Текст
                    НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ
РЕЧНИК
DEUTSCH-BULGARISCHES ELEKTROTECHNISCHES
WÖRTERBUCH


Dipl.-Ing. Angel Nikolaev Pissarev Dipl.-Ing. Dimiter Hiev Stamenov DEUTSCH¬ BULGARISCHES E LECTROTECHNISCHES WÖRTERBUCH STAATSVERLAG „TECHNIKA““ SOFIA — 1972
Инж. Ангел Николаев Писарев Инж. Димитър Илиев Стаменов НЕМСКО— БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“ СОФИЯ —1972
удк б.ъз.озв^зо=867 m.®: *2
ПРЕДГОВОР Немско-българският електротехнически речник съ¬ държа около ' 35000 термина от следните области: теория на електротехниката, електрически измервания, електротехнически материали, електрохимия, електри¬ чески машини, електрически апарати, техника ' на ви¬ соките . напрежения, електрически мрежи и системи, електрически централи, релейна защита, електрозадвиж- ване на. производствени механизми, електротехнология, електротранспорт, автоматично управление и регули¬ ране, осветлителна техника, електронни и полупровод¬ никови елементи, радиотехника, радиоразпръскване, електронни усилватели, електроакустика, техника на свръхвисоките честоти, телевизия, радиолокация, антени и разпространение на електромагнитни вълни, промиш¬ лена електроника, импулсна техника, далекосъобщи¬ телна техника, изчислителна техника, техника на елек- тробезопасността. В речника са включени най-често използуваните- термини в електротехническата литература на немски език, издавана в ГДР, ГФР, Австрия и Швейцария, както и термините, използувани в съвременните електро¬ технически . списания, справочници, каталози, стандар¬ тизационни документи, електротехнически речници и др-
Преводът на някои немски термини има описателен. характер поради липса ' на ' еквивалентни термини в. българския език. Термините ог областта на силнотоковата • електро¬ техника са подготвени • от инж. А, Писарев, а термините от областта на. слаботоковата електротехника — от инж. Д. Стаменов. Разделът телевизия е съставен от ияж. О. Калоянов. Съставителите изказват своята благодарност на рецензентите-редактори за оказаното от тях. съдей¬ ствие . при подготвянето . на речника. Всички забележки и препоръки за .. подобряване на речника, който се издава за пръв . път у нас, ще ' бъдат лриети с благодарност. Състави кля г е
УПЪТВАНИЯ • ' ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА • . • РЕЧНИКА Немските термини .са разположени . по азбучен . ред,. като. бук¬ вите ä, . ö, й и ß . са подредени, - както буквите а, о, и и ss. . При .под¬ реждането е . използувана гнездовата система по съществително име,. например терминът elektrischer Antrieb трябва да се търси в гнездото Antrieb. Основният термин е изписан само в началото на гнездото, .а под него също по азбучен ред са подредени съставните термини, всеки на нов ред. Основният термин не се повтаря, а се . заменя със знака „тилда“ (~). В случаите, когато за удобство при пол- зуване на речника думите на съставния термин са дадени в обра¬ тен ред, след тилдата е поставена запетая. Например: Antenne f gestockte ~ mit Strahlenschwenkung трябва да се чете gestockte Antenne и Antenne mit Strahlenschwen¬ kung. При превода на български език синонимите са- отделени със запетая, по-далечни по смисъл значения — с точка и запетая, а различни по смисъл значения — с цифри. Синонимните варианти на българския превод са поставени в квадратни скоби, например: Außenleitung f външна [въздушна] линия може да се прочете като външна линия, въздушна линия. Фразеологични . словосъчетания, а също така и примери, илю¬ стриращи използуването на термина, са отделени със знака квад¬ рат (□). Например: Phase f фаза □ außer ~ несъвпадащ [раз¬ местен] по -фаза, който не е . във фаза, различаващ се по фаза. Поясненията към превода на български език са дадени кур- сивно и са поставени в кръгли скоби, например; . Austrittarbeit f работа на излитане (на електрт). Части от немските термини или части от българския им превод, които са '«фкултативни, също са поставени в кръгли скоби, на¬ пример: Empfängerempfindlichkeit f чувствителност на (радио) щриемник можеда се прочете като чувствителност на радиоприем.
ник и като чувствителност . на . приемник. Също. така Transforma- ter(ea)aiZapfung . може да се - . прочете като . Transformatorenanzap- fang и като Transformatoranzapfung. В речника са използувани следните съкращения; ав. — авиация авто —автомобилно дело воен — военно дело елп. — електроника ел. хим.— електрохимия жарг. — жаргон жп. —■ железопътен транспорт из- — изолационни материали изч. — изчислителна техника икон. — икономика мат. — математика маш. — машиностроене минер.—минералогия опт. — оптика ост.— остарял термин pad. — радио тлв. — телевизия тлг. — телеграфи» тлф. — телефония физ. — физика фирм..— фирмено. название фото— фототехника хим. —химия ядр.— ядрена физика и техника т — мъжки pod f—женски ред п — среден- ред pl— множествено . число
A A-Anzeiger m индикатор тип А, инди¬ катор за разстояние (с линейна раз¬ вивка) A-Aussteuerung f модулация в режим А Abbau т 1. изчезване (на електро¬ магнитно поле) 2. затихване 3. раз¬ глобяване, демонтаж ~ von Schallvorgängen анализ на зву¬ ков спектър Abbauwelle f затихваща вълна Abbild п 1. ..снимка; рисунка; . фигура; копие; отпечатък; изображение 2. модел thermisches 1. топлинно изображе¬ ние 2, топлинен модел Abbildung f 1. . изображение; образ; . илюстрация 2. проекция 3. фигура; картина; рисунка; чертеж 4. . копие elektromikroskopische електронно- микроскопски образ, електронно- микроскопско. изображение konforme конформно изображение /Abbildungsfehler т изкривяване . [де¬ фект] на изображение Abbildungsgerät п. 1. проекционен апа¬ рат, . проектор 2. . преобразувател " .на изображението [образа] Abbildungsgröße f размери на изобра¬ жение . [фигура,. проекция,. копие] Abbildungsgüte f качество fea ' '' изобра¬ жението Abbildungslinse f фокусираща леща; обектив Abbildungsmagnet т фокусиращ магнит Abbildungsoptik/ проекционна ' . [ко¬ пирна] оптика Abbilduggsochärfe /1. острота на образ 2. яснота. [рлзоост] на ' избрражение Abbildungsspule' f фокусираща ' ' бо¬ бина Abbilduggooyotem п прзекциоеер [ко¬ пирна] система . AbbilduhgoVermögen п разделителна спо¬ собност (на обектив) . . abblenden 1. затъмнявам (напр, фарове)'; екранирам 2. ограничавам; диафраг- мнрРм 3. постепенно намалявам яр¬ костта на образ до . нула Abblenden. п 1. затъмняваее; екрани¬ ране .. 2. ограничаване; днафрргмuраее 3. коефициент на насоченост (на ан¬ тена) Abblendlicht п къси светлини (на , авто¬ мобилни фарове) Abblendung f вж,' Abblenden Abblockung f 1. блокиране (посред¬ ством кондензатор) 2, блокировка Abbrand т обгаряне, нагаряне (напр, на контактни тела или, електрод) Abbrechfehler. т грешка на. закръгля¬ ване Abbremsen п спиране; задържане (напр, на ' електрони) ~, dynamisches динамично спиране Abbremsg'^i^i^J^f^’toir т спирачен . [това¬ рен] генератор Abbremsung /, вж. Abbremsen Abbremsungskoeffizient т спирачен кое- фицнеес Äbbremsungszeit f време . за спиране; време за обръщане; време . за .релак¬ сация Abbrennkontakt т .помощно . контактно тялб, дъгогасително. контактно. тяло Abbrühmasse f маса за заливане (на кабелни муфи) Abdampf т отработена . пара Abdämpfen п 1.. заглушаване . (за. звук) 2, успокояване, затъмняване (за цвят) 3, изпаряване
Abdeckblende 10 Ahd^Nende f 1. обтуратор 2. диа¬ фрагма за оптичен звукозапис; за¬ криваща диафрагма Abdeck-E-Schicht f екраниран слой Б (на йоносферата) Abdeckplatte / 1. защитно стъкло (пред екрана на електроннолъчева тръба) 2. защитна [покриваща] плоча Abdichtung f 1. уплътнение, ербивза 2. хидроизолация Abdrängungsberichtigung f корекция на дрейф (напр. на честотата) Abdrift f дрейф; отклонение (напр. на честотата) * abdunkeln затъмнявам Abdunkelung f 1, затъмнение, затъмня- ване 2. гасене (на екрана на електрон¬ нолъчева тръба) atelsch абелев; комута^иен Abendempfang т вечерно (радио) прие¬ мане Aberration f аберация, отклонение chromatische хроматична [цветна] аберация sphärische сферична аберация Aberr^egung / 1. премахване на възбуж¬ дение 2. ррзмагннтване A-Betrieb т работа в клас А Abfahren п спиране; прекъсване Abfahrveriuste mpl загуби при спиране Abfall т 1. спадане, спад; затихване; падение 2. отпускане (напр. котва на реле) 3. отпадъци 4. градиент abfallen намалявам; отпадам Abfallenergie f отпадъчна енергия Abfallkennlinie / характеристика на въз¬ връщане в изходно положение Abfallkurve / вж. AbfallkegnligIe ÄbfaUsfcherbdtsfdktor т коефициент на запаса по отношение на връщането след задействуване (на реле) Abfafotrom т 1. ток на отпускане (на реле) 2. ток на захване (на лампа) Abfallverzö^^rang f 1. закъснение при отпускане (на реле) 2. закъснение в спадане (на характеристика) Abfallwert. т параметър на връщане, величина ■ на . отпускане (на реле). AMaUze^t f 1. време за отпускане (на реле) 2. време за . спадане (на ■ им¬ пулс) ' - Abfangaugenblick т момент на попада¬ нето (на електроните на^анода) Abfangen п улавяне (напр. на елек¬ трони) ~ des Synchronismus улавяне (момен¬ та) на синхронизма Abfangkreis т (клносрзеее) уловите- лен резонатор Abflachung f изглаждане, изравняване Abfließcn п 1. изтичане 2. утечка Abfluß т 1. изтичане, оттичане (напр. на вода) 2. отвеждане, отдаване (напр. на топлина) 3. утечка Abfrageapparat т гарнитура на теле- фоннсткр; устройство за запитване Abfrageempfänger т приемник на за¬ питваща (радиолокац^яна) станция Abfragegerät п запитваща (раднзлзза- цноееа) уредба Abfrager т вж. Abfragegerät Abfragescbnur f (телефонен) шнур за запитване • Äbfrageschreibmaschlne f пишеща ма¬ шина — монитор Abfragesender т запитващ (радиоло- зрцизеее) предавател Abfragestöpsel т (телефонен) щепсел за запитване Abfragung f запитване, търсене; из¬ лъчване на радиолокац^^ни сигнали Abfuhr/ вж. Abführung Abführung / извод; отвод; отклонение Abfüllfach п изч. подаващ магазин (за перфокарти) , Abfüllotatlon / изч. четящ механизъм Abgabe /1. отдаване (напр. на мощ¬ ност) 2. излъчване, изпущане, от¬ пускате (напр. на електроенергия) nutzbare отдаване на полезна мощ¬ ност [енергия] Abgabespannung / изходящо напреже¬ ние Abgang т 1. отклонение, извод 2. изходящ клон [фидер], изходяща шина Abgangomikrofon п микрофон за външ¬ но предаване Äbgangoschalter т изходящ [фвдерен] ' прекъсвач; прекъсвач на извод Abgaggowigke! т ъгъл на излъчване (на вълна)
11 abklemmen Äbsangszentrale f главна [викаща] стан¬ ция Abgas п 1. газ, получен при комутация в масло 2. излизащ [отработен] газ .abgerundet закръглен, приблизителен abgeschirmt екраниран; ширмован яbgeochmolzeg 1. разтопен, прегорял (за предпазител) 2. разпоен забраден, затворен; блоки¬ ран; заключен «bgestimmt настроен a^bgestuft стъпален, степенчат abgetrept вж. abgestuft Abgleich т 1. настройване, настройка 2. дзеросройврне 3. корекция; израв¬ няване; компенсация 4. симетриране; балансиране 5. спрягане 6. съгла¬ суване automatischer автоматично уравно¬ весяване dynamischer динамично уравнове¬ сяване ~ nach Betrag und Phase уравновеся¬ ване (на мост) по стойност и фаза (на величината) Abgleichelement п 1. настройващ еле¬ мент 2. коригиращ елемент 3. (за¬ земен) изравняващ проводник abgleichen 1. изглаждам, изравнявам, компенсирам 2. балансирам, уравно- весявам 3. съгласувам, симетрирам Abgleichen п еж. Abgleich Abgleicher т изравкител, комп:ео.аге»: балансиращо [симег-ирашо! veiport- отвз; съгласуващо устройство Äbgleichkondensator т тример, дона- осрзйврщ [изравняващи кондензатор Äbglelchleitugg f съ. ласуваща линия Abgleich^ter т балансиращ регулатор Abglelchocheibe f диск за настройване Äbgleichscbieber т мост [плъзгач] за настройване Abgleichsehraube / винт за настройване (напр. в резонатор) Äbgleicboiggal* п сигнал . за компенса¬ ция; компенсиращо въздействие .ÄblsleiiCbotift т дзеессрзйвещ щифт (напр. в резонатор) .Abgleichwidersfagd т изравнитето [компенсационно, неnаовешз] съпро¬ тивление Abgreifer т 1. токзсеемател; сзззсее- маща четка 2. плъзгач на реостата [потенциометъра] Abgriff т извод, отклонение Abgriffoverbältшs п потееиезмесрнчнз отношение; отношение на рамената (съпротивления, напрежения) в де¬ лителя на напрежение Abgriffszeit / време за избиране [до¬ стъп] Abhaspel / размотаващ барабан Abhängigkeit / зависимост funktionale функционална зависи¬ мост Abhebung f 1. повдигане, повишение 2. отделяне 3. увеличаване на контраст Abborcben п 1. подслушване 2. про¬ слушване Abhörelgrichtugg / 1. внсзззrовзрнсе- лен шкаф 2. устройство за прослуш¬ ване Abhören п 1. прослушване 2. приемане на слух 3. подслушване Abhörkoplf т възпроизвеждаща глава (в магнетофон) Abhörlautsprecher т контролен ви¬ сокоговорител; гиозкзговорнтел за прослушване Abhörnetz /? м^ежа за подслушване A^l^i^rrfl^*. т иомещение за прослуш- е ш? . напр. на музикални произве- gjhum) Äb.lörocbrggk т високоговорителен шкаф Äbbörotelle / контролен прослушвате- лен пункт А bb'örv^i^r^tiirker т възпроизвеждащ усилвател (напр. на магнетофон); контролен усилвател Abirrung f аберацня (отклонение на лъчи) Abisolil^lreg п зачистване [отделяне, сваляне) на изолация Ab^oUerer т вж. Abisolierzange Abisolierzange f клещи за зачистване [отделяне, сваляне] на изолация Abkappdiode f ограничителен [срязващ] диод • Abkapptmg f ограничение (напр. на смущения); изрязване на върховете а bkiernmen освобождаване от клеми
Abklingdauer 12 Abklingdauer f вж. Anklingzeit abklingen затихвам (за трептения) Abklingen п 1. затихване, отзвучаване; спадане; отслабване 2. елн. после- светене ÄbklllnIgLODSltante f постоянна [констан¬ та] на затихване; фактор на затих¬ ване Abkl^Rung f затихване Äbkliggvorgagg т процес на затихване Abklin^zeit / 1. време на затихване, продължителност на процеса на за¬ тихване 2. време на послесветене Abklingziffer f коефициент на затихване [успокояване, демпфериране] Abkühlung f охлаждане; изстиване; из¬ студяване Abkühlungst'läche / охлаждаща повърх¬ ност Abkuppeln п разединяване, разделяне; освобождаване; прекъсване, изключ¬ ване А bk ürzhgsoveгfahren п съкратен метод (за изпитване) Ablageanzeiger т индикатор за откло¬ нение (напр. от курс) Äblageinstrument п вж. Ablageanzeiger ÄblageWellenfugk т работа на два пре¬ давателя с обща програма на една и съща честота Ablaufen п 1.' предаване на командата на изпълнителен орган 2. разпускане на пружина ablaufend отразен, връщащ се (за вълна) Äblaufgeschwigdigkeit f скорост на връ¬ щане (напр. на номероизбирателната шайба) Ablaufglied п заканителен орган; зве¬ но за предаване на командата за задействуване на изключващ ор¬ ган Äblahfhörger mpl рогове за разтягане на електрическата дъга Ablahfrigne f отводен канал [улей] Ablaufsender т генератор с променлива честота Ablaufzeit f 1. време за предаване на командата за задействуване на изпъл¬ нителен орган 2. време за зедейссву- ване; време за преместване котвата на .реле Abläutern п процеждаме; очистване; промиване (на руди) Ablegefach п приемен магазин (за пер¬ фокарти) Äbieittarkeit f диференцируемосг; . съ¬ ществуване на производна ableiten 1. извеждам; диференцирам . 2. отвеждам (ток) Ableiter т 1, разрядник . 2. отвод . 3. гръмоотвод 4. диференциращо звено Ableitstrom т разряден ток (импулсен ток, който протича през разрядник или искрова междина) Ableitplatte /■нше^алее плоча, сигнален електрод Ableitung fl. извод 2. отвод; отклонение 3. край на намотка 4. проводимост на изолация; утечка 5. производна 6. извеждане (на формула), 1. отвеждане (напр. на енергия) Äbleithggsbelag т утечка за единица. дължина (от линия) Ableithngsdämpfhng / затихване, обусло¬ вено от проводимостта на изолацията. Ableitungsstrom т 1. утечен ток 2. от¬ клоняващ ток А bleitungs vorrrebtung / устройство за отвеждане (на пренапрежения) Äbleitungowiderotagd т 1. съпротивле¬ ние на утечката; утечно съпротивле¬ ние 2. товарно съпротивление Äbleitvermögeg п 1. импулсна пропу¬ скаща възможност (на разрядник) 2. стойност на пропускания ток Ableitwideгotand т вж. Ableithggowi- derstand Ablenkaufbellhgg / просветляване на лъч при правия ход на развивка Ablenkdauer / продължителност на от¬ клонение Ablenkeinheit / отклзенселер система; осзлоентелее блок Ablenkeiektrode / отклоняващ електрод Ablenkempfindlichkeit / чувствителност • на отклонение ablenken отклонявам Аblepkegdotufe / изходно [крайно] стъ¬ пало на генератора за развивка Ablenkfaktor т 1. чувствителност на. осцилограф 2. коефициент. на откло¬ нение
13 _ __ Ablenkfeld n еж. Ablenkungsfeld Ablenkfrequenz f 1. честота на откло¬ нение 2. честота' на развивка Ablenkgenerator т генератор за откло¬ нение, генератор за развивка Ablenkgescbwigdigkeit f 1. скорост на отклонение 2. скорост на развивка ÄblenkHg<rarltät У линейност на раз¬ вивка Ablenkmagnet т отклоните-лен магнит Ablenkpause f интервал между два по¬ следователни .работни хода на раз¬ вивка Ablenkpl^itten fpl зсклзеи^елни плочи Ablenkschaltung f схема на развивка или отклонение Ablenkspannung f отклони^но напре¬ жение; напрежение на развивка Ablenkopagnungopfad т крива на напре¬ жението на развивка, линия на раз¬ вивка . Ablenkspule f осзлоеиселна бобина Ablenkateuerung f управление на раз¬ вивка Ablenks^ufe f отклон^е^о стъпало; стъпало на развивка A Menksystem п система на развивка; зсклоентелеа система Ablenkung / 1. развивка 2. отклонение (напр, на електронен лъч): девиация einmalige еднократна [чакаща] раз¬ вивка fremdgesteuerte чакаща развивка; принудителна [синхронизирана] раз¬ вивка gedehnte разтегнат мащаб на раз¬ вивка, лупа при развивката на осци¬ лограф horizontale хоризонтална развивка; хоризонтално отклонение unselbständige вж, Ablenkung, fremdgesteuerte vertikale вертикална развивка; вер¬ тикално отклонение verzögerte развивка със закъснение Äblenkungodefokusierung f разфоку- оиррне поради голямо отклонение на електронния лъч Ablenkungselektrode f вж, Ablenkelek¬ trode AblenkungsTeM п отклоняващо поле Abmanteln Ablenkungsgrööe f вж, Äblenkhggskoef- fizient Ablegkuggskoeffiziegt m коефициент на отклонение; величина, обратна на чувствителността на отклонението Ablegkuggomodulation f модулация на отклонението на електронен лъч ' Äblenkuggowecbsel т период [цикъл] на отклонение Äblegk(uggs)wigkel т ъгъл на откло¬ нение Äblesedose f възпроизвеждаща [четя¬ ща] глава Ablesefehler т грешка в отчитането Ablesegenauigkeit f точност на отчи¬ тането ablesen отчитам; прочитам (показания на уред) Ableseplatte У скйла за отчитане Äbleoeopiegel т (отразяващо) огледало за отчитане (на показания на уред) Ablesung / отчитане (показания на из¬ мервателен уред) löschende четене с изтриване . на за¬ писана информация nicht zerstörende четене без изтри¬ ване на записана информация Ableoungsgenauigkeit / точност на [при] отчитане (от скдла) ÄblBschhng У . 1, гасене . 2. закаляване (за стомана) _ Ablösearbeit У работа на излитане (ма електрон) ■ Ablösegerät п 1, устройство за отделяне на най-силния сигнал при приемане с разнесени антени 2. развързващо [отделящо} устройство Ablösen п der Isolation отделяне [сне¬ мане, отстраняване] на изола¬ ция , . Аblöses:lh>ltung f схема c общо АРУ при приемане с разнесени антени; развързваща схема Ablösung У освобождаване . (напр. на електрони) ’ ablöten разпоявам, отпоявам Abluftabfübrugg f отвеждане на .венти¬ лиращ въздух , ^magnetisierung f ррзмегентврне Abmanteln п сваляне [отделяне] '.изола¬ цията на кабел
Abmessung 14 Abmessung / 1. размер; измерение 2. измерване 3. пропорция 4. точно раз¬ пределяне Abnahme /1. отнемане (на електрическа енергия от мрежата) 2. снемане на ток от контактна линия 3. намаля¬ ване, понижаване Äbgabmeelektrrde / колектор, събира¬ телен електрод Äbnabmeleistugg f 1. приемана [взема¬ на, отнемана] мощност 2. отдаваща мощност Abnahmeprüfung / приемно-предавател¬ но изпитване Abnehmerintten /приемна станция Abnahmestel^ / 1. приемна станция 2. място за вземане на енергия abnehmbar 1. който се сваля, който се отнема 2. намаляващ Abnehmer т потребител, консуматор (напр. на ток, енергия); абонат Abneigung / отклонение (напр. на на¬ прежение) Äbgutzungsfestigkeit / устойчивост срещу износване [изтриване] Abonnent т абонат abpfählen трасиране (на линия) abprallen. отразявам; отскачам, ри¬ коширам . Abpufferung / амортизация Äbräumlokrmotive / маневрен локомо¬ тив (напр. е металургично предприя¬ тие) Äbrechhngsmaocbige / сметачна машина Abregeflficbe / дейзеизацноееа повърх¬ ност Abregung / 1. снемане [прекратяване, намаляване] на възбуждение; раз- мргеuтване 2. дейзензрция Äbreibuglgoprйfmnscbine / машина за изпитване на износване [изтриване, изтъркване) в breißen 1. разкъсвам, отделям 2. скъс¬ вам Abreifien п 1. прекъсване (напр. на треп¬ тения) 2. прекъсване (напр. на кри- еа) Abreißer т яътопежпияо [разривно] контактно тяло Äbreißfreqgegz / честота на прекъсване на трептения Äbreißfunkeg т искра при изключване или отваряне (на контактна система). Abreißgebiet п еж. Abrelßzone Abrei^lkoi^itBkt т дъ^^^телно [раз- ривно] контактно тяло Äbreißlicbtbogen т 1. електрическа . дъга, възникваща при повдигане на запалващия електрод (от живачен анод) 2. електрическа дъга, . възник¬ ваща при отваряне на ззесркер . си¬ стема AbreiOpunkt т 1. точка на прекъсване (напр. на трептения) 2. място на скъсване (напр. на проводник) ÄbreiBzone/облеос на прекъсване (напр. на трептения) Abrieb т изтриване, изтъркване abriegeln блокирам; спирам; затварям; преграждам Abriegelung / 1. блокиране 2. запуш¬ ване 3. затваряне; започване Abriß т чертеж; схема; скица . AbroUllmrreg т количка за развиване [размотаване] (на кабел) Abruf т изваждане [изтегляне] на (информационни) данни abrunden заоблям, закръглявам, окръг- лявам; намирам ност Abrundungs^^s т радиус на крива; радиус на закръгление Absatz т 1. продажба (напр. на електро¬ енергия), пласмент 2. ел. хим. утайка 3. издатина Absatzsender т предавател, работещ на хармонична на честотата на за¬ даващ генератор Äboahgelektrrde /cбИралелее електрод Abschalten п вж. Abschaltung ' abschalten изключвам; разединявам, прекъсвам Abocbaltleiothgg /мощност при изключ¬ ване, разривна мощност Äbscbaltmagget т изключващ електро¬ магнит [с^леноид]; електромагнитен изключвател Abocbaltmomegt п момент, в който става изключване; момент на из¬ ключване AbschaUmEan п изключващ елемент [орган], изключващо звено
15 Äbocbaltopangugg f напрежение при изключване Äbsclbaltstrrm т ток при изключване [прекъсване] А bschait йteгs]paggungeg fpl комута¬ ционни пренапрежения Abschaltung f изключване, прекъсване, разединяване Abschaltvermögen п изключваща [раз- ривна] възможност [способност]; комутационна възможност Abschaitverzugszeit f закъснение [за¬ дръжка] при изключване Abschaltung т 1. процес на изключ¬ ване; изключване 2. преходен процес при изключване Abschnltzeit f време на изключване Abschattierung /1. засенчване 2. „черно петно“ Abschattung f 1. екраниране; затъмне¬ ние 2. вж. Abschattierung Abschätzung f оценка, преценка Abscheider т сепаратор, отделител, оч^^тел * Ägscbeidung f elektrolytische електро¬ литно нанасяне [покриване, отла¬ гане; утаяване] Abocbirmblech п екран, екранираща ла¬ марина Abs^^rnen п екраниране Abocbirmgebäuse п екран; екраниращ корпус Äbscbirmbaube / вж. Äbochirmgebäu- se Abs^^h^le f екран, екранираща об¬ вивка Äbocbirmbülse / екранираща гилза Abscbirmkabel п екраниран кабел Äbochirmkappe /1. екраниращ корпус, екран 2. екран на електронен инди¬ катор Abscbirmkasten т 1. екраниран ко- , жух; екранираща кутия 2. Фарадеев * кафез ' Äbocbirmoeil п защитно [екраниращо, заземяващо] въже Abschirmung / 1. екраниране; екрани- ровка 2. екран Abschirmuggsträger т държател на екран, елемент за закрепване, .на екран Älbodh>iitt Abscbirmwicklung f екранираща .на¬ мотка ÄbocbirmzyUnder т екраниращ . цилин¬ дър; цилиндричен екран abochleifen срязвам (за вълна) absc^euden 1, центрофугирам 2. за¬ хвърлям със сила, запращам abscHieDen 1. блокирам, спирам; зат¬ варям 2. завършвам, приключвам Abschluß т 1. включване; съединяване 2. вж, ÄbocI^ilUЗwiderstand ÄbscbluBbagd п край на магнетофонна, лента (от немагнитен материал) Abschlußelement п 1. затварящ елемент;, крайно . звено; двуполюоенз 2. товар- в края (напр, на линия) Äbocblhßimpegdanz f товарен импе- данс, краен импеданс (на линия)' Abochlußscheinwiderstand т вж. Ab* ochluBimpendagz Abocblu0schirm т защитен екран; дъно на тръба АbschluBwiderstagd т затварящо (ве¬ ригата) съпротивление, товарно съ¬ противление, съпротивление на външ¬ ната верига ÄbochmeIzdгabt т стопяема жица, сто¬ пяема вложка (на предпазител) Äbochmelzkegnzeicbeg п индикатор за изгаряне (на предпазител) Abocbmelzkonstagte f константа на сто¬ пяване (на предпазител) Ägochmelzröllchen п леоезтзпнма спи- ралка (на предпазител) ÄbschmelZsicberugg f стопяем предпа¬ зител Äbocbmellzstreifen т стопяема пластина: или лента ^schmelzs^-om т 1. ток на стопяване на вложката (на предпазител); ток ' на прегаряне 2. ток на разтопяване Äbschneidedlode f ограничителен диод;; срязващ диод Äbocbgeidehöbe f ниво на ограничение (на импулс) AbschgeidestUfe f ограничително [сряз¬ ващо] стъпало; амплитуден ограни¬ чител Ahschgeide▼erstärker т ограничител^ усилвател-ограничител j Abschnitt т отрез; сегмент; сечение
16 Abs^ni ttgesfange Abscbgittge$tägge n 1. опъвателен [опо¬ рен] стълб (за разделяне електро¬ провода на участъци) 2. треесnззи- ционен стълб Abschrägung f скосяване Äbochreiten п einer Spannung обхож¬ дане (на място, зона) за измерване на крачково напрежение Abschreckung f von Kristallen бързо * охлаждане на кристали Ab schwächen п вж. Abschwächung Abschwächung f 1. затихване, отслаб¬ ване 2. потискане 3. фрдннг Absenkung / 1. спад; завал (напр. на честотна характеристика) 2. деем- фазис Absenkungs^'inkel т ъгъл на сниша¬ ване (на . диаграма на насоче¬ ност) . Absätzen 1. изключвам; спирам 2. сва¬ лям 3. правя стъпала (при сваляне на изолация) аbsichern предпазвам, .з;^пн^с^;^]рш (напр. с предпазител) Absicherung / защита с предпазители; защитно устройство Absinken п 1. пад, падение 2. понижа¬ ване, намаляване;. потъване 3. сви¬ ване 4. деемфазиз Absolutbetrag т абсолютна стойност; модул . Absolutdruck т абсолютно налягане Absolutwert т абсолютна стойност; модул Absorber т 1. абсорбер, поглъщащо тяло, поглъщаща среда 2. поглъщащо съпротивление, еквивалентен съгла¬ суван товар Absorberwiderstand т поглъщащо съ¬ противление Absorption / абсорбция, поглъщане gewebeäquivalente поглъщане (на йонизиращо лъчение), равно на по¬ глъщането (му) в съзени ' luftäqnivalente поглъщане (на Йо¬ низиращо лъчение), равно на поглъ¬ щането (му) във въздуха Absoгptirgsband п лента на поглъщане (в дължина на вълна) Äboorptionofaktrr т вж. Absorptions¬ grad Absorptirnofalle / уловител; абсорб¬ ционен филтър AboorptiogsfПter п абсорбционен филтър Äbsorptionsfläcbe / 1. ефективна по¬ върхност (на антена) 2. поглъщаща повърхност Aborrptirnosrad т коефициент на по¬ глъщане Äbsorptrogskreis т поглъщащ (енергия) контур Äbsrгptiogskühlschrank т абсорбционен (електрически) хладилник Absorptionsmodulation / модулация с поглъщане, абсорбционна модулация; модулация чрез промяна на товара ÄborrptirnsrBhre / дем^ферна лампа Aborrptirgsochwhgd . т фрдннг поради поглъщане на вълните в силно йони¬ зирани слоеве на йоносферата Absorptionsspektrum п абсорбционен * спектър . Äborrptirgoverluote т pl адгуби от по¬ глъщане Absorptionsvermögen п поглъщаща [абсорбционна] способност Abspann^s^n^ т опъвателен участък; опъвателно поле (между два опъва¬ телни стълба) Äbopanndrabt т обтяжка; опъвателен проводник abspannen 1, отпускам; отслабвам 2. опъвам, обтягам Abspannen п 1. отпускане; отслабване 2. освобождаване (на пружина) Abspannfeld п опъвателно въже, опъ¬ вателен участък (между два опъва¬ телни стълба) ■ Abspannis^l^ т опъвателен изолатор AbspannRe^e / 1. опъвателна верига (от изолатори) 2. опъвателна верига за закрепване [закотвяне] Äbspanтndemmee'опъвателна клема Äbopaggkogorle / опъвателна конзола Abspann^ist т опъвателен стълб, опъ¬ вателна мачта . Abspaggportal п опъвателен портал, портален стълб, опъвателна пор¬ тална мачта [опора] _ Abspanns^u^ / опъвателен .стълб “ Abspannsen п опъвателно въже; об- тяжка
17 Abstimmkondensator Abopaggstange f опъвателен (краен) стълб Äbspagnstrecke f еж. Äbopannabocbgltt Abspanns^^ f опъвателна опора [кон¬ зола] Abspanntransformator m понижаващ трансформатор Abspannung / 1. понижаване на напре¬ жението; понижаващо трансформи¬ ране 2. обтяжка; обтягане Abspannwerk п понижаваща (транс¬ форматорна) подцеесреле [подстан¬ ция] Abspannw^^^est т ъглов опъвате¬ лен стълб Absperrbereich т област [обхват] на недопускане Absperrhahn т спиращ кран Absperrkreis т 1, заградителен кръг 2. заградиселее филтър Absperrung f спиране; запиране; бло¬ киране Absperrventil п запиращ [спиращ] вен¬ тил или клапан Abspra^^e f звукоотнемател; грамо¬ фонна мембрана Abopieleinrichtugg f грамофон; въз¬ произвеждащо устройство ab^pielen възпроизвеждам (напр. ме¬ ханичен запис) Abspielkopf т възпроизвеждаща глава Abspielmascbige f грамофон Absp^^^h т смесителна маса Abspringen п des Blitzes, пряко попа¬ дане [пряк удар] на мълния Abspr^ngri^ т отблъскващ пръстен (на съоръжение за надуване на колба) Abspriggzrne f зона на поражение (от пряк удар на мълния) Äboprühcn а elektrischer LadungsteJl- chen корон^а^ Abstand т 1, разстояние; промеж¬ дутък; дистанция 2. отдалеченост 3, междина Abstandsbestimmungsgerät п далекомер, уред за измерване на разстоя¬ ния Abstandsgeber т 1. датчик за разстоя¬ ние 2. индикатор за разстояние Abotandogebugg f измерване на раз¬ стояние Abstands^^ f шаблон за разстояния (напр. при сглобяване на лампа) Abstandsmelder т датчик за разстоя¬ ние Abstandomessung / вж. Аbstagdogebugg Abstandssäule f марка (върху екрана на индикатор) за разстояние Abstandsocbirm т (радиолокац^^^ индикатор тип А, индикатор за раз¬ стояние Äbstagdohgterscheidugg / разделителна способност (на радиолокатор) по разстояние Abotandszeichen п знак [сигнал] за пауза abstecken трасирам, прокарвам [опре¬ делям, очертавам] линия; разделям. на участъци abstellen спирам; изключвам AUsteHen п спиране; изключване Abotiegoflagke . f фронт на спадане, отрицателен фронт (на импулс) Äbstlegzeit f време за спадане Äbstimmaggregat п вж. Abstimmungs¬ aggregat Abstimmanzeiger т индикатор па на¬ стройка Äbstimmagzeigeröhre/eлe^трюнее инди¬ катор на настройката, „магическо око“ Abstimmbarkeit / избирателност; въз¬ можност за настройване Abstimmbereich т обхват на настрой¬ ване ' Abstimmbolzen т настройващ винт; щифт за настройка Abstimmbügel т мост за еестрой- ка Abstimmdfagramm п вж. Abstimmkurve Abstimmeinheit / блок за настройка Abstimmembran / диафрагма за на¬ стройка abstimmen настройвам; еъгласувам Abstimmeiter п индикатор на настрой¬ ката Abotimmgllmmгöbre / неонов индика¬ тор на настройката Abstimmknop^ т копче за настройка Äbstlmmkolbeg т настройващо бута¬ ло Abstimmkondensator т настройващ кондензатор 2 Немвко-бъягарски електротехнически речник
