Автор: Бабов К.  

Теги: речник   руски език  

Год: 1968

Текст
                    
ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ Стр. Ред Напечатано Да се чете По вина на 23 25 15 отгоре 2 отдолу наосновании + Р сквозь, спустя, через. наряду на основании 4- Р сквозь, через. печатницата 17 отгоре 34 14 отдолу 39 9 отдолу 48 50 7—8 отгоре 23 отгоре 53 18 отгоре 59 2 отдолу 73 85 3—4 отдолу 13 отдолу 85 8 отгоре 94 25 отдолу 98 4 отгоре 110 12 отгоре 112 113 19—20 отдолу 12 отдолу 113 5 отдолу 125 15 — 16 отдолу 133 5 отдолу 164 22 отдолу 168 4 отгоре 174 3 отдолу 177 1 отдолу 201 4 отгоре 206 1 отгоре 222 2 отдолу 228 2—3 отгоре 231 7 отгоре 233 Руските предлози влезлй переросла училища холодном согласутюся занавески из окна изкдмнаты друзьям активни наряду с, влёзли переросла училища холодном согласуются занавески из окна из комнаты. друзьям адективни автора печатницата редактора я я я коректора редактора печатницата коректора печатницата получить получить редактора становится становится » холостяков холостяков я длйнные волны длйнные волны я печатницата наравиё с наравне с от насморка коректора от насморка печатницата пресишане пресищане коректора аз имам аз имах изследване следване » печатницата у сётки у сётик замаскировать под-|- замаскировать под 4-В » наговорить за 4- В наговорить на 4- В » редактора рабочий в 4- П рабочий в + В стадион при 4- П 155 автора стадион при П 108 за 4- В 76 108 за + В п П 55 К + Д 95 П к + Д 95 я
КИРИЛ БАБОВ 4НННННННМНННННННННННННН» РУСКИТЕ Наука и изкуство София 1968
Р ецензент: проф, Н. М. Дилерски. В книгата е разгледана цялостната система от предлози и предложни конструкции в съвременния руски език. Разработени са всички по-важни теоретични въпроси, свързани с изучаването на руската предложна система. В речниковата част на книгата е направена характеристика на 200 руски предлога с посочване на българските съответствия и закономерностите за употреба в различни словосъчетания. Книгата е полезен и необходим наръчник за студенти, учители, преводачи и широк кръг читатели, изучаващи руски език. 808С
СЪДЪРЖАНИЕ Условни знаци и съкращения........................................................................... Увод..................................................................................................................................... Морфологичен състав на руските предлози.................................................. Предлози и падежи................................................................................................ Предлози и представки.................................................................. Семантична система на руските предлози ...................................................... Пространствени отношения................................................................................... Темпорални отношения........................................................................................ Причинни отношения............................................................................................ Финални отношения................................................................................................ Модални отношения........................................................................... Сравнителни отношения........................................................................................ Условни отношения........................................................................................... . Отстъпителни отношения................................................................................... Отношения за съответствие............................................................................... Пределни отношения........................................................................... Генетични отношения......................................... Количествени отношения....................................................................................... Дистрибутивни отношения.................................................................................... Ограничителни отношения................................................................................... Отношения за състояние................................................................................... Отношения за среда ........................................................................................ Трансгресивни отношения................................................................................... Обектни отношения......................................................... * . . . Делиберативни отношения.................. •.............................................................. Инструментални отношения............................................................................... Заменителни отношения....................................................................................... Комитативни отношения....................................................................................... Присъединителни отношения............................................................................... Отделителни отношения........................................................................................ Посесивни отношения............................................................................................ Атрибутивни отношения................................. ,.................................................. Речник на руските предлози и предложни конструкции ................................. без 4- Р.............................................. благодаря + Д................................. близ + Р .......................................... близко от -J- Р................................. в.......................................................... в + В.................................................. в 4- П . . ....................................... вблизи 4- Р..................................... вблизи от 4- Р................................. вверх по 4- Д................................. вверху 4- Р....................................., 37 38 38 38 38 39 51 60 60 60 60 6 7 9 11 13 14 15 20 23 24 25 26 27 27 27 28 29 29 29 30 31 31 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 37 в видах 4- Р..................................... 60 в виде 4- Р.......................................... 60 ввиду 4- Р.......................................... 61 вглубь 4- Р . . . . ..................... 61 вдали от 4- Р............................................ 61 в деле 4- Р ...................................... 61 вдоль 4- Р . ...................................... 61 вдоль по 4-Д..................................... 61 в духе 4- Р...................................... 61 в зависимости от 4- Р..................... 61 взамен 4-Р...................................... 61
4 в защиту 4- Р . . . ........................... 62 в знак 4- .............................................. 62 в интересах 4- Р.............................. 62 в качестве 4-Р .♦•••«•• • 62 включая 4-В...................................... 62 в количестве4- Р............................ 62 в кругу + Р........................................... 62 в лице 4- .. ........................................... в меру 4- Р...................................... 63 , вместе с 4- Т .. ............................ 63 вместо 4- .. ............................................ 63 в направлении4- Р........................... 63 вне 4- ................................................... 63 вниз по 4- Д............................................ 64 , внизу 4- Р............................. 64 внутри 4- Р * ..................... 64 ; внутрь 4~ Р..................... • • 64 ( в области 4- Р......................... 64 во время 4- Р.................................. 64 во главе 4- Р........................ 64 во главе с 4- Т.................................. 64 . возле 4- Р.......................................... 64 во имя 4- Р ...................................... 65 ; вокруг 4- Р ...................................... 65 вопреки 4- Д • . . .......................... 66 , в отличие от 4- Р.............................. 66 . в отношении 4- Р............................. 66 ив отношении к 4- Д......................... 66 : в отсутствии 4- Р.............................. 66 вперед 4- Р . *.............................. 66 впереди 4- Р...................................... 66 вплоть до 4- Р.................................. 67 , в пользу 4- Р 67 в порядке 4- Р.................................. 67 ■ впредь до 4- Р.................................. 67 ( в присутствии 4- Р......................... 67 в продолжение 4- Р...................... 68 ( в противовес 4- Д ....... 68 в противоположность + Д . • • 68 • в процессе 4- Р.................................. 68 в результате 4- Р.............................. 68 вроде 4- Р.......................................... 68 • в роли 4- Р..................................... . 68 в свете 4- Р.............................. ' • . 68 в связи с 4- Т.................................. 69 в силу 4- Р...................................... 69 вслед 4- Д........................................... 69 вслед за 4- Т...................................... 69 вследствие 4- Р.................................. 69 в случае 4- Р...................................... 69 Sb смысле 4- Р.................................. 69 в соответствии с 4- Т..................... 70 в сопровождении 4- Р • в сравнении с 4- Т . . в сторону 4- Р . • . • в течение 4- Р . . . . в ущерб 4- Д................. в ходе 4- Р ..... в целях 4- Р................. в части 4- Р................. в честь 4- Р . . . . . в числе 4- Р................. выше 4- Р..................... глядя по 4- Д .... для 4- Р......................... до 4~ Р......................... за..................................... за 4~ В ....... за 4- Т......................... за исключением 4- Р . за счет 4- Р................. из 4- Р • ................. из-за 4- Р..................... изнутри 4- Р................. из-под 4- Р..................... исключая 4- Р .... к 4- Д............................. касательно 4- Р . . , . кончая 4- Т .... кроме 4- Р • . • . • . кругом 4- Р ..... между . i......................... между 4- Т................. между 4- Р................. мимо 4- Р • • ♦ « на................................. на 4- В......................... на 4- П......................... на базе 4- Р................. наверху 4- Р................. навстречу 4- Д . . . . над 4- Т ...... . на дело 4- Р................. В 4- (тому) назад . . . назло 4- Д . . < . . . наискось 4- Р .... наискось от 4- Р . . . накануне 4- Р .... на основании 4- Р . . на основе 4- Р . . . . наперекор 4- Д . . . . наперерез 4- Д . . . . наподобие 4- Р . . . . на почве 4- Р . . . . . * • t с • 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 73 76 76 81 84 84 85 89 91 91 92 92 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 115 121 121 121 122 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124
5 после 4- Р............................................... 154 на предмет И- Р . .............................. 124 по случаю 4- Р...................................... 164 напротив 4- Р...................................... 124 по сравнению с 4- Т......................... 154 на протяжении 4- Р..............................125 посреди 4- Р.......................................... 154 наравне c-J-T...................................... 125 посредине 4- Р...................................... 154 наряду с + Т...................................... 125 посредством 4- Р .............................. 154 насчет + Р . . . .................................. 125 по части 4- Р • • . ......................... 155 начиная с 4- Р...................................... 125 прежде 4- Р .......................................... 155 невдалеке от + Р................................. 126 при 4- П ........... . 155 невзирая на 4- В.................... . , . 126 применительно к 4-Д . . . . . . 157 не в пример 4- Д..................................126 при помощи 4- Р.................................. 157 недалеко от4-Р.................... 126 про 4- В.................................................. 157 независимо от 4- Р ...... . 126 несмотря на 4- В........................... 126против 4- Р . . . . •....................... 158 не считая 4- Р...................................... 126 путем 4- Р.............................................. 160 ради 4- Р.............................................. 160 ниже 4- Р....................................... • 126 рядом с 4- Т..................................... 160 о...............................................................126 с...............................................................161 о + П ....................................................... 126 о 4- В....................................................... 129 с 4- Р...................................................... 161 с 4- Т.......................................................165 одновременно с 4- Т......................... 130 с 4- В....................................................... 171 около 4- Р.............................................. 130 сбоку 4- Р................................. .172 от + Р.................................................. 130 сверх 4- Р.................... 172 относительно 4- Р ....... . 136 сверху 4- Р............................. 172 параллельно с 4- Т . ...................... 136 свыше 4- Р.............................................. 172 перед 4- Т ...... ..................... 136 сзади 4- Р ... .................................. 173 ПО . ....................................................... 138 сквозь 4- В.............................................. 173 по 4- Д....................................... 138 следом за 4- Т...................................... 174 по 4 В.................................................. 144 смотря по 4- Д...................................... 174 по 4-П.................................................. 145 снизу 4- Р.............................................. 174 поблизости от 4- Р............................. 146 совместно с 4- Т.................................. 174 поверх 4- Р.......................................... 146 согласно 4- Д ..................................... 174 по вине 4- Р.......................................... 146 согласно с 4- Т . . . ...................... 174 по вопросу о 4- П............................. 146 сообразно 4- Д...................................... 174 под .................................................. 146 сообразно с 4- Т..................................174 под 4- В.................................................. 147 соответственно 4- Д...... . 174 под 4- Т.................................................. 150 соответственно с 4~ Т......................... 174 подле 4- Р.............................................. 162 соразмерно 4- Д......................... . 175 подобно 4- Д.......................................... 162 позади 4- Р.............................................. 152 соразмерно с 4 Т..............................175 по линии 4- Р.................................... -152 со стороны 4- Р..................................175 по мере 4- Р................................... 152спереди 4- Р.......................................... 175 помимо 4- Р.................................... 152с помощью 4 Р................................. 175 спустя 4- В.......................................... 175 по направлению к 4- Д . < • • 163 сравнительно с 4- Т ...... . 175 по отношению к 4- Д......................... 153 поперек 4- Р.......................................... 153 среди 4- Р.............................................. 176 по поводу 4- Р...................................... 153 судя по 4- Д . • • 176 по причине 4- Р................................. 153 с целью 4- Р.......................................... 176 посередине 4- Р.................................. 153 у4-Р...................................................... 176 через 4- В.............................................. 180 Показалец на българските съответствия на руските предлози..................... Показалец на руските думи, управляващи предложни конструкции . . . Библиография ................................................................................................................. 183 190 234
Условни знаци и съкращения Падежи и предложнопадежни конструкции И, Р, Д, В, Т, П — начални букви на руските падежи. + знак за свързване или употреба на предлог с падеж, напр.: в + В = предлог в с винителен падеж // знак за синонимна конструкция X знак за антонимна конструкция ~ , (тилда) знак за заместване на пропусната дума. Граматични и стилни бележки безл. — безлично, безличен глагол, бълг. — българска дума, в български език вие. — повишен стил ед. ч. — единствено число канц. — канцеларска дума книж. — книжовна (книжна) дума мн. ч. — множествено число неодобр. — неодобрителна, укорна дума остар. — остаряла дума офиц. — официална дума поел. — пословица презр. — презрително прен. — преносно значение разг. — разговорна дума рус. — русизъм с. — страница срв. — сравни ше,г. — шеговито Автори А. Н. Т. — А. Н. Толстой Аж. — В. Н. Ажаев Алиг. — М. И. Алигер Арс. — В. К. Арсеньев Б. Пол. — Б. Н. Полевой Баб. — С. П. Бабаевский Буб. — М. Бубеннов Бун. — И. А. Бунин В. Некр. — В. П. Некрасов Вс. Иван. — Всеволод Иванов Г. — Н. В. Гоголь Гайд. — А. П. Гайдар Гарш. — В. М. Гаршин Гладк. — Ф. В. Гладков Добр. — Н. А. Добролюбов Кав. — В. А. Каверин Каз. — Э. Г. Казакевич Кат. — В. П. Катаев Корол. — В. Г. Короленко Крыл. — И. А. Крылов Купр. — А. И. Куприн Л. — М. Ю. Лермонтов Л.-К. — В. И. Лебедев-Кумач Л. Т. — Л. Н. Толстой М. Г. — А. М. Горький М.-С. — Д. Н. Мамин-Сибиряк Марш. — С. Маршак Маяк. — В. В. Маяковский Мих. — С. В. Михалков Н. Остр. — Н. А. Островский Н.-Г1. — А. С. Новиков-Прибой П. — А. С. Пушкин Пан. — В. Ф. Панова Пауст. — К. Г. Паустовский Сим. — К. М. Симонов Т. — И. С. Тургенев Твард. — А. Т. Твардовский Тих. — Н. С. Тихонов Триф. — Ю. Трифонов Фад. — А. А. Фадеев Фурм. — Д. А. Фурманов Ч. — А. II. Чехов Шол. — М. А. Шолохов Эренб. — И. Г. Эренбург
УВОД Предлозите в руски и в български език се характеризират като неизменяеми служебни думи, които обикновено предхождат имена или именни словосъчетания и определят синтактичните им връзки с други думи в Изречението — глаголи, съществителни, прилагателни, местоимения, числителни и наречия. Общата характеристика на руските и българските предлози обаче е свързана с редица важни особености, които произтичат от различния граматичен строеж на двата езика. Развоят на български език от синтетизъм към аналитизъм като цялостен и сложен процес е свързан с нарастване на ролята на предлозите, които изразяват самостоятелно цялата сложност на старите синтетични форми. Засилването на ролята на предлозите в български език е довело до уедряване и универсализиране на предложните конструкции и към граматикализуване на някои предлози като заменители на падежни флексии. С това се обяснява фактът, че на един български предлог могат д.а съответствуват няколко руски. За разлика от български предлозите в руски език запазват своята функция, свързана с уточняване и засилване на изразяваните чрез падежни форми граматични отношения. В руски език паралелно съществуват две системи за изразяване на синтактични отношения — безпредложна и предложна. Развоят на руски език от XVIII в. насам показва непрекъснато нарастване и усъвършенствуване на предложната система за сметка на безпредложната. Това довежда до създаване на редица нови предлози и обогатяване на старите с нови значения. Стремежът към диференциране при употребата на предлозите и непрекъснатото нарастване на аналитико-синтетичните конструкции е важна характерна черта на съвременния руски език. Близостта и взаимните връзки на двата езика намират отражение и в предложната система. В руския книжовен език са влезли редица предложно-падежни конструкции от старобългарски език. От друга страна, в българския книжовен език от формирането му до наши дни се наблюдава влияние на руски език и в областта на предложната система, което се изразява в заемането на някои нови предлози, а понякога и на цели предложни конструкции, приспособени към аналитичния строеж на българския език. Изучаването на руски език на съпоставителна основа с български дава възможност да се разкрият редица неизследвани особености и значения на руските предлози. В книгата за пръв път у нас се прави опит за едно по-цялостно описание на предлозите и предложните конструкции в съвременния руски език. Историческият развой на руската предложно-падежна система не влиза в обсега на книгата. Книгата е предназначена както за системно изучаване на руските предлози и предложни конструкции от студенти, учители и преводачи, така и за използуване като необходим наръчник при изучаването на руски език от широк кръг читатели. На теш основни задачи е подчинена и структурата на книгата. В първата част в обобщен вид са разработени всички по-важни теоретични въпроси, свързани с изучаването на руските предлози. Особено значение в тази
8 част има семантичната система на руските предлози. Термините, които се въвеждат за смисловите отношения, изразявани с предлози, не са нови за специалистите, а за обикновения читател се дават кратки пояснения. Основната част на книгата представя речник на руските предлози и предложни конструкции. Тук читателят може да намери характеристика на 200 руски предлога и свързаните с тях конструкции» разпределени по обобщени смислови отношения и отделни значения. В речника не са включени остарелите и диалектните предлози, както и някои предложни съчетания, чиято функция като служебни думи не е достатъчно установена. Предложните словосъчетания са подредени по азбучен ред в зависимост от управляващата дума : глаголни, субстантивни, адективни и др. Съотносителните словосъчетания се дават на едно място. На първо място, особено при глаголиите словосъчетания, се изтъкват случаи, в които употребата на предложната конструкция е мотивирана и задължителна — силно управление, а след това се дават и конструкциите със слабо управление и прилагане, както и случаи, когато употребата на предлога е обусловена от зависимия член на словосъчетанието. При глаголните словосъчетания като заглавни думи се дават видовите двойки на глаголите, отделени със запетая (уезжать, уехать). За разлика от тях глаголите за определено и неопределено движение от несвършен вид са отделени с тире (ехать—ездить). В речниковата част за улеснение па читателите всички думи са с ударения, включително и двусричните предлози, които имат слабо ударение и се произнасят заедно със следващата дума. Като илюстративни примери се използуват и отделни словосъчетания, и цели изречения. Дават се и кратки примери от художествената литература и публицистиката. Някои от примерите са взети от използуваната литература, посочена в края на книгата. Целта на илюстративния материал не е да се изчерпват всички форми и значения на дадени думи, от които зависи предложната употреба, а да се дадат иа читателите модели за образуване на други словосъчетания. От предложните конструкции, особено при глаголните словосъчетания, са поместени предимно такива управляващи думи, които според речника на Е. Щейнфелдт1 имат по-голяма честота на употреба. В края на книгата са поместени два показалеца и библиография. В показалеца на българските съответствия са посочени не само предлози, но и други думи, които са еквивалентни на руските предлози (наречия, съюзи, предложни съчетания и др ). • В показалеца на управляващите думи са посочени не само думите, които в речниковата част са означени като заглавни, но и всички останали думи, които се срещат на различни места в цялата книга. В библиографията са посочени само някои трудове и статии, посветени на руските предлози. Пропуснати са лексикографските източници и трудовете, в които се разглеждат българските предлози. • За читателите, които искат да овладеят практически руски език, е твърде полезно системното прочитане на речниковата част от книгата. По такъв начин те ще запомнят цели синтактични модели, антонимии и синонимии конструкции, които могат да употребяват в устната и писмената реч. 1 Э. А. Ш т е й н ф е л ь д т, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963, с. 292—316.
9 Морфологичен състав на руските предлози От съвременното езикознание е установено, че предлозите като служебни думи първоначално са имали и функция като част на изречението. По произход те са стари наречия за място и време. По такъв начин преноминалната употреба на предлозите е произлязла от по-старата им адвербиална употреба като обстоятелствени пояснения на глаголното действие. По морфологичен състав и произход предлозите в съвременния руски език се разделят на две основни групи: непроизволни и производни. Непроизволни предлози Непроизволните предлози са още от дълбока древност и в по-голямата си част са общи за руски и български език. Ог своя страна непроизволните предлози се делят на прости и двойни. Прости предлози: без, в, для, до, за, из, к, между, на, над, о, от, перед, по, под, при, про, ради, с, сквозь, у, через. Двойни предлози : из-за, из-под. От изброените предлози различни от български са само для, про, ради и сквозь. Предлозите перед и через с руско пълногласие съответствуват на българските пред и чрез, а из-за и из-под — на българските иззад, изпод. Предлозите без, в, из, к, над, о, от, перед, под и с могат да имат фонетични варианти безо, во, изо, ко, надо, об, обо, ото, передо, подо, со. Пренасяне на ударението върху предлога се наблюдава при предлозите без, во, до, за, из, на, о, об, от, по, под, при, со. Тези фонетични особености са разгледани в речниковата част на книгата в началото на всеки предлог поотделно. Производни предлози Производните предлози са възникнали в по-късна епоха от развоя на руски език. От своя страна те се делят на четири групи: наречни, отименни, отглаголни и сложносъставни. Наречии предлози. Към тази група се отнасят предлози, образувани от наречия. В зависимост от функцията си те от своя страна могат да бъдат разделени на три подгрупи. 1. Наречии предлози, които се употребяват само като предлози: близ, вопреки, касательно, кроме, помимо, поверх, сверх, среди. От тях близки с български език са предлозите вопреки (б ъ л г. въпреки), среди (б ъ л г. сред), сверх (б ъ л г. свръх — рус.). 2. Наречии предлози, които функционират и като наречия, и като предлози: вблизи, вверху, вглубь, вдоль, взамен, вне, внизу, внутри, внутрь, возле, вокруг, вперед, впереди, вслед, изнутри, кругом, мимо, наверху, навстречу, назад, назло, наискось, накануне, наперекор, наперерез, напротив, около, подле, позади, поперек, посередине (посредине), после, посреди, прежде, против, сбоку, сверху, свыше, сзади, снизу, спереди. С български език са близки само предлозите мимо (в значение ’помимо’), около, после и против. В български език думата после функционира само като наречие, а като предлог се е употребявала под руско влияние в езика на Каравелов и Ботев.
10 3. Наречии предлози, които се употребяват и като предлози, и като прилагателни или наречия: подобно, относительно, согласно, сообразно, соответственно, соразмерно. Към същата подгрупа се отнасят и думите выше, ниже, които се употребяват и като предлози, и като прилагателни или наречия в сравнителна степен. В български език предложната функция се чувствува по-слабо. Обикновено те образуват предложни съчетания с постпозитивен предлог: подобно на, съгласно (с), съответно на. Предлогът относително, употребяван в книжовния език от миналия век под руско влияние, е заменен с по-краткия побългарен предлог относно. Отименни предлози. Често в руски език се използуват като предлози съчетания от косвени падежи на съществителни имена с предлози или без предлози. Съществителните в тези съчетания постепенно са загубили своето предметно значение и са придобили функция на служебни думи, без да са загубили функцията Си като самостоятелна част на изречението. Този процес, започнал още през XVIII в., е обхванал думи предимно с абстрактно значение, които изразяват отношения между предмети и явления. Към тази група се отнасят следните предлози: в видах, в виде, ввиду, в деле, в духе, в защиту, в знак, в интересах, в качестве, в количестве, в кругу, в лице, в меру, вместо, в направлении, в области, во время, во имя, в отношении, в отсутствии, в пользу, в порядке, в присутствии, в продолжение, в противовес, в противоположность, в процессе, в результате, вроде, в роли, в свете, в силу, вследствие, в случае, в смысле, в сопровождении, в сторону, в течение, в ходе, в целях, в части, в честь, в числе, за исключением, за счет, на базе, на дело, на основании, на основе, наподобие, па почве, на предмет, на протяжении, насчет, не в пример, по вине, по линии, по мере, по поводу, по причине, по случаю, посредством, по части, при помощи, путем, со стороны, с помощью, с целью. Изцяло са се превърнали в предлози думите ввиду, вместо, вроде, вследствие, наподобие, насчет, посредством, путем. Някои от тези предлози са влезли под руско влияние и в български език, разширени с постпозигивен предлог: във вид на, в дух на, в знак на, в името на, в качеството (си) на, в лицето на, в областта на, в продължение на, в противовес на, в противоположност на, вследствие (на), в случай на, в течение на, в хода на, по линия па, посредством и др. Отглаголни предлози. Към тази група се отнасят предлози, образувани от деепричастия: благодаря, включая, исключая, кончая, не считая, спустя. Те могат да се употребяват в две функции : като деепричастия със запазена глаголност и като предлози, където глаголиостта е загубена. Например: Мы осставили дом, благодаря (деепричастие) хозяина за радушный прием. Благодаря (предлог) хорошей погоде нам удалось убрать урожай вовремя. Слож но състав ни предлози. Към тази група се отнасят цели фразеологично свързани съчетания, които са се превърнали в служебни думи за изразяване на отношения между предмети и явления. Причините за появяването на сложносъставните предлози са същите, които посочихме и за отименните предлози. В зависимост от образуването си сложносъставните предлози се делят на следните подгрупи: 1. Наречие + предлог: близко от, вблизи от, вверх по, вдали от, вдоль по, вместе с, вниз по, вплоть до, впредь до, вслед за, наискось от, наравне с, наряду с, невдалеке от, недалеко от, независимо от, одновременно с, параллельно с, поблизости от, применительно к, рядом с, следом
11 за, совместно с, согласно с, сообразно с, соответственно с, соразмерно с, сравнительно с. 2. Деепричастие + предлог: глядя по, начиная с, невзирая на, несмотря на, смотря по, судя по. 3. Предлог -|- име + предлог: в зависимости от, в отличие от, в отношении к, в связи с, в соответствии с, в сравнении с, по вопросу о, по направлению к, по отношению к, по сравнению с. Някои от тези сложносъставни предлози под влияние па руски език се употребяват и в българския книжовен език: съгласно с, съобразно с, съразмерно е, в сравнение с, по отношение на и др. Предлвзи и падежи Предлози, у потребяващи се с един падеж Предлози с родителей падеж Непроизволни предлози: без, для, до, из, из-за, из-под, от, рали, у. По честота на употреба непроизволните предлози (според Щейнфелдт) се подреждат по следния начин : у, из, от, для, до, без, из-за, из-под, ради. Наречни предлози : близ, вблизи, вверху, вглубь, вдоль, взамен, вне, внизу, внутри, внутрь, возле, вокруг, вперед, впереди, выше, изнутри^ касательно, кроме, кругом, мимо, наверху, наискось, накануне, напротив, ниже, около, относительно, поверх, подле, позади, помимо, поперек, посередине, после, посреди, посредине, прежде, против, сбоку, сверх, сверху, свыше, сзади, снизу, спереди, среди. Най-често употребявани наречни предлози: среди, кроме, около, возле, против, вокруг, мимо, прежде, вдоль. Отименни предлози: в видах, в виде, ввиду, в деле, в духе, в защиту, в знак, в интересах, в качестве, в количестве, в кругу, в лице, в меру,’ вместо, в направлении, в области, во время, во главе, во имя, в отношении, в отсутствии, в пользу, в присутствии, в продолжение, в процессе, в результате, вроде, в роли, в свете, в силу, вследствие, в случае, в смысле, в сопровождении, в сторону, в течение, в ходе, в целях, в части, в честь, в числе, за исключением, за счет, на базе, на дело, на предмет, на основании, на основе, наподобие, на почве, на протяжении, насчет, по вине, по линии, по мере, по поводу, по причине, по случаю, посредством, по части, при помощи, путем, со стороны, с помощью, с целью. Най-често употребявани отименни предлози : вместо и насчет. Огглаголни предлози : исключая, не считая Сложносъставни предлози: вплоть до, впредь до, начиная с, близко от, вблизи от, вдали от, в зависимости от, в отличие от, наискось от, невдалеке от, недалеко от, независимо от, поблизости от. Предлози с дателен падеж Непроизволни предлози: к. Наречни предлози: вопреки, вслед, навстречу, назло, наперекор, наперерез, подобно, согласно, сообразно, соответственно, соразмерно. Отименни предлози: в противовес, в противоположность, не в пример.
12 Отглаголни предлози: благодаря. Сложносъставни предлози: в отношении к, по направлению к, по отношению к, применительно к, вверх по, вдоль по, вниз по, глядя по, смотря по, судя по. Най-често употребявани предлози с дателен падеж: к, благодаря. Предлози с вин ителен падеж Непроизволни предлози: про, сквозь, через. Отглаголни предлози : включая, спустя. Сложносъставни предлози: невзирая на, несмотря на. Най-често употребявани предлози с винителен падеж: через, сквозь, про, несмотря на, спустя. Предлози створителен падеж Непроизволни предлози: над, перед. Отглаголни предлози: кончая. Сложносъставни предлози: вслед за, следом за, вместе с, во главе с, в связи с, в соответствии с, в сравнении с, наравне с, наряду с, одновременно с, параллельно с, по сравнению с, рядом с, совместно с, согласно с, соответственно с, соразмерно с. Най-често употребявани предлози с творителен падеж: над и перед. Предлози с предложен падеж Непроизволни предлози: при. Сложносъставни предлози: по вопросу о. Предлози, употребяващи се едва падежа • 1. С винителен и предложен падеж: в, на, о. Честота на употреба : в -J- П, в 4- В; на 4- В, на 4- П; о 4- П и (най-рядко) о 4~ В. . 2. С винителен и творителен падеж: за, под. Честота на употреба : за 4- В, за + Т ; под 4- Т, под + В. , 3. С творителен и родителей падеж: между. Предложната конструкция между 4- Р е рядка в съвременния руски литературен език. Предлози, употребяващи сестри падежа 1. С дателен, винителен и предложен падеж : по. Честота на употреба: по 4- Д, по 4- В и (най-рядко) по 4- П. 2. С родителей, винителен и творителен падеж : с. Честота на употреба: с + Т, с 4- Р и (най-рядко) с 4- В.
13 Предлози и представки Непроизволните предлози за разлика от производните в по-голямата си част могат да бъдат използувани и като глаголни представки. Представките, които са запазили своето лексикално значение, се намират в съответствие с еднакъв или близък по значение предлог. В руски език се набелязват редица съотношения между представки и предлози, които по-долу са дадени в азбучен ред по представки. ва) в- ... в В: вбежать в комнату, войти в аудиторию и др. б) в- ... на + В: влезть на крышу, втащить на гору и др. ВЗ-, возВЗ-, воз- ... на 4- В: взбираться на вершину, возложить венок на могилу и др. вывы- ... из + Р: выйти из комнаты, вытащить из кармана и др. додо- ... до 4- Р: дойти до дома, доехать до города и др, заза- ... за + В: зайти за дерево, завернуть за угол и др. ИЗИЗ- ... из Ч~ Р: извлечь урок из событий, исходить из предпосылки и др. наа) на- ... на + В: наехать на столб, наткнуться на камень и др. б) на- ... над 4- Т: нависнуть над городом, нагнуться над книгой и др. наднад- ... над 4- Т: надругаться над идеалом, надстроить этаж над до* мом и др. О“, оба) о-, об- ... о 4- В: опереться о спинку стула, обжечься о крапиву и др. б) о-, об- ... вокруг 4- Р: осмотреться вокруг себя, обходить вокруг дома и др. отот- ... от 4- Р: отходить от дома, отъехать от города и др. переа) пере- ... через 4- В: перейти через реку, перелететь через полюс и др. б) пере- ... с 4- Т: перемигнуться с товарищем, переписываться с друзьями и др. пода) под- ... под 4- В: подлезть под стол, подложить под голову подушку и др. б) под- ... под 4- Т: подписываться под заявлением, подвесить лампу под потолком и др. в) иод- ... к 4- Д * подходить к столу, подъехать к дому и др.
14 припри- ... к 4- Д: приблизить к глазам, прийти к товарищу и др. проа) про- ... сквозь + В: пробираться сквозь чащу, протолкаться сквозь толпу и др. ‘ б) про- ... через 4- В : пробежать через площадь, пройти через поле и др. в) про- ... мимо + Р: пройти мимо школы, промчаться мимо дома и др, предпред- ... перед + Т: предстать перед глазами, предстать перед судом. раза) раз- ... на + В: разделить на части, разлагать число на множители и др. б) раз- ... по + Д: разойтись по домам, распределить по трудодням и др. са) с- ... с 4- Р: сойти с горы, спуститься с вершины и др. б) с- ... с 4- Т; связаться по телефону с учреждением, соревноваться с предприятием и др. Предложната зависимост от префиксалните глаголи се разкрива подробно в речниковата част. В повечето случаи тук се забелязва силно управление, при което употребата на предлога е мотивирана от префиксалния глагол. Според наблюдения върху текстове от художествената литература най-голяма честота на употреба имат следните съответствия: при- ... к 4~ Д; вв 4- В; вы- ... из 4- Р; под- ... к 4- Д; с- ... с 4- Р; о г- ... от 4- Р; вз-... на 4- В ; на- ... на 4- В ; до- ... до 4~ Р ; с- ... с 4- Т; про- ... мимо 4- Р > про- ... сквозь 4- В ; пере- ... через |- В ; под- ... под 4- В. Останалите съответствия се срещат по-рядко, но също така са много важни за установяване на закономерностите, които се наблюдават при употребата на предлози в зависимост от префиксални глаголи. Семантична система на руските предлози Предлозите изразяват разнообразни отношения между предмети и явления в действителността, които определят значението на отделните предложни конструкции. Богатата семантична система на руските предлози не е обхваната в речниците и граматиките. Пръв опит за систематизиране на смисловите отношения, изразявани с предлози, е направил А. Шахматов в откъслечни бележки към втората част на своя труд по синтаксис па руския език. По-подробно този въпрос е разработен от В. Виноградов1 и в исторически план от Н. И. Букатевич12. Предложената семантична система на руските предлози значително се различава от 1 В. В. Виноградов, Русский язык (Грамматическое учение о слове, М. -Л., 1947, стр. 685—695. 2 Н. И. Букатевич, Опыт исторического изучения предлогов и предложных сочетаний в русском языке, ч. I и II, Одесса, 1957—1958.
15 системите, предложени от посочените автори със стремежа да се даде предимство на семантичния критерий. Значението на предлога се обуславя от значенията на управляващия и зависимия член на словосъчетанието (думите отляво и отдясно на предлога). Граматическият критерий (синтактичната функция па предложните конструкции) се взема под внимание при подреждането на различните видове отношения, изразявани с предлози. На първо място се има пред вид обстоятелствената функция на предложните конструкции, а след това и останалите функции (предикативна, допълнителна и определителна). Към всеки вид отношения се дават антонимии и синонимии съотносителни и сложни предложни конструкции.1 Пространствена отношения Пространствените отношения, изразявани с предлози, са най-старите отношения, от които впоследствие са се развили и други, непространствени отношения. За разлика от български език, където всички пространствени предлози могат да имат двустранна функция за означаване на посока и място, в руски език това засяга малко предлози, а по-голямата част от тях диференцирано изразяват различни пространствени отношения за място или посока. Пространствени отношения в руски език изразяват най-голям брой предлози (77), които по значение могат да бъдат разделени на три основни групи. 1. Предлози с двустранна функция за означаване на. посока и място. С винителен и предложен падеж: в, на. С винителен и творителен падеж : за, под. С дателен и винителен падеж: по. С творителен падеж: между, над, перед. С родителей падеж: вокруг, кругом; вдоль, поперек; поверх, сверх, против. 2. Предлози с едностранна функция за означаване на място. С родителей падеж: у, около, возле, подле, близ, близко от, вблизи, вблизи от, поблизости от, недалеко (невдалеке) от; вдали ог ; внутри, среди; посреди, посередине (посредине); вне, сбоку; вверху, наверху, выше, внизу, ниже; впереди, спереди, во главе; позади, сзади; напротив, наискось от. С творителен падеж: с, наравне с, рядом с. С предложен падеж: при. 3. Предлози с едностранна функция за означаване на посока или пространствен предел. С родителей падеж: до; из, от, с; из-за, из-под; изнутри, сверху, снизу; вглубь, внутрь, вперед; в направлении, в сторону. С дателен падеж: к; по направлению к; вслед, навстречу, наперерез вверх по, вдоль по, вниз по. С винителен падеж : о, мимо, сквозь, через. С творителен падеж: вслед за, следом за. Някои пред юзи от посочените групи образуват сложни предложни конструкции за означаване на разстояние. в Ч- П+ от + Р: в пяти километрах от реки. за + В -j- от Ч- Р: уехать за три километра от города. 1 Подробната разработка на този въпрос е предмет на отделно изследване на автора.
16 через + В + от -Ь Р: через Ове комнаты от кабинета. к 4- Д 4- от 4- Р: к востоку от Москвы. от 4- Р 4- до 4- Р: от города до станции. С4-Р4-ДО4-Р: с вокзала до центра. ОТ4-Р4-К4-Д: Мы ехали от леса к реке. Пространствена отсянка имат и предлози, изразяващи други отношения: в 4-В (финални, вж. с. 46); в 4- П (темпорални, вж. с. 55); вплоть до 4- Р (пределни, вж. с. 67); на 4-В (финални, вж. с. 109); при 4-П (посесивни, вж. с. 157); с 4- В (количествени, вж. с. 172). • Антоними 1.3а означаване на място. вблизи от 4- Р X вдали от 4- Р: вблизи от города х вдали от города. вверху 4- Р X внизу 4- Р: вверху страницы X внизу страницы. внутри 4- Р X вне 4- Р: внутри страны X вне страны. впереди 4- Р X позади 4- Р: впереди отряда X позади отряда. выше 4- Р X ниже 4- Р: пальто выше колен X пальто ниже колен. над 4- Т X под 4- Т: над столом X под столом. перед 4- Т х за 4- Т: перед домом X за домом. спереди 4- Р X сзади 4- Р: спереди меня X сзади меня. 2. За означаване на посока. в4-ВХиз4-Р: войти в комнату X выйти из комнаты. вверх по 4- Д X вниз по 4- Д '.плыть вверх по реке X плыть вниз по реке. внутрь 4- Р X изнутри н- Р: заглянуть внутрь комнаты X выглянуть изнутри комнаты. до 4- Р X от 4~ Р: добежать до реки X отбежать от реки. за 4- В X из-за 4- Р: зайти за дерево X выйти из-за дерева. к 4- Д X от 4- Р: подойти к доске X отойти от доски ; войти к директору X выйти от директора. на 4- В X с + Р : отправиться на фронт X вернуться с фронта. по 4- Д X против -h Р: плыть по течению X плыть против течения. под 4- В X из-под + Р: залезть под диван X вылезть из-под дивана. сверху 4~ Р X снизу + Р: сверху дома X снизу дома. Синоними 1. За означаване на място. а) За означаване на непосредствена близост (с неодушевени съществителни : вход, въезд, дорога и др). у 4- Р // при 4- П: У входа в дом висел плакат. // При входе в дом ... Столб у дороги I/при дороге. По-широка употреба има конструкцията у 4- Р. б) За означаване на близост до населено място. под -|- Т II при 4- П : сражение под Нарвой // при Нарве. в) За означаване на пространствена близост (с неодушевени и одушевени съществителни). около 4- Р // возле 4- Pi Около дома стоит автомобиль. Ц Возле дома ... Брат сид^л около меня // возле меня. Конструкцията около + Р е най-разпространената конструкция за означаване на пространствена близост. Тя може да влиза в синонимии връзки с всички предложни конструкции, означаващи пространствена близост. г) За означаване на неопределена пространствена близост,
17 близ 4~ Р // близко ОТ 4- Р II вблизи Р I/ вблизи от + Р // побл изости от + Р: Дача находится близ города Ц близко от города // вблизи г орода // вблизи от города // поблизости от города. недалеко от 4-Р//невдалеке от 4- Р : пионерский, лагерь расположен недалеко от деревни // невдалеке от деревни. е) Други синонимии конструкции за място. в 4- П // по 4- Д : Дети бегают в саду // по саду. на 4- П // по 4- Д: разложить книги на столе Ц по столу. за 4- Т // позади 4- Р II сзади 4- Р: Детскую площадку устроили за домом// позади дома / / сзади дома. перед 4- Т // впереди + Р Ц спереди 4- Р: Брат сидел передо мной // впереди меня fl спереди меня. против 4- РII напротив 4- Р : Против дома ресторан. Ц Напротив дома ресторан. среди 4- Р II посреди -Ь Р // посередине 4- Р: Стол стоит среди комнаты// посреди комнаты // посередине комнаты. среди 4- Р // между 4- Т: Гнездо скрыто .среди веток // между ветками. 2. 3 а означаване на движение. а) За преминаване през отвор или преграда. в 4- В /I через -F В (при съществителните окно, дверь, ворота и др.): в ходить в боковую дверь II через боковую дверь ; залезть в окно // через ок но. в 4- В II через 4- В // сквозь 4- В : Вода просочилась в трещину // через трещину // сквозь трещину. через 4- В // сквозь 4- В : пройти через отверстие // сквозь отверстие; пробираться сквозь кусты Ц через кусты. через 4- В // поверх 4- Р: смотреть через голову товарища // смотреть поверх головы товарища. поверх 4- Р // сверх 4- Р : смотреть поверх очков // сверх очков. б) Други синонимии конструкции за означаване на посока или движение по повърхността на даден предмет. вокруг 4 Р//кругом 4- Р: обойти вокруг сада. // кругом сада. По-широка употреба има конструкцията вокруг 4- Р. вслед за 4- Т // следом за 4- Т: Дети бросились вслед за собакой // следом за собакой. до 4- Р // к 4" Д • допустить посетителя до директора Ц к директору, за 4- В II к 4- Д: пригласить гостей за стол // к столу. на 4- В II к 4- Д : двигаться на восток /7 к востоку. на 4- В II о 4- В: облопатиться на спинку стула Ц о спинку стула. по 4- Д II Т: ехать по морю Ц ехать морем. по 4- Д II через 4- В // Т: идти по полю Ц идти через поле Ц идти полем, в) За означаване на пространствен предел. до 4' РII по 4- В : в воде до пояса Ц по пояс. Съотносителни предложни конструкции < Предложните конструкции с някои непроизволни предлози за означаване на посока и място могат да бъдат не само антонимии или синонимии, но и съотносителни. Съотносителност като закономерно явление се наблюдава при следните предложни конструкции, отговарящи на въпросите куда ? где ? и откуда ? в 4- В — в4-П — И3 4-Р: войти в комнату — сидеть в комнате — выйти из комнаты. 2 Руските предлози
18 на-|-В — на + П — с + Р: положить книгу на парту — книга лежит на парте—взять книгу с парты. за 4- В — за 4- Т — из-за 4- Р: зайти за дерево — стоять за деревом — показаться из-за дерева. под 4- В — под 4- Т — из-под 4- Р: залезть под стол — лежать под столом — выйти ич-под стола. К4-Д —у4-Р — от4-Р: войти к директору — быть у директора — выйти от директора. внутрь 4- Р — внутри 4- Р — изнутри 4- Р: заглянуть внутрь пещеры внутри пещеры было холодно — изнутри пещеры повеяло холодом. Частична относителност се наблюдава при някои наречии предлози, отговарящи на въпросите куда? где? (вперед 4- Р — впереди + Р // спереди 4или где ? откуда ? (вверху // наверху — сверху ; внизу — снизу). Особено важно значение имат първите две съотносителни конструкции: в — из, на — с. В съчетание със съществителни, означаващи предмети с обемни измерения, предлозите в, на, из, с запазват своето първоначално пространствено значение, свързано с вътрешността или повърхността на предмета. В редица други случаи обаче това първоначално значение се затъмнява, при което предлозите в — на, из — с се сближават помежду си и образуват синоними. Поради това се налага да се знаят определени тематични групи от съществителни, които се съчетават с предлозите в — из, на — с. Употребата на предлозите в тези случаи е немотивирана. Тя може да се обясни само исторически, но за съвременния руски език се дължи на установена традиция. 1. Части и страни на света. Мир (свят) (в — из). Свет (на — с). Земля (в значение ’планета’ ; на — с); земля (в значение ’страна’; в — из). Небо (в /I на — с) В небе (Ц на небе) мерцают звезды. Пояс (умеренный, жарк ий), полушарие (в — из). Экватор, параллель, меридиан (на — с). Суша, материк, континент (на — с). Океан (в — из // с). Море (в, на — из, с): в море; на море (= на берегу моря), с моря ; из моря (—из глубины моря). Австралия, Азия, Америка, Африка, Европа, Антарктида (в — из). Восток, запад, север, юг (на — с). На юге Европы, но: в южной части Европы. 2. Страни, държави, области и райони. Страна (в — из), родина (на — с). Пространство (в — из), территория (на — с). Болгария, Советский Союз, Польша и др. (в — из). Украина (на — сП из). Приехал с Украины // из Украины. Закарпатская Украина (в — из). Украинская республика (в — из). Русь. На Руси, но: в Древней Руси. Область (в — из). Край (Приморский, Краснодарский) (в — из). 3. Планински местности и върхове. Кавказ, Урал (на — с), но: Приехали из среднего Кавказа, Урала (с определение). Крым (в — из). Альпы, Гималаи, Карпаты, Пиренеи (в, на — из, с). Жить в Альпах. Сделать привал в И на Альпах. Совершить подъем'в Ц на Альпы. Вершина, возвышенность, холм, плоскогорье (на — с).
19 Гора. Подниматься на гору (изкачвам се на планината). Подниматься в гору (изкачвам се нагоре). Стоять на горе. Спуститься с гопы. Горы. Жить в горах в горной местности). Московский университет на Ленинских горах. Поехать в горы. Спускаться с гор. 4. Острови и полуострови. Остров, полуостров (на — с). Куба (остров) (на — с), но: республика Куба (в - из). Камчатка, Сахалин (на — с). 5. Местности, разположени край реки и езера. Волга, Байкал*, Кубань (на — с). Поволжье (в — из). 6. Равнинни местности. Пустыня, тундра, степь (в — из). Луг (ед. ч.: на — с). Луга: были на лугах Ц в лугах; ушли с лугов; вышли из лугов. Поле. Выйти в поле // на поле. Возвращаться с поля. На опытном поле. На полях страны. На поле сражения. 7. Населени места и техните части. Столица, Москва, София, город, поселок, деревня (в — из); село (в — из), но: первый на селе работник; развитие спорта на селе. Хутор (на — с). Центр (в — из). Окраина (на — с). Периферия (на — с). Бульвар, проспект, улица, площадь (на - с). Переулок (в — из). Парк, сад (в — из). Стадион, спортивная площадка, каток (на — с). Двор. Войти во двор. Дети играют во дворе // на дворе. Выйти из двора Ц со двора. На дворе холодно. Колхоз, совхоз (в — из). Ферма, огород (на — с). 8. Сгради и помещения. Здание, помещение, магазин, киоск, больница, аптека, баня и др. (в — из). Дом (в—из), но: Брать работу на дом (бълг. за в къщи). Врач прини мает на дому. Этаж (на — с). Квартира. Он живет в большой квартире. Она живет на частной квартире. Выгнать из квартиры. Перейти с квартиры. Кухня. Ужинали в кухне // на кухне. Конюшня (в II на — из). Склад, элеватор (сгради: в — из), но: работать на складе, на элеваторе. 9. Съществителни, означаващи съдове с издигнати краища. Блюдо, блюдце. Хлеб лежит на блюде. Взять хлеб из блюда // с блюда. Сахар в блюдце // на. блюдце. Чай в блюдце. Вылить чай из блюдца. Тарелка. Положить хлеб в тарелку // на тарелку. Взять хлеб из тарелки II с тарелки. Налить суп в тарелку. Вылить суп из тарелки. 10. Съществителни, означаващи място за сядане или. лежане. Кресло (в // на — с.). Сидеть в кресле // на кресле. Подняться с кресла. Кровать. Лечь на кровать. Лежать на кровати. Он уже два. дня в кровати (о больном). Встать с кровати. Постель. Лечь в постель // на постель. Лежать в постели (под одеялом), на постели (поверх одеяла). Встать с постели. Вылезть из постели. 11. Учреждения и предприятия. Учреждение (в — из). Предприятие (на — с). Министерство, посольство, банк, канцелярия, архив, контора и др. (в — из).
20 Президиум (в — из). Я был в президиуме (= был членом президиума), но: Я был на президиуме (=на заседании президиума). Комиссия (в — из). Я был в комиссии (—был членом комиссии), но: Я был на комиссии (—меня осматривала комиссия). Агитпункт, избирательный участок (помещения: в — из; общо: на — с). Цех, мастерская (в — из). Завод, фабрика, электростанция; почта, телеграф (на — с). Комбинат бытового обслуживания (в — из), но: Металлургический комбинат (на — с). Шахта. В шахте тепло. Спуститься в шахту. Выйти из шахты. Работать в Ц на шахтах. Уйти с шахты. 12. Отбрана. Полк, отряд, бой, поход (в — из). Граница, фронт (на — с). Флот (во — из), но: служить на флоте (професионализъм). 13. Правосъдие. Милиция, тюрьма, ссылка (в — из). Каторга (на — с). 14. Просвета и култура. Академия, университет, вуз, институт, консерватория) техникум, училище, школа, класс, группа, кружок (в — из). Факультет, отделение, курс; кафедра (на — с). Библиотека, клуб, музей (в — из). Выставка (на — с). Театр, кино, цирк (в — из). На театре (професионализъм). Опера (сграда : в — из; общо: на — с). В опере состоялся концерт. Мы были на опере. 15. Т р а н с п о р т. Автомобиль, автобус, машина, трамвай, метро, поезд, сани, телега. Сесть в автобус // на автобус. Ехать на трамвае // в трамвае. Выйти из трамвая. Сойти с трамвая. Вокзал (на — с; сграда : в — из). Станция (на — с), но: МТС (в — из). Пристань, аэродром (на — с). Порт, аэропорт, гавань (в — из). Забележка. В изречения с еднородни части съотносителните предлози не бива да се пропускат. Например: Люди толпились на улицах, в переулках и на площадях — не: ... на улицах, переулках и площадях. В колхозах, на предприятиях и в учреждениях применяются различные формы массово-политической работы — не: в колхозах, предприятиях и учреждениях ... Темпорални отношения Темпорални отношения изразяват следните предлози: С родителей падеж: без; до, впредь до; от, с; накануне, около, после, прежде, среди; во время; в процессе, в ходе; в продолжение, в течение, на протяжении; в отсутствии, в присутствии. С дателен падеж: к, по. С винителен падеж: в, за, на, по, под; через, спустя; В + (тому) назад. С творителен падеж: за, вслед за, следом за; между, перед; с, наряду с, одновременно с, параллельно с. С предложен падеж: в, на, по, при. Темпорално значение имат и предложни конструкции, изразяващи други отношения: вместе с -Ь Т (комитативни, вж. с. 63); вплоть до + Р (пределни, вж. с. 67) ; на 4- П (пространствени, вж. с. 117); начиная с + Р и кончая 4-Т (пределни, вж. с. 99,126); перед + Т (пространствени,вж. с.137); под 4- В (количе-
21 ствени, вж. с. 149); по мере 4-Р (съответствие, вж. с. 152); с + Р (модални, вж. с. 164); с + В (количествени, вж. с. 172); у 4- Р (пространствени, вж. с. 177). От списъка на всички предлози се вижда, че някои непроизволни предлози могат да се употребяват с два и три падежа: в: в t В, в 4- П, на: на 4- В, на + П, за: за 4- В, за + Т, по: по 4- Д, по 4-В, по4-П, е: С4-Р, с 4-Т, с 4-В. Сложни предложни конструкции : за 4- В + до + Р: за час до отхода поезда. за 4- В 4- перед 4- Т: за минуту перед уроком. из 4- Р 4- в 4- В: из года в год. от 4- Р 4- до 4- Р: работать от среды до пятницы. с 4- Р 4- до 4- Р: с утра до ночи. с 4- Р 4- по + В: отпуск с первого по пятнадцатое июня. с 4- Р 4- на 4- В: со дня на день; в ночь с восьмого на девятое сентября. через 4- В 4- после 4- Р: через минуту после звонка. начиная с + Р и кончая 4- Т: начиная с мая и кончая августом. Антоними 1, За означаване на предходно или следходно действие, до 4- Р X после 4- Р: до революции X после революции. прежде 4- Р X после 4- Р: Он пришел прежде меня X после меня. В 4- (тому) назад X через 4- В, спустя 4- В: два года (тому) назад X через два года, спустя два года. за 4- В 4- до 4- Р X через 4- В 4- после 4- Р • за час до отъезда X через час после отъезда. за 4- В 4- перед 4- Т X через 4- В 4- после 4- Р: за минуту перед отходом поезда X через минуту после отхода поезда. 2. За означаване, че действието се извършва в присъствието или в отсъствието на даден с у б е к т. при 4- П X без 4- Р: Без вас хочу сказать я много, при вас — я слушать вас хочу (Л.). в присутствии X в отсутствии 4- Р • в присутствии товарищей X в отсутствии товарищей. v Синоними 1.3а означаване, че действието се извършва в е д и н от моментите на посоченото време. в 4- В // Т : в прошлую зиму // прошлой зимой. • . В + В//В: Он может прийти в любую минуту. // Он может прийти каждую минуту. в4-В//вХП: в пол десятого // в половине десятого. 2. За означаване на периодичност. по 4-Д мн. ч.//каждый 4~ В: по понедельникам,-]] каждый понедельник. 3. 3 а оз н а ч а в а н е на е д н о в р е м е н н о с т7 во время 4- Р/'/за 4- Т: беседовать во время ужина .// за ужином. tво время 4- Р // на 4- П : разговаривать во время урока ]/ на уроке. во время 4- Р // при 4- П : во время фашизма Цтри фашизме., г в процессе 4- Р // при 4- П : в процессе нагревания Ц'при нагревании. в ходе 4- Р// в процессе 4- Р: в ходе выполнения плана // в процессе выполнения плана. на 4- П //с 4- Т : проснуться на рассвете // с рассветом.
22 наряду с 4- Т // одновременно с 4- Т // параллельно с 4- Т: Наряду с работой над стихами, он работал и над прозой. // Одновременно с работой ... II Параллельно с работой ... с 4- Т II по мере 4- Р: С подъемом в гору воздух становился прозрачнее. II По мере подъема в гору ... 4. За означаване, че действието се извършва в присъствието или отсъствието на даден субект. при 4- П // в присутствии 4- Р / / перед 4- Т : дать обещание при веех товарищах // в присутствии всех товарищей f) перед всеми товарищами. Дез 4- РII в отсутствии 4- Р: решить вопрос без директора Ц в отсутствии директора. 5. За означаване на предходно действие. перед 4- Т // прежде 4- Р (в съчетание с лични местоимения): Я вернулся перед тобой // прежде тебя. перед 4- Т // накануне 4- Р // под + В: перед Новым годом // накануне Нового года Ц под Новый год. перед 4- Т / / на 4- П : перед отъездом // на отъезде (по-рядко). под 4- В II к 4- Д • под вечер Ц к вечеру. за 4- В 4- до 4- Р // за 4- В 4- перед 4- Т: за час до отхода поезда // за час перед отходом поезда. 6. 3 а означаване на с л е д х о д н о действие. вслед за 4- Т // следом за 4- Т: Я ушел вслед за ним // следом за ним. за 4- Т II после 4- Р • За первым выстрелом последовал другой. // После первого выстрела ... после 4- Р7/ п0 4- П: после окончания университета // по окончании униг верситета. Конструкцията по 4- П има ограничена употреба и е характерна за книжната реч. ,через 4- В // спустя 4- В: через два года// спустя два года. 7. За' означаване на продължителност. за 4- В // в 4- В: перевести книгу за шесть месяцев Ц в шесть месяцев. Конструкцията за 4- В има по-широка употреба. в продолжение 4- РII в течение Р // на протяжении 4- Р: Он работал над книгой в продолжение десяти летЦ в течение десяти лет Ц на протяжении десяти лет — срв. също: Он работал над книгой десять лет. по 4-Д//Т: Я его ждал по целым часам. I) Я его ждал целыми часами. 8. За означаване на начален и краен предел на време, с 4- Р 4- ДО 4- Р // от 4- Р 4- до 4- Р : с утра до ночи // от утра до ночи. с 4- Р 4- по 4- В II начиная с 4- Р и кончая 4- Т: работать с, мая по октябрь II начиная с мая и кончая октябрем. Втората конструкция е характерна за книжната реч. 9. За означаване на приблизително време. к 4- Д //-около + Р: Отец вернется к трем часам // около трех часов. ... под 4- В II около 4- Р: Ему пдд тридцать лет // около тридцати, ле п. ц1Чр с.;4-В//около 4-Р J На практике студенты пробудут с месяц Ц около месяца. 10.3а означаване на количествена разлика при определяне на време. на 4- В // Т: Ок приехал на день раньше. // Он приехал днем раньше. Безпредложната конструкция има по-ограничена употреба.
23 Причинни отношения Причинни отношения изразяват следните предлози: С родителей падеж: из, от, с; из-за, из-под; ради; ввиду, вследствие; в порядке, в результате, в силу; на почве; по вине, по поводу, по причине, по случаю; в зависимости от. С дателен падеж: к, по; благодаря. С винителен падеж: за, на, под, про. С творителен падеж: за, под; с, в связи с. С предложен падеж: в, на, при. С два падежа се употребяват: за (за Ч- В, за Ч- Т); под (под 4- Т, под -Ь В); с (с Ч- Р, с Чг Т). Причинна отсянка имат и предложни конструкции, изразяващи други отношения : в + П (обектни, вж. с. 58); в честь Ч- Р (финални, вж. с. 71); глядя по Ч- Д (съответствие, вж. с. 71); за + В (обектни, вж. с. 80); за счет 4- Р (заменит елни, вж.с. 85.); на + В (обектни, вж. с. 115); наосновании 4- Р (съответствие, вж. с. 124); после Ч- Р (темпорални, вж. с. 154); с 4- Р(модални, вж. с. 164); смотря по Ч- Д (съответствие, вж. с 174.). Най-широка употреба за изразяване, на причинни отношения има конструкцията от 4- Р. Антоними За означаване на благоприятна или неблагоприятна причина. благо 1аря 4- Д X из-за 4- Р: Он добчлся успеха благодаря усидчивости и хорошим способностям.. X Он не добился успеха из-за лени. Синоними 1.3а означаване на вътрешна или външна обективна причина. от Ч- РII с Ч- Р: умереть от голода // с голоду. Конструкцията с Ч- Р е лексикално ограничена и се адвербиализира. отЧ-Р//сЧ-Р//вч-П: Девочка убежала от испуга Ц с испуга // в испуге, от Ч- Р II под Ч- Т: Камыш колышется от ветра // под ветром. от -КР // после Ч- Р г устать от трудной работы Ц после трудной работы. 2. За означаване на вътрешна субективна причина (състояние). по Ч~ Д II по причине Ч- Р: пропускать занятия по болезни Ц по причине болезни. 3.3а означаване на вътрешна мотивирана причина. из Ч- Р II ради 4- Р: Он приходил к нам из любопытства // ради любопытства. из 4- Р II из-под 4- Р: делать что-нибудь из страха // из-под страха. 4.3а означаване на благоприятна причина. благодаря 4- Д // в результате 4- Р: добиться успехов благодаря упорной работе // в результате упорной работы. благодаря 4- Д // при 4- П : Я закончил работу благодаря вашему содействию II при вашем содействии.
24 5. За означаване на неблагоприятна причина (външна преграда или виновност). из-за + РII за 4- Т: Из-за шума ничего не расслышал. Ц За шумом . .. из-за + Р II по вине 4- Р - опоздать в театр из-за сестры // по вине сестры. 6. За означаване на повод. по случаю + Р //по поводу 4- Р // в связи с 4- Т: Поздравления по случаю национального праздника // по поводу национального праздника Ц в связи с национальным праздником. по случаю 4- Р // к 4- Д: Наилучшие пожелания по случаю Нового года Ц.к Новому году. с 4-Т//по случаю 4- Р: Поздравляю вас с праздником // по случаю праздника. 7. За означа в*а не на причинна Зависимост. в зависимости от 4- Р // смотря по 4- Д: Он одевается в зависимости от погоды II смотря по погоде. 8. За означаване на причина, която поражда действието, за 4- В /! на 4- П : Благодарю вас за ласковое слово // на. ласковом слове разг.). 3SL- -УШ {Финални отношения t Финални (целеви) отношения изразяват следните предлози: С родителей падеж: для, ради; из-за; от, против; в видах, выделе, в защиту, в знак, в интересах, в направлении, во имя, в пользу, в{ущерб, в целях, в честь, на дело, на предмет, с целью. С дателен падеж: к, по. - С винителен падеж: в, за, на, по, под, про. С творителен падеж: за, с. С предложен падеж мн. ч.: в. С два падежа се употребяват: в (в 4- В, в 4- П мн. ч.); за (за 4- В, за 4- Т); по (по 4- Д, по 4- В). Финална отсянка имат и предложни конструкции, изразяващи други отношения : в 4- В (пространствени, вж. с. 45); в смысле 4- Р (ограничителни, вж. с. 70); в сторону 4- Р (пространствени, вж. с. 70); к 4- Д (темпорални, вж. с. 95; причинни, вж. с. 96); на 4-В (пространствени, вж. с. 107; темпорални, вж. с. 108); назло 4-Д, наперекор 4- Д (отстъпителни, вж. с. 123—124); по 4- Д (ограничителни, вж. с. 143); против 4- Р (обектни, вж. с.159). Антоними для 4- Р X от 4- РI лекарство для успокоения нервов X лекарство от бессонницы. за 4-В X против 4-Р: голосовать за предложение X против предложения. в пользу 4 Р X в ущерб 4-Д : Это совершается в пользу народа X в ущерб народу. Синоними 1. За означаване целта на действието. Доминираща струкцията для 4- Р. е кон-
25 для 4- РII в целях 4- Р // с целью + Р // чтобы 4- инфинитив: провести опыты для проверки данных Ц в целях проверки данных Ц с целью проверки данных II чтобы проверить данные, для 4-Р//в 4-В : для избежания недоразумений // во избежание недоразумений. Конструкцията в 4- В има характер на фразеологично съчетание. для 4- Р // в 4- П : использовать атомную энергию для мирных целей II в мирных целях. для 4- Р // в деле 4- Р : Это имеет большое значение для укрепления мира Ц в деле укрепления мира. для 4-Р//в направлении 4-Р: работать для идеологического воспитания молодежи II в направлении идеологического воспитания молодежи. для 4- РII в смысле: Эксперимент будет полезен для приобретения опыта // в смысле приобретения опыта. для 4-Р//к 4-Д г меры для прекращения беззаконий Ц к прекращению беззаконий. для 4- Р // на 4- В: Для разработки проекта нужно полгода. Ц На разработку проекта .. . для 4- Р / / на дело 4- Р 2 отдавать все силы для процветания родины Ц на дело процветания родины. для 4- РII на предмет 4- Р2 Документы для получения пенсии // на предмет получения пенсии (книж. канц.) для 4- Р // ради 4- Р : бороться для сохранения мира Ц ради сохранения мира. в 4- В // на 4- В: отправиться в разведку // на разведку. к 4- Д // на 4- В : подстрекать к преступлению Ц на преступление. к 4- Д // инфинитив : вынудить противника к отступлению Ц вынудить противника отступить, 2.3а означаване предназначението на предмета, на 4- В // для 4- Р: материал на костюм // для костюма. от 4- РII против 4- Р: лекарство от кашля Ц против кашля. под 4- В II для 4- Р: приспособить аудиторию под читальню // для читальни. 3. За означаване на обект като цел на действието. за 4- Т // по 4- В : идти в лес за грибами Ц по грибы. Конструкцията ij o 4- В е с ограничена употреба и е характерна за простонародния език. 4. За означаване на лице или колектив, заради които се извършва действието. для 4- Р // ради + Р: пожертвовать жизнью дья отечества 11 ради отечества. для 4- Р // Д: Я взял эту книгу для сестры // сестре. за 4- В//в пользу + Р: голосовать за кандидата //в пользу кандидата. за 4- В II в защиту 4- Р: сражаться за родину // в защиту родины. Модални отношения Модални отношения изразяват предложните конструкций, които определят начина на действието. С родителей падеж : без; из, от, с; из-за, из-под; вне ; посредством, путем, при помощи, с помощью; в виде, в порядке, в смысле. С дателен падеж: к, по. С винителен падеж: в, на, о, под, про, сквозь, спустя, через. С творителен падеж: с, под.
26 С предложен падеж: в, на. С два падежа се употребяват : в (в 4- В, в 4- П); на (на 4- В, на 4- П); НОД (под 4- В, под 4- Т); с (с 4- т, с 4- Р). Модална отсянка имат и предложните конструкции, изразяващи други отношения : в 4- В (финални, вж. с. 46; трансгресивни, вж. с. 49); в 4- П (за състояние, вж. с. 56); в духе 4- Р (ограничителни, вж. с. 61); в свете 4- Р (съответствие вж. с. 68); за 4- Т (за състояние, вж. с. 83); за счет 4- Р (заменителни, вж, с. 85); на + П (темпорални, вж. с. 118); по линии 4- Р (ограничителни, вж. с. 152)» В редица случаи предложните конструкции, изразяващи модални отношения, имат характер на адвербиализирани и устойчиви съчетания. Антоними без 4- Р X с 4- Т: работать без амбиции X с амбицией. Тези конструкции имат най-широка употреба. Синоними путем 4- Р // посредством 4- Р // при помощи + Р // с помощью 4- Р: Путем скрещивания ученый создал новый сорт. // Посредством скрещивания ... I/ При помощи скрещивания ... // С помощью скрещивания ... в 4- В /I Т: рыдать в голос // голосом. в 4- П II за 4- Т: Он проводит время в чтении // за чтением. от 4- Р//Т: поблагодарить от всей души // всей душой. с 4- Т // на 4- П : двигаться с большой скоростью / / на большой скорости. с 4- Р // с 4- Т: брать город с бою Ц с боем. Сравнителни отношения Сравнителни отношения изразяват следните предлози: С родителей падеж: от, в отличие от; против; в виде, вроде, наподобие. С дателен падеж: по; подобно; в противовес, в противоположность, не в пример. С винителен падеж: в, на, под, с. С творителен падеж: между, над, перед; с, в сравнении с, по сравнению с, сравнительно с, наряду с, рядом с. С два падежа се употребяват с ( с 4- Т, с 4- В). Синоними 1, За означаване на уподобяване. в виде 4-Р//наподобие’4-Р: лампочка в виде трубки // наподобие трубки. в виде 4- Р//Т: Луна появилась в виде узкого серпа //узким серпом. вроде 4- Р // наподобие 4- Р: дерево вроде пирамиды // наподобие пирамиды. под 4- В // Т : гримировать себя под разбойника // разбойником. 2. За изтъкване на разлика. в отличие 4- Р // в противовес 4- Д // в противоположность 4- Д Ц не в пример 4- Д■: В отличие от других_ он трудолюбив. // В противовес другим ... II В противоположность оругим ... Ц Не в пример другим ...
27 3. За сравняване и съпоставяне. перед 4- Т // в сравнении с 4- Т: Их успехи бледнеют перед нашими // в срав нении с нашими. перед 4- Т // над 4- Т: превосходство крупного хозяйства перед мелким II над мелким. по сравнению с 4- Т//в сравнении с 4- Т // против 4- Р: повысить производительность труда на двадцать процентов по сравнению с прошлым годом II в сравнении с прошлым годом Ц против прошлого года. рядом с 4- Т II наряду с 4- Т: Кого можно поставить рядом с ним? II наряду с ним ? по 4- ДII Т: Отличаться по своим свойствам Ц своими свойствами. Условни отношения Условни отношения изразяват следните предлози : С родителей падеж: без; в случае. С предложен падеж: при. С отсянка на условност се употребяват и някои предложни конструкции, изразяващи темпорални отношения : без 4- Р, перед 4- Т, при 4- П, в отсутствии 4- Р> в присутствии 4- Р. Отстъпителни отношения Отстъпителни отношения изразяват предложните конструкции, означаващи противопоставяне или посочване на явление, което е в противоречие с друго. С родителей падеж: помимо, против, сверх; независимо от. С дателен падеж: вопреки назло, наперекор. С винителен падеж: несмотря на, невзирая на. С предложен падеж: при. На й-широка употреба има конструкцията несмотря на 4- В. Антоними против 4- Р X по 4- Д по желанию родителей. (за съответствие): против желания родителей X Синоними вопреки 4- Д // несмотря на 4- В // невзирая на 4- В : Вопреки всем опасностям наш отряд шел вперед. // Несмотря на все опасности .., Невзирая на все опасности .. • вопреки 4- Д // наперекор 4- Д // поотив 4- Р: Он поступил вопреки желанию отца // наперекор желанию отца // против желания отца. помимо 4- Р /I против + Р (във вметнати изрази): Улыбка, помимо воли (I/ против воли), появилась на его худош(авом лице. против 4- Р II сверх 4- Р (във вметнати изрази): Против обыкновения (Ц сверх обыкновения), он проснулся очень рано. Отношения за съответствие Съответствие или несъответствие изразяват следните предлози: С родителей падеж: для; в меру, по мере; в порядке, в свете; на базе на основании, на основе.
