь траур." : ’ жОлко - пареч жО■Лтб, ' жоль; - . ~ зо изгубеното '' ерсме ' - жёлко потерянного ерёмени; - -- мп беще за' нея мнс -было - жаль её.- : .. ' ’ , жадно пареч 1. -жОлко; 2. груст¬ но/ nеЧ0ль■нб, гбрьтб; О ~мп -ё" мнс грустно.. Ж" Опбеm ж - жёл осТ ь - ж;' ф з а ~ :к--ебжопетпю- , жОлък" 1. - жОПтйИ,- -л " ож, -л к О, -л - 'к - б; несчастный; ' 2. -преп HПчабЖнъЯ- - . ' , Жаля ' ' нёеe" - - жалеть; ' ' щодйгь, Щ - ' О ж "У; -щ ади ш-Ъ,- .бе¬ речь, - -р е т У,-р-е ж - ё ш ь, мип -р ё г, -р с г - л О/ -л - о; (пестя) - экономить, -м л'- ю, -м ' п - ш ь;- роботя,- без до- ***■ силитс- сп - робОтоть, - нс - щадя сеойх- - сил. . .жандёрм - /(.- жандарм - м- . . жанр 'м -жонр м; литературен ~ литературный, жанр. жар - ж ' 1« - - (жарева) жар,' пр' 'в ж " "ору' ' и ''нО ' 'ж "О" р У* м, разг росколСнныс ' -" - Угли; 2»" жоро ж,"зной м; изболсто-с
жаргЛп 118 тспбнбеймо ~ в поле жор4 теBънбейноя; 3. преп жар; с - с жёром; с ~ щс сс за¬ лови зо работа с жОром примусь зо робзау- жоргОн м жаргон м. жартмёр м подвязко, р мп -3 о к, ж. жОга ж жарО ж, зной м жОзъл м жезл, -О, м. жслОй *!• желённый; ~ гост жслённый гость; 2. жёпОв- мый, истбныИ- жслатИн ж - жвлотИн м. жслОя песв желОаь (чегО-л, с ипф., със съюза «чтОбы») ;..хо- тёть, хочу, хОчешь, х О ч е г, х о т П м, х о т п¬ т в, х о т я т; высказывать —пожелания; ~ невъзможно¬ то желОть (хотСть) невоз¬ можного; ~ до св запозная жёлОю познакомиться; ~ до ня дойдете на гости я же- лОю, чтобы ны. приСхали к т■о■м в - тостп; ~ еи здроее, бодрост п щастис! желОю вам здоровья, бодрости и счастья! жслС с желё кескл, с. жслсзОр м слесарь, мп'-я, м. жел || Сзвн железный; прея ~ язна еоля желёзноя eзли, железничар м железнодорож¬ ник м. железничарски железнодорож¬ ный; ~ съюз союз жвлвзно- ДбрбЖHйTбB- жслсзобстОн - м - железобетон м< жслсзо бетОнсн жллезобетбн* тыЯ- жел Изо с желёзо с. жВлъд м жёлудь, р мп ж е - л у¬ д С й, м. жвнО ж 1. жёнщпно ж; 2. же¬ нО, мп ж ё н ы, ж; су¬ пруга ж. . жСнсн жснётый. женИтба ж жвнИтьбо ж. жСня песв жвнйть, женю, жёнишь, еыдовОть, -даю, -да ёшь зёмуж; ~ Сс женИаься, выходИть, -х - -о- ж у, -X Одиш ь/замуж. жёрае м журОель, -дИ, м.. жСрте || а ж жСргео ж; . на войната жСртвы войны; - го¬ тов съм но вся кок ни ~ п быть тотОвым на любые жёргвы; той ладна ~ а - - е - борбата он пол - жСртвой н борьбе. жСргеува 1 м песв ' 1. жёртео- воть, -т н у ю (что-л), ода¬ рить; през Отечествен ат а война много патриоти ~ ха (подаряваха) средства за въ¬ оръжение во врёмя Оаёче- етeвтнбЯ бойны мнОгие па¬ триоты жертвовали средство но вооружение; 2. жертво¬ вать (чем-л); мойката жерт- еува живота сп за дстсто моть жертвует сеоёй жйз- нью для ребёнка; се жСртвовать еоббй- жсст м пряп п преп жест м. жсстикуляция ж жестикуля¬ ция ж. жесток жсстОкий; ~ чоеск
11 ж й лищеП жестокий человек; ~о бор¬ ба жестОкая борьбё. жОтва еж жътва. жегвОр вж жъаеОр. жетварка вж жъаeОрто- жив 1. жпвОй, •О, -о; 2. ноеази- щпй; -—о действителност жп- еёя двйсаейавльность; ~и фокти живые фёкты; ф~ сзик живой язык; ~о рано жиеОя рёна;' - - цветя жи¬ вые цветы; до си ~ п здрав! будь здоров п счОегпйe!; ня - - ня умрял - ни жив, ни м ёрте. жиеОк м 1. ртуть ж; 2. -прен разг - живбй (подвижной) че- пзeёт- • жиеО || я песв 1. жить, ж -п ну, жив ёшь; със своя груд жить - сеойм трудом; ~я безгрижно жпаь без за¬ бот; <> на чужд гръб жпаь но чужой счёт; 2. жить (где-л)* н София я живу в СофИи; на еторпя (тре¬ тий) е?ож жить но втором (трётьсм) этаже; на коя ули- •цо ~еае? но кокОй улице гы живёте? жмсопЙс ж жИвопись ж. жпвОт м жизнь ж; ночин ыа~ оброз жйзнп; фако е ~ п здраес ССлп будем! жИвы-здо¬ ровы; на ~ или на смърт не на жизнь, а но смерть; - на широко - жить но широкую нОгу; между ~а п смъртта между жйзнью п снёраью- жпеОтно с животное В; до маш- но ~ домёшнвс жпвОтное; хищно ~ хйщнос жиеОтнос, животновъд м - животновод -м. живот но еъд 11 сн животновод¬ ческий; ~но ферма живот¬ новодческая фёрмО; животноводство с животновод¬ ство с. животрептИщ: ~ въпрос -жи¬ вотрепещущий ' eбнрбс- жигосеам сз зёKлеИнПmь, --м л ю, •м Ишь. жпгосеом песв клеймИть, -м л ю, -м Ишь. жИзнвн 1. жИзненный; 2. жиз- нврОпбеmный- жпзнерадост ж жизнерадост¬ ность ж. жизнерадостсн жизнерОдост- ный. жИло ж 1. жйло ж*. сухожилие с; 2. (ни раи^тгние) - корешок, -ш к О, м; 3. рудная жйло- жИлое 1. гибкий, -бок, -б ' к О, •б ко, упругий; 2. креп¬ кий, -я о к, -п к О, -п к о, eынбелиeый- жйпоeuно ж п жИлаеост ж 1. тИбкосТь ж, -упругость - ж; 2. выносливость ж; стОй- тзегь ж. жилСтка ж жилёт лг, разг жп- пёато, р мн -т о’ -к, ж; пле¬ тена ~ вязаный жйлВа- жИлищс с жплйщс с; дом, мн •а, м. , „ жИлпщ || вн 1. жплИщный; но строителство жилИщное строительство; 2. жплОй; на сграда жилой дом; —ен
жилка 120 комплекс жилОй тбмппскс- жИлк || а ж 1. жилко, - р мп •л ок, ж; - - - по ли ст ата жИлки на листьях; прожйл- ко; мрамор с черев ни ~й мрамор с крОсной прожИл- тбИ; 2. (па вино) прИвкус - м; нино с киссла ~а вино с кй- слым' - прИвкусом; - 3. преп разг- кОрень, -р н я, м, по¬ рода - ж; - той е от здрава ~о он здоровой породы;- 4. прен разг .дор л^ая имашв арти¬ стичната -у нсё былО ортп- сгйчвекоя жйлко- жИлна св 1. прян п прен ужё- ' лить;- -2. - (за коприва) обж-ёчь, обожгу, обо ж ж ёшь, О б - о-ж- г у т, мин О б ж ё г, обожгла, пов обож¬ ги; - тя ме ~ с - - коприва онО обожглО меня тролИвбИ- жиля Песв - 1. - жОлить; пчел п те ~Т - пчёлы жалят; 2. (за коп¬ рива) ■ ббжигОгь- жятсл м - жПтёль м. жИтелстео с 1. жительство, с; проживании .с; ' 2. прёео " 'с но' ' жИаепьсаeб- жИтс п 1. зерноеОй, хлСбный; 2. пш^нИчный. . житпё-битнС с разг житьВ - бьь тьё - с., , жИтница ж " 1. амбОр м; 2. преп жйаницо ж. жйто с 1. зерновые культуры; 2. пшснИцо - ж. ж нца ж 1. проволока ж; про¬ вод, мп -а, -м; -2.- разг- тumЬ- ж; 3. муз струна, мп ст р у¬ н ы, - ж. " жлеб м жёлоб л. жлез || О ж железё, мп ж ё л в- 3 ы, ж е л - ё з, ж с л - с з -О м, ж; ~и с вътрешна секреция жёлсзы внутренней секре- Цйй- жлъч ж желчь ж. жлъчка ж 1. жёлчный - пузырь, -я, м; еъзполенис на ~то взепопение жёлчного пузы¬ ря; 2. преп желчь жонгльор м. жонглёр - м. жребСц м жеребец, -б- ц . О, мп -б я т о, -б я т, м. жрёбис. с п - жрСбий м жребий м; тегля ~ тянуть, тяну, т я-н е-ш ь-жребий. жрсц - м жрец, -а; м; преп търж ~ на изкуството - жрец искусство. жуля песв 1. ноапрОть, ч Истить 4 п щ у, -ч П с т п щ- ь; ~ дъските натирОть пол; 2.- но- тирОть, - сапрёаь = " (кожу); обувките -~а краката - ми туфли - - ноапрёют мнс тбгя- жУнеп :.м жупел м ъстир; < огън п — о) Одскоя жара; б) преп сИльноя злОба. жури с жюрИ -пескл, с. журиал м журнал м мод. журналист, м - - журналист. м. журналИстико ж журналИсти- ко ' ж; занимавам св -с у зонимёться журнопИсгитoi^. жълт - жёлтый, ж ёл - т, жел¬ тО, жёлто - й желт б. жълтенИкав желтоватый.
121 эабавлАеам жълтснЙцо ж мед желтуха ж, хспотИт м. жълтё К я песв желтеть; прсз ссенга листата ~ ят осенью лИстья - желтёюа; ~е сс жел- тёаь п желаеаьси само 3 л; пред нос - св ~еше - брезово горичка пёрвд нёми желаела березовая рОща. г жълапнО ж желаизнё ж. жълаИца ж золотой, «-О -' о, м кито същ, золотая монета ж. 3 зо предл за, ппи, о, об, в, к, но, про; 1. зо (с в, п.); нис св бо¬ рим за тържеството на ко- ' мунизма мы ббренея зо тор¬ жество - коммунизма; борба за мир борьбО зо мир; зо ва¬ ше здраве! - зо еёшв здоро¬ вье!; (с - те.- п.)- отпеом за хляб идти зо хлебом;-тпчам за лскар бсжёть за - врачом; 2. для (с ръд. п.) чаша - зо во¬ да стакён для воды; боя за обуща крсм ' для обуеи;-- ио: паста за зъби зубнОя пёсто; за обмяна на оппт для збне- но опытом; 3. о, об (с -пр. п.) мисля за родителите си ду- моть о родителях; лекция зо космическите - полети лекция о тоснИчecтих полётёх;' - - (с в. п.)- фръка' -зо ръка рукО об руку; 4. н (св. п.) пътувам за София я ёду н СофИю; зо пръв - път ' нис бяхме на морс жълайк м- жслаОк, -т к О, м. ж<но -песв жать, ж - н у, ж н ёшь; преп пожинОть; <> ~ лоери пожпнОть лавры жътва ж п жСгва жётво ж; уборко спс. жъаеОр п жеавОр м жнец, -а, м. жъаеОрка п жетварка ж 1. (за жени - жътвирка) жница - Ж; •2. (за машина -жътварка) жаако, - - р мп -т ' - о к,- - ж; жнейка, р мп -В с' к,-ж. в пёрвый - роз мы были - на мО¬ ре; 5. ' к (с д. п.) готея ' Се зо изпит 'готОеиться ' к экзаме¬ ну; - фзо Съжаление к ' сожа¬ лению;- 6. на- (с в. п.) за ' спо¬ мен на пёмиmь; -'на дОбрую пёмять;- отивам (заминавам) зо един мессц я уезжОю ' но мСсяц; за есемя случай но всякий случай; 7. про -(с в.' п.) разг про зопОс; езсх - със себе ся дссет лево за - нсски случай я взял с собОй де¬ сять левов про - зопОс. зобОеа ж 1. лиаеротУрнЗдHузЫд кальный вёчер м; 2. развле¬ чение с; зобёна ж. зобовОм ницо ж дётскпЙ сад, сp'вдётсто.м С аду, м. зобов - II' сн забОеный; ~ен слу¬ чай зобОвный случай; ~ ' но музпка пегкоя. му?ыто- забоел Пеам песв забоелйаь; *• сс зобовпЯтьея
1аб&ея 122 зобОвя св зомСдлпть, зодер- жОть, -д е р ж У» -д ё р- « ишь. забавим песв замедлять; ~ хвижението •aомlедлИть дви¬ жение; зодёржиеоть; ~ нз- ллащансто на дълга эодср- ткивать уплёту пЗпго- забел^жо св ' 1. заметить, -О ч у, •е т и ш ь, уейдеть, -е П- •к у, -в Идиш ь; 2. (да на¬ правя бележка) - преп "3- зОть. скажу, скажешь; сдёлоть зомечёнпе; искам 1о ~ я хочу сдСлоть зом1с- чёние. ^обвлвкUmел || сн 1. замеча¬ тельный; постижения замечательные достижСния; 2. выдающийся; тоео е един ~ен ум это выдающийся ум. забвлс жИтсл ност ж досгблрй- , мечОтельность ж; ~итв на < нашаао столица посазлрйне- чОmепьтбсти нОшсй столИцы, зобвпекта -ж 1. примсчёнис с; 2. зонечОние с, выговор м; проея - дёлоаь зомвчОнпс (eЪгзeзр)- забепйзeом песв 1. - зомечОть, еИдсть; е П ж у, н П днш ь; 2. обращать внимёнпс на что-л, запоминОть; 3. де¬ лать зомечанйе- зобОeон песв I. (за гвоздей) за¬ бивать, ебпвОаь, еонзёаь; етыкОть; 2. (за зпаме) еодру- жёть; - 3. (за звъпец) ночинОть бить; О ~ поглсд (в пещъ) влериmь взгляд (во- что-л); ~ нож е гърба (па пякогъ) вонзОть нож в спйну (ко- му-л). . зобй Ц ясз 1. зобйаь, -б ь ю, •б ь ёшь; гвоздей за¬ бИть гвоздь; ' еонзПть, -н ж у, •н э П ш ь; воткнуть; 2. (за зпаме) водрузить,; -у ж У, -у з П ш ь; 3. (за звъпец) но- чОть бить; ф~я трсеого зобИть тревогу; той забп глава (нос) е книгата он уткнулся (нОсом) в книгу, заблвстИ св заблестеть, -б л с- щ у,-б л с с т ишь п -б л В- ще ш ь. заблест Ивам песв точинёаь блс- саеаь- заблВй св ночОть, 3 л -ч н ё т блеять. зоблУда ж заблуждение с. зоблудИ сс св заблудиться, •у ж у с ь, -удишься, потерять дорОгу, сбиться, собьюсь, собь ешься .с пуаИ; ~ н горого зоблу- дИться н лесу. заблуждОна Нм - песв вводИаь, -о ж У, -о д п ш ь (ксгд-л) н заблуждение; ~ м сс 1. сби¬ ваться с пугй, терять до¬ рогу; 2. заблуждаться, не¬ правильно думють, судИаь (о чём-л); винссмте еы за¬ блуждаетесь, еы твсрОeы. забпьекан св зосаучОаь (с си* лой) зотзлзгйть, -о ч у, -6 т п ш ь, ночОть толкОть (с сИлъй), г зобзгатеи се розбогатёаь, обо*
123 завОроя тогИться, -о щ у с ь, -а т й ш ь с - я. зОботот пеом - песв начинОть бо- ‘гоТё'аь, обогащаться . заболев аемост - зёбзпеeёё- мость ж; поепше-на~ лбBЪ- шеннаи зоббмсвОемосаь- забол Нея сс заболеть; ~ ся- от трип зоболёаь трИппом; ' само 3 л ед; мс - глава- (зъб П др;) у менП зоболёло голо- еО (зуб п т. п.). заболИва || м песв заболвеёть; заболява мс глава (зъб п др.) у меня начинает болёть го¬ ловО (зуб п т. п.). забблИeате с зоболвнёнив :-с; болезнь ж. забрёна- ж зобвёнпс с. зобы- тьё- " с. , забран - ( - я св- забыть., -б у'д у, -бу 'д' е "' ш -"ь; - да ' нс ~ пш да проветриш ' стаята!' нс" за¬ будь проеВтрить KбнHоау!; се - забыться; забравя || м песв забывать";. .той никого - ; не - -забравя обеща- иияиа.спзи никогда' негая- бывОвт - - о - своИх обещаниях; ~м сс зобъвОmьcя- забродИ -св- повязОть, -я -ж 'у, -П ж сшь. гОлоеу косынкой (платцбм)- за брад к а ж косынка, р мп - н о 'к, ж, 'головной пло- гОк, -т к О, лг;. <> черна ~ 4 ёрный 'головной плоток (символ траура). забраждам песв повязывать го- пзeу тосЪттбЯ (нмоmтбн)- забрОна запрещение с. забран ||П-св^опреТПть, -е щ'у, -е т П ш‘- ь; бащата - - п но си но си- да пуши ОТёц запре¬ тил сыну курИть. ■ забран Ива || м -песв зопрещОаь; забранява сс запрещаться, 3 л -О с т с я, безл; влизане¬ то на еъншнп лицо сс за¬ бранява (с забранено) вход посторонним зёсрещаеаcя- забрсмснСя св забеременеть, забрсмснИеам-' песв берёменеть, зобумг П св зОгрвмёаь, загудеть, зашумеТь; ~гръмотевица зогрвмСл тром; печката ~ пСчко загудело; ' вършочката ~ ' молоТилкО зашумела. Забумт Иеам Песв начинОть гре- мСть; начинать тудёаь'; на¬ чинать шуметь. забърсвом песв 1. -начПнОть еы- тпрОть; - 2.- разг вытпрОть (слегка). ' забърша св 1. ночОть, н а ч- ■ н y^ а-ч н- - ё - ш ь вытирать; 2.' - разг вытереть, «г- р у, -грсшь (слегка). завален: ~ език лОнёнъй - язык; говоря на ~ руски сзп' -говорить но мОмотзм русском - язъке- заеал ||явам песв (за валежи) пдтП, само - 3 л идёт, мин ш ё л, ш л и; пошёл дождь. завардвам несв 1. зощпщёаь, охраиИть; 2. подстерегОть, завардя св 1. зощпгйть, -щ и- щ у, - -щ п т П ш -ь; предо-
баеАрка 124 л. хранИть; 2. подстеречь, -р в- т у, -р е ж сшь, мип -с т с- р - ё г, -с ' т е р е т л О-. заварка ж - свёрко ж. эавОр 1| я сс засаОть, - . -с та ну, -с-тО'н- е - ш ь; - оз - не я ~"их : - - е - къщи' я - её нс зостОлО- домю, завари св Л. Сеортаь, сварю, свОришь -' - - (металл); 2. начОть, - - -ч -п у, -ч не ш ь варить. - ■■■ ' заворИ еом несв 1. сеОриеоть (ме¬ талл); 2. - начинать- варйаь, заведя-1 св^ -1.. .отеестП, --е' в- д- у, - -е ' е - д - ё- -ш ь; (с- превъз- по- - средство) - -отвезти; 2. за- еестй- (разговор а т. п.). заведя"-II св- зарскuетрйрзeать, -с -т 'р -П р у ю, - ■eппеааь, вптшУ,' eсИщёЩ; (во что-л) . завСждам I песв - -1. отводИть, -е - о ж у, - -вОди ш - ь; (с превозно средство)- огеозИть, -е о - ж - у, -вОзишь; 2. - зо- еодйть (ризгОвър -и-т. п.); ~ ~ дело возбуждОть дело; О в" гроба загонять в гроб- завСждам II песв 1. зоведовоть, -д у-ю (чем-л); 2.- регистри¬ ровать, ---.(С т р -П р У ю, нпй- сыеоаь (во что-л). завСждащ - -' заведующий ; (чем- л); - ~ учебната част заве¬ дующий - учСбной - частью.. заверко ж заеСркож; - надо¬ . кументп заверко докумен¬ тов. занёса - - ж • 1* занавеска,- -р мп -•со к, ж; 2. театр - зОно- вес м; - 3. зовёса - ж; Одимна ~ воен дымовОя зоeееё- заеет м защищённое от вётро место с; - на ~ на безвВтрсн- ном местс. зоеСт м - зовет м, - зоеещОние- с; ~тае - но- Ленин зовёты Лё¬ нино. ... . . . зёeВхна - - св 1. зовянуаь, . - мип з - а - е - я- л, -yeинyаь;- ночать уеядёть - - (за - цветя); 2. - преп (пъсърпи, зилапя) зоeИнymь, потерять бодрость, жИвость; 3. (за рана) начОть зёкпeаmь, подсОхнуть, мип -с о х,-де-бд . х л- о. ’ ' заеещявам...несв- завещааь. зоеещОние с 1. (писмено а уст- пъ) зоеещОние с; той написа (направи) сврсто ~ - он на- ппсёл - (составил) своё заве- щёнпе;- 2. преп предсмертная вОля ж, - заеСт м. носаовлё- нис с. ■ заеещОя св завещать. завзСма -' св захеогИть, -а ч "у, -я тП ш - ь, - завлОдёть ' "(чем-л); занять, - займу, за й- м - ё' ш ь, мип з а н я л, зо- нял О, - з О н я л о. заезСмам -'песв захeОаъвоаь, зё- владееОть ' (чем-л);' зёнинагь- зое йеам песв 1. сворОчпеать, ловорачпeа.аь; - 2. - зоеорачП- вать (во что-л). заеИва || м - сс -закУгъeагьcи, yкръeОтьси; - <> завпва ми сс - сеят' у меня - кружится головО.
125 завържа завИвка ж одеяло - с, ' покрыва¬ ло с. заеПдя св позовИдовать, '-д у то (кому-л, чем$*л). ■" эаeИкдам песв зоеПдоеааь, ,-д у ю (кому-л, чему-лУ^- на успехите му -завИдовать сто успехом. зоеИнагп ниреч навсвгдО; - нпс се раздели хме ~ мы разош- лйсь ноесегдё; Обсдн-ж ~ . роз (п) ноeеегдО- зовПитван песв зовИнчпеать; • ~ гайка зовИнчпнааь гОйку, завИнтя- св завинтИть, -н п н- ч -у, -н - П Н Т П' ш ь. зОвтст ж зОепсаь ж- завистлИв зёeПеглпвъй- завПс || я песв зоейсеть, -и ш у, -П с п ш ь (о/т тзгЗдП, от -чегО-л); това ~т о? об- етояmепсmeаао это зоеИсит от -ббстоЯаспьств- завл адОя св 1. пряп п прен за- влодёаь (кспt■-п, чем-л), оело- деаь;. сИльно увлечь, -е л -с¬ к у, -е л е ч е ш ь, -ел ё к,--е л е к л О; 2. зо- новеОть (что-л). заела' Пеам песв 1. пряп - и преп зоелодееОть (тепt--п, чем- л), овладевать; сИльно уеле- кОть; 2. зёвбёeъeёmь (что-л). завод м завод м; фОбрико ж; металургичен ~ металлур¬ гический завод; лзтбмзтпд нвн ~ поровозосаротаель- ный завод; обувен ~ обуе- нёя ' фёбртко. завоее они |( е с 1, зоеоееОнпе с; 2. преп мн завоевания, до¬ стижения; н едпнптс ~я на Октомври- велИкис завоева¬ ния Октября. заБОй м (па път) поворот' м; (на река) излучина ж. завоювам св зОвоееОть, ' -е о- ю' ю; - преп -~ доверие - заеов- нОть дзeёриё- завоюване *с зоeзёeётпс с\ ** на космоса зоеоееОнпв кос- мбео- r заерьзка ж зёeИзто, р - мп -э о к, ж; - ~ - на - драма за¬ вязка дрёмы. завръщам сс песв вбзeрёщ■ёаЬд ся; ~от Чужбина возвро- щОаься из заграницы. заерИ св зотипеаь,- без 1 - а 2 л -кипТ т; мля кото евчс ~ молоко уже закипело (eетппемз); водят а ~ еодО eстппёло- заечОс нареч разг 1. тОтчос, немедленно, ' спю минуту, сию секунду, -СеЙчёс, сейчОс же; моментально; ~ заехме месаоаа сп-тоачОс мы заня¬ ли - свой местО; 2. скОро, бы¬ стро; нте.се качихме на -так¬ сито п ~ стигнахме но - га¬ рата - мы - сели - е таксИ п бы¬ стро приехали на еокзОл, зОвчера нареч (спя ден) позо- ечерё; ~ нпс посрещахме скъпи ьостп позовчерё мы принимёпи дорогИх госаеЯ. завържа св 1. зоеязОаь, -я - ж у, -я ж с ш ь; ~връзка зовя- зОаь гОлсаук; . ~ панделка
завЪрзвам заeизааь бона; 2. привязОть; з. (за- плодове) зоeизОаьеи; 4. (за снопа) начОть визааь- эоеързеом! песв 1; (за връзки, панделка) зонязывоть; 2. при¬ вязывать; 3. (за плодове) за- eИзыeотьеи; 4. (за снопи) но- чинёть eизааь; О ~ друж¬ ба зонизънёmь дрУжбу. зовьрна сс св вознратйться, -а щ у с ь, -о т П ш ь с я; той сс завърна е родината он возерааИлся на РОдину. заеьрт || ом, ~ном несв 1. начи¬ нать вертёть; 2. завёртывать, зовИнчивёть (крап, гОйку а т. п.); 3. пир ночинёть ныть (о больном месте). заеъргй св 1. зонертёаь, -нер- ч у, -е ё р т п ш ь; 2. завер¬ нуть, заеинтйаь, -я ч у, -н т П ш ь (крап, гайку и- т. п. ); 3. пар заныть, -нОет (о больпОм месте); кракът мс ~ ногО у мвнИзёнЪла- зовърша св 1. завершить, до- вершИаь; 2. окОнчить, зётзн- чить - (техникум, институт а т. п). завършвам песв 1. зонершёть, довершёть; 2. окОнчиеоаь, зокОнчиноть - (техникум, ин¬ ститут и т. п.). завършък и завършек м 1 .конец, -н ц а, м; 2. гром окончё- ние с загОдк ||- а ж загОдка, р - мп - док, ж; ~т но природа¬ та зогОдкп прпрОды. загОдъч Цен загОдочный, неяс¬ ный, непонятный; тоИнск.- Нснный; ~но яелВнпе; зага¬ дочное явлСнте; ~нё ' лич¬ ност зогОдочноя лИчность, загОр м (от слънцето) зогОр м, само ед. загОсвом несв угасОть. зогосй св погасйаь, -о ш у, -Осп -ш- ь; поаушТаь, -ушУ, -у шиаь. загасИном песв тосйть, -а ш у, -О с и ш ь; тушИть, -у ш у, -у ш ишь. з агдСто съюз за то, что; из-то- го, что; потому что; сърдя му се, загдето често закъс¬ нява я сержусь на него за то, что он чОсто опёздываст; не мога да му простя, загде¬ то мс измъчи я не моту про¬ стИть за ао, что он меня за¬ мучил; ще ме мъмрят, за¬ гдето закъснях мне сделою? выговор, нзгонУ что- я злзз- дап- зогИном песв погибёаь. загНно св погИбнуть, мип -г П б, -гИбл а. заглав Ц "ен зоглОeнъй, айтуль- ный; ~но страница зоглОн- ный - лист, тИтульныЙ лист, титульная строиИцо- загпанйв с зоглёние - с; заголо- нок, -е к а, дс; ~ на книга зогзпзeзт кнИги. t загладя св Е зоглёдиаь, -г л О- ж у, -г л а д п ш ь, вырон- нять; 2. преп исправить, -н л ю, -н п ш ь, иетyлйгь, •к у п ' л й, «купи? ь,
зогу ба смягчИаь; ~ винааа (ст) заглОдить епну. з агл Ождам песв 1. зоглОживать, еырённиеоаь; 2. прен испра¬ влять, пскупёть, смягчать; ~ г ре ш като- (си) загпОкТд воть ошйбку. t загнЙвам- песв зогнтнёаь, зогнЙя св загнить, ' -г п о ю, начОть, н а ч и у, н а ч- н ё ш ь, мин н ача л, -л О, нОчало гнпаь, саоть, с т Ону, стонешь гни¬ л ым. загно || я св загноИться, -г н о- ю с ь; раното ~т рОно зо- гнбйлаеь- , загноянам несв начинОть гно- ИаБся, загнатeоаьcи- зОговор м зОгонор м; ' правя соеаёвпЯаь зёгзнзр- загонОрник м заговорщик м. зогоибри св заговорИть; ~ се зотзнзрПаьcя, увлечься, •е к у с ь, -с ч ё ш ь с я, мин увлёкся, увле- тлос;, -Ось 'розгоно- ром. зогорй св 1. пригореть, подго¬ реть; млякото ~ нзлзтб при¬ горело; 2. (зо посева) выго¬ реть; 3. (зо къжа) зогорёть; 4. (зо рано) подсОхнуть; 5. преп сйльно зохзаВаь- загоряном песв 1. зёгбрааьси: 2. преп сйльно хоаегь- загорал (от слънцето) загоре¬ лый; ~о лице загорелое ли- цз- заграбван несв зёкнаmънааь, брааь сйлой; бeмёдвeёаь (чем- л); ~ властта ' зохнОтыноть влоеаь- зограбя св захеотйаь, -о ч у, -О тцшь (ч/m3дл)- взять, возьму, мип е з я л , -л О, н з я л о, в з я л п сПлой; онлодёть (чем-л). заградён бгбрбкеииъя; заго¬ роженный. заградй св 1. огородйаь, -р о- ж у, -р од и ш ь; 2. окру- кИть- заграждам несв 1. огоражиноть; ~ градинатасъс саобор ого- рОктноть сод зобОром; 2. окружОть. загрвбИ св 1. зогресай, -г р с¬ б у, мип -гр ё б, -к р е б- л О, начОть грестй; 2. за¬ черпнуть . зогрёбнам песв 1. ночтнОть гре¬ стИ; 2. зачерпывать зогрёя св 1. согрёаь; 2. ногрСаь, загрИжа сс св бЗёбОайтьcи- -о ч у с ь, -о т п ш ь с я; за¬ беспокоиться. загрЙж-ом се песв озабочивать, ся, начинОть бвснзтзйаьcи, загрЙжен озобОченный; ~о ли¬ це озобОченнос лтцО; очптв му бяха ~т г.лозО -сгО были озабочены. загриженост ж озабоченность ж t загр Ивам песв 1. ночинОаь, греаь; 2. согревёть. зОгуба ж 1. ущерб м, убыток, •а к а, мл 2 - потеря - ; уа- рёто ж
загубвам i‘28 загубвам несв 1. терйть; 2. про¬ игрываТь; 3. нести убыток; <> ~ ума си сходить с ума; ~ й ума, и дума терять дар речи; ' ~ се'1.’ исчезать, про¬ падать; 2. терЯть направле¬ ние. эагубя св 1. потерять; 2. про¬ играть; 3. понести ’ убыток; ~ се 1. исчезнуть, про¬ пасть, -п а д у, -п ' ' а д ' е ш ь, мин -а л, -пал а; 2. заблудиться, -у ж' ' у с ь, -удишься. загъвам несв заворачивать, за¬ вёртывать (во что-л); ~'де¬ тето с одеяло завёртывать ребёнка в одеяло. загънЦася завернуть (во что- л); ' ~ете покупките в хар¬ тия! заверните покупки в бумагу! . зад предл 1. за (с те. п.); слън¬ цето се скри зад облак и ста¬ на студено сблнце скрылось за тучей и стало' холодно; един зад друг один за дру¬ гим; 2. ' позади (с р. п.) зад всички позади всех. задавам несв задавать, -д а ' ю, -д а ё ш ь; ~ въпрос зада¬ вать вопрос; ~грижа при¬ чинять заботу; ~ се показы¬ ваться, появляться. зад аве н (за. глас) сдавленный; със ~ глас той разправи всичко сдавленным голосом он рассказал обо всём. за дЯвя св задавить, -в л ю, -давишь, задушить, -д у- ш у, -души ш 'ь; " се 1. задохнуться; 2. (при ' яде не) подавиться. задавям несв давить, -в л ю, д а в и ш- ь; удушать; ~ се 1. задыхаться; 2. (при • яде¬ не) давиться. задам св задать, -д а м, '-д а ш ь, -д а с т, -д а д и м, -д а¬ д и т - е, -д" а д у- т, мин за>ал, -л а, з ' а 'д а л о (урок); ~' се ’ показаться, -сажусь, -к а ж е ш ь- с я, появиться, , -' -я в¬ л ю с ь, -я в' и. ш ь с я.' задача ж - - задача ж, задание с; поручение с; поставям ~ ставить, -в л ю, -в и' ш ' ь- задачу; изпълнявам ~ вы¬ полнять задачу, задание; 2. мат задача ж; аритметиче¬ ска ~ арифметическая зада¬ ча; решавам ~ решать за¬ дачу. задгранйчеи загра^ничный; - ~ отпуск заграничный отпуск; ~ паспорт заграничный пас¬ порт. в задгробей 1. рел загробный, потусторонний; ~ свят за¬ гробный мир; 2, (за глас) глу¬ хой и низкий. зад || ен задний; ~ ни колела задние колёса; ф ~ ен ход задний ход; давам ~ен ход давать задний ' ход. „ . задлъжнея св войти, -й д_ у, -й д ешь, мин ' вошёл, в о ш л а в долги, наделать долгов, задолжать. ■
129 заёържА задлъ жнивам несв входить» -о ж у, -од н ш Ь В ДОЛГИ, делать долги. задмина св 1. обогнать, обго¬ ню. обгбнишь, пере¬ гнать, -гоню, -г о и и ш ь; 2. превысить, -ы ш у, • ы с и ш ь. з админ ивам несв 1. обгонять, перегонять; 2. превышать, задоволен удовлетворённый, задоволителен удовлетвори¬ тельный. задов о лет во с удовлетворение с; със ~ с удовлетворением, задоч Цен заочный; ~ но обу¬ чение заочное обучение. задочник я заочник м. задраскам св 1. зацарапать; 2. зачеркнуть. задрискаам несв 1. начинать царапать; 2. зачёркивать, задруж Цен дружный, совмест¬ ный; ~ен труд дружным труд; ~ни усилия совмест¬ ные усилия. задръжка ж 1. задержка, р мн -ж е к, ж; 2. препятствие с. задрямвам несв начинать дре¬ мать. зидух м 1. духота ж; жара ж; 2. спёртый воздух м; 3.- мед одышка ж; страдам от ~ страдать одышкой. зад уха || м св задуть, подуть; фзадуха друг вятър по¬ дул другой ветер. задухвам несв начинать дуть, задуши св 1. задушить, -д у¬ ш у, -д у ш и ш ь; 2. прен 9 Българско-руска речник заглушйть, задушить; 3. по¬ туши ть (кутанье). заду ш ивам не св 1. душить, душу, душишь; 2. прен заглушать, душить; 3. тушить, тушу, тушишь (кушанье). задушевен задушевный; ~ раз¬ говор задушевный разговор. задушен (за въздух) спертый, душный. задушен 1. задушенный; 2. ту¬ шёный; ~о месо тушёное мясо, жаркое. задълбочи св углубить, -б л ю, •бишь, укрепить, -п л ю, -п и ш ь, усилить; ~ се углубиться. задълбочивам' несв углублять, укреплйть, усйливать; ~ се углубляться. задълбочен углублённый; ~ анализ углублённый анализ: ~и отговори углублённые ответы. г задължи св обязать, -я ж у, -я ж е ш ь. задълживам несв обязывать, задължение с 1. долг, - пр в д о л г у, мн д о л г и, м; 2. обязательство с. задължител || ен обязательный; ~ен предмет обязательный предмет; ~но обучение обя¬ зательное обучение. задържа св 1. задержать-, -дер¬ жу, -д е р ж и ш ь; рабо¬ тата ме ~ меня задержали дела; 2. отсрочить; 3, аре¬ стовать, -с т у ю. I
задържам 130 задържам несв 1, задерживать; 2. отсрочивать; 3* арестовы¬ вать. заедно нареч вместе; одновре¬ менно; ние излязохме всички ~мы вышли вместе; ние из¬ лязохме ~ с него мы вышли вместе с ним. заек м заяц, з а й ц а, м; пи¬ томен ~ кролик м. заем м заём з а й м а, м; деньги, данные в Долг; пра¬ вя ~ делать заём; на ~ взаймы; вътрешен ~ вну¬ тренний заём; държавен~ го¬ сударственный заём; безлих¬ вен ~ беспроцентный заём, заема I св занять, займу, займ ешь, мин занял, заняла, заняло; ~ се заняться, мин занял¬ ся, занялась, заня¬ ло с ь. заема II св 1. одолжить, дать взаймы (в долг); 2. взять, возьму, возьм ешь, взаймы (в.долг); 3. заимство¬ вать, -с т" в у ю, воспри¬ нять, -и м у, -и м е ш ь. заемам I несв занимать; ~ ми¬ сто занимать место; ~ се браться, б е р у с ь, б е¬ р ешься, мин б р а л- с я, бралась, бра¬ ло с ь (за что-л). заемам II несв 1. одалживать, давать, д а К) -, д а ешь взаймы (в долг); 2. брать, беру, бер ешь взай¬ мы (в долг); Зо заимствовать, •с т в у ю, воспринимать, заемка ж (на дума, на тема и др.) заимствование с; ~ из класиците заимствование из классиков. заемодавец м кредитор м. зает I 1. прич занятый, з а- нят, занята, зйня- т о; 2. прил занятой; ~ но¬ вей занятой человек. зает II взятый взаймы (в долг), заетост ж занятость ж. зажаднея св почувствовать, -с т в у ю сильную жажду, зажаднивам несв чувствовать, -с т в у ю сильную жажду, заживая св зажить, -живу, -жив ешь, мин зажил, -л а, з а ж и л о, начать, -ч и у, -ч н ешь жить, зажив ивам несв начинать жить, заздравея св (за рана) начать, само 3 л, -ч н ё т заживать; зажить, само 3 л -ж и в ё т, мин з а ж и л, -л а, -л о, -л и. г заздравила 1. укрепить, -пл ы>, -п ишь, упрочить; 2. "(из- церя, затворя рана) зажи¬ в и т ь, -в л к), -в и ш ь (ра¬ ну). заздраайвам I несв 1. укреп¬ лять, упрочивать; ~ осно¬ вите на страда укреплять основы здания; 2. "(изцеря¬ вам, затварям рана) зажив¬ лять (рану). заздравива || м II несв (за рана) заживать, само 3 л з а ж и¬ в а е т; раната бързо за-
Ш зылюча здравява рана быстро зажи¬ вает. заздравяване с 1. (на рана) за¬ живление с; 2. (укрепване) укреплением я аз драч Ява се несв начинать, само 3 л ед начинает смеркаться. зазйдам св заделать, замуро¬ вать, -р у ю. * зазиждам несв заделывать, за¬ муровывать. зазор и се св само 3 л ед на¬ чать, -ч и ё т светать. зазор Ява се несв само 3 л ед начинать, н> ч и н а е т све¬ тать; вече ’ се зазорява уже светает. зазоряване с рассвет м; на~ па рассвете. заинтересувам несв и св заинте¬ ресовывать / заинтересовать, -с у ю (когб-л / чем-л); ~ се з.аиптересовываться/заин- тересбвиться {чем-л). заинтересованост ж заинтере¬ сованность ж; матери ал на материальная заинтере¬ сованность. закалён закалённый; ~ а сто- 'мана закалённая сталь; пре« ~ боец закалённый боец; армия, ~а в боеве армия, закаленная в боях. закали св закалить; ~ се за¬ калиться. закал ивам несв закалять; ~ се закаляться. закана ж угроза ж. зак айвам се несв угрожать (ком у-л / чел-л). заканя се св начать, -ч и у, -ч ’ н еш ь, мин начал, и а ч - а л а, н а ч а л о уг¬ рожать. закача св 1. повесить, -е ш у, -е с и ш ь (на вешалку); 2. задеть, -е н у, -е н -е ш ь, затронуть, зацепить, -е п¬ л ю, -е п и ш ь; фс пръст няма да те ~ я тебе паль¬ цем не трону. закачалка ж вешалка, р мн -л о к, ж. закач[[ами ~вам несв 1. ве¬ шать (на вешалку); 2. заде¬ вать, - затрагивать, зацеп¬ лять; 3. прен задевать, при¬ ставать, -стай, -ст а- ё ш ь; ф~ам -нещо на гвоздей откладывать в дол¬ гий ящик. закачвам вж закачай. закича св украсить, -а ш- у, •и с и ш ь; нарядйть, -я ж_у, -я д и ш ь; - ~ се нарядиться, закичвам несв украшать, наря¬ жать; ~ се наряжаться, при¬ хорашиваться. заклавам се несв клясться, • н усь, «я н е ш ь с я, давать, д а Го, даёшь клятву. заклещвам несв защемлять, заклещя св защемить, -м л ю, -МИШ -ь. заключа 1 св запереть, - -п р у, -пр ешь, мин запер, •п е р л а; з а п е р л о; за-