Abstlmmkörper 1» Abstimmkörper m настройваща сър¬ цевина Äbotimmkrelo m настройваем кръг Abstimmbare f крива на настройката; резонансна крива Abstimmlänge /1. дължина на настрой- ваемия участък (от линия) 2. резо¬ нанси* дължина Abstimmleitung f линия за настройване; нрстройвеeмр линия Abotimm!^glшrität / линейност на на¬ стройка; линейност на кривата на настройка Äbstimmoszi)lяtrr т регулируем гене¬ ратор [осиклатор] Abstimmschärfe / избирателност; остро¬ та на настройката Äbotlmmocbieber т мост [плъзгач] за настройка (на линия) Äbstimmochnube f настройващ винт (в резонатор) Äbstimmsichtзgzeiger т визуален [опти¬ чен] индикатор на настройката Abotlmmoprhch т говор, предаван за настройка Abstimmspule / бобина за настройка Äbotlmmstellbeit / стръмно^ на кри¬ вата на настройка Abstimmstempel т бутало за настройка (напр. на обемен резонатор) Abstimmsticbleltugg f ‘ настройващ шлайф Abstimmstrelfen т настройваща на¬ мела Äbotlmmtreggochärfe f избирателност, с^ективност; острота на настрой¬ ката Abstimmung/']. настройка; съгласу¬ ване 1. резонанс stufen lose плавна настройка Abotimmuggoaggregat п блок за на¬ стройка Äbotimmungoanzeigeröbre f еж. Abstimm¬ anzeiger oh re Abstimmungsgleichlauf m спрягане, из¬ равняване настройката на няколко кръга Abotimmungoknopf т копче за настрой¬ ване Abstimmungsse^ т еж.. Abstimmungs¬ aggregat Äbotгabl ung / излъчване Abstrabluggsdiagramm п диаграма на на¬ соченост, диаграма на излъчване Äbstrнbluggoverhältnis п коефициент на ' насоченост Abstrom т 1. ток на утечката 2. утечен ток abstufen 1. разполагам на стъпала 2. степенувам, гравирам (напр. изо¬ лация) Abstufung /1, ссьпеловндеосс, степен- чесост 2. степенуване, градация Absehen п търсене; обзор (на про¬ странството) Abouchegverluot т загуба на търсе¬ нето Äboucbegzeit f рдоме на [за] търсене Abszisse / абсциса Abtaotblegde / диаграма за развивка . Abtaotdrse / звукоотнuмрсел; грамо¬ фонна мембрана Äbtaoteigricbthgg / 1. устройство за развивка (напр. на антенна система) 2. устройство за разлагане (напр. на изображение) 3. устройство за излъчване на сондиращи сигнали Abtastelektrrg п електрон на разви- вашия лъч Äbtasten п еж. Abtastung Abtaster . т 1. опипващо [сканиращо, разгъващо, разлагащо] устройство 2. прочитащо устройство 3. сонда, пробна 4. устройство за излъчване на сондиращи сигнали Abtastfleck т овеслиеез или електрон¬ но петно, използувано за разлагане на изображение Äbtastfrequegz / честота на развивка AbtastgescbwiBdigkelt /1. скорост на развиване [развивка] (нЙ антенна система) 2. скорост на разлагане (на изображение) Abtastkopf т възпроизвеждаща глава Abtaotlichtotгabl т светлинен бягащ лъч Abtastlrch п вж. ÄbtaotBffnung ÄbtaotBffnuhg / развиващ отвор, раз¬ виващо отверстие Abtaströhre / предавателна електрон¬ нолъчева тръба Abtaotoonde / измервателна [изпитва¬ телна] сонда
19 AbzweIgkrndetr5gtor Abtastspitze f грамофонна игла Abtastung f 1. възпроизвеждане 2. сон¬ диране 3. снемане (напр. на крива): отчитане (напр. на показание) 4. разлагане, разгъване; развивка 5. опипване 6. обзор (напр. на простран¬ ство) programmgesteuerte проследяване на програма ~, stetige постоянен обзор на про¬ странството verzögerte чакаща развивка със за¬ къснение zyklische циклично проследяване Abtastuggoblock т 1. блок на разгъ¬ ване; блок за разлагане (на сигнал) 2. блок за възпроизвеждане Äbtвotuggsverlabreg л 1. метод на про¬ бите и грешките 2. метод на опита [изследването] Abtast verfahren п 1. метод за сонди¬ ране чрез излъчване на импулси 2. метод на разлагане [развивка] 3. контактен метод Äbtвotverzögerugg f закъснение при раз¬ вивка Äbteotwandler т възпроизвеждаща глава Äbtaotzeile / ред от развивка Äbtahoyotem п 1. система за разле- дяване 2. система за разтопяване на леда (по проводниците на електро¬ провод) abtrengeg I. разединявам, разделям, прекъсвам, изключвам 2. сепарирам, отделям Abt rennen п 1. разединяване, разделя¬ не, прекъсване, изключване 2. сепа¬ рация, отделяне Abtreggothfe / селекторно стъпало Abtrennung f вж. Äbtrennen Abtrengungoarbelt f работа на изли¬ тане (на електрони) Äbtregghggobegregzer т ограничител с отсечка Abtrieb т 1. водим вал 2. извод Abtriebswelle f водим вал Abtropfprüfung f изпитване на про- капване [изтичане] (на образци от кабели) AB-Verstärker т усилвател (в режим) клас AB Abwanderung f 1. отклонение, изме¬ стване, разместване 2. дрейф 3. пре¬ местване Abwärtstransformator т понижаващ трансформатор Abweichbereich т диапазон [обсег, об¬ хват] на отклонение Abweichung /1. зсклзненне; изместване 2. разсъгласуване 3. изключение 4. разлика; грешка 5, девиация 6. из¬ менение на посоката 7. аберация Äbweichungsamplithde f амплитуда на отклонението Abweicbuggsagzelger т указател [инди¬ катор] на [за] отклонения Abwe]cbungsmodulation / модулация по отклонение Ab weichu ng swinkel m ъгъл на откло¬ нение abwlckeln зсмзсавем; размотавам; на¬ малявам броя на навивките Ab rnckelspule / развиваща се ролка (в магнетофон) Abwickelteller т развиващ се диск (на студиен магнетофон) Abwickeltrommel f размотаващ барабан Abwurf т разтоварване, сваляне на товар abzählbar изброим Abzählpeilung f пеленгираяе чрез брое¬ не (на импулсите) Abzapfen л отклонение (напр. на ток) Abziehen п изваждане, изтегляне AbzieJung f насочване към целта Abzug т 1. изваждане, извличане, из¬ тегляне 2. изтичане, отток; излизане; излитане 3. вентилационен канал Abzugverfahrcn п метод на изключва¬ нето [изваждането] Abzweig т 1. отклонение 2. извод 3, клон 4. фидер Abzweigdose f разклонителна кутия Abzweigkabel п разклонителен [съеди¬ нителен] кабел, кабелно отклонение Abzweiigmsteg т разклонителна кутия; разклонител яа кабелна кутия Äbzweigklemme / разклонителна кле¬ ма ÄbzweiipcondeIllsator т мнзгзсезциоеен кондензатор
Abzweig^ost 2* Abzwelg^ost m стълб [опора] за от¬ клонение, разклояителен стълб Äbzweigsclhaltung / пзсеецнзмесрнчер схема; схема с отклонения Abzweigsphie f оекциоенррее бобина [намотка], намотка с извода [откло¬ нения] Abzweigstattrg / разпределителна [въз¬ лова] подстанция Abzweigste^^er т разклонителен щеп¬ сел Abzweigstelle f място [точка] на откло- ееене, място на извод ÄbzweigtrennSchalter т разединител за разклонение Abzweigung f ' 1. отклонение; отвод; извод; клон 2. шунт Abzwi^i^i^^^ii^c^i^t^ltand. т туширащо съ¬ противление, съпротивление на шунта [отклонението] Accaroidharz п азарзндна смола achromatisch ахромат^^^ен, безцветен Achodynamr п пзотзяензтзззв генера¬ тор, задвижван от оста на вагон Achsdruck т натоварване [натиск] на ос Ächo<duгchbrucb т отвор за премина¬ ване на ос Achse f ос freie свободна ос gekuppelte свързана [купи^ава, съе¬ динена] ос imaginäre имртиеереа [мнима] ос optische оптична ос ~, vrгcbiebbarr (рксирлно) подвижна ос .Acbsenantrieb tn задвижване на ос Acbsentliostung / разтоварване на ко- лоос Acbs(en)geneпatrr т осев генератор, ге¬ нератор на оста (на вагон) Achsen Verhältnis п отклонение между осите (на елипсата на поляризация) Achsial bei Öfung f азсналее [надлъжна] . вентилация AchobrblwrПeIgantrieb m задвижване c * кух вал Achslast / товар [натоварване] на ос Achsmotor т осхв електродвигател, , електродвигател на оста .[вала] ‘ Acbsmo1torragtrirb т непосредствено [ди¬ ректно] задвижване на оста Ächowiderotond т eines Zoges съ¬ противление на mуета, образуван от влаковите колела и оси Achszähleinrichtung / брояч на колооси, устройство за преброяване на коло- оси Achszähler т вж. Achszähleinrichtung Achtrckagtegge / осмоъгълна антена AchteiektrodenrBhre / октод, зсемелез- тродна лампа Achter т 1. двоен четuрнпзлюсенз 2. двойна фантомна верига Achtercbaroktrrlotlk / характеристика (на насоченост) с форма на осмица Achterdiogromm п вж. Äehtrrrborokte- ristlk Acbtrrfeldantrgge / (насочена) полева антена, съставена от осем дапола Achterkreis т супсpфaнтомеа верига Acbtrrleitugg / оупepфa]есомеа линия Äcbtrrmikrrfrn п микрофон с характе¬ ристика на насоченост „осмица“ Äcbtrrschutz т напречна диференциал¬ на защита Äcbtrrsphlr / осмоъгълна бобина; бо¬ бина с осмоъгълно тяло Äcbtrrtrlrgrafir /телеграфни по двойно- фантомна верига Acht-Grad-Regel / зсемтредуоовз пра¬ вило, правило на Моесоинтер Achtpol т ооемполюсеик Achtpolmiisch röhre / октзд•омеоuсел, о^од^ смесителна лампа Äcbtporröbrr / октод, зоемелезтрздеа лампа Äcbtocblitzmaggetrog п зсемреззерсзрее матнесрзн Achtstugdenbrtrirb т осемчасов (ра¬ ботен) режим AcoгgrÖbre /лампа тип жълъд Adaptation / приспособяване, еатеж- дане, адаптация Adapter т 1. преходно звено 2. звуко- оснемесел; грамофонна мембрана 3. фиксатор (за грамофонни плочи с широка дупка) Adapterschnur / преходен (съедините¬ лен) шнур Adaption f вж. Adaptation Adcrckяgtegge / (пeлeнгесзреа) антена на Адкок
21 Akkumulator Adcockfunkpeil^r m радиопеленгатор c въртяща се антена, радиопеленга¬ тор на Адкок Adcockpeiler т пеленгатор с въртяща се антена, пелеягесзр на Адкок Äddirrbhchungooutomat т счетоводна машина Addierer т суматор Äddierlocbrr т комбинирано устрой¬ ство за перфориране и сумиране Addiermaschine f събирачна машина Äddirrothfe f сумиращо стъпало Addierwerk п суматор dezimales десетичен суматор Addition f събиране Addltiogolmphlo т сумиращ импулс; импулс за [на] сумиране Additio^s^e f вж. Addierstufe Ader f жило (на кабел) ~, geschirmte екранирано [шuрмоваез] жило (на кабел) Aderbundei п 1. отделна жичка от жило (на кабел) 2. сноп от жички Aderloolotion f изолация на жилата (на кабел, многожилен проводник) Adrrisrllrrung f вж. Aderiooiatiog Äderkegnzelchnung f цветна марки¬ ровка на жила (на кабел) Ader^stärke f дааметър на жило (на кабел) Adhäsion /сцепление, прилепеезст, при¬ лепване, адхезия; привличане Adhäsionskraft / сила на сцепление, сила на прилепване Adiabate / еднабаса, адиебетеа линия adiabatisch адиабатен (който е извър¬ шен без приток или загуба на топ¬ лина) odjungieren присъединявам, адюнгирам Adlerröbrr / параметр^на усилвателна лампа на Адлер Admittanz / адмнтеес, обща [пълна] проводимост grgegiahfrgdr пълна проводимост на системата с лява последовател¬ ност на фазите, обратна пълна про¬ водимост mitlautende пълна проводимост на системата с дясна последователност на фазите, директна пълна прово¬ димост Adresse / изч. адрес absolute действителен [абсолютен, истински] адрес Adresse von адрес на адреса schwimmende плаващ адрес symbolische символичен адрес veränderliche променлив адрес Ädrroorgrrgistrr п адресен регистър Ädreooenteil т адресна част (на команда) Adreoornwoblopur / адресна пътека Ädreoornzuweisung / разпределяне на адреси Adressierung / адресиране relative относително адресиране ~, symbolische символично адресиране Adsorption / хим. адсорбира, поглъ¬ щане Aerodynamik / аеродинамика Aerosol п, radioaktives радиоактивен аерозол Aerostatik / аеростат^а, учение за рав¬ новесието на газовете Äethrxyl!gbarz п епоксидна смола Affinität / афинитет, родство, срод¬ ство Aggregat п агрегат, няколко взаимно свързани машини [съоръжения] Aggregatzustand т агрегатно състоя¬ ние Agy-Draht т проводник с полнвнннл- на изолация (за непосредствено ио- о лагане под мазилка) Ähnlichkeit / подобие; прилика, сход¬ ство Äbnlichkritsbedlggugg / условие за по¬ добие ÄhoгgrBhrr / лампа тип жълъд Akkomodation / 1. акомодация (на окото) 2. приспособяване; наглася- веее Akku т вж. Akkumulator Akku bau т азумулатзрзотрзеее Akkuheizung / отопление (на лампи) чрез акумулатор Akkumulotlonskoeffizirnt т коефициент на акумулация Akkumulator т акумулатор ~, alkalischer алкален акумулатор Crrrrnscbrr акумулатор на Коренс ortfester стационарен [неподвижен] акумулатор
Akkumalatorenantrleb 22 Аkkumulhtoregogtrirb m акумулаторно задвижване Akkumulatorenbatterie / акумулаторна батерия Akkumulotorrnbetrirb т акумулаторно задвижване, акумулаторна тяга Akkufflulatorenendplatte / крайна аку¬ мулаторна плоча Akkumuiatoregfahrzeug п акумулаторен елезтропздвнжее състав, акумулатор¬ но електротранспортно средство Akkumhlbtrгrgsrbäude п акумулаторно помещение Akku mulbtorrgkosten m акумулаторен сандък Äkkumutotrrenklelnlokomrtlve / акуму¬ латорен електролокомотив c малка мощност Akkhmulatorrnlokomotive f акумулато¬ рен електролокомотив Akkumuiotorentriebwagrg т акумула¬ торна мотриса Akkumulatoren-Zugförderung f акуму¬ латорна електрическа тяга Äkkhmhlatoregptattr f акумулаторна плоча Akkumufatoregprüfrr т акумулаторен изпитвател Äkkhmulatoregrahm т акумулаторно помещение Äkkum<^li^a^t^a^*^I^з^äl^l^<I /акумулаторна ки¬ селина (сярна киселина) Äkkumuiatorgefäß п акумулаторен съд Akkumulators л стъклен съд за аку¬ мулатор Äkkhmu)atorocbaltapparat т акумулато¬ рен [батериен] комутатор Äkkumutotorspangung / напрежение на акумулатор Äkkumh!atortossr / подотавза на аку¬ мулаторна батерия Akkumulatorzelle / акумулаторна клет¬ ка Akkutrfebwagen т вж. Akkumutato- rentrlebwageg Akroteinharz п азрзлеиновр смола Akrolit л фирм. акролит, азролеиновр смола Aktinium л актиний, Ас AktlgoIlektгlzität / азтнезолезтричеотво Aktirgskraft / действуваща сила Aktionsradius т радиус на действие Äkttrdrruggoopagghng / азсипацuон.яо [активиращо] напрежение Aktionsthrbige / активна [тангенциална, Пелтон-] турбина Aktivator т примес, който увеличава луминесцентната на материал; акти¬ ватор Aktivferhngoegerglr / енергия на акти¬ виране Äktlvi^гhngolmpuls т импулс, управля¬ ващ яркостта; активиращ импулс Aktivität / активност Akti vj^itöl sbestim mung / определяне на активността Aktlvitätskoelf>izirgt т коефициент на активност Äktivitätovrrtrllhng / разпределяне на активността Akustik / аку^^а Akust^^tte / звукопоглъщаща пло¬ скост [плоча] Akzeleration / ускорение Äkzrgtlrrhng / 1. подчертаване (напр. на ниските или високите честоти) 2.. предварителна (честотна) корекция, преемфазис Akzeptor т езцепсор Äk2eptorbelmischung / ак^^орен при¬ мес Akzeptorkonzentrotion / концентрация на екцепсор Akzeptern uvea н п езцепсорео ниво Akzeptorraumlodung / азцепсзрее про¬ странствен [обемен] товар Ak&^l^l^t^i^^cusotz т ак^^орен . при¬ мес Älabaoterglao л алебеосрзвз стъкло Alarmrfgricbthgg /«лпармно устройство; сигнален апарат Alarmlampe / 1. сигнална лампа при повреда 2. лампа за тревожна сиг¬ нализация Älarmrrtals п 1. сигнално реле 2. реле за тревожна сигнализация Albokupplung / съединител „Албо“, цен¬ тробежен съединител • Al-Bronze /алуминиев бронз Aldrey п алдрай (алуминиева сплав за проводници)
23 Aluminium Älexandrrsrg-Mascbine f високоче¬ стотен машинен генератор на Алек- средерозе Alfenol п алфенол Alfer п алфер Alfol п фирм. алфол, алуминиево фолио Äilrrdrahmrgagtrngr / рамкова антена на Алфорд Algol т алгол (машинно независим. универсален алгоритмичен език, при¬ годен за изразяване на математи¬ чески, научни и технически проблеми) Algorithmisierung f алгорнтмнзнраее Algorithmus т алгоритъм Älkoliakkhmhiatrr т алкален [основен] * акумулатор Äikalirirmrnt п алкален елемент Alkolikotode f катод от алкален метал Älkallmetaliphrtrzrllr f алкална [основ¬ на] фотоклетка Älkallpbrtrzrllr f фотоелемент от рлза- лен метал Älkolizrllr / вж. Alköliphrtozeile Alka^ene п фирм. алкесен f полиетилен) Alkydharz п алкидна смола ÄJky]phenrllbarz п а.лзнлфенoлзвр смо¬ ла Äilbagdögteggr f вж. Allbrreicbantrgnr Allbrrrlcbantenne f всевълнова антена Alleinlauf т самостоятелна (не пара¬ лелна) работа (на генератор) Al-Leitung / линия [верига] от алуми¬ ниев проводник Äiigrbroucbsiompe f универсална лампа, лампа с общо предназначение Ällgrbröucbo-Dopprlwendeilampe / уни¬ версална двойно спирална лампа Äligrmrigbrlruchthgg f общо осветление AllдllösbiJdröbгr f кинескоп със стък¬ лен балон Ällg!asröbre / лампа със стъклен ба¬ лон; тръба със стъклен балон Änkanolantrnnr f многоканална (теле¬ визионна) антена Ällgetzempfänger т вж. Allstromemp¬ fänger Allpaß т универсален филтър; филтър, който действува на всички честоти allpolig на [с] всички полюси Ällrichtungsbacke / вж. Allrichtugдs- funkfeuer ÄUrichtuggsfunkfeuer п радиофар за всички направления ÄlriclbtuggsleitsOrab]segder т еж. All- rlchtuggsfugkfeuer All ruf f обшо повикване Allstrrmbotterirempfagger т батериен приемник с възможност за захран¬ ване от мрежа с постоянен или про¬ менлив ток All Stromempfänger т приемник с уни¬ версално захранване (с постоянен или променлив ток) ÄUotromlrkomrtivr f универсален ло¬ комотив (за постоянен и променлив ток с няколко честоти) A)lotrrmmrBgerot п универсален измер¬ вателен уред (за постоянен и промен¬ лив ток) AMstrommotor т универсален електро¬ двигател (за постоянен и променлив ток) Allstrom röhre f лампа с универсално захранване Ällwellenantrnne f всев^^нова антена At^^cIleI^c^m[^flil^f^4^Ir т приемник за всички видове вълни * ÄИzw<rckdiodr f универсален диод Alnico п фирм. аннито (сплав от алу¬ миний, никел и кобалт) Alpet mantel т алпетова [алуминиево- полиетиленова] обвивка (на кабел) Alpba-Grenzfrequrnz f а-гранична че¬ стота • alphanummrrlsch бузвеез-пифpзв Alpbö-Strabirg mpl алфа-лъчи, а-лъчи Alpha-Teilchen п алфа-частица, р-ча¬ стица Alphatron п вж. Alphatronmanometer Alphatronmanometer п радиоактивен ва- куумметър AlsiUlm т фирм. алсифилм (изкустве¬ на слюда) Alterung / стареене ÄIterhggsfoгtscbrift т прогрес в ста¬ реене (напр. на изолация) Ältrrungogrschwlndigkrlt f скорост на стареене (напр. на изолация) Altkobel п използуван кабел; кабел, който е бил употребяван Aluminium п алуминий, AI
Al umlnlumblattrlrktrookop 24 Аlumigiumblattelcktrrskrp n елеюгро- скоп c алуминиеви листенна Alumlniumdrabt m алуминиев провод¬ ник Alumigiumrlrktгrlytkogdrnsotor m алу¬ миниев електролитен кондензатор Aluminium^ie f алуминиево фолио Alumimum--Hirtlot п твърд алуминиев припой (за алуминий и сплави на алуминия) Aluminium-Iooperlrn-Lackdröbt m алу¬ миниев проводник, изолиран с изо- перлзеов лак Alumigiumkobel п алуминиев кабел, кабел с алуминиево жило Aluminiumkäfig т алуминиев кафез; алуминиева кафезна намотка Alumlgium-Kupfrrklrmmr f (комбини¬ рана) клема за съединяване на алу¬ миниев с меден проводник Alum^i^i^i^i^ll^c^l^i^i^aht т алуминиев про¬ водник с лакова изолация Aluminiumle^er т алуминиев проводник Alumigiummagtri т алуминиева обвивка (напр. на кабел) Alumiglhmmantrikabri п алуминиева обвивка на кабел Aluminium^'d п алуминиев окис Ä]umigiumrobrlriter т тръбен алуминиев проводник Aluminiums^em f алуминиева шина Aiuminihmsrilverbinder т съединителна клема за алуминиеви въжета [про¬ водници] Aluminium wickiung f алуминиева на¬ мотка Alugum*umzellrnoblriter т алуминиев вентилен разрядна [отвод] Älhtbrrmvrrfohrrn п метод за заваря¬ ване нр алуминиеви проводници с термитен патрон A-Mast т А-^бразен) стълб Amateurband п радиолюбителски диа¬ пазон Amateurfunker т радиолюбител Amblofoglr f метод за предаване на пространствена информация, амбио- фония Aminiplast т из. амиеопласт Ammoшakstroblverstärkrr т микро¬ вълнов усилвател [мазер] с амоняк Ampel / висящо оовеслнселео тяло; светофар Ampeliautsprecher т висящ високого¬ ворител Ampere п ампер, А Agiprrrdrabtzahl f брой на амперна- вuвкн Amperemesser т вж. Amperemeter Amperemeter п амперметър AmplIrrsekugde f ампероезунда, As Amperestunde f амперчас, Ah Ämperotugdrgzäblrr m амперчасов електромер, количествен електромер Amper-Volt п ампер-волт Ämperrwindugg f рмпереавнвзр Ampere winduin’sdiagramm n диаграма на ампернавивзнсе, диаграма нр намет- ннсвашuте напрежения Amperrwigduggozahl f брой на ампер- ервuвзнте AmpHd'^ f амплидин, елезтрзмеmu- нен усилвател с напречно поле Amplitude f амплитуда Amplithdenagalysatrг т амплитуден ана¬ лизатор Ämplitudenanzrlger т амплитуден ин¬ дикатор Ampiitudegaufochaukelugg f нарастване на амплитудата Amplitudenbegrenzer т амплитуден ограничител Amplituden bereich т вж. Amplituden¬ gebiet Amplitudegbrzeichgung /1. съответствие между амплитуди 2. амплитудна за¬ висимост Amplitiidencharakteristik / амплитудна характеристика Amplitudendemodulator т амплитуден детектор, амплитуден демодула- тор Ampli^^dic^e f амплитудна плът¬ ност Amplitudendiskriminator т амплитуден диозримннатзр ÄmpIlludenfrequenzcClaralkteгiotik f ам¬ плитудно-честотна характеристика Amplitudrnfrrqhrgzgagg т амплитудно- честотна характеристика Amplitudenfrequenzkennlinie f амплитуд¬ но-честотна характеристика
25 Anba^ben Amplitudengang m амплитудна харак¬ теристика Amplitud^g^H а обхват [граница] на изменение на амплитудата Amplithdeghub т изменение на ампли¬ тудата (при амплитудна модула¬ ция) Amplituden-Impulsmodulation f ампли¬ тудно-импулсна модулация Ampiitudrnkenglinle f вж. Amplituden¬ gang Amplitudenkurve f вж. Amplitudengang Amplitudenmodulation / амплитудна мо¬ дулация * Amplitudegmodulatirgsempffingrг m приемник за амплитудно модули¬ рани сигнали AmpIitudegphяsenclbaгakteristlk f ам¬ плитудно-фазова характеристика Ämpllludenгöhre/лa^шзв индикатор за амплитудата Amplitudens^^R f сраесверзална фоно- грама Amplitudegschrumpfung f намаление на амплитудата Amplitudensfeb п амплитуден филтър, амплитуден отделител Ämplithdensteurrung f 1. управление чрез изменение на амплитудата нр командния сигнал 2. модулация на амплитудата Amplitudenstufe f 1. скокообразно из¬ менение на амплитудата 2. ампли¬ тудно ниво Amplitudentastung f амплитудна мани¬ пулация amplitudenten който е без амплитудни изкривявания Amplitudenunterdrückung / амплитудно ограничение; потискане на ампли¬ тудата Ampl^^tudenv^irl^uf т амплитудна харак¬ теристика Amplituden Verteilung f разпределение на амплитудите Amplithdegvvrzerrung f амплитудно [нелинейно] изкривяване Amplituden wert т амплитудна [макси¬ мална, върхова] стойност Amplituden-Zeit-Umformer т преобрр- зовател амплитудр-време . Amt п 1. тлф. станция; централа 2. служба bemanntes станция, обслужвана от хора; ръчна централа ~, unbemanntes автоматично работеща станция; автоматична централа Amtsbötterfe f централна батерия Amtslritugg f служебна линия Amtsverkehr т служебна връзка АМ-Ugtrrdгückhgg f потискане на амплитудна модулация AMZ-Schutz т [abhängiger Maximol- Zeit-Schutz] максимално токова об¬ ратна зависима релейна защита analog 1. аналогов 2. аналогичен, по¬ добен, съответен Anolrgausgabe f аналогово извеждане- Analrg-DlJgltalrecbgrr т ееалогз-циф- рова изчислителна машина Analog-Digital-Umsetzer т енрлзгз- цифров преобразувател Analog-Digital-Umwandler т вж. Ana¬ log- Digitol-U msetzer Analogrlggobe f аналогово въвеждане Analogie f аналогия elektrodynamische електроднеемич- на аналогия elektromechanische електромеханич¬ на аналогия Analogrechner m аналогова сметачна машина; аналогова изчислителна ма¬ шина ' Analogumwandler т аналогов преоб¬ разувател Anologwi^irt т аналогова величина Analysator т анализатор elektrischer електрически анализатор^ harmonischer хармоничен анали¬ затор, анализатор на (висши) хармо¬ нични mechanischer механичен анализатор unterbrechender непрекъснат ана¬ лизатор Analyse f, elektrolytische елезтрзаеалнз^ електролитен (метод за) анализ Analysenwaage f аеалнтичеа везна Analysis f анализ An backen п залепване, прилепване (напр. на котва); заваряване (напр,.. на контактни тела)
Anbaumotor 26 Anbaumotor m фланшов електродви¬ гател An bietverlabren n метод за между¬ ' . градска телефонна връзка; метод за поръчки Anderson-Brücke f мост на Аедерозе, LC измервателен мост Andrrtbölborltenbogd-Verfabrrg л ме¬ тод за потискане на половината от едната странична лента Andruck rolle f притискащ^ ролка (напр, в магнетофон) Anemograf т ееемогреф, самопишещ анемометър Aneroidbarometer п рееронден баро¬ метър, метален барометър оп^иЬ^ възбуждам (напр. колебания) Ägföchröhm т изходен резонатор Änfocbungsbediggung f условие за ср- мовъзбуждане Anfacbhggszrit f време за нарастване (напр. на колебания) Änfocbugдozhotogd т режим на само- възбуждане Anfahren п пускане, тръгване, потег¬ ляне Ägfahrrgdgeochw|gdlдkrit / скорост за излизане на автоматична характери¬ стика (на двигател) Anfohr то ment п начален [пусков] мо¬ мент; момент на тръгване [потег¬ ляне] Änlohrrückzündugg f обратно запал¬ ване при пускане Agfohrspaggugд / напрежение при пу¬ скане [тръгване, потегляне] пусково ■ напрежение Aglabrstrom т ток при пускане [тръг¬ ване, потегляне], пусков ток Anfahrt f пускане, пусков режим, тръг¬ ване, потегляне; развъртане Agfabrvrrlhote mpl загуби при пускане [тръгване, потегляне) пускови за¬ губи Änfahrwidrrotand т пусково съпротив¬ ление Ägfohгzrit / продължителност на пу¬ скането [тръгването, потеглянето] (до достигане на определена скорост) Änfaggsrlektrrgen npl първични [пър¬ воначално образувани] електрони Anfagдofeldstärkr / начална напрегна¬ тост на полето Anfoggofrequrnz / първоначална стой¬ ност нр честотата, начална честота Ägl>anдogrscbwigdlдkeit / ерчрлер ско¬ рост Anfoggsgittervoropongugg / решетъчно предеапргжееие в работната точка, начално решетъчно предеапреженне Ägfaggolmpulo т начален импулс Ägfollgskapazität f начален капацитет ÄgfaggskurzscbluBstrom т начален [ударен] ток на късото съединение Anfangstest f начален товар Agfaggoleiothgg f начална мощност AnfogдopermeabiИtät f начална маг¬ нитна проницаемост при намагнит¬ ване в резмегеисеео състояние Änfoggsreoktanz f начално реактивно съпротивление, начален реал^нс Änfaggsröbrr f входна лампа Anfoggssponnung f начално напреже¬ ние Ägfaggostrigugg f начална стръмност Änfogдssteilhejt f вж. Änfongootrlgung Ägfoggsotrrm m начален ток Anfogдsotufe f 1. входно стъпало; ви¬ сокочестотен усилвател (в радио¬ приемник) 2, предусилвателно стъ¬ пало Ägfoggstoste / повиквателен бутон; по¬ виквателен клавиш Ägfaggoverotärkllng / предусилване, предварително усилване Anfangsven т начална стойност Äglihg-FeuIг п аерзпавнгацизеен (свет¬ линен) огън, който указва посоката за приземяване Anflugführung fae. насочване към целта Anflugfunkfeuer п ав. радиофар за на¬ сочване [водене] Anflug^der п радuзлозеционпе стан¬ ция за насочване (при приземяване) Angabe f 1. указание, упътване, предпи¬ сание; инструкция 2. pl данни oggefocht възбуден (напр, за колеба¬ ния) angeregt възбуден (напр. за генератор) angrocblroorg присъединен; включен angrzapft който е с изводи [отклонения] (за намотка)
17 Ankrrleifrr -aggleicheg 1. изравнявам 2. съгласувам, нагаждам Angriff т разрушение, разяждане, ко¬ розия ÄвsrlCflkraft / движеща [двигателна] сила Angriffspunkt т приложна точка, точ¬ ка на прилагане на сила; слабо [атр- куемо] място Angström т аеготрьзм Anhaltung /• залепване (напр, на кон¬ тактни тела, котва); заваряване; сцепление Anhalten п изменение на звуковата енергия след включване на източник; зазвучаване Änboltegenouigkeit / точност на спира¬ нето (на асансьор) Anbaiterbremsugg f спиране с цел на¬ маляване на скоростта до нула (напр. на електролокомотив) Änbaltprtrntial п спиращ [задържащ] потенциал Änbängeantenne f (самолетна) висяща антена, (самолетна) тралаетееа an häufen натрупвам, акумулирам; съ¬ бирам Anhebung f пояем (напр. на честотна характеристика) An heiz u ng / резтрявене, подгряване; за¬ топляне Agbeizzrit / време за подгряване (напр. на лампа) Anmuten п der Röhre микрофонен ефект на лампа Aniünharz п реuлuнфзрмрлдехидер смола Agliinborzbortpopirr л гесиназс (с ани- линформалдехидна смола като свърз¬ ващо вещество) Anion п ееиое Anisotropie f аензосрзпuя, еенззтрзп- ност, зависимост на свойствата от посоката Anker т котва genuteter котва (на електрическа машина) с канали geöffneter отпусната [отворена] кот¬ ва (на електромагнит) geschlossener привлечена [затворе¬ на] котва (на електромагнит) Anker hin- und hergrbender вибрираща котва (на електромагнит) Ankrrabfoli т отпускане на котва (на реле, на електромагнит) ÄnkerobrrliOfrder / възвратна пружина; пружина, която връща котвата на електромагнит в изходно положение Änkrracboe / ос на котва - Ägkerarmkrrhz п звезда на котва ^^k<^irbandagenriß т пукнатина [раз¬ късване] на бандажа на котва Ankerbagdagendгobt т жица [тел] за бандаж на котва Ägkerberelcb т област [диапазон], кь- дето се регулира напрежението на котвата (в система генератор-дви¬ гател) Ankrrblrcb л роторен лист, лист на котвата (на електрическа машина), котвен лист от (електротехническа) стомана Anker boh rung f разширяване на про¬ странството между котвата и полю¬ сите Änkerdrabt т 1. проводник [жица] от [за] котва, котвен проводник 2. об- тяжка Agkrrdrrhzabl / скорост на въртене на котва [ротор], брой на оборотите в минута на ротора Ägkerdhrcbfihtugg f еемртеuтвршо на¬ прежение (еaмегнисвaша сила) на котва Agkrrfrld п (магнитно) поле на котва Ägkrrfeldeгrrgeгkhrvr / крива на въз¬ будителното поле на котва, крива на м. д. с. на котва Änkerfrequrgz f честота на тока на котва Ankrrgrgrnfeid л насрещно поле на котва, реакция на котва Änkerboibspulr f полусекция на котва AnkerhohlwrlIenaпtrieb т задвижване с двигател с кух вал ÄnkrrkurzscbluDbrrmshgg f спиране чрез съединяване накъсо на котва Ankerlänge / дължина на котва Ägkerlelotung f мощност на котва Ankerleiter т проводник на котва, котвен проводник