28 С дателен падеж: к, применительно к; по, глядя по, смотря по, судя по; согласно, сообразно, соответственно, соразмерно. С винителен падеж: на, под. С творителен падеж: с, согласно с, сообразно с, соразмерно с, соответственно с, в соответствии с. Синоними по 4- ДII согласно 4- Д // в соответствии с + Т : поступать по закону Ц согласно закону //в соответствии с законом. в меру 4- Р // по мере 4- Р: работать в меру своих сил и возможностей I/ по мере своих сил и возможностей. в соответствии с 4- Т // соответственно 4- Д /7 соответственно с 4- Т : в соответствии с решением министерства // соответственно решению министерства II соответственно с решением министерства. на базе 4- Р// на основе 4- Р: разработать вопрос на базе ( Ц на основе) диалектического материализма. на основании + Р // в соответствии с 4- Т: на основании первой статьи закона // в соответствии с первой статьей закона. согласно Д Ц согласно с 4- Т: Все шло согласно плану // согласно с планом. сообразно 4- Д Ц сообразно с 4- Т: сообразно решению правительства Ц сообразно с решением правительства. > ' соразмерно 4- Д // соразмерно с 4- Т: Он тратит деньги соразмерно заработку II соразмерно с заработком. применительно к 4- Д / / в соответствии с 4- Т: перестроить работу применительно к новым условиям И в соответствии с новыми условиями. Пределни отношения Пределни (инхоативно-финитивни) отношения изразяват предложни конструкции, които означават предел и степен на дадено действие. С родителей падеж: до, вплоть до; с, начиная с. С винителен падеж: по, через. С творителен падеж: кончая. С предложен падеж: в, на. Сложни предложни конструкции : начиная с 4-' Р и кончая 4- Т: начиная с командира и кончая рядовым. от 4~ Р 4- до 4- Р: написать буквы от А до Я» с 4- Р 4- по 4- В: прочитать книгу с первой по пятую главу. Забележка: Предложни конструкции, които означават начален или краен предел на пространство и време, се разглеждат към пространствените и темпоралните отношения, Синоними с 4- Р 4- по 4- В /7 начиная с 4- Р и кончая -4 Т: прочитать книгу с первой по двадцатую страницу // начиная с первой и кончая двадцатой страницей.
29 Генетични отношения Генетични отношения изразяват предложните конструкции из 4- Р и от + Р за означаване на материал, източник или произход. При глагола происходить двете конструкции са близки и се различават само по зависимите думи. Срв.: Мой товарищ происходит из рабочей семьи, Пушкин происходил от старинного дворянского рода. Конструкцията от -f- Р при глаголи за възприемане трябва да се различава от близката конструкция у 4- Р за изразяване на отделителни отношения. Докато при конструкцията от + Р имаме отсянка на пасивно възприемане на сведения, конструкцията у 4- Р предполага активно възприемане и получаване на сведения. Срв.: Я узнал от товарища новое расписание лекций (Товарищ сообщил мне новое расписание лекций). Я узнал у товарища новое расписание лекций (Я спросил товарища о новом расписании лекций). Генетична отсянка имат и други предложни конструкции: из 4- Р, с 4- Р за изразяване на пространствени отношения (субстантивно словосъчетания), както и в количестве 4- Р за означаване на количествен състав. Количествени отношения Количествени отношения изразяват следните предлози : С родителей падеж: без, до, от; около, свыше; в количестве. С винителен падеж: в, на, под, с, С творителен падеж: с. С предложен падеж: в, на. С два падежа се употребяват : в (в + В, в 4- П); на (на -[- В, на + П) с (с 4“ В, с “f- Т). Количествено значение могат да имат и предложни конструкции, изразяващи други отношения : за -4- В (заменителни, вж. с. 81); из 4- Р (генетични, вж. с. 88); на 4-В (темпорални, вж. с. 108; финални, вж. с. 111). Синоними в 4- В // из 4- Р • квартира в три комнаты // из трех комнат. из р I/ в количестве 4- Р: группа из десяти человек Ц группа в количестве десяти человек. около 4- Р // до 4- Р: В этом водохранилшце около двух миллионов кубометров воды II до двух миллионов кубометров воды. около 4- Р // с 4- В: Мы прошли около километра // с километр. Дистрибутивни отношения Дистрибутивни отношения изразяват предложните конструкции, които означават разделяне на части или разпределяне. С дателен падеж: по. С винителен падеж: на, по. С творителен падеж: между. С два падежа се употребява по (по 4~ Д> по 4- В). Забележка: Конструкцията по 4- Д с пространствено-разпределително значение се разглежда към пространствените отношения (вж. с. 140).
30 Синоними по 4- Д // по 4- В: Каждый ученик получил по пяти тетрадей Ц по пять тетрадей. В разговорния стил преобладава конструкцията по 4- В. Ограничителни отношения Ограничителни отношения изразяват предложни конструкции, означаващи качество или действие, които се проявяват в някаква сфера. С родителей падеж: для, до, из, с, у; в дуке, в лице, в области, в отношении, в смысле, в части; по линии, по части; со стороны. С дателен падеж: по; к, в отношении к, по отношению к. С винителен падеж : на. С творителен падеж : с. С предложен падеж : в. Най-широка и продуктивна употреба има конструкцията по 4- Д. Ограничителна отсянка имат и предложни конструкции, изразяващи други отношения: в + П (пространствени, вж. с. 54; обектни, вж. с. 57); в деле 4-Р (финални, вж. с. 61); за 4-В (темпорални, вж. с. 138); к 4-Д (обектни, вж. с. 98); на 4- П (обектни, вж с. 120); перед 4- Т (обектни, вж. с. 138); по 4- Д (финални, вж. с. 141); сравнителни, вж. с. 142); по вопросу о 4- П (делиберативни, вж. с. 146); применительно к 4- Д (съответствие, вж. с. 157); с 4- Т (сравнителни, вж. с. 169); среди 4- Р (за среда, вж. с. 176); у 4- Р (за среда, вж. с. 178). От списъка на всички предлози с два падежа се употребяват: на (на 4- В, на 4- П) и с (с 4- Т, с 4- Р). Синоними по 4- Д // в области 4- РII в отношении 4- Р // по части 4- Р: По математике он слаб. IIВ области математики ... // В отношении математики ... II По части математики ... по 4- Д II в 4- П: компетентный по вопросам экономики Ц в вопросах экономики. по 4- Д //в части 4- Р: выполнить план по финансовым показателям Це части финансовых показателей. по 4- Д // в смысле 4- РII в отношении + Р • АЬ/ их перегнали по технике производства Ц в смысле техники производства Ц в отношении техники производства. по 4- Д // со стороны 4- Р: родственник по матери Ц со стороны матери. по 4- Д II Р: учебник по физике / / учебник физики. к 4- Д // с 4- Т // в отношении к 4- Д Ц по отношению к 4- Д: Беспощадный к врагам I/ с врагами Ц в отношении к врагам Ц по отношению к врагам. к 4- Д // в 4- П : способный к делу Цв деле. к 4- Д Ц на -Ь В: способный к героическим поступкам Ц на героические поступки. в + п // Р: знаток в литературе Ц знаток литературы. для 4- Р // Д: книга, доступная для каждого Ц каждому. к 4- Д // до 4- Р : алчный, жадный к деньгам Ц до денег. до 4- Р // на 4- В: падкий до сладкого Ц на сладкое. на 4- В // с 4- Р: крепкий на вид Ц с виду. перед-J- Т Ц Р: страх перед наказанием // страх наказания.
31 Отношения за състояние Предложните конструкции, които изразяват състояние, в по-голямата си част имат предикативна функция. С родителей падеж: без, у; в качестве, в роли. С творителен падеж: за, под. С предложен падеж : в, на. Синоними в + П мн. ч. II в качестве 4- Р // в роли 4- Р // как 4- И: Он работал там в переводчиках Ц в качестве переводчика // в роли переводчика Ц как переводчик. Отношения за среда За определяне на обществена среда, в която се извършва дадено действие, се употребяват следните предложни конструкции : С родителей падеж: у; среди; в кругу, в числе. С творителен падеж: между. С предложен падеж: в. Синоними среди + Р // у + Р: Это сообщение вызвало большой интерес среди представителей печати // у представителей печати. среди 4- РII между 4- Т // в числе 4- Р: Среди студентов есть представители разных национальностей. // Между студентами ... // В числе студентов ... среди -4- РII между 4- Т // в кругу 4- Р: Преподаватель провел вечер, среди студентов // между студентами // в кругу студентов. Трансгресивни отношения Трансгресивни отношения изразяват предложните конструкции, означаващи преминаване от едно състояние в друго, от една обществена среда в друга. С дателен падеж: к. С винителен падеж: в, на, под. Сложни предложни конструкции : из 4- Р 4- в 4- В: переходить из твердого состояния в жидкое. от 4- Р 4- к -4- Д J переход от социализма к коммунизму. с 4- Р 4- на 4- В: переводить с русского на болгарский. Антоними Някои предложни конструкции, изразяващи трансгресивни отношения, са антонимии на конструкции, изразяващи отделителни отношения. в -Ь В X из 4- Р: войти в употребление X выйти из употребления. в 4- В X от 4- Т: зачислить в организацию X отчислить от организации. под 4-В X из-под 4- Р: попасть под влияние X освободить из-под влияния.
32 Синоними в 4- В-И мн. ч. // Т : Его выбрали в секретари. Ц Его выбрали секретарем. Обектни отношения Обектни отношения изразяват предложните конструкции, употребяващи се предимно в глаголни словосъчетания, за означаване на обект, към който е насочено глаголното действие. С родителен падеж: против. С дателен падеж: к, по. С винителен падеж: в, на, за, под. С творителен падеж: за, над, перед, с. С предложен падеж: в, на, о, по. С два падежа се употребяват: в (в 4- В, в 4- Г1); на (на 4- В, на 4~ П); за (за 4- В, за 4- Т); по (по 4- Д, по 4- П). Антоними против 4- Р X за 4- В: выступать против предложения X за предложение. Втората конструкция има финално значение. Синоними Синонимиката засяга отделни глаголни сл ов о с ъ че т а н и я. в 4- В // Д : вдохнуть 'мужество в воинов Ц воинам. в + В// к 4- Д: вслушаться в разговор Ц прислушаться к разговору. к 4- Д // Д : адресовать письмо к брату // брату. на 4- В II против 4- Р: негодовать на. сестру // против сестры. над 4- Т // с 4- Т: шутить над детьми // с детьми. перед 4- Т Ц против 4- Р: устоять перед искушениями // против искушений. по 4- Д II по 4- П II о 4- П : грустить по сыну // по сыне // о сыне. Делиберативни отношения Делиберативни (изяснителни) отношения изразяват предложните конструкции, които означават предмет на реч или мисъл. С родителей падеж : вокруг, к асательно, насчет, относительно, в отношении. С винителен падеж: про. С творителен падеж: над. С предложен падеж: о, по вопросу о. Най-широка употреба има стилистично неутралната конструкция о + П, Делиберативна отсянка в някои случаи има и предложната конструкция по 4-Д за изразяване на ограничителни отношения (вж. с. 144). Синоними о 4- П II про 4- В Л насчет 4- Р // относительно 4- Р // касательно 4- Р * Он говорил о работе бригады // про рабсту бригады // насчет работы бригады II касательно работы бригады.
33 о 4- П /I по вопросу о + П : доклад о трудовой дисциплине Ц по вопросу о трудовой дисциплине. о + П // по + Д : высказаться о докладе // по докладу. о + П // В: Я вспомнил о дедушке // дедушку. о 4- П II на 4- В : намекать о чем-нибудь // на что-нибудь. о + П // над + Т: задумываться о своем будущемЦнад своим будущим Инструментални отношения Инструментални отношения изразяват предложните конструкции, които означават средство или посредник при извършване на някакво действие. С родителей падеж: из, от, с; посредством, при помощи, с помощью. С винителен падеж: в, на, под, через. ■ С творителен падеж: под, с. С предложен падеж: в, на. С два падежа се употребяват: в (в 4- В, в 4- П); на (на 4- В, на 4- П); под (под 4- В, под 4- Т); с (с 4- т, с 4- Р). Инструментална отсянка имат и предложните конструкции, изразяващи; други отношения: и з 4- Р (генетични, вж. с. 88); о 4- В (пространствени, вж. с. 129). \ Синоними 1. За означаване на превозно средство (трамвай, автобус и др.). на4-П//в4-П//Т: ехать на трамвае // в трамвае. // трамваем. С тенденция за по-честа употреба на конструкцията на + П. на 4- П // Т: подниматься на лифте // лифтом. Приехать на пароходе // пароходом. на 4- П //с 4- Т (с определение): Брат приехал на первом утреннем поезде II с первым утренним поездом. 2. За означаване на съобщително средство. по 4- Д // с 4- Т: послать письмо по почте // с почтой. с 4- ТII через 4- Т : послать письмо с курьером // через курьера. 3. За означаване на средство или инструмент. на 4- В /I Т : ловить рыбу на удочку Ц удочкой. посредством 4- Р // при помощи 4- Р // с помощью 4- Р Ц Т: измерить деталь посредством линейки // при помощи линейки Ц с помощью линейки // линейкой. с4-Т//при помощи + Р: читать книгу со словарем //при помощи словаря. 4. За означаване на посредник. через 4- В // посредством 4- Р // при помощи 4-Р: Разговор шел через переводчика // посредством переводчика // при помощи переводчика. 5. За означаване на покриване с нещо. в 4 В ]1 Т : завернуть покупку в бумагу // бумагой. в 4- И I; Т: вымазать цальцы в чернилах // чернилами. Заменателни отношения Заменителни отношения изразяват следните предлози: С родителей падеж: взамен, вместо; в качестве, в роли, за счет. С винителен падеж: за, на, под. Със заменител на отсянка се употребяват и предложните конструкции, изразяващи други отношения : в 4-В (финални, вж. с. 47); в ущерб 4- Д (финални?, вж. с. 70). А 3 Руските предлози
34 Синоними взамен 4- Р // вместо 4- Р: Что вы мне дадите взамен этой книги ? II вместо этой книги ? за 4- В//вместо 4- Р: Мы решили сегодня поработать за больного товарища II вместо больного товарища. за 4- В II на 4- В: купить книг за рубль // на рубль. Конструкцията на 4- В. е по-рядка. за счет 4- Р // в ущерб 4- Д: Одна страна может обогащаться за счет другой II в ущерб другой. в роли 4- Р//в качестве 4- Р: Ему пришлось выступать в роли переводчика II в качестве переводчика. Комитативни отношения Комитативни (съпроводителни) отношения изразяват предложните конструкции, които означават придружаване или съвместна дейност. С родителей падеж: в сопровождении. С винителен падеж: под. С творителен падеж: между; с, вместе с, во главе с, наравне с, наряду совместно с. С предложен падеж : при. Най-ширска употреба има предложната конструкция с 4- Т. Антоними с 4- Т X без 4- Р J Он пришел с братом X без брата. Синоними 1.3а означаване на придружаване. с 4-Т//при 4- П//в сопрозэждгнил 4-Р: Его отправили в тюрьму с двумя солдатами II при двух солдатах // в сопровождении двух солдат. с 4- Т // вместе с 4- Т//в сояровэждении 4- Р г Он пришел со своим сыном II вместе со своим сыном // в сопровождении своего сына. с + Т // под 4- В: петь с аккомпанементам гитары // под аккомпанемент гитары. 2.3а означаване на съвместност и съвместни действия. между 4- Т II с 4- Т: Война между Германией и Францией. Ц Война Германии с Францией. При конструкцията между 4- Р се има пред вид равноправно участие на двете с грани, а при конструкцията с 4- Т се изтъква на преден план участието на едната страна. с 4- Т Ц против 4- Р: бороться с . захватчиками // против захватчиков. При втордта конструкция, която изразява обектни отношения, се подчертава враждебното действие. вместе с 4- Т // совместно с 4- Т : работать вместе с коллективом // совместно с коллективом. наравне с 4-Т//наряду с 4- Т: Женщины голосуют наравне с мужчинами // наряду с мужчинами. И 4- с 4- Г II И и И: Старик с внуком отправились на почту. // Старик и внук . . ,
35 Присъединителни отношения Присъединителни отношения изразяват следните предлози : С дателен падеж: к. С родителей падеж: вплоть до. С винителен падеж: включая. С творителен падеж : кончая. Най-широка употреба има предложната конструкция к 4- Д. Присъединителна отсянка имат и предложните конструкции кроме 4- Р, (не) исключая + Р, помимо 4- Р, сверх 4- Р (отделителни), а така също и конструкцията при + П (пространствени, вж. с. 155). Антоними включая + В X исключая 4- Р: исключая стариков. Все собрались, включая стариков X Синоними вплоть до 4- Р // включая 4- В: Пришли все вплоть до женщин и детей II включая женщин и детей, кроме 4- Р // помимо 4- Р // сверх 4- Р: Кроме (Ц помимо // сверх) заработной платы он получает премии. Отделителни отношения Отделителни (аблативни) отношения изразяват предложните конструкции с непространствено значение на отделяне, лишаване, изключване или излизане извън рамките на някаква мярка. За изразяване на отделителни отношения се употребяват, предлози с родителей падеж: без, из, от. с, из-под, у; кроме, помимо, сверх, выше, свыше среди; не считая, исключая, за исключением. Антоними без 4- Р X с 4- Т: Ученик пришел на урок без ручки и без карандаша X с ручкой и с карандашом, исключая 4- Р X включая 4- В: Все собралась, исключая больной дочери X включая больную дочь. Синоними кроме 4- Р // за исключением 4- Р // исключая 4- Р : Все отправились на экскурсию, кроме двух товарищей // за исключением двух товарищей // исключая двух товарищей. сверх 4- Р//свыше 4- Р: Ничего не могу сделать сверх сил // свыше сил. из 4- Р// среди 4- Р (при прилагателни в превъзходна степен): Глубочайшее из озер мира (// среда озер мира) — озеро Байкал в Сибири. Посесивни отношения Посесивни отношения (за принадлежност или наличие на някакво свойство) изразяват следните предложни конструкции : у 4- Р, к 4- Д, на 4- В, за 4- Т и при 4- П. '
36 Посесивна отсянка имат и предложните конструкции, изразяващи други отношения: в Ч-П (обектни, вж. с. 59;; с Ч-Т (комитативни, вж. с. 168); у + Р (пространствени, вж. с. 178). Синоними у Ч- Р // при -|- П II с + Т : У меня не было паспорта. Ц При мне не было паспорта. II Со мной не было паспорта. у + Р // Д: У Ивана не хватает времени. Ц Ивану не хватает времени. у Ч- Р 'll Р : Глаза у мальчика засверкали. // Глаза мальчика засверкали. в Ч- П II Р: Признать талант в писателе // писателя. на Ч- В И Р: цены на товары // цены товаров. Атрибутивна отношения ♦ Атрибутивни отношения изразяват предложните конструкции с определителна функция (субстантивни и адективни словосъчетания) за характеристика на лице или предмет. С родителей падеж : без. С винителен падеж: в. С творителен падеж: под, с. С предложен падеж: в, на. С два падежа се употребява в (в Ч- В, в Ч- П). Атрибутивна отсянка имат субст активните словосъчетания с определителна функция, изразяващи други отношения : в Ч- В (пространствени вж. с. 45; количествени, вж. с. 47); для Ч-Р (финални, вж. с. 72); до Ч- Р (поостранствени, вж. с. 74); за Ч- Т (посесивни, вж. с. 84); из Ч~ Р (пространствени, вж, с. 87; генетични, вж. с. 88); из-подЧ- Р (отделителни, вж. с. 92); на Ч- В (пространствени, вж. с. 107; ограничителни, вж, с. 113); от Ч-Р (отделителни, вж. с. 135); с Ч~ Р (пространствени, вж. с. 163), с Ч- Т (обектни, вж. с. 171); с Ч- В (сравнителни, вж. с. 171). Антоними без Ч- Р X с + Т: человек без характера X с характером. без Ч- Р X в Ч- П: книга, без переплета X в переплете. Синоними 1. Предложни конструкции и синонимии адективни словосъчетания. без Ч- Р: человек без воли // безвольный человек. в Ч- В: бумага в клетку // клетчатая бумага. для Ч- Р • игрушки для детей // детские игрушки. из Ч- Р : бюст из мрамора // мраморный бюст. на Ч- П : куртка на меху // меховая куртка. с Ч- Р : пшеница с Кубани // кубанская пшеница. ■ 2. Други синонимии конструкции. с + Т // в + В: юбка со складками // юбка в складку. с Ч~ Т // за Ч- Т : письмо с четырьмя сургучными печатями // за четырьмя сургучными печатями. с Ч- Т II на Ч- П : ботинки со шнурками // на шнурках. с Ч- Т И в Ч- П : лицо с веснушками // в веснушках. с Ч- Т II под Ч- Т: стол с белой скатертью // под белой скатертью. с 4- Т//Р: человек с сильной волей 11 человек сильной воли.
РЕЧНИК НА РУСКИТЕ ПРЕДЛОЗИ ПРЕДЛОЖНИ КОНСТРУКЦИИ И вително, определящо характера на протичане на дадено действие (X с + Т)* Някои от тези конструкции имат хаФонетични варианти. Наред i рактер на фразеологизми и се адверс без се среща вокализиран вариант I биализират: отступйть без бдя; пробезо пред думите весь и всякий: без (о) пасть без вести; говорйть без обивсего; без(о) всякого. няков; бежать без оглЯдки и др. Пренасяне на ударението върху предКонструкция не без + Р за означалога се среща в няколко фразеологични ване на начин (бълг. не без, с). съчетания : без вести пропасть; без Он не без гордости показывал маргоду неделя; без толку. ки. Они отнеслйсь к мойм планам, Предложната конструкция без+Р се не без иронии. употребява за изразяване на темпорални, модални, условни, количествени, Условни отношения отношения за състояние, отделителни За изразяване на условие, без коего и атрибутивни отношения (б ъ л г. без). не може да се осъществи дадено действие. Темпоралн и отношения Без правильной организации труда не может быть продуктивной рабоЗа определяне на време по часовниты. // Если не организовать труд прака (который час ?. вильно. . . Мы пришли на вокзал без двух мин^т пять. Я вернулся без четверти три. Количествени отношения Във фразеологичното съчетание без За определяне размера или теглото году неделя (от ден до пладне, два дни на предмета. Зависимата дума с предбез три дни): Он работал на стройлога без може да стой както пред ке без году неделя. управляващата дума, така и след нея. Глаголни словосъчетания с отсянка Кило без пятидесяти граммов. Без на условност, в които зависимата дума пятнадцати граммов кило. означава лице, в чието отсъствие се извършва някакво действие ( X при + П; // в отсутствии + Р). Отношения за състояние Без вас хочу сказать я много, при За определяне физическото състоявас — я слушать вас хочу (Л.). Без ние на субекта (X в + П). мен& не начинайте. Раненый был без сознания (бълг. в безсъзнание). Он лежал без чувств, Модални отношения без памяти, без прйзнаков жизни. Глаголни словосъчетания, в които ■ За означаване на състояние, опредезависимата дума е отвлечено същестлящо се от положението на субекта в ■ без+Р
благодаря 4-Д обшеството : остаться без места, без поддержки; оставить детей без призора; сидеть (стоять) без дела и др. За означаване на състояние, определящо се от липсата на някаква дреха или принадлежност на облеклото (X в + П). >7 был без пальто. Сегодня дождь, а я без плаща. Он уже ходит без очков. Отделителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на някакво действие и предмет, без които то се извършва (X с 4- Т). Обходиться, обойтись. Он привык обходйться без чужой помощи. Оставаться, остаться. Я остался без заместйтеля. Атрибутивни отношения За характеристика на предмет или лице, на което липсват признаци или отделни части (X с 4- Т;в 4- П): ■..человек без воли // безвольный человек ; нёбо без облаков // безоблачное нёбо; калйтка без запоров; чайник без крышки; дёрево без листьев и др.; старик без очков; кнйга без переплёта ; мальчик без пальто и др. благодаря+ Д Отглаголен предлог за изразяване на причинни отношения. Употребява се обикновено за означаване на положителна, благоприятна причина (X из-за Р) (б ъ л г. благодарение на). Бойцы победили благодаря несокрушимой воле к побёде. По-рядко предлогът благодаря може да означава отрицателна, неблагоприятна,, причина или виновност с иронична отсянка (// вследствие 4- Р, из-за 4- Р) (б ъ л г.- поради, заради). Болдта все пересохли благодаря продолжительной осённей засухе (У.}. Половйна бригады не косит благодаря твойм стараниям (Шол.).-1 в 38 Забележка. Този предлог трябва да се различава от конструкциите с деепричастие благодаря 4- В (вж. с. 10). близ + Р Наречен предлог за изразяване на пространствена неопределена близост (//близко от 4- Р, вблизи 4- Р, вблизи от 4- Р, поблизости от 4- Р) (б ъ л г. близо до, край, при) Московский университёт на Лёнинских горах расположен близ Москвы реки. близко от + Р Сложносъставен предлог за изразяване на пространствена неопределена близост (// близ 4- Р, вблизи от 4- Р> поблизости от 4- Р) (б ъ л г. близо до, при, до). Мой товарищ живёт близко от университёта. В Предлоге винителен и предложен падеж. Изговор. За разлика от български език руският предлог в се изговаря звучно пред думи, започващи с гласни или съгласните л, м, н, р; в^ Африке, в^Еврдпу, в^лесу, выморе, в^рекё (не : ф^Африке, ф^лесу). Фонетични варианти. Вокализираният вариант во се среща в следните случаи : 1. Пред думи във винителен и предложен падеж, започващи с две или повече съгласни, първата от които е в или ф: во власти, во флйгель и др. 2. Пред местоименията весь и всякий ; во весь рост, во всякое врёмя и др. 3. Пред думи, започващи с въ-, вь-: во въёзде, во Вьетнаме и в Вьетнаме и др. 4. Пред думи, започващи с групата съгласни мн-: во мне, во многих сл’-у чаях, во множественном числё и др.
39 в+В 5. Пред някои едносрични думи в предложен падеж: во лбу, во мху, во рву, во рту, во сне. 6. Пред думата двор: во дворе. 1. Като стилистичен вариант в някои съчетания : во имя дружбы, во избежание, во цвете лет и др. Прейте я не на ударението върху предлога се среща в единични устойчиви съчетания : во сто раз и в сто раз как кур вощи (като нетел в кълчища) а също во поле — в народните песни в -f- В Предложната конструкция в 4- В се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, финални, модални, сравнителни, количествени, транегресивни, обектни, инструментални и атрибутивни отношения. Пространствени отношения Глаголни и съотносителни с тях субстантивни словосъчетания за означаване на влизане, проникване в дадено пространство или предмет (X из 4- Р) (б ъ л г. в). Глаголи с представка в-. Употребата на предлога е мотивирана от префиксалния глагол. Непреходни глаголи за движение. Вбегать, вбежать. Мальчик вбежал в комнату. Влезать, влезть. Он едва влез в трамвай. Все кнйги влезлй в портфель. В. в окно II через окно (вмъквам се през прозореца). Влетать, влететь. Ласточка влетела в комнату. Птйчки влетают в открытое окно // через откгытое окно (б ъ л г. през). Влёт. В. птйцы в комнату. Впадать, впасть. Река Ока впадйет в Волгу. Впадение. У впадения Оки в Волгу расположен город Горький. Вплывать, вплыть. Корабль вплыл в гавань. вЧ-В Вполз йть, вползти. Таракан впдл в щель. Впрыгивать, впрыгнуть. Матрос впрыгнул в лодку. Вскакивать, вскочить. В. в лбдку. В. в трамвай. Вступать, вступить. Красная Армия вступйла в город. Река вступает в берега. Вступление. В. войск в город Входить, войти. Студёнт вошёл аудиторию. Она вошла в боковою дверь II через боковую дверь (бълг. през). Вход. В. учителя в класс. Мы стояли у входа в метро (бълг. до входа на метрото). Въезжать, въехать. Автомобиль въезжает во двор. Машйна въехала в ворота /I через ворота. Въезд. В. в город. В. в страну. Непреходни глаголи, означаващи проникване в даден предмет и срастване с него. Вмерзйть, вмёрзнуть. Лодка вмёрзла в лёд. Врастать, врасти. Корень врастает глубоко в землю. Ноготь врос в тело. Преходни глаголи, означаващи различни физически действия, насочени във вътрешността на даден предмет. Вбивать, вбить. В. гвоздь в стёну. Он вбил мяч в ворота. Вбрасывать, пброшть. Вбросили еёщи в вагон. В. шашку в ножны. Вваливать, ввалить. Ввалили щёбень в яму. Ввёотывать, ввернуть. Отвёртка быстро ввёртывала в стёну шурфп. Ввинчивать, ввинтить. В. в стёну кольцо. Вводить, ввести. В. во двор лошадёй. В. тампон в рану. Введение. В. зонда в трахёю. (прей.) В. в философию. Ввозить, ввезти. Ввезите дрова в сарай. В. в город товары. Ввоз. В. товаров в страну. Ввязывать, ввязать. В. лёнту в косу. В. цветною лёнту в чулок, (прен.) Его ввязали в чужие дела (забъркаха го в чужди работи).
в-t-B Вгонять, вогнйть. В. стадо в огордд. В. гвоздь в стёну. Вдавливать, вдавить. В. пробку в ■ бутылку. В. окурок в песок. Вдвигать, вдвинуть, Мы с трудом ■ вдвйнули шкаф в нйшу. Вдевать, вдеть. В. нитку в иголку. Вдёргивать, вдёрнуть. В. нйтку в иголку. В. шнурки в ботйнки. Вдувйть, вдуть. В. воздух в мяч . (надувам топка). Вкалывать, вколдть. В. иголку в подушку. Вкапывать, вкопйть. В. столб в зёмлю. Вкатывать, вкатить. Бочку вкатйли в подвал. Вкладывать, вложить. В. письмо в конвёрт. В. дёньги в кассу, (прен.) В. свой мысли в уста дёйствующих лиц. Вклад. В. в сберкассу. В. в науку. • Вложение. Вложёния в стройтельство. Вклинивать, вклинйть. В. доску в щель. Вкручивать, вкрутить. В. лампочку в патрдн. Вливйть, влить. В. воду в бочку. (прен.) Это влйло бодрость в его душу. В Армию влйты свёжие формировйния. Вмё шивать, вмесить. В. муку в тёсто. Вмешивать, вмешйть. В. ййца в растёртое масло, (прен.) В. кого-нибудь в сплётню. ВмещДть, вместить. Я вместйлвсе вёщи в чемодан. Вносить, внести. Велосипёд на дворё, внесй его, пожалуйста, в дом. В. дёньги в сберкассу. В. поправку в текст, (прен.) В. раздор в семью. Вписывать, вписйть. В. треугольник в окружность. Его вписали в спйсок. В. славную странйцу в истд' рию. Впихивать, впихнуть. Егд впихнули в кдмнату. Вплетать, вплести. В. лёнту в к'о, су. (прен.) Его вплелй в грозное дёло. Впрягйть, впрячь. В. , лошадей, р телёгу. (прен.) Его впряглйв рабдту. 40 в-f-B Впускать, впустить. В. мальчика в комнату. В. капли в глаза. Змея впустила яд в рану. Впуск. В. публики в зоопарк. Врезывать или врезать, врёзать.. В. лопату в зёмлю. В. замок в дверь.. Врывать, врыть. В. в зём.лю столб. Всйживать, всадить. В. кому-нибудь нож в спйну. Всевать, всеять, В. пшеницу в рожь. (прен.) Война всевала ужас в сердца людёй. Вселять, вселить. В. новых жильцов в квартйру. (прен.) В. тревогу в сёрдце. Вселение. В. в дом. Всовывать, всунуть. В. руки в карманы. В. ногу в сапог. Вставлять, вставить. В. картйну к рамку. Всыпать, всыпать, Он всыпал овёс в мешок. Вталкивать, втолкнуть. В. пробку в бутылку. Его втолкнули в комнату. Втаскивать, втащить. В. мешок & подвал. Втыкать, воткнуть. В. иголку в ткань. В. заступ в зёмлю. Втягивать, втянуть. В. лодку & устье рекй. (прен.) В. народы в войну. В. кого-нибудь в рабдту. Вшивйть, вшить. В. карман в рубаху. В. лист в тетрадь. Възвратни глаголи, които по значение се приближават до непреходните глаголи за движение. Ввйливаться, ввалиться. В кдмнату ввалйлся незнакомый человёк. Ввйзываться, ввязаться, (разг, неодобр.) Он ввязался в разговор. В. в глупую историю. Вглядываться, вглядеться. Я вгляделся в прохджего и узнал в нём старого знакомого. В. в темноту. Вдаваться, вдйться. Залив вдался в бёрег. (грен.) В. в подробности. Вклиниваться, вклиниться. В. в расположение протйвника. Вкрадываться, вкрйсться. В текст вкралась опечатка.
в-l-B Вламываться, вломиться. В. в чужой дом. В. в дверь А/ через дверь (б ъ л г. през). Вливаться, влиться. Вода вливалась в подвал, (прен.) В организацию влилась свежие сйлы. В открытое окно вливается из сада свежесть раннего утра. // Через открытое окно. .. (б ъ л г. през). Вмешиваться, вмешаться. Я вмешался в толпу (аз се смесих с тълпата). В. в разговор, спор. Вмещаться, вместиться. Все мой вещи вместились в шкаф, (прен.) Это не вмещается в мою голову (срв. в П, с. 52). Врезаться, врезаться. Он врезался в толпу, (прен.) Слова врезались в мою память. Врываться, ворваться. Врагй ворвалйсь в город. Ветер врывается в комнату. Всасываться, всосаться. Вода всасывается в землю. Пиявки всосались мне в ногу. Вселяться, вселиться, Онй вселйлись в новый дом. (прен.) Страх вселился в его душу. Всматриваться, всмотреться. В. в морскую даль. В. в лицо прохожего. Втискиваться, втиснуться. Я втйснулся в битком набйтый трамвай. В. в дверь II ч^рез дверь (б ъ л г. през). Вторгаться; вторгнуться. Войска вторглись в город. Вторжение. В. неприятеля в страну. Вцепляться, вцепиться (разг.). Собака вцепйлась ему в ногу. Глаголи с представка вы-, означаващи изходно движение, насочено към някакъв предмет или пространство. Выбрасывать, выбросить. Ненужные бумаги мы выбросили в мусорный ящик. В. бумажку в окно // через окно (б ъ л г. през). Вывозить, вывезти. В. навоз в поле (б ъ л г. на). Выгонять, выгнать. Пастух выгнал стадо в поле. Выезжать, выехать. Вчера он выехал в деревню. в-f- В Вызывать, вызвать. В. родйтелей в школу. Выливать, вылить. В. молоко в кастрюлю. Выносйть, вынести. В. вещи во двор (б ъ л г. на). Выплывать, выплыть. Лодка выплыла в открытое море. Выскакивать, выскочить. Мальчик выскочил в окно II через окнд (б ъ л г. през). Выступать, выступить. Полк выступил в поход (б ъ л г. тръгна на поход). Высылать, выслать. Его выслали в Москву. Высыпать, высыпать. Детвора высыпала во двор (децата изтичаха на двора). Выходить, выйти. Крестьяне выходили в поле. Выход. В. судов в море... В. в сад (изход към градината). Глаголи с представка за-, които са близки по значение до глаголите с представка в- и означават насоченост на някакво действие към вътрешността на даден предмет. Забивйть, забить. 3. гвоздь в стену. 3. мяч в ворота, -ся. Он забйлся в угол. Забираться, забраться. Медвёдь забрался в берлогу. Снег забирался в рукава. Забрасывать, забрбсить. 3. мяч в корзину. Загонять, загнйть. 3. скот в хлев. (разг.) 3. гвоздь в стену. Заезжать, заехать. Мы заехали в трясйну. Закапывать, закопать. 3. в землю оружие (срв. копаться в + П, с. 52). Заключать, заключить. 3. пленника в крепость, (прен.) 3. слова в скобки. Залетать, залететь. Бабочка ночью залетела в комнату. В окно залетают лйстья. II Через окнд... (б ъ л г. през). Заносить, занести. 3. резолюцию в протокол. Занесение. 3. в списка. Запирать, запереть. 3. документ в стол, в бюро (срв. в -Г П, с. 52).
в+В Записывать, записать. Я всегда запйсываю новые слова в специальную тетрадь. Заползать, заползти. Ёж заполз в комнату, (прен.) Сомнение заползло в душу. Запрягать, запрячь. Запряглй лошадь в телегу, (прен.) Его запряглй в работу. Запускать, запустить. 3. руки в карманы. 3. камнем в окно. Кошка запустйла когти в руку. Засаживать, засадить. 3. топор в бревно. Засовывать, засунуть. 3. руки в карманы. Глаголи с представка за-, означаващи движение, насочено някъде далече. Забрасывать, забрбсить. 3. мяч в сад. (прен.) Судьба забросила его в чужйе края. Заводить, завести. Он завел нас далеко в лес. Завозить, завезти. Его завезли в Москву. Заезжать, заехать. Мы заехали в незнакомый лес. Глаголи с представка за-, означаващи попътно посещение (бълг. отбивам се, наминавам). Забегать, забежать. Она забежала к себе в комнату. Завёртывать и заворачивать, завернуть. По путй на вокзал мы завернули в магазин. Заезжать, заехать. По дороге мы заехали в деревню. Заходить, зайти. По пути домой я зашёл в кнйжный магазин. Глаголи с представка на-, означаващи напълване па даден предмет с нещо. Набивать, набить. Н. табак в трубку. -ся. Пассажиры набились в вагон. Наливать, налить. Налей горячей - воды в таз. Насыпать, насыпать. Насыпь сахарного песку в сахарницу. Глаголи с представка от-, означаващи отдалечаване и насоченост към някакъв предмет. 42 в-f-B Отбывать, отбыть. Делегация отбыла в Ленинград. Отводить, отвести. О. ребёнка в детский сад. Отвозить, отвезти. Егд отвезли в больницу. Относить, отнестй. О. вещи в камеру хранения. Отправлять, отправить. Мы отправили детей в пионерский лагерь. -ся. О. в Крым, в Сибйрь. О. в плавание. Глаголи с представка пере-, означаващи преместване в пространството. Переводить, перевести. Егд переводят в другой город. Переводиться, перевестись. Отёц перевёлся в столицу. Перевозить, перевезти. П. вещи с дачи в город. Переезжать, переел ать. П. в новый дом. Переливать, перелйть. П. молоко из бутылки в кастрюлю. Пересаживать, пересадйть. П. пассажиров в другой вагон. Пересаживаться, пересесть. Мы пересели в другой вагон. Переселяться, переселиться. П. в новый дом. Переселение. П. в новую квартйру. Переходить, перейтй. Штаб армии переходит в деревню. Глаголи с представка по-, означаващи начало на движение или действие, насочено към някакъв предмет. Побежать. Дети побежала в сад. Поворачивать, повернуть. Он повернул в деревню. Повести. П. взвод в город. Поехать. Мне очень хотелось п. в Москву. Поездка. II. в Крым. Пойтй. Мальчики пошли в парк. Пожаловать. Добро п. в наш дом. Полезть. Мальчик полез в воду. Он полез в карман за кошельком. Полететь. Из Софии мы полетели в Варну, (бълг. заминахме със самолет за Варна). Полёт. Первый п. человека в космос был осуществлён на советском космическом корабле „Восток" 12 апреля 1961 года.
B-f-В Глаголи за движение с представка игри-. Прибывать, прибыть. Утром я прибыл в город. Прибытие. П. в стояйцу. Приводйть, привести. Его привели в штаб. Привозить, привезти. В магазин привезлй новые товары. Приезжать, приехать. Мы приехали в Москву. Приезд. П. в город. Приносить, принести. Принеси в комнату мой багаж. Приходйть, прийтй. Поезд пришёл >в Софию. Глаголи с представка про-, означаващи влизане, проникване в друг предмет или пространство. Продевать, продеть. П. нитку в иголку. Пролезйть, пролезть. Мальчик пролез в полуоткрытую дверь // через полуоткрытую дверь (б ъ л г. през). Проникать, проьйкнуть. П. в космос. П. в организм. Пропускать, пропустйть. П. посетителя в кабинет. Просачиваться, просочйться. Вода просочилась в трещину // через трещину If сквозь трещину. Просовывать, просунуть. Он просунул руку в дверь II через дверь (б ъ л г. през). Протекать, протечь. Вода протекла в трюм. Проходйть, пройти. Запонки с трудом проходят в петли. Нитка не проходит в ушко иголки // через ушко иголки". Шкаф не пройдёт в дверь // через дверь (6 ъ л г. през). Глаголи от свършен вид с представка с-, означаващи двупосочно движение — отиване и връщане. Сводйть. На второй день новобранцев сводили в баню. Свозить. На. следующий день меня свозили в цирк. Сходить. В антракте мы решили с. в буфет. Глаголи с представка с-, означаващи насоченост на действието към даден предмет с отсянка на резултативност. 43 в+В Сдавать, сдать. С. вещи в багаж, в камеру хранения. Сдача. С. рукописи в издательство. Сливать, слить. С. молоко в бидон. Ссыпать, ссыпать. С. сахар в сахарницу. Глаголи с представка у-, означаващи вместване, поместване на един предмет в друг. Убирать, убрйть. У. бумаги в ящик.. У. вещи в чемодан. Укладывать,- уложйть. У. яблоки в ящики. У. вещи в чемодан. У. текст в однф страницу (б ъ л г. на). -ся.(прен.) У. в рамки, правила. У. в регламент при выступлении (срв. в ч- П, с. 53). Уписываться, уписаться. Последнее слово не уписывается в строкф. Усаживать, усадйть. У. пассажйра в вагон. Глаголи с представка у-, означаващи уединяване, задълбочаване. Углубляться, углубиться. У. в лес, в тайгу, (прен.) У. в чтение, в работу. Уединяться, уединйться. У. в комнату для разговора. Глаголи с представка у-, означаващи отдалечаване и насоченост към някакво пространство. Убегать, убежйть. Медведь убежал в лес. Уводйть, увестй. Всех нас увели в лес. Увозйть, увезтй. Женщин и детей фашисты, увезлй в Германию. Угонять, угнать. У. табун в степь. Уезжать, уехать. Отец уехал в деревню. Уходйть, уйтй. Партизаны уходйли в лес. Все ушлй в театр (б ъ л г. на). Глаголи за движение без представки, означаващи насоченост към пространство или предмет без проникване във вътрешността му.Бежать — бегать. Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото (Ч.). Дети каждое утро бегают в школу.
вН-В Везти — возить. Колхозники везут молоко в город. Автобус каждый день возит школьников в школу. Вести — водить. Командир ведёт отряд в атаку. Мать каждый день водит ребёнка в детский сад. Ехать — ездить. Мы ехали в Кйев. В прошлом году мы ездили в Ленинград. Идти — ходить. Мы идём в театр, в цирк, в кино (б ъ л г. на). Дети каждое утро ходят в школу. Лезть — лйзить. Воры лезут в окно И через окно. Воры часто лазят в окна. II через окна (б ъ л г. през). Коробка не лезет в чемодан. Летать — летёть. Самолёт летйт в Варну. В прошлом году я летал в Москву. Нести — носить. Мать несёт ребёнка в дет кий сад. Она каждый день носит ребёнка в детский сад. Други глаголи (с представки и без представки), означаващи действие, насочено към даден предмет. Бить. Нападатель бьёт в ворота. Б. себя в грудь. Брать, взять. Фашистский офицер был взят в плен советскими партизанами. Бросать, брбсить. Б. в воду удочку. Б. кого-нибудь в тюрьму, -ся. Б. в воду. Б. в объятия кому-нибудь. Взглядывать, взглянуть. В. в лицо товарища. Возвращаться, возвратиться и вернуться. В. в город. Возвращение. В. в родную деревню. Глядеть. Г. кому-нибудь в глаза. -ся. Г. в зеркало. Докладывать, доложить. Д. в штаб отряда. Доставлять, доставить. Д. чемоданы в номер гостйницы. Дуть. Ветер дует мне в лицд. Заявлять, заявить. 3. в штаб пограничной заставы. Звонить, позвонить. Я случайно позвонил не в ту дверь (б ъ л г. на). 3. в штаб отряда. 44 в-f-B Класть, положйть. Я положйл кнйгу в портфель. К. деньги в сберегательную кнйжку. Ложиться, лечь. Л. в постель, в кровать 11 на постель, на кровать. Направлять, направить. Н. солдат в другую часть, -ся. Н. в город. Обращаться, обратиться. О. в регистратуру, в бюро пропусков (б ъ л г. към). Опаздывать, опоздйть. Мы опоздали в театр (б ъ л г. за). Опускйть, опустить. О. письмо в почтовый ящик. О. руку в карман. -ся. О. в траву. О. в колодец. Пйдать, упйсть. Мяч упал в траву. Писать, написйть. П. в редакцию. Письмо. П в редакцию (бълг. до). Платить, заплатить. П. в кассу (б ъ л г. на). Помещать, поместить. П. приезжего в свободный номер. Попадать, попасть. П. в цель, в птицу. П. в тюрьму, в плен. -ся. Случайно в руки мне попался букварь. Посылать, послать. П. мальчика в магазин. Приглашать, пригласить. Его пригласили в кабинет. Провожать, проводить. П. сына в армию. Просить, попросить. Врач попросил пациента в кабинет. Прятать, спрятать. П. голову в подушки. С. книги в шкаф. -ся. Мы спрятались в кусты. Пускать, пустить. Не пускайте собаку в дом. Рйнить. Егд ранили в грудь и в ногу. Рйнен. Он был р. в руку. Садиться, сесть. С. в кресло // на кресло. Мы садймся в автобус и едем до центра. Давай сядем в тень (бълг. на). Сажать, посадить. II. семена в зёмлю. С. хлеб в печь. Егд посадили в тюрьму. П. пассажиров в вагдны. Посйдка. П. в вагдны. Смотреть, посмотреть. П. в глаза девушки, -ся. С. в зеркало. Совать, сунуть. С. руки в карманы, -ся. Не зная броду, не суйся в вдду (поел.).
:в + В 45 в4-В Спешить. С. в школу, в театр Она жиут д. в д. (бълг. врата сре(б ъ л г. на). щу врата). Спускать, спустить. С ведрд в ко- ( Дорога. Д. в город (бълг. за, към), лодец, -ся. С. в овраг. Калитка, К. в сад (вратичка на граСтавить, поставить. С. тарелки в дината). ■буфет. П. иреты, в воду. П. машину Лестница. Л. в сад (б ъ л г. към). в гараж (срв. в + П, с. 54). Поезд. П. в Софию (бълг. за). Становиться, стать. С. в строй, в Прогулка. П. в горы. очередь. Путёвка. П. в дом дтдыха (карта Стрелять, выстрелить. С. в птйза почивен дом), (прен.) П. в жизнь цу. (пътен лист за живота). Стучать, постучать. С. в дверь, в Путешествие. П. в Бахчисарай окно. -ся. С. в дверь. Стукнуть. Я (бълг. до). слабо стукнул в дверь. Стук. Мы Путь. П. во Владивосток был. своуслышали с. в дверь (б ъ л г. на). боден (Н. -П.) (бълг. за). Ударять, ударить. Молния удариЭкскурсия. Сегодня состоится э. ла в дерево, -ся. Мяч. ударился в в музёй-квартйру Лёнина в Кремлё. дверь. (бълг. до). Целовйть, поцеловать. Мать поцеловала ребёнка в щёчку (бълг. по). Темпорални отношения Являться, явиться. Я. в школу. За означаване на действие, извършЯвка. Ч. в суд. ващо се в един от моментите на посоСловосъчетания с управляващ глагол ченото време (бълг. в). •с финална отсянка, означаващ готовПри означаване на време по часовност или желание. ника (в котором часу ?). Проситься, попроситься. П. в отМы начали заниматься в час. Я пуск. вернулся домой в дёвять часов. СеСобираться, собраться. Дети согодня в четыре ноль ноль нами бираются в школу. будет предпрйнята атака (В. Некр.). Стремиться. Онстремйтся в МосЗабележка. В конструкциите от кву (бълг. към). типа пять минут шестого, чётверть Хотеть. Я хочу в город, -ся. Ему десятого предлогът в се пропуска. хочется в Москву. Отёц пришёл домой пять минут Конструкция идти в гости за означатрётьсго. Мы вернулись из театра ване на пространствена насоченост с чётверть одиннадцатого. финална отсянка (бълг. на) (вж.быть При определяне на действие, извършв гостях, с. 54). ващо се в някой от дните на седмицаКо мне зашёл в гости старый тота : в понедельник; во вторник; в четварищ. В воскресенье мы поехали в вёрг; в воскресёнье. гости к друзьям. Они нас пригласиВ какйе дни недёли вы занимаели в гости. тесь русским языком ? Субстантивни словосъчетания с опреПри определяне на време, свързано делителна функция и с финална отс части от денонощието или годишните сянка. времена (обикновено с препозитивно Билёт. Я взял два билета в театр. определение) в этот день; в тйхий (бълг. за). Сколько стоит билёт в солнечный день; в эту тёмную ночь. Москву и обратно ? (б ъ л г. за, до). Он пришёл в раннее утро // ранним Читательский б. в научный читальутром. ный зал (бълг. за). в полдень; в полночь; в сумерки; в Дверь. Д. в столовую, в спальню прошлую весну. (врата на трапезарията, на спалнята).
в-f-B 45 Гости стали расходиться в полночь. В прошлую зиму мы жили в деревне. // Прошлой зимой ... При определяне на време, свързано с атмосферни условия (б ъ л г. в, по време на, през): в бурю; в гроз^; в дождь; в мороз; в жаркую погоду. Бригада работала в дождь и ветер. В б$рю лодку унесло в море. Монтажники и в сйльные морозы продолжйли работу. При съществителни, които имат определения и означават i реме или период от време: в век электричества, но: в XVIII веке; в ближайшее время, но: в скором времени; в последнее врёмя (б ъ л г. в, през); в свободное время; в урожайный год; в тяжёлые годы войны ; в эту минуту ; в любую минуту II кйждую мчн^ту (всяка минута); в этот момент; в ту пору; в эту эпоху; в весеннюю сессию (б ъ л г. през, на); работать в ночною смену (работя нощна смяна) и др. За означаване на продължителност и срок на действие с отсянка на подчертаване на кратък срок (//за ф В) (б ъ л г. за). Выполним пятилетку в четыре года. Он перевёл кнйгу в три месяца. Это колесо делает сорок оборотов в минуту, а это триста оборотов в минуту. За означаване на периодичност на действието (б ъ л г. на): раз в год; три раза в неделю. У нас обычно бывает пять уроков в день. Он платйл за. квартйру пять рублей в месяц. При думата раз с определение: в первый раз; в третий раз (б ъ л г. за). В последний раз я разговариваю с вами. Не поняв записки, он прочитал её во второй раз. За означаване на възраст (б ъ л г. на). В двенадцать лет он научился плавать. В шестна. ^цать лет он начал писать стихи. Первые зубы про- в -f- В резались у ребёнка в шесть месяцев (бълг. на шест месеца, -в шестия месен). Финални отношения Словосъчетания с управляващ глагол и конкретно съществително, означаващо действие (бълг. в, за, на). Выпускать, выпустить. В. в продажу новые товары. Отдавать, отдать. О. трфли в починку (в ремонт). О. платье в чистку (в краску). О. бельё в стирку. О. брюки в утюжку. О. книгу в переплёт. О. рукопись в переписку. Поступать, поступить. Сырьё поступило в обработку. Станок поступает. в сборку. Товары поступили в продажу. Сдавать, сдать. С. рукопись в набор. Словосъчетания с управляващ глагол и отвлечено съществително (бълг. в, за). В дополнение я хотел бы сделать ещё одно предложение. Что вы скажете в своё оправдание ? Во избежание II для избежания недоразумений нам нржно договориться заранее. Начался парад войск в ознаменование пятидесятой годовисйны Великой Октябрьской социалистической революции. Необходимо принять во внимание ещё одно обстоятельство (бълг. да взема под внимание). Финални конструкции с модална отсянка (б ъ л г. в, за, на). Он сказал это в насмешку. Я сказал это в шртку, не сердитесь на меня. Я не дам, его в обиду (няма да позволя да го обиждат). В ответ на нападения фашистов комсомольцы обязались ото вмонтировать и. выпустить паровоз на линию за восемнадцать часов (Б. Пол.). Финални конструкции с отсянка на пространствена насоченост (бълг. за).. Брать, взять. Мне не хочется брать в дорогу лишние вещи.
вфВ 47 Захватывать, захватить. Захвати книгу в дорогу (б ъ л г. за из пътя). Мать настойчиво уговаривала сына захватить в поездку тёплые вещи. Снаряжаться, снарядиться. С. в путь. Собирать, собрать. С. все вещи в дорогу, -ся. С. в дорогу. Сборы. С. в дорогу (приготвяне за път). Фразеологични съчетания, свързани с покупка, продажба, наемане и др. (б ъ л г. на заем, под наем, на кредит). Брать, взять. Б. дёньги в долг. Давйть, дать. Д. дёньги в долг. Отдавать, отдйть. О. в арёнду, внаймы. Отпускать, отпустить. О. товар в крёдит. Финални конструкции със заменителна отсянка (бълг. в, на). Вменять, вменить. В. в долг, в обязанность. Мне вменили в долг наблюдать за порядком (бълг. задължиха ме). Ставить, поставить. С. в примёр, в образёц. Получать, получить. 11. в подарок, в наслёдство. В день рождёния я получил в подарок сборник стихов (бълг. получих подарък). Приносить, принести. П. в дар, в жёртву. Глаголни словосъчетания, означаващи предназначение (б ъ л г. за). Предназначать, предназначить. Эти книги я предназначил в обмён, а не в продажу. Употребляться. Многие растительные масла употребляются в пишу. Модални отношения Адвербиализирани съчетания, означаващи начин на действие: рыдать в голос II голосом (б ъ л г. на глас); идти в ногу (б ъ л г. в крак); говорить в нос (бълг. на); плясать в присядку (бълг. с приклякане) и др. Фразеологични съчетания с местоимението весь за означаване на интен- вфВ зивност на дадено действие (бълг. с)г скакать во весь дух (бълг. с всичка сила) ; петь во весь голос, во всё горло и др. Конструкции с числителни, означаващи похватите, на които може да се раздели дадено действие (бълг. на, С)Петь в два голоса. Выпить стакан в два приёма (в два глотка). Написать статью в один присёст (бълг. на един дъх). Поймать кого-нибудь в один прыжок, в два прыжка. Завод работает в три смёны. Фразеологични съчетания с повтаряне на съществителното. Они сошлись вплотную, грудь в грудь (бълг. гърди срещу гьрди). Жить душа в душу (б ъ л г. задружно). Повторить слово в слово, буква в букву (б ъ л г. буквално, дума по дума, точно). Списать строка, в строку (б ъ л г. точно). Матросы прошлй шаг в шаг (бълг. с отмерела стъпка). Сравнителни отношения Конструкции, означаващи семейно сходство. Быть. Она вся была в мать (тя много приличаше на майка си). Он весь в папашу (той е цял бащичко). Выйти. Дочь вышла в мать. Пойтй. Внук пошёл в дёда. Уродиться, (разг.) Он уродился в отца. Конструкции, в които зависимата дума е образец за измерване на нещо (бълг. като, кол кото) (срв. също: с 4~ 3, с. 171 )• Туча в полнёба. Щель в ладонь. Тростник почти в вышину человёка. Зёркало во всю стёну. Изображёние во весь рост (бълг. в). Портрёт внатуральную величин^. Количествени отношения Конструкции с количествено-атрибутивно значение (бълг. на, с, от).
в+В Дом в десять этажей // десятиэтажный дом. Зал в четыре окна // с четырьмя окнами. Квартйра в три комнаты // из трёх комнат. Книга в десять листов. Ток в три ампера. Шторм в десять баллов. Давление в пять атмосфер. Забележка. В техническата литература се срещат конструкции без предлога в: Давление в пять атмосфер // давление пять атмосфер. Конструкции за характеристика на даден предмет по големина, сила, мощност и други признаци (б ъ л г. безпредложна конструкция). Поляна длиной в пятьдесят и шириной в сорок метров (б ъ лг. дълга 50 и широка 40 м). Убитый мною медведь был длиной в два метра, высотой в метр, весом больше трёхсот килограммов (Арс.), Корабль водоизмещением в две тысяча тонн. Трактор мощностью в двадцать лошадиных сил. Поле площадью в двадцать гектаров. Книга тиражом, в пять тысяч экземпляров. Конструкции за означаване’ на кратност и количествена разлика при сравнителна степен на прилагателни за размер и глаголи, означаващи увеличаване или намаляване (б ъ л г. безпредложни конструкции). Объём Солнца в миллион триста тысяч раз больше объёма Земли. По объёму Луна меньше Земли в пятьдесят раз. После введения нового оборудования объём работы сократился в три раза. Микроскоп может увеличить предмет во много раз. Конструкции, свързани със степенуване на числа (бълг. на): Возвести число в квадрат, в куб, в степень. Трансгресивни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване в друго физическо или душевно състояние (х из -Ь Р) (б ъ л г. в). 48 в-f-B Бросйть, бросить (безл.). Его бросало в жар, в пот, в холод. Впадать, впасть. В. в бедность, в беспамятство, в крайность. Падать, упасть. Больной упал в дбморок. Попасть. Он попал в беду. Приводить, привести. П. кого-нибудь в восторг, в восхищение, в отчаяние. П. в готовность, в известность. П. приговор в исполнение. Приходить, прийти. II. в восторг, в негодование, в отчаяние. Глаголни словосъчетания, означаващи превръщане в нещо (б ъ л г. в). Выделять, выделить. В. слабых учеников в особую группу. Выливаться, вылиться. Демонстрация вылилась в восстание. Вырождаться, выродиться. Неорганизованное собрание выродилось в еббртце. Обращать, обратить. Советские люди обратили пустыню в цветущий сад. -ся. При нагревании вода обращается в пар. Девочка обратилась в бабочку — в приказките (бълг. на). Объединять, объединить. О. единоличные хозяйства в колхозы, -ся. Крестьяне объединились в колхозы. Отливйть, отлить. О. металл в какую-нибудь форму. Переводить, перевести. П. центнеры в тонны. П. враждебные отношения в дружественные. Переделывать, переделать. /7. ро мдм в пьесу. Перелагал ь, переложить. П. прозу в стихи. Переоборудовать. П. сарай в кузницу. Перерастать, перерасти. Недовольство перерастает в раздражёние. Война 1914 года переросла в мировую. Перестраивать, перестроить. Цёрковь перестроила в музёй. Переходить, перейти. Дорога перешла в тропу. Войска перешлй в наступление. Количество переходит в качество. Переход. П. твёрдого тёла в жидкое состояние.
в+В 49 в+В Превращать, превратить. Ложись тростанцию. Ввод. В. завода в эксплуатацию. спать, не превращай ночь в день. В сказках часто случается, что волВключать, включить. В. всех в рашебники превращают, людей в жиботу. -ся. В. в работу. Внедрять, внедрить. В. в практивотных, в растения и камни (бълг. на), -ся. Вода превратйлась в пар. ку достижения науки. В. в производство прогреа йвные методы труЦарь превратился в муху. Преврада. Внедрение. В. новой техники в щение. Г1. электрической энергии в производство. механическую. П. обезьяны в человеВовлекать, вовлечь. В. рабочих в ка. управление производством. В. когоПреобразовывать, преобразовать. нибудь в борьбу, в спор, в работу. Действительную конструкцию мы преобразуем в страдательную. СаВоплощать, воплотить. Советские люди воплотйли ленинские идеи в дете кие люди преобразуют пустыни жизнь. в цветущие сады. П. простую дробь Вступать, вступить. В. в бой (в бев десятичную, -ся. Переменный ток седу, в брак, во владение). преобразовался в постоянный. ПреобВходить, войти. В. в употреблеразование. П. простой дроби в дение. Не кури, брось, пока это не вошсятичную. ло в привычку. Претворять, претворить (вис.). П. Выходить, выйти. Книга выходит план в живое дело. П. проект в I в свет в начало года (бълг. книгата жизнь. излиза от печат). Выход. В. книги в Развиваться, развиться. Народносвет.* сти разбились в нации. Приводить, привести. П. в поряСвязывать, связать. С. в одно недок комнату. П. оружие в действие. разрывное целое теорию и практиПриходить, прийти. П. в соприкоку. сновение, в столкновение. Складываться, сложиться. Звуки Проводить, провести. П. идею в ■складываются в мелодию. Губы его жизнь. сложились в улыбку. Пускйть, пустить. /7. в оборот, в Сливать, слить. Близкие по профиобращение, в ход, в эксплуатацию. лю институты было решено слить Пуск. П. в ход гидроэлектростанции. в один институт, -ся. Разнообраз-ся. П. в разговоры, в споры. ные звука по осыпающего ся леса слиСтавить, поставить. С. в извёстлись в единую звенящую песню. ! ность кого-нибудь. П. в затруднение Глаголни словосъчетания за означа- i товарищей. Глаголни словосъчетания, означаващи ване на оформяне и резултат. Повечепреминаване в друго обществено полото от тях имат характер на устойчиви жение или постъпване в някаква оргасъчетания с модална отсянка (б ъ л г. низация (бълг. в). на): забрать волосы в узел; разбить Вступать, вступить. В. в пионербревно в щепки; разорвать платье в скую организацию, в комсомол, в парклочья; связать вещи в узел; слотию. Вступление. В. в партию. жить сено в копны; стереть табВыбирать, выбрать. Его выбрали в летку в порошок; сжать пальцы в Верховный Совет. Выборы. Скоро кулак (б ъ л г. в) и др. состоятся в. в Верховный Совёт Глаголни словосъчетания, означаващи (бълг. за). преминаване към някакво действие или Выходить, выйти. В. в отставку. начало на действие (бълг. в). Записываться, записаться. 3. в биВводить, ввести. В. во владение блиотеку. кого-нибудь. В. в действие ноЗачислять, зачислить. 3. нового вую шахту. В. в эксплуатацию элексотрудника в штаты (бълг. на). 4 Руските предлози
50 Зачисление. 3. в аспирантуру (бълг. на). Избирать, избрать. Старого большевика изорали в президиум. Набирать, набрать. Н. учанрахся в техникумы., Набор. И. учащихся в прэфзс гионально-тех нйческие училища (б ъ л г. за). * Назначать, назначить. Его назначили в минис перст во. Переводить, перевести. /7. ученика в следующий класс. Переходить, перейти. Он перешёл в последний класс. П. в лагерь противника. Попасть. Наконец ему удалось п. в институт. Поступать, поступйть. П. в институт, в университет. Поступающий в вуз (кандидат-студент). Принимать, принять. Её приняли в университет. Приём. П. в партию, в комсомол. Устраивать, устроить. У. больного в больницу. -ся. По окончании школы. девушка устроилась на рабдту в больницу. Уходить, уйти. Коммунисты уходили в подполье. У. в отставку. Уход. У. в отпуск. Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване в друго служебно, социално или професионално положение със стара форма за винителен падеж множествено число (в + В = Й мн. ч.): поступйть в лётчики (вж. в П мн. ч., с. 56). Тази конструкция се употребява при глаголи за движение, избиране, назначаване, поканване, а така също при глаголи като взять, дать и др. (б ъ л г. за, като или безпредложна конструкция). Баллотироваться. Б. в депутаты. Брать, взять. Он меня взял в помощники. Егд взяли в солдаты. Вступать, вступи 1Ь. В. в члены организации. Вступление. В. в пионеры,. Выдвигать, выдвинуть. В. кандидатов в депутаты. Его выдвигают в председатели, -ся. Он выдвинулся в руководяшще^ работники (той стана рьководен работник). в+В Выйти. В. в люди (да стана човек),Годйться. Он годится в солдаты (той е годен за войник). Готовить. Егд готдвят в председатели. Записать. Запишите меня в члены дбщества. Зачислять, зачислить, Егд зачислили в студенты. Зачисление. 3. в члены. Идтй. Павла выбрали в бюро парторганизации, он шёл в большие руководители (Пан.). Избрать. Он избран в депутаты // депутатом. Назначить. Егд назначили в секретари. II секретарём. Переводйть, перевестй. Её перевели в доярки. Перейтй. Перешёл в герди Тёркин ... (Твард.). Пойтй. Он пошёл в каменщики. Поставить. Егд поставили в повара II пдваром. Поступйть. Егд брат поступил в лётчики. Советую тебе п. в инженеры-механики (Аж.). Пригласйть. Её пригласили в экондмки, в няньки. Я егд пригласил в свидетели. Принимать, принять. Всех ребят приняли в пионеры. Приём. П. в пионеры. Провожать, проводйть. П. кого-нибудь в солдаты.. Проводы. П. в солдаты (изпращане в казармата). Произвести Егд произвели в полкдвники.' Произвбдство. П. в офицеры. Уйтй. Мой брат ушёл в партизаны. Субстаптивни словосъчетания. Кандидат. К. в депутаты. К. в члены партии (б ъ л г. кандидат-член).. Обектни отношения Глаголый словосъчетания за означаване па насочване или вдълбочаване в даден обект (бълг. в). Вдумываться, вдуматься. В. в смысл происходящего. В. в слова учителя.
в-j-B Вдыхать, вдохнуть. В, мужество в воинов II воинам. Вживаться, вжиться. Актёр должен вжиться в свою роль. Влюбляться, влюбиться. Он влюбился в мою сестру. Влюблён. Я был в. в эту девушку. Вникать, вникнуть. В. в сущность де. id. Вслушиваться, вслушаться. В. в разговор, в мелодию. Вчитываться,вчитаться. В. страдный текст. Вчувствоваться. В. в свою роль. Живя в этом довольно тихом городке, нуждаешься постоянно в знакомстве с гигантским стоойтельством, чтобы вжиться, в. в этот невиданный свет (М. Г.). При глагола верить и съществителното вера. Верить, поверить, В. в победу. Мы верим в мир и дружбу народов. Вера. В. в успех борьбы. В. в себя (срв. уверенность в + П, с. 58). Инструментални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет или прибор, с който се извършва някакво действие (бълг. с). Смотреть в бинокль, в лупу. Рассматривать в микроскоп. Наблюдать в телескоп. Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на „Корневйльские колокола" (Ч.). Трубить в горн, в трубу. Всплеснуть в ладоши (&с\ плесна' с ръце). Бить в барабан (бия барабан). Бить в колокол. Ударять в бубен. Словосъчетания, означаващи начин и предмет за игра с глагола играть и произволните от него (бълг. на). Играть, сы рать. И. в баскетбол, в волейбол, в карты,, в снежки, в футбол, в шахматы и др. Игрй. Игра в шахматы. И. в мяч. Выигрывать, выиграть. В. партию в шахматы. Обыгрывать, обыграть. Он меня обыграл в шахматы. 51 в+П Глаголни словосъчетания, означаващи покриване, завиване или обличане с нещо (ЦТ) (б ъ л г. с). Завёртывать, завернуть. 3. покупку в бумагу 11 бумагой, 3. ребёнка в одеяло // одеялом. Обёртывать, обернуть. О. книгу в газету. Облекать, облечь (прен. книж.) О. мысль в языковую оболочку. Обуваться, обуться. О. в сапоги. Одевать, одеть. О. ребёнка в пальто. Срв. (прен.): Зима одела полй снегом, -ся. О. в новый костюм. Паковать, упаковать. П. покупки в бумагу. Переодеваться, переодеться. Анна переоделась в очень простое батистовое платье (Л. Т.). Глаголни словосъчетания,в които зависимата дума означава цвят, боя, с която се боядисва нещо (бълг. в, с). Красить, покрасить. Забор покрасили в зелёный цвет. Выкрашиваться, выкраситься. Мальчик выкрасился во что-то синее Ц чем-то синим» Атрибутивна отношения Субстантивни словосъчетания, означаващи характерни признаци на даден предмет. Бумага в клеточку // клетчатая бумага. Тетрадь в клетку (тетрадка по смятане, на квадратчета). Мне нужны две тетради: одна в линейку, а другая в клеточку для алгебры. Сйтец' в крапинку (басма па точки). Костюм в полоску (раиран костюм). Юбка в складку I/ со складками (плисирана пола). Платье в талию (вталена рокля). Ткань в рубчик (рипсен плат). в -Ь П Предложната конструкция в 4- П се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, финални, *модални, пределни, количествени, ограничителни, отношения за състояние,
В4-П за среда, обектни, инструментални, посесивни и атрибутивны отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания— след статични глаголи за означаване на място или предмет, във вътрешността или в пределите на които се намира някой, нещо (б ъ л г. в). Бывать. В общежитии часто бывают вечера. Побывать. Мы побывали в Казахстане и в Сибири. Быть. Вчера мы были в театре, в кино, в цирке (б ъ л г. на). В лесу было тихо и прохладно. Висеть. Одежда висит в шкафу. В синеве нёба неподвйжно висел жаворонок. Лежать. Книга лежит в столе (бълг. в чекмеджето на масата). Ключ лежит в кармане. Город лежит в долине. Л. в постели (в значение быть больным, срв. на + П, с. 116). Находиться. Сейчас они находятся в Крыму. Сидеть. В комнате сидели товарищи и весело разговаривали. Мы сидим в машине и ждем шофёра. С. в кресле // на кресле (бълг. на). С. в четырёх стенах (б ъ л г. между). С. в тени (бълг. на). Спать. Лётом он спал в шалашё. Стоять. В комнате стоит этажерка. Посуда стоит в шкафу. Отец стоял в дверях (б ъ л г. на). С. в очереди, в хвостё (бълг. на). Глаголни словосъчетания, означаващи действие и място на работа, служба, учение, почивка и др. Дежурить. Д. в классе. Д. в учреждёнии. Жить. Мой товарищ живёт в новом доме в тихом переулке. Они жили в Сибири и в Крыму. Жизнь. Ж. в деревне. Завтракать, позавтракать. Студёнты завтракают в буфёте. Заниматься. Студёнты занимаются в просторных и свётлых аудиториях. в+П Игрйть, Дёти играют в городским, саду. Купаться. Мальчики купаются в рекё. Ночевать. Мы ночевали в палатке. Обедать, пообедать. Мы обёдаем в столовой. Отдыхать. Он отдыхал в новом санатории. Происходить, произойти. В городе происходит волнёние. В доме произошла ссора. Проводить, провестй. Мы провели лёто в дерёвне и в горах. Работать. Р. в литейном цёхе, в мастерской. Работа. Р. в школьной мастерской. Родиться. Он родился и вырос в дерёвне. Служить. С. в учреждёнии. С. во флоте. Служба. С. во флоте // флотская служба. Слушать. Студёнты слушают лёкции в аудитории. Строить, построить. В городе строят новые жилые дома. Ужинать, поужинать. Мы поужинали в ресторане. Учиться. У. в школе, в тёхникуме, в профессионально-техническом училище, в институте, в университёте. Он три года учился в аспирантуре (бълг. като аспирант). При глаголи, означаващи действие във вътрешността на даден предмет. Ковырять. К. в носу. -ся. К. в мусоре. Копаться. К. в ящике. К в чужих вещах. Рыться. Р. в сундхкё. Р. в пескё. Р. в старых журналах. Глаголни словосъчетания за означаване на пространство, в което нещо се помества. Вмещаться, вместиться. Мы все вместились в этой комнате (срв. в -Г В, с. 41 )• Запирать, запереть. Заперли преступника в одиночной камере (срв. в + В, с. 41). -ся. Онй заперлись в комнате и долго о чём-то говорйли.
