Alìnmalar süzlege.djvu
S. 1
B
Z
Текст
                    «TATAR» ADABIYATINDA KULLANILGAN ARAP HAM FARSI SUZLARE
К. 3. ХАМЗИН, М. И. МАХМУТОВ, | Г. Ш. САЙФУЛЛИН |
АРАБСКО-ТАТАРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ
(АРАБИЗМЫ И ФАРСИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
С приложением справочника по арабской грамматике, составленного М. И. Махмутовым
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Казань 1965
К. 3. ХЭМЗИН, М. И. M9XMYTOB, | Г. Ш. СЭЙФУЛЛИН |
ГАРЭПЧЭ-ТАТАРЧА-РУСЧА
АЛЫНМАЛАР
СУЗЛЕГЕ
(ТАТАР ЭДЭБИЯТЫНДА КУЛЛАНЫЛГАН ГАРЭП нам ФАРСЫ СУЗЛЭРЕ)
М. И. Махмутов тезегэн гарап теле грамматикасы белешмэсе кушымта итеп бирелде
ТАТАРСТАН КИТАП НЭШРИЯТЫ
Казав 1965
Редакторлары:
А. С. Газизов, М. Г. Гыймадиев, И. Г. Гыамфаков
тезучЕлэрдэн
Татар халкыныц культурасы социалистик строй haw Советлар Союзы коммунистлар партиясенец ленинчыл яолитикасына гаянып езлексез усэ бара. Татар эдэби теле алга киткэн социалистик миллэтлар теллэренек берсе санала.
Жэмгыятебезнец бик тиз усеше „тсилачактэ да СССР халык-лары теллэренец ирекле равештэ уса баруын тээмин иту* 1 буры-чын куя. Бу нсэ уз нэубэтенда телнец хэзерге торышын гына тугел, балки анын усу Ьам узгарэ бару тарихын тирантен ейрэнуне талап итэ.
Мэгьлум ки, барлык телЛэрнен да усеш тарихы башка теллэр-дан сузлэр алу шикелле объектив куренеш бела» нык бэйлэнгэн. Бу куренеш татар эдаби теле тарихына да карый.
Башка теллэрдэн кергэн куп сандагы алынмалар катламында гарэп Ъэм фарсы теллэреннан алынганнары да шактый урын алып тора. Бу алынмаларнын куп гасырларга сузылган тарихы бар. Аларнын кубесе эдэби телда гена тугел, балки хезмэт иялэре масса-сынын сейлам теленда да кин кулланыла.
XX йезнец баш ы на чаклы булган эдэби телебезда га рэп-фарсы сузлэре татар теленда жнтешмэгэн сузлэр ечен гена тугел, хэтта татар теленец теп уз сузлэре урыиына да кулланылган. Бу хал совет чоры эдэби телебезнец башлангыч вакытларына кадэр дэвам итэ.
Count 35—40 ел эчендэ элек кин кулэмдэ кулланылган бу гарап-фарсы сузлэренец купчелеге татар теленец уз сузлэре, рус Ьам интернациональ сузлэр белэн алыштырылдылар. Эдаби телебезнец усешендэге бу кискен узгэреш ул чор эдэбиятын укуда зур гына читенлек тудырды.
Гарап-фарсы алынмаларыцыц белешмэ сузлеге кин катлау укучылар массасына, укытучыларга, студентларга, тэржемэчелэргэ, эдэбият Ьам матбугат елкэсендэ эшлэучелэргэ, фан эш чел а ре на югарыда айтелгэн читенлектэн чыгуга ярдам итуне куздэ тотып твзелде. Файдаланучылар арасында рус телен татар телеиэ Караганда яхшырак белучелэр булуны иска алып йэм иске эдабнятны русчага таржемэ итучелэрнец хезмэтен жикелэйту максаты белэн, сузлэрнец тэржемэсе татар Ьам рус теллэрендэ бирелде.
Сузлэр ХШ йез шагыйре Кол-Галидан башлап хэзерге чор эдип-шагыйрьлэренен эсэрлэреннэн, шулай ук терле фанга караган дареслеклэрдэн, элекке чор вакытлы матбугатыннан чуплэп туп-ланды.
1 КПСС Программасы, Тдткнигоиздат, 1961» 161 бит.
6
Сузлеккэ, белешма сузлек булганга, суз берэмлеге булган сузлар гена тугел, адабиятыбызда очраган суз тезмэлэре, эйтем Ьэм макаль тесендаге катып калган гыйбаралар да кертелде. Сузлар суз берэмлеге булган теп формаларында гына алынмады, балки адэбиятта очраган грамматик формаларында да, артикль байлек, зат кушымчалары h. б. белан бергэ килган халендэ да алынды. Мовдый сузлар, гатарлар тарафыннан бер суз итеп узлаш-терелгэнлектэн, куп очракта кушылып язылалар. Мэсэлан, би-эл-илтифат — билил г ифат.
Сузлеккэ сузлар йэм суз тезмэлэре хэзерге татар алфавиты тэртибендэ урнаштырылды. Лакин шунын янында jk ул сузнен гарап хэрефлэре белан гарап орфографиясе нигезенда язылышы да курсэтелде.
Сузлэрга судга-суз мэгьнэ биру белан беррэттэн, ацлатмалы сузлеклардагечэ, анлатулар йам, кирак тапканда, адабияттан алын-ган мисаллар да бирелде.
Мисаллар сузнен мэгънэсен аныклау очей китерелу белан бергэ, адэбиятта куллану барлыгын, сузне бозып яки ясап куллану барлыгын, бик борыннан кулланылуын яки хазерге чорда да кул-ланылуын h. б. курсэту ечен да китерелделэр йэм, файдаланучы кин массаны кузда тотып, аларныц купчелеге соцгырак чор, XIX йез азагы Ьэм XX йез башы, адабиятыннан алындылар.
Сузлеккэ керган куплей санындагы* сузлэр, сузлекта берлек саны оулса, таржема ителмаде, берлегена юнэлтелде, берлеге суз-лектэ булмаса яки берлегенда булмаган естамэ мэгънасе булса, аларга таржема бирелде. Мэсэлан: метэгалликат — ас. — 1) Метэгал-ликънын куплеге. 2) Якыннар, кардашлар. 3) грам. Жомланен иярчен кисэмэре; Лосус ас. к. Караклар (берлеге сузлекта юк).
Бер ук суз мезэккэр (м. p.)t меэннэс (ж. р.) формасында кил-ганда, мэгъвэларендэ аерма булмаса, меаннасе таржема ителми, мезэккэрена юналтела, масалан, Балига — карах балигь.
Сузларнец русча мэгъналаре да татарча мэгъналэреннан чыгып бирелде.
Мисаллар, татарча мэгънэга иллюстрация булганлыктан, рус-чага таржемэ ителмэделэр. Теп сузне иллюстрациялауче суз тез-мэлэре, идиома л ар, лексик берэмлек булганлыктан, русчага таржемэ ит ел дел эр. Мэсэлан: Кабаир — мн. от кэбир. ГенаИе кэба-ир—.грехи великие* дип таржема ителде.
Татар теленэ керган гарап Ьам елешча фарсы алынмаларынын грамматик узенчалекларе турында сузлеккэ естамэ итеп «Гарап теле грамматякасы белешмэсе* бирелде.
Сузлеккэ материал жыю 1940 нчы елларда башланып, таррак кулэмдэ 1946 нчы елда ук темам булса да, терле сабэплар арка-сында бу кенгэ чаклы сузлекне матбугатка чыгару мемкин бул-мады. Тик 1957 нче елда СССР Фэннар академиясе филиалынын тел, эдэбият Ьэм тарих институтыныц Гыйльми Советы сузлекне бастырып чыгаруны ашыктырырга диган карар чыгарганнан сон, аны бастыру ечен хэзерларгэ керешелде.
Сузлекне тезегэндэ фанни Ьэм эдэби эсарлэрдэн тыш тезуче-лэр тубэндаге сузлеклардэн файдаландылар:
1) Мостафа бине Шэмсетдиннен 1902 нче елда Казанда басыл-ган «Эхтэри Кабир*	диган гарапчэ-теркичэ сузлеге;
7
2) Тайир Ильяснын Казанда басылган „Эл-мэфид“ (ХДЛ) дигэн гарапча-татарча сузлеге; 3) Жантуриннын Уфада 1911 нче елда басылган гарэпча-тааарча сузлеге; 4) Шамсетдин Саминен 1900 нче елда Истамбулда басылган „Камус терки* сузлеге; 5) „Акрабу-ль-маварид* (	исемле 1889 нчы елда Бейрут га басылган
гарап теленец ацлатма сузлеге 6) М, Атгаянын 1913 нче елда Мэскаудэ басылган гарацча-русча сузлеге; 7) X. К. Барановнын 1946 йам 1957 нче ел лар да Маскауда басылган гарап ча-рус ча сузлеге; 8) Б» Миллернын 1953 нче елда Маскауда басылган фарсцча-русча сузлеге.
Сузлекне басарга хазерлэу чорында нэшрият тарафыннан оештырылган кин. кулам тикшеруда катнашкан барлык ипташ-лэрга, биграк та рларенеи курсатмаларе Нам кинэшдаре белая ярдам иткан СССР Фаннар академиясе Казан гел, адабият Ьам тарих институтынын елкан гыйльми сотруднигы X. Хисмэ1уллин Нам В. И. Ульянов-Ленин исемендэге Казан Даул ат университеты укытучысы И. Эухадиев ипташларгэ а вторлар чын ку цел дан рэх-мэтлэрен белдералар.
Сузлектэн файдаланучылар очраган кимчелеклар турында безга хабар итсалар, зур рэхмаг белан кабул итачэкбез.
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Благодаря социалистическому строю и ленинской политике Коммунистической партии Советского Союза неуклонно развивается культура татарского народа. Его литературный язык является одним из развитых языков социалистических наций.
Быстрое развитие нашего общества ставит задачу .обеспечивать в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР...* 1 А это в свою очередь требует глубокого изучения не только современного состояния» но и истории развития и изменения языка.
Как известно, история развития всех языков связана с такими объективными явлениями, как заимствование иноязычной лексики. Это относится и к истории развития татарского литературного языка.
В большом пласте иноязычных заимствований определенное место занимают слова и словосочетания, вошедшие из арабского и персидского языков. Этот слой заимствований имеет многовековую историю и встречается не только в литературном, но » в разговорном языке трудящихся масс.
Вплоть до начала XX века арабские и персидские заимствования употреблялись не только из-за недостатка собственно татарских слов, но и вместо их, засоряя тем самым язык и затрудняя его понимание. Они продолжают жить в языке художественной к научной литературы вплоть до начала советского периода развития татарского языка. Большие изменения произошли в лексике татарского литературного языка за последние 35—40 лет. Огромное количество ранее употреблявшихся арабо-персидских заимствований вытеснены собственно татарскими» русскими и интернациональными словами. Такое быстрое изменение лексики литературного языка вызывает значительные трудности при чтении литературы того времени.
Настоящий словарь арабских и персидских заимствований представляет собой словарь-справочник для широкого круга читателей татарской литературы, для учителей школ и студентов,, переводчиков и научных работников. Для облегчения перевода дореволюционной литературы на русский язык, значения арабских и персидских слов поясняются на татарском и русском языках.
Словарь составлен на основе лексики произведений татарских писателей и поэтов (с Х1П века по настоящее время), на мате
1 Материалы XXII съезда КПСС, Госполитнздат, М., 196U стр. 407.
9
риале периодической печати и татарских учебников по различным отраслям знаний»
Слова и словосочетания в Словаре даны в порядке букв ныне действующего татарского алфавита» Рядом дается написание слова на основе арабской графики»
Словарь включает в себя как отдельные арабские и персидские слова, так и целые словосочетания в том виде, в каком они встречаются в литературе: с предлогами, определенным артиклем, местоименными аффиксами, падежными окончаниями и т. п»
Ввиду того, что они воспринимаются татарами как одно слово, в Словаре дано слитное написание словосочетаний. Например, би-эл-илтифат — билидтифат.
Наряду с обычным переводом значений многие арабские и персидские слова и выражения имеют более широкое пояснение смысла по принципу толковых словарей. В некоторых случаях приведены примеры из литературы для того, чтобы подтвердить, что: а) слово заимствовано не в основной своей форме, а в сочетании с различными морфологическими категориями; б) слово употреблено в ином смысле, чем в арабском (персидском) языке; в) слово заимствовано очень давно и т. п»
Иллюстрации взяты в основном из литературных произведений конца XIX и начала XX вв.
Если множественное число арабских слов, встречающихся в Словаре, имеет то же значение, что и единственное, то делается ссылка на его единственное число. Если же единственное число арабского слова в Словаре отсутствует или множественное число имеет дополнительное значение, то в этих случаях дается перевод их значений, например: метэгалликат сущ. 1) мн. от метэгал-ликъ. 2) Близкие, родственники» 3) грам. Второстепенные члены предложения. Лосус — сущ. мн. Боры (единственного числа в словаре нет)»
Арабское слово женского рода отсылается к тому же слову мужского рода, если оно не имеет отдельного значения, например: балига — см. бахигь.
Примеры из литературы, иллюстрирующие татарское значение слова, на русский язык не переводятся. Словосочетания и идиомы, иллюстрирующие основное слово словарной статьи, переводятся на русский язык. Например.
кэбанр—мн. от жэбир. генаЬе кэбаир — грехи великие.
Приложением к Словарю дан „Справочник по арабской грамматике*, в котором имеются сведения об особенностях арабских <и отчасти персидских) заимствований в татарском языке.
Подготовка материала для составления настоящего словаря началась в 1940 году и в меньшем объеме была закончена в 1946 году, однако из-за различных обстоятельств издание словаря задерживалось. Толыоо в 1957 году Ученый Совет Института языка, литературы и исторын при Казанском филиале Академии наук СССР вынес решеняе о завершении работы над словарем и его скорейшем издании.
При составлении настоящего арабско-татарского-русского словаря заимствований, хроме научной и Художественной литературы, были использованы следующие словари:
10
1) Арабско-тюркский словарь .Ахтэри кэбир“
автор Мустафа бен Шамсутдин Хисари, Казань, 1902 год; 2) Арабско-татарский словарь „Эл-муфид* (JUJI ), Т. Ильясова (незавершенный), Казань; 3) Полный турецкий словарь Шамсетдина Сами, Стамбул, 1900 год; 4) Арабский толковый словарь „Акрабу-ль-маварид’	), Бейрут, 1889 год; 5) Арабско-русский
словарь М. Аттая, Москва, 1913 год; 6) Арабско-русский словарь X. К. Баранова, Москва, 1946 год; 7) Персидско-русский словарь Б. Миллера, Москва, 1953 год; 8) Арабско-татарский словарь Джан-Турина, Уфа, 1911 год.
Авторы приносят благодарность старшему научному сотрудник} Казанского института языка, литературы и истории АН СССР X. Хисматуллину, старшему преподавателю Казанского Государственного университета имени В. И. Ульянова (Ленина) И. Ауха-диеву и всем товарищам, которые оказали помощь своими критическими замечаниями и советами при подготовке Словаря к изданию.
ФАМИЛИЯЛЭРНЕЦ ШАРТЛЫ КЫСКАРТМАЛАРЫ
Ак. — Акменла
В. Жэлэл — Вакыйфь Жалэл
Г, Аф.— Га мкл Афзал
Г. Габ.— Гафил бине Габдул-ла
Г. Газиз — Газиз Гобэйдуллин
Г- Ибр.— Галим хан Ибра Йимов
Г. Кам — Галиэсгар Камал
Г. Как.— Габделжаббар Кандалы#
Г. Ил — Габдерахман Ильяси
Г. Кут.— Гадел Кутуй
Г. Мин.—Габдерахман Минский
Г. Раф — Гали Рафикый
Г. Сок.—Габдерахман Сон-гати
Г. Тук.— Габдулла Тукай
Г. лар.— Габдулла Харисов
Г. Фэез.— Габделгаллэм Фаез-ханов
Г. Чок.—Гаан Мокрый Jbpd.— Дэрдмэнд 3. Ер.— Зыя Ермаки 3. Биг.— Закир Бигиев 3. Гыйф.— Зайидэ Гыйффат 3. had.— Закир Ьади И. Баш.— Ибра h им Башмаков К. Гал.— Кол-Гали
К. Нас.— Каюн Насыйри
К. Эм.— Корим Эмири
К. Юлдаш — Кыям Юлдашев
М. Сафию дигэн шигырьнен авторы (Альманах, 1914 ел)
М. Ак.—ДАул Акъегетзада
М. Бед.— Мэхмут Бодэйлн М. Гаф.— Мажмт Гафури М. Кол.— Мэула-Колый
М. Моз — МаЬруй Мозаффа-рия
М. Фэйз.— Мирхэйдэр Файзи Мехм.— Мехэмматъяр
М. Жал.—Муса Жалил
М. бая. —Макэржэ баете
М. Гал.— Мохэммат Галиев
М. Ук.— Миргазиз Укмасый
М. Ур.— Махмуда Урманчиева (Мозаффария)
И. Дум.— Нэжиб Думави И. Над.— Нургали Надиев Р. Фэх.— Ризаэтдин Фахрет-динов
Сэгъ.— Габдерахман Сэгъди С. Рам.— Сэгыйть Рамиев Ут.-Им.— Утыз-Имани Ф. Хосни — Фатих Хосни Ф. Эмир —Фатих Эмирхан X. Ис.— Хабиб Исхакый
X. Месл.— Хисаметдин Мес-лими
Хорэз.— Хорэзми
X. Туф.— Хасан Туфан
X. Чис.—Харнс Чистапули
Ш. ж.— Шура журналы
Ш. Кам.— Шариф Камал Ш. Баб.— Шэехзада Бабич Ш. Мэр.— Ш. Маржани Ш. Суф.— Шэмсетдин Суфи Ш. Фид.— Шамун Фидаи Чэа. бэа.— Чэй баете
Э. У. К.— Эхмэт Уразаев Кур-маши
Э. Мое.— Эхматжан Мостафа
Э. Сэгъ.— Эбрар Сагыйди Ж Вал.— Жамал Валиди Ж. Юм.— Жамалетдин Юмаев h. Сал.— Ьнбатулла Салихов h. Так.— Ьади Такташ
ШАРТЛЫ КЫСКАРТМАЛАР
а — озын су зык билгесе ал.— алкушымча алм.— алмашлык анат.— анатомия
астр.— астрономия б.— берлек биол.— биология бот.— ботаника бзйл.— бэйлек геогр.— география грам.— грамматика гф.— гарэп-фарсы гыйб.— гыйбарэ дани — дингэ кара га н из.— изафэт ис. с.— исем сыйфат ис.— исем и. сан. икелек сан к. — куплен, куплеге кара:— кара кис.— кисэкчэ
куш.— кушымча куч:— кучна мэгънэдз линг.— лингвистика м.— масдар (исем фигыль) м. I. — беренче бап масдары м. II.— икенче бап масдары м. III.— еченче бап масдары ж. IV.— дуртенче бап масдары м. V.— бишенче бап масдары м. VI.— алтынчы бап масдары м. VII.— жиденче бап масдары м. VIII.— сигезенче бап мас-
дары
ж IX.— тугызынчы бап масдары
м. Х.—унынчы бап масдары мат.— математика мед.— медицина
мин.— минерал миф.— мифология
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
а —обозначение долготы гласного
анат.— анатомия
ар.-п.— арабско-персидское слово
астр.— астрономия биол.— биология бот.— ботаника букв.— буквально геогр.— география гл.— глагол
грам.— грамматика де. ч.— двойственное число ед. ч.— единственное число жен.— женский род из.— изафет
и. с.—имя собственное
ист.— история к.-л.— какой-либо
линг.— лингвистика
ж»—масдар (отглагольное имя), м. I.— масдар первой породы м. II.— насмр wtopok породы м. III.— масдар третьей породы
м. /V.—масдар четвертой породы
м. V.—масдар пятой породы м. VI. - масдар шестой породы м. V//.—масдар седьмой по-
роды
м. VIII.— масдар восьмой породы
м. /X—масдар девятой по* роды
м. X.— масдар десятой породы мат,— математика мед.— медицина межд.— междометие мест.— местоимение метр.— метрика
13
мне.— меэннэс (хатын женесе) м. м.~ мимлы масдар мэс. — мэсэлан полит.— политика р.— рэвеш с.— сыйфат сан — сан ст.— суз тезмэсе сф.— сыйфат фигыль тар.— тарах тер.— теркэгеч ф.— фарсы сузе фиг.— фигыль ф. из.— фарсы изафэсе фэл.— фэлсэфэ хим.— химия шигъ.— шигырь ым — ымлык
ял. ш?.—ялгызлык исем * — хэзер дэ кин кулланыла
мин.— минерал миф.— мифология м. м.— маслар мимий мн.— множественное число н.— наречие
напр.— например осн. зн. — основное значение п.— персидское слово
перен. - переносное значение п. из.— персидский изафет полит.— политика
поэт.— поэтический термин пр.— префикс
пред..— предлог
прол.— имя прилагательное
пр. д.—причастие действительного залога
пр. с.— причастие страдательного залога
рел.— религия с.— союз
см.— смотри
соб.— собирательное
ср. пр.— (сравнительная) превосходная степень арабского прилагательного
сс.— словосочетание
сущ.— существительное фал.— философия фразеология
ч.— числительное чает.— частица
♦ — употребляется в современном татарском языке.
Гарап хэрефлэре татар алиф-басында нинди хэреф бел эн бирелэ
Какой букве татарского алфавита соответствует начертание арабо-персидской буквы
Гарап хэрефлэре	Татар хэреф-ларе	Татарские буквы	Арабские буквы
Мадле алиф (Т)	а	а	Т алиф с маддой
Фатхэле „ ( J)	а	б	
Кэсрале м j )	и	в	3 О
Заммэле „	( j )	о (калын)	г	Ч) •< *• 'к/
	е (нечка)	д	
	б	е	—
	т	ж	
с	ж	3	
С ‘С	X	и	1 алиф с кясрой
а	д	й	1 (и)
	3	к	О /15
		л	J
		м	Г
J	р	н	и
<&*	с	0	j алифсдаммой
	ш	п	ид
t ‘t	г	р	
о	ф	с	& <0*
<5 /15	к	т	О (1?
J	л	У 4	—-
Г	м	ф~	
и	н	X	с ‘с
J о	в	ч	£
А	h	ш	
Фэтхэле ±	я	я	д и с фатхой
Заммэле д	йо, йе	а	алиф с фатхой
	п	о	алиф с даммой
J	ж	Y	—
€	ч	ж	с
		н	—
		h	А
A
A — | (Татар йэм гарап элифбасында беренче хэреф булып, гарэпчэсе гэлиф“ дип атала. Элифнец теп язылышы | формасында булып, суз башында ул дурт терле укыла:
Л * формасында язылса — .а* укыла,
* формасында — ,э*, формасында--,©—о* йэм #|« формасында язылса — „и* укыла. Мэсэлэн: иТ—ан (бик кыска вакыт); — аб (ата); ^4 ~ эм (ана); — ибен (ул, угыл); Элиф эбжэд хисабында бер (1) санын белдерэ).
Аб 4-*Т ф. ис. Су (эдэбяятыбызда куб-рак башка сузлэр белэн бэйлангэн халда очрый: абруй (йез суы, авторитет); аблэят, абелхэят (тереклек суы); абераеан (агым су). Хак ризасы ечен мэца бар аб вэ нан. (Meхм.)
Абад I aGT ис. Эбэд-нец к.
Абад II, Абадан	ф. с. 1.
1) Ьэрнэрсэсе житеш, мэдэнилэпжэн, тезек (урын). 2) Утрак (жир), халык яши торгам урын. 2. грам. Гыйбарэлэр-дэ узе кушылган цсем ацлаткан предметным урынынйэм куплеген белдерэ.
Абаэ *ЬТ ис. эб-нец к. Ah, кем! Аба-эмез hen лихьялы сыйбъян имеш. (Г. Тук.)
Алиф (I — первая буква арабского алфавита, имеет четыре варианта чтения в начале слова:
Т— а,
1~э,
— о — о, и; например:
6Т—ан (момент); цдТ— эб (отец); — ем (мать);
— ибен (сын). Цифровое значение 1).
п. сущ. Вода (в татарской литературе часто встречается в фразеологических сочетаниях типа - абруй — авторитет; абхэят, абелхэят — живая вода; абераеан— проточная вода).
сущ. мн. от эбэд.
п. прил. 1. 1) Обработанный, цветущий, благоустроенный. 2) Населённый (пункт). 2. грам. В словосочетаниях придаёт значению основного слова оттенок изобилия и указывает на его местонахождение.
сущ. мн. от эб.
абд
16
аза
Абдэст	ф. ас. I. Теп мэгънэсе:
кул юар ечен су- 2. Юыну, тэЬарат алу.
Абдэстханэ	ф. ис. 1) Юы-
ну булмэсе, тэИарэт ала торга» урын. 2) Бэдрэф.
Абелхэят cA^Jk-Л гф+ из. ис. Мэц-гелем суы, тереклек суы. Ник лзгыйя абелхэятны урлаган? (Ш. Баб-)
Абруй* (S3^Т* Ф* яс. Абруй, йез суы, йез аклыгы, авторитет. Абруй ечен хэзрзт кызы маслихат. (3. Биг.)
Абунэ ajjjT ф. ис. Абунэ, акча тулэп язылу (мае., газетага).
Аваз* JbT ф. Uc. Тавыш.
Авазэ «JljT ф. ис. 1) Колах хэбэре, имеш-мимеш хэбэр. 2) Жыр, кой-3) Тон.
Авара у IjT ф. ис. 1) Эвэрэ, эшеез, урыисыз йеруче, бушка йеруче. 2) Мэш кнлуче, мавыгучы.
Агаз JUT ф. ас. Баш, башланыш.
Агаз кылу-^быялау, башлап жибэру.
Агуш J* jaT ф.г J>UJL>
(дар агуш кыйлмак) — кочаклау, кочак-лап алу. Бу авария Ниба хэбзрен сей-лзмстзн, Ибрайимны dap aeytu кыйл-лак телзгзк. (К. Нас.)
АгяЪ JTT ф. с. Белеп торучы; хэ-бэрдар булучыч Эгэр хезмзт идзреэц гайрелзргз, узец хезмэт курерсец9 уд* аыл агяй. (Ут. Им.)
АгяЬландыру — искэрту, белдереп, сиздереп кук>.
Адаб uc. 1) Эдэб-нен к. 2) Ка-гыЯдэлэр.
Алабе тэгълим pJUX u-»bT из. Укы* ту жагыйдэлэре.
Азад э1)Т ф. с. Азат, ирекле, хер.
Азадэ ф. с. Юмарт, игелекле.
Газэл кычкыручы азадэланз (Сайяди).
п. сущ. 1. Осн. зн. вода для мытья рук. 2. Омовение.
п. сущ. 1) Помещение, место для омовения.
2) Уборная, отхожее месю.
ар.-п. из. сущ. Живая вода.
п. сущ. Честь, достоинство; авторитет.
п. сущ. Абонирование; подписка.
п. сущ. Звук.
п. сущ. 1) Слух, молва. 2) Песня, мотив. 3) Тон.
п. сущ. 1) Скиталец, бродяга. 2) Увлекающийся.
п. сущ. Начало.
п. Обнять, обнимать.
п. прол. Сведущий, знающий; осведомлённый.
Напоминать, осведомлять, сообщать.
сущ. 1) мн. от эдэб.
2) Правила.
из. Правила обучения.
п. прил. Свободный, вольный.
п. прил Щедрый, благородный.
аза
17
ами
Азар jljT Ф* ас. 1) Эр, шелтэ, ачу-лаку, орыш. 2) Азарлау, арлэу, орышу, шелтэлэу. Жан яктан азарыца кич кинэсез мэфтунецем. (Г. Тук.)
Айна ф. ис. Кезге.
Актам аШ>Т ф. ас. 1. Энгер-менгер вакыт. 2. Кич белая. Буген актам сэкез сэгатьтэ. (М. Ак.)
Алийэ <ц)Т не. 1) Илай-нын к. 2) Ха* тын алла. 3) Гыйшык, мэхаббат алласы. Аликзмне нур томалый дулкыныцда йездереп. (Ш. Баб.)
Алман dU)T ис. 1. Германия ле, немец. 2. Германия га, немецка карагая. Борыгыз муенын комсыз карчыганы^ коят чыксын Алман эциренэ. (М. Жал.)
Аль (JT ис. 1) Гаилэ, ей жамэгате. 2) Династия; насел.
Алям ас. Элам 1-нек к.
Алят сЛ1Т ас. Алат-нец к.
Аляте щаррахия — хирургия корал-лары.
Аляф иА1Т сан. к. Мецнар.
Алат cJT ас. 1) Корал, эш хоралы, инструмент, прибор. Сугышкакда хэзер мке терле алэт белен сугышалар. <Г. Газиз).2) Чара, амал (харакатта).
Алэте нэкълня aJub cJT ст. Кучеру жоралы, транспорт. Батсоны тунда узе Лзм алэте нэкълиясе. (Г. Тук.)
Алу ф. ас. 1) Алча, элу (кара жи-гмешнея бер таре). 2) Олу кагы.
Амаль JUT ас. Эмал-нен к.
Амая JUT ас. кара: эман. Курсами сен кузгэ, аман,раббем, аман. (Ш. Баб.)
Амкз 5**Т ф. с. Аралаш, катнаш. Бу молчуне карчык начз сахыр алшз зтлзр кыблмыш, аде. (К. Нас.)
Амив Шулай булсын! Амин!
Амир сф. 1) Боеручы, кушучы* боерык бируче, амер бируче. 2) Тура,
А-ЭОЗ.-2
п. сущ. 1) Выговор, наказание. 2) Обида, нарекание; порицание» отчитывание.
п. сущ. Зеркало.
п. сущ. 1. Сумерки; вечерняя заря. 2. Вечером.
сущ. 1) мн. от илаЪ. 2) Богиня. 3) Богиня любви.
сущ. 1. Немец. 2. Немецкий, германский.
сущ. 1) Семья. 2) Династия; потомство.
сущ. мн. от алая I.
сущ. мн. от алат. Хирургические инструменты.
ч. мм. Тысячи.
сущ. 1) Орудие, инструмент; прибор. 2) Средство (передвижевия).
сс. Средство передвижения, транспорт.
п. сущ. 1) Слива, алыча, 2) Алычевая пастила.
сущ. мн. от амал.
сущ. см- Эман.
п. арил. Смешанный, перемешанный.
Да будет так! Аминь!
пр. д. 1) Повелевающий, приказывающий.
ами
18
асм
начальник. Китте Иб.лис бэй булып, амар булып, остаз булып. (Ш. Баб.)
Амирана гф. р. Турэлэрчэ боер-гансыман, боерык биручедэй. Кузец ач' -димица амиранэ. (h. Так.)
Ан дТ ис. 1) Бик кыска вакыт. 2) Ва-кыт, заман. Бакып туймас идем hap ан. (Г. Кан.)
Араеш ф. ис. Бизэк, зиннэт.
Арам fljT ф. ис. 1) Рэхэтлек, тыныч-лык. 2) Йорт; булмэ.
Араэ *ljT ис. к. 1) Фикерлэр, караш-лар. 2) Уйлар, исэплэр.
Арзу jjjT ф. ис. Телок, омтылыш. Сезнец белэн юлыкмакны куптэн арзу кыладыр идем. (М. Ак.)
Ари ф. ис. кара: арам 1.
Асаеш ф. ис. 1) Гомуми ты-нычлык; тэртип; куркынычсызлык, имин-лек. 2) Рэхэт.
Асар jlil ис. Эсэр-нен к. Кыйраэт эйлэдем, эзбэрлэдем бэн эцемлэ асарен. (Г. Тук.)
Асаре_ гатика, асаре кадима алль jULaajJs cm. 1) Борынгы (иске заманга караган) эйберлэр. 2) Археологии истэлеклэр.
Асим рЯ сф. 1) Бозыклык эшлэуче; генай кылучы. 2) Жинаятьче.
Асия I ис. Азия.
Асия II L~T ф. ис. Тегермэн.
Асияб ф. ис. Су тегермэне.
Асла, аслан	р. Ьич, Ьич-
бер (вакытта), бер дэ, беркайчаи да. Дэреслэренэ асла куцел куймас. (3. Над.) Аныц тавышы колагыма аслан керма. (Г. Кам.)
Асли с. Асыл 1- (гэ караган).
Аслия аДД с. Асли-нен мне.
Асман ф. ис. Кук. Кендэ кич
2) Повелитель; начальник, командир.
ар.-п. н. Властно, повелительно, начальнически, в тоне приказа.
сущ. 1) Очень короткое время, миг. 2) Время.
п. сущ. Украшение.
п. сущ. 1) Покой, спокойствие. 2) Здание; комната.
сущ. мн. 1) Взгляды, мнения. 2) Мысли, раздумья.
п. сущ. Желание, стремление; грёза.
п. сущ. см. Арам 1.
п. сущ. 1) Спокойствие; порядок; безопасность.
2) Удовольствие.
сущ. мн. от эсэр.
сс. 1) Древности. 2) Археологические памятники.
пр. д. 1) Грешащий; греховный. 2) Преступник.
сущ. Азия.
п. сущ. Мельница.
п. сущ. Водяная мельница.
н. Отнюдь не, совсем не, вообще не, никогда.
прил. Основной, коренной, главный.
прил. жен. от асли.
п. сущ. Небо.
аст
19
ахш
асмаяга щен, шайтан менэ\ менгэне берсе бетэ, корбан була. (Ш. Баб.)
Астана AJUJf ф. ис. 1) Бусага. 2) Сарай ишеге тебе. Вэйси бер кабердэ бак олуг теш табып астанэгэ китерде. (К. Нас.)
Асыл* ис. L 1) Теп; гамыр; ни-гез. Мня бу эшнец аслына дешэр мен. (3. Биг.) 2) Башлангыч, чыгыш. 2. Ма-тур, шап.
Ати с. Килэчэк.
Атиян U>T р. Килэчактэ.
п. сущ. 1) Порог двери.
2) Вход во дворец.
Атэш ф. ис. Ут, ялкын. Бэхак бэн нар стар этрафэ бер атэшле вулканым (ъокук ечен тира-якка ут чача торган ялкынлы вулкан мин). (Г. Тук.)
Атэшпарэст	ср. ис. Утка
табынучы.
Афат oUl ис. Афат-нен к.
Афтаб <-»ЫТ ф. ис. 1) Кояш. 2) Ко-яш яктысы.
Афарин* ф. Шэп! Яша! (дигэн кебек берар кешенен сузен яки эшен яратып, узен мактап айтела торган суз). Мец вэ миллион афэрин бу сурэтец нэкъкашына. (Г. Тук.)
Афат* oJT ис. Бала-каза, зыян, бэ-хетсезлек.
Ахад сан. Эхэд-нен к.
сущ. 1. 1) Корень; основа; суть. 2) Начало, происхождение. 2. Красивый, прекрасный.
прил. Следующий, будущий.
н. В следующем, в будущем, далее.
п. сущ. Огонь, пламя.
п. сущ. Огнепоклонник.
сущ. мн. от афат.
п. сущ. 1) Солнце.
2) Солнечный свет.
п. Браво! Прекрасно! (возглас одобрения).
сущ. Беда, несчастье, стихийное бедствие.
ч. мн. от эхад.
Ахир с. 1. Сон, ахыр. 2. Ахыр-
гы, сонгы.
Ахирел амер j-ЛМ из. Иц ахыр-да, иц актыкта, иц сонында, сонгы чикта.
Ахират* opJ ис. 1. Теге донья. 2) Мацгелек дус. Эсмабикэ званым, ахирэт. (Г. Аф.)
Ахмак* с. кара: ахмак.
Ахшам ф. кара: акшам.
прил. 1. Конец. 2. Последний, конечный.
из. В конце концов, наконец.
<сущ. 1) Загробная жизнь. 2) Верный, закадычный друг.
прил. см. Эхма к.
п. см. Акшам.
2*
ахэ
20
5
Ахэр >Т с. Башка, бутэн, узгэ, икен-че бер.
Ашкярэ ojlSLiT ф. р. Ачык, ачык-ган-ачык.
Ашкярэ иту— фаш иту, ачып салу.
Ашна ЬД ф. ис, 1. Таныш, эшнэ, дус, белеш. Кярханэлэрдэ курешеп банши вэ шина улмшилар иде. (3. Биг.) 2. Мэгълуматлы, хэбэрдар.
Ашпэз ф. ис. Аш пешеруче.
Ашпэзханэ	ф. ис. Кухня,
аш пешеру булмэсе.
Ашъян, эшьян (jL^T ф. ис. Оя, кош оясы. Арамыц тупрагы бэхет ашъяни. (Хорэз.)
Ашефтэ лх1Д ф. с. Борчылган, бор-чулы. Бэс ашефтэ хэйран булып мая. (Мехм.)
Аять* bT ис. 1) Билге; галэ-мэг, эсэр. 2) Коръэк сурэлэрендэ аерым жемлэлэр, аерым бэетлэр.
Ahy jaT ф. ис. 1) Газэл (матур куз-ле кыр кэжэсе). 2) куч. Матур, сеекле. Ahy нэргис кузецне (Э. У. К.)
АЬэстэ	ф. с. 1) Акрын.
2) Йомшак, йомшак кына.
АЪэстэ-айэстэ — экрен-экрен, йом-шак-йомшак. Саллаер акэстз-аЬзстэ бэни бу мэМе дзрт. (Г. Тук.)
АЪэц <&*Т ф. ис. 1) Тон. 2) Гармония. 3) Мелодия. Моцсу бер аЬэц белая очсыз-кирыйсыз дэрт se хыяллар кейли. (Ш. Кам.) 4) Тизлек. 5) Ният.
прил. Другой, ином
п. я. Явно, открыто.
Разоблачать.
п. сущ. !• Знакомый, друг. 2. Знающий, сведущий.
п. сущ. Повар.
п. сущ. Кухня.
п. сущ. Гнездо.
п. прил. Взволнованный.
сущ. 1) Знак; метка.
2) Стих Корана.
п. сущ. 1) Газель. 2) перся. Красивая, любимая..
л. прил. 1. 1) Медленно.
2) Мягко. 2. Тихий, медленный.
Тихонечко, потихоньку..
п. сущ. 1) Звук, юн.
2) Гармония, созвучие.
3) Мелодия. 4) Темп.
5) Цель, намерение.
Б
Б — uj Татар Ьэм гарэп элнфбасында икенче хэреф булып, гарэпчэсе .ба* нсеме белэн йертелэ. Эбжэд хисабында 2 санында Йери.
Вторая буква татарского н арабского алфавита. Цифровое значение 2.
ба
21
баг
Ба U ф. бэйл. 1) Белэн: батэртиб — тэртип белэн. 2) Чы-че, лы-ле кушым-чалары яки бар сузе белэн би релэ: бахэбэр — белеп торучы, хэбэре бар (кеше); бафэИем — анлы, зирэк, фэЬе-ме бар.
Баб ис. 1) Ишек, капка. 2) Бу-лек, булекчэ, параграф; тер. 3) грам. Фи гы ль юнэлеше: утем бабы, калым бабы. 4) Тема. Ачылоы язар ечен без-лэрэ баб лар. (М. Гаф.) 5) Мэсьэлэ. Мим булам шул вакыт бу бабта мэм;-нукнэн тале. (М. Гаф.)
Бабелмэмат oUJI <-»Ь из. Улем ишеге. Капаттык (биклэдек) шимди без бабелмэмати. (Г. Тук.)
Бабелмэндэб	из. Кызыл
дицгезнен кеньяк бугазы („Елау кап-касы* дигэн суз).
Бабунэщ ис. Ак чэчэк, пэй-гамбэр чэчэге.
Бавэр jjb ф. ис. Ышану, ышаныч Сэца булдым ушал бэхер эчрэ бавэр (Сайяди).
Баг £b ф. ис. Бакча.
Багбан дЦ^-Ь ф. ис. Бакчачы.
Багбостан иЬ-^Ь ф. ис. 1) Жи-меш бакчасы. 2) Яшелчэ бакчасы.
Багстан <jtu*£b ф. ис. Бакча уры-ны, бакчалык жир.
Багчэван ф. ис. кара: багбан.
Багый ^Ь сф. 1) Жэберлэуче, хак-сызлык итуче, изуче. Кем ул Аксак-Тамер багый. (Г. Чок). 2) чиктэн чы-гучы.
Багыйс е>£Ь сф. 1) Сэбэп, сылтау. 2) Сэбэпче, кузгатучы. Хатын-кызлар-ныц болай качмый йерулэре менэ кичек багьшсе фетнэ була. (Ф. Эмир.)
п. пред. 1) Обозначает орудийность (если стоит при имени, выражающем предмет неодушевленный): бакалэм — пером.
2) Передает значение f русского предлога мс/ БафэЬем — с понятием, т. е. понятливый.
сущ. 1) Дверь, вход. 2) Глава, раздел, отдел, параграф; разновидность, род, вид. 3) грам. Глагольная форма, порода (в татарском — залог). 4) Тема. 5) Вопрос; смысл.
из. Врата смерти.
из. Пролив Баб-эль-Ман-деб в Красном море^ букв. «Ворота слёз*.
сущ.^ Ромашка.
л. сущ. Вера, доверие.
п/сущ. Сад.
л. Садовник.
л. сущ. 1) Фруктовый сад. 2) Огород.
п. сущ. Место, изобилующее садами, сады.
п. сущ. см. Багбан.
пр. д. 1) Притесняющий^ совершающий несправедливость. 2) Притеснитель, тиран. 3) Пре-въйшающий (власть).
пр. д. Причина, мотиву побуждение.
22
бай
Бад ф. ис. 1) Жил. Сулыйсы, киля аде 6ада сэмум. (К. Нас.). 2) Бул-сын! Нзуруз мебарэк бад! (Науруз баете.)
Бадам ф. ис. Бадам, миндаль.
Баде саба	ст. шигъ. Теньяк-
кенчыгышган искан йомшак жил. Ме-эцзссэм бер сафа (рзхзт), баде саба сез. (Г. Тук.)
Бади I сф. 1) Башлап жибэру-че; баш, эувэл. 2) Сабап, сабап будучи. 3) Тышкы як.
Бади II ф. с. Жилле, жилга карашлы.
Бадинжан	ф. ис. Баклажан.
Бадирэ сф. 1) Билге, буду бил-гесе. 2) Уйламаганда, кинат булган ва-кыйга. 3) Уйламастан ай тел гая суз. 4) Беренче адым, башлау.
Бадия ис. 1) Кыр, дала, япан. Доньяны куып, заладят бадиясендз йвгерзсец. (Г. Фаез.) 2) Кучма халык.
Бада лзЬ ф. ис. Шэрал, хэмер, эчемлек.
Бадэи наб — саф шарап. Кил, за са-кый, китергел бадэи наб. (Хорэз.)
Баз JU ф, с. 1) Ачык, ялан. Сарбаз— ялан баш. 2) Уйнаучы. Комар-баз — отыш уены уйнаучы. 3) Яна, тагы. 4) Кариыга, лачын.
п. сущ. I) Ветер, дуновение. 2) Пусть будет.
Базаркян	ф. ис. Алыш-би-
реш итуче, сатучы, сэудэгэр.
Баигъ	сф. Сатучы.
Банн	сф. 1) Ачык, куренеп то-
ра торган. 2) Бетенлэй (хатын аеру турында). ТЖяакы баин — яцадан ку-лхылмаслык мтеп хатын аеру.
Байтар jILuj сДч? ис.	Хай ван нар
зрачы, ветеринар.
п. сущ. Миндаль.
сс. поэт. Мягкий, нежный ветерок с северо-востока.
пр. д. 1) Начинающий; зачинщик, начало. 2) Повод, причина. 3) Внешняя сторона.
п. прил. Ветряный.
п. сущ. Баклажан.
пр. д. 1) Признак, предтеча, предвестник.
2) Внезапность, неожиданный случай. 3) Невзначай сказанное слово. 4) Первый шаг.
сущ. 1) Пустыня, степь. 2) Кочевники.
п. сущ. Вино, налиток. Чистое вино.
п. прил. 1) Открытый, голый. Сэрбаз — с непокрытой головой. 2) Игрок. Комарбаз — играющий в азартные игры.
3) Опять, еще. 4) Сокол, ястреб.
п. сущ. Купец, торговец.
пр. д. Продавец.
пр. д. 1) Ясный, очевидный. 2) Окончательный (о разводе).
сущ. Ветеринар.
бак
23
бат
Бакирэ Ь сф Гыйффэтле кыз, кыз кеше.
Бакый <уЬ сф. 1) Калучы, кал дык. 2) Мэцге яшэуче, мангелек. Намнары бакыйулды та кыямэт тидая. (Г. Тук.)
Бал ига -UJb сф. Балигъ-нец мкс. Балига булганнан соц телэгэн адэме-нэ бара белер. (3. Бад.)
Балигъ* ^Jb сф. 1) Ycen житкэн. Балигъ булган бал ал ар ни булмас ал-доп (М. Гаф.). 2) Ирешуче, житешуче, ирешкэн, житешкэн. 3) Кимчелексез, тулы.
пр. д. Девушка, девственница.
пр. д. 1) Оставшимся.
2) Вечный.
жен. От балигъ.
пр. д. 1) Взрослый, достигший совершеннолетия, совершеннолетний. 2) Достигающий, достигший. 3) Совершенный, полноценный.
Балин ф. ис. Мендэр, купчей.
•
Баль Jb ас. 1) Уй. 2) Кунел, ха-тер. 3) Йерэк.
Бани сф. Бина итуче, нигез са-лучы, тозуче.
Бану jSU ф. ис. Бикэ, ханым; кэлаш.
Бари сф. Юктан бар итуче, дра-тучы, алла,
Барид сф. Суык, салкын. Мулла Галимэцан барид шул, эцанга бак салкын бата. (ш. Баб.)
Барина Aijb ис. 1) Елдырым; яшен я л ты ра вы. 2) Яшен.
Барикъ ojb сф. Ялтыраучы, же-мелдэуче, яктылык бируче.
Баруд АУ jb ис. Дары.
Баруди <£AJjb с. Дары-(га караган).
Барэкэаллай aJUl iJjb гыйб. 1) дани Алла мебарэк кылсын. 2) Бик шэп, яхшы, егет! Бай, барэкэаллаЬ, бак яхты булган. (К. Нас.)
Батыйль Jbb сф. 1) Бозык; дерес тугел, чын тугел; яраксызга, ялганга чыгарылган. Надан сица зарарга вз батыйльлеккэ кицзш бирер. (К. Нас.) 2) Буш, файдасыз.
п. сущ. Подушка; изголовье.
сущ. 1) Ум. 2) Память. 3) Сердце.
пр. д. Строитель, конструктор.
п. сущ^ Госпожа, дама; невеста.
пр. д. Творец, создатель, бог.
пр. д. Прохладный, холодный.
CJ44. 1) Отблеск молнии; проблеск. 2) Молния.
пр. д. Блестящий, сверкающий, сияющий.
сущ. Порох.
прил. Пороховой.
фр. 1) рел. Да благословит Аллах! 2) Здорово, хорошо, молодец!
пр. д. 1) Ложный, неверный, несостоятельный, недействительный. 2) Тщетный, напрасный;, ничего не стоящий, бесполезный.
бат
24
би Н
Батыйн сф. L 1) Эчке. 2) Яше-рен. 2. Эч, эчке як. Жэмигъ дусларым-яыц закири xytu, вэлэкин, мэгълумдер, батыйны бут. (Ут. Им.)
Батыйни	с. 1) Эчке, эчтэге.
2) Кунелдэге. 3) Серле, яшерен.
Батыйнэн	р. 1) Эчтэн. 2) Яшер-
тен.
Батыйнэн вэ зайирэн
гыйб. Эчтэн да тыштан да. ЗаИирэн дус б улс а да, батыйнэн дошман аде. (3. Биг.)
Батэртиб	гф. р. Тэртип бе-
лэн, тэртибе буенча, тэртипле.
Бахис сф. Бэхэс иткэн, берэр нэрсэ ту рында гы мэгълуматны эченэ ллган.
Бахосус j-yakb гф. р. 1) Бигрэк тэ. 2) Атап, махсус, тебэп.
Baxypjj^b ис. Жэйге челлэ.
пр. д. 1. 1) Внутренний.
2) Скрытный, тайный.
2. Внутренность.
прил. 1) Внутренний. 2) Сокровенный. 3) Скрытый, тайный.
я. 1) Внутренне.
2) Скрытно, тайно.
фр. Тайно и явно.
Бахэбэр L 'гф. с. Бевеп тору-чы, хэбэрдар, белеме бар. Хикмэте лсекме кадэрдэн бахэбэр булссщ згэр. <Дэрд.)
Баж ф. ис. 1) Пошлина. 2) Налог, ясак.
Байаднр* ф. ис. Батыр, кечле кеше."
Байадиранэ	ф. р. Батыр-
-ларча, батырлардай, кайарманнарча, -егетлэрчэ.
Байир уьЬ сф. 1) Ачык, анык. 2) Ма-тур, гузэл. Гайедкэ вафадар — бер нуры -баЬпроыр диде. (К. Нас.)
Би I <-> бэйл. Кайбер гарэп сузлэ-ренэ алдан кушылып ,га-гэа, ,ча-чэ\ .белэн*, .ечен* функцнялэрендэ кул-лаиыла.
Би II ф., бэил. Юклыкны белдерэ лорган бэйлек. ‘ Исемнэр алдында кул-
ар.-п. н. По порядку, в полном порядке.
пр. д. Содержащий сведения, повествующий о чём-либо.
ар.~п. н. 1) Особенно, в особенности. 2) Нарочно, специально.
сущ. Самые жаркие дни лета.
ар.^п. прил. Осведомленный, сведущий.
п. сущ. 1) Пошлина. 2) Дань, налог.
п. сущ. Богатырь, герой.
п. н. Смело, по-богатырски; геройски.
пр. д. 1) Ясный, очевидный. 2) Прекрасный, превосходный.
Предлог .с*.
п. пред. В персидском языке предлог, обозна-
биб
25
биг
заныла; бездэге »сыз-сез“ кушымчала-ры мэгънасен белдера. Бихэбэр — ха-бэрсез. Битараф — нейтраль, бер якка да кушылмаган. Бихисап — хисапсыз.
Биби	ф. ис. Бикэ, ха-
ным; хужа хатын.
БибэЪа ф. с. Бэясез, бая куя
алмаслык дэрэжэдэ кадерле, кыйммэт.
БибэЪрэ ф. с. 1) ©лешсез, бэхетсез. 2) Белемсез.
Бивакыт гф. р. Вакытсыз.
Бивафа ф* с. Ышанычсыз, су-зендэ тормаучы, ялганчы, алдакчы, хыянэтле.
Биваз Ф* с' влешсез, мэхрум, елешсез калдырылган. Ифтиракыцнан бару бэн бикэсем, биваяем. (Г. Тук.)
Бивэ зэн	м. Тол латын.
Мэна бичарадырмыя, бисэ зэнмен (Сай-яди).
Бигайбэ* гф. ст. Гаеплэмэ, га-фу ИТ.
БигайниНи ст. 1) Нокъ узе. 2) Коен куйгак, узе шикёлле ук, нэкъ. Бигайники гел утыртырга хэзерлэнгэн туфрак шикелле. (К. Нас.)
Бягайри jtpg гф. ст. Гарэп сузлэре алдында килеп бездэге ,сыз-сез* Нам ж башка* ярдэмлеге мэгьнэлэрен бел-дерэ. Бигайри риза — ризалыктан башка, ризалыксыз.
Бигайри хак	гф. ст.
1) Хаклыктан башка, хаксызлык белой. 2) Урынсыз, тиешсез. Берзу бигайри хак берзугз дааишклшс кылычыя чы-гарса9 ул	кыны узенец боты
булыр. (К. Нас.)
Бнгакыйлаиэ	гф. ст. Акыл-
сыз рэвештэ, уйлашйча.
ча ющи й отсутствие ка -кого-либо предмета или качества и соответствующий русским нс, без (бес)^ п. сущ. Госпожа, дама; хозяйка.
п. прил.	Бесцен ныйг
очень дорогой.
п. прил. 1) Бедный, обездоленный, лишённый (чего-либо). 2) Несведущий.
ар.-п. я. Несвоевременно, безвременно, не вовремя.
п. прил. Неверный; ненадёжный; вероломный.
п. прил. Обездоленный^
п. сущ. Вдова.
ар.~п. сс. Извини, прости, простите.
сс. 1) Он сам. 2) В точ-Н0С1И, точно, точь-в-точь.
ар.-п. сс. Без (ставится перед именами).
сс. 1) Без права (на что-либо). 2) Неуместно.
ар.-п. сс. Безрассудно, неумно, неразумно, необдуманно.
биг
26
бид
Бигамь гф. с. 1) Кайгысыз, хэсрэтсез. 2) Гамьсез.
Бигараз гФ* ст* Ь Гаделлек бел эн, турылык белан. 2. Га дел; туры-лыклы.
Би гать с-л-а ас. кара: бэйгать.
Бигаун р. Ярдэме белан.
Бигаять	гф. р. Чиксез, чик-
тан тыш, бик. Кылычны тергэн бигаять озын киндерне чаше-нише... (Г. Газиз).
Бигиран	ф- с. Баясез, бая
куя алмаслык кыйммэт. Аныц ечен сим-зердэн (алтын-кемештэн) еирде аца бигиран. (Рахим кол Эбубэкер улы).
Бигъсат ис. 1) Жибэру, юллау, вэкил итеп жибэру. 2) Делегация, миссия.
БигыйбаратиИа, бигыйбарэтийи гыйб. Узе сейлаганча, узе эйтканча, уз сузе белан, узенеи гыйбарэлэрен узгартмича.
Бигяна ф. с. Ят, чит, таныш булмаган. $кты кенде шем яндырганны гакылдан бигянэ диерлер. (К. Нас.)
БигяЬ ф. р. Вакытсыз, тйеш-сез чакта.
Бигемаи JUCa ф. р. 1) Шиксез, шебЬэсез. 2) Уйламыйча, у йлама стан. Хеббе денья иле калбем меел итмеш бигеман. (h. Сал.) '
Бигвнай «кГ ф. с. 1) Гонайсыз.
2) Гаепсез.
Бидар jIxj ф. с. Уяу, сак, йокысыз. Куцел биргем сенец гыйшкыцда бидар (Сайяди).
Бидаять	ис. 1) Башлау, кере-
шу (сузга, эшкэ). 2) Башлангыч.
Бндгать	ис. 1) Элеккесенэ
карты кила торгам яма бер эш. 2) Яна
ар.-п. прил. 1) Без печали, без скорби. 2) Беспечный.
ар.-п. сс. 1. Беспристрастно, 2. Беспристрастный, незаинтересованный.
сущ. см. Байгать.
н. С помощью, при помощи.
ар.-п. н. Весьма, очень.
п. прил. Очень дорогой, бесценный.
сущ. 1) Отправка, посылка, командировка. 2) Миссия, делегация.
фр. Его же выражением, его же словами.
я. прил. Чужой, посторонний, незнакомый.
я. н. Не вовремя, не ко времени.
я. н. 1) Без сомнения.
2) Не думая, необдуманно..
л. прил. 1) Безгрешный. 2) Неповинный, невиноватый.
л. прил. Бодрствующий; бдительный.
1) Начинание, инициатива. 2) Начало.
сущ. 1) Нововведение.
2) Ересь.
бид
27
бик
гадэг. Бакчада ясыз бидгать уея кур-гэя. (Ш. Баб.)
Биддэфгат oUiJjL ст. Куп тап-кыр, кабат-кабат.
Бн дил ф. с. 1) Кунелсез; кэефсезлэнган. 2) Рэхимсез, шэфкать-сез, жансыз. 3) Мэхэббэт утына дучар булган, мэхэббэт белэн йончылган. Мэни би дил гариплектз йерермен (Сайяди).
Бидиянэт с-дЬд гф. ст. Диндар-сызлык; шэригать буенча эш итмэу-челек.
BHsapjlj^ ф. с. 1) Аптыраучы, йе-дэуче, интегуче. Булмыш ирдъ балы-кынная ул базар. (Мехм.) 2) Кунеле кайтучы, хэтере калучы.
Бизарур	гф. ст. 1. Юкка,
кирэксезгэ. 2. Кирэксез.
Биззарур j j ст. Чарасыз, ча-расызлык белэн, телэр-телэмэс, ирек-сездэн, ирексезлек белэн. Биззарур шул сэбэптэн хуп аламын. (Ак.)
Биззат oljJU ст. Турыдан-туры узе (рем, узец), башкаларга тапшырып (ивклэтеп) тугел.
Бяигътнбар	гф. ст. Игьти-
барсыз, нгьтнбар итмичэ.
сс. Несколько раз; в несколько приемов; повторно.
п. прил. 1) Унылый, огорчённый. 2) Бессердечный; бездушный. 3) Снедаемый любовью.
ар-п. сс. Отсутствие набожности; несоблюдение законов шариата.
п. прил. 1) Усталый, измученный. 2) Питающий отвращение; избегающий.
ар-п. сс. 1. Бесполезно; без необходимости, понапрасну. 2. Бесполезный, напрасный.
сс. По необходимости, поневоле.
сс. Лично, собственной персоной; сам.
ар.-п. сс. Без внимания.
Бимрадэ	ст* Телэмичэ, ар.-п. сс. Безвольно,
кечлэнеп, нрексездэн.
Биихтияр	гф. ст. 1) Узе
телэмичэ, кечлэнеп, нрексездэн. 2) Их-тыярсыз.
БяшггибаИ гф. ст. Шиксез, швбИэсез.
Бнкадэри халь JU jJ& ст. Кеч житкэнчэ, кеч житэрлек кадэр.
ар.-п. сс. 1) Вынужденно, невольно. 2) Невольный.
ар.-п. сс. Без сомнения; фз колебания.
сс. По мере возможности, по возможности.
€ик
28
бил
Бикарар	гф. ст. Карарсыз;
гынычсыз, тынгысыз, башны кая куяр-га белмауче. Бес ул хальЬэ бикарар, бихуд булды. (К. Гал.)
Бикер ис. I. Кызлык, кул тима-гэнлек. 2. Гыйффэтле кыз.
Бнкяр ф. с. 1) Эшсез, ше-гыльсез. 2) Файдасыз, бушка вакыт ут-кэруче.
Бикэс ф. с. Ташланган, ыргы-тылган, ярдэмсез, ялгыз калган. Ифти-ракыцнак. бару бэн бикэсем, биваяем. (Г. Тук.)
Бнлахир, бялахир»
ст. Ахырда, азакга, иц ахырда, ин азакта.
БнлбэдаЬэт aaIjJL ст. 1) Кинэт, кетмэгэндэ. 2) Хэзерлексез. Кятиб бэетне балбэдаНэт новым итте. (К. Нас.)
БилвасыЙт -UJjJU ст. Кеше аркы-лы, арадаш ярдэме белой, арадашлык белов; берор норсо ярдэмендо.
Билгаен ст. Куз белен.
Билгаен вэрраэс	гыйб.
Кузем, башым белен (диган магънэдэ булып, бездэге »баш осте*, #телэпв, .бик^иза булып' диган сузлэргэ туры кила). Жэмилэ боларга ейдзш булып керуне бак яраткакга курэ9 билгаен вврревс кабул иттелэр. (М. Гаф.)
Билгакес [ст. Киресенча, уй-
лаганныц киресенчэ. Без кенне коятлы булыр дап уйлаган идея, ул, билгакес, яцгырлы булды. (Ф. 9мйр.)
Билгамал ст. Практик ро-вештэ, гамэлдэ.
Билнкътнбас	ст. Башка бер
чыганактан файдалану юлы белей, ку-череп, файдаланып.
Билигьтиза	ст. Кираклек-
тэя; кирэк булганда.
ар.чъ сс. Беспокойный, непостоянный; неустойчивый.
сущ. 1. Девственный, целомудренный. 2* Девственница.
п. прил. 1) Безработный.
2) Праздный.
п. прил. Одинокий, оставленный, покинутый, заброшенный.
сс. Наконец, в конце концов.
сс. 1) Экспромтом, сраз>, Ж неожиданно, подготовки.
сс. При помощи, при посредстве (чего, кого-либо); посредством.
сс. Глазом.
фр. Охотно, с удовольствием, с большим желанием.
сс. Наоборот, напротив.
сс. Практически» делом.
сс. (1угём заимствования, испожьзуя какой-либо ИСТОЦИИК.
сс. <1о необходимости; при случае.
бил
29
бил
Билилтифат olxJ'jL ст. Илтифат белэн, игьтибар белая; телэп.
Билистикълял	ст. Узле-
геннэн, бэйсезлек белая» уз-узенэ, местный ль рэвештэ.
Билистинад .>ЬиЛ1Ь ст 1) Сеялеп, таянып. 2) Ышанып.
Билистифадэ	ст. Берэр эи-
бердэн файдаланып.
Билиттифак ст. Берлэшеп, берлектэ, оешып; беравыздан, берсуз-дан, бер сузгэ килеп.
Билиштирак	ст. Кат на-
шып, бергэлэшеп, бергэ-бергэ, у рта к -лашып.
Билижбар	ст. Кечлэнеп, их-
тыярсыз, мэжбури.
Билкасд ст. 1) Алдан уйлап, ният итеп. 2) Телэп,4 атап, юри.
Билкыям f UJb ст. Аягурэ торып.
Билкелли J&b ст. Бетенлэй, бетен-лэе белая, тулысьгнча, бетея-ботенгэ. Малыцны билкелли тпэлэф шпудэн сак-лан! (К. Нас.)
БиллаЬи I ст. дани Алла белэн аят нтэм
Биллур jjb ас. Хрусталь. Эшне вэ крестьян гаммэсенец хезют керзше дицгезендэ биллурлэнеп эцитешкэн жэ-кальлэр белен бизэлгэн. (Г. Ибр.)
БилмуважэЬэ IЬ ст. Йвзгэ йез килеп очрашып, кузга куз килеп, кара-каршы.
Бнлмэжбуриять	ст. Ире-
генная тыш, кечлэнеп, ихтыярсызлык белэн.
Билмеяасафэ	ст. Уртакла-
шып, тигез итеп, урталай.
Бклменэсэбэт	ст. Берэр
унай белэн. Билменэсэбэт язылмъии ласъзлелзр. (К. Нас.)
сс. С вниманием, с интересом; благосклонно.
сс. Независимо, самостоятельно.
сс. 1) Опираясь, облокачиваясь на что-либо 2) Доверчиво.
сс. Пользуясь (чем-либо), используя (что-либо).
сс. По договорённости; сообща, совместно; единодушно, согласованно. сс. Сообща, совместно, вместе.
сс. Насильно, насильственным путем, принудительно.
сс. 1) С целью. 2) Намеренно; умышленно.
сс. Стоя.
сс. Совершенно, абсолютно, полностью, целиком.
сс. рел. Клянусь аллахом! сущ. Хрусталь.
сс. Лицом к лицу, носом к носу.
сс. Вынужденно, принужденно, насильно.
сс. Пополам, поровну.
сс. По (какому-либо) случаю; кстати.
бил
30
бим
Билмешарэка аГ"ст. Берголэ-men, кушылып, катнашып.
Билмешайэдэ aJaU-JL ст. Куз белэн куреп, карап торып.
БнлотфиЬи	ст. Аныц ярдэме
белэн, мэрхэмэте белэн.
Билфигыль	ст. Чынлыкта,
чынлап. Билфигыль кулдан килер Ьич-нэрсэ юк. (Ак.)
Билхак jpJL ст. Чынлыкта, дерес-тан да, хакыйкатьтэ.
Билхасса, билхосусх^ШЬ
ст. Атап, тебэп, махсус рэвещтэ.
Билхэер ст. Хэерлек белэн, яхшылык булсын. Сабахэквм билхэер— иртэгез хэерле булсын.
Биля 0^ грам. кис. Суз алдында кулланылып, сузгэ юклык —- булмау мэгънэсея бирэ торган кисэкчэ. Биля, июк — шиксеЗе
Биля васита	ст. Арадаш-
лык итудэн башка; турыдан-туры.
Билжемлэ	ст. 1) Бетенлэе
белэн. 2) Барлык, ботен, Иэммэ.
Бимаза* IjL-a ф. с. 1. Тэмсез, лэз-зэтсез. 2. Тынычсызлык. Вакытсыз йермэ эле бимазалап. (М. Гаф.)
Бимал гф. ст. Акчасыз, мал-сыз; ярлы.