закмЪча т крыть, - -крою, -к р о- е ш ь на ключ. г за ключ а 11 ’ св заключить, ;’сде- лать вывод. г заключавам несв заключать, делать вывод. заключвам несв - запирать, за¬ крывать на ключ. заключение с заключение г, умозаключение с, вывод'л; Ов~ в заключение; тегля си ~ то делать заключение, заключите л || ен заключитель¬ ный; ~но заседание заклю¬ чительное заседание; ~на част заключительная часть, закона св 1. забить, -б ь ю, -б ь ешь (гвоздь); прибить (гвоэдАми); 2. прен прико¬ вать, -к у Го, -к у ешь (я месту); 3. резко затормо¬ зить, -о ж у, -о з ишь (автомашину). заковавам несв 1. забивать (гвоздь); 2. прибивать (гвоз¬ дями); 3. прен приковывать (к месту); 4. резко тормо¬ зить, -о ж у, -о з и щ ь (автомашину). закол вам несв закалывать (но¬ же ом). заколя св заколоть, ?к о л ю, -•блешь (ножом). закон м закон м; природен ~ закон природы; трудови ~и законы о труде; кодекс -зако¬ нов о труде; <> според ~а по закону; вън от ~а вне закона. закон - Цен законный; признан¬ ный, справедливый; на ~но основание на законном ос¬ новании. : закономбр || ен закономерный; ~но явление закономерное явление. : законопроект м. законопроект л. г ' закопавам несв закапывать, закопая св закопать. * закопчавам несв застегивать* закопчея св застегнуть, закрача св зашагать, закрачвам несв начинать ша¬ гать. . закрепвам несв крепнуть, мин крепнул и креп» к- р е п л а. закрепна - св окрепнуть, мин о к р е п, -п л а. закрйвам несв 1. закрывать; за¬ слонить; 2, (прекратявам) за¬ крывать (заседание и т. п.). закриване с закрытие с; ~ на изложба закрытие выставки, закрыла ж защита ж; покро¬ вительство с; под ~ на за¬ кона . под защитой закона, закрйлник м защитник м> за¬ ступник м. закрйлям несв защищать (ко- го-л, что-л), покровительст¬ вовать, -с т в у ю (кому-л, нему-л). закрыт закрытый; прен закры¬ тый; ~о заседание закры¬ тое заседание. закрйя св 1, закрыть, -к р б -ю,. -к р о - е ш ь, зaсяpийть; 2. закрыть Дсобрб^ие мй. п)
133 залёп&м закусвалня ж закусочная, -о й, ж. закусвам - несв 1. завтракать; 2.закусывать; 3. разг переку¬ сывать - (чего-л н без доп.). закуси I) а ж 1. завтрак м; през време. на~аза завтра¬ ком; во время завтрака; 2.закуска ж; студени ~ и хо¬ лодные закуски (винегрет,, салат из свежих овощей, гри¬ бы, селёдка с л$ком, ветчи¬ на с хреном, бутерброды с икрой, колбасой, сыром и т. д. закълна е "св поклясться, -к л я н у с ь, -к л я и ешь- с я, мин -к л я л с я, -к л я» л а с ь; дать клятву. закърпвам несв 1.. заштопы¬ вать; 2. класть, кладу, клад ешь, мин клал, -л а . заплату, латать. закърпя св 1. заштопать; ~ чорапи заштопать чулки; 2. положить, -ложу, -л о¬ жить заплату-. закъснение с опоздание с; за¬ поздание с; влакът пристига с -5 минути ~ поезд прибы¬ вает с опозданием в (на) пять минут. закъсн || ея св 1. опоздать, за¬ поздать; 2. задержаться, -д е р ж у с ь, -д е р ж и ш ь- с я; за урок опоздать на урок; самолетът ~я с два часа самолёт опоздал на два часа. за късн яв зм несв оп аздывать, запаздывать; ~ за влака (за парахода, самолета) опазды¬ вать на поезд (на пароход, на самолёт): ~за обед опаз¬ дывать к обеду. зал || а ж зал м; зрителна ~ а зрительный зал; концертна ~а концертный зал; спорт¬ на ~а спортивный зал; раз¬ глеждам ~ите на музея ос¬ матривать ‘ залы музея. залогам несв 1. закладывать, отдавать, -даю в залог; 2. (при хазартни/игри) ста¬ вить, -в л ю, -в ишь. залежи мн залежи; - ~ от лолезни изкопаеми залежи полезных ископаемых; руд¬ ни - ~ залежи руды. залез м 1. (за слънце, луна, звезд и) заход м; (за слънце, по-рядко за други светила) закат м; ~ - слънце заход солнца, солнечный закат; след ~ слънце после захода солнца; към ~ слънце к за¬ кату солнца; при~ слън¬ це на закате солнца; слън¬ цето "клонеше към ~ солнце шло на закат; луната бе на ~луна была на заходе; 2. прея закат (славы, автори¬ тета). зале пвам и з алел ям несв 1. за¬ леплять, заклеивать; ~ с восък залеплИть вдском; ~ плик заклеивать конверт; 2. наклеивать; ~ марка на¬ клеивать мАрку; О ~ ня¬ кому плесница- (шамар) разе
залёпна 134 сильно ударить; залепить пощёчину. з алел на св 1. залепить, -леп¬ лю, -л е п и ш ь, закле¬ ить; 2. наклеить. залеси св засадить, -а ж у, -а д и ш ь деревьями, обле¬ сить, -е ш у, -е с ишь. залесивам несв засаживать де¬ ревьями. залбя св 1. облить, обо л ь ю, оболь ешь, мин о О¬ ли л и о б л и л, -л а, облило и облило, об¬ лили и облили, пов обл^ей; залить, -л ь ю, -ль ё ш ь; 2. техн (за ме¬ тал и др.), запаять; ~ се политься. залив м за'лив м. заливам несв 1. обливать, за¬ ливать; 2. техн запаивать; ~ се начинать литься; О ~ се от смях (от плач) за¬ ливаться смехом (слезами)- залича св стереть, сотру, с о т р ешь, мин стёр, -л а; зачеркнуть; вымарать, заличавам несв стирать; зачёр¬ кивать; вымарывать; О ~ от линето на земята стирать с лица земли. залёг м 1. залог м; 2. грам за¬ лог. заложб || а ж по-често мн склонность ж, способность ж, данные само мн; той има ~и за творчески работа у него данные к творческой работе. залък м кусок, -с к а, м (хлёба), залюб вам несв начинать лю¬ бить; ~ се (с някого) влюб¬ ляться друг в друга. за люб я св полюбить, -л ю б- л ю, -л 10 б и ш ь. зал || Иза св 1. (за слънце, луна) зайти, 3 л -й д - ё т, зака¬ титься, 3 л -к а т и т с я; скоро ще ~езе слънцето солнце скоро зайдёт; 2. прен (за слава) закататься, по¬ меркнуть. ' зал язва )| м несв 1, заходить, 3 л -х бдит, закатывать¬ ся; 2. прен (за слава) зака¬ тываться, меркнуть; звез¬ дата му залязва его звезда закатывается. , замажа св 1. замазатр, -м а¬ ж у, -м а ж е ш ь; 2. (за степи, къща и др.) обмазать, зам аз вам несв 1. замазывать; 2. (за степи, за къща) обма¬ зывать; О ~ °ч и те (на ня¬ кого) отводить, -в о ж у, •водишь глаза (кому-л). зам ай вам несв 1. кружить, к р у ж у, к р у ж и ш ь (голову); 2. ошеломлять; из¬ умлять; ~ се 1. чувствовать, -с т в у ю головокружение; 2. изумляться; теряться (от изумления, неожиданности и т. л.). замацвам св запачкать, зама¬ рать; загрязнить. замацвам несв пачкать, ма¬ рать; загрязнять,
135 / I I сняе замах м замах м; взмах м, взмахивание с; фсъс ~ с размахом; с един ~ од¬ ним махом. замая св 1. закружить, -к р у¬ Ж у, -к р у ж и ш ь, вскру¬ жить (голову); 2. ошеломить, -м л 1Ь, -м и ш ь, изумить, -м л ю, -м и ш ь; ~ се 1. почувствовать, -с т в у ю головокружение; 2. изумить¬ ся; растеряться (от изум¬ ления. неожиданности и т. га). замаян ошеломленный, изум- л енный. замен || я св (сменя) заменить, -м е н ю, -м е н и ш ь. заменим несв заменять, замествам несв замещать; за¬ менять. заместите л м (за материал) за¬ менитель м; ~на кожа за¬ менитель кожи. замбстник м 1. заместитель м; ~директор заместитель ди¬ ректора; ^министър заме¬ ститель министра; 2. .преем¬ ник л; трябва да се подгот¬ ви ~ надо подготовить пре¬ емника. замести св заместить, -е щ у, -е с т и ш ь; заменить, -м е¬ н ю, -м е н и ш ь. зам ина св (с превоз но средство) уехать, уед у, уедешь; (пеш) уйти, уйд у, уй¬ дёшь, мин ушёл, -ш л а, -ш л о (куда-л); ~ $и уехать (уйти) домой. зам и навям несв (с превозно средство) уезжать; (пеш) уходить, -хожу, -хо¬ дишь (куда-л); ~ за Москва уезжать в Москву; ~ си уезжать домой. замислен 1. погружённый в раздумье, задумавшийся; 2.задумчивый; З.озабоченный; 4. задуманный. замйсля св задумать; ~ се - за¬ думаться; предаться, -д а м¬ с я думам (размышлению); погрузиться, -гружусь, •грузишься в разду¬ мье, впасть, -1аду, -п а¬ д ешь, мин в п а л, -л а, -л о в задумчивость. замислям несв задумывать;, ~ се задумываться; предавать¬ ся, -д а ю с ь думам (раз¬ мышлению); погружаться в раздумье, впадать в задум¬ чивость. замисъл м замысел, -с л а, м. замлъквам несв замолкать, умолкать. замлъкна св замолчать, умолк¬ нуть. эамож || ен состоятельный; за¬ житочный; ~но семейство состоятельное семейство; ни хора зажиточные люди, замолвам несв 1. просить, -о ш у, -о с и ш ь (кого-л); 2. начинать просить. зам Оля св попросить, -п р о¬ шу, -просишь (когб-л). замразен 1. замёрзший; ~ сняг замёрзший снег; 2, за-
вамрЪзвам t 136 мороженный; ~и плодове замороженные фрукты, замр&звам несв 1. замерзать; 2. прен застывать (на месте). замрьэна св I. замёрзнуть; ръ¬ цете ми ~ха у меня руки замёрзли; 2. прен застыть, стыну, -стынешь (на месте). эамръквам несв быть застиг¬ нутым темнотой (ночью). замръкна св оказаться застиг¬ нутым темнотой (ндчью); — хме сред полето ночь за¬ стала нас в ноле. замыглен затуманенный; ~ хо¬ ризонт затуманенный гори¬ зонт; прен ~о съзнание - за¬ туманенное сознание. замък м замок, -м к а, м. зам яна ж замена ж, обмен м; <> в ~ на. . . взамен (че- гб-л). , занапред нареч впредь, в бу¬ дущем: и ~ ми пишете на домашния адрес и впредь пишите мне по домашнему адресу занасям несв относить, -н о¬ ш у, -н о с и ш ь, уносить, занаят м ремеслб, мн р е¬ м ё с л а, - ё с е л, с; про¬ мысел. -е л а, м. занаятчийски ремесленный; промысловый; кустарный, эанаятчия м ремесленник м, занемарен заброшенный, запу¬ щенный; - - градина запу¬ щенный сад. занеся св отнести, унеси), мин -н ё с, -и е с л а, -н е с л о, занй || жа се св потянуться, -янусь, -я н е ш ь с я (вереницей); ~заха се скуч¬ им зимпи дни потянулись скучные зимние дни. занйзвам се несв тянуться, -янусь, -я и е ш ь с я (вереницей). занимавам несв 1. занимать (ко- го-л / чем-л); ~ с разговори занимать разговорами; раз¬ влекать; ~ гостите занимать гостей; 2. обучать (кого-л); ~слаби ученици обучать от¬ стающих; ~ се заниматься; ~ се с музика (живопис, на¬ ука, обществена работа и др.) заниматься музыкой (живописью, наукой, обще¬ ственной работой и т. п.). занималня ж помещение (ком¬ ната, зал), в котором уча¬ щиеся готовят уроки. занимание с 1. занятие с; ра¬ бота ж; 2. по-често мн за¬ нятия (учебные). занимател || ен занимательный, увлекательный; ~ен събе¬ седник занимательный - собе¬ седник; ~на книга увлека¬ тельная книга. занимая св занять, займу, займ ё ш ь, мин занял, -л а, з а и я л о (разговора¬ ми и т. п.); развлечь, -в л е¬ к у, *в л е и ё ш ь; ~ се заняться. заняти е с занИтие с; учебни учебные занятия.
137 запечатвам эаобикалк || а: без ~и без око¬ личностей, без обиняков; ще говорим без ~и будем гово¬ рить без обиняков. заобикалям несв К окружать; 2. (пеш) обходить, -х о ж у, •х о д и ш ь; (с превоз но сред¬ ство) объезжать; (пеш) ид¬ ти, и д у, и д ешь, мин ш ё л, - ш л а, ш л о; (с пре¬ возно средство) ехать, еду, едешь кружным .путём; О ~ закона- обходить закон, заобиколя св 1. окружить; 2. (пеш) обойти, обойду, обойд ёшь, мин Обо- ш ё л, -ш л а; (с превозно средство) объехать, -е д у, -е д е ш ь; обойти (объехать) кружным путем, эаоблачавам се несв само 3 л ед покрываться тучами (об¬ лаками). зап адам несв приходить, -х о- ж у, -х одишьв упадок, западня св прийти, приду, прид ёшь в упадок. запазвам несв 1. сохранять; ~ присъствис на духа сохра¬ нять присутствие-духа; 2. за¬ щищать; оборонять; 3. (ре¬ зервирам) бронировать, -р у ю, закреплять. зап язя св 1. сохранить; 2. прен защитить, -хц и щ у, -щ и¬ т 11 ш ь; 3, прен заброниро¬ вать, -р у ю, закрепить, -п л ю, - -п и ш ь. .лапалвам нссв I. зажигать, под¬ жигать; 2, разжигать, за¬ тапливать; 3, прен зажи¬ гать, разжигать; запали || а ж 1.зажигалка, р мн -л о к, ж; 2. воен запал м; 3. само мн ~м растопка без мн, ж; подтопка без мн> ж, нар. залаля св 1. зажечь, -ж г у, -жж ёшь, мин -ж ё г, -жгла свет; поджечь, -дожгу, -дожжёшь, мин поджёг, п о д о ж- г л а; 2. - разжечь, -з о ж- г у, -з о ж ж ёшь, мин разжёг, разожгла; затопить, -о п л ю, -о п и ш ь (печь); 3. 'прен зажечь, раз¬ жечь. запас м 1. запас м; ~ от гори¬ во запас горючего; 2, резерв м; производственные резер¬ вы; 3. воен запас м. запасен запасный, запасной, запася св снабдить, -бжу, -б д й ш ь (кого-л / чем-л); запасти (ком у-л /что-л); ~ се запастись (чем-л). запас ивам несв снабжать (ко- го-л / чем-л); запасать (ком у¬ л I что-л); ~ се запасаться; ~ се с топливо запасаться топливом; ~ се със зимнина снабжаться запасами про¬ дуктов па зиму. запетая ж грам запятая ж; точка и ~ точка с запятой. зансчатвам несв 1. запечаты¬ вать; ~ плих - запечатывать конверт; 2. прен запечат-
I 133 'запеч&ти лбть; ~ в паметта запечат¬ леть о памяти. запечатя св запечатать. запея св запеть, -п о ю, -п о- ё ш ь запис м перевод м (денежный). запйтам св -спросить, -о ш у, -о с и ш ь, задать вопрос, запитвам несв спрашивать, за¬ давать, -даю, -даёшь вопрос. зап Яша св записать, -пишу, -п и ш е ш ь; ~ се запи¬ саться. заплан || ирам, заплан увам несв и св планировать, -р у ю / запланировать. заплата ж зарплата ж, оклад м. заплатя св 1. заплатить, -п л а- ч у, -платишь; опла¬ тить; 2. прен отплатить. заплиша св пригрозить, -о ж у, -О 3 ишь (ком у-л). заплашва || - м несв угрожать (ком у-л); запугивать (кого-л); заплашва го смъртна опас¬ ност ему угрожает смертель¬ ная опасность. заплашнтелен угрожающий жест угрожающий жест. заплащам несв 1. платить, -а' -ч у, -а т и ш ь; оплачи¬ вать; 2. прен отплачивать. заплет Ц асе 1. начать, -ч и у, -ч н ёшь вязать; 2. запле¬ сти, -плету, -пле¬ тёшь (косу и т. п.); 3, прен запутать; той ме ~е в тази неприятна история он ден я запутал в ату неприят¬ ную историю; ~а - се запу¬ таться. заплетен 1. запутанный; спу¬ танный; ~и нишки запу¬ танные нитки; 2. прен запу¬ танный, сложный, трудный для понимания; ~ въпрос запутанный вопрос; ~а ра¬ бота запутанное дело. заплитам несв 1. начинать вя¬ зать; 2. заплетать (косу и т. и.); 3. прен запутывать;' ~ се запутываться. заплувам св поплыть, -п л ы-. в у, -п л ы в ешь. заповед ж приказ м, распоря-. жение с. . залов яд П ам се приказать, -к а¬ ж у, -к а ж е ш ь; <> ~ай (~айте)! пожалуйста!, про¬ сим!, милости просим!, по¬ жалуйте! заповядвам несв приказывать, заподозирам несв заподозри¬ вать и заподазривать, начи¬ нать подозревать (в чём~л); ~ в измама заподозривать в обмане. заподозри св заподозрить (в чём-л); ~в измама заподо¬ зрить в обмане. запознивам несв знакомить, -о м л ю, -о м и ш ь. запозния св познакомить, --о м¬ л ю, -о м и ш ь; ознакомить. запомня св запомнить. запомним несв запоминать, запор м юрид запрет м, запре¬ щение с; налагай ~ нала¬ гать запрет.
139 засвидетелстбв/ум запоти се св Г. запотеть; 2. вспотеть. запотявам се несв 1. (за стък¬ ло) запотевать само 3 л; Я. потеть. г започвам несв начинать; ~ ра¬ бота начинать работу. започна св начать, и а ч н у, н а ч н ё ш ь, мин н а- ч а Л; начала, и а ч а¬ л о. г заприличам св стать,- стану, станешь похожим. заприлйчвам несв становиться, -о в л- ю с ь, -б в и ш ь с я похожий. запушялка ж пробка, р мн -б о к, ж; втулка, р мн •л г- к, ж. зап!твам се несв пускаться в путь, направляться. запътя се св пуститься» п у- тусь, пусти шься в путь, - направиться, -в л ю с ь, -в и ш ь с я. запивай несв начинать петь, л ар адва || м несв обрадовать (кого-л/ чем-л), тк ме зарад¬ ва с пристигането си ты ме¬ ня обрадовал своим при- ездой. заради и заряд предл ради (с р. п.); направих това заради вас я сделал это ради вас; из-за (с р. п.), по причине чего-л остар, заради дъжда закъсняхме из-за дождя мы опоздали. зараз я св заразить, -ражу, -р а з и ш ь; - се зара¬ зиться, -ражусь, -р а- э и ш ь с я. зарази вам несв заражать; ~ се заражаться (челт-л); ~ се от грип заражаться гриппом, зарег и стр ирам св зарегистри¬ ровать, -р у ю. зареден (за пушка а др.) заря¬ женный; (за машина) заве¬ дённый; моторът е ~ мотбр заведён. заридавам несв начинать ры¬ дать. заридяя св зарыдать, заричам се несв давать, даю, даёшь слово, зарекаться. зародиш м "зародыш м. заря ОС заря фсвиря ~ воен играть зорю. заробвам несв 1. порабощать; 2. брать, б е р у в плен. заробя св 1» поработить, -б о- щ у, -б о т и ш ь; 2. взять, возьму, возьм ёшь, мин взял, взяла, взяло в плен. зарид м заряд м. засада ж засада ж. засади св засадить, -с а ж у, -садишь (рсхпГеиямм); посадить (растения). з ас аждам несв засаживать (ра¬ стениями); сажать (расте¬ ния). засяждане с посадка ас (ра‘ стенай). засвидетелствувам несв и св показывать / показать, -к ’ а¬ ж у, -к а ж е ш ь- (эруди¬ цию) выражать / выразить,
засегЛ МО •р а ж у, -р а з и ш ь (го¬ товность, усердие); свиде¬ тельствовать / засвидетель¬ ствовать, -с т в у ю, да¬ вать / дать свидетельские показания. засега нареч в настоящее вре¬ мя, пока; ~ ние нзпълнява- ме плана в настоящее время мы выполняем план; ~ всич¬ ко върви добре пока всё идёт хорошо. засегна се коснуться (чегй-л); задеть, -д е н у, -д е н е ш ь, затронуть (что-л, кого-л); куршумът е ~л костта пу¬ ля затронула кость; това го ~ ото - егО затронуло; ~ се обидеться, -и ж у с ь, -и¬ ди ш ь с я; почувствовать себЯ задетым. заседав ам несв заседать з аседа се св засидеться, -с и¬ ж у с ь, -силишься; ~хме се до късна вечер (до късно) мы засиделись до позднего вечера (допоздна), заседавам се несв засиживать¬ ся. аесЯлва II м несв заселять; хо¬ рата бързо ~ ха местността люди быстро заселяли мест¬ ность; м се поселЯться; се в града поселяться в городе. засел я св заселить, - се посе¬ литься. засея св засеять. засилвам несв 1. усиливать, укреплять; 2. разгонять (ма¬ шину л т. л.); ~ се 1. усй ливаться; крепнуть, мин крепнул и креп, к р е п л а, -л о; 2. разго¬ няться. засиля св 1. усилить; укрепить, -п л ю, -п и ш ь; 2. разо¬ гнать, разгоню, раз¬ гонишь (машину л т п.); ~ се 1» усилиться; окреп¬ нуть; 2, разогнаться, р а з- гонюсь, разгон ишь- с я. заслон м укрытие с. заслуга заслуга QIC засл ужа св заслужить, -ужу, -у ж и ш ь; ~ награда за¬ служить награду. заслужава [| м несв 1. заслужи вать (что-л); ~м награда заслуживать награду; 2. быть достойным (чего-л)\ съобще¬ нието заслужава доверие сооб щение заслуживает доверия заслужил заслуженный; ~ ар¬ тист на Републиката заслу¬ женный артист Республики заспал 1. уснувший, заснув¬ ший; 2. прен апатичный сонный. заспивам несв засыпать; О — на лаврите си почивать на лаврах. заспи св заснуть з асрам вам несв стыдить, сты¬ жу, с т ы д ишь (кого л); - се стыдиться засрами св пристыдить, -с т ы- ж у, -с т ы д ишь (кого- х); - се застыдиться
141 затъвам заставя св заставить, -в л ю, • ишь (когд-л), принудить, -У ж у, -у д и ш ь, заставям неса заставлять; ~ го да влезе в стаята застав¬ лять его войти в комнату; принуждать,, застраховка ж 1. страховка, р мн -в о к, ж; страховой договор м; страхование с; 2. страховка, страховая пре¬ мия ж; 3. страховка, страхо¬ вой платеж, -тема, лг, взнос м, застрелвам несв застреливать, з астрЯ ля св застрелить, -с тре- л ю, -с т р е л и ш ь. застуди се св само 3 л ед (за времето) похолодать, -а е т. застудява се несв само 3 л ед (за времето) холодать, -а е т. заступничество с I. заступни¬ чество с; 2. покровитель¬ ство с. засъхвам несв засыхать, высы¬ хать, сохнуть, мин с о х н сохну л, сохла. засъхна св засохнуть, мин -с ох,-сох л а; высохнуть, -с о х, -с о х л а. засивам несв засевать, -а ю. засягам - несв касаться (чего-л), задевать, -а ю, затрагивать (что-л); ~ се обиж.аться, чувствовать, -с т в у ю се¬ бя задетым. зат варям несв 1, закрывать (глаза, дверь, окно), затво¬ рять (дверь, окно), запирать; 2. сажать в тюрьму; О** очи те си (пред нещо) закры¬ вать глаза (на что-л)- - се замыкаться (в себё). затвор м тюрьма ж; предвари¬ телен ~ предварительное заключение; дожив<огтн~ пожизненное заключение. затворник м узник м, заклю¬ чённый, -о г о, м, арес¬ тант м. затишие с затишье с; ~пред буря затишье перед грозой, затова нареч-съюз поэтому; аз трябва да изпълня задъл¬ жението си, ~ще работя до късно я должен выпол¬ нить обязательство, поэтому я буду работать допоздна; защото. . , потому что. . . затопля св согреть (что-л))~ се согреться. затопляй несв согревать (что- л); ~се согреваться. заточение с 1. заточение с; 2. ссылка, р мн -л о к, ж, заточении м ссыльный, -о г о, м. затрогвам несв затрагивать; волновать, -н у ю. затрогна св затронуть; взвол¬ новать, -н у ю. затруднение с затруднение с, препятствие с; съм в ~ быть в затруднении; сре щам ~встречать затруднение. затъвам несв вязнуть, мин в я з, -з л а, тонуть, т о¬ н у, т о н е ш ь.
142 ндтъжи св загрустить, -г р у- щ у, *г Р У с т и ш ь. ндтъж ивам несв- начинтьь грустить, разг тужить, т у¬ ж у,- т у ж и ш ь. затъмнение с 1. затемнение с; 2. затмение с (луны, солнца). заНна св потонуть, -о н у, 'б н е ш ь;- завязнуть, мин •в я з, -з л а; той ~ в бла¬ тото он потонул в болоте; колата ~ в калта воз завяз в грязи; прен той ~ в много работа он потонул во мно¬ жестве дел. заушки мн мед свинка без мн, ж. эйхар ж сахар, -а и -у, м; ~ на бучки кусковой сахар; ~ на пясък сахарной песок; пудра ~ сахарная пудра; гроздова ~ виноградный са¬ хар. зихар || ен сахарный; ~но цве¬ кло сахарная свёкла; ~ни изделия кондитерские изде¬ лия из сахара. захвана св 1. начать, начну, в а ч н ешь, мин н а ч а л, -л а, н а ч а л о, предпри¬ нять, -п р и м у, -п р и¬ м е ш ь; 2. захватить, -х в а- ч у, -х в а т и ш ь; - се взяться, возьмусь, в о - зьм ё ш ь с я, мин взял¬ ся, -л а сь,-л о сь, -л и сь, приняться, мин при¬ нял с я, -л а с ь, -л о с ь, -л и с ь, аахващам несв V. начинать, предпринимать; ~ търговия начинать торговлю; 2. (за пространство) захватывать, брать, б е р ус собой; ~ се браться, б е р у с ь, б е¬ р ё ш ь с я, приниматься, захвърля св 1. забросить, -о щ у, -о с и ш ь (что-л/ куда-л); закинуть; ~ топка¬ та в мрежата забросить мяч в сетку; 2. прен ~ учението забросить учёбу. захвърлям несв бросать (что- л), забрасывать (что-л). захлис м забытьё с, упоение с, восхищение с. захлупик м крышка, р мн -ш е к, ж, покрышка ж. захожда || м несв (за слънцето) заходить, закатываться. заципам св запачкать, загряз¬ нить; ~ си ръцете запач¬ кать руки. зацапвам несв пачкать, гряз¬ нить. зачерв у я се св покраснеть; лицето му се ~ и от вълне¬ ние лицб его покраснело от волнения. зачервЯва || м се несв краснеть, ръцете се - - от ст уда руки краснеют от холода. зачерквам несв зачёркивать, зачёркна св зачеркнуть, зачертавам несв (дума, изре¬ чение, ред, страница) за¬ чёркивать. зачертия св 1. зачеркнуть; 2, начать, -ч н у, -ч н ё ш ь чертать (черкать).
143 I зачета св начать, -ч н у, -ч н ёшь, мин начал, -л а, н а ч а л о читать; ~ се зачитаться, увлечься, •е к у с ь, -е ч ё ш ь с я, мин увл ёкс я, увлек¬ ла с ь, -л о с ь чтением, зачисли св зачислить; - се зачислиться. зачислявам несв зачислить; ~ се зачислиться; ~ се в бригадата зачислиться в бри¬ гаду. зачудвам несв удивлять; ~ се уд и влитье я. зачудя св удивить, -в л ю, -в ишь; ~се/у дивиться, зашивам несв 1. пришивать; 2.зашйватт; Э.начинать шить, зашия св 1. пришить, -ш ь ю, -ш ь ё ш ь; 2. зашить; 3начать, -ч и у, -чнешь шить. зашуми св зашуметь, -м л ю, -миш ь; гората ~ лес за¬ шумел. зашум ивам -несв начинать шу¬ меть. защита ж защита ж; противо- газова ~ противохимичес¬ кая защита; прен ~ на дип¬ ломна работа защита диплом¬ ной работы. защити св защитить, -щ и- щ у, -щ и т ишь (ч/ло-л, ког о-л / от чег о-л, от ког о-л). защищавам несв защищать (ч/по-л, ког о-л / от чего-л, от когб-л)',~ родин ат а от вра¬ говете защищать родину от врагов;, прен ~ дисертация защищать диссертацию. защитник м защитник м, защит || ен 1. защитный; ~ни средства защитные средства; 2. защитительный; ~на реч защитительная речь. защо нареч почему, отчего, за¬ чем; ~ не дойде на събра¬ ние? почему ты не пришёл на собрание?; ~така лошо се чува? отчего так плохо слышно?; - си дошел? за¬ чем ты пришёл?; фето ~ вот почему; има ~ есть ос¬ нование (для чегд-л}. защбто съюэ потому что, так как; не мога да дойда, за- щото съм зает я не могу прийти, потому что я занят; събранието не стана, защото докладчикът не дойде собра¬ ние не состоялось, так как докладчик не пришёл. заявление с заявление с, прось¬ ба ж; ще напиша ~ я напи¬ шу заявление; подааам ~ подавать заявление (прось¬ бу). заяви св заявить, -явл ю, -Явишь. заявивам несв заявлять; ~ в милицията заявлять в ми¬ лицию; - - - правата си (вър¬ ху нещо) заявлять свои пра¬ ва (на что-л). заядлив сварливый. заякна св окрепнуть, мин о к- р е п, -п л а. заиквам несв крепнуть, мин
дв&яле 144 крепнул и креп, “П л а. звание с звание с; ~ герой на социалистический труд зва¬ ние Героя социалистическо¬ го труда; научно ~ учёное звание; почетно ~ почётное звание. звезда ж, звезда, мн з в ё з- д ы, з в ё з д, ж; петолъч¬ на ~ (петолъчка) пятико¬ нечная звезда; О пътеводна ~ путеводная звезда. звезд || ен звёздный; ‘ ~но не¬ бе звёздное небо. звездичка ж звёздочка, р мн -ч е к, ж. звено с эвенд, мн з в е н ь я» -ь е в, с; пионерско ~ пио¬ нерское звено эвенов од м звеньевой м эвенов едка ж звеньевая ж звероукротнтел м укротитель м зверей. звероукротктелка ж - укроти¬ тельница ж зверей зверски I. звериный; 2. прен зверский звук м звук м, скорост на ~ а скорость звука; грам глас¬ ив *н съгласни ~ ове глас¬ ные и согласные звуки звуков звуковой; - ~ а вълна звуковая волна; ~ апарат звуковой аппарат; ~ сиг¬ нал звуковой сигнал, звукозапис м звукозапись ж. звуч уа несв звучать, без / а 2 л; ~ат гласове звучат го¬ лоса. звуч || ен 1. звучный; 2, лингв звонкий; О~на съгласна звонкий согласный. звън м звон я; камбанен ~ колокольный звон. звънбц м звонок, -н к а, м; О водолазен ~ водолазный колокол. звънлвв звонкий, звонок, -н к а, -н к о; ~ глас звон¬ кий голос. звънче с звоночек, -ч к а, м; колокольчик м, бубенчик М. звън а несв звонить; ~ по теле¬ фона звонить по телефону, звяр м зверь, р мн -е й. м. здание с здание, р мн -и й, с; високо ~ высотное здание, здрав 1. здоровый; ~ съм быть здорбвым; 2. крепкий, -п о к, -п к а, -п к о; сильный, силен и силен, силь- н а» с и л ь н о, с и л ь- ны и сильны; ~ мла¬ деж здоровый (крепкий) па¬ рень; 3. полезный для здо¬ ровья; ~ климат здоровый климат; 4. исправный, непо¬ вреждённый; 5. прен надёж¬ ный, верный, верен, -р н а, -р и о; фбъди будь здоров!; О читав цел и невредим. здр аве с здоровье г, как сте със ~то? ’как ваше здоро¬ вье?; Опия за ~ то няко¬ го) пить за (чьё-л) здоровье, на~1 на здоровье!; много
145 зенйца -*! большой привет!, все¬ го лучшего!; много ~ на майка ви! привет вашей матери!, кланяйтесь вашей матери!; ~ да е лишь было бы здоровье, ничего страш¬ ного. здравёй(те)! здравствуй(те)! здравей - 1. относящийся к здо¬ ровью; 2. санитарный! здравеопазване с здравоохра¬ нение с. . здравец м дикая- герань ж. здравослов || ен 1. относящий¬ ся к здоровью; по ~ни при¬ чини по состоянию здоровья; ~но състояние состояние здоровья; 2, здоровый (бла¬ гоприятный для здоровья). здрач м сумерки, -рек, са¬ мо мн. здрачава се несв смеркаться, само 3 л ед -а е т с я, безл. здрачи се св смеркнуться само 3 л ед -н е т с я, мин с мер¬ кл о с ь, безл. зев м отверстие с, щель ж зеле с капуста ж; кисело — кислая капуста; цветно — цветная капуста. зелен зелёный, зеле н, з-е- л е - н а, з е л с н о. зелене || я (ср) несв зеленеть в далечината се зеленее го¬ ри чка вдали зеленеет роща, зеленйкав зеленоватый, зеленина ж зелень ж. зеленчук м зелень ж, овощи. •е й, само мн. зеленчуков овощной; - - гра¬ дина огород. . зеленчукопроизводител м ово¬ щевод м. зелка ж кочан м капусты, ви¬ лок, -л к а, м. земевладелец м землевладелец, •л ь ц а, м. земеделец м еммледелец, -л ь ц -а, м, хлебороб м, остар хлебопашец, -ш ц а, м. земеделие с земледелие с; рабо¬ тя ~ заниматься земледе¬ лием. земеделск || и земледельческий; държавно ~о стопанство го¬ сударственное земледель¬ ческое хозяйство; трудово¬ кооперативно ~о стопанст¬ во трудовое кооперативное земледельческое хозяйство; частно ~о стопанство еди¬ ноличное земледельческое хозяйство; - - маши ни сель¬ скохозяйственные машины, зём Цен 1. земной; ~но кълбо земной шар; ~ни пластове земные пласты; 2. земляной; ~ни накопи земляные ра¬ боты. земетресение с. землетрясе¬ ние с. земя ж 1. земля, в з£млю, мн з е м л и, зембль, зе млям, ; 2. странЯ, мн с т р а н ы, ж. зеница ж зеница ж- зрачбк, -ч к а, м; фпазя като ~та на окото беречь как зеницу ока. 10 Българско -русьл рачыик
зеапра 146 зёстра ж приданое, *о г о, ’ с. зет м зять, мн з - я т ь я, . -т ъ ё- в, ж. • зехтин м оливковое масло с. зид ' м стена, встану, мн¬ с т а н ы, д -а м, те -а м -и, ж (каменная* кирпичная). з ядам несв строить, воздви¬ гать (из кСмня, из кирпича). зидар м каменщик м* строи¬ тельным ’рабочий м. зидарйя ж 1. (самото дейст¬ вие) кладка ж стен; 2. (гото¬ вата работа) кладка, по¬ стройка Ж. ' зидарство с ремесло с кИмен- щика. зима ж- зима, в з и м у; суро¬ ва ~ холодная зима; мека ~ мягкая зима. з игле нареч- зимой. зим || ей зимний; ~ни студове зимние холода; ~на дрека зимняя одежда. зимник м погреб, мн -а, м, подвИл м. зимними ж запасы п'родук- тов на зиму, мн. зим ни ца ж озимь ж- озимые, -Ы X, мн. зиморничав зябкий, -б о к, -б "к а, -б к о, чувствитель¬ ный к’холоду. . • зимувам несв зимовёть, -м у’ю. зимъс нареч (през миналата зима, през идващата зима) прошлой зимой, - наступаю¬ щей зимой; зимой. зифт -л: вамеиоугОлтнаЯ смола лл^ •ДС»» злит || ен 1 золотой; ~ен пръ- 'стей золотое - кольцо;- 2. зо¬ лотой, золотистымй; ~яа есен золотИя бсень; прен ~ен чо- вех золотой человек. . златйст золотистый; ~а коса золотистые волосы. злёто с зёлото с; О (за камен¬ ки въгллща) черно~ чёрное зблото. златомбссн золотоносный;~ пясък золотоносный песбк. .златотърсич м золотоискатель ■ м. зле нареч ’ 1. плохо; 2. непра¬ вильно, ошибочно; вне ~ сте ме раз брал и вы ’ меня не¬ правильно поняли;- ф ~ съм плохо себА чувствовать; ~ съм (с някого) быть (с кем-л) в плохих отношениях. зле пост ивя св скомпрометиро¬ вать, -р у ю. зле поставим- несв ’ компромети¬ ровать, -р у ю. зли ни ж 1. злость ж* злоба ж; 2. злодеяние - с. зло с' зло с; правя~ делать зло; желая ~ (някому) же¬ лать зла (кому-л). злоба ж злоба ж; ф~та на де ня злоба дня. злободневен злободневный;- ~ въпрос злободневный во.п- рос. злодей м злодей м. зло же лител м недобр ожел ё-- тель м. злокобен зловещий, злопиметен злопамятный.