в-ЬП 53 Помещать, поместить. П. объявление в газете, -ся. П. в гостинице. Селиться, поселиться. С. в гостйнице. П. в чужом городе. Укладываться, уложйться. Эта мысль не могла уложиться в егд голове (срв. в + В, с. 43). При глаголи, означаващи появяване, изчезване или скриване на нещо. Исчезать, исчезнуть. Воры ловко исчезли в толпе. Мелькать, мелькнуть. В темноте мелькает свет. В егд голове (уме) мелькнула мысль. Появляться, появиться. Мдлнии исчезали в одндм месте и появлялись в другдм. В газете появилась статья. Пропадать, пропасть. Очертания корабля пропали в тумане. Скрываться, скрыться. Вор скрылся в подвале. Теряться, потеряться. Мальчик потерялся в леер. Т. в толпе. Укрываться, укрыться. Мы укрылись в безопасном месте. При глаголи, означаващи потъване, затъва не в нещо. Вязнуть, завязнуть. Колёса вязли в глубокой грязи. Ндги завязли в снегу. Погрязать, погрязнуть. П. в тине. (прен.) П. в долгах. Тонуть, потонуть. Т. в болдте. Увязать, увязнуть. У. в снегр. (прен.) У. в долгах. У. в сидрах. Утопать, утонуть. У. в воде, в снегр. (прен.) Дома утопают в зелени. При глаголи за неопределено движение в пределите на известно затворено пространство. Конструкцията в + П може да бъде синонимична на конструкцията по 4- Д (бъ л г. в, из). Бегать. Дети бегают в садр // по саду. Бродить. Мы бродили в леер. Гулять. Пдсае обеда мы гуляли в парке. Кружиться. Снежинки кружатся в вдздухе. Летйть. В вдздухе летали жавоVOHKU. в+П Плавать. В речке плавали гуси. При глаголни словосъчетания за означаване на място, където нещо се взема, купува (б ъ л г. от). Брать, взять. Мы берём кнйги в библиотеке. Покупать, купить. Я покупаю газеты в кидске. Мы купйли билеты в кассе театра. При други глаголи, означаващи различни действия без посока. Возиться. Дети возились в песке. Встречать, встретить. Я постоянно встречаю егд в театре, -ся. Мы встретились в садр. Говориться (безл.). В рассказе говорилось о какдй-то девушке. Выступать, выступить. Артйсты выступали в клубе. Гореть. Дрова горят в печке. В кдмнате горела керосиновая лампа. Держать. Это лекарство надо д. в хдлодном месте (б ъ л г. на). Есть. Е. в отдельной, чистой поерде. Ждать. Товарищи ждали нас в леер. Зажигать, зажечь. В комнате зажгли лампу. Звучать, (прен.) В гдлосе звучйт радость. В вопрдсе звучало сомнение Идти. В театре идёт „Накануне". Искать. Мальчиков искали в ддме, в садр, в лесу, (прен.) Врач искал причину болезни в нарушении нервной деятельности. Находить, найти. Я всегда нахожр в библиотеке нржный журнал. О «а нашла свой учебник в кнйжчом шкафу Описывать, опиейть. В книге писатель описывает прострю крестьянскую семью, -ся. В романе описывается жизнь дореволюциднной деревни. Оставаться, остаться. Мы остались в гдроде три дня. Оставлять, оставить. Оставьте вещи в камере хранения. Останавливаться, остановиться. О. в гостйнице, в ддме дтдыха.
fc+п Отражаться, отразиться, в реке отражается, молодая берёза. Её бледное лицо отразилось в зеркале. Пахнуть. В воздухе пахнет липой. Петь. Она поёт в опере. Раздаваться, раздаться. В лесу раздавались выстрелы. В комнате раздался сухой кашель. Расходиться, разойтись. В темноте они разошлись (к тъмнината те се разминаха). Слышать. Я слышу в лесу пение соловья, -ся, послышаться. В комнате слышится шёпот. В саду послышался шум. Собирать, собрать. С. лекарственные растения в саду. -ся. Хозяева и гости собрались в гостиной. Справляться, справиться. С. в словаре. Ставить, поставить. Пйсьменный стол лучше п. в большой комнате (срв. в + В, с. 45). Читать, прочитать. Мы читали в газете статью. Субстантивни словосъчетания за означаване на предмет, действие или явление, които се намират в друг предмет или в неговите предели: домик в лесу ; объявление в газете; практика в совхозах и колхозах; примечание в сноске (б ъ л г. под линия) и др. . Адективни словосъчетания за означаване на някакъв признак и на мястото, където той се проявява (с ограничителна отсянка): известный в районе; крайний в цепи; неясная в тумане тень и др. Рубашка узка в груди. Озеро Байкал — глубочайшее озеро в мире // мйра. Адвербиализирани предложни съчетания за означаване на пространствена близост, отдалеченост или посока : в близости ; в отдалении, в соседстве и др. В отдалении виднеется дом. В направлении: Идти, ехать в северном направ гении. В каком направлении он пошёл ? Конструкция быть в гостях (б ъ л г. на). Тази конструкция е статичен паралел на конструкцията идтй в гости вж. с. 4.). 54 в+П Не забывайте, что вы здесь в гостях. В гостях хорошд, а дома лучше (пссл.). Он остался в гостях до субботы. Мы засиделись в гостях. Сложна конструкция в + П 4- от +Р за означаване на разстояние (бълг. на — от). Лагерь расположен, в десятй километрах от города. Мост находится в трёх километрах от деревни. В получасе езды от деревни.. В двух переходах от города. За означаване на приблизително разстояние се използува инверсия. Поселились километрах в двух от города (б ъ л г. на един-два или на около два километра). Темпорални отношения За означаване на времето или периода, през който се извършва дадено действие. За определяне на годината, през която се извършва действието (в каком году?) (бълг. през, в или безчредложна конструкция): в этом году; в прошлом году; в будущем году. В. И. Лёнин родился в 1870 году. Мы живём в шестидесятых годах двадцатого века. За определяне на по-големи периоди с думите век, столетие и др.: в двадцатом веке; в восемнадцатом столетии ; в глубокой древности. Электричество было освоено человечеством в прошлом веке. За означаване на месеца, през който се извършва някакво действие (б ъ л г. през): в этом месяце; в будущем месяце. А. С. Пушкин родился в июне 1799 гдда. В первых числах мая состоялась конференция. В каком месяце вы приехали в Софйю ? За означаване на приблизително време по часовника. В первом часу (между дванадесет и един, в дванадесет и нещо). Брат кончает работу в четвёртом часу и в четыре часа уже бывает дома.
в+П в+П 55 Темпорални конструкции с думите .начало, конец, середйна: в начале августа; в конце сентября; в середине января. Конструкции за означаване на периоди от възрастта: в детстве; в молодости ; в старости; в юности; в цвете лет. Любить кнйгу я научйлся в детстве. Дети обычно начинают ходить в школу в возрасте семи лет (бълг. на). В молодости он мечтал стать лётчиком (б ъ л г. на младини, на млади години). Мой дядя уже человек в годах (бълг. човек на възраст). Мой дедушка умер в глубокой старости. Адвербиализирани съчетания за време: в будущем; в скоро н времени, но: в ближайшее время. Конструкция за означаване па темпорално-пространствена обстановка (б ъ л г. през, в, из, по време на). В антракте мы решили сходйтъ в буфет. Мой товаршц погйб в бою. В дороге я помял костюм. В путй Нина угощала всех домашними пирожками. Этот человек никогда тебя не оставит. Он и в радости, и в горе будет с тобой. Во втором семестре будут введены новые учебные предметы. Причинни отношения Глаголни словосъчетания, изразяващи действие, предизвикано от някакво състояние (бълг. в, от). Он сделал это в гневе. Девочка убежала в испуге // от испуга. Это можно сделать только в припадке безумия. В спешке он забыл шапку (б ъ л г. в бързината, от бързане). Финални отношения Конструкции с предложен падеж множествено число за означаване на целта на дадено действие (б ъ л г. в, за). Я объездил весь город в поисках нужной книги. Он использовал служебное положение в корыстных целях. Модални отношения Адвербиализирани съчетания,означаващи начин на действие: в корне ("коренно); в подробности II с подробностями II подробно; в принципе.. (по принцип); в уме (на ум). Их взгляды в корне противополдж-. ны. В принципе я согласен. Считать ё уме. Други изрази : рассказывать в лицах (бълг. образно); рассказывать в коротких словах (бълг. накратко, с няколко думи); рассказывать в общих чертах ; явиться во всём своём, величии (б ъ л г. с); блестеть во всей красе; в алфавитном порядке (по азбучен ред). Пределни отношения За означаване на граници и степен на дадено действие в отделни словосъчетания с характер на фразеологизми (бълг. в, до). Изучать язык в пределах, в рамках программы. Раскрыть в полной мере, в должной мере, в достаточной степени. В известной степени, в некоторой степени. Количествени отношения - За означаване па размер или количествен състав в отделни съчетания с думата количество (б ъ л г. в). Эту инструкцию размножили в большом количестве экземпляров. Иоограмма напечатана в ограниченном количестве экземпляров. После дождя грибы появляются в лесу в невероятных количествах. Ограничителни отношения Адективни и субстантивни словосъчетания за означаване на сфера, в която се проявява някакъв признак или качество (бълг. в): грубый (грубость) в обращении; ловкий (ловкость)' в движениях; компетентный (компетёнт-
в Ч-П ность) в вопросах экономики // по вопросам экономики; непреклонный (непреклонность) в требованиях; самостоятельный ( самостоятельность) в рассуждениях; точный (точность) в формулировках; уклончивый (уклончивость (в ответах; заинтересованный (заинтересованность) в росте урожайности (б ъ л г. от); авторитет в знании морского дела; знатдк в литераторе // литераторы; невежда в математике; новичок в военном деле и др. Отношения за състояние Словосъчетания, изразяващи физическо и душевно състояние (б ъ л г. в). Девочка была в жару. Я был в этот день в хорошем настроении. Весь этот день он жил как во сне. Женщина лежала в обмороке. Больной уже в сознании. Сегодня он не в духе. Глаголни словосъчетания, означаващи състояние на даден предмет. Она всегда содержит в порядке свой волосы. Егд комната всегда находится в беспорядке. Книга у меня в полной сохранности. Этот фасон уже не в моде (бъл г. не е на мода, не е модерен). Глаголни словосъчетания, изразяващи състояние в зависимост от отношенията, в които се намира дадено лице. Его жизнь была в опасности. Я у вас в неоплатном долгу (крайно съм ви задължен). Я не хочу быть в зависимости. Оставьте меня в покде (бълг. на мира). Мы очутйлись в нелдвком положении. Она не в силах идти дальше. Эта страна нахддится в состоянии экономического кризиса. Этот человек у нас в почёте (бълг. на почит). Я с ней в ссдре (бълг. скаран съм). Приказ остаётся в силе. Глаголни словосъчетания, в които зависимата дума означава производствен процес. Книга, уже в вёрстке (книгата врче се свързва на страници). Книга ещё в 56 в+П печати (книгата още се печата). Наш мотоцикл сейчас в ремднте. Глаголни словосъчетания с модална отсянка за означаване на дейност, с която е заето дадено лице. Мой отец сейчас в командировке. Он провддит большую часть жизни в дордге (б ъ л г. в пътуване). Я буду в отъезде всё лето (бълг. ще отсъствувам). Весь вечер прошёл в разговдрах. Всё его время проходит в чтении. Глаголни словосъчетания, в които зависимата дума в предложен падеж множествено число означава обществено и служебно положение или физическо' състояние. Тази конструкция при глаголите быть, жить, служить и др. е статичен паралел на конструкцията в + В = И мн. ч. за ифазяване на трансгресивни отношения (вж. с. 50). Он служил там в сторожах // стдрожем (б ъ л г. като). Мы её знали еще в девушках // девушкой (б ъ л г. като). Он едва остался в живых (б ъ л г. остана жив). Сын не застал отца в живых. Егд уже нет в живых (той не е между живите, не е жив). Глаголни словосъчетания за означаване на външното състояние на даден предмет, при което зависимата дума означава нещо, което го покрива (б ъ л г. с). Всё лицо у мальчика былд в веснушках. У негд вся одежда в грязи. Руки у негд были в краске. Когда приехали пожарные, весь дом уже был в огне (б ъ л г. в пламъци). Он весь в поту и пыли (б л г. в пот и прах, покрит с прах). Глаголни словосъчетания за означаване на външно състояние, при което зависимата дума означава облекло или други принадлежности. Конструкцията в Ч~ П е статичен паралел на конструкцията в + В (вж. с. 51) за изразяване на инструментални отношения (X без + Р) (бълг. с, в, по). Он всегда хддит в светлой рубашке. На выпускндм вечере все девушки
в-HJ в+П были в новых нарядных платьях. Все бойцы была в пилотках. Он был в новых сапогах. // На нём были, новые сапогй. В тёплую погоду дети ходят в одних тросиках и майках. Мальчишки выбежали и з комнаты в одних рубашках. В граматичната терминология за посочване на формата, в която се намира определена дума (бълг. в). Поставить слова в предложном падеже. Глагол в третьем лице. Отношения за среда За означаване на социално-битова обстановка, в която се намира дадено лице (б ъ л г. в). Я родился и вырос в рабочей семье. Он провёл воскресенье в семейном кругу. Известный в военной среде генерал. Обектни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на действие и сфера, към която то е насочено (с ограничителна отсянка) (бълг. в, по). При глаголи за означаване на проява превъзходство или съперничество. Везти, повезтй (безл.). Ему везёт во всём. Мне повезло в жизни. Воспитывать, воспитать. В. учащихся в любви к труду. Воспитание. B. в интернационализме // в духе интернационализма. Опережать, опередить. Я опередил егд в беге на сто метров. Останавливаться, остановиться. О. в росте, в развитии. Отставать, отстать. О. в развитии. Подвигаться, подвинуться. П. в русском языке. Превосходить, превзойти. Он превзошёл всех в силе. Совершенствоваться, усовершенствоваться. С. в игре на скрипке. Соревноваться. С. с товарищами в решении задач. Состязаться. С. в подъёме на гору. C. s ловкости. Тренироваться. Т. в плавании (срв. по + Д, с. 143). Упражняться. У. в переводе. Упражнение. У. в переводе. Успевйть. У. в математике // по математике. Уступать, уступить. Он не уступал своим товарищам ни в знаниях, ни в опыте. Уходить, уйти. Они и в физике далеко ушлй. При глаголи, означаващи разбиране,, ориентиране. Ориентйроваться.Оя быстро ориентируется в обстановке. Понимать. Я ничего не понимаю в астрономии (б ъ л г. от). Разбираться, разобраться. Он хороша разбирается в этом вопросе. При глаголи, означаващи проява на, някакво действие. Выражаться, выразиться. Патриотизм выразился в массовых подвигах. Заключаться. Дело заключается в. следующем... Крыться. Причйна кроется в следующем ... При глаголи, означаващи прилагане, използване на нещо. Использоваться. Телевидение используется в преподавании иностранных языков. Применяться. Полупроводники широко применяются в радиотехнике. Применение. Этот метод нашёл широкое применение в технике. Употребляться. Это средство широко употребляется в медицине. При глагола участвовать и съществителното участие. Участвовать. У. в соревновании, вконференции. Участие. У. в работе. Почему ты не принял участия в обсуждении, но : участник соревнования (участник в съревнованието). При глаголи, означаващи съмнение, колебание, заблуждение и др. Заблуждаться, заблудйться. В этом вы заблуждаетесь. Колебаться, поколебаться. К. & сеоёй оценке. Обманываться, обмануться. О. & ожиданиях, в своих надеждах.
в+П Отчаиваться, отчаяться. В самые тяжёлые годы русский народ не отчаивался в судьбе своей родины ... (Эренб.). О. в спасении сына. О. в успехе предприятия (б ъ л г. за). Ошибаться, ошибиться. О. в вычислении. On ошибся в своих скромных „надеждах. Разочаровываться, разочароваться. Он разочаровался в жизни, ни во что не верит. Разочарование. Р. в товарищах мучило его (б ъ л г. от). Раскаиваться, раскаяться. Р. в своём поступке (бълг. за). Сомневаться. Я сомневаюсь в его честности. Я не сомневаюсь в тебе. Сомнение. С. в знаниях. При глаголи, означаващи заклеваме. Клясться, поклясться. К. в дружбе, в верности, в вечной любви (б ъ л г. в) Клятва. К. в верности (б ъ л г. за). Присягать, присягнуть (офиц.). П. в верности. При глаголи и съществителни, означаващи необходимост ,нужда (б ъл г. от) Нуждаться. Н. в помощи. Это не нуждается в доказательствах. Н. в помощнике. Нужда. Он испытывает нужду в деньгах, в помощи. Надобность. Мне в этом нет надобности (нямам нужда от това). Недостаток. Недостаток в квалифицированных рабочих (б ъ л г. липса на). Необходимость. В этом нет необходимости. В его присутствии ощущалась н. Потребность. Испытывать п. в книгах. П. тяжёлой промышленности в каменном угле. И. растения в воде. При глаголи, означаващи съдействие или пречка. Мешать, помешать. Это мешает мне в работе. Отказывать, отказать. О. посетителю в просьбе (отказвам да изпълня молбата). Он ни в чём себе не отказывал. Не откажите мне в любезности прислать новую кнйгу (б ъ л г. бъдете така любезни). 58 в+П Помогать, помочь. Помогите мне в работе. Помощь. Оказывать п. в работе. Помощник. Лес — это самый, верный п. в борьбе за урожай (Пауст.). Препятствовать, воспрепятствовать. П. кому-нибудь в работе. Содействовать, посодействовать. С кому-нибудь в учении. Способствовать, поспособствовать. С. кому-нибудь в делах. При глаголи, означаващи убеждаване, уверява не в нещо. Заверять, заверить. Он заверяет вас в преданности и дружбе. Заверение. 3. в дружбе. Убеждать, убедить. Я убедил его в необходимости поехать. У. всех в своей правоте, -ся. Скоро ты убедишься в искренности моих слов. Уверять, уверить. У. приятеля в дружбе. Я вас постараюсь уверить в этом. -ся. Мы уверились в преданности товарища. Уверение. Примите уверения в моём совершённом уважении. Уверенность. В этом крике жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и у. в победе слышат тучи в этом крике (М. Г.), (срв. вера в+ В, с. 51). Удостоверяться, удостовериться. Я удостоверился в правильности своих вычислений. При глаголи и отглаголни съществителни, означаващи обвиняване в нещо (с причинна отсянка). Винить. Во всём вини самого себя. Виноват. Кто виноват в этом? Виновен. Он виновен в краже (б ъ л г. за). Изобличать, изобличить. И. когонибудь в нечестности. Обвинять, обвинить. О. кого-нибудь в поджоге. Обвинение. О. в убийстве. Подозревать. П. кого-нибудь в измене. Подозрение. П. в измене. Уличать, уличить. У кого-нибудь в краже. Упрекать, упрекнуть. У. собеседника в неискренности. Упрёки. У. в недобросовестности. При глаголи, означаващи обясняване, признаване, съзнаване на нещо.
B-j-П Объясняться, объяснйться.О/z объяснился ей в любви. Открываться, открыться. Я во всём открылся своему другу. Признаваться, признаться.О /z признался ей в любви. П. в своих ошибках (признавам грешките си). Признание. П. в любвй. Сознаваться, сознаться. Я сознался в своей ошибке (признах, че съм сбъркал). При глаголи, означаващи съвпадане или съгласуване в някаква област (б ъ л г. по). Совпадать, совпасть. Действие совпадает во времени.. Согласоваться. П'рилагательные согласутюся с существительными в роде, числ£ и падеже. При глаголи, 'означаващи отчитане или разписване (бълг. за). Отчитываться, отчитаться. О. в своей деятельности. Отчёт. Дать о. в. своих действиях. Расписываться, расписаться. Р. в получении зарплаты. При глаголи, означаващи потвърждаване или отричане наличието на някакво свойство (с посесивна отсянка)(б ъ л г. В, у)Видеть. Я не вижу в рассказе ничего нового. Воспитывать, воспитать. В. в детях любовь к родине — срв : в. детей в любвй к родине (с. 57). Замечать, заметить. Я не заметил в егд наружности никаких перемен. Любить. Я люблю в этом поэте егд лиричность. Находить, найти. Я находил, в нём что-то ндвое. Обнаруживать, обнаружить. Он обнаруживал в ней какие-то незнакдмые черты. Открывать, открыть. Он открывал в ней всё ндвые сокрдвища. Подозревать. Не подозреваю в ней и.тени кокетства. Признавать, признать. П. талант в писателе.!I П. талант писателя. 59 в+ri Терять, потерять. Мы потеряли в нём интересного собеседника (б ъ л г. в негово лице). Уважать. У. в писателе талант. // У. талант писателя. Узнавйть, узнать. Я вгляделся в прохджего и узнал в нём старого знакдмого. Ценить. Ц. в учителе егд опытность)! Ц. опытность учителя. Чувствоваться. Во всей фигуре чувствовалось скрытое раздражёнсе» При глаголи, означаващи възстановяване на някакво качество. Восстанавливать, восстановить. Егд восстановили в правах (възстановиха правата му). Восстановление. В. в правах (бълг. на). Утверждать, утвердить. Егд утвердили в должности (бълг. на). Инструментални отношения Конструкцията в h П за означаване на превозно средство е сипктактичен вариант на по-честата конструкция на + П (вж. с. 120) (бълг. с). Кататься в санях // на санях. Ёхать в трамвае, в автдбусе // на трамвае, на автдбусе. Когда я шёл сюда, я видел, как он ехал в автдбусе. Посесивни отношения В отделни конструкции, означаващи наличие или принадлежност. В феврале 28 дней. // Февраль имеет 28 дней. В кнйге трйста- страниц. В кислордде содержатся п/ймеси. Вся власть в руках трудящихся. Атрибутивна отношения Субстантивпи словосъчетания за характеристика на даден предмет според наличието на някаква обвивка, дреха и др. (X без + Р) (бълг. с): кнйги в кджаном пареплёте; мягкая мебель в чехлах; старик в очках; крестьянин в тулупе ; лицд в веснушках Це веснушками.
вблизи+ Р в вйде 4- Р 60 Субстантивни словосъчетания за определяне външното оформяне на даден предмет: корректора в гранках, в листах (бълг. на); кофе в зёрнах (бълг. на); лекарство в порошках (бълг. на); продукты в расфасдвчнном виде; роман в стихах; стихотворение в прозе. вверху + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (място, разположено в горната част на предмета) (X внизу 4- Р; II наверху + Р) (б ъ л г. над, отгоре на). Вверху страницы он написал своё ймя. Вверху дома развевался флаг. вблизи н- Р Наречен предлог за означаване на пространствена близост (X вдалйот-F Р; /I вблизи от + Р, близко от + Р, поблйзости ОТ + Р) (бълг. близо до, край, при, до). Колддец находился вблизй дома. Вблизи лесничества протекала река (Пауст.). Забележка. В съвременния руски език предлогът вблизй често се заменя със синонимични сложносъставни предлози. в видах + Р * Отименен предлог за изразяване на финални отношения (// с целью -|- Р, в целях + Р) (бълг. за; за да + глагол). Употребява се в простонародния език и оттам е преминал в художествената литература и публицистиката. Обикновено се съчетава с отглаголни съществителни : в видах расширения хозяйственных возможностей; в видах концентрации боевых сил и др. На Керчь мы шли уже не берегом, а степью в видах сокращения путй(М. Г.) вблизи ОТ + Р Сложносъставен предлог за изразяване на пространствена близост (X вдалй ОТ + Р ; II вблизй + Р, блйзко ОТ + F Р, поблйзости ОТ + Р) (б ъ л г. близо до, край, при. до). Завод находится вблизй от города. Олег не знал, что мать находится вблизй от него (Фад.). в виде 4- Р Отименен предлог за изразяване на модални и сравнителни отношения. Модални отношения За означаване на начина, по който се изразява или осъществява някакво действие (бълг. като). Это соотношение мджно изобразйтъ в вйде формулы. Каждый язык вверх по + Д существует в вйде системы. Слово | „поэзия“ вам смешно, вы употребляеСложносъставен предлог за изразявате егд в вйде насмешливого упрёка не на пространствени отношения (дви(Л* Т.). жение нагоре по течението на река) (X вниз по + Д) (бълг. нагоре по, Сравнителни отношения срещу). Наш пароход шёл вверх по течеЗа означаване на уподобяване, когато нию. Здесь тропы первый раз раздестава дума за външна форма на предлйлись: одна пошла вверх по реке, мета (// наподобие + Р) (бълг. като, другая куда-то вправо (Арс.). 1 във вид на).
взамен 4-Р 61 ввиду 4-Р Я вынул из чемодана и показал медальон в вйде сердечка (Кав.). Лампочка в вйде трубки. Луна появляется в вйде узкого серпа // узким серпом. ввиду + Р Отименен предлог за изразяване на причина, която се взема под внимание ■(// по причине 4- Р, вследствие 4- Р) (б ъ л г. поради, пред вид на). Ввиду его возраста ему дали лёгкую работу. Ввиду этого я не смогу присутствовать на вечере. Ввиду недостатка времени нуле но было сократйть путь. вглубь + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (насоченост на действието във вътрешността на даден предмет) ( // внутрь + Р) (бълг. навътре в). Серая полоса уходйла от рекй вглубь степи (М. Г.). вдалй от 4- Р Сложносъставен предлог за изразяване на пгостранствсна отдалеченост (X вблизи от 4-Р) (бълг. далеч от). Вдалй от деревни виднелся лес. в деле 4- Р Отименен предлог за изразяване на финални отношения с ограничителна •отсянка (/I для 4-Р) (бълг. за). Этот договор имеет огромное значение в деле укрепления мйра. Нам предстойт ещё многое сделать в деле подбора квалифицированных кадров. Роль комсомола в деле коммунистйческого воспитания молодёжи. ВДОЛЬ + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (насочване или разположение на даден предмет по дължината на друг предмет) (бълг. покрай, край). Мы медленно шли вдоль рекй. Лодка плывёт, вдоль берега. Бойцы распололсйлись на отдых вдоль дороги. вдоль по + Д Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени отношения (уточняване на движението падлъж по някаква повърхност) (б ъ л г. по, надлъж по). Мы с Дереу прошли вдоль по хребту (Арс.). Мы пошлй вдоль по бульвару. в духе 4~ Р Отименен предлог за изразяване на ограничителни отношения с модална отсянка (бълг. в духна, в). Партия воспйтывает народные массы в духе глубокой преданности и любвй к социалистйческой Родине. в зависимости от + Р Сложносъставен специализиран предлог за изразяване на причинна зависимост (бълг. в зависимост от — рус.). Производственные отношения изменяются в зависимости от уровня развйтия производйтелъных сил. В завйсимости от обстоятельств. В завйсимости от потребностей. взамен + Р Наречен предлог за изразяване на заменит елни отношения (// вместо 4- Р)
в защиту + Р 62 (бълг. вместо, наместо, срещу, в замяна на). Что вы мне дадите взамен этой авторучки ? Взамен потерянной книги я могу дать вам другою. в кругу + Р - Катя добилась известного положения в городе в качестве учительницы II как учительница. Он работал там в качестве переводчика // переводчиком. В качестве примера можно привести выдержку из произведений Лёнина. в защиту + Р Отименен предлог за изразяване на финални отношения (бълг. в защита на, за). Он выступил в защиту нашего плана. На мйтинге в защиту мира присутствовало больше десяти тысяч человек. в знак + Р Отименен предлог за изразяване на финални отношения (б ъ л г. в знак на). В знак протеста рабочие бросили работу. Я снял шляпу в знак уважения к нему. Он поднял руку в знак желания говорить. включая + В ■ Отглаголен предлог за изразяване на присъединителни отношения ( X исключая -Ь Р) (бълг. включително и — не се препоръчва в българския превод русизмът „включая“ или буквалният превод „включвайки“). Все собрались, включая стариков. Все студенты, включая выпускников, участвовали в полевых работах. Забележка. Огглаголният предлог включая трябва да се различава от деепричастието включая. Включая егд в рабдту, мы стремились воспитать в нём. уважение к коллективу. в количестве 4- Р в интересах + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на финални отношения (// в пользу 4- Р, для 4- Р, ради 4 Р) (бълг. в интерес на, за). В интересах дела егд следует перевести на другую рабдту. В интересах безопасности. В интересах развития торгдвых отношений. В интересах сохранения мира. // Чтдбы сохранить мир ... Отименен специализиран предлог за означаване на количествен състав: (бълг. на брой, от). Този предлог, който е характерен за книжната реч, обикновено се заменя с конструкцията. из 4- Р (вж. с. 88). Группа болгарских студентов в количестве пятнадцати человек уехала в Советский Союз // Группа из пятнадцати болгарских студентов ... в кругу + Р в качестве Р Отименен предлог за изразяване на състояние и замяна (бълг. като — не се препоръчва буквалният превод „в качеството (си) на“). Отименен. предлог за означаване на* среда, в която се намира или се движи даден субект (11 среди 4 P, между 4- T) (б ъ л г. сред). Он вращался в кругу будущих писателей. Сидеть в кругу друзей. Я
в лице -h P вне 4-P 63 провёл воскресный день в кругу родственников. в направлении + Р Отименен предлог за изразяване на пространствени и финални отношения. в лице + Р Отименен предлог за изразяване на ограничителни отношения (// в 4- П) (бълг. в лицето на). В лице Пушкина мы видим создателя русского литературного языка. В лице Сати я имел верного друга. в меру + Р Отименен предлог за изразяване на съответствие и съразмерност (// по мере 4- Р) (бълг. по, според). Каждый человек должен заниматься общёственно-полёзным трудом в меру своих сил и возможностей. Пространствени отношения За означаване на движение, насочено към даден предмет (// по направлению к 4- Д) (б ъ л г. към, по посока, на). Мы ехали в направлении деревни. Финални отношения За означаване целта на някакво действие ( II для 4- Р) (б ъ л г. за). Надо работать в направлении мобилизации населения. вне + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени, модални о/ношения и отношения за състояние. Пространствени отношения вместе с -| Т Сложносъставен предлог за изразяване на комитативни отношения (съвместност, поняко а и с темпорална отсянка на еиновременпост) (бълг. заедно с). Он живёт вместе с братом. Она ехала вместе с подругой. Вместе с солнцем встают лесные обитатели — срв. съшо : С восходом солнца встают ... Вместе с тем (същевременно, в същото време). вместо + Р Отименен предлог за изразяване на замяна (бълг. вместо). •. Вместо пяти мич^т он говорил около получаса. Вместо своей тетради он взял мою. Я отвечу на ваш вопрос вместо Наташи Ц за Наташу. При означаване на предмет, намиращ, се извън пределите на някакво пространство ( X внутри 4- Р) (бълг. извън). В это время он всегда вне дома. Вне города II за городом. Вне пределов государства Ц за пределами государства. Модални отношения В някои фразеологични съчетания за1 начин (бълг. извън, без): вне всяких сомнений, вне плана, вне очереди. Меня приняли вне очереди. Он поступил в институт вне конкурса. Отношения за състояние Във фразеологични съчетания, означаващи физическо и душевно състояние (бълг. извьн, вън о;). Жизнь её была вне опасности ( X в 4- П). Она была вне себя от радости... Его объявили вне закона.
вниз по 4- Д ВНИЗ ПО + Д Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени отношения (движение по течението на река или надолу по някаква стръмнина) (X вверх по 4- Д) (б ъ л г. по, надолу по). Мы плыла вниз по реке. Он шёл вниз по лестнице. Идти вниз по улице, вниз по аллее. внизу 4- Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (място, разположено в долната част на предмета) ( X вверху + Р, наверху 4- Р) (б ъ л г. под, отдолу на). Внизу письма стойла дата. Ссылка внизу текста (бележка под линия). внутрй +■ Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (място във вътрешността нададен предмет) (X вне 4- Р) (б ъ л г. вътре в, в). Внутрй дома было холодно и сыро. Внутрй главного здания университета расположены лаборатории и аудитории. Внутрй пещеры было темно. Я слышал упрёки внутрй себя (прен.). внутрь + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (насоченост на действието във вътрешността на даден предмет) ( X изнутри 4-Р) (бълг. навътре в, в). Он повёл меня внутрь сарая. Я заглянул внутрь комнаты. Враг проник внутрь государства. в области + Р Отименен предлог за изразяване на ограничителни отношения (сфера на дейност) (бълг. в областта на, в). 64 возле 4- Р Он работает в области народного просвещения. Успехи в области культурного строительства и здравоохранения. во время Р Отименен специализиран предлог за изразяване на темпорални отношения (едновременност с момента на действието) (б ъ л г. през време на, по време на, през). , Во время войны он был на фронте. Это письмо мой брат написал во время болезни. Не курйте во время работы. во главе 4 Р Отименен предлог за изразяване на пространствени отношения (място в предната част на даден i редмет) (бълг. начело на). Во главе демонстрации шли барабанщики. (прен.) Стоять во главе государства. Он стоял во главе нового литературного течения (прен.). во главе с 4 Т Сложносъставен предлог за изразяване на комитативни отношен 1я (съвместност) (бълг. начело с; воглаве с — сстар.). Во главе с командйром пограничника кинулись преследовать нарушителей. возле ! Р Наречен предлог за изразяване на пространствена близост (// подле -4 Р; около 4- Р) (б ъ л г. край, до, при). Я стоял возле окна. Девушка сидела возле отца. Возле костра собрались пионеры. Дом возле речки. Снег возле дороги.
65 ВО ИМЯ + Р ВО ЙМЯ + Р Отименен предлог за изразяване на финални стношения (// для + Р, ради + Р) (б ъ л г. в името на, за). Трудящиеся всех стран объединились во имя победы. Во имя людей. Во имя старой дружбы, но: именем закона, именем революции. вокруг Ч Р Наречен предлог за изразяване на пространствени и делиберативни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания, означаващи кръгово движение или разположение на предмета (б ъ л г. около). При глаголи с представка о-, об-. Обвивать, обвить. О. косы вокруг головы, -ся. Змея обвилась вокруг дерева. Обводить, обвести. О. гостей вокруг дома. (прен.) О. кого-нибудь вокруг пальца (изхитрям някого). Обвозить, обвезти. О. гостей вокруг всегб города. Обегать, обежать. Мальчики обежали вокруг сада. Обёртывать, обернуть. О. платок вокруг головы. Обкручивать, обкрутить. О. волосы вокруг головы. Облетать, облететь. О. вокруг всей страны. Обматывать, обмотать. О. шарф вокруг шеи. Обносить, обнести. О. ребёнка вокруг стола. Обходить, обойти. О. вокруг дома. Объединяться, объединиться. Он призывал молодёжь объединиться вокруг Коммунистической партии (Н. Остр.). 5 Руските предлози вокруг + Р Объезжать, объехать. Автобусы, объезжают вокруг главного здания университета. Оглядываться, оглянуться. О. вокруг себя (бълг. наоколо си). Описывать, описйть. О. окружность вокруг квадрата. Осматриваться, осмотреться. О. вокруг себя (б ъ л г. наоколо си). При други глаголи, означаващи движение или състояние. Бродить. Он бродил вокруг сада. Виться. Хмель вьётся вокруг яблони. Вращаться. Земля вращается вокруг Солнца. Вращение. В. Земли вокруг оси. Гулять. Мы гуляли вокруг стадиона. Двигаться. Земля движется вокруг Солнца. Движение. Д. Земли вокруг Солнца. Лежать. Вокруг завода лежат поля. Путешествовать. П. вокруг света. Путешествие. П. по орбите вокруг земного шара. П. вокруг света (околосветско пътуване). Раздаваться, раздаться. Детские голоса раздавались вокруг огней (Т.). ' Сидеть. Ребята сидели вокруг костра. Собирать, собрать. Учитель собрал ребят вокруг себя. -ся. Вокруг танц^ющих быстро собралась толпа. Сплачиваться, сплотиться. Народные массы сплотились вокруг партии и правительства. Столпиться. Ученики столпились вокруг учителя. ' Тесниться. Все теснились вокруг рассказчика. Делиберативни отношения В словосъчетания за означаване на обекта на речта (бълг. по, около). Разговор шёл вокруг вопросов политики. Постоянно возникал спор вокруг одних и тех же вопросов.
вопреки + Д вопрекй + Д Наречен предлог за изразяване на отстъпителни отношения (//несмотря на 4- В, невзирая на + В) (б ъ л г. въпреки). В руски език този предлог се употребява в книжната реч. Вопрекй предсказанию моего спутника, погода прояснилась. Он вышел на улицу вопрекй запрещению врача. Вопрекй всем опасностям, наш отряд шёл вперёд. Он поступил вопрекй совету (бълг. против). в отлйчие от + Р Сложносъставен предлог за изразяване на сравнителни отношения (за изтъкване на различия при съпоставяне) (//в противовес 4-Д, в противоположность Д) (бъ л г. за разлика от). В отличие от другйх он высказался против предложения директора. В отлйчие от. прошлого года в этом году богатый урожай. в отношении + Р Отименен предлог за изразяване на ограничителни и делиберативни отношения. Ограничителни отношения За означаване на сфера, в която се проявява дадено действие (// в отношении к 4- Д, по отношению к 4- Д) (б ъ л г. спрямо, по отношение на). М. Горький помогал молодым писателям в отношении широты понимания литературных задач. Агрессия США в отношении вьетнамского народа. Полйтика правйтельства в отношении деревни. Ограничения в отношении торговли. Делиберативни отношения При глаголи, означаващи реч (./'/относительно 4- Р) (б ъ л г. за, отпоено). впереди 4- Р В отношении сельского хозяйства можно сказать, что оно развивается успешно. в отношении к + Д Сложносъставен предлог за изразяване на ограничителни отношения (сфера, в която се проявява някакъв признак или качество) (// в отношении + Р, по отношению к 4- Д) (б ъ л г. спрямо, по отношение на). Он проявлял йскренность в отношении к самому себе. Учйтель был человек строгий и правдйвый в отношении к ученикам. в отсутствии + Р Отименен предлог за изразяване на темпорални отношения с отсянка на условност (Хв присутствии 4- Р;// без + Р) (б ъ л г. без, в отсъствие на). Мы решили этот вопрос в отсутствии директора. вперёд + Р Наречен предлог за изразяване на пространствена насоченост към предната част па даден предмет (бълг. пред). Андрей шагнул вперёд Павла и загородил егд свойм длйнным телом (М. Г.). Он пропустил вперёд себя девушку. впереди 4 Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (място в предната част на предмета) ( X сзйди 4- Р, позади 4- Р; // перед 4- Т) (б ъ л г. пред, отпред па). В руски език този предлог се съчетава предимно с одушевени съществителни. Он шёл впереди всех. Собаки бежали впередй детей. Впередй отряда идут горнист и барабанщик.
вплоть до + Р 67 в присутствии + Р ВПЛОТЬ ДО + Р Этот мальчик принят в порядке перевода из другой школы. Сложносъставен предлог за означаване на пределни и присъединителни отношения. Модални отношения Пределни отношения За означаване на краен предел на пространство или време (бълг. чак до). Ванна напдлнилась водой вплоть до краёв. Вплоть до утра, он не мог заснуть. Присъединителни отношения За обхващане от някакво действие на допълнителен брой лица или предмети ( I/ включая 4- В) (бълг. включително и, дори и). На открытие электростанции собрались все жители вплоть до стариков и детей. Он снял всё вплоть до рубашки. За означаване на начин, по който се извършва дадено действие (бълг. като). Он руководит этим кружком в порядке общественной нагрузки. В порядке самокрйтики он рассказал о недостатках в своей работе. Отношения за съответствие За означаване на критерий, въз основа на който се определя характерът на някакво действие ( // согласно 4- Д, в соответствии с 4- Т) (бълг. според — не се препоръчва буквалният превод „в порядък на“). В порядке принятого решения егд послали в колхоз агрономом. Расположить элементы в порядке возрастания атомного веса. впредь до + Р в пользу + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на финални отношения ( X в ущёрб 4- Д) (б ъ л г. в полза на, за). Он высказался в пользу сделанного предложения. В пдльзу Андрея говорила его молодость. Сложносъставен предлог за изразяване на темпорални отношения (подчертана предходност на дадено действие) (бълг. до, преди). Употребява се в юридически документи. Впредь до второго распоряжения (до второ нареждане). Принесение жалобы впредь до приведения в исполнение приговора. в порядке + Р в присутствии 4- Р Отименен предлог за изразяване на причинни, модални отношения и отношения на съответствие. U_. . Отименен предлог за изразяване на темпорални отношения с отсянка на условност ( X в отсутствии -4- Р ; // при 4- П, перед 4- Т) (бълг. пред, в присъствието на). Я сказал о своём решении в присутствии всех товари цей. Он дал обещание в присутствии всего отряда. Причинни отношения За означаване на причината, въз основа на която се стига до някакъв резултат (бълг. поради).
в продолжение 4- р 68 в свете 4- Р в продолжение + Р в результате + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на темпорални отношения (за определяне продължителността на дадено действие) (// в течение 4- Р, на протяжении 4-Р) (бълг. в продължение на, по време на). В продолжение года у меня не было ни одного опоздания. В продолжение всей недели шли дожди. // В течение всей недели ... Ц Всю неделю ... (бълг. цяла седмица). Отименен специализиран предлог за изразяване на причинни отношения (причина, която се обяснява с въздействието на някакви фактори) (// благодаря 4- Д, вследствие 4-Р) (бълг. поради, вследствие на, благодарение на, в резултат на). В результате долгой и упорной работы мы добились больших успехов. Это произошло в результате недооценки техники производства. в противовес + Д вроде + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на сравнителни отношения (подчертаване па разлика при съпоставяне) ( // в противополджность 4- Д, в отличие от 4- Р) (б ъ л г. за разлика от ; в противовес на — рус.). В противовес расплывчатым предложениям мы выдвинули чёткие, ясные предложения. Отименен предлог за изразяване на сравнителни отношения (уподобяване) (II наподобие 4- Р) (б ъ л г. като). Моя шляпа вроде вашей, но полй шйре. Этот фрукт вроде апельсина. Он вроде тебя. Эта кнйжка стала чем-то вроде моего спутника. Он начал писать что-то вроде воспоминаний. в противополджность -|- Д в роли + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на сравнителни отношения (подчертаване на разлика при съпоставяне) (// в противовес 4- Д, в отлйчие от 4- Р) (6 ъ л г. за разлика от, противно на, в противоположност на). В противополджность брату он очень трудолюбив. Отименен предлог за изразяване на състояние и замяна (// в качестве 4- Р) (бълг. като, в ролята на). Мне пришлось выступать в роли переводчика. в свете + Р в процессе + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на темпорални отношения (едновременност на действието) (// при + п) (бълг. в процеса на, при). Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. В процессе дыхания. В процессе нагревания. Отименен специализиран предлог за изразяване на съответствие с модална отсянка (бълг. според, в светлината на, с оглед на, от гледище на). Этот вопрос мы рассматриваем в свете очередных политических задач. В свете учения Павлова о двух сигнальных системах. В свете марксистско-ленинской философии.
в связй с + Т В СВЯЗЙ С + Т Сложносъставен специализиран предлог за изразяване на причинна връзка ( II вследствие + Р, по причине + Р, по поводу И- Р) (бълг. поради, във връзка с). В связй с болезнью профессора выступал егд ассистент. В связй с сокращением производства в США возросла безработица. Примйте сердечные поздравления в связй с национальным праздником вашего народа. в силу + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на задължителна, неизбежна причина (б ъ л г. поради, по силата на). В сйлу сложйвшихся обстоятельств они расстались. В сйлу закономерностей. В сйлу необходимости. В сйлу создавшихся условий. вслед + Д Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (насоченост па действието след движещ се предмет) (бълг. след, подир). Предлогът вслед може да стои и след личното местоимение. Глаголни словосъчетания. Глядеть. Он глядел вслед уходящему поезду. Гнать, погнйть. Вершйнин погнал лошадь ... вслед убегающему бронепоезду (Вс. Иван.). Кричйть, покричать. Онй покричали что-то ему вслед. Смотреть. Она молча смотрела ему вслед. вслед за + Т Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени и темпорални отношения (непосредствено следване) 69 в смысле -I- Р ( I/ следом за + Т) (б ъ л г. след, подир). Пехота идёт вслед за танками. Я незаметно ухожу в чащу вслед за бабушкой (М. Г.). Вслед за егд словами наступйло гробовде молчание. вследствие + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на причинно-следствени отношения (II по причине + Р; из-за + Р) (бълг. поради, вследствие на). Вследствие дождя дордга стала дчень неуддбной. Вследствие тяжёлой болезни он потерял слух. Вследствие войны мндгие хозяйства на Украйне были разорены. в случае + Р Отименен предлог за изразяване на условни отношения (за означаване на условие, възникнало случайно) (бълг. в случай на). В случае заболевания грйппом нужно немедленно обратиться к врачу. В случае необходймости принимать самые крайние меры. В случае чегд позвонйте мне. в смйсле + Р Отименен предлог за изразяване на модални и ограничителни отношения. Модални отношения За означаване начина на разбиране (бълг. като). Сказанное нельзя понимать в смысле отказа. Ограничителни отношения За означаване на сфера, в която се проявява някакво действие или каче-
в соответствии с 4- Т ство ( II в отношении 4- Р, по 4- Д) бълг. по отношение на, по). Мы перегнали другие страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. С- отглаголни съществителни конструкцията в смысле 4- Р има финална отсянка (// для 4- Р) (бълг. за). Экспериментальная работа будет полезной в смысле приобретения опыта. в соответствии с + T Сложносъставен специализиран предлог за изразяване на съответствие (// согласно 4- Д, сообразно 4- Д; по 4- Д //) (б ъ л г. според, по, в съответствие с). Наша промышленность работает в соответствии с планом. Он переработал статью в соответствии со сделанными замечаниями. в сопровождении + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на комитативни отношения (придружаване и съвместност) (//вместе с 4- Т) (б ъ л г. заедно с, с, придружаван от). Раненых отправили в госпиталь в сопровождении медсестры. На пороге двери появилась Лена в сопровождении незнакомой девочки. Хор в сопровождении оркестра (хор с оркестър). 70 в ушёрб 4- Д бледнеют в сравнении с хищничеством крупных финансовых бандйтов. в сторону + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на пространствени отношения (насоченост на действие или движение към даден предмет) (// по направлению к 4- Д ; // к 4- Д ) (бълг. към, по посока към). Запуск космической ракеты в сторону Луны. Мы повернули в сторону деревни. В преносна употреба предлогът в сторону 4-Р има финална отсянка (б ъ л г. към) : Повернуть события в сторону укрепления мира. в течение + Р Отменен специализиран предлог за изразяване на темпорални отношения (продължителност на време за извършване на дадено действие) (// в продолжение 4- Р, на протяжении 4- Р; за 4- В // ) (бълг. в течение на, в продължение на, за). Студент готовился к экзамену в течение месяца // месяц. Часто он в течение недель (// неделями // по целым неделям) ни с кем не разговаривал. Этот завод построили в течение двух лет // за два года. в ущерб + Д в сравнении с 4- Т Сложносъставен специализиран предлог за изразяване на сравнителни отношения (// по сравнению с 4- Т; перед 4- Т //) (бълг. в сравнение с). Она была почти красавица в сравнений' с братом. Сделки такого рода Отименен предлог за изразяване на финални отношения със заменителна отсянка ( X в пользу 4- Р; II за счёт 4Р) (бъл г. във вреда на; в ущърб на — рус.). В ущерб здоровью он продолжал курить. Это совершается в ущерб народу.
71 в ходе 4- Р глядя по 4- Д в ходе 4- Р в числе + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на темпорални отношения (едновременност) (//во время 4-Р, в процессе 4- Р) (бълг. по вре...е на, в хода на). В ходе выполнения плана были сэкономлены тысячи тонн углй. В ходе наступления армия отбросила врага далеко на запад. Отименен предлог за означаване на среда, в която се намира даден предмет или лице (II среди Р; между -(- Т) (бълг. сред, между). В числе моих любимых книг есть книги И. Островского и Фадеева. В числе делегатов конференции было много молодых рабочих. В числе награждённых был и мой отец. в целях + Р Отименен специализиран предлог за изразяване на финални отношения (в съчетание с отглаголни съществителни) (II с целью + Р, в видйх 4- Р; для 4Р; чтобы 4 инфинитив) (бълг. за, с оглед на, за да + глагол). В целях перестройки советской школы партия и правйтельство наметили ряд мероприятий. В целях мобилизации сил. В целях улучшения организации труда. в части 4 Р Отименен предлог за изразяване на ограничителни отношения (сфера, в която се проявява дадено действие) (// по + Д) (бълг. по). Завод выполнил план и в части финансовых показателей, и в части ассортимента. в честь 4 Р Отименен предлог за изразяване на финални отношения с причинна отсянка (б ъ л г. в чест на). Банкет в честь делегатов съезда. Завод перевыполнил план в честь Великой Октябрьской социалистйческой революции. вйше + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени и отделителни отношения. Пространствени отношения За означаване на място, разположено' по-горе от нивото на някакво пространство или в горната част на река ( X ниже -I-Р) (бълг. над). Самолёт поднялся выше облаков... Пальто выше колен. В тридцати верстах выше Казани (бълг. преди).. За означаване на предел при измерване на температурата на въздуха. Сегодня десять градусов выше нуля II дёсять градусов тепла. Отделителни отношения За означаване на излизане извън рамките на някаква мярка (// сверх 4Р ; вне 4- Р) (б ъ л г. над, извън, вън от). О себе скажу, что дрался я хорошо, даже выше своего ожидания (Гарш.). Она. выше всякой похвалы. ГЛЯДЯ ПО + Д Отглаголен предлог за изразяване на съответствие с отсянка на причинна зависимост (II в завйсимости от 4-Р) (бълг. според).
ДЛЯ + 72 Р Глядя по возрасту, по развйтию. Глядя по состоянию здоровья. Глядя по обстоятельствам. Глядя по человёку. для |- Р Предложната конструкция для + Р се употребява за изразяване на финални отношения, отношения за съответствие и ограничителни отношения (б ъ л г. за). Финални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на действие и неговата цел. Выбирать, выбрать. В. книгу для чтёния. В. место для жйтелъства. Выделять, выделить. В. людей для руководящей работы. Годиться. Г. для работы // к работе. &та вода не годится для питъй. Гёдный. Г. для работы // к рабдте. Делать, сдёлать. Д. что-нибудь для порядка. Находить, найти. Н. время для занятий спдртом. Подготовлять и подготавливать, подготёвить. П. материал для рабдты. П. для печати Ц к печйти. Подходить. Он не подходит для этой работы. Пёльзоваться. Для слджных вычислений пользуются электронными машинами. Приготовлять, приготёвить. П. всё для операции. Применить, применить. П. атомную энергию для мирных целей Ц в мйрных целях. Применение. 77. атомной энергии для мйрных целей. Рабётать. Р. для победы. Р. для обороны II на о борд ну. Служить. Стол может с, и для обеда, и для чая, и для письма. С. для оправдания // к оправданию. ДЛИ + р Собирать, собрйть. ,С. растения для гербария. Создавать, создать. Его руки точно созданы для этой работы. Глаголни словосъчетания за означаване на действие, предназначено за някого. Брать, взять. >7 взял эту кнйгу для сестры // сестре. Выбирать, выбрать. Он выбрал эти духи, для жены // жене. Готёвить. Мать готовит завтрак для детей. Записывать, записать. Это я записал не для себя, а для отца. Делать, сдёлать. Что я сделаю для людей ?! .. (М. Г.). Он это дёлает для вас. Покупать, купить. Дблоки я купил для детей Ц детям. Рабётать. Мы рабдтаем для себя„ для своего народа. Стрёить, пострёить. С. дома для рабочих. Субстантивни словосъчетания с определителна функция за характеристика на даден предмет според неговото предназначение : автомат для отпуска закусок ; аппарат для измерения кровяного давлёния; лекарство для успо~ коёния нёрвов (срв.Хот + Р, с. 133; прётив -f- Р, с. 159); бланк для перевода Ц переводный бланк; игрушки для детёй II детские игрушки ; б^дка для сторожа ; палата для мужчйн ; посуда для молока; сарай для дров; ящик для пйсем и др. Адективни словосъчетания: готдвый для отъёзда // к отъёзду; необходимый для обучёния; нужный для успеха работы; пригодный для переноски; удобный для работы и др. Отделни устойчиви съчетания с финална насоченост : для начала; для почйна; для отвода глаз (за замазване на очи, за очи); для приличия Ц
73 ДО -и Р ради приличия; привести для примера II к примеру. Отношения за съответствие Адективни словосъчетания, означаващи несъответствие. Он слишком задумчив для своих лет. Это неожиданная для егд возраста резвость. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков (Л.). Словосъчетания с кратки прилагателни за означаване на несъразмерност. Этот пиджак слйшком велик для тебя. Для вас эта юбка длинна. Пальто* очень коротко для моей сестры. Эта наволочка слишком мала для моей подушки. Ограничителни отношения Словосъчетания, в които зависимата дума означава предмет или лице, по отношение на които има значение някакво качество, състояние и др. Решение важное для коллектива. Это очень важно для меня. Вредный (вредно) для здоровья. Выгодный (выгодно) для меня. Дорогой (дорого) для него. Доступный для каждого // каждому. Милый для сердца // сердцу. Неожиданный для нас вопрос. Опасный (опасно, опасность) для ребёнка. Полезный (полезно) для здоровья. Для неё я чужой. // Я ей , чужой. Он для меня авторитет. Это для менй никакого интереса не представляет. до + Р Пренасяне на ударението върху предлога се среща в някои съчетания, които обикновено имат характер на адвербиални изрази: до дому (до в къщи), но: до егд дома (до неговата къща); с утра до ночи; занавески до полу ; до сих пор или до сйх пор; испугал- ДО + Р ся до смерти (изплашил се до смърт), но: до смерти отца (бълг. преди смъртта); считать до ста рублей, но : до ста десят'й. Предложната конструкция до 4- Р се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, пределни, количествени и ограничителни отношения. Пространствени отношения За определяне на разстояние до някаква точка (до + Р) или между две точки (от + Р + до + Р) (б ъ л г. до, от — до). До деревни три километра ходьбы. До города осталось не мёныие километра. От города до деревни всего пять километров. Глаголни словосъчетания за означаване на пространствен предел, до който достига някакво действие или движение (бълг. до). При глаголи с представка до-. Употребата на предлога до е мотивирана от префиксалния глагол. Непреходни глаголи за движение. Добегать, добежать. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель (Ч.). Доезжать, доёхать. Автобус доехал до последней остановки. Долетать, долететь. До нас долетели звуки „Интернационала“. Доплывать, доплыть. Мы доплыли до середины рекй и вернулись обратно. Доползать, доползти. Ребёнок дополз до кровати. Допрыгивать, допрыгнуть. Можешь ли ты допрыгнуть до черты. Доскакивать, доскакать. Девочка доскакала на одной ноге до стены. Доставать, достать. Он может рукой достать до потомка. Доходить, дойти. Дойдите до конца коридора и поверните направо. Вода во время наводнения доходила до окон первого этажа. Преходни глаголи за движение.
до 4- р Добрасывать, добросить. Д. палку до черты. Доводить, довести. Д. ребёнка до дома. Д. дорогу до города. Довозить, довезти. Он довёз меня до города, а сам поехал дальше. Доносить, донести. Д. вещи до дома. Д. ребёнка до коляски. Допускать, допустить. Д. посетителя до больного//к больному (бълг. при). Д, до экзамена // к экзамену. Възвратни глаголи, които са близки по значение до непреходните глаголи за движение. Добираться, добраться. К вечеру мы добрались до деревни. Д. до дома. (прен.) Д. до ерши дела. Домчаться. Д. до города. Доноситься, донестись. До меня донеслись звуки. Дотрагиваться, дотронуться. Д. до больного места. Д. пальцем до горячего утюга. При глаголи с други представки или без представки. Ехать. Мы садимся в автобус и. едем до центра. Опускать, опустить. Берёзы опустили ветви до земли. Подвозить, подвезти. Он нас подвёз до университета. Подниматься, подняться. Вода поднялась до уровня берега. Подпрыгивать, подпрыгнуть. П. до потолка. Провожать, проводить. Хозяин проводил гостей до ворот. Раскинуться. Море раскинулось до горизонта. Следовать. Поезд следует до Москвы. Субстантивни словосъчетания с определителна функция : билёт до Москвы и обратно ; занавески до полу; коса, до пояса; куртка до колен; кудри до плеч; рот до утей и др. Адективни словосъчетания за означаване на признак и пространствен предел : голый до пояса; длинный до пят ; мокрый до пояса // по пояс ; полный до краёв и др. 74 до 4- Р Темпорални отношения Глаголни словосъчетания за означа» ване на действие и време на завъртването му (б ъ л г. до). При глаголи с представка до-. Доглядеть. Д. пьесу до третьего действия. Доживать, дожить. Мой дедушка дожил до глубокой старости. Досиживать, досидеть. Д. до конца спектакля. Дослуживать, дослужить. Д. до пенсии. Достаивать, достоять. Д. до конца. Дотягивать, дотянуть. Больной не дотянет до весны (бълг. няма да доживее до пролетта). При глаголи с други представки или без представки. Ждать. Я его ждал до вечера. Заниматься. Мы занимались до трёх часов. Оставаться, остаться. Мы останемся у вас. до праздника. До рассвета оставалось около часа. Продолжаться. Холода могут продолжаться до мая. Просидеть. Я до вечера просидел дома. Спать. С. до утра. Адективни и субстантивни словосъчетания: бодрый до старости; верный до гроба; враг до гроба и др. Адвербиални съчетания: до гроба ; до востребования; до другого раза; до поры до времени; от времени до времени (от време на време); до сих пор; до тех пор ; до завтра и др. За означаване на интервал или период от време в конструкцията с 4- Р 4~ ДО + Р» С восьми до двенадцати часов он был в школе. Я работал с утра до вечера. За означаване на предходност на едно събитие спрямо друго (X после 4- Р) (бълг. преди). Мы успели прийти домой до дождй. Учитель вошёл в класс до звонка. До
ДО -I- Р обеда я занимался в библиотеке. До ужина мы погуляли в парке. Мы. вернулись до прихода отца. До революции Россия была отсталой страной. До войны отец работал на тракторном заводе. В съчетание с предлога за (конструкция за 4- В + до -|- Р) ис наречията задолго до 4- Р, незадолго до 4- Р за означаване на продължителност на времето, предхождащо някакво действие. Мы пришли на вокзал за полчаса до отхода поезда (вж. по-подробно на с. 78). Все билеты были распроданы задолго до дня спектакля. Незадолго до войны у них родился сын (б ъ л г. малко преди войната). Пределни отношения За означаване на състояние или степен, до които се достига в резултат на някакво действие (бълг. до). При някои непреходни и преходни глаголи с представка до-. Доводить, довести. Д. кого-нибудь до слёз. Эта мысль у негд доведена до абсурда. Доходить, дойти. Д. до состояния невменяемости. Д. до отчаяния. Дело дошло до ссоры. При възвратни глаголи с представка до-, означаващи крайна степен на дадено действие, често с отрицателна отсянка на значението: довоеваться до разгрома; договориться до абсурда ; догуляться до простуды; докричаться до хрипоты и др. Други словосъчетания, в които често конструкцията до 4- Р се адвербиализира. Глаголни словосъчетания : нравиться до безумия; начищать до блеска; пить хочется до головокружения; вооружиться до зубов ; промокнуть до костей; измениться до неузнаваемости ; наесться до отвала; наполнить до отказа; рассказывать до мельчайших подробностей; испугать- ДО + Р ся до смерти; смеяться до слёз; танцевать до потери сознания; знать до известной степени; нагревать до определённой температуры и др. Субстантивни словосъчетания: формалйст до мозга костей; чиновник до глубины душй и др. Адективни и адвербиални словосъчетания : нужен до зарезу; жарко до духоты ; скучно до зевоты ; загорелый до красноты ; испорчен до мозга костей; сладкий до прйторности; преданный до самозабвения; обидный до слёз; смуглый до черноты и др. Количествени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на действие с количествен предел (бълг. до). Вычислить с точностью до одной сотой. Считать до ста. Досчитать до тысячи. Скорость поезда доходйла до шестйдесяти километров. В съчетания за означаване на количествена изчерпаност (бълг. до). Израсходовать дёньги до последней копейки. Выпить всё до капли, до дна. Съесть всё до зерна. Все до одного. В съчетания за означаване на приблизителност (/I около 4- Р) (б ъ л г. до, около). В этом водохранилище до двух миллионов кубометров воды. Ограничителни отношения В отделни адективни и субстантивни словосъчетания, характерни за разговорния стил, за означаване на склонност, разположение или интерес към нещо. Адективни словосъчетания (бълг. за): алчный до денег // к деньгам; жадный до еды, до сплётенъ. лакомый до денег; падкий до новостей. Субстантивни словосъчетания (бълг. на): любйтелъ до цветов; охотник до приключений, до лошадей.
за 76 В съчетание с препозитивна отрицателна частица не: не до + Р. Мне теперь не до книг. Ему не до развлечений. за Предлог с винителен и творителен падеж. Пренасяне на ударението върху предлога се среща предимно в съчетания с винителен падеж и по-рядко с творителен : за бок, за борт, за воду, за год, за голову, за гору; за город, за городом (извън града) (но: за город, за городом) (зад, отвъд града); за день, за зиму; за море, за морем (но : за море Чёрное, за Чёрным морем) ; за ногу, водить за нос, за ночь ; за пояс заткнуть кого-нибудь (да надмина някого) (но: заткнуть чтонибудь за пояс); за реку, за руку; ей за сорок (но: за сорок рублей); за спину, за стену; за сто рублей (но: за сто десять); за угол, за ус, за ухо, за щеку. за + В Предложната конструкция за + В се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, финални, обектни и заменителни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания, означаващи движение, насочено към отвъдната страна на даден предмет или извън пределите му ( X из-за + Р) (бълг. зад, отвъд). При глаголи с представка за-. Употребата на предлога за е мотивирана от префиксалния гла1ол. Непреходни глаголи за движение. Забегать, забежйть. Бойцы забежали за мельницу. Заворачивать, завернуть. 3. за угол. за -j- Б* Заглядывать, заглянуть. 3. за ширму. Заезжать, заехать. 3. за остров, за реку. Залетать, залететь. 3. за полярный круг. Заплывать, заплыть. 3. за островок. Заползать, заползти. 3. за дерево. Запрыгнуть. 3. за черту. Заходить, зайти. 3. за дом. Солнце зашло за тучу. Преходни глаголи. Забрасывать, забросить. 3. мяч за ограду. Заводить, завести. Он завёл нас за фгол. Закидывать, закинуть. Солдат закинул винтовку за плечо (бълг. метна на рамо). Закладывать, заложить. 3. руки за спину. 3. ноты за радио. Засовывать, засунуть. 3. руку за шкаф. Възвратни глаголи, близки до непреходните глаголи за движение. Забиваться, забиться. Мяч забйлся за шкаф. Забираться, забраться. Кошка забралась за печку. Заваливаться, завалиться. Свёрток завалйлся за стол. Закатываться, закатйться. Мяч закатйлся за стол, за шкаф. При други глаголи за движение с представки или без представки. Вести. След ведёт за холмы. Вешать, повесить. Я повесил палътд' за дверь. Ехать. Мы ехали за Волгу. Ездить». В прошлое воскресенье мы ездили за реку. Поехать. Поедем за реку в воскресенье. Поездка. П. за Волгу. Уезжать, уехать. Они уехали за Дон. Идти. Мальчик идёт за дом. Пойти. Я пошёл за реку. Ходйть. Вчера мы ходили за реку. Уходйгь, уйтй. Мы ушли далеко за село. Лететь. Самолёт летйт за Дунай. Полететь. П. за облака.
за + В Падать, упасть. Газета упала за •диван. Переселяться, переселйться. П. за Волгу. Повёртывать, повернуть. >7 вышел на улицу и повернул за угол. Подниматься, подняться. Самолёт поднялся за облака (бълг. над). Прятать, спрятать. С. мяч за дерево. -ся. Мальчик спрятался за дерево II за деревом. Солнце прячется за тучу. Скрываться, скрыться. Машйна скрылась за поворот. 77 за 4- В Глаголни словосъчетания с преносно значение (действие, насочено към предмета на някаква дейност) (бълг. безпредложни конструкции). Отец засадил сына за кнйгу (бълг. накара сина си да чете). Посадйли лентяя за урдки (накараха мързеливеца да чете). Он сел за кнйгу, за работу. Онй опять засели за карты (те пак се заловиха да играят карти). Сложна предложна конструкция за 4- В 4~ от 4- Р за означаване на разстоянието, което отделя даден предмет от някаква точка (б ъ л г. на — от). За десять километров от гдрода. находится наша деревня — срв. също : В десятй километрах от гдрода. Мы уехали за трйдцать километров от деревни. За два дома от угла, нахддится кнйжный магазин. Словосъчетания, в които конструкцията за + В се адвербиализира (срв. за + Т, с. 81). За борт. Падать, упасть за борт (б ъ л г. зад борда, във водата), (прен.) Я всё это дело начал, а теперь меня выбрасывают за борт (бълг. а сега За означаване на приблизително отме захвърлят). делящо разстояние се използува инверЗй город (извън града). В воскресё- | сия (бълг. нп около — от). нье мы отправились за город. ПроВпередй, версты за две от. обдза, гулка за город ( X из-за 4- Р). белели длинные, невысдкие амбары... За границу. Он первый раз ездит (Ч.). за границу ( X из-за 4- Р). За дверь (навън от стаята). Ста- ' рушка вышла, на цыпочках за дверь. Темпорални отношения Его выкинули за дверь. За означаване на срок, време, в проЗа окнд (навън). Я посмотрел за дължение на което се извършва някакокно. Он выбросил бумагу за окнд. во действие или се случва нещо (//в За пазуху (в пазвата). Мать вйдетечение 4- Р, в продолжение 4- Р, в ла, что бумаги хватают, прячут за 4- В) (б ъ л г. за). пазухи, в карманы . . . (М. Г.) (X изза + Р). I Глаголни словосъчетания. .УпотребяЗа пдяс (в пояса). Сунуть кинжал ват се предимно глаголи от свършен за пояс ( X из-за 4- Р). Заткнуть вид или префиксални глаголи от некого-нибудь за пояс (прен.) (да надмисвършен вид с отсянка на резултат. на, да туря някого в джоба си). За год я перечитал стихй мндгих За скобку, за скобки (бълг. пред). советских поэтов. За три гдда я наБрать или выносйть за скдбку (из- учйлся читать, писать и говорйть важдам пред скоба). по-русски. Дом пострден за три гдда. Мы обычно выполняем план за Глаголни словосъчетания за означамесяц. Он перевёл кнйгу за шесть ване на действие, което се извършва с месяцев. Я выполнил рабдту за одйн лице към даден предмет (срв. за 4- Т, день // в одйн день. с. 82 ; X из-за 4-Р) (бълг. на). Субстантивни словосъчетания с ограУченик сел за парту. Композитор ничителна отсянка: итдг за год;итдсадйтся за рояль. Мы сели за стдл. ги работы за первое полугодие; свеХозяин пригласил гостей за стдл Ц дения за прдшлую неделю; отчёт о к столу.