Ägkermoatri 2ft Arikermaintd m обвод на котва, околна повърхност на котва Ägkrrmutator т управляем живачен из¬ правител във веригата на котва Ägkeгgabr f втулка на котва или ро¬ тор Agkrгnut f канал на котва Agkrrpocket п пакет на котва Agkerparallrl Steuerung f управление при шуесuраеа котва (на сериен двигател за постоянен ток) Änkerreaktagzoponghgg f реактивен пад на напрежението в резултат на реакцията на котва Änkerregelung f регулиране във вери¬ гата на котва Agkrrrigg т мегенсзпрзвзд на осатзр Agkeгrückfübrhgg f вж. Änkerröckwirl kung ÄgkrrrUckwirkugg f реакция на котва AgkrrochaItdrobt m проводник (за из¬ водите) на котвена намотка, про¬ водник за свързване на отделни бо¬ бини [групи] на котвена намотка AnkerseH п опъвателно въже Agkrropoggugg f напрежение на котва А gker•spannugsorrgrlung f регулиране напрежението на котва AnXerspule f бобина [секция] от намот¬ ка на котва Anker stob т прът от намотка на котва Ägkerotгrm т ток в котва “ ‘ Ägkrгotгombelog т линейно токово на¬ товарване на котва Ankei-stromkreis т електрическа ве¬ рига на котва Änkerstгomrichtrr т изправител във веригата на котва или двигател Ägkrrotгomzweig т клон от намотка на котва Agkrrtaucbiack т лак за импрегниране на котва чрез потопяване Ägkrrumdrehung f 1. завъртване на котва 2. оборот на котва Agkerumfang т периферия на котва Ägkerumschaitugg f превключване (по¬ люсите) на котва Ап^^г^ f вал на котва Anker wickel maschine f намотана ма¬ шина за котвени или роторни намот¬ ки, бобнеажнр машина Ankerwicklung / намотка на котва, кот¬ вена намотка geschlossene затворена намотка на котва offene отворена намотка на котва Agkrrwi derotogd т съпротивление (на намотката) на котва Agkerzohg т зъб на котва Ankerzweig т клон от намотката на котва Ankl^men п присъединяване на про¬ водник към клема Anklingen п нарастване; усилване; за- звучаваее Agkllggzrlt / време за нарастване (напр, на колебание) onkoppeln вж. agkhppelg Ankoppel spule / свързваща [съединя¬ ваща] бобина или секция Ankopplung / връзка, свързване, съеди¬ няване, скачване ÄnkoppIungoocbleife / шлрйф нр връзка ankuppeln връзвам, свързвам, съеди¬ нявам, скачвам Ägkupprln п присъединяване, свърз¬ ване Anlage / уредба; съоръжение; инстала¬ ция; устройство ~, bydroakuotiocbr хидрзлозрцuоннр [хидроакустична] уредба Anlageba uart / тип [конструкция] на инсталация [съоръжение, уредба] Anlaß т вж. Anlassen Aglaßagodr / запалителен анод; пусков анод Äglaßbatterir / пускова [стартерна] ба¬ терия Anloßdrosorl / пусков дросел Aglaßdynamr т генератор в системата генератор-двигател, генератор на Леонард Anlassen п пускане, поставяне в дей¬ ствие asynchrones асинхронно пускане на синхронен двигател ~ mit Hilfsphose пускане чрез помощ¬ на [спомагателна] намотка (на едно¬ фазен двигател) mit Spoltragsfrrmotrr авсзсранс- фзрметзрео пускане (на електродви¬ гател)
29 Ägtalflrlotua9 Anlassen mit Widerstand реостатно пускане (на електродвигател) Änl0soegimpuls т пусков импулс Anlasser т 1. пусков реостат, пусково съпротивление 2. пускoрегyлнррm апарат със съпротивление 3. стартер AnliegerSt п вж. Anlasser Anloßkennlinie f пускова характери¬ стика Äglaßkogdensator т пусков конденза¬ тор (към еднофазен двигател) Änloßkogtakt ти пусков контакт Änloßlriotttgg f пускова мощност; мощ¬ ност, необходима при [за] пуска¬ нето ÄgloDmotor т пусков [развъртащ] дви¬ гател, стартер Änloßrriois п пусково реле Anlaßs^^r т прекъсвач за двигател; прекъсвач за асинхронен двигател с накъсо съединен ротор Änlaßocbaltugg / пускова схема, схема за пускане [поставяне в ход] ÄgloßopartragOformator т пусково-ре* гулиращ автзтрееофзрматзр Ägtaßspltzenstrom т максимален пу¬ сков ток, токов удар при превключ¬ ване на стъпала от пусково съпротив¬ ление ÄglaßstabШoltor т пусков стабилиза¬ тор ÄnlaßoteUung / пусково положение, по¬ ложение (на прекъсвача) при пуска¬ не [потегляне, тръгване] Anloßstrom т пусков ток, ток при пу¬ скане [потегляне, тръгване] Ägloßtrafo т вж. Anlaßspartransfor¬ mator Anloßtгonoform^tor т вж. Anlaßspar¬ transformator Änlaßumsponnrr m вж. Anl0ßoportrags- formator An^wS^er m пусково [ускоряващо] реле ÄglaBwfcklugg f пускова намотка Anlaßwiderstond т пусково съпротив¬ ление; пусков реостат Anloßz^hl f брой на пусканията' Agloßzrlcbrg п пусков сигнал [знак] Anloßzeit / време [продължителност] на пускането Anlarf т развъртане (на двигател), пускане в ход [действие]; пусков процес; тръгване; ускорение automatischer автоматично пускане [развъртане] direkter директно [непосредствено] пускане, безреоотасез пускане; пу¬ скане при пълно напрежение на мре¬ жата ~ mit roller Netzspannung вж. Anlauf, direkter ~, schwerer тежко пускане [развъртане], пускане при тежки условия, тежък пусков процес unbelasteter пускане без товар, пу¬ скане на празен ход unmittelbarer вж. Anlauf, direkter Aglaufbedinghggrg mpl условия на пу¬ скане, пускови условия Ägloufd0teg mpl характеристика [па¬ раметри] на пусков процес Änloufdahrr f продължителност на раз¬ въртане, продължителност на пусков процес, време на развъртане Antaufdrehmoment п вж, Anlaufmoment anlaufen тръгване, пускане; ускоря¬ ване Anloufrrwärmung f загряване (на ма¬ шина) при пускане [развъртане] Äglbhffarbr f температурно оцветява¬ не, температурна боя (за директно измерване на температурата) Ägloufgebirt п област нр задвижване на електроните (във вакуум) Änloufgüte f коефициент [качествен фактор] на пускането (отношение на пусковия момент към пусковия ток) Änlahfbalteschrittvrrfohlen п тлг. старт- стопен стъпков [импулсен] метод Anlaufkäfig т пусков кафез (в двука- фезен двигател) Anlahfkeggllnie f вж. Anlaufkurve Anlauf kurve f 1. пускова характеристи¬ ка 2. крива на развъртането [пуско¬ вия процес] Anlauflänge f дължина на телефонна линия от началото до първата пу- пиензиррше бобина Anloulleiothng Ущккюва мощност, мощ¬ ност при пускане
Anlauflrlothflg 3» Anloulielstung eines Zahlers чувствител¬ ност на електромер по мощност Ägloufmomegt п пусков момент, на¬ чален момент; момент на тръгване [преместване) Agloulreguller betrieb m работа c плавно пускане н едновременно регулиране на скоростта Ägloulrdhis п пусково реле Anlaufs:taillUDg / схема за пускане, схема за поставяне в действие, пу¬ скова схема Anloufocbrmo п 1. блок-схема на про¬ грама 2, схема на ускоряване Aglaufschritt т (телеграфен) стартов импулс, пусков импулс Anlahlscbwrrr f коефициент на труд¬ ност при пускането [развъртането] (отношение на средния пусков ток към номиналния ток) AgloufsImnDung / потенциал [напре¬ жение] на ускоряване на елек¬ трон Anloufs^ellung f начално [изходно] по¬ ложение на задействуване на закъс- нителео устройство към реле [из¬ ключвател) Anloufsteuerung f управление на пусков процес Anioufotrom т 1. пусков ток, начален ток 2. начален емисионен ток Äglohlstromkurvr / пускова токова ха¬ рактеристика, характеристика нр пу¬ сков ток Ag|oufotrrmwärme f топлина, която се отделя при пусковия процес Änlaufvvez(Bseгhgg/езкое^eеме в задей- ствуваеесз [пускането) (напр. на раз¬ вивката) ■ Änloufweгt т стойност, обратна [ре¬ ципрочна] на скоростта на регули¬ руемата величина Antoufwicklung / пускова намотка Äniaufwiderotagd т пусково съпротив¬ ление, пусков резосас ~ einer Röhre съпротивлението между решетката и катода на лампа при началния решетъчен ток Anlaufzeit / 1. време [продължител¬ ност] на пускане [развъртане] 2. време на тръгване [потегляне] 3. време на задействуване 4. време на нарастване (напр, на импулс) Ägloufzejtkolgstagte / времекоестанса на процеса на пускането [развърта¬ нето] ÄnloulZeltwert т продължителност [време] на пускане [развъртане] (до достигане на номиналната скорост¬ на въртене), време за ускорение прн- пускане [развъртане] An^au&usitond т 1. режим на работа (на лампа), обусловен от началния, ток 2. преходно състояние Anlegen п der Spannung прилагане [по¬ даване] на напрежение, включване под напрежение Anlegestrommesser т токов трансфор¬ матор [клещи] на Дитде с ампер¬ метър Antegewandler т токов трансформатор [клещи] на Дитце Anleghggopгlnzip л принцип на противо- тока Annäherung / приближение, апрохси- мация AggäberungsteIeuhhbuhgg* сигнални овес- линн при приближаване (на влак) Angäheruggsmrlder т датчик за дистан¬ ционно приближаване Aggäheruggogo▼igatlog / навигация в близка (до летището) зона; . нави¬ гация при приземяване Ägnäherhngsverscbluß т блокиране на ръчките за управление на сигналите при приближаване (на влак) Ängäbrruggszünder т воен. (радизлз- зацuзпее) взривртел, действуващ при приближаване до целта Anode / анод geschützte разрязан анод ÄnodenaboUnd т разстояние до анод AnrdenonschluB т аноден извод Anodeinorm т аноден държател; ано¬ ден ръкав Ägodegahfbägger т аноден държател Anrdegbasisochяltugg / катоден повто- рител, схема с общ [заземен] анод AgodenbasisversOärker т усилвател с общ [заземен] анод; катоден повто- рuсел Anod^n^^itterie / анодна батерия
31 AnrdensdbeПмr Anodegbegrenzhng f анодно ограниче¬ ние Agrdegbelosthng / . 1. мощност, разсей¬ вана на анода 2. аноден товар Anrdenbesprecbung f вж. Anod^m^u- lotion Ägodentмelierssopagnhnsr работно анод¬ но напрежение Änrdrgbrizrg т болт за завинтване на анодния охладителен радиатор Äg<мtenbrlüCte. / мост в анодния контур ■ Anoden bügel т скоба [мост] в анод¬ ния контур Änrdendrrosri f аноден дросел Änodendrrssrlmodulotiog f анодна мо¬ дулация по паралелна [дроселна] схема Anodegdhgkelroum т тъмно анодно пространство (при тлеещ разряд) Anodendurcbfüblung / аноден извод Ägrdegloll т 1. аноден пад на напре¬ жението 2. пад на напрежението върху анодния товар AnrdegifaDgeblet п област на анодния пад на напрежението Agrdenflomme / аноден пламък Agodegfiügel т (охлаждащо) ребро на анода Anode^^s^eR / анолит Anodente^«! т аноден повторител Anrdrggeblet п пространство около анода; анодна област Ägodengeтеlrotrr т генератор на анодно напрежение; източник на анодно на¬ прежение AgodeggШerkapazität / капацитет ре¬ шетка-анод, проходен капацитет Anodengldchrichtung / анодно дссезсн- ране Anrdrngleichrichthng / 1. постоянно анодно напрежение 2. постоянно за¬ хранващо напрежение за анода Anodengleich9trom т постоянна състав¬ ка на анодния ток, постоянен ано¬ ден ток Аnrdrgg)immlicbt п анодно светене An^^b^sc / вж. ÄnodeIlschutzrobr Ägodegkaltspangung / максимално до¬ пустимо анодно напрежение (на нео- топляваиа лампа) Änodegkapozität /капацитет анод-катод; изходен капацитет Agrdrgkappe / анодна качулка, аноден извод на балона Agodrgkatrdegkopozität / капацитет анод-катод; изходен капацитет Agrdegkrrшli(йr / анодна хррезсериоси- ка Anodenkreis т 1. анодна верига 2. (резонрнсен) кръг, свързан към анода. Anodenkreistastung / манипулация в анодния кръг Änodenkйhlrippr / ребро от анодния радиатор Ägodenkühlungsvermögrn n способност на анода да разсейва топлината. Agodeglristung / мощност в анодна ве¬ рига Agodenlrltlahigkeit / анодна [изходна} проводимост нр лампа Anoden^cM п анодно светене Anodrnlöshng / аезлит A noden modulotion / анодна модулация An^ennä^ / анодно пространство Änrdennelltralisotion / анодна неутра- лизания Anodennutzleistung / полезна мощност на анод AgodrgprIarisotlrn / анодна поляриза¬ ция, поляризация на анода Änodegrouscbrg п шум в еездее ве¬ рига; шумова компонента на аноден ток Ägodenreaktlrg / анодна реакция Ärodenгicbtverst^rker т аноден детек¬ тор Agodenrrhr п вж. AnodeM'linder Änodcnrohrlrltung / анодна коазсирл- на линия Anodenrückwirkhng / реакция [влияние], на анода (върху анодния ток) Agrdegrhbrspagnugg /1. анодно напре¬ жение при покой 2. анодно напреже¬ ние в режим на мълчание Ägodeпгhbrstrom т I, аноден ток при* покой 2. аноден ток в режим на мъл¬ чание Ägodenoommleг т анодна акумула¬ торна батерия Anrdrgschlomm т анодна тиня Anod^scheite / дисков извод яа анод
Agrdrnschiпggittrrmrdulotlrg 32 Anodrnocbirmgittermrdulation f анодно- екранна модулация Anodenschutzgitter n 1. рвг^гидн^г^^ронна решетка 2. екранна мрежа около анода Agodegocbutzkappe f аноден защитен екран Аgodegochhltzrobr п 1. анодна (защитна) яка 2. защитен цилиндър, който за¬ щищава анода (напр. от йонна бом¬ бардировка) Änrdegschwärzung f карбонизация на анод Änodegocbwlggkrrls т ззлебеселсе кръг, включен към анод, аноден колеба- телен кръг Ägodenslcherung f предпазител, вклю¬ чен в анодна верига Ägodrnopongung f 1. анодно напреже¬ ние, напрежение на анод 2. захран¬ ващо анодно напрежение Anodrnspognuggsmrdulotion f вж. Ano- d^modulation Anodenspannungstastung f вж. Anoden¬ tastung Agodenoparscholtung f схема за иконо¬ мично захранване нр анодна ве¬ рига Anodenstab т аноден държател ^od^sHf т щифт нр аноден извод, анодно краче Аnrdegstropp т лентов проводник за връзка с анодния контур Anodrgotreuugg f разсейване (на мощ¬ ност) върху анод Anodenst^m т аноден ток Anodens^^ f аноден държател Аnodegtaothng f анодна манипулация Апоdeg uterhitzung f прегряване на ано¬ да Änrdenverbindungsstrrifen m вж. Ano- drnstropp Anrdrnverlustleistugg f анодна загубена мощност; мощност, разсеяна на анода Anodenversttirker т аноден повторн- тел • А по f сзплземносс на анод; относителна топлина на анод Ägodrnwrchoeiopannugg f променливо анодно напрежение; променлива съ¬ ставка на анодно напрежение Anrdenwechorlotrrm т променлив ано¬ ден ток; променлива съставка на аноден ток Anoden т анодно съпротив¬ ление; аноден товар äußerer товарно съпротивление в аездеаса верига innerer (анодно) вътрешно съпро¬ тивление на лампа Agodrnzerstäubung f разпреmерне на анод Agodegrerstreuugg / разсейване (на мощност) върху анод Anodenzündspongung f запалително анодно напрежение (при отсъствие на дъга към пусковия електрод) Anodenzyllnder т 1. цилиндър, свързан към анода (на лампа с дискови из¬ води) 2. аноден цилиндър 3. аноден ръкав Anodisieren п анодно окисление Anolyt п аналит (част от електролит. в галваничната клетка около анода) Ägpaßbtrgdr f съгласуваща диафрагма [пластина] Agpaßbilndochwogz т вж, Ägpaßotich- leitung Anpaßkörper т съгласуваща сърцевина Anpoßstichleiitung fl. съгласуващ шлайф 2. съгласуваща линия за обмен (на мощност) Anpaßstuck п съгласуващ елемент Anpassung f 1. напасване, съгласуване, нагласяване 2. приспособяване, адап¬ тация Agpaoouggoblende f вж. Ägpofiblegdr Agpooohnдsfaktoг т 1. коефициент на съгласуване 2. коефициент нр бягащи вълни Änpoooungsfrequenz f 1. честота, за която става съгласуване 2. гранична честота Anpoosungogifed п съгласуващ елемент Anpaosungolritugg f pad. съгласуваща линия; съгласуващ шлайф Agpoosungsmaß п коефициент на стояща вълна Agposoungsmeßgerät п уред за измер¬ ване на нагаждането [съгласуването] Anpossungsscheibe f съгласуваща ла- ' мела; съгласуваща диафрагма
33 Anscblaßw«rt Ägpassun,gsstift m съгласуващ (реакти¬ вен) щифт Anpoosurgsot 1г11гп т съгласуващ еле¬ мент от лентов проводник Ägpossurg8trogoformator т съгласуващ [нагаждащ] трансформатор Anpasoungstricbtrr т съгласуващ рупор Anpaoohgssübertrager т вж. Anpassungs- tlagsfrrmatrr Änpooohggsvlerpol т съгласуващ чегн- рттзлюситс Ailpasouggswideгstond т съгласуващо съпротивление anpeilen пелеегзвам, засичам ап^р^гвВеп бомбардирам; удрям се, сблъ¬ сквам се 'Anprallwinkel т ъгъл на падането [удара] Anpr^^lle / притискаща ролка (напр. в магнетофон) Änrrgegllrd п пусков орган; реагиращо звено, реагиращ елемент Anregung / възбуждане Anrrgunsoarbelt / работа за възбуж¬ дане; работа на излитане Änrrguggsbond п зона нр . възбуждане; ивица [лента] на възбуждане Agrrguggsdoher / продължителност [време] на възбуденото състояние Anг<rsungsform / тип нр възбудената вълна; вид на възбуждането Anreghggopotrntial п потенциал на въз¬ буждането Änreguggosponnung /напрежение на въз¬ буждането опгНзкп възбуждам Anruf. т 1. повикване; 2. телефонен номер Äglufklappr f повиквателна клапа Agrhlordgrr т разпределител на по¬ викванията Anrufve^ / 1. дължина на вълната на повиквателен сигнал 2. дължина на вълната за радиовръзка с превозни средства Änrufzrlcbrn п повиквателен сигнал [знак] Ansage / 1. оповестяване; обявяване 2. четене на ликторски текст Ansager т говорител, диктор Ägoogrraum т еж, Ansagrsthdlo Agoogrothdio п студио за говорител Ansatzstück п приставка; наотнвзр; до¬ бивна част Ansaugdruck т пзденлягрне Agoaiigölffhhng / всмукваш отвор (на вакуумна помпа) Ägoougstutzrn т всмукваща тръба (на вакуумна помпа) Ägocbaltrlrithgg / съединителна линия; съединителен проводник Agocbaltrg п присъединяване; свързва¬ не; включване ogocblieBrn присъединявам; свързвам; включвам Anschlüßen п присъединяване, съеди¬ няване; свързване, включване Anschluß т присъединяване, свързване; прибавяне; включване (напр. на те¬ лефон) Anschluß bereich т зона на действие (за включване на постове) на теле¬ фонна централа Anschluß bolzen т клемен болт, клемна пушилка Anschlüsse mpl изводи; клеми Anscblußrlnbrit / 1« включваем блок 2. абонатен пост Änscblhßfolgr . / 1. последователност [ред] на присъединяване 2. последо¬ вателност в редуването яа фази Ägschlußkobel п съединителен кабел; захранващ кабел Agocblußkappe /ив^я-качулка Agocblußlkootrg т клемна кутия Anschlußklemme / присъединителна [свързваща] клема Anochlhßleistugg / присъединена [при¬ съединявана] мощност AgocMußlrithgg / съединителен провод¬ ник, съединителна линия; проводник, който се присъединява Änscblhßmhffe / съединителна муфа Anscblhßnummrг / абонатен номер Anschluß^t т място на присъединя¬ ването [монтажа] AnocbiuOroum т пространство около клеми Agschlhв!ochnur / присъединителен [свързваш] шнур Anschlußwert т стойност яа инстали¬ рана мощност, стойност на включена 3 Немско -български електротехнически речник
Äмchwellogg 34 [присъединена] мощност, обща мощ¬ ност на консуматори Anschwellung / 1. ерреотване, увели¬ чение 2. връх (напр. на крива) Agschwlggbedlggung f условие за само- възбуждане Anschwi^^^n* f време за нараосврее (на колебание) Agocbwingeg п 1. възникване на коле¬ бания 2. нарастване на колеба¬ ния Agochwiggstrom т начален ток, ток на еереосвеее на колебанията An schwing vorgong m процес на нара¬ стване на колебания [трептения] Anscbwingzeit f вж. Anschwlngidauer Ansprech bereich m диапазон (обхват, обсег] на задействуване [реагиране, заработване] Agoprechrmpfigdllcbkeit f праг на чув¬ ствителност [реагиране], граница нр начало на задействуване [заработ- ване] . ^sprechen п 1. задействуване, реаги¬ ране, заработване 2. сигнал зр от¬ говор Agsprrchfrhler т грешка на параме¬ търа на задействуване Ansprrchfankrostrrckr / искрова меж¬ дина (запалваща) Ägsprechfunkfruer п запитващ радио- фрр AgфlechgrscЬWlnUlgceft / скорост нр задействуване [заработвани» реаги¬ ране] Ä•фИ№hgürd п реагиращ (зндейосву- ващ) орган Agoprrc^renzeg fpl зона на вечувстви- селезот ^spr^hlkurve / крива [характеристика] на задействуване на интегрален ре¬ гулатор Agoprtcbprgel т ниво на задействуваме Änsprrcbpunkt т стойност на параме¬ търа нр задействуване Änoprechreloio п 1. пусково реле; реле, пускащо други релета; реле, пускащо схема 2. реле, което задействува първо Anopгechscbwelle / праг на заработване A■upпr:hbfclмr-№ltsfoktor т коефициент на запаса по отношение стойността на величината на задействуване Änsprrchspannugg / 1. напрежение на задействуване [реагиране] 2. праг на дuскримuнираее по напрежение Änoprecbstrom т ток на задействуване [реагиране] Ägsprechverbältgio п коефициент на въз- врата Ägoprechveгmögro п чу&спигтккг на задействуване Änsprechverzug т собствено време на включване (на апарат), закъснение при включване Ansprechwert т параметър на задей¬ ствуваме, стойност на величината на задействуване (на реле) Ansprechzeit / 1. време на задейству- ване 2. време на реагиране 3. време на интеграция (ма токизмерва- тел) Anspringen п пускане; начало на ра¬ бота, начало нр работен процес Anspringen п der Spannung 1. скок на напрежението 2. възстановяване на напрежението onsteckbar щепселен Anotrckdrse / кзесактеа кутия Ansteigen п нарастване, увеличаване» повишаване Аnstellmrtrr т изпълнителен двигател, оервздвитнтел, двигател зр уосаизвя- ваее (на механизъм) в . определено положение Ägoteorrhgg / 1, възбуждане X моду¬ лация Anoteheruggsfugkfenrr п ррлнофрр за направляване (на самолети) Anstieg т нарастване; увеличаване; по¬ дем; възход Agotiegfhnktirg / линейно нарастваща функпия; линейно нарастващо въз¬ действие Anotleggeocbwigdlgkelt / скорост на на¬ растване Ägstiegsd^luer / време на нарастване (на импулс) Anstiegsflanke / фронт на нарастване, положителен фронт (на импулс) Agotlegsstrllhrit / ссръмеоос при [на! нарастване
15 AntennegeЬene Agotlegzelt f време на [за] нарастване; време за установяване Abstiegzeiitkonstante f . времекоестантр на нарастване; времеконотрета на установяване Anstimmen настройвам (напр, треп¬ тящ кръг) Anstoß т 1. импулс; удар 2. смущаващо въздействие 3. място на допиране Ägotrßscbolter т прекъсвач, който се задействува от удар на подвижно тяло (напр, краен прекъсвач) Anstrahlugg / п^ожекторно) осветление Agstückrlungsmrtbrde / метод на интер¬ валите Anteil т съставка, компонента Antenne f антена aperiodische ненестрзене антена л-', dAchförmige чадърззбразеа антена direkt erregte антена с непосред¬ ствено възбуждане geknickte Г-образна аесеер gestockte многоетажна антена kompensierte симетрична антена künstliche изкуствена антена; екви¬ валент на антена ~ mit Strohlegscbwenkhgg антена със сканиране на диаграмата на насочел ност rugdotrablende еееаоочееа антена *■** schBende (насочена) антена, чиято посока нр излъчване може да се ко¬ лебае (в границите на малък ъгъл), антена със .сканиране на диаграмата на насоченост otrablulggosrkr)pprlte антена с кос¬ вено възбуждане, пасивна антена wirksame излъчваща антена; актив¬ на антена zwddrtibtlge двульчевр антена; дву- прзвздеuзова антена Agteogrgabfйbrugg f вж, Anteggrnob- leftung ÄntegDenobglelcbmlttel npl (индуктивно- запецвтввеи) елементи за съгласува¬ не на антена Ägtegnenableltung / антенен отвод Ägtengegabmessungen fpl 1. размери на антената 2. параметри на антената Anteggrnobocbwäcber т делител за (приемна) антена Äntrgnenobstimmugg f настройка на ресееа ’ Antrggrnonfachhng / възбуждане нр антена Ägtrggeganubrugg f вж. Äntennendurcb- führung Antennegagkrpplugg f връзка c ан¬ тена Ägtennrganlogr f аесенез устройство; ентееее система Antrggrgagordgugg / антенна система; антенно устройство Äntrnnrgagscbluв т антенен отвод; връзка с антена Antenneno nzei^i^i^lka^o f антенна отчет¬ на скала Äntrngrnoufhäggung f окачване на ан¬ тена Antegnrgoulocboukeiung / коефициент на предаване (усилване] нр входното устройство (на радиоприемник) Äntegnenoufsteilungshöhe / височина нр монтирането на антена Antennen band breite f обхват нр еесеер Ägtrngegbasis f 1. основа нр антена 2, база [разстояние] между антени, антенна база AntennegbllndWderstagd т (собствен) рерзсенс на антена Antennenbuchse / гнездо [букса] за включване на антена Ägtengelgclboп0ktelllotik f вж, Antennen¬ diagramm Antennendämpfang f t. внесено от анте- ееса затихване 2. затихване (загуба] в антена Äntennendiagramm п диаграма нр насо- чеезот нр антена Agtrgneg(Цagгammumte$thhg / прев¬ ключване диаграмата на ерсзчензос на антена Äntrngeвdrabt т антенно въже, антенен проводник Antrngrgdrebolng т посока на въртене на антена Antennendrehhng f въртене на антена Antengendurchfйhrhgg f антенен прохо¬ ден изолатор Äntengrnrbrgr f ррвеиер на антена; равнина на резрзлзжееио на антен¬ ните елементи
Äntrgn«rgeffekt M Ägtenneneffekt m намаление на насоче¬ ното действие на рамкова антена, аетееее ефект Antennenel п антенен яйцевиден изо¬ латор Ägtrgnrneinführugg f вж. Antennen¬ durchführung Agteggegelrment п 1. елемент на аетее- ее система 2. елементарна антена Agtrnnenrrdlelthgg f антенен заземя¬ ващ проводник Ägtegneneгdocbalter m превключвател антена—земя Antennrgersatz m еквивалент на антена; изкуствена антена Antennegersotzleitugg f вж. Antennener- sotz Antennrgfrbier m грешка поради анте¬ нен ефект AntenneneM. п ресенео поле Antrngegfrldgewing m усилване на антена Antrggenfläcbe f повърхност на ан¬ тена Änte'^g^J^^(^^^Jlt^]k^^^ т отношение между ефективната и геометричната висо¬ чина на .антена, коефициент на фор¬ мата на еетеер Agtennrnfrequrgл f (собствена) честота на антена Äntrggenfübrugg f вж. Ägtrnnendurch- fйbrhgg m основа нр антена Anteggrggrbllde п антенно устройство Agtrggrngr^ände п ретееез поле Antenneggew^gg m усилване на антена Ägteggrnkapsrl fl. макара за навиване на антена 2. устройство за манипу¬ лиране с висяща (самолетна) антена Ägtegnrnhebuggskllgkr f ръчка за из¬ дигане на антена Antrgnrnhöchfйhrhgg f антенен отвод; антенен, фидер Äntrngrgböhr f (геометрична) височина на антена Antrnnrnlmprdagz /пълно съпротивле¬ ние на рнсеер Agtrnnegindhktivität / (собствена) ин¬ дуктивност на антена Ägtenneg^gterfrrometer п радиоuетер- ферометър Antennenkobel п антенен проводник [въ¬ же], антенен кабел AntrgnegkopozЙät / (собствен) капаци¬ тет на антена Antrngrnkappe / вж. Änteggrgkupprl Antennrnklrmmr / клема за свързване на антена Agtengegkrpplugg / връзка с антена Antennenkopplung{oigderugg / измене¬ ние [регулиране] на връзката с ан¬ тена Agtrggrgkrpplhggobügel tn мост [ско¬ ба] за връзка с антена AntrnnegkrppIuggsfaktor m коефициент на връзката с антената Antennenkreis m антенен кръг Ägtrggegkrristaotung / манипулация в антенен кръг Ägtrngrnkupprl / (защитен) корпус [кожух] на еесеер Antrngrnlänge / (геометрична) дължина на еесене Antengrnleistung / излъчвана от антена мощност, излъчвана мощност; мощ¬ ност в антена Agteggenllgor / антенна леща; леща на антена; лещова антена Agtengrglltze / антенно въже Agteggrgmost m антенна мачта; радио- мачта ÄntrngenmeDgerät п уред за измерване параметри и характеристики на анте¬ ни; уред за изпробване нр ан¬ тени Antrgnrgmrßtrcbglk / ресенер измер¬ вателна техника Antrnnenmrsoung / измерване на антен- еu хрраотериотизи и параметри Agtrnnrnmodulatirg / модулация . в ан¬ тенен кръг Antrnnengochbildugg / еквивалент на антена; изкуствена антена Äntegnenglrderführung / вж. Antennen- h^h^ührung Äntrnnrgöffnung / отвор на антена, антенен отвор Ägtengegpaor п антена с два провод¬ ника, двойна антена Antegnrgpoilordlagromm п характери¬ стика на насоченост на антена в полярни координати
37 Agtirrorgonz Agtrggrnquerstrebr f рейка за закреп¬ ване на антенно въже; рейка за об- тяжка Ägtegnenrobmrg т ресенеа рамка Agtegnenrouochen п шум на антена Antrnnrnrlchtuggsgewinn т коефициент на насочено действие на антена Antennegrugdotrabldloglamm п кръгова характеристика на насоченост на антена Antegnegscholtfel.d п антенен комутатор Agtennenocheinwiderstand т (собствен) импеданс на антена Antennensten п антенно въже, антенен проводник Änfrnnegopeloeleitung f аесенее фидер Antrnnensprisescbeinwiderstond т вхо¬ ден импендеес на антена Antennenspeloewiderotond т входно . съ¬ противление на антена Ägteggegsдоrrkrrls т антенен (шумо) зргррдителее кръг [филтър] Agtengrnopirgrl т антенен отражател; антенно огледало; огледална антена Agtengrnspule еесенее бобина; бо¬ бина за връзка с ресеер Antrnnrgsyotem п рнсееен система; си¬ стема от няколко антени; сложна антена Antennentasche / защитен кожух на ресене Antennrntopf т вж. Antengegtragofor- mator Äntrgnentranofrlmatrl т антенен транс¬ форматор, траеофзрматзр за връзка с антена Agtrggrgturig т еж. Äntrnnrnmast Antennenübersprechen п взаимно пре¬ хвърляне на енергия между антени Antrngenйbeгtiogrr т &к.Antegnentrono- formotor Äntennenйbertroguggswrg т антенен фи¬ дер Agtrggenhmtastrr m антенен превключ¬ вател „приемане-предаване“ AntennegverkleIdhgg f еж. Antennen¬ tasche Äntrngenverlhst m загуби в ресеер Antennenverstärker т усилвател нр иедуктирензсо в антена напрежение, антенен усилвател Antennegveгteileг т аесееее разпреде¬ лител, антенен превключвател Antennenwagd f антенно платно Ägtrgnrgwrlchr f антенен диплексер Äntennenwiderstond т (активно) съ¬ противление на антена Ägtrggenwinde f 1. макара за навиване на антена 2. механизъм за въртене на антена Antengenwirkflächr / ефективна повърх¬ нина на антена Äntennegwirkungsgгad т коефициент на полезно действие на антена; ефек¬ тивност на излъчването на еесеер Аgtennenw(rkwiderstogd т еж. Anten- nrnräderstogd Antennenzufübrung f еж. Antennenzu¬ leitung Antennenzuleitung f антенен отвод; антенен фидер Ägtibumerong т (овръхвиоокзчессзтее) предавател нр смущения Antifodlggempfänger т ресифедиетов (радио) приемник, (радио) приемник с АРУ antiferromagnetiocb ее<фepoматеитеIl; антuфероматнетичен Agtibydrrgiritung f вздозащитен [хер¬ метичен] кабел [проводник] Antikatode f аетuзатзд Antlkolgzidegzochaltung f схема на анти- съвпадение Antikrinzidegzzählrohr п брояч на аеси- съвпадения; брояч, който сам нама¬ лява влиянието на фона Ägtik<rlllsioпsпodargrгät п радиолога- цизннр ссеецuя за предотвратяване на сблъсквания AntikrngruenzVlIgtilanolysatrr т аналн- затор на ансисъвпадениятн antimognrtlsch нематеисен, аетuмагеиl тен Antimon п антимон, Sb Agtiparollelscholtung f нрорешез-пареl лелна схема, аесипералелно свърз¬ ване ogtiremonrgt който е без остатъчен маг¬ нетизъм, който е безоссрсъчно ееметl нитен; който е напълно ррзмегеи- тен Ägtirrornanz / токов резонанс
AntivalelgEgatter St Antivalenngotter n схема на аесuоъвпа- деняе, схема ИЛИ, (логическа) вра¬ та ИЛИ Antrieb т задвижване; задвижващо устройство dieseIeIektriscber дизел-електрическо задвижване direkter директно [непосредствено] задвижване elektrischer електрическо задвиж¬ ване у, elektrodynamischer електромагнитно ‘ (със соленоид) задвижване rlektrrhydrouliocher електрохидрав- лично задвижване gemeinsamer групово задвижване; трансмисионно задвижване hydraulischer хидравлично задвиж¬ ване indirekter индиректно [непряко] задвижване kl^gm^^<^^iocbl^г задвижване с мик- родвигател motorischer електрозадвижване, за¬ движване с електродвигател ^hydraulischer маслено хидравлич¬ но задвижване pneumatischer пневматично задвиж¬ ване strrmrichtergrsteuerter електрозр- двнжване с управляеми изправители (тиратрони, тиристори) turЬretektrischer турбзелексричеоко задвижване unmittelbarer вж. Antrieb, direkter Agtrlebrolle f тоезо Antriebsachse f ос [вал] нр задвижването, задвижваща ос, задвижващ вал Аntrlrbobattrrle f акумулаторна бате¬ рия за захранване на (тягови) двига¬ тели, тягова акумулаторна батерия Antriebskraft /1. сила на задвижващото устройство, сила нр задвижването 2. движеща [тягова] сила Antriebsleistung f мощност на задвиж¬ ването, необходима за задвижването мощност Agtriebomoschlge / вж. Antrirbomotor Agtliebomoment п задвижващ момент; момент на задвижването Antriebomotor т задвижващ двигател Agtrlrbomotorlelsthgg f мощност на задвижващ двигател Agtrlrbsrrglrr т регулатор на скорост на въртене; регулатор на задвижва¬ нето Antriebsscheibe f ремъка шайба нр задвижването Agtlirbsoritr f страна на задвижването, ссреее на вала на двигателя Agtrirbsoyotrm « ■ система на задвижване Agtriebswriie / задвижващ [водещ] вал Antwortta^ f отговарящ радиофар Äntwoгtbakrgauobeute f ефективност на отговарящ радиофар; отношение на броя мр невърнатите към броя на из¬ лъчените импулси Antwortgen^ п отговарящо (рндноло- кационно) устройство Antwortender т . отговарящ (радиоло- зациоеен) предавател Agtwortwrlle f вълеä на отговора; вълн£ на отговарящ (радuзлзкациз- еее) предавател AN-Verfahren л метод на ррвеооurl налеа зона Änwablsteurrugg f избирателно управ¬ ление Anwärmeinfluß т влияние на загрява¬ нето (върху показанието на измер¬ вателен уред) ^wärmen подгрявам, затоплям» за¬ грявам, нагрявам Anwendung f, nlchtgumerloche еечиоле- но приложение Agwrrfrn п пускане; развъртане; по¬ ставяне в действие Anwurfmotor т 1. пусков [развъртащ] двигател, стартер 2. (еднофазен) дви¬ гател без самзпускаее Anw^rfstrom т пусков ток Anzapfanodr f допълнителен анод Anzopfanpassung f съгласуващ делта- образен преход (между фидера и антената) Аnzapfantegne f дuполее аесееа с дел- тезбразее преход на фидерр Anzapfdroosrlopule f реактор с отклоне¬ ния [изводи] Anzapfschalter т превключвател на отклоненията, трансформаторен ко¬ мутатор