внбен - . i-Г злополука ж несчастный слу¬ чай м, "авария ж,. ” злополучен - злополучны^, злосториик м вредитель м. злоупотреба ж злоупотребле¬ ние с, злоупотреби св совершить зло¬ употребление. злоупотребивам несв совершать злоупотребление. злочест злосчастный, несчаст¬ ный. злъчен жёлчный, злобный. змийск || и змеиный; ~<а от¬ рова змеиныт яд. змии ж змея, мн з м е и, з м е й, ж. знаек известный; эн ай ни и не¬ знании герои известные и неизвестные герои. зна || к м знак м; препинател¬ ни ~ци знаки препинания; б под - ка под " знаком; в ~к (на нещо) в знак (чего- fl); в ~к на дружба в знак дружбы. знаме с знамя, -м е - н и, мн з н а м ё н а, -м ё н, с\ чер- вено~ красное знИмя; пре- ходно~ переходящее зна¬ мя; под---'то (на нещо) под знИменем (чего-л), .под ~то на комунизма под знёменем коммунизма. знамен ател || ен знаменатель¬ ный,- - важный,., выдающийся пог значению;" ~на дёта - - зна¬ менательная- дата; " ~но съ- битйе знаменательное со¬ бытие- " знаменит 1.. знаменйтты,. про¬ славленный, широко извест¬ ный; - ~ артист знамениты й артист; 2. разг замеч■ателт- ный, превосходный. знани |! -е с знание с; добивам приобретать знания'.. знёт ||.ен знатный, прославлен¬ ный, известныт,- выедающий¬ ся по своей деятельности; ~ни хора на труда знатные люди труда; ~ен ми шор знатный шахтёр. знача несв 1. значить, озна¬ чать; 2. значить, иметь -зна¬ чение; 3. само \3 л ед знёчит, следовательно. значение с значение с; няма~ не имеет значения; преносно ~переносное значение значител || ен 1. значительный, большой; ~на сума значи¬ тельная сумма; 2. вёжный; ~ни събития важные собы¬ тия. значка ж значок, -ч к ё, м (нагрудный), зна || я несв 1. знать; ~я руски език знать русский язык; 2. уметь; не ~я да плета я не умею вязать; 0 ~я на пръсти знать как свои пять пальцев; ~я се 1. само 3 л ед известно; <то се ~е'ра¬ зумеется; 2. разг аз- сам се - ~ я хорошо знать самого себя. зно || ен знойный; ~йно ляТо знойное’ лето.
хной 148 зной м зной м, сильная жара /и/* ЛЬ * зоб м зерновой корм м (для скота). зов м призыв ж, зов, -а и -у, м, зови несв 1. призывать; 2. при¬ глашать. збна ж збна ж; неутрална ~ нейтральная зона. зоолог м -зоолог м. зоотехник м зоотехник м. зор || и ж утренняя зари ж, рассвет м; <>в ~и на заре; чуть свет; от - - с раннего утра. зрелище с 1. зрелище С; 2.(театрално, цирково и др,) представление с. зрелост ж зрелость ж, зрелост || ен:~излит экзамен на аттестат зрелости; ~но свидетелство аттестат зре¬ лости. зрелостник м выпускник м средней школы. зрение с зрение с; имам слабо ~у менй слабое зрение. зрея несв зреть, созревать, зрител м зритель л. зрител || ен зрительный; ^на памет зрительная -пёмять; ~на зала зрительный зал. зрънцб с зернышко, мн- -и, •ш е к, с. зрял зрелый, созревший, спе¬ лый; зрели плодове зрелые фрукты; - - грозде спелый виноград. зубрич- м разг зубрила м и ж. зъб м 1. зуб, мн -ы, -6" в; мия си ~ите - чистить зубы; паста за ~и зубнИя паста; 2. зубец, -б ц а, м* ку¬ че шки - - клыки (о зуб ал человка); млечни ~и молоч¬ ные зубы; < въоръжен до ~и вооруж ённый" до зубов. зЪб || ен 1. зубной; ~на бол¬ ка зубная боль; 2, зубча¬ тый; ф-ен камък зубнбй камень. зъбобол м зубнёя боль ж. зъболекар м зубной врач, -ё, м. зъболекарски зубоврачебный; ~кабинет зубоврачебный кабинет. зъботехник м зубной техник м. зъбчёт зубчатый; ~о колело шестерни; ф~а желёзница зубчётая железная дорога; фуникулёр. зЬбя се несв 1. оскаливать зубы; 2. прен разг огрызаться« зъзна несв зябнуть. зъл 1. злой, зол, зла, злббный; 2. прен тяжёлый, -ж ё л, -ж е л ё, -о; зла. зима тяжёлая зимё; пло¬ хой, плох, -а, -о.. зЬлва ж золовка, р мн -в о к, ж. зЬрнен зерновой; ~и храни зерновой хлеб. зйрнест зернистый. з!рно с зерно, мн з ё р и - а, з ё р ё н, с; грахово** го¬ рошина - ж. зърнодост явка обикн мн, ед хлебопоставка, р мн -в о к,ж. зюмбюл м гиацинт м.
149 иерДя I .1 I— И в 1" съюз- и;- майка и дъщеря мать и дочь; пет и пет пра¬ вят десет пять и пять — де¬ сять; и така и так; и тъй на¬ татък и так 'ёлее; и други подобии и тому подобные; да; той е все в завода и института он все на заводе да в институте. и! II межд разг ну!, о!, эх!; и, стига де!" ну, довольно!; и, каква голям а къща! о, какой большой дом!; и, да имах възможност! эх, если бы бы- лё возможность! Ивиц || а - 1. полосё, в по¬ ло с у, МН ПОЛОСЫ, полосу; ~а земя по¬ лоса земли; 2. прен лента ж; ~ата на пътя лента дороги; 3. (край на тъкан) кайма ж, (кант» ръб) рант, пр на р а н т у, м; кърпа с ~и по краищата платок с кай¬ мой. игла ж - игла ж, иголка, р мн ?л о к, ж; "вдявам ~ вдевёть иголку; ~за плетене спица; крючОк, -ч к а, м; О без¬ опасна-*' английская булав¬ ка; ог ~ до конец от нача¬ ла до конца. иглен игольный; ~о ухо иголь¬ ное ушко. игленик м игольник -м. иглест иглисты^; игольчатый. иглика ж примула ж, перво¬ цвет м. игловиден игловидный, игло¬ образный. иглолист || ен 1 хвойный; на гора хвойный лес; 2. като същ ~ни хвойные, •ы х, - мн, игнорирам несв и св игнориро¬ вать, -и ру ю. иго с 1. иго с, рёбство с; под ~под игом; турско ~ ист турецкое иго; 2. гн ёт ж; под ~то на колонизаторите под гнётом колонизаторов, игр || ёж 1. игра, мн и г р ы, ж; ~а на карти карточная игрё; ~а на шах игрё в шахматы; 2. тёнец, н ц а, ж; народни ~и народные танцы; олимпийски —'Н спорт олимпийские игры; О'-V а нд " думи игрё слов, игрален игральный; ~салон зал для игр. играм м 1. игрок, -а, м; (уча* стник в хоро) танцор м. играчка ж игрушка, р ' мн •ш е к, ж; - О това е ~ за него ото для неГо игрушка, играя несв 1, играть; *<на топ¬ ка, на щах, "на карти, на прескочи-кобила и др. иг¬ рать в мяч, в шахматы, в карты, в чехарду и т. п.;~ на сцената играть на сцене; 2, танцевать, -ц у ю; пля¬
игрив 130 сать, -я ш " -Л ш е ш ь; ~ хоро танцевать хоро; 3. прен разг обмёнывать, лукавить, -в л ю, -в и ш ь, хитрить; играе ме този човек бтот че¬ ловек хитрит со мной (об¬ манывает менё); ф~си с огъня играть с огнём; ~си с пари иметь много денег; очите му ~т на четири от егб глаз ничто не скроется; -'■‘■'(важна) роля играть (важ;- ную) роль. игрив игривый, резвый, резв, резва, резво; ~о дете резвый ребенок, игривост ж игривость ж, рез¬ вость ж. игрище с стадион ле, спортпло¬ щадка, р мн -д о к, ж; во¬ лейболно ~ волейбольная площёдка; ~ за баскетбол баскетбольная площадка. игрословне с каламбур м, иг¬ ра ж слов. ид || а I несв 1. (пеш) идти (сю- dd), приходить, -хожу, -хбдишь; 2,' (с прееозно средство) ехать, " ед у, едешь, приезжать; 3. на¬ ступать, 4) р ибл ижаться; зи¬ ма ~е наступает зима, О ~е му отръки он на все ру¬ ки мастер; ~е ми наум мне приходит в голову. ид || а II - св 1. пойти, -й д у, -й д ё - ш ь, отправиться, -в л ю с ь, -в и ш ь с я; ще на гости я пойду в го¬ сти; 2, пряс и прен дойти, -й д у, -й д ё ш ь, достйчь, -с т и г н у, -с т и г н е ш ь; ~е ми (стига ми) до рамото он мне доходит - до плечё; 3. продлиться, протянуться, -т я н у с ь, -т а н е ш ь с я; 4, уйти, израсходоваться, •д у ю с ь; за това ще ~е цялата заплата на ото уй¬ дёт вся зарплата; фиди- дойди разг а) более или ме¬ нее; с грехом пополам; так себе; б) туда-сюдё; так-сяк; и так, и сяк Ида си I несв приходить, -х о- ж у, -х" б д и ш ь (домдй). ид 1| а си II св уйти, уйду, у й д ешь (домдй); си иди к себе (домйй). идвам несв 1. вж и да I; 2. прен приходить, -хожу, -ходишь; ~до убежде¬ ние приходить к убежде¬ нию; ~до отчаяние прихо¬ дить в отчаяние; ф~на власт приходить к власти; ~на себе си приходить в себя. идеал м идеал ле. идеален идеёльнынй. идеЦен I. идейный, ~йно равнище идейный уровень, ~йно изкуство идейное - ис¬ кусство, 2. идеологический, '-‘•йни течения идеологичес¬ кие течения. ид || ен следующий, будущий; ~ната седмица следующая неделя, през ~ните дни в ближайшие дни
151 избирателен идентичен идентичный, тожде¬ ственный и тожественный, идеолог -м идеолог м, ид € Ц я ж идея ж; политически политические идеи; ~я на произведение идея произ¬ ведения идилия ж идиллия ж идиом м лингв идиома ж. из предл 1» из (ср, п.); излизам из стая та выходить, -хожу, *х о д и ш ь из комнаты; 2. по (со. л.); скитам (се) из подето бродить, брожу, бродишь по полю; раз¬ хождам се из града гулять по городу изба ж подвал м, погреб, мн ‘6, м; Ов^ннарска ~ айн- ный погреб избавител м избавитель ж, спаситель м, освободитель м. избивя св избавить, -в л ю, -вишь, спасти, мин с п а с, -с л а; ~се из¬ бавиться, спастись, мин спасся, -елась избавим несв 1. избавлять, спасать, 2, выручать, ~се избавляться, спасаться избелвам I несв (за платно, пране) выбеливать, ~плат¬ но выбеливать . холст избелвам II несв (излющвам. очиствам зеленчук от шушул¬ ките, орехови ядки от черуп ката) вылущивать, очищать, ~фасул, грах, орехи вылу¬ щи рать фасоль . горох оре хи; снимать кожуру, очи щать овощи, фрукты от ко¬ журы; ~ ябълки и др. очи¬ щать яблоки от кожуры избеля I св (за платно, пране и др,) выбелить, ~платно выбелить холст изб ёл я П св (излющя, обеля очистя зеленчук от шушул- ките, орехови ядки от че рупката) вылущить, очЯс гить, -чищу, - ч и с тишь, ~грах вылущить горох; снять, сниму, снимешь кожуру, очи¬ стить овощи, фрукты от ко журы избери св в ыбрать, -выберу в ыберешь, избрать -беру, -б ер ёшь изб ива || м кесв 1 убивать, уничтожать (всех), 2. изби вать, 3 выбивать, выши бать, 4. прен переходить (в другде состояние); физбнва ме на смях мне хочется сме яться, клин клина избива клин клином вышибают избирам несв 1. выбирать, - лрофесия выбирать профес сию; ^плат за дреха выби рать материю па платье, 2. избирать; ~(някого) за на роде в представител избирать. (когг-л) депутатом избираемо ст ж выборность ж избирател м избиратель м избирател || ен избирательный, район избирательный
избйстря участок; ~но право избира¬ тельное право. избистр Ц я св очищать (жид¬ кость); - - се 1. (за теч¬ ност) стать прозрачным (чи¬ стым); 2. проясниться; небе¬ то се ~и небо прояснилось, избистрям несв очищать (жид¬ кость); ~се 1, (за течност) становиться прозрачным (чи¬ стым); 2. (за небето) прояс¬ няться. изб ия св 1. перебить, -бью, -б ь ёшь, уничтожить; 2. избить, изобью, и з о¬ б ь ёшь; 3. выбить, -б ь ю, -бьешь, вышибить, в ы- ш п б у, вышибешь; 4. ере- пертит- , - - - у, •й д ё ш ь (в другое состо¬ яние). избледн || ея св побледнеть; пег- ното~я пятно побледнело; неговият образ ~я в па¬ метта и егО Образ побледнел в её памяти. избледнивам несв бледнеть, изближа св вылизать, в Ы л- и¬ ж у, в Ы л и ж е ш ь, обли¬ зать, -л и ж у, -лижешь. изблязвам несв вылизывать, облизывать. йзблик м порЫв м, взрыв лг, вспышка ж (чувств). избликвам несв' 1, (за течност) бить, бьёт ключОм; 2. прен (за чувства) вспыхи¬ вать. паблик на св 1. хлынуть; (за течност) забить, -б ь е г ключОм; 2. прен (за чувства) в сп Ыхнуть. избода св 1. (с нещо остро) вы¬ ковырять; 2. исколоть, -к о- л ю, -кб лет ь. избОждам несв 1. (с нещо остро) выковЫривать; 2. искалы¬ вать. избор я выбор м; по ~ по вы¬ бору; и выборы; - и за градски народен съвег вы¬ боры в городской народный совет; нямам~ у меня нет в ыбора. язборен 1. выборный; 2. изби¬ рательный. избран избранный; ~и съчине¬ ния избранные сочинения, избрании м избранник я. изброя св перечислить, насчи¬ тать. изброивам несв перечислять, насчитывать. избръсвам несв выбривать, избръсна св выбрить, -5рею, -бреешь. избутвам св 1. оттеснить; 2. вытолкнуть; 3. прен от¬ вергнуть. избутвам несв 1. оттеснять; 2, выталкивать; 3. прен от¬ вергать. избухвам несв 1. взрываться; 2. (за огън) вспыхивать; 3. прен вспыхивать, возникать; 4. прен разражаться; —в смях разражаться хохотом. избухлив -1. взрывчатый; 2. прен (за характер) вспыль¬ чивый.
153 имёждам избухна св 1. взорваться, •р в у с ь, -р в ё ш ь с я; 2, (за огън) всп ахнуть; 3* прен вспыхнуть, возникнуть, мин -н и к, -н и к л а, -н и к л о; ~въстание вспыхнуло вос¬ стание; 4, прен разразиться, -р а ж у с ь, -р а з и ш ь- с я, - - плач разрыдаться избързам св 1. поторопйться, •о п л ю с ь, -О п и ш ь с я, поспешить, 2. опередить, -е ж у, -е д ишь избързвам несв 1. поторйпли вагься, спешить; 2. опере¬ жать, ~пред другите опе¬ режать других избърсвам несв вытирать, ~ праха вытирать пыль избърша св вытереть, вы¬ тру, в ытрешь, мин в ыгер, в ытерла, -р л о нзбигам св убежать, убегу, убежишь, убегут избигвам несв 1. убегать, 2. избегать, уклоняться избигна св 1, избежать, и з бегу, избежишь, из» бегут, 2 избегнуть, уклониться, -О н ю с ь, -5 н и ш ь с я нзвадк || а ж выписка, р мн -с о к, ж; извлечение с, ци¬ тата ж; правя ~и делать вы писки (из книги, документа) извадя св 1. вынуть, достать, -а н у, -а н е ш ь (что-л/ .откуда-л), 2. мат вычесть, ву чту вычтешь, мин в ы ч е л, в ы ч л а, -л о; 3, выписать, -пишу, -пишешь. нзваждам несв 1. вынимать; до¬ ставать, -стаю, -ст а- ешь (что-л/откуда-л};]- книга от рафта доставать книгу с пОлки; ~зъб уда¬ лять зуб; 2. мат вычитать, седем от десе.1 вычитать семь из десяти; 3. выписы¬ вать; чета текста и ~ непо¬ знатите думи я читаю текст и выписываю незнакомые слова; О ^заключение де¬ лать вывод; ~ от строя вы¬ водить из стрОя; ~ на бял свят выводить на чистую воду изв айвам несв ваять, ваяю, ваяешь. извара ж творОг, -а (-у) и разг творог, -а и -у, -м извари св 1. выварить, 2. мед продезинфицировать, ц И¬ ру ю (кипячением) изварявам несв 1. вываривать, ' 2. лед дезинфицировать, -цИ р у ю (кипячением) извая св изваять, в а и ю -б ваяешь изведа св вывести, в сведу в Уведешь, мин вывел л а, -л о, 0 -- в орбита в ывести на орбиту .изведи Ц аж, изведнъж парен 1. вдруг, внезапно, неожидан но; 2. сразу, разом из вежда || м несв 1. - выводить -ржу -бдишь (коеб-л).
изве зй 154 2. вести, в е д у, в е д ёшь, мин вёл, в е л а, -л О, доводить; пътят изаежда до реката дорОга ведёт к реке; О ~м писма канц регистри¬ ровать, -с г р и р у ю ис- ходищие письма; ~м в орби¬ та выводить на орбиту. взвези св вйшить, вышью, вышьешь. из вИз вам несв вышивать, извест || ен 1, известный; 2. некоторый, известный; при ~нн условия това е възмож¬ но при некоторых условиях Ото возможно извести || е с известие с, сооб¬ щение с, уведомление с; по¬ следим ~я последние изве¬ стия. извести св известить, -е щ у, -е с г и ш ь (о челс-л), сооб¬ щить (что-л/ком $-л)\ уве¬ домить, -м л ю, -м и ш ь (ког б-л/о чем-л или със съюза «что»). из вест Ивам несв извещать (о чём-л), сообщать (что-л/ко- му-л), уведомлить (когд-л/о чём-л или със съюза «что»). извёхна св увИнуть, мин -увил, -л а. нзвехтея св обветшать; (за дреха) износиться, 3 л -н о¬ си г с я извехтивам несв ветшать; (за дреха) изнашиваться. извивам несв 1. изгибать, из¬ вивать; 2. сгибать; 3. (за ре¬ ка, за път) поворачиваться; 4. (за глас) переливаться; 5. (за пране) выжимать; ~се 1. изгибаться, извиваться; 2. сгибаться; 3. кружиться, •ж у с ь, кружишься; 4. прен вилять. из в ивка ж 1. извив м, изгиб м; 2. поворОт м. извиквам несв 1. кричёгь, вскрикивать; ~ог болка кри¬ чать ог бОли; 2. прен и прян вызывать извинение с 1. извинение с; моля за ~ просить извине¬ ния (у когб-л)‘, прощение с; 2. оправдание с, отговбрка, р мн -р о к, ж\ предлОг м. извинителен извинительный, простительный. извини св 1. извинить, про¬ стить, -о щ у, -о с г ишь. 2. оправдать; ~ се изви¬ нИться. извинива || -1 - несв извинить, прощИть; 2. оправдывать; ~йге! извините!, простите!; ~м се 1. извиниться; 2. оправдываться.] извира || м несв 1. вытекать; бить, бьёт ключом; река¬ та извира ог планината ре¬ ка берег ( начало в горах; 2. выкипать. извиси се св еж извиша се. извне ивам се нвсв вж извиша- вам се. извиша се полниться, п о д- н и м у с ь, -н и м е ш ь- с я; взойти, -о й д у, -о й- д ё ш ь
15* из&Ьтре т язвишавам се несв поднимать¬ ся, восходить, -о ж у, -бдишь. озяйя св 1. изогнуть; 2. со¬ гнуть; 3, (за река, път и др.) повернуть; 4. (за глас) пере¬ литься, -ль ё г с я; 5. (за пране, дреха) выжать, -жму, -жмешь; ~ се 1 - изо¬ гнуться; 2. сону^ся; 3. закружиться; 4. прен уви¬ льнуть извлеки св 1. вытащить; выне¬ сти, мин -н е с, -с л а; вывезти, мин -в.ез, -ве з- л а; 2. извлечь, -влеку, •в л е ч ёшь, мин -вл ё к, -влекли. извличам несв 1. вытаски¬ вать; выносить, -о ш у, •о с и ш ь; вывозить, -о ж у, -О з и ш ь; 2. извлекать; ~ поука делать выводы; по¬ лучать урок. извод м вывод м; итОг м, за¬ ключение с; де¬ лать выводы. извозвам несв вывозить, -О Ж Д, »о з и ш ь. извозя'св вывезти, мин -в е з, -з л а. из вор м 1, ИСТОЧНИК м, псдиик, •а, м; кдюч, га, л<; 2. истОк (реки); 3. прен источник м изврдщавам несв извращать извръщам несв поворачивать, оборачивать • извън предл вне, извне (с р. п.); снаружи - (нареч); из¬ вън града вне города; ф извън -себе ей в- себя; из¬ вън сЦлиге си сверх своих сил; извъя закона вне за¬ кона. извъ^нмёрем чрезмерный, извънреден чрезвычайный, внеочередндй. извънслужебен' неслужебный, извънучилищ || ен внешкОль¬ ный; ~на работа внешкОль¬ ная работа; ~ни занятия внешкОльные занятия. извърви св 1. (пеш) пройти; •й д у, -й д ё ш ь, мин прощ ё л, -щ л а; (с пре¬ возно средство) проехать, -еду, -едешь (вереницей), 2. обойти, объехать; ~ се пройти, проехать (вереницей) извърв ивам несв 1. (пеш) про¬ ходить, -о ж у, -о д и ш ь, (с превозно средство) проез¬ жать; 2. (пеш) обходить; (с превозно средство) объезжать; -~te проходить, проезжать (вереницей) извърна св повернуть, обер¬ нуть извърша св совершить, еде» лагь, осуществить, -в л ю, :В й ш ь; совершить¬ ся, сделаться, осуществить¬ ся. извършавам несв обмолачивать (хлеб). извърщвам нвсв совершать, де¬ лать, осуществлять. извървя се - обмолотить, -л о- ч у, -л 'Оти ш ь (хлеб) извъгре нареч разг изнутри;
ивеАхеам 156 внутри, ~лъхна топлина из¬ нутри повеяло геплОм извихвам несв вянуть, мин вяли вянул, вяла •л о, увядать изгарям I несв 1. сгорать, вьь горИть, 2. прен - сгорать (от стыд&> смущения и т п.) изгарям П несв сжигать, об¬ жигать, выжигать; ~се обжигаться изгИсвам несв 1. потухать, уга¬ сать, 2 прен ослабевать, умирйть изгасна св 1 потухнуть, мин потух, х л а; угаснуть, мин у г а с, -с л а, 2. прен ослабеть, умереть, у м р у, мин у-м ер, умерла изгладнея св 1, проголодаться, 2 прен истощиться, ну ж даться в удобрении (о зем л ёу о пбчве) из гл ад нивам несв 1 чувство вать, -с т в у ю гОлод, 2. истощаться, нуждаться в удобрении (о велелё, о пдчве) изгладя св 1. разгладить, *а ж у, -а д и ш ь; 2, загла дигь, отшлифовать, -ф у ю, 3. вьигладить, отутюжить, 4, выровнять; Ь.прен сгладить, уладить, ~противоречия сгладить противоречия из гл аждам несв 1, разлижи вагь, 2. заглаживать, шли фовагь, -ф у ю; 3, гладить •а ж у, -а д и ш ь, утю жить; 4 - выравнивать, 5, прен сглаживать удйжи вагь; ~ противоречия сгла¬ живать противоречия изглед м вид, -а и -у, пр н а в и д у, л; ~ към морего вид на море; албум с ~ и от Ленинград альбОм с видами Ленинграда, - и за успех надежды на успЬх; - и за времего прогноз погОды изглёдаЦм св 1. оглядеть, -я ж у, -я д ишь, осмо¬ треть, -р ю, -О г р и ш ь, 2. высмотреть; 3. (за дете) вырастить, -а щ у, -а с- тишь, (за болен) выхо¬ дить, -о ж у, -о д и ш ь; 0 ~ха ми се очите а) дОлго - и напрасно ждал: б) устал смотреть изглеждаЦм несв 1« огляды¬ вать, осматривать; 2. вы¬ сматривать, 3. (за бете) вы¬ ращивать, выхаживать; 4. выглядеть, -я ж у, -я ди ш ь, иметь вид, ~м добре хо¬ рошо выглядеть, 5, казать¬ ся, кажусь, каже шь- с я; като вметн дума ка¬ жется, изглежда, ще вали кажется, пойдёт дождь изгнаник м изгнанник м изгнивам несв 1, гнить, гни ю, истлевать, 2. пОртигься, »р ч у с ь, »р т и ш ь с я, 3. прен (в затвор) томиться, -м л ю с ь, -м и ш ь с я гнить (в тюрьме) ИЗГНИЙ св ^сгнить, -и ю, про гнить, истлеть, 2. испОртигь ся -р ч у с ь -р т и щ ь
157 йзгрев с я; 3, прен (е затвор) сгнить (в тюрьме). озоовапсм несв выговари¬ вать, произносить, -о ш у, -О с и щ ь; ~ добре иметь хорошее произношение. наговор м выговор м, произ¬ ношение с. изговОря св 1. выговорить, произнести, мин -н ё с, -н е с- л а; 2- сказать, скажу, с к а ж е ш ь; 3, высказать, -с к а 'ж у, -с к а ж е ш ь. из г Ода ж выгода ж, пОльза ж. изгОден выгодный. изгОнвам несв прогонять, вы- осиЯгь, изгонять. изгОни св прогнать, -гоню, • онишь, выгнать, из¬ гнать. изгОра ж нар зазнОба ж. изгори I се 1. сгореть; 2. прен сгореть (от стыда, смуще¬ ния и т. п.). изгори I1 св сжечь, сожгу, с о ж ж ёшь, мин с ж ё г, сожгла; обжечь, обо¬ жгу, о б о ж ж ёшь, мин обж ё г, о б о ж г л а; вы¬ жечь, в ы ж г у, в ы ж¬ ж е ш ь, мин в ы ж е г, в ы- жгла. иэгОтв || я книж св 1. (напра¬ вя, изработя, произведи) из¬ готОвить, -в л ю, -в к ш ь, пригогОвить; - - списък, де- ловн книжа, ръкопис, план и др. изготовить список, де¬ ловую бумагу, рукопись, план и др*; лекарство, разтвор приготовить (изго¬ товить) лекарство;' расгвОр; 2. (известно количество) на¬ готОвить; завод ъг~ и 10 хи¬ ля ди тухли завод наготОвил 10 тысяч кирпичей; 3. (из¬ разходя продукти) израсхо¬ довать, -д у ю; ~их всич¬ кото масло израсходовал всё масло. из^вя || м книж несв 1. (пра¬ вя, изработвам, произвеж¬ дам) изготовлять, приготов¬ лять; ~м списък, делови книжа, ръкопис, план и др. изготовлять список, дело¬ вую бумагу, рукопись, план и т. п.; ~м лекарство, раз¬ твор приготовлять (изготов¬ лять) лекарство, раствор; 2. (известно количество) наго¬ тавливать; заводът ~ше го¬ лямо количество слънчогле¬ дово масло за износ завОд изготовлял большое количе¬ ство подсолнечного - масла для экспорта; 3. (изразход¬ вам продукти в кухнята) расходовать, -дую. изгради св 1. построить, вы¬ строить; 2. прен создать, -д а м, -д а ш ь, -д а с г. -д а д и м, -д а д и т е, -д а¬ д у т, мин с О з д а л, -л а, сОздало. ’ награждай несв 1. сгрОигь, вы¬ страивать; 2. прен созда¬ вать, -д а ю, -д а ёшь. изгрев м восхОд ж; ~на слън¬ цето восход сОлнца.