за +В работе за второй квартал; отметки за четверть и др. За означаване на време, през което се извършва някакво действие (бълг. през). За годы Советской власти сильно возросло благосостояние народа. // В гдды Советской власти... За день он принял несколько таблёток. За этот месяц я ничего не сделал (бълг. през този месец или този месец). За свою короткую жизнь она много пережила. Сложни предложни конструкции за 4- В + до + Р или за + В -Ь перед + Т за означаване на продължителност на предходното действие (X через 4- В 4- после 4- Р). В такива конструкции предлогът за не се превежда на български език. Мы пришли на вокзал за пять миноги до отхода поезда. Он вернулся за день до праздника. Ученйк пришёл за минуту до начала урока. За несколько дней перед отъездом. За год перед поездкой. За означаване на следходно действие (преминаване на някаква граница на време) (бълг. след). Дружеская беседа затянулась далеко за полночь. Он проснулся за полдень. Словосъчетания, означаващи надхвърляме на възраст (б ъ л г. над). Ей уже за сорок. Ему тогда было за пятьдесят. Причинна отношения Глаголни словосъчетания за означаване на причина, коя го поражда някакво действие (бълг. за). Бить, побить. Не бей ребёнка за шалость. Благодарить, поблагодарить. Благодарю вас за книгу. Я поблагодарил друга за внимание. Благодарен. Я очень вам б. за оказанную помощь. Благодарность. Выражать б. товарищам за оказанную услугу. 78 за + В Извинять, извинить. Извините меня за бе(Пэкдйство. -ся. Я извинйлся перед другом за долгое молчание. Критиковать. Егд критиковали на собрании за невыполнение комсомольского поручения. Любить, полюбить. Все егд любили за ддброе сердце. Мстить, отомстить. М. за оскорбление. О. за личную обиду. Награждать, наградить. За революциднную деятельность егд наградили дрденом Лёнина. Награда. Н. за ддлгий чёстный труд. Наказывать, наказать. Егд наказали за проступок. Наказание. Он получил заслуженное н. за свой преступлёния. Ненавидеть. Нёкоторые ненавидели егд за жестдкость. Отвечать, ответить. Вы будете отвечать за эти слова. Кто здесь отвечает за рабдту? Ответственность. Нести о. за рабдту. Получйть, получить. За перевыполнёние нормы рабдчий получил прёмию. Порицать. Развёдчики даже порицали своегд командира за равнодушие к дёвушке (Каз.) (срв. упрекать в 4П, с. 58). Презирать. Все презирают егд за трусость. Простить. Простите за беспокдйство. Ругать. Мама ругала меня за лень. Сердиться, рассердиться. Я рассердился на негд за опоздание. Спрашивать, спросить. С тебя за всё спрдсят. Страдать, пострадать. С. за правду. Стыдить, пристыдить. Егд пристыдили за жадность. Стыдно. Тебё должнд быть с. за твой поступок. Уважать. У. человёка за смёлость. Хвалить, похвалить. Егд похвалили за хордшую рабдту. Штрафовать, оштрафовать. Милиционёр оштрафовал гражданина за нарушение правил уличного движёния.
за + В Други словосъчетания: медаль за выслугу лет; орден за отвагу, за боевые заслуги. Большое тебе спасибо за помощь. Финални отношения 79 за + В Пью за молодость, за её надежды, за её стремления, за её доверчивость и честность... Пью за тебя, золотое время (Т.). Выпить за победу. Поднять бокалы за встречу. Провозгласить здравицу за молодёжь, за дружбу. Други словосъчетания : Одйн за всех и все за. одного. Глаголни и съотносителни с тях субстантивна словосъчетания за означаване на предмет или лице, в защита или в Глаголни словосъчетания за означаполза на които се извършва някакво ване на застъпничество или ходашйдействие (X против + Р ; // в защиту ство за някого (б ъ л г. за). + Р, в пользу Д-Р) (бълг. за). Вступаться, вступиться. В. за инАгитировать. А. за советскую тересы коллектива. власть. За эту идею нужно ещё много i Заступаться, заступиться. 3. за а. Агитация. Вести агитацию за кандетей, за обиженного, за обвинёндидатов. ного. Биться. Б. за свободу родины. Бой. Просить, попросить. Прошр за тоБ. за родину. Битва. Б. за Берлйн. варища /I о товарище. , Бороться. Б. за мир и социализм. Ручаться, поручиться. Р. за когоБорьба. В борьбе за дело Коммунибудь. П. за правильность сведений. нистической партии будь готов! Борец. Б. за .передовую нарку, за социаОбектни отношения лизм, за мир. Высказываться, высказаться. В. Глаголни словосъчетания, които озназа предложение. чават хващане за даден предмет,, Выступать, выступить. В. за предсвързване, скачване или засягане на ложение, за резолюцию. един предмет от друг (бълг. за). Говорить. Его работа говорит саБрать, взять. Б. ребёнка за руку. ма за себя. Эти цйфры говорят за -ся. В хороводе берутся за руку.. себя сами. Онй взялйсъ за руки. Голосовать, проголосовать, все гоВести. В. ребёнка за руку. лосовали за блок коммунистов и бесДержать. Дедушка держал за руку партийных. внука, -ся. Д. друг за друга. Д дерДвижение. Развернулось д. за пожусь за. вас, чтобы не упасть. Д. за вышение производительности труда. перйла. Жертвовать. Ж. своей жизнью за Задевать, задеть. 3. юбку за сучок.. отечество. Он задел рубашкой за гвоздь. Отдавать, отдать. О. жизнь за своЗацеплять, зацепить. 3. ногой за боду и независимость родины. порог, -ся. Верёвка зацепйлась за деПасть. Онй пали за родину. рево. Погибнуть. П. за родину. Здороваться, поздороваться. 3. за Соревноваться. С. за высокие уроруку (ръкувам се). жаи. Обнимать, обнять. Он обнял меня Сражаться. Он умер, сражаясь за за плечи. Ребёнок обнимал мать за родину. Сражение. С. за освобождение города. шею. Стоять. С. головой за правду. Схватывать, схватить. С. мальчиУмереть. Он был готов у. за свою ка за руку. С. кого-нибудь за горло.. родину. -ся. Он схьатйлся за голову. Глаголни словосъчетания за означа- | Таскать. Он таскал девочку за руване на наздравица в чест на някого, i ку. Тащить. Т. кого-нибудь за ноги.
за + В Трогать, тронуть. Отец подошёл ко мне и тронул меня, за плечо. Тянуть. Т. мальчика за ухо. Т. за шнур. Хватать, хватить. Мороз хватает за лицо. Он меня хватил за рукав. Собака хватила мальчика за ногу (бълг. ухапа по). Хватать, схватить. Он схватйл девочку за руку. Глаголни словосъчетания с преносно значение (пристъпване към работа или начало на действие) (бълг. за). Брйться, взяться. Б. за перо, за работу. Он взялся за осуществление своего плана. Приниматься, приняться. П. за работу, за чтение, за уроки. Глаголни словосъчетания за означаване обект па душевно състояние — чувство на страх, радост, тревога — с причинна отсянка (бълг. за, заради). Беспокоиться. Мать беспокоится за сына Цо сыне. Болеть. Я за него душой болею. (прен.) Он „болеет“ за „Локомотив“ (той- е запален привърженик на „Локомотив Бояться. Тогда я не боялся за свою жйзнь и теперь не боюсь за неё (Гарш.). Волноваться. Она волнуется за детей. Дрожать. Мать дрожала за своего ребёнка, (прен. презр.) Он дрожйт за. свою шкуру. Испугаться. Я испугался за брата. Опасаться. Мы опасаемся за жизнь товаршца. Радоваться. Я очень радовался за брата. Рад. Сердечно р. за вас. Страшиться. Мать страшилась за свою дочь. Страх. Она испытывала с. за ребёнка. Страшно. Ей стало с. за сына и жалко его (М. Г.). Стыдиться. Мы стыдились за товарища. Стыдно. Ей было с. за него. Тревожиться. Т. за детей, за здоровье матери. Тревога. Т. за судьбу родины вошла в сердце советских людей, спаяла их ряды (Тих.). 80 за + В Трепетать, (прен.) Испуганные родители трепетали за детей. Отделни субстантивни словосъчетания: Сердце моё переполнилось гордостью за него. Затворена група от глаголни словосъчетания, които означават омъжване (б ъ л г. за) (срв. за + Т, с. 84). Выдавать, выдать. Её выдали замуж за старика. Выскочить (разг.). В шестнадцать лет она выскочила, за него. Выходить, выйти. Моя сестра, вышла замуж за инженера. Отдавать, отдать. Её отдали замуж за богатого соседа. Заменител ни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи заплащане, възнаграждение за нещо (б ъ л г. за). Брать, взять. Врач не взял за вйзит. Давать, дать. Д. деньги за ремонт обуви. Купить. Этот словарь я купил, за рубль. Платить, заплатить и уплатить. П. за покупку. 3. за квартиру. У. за книгу: Плата. П. за провоз. Получать, получить. П. за работу, за услугу. Продавать, продать. Он. продал словарь за два рубля. П. за бесценок (бълг. на безценица). Уступать, уступить. Я уступйл ему билет за. пятьдесят копеек. Глаголни словосъчетания, означаващи заместване (// вместо + Р) (б ъ л г. за, вместо). Быть. В доме мне пришлось б. за хозяина (за хозяйку). Дежурить. Д. за больного товаршца. Обнимать, обнять. Обнимите его за меня. Работать, поработать. Мы решили сегодня п. за больного товарища. Расписываться, расписаться. Я расписался за. брата.
за 4~ В Решйть, решить. Ты решй за меня. Целовйть, поцеловать. Поцелуйте её за меня. Глаголни словосъчетания, означаващи възприемане на даден предмет или действие от субекта. Конструкцията за 4В има предикативна функция и може да се заменя с безпредложен творителен падеж (бълг. за). Брать, взять. Материализм берёт природу за первичное, дух - за вторичное. Выдавать, выдать. В. себя за специалиста, за врача, за ревизора (б ъ л г. представям се за). Положить. >7 положйл себе за правило работать вечером до десяти часов. Почитать, почесть. Я почитаю за честь познакомиться с писателем, но: почитаю своим долгом. Признавать, признать. 77. за правило Ц правилом/'I в качестве правила (определям си като правило). Принимать, принять. Мы вас приняли за врача. П. за правило. П. чёрное за белое. Слыть, прослыть (разг.). Он прослыл за знатока музыки // знатоком музыки (б ъ л г. прочу се като познавач). Сойти (разг.). Он. сошёл за. наетояш,его актёра. Ставить, поставить. 77. себе за цель II целью. Считать. За кого вы меня считаете ? С. соседа за доброго человека // добрым человеком. Он не считает за нужное (II нужным) сообщить нам об этом. Глаголни словосъчетания от същия характер с количествен признак (б ъ л г. колкого, за). Он есть за троих, за пятерых. Рабочие давали обязательства работать за двоих, за тройх и даже за четверых (Аж.). 6 Руските предлози 81 за 4- Т за 4~ Т Предложната конструкция за 4- Т се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, финални, отношения за състояние, обектни и посесивни отношения. Пространствени отношения За означаване на място в отвъдната част на даден предмет или извън пределите му (X перед 4- Т; // позади 4Р; сзади 4- Р) (б ъ л г. зад, отвъд). Гл а го л н и слово съ ч ета н и я. Висеть. За дверью висит пальто. Жить. Мы живём за рекой. Лежать. Газета лежйт за диваном. Находиться. Наш дом находится за школой. Останавливаться, остановиться. Машйна остановилась за углом. Скрываться, скрыться. С. за углом. С. за поворотом // за поворот. Солнце скрылось за горизонтом Ц за горизонт. Спрятаться. Он спрятался за деревом Ц за дерево. Стоять. Кто-то стоял, за моей спиной. Субстантивни и адективни словосъчетания : сад за домом; шум за стеной ; невидная за лесом река и др. Словосъчетания, в които конструкцията за 4- Т се адвербиализира. Тази конструкция е статичен паралел на конструкцията за 4~ В (вж. с. 77). За бортом. Человек за бортом 1 (б ъ л г. зад борда, във водата), (прен.) Он остался за бортом (той стана излишен). За городом (извън града). Мы весело провелй, время за городом —■ срв. също: За городом начинался лес (б ъ л г. зад града). За границей. Он пробыл за границей пять лет.. За окном (навън). За окном блистали зарницы.
за + Т За пазухой (в пазвата). Держать кошелёк за пазухой. Держать камень за пазухой (прен.). За пдясом (в пояса). За поясом торчйт кинжал. Глаголни словосъчетания» в които зависимата дума означава предмет, към който е обърнато лицето. Тази конструкция е статичен паралел на конструкцията за + В (вж. с. 77) (бълг.ч на). Учитель стойл за кафедрой. Я сидел за одной партой с ним. Отец сидит за столом. За столом никто у нас не лйшний... (Л.-К.). Глаголни словосъчетания, в които зависимата дума означава работно място или предмет, с който се работи (б ъ л г. на, над, с). Столяр работает за своим верстаком. Сидеть за газетой, за книгой. Стоять за рулём, за штурвалом. 82 за + Г Темпорални отношения Словосъчетания за означаване на едновременност на действието (// во время + Р) (б ъ л г. през време на, по време на). Субект в изречение с тези конструкции може да бъде само лицето, което участвува в действието. За завтраком мы ели варёные яйца. Спорить за обедом. Ссора за ужином. За чаем я узнал, что он едет за границу. Дружеская беседа за чашкой чая. За кружкой пива он любил просматривать газеты. За книгой я не ощущал скуки. За работой он ни о чём не думал. Словосъчетания, означаващи последователност или следходност на действието (II после Р) (бълг. след, подир). За весной наступает лето. События следуют одно за другйм. Шли день за днём, неделя за неделей, год за годом. За первым выстрелом последовал другой. Глаголни словосъчетания, означаващи дейавие след движещ се предмет (// позади + Р) (б ъ л г. след, подир или безпредложна конструкция). Причинни отношения Бегать. Собака бегала за охотником. Бежать. Б, за поездом. ПобеЗа означаване на препятствуваща, нежать. Мальчики побежали за автоблагоприятна причина, изразена чрез мобйлем. абстрактно съществително (//по приБросаться, броситься. Он бросился чине + Р; из-за + Р) (б ъ л г. поради). за мячом. Тази конструкция се използува обикГнйться, погнаться. Лее гнался за новено в официалния език, но оттам серной (бълг. гонеше сърната). Гопрониква и в художествени произвеняться. Собака гоняется за цыплядения. тами (б ъ л г. гони пилетата). УгнатьЗа негодностью старый станок был ся. Не у. за тобой (не мога да те вынесен в сарай, За недоказанностью стигна). преступления их оправдали и отпуЗакрывать, закрыть. Закрой дверь стили. За недостатком времени мы за собой. не поехали на экскурсию. За отсутИдти. Я пойду вперёд, а ты идй за ствием директора нас прйнял его мной. заместитель. Поспеть или успеть. Мой брат быстро ходит: за ним трудно п. Словосъчетания, в които причината е (мъчно можеш да го стигнеш). предизвикана от някакъв шум или други звукови усещания (бълг. поради). Следовать, последовать. Следуйте за мной. Я последовал за ним. За грохотом катюш егд слова не Увлекать, увлечь. Он увлёк за собыли слышны (Сим.). За общим шубой и других ребят. , | мом его не было слышно (Пауст.).
за + Т 83 за + Т Финални отношения Отношения за състояние Глаголни словосъчетания за означаване на лице или предмет, които са цел на някакво движение или действие (бълг. за). При глаголи за движение с представка за-, означаващи попътно посещение, за да се вземе някой или нещо. Заехать. Заехали за детьмй (отбихме се с колата да вземем децата). Зайти. Завтра я зайду за книгой. Залететь. Лётчику пришлось з. за горючим в Севастополь. Глаголни словосъчещния с модална отсянка, означаващи процес, работа, с която е заето дадено лице. Он проводит своё время за чтением //в чтении (бълг. в). Мы сидели за ужином. II Мы сидели и ужинали.. За разговорами незаметно прошло время (бълг. в разговори). При глаголи за движение с представка с-, означаващи отиване, за да се вземе нещо, и връщане обратно. Сбегать. Сбегай за доктором. Я сбегал за молоком. Сходить. Сходи за водой. Съездить. Съезди за почтой. При други гл i голи за движение или действие, насочено към обект, който е цел на това действие. Вернуться. Я вернулся за шляпой. Лезть, полезть (разг.). Он полез в карман за деньгами, за папиросами. Обращаться, обратиться. Я обратился к товарищу за помощью. Он несколько раз обращался в регистратуру за справкой. Отправляться,отправиться. Мы отправились за водой. Посылать, послать. Его послали за газетой. Присылать, прислать. Мы за вами пришлём машйну. Приходить, прийти. Мы пришли за книгами. Протягивать, протянуть (руку). Он протянул руку за книгой. Тянуться. Ребёнок тянулся через стол за игрушкой. Уходить, уйти. Мальчики ушли в лес за грибами. Ходить. Мы ходили в город за покупками. Отделни субстантивни словосъчетания : очередь за билетами. Обектни отношения Глаголни и съотносителни с тяхсубоантивни словосъчетания, означаващи липе, предмет или действие, които са обект на наблюдение, надзор, грижа (бълг. за или безпредложна конструкция). Бегать (в смисъл на ухаживать)^ За ним бегают две бабушки (бълг. наглеждат го, грижат се за него). Глядеть. За ребёнком гляди п его тётя. Приглядывать, приглядеть. Приглядывай за детьми. Наблюдать. Н. за работой, за порядком, но: Н. солнечное затмение. Надзирать. Н. за работой. Надзор. Ему поручили надзор за машйной (бълг. да наглежда колата). Следить. С. за движением спутника (бълг. следя движението). С. за состоянием погоды. Милиционер следит за соблюдением правил движения (бълг. следи дали се спазват...). Смотреть. За ребёнком смотрела бабушка. Присматривать, присмотреть. За ребёнком присматривали мало. Я выйду на минутку, а ты присмотрй за детьми. Ухаживать. У. за больным. Садовник ухаживает за растениями и фруктовыми деревьями. У. за девушкой (ухажвам девойка). Уход (грижи). У. за больным. У. за деревьями. Отделни субстантивни словосъчетания : контроль за посещаемостью, за работой (бълг. контролиране на...). В словосъчетанието быть замужем за кем-нибудь (бълг. за). Тази конструкция е статичен паралел на кон-
за 4- Т струкцията выходйть замуж за когонибудь (вж. с. 80). Моя сестра замужем за инженером, Она была замужем за врачом. Посесивни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на лице, на което нещо принадлежи или са му присъщи някакви черти. Быть (был, будет). Враг будет разбит, победа будет за нами (бълг. победата ще бъде наша). Водиться. За ним водйлисъ грешки (той си има допа грехове). Закреплять, закрепить. 3. трактор за трактористом (поверявам трактора на тракториста). Я хочу закрепить за собой квартиру (искам да си запазя квартирата). Закрепление. Мы хлопотали о закреплении за нами этой квартйры. Замечать, заметить. Я заметил за ним склонность к насмешкам (бълг. забелязах, че той има...). В молодости я за собой этого не замечал. Знать. Я не знаю за. собой никакой провинности (не помня да съм имал някакво провинение). Значиться. Долг значится за вами (имате да плащате). Оставаться, остаться. Дом остался за вдовой (бълг. на). За вами осталось десять рублей (бълг. имате да давате...). Оставлять, оставить. Он уехал, но оставил квартиру за собой. Признавать, признать. Все признают за ним талант.)/ Все признают в нём талант. // Все признают его талант — срв. също: Все признают, что у негд есть талант. Сохранять, сохранить. Я бы хотел сохранить за. собой последнее слово. Упрочивать, упрочить. Картина упрочила за ним славу художника (бълг. затвърли славата му), -ся. За ним упрочилась слава хорошего руководителя. Установиться. За нашим учреждением давно уже установилась хорошая репутация. 84 за счёт 4- Р Утверждаться, утвердиться. За ним утвердилась слава опытного педагога. Числиться. Сдайте числящееся за вами имущество (предайте повереното, зачисленото ви имущество). Оборудование чйслится за мастерскйми (инвентарът е зачислен на работилниците). Други словосъчетания : За вами — десять рублей. Очередь (черёд) за тобой (сега е твой ред). Субстантивни словосъчетания с определителна функция, с които се сочи наличността на подпис, номер или печат на документ (// с 4- Т) (о ъ л г. с). Бумага за номером шесть. Ответ за подписью председателя. Письмо за четырьмя сургучными печатями // с четырьмя сургучными печатями. за исключением + Р Отименен предлог за изразяване на отделителни отношения (изключване и противопоставяне (// исключая 4- В, кроме 4- Р, помимо 4- Р) (б ъ л г. освен, с изключение на). Рассказ мне очень понравился, за исключением некоторых деталей. Мы. ходим в школу каждый день, за исключением воскресенья. За исключением двух-трёх человек, сначала в кружок по плаванию никто не записался. за счёт + Р Отименен предлог за изразяване на заменителни отношения. Глаголни словосъчетания за означаване на заменяне или противопоставяне на едни предмети на други псради нарушено равновесие (бълг. за сметка на). Капиталисты наживаются за счёт рабочих. Одна страна может обогащаться за счёт друг ей Ц в ущерб другой. Расходы уменьшались за счёт
85 из -F Р экономии топлива. Мы сократили объём работы за счёт второстепенных сооружений. Други глаголни словосъчетания с модална и причинна отсянка. За счёт удобрения, можно получить прибавку урожая (бълг. чрез, за сметка на). Ряды рабочего класса в капиталистических странах пополняются за счёт пролетаризации других слоёв населения (бълг. поради, за сметка на). ИЗ + Р Фонетични варианти. Вариант изо наред с из се среща в следните съчетания : из(о) льда ; из(о) рва ; из(о) рта; изо всей силы; изо дня в день. Пренасяне на ударението върху предлога се среша обикновено в адвербиализирани съчетания: упустйть из виду ; скрыться из виду; вышел из дому (б ъ л г. от къщи); из дома (бълг. от къщата); из лесу и из леса; из носу. Предложната конструкция из + Р се употребява за изразяване на пространствени, темп >рални, причинни, модални, генетични, ограничителни, трансгресивни, инструментални и отделителни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на движение или действие, насочено отвътре навън (излизане от пределите на предмета) (X в + В) (бъ л г. от, по-рядко из). При глаголи с представка вы-. Непреходни глаголи за движение. Выбегать, выбежать. Он взбежал из комнаты во двор» Поток вы.бегает из расселины. Выглядывать, выглянуть. В. из окна (6 ъ л г. от, през). Выезжать, выехать. Мы выехали из города в семь часов утра. Машина из 4- Р выезжает из ворот (б ъ л г. излиза през пътни i е врата). Выезд. В. из города. Вылезать, вылезть. В. из воды» из ванны. В. из трамвая. Вылетать, вылететь.Птичка вылетела из клетки. Самолёт вылетает из Софии в девять часов. Выпадать, выпасть. Книга выпала из портфеля, (прен.) Это выпало у меня из памяти. Выплывать, выплыть. В. из воды. Выползать, выползти. Змея выползла из норы. Выпрыгивать, выпрыгнуть. В. из лодки» из окна. Выскакивать, выскочить. В. из дома. Деталь выскочила из гнезда. Выступать, выступить. Из толпы выступило несколько человек. Вода выступает из берегов. Вытекать, вытечь. Вода вытекла из ведра. Река вытекает из озера. Выходить, выйги. Я вышел из дому в восемь часов. В. из вагона, трамвая, машины. Река вышла из берегов. Выход. Дагни встала и пошла, к выходу из парка (Пауст.) (о ъ л г. към изхода на нарка). Преходни глаголи за означаване на различни физически действия, насочени извън пределите на даден предмет или за отделяне, извличане на нещо от него. Выбирать, выбрать. В. из шкафа интересные книги. В. цитаты из сочинения. Трудно решить, что из этого выбрать. Выбрасывать, выбросить. В. ненужные вёш(и изкдмнаты. Вываливать, вывалить. В. песок из тачки. Вывёртывать, вывернуть. В. гайку из винта. Вывинчивать, вывинтить. В. лампочку из патрона. Выводить, вывести. В. лошадь из стойла. Вывозить, вывезти. В. часть вещей из дома. Выгонять, выгнать. Собака выгнала цыплят из сада.
из + Р Выделять, выделить. Мы выделили из своей среды лучших людей. Вызывать, вызвать. В. товарища из комнаты. Вынимать, вынуть. В. кнйгу из портфеля. В. руку из кармана. Выносить, вынести. В. шкаф из комнаты. Выписывать, выписать. В. цитату .из книги. В. незнакомые слова из .текста. Выписка. В. из протокола. Выпускать, выпустить. В. воду из '<ванны. В. стрелу из лука. Вырезывать, вырезать. В. картйн<ки из книги. Вырезка. В. из газеты. Вырывать, вырвать. В. лист из тетради. Выселять, выселить. В. жильцов из •старого дома. Высовывать, высунуть. В. голову .из окна. Выставлять, выставить. В. раму из •окна. Высылать, выслать. Его выслали .из столицы. Вытаскивать, вытащить. В. гвоздь из стены. В. носовой платок из кар.мана. Вычёркивать, вычеркнуть. В. две •строчки из письма. ’Възвратни глаголи, близки по значение до непреходните глаголи за движение. Выбираться, выбраться. В. из болота, из леса. Выделяться, выделиться. В. из толпы. Вырываться, вырваться. Он вырвался из мойх рук и убежал. Из её груди вырвался стон. Глаголи с представка из-, които за разлика от глаголите с представка выимат отвлечено значение и са характерни за книжната реч. Извлекать, извлечь. И. пулю из плеча. И. корень из числа. И. урок из событий. Изгонять, изгнать. И. мысль из головы. Исторгать, исторгнуть. И. коммуниста из темницы, -ся. Из уст его исторгся крик удивления. 86 из 4- Р Исходить. И. из предпосылки. И. из какого-нибудь положения. Исчезать, исчезнуть. Он таинственно исчез из гдрода. И. из глаз, из виду. Други глаголи (без представки или с представки). Бежать. Он бежал из лагеря для военнопленных. Бегство. Б. из тюрьмы, из плена. Брать, взять. В. кнйгу из шкафа. Река берёт начало из горного озера (реката извира от планинско езеро). Бросйть, бросить. Б. вещи из вагона. Ввозить, ввезти. Мы ввезлй много машйн из Советского Союза. Возвращаться, возвратиться и вернуться. В. из школы. В. из Крыма. Возвращение. В. из города. Доноситься, донестись. Из комнаты доносйлся смех. Доставать, достать. Д. платок из кармана. Д. кнйгу из портфеля. Ехать — ездить. Он ехал из Софйи в Пловдив. Он часто ездил из деревни в город. Идти — ходить. Мы шли из гдрода в деревню. Он часто ходйл из посёлка в гдрод. Лететь — летать. Мы летели из Москвы в Ленинград. В прдшлом году он летал из Софйи в Москву. Нестись. Из комнаты неслйсь звуки музыки. Освобождать,освободить. О. птйчку из клетки. Егд освободйли из плена. Отбывать, отбыть. Делегация отбыла из Москвы самолётом (бълг. отпътува от Москва). Отправляться, отправиться. Мы отправились из гдрода в деревню. Отсутствовать. Он несколько дней отсутствовал из гдрода. Падать, упасть. Кнйга упала из егд рук. Передавать, передать. Из Москвы передают важное сообщение. Передача. П. из студии. Переезжать, переехать. П. из Москвы в Ленинград. Переезд. П. из деревни в гдрод.
’•ИЗ 4 Р 'Перелетать, перелететь. 77. из Киева в Москву. Перелёт. 77. из Софии в Прагу. Переливать, перелить. 77. молоко из бутылки в кастрюлю. Пересыпать, пересыпать. 77. сахарный песок из пакета в банку. Переходить, перейти. 77. из города в деревню. Перехбд. 77. из одной деревни в другою. Пить. 77. воду из водопроводного крана. Показываться, показаться. Из окна показалась девушка. Получать, получить. 77. письма из Советского Союза. Появляться, появиться. Из окна появилась голова мальчика. Прибывать, прибыть. Поезд прибыл из Варны. Прибытие. 77. из Москвы. Привозить, привезти. Отец привёз детям из города подарки. Приезжать, приехать. Он приехал из Софйи. Приезд. 77. из Москвы. Прилетать, прилететь. Товарищи прилетели из Ленинграда. Приносить, принести. Принесй мне из комнаты газету. Присылать, прислать. Ему прислали эту кнйгу из города. Приходить, прийти. Дети пришли из школы. Пускать, пустйть. 77. из рук повода. Раздаваться, раздаться. Из комнаты раздавались голоса. Рвать. Р. газеты из рук продавца. Ронять, уронить. У. вещи из рук. Скрываться, скрыться. Последние дома скрылись йз виду. Слышаться, послышаться. Из открытого окна слышались знакомые мне голоса. Смотреть, посмотреть. Он смотрел из окна. Стрелять,выстре.’ тъТКтд-то стрелял из окна. Тащить. Т. гвозд! из стены. Течь. Кровь течёт из раны. Торчать. Пень торчал из земли. Тянуть. Т. корень из землй. 87 из 4- Р Убегать, убежать. Мальчик убежал из комнаты. Уезжать, уехать. У. из деревни. Уходить, уйти. У. из родной деревни. Конструкция из 4 Р 4 в 4 В, която има характер на устойчиво съчетание. Он бродйл из комнаты в комнату. Он ходйл по комнате из угла в угол (бълг. от едниния ъгъл до другия). Я всю Россию из края в край прошагал (М. Г.). Возбуждённый, с горящими глазами мечется Чапаев из конца в конец (Фурм.). Субстантивни словосъчетания, несъотносителни с глаголните: ветер из степи; дорога из деревни в город; кровотечение из носа; лестница из кладовой на чердак; тропйнка из рдш(и; шоссе из города и др. Субстантивни словосъчетания с определителна функция за означаване на произход или местожителство: колхозники из Сибйри II сибирские колхозники ; шахтёры из Англии // английские шахтёры и др. Темпорални отношения Конструкция из 4 Р4 в 4 В с характер на устойчиво съчетание за изразяване на непрекъснатост и периодичност на някакво действие (б ъ л г. от — на): изо дня в день; из года в год; из века в век; из рода в род и др. Изо дня в день, из часа в час куётся новое, социалистическое общество (Киров). Причинни отношения В съчетание с отвлечени съществителни за означаване на някакво чувство, което е подбуждаща причина за действие (бълг. от, поради). Из гордости она долго не приходила ко мне. Из жалости он приходйл иногда в этот бедный дом. Из любвй к искусству. Из нежелания беспокоить её я не сказал ей ничего. Отряд покйнул деревню из опасения
из -Ь Р попасть в окружение. Убийство из ревности. Из сострадания она начала помогать ему. Из трусости и егоизма он предал интересы общего дела. Из уважения к профессору все стояли. Он сделал это из страха // со страха. Модални отношения Фразеологични съчетания, означаващи начин на действие с отсянка на интензивност (б ъ л г. с): изо всей мочи; изо всей сйлы ; изо всех сил. Мальчик бежал из последних сил. Мы греблй изо всех сил. Генетични отношения Глаголни словосъчетания с инструментална отсянка за означаване на материал, от който се произвежда нещо (б ъ л г. от). Варить, сварить. В. суп из картофеля и мйса. Дёлать, сдёлать. Д. макёт из глйны. Дёлаться. Кумыс делается из кобыльего молока. Получать, получить. П. бензйн из нефти, -ся. Кокс получается из каменного углй. Складывать, сложить. С. домик из кубиков. Создавать, создать. С. деталь из стали. Составлять, составить. С. из букв слоги и слова. Стрдить, пострдигь. С. дом из камня. Субстантивна словосъчетания с определителна функция за характеристика на даден предмет по материала, от който е направен: бюст из мрамора // мраморный бюст; деталь из пластмассы I/ пластмассовая деталь; мебель из красного дерева; мебель красного дерева; носкй из тонкой шерсти и др. Глаголни словосъчетания за означаване на количествен състав (б ъ л г. от). Образоваться. Это слово образовалось из двух корней. из + Р Состоять. Квартира состойт из двух комнат. Субстантивни словосъчетания: команда из одиннадцати игроков; обед из трёх блюд; отряд из сорока пионеров и др. Глаголни словосъчетания за означаване на източник на някакви сведения с глаголи за възприятие, узнаване (б ъ л г. от). Знать. Я знаю это из верного источника. Исходить. Сведения исходят недостоверного источника. Узнавать, узнать. Из газет мы узнали о приезде делегации. Услышать. У. из достоверного источника. Чёрпать. Ч. сведения из верного источника. Почёрпать, почерпнуть. П. сведения из кнйги. Глаголни словосъчетания за означаване на. произход (бълг. от). Быть. Он был. из бедной крестьянской семьи. Выходить, выйти. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой .. . (Радин). Происходить, произойти. Пушкин происходил из старого дворянского рода. Мой товарищ происходит из рабочей семьи (срв. от + Р, с. 134). Ограничителни отношения Субстантивни словосъчетания за означаване на сфера, от която се взема нещо (б ъ л г. от): воспоминания из прошлого ; случай из биографии Горького; сцена из жйзни студентов и др. Отделни адективни словосъчетания с възвратното местоимение себя за определяне на външен вид. Она была красива из себя // собой (тя беше красива). Трансгресивни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на преминаване от едно състоя-
ИЗ + Р ние в друго, or една среда в друга (конструкция из 4- Р 4~ в 4- В) (б ъ л г. от — в). Выдвигаться, выдвинуться. В. из рядовых рабочих в руководители. Переходить, перейти. П. из восьмого класса в девятый. П. из мажо~ ра в минор. П. из твёрдого состояния в жйдкое. Превращаться, превратиться. Из рядового рабочего он превратился в руководителя коллектива. Разжаловать. Егд разжаловали из офицеров в рядовые. Инструментални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на инструмент, с който се извършва дадено действие (б ъ л г. с). Курить. К. из трубки. Стрелять, выстрелить. С. из пушки, из ружъ&. В. из пистолета. Стрельба. С. из пфшекпушечная стрельба. Выстрел. В. из винтовки. Отделителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на излизане от някакво състояние (X в 4- В) (бълг. от). Выводить, вывести. В. кого-нибудь из заблуждения, из терпения. Выходить, выйти. В. из затруднения, из терпения. В. из употребления. Выход.#, из трудного положения. Изымать, изъять. И. из обращения старые деньги. Изъятие. И. из обращения. Глаголни словосъчетания за означаване на изключване от състава на някакъв колектив, организация и др. (X в 4- В) (б ъ л г. от). Выбывать, выбыть. Машина выбыла из строя. Команда выбывает из игры. Выводить, вывести. Егд вывели из состава правления. Выключать, выключить. МенЯ выключали из списка. Выписывать, выписать. Меня выписали из больнйцы. -ся. Сегддня он 89 из-за 4- Р выпйсывается из больнйцы. В. из домдвой книги. Исключать, исключить. Егд исключила из шкдлы. Исключение. И. из партии. Уходить, уйти. Он ушёл из института. Глаголни словосъчетания за умаляване на една сума с друга (бълг. от). Вычитать, вы 1есть. В. три из восьми. Вычет. В. из зарплаты. Удерживать, удержать. У. пять рублей из зарабдтанной суммы. ( За означаване на съвкупност от лица или предмети, от които се отделя някаква част (партитивно значение) (бъ л г. от). Субстантивни словосъчетания: ария из дперы; отрывок из текста, глава из романа и др. Адективни словосъчетания (// среди 4- Р): Глубочайшее из озёр мйра — дзеро Байкал в Сибири. Старейший из собравшихся. Самый ддбрый из всех нас и др. Местоимении словосъчетания : каждый из нас; какдй-то из мальчиков; кто-то из ученикдв; некоторые из них. Никтд из студентов не пропускал лекции, этого профессора. Ничто из мелочей не ускользало от егд внимательного взгляда. Словосъчетания с числителни : Русский язык — одйн из самых сйльных и самых богатых живых языкдв (Энгельс). Телевйдение — однд из величайших изобретений нашего века. из-за + Р Предложната конструкция из-за 4- Р се употребява за изразяване на пространствени, причинни, финални и модални отношения.
из-за + Р 90 Пространствени отношения Глаголни словосъчетания, в които употребата на предлога зависи от глагола. При глаголи за изхочно движение, насочено от задната част на даден предмет (X за -|- В) (бълг. иззад, зад, отвъд). Всходить, взойти. Из-за леса, всходит солнца. Возвращаться, возвратиться и вернуться. В. из-за реки. Выбегать, выбежать. Из-за дома выбежал мальчик. Выезжать, выехать. Машина выехала из-за поворота. Йылетйть, вылететь. Самолёт вылетел из-за облаков. Выплывать, выплыть. Из-за мыса .выплыл пароход. Луна выплыла из-за туч. Выскакивать, выскочить. Собака выскочила из-за угла. Из-за поворота железной дороги выскочил поезд. Выступать, выступить. Он выступил из-за спины своего друга. Выходйть, выйти. Сторож вышел цз-за будки, Из-за облаков выходит луна. Доставить, достйть. Достань кнйиз-за шкафа. При глагола стрелять и производните от него. Стрелять, выстрелить. С. из-за прикрытия (б ъ л г. от прикритие). В. из-за угла. При глаголи, означаващи зрително възприемане. Выглядывать, выглянуть. Из-за плеча матроса выглядывало дуло винтовки. Из-за тучи выглянуло солнце. Мелькать, мелькнуть. Из-за беседки мелькнула фигурка девочки. Показываться, показаться. Из-за горы показалось солнце. Смотреть. Из-за туч смотрела луна. При глаголи, възприемане. означаващи слухово I из-за + Р Доноситься, донестись. Из-за рекй доносится песня. Раздаваться, раздаться. Из-за леса раздался выстрел. Слышаться, послышаться. Из-за двери слышались голоса. Глаголни словосъчетания, в които предлогът е фразеологично свързан със зависима дума (X за + В) (бълг. от). Из-за гброда. Мы вернулись из-за города (ние се върнахме от екскурзия извън града). Из-за границы (от чужбина). Мой брат приехал из-за границы. Ввоз товаров из-за гранйцы. Из-за пйзухи. Старуха вынула кошелёк из-за пазухи. Из-за пояса. Он выхватил кинжал из-за пояса. Глаголни словосъчетания за означаване на изходно движение от предмет, с лице към който се е извършило друго действие (X за + В) (бъ л г. от). Ученики встали из-за парт. Все встали из-за стола. Причинни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на действие, възпрепятствувано от някаква конкретна обективна причина (// вследствие -г Р, по причине + Р) (бълг. поради). Егд в армию не взяли из-за сильной близорукости. Из-за болезни я пропустйл несколько лекций. Мы остались дома из-за дождя. Вы допустили ошибку из-за невнимательности. Из-за шума на улице не слышно слов преподавателя. Ц За шумом ... Глаголни словосъчетания, в които зависимата дума (съществително или местоимение) сочи виновника за някакво действие (бълг. заради). Мы опоздали на вокзал из-за брата. Из-за него мы терпим эти невзгоды. Некоторые мальчики из-за неё поссорились. Из-за тебя я не сделал домашнего задания.
изнутри 4- Р Глаголни словосъчетания, в които зависимата дума е отвлечено съществително, изразяващо неблагоприятна причина (Xблагодаря + Д) (бълг. поради). Из-за политических разногласий эти две группы не моглй прийтй к соглашению. Тая не спала. Её охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина (Н. Остр.). Финални отношения В отделни съчетания с характер на фразеологизми (// рйди 4- Р) (б ъ л г. ва, заради). Он работает не из-за денег, а из любвй к делу. Бороться из-за куска хлеба. Борьба из-за рынков. Модални отношения За означаване на начин в някои устойчиви съчетания с преносно значение: действовать из-за угла (бълг. прикрито, от засада). изнутри + Р Наречен предлог за изразяване на 'Пространствени отношения (действие, изхождащо от вътрешността на даден предмет) (X внутрь 4-Р) (бълг. из, отвътре на, от вътрешността на). Пламя вырвалось изнутри дома. Изнутри пещеры повеяло холодом. из-под + Р Предложната конструкция из-под 4Р се употребява за изразяване на пространствени, причинни, модални и отделителни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на изходно действие, идващо от долната част на даден предмет или 91 из под + Р от място, покрито с нещо ( X под 4-В) (бълг. изпод). При глаголи, означаващи изходно движение или физическо действие. Брать, взять. Я взял чемодан изпод стола. Выбиваться, выбиться. Волосы выбивались из-под шапки. Выбираться, выбраться. Он выбрался из-под развалин. Бойцы выбрались из-под обстрела (б ъ л г. се от зоната на обстрела). Выводить, вывести. В. лошадей изпод навеса. Вылезать, вылезть. Кошка вылезла из-под стола. Вынимать, вынуть. В. руку из-под одеяла. Выползать, выползти. Из-под камней выползла змея. Выскакивать, выскочить. Ребята выскочили из-под рогбжи. Высовывать, высунуть. Ребёнок высунул голову из-под одеяла. Вытаскивать, вытащить. В. из-под кровати чемодан. Выходить, выйти. Она вышла изпод навеса. Выход. В. из-под земли. Доставать, достать. Д. из-под стола книгу. Подниматься, подняться. Из-под копыт лошадей поднимается пыль. Торчать. Пень торчит из-под снега. Укрйсть. У него из-под носа украли портфель (бълг. под носа му). Уходить, уйти. Я почувствовал, что почва у меня уходит из-под ног. При глаголи за зрително или слухово възприемане. Виднеться. Из-под платка виднелось маленькое лицо старушки. Виден. Из-под снега вйдны скалы. Доноситься, донестись. Из-под земли доносйлся глухой шум. Показываться, показаться. Из-под снега показалась трава. Появляться, появйться. Из-под снега начали появляться первые кусочка земли. Сверкать. Из-под шляпы сверкали глаза.
из-под + Р 92 к -Г Д Смотреть. Глаза смотрят из-под i (б ъ л г. от): гуща из-под кваса; расI сол из-под огурцов (саламура на крагустых бровей* Глаголни словосъчетания за посочставици) ; сыворотка из-под простоване на местност, намираща се близо кваш.и(уутк от кисело мляко). до населен пункт, откъдето някой е пристигнал (>< под + В) (бълг. от околностите на). исключая |- Р ■ Приехали колхозники из-под Москвы. Послышались перекаты орудийных выстрелов из-под Ворошиловграда Отглаголен предлог за изразяване на (Фад.). отделителни отношения (// кроме + Р, за исключением Н-Р) (бълг. освен, Причинни отношения с изключение на — не се препоръчва русизмът „изключая“ или буквалният В отделни съчетания с характер на ! превод „изключвайки"). фразеологизми : делать что-нибудь изВсе члены семьи, исключая больной под страха // из страха (бълг. от); дочери, встретили отца. работать из-под палки (б ъ л г. по С препозитивна отрицателна частица принуда) и др. не този предлог изразява присъединителни отношения (// включая -ф- В) Модални отношения (бълг. включително и). Отделни фразеологични съчетания Мы купйли всё, не исключая сахара. за начин: смотреть из-под руки, изпод ладони (б ъ л г. сложил ръка над очите); продавать из-под полы (б ъ л г. скришом, па черно, на черна борса) и др. К+Д Отделителни отношения Фоне т и ч н и вариант и. Вока» Глаголни словосъчетания, означаващи лизиран вариант ко се среща в следните случаи : освобождаване от някакво състояние или зависимост (Хпод -|- В) (б ъ л г. от). 1. Пред местоименията я, весь, всякий: Выходить, выйти. В. из-под влия- | ко мне, ко всемр классу, ко всякому ния, из-под опеки кого-нибудь. 1 человеку. Освобождать, освободить. О. кого2. При едносрични думи с променнибудь из-под ареста, из-под влияния, ливи гласни : ко дню, ко лбу, ко льву, из-под гнёта. Освобождение. О. труко рву, ко рту, ко сну. дящихся масс из-под ига капитала. 3. Пред думата многий наред с к : Субстантивни словосъчетания с опрек (о) многим ученикам, к (о) мноделителна функция за означаване на гому. вещество, което е отделено от пред4. Пред други думи, започващи с мета, в който се е намирало. Главната група от съгласни : ко времени, ко втодума обикновено означава тара или амбалаж (б ъ л г. от): банка из-под рому, ко двору, ко дну и др. консервов; бочка, из-под капусты, изПредложната конструкция к + Д се под вина; бутылка из-под молока ; употребява за изразяване на пространжестянка из-под керосина; катушствени, темпорални, причинни, финални, ка из-под ниток; коробка из-под модални, отношения за съответствие, конфет ; ящик из-под консервов. ограничителни, трансгресивни, обектни, Субстантивни словосъчетания за ознаприсъединителни и посесивни отношечаване на течност или остатък от нещо ния.
К + Д Пространствени отношения Тлаголни словосъчетания, означаващи приближаване към предмет или лице (X от + Р) (бълг. към, до, при). При глаголи с представка под- за означаване на самия процес на приближаването. Подбегать, подбежать. Мальчик подбежал к йене. К нам подбегали дети. Подводить, подвести. Ребёнка подвелк к учйтелю. Дорогу подводят к реке. Подвозить, подвезти. П. к стройке кирпич. Подгонять, подогнать. П. цыплят к сараю. Подзывать, подозвать. Учитель подозвал к'Себе ученика. Подлезать, подлезть. Разведчики подлезли к саду. Подлетать, подлететь. Птйчка подлетела к окну. Подкрадываться, подкрасться. Он подкрался к окну. Подносить, поднести. П. веща к поезду. П. ко рту ломоть хлеба. П. платок к носу. Пододвигать, пододвинуть. Пододвйнь стул ближе к столу. П. стол к гостю, -ся. П. к окну, к соседу. Подплывать, подплыть. П. к берегу. Подползать, подползти. Раненый по ополз к кусту. Подпрыгивать, подпрыгнуть. Лягушка подпрыгнула к дереву. Подсаживаться, подсесть. Я подсел к разговаривающим. П. к столу. Подскакивать, подскочить. Мальчик подскочйл к двери. Подходить, подойти. П. к окну. Не подходйте ко мне, у меня грипп. Подъезжать, подъехать. Машина подъехала к зданию. Подъезд. И. к реке (път към реката). При глаголи с представка при- за означаване на приближаване с отсянка на резултативност. Прибегать, прибежать. Мальчик прибежал к матери. 93 ( к + Д Приближать, приблизить. Каждый шаг приближал егд к дому. П. книгу к глазам, -ся. Поезд приближался к станции. Приводить, привести. П. мальчика к отцу. Приглашать, пригласить. П. гостя к столу If за стол (б ъ л г. на). П. врача к больному. Придвигать, придвинуть. П. к кровати столик. П. к себе тарелку, -ся. П. к собеседнику, к рассказчику. Приезжать, приехать. К нам приехали. гости. Присаживаться, присесть. Он присел к игрокам. Приходить, прийтй. Мы пришли к университету. Он первым пришёл к фйнишу. Ко мне приходйл товарищ. При глаголи с представката при- за означаване па допир, прикрепване или притискане на един предмет към друг (б ъ л г. до, към, на, за). Привязывать, привязать. П. лошадь к дереву, (прен.) Болезнь надолго привязала его к постели, -ся. П. к лодке. (прен.) Ко мне привязался упорный кашель (хвана ме лоша кашлица). Прижимать, прижать. П. ребёнка к грудй. -ся. Ребёнок прижался к .матери. Прикалывать, приколоть. П. значок к куртке. П. брошь к платью. Прикасаться, прикоснуться. П. к горячему утюгу. Прикладывать, приложить. П. палец к губам. Солдат приложил руку к козырьку, -ся. П. Ухом к двери. Приклеивать, приклеить. П. лист бумаги к стене. П. марку к конверту. -ся. Марка хорошо приклеилась к конверту. Прикбвывать, приковать. П. к стене. (прен.) Болезнь приковала его к постели. П. к поздрному столбу. П. внимание к себе (б ъ л г. върху себе си). Прикреплять, прикрепить. П. расписание к стене. П. лыжи к обуви. (прен.) П. отстающих учеников к успевающим. -ся. П. к поликлинике.
к + Д 94 Прислонять, прислонить. П. доску к забору, -ся. П. к стеке (облягам се на стената). Приставлять, приставить. П. лестницу к стене. Прицеплять, прицепить. П. вагон к поезду. Пришивать, пришить. /7. пуговицу к пиджакр. При глаголи с представка за-, означаващи попътно посещение (бълг. отбивам се, наминавам при някого). Забегать, забежать. Вчера я к тебе забегал, но тебя не было дома. Заворачивать, завернуть (разг.). На обратном пути завернй ко мне. Заглядывать, заглянуть (разг.). Я заглянул к приятелю на минртку. Заезжать, заехать. Я заехал к тебе узнать, как твоё здоровье. Заскочить (разг.). Я постараюсь з. к ним на минутку. Заходить, зайти. Я не смог к вам вчера зайти. При глаголи от свършен вид с представка с- за означаване на движение към някакво лице и връщане обратно (б ъ л г. при). Свозить. С. больного к врачу. Сносить. С. грудного ребёнка, к доктору. Сходить. Мы решйли с. к нему домой. Съездить. В воскресенье мы съездили к знакомым. При глаголи с други представки или без представки за означаване на движение, насочено към предмет пли лице (б ъ л г. към, до, при). , Бежать. Дети бежали к реке. Бросаться, брбситься. Он бросился к лестнице. Вестй.Л4а/п& ведёт мальчика к врачу. (прен.) Дорожка ведёт к реке. Путь Лёнина ведёт к свободе и счастью народов. Возвращаться, возвратиться и вернуться. Сын вернулся к отцу. Возвращение. В. к родителям. Входить, войти. Я вошёл к директору. к 4~ Д Выходить, выйти. Ученик вышел к доске (бълг. на). Допускать, допустить. Он не допускал. к себе никого, (прен.) Д. к экзамену // до экзамена. Ехать — ездить. Я еду к центру города. В прошлом годр я ездил к своим брузъям. Идти — ходить. Я иду к товарищу. Трамвай идёт к вокзалу. Вчера я ходил к моемр товарищу.Они часто ходят друг к дрргу в гости (те често си ходят на гости). Кидйться, кйнуться. Девочка кйнулась к матери. Лететь. Самолёт летйт к Москве. (прен.) Егд мысли летели к ней. Направляться, направиться. Лодка направилась к острову. Обращать, обратйть. О. глаза к собеседнику. Отвозйть, отвезтй. Девочку отвезлй к бабушке. Относйть, отнестй. Мать отнесла ребёнка к врачу. ! Плыть. Мы плыли к острову. Побежать. Дети побежали к реке. Мальчик побежал к отцр. Повёртываться и поворачиваться, повернуться. П. лицом к врачр*. П. лицом к свету. Поворот. П. к леер. Поехать. Сын поехал к отцу. Поездка. П. к родителям. Пойтй. Я пошёл к брату. Дети пошли к реке. Ползти. Змея ползёт к обрыву. Попйсть. В какой день можно п. к декану на приём ? Посылать, послать. Меня послали к директору. Проезжать, проехать. Как нам проехать к центру города ? Пройтй. Как п. к метро ? Протягивать, протянуть. Ребёнок протягивал руки к матери. Пускать, пустйть. Не пускайте никого к больному. Садйться, сесть. Садись ко мне* товарищ. Спешить. Я спешр к врачр.
К + Д Спускаться, спуститься. Берег постепенно спускается к реке. Спуск. С. к реке. Тащить. Он тащил мешок к подвалу. Тянуть. Мальчик тянул лошадь к реке. -ся. Лошадь ' тянулась к воде. Убегать, убежать. Дети убежали к реке. Уходйть, уйти. Они ушли к свойм друзьям. Являться, явиться. Утром к командиру явился сержант. При глаголи, означаващи повикване (с пропуснат глагол за движение). Вызывать, вызвать. Егд вызвали к начальнику (б ъ л г. при). Учитель вызвал. ученика к доске (бълг. на). Меня вызвали к телефону (бълг. на). Звать, позвйть. Он звал, нас к себе в гости (той ни канеше на гости). Меня позвали к телефону (б ъ л г. на). Просить, попросить. Прошр ко мне (запсвядайте при мене). Меня попросили к телефону (б ъ л г. на). П. гостей к сто гу (б ъ л г. на). Требовать, потребовать. Меня потребовали к начальнику (бълг. при). В изречения с пропуснат глагол. На вывеске написано „К зоопарку* (бълг. към). К ноге! (При нозе! — военна команда). При статични глаголи за означаване на пространствена ориентация (б ъ л г. към). Больной лежал лицом к стене. Она сидела, спиной к свету. Ученик стоял спиной к классу. Субстантивни словосъчетания със значение на насоченост към предмет, лице и др. (бълг. към): дверь к выходу; дорога к лесу; доступ к крепости; путешествие к соседу ; путь к социализму и др. В съчетание с названията на страните на света — конструкция к + Д + от -J- Р (б ъ л г. на — от): к востоку от Москвы ; к западу от Софйи ; к северу от гдрода; к югу от деревни. 95 к + Д Темпорални отношения За означаване на срок на някакво действие с отсянка на приблизителност и предходност. В съчетание с думи, означаващи време от денонощието (бълг. към): к вечеру II пдд вечер (привечер, надвечер); к полудню; к рассвету; к утру. Я всю ночь не спал и заснул тдлько к утру. В съчетание с думи, означаващи време за хранене с финална отсянка (бълг. за): к завтраку; к обеду; к ржину; к лаю. Я вернись к ужину. Он. опоздал к обеду. За означаване на приблизително време по часовника (б ъ л г. към). За засилване на приблизителността се използува инверсия (бълг. около). Меня вызвали к часу. Часам к двенадцати мы собрались. В съчетание с думи, означаващи дни на седмицата с отсянка на приблизителност или финалност (б ъ л г. към, за): к понедельнику; ко втдрнику; к празднику; к завтрашнему дню ; к будущей неделе. Отец вернётся из командировки к пятнице. Вы должны написать сочинение ко втдрнику. Рабдчие украшают фабрику к празднику. За означаване на срок, свързан с дата или друг период. Состояние кассы к первому января (б ъ л г. към). Призывы ЦК к Первому мая (бълг. за). Я непременно хочу закднчить рабдту к пятнадцатому июня. В съчетание с думи, означаващи годишни времена (бълг. към): к весне; к лёту; к дсени; к зиме. Всю рабдту мы думаем закднчить к лёту. В съчетание с думи за означаване настъпване на възраст (бълг. към). К сорока годам она начала полнёть. К старости мой дед ослёп (бълг. на).
К + Д В съчетание с думи, означаващи начало, среда или край на някакво действие. Он опоздал к началу занятий (бълг. за). К концу недели я думаю пойти к брату (бълг. към). Я закончу работу к середине июля (бълг. к ъ м). Я закончу рабдту к сроку II в срок (бълг. в определения срок). Причинни отношения За означаване на повод с финална отсянка (II по пбводу -h Р, по случаю + Р) (б ъ л г. за). Мой наилучшие пожелания к Новому году. Подарок ко дню рождения. Лозунги к Первому мая. 96 к + Д Призывать, призвать. П. к порядку, к спокойствию. Призыв. П. к борьбе (б ъ л г. към). Принуждать, принудить. П. когонибудь к работе (накарвам някого да работи). П. мальчика к преступлению II на преступление (б ъ л г. да извърши престъпление). Принимать, принять. П. к исполнению (б ъ л г. за). П. к сведению (вземам под внимание). Притягивать, притянуть (прен. разг.). П. виновных к суду, к ответственности (б ъ л г. към). При глаголи с други представки или без представки, Влечь (безл.). Его влечёт к музыке. Влечение. к музыке (б ъ л г. към). Воодушевлять, воодушевить. В. Финални отношения людей к борьбе // на борьбу (бълг. Глаголни и съотносителни с тях слоза). Готбвить. Г. батальон к бою. Г. восъчетания за посочване на целта или рукопись к печати, -ся. Г. к экзамену. назначението на някакво действие. Готов. Будьте готовых труду и обоПри глаголи с представки под- и роне (б ъ л г. за). Он готов ко всему Ц при-. на всё (б ъ л г. на). Подбирать, подобрать. П. материал к заседанию (б ъ л г. за). Настраивать, настроить. Разговор настроил егд к откровенности // на Подготавливать и подготовлять, откровенность (б ъ л г. към). подготовить. П. мальчика к экзамеОдобрять, одобрить. О. книгу к нам. -ся. П. к выступлению, к экзапечати (б ъ л г. за). мену. Подготовка. П. к новому учебПобуждать, побудить. П. когд-ниному году (бълг. за). будь к действию (б ъ л г. към). Подстрекать. П к преступлению Ц Представлять, представить. П. кона преступление (б ъ л г. към). Подк награде, к ордену стрекатель. П. к бунту. Подстре- I гд-нибудь (б ъ л г. за). кательство. П. к неповиновению. Пробуждать, пробудить, Великая Привлекать, привлечь. П. сотрудОктябрьская социалистическая ревоников к участию в журнале (б ъ л г. люция пробудила к активной полиза). П. виновного к ответственности тической деятельности широчайшие (бъЛГ. КТ/М). Приглашать, пригласить. П. сосемассы трудящихся (б ъ л г. за). Рваться. Западногерманские реванда к обеду (б ъ л г. на). шисты рвутся к ядерному оружию Приговаривать, приговорить. П. (б ъ л г. към). кого-нибудь к тюремному заключеСклонять, склонить. С. кого-нинию, к смерти (бълг. на). будь к бегству // на бегство (б ъ л г. Приготавливать и приготовлять, към). приготовить. П.-ученика к экзамену. Служить, послужить. Материал П. рукопись к печати // для печати. послужит к составлению истдрии -ся. Туристы приготовились к трудгдрода // для составления истории гоному походу. Приготовление. П. к рода. празднику (бълг. за).
К + Д Стремиться. С. к осуществлению проекта. Стремление.. С. к счастью (бълг. към). 97 к -4- Д Отношения за съответствие В устойчиви съчетания за означаване на уместност или неуместност на няТолкйть, толкнуть. Т. кого-нибудь i какво действие. к преступлению Ц на преступление. Голубой цвет вам очень к лицу. // Толчок. Т. к дальнейшему развитию (б ъ л г. към). Вам идёт грлуббй цвет (б ъ л г. прилича ви). Эта причёска не идёт к Адективни словосъчетания за означаней. Ключ не подходит . к замку ване на цел (бълг. за): годный, негод(бълг. не става за бравата). Роль учиный, непригодный к употреблению // теля едва ли к тебе подойдёт для употребления. (б ъ л г. едва ли ще ти подхожда). Не ко времени гость (б ъ л г. не на вреСубстантивни словосъчетания за ознаме). К месту и не к месту употречаване на цел (б ъ л г. за): меры к блять какое-нибудь слово (б ъ л г. на прекращению беззаконий // для премясто и не на място). кратения беззаконий; попытка к восстановлению единства; приказ к наступлению; руководство к действию ; средства к жизни, к существоОграничителни отношения ванию ; тенденция к повышению продукции и др. Адективни и субстантивни словосъчеСубстантивни словосъчетания за изтания, означаващи качество или призразяване на предназначение на един нак, ограничени в своето разпространепредмет за друг с присъединителна отние (//в отношении + Р, по отношесянка (бълг. за): ключ к замку чунию к + Р) (б ъ л г. към): беспощадлочки к чаю; начинка, к пирогу; приный (беспощадность) к врагам Ц с права к кушанью и др. врагами; благосклонный (благосклонность ) к ученику; внимательный (вниВметнати думи и изрази с финална мание) к товаршцам; восприимчивый насоченост за емоционална оценка на (восприимчивость) к болезням ; равнякакво действие (б ъ л г. за): к досанодушный (равнодушие) ко всему; де ; к разочарованию; к (великому, строгий (строгость) к подчинённым // крайнему) прискорбию; к (неопйсанс подчинёнными; требовательный ной своей) радости; к счастью; к (требовательность) к ученикам и др.; несчастью; к (моему большому) удивалчный, жадный к деньгам // до денег лению ; к (нашему великому) огорче(бълг. за); нию и др. вкус к поэзии; вражда к соседу; доверие к другу // другу; недоверие к человеку; жалость к пострадавшему ; любовь к родине; ненависть к врагам ; почтёние к старшим; пренебрежение к окружающим; симпатия к человеку; страсть к чтению; Модални отношелтя уважение к чужому страданию; В някои устойчиви съчетания за озна- | усердие к службе и др. чаване на начин: принимать близ- I Отделни субстантивни словосъчетако к сердцу (вземам присърце); пле- j пия, означаващи сфера на прилагане чом к плечу (рамо до рамо); лицом I (б ъ л г. към, в): приложёние химии к к лицу (лице срещу лицс^ рука к ру- | земледёлию Ц в земледелии; прилоке (ръка за ръка) и др. ) жймость теории к практике. К сожалению, предположение подтвердилось. К нашему большому • удивлению, никто нас на вокзале не встретил. Мы успели, к счастью, взять последние балеты. 7 Руските предлози
98 к Ч- Д Трансгресивни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване към ново състояние или резултат (б ъ л г. към). Переходить, перейти. Я предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса. Завод переходит к выпуску льнокомбайнов. Переход. П. от страха к радости. Приводить, привести. Ндвые факты привели учёного к важному открытию (б ъ л г. до). Приходить, прийти. П. к выводу, к заключению (б ъ л г. до). П. к власти (идвам на власт). Сводить, свести. С. расходы к минимуму, к самому необходимому. Глаголни словосъчетания, означаващи пристъпване към някакво действие (б ъ л г. към, до). Подходить, подойти. Мы подошли к главному вопросу. Я уже подхожу к решению вопроса. Приступать, приступить. Мы приступили к выполнению плана. Обектни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на обект, към който е насочено дадено действие. При глаголи с представка при-, означаващи някакво възприемане (бълг. в). Приглядываться, приглянуться. П. к рисунку — срв. също : Вглядываться в рисунок. Прислушиваться, прислушаться. П. к каждому звуку — срв. също: Вслушиваться в каждый звук. Присматриваться, присмотреться. П. к лицу прохджего — срв. също: Всматриваться в лицо прохджего. При глаголи с представка при- за означаване на приспособяване и свикване с нещо. Привыкать, привыкнуть. П. к работе, к товарищам (свиквам с работата, с другарите). Привычка. П. к труду (навикване на труд). Приспособляться, приспосббиться. П. к новому климату. П. к темнотё (б ъ л г, към). к + Д При глаголи с представка при-, означаващи привързаност или влечение (бълг. към). Привязываться, привязаться. /7. к детям. Привязанный. Он привязан к своему бейту. Привязанность. П. к семье. Приучать, приучить. П. детей к порядку (бълг. на ред). Приучен. Он не п. к упорному труду (б ъ л г. на). При глаголи с приставки под- и при-,, характерни за разговорния стил, за означаване на отрицателно действие — подмазване, докарване, правене на мили очи (б ъ л г. на, пред). Подделываться, подделаться. П. к новому начальнику. Подлизываться, подлизаться. П. к заведующему. Подмазываться, подмазаться. П. к директору. Прислуживаться, прислужйться. П. к начальнику. При глаголи, означаващи лично отношение или някакво чувство (бълг. към). Съотносителните субстантивни и активни словосъчетания имат ограничителна отсянка. Относиться, отнестись. О. внимйтельно к пассажирам. Отношение., Социалистическое о. к труду. Подходить. П. внимйтельно к людям. Подход. Индивидуальный п. к учащимся. Придираться, придраться. Он придрался к моим словам (той се хвана за моите думи, заяде се). Придирка. П. к мелочам. Придирчивый. Он стал придирчивым к мальчику (той стана заядлив с момчето). Располагать, расположить. Чем ты расположил егд к себе? Расположен. Я не р. теперь к серьёзным разговдрам. Расположение. Я чувствовал какде-то осдбенное р. к этому человеку. Нерасположение. Внешним дбразом она никак не выражала своегд нерасположения ко мне, но я. чувствовал егд (Ч.). Ревновать. Р. мужа к другдй женщине (бълг. от). Ревность. Он ис-
99 к + Д пытывал р. к (6 ъ л г. към). своему товарищу ! кончая 4- Т Посесивни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи При глаголи, означаващи обръщане, принадлежност към някаква група, клас адресиране, прибягване (б ъ л г. към, до). и др. (б ъ л г. към). Адресовать. А. письмо к брату Ц Относиться. Это живдтное отнобрату. сится к классу млекопитающих. Обращаться, обратиться. Я обраПринадлежать. Он принадлежит к щаюсь к тебе как к‘ своему другу. Прибегать, прибегнуть. П. к ору- I честным людям. Принадлежность. Онй подвергались гонениям за п. к жию, к силе. П. к помощи друзей. большевистской партии. Причислять, причислить. Этого пиПрисъединителни отношения сателя причисляют к классикам. -ся. Эта. песня причисляется к цикГлаголни словосъчетания, означаващи лу исторических. присъединяване или прибавяне (бълг. към). Добавлять, добавить. Д. к сумме десять рублей. К сказанному могу добавить следующее. Добйвка. Д. к . касательно + Р цементу песка. Добавление. Д. к сумме. Наречен предлог за изразяване на Прибавлять, прибавить. П. к деделиберативни отношения (предмет на сять четыре. К сказанному ничегд мисъл или реч) (// относительно 4- Р, не могу прибавить, -ся. К моей бонасчёт 4Р> о4П) (б ъ л г. относно, лезни прибавился и плеврит. за, досежно). В руски език този предПридавать, придать. К этой сумме лог се употребява в канцеларската и нужно придать ещё два рубля. книжната реч. Примыкать, примкнуть. Первая коКасательно моей просьбы он не скалднна примкнула ко второй. П. к зал ничегд. большинству. Прикладывать и прилагать, приложить. П. документы к письму. Приложите этот бланк к заявлекончая + Т нию. Приложение. П. к журналу. Приобщать, приобщить. П. людей Отглаголен предлог за изразяване на к делу. -ся. Крестьяне приобщйлись пределни и присъединителни отношек социалистическому строю. ния. Присоединять, присоединить. П. провод к магистрали, -ся. П. к экспедйции. П. к мнению других. Пределни отношения Пристраивать, пристрдить. П. флй- ! гель . к дому. К зданию магазина приВ конструкция начиная с 4- Р и констроили помещение для склада. Причая 4- Т при означаване на начален и стройка. П. к ддму. краен предел на време или при изброяПричислять, причислить. П. к сумване на предмети и лица (бълг. от — ме двадцать рублей. до). Субстантивни словосъчетания със знаРемонт продолжался полгдда : начение на прибавяне (бълг. към): причиная с мая и кончая октябрём // с мечание к тексту; иллюстрация к мая по октябрь. Вся батарея была тексту; надпись к портрету; прединаграждена: начиная с командира и словие к книге; прелюдия к событикончая рядовым. ям ; эпилог к драме и др.
100 кроме -г- Р Присъединителни отношения За означаване на обхващане от някакво действие на други лица или предмети (// включая Р, вплоть до 4- Р) (бълг. дори и, включително и). Пришли все, кончая малыми детьми. Исполнено всё, кончая дополнительными обязанностями.. кроме + Р Наречен предлог за означаване на отделителни отношения (6 ъ л г. освен). В утвьрдителни изречения за отделяне на предмет или лице от други подобни лица или предмети (// за исключением + Р, не считая + Р). Все, кроме меня, пошли на экскурсию. Все вышли из комнаты кроме брата. В утвърдителни изречения за посочване наличността на един предмет наред с други предмети (с присъединителна отсянка) (//помимо + Р/. В денежном ящике, кроме денег, хранится и. деловая корреспонденция, между + Т рыскали волки. Кругом костра сидели мальчики. У ног Людмйлы спит Руслан, и ходит конь кругдм кургйна (П.). между Предлог с творителен и по-рядко с родителей падеж. В руския литературен език този предлог има старобългарски произход и е изместил предлозите меж и промеж, които се употребяват в народната реч и оттам в поезията. между Т Предложната конструкция между + Т се употребява за изразяване на пространствени, темпорални,сравнителни, дистрибутивни, отношения за среда и комитативни отношения (бълг. между). Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на действие и място в пространВ отрицателни изречения за посочството, което разделя предметите (где ?). ване наличността на един предмет или Машина бежала между зелёными лице и отсъствието на други подобхолмами. Учйтель шёл между парии предмети или лица. тами и проверял домашние тетради В комнате не было никого, кроме учеников. Дача находится между леменя. Кроме тебя, у меня нет близ- I ких людей. Кроме обйд, я от тебя I сом и рекой. Мы стоили между деревьями. Между Софйей и Варной ничего не видел. ходят скорые поезда. кругом Н Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (кръгово разположение или движение) (//вокруг + Р) (б ъ л г. около). Употребата на този предлог в сравнение с вокруг + Р е по-ограничена и е характер-' на за разговорния стшъ Дети обежали кругом сада. Мы обошли кругом дома, Кругом деревни Субстантивни словосъчетания: дверь между передней и общей комнатой; проход между партами; расстояние между двумя точками; пространство между берегом рекй и лесом; участок между болотом и лесом и др. Глаголни словосъчетания при някои глаголи с представка в- за означаване на движение, насочено към пространство, намиращо се между два или няколко предмета (куда ?).