39 Änzopfochütz n контактор на извод [отклонение] Änzapfspeisung f захранване [възбуж¬ дане] (на антена) с отвод Anzapfopulr f отклоеителнр намотка; намотка с отклонения [изводи] Anzapfstelle /1. точка [място] на свърз¬ ване (на извода, отклонението) 2, място на парзвземене Anzapftransformator т трансформатор с изводи [отклонения] Anzapf^r^ne f турбина с междинно пррзвземнне Anzapfung f 1. отклонение, извод 2. отбор, вземане Anzeige / 1. показание 2. индикация ~9 digitale цифрово показание für Halbstellugg von Wrlcbrgzgngrg вж. Anzeige für Mlttestellugg von Welcbrgzungrn ~ für Mlttrstellugg von Wrichrgzhggrg индикация за изместване на (желе¬ зопътна) стрелка Anzeigeapinorat т показващ [индикато¬ рен] апарат или елемент, индика¬ тор Agzelgebiidröbre f индикаторна елек¬ троннолъчева тръба Anzeigefehler т грешка при индикация Anzeigegerät п вж. Anzelgeapipirat Änzelgefslttcr п управляваща решетка (на електронен индикатор) Anzeigeinstrument п вж. Anzeigrapparat Ägle;semrcboglomhO т вж. Anzeige- opparot Anzeige-Oszillograf т индикаторен осцилограф, контролен осцилограф Anzeiger т 1. указател 2. индикатор Anzelgeröhre / индикаторна лампа; индикаторна тръба Änzrigestufr f индикаторно стъпало Anzeigetafel f индикаторно табло; сиг¬ нално табло; звънчев [свстлосигна- лен] номератор Agzrigeverstärkrr т индикаторен усил¬ вател, контролен усилвател Anzeige ▼orrlcCtuhng‘l. сигнално устрой¬ ство [приспособление] 2. индикатор Anziehen 1. привличам, притеглям 2, дърпам, изтеглям (към себе си) 3. опъвам; притягам (винт), затягам Aqaadagbelog 4. поглъщам, абсорбирам; просмук¬ вам; попивам Anziehen п вж. Anziehung Anziehung f привличане, притегляне Anziehungskraft f сила на привличане [притегляне), гравитация Anziehungsmessrr т уред за измерване силата на привличане [притегляне] An.ziehungsmittelpugkt т център на привличане [притегляне] Anzug т 1. привличане (напр. на реле), вмъкване 2. тръгване 3. нрсягрее 4. ускорение Agzhgsdrrbmrmegt п начален [пусков] въртящ момент Anzugskraft / 1. сила на привличане 2. пусково усилие Anzugsmognet т привличащ електро¬ магнит Anzugsmoment п пусков момент Anzugs verz<öserugg f забавяне [закъс¬ нение] при привличане (напр. котвата на реле) или включване Anz^nden п запалване Anzündung f еж. Anz^nden Apertur /1. отвор (напр. на антена) 2. отвор, отверстие (на решетка) 3. апертура nummerische числена апертура (на оптична система) Apertur vee-zerrung / а^р^турно изкри¬ вяване - opolor ^полярен, аполярен Apparat т 1. апарат; уред; устройство 2. приспособление Apparatur f апаратура Äpparotweckrr т звънец на (телефо¬ нен) апарат Äpplir»ate-]D^alsramm п диаграма на по¬ ложението на електроните (е лампа със скоростна модулация) Approximation f приближение, апрок- симация Appгrximationsmetbrde f апрззоимацu•l нен метод Apyrr1-Ior^iergng / фирм, апиролова изолация, азбестова изолация (на проводници) Aquadagbelag т вътрешно покритие жа стените на електроннолъчева тр^вЛ. е колзилележ графит
Äqhodlerrng 40 Aquodierung f покритие на (лрмпо- вата) колба с графитна оуопен- сия äquipotential равнзпзсснцuапен, екви- потенциален Äquipotentialfläche / еквuпосенциелна повърхност, повърхност с еднакъв потенциал Äqhipotentloilirlr f еквипзсеециепна лн- ния, линия с еднакъв потенциал Äquivalent л, elektrochemisches елезсро- п химичен еквивалент Äquivalrntlrltfäblgkeit f еквивалентна електропроводимост (на разтвор от „ киселини, основи и соли) Äqulvaleлtwiderotagd т еквивалентно [равезотзйез] съпротивление Äquivalenz f еквивалентност; равно¬ значност Äquivalenzgatter п схема на съвпадение, м схема И, (логическа) врата И Äq ul valenttnkongentratlrg /езквиEешеесее концентрация Aro Mit п фирм. ерелдис (епоксидна ~ смола) Aräometer л ерезмесър Arbeiten п задействуване, заработваие (напр, на реле, апарат) Ärbeitsonkrrspulr / работна бобина [секция] на котва или ротор Älbritsonrde / главен [работен] анод Ärbrltsbeagspruchhgg / 1. работно на¬ товарване 2, работно (механично) напрежение Ärbritobelostugg /работно натоварване, работен [полезен] товар Arbeitsbedingungen fpl режим на работа Arbeitsbereich т област на задейству- ваее [заработваие] на реле Ärbritofrequegz / работна честота Ärbrltogrrodr / товарна права; дина¬ мична характеристика; работна ха¬ рактеристика Aгbrltskäfig т работен кафез (от дву кафезен ротор) Ärbeltokennligir /динамична характери¬ стика, работна характеристика Ärbritokrgtakt т работна контактна си¬ стема, нормално отворена [НО] кзе- тазсна система Arbeitskreis т главна [работна, сило¬ ва] верига, верига на главния [ра¬ ботния] ток Ärbeitskurvr / еж, ÄгbeltskrgIUnir Arbeitsleiste / монтажна стрела (за окачване на контактен проводник) Arbritomrtrr т работен или изпълни¬ телен двигател Arbelt<pf0aoe / отношение на времето на зспуmвеее към целия работен пе¬ риод на лампа; коефициент на снто- вервеее Аrbeltsplotzbrleucbtugg / местно освет¬ ление, осветление еа работно място Ärbeltsprüfugg / експлоатационно из¬ питване Arbeitspunkt т работна точка Arbeitspugkteigstrllugg / регулиране еа работна точка Arbritspugktotobillolrrugg / стабилиза¬ ция еа работна точка Arbeitspugktvrrscbiebugg / Изместване на работен точка Ärbeltorohm т работен [изходен] ре¬ зонатор (на клистрон) Ärbeitsspaggugg / 1. работно (eзcплза- сационео] напрежение 2. напрежение не клемите (напр, на генератор. Arbeitsspiel п работен период, цикъл Ärbritospieldaher / продължителност са работен цикъл Arbeitostellbeit / динамична отръннзос (на характеристика), наклон на ди¬ намична характеристика Ärbeitsstellung / работно (доотигиaсз, крайно] положение или състояние Äгbritootrrш т работен ток, ток през товара [консуматора]; оперативен ток Arbritsstrrmolormgrrät п устройство на алармена сигнализация с независима електрическа верига (което се за¬ действува при протичане на ток) Arbeitootrrmauolöoer т помощен [не¬ зависим] изключвател, който се за¬ действува от оперативен ток (при което се изключва прекъсвачът) Arbritsstrrmahsiöohgg / изключване, по¬ следвало от преминаване на (опера¬ тивния) ток (през независим изключ¬ вател)
41 A-Scboltung, Arbeitostrrmbottrrie f работна акуму¬ латорна батерия, акумулаторна ба¬ терия за оперативен ток ÄгbeitssSrolnsolb0tuhn/ схема, при която релето се задействува при поява на ток Äгbeitovorrat т запас от енергия ÄrbeItsweIIeIг1. работен вал 2. електри¬ чески вал (без уравнителни машини) 3. pad. работна вълна Arbeitswert т параметър на задейству- ване, стойност на настройка Ärbeitswicklugg /работна намотка Ärbritowiderstagd т работно (товарно] съпротивление; работен резиотор; активно съпротивление Arbeitszeit / време нр задействувано [заработваме] Arbeltozustagd т работен [динамичен] режим Arbeitszyklus т работен цикъл Arbrltozone / работна област [зосн] Arcatomschweißung / атзмвздзрздез [дъгово] заваряване Arcot-on п висоззвазуyмнр усилва¬ телна лампа Argon п аргон, Ar Argoglampr / аргонова лампа; газораз¬ рядна лампа, напълнена с аргон Argument п аргумент, независима про¬ менлива Arkus т дъга ArccNo* п фирм. арохлор, печен не- горящ диелектрик Arocln п фирм. ароклор, хлордифенил (негорящо трансформаторно масло) Arm т 1. четкодържател, рамо 2. ръ¬ кав са живачен изправител Armatur fl. арматура, прuседлежнзоси 2. котва (на електрическа маши* на) Ärmoturrgbrettlompe /лампа за осветля¬ ване на арматурно табло (напр. на автомобил) Ärmbondmlkrofon п микрофон, който може да се закрепва към ръката като часовник Armcrotohl т стомана армзо Ärmer-NacbrichtenlVrrliabrrn п жарг. метод на равносuтсалнеса зона Armierung / 1. броня (напр. на кабел) 2. брониране, полетесе [поставяне] на броня 3. армиране Ärmstem т звезда нр котва (на хидро- генератор или вертикален синхронен генератор) ÄrmotrrgglScboitugg /1. (честотен) мо¬ дулатор на Армссрзсг 2. суперхете- рздиссе схема на Армосрзсг Arogscbaltugg f схема на Арон Arrnzäblrr т електромер нр Арон; електромер, на който подвижните намотки или постоянни магнити са . окачени на махало, мехалзвидес електромер arretieren аресирам, спирам, задържам (при аналитични везни) Arretierung / спиране, задържане, бло¬ киране, установяване Äггrtirrvrrгicbtugg / спиращо, [задър¬ жащо, блокиращ^] устройство Arsen п арсен, As Asbest т азбест Äsbrstbogd п азбестова лента ÄoЬ^^1^<drobt т проводник с азбестова изолация Äobcstfaorг / азбестово влакно Äsbestgrspinst п азбестова прежда Asbestgewebe п азбестова тъкан Äsbrsthortgewebe л езбессзсезссолис, слоеста пластмаса, на основа азбе¬ стова тъкан - Asbestln п азбестин (магнезиев силикат) Asbestlorlotirn / азбестова изолация AsbestR п азбестат (азбестово влакно и каолин) Äobrotkitt т азбестов кит, азбестова замазка Äobestkugststeig т азбестоцимент, етер¬ нит Asbestm^ п азбестово брашно Asbestpackung / азбестова набива Asbeotpapler п азбестова хартия Äobeotpoppe / азбестов картон Asbestpulver п вж. Aohrstmebl Äobrstscbghг / азбестов шнур Asbest wolle / азбестова вата Asbestzement т вж. Äsbestkunststrln Aobrotzopf т азбестово дебело въже- Abholung / схема на усилвател (в режим) клас А
A-Schl^ 42 А-Schirm m вж, ^Schirmbild А-ScbiгmbЯd n (радизлозрциоuес) инди¬ катор тип А, индикатор за разстоя¬ ние (с линейна развивка) Asdlc т ултразвуков хидро локатор „Асдик“ A-Selte (Aлtгlrboorite] f страна на за¬ движването Asfosil п фирм. азфазил (название на пресматериал с пълнител азбест и силициевооргапично свързващо ве¬ щество ) ^Каг^ п фирм, аскарел, хлордифенял (негорящо трансформаторно масло) Aspholtlock т асфалтов лак Asphaltöllack т маолензеофелсов лак, маолесзбитумес лак Ast т клон (напр. на характеристика) A-Statlon f А-станция, главна станция astatisch рстатичен Astigmatismus т опт, ассигмесизъм Ä.strogovigotiog f навигация чрез ориен¬ тиране по звездни тела, аосрзннви- гаиня Ast-opeller т 1. редиотелеоззп 2. ра- дuзассросомичса антена Asymmetrie-Meßgerät п индикатор за не- симетрия (на напрежението на три¬ фазна система) Asymptote f матем. роипнптзср Äsymptotenstobllität / асuмпсзсичса устойчивост asynchron асинхронен Asyncbrrngenrrotoг т асинхронен ге¬ нератор Äsyncbгonklelnmotrr т асинхронен мик- рздвитесел, асисхрзсес двигател с малка мощност Asynchronmaschine f асинхронна ма- шuсе Asynchronmotor т асинхронен двигател für mehrere Geschwindigkeiten мно- гоокороотес асинхронен двигател -V, polhmsc]boltbarer мсзтоокзрзссес асинхронен двигател, асинхронен дви¬ гател с превключваеми полюси Äoygchronmotorohfzug т навиване на пружина ог асинхронен двигател Äsygchгrnrrchnrг т асинхронна изчис- дителсе машина; асинхронно изчис¬ лително устройство Asynchronsten-ung /аaclс^фзниз управ¬ ление Äther т ефир; хим. етер Ätberwelleninstгument п електронен t музикален инструмент ' Ätboxylighoгz п етзкоuлисовн (епзз- о сидна] смола Ätbylzellulosr f етилцелулозр Atmosphäre f атмосфера physikalische физическа атмосфера (единица за налягане) technische техническа атмосфера (единица за налягане) Ätmospbäгegwrllrnkagol т атмосферен вълновод Atom п атом markierte белязан атом Atomabstand т междуатомио разстоя¬ ние Ätrmdurchmeosrr т дпамътьр на ато¬ ма Atome npl, überschüssige излишни атоми Atomgewicht п атомно тегло Atomgitter п атомна решетка (на кри¬ стал) Atom hülle f атомна обвивка Atomion п атомен йон Atomkern т атомно , ядро Ätomladhgg f атомен електрически то¬ вар Atomkraftwerk п атомна електроцен¬ трала Atommeiler т ядрен реактор, атомен котел Atommotor т атомен двигател Atomreaktor т ядрен реактор, атомен котел Atomgummrr f атомен номер Atomp<rllorisatlog / атомна поляриза¬ ция Atomspektrum п атомен спектър Atomsymbol п знак на атома Ätomtrcbnik / атомна техника Atomuhr / молекулярен часовник Atom um wandlung f атомно превръщане künstliche изкуствено атомно пре¬ връщане Atomzerfall т разпадане яа атома Atomzertrümmrгuug f разцепване [раз¬ биване] на атомното ядро A-Transistor т точков транзистор
43 Aufhängung AT-Schnltt m сечение [изрезка] AT (на кварцов кристал) Attenuator т засuхвртел, нтесюасор Attrappe / у ловптел Ätzlauge f разтвор на натриева основн Ätzung / байцване; разяждане, ецване Ahdlofrequenz f звукова честота Audion п решетъчен детектор, „рудпзс“ Äudir■gleichrichber т вж. Audion Audionverstärker m усилвател с реше¬ тъчно детезспррсе Aufbau т 1. конструкция, устройство, сечис [система) на разположение 2. строеж, структура 3. състав 4. сгло¬ бяване, монтаж, събиране 5. построя¬ ване, синтез 6. пристройка; надстройка elrlktгlocbrr електрическа конструк¬ ция, електрическо устройство gedrängter компактна [сбита] кон¬ струкция , konstruktiver конструкция, конструк¬ тивно изпълнение mechanischer механична конструкция Auf-bAuelement п конструктивен еле¬ мент, елемент от конструкция aufbauen монтирам, построявам; кон¬ струирам; изграждам Äufbouplottr f шаси, основа, монтажна плоча [рамка] Äufbourahmrg т вж. Aufbouplatte Aufbauzelt f време за образуване [по¬ строяване, синтезиране] ahfbiättrгg разслоявам (се) AhfЪleudhgg / 1, (постепенно) увеличе¬ ние на яркостта 2. опт. (постепенно) отваряне на диафрагмата 3. отпуш¬ ване 4. превключване от къси на дълги светлини (на автомобил) ahfbUrdeg натоварвам (напр. токов трансформатор ) Aufdampfen нанасям чрез изпарение [разпраmване] Äufdompfkatrdr / катод, формиран чрез изпарение aufdämpfen демпферпрем, потискам, заглушавам aufd-eben 1. размотавам 2. завъртам за включване, включвам 3. развинт- вам, зсвявсван Aufdгückrg прилагам сапрежеспе,включ- вам под напрежение Aufe-regung f нарастване на напреже¬ нието на самовъзбуждагц се гене¬ ратор Aufeinanderfolge f пооледзврселсзот, поредица (напр. на сигнали) Auffächerung / des Strahluggodlogгommo разчленяване на диаграмата на на¬ соченост на много листове оиНаИш 1. разгъвам 2. сгъвам, под¬ гъвам Ahfioggelrkt-rde f вж. Äuffängr- Äuffoggrn n 1. улавяне, захващане 2. приемане (на сигнал) Auffäggr- т 1. колектор 2. уловител „капан“ Auffängeгrlrkt-rde f вж, Äuffäggrr A^fänge-platte f събирателна [колек¬ торна] плочка Auffang(s)ocbirm т 1. прзекцпзсен екран, екран за прожекции 2, изпитва¬ телна пластина [плака] на фотометър auffaoseg откривам (напр. цел); ула¬ вям ÄhffoB-elchwelte f гранично разстояние на откриване на целта а uffin den откривам (напр. цел); на¬ мирам Äuffo-deгhggszrichen п повиквателен сигнал [знак] auff-ischen възстановявам; опресня¬ вам auffüllen запълвам, напълвам; възоб¬ новявам, възстановявам (напр. еле¬ мент) Aufgaben wert т предписана стойност oufgehen разделям; разпоявам Aufgelöst разкрит (за скоби); разре¬ шен (за проблема, задача) Aufgliederung / оезцизспресе, разчле¬ нение, подразделение Äufbäggedrobt т носещо въже Aufbängrisrlato- т висящ [окачен, ве¬ рижен] изолатор Anhänger т вж. Aufhängevorrichtung Aufhängevorrichtung f приспособление [устройство] за окачване Aufhängung f окачване blfilore бифилярмо (с две нишки) окачване federnde пружиниращо окачване halbsta-re полутвърдо окачване
Aufhebung 44 Aufhebung f 1. отстраняване 2. ком¬ пенсация; корекция 3. повдигане 4. отменяне 5. съхраняване 6. прекратя¬ ване 7. съкращаване (на дроб); взаимно унищожаване 8. неутрализи¬ ране Aufhetzung / загряваше, подгряване; на¬ гряване auf hellen 1. осветлявам 2. увеличавам яркостта Äufhrll(ungo)lmph)o т импулс, който управлява яркостта, просвеслявегц импулс ÄufbelluggoversOärker т усилвател за управление на яркостта Äufkiä-uggormpßgge- т разузнавате¬ лен приемник Äufklärhggsrador п търсеща радиоло¬ катора станция; радиолокатора станция за откриване Aufklingscbaltung / пускова [пускаща] схема Auflodrd-uck т 1. налягане при нато¬ варване 2. налягане на мембраната върху грамофонна плоча auf laden 1. зареждам (напр, акумула¬ тор) 2. натоварвам, товаря Aufloden п 1. зареждане (напр. акуму¬ латор) 2. натоварване Aufladung /1. зареждане (напр, акуму¬ латор) 2. заряд (на кондензатор) rirktrrstatlscbe електростатичен за¬ ряд Aurlagepunkt т опорна точка Auflager т подпора, опора, легло Auflauf т начало на контактна релса Aufläufen п des Ankers ouI den Stator зад пра не на ротора [котвата] в стр- тор Äuflohfscblrgr / начало [входна част) на контактна шина [трета релса] Ähflrc]kIrn п 1. резолабвесе, разнищ¬ ване; разрохване 2. оекцпзспрасе (в мрежи) Ähflrckrгugg /яж. Äufirckrrg ouI lösen 1. разтварям; разтопявам 2. разлагам, разпадам 3. развързвам, разолебвем, отпускам Auflösung / 1. плавно зрсъмнявасе (на изображение) 2. разделителна [раз¬ решаваща] способност 3. яосзос, детайлност 4. разлагане, разпадане 5. решение (напр. на уравнение) 6. разтваряне Auflösung elektrolytische електролитно разтваряне orlbstätlgr автоматично разделяне на маршрут spektrale спектрална разделителна способност zeitliche разделителна способност по време ÄurlösuggsgUtte / вж, Äuflösungsvr-- mögen Äurlösuggsmlttel п разтворител, раз- сверящз средство ÄhrlöshggSlTrstblld п изпитвателна таб¬ лица за проверяване разделителната опзозбсзот на тракта ÄurlÖohngsvelГfobгrn п метод (за пре¬ даване на телеграфни знаци) чрез разлагане Auflösungsvermögen п разделителна [разрешаваща] способност rnrrgrtlscbro разделителна способ¬ ност по енергия räumliches пространствена разде¬ лителна способност Äurlösuggszeit / време за възстановя¬ ване; разрешаващо време aunöten споявам, запоявам Äufmognetlsie-ugg / саматсптвасе Aurmrdulatlon / последователно моду- лиране нр една носеше с няколко сигнала Aufnahme /1. запис, регистрация; сне¬ мане (напр. на характеристика) 2. снимка; снимане, фотографиране 3. приемане 4. поглъщане 5. консумация, потребление (на електроенергия) ~, rszШogгapbiocbr снимка, направе¬ на от екрана на осцилограф [осци¬ лоскоп] Aurgabmrrlekt-ode / събирателен елек¬ трод, колектор Aufnahmefähigkeit fl. капацитет (напр. на акумулатор) 2, пропускаща спо- сзбсзст 3. възnрпемчпвзст 4. чувстви¬ телност 5. поглъщаща способност 6. вместимост Aufnahmegerät п входящо [входно] устройство
45 Aufoprrchst-rm Äurgobmrimphlofolgr f серия приети импулси ÄufgAbmekamr-a f 1, снимачна (кино) камера 2. предавателна телевизионна камера ÄurgAhmekopf т записваща глава (в магнетофон) Aufgobmrkrels т приемен контур [кръг] входен контур [кръг] Äurgohmrгaum т студио Ahrgahmeгeichweltr / 1. гранично раз¬ стояние На приемане, радиус на дей¬ ствие на приемане 2. гранично раз¬ стояНие на наблюдение на цел 3. гранично разстояние на снимане Aufnahme^h-e f предавателна телеви¬ зионна тръба Aufnahmest-elfen т лента за запис Aufnahmeve«!;»^! т записващ усил¬ вател Aufnehmer т 1. устройство за отне¬ мане на сигнала 2. записващ^ устрой¬ ство Aufprall т сблъскване (напр, между електроци) ; удар Aufprrjrktlog f проекция на изображе¬ ние върху екран Äurpunkt т точка на определяне (на полето) AufputzinstollAtirn f открита (електри¬ ческа) инсталация; полагане на про¬ водници върху мазилка 'Äufputzmrgtage f монтаж на ■ открита (електрическа) псcсрлецпя; монтаж върху мазилка Aufputzschalter т прекъсвач (ключ] за открита електрнчека- пнстрлнцпя Aufputzverlegung f вж, Aufputrinstalla- tlon Aufputz-Wandsteckdrse f ззтактср ку¬ тия [контакт] за открита електриче¬ ска инсталация Aurootzbandgerät п магнетофонна при¬ ставка . Aufschaltung f директно включване (на двигател към мрежата), ударно включване; свързване, присъединя¬ ване Aufschaukelung f нарастване (на ко¬ лебание) Aufsicht f надзор, ревизия; контрол, проверка AurslcbtskAtrde f непрозрачен фото- катод (на телевизионна тръба) Äursicbtoschiгm т 1, контролен инди¬ катор; екран на контролен индикатор 2. метелпзиррс екран aurspaggrg 1. закрепвам, захващам, прикрепвам 2. обтягам, опъвам; раз¬ тягам; изтеглям 3. повишавам на¬ прежение (при трансформиране) Abspanne- т повишаващ трансфор¬ матор Aufopognplatte / 1. основна [фундамен¬ тална] плоча 2. плоча (е канали) за закрепване; маса (магнитна) за закрепване Aufspannung /1. закрепване, захващане, прикрепване 2. обтягане, опъване, изтегляне 3. повишаване на напре¬ жение (с трансформатор) Ahropanguggswicklung f повишаваща намотка (в трансформатор) Äurspaggvorrlchtugg f 1. приспособле¬ ние за закрепване [захващан] 2. приспособление за опъване [разтя¬ гане, обтягане] magnetische електромагнитно при¬ способление за закрепване [захваща¬ не]; електромагнитен патронник; електромагнитна маса (на метало¬ обработваща машина) Abspannwerk п повишаваща (транс¬ форматорна) подстанция [подцен- трнлн] Ähfopricbrг т акумулатор ourspelchern акумулирам, натрупвам; запасявам Äufopeicherg п акумулиране, натруп¬ ване; запасяване Aufspeicherung f вж, Ähfoprichern ÄurspieIveIsttärker т възпроизвеждащ усилвател (напр, в магнетофон) Äufoprrchentzerrer т 1. коректор в за¬ писващ канал 2. записващ усилва¬ тел (напр. в магнетофон) Äuroprecbkrpf т записваща глава (в магнетофон) Äuroprrcbstrom т (нпоззчеcтотен) за¬ писващ ток (в магнетофон)
Aufsprechverstärker 46 Aufsprechverstärker m записващ усил¬ вател (напр, е магнетофон) oufsphieg намзсPEHM^, навивам aufsteckbar който се вмъква, който се поставя допълнително; щепселен Äuroteckeinbrit / блок с щепселно при¬ съединяване ‘ Aufsteckspule / намотка (напр. на кон¬ тактор) с щепсслно присъединяване на изводите й Ähroteckw:ogdleг т шинен токов транс¬ форматор (без собствена първична намотка) ohrstrlgegd растящ, възходящ Äufstelglkonal т кабелна шахта Aufstellung f 1. монтаж, сглобяване; установяване 2. поставяне Aufstrliungshöhe f установена височина Äufsuebrn п 1. търсене 2. откриване (чрез търсене) Äufsucbzrit / време за избиране (до¬ стъп в паметта) Äuftootimpulo т 1. избирателен импулс, стрзбнмпуло 2. управляващ [пусков] импулс Auftastung /1. осрзбиране 2. импулсно управление Auftauggspugkt т точка на топене ÄhftrllungskAbel п разпределителен ка¬ бел Ährtrefrer п (електронна) бомбарди¬ ровка AUftгrffplottr / мишена Auftrrgren разединявам, отделям; из¬ ключвам, сeзциolнпpaм Auftregnrn п разединяване, отделяне; изключване, секцнонирепе Ährtrrteg п настъпване, поява, възник¬ ване ~ der Kraftlinien поява [възникване] на силови линии Ähftrlrb т 1. издигане, подемане 2. подемна сила 3. подтик, тласък Aufwand т изразходване, разход Aufwärmen нагрявам, подгрявам Ähf'rärtБt-anoformato- т повишаващ трансформатор Aufwrlcben 1. размеквам, правя да омек¬ не (чрез вода, влага, накисваме) 2, отварям посредством размекване Aufwickeln намотавам, навивам Aurwlckrlopulr / 1. навяваща се ролка. (в магнетофон) 2. тяло за навивано на бобина AurwickeltrIIer т навиващ диск (на студиен магнетофон) Aufwinden навивам, намотавам; из¬ дигам па макара Aufzeichnung f 1. записване (с реги¬ стриращ апарат) 2. схема» чертеж* ÄurZeicbDuggsgerät п записващо [реги¬ стриращо] устройство Aufzeichnungsdichte JПпJЪснзсс на запис Aufzeichnulgssröb-r / записваща тръба Airfrächnungsstrom т (ннскзчеоTзсен) записващ ток (в магнетофон) ÄurZeichlgulgssverIust т спрд на честот¬ на характеристика при запис Aurzeichnlмgssverstärker т записващ усилвател (напр. в магнетофон) ÄurzelcЬnuцgswaDdleг т записваща глава (в магнетофон) Aurrug т 1. асансьор, подемна маmпна 2. навиване (на пружина за часовник) 3. капак AurZug(s]moto- т подемен . [кранои] електродвигател ' Аhfzugoteurгugg / управление на асан¬ сьор [подемна машина] Auf-Zu-Regler т двупззицизнен регу¬ латор Ange л, ^ogüscbes електронен индикр- тор, „магическо око* Äu|grвlhhdпoohdöoung / мзмесснз [миг¬ новено) изключване Äugegbllckobellaotugg / моментно нато¬ варване Augenbllckrfelber т моментна грешка AugegbUckslШlotugg / моментна мощ¬ ност ÄugenbIidkooponвugg / моментна стой¬ ност на напрежението, преходно [не- уосензвенз] напрежение AhgrgbUlko>trrm т моментна стойност на тока; преходен (нeycтанзвен] ток АhgenNlcksunterbгrcbugg / моментно (мuтнзвенз] прекъсване [изключване] AggegblickoQlbмГlIlOthng / мзменснз пре¬ товарване Äggrgblickswert т моментна [мигно¬ вена] стойност
47 Ausfallen Ähgegblickoziel n цел, която се появява за кратко време Äugrnt-äghelt f зрителна инерция Augrr-Übeгgogg т преход на Аугер Aurrrlr f ореол, сияние, светлинно електрическо явление Ausbau т 1. разглобяване, демонтаж 2. построяване; използуване 3. вът¬ решно обзавеждане [довършване] Äuobohgrad т 1. степен на изграждане [застройврне] 2. степен [коефициент] на използуване (напр. на водна енер¬ гия) AusbAuE-öBe fl. изградена [застроена] мощност (на електроцентрала) 2. строителна [реализуема] мощност (на електроцентрала) от цялата разпо¬ лагаема мощност Ahobohstufr f 1. етап нр строителство 2. изграден [използуван] участък или стъпало (в каскада водни централи) AusbAut-eppe / каскада Auobahzlfrer / коефициент на изграж¬ дане [присъединяване] (в енергийна система) ÄaslNrllprore/ изпитване на развър¬ тане Ausbeute / 1. изхвърляне; емисия (на електрони); отдаване 2. коефициент на вторична емисия 3. дебит 4. ефек¬ тивност; коефициент на полезно дей¬ ствие 5. експлоатация licblte]etat-iocbe фотзелезсрзннр еми¬ сия, фотоефект Äuoblbsrg л, des Lichtbogens издухване на електрическр дъга ÄhoNe■йdmpuls т тлв. гасещ импулс Ausb^nd^iM^n^i^i^ir т генератор на га- сещн импулси Äuoblendeoture f селекторно [стробира- но] стъпало Auoblegdhgg f 1. (постепенно) намаля¬ ване нр яркостта 2. отделяне, селек¬ ция 3. запушване 4. коефициент на насоченост (на антена) Ahobreltrn п разгъване, ррзгьвка (на намотка от електрическа машина) usbreltung /1. разпространение (напр* . на вълни, силови магнитни линии, Л ток) 2. разширение Ausbreitung geleitete насочено [кана¬ лизирано] разпространение Äusbreituggodämpfugg f затихване при разпространение Äusbrrituggsraktrr т постоянна на раз¬ пространението Ahobгrithggsfrrm f вж. Ausbreitungs¬ modus Ausbrrithgдsmrdho т начин на раз¬ пространение; тип на разпространя¬ ващата се вълна Ausbreitungsverhältnisse npl условия за разпространение (напр, на вълни) Äusbrrnnrn п прегаряно (напр. на екра¬ на на тръба) ausbüchsen снабдявам с накрайник (напр. кабел); снабдявам с обувка (напр. полюс); снабдявам с втулка (напр. лагер) ohodAmpreg 1. изпарявам 2. пречиствам* с помощта на пара Ausdehnung f 1. удължение, разшире¬ ние, разпространение 2. протежение 3. измерение, размер Ausdehnungskoeffizient m, lineare- кое¬ фициент нр линейно разширение Ausdebgungspyгometeг п разширителен термометър; биметален термоме¬ тър ausd-ehen 1. завъртвам за изключване, изключвам 2. изгрсвам (лампа) Ähseinagdr-fallen п изпадане от опн- хронизъм (на електроцентрала) Ahnrigoпdeгkommeg п изпадане [изли¬ зане] от синхрзннзъм Ahsrinagdernobmr f разглобяване, де¬ монтиране Ausfahren п der Loots:h’^wпgkuggeg по зриврне измененията (върховете] на товара Ahoroh-eg л der Leistung 1. покриване нр товара 2. разтоварване от товар [мощност] Ausfall т 1. отпадане (на фаза); из¬ падане, излизане (от сихронизън) 2. недодаване [недостиг] на електро¬ енергия 3. излизане от строя, прекра¬ тяване нр работата; престой 4. из¬ чезване на (напрежението) Ausfallen 1. отпадам (за фаза), изпадам [излизам] от синхронизъм 2. излизам
Ähofolldrtrktlrg 48 от строя, излизам от работа 3. из¬ чезвам (за напрежение) Äuoralidrtrktirg f намиране [откриване] на повреда [неизправност] Ausfallswinkrl т 1. ъгъл на отражение 2, ъгъл На излитане Ausfällung / ел. хим. утаяване, отде¬ ляне Ausfall Wahrscheinlichkeit / вероятност на отпадане [отказ] Ahsrosrгn п der Isolation разнищване нр изолация Äusriite-ung f филтриране; филтруване; отделяне Äusrrгmrn п оформяне, подготвяне (на краищата на кабел за присъединя¬ ване) Ausführung f 1. вид, тип, изпълнение; конструкция 2. извод offene отворено [открито] изпълне¬ ние (на електрическа машина) ~ t tragbare преносима конструкция Äusrйbrungsklemme f нзводна клема, извод ahorülirg 1. запълвам, изпълвам, на¬ пълвам 2. компенсирам (напр. про¬ вал в графика на товара) ÄuorUlirAktrr т коефициент на запъл¬ ване Ausgabe / 1. раздаване; предаване 2. изход [отдаване] на данни Äusgabebefrhl т команда за изход (на данни) Ausgobedoten fpl изходяща информа¬ ция Auogabrge-ät п изходящо устройство; изходящ блок; устройство за извеж¬ дане Ausgabrphrrrr т изходящо буферно устройство; изходящ буферен блок Ausgobeprogromm п изходяща програ¬ ма, програма . на изхода Äuogab^spri^be- т изходящ блок (на памет), изходящо устройство Ausgong т 1. изход 2. изход на звено (от затворена или отворена система) Ausgongsocbse f изходяща [изходна] ос Äusgongsodmittagz /пълна изходна про¬ водимост Äusgongsaiphabet п изходна азбука Äusgongsrlekt-ode / изходен електрод Äusgongsfunktlon f изходяща [изходна] функция Äusgongsgerat п изходящо устройство; изходящ блок AuogAngogröBe / изходяща величина Äuogaggsboblraum т еж, Ausgangsre- srgotrr Auogaggoimpe<iagz /шлшо изходно съ¬ противление, изходен нмпедано AhsgongskAPAzität / изходен капаци¬ тет; крпецпсес анод-катод Äuogaggokrggllnlenfrld п семейство ха¬ рактеристики на изходящия ток в зависимост от изходящото напреже¬ ние Ausgoggoklemme / изходна клема Auogaggskreis т изходен кръг; изходна верига ÄhS|^^^I^g^s0lIs1^<thgSг 1. изходна [отда¬ вана] мощност 2. излъчвана мощ¬ ност Auogaggslritwert т изходна проводи¬ мост Ausgangsiocher т изч, изходен пер¬ форатор Äusgongs.mrsoe- т аутпутметър; изхо- домер Äuogangopegtodr / изходен [краен] пен- тод . ' Ausgangspunkt т изходна точка, ' на¬ чало ' Äusgoggsгesonotrг т изходен резона¬ тор, уловител Ähogaggoslggal п изходящ сигнал, .сиг¬ нал на изхода Äusgangsoponnung / изходящо . напре¬ жение, напрежение на . изхода' . Ausgogsspltzenleiotung /. изходяща вър¬ хова мощност ' • Ausgaggsopule / изходяща . бобина [на¬ мотка] ••• Ausgaggootrlihgg / изходно положение; нулево [начално] положение Ausgangsst-om т изходящ ток Ausgangs Stromkreis т изходяща то¬ кова верига,. изходящ токов контур Ausgaggsstufe / изходящо стъпало ÄuogaggstemI№ratu- / изходяща [из¬ ходна] температура '' Ausgangst-Afa т вж, Äuogalgsstrano- rrгmotrг