изгрея 15В нагрвя св 1. (за небесно -сае- тйло) взойти, -й д ё г; 2. Прен родиться, возникнуть- изгр янам несв 1* (за небесно светило) восходить, -бдит; 2. прен рождаться,возникать, изгубвам .несв 1. терять; ~ пъгя сбиваться с дорОги; 2. терпеть, -п л ю, терпишь убыток (ущерб); 3. проигры¬ вать; ф-си ума герягь гО¬ лову; ~съзнание терять сознание; падать в Обморок; ~се 1. пропадать, исчезать; 2< теряться. нзгубване с потеря ас, изгубен потерянный, пропав¬ ший. изгубя св 1. потерять; 2. по¬ терпеть, -п л ю, -т е р¬ п и ш ь убыток (ущерб); 3, проиграть; ~се пропасть, -а д у, -а д ё ш ь, мин п ро¬ ла л, -л а, -л о, исчез¬ нуть; 4, потеряться. изг&рбвам се несв гОрбиться, •б л ю с ь, -б и ш ь с я, су¬ тулиться. изг^рбя се св сгорбиться, -.б л ю с ь, -б и ш ь с я; ссу¬ тулиться. изгърмя св выстрелить, изгърмявам несв стрелять, вы¬ стреливать. издавам несв 1. издавать, -д а ю, •да ёшь, публиковать, •к у ю; "вестник, списа¬ ние, книга издавать- газету, журнал, - книгу; 2. выдавать, предавать; 3. сдавать (дела и т,.п.); 4. выносить, -о щ у, -О с и ш ь; ~приема вы¬ носить приговор; 5. изда¬ вать, испускать (аромат ду- хбв, цветов); 6. издавать"(за- кОн, постановление); -~се 1. издаваться; 2. выдавать се¬ бя; 3. выдаваться (вперёд) изд аде н 1. изданный, опубли- , кованный; 2. выданный; ‘ 3. выступающий вперёд, вы¬ дающийся (о здании, о стена). :" издадина и издатина-жвы- сгуп м. издайннк м предатель ле, из¬ менник м, донОсчик м, издайничесгво с предательст¬ во с, измена ж. издалО 1! ко, издалече нареч изда¬ лека,издал и; градът се вижда ~ко (~че) гОрод виден из¬ далека; гой дойде - ~ ко прие¬ хал издалека. издам св - 1. издать, -д а м, -д а ш ь, -д а с г, -д а д и м.- -д а д и г е, -д а д у г; опу бликовать, -к у ю; 2. вы¬ дать, предать; 3. сдать (дел& и т. п.); 4, вынести (приго¬ вор); 5. издать, испустить, -у щ у, -у с т и ш ь -(аро- м&т цветов, запах, звук); 6. издать (закбн); ".се вы¬ дать себя. издание с издание с; поправено ~ исправленное издание, издател м издатель ле. издателство с издательство с:
159 иддръска- държавма ~ государственное издательство. нздДОвам несв 1. подкрадывать¬ ся; 2- подстерегать; ~ удо¬ бен мюмент выбирать удоб¬ ный момент кздебна св 1. подкрасться, -к р а д у с ь, -к р а д ешь с я; 2. подстеречь, ^тере^* г у, -сг е р е ж е ш ь, -сте¬ ре г у т, мин -стер е г. -• т ерегла. вздеисгвувдм св выхлопотать, -п о ч у, -п о ч е ш ь; до¬ биться, -б ь юс ь, -6 ь ешь- с я. издекламирам св продеклами¬ ровать, -р у го. нздИля Ц|с изделие, р мн •и й, с; -камучни^я хлопча¬ тобумажные изделия; въл- н^^гя ~я шерстяные изде¬ лия; зо^а^р^^й - - сахарные изделия. издйгш несв 1, поднимать; 2. сгрОить, воздвигать, возво¬ дить, -о ж у, -5диш ь; 3. прен выдвигать, возвышать (коеО-л); 4. прен книж вы¬ двигать, провозглашать; О за граеи мир подни¬ мать гОлос в защиту проч¬ ного мира; ~- се 1, подни¬ маться; 2. возвышаться; 3. прея выдвигаться, преу¬ спевать, -успеваю. надигна св 1. поднигь, -н и¬ м - уд -н и м е- ш-ь, мин п О¬ дни л, -л а, -л о; 2. по¬ строить, воздвйгнугь, мин- *-д в и г, -д-в и г л а, возве¬ сти, -вед у,, -вед ешь, мин -в ё л, -в е л а; 3. вы¬ двинуть, возвысить, -в ы- ш у, -в ы с и щ ь (хогО-л); 4. прен книж выдвинуть, провозгласить, -а ш у, -а- с и ш ь; ~се 1. поднять¬ ся; 2. возвыситься; 3. прен выдвинуться, преуспеть. издигнатина ж возвышение с. издирвам несв 1. обнаружи¬ вать, открывать, находить, -о ж у, -О д и ш ь; 2. раз¬ ыскивать, изыскивать; 3. ис¬ следовать, -д у ю, изучать, нздиря св 1. обнаружить, от¬ крыть, -рою, -рОешь, найти, -йду, -идёшь, мин наш ё л, -ш л а; 2. ра¬ зыскать, -ы щ у, -ищешь, изыскать; 3. исследовать, •д у ю, изучить, -у ч у, -учишь. .... изд ишам I несв (за предмет, пълен с въздух) спускать, выпускать воздух. изд ишам I1 св выдохнуть, мин в ы д о х н у л, -л а. издишвам несв выдыхать, издншване с выдох м, нэдо || И св выдоить; доячката ~п кравата доильщица вы¬ доила корову. издоивам несв выдаивать, издръжка ж 1. - содержание с, иждивение с; ~на семейст¬ вото содержание семьи; на моя ~ на моем иждивении; 2. издержки,«-ж е к, само
издръжлив 160 чя, производственные из¬ держки; 3. (на нетрудоспо¬ собна лица по закон) али¬ менты, -о в, само мн; пла¬ щам ~ платить алименты издръжлйв стОйкий, стОек, стойка, -о, выносливый издръжливост ж сгОйкость ж, выносливость ж. надут 1. выпуклый; ~ага стра¬ на на платната на платно¬ ходка выпуклая сторона па¬ русОв; 2. руспухший, разду¬ тый издълбоко парен 1. из глуби¬ ны, со дна; 2. прен основа¬ тельно, глубоко издължа се I св выплатить, -а ч у, -а тишь долг яздълж || а се- 11 (стана по-дъ¬ лъг, по-висок) удлиниться, само 3 л -н и т с я; вечер¬ ните сенки се ~иха вечер¬ ние тени удлинились. издължавам се I несв выплачи¬ вать долг издължавам се II (ставам по- дълъг, по-висок) удлиняться йздънка ж 1. побег м, отро¬ сток, -г к а, м, Отпрыск м; 2. прен псгCмск, -м к а, м издано парен пряк и прен 1. (из основи) до основания; експлозията разтърси~къ¬ щата взрыв раст-ряс дом до основания; 2. прен прОчно, основательно; той проучи въ¬ проса-- он изучил вопрОс основательно издържа св 1, выдержать, вы- иесги, перёиестр, мин -н ё е, н е с л а; 2. дать, дам д а ш ь, д а с г, д а д-и м, дадите, дадут сред¬ ства (к существованию);^ изпит выдержать (сдать) эк¬ замен издържа || м несв 1. выдержи¬ вать; выносить, -о ш у, •о с и ш ь, переносить; —м на сгуд легко переносить хО¬ лод; 2. содержать, *ж у, •е р ж и ш ь (кого-л); ~м родителите си содержать ро¬ дителей; ~м изпит выдер¬ живать (сдавать, сдаю, еда ешь) экзамен; гова не издържа критика это не выдерживает критики; эго ниже всякой критики издържан выдержанный, по¬ следовательный, устойчи¬ вый; принципно^а полити¬ чески програма принципи¬ ально выдержанная полити¬ ческая программа; ~о в идейно отношение произведе¬ ние вЫдepжаиисе в идейном отношении произведение издъхвам несв испускать дух, умирать издъхна св испустить, -ушу, •у с т и ш ь дух, умереть, •у м р у, у м р ешь, мин у м е р, -л а и эдилам св в ытесать, --теш у, -тешешь; обтесать, -г е- ш у, -г е ш е ш ь. • издалвам сз вытесывать; обте-
161 тесайи ? е ш й т & ш е ш ь. изёдаик лг кровопийца - №• роед. Л6 живодёр 44 граби¬ тель лг. изжадаея ш изжадате*. мзжадиЯвам яж нзшъ)ас^вам• изживаг ся !• персжйть, -ж и¬ в у, -ж к в с иг ь: 2. прожить (жизнЬю & прел изжить, изживявам несе I. переживать; 2г проживать (шояй; 3, прен. изживатгь изжвдпея и изжадн^я ее ночуй- сгвовагь. -с г в у ю жажду. нзжъдиЯвам и мзжаднявамс кесв чувствовать -ств у ти жа¬ жду. изжъна и изжена се сжагь с о ж к у, с о ж и с ш ь. иззад пред из-за. сзади (?. р. п,); иззад дарвсгата из-за деревьев; слънцето се появи иззад облака солние появи¬ лось нз-за тучи'- ИЗзе’ма се г Изъять и з ы кг у, и з ыг мгтгь; конфиско¬ вать, -с к У*Ю. изземвам хесе изымать, кон¬ фисковать, -с к у ю. иззидам се выстроить (из к«лг- кя или кирпича) мззй 3 двам, иззйждам выстраи¬ вать (из камня. или. кирпича) Изигравам несв 1. играть (Эо конца); 2. отплясывать: Я, 4, обманывать, подаШ» *в о Ж У» »в Л и иг ь. . М^з^1^г^раЕя се 1 сыграть Ца-» ру да конца); 2. сплясать- -я ш у, -ч щ е ш - ь; зпыгигт» рать; 4. .обмануть, -НУГ -а пещь; подвестИ, -в е¬ Л у, ведёшь, лш& чц с л, -в ела: той ме из¬ игра юн меня обманул ИЗй'скам се 1, потребовать» -б у ю (*/г;г^^.лл : 2, взыскать -ы их у. -ы щ е пг ь изисканост ж изЫскаииоcmь Ж изйсквам, несе 1. требовать» -бую (шгб-.л): 2, взьюкивать. Изкажа се 1. высказать,, -с к а¬ ж у, -с к а ж е ш*ь; выра¬ зить, 41 Ж у, 41 зи ш ь; : 2.;шгг вйжать, чй а ш, -дать, -ласт, угадим, ‘Дади¬ т е, - - д у.т, выболтать; — се 1. ^сказаться, выступ иить, -п лю, *н и ш ь; 2. выдать себя. изказвам иесе 1, ВОазшаагв, выражать? 2, разг Выдавать, -д а Ю /Д аё ш ь, - выбалты¬ вать : -- се 1- выеказЫlвaтьc^с. выступать; 2. выдавать себя. Изказване с выступление с (на собрании и т. п). Изкалвам нем пачкать ‘ гряз ььо; ~се пачкаться грязью. Изкалям с- испачкать - грязью: -> се испачкаться грязью Изкапвам несв. 1. закапывать, забрызгивать, пачкать; 2. .(зо маета) опадать осыпать-
нак&ая 162 мк ел, сама 3л мн? за (кссиу выпадать, само 3 л мн; 3.’ прен уставать, < г а id, -стаёшь. ИЗкапя св 1. закапать, ,-д ю и допуип »п л ю, -и л е щ ь, забрызгать, # запачкать ; 2- (за люта) опасть, без 1 и 2 ля 3 л мн -а дуг, мин о д Т л, -а; осыпаться, 3 л мн -и л ю т с я; (зо коси) выпасть, 3 л мн -а дут: 3. прен устать -а и у, язкТртм св 1. (зо добиты?) вы¬ гнать -гоню, -гонишь: 2. закончить, довести, -о д у» •едешь до конна; 3, (зо издънки) пустить, -у щ у, Мстить; 4- насчитать; 5. добыть, -б у д у, -б у¬ де ш ь, заработать, полу- чйть, -ч у, -у ч и ш ь: 6. провести (время); 7. (зо зъби, брада и др.) вырасти, 3 л -р а с т е т, мин -р о с, •р о с, л а. ИЗкарваМ несв 1. (зо добитък) выгонять; 2. - кончать, довт- - дить -о 'ж у, -бдишь до г конца; -м гимназия кончать .бгнмнизию; 3. (за. издънки) •пускать4. насчитывать.;' 5. добывать, зарабатывать, по¬ лучать ; 6. проводить (время); 7. (за* зъби, бради и др) вьь вырастать; О " из строя вы¬ ’ водить из сгрбя; - кирливи¬ те ризи нт бял свят выво¬ дить нт чистую воду. «знай се С« Ь вдшж» ♦№ и у с ь, *и й м е пг ь с я: 2. взобраться, взбе р и С взбепевься. изкачвам се несв 1. поднимагь- ся; «-по сгь^лбогт подии- «мяться по лестнице; — с асансьор поднимгТгься пт ли¬ фте; 2. взбиратьья: —На по¬ крива взбираться , нт крыпну, ИЗкиnC, св 1. закипеть ключом; 2. выкипеть; 3. вскипеть; млякото — молоко вскипело, мзкипявтм несв 1. закипать; 2- выкипать; 3. вскипТгь. ИикклшЦт св 1. исключить; --ихт го от училище егО ис¬ ключили из школы; 2. (зо мотор) выключить изклйчвам прев 1. исключать; 2. выключать; -- - мотор вы¬ ключать мотОр (двигатель), изключение с исключение с; с — на за исключением; О по *** в виде исключения. МЗКлйчено парен невозможно, исключено, недопустимо; то¬ на е это невозможно. ИЗКОВ П Т. св прян и прен вы¬ ковать, -кую; ще г^ем светли бъянини мы выкуем светлое будущее. изковТвам несв прян и прен выкОвывать. йзкоп м ров, рва, м; ямт же, котлован м, ИзкопТвам несв 'выкапывать, вырывать; ~ кладенец вы¬ капывать колОдец. изшш «даамын» Л9л«а¬
163 излизам ни-уи полезные -ископае¬ мые (минералы). иэкопТя св выкопать, вырыть, -р о ю, -р о е ш ь. изкореня св 1. вырвать с кор¬ нем; 2. прен ископеинть. изкоренявам -несз 1. вырывТть с кCпием; 2. прен искоренять, нзкупвам несв 1. выкупТть; 2.п?ея искупТть; ~ винттт си - искупТть вину. и Эку п я св 1. выкупить, -п л ю, -лишь; 2. - прен искупить; ~ 1рехове искупить грехи, изкусен искусный, Опытный, умелый. изкуствен искусственный; ~и цветя искусственные две? ты; ~ спътник искусствен¬ ный - спутник. изкуство с 1. искусство с; произведение нт ~ го произ¬ ведение искусства; 2. уме¬ ние с; направено с голямо ~ - сделано с большим уме¬ нием. изкушение с 1. искушение с; 2. соблазн - м. излагам несв 1. выставлять, раскладывать (товар, кар¬ тины и т. п.); 2. излагать (мысли, соображения); 3. под¬ вергать (опасности); 4. прен ставить, -в л ю, -в и ш ь в неудобное положение; ком¬ прометировать, -и р у ю; се 1. - подвергать себя опас¬ ности; 2. прен стТвиТь себя в неудобное положение, ком¬ прометировать себя излаз: ~ нт море выход к мО¬ рю. излекувам несв и св вылСчи- вагь/вылечить. излет м экскурсия ж. излет пик м экскурсант м, ту¬ рист м. излети св 1. вылететь, -лечу, • етит ь; врабците ~ха от гнездата си воробьи выле¬ тели из своих гнёзд; выле¬ теть (отправиться, начать полет на - самолете); в 8 ч. сутриитт ние ~хме зт Моск¬ ва в 8 чтсОв утра мы выле¬ тели в Москву; 2. (за лесу воздухообразно вещес/пзо) ис- папИтьсс. f излечим излечимый; ~а бэ- лест излечимая болезнь. И злСя св 1, ВЫЛИТЬ, -Л Ь 1О, -л ь е ш ь; 2. отлить, о т о- лью, отольё ш‘ь, мин О т л и л , -л а, О т л и" л о; о т л и ли (металл); 3. прея излить, изолью^, изольёшь (чузстза .и т. п). наливам несз 1. выливаг ; 2. отливать (металл); 3. прен изливать (чувства и т. и.), излйзаЦм несв !• выходит!» -о ж у, -О д и ш ь; - - от кыци, от училище, от заво¬ да, от гарата выходить из дОма и из дому, из шкОлы, с завода, с вокзала; ~м нт улицата, нт терасата выхо¬ дить нт улицу, на террасу; 2.- выезжОть (на машине, на
излитая 164 мотоцикле и т. п.); всяко не¬ деля ние ~ме нт екскурзия каждое воскресенье мы вы- езжТем на экскурсию; 3. вы¬ ступать; ~м с доклад, с ре¬ шение выступать с докла¬ дом, с решением; 4. само 3 л ед сгCнТь, обходиться; изли¬ за ми доста ск-бло мне обхо¬ дится Очень дОрого; 5. прен исходить; ~м от своя жиз¬ нен опит я исхожу из своего жизненного Опыта; 6. (за кнцги) выходить в свет; вы¬ ходить из печати; появлять¬ ся в печОги; о душ тг т ми мзлизт выбиваюсь" из сил; излиза ми от главата (от ума) я забывТю; зтдтчатт ми излиза задача вышла; за- дТлт получилась; задТча ре¬ шена. излитам несв 1., (за птица) вы- летТгь; (за отпътуване със самолет) вылетТть; 2. (за леко, въздухооброзно вещест¬ во) испаряться. излитане с взлёт м; ~ нт са¬ молет взлёт самолёта. излйш Цен 1. излишний; ^ни подробности излишние по¬ дробности; чрезмерный; 2. лишний, напрасный, беспо¬ лезный, ненужный; ~нт тре¬ вога напрОсная тревОга. излияни П- е с излияние, обикк мн -я, -и й, с (откровен¬ ное выражение, своих чувств* переживаний); - - нт сър- детт серде/чцые излияния. изложа св 1. выставить, в л ю, -в и ш ь, разложить, -о ж у, -О ж и ш ь (товар* картины и т. л.); 2. изло¬ жить (м&ли, соображения); 3. подвергнуть (опасности); 4. поставить в неудобное по¬ ложение;' скомпрометиро¬ вать, -р у ю; ~се 1. под¬ вергнуть себя опасности; 2. поставить себя в неудобное положение, скомпрометиро¬ вать себя. излбжбт ж выставка, р мн -в о к, ж; селскостопанска ~ сельскохозяйственная вы¬ ставка; художестве нт ~ху- дCжсствсниас выставка; оги¬ вам нт ~ идти нт выставку, излОжбен выставочный, экспо¬ зиционный; - - залт выста¬ вочный зал. изложение с 1. изложение с (мыс ей и т. п);. кратко ~ краткое изложение; 2.- док¬ ладная записка, р мн -с о к, ж. изложите л я участник я вы¬ ставки, экспонент м. изложйгeлкт ж (за страна, държава) участница ж вы¬ ставки. излъгвам несв обманывать; ~ се обманываться; ошибать¬ ся. излЪЦ жт св обмануть, -а я у, -О и е ш ь; - жт се- обмануть¬ ся; ошибиться, -б" у с- ь, •б ешься, мин -б с я, •б л - а- с тои се^го- т
165 изменим начисленията он ошибся в вычислениях. изл^скам св 1. (за мебели и др.) отполировать, -р у ю; 2. зза обуща- в^читт-ить , -ч и щ. у, -ч и с г и ш ь. излъсквтм несв 1. - (за мебели и др.) полировать, -р у ю; 2. (зо обуща) чистить, чищу, чистишь. излЪч || т св 1. излучить; 2. прен выделить; събранието няколко комисии собра- иие выделило несколько ко¬ миссий. изл-Ъчва - || м несв 1. излучать; слънцето излъчва -топлина сёлние излучает тепло; 2. прен выделить-. из лТз о св 1. выйти, -и д у, • дешь, мин вышел, -ш л а; 2. (с превозно сред¬ ство) выехать, -е д у, •е д е ш ь; 3. выступить, -п л ю, -п и ш ь (с решени¬ ем); 4. само 3 л ед ч обой¬ тись, 3л обойд ё - г с я (стОить, 3 л с г О и г); 5. (за книги) выйти в свет; выйти из печати; появиться в печати; окъде ще му из¬ лезе краят? до чегО это дой¬ дет? иэмОжо св 1. вымазать, -м т- ж у. - - т ж е ш ь; 2, (с ма¬ зилка) оштукатурить; 3. (с бои) окрОсить, -О ш у, -к р О¬ с и ш ь; (с вар) побелить, -л ю, -е л и ш ь (стены и т п) измТзвтм несв 1» вымазывать; 2. (с мазилка) штукатурить; 3. (с бои)- окрашивать;, (с вар) белить, -л ю, -е лишь (стёны и т. ».). измТмт ж 1. обман ле, надува¬ тельство с; 2. заблуждение с, иллюзия ж. из мОм вам несв 1- обманывать, надувОть; 2. обольщОть. измамя - св 1. обмануть, -н у, -О н е ш ь, надуть, -д у ю, -д у е ш ь; 2. обольстить, •л ь щ у, -л ь с т и ш ь. измежду предл - между (с те. п); той беше винаги измеж¬ ду нас он был всегда между нами; среди "(с р. п.); из¬ между другарите си той беше най-прилежният ученик сре¬ ди своих товарищей он был сТмый прилежный ученик; един измежду нтс один из нас. изменение с изменение с, пере¬ мена ж; внасям ~ вносить изменение; ~ на климата из¬ менение климата; ~ нт об¬ становката перемена обста¬ новки. изменник м изменник м, пре¬ датель м. измени св 1. изменить, -е н ю, -е н и ш ь (что-л); 2. изме¬ нить (чему-л, кому-л); 3. пе¬ ременить; ~ се измениться, перемениться. измени || м, нзмеинвом несв 1.из¬ менять (что-л); -~м план из¬ менять план; ~ м миевйсmо
иэмёрвам 166 си изменить своё мнСнис; 2. изменять (кому-л, чему-л); ~м нт думата си изменять своему слову; 3. переменять; ~м - се изменяться. из мёр втм несв 1- измерять; 2. взвешивать. измеря св 1. измерить; 2. взве¬ сить, -е ш у, -е с и ш ь. нзнeтО св выЫмести, -мету, •метешь, мин -м е л, -л а, подмести, -мету, -мет ёшь, мин -м ё л, •м ела. Нзмявом несв 1. вымывать; <¬ си лицето вымывОть себе л fi¬ nd; обмывать, промывОть; 2- прен смывОть, искупать; ~- позорт си смывОть свой по¬ зОр; О~ си ръцете умывОть руки (отстраниться от че~ го-л, снять с себя ответст¬ венность за что-л); ~се умываться, обмываться. нзнйнт св 1. пройти, -й д у, -й д ё ш ь, мин прош ё л, -ш л а, -ш л О, перейти; 2.(за време) пройти, миновать, •и у ю; 3. пройти; (за срок и др.) истечь, -е- к у, - -е- ч ешь, мин -г ё к, -т е к- л а, -г е к л О; - ~ха две године прошло два гОда. нами пОвам несв 1. проходить, -о ж у, -О д и ш ь; ~пег километра проходить- пять километров; 2. (за срок) про¬ ходить, истекать. • измирам несв' вымирать. Измислица ж вЫдумка, р мн •м о к, ж, вЫмысел, -с л а, м. измйсля св вЫдум'ать, приду¬ мать; сочинить; изобрести -е т у, -е т ё ш. ь, - мин •б р е л, -б р е л О, измислям несв выдумывать, придумывать; сочинять; из¬ обретать изннmтм несв выметать, подме¬ тать. измия св 1. (съдове) вЫмыть, -м о ю, обмЫть, -м О ю; пр^мЫть; 2. прен (позор» срам) смыть, смОю; (пре* временах, вина) искупить, -п л" ю, -у и и ш ь; " св вЫм'ыться, умыться’ изморен усталый, утомлённый; много съм ~ - я Очень устал; ~ от гнчтне утомлённый ог бега. измори I св утомить, -м л - Ю, -ми ш - ь, изнурить; ~ се устать, - -О н у, -О н е ш ь, утомиться. измор II О'Нст (за болеет, епи¬ демия и др.) истребить, -б л ю, -бишь, уничто¬ жить; епидемията ~ и мно¬ го хорт эпидемия уничто¬ жила мнОго людей. г из мор л втм I несв утомлять, из¬ нурять; ~се уставОть, -с т т ю, -с т т ёшь, пев накл устава й; утом¬ ляться. и эм о^втм II - несв' (зо болеет, суша и др.) истреблять, унич- ТсжОть.
1G7 понеси ге нзмра св вЫмереть, -м р у, -мрешь, мйн -м е р, -м е р- л а. ^мръ^вам несз 1. замерзать, зябнуть, мин зяб и з я б н у л, з я б л а; 2. вы¬ мерзать. измръзна св 1. ' замёрзнуть, мин -м ё р з, -з л а, озяб¬ нуть, мин озяб, -б л а; 2. вЫмерзнуть. мамъчт св К измучить; исгс- мить, -м л ю, -м и ш ь; 2. замучить; ~се измучиться; истомиться. измъчвам несв 1. мучить; то¬ мить, -м л ю, -м ишь; 2. замучивать, истязать; ~се мучиться, гснйтьcя. измяна ж иамгёнт ж. изнамеря’ св 1. изобрести, -е т у, -е т ё их ь, мин -б р е л, -б р е л а; открЫгь, -к р Ото, -кр Ое шь, вЫ¬ думать; 2." разыскать, -ы щ у, -Ы щ е ш ь. из намирам несв 1. изобретать; открывать, выдумывать; 2. разЫскивать. изнасям несз 1» выносить, -о ш у, -О с и шь; 2. (спре¬ возно средство) вывозить, -о ж у, -О з и ш ь (за гра¬ ницу); экспортировать, -р у ю; 3. сообщать, пред¬ ставлять на пaccмстпсинс (обсуждение); 4. устраивать, испслиCть; - ~ доклад вы¬ ступать с докладом., ИзнОсям - цесв перебираться, * (с превозно средство} переез¬ жать (на другую 'квартиру) изневер || я св 1. изменить -н ю. -е н и ш ь; 2. прен иа- нсинть, отказаться служить; лтметта ми ~и пОмять мне изменила. изневерявам- несв 1. изменять; 2. прен изменять, отказы!-' вагься служить. из не нОда ж неожиданность ж, сюрприз м; аа моя голяма ~ к моему большому удив¬ лению. и т не мОдом св 1. поразить, •о ж у, -а з и ш-ь, удив'ть, -в л -ю, -вишь; преподне¬ сти, мин -н ё с, -н е. с л Т, -л О сюрприз; 2. застать, -а н у, -О н е ш ь врасплОх;. ~ се поразиться, удивиться (неожиданному проиошест- • вию). ' изненадвам несв К поражать, удивлять; преподносить, -о ш у, -Ос и ш ь сюрприз;- 2. заставать, -стаю, -ст а- ё ш ь врасплОх; ~ се пора¬ жаться, удивляться (неожи¬ данному происшествию) изнесО св 1, вЫнести; 2. (с пре¬ возно средство) вЫвезти (за¬ границу); экспортировать, -р у ю; 3. сообщить, пред¬ ставить, -в л ю, -в и ш ь на рассмотрение (обсужде¬ ние); 4. устрОить, исполнить. изнесО се св перебраться, -б е- русь, -б ер ешься, мин
ивн^на -б р о л с я. -б р о л О с ь, • ралось, переехать, -е д у, -едешь (на дру¬ гую квартиру). изникна св 1. вырасти, мин -р - о с, -с л а; пустить, -у щ у, -у с г и ш ь рост¬ ки; 2. (за'зъби) прорезаться, 3 л - -е ж е т с я: 3. прен поя¬ виться, -в люсь, -яниш ь- с я (неожиданно) изниквам несв 1. вырастать, пускОть ростки; -2. (зо зъби) прорезываться; 3. прен по¬ являться (неожиданно) износ м вЫвоз м, .экспорт м. износвам несв (за дрехи, обув¬ ки и др.у ианОшивтть. " мзндсеи 1 изношенный, поно¬ шенный; ~и обуща изнО- шсииaс Обувь; - - шапка псиCшсииaя шляпа. изнОс || ен И вЫгодный, под¬ ходящий; условия вы¬ годные условия. износител м экспортёр м. изоби л Ц ен обн.льиый, книж изобильный; ~на реколта обильный урожай; ~на ра¬ стителност изобильная рт- сmИтeльнссть. изобличи св изобличить, ули¬ чить, пaасблнчнть. иасблнчасам несв изобличать, уличать, пазоблнчаmь. из^рааТ св изобразить, -а ж у, -а з и ш ь. изобразОва ||м несв вообра¬ жать; карти нота изобрази¬ ло раино пролет картйна изображает раннюю весну, изобретите м изобрегОгель м; руският ~ Можайски е съз¬ дател нт първия в история- то сомолет русский изобре¬ татель Можайский — созда¬ тель пспвсго в истОрии са¬ молета. иаобрег ]} - я св изобрести, -е т у, -е т ё ш ь, мин -б р е л, -б р е л а; той ~и ново машина он изобрёл нОвую машину. , изобретовам - несв изобретать; ~ нов двигател изобретать новый двигатель. из Общо нареч вообще; той ~ си е токъв он вообще такОй; ~взето вметн дума вообще говоря; вообще сказать. изолятор м 1. (изолационно ве¬ щество) изолятор м; диэлек¬ трик м, непроводник, -а, м; 2. (приспособление за изоли¬ ра не) изолятор; ~ зо високо напрежение изолятор для гОков высокого напряже¬ ния. f изолирам несв и св изолиро¬ вать, -р у ю. изопачи св изврогигь, -в р а- щ у, -в р о т ишь, иска¬ зить, -к о ж у, -к о з и-ш ь; изменить, -меню, -м е¬ н и ш ь, переиначить. иаспочИвам несв извращать, ис¬ кажать; изменять, переина¬ чивать; ~ истиното извра- щТгь истину; ~ смисъл.о ис¬ кажать смысл.
169 напАш* изори. с$ вспахТть, »ц о ш у, •п & ш е щ ь; (^бго «ли вси¬ чко) перепахать. изоравам несв вспОхивать; (много или есичко) перепа¬ хивать-. иассmнвом нсвв отставаь», •с т о ю, -с т о е ш ь; - в учението отставать в учёбе; ~от живота отставать от жизни; ~ в развитието от¬ ставать в развитии. изостОно св отсгОть, -стан у, • станешь; часовникът" е ~л с един час часы отстали но час. язост анал 1. отсталый; ~а страна огсгОлая странТ; ~а технико отсталая техника; 2. (зо стоки и др.) остав¬ шийся, залежавшийся. изостаналост ж отсталость ж. изпарение с испарение с. иап ]| ея св пропеть, -и о ю, -по ёшь, спеть; о~ял си е песенго егО песенка спСтт. иапивом несв 1. (докрой) выпи- вОть; 2. (изхарчвам зо- пиене) прОпивОть; 3. нар (зо болеет) иссушОть. иэпис И вам несв 1. исписывать (бумагу, тетрОдь); 2. -вы¬ писывать (газеты, журнОлы], 3. нар изображать; но сте- нато бе ~ана битово сцена на стене былО изображена бытовая сиена; - -ф~вам бо¬ лен выписывоть из боль¬ ницу. изпйсвтм се нгсе- выписывать¬ ся, отчислиться, выбывать (отк#ди*л); ~ от болница вы писывагься из больницы. излит л ^экзамен - л; конкурсен ~ конкурсный экзамен; при¬ емни ~и приёмные испы¬ тания. изпйгвом св !. испытать, опрО¬ бовать, -б у ю; 2. проэкза¬ меновать, -н у ю; 3. разуз¬ нать, -а - н О ю; распрсснть, -о - ш у, -О с и ш ь;, 4. (за радбст и др.) испыгОгь, по¬ чувствовать, -с т в у ю. налитвом несв 1. (за машина, за храпа) испЫтывагь, про¬ бовать, -б у ю; 2. экзамено¬ вать, -н у ю; 3. разузна¬ вать, -а н О- ю; распрОши- вать; 4. (зо радост и др.) ис¬ пытывать, - чувствовать, -с т в у ю. нзпиг Ц ен экзаменационный; ~на сесия экзаменационная есеенс; прев време на ~на^та сесия всички студенти пока¬ заха много добър успех во время экзаменационной сес¬ сии все студенты сдавТли экзамены но «отлично» и «хорошо»; О ~на треска экзаменационная лихорадка, и' яшт св 1. исписать, -и и¬ л у, -п и ш е ш ь (бумагу, тетрадь)', 2. вЫписать (га¬ зеты, журналы); 3. нар изо? Сразить, -а ж- у, -а з й ш ь; ~ болен - - вЫписать из гос¬ питаля (из больницы).
изпйша се 170 к*< иапйшт се св вЫписаться; от¬ числиться, вЫбыть (откуда-/,); ~ от болница вЫписаться из • . больницы. изпй || я св 1. вЫпигь, -п ь ю, -пьешь; ~я чаша чой вЫ¬ лить стакан чаю; 2. (изхарча зо пиене) пропить; 3. нор (зо болеет) иссушить, -с у¬ ш у, -с у ш и ш ь. из плоти св вЫплттить, -п л о- ч у, -п л о т. н ш ь, упла¬ тить, -а ч у, -Оти ш ь, вер¬ нуть долг. кз плИшо св напугать; ~ се испугаться. изплОшвом несв пугТть; ~ се пугаться. изплОщом , яевд выплачивать, уплачнвагь,всзвпащать додг. изплащане с вЫплата ж» вы¬ плачивание с, уплачивание с; ~на печалбите вЫплаго выигрышей; ~яа зоплотОтт выплачивание заработной плТты; ~на дългт уплОчи- вание - долга; дългосрочно ~ рассрочка без мн ж; купих¬ ме си - мебели нт ~ мы купи¬ ли мебель в пaсспCчкy.. изплувам несв и- се 1. выплы¬ вать выплыть, -п л ы .и у; ' всплывагь/всплыть, -ы’в у; 2. прен выходии•Ьь■чх о "ж у, *-х 6 д и - ш МвЫйги, -в Ы й- д у, мин в Ы ш е л, -ш л а. -ш л о иа затруднительного положения. нэп Од предл из-под (с р. л.); из¬ под храстнип из-под'кустОв; изпод вежди исподлобья на- реч; гой я погледна изпод ‘ вежди он глянул (взглянул, посмотрел) на - неё исподло¬ бья. ' използвач м разг неодобр лов¬ кач, -Т, ж, пронЫро м и ж, пролаза жиж. • изпратя св 1. послать, -по ш- л ю, вЫслать, -ш л ю; 2. отправить, -в л ю, -в и ш ь; 3. проводить, -о ж у, -бд - и ш ь (кого-л). . из прОщом несв 1. посылать, вы¬ сылать; ^пари по - пощато посылать деньги по почте; ~колет высылать посЫлку; 2. отправлять; ~ препоръ¬ чано писмо - (телеграма)- от-: лпаввCгь заказное - письмО: (телеграмму); 3. провожать/ ~ оссmиmс провожать осагсй. нзпрОщане с 1. отправление с; 2. прОводы^ -о в, сама мн (гостей). изпращач м 1. провожающий ж, разг провожатый ж; нт гората имтше - много ~и но вокзале бЫло мнОго прово¬ жатых; 2.’ отправитель ж; ~ но товари отправитель, грузов. г ^преварвам несв опережать, обгонять; ~ другаркте си в работата опережать своих товарищей в работе, изпревар || я св- опередить, -е ж у, -е д и щ ь, обогнать, обгоню, обгонишь; НЗщите успехи долеч ~иха
171 - изравнявам ,ul!*WgMe|MywwwMiii нииммII nm - Cl ■IPJ1LI«I всичките ни предположения ноши успехи далеко опере¬ дили -все ниши предполс^е- ния. изпускам несв 1. (э-эд/с, светли¬ на, лиризма и др.) испус¬ кать; ~ приятна миризма ис¬ пускать аромат; ^дълбоко въздишка испускать глу¬ бокий вздох; 2. пряк и прен упускать, псиCгь, терять; ~ повода (ни коня) упускать повОдья; ~ гткъв случай упускать гакОй случай; 3. выпускать; ~ топлиното от сгоятт выпускать теплО из кОмнаты. изпусно св 1» (звук, светлина, лиризма и др.) испустить, •п у щ у, -п у с т и ш ь; 2. прян и прен упустить, уро- иИть, -р.о и ю, -О п и ш ъ, потерять, вЫпустить. иапу шт св вЫкуригь. напутном несв вытуривать; ~ догоро выкуривать папиро¬ су; ^пуро выкуривать си¬ гару. " изпъквам несв 1. выступТть, выдаваться, -даюсь, вы¬ пячиваться; 2. прен выде¬ ляться, отличаться; гой - из- лъкво със своите знания и опит он выделяется своими знаниями и Опытом. изпълвам несв 1. наполнять, заполнять (что-л/чем-л); 2.исполнять (обязанности); ~ дългт си исполнять долг, изпълкс^ м испслкCм л/. изпълним |! ен 1. исполни- гельный; ~на влосг испол- ингсвьнас власть; 2, испол- интсльиый, аккуратный; ен човек нспслнИгельный че¬ ловек. изпълнйтелс^и нспслиИтсвы- ский; артистичен ~ маниер о р ти сги веская и спюл ни тел ь- ская манера. напълня св 1. исполнить, вы¬ полнить; 2. исполнить (роль и т. и.). напъвнHвом несв К исполнять, •^выполнять; ^дълго си ис¬ полнять свой долг; 2. испсв- иCть (роль). нзпълнсн сз 1. наполнить, за¬ пОлнить (что-л/чем-л); 2, из- пОлнить (обязанности). иапявом несв петь, -п о ю, п о- ешь (до конца), петь (про¬ должительно), петь (мнОго песен). изработвам несв вырабаты¬ вать, выделывоть, произво¬ дить, -о ж у, -Оди ш ь; за¬ водът изработва трактори завОд вырабатывает mпантс- ры; 2. зарабатывать; 3. от¬ рабатывать (долг и т. п.). изработя се 1. выработать, вЫ¬ делать, произвести, -е д у, -ед еш ь, мин -в ё л, -в е¬ л а; 2. заработать; 3. отра¬ ботать (долг и т. п.). изровни сз вЫровиять, уров¬ нять, подровнять. нзповиИван несв .выравнивать, уравнивать, поцПавинвоть;
изражение 172 ~ пътя выравнивать доро¬ гу; ~ земята уравнивать зСмлю; ~ редиците подрав¬ нивать рядЫ. изражение с (на лицето) выра¬ жение с (лицО). Язраз м 1. выражение с;- алге¬ бричен ~ алгебраическое вы¬ ражение; 2. выражение без мн; ~но лицето выраже¬ ние лица. изразител Ц ен выразительный; четене выпоантслыяое чтение. нзразхбдвам несв и св расходо¬ вать, -д у ю/израсхОдовоть; тратить, -О ч у, -О т и ш ь/ истрТтить. язроз я св выразить, -о ж у, -о з и .ш ь (благодарност и т. п.); ~' се вывозиться, изразява II м несв выражать; лицСто и ~ше радо^вс ли¬ цо выражало пОдссгь; ~м благодарност (ппнзитгсл- иост) выражать благодар¬ ность (признательность): ~ м сс выражаться; ~ и сс добре на родния си език вырожОгься хорошо но своём поЦиCм языке. изрясна св I. вырасти, -р т¬ с т у, мин -р о с, -р о с л о; 2. прен вЫрости, стать, ста¬ и - у бОлсе зрелым (разви¬ тым); той - в организация¬ та он вЫрос в - организации, мзпТсmвтм - несв 1. выростОть; 2. прен выростОть, сттисвнгы- ся, »н о в л к> с ь. -н О- в и ш ь с я бОлее арСлым (ПоавигЫм), изрСжа св 1. вЫрсаать, -режу; 2. (нараня) изрезать, изрОни-. гь; 3. в Ыгравиповагь, - рук/ изрСзко (ЯС 1. обрезок, -з к о¬ м, по-често мн обрезки- 2. вЫрезко, р мн -а о к, ж* ~от всстник газетная вЫ, резка; вЫрезко из газСты* изречСнис с предложение, р мн -и й, с. изригвам несв - 1. - извергОть; вулканът изригва лавт " вул- нaи извсргТет лТву; 2. из- рыгОть; 3. прен извергОть, произносить (выкрикивать) грубые слова (проклятия), иаригнт св 1. извергнуть, мин и з в С р г, -г л -о; 2. изрыг¬ нуть; 3. прен извергнуть, произнести (вЫкрикнуть) грубые - словО (проклятия), изрич || ен определённый, кате¬ горический; ~на зопо вед ко- тагор^^ий приказ. яз^д м 1. урОд м; 2. прен разг вЫродок, " -д к а, м, изрязвам несв 1» вырСзывагь, вырезОть; ~ тумор вырСзы- вать Опухоль; 2. (нароняз^) изрСзывоть, рОнить; 3. орт- внпсвТть, - -р у ю; - над- пнс гравировОть надпись. изсСлвам несв выселять; ~ се выселяться; ~се от - родното си село выселиться из род* нОй дерСвни. изселя св вЫселить; ~ се - - вЫ- вслиmьвя
173 изтёгля изскубвам нёсв -выдёргивать, вырывОгь; ~ цветето с ко¬ рен вырывОгь цветОк с кОр¬ нем; ~ сс вырываться, , -Ос- всбсждатьсс с- усилием. изскубна св вЫдернуть, вЫр¬ вать; ~ сс вырваться, ос¬ вободиться, -о ж у - с ь, --дишьсяс усилием, и зс лСд втм несв 1. исследовать, -ую несв и св, иаучТть; ~ съсгаго -нт веществ ото ис- свёдсвтть сосгОв веществТ; испытывоть; 2. пасеведс- вать, производить, -о ж у, -О д и щ ь следствие. изследвОч- . и изследовател м исслСдовотель м. изслу там св вЫслушать, про¬ слушать; гой изслуша мой¬ те забележки он вЫслушал мои замечания. и зелу швом - несв выслушивать, прослушивать; ~ истинотт выслушивать правду; ~ ле¬ се нгт прослушивать песню, изстивам неси 1. остывать; 2» зябнуть, мин зяби з и б- н у л, - з-и - б л в; 3. просту¬ жаться; 4. прен охладевать (/с кол^-л,- - к чем]У-л). изстина св 1, остЫть, -Ыну, -Ы и е щ ь; чаят ~ чай ос- гЫл; 2* озябнуть; дегсто ~ ребёнок озяб; 3, простудить¬ ся, -у ж у с ь, -у д и ш ь- с . я; аз - сил но - х из пътя я еHльи.с простудился в до* рОге; 4. -прен охладСть (/с к чодОД; Отой ми ~ от сърцето я охладСла к нему. ивстинка ж простуда ж> из стрел м вЫстрел м, изстрСлвам св 1. выстреливоть; 2. (всички- патрони) расстре¬ ливать; О'— в космоса из¬ куствен сп^ннк запускать в космос искусственный спу¬ тник,. иастрСляй св 1. выстрелить; 2. (всички патрони) ■раестпе- лять; О~ в космоса иаку- ствеи спътник запустить, -п у щ у, -п у с т и ш ь в кОсмос .искусственный спут¬ ник. из студя св 1. остудить, е с ту- ж у, остудить; охла¬ дить, о х л о ж у, о х ла¬ дишь; 2. ~ се остыть и осты ну ть, осТЫ ну. йзстудивом несв. 1. остужОть, охлаждать; ~ мляко охлаж¬ дать молокО; 2. ~ се осты- вОть. изгСгл [я св 1. вЫнуть, -вытя¬ нуть, вЫтащить; 2. извлечь, -е - к у, -е ч - - ё - ш ь, - мин •вл ё к, -в л е к л Т; 3. от¬ вести, -е д у, -с д ё щ ь (кого-л/кудй-л); 4. прен пере¬ нести, мин -н ё с, -н е с л О, пережить, -и в у, -и в ё ш ь, мин ж и л, -ж ила; перс* гсрпбгь, -п л ю, -Ср пи шь; •—я се отойти, -о й д у, -р й д еш ь, мин о г -ош ел- -*щ л Т, оТодвйнy'Тьc.с; вой¬ ските се ~иха йойоМ отошлТ.