между 101 Т Вклиниваться, вклиниться. Танки вклинились между неприятельскими войсками /I в неприятельские войска. Врезаться, врезаться. Конница врезалась между неприятельскими рядами li в неприятельские ряды. Втискиваться, втиснуться. Он втиснулся между двумя толстыми мужчйнами. Втыкать, воткнуть. Я воткнул, кнопку между досками. Темпорални отношения Субстантивни словосъчетания за означаване на интервал от време, отделящ едно събитие от друго: антракт между первым и вторым отделением концерта ; перемена между третьим и четвёртым уроками; перйод между двумя войнами; промежуток между обедом и ужином и др. Словосъчетания за приблизително означаване на време по часовника или при определяне на възраст. Я буду дома между двенадцатью и часом II в первом часу. Она была здесь между пятью и шестью // в шестом часу. Женщина в возрасте гдето между тридцатью и сорока. Сравнителни отношения Субстантивни словосъчетания за изтъкване на общност или различия при съпоставяне на предмети. Параллель между двумя явлениями. Различия, между городом и деревней постепенно стираются. Разница лет между ними была ^начйтельная. Дистрибутивни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи разделяне или разпределяне на, нещо. Делить, разделить и поделить. А яблока между детьмй. Родственники никак не могли п. наследство между собой (б ъ л г. помежду си). Делиться. Свободное время делйлось между лекциями и прогулками. между + Р Распределять, распределить. Р. правильно работу между сотрудниками. Отношения за среда За означаване на обществена среда, в която се извършва някакво действие (// среди -I- Р) (б ъ л г. между*, сред, веред). Он долго жил между нами // среди нас. Между студентами разгорелся спор. Комитативни отношения За означаване на взаимни действия между лица или предмети (//с -Г Т). Субстантивни словосъчетания : бой между немцами и французами; взаимосвязь Между организмом, и внешней средой; война между Англией и Америкой ; вражда между соседями ; конкуренция между предприятиями ; отношения между двумя странами ; переговоры между правительствами; переписка между писателями ; разговоры между соседками; связь между городом и деревней; соревнование между бригадами; состязание между командами ; союз между рабочими и крестьянами // союз рабочих и крестьян и др. Глаголни словосъчетания при взаимни глаголи, които се съчетават с израза между собой (б ъ л г. помежду си). Старики всё бранятся между собой. Соседи враждуют, мёжду собой. Женщины поссорились между собой. между -j- Р В съвременния руски език предлогът между 4 .Р за изразяване на пространствени отношения се среща по-рядко и е характерен за книжния стил. Употребата му е възможна само в съчетание със съществителни в множествено число, означаващи еднородни предмети, както и в някои фразеологични
102 ймо + Р на Н“ В съчетания с преносно значение (б ъ л г. I зуб попало; на нос; остановйться между, веред). : на ночь ; нога на ногу; поставить на Елена Николаевна, пошла между ноги; бросить на пол; на реку; на грйдок к дому (Фад.). Дорога, шла руку ; на руки; положа руку на сердмежду виноградников. це, но: жаловаться на сердце; на Между двух огней. Читать между слово верить; на смех сделать чтдстрок) [между строками. Сидеть менибудь; на спину; nd стену лезть; жду двух стульев Ц между двумя на сторону; на стороны; на ухо, nd стульями. щеку; разделить на два, нй пять, на восемь и др. МИМО + Р на 4- В Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (движение покрай даден предмет) (бълг. покрай, край). При глаголи с представка про-. Пробегать, пробежать. Мймо нас пробежали дети. Провозить, провезти. Нас провезлй мймо театра. Проезжать, проёхать. Вчера мы проезжали мймо этого дома. Проходить, пройти. Мы проходйли мймо аптеки. Троллейбусы проходят мймо университета. При други глаголи за движение. Мы идём мймо рощи. Он пошёл мймо забора.. Они едут мймо университета. Предложната конструкция на 4- В се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, финални, модални, сравнителни, отношения за съответствие, количествени, дистрибутивни, сграничителни, трансгресивни, обектни, инструментални, заменителни и посесивни отношения. на Предлог с винителени предложен падеж. Пренасяне на ударението върху предлога се среща изключително в конструкции с винителен падеж, много от които имат характер на фразеологични съчетания : nd берег и на берег;упасть на бок; с боку на бок; на воду; с году на год; на голову выше; взбираться на гору, но : на гору Магнйтную; со дня на день; на дом (за в къщи) и на ддм (на къщата) взять грех на душу, но : на душу населения; на зиму ; зуб на зуб не попадает, но: на Пространствени отношения Глаголни словосъчетания, означаващи действие или движение, насочено към повърхността на даден предмет ( X с + Р) (б ъ л г. на). При глаголи с представка вз-(взо-, вс-), означаващи движение, насочено към горната част на даден предает. Употребата на предлога е мотивирана от прсфиксалния глагол. Взбегйть, взбежать. Он взбеждл по лестнице на третий этдж. Взбираться, взобраться. В. на вершину. Взглядывать, взглянуть. Андрей взглянул на сержанта, как не смотрел никогда Буо.) (бълг. погледна сержанта). Взгляд. Он бросил быстрый в. на менй (бълг. към). В. на жизнь (прен.) (бълг. върху). Взлетать, взлететь. Петух взл^ тел на забдр. Утёс взлетел на вдздух (канарата беше вдигната във въздуха). Взъезжать, взъехать. Машйна взъехала на гору. Вскакивать, вскочить. Он вскочйл на коня.
на 4- В Всплывать, всплыть. Бревно всплыло на поверхность. Всползйть, всползти. Змея всползла на камень. Вспрыгивать, вспрыгнуть. Белка вспрыгнула на верхнюю ветку. Всходить, взойти. В. ad гору. В. на трибуну. Всход. В. на гору. При глаголи с представка воз- (вое-) в отделни словосъчетания и фразеологизму характерни за книжната реч. Возводить, возвести. В. кого-нибудь на престдл. Возлагать, возложить. В. вендк на могилу. Восходить (книж.). В. на вершйну. Восхождение. В. на гору. При глаголи с представка на-. Употребата на предлога е мотивирана от префикса л ни я глагол. Непреходни глаголи, означаващи стремително приближаване към даден предмет, сблъскване с него или натъкванё на него (бълг. на, върху). Набегать, набежать. Волна набегает на берег. Сани набежали на лошадь, (прен.) Слёзы набежали на глаза. Наезжать, - наехать. Машйна наехала на стдлб. Налегйть, налететь. На легковою машйну налетел грузовйк. Налёт. Воздушный н. на город. Нанадйть, напйсть. На улице на меня напала собака (бълг. нападна ме). Наплывать, наплыть. Лддка наплыла на камень, на мель. Наступать, наступить. Наши войскб наступают на врага (бълг. срещу). Наступление. Н. на врага. Нахлынуть. Вдлны нахлынули на бёрег (бълг. заляха брега). Находить, найти. Haumd ко cd на KdMenb (погов.) (удари на камък). Непреходни глаголи, означаващи натиск отгоре или наслояване на нещо върху ладен предмет (бълг. на, върху или безпредложна конструкция). Налегать, налечь. Н. грудью на стол (притискам с гърди масата). Н. 103 на -г В плечдм на дверь. Н. на вёсла (натискам веслата). Наседать, насесть (разг.). Наши войска насели на противника (б ъ л г. притиснаха противника). На мебель насела пыль (върху мебелите е паднал прах). Наступать, наступить. Он наступил на стекло и поранил ногу (б ъ л г. настъпи стъкло). Н. nd ногу (настъпвам по крака). Преходни глаголи, означаващи действие, насочено към повърхността на даден предмет (бълг. на, върху). Набивать, набить. Н. обруч на бочку. Набрасывать, набрбсить. Н. шаль на плечи. Наваливать, навалить. Н. мешкй одйн на другбй (б ъ л г. върху, връз). Навивать, навить. Н. нитки на катушку. Навинчивать, навинтить. Н. гайку на ось. Нагружать, нагрузить. Н. мешкй на телегу. Надвигать, надвинуть. Н. шапку на брови. Надевать, надеть. Н. чехол на мёбель. Накладывать, наложить. Н. на рану повязку. Наклеивать, наклёить. Н. марку на конверт. Н. объявление на дверь. Намазывать, намазать. Н. масло на хлеб. Наматывать, намотать. Н. прбвод на катушку. Нанизывать, нанизать. Н. бусы на . нитку. Наносить, нанестй. Н. на карту маршрут. Нанесение. Н. рек и озёр на карту. Насыпать, насыпать. И. песку на дорожку. Натыкать, наткнуть. И. бабочку на булавку. Натягивать, натянуть. Н. перчатку на руку. Н. носки на ноги. Н. струну на скрйпку. Нацеплять, нацепить (разг.). Н. значдк на рубйшку.
н а -j- В 104 Нашивать, нашить. Н. заплату на пальто. Затворена група от преходни глаголи» означаващи звукозаписване (бълг. на). Наговаривать, наговорить. /7. текст на граммофонную пластйнку. Наигрывать, наиграть. И. пёсню на пластйнку. Напевать, напеть. Н. 'песню на магнитофднную лёнту. Преходни глаголи, означаващи насочване към даден предмет или сблъскване с него (б ъ л г. към, срещу, на). Наводить, навести. Н. на кого-нибудь 'винтовку. Н. телескдп на луну. Я навёл егд в темноте на столб. Наносить, нанести. Волны нанесли лодку на мель. Напускать, напустить. И. собак на медвёдя. Н. конницу на врага. Направлять, направить. /7. револьвер на бандйта. И. взор на собесёдника. Глаголи, които се употребяват като непреходни с предлог или преходни без предлог (бълг. на, върху или безпредложна конструкция). Надавливать, надавить. 77. (на), кнопку. Надавливание. Боль при надавливании на опухоль. Нажимать, нажать. /7. (на) кнопку. Н. на педали. Нажим, (прен.) И. на волю. Накрывать, накрыть. /7. (на) стол (слагам масата, трапезата). Възвратни глаголи, означаващи насоченост на някакво действие към предмета (б ъ л г. на, върху, към, срещу). Набрасываться, набрбситься. /7. на. пйщу. Наваливаться, навалиться. 77. грудью на парту. Направляться, направиться. /7. на юг. Направление. 77. на юг. Наталкиваться, натолкнуться. 77. в темнотё на стул. Натыкаться, наткнуться. Н. на гвоздь. И. на засаду, (прен.) 77. на интересную мысль. При глаголи с представка в-, които имат същото значение, както и глаго- лите с представката вз- (вж. с. 102) (бълг. на). Вбегать, вбежать. В. на вершину. Влезйть, влезть. В. на. дёрево, на крышу. Вползать, вползти. Гусеница вползла на дёрево. Впрыгивать, впрыгнуть. Кошка впрыгнула на стол. Въезжать, въехать. Мы въёхали на гору. При други глаголи с представка в~, означаващи насоченост към даден предмет (бълг. на). Влетйть, влететь. Самолёт еле шёл на территорию аэродрома^ ъ л г.в,на). Впускать, впустить. В. пассажйров на перрон. Вторгаться, вторгнуться. В. на чужую территорию (б ъ л г. в, на). При глаголи с представка вы», означаващи изходно движение, насочено към предмет, пространство и др. (б ъ л г. на). Выбегать, выбежать. Дети выбежали на улицу. Выбираться, выбраться. В. из лёса на проёзжую дорогу. Выбрасывать, выбросить. Волна выбросила лодку на берег. Выводить, вывести. Дорога вывела нас на поляну. Вывозить, вывезти. В. овощи на рынок. Выезжйть, выехать. В. на широкую дорогу. Он выехал, срочно на Кавказ (б ъ л г. За) Вызывать, вызвать. В. кого-нибудь на заседание. Вызов. В. на педагогический совёт (б ъ л г. пред). В. врача на дом (бълг. в къши). Выкладывать, выложить. В. фрукты на витрйну. Вылетать, вылететь. Он завтра вылетает на Дальний Восток (б ъ л г. за). Выносить, вынести. Волна вынесла лодку на берег. Вопрос будет вынесен на общее собрание (б ъ л г. пред). Выпускать, выпустить. В. голубёй на свободу, (прен.) В. товары на рынок.
на + В 105 на + В Выскакивать, выскочить. В. на I Перебегать, перебежать. П. на ту стдрону. крыльцо. Выступать, выступить. Наш корПеребираться, перебраться. П. на пус выступил на Дйльний Восток другой берег. (бълг, замина за). Перебрасываться, переброситься. Высыпать, высыпать. В. ягоды из Огонь перебросился на соседний дом.. кулька на тарелку. Переводить, перевести. П. детей Вытаскивать, вытащить. В. лодку на другую сторону улицы. на берег. Перевозить, перевезти. П. вещи на Выходить, выйти. В. на улицу. В. новую квартиру. на палубу, (прен.) Наш балкон выхоПереезжать, переехать. П. на дадит на плдшрдъ (Нашият балкон гледа чу. Переезд. П. на дачу. към площада). | Переносить, перенести. П. слдво ' на новую строчку. При глаголи с представка о-, об-, I Пересаживаться, пересесть. /7. на означаващи насоченост към повърх; пароход. ността на даден предмет (бълг. на, ! Переходить, перейти. П. на новую върху). квартйру. Обрушиваться, обрушиться. Пер- вый удар обрушился на мою голову. Опирать, опереть. О. лоб на руку. -ся. Не опирайся грудью на парту. Обопрись на мою руку. Опускать, опустить. О. ведро на дно колодца, -ся. На поле опустился .туман. Оседать, осесть. Песок осёл на дно, сосуда. При глаголи с представка по-, ознаI чаващи начало на действие, насочено I към предмет или пространство (б ъ л г. i на). [ Побежать. Дети побежали на луг. Повернуться. Он повернулся на ! другой бок и заснул. I Поехать. Все поехали на вокзал. : Поездка. П. на Кавказ (б ъ л г. в, за). Пойти. Мы пошлй на концерт. При глаголи с представка от-, озна- | , Полезть. Мальчик полез на крышу. чаващи действие, насочено към предПолететь. Самолёт полетел на мет или пространство. север. Отводить, отвести. Их от.велй на станцию. При глаголи с представка под-, ознаОтвозить, отвезти. Отвезйте вещи чаващи насочване на някакво действие на вокзал. отдолу нагоре или към повърхността Относить, отнести. О. письмо на на даден предмет (б ъ л г. на). почту. Поднимать, поднять. П. багаж на третий этаж. -ся. Лифт поднялся Отправлять, отправить. Его отпрана верхний этаж. Подъём. П. на вили на рабдту на завод (бълг. в), вершину. -ся. Мы отправились на фабрику. Подхватывать, подхватить. П. реОтпускать, отпустить. О. кого-нибёнка. на руки. будь на свободу. О. на все четыре Подпираться, подпереться. П. на стдроны. палку, на руку. Отступать, отступить. Неприятель При глаголи с представка при-, ознаотступйл на противоположный бечаващи приближаване и насочване към рег. даден предмет (б ъ л г. на). Отходить, отойти, (прен.) О. на Прибывать, прибыть, Эшелон призйдний, на второй план. был на станцию. При глаголи с представка пере-, ознаПриводить, привести. Знакомая чаващи преместване, прехвърляне на тропйнка привела нас на вчердшнее друго място (бълг. на). место. I
ма 4- В 106 на + В каждое унпро вдзит пассажиров на вокзал. Вести — водить. Отёц ведёт мальчика на стадион. Он кдждое воскресенье водит его на стадион. При глаголи с представка про-, ознаЕхать —> ездить. Мы едем на чаващи насоченост към предмет или станцию. Лётом студенты ёздили някакво пространство (б ъ л г. на). на Кавказ. Провожать, проводйть. П. делегаИдтй — ходйть. Студёнты идут тов на вокзал. на лёкцию. Он часто хддит на стаПройти. Каждый может показать дион. вам, как п. на Красную площадь. ' Лезть — лйзить. Мальчик лёзет на крышу. Мальчики часто лдзят на При глаголи с представка с-, означаващи действие, насочено отгоре на- ! крышу. Летёть — летйть. Самолёт летйт долу или от различни страви към ; на юг. В прошлом году он летал на предмет или някакво пространство Дальний Востдк. (бълг. на). Нестй — носйть. Я несу письмб на Сводить, свести. С. больного на почту. Каждый день он носит письма первый этаж. на почту. Свозить, свезтй. С. хлеб на ссыпной пункт. Своз. С. материала на При други глаголи (без представки стройку. и с представки), означаващи различни Сносйть, снестй. С. багаж с четдействия, насочени към повърхността вёртого этажа на второй. на даден предмет или към някакво Спускать, спустйть. С. корабль на пространство, (бълг. на). воду (б ъ л г. в), -ся. С. на землю. Брать, взять. Б. ребёнка на руки. Сходйть, сойтй. С. на бёрег. Тумйн В. кого-нибудь на борт. сходит на город. Бросать, брбсить. Не бросайте Съезжаться, съехаться. Делегйты окурков на пол! -ся. Б. на стул, на съезжаются на конференцию. диван, (прен.) Б. на еду (б ъ л г. върху). Вёшать, повёсить. В. пальтд на Глаголи с представка у-, означаващи вёшалку. П. картйну на стену, -ся. отдалечаване и насочване към някакво В. на шёю кому-нибудь. пространство (бълг. на). Возвращаться, возвратиться и верУбегать, у бежать. Ребята убежануться. В. на старую квартйру. Возли на реку. вращение. В. на родину (бълг. в). Уезжйть, уехать. Гедлоги уехали Вставить, встать. Мальчик встдл на Урал (бълг. заминаха за Урал). на стул. В. на ноги. Устремляться, устремйться. Толпа Глядеть, глянуть. Егд большие глаустремйлась на площадь. за глядёли на меня смёло (б ъ л г. Уходйть, уйти. Солдаты уходят гледаха ме). на фронт. Грузйть. Г. уголь на пардм (товаря При глаголи за движение без предвъглища на сала). ставки за означаване на насочване към Давйть. Пар давит на стёнки соповърхността на даден предмет или суда (парата наляга върху стените). към пределите на някакво пространДвйгаться. Колонна двигалась на ство (бълг. на). востдк II к востдку. Бежать — бёгать. Дети бегут на Дуть, подуть. Д. на пальцы (духам улицу. Таждсе утро он бегает на пръст ите си). 77. на кдфе, ёсли он почту. слйшком горячий. Дышать, дыхнуть. Д. на стеклд. Везтй — возйть. Везйте нас на вокзал, только поскорее. Автдбус j Дыхнй на меня (дъхни ми). Приезжать, приёхать, 77. на вокзал. Приходить, прийтй. Все пришлй на торжёственное собрание.
на -f- В Записывать, записать. 3. на пластйнку свой голос. Запись. 3. на плёнку (Вж. други глаголи на с. 104). Карабкаться, вскарабкаться. К. на гору. В. на утёс. Кивать, кивнуть. Учйпгель кивнул на первого ученикй (б ъ л г. към). Кидаться, кинуться. Собаки кидаются на прохожих. Ложиться, лечь. Я взял кнйгу и лёг на диван. Туман ложится на долйну. Падать, упасть. Дерево упало на зёмлю. Ударение падает на первый слог. Показывать, показать. Он показал мне рукой на гдрод (той ми показа с ръка града). Попадать, попасть. Наконец мы попали на тропинку, -ся. П. на глаза кому-нибудь (изпречвам се пред очите на някого). Прыгать, прыгнуть. Белка прыгнула на другую ветку. Пускать, пустить. Егд пустйли на стадион без билета. Разливать, разлить. Кто разлйл вдду на стол. Ронять, уронить. Я уронил на пол кнйгу. Садиться, сесть. С. на диван. С. на своё место. Вордна сёла на забор (бълг. кацна на оградата4 С. на трамвай, на пдезд, на самолёт (бъ л г. качвам се на). Сажать, посадить. С. ребёнка на колёни. П. пассажйров на поезд. Посадка. Внимание! Начинается п. на самолёт. Сдавать, сдать. С. товары, на склад. Смотреть, посмотреть. Он посмотрёл на меня (юй ме погледна). Окна смотрят на улицу (бълг. към). Спешить. Я спешу на вокзал. Ставить, поставить. С. кнйги на полку. П. вёщи на мёсто. Указывать, указать. Учйтель указал на одного ученика (бълг. посочи един ученик). Являться, явиться. Я. на собрание. Явка Я- избирателей на выборы. Неявка. Н. на занятия. 107 на + В Глаголни словосъчетания, означаващи посока или ориентир на движение (б ъ л г. към). В темнотё мы шли на огонёк. Я услышал йздали музыку и пошёл на её звука. Мы ориентировались на маяк. Мы дёржим путь на сёвер. Корабль держал курс на. остров. Мой путь лежит на восток. Глаголни словосъчетания с пространствено-финално значение (б ъ л г. за). Опаздывать, опоздать. Мы опоздали на поезд. Успевать, успёть. Я побежал, чтдбы успёть на автобус. Субстантивни словосъчетания с определителна функция и с финална- отсянка. Билёт. Мы ужё заказали билёты на пароход (б ъ л г. за). Вид. Комната с ей дом на море (бълг. с изглед към морето). Дверь. Д. на террасу (бълг. за, към). Дорога. По дороге на факультёт я купйл газёту (бълг. за). Звонок. 3. на урок (звънец за влизане в клас). 3. на перемёну (звънец за излизане в междучасие) (срв. с 4Р, с. 163). Лёстница. Л. на чердак (стълба за тавана). Путёвка. П. на курорт (карта за курорт). Путь. П. на сёвер (б ъ л г. на). Экскурсия. Э. на Кавказ (б ъ л г. до). Глаголни словосъчетания за означаване на действие и пространствен предел на неговото разпространение (б ъ л г. на). Ружьё бьёт на пятьсдт мётров. Собака отбежала на нёсколько мётров. Самолёт отлетёл на двёсти киломётров. Лодка отплыла на сто мётров. Я отошёл на нёсколько шагов от стены. Степь простирается на тысячи киломётров. Дорога протянулась на сотни киломётров Стрелять на двёсти мётров. Фразеологични съчетания с местоимението весь: кричать на весь дом;
на 4- В 108 славиться на весь гдрод; прославиться на весь мир; распространить закон на все республики и др. (б ъ л г. из, по). Темпорални отношения За посочване на време, през което се извършва някакво действие (когда ?). В съчетание с прилагателните следующий, другой или редни числителни и съществителни, означаващи време (б ъ л г. на): приехать на следующий год; вернуться на. другой день; уехать на второй день, но: в первый день; на четвёртый день войны.; на третью ночь и др. За означаване на дата: состояние кассы на первое апреля (б ъ л г. на); в ночь на десятое мая (през нощта срещу десети май); в ночь с восьмого на девятое сентября (през нощта на осми срещу девети септември). За посочване на време, срок, в продължение на който се разпространява резултатът от дадено действие (на какое время ?) (б ъ л г. за). Больной на короткое время оживился. Он приехал в Москву на несколько лет. Я взял книгу на два дня. Он едет в командировку на неделю. Зайдй ко мне на минутку. Извините, я оставлю вас на десять минут. Он занял ндмер в гостинице, на. сутки. План, работы на четверть, на полугодие, на. год. За означаване на време, определено за извършване на някакво действие (б ъ л г. за). Конференция назначена на первые' чйсла октября. Мы наметили собрание на пятое июня. Занятия перенесены на субботу. В словосъчетания с финална отсянка за означаване на срок, свързан с годишните времена (б ъ л г. за, през). Нужно заготовить дрова на зиму. Мы. запаслйсь кнйгами на лето. В съчетание с думата раз (с препо-5 зитивни определения). на 4- В На первый раз прощаю (б ъ л г . за). На этот раз мне не удалось решйтъ задачу (бълг. този път). За означаване на количествена разлика при съпоставяне на действия или явления по време (б ъ л г. с). Он. приехал на день раньше меня (// днём раньше меня); срв. също : Он приехал за день до моего приезда. Он приехал на день позже, меня — срв. също: Он приехал через день после моегд приезда. Она прибежала на секунду быстрее. Отпуск на неделю меньше. Она на год моложе сестры. Москва на шестьдесят лет старше Л.. чинграда. Я опоздал, на пять минут. Пушкин на мндго лет опередил, своё время. Часы отстали на три минуты. Часы ушли на десять минут вперёд за сутки. Они сократили работу на час Причинна отношения В отделни словосъчетания, означаващи някакъв повод (// по поводу 4- Р, по случаю -|- Р, в связи с 4- Т) (б ъ л г. за, по случай). Мне подарили книгу на именйны. Магазйн закрыт на учёт (б ъ л г. поради ревизия). Финални отношения За означаване целта на някакво действие. Глаголни словосъчетания, означаващи сфера на дейност като цел на дадено действие или движение (бълг. на). Они бросились на выручку Погибающим. Родина нас на подвиг зовёт. Все силы направлены на борьбу. Мы отправились на пдиски лодки // искать лодку. Футболисты поехали в Крым на тренировки. Он пошёл на разведку // в разведку. Рабочих послали на переквалификацию. Нас пригласйли на сбор винограда (бълг. на гроздобер). Девушка не пришла на свидание. После работы мы собрались на беседу. Отец ушёл на охоту. Студёнт явйлся на экзймен.
иа + В Глаголни словосъчетания, означаващи временно разположение за почивка, нощуване и др. (бълг. за). Мы решили остановиться на ночлег. Солдаты расположились на отдых. Туристы остановились на привал. 109 на + g Борбться. Б. не на жизнь, а на смерть (б ъ л г. на живот и смърт). Пойти. Он готов пойтй на любые жертвы. Решаться, решиться. Ради вас он решился на преступление. Соглашаться, согласиться. Больной согласился на операцию. Согласие. Глаголни словосъчетания с пространОн дал своё с. на операцию. Согластвена ориентация за означаване на предстоящо действие (б ъ л г. за в, за из). | сен, несогласен. Она. несогласна на переезд. В библиотеке выдают книги на дом. Это упражнение задали на дом. i Глаголни словосъчетания, означаващи На дорогу захвати папиросы, в понасочване на действието към някакъв езде не продают. резултат (б ъ л г. на). Выставлять, выставить. В. себя на Глаголни словосъчетания, означаващи позор (опозорявам се). подбуждане или подтикване към някаОбрекать, обречь. Их культура кво действие (бълг. за, към). % обречена на гибель. Вдохновлять, вдохновить. Эта. поОсуждать, осудить. О. когд-нибеда вдохновляет на борьбу рабочих будь на смерть, на каторгу. всех стран. Вдохновение. В. на подПриговаривать, приговорить. П. виги. кого-нибудь на каторгу // к каторге. Воодушевлять, воодушевить. В. Ставить, поставить. С. на вид конародные массы на пддвиг. му-нибудь (правя забележка). Вставать, встать. В. на защиту родины. Глаголни словосъчетания, означаващи Мобилизовать. М. рабочих на борьзаписване или абониране (бълг. за). бу за перевыполнение плана. МобиЗаписываться, записаться. 3. на лизация. М. коллектива на выполнеприём к врачу. ние производственного плана Ц для Подписываться, подписаться. П. на выполнения ... журнал. Подписка. П. на журналы Направлять, направить. И. все сии газеты. Подписчик. П. на газету лы на борьбу с засухой. (абонат на вестник). Настраивать, настроить. Разговор Глаголни словосъчетания за означанастраивает на. откровенность // к ване на целта, с която се извършва откровенности, -ся. Все настраиванякакво действие. Като зависими думи лись на протест. се употребяват предимно отглаголни Поднимать, поднять. П. солдат на съществителни (б ъ л г. за). бдй. -ся. П. уча борьбу с угнетатеБрать, взять. В. кнйгу на прочтелями. ние. Подстрекать. И. мальчика на злые Вносить, внести. В. новый проект выходки. П. когд-нибудь на преступна рассмотрение. ление I/ к преступлению. Возвращать, вернуть. В. рукопись Принуждать, принудить. П. когоавтору на дорабдтку. нибудь на. неддброе дело. Склонять, склонить. Он меня склоВыносить, вынести. В. проект на нил на это предприятие. обсуждение. Толкать, толкнуть. Т. кого-нибудь Давать, дать. Даю тебе этот чена преступление I/ к преступлению. ! модан на сохранение. Дай время на размышление. Глаголни словосъчетания, означаващи Направлять, направить. Н. дело на решимост или съгласие при извършване на някакво действие (б ъ л г. на). ! расследование,
на -4- В 110 Оставлять, оставить. О, вещи на сохранение. О. на память (бълг. за спомен). Отдавать, отдйть. О. деньги на хранение. О. паспорт на прописку. О. статью на рецензию. Передавать, передать. П. деньги на хранение. Подарить. П. кнйгу на память (бълг. за спомен). Представлять, представить. П. кандидатов на утверждение. Принимать, принять. П. детей на воспитание. Сдавйть, сдать. С. вещи на сохранение. Ставить, поставить. П. вопрос на голосование (бълг. на). Глаголни и субстантивни словосъчетания за означаване на действие, насочено към овладяване на някакъв обект (бълг. за): охотиться на медведя; охота на волков ; капкан на лисйцу; ловршка на соболей; облава на медведей. Глаголни словосъчетания, означаващи изразходване на материал, време или средства за някаква цел (бълг. за). Брать, взять. Я взял десять копеек на трамвай и рубль на автобус. Выделять, выделить. В. денежные средства на какой-нибудь расход. Жертвовать, пожертвовать. Ж, средства на вооружение. Идти. На пальто идёт три метра материи. У нас много времени идёт на подготовку. Использовать. И. средства на покупку вещей. И. кредиты на здравоохранение. Направлять, направить. На народное хозяйство направлены миллиарды рублей. Отводить, отвести. После обеда он отводил один час на прогулку. Откладывать, отложить. На покупку книг я отложил десять рублей. // Для покупки книг ... Отпускать, отпустить. О. средства на строительство. на + В Пойти. На пальтд пойдёт не менее трёх мётров. На подготдвку пойдёт недели две. Получйть, получить. П. дёньги на обзаведёние. Расходовать, израехддовать. И. сбережёния на постройку нового дома. Тратить, истратить и потратить. Онй истратили много дёнег на покупку мёбели. Употреблять, употребить. У. дёньги на покупку игрушек. Уходить, уйти. На эту рабдту не уйдёт много врёмени., Хватать, хватить. Этой матёрии хватит на два костюма, У студёнта не хватает врёмени на подготовку к экзаменам. Продуктов хватит на всех. Конструкции с думите нужен, нужно за определяне на времето, необходимо за извършване на някакво действие (бълг. за). На эту рабдту нужен мёсяц. На решёние задачи нужно двйдцать минут. На разрабдтку проёкта нужно полгдда. // Для разрабдтки ... Глаголни словосъчетания, означаващи целенасочено видоизменяне на даден предмет (б ъ л г. за): отдать луга на скос (бълг. за окосяване); продать пострдйку на снос (бълг. за събаряне) ; продать лес на сруб (б ъ лиг., за сеч); откормйть свинью на убдй (б ъ л г. за клане); остйвить свинью на плёмя (бълг. за разплод) и др. Глаголни и съотносителни адективни словосъчетания, означаващи годност на предмет или лице (бълг. за). Туфля на лёвую ндгу не годйтся. Материал, гддный на почйнку дбуви. Он негдден ни на какино рабдту. Конструкции, означаващи за кога е определен някакъв вид ядене (бълг. за). На завтрак будет молокд. На обёд у нас была жареная рыба. На сладкое пддали торт. Что у вас на пёрвое, на вторде, на трётъе?
на Н- В 111 на -h В За означаване на предназначението на предмета. Субстантивни словосъчетания, означаващи предназначението на един предмет за друг, още не създаден (б ъ л г. за): материя на костюм; лес на постройку ; мех на шубу; отрез на плйтье ; полотно на рубашку; сйтец на блузку; шёлк на кофточку; шерсть на костюм и др. ство, Претендёнт. П. на должность директора. Сдавать, сдать. С нормы на значок ГТО. С. экзамен на аттестат зрелости. Сдйча. С. экзаменов на аттестат зрелости. Учиться (разг.). Девушка хотела у. на учительницу или на воспитательницу. Выучиться. Он выучился на слесаря. Субстантивни словосъчетания, означаващи документ или право за нещо (бълг. за): броня на кдмнату (право за запазване на стая); доверенность на получение денег; документ на выдачу денег; заказ на телефонный разговдр; заявка на горючее; требовательный листок на кнйгу; нарйд на погрузку ; ордер на жилплощадь ; разрешение на покупку; талон на бензин; удостоверение на право голосования ; право на труд и дтдых; срв.: право самоопределения, право гблоса (б ъ л г. на). Субстантивни словосъчетания: встреча на кубок Советской Армии; диссертация на соискание учёной степени кандидата наук; игра на первенство страны; конкурс на замещение вакантной должности; конкурс на лучшее стихотворение; соревнования на первенство мйра; экзамен на аттестат, зрелости и др., Конструкции за означаване на количествен признак, определящ предназначението на даден предмет (бълг. зэ): бочка на пять вёдер; лддка на тридцать человек; палатка на пять человек ; ужин на двадцать персон; комплект на шесть прибдров и др. За означаване на предмет чили лице, в интерес на които се извършва някакво действие (// в интересах -Г Р, в пбльзу + Р; для + Р) (б ъ л г. за). Работать. Рабочие в капиталистйческих странах работают на капиталистов. Работа. Вся наша р. — р. на победу (М. Г.). Трудиться. Т. на благо социалистической рддины. Рабочие в прошлом трудились на. фабриканта. Глаголни словосъчетания за означаване на звание, специалност, професия и др., за постигането на които се извършва нещо (б ъ л г. за). Писать. П. диссертацию на кандидата математических наук Претендовать. П. на восстановление прав. Претензия. П. на наслед- Фразеологични съчетания с финално значение за емоционална оценка (бълг. за). На мою беду он оказался очень обидчивым. На радость соседей их сын поступил в инженерный институт. II К радости соседей ... На моё счастье у вхдда в театр мне удалось достать билёт на выступление ансамбля. IIК моему счастью . .. Модални отношения Фразеологични съчетания за означаване на начина, по който се извършва дадено действие (б ъ л г. на): работать на аккорд; испдлнить номер на бис; принимать на веру; определить расстояние на глаз ; определять опухоль на ощупь; учйтъ на память (б ъ л г. наизуст); причёсываться на пробор (бълг. на път); жить на чужой счёт; учйтъся на хорошо; написать сочинение на пятёрку (б ъ л г. за); мерить на свой, аршйн (бълг. с); приниматься за уроки на свежую голову (бълг. с пресни сили); работать на пустдй желудок; устроить на новый лад (бълг. по нов начин); жить на широкую ногу; позавтракать на скорую руку; действовать на два фронта;
на 4- В 112 . на 4- В бйться одйн на один (б ъ л г. един срещу един); сидеть нога на ногу (б ъ л г. крак върху крак). ву. Книга на пять рублей дороже Рабочие перевыполнили план на двадцать процентов. Мы повысили давление на три атмосферы. Сравнителни отношения Дистрибутивни отношения Глаголни и съотносителни с тях адективни и субстантивни словосъчетания за означаване на уподобяваме, сравняване или изравняване с други лица и предмети (б ъ л г. на). Походить. Он походит на своего отца I/ похож на своего отца. Похожий, непохожий. Он становится всё более и более похожим на отца. Он совсем не похож на своего брата. То, что вы сказали, не похоже на правду. Приходиться. Год на год, возраст на возраст не приходится (всяка година и възраст е различна от другите). Равняться (прен.). Молодёжь должна равняться на старших. Равнение. Р. на. передовиков — закон всей нашей жйзни и работы (бълг. по). Отношения за съответствие Във вметнати изрази за преценка на предмет или действие (// по 4- Д) (б ъ л г. според). На мой взгляд, вы поступили правильно. На егд взгляд, это не представляет интереса. // По его мнению . . . Количествени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на количествени изменения (умножаване на едно число с друго) (б ъ л г. по). Умножить пять на два — срв.: пятью пять — двадцать пять. За означаване на количествена* разлика в зависимост от сравнителната степен на прилагателните и наречията или от глаголното действие (б ъ л г. с). Мы собрали урожай на три центнера больше. Он выше всех на голо- Глаголни словосъчетания, означаващи разделяне на части (бълг. на). Делить. Д. девять на три. -ся. Десять делится на пять без остатка. Разбивать, разбить. Сад разбили на четыре части. Разделять, разделить. Р. учеников на. группы. Разлагать, разложить. Р. число на множители, -ся. Вода разложйлась на кислород и водород. Разрезать, разрезать. Р. хлеб на к.ускй. Разрывать, разорвать. Р. письмо на м'ёлкие клочки. Распадаться, распасться. Феодальные государства распадались на отдельные княжества. Молекулы распались на атомы. Глаголни и субстантивни словосъчетания за ' означаване на разпределяне (б ъ л г. на). На каждого бойца приходйлось по четыре патрона и одной гранате. Девушки, достали воды и бережно роздали её по кружке на брата (Кав.). Производство продуктов на душу на,селения. Ограничителни отношения Адективни словосъчетания за означаване на качество, ограничено в своето разпространение (б ъ л г. на): бойкий на слова; гдрька-й. на вкус; дерзкий на язык ; крепкий на вид // с виду ; лёгкий на подступ ; молодой на вид // с виду; невоздержный на язык; падкий на сладкое // до сладкого (бълг. лаком за); чуткий на всё // ко всему ; щедрый на обещания, на похвалы и др. Адективни и съотносителни с тях глаголни словосъчетания, означаващи някаква склонност (бълг. на).
на 4- В ИЗ Податливый. П. на чуждые влияния. Поддаваться, поддаться. П. на обман. Он легко поддаётся на уговдры. Скупой. Он скуп на слова. Скупиться, поскупиться. Он не скупйлся на подарки. П. на слова. Адективни и съотносителни с тях глаголни словосъчетания, означаващи физически недостатък (б ъ л г. с). Глухой. Он глух на левое ухо. Глбхнуть, оглбхнуть. Он оглох на правое ухо (на оба уха). Косой. К. на правый глаз. Косить. К. на одйн. глаз. Крепкий. Он крепок на ухо (той недочува). Слепой. С. на одйн глаз (на оба глаза). Слепнуть, ослепнуть. Он ослеп на оба глаза. Тугой. Т. на ухо // тугоухий (недочуваш). Хромой. X. на одну ногу (на правую ногу, на обе ногй). Хромать. X. на. левую ногу. X. на обе ногй. (прен.) Без знания марксйзма наши кадры будут х. на обе ногй. Хромота. X. на левую ногу замедляла егд ходьбу. Субстантивни словосъчетания с определителна функция и ограничително значение (б ъ л г. на): бег на выносливость ; налог на холостяков (ергенски данък); пошлины на импортйруемые товары (бълг. върху); примеры на глаголы совершённого вйда (б ъ л г. с); сдбственость на средства производства (б ъ л г. върху); сочинение на тему „Моя родина''; упражнения на глагол (б ъ л г. върху, за) и др.; зверь на рабдту (хала в работата); мастер на. отгадки; мастер на все руки (бива го за всичко); охдтник на разговдры (любител на разговори) и д >. Трансгресивни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване в друго състояние (бълг. на). Переводить, перевести. П. больндго на диету. П. круждк на нелегальное положение. 3 Руските предлози на -нВ Переходить, перейти. П. на казарменное, похддное положение. Сходить, сойти. Он неожйданно сошёл на нйзкий шёпот. Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване към друг вид професия или учение (бълг. на, в). Выдвигать, выдвинуть. Егд выдвинули на ддлжность секретаря. Выдвижение. В. на руководящую рабдту. Выходить, выйти. В. на пенсию (пенсионирам се). Зачислять, зачислить. Меня зачйслили на службу., -ся. 3. на рабдту. Назначать, назначить. Егд назначили на ддлжность директора. Назначение. И. на рабдту. Переводить, перевестй. Меня перевддят на другою ддлжность. Переводйться, перевестись. П. на другою рабдту. Перехоайть, перейтй. П. на другою ддлжность. Перехдд. П. на другою рабдту. Пойтй. Мой брат пошёл на военную службу. Поступйть, поступйть. 77. на рабдту, на службу. П. на филологйческий факультет (б ъ л г. в). Принимать, принять. Егд прйняли на рабдту. , . Уходйть, уйти. У. на военную службу. У. на пенсию (пенсионирам се). Устраивать, устроить. У. когд-набудь на рабдту. Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване към друг вид дейност (б ъ л г. на). Настраивать, настроить. 77. приёмник на длйнные волны. Переводить, перевестй. Меня перевелй на обрабдтку деталей (преместиха ме да обработвам детайли). Перевод. П. ддмны на плавку стали. Переключать, переключить. П. институт на ндвую тематику, -ся. П. на новое произвддство. Переходйть, перейтй. Завдд перехддит на потдчное произвддство (б ъ л г. към). 77. на другде произвддство.
на 4- В Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване към друг начин на движение (бълг. в). Переводить, перевести. П. лошадь ■ на рысь (накарвам коня да бяга в > тръс). П. на холостой ход (б ъ л г. в празен ход). Переходить, перейти. Лошадь перешла. на рысь, Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване към друга тема на разговор или превеждане от един език на друг. П реводйть, перевести. Сочинения Горького переведены на многие языки. П. с русского на болгарский. П. разговор на другую тёму. Перевдд. П. на болгйрский язык. Переходить, перейти. Мы перешлй на русский язык (бълг. към). Разговдр переходит на музыку. Обектни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи враждебно отношение или действие, насочено срещу някого (б ъ л г. на, срещу или безпредложна конструкция). Ворчать. Собйка. ворчйт на прохожих. Доносить, донести Д. властям на революциснёров правя донос на властта за революционерите ; клеветя пред властта революционерите). Донос. Делать д. на товарищей. Злиться. Всю дорогу он злйлся. на меня. Злой. Он зол на вас. Клеветать, наклеветать. К. на. сосёда (клеветя съседа). Клевета. К. на. учйтеля (бълг. срещу). Негодовать. Мйлъчик негодовал на сестру I/ против сестры. .Обижаться, обидеться. Я обиделся на, него (аз му се обидих). Обида. Я на тебя не в обйде (не ти се сърдя). Подавать, подйть. П. в суд на соседа (давам под съд съседа си). ..Поднимать, поднять (руку) (прен.). Он поднял руку на своего сына. Показывать, показать. П. на подсудимого. 1 114 на Ч- В Покушаться, покуситься. Лйца, пок\шаЮ1циеся на общественную собственность, являются врагами народа. Покушение. П. на чужое имущество (посягане на или върху чуждо имущество). П. на. жизнь. Посягать, посягнуть (вис.). П. на чужую жизнь. Посягательство. Посягательства империалистов на свободу народов (б ъ л г. на, върху). Сердиться, рассердиться. Не сердитесь на. него, он не виноват (б ъ л г. не му се сърдете). Сердит. Он с. на сына. Глаголни фразеологични съчетания, означаващи поемане на отговорност или прехвърлянето й на друго лице (бъл г. върху). Брать, взять. Б. на себя обязательство (поемам задължение, задължавам се). Б. на себя ответственность. Возлагать, возложить. В. ответственность на секретаря. Принимать, принять. П. на себя ответственность (поемам отговорност). Глаголни словосъчетания, означаващи обект на внимание, впечатление, намек и до. (б ъ л г. на, върху, за). Намекать, намекнуть. Он намекнул мне на необходимость переменить мёсто (той ми намекна, че трябва да променя мястото си). Обращать, обратить. Обратите внимание на. форму кристаллов. Производить, произвести. Слова, учителя произвели на них глубокое впечатление (думите на учителя ми направиха дълбоко впечатление). Глаголни и съотносителни с тях субстантивни словосъчетания si означаване на обект, който изпитва влияние, въздействие (б ъ л г. върху, на). Влиять, повлиять. Улица плдхо влияет на детёй. Влияние. Школа оказала благотворное в. на мальчика. Воздействовать. Художественная литература воздействует на мысли и чувства читателя. Воздействие^ Оказать в. на товарища.
на -г В Действовать, подействовать. Лекарство на него подействовало (лекарството му подействува). Шум действует на нервы. Действие. Д. солнца на организм.. Глаголни словосъчетания, означаващи действие, което предизвиква отговор (б ъ л г. на). Возражать, возразить. Докладчик возразил на реплику из зала. Возражение. В на замечание. Отвечать, ответить. Ученйк ответил на все вопросы учителя. Ответ. О. на вопрос. О. на письмо. Отзываться, отозваться. О. на нужды товарища.. Откликаться, откликнуться. О. на события. Отклик. Благоприятные отклики критики на кнйгу. Реагировать. Глаз нормально реагирует на свет. Он нервно реагйровал на мсй слова. Отделни субстантивни словосъчетания : рецензия на кнйгу // о книге (бълг. за). Глаголни словосъчетания за означаване на обект, на който се надяват или позовават (бълг. на). Надеяться. Н на товарища. Надежда. Возлагать надежду на сына. Полагаться, положиться. П. на блйзкого человека. П. на случай. Рассчитывать. Р. на помощь друзей. Ссылаться, сослаться. С. на авторитет. С. на кнйгу другого автора. Глаголни словосъчетания с причинна отсянка за означаване на оплакване от някого или от нещо (бълг. от). Жаловаться, пожаловаться. Она. жалуется на сильные головные боли. На что вы жалуетесь ? Жалоба. Ж. на обстоятельства. Плакаться (разг.). П. на свою судьбу. Инструментални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на средство, с помощ га на което се извършва някакво действие (бълг. 115 на П с): запирать дверь на ключ (затварям с ключ или заключвам вратата); ловйть рыбу на живца (б ъ л г. с жива стръв); ловйть рыбу на удочку jl удочкой ; жить на скудные средства и др. Зам епителна отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, който служи за замяна на нещо (бълг. за, с, срещу). Менять, поменять. Л4. словарь на два учебника. П. квартйру на дачу. Обменивать, обменять. В Госбанке вам обменяют советские деньги на иностранную валюту. Обмен. О. книги на словарь. Переменять, переменить. Я переменю свою профессию на другую. Сменять, сменить. С. ручку на кнйгу. (прен.) С. гнев на мйлостъ. Глаголни словосъчетания, означаващи сума, за която нещо се продава, купува, получава и др. (// за + В) (б ъ л г. за). Он купйл на двадцать рублей всяких игрушек. Он продал марок на рубль Я получил перевод на сорок рублей. Посесивни отношения Отделни субстантивни словосъчетания, синонимични на безпредложни конструкции с родител, н падеж за означаване на принадлежност (бълг. на): цены на товары // цены товаров ; характеристика на работника Ц характеристика работника и др. на 4 П Предложната конструкция на -Г П се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, модални, пределни, количествени, отношения за състояние, обектни, инструментални, посесивни и атрибутивни отношени/i.
на + П Пространствени отношения За означаване на място или предмет, на повърхността на които протича някакво действие или се намира някой, нешо (б ъ л г. на). При отделни съществителни, означаващи географски имена или място на работа и учение конструкцията на -|- П може да бъде синонимична на конструкцията в + П (бълг. в) (вж. с. 17—20). След статични глаголи за означаване на място на повърхността на предмета или в неговите предели. Бывать. Я никогда не бывал на Кавказе. Побивать. Турйсты побывали на. Кавказе и на Урале. Быть. Все годы войны он был на фронте. Мы были на концерте (на собрании, на уроке). Висеть. Картина висит на стене. Шляпа висит на вешалке, (прен.) Егд жизнь еисёла на волоске. Лежать. Кнйга лежит на столе. Л. на боку, на животе (бълг. по корем), на спине (бълг. по гръб). Находиться. Деревня нахддится на берегу рекй. Егд родндй гдрод нахддится на Украйне. Сидеть. С. на стуле, на табуретке. С. на кресле // в кресле. Посидеть. Мы посидели на скамейке в парке. Спать. Лётом я всегда сплю на открытом вдздухе. -ся. На вдздухе хорошд спится. Стоять. Лампа, стойт на пйсьменном столё. На берегу рекй. стоит маленький ддмик. Глаголни словосъчетания, означаващи действие и място на работа, учение, почивка и др. Бить. Скот бьют на бдйне. Вести (рабдту, занятия). Он ведёт практические занятия на старших курсах (бълг. в горните курсове). Видеть, увидеть. На выставке мы вйдгли ндвый комбайн. На поляне мы увидели синие цветы. 116 на + П Встречать, встретить. Я её встрётил на рлице. -ся. Они встрётились на берегу рекй. Выступать, выступить. В. на собрании (на мйтингг). Дежурить. Д. на пдчте. Ждать. Товарищ ждёт меня на улице. Жить. Егд родйтели живрт на Украйне (бълг. в Украйна). Замечать, заметить. Охдтник заметил на снегу следы олёня. Играть. Дёти играют на поляне. Искать. И. монёту на землё (на дордге). Находить, найти. На поляне мы нашлй грибы. Отдыхать. Мы отдыхали на рекё (на мдре). Отдых. О. на курдр те. Оставаться, остаться. Он остался на своём мёсте. Оставлять, оставить. Я оставил кнйгу на столё. Останавливаться, остановиться. О. на дордге. Отсутствовать. Он отсутствовал на занятиях (бълг. от). Присутствовать. П. на лёкции (на собрании). Проводить, провести. Цёлый мёсяц он провёл на берегу мдря. -ся, провестйсь. Спортйвные состязйния провддятся на стадидне. Рабдтать. Егд отёц работает на тракторном завдде. ‘ одйться. Он родйлся на юге Россйи (б ъ л г. в Южна Русия). Служить. Он ддлго служйл на пдчте. Собираться, собраться. На плдщади собралась огрдмная толпа нардда. Состояться. На плдщади состоялся многотысячный мйтинг. Строить, построить. На Урале пострдено мндго завддов. Учиться. У. на курсах, на подготоейтельном отделёнии, на физйческом факулыпёте. Субстантивни словосъчетания: дом на плдщади; космический корабль „Восток* с человёком на борту; урдк на открытом вдздухе; цветы
на + П на подоконнике (на окне); занавески на окнах; кнопка на перчатке; нашивка на погонах; складка на брюках и др. Адвербиализирани предложни съчетания. На дворе (бълг. навън). На дворе морозит. На дворе моросит. На улице (бълг. навън). На улице было жарко. На ^лице стояла пасмурная погода. На дому (бълг. в къщи). Врач принимает на домр. Врач посещает больных на дому. Глаголни словосъчетания, означаващи оставяне на знаци върху повърхността на даден предмет (бълг. на, върху). Вырезывать, вырезать. В. на металле надпись. Высекать, высечь. На камне высечено имя. Вышивать, вышить. В. узор на платье. Изображать, изобразить. На занавесе Московского Художественного театра изображена чайка. Изображение. И. на стене. Надписывать, надписать. Н. адрес на посылке. Шдпись. Надписи на камне. Отпечатывать, отпечатать. О. пальцы на стекле. Писать, написать. Напиши адрес на конверте. П. на доске. Рисовать, нарисовйть. Р. на плотной бумаге. Ставить, поставить. Не забудь^п. дату на письме. Субстантивни словосъчетания: желобок на парте; заглавие на корешке книги; зайчик на стене ; замётки на полях; метка на бельё ; объявлёниг на послёдней полосё страницы; параллёли и меридианы на глобусе. Глаголни словосъчетания, означаващи наслояване или настаняване на един предмет върху друг (бълг. на, върху, по). Нависать, нависнуть. На ветках нависли комья снёга. 117 на 4- П Помещать, поместить. П. книги на полке, -ся. Все книги поместйлись на полке. Раскладывать, разложить. Р. книги на с толё Ц по столу. Расплываться, расплыться. Чернила расплываются на бумаге // по бумаге. Укладываться, уложиться. Статья уложилась на десяти страницах. Уписывать, уписйть (разг.). У. всё на одной странице. Глаголни словосъчетания, означаващи появяване на повърхността (б ъ л г. на). Блестеть, блеснуть, (прен.) На устах блеснула улыбка. Выступать, выступить. Слёзы выступили на глазах. Капли пота выступили на лбу. Мелькать, мелькнуть. На тёмном нёбе начинали мелькать звёзды. Показываться, показаться. На груди больного показалась сыпь. Появляться, появиться. На горизонте появился корабль. Появление. П. на сцёне артистов было встрёчено аплодисментами. Други словосъчетания със същото значение. На крыше видны антёны телевизоров. — Который час ? — На моих часах дёсять (моят часовник показва десет). На нём всегда была, чистая рубашка. II Он всегда был в чистой рубашке. Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, кой го служи за опора при движение или действие (бълг. на). Держать. Д. на колёнях ребёнка. -ся (прен.) Д. на волоскё, на нитке. Нести. Отёц несёт на плечё маленькую дочь. Стоять. Мост стоит на сваях. Конструкция за определяне на разстоянието между предметите (б ъ л г. на). Мы шли друг от друга на расстоянии двух мётров. Фразеологични съчетания с темпорална отсянка (бълг. пред).
на ф П Дети на глазах растет. Ссориться на людях. 118 (разг.) Темпорални отношения па + П Я получил ваше письмо на отъезде в деревню // перед самым отъездом (б ъ л г. на заминаване, преди да замина). За означаване на време, с настъпването на което се извършва някакво действие (// с + Т) (бълг. на). Охотники вышли из дому на восходе солнца, а вернулись домой на заходе. На заре погода переменилась. На рассвете туристы отправились в поход. На закате онй подошли к реке. Адвербиализирани съчетания с модална отсянка. Она схватила на бегу пальто и бросилась за ним вдогонку (бълг. тичешком). Он соскочил с трамвая на полном ходу (б ъ л г. в движение). За означаване на време, през което се извършва някакво действие : на этих днях, на днях (тези дни); на досуге (през свободното време); на этой неделе (тази седмица); на будуещей неделе (идната седмица); на прошлой неделе (миналата седмица); на каникулах (през ваканцията); на праздниках (прзз празниците); на первых порах (първоначално, отначало). На этих днях ко мне должен приехать товаршц. На будущей неделе мы поедем в Ленинград. Глаголни словосъчетания, означаващи предмет, който е едновременно и причина, и сфера на дадено действие (б ъ л г, от). Наживаться, нажиться. Н. на военных доставках (забогатявам, печеля от военни доставки). Война капиталйстам выгодна, онй торгфют оружием и хорошо наживаются на крови рабочих (М. Г.). Терять, потерять. Он много потерял на этом деле. Спекулировать. С. на разнице в ценах. Эконбмить, сэкондмить. Онй экономили на каждом куске, чтобы обучйть сына. За означаване на време, свързано с определяне па възраст (бълг. на): на десятом. году; на старости лет ; на моей г а пяти (в мое време). Он умер на тридцать седьмом году ст рсждёния. На старости лет дед стал плохо слышать. На моей памяти жизнь в нашей стране сильно изменйлась. ч За означаване на време и сфера на някаква дейност (// во время + Р) (б ъ л г. на, през време на, по време на). На вечере устроили конкурс на самый весёлый рассказ. Она потеряла на войне двух сыновей. На большой перемене школьники ходят в буфет. На уроке учитель рассказывал о тяжёлом '-положении крестьян в царской России. На первой зимней сессии у него была одна тройка — по английскому языку ... (Триф.) Отделни по-редки словосъчетания с отсянка на предходност. Причинни отношения Модални отношения Фразеологични съчетания, означаващи начин на действие. Онй дзйгались на большой скдрости II с большой скоростью (бълг. с). Паровоз шёл на всех парах (бълг. с пълна пара), (разг.) Он полетел к школе на всех парусах (бълг. с голяма бързина). Глаголни словосъчетания за означаване на езика, на който нещо се съобщава (б ъ л г. на). Он говорйл на чйстом русском языке. Мы говорйм на разных языках и никогда не столкуемся. Мы изъяснялись на ломаном англййском языке.
на 4- П Пределни отношения Глаголни словосъчетания за посочване на границата на някакво действие, състояние или свойство (б ъ л г. с). • На этом мы заканчиваем нашу передачу. На этом 'дело кончилось. Рассказ кончается на том, что герой \умирает в бою. Он не примиряется 'на достигнутом. Количествени отношения Фразеологични съчетания от повта, ряши се съществителни за означаване на множественост (бълг. върху, до): Яма на Яме; дыра на дыре; вор на воре; жрлак на жулике. Всё село такое — вор на воре. Отношения за състояние В съчетание с абстрактни съществителни за означаване на състоянието, в което се намира даден предмет или лице (бълг. на). Девочка живёт у дЯди на егд иждивении (бълг. на негова издръжка). После смерти родителей ребёнок находился на воспитании тёти (бълг. лелята се грижеше за възпитанието на детето). Нёсколько месяцев он был на излечении (бълг. на лечение). Сидели мы без малого год на положении пленных (бълг. като пленници). Город был объявлен на осадном положении (бълг. в). Обектни Отношения Глаголни словосъчетания, означаващи обект, върху който се отразява някакно действие или явление (бълг. на, върху). Отражаться, отразиться. Долгая ночная работа отражается на здоровье. Сказываться, сказаться. Недоедание сказалось на здордвье. Глаголни словосъчетания, означаващи обект, върху кой го се основава ' нещо, (бълг. на, върху). 119 • на 4- Г) Базировать. Б. расчёты на точных данных, -ся. Б. на фактах*. Основывать, основать. Это пред? ложёние основано на фактах, -ся. О. на опыте. Строить. С. свой отношёния на любви, а не на cmpdxe. -ся. Предно- < ложёние строится на фактах. Глаголни словосъчетания, означаващи’ обект, върху който се съсредоточава внимание или някаква друга дейност, (б ъ л г. на, върху). , . Акцентировать. А. внимание на пёр- ■. вом раздёле проёкта. Акцент. Он, сделал а. на этой мысли. Задерживаться, задержаться. 3 на деталях. ’’ 1 Заострять, заострить. 3. внимание на коммунистическом воспитании. • Концентрировать, сконцентрировать. К. внимание на самом важном вопросе. Останавливать, остановить. О. внимание на вопрдсе. О. свой выбор на ' медицине, -ся. О. на описании подробностей. Сосредоточивать, сосредотдчить. С. внимание на воспитании сына. С. заботы на ребёнке, - ся. С. на. вопрдсе. ; Фиксировать, зафиксировать. Ф. • внимание на двух вопрдсах. Глаголни словосъчетания, означаващи обекг на настояване или съгласяване (□ ъ л г. на, върху). Настаивать, настоять. Он настаивал на продолжёнии рабдты. Стать. Она стала на своём и не уступает. Стоять. Я стоЯл на своём. Сходиться, сойтись. Все сходйлись на том, что егд положение трудное (б ъ л г. с.). Глаголни словосъчетания, означаващи обект, върху който се насочва някакво чувство (бълг. върху). ВымещДть, выместить. В. досаду на дётях (изливам яда си върху де* цата). Срывать, сорвйть. С. гнев на $ё~ : " вочке.................. ■ '
на 4- И Глаголни словосъчетания, означаващи лице, върху което пада някаква отговорност (бълг. върху). Держаться. На ней держится всё хозяйство. Лежйть. На твоёй обязанности сегддня лежйт убрать комнату. Стоять. На ней стоит всё хозяйство. Глаголни словосъчетания, отнасящи се до женитба (бълг. за). Женить. Егд женйли на девушке аз нашего села. -ся. Он женился на Ьтой девушке. Женйт. Он ж. на моей двоюродной сестре. Глаголни словосъчетания с ограничителна отсянка. Воспитываться, воспитаться. Плеханов написал ряд марксистских рабдт, на которых воспйтывались революционеры (бълг. върху). Доказывать, доказать. Д. на деле, на дпыте (бълг. на). Применять, применить. П. на практике, на деле (бълг. на). Убеждаться,убедиться. Нардды Советского Союза на собственном дпыте убедились в правильности полйтики Коммунистической партии. (Ц сдбственным дпытом) (б ъ л г., от). Учиться. Мы учйлись на поражениях и победах. У. на дпыте, на ошйбках (бълг. от). Инструментални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет или уред, с които се извършва някакво действие (бълг. на, с). Двигаться. Танки движутся на гусеницах (бълг. с гъсенична верига). Обрабатывать, обработать. О. детйль на токарном станке. Писать, написать. П. на машйнке. Переписывать, переписать. П. рукопись на машйнке. Работать. Р. на станке. Спускаться, спуститься. С на верёвке (бълг. по въже). С. на тормозйх (бълг. със задържане н к спирачите ). 120 на + П Считать. С. на счётах. С. на логарифмической линейке. Тащить или тянуть. Т. баржу на буксйре. Упражняться. У. на параллельных брусьях. Упражнение. У. на коне,. Шить. Ш. на машине. Глаголни словосъчетания, означаващи свирене на музикален инструмент (бълг. на). Аккомпанировать. А. на рояле. Игрйть, сыгрйть. И. на гитаре (на скрйпке, на пианйно, на рояле). Игрй* И. на музыкальном инструменте. Сопровождать. С. пение на фортепьяно. Глаголни словосъчетания, означаващи движение с превозно средство (//Тг в + П) (бълг. с). Двигаться. Д. на различных транспортных средствах. Доставлять, доставить. Д. детей на^машйне домдй. Ехать — ездить. Е. на лошадях (на автомобйле, на метро). Ездй. Е. на велосипеде. Поёхать. П. на грузовике, Приезжать, приехать. П. на пдезде. Проезжать, проехать. П. на грузовдй машйне по мосту, -ся. П. на машине. Уезжать, уехать. Он уехал на утреннем пдезде // с утренним пдездом. Катиться, покататься. К. на велосипеде. К. на лддке. Лететь — летйть. Я предпочитаю летать на самолёте, а не ездить на пдезде. Полететь. П. на самолёте. Прилетать, прилететь. П. на самолёте. Плыть — плавать. П. на парохдде (на лддке). Подниматься, подняться. П. на лйфте. Прибывать, прибыть. Делегаты прибыли на парохдде. Глаголни словосъчетания, означаващи пързаляне с кънки, шейни, ски (б ъ л г. с). Бёгать. Б. на коньках (на лыжах). Идти — ходить' И. на лыжах. X. на лыжах. Ходьба. X. на лыжах.
121 на базе 4- Р Катиться. К. лазках). на коньках (на са- Глаголни словосъчетания за означаване на вещество, което се използува като материал при извършване на някакво действие (бълг. с). Готовить. Г. на маргарине. Работать. Машина работает на бензине (на нефти). Посесивни отношения Отделни фразеологични съчетания за означаване на принадлежност. У него на руках огромная семья (той има да се грижи за огромно семейство). У меня на руках скромная сумма (разполагам със скромна сума). Атрибутивна отношения Субстантивни словосъчетания, в които предметът се характеризира по наличието на друг предмет (//с 4- Т) (бълг. с): ботйнки на шнурках; судно на парусах и др. Субстантивни словосъчетания, в които предметът се характеризира по вътрешната му страна (бълг. с): куртка на меху I/ меховая куртка; накйдка на шелку; палътд на вате и др. Субстантивни словосъчетания, в които предметът се характеризира по веществото, от което е приготвен (бълг. с): пряники на меду; тестд на дрджжах; замазка на олйфе и др. Субстантивни словосъчетания, в които предметът се характеризира по неговата опора (бълг. с): колЯска на рессорах ; матрац на пружинах; танки на гусеничном ходу; туфли на высоких каблуках; человек на костылях и др. на базе + Р Отименен предлог за изразяване на съответствие (// на оснбве 4- Р) (б ъ л г. въз основа на, на базата на). навстречу 4- Д Вопросы естествознания разрабатываются на базе диалектического м атериалйзма. наверху 4- Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (място, разположено в горната част на предмета) (X внизу 4- Р; II вверху 4- Р) (б ъ л г., над, отгоре на, в горната част на). Это предложение наверху страницы. навстречу + Д Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (посока, противоположна на движещ се или приближаващ се предмет) (бълг. срещу, насреща). Предлогът навстречу може да стои и след личното местоимение. Глаголни словосъчетания с глаголи* за движение. Выходить, выйти. В. навстречугостям. Ехать. Навстречу нам на велосипеде ехал почтальон. Идти. Навстречу полиции шла толпа возмущённых рабдчих. (прен.) И. навстречу пожеланиям коллектива (бълг. отзовавам се на). Нестись. Чаще и чаще навстречу нам неслись огонькй. Плыть. П. навстречу пароходу. Подниматься, подняться. Он поднялся навстречу посетителям. Пойтй. П. навстречу гостю, (прен.) П. навстречу прдсьбе студентов (б ъ л г. да се отзова на). Попадаться, попасться. Навстречу ему попался солдат. Стремиться. А по ущелью, во тьмё и брызгах, потдк стремйлся навстречу мдрю ... (М. Г.).
иад 4- Т 122 над + Т над 4- Т Проходить, пройти. Мы прошлй над рекой. Фонетични варианти. ВокаРаздаваться, раздаться. Над нами лизиран вариант надо се среща пред раздался шум. формата за творителен падеж па ме- | Свешиваться, свеситься. Ветви стоимението я: надомной, Пред някои I свешиваются над озером. едносрични думи са възможни двата Склоняться,склонйться.ТИятб скловарианта: надо льдом и над льдом. нилась над больным ребёнком. Предложната конструкция над 4- Т Собирать, собрать. Ветер собирает се употребява за изразяване на протучи над мдрем. -ся. (прен.) Тучи состранствени, сравнителни, обектни и бираются над нами. делиберативни отношения. Спускаться, спуститься. Над лесом спустился туман. Пространствени отношения Стоять. С. над пропастью. Над моей кроватью стояла мать. За означаване на посока или място Шуметь. Над нами шумела листва. -отгоре на даден предмет (X под 4- В, Други словосъчетания: домик над Т) (б ъ л г. над). озером; над уровнем моря; нйзко Глаголни словосъчетания (с глаголи над землёй и др. за движение и състояние). Быть. Солнце было у меня над гоСравнителни отношения ловой. Вешать, повесить. Над своим стоВ отделни глаголни и субстантивни лом сн повесил портрет отца. словосъчетания за означаване на преВисеть. Скала висит над пропастью. възходство (бълг. над, пред). (прен.) Беда висйт над моей головой. Правда преобладает над всем. Эта Всплывать, всплыть. Масло всплыло идея доминирует над другйми. Пренад водой. восходство социалистической системы Вставить, встать. Над лесом встала над капиталистйческой // перед капизаря. талистической. Примат разума над Греть. Он грел руки над огнём. чувством. Гореть. Над нами горело солнце. Держйть. Д. руку над головой. Обектни отношения Жить. Он живёт над нами. Лететь — летать. Над степью леГлаголни и съотноситепни с тях субтйт са иолёт. Орёл летает над лесом. стантивни словосъчетания за означаване Нависать, нависнуть. Скалы навйна ръководно положение спрямо обекта сли над мдрем. (прен.) Опасность нана дадено действие (бълг. над). вйсла над его головой. Властвовать. Он властвует над всеНагибаться, нагнуться. Мать нами. Власть. Потерять в. над собой. гнулась над ребёнком. Господствовать. Он хочет г. над Надписывать, надписать. Н. своё всеми. 1 оспбдство. Г. человека над ймя над заголовком кнйги. природой. Надстраивать, надстроить. Над Начальствовать. Н. над другйми. первым этажом надстроили ещё Начальство. Он принял н. над нами. этаж. Торжествовать. Т. над врагом. Наклоняться, наклониться. Она Шефствовать. 777. над детским наклонйлась над ребёнком. .садом. Шефство. В первые революНаходиться. Над столом находйционные годы город взял шефство над ласъ полка. деревней. Поднимать, поднять. 77. ребёнка Други субстантивни и фразеологични над головой, -ся. Синий дым поднисъчетания '..контроль над произведетмался над садом. |
на дело 4- Р 123 во н (б ъ л г. върху); брать верх над врагом : взять перевес над другими.; держать верх над всеми; одержать победу над немцами; праздновать победу мйра над войной и др. с която се извършва действието) (// для + Р) (б ъ л г. за). Советские люди отдают все свой сйлы на дело процветания социализма, на дело построения коммунистйI ческого общества. на и скос от 4- Р Глаголни словосъчетания за означаване обект на чувства, в повечето случаи отрицателни (бълг. над, на, с). Дрожать. Д. над каждой копейкой. В + (тому) назад Издеваться. И. над товарищем. Издевательство. Прекратите и. над Изразът тому назад или само наребеззащйтн ыми людьмй. i чисто назад в постпозитивна употреба Иронизировать. Над кем вы ирос винителен падеж изпълнява функциянизируете? (Кого иронизирате?) та на своеобразен послелог за изразяНадругаться. Н. над чувством деване на темпорални отношения (в знавушки. Надругательство. И. над начение на предходнос!) (х через 4- В, родными святынями. спустя 4В) (б ъ л г. прели). Плакать. П. над рассказом. Пять лет тому назад я женйлся. Сжалиться. Старик сжалился над Отец умер ровно год назад. Два дня озябшей собакой. назад к нам приехали родные. Смеяться. Не смейтесь надо мной I I (не ми се смейте). Шутить, пошутить. Я пошутил над ним II с ним (аз се пошегувах с него). назло + Д Делиберативни отношения Глаголни словосъчетания за означаване обект на умствена дейност (бълг. над, върху). Биться (прен.). Мы долго бились над разрешением этого вопрдса. Б. над задачей. Думать, подумать. Д. над решением задачи. П. над вопросом. Задумываться, задуматься. 3, над вопросом. 3. над участью ребёнка Ц об Участи ребёнка. Раздумывать. Р. над пйсьмом II о пйсьме (бълг. върху, за). Наблюдать (в смисъл на изучать). Н. над растениями. Наблюдения. Н. над природой (срв. за 4- Т, с. 83). Ра ботать. Р. над чертежом, над проектом. Р. над важной п облё мой. Рабдта. Р. над кнйгой, над ролью. Сидеть. С. над решением задачи. Трудиться. Т. над чертежом. на дело + Р Отименен предлог за изразяване на финални отношения (в значение на цел, I Наречен предлог за изразяване на отстъпителни отношения с финална отсянка (// наперекор + Д, вопреки 4Д) (б ъ л г. напук на, въпреки). Здесь будет город заложен назло надменному соседу (П.). Жди меня и я вернусь, всем смертям назлд (Сим.). наискось + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (движение по диагонал) (бълг. през, напреки на, косо през). Мы шли наискось площади. Он шагал наискось комнаты. наискось от + Р Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени отношения (разположение по диагонал) (бълг. косо, напреки срещу).