4» Awpмgrt-onofr-moto- m ъжаи/пц транс¬ форматор ■ÄшgagglIйteI-traвrr m изходен транс¬ форматор Auegмgowellr f изходящ [задвижващ] вал Allogongowrcklgng f изходяща намотка Аusgang»wi<teretagd т изходно съпро¬ тивление ausgeprägt явно изразен (напр. полюс), издаден, рязко очертан ausgerückt разединен, отделен, отцепен; освободен; откачен ahogeocboltrt изключен, разединен; от¬ делен; отклонен Ahogewuohtet балансиран, уравнове¬ сен Ausgüssen п des Kobels заливане [за¬ появане] края на кабел, затваряне на оловната обвивка на кабел чрез завивка Ausgleich т 1. изравняване; компенса¬ ция 2. корекция 3. симетриране; ба¬ лансиране ohogtrlchrn изравнявам, уравновеся- вам, компенсирам Ausgleiche- т uиревнител, компенор- тзр Auoglricboogt«gnr / компенсираща [ба¬ лансираща] антена Äusgieichsbrückenscbaltung f брлрнсп- ранр мостова схема на свързване Ausglricbsclbalroktrгirtik / преходна ха¬ рактеристика AuoвlrlObor-ocbriilung f изравнителен [преходен] процес Äuegleipbeвrwirbt п противотежест (за уравновесяване на ротор); белавси- ррmе тежест Auoglric]bsgгad т коефициент на само- изравняване [саморегулиране] AusgfelobohMfrwiclklung / спомагателна Еиммзщна] уравнителна намигна Aшgtelcholmpulo' т изравнителен им¬ пулс Au0gteichOlodhng'. f изравняващо [реге¬ нериращо] зареждаш (на акумула¬ торна батерия) AшglrtrhOMtlЯt т. уравнителен Номзвн- сацпзнен] проводник AlisgfoIchbrtArtIlralbt т компенсираща антена Auoglrichsmagget т компенсационен метсис A■oдlrirЬogiaochige f изравнителен ге¬ нератор в трппрзвзднр постоянно- тзкзва система, изравнителна по- стояннзтзковр ,двитател-генерасорсе група Ahoglrlcboprl т изравнителен [компен¬ сационен] полюс Äusglricbspotentiometer п компенсацио¬ нен потенциометър AhogtercboprozrB т 1. преходен [не¬ установен, неотациосрресl процес 2. изравнителен процес Ausgleichs-mg т уравнителен пръстен Ä-usglriGhssebaltung / компенсираща (сн- месрuрещаl схема Ahrgteicbsocblne f изравнителна [урав¬ нителна] шина Аhoglrichsspannugg f компенсационна [изравняващо] напрежение Ähoglrlcbospule / уравнителна [компен¬ сационна] намотка Ausgleichsstrom т 1. компенсационен [уравнителен] тзк 2. преходен ток, неустанзвпл се тзк Auogllectbortrolriferrio т компенсираща токова верига Ähoglidchstн-ooflrrmlaioir т баланевн [компенсационен, изравняващ] транс¬ форматор Ähsglelchoveг№ntagg f маш. изравни¬ телно [еквипотенциално] съедине¬ ние Ausgleichsverfahren п компенсационен метод Ä«oglefchsvermÖgeil п възможност за срмзuзревнявене (положително или отрицателна) ÄuogleIcllbwo-gag|g ж паревниселон (цре- »ewft неустановен^ неотрцвонедеп] пдзцоо Äмg]tekrtrrlte / урншмк^ллп електри¬ чески вал Äargtrfcbrw«l* м рерули|млд* (конлиеж- спрвщь, дерамшмщф (елактрю) централа 4 Немско-Сългкрскж електротехнически ретжк
Ä№g^lrlcbowlart 5* Ausg^i^^i^t^!»^4^i-t m изравнителен коефи¬ циент, коефициент на изравня¬ ване AusgJefchswicklung f 1. уравнителна [езквшютенциална] намотка (в елек¬ трическа машина) 2. изравняваща [третпчна] намотка (в трансформа¬ тор) ÄuogIeIl:hswil:Iersttind т изравнителна [балансна] съпротивление Ausgl^^^^^;^^.i^ f време за изравняване [успокояване] Auoglrichszwelg т компенсационен клан; изравнителен контур; балансираща отклонение Ausgleichung / изравняване, компенса¬ ция AuogIeIcbungskette f трдошваща ве¬ рига Ausglimmern п пзотъргврсе на между- лемелнaса слюдена изолация (на колектор) о^еШЬ^ отвръщам Ausglüben. п отвръщане; загряване Äusgshmasse/ маса за заливане, за- лпвъчна маса ousbrlzen нагрявам; отвръщам AuskrpIP^Ilkommer f вж. Auskrppe]гahm Äuokrppe!kreis т 1. вж. Äuskrppe]raum 2. контур за отдаване на енергия Auskoppelung / зтвздна линия, ли¬ ния за отвеждане да енергия Äuskoppdlörrnugg f зтвзр за отвеж¬ дане на енергия; отвор за връзка AhokrpдеIraum т 1. изходен резонатор; резонатор за отдаване на енергия 2. пространство за връзка Auokrpprlocblelfr f свързваща навивка [шла^] Auskrppe^ochlltz т вж. Äuokopprlopalt Auskoppelspalt т изходен процеп; про¬ цеп за връзка ÄhskrppeIstirt т щифт за отвеждане ва енергия; щифт за връзка Ahokrppel vorrrchthng /1. устройство за връзка 2. регулиране на връзка 3. приспособление за отвеждане на енер¬ гия Auskopplung f 1« отстраняване на връз¬ ката, развързвано . 2. .отвеждане (на енергия) Ahokвpplhngolrfltuag f вж. Аhokrppel- leitung Ahskгatzen п des Glimmers om Kol¬ lektor вж. Ausglimmera Auskupplung f разцепване, отделяне, освобождаване, изключване Auslassung f команда за (на] прехода ouslasteg натоварвам напълно Auslastung / пълно натоварване Auslauf т 1. край на контактна релса 2. движение пз инерция, постепенна спиране на движението, замиране (на движение) Auslaufen 1. движа се пз инерция 2. износвам се, разтопявам се (за лагер) 2. изтичам (напр. за кабелна маса) Ausläufer т отскок (напр, на импулс) ~ des Netzes клон на линия; фпдер Äusloufkurvr f крива на спирането, крива на движението пз инерция Auslaufve-fah-en п метод (за опреде¬ ляне на някои видове загуби) нр за¬ въртане, метод на самзспиррне Aholaurvrгsucb т изпитване по метода спиране (движение по инерция], из¬ питване на спиране [движение по инерция] Auslauf-ille f крайна (затворена) бразда (на грамофонна плоча) AuslaufzeH f време на движение по пнерцпя, време на спиране Auolegrn п eines Kabels полагане (раз¬ виване] яа кабел Ausleger т 1. напречни; (напр. на изо¬ латор) 2. траверса (за изолатори) 3. конзола Auslenkelektrrde f осзлоспселен елек¬ трод Äuolrnkk-oft / отклоняваща [извиваща, огъваща] сила Auslegkspule f осзлосптелса бобина Ahslegkhgg / отклонение; развивка Auslenkwlgkel т 1. ъгъл на отклоне¬ ние 2. ъгъл на разлюляваяе (на про¬ водник) 3. ъгъл между оста на ре¬ зултатното магнитно пзле на ма¬ шина и геометричната ос на полюса Auslese /слетия, избиране Auswuchten п 1. осветление X освет¬ ляване
51 AoorQ1tzfl0ktrг Aholeuchtpbropbor m лумияофор Äuslelu:hts(гoble- m светлинен излъч¬ вател Auolöocbugg / изтриване (напр. на зву¬ козапис) ; -опне; потискане Aoslösoi-beit / работа на излитане (на електрони) Ahslösectaгokterlstlk / характеристика на изключването (задействуването] (напр. на термично реле) AuslösegcBerete- т генератор на пу¬ скови импулси, пусков (импулсен) генератор Ausl ösehaggrklrmine f изпускаща но¬ сеща клема, клема, която позволява прехлъзгане на проводник Äholösebebr! т разцепващ [освобож¬ даваш] лост Auoiöorimpuls т 1. пусков [пускащ] импулс 2. отпушващ импулс Auolöoekrngilnle / вж. Äuslösrcharok- teristlk Äuolösemognrt т 1. изключващ [раз¬ цепващ, освобождаващ, отпускащ] електромагнит Auslösemechanismus т изключвател, из¬ ключваш [разцепващ, освобождаващ] механизъм auslösen I. задействувам, заработвам 2. отпушвам 3. отделям; развързвам; освобождавам Auslösen п 1. изключване, освобожда¬ ване (на акумулирана е задвижва¬ нето енергия) 2. задействуване; за- работване unverzögerte мигновено [незабавно] изключване [освобождаване) Auslöseoigon п изключващ орган, из¬ ключващо звено Auslöser т 1 . изключвател 2. освобож¬ даващ механизъм (напр. на акуму¬ лираната в задвижването енергия) 3, трпгер ~, elekt-omoggrtiocbrr електромагнитен изключвател thrгmlscbrr топлинен [термичен] из¬ ключвател ÄuolÖseslcheruog / управляем предпа¬ зител Auslös^rie / намотка за изключване (от изключвател, изключващо устрой¬ ство или освобождаващ механи¬ зъм) Auslöseotorlelhng f степенувай« (гра¬ дация, оътлеоувесе] на времената зр изключване (на комутационни апа¬ рати) ÄholöseIOtonge / изключваща (освобож¬ даваща] шеста, изключващ лзст (прът, вал] Ahslösestгrm т тзк през изключвате¬ ля; тзк, при който се задействува из¬ ключвателят Äuslösestrrmstäгke / еж. ÄuslÖ9estrrm Au sl Öse st-om stoß m пусков импулс; изключващ [освобождаващ, дебло¬ кираш] импулс Auslösrtcmper-ithг f температура на из¬ ключване Auslösevorrichtung f еж, ÄhOlore- Auoloorzrit f време на изключване [раз¬ цепване, освобождаване] Auslösung f 1. изключване, разцепване, освобождаване 2. задействуване, за- ребзсвасе (напр, на реле) 3. пус¬ кане • abhängig verzögerte завпоuмо-зак■Ъ(C- нителна изключване begrenzt verzögerte отраспчесо-иа■-- къонuселно изключване eigene вътрешна синхронизация; вът¬ решна (собствено] задействуване ~, einmalige .еднократна задействуване (на развивка или генератор) externe вж. Auslösung, fremde fremde външна синхронизация; външно (чуждо] задействуване 1м<ггпг вж. Auslösung, eigene träge заканително [забавено, за¬ държано) изключване unabhängig verzögerte независимо- ' зезъснителяз изключване unmittelbare пряко [непосредствено) изключване VeI■-i^ögertr . заканително [забавено, ■ задържано] изключване Auslöten п разпалване Ausmaß п обхват, дпрпаззн; зона; раз¬ мер ' \ Äusgutzfaktrг т des WfckeIгaumeo кое¬ фициент ' . на запълване . на немотiч- мото пространство
Aaongtaulosloffiktr- 52 Äuonutzun(soGOtotr- m показател (кое¬ фициент] на използуване (по кон¬ струкция или експлоатация) einer Kernsäule коефициент на за¬ пълване (обема) на сърцевината [яд¬ рото] на трансформатор Ahsnhtzunsogrlad т 1. коефициент на използуване; коефициент на заетост 2. коефициент на натоварване (на' . електроцентрала) Ahoghtzuggsзohl f коефициент на по¬ лезно действие, коефициент на из¬ ползуване Äusprüfrn п des Programms проверка на програма (с помощта на машина) Äuspurrventil п вентил (на вакуумна) помпа, през който се изхвърля ева¬ куираният въздух Auspumpung f изпомпване Auoгegelgescbwindlgkrit f скорост на приближаване към установена стой¬ ност, скорост на изравняване Aus-egeln п регулиране (напр, на дина¬ миката в процеса на радиопредаване) Äusr,egelzeit f време (продължителност] на процеса на регулиране; време на действие на регулатор Ausrichten п насочване, ориентиране; изравняване, подравняване ousrücken 1. изключвам; разединявам; освобождавам; спирам 2. разтзвар- вам Aus-Ucken п 1. изключване; освобожда¬ ване; 2. разединяване; разтоварване Äuorückrr т 1. изключвател, разеди¬ нител; лост за изключване [осво¬ бождаване, разцепване] 2. механично разцепващо [освобождаващо], устрой¬ ство Aho-ückhrbel т изключващ [освобож¬ даващ, разцепващ] лост Ausrückung f изключване, разцепване; освобождаване; разделяне Äuoгückvr-rlcbtung f L изключваща устройство 2. изключващ съединител Ausrüstung / 1. съоръжаване, снабдя- врне, екипировка; монтаж 2. .арма¬ тура, прuнадлежсзосu Ahsocbaltbrwrgong f движение нр по .,.двЯжштсе части или изключване (на прекъсвач) Auoocbaltdвшrг f време ' [продължител¬ ност] на изключване (на прекъс¬ вач) Аusochaltdгuckknopf т бутон за из¬ ключване auoocbAlter изключвам, разединявам, прекъсвам AusschaUen п изключване; разединява¬ не; прекъсване; освобождаване; раз¬ цепване Ausschalter т прекъсвач (с подчертана задача при изключване) Ah0ocboitfedrr / изключваща пружина Ausocboltkrntakt т изключващо кон- трзссз тяло Auoocboitlrlstugg f изключвана мощ¬ ност; изключваща възможност Ausscha^o-gon п изключващ орган [механизъм] Auoocbaitopitzrnstrrm т максимална мо¬ ментна стойност на изключвания ток Ähsocbaltsphlr / изключваща намотка (бобина] Ähsocboltstellhgg f положение [състоя¬ ние] „изключено“, изключено състоя¬ ние Äuoocboltstгrm т изключващ ток, ток на изключване AusochoItot-omstärkr f вж. AusschaU¬ strom Äooochot^überspannung f комутационно пренапрежение, пренапрежение прп изключване Ausschaltung f 1. изключване 2. екстра¬ полация Aus-Schaltung f схема на изключване Äuosrhalthnдohrdiggung f условия за изключване (напр. на двигател) Äusscbaltve-mOgeв п пзжгючвателнр спо¬ собност AusschaU:Verzögerung f закъснение (за¬ бавяне] при изключване, задържане [задръжка] при изключване AusschaUve-zug т вж. Ah0ocba^lt■wox0- gesung Äusocbaltvr-gagg т 1. процес на из¬ ключване; изключвано 2. препздвк процес при изключване ÄшM0battйo-rlhll1tuAg / изклю’ивапт устройство
S3 AußealeHter Ä«oolbalteIt/ време {пpодължпте.лсоос] на изключване Äuoscbaltzwogg т принудително из¬ ключване Ausschlag т 1, зклзнение; амплитуда 2, отскок 3. ъгъл на отклонението (на стрелката на измервателен уред) maximaler най-голямо отклонение (на _ подвижната част на измерва¬ телен уред) zweireihiger двойно отклонение, от¬ читане с две светлинни петна нр раз¬ тегната двуетажна ск^ла Äusscblog(s)bгUcke f неуравновесен мост Ähsschiog(s)gerät п стрелкови измерва¬ телен уред Ausschlogoimpuls т отклоняващ им¬ пулс Aus9cblag(s)krlnperlsrtrr т потенцио¬ метър [компеноетор] с непълно урав¬ новесяване Äusochloд(s)metbode /метод за измер¬ ване по отклонението на стрелката (на измервателен уред) А ussehiog(o)regleг т регулатор '[ко¬ ректор] на отклонението на стрел¬ ката (ма измервателен уред) Ahsscblюs$verfoh-cn п вж. Auoscblogs- methode ÄтеshhluOiompe/работен вторичен свет¬ линен еталон, работна стандартна лампа Ausschmelzen п стопяване, разтопяване (напр, на вложката на предпази¬ тел) Ausscbnoppen п бързо изключване (раз¬ единяване] Ausschwingc^an* / време за затихване (на колебание) Ausschwingen п 1. затихване (напр, на трептене, колебание, люлеене) 2, от¬ скок (напр. на импулс) ~ ins Negative отрицателен отскок (не импулс) ~ ins Positive положителен отскок (на импулс) Auoecbwlngsstгom т затихващ тзк Ahsocbwiggvrrgong т процес на за¬ тихване (напр. на колебание) ; прехо¬ ден процес Auorcbwtggwtakel т ъгъл между оста на резултатното магнитно поле на машина и геометричната ос на по¬ люса Auoocbwlngzeit / вж. Ausschwing^nuM1 Äußenano<dcaröhгe / (генераторна) лампа с външен анод Außenontene / външна антена Außenbekig т външно покритие AutenteIeuclbtong / външно осветле¬ ние, осветление на открито про¬ странство Ahßrnbelßftung / външно охлаждане [облухване], външна вентилация AuOenbrscbaihlПg / озвучаване на от¬ крито aussenden излъчвам; предавам Aussendung / излъчване, радиация; предаване Äuвrnelektгrde / външен електрод Außengitter п външна решетка Außrnlmpendanz / пълнз съпротивление на външна верига Aufirn1oolatlrn /1. външна (на намотка) изолация 2. външна изолация . (на апарати за ВН за открит мон¬ таж) Außeniorlatr- т изолатор за външен [открит] монтаж Äu8enkabrl п кабел за открито пола¬ гане Außenkittugg / външна замазка ÄUßeD'krntoktsrcke1 т (лампов) цокъл със странични (външни] кзнтексп Ähßenkгeis т външна (електрическа) верига Außent^iuferm^t^r т електродвигател с външен ротор Außenlautsprecher т външен високо¬ говорител; високоговорител, който се изнася настрана Außenleiter т външен [краен] проводник в трппровздна сиссене; фазов про¬ водник с трифазна система; външен проводник (който съединява източ¬ ника с консуматора); външен про¬ водник (в сечението на кабел); най- външен [открит] проводник (в коак¬ сиален кабел); външен (краен] про¬ водник (на електропровод е хоризон¬ тално разположени прояндм1ири))' '
Äußrnleiterspogung 54 обвивка, ширмовкр (напр, на коак¬ сиален кабел) Äußeglr^tersponnung / линейно напре¬ жение ÄUteIneituhg/ външна [въздушна] линия Außrrmontogr / външен монтаж, мон¬ таж на открито ÄuDrnprl т външен полюс Außenpolianker т ротор [котва] с външ¬ ни [издадени навън] полюси Ähßrgpolmaochinr f 1. генератор с външни неподвижни полюси 2. ге¬ нератор с външно въртящи се по¬ люси Außenrückgekoppelt който е с външна обратна връзка Außen Schenkel т външно бедрз, външна сърцевина Außen st гот т паразитен ток ÄhBrnübeгtгagugg f външно преда¬ ване Außen widerstand т съпротивление на товара; външно съпротивление AuOegzentrierung f центриране (на мем¬ браната на високоговорител) зт външната страна AuOe^trlttfollen п маш. излизане (из¬ падане] зт синхронизъм; излизане зт такт Äußrгt-ittfailmomrnt п максимален мо¬ мент ка претоварване на синхронен двигател ÄuoOItzbrtrieb т повторно кратковре¬ менен (работен) режим; прекъсван (работен) режим AussetzeR п прекъсване, спиране; пов¬ реждане, изваждане от строя; пре¬ установяване aussetzegd пулсиращ, прекъсващ Auosetzlelstugg / мощност при повтор¬ но кратковременен режим Ausortz-rgelung f регулиране с перио¬ дично включване н изключване; ре¬ гулиране с прекъсване Aussiebung f филтрация, филтриране; отделяне; пресяване Aussrndern отделям, отбирам, филтри¬ рам Auoorгtle-hgg / групиране (напр, на електрони) Aussperrung / блокировка Aus-Stellung f положение (състояние] „изключено“, начално положение (съ¬ стояние] Äussteue-amplltude f вж. Ähssteurruggo- omplltude Ahootrhrгberrlch т работна [линейна] област нр характеристика Auooteherkrgtrrllr f контрол [измерва¬ не] на модулацията Aussteuerung/t. процес на регулиране; регулиране 2, модулация; управле¬ ние Auostrurгuggsamplitudr f 1. амплитуда на модулиращия сигнал 2. амплиту¬ да на управляващия сигнал 3, въз¬ будителна амплитуда Ahootrurruggosгad т 1. коефициент на регулиране 2. коефициент на моду¬ лация Äussteue-hngsgrenze f максимално до¬ пустима модулация Äussteueгungskrngiinie f модулацио^а характеристика Ausotrurгhggskuгvr f еж. Ausotrhrruggo- keggllnle Äusstrurгuggoшrsoer т 1. измерител на дълбочината на модулация 2. тонпз- мерител Ahssteheruggsweгt т коефициент на мо¬ дулация Ausstoßer т 1. зетрадптелес (режек- торен] филтър 2. зтделител; изблъ- сквач ahsotrablrg 1. излъчвам 2. предавам; емнтпрем . Äuostгahlrг т излъчвател Äuootгabiugg f 1. излъчване, лъченз- пускане, радиация 2, емитиране, еми¬ сия 3. радиопредаване Austester т генератор на гасящи им¬ пулси Äus1astgeшlsch п пълен гасящ сиг¬ нал ÄuotAstlmpulo т гасящ импулс ÄustAstiückeп fpl интервали на грсене (на видеосигнал) AhotAstprgrl т 1. ниво на гасене (на лъча при обратен ход) 2. ниво на га- сещи импулси Auotootschuiter f площадка на гасящ импулс
55 Automatismus Austaotolggal n гасящ сигнал; запуш¬ ващ сигнал Äuotaotopannugg f запушващо напре¬ жение; гасящо напрежение Austastung f гасене; запушване; из¬ ключване Auotastzrit f време на гасене Austausch т обмен, замяна, размяна, комутация; дифузия Ohstouocbbor взаимозаменяем AustAuschbarkelt f 1. заменяемост 2. съвместимост Austauschene-gie f обменяна енергия Äustouschleltung f междуснстемна ли¬ ния за обмен (на енергия) Austritt т пизuтене (напр. на елек¬ трон) AusitrlttsArbelt f работа на излитане (на електрон) Austrlttselrktгrdr f ем^тиращ електрод Auotгlttsfenster п изходен отвор AuotгlttsOrfgung f еж. Äustrittsfrnotrr Austrlttsopolt т изходен процеп Auswohl f 1. избиране; избор 2. зтбор; селекция; сортиране 3. извадка mechanische машинно сортиране Auswahler т тлф 1. избиран 2. разпре¬ делител 3. селектор Auswablgerät п 1. избиращо устройство 2. устройство за отделяне на най- силния сигнал при приемане с раз¬ несени антени AuowАblimpuls т избиращ импулс Auowab]rückfühгhgg f избирателна об¬ ратна връзка Auowelcbfrrqurnz / запасна честота Auswelch^'dle / запасна вълна Aus wertaenhelt f преценяващ блок, блок за оценка Äuswrrtrimpulo т избирателен импулс; осрзбинпуло auswe-ten 1. оценявам 2. използувам напълно (резултати от проучване, изследване; знание) 3. подреждам, систематизирам Äuowelrter т 1. преценяващо [изчис¬ ляващо] устройства 2. дешифриращо [обработващо резултатите] устрой¬ ство AuswertesteUe f сметачна станция, сме¬ тачен пункт Auswertung f 1: оценка 2. определяне на (числена) стойност; пресмятане; преброяване 2. опссематп’зрцпя на данни или резултати Auswirkung f влияние; действие; про¬ явление Auswuchten балансирам, уравновеся- вам Auswuchten п балансиране, уравнове¬ сяване dynamisches динамично баланси¬ ране ~, statisches статично балансиране Auswuchtmoschlge f меmпсе [ссрнзз] за беласопрене (на ротори) Anziehen п der Leitung изтегляне нр проводник Auszug т фиксираща обтяжка Autoagtenne f автомобилна антена Äutobobnfugk т радиовръзка с пре¬ возни средства Autobatterie f автомобилен акумула¬ тор Autodyg т оаноосцилпращ преобразу¬ вател; регенератор; евсодпн, стъ¬ пало на приемник с положителна об¬ ратна връзка Autoempfänger т автомобилен радио¬ приемник Autokobel п автомобилен кабел Autokode f евсзззд (алгоритмичен език, ориентиран към дадена машина) Autokorrelotiog f авсзззрелецпя Autokor-elotlogsrunktion f авсаззреле- цпзннн функция Autrkorrrlotiogskrrrrlzlent т коефициент на рвсззорелацпя Ahtokorгriatrr т автоззрелатзр AhtolAmpr f автомобилна лампа, лам¬ па за автомобилен фар Automat т 1. автомат 2. автоматичен прекъсвач endlicher краен автомат Automatik f автоматика Automation f вж. Automatisierung Automatisierung f автоматизация komplexe комплексна (пълна] авто¬ матизация industrielle индустриална [промиш¬ лена] автоматизация Automatismus т автоматизъм
Äirtrmohifalsgbenwerreг 56 Ä-utrmo•b^ils:heIilwвlrre- m ъьчктм&плж: фар; автомобилен прожектор Ahtonomirbedingungan fpl условия за автономност Autopilot т автопилот; автоматичен рр- дизкомпас Autoradiographie f рвсорадпографпя, радuотрафuя с помощта на собстве¬ ното излъчване Аutrrrorgagz f автореиосасо Ahtrrhtrnontrlmr f автомобилна (пръ¬ чковидна) антена Аutrocbrigwerfer т вж, Äutomobllochelnl werter Äutrstaгter т автомобилен стартер Autosuper т автзмобилен суперхете- родинен приемник Autotгagorrrmotrг т авсосраноформа- тзр A-Verstäike- п усилвател (в режим) клас А Axtaltuiblge f осева [аксиална] турбина Axiom п матем, аксиома, основна твърдение, пзотулат AZ-Antenne f аиuнутелсе антена Äzetota:eUillrre f . ацесртср (ацетил-] целулоза Azetylen п ацетилен Azimut т азимут, хоризонтален ъгъл Artmutanze^r т (редползкацuонен) индикатор за азимут Az^mhtrг'пM|tfhng f определяне на ази¬ мут . . Äz^nlut-HöhrgblIdschirm т (радизло- зационен) индикатор за азимут н височина, индикатор тип С A^^m^1tp^^^i^<^I^*^icbitung f устройство за определяне на азимута (на цел); аиимутелен гонизметър Äzimutricbtfeld п зона на аипмуталес обззр Äzimutouchantegge f антена за опре¬ деляне на азимут Äzimutunte-ochridugg f разрешаваща способност (на радиолокатор) по азимут Azimutwlinkel т вж. Azimut AZ-Schirmblld п (радиолазацпонен) ин¬ дикатор с кръгов збзор за разстоя¬ ние и азимут
в Babbeln п смущение зт разговори по съседни канали; неразбираем говор bocken пека, изпичам (напр, намотка с лакова или асфалтова изолация) Backrirr-Antrgge f антена с обратно излъчване Backofegleuchte f ръчен [подвижен] ооветлuсел (напр. за хлебопекарни) Bockward-Wove-Oozlllatoг т зсцилатзр с ламна с бягаща вълна Bad п вана, баня; разтвор, електролит alkalisches алкална вана (баня] rlrktrrlytiocbrs електролитна [гал¬ ванична] вана galvanisches 1. галванична [електро¬ литна] вана 2. електролит Bodochwrre f плътност на електролитна вана Badspangugg f напрежение на вана (напр.' галванична) Bodwlrbelung / електромагнитно пре¬ местване на метала в електро- пещ BodEuoommrnortzung f състав на раз¬ твора в електролитна вана BoIIIc п пластина за кондензиране на маслените пари (в маслена вакуумна помпа) Boggermoto- т (електродвигател на багер, багерен [екскаваторен]. дви¬ гател Bohn / 1. път; траектория; орбита 2. железопътна линия; коловоз 3. пътно платнз elektrische електрическа [елезтрп- фицирана] железопътна линия Bahnbrieucbtuggooglage f железопътна осветли-телна уредба Bohnbrocblrunlgugg f ускорение, по траектория [орбита] BАbgrlektrlrizirrunд f електрификация на железопътна линия Bahnd^l^^^rlziitäitsw^rk п вж. Bahnkraft¬ werk Babgrlrktrrn п периферен [орбитален] електрон Bahgerde f обратен проводник [обрат¬ на релса, . „земя“] на електротягово съоръжение Bobgfahrlrithgg f железопътна контакт¬ на мрежа Bobgfahгocbolter т тягзв контролер Bobgfhgkvrrbigdhgg f железопътна ра¬ диовръзка Bahggegerato- т тягов генератор, ге¬ нератор за захранване на контактна мрежа Bobnbrlzköгprг т вагонно отоплително тяло; вагонен (елезсрз) калорифер Bohnhrfufflgrhungolritung f гарова об¬ ходна (сазоводеща) линия Bohgiooiatrr т изолатор за контактна мрежа Bahnkraftwerk . п тягова електроцен¬ трала Bohnkifimmugg f кривина нр траекто¬ рия Bahnkurve f траектория; зрбита BAhgleltfähigkeit f електронна . прово¬ димост, проводимост от свободните електрони Bahnleltung / вж. Bahnfabгlritugg Bohnmoment п магнитен момент на електрон (дължащ се на орбитал¬ ното движение около ядрото) Bahnmotor т тягзв двигател Bohnnetz п вж. .Bo^m-tr^maetz Boh»schaittarrl / тяго!© замусенизжге- табло [поле]
Bobnopannugg 58 Bohnspagnung /Напл^жение на ззнсакс- наса мрежа BAbnspeloelrlthng / железопътен [тя- гов] захранващ фидер [клон] Bahgotгrm т 1. тзк на тягов товар, тягзв тзк 2. електроенергия за тя¬ гата Bohnst-ome-zeuger т вж. Bohgstrom- generator Bohgstгrmrrzrugung / производство на електроенергия за електрическа тяга Bobnstromrгequrgz / честата на тока за електрическа тяга Bohgotгrmsrgeгatrr т тягов генератор, генератор за захранване на кон- сазсне мрежа Babgotrrmllrre-hgg / електроснабдя¬ ване на електрифицирана железо¬ пътна линия, тягзвз електроснабдя¬ ване Bobgotrrmmaocbigr / вж. Bobgotrrm- gegerato- Bahgotr•rmnrtz п железопътна електро¬ снабдителна мрежа, мрежа за захран¬ ване на електрическа железопътна линия, мрежа за тягзво електроснаб¬ дяване Bohgstrrmoystrm п система на тяговия тзк, система на тзка на електрифи¬ цирана железопътна линия bobnt-agsprrträb|g кзйто може да се транспортира по жп. линия, който се вписва в жп. габарит BohMturbosotz т турбогенератор за захранване на ззстазссе мрежа, тя- гов турбогенератор Bobnumfrгmrг т тягов преобразувател [умфзрмер] Bahnunterwerk п тягзва Подстанция Bohnwiderstond nt съпротивление в зо¬ ната на пропускане; съпротивление на полупроводника между запира¬ щия . слой и изводите Bajonettfassung / байонес-фесуста Bo]ögrttsrckrl т байонетен [щиков, щифтов, иглен] цокъл (на лам¬ па) Bojonettve-scblufl т щиков затвор Bake /1. (ррдно)фрр 2 знак на брега при подводни кабелни линии Bakelisator т бакелизaсзр (пещ или пресформа за изпичане на бакелитови * изделия) Bakelit п бакелит, фесолфармелдехпдса смола Bokelltdrse / бакелитова кутия [ро¬ зетка] Bakelit[e]papie- п безелптизиpрср хар¬ тия BakeHtkitt т бакелитова замазка, бр- зелисов кит Bakrlitpulvrг п бакелитов прах [прес- прах] Bokenontenne / редиоснвптрционнa антена; антена на радизфар Bakenkurs т курс [направление], воден чрез радизфар Bakensender т радизфар Bakenton т сигнал на (радио) фар BalAnceeinoteller т балансен регулатор на усилването (при стереоусилва- тели) Balancegenerator т pad, двутрктен [бр- ламсен] генератор BAlance-egler т регулатор на баланса (между каналите при стереофо- ния) BAlance-elols п баланено реле BalAncierung / уравновесяване, балан¬ сиране Boldurvrгfabrril п импулсен рндизлз- кационен метод „Балдур“ Balgenmantel т гофрирана обвивка ' (напр. на кабел) Balkenmuster п пвичнр изпитвателна таблица, таблица с хоризонтални и [или] вертикални ивици Bolkegzeiger т широка стрелка (ат стрелкови измервателен апарат) с остър край Bailastmderstand т баластно [товарно] съпротивление Ballempfang т телевизионна ретранс- лация Ballempfänger т приемник за препре¬ даване, ретранслацианея приемник Bollen т поковка, ииковза (напр. за турборотор) Bollon т колба, балон (на електри¬ ческа лампа) Ballonantenne / аеростатна антена
59 BoadgerSt BAllmsender m предавател, монтиран на аеростат [балон] (напр. за метео¬ рологични цели) Ballsender т 1. ретренслационен пре¬ давател 2. радиорелеен предавател Ballung / групиране (на електрони) BaHungsmaB п параметър на групира¬ нето на електроните (в клистрон) Balun т симетриращ трансфзрматзр, сранофзрмесзр за преход зт неси¬ метрична към симетрична система Balugtгanorrrmotr- т вж, Bolun Boaanenstecke- т бенрнщепоел, едно- полюсен щепсел Bond п 1. лента, ивица 2. честотна лента; честотен обхват 3. магнето¬ фонна лента 4. зона (на енергийни нива) magisches електронен индикатор, „магическа лента“» „магическа ивица“ perforiertes перфзлесса verbotenes 1. забранена (енергийна) зона 2. забранен честотен збхват Bondobheber т зтделечuтел на (маг- несофоснрта) лента (от главите) Boadabstaad т 1. интервал между че¬ стотни ленти 2. разлика между ни¬ вата на две енергийни зони Bondabotlmmung f настройка в (че¬ стотен) диапазон BandAbtaster т устройство за прочи¬ тане на лента Bondogieren п маш. бесдажирене Bondoatenne f 1. антена зт лентов про¬ водник 2. диапазонна антена BandArchiv п фонотека, архив на маг¬ нетофонни записи BondAurbängung f лентово окачване, окачване на лента BAndAufnAhme f запис на (магнето¬ фонна) лента BandAufimbmegerät п магнетофон Bond-Band-Übergang т преход между (енергийни) зони Bondblitz т лентовиднр [лентообраз- на] мълния Bandbreite f 1. широчина на лента 2. широчина на лента на пропускане; лента на пропускане 3. широчина на честотна лента; честотна лента 4. широчина на магнетофонна лента Bandbreitenbedarf т необходима ши¬ рина на (честотна) лента BAndbreitene-spa-nls / уплътняване (нр честотна) лента Baadbreitenmaß п коефициент на ши- рзкаленсовзст (напр. на електронна лампа) BandbrrltrnrrdhzleruDg f стесняване нр честотна лента Bondbгrltenгrsrlung f 1. регулиране на лента на пропускане 2. регулиране на ширината на честотна лента 3. регулиране на избирателността (напр. на филтър) Bondb-eltrgotrue-hng f еж. Bandbrel- tegrrgrlugg BagdbrritrgscbaIteг т превключвател на широчината на (честотна) лента Bogdbreitenumschaltuag f стъпално ре¬ гулиране на широчината на (че¬ стотна) лента; стъпално регулиране на избирателността (напр. на филтър) Bandbremse f вж. Bogdoperгr BägdchrgIahtoprrcbr- т лентов (елек- сродисампчес) високоговорител Bändchegmlkгrrrg п лентов микрофон Bonddehnuag f вж. Bandspreizung Bandeinenguag f стеснение на (честотна) лента Bogdeigoparugg f вж. Bogdbгritegrr- spornis Bandrlrktгrde f ' лентов (заземяващ) електрод Bagdemprängr- т еднздиапаззнен (ра¬ диоприемник Bändermodell п енергетичен модел на есзне, зонен модел BonKer п лентов филтър BondrllterAbglrlch т настройване нр лентов филтър Bondrllterkrrlo т лентов филтър; кон¬ тур на лентов филтър; схема на лен¬ тов филтър БашИН terverstt&r]ker т лентов усилвател Bondfluß т (магнитен) поток на лента Bondrйhrugg f направляване на лен¬ тата (в магнетофон) Bondgeaeratoi т лентов електроста¬ тичен генератор, генератор на Ван- де-Граф, статитрзн Bandgerät п магнетофон