изтеглям 174 ивтёглям десв1. вынимать, вы¬ тягивать, вытаскивать; 2, из¬ влекать; 3. отводить, -о ж у, —бдишь (кого-л! куда л); 4. прен переносить, -о ш у, -Ос и ш-ь, пережи¬ вать, претерпевать; О ~ жребий тянуть, -я ii у, -я н с ш ь жребий; ~ пори ог касота получать деньги в кассе; ~ се отходить, -х о- ж у, -х О д и ш ь, отодви¬ гаться. изтеаТни |] с с истязание с. му- чСнис с, терзание с; подлагам на—я подвергать истяза¬ ниям. изток м восток м; О> Близкият Изток Ближний ВсстCн; Да¬ лек ният Изток Дальний Во¬ стОк йзгочсн востCчиый; —- вятър востОчный вСтер. източник м источник м; от достоверен ~ из дсстсвёп- ного истОчнико изгребйгел м 1. истребитель м; 2. авииц (зо самолет) истре¬ битель м изтривалка ж 1. тряпка, р мн п о к, ж; протирко, р мн -р о к, ж; 2, половик, -Т, м; дощечка, р мн -ч с к, ж (для вытирания ног); 3. мо¬ чалка, р мн -л о к, ж (бОнная) изгрйвом несв 1. (изсушавам) вытирать; ~ ръцете си вы¬ тирать руки; (избърсвам) об- тирОть; - (зо нещо мокро) под- тирОть; ~ локвата върху по¬ да подтирать лужу на псл у; 2. (написаното) стирать; — с гумт стирТть резHиксй; ~ чернота дъска стирать с цо- ски; - праха (от нещо) сти¬ рать '-пыль (с чегб-л); ~ сс вытираться; ~се с кърпа вытираться пслстёнuем. изтрия св 1. вытереть, -г р у, -треть, мин -г с р, -г е р- л т (пыль); обтереть, мин -т е р, -г ёр л т (лсцО); 2. стереть, сотру, -со- трСшь, мин с т е р, с т ё р- л т (резинкой); ~се выте¬ реться (полотенцем). изтупам св (зо дреха и др.) вЫ¬ бить. -б ь ю, -б ь - с ш ь, вЫколоть, -к о л ю, -к о- л е ш ь; вЫтрясти, -тряс у. изтупвом несв (зи дреха и др.) выбивать, выколачивать; вы¬ трясать. иатъквом несв подчеркивать, отмечОть; выдвигать но вид¬ ное мСсто. изтъкна св подчеркнуть, отмё- гить, -е ч у, -е т и ш ь; вы¬ двинуть но видное место, изтъкнат выдающийся, вид¬ ный; ~ обществен деятел вы¬ дающийся общественный деятель. иатървТ св выронить; ~ кии- гото от ръцете сн выронить книгу из рук; обронить, •о н ю, -О н и ш ь;-уронить; 2. прен пропустить, -у щ у, -у с т и ш ь, упустить; ~
175 иыйксам се проговориться, пробол- тОться* изтървТвом несв 1. ронять; 2. прен пропускать,упускать; ~ се проговариваться, про¬ балтываться. изтърпя св вЫтерпеть, -т. е р- л л ю, -т е р п и ш ь, пере¬ нести, мин -н С с, -и с с л а, вьЫдсржать. изтърпявам несв терпСть, т е р- л л ю, т е р п и ш ь, лере- лссйть, -н 'О ш у, -н О¬ си ш ь, выдерживать. мзуЕом несв разг разувать, сни¬ мать (обувь и т. я.); ~ се разуваться. мзумител |] ен наумHтёвьныи, удивительный; - но кросото изумительной красота. иауч ]| т св 1. изучить, -у ч у, -у ч и ш ь; нис обяаотевис ще ~им руски .сэик мы обя- затевьис изучим русский язЫк; 2. (наизуст) вЫучить, изучОвам несв 1. изучать; иском до ~ руски сзик хочу изучать русский язЫк; 2. выучивать. * иахТрчо св истратить, -Т ч у, -Т *т и ш ь, израсходовать, -д у ю, растратить. из хОрч вам несв грОтить, -О ч у, -О т и ш ь, г расходовать, •д у ю, растрачивать. йзхоц м-1. вЫход ле; лямт ~ нет вЫхода; 2. исхОд м; нс номирах ~ -от създалото хе оудшшве я ас нахожа ис¬ хода из создавшегося .поло¬ жения. ’ из ход Цен I. выхсдиCй, -служа¬ щий для вЫхода; выездной; 2. исходный; ~но положе¬ ние - исходи сс л ол ож сние. изхрОнвам несв 1. выкармли¬ вать, откармливоть; 2. прен выращивать. из хрОня сз I. вЫкормить, -к ор¬ м л ю, -к о р м и щ ь, от¬ кормить, -к о р м л ю, -к О р- м ишь; 2. прен вырастить,* -р” Т щ у, -р о с т и щ ь. кацапом св испачкать, Запач¬ кать, загрязнить; ~се за¬ пачкаться. мзцОпвтм несв пОчкать, марТть, грязнить; - се пачкаться, изцяло нареч 1. целикОм, в це¬ лом! виде, - в полном составе; лслувъбсреннте постройки бяха ~ възстановени полу¬ разрушенные постройки бЫли целикОм вссетаиОв- лены; - 2. прен целикОм, без¬ раздельно, совершенно; той се посвети - нт науката он отдался целикОм науке. и знОком св вЫждать (нсоОч.л, что-л, чегб-л); гой изчОкт удобния случай он вЫждол удОбный случай. (удОбного случая); цожцОться (яо^е^^-л» исгО-лл). * иачТнвом несв выжидать - (нсоО- л, что-л, чегд-л); дожидать¬ ся (косО-л, чегб-л); ** своя лпинссд цо^ш^д^^^ться св.оегО
изчёзвом 176 друга; - трамвая дожидОть- ся трамвая. изчСзвтм лесе исчеаТть, пропа¬ дать. изчёэнт со исчСзнуть, мин и с- ч е а, -з л а, пропасть, -о д у, •ад ёшь, мин -п Т л, -л а. изчервя сс св покраснеть, изчервивом сс несв краснеть, «зчерпон исчерпанный, израс¬ ходованный; (за додено изда¬ ние и др.) разошедшийся; въпросът е ~ вопрОс исчер¬ пан. изчерпагелсн исчерпывающий, изчерпТтелно нареч исчерпыва¬ юще. изчерпвам несв 1. вычерпывать; 2. прен исчСрпывать. изчСрпя св 1. вычерпоть; 2. прен исчерпать, изчертТвтм несз исчерчивать, изчертТя сс - исчертить, -ч с р- ч у, -ч е р т и iii ь. изчСтктм св почистить, -ч и¬ щу, -чистишь Щеткой, изчСтквтм несз чистить, ч и¬ щу, чистишь щёткой, изчислСние с вычисление с, ис¬ числение с. изчислител || ен вычислитель¬ ный; мош и ни вычисли¬ тельные - мошины. изчисл и сс в Ычислить, подсчи¬ тать; - исчислить. изчисл ивам несз вычислять, подсчитывать; исчислять. изч яствам неге (дрехи, стая и др.) очищОть; (отвърстие, дупка в нещо) прочищать. изчистя св (дрехи; стая и др,) вЫчистить, -чищу, -ч и¬ с г и ш ь, очистить, -ч и. щ у, -ч и с т и ш ь; (отвър¬ стие, дупка в нещо) прочи¬ стить. дочятам несв 1. прочитывать; 2. разг пересчитывать, изявлСнис с заявление с (пра¬ вительственное и т, п.) изиждом несв 11 съедать, пое- дОть; 2. прен расходовать, -д у ю, тратить,-ачу,-О тишь, изиЦм св 1. съесть, -с м, -е ш ь, -ест, -с д и м, -е д и, т е, -едя т, поСсть; 2. прен израсходовать, -дую, истратить, -о ч у, -Т т и ш ь; отово му ~де главата это его погубило. изясни св выяснить; разъяс¬ нить; ~се объясниться, - изъ¬ ясниться (с кем-л)'. изясн ивам несв вывснять; разъ¬ яснять; ~ се объясняться, изъясняться (с кем-л). изящ || ен изящный; ~на фи¬ гура изящная фигура. икОнт ж икОно ж, иконОмикт ж- эконОмико ж. икононCсам св - сэкономить, -м л ю, -м и ш ь. икономисвтм несв эконОмить, -м л ю, -м и ш ь. • и кономист м экономист м. икономия - ж эконОмия ж; О политическа ~ политичес¬ кая - экономия нноиолCс - ж иконопись ж. иля съюз или, либо; сегт -иди
177 амитйрам тепСрь пли й'н когда, или днее, Мм угре либо'се¬ годня, либо зТвтра илюзиoииcт м иллюзионист « нлюзия ж иллюзия ж илюстрОни || я ж иллюстрация ж; книга с —и книгт с ил¬ люстрациями. илюстрирам несв и св I. иллю¬ стрировать, -ярую, снай- жОгь/снабдить, -б ж у, -бдишь книгу рисунка¬ ми; 2. прен иллюстрировать, пояснять/пояснить {что-л) наглядным примером. и люстр Иван илл^ocтpбpаниы,й; —о списание йИлюеТрОвТИч ИыЙ журнал. ямт само 3 л ед несв имСться. О — зтщо есть пр^чино; ~ си хос! ну, неужели!, сщё бы!; какво ново —? что но¬ вого? имтм несв I. иметь; владСть (чем-л) обладОть, располо- гОть (кСлс-л, чем-л); ~ голя¬ мо библиотека имСгь -боль¬ шую библиотеку; 2. есть, имагс ли билет? есть у вос билет?, О — право имСгь право; —пред вид имСть в виду; — възможност дт на¬ правя (нещо) имСть возмож¬ ность сделать (что-л); — много работа у меня много дел; — грешка ошибаться, имтйтс добрината будьте до¬ бры ; — зо цел поставить •в л ю, -в и ш ь себе целью; — смсткт мнс выгодно; — Бшхгароиг-рускн речни^ широко сърце имСть весСлый (беспСчный) характер; кол¬ кого сили — изо всех сил. яме с имя, имени, тайме- н е м, мн и м с н а, и м ей. с; малко (собствено) ~ имя; бащино •- Отчество; фамилно — фамилия; гром сыщесгвигелно — имя суще¬ ствительное; кок ви- е —то? как вас зовут?; О в —го (на нещо) во имя (чего-л); от —го (на някого) ог имени (кого-л) имен: — ден именины, -и н, само мн; днес празнувам — ия си ден сегОдня я справляю имeиИоы; честит — дсн! с именинами! имёнис с имение с, поместье с именит именитый; анонсиH- гый; — пи стге л именитый (знаменитый) писОтель, именник I м именинник м Имeиииiн II м. онкето ж (для поступающих в' учебные за¬ ведения). именно нареч именно, как раз, в СССР нзинкиaха нови гра¬ дове, а Комсомолок но Амур, Караганда и др. в СССР возникли новые горо¬ да, а именно: Комсомольск но Амурс, Караганда и др, — эд тцвт сгтво дума как роз об этом речь и идСт именувам несв нмeиов’агь, н у ю, называть; — се име¬ новаться, называться. имитирам несв и св имитиро¬ вать, -р у ю (кого-л, что-л).
имат 178 несв, подражать (кому-л, че¬ м у-л) несв. имот м имущество с; държа¬ вен ~ государственная соб¬ ственность; недвижим (дви¬ жим) ' ~ недвижимое (дви¬ жимое) имущество. имотен 1. богатый, зажиточ¬ ный, состоятельный; 2. иму¬ щественный. императивен категорический; повелительный. империализъм м империализм м. им периали стиче ск || и импери¬ алистический; ~а война им¬ периалистическая война. импорт м импорт м, ввоз м (товаров). им портьор м импортёр м. импрегнирам несв и св пропи¬ тывать / пропитать, насы¬ щать / насытить, -ьг щ у, -ы т и ш ь. импресионизъм м импрессио¬ низм м. им пр имо с штампованный шёлк м. нмпровиз ирам несв и св импро¬ визировать, -р у 10. импулс м импульс м. импулсирам несв и св вдохнов- лНть/ вдохновить, -в л ю. -в й ш ь, побуждать / псбу- дйть, -б у ж у, -б удишь, поощрять/поощрить, стиму¬ лировать, ,-р у ю, неся и св. и пат м упрямство с. инак и иначе нареч 1. иначе, по-инCму; тона трябва да се направи ~ это надо сделать иначе; 2. като съюз в про¬ тивном случае; бързайте, иначе ще закъснеете спе¬ шите, иначе опоздаете, инвентар м инвентарь, -я, м; съ став ям ~ составлять ин¬ вентарь. инвеститор Л£ вкладчик ль индекс м индекс м. индианец м индеец, -д ей ц а, м. индианка ж индианка, р мн -н . о к, ж. индивидуал | . ен индивидуаль¬ ный; ~ен подход индивиду¬ альный подход; —'но обслуж¬ ване индивидуальное обслу¬ живание. индиго с индиго нескл, с. индус- я индус я. индуска ж индуска, р мн -с о к, ж. индустриален индустриальный, промышленный. индустр и ал из ирам несзз и. св индустриализировать, -р у ю. индустрия яс промышленность ж, индустрия ж; .храни тел на ~ пищевая промышлен¬ ность, тежка ~ тяжёлая про¬ мышленность. инёрция ж инерция ж; закон за ~та закон .инерции; и и же кт ирам несв и св впрыски¬ вать / впрыснуть,делать / • сде¬ лать инъекцию. инжекция ж инъекция ж. ннжевор м инженер м;. ми йен ~ горный инженер; ~ по -
179 интернационализъм пътищата и съсбщенията .лнжеиер-путеец м ицженёрство с 1. инженерство профессия ж инженера, събир инженеры мн; 3. ин¬ женерно-техническая орга¬ низация ж инициатива ж инициатива ж циквизирам несв и св пытать несв; мучить У замучить инсталация ж оборудование с, аппаратура ж и и стал ирам несв и св с гавить, •в л ю,-в ишь/ поставить, устанавливать I установить, -н о в л ю, -II о в и ш ь (оборудование), проводить, •вожу, -в 6 д и ш ь/ про¬ вести, -веду, -ведёшь, мин -в ё л, -в е л а; ~те- лефон ставить / поставить те¬ лефон; ~парно отопление проводить / провести паро¬ вое отопление. инстинкт м инстинкт м; ~ за самосъхранение инстинкт самосохранения. институт м институт м; хими- ко-технологически ~ хими¬ ко-технологический инсти¬ тут; педагогически 'v педаго¬ гический институт; научно¬ изследователски ~ научно¬ исследовательский институт инструкция ж инструкция ж инструментален 1. техн. ин¬ струментальный; 2. муз ~ квартет инструментальный квартет интелект м интеллект м интелектуалец м интеллигент м, человек умственного тру¬ да. интелигект м интеллигент м. интелигенция ж интеллиген¬ ция ж. интензивен интенсивный; ~ труд интенсивный . труд, интервал м интервал м. ин тер вю с пнтервьЮ...нсс^л, с, интервюирам несв и св интер¬ вьюировать, -и р у ю, брать, б е р у, б е р ёшь, мин. б р а л, -а, -о / взять, в о¬ з. ь м у, возьмёшь, мин взял, -а, -о ин¬ тервью. интерес м интерес м; с голям — с большим интересом, интерес || ен интересный; те¬ мата на доклада беше много ~на и увлече всички слуша¬ тели тема доклада была очень интересна и увлекла всех слушателей интересува || м несв интересо¬ вать, -с у ю; интересува ме животът на пчелите меня ин¬ тересует жизнь пч ёл; ~м се интересоваться (чем-л); ~м се от техника Интересовать¬ ся техникой интернат м интернат м интернационал м интернацио¬ нал м интернационален интернацию пильный интернационализъм м интер¬ национализм м; пролетарски
инте&шрам .160 ~ пролетарский интерна¬ ционализм. интерн ирам несв и св интерни¬ ровать, | -р у ю. интернист м мед специалист м по внутренним болезням; те¬ рапевт м. интригант м интриган м. интуиция ж интуиция по ~ по интуиции. инфаркт м мед инфаркт ле; •*-* на сърдечния мускул ин¬ фаркт сердечной мйшцы. инфекциоз Цен мед инфекцион¬ ный, заразный; ~на болеет инфекционная болезнь. инфектирам несв и св заражать / заразить, -ражу, -р а¬ з и щ ь; заносить, -о ш у, -о с и ш ь /• занести инфек¬ цию. инфлация ж инфляция ж. ннформаци ойен Информацион¬ ный; бюлетин информа- ци^ный бюллетень. ирония 'ирония ОС • иска || мнесв 1. хотеть,.х о ч у, хочешь, хочет, хо¬ ти м, х о т и т.е, хотят, желать; 2. требовать, -бую; 3. просить, -о ш у, -о с и ш ь, <> ~м дум ат а • прошу сло¬ ва; ~м | | Прошка прошу прощения; m му доброте я желаю • ему добра; иска ли питаие? разве нужно спрашивать?; без да ~м не¬ хотя; . не желая; ~ ми се са* мо • 3 л ед • мне-хочется; иска и се ей хочется; иска - се само 3 л ед быть нужным; требовать¬ ся, 3 л т р е б у ет с я; 'иска се труд нужно трудиться, искра ж искра ж. искреи искренний, правдивый, откровенный, чистосердеч¬ ный; ~ приятел искренний друг. исполин м исполин л, ' великан м. истина ж 1, правда ж, истина ~ ли? правда?; 2. филос истина; абсолютна ~ абсо¬ лютная истина. нстинскИ | | I настоящий, дейст¬ вительный; ~ брилянт на¬ стоящий брильянт; той е ~ поет он настоящий поат. ист и иски II нареч по-настояще¬ му; трябва ~ да се •залснн за работа следует взяться за дело по-настоящему, историк м историк м. историограф м историограф л. исторически исторический; ~ матери али зъм исторический материализм. история ж 1. история (наука) ж; 2. случай м, история ж. италианец м итальянец, -н ц а, м. итали анка ж итальянка, р мн -н о к, ж. ишиас м ишиас м. и щах м 1. аппетит м; 2. жела¬ ние с, охота ж; нямам ~ за работа у меня нет желания к работе. и щСц м юр истСц, -т ц а, ле
181 казвам й йезуит м иезуит м■ иерархия | ас иерархия ж. йероглиф м иероглиф м. йог м ног и йог м. йод м йод м. й одо в йодный, йодистый; ~ разтвор йодный раствор; О ~а тинктура тинктура йода. йодоформ | я йодоформ м. йон физ ион. Ионизация ж ионизация ж. К кабел я кабель я. кабина ж кабина ж; телефонна ~ телефонная будка; пара¬ ходна | каюга; ~ в баня номер (в бане); | за проба кабина для примерки. кабинет я кабинет я; лекар¬ ски ~ врачебный кабинет; зъболекарски ■ зубоврачеб¬ ный кабинет; учебен ~ учеб¬ ный кабинет; О министерски кабинет министров, хавйл я канал м (парадный музыкальный инструмент, род свирели, дудки). кавалджйя м музыкант я, иг¬ рающий на кавале. кавалер м кавалер м. кавички обикн мн кавычки, -ч е к, ед к а в ы ч к а ж; пост явям| в ~ ставизд в ка¬ та ьгчки; О® ~ ироя в ка- Йот м йот я (звук). йота, ж йота ж (буква); ф нито на | ни на йоту; той не от¬ стъпи нито на ~ он не усту¬ пил ни на йоту. йотуван йотCн.анный' и йотиро¬ ванный; ~ите гласни в руски език са: я, е, е, го йо¬ тированные гласные рус¬ ского языка — я, е, ё, ю. йотуване с йотация ж. вйчках, так называемой- кадифе с бархат м. кадифен | бархатный; ~а рокля бархатное- платье. кадров кадровый; ~ въпрос ка¬ дровый вопрос, вопрос о кадрах: ~ офицер кадровый офицер. кад Ц ър я кадры, мн, рядко ед к а д р м; технически. ~ри технические кадры; партий¬ ни ~ри партийные кадры; О.отдел ~ри отдел кадров. ка |] жа св сказать, -а ж у •а ж е ш ь; О така да се же по правде сказать;, меж¬ ду нас ~зано между нами говоря. казарма ж казарма ж. к аз ва || м несв 1. говорить; 2. разг называть,, звать, | з о- в у, з о в е ш ь (по имени);
казино 16S ~м се называться (по име* ни); как се ~ш? (~те)? как тебя (вас) зовут? казино с| казино нескл, с кайма ж фарш м, рубленое мя¬ со с каймак м 1. сливки, р мн •в о к, само мн; обнрам ~а прян и прен снимать сливки; 2. сметана ж; 3. (на кафе) . пенка ж ‘ кайся || я ж абрикос м (дере¬ во и плод); компот от ~и компот из абрикосов. кая нареч как; О ~ да е кое- как; как попало; няма ~ни- чего не поделаешь; ~ си? (сте)? как живёшь? (живё¬ те?), как поживаешь? (пожи¬ ваете?). какао с какао нескл, с какво въпр мест что; | | го¬ де что-нибудь както I нареч как; ^трябва как следует; ~ виждате, всичко е наред как видите, всё в порядке; 0~ и да е как-нибудь; как бы то ни было; во всяком случае; при всех условиях; ~ и да е, той има образование как бы то ни было, он получил обра¬ зование. както 11 съюз как; аз живея така, както | умея я живу так, как умею кйктус м кактус м фкак II ъв въпр мест какой; ка¬ ков; 1| в хубав град! какой красивый город!; ~ъв та¬ лант! какой талёнт!; ~ви са вашите предложения? како¬ вы ваиш предложения? кал ж грязь ж; лечебна | ле¬ чебные грязи, мн, морской (оз ёрпый) ил как лечебное средство. калаен оловянный кал ай м олово с. калайджия м лудильщик м, паяльщик м. калдъръм м булыжная мосто¬ вая ж. кал Цен грязный; ~на улица грязная улица. калён 1. калёный; | | стомаяа калёная сталь; 2. (за човек) закалённый, испытанный; той беше ~ революционер он был закалённым револю¬ ционером. календар м календарь, -я, м. кали граф м книж каллиграф м калинка-малинка ж божья ко¬ ровка, р мн -в о к,| ж. калкан I м глухая стена ж, калкан II м (вид риба) камбала ж. калкулация ж търг калькуля¬ ция ж. кал кул ирам несв и св калькули¬ ровать, -р у ю / скалькули¬ ровать. г к Илии к м крыло (у автомобиля, екипйжа и т. п.). калолечение с гр нзелсчаннс е. калоряч Цен калорийный; | -Чиа храня калорийная пища; но гориво калорийное топ¬ ливо (горючее).
18$ кямък калпак м меховая тапка, р мн -л о к, ж. кИлиин м кальций м. калъп м 1. форма ж, | образец, -з- |ц а, м; модСль ж, шаб¬ лон м; (калъп за обувки) ко¬ лодка, р мн -д о к, ж; 2.брикСт м, (за сапун, за сире¬ не) брусок, -с к | а, л; фпо ~ по шаблону. ’ к альф м 1. футляр м; 2. чехол, •х л а, м; ~ на възглавница наволочка, р мн -ч с к, -ж. кал ивам несв пряк и прен зака¬ лять; ~ стомана закалять сталь; ~ характера си зака¬ лять свой характер; ~ сс закаляться; | сс в изпита¬ нията закаляться в испы¬ таниях. каля св закалить; ~ сс зака¬ литься. камара ж палата ж (парламен¬ та и т. п.); търговска ~ торговая палата. камара ж куча ж, груда ж. камбана ж колокол, мн -а, м. камбанарня ж колокольня, р мн -л с н, ж. камеи ар м каменотСс м. камеи Ц ен каменный; ~на ог¬ рада каменная ограда; ~сн век арх каменный вск; ~ни въглища каменный уголь, каменовъглен каменноуголь¬ ный; | ~ бассйи каменно¬ угольный бассейн. камс нодСлсц м каменотёс м, рсзчик м по камню. каменотрошачка ж | камнедро- бйлка, р мн -л о к, ж. камера ж кёмера ж; фото~ фотокамера; телевизионна ~ телевизионная камера. камсриСр м |камердинер м, остар. камериСрка ж камеристка, р мн -ст о к, ж. камила ж верблюд м. кам илек || и верблюжий, -ь я, -ь е; ~а вълна верблюжья шерсть. камина ж камин м. камион м грузовик, -а, м; гру¬ зовой автомобиль м. кампания ж кампёния ж; из¬ борна ~ избирательная кам¬ пания. камфор м камфара само ед, ж; камфарное масло с. кам шик м кнут, -а, м; плеть ж; хлыст, -а, м; бич, -а, м. камък м 1. камень, -м н я, р мн -м | и с й, м; 2. събир камни; улицата с павирана с ~ улица вымощена кам¬ нем; 3. (твърди образува¬ ния — камък във вътрешни¬ те -органи) камни мн; * в бъбреците {в черная | дроб) камни в почках (в печени); 4. прен (за тежко душевно състояние, мъка) ~ на сър¬ цето камень на сердце; О скъпоценен ~ драгоценный камень; зелен ~ хим желез¬ ный | купорос; син ~ хим мсдный купорос; пробен ~ пробный камень; адски ~ ля¬ пис м.
1&4 кяна ж кувшин м, канЙвка ж 1» канавка, р мн •в о к, ж; 2, кювСт м. канал м канал м; плавателей ~ судоходный канал. кан ялсн: по ~ рсд канц уста¬ новленным порядком. канализация ж канализация ■ж; прокарвам ~ проводить, -о ж у, -о д и ш ь канали¬ зацию. канал из ирам несв и св 1. прово¬ дить, -о ж у, -о д и ш ь / провести, -веду, -в с¬ д с ш ь канализацию; 2. прен направлять / напра¬ вить, -в л ю, -в и ш ь по правильному пути. канал м. бечёвка, р мн -вок, ж; шпагат м; тонкая верёв¬ ка, р мн -в о к, ж; книжен ~ бумажная бечёвка. канапс с канапС нескл, с, ди¬ ван м, софа, мн с о Ф Ы, Ж: канара ж утёс м, скала, мн скал ы, ж. кан арчс с канарейка, р мн -рСек, ж. кандидат м кандидат м; ~ за депутат кандидат в депута¬ ты; а/ на науките кандидат наук. кандидат йрам несв и св выстав¬ лять | / выставить, -в л ю, -в и ш ъ, предлагать / пред¬ ложить, -о ж у, -о ж и ш ь кандидатуру; ~ сс выстав¬ лять / выставить, предла¬ гать/ предложить свою | кан¬ дидатуру. кандидятствувам несв быть кан¬ дидатом, состоять кандида¬ том. кандило | с лампада ж. канала I ж корица ж. канала II (на бъчва) крап м. канонада ж канонада ж. кант м кант м. кант ар м (ръчен) безмСн м, ве¬ сы, -о само мн. кантон м 1. будка ж путевого сторожа (железной дороги, шоссе); 2. трансформаторная будка. кантонСр м путевой сторож м, обходчик м (на железной до¬ роге, шоссе), кантора ж контора ж. канцелярия ж канцелярия ж. канцелярски канцелярский; ма¬ газин за ~ принадлежности магазин канцелярских при¬ надлежностей. канчс с кружка, р мн -ж с к, ж (металлйческая). кан || я несв I. приглашать; у я гости приглашать гостей; 2. (за стока) предлагать; ~я се собираться, намеревать¬ ся; ~им сс да тръгваме мы собираемся уходить; 3. (за дъжд и др.) собираться, при¬ ближаться, без 1 и 2 л; ~и сс да вали дождь прибли¬ жается. капак м Е крышка, р мн -ш с к, ж; 2. (на прозорец) ставень, -в н я, м; (на вра¬ та) створка, р мн -р о к, ЛЬ* VTV •
Гй5 кайан' я .капкан лг, ловушка, р мн -ш е к, ж, западня ж. капаро с задаток, -т к а, я. капарирам несв и св давать, даю, да ёшь / дать, д а м, д а’ ш | ь, д а с т, д а¬ д й м, д а д и т с, дадут задаток. капацитет м 1. мощность ж; маши ната работи с пълсн ~ машина работает на пол¬ ную мощность; ёмкость же; ~ на акумулатора ёмкость аккумулятора; 2. разг зна¬ ток, -а, м; авторитет лг; той с голям ~ в областта на правотю оц большой знаток в области | юриспруденции, кипвам несв 1. капать, -а ю и -пл ю, -п л с ш ь; 2. (от умора) изнемогать, падать, капелмийстор я капельмейстер Я: капиляр я капилляр м. капитал я 1. капитал м; на¬ трупване на ~а накопление капитала; 2. капитал (капи¬ талисты); борба между тру¬ да и ~а борьба между тру¬ дом и капиталом. капитал из jj ъм я капитализм я; криза на ~ма кризис ка¬ питализма. капиталистически капитали¬ стический; ~ строй капита¬ листический строй. капиталовложение с капитало¬ вложение с. капитуляция ж капитуляция ж; безусловна ~ безсгсвC- ■ Нарам рочная капитуляция. кап и тулирам несв и св капиту¬ лировать, -р у ю. капк || а ж капля, р мн -п с л ь, ж; на едри~и крупными каплями; Одо ~адо капли; като две ~и вода как двс капли воды; до пос лсд на ~а кръв до последней капли крови; на | | в крапинку; плат на | | материя в кра¬ пинку (с крапинками); ~а по ~'а вир става погов капля тто капле — озеро наберётся. кипна св капнуть. капра ж козлы, >з с л, само мн. каприз я каприз я. кИп |[ я несв 1. капать, -а ю и -п л ю, -п л с ш ь; 2. (за ли¬ ста, плодове) опадать; (за ко¬ си) выпадать; 3. течь, т с¬ к у, т с ч ё ш ь, т с к у т, мин т ё к, т е к л а; проте¬ кать; покривът | | крыша • течёт. карам несв 1. гнать, гоню,'’ гонишь, |ПсдгснЯть; ~ стадо гнать стадо; 2. застав¬ лять; | я да работи застав¬ лять сё работать; 3. всзти» мин в ё з, в с з л а, во¬ зить, в о ж у, в о з и ш ь; ~ дърва везти (в динный мо¬ мент) дрова; ~ прсз ссента дърва возить осенью дрова; 4. двигать, приводить в дви¬ жение; ~ кола вести, нс* д у, в с д * ш ь машину, править, -в л ю, -в ишь машиной; ~ колсло Схать»
корам се 166 Сду, Сдешь (ездить» езжу, е з д и ш ь) на ве¬ лосипеде; О ~ шестнадесе¬ тата година мне пошСл уже шестнадцатый год; ~ прсз пръсти (прсз просото) делать (что-нибудь) спустя рукава, к ярам сс несв (някому) ссор ить- • ся (с кем-л), браниться (с кем-л и без доп); ругаться (с кем-л и без доп); ругать „ (кого-л). карамфил м гвоздика ж. кяраница ж ссора ж, перебран¬ ка, р мн -и о к, ж. карантина ж карантин м. к арбол| м хим карболовая кис¬ лота ж, карболка ж. хард ирам несв и св спец ворсо¬ вать, -су ю / наворсовать, каре-с 1. квадрат м, клетка, р мн -т о к, ж; рокля на ~та плИтьс в клетку; 2. воен каре нескл, с. . кар набит м цветная капуста ж. карнавал м карнавал м. карт |[ а ж карта ж; географска ~а географическая карта; ~и за игра игральные |кар- ты; членнса’~а членский би¬ лет; служебна ~а служебное удостоверение; абонамент- иа ~а абонемСнт. картСч м картСчь ж. карте чар я пулемётчик м. картСчен пулемётный; ~ огън пулемётный огонь, картСчница ж пулемёт м. картина ж картина ж; ~та е нарисувана от известен ху¬ дожник картина написана известным художником. картичка ж открытка, р мн -т о к, ж; | илюстрована ~ открытка (с вйдом); пощен¬ ска ~ почтовая открытка, картон м 1. картон м; 2. фор¬ муляр м, карточка, р мн -ч е к, ож (из картотеки). картоф || и м| картофель-, събир .без мн, м; картошка разе съ¬ бир без ' мн» ж; варсн к ~и вареный картофель; вареная картошка; _ пържени. <<;| жа¬ реный картофель; | пюре от ~и картофельное | пюрс; кар¬ тоф разг картофелина ж, картошина ж. . карфица ж 1. булавка, р мн -в о к, ж;. 2. брошка, р. мн -ш с к, ж. каса ж 1. касса ж; спестбвна ~ / сберегательная касса, сберкасса; 2. ” яшик м; ~ от консерви ящик из-под кон- сёрнсв. касае се само 3 л ед (до някого, до нещо) касаться - (кого-л, чегб-л), относиться (к кому- л, к чему-л); този въпрос сс касае до общото дело этот во¬ прос касается CбщегC■ дСла; това сс касас до вас это от¬ носится к вам. касиСр м кассир м. касиСрка ж кассирша ж, кас¬ сир м (о женщине). кИсис я (растение. и плод) ч Ср- ная | смородина без мн, ж.
187 к&ра касичка ж копилка, р мн •л о к, ж. • ■ каскСт | м кепка, р■ мн -п | о к ж- кйстря несв 1. . (за клони, ■ стеб¬ ла) подрезать, -И|ю; 2. прен разе задавать, -д. а ю, -д а- ё ш ь головомойку, отчиты¬ вать: .. каталог м каталог м. катастроф ирам несв и св тер¬ петь, -п л| io, -Ср киш ь/ потсрпСть аварию. категоричен и категорически категорический; ~ отговор 'категорический' отвСт. катСдра ж 1. кафедра ж\- про¬ фесорът се | качи на ~та профессор взошСл на кафед¬ ру; говоря от ~та говорить с кафедры; 2. прен (научна дисциплина} ~ по българ¬ ски | Сзик кафсдра болгарско¬ го языка; заседание на ~та заседание кафедры. катедрала ’ОС собор м. катерица ж белка, р мн -л о к, катСря се,- несв карабкаться, взбираться; ~ по дървото карабкаться по дереву; | ~ ио | стълбата взбираться по лестнице. като 1. нареч-предл как; червсн като рак красный как рак; 2, съюз когда; като чу гласа ми, момичето сс обърна към .мснс | когда 11услышала | мой голос, 11 Дёвушка | повср нулась ко| мне; З/съюэтак как; като ‘ие | дойдохте наврсмс; |всичко сс обърка так как вы нс при¬ шли |вовремя, всё перепута¬ лось; 4. съюз Ссли; като не дойдеш, щс пропуснеш мно¬ го интересна лекция Ссли не придСшь, то пропустишь очень | интересную лСкцию; фкато чс | | лн словно; как будто; | той като чс ли |няма настроение он словно. не | в духе; ние като чс ли се позна¬ ваме мы как будто знакомы; тъй като так как; не могд да дойда, | тъй като имам засе¬ дание я | не могу прийти, так |как. | у мена заседание;’ след като| после тшб как, когда; след, като | сс угово¬ рихме, не бива да | сс отказ¬ ваме от разходката после того, как мы дсгCнсрHлнcь, нам нСльзй отказываться от прогулки; щом |като а) как только; щом като излязох, завали дъжд как только я вышел, полил дождь; б) раз, поскольку; щрм като не ,ис- кате,| няма да работим пове¬ че раз вы нс хотите, нс бу¬ дем больше заниматься; щом хато си тук, можем да за- пон нем поскольку ты здесь, мы можем начинать, каторга | ас каторга ж. катран | м д ёготь; -г т я, м, катун | м 1. цыганский шатСр, ' -т | р а, мк2. събир цыган-у ский табор | м. ’ катНр м мул м. кауза .ас дело |с, идСя ас.