Бимар ф. с. Авыру, хастэ, чирле.
Бимарстан	ф. ис. кара'.
бимарханэ. Бимарстак эчрэ кылыр дерле дэрман. (К. Гал.)
Бимарханэ	ф. ис. Боль-
ница; шифаханэ.
Бимисал гф. ст. Охшаш-сыз, урнэксез, мисалсыз.
сс. Совместно, сообща.
сс. Наблюдением; рассматривая.
сс. С его помощью; его добротой.
сс. В действительности, фактически, на деле.
сс. В действительности, по правде, на самом деле.
сс. Специально; в особенности.
сс. букв'. WC добром*, по хорошему.
грам. Приставка без4 (употребляется в начале слова).
сс. Без посредничества; непосредственно.
сс. 1) Вообще, одним словом. 2) Всё вместе взятое.
п. прил. 1. Безвкусный, банальный; невкусный. 2. Беспокойство.
ар.-п. сс. Безденежный, небогатый; бедный.
п. прил. Больной, хворый.
п. сущ. см. Бимарханэ.
п. сущ. Больница; лечебница.
ар.-п. сс. Несравненный, бесподобный, беспримерный.
бим
31
би
Бимэгън»	гф. с. 1) Мэгъ-
нэсез, эчтэлексез. 2) Буш, файдасыз, Калды инде барча эшгарем оз би-мэгъна. (Г. Тук.)
Бимакян Огф. с. 1. 1) Урын-сыз. 2) Тораксыз, йортсыз-жирсез. Би-мэкян вэ бичара горбэт чигеп. (М. Кол.) 2. Йолкыш, сукбай.
Бимолял	гф. Армый-тал -
мый. Акар икэн кичэ-кендез бимэлял. (Ут. Им.)
Бин ис. Ул (угыл).
Бина* Ь ис. 1) ©й, йорт, коры л ~ ма, каралты. 2) Тезелеш, корылыш. 3) Нигез, терэк.
ар.-n. приг. 1) Бессмысленный. 2) Бесполезный, пустой.
ар-n. прил. 1. 1) Без места. 2) Бездомный. 2. Бродяга, босяк.
ар.-п. Без усталости, не утомляясь.
Бннабэрин	гф. ст. Шуи-
лыктан, шуна кур», шунын ечен, шуна нигезлэнеп, шулай булгач.
Бинаи pyx.	из.	Рух тезе*
хеше, рух нигезе. Бел месавидер бинаи рухыбыз тэхрибенэ. (Дорд.)
Бинам ф. с. 1) Исемсез, исе-ме билгесез; билгесез. 2) Дансыз, meh* рэтсез,
Бинахак <5*^ гф. ст. 1) Хак* сызга. 2) Урынсызга. Шулай бинахак рэн&сеткэн ечен» узлэре бСр кек хур булсыннар. (М. Гаф.)
Биначар	Ф* ст. Чарасыз,
мэжбур. Ки куркып шэрридин top голи биначар ихтирам с аздыр. (Г. Чок.)
Бинаэн Ц р. Нигезлэп, таянып. Бу карарга биназн акча тупладылар. (М. Ак.)
Бинаэн галэйЬи гыйб. Шунын ечен, шуна кур», шул нигездо, шул се* банде.
Би нишанй^*^ ф. с. Билгесез, билгеле булмаган. Сеэцуд зйлзп toMM би ншиандин питан эзлэп (Сайяди).
сущ. Сын.
сущ. 1) Строение, здание, постройка. 2) Строительство, сооружение. 3) Основа, опора.
ар.-п. сс. Поэтому, ввиду этого; на том основании, что...
из. Основа психического склада.
п. прил. 1) Безымянный; анонимный; неизвестный. 2) Бесславный*
ар.-п. сс. 1) Несправедливо. 2) Неуместно.
п. Сс. 1) Беспомощный.
2) Вынужденный.
н. Основываясь на, опираясь на (что-либо).
фр. На этом основании, основываясь на этом; по причине того, что ...
плярил. Безвестный^ неизвестный.
бин
32
бис
Бинийая* гф. с. Чиксез, оч-сыз-кырыйсыз, би к куп. Биникая, бихи-саптыр гаскэре Чыцгыз кеба. (Г. Тук.)
Биннисбэ	р. Чагыштыр-
мача, ...-га карата.
Биннэтижэ	р. Нэтижэдэ,
нэтижэсендэ.
Биноксан	ф. с. Кимчелек-
сез. Сия—айны буилэ биноксан ярат-ты. (Хорэз.)
Бинт ис. 1) Кыз. 2) Берэунек кыз баласы, кызы.
Бинэва ф. с. 1. Олешсез, бэ-хетсез, ярдэмчесез. 2. Ярлы, фэкыйрь.
Биназыйр	гф, с. Тинсез,
тиндэшсез, охшашсыз.
ар.-п. прил. Бесконечный, беспредельный, безграничный.
н. Относительно, по отношению к . ..
н. В результате чего-либо.
п. прил. Безукоризненный, непорочный.
Бинасыйб	гф. с. влеш-
сез, насыйпсыз; елештан, пандан коры калган.
Бипаян	ф. р< Иксез-чиксез,
кырыйсыз.
Бипарва	Ф- с. 1) Пэрвай-
сыз, игьтибарсыз. 2) Тартынусыз, кур-кусыз.
БипэрЬиз	ф. ст. 1) Тота-
наксыз, тыйнаксыз, йегэнсез. 2) Саксыз.
Бирия	гф. ст. Рнясыз, чын
куцелдэн, ихластан.
Бирьян ф. ис. 1. Куырдак, кэбаб. 2. Кыздырылган, куырылган, пе-шерелган. Бары ей кызлары Ьэм би&ьре бирьян (Сайяди).
Бисат kLu ас. 1) Келэм, палас. 2) Тушалэ (жэелэ) торган нэрсэ.
Биаш1ла1| 491^ гыйб. йаяа Бис-милла (теп мэгьнэсе: алла исеме белэн). Кшпапиыц баслшлмсызын нукы-нып укып йери. (X. Туф.)
сущ. 1) Девочка, девушка. 2) Дочь.
п. прил. !♦ Обездоленный, несчастный, беспомощный. 2. Бедняк.
ар-п. прил. L Бесподобный, не имеющий себе равного. 2. Бесподобно, несравненно.
ар.-п. прил. Обездоленный, лишённый (чего-либо).
п. н. Беспредельно, бесконечно.
п. прил. 1) Беззаботный, беспечный. 2) Безбоязненный, смелый.
п. сс. 1) Невоздержанный, распущенный, разнузданный, 2) Неосторожный.
ар.-п. сс. 1. Просто, без притворства. 2. Непритворный, искренний.
п. сущ. 1. Жаркое.
2. Жареный, испеченный.
сущ. 1) Ковёр. 2) Подстилка.
фр. рел. С именем бога.
бис
33
бит
Биссэвийя	р. 1) Бертигез,
бердэй. 2) 1И>ндый ук.
Бисор-вэ-саман JUUjф. гыйб. Мескен, ярдэмчесез. Лэйля, Мэм; ну н дигэн бисэр-вэ-сманнар* кани (Сайяди).
Битаб	ф. с. Кечсез, куэт-
сез, хэлсез.
Би такать	гф. с. Кечсез,
куэтсез, чыдамсыз, такатьсез. Бита-катыпэн ике кузе ять белэн тулды. (К. Нас.)
Битараф* гф. с. Бер якка да кушылмаучы, берякны да якламаучы, нейтраль; объектив. 9Газазилядэ чиа-гыйрънец. битараф тасвирлары. (Г. Ибр.)
Битарикыйл икътибас	I
гыйб. Берэудэн урнэк (кучереп) алу юлы белэн.
Биттабгъ gkJL р- Табигате буенча, элбэттэ; габигый. Адэм биттабгъ мактанмакны се яр. (К. Нас.)
Биттэвали JlyJb ст. Озлексез, то-таштан; бер-бер артлы. Тели куцмм тэгали биттэвали. (Г. Тук.)
Биттэдрнж	ст. Акрынлык
белэн, эзлеклелек белэн; берсе артын-нан берсе.
Биттэмам |»Ux!U ст. Барысын бе-тереп, Иэммэсен, бетенлэй; тулысынча.
Бнттэслим	ст. Тапшыруны
утенеп, тапшыру (тарты) белэн.
Биттэфсыйль	ст. Жен-
теклэп, бик ачык итеп; аерып-аерып, вагы-теяге белэн ацлатып, бэйнэ-бэйнэ.
Биттодэккер	ст. Яхшы-
лыкка каршы рэхмэт эйтеп.
Бнттэжрибэ Kjjfedb ст. Тэжрибэ белэн, тэжрибэ естендэ, тэжрибэдэ, сы-нау естендэ, сынауда.
А-ЗОЗ.-3
м. 1) Поровну, одинаково. 2) Такой же.
п. фр. Бедный, беспомощный.
п. прил. Бессильный, слабый, хилый.
ар.-п. прил. L Бессильный, беспомощный, неэнергичный; безвольный. 2. Бессильно, безвольно.
ар.-п. прил. Беспристрастный; объективный; нейтральный.
фр. Путём заимствования, перенятия; подражая (кому-либо).
н. Естественно; по своей природе; конечно*
сс. Беспрерывно, непрерывно; последовательно.
сс. Постепенно; один за другим.
сс. Полностью; окончательно, совсем.
сс. Прося выдать, вручить, передать вручением.
сс. 1. Подробно, детально. 2. Подробный.
сс. С благодарностью, благодарно.
сс. Практически, на опыте, имея навык.
бит
34
бих
Битакъсыйр	гф. ст. (Эшта,
киемда, кыяфатта) кимчелексез. Ул кыз кэмальдэ битэкъсыйр аде. (К. Нас»)
Битамамийа	ст. Бетенлае
белей, бетенлай, барысыя бетереп, темам итеп.
Битамиз	ф	ст. Арусыз,
пакь тугел, чиста тугел. Ишэк мескен эгэрчэ битэмиздер. (Дарл.)
Бнтаэнни гф. ст. Кичекмэс-тан, озакка сузмыйча. Идзрдек битээн-ни аны агяй. (Ут. Им.)
Бихак 0*^3 ст. Хаксыз.
Бихаккый 0*3 р. 1) Тулысынча, бетенлэе белен, тиешенче. 2) Хаклык белен, хаклык ечен.
Бихар >1*3 ис. Бэхер-нец к.
Бихисаб*	гф. с. Хисап-
сыз, нсапсез, бетмэс-текенмэс»
ар.-п.сс. Отсутствие недостатка (в чём-либо).
сс. Окончательно, совсем, совершенно, полностью.
п. сс. Нечистый, неопрятный, неаккуратный.
ар.-п. сс. без замедления, немедленно.
Бихозур	гф- с. Кунелсез,
каефсез.
Бихуд ф. Ьушсыз, ансыз, сиземсез. Ул ук сэгать бихуд улып дешэр имди. (К. Гал.)
Бихаблилла	гыйб. Алла
бавына. Ябышырлар бихэблилла мрми-га (барысы да). (Г. Тук.)
ар.-п. сс. Без права.
я. 1) Полностью, совсем.
2) По праву; за право.
сущ. мн. от бахер.
ар.-п. прил. Бессчётный, бесчисленный; нескончаемый.
ар.-п. прил. Невесёлый.
п. Бесчувственный.
Бихэбер ^з гф. с. Хабарсез, белемсез... Кайда икэнлегеннэн бихэ-бэр идеи. (Г. Тук.)
Бихэдд Дл^з гф. с. Чнксез, очсыз-кырыйсыз.
Бихэсабиттака 4iUJIir~w*3 гыйб.
фр. (Цепляться) за веревку аллаха (в значении .с помощью аллаха *).
ар.-п. прил. Неосведомлённый, неведающий.
Кеч житкан кадарле, кечка карал, хал кадэренча.
Бихасабнттакъдир
гыйб. дани Язмыш буенча, язмышча, язмыш ягыннан. Бихэсэбиттэкъдир фэкыйрь булсац хэлецне халыкка сей* лэмэ. (К. Нас.)
ар.-п. прил. Безмерный, безграничный.
фр. По мере сил, по мере возможности.
рел. По воле судьбы, по предопределению судьбы.
бих
35
бог
БнхекмиллаИ	гыйб. бини
Алла хекеме белэн, алла (мшканча) телэгэнчэ, алла гелэве белэн.
Бичара* Ф- с' U Чарасыз, 2) Ярдэмсез, мескен, бэхетсез, кызганыч
Биш эк dU гф. р. Шиксез. Ишэк синнэн куп артык эштэ бишэк (Дэрд.)
Биэр ис. Кое. Биэре миллэтп, май зэмзэм, кузлэдем еллар буе. (Дэрд.)
Биэдэб	гФ- с* Эдэпсез. юр-
биясез, оятсыз, тэртипсез, тулас.
фр. рел. По воле божьей, по воле аллаха, по велению бога.
п. прил. Беспомощный; несчастный, жалкий.
ар.-п н. Несомненно; без сомнения.
суш Колодец.
Биайихалэн	гыйб. Ьэр-
хэлда, ничек кенэ булса да.
Биэман JLI	гф. с. 1) Тыныч-
сыз, борчулы. 2) Рэхимсез.
Биэсас ^Ul	гф. р. Нигезсез,
тепсез.
Бижаваб	гФ< с- 1. Жа-
валсыз. 2. Жавапсызлык.
БнЬбуд ф* ис- К 1) Яхшыру, тегэллэну. 2) Бэхетлелек, хэл яхшылы-гы. Кзени hzM тзкый бикбуди булыр (Сайади.). 3) Хэнжэрнен бер таре. 2. Келле, сэламэт.
БнЪншт ф. ис. Жан нэт, ож-мах. БШшшт алдыйга кэлсэ хотсэ ар-мае. <Ут. Им.)
Бикудэ ф, с. Буш, файдасыз. БиЬудэдер соры. корттан кетмэк гый^ лая$- (Г. Тук.)
Sidrym ф. с. Ьушсыз, -снзем-сез, «сыз. Buhyui эйлэде вендэ. (Г. Кан.)
Бмбюмар ф. с. 1) Ьенэрсез, эшлежсез. 2) Сэлэтсез, булдыксыз.
ар-п прил. Невоспитанный. невежливый, бесстыжий, неучтивый, грубый
фр. Как бы то ни было, во всяком случае.
ар. -п. пиал. 1) Беспокойный. 2) Беспощадный
ар.-п н. 1. Неосновательный. 2. Неосновательно.
ар.-п. прил. 1. Безответственный. 2. Безответственность.
я. сущ. L 1) Улучшение, усовершенствование. 2) Благоденствие, хорошее состояние.
3) Бейбут (род кинжала).
2. Сильный, здоровый,
п. сущ. Рай.
Богыд ис. 1) Ераклык; ерак булу. 2) Ара.
п. прил. 1. Пустой, бесполезный. 2. Бесполезно.
п. арил. Бессознательный. бесчувственный.
п. прил. 1) Без профессии бездеятельный.
2) Бесталанный, бездарный.
сущ. 1) Даль. 2) Расстояние.
3*
бог
36
был
Богыз qoju Ачу, курэлмау. На-чар калам богыз so гадават итуче кардатлар кебектер. (К. Нас.)
Борадэр ф. ис. 1) Ир туган.
2) Дус, иптэш.
Борадэран	Ф* ш. Борадэр-
нец к.
Борадэранэ	ф. р. Туган-
нарча, ага-энелэрчэ.
Борадэрзадэ	Ф- ст- Ир
туганнын улы.
Борак (5^ ис. дани Борак (мифик хай ван исеме: имеш, Мехэммэт шул хайванга атланып мигъражга ашкан).
БорЬан ис. Ышандыру ечен китерелгэн факт, долил.
Бостан Obtu ф. ис. 1) Бакча. Мзц-гелек гелле бостан табармык, да. (1И. Баб.). 2) Яшелчэ бакчасы.
Бот сч ф. ас. кара: пот.
Ботлан U ис. 1) Ялган, хак булмау, ялгыш булу. Ьаммзсе ботлан икэндер белмэдем. (h. Сал.) 2) Файда-сызлык, буш булу.
Ботпэрэст Оо ф. ис. кара: потпэрэст.
Ботханэ Aj&xj ф. ис. ГыЙбадэт-хана; пот, санам, тарелар йорты. Элен алып ботханэя керэр имди. (К. Гал.)
Бохар jl» ас. Бу, пар.
Бохран oljM ис. мед. Куркынычлы борылыш моменты, кризис.
Бруж	астр. Зодиак бил-
гесе, йолдызлар тамгасы (унике теркем йолдыз унике айга исем булып йери).
Буй <£# Ф- ас. Ис; душ. ис.
Бурия bjjj ф. ис. Чыпта, мат.
Бусэ ф. ис. Убу, убешу.
Былбыл JJj ис. Саидугач.
сущ. Гнев, злоба.
п. сущ. 1) Брат. 2) Друг, товарищ.
сущ. мн. от борадэр.
п. «. Но-братски.
п. сс. Племянник, сын брата.
и. с. рел. Бурак (животное, на котором Мухаммед якобы вознёсся на небо).
сущ. Доказательство, довод, аргумент.
п. сущ. 1) Сад. 2) Огород.
п. сущ. см. Пот.
сущ. 1) Ложность, не-действнтел ьность.
2) Тщетность, бесполезность.
п. сущ. см. Потпэрэст.
п. сущ. Капище, храм идолопоклонников.
сущ. Пар.
сущ. мед. Кризис.
сущ. астр. Знак зодиака, созвездие (название двенадцати созвездий дало название двенадцати месяцам календаря).
п. сущ. Запах; аромат.
п. сущ. Цыновка, мат.
п. сущ. Поцелуй.
сущ. Соловей.
боб
37
бэД
Бэбде-бэщвин	ст. Бэбде-
бажвин (эбжэд хисабы буенча хэреф-лэр белэн таякырлау жэдвэле: баб (2Х2) = д(4).	'
Бэвасир ис. мед. Бабасыр (юан эчэк шешу авыр>ы).
Бэвел 4# ис. Сидек.
Бэгуза	ис. Черкк; сукыр
черки.
Бэгьдэ бэйл. Сон, соцра, аннаи сон, аннары. Вэ бэгъдэ айръиып кит-тем, тэассеф. (Г. Тук.)
Бэгьзы алм. Кай, кайсы, кай-бер. Тубэлэре бзгъзы такта, бэгъзы, тамер, бэгъзы, кабык асе дэ кубрэге салим белен ябылмылитыр. (3. Над.)
Бэгьзэн Цмо р. Кайчак, кайвакыт.
БагыйдХзи с. Врак. Жак гаэциб, идеал бэгыйд булган белен дермам га-раб. (Ш. Баб.)
Бэгыл ис. Качыр (ишак бе-лэн ат аралашудан тугаи хайван).
Бэгыс ас. 1) Кундеру, жибэру. 2) Вэкил итеп, сайлап жибэру. 3) дани. Улеклэрнен терелен кабердан куба-рылуы.
Бад ф. с. Начар, брзык, явыз, яман, шыксыз.
Бэдавэт OjtJb ис. Кучмэлек, Кучма тормыш.
Бэдаигь ис. Бэдигъ-нын к.
Ни бздаигьларни тезде, тезде хесне багына. (Дэрд.)
Бэдандиш	ф. с. Ьэркемгэ
яачарлык телэуче, бозык уйлы, кара эчле, усал фикерле.
Бадасыл гф* с. Начар нэ--селле, тубэн чыгышлы.
Бадайэт ол 1-Ь ис. 1) Ачыклык, бклгелелек, билгеле булучылык. 2) Аксиома.
сс. Бэбде-бэжвин (таблица умножения при помощи букв арабского алфавита).
сущ. мед. Геморрой.
сущ. Моча.
сущ. Комар; мошка.
пред. После; через; за.
мест. Некоторые из...; нечто.
н. Иногда; когда ..., когда ...
прил. Далекий, отдалённый.
сущ. Мул (помесь лошади н осла).
сущ. 1) Посылка, отправление. 2) Миссия. 3) рел. Воскрешение.
п. прил. 1. Дурной, плохой. 2. Дурно, плохо.
сущ. Кочевая жизнь.
сущ. мн. от бадигъ.
п. прил. Недоброжелательный, враждебный.
ар.-п. прил. Дурного, вязкого происхождения, неблагородный.
суц. 1) Очевидность, ясность. 2) Аксиома.
бэд
38
бэд
Бадайэтэн р. Ацсыздан, кет-мэг^нда, нскэрмэстэн.
Бэдбуй &ф. ис. Начар ис, сасы ис.
Бэдбэхет* ф. с. 1. Явыз бэ-хетле, килэчэге яман, бэхетсез. 2. Явыз.
Бэдгеман puTф. I. Начар уй. 2. Начар уйлы. Жрмэсе кеНнэ улана бэдгеман мэтлуб имэс (киеме сэлама булганга гына начар уйда булу яра-мый). (Ак.)
Баддога* гф. ис. Явыз (начар) телак, каргыш, явыз дога.
Бадер j-Ч ас. Ундурт кенлек ай, тзлган ай.
Бадзэбан дУ-Ч Ф- ас. Уса л телле, начар телле.
Бадига с. кара: бэдигъ 1»
Бэдигъ с. 1) Охшашы, урнэге булмаган, искиткеч гузал (эйбер). 2) Татлы телле.
Бэдийи €* Ь Ап-ачык, жен ке-бек ачык, билгеле. 2. Ачык хакыйкать. Эфкяре меттэрэк уланнар арасында мэхкэм дуслык мэйданы кэлэсе бэдиг-hudep. (М. Ак.)
Бэдийкят	ис. БэдйЬи-мец к.
Бэдийэ ас. Алдан хээерлэн-мичэ свйлэнгэн натур сузлэр.
Бэднам ф. ис. Начар исем, яман ат. Остазнмщ бэднамына сэбэп булды. (3. Биг.)
Бэдруй ф. с. Ямьсез йезле, шыксыз, кыяфэтсез.
Бэдсурэт	гф. с. Начар,
ямьсез куренешле, ямьсез кыяфатле.
Бэдтэр >-Ч ф. с. Битар, нпаррак.
Бэдхаль JUju гф. с. L Начар калле, хале начар. 2. Начар хаа»
«. Сразу, неожиданно.
п. сущ. Дурной запах^ вонь.
п. прил. h Несчастный.
2. Негодяй.
п. !. Злая мысль. 2. Злоумышленник.
ар.-п. сущ. Недоброе пожелание; проклятие.
сущ. Полная (четырнадцатидневная) луна.
п. сущ. Злоязычный,^ругатель.
прил. см. Бэдигъ 1.
прил. 1) Изумительный, блестящий, великолепный, превосходный,^чудесный. 2) Красноречивый.
прил. 1, Очевидный,* ясный, непреложный.
2. Рчевидйая;истина,^аксиома.
сущ. мн. от бзди Ии.
сущ. Экспромт.
п. сущ. Дурное имя, позор, бесславие.
п. прил. Уродливый, обезображенный, некрасивый.
ар-п. прол. Некрасивый^ безобразный.
п. прил. Хуже.
ар.-п. прил. 1. Недомогающий, болезненный, хилый. 2. Плохое состояние.
бэд
39
бай
Бэдхай Ф- с. Начарлык те-лэуче.
БадчэЪрэ Ф* с. Начар, ямь-сез йезле, ямьсез.
Бэдэвам ^1>ь р. Дэвамлы равешта, ha мая, езлексез. Кацлек барде бэдмам. (Г. Ту*Э
Бадави ас. Кучмэ тормыш белэн яшэуче.
Бэдэвмять	ас. Кучма тор-
мыш» куч моле к.
Ба дал J-b ис. 1) Бэя» хак. 2) Бая-сена, урынына алмаштырырга яраклы эйбер. 3) Бер эйбер урынына бирелган нэрсэ. 4) Узе урынына кеше яллап хажга жибэру. Теге гарэплэргэ кадасы-ныц бэдэлен алып бару турында да ацлатты (Г. Газиз).
Бэдэлче — кеше урынына ялланып хажга баручы.
Баден d-Ч ис. Гауда, тан. Тел-ве-лруд, сузлэр — бэдэндер, сарфы еэ тэр-кибе—рух. (Дэрд.)
Бэдэни Тан (га байлэнешле).
Бэдэни тербия — тан тэрбиясе, физик тербия.
Бадэнан UJbp. Тан ягыннан.
Бэдээ Lb ис. 1) Башлау, эшка керешу. 2) Башлангыч.
Бэдаэлмэгариф «JjUJlLb гыйб. Башланг|яч белей; мэгьрифэт башлан-гычы.
Базел d-Ч ас. 1) Уз телеге белан биру, (акча) тоту, юмартлык курсэту. Ниндэен сараи булса да» хулы аяылып безеле мал хылыр. (К. Нас.). 2) Булэк.
Бэзем	ф. ас. Жыелыш, кича,
уен-кзлке кичасе.
Бэзер	ис. Ашлык орлыгы, чэ-
чулек орлык
Баззаз ис. Баз сатучы, кызыл малчы, мануфактура сатучы.
Байгать ас. Бераунен хаки-миятен тану Нам ана буйсыну ечен суз
п. прил. Недоброжелательный.
п. прил. Безобразный, с некрасивым лицом.
н. Беспрерывно, непрестанно.
сущ. Бедуин, кочевник.
сущ. Кочевой образ лизни.
сущ. 1) Денежное возмещение. 2) Эквивалент.
3) Даваемая взамен вещь, замена; заменитель.
4) Наёмное паломничество.
Совершающей паломничество вместо кого-нибудь.
сущ. Тело, туловище.
прил. 1) Телесный. 2) Физический.
и. Телесно; физически.
сущ. 1) Начинание, инициатива. 2) Начало.
фр. Начало знаний, начальное знание; начало просвещения.
сущ. 1) Щедрость; трата.
2) Дар, подарок.
л. сущ. Вечеринка; пиршество.
сущ. Семена.
сущ. Торговец тканями.
сущ. Присяга на верноподданство.
бай
40
бал
биру. Ил булсагыз, атайга барыгыз, бэйгатъ бирегез, диде, (К. Нас.)
Бэйзаэ с. мне, Ак, ак тес.
Бэйии с. Ачык, ап-ачык.
Бэйинат oLj ис, Бэйинэ-нец к, Бойина ис, Далил, факт.
Бэйнэлмилэл	ст. Халыкара,
ин терна циона л ъ.
Бэйнэлхауфи вэррижа
гыйб. Курку белой емет ара сын да.
БэйналэИали	ст, Халык
ара сын да.
Бэйнаннас	ст. Кешелэр
арасында.
Байт ис. 1) Ой, йорт. 2) Тезмэ эсэрнен hop ике юлы; бает.
прил, жен, от абъяз.
прил. Ясный, очевидныйг явственный, явный.
суш. мн. от бой и но.
суш. Доказательство; показание, свидетельст во.
сс. Международный, интернациональный.
фр. Между страхом и надеждой.
сс. Между людьми, среди народа.
сс. Среди людей.
сущ. 1) Дом, жилище, помещение. 2) Бейт, стих.
Бэйтелгарус о-е из. Кызяын кияу каршылау булмасе. Хатыннар ) ^телга^ска керттелэр.
Байтелмал jUlo^ из. Казна, дау-л огнен байлыгын саклый Ъам жыя торган урын.
Бэйтелмекаддас	из. Ие-
русалим (Коде) шэЪэрендэге нзге гый-бадэт йорты.
Бека Ц> нс. 1) Мацгелек. 2) Узгэр-ми манге саклану. Язганыц булса беколы. ул бекаса тартала (тарта ала). (Г. Тук.) 3) Яшау, деньяда буду; гомер. Бека еезцудец ечен кифая кадэр ризыкка канэгать кыл. (К. Нас.)
Бэкъкаль J 1ь ис. Ашамлык айбер-ларе кибете, яшелча кибете тотучы.
Бэкъиа ис. Калдык, артып калган айбер.
Бакярат ис. Кызлык, кыз хэ-ленда булу, гыйффэтлелек.
Балда ис. ШаЬар, кала. Бэлдэи Казанга килдем. (М. Ак).
из. Комната, где “невеста встречается с женихом; брачная комната.
. из. Казна; казначейство.
из. Священный храм в Иерусалиме.
сущ. 1) Вечность. 2) Неизменный. 3) Пребывание, существование; жизнь.
сущ. Ба калей щи к; торговец зеленью, овощами. сущ. Остающийся, остаток.
сущ. Девственность, целомудрие.
сущ. Город, местечко.
бел
41
бан
Бали ф. кис. Эйе, шулай, дорес.
Бэл и га на	гф. р. Матур «теп,
житешгереп (сейлэу).
Бэлигъ с. Матур, те зек, тулы мэгънэле итеп (язылган, сейлангэн).
Бэлл у р jjb кара: биллур.
Баля ис. Кайгы, бала, борчу, авыр хал.
Бэлябил ис. к. Сандугачлар.
Бэлягать ис. 1) Ycen житу, буйга житу. 2) Суз сейлэудэ, яки язуда булган матурлык, тулылык, тозеклек.
Бэляи газыйм	гыиб. Олы
бэла, зур бэла.
Бэл эд ДЬ ис. кара: бэлдэ.
Бэлэди срЬ с. 1) Шэйэргэ караган, шэЬэргэ бэйлэнешле. 2) Жирле.
Баланд ф. с. 1) Биек, югары.
2) Беек, зур. * Ул бэлэнд мэрхум дэ к(лсэ ... (Г. Тук.)
БэнагяЪ ф. р. Ацсыздан, кет-мэгэндэ, уйламаганда, кинэттэн. Эгэр да мэгэр, бэнагяИ тавык икс йомырка салса. (К. Нас.)
Бэнат оЦ; ос. Бинт-нен к.
Бэнд «Ц ф. ас. 1. 1) Бэйлэу, теркэу. 2) Бэйлэвеч, бинт. 2. Шигырьдэ hap куп лет тан соц кабатланган юллар, ку-шымта.
Бэндэ**^ ф. ис. 1) Кол, алла колы. 2) Кеше.
Бэндэги, бэндиг ф. ис. 1) Кол-лык; бэндэлек. 2) Узенэ бэйлэу, уз хе-кеме астына алу. Ачыямас гончэмен бэндэги эчсндэ (Сайяди).
Бэни ис. Бин-нен к. Бэниадэм—
адэм балалары. Бака Исраил — Исраил балалары — еврейлэр.
Бэни эсфар >4*1^4 cm. I) Сары же-нес, сэры кавем. 2) Борынгы легенда-
и. част. Да, так; правильно.
ар.-п. я. Красноречиво, выразительно (говорить).
прил. !• Красноречивый, выразительный. 2. Красноречиво; выразительно.
см. Биллур.
сущ. Беда, несчастье.
сущ мн. (от былбыл) Соловьи.
сущ. 1) Достижение совершеннолетия. 2) Красноречие, дар слова.
фр. Великое несчас1ье, великое горе.
сущ. см. Бэлдэ»
прил. 1) Городской.
2) Туземный, местный.
п. прил. 1) Высокий, большой. 2) Великий.
п. н. Неожиданно, случайно, вдруг; ни с того, ни с сего.
сущ. мн. от бинт.
п. сущ. 1. 1) Связь, узы.
2) Повязка, бин1. 2. Куплет, строфа.
п. сущ. 1) Раб. 2) Человек.
п. сущ. 1) Рабство.
2) Подчинение во всбм.
сущ. мн. от бин.
сс. 1) Желтая раса.
2) Название неизвест-
42
ларда квнчыгыштан кенбатышка килуче билгесез бер халык исеме. Ул заман сэдде чин артыннан язщуэц-мэээкмэк}-лзр, бэки эсфар лар кетелз аде. (Ж. Вэл.)
Бэрабэр ф. с. Тигез. бертигез.
Бэрагать ис. I) Бер кешенец башкалардан берар сыйфатта (матур-лык, батырлык, юмартлык, гыйлем ке-бек сыйфатларда) ©стен булуы. 2) Ос-талык, сэлэтлелек, белемлелек.
Бэрай ф. бзал. бчен.
Бэраэт	ис 1) Гаепсез булу,
гаепсезлек, магнаты булмау. 2) Судта а клану, котылу.
Бэраймэ	ис. Бэрайманнар,
Ьиндстанда бэрайман динендэге ке-шелэр.
Бэрбад ф. с. Юкка чыгарыл-ган, коле куккэ очкан, Иана га очкан, асты ескэ килгэн, пыран-заран ителгэн.
Бэрбэр j*j> ф. ис. 1) Чэч алучы, чэч кыручы..2) Варварлар.З) Бер кабила исеме,
Бэрбэриять c^j^ ис. Варварлык.
Бэрвэр (бэр-а-бэр) ф.с. Тигез. Кыла кур икебезне имди бэрвэр (Сай-яди).
Берд ис. Салкын, суык.
Бэрзэх ис. геогр. Муен, муен-тык (ике коры жирне тоташтырган тар урын).
Бариэ (Sji с. Кимчелектэн азат, кимчелеккэ катнашмаучы, гаепсез, пакъ.
Бария ис. 1) Чул, сахра; дала. 2) Жан мясе; кеше.
БэрК (бэрТ)	ф. ис. Яф-
рак. Кызыл гел бгрке дик рзцге сулып-тыр (Сайяди).
Бэр карар jljij? гф. с. Урнашкан, нык, какшамас.
ного народа в древних легендах востока, двигавшегося с востока 1’а запад.
п. прил. Равный.
1) Превосходство в каком-либо качестве.
2) Искусство, умение, знание.
п. пред. Для, ради.
сущ. 1) Невиновность, непричастность. 2) Оправдание.
сущ. Брамины, брахманы.
п. прил. Сведенный на нет, уничтоженный, разрушенный, развеянный.
п. сущ. 1) Парикмахер, брадобрей. 2) Варвары.
3) Название племени.
сущ. Варварство.
п. прил. Равный.
сущ. прохлада.
сущ. геогр. Перешеек.
прил. Свободный от недостатков, невинный, невиновный, непричастный (к чему-либо).
сущ. 1) Степь, пустыня. 2) Создание, тварь; человек.
п. прил. Лист (дерева, бумаги).
ар. -п. прил. Укрепившийся, установившийся» непоколебимый, прочный.
43
Бэррак с. 1) Ялтыравыклы, як-
ты, нурлы. 2) Саф, чиста.
прил. 1) Блестящий, сияющий, сверкающий, ослепительный. 2) Чистый.
Бэр тараф ф. ое. I) Читла-ту, ераклаштыру, читка кату. Шуныц саясендэ кукнец казасы бЬр тараф булды. (Г. Ибр) 2) Хезмэттэн чыгару; кире кагу.
Бар тэкъдир jj гф. ст. Эгэр бу ла калып, агэр мондый очрак булып. Ихсак иксе Нэлакэткэ тешмэс, бэр тэкъдир твшсэ дэ таяначак эцир табыр (К. Нас.)
Бэр фэраз гф. ст. Уйлап карий к, уйга китерик; мэсэлэн. Эзлэмим читтэн масал мин, сан менэ, бэр фэраз. булса бак аз фэНмец гекэ. (Г. Тук.)
Бэрхордар	ф. с. блешле.
дэулатле, мул тормышлы. Ьэмишэ шад вэ бэрхордар булгыл. (Хорэз.)
Бэрык ас. 1) Ятен ялтырау. Шамал яктан чыгып бэрык орды бер нур. (Г. Тук.) 2) Яятыравыклар, ж^мел-дэп торучы эйберлэр.
Барыс ис. Махау (тэн череп тешу авыруы).
Бэрэд ис. Куктэн яуган боз.
Бэрэкэт* ис. 1). Кинлек, мул-лык. 2) Купкэ, озакка житучелек, бррэ-кэт; эрэм-шэрэм итмэучеяек. 3) Юньле-лек, файдалылык, 4) Татар телендэ га-жэплэну ымлыгы итеп та кулланыла.
ар. -п. сущ. 1) Устранение, удаление, отдаление; отталкивание. 2) Увольнение; отказ.
ар.-п. сс. И в таком случае; допустим, что и...; и хо1я ...; и если даже ..
ар.-п. сс. Допустим, предположим: что...; если только...; например.
п. прил. 1) Пользующийся, извлекающий пользу;
2) Счастливый, довольный.
сущ. 1) Молния. 2) Блёстки.
Бас ф. р. 1. Житте, будды; жи-тэрлек, канэгатьлэнерлек (эш яки суз-иен дэвамын туктату ечен кулланыла). Моннан артик свйлэп торырга урын юк, бэс! 2» Шулай булгач, димах, нэти-жэдэ, курена ки. Акчасы юк, бэс, бу мэ^естэ аяыц беткэк тие. (Г. Тук.)
Бэсалат cJUa ис. Батырлык, йерэк- * лелек, егетлек.
Бэсарэт ис. кара: бэсыйрэт.
сущ. Проказа.
сущ. Град.
сущ. 1) Изобилие, благоденствие. 2) Экономность, бережл ивость.
3) Полезность. 4) В татарском языке употребляется и как междометие для выражения удивления.
п. н. 1, Довольно, достаточно. 2. Таким образом, в итоге..., значит...
сущ. Храбрость, неустрашимость, мужество, доблесть.
см. Бэсыйрэт.
44
Басим с. Ачык, калач йезле кеше, шат табигатьле кеше.
Бэста Ф* с, 1) Бэйлэнгэн, нэр-сага булса да бэйлэнешле ителгэн. 2) Ябык, ябылган. Йеримен... гаклым кошын бэстэ кылып. (Me хм.)
Бэстэр >^4 ф. ас. 1) Тутэл. 2) Жэел-ган урын, тушэк.
Бэстэре госса—хэсрэт ту шаге. Падитазадэнец хэсрэте вэ рэнще кен-нэн-кен зиядэ *булып балинегамь &э бэстэре госсада ятып денъядан нэкыл кылбы (Мэжмэгыл хикаять).
Бэсыйр с* !• Куруче. 2. Кунел кузе белэн куруче, тешенучэн, анлаучан.
Басыйрэт	ис. 1) Ан< 2) Ан-
лылык. 3) Алдан куручэнлек, уткен куз-лелек. Бэр вакыйгадан гыйбрэт алгучы бэсыйрэт экленн'эндер. (К. Нас.)
Басыйт с. 1) Кушылмасыз, гади, катлаусыз... Ьзм телэгем кушма-сы юк, бак бзсыйт. (С. Рэм.) 2) Бер-катлы.
Баталат	ис. 1) Тик йоруче-
лек; иренчаклек. 2) Эшсезлек.
Бэтаэт сЛ1к^ ис. Йерештэ акрын-лык, авыр йерешлелек, сулпэнлек.
Батыйэ	Экрен, акрын, эк-
рен ха|)экатле, авыр хэрэкатле.Як&баль-нец хэрэкэте бэтыйэ. (К. Нас.)
БэтыйэлИазым	гыйб.
Авыр сецешле, сендеруе авыр булган (аш).
Батын ^kj ис. 1) Корсак, карын, эч. 2) hap нэрсэнец эч ягы. 3) Насел, буын. Килэчэк бэтын ечен... (Ж. Вал.)
Бэхак гф. р. Хак (хокук) очей. Бэхаккыл валидэен — ата-ана хакы ечен.
Бахер ис. 1) Диигез. 2) Гарэп-ча шигырьлардэ: тезелеш, вазе», улчэу.
Бахет* ис. 1) Язмыш. 2) Ба-хет, сэгадэт.
прил. Улыбающийся, веселый.
п. прил. 1) Связанны^ зависящий. 2) Закрытый.
п. сущ. 1) Грядка (огородная). 2) Разостланная постель.
Ложе скорби.
прил. !♦ Видящий, различающий. 2. Проницательный; разумный, понятливый.
сущ. 1) Разум. 2) Сознательност! . 3) Проницательность, дальновидность.
прил. I) Простой, несложный. 2) Простодушный, наивный.
сущ. I) Бездеятельность.
2) Безработица.
сущ.	Me дли те л ьность;
нерасторопность.
прил. Медленный, медлительный; вялый.
фр. Плохо усваиваемый (о нище).
сущ. 1) Живот, желудок. 2) Внутренность, середина, недра. 3) Поколение.
н. Ради права.
сущ. 1) Море. 2) Размер в арабском стихосложении.
сущ. 1) Судьба, фортуна.
2) Счастье, везение.
45
Бэхеш ф. ис. 1) Брэк, буш-лай биру, булэк итеп биру. Хаким бин Моталлабны бер касыйдэ белая мэдех ат тем, дурт мец куй, дурт мец динар, йез глава бэхеш кылды, диде. (К. Нас.) 2) Слеш.
Бахил ас. Саран, комсыз.
Бахре менжэмнд жэйуби
ст. Коньяк без дингезе.
Бахре мохыйт атлас#
ст. Атлантик океан.
Бахре мохыйт кэбири ст. Тын океан.
Бахре мохыйт менжэмнд шимали (JU-2	ст. Теньяк
боз океаны.
Бахре мохыйт йиндн
ст. Ьинд океаны.,
Бахре сияй	гф. ст. Кара
дицгез.
Бахре сэфид * ст. У рта диц-гез.
Бахре хазар	ст. Каспий
дингезе.
Бэхрэн р. Дицгез юлы белэн, дингездэн.
Бахтияр ф. с. Бэхетле. Ике яшь бер-берсека бакъииып бахтияр улдылар. (М. Ак.)
Бэхшиш	ф. ис. кара: бэхеш.
Каланыны маца бэхшиш кылгыл имди. (К. Гал.)
Бахас* о^ч ас. 1) Берэр эйбер яки акча салып жинешу, бэхэслэшу. 2) Берэр мэсьэлэ турында ныклап тикшеру, фикер алышу. 3) Фэнни эсэрдэрнен аерым мэсьэлэлэрне тикшерэ торгзн зур булеге — тема. 4) Суз керэштеру.
Бэччэ фл ис. Бала, малай.
Бэшарат OjUU ис. Шатлыи, шат-лыклы хабар. Бяиаргт сезга, зй карсак япокнар. (Г. Тук.)
п. сущ. 1) Дарение, преподнесение в качестве подарка. 2) Доля.
сущ. Скупец, скряга.
сс. Южный ледовитый океан (море).
сс. Атлантический океан.
сс. Тихий океан.
сс. Северный ледовитый океан.
сс. Индийский океан.
ар.-п. сс. Черное море.
сс. Средиземное море.
сс. Каспийское море»
н. По морю, морем.
п. прил. Счастливый.
см. Ба хеш.
сущ. 1) Пари. 2) Обсуждение, рассуждение. 3) Изыскание, исследование, расследование. 4) Спор, диспут, дискуссия.
п. сущ. Дитя, ребёнок.
сущ. Добрая весть, радостное сообщение.
46
Бэшашэт о-хЩ ис. Шаг, иезлелек; шатлык, кунеллелек
Бэшир с. Сеендеруче, куаныч-лы хэбэр китеруче.
Башар jXj ис. Кеше, кешелэр. Бани бэшэр — адэм балалары
Бэшэрнять	ис. I) Кеше лек»
2) Кешелек табигате.
Бээс цЛ ис. 1) Зарар. 2) Кур-кынычлык, сакланырга тиешле нэрса.
Бэяз ис. 1) Аклык. 2) Акла-ма. Эувэл карага язып, соцра бэязга кучеру. (К. Нас.)
Бэян* JLi ис. 1) Анла1у; 1елдэн яки язма рэвештэ ачыклап, тешендереп биру. Халь — тел белэн баян итеп утырасыз. (М. Гаф.) 2) Эдэбият теория-сенец метонимия, метафора, аллегория йэм ча гыштыру кебек сурэтлэу ча радары турында сейли торган булеге.
Бэянелхак	ст. Дереслек-
не тешендеру, дереслекне баян иту (ак-лату).
Бэуваб	Ишек сакчысы,
швейцар; капка сакчысы.
Бэувабе жэннэт	ст- $ини
Жэннэт ишеге (капкасы) сакчысы. Дидем, эй хэзрэте бэувабе д^аяяат.(Г.Тук.)
Бэщай (£1» яки Ф- р- Жире-на житкереп, урынлы. Бу шартяарки бээцай кыйлмак ечен еемэ кайтып кидаем. (Г. Фэез.)
Бажад -Ье ф. р. Жктди рэвештэ, талэпчан рэвештэ. Бу эша сэн нулик мзхкзм бз^эт улгыл. (К. Гал.)
БэИа Цч Ф- 5эя> хак; кыйммэт. Хал&кларга бирермек чын бэНа. (М. Гаф.)
БэЬаднр кара: баКадир.
БэИадирэнэ	кара: байади-
рэнэ.
БаИаим	ис. БаЬима-нец к.
БэЬаим дэфтеренэ язмасыннар безне дзулэтлзр. (Г. Тук.)
сущ. Приветливость; веселье, радость.
прил. Приносящий радостную весть, вестник радости.
сущ. Человек; род человеческий, люди.
сущ. 1) Человечество, род людской. 2) Человечность.
сущ. 1) Зло, вред.
2) Опасность.
сущ. 1) Белизна. 2) Беловик.
сущ. 1) Разъяснение, объяснение, пояснение.
2) Раздел теории литературы.
сс. Объяснение правды, пояснение действительного положения.
сущ. Привратник, швейцар, вратарь.
сс. рея. Страж райских ворот.
п. н. 1) Уместный. 2) Уместно.
п. н. Настоятельно, серьёзно.
п. сущ. Цена, стоимость.
см. Байадир.
см. БаЬадиранэ.
сущ. мн. от бэйимэ.
47
Бэйанэ* ф. ис. Сылтау, сэбэп, 'гозер; ялган сэбап. Внесем калмэсэ дэ, янына барырга бэЬанэ кылып, су сорап бар дым. (К. Нас.)
Бэйар	ф. ис. Яз, яз кене.
Качан соц и фэкыйрь миллэт бэкарыц, качан китэр кичец, килёр некарец (Г. Тук.)
Бэйарнять	ф. ис. Язга кара-
ган нэрсэлэр, яз куренешлэре. Кыш уртада бэкариять укыен (укыйм). (Хо-рэз.)
Бэймй с. Матур, гузал, яхшы
п. сущ. Предлог, повод» случай; ложный предлог.
п. сущ. Весна; весенний день.
п. сущ. Приметы весны.
БэЬимэ ис* Дурт аяклы мал, терлек.
Бэйра «^4 ф. ис. 1) вЛеш, пай, кисэк; а н-белемнэн елеш. Бэкргсез адэм булыр икенсец. (3. Биг.) 2) Файда, керем.
БэЬрэмэнд ф. ис. 1) Олеш-лэнуче, файда алучы. 2) Пайчы, катна-шучы. Фикер ле кемсэ тзэцрибелэренец hep каюсыннан бэкремэнд булыр. (Г. Фаез.)
БэЬэр тэкъдир	гф.ст. hap
очракта, йэрхэлдэ, кичек кенэ булса да. ... 6ehep тэкъдир ахыры минем ечен начар гына иде. (Ф. Эмир.)
БэЪжэт сл^ ис. 1) Матурлык, ягымлылык. 2) Шатлык, ’куаныч.
прил. Красивый, великолепный, блестящий.
сущ. Скотина, животное.
п. сущ. 1) Часть, доля, паи. 2) Польза, выгода.
п. сущ. 1) Пользующийся, получающий долю. 2) Пайщик, участник.
ар.-п. сс. Во всяком положении, во всяком случае, в любом виде, как бы то ни было.
сущ. 1) Великолепие» красота, прелесть. 2) Радость, ликование, веселье.
Белдан	ис. Бэлэд-нен к.
Кел у г	ис. 1) Житлегу, елге-
ру. 2) Яшькэ житу, буйга житу.
Белугыйять ис. Балигъ бул-ганлык, олгергэнлек, житешкэнлек.
Белэга UL ис. Балигь-нец к. Бегъ-дад шэкеренде белегадан Эбу Габид Насрани белен мелякат кылып... (К. Нас.)
Бенияд зкь ф. ис. Нигез, бина, тезу, эшлэу. Мехэббет намеке бвнияд иттем. (Хорэз.)
сущ. мн. от бэлэд.
сущ- 1) Достижение (чего-либо). 2) Совершеннолетие, зрелость.
сущ. Совершеннолетие, зрелость,
сущ. мн. от балигъ.
п. сущ. Основание, фундамент.
48
Бенувэт OjJb ис. Уллык (угыллык).
Берудэт ис. 1) Салкынлык.
2) Менэсэбэттэ суыклык.
Бехел ис. Саранлык.
БеЬтан ф* нс. Яла, кеше есте-«э сойлэнгэн ялган суз. Сейлзнде есте-мз куп ифтира, бейтан, усал теллэр. (Г. Тук.)
в
сущ. СыНОВС'ВО.
сущ. 1) Хол<с. 2) Холодность; охлаждение (вотношениях).
сущ. Скупость, скаредность.
п. сущ. Клевета, наговор.
В — j Татар элифбасында еченче, га-рэп элифбасында егерме алтынчы хэреф. Гарэпчэсе »вау“ дип йертелэ. Сузы к „у* Ъэм тартык жу“ жв“, дересрэге .w*, ирен-ирен авазларын белдерэ, о цифр урынында кулланганда 6 саны на йери.
Ва lj ым. Ах! Ah! Ни! Ах, ни! (пошыну, укену, кайгыруны белдерэ торгам ымлык).
Ваба* blj ис. 1) Улэт. 2) Чума. 3) Мур. 4) Йогышлы авыру.
Вабэстэ ф. с. 1) Бэйлэнгэн, бэйлэнешле. 2) Бэйле, ирексез.
Ва вэйла	ым. Ah, укенеч!
.Ни укенеч!
Вагыйз сф. 1) Вэгазь сейлэу-че. 2) Эхлак эйрэтуче, угетлэуче, дим-лэуче.
Вади ас. 1) Таулар арасында уйсу жир, тарлавык. 2) Узэн; елга узэне.
Ва дэрига j ым. Ah, аяныч!
Ваз jlj ф. кис.*, ваз кичу —артка таба тартыну, ни гену, ташлау, кую, баш тарту.
Вазаиф	ис. Вазыйфэ-нец к.
Вазаифелэгъза	из.
Тэн эгьзаларывыц функция л эре.
3-ья буква таирского, 26-я буква арабского алфавита. Арабское начертание обозначает гласный звук „у* и губно-губной согласный w (в); цифровое значение — 6. межд. Ах! Ох! Ух! (употребляется при выражении сожаления, скорби, удивления и т. д.)
сущ. 1) Холера. 2) Чума. 3) Эпидемия. 4) Заразная болезнь.
п.прил. 1) Привязанный. 2) Зависимый.
межд. Горе! Увы! Как жаль!
пр. д. 1) Проповедник. 2) Наставник; увещеватель.
сущ* 1) Долина; ущелье. 2) Пересохшее русло; вади.
межд. О, как жаль! Какая жалость! Увы! О горе!
п. каст. Отказаться (от чего-либо), отречься.
сущ. мн. от вазыйфэ.
из. Функции членов тела.
49
Вазган	р. Башта кхелышына
карап, электэге хэленэ карап, нигездэ.
Вазгы ис. 1) Кую; салу. 2) Ко-тылу. Вазгы хэмел - баладан котылу, бала тудыру, бала тетеру. 3) Оештыру, чыгару. Вазгы канун — закон чыгару. 4) Билгелэу (урынга).
Вазгый с. 1) Куелган, салын-ган. 2) Шартлы. 3) Билгелангэн.
Вазгыять	ис. Торыш, халат.
Вазыйг сф. 1) Куючы, салучы, жайга салып жибаруче. 2) Урнаштыру-чы. 3) Ныгытучы. 4) Тезуче.
Вазыйфэ -uJb ис. 1) века йеклан-ган бурыч, вазифа, хезмэт. 2) Хезмэт хакы. 3) Утагэн функциясе.
Вазыйх	1) Ачык. Ялган-
чылык белэн танылган кеше никадэр туры сейлэсэ дэ, дэлиллэре вазыйх булса да меттэйэмдер. (К. Нас.) 2) Аяык итеп, шик тошмаслек итеп ачык анлатучы.
ВактеззоЬер	ст. Теш
вакыты.
Вактелгыйша UuJIcjj ст. 1) Кояш баеп шэфэкъ батканнан сонгы вакыт. 2) дина Яшерен жыелыш.
Вакыйг сф. 1. 1) Булучы, бар-лыкка килуче, барлыкка килган. 2) Чын. 2. Чынлык. Ул вакыйгда чын ихласлы бер меэмин аде. (Г. Ибр.)
Вакыйга* ис. Булган эш, булып уткэн ХЭЛ.
Вакыйган U>lj р. Чыннан да, дерес-тан де. Вакыйган, бак дерес эйтэсен. <Г. Ил.)
Вакыйф Uflj сф. 1) Туктап басып торучы; бер хэлдэ торучы, бер хэлдэ калучы. Эл Желало* чын вакыйф бул-
н. В основе, по первоначальному смыслу.
сущ. 1) Размещение, помещение; установка.
2) Освобождение (напр., от беременности). 3) Составление, сочинение.
4) Назначение.
прил. 1) Положенный, уложенный. 2) Условный. 3) Установленный.
сущ. Положение, ситуация, обстановка.
пр. д. 1) Кладущий. 2) Составляющий; устанавливающий. 3) Налаживающий, укрепляющий. 4) Составитель, сочинитель.
сущ. 1) Должность; обязанность- 2) Жалованье, содержание. 3) Функция, должность.
пр. д. 1) Ясный, очевидный; чёткий, отчётливый.
2) Ясно, чётко объясняющий.
сс. Полудённое время, полдень.
сс. 1) Время после захода солнца. 2) рел. Тайная вечеря.
пр. д. 1. 1) Случающийся, происходящий. 2) Действительный. 2. Действительность.
сущ. Событие, факт, случай, происшествие.
н. Действительно, в самом деле.
пр. д. 1) Стоящий, остановившийся. 2) Понимающий, сведущий; знаю-
вак
50
вас
дыц эсирлек хэленэ. (Ш. Баб.) 2) Анлау-чы, белуче, эшнен тебенэ тешенуче. 3) Вэкыф бируче.
Вакыт* ис. Ча к, замам, чор.
Вали Jb «с. Дэулэтнец бер елкэсен идарэ иту тапшырылган кеше; губернатор. Вали утран шэкэрэ анчак ике-еч сэгатьлек юлдыр. (М. Ак.)
Валид -db сф. 1) Тудыручы. 2) Ата.
Валида «JJb сф. 1) Тудыручы. 2) Ана.
Вал и дэйн je-Ob ас. Ата-ана; ике тудыручы.
Валлайе эгьлэм fU^UlJb гыйб. Алла бела, алла кубрэк бела („булырмы-юк-мЫ, „кем бела" магънэсендэ кулланыла.) Бу Чсасыять татар теленнэк гаире тел-дэ, валлаке эгълэм, юктыр. (КГ Нас.)
ВаллаИе эгьлэм бнссэваб
fjLcU#Ь гыйб. Алла (гына) до-реслекне бела (ялгышмый мэгьнасендэ).
Вам f b Ф< ас. Бурыч, бирэчэк.
Варид ^jb сф. 1) Килуче, ярешуче. 2) Килгэн, ирешкэн. Моныц кебек хи-кэятлэр хосусында хэдислэр кэм ъарид булмъиитыр. (К. Нас.)
Варкдэт o^jb ас. Керемнэр, килер-лэр; бюджетным керем елеше.
Варис *i»jb сф. Улгэн кешенен малыми хужа булучы, мирасчы. Варисларга тити булыр бу ел булмзк. (М. Гаф.)
Васигь ^-Ь сф. Кип, иркен.
Васикъ jflj сф. Ышанучы, инанучы.
Васита 4kJj ас. 1) Арадаш, маклер, ике арада эш йертуче. 2) Ике эйберне бер-бере белэн бэйлэу коралы, бэйлэу чарасы, бэйлэу эйбере. 3) Бер эшне булдыру ечен кирэк булган эйбер, эш, эмэл'чара. Гаэкрп бит ул э^иттимегэн бши, аца чит бани ааситасы белэн уйларга кирэк була (Г. Газиз).
щий. 3) Завещающий вакуф.
сущ. Время, пора, период-сущ. Правитель, представитель власти; губернатор.
пр. д. 1) Рождающий. 2) Отец.
пр. д. 1) Рождающая. 2) Мать,
сущ. Мать и отец; родители.
фр. Аллах знает („бог знает, будет или нет* — употребляется для выражения сомнения).
фр. Безошибочно знает (только) аллах (в смысле „он не ошибается*).
п. сущ. Долг, заём, кредит.
пр. д. 1) Прибывающий, поступающий. 2) Достигший.
сущ. Доходы, поступления; приход (в бюджете). пр. д. 1) Наследник. 2) Наследующий.
пр. д. Широкий, просторный, обширный.
пр. д. Уверенный (в чём-либо).
сущ. 1) Посредник, маклер. 2) Связующее, соединяющее (что-либо).
3) Средство; мера, способ.
вас
51
ват
Васлат ас. Кушылу, якынлашу. кавышу. Кемгг васлэт, кемгэ емит нигъматен барде фэлэк. (Дэрд.)
Васфи с. Сыйфат(ка), сыйфат-лау(га бэйлэнешле).
Васый ] сф. Васыять< итуче, васыять эйтуче.
Васый П с. 1) Берэунен васыя-тен тормышка ашыручы кеше; улуче тарафыннан узенен васыятеи утэрга вакил ителган кеше. 2) Ятим калган яшь ба лага тиешле мирас малый и дара итуче Нам ятимяарне тэрбиялэуче, опекун.
Васыйл	сф. 1) Ирешуче, ба-
рып житуче. Мая... гыйлем дэрэжэсенэ васыйл булдым ... (К. Нас.) 2) Кавышучы, кушылучы.
Васыйф uJdj сф. Сыйфатлаучы; бе-рэунен яки бер айбернен тышкы йам эчке сыйфатларын сурэтлэуче, хален Ьэм эшен сейлэп бируче.
Васыл ис. I) Кушылу, тоташу, «решу. 2) Сейгэне белэн кавышу.
Васыф dj ис. 1) Сыйфат, билге, узлек. Зифалых васфы да мзгълум. HQuhan халкы мадех саздыр. (Г. Чок.) 2) Кешене*яки эйберне сыйфатлау, кеше яки айбернен узенэ генэ караган якла-рын жентеклэп таныту.
Васыять* ас. Бераунен узе ул-гэч, утэргэ кушып калдырган эшларе.
Васыятьнама гф. ис. Васыять язылган кэгазь.
Ватая ос. 1) Туган-ускан жир. 2) Туган ил, ватан.
Ватаяе асыл	из. Теп тугая
жир.
Ватани с. Ватан(га), тугаи жир-(гэ бэйлэнешле).
Ватанвэрвэр	гф. ис. Туган
плен яратучы Ьэм аны алга жибэрергэ тырышучы, патриот.
4*
сущ. Соединение, связь, сближение (между людьми).
прил. Описательный.
пр. д. Завещатель: завещающий.
прил. 1) Исполняющий завещание умершего, распоряжающийся завещанным наследством, душеприказчик. 2) Опекун.
пр. д. 1) Достигающий, прибывающий. 2) Соединяющий, соединяющийся.
пр. д. 1) Описывающий, обрисовывающий. 2) Квалифицирующий, определяющий, характеризующий.
сущ. 1) Соединение, сближение. 2) Встреча влюбленных, свидание.
сущ. 1) Качество, свойство, черта. 2) Описание человека или предмета, объяснение особенностей человека или предмета,
сущ. 1) Завещание, завет. 1) Воля$ распоряжение (умирающего).
ар.-п. сущ. Завещательный акт, завещание.
сущ. 1) Место рождения.
2) Родина, отечество, отчизна.
п. из. Основная родина.
прил. Отечественный.
ар.-п. сущ. Патриот.
ваф
52
виг
Вафа Uj 1)Суздэ тору, бурычны утэу. 2) Эштэ турылык курсэту. 3) Тот-наклылык.
Вафадар jbli> гф. с. 1) Сузендэ торучы. 2) Дуслыкта чын кунелдэн йэм нык булучы. Вафадарым, хан кызы, дога кылып тор инде. (Э. У. К.) 3) Тот-наклы.
Вафат*оЦ$ ис. Улем.
Вафи *сф. 1) Сузендэ торучы, готнаклы. Гомере вафи иткзн булса аде, Бабич инкыйлаби эдэби экруНэрлэр бирэчэк иде. (Г. Ибр.) 2) Житэрлек, тулы. 3) Тулысынча.
Вахид сф. 1) Бер ялгызы; бер. 2) Ялгыз берэу, аерым бер.
Вахиде кыяси	из. Улчэу
беромлеге.
Вахидэн р. Ялгыз, берузе буларак.
Важиб сф. 19 Тиешле, шиксез уторга тиешле, утэ кирокле. 2. бека йеклэнеп, эшланми кал маска тиешле эш, бурыч. Сезгз ваэцибдыр мица ярдэм кылу. (Г. Тук.) 3. Уталерга тиешле дини эш.
Важибат ис. Важиб-нын к.
Важибелэда	из. Утэлуе
шиксез тиешле булган эш.
Вайи с. Буш, файдасыз; магъна-сез; эчталексез, аЬэмиятсез; нигезсез.
Вайиб сф. Багышлаучы, биру-че, булак итуче.
Вайям сф. 1) Буш уй коручы, уйга, хыялга чумучы. 2) Ялгышучы.
Вайимэ <ua!j ис. 1) Хыялый нэреэ-лар турында уйлау. 2) Курку.
Внгаэ *Uj ос. 1) Савыт, букча, кап-чык. 2) анат. Как тамыры. Эчэгс буен-ча бик вак вигаэлар барадыр. (К. Нас.)
сущ. 1) Исполнение (обещания). 2) Верность делу. 3) Выдержанность^ тактичность.
ар.-п. прил. 1) Исполняющий обеща ния.
2) Верный, соблюдающий верность. 3) Выдержанный, тактичный.
сущ. Кончина, смерть.
пр. д. 1) Верный, постоянный. 2) Достаточный (для чего-нибудь).
3) Весь, целый; подробный.
пр. д. 1) Один, единица.
2) Единый; одинокий.
из. Единица измерения.
н. По одному, в одиночку.
пр. д. I. ‘Обязательный^ необходимый. 2. Обязанность, долг; задача.
3. Обязательное религиозное предписание.
сущ. мн. от важиб.
из. Обязательный к исполнению.
прил. Пустой, бесполезный; неосновательный; бессмысленный; слабый^ незначительный.
пр. д. Преподносящий подарок, дарящий.
пр. д. 1) Воображающий; мечтающий. 2) Ошибающийся, заблуждающийся.
сущ. 1) Воображен иег мнительность. 2) Боязнь^ опасение.
сущ. 1) Сосуд; мешок; футляр. 2) анат. Кровяной сосуд.
вид
53
вине
Видаг phj м. //А Озату, саубулла-шу.
Викая ajUj ас. 1) Саклау, яклау. 2) Булдырмау чараларын куру.
Вил дан qIaJj ис. к. 1) Тудырылган-нар, балалар, угыллар. 2) дани Жэннэт хезмэтчеларе. Хур янына илтэбез: б-з вилданбыз, гыйльманбыз. (Г. Тук.)
Вил яд	ис. Бала тудыру.
В и ля дат	ис. Туу, деньяга килу.
Вилядэтхана	ас. Бала туды-
ру йорты.
Виляят c*L^j ис. Виляять-нец к.
Виляять с-а’Уз ис. Олкэ, губерна. Гали бай бу виляятьтэ беек тежжар аде. (М. Ак.)
Вирасат c-Tljy ис. 1) Улган кеше-йен малына ия булу хокукы. 2) Насел-данлек.
Вирд ис. 1) дина Бил геле вакыт-ларда укыла торган догалар, аятьлар. Бу бер догалык Ьэм вирд иде. (Г. Ибр.) 2) Чишмэ.
Висак (JlA? м.Ш. Договор, килешу, вагъдалашу.
Висаль м.Ш. Кавышу, очрашу, кушылу, свйгане белен кавышу. Хакый-катъ висаль кеке тугды имде. (К. Гал.)
Витер уу ис. 1) Ялгыз, парсыз. 2) Такъ.
Внфак (jUj м.Ш. 1) Бер фикер, бер карашка килу; татулык. 2) Ярашу.
ВижаВ м. III. Йезга йез килу, очрашу, кара-каршы килешу.
ВюцаЬэн UUj р. Йезга йез очра-шып, кара-каршы килеп.