накануне 4- Р Наискось от нашего дома находится аптека. накануне -|- Р Специализиран предлог за изразяване на темпорални отношения (непосредствена предходност) (//перед + Т, под -|- В) (бълг. преди, в навечерието на). Накануне войны он окончил школу. Накануне Нового года // под Новый год. Мы стоим накануне болыидй исторйческой победы (Буб.). Накануне Первого мая город был празднично украшен. Накануне экзамена он поздно лёг спать. на основании + Р Отименен предлог за изразяване на съответствие с причинна отсянка (бълг. въз основа на — не се препоръчва буквалният превод „на основание на“). Мы это сделали на основании приказа командйра. На основании мйрных договоров. 124 напротив 4- Р- наперерез -| Д Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (пресичане пътя на движещ се предмет) (бълг. напреки на или безпредложна конструкция). Охдтник скакал наперерез волку (б ъ л г. да пресече пътя на вълка). наподобие + Р Специализиран отименен предлог за изразяване на сравнителни отношения (външно уподобяване) (//подобно 4-Дг вроде + Р) (б ъ л г. като, подобно на). Дерево наподобие пирамиды. В Крыму?, над самым морем, построен дворец наподобие ласточкина гнезда. на почве + Р Отименен предлог за изразяване на причинни отношения (// вслёдствие 4Р, по причине 4- Р) (бълг. поради). Осложнение на почве грйппа. Преступление на почве ревности.. на основе + Р Отименен предлог за изразяване на съответствие (// на бйзе 4- Р) (бълг. въз основа на — не се препоръчва буквалният превод „на основа на“). Она воспитывала детей на основе взаимного уважёния. Фильм „Табак* сделан на осндве романа Д. Дймова. наперекор 4- Д Наречен предлог за изразяване на отстъпителни отношения с финална отсянка (// назлд 4- Д, вопрекй 4- Д) (бълг. напук на, против, въпреки). Наперекор желанию родителей он поступйл в консерваторию. Всё делалось ему наперекор. на предмет + Р Отименен предлог за изразяване на финални отношения (// для 4- Р) (б ъ л г. за). Употребата на този предлог в руски език е ограничена в канцеларската реч. Документы на предмет получения персональной пенсии. Мне нужен этот отчёт на предмет составления плана. напротив + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (за означаване на място срещу предмета) (// прдтив 4- Р) (бълг. срещу).
125 на протяжении + Р начиная с 4- Р Темпорални отношения Напротив меня сидел мальчик. Напротив школы книжный магазйн. За означаване на едновременно^ (// одновременно с + Т) (б ъ л г. наред с, едновременно с). Наряду с живыми языками, он изучал латинский и древнегреческий. на протяжении + Р Специализиран отименен предлог за изразяване на темпорални отношения ^продължителност на време) (//в течёние + Р, в продолжение + Р) (б ъ л г. в продължение на). На протяжении многих лет он работал над этой книгой. Сравнителни отношения За означаване на съпоставяне (б ъ л г. наред с). Д. Дймова можем поставить наряду с первыми болгарскими писателями. Комитативни отношения наравне с + Т За означаване на съвместност (//наравне с + Т, вместе с + Т) (б ъ л г. редом с, наред с, наравно с, заедно с). В нашей стране наряду с мужчинами женщины принимают самое актйвное участие во всех областях политической, общественной, куль- тарной и хозяйственной жйзни. Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени и комитативни отношения. Прост ранствени отношения За означаване на разположение на една линия с даден предмет или неговата повърхност (// рядом с + Т) (бълг. редом с, наравно с). Он шёл наравне со мной Ц рядом со мной. Самолёт шёл наравне с облаками. насчёт + Р Отименен предлог за изразяване на делиберативни отношения за означаване на предмет на реч или мисъл (// о +П) (бълг. за, относно, досежно). Употребата на този предлог е характерна за разговорния стил. Он говорил насчёт денег. Д хочу поговорйть с вами насчёт моей курсовой работы. Выскажите свою точку зрения насчёт производственной практики студентов. Разговор насчёт работы. Что у вас слышно насчёт поездки ? Комитативни отношения За означаване на съвместност при извършване на някакво действие (// наряду с 4- Т, вместе с + Т) (бълг. наравно с, заедно с, наред с). В Советском Союзе женщины голосуют наравиё с мужчинами. наряду с + Т I .начиная с +1 Р Сложносъставен предлог за изразяСложносъставен предлог за изразяване на пределни отношения. Обикноване на темпорални, сравнителни и ко- I вено се съче1ава с предлога кончая +Т I и образува сложна конструкция начимитативни отношения.
126 невдалеке от 4- Р нйя с + P и кончая 4- Т за означаване на начален и краен предел на време или при изброяване на предмети и лица (б ъ л г. о г — до). Он получйл отпуск начиная с понедельника, К заме готовятся начиная с осени, Приготдвили в дорогу в ё: начиная с платья и кончая зубной щёткой. Командировка продолжалась три месяца: начиная, с сентября и кончая ноябрём. невдалеке от + Р (вж. недалеко от + Р) невзирая на 4- В Сложносъставен предлог за изразяване на отстъпителни отношения (//несмотря на 4- В, вопреки 4- Д) (б ъ л г. въпреки). Невзирая на непогоду мы решйли admit вперёд. Работа шла невзирая на сйльные мордзы. не в пример + Д Отименен предлог за изразяване на сравнителни отношения (изтъкване на разлика между лица) (//в отличие от |-Р, в противополджность+Д) (бълг. за разлика от). Този предлог се употребява в разговорния стил. Не в пример другим он много читает. Учёба давалась ему легко, не в пример егд товарищу. недалеко от Р Сложносъставен предлог за означаване на пространствена близост (//вблизи от 4- Р, близко от 4- Р) (б ъ л г. недалече от). Общежйтие находится недалеко от института. Друг вариант на този предлог е невдалеке от 4- Р: Невдалеке от оврага начиналась тайга. нйже 4- Р независимо от 4 Р Сложносъставен предлог за изразяване на отстъпителни отношения ('/несмотря на 4- В) (б ъ л г. независимо от, въпреки, без сглед на). Реакция продолжается незавйсимо от изменения температуры. Собрание со стойте я незавйсимо от числа явившихся. несмотря на 4- В Сложносъставен предлог за изразяване на О1стъпителни отношения (//невзирая на 4- В, вопреки Д) (б ъ л г. въпреки — не се препоръчва буквалният превод „не гледайки на“ или „без да гледа на“). Несмотря на проливной дождь люди не ушлй с поля. Он решился войти, несмотря, ни на что. Забележка. Предложната конструкция несмотря на 4- В не бива да се смесва с деепричастната конструкция не смотря на 4- В . Ср в.: Несмотря на усталость, мать продолжала работать. Не смотря на мать, дочь вышла аз комнаты. не считая -I- Р Отглагопен предлог за изразяване на отделителни отношения (// без 4- Р; кроме 4- Р) (б ъ л г. без, освен). Такйм образом, не считая отложенных партий, результат первого тура 5: 1 в пдльзу шахматной команды Советского Союза. Срок годности билета двое суток, не считая дня покупки. Зарплата сто рублей» не считая премиальных. нйже + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (място, раз-
о о -Г П 127 положено по-долу или в долната част на река) ( X въгне + Р) (бъл г. под). Дача находится в пятй километрах ниже села (бълг. пол, след). Пальто ниже колён. Окна были ниже древня земли. За означаване на предел при измерване на температурата на въздуха или с преносно значение в отделни фразеологизмы. Сегодня десять градусов ниже нуля II десять градусов мороза. Я считаю это ниже своего достоинства. Он стоит, ниже уровня среды. Нйже всякой крйтики. Обектни отношения Глаголни и съотносителни с тях субстаптивни словосъчетания за означаване обект на безпокойство, грижа, молба и др. (// >а |- В) (бъл г. за). Бсстокоиться. Обо мне не беспокойтесь, я здоров. Беспокойство. Б. о сыне. Заббтиться, псзаббтиться. Не заботьтесь обо мне. Соседи обещали п. о собаке. Забота. 3. о детях. Просить, попросить. Я вас прошу об одной услуге. П. о помйловении. П. о сыне II за сына. Просьба. П. об отпуске. Тревожиться. Мать тревожится о детях'/за детей. Тревбга. Т. о О ■ сыне // за сына. Глаголни словосъчетания за означаваПредлог с предложен и вине обект на горестно чувство ( // гю+ Д, нителен падеж. по 4П) (бъл г. за, по). Фонетични варна и т и. i Вздыхать. Мать вздыхает о про1. Вариант о се употребява пред дупавшем без вести сыне. Он давно ми, започващи със съгласни или йотувздыхает о ней Ц по ней. ваните гласни е, ё, ю, я: о мире; о Горевйть. Г. об отцё // по оти$ // школе; о ели; о ёлке; о юге; о по отцё. языке. Грустить. Г. о сыне II по сыну Ц по 2. Вариант об се употребява пред сыне. думи, започващи с гласни: об АмериЖалеть. Ж. о прошедшей молодоке ; об Индии; об угол.; об уроке ; сти. об электричестве; об этом. Този ваПлакать. П. о сыне II по сыне. О риант се среща и в някои устойчиви | чём ты плачешь ? съчетания: биться как рыба, об лёд; Тосковать. Т. о родине // по родибиться об заклад (обзалагам се) и др. не. Тоскй. Т. о друзьях II по дру3. Вокализиран вариант обо се срезьям. ща : а) пред формите на местоименията я и весь: обо мне; обо всё; обо всём ; обо всей; обо всех; б) наред с о пред Делибератизни отношения местоимението всякий и едносрични думи с променливи гласни : о(бо) Глаголни и съотносителни с тях субвсяком; о(бо) всякой; о(бо) льве; стангивни словосъчетания за означавао(бо) льде; о(бо) сне и др. не предмет на реч или мисъл ( Ц про Пренасяне на ударението върху пред4- В, насчёт -I- Р) (б ъ л г. за или върлога се среща в някои устойчиви съчеху — за означаване обект на мисловна тания : бок о бок; бросить об пол; дейност). рука об руку и др. Беседовать. Они бесёдовали о мндгом. Беседа. Б. о международном положении. о+П Вспоминать, вспомнить. В. о лучших днях, о важном дёле. Я вспомПредложната конструкция о f П се нил о нём II его. Воспоминание. Воупотребява за изразяване на обектни и I споминания о дётстве. яелиберативви отношения.
о + п 128 Высказываться, высказаться. В. о работе бригады. Высказывание. Высказывания Белйнского о воспитании. Говорить, сказать. Г. о работе. Скажите ему о поездке. Говориться. Во всех газетах говорится о новом заводе. Догадываться, догадаться. Об этом я сразу не догадался. Договариваться, договориться. Д. об условиях работы. Договор. Д. о дружбе и взаимопомощи. Докладывать, доложить. Д. о ходе работы. Доклад. Д. о международном положении. Думать, подумать. Я много думал о героизме нашей молодёжи. Забывать, забыть. 3. о поручении. Забыли о человеке. // Забыли человека. Заговорить. Вскоре все заговорили о Пугачёве (П.). Задумываться, задуматься. 3. о ■своём будущем // над своим будущим. Знать. Я давно знаю об этом. Извещать, известить. И. кого-нибудь о дне заседания. Извещение. И. об экзаменах. Известие. И. о гибели отца. Известно. Об этом и. из местных газет. Информировать. Меня информировали о случйвшемся. -ся. И. о товарище. Информация. И. о международном положении. Кричать. Все кричат об этом. Мечтать. М. о будущем страны. М. об отдыхе. Мечта. М. о подвиге. Мечты о возвращении домой. Молчать. Об этом надо молчать.' Намекать, намекнуть. Я понял, о чём он намекает II на что намекает. Напоминать, напомнить. Ты ему напомни о егд обещании. Объявлять, объявить. О. о предстоящем собрании. Объявление. О. о продаже дома. О. о приёме на работу. Осведомлять, осведомить. Врач осведомил отца о болезни сына. -ся. О. о состоянии здоровья. Отзываться, отозваться. Он хорошо отзывается о вашей кнйге. Отзыв. о + П Отзывы читателей о кнйге. Мы получйли о нём благоприятный о. Петь. Девушка пела о подвиге героев. Песня. П. о мире и дружбе. Писать, написать. В газете пишут о запуске космической ракеты. Письмо. П. о подготовке к новому учебному году. Поговорить (разг.). Мы поговорили о новостях. Он хотел п. с вами о чём-то. Подозревать. Мне известно многое, о чём вы даже не подозреваете. Предупреждать, предупредйть. П. всех об опасности. Предупреждение. П. об опасности. Разговаривать. Р. о погоде. Разговбр. Р. о любви. Рапортовать, отрапортовать. Р. о досрочном выполнении плана. Рапорт. Р. о ходе дела. Распоряжаться, распорядиться. Председатель распорядйлся о приводе подсудимых (Л. Т.). Распоряжение. Р. об аресте. Рассказывать, рассказать. Р. о случае в поезде Ц случай в поезде. Рассказ. Р. о поездке. Расспрашивать, расспросить. Р. о дороге. Расспрбсы. Р. о личных переживаниях. Рассуждать. Р. о событиях. Рассуждение. Рассуждения об искусстве. Свидетельствовать. Победы Советской Армии свидетельствуют о мощи. Советского Союза. Свидетельство. С. о браке. Слушать. С. рассказы о приключениях. Слух. С. обо мне пройдёт по всей Ру ей великой ... (П.). Слышать, услышать» Он и с. не хочет об отъезде. Сообщать, сообщить. С. о прибытии поезда. Сообщение. С. о первом, полёте человека в космос. Спбрить, поспорить. О чём вы спорите. Спор. С. о новых методах работы. Справляться, справиться. Я справился по телефону о времени прихода поезда. Справка. С. о пропйске.
Спрашивать, спросить. Спроси учителя о домашнем задании. Судить. Вы предвзято судите о нашей стране. Узнавать, узнать. Я узнал о егд намёрении. Упоминать, упомянуть. Он упомянул о вчерашнем случае. Читать, прочитать и прочесть. Я прочитал в газете о строительстве Братской ГЭС. Субстантивни словосъчетания: весть о победе ; лекция о международном положении; мысль об отъезде ; очерк о поездке; подробности о катастрофе; приказ о наступлении ; решение о стройтельстве жилых домов; статья о воспитании детей и др.; вопрос (в смисъл на проблема) о законах развития Общества — ср в. мн. ч.: вопросы грамматического строя; понятие об атоме — срв.: и. врёмени, п. прибавочной стоимости ; рецёнзия о кнйге // на кнйгу. Словосъчетания без управляваща дума (обикновено в заглавия): „О вредё табака“. „О пользе просвещёния“. ,.0 смысле жизни“. J о 4- В 129 о 4- В , I о- В Предложната конструкция о 4- В се употребява за изразяване на пространствени и модални отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания с инструментална отсянка за означаване на допир и сблъскване с неподвижен предмет (б ъ л г. о, в, от, на). При глаголи с представка о-(об-, обо-). Употребата на предлога е мотивирана от префиксалния глагол. Обжигаться, обжечься и ожечься. Ноги, казалось, обжигались о горячую мостовую (Л. Т.). О. о крапйву. Д Руските предлози Облокачиваться, облокатйться. О. о спинку скамёйки // на спинку скамёйки. Опирать, опереть. О. лдкотъ о стол. -ся. О. о забор, о дверь. При други глаголи, означаващи допир, сблъскване, нараняване и др. Биться. Море глухо роптало, вдлны бйлись о бёрег бёшено и гнёвно (М. Г.). Бьётся как рыба об лёд (мята се като риба на сухо). Бросать, бросить. Б. стакан об пол. Вытирйть, вытереть. В. обувь о скобку. В. руки о полотенце — срв.: В. руки полотенцем. Ломать, сломйть. С. палку о колёно. Пачкать, испачкать. И. руки о дверь, -ся. П. о свежевыкрашенные стёны. Плескаться. Волны плёщутся о бёрег. Порвать. Мальчик порвал рубашку о гвоздь. Порезать. Он порёзал ногу о стекло. Разорвать. Я разорвал костюм о проволоку. Спотыкаться, споткнуться. С. о порог, о камень. Стукнуться. Мяч стукнулся о стёну. Стук. С. лошадиных копыт о каменную мостовую. Тереть. Собака тёрла нос о сапдг хозяина, -ся. Коза тёрлась о забор. Трение. Г. колёс о зёмлю. Ударять, удйрить. У. колёно о камень, -ся. Пароход ударился о подводные скалы. Удйр. У. молотка, о стену. Модални отношения Устойчиви съчетания за означаване на начин с повтаряне на съществителното (б ъ л г. до). Будем держаться бок д бок, не отходя друг от друга (Аж.). Мы до самой смёрти будем идти рука об руку.
130 одновременно с + Т одновременно £ -р у Специализиран сло>\<носъставен предлог за означаване на едновременност (If параллельно с + Т) (бъл г. едновременно с). Одновременна с заходом солнца на востоке появилась большая тень. Одновременно с ним приехал и егд брат. Язык вознйк одновременно с обществом. ОКОЛО + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени, темпорални и количествени отношения^ Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на пространствена близост (I возле ч- Р; у + Р) (бъл г. при, до, край, към — не се препоръчва буквалният превод „около“) (вж. вокруг + Р, с. 65). Жить. Он живёт дколо вокзала. Лежать, дколб моей кровати на. полу лежит коврик. Останавливаться, остановиться. Около метро останавливается много трамваев. Садиться, сесть. Идй и сядь дколо меня II возле меня. Сидеть. Он сидел, около больного. Строить, пострдить. Около клуба построили танцевальную площадку. Стоять Около окна стойт небольшой столик. II У окна ... Около дома стойт автомобйль. Ходить. Он долго ходил дколо дома. /други словосъчетания. Около двери есть выключатель. Дом дколо рекй. Темпорални отношения За означаване на приблизително време с отсянка на предходност (б ъ л г. около, към). ОТ -h Р Отец вернётся дколо половины третьего (дколо двух часдв, дколо* полудня, дколо полуночи). Количествени отношения За означаване на приблизително количество (бъл г. около). В лаборатории дколо ста сотрудников. Прошлд дколо десятй минут. Мы проехали ещё дколо километра Ц с киломётр. На практике студёнты будут, дколо мёсяца Ц с мёсяц. Одному было дколо тридцати пятй,а другому около сорока лет: ОТ 4- Р Фонетични варианти. Вокализиран вариант ото се употребява задължително само в устойчивото съчетание день ото дня. Пред местоименията весь, всякий и пред едносрични думи с променливи гласни са възможни двата варианта с тенденция към употреба на от: от(о) всегд; от(о) всёй; от(о) всех; от(о) всякого;от(о) вейкой; от(о) всяких; от(о) сна; от(о) рва и др. Пренасяне на ударението върху предлога се наблюдава само в устойчивите съчетания год от году и год от гдда.; час дт часу. Предложната конструкция от 4- Р се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, финални, модални, сравнителни, пределни,, генетични, количествени, трансгресивни, инструментални и отделителни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетанияс пространствено-отделително значение (място или предмет, които са изходна точка на движение, преместване или разстояние)' ( х ДО + Р; к 4- Д) (бълг. от). При глаголи с представката от-(ото-). Употребата на предлога е мотивирана, от префиксалния глагол.
от 4- Р Непреходни глаголи. Отбегать, отбежать. Собаки отбежали от костра. Отлетать, отлететь. Мяч отлетел, от стены. Отплывать, отплыть. Лодка отплыла от берега. Отползать, отползти. Раненый отполз от куста. Отпрыгивать, отпрыгнуть. Он отпрыгнул от двери. Отскакивать, отскочить. Мяч отскакивает от стены. Отставать, отстать. Он отстал от других. О. от поезда (закъснявам за влака, изтървавам влака), (прен.) О. от века, от жизни. Отстоять. Деревня отстояла от города на три километра. Отступать, отступить. Он отступил на шаг от черты, (прен.) Не отступлю от тебй, пока не скажешь. Отходить, отойгй. Мы не успели отойти от дома и двух километров. (прен.) В своей работе он далеко отошёл от первоначального плана. Отъезжать, отъехать. О. от города на два километра. Преходни и производни от тях възвратни глаголи. Отводить, отвести. О. лошадей от крыльца. Она долго не отводила глаз от картйны. Отворачивать, отвернуть. О. глаза от портрета, -ся. О. от собеседника. Отвязывать, отвязать. О. верёвку от санок, -ся. Повод от дуги отвязался. Отгонять, отогнйть. О. собаку от стола. Отклонять, отклонить. О. ветви от лица. -ся. Корабль отклонйлся от взЯтого кррса. (прен.) О. от. темы. Отнимать, отнять. О. лестницу от стены. Он не отнимал глаз от неё. Относить, отнести. Ветер относйл от менЯ неприятный запах. Отодвигать, отодвинуть. О. от себя тарелку, -ся. О. от окна. 131 от 4- Р Отстранять, отстранить. О. мальчика от двери, -ся. О. от окна. Възвратни глаголи, означаващи отдалечаване или отделяне. Отбиваться, отбиться. Партизан отбйлся от отряда. Ответвляться, ответвиться. От магистрали ответвлялось несколько дорог. Отделяться, отделиться. Самолёт отделйлся от землй. При глаголи с представка у-, означаващи отдалечаване. Убегйть, убежать. Ребёнок убежал от матери. Уходить, уйти. Я смотрю, как уходят от нас и скрываются в леер огонькй станции (Вун.). Ухбд. У. от семьи. При глаголи за изходно движение, когато вместо названието на помещението се употребява лицето, което обикновено се намира там ( Хк + Д). Я вышел от директора — срв.: Я вошёл к директору. При глаголи за движение без представки в конструкцията от 4- Р + до 4- Р или от 4- Р 4- к 4- Д (б ъ л г. от — до, от — към, на). Мы ехали от леса до рекй. Через всю комнату от угла до угла тЯ~ нетс я верёвка. .. (Ч.). Девочка бегала от окна к столу и от. стола к окнр. Она ходйла от стола к буфету и от буфета, к столр. В поисках журнала он ходйл от киоска к киоску. Конструкция от 4- Р 4- до 4- Р за означаване на начален и краен пространствен предел (бълг. от — до). От Москвы до самых до окраин. .. (Л. -К.). От океана до океана зашумели золотом колхозные нйвы, зацвели сады (А. Н. Т.). Конструкция в 4- П 4- от 4- Р за означаване размера на разстоянието (бълг. на — от): в пяти километрах от города (вж. пэ-подрэбнэ на с. 54).
ОТ + Р Субстантивни словосъчетания: дорога от прйстани; дордга от села к лесу; дорожка от ворот к дому; пространство от вершины до подошвы ; расстояние от станции до завода и др. Адективни и адвербиални словосъчетания : блйзкий от города; далёкий от станции ; подальше от дома; слева от дороги; справа от улицы. Темпорални отношения Адективни словосъчетания за означаване на начален момент (бълг. от): слепой от природы; глухонемой от рождения. Он был слепой, совершенно слепой от прирдды (Л.). Субстантивни словосъчетания за означаване на дата на документ, писмо и др. Письмо от пятнадцатого июня. Указ Президиума Верховного Совета от девятого мая 1945 года. Протокол собрания ст пятого сентября. За означаване на период от време в конструкцията от + Р -f- до + Р: работать от среды до пятницы; от зарй до зари; от утра до ночи Ц с утра до ночи; время от полуночи до рассвета и др. За означаване на характера на протичане на дадено действие — периодичност и .последователност. Устойчиви съчетания с повтаряне на съществителното : время от врёмени (от врёмени до врёмени) ; год дт году; день ото дня ; час дт часу. Год дт году растёт и крепнет наша тяжёлая промышленность (бълг. от година на година, с всяка измината година). Вётер междр тем час дт часу становился сильнёе (П.). Причинни отношения За означаване на вътрешна или външна причина в съчетание с абстрактни и конкретни съществителни ( Ц с + Р; вследствие Ч- Р) (бъ л г. от). 132 ОТ + Р Глаголни и съотносителни с тях адективни словосъчетания за означаване промяна на цвета поради някакво психическо или физическо състояние. Белеть, побелеть. Вдлосы от сдлнца выгорают и белёют. Щёки у негд побелёли от ярости. Белый. Белые от инея кусты и дерёвъя. Земля была бела от снёга. Бледнеть, побледнеть. Б. от страха (от злдсти, от волнения). Блёдный. Б. от страха. Желтеть, пожелтеть. Трава пожелтёла от сдлнца. Пожелтелый. Листы, пожелтёлые от врёмени. Жёлтый. Жёлтое от болёзни лицд. Краснеть, покраснеть. Руки краснёют от мордза. Он покраснёл от стыда. Нёбо покраснёло от заката. Красный» Красное от мордза лицд К. от гнёва (от счастья, от волнёния, от смущения). Розоветь, порозоветь. П. от мордза. Розовый. Вершйны, рдзовые от лучёй заката. Сереть, посереть. П. от злдсти (от гнёва, от бдли). Серый. Лицд, сёрое от пыли. Синеть, посинеть. С. от хдлода. Посинелый. Лицд, посинёлое от хдлода. Синий. Синие от хдлода р^ки. Темнеть, потемнеть. Фотография потемнела от врёмени. Чернеть, почернеть. Серебрд от врёмени чернёет. Почернелый. П. от кдпоти снег. Чёрный. Ч. от загара. Глаголни и съотносителни с тях адективни словосъчетания, означаващи промяна на физического и психическото състояние. Гореть. Лицд у негд горёло от волнёния. Грубеть, загрубеть и огрубеть. Руки загрубёли отрабдты. Загрубелый. Руки, загрубёлые от рабдты. Слабеть, ослабеть. С. от раны. Ослабелый. О. от раны. Худеть, похудеть. Он похудёл от болёзни. Други глаголни словосъчетания. Блестеть. Лицд егд блестёло от пдта.
or 4- Р Болеть. От усиленного чтения у него болёли глаза. Вздрагивать, вздрдгнуть. В. от холода (от испуга, от неожиданное ти). Вскйкивать, вскочить. В. от испуга. Вспыхивать, вспыхнуть. В. от смущения (от негодования). Гйбнуть, погибнуть. Цветы гибнут от мороза. Он погйб от голода. Дрожать, дрогнуть. В окнах от ветра дрожали стёкла. Д. от холода и озноба. Д. от страха. Заболевать, заболеть. Глаза заболели от напряжения. Мать заболела от горя I! с горя. Зевать. 3. от скуки. Искажаться, исказиться. Лицо исказилось от ненависти. Колебаться. Ветки деревьев колебались от ветра.. Кричать. К. от боли. Отдыхать, отдохнуть. О. от работы. Отдых. О. от умственного труда. Падать, упасть. П. от усталости. У. от смеха. Плакать. П. от радости и счастья. Попасть (безл. разг.). Ему попало от родителей за это (той си изпати за това от родителите). Происходить, произойти. От неосторожности произошёл пожар. Просыпаться, проснуться. П. от шума. Прыгать. И. от радости. Смущаться, смутиться. Он смутился от неожиданного вопроса. Страдать, пострадать. С. от безземелья. П. от пожара. — срв.: Он страдает головной болью. Трепетать. ЛйстЬя трепёщут от слабого дуновения ветра, (прен.) Т. от ужаса (от восторга). Умирать, умереть. Он умер от раны (от тйфа). Уставать, устйть. Ноги устали от ходьбы. Усталый. У. от з^дя и духоты. Усталость. У. от напряжённой работы. от 4- Р 133 Субстантивни словосъчетания: головокружение от успехов; бессдница от переутомления ; волдырь от ожога ; обморок от волнения; опухоль от ушйба ; синйк от удара ; смерть от удушья; шрам от удара и др. Фразеологични съчетания: быть в восторге от картйны : прийтй в восхищение от романа; от нёчег дёлатъ ; от большого ума // с большого ума (от много ум, от глупост). Словосъчетания, изразяващи причинна зависимост. Зависеть. Я обещаю сдёлать всё, что от меня зависит. Зависимость. 3. человёка от случайностей. Она находилась в полной зависимости от свойх родных. Финална отношения Субстантивни словосъчетания за означаване на лекарство или дгуго средство, предназначено за предпазване от заболяване ( X для Р ; // против 4- Р) (бълг. за, против): лекарство от малокровия — срв.: лекарство для успокоёния нёрвов; микстура от кашля ; порошкй от нёрвов и желудка ; привйвка от бешенства ; срёдство от бессдницы.; таблетки, от головной боли. Что ты принимаешь от насморка ? Модални отношения Фразеологични съчетания за означаване на начин (бълг. от): от веёй душй (// всей душой) благодарить, сказать ; от душй хохотать ; от всегд сердца (// всем сёрдцем) поблагодарить, привётствовать; от чистого ' сёрдца сдёлать, сказать. Сравнителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на съпоставяне и противопоставяне (б ъ л г. от). Отличать, отличить. О. друга от врага. О. правду от лжи. -ся. О. от
от 4- Р другйх. Отлйчный. О. от всех (от других). Отмежёвывать, отмежевать. О. одну дбласть знаний от другой. За означаване на наподобяване. В егд фигуре есть что-то от военной выправки. Пределни отношения Конструкция от 4- Р 4- до 4- Р за означаване на начален и краен предел при изброяване на предмети или лица (бълг. от — до). Учили в детстве мы, друзья, наш алфавит от А до Я .. • (Мих.). Все рйдовались от мала до велйка. Генетични отношения Глаголни словосъчетания за означаване на източник на сведения, знания, вести и др. (бълг. от). Добиваться, добиться. Мне стоило болыидго труда добйться от негд объяснения (М. Г.). Ждать. Не ждйте от него благодарности. Уж не жду от жизни ничего я... (Л.). Исходить. Слух исходит от него. Действие исходит от субъекта. Ожидйть. От него можно ожидать всяких гадостей. Передавать, передать. Передайте от менй привет всем. Получать, получить. 77. письмо от брата, от товарища. Слышать, услышать. Я слышал от товарищей о твоём выступлении. Вы услышите от меня неприятное известие. Требовать, потребовать. Он требует от вас ответа, объяснения, -ся. В этом фильме есть всё, что требуется от фйльма. Узнавйть, узнйть. Я узнал от товарища о случившемся. Учиться, научиться. Саша учйлся читать от сестры. Хотёть. Чего ты от меня хочешь? Субстантивни словосъчетания за означаване на лице, от което изхожда някакво действие. 134 от 4- Р Вчера пришёл ответ от министра. Письмо от матери. Привет от родственников и знакомых. Глаголни словосъчетания за означаване на предмет като източник за възникване на нещо. Идтй. От неё шёл острый запах. Исходйть. От него исходйл тяжёлый запах. Нестй (безл. разг.). От негд несёт бочкой (мирише на бъчва). Пйхнуть (безл.). От негд пахнет виндм. Глаголни словосъчетания за означаване на социална среда, от която произлиза дадено лице (срв. из 4- Р, с. 88) (бълг. от). Ржевский происходил от древнего боярского рдда ... (П.). Он ведёт свой род от богатых помещиков. Онй родилась от. небогатых родителей. Субстантивни словосъчетания за означаване на среда, организация, чийто представител е назованото лице (бълг. от, от името на). От (ймени) студентов филологического факультета выступал товарищ Ивандв. Представитель от Союза советских писателей. Количествени отношения Отделни словосъчетания за означаване на стойност (б ъ л г. от, по). Дешёвые билеты, распроданы, остались от рубля и дороже. Трансгресивни отношения Конструкция от 4- Р 4- к 4- Д за означаване на последователност при преминаване от едно състояние към друго (бълг. от — към). Идти от частного к дбщему. От песен Берсенев перешёл к современному положёнию Болгарии (Т.). Переход от социализма к коммунизму. Скачок от капитализма к социализму.
от -f- Р Инструментални отношения В съчетание с думата рука — от рукй (бълг. на ръка). Писать от рукй. Радйст принёс перепйсанную от рукй утреннюю сводку. Отделителни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи отделяне от даден предмет на някаква част (бълг. от). Отделять, отделить. О. мясо от кости. Нельзя искуственно отделять форму от содержания. Отделение. О. угля от пустой породы. Отрывать, оторвать. О. пуговицу от пальто, (прен.) Он не отрывал глаз от картйны. -ся. Листок оторвался от ветки, (прен.) Я не мог оторвйться от интересной кнйги. Отрыв, (прен.) Учиться без отрыва от производства. Это произведение нельзя рассматривать в отрыве от другйх произведений автора. Отнимать, отнять, (разг.) От сорока отнять двадцать. Субстантивни словосъчетания с определителна функция (бълг. от, на): воротничок от близки; ключ от библиотеки ; кран от самовара; крышка от ящика; ножка от стула; скорлупа от орехов; стекло от лампы ; футляр от виолончёли; цепочка от часов и др. Глаголни словосъчетания, означаващи отпадане или отчисляване от някаква организация и др. (бълг. от). Отладить, отпасть. О. от организации. Ряд стран Европы и Азии отпали от капиталистйческой систёмы. Отстранйть, отстранить. О. от ддлжности. Отстранение. О. от должности. Отчислять, отчислить. Егд отчйслили от организации. Глаголни словосъчетания, означаващи предпазване, защищаване или скриване от нещо. 135 от + р Защищать, защитить. 3. рддину от врагов. 3. себя от дождя. -ся. 3. от врага. Защита. Меховая шуба — хорошая з. от хдлода. Отклоняться, отклониться. О. от удара. Предостерегать, предостерёчь. /7. товарища от опасности. Сохранять, сохранить. С. продукты от пдрчи. Прятаться, спрятаться. Мы спрятались от дождя в подъёзде ддма. Скрывать, скрыть. С. смерть сына от матери, -ся. С. от врага. Глаголни словосъчетания, означаващи освобождаване, избавяне, отърваване от нещо. Лечиться. Л. когд-нибудь от ревматизма, от нёрвов. -ся. Л. от туберкулёза. Освобождать, освободить. О. товарища от дежурства. О. людёй от тяжкого физйческого труда, -ся. О. от йга капиталйзма. Освобождение. О. страны от гнёта завоевателей. Спасать, спасти. Он меня спас от гибели, -ся, спастись. С. от смёрти. Спасение. С. от преслёдования. Уходить, уйти. У. от наказания, от суда. У. от погдни. Глаголни словосъчетания, означаващи отвикване, въздържане, отказване или отклоняване от нещо. Воздерживаться, воздержаться. В. от голосования. Отводить, отвести, (прен.) О. от себя подозрёний. Отвыкать, отвыкнуть. О. от городскдго шума. О. от курёния. Отказываться, отказаться. О. от пдмощи. О. от предлагаемой чёсти. Отклонять, отклонить. О. от себй незаслуженную честь. Отрекаться, отречься. О. от свойх прав. О. от убеждёний. Отступать, отступить. О. от своегд мнения. О. от буквы закдна. Отходить, отойти. О. от прежних взглядов. Отхбд. О. от политической дёятельности.
относительно 4- Р 136 перед 4- Т Предложната конструкция перед 4Удёрживаться, удержаться (прен.) ! 1 Т се употребява за изоазяване на проУ. от смеха. ■ Уходить, уйти. У. от решения во- I странствени, темпорални, сравнителни и обектни отношения. проса. У. от ответственности. Адективни и адвербиални словосъчетания, близки по значение на глаголни те : безопасный от нападений ; жить отдельно от братьев; независимый от родителей; свободный от предрассудков ; свободный от оабдты и др. относительно+ Р Наречен предлог за изразяване на делиберативни отношения . (// о 4- П, насчёт 4- Р, касательно 4-Р) (бълг. относно, за). Употребата на този предлог е характерна за книжната реч. Я говорйл с ним относительно вашего дела. Он не сказал ничего относительно дня их отъезда. Мысли относительно поездки. параллельно с + Т Сложносъставен предлог за означаване на едновременност (// одновременно с 4- Т) (бълг. успоредно, с, едновременно с, наред с). Параллельно с работой над стихами он работал и над прдзой. Параллельно с развитием промышленности повышается благосостояние нардда. перед + Т Фонетични варианти. Вокализиран вариант передо се среща само пред формата на местоимението я: передо мной. Вариант с непълногласно съчетание пред, предо в днешния руски език се използува само в поезията. Пред ним лежал его дневник на стуле как вчера (Марш.). Пространствени отношения Глаголни словосъчетания, означаващи разположение откъм лицето на даден предмет, или движение, насочено към лицевата страна на предмета (X за 4Т, В; // вперёд 4- Р, впереди 4- Р) (бълг. пред). Вставить, встать. Он встал на колени перед сундуком. Мелькать, мелькнуть. Перед нами мелькали огни. Останавливаться, остановиться. О. перед витриной. Открываться, открыться. Перед глазами открылась широкая площадка. (прен.) Жизнь открывалась перед ним. Представать, предстать. П. перед судом. Перед нами, словно из землй выросши, предстал пограничник. Происходить, произойти. Это произошло перед моими глазами. Проходить, пройти (прен.). Передо мной прошли воспоминания детства. Прыгать. Буквы прыгают перед глазами. Развёртываться, развернуться. Красивая панорама развернулась перед мойми глазами. Расти. Перед домом росло дёрево. Садиться, сесть. Я сел перед окном. Сидеть. Передо мной в кино сидели двое солдат. Ставить, поставить. ХозЯин поставил перед гостем бутылку. Стоять. Он долго стоЯл перед домом и смотрел в окнд. (прен.) Перед нами стоЯла важная задача. Торчать (разг.). Он всё торчит перед театром. Упасть. Лётчик тяжело упал на колени перед носилками... (Б. Пол.). Субстантивни словосъчетания: площадка перед школой; сад перед ддмом; стул перед окном; цветник
пере а 4- Т 137 перед + Т перед домом; сквер перед театром и др. ред супом подали закуску. Я зашёл к нему пёред ужином. Глаголни словосъчетания с отсянка на време и условност за означаване на лице или колектив, в присъствието на конто се извършва някакво действие (// в присутствии 4- Р; при 4- П) (бълг. пред). Высказывать, высказать. В. благодарность перед строем, -ся. Ему просто хотелось перед кем-нибудь высказаться (Б. Пол.). Выступать, выступить. Тимюфёй Ильич впервые выступал с речью перед таким людным собранием (Баб.). Выступление. В. перед аудиторией. Говорить, сказать. Г. перед всеми 7 при всех. Отвечать. О. пёред судом. О. перед коллективом. Петь, спеть. Она спела перед нами народную песню. Признаваться, признаться (разг.) Он перед всеми, признался в своём преступлении. Прикидываться, прикинуться. Он перед нами прикйдывается больным (той пред нас се преструва на болен). В съчетание с думи, означаващи действия. Посидим пёред дорогой. Пёред концёртом я должен позвонйть приятелю. Послёдний вёчер пёред отъёздом. Пёред уходом она убрала все бумаги в шкаф. Надо взболтать мик* стфру пёред употреблёнием. Пёред экзаменами онй много занимались. Темпорални отношения За означаване на непосредствена предходност на дадено действие (бълг. преди, пред). В съчетание с думи, означаващи атмосферни явления. Чайки стонут перед бурей... (М. Г.). Парит пёред грозой. Перед дождём всё нёбо покрылось тучами. В съчетание с думи, означаващи части от денонощието или годишни времена. Пёред самой весной он заболёл. Пёред вёчером (надвечер). Пёред заходом солнца. Я встал пёред рассвётом. Пёред утром стала она чувствовать тоску смёрти (Л.). В съчетание с думи, означаващи време за хранене. Мой руки пёред едой. Сегодня пёпед обёдом к нам пришли гости. Пё- В съчетание с думи, означаващи събития и важни дати. Пёред войной он женился. Пёред Новым годом во всех магазйнах царит оживлёние. II Накануне Нового года... II Под Новый год... Отёц его поступил работать на этот завод пёред самой революцией. С думи, означаващи лица (// прежде 4~ Р)« Он пришёл пёредо мной. Конструкция за -Н В 4- пёред 4- Т (вж. също на с. 78) или с наречието незадолго. За день пёред отъёздом он попрощался с друзьями. Незадолго пёред праздниками он уёхал на родину (бълг. малко преди). Сравнителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предимшво, което има даден предмет или качество в сравнение с други (// в сравнении 4- Р) (б ъ л г. пред). Их успёхи бледнёют пёред нашими. Все его прошлые заслуги тускнёют пёред новым подвигом. Она играет недурно и любит музыку, но что это значит пёред вами ? Адективни и субстантивни словосъчетания : крошечный пёред стальным гигантом; маленький пёред лицом пространства; превосходство крупного хозяйства пёред мёлким // над мёлким (втората конструкция е за предпочитане); преимущество социалистической систёмы пёред капиталистической.
перед 4- Т Обектни отношения 138 по 4- Д I казания (б ъ л г. ст). Хладнокровие перед лицом смерти. Я чист пёред соГлаголни словосъчетания с огранибой. Я в долгу перед вами (аз съм ви чителна отсянка за означаване на нямного задължен). какво отношение към даден обект ,(б ъ л г. пред). Дрожйть. Д. перед врагом. ПО Извиняться, извиниться. И. перед другом за долгое молчание (бълг. извинявам се на приятеля). Предлог с дателен, виниКапитулировать. К. перед трудтелен и предложен падеж. ностями. Пренасяне на „ударението върху предОправдываться, оправдаться. О. пелога се среща в конструкции с дателен ред общественным мнением. и винителен падеж: Останавливаться, остановиться. Я по двору; по лесу и по лесу; по не остановлюсь ни перед какими жерлбу и по лбу; по лугу ; по морю ; по твами. небу и по нёбу ; по носу; по полу (в Отступать, отступить. О. перед комнате); по полю ; по саду и по саду; трудностями. по снегу и по снегу; по столу удаотчитываться, отчитаться. В кон- рить, но : поставить по столу в каж,цё учебного года каждый аспирант дой комнате; по уху и др. отчитывается перед членами кафепо воду идти; по ворот в грязи; дры. по два, по двое, но: по два человека, Преклоняться, преклониться. Все по два рубля; по сто и по сто; nb преклоняются перед егд умом. Пре- уши и др. клонение. П. перед геройством. Робёть. Р. перед старшими. Робкий. Р. перед начальником. Робость. ПО +д Р. перед отцом. Ронять, уронить (себя). Р. себя пеПредложната конструкция по 4- Д се ред другйми (унижавам се пред друупотребява за изразяване на пространгите). ствени, темпорални, причинни, финални, Склонять, склонить. С голову пемодални, сравнителни, отношения за ред врагом,. съответствие, дистрибутивни, ограничиСмиряться, смириться. С перед нетелни, обектни и инструментални отноумолимой судьбой — срв. примирятьшения. ся с 4- Т, с. 170. Трепетать. Все перед ним трепёщут. Пространствени отношения Удерживаться, удержаться. У. перед соблазнами. Глаголни словосъчетания за означаУнижаться, унизиться. У. перед ване на движение по повърхността на врагами. даден предмет или в границите на няУстоять. У. перед напдром. У. пекакво пространство (бълг. по, из). ред искушениями 11 против искушеПри глаголи за определено и неопрений. делено движение без представки. Други словосъчетания с ограничителБежУть — бегать. Мальчик бежал на отсянка. по улице. Дети бёгают по eddy. БеВина перед товарищами. Я виноват готня. Б. детей по коридору. пёред вами. Долг.перед Родиной. Мне Брести — бродить. Мальчишки брелй по грязи. Я бродил по улистало неловко пёред товарищами. Страх пёред наказанием // страх нацам.
по 4- Д 139 Везти — возить. По дороге везли песок на стройку. Он часто возил детей по гдроду. Вести — водить. Мать ведёт ребёнка по коридору. Он часто водил туристов по гдроду. Ёхать — ездить. Мы ехали по берегу // берегом. Он ездил по гдроду. Идти — ходить. Идите не по дордге, а напрямик пдлем, так будет короче. Комиссия ходила по кдмнатам общежйтия и проверяла чистоту помещений. Хддит ли автдбус по этой улице ? Катить — катать. Рабдчий катил бдчку по тротуару. Дети катали дбручи по аллеям, -ся. По её щекам катились слёзы. Мальчики бордлись и катались по песку. Мы катались по дзеру на лддке (ние се возихме по езерото с лодка). Лезть — лазить. Туристы лёзут по склдну горы. Мальчики часто лазят по забдрам и по деревьям. Лететь — летать. Самолёт летит по нёбу. Бабочки летают по вдздуху. Нести — носить. Санитары несли раненого по кориддру. Вётер ндсит по вдздуху сухие лйстья. Нестись, носиться. Автомобиль несётся по автостраде. Лддка ндсится по волнам. Плыть — плавать. По водё плыли ддски. Утки плавают по дзеру. Ползти — пдлзать. Гусеница ползёт по вётке. По скалам пдлзают Ящерицы. Тащить — таскать. Рыбаки тащили лддку по песку. Мальчик таскал пд полу котёнка, -ся. Раненый тащился по землё. (разг, неодобр.) Они таскались без дёла по улицам (те скитаха без работа из улиците). При други глаголи за движение с представки или без представки. Взбираться, взобраться. В. по лёстнице. Гулять. Г. по аллеям сада. Г. по гдроду. Двйгаться. Стрелка движется по циферблдту. Движение. Д. машйнпо шоссё. Карабкаться. К, по скалам. по + Д Мчаться. Машйна мчалась по пыльной дордге. Побежать. Дёти побежали поилице. По блёдному лицу побежали слёзы. Повести. Он повёл менЯ по тёмным улицам. Подниматься, подняться. Навёрх мы поднялись по лёстнице. Поехать. Туристы поёхали по странё. Поездка. П. по Кавказу. Полететь, (прен.) Молва полетёла по гдроду. Полёт. П. по кругу. Пробегать, пробежать. Ктд-то пробежал по кориддру. (прен.) По тё~ лу пробежала дрджь. Пробираться, пробраться. По j/3ким тропинкам, по ущёльям пробирался отряд отважных гедлогов. Прогуливаться, прогуляться. По платфдрме прогуливались пассажиры.. Прогулка. П. по окрёстностям. Прохаживаться, пройтись. Мы прохаживались по саду. Проходить, пройтй. Чтдбы попасть в читальню, надо пройтй по кориддру /I чёрез кориддр // кориддром (б ъ л г. през, по), (прен.) Мордз прошёл по спинё. Прыгать. Мальчик прыгал по камням. Путешествовать. Он путешествовал по всёй Болгарии. Путешествие. 77. по Вдлге. Скользйть. С. по поверхности. С. по льду. Сносйть, снестй. С. вёщи по лёстнице. Спускаться, спустйться. С. по лёст-. нице. Сходйть, сойтй. С. по лёстнице. Шагать. 777. по дордге. 111. по кдмнате. Шаг. 777. по ступёнькам лёстницы. При глаголи с представка раз- за означаване на действие, насочено в различни посоки (бълг. по, из). Разбегаться, разбежаться. Дёти разбежались по парку. Разбрасывать, разбросать. Р. книги пд столу. Р. семена по повёрхно-.
по 4- Д ста поля. .Жизнь разбросала друзей по всей стране. Разлетаться, разлететься. Страницы рукописи разлетелись по полу. Разноситься, разнестись. По всему университету разнеслась весть о приезде космонавтов. Разъезжать. Р. по стране, -ся, разъехаться. Онй разъехались по курортам. Раскладывать, разложить. Р. книга по столу. Расплываться, расплыться. Гуси расплылись по озеру. Расползаться, расползтись. Тараканы расползлйсъ по полу. Распространяться, распространиться. Слухи быстро распространились по городу. Движение сторонников мира распространяется по всему миру. Расставлять, расставить. Р. стулья по комнате. Расстилаться, разостлаться. Дым расстилался по земле. Рассыпать, рассыпать. Р. деньги пд полу. -ся. Монеты рассыпались пд полу. Растекаться, растёчься. Чернила растеклись пд столу, Расхаживать. Р. по комнате. Расходиться, разойтйсь. Гости стйли расходиться по домам. Тучи разошлись по нёбу. При глаголи с представка раз- с пространствено-разпределително значение (бълг. по, в, на). Разводить, развести. Р. пассажиров по каютам. Развод. Р. детей по домам. Развозить, развезти. Р. посылки по адресам. Разливать, разлить. Р. суп по тарелкам. На завдде специальный автомат разливает молоко по бутылкам. Размещать, разместить. Р. товары по полкам. Размещение. Р. учащихся по партам. Разносить, разнести. Р. письма по адресатам. Р. счета по книгам. Разнос. Р. счетов по книгам. 140 по 4- Д Распределять, распределить. Р. детей по классам, -ся. Студенты распределились по группам. I Рассаживаться, рассесться. Дёти j рассёлись по партам. При глаголи за състояние или действие (без посока), означаващи заемане или обхващане на повърхността на даден предмет (бълг. по). i По стенам, висят картины. По стенам горёли лампы. Мальчика искали по всем закоулкам. Воробьи чирйкают 'по заборам. Птицы щебёчут по кустам. f • Глаголни словосъчетания за означа-| ване на предмет, покрай който се изI вършва действие или е разположено нещо (бълг. по, покрай, край, на). По стенам стояли диваны. Ц Вдоль стен... По обоим берегам реки стояло много людёй. По краям дороги волновалась рожь. Глаголни словосъчетания, означаващи оставяне на знаци върху повърхността на даден предмет (// на 4- П) (б ъ л г. върху). Вышивать. В. крестиком по холстине. Резать. Р. по дёреву, по металлу. Резьба. Р. по дёреву (дърворезба). Други словосъчетания за означаване на повърхност, върху която е разстлано или се намира нещо (бълг. по): холмы по берегу; кустарники по склонам ; густой лес по бёрегу рекй ; чёрным по бёлому (черно на бяло) и др. Глаголни словосъчетания, означаващи действие, което се извършва по посока на нещо (X против 4- Р) (бълг. по). Гладить по шерсти X против шёрсти. Плыть по течению X против течёния. Идтй по следам зверя. Слёдовать по пятам за отступающим неприятелем. Волосы развеваются по вётру. Платье распоролось по шву. Руки по швам (ръце, опънати по бедрата при стойката „мирно“).
;по -Ь Д 141 по ' + Д Глаголни словосъчетания за означа- I (без повтаряне). Тази конструкция се :ване на предмет, към който е насочен i среща рядко. удар (б ъ л г. по). Цыплят по осени считают (поел.) Бить. Кузнец бьёт молотом по рас(бълг. наесен). калённому железу. Футболист бьёт За означаване на интензивно продълпо мяч$ (бълг. рита топката), (прен.) жаващо се действие, което запълва цяБ. по бюрократизму. Битьё. Б. кулалото време (често в съчетание с целый кдм по столу. (б ъ л г. по, с). Плескйть. Рыба плещет, хвостом По неделям мы не получаем пйсем по воде. из дому. II Неделями... По целым Стрелять. С. из пуцики по самодням он не выходил из библиотеки. Ц лёту. Стрельба. С. по мишеням. Целыми днями... Я его ждал по цеСтучать, стукнуть. Капли дождя лым часам If целыми часами (бълг. стучали по стёклам. Стук. С. колёс по цели часове, с часове). по кремнйстой дордге. Ударять, ударить. У. кулаком пд Причинни отношения столу. У. по врагу. (прен.) У. по бюрократизму. Удар. У. по воротам Ц За означаване на вътрешна причина, в ворота (удар във вратата при футпредизвикана от състояние, присъщо болна игра). на даден субект (// по причине + Р, вследствие + Р) (бълг. по, поради). Адвербиализирани съчетания за озОтпуск по беременности и родам. начаване на място или посока. Отпуск по болёзни. Он сделал ошибМы живём по соседству (бълг. в ку по невниманию. Они поссорились съседство). — Вам направо ? — Нет, по недоразумению. По независящим налево. — Ну, так нам с вами не по обстоятельствам мы не моглй своепути (пътищата ни се разделят). Мы временно прибыть в город. По ошйбке идём по пути социалистического разя взял чужую шляпу. Студент отвйтия. ложил экзамен по состоянию здоровья. Темпорални отношения ) В съчетание с дателен падеж множествено число за означаване на време, в което редовно се извършва повтарящо се действие. В съчетание с думи, означаващи дните на седмицата. Уроки математики у нас бывают по понедельникам // каждый понедельник. (бълг. всеки понеделник). Он никогда не бывает дома по средам (б ъ л г. в сряда). В какйе дни у вас бывают занятия по русскому языкр ? (б ъ л г. в кои дни). С думи, означаващи части от денонощието (утро, вечер, ночь). По утрам он делает утреннюю гимнастику. По вечерам мы смотрим телевизор. Он дежурит по ночам // каждую ночь // ночью. За означаване на определено време, l b което се извършва някакво действие Финални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на целта, с която се извършва някакво действие (бълг. по). Я вас позвал по делу. Он часто разъезжает по делам службы (бълг. по служебна работа). Субстантивни словосъчетания с ограничителна отсянка (// для -Г Р) (б ъ л г. за): бригада по спасению пострадавших от наводнения ; картйны по развитию речи; кружок по изучению автомобиля и трактора; кррсы по подготовке в вуз и др. Модални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на начина на дадено действие
no 4- Д 142 по 4- Д (б ъ л г. по): расставить кнйги по алфавиту ; называть по ймени и отчеству ; играть по нотам; вставать по очереди; сказать по секрету и др. он обманывает меня. Заключать по названию кнйги о её содержании. Человека судят по поступкам, а не по словам.. Я егд узнал по описанию (по фотокарточке). Сравнителни отношения Словосъчетания, означаващи преценка въз основа на някакъв източник (б ъ л г. по, според): по данным профессора X. ; по донесениям разведки г по признанию врачей; по сведениям штаба.; по сообщёниям газет и др. Глаголни словосъчетания, означаващи съпоставяне въз основа на някакви признаци (бълг. по). Отличаться. Кислород отличается от серы по своим свойствам // своими свойствами. Сопоставлять, сопоставить. С. химические веицества по их свойствам. Сравнивать, сравнить. С. товары по качеству. Уступать. Младшая сестра не уступает старшей по красоте. Словосъчетания, означаващи несъответствие (бълг. според, за): не погодам серьёзный ; пальто не по сезону костюм не по росту ; очки не по глазам. Ему это не по плечу (не по сйлам). Он одевается не по срёдствам. Адективни словосъчетания с ограничителна отсянка : похожий по цвету ; различный по стилю; разные по характеру. Други съчетания с характер на фразеологизми : по вашему желанию; по моему мнёнию ; по мнёнию большинства ; по моему разумёнию и др. (б ъ л г. според, по). Отношения за съответствие Дистрибутивни отношения Глаголни и субстантивни словосъчетания за означаване на действие, което се извършва в съответствие с някакви установени норми (//в соответствии с + Т, согласно 4- Д) (б ъ л г. по, според). Действовать по приказу. Движение по графику. Поступать по закону. Он получйл по заслугам за своё преступление. Одет по последней моде. Жить по установленной норме. По плану я должен ехать в командировку. Распределять продукты по потребностям. Каждый по способностям» каждому по потребностям. По всем правилам искусства. Подбирать платье по росту. Ботйнки пришлйсь по ноге. Глаголни словосъчетания с количествено-разпределително значение (бълг. по). В библиотеке выдают не по одной» а по три-четыре книги. Онй выпили по стаканчику. Дёвочка держала по Яблоку в каждой рукё. Букётики подснёжников стоили по рублю. Вот вам по десятй, по ста рублей // по дёсять, по сто рублёй. (разг.). Глаголни словосъчетания за означаване на действие, извършващо се в съответствие с някакъв признак или критерий (// на основании 4- Р) (бъ л г. по). По адресу мне удалось найтй владельца сумки. По глазам вижу, что За означаване на количество, разпределяно в едни и същи размери. Принимайте микстуру три рйза в день по столовой ложке. По нескольку раз в день он вызывал к себе Либермана (Аж.). II По нёсколько раз... (раз г.) Забележка. Конструкцията по 4~ Д с числителни се употребява в следните случаи : по одному (по одной) ; по пятй, по шестй, по семи и т. н.; по десяти, по двадцатй, по тридцатй, по сорока, по пятйдесяти, по девяноста, по нёскольку раз. В разговорния стил дателен падеж на
по 4- Д 143 по 4- Д числителните (по пятй и т. необикновено се замества с винителен падеж: по пять, по сорок, по несколько (вис. с. 145). Субстантивни словосъчетания: кубок по хоккею ; мастер по хоккею // мастер хоккея ; совет по туризму ; секция по фигурному катанию ; чемпион по боксу и др. Ограничителни отношения Субстантивни словосъчетания, означаващи ограничаване по място: сосед по вагону (бълг. в); соседка по общежитию ; товарищ по школе (съученик) ; товарищ по университету (състудент, колега); товаршц по работе и др. За означаване на облает или сфера на дейност (бълг. по). Субстантивни словосъчетания за означаване на лине и неговата специалност : врач по внутренним болезням; доктор по философии, но: доктор матеиатйческих наук; инженер по машиностроению (бълг. машинен инженер); профессор по теории литературы ; специалист по физике И др. Субстантивни словосъчетания за означаване на помагала според връзката име областта на знанието: книга по физике ; руководство по химии ; сведения по грамматике; учебник по истории II учебник истории. Други субстантивни словосъчетания, свързани с учебна дейност : четвертной бал по хймии; занятия по математике ; кружок по фйзике; лекция по литераторе; урок по математике li урок математики ; экзамен по русскому язьькр и др. Глаголни словосъчетания, свързани с кръг на учебна дейност. Готовиться. Г. по алгебре. Отставать, отстать. Этот ученик отстал по математике. Получать, получить. П. „отлйчно“ по всем предметам. Успевйть. У. по русскому языку. Успеваемость. У. по литературе. Учиться. Он хорошо учится по истории. Глаголни словосъчетания, свързани с някакъв вид спорт. Соревноваться. С. по плаванию. Соревнование. Сто лыжам, по конькам, по велосипедным гонкам и др. Тренироваться. Т. по гребле // в гребле. Тренировка. Т. по футболу. Други словосъчетания за място и сфера на дейност: дежурный по классу ; дежурить по к^хне ; заниматься по хозяйству (бълг. с домакинска работа); заботы по хозяйству; помогать по хозяйству ; приказ по дивйзии; работы по строительству и др. Субстантивни словосъчетания за характеристика на лица по произход, професия и призвание: артйст по призванию ; болгарин по происхождению ; рабочий по профессии; русский по национальности ; братья по оружию; товарищи по несчастью. Кто ваш отец по профессии? Кто он по национальности ? Субстантивни словосъчетания, означаващи роднински връзки: родственники. по матери // со стороны мйтери; родство по нисходящей и восходящей лйнии ; родственник по женской линии и др. Субстантивни словосъчетания, означаващи характеристика според целите на някаква дейност (с финална отсянка) (бълг. по, за): брак по расчёту ; мастерская по металлообработке ; суд по делам несовершеннолетних; комиссия по выборам и др. Глаголни словосъчетания за означаване равнище на икономическо или служебно положение. Необходимо перегнать передовые страны по производству продуктов на душу населения. Его повысили по службе. Он получил повышение по службе. Он продвинулся по службе-
по + Д (той напредна в службата). Его снизили по должности. . Глаголни и субстантивни словосъчетания, означаващи кръг от въпроси на изказване (с делиберативна отсянка) (б ъ л г. по, за). Учитель беседовал с родителями по вопрдсам воспитания. Я высказался по повестке дня» по докладу // о докладе. Докладчик сказал, что учтёт все критйческие замечания, сделанные по егд докладу. Дискуссия по вопрдсам языкознания. Прения по докладу. Он изложил свдю тдчку зрения по всем вопрдсам. Адективни словосъчетания, означаващи признак, който се уточнява по нещо (бълг. по): блйзкий по духу человек; ддбрый по натуре; иноязычный по происхождению; интересный по сюжету; отличный по качеству ; слджный по композиции; тихий по виду; упрямый по характеру и др. Обектни отношения 144 по 4- В Инструментални отношения За означаване на съобщително средство, чрез което се осъществява някакво действие (бълг. по). Я перевёл дёньги по пдчте. Эту посылку я отправил по пдчте // почтой — срв.: отправить с первой пдчтой. О начале сеанса в кинд мджно справиться по телефону. Мджно позвонить по вашему телефдну ? По радио передали о запуске очередндго искусственного спутника Земли. Во втдрник ничегд не передают по телевизору. За означаване на средства за ориентиране и изучаване (бълг. по). Это он выучил по книжке. Он учится по прдписям. Ориентирование по звёздам, по часам. Мы шли по кдмпасу (бълг. с компас). j по г В I Предложната конструкция по 4- В се I употребява за изразяване на пространГлаголни словосъчетания за означа- ! ствени, темпорални, финални, пределни ване обект на чувство, обикновено гоi и дистрибутивни отношения. рестно (// по + П; о + П) (бълг. по, за). Конструкцията по + Д е характерПространствени отношения на за разговорния стил. Вздыхать. Он давнд вздыхает по Фразеологични съчетания с думите этой девушке. рука и сторона за означаване.на мясГоревать. Г. по сыну. то или насоченост на д< йствието: по левую руку (бълг. отляво на, от ляГрустить. Г. по детям. Грусть. Г. вата страна на); по правую руку по родндму краю. (бълг. отдясно на, от дясната страна Рыдать. Р. по погибшим сыновьям. на); по одну стдрону (от едната страСкучать. С. по друзьям. Соску- на) ; по другую стдрону (от другата читься. С. по родным краям. страна); по эту стдрону (отсам, от тази страна); по ту стдрону (оттатък, Тосковать. Он (Сергей) это знает» ствъд, от онази страна); по дбе стоон тосковал в Париже по московским переулкам, по фонарям у па- роны (от двете страни); по левую стдрону (отляво' на); по правую стдмятника Пушкину, по песне, по слдву, по пустяку (Эренб.). Тоска. Т. по рону (отдясно на). родндму краю. По левую и по правую руку отца стояли сыновья. По ту стдрону реНосить траур. Она ндсит траур .по мужу. кй простирались поля. Ц За . рекдй...
по Н- В Мы отправились по ту сторону реки I/ за реку, Глаголни словосъчетания за означаване на пространствен предел, до ко'йто се разпространява дадено действие (//до 4- Р) (бълг. до). Конструкцията по 4- В представя непродуктивно явление и е свързана с определени съществителни, означаващи предимно ’пети на тялото (горло, грудь, колён^9 локоть, плечо, пояс, шея). Он стоял по горло в воде. Малочик провалился по грудь в снег. Кругом посмотришь: грязь по колено. Она. засучила рукава по локоть. С ашка. — по плечо ей. Мальчик вошёл в воду: сначала по колено, потом по пояс, по шею, а затем с головой. Колёса телеги провалились по самую ступицу. Темпорални отношения За означаване на краен предел на време (бълг. до, включително до). Често се употребява в конструкцията с -|- Р 4- по + В за означаване на начален и краен предел при определяне на някакъв срок. Экспедиция продлится по десятое сентября. С июля по сентябрь у нас бывают каникулы. Фразеологизма : по гроб жизни ; по сей день; по сию пору. Финални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на обект, който е цел на някакво движение (//за -|-Т) (бълг. за). Упстребата на тази конструкция е характерна повече за простонародния език. Весной ходят девушки в рощу по ландыши, лётом — по ягоды, осенью -— за грибами, подосйновиками и подберёзовиками (Пан.). Пределни отношения Фразеологични съчетания с преносно пространствено значение за изразяване на крайна степен (б ъ л г. до). 10 Руските предлози но 4- П 145 Я сыт по горло. Он влюбйлся по уши. Я пд уши в долгах (до гуша съм затънал в дългове). Конструкция с + Р -Г по -|- В за означаване на начален и краен предел при изброяване (б ъ л г. от — до включително). Я прочитйл кнйгу с первой по десятую главу II начиная с первой и кончая десятой главой. Дистрибутивни отношения Словосъчетания с числителни, които имат количествено-разпределително значение (бълг. по): пд два, пд три, по четыре, по двести, по триста, по четыреста; пд двое, пд трое ; по полтора., по полторы. Особени съчетания : по пятиедт, по шестасдт, по семиедт, по девятиедт. В разговорния стил с винителен падеж се употребяват и числителни, конто според литературните норми се употребяват в дателен падеж (вж. с.143). С девятого класса, с минувшего лёта, у тебя была книжечка серого цвёта. Её ты в отдельном кармане носила, и в мёсяц по двадцать копёек вносила (Алиг.). но 4- П Предложната конструкция по -г П се употребява за изразяване па темпорални и обектни отношения. Темпорални отношения В съчетание с отглаголни съществителни за означаване на следходно действие (II после 4- Р) (б ъ л г. след, подир). Тази конструкция е лексикално о* раничена и се среща в книжната реч. Онй познакомились по возвращении из отпуска. По выздоровлёнии мне пришлдсь очень много рабдтать. По ознакомлёнии с этим дёлом мы приняли решёние. Он женйлся по окончании университёта.
поблйзости ОТ 4~ Р 146 под Обектни отношения по вине + Р За означаване на обект при глаголи, означаващи горестно чувство ( Ц по -jД; о + П) (бълг. по, за). Употребява се в съчетание със съществителни в единствено число, с личните местоимения и местоименията кто, кто-то. Вздыхать. В. по сыне. Он вздыхает по ней. Грустить. Г. по отце. По ком она грустит? Рыдать. Р. по муже. Скучать. С. по родном городе, но : по родным краям. Тосковать. Т. по муже // по мужу? но: Т. по детям. Тоска. Т. по родине. Специализиран отименен предлог за изразяване на причинни отношения (виновност) (// из-за + Р) (б ъ л г. по вина на, заради). По вине сестры мы опоздали в театр. поблйзости ОТ + Р Специализиран сложносъставен предлог за изразяване на пространствена близост ( II близко ОТ + Р, вблизи от -р Р) (б ъ л г. близо до, при, до). Дача расположена поблйзости от рекй. поверх + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения. За означаване на място върху повърхността на даден предмет или насоченост на някакво действие към повърхността или над повърхността на даден предмет ( // сверх + Р) (б ъ л г. върху, над). Большой стол, был празднично убран и поверх обычной цветной клеёнки был накрыт белоснежной скатертью. Метелице стало холодно: он был в расстёгнутой солдатской фуфайке поверх гимнастёрки (Фад.). Поверх пиджака я накйнул плаш(. Дед посмотрел на внука поверх очков. Поверх заборов видны деревья. по вопросу О 4- П Специализиран сложносъставен предлог за изразяване на делиберативни отношения с ограничителна отсянка (I/' о + П) (6 ъ л г. за). С докладом по вопросу о трудовой дисциплине выступил главный инженер. Стороны достигли соглашения по вопросу о культурном обмене. По вопросу о происхождении языка существует ряд теорий. ПОД Предлог с винителен и твори т е л е п п а д е ж. Фонетични варианти. Вокализиран вариант пддо се употребява: 1. Пред формите на местоименията я и что: подо мной ; подо что. 2. Нарёд с под пред местоименията весь, всякий и едносрични съществителни с променливи гласни; под (о) всем; под(о) всяким; под(о) лбом; под(о) льдом; под(о) ртом и др. Пренасянето на ударението върху предлога се среща предимно в адвербиализирани съчетания: под боком; под вечер и под вечер; под голову и под голову; спускаться под гору; под ногу, под ноги; под носом (съвсем близо) и под носом (под носа — в пряк смисъл); под пол и под пдл; под полом и под полом; под руку, под руки; под сорок и под сорок.