каучфе 188 каучук м каучук | ■ м . кафОз м I. (за' птица и живот¬ ни) клСтка, р мн -т о- к, ж; 2. (за плодове и зеленчуци) ящик. кифС с кбфе нескл, м; силио ~ крепкий кофе; воденичка за кофСйная мСльница; меля ~ молоть кофе. кафСи 1. кофСйный; для кофе; 2. вж кафйз. кафснС с кафС нескл,- с, кифенИчс|с кофейник м. кифИв (за цвят) коричневый, кофейный; | ~а рокля ксрнч- нёнсё плётьс. ’ к Их лен кафельный. каца ж кадка, р мн |-д о к, ж, кадушка, р мн -шт с |к, ж. кацам несв (за птиц и, насеко¬ ми) садиться (без I и 2 л); (за самолет. парашутист) приземляться. кицИр м бондарь м, бочёр, •а, м. каина св I. (за птици, насеко¬ ми) |сесть (без 1 и 2 л}, 3 л с й д с т , -у т, мин сел, •а, -о; 2. (за самолет, - пара¬ шутист) приземлиться. кача св I. поднять, -н а. м у, -и и и е.ш ь, мин п о д- н я л, -л а, -л о; 2. поса¬ дить, -а ж у, -а д Ит ш ь, положить, -о ж у,| -о ж и ш ь; ■ поставить, -в л ю, -в и ш ь (куда-л наверх); 3, нагрузить, •у ж у, -у з и ш ь; 4. прен разг (за цена) повысить, -в ы- ш у, -вы с и ш ь; | сс сесть, сиду, с идеш» мин с с л,| -а, -о (в пбезд, в автб- бус, в машину и тг «.); прен разг■ - (за цена) повыситься.■ кёчви (| | м несв I. поднимать; 2. сажать, класть, клад у,* •д, ё ш ь.| мин. к л? и л , -а». •о, ставить, | а л ю, -в. и щ ь (кудд.-л-нвеерх);- 3. нагру- жИть; 4, прен разг (за цена) повышать- поднимать; ~м сс I. подниматься* ~ се по стълбата подниматься по ле¬ стнице; асансьорът | се качва* лифт поднимается я; 2^ садить¬ ся, с и ж у с ь, с и д И ш. ь- с я (в трамвай, автобус, троллейбус, пбезд, самолет,, на пароход)! З,прен (за цена) повышаться. качествен ничестнснный; *-'И изменения качественные из¬ менения;. ~ инилиз хим ка¬ чественный анализ- качество с К качество с; 2.сорт, мн -а, . м; тютюн първо“ табак пёрнсгс сорта. качул м хсхслOн)^ к ёт | М- (у птиц). качулИт (за птици) хохлИтый, качулки ж башлык,, -а^ж^ка- пюшон _ м; О след дьжд после- дракк куликами яе машут.. кёши ж каша ж; варя~ ва¬ рить кашуг 10 парр*н._~ духа. обжёгшись на молокСт | бу¬ дешь дуть ИтнИ воду.* кашкавал^ лисыр м. кёш лица | жткашель, -иглтя лц
189 кино фмигирешки | коклюш м. кёшля и кёшлям несв кашлять, киюти ж каюта ж. квидрИт м квадрат м. квалифициран квалифициро¬ ванный; ~ работник квали¬ фицированный рабочий, квиртИл м квартал м (города). район х, часть ж города, квиртИлен квартальный, район¬ ный. . квартира ж квартИра ж. квис м 1. закваска ж; 2. (бух¬ нало тесто) квашнИ ж (за¬ бродившее тесто);- 3. квасх (напиток). квИссн' 1. дрожжевой; 2. ква¬ шеный; | идяко квашеное молоко. квИся несв квИсить, -ё ш у, -ё ,с и ш ь, заквашннась, квач к и ж наседка, р мн -д о к, ж. кебапчета мн, ед к с б и п |ч с, с кебапчета (продолговатые котла тки из рубленного маса с солью, луком'и парцом, испечённые на решётке). ксй м 1. причёл] м, пирс м, прИстань ж; 2» набережная, -о й, ж. кИлнср м официИнт м. кёл нсрка ж официИнтка, р мн -т о к, ж. кёнгуру с кенгуру нескл, л<. кёпе с 1. берСт м; 2. пилотка, р мн -т о к» ж. керамика ж керамика ж. кервё^д м караван м. кервИз м сельдерей м. керсмИда ж чсрспИци ж. ксрем Иден чсрепИчный; ~ цвят кирпИчный цвет. кесИя ж 1. кошель, -И, м, мош¬ на, р мн -ш о н, ж; 2. па¬ кет м (бумажный); 3. кисСт м ~ за тютюн кисет для табака. кёстен м каштан м (дерево и плод). - кестснИз (за цвят) каштано¬ вый; т коси каштановые волосы. кехлкбИр м янтарь, -И, м; бро¬ еници от ~ чСтки из янтари, кехлибИрен янтарный; ~ цвят янтёрный цвет; цигарс янтёрный мундштук; ~ гср- дан янтарное ожерелье. нёцсвё мн тёпоч^и, -ч с к, мн (ед т И п о ч к и ж). кибрИт м спИчки, -ч с к, мн; кутия | коробки спИчек. кибрИтен спИчсчный; ~а клеч¬ ки спИчка, р мн -ч с к, ж. килИр- м чулён м, кладовая ж, разг кладовка, р мн -в о к, килИм м ковёр; | -в р а, м. кил^Ирст»* с производство с к^ров. кн л Ия ж 1. келья ж; 2. кёмсра (тюремная). ннлс-рИм м килограмм м. жиломСтър м километр м. * кинематограф м киноаппарат м. нннс с кино нескл. с; подвижно ~ кинопередвижка, р мн -ж с к, ж.
киноиндустрия 190 киноиндустрия ж нннё^^асoгра- фИческая промышленность А//» »ЛЪ • нииопрёглед лс, нинсхрOннна ж. кинопрожекция ж показ м фильма. кннсснHмни ж киносъёмка, р мн -и о к, ж. кипарис м кипарИс м (дерево) кИп ним несв 1. за! кипСть, вски¬ пать; 2. арен вспыхивать, нИпни св I. закипеть, -п л ю, -и И ш ь, вскипеть; 2. прен вспыхнуть. кип ([ я несв (за течност) ки- пСть, -и л ю, -и И ш ь; во¬ дата ~и водИ кипИт; прен -•я от сняв кипеть гневом; (за море, река и др.) пенить¬ ся. 3 л -п и т с я; виното ~И вино пенится. к йр и лица ж. кирилица ж (аз¬ бука). кИрки ж кирка, мн к Ир к и, •р о к, ж. кирпИч м кирпИч, -а, м (не¬ обожжённый). кИсел 1. кИслый; ~н ябълки кИслыс яблоки; 2. хим кис¬ лотный; ~а | реакция кислот¬ ная реИкция. , к йселсц м щавель, -я, м. кисели нИ ж 1. (кисел вкус) кис- лотё, без мн, ж; 2. хим кис¬ лота, мн к и с л от ы, -о т, соли и | соляная кцла- та кислород м кислород ж/ китаец м китаец, -айна, -я. цитИйки о/с китаянка р мн -н о к, ж. китари ж гитара ж-. кИт || сн 1. цветущий; нашата родина с ~на градина наши родини цветущий сад; 2. (за дървета, растения) разве¬ систый, вствИстый; пышный, п ы ш с н, -ш и а, -ш к о. нИтка ж 1. букет м; 2. пучок, -ч к И, м; связка, р мн -з о к ж; 3. (на ръката) кисть яг. кИтя несв Е наряжать; 2. укра¬ шать (цветами); 3, плестИ, •е т у, -с т ё ш ь, мин плёл, плела венок, со¬ бирать букет. кИфла ж булка, р мн -л о к, ж, булочка, р мн -я с к, ж. кИхам и кихвам несв .чихать, кИиханс с чиханье с. кихна св чнxнусь- кИчи несв украшать (цветами); ~ сс наряжаться. кИчест вствИстый, развесистый; ~ явор ветвистый явор. кнчур м I. (на коса) прядь ж; 2. (за дребни плодове) кисть ж, гроздь, мн г р б 3 д и, гроздей, ж игро д- дь я, гроздьев, м (ви¬ нограда). кИша ж 1. | дождливая nс-Cда ж; 2. слякоть ж, с ырость ж. кИшив дождлИвый, слякотный, клавиш м | клёвишСа) м и ж. клада. ж 1. дровё (слаженные для. костра); 2. костСр, •с т р а, м,. . клада несв: ™ огън разводИть, •о ж у, -о д и щ ь огОнь,
191 климат клёденец м колодец, -д ц а, м. кладенчов колодезный ; — и во¬ ди колодезная водс. клИмср м скрепка, р мн -пок, ж. клинС с 1. (за добитък) убой м (скота); 2. резня ж, рас- прИва ж. клИници ж бойня, р мн боен, ж, скотобойня, р мн -б о с н, ж. клИням се несв клсняться. нли с I м колос, мн -о с ь я, -о с ь е в, м; узрели — ове спелые колосья. к ли с II м 1« класс м (школь¬ ный) ; ученик от осми ~ уче¬ ник восьмого класса; 2. класс, классная комната ж; ссдя в ~ сидеть в классс; думи и изрази, с конто си служим в ~ словё и выражения клас¬ сного обиходи; 3. бот зоол класс; ~ зелени водорасли класс зеленых водорослей. клСсс ж 1. класс м; работни¬ чески | рабочий класс; 2. клссс м (пассажирские места в пароходе, поезде и т. н.). класИ J н м клИссик м; ~1итс ни | марксизма-ленинизма классики мсрнсИзмс-лсни- низми. клёсов классовый; ~а борба клёссовся борьбё. клИтя несв качать; ~ глава кс- чИть клсветё. ж | клевс! И ж. клеветник м клеветник, -с, м. клеветя несв 1. клеветать, -в с- щ у, -в С щ с ш ь (на кого- л); 2. разг ябедничать, дсно- аить, -о ш у, -о с и ш ь (на кого-л I кому-л). клсй м смолё ж (на деревьях). клСкна св 1. присСсть, -сяду, сядешь», мин -с с л, -с, -о ни корточки; 2, прен сдать, сдам, сдашь, с д и с т, сдадИм, сдадИте, сдадут, мин сдал, -л с, -л о, ослабеть. клсн I м клСи м. клен II м клснь м (рыба). клепач м и клСпка ж 1. веко, мн |-й, с; 2. мн реснИцы. клСтва ж 1. клятва ж, присяга ж; 2. проклятие с. клетка I ж клетка, р мн -ток, ж (для животных и птиц). клетки II ж биол клСтка, р мн -т о к, ж. клетник м несчастный, бедня¬ га м и ж, горемйка м и ж. клСчки ж щепка, р мн -п о к, же, щСпочкс, р мн -ч с к, ж; кибритени ~ спИчка, р. мн -ч с к; ж; ~ зи зъби зубо¬ чистка, р мн -сток, ж. клСщи мн 1. клещи, -С й, 'само мн; 2. тискИ, -о в, само мн. клиСнт м клиСнт м. клиснтСли ж клиентура събир, ж. клиентка ж клиентка, мн -т о к, ж. клИмит м климат м; умерен ~
шин 192 умеренный клИмат; конти¬ нентален | континенталь¬ ный клИмит; морскн ~ мор¬ ской климат. клин, м клин, -м/я -ь я. м; О - ни в | | ни в ръкав ни к селу ни к. городу; ~ ~а избиви поел клин клИном вышибают. - клИника .ж- клиники ж. клинИчен и клинически, клини¬ ческий; клинически изслед¬ вания клинические исслС- дснсння- клисура яс ущельс с. клишС с полигр клише нескл, с. клозСт м уборная ж, туслСт л.' клои м !., нёсказ р мн -т о к, ж, вствь, мн -и, -С й, ж; сук, мн сучья, м; 2. (от¬ расъл) отрасль ж; 3. ’ прен отдСл м, отделение с. фи лиСл м, клуб м клуб м; спортен ~ спор¬ тивный клуб; — ни общест- вено-пслнтнчёсkи организи- ция клуб обществ ся но-поли? тИчсской организация. клюка ж сплетня, р мн -г'е н, лх/* % ьоИ * ■ клюкёр м сплетник м. клюкёрка ж сплСтница ж. клюкИрствувим несв сплетни¬ чать . . ключ м ключ, -ё, м; О елек¬ трически ~ электрический- выключатель. ключСлкс ж | 1. замок, -м к а, М (внутренний); 2. (дупка за оо/т*) зсмочная'|скважина ж«- ключица ж анат. ключици ж. клИким несв присаживаться ни kCрсс■чнн- книгс ж К | кнИга ж; 2. бумага ж. . ‘ ’ книговСзец лс переплётчик- м. книгснСзницс ж переплётная мастерская ж. книгоиздателство с издатель¬ ство с. книгохранИлище с книгохра¬ нилище с. книжС мн събир бумаги, дску- мСнты лея; цснни | фин цен¬ ные бумаги книжИр м продавСц, -в ц с, м (в книжном магазине). книжарница ж> I. (за книги) кнИжный магазИн, м; 2. (за канцеларски материали) пис¬ чебумажный магазИн м. кнИж Цен!, бумажный; ~ни пари бумажные деньги;. 2. прен книжный; ~яи зна¬ ния кнИжные знания. кннжкк- ж !. книжка, р мн •же к, ж; спестовна ~ сбе¬ регательная книжка; 2. бу¬ мажка, р мн -ж с . к, ж. кобилица ж коромысло с. кона несв 1. новСт^ кую; 2. вбивать,’ забивёть; 3. под- кCнывась- ковИч м кузнец, -С, м. ковач ни цс ж кузница ж. нончс- м 1. еундук, -С, м; 2. гроб, пр в г р о б у, мн -ы и -ё,-м. ковьор м ковёр, -в р с, м ' (ртенкий) \
193 /оккш^а когИ нареч, съюз когдС: Оняма •~llёkсгдс, нет времени; ~ ще се върнеш? когдё гы вср- н Сшься?; нс зная когс бешс не знСю, когдё это б Сло, ксгИсо съюз когдС, в то время как; елатс, когсто можете приходите, когда можете; О когато и да било когда бы то нй было. кожа ж 1. (на лицето) кожа ж; 2. (обработена кожа) мех, мн -а, м, шкурка, р мн -р о к, ж; овча~ овчИна ^ж, обработени агнешка /X/ мерлушка, р мн -ш с к, ж. кож Ир м кожевник | м. . кожСрск [| и кожевенный; ~с фабрика кожевенный завод; '-'И стоки кожевенные товИ- • ры. кожей 1. кожиный; ~а чанти кожаная сумка; 2. меховой; ~о пслто мёхонCё пальто; ~с яки меховой воротнИк; 3-| кожный; кожни болести кожные болезни. кож^х м кожух, -С, лс, тулуп м. кожухИр м скорняк, -С, м; ме¬ к он щИ к, -а, м. «ожухСрници ж Е скорняж¬ ная мастерскСя ж; 2. мёхс- вой мсгазИн м. кожухИрск || и скорняжный; ме¬ ховой; магазин мехо¬ вой мсгсзИн; 11 производ¬ ство меховое производство, «озяркИ ж козырек, -р к С, ж. козлС с козлёнок, -н к с, мн 13 Българско -руски речник -л я г с. -л я т. м. козметики ж косметика ж. козунёк м кулич, -а м. ко || й въпр мест кто, который, кской; ~й чукс там? кто там стучится?; ~й с дошел? кто пришёл?; ~й отсъству- ва? кого нет в клСссе?; ~я от тсзи книги щс вземеш? которую из этих книг ты возьмёшь?; ~ я дата смс днес? какое сегодня число?; ~й ли (само) не (с отрица¬ ние) кто-кто; ~й ли (само) нс беше ксгC-kсгC там толь¬ ко нС было. ко || йто относ мест который, кто; сто къщста, в ~ято прекарах детството си вот дом, в. котором я провелИ детство; книгстс, ~ято с на масата| книга, kссCрсн лежИт па столе; всеки, ^йто може всякий, кто может; тоз, ~то паднс в бой зи свобода, той | не умири (Ботев) тот, | кто пал в бою за свободу, тот не умрёт; ^йто и дс с кто бы ни был; всякий; любой; не обичам дс разговарям с~го да с я нс люблю вступСть в разговор с кем бы то | ни было. кокал м кост^ пр в -И, р мн •С й, ж. кокйчс | с подснежник м. . кокйчкс ж косточка, р мн -ч с к, ж. кокошкс ж курица ж*
кокаши i §4 кок ош || и куриный; — с месо куриное мясо. нолС ж 1. телеге ж; повозка, р МН -3 о к, ж, воз, мн -й, м; 2. ёвсомсбнль м, машИнс ж; лска~ легковая машине, коли I ж полигр псчИтный лист, мн лист Ы, м, коли И ж крсхмСл лг. кол ён м 1. пояс, мн -С, л, ре¬ мень, -м н я, м; 2. (на до¬ битък) подпруги ж» колср м 1. тслСжный мСстер, мн -а, м; 2. возчик м. колбёси мн колбссС, мн -ё с ы, ж, колбСсные изделия мн. колебание с колебание с; ~на температурите колебание тем¬ ператури. колебая се несв кслёбСтьcЯз -е б л ю с ь, -с б л с ш ь ся. колеблнв кслёблющнйcнз нере- шHтeлькыИ- колСгс м ноллС-и м и ж. колсктИн м коллсктИв м. колсктИвсн коллективный; труд коллективный труд, колектнвнзИцня ж коллекти¬ визация ж. колекция ж коллекция ж; ~ от пощенски марки колек¬ ция | почтовых мИрок. колсло с колесо, мн -л ее с, с; зъбно ~ шестерня ж; кор¬ милно ~ штурвСл м; вело¬ сипед м; О пето~ послед¬ няя спИце в колеснИце. коленйча несв •в л ю с ь, -о в и ш ь с я нс нслённз падать не нсленн- колет м посылке, р мн -л о к, Л1/> 1/Л/ • колИб II с ж 1. шслёш, -С, м; 2. домик м, хижине ж; 3. ~и горнся деревушке (в Болгарии). колиС с колье нескл, с, оже¬ релье с. количество с 1. количество с; гслямo~Бсдё большое ко¬ личество водЫ; 2. число с; голямо ~гласове большое число гслссCв. колИчкС ж 1. тСчкс, р мн -ч с к, ж; тележка, р мн -ж с к, ж; лоток, -т к И, м (передвижной); 2. коляснс, р мн -с о к, ж'• (детская). колко въпр мест сколько; ка¬ то нареч кск; часът? сколько сейчСс времени?; ~ ми сс иске дд отидс не ки¬ но! нсн мне хочется пойтИ в кино! колкото мест-числ 1. сколько, кск; чсм; тук мма книги искаш здесь сколько хочешь книг; ^може повече на сколько можно больше; ~ повече, толкова по-добре чсм больше, тсм лучше; 2. като съюз ф колкото до (зё) то- вс. • .чтокасается еTсгс- . .; колкото за тови не сс без¬ покойте — ще сс намери из¬ ход что касается ессгсз нс беспокойтесь — выход най¬ дётся; колкото и де несколь¬ ко бы ни, кск бы ни; колкото и да настоявах за ссвёз той
195 композирам не сс съгласи как бы я ни настаивал нс атом!, он не со- глссился. г колонизатор м колонизатор м колос м колосс м колхоз м колхоз м колхозен колхозный; ~'нмсс кслхCэксё нмущёссвс- kслxCзннk м колхозник м, кол || я несв (птица, животно) резать, режу, рСжешь, убивать, закалывать; (за хо¬ ра) убивСть, уничтожИть, умерщвлять; фтой ~ и, той беси он всё и вся кол ЦИно с 1. кслёкс, мн -и, с; Оводе довяно водё по колени; 2. (на стъбло, на растение) kслёкья, -ь с в мн; зените нс бамбука ко¬ ленья бамбука; 3. (чупка на тръба, на маишнна част) кслёкья мн; ~ена нс же¬ лязна тръба коленья же лев^й трубы комИнди ж 1. ксмСкда ж, при- кСз м; 2. покарна~ пожИр- кая комСнди командировки ж kCMСKДHрCв- кс, р мн -в о к, ж; зам и ни¬ вам | | уезжить в команди ровку ксмИкдуви II м несв kсмСкдс• вить, -дую (чем-л, кем-л и без доп); той ще kсмакдува псрада он будет kомСкдсвсть парСдом комбИйн м комбСйн м комбинСт м комбинСт м; поли- грсфски~ полиграфИческий комбинат. kамбннИцнн ж комбинация ж комбинезон м 1. комбинация ж (женское бельё); 2. (рабо¬ тен) комбинезон м комСдия ж комедия ж. коментИр м комментарий м, нсммёксирнн мн; О си излишни коммен¬ тарии излишни. коментатор м комментатор м коме нт Ирсм несв и св коммен¬ тировать, -р у ю / проком- мёктHpсвaсь- комИн м 1. дымоход м; 2. тру¬ бИ, лгя т р у б ы, ж (дымо¬ вая). коми ночи стён м трубочист м комИсия ж номИссия ж; | из- питна~ эkзсмёксцн0ккся комиссия комитСт м комитет м; Центри- лен~ ни Б КП Центральный комитет Б КП (Бслгарсkсй коммунистической партии), компания ж компания ж; ве- села~ весёлая компания; правя/направя~ ссссaв- лясь/ссссСвнсь, -в л ю, • ишь компанию компёс м компас м; фбез~ без цели компилятор м компилятор м комплекс м комплекс м; архи- те^урен^ архитектурный комплекс комплект м комплСкт м, - бельо комплект белья ком поз Ирсм несв и св 1 сочи-
ком прес кЯть/сочннHсь музыку; 2. жп. (за лаал:) -формировать, •р у lo/cфopинрсвась ком прСс м компресс м. компресор я компрессор м. номпрсмет Ирсм сс несв и св компрометировать, -р у ю себя/ сном п р о мстИр о в ст ь себя.' комсомол м комсомол м (Ком¬ мунист аческий Союз моло¬ дёжи). ном сом олец я комсомолец, -л ь ц с, я, ком сом олск !| и комсомоль¬ ский; —и карта ксмссмOль- ский билет; ~и актив ком¬ сомольски И и Н тИ в. ' КОМПОЗИЦИЯ Ж 1. КОМПОлиЦПя ж; 2. жп. состав. ном пром и с м компромисс м. комунИзъм я коммунизм! я. комунИст м коммунист я. кому н и ст Ич сски комм у н и с тичс- сний; Комунистически пар¬ тия ни Съветския съюз (КПСС) Ком му п и сти чс с н а я партия Советского Союза (КПСС). г н ом фортс н но мфо р тИбсльиыИ, удобный; ~ хотел номфор- тИбсльнся гостишища. кои м 1. лошадь, р мн -с я, те -д ь м И, ж; нопь, -я, мн -и, -е й, я. конвейер я конвейер м; частите се доставят автоматически по~ дстёлп достается ив- TCKaсHчёCkИ ксквёйёрсм. коквёнцнокёл я международ¬ ный поезд я. нон грСс м конгресс м, съезд я; Светове и ~ ни привърже¬ ниците ни мири Всемирный конгресс сссрCккнков мИра; пиртиие~ партийный съезд, кондуктор м кондуктор м; ~ в трамвай кондуктор трам- вИя; 11 автобус кондуктор автобуса. конСц я нихнс, р мн -то н, ж. конкурс м конкурс я, конкурсеи конкурсный; ■ из¬ лит конкурсный энзИмен. конник м всадник м; конник я, КО МОП я конопли ж. конопен 1, конопляный; 2. пеньковый; холстинный (из волоки а ко но пл й). консерви ж консервы, -о о, само мн, н оисн И и лошлидИный, кон¬ ский; ~ о цвилсне лошадиное ржИнье; <> (единица яярка за мощност) ~и сили лоши- динся сИлс. но н ст и туция ж нсистисукнн ж. конструктор я конструктор я; главен глСвный конструк¬ тор . консултация ж консультация ж; дивам~ дсвИть консуль¬ тацию. ко^умит Ивсн потребительс¬ кий. но нёу мётор м потребитель м; покупатель я. консумёция ж потребление с. нонсумИрим несв и сс 1. потреб- лять/потребИть, -б л ю,
197 копить -б й ш ь, расходовать, -дую / израсходовать; 2. юр ссвсрнась/ссесрнHсь (преступление и т. п.). консрарсзузкиеанё с контр¬ разведка ж. kснсрирсволюция ж контрре¬ волюция ж. нонтрол м контроль м. про¬ верки, р мн -р о к, ж. контролИрсм несв и св контро¬ лировать, -р у ю / пронон- трслHрсеёть (k^сгC-.Лз что-л). контрольор м контролёр м контура ж контур м. конфекция ж 1. конфекцион м, конфекция ж, готовое плё- тьс с; трикотИж м и т. п.; 2. (магазин, отдел, работил¬ ница за конфекция) конфек¬ цион, конфекция. конферансиСс кскфeриксLё нт скл, м. нонфСти мн конфетти нескл, с. конфискувам несв и се нонфис- kсеСсЬз -скую. конфитюр м джем м, вирепье с, конфитюр м. концлагер м концлагерь, мн -лагери и -дагеря^, м. концлагерист м заключённый м концлагсря. кончс с 1. жерсбСнок, -и н с, мн -б я т а, -б я т, м; 2. лошаднс, р мн -д о н, ж; ОводипостеекозИ ж. нопИр м | 1. kокёеOд лг; 2. па¬ стух, -С, м (лошадей); 3, но* нюх м, кооператор м член м коопера¬ тиве (кооперации). кооперация ж 1. кооперация ж, кооператив м; 2, дом, мн •а, м (построенный на коопе¬ ративных началах). ~ коо пер Ирсм несв и св коопери¬ ровать, -И р у ю. коп |И ж (сено, снопа) копнС, мн н | о и н ы, коп ё н, копнам, ж; ~и ссно, коп- нё сени; скирд, мн -ы, л; ръжтс с на~и рожь в скир- дИх; стог, пр в с ' т о г с и в с т о г у, мн -а, м; ~и сено стогС сени. нопИч м 1. землекоп м; 2. за¬ бойщик л/; 3. сельскохозяй¬ ственный работник (занима¬ ющийся окучиванием, вска¬ пыванием) . ноиёя несв. копать, ^'""(няко¬ му) гробе рыть яму (кому-л) копие I с копьё, мн н о п ь я, -п и й, -ь я м, с. нопие И с нопия ж; ~нс пис¬ мо копия письмС; снсмим (привя)/снемс. (направя^ от ръкопис, картини сии- мёть/сиять, сниму, снимешь копию | с ру¬ кописи, картИны. копирам несв и св копировать, -р у ю/скопировсть. копир Цен копировочный, ко¬ пировальный; ~на хартия нспнрсеСлькся бумСга; мастило кспнрсеалькыё чер¬ нИла копИто с копыто с
копнеж 198 копне ж м мсчтИ ж; сИльное желание с, стремление с коп йен несв мсчтСть (о чём-л); сИльно желСть, стремиться, -м л ю с ь, -м И ш ь с я (/с чем у-л); тссксеёсьз -к у ю (о ком-л, о чём-л!по кому-л, по чем у-л). нопрйвс ж нрипИвс ж. копрйни ж шСлк, пр в ш с л- н у, мн |шелка, м; су¬ рова— шёлк-сырец, -р ц И, изкуствена — нскусссвенный ш ёлк. к^инар^о с производство с шёлка копрйнен шёлковый; — плат шёлковая ткснь; — и ронля шёлковое плСтье; —и про¬ мишленост шёлковая промы- тленность; прен ~и рес¬ ници шёлковые ресницы. копче с 1. пуговица ж, пугов¬ ки, р мн -в о к, ж; секрет¬ но— кнюпка, р мн -п о к, ж (на платье); 2. кнопка (звонка и т. п.); —за на¬ стройване ручка настройки (радио пр и ёмника, те лев изо¬ ра) копър м укроп .4 корё ж 1. корС ж; 2. корка, р мн -р о к, ж; 3. кожура ж, кожици | ж; 4. рсснСтанный лист тести; фмюзъчна — ко¬ рС гслсекCгс мозга, от — до— от норки до корки нораб м корИбль, я, м, судно мн суда, -о в, с; космиче- ски<ж космический норСбль летя нс космичссни — ле- тСть на космическом кораб¬ ле О въздушен— дирижабль, нбраб || сн корабельный; —но плстно парус, мн -а. м; —ни въжетс корабельные нснИты; — ни мичтс нори- бельная мёчтс корабокрушение с кораблекру¬ шение с корабоплаване с судоходство с, ксеигaцня ж. корабостроителен ксрсблессро- ител ь ны й, су д остр он тсл ь и ы й; —материал кораблестро¬ ительный митериИл; —завод судостроительный завод. корабостроителница ж верфь ж (сgдбстрбйтелbная); судо¬ строительный завод м. корабостройтелство с корабле строение с корИв твёрдый, тв с р д, т в с р- да, тв ёрдо, крепкий, к р С п о к, -П н И, -П к о, ж ёстккйз ж ё с т о к, жест¬ ка, ж ё с т к о; чёрст* в ы й, ч ёрст и, черст¬ ва, ч ёрство; — хляб чёрствый хлеб; — и възглав¬ ница жёсткая подушки; прен —човек ч ёрствый человек ксрсессърдёчё^^ жестокосерд | ный, бессердечный, безжИ лостиный, бесчувственный кореец м кореец, -с й ц и, м корейка ж кореянке, р мг •И о к, ж коректор м корректор м коректура ж корректура ж
199. кормило норСкци || я ж 1. поправка, р мн -в о н, ж; исправление с; внасям-и в неписаното вносИть поправки в нспИсан- ное; | 2. мед коррекция ж; —я на зрението | (с. помощта на очала) коррекцИя зрения (посредством очков). норСм м I. lЖнеOт, -И, ле; по— на животе (лежать ползти)*, 2, разг желудок, -д к и, м. корСй Цсн брюшной; —ни ку¬ хина брюшная полость; мед —СИ тиф брюшной тиф. корен м норень, -р н я, р мн -п с й, м; —и ни дървета корни деревьев; 11 ни но- сати норни волос; —нс зъб норень зуби; грам ~на ду¬ ме корень слови; мат ~ квадратен квадратный ко¬ рень; О пущам-—и прен разг пускСть нCрки- норен [| сн 1. кореиной, искон¬ ный, основной, постоянный; — ни жители (кореняци) ко- рснные жИтели; —ен москов¬ чанин норенной москвИч; 2. ксрёlIlюй,сущёссеёкныIЙ; •— ни преобразования коренные преобразования; —ни интс- рсси не народимте маси ко ренные интересы неродных мисс; 3. грам корневой | (от съществителното корень); — ни думи нсркёеыё словИ; —\на чист на дум ат и корневая чисть слови. кренов (от корен) корневой; система у а растения норневСя систСма растений, я орёспсндСкцин ж 1» коррес¬ понденция ж, перепИсни ж; започнах дс водя— със съ¬ ветски комсомолец я нСчсл вести корреспонденцию (пе¬ реписку) с ссеётсним комсо¬ мольцем; 2. (дописка) кор¬ респонденция; —от Москва H■сррёспскдёнцнн из Москвь!, есреспондИрим несв и св пере- писываться/начИть -ч и у, -ч. н ё ш ь переписку . коригйрам несв и св 1. (италти и др.) корректировать,-р.у ю; 2. поправлять / попра¬ вить, -в л ю, -в й ш ь, ис- прселHсь/испрСвить; —кни¬ ги корректировать книгу. корист ж выгода ж, корысть ж. корИто с 1. корыто с; 2, (на река) русло с. корИцс ж 1. обложки, р мн -ж с к, ж. (на книга) пере¬ плёт м; 2, норочкс, р мн -ч с к, ас ; (на плод) ножица ж*, прен~хляб (късче хляб) норочна хлеба. чорк м пробковая норИ ж, пробки ж. кормИло с 1, руль, -я, с; —на автомобил руль автомобиля; —■на плавателей съд руль судна; стоя нс—то стоять у | руля, сидеть за рулём; 2.прен само ед руль, руковод¬ ство с управления; —нс дър¬ жавното управление руль го- сударстеекксго управления,