Виждан ul-Uj ис. )) Веждан. Изге создан рэюцемиме, анда ерткычлар яичек? (Ш. Баб.) 2) Вежданнан чыгып
м. Ш. Прощание, проводы.
сущ. 1) Охрана, защита.
2) Предупреждение, пре* дохранение.
сущ. мн. 1) Дети; сыны..
2) рел. Слуги в раю.
сущ. 1) Рождение.2) Роды.
сущ. Рождение, появле» ние на свет.
сущ. Родильный дом.
сущ. мн. от виляять.
Область, провинция, губерния, штат, вилайет.
сущ. 1) Право наследования. 2) Наследственность.
сущ. 1) рел. Моление,. молитва. 2) Часть Корана, читаемая молящимися ночью, краткая молитва.
3) Источник (воды).
м. Ш. Договор, союз; со* глашение.
м. III. Любовная связь; свидание (с любимым.)
сущ. 1) Одинокий, отдельный. 2) Нечётный.
м. HI. 1) Согласие.
2) Соответствие.
м.Ш. Встреча лицом к. лицу; стояние лицом к. лицу.
я. Лицом к лицу.
сущ. 1) Совесть. 2) Сознательность; чувство-ответственности.
жиж
54
вэз
узеннен эш итуеиэ бэя биру, жавап-лылыкны тою.
Виждани	с. Вежда н( га бэй-
лэнешле).
Вижданэн	р. Веждан белэн.
веждан буенча.
Восул ис. 1) Ирешу, тапшыры-лу. 2) Килеп житу.
Вэ* j тер. Ьэм, да. Дяда бик салкын вэ бик эссе тугел, урта haea. (Г. Тук.)
Вэбал Jlj ис. 1) Берэр эш аркасын-да булган авыр нэтижэ, генай, язык. 2) Авырлык. Ашамый, эчми э^ый да Ьошманыца калсын, йаман вэбалы си-цадыр. (К. Нас.)
Вэ бэгыдэ ст. Шуннан соц, мон-нан соц.
Вэгаз ас. Вэгазь, угетлэп, дим-лэп, ендэп сейлэнгэн суз.
2Вэ гайре зал и к	ст. Моннан
башкалар.
Вэ гайрейи ст. Кэм башкалар.
* ВЭГЪДЭ* ис: Вэгъдэ, суз биру.
Вэгыд ис. 1) Кол, хезмэтче. .2) Тубэнлек, хурлык.
Вэгыддар jb-tej гф. с. Тубэн, хур-лыклы. Наданлык вэ Кенэрсезлек кеби .ике о луг вэгыддар дошманныц эленэ m&tuen. (М. Ак.)
Вэгыйд AjAj ис. 1) Янау. 2) На чар-лыктан тыю ечен куркыту, кисэту. дмер вэ вэгыйд адэм естенэ йеклэтел-мешлпер. (К. Нас.)
Вэдад -bbj ис. Ярату, дуслык, яхшы-лык.
Вэдаигъ ис. Вэдига-ныц к.
Вэдига ис. Саклау ечен бирел* гэн эйбер, эманэт.
Вэзарэт ис. 1) Вэзирлек, ми-жистрлык. 2) Вэзирлек, министрлык дэрэжэсе.
прил. 1) Относящийся к чувству* сознанию. 2) Интуитивный.
н. По совести, сознательно.
сущ. 1) Достижение; получение (чего-нибудь).
2) Прибытие, приезд.
с. И.
сущ. 1) Тяжёлое последствие чего-либо; вина, грех, проступок. 2) Тягость.
сс. После того, после этого, затем.
сущ. Увещевание, проповедь; проповедование. сс. И так далее, и прочее, и тому подобное.
сс. И другие, и прочее, и тому подобное.
сущ. Обещание.
еущ. 1) Раб» слуга. 2) Низость, позор.
ар.-п. прил. Низкий, подлый, позорный.
1) Угроза. 2) Предупреждение, предостережение.
сущ. Любовь, дружба, симпатия.
сущ. мн. от вэдига.
сущ. Вещь» отдаваемая на хранение; вклад, депозит.
сущ. 1) Министерство. 2) Должность, функция министра, везира.
вэз
55
вэкг
Вэзен djj ис. 1) Улчэу. 2) Шигырьдэ ритм, такт, и же к саны. 3) грам. Гарэб теле морфологиясендэ суз калыплары— фо риала ры.
Вэзнр ис. Вэзир, министр.
Вэ илля ст. Югыйсэ, башкача булса, алай булмаса. Куцелдэ тотмагыл зурлык, вэ илля курерсец хурлык. (Г. Каи.)
Вэйл ис. Укенеч, кайгы.
В эй л я	ым. Ни укенеч! Ни кайгы!
В эй ля!.. Дэригъ! Бер куреп каналма-дым. (Дэрд.)
В эй ран	ф. с. Ватык, жимерек,
бозык; хэрабэ хэленэ килгэн. Бу у сем-лек вэйрак гыймарэтлэр тикрэсендэ усэр. (К. Нас.)
Вэйранэ ф. ас. Жимерелергэ йез тоткан бина; жимерелгэн, ишелгэн-нэн калган бина калдыклары, жимерек-лек. Таьиландык вэйранэлэр шикелле буш урынга килеп чыктык. (Ш. Кам.)
Вэкаигь ис. Вакыйга-нын. к.
Вэкар j Цд ис. Олысымаклык, узен олы тота белу; горурлык. Эй, Майирэ, ходай биргэн вэкарьщ бар, вэкар белэн матур итеп бакарыц бар. (ILL Баб.)
Вэкахэт ис. Оятсызлык, эдэп-сезлек.
Вэкил* ис. Ышанып эш тапшы-рылган кеше; сайлап жибэрелгэн кеше, агент.
Вэкыф ис. 1) Туктау, туктап тору. 2) Укыганда тын алу ечен туктау. 3) Берэр кеше тарафыннан килерен жэ-мэгать файдасына тот у ечен бирелгэн мал, милек. Вэкыфлэр тэгаен кылдырып калдырырга кулыннан килмэде. (3. Над.)
Вэкыфнамэ гф. ис. Берэунен вэкыф итеп бнргэн эйберлэре язылган рэсми язуы.
Вэкялэт cJITj ис. 1) Вокал ат. 2) Вэкиллек. 3) Берэунен урынында эш-лэп тору.
1)	Взвешивание.
2)	поэт. Размер, количество слогов; ритм.
3)	грам. В арабской морфологии форма слова.
сущ. Везир, министр.
сс. А не то, в противном случае, иначе.
сущ. Беда, горе.
межд. О горе! Как жаль!
п. прил. Опустошённый, разорённый; разрушенный.
сущ. Развалины, руины; опустошённое место.
сущ. мн. от вакыйга.
сущ. Солидность, важность, величавость, достоинство.
сущ. Наглость, нахальство, бесстыдство.
суи:. Представитель; уполномоченный, агент.
cjw. 1) Стояние; остановка. 2) Пауза. 3) Имущество, завещанное на благотворительные цели, вакуфное имущество.
ар.-п. сущ. Акт пожертвования (завещания) на богоугодное дело.
Сущ. 1) Полномочие.
2) Представительство.
3) Исполнение чьих-либо обязанностей.
<вак
56
вам
Вэкялэтнамэ	гф, ис, I) Бе-
раунен вакил итеп жибаредганен курса-та торган таны клык, шэЬадэтнама. 2) Ышаныч кэгазе.
Вакялэтан ixJfcj р. Вакил буларак, вакил булып.
Вали I лир. Лакин (валэкин суз-лэреннан кыскартылган). Вэли экрщсэц, ганимэт маллары бар. (Г. Тук.)
Вали II <Jj ис. 1) Ия. хужа. 2) Яклаучы; опекун. 3) дина Изге. Бу адэм сэлилэр* дэн дня иде. (3. Над).
Вали гайед	Патшанын
узе урынына тахетка утырачак варисы.
Валид aJj ас. 1) Тудырылган, бала. 2) Ир бала. Мин емид иткэн сэлидлэр *}%им Валид* тэн лэмялид. (Мин ту-дырылыр дип омет итканаар Ж. Вэли-дидан тумады). (Ш. Баб.)
Валима *uJj ис. Туй, туй мажлесе.
Вали нигъмэт ouJ из. Нигъ-кат иясе; ашарга, эчарга бируче.
Вэлхасыйл	р. Кыскасы,
бер суз белая айтканда, жыеп айтканда. Вэлхасыйл Хэнифэ туташныц гаиб улмасы чук сузлэрэ сэбэп улды. (М. Ак.)
Валад aJj ис. 1) Бала. 2) Ул (угыл.) 3) Токым, насел.
Валаделгак (JUJIaJj из. Ата-анасын ранжетуче бала.
Вэлакин тер. Лакин, тик, бары.
Валау jb кис. Ичмасам, йич булмаса, торча.
Во ма эшбаЬе залнк
гыаб. Нам моца охшаган, монын кебек, мондый, мона охшашлы. Я&л&гать арасында ег ма эшбэИе валик сузлэр хейлэнэдер. $3. Биг.)
Вэ мага залик	ст. Ьэм шу-
яыц белая берга, шулай булган халда, шулай була торып. Надаклыкны кич*
ар.*п, сущА) Акт уполномочия, верительная грамота. 2) Доверенность.
н. По поручению, по доверенности.
союз. Но, однако (сокращение от слова вэ-лэкин).
сущ. 1) Обладатель, хозяин. 2) Покровитель, опекун. 3) рел. Святой, угодник.
из. Наследник престола.
сущ. 1) Ребёнок, дитя.
2) Мальчик.
сущ. Пир, угощение, банкет.
из. Хлебосол, угощающий.
«. Одним словом, в итоге.
сущ. 1) Дитя. 2) Сын; мальчик. 3) Дети, ло-томки.
из. Неповинующийся родителям, непокорный ребёнок.
союз. Но, однако.
част. Хотя бы, и хотя.
фр. И тому подобное.
сс. Вместе с тем; в таком случае.
вар
57
вэс
кемнец курэсе килми, вэ мэга залик надан куп. (К. Нас.)
Вэрасэт ojIjj ис. кара: вирасэт.
Вэраэ *ljj бэйл. Арка, арт, арт як.
Вараэ жэбэл — тау арты.
Вэрем fjj ис. Шеш, шешу.
Вэрзиш ф. ис. 1) Гимнастика, физик кунегу. 2) Эш, тырышлык. Дусты дустыньщ шунда улыр вэрзише. (Ут. Им.)
Варигъ с. Начарлыктан са клану-чы, куркып сакланучы.
Вэрнд	Вена, кара кан тамы-
ры.
Вэрсэ	ис. Варис-нен к.
Варта	ис. 1) Бэла, зыян. 2) Кур-
кынычлык. Бу вэртадан хэлас булгач. (К. Нас.)
Вэрэгь ис. Тыелу, харамнан сак-лану, диядарлык.
Вэрэка ис. 1) бот. Бер яфрак. 2) Бер бит кэгазь, хат, записка. 3) Документ.
Ворэкъ (Jjj ис. 1) бот. Яфраклар. 2) Китая# газета бите. 3) Язылган кэ-газь.
Вэсаил JlUj ис. Вэсилэ-нен к.
Взсаитъ JajLj ис. Васита-ныц к.
Ввсамэт ас. Йвзнец матурлы-гы, матурлык, чибэрлек.
Вэсат ис. У рта, урталык.
Васатать c-LLj ис. Арадашлык, ва-ситачылык.
Васатый с. 1) Уртадагы. 2) Урта.
Вэсвгсэ* ш». 1) Котырык; эч-тэн, астыртын бирелгэн котырык; саташ-тыру; кунел аздыру. Кичэ вэ кендезлэрдэ вэсвэсэ бируче шайтаннар. (3. Ьад.) 2) Шик, хэвеф.
сущ. см. Вирасэт.
пред. 1) Задняя часть, тыл. 2) За, позади.
сущ. Вздутие, опухоль.
п. сущ. 1) Физическое упражнение, гимнастика, спорт. 2) Работа, старание.
прил. 1) Богобоязненный. 2) Боязливый, осторожный.
сущ. Вена.
сущ. мн. от варис.
сущ. 1) Беда, неприятность. 2) Опасность.
сущ. Набожность,' богобоязненность, благочестие.
сущ. 1) бот. Лист.
2) Лист бумаги; письмо, записка. 3) Документ.
сущ. 1) бот. Листья.
2) Страница книги, газетный лист. 3) записка, бумага.
сущ. мн. от вэсилэ.
сущ. мн. от васита.
сущ. Kpacoia лица, миловидность.
сущ. Середина, центр.
сущ. Посредничество, ходатайство.
прил. Средний, срединный.
сущ. 1) Искушение, соблазн; развращение.
2) Опасение, тревога.
®эс
58
вех
Вэсеб ис. Сикеру, сикереп алу.
Восем р+аз ас. 1) Билге, тамга. 2) Тамга, келэймэ.
Вэсигъ ^-з с. Кин, иркен.
Васина 4Ьрз ис. 1) Ышанырлык, тая-нырлык нэрсэ (документ). 2) Нигезле дэлил.
Басила ас. 1) Чара, юл, эмэл. 2) Берэр сылтау белэн якын булырга тырышу. Безнец белэн вэсилэ кылган кешегэ мэрхэба,— дип хезмэтен эдэ кылды. (К. Нас.)
Васим с. Гузал, матур йезле, матур.
Вэссэлям* гыйб. Бетте, томам €улды, башка юк, бар кадэрлесе шул. Шаять ацларсыздыр инде бетте тэм~ сил, вэссэлям. (М. Гаф.)
Вэсэк I £?з ис. 1) Таре. 2) Пот; та-€ыну сурэте.
Васэн II «у-з ис. Йокыга талу, йокым-сырау, черем иту, ою.
Вэсэни ^з с. 1) Мэжуси; потка та-€ыяучы.2) Мэжусилек(кэ бэйлэяешле).
Вэсэх £*»з ис. Кер, пычрак.
Вэтэд ис. 1) Казык. 2) Инсэ сея-ге. 3) Шигырь улчэве гыйльмендэ ике Лжектэн торган еч хэреф. Вэтэд мээ%~ муг—гулы вэтэд (алдагы икесе хэрэ-кэле, ечеячесе сэкенле). Вэтэд мэф-рук — аерылган вэтэд (беренче Иэм еченчесе хэрэкэле, икенчесе сэкенле).
Вэфрэт с»уз ис. Куплен, муллык.
Вэфык 3«з м.1. Ярашканлык, лаек-лык, муафыйклык; унай кнлучэнлек.
Вэхалэн* ^*з р. Хэзердэ дэ; хэзер, шушы вакытта.
Вэхалэнки*	Чынлыкга.
сущ. Прыгание, подпрыгивание.
сущ. 1) Знак, метка, 2) Клеймо, тавро.
прил. Пространный; широкий; вместительный.
сущ. 1) Документ, акт. 2) Обоснованное доказательство.
сущ. 1) Средство; способ. 2) Стремление сблизиться под каким-либо предлогом.
прил. Красивый, миловидный.
фр. И всё! И дело с концом! И до свидания!
сущ. 1) Крест. 2) Идол, истукан; предмет поклонения; икона.
сущ. Дремота, лёгкий сон.
прил. 1) Язычник, идолопоклонник. 2) Языческий.
сущ. Грязь, нечистота.
сущ. 1) Кол, колышек.
2) Ключица. 3) метр. Часть стопы, состоящая из трех букв.
сущ. Обилие, множество, масса, изобилие.
м. I. Соответствие, согласие.
н. Ныне, теперь, сейчас, в данное время.
ар.-п. В действительности, тогда как.
BOX
59
ваз*
Вэхдани	с. 1) Бердэнбер.
уникаль. 2) Ялгыз,
прил, 1) Единственный, уникальный. 2) Одинокий.
Вэхданиять c-JIa>3 ис. 1) Берд эм -лек. 2) Бердэнберлек, уникальлек. 3) дини Бер аллалылык, алланы бердип тану.
Вахдат од^з ис. 1) Берлек, ялгыз-лык, ялгыз гына булу. 2) Ул чау берэм-леге. 3) кара*, вэхданиять 3.
Вэхеш ^*3 ис. 1) Кыргыйлык, ке-шедэн качучылык. 2) Ерткыч, куркыныч вэхши хайван.
Вэхи ^з ис. дани Берэр фи керне алла тарфыннан пэйгамбэрнен кунеленэ салу. ... фдреьитэсен вэкил итеп вэхи эцибэрэ. (М. Гаф.)
Вэхид с. 1) Берузе, тиндэше юк, тиндэшсез. 2) Ялгыз.
Вахни с. 1) Авыр сенешле (аш), саулык ечен зарарлы. 2) Соны начар, соны куркыныч.
Вэхши* ^^*3 с. 1) Кыргый, кулга иялэшмэгэн, иялэшми торган; кеше белэн аралашудан качучы. 2) Явыз, канеч-кеч, кансыз. Денъя, сине Лэйля тесле кур'П, Мээцнук гыйхакы белен ярат-тым, э сан минем керсез йерэгемне вэхши зтлэрецнэн талаттыц. (М. Хэл.) 3) Ерткыч хайван. Белой булгач, кеше-нец вэхшидэк аермасы нэрсэ? (М. Гаф.)
Вэхшиянэ	гф. р. 1) Ерткыч-
ларча, вэхшилэрчэ. 2) Иялэнмичэ.
Вэхшиять, ВЭХШЭТ* О-Д^З /сЛ^З ис. 1) Кыргыйлык. 2) Ерткычлык, кан-сызлык, кан эчучэнлек. Байларныц яр-лыларга курсэткзк золымнары, вэх-шэтлэре турында язилды. (М. Хэл.)
Вэ этуни би эВликем эжмэгыйн
гыйб. Гаилэлэрегез^ белэн барыгыз да ыина килегез. «Вэ этуни би зкликем ээцмэгыйн* дцер имди. (К. Гал.)
сущ. 1) Единство. 2) Единичность, уникальность.. 3) рел. Единобожие.
сущ. I) Единство. 2) Единица измерения. 3) см. Вэхданиять 3.
сущ. 1) Дикость, одичалость. 2) Зверь, дикое животное, чудовище.
рел. Откровение.
прил. 1) Единственный;' несравненный. 2) Одинокий.
прил. 1) Нездоровый^ тяжёлый (о пище). 2) Чреватый (опасностями), опасный.
прил. I) Дикий, неприрученный, избегающий встречи с человеком.. 2) Зверский, свирепый, варварский; жестокий, кровожадный. 3) Дикое животное, зверь.
ар.-п. н. 1) Зверски, свирепо, дико, варварски. 2) Не приручаясь. сущ. 1) Дикость. 2) Зверство, свирепость.
фр. Приходите ко мне со всей семьёй.
чвэж
60
Bah
?Вэжазэт ojUjjr. 7. Куп мэгънэне аз суз белэн ацлатып сейлэу, аз сейлэп, куп айлату.
ВэжзЬэт CJbUj ис. 1) Йез матурлы-<гы, гузэллек. 2) Дэрэжэ, игътибар, дан, кадер. Игътизал итптеки соц Мэгарранец кадере, aaaqahame дэхи бер кат артмьмитыр. (Р. Фэх.)
Важед ис. I) Нэртерле эчке той-гы: сею, шатлы к, кай гы, ачыиу, дулкын-лану h. б. 2) Байлык.
Вэжига ис. Сызлану, авырту. Дэхи Нэм зарбе вэдига. (Г, Кан.)
Вэжиз с. Кыска, кыскартылган.
ВэжиН с. 1) Матур, гузэл.
*2) Хермэт ителерлек (кеше).
Ванде? ис. Яцак, бит алмасы.
Вэжэгъ ис. 1) Чир, авыру. Куеп кшптем аныц ;4 ьэмргына тарьяк. (Г. Тук.) 2) Азап чигу.
ВащНе ас. 1) Бит. 2) Тес, йез. 3) Бер эйбернец еске ягы, еслеге, йезе. 4) Стиль, юл, ысул. 5) Сэбэп. Ьичбер вээцНесез келмак ахмаклыкдыр. (К. Нас.) 6) Як, менэсэбэт. Baaqhe карабате кичек? (кардэшлеге кай яктан?)7) Алгы як. 8) Як, юнэлеш.
ВэжЬи с. Йез (га), бит (кэ бай* лэнешле).
Важйан р. Бер яктан, бер як-тан Караганда.
Важная минэл важеИ — Ьичбер юл белэн дэ, ннчек кенэ итсэц да.
Bahe6 ис. Бул эк итеп биру, багышлау.
ВэЬем ис. 1) Хыялдагы уй, куз алдына китерелгэн уй. Гакылы салим бар, вэНем белая катяали була торгак гакылы гайре салим бар. (Ф. Эмир.) 2) Шикле уй, 3) Ялгыш, бозык уй, буш уй.
м. I. от гл. (вэжэ-зэ) —‘‘говорить кратко, лаконично.
сущ. 1) Красота лица. 2) Знатность, достоинство, сановитость.
сущ. 1) Волнение; страсть; любовь; гнев, радость, веселие. 2) Богатство.
сущ. Ъолъ.
прил. Краткий, укороченный.
прил. 1) Красивый. 2) Уважаемый, почтенный (человек).
сущ. Щека.
сущ. 1) Боль, болезнь. 2) Страдание.
сущ. 1) Лицо. 2) Лик, образ, внешность. 3) Поверхность, лицевая сторона. 4) Стиль, способ, манера. 5) Причина, основание. 6) Отношение. 7) Перед, передняя сторона. 8) Сторона, направление.
прил. Лицевой.
я. С одной стороны, односторонне.
Никоим образом.
сущ. Дарение; прнподно-шение.
сущ. 1) Воображение; иллюзия; фикция. 2) Подозрение, догадка. 3) Пустая мысль, ошибочное мнение.
вай
61
вес
ВэЬемнакь ±JU*Ay ф. с. Юктан шик-ланучэн, шомланучан, шиклэнеп курку-чан. Кургане юк гомре да вэЬемнакь. (Мехм.)
ВэйЛэ *Uy ис. 1) Куз ачып йомганчы уза торган вакыт, бик кыска вакыт. 2) Беренче танышу (берар нэрсЭ белая).
Вэймн с. Хыялга, тепсез уйга бэйланешле, хыялый.
Вэймият оЬ«лу ис. Вайем-нец к.
Ваййаб s-^3 <w. 1) Бик юмарт, бик ярдам нтуче. 2) дани Бул акне бик куп бируче (аллаяын «семе).
Ввзуэ *>*у	/. Тайарэт алу, бил-
геле йола буенча юыну. Ике терле mahapam булуы, голями карисында мем-кин: еезуэ Нам тияммем (Г. Газиз).
Везух ас, 1) Ачыклык, билгеле буду, ачык булу. 2) Кузга куренеп тора торган булучылыж.
Везараэ *ljjy ис. Вазир-нец к.
Векуг £уэу м. I. 1) Тешу. 2) Тэгал-лэу. 3) Вакыйга. 4) Булгая эш, очрак.
Векугат	ис. Вокуг-ныц к.
Векуд ->у*у м. L 1) Яну, ялкынлану.
2) Ягулык (кумер» агач Ь. б.)
Векуф dyy м.1. 1) Тору, урыннан тору. 2) Туктау. 3) Тукталыш; тик тору. 4) Басып тору.
Векэля }Иу «с. Вакил-неа к.
Веруд Ayjj M.L 1) Килу, ирешу, килей житу. 2) Теряекларга су эчера торган урын.
Весгать о*~у ис. 1) Кицлек, жаен-келек. 2) Байлык, иркенлек, муллык, житешлек.
Весгы ис. Куат, сэлатлелек, кеч житу. Такатсм еесгынча коллык итмэ^ дем несла булып,. (И. Сал.)
Ввсук (Jjjj м, 1. Бик нык ышаяу.
п. прил. Подозрнтель* ный, мнительный.
сущ. 1) Мгновение.
2) Первое знакомство (с чем-либо).
прил. Воображаемый, вымышленный, иллюзорный.
сущ. мн. от вайей.
сущ. 1) Щедрый. 2) рел. Вседарящий (эпитет аллаха).
м. L Омовение, ритуал омовения.
сущ. 1) Ясность, очевидность. 2) Отчётливость.
сущ. мн. от везир.
м. I. 1) Падение. 2) Совершение, завершение.
3) Событие. 4) Случай.
мн. от векуг.
м. 1.1) Горение. 2) Топливо (дрова, уголь и т. п.)
м. /л 1) Вставание.
2) Остановка. 3) Стоянка. 4) Стояние.
сущ. мн. от вэкил.
м.1. 1) Прибытие, приход. 2) Водопой.
сущ. 1) Обширность, простор; широта, объём.
2) Обилие, достаток.
сущ. Сила, способность.
ж. I. Доверие, уверенность.
вес
62
габ
Весул м. /. кара: вос>л. Хакни-катькэ ьесул ечен, узенэ яхшы к t ача. (М. Гаф.)
Вехуш ас. Вэхеш-нен к.
Вехуштан ул тимсах, ерткыч, ифрат хэтэр (Г. Газиз).
Веждан*	ас. кара: виждан.
Веждани	с. кара: виждани.
Вежданэн р. кара: вижданэн.
Вежуб ** I- Зарурлык (эшлэр-гэ тиешле булучылык, ансыз котылу мемкин булмаган эш, эшлэми калу яра-мый торгам эш).
Вежуд^гЗ м. I. 1) Барлык, бар булу, бар булып тору. 2) Хэзер булу. 3) Гоуда. Ул каты йоклыа, в&эк;уден кара туфрак каплаган. (Г. Тук.)
ВежуЬ ис. Вэжйе-нец я.
ВеИум яс. Вэйем-нен я.
м.1. см. Восул
сущ. мн. от вэхеш
сущ. см. Виждан
прил. см. Виждани
н. см* Вижданэн.
м. I. Необходимость; обязательность (в выполнении чего-либо).
м. /. 1) Бытие, существование. 2) Наличие, присутствие. 3) Человеческое тело.
сущ. мн. от вэжйе.
сущ. мн. от вэйем.
Г —	татар элифбасында дур-
тенче хэреф булып, гарап элифбасындагы унсигезенче хэреф булган £ (йомшак гайн) йэм унтугызынчы хэреф булган (каты гайн), шулай ук фарсы элифбасындагы егерме алтынчы хэреф булган dT хэрефен белдерэ. Эбжэд хисабында £ 70 кэ, £ 1 000 гэ йертелэ, £ хэре-фе гарэптэ юк, алар аны >кяф фарсый* дип йертэлэр. Мисыр гарэплэрендэ »г* авазы булса да, алар аны .ж* белэн курсэтэлэр.
Габа Ц* ис. беке йон кием (плащ кебек). Габа киер, уЗ-узен суфи белер. (М. Кол.)
Габавэт ojL£ ас. Ацгыралык, зи-йенсезлек, ансызлык, габилек.
Четвертая буква татарского алфавита. Обозначает 18-ю букву арабского алфавита »айя* и 19-ю букву „гайн*, а также 26-ю букву персидского алфавита »ге*, цифровое значение 9айн* 70, цифровое значение .гайн“ — 1 000.
сущ. Аба (название мер-стяной одежды в виде плаща).
сущ. Слабоумие, глупость, тупость.
габ
63
гад
Габи с. 1) Ацгыра, зиЬенсез, ан-сыз. Гаэкрп тугел сабый итэ сабыйлык, гаэцэптер эмма галэмдэ габилек. (Дэрд.) 2) Надан.
Габид XU сф. Гыйбадэт итуче; кол-лык итуче, табынучы.
Габиданэ <GlxU гф. />. Гцйбадэт кылучыларча, габидлэрчэ.
Габгаб ис. Ияк ас гы, тамак асты (хайванда); ике ияк, куш ияк.
Габде миллэт cJuXa ст. „Миллэт колы*; патриот.
Габдиять с^хх ис. 1) Коллык.2)Бэн-дэлек, табынучылык. Монда габдиять, гыйбадэтнец илаки серлэре. (Г. Тук.)
Габед Хх. ис. 1) Кол. 2) дини&эн-дэ. Хэтта тэкълид без габедлэргэ гый-бадэттер дидем. (LU. Баб.)
Габэс ис. 1) Уен. 2) Файдасыз эш, буш нэрсэ, яраксыз, юк нэрсэ. Габэс уткэрмэгэйлем мак вэ сали. (Г. Тук.)
Гаваид I ис. Гаидэ-нец к.
Гаваид II ис. Керемнэр, ки-лерлэр. Тешэрде бер-беремезгэ гаваид. (Ут. Йм.) 2) Салым, нало^.
Гаваил ис. Гаилэ 1Г-некк.
Гавакыйб	ис. Гакыйбэт-нен
к. Гавакыйбе емур — эшнен ахыр-лары, н эти жал эре.
Гавам 'ос. Масса, халык; кара халык. Гавам бичараларны телэгэнчэ алдады. (3. Над.)
Гавамил ис. Гамил-нен к.
Гавамнз ис. Гамиз-нец к.
Га ваять «ulj* ис. 1) Адашу, туры-лыктан читкэ чыгу. 2) Куцел азуы, коткы.
Гад I Иртэгэге кен.
Гад Н Да ис. Сан, исэл. ... гад умная — ... дип саналган,... дин уйланган. Укымытлы гад улынан шэкердлэр. (М. Ак.)
прил. 1) Глупый, неразумный, тупой. 2) Невежда.
пр. д. Поклоняющийся; раболепствующий.
ар.-п. н. Благочестиво, набожно.
сущ. Подгрудок (у животных); второй подбородок.
сс. букв. „Раб нации*; патриот.
сущ. 1) Рабство. 2) Поклонение, служение.
1) Раб, невольник, слуга. 2) рел. Раб божий.
сущ. 1) Игра, забава.
2) Напрасный, тщетный, бесполезный, ненужный, никчемный.
сущ. мн. от гаидэ.
сущ. мн. 1) Прибыли, доходы. 2) Налог, подать.
сущ. мн. от гаилэ II.
сущ. мн. от гакыйбэт.
сущ. Толпа, масса; чернь.
сущ. мн. от гамил.
сущ. мн. от гамиз.
сущ. 1) Заблуждение.
2) Соблазн.
сущ. Завтрашний день.
cyi^. Счёт.
64
Гадавэт ojl-u ис. 1) Дошманлык, ачу саклау, ачу иту. Ж^эИалэт сэбэпле гадзвэтдер. (3. Ьад.) 2) Нэфрат, курол-мау, дошман куру.
Гадалэт cJI-te ис. Турылык, гадел-лек. Тип-тигез салган б у ла, гуя гада-лэт курсэтэ. (Г. Тук.)
Гадат obU ис. Гадэт-нен к.
Гадаэ ис. Иргэнге аш.
Гаддард!^ ис. 1) Хыянатче, хаин, сатлык адн. Гаддар дошманныц эленз (кулына) тотып вирде. (М. Ак.) 2) Жэ* берлэуче, золым итуче, залим.
Гаддаранэ	гф. р. Хыянат-
чел рэвештэ, хаиннарча.
Гадел* J-U м. I. 1. 1) Турылыклы-лык, гаделлек. 2) Турылык, дореслек. 2. Туры, гадел, турылыклы.
Гаден ис. 1) Жэннэт исеме. 2) Гаден шэйаре’ (Гарабстанда). 3) Дании тору урыны.
Гадн* с. Катлаусыз, гадэт-тэге, гади.
Гаднд Jj-U с. 1) Куп санлы, бер-ничэ. 2) Сан, микъдар.
Гадил I J«>U сф. Турылыклы; туры, дерес хе кем итуче; турылык (дереслек) белан эш итуче, гадел.
Гадил II Jj-U с. 1Тигез, тин, ох-шаш.
Гадил ян э	гф. р. Га&еллек
белой, яклашусыз, турылык белэн.
Гадим pj-te с. (Берэр нарсасе) бул-маган. Гадимел хэя — ояты булмаган, оятсыз.
Гадир сф. Хыянэтче, алдакчы.
Га дли	с. 1) Гадел, турылыклы.
2) Хекем-суд эшлэрена бэйланешле.
Гадлия aJJx ис. Юстиция.
сущ. 1) Воажда, враждебность. 2) Ненависть.
сущ. Сира ведл и восз ь; правосудие.
сущ. мн. от гадат.
сущ. Завтрак.
сущ. 1) Изменник, предатель. 2) Насильник, мучитель, тиран.
ар.-п. н. ПрвхДательски, вероломно.
м.1.1,1) Справедливость, правосудие. 2) Прямота, честность, правота.
2. Справедливый, правой судный.
сущ. 1) Эдем (рай).
2) Аден (город па .Аравийском полуострове).
3) Постоянное место жительства.
прил. Простой, обычный.
прил. 1) Многочисленный. 2) Численность, количество.
пр. д. Справедливый; правосудный; честный, правдивый»
прил. Равный, подобный; схожий, похожий.
ар.-п. н. Справедливо, честно.
прил. Не имеющий, лишённый (чего-либо).
пр. д. Вероломный,^предательский, неверный.
прил. 1) Справедливый.
2) Связанный с юстицией, судебный»
сущ. Юстиция.
гад
65
газ
Гадр j Аа ис. 1) Хыянат; алдау, срдэ тормау. 2) Мэкерлелек. 3) Золым; мэрхэмэтсезлек. Ит наданлыкларны тггъриф, зэЬрене яз, гадрене. (Г, Тук.)
Гадэд ^аа ис. 1) Сан. Миллион ярым гадэдле бэни адэм урынынц 7—8 э%анлы курчаклар йэм 9ата* булыр. (Ф. Эмир.) 2) Данэ, носхэ, номер.
Га да де кэсри	ст. Вак-
лаималы сан, вакланма сан.
Гадэде мотлак	ст. Са-
налмышсыз килган сан.
Гадэде мегайян	ст. Исем-
ле сан, саналмышын курсэтеп килгэн сан (1 китап, 5 ат).
Гадэде мерэккэб ^^Аа ст.
Кушма сан.
Гадэде там ^Uaaa ст. Бетен сан.
Гадэде эгъшари ^ШаЬаа ст.
Уварлы вакланма.
Гадэди <$аАа с. 1) Сан(га), цифр(га бэйлэнешле). 2) Унарлап (дистэлэп) санала торгам.
Гад эм	ис. Юк булу, юклык,
булмау. Веэцуденэ Караганда гадэме яхты — булуына Караганда булмавы яхшы.
Гад эм икътидар jIazA^Aa аз. Кеч житмэу, булдыра алмау, кулдан килмэу.
Гадэт* оз U ас. Эйрэнелгэя, hop-вакыт эшлэнэ торга» эш, кунегелгэн эш; йола, гадэт.
Гадэтэн Ьа1а р. Гадэт буенча.
Гаду yte ис. 1) . Дошман. Гадулзр top тарафдин куп. (Г. Чок.) 2) Яу.
Газа Ija ис. Сугыш (нзге сугыш).
Газаб* <—»1 аа ас. Азан, жэфа, жэза.
Газазил JejfjA ис. 1) Иблис, шайтан. 2) миф. Жэннаттэн куылган бер фэрештэ нсеме. Ннде акм мэцгегэ об-ляс диллр» газазил дип эпдзшергз куш-майлар. (Ш. Баб.)
А^93.-5
0Ш4. 1) Вероломство, измена, предательство. 2) Коварство. 3) Гнёт, насилие; несправедливость.
сущ. 1) Число; цифра.
2) Экземпляр; штука, номер.
сс. Дробное числительное.
сс. Числительное без исчисляемого.
сс. Числительное со своим исчисляемым (одна книга, пять коней и т. п.).
сс. Сложное числительное.
сс. Целое число.
сс. Десятичная дробь.
прил. 1) Числовой, цифровой. 2) Считаемый десятками.
сущ. 1) Отсутствие, небытие. 2) Без-, бес-, не.
из. Неспособность; немощь, бессилие.
сущ. Обычай, обыкновение, привычка, привычное дело.
н. Обычно, по привычке.
1) Враг. 2) Полчище, рать.
сущ. Война (священная).
сущ. М?ка, страдание.
сущ. 1) Дьявол, чёрт.
2) миф. Имя ангела, изгнанного из рая.
66
газ
Газаим	ис. Газыймэ-нен к.
Газаль uc. 1) Кыр кажасе. 2) Куч. ^4атур, свекле.
Газамат ис. 1) Олылык, бе-еклек. Газамэтле дицгез ай яктысында ялтырыа. (ILL Кам.) 2) Тантана, мэЬа-бэтлек. 3) Горурлык.
Газаэ ис. Сабырлык курсату; борчылмау.
Газбан с. Ачулы, ачуланган.
Газбнакь	а#, ис. Ачулы
кеше.
Глава	ис. Сугыш; Ьожум иту.
Газд	ис. Кул, белок; белок
сеяге.
Газеб с. 1) Таглы, томле, лоз-зэтле. Лисаке газеб — татлы тел. 2) Тече. Маэ газеб — тече (тозсыз) су.
Газел	1) Урыннан тешеру,
хезмоттэн чыгару. Патшалыктан кар-ганы газел дз кылмак булдылар. (М. Гаф.) 2) Читлэту.
Газем ?у* ис. 1) Тэвэккэллек, киске» ният. 2) Бер ният бела» юлга чыгу.
Гааза ва жэлл (a) ст. дики Югары кадер Ьом бееклек кясе (алла дигэн урында кулланыла).
Гази сф. I) Сугыш га жинеп чыгучы; яулап алучы. 2) Дошман белая сугышргы.
Газиз* у>у& , с. 1) Кадерле, хер-мэтле, газиз. 2) Кыйммэтле. Бу игенне газиз белей Иэркем игэр. (М. Кол.) 3) бина Изге. 4) Патша, каким.
Газим pU сф. 1) Алдан уйлап куючы, исоплоуче, ниятлоуче. 2) Батыр-чылык итуче, кыюлык итуче. 3) Бару-чы, юл тотучы. Улалым з^емлзмез бер юла газим. (Г. Тук.)
сущ. мн. от газыймэ.
сущ. 1) Газель, антилопа. 2) перен. Красивая, любимая.
сущ. 1) Величие, достоинство. 2) Великолепие.
3) Гордость.
сущ. 1) Терпение. 2) Безмятежность.
прил. Гневный, сердитый.
ар.-п. сущ. Сердитый, гневливый человек.
сущ. Поход, набег, нашествие; война.
сущ. Рука, предплечье; плечевая кость.
прил. 1) Сладкий; приятный, нежный; сладко-язычный. 2) Пресный.
сущ. 1) Смещение, отстранение, увольнение (со службы); отставка.
2) Удаление; отделение, изоляция.
сущ. 1) Решимость; твёрдое решение. 2) Отправление куда-нибудь с какой-либо целью.
сс. рел. Величие и великолепие (эпитет аллаха).
пр. д. 1) Победитель; завоеватель, захватчик. 2) чВоин.
прил. 1) Милый, дорогой. 2) Редкий, ценный.
3) рел. Святой. 4) Правитель, властелин.
пр. д. I) Намеревающийся, решнвшнйся (на что-либо). 2) Смелый, решительный; твёрдый. 3) Следующий яо определённому пути.
67
Газимэт	ис. 1) Кунелдэн
уйлап кую, ниятлану. Ризык хасиль шпмэк ечен Бэгъдадтан кучмэгэ газа-мэ*г кыйлдылар. (К. Нас.) 2) Юлга чы-ту* сэфар кылу.
Газ лэ	ис. Сум ит, мускул.
Газм ркд ис. к. Сея к л эр.
Газраил	D дина Газраил
(жан алучы фэрештэ). 2) Каты куцелле, шэфкатьсез.
Газраэ	ис. Кыз, гыйффатле
кыз.
Газыб м. L Ачу; а чулану; кы-зулану. Газыбилз агзыннан утлар чз-чэр. (Г. Тук.)
Газыйм с. 1) Беек. 2) Чиксез зур. 3) Югары дэрэжэле; бик *елкэн. 4) Эйэмиятле, житди.
Газыймэ t^Lbuc. Гадэттэн тыш зур эш, эИэмиятле мэсьэлэ.
Газэват olyjx. ис. Газва-нен к.
Газол (Jja ис. 1) Гыйшык-мэхэббат шигырьлэре, бэетлэре. 2) Сейгэн кызга карата язылган мэдхия.
Газалият ис. к. Гыйшык-мэ-хэббаткэ бэйланешле шигырьлар (жы-ентыгы).
Газу ис. Йеклэу, аудару, бер эш яки сузне берэр кешегэ аудару, анын эше (сузе) дер дип курсэту, яп-сару.
Гаиб с-иЛи сф. 1) Куз алдыннан югалучы; куз алдында булмаучы, куз арты. 2) Юкка чыккан, куздэн югалган. К чэ чыгып киткэн Шэех шул кее гаиб булды. (М. Гаф.)
Гаибанэ aJUU гф. р. Курмичэ, куз артында торып, читтэн торып, узе юкта.
Гайд jJU сф. 1) Берэр нэрсэгэ кай-тучы, кайткан. Сейлэячзгем — уна$иде яшъ тулып яца унсигезгэ чыккан за-макыма гаид. (Г. Ибр.) 2) ...-га карау-чы, ...-га караган, ...-га бэйлэнешле, ...- га бэйлэнеше булган.
сущ. 1) Намерение; заветное желание. 2) Отправление в путь; поездка.
сущ. Мускул, мышца.
сущ. мн. Кости.
1) рел. и. с. Азраил (ангел смерти). 2) Жестокосердный, жестокий.
сущ. Девсгвенница, девушка.
м. /. Гнев, недовольство; злоба.
прил. 1) Великий.
2) Огромный. 3) Знатный. 4) Важный; серьёзный.
сущ. Важное (великое) событие (дело).
сущ. мн. от газвэ.
сущ* 1) Газель, лирическое стихотворение.
2) Ода, хвалебный стих.
сущ. мн. Сборник любовных стихотворений.
сущ. Отнесение (к чему-либо); приписывание (кому-либо) чего-либо.
пр. д. 1) Отсутствующий. 2) Скрытый, невидимый; исчезнувший, скрывшийся.
ар.-п. и. Заглазно, заочно, в отсутствие.
пр. д. 1) Восходящий (к чему-либо). 2) Имеющий отношение к чему-либо.
гаи
68
гай
Гайда ис. 1) Берэр нэрсэгэ бэйле керем; хезмат куймыйча кила торгам доход, 2) Файда.
Гаикъ jpU сф. 1) Кичектеруче, тот-карлык ясаучы. 2) Киртэ, тоткарлык.
Гайка ис. Берэр эшнец киче-гуенэ сэбэп булган нэрсэ.
Гаилэ* I aJJU ис. 0й жэмэгате, семья.
Гакла II ис. 1) Бала, борчу. 2) Авыр эш, читен мэсьэлэ.
Гайб I м. I. 1) Куз алдында булмау, гаип булу; 2) Билгесез эйбер, котмэгэн нэрсэ, уйламаган эйбер; сер.
Гайб II м. /. 1) Кимчелек, жи-тешсезлек, гаеп. 2) Яманлау.
Гайбэт* ис. Берэунем артында гаеплэрен сейлэу, яманлау; гайбэт.
Гайбубатс<4>~*я£- Куз алдында булмау, югалу, юкка чыгу. Кальбемз гай-бубэтец таглар каЬэр вирде кэдер. (Г. Тук.)
Гайд *4* ис. 1) Байрам. 2) дина Гает.
Гайде фитыр — ураза гаете. Гайд азхия —	-4е корбан гаете.
Гайз Ja-4 ле. /. Ачу, орышу,- ачулану.
Гайн I	ис. хэрефенен исеме.
Гайн II	ас. 1. 1) Куз. 2) Чишмэ,
болак. 3) Дэулэтнец куренекле кешесе. 4) £ хэрефенен исеме. 2. 1) Узе; нэкъ узе, чат узе, бетенлэй узе кебек. 2) Бетенлэй, тулысынча. Сыйххэткэ гайис зарардыр. (К. Нас.)
Гайнелякыйи	из. Ачыктан-
ачык, бетенлэй ачык. Арысланныц ния-тзн гайя^ляхыйн белЬе. (Г. Фэез.)
Гайни с. 1) Куз(гэ), куру(гэ бэйлэнешле). 2) Эйэмиятле.
сущ. 1) Поаупление (извне), прибыль, доход, рента. 2) Польза, выгода. пр. д. 1) Препятствующий. .2) Преграда, помеха, затруднение.
сущ. Преграда, помеха; задержка, замедление.
сущ. Семья, семейс1во; фамилия.
сущ. 1) Зло, несчастье; бедствие, беда, затруднение. 2) Трудный, сложный вопрос.
M.L1) Отсутствие. 2) Всё невидимое, сокровенное; неожиданное; тайна.
м. I. I) Недостаток, порок. 2) Порицание.
сущ. Сплетня, хула; дурная молва, худая слава. сущ. Отсутствие, исчезновение.
сухц. 1) Праздник. 2) рел. Праздник гает (в конце месяца Рамазана).
Праздник разговения. Праздник жертовопри-ношения.
м. I. Гнев, раздражение, ярость.
сущ. Название буквы ч*-
сущ. 1. 1) Глаз. 2) Источник (воды). 3) Видный деятель государства. 4) Название буквы < £*. 2. 1) Тот же самый, он сам. 2) Совсем, полностью.
аз. Ясно, со всей очевидностью, точно.
прил. 1) Глазной. 2) Существенный.
гай
69
гай
Гайнан р. Узгэртмичэ;
ничек
булса, шул кеенча; узенчэ.
Гайре с. 1) Бутан, башка, узга. Фэриднец боннан гайре хезмэте н к аде. (3. Биг») 2) Гарэпчэ сыйфат яки сыйфат фи гы л ьл эр белан килганда та-тарчада „сыз-сез* кушымчасы яки «тугел* мэгънэсен а плата. Кочак гарга аны шул гайре мемкин. (Г. Тук.)
Гайре гамил	cm. Эшлэмэуче.
Гайре ихтыяри	ст, 1) Их-
тыярсыз 2) Кечлэнеп, мэжбури рэ-вештэ.
Гайре могайян <^. Билгесез. Мэгъюблэркец hep икесек халык ал-дымда гайре могайян резештэ гцеубе иттерделер. (Г. Ибр.)
Гайре мэ^ъкуль	ст, Акыл-
га муафыйк тугел, акылга сыймый торган. Жулэрлек ул ейлзнмек — гайре лзгъкуль. (Г. Тук.)
Гайре мэгьруф	ст. Га-
дэт-горефтэ булмаган, халык каршында ганылмаган.
Гайре мэхдуд	ст, Чиклэн-
мэгэн.
Гайре мемкин	ст, Мемкин
тугел, булдырып булмый, мемкин бул-маган.
Гайре ментазам	ст, Тэртип-
сез, рэтсез.
Гайре ментэйа	ст, Иксез-
чмксез.
н, В точности, точь-в-точь; подлинно; в подлиннике.
прил, 1) Иное, другое 2) Не, без, бес. (Перед прилагательными и причастиями выполняет роль отрицательных частиц.)
сс Не работающий.
сс 1) Невольно, вынужденно 2) Насильно, силой, принудительно.
с с Неопределенный, неясный.
сс. Неразумный, нелогичный; непонятный; абсурдный.
сс. 1) Неизвестный; не существующий в обычаях. 2) Непризнанный. сс. Неограниченный.
ее. Невозможный; невыполнимый.
Гайре метэнаИи	ст„ Чнк-
сез; исэпсез-хисапсыз.
Гайре натыйк	D Сей-
лэшми торган. 2) Хайван.
Гайре рэсми	Iя** Рэсми бул-
маган.
Гайре табигый	ст. Табигый
-булмаган. Шулай атещ tfancH, хзрекя-тснде еойре табигыйлек кf реете иде, <М. Гаф.)
сс. Неорганизованный; беспорядочный.
сс. Бесконечный, беспредельный, нескончаемый.
сс. Бесконечный, беспредельный.
сс. 1) Бессловесный.
2) Животное.
сс. Неофициальный.
сс. Неестественный.
70
Гайре жаиз ст. Тыелган, яра-мый 1 орган.
Гайрэт * 0^*4 ис. L 1) Батырлык, кыюлык. 2) Тырышлык. Яхшы тэрбпя кылмага гайрэт идэм. (3, Биг.) 3) Кеч, энергия. 4) Чыдамлык, уз-узен тота алу сэлэте. 2. 1) Уз фикеренэ бик нык ябышып яту. 2) Ашкынып-ашкынып эшлэу. 3) Жикерену.
Гайш ис. 1) Тормыш, тереклек, яшэеш. 2) Икмэк, ашау-эчу.
Гайяр I jL4 ис. Гайрэт иясе, дэртле кеше, гайрэтле.
Гайяр И jL* с. 1) Ялганчы, алдак-чы. 2) Хэйлэкэр.
Гайяш ис. 1) Кэеф-сафа коруны бик ярагучы. 2) Икмэк сатучы.
Гак (J U с. 1) Буйсынмаучы, буйсын-мас, баш имэс, бунт кутэруче, фетнэче. 2) Каргалган, лэгънэтлэнгэн. Ж.эИэлэт~ дин улыр остазига гак. (Ут. Им.)
Гакаид ис. Га кыйдэ-ныц к.
Гакакыйр ис. к. Дару улэннэ-ре, ул эн тамырлары, дару-дэрман; им-челэр даруы. Сыр хауга уз эциренец га-какыйре килешэрэк бирэдер. (К. Нас.)
Гакар^и^ ис. Бил геле бер килере булган кучми торган милек (ей, жир, бакча h. б.).
Гакариб ис. Гакраб-нен к.
Гак-госый ^yaX(jU ст. Ата-анасын рэнжеткэн гена Илы кеше. Атамыза гак-госый улдыгымыз. (К. Гал.)
Гакде мегайада оД2* из. Договор тезу.
Гакде никях из. Никях уку (шайитлар каршында егет белэн кызныц ейлэнешулэренэ ризалыкларын язу эше). Иске заман гадэтенчэ Фэхрелбэнатныц сигез яшендэ гакде никяхы булды. (3. Над.)
Гакес ис. L 1) Капма-каршы-лык, киресе. 2) Кире як, тискэре як. 2. Яктылык нурынын кире кайтуы. Ко
сс. Недозволенный, запрещённый.
сущ. 1. 1) Смелость, мужество. 2) Усердие, рвение, пыл. 3) Энергия.
4) Самообладание, терпение. 2. 1) Самоуверенность. 2) Возбуждённость. 3) Покрикивание (на кого-либо), грубость.
сущ. 1) Жизнь, существование. 2) Хлеб, пища, пропитание.
сущ. Усердный, ревностный, энергичный.
прил. 1) Обманщик, плут. 2) Хитрый.
сущ. 1) Гуляка. 2) Торговец хлебом.
прил. Непокорный, бунтующий. 2) Проклятый, подвергшийся проклятию.
сущ. мн. от гакыйдэ.
сущ. мн. Зелья, снадобья, лекарства, лекарственные травы.
сущ. 1) Недвижимость.
2) Имение, поместье.
сущ. мн. от гакрэб.
сс. Обижающий родителей; грешный в оскорблении родителей.
из. Заключение договора.
из. Заключение брачного соглашения.
сущ. 1. 1) Противоположность. 2) Оборотная
71
яшнъщ нурын гакес итеп кузне ка.маш-тырып тора аде. (М. Гаф.)
Гаккылвалидэйн	гыйб.
Ата’-анасына хермэт курсэшэуче, ата-ана сузен тотмаучы, ата-ананы санга санамаучы.
Гаклы кэсби	ст:	Уку,
ейрэну эше, тэжрибэ юлы белэн алын-ган акыл.
Гаклы салим	ст. Сэламэт
акыл, тулы акыл.
Гаклы табигый	сш. Ту-
мыштан булган акыл.
ГаклыЙ с. Акыл(га бэйлэнешле).
Гаклыят oUaa ис. к. Уйлап белен-гэн, табылган фикерлэр, тешенчэлэр; философии тешенчэлар.
Гаклэи 5^ р. Акыл буенча, акылга салып карая.
Гакрэб	О Чаян. 2) Зодиак
тамгасы буенча 22 октябрьдан 22 ноя-дрьгача була торган вакыт (октябрь ае).
Гакселхэрэкэт сУ"из. 1) Карты юл тоту, карты хэракэт иту, карты йореш. 2) Революциям карты хэрэкат.
Гакурд^ с. 1) Зэйэр, явыз. 2) Чага (теш л и) торган.
Гакыб ис. 1) Укчэ. 2) Соц, нэ-т ижа.
Гакыд Дла м. L 1) Бэйлзу, теенлэу. 2) Суз бирешу, суз бэйлэшу, сейлэшеп килешу тезу. Ялганчылык белея мэш-hyp кеше гакыд кылса, гакыдендэ ыша* яыч булмас. (К. Нас.) 3) Теен.
Гакыйб с. Бер нэрсэнен артын-«ан килгэн, сонында булган.
Гакыйбат ис. Сон, ахыр, азак; эшнец соны, нэтижэсе. hep катылык-яыц гакыйбзте шатлыктыр. (К. Нас.)
сторона. 2. Отражение 'лучей, света).
Фр. Непослушный, непокорный, непочтительный (о сыне).
сс. Ум, приобретённый в процессе труда (в ученье, на практике).
сс. Здравый смысл.
сс. Природный ум.
прил. 1) Умственный, интеллектуальный.
2) Умозрительный.
суш,, мн. Всё, постигаемое умозрительным путём; философские понятия.
«. Умно, по-умному, разумно.
сущ. 1) Скорпион. 2) По знаку Зодиака время между 22/X—22/XI (октябрь).
из. 1) Контрдвижение.
2) Контрреволюционное движение.
прил. 1) Злобный, злой.
2) Кусающийся, жалящий.
сущ. 1) Пятка. 2) Исход, результат, конец.
м. /. 1) Связывание.
2) Заключение (договора); соглашение. 3) Узел.
прил. Следующий (за ^ем-либо, чем-либо).
сущ. Последствие, исход, результат.
гак
72
гал
Гакыйд ЛЬ сф. Договор тезуче ике якныц берсе, берэр эш турында суз бер-кетеп язышучы якларнын берсе, договор гезуче.
Гакыйдэ пс. дккк Ышану, иман.
Гакыйк JJ-U ис. 1) мин. Ахак ташы. 2) Агым су юлы.
Гакыйлана 4<AiU /?. Акыллы кеше-чэ, акыллы кешелэр кебек, акыллылар-дай, акыл б^лэн.
Гакыйль JSU сф. Акыллы, акыл иясе; акылга утырган кеше.
Гакыйлэ *1*U сф. Акыллы (хатын-кыз).
Гакыйм с. 1) Баласы булмый торган ир кеше. 2) Житештерми торган.
Гакыймэ с. Баласы булмый торган хатын.
Гакыйр yU сф. 1) Кысыр. 2) Уныш бирми торган. 3) кара: гакыймэ.
Гакыл ис. Акыл, ан, ацлый бел v -елек, дорес фикер йертучелек.
Гали I сф. 1) Беек, естен, олы. Ку цел югарылана элаэ нинди гола хис белен. (М. Гаф.) 2) Биек, югары, ку-горенке. Ничек голи минем урным. тубэннэр курэмсез ди. (Г. Тук.) 3) Югары дэрэжоле. Телам булырга мая инсане гали ... (Г. Тук.)
Галя II	сф. Кыйбат, бэйалы,
югары бэяле.
Галиб c-JU сф. Жицуче, естен чы-гучы, естеялекле, (керэштэ жинеп) ес-тенлек алучы. &нем мехэббэтемэ Ьич-кем галиб булмаз. (М. Ак.)
Талибана aHJU гф. р. Жингэнсы-ман булып, йатЫрларча, жинучелэрча, кайарманнарча. Талибане яктырып мерен гене ал тац ата. (Г. Тук.)
пр. д. Договаривающийся, одна из договаривающихся сторон.
сугц. рел. Вера, убеждение.
сущ. 1) мак. Сердолик.
2) Водный путь; русло.
я. По-умному, разумно, с умом.
пр. д. Умный, разумный; находящийся в здравом уме.
пр. д. Умная, разумная.
прил. 1) Бесплодный, бездетный. 2) Непроиз-водиаельный.
прил. Бесплодная (женщина).
пр. д. 1) Бесплодная (о женщине). 2) Бесплодный.
сущ. Ум^ разум, интеллект; понимание, здравый смысл.
пр. д. 1) Выдающийся; великий. 2) Высокий^ возвышенный. 3) Знатный.
пр. д. Дорогой, высокий (по цене).
пр. д. 1) Побеждающий^ превосходящий. 2) Преобладающий. 3) Победитель.
ар.-п. я» Победоносно; геройскш
73
Галнбнять нс. Жицу, жинеп естен чыгу. ш
Талибан UU р. Кубрэк вакытта, куп чакта, кубесенч*.
Гализ с. 1) Тупас; < адопсез. 2) Юан.
Гал и л J-Д* е. 1) Авыру, зэгыйфь. 2) Кечсез, хэлсез.
Галим* I сф. Белуче, укымышлы, белекле, белемле.
Галим II рЛ* с. Бик белуче, Ъэр-нэрсэне белуче. барын да белуче.
Галим гайре гамил	гыйб.
Белгэке белэн эш итмэуче белгеч, бел-гэнен тотмаучы. Галим гайре гамилгг берэу эйтте: ... (К. Нас.)
Галиманэ <uUk р. Укымышлыларча, белемле кешелэр кебек.
Гали макам	ст. 1. Беек
урынлы, зур дэрэдэле. 2. Зур урын.
Гали шан 6U гф. ст. Беек (зур, югары) дэрэжэле; кадерле, мэртэбэле.
Галия сф. Гали I-нед мне.
Гали жанаб Jb cm. U Беек, мэхтэрэм. 2) Зур дэрэжэгэ ня булучы.
Гали Ъиммэт Jk cm. 1. Югары ннят, уй; яхшы у%. 2.1) Бик юмарт. 2) Бик тырыш, глйрэтле.
Галлям ас. Бик кун белуче.
Галлямелгоюб	из. дани
Кешелэряен житешеезлеклэрен белуче (алла турында).
Галлямэ ис. Куп фэннэя бе* леме булган кеше, бик галим, бик .бел* геч, зур укымышлы.
сущ. Преобладание, превосходство; победа.
н. По большей часгп, чаще всего, по преимуществу.
прил. 1) Грубый, жёсткий; невоспитанный.
2) Толстый.
прил. 1) Больной, хворый. 2) Хилый, бессильный.
пр. д. Знающий, сведущий; учёный.
прил. Знающий, сведущий; эрудированный; всеведущий.
фр. Учёный без дела (в смысле без пользы).
н. По-учёному.
сс. 1. Имеющий высокое положение. 2. Высокое положение, большая должность.
ар.^п. сс. Высокопоставленный, сановитый, именитый.
пр. д. жен. от гали I.
сс. 1) Высокий, почтенный, уважаемый. 2) (Его) превосходительство.
сс. 1. Благонамеренность. 2. 1) Щедрый.
2) Деятельный, энергичный.
сущ. Весьма знающий, всесведущий.
из. рел. Знающий о недостатках людей (эпитет аллаха).
сущ. Выдающийся учёный, высокообразованный, эрудит.
гал
74
гал
Галла ис, 1) Ашлык, бертекле а шлык, и ген унышы. 2) Керем. 3) Урып-жыю.
Галтан оЫа	ф. с, 1) Йо.м-
ры, йомарлак, тугэрэк. Бар иде хэзинэдэ Ьэм дер ре галтан (Сайяди)- 2) Эйлэнуче.
Галь JU с. 1) Югары, беек. 2) Ин яхшы, мена диган.
Галяикъ & ис, Галяка-нык к, Галяим ис, Галямэт-нен к.
Галяка аГЛ* ас. Бэйлэнеш, узара якынлык, аралашх, элемтэ» менэсэбат.
Гал яка дар	гф. ис. Бэйлэ-
неш тотучы, бэйлэнештэ будучи.
Галямэт*	ас. 1) Галамат,
билге, тамга; значок. 2) Хэзерге татар теленда бак, уте сузлэре мэгънэсендэ дэ кулланыла. Бер дэ гцлямэт тырьаи-как: хэрефлэре берсекнэп-берсе ма-тур... (Ф. Хесни.)
Галяниять	ис. Бер эшнен
ачыктан-ачык эшлануе, ачык йэм бил-геле булу, ачыклык.
Гал яниятан	Р- Ачык итеп,
ачыктан-ачык, ботен халык алдында.
Галяэ I ис, 1) Биеклек, югары-лык. 2) Югары сыйфатлылык, бик шоп булу.
Галяэ II *0^4 ис. Кыйммэтчелек, баял эр кутэренкелеге.
Галэ грам. бэйл. Равеш ясау ечен кулланыла торган бэйлек.
Галэба ис. 1) Жицу, естен булу, естенлек. Галэбэ иткэнсыман келен куйды. (Ф. Эмир.) 2) Шау-шу.
Галэ вэфкыйлматлуб гыйб. Начек телэсэ шулаЙ, телагэн рэвештэ, телэгэнчэ.
Галэддэвам f ст. Бертук-тамыйча, йаман, йичтуктаусыз, тоташтан.
сущ, 1) Продукция, урожай, зерно, зерновой хлеб. 2) Сбор, доход. 3) Жатва.
п, прил. 1) Круглый. 2) Вращающийся, катящийся.
прил. 1) Высокий, великий. 2) Превосходный; первоклассный.
сущ. мн. от галяка.
сущ. мн. от галямэт.
сущ. Связь, отношение близость.
ар.-п. сущ. Имеющий отношение (к чему-либо).
сущ. 1) Знак, метка; значок, признак. 2) В современном татарском языке употребляется в значении слов очень t слишком.
сущ. 1) Явность. 2) Публичность.
н. Публично, открыто, явно.
сущ. 1) Высота, высь, высокое положение.
2) Высокое качество.
сущ. Дороговизна, вы-сокая стоимость.
пред. грам. Предлог, служащий для образования наречий.
сущ. 1) Победа, превосходство. 2) Шум, суматоха.
фр. Согласно с требованием, соответственно с...; как хотел так и...
сс. Постоянно, беспрестанно, безостановочно.
гал
75
гал
Галей кем	алм. Сезге, сез га
бул сын.
Гал эй ка dLUaxw. Сина, си на б>л-сын
ГалэйЪа алм. Ана (хатын-кыз(а), ана булсын.
ГалэйИеллэгънэти	гыйб.
Ана лэгънэт булсын. Мулла „газазил* иде абзац аты, э хэзер „Иблис галэи-келлэгънэта*. (Ш. Баб.)
Галайhи аДр алм. Ана, ана б}л-сын. Галэйкенэ — анын зарарына; ана каршы.
Галэййим алм. Аларга, алар-га булсын.
ГалэйИима L^Le. алм. Аларрын и несена, икесенэ булсын.
мест. На вас, вам, над вами.
мест. На тебя, тебе, над тобой.
мест. На неё, ей, над ней
Фр. Да будет на нем проклятие, будь он проклят.
мест. На него, ему, на нём.
Гала кадериттакать iilUljJi гыМ Кече житкэн кадэр, хал надарен чэ.
Гала келлеттэкъдир гыйб. hap очракта, Ьэрхелдэ.
Гала келле халь	гыиб.
Ьархелдэ, ничек йена булса да.
Галэлгадат	ст. Гадэттэ-
гечэ; гадат буенча, гореф (йола) буенча.
Галалгафла	ст. Гафил-
лек белен, белыйча, сизмиче, хэбэрсез калып, искэрмэстэн.
Галэлгажлэ	ст. Ашы-
гычлык бела», бик ашыгып, ашык-яошык.
Галэлгомум	ст. 1) Бе;
тенесе берлекта, тулаем. 2) Гомуман.
Галэлгомъя	ст. Сукыр-
лык белен, сукыр килеш, куз йомып, сукырларча; аны-моны карап тормыйча. Галзлгомъя фанер йертми бераз да. (Г. Тук.)
ГалеликраЪ Лр ст. Кеч-лэп, ирексезлап, жэберлап.
мест. На них, им, над ними.
мест. На них (двоих), им (двоим), над ними (двоими).
фр. По мере сил, по возможности.
фр. Во всяком случае.
фр. Во всяком случае; как бы то ни было.
сс. Как обычно, согласно обычаю.
сс. Неожиданно, врасплох; по глупости, по незнанию, не разобравшись.
сс. Скоро, быстро; поспешно, наспех.
сс. 1) Сообща, совокупно. 2) Вообще.
сс. Вслепую; ни на что не обращая внимания; закрыв глаза.
сс. Принудительно, насильно.
гал
76
гал
Галэлитлак	ст. Кин
мэгьнэдэ, гомумэн, тулаем (берэугэ генэ каратып тугел).