BмdßMffbwindigkeit 6* Bмdgerrbwirdlgkeit f скорост на дви¬ жение на лентата (в магнето¬ фон) Bandslrichs|ponnhggsgrneratr- т лентов генератор за (високо) постоянно на¬ прежение Bandgreaze f граница на честотна лента Bandlsrlierstorf т лентов изолационен материал BandioolieгhDg / изолиране чрез нави¬ ване на (бандажна) лента Baadkobel п плосък [лентов] кабел; плзсък симетричен кабел Baadkatode f катод зт метална лента, лентов катод Bondkero т лентова сърцевина, сър¬ цевина навита зт лентова електро¬ техническа стомана Boadlohf т движение на лентата (в магнетофон) Baudlahfгicbtung f направление на дви¬ жението на ленсеса (е магнето¬ фон) Boadloutsprecbe- т вж. Bändchenlaut- sprecbe- Bond leltrolle f лентоводеща ролка (в магнетофон) Bondleltung / 1. (двупроводна) линия зт лентов проводник; плоска линия 2. лентов проводник Bandtrithagsk-elo т линия от лентов проводник, която работи като треп¬ тящ кръг Bohdmlkrofrn п лентов микрофон Band mitte f среда на лента на пропу¬ скане; среда на честотна лепта Boadpogze-kobel п кабел с брзня, на¬ вита от лента, кабел с лентова броня BAndpoazerleitugg f брониран провод¬ ник (с каучукова изолация и лентова броня) Bandpaß т лентзв филтър п вж. BoadpAß BandpAßrer-stärker т лентов усилвател Bond rauschen п шум от (магнетофонна) лента BAndГAuecbzahl f среден шумов фак¬ тор. Bandriß т скъсване на (магнетофонна) лента BÄмldoIektioQ / разчленяване на че¬ стотна лента (напр. за шифриране на предаване) BAndsprr-r / задържащ . [нeпрояуозрЩ лентзв филтър, режекторен филтър Bandsperrrlltrг п вж. BaadOprrrr B<Andopгrchrг т вж. Bändebenlahioprr- cfoer BaшliON'-Iiuung' разширение на диапа- ~ зона; разливане на диапазона BondstcllenAnzelger т магнетофонен брояч . Baadst-ohl т плосък лъч BondstrabloblrgkгBbre / (индикаторна) лампа с плзсък електронен лъч Handteller т диск за навиване на маг¬ нетофонна лента (при студийни маг¬ нетофони) Boadtrennuag /1. лентово разделяне 2, вж. Baudoelrktlon Bagdhbг / часовник за регистриране времето на магнетофонен запис Bandumsetzer т преобразувател (на честотен спектър) BAndumwlckel^^schlne f намотъчна ма- шuне, меmина за навиване на на¬ мотки Bandumwicklung f навиване на лента Bond ver-schiebung f изместване ма (че¬ стотна) лента Bondvrrwйгrrlhngovelrfobгrn п шифро¬ ване на предаване посредством раз¬ лагане на честотна лента Baad weite f 1. широчина на честотна лента; честотна лента 2. широчина на лента на пропускане; лента на про¬ пускане Bandwendelkobel. п впоокзlчеотосен коак¬ сиален кабел с Изолация от спирална навита (оснрофлекона) лента Bandwickel т руло (бандажна) лента BoadwickAkern т многослойно лен¬ тово ядро, лентов метнмтонросод Bandwickler т самзсъчне меmuна, ма¬ шина за навиване на намотки Bondwiderstoad т лентово съпротив¬ ление Bondwledergobe f възпроизвеждане на запис върху (магнетофонна) лента BAndEäblwrck п магнетофонен брояч
«1 Bandcag m опън, на койтз е подложена лентата (в магнетофон) Bankiturbiae f турбина на Банки, дву- стъпална турбина Bonkphotometer п линеен фотометър, фотометрична скамейка B-Anztlge- т (радполззациосен) инди¬ катор за азимут и разстояние; инди¬ катор тип В Bor п бар (единица за налягане) Boilum л барий, Ва Baгlummrtasliikat п бариев мстрспли- кат Baгkbohorn-Errrkt т ефект от Барк- лаузен (скокове в кривата на намаг¬ нитване, необратими размествания на границите на домените) Bolkbohsra-KulZ-RBblr f лампа със спиращо поле, лампа на Баркхаузен- Курц Ba-khausrglRAuocbrn п шум от прена- мегнитвесе на сърцевината, шум на Бррзхаузес Borometer л барометър Bb-rmrtrгkrrlrktrea f поправка [ко¬ рекция] на показанията на бароме¬ тър Barretter т 1. тозорегулпрещр лампа, баретзр 2. белаоссз нелинейно съ¬ противление Barrlerea л поставяне на бариери BorrietportentialhÖhe / широчина или ви¬ сочина на потенциална бариера (между енергийни зони) Balrirrocblcbt f елн. запиращ слой Ba-rie-ocbfchtdrtektor т детектор със запиращ слой Borrie-tragslotrr т транзистор със за¬ пираш слзй BA-Signol п сигнал на изображението с гесяmu импулси Bosis / 1. база; разстояние между двр излъчвателя 2. база (основа] нр транзистор 3. основа 4. мат. основа Baalaubstand т широчина на базата« база (на излъчватели) Baabaoschlufl т навод на базата на сррсииосор; свързване на базат-р BrrlOнAutrcode т основен автокод; рвтззод еди» кьм друга (всяка не¬ гова команда съответствува на една машинна операция) Baoisband п честотна лента на основна група [основни канали] Bosisdlcke / дебелина [шПрочпнр] нр беиесе [базисния слой] на трннзп- стзр BAoioetek6rrde f 1. основен електрод 2. база (напр. на транзистор) Bosis-Emitter-Spannung f напрежение между база и емитер BaolofrequeltмZbaad п вж. Ba-iobaad Boslsgrhadscbolthag / схема с збща [заземена] база Bosisimpuls т 1. опорен импулс; ну¬ лева марка (на екрана на радиоло¬ катор) 2. импулс на базата на тран¬ зистор Boslokrgtokt т контакт на базата (на транзистор) Bаolskrrls т верига на базата, баззва верига Borlslelstung / основна (базисна] мощ¬ ност Basiolelträhigkrit / прзводuмзот на ба¬ зата (на транзистор) Baslslritung f 1. верига на базата 2. извод на базата Baslolrithag!Oort f вид на проводимостта на базата (на транзистор) Bosisl^^l^^^^^^äger mpl носителя нр то¬ вара в базата (на транзистор) Baslsle^^u^swiidi^^i^itond т съпротивле¬ ние във веригата на базата (на тран¬ зистор) Baolollnlr / 1. (ррдпзлакецпанне) база 2. линия от развивката Basisroumloduag f пространствен [обе¬ мен] товар в областта нр базата (на транзистор) Basisregler т регулатор на широчи¬ ната на базата (на транзистор) BмSlmlbrti-illMI f I схема с обща [за¬ земена] база 2, схема на базова ве¬ рига Ba»le«:hattuBg-GwZfiMqueMj■ f грмпч- на честота на схема « обща [{зазе¬ мена] база BorlsspADDung / напрежение на. бнзпи (на транзистор')
BAOlooteueгhlвg 62 Baslssteurrung f управление в базисна верига е Basisst-om т ток на базата, базов тзк (на транзистор) Baslstгägerbewrgilchkrlt / подвижност на носителите на товара в областта на базата (на транзистор) BoslovrrspAnnung f базисна преднапре- женне Basiswiderstand т съпротивление на база; съпротивление в база Basiszone /базова област [зона]; област на база Baoiszrnrndlcke / дебелина на базова област BASP-Sigaal п комплектен телевизио¬ нен сигнал с изпитвателен ред BAS-Signol п комплектен телевизио¬ нен сигнал Baßanhebung / повдигане на ниските честоти Boß brocbDr^dugg / потискане на ниски¬ те честоти Boßlahtsprecber т ннскочестотен ви¬ сокоговорител BoOpeatodraSchaltung / схема за повди¬ гане на ниските честоти посредством капацитивна обратна връзка между анода и втората решетка BoOrrflrxgrbäusr п внсзкзговорителен шкаф, който усилва ниските тонове BaOirglrr т регулатор на ниските че¬ стоти BaßreooDotrr т вж. Boßtreflexgehäuse Baß Wiedergabe / възпроизвеждане на ниските честоти Bostlr- т радиолюбител Batist т лазотъзрн, батиста Batterie / батерия пй^е стационарна (неподвижна! (акумулаторна) батерия ortsbewrgllcbr / подвижна [прено¬ сима] (акумулаторна) батерия transportable вж. Batterie, ortsbe- weglfcbr Battrrlr-AH$trrmrmpfäager т батериен приемник с възможност за захран¬ ване с постоянен или променлив ток от мрежата Batteilebebälter т акумулаторен сандък, акумулаторна кутия Botterlebeleuchtuag / акумулаторно осветление, осветление, захранвано зт акумулаторна батерия Batteriebetrieb т батерийно захранване; работа при батерийно захранване Batterieelement л акумулаторен елемент Batterieempfänger т батериен радио¬ приемник Batterlrgefäß п акумулаторна кутия, акумулаторен съд Batteliegebäuor п банка (съд, кутия] на галваничен [акумулаторен] елемент Batteriegesteli п стелаж [съставен кон¬ тейнер] за няколко отделни акуму¬ латорни батерии Batteiirkaoten т сандък за (акумула¬ торна) батерия Battrrlrlodeoggrrgat п агрегат за за¬ реждане на акумулаторна батерия BatterielodegJelcbrichter m токоизпра¬ вител за зареждане на акумулаторна батерия Bottriieladri т зарядно устройство за акумулаторна батерия Batterielodrvor-ichtugg/зарядно устрой¬ ство за акумулаторна батерия Battrrirladuag / зареждане на акуму¬ латорна батерия Batterirlampe / акумулаторна лампа, лампа за батерия Battriirpiufrr т прзбник за акумула¬ тор [батерия] Batterieprhrgerät п уред за проверка на батерии BotterlepurferuDg / буферен (работен) режим на (акумулаторна) батерия Бattrileiahm т акумулаторно поме¬ щение, акумулаторна BottrrierBbie / батерийна лампа (с директно отопление) Battrrirschaltrr т батериен [акумула¬ торен] прекъсвач BattrrlescbAlttarel / разпределително табло [поле] за акумулаторна батерия BattriieoelbstuDterbrrcbrr т автомати¬ чен прекъсвач във . веригата на ба¬ терийна захранване Batterirspannung / напрежение на бате¬ рията BatterieopeicberveгmBgrD п капацитет на [акумулаторна] батерия
вз Beanspruchung Botteriestiom m ток зт батерия, бате¬ риен ток Bottriirtiägri т вж. BattrriegrsteD Battrrirtirg т батериен сандък, кон¬ тейнер за няколко отделни акумула¬ торни батерии Botterleilmscboltrr т батериен [акуму¬ латорен] превключвател Batteilewäbler т батериен [акумулато¬ рен] избиращ прекъсвач, батериен [акумулаторен] комутатор Battrrlewiderotand т (вътрешно) съ¬ противление на (акумулаторна) ба¬ терия BouAkustik f строителна азуотuзр Bauart f 1. конструкция; изпълнение 2. тип, разновидност BouchtiaDofrimatrr т трансформатор на Брух Baud п бод (единица за скорост на телеграфиране) Baudotolphabrt п кзд на Бздо Baudotopparat т многократен теле¬ графен апарат на Бздз Baudotkode т вж. Baudotolphabet ' Baueinheit / блок, конструктивна еди¬ ница Bahrlrшrnt п конструктивен елемент [блок]; модулен елемент, модул Baue-schmidt-Regler т автоматичен бързодействуващ регулатор на на¬ прежение на Бруерmмид Bauform f вж. Bauart Baukostegousruhruag f блоково (мо- \ дулна] изпълнение, сборна конструк¬ ция зт унифицирани [стандартни] елементи Baukaotrnrrrm /блокова [модулна] кон¬ струкция, конструкция зт сменяеми [унифицирани] блокове или възли Baukastensystem п блокова [модулна, агрегатна) система (на сборна кон¬ струкция от унифицирани. стандарт¬ ни възли) Baumnetz п радиална [разклоняема] (електрическа) мрежа Baumöl п дървено (китайско] масло Baumwolldrabt т проводник с памучна изолация Baumwolle * /1. памук. 2. памучна тъкан BaomwoШsollerhng / памучна изолация Baumwollseidrakabrl п кабел с копри¬ нено-памучна изолация bahmwollumsprDDrn кзйтз е с памучна оплетка BauploD т монтажен план, монтажна схема BauscholtplaD т 1. пространствена схема на комутация 2. производствена [монтажна] схема B-Aussteuerung / работа на усилвател в режим клас В Baustein т функционален блок; функ¬ ционален възел Bausteiaocholtblld л мозаична схема; блокова схема Bauteil п 1. елемент [детайл, част] на [от] конструкция, конструктивен еле¬ мент, конструктивна част, градивен елемент Bauweise / конструкция, начин нр по¬ строяване B-Betrlrb т режим (нр усилвател) клас В BeomontegDr / силно насочена антена Beampiatte / екранираща плоча (на лъчев тетрод); лъчеобрниувнщр пла¬ стина Beam-Power-RBhre / мошен лъчев тет- рзд Beam-Tetrode / лъчев тетрод beanspruchen 1. натоварвам, подлагам на натоварване [напрежение] 2, по¬ ставям определени пипозвания (напр. към материала) за някакви качества Beanspruchung / 1. напрежение, нато¬ варване, напрегнато състояние 2. предявяване на определени изисква¬ ния; заявка (напр. за патент) dielektrische механично напреже¬ ние в диелектрик от приложена на¬ прежение; диелектрично натоварване dynamische динамично натоварване elektrische електрическо натовар¬ ване, механично напрежение в диелек¬ трик зт приложено напрежение magnetische магнитно натоварване; индукция; използуване в меnшсн» отношение stoßartige ударно [импулсно] ин- совнрвене
64 Beanspruchung, tbcгшescbe термично (топлинно] натоварване *V( zulässigr допустимо натоварване (напрежение] BкA-№ItuhgSг обработване (напр. на документация) Beben п 1< инфррзвук 2. вибрация Beblasung / продухване, издухване; аб- дуквасе magnetische магнитно продухване Bebüidung / насзвррвесе (с импв- дянс). товарен пмпедасо Bacher т метална обвивка на сух еле¬ мент (отрицателен полюс) т книжен конденза¬ тор (в метален корт ~) Bм:hbIггOtuhГinee" водна турбина на Пелтон, Пелтонова турбина Beck-Bogenlampe / дъгова лампа на Бек Becken п водоем, басейн, uзравнuсел, водохранилище ~, oberes горен водоем (басейн, нз- рftвнисол] ~, untr-es долен вздоем [басейн, из- равнитсл] Bedämpfung / 1. внасяне (въвеждане] на затихване; затихване; потискане 2. шунспрнсе Bedarf т 1. нужда, потребност 2. необ¬ ходимо количество Bedeckung / покритие BedeekwuesgrAd т степен на покри¬ тие Bedienungeetemeot п управляващ орган, елемент [орган] на управление Bedienim^ft^l^ur т вж. BrdieahDgogaag Bedlenungogang т служебен коридор, коридор за обслужване на разпреде¬ лително устройство Bede^^^^^^^^i^iät п апарат [орган] за управление Brdienungskabelgang т тунел за об¬ служване нр кабели BedfeшмвAfcarpr т копне {ръчка, ръко¬ хватка] за обслужване [управление, регулиране, настройване] BedienungspersonAl п обслужващ пер¬ сонал BedjcDhDgop■lt п пулт за управление BedirDuDgsroam т помещение на. пулта и таблата за управление, апаратна зала BedieDUDgoscbaUe- т 1. команден [об¬ служващ] прекъсвач, водещ [главен] контролер 2. кзмасдзззнтролер Bedienhagsscbutz т защита на обслуж¬ ващия персонал срещу случайно до¬ пиране дз ннмирнщп се под напреже¬ ние части Bedingung / условие BrdlDgimgogleicllUDg / условна уравне¬ ние Bedrabthng / монтаж на проводници, електрически монтаж; свързване (на апарати с проводници) BedrobtuagsplaD т монтажна електри¬ ческа схема (за проводниците) Bedrucken п rlektrrotatlochrs електро¬ статично печатане beeinflussen 1. модулирам 2. предизвик¬ вам интерференция 3. влияя Beeinflussung / 1. модулация 2. интер- ференция 3. влияние Bccnflu6lOoggsroktor т коефициент нр модулация BeeIlDnusshngsfreiheItskriterlhm п кри¬ терий за автономност BeeilrtfluosuagstecbDik / техника на ин¬ дуктивните влияния (напр. на сил¬ нотоковите линии върху слаботокови¬ те линии и радиоразпръскване¬ то) Befehl т команда bedingter команда за условен пре¬ ход gespeicherter управление [команда], резултат нр натрупване на сигнали symbolischer команда в символи¬ чен кзд BereШlшdreose / адрес на команда BefehlsoDlage / командна инсталация [уредба], командно устройство Bereblsdarstellung / представяне на ко¬ манда, формат на команда Brreblsgeгät п команден апарат; ко¬ манден прекъсвач, зомасдоконсро- лер BefIbloimpulo т команден импулс Bвfoblokrde т код на операции; кзд ид команди
45 BH» Brrieblr]enkhDg У командно (дпосннцпон- но] насочване [направляване] Befebloliotr / списък на команди Befehlsregister п команден регистър Befehlssatz т списък [система] на ко¬ манди Befehlsocha]ter т команден прекъсвач, кзмнвдоззссрзлер Befrbloocbema п блозскема на програ¬ ма, блззокема на команди Befeb]soprlche- т памет за команди, запомнящо устройство за команди Berehlsotruerung / управление чрез из¬ пращане на команди BefeChsirtruktui / структура на команди Befehlsübermittlung / предаване на ко¬ манди Befebisvrrzricbals п списък на команди Befehlszähler т брожгел [брояч] на ко¬ манди Befehlszentrale / централен пулт за управление Befeuchten n. elektrostatisches електро¬ статично оросяване [навлажняване] Befeuerung / навигационни светлини [огньове] Beflechtung / оплетка; процес на опли¬ тане; надяване върху изолиран про¬ водник чорапче зт преплетени нишки BeflockeD n. elektrostatisches електро¬ статично раздробяване Befriedigung f удовлетворение (напр. на условие. уравнение] 81^^11^^ п начален сигнал; сиг¬ нал за начало (напр. на връзка) Beglasung / нанасяне на глазура Begiaublgungsfrhlergrrnzrn fpl допусти¬ ма най-голяма грешка (при марки¬ ровка) BcgJeltton т звуков съпровод begrenzen ограничавам Begrenzer т ограничител Begreaze—dlodr / ограничителен дизд Begrenzerdiodenpaar n. doppel begrenzen¬ des двойка диоди, за двустранно ограничение Beg—rnze—stufe / ограничително стъ¬ пало Begrenzung / ограничаване, ограниче¬ ние einseitige едностранно ограничение BrgreDzuag zweiseitige двустранно огра¬ ничение, ограничение отгоре и зтдзлу Brgrrgzungod-ooorl / (тозо)отррничавнш дросел [реактор] Beg—rnzuagofläcbe f. des Magnaten чел¬ на повърхнина на магнитен полюс Begrrnzungollcht п габаритен фар, га¬ баритна светлина Begrenzungspegel т ниво на ограничение Begirnzhago ver-stirjke— т усилвател- огррннчнтел Beg—razugs wider stand т токззтранпчр- вршз съпротивление Begriff т понятие; категория Behandlung / 1. трактовка 2. разглеж¬ дане Beborrhag / 1. инерция; псерционсоот 2. постоянство; неиименuмосс; устой¬ чивост 3. стртпчнзот Behariungodrebmrment п въртящ мо¬ мент при установен режим BebAirungsgrscbwiDdlgkrlt / установена [равновесна] скорост Beba-—ungsgröOe / установена величина [стойност] Bebarrhngoiaur т въртене в установено състояние (с постоянна скорост) Behariungslelstung / мощност при уста¬ новен режим Brbarrhagsieglr— т инерционен регу¬ латор Brllaгrhagszuotagd т 1. установен ре¬ жим, установено [стационарно] съ¬ стояние 2. състояние на покой ЬсЬо—zen импрегнирам със смола Beheizung /, eiektriscbe електрическо за¬ гряване; електрическо отопление Behelfsantenne /1. спомагателна антена 2. временна [заместваща] антена Beidraht т спомагателно гзлз жило (под метална обвивка на кабел) Brifabroaloge / уредба, която осигу¬ рява безопасността при насрещно пъ¬ туване на влакове по една линия Bein п правият участък на отоплител¬ ната жичка (на лампа) Beipack т широколентов кабел Beiwagen т прикачен вагон, ремарке (напр. на трамвай) Beize / разтвор за химично почистване на метална повърхност 5 Немско-български електротехнически речник
Beizen 6Б Beizen n байцване, химично почистване на метална повърхност ~г chemisches «ж. Beizen elektrrcbrmischrs *ж. Beizen, elek- trolytlschrs elektrolytisches електролитна байц¬ ваме, електролитно почистване на метална повърхност Bekämpfung / потискане (напр. на сму¬ щения) Brl п бел (единица за сравняване на две интензивности на звук) Beladung f 1. натоварване 2. натруп¬ ване на заряди Belog т 1. слзй, покритие; настилка; облицовка 2. електрод на конден¬ затор 3. параметър на линия за еди¬ ница дължина belastbar който допуска натоварване, соварзопоозбен Belastbarkeit /1. соварзопоообсзсс, въз¬ можност за натоварване 2. допустима натоварване belasten натоварвам belastet 1. натоварен 2. удължен (за антена) Belastung / товар, натоварване Belastungsändeiung f изменение на то¬ вара Belaothggoousgieicb т изравняване на товара Belasthggoclbirakteilstlk f товарна ха¬ рактеристика Belastungodrehmrmrnt п товарен вър¬ тящ момент Belastuagoeingrelr т въздействие по то¬ вар Belaotunдoeinwiikunд f въздействие по товар Belaotuagoräbigkrit f тзверзопзообсосс Belastuagsroktrr т коефициент на на¬ товарване Beiastungoroil т случай на натоварване Belastungsgeblrgr п релефно изобра¬ жение на-денонощния товаров график Belastuagsgiod т степен на натовар¬ ване Belastungsgrenzr / граница на нато¬ варване BelosthagskApozität f възможност (ка¬ пацитет] за натоварване Belosthngskennllale / еж. Belootuago- chArAkteristlk Belaslhngskrtte /натоварваща (товарна! верига, верига на товара Belaotuaдskurve / 1. товарна характе¬ ристика 2. диаграма [крива] иа то¬ вара Belastungslinie / 1. крива па товара. 2. график на товара ^варов график^ характеристика на товара ~, geordnete крива на товара, построе¬ на по реда нр намаляване на товара, подредена крива на сзварзвяя гра¬ фик Belastuagomoocbine / товарна меmпна. Belaotungomrgllcbkrlt / способност за натоварване; гранично натоварване Belastunдomoment п товарен [натовар¬ ващ] момент BeIasthngspbooe / натоварена [хансу- нирнша] фаза Belastungsprobe / вж. Belastungsprüfung, BeJasthnдopiürhng / изпитване пзд то¬ вар, пробно натоварване, товарно изпитване Brlasthngoirgelung / регулиране на то¬ вара Belasthaдsirgier т 1. товарна регу¬ лируемо съпротивление 2. регулатор на товар Briostuagospiel п товарен цикъл Belastungsspitze / връх на товара Brlasthлgsstrigerung / повишаване на товара; нарастване на товара Brlаs1uaдsstтom т тогарен ток Belo stuags ver-h^ltDio n 1. коефициент на натоварване 2. съотношение на то¬ варите Brlаs(hпgsver!аhr m вж. BeIasthggskurve Brla st uggs veriuste mpl загуби при на¬ товарване Belo st hgssverouch m изпитване пзд то¬ вар Belasthaдovertrilung / разпределение на товара Belastllngswiderstand т 1. товарно съ¬ противление; реостат 2. съпротивле¬ ние на делителя на Belasthagozeit / време на натоварване Brlasthagsziffeг / коефициент на тз- варр
<7 Bentonltfolfe Beleg m 1. повърхностно разпределен заряд 2. плоча [пластина, електрод] на кондензатор Belrgleseiooгtiri maschine f маmuсе за четене и сортиране на документи Belegung/!. плоча (пластина, електрод на ззндензнсзр 2. проводящ филм (слой] на електрод 3. заряд 4. обшив¬ ка, облицовка 5. заетост на линия, натоварване Bde;ungs.art f вид нр разпределението на честотните ленти в (радиорелеен) канал Beieghggskenazeicben п сигнал [знак] за заетост (на линия) beleuchten осветлявам Belehcbthng / осветление deMusr дифузно осветление, освет¬ ление с разсеяна светлина direkte директно осветление, освет¬ ление с пряка светлина elektrische електрическа осветление ~, gestreute осветление с разсеяна свет¬ лина gleichförmige равномерно осветле¬ ние ~, indirekte индиректно осветление, осветление с отразена светлина mit hnoicbtborea Lichtquellen скрито осветление, осветление със скрити светлинни източници Brlehcbthassаgloge f ооветлителне уредба Brlcuchtungsarmatшr f ооветлителсе ар¬ матура Beleucht hngsfochmann m специалист по осветлителна техника, светлотекнuк Beleucbtungsgeiät п зоветлптелсо тяло, освeтлиселес уред Beleucbtuagoкlos п оптично стъкло Belrucbthagsgleicbe / крива с еднаква оовесленост, изолузоа Belehcbthggokrbir / въглен за електро- дъгова лампа Beleu^l^t'hn^!^^öipIr т оовеслптелсо тя¬ ло; осветлител Belehchthngskreis т (елезсрпчеозр) ве¬ рига за осветлението Beleuchtungskurve / крива на осввсте- сзстсн Beleuchtungsmesser т лукеметър Beleuchtungsskaln / ск£ла на освете¬ ността BrIehchthagsstäike / зсвет [леност, нн- сесзпвноос на осветлението Beleuchtuagsstäikrmesser т лукеме^^ Beleuchtungsstärken-Vertriluagsku—ve f крива за разпределение на освстле- ността BeleiKhtungsst—omkrels т електрическа верига за осветлението BeleuchtuagotechDlk / осветтателна тех¬ ника, свеслотекспзр Beleuchtungstechniker т оветлотехсиз, осветлител brlehcbtпagotrchal sch светлотехничоози BeleuclhrungsOroasrrгmotrr п силов по¬ нижаващ трансформатор за захран¬ ване нр ооветлпселнп тела, осветли- селес трансформатор Beleuchtuasovrrtriluag f разпределение на освеслесзстса Beleuchthagsvoiscbilttra fpl предписа¬ ния [изисквания] към зcвeтлителнисе уредби Belellcbthngswert т коефициент на осве- теенооссе Beleucbtllggoweoen п вж. Bclehebtungo- tcchnlk Beleucht hagowiekungsgrаd m коефициент на използуване на зовeтлптелна уред¬ ба ( за определена равнина) beiicbtea облъчвам; осветлявам, експо¬ нирам; подлагам на действие на светлината Belichtung / количество осветление, експозиция Belichtuagsmesser т езспoзпнесър, екс- па наметьо, светломер Brlichtuagozrit / време нр екопосаипятн (осветляването) Belieferung f (елезсро) снабдяване ■ Belliai-Tosi-Aatrane f пeлeнrеторне рам¬ кова антена с госпзнетър, антена на Белини-Тоси Belüftung /вентилация; охлаждане; про¬ духване; проветряване BrIüfl'uagskаaoi т вентилационен капал Bemessung / оразмеряване, избор (из¬ числяване] на размери [параметри] Bentrnitfoiir / бестоспсово фолио (за¬ местител на слюдата)
Benutzer 68 Benutze— m потребител; абонат Ben utzuDg s dauer f продължителност на използуване (на инсталирана мощ¬ ност. на върха) Brnutzhagsg—od т стспсн на използу¬ ване Benutzungszlffer f 1. коефициент на използуване (напр. на инсталирана мощност. на преносима възможност на линия) 2. коефициент на натовар¬ ване (на електроцентрала) Benzol п бензол BeDzylzeUhlroe f бснзилнелулоза ^^^^b^^l^tungs^r^]^^^ т грешка при наб¬ людение ■ Beobachtungs-Öhre /шдпзcнторсн тръба Berandung / граница; контур Berechnung / изчисление, пресмятане Br-rcbnungofo-mel / изчислителна фор¬ мула Berrchnцagsgгhppe/изчислителен блок, изчислителна група Berrchnungomethode / изчислителен ме¬ тод Beiegaungsveisuch т мзкроразряднз изпитване (на изолатор) Bereich т 1. област, зона, сфера (на действие) 2, обхват, дпрприон 3. размах, амплитуда BeielchefastelluDg / настройване на об¬ хват (диапазон] Beiric boscbаltrr т вж. Ba-richoum- scholter Beirichsumschalter m превключвател за диапазоните, ключ за вълните -Berelchswi^lhl«^^ т вж, Be—elchsumocbaIter Berg т 1. гребен (на вълна) 2, ампли¬ туда (на колебание) Bergbouelektrotrchnik / минна (руднич¬ на] електротехника Brrgbourahizeug л рудничен слектро- подвижен състав, руднично срано- I портно средство Bergflachs т азбест Br—gglos л планински кристал Bergholz п азбест ( Bergmanni-oh— п 6сргмнновр тръба Be-gwacho п планински восък, озо- ! ксрит '{Bilger-k^o^i^al^u^ / руднична осветли- селна арматура Bergwerksbogenlampe / руднична дъ¬ гова лампа Bergwerksleitung / рудничен проводник; руднична линия (електрическа) Beigweгkomrtlrr т рудничен електро¬ двигател Bergweiksolgnalanloge / руднична оит- нрлuиацпонна уредба [инсталация] Berlcbtuag / корекция, изправяне (на сигнал) BeiicbtuagsrAktor т поправъчеи коефи¬ циент Berleselungoаnlаge / 1. уредба (пнстн- лация] за измиване на изолатори със струя взда 2. оросuселнр (дъждавал- нр] инсталация Berieselungsapparat т дъждзвален апа¬ рат (за определяне на микроразряд- ното напрежение на електрически съоръжения за ВН) Сereipphns / аребряване (на електри¬ ческа машина за охлаждане) Berlin-Gerät п жарг. (немски) радио¬ локатор „Берлин“ Bernstein т кехлибар Be—nsteiaglimmer т кехлибарена слюда Beraotelaöl п кехлибарено масло Berublgungsglled п успокоително (демп- ферно] звена, изглаждащ [стабили¬ зиращ] филтър Beruhighngszrit / времс за успокояване (напр. на стрелката на измервателен апарат) Berührende f матем. допирателна Berüh-schutz т защита срсщу до¬ пир BeгйbisiclbIгheit / вж. Berüh-schütz Briübiopаaahag / 1. контактно напре¬ жение 2. допирно напрежение Berübihag / допир, съприкосновение, контакт Berührhagorbeae / допирателна пло¬ скост Berühihagsrlrktiizität / контактно елек¬ тричество Be-ühruagsfläcbe / допирна [контактна] повърхност berübiuagssrocbützt защитен от допир (за части под' напрежение) Berübruagsmlkrrfrn п контактен мик¬ рофон
69 Bestrahlung Br-üb-ungoschhtz m защита срсщу до¬ пир (на части под напрежение) Brгühruagoopaaauag / 1. контактно на¬ прежение 2. допирна напрежение Beryllium п берилий, Be Be-zellt п фирм. бсрцел^т, (оловно- кадмиев припой) beschädigt повреден, наранен Beschallung f озвучаване Beschaltungsploa т монтажна схема Beschickung /еapeждане, пълнене (напр. на пещ) kontinulr-liche поточно зареждане beschießen бомбардирам (напр. с елек¬ трони) Beschleuniger т ускорител (на елемен¬ тарни частици) Beschleunigung / ускорение Beschieunlghngsanrde /оcкoрявеш [вто¬ ри] анод Beschleunlghogsarbelt / работа (израз¬ ходвана) за ускорение Beschleunlghagsbrtrlrb т рсжим на уско¬ ряване; динамичен режим с чести пускания BescbleuaigungseIektrode / ускорителен електрод Beschleunlghngoreld п ускоряващо пзле Bescbirunlguagsgltter п ускоряваща ре¬ шетка BeschirhnlghngskoadeDsаtor т ускоря¬ ващ кондензатор Bescblelhnigungskllort / ускоряваща си¬ ла BeochleunigungoliDoe /ускоряваща (елек¬ тронна) леща; ускоряваща леща BeschleunlgungsmomeDt п ускоряващ мо¬ мент Beschleualgungsraum т пространства, в което осаве ускорението Bescbfeun^gungs—rloio п реле за ускоре¬ ние BesrhleunlgungospoDnung / ускоряващо напрежение Bescblruaigungszahl / динамична кон¬ станта на пусков процес (произве¬ дение от общия махов момент и допустимия брой пускания за час) Beschleunigungszeit / продължителност на развъртането, врсме на ' ускоре¬ нието при пускане (на двигател) Beschneidung /ограничение, отсечка (на тока) Beschuß т (електронна) бамбардирзвкр besellen снабдявам с проводници Besrtztlampe / лампа за сигнализиране при заетост; лампа за заетост Besetztpiürung / прзба за заетост Besetztrückmeldung / обратни импулси при заетост BesrtzttoD т звуков сигнал за заетост Besetztzeichen п сигнал (знак] за зае¬ тост BesonDuDgsmesser т апарат за измер¬ ване иссениивсооссе на облъчването със слънчева светлина, иноолнме- тър Bespannung /декоративно платно (напр. за радиоприемници. високоговорители) BespAnnung / золстка; полагане на аплетка Besprechung /1. модулация с гзвзр 2. звукозапис на рсч Beoprrchuagsaalage / звузозрлисваша уредба Bespulung / 1. путmнпзрцuя X намотка (на реле) Bestand т 1. трайност; постоянство X състояние; изложение; наличност X р/, резерви Beständigkeit / 1. постоянство; трай¬ ност 2. стабилност; устойчивост; издръжливост; неизменяемост; не- смесяензос chemische химична устойчивост —tbrrmlocbe термична устойчивост, соплоустайчuвост Bisaod(stlcll т съставна част, компо¬ нента; елемент Bestimmung / нареждане, разпореж¬ дане; предписание; означение; пред¬ назначение Bestimmungen fplправила; нзрмж; усло¬ вия Bestimmungsrunkstelie /зодишена [по¬ виквана] радиостанция BestimiDungsgroße / параметър Besstelestrng/ оптимална мощност (напр. на машина. уредба. инсталация) Bestiabluag / 1. облъчване X (елек¬ тронна) бомбардировка