кормчая 200 кормчИя м рулевой, -о г о, ле. корнИз м ксрнИз м. корони ж 1. коронс ж; 2. (на дърво) кроне ж. короннс ж коронки, р мн • н о к, ж (зубная). кос м дрозд, -И, м. косС I ж волосыи -о с, -ё м, само мн (на голове); къдрави —кндрявьге волосы; побе¬ ляла— седыс вCлссы- носИ II ж сел-стоп носС, мн косы, ж. косёч м косец, -с ц С, м, но- сСрь, -я, м. носячкс ж косилка, р мн -л о н, ж. косинус м мат косинус м. косятбс ж сенокос м. носьбё ж. космИт 1* волосСтай; — | ръцс волосатые руки; 2. косма¬ тый, лохмСтый; —и мечки носмётый медвСдь; —о нучс лохматый пСс. носм ячеек || и космИчссний; —и корсб космИчсский ко¬ рабль; —и полст носмИчес- ний полСт; —о пространство носмИчеснос пространство, космонавт м космонавт ле. космонИвснkс ж космонавтики ж. космос м космос м. ност ж кость, р мн -С й, ж; О слонова— слоновия кость; мокър до—и промокший до костей. коствам пссв стоить, мостенуркс ж черепСхс ж. ностялкс ж косточке, р мн -ч с к, ж. кёсту ||ем: —еми цена себесто¬ имость . костюм м костюм м; бански— купальный костюм . косъм м волос, р мн в о л ос, -а м, м, нося несв носить, кошу, косишь (се но, трав$). котирИн м нот, мн -ы, м. кCсеи ж якорь, мн -и и -я, ле. ноте с косёкскз -н н с, мн -т я т с, -т я т, м. котСл ле 1. всдро, лш в ё д¬ р с, -дер, с (медное); 2. котел, -т л И, л упарен— перовой нотёл. нотка ж кошки, р мн -ш с к, .ж; О дива— дикая кошна, нотлСт м отбивнСя котлети ж. нотлон м электрическая плИт¬ ки, р мн -т о к, ж. кофи ж ведро, мн в едра,’ в е д с р, с, бадья, р мн -д с й, ж. нофр Иж м техн опСлубкс без мн. ж. кофражйст м опИлубщин м. ночСн м 1. (на царевица) почИ- ток, -т н |, м; 2. (на зелка) кочерыыжкс, р мн -ж с к, ж; 3. (за квитанции, билета, и др.) сброшюрованные би¬ леты, квитанции и т. П. кош ле 1, (от пръти) корзина же; 2. (за ловснс н) риба) вер¬ ша ж; 3. (на мотор) коляски, р мн -с о к, ж; фгр^^^де^н- груднИя клетки ж. кошара ж 1. овчарня, р мн
201 краста •е н, ж; 2. зсгон м для ско- тС. кошер м улей, у л ь я, м. кошници ж корзине ж, кор¬ зИнке, р мн -н о к, ж, кошути ж косуля ж, линь ж, серне ж. кощунство с кощунство с. криви корова ж. ^свИрнин м коровник м. нрИв || и коровий, -ь я, -ь с; —е мляко норовье молоко; нрадИ несв крссть, н р аду, -д ёшь, воровИть, -р у ю. крсдСц м вор, мн -ы, -о в, м н рсде ш н ом нареч нрИдучись, украдкой, втихомолку. нрИдли ж есрCеки, р мн -в о к, ж. нрсдлИв вороватым. крИен крСйний, конечный; по¬ следний; О в —случай в крайнем случсе. крИсшник м горбушке ж (хле¬ ба). нрИжби ж крСжс ж, воровство с; питepaaтуннан плигиИт м. крс || й I м I. крий, пр н с краю, мн -я, -ё в, м\ на —я ни гриди на краю города; область, р мн -С й, дат -я м; планински-й горнся об¬ ласть; 2. конец, -н ц И, м; настъпи—ят нс учебните за¬ нятия наступил конец учеб¬ ных занятий; 0 воен пред- 11 и ят— й передний нрсй (обо¬ р они). край II предл воале, CkслCз у; мИмо (ср. п.);| крий мости во¬ зле мосте; тя живее край гс- рити онС живёт около вон- зИле; край рексти у ренИ; минах | край училището я прошли мИмо школы, крайбрСжен прибрежный, крайбрежие с побережье с. нрИйни || н м анат (ръка, кран) кскёчкссть ж; горни—ци верхние конСчности; долин —ци нИжние нскёчксстн. крайпътен придорожным, крийцер м крейсер м. крайъгълен: —камък крие- угольный нИмень. крик м 1. ногС, с и о г у, мн ноги, пог, -И м. ж\ 2. (на мебели) ножки, р мн -ж с к, ж; Одървен— про- тСз ле; на— ни ногах, стоя; в — в ногу крил м король, -я, м. крслйцс ж королеве ж. нрин I м крин м (водопровод¬ ный). нран II м нран м (подъёмный). красСвец м крисИвец, -в ц с, м. красив красИвый; -*о цвете крссИвый цветок; прен* глсс красивый гCлсс- нрискспИе м каллиграфия ж, чистописание с. краснопИссц м 1. | киллигрИф м; 2. человек, имеющий кра¬ сивый почерк. красноречив красноречивым, красотИ ж нрссотС ж. нристс ж 1. норCсси ж, чесот¬ ке ж; 2. прен разе парннеецз
краставица 202 -в ц с, ле; 3. прен неодобр привычке ж, страсть ж. краставиц П и ж огурец, -р ц с м; кисели-и солёные огурцы, краставички ж огурчин м. f крас II я несв укришИть, кра¬ сить, н р С ш у, н р И¬ с и ш ь; трудът—и животе ни труд крСсит нИшу жизнь, крИтер м нрСтер м. крИтко нареч крСтно, кCрсткCз краткосрочен краткосрочным; —заем краткосрочный заём, краткотраен иепрсдслжHсёЛь- ный; —д-ыжд непродолжи¬ тельный дождь. кретунс ж 1. бутылочная тык¬ ва ж; 2. сосуд м из бутылоч¬ ной тыквы; 3. прен разг пу¬ стИя головС ж. нрётън крИтний, -ток, -т к И, -т к о; короткий, -к о р о¬ то н, -т н С, к о р о т н о, коротки; животът ни с — нИша жизнь короткС, крИна несв шагИть, идти, иду; —по улицсти шсгСть по улице, нрсн 11| сн ножной; | —ыа шевни машини ножнСя швСйная мснннё. нрИчн II и ж шсг, мн -и, м; привя —с делить шаг; —а напред шсг вперёд; ни двс —и от. .. в двух шигёх от. . || Онс всяка —и ни нСждом шсгу. НрИчол я ж. нресёт м | кровать ж; двоен— двуспальная крсеСсь- кревСтче с нрсеСскс. р мн •т о к, ж; детско— дСтснся кроватнс. нрСдс ж цвстнОй. мел м (для рисования); уголь, угля, я, угольный нарандСш, -С, м (для рисования). нрСдит и кредит м; на— в крсдИт. нредит Ирсм несв и св кредито¬ вать, -т у ю. кредитор я кредитор я. крСмък м кремень, -м н я, м. нрСнвирш м сосиски, р мн -с о к, ж. нрСпнс несв крёпкусЬз мин крепнул; и нреп, н р с п л а, -л о. крСпост ж крепость ж, укреп¬ ление с; обсиди на—тс осС- ди крёпоссн- крепостей 1 крепостной (слtнс- сЯщийся к крепости); ~ окоп крепостной вал. нрСпостей 11 крепостной;. — строй крепостной строй; — инт нупчся крёпсссь- нрСп || ън крепкий, -п о н, -п н С, -п н о, сравн ст н р с п ч| е; —но здривс нрСпнос здоровьс. нрс п я несв 1. держИть, нсядёр• живать, креnнсЬзl -п л ю, -п И ш ь;2.прен nсддёржнвасьз подкреплять; —се держаться, кресло с кресло, р мн-се л, с; той седни ни —то он ссл в кресло; ставам от —то вста¬ вать с нреслс. нрСсна св крИкиуть. нретсм несв брестИ, -с д у,
203 критичен •ед ё ш ь, мин б р е. л, брела, идтИ, мин шёл, шла мёдлеккс нрёх || ък хрупкий, -п о к, п н С, -п н о, сравн ст хрупче; —ко здраве хруп- нос здоровье; нежный н с ж с н, -ж н С, -ж и о; —но детс нСжный ребёнок; нрещя несв нричёть, орСть, о р у, о р ё ш ь крив 1. кривой, непрямой— с линия нривСя линия; —и рс- довс кривые строки; 2. вино¬ ватый; кой е—? кто внкс- вИт?; 3. прен плохой, дур¬ ной; Овървя по —път ид¬ ти по плохой дороге. нрИнвсм несв 1. поворачивать, сворачивать (в сторону); 2. сденгСсь нСбок (шапку). крИвни св 1. повернуть, свер¬ нуть (в сторону); 2. сдви¬ нуть нСбок (шапку). криво парен 1. крИво, ко>со; 2. нсправильню, ошИбочно; <> —ля во с грехом пополСм; тан себе; —ми с мне плохо (тяжело) нриноглСд косой, ксссглИзый■, нриволйчи несв (за кола, за ре¬ ка, за път и др.) виться вьюсь, в ь Сшься, мин в и л с я, -л И с ь, -л ось, -л И с ь; извиваться, изги¬ баться. нривя несв 1. кривИть, -в л ю, -вишь, искривлять; 2. по- есрСчнвасЬз сворачивать; 3, хромСть; <> —си | душ сти кривИть душой. крСс^ис ж прятки, -т о н, само мн; игрия не— игрСть в прятки. нрИзс ж крИзис м. крилСт 1. крылСтый; —и птиц и крылатые птИцы; 2. прен крымС^й; —и мисли кры¬ латые мысли; —и думи (афо¬ ризм и) нрылСтые словИ. крил о с нрыло, мн н р Илья, -ь с в, с. нриминИлен крнмнкИпьны й, у гол оз н ы й; — п рс ст ь л и и н угспCеный преступник; О — ромин сенсационный угспCе- ный роман. кристал м 1. кристСлл м; 2. хрусталь, -я, м; плаиинсни — гор ны й хр устСл ь. кристИл || сн 1. кристалличе¬ ский; —сн строеж кристал¬ лическое строение; 2. хру- стСльный; — ни виза хру- стСльная' ваза. критИн м нрИтик м; литерату¬ рой— литературный крИтин. крИтинс ж критина ж; дълбо¬ ки, принцип ни—глубокая, принципиальная нрИтина; О под всяки — ниже всякой крИтики. критикувам несв kрнтнkсветЬз -н у ю. нритич Ц сй I нритИчный, кри¬ тический (содержащий крй- тику); —ен ум нритИчсский ум; —но стксненнс нъм рс- ботите критИческос осксне• ние н делу; той се чунствунд
критичен 204 по-—но он чувствует себя нритИчнес. нритииЦенИ 1. критический; крИзисны-й; —нс нъзрсст критИчсский возраст; 2. прен критический, опИсный, труд¬ ный; —сн момент критиче¬ ский момент. нритИчссни I вж критичен I: —реализъм критический ре- слИзм. критИчески II вж критичен II. крИя несв скрывСть; прятсть, прячу, прячешь, унрывСть; —се снрынСться; прятаться; крыться, н р о- юсь, кроешься. кроСж м 1. покрой м; 2. ло-че- сто мн прен намерения, зИ- мшслы, плены. нройни ж 1 понрой м; фасон м; шинел с военна— ши¬ нель есекксгс покроя; 2. вы¬ кройке, р мн -о с н, ж; —от хартия бумИжная ны- кройка. крое м спорт кросс м; мото¬ цикле те н— мотоциклСтный нросс. крот || ън кроткий, -т о к, -т н С, -т н о, спокойный; добродушный; —но детс кроткий ребёнок. нро ||И несв 1. ороить; шивач¬ ката-—и ронля портнИхс нроИт плСтье; 2. прен замы¬ шлять; — я плинонс замыш¬ лять илСны; те—ят сгресин- ни плиноне онИ кроят (зсмы- щляют) агрессивные плСпы!. нрснч м закройщик м. крупен крупный, -п с н, -п н И, -п н о, зкачИсёПькый; — учен крупный уч ёный. нруша ж груша ж (дерево и плод). нрушнс ж 1. груша ж (ма¬ ленькая); 2. лИмпочни, р мн ■-чек, ж (электрическая); Оимс си—опишни нст дыми без с-кЯ. нръв ж кровь, пр в н р о в и, ж; фссви с в—тс му ото у него в нровИ. кръв Цен 1. нрсеянCй; —ни трупи кровянСя группе; —но нилягинс крсеянCе давле¬ ние; 2. прян и прен оронный; — но родство кровное родство кръводарител м донор м. нръвоИзлив м мед кровоизлия¬ ние с; —в мозънс | нрсеснз- лнЯкне в мозг. кръво^с || сн анат кровенос¬ ный; —ни съдове нроненос- ные сосуды; —на система крсеёнOския системе. нръвообращСнис с анат крово¬ обращение с. кръвопреливане с мед перели- вСнис с орови. нръвспрслИт || ен кровопролит¬ ный; —ни сражения крово¬ пролитные сражения. кръвохрачене с мед крсесxИр- нсньс с. кръг м круг, пр в круге и в кругу зависимост от значение то), мн -И, -о в, м; в ссмесн о/ в семейном нру-
205 кувергтЬрф гу; | ръководни—ове руково¬ дящие нругИ; О омагьосии — зиkолдCесккый нруг; по¬ лярен — полярный круг, кръгозор м кругозор м. кръгом нареч воен кругом; — мирш! кругом мсрш! нръг || ъл 1. круглый, н р у г л, н р у г л И, н | р у г л о; ли мисс круглый стол; 2. пол¬ ный, п о л о и, п о л н И, п о л K|0, целый; ф—ъл сирин круглый сирота. кръжок м нружон, -ж н И, м (научный, литературный, драматический и т. п.). нръм || сн сел-стоп кормовой; —но цвекло кормовСя свёкла, кръпки ж зсплСта ж; трябва ди зсшия— нужно поло¬ жить зсплСту. нръст I крест л<; <> Черней — Красный крест; |ни — крссс-нС•кресс; слигам (ту¬ ря м)— (на нещо) разг стС- вить, -в л ю, -в и ш ь нрест (на чём-л). ’ кръст II м пояснИцс ж; тИлия ; боли ме—ът у меня ло¬ мит в пояснице; до—с по пояс; нис стояхмс нън води¬ те до— И мы стояли в | нодС по пояс; тя ими | тънък— (тънка талия) у неС тонная тСлия. кръстопът м перекресток, -т н и, ле; перепутье с, рас¬ путье с;фна— нс распутьс. кръстосан сложенный крест- кИ-нрёсTз перекрСщснный; псрекрсстный; —огън воен перекрСстный огонь. кръетбеим св 1. скрестить, -с | щ у, -с с т И ш ь, сло¬ жить, -о ж у, -о ж и ш ь крестом; |2. пересСчь, -с е¬ н у, -с с ч ё ш ь, -с с н | у т, мин -с с н, -с с н л с, -л о; 3. обойтИ, -й д у, -й д ешь, мин обошС л, -шлИ, пройтИ; 4. | (за растения, жи¬ вотни) снрестИть. кръст освсм несв 1. скрещи¬ вать, складывать | крестом; 2. перссекёть; 3. обходИть, -о ж у, -о д и ш ь, | прохо¬ дИть; 4. (за ■ растения, жи¬ вотни) скрещивать. кръстбсвёне с скрещивание с (живитных, растёний). кръстословица ж кроссворд м. нръчмс ж 1. норчмё ж, пив- ная,^ й, ж, кабсчOкз-ч н С, м. хръчмёр м норчмСрь, -я, м; остар кибИтчик м. нръш || ен—нс снаги строй- кaяз -ИОния фигура; —но хоро быстрый хоровод. кряскам, несв громно кричСть, -ч у, -ч И ш ь, орИть, ору, о р Сшь. нрясън м крин м, вопль м. нуб м 1. куб м (фигура); 2. мат куб; ' на— в кубе. кубС с купол, мн -а, м, кубИнсц м кубинец, -н ц с, м. кубИнкс ж кубИнки, р мн -н о | к, ж. кувСрти ж верхняя пСлубе ж. нувертюри ж 1. (за легло) по-
к$ка 206 крынИло с; 2. (за ■ маса) снС- терть ж. нунс ж 1. крючок, -ч н С, м; 2. (за закачване) вешална, р мн -л о | н, ж; 3. (за плете¬ не) крючок, -ч |н И, м. кун || им, нунвим неся куковСтЕ, куну ю; нунуаицц^—и ку- кушне кукует. нунлс ж 1. нунлс, р мн -н о л, ж; 2. прен нунли; мирнокет- ка, р мн -т о к, ж. нунлен 1. кукольный; —теа¬ тър нунольный теСтр; 2. прен мсрнскеточный- нуниа св прокуковать, -н у¬ н у ю, зсkуноеИсь- кУкое: ни—деи (на—о | лято) после дождичке в чствСрг; ногдС рсн не горС свистнет, кукувици ж кукушке, р мн -ш С Н, ж, f ' кукумявка ж совС, мн с о в ы, ж. кунуригим несв нунарёнись. нунурИгу! межд нунсрену! кукуруз м нунурузс ж. кунурузеи кукурузный; —о брашно нунурузнся мунИ, нунурузище с кукурузное по¬ ле, мн -я, с. нунурян м бот чсмерИца ж, н ул || с ж башия, р мн -ш с н, ж; ^въздушни —и воз¬ душные зСмни. нулСн м нулИн, -а, м (сель¬ ский эксплуататор). кулСшни нулСцний. кулинар И си кулинарный; — ен магазин кулинарный мсга- зИи; —но из нуство кулинар¬ ное исkусссес- нулИс || и ж по-често мн. театр нулИсс ж; фзсд —ите зс кулИсими. кулоари само мн нулуСры, -о в, само мн. нулт м I. культ ле; —ни Дио¬ нис в | стара Гърция культ Диоиисс в дрСвней Греции; 2. прен поклонСние (кому-л, чему-л); —на личността культ лИчиости; нздигим в я |Возводйть» 'О ж у, -о д и ш ь в культ. култиватор м сел-стоп, культи¬ ватор м; тракторре- трак- тор^ий культиватор. нулт и в Ирам несв | культивиро¬ вать, -р у ю. цултури ж культуре ж; мате¬ риални и духовки— мате¬ риальная и духовная куль¬ тура; физичеесн— (физкул¬ тура) физкультурс. нултуреи культурный; я жи¬ вот культурная жизнь; я човек культурный (обрезо- ваиный) еёпсеёк- култур-просветиин м культра¬ ботник м. нуп м нучс ж, груда ж; мно¬ жество с; прее— за грош спустя рунсвё; чСрсз пснь- колоду. купе ж 1. мИсна, р мн -с о к, ж; 2. кубок, -б н с, м (на¬ града); 3. (карта за игра) черви, -С И и чСрны, черв, мн; я поп |король черней. купИ вж нопИ.
207 кутия .*—*■■* - О1' rlrx.lift куяё с нупС ^сс^о, с; —за че¬ тирима души чстырёхмС^- иос купс. нуплСт м нуплст м. К$йОЛ м купол, мн -е, м. купон м 1. фин купон м; купон облигаций; 2, карточке, р мн -ч с н, ж (продовольст¬ венная); талон м. нуп узим несв понупИть; — вест¬ ници покупСть гизеты. нупунСч м покупатель м. купчина ж нучс жт, кучнс, р мн -ч с к, ж; горнс, р мн «ф О К, Ж. нфм св купИть, -П Л 15, •у п и ш ь кур&к л смСлость ж, реши¬ тельность ж. нурдосем св разг 1. (часовник, ‘ мотор и други механизми) зивссти, -еду, -в с¬ д ё ш ь, мин -в ё л, -в с- л И, -л о; 2. нар (стан. шев¬ на машина, печка и др.) усссновHтЬз -о в л ю, -ов | и ш ь; поместить, -м с- щ у, -м с с т и ш ь; иалС- дить, -И ж у, -И д и ш ь, за¬ править, -в л ю, -в и ш ь, пригстCвитЬз -в л Ю, -в и | ш ь н действию; — сс располо¬ житься, сесть удобно. нурдИсвам несв разг 1. (часов¬ ник. мотор и други механиз¬ ми) зсвсдИсЬз | -о ж у, • диш ь; | — часовни н заво¬ дить часы; 2. нар (стан, шев¬ на машина, печка и/др.) ус¬ танавливать; помещать; нс- лёживать, заправлять, при- гстовлЯть н действию; —сс рСCПCЛСГСсЬCЯз |ссдИться удобно. нуриСр м нурьср м. нурисрни ж курьсрки, р мн -р о к, ж. нуриин м курятник м. курорт м нурорт м; планински —горный курорт; морени— морсной нурорт; заминавам! на— усзжИть нс курорт, курортен нурортиый; —район курортный райои. нурорт Ист м курортник м. курс м 1. курс м; | лекционен— нурс лснций; —ове по русни езин курсы руссно-о языкИ; (осведомен съм) съм в—с иа исщетс быть в курсе собы¬ тий; 2. рейс м. нурсснт м нурсаит м. курсИв м курсив м. нурсИст м курсИит м; студент (какого-л курса). курсов курсовой; —ръководи¬ тел курсовой руководитель, куртна ж нуртнс, р мн -т о к, ок. нур шум м пуля ж; <>с един — дни засни одиИм выстре¬ лом двух зСйцсв (убйть). нур шумен 1. (за рана, дупка, причинени от куршум) пулс- вой (пулевая рана. пулевая пробойна); 2. прен (за олов- носив цвят) свинцовый; —о исбе свинцовое иСбо. нутИя ж коробнс, р мн •5сн, ж; кибриттина— спИчсчнся
куфар 568 коробке; консервена— кон¬ сервния бСикс; пощенска— почтовый ящин м. куфир м чсмодИи м. кух 1. пустой, п у с т, п у¬ с т С, пусто, полый; —с тръбички полся трубнс; 2, прен пустой; | —и фраз и пу¬ стые фрСзы. кухини ж 1. пустотё ж; 2. (на дърво, на зъб) дупло, мн д у п л с, д у п с л, с; 3. анат полость ж; впёдинс ж (глазнйя). кухненски кухонный; —нож кухонный нож; | —съдове кухоннся посуде. нухия ж нухня, р МН -X о и ь, ли» куц хромой; — нон хромСя ло¬ шадь. нуцам несв хрометь. куцс ш н ом нареч хромая, при¬ храмывая. кучс с собСке ж; овчарско— овчарке, р мн -р о н, ж; ловджийско— охотничья со- бИкс. н учеи цс с собачке, р мн -ч с н, ж. щеион, -к н И, мн •н н И и -и я т с, -и я т, м. кучн Сриин м конура ж, со¬ бачья будни, р мн -д о н, д/с, кучешки собачий, -ь я, -ь с. нучни з/с суки д/с ; собаке ж. кушСтни ж кушетки, р мн -т о к, ж. нъдС нареч 1. где; —живссте? гдс | вы живСте?; 2. нудС; — отивате? нудё вы идСте?; О от—на—? с. ксной стСти?; —дс с с) где-нибудь, гдс бы то ии было; б) нудС-кибудЬз нудС бы то ий было; от ис* май— по кееCпез по необ¬ ходимости. нъдСля д/с нудсль ж. къдСто нареч-съюз 1. гдс; сз прснсрах детството си тим, нъдето съм сс родил я про¬ в ёл дСтство тем, где я ро¬ дился; 2. нудС; нъдето ис¬ кам, тсм щс иди нудё хочу, тудё иду; фкъдето и ди с а) гдс бы ии; б) куда бы ии; къдсто и ди бъдс, щс мисля зи майни си гдс бы я ии был, я буду думать о своСй мСтери; нъдето и ди при¬ стигнеше, всякога го посре* щаха радушно нудё бы он ии приезжИл, всегда сго встречали радушно. къдСш Цси диал из кенИх мест, откуда; —ни сс тсзи люде? откуда (из кскИх мест) Сти люди? нъдрсв кудрявый, вьющийся; —и носи кудрявые волосы, нъдри мн н у д р и, -С й, мн (ед н у д р я ж), остар; ло- ноны мн (ед л о к о и м). къдрица ж лонои м, завИток, -т н а, ле. г нъдрон ос кудрявый, с кудря¬ выми нолссСмн- нЪдря несв зсвивёть (волосы). нЪлбсст 1. шарообразный, ^1- ровИдный; 2. клубообрСз- ный; (заоблаци) кучсвой.
Кърм& нълбо с 1. шир, мн - от, м; зем¬ но ~ земной шир; 2. (за пу¬ шек, прах) клуб, мн -У, м\ 3. (за конци) клубок, -б к С, м, на— нлубном. кълнС несв клевСть, н л ю ю, к л 10 Сшь. кълвач м 1. дятель, -т л я, м; 2. прен зубрили м и ж. нъли м росток, -т ж С, м\ се< меката пуснаха —овс семе- нё пустили ростнИ. кълиИ -несв нлясть, -я и у, -я н ё ш ь, проклинать (ко- го-л чгт'л), —сс клясться, дсвСть, да ю, да ешь клятву; —сс във вярност клясться в верности. нъли я несв прорастИть, дсвСть, д и ю, д с ёшь ростнИ; всходИть, -о ж у, -о д и ш ь. к£лцсм несв 1. (за месо) рубИть, •б л ю, -у б и ш ь; 2. (за сол) толочь., -л н у, -л ч ё ш ь, -л н у т, мин т о л о к, -н л С; 3. (за ' орехи) нслCсЬз -л ю, -о л с ш ь; 4. прен пилИть, п и л ю, п и лишь, укорять (кого-л). нЕлчс несв ломсть (руки, паль¬ цы в отчаянии), — сс не- одобр вихляться. нъм предл 1. н (с д. п.); дс сс обърни | към прозореца (вра¬ тата, дъснитс и др.) повер¬ нуться н окну (двери, доске и др.); нъм ного ди се обър¬ на? н кому мис обрститься?; ти трябва да дойдеш в учи¬ лище към четири часа ты 14 Българско-руски речник должен прийтИ в школу н четырём часСм (часСм н че¬ тырём); любой нъм роди истс любовь н родине; 2. нареч приблизительно, около (с р. л. ); изминах — пст кило¬ метри я прошёл приблизи¬ тельно пять киломСтров; той прснири у нас десетини дии ои провёл у иис около деся¬ ти дней. къмпинг м кемпинг м. къис ж хне ж. нъини мн 1. коньнИ, -о в (ед нон ё н, -и ь н С, м), лет¬ ни— роликовые коньки; пързалям сс с— кстИться нс ноньнах. нънкьор м конькобежец, -ж ц с, м нъпИл || си купСльны^; —ио помещение купСльнос поме- щскне- къпалия ж купСльня, р мн -л с н, ж; лятна— лстияя нупСльня. нъпИна ж | сжсвИни без мн, ж. нъпя несв купИть; —се ну- пСться. нървив 1. кровавый, окровав¬ ленный; — нож нровСвый нож; 2. кровопролитный; — бой kрсеспрслиткый бой. кърмИ I ж I. корм, -и и -у, пр на кормен на кор¬ му, мн -а, м (для скота), 2. грудное молоно с. нърмС П ж мор нормИ ж; тс ссдяхс нс — ти ии лодките онИ сидели ии нормС лодки.
№ърм&че яо ИСК' нърмСчс с грудной ребёнок м. нърмёчнс ж 1. ксрмЯщcн жСи- щинс ж; 2. нормИлици ж. н!»рмя несв 1. нормИть (грудью); 2. кормить, -м л io, н о р- м и ш ь (животных); 3. прен книж вскармливать, воспи¬ тывать. нЪрпс ж платок, -т н И, м; носна— иосовой плстон; — за лице, —за ръцс полотен¬ це с; —за яденс салфетки, р мн -т о к, ж; —за гла¬ ве косынкс, р мн -и о к, ж, плсток, м; —зс прах тряп¬ ки, р мн |•п о к, ж. кърпёж м попрСвна ж, ремонт м (молний). кърпя несв зашивИть; .нар лс- тИть; (чорапи) штопать; (обу¬ ща, рокля) чинить, чиню, чИнишь. нърт м, къртици ж крот, -c, ж. нърт || Ичи, кърт йчии кротовий, -ь я, -ь е. н^ртовсни (за труд) упорный, тяжёлый, тяж ё л, -ж с- л С, -ж ело. нЬртя несв выламывать, ло¬ мИть; вырывать; нынсрчё- нывcсь- н&ршс несв 1. (за клони, пръч¬ ки) псмИсь; 2, (за пръсти, ръце — при скръб, отчая¬ ние) ломИть (пальцы. руки в отчаянии); (за снага) изги- бСть, выгибёть. къс I м нусок, -с н С, ж; —мс- со кусок мяса; клон, -а и -С, мн клочья и клоки; разкъсах ръкави ис пирчети (—овс) разорвал рунИв в клочья. къс II KCрCсkHЙз короток, -т н И, н о р о т н о; — | но¬ си нсрCсkне волосы!; —а по¬ ле короткся юбка; краткий, н р С т о н, -т н С, -т н о; —отговор нрСтний отнСт; О —а псмет короткая память, нЪссм несв 1. рвать, рву. р в Сшь; — хартия рвать бумСгу; —цвстя рвать цве¬ ты; 2. прен проваливать (на экзамене). нъс ||еи поздний, сравн ст по- зднСе и позже, запоз¬ далый; —ис ссеи поздняя осень. късмёт м разг счИстьс с, удИча ж, судьбё ж; нямам— мис ис всзёт. нъсмстлия разг счастливый, счастлив и счаст- л ив, -а, -о, удачливый, късно нареч поздно; ’ —ми съ¬ общиха поздно мне сообщи¬ ли; или— рСио | Или поздно; п^добрр—, отнол- косс никога лучше поздно, чсм нино-дС. нъсо нареч норотно, нрИтно; О ии—низано норотно говоря, нъсо-лсд близорукий, късоглСдство с близорукость ж. късомстрсжся короткометраж¬ ный; —фили короткомет¬ ражный фильм. н£счс с кусочен, -ч н с, м; —мссо кусочен мясс.
ж лазурен нът м 1. угол, у г л И, пр в у | г л у, м; уголок, -л н С м; 2. дом лт; роден— род- иой дом; 3. край м в роднил я в родном краю; <>червей —'■красмыин угспCн. кътсн: —зъб нореииой зуб. кЪтиин м норснной зуб/ л. къшсй м кусок, -с к И, м (хлеба). ньщи ж дом, мн -а м. здСиие с; —музей дом-муз сй. kЫIцCекнн м | домовИтый хо¬ зяин м; ,семьякHи м. нъщурни ж доминнс, р мн •ш с н, м, разг. кьоссв безбородый и бсз- усый. кюлоти мн трино нескл. с (женское Или детское белье). нюмюр м разг уголь, -гл я, м\ дървве— древесный уголь. нюнсц м трубИ, мн трубы, ж (дымовая). нюфте с котлСти ж (рубленая). Л ла с муз ля нескл. с; излсй «ла» слой «ля»; испиши «лс» нспишй* «ля». лабиринт м лабирИит м. лаборант м лаборант м. лаборатория ж лаборатория ж; химичессн— химИческия ли- бсрcсCрия- лиеИки ж лавИнс ж. лав Ирсм несв и св лавировать, -р у ю/c1лcейроеись- лСвица ж 1. полкс, р мн -л о н, ж; нcкcси стой на—та гре- фИн стоит на палкс; 2. снс- мьИ, мн с н С м ь И, -м с Й, ж, паеназ р мн -в о н, ж. лИвна ж лавна, р мн -в о н, ж, | буфСт м, киоск м; нупу- вим от—тс понупСю в | пИе- кс (в буфСтс, в | киоскс). лёври само мн лёвры само мн*9 фжъис— пожинать лСвры. лИвров лавровый; янсиец лавровый еекCн- лИгер 1 м лагерь, мн -и, -С И и •И, -С й, лг; пионнерсн — пи- скерсkкй лИгсрь; съм на¬ жить в лИгсрс; отивам на- Схсть в лИгсрь; яни мира лёгерь мире; 0 концснтрс- иионеи я концснтрациои- иый лИгсрь. лСгср И м подшИпник м\ сач¬ мен— шcринспсднипкин м. лагерник м лагерник м. лигерувам несв и св стоять лИ- гсрем; быть в лСгсре (само несв). лизсрСт м лсзарСт м, -оспи- тсль, р мн -Сй, м. лизс шк ом нареч ползком, лсзур м лазурь ж. лазурей | лсзурный, -р с и, •р и а, |-р и о; — бряг ла¬ зурный бСрсг.