Галалнавел	ст. 1) Бер суз
белэн эйткэндэ, кыскасы. 2) Эйткэн сузлэргэ Караганда.
Галэлкыяс	ст. Ошагып
нэгнжэ чыгару юлы белая, тиндэште-реп карау юлы белэн, аналогия буенча.
Галэлкэсрэт	ст. Кубе-
сен чэ, куп очракта, куплэп. Бу китап-лар бу мэмлэкэтлэрдэ галэлкэсрэт табыладыр. (Ш. Мэр.)
Галэлхосус	Биг-
рак тэ, аеруча, башлыча.
Галам*! pJU ас. 1) Галам, беген донья. Ах, галэм кеннэн-кек узгэрэдер. (Г. Ил.) 2) Халык. Моны бешен галэм бела. 3) Аерым бер теркем. Бу ине галэмнец берсе шагыйрьнец рухында хаким була. (Г. Ибр.)
Галам II ис. 1) Элам, байрак. 2) Билге, галэмэт.
Галэмара гф. шигъ. Бетен деыьяны бизэп торучы, бетен деньяныц зиннэте булган.
Галэме енса ^IpJU аз. Хатын-кызлар доньясы. $шэ и галэме енса, вакыт хакларны ацларга. (Г. Тук.)
Галон и с. Ьэркемгэ ачык, билгеле булган.
Галэнэн UU р. Ачыктан-ачык, яшермичэ.
Галарраэси вэлгаен (>Jby4 гы&б. Бик шатлацып (тыцлыйм), баш есте дип...
Гала тарный Ьэзел
аышб. Уен-келке юлы белэн, мэзэк итеи.
Салэттагъйын	ст* Бнл-
гелэп, тебэп.
сс. Абсолютно; в широком смысле, вообще.
сс 1) Одним словом.
2) Согласно сказанному; по словам...
сс По сравнению; по аналогии; сравнительно с.
сс. В большинстве случаев; в большом количестве.
сс. Особенно, в особенности, главным образом, преимущественно.
сущ. 1) Свег, вселенная; мир. 2) Народ, публика.
3) Отдельная группа, общество.
сущ. 1) Знамя, флаг. 2) Звак, метка.
ар-п. поэт*. Украшающий мир; украшение жизни.
из. Мир женщин, женская половина мира.
прил. 1) Явный, открытый; публичный. 2) Легальный.
н. Открыто, явно.
фр. Слушаюсь и повинуюсь (идиома: буке, „на голове и глазах*).
фр. Шутя, в шутку» шуткой.
сс Определённо, ясно.
гал
гам
Галэтъ ас. Ялгыш, хата.
Галате мэшЬур	ст. Ха-
лык а расы на кереп урнашкан ялгышлык (мэсэлан, бер сузнен ялгыш эйтелеше яки урынсыз мэгънэдэ кулланылуы).
Галате фахиш	ст. Тупас
хата, бик зур ялгышлык, *Килде, кит-те* дигэн кэлимзлэрдэ „кэлди, катти* дшг язмак галате фахшидыр. (К. Нас.)
Гал эф ис. Хайван азыгы.
Галэхидэ вДаДд р. Аерым, аерым рэвештэ, аеруча. Талабэлэр хакында галэхидэ бер рисалэ. (3. Биг.)
Галэян оЦа ис. 1) Кайнау; ташу. 2) Ачу кабару, ачу чыгу, ачу кайнау.
Гам I fU ис. Ел.
Гам И ис. 1) Гому ми, Ьэркемгэ караган, кумэк. 2) Масса; жэмгыятьтэ тоткан урыннары белэн естен булмау-чылар, кара халык. Лас белая гамнар арасыя аера торган сиямени. (Ш. Баб.)
Гама Lt ис. Сукырлык. Ул карт-ньщ халь-ахвален ва гамасыняая сеалъ кылдылар. (К. Нас.)
Гамамэ ДлЦх ис. Чалма.
сяад. 1) Ошибка, погрешность, неп ра вил ьн ост ь.
2) Заблуждение.
сс. Неправильное общепринятое произношение (написание) слова.
сс. Грубая ошибка.
сущ. Корм, фураж.
1) Отдельно, в отдельности. 2) Отдельный.
суа<. 1) Кипение; погон-2) Раздражение, гнев.
сущ. Год.
прил. 1) Всеобщий, всенародный; общественный. 2) Масса; чернь.
сущ. Слепота.
сущ. Чалма.
Гамд ис. (Телэп, алдая хэзер-лэнеп» белей) эшлэу, ният, касд; белэ торып, юри эшлэу.
сущ. Умысел; преднамеренность, намерение, цель.
Гамзэ ф. ис. Керфек кагу, кы-ланчыкланып куз кысу; наз, иркэлек «ту.
л. сущ. Подмигивание» кокетливый взгляд.
Гамм с. 1) Масса(га), халык-(ка бэйлэнешле). 2) Тупас, дорфа (кеше). 3. Надан, кара (кеше). Хуржаде гама, табигыб, буш, куыклар'атмагач. (Г. Тук.)
Гамнанэ	гф. р. Тупасларча,
тубэи-иадаинарча.
прил. 1) Народный; публичный. 2) Вульгарный; . пошлый. 3) Обыкновен-* ный; простолюдин» плебей; необразованный, невежественный (человек).
ар.Ч1. н. Грубо, невежественно.
гам
78
гам
Гамиз сф. 1) Анлаешсыз, мэгь-нэсе аилашылмый торган, 2) Ачык булмаган, яшерен.
Гамика с. Гамикъ-нен мне.
Гамикъ с. Бик тиран (кое, мэгънэ, фи кер). Тэдбире гамикъ еэ им;-тиИадларын сарыф итмешлэр. (К. Нас.)
Гамил сф. 1) Эшлоуче, хезмэг иясе. 2) грам. Бер сузнен теге яки бу тер белой терларуен галоп итуче икенче бер суз. 3) Фактор, хэрокэгкэ китеруче кеч, еэбэп. 4) Хаким; дэрэжэле кеше. Мехэммэт бане Хэсэннец дусларыннан берэу бер эциргэ гамил булды. (К. Нас.)
Гамир I сф. 1) Утракланган, те-зек, бетен. 2) Эшкэртелгэн; чэчок аткан. 3) Эйбат, бик шоп.
Гамир И сф. 1) Жимерек, жи-мерелгэн, харап ителгэн. 2) Эшкэртел-мэгон, ташландык (жир).
Гаммаз JLa иг. 1) Яла ягучы; суз йертуче, гайботче. 2) Элэкче, шымчы. Гаммазлыктан шайтан куплен бает-масын. (К. Гал.)
Гаммар jUa ис. Тезуче.
Гам мат oL^ ис. Гамма I-нен к.
Гамма I ис. Ата белой бертуган кыз кардэш, олы апай.
Гаммо И	ас. Масса. Эшче ва
крестьян гаммэсенен хезмэт керэше. (Г. Ибр.)
Гамхор	гф. с. Хэсрат чигу-
че, гамь жыючы, кайгылы; кайгыртучы. Улускэ рэхим итеп гамхор булгыл. (Хороз.)
Гамь I ис. Ата белой бертуган ир кардэш, дау абый.
Гамь* П ис. Кайгы, хэсрот, борцу. Чикмэ гамь шул нэреэгэ алган го-мернец еллары. (Г. Тук.)
пр. д. 1) Неясный; запутанный; непонятный.
2) Скрытый; таинственный.
прил. жен. от гамикъ.
прил. Глубокий (о колодце, о значении, мысли).
пр. д. 1) Работающий; рабочий; трудящийся;
служащий. 2) грам. Частица управления. 3) Фактор, причина. 4) Правитель, высокопоставленный чиновник.
пр. д. 1) Населённый, кипящий жизнью, полный. 2) Обработанный; цветущий. 3) Отличный, превосходный.
пр. д. 1) Опустошённый, заброшенный, разрушенный. 2) Невозделанный (о земле).
сущ.1) Клеветник. 2) Доносчик, ябедник.
сущ. Строитель. сущ. мн. от гаммэ I. сущ. Тётка (по отцу).
сущ. Масса, (простой) народ.
ар.-п. прил. Горестный, печальный; заботящийся, заботливый.
сущ. Дядя (по отцу).
сущ. Печаль, скорбь, горечь.
гам
79
гад
Гамьбад гф. ас. Шеш, кабар-чык. Гам&п кал дым фэкыйръ гамьбад зчендэ (Сайяди).
Гамь-госса	ас. Кайгы-хэсрэт.
Гамь-госсадан рахзт улдын дияр имди. (Г. Гал.) в
Гамьдэн р. Бела торып, тебэп, Юри.
Гамьзадэ	гф. ас. Ата белэн
бертуганныц баласы, ата ягыннан ту-ганнан-гуган кардэш.
Гамькин гф. с. Кай тылы, хэс-рэтле, гамьле. Ах бу кеннэр гамькин куцеллэрне кисе. (Г. Тук.)
Гамькесар jLXui. гф. ис. 1) Кай-гыны, хэсрэтне. гамьне тарагучы; ку-нелне юатучы. 2) Якын дус.
Гамэл* ис. 1) Эш, йомыш, 2) Хезмэт. 3) Хэрэкэг. 4) Практика. Кешенец кицэилен гамэлдэ эшлэп карау чарасына керешэлзр аде. (М. Гаф.)
Гамали с. Эшлэп курсэтелэ торгам, тэжрибэ белэн курсэтелэ торган, практик.
Гамэлия a-Ua ис. 1) Производство, житештеру. 2) Эш, хэрэкэт, эмэл.
Гамэлият oLL* ис. I) Практик мэсь-элэлэр. 2) Практикалар, гэЗкрибэлэр.
Гамэлэ ис. к. Эшчелэр; эшлэу-челэр.
Гамэлэн р* Эш белэн, эшлэп курсэтеп, эш естенда. Докторныц Ьич-бер сузенэ гамзлэн вэ игътикадэн ка-рыша алмый яде. (Ф. Эмир.)
Ган баол. грам. Чыгыш килеше кушымчасы (дан) мэгьнэсен бирэ торган бэйлек.
Ган аслин сМц* Р- Тебеннэн, ни-гезеннэн, тамырыннан.
Ган самвмилкальб
гыйб. Чын йерэктэн, чын кунелдэн.
ар.-п. сущ. Опухоль, вздутие.
сущ. Печаль, горе, огорчение.
н. Намеренно, преднамеренно, нарочно.
ар.-п. сущ. Племянник, сын дяди по отцу.
ар.-п. прил. Печальный, грустный, огорчённый.
ар.-п. сущ. 1) Утешитель; утешающий. 2) Интимный друг.
сущ. 1) Занятие, дело. 2) Работа, труд. 3) Действие. 4) Практика.
прил. Практический, деловой.
сущ. 1) Совершение; производство. 2) Действие, акт, процесс, операция.
сущ. мн. 1) Практические вопросы. 2) Практика, опыт.
сущ. мн. Рабочие; трудящиеся.
«. Делом, на деле, практически.
пред. грам. 1) От, из. 2) За, вместо. 3) О, об. н. С основы, с корня.
фр. Чистосердечно, от чистого сердца.
ган
80
rat
Гананм ис. Ганимэт-нен к.
Ганасыйр ис. Гонсыр-нын к.
Ганасыйрны эсир иткэн табигать. (ДэрЬ.)
Ганасыйр эрбэга	ст. Та-
бигатьнен дурт элементы: жир, су, ут, Ьава (борынгы жарашта магериянен нигез токымы).
Ганаэ	ис. 1) Мэшэкать, авыр-
лык, читенлек. 2) Хезмэт.
Ганбэр	ис. Ганбэр (кашалот ка-
рыиыннан чыга торган бик хуш исле сыек матдэ). Мисек, ганбэр исе щкыи, Ганбэр, синнэн. (Ш. Баб.)
Ганвэ ис. 1) Жабер. 1) Кеч, куэт.
Ганганэ ис. 1) Сузнен кеше-дэн кешегэ кучуе. 2) Сузне кешедэн кешегэ кучеручелэр. Ганганэ кече буенча диннэр злекке урыннарын бар-мэскэ азапланалар. (Г. Ибр.)
Гандэлиб	ас. Салдугач, был-
был.
Гандэлибан JbJ х* ис. Гандэлиб-нен к. Курубэн гандэлибаныц, тамаша эалэдем сэаран. (Г. Тук.)
Гани с. Бай, кун маллы, дэу-лэтле кеше. Ганилэр вар, гариблар вар эциЬанда. (Уi. Им.)
Ганид с. Узсузле, карышучы, каршылык курсэтуче, сузек бирмэс, тынлаусыз, ужат.
Ганимэт ис. 1) Трофей (су-гышта кулга тешерелгэн дошман малы). 2) Кеч куймый гына булган мал. 3) Уныш, бэхет. Бер кыз белэн туры колуне ганимэт санап. (Ф. Эмир.)
Ганиф uIjx с. Усал, каты кунелле, тупас мегамэлэле; кечле, ярсулы.
Ганка Ux ис. Ганка (исеме бар, узе юк бер мифик кош исеме). Йомыркасы
сущ. мн. от ганимэт.
сущ. мн. от гонсыр.
сс. Четыре основных элемента природы: земля» вода, огонь и воздух (по представлению древних).
сущ. 1) Напряжение, тяжесть (работы), затруднение. 2) Труд.
сущ. Амбра (ароматное жидкое вещество, добываемое из внутренностей кашалота).
сущ. 1) Насилие. 2) Сила, мощь.
сущ. 1) Устная традиция.
2) Круг лиц, передающих рассказ.
сущ. Соловей.
сущ. мн. от гандэлиб-
прил. Богатый, зажиточный.
прил. Упорный, упрямый, настойчивый.
сущ. 1) Трофей (военный). 2) Добыча, лёгкая нажива. 3) Удача, успех; счастье.
прил. Ожесточённый; суровый? упорный; отчаянный; сильный.
сущ. миф. Грифон, феникс.
гая
81
rap
ганка йомыркасы кадэрле була ди (Г. Газиз).
Ган кем алм. Сездэн; сезнен турыда.
Ганкабут OjXx ис. Урмэкуч.
Ганна Ua алм. Бездан.
Гануд с. Тискэре, узсузле, ки-ре, ужэг.
Ганем ис. к. Куй л ар, са рык лар.
ГанЬа L&JX алм. Аннан; анын гу-
мест. От вас,	с вас;
о вас.	
сущ. Паук. мест. От нас,	с нас.
прил. Упрямый, нравный. сущ. соб. Овцы.	свое-
рында.
ГанЬе алм. Аннан; анын ту-
рында.
ГанЪем р&л алм. Алардан, а лар ту рында.
Ганйема алм. Аларнын нке-сеннэн, аларнын икесе турында.
мест, о ней.	От	неё,	с	неё;
мест. о нём.	От	него,	с	него;
мест. о них.	От	них,	с	них;
мест. с них двоих.	От них двоих;		двоих, О них	
Гар jl£ ис. Тау тншеге, тау куыш-лыгы, мэгарэ.
Гарэба ис. Арба. Яа гарэбз, не чана. (М. Ак.)
Гарэбат	ис. 1) Читлэшулек,
ят булучылык; ят, чит тоелучанлык, га-жэплек. 2) Уз иленнэн аерылып читтэ ^шау.
Гараз I ис. Эйбернец узенда булмыйча, ана бнлгеле шартларда килеп -ябыша торган сыйфат, хал, вакытлы ХЭЛ.
pipaa fl ис. О Телек, исэп, максат; алдан уйланган уй. Мэн тэкый гаразым эйтэем сзца. (Мехм.) 2) Яшерен бозык уй/ бозык телэк. 3) Дошман-лык, начар телэктэ буду, усаллык.
Гаразан р. Дошманлык белен, усал уй белен; астыртынлык белен.
Гаразый 1с. Тумыштан бул-гмыйча, соныннан барлыкжа киле торган, вакьилы.
сущ. Пещёра.
сущ. Коляска, экипаж, телега, арба.
сущ. 1) Отчуждение, странность, необычайность. 2) Пребывание вдали от родины, на чужбине; эмиграция.
сущ. Внешнее свойство предмета, явления, не составляющее его сути.
сущ. 1) Цель, мишень, объект, стремление; назначение. 2) Корыстное желание; заинтересованность. 3) Вражда, враждебное чувство; злоба.
н. Враждебно, по-вражески; злонамеренно; исподволь.
прил. Случайный; преходящий; временный.
rap
82
rap
Гаразый II с. Гараз II (га бэй-лэнешле).
Гараиб ис. Гарибэ-нец к. Тик свили курган кете анда гараиблэр ба-аын. (V. Тук.)*
Гараис	ис. к. Яшь килек нар,
кияугэ яна чыккан кызлар.
Гарб	ис. Кенбатыш.
Гарб и	с. Конбатыш(ка байлэ-
нешле), кенбатыш(ка караган).
Гаргар ис. Артыш агачы.
Гаргарэ tjbyL ис. 1) Тамак чайкау, тамакка су алып гырылдату. 2) Улем алдыннан бутаздая гырылдап чыккаи тавыш, гыжылдау.
Гареш ис. 1) Тэхет. 2) Кук ту-басе, кукнен ик югарыгы катлавы (днни миф буенча алла тэхете урнашкак иц югары тугызынчы кат кук). Ни ечендер тапмады куцлем карар гаршендэ дэ. (Ш. Баб.) „
Гарза» р. Кинлек ягыннан, кин-лекта.
Гарзы халь	ис. Хэлне ан-
лату, хэл не баян нту, утенеч, хал не ац-латып утену. Ир булырсыц, гарзы хале гизлэсэу (яшерсэн). (Мехм.)
Гарзы ft	с. Иц(гэ), кинлек(ка
бэйлэнешле).
Гари с. 1) Ялангач, шэра.
Лотфы хактан пакь икэн, гари икэн-сец сан Нэнуз. (Г. Тук.) 2) Каплаусыз, ачык. 3) Усемлексез, усемлек усми торган. 4) Буш, хиИазсыз. 5) Саф, чын, кушымтасыз. б) Берэр нэрсэдэн котка-рыл га н.
прил. 1) Своекорыстный
2) Целеустремлённый.
3) Заинтересованный. сущ. мн. от гарибэ.
сущ. мн. Невесты; молодухи.
сущ. Запад.
прил. Западный.
сущ. /Можжевельник.
сущ. 1) Полоскание горла. 2) Шипение; бульканье. 3) Предсмертный храп.
сущ. 1) Трон, престол.
2) Эмпирей, небесные сферы; возвышение (нерелигиозному преданию место п рестола алла ха на девятом небе).
н. Шириною, в ширин).
сущ. Заявление, прошение, петиция.
Гари б с. 1) Туган-ускэн илен-нэн аерылып читтэ яшэуче. 2).Ят, чит, таныш булмаган. 3) Гарип, зэгыйфь, физик житешсезлекле. 4) Ярды, йорт-сыз-жирсез. Гариблэрне Ничбер адэм алмаз сайга. (М. Кол.) 5) Яткуренгэн, чит куренгэн (хэл), курелмэгэн, ише-
прил. Поперечный, широтный.
прил. 1) Голый; обнажённый. 2) Открытый, непокрытый, нагой.
3) Лишённый растительности (о земле). 4) ityc-j ой, необорудованный.
5) Чис 1 ый, настоящий, без примеси. 6) Свободный от чего-либо.
прил. 1) Живущий вдали от родины; эмигрант.. 2> Чужой, чуждый; посторонний, незнакомый, неизвестный; чужестранец; незнакомец. 3) Инвалид, человек с физи-
rap
83
rap
телмэгэн (ят эш, вакыйга). Чат иллэр-д?н гариб моцнар китергэн. (Дэрд.)
Гарибеддияр	из. Эми-
грантке иленнэн (туган жиреннэн) ае-рылыв, лит илдэ яшэуче. Ят эцирлэрдэ гарибеддияр булып сэфэрдэ йергзк чемсэкзлзр» (К. Нас.)
Гарибэ	ис. Курелмэгэн, ише-
телмагэн ят эшлэр, вакыйга л ар, хэллэр. Эхбаре гарибг — так калырлык хэбэрлэр.
Гариз I	Очраклы, оч-
раклы рэвештэ килеп чыккан. 2) Теп яратылышта булмыйча, соныинан бар-лыкка килгэн. Тзннец бер эцирендэ хэ-рарэт гариз булганлыктан шеште дилер. (К. Нас.) 3) Янак, бит алмасы. Сэмэн (ясмин) тик гаризец гелдер тикэнсез. (Хорэз.)
Гариз Н	Кин.
Гариза* I	ис. Гариза, утенеч
(язма формада).
Гариза И	ис. 1) Гариз 1-нен
мне. 2) Соныннан килеп чыккан ким-челек.
Гарнзи у- с. Табигый, тумыш-тан килгэн.
Гарнзый с. Очраклы. Лакин 4у хзл вакытлы гына килген бер авыру кебек гаризыи бер халд ер. (Г. Тук.)
Гариза ис. Яратылыштагы узен-чэлек, характерный тумыштан килгэн узенчэлеге.
Гарикъ I (jjy’ с. Суга батып Ьэлак булган, тончыккан.
Гарикъ II Jijte СФ- Qra батучы, еуга чумган, суга багкан.
Гарям	с. Кетэргэ акча-(мал)
биреп торусы, алачагы булган кеше.
Гарнр	с. 1) Яшь, тэжркбэсез,
2) Донья хэллэреннан хэбэрсез. 3) Ал-даяган.
Тариф сф. Белуче, танучы, тешенуче; укымышлы; акыл иясе.
ческим недостатком.
4) Бездомный, бедный.
5) Странный, необыкновенный, удивительный.
из. Эмигрант.
сущ. 1) Диковина, редкость. 2) Любопытный рассказ.
прил. 1) Случайный, неожиданный. 2) Появление. возникновение.
3) Щека, теки.
прил. Широкий.
сущ. Заявление, прошение, петиция.
1) жен. от гариз I. 2) По-я ви вши йся недоста то к, дефект.
прил. Природный, врождённый, натуральный; естественный.
прил. Случайный.
сущ. Натура, природа; врожденное свойство характера.
прил. 1) Утонувший.
2) Утопленник.
пр. д. Утопающий.
прил. Кредитор.
прил. 1) Молодой, не опытный. 2) Несведущий. 3) Обманутый.
пр. д. Знающий, сведущий; мудрый; образо-
rap
84
Бар файдац фикер иткэн hap гарифкэ. (М. Гаф.)
Тарифа	с. Бнлгеле, атаклы,
танылган (хатын-кыз).
Гари ять ojjU ис. Бурыч,алып тору. Сиянан бер инэ гараятъ сораса, пигам-барга да сан бер ина бирмэссец диде. (К. Нас.)
Гаркъ	/ 1) Суга батыр}, ба-
тыру. Тырыштырып гаркъ кы idptM Кызыл канга. (М. Гаф.) 2) Тую, йедэп бету*
Гарс	ае- Утыртылган агач,
усемлек. Эшэфгре месэммэрз гарс кыл-дым. (К. Нас.)
Гаруз	Шигырь улчэве ту-
рындагы белей (метрика).
Гарус «с. 1) Кэлэш. 2) Яшь килен.
Гарше KepcH(^^\yv* из. Кук та-хете. Масайма сан, тэцрем, кодрэтецэ, Тартып алып набор бахетемне, Килер беркен еатар, кел итармен Гарше керсец, сэмац тахетецне. (С. Рам.)
Гарше эгъля	ст. 1) Кукнец
иц югары катлавы. 2) Биеклек, югары-лык. И, тумыштан гарше агъляларга эцилкенгэн куцел! (Г. Тук.)
Гарыз I ис. 1) Берэш яки хал турында телдэя сейлап яки язык тиешле урынга уплату» житкеру. Яхтыяэдым гарыз итеп калеэ телэнче капкаца. (Г. Тук.) 2) Тэкъдим иту. Кулларына тоткан киемнзрне кияргэ гарыз итте. (Ф. Эмир.) 3) Сузу. 4) Алга китереп кую.
Гарыз II оЪ* ис. 1) Кицлек, иц. 2) Аралык. 3) Географик кицлек.
Гарь j U ис. Хурлык, оят. Татарлык-тан татар hm гарь итзрле? (Дэрд.)
Гарэб k-jjA м. к. Гарап халкы, га-рэплэр.
Гарабн с. Гарэпчэ, гарэп(кэ байлэнешле).
ванный.
прил. Известная, признанная.
сущ. Д&ж, заем.
ж. I. 1) Погружение (в воду), потопление. 2) Изнурение (от приставаний, придирок).
сущ. Посаженное дерево, растение.
сущ. позт. Метрика, теория стихосложения.
сущ. 1) Невеста; нареченная. 2) Сноха.
из. Небесный престол,, божий трон.
сс. 1) Самый верхний слой небесного свода -2) Возвышение, самая высшая точка; высь.
сущ. 1) Прошение; докладная, объяснение. 2) Предложение; представление. 3) Протягивание с (целью вручить что-либо). 4) Приношение.
сущ. 1) Ширина. 2) Промежуток. 3) Географическая широта.
сущ. Позор, стыд, срам-
сущ. мн. Арабы.
прил. Арабский.
85
Гарабият	ис, 1) Га рэп ода-
бияты, га рэп филологиясе. 2) Гарэп теле дэреслэре. 3) Га рэп теле.
Гарабстан	гф. ис. 1) Га рэп-
лар яши торган жир. 2) Гарабстан.
Гарант» ис, 1) Тир. 2) Араны.
Гарэсат оЦу ис. 1) Йоръ ишек алды. 2) Майдан, йорг тирасендэге буш, ачык урын. 3) (Меселманнар ышануынча) ахирэт кенендэ барлык халык куба-рылып жыелачак мэйдан. 4) Да выл.
Гарэт Ojlc- ис. 1) До ш манны я малый талау телэге белэн дошман жиренэ ясалган Ьежум. 2) Басып алу, баскак-лык. Гакылым алып, сабырымны гарэт кылды. (К. Гал.)
Гарэфэ ис. дани Бэйрам алды коне; корбан бэйрэме буласы кеннен ал да гы коне.
Гаса Uax ис. 1) Таяк. Хэзрэте Жр,-рулла Муса, башына теште гаса/ (Ш. Баб.) 2) Таяпып йори торган таяк*
Гасаб u-л-иьс ис. 1) Нерв. 2) Седер.
сущ. 1) Арабская филология, арабистика. 2) Уроки арабского языка. 3) Арабский язык.
ар.-п. сущ. 1) Страна арабов. 2) Аравия.
сущ. 1) Пот, испарина. 2) Водка.
суш. 1) Двор. 2) Площадка, площадь. *3) (По поверью мусульман) место сбора воскресших в день страшного суда.
4) Буря.
сущ. 1) Грабёж, набег, нападение. 2) Захват.
сущ. рел. Канун праздника; день накануне праздника жертвоприношения.
сущ. 1) Палка. 2) Трость, посох.
Гасаби	с. 1) Тиз кызучан (кеше),
нервный. Ул гасабичэ атлап яныма щитугэ акыц йезе, куз караты лица тундый куренде. (Г. Ибр.) 2) Кечле.
Гасабиять ис. Тиз кызучан-лык, нерв авыруы.
Гасаба	ас. 1) Ялгыз нерв, нерв
жебе бертеге. 2) Ялгыз бер сецер. 3) Ата ягыннан булган туганнар. 4) Кабила.
Гасанир	ис. Гзскэр-нен к.
Гасб м. I. Качлэу, тартып алу, талая алу. ... таэцирлэрке гасб-лап малларын алалар, дип хэбэр барде (К. Нас.)
Гасбан р. Талап, кечлэп. Ул балыккы гасбэн тартып алды. (К. Нас.)
сущ. 1) Нерв. 2) Сухожилие.
прил. 1) Нервный. 2) Жилистый, сильный.
сущ. Нервозность, вспыльчивость.
сущ. 1) Один нерв, нервная нить. 2) Одно сухожилие. 3) Родственники (со стороны отиа). 4) Род, племя.
сущ. ми. от гаскэр.
м. I. Насилие, отнятие, захватывавие; принуждение.
н. Насильно, силой.
гас
86
Гасир с. Авыр, читен. мэ шока тьле.
Гаскэр* ис. Армия.
Гаскэрн* с. 1) Гаскар^гэ бэйлэнешле). 2) Солдат.
Гасфур ис. 1) Кечкенэ кош-чык. 2) Чыпчык. Бер карчыга бер гас-фурны тотып очканда... (К. Нас.)
Гасый сф. 1) Буйсынма\чы, баш тартучы, каршьы1ык и туче. 2) Баш кутэ-руче, чуалыш тудыручы. 3) Генайлы. 4) ГвнаЬ эшлэуче. Куп татарин им-гэн иде ул гасый. (Г. Тук.)
Гасыйб сф. Талап алхчы, кеч-лэп тартып алучы.
Гасыйм сф. Начар эшлэрдан сакланучы.
Гасыйф сф. 1) Бик каш, кеч-ле исуче. 2) Кечле исэ торган жилле (кен).
Гасыр*	ис. 1) Йез елны эченэ
алган вакыт; чор, дэвер. 2) Гомер.
Гасыя	с. Генайлы (хатын-кыз).
прил.ЧщжыЬ, тяжёлый'.
сущ. Армия, войско.
прил. 1) Военный, воинский. 2) Рядовой, солдат.
сущ. 1) Маленькая птичка. 2) Воробей.
Гасэкъ ис. Энгер-менгер вакыт.
Гасэл ис. Бал.
Гасэян ис. Укшу, кунел болтану.
Гата ис. Биру, тапшыру, булок итеп биру.
Гаталэт cJlkc ис. 1) Эшсезлек, эш-сез тору, буш йеру. Гомер итмэк, тырышмактыр ялыкмый кич тэ ял итми, гаталэт хурлыгын аслан узену ихтыяр итми. (Г. Тук.) 2) Хэрэкэтсез-лек; дартсезлек, сулпэнлек.
Гатарид, готарид ^jlkc ис. Меркурий (планета).
Гаташ ис. Сусау, эчэсе килу.
Гатая blkt ис. Гатыя-ньщ к.
Гатика AljXc Гатикъ 1-нен мне.
пр. д. 1) Восставший, неповинующийся, непокорный. 2) Повстанец. 3) Грешный. 4) Грешник.
пр. д. Захватчик; грабитель; узурпатор.
пр. д. Воздерживающийся от дурных поступков. пр. д. 1) Сильный (о ветре). 2) Бурный, ветрен-ный (о дне).
сущ. 1) Век, столетие; эпоха. 2) Жизнь.
прил. Грешная (о женщине).
сущ. Сумерки, полутьма.
сущ. Мёд.
сущ. Тошнота.
сущ. Дар, подарок.
сущ. 1) Безработица.
2) Инертность; косность, вялость.
и. с. Меркурий (планета).
сущ. Жажда.
сущ. мн. от гатыя.
жен. от гатикъ I.
гаг
87
гаг
Гатикъ I с. 1) Борынгыдан калган, борынгы; иске, искергон. 2) Аза г булган, азат ителгэн.
Гатикъ II сф. Азат итуче.
Гатсан	м. L Течкеру.
Гатсэ ас. Течкеру, течке рек. Гатсэ ору — течкермэк. Ки гатсэ орды ул, орды бер ah. (Сайяди).
Гаттар jlkt ис. Хуш исле майлар сагучы. Берэудэн двньяны на кэйфият-тэ курэсец, дип сорадылар, ул эйтте: бер кабихэ хатындыр, бер кон гаттар-да, бер кон байтарда диде. (К. Нас.)
Гатуф о^кд с. Бик мэрхаматле, шэф-катьле, Йомшак куцелле.
Гатуфэт	ис. Йомшак кунел-
лелек, шэфкатьлелек, мийербаплылык.
Гатфи ^^кд с. грам. Теркзгеч(кз бэйлэнешле).
Гатшан JUtkx с. Сусагая, эчэсе килган.
Гатыйл JLU сф. 1) Буш торучы. 2) Эшсез, эшлексез.
прил. 1) Старый, древний; давний; устарелый; выдержанный (о вине). 2) Освобождённый.
пр. д. Освобождающий.
м.1. Чиханье, чох.
сущ. Чиханье.
сущ. Торговец парфюмерными товарами, парфюмер.
Гатыйр jkU сф. Хуш ис таратучы, хуш исле.
Гатыйф UibU сф. 1) Илтифат итуче, ягымлы, морхомэтле. 2) Бераугэ ма-хэббат тотучы, мэхэббэт белая карау-чы. 3) грам. Теркэгеч.
Гатыр Ja* ис. Ислемай, хушбуй.
Гатырнакь	гф. с. Хуш исле.
Гатырша гф. ис. Ислемай, хушбуй.
Гатыф <Jtk£ ис. 1) Борылдыру, йез юнэлдерту, эйлэндеру. Фэтх итеп Фатих Кэрими файдалы мллэр гатыф итэ. (Ш. Баб.) 2) Теркэу, кушу, тоташ-тыру. 3) грам. Терлэндеру.
прил. Нежный, любящий* милосердный.
сущ. Милость; мягкосердечность; доброта.
прил., грам. Союзный, относящийся к союзу.
прил. Жаждущий.
пр. д. 1) Не имеющий,, лишённый (чего-либо).
2) Бездеятельный, безработный.
пр. д. Благовонный, ароматный.
пр. д. 1) Добрый, внимательный. 2) Милостивый, благосклонный.
3) грам. Союз.
сущ. Духи; эссенция; ароматическая специя. ар.-п. прил. Душистый,, ароматный.
ар.-п. сущ. Духи.
сущ. 1) Склонение (к Кому-либо), поворачивание. 2) Соединение.
3) грам. Склонение; спряжение.
88
Гатыш ис. 1) Сусау, эчэсе килу. 2) Сусызлык.
Гатыя ис. 1) Булок итеп би-ру. 2) Булок. Гатыя аламын дип, сее-яеп хэбэр барде. (К. Нас.)
Гатэбэ ис. Ишек бусагасы.
Гаувас ас- О Бик оста чу-мучы. 2) Су гебенэ тешеп эйберлэр чыгаручы. Безгэ кирэк дицгез тебе гауваслары. (Г. Тук.)
Гаудэт ис. Кайту, каре кайту.
Гауи ис. Ярдом, бул ыш лык. Шарлатан Шакир юрист, au-haii гор урлы фиргавен! Фирга&еннэр бик кубэйде, тэцрем узец бар гаун. (Ш. Баб.)
^aypjj£ ис. 1) Сунын, чокырнын иц тиран жире, тиран теп. 2) куч. Тиран маг-^на, тиран фикер. Бэхерец асыл гаурына чуммак карэк. (Ут. Им.)
Гаурэт Ojj* ис. 1) Гаурэт (таннен ке-шега курсэтергэ ярамый торган жире), юят жир. Йезецне, белэклэрецне, тавы-хищны, чэчецне гаурэт дип хекем итеп торсыкнар. (Ф. Эмир.) 2) Хатын. 3) Хатын-кыз.
Гаус I ис. 1) Ярдам. 2) Берэу-нен кайгысын жицелэйту, уртаклашу.
Гаус II 0^ Суга чуму, су то-«эенэ тешу.
Гафил* Jite сф. Сизми калучы, белый калучы, абайламый калучы. Бу заманда гафиллэргэ денья тардып. <Г. Тук.)
Гафялянэ	гф. р. Гафил-
лэрчэ.
Гафир jiU. сф. Гафу итуче, ярлы-хаучы.
Гафиф uJuifr с. 1) Саф, пакь, бо-зылма^ан; гыйффатле. 2) Абруйлы. 3) На-муслы.
сущ. 1) Жажда. 2) Безводье.
сущ. 1) Дарение, преподношение. 2) Дар. подарок.
сущ. Ступень; порог.
сущ. 1) Хорошо, часю ныряющий в вод\.
2) Водолаз.
сущ. Возвращение.
сущ. Помощь, содействие.
сущ. 1) Глубь, дно. 2) перен. Глубокая мысль, важное значение.
сущ. 1) Срамные части человеческого	т ела.
2) Жена. 3) Женщина.
Гафкфаиа ж&иДд гф. р. Начар уй-дан ерак торып, сафлык белэн, пакьлек
сущ. 1) Помощь. 2) Сочувствие; соболезнование.
сущ. Погружение в воду; ныряние.
пр. д. Невнимательный, небрежный, беспечный, беззаботный, нерадивый.
ар.-п. н. Невнимательно, беззаботно, беспечно.
пр. д. Извиняющий, прощающий.
прил. 1) Чистый, скромный, целомудренный; неиспорченный. 2) Авторитетный. 3) Честный.
ар.-п. н. Скромно, честно, откровенно.
89
беден. Гафифанэ вэ мэгъсуманз келгэн, уанаган ча^лар. (Г. Тук.)
Гафиять oJU ос. Тэннец саламат-деге, исэнлек, саулык. 9Малга бзрэкзт, йортка гафиять жибзрсзнз* ди торган иде. (К. Эм.)
Гафлэт ас. 1) Иг^тибарсыз-лык, саксызлык. 2) Ваемсызлык, гамь-сезлек. Ьэрнэрсзне гафлэт йокысын-нан уяндырмакта иде. (3. Над.)
Гафу* ис. Гафу, кичеру, яр-лыкау.
Гафур ис. Ярлыка} чы, киче-руче.
ГaффapJU^ ис. Кичеруче, генай-ларны ярлыкаучы. Эле гаффар булып, зле xahhap. (ILL Баб.)
Гашаэ, гыйша *Ца& ис. Кичке аш.
Гашнкана -GU-SU гф. р. Гашыйк-ларча, гашыйкларга хас рэвештэ.
Гашикъ* сф. Гашыйк, сеюче, яратучы.
с\1Ц. Здоровье, сила.
сгщ. 1) Невнимательность;	небрежное i ь.
2) Беззаботность; безразличие, инертность.
сущ. Прощение, извинение, помилование.
< ущ. Проща ющи й, все-прощающий.
сущ. см. Гаф$р.
Гашир j-iU сф. 1. Унынчы. 2. Го-шер алучы (игенче естенэ салынган калогны — уцышныц уннан бер елешен алучы). Ашлыгьщ усте асз бар, тайяр-дыр аныц гашир е. (Г. Тук.)
Гаширэн р. Унынчы булып, унынчы дэрэжэдэ, унынчыдан.
Гаширэт OjJls ис. 1) Кабила, ыруг. 2) Туганнар, кардэшлэр.
сущ. Ужин. ар.-п. н. Любовно, страстно.
пр. д. 1) Любящий, влюблённый. 2) Поклонник.
пр. д. 1. Десятый-2. Сборщик десятины (налога).
Гашия	ис. Япкыч, каплавыч,
ат естенэ яба торган юрган.
Гашрэт	ис. 1) Эчу, типтеру.
Дуслык, якынлык.
Гашура ис. Мохэррэм аенын унынчы коне (дани бэйрэм).
Гашэр, гашэрэ	сан Ун.
Гаюр с. 1) Гайрэтле, кызу та-€нгатьле. 2) Житез, булдыклы. 3) Кыю,
н. В-десятых, в десятой степени.
сущ. 1) Род, племя; колено. 2) Родсгвенникиг родня.
сущ. Покрывало, чепрак-
сущ. 1) Пирование, веселье; наслаждение.
2) Дружба, близость.
сущ. Десятый день месяца мухаррам (религиозный праздник).
ч. Десять.
прил. 1) Горячий, ревностный. 2) Усердный,
гаю
90
гаж
батыр. Бэгъзы бер гаюрлары кызып-кы-зып: „ Уйнаш итмэсэлэр, кыйнамас идек...а дап эйтеп салдылар. (Г. Ибр.)
Гаюрана	гф. р. Гайратланеп,
батырланып, гайрэтле равешта.
Гая <4^ «<?. 1) Чик, сон, ахыр. hap-бер нэрезнец гаясе бардыр. (К. Нас.) 2) Теп телек, чыгарырга телаган на-тижэ. Боларнъщ максатларыныц гаясе шушында эш табу. (Ш. Кам.) 3) Ара, ике урын арасы.
Гаян Кузга куренеп тора торган, ап-ачык, билгеле. Колям* Кальбец-дэ ни сер бар гаян ит. (Дэрд.)
Гаянэн ULs р. 1) Курэлата, кура торып, куз алдында. 2) Анык, ачыктан-ачык. Аньщ катал идекен гаянэн бел-мэк ечен. (3. Биг.)
Гаять* 04 U. uc. 1) Бик, артык, гаять. 2) Сон, чик, ахыр.
Гажаиб* ас. 1) Гажибэ-нен к. Гаэцааб мешкал улан йирлзре бар. (Ут. Им.) 2) Искиткеч, тац калырлык, соклангыч.
Гажаибат otJbcs. ас. к. Гажап эйбер-лар, вакыйгалар, гажэп хэллар. Хыя-лында теге тештз курган гаэцаибаты томан эчендэге гэудэлэр шикелле бу-талып йезэлэр. (Г. Ибр.)
Гажез 3^ ас. Аптырау, кечсезлек, булдыра алмау, кулдан килмэу. Тырыш-ма нафилэ эциргэ, вакыт гаэцзецне икърарга, сица соц сандугачча сайра-мак мемканме, а карга! (Г. Тук.)
Гажиб с. Шаккатырырлык, ис китэрлек. Эй Нзэциб, дэрваш Нээциб, хзлфуш Нзэциб, мзхзун Нээциб, безгэ биргел бак галсаб Кэм бак казак мэн-зум, Нээ^иб. (III. Баб.)
Гажибэ	Шаккатырырлык,
ис китарлек эйбер.
Гажиз* 5^.1* сф. 1) Кечсез, зэгыйфь, бер эш эшли алмый торган, кулыннан эш килмэгэи. 2) Аптырап калган, ни
энергичный, способный. 2) Смелый, отважный.
ар.-п. н. Усердно; смело, отважно.
сущ. 1) Предел, конец, крайность. 2) Цель, стремл е н ие; умысел.
3) Промежуток; расстояние.
прил. Очевидный, ясный, явный.
н. 1) Явно, на виду.
2) Ясно, яснее ясного.
сущ. 1) Чрезвычайно, крайне, до крайности, очень, весьма. 2) Конец; крайность.
1) сущ. мн. от гажибэ.
2) Поражающий, поразительный, приводящий в восторг.
сущ. мн. от гажаиб.
сущ. Слабость, потеря сил, немощь, бессилие.
прил. Удивительный, замечательный, чудесный; необыкновенный.
сущ. Чудо, диковинка, диковинная вещь.
пр. д. 1) Слабы!, немощный, бессильный.
2) Растерявшийся, не
гаж
91
rah
эшлэргэ да белмэгэн. 3) Фэкыйрь. 4) Олылау, узен тубэн куеп олылау.
Гащизанэ гф. р. 1) Кечсезлек белэн, гажиз булып. 2) Тубэнчелек белэн.
Гажил СФ* D Ашыгыч. 2) Ашы-гучы. 3) Хэзер (квттерми, кичектерми торган). Мэкэре гсщил — хэзер бирел-гэн мэНэр (кетэргэ калдырылмаган).
Гажаб* с. Искиткеч, тан кал-дыргыч, гажэп.
Гажаба La£ р. Бик гажэп! Ни гажэп! (берэр шобйэлэнгэндэ, тан калганда эйтелэ).
Гаж^лэ ис. Ашыгычлык, тйзлек.
Гаэцэлэ кылып еенэ китте. (3; Биг.)
Гажалэтэн р. Сабырсызлык белэн, ашык-пошык. ашыгып, ашыгыч рэвештэ. Ул кеше моны ишеткэч тэ гаэкрлдтэн еенэ кереп... (К. Нас.)
Гащэм ис. 1) Гарэптэн башка халык. 2) Иранлылар, фарсылар.
Гажэми с. I. 1) Гарэп булма-ган халыкларныц герэрсенэ бэйлэнеш-ле. 2) Ирани. 3) Тэжрибэсез. 2. Башлап эшлэуче.
Гажэмстан	ис. Иран.
Гажуз	ис. 1. Карт. 2. Какшаган
(бетерешкэн) карт кеше.
Гажузэ ьуу**- ис. Карчык.
знающий что и делать.
3) Бедный. 4) Почтительно относящийся (к кому-либо).
ар.-п. н. 1) Слабо, бессильно. 2) Униженно.
пр. д. 1) Поспешный.
2) Торопящийся, поспешающий. 3) Готовый, наличный.
прил. 1. Удивительный, изумительный. 2. Удивительно.
я. Удивительно! Как странно! Вот здорово!
^сущ. Поспешность; скорость, быстрота.
н. Поспешно, быстро; нетерпеливо.
ГаИди с. Гайед(кэ бэйлэ-нешле).
ГаЬед ис. 1, Йеклэмэ; килешу, договор. 2) Оскэ алган бурыч; вэгьдэ ителгэн эш яки эйбер. 3) Ант иту, ант биру. Мин сипе мэцге онытмаска гакед бираем хэзер. (3. Ер.) 4) Дэвер, заман, гасыр.
ГаЬедан гф. ис. Килешеп бер суздэ булучылар. Нзфсем иблис иле га-hedau икзкдер белмэдем. (h. Сал.)
сущ. 1) Неарабы. 2) Персы, иранцы.
прил. 1. 1) Неарабский.
2) Персидский. 3) Неопытный. 2. Новичок.
и. с. Иран, Персия.
сущ. L Старый. 2. Старик.
сущ. Старуха, старая женщина.
прил. 1) Договорный.
2) Обещанный.
сущ. 1) Договор, условие, обязательство.
2) Обет, обещание.
3) Клятва. 4) Эпоха, время, эра.
ар.-п. сущ. Действующие по договоренности.
rah
92
гоз
Гайедйамэ гф. ис. Договор, килешу язуы, вэгъдэ иту язуы.
Гидай Ф* ис. 1) Телэнче, хэер-че, саилче, ярлы (дерес формасы гадай), Бер гидай эцан фидаем, ah нилэем, ah нилэем» (Г. Тук.) 2) Кыйммэтсез.
Гирьян ф. с. Елаучы, куз яше тугуче.
Гобар^^ ис. Тузан.
Гобудиять	ас. 1) Коллык,
коллык игу. 2) Буйсынучылык.
Гобур	м. I. Кичу, елга аркылы
чыгу.
Гобус с- Чытык йезле, карацгы чырайлы.
Гобусэт ис. Чытык йезлелек, карангы чырайлылык.
Год в ан	ис. 1) Дошманлык.
2) Ачу. 3) Агрессия. 4) Гаделсезлек.
Годул JjAfr ис. Фикердэн, суздэн кире кайяу, юлдан чыгу.
Гозат oljc ис. к. Яулап алучылар, сугыш ып алучылар.
Гозер* дА* ис. 1) Сылтау, сэбэп, бер эшне эшлэугэ мемкинлек бирмэгэн сэ-бэп. 2) Ялыну, инэлу, ялвару, йомышны утэуне copay.
Гозза ис. Гозза (гарэплэрнец борынгы заманда табынган потларыннан берсенен исеме). Ки калсын кэгъбэи пакъ-пакь мэнапгтан, лят зэ гоззадан (Г. Тук.)
Гоз л ат cJja ис. Кешедэн читлэшу, кешелэр белэн аралашмау, ялгызлыкка бирелу. Бер дэрзши кеби гозлэт сея. (Г. Тую)
Гозу ис. 1) Орган (гэудэдэ).
2) Состав, элемент. Комнар, балчыклар кушылып нийаять атауньщ асьсл гозуы х?л ндз тзхзж^ер ипичэк. (Ж. Вэл.) 3) Член, эгъза (оешмада). (Бу соцгы мэгьнэдэ татар телендэ гозу урынына аныц куплеге булган згъза сузе кул-
ар-п. сущ. Договор, трактат, конвенция.
п. сущ. 1) Нищий, попрошайка. 2) Бесценный (в смысле ничего нестоящий).
п. прил. 1) Плачущий, вопящий. 2) Плакса.
сущ. Пыль.
сущ> 1) Рабство. 2) Поклонение, служение.
м. I. Переход, переправа, прохождение.
прил. Хмурый, нахм) -ренный, суровый, мрачный.
сущ. Хмурость; суровость.
сущ. 1) Враждебность.
2) Злоба. 3) Агрессия.
4) Несправедливость.
сущ. Отступление, отказ.
сущ. мн. Завоеватели, захватчики.
сущ. 1) Оправдание.
2) Предлог; помеха; препятствие. 3) Просьба, прошение; молыба.
сущ. Гозза (имя собственное одного из идолов у древних арабов).
сущ. 1) Уединение, одиночество. 2) Изолированность.
сущ. 1) Орган (тела).
2) Состав, элемент.
3) Член (партии, общества).
гоз
93
гол
ланыла йом куплеге татарча агъзалар формасында ясала.)
Гозубэт I ис. Буй да клык» ей-лэнмэучелек.
Го'зубат II	ис. Ачы теллелек,
усал теллелек.
Гокаля ис. Гакыйль-нен
Гокба ис. дини Ахирэт. Доньями, гокбами ектым язе вэ хирманыц да бэн. (Г. Тук.)
Гокдэ л-Каа ис. 1) Теен. Куцелдэ бер гокдэ калды. 2) Читенлек.
Гокубэт	ис. 1) Азап, жаза.
2) Авырлык, кыенлык. Аныц гокубзтен алдан уйларга кирэк. (К. Нас.)
Гокым ис. Бала булмау; кысыр-лык.
Гол ис. 1) Муенга сала торган богау. 2) Чылбыр.
Голям ис. 1) Ир бала, яшусмер, усмер егет. 2) Хезмэткэ йеруче малай.
Го л яма*	ис. Галим-нен к. (Бу
суз галим мэгьнэсендэ кулланыльш, купле ген голамамр дип та сейлэнэ).
Голу I jIa ис. 1) Югарылык. 2) Беек-лек. Нифак иттем уземдэге голугэ. (Г. Тук.)
Голу II ис. 1) Мавыгып зурайту, арттырып жибэру, зур итеп куреэту; булуы мемкин булмаган нэреэлэр турында сейлэу. 2) Яшьлек дэрте, ярсуы, ялкыны.
Голуви е. Югары, куккэ кара-ган. Саф сабыйлык дэвере пакь вэ голуви мвнзеэбэт белая илаНи бер куренеш шикелле узып кит те. (Г. Йбр.)
Голувият ис. к. Беек уйлар, югары фикерлэр, идеялэр.
Голувиять	ис. Югарылык^
бееклек, мэгьнэнилек. Сандугач голу-сиять белая сабрап э^ибзрде. (М. Гаф.)
Гол ум fjU ш^Гыйлемчген к. Голу-ме нзкьлия — теждэн-телгэ кучу юлы белом алына торгам белемнэр.
сущ. Холостая жизнь.
сущ. Злоязычность.
сущ. мн. от гакыйль.
суац. рел. Загробный мир.
сущ. 1) Узел. 2) Трудность.
сущ. 1) Наказание, возмездие, кара. 2) Тяжесть, трудность.
сущ. Бесплодие, яловость.
сущ. 1) Железный ошейник. 2) Оковы, цепи.
сущ. 1) Мальчик, юноша, парень. 2) Слуга, гарсон.
сущ. мн. от галим.
сущ. 1) Высота, высший предел. 2) Величие.
сущ. 1) Преувеличение, чрезмерность. 2) Усердие, рвение, пыл.
прил. Высший, небесный.
сущ. мн* Великий замысел, возвышенные идеи.
сущ. Возвышенное сь, приподнятость.
сущ. мн. от гыйлем.
ГОМ
94
гон
Гомдэ б-U-t ис. Таяныч, терэк, тая-нырлык Ьэм ышанырлык нэрсэ.
Гомер* ис. 1) Тормыш. 2) Терек-лек вакьпы, йэркемнец яшэу чоры. 3) Бервакытта да, Ьичкайчан. Барчасы юк с уз аларныц, булганы юктыр го мер. (Г. Тук.)
Гоммал JM- ис. к. Эшчелэр, эшлау-челэр.
Гомран ис. 1) Эшкэртелгэнлек, эшлэнеп бетеп житешкэн булу, тезек-лек. 2) Югарй дэрэадгэ ирешкэн хал. 3) Мэдэният, культура.
Гомуд ис. Урэ, текэ, туп-туры торган багана яки сызык.
Гомуди с. Текэ, урэ тора торган, вертикаль.
Гомудэн	р. Текэ, урэ кисеп,
текэ рэвештэ итеп.
Гомум* I	ис. Масса, барлык
халык.
сущ. Основа, опора, база.
сущ. 1) Жизнь. 2) Возраст. 3) Никогда.
Гомум II ис. Гамь П-нен к.
Гомуми*	с. Гомуми, тулай,
масса(га бэйлэнешле).
Гомумиять	ис. Гомумилек,
тулайлык, бер эйбернец массага бэйлэ-нешле булуы.
Гомуман* р. Гомуман, тулаем ал ганда.
Гомык ис. Тирэнлек.
Гонван ис. 1) Дэрэжэ атамасы, данлыклау исеме (титул). 2) Китая (булек) исеме, газета яки мэкалэ исеме. дллэ ничэ гонванда газе толар. (Ф. Эмир.)
Го неф uix ис. Катылык, тупаслык; изу-кысу, кеч куллану. Гонеф эйлэп хи-эцалэт вирмэс ирдем. (Ут. Им.)
Гони (Ji* ис. Муен.
Тонна ajx ис. I) Тыцкышлык, борын аша сейлэу. 2) Борын эненнэн чыккан тавыш; борын авазы.
сущ. мн. Рабочие.
сущ. 1) Возделывание: завершение. 2) Достижение. 3) Цивилизация, культура.
сущ. 1) Столб. 2) Шест, мачта. 3) Колонка.
прил. Перпендикулярный; вертикальный.
н. Перпендикулярно, отвесно, вертикально.
сущ. 1) Всеобщност ь, всё. 2) Публика, весь народ, все.
сущ. мн. от гамь II.
прил. Всеобщий, общий.
сущ. Вопросы, имеющие общее значение.
«. Вообще.
сущ. Глубина.
сущ» 1) Титул. 2) Заглавие, название.
сущ. Жестокость, угнетение, притеснение, насилие.
сущ. Шея.
сущ. 1) Гнусавость; говорение в нос. 2) фон. Назализация.
гон
95
гор
Гонсыр ис. 1) Элемент (катлаулы эйбердз була торган йэрбер аерым теп матдэ). 2) Состав влеше. 3) Яралыш, табигать. 4) Токым. Синец гачасыйрыц (гонсырларыц) бозыктыр. (К. Нас.)
Гонуд ис. Узсузлелэну, кире-лэну, узсузлелек, ужэтлек.
ГОНЧЭ, ГОНЖЭ	ф ис. Ачы-
лып житмэгэн чэчак, чэчэк бересе. ...берлэ бергэ усэ аллы-геллг геллэр, гонэцзлэр. (Г. Тук.)
Гораб ис. 1) Карга. 2) Козгын. Син гораб дип уйлаганыц аслы шун-кар улмасын. (Ак.)
Гора ба Ь1^ ис. Гариб-нен к.
Горбат ис. 1) Мосафир.твк, илен-нан, туганнарыннан аерылып чит, ят илдэ булучылык. 2) Ялгызлык. Бимэкян вэ бичара горбат чигеп, йерэкендэ хэсрэт у ты янар аркан. (М. Кол.)
Гореф* ис. Йола, гадэт.
Горра ис. 1) Ай, кон, тан башла-нышы. 2) Бер кенлек ай. 3) Кашка (хайван мацгаендагы аклык). 4) Якты-лык, ялтыравык.
Горуб	ис. Бату, баю.
Горур*	ис. 1) Гору’рлык, макта-
ныч. 2) Кэпрэю, масаю, борын чею, борын кутэру, Ъавалылык. Бич горурлы ул сица han ихтыяэцы тешмэсэ. (Г. Тук.)
Горуранэ	гф. р. Горурланып,
масаеп, эрелэнеп, борын чееп. Хаммат хаэци узе беренче софта горуранэ басып тора (Г. Газиз).
Горфи с. Йола(га), эдектэн килгэн гадэт(кэ бэйлэнешле); гадэт-тэгечэ, гадэт буенча булган.
Горфэ Aijfr ис. 1) Балкон. 2) Булмэ.
Горфэн р. Йола буенча, урнаш-кан гадэт-гореф буенча.
сущ. 1) Элемент, вещество; материя. 2) Составная часть. 3) Происхождение, природа. 4) Порода.
сущ. Упорство, уклонение (от чего-либо).
п. сущ. Бутон, нерас-крывшийся цветок.
сущ. 1) Ворона. 2) Ворон.
сущ. мн. от гарнб.
сущ. 1) Удаление от родины, странствование.
2) Одиночество.
сущ. Обряд, традиция, обычай.
суад. 1) Новолуние; заря.
2) Однодневная луна.
3) Белая звёздочка (на лбу лошади). 4. Лучезарный; блестящий.
сущ. Заход, закат.
1) Гордость. 2) Самообольщение; тщеславие; высокомерие.
ар.-п. н. Гордо, высокомерно, надменно.
прил. 1) Обычный; традиционный. 2) Условный.
сущ. 1) Веранда, балкон. 3?) Комната.
н. Обычно, согласно обычаю.
гор
96
гуд
Горьян* с. Ялаигач, шэрэ.
Госарэ djUxt ис. Сыгынты, эйбердэн сыгып алынган су*
Госас ис. Госса-ныц к.
Госел ис. 1) Коену. 2) Юу.
Госелханэ	ис. Коену, юыну
булмэсе.
Госер ис. Авырлык, читенлек, кыенлык, катылык. Госер соцында йесер килер. (К. Нас.)
Госса ис. Кайгы, хэсрэт, кве-неч, ворчу, сагыш. Гомере госса, гамь илэ. (Г. Как.)
Госун ис. Бегелэ торган яшь агач, агач бота гы.
Готас ис. Течкеру, течкерек.
Гофран JIис. дини Гафу иту, га-епларне кичеру, каплау. Син Галиэсгар Гафур, гофран талэп ит алладан (Ш. Баб.)
Гофунэт cJjAt ис. 1) Черу. 2) Черек нее, сасы ис. 3) Черек. Ишек алды тирес вэ пычрак булса, гофунэттэн бохар кутэрелеп сыйххэткэ мозыйр-дыр. (К. Нас.)
Гошер* сан 1) Уннан бер. 2) Уцышныц уннан бер кулэмендэ дини налог.
Гошшак ис. Гашикъ-ныц к.
Гоюб ис. Гайб П-нец к.
Го юн djjx ас. Гайн Н-нец к.
Гриф тар jbjT ф. с. 1) Дучар; тот-кын. Патша хезмэтендэ грифтар булып тора икэн. (М. Гаф.) 2) Читен хэлгэ ТОШКОЙ.
Гуд ис. 1) Агач. 2) Гуд агачы (янганда хуш ис тарата торган бер агач). Гуд, ганбэр, мишеклэр тетэт-сеннэр. (К. Гал.) 3) Лютня (музыка коралы). 4) Алой геле.
прил. Голый, обнажённый, нагой.
сущ. Сок; экстракт.
сущ. мн. от госса.
сущ. 1) Купанье. 2) Мытье.
сущ. Ванная комната; помещение для омовения.
сущ. Затруднение; трудность.
сущ. Горе, горечь; печаль; тоска.
сущ. Ветка молодого дерева; сучок.
сущ. Чиханье.
сущ. 1) Прощение.
2) рел. Отпущение грехов; помилование.
сущ. 1) Гниение. 2) Гнилостность, гниль.
3) Гнилой запах.
ч. 1) Одна десятая.
2) Десятина (налог).
сущ. мн. от гашнкъ.
сущ. мн. от гайб II.
сущ. мн. от гайн II.
л. прил. 1) Пойманный, схваченный, захваченный. 2) Попавший (в трудное положение).
сущ. 1) Дерево. 2) Уд (дерево, распространяющее при горении аро-маа). 3) Лютня. 4) Алоэ.
гуа
Гуай ф. ас. Танык, шайит.
Гул «с, Курыкканда кузга курено торган эйберлар.
Гыйбад ис. к. 1) Габед-нен к. 2) Укымаган гупас кешене мэскэрэлау сузе. (Надан мэгънэсендэ кулланылган гыйбди сузе шушы суздэн яса л га н.)
Гыйбадэт* ис. Табыну, коллык иту.
Гыйбадэтханэ*	гф. ис. 1) Та-
бына торган урын. 2) Мэчет; чиркау; потханэ.
Гыйбарэ* ajLt ис. 1) Язылган суз, жемлалэрнец тышкы ягы, язылганнын карасы (мэгънэсе тугел). Китапньщ гыйбарэсен гена уку эцитми, аныц мзгънасенз нык дикъкать итзргз кар эк. 2) Эйтем. 3) Суз тезмасе.
ГыЙбарэт* OjLa ис. ...-дан тора, ..♦-дан тора юрган. Баш, экранная гый-барзт бу гаилэдэ бер гена да эшче юк... (Г. Тук.)
Гыйбрани с’ *♦ Борынгы яйуд халкы(на бэйланешле). 2. Борынгы яйуд теле.
Гыйбри ис. Борынгы яйуд, еврей.
Гыйбрат*	ис. Чрпак, сабак; са-
бак булырлык эш-хэл.
Гыйбрэтэн	Р* Башкаларга сабак
булсын очен, сабак йозеннан.
Гыйбта ис. Бераудаге яхты як-.ларны курен узенда да шуны булды-рырга телэу, кызыгу. Бу кэефсезлэну кеклашудан тугел, балки... гирапна айт-канда гыйбтадан иде. (Ф. Эмир.)
Гыйваз	Бер эйбер бэраба-
ренэ бирелгэн яки алынган айбер. Су-лышлар белая агулакаин hasa сици бетен эцир йезеноэге hasa гыйаазына булыр. (Ф. Эмир.)
ГыйвазаяЦ^ р. Алыштырып; бер-нэрсэ урынына биреп яки алып.
п. сущ. Свидетель.
сущ. То, что кажется, мерещится (от страха).
сущ. 1) мн. от габед. 2) Презрительное слово, которым называли неграмотных, невежественных людей.
сущ. 1) Служение, поклонение. 2) Почитание.
ар.-п. суш. 1) Место поклонения, храм. 2) Мечеть; церковь; кумирня.
1) Текст (форма в отличие от содержания).
2) Выражение, фраза. 3) Словосочетание.
сущ. Сосюит из..., составляет.... является (чем-то).
прил. 1. Древнееврейский. 2. Древнееврейский язык.
сущ. 1. Древний еврей.
2. Древнееврейский.
сущ. Поучение; назидание; поучительный пример.
н. В пример, для примера, в качестве назидания. сущ. 1) Зависть (без зла). 2) Подражание.
сущ. 1) Замена, эквивалент. 2) Возмещение.
н. Взамен, вместо (чего-либо).
гый
98
гый
Гыйддэт олд- ис. Ирсез калган ха-тыннын икёнче иргэ бармый торырга тиешле булган вакьпы.
Гыйз 5^ ис. Олылык, бееклек; хер-мат, дан. Ки амдин гайре ничэ гыйз вэ эмдад. (У г. Им.)
Гыйза ис. I) Ризык, туклану ъй-бере. 2) Туклану. Акыц сете белэн гый-заланып, безнец ханэбездэ тэрбия ^табдыц. (К. Нас.) 3) Милли ашлар.
Гыйзам I fSte-uc. 1) Олылык. 2) Бееклек.
Гыйзам П с. Газыйм-нын к. Ул мэлаикзнец ике нэугысе дз, ягъни мэлаикзи гыйзам Нзм башкалары бу-лыр (Г. Газиз).
Гыйззэт ис. 1) Кадер, хермэг, мэртэбэ, кунелгэ якынлык. Гыйзззтем сан, кадерем ешь минем йерзк бзгъ-рем син. (Г. Туг.) 2) Кеч, куат. 3) Дэ-рэжэ.
Гыйззоте нэфес	из. Уз-
узеи сеючелек.
Гыйкаб «с Жэза, газап. Гыйкаб вэ газаптан курыкмаганнар йоклар-лар... (К. Нас)
Гыйлаво ис. встэмэ, бернэр-сэгэ остэлгэн кушымта. ^Карагыз моны, бу бит пумала ч^кле бар* дип еыйла-вэ кылды. (Г. Ибр.)
Гыйлав тэн р. Кушып, остан, естамэ итеп.
Гыйлаф ис. 1) Букча, сумка. 2) Пакет. 3) Канчык; кабык. 4) Кын, футляр.
Гыйлаж ис. Эмел, чара; дару, (Г^Ка ^рииемэ гыйламдем бул. "выйдем те. 1) Белем. 2) Фэн.