Bestrahlungsdichte 70 BestrablhDgsdlcbte f плътност нр об¬ лъчване. облъченост Beotrobluagsdrois f доза на облъчване Brotioblhagostäikr f иссесзuвсзсс нр облъчване bestirlchcn 1. развивам (с лъч) 2, покривам диапазон Bestreich massr f тазоuотлъmетел Bestückung f 1. комплект (лампи или транзистори) 2. съоръжаване, снаб¬ дяване Beotzeitprogromm п оптимална (във вре¬ мето) програма Beto-Scblimbild п (реоuолокацuзсен) Betast-ohl т бета (р)-лъч Betostrobl-Spektirmeter п бета (S)-оиез- тронетър ’ Bettootioblung / бета ^-лъчене BctotrilchiD п бета (ф^-частица Betätigung f 1. задействуване, привеж¬ дане (поставяне] в действие 2. управ¬ ление 3. манипулация BetAtigungorolge f последователност нр иеоействувнспяса [операциите, ма¬ нипулациите] BrtätlgungogaDg m вж. BediahDgo- goag Betätlgungoglied n ас. Betätiguagorlgaa, звено, върху което непосредствено действува силата на задвижващото устройство Betätigungskobel п кабел зт командна (оперативна] верига Betätigungskrrls т верига на опера¬ тивен тзк; командна верига, верига за управление Brtätlguagsleitung f командна (опера¬ тивна] линия [верига] Bitätlgungsrrg0D п орган за команду- ване [управляване] (напр. на прекъс¬ вач) BetätiguDgsraum т командно помеще¬ ние, командна зала Betätlguagoscbalter т команден прекъс¬ вач, прекъсвач в командна [опе¬ ративна] верига * Betätigungsochalttarel f командна полс [табло] Betätighags$chrAak m команден шкаф (оформен като лицева част на клетка от разпределителното устройство за ВН) BetätlgungsspannuDg / командно напре¬ жение, напрежение на командна [опе¬ ративна] верига Бrtätiguagstarrl /командно табло [пале], табло [поле] за управление Betatron п бетртрон, индукционен уско¬ рител на електрони Betäubung / временно загубване на емисионните способности на ка¬ тод Betozähler т брояч на бета (Д)-частици, бега-брояч Brto zählrohi п бета-брояч Beton bett п бетонен (кабелен) канал Betoadiosselsphie / бетонен реактор Betoa mast т бетонен стълб, бетонна опзра Betraprrfilmoot т профилен бетонен стълб Betraгrb- п бетонна тръба BrtrocbthDgsаbstаad т разстояние, от което се наблюдава (разстояние между екрана и зрителя) Brtrocbthngsmikrrskop п допълнителен микроскоп (служи за окуляр при електронните микроскопи) BetrochtuagsverbältDis п формат нр ка¬ дъра Betrog т 1. стойност, големина 2. сума, количество 3. модул ~, absoluter абсолютна стойност, абсо¬ лютна величина Betiogsiaduktivität / еквивалентна ин¬ дуктивност (на веригата) Beti0gokapazität / еквивалентен капа¬ цитет Bctiirb т 1. производство; работа; експлоатация 2. хзд, действие, ре¬ жим (на работа) 3. предприятие; завод; иск opeilrdiscber апериздична работа .псриодичсн (работен) режим * asymmetrischer несиметрична ра¬ бота, несиметричен (работен) рсжнм — , ahsortzradrr повторно кратковре¬ менна работа, повторна кратковре¬ менен (работен) режим dynamischer динамичен (работен) режим
71 Betrlebskonfrolle Betrieb gestörter нарушен [смущаван] (раззт^ен) режим gitilggertri чакащ рсжнм latrrmittieiradri еж. Betrieb, Aussät¬ zen lii kratiauieilicbrr продължителен [не¬ прекъснат] (работен) режим kurzzeitiger кратковременен (ра¬ ботен) режим alcbtstAtiraäirr неотацпосерсн [не¬ установен, преходен] (работен) режим rauhci тежък експлоатационен ре¬ жим, режим при тежки условия stAtionärei стационарен [установен] (работен) режим ungestörter нормален [несмущаван] (работен) рсжим weitlaufeade— непрекъснат (работен) режим; продължаващ (работен) ре¬ жим Beti^irboonteaDr f работна [главна] анте¬ на Bitiirboаibeitocbагoktrllotlk f работна [експлоатационна] характеристика Betriebsart f 1. вид на работа 2. режим на работа [експлоатация] .Betliebobedlnghagea fpl експлоатацион¬ ни условия (външни фактори: висо¬ чина. температура и др.) Betriebsbeieltscboft / готовност за пу¬ скане в действие [експлоатация, ра¬ бота] Betriebs dampf т работна пара Betriebs dämpfu ag f работно затихване; работни загуби (напр. в линия) Betriebs d0 mpfungskurve / (честотна) ха¬ рактеристика на работното затих¬ ване; крива на работното затихване Betrirbsdatra pl работни параметри Brtiirbodohrr /^П^p^^^^^^J^ж^^^с^с^л^ноос на ра¬ ботата [действието]; продължител¬ ност на експлоатацията [производ¬ ствения процес] Betierbedlogiomm п 1. работна харак¬ теристика (диаграма], диаграма на работния режим 2. кръгова - диаграма 3. експлоатационен [работен] гра¬ фик Betrirbsdrrlizahl / експлоатационна ско¬ рост на въртене, работен брой обо¬ роти в минута Bit—lebsrleJktrikri т експлоатационен електротехник, заводски [цсхов] елек¬ тротехник Betilrbsempfänger т професионален (радиоприемник Betiirbsrmpfiadiicbkr^f / реална чувстви¬ телност (на приемник) geiäusch brgrrnztr реална [пределна] чувствителност (на приемник) verstäikuagsbegreazte номинална чувствителност на приемник Betrirbseide / вж. Betiirbscrduag Betriebserdri т работен зеиенител Betrlebsciduag / работно [експлоата¬ ционно] заземяване; заземяване на звездната [нулевата] точка Brtriebsfolirploa т производствен гра¬ фик [план] за участие на отделните електроцентрали за покриване на товара Bet—irbsferasrbea п промишлена теле¬ визия Betrirbofrequeaz / работна честота Betriebsgröße / работен параметър, ра¬ ботна величина, експлоатационен по¬ казател Betrlrbshöcbstgrscbwlndigkelt / работна мезопнрлса скорост на подвижен състав Betrirboiadhktivität / 1. пълна индук¬ тивност на проводници 2. динамична индуктивност BrtrlebsiDgenieur т инженер по тсксUl деозата експлоатация; инженер-тех- нзлог Betiirbsinot-hmrat п експлоатационен измервателен апарат, измервателен апарат за табло Betile^skäfig т работна клетка (на ротор от асинхронен двигател). ра¬ ботен кафез BctricbskApAzltät / 1. работен зепнцUl тет; пълен капацитет 2. динамичен кеuецисет Betiirbokennilaie / работна характери¬ стика (диаграма] Bitliebskriffizlent т коефициент на на¬ товареност Betriebskontrolle / секнuчеозп контрол, контрол върху производството
Betllebskrotrn 72 Betriebskosten pl експлоатационни раз¬ ходи Betrirbokurvi f работна карнксерuотuзр [диаграма] Betilrbsleistuagsmesser m секнпдеозп врснетър, ватметър за табло Betriebsleiter т 1. ръководител, дирек¬ тор на предприятие или централа 2. работен проводник BetrieboliltUDg f 1. линия в експлоата¬ ция, работна [оперативна] линия 2. ръководство на предприятие или цен¬ трала Betriebsmeßgerät ft експлоатационен сле- ксроизмерветелен апарат, измерва¬ телен апарат за табло Betriebsmittel npl средство за експлоа¬ тация; апаратура за комасоувасе [управление] rlaktilschr електрически съоръже¬ ния, електрически средства за про¬ изводство elektrische obgedeckte еж. Betriebs¬ mittel, elektrische geocblrooeae х», elektrische geocblrosene затворени [зешисенп] електрически съоръжения — elektrische -egengr^hüt^te електри¬ чески съоръжения, защитени от дъжд (с наклон на водните капки до 45°) ele]ktrlscbe ocblagwettergeschützte вирuвазршuсенп електрически съо¬ ръжения elektrische staubgeschützte пракз- зншuтесu електрически съоръжения elektrische stiahlwosseгgIScbützte електрически съоръжения, защитени срещу струя вода eiektriscbe wasserdichte херметични [водосеnроuуокаеми] електрически съоръжения Betilrbsparomrtei т работен параметър Betriebspunkt т работна точка Betrlrbsi0hm т производствено [ра¬ ботно] помещение; апаратна зала; служебно помещение Betrirbo-raktönz f работно реактивно съпротивление Brtiieboocbalter т 1. работен прекъсвач 2. прекъсвач за промишлена инстала¬ ция 3. служебен прекъсвач 4. прев- злюзвател за вида на работата Bet—lebsocbalttAfel / оuлoвo'^'•pгитреое- лително таблз, силов разпредели¬ телен щит Betrieboscbütz п работен контактор Bet—iebssicbe—ung f работно защитно устройства ' Brtrirboopoааhаg f 1. работно напреже¬ ние 2. линейно напрежение Bet-irbostobilität f динамична устойчи¬ вост, устойчивост [стабилност) при работа Betrlebootelibrit f динамична ссръмсоос; осрънсзот в работната част нр ха¬ рактеристика Betrirbsstrlluag / работно положение [състояние] Br1tiiebsstrlГf т работен [основен? ма¬ териал Betiirbootirm т работен тзк Betiirbootirmwert т стойност нр ра¬ ботен ток Betrieboveгbrаuch т потребление [кон¬ сумация] за собствени нужди (на предприятие централа. мрежа. си¬ стема и пр.) Betiiebsvirboltea п 1. рсжим на работа (напр. на двигател) 2. поведение при експлоатация Betriebs Verhältnisse npl условия [режкм] на работа Betriebsweise f работен режим, харак¬ тер на експлоатацията Betriebs welle / работна вълна Betriebswirt т работна стойност, екс¬ плоатационен параметър Betriebs wirk wider stoad m работно актив¬ но съпротивление Betrlebszrlt f 1. време [период] на ра¬ бота 2. продължителност на експлоа¬ тацията Brtriebozeitfаktrr т коефициент на из¬ ползуване по време Bet—iebszritwert т вж. Betriebszellfaktor Betriebszuotaad т ' работно състояние,, работен режим instobllir нестабилен работен ре¬ жим ~, labiler неустойчив [лабилен] работен режим markanter характерен работен ре¬ жим
73 Bezirk Bet—lebszustand mehrperiodische— мно- тоnерпоопчес работен режим optimaler оптимален работен режим ~, quaslperlodlocher квазиперподпден работен режим Bettdecke f elektrisch beheizte електри¬ ческо одеяло, електрическа [постелка] Bettung f 1. полагане (напр. на кабел) 2. баласт 3. настилка Brtthngooit f начин на полагане нр кабел Bett wärmer - т електрическа грейка (за легло) Beugung f 1. дифракция 2. извиване, огъване 3. отклонение Beughagsausbrritung fдифрекциосно раз¬ пространение; разпространение (на радиовълни) зад хоризонта Beugungsgitter п оифракцпзнсе решетка Brughngswrlle f 1. опфрекспрела вълна 2. отразена вълна Beughngswinkrl т ъгъл на отклонение Brutal п р^змерат (разположен около въгленовата пръчка на сухия елемент) Bcveraga-Aatenae / насочена антена с дълъг хоризонтален проводник, анте¬ на на Бсверидж Beweglichkeit / подвижност (напр. на носителите на електрически товар) effektive ефективна подвижност Bewrglichkeitsgrad т степен на свзбзда; брой степени на свобода Bewegung /1. движение 2. придвижване, иренеосвесе 3. колебание absolute абсолютно движение beständige стационарно движение fluktuierende хаотично [ф.туктур- цнонно] движение frrtscbreltiadr изссъпрселсо дви¬ жение ~, gleichmäßigbeocblruaigte равнзуско- рително движение barmrnische хармонично движение hin- und brigeheDde вълнообразно движение, среuсяшо движение lamiaair лнмuснрсз [нетурбулентно] движение relative относително движение stetige непрекъснато движение wi-belfrale безвизово движение zusammengesetzte сложно движение Bewegung zweidimensionale плоско- паралелно движение Bewegungsachse f ос нр движение [вър¬ тене] ^wtc^i^j^^sarnpü^iude f амплитуда на ко¬ лебание; размах на люлеене Bawc^unj^isimi^lfiai^i^r т микрофон Hit скорост BewaguagseDaigie f кинетична енергия; енергия на движението Bewegungsform f форма на движе¬ ние Bewegungsgieichung f уравнение на дви¬ жение; уравнение за въртене (на дви¬ гател) Bewegungsgrößc f количество на дви¬ жение (на материална точка) Bewegungslehre f кпнемнтuка, наука за. движение Bewlasungsmoment п момент на коли¬ чеството на движение Bewlesungsricbtung f посока на движе¬ ние [въртене] Bew<e;ungstähschung f отробосзопичен ефскт Baw<csungsunscbä—fe f разфокуснране при движение (на лъч) Bewehrung /1. броня (обвивка на кабел} 2. брониране, армиране Beweismittel п доказателство, аргумент Bewertung f икон. преценка, оценка, остойностяване BewertuDgoflltar т филтър за оценка. (напр. на шумове) Bewickel moschina f немосъдса [боби- нажна] ннmuна bewickeln сннзсаенм (напр. намотка) bewickelt намотан (напр, трансформа¬ тор) Bewicklung f намотаване ~, überlappende намотаване с полуза- стъпване Bewicklungsdraht т снмосъчен провод¬ ник, сензсъчсе жица Bezeichnung f означение Bezieher т 1. абонат, потребител 2- клиент, купувач Beziehung f съотношение; отношение;: връзка Bezirk т 1. участък, област; зона 2. домен (във феромагнитен кристал}
Bezirk 74 Bezirk defrktrlrktrrDeniritendei област c дуuзесге проводимост, зона c p- uровзопносс 111X11^^1111^.1* област c елек¬ тронна проводимост, ззна c /»-про¬ водимост Bezlik j mp L Wäsche слементаряи маг¬ нитни области, домени Bi^iksE^j^fi^i^i^iir т (радио) приемник с малка чувствителност, районен (ра¬ диоприемник; приемник на районен радиовъзел Bczlikskobel п районен (електроснабди¬ телен) кабел BezirkokDrteaömt п възлова районна (те¬ лефония) станция Brzilkoaetz п районна [местна] (елек¬ троснабдителна) мрежа Bezirks sea dri т районен предавател Bezirks wühle- т тлф. районен (групов) избирач Bezug т 1. обшивка, покривка, покри¬ тие 2. електроенергия, получавана зт страничен източник Bezugsöcbse f координатна ос Brzhgsbatld п тест-лента (за контролна проверка на магнетофон) Bez uags dämpfung / 1. относително за¬ тихване 2. еквивалентно затихване Bezugselektrode f базов [еталонен] елек¬ трод; електрод, спрямо който се сравняват uосенцпнлисе на други електроди Brzhgormpfindllchkrit / номинална чув¬ ствителност (напр. на приемник); относителна чувствителност Bezugsfrequenz f еталонна [опорна] честота Brzugosiößr / оссaопселсн величина Bezugsbrhlrohm т контролен [опорен] обемен резонатор Brzhgolmpuis т опорен импулс Bezugskopf т еталонна глава (за маг¬ нетофон) Brzugsarrmol п еталон Bezugspegcl т еталонно ниво Bezhgopbаor / опорна фаза Bezugspunkt т 1. точка на относител¬ ното отчитане 2. изходна точка 3. опорна точка; опорна точка за на- витацuaннп измервания Bez uagsiichtung f нулева линия за от¬ читане на направление BezhngoscbölJdruck т звукова наляга¬ не с нулево ниво, . еталонно звуково налягане Bezu»oschwiaguag f еталонен [опорен] сигнал BizhgosigDöl п опорен сигнал BezugsspannuDg f опорно напрежение Bezugsspicchkopf т еталонна запис¬ ваща глава Bezugssystem п отправна координатна опотенр BezuкstempeIiithr f 1. сзмuннлсн тем¬ пература на околната среда, при кзято е извършено еселзспрннесо, еталонна температура 2. приведена температура BD [Вhs-dhct]-System n затворена [жап- селзване] mпсопрзвооса система BGW-Empfängei т батериен приемник с възможност за захранване с про¬ менлив или постоянен тзк от мре¬ жата biatoimo- двуатзнес Biberscbwaazantenae / антена с широка [ветрилообразна] диаграма яа насо¬ ченост в хоризонтална плоскост и тясна — във вертикална плоскост BldipeDtode / двоен оиaд-uенсоо B^ditiirde / двоен диод-триад Biegefestigkeit / якост при (статично) огъване; граница на якостта при огъване Bleger т пиe:зозрпcта'lср пластина, ра¬ ботеща на огъване BiegeschwiDger т uпсзоелектрuзсс треп¬ тящ кристал, работещ на огъ¬ ване Biegung / 1. огъваме, сгъване, прегъ¬ ване; извиване, превиване 2. извивка, кзляно (на тръба); гънка Blegunssöusochlаg т 1. стрела нр огъ¬ ване 2. провее Biagungofader / пружина, реботеmа при огъване Blaguagofeotigkeit / якост на огъване Biegwcllc / маш. гъвкав вал Bienenwachs п пчелен восък bifilar бнфнлярен (напр. намотка) Bifilenuetenac / двупроводна антена
75 Bildgleichrichter Blfliaifodaa m бифилярна (отоплител¬ на) жичка BlfllbrgalvoDomete- n галврномстър c оеунпmззво окачване bifllorge wickelt който е бифилврнз на¬ мотан Bifileikotode / катод с бифилярна отоп¬ лителна жичка Bifiioiwickluag f бифилярна намотка bifokal опт, двуфокусен bikonkav двойно вдлъбнат (напр. за оптична леща) Blkonkovlinse / двойна вдлъбната леща bikonvex двойно изпъкнал (напр. за оптична леща) Blkrnvaxlinor / двойно изпъкнала леща bllotaiöl двустранен . Bild п 1. изображение' картина» фи¬ гура; фотоснимка; фотос 2. проекция 3. кадър 4. спектър „dünnas“ жарг. мрлзззнсраотсо изображение ~, fiöhro нелзкострастсо изображение hoitas контрастен образ, контрастна изображение latentes латентен (скрит] образ weiches некзнтрастен [мек] образ, незонсрастсо изображение Bildoblcakspuie / бобина за вертикална отклонение BildobleakuDg / кадрова [вертикална] развивка Bilde Ьь^И—оЬ—г / предавателна теле¬ визионна тръба Blidаbtostscbrlbe / диск (с отвари) за разлагане на изображение Bildabtastung / 1. развивка на изобра¬ жение 2. кадрова развивка Bildabwoadaruag / пренасяне на изоб¬ ражение Bil(diDalyoatri т 1. предавателна теле¬ визионна тръба 2. анализатор на изображение BlldoDtenDe / телевизионна антена Blldapparot т образен [фoтзтслетра- фсн] апарат Blldahffäager т приемник на изобра¬ жение Be(dlQhllюohDSг детайлност (на изоб¬ ражение) Bildaufnabmegerйt п телевизионна ка¬ мера Blidohfaabmeгöbre / телевизионна пре¬ давателна тръба Bildoufzrichauag / запис на изображе¬ ние • Bildaufzeichnungsgerät п уред [апарат] за запис на изображение Bilda ustAot-Syncbrrnslgnal n пълсн те¬ левизионен сигнал Bild ba nd bncite / широчина нр лентата на видеосигнал Bildbrrftcnregter т регулатор на хори¬ зонталния размер (на изображение) Bilddauei / продължителност нр един кадър Bildcbena / фокална равнина Bildclement п елемент от изображение Blldcmpfänger т 1. телевизор 2. прие¬ мен образен [фототелетрафен] апарат Bildfang т фиксиране на изображение Bildfäagerröhrr / предавателна телеви¬ зионна тръба Bildfehler т изкривяване на образ Bildfeld п поле на образ, растер Bildfläche / плоскост [равнина] на образ Bildflimmern п мигане [трепкай] на изображение Blidfrlgrfrrqueaz / кадрова честота, че¬ стота на картините Bildfrequenz / 1. вж. Bildfoigefrcquenz 2. вuоеозеотота Bildfunk т рнопофососелегррфпя Bildfunktion / изображение на функ¬ ции ~ ouf der Komplexfläclie изображение [образ] върху комплексна равнина ~ der Differenzen изображение (збраз] на разлики ~ der Glttrifunktlm изображение [об¬ раз] на решетъчна функция Bildgaberöbra / предавателна телеви¬ зионна тръба BMdgeber т вж. BHdgenei-itor Bildgenerator т 1. генератор за кадрова развивка 2. генератор на видеосиг¬ нали Bildgerät п образен апарат, фотателе- графен апарат Bildgleichrichter т впоеодетексор
BildgröBe 16 BUdg—öOc f големина [размер] на об¬ раз Blldklppscbalthng / схема за кадрова развивка BlIdkrasirvirruag f 1. остатъчно изоб¬ ражение, пзслеиззбрюжение 2. запис на изображение Blldkontrolle f проверка на изображе¬ ние Blldkont—rilgelrät п вuдеозонсролно устройство (монитор и осцило¬ граф) Bildlauhrlt f сеззнтрастноот нр изобра¬ жение Bildihpc /леша за увеличаване на прието изображение (поставя се пред те¬ левизора) Blldmlscbpult п видеоомесптелен пулт Bildml]steгgeneratrr т генератор на стандартни телевизионни таблици Blldmagotlv п негативен збраз, негатив на (зuно)обрни Bildortlkon п ортикон с пренасяне на изображението, оуперорсuзон Bildpunkt т изобразяваща точка, точ¬ ка на изображението; елемент на изображението Bildphaktocbablone / разпределителна решетка [маска] (в трилъчееа ■ тръба за цветна телевизия) Bildpunktvenzernuag / апрстурно изкри¬ вяване Bild laum т пространство на изображе¬ нието Bildröhre / приемна телевизионна тръ¬ ба, кинескоп Blldröhrenmöokc / 1. рамка, огранича- веша екрана на кинескоп 2. филтро- ва маска (за цветна телевизия) Bildгöbirasatz т комплект кинескопи (за цветна телевизия). трuсоокоп Bildiöbiraocbirm т екран на кинескоп Bild rücklauf т обратен ход на кадрова развивка Bildsamkeit / илнссичнзст, оформяе- мост Bildschärfe / детайлност на изображе¬ ние BiIdscböhkcln л нестабилност на кар- тпнр (тюради лоша амррониза- ция) Bildschicht / фотодувcсвuселсн слой Bildschirm т 1. екран на електронно¬ лъчева тръба 2. (радиолозрциосен> индикатор Bi!dschlrmгeprrduktlrnsgeгät п (радио- лозацuонес) индикатор, изнесен из¬ вън станцията Blldocbieiber т устройство за запис на изображение (във фототелеграф- ни апарати) Bildocbre^bгöbie / тръба за запис на изображение Blldoriten▼erhältnio п формат на изоб¬ ражение Bild srader т 1. видеопреонвнтел, пре¬ давател на изображение 2. фзтотелс- графен предавател BlidoeDdc-meßgeotall т измервателен стннзк за предавател на изображе¬ ние Bildsignal п видеосигнал, сигнал на изображение BlldsrndeDröbne /дасектор (предавател¬ на телевизионна тръба) BlldspeIcherröbre / предавателна теле¬ визионна тръба с натрупване на за¬ рядите Bildsucher т. rlckt-mischan монитор на камерен оператор Bildtelegrafie / образна телеграфия, фо- соселегрнфия Blldtonwalcha / телевизионен опилек- сер Biidtläsai т носеща честота на изоб¬ ражението Bildüberträger т 1. предавателен обра¬ зен [фoтотслетрафен] апарат 2. пре¬ давател на изображението Bild uniformer т вж. Bildwandler Bild vvIgrös$erhagolAmpe / лампа за фо- тз увеличител Blldv^i^r^iie^<^lluDg / синхронизация на изображението Bildverstärker т видсоус^вател, усил¬ вател на сигналите на изображе¬ нието BildvorwaM / предварително избирано на изображението ' Bildwandler т (слексpонноаис•uдсн) пре¬ образувател нр изображението
п BithtnankAbal Blldwandlerikrnookop n супсрuзоноозоп, пконоскоп c пренасяне на изображе¬ нието Bildwonlerröh—i f cлc^сrpOIНfooттuч^cн преобразувател BiidwerfelrkotodelDsOIrohlröbrc f npoex- цпосср електроннолъчева тръба Blldwledengiibiröhira/кинескоп, приемна телевизионна тръба Bildwurfelektrode / мишена; прзек- ционен електрод B^lldu^i^ilC^c^i^röhre / предавателна теле¬ визионна тръба BlldzciiaguDg / разлагане на изобра¬ жение Bllinearform / билинейнр форма Blluxlompe / 1. лампа с двойнзспп- рална жичка 2. автомобилна ленuа с две спирални жички, автомобилна ленuн с две светлини Blmrtallauslösa- т биметален [терми¬ чен] изключвател (към автоматичен прекъсвач) Bimetalldraht т биметален проводник BlmrtalUnstrumrnt п биметален измер¬ вателен урсд Blmetollielals п биметално [термично] релс Bimetallrotor т биметален ротзр (от хистерезисен двигател) Bimetallstrrifen т биметална плноспнн [лента, ивицр] Bimrtollthermometer п биметален тер¬ мометър binär бинарен, двоичен Binärcode т двоичен кзд Binär-Dezimal Konvertierung / двоично- десетично преобразуване Binärrirment п двоичен елемент Biaärkaaal т двоичен канал Blaärkrtte / двоична верига, верига [поредица] от двоична схема ~ als Frequenzteiler поредица зт дво¬ ични схсмн, кзятз работи като че¬ стотен делител ~ ols Ringzähler поредица (верига] зт двоични схсми, която работи като верижен броител (брояч] Binärkode т вж. Binärcode Binä—stufe / тригер, двоично стъпало Binärotufe dynamische динамичен трите?, динамичен двоичен елемент на памет Binärsystam п vom Zahlen двоична по¬ зиционна система (на числата) Binärцbrrtioghag / предаване на двоич¬ но кодирана информация Blnäry т тригер, двоичен елемент на памет Blnänzohl / двоично число Blmä-zähler т двоичен брояч Blnäiziffrr / двоична цифра Blnounol-Effekt т възприятие за по¬ сока (на звука) при слушане с две уши Bindeglied п звсно, брънка, съедини¬ телна връзка Biadekraft / сила на свързване ^м.^док т свързващ лак Bindung /1. връзка; свързване 2. сцеп¬ ление 3. съединение 4. спойка kovalente ковалентнр [кoмеаиаляр- на] връзка Blndungoenergle / das Atomkerns енер¬ гия на свързване на атомното ядро Binnrndruck т кохсиионно налягане, вътрешно налягане Blaodc / двойна (електронна) лрнuа; бинод Biaokriopulc / двойна цилиндрична бо¬ бина Blaokuloreinblick т бинокулярно наб¬ людение Blaom п бином, двучлен Blarmlаlrribe / бином на Нютон Biotit т бизтит (вид слюда) Bi-QuadraatrnlElrktтameter п биквад- ратен [двойнокведррсес] електроме- тър Bi-Rclols п биметално [термично] релс Blrka-Reglrr т терморегулатор (би¬ метален) на фирмата Бирка Birne / 1. колба на лампа; балон 2. крушка (електрическа) bistabil бистабилен, който е с две ста¬ билни (устойчиви] положения Bit п 1. бит, двоична единица за инфор¬ мация 2. бит, разряд на двоична число Bitumen п битум Bitumenkabel п кабел с битумна прз- тuвокороиионнр защита
bltumlack те Bit umlock т битумен лак blank гол, неизолираи (напр. провод¬ ник) Blankdraht т гол [сеиззлпрес] провод¬ ник Blomklelte— т гзл [неизолиран] провод¬ ник Bloakmachen п зачистване (сваляне] нр изолация (от проводник) Bläsrr т вентилатор, въздуходувка, про¬ духваш апарат Blo.sluft / продухващ въздух; въздушно продухване Bios magnet т оътотеоuтелес магнит Blasspule / оътотнспселнр намотка [бо¬ бина) BIosums f продухване, издухване magnetische магнитно продухване Blottalumlalum п алуминиево фолио Blätfcbeaalrkt—omrte— п квадратен елек- сронетър Blaltdrucker т бланков буквопечата.щ апарат Blöttcrkrna т сaръввlикa (ядро] зт пла¬ стини Blattfeder / плоска пружина Blatthollrn т високоговорител с плоска мембрана Blattkradeaoatoi т плассинчнт конден¬ затор Blatt m?foli п фолио BIz(tschreibrr т бланкова далезопп- uicüiö машина Blattzinn п калаено фолио, много тъ¬ нък калаен лист, ссесьол Blou filtr— т син филтър, син овеслофпл- тър Bl0hocbrrlbr— т осцилоскоп с слсктра- осесичсн памет BLohocbг:ftiöbre / тръба със синьо светят екран Blou scb ilft schirm m екран със синьо светене BlausclriftsixCcheriöhie f (запомняща) тръба c сънне следа на електронния лъч, скна^ЕН Blecb п ламарина, лист зт метал, ме¬ тален лист brchlrgfertco високолетuраса листо¬ ва (електротехническа) стомана Blech kr-ariirafierfro листова стомана с ориентирана зърнеста структура, тек- отурзвнеа ламарина legiertes легиренн листова (електро¬ техническа) стомана mltfcilegieгtco средно легиране ли¬ стова (електротехническа) стомана ochwacblrgferfeo слабо летпррса ли¬ стова (електротехническа) осонннн blecbgckaporlt който с с обвивка от ли¬ стова отонрее, който с обшит с ла¬ марина №^^^1111^ f изолация зт лист (елек¬ тротехническа) отзнеса Blecbkoaol т канал зт листова сто¬ мана Blachiack т лак за изолиране на ли¬ стова (електротехническа) осзнесн Blechpaket п пакет от листова (електрз- ссксuдеокр) осзнаеа Blrcbpol т иластпечес полюс Blechuag f ишхтовка (на пакет) radiale радиална mпксовзр Blcl п олово. РЬ Blriakkumhlator т оловен акумулатор Blelbaftrrle / оловна акумулаторна ба¬ терия Blriblande f оловна диафрагма Bliiborof п оловен бзрат Blei brücke / оловен мост (от акумула¬ торна батерия) Blelbü-sta f четка за зачистване на оловни плочи (от акумулатор) Blaidnabt т злзвнр жица, оловен про¬ водник Bleifolic / оловно фолио Bleiglas п оловна стъкло Blaikabrl п оловен кабел, кабел с олов¬ на обвивка Asphaltiertes асфалтиран оловен ка¬ бел* bewehrtes армиран [брониран] оло¬ вен кабел blankes гол оловен кабел Blcimontel т оловна обвивка на кабел Biclmantclkabcl п кабел с оловна об¬ вивка, оловен кабел
79 BlindleistungSinderuogsrelals Blelmanfrllclfuag / проводник в олзвна обвивка Blci muffc / оловна муфа Btclplaftc f оловна плоча [пластина] Blei Sammler т оловен акумулатор Blci schwa mmfllllu mg f паста зт гъбесто [шуплесто] олово Bleischwa mmplafte f пластина [плоча] от гъбесто [шуплесто] олово Bleislcbcn и mg f оловна стопяема вложка (за предпазител) BlCisprl^icba- m вж. Bleisommle— Blclstlftprüftimg / изпитване с „молив“ за зпределянс твърдостта на лакзво покритие Bleistift löhir f овръхмuсиaтюрса лампа Blelohifiezeiie f оловносулфидно фото- съпротивление B-Lcitung f коаксиален кабел; широ¬ колентова кабелна линия Bici var bin dungsmuffr f злзвна съеди¬ нителна муфа - Blckcllc f вж. Blei Sammler Bteizliakakkumulato- m оловно-цинков акумулатор Ис^апюЬ п оловно-калаен припой Blclzwlschenlage / злзвна междинна вложка Blende f 1. диаграма 2. екранираше устройствз 3. бленда 4. збсуресзр Blrmeeagiößr f големина [стойност] на бленда; големина на зтвзр; степен на диефратнпрене Blemdemöffahmg / отвор на бленда Blendenreiatosigaöllö tcrae f [железаuъсее) светофар със смяна на цветните филт¬ ри пред ленuесе Blradenröbrr / опоезтор Bieadhag / зеолеиивеее: намаляване на светлината; знтънсявнсе blind machende гранично (пълно] за¬ слепяване direkte пряко (директно] заслепя¬ ване imeirrkfc непряко [индиректно] за¬ слепяване physiologische заслепяване, което на¬ рушава зрението, но нс създава не¬ приятна уосmасе /w, psychologische заслепяване, което нарушава зрението и създава не¬ приятна усещане, дпсзoмфортса за¬ слепяване relotive относително заслепяване Blickfeld п пзле на зрението, обзорно полс Biickfeldwlmkel т ъгъл на зрение blind 1. реактивен 2. празен; спомага¬ телен, междинен; сenровoдяш 3. сляп 4. лъжлив, псевдо- BliDdontcll т имагинерна съставка, мнима част; реактивна конuосellсrса [съставка] Bllmeia—brlt f реактивна енергия Bliadorbalfszählcr m електромер за реактивна енергия BllDdbrlöSfhms / реактивно натовар¬ ване, реактивен товар Blinebelcgung f 1. тлф, фиктивно зае¬ мане 2. реактивно натоварване Bliaefaktri т фактор на реактивната! мощност, sin ф Blindflug т ав. полет, който се управ¬ лява от навигационни уреди, „слял“ полет Bll adfunkverkabr m едностранна радио¬ връзка Biladgcseakrpplung f реактивна отрица¬ телна обратна връзка BHaegescbwlaeiskrit f нулева скорост на изменение на разстоянието от движещата сс цел до радиолокатора, „сляпа“ скорост Biiadgröße / реактивна величина; има¬ гинерна [мнима] величина Bli'i^^impcnd^az f реактивно съпротив¬ ление Bllmdkoppclgllce п реактивен елемент [реактивно звено] за връзка Biiadlаadeoyotcm п ав. опосенн за при¬ земяване с навигационни уреди, си¬ стема за „сляпа“ приземяване Blladlast f реактив-еи товар BiiadIastkrmpCDSöflrDO0Diogr f уредба [инсталация, съоръжение] за компен¬ сиране на реактивен товар Bliadlcsticgler т регулатор за реакти¬ вен товар Blindleistung f реактивна ноmсост Bli^^i^^i^i^i^i^i^l^i^äai^^^uagsrelals п реле, което реагира на изменение на рерз- тивнртр мощност
Blindleistungseinheit 86 Bllmeielsfumgsclahrlt f единица за реак¬ тивна мощност Blinelriotuagsfaktrr т фактор на реак¬ тивната мощност, реактивен фактор Bllmdleistumgsfiuö т поток на реактивна мощност [енергия] Blimdleisfuagskrmpensatiom f компенса¬ ция на реактивна мощност, фазо- зонuесорипя Bll adleistha,ssmoschinc f фотззомпен- снтор, машина за реактивна мощност Bllaelristuagsmesocr т ватмет^р за реактивна мощност, реактивен ват- метър, вермесър BllaeleisfhDgorelols п реле за реактивна мощност Bllmeiiistumgsröbnr / мзщна реактивна лампа Blineiristuagsscbnclber т пишещ [реги¬ стриращ] реактивен ветмесьр, пи¬ шещ [регистриращ] внрнесър BllaelilfUDg / реактивна линия Biiadieifwert т реактивна проводимост Blind-öhnc / реактивна лампа Blindscbaltbile п 1. сляпа [мнемонична] схема 2. сигнално схемно табло Blind schemo п вж. Bliadochaltblld Blind schwänz т реактивна линия; реак¬ тивен шлайф Bllaesponauag f реактивно напрежение, реактивна съсснвзр на напрежението Bliaeophle f глуха [мъртва] секция или бобина Bliaeotrckrr т изолиран (глух] щепссл Blindstrom т реактивен ток, реактивна съставка на тока Bliadotrrmgenerаtrr т генератор зр (компенсация на) реактивна енергия, ззнпесоaтор Blindst—rmkompensatirn / компенсация на реактивен ток (реактивна енер¬ гия] Bllmdstromkompomeate f реактивна ком- понснта [съставка] на тока Bllneofrrmkraerasotrr т кондензатор за подобряване фактора на мзщ- сзоссе, кондензатор за компенсиране на реактивна енергия Blimeotiomiieferuag f доставяне [пода¬ ване] на реактивен тзк (реактивна енергия] Blindverb—oucbmesser т вж. Bllneve—- bnaucbzäblrn BliadveгbraucbübcrscbhBzäblrr т елек¬ тромер за реактивна енергия, израз¬ ходвана при фактор на мощността, по-висок или по-нисък от предвари¬ телно зададена стойност Blimdverbnauchzählrr т електромер за реактивна енергия Blimdvoltamperc п реактивен взлтрмпер, вар Blind widerstand т реактивно съпротив¬ ление. реактор induktiver индуктивно съпротивле¬ ние kapazitive- капацитивно съпротив¬ ление Blimdwiderstamesbclog т реактивна съ¬ противление на линия с разпределени параметри BliadwiderstAmesme0gerät п апарат [урсд] за измерване на реактивно съпротивление BUi^(^i^ii^c^ci^st^i^<^!^iröh—r f реактивна лам¬ па Biimdzweipol т реактивен двуполюсни* Blinker т авто мигач, указател за завои чрез мигаща светлина Blimk(er)eimiichtumg f светлинно сиг¬ нално устройство, блинкерно устрой¬ ство Blinkfeuer п мигащ [пробляскваш] (свет¬ линен) огън Blinkgerät п уред за светлинна оuтнн- лизрция Biinkiampc f сигнална лампа Biiaklrhcbte f указател за завой ат семафорен тип Blinkrelais п сигнална реле Bllakverkebr т светлинна сигнална свръзка Blip т марка, отскок (на екран) Blitz т 1. светкавица, мълния, атмо¬ сферен разряд, атмосферно изпраз¬ ване 2. кратък ироблясъз ~, bipoLarer бипзлярна мълния Bliifzoblriter т 1. гръмоотвод, мълние¬ отвод 2. разрядник Blitzobleiteromlagc f гръмоотводна уред ■ ба . [инсталация]