л)зя 212 лИз || я несв 1, ползтИ, -з у' (оз¬ начав а действие, извършващо се в една посока); ползать (означава много кратно дей¬ ствие, извършващо се в раз¬ лична посоки); детето—и по поди ребёнок ползает по по¬ лу; 2, (катеря се) лезть, -з у (означава еднократно дей¬ ствие, извършващо се в една посоха); лСзить, лажу, лазишь (означава дейст¬ вие, извършващо се в раз¬ личии посоки); —я по сне¬ лите | лезть по утёсу. лий м лсй м. лСйнс, лёйнучнс ж рсмСннc, р мн -ш с к, ж. лик м лсн м; —зс нокти* лак для ксгсСй. лснСй м линСй м; презр държи сс нито— всстИ себя ксн ланей. лиkСйкнеа несв пckСйссесеасЬз •т в у ю. лснерди ж лосось, р мн -с й, м; сёмги ж. лакирам несв и св лакировИть, •р у ю/отлакировать. лИнмус м хим лакмус м. лСкмусов лИкмусовый; | ф—а хсртия лакмусовая бумСга (бумажна), лСком 1. жСдный, -д с н, -д и И, -д и о, прожорли¬ вый; —за храни он жСдеи до сды (на |Сду); 2. жСдный (к чему-л, до чего-л, на что- л), Иленыйз -ч с н, -ч и а, •Ч и о (к чему-л, до чеедл, на что-л); —за пари алчный (жСдный) н день-См (до дСне- на деньги), лИномсц м 1. пикгмнa, р мн •м о к, м и ж; 2. разг об¬ жоре м и ж. лакомия ж разг 1. обжорство с; 2. жадность ж, алчность ж. лакомство с 1, жадность ж. алч¬ ность ж; 2. nрожCрписссгь ж; 3. лакомства само мн. лакомя се несв 1. проявлять алчность; 2. жИдничс пс. лСкти 1. плавленый сыр м; 2. вид нонфст, лёкът М ЛОКОТЬ, -н т я, р мн -н т С й, м. лалС с тюльпён м. лслугср м суслик м. ламарИне ж жесть ж; листовое железо, кровельное железо; нути я от— бСина из жСсти, лИмпи ж лСмпи ж; настолна— настольная лИмпс; нощна— нсекиkз -а, мн -й, м; —с флуоресцентна светлини лСм- пс |ДксвкCго свСте; запилнсм (эи’гссявамм-— та | зажигСть (-есИть) элснсрнесссео■(сеес)з лам пСри я ж панСль ж (дере¬ вянная общйвка). лсмтя несв сИльно жслСть, жСждить, стремиться, -м л ю с ь, -И ш ь с я (к чем#-л))—зи слевс жИждать слИвы; —зс знания жаж¬ дать знаний. г лСии нареч в прошлом -оду; по-—в позапрошлом -оду
213 легация лсисИрсм несв и св выдвигать/ выдвинуть (кого-л); —своя приятел выдвигать свос-о приятеля. лансирам сс несв и св пр оби- вёть/пробИть, -б ь ю ссбС дорогу. лИнсни нареч прошлогодний; <> обичим (някого) нато—я снят любИть (кого-л), нсн собаки пилку. лИпа ж лИпс ж, - липСвшс ж | слякоть ж; снег с дождём. лИпим несв разг лопать, жрать, жру, гпстИть’; ф—мухи зсеасЬз ловИть мух. лСпнам несв лопсть, глотИть (целиком); О — въдицсти попадаться ии удочну. лИпис св про-лссисьз -о ч у, •о т и ш ь. папккмyxи, м и ж, лcпнннc- рсн м разг ротозСй м, про¬ стофИля м и ж. . ларингИт| м мед лирингИт м. лИриинс м анат -ортСнь ж. лСсна ж лИснс ж лИснав 1. лСсковым; —човек лСсковый человСк; 2. лест¬ ный, -т с и, -т и и, -ъи о; —отзив лСстныш отзыв леснСя несв 1. лиснить, нежить, ■ж у; —детс лсснСть ребён¬ ке; 2. (с кор ист) льстить, л ь гц у, л ь с т и ш ь (ко- ду-л); — началника си л ьстн ть и с ч Иль в и к у. лёсо. с лИссо нескл. с, срнёи м; хвърлям— бросИть лёссо- ластИр м побСг м, росток, •т н И, мн -т н И, м. лСстИН м 1. рСЗИкKСз р мн -и о н, ж; (за чорапи) под- шк3ка, р мн -з о н, ж; 2. (плетка) резИннс ж. лИстовИЩа, ластовични ж лИ- сточна, р мн -ч с к, ж. латСрна ж нирмИкkСз р мн •и о к, ж. латИницс ж латИницс ж (ал¬ фавит). лстИина ж настурция ж. лауреСт м лиурсСт м; —не Ди¬ митровски иигради лиуреИт Димитровской прСмии. лСчен лакированный; —и обув¬ ни лакированные туфли. лёя несв лИять, лаю. лёбед м лсбсдь м; чсрен— чёрный лебедь. лСбедон лебсдИный; —с поход¬ ни лебедИнся поступь; <> —и псссн лсбедИися пссия, лсн м лев м (болгарская денеж¬ ная единИца); книгите стру¬ па пет —и ниИ-и стоит пять лсвон. лсвСн м 1. лёенИз р мн -С й, м и ж; 2. прен неуклюжий человек. ле-Слсн псгилькый; —вестник легальная газете. легализИрим несв и св летали* зовИть, -з у ю. лсгСлпост ж легальность ж; мининам в— выходИть из подполья. лсгИция ж дип мИссия ж; по¬ сольство с; чужди — инс-
леген 214 стрённся мИссия (инострён- иос посольство). лсгСн м таз, пр о -с, в -у, мн -ы, -о в, м;' измий се в—с вымойся в тсзу лсгСндс ж 1. легенда ж; 2. ус- пCекыс обозначения (на кар¬ те). легендарен легендарный, -р с и, -р и и, -р и о; - ге¬ рой легендарным герой. ле-итим Ирам сс несе и св предъ¬ являть/предъявить, -я в- лю, -явишь удостове¬ рение лИчности. легло с 1. постель ж, нровСть ж, ложе с; лягим в—то ло¬ жИться в постель; 2. (на ре¬ ка) русло, р мн р у с л, с; Она—съм я болен; пс смъртно— ни смСртиом од¬ ре; походни~ рсснладнСя крсеась, раскладушка, р мн -ш с н, ж. лСгки св лечь, л ягу, л я¬ ж с ш ь; то Йеллен он слёг, ои заболел. леговище с лC-сес с, берлоги ж; вълче— волчье лCгсес. лсд м лёд, льда и льду, пр о льде и на льду, мн л ъ д ы, л ь д о в, м; изкуствен— сухой лсд; сло- жстс в— поставьте ии лСд. лСдси ледяной; —и висулки ледяные сосульки; прен~ поглед ледяной взгляд. лсдс и ся несв л сде нСть. дедиин м ледник, -И, мн -и, м. »— планински — горный лсд- нИн. ледсразбиеcе м ледокол м; стоме и —- атомный ледокол.. лежИ несв 1. лежСть, л с ж у; —не гръб лежСть ии сии ис; 2. (в затвор) сидСть, сижу, с и д и ш ь (в тюрьме). лежснkOм нареч лёжа; чете — читать л С2КС. лск 1, л ёгний, л ё г о н, лег¬ ка, л с г н о; —и храни л ёгнся пИще; 2. лёгкий, до¬ ступный, -пси, -п и и, -п и о; —и ■задачи л С-нся задИча; 3. лёгкснЫсленкый; —о поведение и) лсгком ыс- лекисе поведение; б) воль- иос поведение; Ос—о сър- цс с л ёгким сСрдцем; имсм —а ръни у меня лёгкая ру- нС; —с иощ спокойной но¬ чи; —и индустрия л ёгнся индустрия; —с пола лсгно’ вСя мcнHкc. лёнc'пспёни нареч нИлс■понС• лу, постепенно, потихоньку лСнср м врач, -С, мн И,-С й, м, доктор, мн -а. -о в, м; хуманитарен— врач (леча¬ щий людей); ветеринарен—- ветеринарный врач; пинам —вызывать врачС. лСнсрск П и врачСбным, -ч С¬ б с и, -ч с б и и, -ч с б и о; —а помощ мсдицИнснся по¬ мощь; —а номисия врачеб¬ ная комиссия. лекарство с лекарство с; взе¬ мам— принимать лекарство
21Й лепна предписвам — пропИсывать лекарство. лекС с пятно, мн пятна, п И т с н, с; направих си¬ ни дрехата я посадил себС пятно ии одежду. лскоатлСт м спорт псгксаслёт м. лсно-йт целебный, -С б с и, -С б и с, -с б и о, лснСрст- венный; —с нодс ,лёесбния нодС; —и билки целСбныс травы. ■ лекомИслсн легкомысленный; —човск лсгкомь1слен1ный чс- лсеёk- ленотС ж Пёгкоссь ж; —ис въздуха лСгность воздуха; изпълнявам с— поръчение выполнить с лёгкостью по-’ ручение. лСнсинс ж лснсина ж; диилснт- иа— диалектния лснсина. лСктор м 1. лектор, мн -ы и -И, м. 2. преподаватель ино¬ странного язынС (в высшем учебном заведений)', —по русин сзик преподаватель русского язынИ. лекува || м (сс) несв лсчИть (ся), -ч у(с ь), л с ч и ш ь(с я); —м се от ревматизъм лечить¬ ся от рсвматИзмс; при кого сс—тс? у кого вы лечитесь? лСнция ж лекция ж; слушим— по физинс слушать лекцию по фИзинс. лСля ж тётя, р мн -с й, ж, тётни, р мн -т о к, ж. дси м Я ён, л ь и с, пр о льне и во л ъ и у, л. лСнен льняной; —плст льня¬ ной материал. ленИн лснИвый; —'учснин лс- иИвый ученик. лснИвец м лентяй м. разг лснИ- всц, -в ц с, мн -в ц ы, -В| ц с в, м. лСнинец м лсиинсц, -и ц и, мн -н ц ы, -и ц с в, м ленинИзъм м ленинизм м. лСнински ленинский; —прин¬ цип и лСнииские принципы, лСност ж лСность ж, лень ж; хванило мс с— ни мсия лень нспСла. лСнтс ж лснтс ж; филмова,— ■ кинслёнси ж; магнитофоина — |нcгннтофOнная пленка, лснтяйничс несв лспсЯйниеcтЬз ленИ сс несв лёкHсьcЯз -нюсь, ленишься. лСпвсм несв 1. нанлсивать, приклеивать, прилеплять; Ъпрен разг ударять; —шамар дсвСть пощёчину; —сс 1. приставать,^ ию, прицеп* литься; 2. прен приставить, навязываться. лСпенни ж 1. каклёйkаз р мн -с с н, ж, накладна, р мн -д о к, ж, лИтни, р мн -т о к, ж; 2. мед плИстырь м. лепИло с нлсй, пр о клСс и ни клею, м, клСйстср м. лепкав липкий, -п о н, -п н С, -и н о, клейкий, -С с к, -С й н с, -С й н о. лСпис се 1. наклеить, приклС»
лепя 216 ить. прилепить, -п л ю, -л С- ли ш ь; 2. прен разг удС- рить,. -С.р ю; — сс | при- стСть, -С и у, навязИться, - -я ж у с ь, -я ж с ш ь с я. лСпя несв нснлеивсть, заклеи¬ вать; лспИть, леплю, л сп и ш ь; н л С и I ь; — афиш нанлСивать афишу. лСс || сй л ёгний, лСто н 'л с- г н С‘л с г н о, мн -и, и л С г н и, нетрудный, -дс и, •д и с, -д и | о; —си урок лёгкий урон; фнсяса е—- ни мне-то есс•; —ис работа пСра пустяков. лсснинС ж лёгкость ж, удоб¬ ство с. лссничСм м лесничий, -чего, м- лссничёйссно с леснИчсйство с. лссовъд м лесовод м. летИтелен летательный. лСтви здг 1. рСйна, р мн -р С- с н, ж, плИинс, |р мн -и о н, ж; 2. спорт плСнке ж. лСте парен лСтом . лст Цси | лСтний; | —си сезон лСтний сезон; —ии почивка лСтний отдых; —ис вакан¬ ция лСтиис каникулы: лстСц м | лётчик | л; —изтреби¬ тел | | лётчик-истребитель, легИщс с аэродром м, аэро¬ порт м, лётнос|поле. лСтимщс | ж сел-стоп яровой хлеб, яровые само мн. летовище | с курорт м, мСсто летнего отдыха; дстсно— дСт- СНИй курорт. летовник м отдыхИющий, -с г о, м {с летнем доме отдыха), курортник м. лето п ис м ас тор летопись -ж. лстуе || им несв прово¬ дить, -о ж у, «бдиш I» лСто (с доме, отдыха, лагере и т. п.). отдыхСть (летом);; сз —ах в пионерски лагер я отдыхСл в пионСрском ла¬ гере. летя несв 1. лстИть (сзчачава повторяло се движение с р-?з- ни посоки); летСть, л с ч у, л с т И | ш. ь (сэ шчава некра¬ тно движение, извършващо се с една песика); 2, прен■ (движа се с голяма бързлна) лстСть, мчаться, мчусь, мчишься; —еренето лети врСммя летИт (мчится), лехИ ж грядка, р мн -д о к, ж; (эъ цветя) клумбе ж; ~ с чушки -рядна пСрца;—с не¬ забравки клумСе незабудок, лечСб Цсн лечСбный; —ии про¬ цедури лсчСбныс процедуры, лечСбници ж лсчСбницс ж, больница ж. лечСнис с лечСиис с; сенатор- нс-нурсрскс — санаторно¬ курортное лечСние. леш м пСдиль ж. лСшник м лесной орСх м. лСще I ж чсчснИци ж; <>зс псиици — ди продим (нещо, някого) продСть (что-л. ко- го~л) зи чечевичную по¬ хлёбку. дси\а II ж фиа линзе ж;
217 линия О —нс окото анат хрусталик глИзи. лёя несв 1. лить, лью, ль С ш ь; 2. прен лить, про- ливИть; —сълзи проливИть слёзы; 3. техн (отливам) от- ливСть; —свещи отливать сеСчи; —стоминс плСвить сталь; —се лИться, льюсь, ль Сшься. лсир м литСйщик м леярни, леярня ж литСйная, •о й, ж. леярство с литСйнос дело. ли 1. въпр. частица' ли; за¬ дълго ли замиис-иш? каяCл- го уезжаешь?; 2. съюз Ссли, но-дС; почнс ли дс и грие, щс и грис цял дси Ссли ои начнёт игрСть, будет игрёть весь день. ли в Идс ж луг. пр о луге и на л у г у, мн л у г И, л у г о в, м. понос м. лИги ж 1. слюнИ, мн -ю и и, •и с й, ж; 2. прен разз слиз¬ няк, -а. мн -и. м. лИги» слюнявый, лигавник | м слюиявчин м. лигнИт м ли-нИт м, бурый уголь, м. лИжи несв лизСть, л и ж у, л И¬ же ш ь;, О—нрикита |(на някого) лизИть пятки (кому- л) л изии сс лизнуть. лин м лик м, обрез ж, изобри- жСние с. лИки-прилИнс ж пИре .ж, чстИ ж, ровня м и ж; тс сд— ' * » ' ! ♦' • и) оиИ предназначены друг для друга; б) оии похожи, нан дв.с кИпли воды; тя ис му с— | онИ сму нс ровня¬ ли не и дирсм нерв и св линнидИ- ровать, -р у ю, г лик о с лыно с, мочИло с. ликьор м ликёр м. г линуеим несв пнксеСсь, ,-н у ю; —от радост линоеСть от рИдости. лилё» лиловый. f лИлия ж лилия ж; бяла—бС- лая лилия; водна — водя- нСя лилия. лимон м лимон м. лимонИди ж лимонИд л<; дсйтс ми една чаша — дИйтс мнс станИн лимонада. лимонен лннOккый, линCнсозу с лннCккёя кислотС ж. лииеИл м линСйнс, р мн -е с к, ж (школьная); угольник м. линСйни ж санитарная нcшH- ие ж. лииСя несв 1. чИхнуть, -и у, мин ч с х, -х л | с, -х л о, вянуть, -и у, мин вял, в я л а, в я л о; слабСть, худСть; 2. (за животни) ли¬ нять. лини |! я ж 1. линия ж; успо¬ редни —и параллСльные лИ¬ нии; гранична— я пограни¬ чная линия; жслезопътнс —я железнодорожная ли¬ ния; 2. (з1 чергласне) лииСй- нс, р мн -С с н, ж; О глухи —я тупик, -И, цн -И, д,
линчеван 218 лиич узим несв линчевать, -ч у ю, св и несв. липС ж лИпс ж. л ип с с ж отсутствие с, нехеСтне ж\ 110 —ИС. . . ввиду отсут¬ ствия. . — | по — ни врсме за недостатком врСмени. лИпссм сс 1. пропИсть, -и д у, исчезнуть, мин -ч с з, -ч С- з л а, -ч с з л о; 2. (да недостигна) ис хватИть; са¬ мо 3 л -И т и т. лИпсвс || м несв 1, пропадИть, исчезИть; 2. (недостигам) от¬ сутствовать, -с т в у ю несс и св. нс хватать; нс стихо- творснисто му липсеи идей¬ ност | стихотворению по хва- тССт идСйности. лИри ж 1. муз лира ж; 2. (на трамвай) трамвайнся дугИ. лирина ж. лирике ж. лИси ж: оунc■■— лисични-ссст- рИчна (с приказките); кума- —сс престорила ни умряли лисичне-сестрИчка претвори¬ лась мёртвой. лисИци ж лисИ ж; сребърна— чсрнобурся лисС. лисИч || и лИсий, -с ь я, -с ь с; —с дупка лисья нора. лист м 1. (на растение) лист, -а, мн -ь |я, -ь с е, м; дъбов —' дубовый лист; 2. (от няка¬ къв материал) лист, -С, мн -ы, -о в, м\ —хсртия лист бумСги; —ламарини лист жСсти; ^пътси—' путёвка, р мн в о к, ж; тиражен— таблИцс выигрышей] болни¬ чен— бюллетСнь ж. листён м листеС събир. ж. лИтес || м несв улстСть; выле- тСть, взлетСть; ластовиците —хи високо в небето ластои- ни улстИли (взлстСли) высо¬ ко в нСбо; звуците ис песен¬ та—ха от отворения про¬ зорец звуки пСсни вылетСли из открытого окнё. лИтни св улстСть, -ч | у, -тИшь; вылететь, взлетСть, ди—ии, север улетСть | ни сСвер. литография ж лито-рИфия ж. лИт || ър м литр м; —ър мляно литр мслсkа; пет—рс бен¬ зин пять литров бснзИнс, лихви ж процСнт (денежный) м\ голяма—высокий про- цСнт; дивим (езсмим) псри под—' дсвСть (брить) дСньги под процСнты; с— с лихвой, лихе Ср м ростовщИк, -С, мн -И, -о В, Л€. лИхвен процентный. лицС с 1. лицо, -С, мн л и ц с; красиво—' красИвос лицо; из¬ ражение на—то выражение лицИ; 2. лИчность ж, особи ж; непознато— незнакомая лИчиость; важно— вСжися особа; длъжностно—долж¬ ностное лицо; всщо— экс¬ перт м\ 3. лицсеИя сторонё; тсз и дрсхи ис се глади от—то этс одСждс ис- глС- дится с лицевой стороны; 4. фссИд м\ — ии здание фа- сСд здСния; 5. грам лицо; -ла-рл р льрео—— -пигCп
219 ловИ пСрного лицС; 6. геом пло¬ щадь ж; —ис триъгълник площадь треугольнике; О — срещу*— лицом н лицу; пред —то (на) перед лицом (чего- л); в—то (на) в лицС (чего-л, кого-л); с—(към) лицом н (чему-л); ксзисм истинсти в —то гонорИть прИвду в лицо, лИцси лицевой; —а стране ли- цсвИя сссроиИз лицо с, лицемСрси лицемСрный, -р с и, •р и а, -р и о, притворный, -р с и, -р и а, -р и о. лицемСря несв лицсмСрить, лич | || И несв быть видным, зс- мСтным; | —и, чс с | учил уро¬ кс вИдно, что он учил урок; —и отдален издсленС вИдно (замСтно); по всичко*— и, чс. . . по всему видно что. . . лич ||си 1. лИчный, персональ¬ ный; —ни вещи лИчныс еС- щи; 2. вИдный, замСтный; из¬ вестный; —си човен вИдный человек; 3. нар нрасИвый; — ис моми | красИвая дСвуш- кс; 4. грам-личный; —ио мс- стоимснис| лИчиос м.сстсинС- ние. лИчно нареч. лИчно; сз—чух тоес я лИчно услышал ото, лИчност ж | лИчиость ж; извест¬ на*— извСстнся лИчность. лиш || С сс лишИть, -ш у; —с сс лишиться, -ш у с ь; —их сс от удоволствие. . ♦ я лишился удовольствия. . . пинИеин | несв лишИть; —(«я- кого)1* от прино ци глисувице лишать (кого-л) прИес голо¬ си; —сс линасься- лИшс || й м 1. бот лишИй, -с я, мн -а и, м, лишИйнин ж; снели, покрити с—и снИлы, покрыты лишиями; 2. (кож¬ но заболяване) лишСй м;' | ис рънити си имам—й у мСия ни рунС лишИй. лИшси линкнйз ненужный, -ж с и, -ж и с, -ж и о; ф зс—път лИшиий раз. лишСни ||| с с лишСиис с\ изпит¬ вам големи-—я нспЫ^сывить большИс лишСния. л обода ж бот лсбедИ ж. лов м 1. охоте ж; — ис мечки охоти ис медеСдей, медвежья охота; 2. рыбная | лоВля; 3. добыче ж, улов м\ богат*- нс рибс богатый улов рыбы, ловджийсн II и охотни чий.-ч ь я, *ч ь е, *ч с> и; л и пушнс охотничье ружьё; *— и. анекдоти скOтиичьн | сиендо- ты, лоеджИя м смбтнпк м. лов ||| сн охотничий, -ч ь я, •ч ь с, -ч ь и; — ии пушнс охотничье | ружьё. лонСц м охотник м; опитен— опытный охотнин; .—на би— ссри лоеСц жСмчугс. лCенсст ж ловкость ж. лов II ък ловкий, -в о к, -в | н С, •в н о; —— ка работничке лов¬ кия работнице. лонИ несв 1. ловить, ловлю, ловишь, хвитИть; 2. охо- Тцться1 -о ч у с ь- -о Т Ц Ш
логарйтъм 220 с я; — зийци охотиться ис зСйцсн; 3. лсеHсЬз удИть, у ж у, -удишь; —рибс с нъдицс удИть р ыбу; О — бримни ноднимИть пСтли (на чулках); —рибс в мътна во¬ ди ловИть рыбу в мутной во- дС; ис го лови куршум с-о пуля ис берёт; ис го лови зи- нон ои ис попедИет под дей¬ ствие закона; —сс 1. ловИть¬ ся; 2. хеитИться; О—сс нс нъдинисе нспидИсься пи удочну; —сс ни бас дср- жСть | пирИ, бИться об заклад, псгcрйсъм м мат логарифм м. логики ж логика ж; в тоес ня- ми—в Стом иет логики. лс-Инен логИчный; — отговор логИчный отвСт. логИчсск || и логический; —о заключение логическое за¬ ключение. лодна ж лодка,, р мн -д о к, ж; моторна— моторния лод¬ ки; —с платна пИрусиая лодни; —с несли вёсельная лодка; возя сс ни— 1^1^- ся нс пCдне. лоднёр м лодочник м. ложа ж театр ложи ж; мсстс в— мсстё в ложе; партерна —бсиуар | м. лозС ж еиио-рСд м, виноград¬ ная лозС. лозСр м вино-рСдерь м, лозарство с виноградарство с; —то у нес с си л но развито никсгрИдcрствс у иас сИль- ио рСзвито» ’ лозе с винограднин м. лознИце ж лозС, мн л о¬ 3 ы, ж. лозунг м лозунг м; издигам— ныдви-Ить лозунг. лой м сСло с; жир, мн -и, -о в, м (говяжий или овечий). лСнес ж лужи ж. локомотИв м локомотив м, псровб» м. лонум м рсхИт-лукум м. ломя несв лонасьз крошИть, крошу, крошишь. лопат И аж 1. лопати ж; копия с—с нопСть лопСтой; 2. вес¬ ло, -И, мн в ё с л а, в о¬ се л, с; гребс с—и гре¬ сти вёслсми. лост м 1. лом, р мн -о в, м; 2. рычаг, -С, мн. -й, м; 3, спорт перекладине ж. лотария ж лотсрСя ж; държав¬ ни— государственная пссс- рСя; печеля от—ти выигры¬ вать в лотерСс. лСчс несв пинИсь. лош плохой, плох, -И, -о, дуриой, д у р с н. -р и С, •р и о; — чонен плохой че- ловСн; — о настроение плохое настроСнис; —вкус дуриой вкус; по-— с) худший; б) хуже; положението ни бол¬ ин я с по—о положение боль- к0гс х'жс; иий-— сёмый плохой; в пай—ия случай в худшем случае; 0—и ези¬ ци злые язынИ. яСнс нареч плохо; и ей-—хуже
221 всего; —ми с мнс плохо; зс меи с по- — мнс хуже. ло шокСм сст неи недобр о качест¬ венный, низкосортный, -те п, -т и и, -т и о; —с работи недоброкачественная рабо¬ ти; —и продукта низкосорт¬ ные продукты. луд 1. сумасшедший; и—ият бягс от пияния пьяного и су¬ масшедший бснтcя•; 2. безум¬ ный, -м с н, -м и и, -м и о; 3. прен разг буйный; отваж¬ ный, -ж с и, -ж и а, -ж и о; О—съм по ' (някого) быть без умё от (кого-л); —с главе сореИ-голоеИ; — о-младо с разг сорванСц, -и ц И, м. удслСц, -л ь ц И, м разг. лудС я несс 1. сходить с умё; 2. буянить. лудиицс ж сумcсшlедний дсн- лук м бот лук м; зелен— зс- лСиый лун; чеснов (бял)—• чссибн, -а, м; — ерпсджин ссмеиной лун, л у к-сСянец, луковици ж луковици ж. луне м роскоши ж; това за меи с голям — Это для мсия большСя рCсоснь. лулё ас трубка, р мн -б о н, ж; пуши с— курить трубку. луиЦа ж весиушна, р мн -ш с н, ж; дсвойни с—и по лицсто девушка с ессиуш- нами ии лицС. луиИ ж луиС ж. лунИчни ж весиушна, р мн -ш с н, ж. лъкатуша лупа ж лупа ж; гледам под¬ смотреть под лупой. лутам сс несв бродить, -ж у, брод и ш' ь, снитСться; — в тъмнините бродить в тсм- 11^. лъв м| лее, льва, мн л ь в ы, л ь в о в, м. льжс несв лгать, л г у, л ж С ш ь, обманывать; — се обманываться, ошшбСть- ся; ино ис сс— Ссли я ис ошибИюсь. льжС ж ложь, лжи, те л о ж ь ю, ж, обмСн м; то¬ ни с— это ложь; позорнс— позорный обмСн; <> плитки — иаИвния ложь; — явися ложь. лъжСц м лжсц, -И, мн - и, м, лгун, -С, мн -ы, ж, обмСн- щин му той с голям— он большой обмИнщин (лжец), лъжица ж ложна, р мн -ж с н, ж; су пси и— столовся лож- нс; гссеирcнa— разлива¬ тельная ложна, пспCекнн м. лъжИчни ж ложсчни, р мн -ч с к, ж; нcйиc— чСйния ложсчни; <>иа час по— в чес по чСйной ложнс. лъжлйе лжИвый, обмИнчиеый лън м 1. (за стрелба) лун м, стрелям с— стрелять из лу ка; 2. (на цигулка) смычок, -ч н И, мн -ч н И, м; тоэи цигулар майсторски влсдсн —и Этот снрипИч мСс-тсрсни владСет смычkCм- лъкатуше несв виться, вьюсь,
лъхам 222 Л. в Сшься, мин вился, •л И с ь, -л б с ь, пов вей¬ с я, (за река, път) из- виеСться. льхс )| м несв 1. вСять, в с ю; 2. пСхнуть, -и у, мин пах, п И х л а, п С х л о; обди- еИть, -д с ю; лъха иромст ис л юля н обдиеёть аром^там! сирсии. льхии св 1. поеСять, -в с ю; — южси вятър повеял южный встср; 2, сбдСсЬз -д И м, -д И ш ь, -д И с т, -д с д й м, •д и д и т е, -д и д у т; — нс парфюм обдСло духСми, лъч м луч, -И, мн -й, м; слън¬ чев— солнечный луч; прен —не иидежда луч надежды, лъчИст лучИстый. лыц || я несв блсстСть, -с щ у, •с с т й шь и -ещешь; свсркИть; О ис всичко, кое¬ то —и, с злсто поел ис всё то золото, что бпсстHс- любСз . Цси любСзиый» -з с и, -з и с, -з и о, вежливый, учтИвый; —не покинс любез¬ ное приглашение; моля ни се, бъдстс тина—си! будь¬ те любСзны! любСзиичс несв любезкнчитЬз любСзиост ж любезность ж, учтИвость ж, вежливость ж. любенИц || и ж арбуз м; О под сдна мишница две—и ис сс иосят поел в одной ру¬ кС дви србузи ис удержёть, любим любимый; —с ниига любИмся ннИги. любИгмец м любИмсц, -м ц а, мн -м ц ы, м; тоэи артист с мой— Итот иртИст мой лю- бИмсц. любИте л м любИтсль м; ~ шофьор шофёр-любИтель. любив ж любовь, -б в й, те -б о в ь ю, ж; — хтм роди¬ ните любовь н родине. любознателност ж любозна¬ тельность ж, любопитен любопытный, -тс и, -т и а, -т и о. любопытство с любопытство с. любопИтству-им несв любопыт¬ ствовать, -с т в у ю. любуесм сс | несв любовИться, •б у ю с ь (кем-л, чем-л, на кого-л, на что-л); —нс из¬ грева на слънцето любо- вИться восходом солнца. любя несс любИть, люб лю, л ю б ишь; — отечеството си любить свою отчИэну. люлс Ц я несс 1. ксчИть; —я де¬ тето ничИть ребёнка; 2. ко¬ лыхать, -ы ш „у; вятърът —с клоните встср колышет нСтви; —я сс 1. нечИться;. —я сс ис люлкс ксчИться ис качелях; 2. колыхаться, -ы- ш у с ь; 3. прен колебаться, колСблюсь. люлн || с ж 1. люлька, р мн -л с н, ж; колыбель ж; де¬ тето спи в—ете ребёнок спит в нолыбСли (в -люлькс); 2. кичели, -с й, само мн; децстс сс люлеят иа-итс ребята нсчИются ис ничс-
223 магазин - - • *- - — I лях; мрежена—с гсмСк» -С, мн -и. м. люляк „к сирСиь ж; мирйшс не— иИхнот сиреныю. л юиИлия ж инкубатор м. люп || я несв высиживать птеи- цое, сидеть не яйцих; ко¬ кошката—и нилстс иисСдни сидит | ни яйцах: (за пиленца) — я се вылупляться. люсп || и ж 1. чешуя ж\ рибени — и рыбья чсшуя; 2. шслухИ ж\ — и от слънчоглед подсол¬ нечная шслухС. лют 1. Oссрнй,■с ё р, -т р И, •т р о, горький, горен, •р ь н И, -р ь н о; —с чуш¬ ка горький! пСрец; 2, (силен} нрспкий, крСп ок, -п н И, -п н о; —с рения нрСпния риния; 3. лютый, свирепый, суровый; —звяр лютый зверь; — и зима суровая зи- мё; 4. прен нар есnыльни- вый, горячий, -С ч, -я ч С, -я ч о; — характер вспыль¬ чивый характер. лютИв острый, горький, г о¬ рех, -р ь н И, -р ь н о; —— дим Сдний дым лютС несв 1. (за вау с) быть горь- ним; чушки тс—т нсрсц го¬ рен; 2. сердить, -р ж у, м мавзолСй м мсвзолсй м. магазин м магазин м; универ- сслснг* универсальный мс- сердишь; —се нар гнСвиться, злиться, злюсь, злишься. люцСрнс ж люцСриа ж, люш хе || м несв 1. начИть; — м люлни нсчСть колыбель; 2. полыхать, - ы ш у; вятърът люшне дървссисС| встср но- лышст дсрСеья; —м сс 1. ксчСться; 2, колыхаться, -ы ш у с ь; 3. прен нолсбИть- . ся, к о л с б л ю с ь. люшни св kинкусь. лющя несв пущись, -щ у, чИ¬ стить, чищу, чистишь, снимИть кожуру (шелуху); — грех лущить горох; — ци- рсвице шслушИть кукурузу. лян лСвый; от—ата стрина с лСвой стороны. лИгам несв ложИкься, л о- ж у с ь, л о ж и ш ь с я; — дс спя ложиться спать. ластовици виж | ластовица. лИто с лСто, мн -С, л с т, с; през—то пе1ссн; (нрсз) ид- истс— будущим лСтсн; — пи нукуео— после дождич¬ ка в четверг; ногдИ нс горе ран свистнет. лИтос, лИтосна парен прош¬ лым лстом. гезик; —за ноифснция ми-и- зИи готового нлСтья; обу- щирс н и — обувной м а г с зИи;
Магзаинёр Ш мсбелсй ~ мСбсльиый миги- зИи; колониален ~ продо- вOлlьствев^lЫй мс-сзин. мсгазинСр м 1. нлсдовщИн, -а, мн -и, м\ 2. продавец, -в ц С, мн -в ' ц ы, м. ма-из ия ж склад м, кладовСя, •о й, ж. маг Срс с I. осСл, о с л С, мн -ы, м; 2. прен ноэлы, -з с л, само ,мн; 3. спорт козёл, -3 л И, м. негИрснkи ослИный; 0 ~бод и л бот чертополох, татарник, нcгяакCз м петрушке ж; нит- на~ пучок петрушни. магистрИла ж нcгнссрИль ж; железопътна^ железнодо¬ рожная магистраль. мигИя ж колдовство с, мСгия ж. нигнетнзирcм несв и сс нcнcг- ниннвcсь/кимc-нHсисЬз -и ч у, -И т и ш ь. №-№^4^ м магнитофон м. негнетсфCнен нагннсофCнныИз мегиит м магнит м. магиИтеи нагнискыйз магнитофон м магнитофон м. нaгкиссфOиён нагкисофOккый; ~зилис мигннтсфCкнcя за¬ пись. нагhCскин м волшебник м, оопяукз -И, мн -ы, м. мсджун м замСзна ж (оконная). мёжа несв 1. нИзcтЬз м С ж у, мажешь, смазывать; ~ филия с масло мСзать хлеб мИслом; 2. диал белИть, -л ю, белишь; ^кыщатс бс- лить дом. мизИн м штукатур м. мазС с погреб, мн -а, • -о в, м; подеИл м. мёз || си 1. жирный, -р с и, •р | и С, -р и о; сальный, -л с и, -л ь и а, -л ь и о; пстно сСльнос пятно; 2..засапсккый;~ки хиртия зс- сСленная бумИге; 3 прен неодобр льстивый; ~си но¬ вей льстивый человек. мезилнс ж штукатурка ж. мазнин || аж мИсло с; жир, мн - ы. -о в, м; животински животные жиры; расти- тслна~и растИтсльное нИ- сло. мСзия сс несв неодобр льстить, льщу, льстишь, угод¬ ничать. мазол м нcз0пь ж; 0 настъп¬ вам (някого) по~и насту¬ пать (ком у-л) на мсзоль мазут м мазут м. май 1 м май м\ Първи~ ПСр- вос мСя, Пер-омСй м. . мий II нареч нен будто бы, нИ- жстся; пожИлуй; ияма^ дс дойдс нСжется, он нс при¬ дёт; ~чс си прсн пожИлуй, ты праи. мийнс ж мсть, р и д -т с р и, те -т с р ь ю, пр -т с р и, мн -т с р и, -тер Сй, ж, мСмс ж; иие »с~щс отидем нс цирк мы с наной нойдсм в цирк; иеговетс || билс партизанка его мать былИ нирсИзИкксй. маймуни ж обезьяна ж; човс-
225 м&мя коnсдlсбнa~ нелсвснссбрИз• ная обсзьяня. нcйснСзе ж майонСз ле. мСйстор м мИстер, мн | -С, -о е, ле; ~ на снортс мСстср спорта; фиями го~и на¬ шёл дурана. майсторски нИстсрcннйз искус¬ ный, -с с и, -с я а, -с и о. майсторство с мастерство с; спортно^ спортИвнос мсс- ссрссвC; направено с голямо ~сдСлаио с большИм мсс- серссвOм мOйннн(снн) матсрИнский; майчински грижи матсрИи- снис заботы. нCИчи ист во с нcссрИиствс с. мин м мсн м. минёр съюз хотя бы; манер чс (мснир и дс) хотя, хоть, менарИ ж катункcз р мн -Ш 2 К, ж. нинерCкн само мн нcнарCиы само мн. мснсимС'.сн мcксннСлькыйз мСнсимум м максимум м. малиримси нcлярийкый. малярия ж малярИя ж. милии || с ж мслиии ж; съби- рах~и я собирСл напиlнyз милИнен (за цвят)' малиновый; ~а жилстнс малиновая ноф- тс. нcлнико)в- мслИновый; слад- но малИновос всрснье. мСл но нареч нИлс; иемиого; товз с теърде~ бтого слиш¬ ком мало; фбес*~ а) чуть было; б) оноло, без мСлого; 15 Българско-руски речник зи~ чуть было; иай-^ по крёйисй мсрс; ~по~ налс- нснИ.пу- мслоб роен непонИспёHкнй, милоерЪстен малолСтний, иссо- есрнёккслётиий- малодушен мапсдУнный, малодушие с малодушие с. мслонрЪвеи малокровный, мслолСтси мелолСтний; нссо- есрнёккспёский. мало умсн слабоумный, -м с и, -м и а. -м и о. малочислен. нcпонHсленный. малц м солод м, малцИна числ неопр немно-ие (за. мъже или за мъже и жени). малцинство с меньшинство, мн -и и с т в а, -и п с т е, с; национално ~ националь¬ ное меньшинство с. милчу-он м мальчугСн м, мИль- ннk| м. мИл || ън 1. мСлый, м с л, -С, •о, мн - ь'1» налскьннй, не¬ большой; ~ка почивка’ | ие- большой нсреры.е; тези обув¬ ни | ми се ~ни эти туфли мис малы; тази стая с по-~ки эта кCннcти меньше; Иямим ии иай-^ко съмнение у ме¬ ня ис- ни малейшего сомис- ния; 2. (эавъэраст) младший; но-^нитс ссстра младшая ссстрС; исй-~ък сёмый млад¬ ший; 0 от- ~ьн с дСтства, мани ж мёмс ж. мИм |] я несв 1. обманывать; ~я хорстс с5мекыеcть людСй;
манастир . 226 2. (примамвам) манить, -и ю, -манишь, подманивать; гората ме ~и с красотата си лес меня манит своей кра¬ сотой, манастыр м монастырь, . -я, мн -и, -е й, м. мандарина ж бот мандарин м. м Инджа ж разг еда ж, куша¬ нье с; О друга ~ не ядеш ли? ничего другого . не. хо¬ чешь? мандолина, ж мандолина ж. маЛевра ж манёвр • м. • маневрирам несв и св маневри¬ ровать, -р у ю/сманеври- ровать. манекен м 1. манекен л<; 2. ма¬ некенщик ж; манекенщица ж. манерка ж фляжка, • р мн •ж е к, ж. маниер м манера ж; добри ~и хорошие манеры. маникюр. м маникюр а; правя >—• делать маникюр. май исто с бусина, мн б у¬ с ы, ж. манифактура ж' мануфактура ж. манифест м манифест м. манифестант м демонстрант м, манифестант м. манифестация ж манифеста¬ ция ж,- демонстрация ж; Първомайска ~ первомай¬ ская- демонстрация. манифестирам несв и св 1. при- нимать/принять, л р и¬ м у, примешь, мин п р и н я л, -я л а, -я л о участие в демонстрации. мания ж мания ж; ~ за вели¬ чие мания величия. мансарда ж. мансарда ж. манто с манто нескл, сДлетнее дамское пальто). маншета ж манжета ж. марая я ж зной м, духота ж? маргарин м маргарин м. маргаритка ж маргаритка, р мн -то к, ж. мариновам несв и св марино¬ вать, -и у ю/замарииовать. 'Маринован маринованный; ~ и кюфтета котлеты под ма¬ ринадом. марка ж марка, р мн -р о к, ж; пощенска ~ почтовая марка; фабрична ~ фабрич¬ ная марка. Марк ирам не,св и св 1. маркиро¬ вать, -р у ю/замаркировать; 2. (отбелязвам) отмечать/ отмстить, -е ч у, -е т н ш ь. марке йз ъм м марксизм м. марке изъм-лени низъм м марк- сизм-ленишизм, марко й- з м а-л е н и и и з м а, марксист л: марксист м. марксистки, маркеически марк¬ систский. Марк уч м шланг м; (на помпа а др.) резиновая кишка; (по жарен) . рукав, -а, мн -а -о в, м. марля ж марля ж. мармелад м мармелад • • ; по¬ видло с. март м март м.
227 масовизирам маруля ж бот латук л, са¬ лат м: марш I м марш л<; тържествен ^торжественный марш. марш U межд (команда): хо¬ дом ; • шагом марш!; бегом бегом марш!; кръгом ~! кругом марш! маршал м маршал м. маршировка ж маршировка, р мн -в о к,. ж, мерширувсм несв маршировать, •р у ю. маршрут м маршрут м; имам определен ~ у меня опре¬ делённый • маршрут. мае ж 1. жир, мн -ы, -о в. м; сало с (топено); свинска^ топлёное свиное сало; гъша ~ гусиный жир; китова-^ китовый жир; 2. (мехлем, смазка) мазь ж; цинко^в-в цинковая мазь. м^са 1 ж стол, -а, мн -ы, •о в. м; писелищнс ~ пись¬ менный стол; ~за хранене обеденный стол; слагам ~та (за яде не) накрывать па стол; на ~та за стол (за столом, на столе); седим на ~та и разговарямс сидим за столом и разговариваем; чайникът е на ~та чайник на столе, маса 11 ж масса ж: еднородна ~ однородная масса; ~ на¬ род масса народу масаж м массаж м: ~ на ръ¬ ката массаж руки. масажирам несв и св массажи¬ ровать, -р у ю/помассажи- ровсть масажист м массажист м. маснвен массивный, -в е и, •в н я, -в н о. маска ж маска, р мн -с о к, ж; 0с смъквам (някому) ~та срывать маску с (кого-д); газова ~ противогаз м. маек ирам несв и св маскиро¬ вать, -р у ю/зимаскировать. маслен 1. масленый; 2. масля¬ ный; бои масляные кра¬ ски; ~с картине картина, нспйесниая • ' маслом. маслина ж маслина ж. г масло с • масло мн -а, м С- се л, «с л с м, с; краве*** сливочное мСсло; претопено (топено)~ топлёное мСсло; слънчогледово ~ подсолнеч¬ ное мСсло; розово ~ розовое мСсло; машинно ~ машин¬ ное (смСзочное) мСсло; ри¬ бено ~ рыбий жир; рицино- во'-е касторка ж: етерни ма¬ сле эфирные маслС; 0 земно ~ нефть ж; нсливсм ~ в огъня подливать масло в огонь; по мед кск по мСслу. маслобойне ж маслобойня, р мн -б о е н, ж; маслозавод м. маслодС || сн масличный; ~йни растения масличные расте¬ ния. месов мСссовый; ~а организс* ция мСссовая организация» месов из ирсм несв и св делать/ сделать массовым; ~ спор'
масовик 228 те делсть / сделать спорт мСссовым. месовик ле массовик м. мастилен чернильный, мастилница ж чернильнице ж. меет ило с чернила, -и л, само мн, пише с ~ писСть чернилами. масур м маток, -т к. С, мн -т к и, ли (ниток). мет м махм мат м; дсвсм ~ давать мет. мстемСтикс • ж мстемСтикс ж. мсте'риСл м мстериСл м; дър¬ вен ~ лесоматериал м; строе¬ вой лес; строителни ~и строительные материалы. метериСлен материальный, -л е н, -л ь и а, -л ь н о. метер ислизъм м материализм м; диалектически (историче¬ ски и~ диалектический (ис¬ торический) материализм. матери-лист м мстерислист м. материя ж материя ж. мСтерик м материк, -а, лм. матрос м матрос м. мат у ре ж экзСмен на сттестСт зрелости; държе • сдавСть экзСмены нС сттестСт зре¬ лости. махагон м крСсное дерево с. мсхслС ж 1. квартСл м, часть города; 2. небольшСя дерев¬ ня. махСло с мСятник м. махсм I несв махать, машу, м • С ш е ш ь; ~ с ръке ма¬ хать рукой. мСхем || несв убирСть, уносить, -о ш у, -о с и ш ь, сним-ть; ~ превръзка снимСть повяз¬ ку; ~ гардеробе от стсяте убирСть гардероб из ком¬ наты. мСхнс 1 св махнуть. мСхне II св. уорСть, уберу, убер ешь, унести, -с у, -с ешь, снять, сниму, снимешь. мСцсм несв разг марать, пСч- кать. мСцне св аазг запСчкать, за- марСть. меч м спорт мстч м. мСчкем несв 1. мять, мну, мн ё ш ь, давить, давлю, д С в и ш ь,комкать; ~ гли¬ не мять глину; ~ хертия комкать бумагу; 2. прен уг- нетСть. мСчте ж мСчте ж. машС ж щипцы, -о в, само мн (в разл. знач). машине ж машина ж; станок, -н к а, мн -н к и, м; шев- нс ~ швейная машина; пе¬ рална ~ стиральная маши¬ не; пишеще ~ пишущая машинка. машинист м машинист м. мешИнопие м машинопись ж. машинописна ж машинистка, р МН -Т о к, ж. мешнностроене с машиностро¬ ение с. машинно-тракторен машинно¬ тракторный. мещСб м масштСб м. мСщехе ж мСчехе ж
229 мелОнж мйя се Неев ’разг 1. • медлить, -л ю; 2. • бродить, брожу, б р о д -и ш ь; ~ по улиците бродить по улицам. мая мддрбжжи, -е й, само мн; закваска, р мн -с о к, ж; бирена ~ пивные дрожжи, маяк м маяк, -а, мн -и, м. мебел ж мебель ж; мека ~ мЯгкая мебель. мебел ирам несв и св мебел ир о- вать, -р у ю. мебелиран табелированный; ~д стая мебелирован ная ком¬ ната, мебелист м мебельщик М. мед I м мед, пр о м еде ив, на м е д у, мн мед ы, -о в, м; лилов ~ липовый м ед. мед II ж медь о; .монети от~ монеты диз меди, медал . м медаль ж; златен (сребърен, бронаоя) — золо¬ тая (серебряная, бронзовая) медаль. медей I медовый; ~а питка .ме¬ довая лепёшка. мед Цен II медный; ■••ни Се¬ дове медная посуда; — о све¬ щници медные подсвечники. медик м 1. медик м, студент медицинского факультета; 2. врач, -а, м, лекарь м. медицина ж медицина ж. медицйнск || и медицинский; •о обслужване медицинское обслуживание, ~о свиде¬ телство бюллетень м, медуза ж медуза ж. межда ж межа, мн межи, м е ж, -а м и а м. ж. межд иней промежуточный. между предл между; между два и три часа между двумя и тремя часами; О между дру¬ гото между прочим; между нас между нами; между това между тем (как). междуградски междугородный; ~ телефонен разговор меж¬ дугородный телефонный раз¬ говор. междуметие с грам междоме¬ тие • с. международен международ¬ ный; всемирный; Междуна¬ роден ден на детето Между¬ народный день в защиту де¬ тей; Международен ден на жената .Международный жен¬ ский • день; Международен ден на младежта Всемирный день молодёжи