сущ. Период, в течение которого женщина после смерти мужа или развода не имеет права выходить замуж.
сущ. Величие, ела та, достоинство, могущество.
сущ. I) Питание, еда. 2) Национальное блюдо.
сущ. 1) Огромность, величина. 2) Важность, величие.
сущ. мн. от газыйм.
сущ. 1) Слава, почбт, честь, достоинство.
2) Сила, мощь. 3) Степень.
из. Самолюбие.
сущ. Наказание.
сущ. Добавление, прибавка; приложение.
н. Дополнительно, сверь
сущ. 1) Сумка. 2) Конверт; пакет. 3) Покрышка; оболочка. 4) Ножны; футляр» чехол.
сущ. Лекарство, средство.
сущ. 1) Знание, 2) Наука.
гый
99
гый
Гыйлл ис. Яшерен ачу, астыртын дошманлык, кино.
Гыйлл; т cJx ис. 1) Хасталык, авы-ру> чир, сырхау. 2) Кимчелек. Курми изде безне миллзт кузендз булган гыйллзттэн. (Г. Тую)
Гыйльман JUlx ис. 1) Голям-ныц к. 2) дини Жэннэт хезмэтчелэре.
Гыйльме горуз	оз. Шигырь
улчэве турыадагы белем.
Гыйльме кимья L*XpU из. Химия.
Гыйльме нафигъ	Файда
бирэ торган гыйлем, файдалы фон.
Гыйльме нобатэт oSUplt из. Чоем-леклэр турындагы фан, ботаника.
Гыйльме нежум	Астро-
номия.
Гыйльме симия из. Обу Гали ибне Си на га бэйлоп чы га рыл га н акият-тэ сейлэнэ торган гыйлем, имеш бу гыйлем белая деньяда Ьич мамкин бул-маган эшлэрне эшлэргэ мамкин. Сездз хззер гыйльме симия белз башлаган-нароыр ахрысы. (Ф. Эмир.)
Гыйльми* с. Гыйлем(тэ), фон (го бэйланешле).
Гыйляф ийк* ис. Кын, эйбер сала яки саклый торгам савыт. Гыйляфем-д н зщода булдым. (Ут. Им.) 2) Тышча, кабык. 3) Кузак.
Гыймад зкх ис. Терок, терагеч, барана. Болардыр дин исламнын гыйма-ды. (Г. Тук.)
Гыймзрэт О; Lx ис. 1) Корылма, каралты. Деньяда тездем гыймарэт бары наданлык илз. (h. Сал.) 2) Тезе-леш, тезу, кору.
Гыйна Up ис. Байлык, муллык.
сущ. Ненависть, злоба
сущ. 1) Болезнь, недомогание; слабость. 2) Недостаток, дефект.
сущ. 1) мн. от голям. 2) рел. Служители рая.
из. поэт. Метрика» теория стихосложения.
из. Химия.
из. Полезная наука.
из. Ботаника.
из. Астрономия.
из. В сказках про учёного Абу Али Ибн Сину (Авиценну) название науки, дающей якобы возможность осуществлять неосущестюмое.
прил. 1) Научный. Теоретический.
сущ. 1) Ножны, футляр, чехол. 2) Обожочка.
3) Стручок.
сущ. 1) Столб; nojcnopa.
2) Колонна.
сущ. 1) Строение^ здание, постройка. 2) Строительстве.
Гыййад ibx ас. I) Тискэрелек, кире-лек, узсузлелек. Бу мидз йезлэп гыйнад амбары бар. (Г. Тук.) 2) Карты тору-чылык.
сущ. 1) Богатство^) Зажиточность, достаточность.
сущ. 1) Упорство; |Мфвм-ство, 2) Протнйодей-ствие.
гый
100
Гыйнак ас. Кочаклау, кочакка алу.
Гыйнан dbx ис. Тезген Гащэплэнеп ат гыйнанын дундерер имди. (К. Гал.)
Гыйнаять oalx ис. Кайгыртучанлык, булышлык, ярдам. Хак гыйнаять эйлэ-дисэ мин эцицэм. (Г. Тук.)
Гыйнаятькяр jfeijlx гф. с. 1) Кеше турында кайгыргучы. 2) Ярдам ицче, булышлык |!туче.
Гыйнаятькяранэ «Glj&btx гф. р. Булышлык иту йезеннан, ярдам иту йезеннан.
Гыйнаятан X^Lx р. Булышлык теп, ярдам йезеннан.
Гыйнданнас ^Ulxx ст. Кешелар каршында.
Гыйндэлбагыз	ст. Кайбе-
рэулар каршында, кайберэулар кара-шында.
Гыйннин £~х ис. Ирлеге, ирлек куате булмаган кеше.
Гыйнаб и-^х ис. Йезем.
Гыйрафат ис. Куразэдек иту, алдан хабар биру.
Гыйрфан dlsjX ис. 1) Ан, белем. Татарда да гыйрфан уты кабынганны курсэтергэ кутэрелгэн бетен кеше. (Г. Тук.) 2) Тарбия. Шулар кебек зйтер идем мин гыйрфансыз. (Г. Тук.) 3) Белем Ьэм тарбия аркасында барлыкка кнлгэн булдыклылык. 4) Чын дересен анлаучы.
Гыйсави	с. Ганса дине(на
байлэнешле), христиан дине(на бай-ланешле).
Гыйсавиять со^х ис. Христиан-лык.
Гыйсмат	1) Начар эш-
лэрдэн тыелу. 2) Намус, йез суы, пакь-лек. Кузлэрец ялтырый, уйный шаян нур балкытып гыйсмзт, савап. (Ш. Баб.)
сущ. Объятие; об ние.
сущ. Повод.
сущ. Заботливость;
бота, внимание, yxojg
ар.-п. прил. 1) Забо» щийся, заботлива 2) Помогающий.
ар.-п. н. Заботливо, бд госклонно.	*
н. Заботливо; благосклонно, милостиво. сс. У людей, при людяЗ|
сс. По мнению некощ рых.
сущ. 1. Бессильный
2. Импотент.	5
сущ. Виноград.
сущ. Гадание, предска* зывание, прорицание.
сущ. 1) Знание, познание. 2) Воспитание. 3) Знания и способности, полученные через образование. 4) Правильно понимающий.
прил. Христианский.
сущ. Христианство.
сущ. 1) Непогрешимость; непорочность, чистота, добродетель. 2) Честь; стыдливость; репутация.
гый
101
гый
Гыйсъян ис. 1) Баш кутэру, баш тарту, каршылык курсэту. 2) Закон бозу, жинаять.
Гыйтаб wIxa ис. Шелтэ, орышу, ар, азарлау, битка бэру» ШебЬэле маллар ечен гыйтаб. (М. Гаф.)
Гыйтрэт оух ис. 1) Гаилэ, семья. 2) Кардэш-кабилэ.
Гыйфрит* ис. 1. 1) Каты куне л ле, рахимсез кеше. 2) Мэкерле, 2. миф. Дию пэрие» Илэмсез *м;енл кебе к, гыйфрит кебек. (М. Гаф.)
Гыйффэт* ис. 1) Кызлык, саф-лык, бетенлек. 2) Намус, йез суы, абруй. Егеткэ кызньщ гыйффэтенэ кагылыр-лык йичбер нэрсэ эшлэмэуне март итеп куады. (К. Нас.)
Гыйш ис. кара: гайш.
Гыйшаэ	ис. Кояш баю кызыл-
лыгы беткэннан Соцгы вакыт.
Гыйшвэ	Чытлык, наз, кеязлек.
дйпг. эй мийерец аз, гншивэц фэрван. (Хорэз.)
Гыйш-гыйшрат	Вакыт-
ны ашап-эчеп, типтереп уздыру, тип-теру. Гымхп-гыйшрэт сер эцийанда. (М. Гаф.)
Гыйшнуш	ис. Ашап-
эчеп типтеру. Шу дикле гыйшнуш шп~ дем, сафа вэ зэукы эцуш итдем. (Шул кадэр типтердем, рэхатлек Ьэм там табуны шаулатып кайнаттым.) (Г. Кан.)
Гыйшнуша-нуш	jLx ф. ст.
Типтеру, кэеф-сафа, азган-тузганлык. Нэшат вэ гыйшнуига-нуш. кылгыл. <Хораз.)
Гыйшык* ис. Сею, езелеп ярату.
сущ. 1) Бунт; неповиновение. 2) Нарушение закона, преступление.
сущ. Порицание; упре-кание; упрёк.
сущ. 1) Семья. 2) Родственники, родичи.
сущ. 1. 1) Жестокий, немилосердный. 2) Хитрый, подлый. 2, миф. (Злой) дух, демон.
сущ. 1) Целомудрие, девственность. 2) Честь, совесть; авторите!.
сущ. см. Vakui.
СУЩ. Сумерки.
Кокетст во, л юбо вный жест, любовная игривость.
сс. Распутная жизнь; разврат, дебош.
ар.-п. сущ. Распутная жизнь; разврат.
п. сс. Распутная жизнь, разврат, дебош.
Гыйшыкбаз	г& ис. Гыйшык
«белэн уйнаучы, алдакчы гашыйк.
Гыйшрим	сан. 1. Егерме.
Егерменче.
ГыЙшрат ис. 1) Ашау-эчу мэж-лесе. 2) Кэефлэну, эчу, исеру.
сущ. Любовь, влюблённость.
ар.-п. сущ. Ухажёр, повеса, соблазнитель.
ч. 1. Двадцать. 2. Двадцатый.
сущ. 1) Пиршество, пир.
2) Веселье; опьянение.
гыя
102
гэр
Гыяд «аЬ* ис. Кире кайту.
Гыядэт ccL* ис. Хэл бела бару, авырунын хэлен белу.... кардэшлзре гыядзткэ килмэгэнлеклэреннэя сеаль кыйлды. (К. Нас.)
Гыял jLfr ис. ©й жэмэгате, бала-чага, гаилэ.__иалларым вз гыялем вз эула-
дем йзлак булды. (К. Нас.)
Гыяр jLt ис. Проба, алтын-кв меш эйберлэрдэ кушымта, купме булуын кур-сэту.
ГыйЪен ис. Йон.
Гыййне мэнфуш	из. Туз-
гылган йон. Туза уйлар мисале гыиЛне мэнфуш. (Г. Тук.)
Гяй *6* ф. ис. 1) Эле, кайчак, кайчак-та. Гяй алай, гяй болид свили, бер дз твшенеп булмый. 2) Урыны, вакыты. Сэхэргяй — тац вакыты.
Гяй вэ нагяЬ dTUj «1Г ф. ст. Вакыт-лы-вакытсыз.
Гяй-гяЬ	ф. р. Вакыт-вакыт, кай-
бер вакыт. Чыкарларирде андагяН-гяй (Сайяди).^
ГяЬан UIT ф. р. Кайчакта, кайва-кытта.
Гэб* u-Х ф. ис. Гэп, суз, сейлэшу, энгэмэ. Белдем зшяец асылын, инде бетте гэб. (М. Гаф.)
Гэдай ф. ис. кара*, гидай.
Гезаф iJljT ф. с. 1) Куп санлы, гадэт-тэн тыш мул. 2) Нигезсез, мэгьнэсез. Падиша назар кылмыги гззаф ирмэс, элбэттэ. (Мэхмуд бине Гали.)
Гаяеж ф- ис. 1. Хэзинэ; кыйм-мэтле нэрсэ. 2. 1) Яшь, егет (кеше). 2) Яна тына елгергэн.
Гарф. Эгэр („эгэр*дэн кыскар-тылган). Иртэгэ килгэнче дуслар, тж-дэ званым торса гэр. (Г. Тук.)
сущ. Возвращение.
сущ. Посещение больного.
сущ. Семейство, семья; жена, дети (находящиеся на содержании главы семьи).
сущ. Проба (с целью определения количества примеси в золотых или серебряных изделиях).
сущ. Шерсть.
из. Растрепанная шерсть.
и. сущ. I) Иногда.
2) Указатель времени или места действия.
п. сс. Не во-время.
п. н. Иногда, время от времени.
п. н. Временами, иногда.
п. сущ. Разговор, беседа.
см. Гидай.
п. прил. 1) Многочисленный; чрезмерна обильный. 2) Неосновательный, бессмысленный.
п. сущ. 1. Клад. 2.1) Молодой, юный. 2) Новый, свежий.
п. Если (сокращенное от .эгэр*).
rap
103
гем
Гэрд ф. ис. Тузан; порошок*
Гардаб Ф* пс* Упкын, чоя-и&е тгНРе краткая
Га шт (кэшт) ф. ас. Гизу, солдат. Гэшт итеп гэздем бу татар иле-нец яхшылыгын (Сайяди).
rayhap*>bjJ* ф. ис. 1) Жэуйэр, алмаз. 2) Асы л та ш. Авызыц зэмзэм, ирнец «гусар* тешец гэуйэр. (Ш. Баб.)
Гезар jlyTд|ЗГ ф. ас. 1) Утэчэк юл. 2) куч. Кабер. Бу Зейрэ алдига тезде гезарын (Сайяди).
Гезарнамэ	ф. ас. Юл ечен
бирелган таныклык.
Гелгонча ф. ис. Гел бересе.
Гшгыйзар jfJudT гф. с. Гел янаклы, гел шикелле матур янаклы.
Гелзар ф. ис. Чэчаклек, чэчэк-лар ускэн жир. Нэ эшгар гелзары кур-дек. (Дэрд.)
Гежрох ф. с. Гел янаклы, матур мезле.
Галстан ukUT ф.ис. Гел бакчасы.
ГелчиЬра, гелчэЪрэ ф. ис.
Гел йезле, матур йезле.
Галэб* (гелаб) S-O&5* ф. ис. 1) Гел суы» хуш исле су. 2) Гелжимеш.
Гам |Х ф. с. Югалган.
Гоман ф. ис. 1) Уй, фикер. Ул эшм куркам ми дип гемин ителде. <3. Над.) 2) Шик» шобЬа.
ГемраЬ ф. с. 1) Юлдан язган. 2) куч. Эдэпсез, бозык, ахлаксыз. Ки шайтан ул бэсаркы. кылди гемраН (Са~ йядж).
п. сущ. Пыль, прах; порошок.
п. сущ. Водоворот, омут, пучина.
п. сущ. Странствование, путешествие.
п. сущ. 1) Жемчуг, алмаз. 2) Драгоценный камень.
п. сущ. 1) Проход; проезд. 2) парен. Могила.
п. сущ. Дорожное свидетельство.
п. сущ. Бутон.
ар.-п. прил. С красивыми, как роза, щеками.
п. сущ. Цветник; луг, покрытый цветами.
п. прил. Красивый, кра-сиволикий.
п. сущ. Цветник; насаждения роз; цветочный сад.
п. сущ. С лицом, красивым как цветок.
п. сущ. 1) Цветочная вода; душистая вода. 2) Шиповник; дикая роза.
п. прил. Пропавший, потерянный.
сущ. 1) Мысль, мнение.
2) Предположение, подозрение, воображение.
п< прил. 1) Сбившийся с пути. 2) парен. Развращённый, испорченный, порочный.
ген
104
гуя
Генай* лЬГ ф. ис. дини. ГенаЬ, язык.
Генайкяр ф. ис. 1) ГенаЬ эш-лар эшлэуче. 2) Ярамый торган эшлэр артыннан йеруче.
Гераз jljf ф. с. Батыр, кыю; ярсу; уз ирекле, башбаштак. Газомет эйлэде суз геразлэ. (Дэрд.)
Герк ф. ис. Буре. Брак китсэ улыр герк дэрэндз. (Ут. Им.)
Геруй* ф. ис. Теркем.
п. сущ. рел. Вина, проступок; грех.
п. сущ. 1) Грешник, преступник. 2) Преследующий преступные цели.
п. прил. Храбрый, отважный; буйный; непокорный, озорной,
п. сущ. Волк.
Гестах, кестах j-buJ ф. с. Эдэпсез, тупас, дорфа, оятсыз, эрсез. Мэн,а тик-мэс кем гестахлык кылмага. (Мехм.)
Гефтегу Ф* ис. Сейлэшулэр, кара-каршы сейлэулэр; энгэмэ. Анда уеннар, келулэр, гефтегулзр бар иде. (Дэрд.)
п. сущ. Группа, отряд, толпа.
п. прил. Дерзкий, наглый, нахальный.
п. сущ. Разговор, беседа, диалог.
Гефтар ф. ис. 1) Статья. 2) Энгэмэ. Мэгърифэт. базарыйда торган шзкзр гефтар ечен (Сайяди).
Гуай* JjS* ф. ис. Танык, таныклык бируче, шайит. Мин гомеремдэ мара-вайга zyah булып та барганым юк (Г. Газиз).
Гур* ,ф. ис. Кабер.
Гурстан	ф. ас. Каберлек,
зират.
Гуя* ф. р. Нэкъ, эйтерсец.
п. сущ. 1) Статья. 2) Беседа, речь.
п. сущ. Свидетель.
п. сущ. Могила.
п. сущ. Кладбище.
Гуяндэ ф. ис. Эйтеп, сейлэп торучы, сейлэуче. Меганнилэр нзгъмэ-лзрек чалый (кейлэрен уйнап), гуяндэ-лзр тигырълзрен эйтеп9 wah бигамь тамаша еэ тэфзрре^дздер. (К. Нас.)
п. н. Будто бы» якобы; как будто; словно.
п. сущ. Говорящий; рассказывающий.
даб
105
дан
д
Д —* татар элифбасында бишенче, гарап айифбасында си гезен че хареф; га-рапчэ дал дип а тала, эбжад юртябендэ 4 санын белдера,
Даббз <ьЬ ис. 1) Амаяып йери гор-ган Ьэм йек ташый торган хайван. 2) Дурт аяклы хайван
Даг £b ф. ис. 1) Кызган тикер ба-сып салынган тамга, билге, келайма. 2) куч. Кай гы, коенеч. Куцелдэ калды бу даг кыямэт (Сайяди).
Дагдар ^1ДаЬ ф, ас. Тамга л ы, там-галанган, келайма сугылган.
Дагый ^Ь сф. 1) Чакыручы, ондау-че. 2) Дога кылучы.
Дад -ьЬ ф. ис. 1) Турылык, гаделлек Нам аны угэу. Тик кыямэт квнгэ калды хаклар эстэр дад кене. (Е Тук.) 2) Ярдам сорап чакыру. Дад, дад! Салам-тор хак суга акты, ярдгмгз калегез. (К. Нас.) 5) Зар, шикаять.
Дад бидад	ф. ым. Ни кай-
гы! Ни кызганыч! Аларны тотты соя-тан дад бидад (Сайяди).
Дадхай Jjk^b ф. ис. Турылык эс-тэуче, дереслек талап туче. »
Даим* ^Sb сф. Ьарвакыг булып тора торган, дэвам и туче, езлексез, узгэ-решсез, манге. Даим, даим сзгать саен сан тешэсец исемэ (Халык жыры).
Даими* ^^Jb с. Мэнгелек, давам-лы, Ьэрвакыт була горган.
Даимиять c~*Jb ис. Ьэрвакыт булып торучылык, даимилек.
Даиман Ub р. Озлексез, Ъаркай-чан, йарвакыгта, тоташтан. Даимзк ин-санга инсан, ж^енгэ mqch тэкълит итз. (UL Баб.)
Дайн <yb сф. Бурычка биреп го-ручы.
Пятая буква татарского 8-ая буква арабского алфави га; цифровое значение 4.
сущ. 1) Верховое или вьючное животное 2) Четвероногое животное.
л. сущ. 1) Клеймо, тавро, знак (наносимый раскалённым железом). 2) nt-рея. Печаль, скорбь.
п. сущ. Заклеймённый, < клеймом.
пр. д. 1) Зовущий, призывающий. 2) Молящийся.
п. сущ. 1) Правосудие, справедливость, возмездие. 2) Крик о помощи, о защи1е против несправедливости. 3) ’Жалоба
п. межд. Увы! Как жаль! О горе.
п. сущ. Истец; требующий правосудия.
пр. д. Для щийся, беспрерывный, длительный, постоянный, вечный.
прил. Длительный, постоянный, всегдашний, вечный.
сущ. Постоянство, длительность, вечность.
я. Всегда, постоянно, беспрестанно.
пр. д. Заимодавец, кредитор.
дай
106
дан
Дайр ^Ь сф. 1) Тирэли эйлэнеп йери торган. 2) Бэйлэнешле, караган, карата, турысында. &згэ дайр бергз яз-дым кэлэнчэ ихътидарымнан. (Г. Тук.)
Дайра* ис. 1) Тугэрэк сызык, тугэрэк эйлэнэсе. 2) Тугэрэк эйбер. божра, алка.
Даирэлэр — берэр эшкэ, профессия гэ караган кешелэр группасы, мае.: эдэби даирэлар (ягъни, эдэбият олкэсендэ эшлэучелэр, язучылар h. б.).
Даирэи котбияф.из. геогр.
Поляр тугэрэк, котып тугэрэге.
Дал Jb сф. Курсэтеп (белдереп, дэ-лиллэп) торучы, дэлялэт итуче. Зелэй-ханъщ мэкътул булган кенендэ языл-ганына мэктубтэгг числосы далдыр. (3. Биг.)
Дам (*Ь ф. ис. Тозак, ау. Ьеэцум и ткан фалак эцир-эцир (hap жнрдэ) ко-рып дам. (Дэрд.)
Дамад ^Ub ф. ис. Кияу.
Даман dUb ф. ис. 1) Итак. 2) Кайма. Пакъ-даман — намуслы, гыйффэтле. Ирлзр пакъ-даман латын-к зларн*ц сачы аклыгын карик куралэр. (К. Нас.)
Дамелля ф. ис. 1) Югары мэк-тэп укучысы. 2) Зур укымышлы, дэрес бируче.
Дамэн <у*Ь ф. ис. кара: даман.
Дана Ub ф. с. 1. Белуче, укымышлы, аилы. 2. Галим. Экле инсаф аз дана кемсаналар чыкалар. (М. Гаф.)
Даниш Q^lb ф. ис. Белем, фэн.
Данишмэнд «AxJUb ф, ис. Белгеч, галим, гыйлем иясе.
Данпэрэст о—^1Ь ф. с. Дан сею-че, шейрэт (дай) яратучы. Гыйематул-лик шалтыравык, ялтырасык данпз-рзст... (Ш. Баб.)
Дана* АзЬ ф. ис. 1) Бертек, ярлык. 2) Экземпляр.
пр. д. 1) Вращающийся, на ходу, пущенный н ход. 2) Относящийся (к чему-либо).
сущ. 1) Круг, окружность. 2) Кольцо
Круги.
п. из. геогр. Полярный круг.
пр. д. Указывающий, доказывающий; показывающий.
п. сущ. Сеть, тенёта.
п» сущ. I) Зять. 2) Жених.
п. сущ. 1) Пола, подол.
2) Кайма, обшивка. Пакъ-даман —* Честная, девственная.
п.сущ. 1) Учащийся высшей школы. 2) Образованный, дающий уроки.
п. сущ. см. Даман.
п. прил. 1. Знающий, образованный, сведущий; мудрый. 2. Ученый.
п. сущ. Знание, наука.
л, сущ. I) Учёный, деятель науки. 2) Мудрец.
я. прил. Любитель славы, гоняющийся за славой.
л. сущ. 1) Зерно, семя.
2) Штука, экземпляр.
дан
107
дар
Данэнд ,x3b ф. с. Белуче, геше-нуче, белемле. Аз-аз ейрэнеп данэнд бу-лырлар. (К. Нас.)
Дар I jb ис. 1) Зур йорт, зур торак. 2) Урын, жир, ил.
Дар И jb ф. ис. Кушм*а суз сос-тавында »иясе*, „хужасы** „билэуче* мэгьналэрендэ кила. Хэзинэдар — казна чы, малдар - бай, мал иясе.
Дар III* jb ф. ис. Асып утеру ечен утыртылган баганалар.
Дарелбэка tiJIjb из. дини „Мэн-гелек йорт*, ахирэт, теге донья.
Д аре л ви ляд от	lj 1 из. Бала
тудыру йо рты.
Дарелгажизин ^^UJIjb из. Карт-лар йорты, инвалидлар йорты.
Дарелголум fjLJIjb из. Гыйлем йорты, югары уку йорты.
Дарелмегаллимат oLUJIjb из. Ха-тын-кызлардан укытучылар . хэзерли торган уку йорты.
Дарелмегаллнмин £~d*Jljb/3. Ир-лэрдэн укытучылар хэзерли торган уку Лорд ы.
Дарелфона LiJIjb из. дини „Вето торган йорт*, донья. Дарелфэнадэн дарелбэкага рихлэт итте. (Кабер та-шыннан.)
Дарелфонун jy^ljb из* Фэннэр йорты, югары уку йорты, университет. Винда МинЬаэк; шул эцирлэрдз дарел-фенун саласы. (Г. Тук.)
Дарелхореб cj^ljb из. Сугыш май* даны, фронт.
Дареломан oL^lljb из. Иминлек, тынычлык йорты (урыны).
Дару* jjb ф. ис. Дару, им.
п. прил. Знающий, понимающий.
сущ. 1) Жилище, дом, здание. 2) Земля, мест* ность, страна.
п. Служебное слово со значением ;обладаю-щий*, „владеющий*. Малдар — владеющий богатством.
п. сущ. Виселица.
из. рел. Загробный мир.
из. Родильный дом.
из. Дом старости, до>г инвалидов.
из. Высшее учебное заведение.
из. Женская школа для подготовки учителей.
из. Мужская школа для подготовки учителей.
из. рел. Земля, этот мир.
из. Университет, высшее учебное заведение.
из. Фронт, театр военных действий.
из. Место спасения; безопасное место.
п. сущ. Лекарство, медикаменты.
Дарчин* ^jb ф. ис. Дарчин (агач t п. сущ. Корица, исеме).
Дарайн £jjb ис. дини ,Ике йорт”, сущ. рел. Два мира (этот денья-ахирэг.	н загробный).
дас
108
див
Дастан*	ф. ис. Поэма; эпос,
Дафигъ сф. Кире кайта ручы, читлэштеруче, этэруче.
Дахнл сф. 1. Эчкэ керуче, кат-нашучы.2. Эйбернец эчке ягы, эче.
Дахили jjLkb с. Эчке, эчке як(ка бэйлэнешле). Дахили хэбэрлэр—^\л^ эчендэге хэбэрлэр;
Дахилия назараты	ст.
Эчке эшлэр министрлыгы.
Дахилэн 5^-Ь р. Эч1эн, эчке яктан.
Даэ ис. Авыру, чир, хэстэлек.
Даэлфил — аяклар шешу авыруы.
Даэссэгълэб — чэч, сакал коелу авыруы.
Даэннэмел — корчангы авыруы.
Дая ф. ис. Бала караучы хатын, бала багучы.
Дайн* сф. 1) Чиктэн тыш зи-рэк (кеше). 2) Иц югары ижат сэлэтенэ ия (кеше). Чыкты карты бу dahuza сэфия дошман. (Г. Тук.)
ДаИнано AjLaB гф. р. Дайиларча.
Дайия	ис. Чиктэн тыш уткен
зийен йэм зирэклек иясе. Эбу Гали ибне Сина ошашсыз бер дакия аде. (Р. Фэх.)
Дибащ ис- 1) Чэчэкле ботак бизэклэре. 2) Шундый бизэк тешерел-гэн ефэк тукыма. Дшел дибаэцдан ту-шэк вэ юрган узрэ утырыр. (К. Нас.)
Днбащэ	ис. 1) Кереш суз.
2) Китапнын терле бизэклэр белэн би-зэлгэн беренче бите.
Диван ф. ас. 1) Бер шагыйрь-иен шигырьлэр жыентыгы. 2) Дэулэт-нец югары советы. Падишак ачуланып диванная чыгып китте. (К. Нас.) 3) Диван.
п. сущ. Дастан, поэма; эпос.
пр. д. Отражающий, отбивающий, отталкивающий, толкающий.
пр. д. 1. 1) Входящий.
2) Внутренний. 2. Внуг-ренность.
прил. Внутренний.
сс. Министерство внутренних дел.
н. Внутренне, с внутренней стороны.
сущ. Болезнь, хворь.
Опухание ног, слоновая болезнь.
Выпадение волос.
Чесотка.
п. сущ. Няня, кормилица.
пр. д. 1) Талантливый, способный. 2) Гений, гениальный.
ар.-п. н. Гениально.
сущ. Умный человек, большая умница, выдающийся ум.
сущ. 1. Цветущая ветвь дерева. 2. Шёлк, парча.
сущ. 1) Введение. 2) Разукрашенная первая страница книги.
л. сущ. 1) Диван (сборник с1ихотворений).
2) Высший совет государства. 3) Диван, софа.
див
109
дил
Дивана"	ф. ис. Тиле, юл эр,
тинтак.
Ди вар	ф. ис. Стена. Дин хэзер
иске, аеарга тор кчы черегэн дивар. (Г. Тук.)
Дигэр^Хр ф, ис. Башка, бутан.
Дидар; ф. ис. 1) Очрашу, юлы-гу, табышу, кавышу. 2) Йез, бит, чы~ рай. Херрият шундаук бетен донья-га курсэтте дидар. (М. Гаф.)
Дида ф. ис. 1) Куз. Нур дидэ--куз нуры. 2) Курган. }%и&ан дидэ — донья кургон, куп йерган, куп яшэгаа.
Дикъкать* ofc ис. 1) Нечкэлэп ти-рантен уйлаучылык, караучылык, тик-шеручелек. 2) Кунел биру, игътибар. Дикъкатэ лаек... татарныц яшьлэре. (Г. Тук.)
Дил ф. ис. Кунел; йерак; акыл. Оча дилдэн бетен шик-шебЬэлэр haw мин эцылый башлыйм. (Г. Тук.)
Дилавэр ф. с. Йеракле, батыр, куры км ый торган.
Дилазар ф. с. 1) Кунел кал-дыручы, хатер калдыручы. 2) Рахимсез.
Дилара, диларам	ф. с.
Кунелне бкзауче, кунелне рахэтланде-руче, хушландыручы, тынычландыручы. Иезе анлц маКру дилараи дик. (Мехм.)
Дилбэр ф. с. Свекле, сейдеруче, кунелне узенэ тартучы, к/целне билэу-че. МиЬербаным, элфирак, дилбэр званым злфирак. (Э. У. К.)
Дилбэста ф. с. Кукеле байле; гашыйк, сеюче.
Дклгир ф. с. Ра и же тел га н, ха-тере калган, упкэлагэн, кайгылы, хэс-рэтле.
Дилдадэ ф. с. Башы-кузе эй-лэнгэн, сокланган, гашыйк булган. Ки Зекрэ дилбэр ул, дилдадэсе мэн (Сай-ади).
п. сущ. Безумный, сумасшедший, юродивый,, помешанный.
п. сущ. Стена.
п. сущ. Другой, иной.
л. сущ. 1) Визит, свидание, встреча. 2) Лицо, облик, вид.
л. сущ. 1) Глаз, око. 2) Много повидавший, опытный, бывалый.
сущ. 1) Аккуратность, точность, тщательность.
2) Внимательность; внимание.
п. сущ. Сердце; душа; мысль, разум.
п. прил. Мужественный, храбрый, отважный.
п. прил. 1) Огорчающий; обижающий. 2) Жестокий, немилосердный.
п. прил. Возлюбленная, букв. услаждающая душу *; успокаи вающая.
п. прил. Возлюбленная, при влекател ьная.
п. прил. Привязанный (душой), влюблённый, любящий.
п. прил. Оскорблённый, обиженный, печальный.
л. прил. Увлечённый любовью, влюблённый, очарованный.
ДИЛ
110
Дилдар jUb ф. с. 1) Ку не л не тот-кын итуче, кунел аулаучы; кыю. 2) Свекле, свелгэя. Зелэиха эйдр: „Ацлагыл сэн ая дилдар*. (К. Гал.)
Дил кэш ф. с. Кунел не узенэ тартучы.
Дилкэшад	ф. с. Кунел ачу-
чы, шатландыручы. ... бер эцан дилкэшад иде. (К. Нас.)
Дилмврдэ ф. с. Кунеле улгэн, уле йврэкле: куцелсез.
Дилнэваз ф. с. Кунел гэ оша-ган, кунелне хушландырган, кунелгэ хуш куренган. Сэлам и миНрбан-дил-нэвазым. (К. Нас.)
Днлпэзир ф. с. Куцел телэгэн, свекле.
Дилпэсэнд	ф. ис. Кунелгэ
ягымлы.
Дилроба ф. ис. Кунелне буй-сындыручы, кунелне басып алучы; гузэл, матур. Шакэрдин татлы су зле дилроба син. (Хорэз.)
Дилситан ф. ис. Йврэк талау-чы, йврэккэ баскынлык итуче; матур, гузэл. Сэламемне тикер (житкер) ул дилситанга. (Хорэз.)
Дилсухтэ	ф. с. Йврэге ян-
ган, кунеле азап чиккэн, бэхетсез.
Дилсэрд ф. с. Кунеле суын-ган, кунеле кайткан.
Дилсуз ф. с. Йврэге янган, той гы ланган, ачынган. Бу сузи ишетеп Tahup дилсуз (Сайяди).
Дилтэнг ф. с. Кунеле твшкэн, гамьле, кунелсез.
Дилфикяр ф. с. Кунеле яра-ланган, йврэге жэрэхэтлэнгэн. Кайчан кем Мээцнун дилфикяр ителде фэуте Лэйлэдэн хэбэрдар. (Дэрд.)
Днлфруз ф. с. Кунелне сеен-деруче, шатландыручы.
прил. 1) Пленяющий, очаровывающий; отважный. 2) Возлюбленный, возлюбленная.
п. прил. Привлекательный; заманчивый.
п. прил. Веселящий, увеселяющий; радующий.
п. прил. Вялый, не жизнерадостный; скучающий.
п. прил. Ласкающий сердце, понравившийся, приглянувшийся.
п. грил. Желанный, любимый.
п. прил. Приятный, милый.
п. сущ. Восхитительный, обаятельный; красавица; возлюбленная.
п. сущ. Возлюбленная; красавица.
п. прил. Горестный, печальный, страдающий, несчастный.
п. прил. Охладевший, разочаровавшийся.
п. прил. Подверженный влиянию, огорченный; расстроенный.
п. прил. Грустный, тоскующий, скучающий; невесёлый; неприятный.
п. прил. Опечаленный, огорчённый; разочарованный; убитый горем.
п. прил. Услаждающий, приятный, веселящий, радующий.
ДИЛ
111
дир
Дилхуш	ф. с. Кунеле бул-
ган, шат, канэгатьлэнган.
Дилхараш	ф. с. Узэкне езу-
че, коточкыч; укенечле.
Дилшад ф. с. Шат куцелле, куцеле шат, сеенечле.
Дилшикяр	ф. с. Кунел аулау-
чы, кунелне узенэ тартучы (эсир итуче).
Днлшик; ста	ф. с. Кунеле
сын га н, сыны к кунел ле, кунеле китек.
Дилэфкяр	ф. с. кара* дил-
фикяр.
Дилжу Ф* с. Свекле, сеелгэн, куцелгэ якын булган, кунел телэгэн.
Димаг	ис. Ми.
Динар* jbj-5 ис. I) Борынгы алтын акча. 2) Гыйрак а к часы.
Диндар* jlxp гф. с. Дин тотучы, динле.
Дини* Дин(гэ), дин эшлэре(на караган).
Дираз jljO ф. с. Озын, озак, дэвам-лы. Акын дусльсгы дираз улмас. (К. Нас.)
Днраять м. Зирэклек, акыл-лылык; тиран ацлау, тешену, белу, ерактан куру. Бэян идэм ишет сэн, кыйл дираяшь. (h. Сал.)
Дирга л нс. 6с киеме, жеббэ. Кулмэк естеннэн йонпан бер дирга кимешдер. (К. Нас.)
Диргы ис.' 1) 6с киеме. 2) Вак тимер божрадарддн эшлэнган Ьам су-гышта киекэ торган кием, борынгы телебездэ куба дип аталган кием-кал-кан.
п. прил. Довольный, радостный, удовлетворенный.
п. прил. Душераздирающий, потрясающий; прискорбным.
п. прил. Довольный, ос-час гливленный, в приподнятом настроении.
п. пр Привлекательный, чарующий.
п. при л. Огорчённый, обиженный, оскорблённый.
л. прил. c.v Дилфикяр.
п. прил. 1) Участливый, ласковый. 2) Пленительный, привлекательный; желанный.
сущ. Мозг.
сущ. 1) Динар (древняя золотая мояета). 2) Основная денежная единица в Ираке.
ар.-п. прил. Религиозный, благочестивый, набожный.
прил. Относящийся к вере; религиозный.
п. прил. Длинный, долгий, длительный, продолжительный.
сущ. Знание, осведомлённость, разумение, понятливость, проницательность.
сущ. Одежда, одеяние, вид рубаха.
1) Рубаха. 2) Коль-чвгга (защитная одежда из металлических колец или в виде сетки), панцирь.
дир
112
дэв
Дирафшан JUUp ф. с. Ялтырап, жемелдэп торган, куз камаштыргыч, яктыручы.
Днрйэм ис.1) Борынгы кемеш тонко. 2) Улчоу беромлегё драхма= = 3,12 гр.
Диянэт ис. Динлелек, дин то-тучылык. Килеп эцитте кыямэт, си-зелде hap хыянэт, инде ялган диянэт файда б up ми тидия. (Г. Кам.)
Дияноткяр L гф. с. Динле, дин тотучы.
Дияр jL^ ис. Дар I-нен к. Кырым дияры илэ Казахстанда тереклек эй-лэгэн. (К. Нас.)
Диять ис. Бероуне утергон, зо-гыйфьлогон ечен тулонгон мал. Диять-лэрне тулэтеп мэнкульлэрне разый кылдык. (К. Нас.)
Дийкан	ф. ис. Игенче, кре-
стьян. Дийкан иген игэр. (К. Нас.)
Дога* ис. дани 1) Телок, телоу, ялынып copay, утену. 2) Клоу иту, дога кылу.
Дузох ф. ис. Жэйэннэм, томуг. Мин сазам денья йезе дузэх эцэйэн-нэмдер маца. (Г. Тук.)
Дурбин Ф* ис. 1) Бинокль, ерактан курсэтэ торган кор^л. 2) Ерак-тан куруче, тирэн могънэлорго теше-нуче.
Дуст* ф. ис. Дус, дуст.
Дустано	ф. р. Дусларча.
Дучар* jUp Ф- с. Элоккэн, тешкон (болаго), дучар.
Доббаг ис. Тире илэуче.
Дева* [р ис. Дару, им.
Довавин	ис. к. Диваннар,
шигырь китаплары, шигырь жыентык-ла^ы.
Довагый ис. Дагый-ныц к.
п. прил. Сверкающий, яркий, ослепительный.
сущ. 1) Дирхем, серебряная монета. 2) Драхма.
сущ. Благочестие, набожность,	рел и гиоз-
ность.
ар.-п. прил. Набожный, верующий, религиозный.
сущ. мн. от дар I.
сущ. Плата за (пролитую) кровь (замена кровной мести), вира.
п. сущ. Дихкан, крестьянин, селянин, земледелец, пахарь.
сущ. рел. 1) Мольба, просьба, зов. 2) Молитва.
п. сущ. Ад, преисподняя.
п. сущ. 1) Бинокль, зрительная груба. 2) Дальнозоркий, дальновидный.
п. сущ. Друг, приятелы п. н. По-дружески.
п. прил. Подвергшийся, попавший (в беду).
сущ. Дубильщик.
сущ. Лекарство, снадобье.
сущ. мн. Сборники (стн* хов).
сущ. мн. от дагый.
дэв
IB
дэк
Дэвам* ис. взлексез булып тору, туктамау.
, Дэват с»1_р ис. Кара савыты.
Девер я. I. 1) Эйлэну, тирэлиэй-лэнеп йеру. 2) Чор, заман, эпоха, де вер.
Доверан	ис. 1) Тирэли эйлэнеп
йеру, гизеп йеру, йереп чыгу. 2) Ав мзда н-а вызга, кола кта н- кола кка йеру. 3) Дэвер, чор, вакыт, заман, гомер. Нз-билэр, падишаЬлар серое дзверан. (Дэрд.)
Дэве рання	ис. Энлэнудэ бул-
ган. Хэрэкэт дэверания — эйлэну хэ-рэкэте.
Дэгави ис. Дэгъва-нын к.
Дэгъва*	ис. 1) Низаг, дау.
2) Бер эштэ уз хакын даулау, суд аркы-лы хакын талон итэ. Дэгъва вэкиле — адвокат, яклаучы, защитник.
Дэгъвалы	с. Узе турында
югары уйлы. Дзгъсалысьщ: сузгэ шзп тз телгз шзп, эти гакылга калсз, сан нэкъ бер шаек. (Г. Тук.)
Дэгъвэт ис. 1) Чакыру, ендэу. 2) Куна кка чыкыру.
Дэгъвэтнамэ	гф. ис. Чакы-
ру язылган кэгазь, чакыру кагазе (би* леты).
Дэйн ис. Бурыч, эжэт.
Дэйюс ис. 1) Намуссыз, тубэн. 2) Хатыныныа башка ирлэр белен оч-рашуына арадашлык итуче. Уз хатыны-ныц матур вз купши йезен камзхрзм-нзргз курсзтергз Ьичбер гакыл сзлим -сахибе риза булмас, фзкать дзйюслзр бу ~эиысз розалии курсзтерлзр. (Ф. Эмир.)
Дэкаикъ jplb ис. Дэкыйка-ныи к. Хзнаикъ^и фзкемдзн зз дзкаихина ее* сулдан газ^излзр. (К. Нас.)
сущ. Длительность, продолжительность, постоянство.
сущ. Чернильница,
м. I. 1) Вращение, круговорот. 2) Эпоха, период, эра, время.
сущ. 1) Вращение; оборот, обращение. 2) Хождение; переход (слова, молвы) из уст в уста. 3) Время, эпоха, период, жизнь (время от рождения до смерти).
сущ. 1) Круговое движение, вращательное движение. 2) Относящийся к вращению.
сущ. мн. от дэгъва.
сущ. 1) Притязание.
2) Иск, тяжба, судебное дело.
прил. Высокомерный, спесивый.
tyw* 1) Приглашение, призыв. 2) Приглашение в гости.
ар.-п. сущ. Пригласительный билет.
сущ. Долг, заём.
сущ* 1) Низкий, подлый; бесчестный. 2) Сводник; торгующий своей женой*
сущ. мн. от дэкыйка.
Дак
114
дом
Дэкыйк с. 1) Нечкэ, нэзек. 2) Тегэл. 3) Вак. 4) Анык. Назар дэ-кыйккэ вэ тэдбире гамикъка иэкрпи-Иадларын сарыф итмешлэр. (К. Нас.)
Дакыйка ис, 1) Нечкэ фикер, уй. 2) Минут. Башка ихтыярлы кеше бер дэкыйка тора алмаслыктыр. (Ш. Кам.) 3) Градус. 4) Берэр нэрсэнен аерым олеше, кисэк.
Дэкыйка шинас	гф. ст-
Бик нечкэ мэгънэлэрне, фикерлэрне тиз анлаучы, тиз тешевуче.
Дэкон ± ас. Баке. Кабан кулендэ эувэл туры килгэн дэкэнгэ атты. (3. Биг.)"
Далил* ис, 1) Бер фикер яки эшнен дереслеген курсэту ечен ките-релгэн танык, факт, нигез, делил. Кеше-нец сафлыгына делил булыр Нэрвакыт хаклык белэн кылган эше. (М. Гаф.) 2) Юл курсэтуче, юлбашчы, житэкче. 3) Билге.
Деллял ис, Арада шлык итуче, маклер.
Дэллялэ	ис, Уйнашка арадаш-
лык итуче ха тын.
Дэляил	ис, Дэлил-нен к,
Далял ис. I) Иркэлэну, на зла ну. 2) Кеязлэну, купшылану. 3) Кыбырсык-лык, тынгысызлык.
Далялэт c-ftb ас. 1) Юл курсэту, димлэу, ейрэтеп курсэту. 2) Берэр хэл булганлык билгесе; дэлиллек. Бу мэк-туб сезнец Зелэйха илэ белей улды-гыгызга дэлялэт кыладыр. (3. Биг.)
Дэлу jb ис. 1) Су чилэге. 2) Зо-дияк елыныи бер ае исеме булып 22 нче январьдан 22 нче февральгэ кадэр булган вакыт, январь ае.
Дам I ис. Кан.
Дам II (О ф. ис. 1) Сулыш. 2) Бик аз, бик кыска вакыт, сулыш алырлык кына вакчт. hap минут, hap дам хэзердер юлдашы. (Г. Тук.)
прил, 1) Тонкий. 2) Точный, верный. 3) Мелкий.
4) Подробный, внимательный.
сущ. 1) Тонкая мысль.
2) Минута. 3) Градус^
4) Тонкость, подробность.
ар.-п, сс. Проницательный, сметливый, догад* ливый.
сущ. Прорубь
сущ. 1) Довод, доказательство. 2) Признак, по» казатель. 3) Проводиик^ гид, путеводитель. 4) Знак,
сущ. Маклер, посредник-
сухц. Сводня, сводница.
сущ. мн. от дэлил.
сущ. 1) Кокетство, жеманство, щеольство. 2) Избалованность. 3) Непоседливость.
сущ* 1) Указание. 2) Но-казател ьство; признак, знак.
сущ. 1) Ведро, бадья.
2) Созвездие Водолея,, название времени года от 22 января до 22 февраля.
еухц. Кровь.
ж. сущ. 1) Дыхание, вздох. 2) Мгновение, миг.
ДЭМ
115
ДЭр
Дэмздэм ф. кара: дэмбэдэм.
Дэмбэдэм	ф. Р* Ьэрвакыт,
бертуктаусыз, езлексез.
Дэмгь ис, Куз Яше-
Дамгый «уч-* с, Куз яше(нэ бэй-ланешле).
Даме аз	ф. ис. 1) Жайлашучы,
яраклашучы, иплашуче. 2) Иптэш, арка-дат. Мэхэббэт берлэ ул дэмсаз булды (Сайяди).
Дэмэви	с. Кан (га байлэнешле).
Дан анир	ис. Динар-нын к.
Дэнзэт	ис. Тубэнлек, кешелек-
сезлек, ашакелек.
Дэни с. 1) Дарэжасез, тубан, х}р. Ни еэбэп соц эцвмлэ эдна бэндэ-лэрдэн бэн дэни. (Г. Тук.) 2 Пычрак, эшэке, кешелексез, начар, бозык. Шул дэни ад эм белэн сейлэшеп авызымны былчыраттым. (К. Нас.)
Дэнкяр гф. ис. Вак-тояк сату-чы, кырык тартмачы. Дэнкяр Хэнифэ туташа инэ, теймэ алмага тэкъдим шпте. (М. Ак.)
Дэр I з*ф. ис. Капка, ишек.
Дэр сэг^дэт — 1) Бахет ишеге. 2) Бо-рынгы эдэбиятта Истамбул niahape.
Дэр II ф. бэйл. Да, да, эчендэ (магьнэлэрен бира торган ярдамлек суз). Дэрагут — кочакта, кочак эчендэ.
ДэраВим jWblp ис. ДирЬэм-нен к.
Дорбан ф. ис. Ишек ачып то-ручы.
Дэр-бэдэр j-Ьр ф. ис. 1) Зимагур; хэерче; дэрвиш. 2) Йортсыз-жирсез. Эзлэп еисалец, и кэЬер (гэуНэр), бул-дым гэдай дэр-бэдэр.
Дэрбэвд	Тарлавык, таулар
лрасындагы тар юл, кичу, тау капкасы.
п. см. Ламбадам*
п. н. Каждое мгновение, в любую минуту, постоянно.
сущ. Слеза.
прил. Слезный, относящийся к слезам.
п. сущ. 1) Приспосабливающиеся); приспособленец. 2) Товарищ.
прил. Кровавый.
сущ. мн. от динар.
сущ. Низость, подлость, бесчеловечность.
прил. 1) Низкий, подлый, низменный, презренный.
2) Плохой, бесчеловечный; развращённый.
ар.-п. сущ. Коробейник, занимающ! йся мелочной торговлей.
п. сущ. Дверь, ворота.
1) Ворота счастья. 2) Эпитет Стамбула.
В, на, при, иод (предлог, обозначает местонахождение в пространстве, отвечает на вопрос *где?*).
сущ. мн. от дирйэм.
п. сущ. Швейцар, привратник.
п. сущ. 1) Скиталец; нищий; дервиш. 2) Бездомный, бесприютный.
п. сущ. Горный проход; перевал.
дар
116
дар
Дэрвазэ ф. ис. Капка, шэЬэр (крепость) капкасы.
ДэрвакыЙг яЛдр гф. р. Чынлап та, дерестэн да, чыннан да»
Да рви ш	ф. ис. 1) Дэрвиш.
2) Факыйрь, ярлы кеше. 3) Бернэрсэгэ дэ исе китми йеруче, деньядан кул сел-тэгэн кеше.
Дэрвишанэ	ф. р. Дэрвиш-
лэрча, дэрвишлар кебек, ярлы гына.
Дэргайед ф. ис. встенэ алу, естенэ йоклау, йеклама алу.
Даргяй ЛГр ф. ис. 1) Капка тебе, ишек тебе, бусага.ДаргяИдан серу — ишегеннэн куу, мархэмэтеннэн махрум иту. 2) Зур дэрэжале кешелэрнец ейал-ды. Язиднец дэргяНына килмешлэр. (К. Нас.) 3) Дарвишлэр торагы.
Дэрд ф- ис. Теп мэгьнэсе— авыру, газаплану; безда: тела к, омты-лыш, кызыгу, дэрт. Банем дэрдем еа шаукым да самец дардецлэ яксандыр. (Г. Тук.)
Дэрдмэнд ф. с. 1) Кайгысы булган (кеше). 2) Бичара, гажиз. Сейла, курдецме банем шаклемдз Иичбер дэрдмэнд. (Г. Тук.)
Дэрдэст	ф. ис. Кул га алу,
тоткын иту.
Дэрес* сНр	Саба к.
Дэресханэ	ф. ис. Уку бул-
мэсе, класс, аудитория.
Дэрига	ф. ым. Ни аяныч! Ни
кызганыч! Ни укенеч!
Даригь	ф. ис. Аяу, аяучылык,
укенеч, укенучелек, кызганыч. Дэригъ, махзун куцел, без да бетэбез. (Дэрд.), Даричэ ф. ис. 1) Кечкена ишек.
2) Тараза, кечкена тэрэзэ.
Дэрхаст	ф. ис. Copay, уте-
ну, талая иту. Бер пара утмзк (икмэк) бирсацез!— тип сэрхаст кылды (Махмуд бине Гали).
п. сущ. Ворота города, крепости.
ар.-п. н. В самом деле, в действительности.
п. сущ. 1) Дервиш. 2) Нищий, бедняк. 3) Ничему не удивляющийся; отрёкшийся от мира.
п. н. По-дервишески, бедно.
п. сущ. Взятие на себя определённых обязательств.
п. сущ. 1) Порог (дверей).
2) Сени, прихожая знатных людей. 3) Общежитие дервишей.
п. сущ. Желание, стремление, намерение.
п. прил. 1) Страдающий; печальный. 2) Несчастный.
п. сущ. Захват, арест, взятие (в плен).
сущ. Урок.
ар.-п. сущ. Класс, аудитория.
п. межд. О, горе! О, жалость!
п. сущ. Жалость, сожаление, раскаяние.
п. сущ. 1) Дверца .
2) Окошко, оконце, форточка.
п. сущ. Просьба, требование, прошение.

117
ДЭр
Дэркяр ф. с, 1) Эппэ булучы. 2) Бнлгеле, ачык. 3) Кирак, коты л гы-сыз. Синец чыгьсп китмэгец дэркярдыр. (К. Нас.*)
Дэркэнар ф- ис. 1) Кырыйла, кырында булган. 2) Китая бите кырые-на язылган ацлатма, искармалэр. 3) Гариза (утенеч) осте на яз ылган резолюция.
Дарман* оЦр ф. ис. 1) Эмал, чара. 2) Дару. 3) Коч, куэт, хэл.
Даруй ф.ис. 1) Эч, эчке як. 2) Йерак, кунел.
Дэруниханэ	ф. ис. вй эчо.
Дэрхаль jUp ф. р. Шул ук вакыт-та, шул халда, шунда ук. Бер яца хэ-бэр улса, дэрхаль сачылэдер. (М. Ак.)
Дэрхэкыйкать	гф. р. Доре-
сен эйткэнда, чынлыкта. Дэрхэкый-кать, Габденнасыйр гомерендэ Кыш-карга барган кеше тугел аде. (М. Ак.)
Дэрчэшем бэр хун	ф.
гыйб. Куземке кан алган, куземне кан баска и. Булыпмын Мээцнун, дэрчэшем бэр хун (Сайяди).
Дарья* Lp ф. ис. 1) Дингез. ’2) Зур елга, зур су.
Дэрандэ *Цр ф. с. Вахши, ерткыч, ботарлаучы, ерткалаучы. Хозурда, сеф-рэдэ куйдыр чэрадэ; ерак китсэ улыр герк дэрэндэ. (Ут. Им.)
Дарахт ф. ис. Агач.
Дарахтзар	ф. ис. Агачлык.
Дэрэжат oUp Дэражэ-нен к.
Дэрэжэ* ис. 1) Мартаба. тот-кан урын. 2) Градус. 3) Кадэр, микъдар.
Дэражэ бэдэража	гф. р.
Тезелмале равештэ, бер-бер артлы, си-стемалы равештэ.
п. прил. 1) Находящийся в работе. 2) Ясный, оче-ви ]ный, 3) Необходимый, нужный.
л. сущ. 1) Находящийся в стороне, с сбоку. 2) Комментарий, заметки на полях книги. 3) Резолюция на заявлении, прошении.
п. сущ. 1) Средство, способ. 2) Лекарство, снадобье. 3) Сила, мощь.
л. сущ. 1) Внутренняя часть, внутренность.
2) Душа, сердце.
п.сущ. Внутренняя часть дома.
п. н. Тотчас, тут же; в ту же минуту, х немедленно.
ар.-п. я. На самом деле, в действительности.
п. фр. Глаза мои облиты кровью.
п. сущ. 1) Море. 2) Большая река.
п. прил. Хищный, растерзывающий, разрывающий.
п. сущ. Дерево.
п. сущ. Роща.
сущ. мн. от дэрэжэ.
сущ. 1) Степень; сан, чин, занимаемая должность. 2) Градус. 3) Количество.
ар.-п. н. Постепенно, мало-помалу, понемногу.
дэр
118
Дэ
Дэрж ис. Теркэу, эченэ салу, арага керту.
Дэсисэ ас. Хэйла, алдау, ал-дауга корылган эш.
Дэссас ис. Хэйлэкэр, мэкерле кеше, алдау белэн эш итуче.
Даст ф. ис. Кул.
Дэстан ф. ис. кара: дастан.
Дбстгир	ф. ис. Кул дан тоту-
чы, житэклэуче, булышучы.
Дэстемал ф. ис. 1) Тастымал, кул серткеч, салфетка. 2) Кулъяулык.
Дзета ф. ис. 1) Сап, тоткыч. 2) Тотым, бэйл эм. Гелдзета — букет.
Дэстэрхан	ф. ис. киплу-
лык, эскатер.
Дастур ф. ис. 1) Топ законнар жыентыгы. 2) Кагыйдэ. 3) Кулланма, инструкция. Хэлафэнен дзету ре буенча кара кием кидердек. (К. Нас.) 4) Баш вэзир. 5) Рэхсэт, рохеэт биру.
Даф ис. Кипкан тирене илэксы-ман кысага тартып, а на терле шелдер-лэр т.ккан уен коралы.
Дэфаин & ис. к. Жиргэ кумел-ган мал лар, акчалар, хэзинэлэр.
Дафга ис. Берьюлы, тапкыр, кат, кабат. Кипте аса, бер дафга куз— галып бары, кул буеныц Мадраса та-либлэре. (Г. Тук.)
Дэфгатэн Хжэо р> Кинат, кетмэгэндэ, искэрмэстон. Ямъле тылсым чаткысы, моглсиз тесе дэфгатэн яктыртты Нам балкытты, кур. (Ш. Баб.)
Дефгы ис. 1) Кире кайтару. 2) Бетеру, китару. Тилбэрэн яфрагык авырткан экиргэ япсац, тул сэгать авыруны дэфгы, кыйладыр. (К. Нас.) 3) Читлэту.
Дэфгы зарар ст. Зарарны ’булдырмау, зарарны китару.
сущ. Занесение, включение.
сущ. Интрига, каверзу подвох, коварство.
сущ. Интриган; хитрый, коварный человек.
п. сущ. Рука.
сущ. см. Дастан.
п. сущ. Берущий за руку, ведущий, помогающий.
п. сущ. 1) Носовой платок. 2) салфетка; полотенце (для рук).
п. сущ. 1) Ручка, рукоятка. 2) Пучок, связка.
сущ. Обеденная скатерть.
п. сущ. 1) Свод законов.
2) Правило. 3) Инструкция, предписание. 4) Первый везир. 5) Разрешение, позволение.
сущ. Тамбурин, бубен.
сущ. мн. Клады, сокровища.
сущ. Раз.
н. Внезапно, сразу.
сущ. 1) Толкание, отражение, оттал «и ванне. 2) Удаление. 3) Отвергание, отстранение.
сс. Предотвращение вре-, да, бедствия.
дзф
119
дэк
Дэфен ис. 1) Жирлэу, жиргэ кумуч Ничек булса да дэфен итэргэ кирзк. (3. Биг.) 2) Мэет куму. 3) Яшеру.
Дэфинэ ис. Жиргэ кумелган бай лык, хэзина.
Дэфт^р* ис. 1) Дэфтэр. 2) Хи-сап дафтэре.
Дэхел ис. 1) Эчкэкеру. 2) Кат-нашу, керешу. Аныц бу эштэ дэхеле /шч юк. 3) Йогынты, тээсир.
Дэшт с^* ф. ис. Дала, сахра, япан жир, кыр, чул. Дашт кыпчаж — кыпчак даласы.
Дэулэт* cJp ис. 1) Мал, байлык; материаль тээмин ителгэнлек. Жир йе-зе щэннэт иде. дэулэт вз нагъмэт бар иде. (Г. Тук.) 2) Ил, мэмлэкэт, дэул’эт.
Дэулатмэнд -UcJp гф. с. Бай, дау-лэтле.
Дэурн	с. Эйлэну(гэ бэйлэ-
нешле).
Дэурэ уз* ис. Эйлэнеш, бер эйлэ-неш, бер эйлэнеп чыгу.
Д^жжал JU^ 1) Дажжал (дини экият буенча: кыямэт булыр алдыннан чыгачак бер алдакчы). 2) Алдакчы, ял-ганчы.
Дайер ас. 1) Заман, чор. Сак-кары тик аллага мэгълум дэИерлэр утеп, эцитте хэзер с*шбу гасыр. (Ш. Баб.) 2) Матди донья, табигать, те-реклек.
ДэЬрк* <Sj*>* с. 1.1) Бер заман(га), чор(га , бэйлэнешле). 2) Табигать(кэ), материаль донья (га бэйлэнекле). 3) Ахи-рэткэ ышанмаучы, алласыз, динсез.
Материалист, атеист.
ДэЬшэт* сЛлЗ ис. 1) Зур куркы-нычлык алдында куркып, жгалып к лу-2) Курку, орку, куркуга тешу. 3) Кур-кынычлы куренеш. Эчтг дулкыннар куба, дэкшэт еермэ еерел9. (Ш. Баб.)
сущ- 1) Зарывание, закапывание. 2) Погребение. 3) Сокрытие.
сущ. Клад, сокровище.
сущ. 1) Тетрадь. 2) Книга для записей.
сущ. 1) Вход. 2) Отношение, вмешател1ство, каса1ельство.З) Влияние, п. сущ. Степь, равнина, поле, пустыня.
сущ. 1) Богатство, могущество; благо. 2) Государство, держава, империя.
ар.-п. прил. Состоятельный, богатый.
прил. 1) Периодический.
2) Циркулярный.
сущ. Оборот, обращение.
и. с. 1) Антимухаммед, (который, по религиозному поверью, появится перед кончиной мира).
2) Шарлатан, обманщик, лжец, самозванец, антихрист.
сущ. 1) Эпоха, век. 2) Материальный мир, природа.
прил. 1.1) Вековойгэпо-х льный. 2) Природный.
3) Безбожный, атеистический, вольнодумный.
2. Материалист, атеист. сущ. 1) Паника, смятение.
2) Ужас, страх, испуг.
дэй
120
дер
ДэЬшэт амиз	ф. ст.
1) Куркынычны эченэ алган нэрсэ. Ба-лалэр арасында минем ечен иц дэк-шэт амиз... яз к&нендэ була торган аде. (Ф. Эмир.) 2) Куркыныч.
Дебб ис. Аю.
Деббелэкбэр	из. астр.
Зур жидегэн йолдыз.
Деббелэсгар	из. астр.
Кечкенэ жидегэн йолдыз.
Девал ис. Дэулэт-нен к.
Девэл могаззама	ст. Зур
дэулэтлэр.
Декян ис. Кибет, магазин.
Делдел J-xb ис. Гали хэлифэ атла-нып йергэн качыр исеме.
Демугъ ис. Дэмгь-ныц к.
Донья* из ис. 1) Донья, галэм.
2) Татар телендэ бик куп мэгьнэсендэ кулланыла. Донья балык тоттым (Г. Минский).
Деньяви с. Деньяга караган, деньяныкы. Сызлану белэн кулымдан деньяви шегълем оча. (Ш. Баб.)
Деньядар jbLb гф.с. Дэулэт иясе, зур байлык иясе.
Деньяпэрэст	гф. с. Денья
яратучы, денья сеюче.
Дерешт ф. с. 1) Сал мак, эре. 2) Каты. 3) Тупас. Дерешт щамэ киеп арпа еярдем. (Ут. Им.)
Дерра ис. Энже, энже бертеге. Чыкты балык карнындин деррэи халь. (Мехм.) 2. 1) Зур, тирэн мэгънэле. 2) Кыйммэтле, кадерле.
Деррэнисар j&tp гф. ис. Энже чэ-чуче; тирэн мэгънэле суз чэчуче. Равняя асар вэ накыалан деррэнисар шун-дак риваять вэ мондак хикаят кылыр-лар. (Э. У. К.)
ар.-п. сс. 1. Ужасающий, ужасный. 2. Ужас.
сущ. Медведь.
из. астр. Большая медведица.
из. астр. Малая медведица.
сущ. мн. от дэулэт.
сс. Великие державы.
суш. Лавка, магазин.
и. с. Кличка мула халифа Алия.
сущ. мн. от дэмгъ.
сущ. 1) Мир, свет, вселенная. 2) В татарском языке употребляется в значении очень много.
прил. 1) Мировой.
2) Светский. 3) Мирской.
ар.-п. прил. 1. Богатый. 2. Богач.
Ар.-п прил. 1) Преданный мирским удовольствиям. 2) Жизнелюбивый.
п. прил. 1) Массивный, крупный. 2) Жесткий, твердый. 3) Грубый, дерзкий.
сущ. 1. Жемчужина, перл. 2. 1) Имеющий глубокий смысл. 2) Драгоценный.
ар.-п. сущ. Сеятель жемчужин; сеятель слов глубокой мысли.
дер
121
ДУ*
Деруг Ajp ис. Ялган, яла, алдау; ал-давычлы.
Дерудгэр f Аэр ф.ис. Балта остасы, столяр. Дерудгэр тактадан бер сак-дык ясады. (Келке намэ.)
Дерус	* яс. Дэрес-нен к.
Деф	ис. кара: дэф.
Дехан ис. 1) Тетен. 2) Тамаке.
Деханкаш	гф. ис. Тачэке
тартучы.
Дехтэр ф. ис. Кыз. Аныц берэр як читендэ матур бер дехтэрнец нур-лы кузлелэре... (М. Гаф.)
Дехтэран	ф. ис. Дехтэр-
нен к.
Дехулия аДис. Берэр жиргэ керу ечен алына торган хак, пошлина.
Дехуль	ис. 1)Эчкакеру, керу.
2) Керем, табыш, килер.
Дешвар	ф. с. 1) Кыен, авыр,
куркынычлы. Хэлем дешвар, тэнем мэлсрух, куцлем мэгъмум. (К. Гал.) 2) Кырыс, нык, жиТди. 3) Кунелсез.