под 4~ В 147 под + В Предложната конструкция под + В се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, финални, модални, сравнителни, отношения за съответствие, количествени, трансгресивни, обектни, инструментални, замеяителни и комитативни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, към долната част на който е насочено някакво движение или действие ( X из-под + Р) (бъл г. под). При глаголи с представка под-. Употребата на предлога е мотивирана от префиксалния глагол. Непреходни глаголи за движение. Подбегать, подбежать. Дети подбежали под мост. Подлезать, подлезть. Кошка, подлезла под стол. Подлетать, подлететь. Птичка подлетела под крышу. Подплывать, подплыть. П. под мост, под плот. Подползать, подползти. Мальчик подполз под кровать. Преходни глаголи. Подбирать, подобрать. П. под себя, ноги. Подводить, подвести. Под старый дом подвелй новый фундамент. Подкладывать, подложить. П. руку под голову. П. под колёса камни. Възвратни глаголи. Подкапываться, подкопаться. П. под стену. Подрываться, подрыться. П. под фундамент. При глаголи с представка за-. Забирать, забрйть. 3. кдсу под косынку, -ся. Мальчик забрался под одейло. Заглядывать, заглянуть. 3. под кровать. Залезать, залёзть. Кошка залезла под пёчку. Заползать, заползти. Змея заползла под камень. под + В При глаголи с други представки или без представки. Бросать, бросить. Б. бумажку под стол. -ся. Б. под поезд. Вводить, ввести. В. адреналин под кожу. Входить, войти. Корова, вошла под навес. Класть, положить. Я положил тетрадь под кнйгу. Лезть. Собака лезет под кровать. Ложиться, лечь. Я лёг под куст и скоро заснул. Опускаться, опуститься. О. под землю. Падать, упасть. Яблоко упало под стол. Ранить. Его ранило под сердце. Проникать, проникнуть. П. глубоко под землю. Прятаться, спрятаться. С. под навес. Смотреть. С. под стол. Спешить. С. под дёрево. Спускать,, спустить. Водолаза спустили под воду. -ся. С. под воду. Ставить, поставить. П. стакан под кран. Стать. Все трудящиеся стали под знамя революции. Уходить, уйти. У. под воду. Луна, ушла под облака. Адвербиализирани съчетания. Под гору (надолу). Он. быстро шёл под гору. Дорога спускалась под гору. Под откдс. Партизаны пустйли поезд под откдс (б ъ л г. прекатуриха влака надолу по насипа). Под уклдн. Поезд разошёлся под уклон (влакът се засили по на надолнището). Глаголни фразеологични съчетания» означаващи подкрепяне на нещо отдолу. Брать, взять. Б. под козырёк (козирувам). Вести. В. кого-нибудь под руку. Держать. Д. кого-нибудь под руку. Поддерживать, поддержать. П. под руки, под лдкти. Подхватывать, подхватить. П. кого-нибудь под руки, под мышки.
иод 4- В 148 Схватывать, схватить. С. кого-нибудь под руку. Глаголни словосъчетания, означаващи движение, насочено към местност, намираща се близо до някакъв населен пункт ( X из-под + Р; срв. под 4- Т, с. 150) (бълг. в околностите на, близо до, край, до, при). Нас перевезли под Москву. Они поехали под Харьков. Он пошёл работать под самую деревню. Глаголни словосъчетания с простран" ствено-пределно значение (бълг. до). Орёл взвился под облака. Он держал лошадь под уздцы (бъл г. до самата юзда). Хмель подвился под потолок террасы. Стёпы подвели под крышу. Мальчик подбросил мяч под самый потолок. Дёрево подрубили под корень. Боль подступила под самое сёрдце. Темпорални отношения Адвербиализирани съчетания за означаване на време, преди което се извършва някакво действие (// перед 4- Т; накануне 4- Р) (бълг. преди, срещу). Под вечер стало холоднёе (б ъ л г. надвечер, привечер). Это случилось под воскресенье. В ночь под Новый год. Под осень. Под старость. Под конёц (към края). Причинни отношения Устойчиви съчетания за означаване на състояние, което е причина за някакво действие: под весёлую руку (във весело настроение); под горячую руку (в яда си). Он меня выругал под горячую руку. Финални отношения Глаголни словосъчетания за означаване на цел на някакво действие с оглед на предназначението на даден предмет (// для 4- Р) (бълг. за). Боронить. Б. зёмлю под озимые. иод 4- В Брать, взять. Под читальню взяли большую комнату, а под столовую ■— зал в нижнем этажё. Под молокд я иногда беру бутылку из-под кефйра. Вспыхивать, вспахать. Весь участок вспахивался под сад. ВспЫшка. В. под яровые. Выделять, выделить. В. участок земли под огород. Засеивать, засеять. Засёяли поле под овёс. Оборудовать. Старую школу оборудовали под квартиры. Обрабатывать, обработать. О. поле под капусту. Отводить, отвести. Эту аудиторию врёменно отвелй под читальню. Перестраивать, перестрбить. Дом перестрдили под дётский сад. Приспосабливать и приспособлять, приспособить. Здание приспособили под школу. Разрыхлять, разрыхлить. Р. зёмлю под клумбы. Распахивать, распахЫть. Р. зёмлю под пар (бълг. за угар). Субстантивни словосъчетания: земли под рис; площади, под сахарную свёклу; поле под овёс; помещение под склад и др. Модални отношения Фразеологични съчетания, означаващи начин на действие (бълг. под). Ученикй пйшут под диктовку учителя. Он забормотал чтд-то себе под нос. Сравнителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, по подобие на който се прави нещо (бълг. като, подобно на, имитация на). Гримировать, загримировать. Г. себя под разбойника. // разбойником. -ся. Артист загримировался под старика. Маскировать, замаскировать, М. детей под разных зверёй Цразными зверями.
под 4- В Отделывать, отделать. Мебель отделала под красное дерево (бълг. имитация на махагон). Подделываться, подделаться. П. под старика. Подкрашивать, подкрасить. П. шкаф под дуб. Субстантивни словосъчетания: воротнйк под котик; зал, заштукатуренный под розовый мрамор ; мебель под красное дерево; стулья под орех и др. Отношения за съответствие Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, в съо1ветствие или в тон с който нещо се подбира (бълг. към, според, в съответствие с, в тон с). Подбирать, подобрать. П. галстук под цвет рубашки. Подгонять, подогнать, всё было поддгнано под русский вкус. Подходить, подойти. Рубашка подходит под цвет пиджака» Фразеологични словосъчетания за съответствие (бълг. по, според). Он уверенно исполнил, концерт Баха, котдрый под сйлу только опытным музыкантам. Эта комната не под рост такому человеку. Количествени отношения За приблизително определяне на количество или възраст (бълг. към, около). В зале было под трйста человек. Ему было под шестьдесят» Это был еьцё молодой человек, лет под тридцать Трансгресивни отношения Фразеологични глаголни словосъчетания, означаващи преминаване към друго състояние: въздействие, влияние, зависимост и др. (срв. под 4- Т, с.151) (бълг. под). Брать, взять. Б. под защйту (под контроль, под наблюдение, под стражу). 149 под 4- В Отдавать, отдать. О. кого-нибудь под суд (под надзор). Подводить, подвести. П. что-нибудь под обилий знаменатель. Подпадать, подпасть. И. под чужое влияние. П. под удары закона. Попадать, попасть. Он попал под влияние брата. П. под суд. Принимать, принять. П. кого-нибудь под своё покровительство. Сажать, посадить. Егд посадйли под арест. Ставить, поставить. Империализм ставит под угрозу мирное существование людей. П. под контроль. Обектни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на лице, към което е насочено някакво отрицателно действие (б ъ л г. интригувам против или срещу някого; правя интриги срещу някого). Под меня подкопались, очернйли меня. Он подрывается под своегд коллегу. Инструментални отношения Фразеологични съчетания за означаване на предмет, с помощта на който се осъществява дадено действие (б ъ л г. с). Меня подстригли под гребёнку. Сводки размножать на пишут,ей машйнке под копирку, перепйсыватъ чётко и разборчиво от рукй (Кат.). Заменителни отношения За означаване на предмет, който служи като гаранция или замяна на нещо (б ъ л г. срещу). Давать дёньги под расписку, под вексель. Давать дёньги под проценты (б ъ л г. иод или срещу лихва). Комитативни отношения За означаване на музикален или друг звуков съпровод на дадено действие (б ъ л г. с, под).
под + Т 150 под + Т Эту песню можно петь под акком- ; Искать. Я искал письмд везде: под панемент гитары II с аккомпанеменкнйгами, под журналами и под столом. том гитары, инй шли на штурм под барабан. Мы. маршируем под звуки Находить, найти. Я нашёл письмд нашего школьного оркестра. I под книгой. ’ Останавливаться, остановиться. Мы ; остановились под деревом. ПОД + Т I Плавать. Он умеет п. под водой. Работать. Шахтёры работали глуПредложната конструкция под 4- Т боко под землёй. се употребява за изразяване на проСловосъчетания, които имат характер странствени, причинни, модални, отнона фразеологизми. шения за състояние, инструментални и Он держит под мышками кнйгу. атрибутивни отношения. Земля горйт под ногами. Онй часто спали под открытым нёбом (бълг. Пространствени отношения на открито). Глаголни словосъчетания за означаСловосъчетания, означаващи обставане на предмет или място, по-ниско от новката, при която се извършва дадено които е разположено нешо или се издействие (с отслабено конкретно провършва някакво действие ( X над + Т) странствено значение). (бълг. под). Мы, бежали под проливным дождём. При статични глаголи. Бойцы долго находились под обстрёБыть. Трава была под снегом. Под лом, под огнём противника. Солдаты деревом была хорошая, густая тень. бежали под пулями врагов. Висеть. Под потолком висела лампа. Лежать. Зимой поля лежат под За означаване на пространствена снегом. Я долго лежал под деревом. близост. Ночевать. Экскурсанты ночевали Словосъчетания, означаващи пространпод навесом сарая. ствена близост с предмет (бълг. до, Отдыхать, отдохнуть. Путешестпри, край). венники отдыхали под деревом. Аптека у вас под боком (бълг. Сидеть. Под столом сидйт кошка. съвсем близо, на две крачки). МдльчиСтоять. Мы стояли под елями. ки притаились под берегом. Под гоСубстантивни словосъчетания: беседрой бежит река. Мы плыли под обка под деревом ; скамья под навесом ; рывом. Я сидел под окном Ц у окна. коврик под столом и др. Глаголни словосъчетания, означаващи При глаголи с представка под-. близост до населено място (бълг. Подламываться, подломиться. Лёд близо до, до, при, край, в околностите подломился у меня под ногами. на). Подписываться, подписаться. П. Через полчаса Метелица был под под заявлением, под доверенностью. самым селом (Фад.). Он воевал под Я готов подписаться под этим обеиСталинградом. Лёнин умер 21 янвами руками. ря 1924 года в Горках под Москвой. При други глаголи, означаващи дейСубстантивни словосъчетания ( // при ствие. 4- П). Встречать, встретить. Я его встреБйтва под Полтавой. Сражёние тил под деревом, -ся. Онй встретились под деревом. ; под Кйевом.
под 4- Т Причинни отношения За означаване на действие или явление, което става причина да се осъществи друго действие (//от 4- Р; вследствие 4- Р) (бълг. под, от, поради). В съчетание с думи, означаващи природни явления. Камыш колышется под ветром // от ветра, Я весь промок под дождём. Вода, казалась синей подо льдом. Трава под солнцем пожелтёла. В съчетание с отвлечени съществителни, означаващи въздействие. Под влиянием свсйх товарищей он стал заниматсья лучше. Под воздействием своего брата я поступйл в техникум.. Под давлением обстоятельств. Скорость реакции изменяется под действием катализатора. Неприятель отступил, под напором наших войск. Ветки гнались под тяжестью яблок. Под угрозой смерти он предал своих. Под разными предлогами он старался как можно чаще встречаться с нами. Она ушла под благовидным предлогом. Модални отношения Глаголни словосъчетания, означаващи начин на действие (бълг. под). Ни под каким видом не принимайте его (бълг. в никакъв случай, по никакъв начин). Под водйтельством Партии мы идём вперёд к новым победам. Полк выполнил боевое задание под командованием майора П. Работа в лаборатории идёт под наблюдением ассистента. Пехдта двйгалшь вперёд под прикрытием артиллерии. Я вам говорю это под секретом. Рассмотрим вопрдс под углом егд важности (б ъ л г. от гледище на). Отношения за състояние За означаване на състоянието, в което се намира даден субект (срв. под 4- В, с. 149) (бълг. под). 151 под + Т Он был под арестом. Страна находилась под гнётом иноземных захватчиков. Болгария пятьсот лет находилась под игом османских завоевателей. Он был под надзором полиции. Мальчик всегда был под покровительством старшего брата. Арестованные были под следствием. Инструментални отношения Отделни словосъчетания, означаващи средство или уред, с които се извършва някакво действие (бълг. под, с). Исследования под микроскопом. Операция под наркозом. За означаване на дума, термин и др., чрез които се разкрива смисълът на нещо (б ъ л г. под). Что вы имеете в виду под этим выражением ? Что вы подразумеваете под этим? Под этим термином он понимает совсем другое. Атрибутивни отношения За характеристика на предмет по негова съставна част. За определяне на ядене с някаква подправка (б ъ л г. с): поросёнок под хреном; рыба под соусом и др. За характеристика на предмет според неговата покривка или друга принадлежност (б ъ л г. с): дом под высокой крышей ; дом под черепицей ; кресла под чехлами; лампа под зелёным абажуром ; стол угод красной скатертью II с красной скатертью ; пароход под советским флагом и др. За характеристика на предмет по неговото съдържание (бълг. с). Поле под картдфелем (нива, засята с картофи). За характеристика на лице или предмет според названието му (бъл г. с). Герой под вымышленным йменем. Журнал под названием „Октябрь*.
152 пддле 4- Р лйнии коммунистического воспитйния молодёжи. По лйнии комсомдльской организации прйняты меры для укрепления трудовой дисциплйны. подле + Р Наречен предлог за изразяване на пространствена близост (//вбзле4-Р, дколо 4- Р) (бълг. до, при, край). В съвременния руски език този предлог се среща по-рядко и се заменя с возле. Могучий дуб стоит, пддле красивой берёзы. В школе он сидит пддле меня. по мере + Р Отименен предлог за изразяване на съответствие (// в меру 4- Р, в соответствии с 4- Т) (бълг. според). Работайте по мере сил и возможностей. По мере надобности. По мере развйтия. подобно -|- Д Наречен предлог за изразяване на сравнителни отношения (уподобяване) (бълг. като, подобно на). Вокруг нас, поддбно высокой стене, стояли высокие заросли кустарника. Поддбно многим свойм товаршцам он прошёл хорошую трудовою школу. Подобно молнии егд пронзйла страшная мысль. При съществителни, означаващи процес, предлогът по мере има темпорална отсянка за едновременност и постепенно усилване на даден процес (// с 4- Т) (б ъ л г. с, при). По мере подъёма в гору воздух становится чйще, прозрачнее. Ц С подъёмом, в гору .. . позади + Р Наречен помимо 4- Р помймо 4- Р предлог за изразяване на ! пространствени отношения (място в задната част на даден предмет) ( X впередй 4-Р;//сзади4-Р; за4-Т) (бъ л г. зад, след, подир). Позади леса нахддится дзеро. Позади дома, расположены хозяйственные постройки. Собака бежала позади мальчика. Он оставил позади себя всех остальных, ПО ЛЙНИИ -Ь Р Наречен предлог за изразяване на | отстъпителни и отделителни отношения. ; j Отстъпителни отношения I За означаване на действие, което се извършва независимо или против волята и съгласието на даден субект (//прдтив 4- Р; вопреки 4- Д) (бълг. против, въпреки, мимо). Улыбка, помймо воли, появилась на егд худощавом лице. Это сделано помймо моего личного согласия. Отделителни отношения Отименен предлог, характерен за публицистичния стил, за изразяване па < За изключване на предмет или явление от групата на подобни предмети и ограничителни отношения с модална отсянка (бълг. полиция на — РУ с.; явления (// кроме + Р, за исключечрез). нием + Р) (бълг. освен). План выполнен не только по линии Помймо пёнсии другйх срёдств он. количественных, но и по лйнии кане имёет. чественных показателей. Мы должны За посочване наличността на един развернуть ещё бдльшую работу по предмет наред с други предмети
по направлению к + Д 153 (.Ц кроме 4- Р) (бълг. освен, покрай, извън). Помимо винтовки у него ещё ручная граната (H.-П.). Помймо детей он содержал и племянника. Помймо врачебной практики у него была масса дел и начинаний. по направлению к + Д Специализиран сложносъставен предлог за означаване на пространствена насоченост към даден предмет (// в направлении + Р) (бълг. към, по посока на). Колонна, двигалась по направлению к гдроду. Мы шли по направлению к деревне. Он махнул рукой по направлению к окнам. по отношению к + Д Сложносъставен предлог за изразяване на ограничителни отношения (за означаване на сфера, в която се проявява някакво действие или качество) (II в отношении 4 Р, в отношении I к 4- Д) (б ъ л г. спрямо, към, по отноI шение на). j Глаголни и субстантивни словосъчетания. По отношению к нему мы допустйли серию бестактностей ... (Аж.). Каждый из вас является руководи■ телем по отношению к другйм. I Адективни и адвербиални словосъче- i тания (// к 4- Д; с 4- Т) (бълг. спряi мо, към, с). Он был беспощадным по отноше- I нию к врагам. Продавец был груб по отношению к покупателям. Он очень i внимателен по отношению ко мне. I Говорить так несправедливо по от- I ношению к нему. Он поступйл плдхо ! по отношению ко всём нам. посередине 4- Р поперёк + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (за означаване на посока или разположение по ширината на даден предмет) (бълг. напреки на, напреко на, през). Он стал нам поперёк путй (той ни препречи пътя, застана на пътя ни). Ветер гнал поперёк мостовой осенние листья. Он схватйл мальчика поперёк тела, (прен.) Чужой хлеб встал ему поперёк гдрла (бълг. па). по поводу + Р Отименен предлог за изразяване на причинни отношения (// по случаю 4Р, в связй с 4- Т) (б ъ л г. поради, по повод на, във връзка с). Общественность проявляет тревогу по поводу воспитания детей. Замечания по поводу выступления. Прения по пЬводу финансового положения страны. Протест, по поводу пограничных провокаций. по причине 4- Р Специализиран отименен предлог за изразяване на причинни отношения (II вследствие 4- Р; из-за 4- Р; по 4Д) (б ъ л г. поради, по причина на). Авария произошла по причйне недосмотра. Пр причйне болезни ему часто приходилось пропускать учёбные занятия. посередине + Р Употребява се и с непълногласно съчетание посредйне. Отименен предлог за изразяване на пространствени отношения (// посредй 4- Р, средй 4Р) (бълг. посред, всред, сред).
пбсле 4- Р 154 Посередине кдмнаты, был поставлен длинный стол. Посередине сада есть клумба с анютиными глазками. Не стдй посередине дороги. посредством 4- Р прохладный после росы; довдльный после отдыха; усталый пдсле рабдты. и др. по случаю + Р после + Р Наречен предлог за изразяване на темпорални отношения (следходност на действие или събитие) (X до + Р; перед 4- Т) (бъл г. след, подир). За означаване на изминато време по часовника (без определение). Собрание кончилось после часа — срв.: Собрание кончилось через час. ■Отец придёт после четырёх. При съществителни, означаващи време, заедно със съществителни, означаващи процес. Мы сделали перерыв после четырёх часов напряжённой работы. Отряд пришёл к месту назначения после нескольких часов тяжёлой ходьбы. При съществителни, означаващи важни събития. После войны друзья вновь встретились. После революции рабочие и крестьяне стали хозяевами своего государства, При съществителни, означаващи състояние или процес. После болезни он похудел. Мы будем заниматься после обеда. После лекций мы пойдём в кино. Произведения этого писателя смоглй оценить только после его смерти. После окончания университета он стал учйтелем. // По окончании ... При съществителни, означаващи лице ( X перед 4- Т; прежде 4- Р). Я вернулся домой после отца. Он вышел после всех. В някои словосъчетания за означаване промяна на климат или място. После юга здесь кажется холодно. После гдрода в дерёвне было скучно. Адективни словосъчетания с причинна отсянка: мокрый после дождя; Отименен предлог за изразяване на причинни отношения (// по поводу 4- Р, в связи с 4- Т) (бъл г. по случай). Употребява се обикновено при съществителни, означаващи важни събития. По случаю дня бездушного флота на аэродроме состоялся, большой парад. Три дня праздновали по случаю его приезда. Приём по случаю национального праздника Народной Республики Болгарии. по сравнению с + T Специализиран сложносъставен предлог за изразяване на сравнителни отношения (II в сравнении с + Т; перед 4- Т; прдтив 4-Р) (бълг. в сравнение с). Необходймо* повысить производительность труда на двадцать процентов по сравнению с уровнем предыдущего года. Мой неприятности — это капля по сравнению с морем твоих (Сим.). посреди + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения (// среди 4Р, посередине 4-Р) (бълг. посред, насред). Посредй плдщади стойт памятник.. Посредй стола стойт ваза с цветбми. Он шагал посредй пустынной Улицы. посредйне + Р (вж. посерелйнеЧ- Р) посредством + Р Отименен предлог за изразяване на модални и инструментални отношения.
по части 4- Р при 4- П 155 Модални отношения при 4- П В съчетание с отглаголни съществителни за означаване на начина на дадено действие (// путём 4- Р) (б ъ л г. чрез, с). Страны добйлись соглашения посредством переговоров. \ Пренасяне на ударението върху предлога се среща само в устойчивото съчетание при смерти. Предложната конструкция при 4- П се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, условни, отстъпителни, комитативни и посесивни отношения. Инструментални отношения За означаване на средство или посредник при извършване на някакво действие (// при пдмощи 4- Р; через + В) (б ъ л г. чрез, посредством). Город снабжается водой посредством водопровдда. Возвратные глаголы образуются посредством суффикса -ся. Ты должен доказать её вину посредством свидетелей. по части + Р Отименен предлог в разговорния стил за изразяване на ограничителни отношения (II в области + Р, в отношении + Р) (б ъ л г. в, по, по отношение на). По части математики я слаб. Печдрин — специалист по части женского сердца (Добр.). прежде + Р Наречен предлог за изразяване на темпорални отношения за означаване на предходност в съчетание с лични местоимения или съществителни, означаващи лица ( х после 4- Р; // пёред 4- Т) (б ъ л г. п >еди). Я вернулся домой прежде тебя. Но горцы прежде казаков взялись за оружие ... (Л. Т.). Он явился на занятия прежде всех. Ус1Ойчиви съчетания: прежде времени, прежде всего. Пространствени отношения За означаване на пространствена близост (//у 4- Р; возле 4- Р; Около Р) (б ъ л г. при, край, до). Ленинград расположен при впадении Невы в Балтийское море. При входе в квартиру висит почтовый ящик. При въезде в город стояла огромная средневековая башня. За означаване на местност близо до населено място, където се е извършило нещо ( // под 4- Т) (б ъ л г. при, край). Сражение при Бородине. Битва при Нарве. За означаване на пространствена близост с отсянка на административна зависимост (б в л г. при, към). Он учился на курсах при Академии. Читальня при библиотеке. При каждом вокзале имеется комната отдыха. При ддме имеется гараж для машин. При заводе есть стадион. За посочване на предмет, който включва в състава си нещо спомагателно (с присъединителна отсянка) (б ъ л г. към). * Подробный указатель при атласе. Именной указатель при книге. За посочване на място или учреждение, където лицето изпълнява някаква длъжност (б ъ л г. при, към, в). Бухгалтер при горсовете. Аспирант, оставленный при университете. Темпорални отношения За означаване на действие или събитие, с което друго действие съвпада по
при 4- П време (II во время ЧР) (бълг. при, по време на, през време на). В съчетание с отглаголни съществителни. При включении прибора следите за стрелкой. При обсуждении этой книги разгорелся спор. При други съществителни, означаващи действие (б ъ л г. при). При встрече высокого гостя на аэродроме присутствовали и дипломатические представители. При входе учителя в класс все ученики встали. Не падайте духом при неудаче. При съществителни, означаващи процес (//в процессе + Р) (бълг. при). При вращении, тела развивается центробежная сила. При нагревании металл расширяется. За посочване на епоха или период ог време, когато се иззършва нещо (бълг. при, по време на, през време на). При Советской власти многие народы впервые создали свою письменность. При социализме каждый человек является хозяином своей страны. За означаване на лице, чрез живот а и дейността на което се определя времето па дадено действие (бълг. при, през, през време на, по време на). Эта книга йздача при жйзни автора. Ещё при жизни П)и сина егд ймя получило мирову.о иззгстность. Дом сгорел ещё при базу шке. За означаване на лице, в присъствието на което се извършва действие с отсянка на условност ( X без + Р ; в отсутствии + Р ; II в присугсгвии + Р) (бълг. пред, при, в присъствието на). Он сказал об этом при свидетелях. Мальчик признался во всём при товарищах. Они поссорились при госте. За посочване на временна обстановка, при която се извършва дадено действие (бълг. при, на). 156 при Н- П Прогулка при лунном свете. Мы переходим улицу при зелёном свете. Лучше читать при дневном свете, чем при лампе. Я всегда работаю при открытом окнё. Фразеологични съчетания с отсянка на предходност (б а, л г. на). Она при смерти (тя е на умиране). Он был при последнем издыхании (той вече е на издъхва не). Причинни отношения За означаване на обстоятелство или условие като причина за нещо (// благодаря + Д» вследствие + Р) (бълг. при, поради, благодарение на). При поддержке всей страны трудящиеся быстро восстановили родной город. При вашем содействии я закончу работу к сроку. При отсутствии необходимых условий он был. вынужден прекратить работу. Условни отношения За посочване на явление или факт, който е условие за осъществяване на някакво действие (бълг. при). При желании ты можешь написать хорошее сочинение. При старании ты успешно закончишь курс учения. При участии народов всех стран сйлы мира одержат победу. Отстъпителни отношения За посочване, че действието не може да се осъществи въпреки наличието на условия и възможности (II несмотря на + В, вопрекй 4~ Д) (бълг. въпреки, при). При самом Искреннем желании он не смог ответить на все письма. При всём своём желании не могу помочь вам. При всём моём уважении к вам я не могу с этим согласиться.
применительно к 4- Д 157 про 4- В Комитат йена отношения Модални отношения За означаване на лице, което съпровожда някого (//вместе с + Т) (бълг. при, с). Бабушка была, постоянно при детях. б^ду всегда при вас. В съчетание с отгла» олни съществителни за означаване на начин на работа (II путём 4- В) (б ъ л г. чрез). При помощи скрещивания учёный создал новый сорт пшеницы. Посесивни отношения Инструментални отношения За означаване на притежаване на нещо (с пространствена отсянка). В конструкция иметь при себе (бълг. имам у себе си, нося със себе си). имел при себе все документы. Партбилет я всегда ношр при себе. Держите этот ключ при себе. В конструкция при мне, при тебе и т. н. (// у 4- Р) (бълг. у или конструкция с глагола „имам“)Мой тетради при мне. При вас ли ваш паспорт. ? Документов при нём не было. За означаване на средство или посредник при извьршване на дадено действие (// с пбмощью 4- Р, посредством 4- Р; через + В) (бълг. с, чрез, с помощта на). Модель приводится в движение при помощи электрйческого тока. При помощи товарищей я исправлю все свой ошибки. Я прочитал эту книгу при помощи словарй // со словарём. За посочване на предмет, който се притежава в даден момент от някого (с отсянка на официалност) (бълг. с). Фомин ходил у себя дома в пиджаке и при часах (Фад.). Другой парень, в черкеске, при кинжале и револьвере, стоял у стола (1 ладк.). Он всегда одет прилично, при галстуке. про + В применительно к + Д Сложносъставен предлог за изразяване на съответствие с ограничителна отсянка (II в соответствии с 4- Т, сообразно 4- Д) (б ъ л г. с оглед на, според, съобразно с). Необходимо перестроить рабдту применительно к новым требованиям. Лёнин развил учение Маркса-Энгельса применительно к империализму. при ПОМОЩИ -4- Р Отименен предлог за изразяване на модални и инструментални отношения. Предложната конструкция про 4- В се употребява в разговорния стил преди всичко за изразяване на детиберативни отношения, а отделни устойчиви съчетания могат да изразяват причинни, финални и модални отношения. Делиберативни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет па реч и мисъл като стилистичен синоним на по-честата конструкция о 4- П (бълг. за). Беседовать. Б. про жизнь. Вспоминать, вспомнить, Я всё время вспоминал про своего вчерашнего спутника. Говорить. Про невест и жён у нас говорят много, особенно если на фронте затишье ... (А. Н. Т.). Докладывать, доложить. Солдат доложил про всё, что случилось в землянке. Думать. Он всё врёмя думал про свою семью.
про Ч- В 158 Забывать, забыть. Не следует никогда забывать про свой обязанности. Знать. Мы ничегд не знали про наших товарищей. Петь, спеть. Спой нам, ветер, про чащи лесные, про зверйный запутанный след, про шорохи ночные, про мускулы, стальные, про радость боевых побед (Л. -К.). Писать, написать. Товариш, написал мне про этот случай. Помнить. Недаром помнит вся Россйя про день Бородина (Л.). Рассказывать, рассказать. Старик рассказывал про охоту. Рассказ. Рассказы про диких зверей. Слышать. X слышал про негд. Спрашивать, спросить. Он спрашивал про всё. Узнать. Про эту девушку я узнал в пдезде. Читать, прочитать. Про космонавтов я уже прочитал в газете. Субстантивни словосъчетания : анекдоты про Суворова; сказки про русских богатырей и др. Причинни отношения Отделни устойчиви съчетания (бълг. за). Егд бранят за всё про всё (разг.) (бълг. за всичко него хокат). Он меня обидел ни за что ни про что. Финални отношения Отделни устойчиви съчетания (бълг. за). Копить про запас. Иметь про чёрный день (бълг. за). Мы неграмотные, не про нас писано. Модални отношения Устойчиво съчетание про себя (бълг. на ум). Читай про себя, а не вслух. прдтив 4- Р против 4- Р Наречен предлог за изразяване на пространствени, финални, сравнителни, отстъпителни, обектни и заменителни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване, че нещо се намира или извършва на противоположната страна (// напрбтив Ч- Р) (бъ л г. срещу). Быть. Прдтив меня была дверь в кабинет (Л. Т.). Жить. Они живут прдтив шкдлы. Мы живём друг прдтив друга. Находиться. Наш дом нахддится прдтив аптеки. Садиться, сесть. Он сел на скамейку прдтив дверей ресторана. Сидеть. Прдтив менй сидели две девушки. Стоять. В зале прдтив двери стояло деревянное кресло. Субстантивни словосъчетания: здание прдтив завдда; магазин прдтив ддма; сквер прдтив театра и др. В съчетание с думите свет и сдлнце: рассматривать чтд-нибудь прдтив света, прдтив сдлнца; становйться, стать прдтив света. В съчетания, синонимични с конструкцията рядом с ч- Т. Прдтив названия книги была обозначена цена. Прдтив каждой фамйлии значилась заработная плата. За означаване, че нещо се извършва в противоположна посока спрямо друго ( X по + Д). Парикмахер побрил писателя дчень тщательно, два раза: одйн раз по вдлосу, а другдй раз прдтив вдлоса (Кат.). Гладить кдшку прдтив шерсти. За означаване на движение, противоположно на друго движение. Я с труддм шёл прдтив ветра. Пловец с труддм плыл прдтив течения.
прбтив 4- Р Финални отношения 159 против 4- Р Воевйть. В. прдтив фашистов. Войнй. В. прдтив (фашистской Германии. Возбуждать, возбудить. В. всех Субстантивни словосъчетания за означаване на средство за лекуване или прдтив себя. > Возражать, возразить. Я возразил предпазване от нещо (// от 4~ Р > X прдтив этого предложения. Возрадля 4- Р) (бълг. против, за). жение. В. прдтив проекта. Лекарство против бессдницы. Прививка против дифтерйи. Средство Вооружаться, вооружиться, (прен.) Прдтив этой догадки вооружились прдтив болезни. Очкй против пыли. Дайте мне что-нибудь прдтив зубвсе. ндй боли. Восставать, восстать. В. прдтив царя. Восстание. В. прдтив помёщиI ков. В. прдтив тирании. Сравнителни отношения ! Восстанавливать, восстановить. Он За означаване на разлика при съповосстановил прдтив себя всех знакдставяне (// по сравнёнию с 4- Т) м.ых. (б ъ л г. срещу, в сравнение с). Вставать, встать. Весь нардд встал Объём продукции завода в этом прдтив оккупантов. году увеличился на двадцать проценВысказываться, высказаться. Я тов прдтив прдшлого гдда. Нетдчвысказался прдтив этого мнения. ность текста прдтив оригинала. Выступать, выступить. В. прдтив предложения. Говорить. Вы напрасно говорите Отстъпителни отношения прдтив ндвого проекта. Глаголни словосъчетания за означаГолосовать. Г. прдтив предложения. ване на действие, което е в противореИдти. Отряды Красной Армии шли прдтив белогвардейцев. чие с нещо (X по 4- Д; // вопрекй 4- Д) (бълг. против, въпреки). Иметь. Я не имею ничегд прдтив Она пришла прдтив вдли. Она поэтого. И. зуб прдтив когд-нибудь ступила в консерватдрию прдтив же(б ъ л г. на). лания родителей. Настраивать, настроить. Н. сыноВъв вметнати изрази : прдтив оживей прдтив отца. -ся. Все настрбидания ; прдтив обыкновения ; прдтив лись прдтив негд. чаяния. Негодовать. Н. прдтив несправедливости. Обектни отношения Обращать, обратить. О. оружие прдтив неприятеля. Глаголни и съотносителни с тях субПротестовать. П. прдтив насйлия. стантивни словосъчетания за означаване Протест. П. прдтив несправедливости. на враждебно отношение или действие, насочено срещу някого или нещо (с Сплачиваться, сплотиться. С. прдфинална отсянка) ( X за + В) (бълг. тив общего врага. срещу, против). Устоять. Он не мог у. прдтив исАгитировать. А. прдтив войны. Агикушений II пёред искушениями. тация. А. прдтив войны. ’Други словосъчетания: выпад прдБиться. Б. прдтив врагдв. тив своегд бывшего начальника ; двиБороться. Б. прдтив ндвых вдйн. жение прдтив войны ; поднять гдлос Борьбй. Б. прдтив буржуазной идеопрдтив несправедливости; принять лдгии. Борец. Б. прдтив фашизма. меры прдтив нарушения дисциплины ; Бунтовйть (ся). Б. прдтив насилия. репрессии прдтив сторднников мира ; Бунт. Б. прдтив помещиков. Бунтовпреступление прдтив служебной этищик. Б. прдтив царя. ки и др.
путём 4- Р 160 Заменителни отношения Единични словосъчетания: платёж прдтив документов (6 ъ л г. срещу). путём 4- Р Отименен предлог за изразяване на модални отношения (метод, с помощта на който се постига нещо) (//посредством + Р, при помощи 4- Р, с помощью 4- Р) (б ъ л г. чрез, с). Путём скрещивания учёный создал новый сорт винограда. Водород отделяется от кислорода путём электролиза. Он поверил, что путём тренировки может научиться летать без ног (Б. Пол.). ради -I- Р Предложната конструкция ради 4- Р се употребява за изразяване на причинни и финални отношения. рядом с 4- Т Сделать ради шфтки. Сказать ради смеха, (разг, неодобр.) Он сделал это ради проформы (бълг. за форма, проформа). Ради чего емф стараться ? В постпозитивна употреба : денег рйди ; куска хлеба ради ; страха ради и др. За означаване в чия полза се извършва някакво действие (//для4-Р> в интересах 4- Р, в пользу 4- Р) (б г л г. заради, за). Мы обязаны сделать всё ради народа. Сделаю это ради тебй. Пожертвовать жизнью ради отечества. Ради счастья своих детей матери объединяются в борьбе за мир. Ради общего дела. В постпозитивна употреба: Христа ради, бога, ради (за бога). рядом С + Т Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени и сравнителни отношения. Причинни отношения В отделни словосъчетания, характерни за книжната реч, за означаване на вътрешна или външна причина (//из 4- i ; из-за 4- Р) (б ъ л г. заради, от). Она ходила к ним ради любопытства. Он воздерживается, вина рада болезни. Финални отношения За означаване на целта на дадено действие с по-ограничена употреба в книжната реч и в някои устойчиви съчетания (// для 4- Р; за 4- В) (б ъ л г. заради, за). Пришёл мирйться к вам, совсем не ради ссоры (Крыл.). Бороться ради сохранения мира на земле. Бой идёт святой и правый, смертный бой — не ради славы, ради жизни на земле (Твард.). Пространствени отношения За означаване на пространствена близост на лица или предмети, разположени на една линия (б ъ л г. редом с, до, край, близо до). Санин то шёл рядом с Джеммой, то нёсколько позади её (Т.). Я сел рядом с отцом. Мы живём рядом. со школой. Рядом со зданием завода выстроила новый клуб. Рядом с названием книги была, обозначена цена. II Прдтив названия книги ... (бълг. срешу). Сравнителни отношения При глагола ставить, поставить за означаване на съпоставяне (//наряду с 4- Т) (бълг. наред с). Кого в Европе мджно поставить рядом с ним ? (М. Г.).
с 161 С + Р С Пространствени отношения Предлог с родителей, т в орителен и винителен падеж. Фонетични варианти. Вокализиран вариант со се употребява в следните случаи : 1. Пред думи в родителей и творителен падеж, имащи в началото две или повече съгласни, първата от които е с, з, в, ш: со свечой; со своим ; со стола ; со стороны ; со зла; со временем ; со вчерашнего дня; со звездой ; со шкафом; со шкдлы. и др. 2. Пред съответните форми на местоименията я, весь, всякий: со мной ; со всего мира; со всех сторон; со всякими. 3. Пред отделни думи и в устойчиви съчетания : со двора; со дна; со дня на день; со дня рождения, но: поздравляю вас с днём Первого мая, с днём рождения. 4. Наред със с в следните случаи : а) пред думи, започващи с две съгласни, първата от които е с или з, а втората л или р : с (о) слезами; с (о) славками; с (о) злодеем; с (о) зрителями ; б) пред думи, започващи с две съгласни, първата от които е л, р или иг. с (о) Львовом; с (о) льдом; с (о) рвением; с (о) шляпой; в) пред думите многое, многие: с (о) многим; с (о) многих сторон; с (о) многими товарищами. Пренасяне на ударението върху предлога се среща само в конструкции с родителей падеж, които са устойчиви съчетания: сжить со света или со свету ; покатиться со смеху ; со сна и со сну; со ста рублей и со ста рублей. Глаголни словосъчетания за означаване на движение отгоре надолу или отделяне от повърхността на даден предмет ( х на + В) (бъл г. от). При глаголи с представка с- (со-). Употребата на предлога е мотивирана от префиксалния глагол. Непреходни глаголи за движение. Сбегйть, сбежать. С. с горы. С. с лестницы.. После дождя мртная вода сбегает с гор. Сбег. С. с горы. Слезать, слезть. С. с дерева, с крыши, с лошади. Слетать, слететь. Бабочка слетела с цветка. Сползать, сползти. Ящерица сползла. с камня. Пиджак сполз с его плеч. Спрыгивать, спрыгнуть. С. с дерева, со стула, с лошади. Стекать, стечь. Вода стекает с крыши. Сходить, сойти. С. с вершины, с горы, с тротуара. С. с трамвая, с парохода. Паровдз сошёл с рельсов. Съезжать, съехать. Дёти весело съезжали на санках с горы. Мы медленно съехали с горы.. с 4 Р Предложната конструкция с Р се употребява за изразяване на пространствени, темпорални, причинни, модални, пределни, ограничителни, трансгресивни, инструментални и отделителни отношения. 11 Руските предлози Преходни и производни от тях възвратни глаголи. Сбивать, сбить. С. яблоко с дерева. (прен.) С. противника с позйции. -ся. С. с путй, с дордги (обърквам пътя). Свергать, свергнуть. С. кого-нибудь с престола. Сводить, свестй. С. ребёнка с горы. Он не своойл глаз с девушки. Свозить, свезти. Лошадь медленно свезла воз с гор. Своз. С. лесоматериала с гор. Сдвигать, сдвинуть. С. стол с места. (прен.) С. с мёста вопрос, дёло. -ся. С. с мёста. Снимать, снять. С. картину со стены. С. скатерть со стола. С. шинель с вёшалки. -ся. Корабль снялся с якоря (корабът вдигна котва).
с + Р 162 Собирать, собрать. С. с полу осколки бипой посрды. С. со стола (разтребвам масата). Списывать, списйть. С. условие задачи с доски. Спускать, спустить. С. с цепи собаку. Он не спускал глаз с меня. -ся. Трудно было спускаться с крутого обрыва к реке. Срывать, сорвать. С. яблоко с дерева. Не срывайте бандероли с коробки. -ся. Собака сорвалась с цепи. Стирать, стереть. С. пыль со стола. Сотри с доски написанное, -ся. Краска стёрлась со стены. При глаголи с представка у-. Убегать, убежать, (прен.) Улыбка убежала с лица. Убирать, убрать. У. посуду со стола. Устранять, устранить. У. камни с площадки. У. преграду с пути. При глаголи с други представки или без представки. Брать, взять. Б. учебник со стола. Я взял два яблока с тарелки. Взлетать, взлететь. Самолёты взлетают с аэродрдма. Вскакивать, вскочить. В. с постели. Вставать, встать. В. со стула. В. с места. Доставать, достать. Д. с полки бутылку. Исчезать, исчезнуть. Парохдд исчез в горизонта. Падать, упасть. Крупные капли дождя падали с крыши. Подбирать, подобрать. П. с пола упавшую вещь. Ветер поднимал с земли снег. П. больного с постели, -ся. П. со стула., с постели. Поднимать, поднять. П. с пола упавшую вещь. Ветер поднимал с земли снег. П. больного с постели. -ся. П. со стфла, с постели. Прыгать, прыгнуть. П. с берега в воду. Прыжок. П. с вышки. Глаголни словосъчетания, в които употребата на предлога се определя от с + Р зависимите думи, означаващи място или сфера на дейност, работа. Бежать. Солдаты тысячами бежали с фронта. Возвращаться, возвратиться и вернуться. Турйсты вернулись с Урала. Отёц возвращается с завода (с работы). Ехать. Мы ехали с концерта домдй. Идти. Я иду с фабрики домой. Приезжать, приехать. Онй приехали с Кавказа, с экскурсии. Прилетать, прилететь. Мы прилетели с юга. Приходить, прийтй. Он пришёл с заседания. Глаголни словосъчетания със зависима дума, означаваща място, което се характеризира с някакъв признак. ; Мы пришли с мороза, с холода. Он | попал со света в тёмную камеру. | Глаголни словосъчетания със зависима дума, означаваща място, което служи като изходна точка на наблюдение или някакво действие. С вершины гляжф на огни. С моста лучше всего был виден родной городок (Пауст.). С 32-го этажа Московского университета открывается красивый вид на Москву. С самолёта река ошеломляла. свойм широким разливом. Он произнёс речь с трибфны. i Глаголни словосъчетания за означаване на изходна посока на някакво действие или движение (бълг. от, откъм). С Волги дул холодный ветер (Сим.). Со дна пруда поднимались болотные газы. Со степи понеслось звонкое ржание жеребёнка (Г.). Он зашёл коню с головы. Снаряд ударил в рубку с носа. Мы обошли неприятеля с тылу. Изредка набегал холодный ветер с востока. С севера догоняла нас зима. Вращение Землй вокруг оси с запада на востдк. Глаголни словосъчетания за означаване на различни страни или краища.
с + Р 163 откъдето някакво действие е насочено към определено мясю. В Московский университёт, приезжают учиться юноши и девушки с разных концов Советского Союза. Со всех сторон сбегались люди. Сошлись женщины со всего села. Делегаты съехались со всех концов страны. Устойчиви съчетания за означаван е на посока. Со двора. Вывезли мусор со двора (б ъ л г. навън). Вход со двора (бълг. отвън). С улицы. Вход прямо с улицы (б ъ л г. отвън, откъм улицата). Конструкция с 4- Р 4- ДО 4- Р за означаване на пространствени предели на дадено действие (бълг. от—до). С вокзала до центра города мы шли пешком. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины*своей (Л. -К.). Переодеться с ног до головы. Обмерить кого-нибудь взглядом с головы до ног. Конструкция с 4- Р 4- на 4- В при повтаряне на съществителното за означаване на многократност на действието : валиться с боку на бок; переворачиваться со стороны на сторону ; передавать с рук на руки Ц из рук в руки; переминаться с ногй на ногу ; переходить с места на место ; переход с одного места на другое; прыгать с камня на камень и др. Субстантивни словосъчетания с определителна ф?нкция за означаване на място като изходна точка или при посочване на местожителство и произход (с генетична отсянка): лестница с вышки; дорога с вокзала; звонок с урока (звънец за излизане от час) (срв. звондк на + В, с. 107) и др.; рыбакй с севера I/ северные рыбакй ; пшенйца с Кубани If кубанская пшенйца ; рыба с Каспия; фрукты с юга; хлопок с Кавказа и др. С + Р Темпорални отношения За означаване на начален момент, от който започва, съществува или се извършва нещо (бълг. от). В съчетание с думи, означаващи възраст. Он с детства проявлял большею любознательность. С детских лет я любил читать сказки разных народов. Со шкдльной скамьй. С юности. С юных лет. В съчетание с думи, означаващи период от време (день, месяц, год, минута, момент и др.). Я не вйдел её со вчерашнего дня.. С сегодняшнего дня он решйл упорнозаниматься. С того дня как я стал слушать лекции по фйзике, она стала мойм любймым предметом. Столетие со дня рождения (смерти) писателя (бълг. от рождението, от смъртта). Он начал работать с прошлого мёсяца. Они изучают русский язык с прошлого года. С сегодняшнего числа мы бфдем заниматься после обеда.. Библиотека работает с восьмй часов. С той минфты я ничегд не помню.. С того момента прошло много врёмени. В съчетание с думите время и пора с некоторого врёмени; с того врёмени ; с давних пор (отдавна); с какйх пор (откога); с тех пор (оттогава);. с той поры. В съчетание с думите начало, середина, конёц, С сймого начала войны он был на фронте. Зймние студёнческие канйкулы начинаются с конца января. С середины зимы я заболёл. В съчетание с думи, означаващи части на денонощието. С вёчера нёбо затянулось тучами. Сегодня с полудня дождь перестал. Он не спал с рассвёта. С утра шёл дождь. В конструкции с + Р 4- до 4- Р или с 4- Р 4- по 4- В за означаване на предел
С + Р 164 с + Р на продължителността на някакво действие (бълг. от — до). V работал с девятй часов утра до трёх часов дня. Отец был в отпуске с первого по двадцатое июля. В съчетание с местоимението весь за интензивност на някакво действие (бълг. с): ударить со всего размаха, со всей силы; бежать со всех ног и др. В конструкция с 4~ Р 4- на 4- В за определяне на време през нощта (б ъ л г. на — срещу). В ночь со среды на четверг. Елена Николаевна на всю жизнь запомнила эту ночь с одиннадцатого на двенадцатое января (Ф а д.). В съчетание със съществителни, означаващи действие с причинна отсянка (разг, шег.) с благословения кого-нибудь ; с одобрения правительства ; с разрешения учителя; с моего согласия. Он, с позволения сказать, совершённый невежда. Брать гдрод с бою //' с бдем. Это слово пишется с большдй буквы.. В конструкция с 4- Р 4- на 4- В с повтаряне на съществителното за означаване на близък срок (б ъ л г. безпредложна конструкция с местоимението „всеки“). >7 ожидаю их с часу на час. Со дня на день начнут прибывать делегаты. Поезд должен прийтй с минуты на минуту. Причинни отношения За означаване на неосъзната причина на действие или състояние (// от 4- Р) (бълг. от). Конструкцията е лексикално ограничена и е характерна за разговорната реч. Мы рискуем умереть с голоду. Вероятно, с горя она заболела. Он покраснел с досады. Она делает это со зла. Девочка убежала с испуга!/ в испуге. С непривычки от лопаты на руках образовались мозоли. У негд голова болит с похмелья. Слушая тебя, можно умереть со скуки. Мы умирали со смеху, когда он рассказывал о своих похождениях. Со страха она ничегд не понимала. Я сгорал со стыда за тебя. Устойчиви съчетания: с большого ума II от большого ума; (разг.) с жйру бесится (чуди се какво да прави от пресищане); с какой стати ? (на какво основание?) и др. Модални отношения В устойчиви съчетания за означаване на начин на действие. В устойчиви съчетания за начин с темпорална отсянка (бълг. от). Влюбиться с первого взгляда, с первой встречи. Со втордго патрдна Лопахин подбил танк (Шол.). Други изрази за начин: петь с чужого гдлоса (пригласям, повтарям чуждо мнение); одет с игдлочки (като от кутия изваден); встать с левой ноги (бълг. накриво) и др. Пределни отношения За означаване на действие, предмет или лице, с които нещо започва (бълг. от). Начинать, начать. Н. закаливание органйзма с обтирания. И. речь с приветствия // приветствием (бълг. с). Начните с абзаца. Начну с тебй. -ся. Изучение незнакдмой местности всегда начинается с карты. Знакдмство началдсь со спдра. Ограничителни отношения Адективни и субстантивни словосъчетания за уточняване на признак по външен вид: Он тих и спокден с виду II на вид (бълг. на). Богатырь ты будешь с виду и казак душдй (Л.). В устойчиви съчетания за уточняване на някакво гледище или позиция (бълг. от): с позиции; с тдчки зрения; с моей стороны ; с вашей стороны и
с 4- Р др. Это правильно с точки зрения диалектики (б ъ л г. от гледище на). Трансгресивни отношения Конструкция с 4- Р 4- на 4- В за преминаване от едно състояние в друго или за превеждане от един език на друг (бълг. от — на). Переводить, перевести. П. с русского на болгарский. Перевод. П. с болгарского на русский язык. Переходить, перейтй. П. с третьего на второе место в мире по добыче нефти. Инструментални отношения За означаване на предмет, с който се извършва действието в словосъчетанието кормить больного с ложки (бълг. с). Отделителни отношения Глаголни словосъчетания, означаващи доброволно или принудително напускане мястото на работа или сферата на дейност (б ъ л г. от). Сбегать, сбежать. Онй сбежали с работы. Сменяться, смениться. С. с дежурства, с поста, с часов. Снимать, снять. С. кого-нибудь с ддлжности, с рабдты. С. с власти буржуазйю. Снятие. С. с рабдты. Сходить, сойтй. С. с арены, со сцены. Съезжать, съехать, (разг.) С. с квартиры. Увольнять, уволить. У. кого-нибудь с работы,, -ся. У. с рабдты. Увольнение. У. со службы. Удалять, удалйть. Егд удалйли с рабдты. Удаление. У. с урдка. Уходйть, уйтй. У. с рабдты, с лекций, с урдков. У. со сцены. Глаголни словосъчетания за означаване на предмет или лице, от които нещо се взема или изисква (бълг. от). Брать, взять. Кондуктор взял с нас плату за проезд. Берите пример с негд. с + Т 165 Получать, получйть. С гектара получили по пятьдесят центнеров зерна. Спрашивать, спросйть. Смотрй, с тебя спросят. Следовать (офиц.). Вам следует с негд сдрок рублей. Субстантивни словосъчетания: сдача с десяти левов; подохддный налдг с населения и др. Устойчиви съчетания с думите будет, довольно, хватит, достаточно, мало и лични местоимения. Довдльно с меня (стига ми толкоз). Будет с тебя. Хватит с тебя. Глаголни словосъчетания за означаване на предмет или лице, които служат като образец за точно възпроизвеждане (бълг. от). Копйровать, скопйровать. К. картину с образца. Кбпия. К. с кар-* тйны II кдпия картины. Писать. П. картину с натуры. П. портрет с когд-нибудь. Спйсывать, списать. Худджник списал кдпию с картины. Субстантивни словосъчетания: репродукция с картйны; слепок со статуи и др. с + Т Предложната конструкция с 4- Т се употребява преди всичко за изразяване на комитативни отношения. Освен това тя може да изразява пространствени, темпорални, причинни, финални, модални, сравнителни, отношения за съответствие, количествени, ограничителни, обектни, инструментални и атрибутивни отношения. Комитативни отношения За* означаване на придружаване или съвместна дейност (Хбез-f-P) (бълг. с). Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, който се намира у лицето в момента на извършване на дадено действие.
с 4- т 166 Он защищал родину с оружием в руках. Не играй с ножом, можешь нечаянно порезать себе палец. Ученик пришёл на урок с ручкой и с каран■дашдм. Глаголни словосъчетания за означаване на предмет, ксйто се обхваща от някакво действие и го придружава. Возвращать дёньги с процентами. Вырывать (вырвать) сорнякй с корнями. Он сидел с ногами на подоконнике. Глаголни словосъчетания за означаване на съединяване или свързване на предмети или лица. При преходни глаголи с представка с-. Связывать, связать. С. следствие с причйной. С. одйн вопрос с другой. 'Связь. С. теории с практикой // связь между теорией и практикой. Сводить, свести. Судьба случайно >свела меня с ним. Складывать, сложить. С. однд ■число с другим. Сливать, слить. С. олово со свинцом. (прен.) С. себя с коллективом. Смешивать, смешать. С. уксус с водой. Совмещать, совместить. Не всегда мджно совместить однд с другйм. Соединять, соединить. С. храбрость с хладнокровием. Сочетать. С. труд с отдыхом. С. теорию с практикой. Сочетание. С. отдыха с туризмом. При преходни глаголи с други предчставки или без представки. Делить. Д. с товаршцем зарплату, ядре и радость. Знакомить, познакомить. 3. учеников с новым учителем. П. турйстов с историей города. Знакомый. Партизан был знаком с каждой тропйнкой. Мешать. М. винд с воддй. Порывать, порвать. П. связь с товарищами. Разводить, развести. Р. мужа с женой. Разлучать, разлучить. Обстоятельства разлучйли нас с тобдй. с + Т Разрывать, разорвать, (прей.) Р. знакдмство с кем-нибудь. Глаголни словосъчетания, означаващи взаимни действия. Связываться, связаться. С. с ра~ бдчими массами. Связь. Установили по радио с. с Москвдй. Соглашаться, согласиться. Мы согласйлись с ним работать вместе. Согласен. Я не с. с вами. Соединяться, соединиться. В нём соединялась храбрость с великодушием. Соприкасаться, соприкоснуться. С. с больным. С. с вредными веществами. Соприкосновение. С. с больным (контакт с болен). Соревноваться. С. в беге с мальчиками другдго класса. Состязаться. С. в плавании с товарищем. Сражаться, сразиться. С. с врагами. Сражение. С. с немцами. Сталкиваться, столкнуться (разг.). С. со старым знакдмым. С. с ндвым видом рабдты. С. с трудностями. Сходиться, сойтись. Мы сошлись с ним на перекрёстке. Он близко сошёлся с ней (той се сприятели с нея). При възвратни глаголи с представка пере-. Перебрасываться, переброситься (прен. разг.). Он изредка перебрасывался с ней несколькими словами. Переглядываться, переглянуться. П. с соседом. Перекидываться, перекинуться (прен. разг.). П. несколькими словами с товарищем. Перекликаться, перекликнуться. Девочки в лесу перекликались с мальчиками. Перемигиваться, перемигнуться (разг.). П. с соседом (намигвам си със съседа). Переписываться. Наши пионеры переписываются с советскими пионерами. Переписка. Вестй переписку с кем-нибудь. Я с ним в переписке. При други възвратни глаголи, означаващи взаимни действия.
С + т Биться. Б. с неприятелем. Бой. Б. с белыми. Бороться. Б. с врагами. В течение целых двух дней люди боролись с наводнением. Борьба. Б. с засухой. Б. с захватчиками Цпрдтив захватчиков. Брататься, побрататься. Наша солдаты стали брататься с русскими. Видеться, увидеться. Я больше не увижусь с ней. Мы часто видимся с другом (бълг. помежду си). Воевать. В. с неприятелем. Войнй. В. с фашистской Германией. Возйться. В. с ребёнком (занимавам се, разправям се с детето). Встречаться, встретиться. Расставаясь, я не надеялся с ним встретиться, Встреча. В. с писателями. Делиться, поделиться. Мы делйлись впечатлениями с товарищами. П. опытом работы с друзьями. Договариваться, договориться. Мы с вами должны договорйться. Заниматься. 3. с детьмй. Занятие. Занятия со студентами. Здордваться, поздороваться. 3. с учителем. Знакомиться, ознакомиться и познакомиться. Мы ознаКдмились с обстановкой. П. с новыми товарищами. Знакомство. Я завязал з. с однйм студентом. Консультироваться, проконсультироваться. К. с юрйстом. Меняться, поменяться. М. с товарищем книгами. Мириться, помириться. Он помирился с братом. Обмениваться, обменяться. Мы об менялись пйсьмами с Валей. Обшйться. О. с друзьями. Общение. О. с людьмй. Объясняться, объясниться. Я ХОЧУ объясниться с ним откровенно. Прощаться, проститься и попрощаться. П. с хозяином. Разводиться, развестись. Р. с женой, с мужем. Расставаться, расстаться. Мы расстались с хозяином. Он никогда не расстаётся с кнйгами. 167 с + Т Расходиться, разойтись. В темноте я разошёлся с другом. Он разошёлся с женой (той се разведе с жена си). Ругаться, поругаться. Мы с ним поругались. Советоваться, посоветоваться. С. с друзьями. Совещаться. С. с сотрудниками. Ссориться, поссориться. С. с соседкой. При непреходни глаголи, означаващи различни съвместни действия. Беседовать. Б. с приятелем. Беседа. Б. с читателями. Говорить. Вчера он говорил с директором. Дружить. Д. с девушкой. Дружба. Д. с братом. Разговаривать. Р. с учйтелем. Разговор. Р. с отцом. Спорить. С ним с. трудно. Спор. С. с докладчиком. Торговать. Наша страна торгует со многими странами. Торговля. Т. с Советским Союзом. При непреходни глаголи за движение, действие или състояние. Возращаться, возвратиться и вернуться. Мальчик вернулся с сестрдй из деревни. Гулять. Г. с друзьями в парке. Ездить. В воскресенье он ездил с братом в гдрод. Ехать. Он едет в Москву с женой. Жить. Я живу с ним в одном доме.-. Играть. Команда „Спартак“ играла с командой „Динамо“ и выиграла встречу. Идти. Я иду с братом на стадидн. Оставаться, остаться. О. наедине с отцом. Отправляться, отправиться. О. с друзьями в лес. Поехать. Он поехал с матерью на Кавказ. Пойти. Я пойду с отцом на фабрику. Приезжать, приехать. Брат приехал с женой.
С + Т 168 Приходить, прийтй. Мальчик пришёл с двоюродным братом. Работать. Он работает на. заводе с Колей, Сидеть. Я сидел с дядей Ваней в парке. Служить. Брат служйл с ним в одном полку. Танцевать. Т. с девушкой. Убежать. Он убежал с мальчиками в лес. Уезжйть, уехать. Он уехал с дочкой. Уходить, уйти. Он уходил рано с бабушкой в лес. Ходить. По воскресеньям я ходил с друзьями в кино. При преходни глаголи в съчетание с възвратното местоимение с собой. Базаров привёз с собой микроскоп и по целым часам с ним возйлся (Т.). Дед, когда ходйл в лес, брал с собой внука. Мы захватили с собой удочку. Он увёз с собой свой кнйги. Она унесла с собой ключй. Други словосъчетания с възвратно или лично местоимение с посесивна отсянка. У меня с собой было много денег (аз имам много пари). А компас с тобой ? II у тебя ? (У тебе ли е компасът?). Субстантивни словосъчетания за означаване на лица или предмети, участвуващи в някакво действие. Молодая женщина с мальчиком сошлй на бёрег. // Молодая женщина и мальчик ... Старйк с внуком сидели на крыльце. // Старйк и внук ... Корова с телёнком ; отец с матерью; точка с запятдй (точка и запетая). Хорошенько вымой руки тёплой воддй с мылом (бълг. с топла вода и сапун). Пространствени отношения Отделни глаголни и адективни словосъчетания за означаване на пространствена близост и съседство с отсянка на съвместно съществуване (бълг. с). Болгария гранйчит с Югославией. Откос крыши сходится со стенами. Нёбо сходйлось с землёй. Зёмли, погранйчные с другйм государством. В с 4- Т смёжной со спальней комнате играли дёти. Деревня, сосёдняя с нашей. Темпорални отношения За означаване на време, при настъпването на което се извършва дадено действие, а така също и за едновременно извършване на две действия (б ъ л г. с). Черёмуха с весною расцвела. С восходом солнца мы отправились в путь. С пёрвыми лучами солнца отряд отправился в путь. С зарёй просыпаются птйцы. Птйцы замолчали с заходом сдлнца.С наступлёнием зимы дни укоротйлись. Я проснулся с рассвётом II на рассвёте. За означаване на явление или събитие, непосредствено след което се извършва някакво действие (//вслед за 4-Т) (бълг. с, след). С новым порывом ветра люди на „ катере забёгали на палубе. В съчетание с местоимението каждый и думи, означаващи период от време за изразяване на последователност (бълг. с). С каждым годом жизнь становится лучше (бълг. с всяка измината година). С каждой минутой вода в рекё прибывала. С каждым часом идтй становйлось труднёе. Други съчетания за означаване на постепенност: со врёменем; с течёнием врёмени ; с годами. Природная жйвость мальчика с годами всё более и более исчезала (Корол.). Причинни отношения За означаване на повод за поздравления (// по случаю + Р) (б ъ л г. с). Поздравляю вас с праздником, с днём рождёния. Привётствую вас с праздником. С пропускане на глагола: С праздником 1 (Честит праздник!). С Новым годом I С приёздом 1 (Добре дошли!).
169 с + Т Финални отношения За означаване целта на някакво действие (бълг. с, на или глаголна конструкция). В Москву с визитом прибыла tipaвйтелъствеиная делегация (б ъ л г. на официално посещение пристигна). Секретарь пошёл к директору с докладом (б ъ л г. на доклад, да докладва). Он уехал с намерением, уже больше не возвращаться. В документах нашей партии проблема социалистйческого реалйзма освещается всегда с учётом конкретных особенностей того или иного вйда искусства (б ъ л г. с оглед на). Модални отношения За означаване начина на някакво действие — обикновено в съчетание със съществителни, означаващи състояние или качество (Хбез + Р) (бълг. с): делать что-нибудь с азартом; говорить с акцентом; работать с амбицией ; есть с аппетйтом ; принять предложение с благодарностью; говорить с болью в сердце; ворваться с быстротою молнии и др. Сравнителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на предмет или лице, с които се установява сходство или различие (бълг. с). Гранйчить. Трусость в бою граничит с предательством. Перекликаться. Эти мотйвы перекликаются с народным творчеством (бълг. имат връзка, близост с). Сверять, сверить. С. копию с подлинником. Сличать, сличить. С. копию с оригиналом. Сопоставлять, сопоставить. С. данные статьй с собственными наблюдениями. Сопоставление. С. однйх данных с другйми. Сравнивать, сравнить. С. молодость с весной. С. две величины с третьей. с + т Сравнение. С. одного элемента с ! другйми. i Адективни словосъчетания с ограничителна отсянка : общие с товарищем взгляды; одинаковые с другом убеждения ; сходные с товарищем вкусы; песни, схожие с народными ; сходство с оригиналом, с действительностью. Отношения за съответствие Глаголни словосъчетания за означа' ване на съгласуване или съобразяване с нещо (б ъ л г. с). Согласовывать, согласовать. С. вопрос с руководством. С. расписание поездов с движением речного транспорта. -ся. Прилагательное согласуется с су/цествйтельным. Сообразовывать, сообразовать. С. расходы с доходами, -ся. С. с обстоятельствами. Соразмерять, соразмерить. С. затраты с доходом. Сходиться. Дела их не сходятся со словами. Считаться, посчитаться. С. с условиями. Г1. с чужйм мнением. Адективни и субстантивни словосъчетания. Несовместимый. Поступок, н. с достоинством офицера. Несовместймость. Н. общественного производства с капиталистическим присвоением. Несоразмерный. Костюм, несоразмерный с ростом мальчика. Несоразмерность. И. высоты с длиной. Несоответствие. Яйца их были радостны, в полном несоответствии с обстановкой. Соответствие. Положения автора находятся в полном соответствии с последними выводами науки. Фразеологични съчетания: быть (идтй, становиться, стать) в уровень с веком, жизнью. Количествени отношения За посочване на допълнително количество : (разг.) два с полтйной (две
с + т 170 рубли и 50 копейки); пять с половиной (пет и половина); три с четвертые ; приехать домой через деде с половиной суток и др. Ограничителни отношения Адективни словосъчетания за означаване на вътрешни качества, които се проявяват към някого (// к + Д; по отношению к + Д) (бълг. с). Я с ним близок. Ты должен быть вежливым со старшими. Он груб с подчинёнными. Она всегда ласкова со свойм маленьким братом. Мать дчень нежна со свойми детьми. Я хочу быть откровенным с вами. Учитель математики очень строг с учениками. Он дчень хдлоден со мндй. Обектни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на лице или предмет, към които се проявява някакво отношение (бълг. с). Мириться, примириться. П. с создавшимся положением. Обращаться. О. бережно с прибдрами. Я не хочу, чтдбы ты обращался со мндй как с ребёнком. Обращение. Бережное о. с книгами. Обходиться, обойтись. Обходились ,с ним, как с равным. Поступать, поступить. Он нехорошд поступйл со мндй. Примиряться, примириться. П. с печальной необходимостью (срв. смиряться перед + Т, с. 138). Расправляться, расправиться. Р. 'Сурдво с предателями. Расправа. Зверская р. с заключёнными в фашистских застенках. Рассчитываться, рассчитаться и расчесться. Р. с рабдчими. Р. с кредиторами. Соглашаться, согласйться. Он легкд соглашается с чужйм мнением. Справляться, справиться. С. с трудностями. Шутить, пошутить. Ш. с детьмй)I над детьмй. с + Т Глаголни словосъчетания, означаващи отношение към някакъв обект в зависимост от начина на работа (бързане, бавене, чакане и др.) (бълг. с). Возиться. В. с отчётом,, с хозяйством. Возня. В. с переездом на ндвую квартйру. Запаздывать, запоздать. 3. со свойм сообщением. Кончить. Кднчим с этим делом. Медлить. Он медлил с ответом. М. с отъездом. Опаздывать, опоздать. О. с отчётом. Покончить. П. с рабдтой (да завърша работата си). П. с собдй (да се самоубия). Подождать. П. с уплатой ддлга. Спешить, поспешить. П. с выводами. Торопить, поторопить. Т. мастера с выполнением заказа. Тянуть, (разг.) Т. с ответом. Глаголни фразеологични съчетания, означаващи изказване, произнасяне на ^Выступать, выступить. В. с докладом (изнасям доклад). Директор выступил с речью на собрании. Обращаться, обратиться. С речью к собравшимся обратился председатель колхдза. Глаголни фразеологични съчетания, означаващи овладяване (бълг. безпредложна конструкция). Собираться, собраться. С. с мыслями, с духом., с сйлами. Осваиваться, освоиться. О. с техникой. О. со свойми обязанностями. Глаголни словосъчетания за означаване на предмет или лице, засегнати от извършеното. Бывать. Так с ним бывает, в избытке чувств. Быть. С воддй было трудно. Происходить, произойти. С ним. произошлд несчастье. Случаться, случиться. С часами чтд-то случйлосъ, онй не идут. Это
С 4- т 171 часто случалось с ним. Случай. С. с письмдм. Стать. Что с ним стало ? -ся. Что ■ сталось с бедной девушкой? Субстантивни словосъчетания с атрибутивна отсянка: авария с отоплением ; вопрдс с освещением ; инцидент с самолётом ; история с поездкой ; комедия с выборами; неприятность с документами ; положение с финансами и др. Инструментални отношения За означаване на механизирано превозно средство (съществителното е винаги с определение) (//нафП) (б ъ л г. с). Он выехал с первым поездом // на первом пдезде. Сестра уехала с последним вечерним поездом. Мы вылетели с первым самолётом. С первым автобусом приехал врач. Други словосъчетания, изразяващи инструментални отношения. Прыгать с парашютом. Прыжок с шестом (овчарски скок). Я ^послал письмд с почтой // по почте. Это известие послали с курьером. Ц через курьера (бълг. по куриер). Он прочитал эту кнйгу со словарём // при помощи словаря (бълг. с). Атрибутивна отношения За посочване на външен признак на предмета (X без + Р) (бълг. с): скатерть с разводами ; трактор с прицепом ; часы с кукушкой; дом с колоннами ; конверт с маркой; юбка со складками // в складку и др. с + В с палкой; солдаты с автоматами и др. За вътрешна характеристика на човек : человек с сильной волей // человек сильной вдли; парень с весёлым нравом ; жёнщина с добрым сердцем ; человек с большим умом и др. За характеристика на обществено положение : работник со стажем; делегат с правом совещательного голоса ; служащий с цензом и др. За характеристика на предмет, съдържащ нещо : грузовик с багажом ; чемодан с бельём ; узел с вещами ; письмо с вложением; ведрд с водой; кнйжка с картйнками и др. За допълнителга характеристика на цвят: сйний с зеленцой; серый с йскоркой ; зелёный с прожелтью или с просинью; волосы с проседью; чёрная с проседью борода; белый с синевой ; зелёный с глянцевитой чернью и др. С +В Предложната конструкция с + В се употребява за изразяване на сравнителни и количествени отношения. Сравнителни отношения За външна характеристика на човек: девочка с косичками ;■ человек с весёлым лицдм ; жёнщина с правильным носом; офицер с болыийми усами и др. За означаване на предмет, на който се уподобява по размери друг предмет (бълг. колкото, като). Конструкция с атрибутивна отсянка за характеристика на даден предмет по големина и височина (срв. в + В, с. 47). Вдруг пошёл град величиной с горошину. Яблоко с кулак величиной. Эти твёрдые частички величиной с булавочную головку. В пионерском лагере мачта для флага была высотой с двухэтажный дом. Сын ужё ростом с отца. За посочване на случаен, временен признак : человек с трубкой ; старйк, Фразеологични съчетания, характерни за народния език. За характеристика на природни явле,ния: дождь с градом; гроза с бурей; снег с дождём и др.
с 4~ В Мальчик с пальчик (момче колкото пръстче; палечко). Царь с ноготок, борода с локоток, а голова с пивной котёл. Количествени отношения За означаване на приблизителна мярка за пространство, време или количество (// дколо + Р) (б ъ л г. около). С минуту он слушал странные звуки. Я не видел товарища с неделю. На практике студенты, пробудут с месяц. Мы прошли ещё с километр. Посылка весит с килограмм. 172 с 4- В Отстъпителни отношения Във вметнати изрази ( // против 4- Р) (бълг. въпреки). Сверх всякого ожидания он согласился. Сверх обыкновения (сверх всякого вероятия, сверх чаяния). Отделителни отношения За означаване на излизане извън нормите на нещо (бълг. извън, над, свръх): сверх нормы ; сверх плана. ; сверх сил и возможностей. Рабочие дали обещание построить танки сверх плана (А. Н. Т.). За означаване на нещо, което става I в повече или се прибавя (// кроме 4- Р, сбоку + Р помймо 4- Р) (б ъ л г. освен). Сверх заработной платы он полуНаречен предлог за изразяване на чает премии.. пространствени отношения (разположение отстрани на предмета) (бълг. отстрани на, покрай, край). сверху 4- Р Он шёл сбоку саней. Задремавший Лёнька лежал калачиком сбоку деНаречен предлог за изразяване на да (М. Г.). Морщины, сбоку рта припространствени отношения за действие, давали ему свирепое выражение. насочено от горната част на даден предмет (б ъ л г. отгоре на, от). Сверху Ленинских гор открывается красивый вид на Москву. Сверху сверх + Р клетки свешивается абажурная лампа (Маяк.). Наречен предлог за изразяване на пространствени, отстъпителни и отделителни отношения. свыше + Р Пространствени отношения За означаване па предмет, върху който е поместено нещо (// поверх 4- Р) (б ъ л г. върху). Он надел пиджак сверх рубашки. Грушнйцкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов (Л.). За означаване на действие, което се извършва над повърхността на даден предмет ( // поверх 4Р) (бълг. над). Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей (Л. Т.). Наречен предлог за изразяване на количествени и отделителни отношения. Количествени отношения За означаване на приблизително количество (бълг. над, повече от). На плдщади собралось свыше тысячи человек. Отделителни отношения За означаване на излизане извън нормите на нещо (// сверх 4- Р) (б ъ л извън, над).
сзади 4- Р 173 Продажа свыше обозначенной на этикетке цены запрещена законом. Ничегд не могу сделать свыше сил. сзади + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения ( X впереди 4- Р; II позади + Р ; за + Т) (бълг. зад). Сзади дома построили детскую площадку. В дчереди я стоял сзади тебя. СКВОЗЬ + В Предложната конструкция сквозь 4- В се употребява за изразяване на пространствени и модални отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания, означаващи преодоляване на пространство, при преминаване през него (// через 4- В) (б ъ л г. през и по-рядко из). При глаголи с представка про-, означаващи движение през среда, която оказва съпротива и противодействие. Пробивать, пробить. /7. себе дорогу сквозь толпу. -ся. П. сквозь толпу. Пробираться, пробраться. Пастушднок пробирался сквозь кусты. Протискиваться, протиснуться. Сквозь толпу к нам протискивался высокий юноша. Проходить, пройтй. П. сквозь огонь и воду. При глаголи с представка про- за означаване на преминаване 1юез тесен отвор или подобие на отвор. Продвигаться, продвинуться. П. сквозь отверстие. сквозь 4- В Проходить, пройтй. Ветер проходил сквозь ветви. При глаголи с представка про- за означаване на преминаване на течност през плътна среда. Прокапывать, прокйпать. Дождь прокапал сквозь потолок. Просачиваться, просочйться. Вода просачивалась сквозь брезент. Протекать, протечь. Вода протекла сквозь крышу. Процеживать, процедйть. Гречйху процеживали сквозь сито. При глаголи с представка про- за преминаване на светлина през непрозрачна или плътна среда. Проблёскивать, проблеснуть. Сквозь чёрную тучу проблеснула молния. Проглядывать, проглянуть. Звёзды проглядывают сквозь облака. Просвечивать. Солнце просвечивает сквозь тучи. Сквозь занавеску просвечивает свет лампы. Сквозь рубашку просвечивало голое тело. Проступать, проступйть. Сквозь смуглую кожу новичка проступал пятнистый, лихорадочный румянец (Б. Пол.). Проходить, пройтй. Солнечные лучи проходят сквозь стекло. При други глаголи за зрително или слухово възприемане, означаващи някакво състояние или явление, зад което може да се различи нещо. Сквозь туман кремнистый путь блестит (Л.). С берега сквозь шум машин неслось рокотание и гул (Корол.). Глядеть или. смотреть сквозь очки. Модални отношения Устойчиви съчетания, означаващи начин на действие (бълг. през): говорить сквозь зубы ; смотреть на рабдту сквозь пальцы ; говорить сквозь слёзы; спросить сквозь смех; слышать сквозь сон.
следом за + Т 174 следом за + Т Сложносъставен предлог за изразяване на пространствени и темпорални отношения (непосредствено изследване) (// вслед за +- Т) (бъ i г. веднага, след, подир). Мы двинулась следом за обозом. Собака побежала в лес, а следом за ней побежали и мальчики. Его жена вступила в партию следом за. ним. смотря по + Д Сложносъставен предлог за изразяване на съответствие с отсянка на причинна зависимост (//глядя по + Д, в соответствии с Ч- Т, в зависимости от + Р) (бълг. според, с оглед на). Он одевается смотря по погоде. Буду продолжать далее своё образование смотря по обстоятельствам (М. -С.). снизу + Р Наречеш предлог за изразяване на пространствени отношения (насоченост на движението отдолу нагоре) (X сверху + Р) (б ъ л г. отдолу на). Снизу высотного здания поднимаются два лифта. совместно с -| Т Специализиран сложносъставен предлог за изразяване на комитативни отношения ( Ц вместе с + Т) (б ъ л г. съвместно с, заедно с). Коммунисты работали совместно со всем коллективом. соответственно с + Т Всё шло согласно плану. Я всё делаю согласно егд предписаниям. согласно с -|- Т Сложносъставен предлог за изразяване на съответствие (// согласно + Д) (б ъ л г. съгласно с, според). Председатель действовал согласно с постановлением общего собрания. Согласно с его советами я изменил план работы. сообразно + Д Наречен предлог за изразяване на съответствие ( // согласно + Д; в соответствии с + Т, сообразно с + Т) (б ъ л г. според, съобразно с). Коммунисты преображают мир сообразно своему учению. сообразно с + Т Сложносъставен предлог за изразяване на съответствие (// сообразно + Д, в соответствии с + Т) (бълг. съобразно с. според). Он действует сообразно со свойми интересами. Сообразно с решениями партии и правительства повсеместно перестраивается работа советской шкдлы. соответственно + Д Наречен предлог за изразяване на съответствие (// соответственно с + Т, в соответствии с + Т) (бълг. според, съгласно с). Соответственно распоряжению Министерства просвещения занятия в школах закончились своеврёменно.. согласно + Д Наречен предлог за изразяване на съответствие (// согласно с + Т, в соответствии с + Т ; по + Д) (б ъ л г. съгласно (с), според). соответственно с + Т Сложносъставен предлог за изразявзне на съответствие ( // соответствен-
соразмерно 4- Д но 4- Д, в соответствии с Ч- Т) (бълг. според, съответно с). Необходимо действовать соответственно с новой обстановкой. соразмерно + Д Наречен предлог за изразяване на съответствие и съразмерност ( //соразмерно с 4-Т) (бълг. според, съразмерно с). Он тратит дёньги соразмерно заработку. соразмерно с Д Т Сложносъставен предлог за изразяване на съответствие и съразмерност (// соразмерно + Д, в соответствии с + Т) (бълг. според, съразмерно с). Школа оборудована соразмерно с отпущенными для этой цели средствами. Егд наказали соразмерно с виной. со сторонй + Р Отименен предлог за изразяване на ограничителни отношения (бълг. от страна на; по). Со стороны оппонентов серьёзных возражений не было. Рддственники со стороны отца // по отцу. спереди + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени отношения ( X сзйди +-Р;//перед 4-Т) (б ъ л г. пред, отпред на). Брат сел спереди мен&. Складки спереди юбки. с помощью + Р Отименен предлог за изразяване на модални и инструментални отношения 175 сравнительно с 4- Т (II при помощи Р, посредством4-Р) (б ъ л г. с помощта на, чрез, с). Мы измерили деталь с помощью линейки и циркуля. Я нашёл егд с помощью расспрдсов. спустя + В Отглаголен предлог за изразяване на темпорални отношения. Не бива да се смесва с деепричастието спустя: Спустя лодку на вдду, мы отчалили от берега (като спуснахме лодката във водата, ние отплувахме от брега). За означаване на след ход но действие в съчетание с думи, означаващи време ( X В + тому назад ; // через + В) (б ъ л г. след, подир). Твърде често предлогът спустя се среща и в постпозитивна употреба. Спустя неделю мать уехала к младшему сыну. Спустя год он вернулся на завдд хорошим специалистом. Я неожиданно встретил её нёсколько днёй спустя. Немндго врёмени спустя он поступал на рабдту. Забележка. За разлика от предлога через 4- В, който има много поширока сфера на употреба, предлогът спустя 4- В се съчетава предимно с глаголи от свършен вид в минало време. Като зависими думи с този предлог се употребяват само думи, които означават единици за измерване на време (час, день, неделя, год, несколько часов, несколько лет и др.) сравнительно с + Т Сложносъставен предлог за изразяване на сравнителни отношения (// в сравнении с 4- Т, по сравнению с + Т) (бълг. в сравнение с). Урожай текущего гдда сравнительно с прошлогддним выше на пятьдесят процёнтов.
176 среди 4- Р среди + Р Наречен предлог за изразяване на пространствени, темпорални, отношения за среда и отделителни отношения. Пространствени отношения За означаване на място в средата на някакво пространство (// посредй + Р, посередине 4- Р; между 4- Т мн. ч.) ;(б ъ л г. веред, сред, посред). Средй комнаты стоял круглый стол. Гнездо птйцы скрыто средй веток II между ветками. Темпорални отношения За означаване, че действието се извършва в средата на определено време (б ъ л г. посред, в средата на). Ребёнок проснулся средй ночи. Средй спора он замолчал. Средй (средь) бела дня. Отношения за среда Глаголни словосъчетания за означаване на обществена среда, в която се извършва дадено действие, и кръг от лица, между които се намира някой ( // в кругу 4- Р; в числе4-Р; мёжду 4Т мн. ч.) (б ъ л г. всред, сред, между). Средй студентов университета есть представйтели разных национальностей. Средй мойх товарищей есть несколько отлйчных музыкантов. М. Горький выделяется как великан средй русских писателей двадцатого века. Адективни словосъчетания с ограничителна отсянка: авторитетный средй студенчества, профессор; известный средй учёных специалйст; популярная средй молодёжи песня и др. Отделителни отношения Адективни словосъчетания за означаване на съвкупност от лица или предмети, от които се отделя някаква част у 4- р ( // из 4-Р) (б ъ л г. измежду, всред, от). Глубочайшее среди озёр мира — это озеро Байкал в Сибири. Старшая среди сестёр Аня. Самым способным среди студентов этой группы был Николай. судя по н Д Сложносъставен предлог за изразяване па съответствие (б ъ л г. въз основа на, по, според). Употребява се във вметнати изрази. Судя по его вйду, он здоров. Судя по отзывам печати, советский балет производит огромное впечатление на зарубежного зрителя. С$дя по цене, матёрая должна, быть л^чше другйх. с целью 4 Р Специализиран отименен предлог за изразяване на финални отношения (II в целях 4- Р; для4-Р) (б ъ л г. за, за да 4- глагол). Мы провелй ряд опытов с целью проверки данных 11 чтобы проверить данные. Он представил свой труды с целью получения звания. у -I - р Предложната конструкция у 4- Р се употребява за изразяване на пространствени, ограничителни, отношения за състояние и за среда, отделителни и посесивни отношения. Пространствени отношения Глаголни словосъчетания за означаване на непосредствена близост (// при 4-П; возле 4- Р, около 4- Р) (бъл г. до, при, край). С глаголи за състояние или действие и при съществителни, означаващи предмет или пространство. •
У + P \Т1 у + P Быть. Я много лет не был у мдФразеологични съчетания с темпоря. Володя сейчас у рекй. рална отсянка за приближаване на няВисеть. У входа, в дом висел болькакво време (бълг. на): стоять у двошой плачат. ра (у вордт, у крыльца). Дежурить. Д. у постели больного. I Да, настанет врём я, и оно ужё у Д. у кассы, за билетами. I вордт (Купр.). Ждать. /К. у дома, (у забдра, у Глаголни словосъчетания за означавордт). ване на предмет или инструмент, с Жить. Галя живёт у Семёновского който е свързана дейността на дадено моста. Лётом мы будем жить у лине (б ъ л г. на). подножия Кавказских гор (б ъ л г. в). Я вымыл руки у крана. У ройля Задерживаться, задержаться. ПроПетрдв. ин стоял у руля. Работать ходите, пожалуйста, вперёд, не зау станка* Дежурить у телефдна. держивайтесь у входа. У телефдна Ивандв. Подождйте у Купйться. Мальчик купается у сателефдна. У микрофдна артйст Гримого берега. горьев (б ъ л г. пред). Лежать. Он лежал на диване у окна. Глаголни словосъчетания за означаОставаться, остаться. У калитки ване на лице, в дома (стаята, кабинета остался отец с дочкой. и др.) на което се намира някой или Останавливаться, остановиться. Автомобиль остановйлся у главного I протича нечия дейност (бълг. у, при). Бывать. Дядя часто бывает у нас. входа. Побывйть. Мы побывали у колхозниОтвечать. Ученик отвечает у доков. скй (б ъ л г. на). Быть. Я был у врача. Мы были на. Отдыхйть, отдохнуть. Мы отдызаседании у дирёктора. хали у костра. Воспитываться. Ребёнок воспйтыПроверять, проверить. П. билеты вался у бабушки. у входа.. Встречаться, встретиться. Мы Располагаться, расположиться. встрётимся у негд. Пионеры расположились лагерем у Жить. Он жил у товарища всё лёподножия холма (б ъ л г. в). пю. Расти. Деревья растут, у самого Заниматься. У когд вы занимались дома. англййским языкдм ? Садиться, сесть. Все сели у костЗнакомиться, познакомиться. Онй ра. познакдмились у нас. Сидеть. Мы сидели у радиоприёмника и слушали музыку. Лечиться. Она лечйлась у разных Собираться, собраться. Демонстдоктордв. ранты собирались у входа в инстиПроводить, провести. Выходндй тут. Рабочие решйли собраться у день мы провелй у товарища на дазавода. че. Ойвить, поставить. У стены поРаботать. Мальчик рабдтал у саставили диван. пджника. Рабдта. Р. у чертёжника. Стоять. У берега рекй всегда стояСидеть. Вёчером я сидел у товало несколько лодок. У дверей стояла рища. мать и ждала сына. Ученйк стойт Собираться, собраться. Вёчером у у доски (бълг. при, на). брата собирались егд шкдлъные тоСубстантивни словосъчетания: доля у варищи. дороги; игрок у сётик ; площадь у Шить. Он шьёт себе кост/ом. у вокзала ; поле у рекй ; стол у окна.; лучшего портндго. сундук у кровати и др. 12 Руските предлози
у + F 178 Экзаменоваться, проэкзаменоваться. Э. у прсфёссора. Словосъчетания с предикативни наречия или кратки страдателни причастия (6 ъ л г. при). У меня уютно. У тебя здесь кале в бане. У негд там ужасно накурено. У вас тут хорошо проветрено. У них всегда весело. Конструкции с местно значение и отсянка на временно притежаване на нещо (б ъ л г. у). Эта кнйга сейчас у меня. Карандаш не у меня, а у Вани. Тетрадь не у Васи, а у Коли. Билеты у тебя? у 4- Р Такйе фильмы возбуждают нездоровый интерес у молодёжи. Это предложение встретило одобрение у всех. Прессконфгрёнция вызвала большой интерес у представителей печати. Родители должны, польз оватья авторитетом у детей. с Отделителни отношения Глаголни словосъчетания за означаване на лице, от което нещо се изтръгва, нещо се получава, взема, научава, изисква (бълг. от). Някои от тях имат генетична отсянка за посочване на източник на сведения (срв. от + Р). Брать, взять. В. кнйгу у брата. Ограничителни отношения Выигрывать, выиграть. Я выиграл у брата партию в шахматы. В отделни словосъчетания за означаВынуждать, вынудить. В. признаване на критерий при определяне на ние у арестованного. някакво качество (бълг. у, за, на). Вырывать, вырвать. Мальчик вырСамое дорогое у человека — это вал у девочки кнйгу. жизнь (Н. О:тр.). У сильного всегда Добиваться, добиться. Актёр добессйльный виноват (Крыл.). Я не мобйлся успеха у публики. гу, а у тебя — другое дело. Забирать, забрать. Он забрал у В съчетание с лични местоимения за меня несколько книг. изразяване на емоционална оценка. ТаЗаимствовать. Этот сюжет займзи конструкция е характерна за разствован у классиков. говорния стил. 1 Занимать, занять. Я занял три. Ох, какая ты у меня сегодня крарубля у товйрища. Бритьё занимает сивая, мамочка! (Ах, каква си ми у меня не больше пяти минрт днес хубава, мамичко!). Ты у меня (б ъ л г. бръсненето ми отнема). Умница, Он у нас строгий! Исторгать, исторгнуть (книжн.). И. слёзы у слушателей. И. у кого-ниОтношения за състояние будь обещание. Красть, украсть. Он украл деньги Фразеологични съчетания за означау отца. ване на някакво временно състояние Отнимать, отнять. Мы отняли у (б ъ л г. на). капиталистов фабрики и заводы. Это Тогда у власти была фашйсты. Радело отнимает, у меня много времебочие и крестьяне стала у власти ни. (бълг. поеха властта). Луна была у Покупать, купить. У кого вы кузаката. пйли лошадь? Приобретать, приобрести. П. у буОтношения за среда киниста кнйгу. Глаголни словосъчетания с ограничиПросить, попросить. Он просит у телна отсянка за посочване на среда, в меня денег взаймы. Я попроейл слокоято нещо е прието или-се наблюдава у председателя собрания. Списывать, списать. С. диктовку у ва (// средй + Р; со стороны + Р) товарища. бълг. у, сред).
У Р 179 Справляться, справиться. Справьтесь у дежурной сестоы. Спрашивать, спросить. Я спросил у товарища адрес его сестры — срв. : Я спросил друга о егд сестре. Требовать, потребовать. Л у посетителя пропуск. Учительница потребовала у учеников домашние тетради. П. объяснения у отсутствовавших. Узнавать, узнать. Я узнал у товарища новое расписание поездов. Учиться, выучиться и научиться. Мы. учимся у советских друзей. Она научилась шить у матери. Читать Володя выучился у матери. Пооесивни отношения Конструкция у 4- Р + есть + И (бълг. безпредложна конструкция с глагола „имам“). Във въпросителни изречения със задължителна употреба на есть. У вас есть братья и сёстры ? У вас есть новый учебник? У тебя есть сегодня свободное время? В разказни изречения за подчертаване на наличие или принадлежност. Эта кнйга у меня есть. У негд есть квартйра. У меня есть ндвое пальтд. Конструкция у + Р 4- И (без есть). В разказни изречения без особено подчертаване на принадлежност. У меня синий карандаш, а у тебя красный. При характеристика на външни белези на човек. У этой девушки голубые глаза. У мальчика чёрные глаза. У матери седые вдлосы (майката е с бяла коса — цялата й коса е побеляла) — срв.: У матери есть седые вдлосы (майката има вече бели коси — косата й е прошарена). При характеристика на животни. У журавля длинная шея. // Журавль имеет длйнную шёю. У лисы пушйстый хвост. У оленя ветвистые рога. У осла длинные уши. У + Р При определяне на качества и способности на човек. У подруги хордший гдлос. // Подруга имеет хордший гдлос. У негд большие спосдбности. При определяне на някакво сьсгояние. У меня плохо? нагп'пён.ие. У Miши высдкая температура. У Волдди грипп. У меня насморк. Конструкция у + Р 4- нет (не было,, не будет) + Р за изразяване на отрицателна принадлежност (бълг. безпредложна конструкция с глагола „нямам“). У меня нет своей кнйга. У негд нет сегддняшней газеты. У этого ученика не было учебника. Я ничегд не могу купйть, так как у менй не будет денег. Затруднений у нас не будет. При други глаголи, означаващи недостиг (бълг. на, а при лични местоимения безпредложна конструкция). У меня не доставало сил. У Веры не стало терпения. У Ивана не хватает времени. /I Ивану не хватает врёмени. У неё не хватйло ни смёло-. ста, ни такта. Глаголни словосъчетания, означаващи наличие, появяване, отсъствие или привършване на нещо, което принадлежи на дадено лице (бълг. на или безпредложна конструкция). У нас имёются для этого все предпосылка. У нас кднчались запасы. У Петра сейчас накопилось мндго рабдты. У негд оказался грипп. Один ты у меня остался. Лёгкие у рыб отсутствуют. У негд появился интерес к музыке. Запасы сырья у нас растут. У нах родйлся сын. Глаголни словосъчетания за означаване на болезнен процес, който засяга някаква част на тялото на дадено лице (б ъ л г. на и безпредложна конструкция). У меня болйт зуб. Голова у больндго горит. У старика дрожат руки. В глазах у меня потемнёло.
через + В 180 В съчетание със съществителни, означаващи предмет, чиято съставна част се характеризира. У спелого арбуза семечка чёрные, [ I В спелом арбузе ... У куба шесть граней (кубът има шест страни). У неё опять новое платье — срв.: На ней | опйть новое платье. чёрез + В При глаголи с представка пере-, които могаг да се употребяват като непреходни (с мотивирана употреба на предлога через) и като преходни (без предлога через) за преминаване през някакво пространство или за пълното му преодоляване. Перебегать, перебежать. П. через дорогу. I/ П. дорогу. П. через поле В съчетание със съществителни, озна(через улицу). чаващи предмети, с някоя съставна 1 Переезжать, переехать. П. через част на които нещо се е случило реку. Переезд. П. через гранйцу. (б ъ л г. на). Перелетать, перелететь. П. через У браслетки испортился замок. полюс. Ножки у кресла шатались. У молоПереплывать, переплыть. П. через тйлки сломался болт. рекД. В съчетание със съществителни, коиПереползать, переползти. П. через то могат да бъдат заменени с притедорогу. жателни прилаг. тел и и (б ъ л г. на). Перепрыгивать, перепрыгнуть. СоДдмик у бабушка маленький. Ц Достязатель пер впрыгнул через планку. мик бабушки маленький. Костюм у Перескакивать, перескочить. КазСаши запачкан. // Сашин костюм забич перескочйл через ружьё и кйнулпачкан. ся бежать по дороге (JL). Переступать, переступить. П. чеВ съчетание с лични местоимения, рез порог, (прен.) Это граница., чекоито могат да бъдат заменени с прирез которую никогда не следует петежателни. реступать. Сын у меня учится в Москве. Ц Переходить, перейти. П. через ^лиМой сын учится в Москве. Часы у цу. П. через границу, через лйнию тебя спешат. У нас не работает фронта. Переход. П. через улицу. звонок. Отец у него рабочий. У неё При други глаголи с представка больна, мать. пере-. В съчетание с лични местоимения и Перебираться, перебраться. П. чекратки страдателни причастия. рез ручей. П. через гранйцу. Чертёж у менй, закончен. // Я заПеребрасывать, перебросить. П. кбнчил чертёж. У меня так записа- i мяч через забор, -ся. П. через рек^. но. I/ Я так записал. Переводйть, перевести. Перевести мальчика через $лицу, через мост. Перевозись, перевезти. П. людей через + В через реку. Перегонять, перегнать. П. коней Предложната конструкция через -Ь через рекД. В се употребява за изразяване на проПереливать, перелйть. Вода перестранствени, темпорални, модални, преливает через плотйну. -ся. Во время делни и инструментални отношения. разлйвов реки переливались через берега (бълг. преливаха бреговете). Пространствени отношения Переносйть, перенестй. П. ребёнка через реку. Глаголни словосъчетания, означаващи преминаване през някакво пространство Переправлять, переправить. П. люот единия край до другия или над недей через реку. -ся. П. через гранйцу. го (б ъ л г. през). I Перепрйва. П. через реку.
через -ь В При глаголи с преде'авка про-. Пробегать, пробежать. П. через поле. Пробираться, пробраться. П. через кусты II сквозь кусты (бълг. през, из). Проводить, провести. П. слепого через улицу. Проезжйть, проехать. П. через гдрод. Пролезать, пролезть. П. через дыру в заборе. Проносить, пронести. Больного пронесли через коридор. Пропускать, пропустить. П. мясо через мясорубку, П. раствор через фильтр. Просеивать, просеять. Гречиху просеивали через ейто // сквозь сито. Протекать, протечь. Вода протекла через крышу /I сквозь крышу. Проходить, пройтй. Первая колонна автомашин прошла через деревню. Письмо прошло через мойруки, (прен.) Эта мысль проходит через всю книгу. Проход. П. через мост воспрещён. При глаголи с други представки или без представки. Бежать. Заяц бежал через поле. Везти. Колхозники везут солому через поле. Вести. Мать ведёт мальчика за руку через улицу. Висеть. У него через плечо висело ружьё. Врываться, ворваться. Через открытое окно в комнату ворвался весенний ветер. // В открытое окнд... Входить, войгй. В. через заднюю дверь. Она, вошла через боковую дверь :/ в боковую дверь. Выходить, выйти. Я вышел через кориддр в сад. В. через переднюю дверь. Глядеть. Я глядел через гдлову товарища Ц поверх головы товаршца. Двигаться, двинуться. Солдаты двигались через пдле. Ёхать. Когда, мы. ехали через рдщу, гремел гром. Заглядывать, заглянуть. Я заглянул через забор в сад. 181 через Н- В Идти. Мальчик идёт через улицу. Лететь. Самолёт летит через гдры. Нагибаться, нагнуться. Ветви яблони нагибаются через забдр. Побежать. Мальчик побежал через улицу. Повести. Учитель повёл детей через пдле. Поехать. Мы поехали через деревню. Попадать, попасть. Жйдкостъ через отверстие в стене сосуда попадает в другдй сосуд. Прыгать, прыгнуть. Заяц прыгал через пни, через овраги и ямы. П. через барьер. П. через верёвочку. Склоняться, склониться. С. через перила. Следовать. Пдезд следует в Москву/ через Смоленск. Смотреть. С. через гдлову товарища II поверх головы товарища. С. чё~ рез очки. Течь. Вода течёт через отверстие II сквозь отверстие. Тянуться, потянуться. Он потянулся через стол за книгой. Убегать, убежать. Оленёнок убежал через поляну в лес. Шагать, шагнуть. Больной с труддм шагнул через пордг. Субстантивни словосъчетания: мост через реку (мост на река); мостки через болдто ; путь через Альпы ; лёнI ты чёрез плечд и др. ' | I I I ' I | , За означаване на редуване на пространствени интервали (с местоимението каждый) (бъл г. през, след). Столбы поставлены чёрез каждые дёсять мётров. Он спотыкался чёрез каждые два шага. На шоссё чёрез каждые двадцать киломётров были едзданы опдрные базы. Пший пг чёрез стрдчку. I За означаване на изминато разстоя■ ние (б ъ л г. след). i Чёрез две станции — гдрод. Чёрез I нёсколько шагдв я споткнулся о каI мень.
через 4- В 182 чёрез 4- В За означаване на разположение на нешо от другата страна (бълг. оттатък, през). Через дорогу видны амбары. Кабинет главного врача находится чёрез коридор. Прибор передавал сигналы чёпез равные промежутки врёмени. Чёрез день хожу в больницу. Мы занимаемся русским языком чёрез день. Принимайте лекарство чёрез каждые два часа по столовой ложке. ■' Конструкция через + В 4- от 4- Р за посочване на разстояние от едно място до друго. Чёрез две комнаты от дежурной был кабинёт начальника. Модални отношения Темпорални отношения За означаване, че действието се извършва по-късно от даден момент или период от време (х В 4- тему назёд; //.спустя 4-В) (бълг. след, подир). Я приёхал в воскресёнъе, а мать через три дня. Чёрез нёкоторое врёмя он снова приёхал в дерёвню. Чёрёз год я вернусь в родной город. С инверсия за означаване на приблизителност. Мы приёдем дня чёрез три (след около три дни). .Конструкция чёрез 4-В 4-пдсле 4Р (X за 4- В 4- до 4~ Р или за 4~ В 4~ пёред 4- Т) (бълг. след — превежда се само после). Чёрез нёкоторое врёмя после дождя появляется много грибов. Мы получаем газёту из Москвы чёрез день после её выхода. Чёрез три дня после нашего приёзда в саду зацвели розы. ,3а означаване на интервал от време, в който се повтаря нещо (бълг. през). В устойчиви съчетания за означаване начина на някакво действие. Он действует чёрез голову начальства (б ъ л г. през). Его приговорйли к смёртной казни чёрез повешёние (бълг. чрез). Пределни отношения В устойчиви съчетания за означаване на висока степен или надминат предел. Мы беды хватйли чёрез край (разг.) (изпитахме прекалено много мъка). Ты чёрез меру крут (ти си прекалено строг). Это заставляло его идти чёрез силу (бълг. пряко сили). Инструментални отношения За означаване на средство или посредник при извършване на някакво действие (// посрёдством 4- Р, при помощи 4- Р) (б ъ л г. чрез, с). Он любовался на окрёстные вйды чёрез подзорную трубу // в подзорную трубу. О начале съёзда сообщили чёрез газёту. Я передал дёньги на билёт чёрез пассажиров. Бесёда шла чёрез переводчика. Это извёстие послали чёрез курьёра // с курьёром (б ъ л г. по).
ПОКАЗАЛЕЦ на българските съответствия на без без 4- Р 37 вне 4- Р 63 в отсутствии 4- Р 66 не считая 4- Р 126 без оглед на независимо от 4- Р 126 благодарение на благодаря 4- Д 38 в результате 4- Р 68 при 4- 11 156 близо до близ 4- Р 38 близко от 4- р 38 вблизи 4- Р 60 вблизи от 4- Р 60 поблизости от 4- Р 146 под 4- В 148 * под 4- Т 150 рядом с 4- Т 160 в в 4- в 39, 45—51, 89, 96, 98, 141 в 4- П 52—59, 83, 97 в духе 4- Р 61 внутри 4- Р 64 внутрь 4- Р 64 в области 4- Р 64 за 4- В 77 за 4- Т 81—83 к 4- Д 96—98 на 4- В 102, 104—107, 113, 114, 175 на 4- П 116—119 о 4- В 129 по 4- Д 140, 141, 143, 144 под 4- В 148 руските предлози по части 4- Р 155 при 4- П 155 У 4- Р 177 в горната част на наверху 4- Р 121 в дух на в духе 4- Р 61 в зависимост от в зависимости от 4- Р 61 в замяна на взамен 4- Р 62 в защита на в защиту 4- Р 62 в знак на в знак 4- Р 62 в името на во имя 4- Р 65 в интерес на в интересах 4- Р 62 включително и включая 4- В 62 вплоть до 4~ Р 67 кончая 4- Т 100 не исключая 4- Р 92 в лицето на в лице 4- Р 63 в областа на в области 4- Р 64 воглаве с во главе с 4- Т 64 в околностите на под 4- В 148 под 4- Т 150 в отсъствие на в отсутствии 4- Р 66 в полза на в пользу 4- Р 67 в присъствие на в присутствии 4- Р 67 при 4- П 156 в продължение на в продолжение 4- Р 68 в течение 4- Р 70 на протяжении 4- Р 125 в противовес на в противовес 4- Д 68 в противоположност на в противоположность4Д 68 в процеса на в процессе 4- Р 68 вместо взамен 4- Р 62 вместо 4- Р 63 за 4- В 80 в резултат на в результате 4- Р 68 в ролята на в роли 4- Р 68 в навечерието на накануне 4- Р 124 връз на 4- В 103
184 в светлината на в свете 4- Р 68 вследствие (на) в результате 4- Р 68 вследствие 4- Р 69 в случай на в случае 4- Р 69 в сравнение с в сравнении с Т 70 по сравнению сД-Т 154 против 4- Р 159 сравнительное 4- Т 175 веред между 4- Т 101 между 4- Р 102 посередине 4- Р 153 среди 4- Р 176 на основании 4- Р 124 на основе 4- Р 124 судя но 4- Д 176 вън от вне 4- Р 63 выше 4- Р 71 въпреки вопреки 4- Д 66 назло 4- Д 123 наперекор 4- Д 124 невзирая на 4 В 126 независимо от 4- Р 126 несмотря на 4- В 126 помимо 4-Р 152 при 4- П 156 против 4-Р 159 сверх 4-Р 172 в течение на в течение 4- Р 70 върху к + Д 93 на 4- В 102—106, 112 — 114 на 4- П 117, 119, 120 над 4- Т 123 04 П 127 по 4- Д 140 поверх 4- Р 146 сверх 4- Р 172 в тон с под 4- В 149 вътре в внутри 4- Р 64 в ущърб на в ущерб 4- Д 70 далеч от вдали от 4- Р 61 в хода на в ходе 4- Р 71 до близко от + Р 38 в + В 44, 45, 87 в 4- П 55 вблизи 4- Р 60 вблизи от 4- Р 60 возле 4- Р 64 впредь до 4- Р 67 до 4- Р 73—75, 131, 134, 163, 164 к 4- Д 93, 94, 97—99 кончая 4- Т 99, 126 на + В 107 на 4- П 119 о 4- В 129 около 4- Р 130 по 4- В 99, 145 в средата на среди -г Р 176 в съответствие с в соответствии с 4- Т 70 под 4- В 149 в чест на в честь 4- Р 71 във вид на в виде 4- Р 60 във вреда на в ущерб 4- Д 70 във връзка с в связи с 4- Т 69 по поводу 4- Р 153- въз основа на на базе 4- Р 121. поблизости от 4- Р 146 под -(-В 148 под 4- Т 150 подле 4-Р 152 при 4- П 155 рядом с 4- Т 160 у 4- Р 39, 176 дори и вплоть до 4- Р 67 кончая 4- Т 100 досежно касательно 4- Р 99 насчет 4- Р 125 едновременно с наряду с 4- Т 125 одновременно с4- Т 130 параллельно с 4- Т 136 за в 4- В 42, 44—47, 49, 50 в 4- П 55, 58, 59 в видах 4- Р 60 в деле 4- Р 61 в защиту 4- Р 62 в интересах 4- Р 62 в направлении 4- Р 63 во имя 4- Р 65 в отношении -И Р 66 в пользу 4- Р 67 в смысле 4- Р 70 в течение 4- Р 70 в целях 4- Р 71 для 4-Р 72, 96, 97 до 4- Р 75, 97, 112 за 4- В 77—81, 127,133 за 4~ Т 63 из-за 4- Р 91 к 4- Д 93, 95—98 касательно 4- Р 99 на 4- В 104 — 115 на 4- П 119, 120 над 4- Т 123 на дело 4- Р 123 на предмет 4- Р 124 насчет 4- Р 125 о 4- П 115, 123, 127 от 4- Р 131, 133 относительно + Р 136 по 4~ Д 141—144
185 но -|- В 145 по + П 146 по вопросу о 4- II 146 под 4- В 148 про 4- В 157, 158 против 4-Р 159 ради 4- Р 160 с целью 4~ Р 176 у 4- Р 178 за в на 4- В 102, 109 зад за 4- В 76, 77 за 4- Т 76, 81 из-за 4~ Р 90 позади 4-Р 152 сзади 4-Р 173 за да 4- глагол в видах 4- Р 60 в целях 4- Р 71 с целью 4-Р 176 заедно с вместе с 4- Т 63 в сопровождении 4-Р 70 наравне с 4- Т 125 наряду с 4- Т 125 совместно с 4- Т 174 за из в 4- В 47, 109 за през на 4- В 108 заради благодаря 4- Д 38 за 4- В 80 из-за 4-Р 90, 91 по вине 4-Р 146 ради 4- Р 160 за разлика от в отличие от 4- Р 66 в противовес 4- Д 68 в противоположность 4-Д 68' не в пример 4- Д 126 за сметка на за счет 4- Р 84, 85 и с 4- т 168, 170 косо през наискось 4-Р 123 из в 4- II 53, 55 из 4- Р 85 изнутри 4- Р 91 на 4- В 108 по 4- Д 138, 139 сквозь 4- В 173, 181 через 4- В 181 косо срещу наискось от 4- Р 123 извън вне 4- Р 63 выше 4- Р 71 за 4- В 76 за 4- Т 76, 81 из-за 4- Р 90 помимо 4- Р 153 сверх 4- Р 172 свыше 4- Р 172 иззад из-за 4- Р 90 измежду среди 4-Р 176 изпод из-под 4- Р 91 имитация на под 4- В 148, 149 като в 4- В 47, 50 в 4- П 52, 56 в виде 4~ Р 60 в качестве 4- Р 62 в порядке 4- Р 67 вроде 4- Р 68 в роли 4- Р 68 в смысле 4- Р 69 за 4- В 81 на 4- П 119 наподобие 4- Р 124 под 4- В 148 подобно 4- Д 152 с 4- В 171 колкото в 4- в 47 за -г В 81 с 4- В 171, 172 край близ 4- Р 38 вблизи 4- Р 60 вблизи от 4- Р 60 вдоль 4- Р 61 возле 4- Р 64 мимо 4- Р 102 около 4-Р 130 по 4- Д 140 под 4- В 148 под 4- Т 150 подле 4- Р 152 при 4~ П 155 рядом с -h Т 160 сбоку 4-Р 172 у 4- Р 176 към в 4- в 41, 44, 45 в направлении 4- Р 63 в сторону 4- Р 70 к 4- Д 85, 93—99, 131, 134 на 4- В 96, 102, 104, 105, 107, 109, ИЗ, 114 около 4- Р 130 под 4- В 148, 149 по направлению к 4- Д 153 но отношению к 4- Д 153 при 4- П 155 между в 4- П 52, 54, 56 в числе 4-Р 71 между 4- Т 100, 101 между 4- Р 102 среди 4- Р 176 мимо помимо 4- Р 152 на в 4-В 39, 41, 43—51, 87
186 в + П 51, 53—56, 59, 60, 131 до + Р 75 за + В 76, 77, 80, 93 за 4- Т 82—84 из + Р 85 из-под + Р 92 к-ЬД 93—98, 112, 131 на + В 102—115, 165 на + П 116—120 навстречу + Д 121 над 4- Т 123 о 4- В 129 от 4- Р 132, 134, 135 перед + Т 138 по 4- Д 140 под 4- Т 150 поперек 4- Р 153 при 4- П 156 про 4- В 158 против 4- Р 159 с 4- Р 108, 112, 164 С4-Т 169 у 4- Р 177—180 через 4- В 181 на базата на на базе 4- Р 121 наместо взамен 4- Р 62 наоколо вокруг 4- Р 65 напреки на наискось 4- Р 123 наперерез 4-Д 124 поперек 4- Р 153 напреки срещу наискось от 4- Р 123 напреко на поперек 4- Р 153 напук на назло 4- Д 123 наперекор 4- Д 124 наравно с наравне с 4- Т 125 наряду с + Т 125 наред с наравне с + Т 125 наряду с + Т 125 параллельно с + Т 136 рядом с + Т 160 на брой в количестве 4- Р 62 навън от за 4- В 77 насред посреди + Р 154 навътре в вглубь 4- Р 61 внутрь 4- Р 64 нагоре по вверх по 4- Д 60 над вверху 4- Р 60 выше 4- Р 71 ' за 4- В 77, 78 за 4- Т 82 наверху 4- Р 121 над 4-Т 122, 123 поверх 4- Р 146 сверх 4- Р 172 свыше 4- Р 172 надлъж по вдоль по 4- Д 61 надолу по вниз по 4- Д 64 под 4- В 147 насреща навстречу + Д 121 начело на во главе + Р 64 4 начело с во главе с + Т 64 недалеч(е) от невдалеке от + Р 126 недалеко от + Р 126 независимо от независимо от + Р 126 о о + В 129 около вокруг + Р 65 до + Р 75 к + Д 95 кругом + Р 100 около + Р 130 под + В 149 с + В 172 освен за исключением + Р 84 исключая + Р 92 кроме + Р 100 не считая + Р 126 помимо + Р 152, 153 сверх + Р 172 от в + В 47 в + П 53, 55—58 в количестве + Р 62 из + Р 85—89, 92 из-за + Р 90, 91 из-под + Р 92 к +-Д 98 на + В 112, 115 на + П 116, 118, 120 начиная с + Р 99, 126 о + В 129 от + Р 54, 73, 77, 95, 130—135, 175 перед + Т 138 по + В 144 под + Т 151 ради + Р 160 с + Р 99,145, 161—165 сверху + Р 172 среди + Р 176 У + Р 178 , отвъд за + В 76 за + Т 76, 81, 144 из-за + Р 90 по + В (по ту сторону) 144 отвътре на изнутри + Р 91 от вътрешността на изнутри + Р 91
187 от гледище на в свете 4- Р 68 под 4- Т 151 с 4- Р (с точки зрения) 165 отгоре на вверху 4- Р 60 наверху 4-Р 121 сверху 4-Р 172 отдолу на внизу 4- Р 64 снизу 4- Р 174 отдясно на по 4- В (по правую руку, сторону) 144 от името на от 4- Р 134 откъм с 4- Р 162, 163 отляво на по 4- В (по левую руку, сторону) 144 относно в отношении 4- Р 66 касательно 4- Р 99 насчет 4- Р 125 относительно 4-Р 136 от околностите на из-под 4- Р 92 отпред на впереди 4- Р 66 спереди 4- Р 175 отсам по 4- В (по эту сторону) 144 от страна на со стороны 4-Р 175 отстрани на сбоку 4- Р 172 оттатък по 4- В (по ту сторону) 144 через 4- В 182 по в 4- в 45, 47, 51 в 4- П 55—57, 59 вдоль по 4- Д 61 в меру 4- Р 63 вниз по 4- Д 64 вокруг 4- Р 65 в смысле 4- Р 70 в‘ соответствии с 4- Т 70 в части 4-Р 71 за 4- В 80 на 4- В 103, 108, 111 112 на 4- П 116, 117, 120 о 4- П 127 от 4- Р 134 по 4- Д 127, 138—-144 по 4-В 145 по 4- П 127, 146 под 4- В 147, 149 под 4- Т 151 по части 4- Р 155 с 4- Т 171 со стороны 4-Р 175 судя по 4- Д 176 через 4- В 171, 182 повече от свыше 4-Р 172 по вина на по вине 4- Р 146 по време на в 4- В 46 в 4- П 55 во время 4- Р 64 в продолжение 4- Р 68 в ходе 4- Р 71 за 4- Т 82 на 4- П 118 при 4- П 156 под в 4- в 46, 47, 114 в 4- П 54 внизу 4- Р 64 из-под 4- Р 91 к 4- Д 96 ниже 4- Р 127 под 4- В 147—149 под 4- Т 150, 151 подир вслед 4- Д 69 вслед за 4- Т 69 за 4- Т 82 по 4- П 145 позади 4-Р 152 после 4-Р 154 следом за 4- Т 174 спустя 4- В 175 через 4- В 182 подобно на наподобие 4-Р 124 под 4- В 148 подобно 4- Д 152 покрай вдоль 4- Р 61 мимо 4- Р 102 по 4- Д 140 помимо 4-Р 153 сбоку 4- Р 172 по линия на по линии 4- Р 152 помежду (си) между 4- Т 101 с 4- Т 167 по отношение на в отношении 4- Р 66' в отношении к 4- Д 66 в смысле 4- Р 70 по отношению к 4Д 153 по части 4- Р 155 по повод на по поводу 4- Р 153 по посока към в сторону 4- Р 70 по посока на в направлении 4- Р 63 по направлению к 4Д 153 по причина на по причине 4- Р 153 поради благодаря 4- Д 38 ввиду 4- Р 61
188 в порядке 4 Р 67 в результате 4 Р 68 в связи с 4- Т 69 в силу 4- Р 69 вследствие 4 Р 69 за 4 Т 82 за счет 4 Р 85 из 4 Р 87 из-за 4 Р 90, 91 на 4 В 108 на почве 4 Р 124 по 4 Д 141 под 4 Т 151 ио поводу 4 Р 153 по причине 4 Р 153 при 4 П 156 по силата на в силу 4 Р 69 по случай на 4 В 108 по случаю 4 Р 154 посред посередине 4 Р 153 посреди 4 Р 154 среди 4 Р 176 посредством посредством 4 Р 155 пред вперед 4 Р 66 впереди 4 Р 66 в присутствии 4 Р 67 за 4 В 77 к 4 Д 98 на 4 В 104, 107 на 4 П 117 над 4 Т 122 перед 4 Т 122, 136—138 при 4 П 156 спереди 4 Р 175 у -I- Р 177 пред вид ввиду 4 Р 61 на преди впредь до 4 Р 67 выше 4 Р 71 до 4 Р 73—75 на 4 П 118 В 4(тому) назад 123 накануне 4 Р 124 перед 4 Т 118, 137 под 4 В 148 прежде 4 Р 155 наперекор 4 Д 124 от 4 Р 133 под 4 В 149 помимо 4 Р 152 против 4 Р 159 през В4В 39, 41, 43, 44, 46, 108 в 4 П 54, 55 во время 4 Р 64 за 4 В' 78 из 4 Р 85 на 4 П 118 наискось 4 Р 123 по 4 Д 139 поперек 4 Р 153 при 4 П 156 сквозь 4 В 173, 181 через 4 В 39, 41, 43, 44, 139, 180-182 редом с наравне с 4 Т 125 наряду с 4 Т 125 рядом с 4 Т 125, 160 през време на во время 4 Р 64 за 4 Т 82 на 4 П 118 при 4 П 156 при близ 4 Р 38 близко от 4 Р 38 вблизи 4 Р 60 вблизи от 4 Р 60 возле 4- Р 64 в процессе 4 Р 68 до 4 Р 74 к 4 Д 74, 93-95 около 4 Р 130 поблизости от 4 Р 146 под 4 В 148 под 4 Т 150 подле 4 Р 152 по мере 4 Р 152 при 4 П 155—157 у 4 Р 176-178 придружаван от в сопровождении 4 Р 70 против вопреки 4 Д 66 противно на в противоположность 4 Д 68 пряко через 4 В 182 с не без 4- Р 37 в 4 В 41, 47, 51 в 4 П 55, 56, 59 в сопровождении 4 Р 70 за 4 Т 82, 84 из 4 Р 88, 89 к 4 Д 98 на 4 В 108, 111 — 113, 115 на 4 П 118—121,139 над 4 Т 123 от 4 Р 132 по 4 Д 141, 143, 144 под 4 В 149 под 4 Т 151 по мере 4 Р 152 по отношению к 4 Д 153 посредством 4 Р 155 при 4 П 157 при помощи 4 Р 157 путем 4 Р 160 с 4-Р 164, 165 с 4 Т 165—171 с помощью 4 Р 175 через 4 В 182 свръх сверх 4 Р 172 с изключение на за исключением 4 Р 84 исключая 4 Р 92
189 след вслед + Д 69 вслед за + Т 69 за 4- В 78 за 4- Т 82 ниже 4- Р 127 по + П 145 позади 4- Р 152 после 4- Р 154 с 4- Т 168 следом за + Т 174 спустя 4- В 175 через 4- В 181, 182 с оглед на в свете 4- Р 68 в целях + Р 71 применительно к + Д 157 с + Т (с учетом) 169 смотря по + Д 174 с помощта на при помощи + Р 157 с помощью + Р 175 според меру + Р 63 порядке + Р 67 свете + Р 68 соответствии с 4Т 70 глядя по + Д 71 на + В 112 по + Д 142 . под + В 149 по мере + Р 152 применительно к 4-. Д 157 смотря по + Д 174 согласно + Д 174 в в в в согласно с 4- Т 174 сообразно + Д 174 сообразно с 4- Т 174 соответственно + Д 174 соответственно с + Т 175 соразмерно + Д 175 соразмерно с + Т 175 судя по + Д 176 спрямо в отношении + Р 66 в отношении к + Д 66 по отношению к + Д 153 сред в кругу + Р 62 в числе + Р 71 между + Т 101 посередине + Р 153 среди + Р 176 у + Р 178 срещу в + В 45, -47 вверх по + Д 60 взамен + Р 62 к + Д 97 на + В 103, 104, 108, 112, 114, 115, 164 навстречу + Д 121 напротив + Р 124 под + В 148, 149 против + Р 114, 158, 160 рядом с + Т 160 съвместно с совместно с + Т 174 съгласно с согласно + Д 174 согласно с + Т 174 соответственно + Д 174 съобразно с применительно к 4Д 157 сообразно + Д 174 сообразно с + Т 174 съответно с соответственно с 4 Т 175 съразмерно с соразмерно + Д 175 соразмерно с + Т 175 в + F1 при + с + Т у+Р У 59 П 157 168 168, 177, 178 успоредно с параллельно с + Т 136 чан до вплоть до + Р 67 чрез за счет + Р 85 по линии + Р 152 посредством + Р 155 при помощи + Р 157 путем + Р 160 с помощью + Р 175 через + В 182
ПОКАЗАЛЕЦ на руските думи, управляващи предложни конструкции А авария с + Т 171 автомат для 4- Р 72 авторитет в 4- П 56 для 4 Р 73 авторитетный среди 4 Р 176 агитация за 4 В 79 против 4 Р 159 агитировать за 4 В 79 против 4 Р 159 агрессия в отношении 4 Р 66 адресовать к 4- Д 32, 99 аккомпанировать на 4 П 120 акцент на 4- П 119 акцентировать на 4- П 119 алчный до 4- Р 30, 75, 97 к 4- Д 30, 75, 97 анекдот про 4- В 158 антракт между 4- Р 101 аппарат для 4 Р 72 ария из 4- Р 89 артист по 4- Д 143 аспирант при 4 П 155 Б базировать на 4- П 119 базироваться на 4- П 119 бал по 4- Д 143 баллотироваться в 4 В 50 банка из-под 4- Р 92 банкет в честь 4- Р 71 бег на 4- В 57, 113 бегать в 4- В 43 в 4- П 17, 53 за 4- Т 82, 83 на 4- В 106 па 4 П 120 от 4- Р 4- к 4- Д 131 по 4- Д 17, 53, 138 беготня по 4- Д 138 бегство из 4 Р 86 бежать без 4- Р 37 в 4 В 43 впереди 4- Р 66 за 4- Т 82 из 4- Р86, 88 к 4- Д 94 между 4- Т 100 на 4- В 106 по 4- Д 138, 180 под 4- Т 150 позади 4- Р 152 с 4- Р 162, 164 через 4- В 181 безопасный от 4- Р 136 безработица в связи с 4- Т 69 белеть от 4- Р 132 белый от 4- Р 132 с 4 Т 171 беседа за 4- Т 82 о4П 127 с 4 Т 167 беседка под 4- Т 150 беседовать во время 4 Р 21 за 4~ л 21 о 4~ П 127 по 4- Д 144 про 4- В 157 с 4- Т 144, 167 беситься с 4- Р 164 беспокоиться за 4- В 80 о 4- П 80, 127 беспокойство о 4 П 127 беспощадность к 4- Д 97 с 4- Т 97 беспощадный в отношении к 4- Д 30 к 4 Д 30, 97 по отношению к 4 Д 30, 153 с 4 Т 30, 97 бессонница от 4-Р 133 бестактность по отношению к 4- Д 153 билет в 4- В 45 до 4 Р 74 на 4 В 107, 111 от 4- Р 134 битва за 4 В 79 под 4 Т 150 при 4 П 155 бить в 4- В 44, 51 за 4 В 78 на 4- В 107 на 4-П 116 по 4- Д 141 битье по 4- Д 141 биться за 4- В 79 на 4 В 112 над 4- Т 123 о 4- В 127, 129 против 4- Р159 с 4- Т 167 благодарить за 4- В 24, 78 на 4- Г1 24 от 4 Р 133 благодарность за 4- В 78 благодарен за 4- В 78 благосклонность к 4 Д 97 благосклонный к 4 Д97 бланк для 4- Р 72 бледнеть в сравнении с 4 Т 27, 70 от -I- Р 132 перед 4- Т 27, 137 бледный от 4- Р 132 блеснуть на 4- П 117 блестеть в 4- П 55 на 4-П 117 от 4 Р 132 сквозь 4 В 173 близкий от 4 Р 132 по 4 Д 144 с 4 Т170
191 блистать за + Т 81 богатырь с + Р 164 бодрый до + Р 74 бой за 4- В 79 между 4- Т 101 ради + Р 160 с 4- Т 167 бойкий на 4- В 112 бок о + В 127, 129 болгарин по 4- Д 143 болеть1 (-ею) за 4- В 80 болеть2 (-ит)от -h Р 133 с 4- Р 164 у 4- Р 133, 164, 179 боль в 4- П 169 больше в 4- В 48 на 4 В 112 борец за 4- В 79 против 4- Р 159 борода с 4- В 172 боронить под 4- В 148 бороться в течение 4-Р 167 для 4- Р 25 за 4 В 79 из-за + Р 91 на 4 В 109 против 4 Р34, 159ради 4-Р25, 160 с 4- Т 167 борьба за -|- В 79, 109, 160 из-за 4-Р 91 против 4- Р 159, 167 с 4- Т 34, 109, 167 ботинки на -4 П 36, 121 с 4- Т 36 бочка из-под 4- Р 92 на 4-В 111 бояться за 4- В 80 брак по 4 Д 143 браниться между 4- Т 101 брат по 4- Д 143 брататься с + Т 167 брать в + В 44, 46, 47, 49 в -|- П 53, 7.9 для + Р 72 за + В 77, 79—81, 165 из + Р 86 из-под + Р 91 на 4 В 19, 106, 109, НО, 114 под + В 147, 148, 149 с + Р 26, 162,164, 165 с + Т 26, 164, 168 у 4~ Р 178; ~ верх над + Т 123 браться за + В 79, 80 брести по 4- Д 138 бригада по 4- Д 141 бродить в + П 53 вокруг 4- Р 65 из + Р 4- в + В 87 по + Д 138 броня на + В 111 бросать в + В 44, 48 из + Р 86 па + В 106 о + В 129 под + В 147 бросаться в + В 44 за + Т 82 к + Д 94 на 4- В 106 под + В 147 бросить в + В 44, 48 из + Р 86 на + В 102, 106 о + В 127, 129 под + В 147 ; работу в знак + Р 62 броситься в + В 44 вслед за + Т 17 за + Т 82, 118 к + Д 94 на + В 106, 108 под + В 147 следом за + Т 17 будет с + Р 165 будка для + Р 72 буква в + В 47 булочки к + Д 97 бумага в + В 36, 51 за + Т 84 бунт против + Р 159 бунтовать(ся) против + Р 159 бунтовщик против + Р 159 бутылка из-под + Р 92, 148 бухгалтер при + П 155 бывать в + В 54 в + П 52 на + 11 116 по + Д 141 с + Т 170 у + Р 177 быстрее на + В 108 быть1 без + Р 37, 38 в + В 47, 141 в + П 19, 20, 52, 54—57, 80, 100, 101,117, 146, 164 вне + Р 63 внутри + Р 18, 64 в числе + Р 71 до + Р75 за + В 80 за + Т 84 из + Р 88 между + Т 101 на + П 19, 20, 57,64, 116—119, 130, 163, 177 над + Т 122 напротив + Р 125 около + Р 130 под + Т 150, 151 при + П 36, 156, 157 против + Р 158 с+Т 36, 55, 168, 170 с + В 130 у + Р 18, 36, 118, 141, 145, 168, 177, 178 через + В 150 через + В + от + Р 182; ~ в восторге от + Р 133 ; ~ в долгу пер д + Т 138 ; ~ замужем за + Т 83, 84 ~ в уровень с + Т 169; ~ в школе с + Р + до + Р 74 бюст из + Р 36, 88 В важно для + Р 73 важный для + Р 73 ваза с + Т 154 валяться с + Р + на + В 163 варить из + Р 88 вариться в + П 73 вбегать в + В 39 на + В 104 вбежать в + В 13, 39 на 4- В 104 вбивать в + В 39 вбить в + В 39 вбрасыва1ь в + В 39 вбросить в + В 39 вваливать в + В 39 вваливаться в + В 40 ввалить в + В 39 ввалиться в + В 40 введение в + В 39 ввезти в + В 39 из + Р 86 1 Вж. също: нет. есть,
192 ввернуть в + В 39 ввертывать в + В 39 ввести в + В 39, 49 в + П 55 под + В 147 ввинтить в + В 39 ввинчивать в + В 39 ввод в + В 49 вводить в + В 39, 49 под + В 147 ввоз в 4- В 39 из-за + Р 90 < ввозить в 4- В 39 из + Р86 ввязать в 4- В 39 ввязаться в + В 40 ввязывать в 4- В 39 ввязываться в 4- В 40 вглядеться в 4- В 40 вглядываться в 4- В 40, 98 вгонять в 4- В 40 вдаваться в 4- В 40 вдавить в 4- В 40 вдавливать в 4- В 40 вдаться в 4- В 40 вдвигать в 4- В 40 вдвинуть в 4- В 40 вдевать в 4- В 40 вдергивать в 4- В 40 вдернуть в 4- В 40 вдеть в 4- В 40 вдохновение на 4- В109 вдохновить на 4- В 109 вдохновлять на 4- В 109 вдохнуть в 4- В 32, 51 вдувать в 4- В 40 вдуматься в 4- В 50 вдумываться в 4- В 50 вдуть в 4- В 40 вдыхать в 4- В 51 ведро с 4- Т 171 вежливый с 4- Т 170 везти в 4- В 44 в+П 57 на + В 106 по + Д 139 через + В 181 велик для + Р 73 величиной с + В 171 вера в + В 51 верить в + В 51 на + В 102 вернуть на + В 109 вернуться без + Р 37 в + В 44, 45, 182 до + Р 75 за + В + до + Р 78 за + Т 83 из + Р 45, 86, 95, 167 из-за + Р 90 к + Д 22, 94, 95 на 4- В 106, 108, 175 на + П 118 около + Р 22, 130 перед + Т 22 после + Р 154, 155 прежде + Р 22 с + Р 16, 162 с + Т 167 спустя 4- В 175 через + В 182 верный до + Р 74 весить с + В 172 весом в 4- В 48 вести в + В 44 за + В 76, 79, 181 к + Д94 на + В 106 по + Д 139 под + В 147 через + В 181 ; ~ работу на + П 116 ; ~ свой род от 4- Р 134 весть о + П 129 ветер из + Р 87 с + Р 162 вечер перед + Т 137 вешать за + В 76 на 4В103 над + Т 122 вешаться на + В 106 вживаться в + В 51 вжиться в + В 51 взаимосвязь между 4Т 101 взбегать на + В 102 взбежать на + В 102 по + Д 102 взбираться на 4- В 13, 102 по + Д 139 взболтать (микстуру) перед + Т 137 взвиться под + В 148 взгляд на + В 102 взглядывать в + В 44 на + В 102 взглянуть в + В 44 на + В 102 . вздрагивать от + Р 133 вздрогнуть от + Р 133 вздыхать о + П 127 по + Д 127, 144, по + П 146 взлетать на 4- В 102 с + Р 162 взлететь на + В 102 с + Р 12 взобраться на 4- В 102 по 4- Д 139 взойти из-за + Р 90 на + В 103 взъезжать на + В 102 взъехать на 4- В 102 взять в + В 44, 46, 47. 50, 90 в + П 53 для + Р 25, 72 за + В 79, 80, 81 из + Р 19, 86 не ~ из-за + Р 90 из-под 4-Р 91 на 4 В 102, 106, 108, 109, 110, 114 но + Д 141 под + В 147, 149 с + Р 18, 19, 162, 165 у + Р 178; ~ перевес над + Т 123 взяться за + В 9, 80, 155 прежде 4- Р 155 вид на 4- В 107, 162, 172 с + Р 162 виден из-под + Р91 на + П 117 поверх 4Р 146 с + Р 162 через + В 182 видеть в + 11 59 в лице 4- Р 63 на 4- П 116 от 4- Р Ю0 по + Д 142 не ~ с 4- Р 163 с + В 172 видеться с + Т 167 виднеться в + П 54 вдали от + Р 61 изпод + Р 91 вина перед + Т 138 винить в + П 58 виноват в 4~ П 58 перед + Т 138 у + Р 178 виновен в + П 58 висеть в + П 52 за -г Т 81 па + П 116 над + Т 122 по + Д 140 под + Т 150 при -IП 155 у + Р 177, 181 через + В 181
193 виться вокруг + Р 65 вкалывать в 4- В 40 вкапывать в + В 40 вкатить в + В 40 вкатывать в 4- В 40 вклад в + В 40 вкладывать в 4- В 40 вклинивать в 4- В 40 вклиниваться в 4- В 40 между 4- Т 101 вклинить в 4- В 40 вклиниться в + В 40, 101 между 4- Т 101 включать в 4- В 49, 62 включаться в + В 49 включить в 4- В 49 включиться в 4- В 49 вколоть в В 40 вкопать в + В 40 вкрадываться в 4- В 40 вкрасться в 4- В 40 вкрутить в -р В 40 вкручивать в 4- В 40 вкус к 4- Д 97 вламываться в 4- В 41 через 4- В 41 властвовать над 4- Т 122 власть над 4- Т 122 влезать в 4- В 39 на 4В 104 через 4- В 39 влезть в 4- В 39 на 4В 13, 104 через 4- В 39 влет в 4- В 39 влетать в 4- В 39 на 4В 104 через 4- В 39 влететь в 4- В 39 на 4В 104 влечение к 4- Д 96 влечь к 4- Д 96 влива I ь в + В 40 вливаться в 4- В 41 из + Р 41 через 1В 41 влить в 4- В 40 влиться в 4- В 41 влияние на 4- В 114 влиять на 4- В 114 вложение в 4- В 40 вложить в 4- В 40 вломиться в 4- В 41 через 4- В 41 влюблен в В 51 13 Руските предлози влюбиться в 4- В 51 по 4- В 145 с 4- Р 164 влюбляться в 4~ В 51 вменить в 4- В 47 вменять в 4- В 47 вмерзать в 4- В 39 вмерзнуть в 4- В 39 вмесить в 4- В 40 вместить в 4- В 40 вместиться в 4- В 41 в + И 52 вмешать в 4-В 40 вмешаться в 4- В 41 вмешивать в 4- В 40 вмешиваться в 4- В 41 вмещать в 4- В 40 вмещаться в 4 В 41 в 4- И 52 внедрение в + В 49 внедрить в + В 49 внедрять в 4- В 49 внести в 4- В 40 на 4В109 вникать в 4- В 51 вникнуть в 4- В 51 внимание к 4- Д 97 внимательный к 4- Д 97 по отношению к 4Д 153 вносить в 4- В 40, 145 на 4- В 109 по 4- В 145 вовлекать в 4- В 49 вовлечь в 4- В 49 вогнать в 4- В 40 вода в 4- И 168 4 до 4Р 17 по 4- В 17, 145 с 4- Т 168 водить в 4- В 44 за 4В 76 на 4- В 106 по + Д 139 водиться за 4- Т 84 водоизмещением в 4В 48 воевать под 4- Т 150 против 4-Р 159 с 4Т 167 возбудить против 4- Р Д59 возбуждать против 4Р 159 у 4- Р 178 возвести в 4- В 48 на 4- В 103 возводить в 4- В 48 на 4-В 103 возвратиться в 4- В 44 из 4- Р 86 из-за 4Р 90 к 4- Д 94 на 4В 106 с 4- Р 162 с 4- Т 167 возвращать на 4- В 109 с 4- Т 166 возвращаться в 4- В 44 из 4- Р 86 из-за 4- Р 90 к 4- Д 94 на 4- В 106 с 4- Р 19, 162 с 4- Т 167 возвращение в 4- В 44 из 4- Р 86, 145 к 4Д94 на 4-В 106 воздействие на 4- В 114 воздействовать на 4- В 114 воздержаться от 4- Р 135 воздерживаться от 4- Р 135 ради 4- Р 160 возить в 4- В 44 на 4В 106 по 4- Д 139 возиться в 4- П 53 по 4- Д 168 с 4- Т 167, 168, 170 возлагать на 4- В 103, 114 возложить на 4- В 13, 103, 114 возникнуть одновременно с 4- Т 130 возня с 4- Т 170 возражать на 4-В 115 против 4- Р 159 возражение на -|- В 115 против 4- Р 159 со стороны 4-Р 175 возразить на 4- В 1.15 против 4- Р 159 возрасти в 4- В 78 в связи с 4- Т 69 за 4В 78 война между 4- Т 34, 101 против 4- Р 159 с 4- Т 167 войти в 4- В 13, 16, 17, 19, 31, 39, 49,74,80,
194 145, 181 до + Р 74 к + Д 16, 18, 94, 131 по 4- В 145 под + В 147 с + Т 145 через + В 39, 181 волдырь от + Р 133 волноваться ' за + В 80 по + Д 140 волосы с + Т 171 воодушевить к + Д 96 на + В 96, 109 воодушевлять к + Д 96 на + В 96, 109 вооружаться против + Р 159 вооружиться до + Р 75 против + Р 159 воплотить в + В 49 воплощать в + В 49 вопрос о + П 129 с + Т 169, 171 вор на + II 119 ворваться в + В 41, 181 с + Т 169 через + В 181 воротник под + В 149 воротничок от + Р 135 ворчать на + В 114 воспитание в + П 57 в духе + Р 57 воспитать в + П 57, 62 воспитаться на + П 120 воспитывать в + П 57, 59 в духе + Р 61 на основе + Р 124 воспитываться на + II 120 у + Р 177 воспоминание из + Р 88 о + II 127 воспрепятствовать в + П 58 восприимчивость К+ Д 97 восприимчивый К + Д 97 восставать против + Р 159 восстанавливать в + П 59 против + Р 159 восстание против + Р 159 восстановить в + П 59 против + Р 159 ; город при + П 156 восстановление в + П 59 восстать против + Р 159 восходить на + В 103 восхождение на + В 103 воткнуть в 4- В 40 между + Т 101 впадать в + В 39, 48 впадение в + В 39, 155 впасть в + В 39, 48 вписать в + В 40 вписывать в + В 40 впихивать в + В 40 впихнут