Дешнам ф. ис. Сугу, ачулану, орышу. Тэвэне кузе кургэч дешнам урынына, алла сине ярлыкасын диде. (К. Нас.)
Дежа ис. Карацгылык.
Дежаж	Тавык.
Дейен	ис. Май, тун май.
ДеЪни	с. Майлы, тун май(га
бэйлэнешле.)
ДеЬниять ас. Майлылык, май* га бэйлелек. Алтынныц сарылыгы на-рияттэн (утка байлелектэн), йомшак-лыгы dehnuutnmaH вэ ялтыравыгы су-кыц сафусэсеннэндер (сафлыгыняан-дыр). (К. Нас.)
Дузэх ф. исЛ^нус, ЖЭЙЭННЭМ. Мэхэббэтец кейдерэдер, дузэхме эллз. (Ш. Баб.)
сущ. L Ложь, неправда, обман. 2. Ложный, об* манчивый.
п. сущ. Плотник, столяр.
сущ. мн. от дэрес.
см. Дэф.
сущ- 1) Дым. 2) Табак.
ар.-п. сущ. Курильщик трубакур.
п. сущ. Девушка.
п. сущ. мн. от дехтэр.
сущ. Входная плата. пошлина.
сущ. 1) Вход, вхождение.
2) Доход, прибыль.
п. прал. 1) Трудный, тяжёлый, опасный. 2) Строгий, серьёзный.
п. сущ. Брань, ругань, ругательство.
сущ. Темнота, тьма, мрак^ сущ. Курица.
прал. Масло, сало, жир. прил. Масляный, жировой, сальный.
сущ. Масляность, жирность.
п. сущ. Ад, преисподняя.
дун
122
заб
Дун ф- с. 1) Тубэн, пас. 2) ЭЬэ-миятсез. 3) Арзан. 4) Аскы (кат).
ДУРУ ф. ы. 1) Икейезлелек, монафыйклык. 2) Монафыйк.
Дусал JUp ф. ис. Ике ел.
Душнзэ	Ф* ис. Кыз бала;
гыйффэтле кыз; туташ.
Душэмбе*	ф. ис. Атнанын
2 нче коне.
3
3 — g <S татар элифбасында сигезенче хэреф, гарап элифбасындагы тугызынчы хэреф »S *, унберенче хэреф »j \ унбишенче хэреф » Изи унжиденче хэреф булган хэрефлэ-рея белдерэ. Болардан .фэкать ‘ гена бездэге »з* авазына туры кила, э * Минзэлэ, баш корт эйтелешендэге сакау >3* ГЭ туры КИЛЭ, » и*’	ИСЭ .3*
гэ тартымлы .д* авазын белдерэлэр. «Сан урынында кулланганда „ S * —700 не, »5 ‘ — 7 не, —800 не, *— 900 не белдерэ.
За IS кис. Ия, хужа, билэуче (йэрва-кыт берэр сузгэ бэйлэнеп килэ).
Забит сф. 1. 1) Буйсындыручы, билэуче. кулга кертуче. 2) Басып алучы, сугышып алып буйсындыручы. 3) Уз-лэштеруче (дэресне). 2. Офицер.
Забита aIwI»* ис. 1) Канун—закон-яар исемлеге, кагыйдэ. 2) Шэйэрдэге тэртипне карый торган идарэ.
Забих gIS сф. Суючы, хайван сую-чы, сугымчы.
п. прил. 1) Низкий, мерзкий. 2) Незначительный. 3) Хуже, дешевле. 4) Нижний.
п. сущ. 1) Двуличность.
2) Двурушник.
п. Два года.
п. сущ. Девушка, девица; девственница; барышня.
п. сущ. Понедельник.
Восьмая буква татарского алфавита, обозначающая девятую букву арабского алфавита » S * (цифровое значение 700), одиннадцатую букву .J * (цифровое значение 7), пятнадцатую букву • (цифровое значение 800) и семнадцатую букву • ’k* (цифровое значение 900).
част. Обладающий, владеющий, имеющий (ставится обычно перед именем существительным).
пр. д. Е 1) Подчиняющий. 2) Управляющий. 3) Захватывающий. 4) Усваивающий (урок). 2. Офицер.
сущ. 1) Закон, порядок, правило. 2) Полиция, полицейское управление, пр. д. Убывающий, закалывающей (животных), работающей на бойне, мясник.
заб
123
за»
Забыт ж. /♦ I) Билзу. 2) Узлэш-теру, кулга тешеру. 3) Кулга алу. 4) Басып алу, сугышып алу. 5) Буйсын-дыру. Калзмке забыт итеп вирдем ниКаяткъ. (Г. Тук.) Ь) Беркетмэгэ теркэу, язып кую.
Забытнамэ	гф. ис. Беркет-
мэ, протокол.
ЗаваЪир ybljtur. Зайир-ныц к.
Завия	ас. 1) Почмак. 2) ©й
почмагы, булмэ.
Загыф	ис. Загыйфьлек, кечсез-
лек, халсезлек, дзрмансызлык.
Зад* ис. Азы к, ашамлык, ризык.
Зада ^lj ф. ис. Ир бала (берэунен улы); патша улы.
Зздэкян ф. ис. Аксеяк, дворянин.
Заегат оЬиЦос. Заегь-нек к.
Заегь* сф. 1) Эрам, файдасыз.
2) Югал га я, эрам булган, юкка чыккан, Ьэлак булган.
Заид сф. 1) Артык, арттырыл-ган; артып калган. 2) Остэлгэн.
Заика 42JIS ис. 1) Там тату тойгысы. 2) Татып караучы.
Ззикъ I jpli сф. Там тоючы, там тою сэлэтена ия булган кеше.
Заикъ II с. Тар, тыгыз.
Заил Jllj сф. 1) Бета (юкка чыга) торган, югала торган. 2) Ута (уза) торган. Яшьлек таз заил гула. 3) Уткан, булып узган. Мехарэбэи заилдз батыр-лык курсзткзкнзр. (К. Нас.) 4) Язу. Акылдан заил булу — акылдан язу.
Заир jilj сф. Хал бела килуче, курер-гэ килуче, курешерга килуче. веде
м. 1.1) Держание, владение, удерживание. 2) Захват, ловля, схватывание, арест. 3) Усвоение, присвоение. 4) Занесение в книгу. 5) Подчинение.
ар.-п. н. Протокол, акт.
сущ. мн. от заЬир.
сущ. 1) Угол. 2) Угол, комната.
сущ. Слабость, немощь, бессилие, тщедушие.
сущ. Пища, продукт, съестное.
п. сущ. Сын, дитя; царевич, принц.
п. сущ. Дворянского происхождения, „белая кость’, „Голубая кровь*.
сущ. мн. от заегъ.
пр. д. 1. Потерянный^ пропавший. 2. Потеря, утрата, гибель.
пр. д. 1) Лишний, излишний. 2) Добавочный.
сущ. 1) Чувство вкуса. 2) Вкушающий, снимающий пробу.
пр. д. Со вкусом, обладающий хорошим вкусом.
прил. Тесный, узкий.
пр. д. 1) Заходящий, исчезающий, перестающий, прекращающийся.
2) Преходящий, кратковременный. 3) Прошедший, исчезнувший. 4) Потерять рассудок.
пр. д. 1. Посетитель.
2. Навещающий, наведывающий.
зай
124
кайттым, узем заирлэр кетэ башла-дым. (Ф. Эмир.)
Зайг*	ис. ГО галту, эрам иту, буш-
ка уздыру.
Зайичэ ф. ис. 1) Астрономии жэдвэллар. Гыйльме неэкрум узрз зайичэ тэхрир кылды. (К. Нас.) 2) Метрика та-ныклыгы.
Зайк м. I. 1) Тарлык, тыгызлык, кысылу. 2) Шик, шиклэну. Бу ни дигэн суз?— дип зрйк курсэтте. (М. Гаф.)
Зайкыннэфес	из. Сулыш
тарлыгы, сулыш кысылу.
Зайкылкальб	из. Йерэк кы-
сылу.
Закир ^5^13 сф. 1) Телга алучы, тел-гэ алып сейлэуче, иска алучы. 2) дини Догалар укучы; алланы мактап зикер айтуче.
Залин dlHSidlB алм. Ш}л, теге.
Залил с. Кулагале. ышык, кулага л ан ган.
Зал им* сф. 1) Жэберлауче. 2) Мархаматсез, каты кунелле кеше. Буген булды залимнэрнен йезе кара. (М. Гаф.)
Залима L)lb ис. Залим-нын к. Сез рзисе залимани „Йолдыз“э хибес ит~ тецез (Сез жэберлэучелар башлыгын (торек солтанын) 9 Иолдыз * га — сарай тормасенэ ябып куйдыгыз.) (Г. Тук.)
Залиманэ ajUJlt гф. р. Залимнарча, хаксызлык белан.
Залл сф. Бозык юл га керуче, аз-тын, бозык, начар.
Заляль, залялэт	м. I.
Туры юлдан язу, начар юлга керу, латыш юлга керу; азгынлык. База (телэк) зэ Нзвзскз ияргзн кеше залялэттздер. .(К. Нас.)
сущ. Потеря, утрата; напрасная трата.
п. сущ. 1) Астрономические таблицы. 2) Метрическое свидетельство.
м.1. 1) Узость, теснота; стеснение. 2) Сомнение.
из. Стеснение дыхания.
из. Боль сердца.
пр. д. 1) Упоминающий, называющий, вспоминающий. 2) peg. Восхваляющий, славословящий (аллаха в своих молитвах).
мест. Тот.
прил. Тенистый; затенённый.
пр. д. 1) Несправедливый, жестокий. 2) Притеснитель, тиран.
сущ. мн. от залим.
ар.-п. н. Жестоко, тиранически, несправедливо. пр. д. 1) Заблуждающийся, заблудившийся, сбившийся, пошедший с пути истинного. 2) Развращённый.
м. I. Заблуждение, ошибка, отклонение от истин* ного пути.
зам
125
зам
Зам м.1. 1) Тоташтыру, берлэш-теру, кушу, эстэу, арттыру. Жезэ эувэл-лэрени тэгъйин ечен зам кылыныр. (К.,Нас.) 2) грам. Хэрефнен етер белая укылуы.
Заман* I jUj ис. 1) Вакыт, чор, эпоха. 2) грам. Заман.
Заман II JUp ис. 1) Жаваплылык. 2) Тээмнн иту; гарантия, ышаныч. 3) Йо-лып алу, салым тулэу, бер нарсэнен бэясен тулэу. вйемездэ езелгэн баунъщ заманы безнец естемездэдер. (К Нас.)
Замане мазый	ст, грам.
Уткан заман.
Замане мезаригъ	ст.
грам. Хазерге-килэчэк заман.
Замане местэкъбэл	ст.
грам. Килачэк заман.
Замане халь	ст. грам. Хэ-
зерге заман.
Замани	с. 1) Вакытлы. 2) Ва-
кытлыча.
Замана	ас. кара: заман.
Заманэн UUj р. 1) Вакыт-вакыт. 2) Хронологик рэвештэ.
Замнмэ ис. 1) Остэмэ, кушым-та. 2) Китапныц азагына естэлгэн ес-тэмэ.
Замин сф. Бер кешенец бурычын тулауне уз естенэ алучы, тулауче.
Замир ис. 1) Эч, hap эйберненч эчке я гы. 2) Йерак, веждан. 3) грам. Алмашлык сузлар; тартым Нам зат ку-шымчалары.
Замиры изафи	ст. Исем-
нэрдэ тартым кушымчасы.
Замиры фигьли	ст. Фи-
гыльда зат кушымчасы.
Займа 4*-^ ис. грам. Отер (тартык авазнын ,о‘ яки .о* сузыгы бела» укы-лырга тиешлеген курсата торган диакритик билге).
м.1.	1) Прибавление,
сложение, присоединение. 2) грам. Дамма (диакритический знак для звука о — о).
сущ. 1) Время, пора, эпоха. 2) грам Время. сущ. 1) Ответственность. 2) Обеспечение, гарантия, ручательство. 3) Уплата выкупа.
сс. грам. Прошедшее время.
сс. грам. Настояще-будущее время.
сс. грам. Будущее время.
сс. грам. Настоящее время.
прил. 1) Временный.
2) Временно.
сущ. см. Заман.
н. 1) По временам.
2) Хронологически.
сущ. 1) Добавление, прибавка. 2) Дополнение (в конце книги).
пр. д. 1. Ручающийся.
2. Поручитель.
сущ. 1) Содержание.
2) Совесть. 3) Помыслы.
4) Смысл. 5) грам. Место-имение; притяжательный и личный местоименный аффикс.
сс. Притяжательный аффикс имён.
сс. Личный аффикс глагола.
сущ. грам. Дамма (диакритический знак, обозначающий звуки е — о)-
зан
126
зар
Зан $ис. 1) Анык (ачык) булмаган, якынча гына булган уй. Гайбем жицел улыр зан кылмыш исэ дэ... (3. Биг.) 2) Берэр нэрсэ турында шиклэнеп карау Хеспе зан—яхшы уйда булу, яхшы уй тоту.
Зани сф. Уйнашчы ир.
Зання aJlj сф. Уйнашчы хатын. Зани белэн заниянец эшлэрен дурт кеше бердэн курган булырга тиеш. (М. Гаф.)
Занун ис. Зан-ныц к.
Зар I j IJ ф. с. ис. 1. Тавыш белэн елау-чы, инелдэп, укереп елаучы. 2. Тавыш белэн ела у, инелдэп, укереп елау. 3. Дэрмансыз, кечсез, зэгыйфь.
Зар II jlj ф. кис. грам. Узе кушылган исем белдергэн эйбернец куп була торган урынын белдеруче кушымча („лык, cap* мэгьнэсендэ), мэс.» г&лзар — чэ-чэклек.
Зарар* ис. Зарар, зыян.
Зарафэт ис. Узен тотуда, кеше белэн мегамэлэдэ нэзакэтлек, тэр-биялелек, ягымлылык. 2) Суздэ, сейлэ-шудэ ягымлылык.
Зарб s-tr** м. I. 1) Сугу, кыйнау, ору. 2) Акча сугу. 3) мат. Тапкырлау.
Зарбе мэсэл	Куп очрак-
та мисал итеп китерергэ яраган суз эй-ту, гыйбоэтле кыска хикэя эйту, макаль эйту. *Йергэн таш июмарыр, яткан яюш тутыгыр* газам арасында зарбе мэсэлдер. (К. Нас.)
Зарбэ ис. 1) Бэру, бер сугу, жыйнау. Залам фэлэкнец Кэрбер зарбэ-еенэ карты мин уз тарафымнан берэр зоимая итену короли уйлап чыгара лборган идем. (Ф. Эмир.) 2) Бэхетсез-лек, зыян.
сущ. 1) Предположение, мнение, мысль. 2) Сомнительное отношение к чему-либо.
пр. д. Развратник.
пр. д. Развратница.
сущ. мн. от зан.
п. сущ. прил. !♦ 1) Плачущий, рыдающий, вздыхающий. 2) Тощий, бессильный, слабый. 3) Ничтожный. 2. Плач, рыдание.
п. част. грам. Суффикс, обозначающий место изобилия, на пр., гел-зар — месуо, где много роз; цветник.
сущ. Повреждение, вред, потеря, убыток.
сущ. 1) Элегантность, изящество, грация, хорошие манеры. 2) Нежность, утончённость. 3) Остроумие, юмор.
м. I. 1) Удар, избиение. 2) Чеканка, j) мат. Умножение.
из. Употребление пословицы, поговорки, нравоучительной басни.
суш,. 1) Удар. 2) Бед-ствие, несчастье.
зар
127
зар
Заргирьян ubyjlj ф. с. Акырып елаучы.
Здр-зар jlj -jlj ф.р. Акырып, кыч-кырып-кычкырып (елау).
Зариб сф. 1) Сугучы, кыйнау-чы, оручы. 2) мат. Тапкырлаучы.
Заригъ £jlj сф. Игенче.
Зари-зари	ф. р. кара:
зар-зар. Зари-зари еглады шэмче Гали. (Г. Тук.)
Зар-ннтизар jUaxJtjfj гф. ст. Елап кетеп тору.
Зариф ubjl? с. 1) Ягымлы, нэзак^тле, чибэр. 2) Кунелне табарлык итеп ягымлы сейлэуче кеше, оста сузле кеше.
Зарифанэ	гф. р. Ягымлы итеп,
ягымлылык белая; юаш (ягымлы) таби-гать белэн; нэзакэт белэн.
Зарсэргэрдан	ф. ст.
Елый-елый баш эйлэну.
3apyp*jjj^c. Тиеш, кирэк, тнешле, кирэкле, чарасыз, котылгысыз.
Зарурн с. 1) кара: зарур. 2) Булмый калуы мемкин булмаган, бнк кирэкле, котылгысыз.
Заруриять, зарурэт ее. Чарасызлык, котылгысызлык, ирек-сезлек, утэ кирэклек, мохтажлык. Меня зарурэт буенча алган кисяклэрне ашаттым. (М. Гаф.)
Зарф ис. 1) Савыт. 2) Футляр. 3) Конверт. 4) Дэвам, эч. Икеатна зар-фында. 5) Шарг. 6) грам. Рэвеш. Зарфе замай — вакыт рэвеше. Зарфе менян — урын рэвеше.
Зарэбэ **с. кара: зарбэ.
Зат алм. 1) За-иын мне. 2) Эйбер» нэрсэ. 3) Шэхес, аерым кеше. Me-
п. прил. Рыдающий, вопящий, плачущий навзрыд.
п. н. Навзрыд.
пр. д. 1) Наносящий удар, бьющий. 2) мат. Множитель.
пр. д. Земледелец, пахарь.
п. я. см. Зар-зар.
сс. Рыдающий, вздыхающий в ожидании.
прил. 1) Красивый, элегантный. 2) Остроумный, красноречивый.
ар. -п. н. 1) Элегантно, красиво* изящно. 2) Остроумно, красноречиво.
п. сс. Головная боль от того, что человек плакал.
прил. 1. Необходимый, нужный, обязательный. 2. Необходимо, нужно, обязательно.
прил. 1) см. Зарур. 2) Самый (крайне) необходимый.
сущ. Необходимость, крайность; неизбежность, нужда.
сущ. 1) Сосуд. 2) Футляр. 3) Конверт. 4) Продолжение. 5) Обстоятельство, условие. 6) гром. Наречие.
сущ. см. Зарбэ.
мест. 1) ясен, от За. 2> Вещь, предмет. 3) Лич-
зат
128
зак
хэббэт орлыгын чу пли этэч кебек усал затлар. (М. Гаф.) 4) Яратылыш, нигез, \злек.
Зате тали JboB ф. из. Югары да-рэжэле, яратылышы югары булган, ак-сеяк.
Зате пакь ±SLoU гф. ис. Алла. Ьэм тэбэрреклэп боларны (шайтан сака-лын) зате пакь алды бер кодрэт кулы серлэн сыйпап. (Ш. Баб.)
Зати ^’13 с. 1) Зат(ка бэйлэнешле). 2) Яратылышына бэйлэнешле, табигый. Яз батында агачларныц яфрак яруы зати бер халат тер.
Затаи Uli р. 1) Нигездэ, тептэ, яра-тылышта. Затэн моны$ Зыяга кирэге дэ кк. (Г. Ибр.) 2) Узе.
Зэфэр ис. встен буду, естенлек табу, жинеп чыгу, телэкка нрешу. Жерьзт диган нзрсэ эсбабы зафэрдэн-дер. (К. Нас.)
Зафэриять ас. Остен чыгучы-лык, ж и неп чыгучылык, телэккэ нрешу-челек.
Зафэрьяб	ф, с. кара: зо-
фырьяб.
Захик dU.1^ сф. Келуче.
Захнкэн р. Колея, келгэя хэл-дэ.
ЗаЬиб 4^-JbU сф. Йеруче, баручы, китуче.
Зайид -telj ис. дини Донья эшлэрен-нон ваз кичеп, гыйбадэт белая гене шегыльлэнуче кр кеше, монах. Таза бер мужик чаклы эш эшли..., чын бер заЬид кадэрле динен, гыабадэтек ути иде. (Г. Ибр.)
ЗаЬидэ «JUblj ас. Денья эшлэреннан ваз кичеп, гыйбадэт белэн шегыльлэ-нуче хатын кеше, монах хатын.
Закир I уьШ сф. 1. 1) Ачык булучы, куренеп торучы. 2) Ачык, бнлгеле, куренеп торган. Гайбенэ куз салма дустым гыйсмэте мэкзур амэс, гайбе
ность, особа, субъект. 4) Сущность, суть, существо.
п. из. Знатный, знатного происхождения.
ар.-п. сущ. Аллах.
прил. 1) Личный, персональный. 2) Естественный, обусловленный самой природой.
н. 1) По природе, в сущности. 2) Лично, сам (сама).
сущ. Победа, успех, до^ стижение цели.
сущ. Победой остность, успешность.
п. прил. см. Зофырьяб.
пр. д. Смеющийся.
я. Смехом, в шутку, смеясь.
пр. д. Идущий, уходящий, исчезающий?
сущ. рел. 1. Монах, отшельник. 2. Набожный; отрекшийся от «мира сего* •.
сущ. жен. 1. Монахиня.
2. Набожная.
пр. д. 1. 1) Ясный, явный, очевидный, видимый. 2) Наружный, внешний. 2. Внешность, внешняя сторона.
sah
129
зик
sahup улса — улсын, гайбе мэзъИэр ул-хасын. (Ак.) 2. Тыш, тышкы куренеш
Зайир II с. 1) Ярдэмче, булыш-чы. 2) Берэуне уз карамагына алучы
Зайир Ш ytlj сф. 1) Якты нур чэч^-че, ялтырап тора торган. 2) Бик waiyp
3 ah и рн	с. Тышкы, тышташ
куренеп торган, тышкы якка караган, тышкы куренеш(кэ бэйлэнешле). Бу, икенчедэн. мэйданга заНири шатлык бирэ. (Г. Ибр.)
Зайиран 1уь1Ь р. 1) Тыштан,тыштан Караганда. И нс ан улан естенэ таш тешсэ дэ хэуф итмэсен, батыйнэн хэуф итсэ итсен, за hup эн белге^тмэ-сен. (М. Гаф.) 2) Ачыктан-ачык.
ЗаЬыр j-6-Ь ас. 1) Арка. 2) Эйбернеи веке ягы.
ЗаЬырн б. 1) Аркадагы. 2) Ос-гэге, веке як(ка бэйлэнешле). 3) Арт яктагы.
Зи кис. кара: за.
Зиб ф. ис. 1) Бизэк, зиннэт
2) Матурлык.
Зиба ф. с. 1) Бизэкле, зиннэт-ле. 2) Матур, гузэл, зифа. Дешем эчрэ бер зиба сурэт курдем. (К. Гал.)
Зи гыял	ст. Бала-чага иясе
Зи зэкявэт	ст, Уткен (зи-
рэк) кеше.
Зий ис. Тышкы кыяфэт, профессия гэ карата форма (кием).
Зикер ^53 ис. 1) Иска алу, иска те-шеру. 2) Телгэ алу, эйтеп узу, тел га алып узу. Югарыда зикер калган яр-лылар тора торган урынга барып торбы. (Ш. Кам.) 3) бини Зикер акту.
Зикер билхэер 3 гыйб. Ях~ шылыгы белэн искэ алу, мактау.
прил. 1) Помощник, пособник. 2) Покровитель.
пр. д. 1) Блестящий, яркий. 2) Цветущий, прекрасный.
прил. Внешний; видимый; очевидный.
н. 1) Внешне, снаружи.
2) Явно очевидно.
сущ. 1; Спина. 2) Поверхность.
прил. 1) Относящийся к спине. 2) Поверхностный. Тыльный, задний.
част, см За.
п. сущ. 1) Украшение.
2) Красота.
п. прил. 1) Украшенный, нарядный. 2) Красивый, стройный.
сс. Многодетный; имеющий много детей.
сс.	Сообразител ьн ы й,
сметливый.
сущ. Внешний вид, профессиональная форма (одежды).
сущ. I) Упоминание.
2) Воспоминание. 3) Зикр (моленье. заключающееся, главным образом, в беспрестанном произнесении хором имени аллаха).
фр. Поминание добром.
знк
130
зин
Зикре жэмил	JS"S ст. Яхшы-
лык белэн иска алу. Зикре м&мил бер ягмурднр ки, аныц лотфы тауларны вз болыннарны ихья кылыр, биде. (К. Нас.)
Зи кыйммэт	ст. Кыйммэт
мясе, кыйммэтле, бэяле.
Зилзилэ ас. кара: залзалэ.
Зилкагдэ	ст. Ай елыныц
унберенче ае исеме.
Зиллэт —J3 *ас. Тубэнлек, хурлык, гарьлек. Безг? зиллэт вз хурлык кына б у ломак. (№. Гаф.)
Зилхищщэ	ст. Ай елыныц
уникенче ае исеме.
Зимам fU j ис. 1) Тезген, нукта ба-вы. Мэхбубнец зимам ихтыярын мэх-бубэ кулына тэслим шпэр. (К. Нас.) 2) Житаклау, идарэ иту.
Зимми ^3 с. тар. Ислам дэулэте кул астында булган моселман булмаган кеше, халык. Бер зимми узенец дуцгы-зыч симерту ечен алдына печэн салып куймьии аде. (К. Нас.)
Зимма «ид ис. 1) Бер эшне уз ©стена йеклэу, жаваплылыкны алу. 2) Йвкла-мэ. Зиммзцз лязим булган нэрсэне эдэ кыл (утэ). (К. Нас.)
Зиммэт ис. кара: зиммэ.
Зина* Uj ис. 1) Уйнаш. 2) Фахишэ-лек.
Зинакяр jtfUJ гф. ис. Уйнашчы, зима чы.
Зкндан	ф. ис. Терма.
Зиндикъ	ис. Динсез. Юк исэ
менкир аз зиндикъ дзкрилзр аллагыз гафлзттз калган бит, дияр. (Ш. Баб.)
Зиндагяни, зиндэги
ф. ис. Терелек, жанлылык; тормыш, те-реклек. Мзн куркамын, сэн апыц гадзт
сс. Добрая память (о ком-либо).
сс. Драгоценный, дорогой.
сущ. см. Зэлзэла.
сс. Зулькагда (одиннадцатый месяц лунного календаря).
сущ. Унижение, позор.
сс. Зульхиджа (двенадцатый месяц лунного календаря).
сущ. 1) Повод, ремень. 2) Управление, руководство.
прил. ист. Наименование немусульман. живущих в мусульманских странах.
сущ. 1) Ответственность.
2) Обязательство.
сущ. см. Зиммэ.
сущ. 1) Прелюбодеяние, распутство. 2) Проституция.
ар.-п. сущ. 1) Прелюбодей, распутник. 2) Проститутка.
я. сущ. Тюрьма, темница.
сущ. Еретик, безбожник.
п. сущ. Жизнь.
ЗИН
131
ЗИЯ
хоенча зиндэгянлык кыла алмассыц (Мэжмэгыл хикэят).
Зиннэт' ис. Бизэк, бизэ} эй-бере, матурлау, гузэллэу айбере.
Зя неф} з	ст. Йо1ьи1тьмы,
<узе утемле
Зинжнр ф. ис Чылбыр, бела}.
Зир ф. ас. Aci, аскы як. Меха-тыз hap эцэкэттэн: саг (уи) ва сулдан, зир вз баладэн (естэн). (Г. Тук.)"
Зираг ис. Кул: тереэк; терсак буе озынлык улчэве (58 см).
Знрагать ox-ljj U€- D И ген челек.
2) А выл хужалыгы.
Зирагый	А выл хужалыгы (на).
игенчелек(кэ кара га н).
Зир-зебэр* ф. ас. Асты оскэ (килу). Бар залимпэр зир-зебэр калган имею. (М. Гаф.)
Зи pyx ли. Жан нясе, жанлы.
Зирэ ф. тер. Ченки, анын ечен. нигэ днеэц. Зирэ ул башкалар кебек Гали баины огугламас иде. (М. Ак.)
Знрэки ф. ис. кара: зирэ
Зирэй *jj ф. ис. 1) Сугышта уктан, кылычтан саклану ечен киелэ торган кием, куба. 2) Броня.
Зифаф uittj ис. 1) Кыз янына кияу булып керу<2) Никахланышу.
Знэб ас. Буре.
Зияде ис. 1) Арту, кубэю. 2) Ар-тып калганы. 3) Кул, артык, артыграк, арттырып, артыграк итеп. Ул егерме ягиьтэн зиядэ улмас, (3. Биг.) 4) грам. Кушымча.
сущ. 1) Украшение
2) Предмет украшения, декорация.
сс Влиятельный.
п. сущ. Цепь, оковы
п. сущ Низ. нижняя часть
сущ> Рука; локоть (орган тела и как мера длины, равная 58 см).
сущ. 1) Земледелие 2) Возделывание, сеяние, разведение, культивирование. 3) Сельское хозяйство.
прил. 1) Земледельческий. 2) Сельскохозяйственный; аграрный.
п. сущ. Перевернутое вверх дном; хаос.
сс. Имеющий душу, од\-шевлённый.
п. союз Потому что, так как, ибо
п. сущ. см. Зирэ
п. сущ. 1) Кольчуга
2) Броня.
сущ. О Прибытие жениха к невесте. 2) Бракосочетание.
сущ. Волк.
сущ. 1)Увеличение, прибавление. 2) Излишек 3) Более, больше 4) грам. Аффикс.
зих
132
зон
Зи хэят	ст. Тереклек иясе.
Ул, hap бер зи хэят шикелле, бу щэ-берлэргэ уз кече белэн карты торыр-га тела. (Ф. Эмир,)
Зи шан	ст. Дан иясе, дан-
лы, даны бар. Анлары инкяр идэн зи шан икэндер белмэдем. (Г. Тук.)
Зишт ф. с. Ямьсез, кыяфэтсез, чяркэнеи, начар; ту пас. Энэце, алмас-лар да бирмэс зишт руга зиба ру. (Дзрд.)
Зиян* дУ ф. ас. Кимчелек, зарар, зыян.
Зиярэт ojLJ ис. 1) Зират. 2) Курер-гэ, курешергэ бару, хэл бело бару. Бер генэ сэгатькэ ьиярэткэ кергэн ип-тешем хэтеремэ теште... (Ф. Эмир.)
ЗиярэтгяЬ oKjjLJ гф. ис. Зиярэт кыла торган урын, алдан билгелэнгэн курешу урыны.
Зиярэтэн &>У р. Хал белеп, хал беларэк, курешу (хал белу) очей.
Зи щэмал	ст. Матурлык
иясе; матур, куркам.
ЗиЬен* ис. 1) Кунелда, иста тота алу. 2) Хэтер, ан.
ЗиИни ^3 с. Акыл(га), зийен(гэ бэйлэнешле), хатерда тоту(га бэйлэнешле).
ЗиЬнэн Ua3 р. Кунелдан, яттан, хатердэн.
Зобани «у у ас. дани 1) Тамугта ян-дырып торучы, газап фэрештэсе. 2) Бе-жэк чанечкесе. 3) Сатлык жаннар. Ко-яив tuahum, илем арке ечен сугышып йердем, ул ку де, зобанилар, явыз зобанилар, алар... алар мине у тер де. (h. Так.)
Зогафа 1лл^ ис. Зэгыйфь-нен к.
Зогыф (-аж-р ис. Физик зэгыйфьлек, кечсезлек, халсезлек. Зогфе хактан итяп, сез итте^змр иртидад.
Зонун иу!» ис. Занун-нын к.
сс Живой, одушевлённый.
сс. Прославленный,славный.
п. прил. Некрасивый, гадкий, безобразный; плохой, дурной; гнусный; грубый.
сущ. Вред, убыток, ущерб, потеря, изьян.
сущ. 1) Кладбище. 2) Посещение, визит.
ар.-п. сущ. Место посещения, место встречи, свидания.
н. Навещая, посещая.
сс. 1) Красивый. 2) Красавец.
сущ. 1) Ум, разум. 2) Память, сознание.
прил. Умственный, интеллектуальный.
н. На память, наизусть.
сущ. 1) рел. Адское воинство, черти. 2) Жало (насекомого). 3) Предатели, наймиты.
сущ. мн. от зэгыйфь.
сущ. Физическая слабость, немощь, тщедушие.
сущ. мн. от зануш
зол
133
ЗЫЙ
Золым pit ис. 1) Хаксызлык, гадсл-сезлек, турылыксызлык. 2) Кысу, жз-бер, ^рынсыз рэнжету, изу. Заманныц безгз кылган золымын кур. (М. Гаф.)
Золман Lit р. Жоберлэп, хаксызлык белан.
Золмэт ис. Карацгылык. Зил-мзт китеп, урынына тулды нурлар (М. Гаф.)
Зорубе эмсал	из. Зарбе
мэсэл-нен к.
Зофыр ис. кара: зафэр.
Зофырьяб гф. с. ©стен чыгу-чы, телогена ирешуче, жинуче. Эл~ хзкзфа за Мозаффар, зофырьяб .бул, нык тырши, борчагьщ сип, му л ла лар-ны аска ташлап ескэ оч! (Ш. Баб.)
Зоха	ис. Иртэнен соны,
теш алды вакыты.
Зоюф ис. к. Кунаклар.
3ohep ис. Теш вакыты, кен ур-тасы.
ЗоИрия ас. Кендезге аш.
3ohypjjsk м. I. Килеп чыгу, белену, куреву, мэйданга чыгу, барлыкка килу. hap кендз нинди зшлзр зокур итз. (М. Гаф.)
ЗоЬурат	ис. ЗоЬур-нын к.
Зу jS кара: за.
Зу фенун QpjS ст. Белем иясе, тврле фаннардан белеме булган кеше.
Зуэ ис. кара: зыя.
Зыйдд Л* ис. 1) Кире, киресе, карты, тискэре. 2) Дошман. Ьэрнэрсз узе-нец зыйддыя-ан качар. (К. Нас.)
ЗыЙддиять ис. 1) Каршылык, капма-каршылык, кирелек, тискэрелек. 2) Дошманлык.
Зыйлгы ис. 1) Кабырга* 2) мат.
Геометрик фигуранын ягы.
сущ. 1) Несправедливость. 2) Гнёт, притеснение. тирания.
н. Насильственно, несправедливо.
сущ. Темиота, мра к
из. мн. от зарбе масэя.
сущ. см. Зафар, ар.-п. прил Победоносный
сущ. Позднее утро, время до полудня.
сущ. мн. Гости.
сущ. Полдень.
сущ. Обед.
м. I. Появление, выход
сущ. мн. от зойур.
см. За.
сс. Учёный, человек науки’, эрудит.
сущ. см. Зыя.
сущ. 1) Противоположность, контраст. 2) Противник, враг.
сущ- 1) Противоположность, -контраст. 2) Антагонизм; вражда.
сущ. 1) Ребро. 2) мат. Сторона (треугольника).
аый
131
39ft
Зыйлл Ji ис Кулага. Зыилле ибли-си да мил гэт зыйлле мэгъбуд гйлэмас. (Г. Тук.)
Зыймнн	с. 1) К иная белой
(читлатеп) а млаты л га н. 2) Суз сереше-на карап анлашыла торган.
Зыймнэн р. Ачыктан-ачык тугел, читлатеп, суз сереше буенча.
Зыймын ис. 1) Бер эйбернек эчке я гы, эче. Бэрэкэт хэрэкэт зьшмы-нынди хасил булыр. (К. Нас.) 2) Бер тйбернен эченэ салынган, эчендэ булга п эйбер, мэгьна. 3) Сейлэмдэ читда-геп а к латы л га н мэгънэ. 4) Максат, телок
Зыйхек dbcp ис. Келу.
Зыя ис. Яктылык, нур. Нигз бул-ди зыя сейгэн азат баш, монафыйклар карацгысында хоффаш (ярканат). (Г Тук.)
' Зыяг ис. Югалу, эрам булу, юкка чыгу.
Зыядар	гф. с. Яктыртылган,
нурланган, яктыланган. 1
Зыяпаш	гф. с. Нур чэчеп
юра 1 орган, нурлы.
Зыяфэт	ас. 1) Кунак иту,
сыйлау, хорматлау. 2) Кунакчыллык.
Забан dbj ф> ис. 1) Тел. 2) Суз, ях-шы сейлэу салате. Рузи кылса мэн колына хак ззбан. (Мин колы на алла тел бирса.) (Мвхм.)
Забандан ф. ис. 1) Суз оста-сы. Ходаныц хекме илэ брр зэбандан. (Ут. Им.) 2) Лингвист.
Забани гавам	гф. из. Ха-
лык теле.
Забани мадэрн JLJ ф, из. Ана теле.
Забех м. I. Хайван бугазлау, ели, чалу.
сущ. Тень
прил. 1) Скрытный, не выраженный словами 2) Косвенный, подразумеваемый.
м. 1) Косвенно, не явно
2) По ходу разговора
сущ. 1) Внутренняя часть чего-либо. 2) Содержимое, внутренность 3) Косвенное объяснение. 4) Цель, намерение
<ущ. Смех.
сущ. Свет, сияние
сущ: Потеря, утрата, гибель.
ар.-п. прил. Ос вещён -ный, озарённый.
ар.-п. прил. Лучезарный$ лучистый.
1) Угощение; почтение
2) Гостеприимство, радушие.
п. сущ. 1) Язык. 2) Слово, красноречие.
п. сущ. 1) Красноречивый (человек). 2) Лингвист.
ар.-п. из. Просторечие
л. из. Родной язык
м. I. Закалывание (скота).
зэб
135
зэй
Зэбихэ ас. Бу газа а н га н, корбан-лык хайван, суелган корбая.
Забун ф. с. 1) Куатсез, зэгыйфь, начар. 2) Бик вак, эйэмнятсез. 3) Х\р-лыклы, чиркэнеч.
Зобур jjej ас. Безнен тарих башла-нудан 1086 ел элек борынгы гыйбранн (еврей) телендо язылган дини, тезмэ кнтап исеме.
Зэваид ASbj ис. Заид-нен к.
Завал Jljj ис. 1) Киту, бету, юкка чыгу, югалу. 2) Кояшныц тешлектан баюга таба авышуы. 3) Тубой го киту. hap шэйнец кэмале соцында завале ка-гыйдэсе*чэ... (3. Ьад.) 4) Улем. Илчегэ завал юк. (К. Нас.)
Зэват ol jS ис. Зат-ныц к.
Зэваты мирам >^Tolj3 ст. Хер-мэтле затлар.
Зэвая Lljj ас. Завия-нец к.
Загьфран*	ис. бот. Загфы-
рав (усемлек). Масале зэгъфрак сар-гайды урман. (Г. Тук.)
Зэгыйфь* UL*^e. 1) Гарип, физик яктан житешсез (сукыр, аксак кебек). 2) Кечсез, холсез, дэрмансыз. Гыйшкы-ма берэр tuahum сорасагыз —вещудем зэгыйфь, позем сарыланды. (М. Гаф.)
Зэгыкфэ ис. 1) Хатын-кыз. 2) кара: зэгыйфь.
Загым	ис. Гоман, фараз, уй.
Зэдэ	ф. Башка бер сузнец ахы-
рына кушылып, .ана дучар булган, оч-раган, туры килгэн“ мэгьнэлэрне бирэ; мэс<: гамьзэдэ ~ кайгыга дучар, кай-тылы. Зэхемзэдз — яраланган, яра ал-ган,
Зайгь & ис. 1) Авышу, адашу, читка тайпылу. 2) Югалу, бету.
сущ. Жертвенное живо i -ное, приносимое в жерт-в\ животное.
прил. 1) Слабый, бессильный, плохой. 2) Меточный, неважный.
3) Постыдный, отвратительный.
Псалмы Давида (написанные в 108b г. до н. з на древнееврейском языке).
сущ. мн. 01 *аид.
сущ. 1) Исчезновение, прекращение. 2) Склонение солнца к закап 3) Гибель, смерть.
сущ. мн. от зат
се. Почтенные особы.
сущ. мн о г за вия.
сущ. бот. Шафран.
прил. 1) Имеющий физический недостаток, калека. 2) Слабый, бессильный, больной.
сущ. 1) Женщина. 2)жен. от слова загыйфь.
сущ. Предположение, мнение, допущение.
п. Суффикс, придающий слову значение «подверженный, подвергшийся0.
1) Отклонение; заблуждение. 2) Уход, исчезновение.
зэй
136
зав
ЗэЙл (Jjj ис. 1) Остэма, кзшымта, берэр эсэргэ автор тарафыннан яки башка бер кеше тарафыннан естама рэвешендэ язылган кушымта. 2) Язу-ларда читенэ яки астына язылган естама анлатма. 3) Итак 4) Постскриптум (Р. S.)
Зайит O-J ис. Зэйтун мае.
Зэйтун* QAj ис. Зайтун мае чытары л а торган жимеш, зайтун агачы.
Зэйтунэ ис. 1) Зайтун агачы. 2) Куе яшел тес. 3) Исем — Зэйтунэ.
Зэки I (JTJ с. Саф, таза, ару, пакь.
Зэки II <53 с. Уткен, зирэк, сизгер; зиЬенле, тиз анлаучы.
Зэкъкум |»j>j ис. 1) дини Агулы жэ-Ьэннэм агачы. 2) Утере торган дэрэжэ-даге ачылык, ачы, зэйэр. Эчтегезме сез зэкъкум?... нигз сез эндэшмисез?!. (h. Так.)
Зэкявэт ojtf 5 ас. Зарэклек, уткен-лек, акыл уткенлеге, анлау, тешенудэ тизлек. Гакылынъщ зэкявэте хэйран кылды. (К. Нас.)
Закят ис. 1) Чисталык, сафлык, пакьлек, тазалык. 2) дини Зэкят (ислам дине буенча сэудэгэрлэргэ еллык кере-менец 40 тан бере кулэмендэ салынган еллык налог).
Зэкяэ I	ис. кара: зэкявэт.
Зэкяэ II	ис Сафлык, чисталык,
пакьлек.
Закэр ис. 1) Ир, ир кеше. 2} Ата хайван.
Зэлзэлэ м I 1)Тетрэу. 2) Жир тетрау, жир селкену.
Залил J-J5 с.. Хурлыклы, тубэн, ка-дерсез, Наданлыкныц зэлил нэрсэ акэ-ненз дзлил шул. (К. Нас.)
Зэллэ, зэллэт	ас. 1) Ял-
гышлык, хаталык, дерес булмаучылык. Галимнец зэллзсе тиз фаш булыр,
сущ. 1) Дополнение, приложение. 2) Комментарий (к тексту). 3) Пола, подол. 4) Постскриптум (Р. S.), приписка
сущ. Оливковое масло
сущ. соб. Масличные деревья, оливы.
1) Оливковое дерево. 2) Темнозелеиый цвет 3) и. с. Зайтунэ.
прил. Чистый, невинный. прил. Проницательный, умный, способный; смышлёный.
<М- 1) рел. Адское дерево (плодами которого якобы будут питаться грешники). 2) Горечь, ядовитость, яд.
сущ. Смышлёность, проницательность.
<М- 1) Чистота. 2) рел. Подоходный налог на торговцев в размере 1/40 дохода.
сущ. см. Зэкявэт.
сущ. Чистота, непорочность.
сущ. 1) Мужчина. 2) Самец.
м. 1. 1) Трясение, дрожь. 2) Землетрясение.
прил. Низкий, презренный.
СМ. 1) Ошибка, промах. 2) Спотыкание
зал
137
зэн
наданныц зэллэсен наданлыгы каплар. {К. Нас.) 2) Таю, тайпылу, аяк таю.
Зэлялэт	ис. Тубэнлек, хур-
лык.
Зам ^3 ис. Эр, шелтэ, ркэядэге кимчелеклорне эйтеп орышу, „бигенэ бэру*, гаеплэп сейлэу. Фэкыйрь бэка-дир икэн, аны жебен вэ йерэксез dim зэм кылырлар. (К. Нас.)
Зэмаим jpUS ис. Зэмимэ-нен к.
Зэмзэм ис. 1) Мэкка шайэрендэ .изге* коеныц исеме. Биэре миллэт, май зэмзэм кузлэдем ел гар буе. (Дэрд.) 2) куч. Хамер, аракы. Зэмзэм суын ялаштыра, шешэ тебен караш-тыра. (Г. Аф.)
Зэмим с. Начар, алама, ярамыи торган, хурлыклы, эшэке. Ахмак вэ на-дан бозыклыкта бу ляп, сузе кибри вэ фигыле зэмим булган кешелэр... (К. Нас.)
Зэмимэ	ис. Начар, а лама,
эшэке эш, хурлыклы эш. Саранлык эхлакы зэмимэдэндер, нэфсенец хый-рыслыгы сэбэпле гааре кешегэ изгулек ирешмэкен эстэмэмэктер (телэмэу). (К. Нас.)
Зэмин ф. ис. 1) Жир, т>фрак. Бетте, мэху уяды зэмин, Ьэм дэ замани калмады. (Г. Тук.) 2) Теп, жир-лек, нигез.
Зэмистан dtuu-y ф. ис. Кыш, кыш «коне.
Зэммам ис. Бик хурлаучы, мыскыл итуче.
Зэмйарир ис. Кочле суык, аче суык, каты салкын. Яратырга ярый кышны, вэлэкин зэмЬэрире бар. (Г. Тук.)
Зэн dj ф. ис. Хатын, хатын-кыз.
Зэнадика аэдЦ} ис. к. дани Аллаха . инанмаучылар, динсезлар.
Зэнан оЦ; ф. ис. Зан-нец к.
Зэнб ис. 1) ГенаИ, язык. 2) Га-еп. 3) Жинаять.
сущ. 1) Унижение. 2) Низость.
сущ. Порицание, упрек; ругань, поношение; обвинение
сущ. мн. от зэмимэ
и. с. 1) Земзем (колоден при храме Каа а в i Мекке), 2) перен. Вино водка
прил. Позорный, досюи-ный порицания, неприятный.
сущ. Позор, дурной поступок, неприятность.
п. сущ. 1) Земля, почва.
2) Основа, основание; фундамент.
п. сущ. Зима, зимний период.
сущ. Позорящий, оскорбляющий, издевающийся.
сущ. Сильный холод, леденящая стужа.
п. сущ. Жена, женщина. сущ. мн. рея. Безбожники.
п. сущ. мн. от зэн.
сущ* 1) Грех. 2) Вина.
3) Проступок, преступление.
зэн
138
зэр
Зэнбил ip ис. Камыштан уреп ясалган корзин Исхак сучи зэнбиленэ азык куйды (К. Гал.)
Зэнбур ф- ис Тешли (чага) торган 1<ебен, бнжэк; теклетура, желта h. б
Зэнбэрэк J ф. ис. 1) Пружина 2) Рессора, сиргмэ. 3) Туп.
Зангин ф. ас. Бай, дэулэт иясе.
Зэнек dbj ф.'ис. Туты к.
Зенки ф ис. 1) Негр, кара тэн-ле. 2) Ту пас. уса л кеше, ha зэнки, бзд-бэхет, кит1 (Т. Ил.)
Зенжи ис. кара: заики.
Зэнжир Ф- яс. кара: зинжнр.
Зэнжэбнл	Ф- ис. Имбир
(Ьиндстаннан кила торган усемлек та-мыры).
Зэр jJ ф. ис. Алтын.
Зергъ ис. Ашлык чачу, игу.
Зэргер ф- ис. Алтынчы, алтын-кемештэн эйберлар эшлауче.
Зэрде ф. ис. бот. Зарда
Зорделу	ф. ис. Орек.
Зернга I	ис. Yренте, шытым.
Заркга It ис. 1) Сил та у, сэбэп. 2) Арадаш. Мал деньяда бэхетле бу-луга бэсилз, ахирэттэ газаптан ко-тылуга зэригадер. (Г. Фэез.)
Зэркъ Jjj ис. 1) Хэйле, рия, ике-йезлелек. 2) Суфилар кия торган кием.
3apKflpjlSjj ф. ис. 1)'Алтын яки ко-меш жеп белея тукып эшлэнган тукы-ма. 2) Алтын эше.
Зеррэ ис. 1) Бортек, материянем нн кечкенэ, ид вак бертеге. 2) Атом.
сущ Большая камы шо вая корзина.
л. сущ. Оса, шершень шмель и др. насекомые
п. сущ. 1) Пружина.
2) Рессора. 3) Пушка; самострел.
п. <ущ. Богач, богатей
п. сущ. Ржавчина
п. сущ. 1) Негр, чернокожий, эфиоп. 2) Грубый, злой человек
сущ. см. Зенки.
п. сущ. см. Зинжир
п. сущ. Имбирь.
п. сущ. Золото.
сущ. Возделывание, обработка, сеяние.
п. сущ. Золотых 5 дел мастер, ювелир.
п. сущ. бот. Пастернак (огородное растение,-пряность).
п. сущ. Абрикос, урюк сущ. Росток, саженец. сущ. 1) Предлог, оправдание, средство. 2) Посредник.
сущ. 1) Хитрость, мошенничество, двуличие. 2) Одежда суфиев.
п. сущ. 1) Расписанный, разукрашенный золотом; шитый золотом. 2) Работа по золоту.
сущ. 1) Частичка. 2) Пылинка. 3) Атом.
зэр
139
зау
дгэрчэ зэррэ микъдар Ниммэте бар; аныц артыннан тар-тау миннэте бар. (Г. Тук.)
Зэрхуш	Ф- ис. Кунелле карг.
Шашлык булсын еэца. и зэрхуш. (Мохм.)
ЗэрэЬ «jj ф. ис. кара: зирэй.
Зэхаир ис. Зэхирэ-нен к.
Зэхем ф. ис. 1) Ору, сугу. 2) Ору, v у гуда и булган яра. Синец зэхмецэ кем-нзр сызлана соц. (Г. Тук.) 3) Озэнге ка ешы.
Зэхемдар, зэхемзэдэ, зэхемнак ф. с. Яралы, яра-ингап.
Зэхирэ	ис. Азы к, ашлык, орлы к
апасы. Кыйхытлык закыиг рльнг, ма~ 1ымны э$ыеп> Мисырга зэхирэ алмаза мрзбэрдем, ул кешем каитмады. (К. Нас»)
Зэхмэт ис. 1) Эш, хезмэт. Йек-лэдем мин бик авыр зэхмэт сица. (Г. Тук.) 2) Азап, борчу, мэшэкать. Зэхмэт чикмэгез, минем барларым, тэртэлэрем о ындыр, эцитешермен, — диде. (К. Нас.) 3) Кысынкылык, тыгыз-яык. Херраятсез яшэмэк зэхмэт иде-кек бе лер мен. (М. Ак.) 4) Сырхау, чир.
Захмэткэш	гф. ис. Хезмэт
нясе.
Зэукъ JlP ис. 1) Завык, том, татым. 2) Там тату тойгысы. 3) Лэззэтлэну, берэр нэрсэдэн, яки эштэн ямь табу, кунел табу, там табу. Крзлэре ацсыздан бу мрмилэя бакып зэркьлакдылар. (М. Ак.) 4) Яхшыны начардан аеру кече, аеру узлеге. Ни кэбаирдер мисак-та ррхым иткэн иртикяб, кем гадэм зэукыннан эуеэл хекем ителгэн янасы. (Нинди зур генаЬ, яратылу вакытында ук рухым эшэкелек иткэн, Ьэм яхшыны начардан аеру кечем югында у к‘утка янасым белэн хе кем ителгэн.) (Дэрд.)
ЗэукатоЦр ио. Зэукъ-ныа к.
Зэукый с. Эстетик (матурлык, гузэллеккэ бэйле).
п. суш. Веселый старик.
п. суш см ЗирэЬ ерщ. мн. от зэхирэ п. срщ. 1) Удар, биibt 2) Рана (от удара). 3) Ремень. на котором шп-вешивается стремя.
п. прил. Раненый, имеющий ран*.
сущ. Запас, припасы, провиант
сущ- 1) 1руд> работа. 2) Тягость, беспокойство, гнёт. 3) Зависимое положение. 4) Болезнь, недомогание.
ар.-п. сущ Трудящийся.
сущ. 1) Вкус. 2) Склонность. 3) Вкушение, наслаждение, удовольствие. 4) Способность отличить хорошее от плохого.
сущ. мн. от зэукъ.
прил. Эстетический.
зэу
140
ЗэЪ
Зэукы сзлим	«з. Дерос той-
гы лэззэте.
Зэукы хаят	из. Тормыш
лэззэте, яшэу тэме, тормыштан, яшэу-дэн лэззэтлэну.
Зэукы ?лхан JbJI JjS из. Койлэр лэззэте, моннар лэззэте. Жул-щилэс-лэрнец моцыннан зэукы элхан алма-дым. (Дэрд.)
Зэукыяб s-’UlP гф с Там табучы, лэззэт ала белуче
Заукыят ис. Зэукъ-нык к.
Заурак oljjj ис. Каек, кеймэ.
Зэуж ис. 1) (Хатынныц) ире. Хакыйкать сэнец зэуэ^ец кыйтмыйр дорыр. (К. Гал.) 2) >К©п, пар (такнын киресе), парлы, пары булган ир.
Заущиять	Ирле-хатынлы-
лык.
Зэужэ ис. Кэлэш (ирнен хаты-ны).
Зауздаев ис. Ир белэн хатын, ирле-хатыалы.
Зажр mJ. 1) Тыю, юл куймау. 2) Кечлэу» мажбур иту. 3) Азаплау, жэбер-жэфа. 4) Хэзергедэн чыгып ки-лэчэктэн хабар биру.
Зэжрэн р. Тыеп, комачаулап, ирексезлэн, тоткарлык ясап, юл куй-мыйча, кечлэп.
Зэйаб ис. Киту, бару.
ЗэЬадэт озUJ ис. Тэкъвалык, денья-дан бизеп гыйбадэт белэн генэ шегыль-лэнучелек*
ЗэЬи с. Бик шэп, яхшы. Ва-рислар ечен мал сакламак зэки хыял батыйльдф. (К. Нас.)
ЗэЪр ф. ис. кара: зэЬэр. Ит на-данлыкларны тэгъриф. зэкрене яз, гад-реяс. (Г. Тук.)
и ?. Удовольствие от полноты ощущения (чего-либо).
из. Вкус жизни; наслаждение жизнью.
из. Сладость музыки
ар-п. прил. Имеющий хороший вкус, умеющий наслаждаться (чем-либо).
сущ. мн. от зэукъ.
сущ. Лодка, баркас.
сущ. 1) Муж, супруг.
2) Пара, че(а.
сущ. Супружество.
сущ. Жена, супруга.
сущ. Супруги, муж и жена.
м. I. 1) Запрещение, запрет. 2) Принуждение.
3) Угнетение, притеснение; мучение, беспокойство. 4) Предвидение.
н. 1) Запрещая; мешая. 2) Насильно.
сущ. Уход, отправление. сущ. Умеренность, воздержание, монашество.
прил. Прекрасный, хороший.
п. суш. см. ЗэЬэр.
зэЪ
141
зел
Зэйраэ IjaJ с Ачык йезле, акты йезле (хатын).
ЗэЬра ф. ис, 1) Yt, у* капчыгы. 2} куч. Батырлык, егетлек, гайратлелек.
Зэйэб иЛ>-> ис. Алтын. Бу. мэзкэб бер зэНэб мэзНэб ... (Г. Тук.)
ЗаЬэби с. Алтыннан ясалган. алтын тесле.
3ah?p* ф. ис, 1) Агу, эче. Сэу~ мэдекем адэмэ яр улмак бэца зэЬэр' дер. (М. Ак.) 2) Уткен, булдыклы
Зебаб s-’kJ ис. Зебабэ-нен к
Звбабэ «чУ яс. Чебен.
Зебан dbj ф. ис. кара: забан.
Зеб да л-bj ис. 1) Бер нарсэнец сай-ланган ин яхшы елеше, сыгып алынга-ны, каймагы. 2) Натижэ.
Зэбэриод♦ ас. Зебэржэт (яшел теста кыйммэтле таш исеме). Яратам тэмле, татлы сузецезне, зебэрмрд тесле якты кузегезне. (Г. Тук.)
Зекам jUj ис, У рам.
Зэкям flrS ис, Томау, борынга томау гешеп авыру.
3eKypjj5^S ис. к, Ирлэр.
Зелеф ф. ис, 1) Сейганнен чаче, голыми. 2) Йезнен ике ягына аерылып теш кэн чач. Гащэб торфе кара рэцле зелеф ларец вар. (К. Гал.)
Зелкагдa «•uSJlp ст. кара: зилкагда
Зелкарнэен	ст. 1) Ике ме-
гез иясе, ике мегезле. 2) Александр Македонскийнын кушаматы. Дээк^ал музыкасын тыцлаган кешенец мацгае-на Зелкэрнэеннец мегезе шикелле ме-гез чыгар, дигэн... (Г. Газиз).
Зелмэгашэйн	ст. Жирдэ
дэ, суда да яши торган (хайван).
Зелфекар	ст. «Арка умырт-
касын кисуче* мэгънэсендэ булып, хэ-лкфэ Гали ней легенда р кылычына би-
прил. Приветливая, веселая.
п. сущ. 1) Желчь, желчный пузырь. 2) перен. Храбрость, отвага, мужество.
сущ. Золото.
прил. Золотой, золотистый.
п, сущ. 1) Яд, отрава
2) Прыткий, проворный.
сущ. мн. от зебабэ.
сущ. Муха.
п. сущ. см. Зэбан.
сущ. 1) Суть, сущность, квиhi эссенция. 2) Результат, итог.
сущ. мин. Оливин; хризолит; изумруд.
сущ. Улица, улочка.
сущ. Простуда, насморк.
сущ. мн. Мужчины.
п. сущ. 1) Локоны любимой. 2) Кудри, завитки волос.
сс. см. Зилкагдэ.
сс. 1) Двурогий. 2) Прозвище Александра Македонского.
сс. букв. Земноводное (животное).
сс. букв. „Рассекающий позвонки*; название легендарного меча халифа
зел
142
зеЬ
релгон исем. Чыгар кычнан калэм тел зелфекарын. (Дэрд.)
Зелхижжа	ст. кара: зил-
хижжэ.
Зелял JVj ф. ис. Салкын 1юм тонык су. Ьэм эчэр ул чишмздэн абе зелял. (Уг. Им.)
Зелжэлал	tm. 1) Олылык
иясе, беек. 2) дани Алланын исеме. Зелщэлалыцнан сора твнлэ торып тэкъва кияу. (III. Баб.»
Зелжэнах	ст. Кана г иясе,
оча ала торган, канатлы.
Зелжэнахэен	ст. Ике ка-
нат иясе; ике канатлы. Ул шзкерт ва-кытымда русча да укыган, узен зел-м^энахэен итеп фараз кыла (Г. Газиз).
Земред ф. ис. кара: зеборжод.
Земрэ 4^*5 ас. 1) Жэмэгать, теркем, группа. Имде ушбу халык земрэсеннэн ишеткзн сэн бер хэбзр. (К. Нас.) 2) полит. Класс, булек. Шериф шул кеннзн башлап хэерчелэр земрэсенэ керде. (М. Гаф.) 3) биол. Семьялык, женес.
Зеннар jUJ ис. Билбау, кулмок ес-пеннэн байли торган ч\клы билбау.
Зенуб ис. Зэнб-нец к.
Зеннэвал JlyJfjS ис. 1) Булок иясе, булок итеп бируче. 2} Бик рэхимле, кеше холено керуче.
Зерриять CxjjS ис. Буын, ыру, нэсел, нэсел-нэсоп, бер буыннан килгоннэр.
Зехол ис. астр. Сатурн (планета). Тицсез улды йезлэрендз хетта Зехзл. (Мехм.)
Зеюф	ис. 1) Ядган акча. 2) Ал-
далау.
Звжаж	ис. Пыяла.
Зежажэ ис. И Пыяла савыт. 2) Шешэ.
ЗеЪад ис. ЗаЪид-нен к.
Али.
сс. см. Зилхнжжо.
п. сущ. Холодная, прозрачная вода.
сс. 1) Важный, сановитый. 2) рел. Обладатель величия (эпигет аллаха).
сс. Крылатый, имеющий крылья.
сс. Обладатель двух крыльев, двукрылый.
п. сущ. см. Зебэржод.
сущ. 1) Компания, группа; клика. 2) полит. Класс. 3) биол. Семейство, род.
сущ. Пояс; кушак.
сущ. мн. от зонб.
сущ. 1) Дарящий, преподносящий дары. 2) Добросердечный; милосердный; сочувствующий.
сущ. Дети, потомство, династия.
сущ. астр. Сатурн.
сущ. 1) Фальшивые деньги. 2) Обман.
сущ. Стекло.
сущ. 1) Стеклянная посуда. 2) Бутылка.
сущ. мн. от заНид.
seh
143
ибд
ЗеЪд -tej ис. Тэкъвалык, суфилык. Бу халыкча: зекд, тлкъва, тугрылык та„ дин да шул. (Г. Тук.)
Зейрз ис. 1) астр ЗоЬрэ йол-дызы, чулпан. 2) Чэчэк. 3) Кеше исемс. Лэйлэсеме элла бу М&эцнуннец, 3ehpa-сем3 эллэ 1а1шркыц. (М. Жэл.)'
ЗеЬул м. I. 1) Опыту. 2) Юри оныгканга салышу. 3) Уйга багу, фи-керга чуму аркасында онытылу. Двнъя-дан зеНул иткэнсъаманрак фикерга талган кешелэр. (Ф. Эмир.)
Зуд Ф- с. Йегерек, чапкын, тиз йерешле, елда.м.
сущ. О Воздержанное.ь 2) Бла го чес! не, набож -ноегь.
сущ. 1) астр. Венера 2) Цветок. 3) Имя собственное.
м. /. 1) Забьнье. 2) При 1ворство в забывчивости. 3) Растерянность, рассеянность.
п. прил. Бысфый, к ко рый.
и
И — татар элифбасында тугызынчы, гарэп элифбасында беренче хэреф булган „ I * не (суз башында) Нам егерме енгезенче хэреф булган ^“не (суз ур-тасында йэм суз азагында) белдерэ; эб-жад тэртибендэ унга йери.
Иба Ь1 ис. 1) Раза булмау, кабул ит-мэу, баш тарту. 2) Каршылык куреэту, буйсынмау. 3) Жирэну, жиранеп сак-лану.
Ибахэ м. ZV. дани Рехсэт ату; нрегенэ тапшыру, мрегенэ кую.
Ибгад	/V. 1) Ераклаштыру.
2) Озакка сузу, сонлаштыру.
Ибдаг лс IV. 1) Уйлап чыга-ру, барлыкка кигеру, ижат игу. 2) И жат. 3) Кинэттэн, я зы л наган шигырь сейлэу.
9-я буква татарского алфавита. Обозначает первую букву арабского алфавита алиф (I) (в начале слова) и 28-ю букву (<£) в середине и в конце слова; цифровое значение 10.
сущ. I) Несогласие, непринятие; отказ. 2) Сопротивление; неподчинение. 3) Отвращение.
м. IV. рел. Разрешение, позволение; полная свобода (действий).
м. IV. 1) Удаление, устранение. 2) Задержка, продление.
м. IV. 1) Создание, изобре ген не, творение. 2) Творчество. 3) Прочтение стихотворения экспромтом.
Ибдал Jl-bl м. IV. Алмаштыру, ал- ♦. м. IV. 1) Замена, пере-машу; башкарту, узгэрту.	мена. 2) Обмен.
Ибдаэ Ш м. TV. Юктан бар иту, м. IV. Создание, сотво-ижат Hiy.	рение.
ибк
144
ибт
Ибка tel м. IV. 1) Калдыру, искечэ (элеккечэ) калдыру, саклау. 2) Исемен (данын) калдыру, мэнгел эштеру.
Иблис* ис. дани 1) Шайтан. 2) Начар кеше.
Ибляг м. IV. ЭКиткезу, хабар иту, ирешгеру.
Ибн ис. Ул, ир бала.
Ибне ави ст. Шакал, чул бу-ресе. Арслан янында ибне ави хезмэ-тендэ йереп, калган ашларын ашый иде. (Г. Фаез.)
Ибнелвакыт	ст. Замана ба-
ласы, узе яшаган за манга гына буйсы-нып эш итуче. Галиэцэнаб вэ философ адэмнец ибнелвакыт булуы Нич мона-сиб эш тугел иде. (Р. Фэх.)
Ибне сабил	ст. Юлчы, мо-
сафир.
Ибна ис. Бераунен кызы.
Ибраз jl^l м. IV. Курсагу, майданга кую, тышка чыгару. Бонлара мэхэббэ-тен ибраз зала де. (М. Ак.)
Ибрам м. IV. Уз диганенда нык торып йедагеп copay, сорап интектеру, йодату. Адзм хаэцэт вэ ярдэм эстзгзн-дэ, ибрам кылмаенча, хзле узрэ куел-мак кирэк. (К. Нас.)
Ибраэ *1^1 м. IV. Бурычтан котыл-дыру, бурычны кичеру, йекламадан кот-кару.
Ибриз 5^1 ис. Саф алтын.
Ибрккъ ис. Комган, чайнек, борынлы савыт.
Ибра ис. Ина.
Ибталь JllaJ м. IV. Юк иту, юкка чыгару; бозыклыгын курсэту. Эфьюн-нщ^агуын ибталь кылырга кирэк.
Ибтнда м. VIIIA) Башлау, баштан жибару. 2) Баш, эувал, элек.
Ибтидаи с. Башлангыч, баш-лап жибару (га бэйле). Эмма Ничберсе
м. IV. 1) Оста вление, сохранение. 2) Сохранение имени, увековечение. сущ. рел. 1) Дьявол, чёрт. 2) Дурной человек. м. IV. Доведение до сведения, уведомление.
сущ. Сын.
сс. Шакал.
сс. Раб своей эпохи, человек, взгляды коюрого ограничены временем, в котором он живёт.
сс. букв. „ Сын пути *, путник.
сущ. 1) Дочь. 2) Девушка.
м. IV. Показывание; выставление, выявление.
м. IV. Настояние, упорствование, надоедливость, настойчивость.
м. IV. Освобождение от уплаты долга, от обязательств.
сущ. Чистое золото.
сущ. Чайник; кувшин носиком.
сущ. Иголка.
м. IV. Отмена, уничтожение, аннулирование.
м. VIII. 1) Начинание.
2) Вступление, начало.
прил. 1) Начальный.
2) Вступительный, пред-
ибт
145
нбЪ
у куны и бтида ъ мэктэптэн уткэреп югарырак китуне уйламый аде. (Г. Ибр.)
Ибтидар jIa^I лл VIII. 1) Ашыгу; ашыкгыру. 2) Омтылу, эшкэ омтылып керешу.
Ибтидаэн Щ1 р. Башлап, башлап жибэру ечен.
Ибтизал JIxjI м. VIII. 1) Искер-гэнлек. 2) Куп чэйнэлгэнлек, вульгар-лык. 3) Тубэнсету, кимсету.
Ибтиля *^1 м. VIII. 1) Бэла га очрау, бэлагэ дучар 6>лу. Икъбале вакытында дус еэ карендэш итеп, идбар вэ ибтиля вакытында хэкарэт кыйлган. (К. Нас.) 2) Авыру, а вырыл киту. 3) Газап чигу.
Ибтина м. VIII. 1) Бер на резней. естенэ кору, нигезлэу. Нилэем (нишлим) аслым, эсасем дэртэ (дэрткэ) итмеш ибтина. (Г. Тук.) 2) Берэр нэр-сэгэ таянып эш иту. 3) Дэгъваны нигезлэу.
Ибтинаэн tbl р. Таянып, нигезлэп.
Ибтисам	м. VIII. Ел маю. ке-
лемсерэу, ачык йез курсэту.
Ибтисар	м. VIII. Кунел кузе
белэн куру, эшнен тебен ерактан куру.
Ибтихас obezJ м. VIII. Берэр нэр-сэдэн бэхэс иту, эзлэну, тикшеру.
ИбтиЬал JUxJ м. VIII. Ял вару, ялы-ну, copay.
ИбтнЬазд -V. УЖ Шатла ну, сеену, куану.
Ибшар jUal м. IV. 1) Сеенеч. куа-ныч. 2) Шагландыру, сеендеру.
Ибыт «М ис. Култык асты.
ИбЪам I ис. Баш бармак.
ИбЬам 11 м. IV. 1) Билгесез-лек, ачык тугеллек, буталчыклык. 2) Суздэ я шерен мэгънэ.
варительный. 3) Элементарный.
м. VIII. 1) Спешка; поспешность. 2) Стремление.
н. Сначала, для начала.
м. VIII. 1) Заношенность. 2) Избитое!ь, банальность, вульгарность. 3) Унижение.
м. VIII. 1) Бедствие, бедственное положение.
2) Заболевание. 3) Ci рада ние.
м. VIII. 1) Надстройка; построение. 2) Основа, опора. 3) Обоснование заявления, претензии.
«. Основываясь, опираясь на что-либо.
м. VIII. Улыбка, приветливость.
м. VIII. Внутреннее чувство, видение.
м. VIII. Обсуждение; исследование, изучение. м. VIII. Ходатайство, просьба, мольба.
м. VIII. Радость, ликование, восторг.
м. IV. 1) Радость. 2) Радостная весть.
сущ. Подмышка.
сущ. Большой палец.
м. IV. 1) Неопределённость, неясность, запутанность. 2) Двусмысленность (в значении слов).
ибЬ
146
игъ
ИбЬащ м. IV. 1) Шатландыр). куандыру. 2) Шатлыклы хэбэр, сеенеч
Игадэ м. IV. 1) Кире кайтару, кире биру, кайта ру. 2) Кабатлау, кабат эшлэу. 3) Элекке хэленэ китеру.
Иган ат оВЫ ас. Иганэ-нен к
Игана*, ига на т cJUkaJUl м. IV. 1) Ярдэм, булышлык. 2) Берэр яхшы эш ечен халыктан жыелган акча, иганэ ак-часы. Иганэпг эстэдек без чзн буца дик гайре мэуладан, (Г. Тук.)
Иганэтэн &UI р. Булышлык итеп. ярдэм йезеннэн.
Игашэ Д-^UI м. IV. Кичендеру, я тэту, ашату.
Игьбирар м. IX. 1) Тузанлану, естенэ тузан куну. 2) Хэтер калу, уи-кэлэу.
Игъва I м. IV. Аздыру, юлдан яз-дыру, начарлыкка ендэу; котырту. Бэлки бакмаслар иде шайтаннары игъвасына. (Г. Тук.)
Игъван OIjaI ас. кара: эгъван. Аклары мершид санан игъваннары ахмак имею. (Г. Тук.)
Игъдад «M.UI м. IV. 1) Хэзерлэу. 2) Берэуне укытып ейрэтеп бер эшкэ хэзерлэу.
Игъдади	с. Хэзерлэу(гэ ка-
раган).
ИгъдадиЯ	ис. Мэдрэсэдэ кла-
ры белей алуга хэзерлэу класслары.
Игъдам м. IV. 1) Юк ит^ юкка чыгару. Миллэти иЛдам идэн, игъдам идэн шунлар имеш. (Г. Тук.) 2) Закон иигезендэ утеру.
Игъзаз .v. IV. Хермэтлэу, ка-дерлэу, олылау.
л/. IV. 1) Приведение^ восторг. 2) Радостная весть.
м. IV. 1) Возвращение. 2) Повторение. 3) Пере-(перевыборы, пересмотр и т. д.).
сущ. мн. от иганэ.
м. IV. 1) Помощь, поддержка, содействие 2) Пожертвование
н. В виде помощи, в качестве поддержки.
м. IV. Пропитание, поддержание жизни.
м. IX. 1) Запыление, покрытие пылью. 2) Огорчение, обида.
м. IV. 1) Обольщение, искушение. 2) Наущение; подстрекательство.
сущ. см Эгъван.
м. IV. 1) Подготовка
2) Обучение какому-нибудь дел>.
прил. Подготовительный
сущ. Под гото вител ьные классы в медресе (для поступления в высшую школу).
м. IV. 1) Уничтожение.
2) Казнь.
м. IV. 1) Оказание внимания» почтения. 2) Почтительность.
4ИГЬ
147
нгъ
Игъзазе гыйззэт	ст, Ка-
дер, хермэт, олылау. Та ты а бср-берени игъзазе г*йззэт (Сайяди).
Игъзазэн р. Хврмэт.тэп, олы-ian, кадерлэп.
Игъзам	м. IV. 1) Зураиту,
кирэгеннэн артык эйэмият биреп хутору. 2) Кечкенэ эйбер яки эшне зурай-тып, купертеп карау.
Игъля I *	.и. IV. 1) Кутэру, юга-
ры иту, 2) Шейратле иту, атказан дыру.
Игъля И м. IV. 1) Эибернен бэясен кутэру. 2) Бэя кую.
Игьлякъ dfctetjf. IV. 1) Биклэу, йо-заклау; киртэлэу. 2) Сузне анлаешсыз итеп» бутап сейлэу.
Игълям	м. IV. 1) Белдеру,
ацлату. Килсэ кайгы гзр ацар, игълям кыладыр куз, аезе. (Г. Хар.) 2) Ац-чатма; белдермэ, хэбэр.
Игълян*д*Л^1 м. IV. 1) Белдеру. 2) Майдан га чыгару, ачык иту, халыкка белдеру.
Игьляне нфляс	из. Бел-
генлеккэ тешуне фаш иту, банкрот бул-ганлыгын белдеру. Байларныц игъляне ифляс итулэренэ сэбэп булд&н (М. Гаф.)
Игьма ихЛ м. IV. Ьушсыз булу, хэлдэн таю.
Игъмаз м. IV. 1) Куз йому, курии кит^, карамый узу. 2) Курмэмеш-кэ салышу.
Игъмаль JUaI м. IV. 1) Эшлэ\. яса\ 2) Барлыкка китеру.
Игъмар jLfrl IV. 1) Эшкэрту, гезек иту. 2) Утраклау, мэдэнилэштеру.
Игъра м. IV. 1) Берауне берэр кешенец зарарына эщ итэргэ кызык-тыру, котырту. 2) Комсызландыру, хи-рысландыру.
сс. Почесть, уважение, почтение.
н. Почтительно, с почтением.
м. IV. 1) Почитание; возвеличивание. 2) Преувеличение
м. IV. 1) Подъём, возвышение. 2) Прославление.
м. IV. 1) Повышение, поднятие цен. 2) Оценка м. IV. 1) Закрытие, запирание на замок. 2) Путанное объяснение.
м. IV. 1) Уведомление, извещение. 2) Объяснение; сообщение; 3) Известие.
м. IV. 1) Объявление, извещение. 2) Обнародование, публикация.
из. Объя вление ба и крот -ства, разорения.
м. IV. Обморок, обморочное состояние.
м. IV. 1) Попустительство, поблажка, потворство. 2) Притворство.
м. IV. 1) Применение, делание. 2) Создание.
м. IV'. 1) Возделывание. 2) Заселение.
IV. 1) Побуждение, подстрекательство, соблазн. 2) Побуждение к жадности, скаредности.
игъ
148
игъ
Игърао <->^1 м. IV. грам. 1) Суз-лэрнен торлэнуе. 2) Сузлэрне тонвин-нэре белан язу, уку.
Игърак	м. IV. 1) Суга баты-
ру; су басу. 2) Акылга сыю ягыннан мемкин булып та, гадаттэ булуы мемкин булмаганча арттырып мактау яки яманлау. Г. ИбраЬимовныц: „Ул ешэнчеге, бирнэсе дасэц, адэм эйтеп, адэм бе-термэс, эйтэм бит, еецэ сыймас... авы-лыца сыймас...*, дигэн эцемлэсендэ игърак бар.
Игъта м. IV. Биру, елэшу, алга китереп биру* Зыя биче Жэлэлетдин Сабитовка имам хатыйб вэ медэррис-лек ретбэсе игъта кылынды. (Г. Ибр.)
Игътибар* м. VHL 1) ЭИамият биру, кунел биру. 2) Хермэтлэу, сайга санау. 3) Сузе утемлелек, танылганлык, авторитет. 4) Илтифат.
Игътибарэн IjLxd р. 1) ЭЬэмият би-реп, сайга санап, илтифат итеп, иста тотып, игътибарга алып, иска алып. Минем ятим калган мулла баласы икэнемэ игътибарэн... (Г. Тук.) 2) Башлап. Бу кеннэн игътибарэн — бу кеннэн башлап.
Игътидад м. VIII. Исэпкэ алу.
Игьтндал J 1-^x1 м. VIII. 1) Ике хэлйен, ике якнын уртасында булу.* 2) Урта сызыкта булу, уртача фикердэ булу^Мпн игътидал тарафында.
Игътидаэ м. VIII. 1) Дошман-лык курсэту. 2) Рэнжету, золым иту. 3) Кечлэу.
Игътиза *1x^1 м. VIII. Туену, ри-зыклану.
Игътиз ал JljXfrl м. VIII. 1) Аерылу, читкэ киту, халык арасыннан читкэ ка-
м. IV. грам. 1) Изменение по флексиям (имени) или изменение по окончаниям (глагола); флексия. 2) Чтение, написание с полными окончаниями.
м. IV. 1) Затопление, наводнение. 2) Преувеличение, превышение меры (в хвале или хуле).
м. IV. Предоставление, отдача, раздача.
м. VIII. 1) Принятие во внимание. 2) Уважение, авторитет, почёт. 3) Значение, престиж. 4) Внимание.
н. 1) Принимая во внимание. 2) Начиная с...
м. VIII. Принятие в расчёт.
м. VIII. 1) Умеренность; равновесие. 2) Соразмерность, симметрия.
м. VIII. I) Враждебность, враждебное действие. 2) Обида, притеснение, гнёт. 3) Насилие.
м. VIII. Насыщение.
м. VIII. 1) Отшельничество, жизнь в уедине-
нгъ
149
игъ
1ылу. 2) Хезмэт урыныннан чыгу. Игъ-тизал иттеки соц Мзгарр^нец кадере артмыштыр. (Р. Фэх.)
Игътизар jlAitl м. VIII. 1) Бер эшне эшлэу яки эшлэмэвенен сэбэбен курсэ-ien узен аклау. 2) Гозерне кабул итуен утену. 3) Гафу утену. Имде бу вакый-гане кешегз сейлэмэ, ... дип игътизар кылды. (К. Нас.)
Игьтикад м. VIII. Ышану, чын кунелдэн ышану, инану; кунел беркету, кунел бэйлэу. Шул юлни туры юл дип игыпикад итэр. (3. Над.)
• Игътикяф м. VIII. дини 1) Берэр изге саналган урыннан (мэчеттэн) чыкмый берникадэр вакыт гыйбадэт кылып я ту. Булчы син мица мерит, мине аркацда йерет, ачыйк гамэл кибетен, игътикяфларга керик'. (Г. Т * к.) 2) Бер урында ябылып яки тукталып тору.
Йгьтиля м. VIII. 1) Югары ашу, кутэрелу, биеклэну, югары мену. Игътиля итсэц, канатыц ач, вакыт эцшпте бугай. (Г. Тук.) 2) Дэрэжэсе кутэрелу.
Игътимад м. VIII. 1) Таяну, арка л а ну, ышану. Нык \ зенз агътимады йзм с узенз игътикад. (Г. Тук.) 2) Ыша-ныч, таяныч.
Игътимадэн ULxaI р. 1) Ышанып.
2) Таянып, аркаланып.
Игътинаэ м. VIII. 1) Эйэмият биру, булдырырга тырышу, бик нык дикъкать иту, игътибар иту. 2) Игъти-бар.
Игьтинам f м. VIII. 1) Сугышып трофей алу. 2) Кан, жан биреп алган мал кебек кадерле куру.
Игьтинам форсат	ст. Ва-
кытнын кадерен белу.
Игътираб	м. VIII. 1) Чит
жиргэ киту, туган-ускэн иленнэн аеры-лу. 2) Башка миллэттэн хатын алу.
нии. 2) Уход с работы, оставление должности
м. VIII. 1) Объяснение причин невыполнения обязательств. 2) Мольба о прощении. 3) Извинение.
м. VIII. Верование, вера, убеждение, доверие.
м. VIII. рел. 1) Продолжительное моление не выходя из храма.
2) Упорное занятие (чем-либо).
м. VIII. 1) Восхождение, подъём, возвышение.
2) Возвеличение.
м. VIII. 1) Вера, доверие. 2) Опора.
м. 1) Доверяя. 2) Опираясь (на что-либо).
м. VIII. Внимание, забота.
м. VIII. 1) Захват трофеев. 2) Считать (считание) драгоценном, дорогостоящим (добытым ценою крови).
сс. Знать цену времени.
м. VIII. 1) Отъезд на чужбину, удаление от родины. 2) Бракосочетание с женщиной другой нации
игь
150
игъ
Игътираз	м. VIII. 1) Бер
фикер яки карарга каршы тешу, карты сейлэу, кире кагу. 2) Фикернен дерес-легенэ сэбэплэр, дэлиллэр copay, каршы дэлил, сэбэп кую; аркылы тешу. Эхмэт кызык ечен атасына игътираз итте. (Ф. Эмир.) 3) Хур иту, намуска ту-кыну.
Игътирар м. VIII. 1) Алдану, зыянсыз дип уйлап зыянга тешу. 2) Маса ю, горурлану. 3) Сизммчэ, бел мимо калу.
Игътираф	л/. VIII. Узенен
гаебен тану, эйту, кимчелеклэрен тану, естенэ алу. Узегезнец мэсьул икэнлеге-гезне игътираф итеп, адэм балаларына башка юллар эзлэргэ... чакырмыйсыз-мы? (Г. Ибр.)
Игътисаб	м. VIII. Тартып
алу, жэберлэп, талая алу, кечлэп алу, узенеке иту.
Игътисал	м. VIII. Юыну,
коену.
Игътисам fUaxd м. VIII. 1) Тоты-ну, кулы белэн ябышу. 2) Бер-бер нэр-сэдэн йич аерылмау. 3) Гаепле бул уда н узен саклау.
Игьтисаф oUxd м. VIII. 1) Туры юлдан язу, юлдан сабу. 2) Хаксызлык.
Итътншаш	м. VIII. 1) Хэй-
ле, яман ният белэн яхшы суз эйту. 2) Бозык уй белэн эшлэнгэн яки сей-лэнгэн дип уйлау.
Игьтияд м. VIII. 1) Гадэтлэну, гадаткэ керту, гадэт иту. 2) Гадэт, га-дэткэ кергэн нэрсэ.
Игьфал JU£I м. IV. Белемсезлеккэ тешеру, йомыклыкка тешеру, алдау, си-земсез иту. Сез, эй, чалмалылар, безне моца дик (чаклы) иттегез игъфал. (Г. Тук.)
м. VIII. 1) Противодействие, возражение, протест. 2) Требование веских доказательств. 3) Посрамление, скомпрометирован ие.
я. VIII. 1) Обман, заблуждение. 2) Самодовольство, зазнайство.
3) Неведение, неосведомлённость.
Af. VIII. Признание (своих ошибок, недостатков и. т. д.).
м. VIII. Похищение, узурпация, грабёж; присвоение.
м. VIII. Обмывание, купание, умывание.
м. VIII. 1) От гл.
(гасамэ) — крепко держаться за что-либо.
2) Нежелание расстаться с чем-либо. 3) Избежание обвинения.
м. VIII. 1) Уклонение от прямого пути. 2) Притеснение, несправедливость, жестокость.
л. VIII. 1) Плутовство, хитрость, двуличие.
2) Выражение недоверия к сказанному или сделанному.
м. VIII. 1) Привыкание, приучение. 2) Обыкновение, привычка.
м. IV. Введение в заблуждение, обман.
игъ
151
ИДР
Игъжаб	м. IV. Гажаплэнугэ
 ншеру, гажэплэнугэ сэбэп булх.
, Игыцаз Jb=*l ж. IV. 1) Гажизлеккэ кошеру, аптырауда калдыру. 2) Ьэркем-яе гажэплэндерэ йэм беркем дэ эшли алмый торган гадэттэн тыш нэрсэ. Уш-бу мэзкурлэр аныц лэфзында булган. игъэцаздыр. (К. Нас.)
Игъ жал	л/. IV Ашыктыру,
тизлэту.
Идаг а 1-^1 м. IV. Малый сакларга биру.
Идамэ м. IV. Дэвам иттеру, гуктатмый алып бару.
Иданэ м. IV. Бурыч биру. ссуда биру, заём.
Иданэтэн Х> Ы р. Бурычка биру юлы белэн.
Идарэ* м. IV. 1) Эш йерту, эшкэ житэкчелек иту. 2) Эш башкару урыны.
Идбар jLM м. IV. 1) Бэхетнен артка (кирегэ) китуе; бэхетсезлек. 2) Эшнен артка китуе, эш чуалу; уньппсызлык. Икъбале бар вакымгта дус, карендэш итеп, идбары ъактында хэкарэт кыл-ган. (К. Нас.)
Идгам м. IV. грам. Авазлар-ныц йотылышы, охшашлану.
Идди га э	м. VIII. 1) Дэгъва иту,
даулау. 2) Нигезсез (хаксыз) дэгъва. 3) Уз-узен алло кемгэ кую.
Идман м. IV. 1) Кунегулэр ясау; кунегу. 2) Узлэштеру ечен бер эшне кабатлау.
Идман бадан	ст. Гимнасти-
ка ясау.
Идракь м. IV. Тешену, уйлап белу, ацлап житу, зийенгэ алу. Гакыл
м. IV. Вызвать }дивле-ние, привести в восторг
.и. IV. 1) Ослабление, обессиливание, делание неспособным (к чему-либо). 2) Удивительное явление, чудо
м. IV. Потарапливание, ускорение.
м. IV. Вкладывание, вложение, вручение, отдача на сохранение.
м. IV. Продолжение, продление.
м. IVПредоставление займа, отдача в долг; ссуда.
м. Путём одолжения, при помощи займа.
м. IV. 1) Управление; руководство. 2) Учреждение, контора, правление
м. IV. 1) Несчастье, напасть. 2) Неудача в делах; безуспешность.
м. IV. грам. Ассимиляция.
м. VIII. 1) Претензия, притязание, требование, иск. 2) Необоснованная претензия. 3) Самомнение.
м. IV. 1) Работа над упражнениями; упражнение. 2) Повторение (материала).
$сс. Гимнастическое упражнение.
м. IV. Понимание, постижение, догадка.
идх
152
изл
белая хесец. набих еэ гакыйбэте мэс-тур булган нэрсэлэрне идракь кыйлы-ныр. (К. Нас.)
Идхал м. /У. Керту.
Изага м. IV. 1) Бетеру, югал-ту, юкка чыгару. 2) Бушка жибэру, эрам иту.
Изака <М>151 м. IV. 1) Татыту, тэмен татыту. 3) Завыкландыру.
Изалэ	IV- Китару, жибору;
бетеру, юк иту.
Изар jljl ис. 1) Кии юбкасыман эчке кием. 2) Гаудэне билдан тубан каплау ечен бил га байли торган жэйма — ерет-кеч.
Изафа ис. 1) Кушу, тоташтыру. 2) грам. Изафа (иялек килешендаге исем белой бирелгон аергычнын аерыл-мышка менасабате).
Изах м. IV. Аклату, ачык-лау, ачык итеп анлату. Бер эк;езаф суз булса да гэ > (гарча) бер изахсыз ут-чаек. (Ш. Баб.)
Изэхат oLxUajI ис. Изах-нын к.
Изахэн ЬЛДЛ р. Ачыклап, ачык итеп сей л ап.
Изгаф м. IV. Загыйфьлэу, кеч-сезлондеру.
Издиваж jrlpjl м. VIII. вйланешу, яарлашу.
Изен	ис. Рохсат, эшларго ирек
биру юл кую.
Изкяр	м. IV. Искарту, исена
тешеру, хэтерлату.
Излял I м. IV. Юлдан яздыру, адаштыру, саташтыру, аздыру.
Излял II ис. Кимсету, тубанай-ту, сайга санамау. Мэгариф эклидэн чу к курдем иэ^лял, a^aha.am каумидия пихкыйр вэ излял. (Ут. Им.)
м. IV В ведение, внесение, включение.
м. IV. 1) Потеря; уничтожение. 2) Напрасная трата
м. IV. 1) Давать пробовать. 2) Удовлетворение (вкуса).
M.1V. Устранение, уничтожение.
сущ. 1) Широкое нижнее платье. 2) Покрывало для прикрытия нижних частей тела.
сущ. 1) Присоединение, добавление, дополнение. 2) грам. Изафет (определение в род. падеже.)
м. IV. Разъяснение, объяснение.
сущ мн от изах.
и. Ясно, чётко (объяснять что-либо).
м. IV. Ослабление.
м. VIII. Брак, бракосочетание, женитьба.
сущ. Разрешение, позволение.
м. IV. Напоминание.
м. IV. Сбивание с пути, введение в заблуждение; совращение.
сущ. Унижение, пренебрежение.
изм
153
и км
W3MapjU^I ж. /V. 1) Яшеру, сер игеп тоту. 2) Яшерелгэн уй.
Hspapjl^l м. /V. Зарар иттеру, зыян га керту.
Изтыйрэб к-llЛЕ VIII. 1) Дул КЫН-ла ну. Ул мица моцарчы таныш бул-маган изтыщ аблы бер тавыш белэн „зткэй вафат* диде. (Г. Ибр.) 2) Ике-лэну. 3) Коену. 4) Йедау; аптырау; ин-тегу; мэшэкатька тару, азаплану, бор-чылу. Мин алдан ук икенче класста бер Урын яздырып куйганлыгымнан, бик изтыйрабка тешми утыруымда дэвам иттем. (Ф. Эмир.)
Изтыйрар м. VIIL Кечлэну, чарасыз булу, мажбур булу.
Изтыйрзри	с. Чарасыз; мэж-
бури. Кубрэк ашаганнары арпа иде, бу кэлне ихтыяр кылмакы, элбэттэ, из-тыйрари иде. (К. Нас.)
ИзЬар jLg-Ы м. IV. Курсату, ачып салу, мэйданга чыгару. Теллэре белэн изкар кыла шатлыкларын. (М. Гаф.)
Икад	м. IV. Кабызу, яндырып
жибэру, яндыру.
Иказ	м. IV. 1) Уяту, йокыдан
торгызу. 2} Кисату, сизми,. белый калу-дан коткару.
И кама Julil м. IV. 1) Торгызу, аякка бастыру. 2) Бер урында яшэу.
Икамэт м. IV. 1) Бер урында тору; я шоу, тереклек иту. 2) дики Намаз га керешудэн элек (аягура торып) кыла торган дога.
НкамэттяИ oftuUl гф. ис. Тора торгам урын.
Икан dibi м. IV. 1) Анык белу, ачык белу, дерестэн белу. 2) Ышану.
Икмаль JL5^I м. IV. Тулысынча мситлекле иту. камиллаштеру, тозеп
м. IV. 1) Сокрытие, умалчивание. 2) Тайный замысел.
лс. IV. Нанесение вреда, причинение ущерба.
м. VIII. 1) Волнение.
2) Колебание. 3) Возбуждение, смута, замешательство. 4) Путаница, неясность. 5) Затруднение, беспокойство.
м. VIIL Вынужденность, необходимость.
прил. Вынужденный
м. IV. 1) Обнаружение, выявление. 2) Показ
м. IV. Зажигание, раз-ведение огня.
м. IV. 1) От гл. Jab — (яказа) будить, пробуждать. 2) Предупреждение, п редостережен ие.
м. IV. 1) Поднятие, постановка, воздвижение.
2) Пребывание, проживание на одном месте.
м. IV. 1) Жительство, поселение. 2) рел. Слова, произносимые перед чтением молитвы (намаза).
ар.-п. сущ. Местожительство, резиденция.
м. IV. 1) Знание истины.
2)1 Убеждённость, убеждение.
м. IV. Завершение, со-вершенствова ние.
икр
154
нкъ
бетеру. Хатип хэзрат тарафыннан кат-кат икмалъ ителгэн иде. (Г. Ибр.)
Икрам	/V. 1) Хермэт.
2) Олылау, хермэт курсэту, санга сана}. Ут кабызмый ул тетен эчкэндэ дэ синнэн эле к, зувзле сица суза: икрам вз хермэпг курсзтэ. (Г. Тук.)
Икраман UjJA р, Хермэтлап, сличав.
ИкраЬ I м. /V. Бер эшне эшлэргэ кечлэу, ирексезлоу.
Икрайэн	р. Квчлэп, ирек-
сезлэп; жэберлэп.
Иктиса *uLxfl м. VIII. Кию, кием кию.
Иктисаб I м. VIII. 1) Казану, булдыру. 2) Эшлэп табу.
Иктнфа I я. VIII. Канагать-лэну. Бу юлга взгазьлзп кенз тезэту белзн иктифа итуегезне утенэм. (Ф. Эмир.)
Икъбал JUI м. IV. 1) Эшнен алга баруы. 2) Бэхет алга киту, бэхетле булу, унышлы булу. 3) Бэхет, уныш. 9Аныц мзчесе дз куян тота* — икъбале алга барган кеше хакында ирад кылыныр (сейлэнер). (К. Нас.) 4) Карты алу.
Икъдам ^1Л| м. IV. 1) Алга киту, тырышлык белой алга адым атлау. 2) Кеч кую, тырышу, уз дигэнен иту. Фенуннец тзрэкъкыйсенэ эрбабе га-кыл икъдам итсз гам,зп тугел. (К. Нас.)
Икъдар jlJil м. IV. Кеч жита торган иту, кеч казандыру, кулыннан килэ торган иту.
Икълим ис. 1) Климат. 2) Бо-рынгы буленештэ жирнея экватордан теньяк котыпка кадэр булган жиде булеяешенец Ъэрберсе. Жиде икълим аныц кул астыкда иде. (К. Нас.)
Икънаг м. IV. Каиэгатьлэндеру, ризаландыру, ышаядыру. Эхмзт, ата-сын икънаг ечен, икенче дзлил тапты. (Ф. Эмир.)
м. IV. 1) Почёт. 2) Поч-гение, уважение.
я. С уважением; почти* гельно.
м. IV. Принуждение, применение силы.
н. Насильно, принудительно.
м. VIII. Одевание.
м. VIII. 1) Добывание, приобретение. 2) Зарабатывание.
я. VIII. Удовлетворённость, довольство; удовлетворение.
м. IV. 1) Движение вперёд. 2) Становиться счастливым. 3) Успех, сча* стье. 4) Приём, встреча.
я. IV. 1) Движение вперёд. 2) Старание, усердие; приложение усилий.
я. IV. Развитие (чьих-либо) способностей (к чему-либо).
1) Климат. 2) Поясное деление земного шара к северу от экватора (по делению древних географов).
я. IV. Удовлетворение; убеждение; уверение.
икъ
155
нкт>
Икъраз	м. IV» Бурычка бир},
котэчэккэ биреп тору
Икърар	л/. IV. 1) Урнаштыру.
2) Тынычландыру. 3) Таимый сейлэп биру, икърар ит}, тану. Советларга булган генайларын берэм-берэм икърар аттелэр. (М. Гаф.)
Икътибас	V7/Z. 1) Алынма,
алып фа йдалану, ияреп фа йдалану. Хэз-рэти Пушкин ва Лермонтов эгэр булса кояш, ай кеба нурны алардан икътибас иткэн бу баш. (Г. Тук.) 2) Урнэк алу. 3) Цитата катеру, цитата биру.
Икътибасэн LLSI р. Алып. урнэк итеп алып, файдаланып.
Икътидар м. VIII. 1) Кулдан килу, бул дыра алу, кеч житу. 2) Кеч, куэт. Бэнем икътидарым улса, ярдам кылыр идем. (3. Биг.)
Икътидаэ	м. VIII. Ияру, берэу-
гэ ияреп шун ын кебек эшлэу.
Икътидаан	р. Берэугэ ияреп.
Икътиза ‘UlsI м. VIII. 1) Кирэклек, мохтажлык. 2) Телэу, та лап иту, кушу. Кагыйдэ икътизасынча, дэхи мотэгайир бу ла. (К. Нас.)
Икътизаи замай <ЗЦ‘1Дэ$ ф. из. Заман телэве, замен кушуы, замай та лап итуе.
Икътиран м. VIII. 1) Якынла-шу, якын кил^, бер юлда булу. 2) астр. Жиргэ карата айнын кояш белэн бер сызыкта булуы яки ике йолдызнын бер сызыкта булуы. 3) вйлэнешу.
Икътисад iUaSl м. VIII. 1) Экономика, берэр эшнец хужалык ягы. 2) Эй-берне, малкыхак тотучылык, экономия 3) Жэмгыятьнец хужалыгын идарэ иту. 4) Жэмгыятьнен килерен булу юлы.
Икътясади	с. Экономик,
экономика(га бэйлэнешле). Шул mop-
м. IV. Ссуда, кредитование.
м. IV. 1) Установление
2) Успокоение. 3) Признание, сознание.
м. VIII. 1) Заимствование; подражание. 2) Следование чьему-либо примеру. 3) Цитирование
н. Путем заимствования подражая; используя
м. VIIL 1) Способность, умение. 2) Сила, могущество.
м. VIII. Подражание, следование (примеру).
н. Подражая, следуя примеру (чьему-либо).
м. VIII. 1) Потребность, необходимость, нужда. 2) Требование; желание, веление.
п. аз. Требование времени (эпохи).
м. VIII. 1) Сближение союз, соединение.
2) астр. Противостояние
3) Бракосочетание, женитьба.
м. VIII. 1) Экономика, хозяйство. 2) Умеренность, бережливость, экономия. 3) Руководство экономикой общества. 4) Распределение доходов общества
п рил^	Экономичес кий.
хозяйственный
икъ
156
ияк
мыт биргэн материаллар аныц фике-рен икътисади калыпка салды. (Г. Ибр.)
Икътисам я. VIII. Булешу.
Икътисар jUaxil я. VIIL 1) Кыскар-ту, кыска иту. 2) К искал ык.
Икътифа я. УШ. Берэунен ар-тын нан киту, берэугэ »яру.
Ила JI бэйл. Чаклы, кадэр, хэтле, ...-ка ча, ...-ка -чаклы.
Ила ахириЬи J1 ст. Ахырына чаклы, ахырына кадэр.
Ила гайренниИая	JI гыйб.
Чиксезлеккэ кадэр.
ИлтЬ «UI ис. дики 1) Алла, тэнре. 2) Табыныла торган пот. 3) Сугыш ал-ласы. 4) Гыйшык (мэхэббэт) алласы Ь. б.
Ил ah и*	с. 1) дини Алла(га бэй-
лэнешле). Ахырына куйган ходай уз имзасын, ягъни илаНи тамгасын. (Ш. Баб.) 2) И аллам. И лаки ярдэм ит. 3) Искиткеч шэп, бик яхшы, тинлэш-термэслек.
ИлаЬиун dj^l ис. к. 1) Алланын барлыгына ышанучы философлар.2) Фэл-сэфэнен илайият булеге белэн шегыль-лэнучелэре.
ИлаИият 0L4JI ис. Теология (алла-лыкка бэйлэнешле мэсьэлэлэр турында дини фэлсэфэ гыйлеме).
ИлаЬэ* 44JI ис. кара: АлиЬэ. Без мэхэббэт илаЬэсенэ самими гыйбадэ-тебезне вакытында самимият белэн утэдек. (Г. Ибр.)
Илзам fljJI я. IV. Бэхэстэ жинеп естен чыгып, каршы якны бер суз дэш-мэслек итеп жавапсыз калдыру. Мине илзам итмэк булып: „Лар йерткэч, нигэ йеряи соц самовар*„ — дип эцавап бирде. (М. Гаф.)
Илка я. IV. 1) Ташлау, ыргыту. 2) Фикерне икенче якка бору очей сей-лэу.
я. VHP Деление, раздел.
м. VIIL 1) Сокращение; укорачивание. 2) Краткость.
я. VIII. Следование (за кем-либо).
пред. В, к, до, для, за
сс. До конца, и так далее.
фр. До бесконечности
рел. 1) Бог, божество. 2) Идол. 3) Бог любви. 4) Бог войны и т. п.
прил. 1) рел. Божии. 2) Господи, бог мой.
3) Божественный. 4) Прекрасный, несравненный.
сущ. мн. 1) Верующие философы. 2) Философы, занимающиеся вопрос.!-ми теологии.
сущ. Богословие, теология.
сущ. см. АлиЬэ.
я. IV. Безусловная победа в споре (заставить противника замолчать h
я. IV. 1) Бросание. 2) Перевод разговора на Другую тему.
ИЛЛ
157
илт
Илля* ^11 тер. Эмма, тик, э инде. Бу Гьшлаэци дигэкец эт нэрсэ> бер ук балта тотып сэнэк очларга кулыннан -килми, илля мэгзр тел дигэндэ авызы-на иблис текергэн инде. (Г. Ибр.)
Илтизам м. VIII. 1).Уз естенэ йеклэу, узенэ тиешле дип табу, естенэ алу. 2) Йеклэу, мэжбур иту.
Ил тика м. VIII. Юлыгу, очрашу, бергэ кушылу, кавышу.
Илтикат LteJI м. VIII. 1) Чуплэп жыю. 2) (Терле китаплардан) мэгълу-мат жыю, туплау.
Илтимас trLJI м. VIII. 1) Утену, copay, инэлу. Илтимас илэ' булган свалълэр тук авызлы, uiam кешелэргз артык тээсир итми иде. (М. Гаф.) 2) Талэп иту.
Илтисак (jUaJI м. VIII. 1) Тоташу, ябышу. 2) Аралашу.
Илтифат* oQxJI м. VIII. 1) Борылып карау. 2) Ягымлылык курсату, ярату, ошату. 3) Олылау, хермэт курсэту, ях-шы кабул иту. Илтифат белзн кабул итте. 4) Дикъкать, игътибар. Кызньщ мица кылган илтифатына кенлилзр... (М. Гаф.) 5) ЭЬэмият биру, кунел биреп карау, абайлау.
Илтихак (JbsJI м. VIII. Тоташу, бер-гэ кушылу, узеннэн алдагыларга житеп шулар белая бергэ булу, соныннан ки-леп кушылу.
Илтяхам м. VIII. 1) Тоташу. 2) Ярага ит усеп каплану. 3) (Сеяк) тоташу.
Илтиям м. У///.(Яра капланып) тезэлу. Мзэцрух адзмнэр дзва кылынып илтиям тапмышлардъср. (К. Нас.)
Илтижэ м. VIII. Ышыклану, берэунец кул астына барып сыену, бе-рэудэн узен яклауны утену, сыену уры-ны copay.
с. Но, однако.
м. VIII. 1) Принятие на себя обязательства.
2) Вменение в обязанность, принуждение.
м. VIII. Встреча, свидание.
м. VIII. 1) Подбирание, собирание. 2) Подбор материала (из книг).
м. VIII. 1) Прошение, просьба. 2) Требование.
м. VIII. 1) Соединение. 2) Общение.
м. VIII. 1) Обращение внимания. 2) Внимание, интерес, благосклонность. 3) Возвышение, возвеличивание; уважение. 4) Хороший приём. 5) Внимание. 6) Придание значения.
м. VIII. Присоединение, примыкание (к чему-либо).
м. VIII. 1) Связь, соединение. 2) Заживание (раны). 3) Срастание (костн).
м. VIII. Рубцевание, затягивание (ран).
м. VIII. Укрытие, поиск убежища; просьба о предоставлении убежища, покровительства.
нлт
15b
има
Илтийаб uA&xJI м. VIII. 1) Шешу; жнлсену, пешегу. 2) Ялкынлану, кабы-ну, 3) Йнк каты ачулану, ачудан кызу.
Илх fJI »Ьэм башкалар", .ахырына чакльГ (ила ахирийи дигэн суздэн vmc-картылган)
Илхак (JWI ai.IV, Кушу, тоташтьру
Илхах £,ЬбЛ м. IV, 1) Йедэтеп сора}, жсагыз булу*. Илхах вэ ибрам итеп, хатын алды. (К. Нас.) 2) тзсузлелек
ИлЪам* м. IV. 1) Куцелгэ са-лынган нэрсэ. Шул вакытта уйла, шагыйрь, килде илкам уйласац. (Г. Тук.) 2) Кунелгэ салыну, кунел гэ салу.
ИлИами с. 1) Илйам(га бэйлэнешле). 2) Алдан уйланмыйча, тик утэу вакытында гына ижат ителгэн ях-шы шигырь, речь.
Имам* fUt ас. дина 1) Кешелэрне узенэ ияртеп намаз укытучы, мэхэллэ мулласы. 2) Кайбер меселман иллэрендэ дин йэм дэулат бдшында торучы. 3) Мэз-йэп (секта) тудыручы кеше. 4) Бер гый-лем-фэндэ сузе нигез, дэлил итеп алы-нырлык дэрэжэдэ булган галим. Фэхрел-ислам ярты назим, ярты хазин, ярты имам, ярты нашир, ярты насир—бэхте киткэн яртыдан. (Ш.Баб.) 5) >Китэкче кулланма. Бу нэсыйхэтлэр дэулэт юлы-ныц ядитэкчелэре; падиша аларны узенэ имам итсэ, дэулэте текэнмэс. (Г. Фэез.)
Имамэт о*Ы ас. 1) Имамлык, дин и житэкчелек. 2) Башында имам торган дэулэт.
Иман* м. IV. 1) Ышану, ин^ну. 2) Аллага инануны белдерэ торган дога сузлэре.
м. VIIL 1) Опухание» вздутие. 2) Покраснение (опухоли). 3) Воспламенение, загорание. 4) Озлобление.
част. И так далее (сокращение от слов жила ахирийи—и так до конца*)
м. IV. » Присоединение добавление.
м. IV. 1) Убедительная просьба; надоедание 2) Настойчивость, упорство.
м. IV, 1) Вдохновение 2) Внушение.
прил. 1) Вдохновляющий 3) Экспромт.
сущ. рсл. 1) Имам, духовное лицо. 2) Мусульманский деятель, располагающий духовной и светской властью; вождь. 3) Основатель религиозной секты. 4) Авторитет в науке.
сущ. 1) Имамат, духовное руководство. 2) Звание, должность имама. 3) Государство, во главе которого стоит имам (духовное лицо).
м. IV. 1) Вера, убеждение. 2) Иман (слова, произносимые для заверения в верности богу).
има
15©
имт
Имаэ м. /V. Ым белэн, ишарэ белэн анлату, сейлэу.
Имдзд м. IV. Ярдэм; ярдэм иту. булышлык курсэту. Гакыйль шулдыр, узенец гакылыннан наши халыкка им-дадта булып, <узе тугры, фигыле куркам булган кешедер. (К. Нас.)
Имза* Vb-J м. IV. Кул к\ю, гам г а салу.
Имин* с. Куркынычсыз, ыша~ нычлы, тыныч
Имкян* ui£»l м. IV. Мемкин булг, мамкин лек, булырлык хэлдэ булу.
Имля* м. IV. 1) Эйтеп яздыру, имла. 2) Орфография; дерес язу кагый-дэсе.
Имрар’д1^1 м. IV. Уздыру, уткэру, кичеру.
Имраре хэят	из. Гомер
кичеру, гомер уткэру, гомер уздыру.
Имрээт ис. 1) Хатын. 2) Ха-тын-кыз.
Имсакь JUwl м. IV. 1) Уз-узенне тыю. Гайбэттэн имсакь итте 2) Са-ранлык, уз-узеннэн кысу.
Имтидад м. VIII. Озаю, озак-ка сузылу, тартылу, дэвамы сузылу, озак булу.
Имтизащ м* VIIL 1) Кушылу, катнашу. 2) Ярашу, килешу, оешу,
Имтииаг c-luul м. VIII 1) Баш гарту. 2) Тыелу, тыйнаклану, узецне тыю.
Имтинан м. VIIL 1) Берэунен яхшылыгына рэхмэт эйту. 2) Ммннэт иту, узенен берэугэ эшлэгэн яхшылык-ларын телгэ алып табалау. Мицл hap-кен бара ул аш ва пани (нкмак), са миннат итми Ьич юк импшнани (Г. Тук.)
м. IV. Намёк, знак, жест.
м. IV. Помощь, содействие, подмога.
w IV. Подпись.
прил. 1) Безопасный, безбоязненный, надёжный. 2) Спокойный, благополучный.
м. IV. Возможность.
м. IV. 1) Диктовка, диктант. 2) Орфография; правописание.
м. IV. 1) Пропуск. 2) Проведение.
из. Проведение жизни
сущ. 1) Жена. 2) Женщина.
м. IV. 1) Отказ, воздержание. 2) Скупость, жадность.
м. VIII. Протяжение; продление.
м. VIII. 1) Смещение, соединение. 2) Согласование.
м. VIIL 1) Отказ; воспрещение. 2) Воздержание.
м. VIIL 1) Признательность, благодарность.
2) Укор, упрёк благодеянием.
нмт
160
ИНГ
Имтисал м. VIII. 1) Охшатып эшлэу, ияреп урнэк алУ- 2) Алынган боерыкка, эмергэ карышмый буйсынып тулысынча утэу.
Имтисалан р. Буйсынып, ярак-л а ш ы п. Ала рньщ илтимас ларына имтисалзн бу несхзнец тэсвиденэ шруг иттем (Хисаметдин Меслими).
Имтихан* dbezJ al V1IL Сынау, сынап белу.
Имтияз jLxJ м. VIII. 1)- Ба шкал ар-дан аерылып трру, естен булу. 2) Уку-чыга бкрелгэн мактау кэгазе. Ни куш-сац да укый алды, ни зйтсзц дз яза алды, балаларныц арасында узенз имтияз алды. (Г. Тук.) 3) Берэр хужалык эшен кору ечен аердо капиталистка берэр дэулэт тарафыннан бирелгэн хокук-рвхсэт.
ИмЬал	al /У.^Кичектеру, ва-
кытны озайту.
Инзбат c-jUI м. IV. Ышану; ыша-ныч, таяныч. Галиевнец сузенз инабзт кылмаенча. (3. Биг.)
Инас olSf ис. Хатын-кызлар.
Инба *UI м. IV. Хэбэр биру, хэ-бэр катеру, белдеру.
Инбат оЫ м. IV. Устеру.
Инбисат LUJI м. VII. 1) Жэелу, киною, ачылу. Ачык йезлелек инбисате мунислекне мущибдер. (К. Нас.) 2) Ту-шэлу. 3) Кунел ачылу.
Инбистге кальб	из. Йерэк
кицэю (авыру).
Ингам м. IV. 1) Нигъмэт биру, аш биру, сыйлау. 2) Яхшылык иту. Ас-рады Utah, уз ингамы белзн. (Мехм.)
Ингыйкад I м. VII. 1) Бэйлэну, теенлэну. 2) Договор тезу. 3) (Мэжлес) кору, оештыру.
Ингыйкяс м. VII. 1) Чагылу, кире шэулэлэну, нурларнын кире кай
ле. VIII. 1) Подражание 2) Послушание, повиновение.
«. Подчиняясь, повинуясь, следуя примеру
м. VHL Испытание, экзамен.
м. VIII. 1) Различие, отличие. 2) Привилегия, преимущество. 3) Похвальная грамота (в школе). 4) Концессия (разрешение на предпринимательство).
м. IV. 1) Предоставление отсрочки. 2) Промедление.
al IV. Доверие.
сущ. соб. Женщины.
м. IV. Сообщение, извещение.
м. IV. Выращивание (растений).
м. VII. 1) Расширение.
2) Растилание. 3) Радость, довольство, хорошее настроение.
из. Расширение сердца
м. IV. 1) Питание; угощение. 2) Л1илость, благодеяние.
м. VII. 1) Связь, соединение. 2) Заключение договора. 3) Организация обеда или ужина для гостей.
м. VII. 1) Рефлексия.
2) Преломление (света).
3) Отзвук, эхо.
ИНГ
161
инк
туы. Буш вэкемнэр берлэ ысланган хы-ялым лэухэсе, бэс ничей куцлемдэ ил-кам айда итсен ингыйкяс. (Ш. Баб.) 2) Нур сыну (яктылык нурларынын кайбер эйбер аркылы узганца узенек юиэ-лешен узгэртеп сынган кебек булуы). 3) Янгырау, янгырык, кайтаваз (аваз-нын урман, тау кебеклэргэ бэрелеп кире кайтуы, янгыравы).
Ингыйтаф м. VII. Бер якка юнэлу, борыду; мэел иту, кунел авышу.
Индифаг м. VII. 1) Омтылу.
омтылыш. 2) Дэртлэну, дарт.
Инес ис. Кешедэр, адэм женесе. Сэгадэт бэхтемезгэ калсын инее, эцин-нилар хэйран. (Г. Тук.)
Инзал Jljll м. IV. дина Индеру, юга-рыдан тубэн тешеру. Хэкимнэр „инзал* кылынмыш дурт китаптан дурт суз сайладылар. (К. Нас.)
Инзар jlAil м. IV. Алдан куркытып тыю, алдан ук кисэтеп кую; килэчэге бик начар булу белэн янау, котны алу.
Инзыймам м. VII. 1) Кушылу, аннексиялэну. 2) Остэлу.
Инкал Jlb‘1 м. IV. Кучеру, кучереп урнаштыру. Полициядэн терма хэбес-хан9сенз инкал кылып. (3. Биг.)
Инкисар jU5Cl м. VII. 1) Сыну, сын-дырылу. 2) Дошман гаскэренец каршы-лыгы сыну. 3) Каты нэреэнен йомшавы. 4) (Кунел) кайту, сыну. Инкисар ат гад&тецчэ, ян кунел, сызлан куцел. (Г- Тук.)
Инкисаф м. VII. астр. Кояш тотылу.
Инкишаф «JU50I м. VII. 1) Ачылу, куренэ торган хэлгэ килу, мэйданга чыгу. 2) Фэндэ яна нэрсэ ачылу.
Ивкишаф эзНар jhjl<JU£l ст. Чэ-чэклар ачылу, чэчэк ату.
Ивкыйбаз м. VII. 1) Жые-рылу, берешу. 2) Кысылу, кыскару.
3) Эч кату.
м. VII. 1) Отклонение, наклон. 2) Склонность. м. VIL 1) Стремительность, порыв. 2) Страстность.
сущ. Люди, род человеческий.
м. IV. ре л. Ниспослание.
м. IV. Предупреждение, предостережение; увещевание; запугивание.
м. VII. 1) Присоединение, аннексирование. 2) Добавление.
м. IV. Перемещение, передвижение.
м. VII. 1) Поломка, надлом. 2) Конец сопротивления войск противника. 3) Смягчение твёрдого предмета. 4) Обида.
м. VII. астр. Солнечное затмение.
м. VII. 1) Открытие, обнаружение. 2) Научное открытие.
сс. Раскрытие бутонов, цветение.
м. VII. 1) Сморщивание, 2) Сокращение, сжатие.
3) Запор, засорение же-лудка#
ЯНК
162
ИНС
Инкыйза м. VIL 1) Срогы бету, срогы чыгу. 2) Бету, тэмам булу, бер кисэге да калмау, текэну.
Инкыйляб цУЛдЙ м. VII. 1) Эйлэну, асты ескэ килу. 2) Алмашыну, узгэру, революция, переворот. 3) грам. Чират-лашу (бер авазнын икенче авазга эйлэ-нуе, кучуе). „Л'нец vh* гэ инкыйлабы. (К. Нас.)
Инкыйлябат	ис Инкыйляб*
ныц к. Заманныц инкыйлябатына бэн Нэр дэмдэ калканым. (Г. Тук.)
Инкыйляби	с. Революцией.
Гомере вафа иткэн булса, Бабич эллэ ничаклы яца инкыйляби щэуйэрлэр би-рэчэк иде. (Г. Ибр.)
Инкыйраз м. VII. 1) Бету, юкка чыгу, суну, улеп бету, нэсел калмау, нэселе кисел у. Бара торгач сан-дугачлар калды азга, йез тотты би-чаралар инкыйразга. (М. Гаф.) 2) Регресс, тубэн киту.
Инкыйсам	м. VII Булену,
елешлэргэ аерылу.
Инкыйтаг м. VII. 1) Киселу, ара киселу, ара езелу. 2) Туктау (яц-гыр h. б.). 3) Кору, (чишмэнен) суы кору, кибу. 4) (Суз) бету, киселу. 5) Юл киселу.
Инкыйтагы иштийа
гыйб. Ашыйсы килмау, аппетит бету.
Инкыйяд «эЦЛ м. VII. Буйсыну, суз тыцлау, кушканны тегэллэу, баш ию.
Инкяр* jlJol м. /V. Юк дип эйту, юк* ка чыгару, кире кагу, танымау, иикарь иту.
Инсан dLJl ис. Кеше, адэм. Телам булырга мин инсаны гили. (Г. Тук.)
Инсани с. Кеше (гэ), адэм (гэ бэйлэнешле).
ИнсДниять oJLJl ас. 1) Кешелек двньясы. 2) Кешелек, кеше сеючэнлек, адэмдэ генэ була торган беек, яхшы сыйфатлар.
м. VII. 1) Окончание, истечение (срока). 2) Конец.
м. VII. 1) Переворачивание, опрокидывание. 2) Переворот, революция. 3) грам. Чередова-вание звуков.
сущ. мн. от инкыйляб.
прил. Революционный.
м. VII. 1) Вымирание, угасание, исчезновение, прекращение. 2) Регресс.
м. VII. 1) Разобщённость. 2) Разделение, раскол.
м. VII. 1) Перерыв. 2) Прекращение (дождя и т. п.). 3) Высыхание русла (реки). 4) Прекращение речи. 5) Пресечение (пути).
фр. Исчезновение аппетита.
м. VII. Покорность, повиновение, подчинение.
м. IV. Отрицание, непризнание.
сущ. Человек.
прил. Человеческий.
сущ. 1) Человечество. 2) Гуманность; человечность.
ИНС
163
ИНТ
Инсаф* JUUl м. IV. 1) Гаделлек. 2t Дереслек, тхрылык белой эш куру.
Инсиять I ис. Кешелек. лЦи-
Нанда хисса инсиять о$ак керрзтлз ганкадан. (Г. Тук.)
Инсыйраф м. VII. 1) Йез чееру. 2) Артка киту, кире кайтып киту.
Интак jUwl м. IV. Ц Сейлэту. 2) Телле иту.
м. IV. 1) Справедливость, правосудие. 2) Беспристрастное ведение дела.
сущ. Человечность.
м. VII. 1) Отказ. 2) Уход, отход.
м. IV. 1) От глаг. (jlaS (нэтака) — заставлять говорить. 2) Наделение даром слова.
Иитаж £&• м. IV. 1) Натижэ бир^, нэтижале булу. Мзгарифнец таралуы сзнагатнец тзрзкъкыйсенз интаэк; итзр. (К. Нас.) 2) Житештеру.
ИнтибаЬ «1^1 м. VII. (Тома нал ык-тан) уяну, куз ачу. ИнтибаН дзвере — уяну чоры.
Интизам м. VIII. Тэртипле-лек, тэртипле булу, ратле булу, кагый-дэ буенча эш иту.
Интизар jUizil м. VIII. Зарыгу, зары-гып кету, куз текэп кетеп тору. Минем ечен синнзн тзфкать булырмы дип бетен гаскзр тын да алмый интизарда. (Г. Тук.)
Интнкад м. VIII. 1) Эдэби, фении асэрлэрне битараф рэвештэ жен-теклап тикшеру нэтижэсендэ житеш-сезлеклэрне курсэту. 2) Тэнкыйть. Яки уйга калдыраоыр интикад, итмзсзм дз мин аца куп илтифат. (Г. Тую)
Интикал JteSl м. VIII. 1) Кучу, ку-чену, (урын) алмаштыру. Интикал мзк-ян идеп^ урын алмаштырып. 2) Улу, деньядан кучен киту.
Интикам m.VIII. Уч алу, ачу кайтару. Аныц куцелендз Закирга карата Ничничек интикам итеп булмый торган икътидарсыз ачу хисе. кузгая-ды. (Ф. Эмиа)
м. IV. 1) Результативность. 2) Производство, выработка.
м. VII. Пробуждение.
м. VIII. 1) Порядок. 2) Правильность, регулярность.
м. VIII. Ожидание, поджидание, томительное ожидание.
м. VIII. 1) Указание на
недостатки литературных и научных трудов. 2) Критика.
м. VIIL 1) Переезд, переход. 2) Кончина,
смерть.
м. VIII. Месть, отмщение; реванш.
ИНТ
164
инф
Интисаб м. VIII. Менэсабэт-ле булу, бэйлэнешле булу. 2) Бер нэсел-насэптэн булу, карда ш булу.
Интисар jUxJl м. VIII. Чэчелу, си-белу»
Интисаф oUaxJl м. VIII. Яртысына адту, яртылык.
Интифаг ^Uxll «м. УШ. Фай да ла ну, файда алу, файда куру.
Интифах м. УШ. Шешу, ка-барып, кубеп чыгу, ерелу.
Интихаб	м. VIIL Сайлау,
аралап алу, сайлап алу.
Интихаби	с. Сайлау (га бэй-
ле), сайланмалы, сайланып алыяа торган.
Интихад jUeXil м. VIII. 1) Эдэби караклык, плагиат. 2) Нигезсез далил.
Интихар jbcxSl м. УШ. Уз-узен уте-ру, уз-узена кул салу.
Интишар j lixll м. УШ. Таралу, чэче-лу; жэелу. Бу вакыйга бешен шэйэргэ интишар итте.
ИнтиЬа м. VIII. Сон, ахыр, чик, ахырга барып житу, бету, терму. Гый-лемнец интийасы юктыр. (К. Нас.)
Интийаз j 1^x11 м. VIII. Моменттан файдалану, форсатны качырмау.
Интыйбаг лСЬЛ м. VII. Басылу (ти-пографияда).
Интыйбак (jLkjl м. VII. Яраклы булу, килешеп тору, туры килеп тору.
м. VIII. 1) Нахождение в связи, в отношении кому-нибудь. 2) Родственность.
м. VIII. Рассыпание, рассеивание.
м. VIII. Достижение половины, половинчатость.
м. VIII.	Пол ьзование >
использование.
м. VIII. Вздутие, опухание; наполнение воздухом.
м. VIII. Выбор, избрание; отбор.
прил. Выборный, связанный с выборами.
м. VIII. 1) Плагиат. 2) Неосяо вате л ьное утверждение.
м. V///. Самоубийство.
м. VIII. Распространение.
м. VIII. Конец, окончание, истечение (срока).
м. VIII. Использование удобного случая, момента.
м. VII. Отпечаток, оттиск, печатание (в типографии).
м. VII. Соответствие, согласованность, совпадение.
Инфаз 3U*I m.IV. Утэу, жиренэжит-керу, эшкэ ашыру.
Янфак ЗиЛ м. IV. Тереклек ечен кнрэк булганнарны биреп тору; туйды-рып тору чыгымнары.
м. IV. Исполнение, приведение в исполнение.
м. IV. Расходование, трата, обеспечение.
инф
165
инх
Инфигал JLUjI я. VII. 1) Эсэрлэну, бер эшкэ пошыну; борчылу. 2) Хурлану» гарьлэну. 3) Гомумэн йэртерле тойгы белэн тойгылану. Гаятъ шиддэтле бер инф ига л ва тэзссер эчендэ калыр. (Г. Сэгъ.) 4) грам. Фигыль бабларыннан VII форма масдар (исем фигыль) чэве.
Инфикяк м. VII. 1) Аерылу, кубып тешу. 2) Торган жиреннэн аерылу,
Инфирад я. VII. 1) Ялгызлану, аерым яшэу; аерымлашу, ялгыз калу. 2) Ялгызлык.
Инфисад	я. VII. Бозыклык;
эшэкелек.
Инфисал jUxwl м. VII. 1) Аерылу. 2) Хезмэт урыныннан киту. 3) Берэуне яки бер урынны ташлап киту.
Инфижар я. VII. 1) Тан ату, тан белену. 2) (Су) ташу. 3) Шартлау.
я. VII. 1) Огорчение, неудовольствие, досада. 2) Стыд. 3) Выражение различных чувств. 4) грам. Форма масдара VII породы арабского глагола.
Инфийам f м. VII. Анлашылу, анлану, белену.
Инхилал м. VIL 1) Та риалу. 2) Чишелу, (берэр мэсьэлэнен) хэл ителуе.
Инхина м. VII. Бегелу, иелу, бекрэю, кэкрэю.
Инхинак я. VII. I) Буылу, тончыгу, тын бету; кукрэк кысу. 2) мед. Бума авыруы (астма).
Инхираф	я.	VII. Тай пылу,
авышу, туры	юлдан	таю;	читлэшу, читкэ
киту, дуну.
Инхисаф	я.	VII. Ай тотылу.
Инхитат	A>Ua»|	м.	VII. 1) Тубэн
тешу, тубэяэю. 2) Киму. 3) Кирегэ таба киту.
я. VII. 1) Разъединение отставание. 2) Покидание местожительства.
я. VII. 1) Обособленность. 2) Уединение. 3) Одиночество.
я. VII. Испорченность; негодность.
м. VII. I) Отделение. 2) Удаление, уход (со службы, из партии). 3) Уход (от кого-либо, откуда-либо).
я. VII. От глагола
(инфэжэрэ)— 1) Заниматься (о заре). 2) Бить, „вытекать* (о ключе). 3) Взрыв, разрыв (снаряда).
я. VII. Быть понятым.
я. VII. 1) Распад, развал, разложение. 2) Разрешение (вопроса).
м. VII. 1) Искривление, изгибание. 2) Кривизна, выгнутость.
я. VII. Удушье. 2) мед. Астма.
я. VII. Уклонение, отклонение в сторону.
м. VII. Затмение луны.
я. VII. 1) Спуск. 2) Убыль. 3) Падение, упадок.
инш
166
ира
Инша лл IV. 1) Барлыкка китеру, кору, салу, тезу- 2) Уйлап табу, уйлап чыгару. Куперлэр тимер юл-лар инша вз тэгъмир кылынды. (К. Нас.)3) Узлегеннэн ижат итеп язу; укылган асарнец эчталеген кунелдэн язу, инша, сочинение.
Инша алла	гыйб дини Ал-
ла тел аса, алла кушса.
Иншад м. IV. Шигырь уку, ши-гырь сойлэу. Иншад итуче мелэкъкаб дэрдемэнд Акменлацыз. (Ак.)
Ин шаэ фиг. Теласэ, агар телеса. Батыйли ибталъидэр ин шаэ мэм-дуд эйлэмэз. (Г. Тук.)
Иншикак м. VII. 1) Ярылу, икега аерылу. Камэрлэр иншикак итте (айлар ярылды), гакыллар шашты гау-гадан. (г, Тук.) 2) Чатнау.
Инширах м. VII. 1) Ачылу. кунел ачылу. 2) Шатлык, соенеч. Тэс-ныйг еэ тэзйин белзн ин&а кылынмыш кзлям зиядз инширах бирер. (К. Нас.)
Инжиля	мг VII. 1) Ачылу, ях-
ты булу; яктыру, нур чачу. 2) Ачыклык.
Инжимад	м. VII. Туну, бозла-
ну, кату, бозга эйлану.
ИнЪидам м. VII. Жимерел\. бозылу, ватылу.
ИнИизам м. VII. Жинелу, жи-нелеп чигену, качу, сафлары бозылып тартипсез рэвешта качу.
Ирад м. IV. 1) Китеру, мяса л итеп, делил итеп китеру, нэрсага булса да таянып яки нэрсэне да булса кузда тотып сейлэу. 9Аныц ишегеннэн дз керэ, тишегеннэн дз керэ\ — дэулэте алга барган кемсэнз турында ирад кылыныр. (К. Нас.) 2) Кучма торган милектан алыиган керем, килер. 3) Килер бира торган мал-мелкат.
Иради с. 1) Телэк(кэ), омты-лыш (ка бэйлэнешле). 2) Ихтыяри.
Ираде *blj1 м. IV. 1) Телэу, эстэу. омтылу. 2) Кешедэ булган телэу йэм
м. IV. 1) Создание, постройка, строительство. 2) Изобретение. 3) Составление, сочинение,, изложение.
фр. рел. Если аллаху будет угодно.
м. IV. Декламирование,, чтение (стихов).
гл. Если захочет, если ему будет } годно.
м. VII. 1) Расщепление. 2) Раздвоение. 3) Раскол, трещина.
м. VII. Радость, веселье, довольство.
м. VIh 1) Выяснение; прояснение. 2) Ясность. м. VII. Затвердевание, оледенение, замерзание. м. VII. Разрушение; порча.
м. VII. Поражение; отступление; отход, бег -ство.
M.IV. 1) Приведение доводов, доказательств, ссылка (на что-либо) 2) Доход, поступление. 3) Имущество, достояние, дающее прибыль, доход.
прил. 1) Добровольный.
2) Вольный.
м. IV. 1) Намерение, желание, охота, добрая
яра
167
ирт
ирек-ихтыяр узлеге. Тимер кулы, куэт-ле ирадэсе белэн эхвэлне узе телэгэн якка бора. (Г» Ибр.)
Ирадэи ля язаль J I гыйб. дина Алла телэве, алла к>шуы. Бэс мо-ньщ сэбэбе ...вэ багыйсы ирадэи ля язальдср. (Г. Фэез.)
Ирэкаэ м. IV. Агызу, тугу.
Иракаэддэм	из. Кан агылу.
Крае ^>1^1 м. IV. 1) Мирас калдыр}.
2) Китеру, биру. 3) Бер нэрсэ икенче бер нэреэнец булуына еэбэп булу. Якут mauibiH янда йертмэк вэкаръ вэ мэйа-бэтне ирас кылыр. (К. Нас.) 4) Берэуне узенен варисы итеп билгелэу.
Ир ах э	м. IV. Тындыру, тыныч-
ландыру; рэхэтлэндеру, ял иттеру, сулу алдыру.
Ираээ aIIjI м. IV. Курсэту, куреэтеп ейрэту, белдеру.
Ирваэ *ljjl м. IV. 1) Сугару. 2) Су биру. Агыз яшьлэрне, кил твшлэрне ирваэ. (Дэрд.)
Иргаб мЦР Кызыксындыру, кызыктыру.
Ирза м. IV. Ризаландыру, купелей табу.
Ирзаг м. IV. Сет имезу, бала имезу, имдеру.
Ирс Ojl ис. 1) Ата-анадан яки башка туганнарыннан калган малга ия булу, мирас ашау. 2) Мирас. 3) биол. Ата-анада булган сыйфатнын бала га кучуе, нэселдэн нэселгэ кучу.
Ирсал jUjI м. IV. Жибэру. Кшпап-лар ирсал хакында мэктуб яз. (М. Ак.)
Ирси с. 1) Мирас(ка бэйлэнешле), мирас рэвешендэ кучэ торган. 2) Нэселдэн нэселгэ кучэ торган.
Ирсэн Цр р. Мирас рэвешендэ мирас буларак.
Иртибат м. VIII. 1) Бэйланеш, бэйлэну, ябышу. 2) Арадагы менэсэбэт,
воля. 2) Добровольность.
фр. рел. Воля, веление бога.
м. IV. Литье, пролитие.
из. Пролитие крови.
м. IV. 1) Оставление в наследство. 2) Принос; отдача. 3) Причина порождения. 4) Определение (кого-либо) наследником.
м. IV. Отдых, покой; успокоение, облегчение (кому-либо).
м. IV. Показ, показывание, обучение.
м. IV. 1) Орошение.
2) Выдача воды.
м. IV. Возбуждение желания, интереса.
м. IV. Удовлетворение, ублаготворение, угождение.
м. IV. Кормление грудью
сущ. 1) Наследование.
2) Наследство. 3) биол. Наследственность.
м. IV. Отправка, посылка.
прил. 1) Унаследованный, 2) Наследственный.
н. По наследству.
м. VIII. 1) Связанность, связь. 2) Взаимосвязь.
ирт
168
Ирт
элемтэ. Тэм белэн зэукъ арасында ир-шабаш бардыр. (К. Нас.)
Иртигаб s->Ujl м. УШ. Курку, орку.
Иртигаш м. УШ. 1) Калты-pay, дерелдау. 2) Козон жыеру.
Иртидад ->1-5)1 м. УШ. 1) Кайту. 2) Кайтару. 3) Диннэн чыгу, мортэд булу. 4) Тоткан юлын, идеясен узгэрту. Зогфе хактан хэуф итеп, сез итте-цезме иртидад (Г. Тук.)
Иртиза м. УШ. Риза булу, ри-залык, яхшы дип тану; канагатьлану.
Иртизаг	УШ. Сет иму.
Иртизак <515)1 м* VW* Туклану ечен эшлэп ризык табу.
Иртикаэ m.VIIL Ашу, югары кутэрелу, культурада кутэрелу, ал га киту, тэрэкъкый иту.
Иртикяб м. VIIL 1) Гаеп; начар Иэм тыелган эшне эшлэу, генаЪка тешу. Ни кэбаирдер, мисакта рухым иткэн иртикяб. (Дард.) 2) Ришвэт алу.
Иртнфаг м. VIIL 1) Югары кутэрелу, мену. 2) Дэрэжэгэ мену, югары урынга кутарелу. 3) Югарылык, биек-лек, калкулык.
Иртифаган UUSj! р. Югарылык ягыннан; кутэрелу ягыннан.
Иртнхал Jbwjl м. VIIL 1) Кучу, кучен киту. 2) куч. Улу, вафат булу, денья -дан кучу.
Иртиша UjjI м. VIII. Риш ват (взятка) алу.
Иртияб *->15)1 м. VIIL 1) Шиклэну, шебЬэлэну, икелэну. 2) Оялып калу. '
Иртижал ж. VIIL 1) Кинет илЬамлану (а л дан хэзерлэнмичэ, тик утэу вакытында гына тиз уйлап шигырь
взаимоотношение.
м. VIIL Чувство страха, испуг.
м. VIIL I) Дрожь, содрогание. 2) Судорога, конвульсия.
м. VIIL 1) Отход, отступление. 2) Возвращение. 3) Отступничество. ^Перемена идеи, изхменение своих взглядов.
м. VIII. Признание удовлетворительным, удовлетворение.
м. VIII. Сосание груди.
я. VIII. Зарабатывание на жизнь; пропитание.
м. VIIL 1) Постепенное развитие, рост, эволюция. 2) Возвышение; прогресс.
м. VIIL 1) Совершение преступления, впадение в грех. 2) Получение взятки.
ж. VIIL 1) Повышение, подъём. 2) Повышение (в должности). 3) Высота; возвышенность.
н. 1) Высотой, по высоте. 2) По степени (подъёма).
м. VIIL 1) Отправление, отъезд, эмиграция. 2) пс-рен. Смерть (переход в другой мир).
ж. VIII. Взяточничество.
м. VIIL 1) Сомнение, недоверие, подозрение. 2) Смущение.
ж. VIIL 1) Внезапное вдохновение; импровизация. 2) Экспромт.
ирт
169
иса
уку, кой чыгару яки речь сейлэу). 2) Кинэт илйам бел эн сейлэнгэи суз, шигырь.
Иртижалэн ^beSjl р. Кинэт ил Кам белзн.
ИртиЪан м. VIII. Эжэткэ бир-гэндэ берэр эйберен алып калу.
Ирфэгъ фиг. 1) Кутэр. 2) Алып кит. Ирфэгъ ... ганна бу карангу хаили. (Кутэр .Л бездэн бу карацгы пэрдэне.) (Г. Тук.)
Ирхас м- (Эйбернеи) бая-сен тетеру, арзанайту, очсызлату.
Иршад зЦ|1 м. IV. Юлга салу туры юл га керту, юл курсэтеп жибэру.
Иршаднамэ	гф. ис. дини
Ишанлык документы. Иршаднамэ алыр бу; зэцгэр йортлар салыр бу... (Г. Тук.)
Ирщаг м. IV. Кире кайтару; аслына кайтару.
Ирйаб <<< ЛЛ Куркыту, еркету.
Исабэт м. IV. 1) Тез бэру, те-зэгэн урынга тию, тидеру. Галэлгомья фикер йертми бераз да; исабэтлэп бер ук аттым Xища зга. (Г. Тук.) 2) Эштэ, суздэ турылыкка, двреслеккэ и решу.
Исагущи хан	гф. ис.
Иске мэдрэсэнен И баскычында ук^чы. Бу хэл аныц ^исагущи хак* заманында „тэузыйх* мэсъэлэлэренэ катнашып келкегэ калуларына да сэбэп була иде.
<Г. Ибр.)
Исаль JL^I м. IV. Тапшыру, илтеп биру, китереп биру, ирештеру.
Исалэ aJLJ м. IV. Агызу, кою. Куз яшьлзрен исалэ итте.
Heap j&l м. IV. 1) Хермэтлэу, олылау. 2) Юмартлану, уз интересын кор-бан итеп кешегэ ярдэм иту, малны бик юмарт тарату. Нигъмэтне исар кылмак кирэк. (К. Нас.)
Исаэ м. IV. Васыять эйту, ва-сыять итеп эйтеп кал дыру.
н. Экспромтом.
м. VIII. Получение залога, заклад.
гл. 1) Подними, возвысь.
2) Сним *. \дали, убери.
м. IV. Удешевление снижение ( ,ен).
м. IV. h Население на путь истины. 2) А низание, инструкция.
ар.-п. сущ. рел. Религиозные документ нл право быть и шан ом.
м. IV. Возврат, возвращение.
м. IV. 1) Спугнуть. 2) Запугивание, устрашение. м. IV. 1) Меткость, попадание, поражение. 2) Достижение правдивости в (каком-либо) деле.
ар.-п. сущ. Учащийся средней ступени медресе.
м IV Доставление, доставка.
м. IV Проливание, излияние.
м. IV. 1) Оказывание предпочтения, уважения. 2) Пожертвование, щедрая раздача.
м. IV. Оставление завещания, распоряжение.
нса
170
«ел
Исаэт	/V. Начар эш эшлэу,
усаллык (явызлык, эшэкелек, начарлык) иту.
Исбат* окЯ я. IV. 1) Фактлар, дэ-лиллэр белэн тулысынча ышандырырлык итеп курсэту. Изге, пакь эш белэн ант иттелэр, вэгъдэлэрен исбат итэргэ. (М. Гаф.) 2) Беркету.
Исгад I я. IV. 1) Бэхетле иту, бэхетлелэндеру. 2) Бэхет йэм тынычлык тудыру.
Исгад II я. IV. Югары мену, югары кутэрелу; югары кутэру.
Исгаф iJUJ я. IV. Берэунец утенуен, сорауларын кабул итеп, аны канэгать-лэндеру; уцышлы чыгуына булышлык курсэту.
Исгаэ я. IV. 1) Тынлау, колак салу. 2) Берэунец йомышын тыцлау (утэу), телэгэнен эшлэу, кабул иту.
Исем* I ис. Исем, ат.
Исем II ис. ГенаЬ, язык.
Искаэ *UJ я. IV. Сугару; эчерту, су биру, сусавын басу.
Ис кат illU я. IV. 1) Тешеру, таш-лау. 2) Остеннэн алып ташлау (йоклэн-гэнне).
Искян я. IV. Жирлэштеру, ут-раклаштыру, бер буш жирне тора торган жир иту.
Искят o|£J я. IV. 1) Тындыру; сей-лэудэн, елаудан туктату. 2) Авызын ябу, карты сейлэмэслек иту. Дэлиллэр куреэтеп, бу кяинати идэлем искят. (Г. Тук.)
Ислямиять	Моселманлык.
Ислях*	IV. 1) Килештеру,
дуслаштыру, яраштыру, араны тезэту. 2) Узгэрту, яхшыландыру, реформа ясау. 3) Реформа. Мэгълуяедер, куптэн бирле исляхчы сез, ислях ечен чын куцелдэн ихляслы сез. (Г. Тук.)
я. IV. Причинение зла.
я. IV. 1) Подтверждение, удостоверение, доказывание. 2) Доказательство^ 3) Фиксирование.
я. IV. 1) Осчастливить-2) Создание счастья и мира.
я. IV. Поднятие вверхг подъём.
я. IV. Оказание помощи, содействие, удовлетворение просьбы-
я. IV. 1) Слушание, выслушивание. 2) Внимание; исполнение чьей-либо просьбы.
сухдлймя; название.
сущ. Грех, вина, проступок.
я. IV. Орошение; утоление чьей-либо жажды.
я. IV. 1) Сбрасывание, свержение. 2) Снятие с себя обязательства.
м. IV. Поселение; расселение, колонизация новых земель.
я. IV. I) Успокаивание (плачущего, говорящего.) 2) Принуждение к молчанию.
сущ. Исламизм, мусульманство.
м. IV. 1) Улучшение отношений, налаживаше дружбы. 2) Изменение, улучшение, реформирование. 3) Реформа.
мел
171
исм
Исляхат	ис. Ислях-нын к.
Шэкертлэр эллэ нинди исляхат емет-лэ ре белэн дулый башлаган заманда Сабир да тик ятмады. (Г. Ибр.)
Исмаг м. IV. Ишеттеру
Исме ал ат, ис мел ал ат из. грам. Корал исеме
Исме гадэд, немел гад эд	^1
jjJjJI из. грам. Сан исеме
Исме гадэд аслый
гыйб. грам. Микъдар саны.
Исме гадэд тэртиби	p-J
гыйб. грам. Тэртип саны.
Исме гайре мвнеариф
гыйб. грам. Ике килешле суз
Исме гам fU из. грам Кумэк-лек исеме.
Исме заман (исмелзаман)
из. грам. Вакыт исеме.
Исмезат olSp^J (oIjJI из.грам.
Эйбер исеме, исем.
суш мн. от ислях.
м. IV. Доведение до сл)-ха, внушение.
из. грам. Имя орудия.
Исме истифЪам, исмелистифЬам
IpJ из. грам. Copay алмашлыгы.
Исме ишарэ у Ul	U^l	из.
грам. Курсэту алмашлыгы.
Исме кэйфия	i.xUiX)Iиз.
грам. Сыйфат исеме.
Исме лэун (исмеллэун)	из.
грам. Тес исеме.
Исме мэкян	аз.
грам. Урын исеме.
Исме мэфгуль Ц**!* pJ||
мз. грам. Тешем юнэлешендэге сыйфат фигыль.
Исме мэусуль	из грам.
Менэсэбэтлек алмашлыгы.
Исме мебалэга	из. грам.
Кечэйттеру сыйфаты
из. грам. Имя числительное
фр. грам. Числительное количественное.
фр. грам. Порядковые числительные.
фр. грам. Двух па те а ное имя.
из. грам. Имя нарицательное.
из. грам. Имя времени.
из. грам. Название предмета; имя существительное.
из. грам. Вопросительное местоимение.
из. грам. Указательное местоимение.
из. грам. Имя качества.
из. грам. Имя цвета.
из. грам. Имя места.
из. грам. Причастие страд, залога.
из. грам. Относительное местоимение.
из. грам. Усилительные прила га тел ьн ые.
исм
172
иср
Исме менсариф	ст. грам.
Оч килешле суз.
Исме мештак	ст. грам.
Ясалма исем.
Исме нисба (исменнисбэти)	I p-J
аз. грам. Нисби сыйфат.
Исме нэуг, исменнэуг
с из. грам. Хэрэкэт ысулы исеме.
Исме тэсгыйрь	из. грам.
Кечерэйту йэм иркэлэу исеме.
Исме тэфзыйль	из. грам.
Артыклык сыйфаты.
сс. грам. Трехпадежное имя.
сс. грам. Производное имя.
из. грам. Относительное, отымённое прилагательное.
из. грам. Имя образа действия.
Исме фагыйль
из. грам. Хэзерге заман сыйфат фигыль.
Исме хас	из. Ялгызлык исе-
ме.
Исме жинс (исмелздинс) (*-** из. грам. Кумэклек исем.
Исмэн L-J р. Исем ягыннан, исеме белан. Исмэн мвдэррис булса да, дэрес баргэн юктыр. (3. Биг.)
Иснад о UJ м. IV. 1) Берэр эшне яки хэлне бер кешегэ кайтарып калдыру. 2) Уз эшен берэугэ сылтау, япсару, башка берэугэ аудару. Узенец гаебен икенче кешегэ иснад итте. (К. Нас.) 3) Терек.
из. грам. Уменьшительное, ласкательное имя.
из. грам. Прилагательные превосходной степени.
из. грам. Имя действующего, причастие действительного залога.
из. Имя собственное,
из. грам. Нарицательное имя.
н. По имени; именем.
Иснагашер	сан. Унике.
Искан, иснэтэен	сан. Ике.
Исраг м. IV. Ашыктыру, же-йэтлэту; чаптыру, юырту, йегерту.
Исранл ис. Израил (ев рейл эр-нек теп бабаларынын исеме).
Исрар I м. IV. Уз сузендэ нык тору, уз дигэнен, узенекеа эшлэу. Хэс-рэт исрар итте, эйт, оялма диде (Г. Газиз).
м. IV. 1) Приписывание (каких-либо) действий (кому-либо). 2) От гл. (сэнэдэ)—свалить на кого-либо сделанное самим. 3) Опора.
ч. Двенадцать.
ч. Два.
м. IV. Ускорение, убыстрение; потараплива-ние.
и. с. Израиль.
м. IV. 1) Настойчивость, упорство. 2) Упрямство.
иср
173
ист
Исрар II j 1^1 м. IV. Яшеру, сер иту.
Исраф* 0^4 м. IV. Малны урынсыз йэм кирэгеннэн артык тоту, эрам иту. ъБолар исраф итэ нишлэп*, кала бер кен арен тешлэп. (Г. Тук.)
Исрафил	ис. дини Меселман-
нар ышануынча, кыямэт кенендэ сур (быргы) еру ечен билгелэнгэн фэрештэ исеме.
Истибгад	м. X. Брак дип
белу, ера к санау, ерак куру; чит куру: ераксыну.
м. IV. Прятание, засекречивание, сообщение по секрету.
.и. IV. Расточительность; расточительство.
Истнбдад Xxj м. X. Ъичбер за-конга буйсынмый узенчэ хекем иту, чиклэнмэгэн власть, деспотизм, абсолютизм. Китте щаннар азыгы, Иэм кайт-ты истибдад кире. (Г. Тук.)
Истибдади	с. Деспотии, ти-
ра кик.
Истибдадкяр	гф. ис. hop
эшне узе телэгэнчэ гена йертуче, деспот, тиран.
Истибдадкяранэ	гф. ст.
Деспотларча, деспотлар кебек.
Истибдал Jlxxj м. X. 1) Алыштыру алышу. 2) Узгэреш.
Негибка м. X. Бер нарсэнен калуын (саклануын), булып торуын, дэ-вамын телэу.
Истибра Iм. X. Бэвел иту, бавел-дон соц юыну.
Истибрак	ис. Зиннатле ка-
лын ефэк тукыма. Сендес (алтынлы ефэк) истибрактан ирде х&ллэсе. (Ш. Баб.)
Истива IjxJ м. VIII. 1) Тигезлек. 2) Тезлек. *
сущ. рел. Исраф и л (архангел, который, по поверью мусульман, будет трубить о наступлении страшного суда).
м. X. 1) Признание маловероятным, далеким (от истины). 2) От гл. (истэбгадэ)—считать чужим, далёким.
м. X. Самовластие, деспотизм, абсолютизм.
прил. Самодержавный, самовластный, деспотический.
ар.-п. сущ. 1. Самодержавный, самовластный. 2. Деспот, тиран.
ар.-п. сс. Деспотически, по-деспотски.
м. X. 1) Мена, размен.
2) Перемена.
м. X. Сохранение про запас, хранение (у себя); стремление сохранить.
м. X. Очищение, омовение, приведение себя в порядок.
сущ. Узорчатая шёлковая ткань; золотая парча.
м. VIII. 1) Равенство.
2) Ровность.
ист
174
ист
Истигаб	ж. X. 1) Эченэ алу,
сыйдыру. 2) Каплап, томалап алу, кап-лап тору-
Истигазэ лг X. I) Сыену, ялы-ну, ялвару. 2) дани „Эгузе* дип эйту.
Истиганэ AjUzJ м. X. Ярдам итупе утену; ярдам, булышлЫк copay.
Истигарэ у UxJ м. X. 1) Кетэчэккэ, бурычкаалып тору. 2) Читтэн алып кул-лану. 3) Метафора. Гарэп сузлэр ен кул-мну Бабич ечен бер истигарэ генэ икэнен Ьэркем ацлый. (Г. Ибр.)
Истигьдад	ж. X. 1) Сэлэт-
лелек, булдыклылык. Бер дэ тумаслык булып ят, сан дэ истигъдад каре. (Г. Тук-) 2) Знрэклек, уткенлек.
Истягьзам fUajcJ л£. X. Кечкенэ бер эш яки хал не зурайтып, эйэмиятле итеп курсату, зурайту. Ул авыруын Аэрвакыт истигъзам итэ.
Истигьля	ж. X. Югарылану,
югары ашу, кутэрелу, югары дэрэжэгэ мену» ирешу. ЗаНенне, фикерне истигъ-ля кылыр. (К- Нас.)
Исткгьлям	м. X. Берэр оеш-
мага берэр нэрсэ турында мэгълумат сорап жибэрелгэн язу.
Истигьмаль JLaxJ м. X. Куллану. тоту, файдалану. Уру, чабу, сугу вэ эцилгэру эшлэрендэ машина астагъ-малъ кылынмый иде. (Г. Ибр-)
Истигьна *UiUJ м. X. 1) Мохтаж булмау, барына канэга^гьлэну. 2) Исе китмэу, югарыдан карау. Хатын истигъ-на кылып „телэсэм каада китэрмен*^ диде. (К. Нас.)
Истигъраб HjjoJ м. X. Гажэплэну, танга-калу, хэйран булу.
Истигьрак JlyxJ м. X. 1) Чум\ (мае., суга). 2) Торену. 3) Эш белэн кумёлу.
м. X. 1) Ёмкость. 2) Охватывание; окутывание.
м. X. 1) Просьба о помощи; мольба. 2) Произнесение слов „боже, упаси*.
м. X. Обращение за помощью, просьба о помощи.
м. X. 1) Взятие взаймы, заём. 2) Использование взятого взаймы. 3) Метафора.
м. X. 1) Природная склонность, способность.
2) Проницательность, сметливость.
м. X. Преувеличение.
м. X. Возвышение, повышение.
м. X. Запрос, осведомление; требование объяснения.
м. X. Употребление, использование; применение.
м. X. 1) Материальная обеспеченность, отсутствие нужды. 2) Пренебрежение, равнодушие.
м. X. Удивление, изумление.
м. X. 1) Погружение (наир., в воду). 2) Окутывание- 3) Чрезмерное занятие делами.
ист
175
ист
Истигъфа *lbcU ai. Л*. 1) Гафу иту-не copay, гафу эстэу, гафу утену. 2) Хез-мэттэн азат ителу, эштэн чыгу.
Истнгьфар j UazJ м. X. дани Гафу итуне, ярлыкауны copay, ;эстэгъфирул-ла“ дню.
Истигъфаф	.u. X. Начар эш-
лэрдэн тыелу, тыелганнарны эшлэудэн саклану.
Истнгъщаб	.и. X, Гажэплэ-
ну; сокланып гажэплэну.
Истигьжал	м. X. 1) Ашык-
тыру, тизлэту, тиз бетунс телэу. 2) Ашы-гычлык.
Истидамэ aJaxJ л/. X. *Бер эш яки хэлнен дэвамы, Ьаман булып торуы; дэвамлылык, озакка сузылганлык.
Истидга	At. X. 1) Ялынып,
ялварып copay. 2) (Хекумэттэн) берэр эшнен утэлуен яки берэр эшкэ рехсэт бируен утену. 3) Талон иту.
Истидганамэ	гф.ис. Хеку-
мэт органнарына берэр эшнен утэлуен яки берэр эшкэ рохсэт бируне сора л биргэн язу.
Истидлял ai. X. 1) (Берэр фактка, дэлилга таяныя) нэтижэ чыгару. Берэр адэмдэ гакыл булганлыгын аныц фагыльлэреннэн еэ холыкларыннан гы-на истидлял кылып буладыр. (К. Нас.) 2) Билгеле нэтижэгэ килу ечен фактлар, дэлиллэр китеру.
Истндлялэн	р. 1) Берэр
фактка, дэлилгэ таянып 2) Нэтижэ чы-гарып.
Истидракь . м. X. 1) Ацлау, мэгънэсенэ тешену. 2) фэлс. Ан. 3) Ан-латма; естэмэ.
Истязай	м. X. Рехсэт copay.
Метизах	Ai. X. Ачык итеп
ацлатуны талэп иту.
ai. X. 1) Просьба о прощении. 2) Отставка, уход (со службы); выход (из состава).
м. X. рел. Просьба о прощении, об отпущении грехов.
м. X. Воздержание (от всего плохого, запрещённого).
м. X. Удивление; изумление.
м. X. 1) Ускорение. 2) Поспешность, торопливость.
м. X. Длительность, продолжительность.
At. X. 1) Просьба, мольба. 2) Прошение; просьба о разрешении. 3) Требование.
ар.-п. сущ. Петиция, прошение, письменный запрос.
At. X. 1) Вывод, заключение. 2) Доказывание, приведение доказательств, аргументов.
к. 1) Аргументируя. 2) Делая выводы, подводя результаты.
At. X. 1) Понимание, установление смысла.
2) фил. Сознание. 3) Дополнение, поправка.
ai. X. Просьба о разрешении, испрошение разрешения.
ai. X. Просьба о разъяснении, выяснение, запрос.
ист
176
ист
Истнзахэн	р. Ачык итеп
ацлатуны талэп иту йезеннан.
Истизлял	м. X. Кулэгэ астын-
да булу, кулэгэ астында тору.
Истикамэт	м. X, Турылык,
намуслылык, дерес юнэлеш, туры юл. Тик ходай хэзер урынны сайлый ул азмак ечен, эИле оеньяга тыигыннан истикамзт курсэтэ. (Г. Тук.)
Истикбар j м. X. Уз-узен олы санау, узе турынДа югары фикердэ бул\, тэкэббер булу.
Истикмаль	м. X. 1) Тегэл-
лэу, эшлэп бетеру, томам иту. 2) Кимче-лекне бетеру, берэр эшнен кимчелексез тегэллануе.
ИстикраИ м. X. Жирэну, чир-кану, куцел йеклэмэу.
Истикъбаль JLaxJ м. X, 1) Килачэк, б^лачак. Истикъбальлэреннэн емет ез-гзн ник ту дым дип елыа анадан. (М. У км.) 2) Карты алу хермэтлэп каршылау.
Истикъбали (JLaxJ с. Килэчэк(кэ бэйлэнешле.)
Истнкъбалэн УЦдхЛ р. Килачэктэ, килэчэк заманда.
Истикъляли (J	с. Бэйсез, ирек-
ле, берэугэ дэ буйсынмый торган.
Истнкъляль	м. X. 1) Бэйсез-
лек, иреклелек, берэугэ до буйсынма-ганлык. Кемнзн алдык дин фикрендз истикъляльне, кем ташытты угибу бзхет, бу икъбальне. (Г. Тук.) 2) Хокем-дарныц уз ихтыяры белзн генэ эш йер-туе.
Истнкъраз	м. X, Бурычка
акча биреп торуны copay, процент белой акча алып тору.
Истикърар jtjSzJ м. X. 1) Жирло-шу, бер урында утырып калу, урынла-шу. 2) Кунел утырту.
Истикъраэ	м, X. 1) Аерым
фактларга нигезлоп, гомуми нотижэ чыгару. 2) ©ирону. Истикъраэ вз тэтэб-
н. Добиваясь ясности, изучая (что-либо).
м. X. Пребывание в тени.
м. X, Прямолинейность, прямота, честность, правдивость, правильность.
м, X. высокомерие, надменность.
X. 1) Завершение, заканчивание, доведение до конца. 2) Ликвидация недостатков в чём-либо.
м, X. Отвращение, брезгливость.
м. X, 1) Будущее. 2) Встреча, приём.
прил. Будущий, грядущий.
я. В будущем.
прил. Независимый, самостоятельный.
м. X. 1) Независимость, самостоятельность. 2) Самовластие (правителя).
м. X. Просьба о займе, заём.
м. X. 1) Устройство, поселение. 2) Принятие намерения.
ж. X. 1) Индукция. 2) Исследование, изучение.
ист
177
ист
бог кыйлып кар асах, телемездэ ун терле тавыш хэрефлэре бар дыр. (К. Нас.)
Истилзам м. X. Бер эшнен табигый нэтижэсе буларак котылгысыз кирэк булу, лязим булу. Качен соцга калып я ту соц торуны ас тал-зам итэ.
Истиля м. X. 1) Басып алу (берэр жирне). сугышып алу. 2) Жэелу, каплап алу. Елганыц суы, ярыннан чы-гып, этрафны исталя атте. (X. Чис.)
Истиляи	с. Ис1иля(га бэй-
лэнешле).
Истимаг м. VIIL 1) Тынлау, ко лак салу; тын лап тору. 2) Суз тыцлау, куш канны эшлау.
Истималэт cJLxJ м. X. Мэел итте-ру, тарту, узена карату.
Истимдад	м. X. Булышлык
итуне утену, ярдом copay, дошманга каршы тору ечен читтэн ярдэм copay. Сыйдкы наят белэн укенеп астимдад кылсалар, аларныц киткэн нигъмэт-лэрен кайтарыр. (К. Нас.)
Истимляк	м. X. 1) Кулга
керту, уз милеге иту. 2) Национализация, дэулэт файдасына алу.
Истимрар	м.Х. Озлексезлек,
дэвамлылык, озакка сузылу.
Истимрари	с. Озакка сузыла
торган, дэвамлы.
Истимтар j	м. X. Янгыр телэп
чыгу.
Истинах	м. VIIL 1) Таяну.
2) Терэк. 3) Берэр нэрсэгэ сылтау итеп курсэту.
Истннадэн bUzJ р. Таянып, <берэр фактка таянып.
м. X. Вызывание необходимости (чего-либо), признание необходимым.
м. X. 1) Завоевание, овладение, захват. 2) Затопление (берегов реки).
прил. Захватнический.
м. VIII. 1) Слушание; подслушивание. 2) Послушность.
м. X. Привлечение, заманивание; склонение (на свою сторону).
м. X. Просьба о содействии, помощи; просьба о подкреплении.
м. X. 1) Овладение; захват. 2) Национализация (с выплатой стоимости).
м. X. Длительность, непрерывность; продолжительность.
прил. Длительный, продолжительный, беспрерывный.
м. X. Вымаливание дождя.
м. VIIL 1) Опора (на что-либо). 2) Ссылка на что-либо; указание причины.
н. Опираясь, полагаясь.
ист
178
ист
Истинаф	м. X. 1) Янадан
башлау. 2) Яна баштан тикшерергэ биру; апелляция.
Истинбат м. X. (Берэр хэл яки эшне ейрэнеп) хекем (нэтижа) чыгару. Адэм фанер инее булып, телэ-гэн нэрезне ихтираг кыйлыр вз гыйлем-не истинбат кыйлыр. (К. Нас.)
Истинкяф uiiJixJ м. X. 1) Кабул ит-мэу, кире кагу. Бу хотбзне йэмишрэ-лэргэ йэм гарыз кылган идем, истин-кяф иттелзр (К. Нас.) 2) Муафыйк курмэу. 3) Баш тарту, кире чигейу; элек свйлэгэнга карты эшлэу.
Истинсар	м. X. Ярдэм талэп
иту, ярдэм copay.
Истинсах	м. X. Копия алу,
икенче несхэсен язу.
Истинтаж	м. X. Нэтижэ чы-
гару, йомгак ясау.
Истинжа *bcxzJ ж. X. Тэрэттэн соц пакьлэну. „Мохтасар'да хаез, истинна, тэйарэт бар иде. (Г. Тук.)
Истирахэт o*lyuJ м. X. Ял иту, эштэн бушап тору; рэЯэтлэну. Яхшы йокладыгызмы, истирахэт кылдыгыз-мы! (К. Нас.)
Истирдад м. X. Узенэ кире кайта руны copay, кайтарып бируне талэп иту.
Истирзак	м. X. Рнзык табу
белэн шегыльлэну.
Истирхам м. X. Ялыну, ял вару; рэхимле булуны, шэфкать итуае copay.
Истиржа м. X- Утену.
Истиржаг л.Х. Кире кай-таруны copay.
Истисгар м. X. Кечкена итеп карау; эйэмият бирмэу.
л/. X. 1) Начинание. 2) Апелляция (к вышестоящим судебным органам), обжалование.
м. X. Вывод, заключение.
м. X. 1) Отказ, отклонение. 2) Указание на несоответствие. 3) Непокорность, неповиновение; отход.
м. X. Просьба о помощи.
м. X. Снятие копии; переписка, копирование.
м. X. Подведение итогов; резюмирование.
м. X. Обмывание после естественных надобностей, подмывание.
м. X. Отдых; покой.
м. X. Требование возвращения, востребование.
ж. X. Поиски пропитания, средств к существованию.
ж. X. Просьба о пощаде, о милосердии.
ж. X. Просьба, прошение.
м- X. Просьба о возвращении.
м. X. Пренебрежение (чем-либо), умаление.
ист
179
нет
Истиска	м. X. Корылыктан
янгыр телэу»
Истискал м. X. Салкын кабул иту, салкын мегамэла иту»
Истнсна UizJ м. X Чыгарма, чыга-рып алу, аерып алу. Хэйлэкэр карт мулла тирэ-яктагы муллаларны бе-рэм-берэм сугеп чыкты да ахырдан кате реп Жэлэшне истисна кылды. (Г. Ибр.)
Истисхаб	ж. X. зенэ юл-
даш итеп алу, чакыр$.
Иститагать OAlkzJ м. X. Кеч житу; булдырырга кеч житу, кулдан килу
Истифадэ	м. Хг Файдалану,
куллану, тоту. Мэхдумнец яшьлегеннэн истифадэ итмэкче булдьь (3. Над.)
Истифсар jLUxJ м. X. Сорап белу, тулы ацлатуны copay. Хамртец юкмы дип, истифсар кыйлмадым дип егы-лаймын, диде. (К. Нас.)
Истифтах	м. X. 1) Керешу,
башлау. 2) Ачу. 3) Алу, буйсындыру (шаЪэрне h. б.).
ИстифЬам L&axJ м* X. 1) Сорап белу, белер ечен copay. 2) Сорауны бел-дера торган суз. 3) Анлатуны утену.
Истнхалэ aJbexJ м. X. 1) Бер хэлдэн икенче хэлгэ кучу. 2) Мемкин булмау, мемкин булмаучылык.
Истихарэ м. X. дани Тешлек салу, тешлек салдыру, теш кую (берэр эшнен яхшы яки начар булачагын алдан тештэ куреп белу ечен кичтэн догалар укып, шуна ниятлэп йокыга яту). Без... истихарз дз кылып карадык. (Г. Ибр.)
ИстнхбаруЦмХ^! м. X. Сорашып хэ-бэр алу; соращ тикшереп мэгълумат алу; информация алу.
м. X. Мольба о ниспослании дождя.
м. X. Холодность, тягость в отношении, обращении.
л/. X. Исключение.
м. X. Приглашение в спутники
м. X. Возможность сделать (что-либо): сила, способность.
я. X. Использование.
м. X. Запрос, запрашивание.
м. X. 1) Начинание. 2) Открытие. 3) Покорение (страны), взятие (города, крепости).
м. X. 1) Запрос, справка. 2) Вопрос. 3) Просьба об истолковании.
ж. X. 1) Метаморфоза, изменение -состояния, превращение, переход в другое состояние.
2) Невозможность.
м. X. рел. Загадывание на сон.
tM. X. Разузнавание, осведомление, разведывание; сбор сведений, информаций.
ист
180
ист
Истихдам я. X. 1) .Хезмэт иттеру. 2) Хезмэт ечен куллану.
м. X. 1) Привлечение на службу. 2) Использование.
Истихзар^ЦолхЛ м. X. 1) Алга ки-теру; хэтергэ тешеру, иска -китеру. 2) Чакырып алу, килуне талэп иту.
я. X. 1) Мысленное представление, воспроизведение (чего-либо) в уме. 2) Вызов; приглашение.
Истихкак (JlbezJ м. X. 1) Лаек булу, лаеклы булу, хаклы булу. 2) Ярак-лы булу; яраклылык.
л£. X. 1) За служен ность, право (на что-либо). 2) Пригодность, достоинство.
Истихкар jlbdJ м. X. Хур куру, ту-бэн дарэжоле итеп санау, тубой куру, кимсету, хурлау.
Истнхкям f&cxJ м. X. 1) Ныгайту, таза (чыдамлы) иту. 2) Хэрби ныгытма. Дилэр: госманлы, еч истихкямны кул-да тот канда, туктатмас канны. (Г. Тук.)
Истихкямат	ис. 1) Истих-
кям-нын к. 2) Фортификация корыл-малары.
Истихляс	м. X. Котылдыру,
коткару, иреккэ чыгару.
я. X. Пренебрежение, унижение, презрение.
я. X. 1) Укрепление, упрочение; прочность; крепость. 2) Крепость,, форт.
сущ. 1) мн. от истихкям.
2) Фортификационные сооружения.
я. X. 1) Спасание. 2) Освобождение, предоставление воли.
Истнхляф	м. X. Бероуне уз
урынына билгелэу, уз урынына кую.
Истихмам я. X. Мунча керу, ван на да юыну.
Истихраж м. X. 1) Чыгару. Юлда сызык сызып, килэчэк вакыйга-ларны истихраж кыла белуче бер ха-тынга очрадык. (К. Нас.) 2) Сыгып чыгару. 3) Нэтижэ чыгару. 4) Чит телдэ язылганны укып мэгънэсен чыгару.
Истихсаль я. X. 1) Тырышып булдыру, хасил иту. 2) Кулга керту, булдыру.
я. X. Оставление после себя, оставление (кого-либо) своим заместителем.
я. X. Купание, принятие ванны, мытье в бане.
я. X. 1) Извлечение, добывание. 2) Выжимание. 3) Резюмирование. 4) Реферирование текста на иностранном языке.
я. X. Получение (чего-либо), добывание.
Истихсан	я. X. Яхшы дип
табу, ярату, яхшыга санау.
Истихфаф	я. X. L) Жинелгэ
санау. 2) Келеп карау, кимсетеп карау,
я. X. Одобрение.
я. X. 1) Считать лёгким.
2) Унижение, насмешка,
ист
181
ита
эйэмият бирмэу, кимсету, мыскыллау. Моньщ белэн сак астихфаф гамма кыласыц. (Ф. Эмир.)
. Истишарэ м. X. Кицэш, ки-цэш copay, кинэш иту.
Истишмам м. X. 1) Тою, си-зу. 2) Иснэу, искан белу. 3) Ис чыгару.
ИстишЬад	м. X. 1) ШаЬит
булуны талэп иту, шаЬит итеп китеру, шаЬит ясау. 2) Исбат ечен дэлиллэр, цитата лар китеру.
Истиэзан ulJexJ лл X. Рехсат copay.
Истижабэ ajUczJ .и. X. Утенечне кабул иту; у пай жавап биру.
Истижазэ м. X. Рехсат алу.
ИстиЬда ж. X. Турылыкны (туры юл га тешуне) телэу.
ИстиЬза UjfoJ лг. X. Келу, мыскыл иту, хурлау. Гадэте я истиНза яка тэх-кыйрь\ сузсейлэмэс берэуне эцэрых кыл-мый. (Ак.)
ИстиЬляк	л/. X. Эрам-шэрам
иту, юкка тотып бетеру.
ИстиЬлял	ле. X. 1) Башлану.
2) Яна туган айны кузату, куру.
Истыйлях	ле. VIII. Атама,
термин, Алты елда узгэреп катте ле-гать йэм истыйлях. (Г. Тук.)
Истыйляхат ис. к. — атамалар, тер-миннар.
Истыйляхи	с. Атама(га
бэйлэнешле).
Итагать* uixltl м. IV. Буйсыну, ка-рышмау, кушканны эшлэу, кун дам булу, суз тынлау. „Ьэрсакыт шушы эмер-лэргэ итагатъле бул*... диделэр. (М Гаф.)
издевательство; пренебрежение, неуважение.
м. X. Консультация, совет.
м. X. 1) Чувство, ощущение. 2) Вдыхание запахов, обоняние. 3) Выделение запаха.
м. X. 1) Приглашение в свидетели, требование свидетельского показания. 2) Цитированиег ссылка.
м. X. Просьба о разрешении, позволении.
м. X. Исполнение, удовлетворение (просьбы).
м. X. Получение разрешения, позволения.
м. X. Поиски верного пути, руководство (чем-либо).
м. X. Глумление, насмешка, издевательство.
м. X. Потребление, расточение, растрачивание.
м. X. 1) Начало, вступление. 2) Наблюдение за молодым месяцем.
м. VIII. Специальное выражение, термин.
сущ. мн. Термины.
прил. 1) Идиоматический. 2) Терминологический.
м. IV. Послушание, повиновение; исполнительность.
«та
182
итт
Италэ м. IV. Озайту, озынайту, сузу.
Итгам	IV, Ашату, туйдыру,
ризыкланлыру.
Итлак J’Atl м. IV. 1) Коткару, азат иту. 2) Аеру (хатынны). 3) Исем биру, -атап йерту. 4) Гафу иту; жэзадан коткару.
Итляф ч-Ctal м, IV, 1) Утеру, Ьэлак «ту, юк иту. 2) Вату, химеру, бозу, харап игр 3) Бушка тотып бетеру, зрэм-шэрэм иту.
Итмам м, IV. Тэмамлау, тэмам «ту, эшлэп бетеру. Чен ул шайтан этен итмам идеп кыйлган серурен апам (Г. Чок.)
Итмиэнан jUuLl м, IX, Имин булу, тынычлану. кунел зтырту.
Итнаб м, IV, Сузне озайту, сузу; кирэксез анлатмалар белан теп фикерне томалап. озын итеп сейлэу.
Итт и ба г	м, VIII, Буйсыну, ияру
(берэр фнкергэ).
Иттнбаган UL31 р. Ия реп, ияру белэн. Иттибаган куп намэшруг нэрсэ-лер пейда булмыштыр, (К. Нас.)
Иттигаз tbul м. VIII, Угетне (вэгазь-яе) кабул иту.
Иттика ‘&Л м, VIII, 1) Саклык курсэту. 2) Тыелганнардан саклану, тэкъ-валык. Хэмер маца харам булсын, дип иттика кылды, (К. Нас.)
Иттикан dVul м. VIII, Ачык белу, «аныкбелу.
Иттилягъ £^№>1 м, VIII, 1) Тешену, белу, анлау. 2) Югарыдан тубэнгэ ка-рау, кузэту. 3) Туу (кояш).
Иттисал JUSl м. VIII. 1) Тоташу, «лгану. 2) Я кын булу, кушылу
м, IV. Удлинение; растяжение.
м, IV, Кормление, питание.
м. IV, 1) Освобождение.
2) Развод (с женой). 3) Наименование (дать имя кому-либо). 4) Прощение, помилование.
м, IV. 1) Умертвление, уничтожение. 2) Повреждение, порча, приведение в негодность. 3) Расточение, растрата.
м, IV, Окончание, довершение.
м, IX. Спокойствие, уверенность, чувство безопасности, успокоение. м, IV. Преувеличение, проявление чрезмерности (напр., в речах); многословность.
м, VIII, Повиновение; следование (за кем-либо).
«. Следуя (за кем-либо или чему-либо).
м. VIII, Выслушивание нравоучения, увещевания, наставления.
м, VIII, 1) Принятие мер предосторожности. 2) Избегание (чего-либо недозволенного).
м, VIII, Достоверное знание (чего-либо).
м, VIII, 1) Понимание, знание. 2) Наблюдение. 3) Восход (солнца).
м, VIII. 1) Соединение, контакт. 2) Общение, связь, отношение.
итт
183
иф£
Иттисалэн р. Тоташыл, ялга-нып, кушылып. Музыка авазына итти-еалэн тэганни кылды. (К. Нас.)
Иттясам f UJI м. VIIL Тамга салу, тамга лау, келэйма сугу.
Иттясаф uiUaSl м. VIII. Сыйфатлану, берэр сыйфатка ия булу.
Иттжфак (JUS'I ж. VIIL Бер сузда (бер кинэштэ) булу, союз. Кояш, яцгыр эле бу кенгэ чаклы бозып эш кыйл-мыйлар бу иттифакны. (Г. Тук.)
Иттяфакан UUS’I р. 1) Бердам, бер авыздаш, бергэлэшеп. 2) Очраклы рэ-вештэ. Бу мэсэл емид шпмэгэн кешедэн касдан яка иттифакан бер Яхшы тэд-бир яки бер яхшы эш садир булганда эйтел&р. (К. Нас.)
Иттжфакый с. Очраклы, очраклы равешта. Кисмэк естенэ кара кош иттифакый кунган ул. (Г. Тук.)
Иттяхад	м. VIIL 1) Фикер
бердэмлеге. 2) Берлэшу, бер фикердэ булып эш иту.
Иттяхади	с. 1) Берлэшу(гэ
бэйлэнешле). 2) Федератив.
Иттяхаз ilkS’l ж. VIIL Алу, кабул иту; кулга алу.
Иттякам ж. VIIL Ялган бала тагу; гаепле итеп курсэту; гаепле иту.
Итфаэ *Ubl м. IV. Утны сундеру, янгынвы бастыру.
Итхаф uibwl м. IV. Булок итеп би-ру, багышлау.
Ифа 1Ыж. IV. Эшне, бурычны утэу, баш кару, жиренэ житкеру, ба ш кары п чыгу, житештереп тегэллау. Мая естем-^дэ буман акмэк-тозыцныц хакын ифа кылмак ечен касдэн у^врьэт иттем, диде... (К. Нас.)
Ифадэ ж. IV. 1) Анлату, адла-тып б«ру. Суз Иэрникадэр куцелдэ булган мжсудны ифадэ кылмакта васый-
н. Общаясь, связываясь;, в такт.
м. VIIL Клеймение (скота).
ж. VIIL Отличие; обладание (какими-либо) качествами, свойствами.
ж. VIIL Союз, единодушие, согласие.
«. 1) Единодушно.^) Случайно.
прил. Случайный.
ж. VIIL 1) Единство взглядов. 2) Объединение, союз.
прил. 1) Союзный, входящий в состав союза.
2) Федеративный.
ж. VIIL Принятие; взятие.
ж. VIIL Обвинение, подозрение.
ж. IV. Тушение (огня).
ж. IV. Дарение, одаривание.
ж. IV. Исполнение, выполнение; претворение в жизнь; полное завершение (какого-либо дела).
ж. IV. 1) Разъяснение, объяснение, изложение.
2) Способ изложения^, объяснения.
ифа
184
нфт
та булса да, кузнец ифадэсе кадэр юк-тыр. (К. Нас.) 2) Ацлату юлы, эйтелеш, суз сереше.
Ифадэи мэрам	ф. из. Те-
лэкне (максатны) анлату.
Ифадэи тэхририя	ф. из.
Язып анлату.
Ифакать я. IV. 1) Авырудан терелу. 2) Авырудан терелэ башлаудан туЛысынча терелеп бетугэ кадэр булган вакыт. 3) Буш китудэн, исереклектэн айну. Нуты китте, ифакать кылган-нан соц эйтде... (К. Нас.)
Ифатэ я. IV. Качыру, ычкын-дыру, югалту.
Ифляс	я. IV. Белу, бурычын
тули алмау.
Ифлях	я. IV. 1) Хэвеф-хэтэр-
дэн котылу. 2) Телэган унышка ирешу, рэхэтлеккэ ирешу.
Ифна я. IV. Юк иту, юкка чыгару, эрэм иту.
Ифнаи гомер	ф. из. Бушка
уздырган гомер.
Ифрад	я. IV. Ялгызлык, ялгыз
яшэучелек.
Ифраз	я. IV. Булей алу, аерып
алу.
Ифрат* уI я. IV. Чамадан тыш, чиктэн тыш, улчэусез, чамасыз, утэ, бик.
Ифсад -bUal я. IV. 1) Жимеру, вату, эштэн чыгару. 2) Бозу, аздыру.
Ифта Ы я. IV. дани Фэтва биру (бер эшнен дини караштан дерес яки дерес булмавын курсэту).
Ифтар jlbil я. IV. дини Ура зада авыз ачу. 2) Авыз ачу мэжлесе.
п. из. Изложение цели, желания.
п. из. Письменное объяснение.
я. IV. 1) Улучшение здоровья, выздоровление. 2) Период выздоровления. 3) Вытрезвление.
я. IV. Упущение, потеря.
я. IV. Банкротство, крах, разорение; несостоятельность.
я. IV. 1) Избежание бедствия. 2) Успех, преуспевание; достижение благоденствия.
я. IV. Уничтожение, истребление.
п. из. Напрасно проведённая жизнь.
я. IV. 1) Обособление, уединение. 2) Одиночество.
я. IV. Выделение, отделение.
я. IV. 1) Чрезмерность, излишество, неумеренность. 2) Чрезмерно.
я. IV. 1) Порча; разрушение; вывод из строя.
2) Разложение, развращение.
я. IV. рел. Издание фетвы, функция муфтия.
я. IV. рел. 1) Прекращение поста, разговение.
2) Угощение при разговении.
нфт
185
ихд
Ифтикар jlaxiJ .1/. VIII. 1) Узенен фэкыйрьлеген, мохтгхлыгын, ярлылы-гын тоеп тору. 2) Ф^кыйрьлек, ярлы-лык.
Ифтира м. VIII. Яла ягу, бе-pay ©стено ялган гаеп ташлау. Чикмыа мэйданга хакыйкатъ ифтира, 6ohman белэн,,, (3. Ер.)
Ифтирак J?!я. VIII. Аерылу, аерылышу. Ченки лттем ифтирак эцанымлэ, щананемл.' бэн... (Г. Тук.)
Ифтирас м VIII. Унайлы момент кузэту, нэубэт к^ту.
Ифтитах	м. VIII. Ачу, башлап
керешу, башлап жиб^ру.
Ифтихар jbcxsl м. VIII. 1) Мактану. 2) Горурлану. Багыйс ифтихар — мактану га сэбэп. ЖаИилец дошманлыгыйлэ ифтихар итмэк кэрзк. (Г. Тук.)
Ифша Uil м. IV. 1) Фаш иту, мэйданга чыгару, халык арасына чыгару. 2) Яшерен серне ачу.
ИфЪам м. IV. Анлату, бел деру.
И хал a	м. IV. Бер эшне икенче
берэугэ авыштыру, тапшыру, йеклэту.
Ихата* м. IV. 1) Койма, киртэ. 2) Тирэли корып алу. 3) Тирэли куз куреме жирлэр.
Ихафэ Ailkl м. IV Куркыту, еркету, шурлэту, курку га те шеру.
Ихбар jCkl м. IV. 1) Хэбэр биру, хэбэр иту, бел деру. 2) Анлату.
Ихван ис, 1) Туганлык, карен-дэшлек. 2) Туганнар, кардэшлэр. 3) Дус-лар, иптэшлэр, фикердэшлэр.
Ихвэт Ojkl кара: ихван.
Ихда сан 1) Бер. 2) Ялгыз, бер.
Ихдас ol-^J м. IV. 1) Яна бер нэрсэ чыгару. 2) Ижат иту.
.и. VIII. 1) Ощущение своей бедности, нужды. 2) Бедность, нужда.
л/. VIII. Клевета, измышление, инсинуация.
я. VIII. 1) Расставание.
2) Раскол.
м. VIII. Ожидание удобного случая, момента.
м. VIII. Открытие, начало (чего-нибудь). ’
м. VIII. 1) Хвастовство, похвальба. 2) Горделивость; кичливость.
м. IV. 1) Разоблачение; обнародование. 2) Разглашение (тайны).
м, IV. Объяснение, разъяснение.
м. IV. Передача, пере-поручение; вручение; обязательство.
м. IV. 1) Ограда, ограждение. 2) Охват. 3) Простор, пространство.
м. IV. Устрашение, запугивание.
м. IV. 1) Сообщение, извещение, уведомление.
2) Объяснение.
сущ. 1) Братство. 2) Братья. 3) Друзья, единомышленники.
см. Ихван.
ч, 1) Одна. 2) Одинокая.
м. IV. 1) Нововведение.
2) Создание; изобретение.
’ИХЗ
186
ихс
HxaapjUi^l м. /V. Хэзерлэу. эзер-лэу, бар иту, хэзерлэп кую.
Ихлял л/. IV. Бозу, кимчелек китеру, зарар китеру.
Ихляс* м. W* 1) Керсез кунел, турылык, риясызлык, ихлас. Ян-ган йерэк белен чин ихлястан тэб-рик итэм изге юлыцны. (М. Гаф.) 2) Ку-нел кую.
Ихлясан р. Керсез куцелдэн, чын кунелдэн.
Ихляте эрбэга «uujIkAkl ст. (Боры нгы медицина карашы буенча) жанлы организмны тезуче дурт элемент: кан, ут, кара ут Иэм селэгэй-яшь.
Ихмирар м. IV. Кызыл тоска керу, кызару, Кызыла ю.
Ихнак (JLlJ м. IV. Буып утеру.
Ихраз	Казану, ирешу.
Ихрак Jl^.1 м. IV. Яндыру, утка ату; ут тертеп яндыру.
Икрам ис. 1) дини Хажилар еслэренэ кия торган япма, ереткеч, кием. 2) Жэймэ, чаршау, япкыч.
м. IV. Приготовление, изготовление.
м. IV. Нарушение; порча, повреждение.
м. IV. 1) Искренность, чистосердечие, откровенность, преданность.
2) Привязанность к чему-либо.
н. Чистосердечно, откровенно.
сс. (По представлению древней медицины) четыре составных элемента живого организма (кровь, жёлчь, чёрная жёлчь и слизь).
м. IV. Покраснение.
м. IV. Удушение.
м. IV. Достижение, приобретение, получение, овладевание.
м. /V.-Сожжение, уничтожение, поджог.
с_ущ. 1) рел. Ихрам (одежда, одеваемая при вступлении паломниками на священную землю). 2) Покрывало, занавес.
Ихраж glА' м. IV: Чыгару (казып чыгару, сыгып чыгару, тышка чыгару, читка, чит илгэ чыгару).
Ихса м. IV. 1) Исэплэу; хисап-лау, санау. 2) Сан алу.
Ихсан JUoJ м. IV. Ярдэм, булышлык, изгелек иту. дйтсэц эйлп Габ делла тиф хаэ^ины бер ихсанчи dim! Тик тээссеф, бу хаэ^и да „Ишми куштан-нарча* бит. (Ш. Баб.)
м. IV. Выведение, вытаскивание (выкапывание, выжимание, вывод и т. д.).
м. IV. 1) Исчисление, счёт; вычисление. 2) Статистика.
м. IV. Совершение добрых дел, благодеяние.
ихс
1Ъ7
ихг
Ихсас I я. IV. 1) Тою хис иту, сизу. 2) Хис, тойгы; кичереш
Ихсас II	я. IV. Олеш чыга-
ру, елеш биру.
HxTapjUakl м. IV. 1) Берэунен хэ-теренэ китеру, исенэ тешеру. 2) Алдан белдереп кую, искэрту; кисету, ди къ катен тарту. 3) Искартмэ.
Ихтибас л/. VIII. 1) Тотыл}, тоткарлану. 2) Эгьзаларнын нормаль эшлэмэве. Ихтибасе нэфэс — сулыш ала алмау, буылу.
Ихтива я. VIII. Эчена алу, уз эченэ жыю.
Ихтидад	VIII. 1) Тиз ачу-
лану, тиз кабынып киту. 2) Кабынып китучэнлек, ачуланучанлык.
Ихтизар я. VIIL Улу дэрэ-жасенда авыру булу; улем алды, гар-гарэ хале, соцгы сулыш холе.
Ихтикар	я. VIII. Хурлау, мыс-
кыл иту, кимсету.
Ихтикяр	я. VIIL 1) Спекуля-
ция максаты белей жыю. 2) Спекуляция белен шегыльлэяу.
Ихтиляль я. VIII. 1) Баш кутэру, фетнэ, буит ясау. Сан, тур? Габ-делгазаз, бар, ахталяльлэрне бетерт, торяа 1шч веэцдан, аман ban, бар ме-селманны утерт. (Ш. Баб.). 2) Чуалыш ясау, башбаштаклык ясау.
Ихтилят я. VIII. 1) Аралашу, катнашу, якыннан танышу. 2) Д^слык.
Ихтиляф я. VIIL 1) Каршы-лыклы булу, берлек булмау; оешмау, фикер башкалыгы; узара килешмэуче-лек. 2) Дау, ызгыш. Менэ бетен ахти-ляф бетте дэ: „ышандыралар икэн, мин аларча булам*. (Ф. Эмир.)
Ихтиляж м. VIIL 1) Калты-рау, дулкынлану; дерелдэу. 2) .Кезэн жыеру.
м. IV. 1) Чувствование, ощущение, восприятие.
2) Чувство; переживание.
м. IV. Деление на части, выделение доли.
м. IV. 1) Напоминание.
2) Извещение, уведомление, предупреждение.
3) Осведомление.
м. VIII 1) Задержка.
2) Ненормальное функционирование членов.
м. VIII. Охват; содержание, заключение в себе.
м. VIII. 1) Раздражение.
2) Раздражительность, вспыльчивость.
м. VIII. Агония, последние минуты жизни, умирание, угасание.
м. VIII. Презрение, пренебрежение; ) нижение.
м. VIII. 1) Скупка.
2) Занятие спекуляцией.
я. VIIL 1) Бунт, восстание. 2) Смута, расстройство, дезорганизация.
я. VIIL 1) Общение* сношение; смешивание. 2) Дружба.
я. VIIL 1) Разногласие, противоречие, несогласие. 2) Скандал; ссора.
ж. VIII. 1) Содрогание* волнение, дрожь. 2) Судорога, конвульсия.
яхт
188
яхт
Ихтимал* м. VIII. Мемкин булу, булуы мемкин.
Ихтималят oSLx^l ис. Ихтимал-ныц к.
Ихтимар	VIII. Эчетеп ка-
ба рту, эчеп кабару.
Ихтинак (JUxkl м. VIII. Буылу, тын бету, тончыгу.
Ихтираг Iм. VIII. Уйлап чыгару, яна нэрсэ уйлап табу, дхмэт электрик фаслында берничэ кэшфият вэ ихтирагыси	белэн мэшЬур...
(Ф. Эмир.)
Ихтирагат	ис. к. Уйлап та-
бып чыгарылган эйберлэр.
Ихтярагый	с. Уйлап табыла
торган эйбер(лэргэ бэйлэнешле); уйлап табыла торган.
Ихтираз м. VIII. 1) Саклану, саклык белан зш иту, сак булу. 2) Сак-лык. Бу деньяда еч кешедэн ихтираз: бере иксам, бере сукыр, бере таз (борын гы макаль).
Ихтиразэн lj р. Сакланып, саклык йезеннэн.
Ихтярак м. VIII. Яну, янып киту, янып кел булу.
Ихтярам* ftr*' VIII. 1) Хермэт-лэу, олылау, санга санау. 2) Хермэт.
Ихтирамэн Ыу^.1 р. Хермэт йезен-нэн, хермэтлэп, олылап, кадерлэп.
Ихтнрас	м. VIII. Бик ком-
сыз булу, комсызлык.
Ихтираф olyjxl м. VIII. 1) Эштэ зур тэжрибэле булу. 2) Ьенэр сайлап алу.
Ихтисаб	м. VIU. 1) Хисап
биру, отчёт биру. 2) Соныннан исэп-лэшергэ тиешле булу.
Ихтксам м. VIII. Дошманлык итешу, ачуланышу.
м. VIII. Вероятность, возможность, предположение.
сущ. мн. от ихтимал.
м. VIII. Брожение (теста).
м VIII. Удушение; ас-йикация, удушье.
м VIII. Изобретение, открытие.
сущ. мн. Открытия, изобретения.
прил. Относящийся к изобретению, открытию.
м. VIII. Осторожность.
н. Осторожно, с опаской.
м. VIII. Горение, сгорание; превра щение в пепел.
м. VIII. 1) Уважение, почёт. 2) Почести.
н. Почтенно, с почестями.
м. VIII. Жадность, алчность.
м. VIII. 1) Профессиональная практика. 2) Выбор ремесла, профессии. м. VIII. 1) Отчётность; исчисление. 2) Подотчётность.
м. VIII. Ссора, пререкание, вражда, препирательство.
ихт
189
ихт
Ихтисар jUaxkl м. VIIL 1) Кыскар-ту. 2) Сеземтэ чыгару, резюме ясау.
Ихтисас I м. VIII. 1) Белгеч-лек. 2) Бер эшнен яхшы белгече булу.
Ихтисас II м. VIII. Хис иту, сизу, тою, кунел белэн сизену.
Ихтисасый	с. Берэр эйбер-
гэ хас булган; бер фэн белгечлеге(нэ бэйлэнешле), специфик, махсус.
Ихтитаб я. VIII. У тын хэзерлэу, утын ЖЫЮ.
Ихтитам м. VIII. 1) Тэмамла-ну, тегэллэну. Шигърэ вир дем (шигырь-гэ бирдем) ихтитам намецне китма-нымлэ бэн. (П Тук.) 2) Бету»
Ихтифа м. VIII. Яшерену, кеше кузена курении качып тору, куздэн югалу.
Ихтифаль м. VIII. 1) Мейим бер вакыйга менэсэбэте белэн жыейу. 2) Тантаналы хермэт курса! у; бэйрэм иту.
Ихтишам м. VIIL Бик купшы-лык, бик зиннэтл^, бик тантаналы ку-ренеш.
Ихтияр* jUkl м. VIIL 1) Ирекле булу, телэгэнен иту. 2) Ирек. 3) Сайлап алу. Ике юлныц берен ихтияр идэчэк иде. (3. Ьад.)
Ихтияри*	с. Ирекле, уз ире-
генэ бэйлэнешле.
Ихтиярэн	р. Ирекле рэвештэ,
узе телэп, уз иреге белэн.
Ихтият м. VIII. 1) Саклык, сакланып эш иту. Ихтият ягын то-тарга кирэк — дап боларга да кэгазь ябыштырып куйды. (Ф. Эмир.) 2) Ки-рэккэ ярар дип калдырылган нэрсэ.
Ихтиятан р. Сакланып, алай-болай булмагае дип саклык курсэтеп.
м. VIII. 1) Сокращение; краткость. 2) Резюмирование.
м. VIII. 1) Профессия, специальность; специализация (в труде). 2) Хороший специалист, мастер своего дела.
я. VIII. Чувствование, ощущение, * восприятие.
прил. Свойственный чему-либо; специфический, специальный.
я. VIII. Заготовка дров.
я. VIIL 1) Заключение, заканчивание. 2) Окончание.
я. VIII. Исчезновение; скрывание; прятание; маскировка.
м. VIII. 1) Собрание, стечение (народа).^Торжество, празднество, церемониал.
я. VIII. Пышность, великолепие; торжественный вид.*
я. VIIL 1) Самостоятельность, полномочие.
2) Воля, свобода. 3) Выбор; предпочтение.
прил. 1) Вольный. 2) Добровольный.
н. Добровольно.
я. VIII. 1) Осторожность, предосторожность, мера предосторожности. 2) Оставленный на всякий случай, * запас.
н. На всякий случай, из предосторожности.
ихт
190
иш5
Нээ^еслеге белснмэгэнлек сэбапле шебе-Ьэледер, ихтиятан укымаска тиеш. (3. Вад.)
Ихтиятый с. 1) Саклык белэн эш итэ торган. 2) Саклыкка калдырыл-ган нэрсэ(гэ караган).
Ихтияж,* ж. VIIL Мохтажлык, кирэклек, ихтыяж. .Ихтияэцын гарыз итеп хилее телэнче капкаца, каты сузлэр берлэ инсаниятен син тапта-ма. (Г. Тук.)
Ихт и я адт	ис. Ихтияж-нын к.
Ихти жаб	м. VIIL 1) Пэрдэ-
лэну, еретелу. каплану. 2) Яшеру, яше-реку.
Ихтнжам м. VIIL Тэннэн кан алдыру.
Ихфа *Ukl м. 1V. 1) Яшеру, яшер-тен эшлэу, саклану, саклык куреэту. 2) миф. Кеше кузенэ куренми йеру. Эбу-Гали-Сина, ихфага кереп, пади-Utah сараенда тора иде. (К. Нас.)
Илья м. IV. 1) Терелту, тергезу, Жанны кире керту. 2) Аякка бастыру, торгызу, элекке хэленэ кайтару. Кем haea вэ Нэвэсенэ табигъ булмас» ул мерэуеэт еэ инсаниятне ихья кыла. (К. Нас.) 3) Берэр терле тойгыны уяту, хэтердэ янарт\. 4) Янадан кору, янарту.
Ихьян эрыз	из. Жир янарту
(ташлаган чачу жирен янадан чэчэрлек хэлгэ китереп янарту).
Ишага м. IV. 1) Фаш иту. 2) Бер хэбэрне халык арасына тарату, жэю.
Ишарэ* ejUl м. IV. 1) Ымлау, из