81 Blockblld Blitzast m разклонение на кеселе нр мълнията [атмосферния разряд] Blltzauffaagstange f гръмоотводен прът, хващателен прът на гръмоотводна инсталация Bl^tzöuflГangthrm т гръмоотводна мазса Biltzbabn f канал [траектория] на мъл¬ ния Blitzrlnschiag т удар [попндеспе] нр мълния Blitzeinochlogphnkt т точка нр попа¬ дение на мълния Bllt EDtloehDg f мълния, атмосферен разряд №11x11.111^1 f заземяващ проводник зт трънозншптса инсталация (уредба] Blifzfongvorrlcbfumg f трънопрuемашо съоръжение, гръмоотвод Blifzfeur— п пробляскващ (светлинен) огън №11x1^11.^1 f опасност [застраше- нзст] зт попадане на мълнии Blitzgrochwinelgkeit f скорост (на пре¬ движване) на мълния Blitzkamol т (разряден) канал на мъл¬ ния, стример Blltzkcim т ядрз на мълния Bllfzkochr— т бъриоснгрявещн се елек¬ трическа тенджера Blifzkocbplaftc f бърззеатряваща се плача (на електрическа печка) Biltzkopf т лидер-пилот нр мълния BlltzioduDg f заряд на мълния, атмо¬ сферен заряд Blifzlampe f лампа-свссзавица, импулс¬ на ленuе Blltzirucbtr /осветтитгелнз тялз с лампа светкавица [импулсна лннuа] Blitzrobr п цилиндричен зрсал в зе¬ мята (в мястото на попадане на мълния) , Blitzröhrr f електронна ламuа-оветзн- вица Blitzschlag т удар от мълния [гръм] direkten пряк [непосредствен] удар от мълния imeircktar непряк удар от мълния Blitzochlagzähler т брояч на удари от мълния Ч Blitzschutz т гръмззнщптр, защита от попадение на мълния Bl1tz!0chutz-AuhlaansSaaasC' вж. Blitzauf*- faаgofaаgc Biitzschiitzcdraht т тръмозащитен про¬ водник, гръмоотвод Blitzschutzendc f заземш^^ устрой¬ ство при атмосферни пренапрежения Blitzschutzerdung / гръмозещпссо за¬ земяване Blitzschutzschalter т гръмозащпсес пре¬ включвател Blifzschutzsail п тръмознщпссо въже; гръмоотводно въже BUttESchutztechmik. f гръмоиншитса тех¬ ника . Blifzschutzvorrichthag f еж. Blitzableiter kommfönnuge гребеновиден гръмо¬ отвод Biifzslcbrnhelt f гръноуотзйзпвост, устойчивост на атмосферни прена¬ прежения №111x5101^1 f смущение от мълния Blitzstrahl т канал на мълния Blitzst-om т ток на мълния Blit/strommcssung f измерване тока на мълния Blitzstirmverlauf т характеристика [из¬ менение] на тока на мълния Bilfzйberspöamhag f рснаофернз пре¬ напрежение Blifzwciie f вълна (на пренапрежение от удара) на мълния Blifzzwcig т клон (разклонение] на мълния BiochwaDd / стена [преграда] на Блох (между домените) Block т 1, блзк; група 2. блокиращ кондензатор 3. блок [група] на инфор¬ мация Blockanlage f 1. блззцестралн, авто- сзнсн електроцентрала (която не в свързана с общата енергийна система) 2. централа с агрегата в блок Blockbasisscholtung f схема с обща [за¬ земена] база Birckbcfrhl т блокираща команда Blockbetrieb т 1. блокова работа (на генератор е трансформатор. свър¬ зани без шини за генераторно напре¬ жение) 2. работа в блок (котел- турбогенератор-трансформатор ) Blockbild п вж. Blockschaltbild 6 Немско-български електротехнически речник
Blockdarsfellrnig 82 BlockearstclluDg f блокова (блок] схсма, блокзвз изображение Birckfeld л железопътна осигурителна уредба или табло blockieren блокирам; затварям Blrck1i-imphlo /я блокиращ импулс Blocklcrums / блокировка (механична или електрическа) BlockieruDgsnriöis п блокиращо рсле Blocklmggenerator т блокпст-тесеретор Blockimgoszillator т блокuнт-тенeрaтор Blo^c^i^i^l^^^^il^i^-^i^or т чакащ блозпст- генератор Blockköstra т мнзготсездовр акуму¬ латорна кутия BiocikkODdensatoi т блокиращ конден¬ затор, блоззосдесзатор Blodktiaffwerk п 1. блокова централа 2. електрическа централа с работе¬ щи в блзк агрегати (паропроизво- ■ дител-турбогенератор-трансформа- тор) Blockläage f дължина на (информацио¬ нен) блок variable променлива дължина на (информационен) блок Blockschaltbild п блокова схема, блок- скена: функционална схема Blrckocbalfhag f 1. схема на блоки¬ ровка 2. блокова окенр; свързване (съединяване] в единен блок Block sebe та п вж, Blockschaltbild Blrckoigaal п блокситнал (на входа на блокучастък) Blockoignoikabel п кабел за сигнал и блокировка Block strafe na mtrieb т елсзсроиндвнж- ване на блюминг Blockvon-icbt u mg f блокиращо устрой¬ ство [приспособление] B]ocktiöaofrrmofri т сресофорннсор от блок срннофорнасор-гесернсзр Blockm^l^i^'^f^i^tkont-ieb т вж. Bl<^^^^^iao- oraöDtrlrb Biockziel п групова цсл Blubbcra п генериране на паразитни впокозестоссu релаксацпоссп коле¬ бания B-Modulation f модулация в клас В Brdeaaafwolrtstotirn /емна отговаряща (реоuолознцизсср) станция Bodeubetrachtungsgerät п 1. самолетна, панорамна радполозецпонср стан¬ ция 2. земна раоuолззацuоннр стан¬ ция за наблюдение Brdra-Brdra-FuakmrOgcr^it п земна ра- днолокнцпзннн станция за откриване на земни цели Brdeadämpfung / затихване (на вълна} по земната повърхност Bodendruck т налягане (на течност} върху дъното на съд Bodcaccho п сигнал, отразен от земната повърхност Boeeaem'fГeimhag / разстояние по зем¬ ната повърхност BrermfieihcJf / видимост между анте¬ ните (на две радиореленйни станции) Brerafunkfrher п земсн радиофар Brecnfhakmc0gerät п земна рндполо- зацпосеа станция Bodenfunkstelle / земна радиостанция Brdrageotänge п стълб; опора; мачта Bodralmpulsgerät п земен импулсен ра- опзлозатзр BodeDkontakt т 1. контактна пластина (в цокъла на лампа) 2, проводящ под. на елезсропеш Breealritfäh1gkeit / проводимост на почвата Breen-Luft-Fhakmrßgeräf п земна ра- оизлззецпосса станция за откриване- на въздушни цели Brdrnrrtungsgeräf п зсмна навигацион¬ на станция BrdenpаarrаmаAnlAge / земна радизло- зеспзсса станция с кръгов збзор Bodenpeiler т земен (радиопеленгатор Brdrnpciloyotem п 1. рнополззнцпoссa система за приземяване (на самолети) 2. оuосенн за земна радиолокация Bodenplatte / иниемиселса плоча (за гръмозащитна инсталация) Bodcn neflaxlon / отражение (на вълни) зт иенентн повърхност Bodcn—ucksfnabluag / вж ■ Bodcm—сПсхкив BodcnscH п иезенптелсз въже (свърз¬ ващо два съседни стълба) Bodenstation / земна (рнопо)ссннцuя Bodenstelle / вж. Brernotafirn Bodenst-obl т земсн лъч, повърхностен лъч
83 Bordreflexionssuchgerdt Bodamsfiruumg f разсейване (на въл¬ ните) при отражение зт земната по¬ върхност Brdenveriuote mpl загуби в почвата Bodenwelle f директна [земна] вълна Bodenwellenbcreicb т зона (на раз¬ пространение) на земна вълна Boden wider sfoad т 1. съпротивление на позвасн 2. съпротивление в основата (напр. на резонатор) ~, spczi^fis^bci специфично съпротивле¬ ние на uозвеср Bodenzockcn т изображение на отра¬ зения зт земната повърхност импулс (върху екрана на радиолокатор) Bogen т 1. дъга, арка 2. електрическа дъга 3. коляно (напр. на вълновод) Bogeadaucr f времетраене [продължи¬ телност] на дъга Bogemd n uck massen т диаметър на елек¬ трическа дъга БogenDet!ti0ehD/ дъгов разряд (в газ) BogcafeJdstä—kc / гради^т на дъга ~, axlala надлъжен [aзспалес] тредиесс на дъга Bogragenerafrr т дъгов генератор Bogembystrresls f (топлинен) хпстерезпо на електрическа дъга Bogemkafoda f катод на лампа с дъгов разряд Bogenlampe f дъгова лампа Brgealampeaochriawerfei т прожектор с дъгова лампа Bogenlänge f дължина на (електрическа) дъга Bogenleistung / мощност на електри¬ ческа дъга Bogcnlichf п светлина на (електрическа) дъга; светлина на електродътзвр ленuе Bogen sä ule f стълб на електрическа дъга Brgeaocbweiвe!ektrodc f електрод за елексрооъгaво заваряване Bogrnopаaahng f напрежение на (елек¬ трическа) дъга Brgeaofrom т тзк на (електрическа) дъга Bogeaverläage—uag f удължаване нр (елексридесзн) дъга Bogenverluste mpl загуби в дъга Bogenwicklung / дъгообразна намотка Bobac-möschina /, eirktriscbe електри¬ ческа uаркетолъозрзза [подзлъсзазза] Bohrnegrl f правило на винта (свре¬ дела] Bobrfi0Dofoimofrr т трансформатор за захранване на пробивна нрmuса [сонда] Boiler т. elektrischen слсзсричеозп бой¬ лер Bolometer лбзлзметър BoRomete-brücke f боломссридес мост Bolometerdetektor т болометричсн де¬ тектор Bolometcr/adan т болонетрпзса нишка Bolrmetrrkribcn т болометричен ба¬ лон Bolometerleistumgsmesser т болометри- чсн ветне■сьр BrlrmetermrosuDg f болзмесричсо из¬ мерване Bolometersafzwiderstand т еквивалент¬ но съпротивление на боло метър Bolcroete-volt metcr п болонетризес волтметър Brltzmamm-Verteilhmg f разпределение на Болцннс Brlzrnkötodr f пръчковиден катод Brlzeakuppihng f щифтов [еластичен] съединител Brlzmaлmkoлstoafc f константа на [Сте¬ фан-] Болцмнн Brootridirde f взлсодобавъден диод, бустер-диод Brroterphmpc f (вакуумна) помпа с извличащо вещество Boostersofz т бустсрсн агрегат Вог п бзр, Вг Borox т боракс Bondomfenar f бордова антена BriefhDkofrllr / бордова радиостанция Bond netz п бордова (електрическа) мрежа Brrerrfhagogeгät п бордова навига¬ ционна станция Bordpeiler т бордзв (рноиo)uелеста- тзр Bord-odo-gcrät п бордова редрзлзза- ционна станция Bord ncflexlom oshchg<cгät п бордова тър¬ сеща реднзлзкацпoняа станция
BoyleMariotte-Gay-Lussccsches Gesetz М BoylicMarioftc- Gay-LhsoAcoches Gesetz n закон на Бойл-Марпос-Гей-Люонз Bradlcy-Oszillator m генератор c увли¬ чане нр Бредли Brondfoll m, скИ-коНс- (случай на) кожар поради неизправна електри¬ ческа инсталация Biöaemöhr- f противопожарна стена [преграда] Bröaemelecr т иожнроизвессисел, пз- жеросптналп^ртор BraDeschlrlrr т нагар, петна от обгр- ряне (върху повърхността на колек¬ тор) BrAndstclIc f 1. място на прегаряне (напр. на намотка, кабел) 2. място на ебгаряне на контактне тялз Braunkoblrm(eampf)kröffw’erk п паро- турбинна електроцентрала на кафяви въглищ^ Brcchkraft f оптична предупветелса си¬ ла (единица: диоптрия) Brechung f пречупване, рефракция BrechhDgsachse / ос на пречупва¬ нето Brrcbungsexponent т вж. Brechhaдs- iadix Brrchhagsfаktrr т коефициент на пре¬ чупване (на вълна) Brrcbhmgsineex т коефициент на пре¬ чупване Brechhmgskrrfflzicmf т вж. Brccbhngo- imdix B—echuagsquotieat т вж. Brccbumgsin- dcx Brechuagoverbältaio п вж. Brrchhaдsl Index Brrchuagovermögcn n пречупваща спо¬ собност Brechungswinkel m ъгъл на пречуп¬ ване Biecbhagszаhl f . коефициент на пре¬ чупване BreltbAnd п 1. широка (честотна) лента; широк обхват 2. широка (магнето¬ фонна) лента Brelfbamdamkopplung f 1. широколен¬ това връзка 2. устройство за преда¬ ване на високочестотни телефонни сигнали по линия за високо напре¬ жение Brrifböaeanfrnae f 1. широколентова антена 2, (телевизионна) антена за няколко канала Brcitböadeipol т широколентов [дпн- пазенен] дпuол Bieifbаaefilfri т широколентов фил¬ тър Birifbömefrrqhrnzmrehlotlon f широко¬ лентова честотна модулация Birifbаaescaerаtor т mирозздининзо- нен генератор Brritbomdgewiam т подобряване на от- нзmеспесо сигнал/шум с разшире¬ ние на честотната лента Brrifbаmelmpulomodhlаtlom f шнрочпннз- импулсна модулация Brrltboaeloutopircher т широколентов високоговорител Brrifbönelelothngssfhfc / широколентово мощне стъпало Brrifböndrozlllatrr т вж. Brcitbaaegr- aciotrr Brrltbaaerszlllrgraf т широколентов осцилограф BrcifboaepöBvvrsOärkcr т широколентов усилвател Breit bondieuoc f широколентова двой- сззосуоср антена Breifboadi'icbfkrppler т широколентов насочен зсклоспсел (на вълново д) Brcltbomdsprlsuag f захранване на ши¬ роколентова антена Brrlfboad systcm п широколентова си- осена; широколентово захранване BrcitbAndverstärkcr т широколентов усилвател ~ mlf Ausgieichskrris широколентов усилвател с корекционна схема ~ mit L-Eatzerrar широколентов усил¬ вател с индуктивна корекция Bicitbondv^i^]^1f^rk^riöbir f широколен¬ това усилвателна лампа BreitbandversOär]khag f широколентово усилване Brrlfemmodulafion f широчинна (импулс¬ на) модулация Breitstroblci т mпраззиилъдващо зовот- лително тялз Bncmsarbclf f спирачна работа, рабзта по спирането
85 Brammen Bremsdyaamomcter n електромехани¬ чен дпсамзнетър; спирачен динамо- метър, спирачка на Прзни Bremse f спирачка elektrische електрическа спирачка ~, mechanische механична спирачка BrcmocCekfioee f задържащ [спиращ] електрод B—cmscm п спиране B—emsfrld п спиращо поле B—cmsfeldomfacbuag /възбуждане на ко¬ лебание s спиращо пзле Bremsfel^i^i^f^i^-^i^or т вж, • Bremsfrie- scbwlngrr Brcmsfeldklystron п отражателен кли- осрзс B-amsfaldröhir / лампа със спиращо поле Bremsfrle—öhirarszlllator т 1. генератор с ление със спиращо поле 2. срении- тренен генератор Brcmsfcldscbwlnger т генератор с лам¬ па със спираща поле Brcmsfcidornerr т предавател с лампа със спиращо пале Brrmsg^itfri п защитна решетка, анта- дпсатроесн решетка Brcmsgitfrrmodulöfiom / модулация по * защитна решетка; пентодна моду¬ лация B-rmogittrrofruriung / вж. Brcmsglfter- modulation B-cmshäufigkeif / брой на спирачните цикли (за час или смяна) Brrmoklyotira п отражателен клистрен Brcmskocffizleat т спирачен коефи¬ циент Brrmokratаkf т спирачна контактна си- осена Bremskraft / спирачна сила Bremskioffmrsoei т дисрнемесридна спирачка Bremskncis т електрическа верига, кзя- то осъществява спиране Brcmslcistung / мощност на спирачката, ефективна мощност, мощност на вала Brrmsllcbf п авто светлинен оппрадсс сигнал, осопсвеслпср: стзпфар BrrmslQftrr т електромагнитна спи¬ рачка, спирачен електромагнит Biemslüffrr elektrrbydrauliocbcr електро- хидравлична спирачка Brrmslüffmagmat т елексроматспт•сн спирачка Bicmomagaef т 1. успокояващ [спира¬ чен] магнит 2. вж, Brrmolüftrr Bncmsmomcmf п спирачен момент Birmomotri т 1. спирачен [cepво-],двп- гасел 2. двигател с вссроеса електро¬ магнитна спирачка Bremsaefz п 1. вж, Bremog^tter 2. спи¬ рачна решетка Brcmsprtcnflal п спиращ [задържащ] потенциал Brrmoiohm т пространство, в кзста действува спирачното полс Bremsicgier т спирачен регулатор Biamsröbra / лампа със спираща палс Bremsscbölthmg / схема на [зр] елек¬ трическо спиране Brcmoochclbc / спирачен диск, диск от елезтропсдукциосса (вихротоковр) спирачка Brcmsopanaumg / спиращо напрежение Brrmsstiöblhng / спирачно лъчение, рентгеново лъчение с непрекъснат спектър, получено при взаимодей¬ ствието на бързи електрони с веще¬ ството Brrmoumocbaltrr т мсагоиоипционен [групов] спирачен превключвател Bremsung / спиране; задържане; заба¬ вяне ■ elektrische електрическо спиране elektromagnetische електромагнит¬ но спиране Birmoveгluote ' mpl загуби при спиране Bremsvorrichtung / спирачно приспо¬ собление [устройство] Brcmswächten т реле за нулева скорост, спирачно релс, спирачен контактор Biraaeahri / продължителност [време] на горене (напр, на електрическа дъга) Bicaa^^uc—piüfuag / изпитване на елек¬ трическа ленuа на трайност Brenar / разтвор за химично очистване на метална повърхнина Brennebene / фознлнр равнина Bremaen п 1. горене, изгаряне 2. изпи¬ чане (напр. на керамични изделия)
Brennflfiche 86 Brrnmflächc f фозалса повърхнина Bncmaflrck m фокусно петно (на сноп електрони). фокус B—cnnglao п събирателна леща Brraahauf / збгзрсн [изпечен] повърх¬ ностен слой (напр, на порцеланов изолатор) Bncnmlämgc f 1. фокусно разстояние 2. продължителност на горене Brcmutlnic / фокусна [факлина] линия Brennpuakf т 1. фокус 2. температура на възпламеняване [запалване] rcclirr реален фокус virtueller виртуален [недействите¬ лен, фиктивен] фокус Bieaaphnktаbsfаnd т фокусно разстоя¬ ние B-ennphnktelnsteUung f вж. Brenapuakf- -rgclung Bicmnpunktncgelung f фокусировкр Biraanabmen m 1. място за изпитване на готови лампи 2. място за активи¬ ране (на катоди) B-cnnopoanuag /нппрежение, при кзето гори електрическата дъга, пад нр напрежението в дъгата B-ennspicgcl т вдлъбнато огледало Bicamotrffclrmrnt п вж. Brennstoff¬ zelle Brennstoffzelle / горивен [топлинен] елемент (електрохимичен генератор) Biemaotiobi т 1. фокалсн лъч 2. радиус- вектор Bncmatrmpeiiotui / температура на за¬ палване [горене]; температура на обгаряне B—cnmwelfc / фокусно разстояние bildsciflge фокусно разстояние от ссресесе на образа ~, ■ objckf^itigr фокусно разстояние зт ссресесн на обекта BrrnnzCt/1. време на горене [обгарян;]; време [интервал] на проводимост (пропускане) 2. вж. Biraaeohrr Brodeln п шум, който сс чува като кн- пене Brrnzebа□d п бронзова лента Bronzrbürotc / бронзова четка Bronzed-abf т бронзов тел, бронзов проводник Bromzckäfig т бронзова кафезна клетка Brrazr-KrhlenbQrste / бронззв3lтра- фпсср четка Brrfbockofcn m, elektrischer електри¬ ческа фурна за хляб, електрическа хлебопекарна Brotröster т електрическа скара за препичане на хляб Bruce-Antenne / uолуронбнчср антена, У-образна антена, антена на Брук Brucb т 1. матем. дребно числа 2. счупване, разчупване; разкъсване 3. лом Bruchbelastung / пределно натоварване; разрушаващо натоварване Brhcbdrbnhag / удължение при скъс¬ ване; относително удължение при скъсване Bruchfestigkeit / якост; устойчивост на счупване; сочупливоот: пределна якост при опън или саспоз Brhchflächc / повърхност на лзм Bnuchlocbwickiuag / намотка при дреб¬ но число канали за полюс и фаза B—ücke /1. (електро) измервателен мест 2, съединител obgegllcbrne уравновесен мест magnetische 1. параметър 2. маг¬ нитен шунт ~ mit Gleitkontakt мзст с рсзхорд [плъзгач] ~ mach Kohl—ausch мест на Кодрауш (за измерване съпротивлението на течности при променлив ток) Tbom sonscle мест иа Томсън, двоен мост Whcatstoncochc мост на Уитссан ■ Brückeaabglelch т уравновесяване (ба¬ лансиране] на мост BrUckrnaarreauag /мостова схема; мо¬ стово устройство B-ückcnousgieich т вж, Brückenabglrich Brückend-obt т калиброва!! праведник за измервателен мост, ■ реохорд Biückeaclchung / градуирав^ [калиб- ровка] нр (измервателен) мзст Biückratiltcr п мостов филтър, филтър във вид на мостова схема Brückcngrgcnspiechoyofrm п дуплексна система по мостова схема Brückcngcgentаktochаltumg / местевр двусактср схема
Я7 ВТ-Schnitt B-ückcngicichgcwlcht п равновесие на мост, баланс на мост Brückraslelchilcbfc- т мостова изпра¬ вителна схема Biückrniaotiumrnf п мостов измерва¬ телен апарат [уред] B-Qckenkoofra т кутиен [магазинен] из¬ мервателен мост Brückcnkontokt т мостова контактна опстена B-ückeamcoOhag f измерване с мост Bnückcm mcthodc f мостов измервателен метод Brückenmodulator т баланссн модула¬ тор, мзстзв модулатор BrQckranehtrаlIoаtira f неутрализация пз мостова схема Brückraoozillafrr т генератор по мо¬ стова схема Brückcapunkt т възел [възлова сеmе] в мзст BrQckrnquriiaofihmeat п измервателен апарат в днегесрла на мест Brückraquotlrafrnmeflwerk п мостов ло- гомер Brückraocbolfhag / 1. мостова схема 2. мостов преход ~, oelbofobgleicbraec самозомпеноиpещн се мостова схема BiQckeaoritr f страна [рамо] на мзст Brückcaspomauas / напрежение на мост Brückcas[>rIocopöDaung f напрежение на захранване на мостова схема Biückcnsfаbllioirruag f мостово стаби¬ лизиране B-ückcnofrraschöifuag / мостово-звезд¬ на схема, заместен Т-збразен деснl рииaлюсснз; иамоосесн Т-образна схсма Bnückan sf гот т тек в диагонала на мост Biückaavcifobiam п мостов метед Bnückra Verhältnis п отношение на ра¬ мената в мост Brückenvr—sfimmumg f нарушаване на баланса [разстройване] на мост BrQckrnvrrzwrighng f двоен тропик; мзстевз разклонение BrUckeawieerstäner mpl съпротивления на мзст B-ückrnzwelg т рамз на мост Brumm т одс. Brummen B—ummen п 1. шум; пулсация; бръм¬ чене 2. брум, фон Brummf-eibclt / отсъствие на брум [фан] Brummtrrqucmz f 1. честота на брума [фона] 2. честота на пулсациите Brummkompcnsаt1onospulr f бобина [на¬ метка] за неутрализация нр брума [фона] Biummodhlötloa f (паразитна) модула¬ ция с мрежова зеотосн B—ummpotcmtiometer п симесрпрещ (отоплителната верига) потенциоме¬ тър за потискане на брума, снтбру- мер Brhmmopönauns f 1. напрежение на брума 2. напрежение на пулсациите Brummten т 1. звук от фзна 2. бръм¬ чащ тен Bnu mm veiizcrung f S-збразно изкривя¬ ване на изображение (поради мрежов брум) Brhsfmlkiofra п ннтръден микрофон Biufopporof т. elektrischer електриче¬ ски инкубатор Brhtmöochiar f, elektrische електрически инкубатор Biutfoöahäasolost f общо [брутна] при- качно тегло на влак Brufto-Enenglcverbnoucb т бруто пот¬ ребление [консумация] на електро¬ енергия - Biuffoverkchn т бруто превозна ра¬ бота, бруто превоз B-SchAltung /1. мостова схема 2. схема на усилвател в клас Ö B-Scbinm т вж. B-Scblrmbild B-Schirmblld п [радполззецнесес) инди¬ катор тип В, индикатор за разстоя¬ ние и азимут B-Scife f страна, uросuвзuзлзжсн на задвижването, осрнсе, иротивзизлож- на на вала на двигателя B-Sigaoi п видеосигнал, сигнал на изоб¬ ражението B-Sfofion f В-станция, подчинена стан¬ ция B-Sysfam п вж, Breitbondoyotem BT-Schmitt т сечеяие [изрезка] ВТ (па кварцов кристал)
Buchbsltungsmsschlne SS Bucbhaitumgsmöschiae f счетоводна ма¬ шина Bu€bhrlz«Rceoio п газово реле, защитно реле на Бухолц Buchholz-Schutz т газова защита, за¬ шита на Бухали Bücbliantrleb т задвижване на Бюхлн Brelmonn-Meycr-Blld п светлинна ивица (при грамофонни плочи). фигура на Бухмен-Мейер Buchsc / 1. втулка, ги^н; гнездо 2. букса, оалснк 3. маш, лагерна втулка (черупка] Büchse f щепселно гнездо Buchscmklcmme f гнездеве клема Buchofabcmgruppe f код Bucht f тебле; панел; реме; зонева Buchungsautomat т счетоводен авто¬ мат, счетоводна машина programmgesteuerter сзе•сзвздес ев- сенас, счетоводна машина с програм¬ но управление Bhcbhmgsmoocbimr /Cзчeтовоосе машина Buckriocbwc1DmaschIac / електрозава¬ ръчна машина зн профилна заварка Bug т двустранен (полуавтоматичен) телеграфен ключ Busontenna / носова самолетна ан¬ тена Bügrl т 1. дъгов сзкопрпемснк 2. дъга, сектор; скоба, хемут Büsrllobahtzuag / износване на токо- присмник BüseHbund т закрепване на проводник (към шийката на изолатор) с ха- мутчс Bügeleisen п (електрическа) ютия Bügclgestell п стой^а на пентсгреф [созоuрпемспз] Bügclklemme / кнмутср клема Bügrlkontakt т [овурнирнвса) мостове контактна система с дъгообразен мост Bügelmaschine / (елезтрс)гладнчсa ма¬ шина Bügeistromabmobme / захранване чрез тзкзпрuсмспз Bügcl Stromabnehmer т дъгообразен то- коирпсмспк, дъгообразна лира BühnenbeIeeoCbunag'осветление на сцена, сценично [театрално] осветление Bühmeabcleuchfumgsaalöge / сценична зсветлптелса уредба Bübaeaelektrik / сценично [театрално] елезтроебирвежонсе Büharalаmрс / лампа зн осветляване на (театрална) сцена, сценична лампа Bühnenlichf п сценично осветление Bühnenlichtwerfe— т сцсничсн [театра¬ лен] прожектор Bühnenotellwerk п уредба за централно управление не сценично [театрално] осветление Bühnenwiderstand т реостат зн сце¬ нично [тетрелно] осветление Bumenons т „бумеранг“, немското на¬ звание на радпосавптацпосспя ме¬ тод „Обсс* Buma т буна, бусе-заудуз (синтетичен ^цучук) BuN т 1. свързване (на , проводници) 2. сноп Bündel п 1. сноп (от проводници. лъчи- електрони) 2, група (телефонни) линии Bümdriabli^i^l^i^i^l^i^röhie / ленuн с ■ управ¬ ление на електронния сноп Büadrlbrrite / широчина (ссвор]ср лъча; аперсурен ъгъл Büaerlehrcbscbaltt т напречна ссчсние на лъча (от електрони) Ви oddendröhre / крайна лъчева лемпе, мзшсе лъчева лампа Bümdelköbel п снопов кабел; многожи- лсн кабел Büadelkmoten т 1. възел на снопа [лъч;*]; точка на фокусиране 2. зръссовзр Bümdelleiter т снопов проводник Bündelieifuas / вж. Bümdelsellleitumg bündeln 1. насочвам (напр. лъч. вълна) 2. фокусирам 3. свързвам в сноп Bümerlrktree / лъчев зксоо Bündelquerschaitt т вж. BQndeleuich- scbnlff Eüadelröhne / лъчева лемпн Bündelscblraca fpl шини ст няколко ироведсuза Bündel scil п снопов праведник Bündelocilieithag / 1. снспов праведник 2, електропровод със снопови про¬ водници (за най-високи напрежения) BGndeltetrodc / лъчев тетред
89 BürstenpotenÜisl Bündelung f 1. фокусиревка 2. насоч¬ ване (напр. на лъч. вълна) 3. съди¬ мост automatische автоматична фокуси- рсвке BQmdeluDgoilektrree / фокусиращ елек¬ трод Bündciumssscbärfe f 1. фокусировка не лъч; насоченост на лъч 2. коефициент на насоченост BtedelhnterdrückllRgospön■ung f на¬ прежение нр гасенс на (електронен) лъч, гасящо напрежение BQmerlzentrirrung /фolуспрзвзе на лъч; центриране нн лъч Bundrlllr / свързваща канавка Bunscmbicamcn т бусиенове горелка Bumtbild л цветнз изображение Bumtreglrn т регулатор на цвета Buafsfeheruas / управление с гелям брой различни команди Bünde /товар, пълно товарно съпротив¬ ление (на измервателен трансфор¬ матор) Bürste / четка >■*, obgeschnägfc скосена четка feste неподвижна чстка gcniiitc набраздена [рифелована] четка geschlitzte четка с прсрези, преря¬ зана четка lamellierte uлрстпнзаса чстка verstellbare четка с изменяемо (на- гласяемо] положение Büroteaabhebei т устройство за повди¬ гане на чстки (на асинхронен двига¬ тел с навит ротор). чсткоuовднтрщ механизъм Bünsfcnobhcbcvon—ebtuag фвж. Bünstem- obhrbcr Bürstcas blo htkаate / отдалечаващ се край на четка Büisfeaobahtzuas / износване на четки Bürstraöbochräguag / скосяване нн четки Bü-stcaappaiat т чсскодържателсо устройство Bürsfeaöhflage / положение на четките (върху контактния пръстен) Büisfraahfloutkanfc / приближаващ ■ се [идваш] край на чстка Bü—sfenbedeckumg / припокриване (на колекторни пластини) зт четка Bürsfeabeeeckuaдofaktrr т коефициент на припокриване от четките BUiofrabrrUhruagstiächr / коссезсне площ нр четки с колектор Bürstrnbosrn т дъга на допира нн четка (с колектор) Bürstcabrclfc f широчина нр четка Büiofrabiiile / ярем на четкодържатсл BQrsteabrücke / траверс на четкодържа- тели (четки] Büiofcafruer п искрене на четки Bü—sfeafiäcbe / вж. BUiofralouftiäche■ BUrotrnböltei т десзодържртел: сре- верс на четки schar nlc loifigcr шарнирен четкз- държнтел BUiotrabaltrгarm т палец [рамо] на четкодържател BUrsfrabalfriblrck т вж. Bünstenven» stellen BUiofrabolfrl blUcke/Tтpa]C!ро на чстко- държател Büiofeabölfe-kaofrn т кутия [скоба] на. ^^т^^^ържател [четка] Büisfrnhaltrrköiper т корпус [тяло] на ■ звтзздържртел Bürotcnhalfer—ims m четзодържаселен пръстен Bünsfeahrbc-und Ku—zscblu0vorilchthmg / устройство зн повдигане на четките- п съединяване накъса на рзторсете наметка ' BürsfenkAbcl п присъединителен про¬ водник зн четка Büisfenkrhlc / въглен [графит] за дссзu Bürofrakrafokt т чсткав контакт Bürstenkontaktfläche / вж. Bürstraiauf- fläcbe Bünsfeakuppluag /четков съединител BürsfrakhrzscblhDstirm' т тек при къса ■ съединение на четки BUгsfcnlаgrrsthbl т травсрс (носач] на четззоържетелн Büistrnlöht flächr /контактна [плъзгаща! повърхност на четки Bürstenlebne / калибър [шаблон] за. четки Bürs^l^eapofemflol п потенциал [напре¬ жение] на четки
Bü istrnprteatlolkurvr 90 Büistraprtrafialkurve f потенциална крива на чстки, диаграма на потсн- цпнлн [напрежението] на колектор BQrotenrcIbungovcilustr mpl загуби зт триене на четки (по колектор) Büiotraiückocbhb т преместване на чет¬ ките назад (в посока. обратна на въртенето) BUiofenoofz т комплект четки BU-otrnscbIrbrr т вж. BUrsfravrrofrllr- BUiotraocbiIftea т трнверс на четке- държатели, детзооържаселен тра- верс Büiofraochuh т накрайник [обувка, пазва] на четка Bürstraspoanhnsokh-vr f вж. Bürsten- prtenflalkurvr BUrsteaspifzemopommuag f максимално напрежение нр четки BUrofraofаffrlhag f разположение на четки (в шахматен ред или разме¬ стени) Bürsfra staub т прах зт четки (вслед¬ ствие износването им) Bürstcmstclibcbcl т ръкохватка на тра¬ верса, който носи чстки BQiotraotrilvrirIcbfuag / прнспеозблс- ние зн фиксиране положението на четки Bürstcastc—a т трнвврс нн десзн, чет- зодържателес траверс Bürstraotlft т палец [болт] нн четко- държател, чсткоя палец BUlotcnofirm т тек прсз четки Büistcnf-ägir т вж, Bürstenhalter Bürstcafiägcrring т вж. Bü-strmhaltrr- rlmg Bürotraübrгgaagoocbicbt f контактен слей нр четка (от колекторен дви¬ гател) BUrsfraUbrisoa.goopöaauas f пад на на¬ прежението в контактното съпротив¬ ление нн четки BürofrnübrrgoagsvrllIhst т загуби в контактнете съпротивление ■ на четки Büistcaübcisoasowierгotаae т контакт¬ но [прсходне] съпротивление на четки Bülsfcnviilhot т загуби в четки Büistenvrrschirbrgcsebwimdlgkcit / ско¬ рост нн преместване на четките (на колекторен двигател) BUrotcavrrscbirbhaд f изместване [раз¬ местване, преместване] нр четките (на колекторен двигател) Bürstenverschiebungswinkel т ъгъл на пзмессвене на четките (спрямо ■ не¬ утралната линия) Büistcavc—scblriß т износване нн четки Büiofcnvrrsrtzhas f разположение на четки в шахматен ред Büiofrnvcrotrlirг т траверс на четко- държател Büiotravriochub т преместване на чет¬ ките пз посока нр въртенето (на ко¬ лектор) Büscbclcatloduag f храстовидно [раз¬ клонено, нишковидно] изпразване; зоросuрешо изпразване; тихо из¬ празване Büschcllichfbrgcn т храстовидна [раз¬ клонена, нишковидна] електрическа дъга Büschclsterl т зснзвр [лента] на храсто¬ видно [разклонено, нишковидно) из¬ празване Bhtoelrakohtochhk т бутеонесов кау¬ чук Bütow-Scbufz т защита по схемата на Бютсв (от късо съединение на намот¬ ката към корпуса или заземле- ние) Butylkautschuk т бутилзв каучук, бу- тплкеучуз B-Verstärkrr т усилвател (в режим) клас В
с С-Abstlmmumg f настройка с конден- за^р Cadmium п кадмий, Cd Cadmium-EIcmcnt п кадмиев елемент Colog п фирм, калая (керамичен изо¬ лационен материал) Callt т фирм. келпс (керамичен изо¬ лационен материал) Calla п жарг. апарат за измерване на разсъгласувнне (напр, на антена, кабел) Calotrx т калотекс (поръозен огнеупо¬ рен материал за акустична обли¬ цовка) Campbellbnückc /мост на Кямбел, мест зн измерване нр индуктивност и взаимна индуктивност Campio п жарг, високочестотен анте¬ нен превключвател Condcia / кесоеле (измервателна еди¬ ница) C-Anzeiger т (радполокационен) инди¬ катор тип С; индикатор зн азимут и ъгъл на възвишението Carcigrtirg п лампа с обратна вълна. зероинстрос Cascodrstufe / каскадно стъпале Cäsihmkotrer /цезнев (фзтз)засзд Cäsiumzeile / цезнев (фото)елемент Cötkia-Röbne / ление с мвталвн бален, лампа нн Каткин C-Bctrlcb m режим (на усилвател) клас С Cellophan п целофан Celluloid п целулоид Ccafomim п фирм, ценсампс, сплав с високо специфично съпротивление Cenfer-Loadlng-Anfenne / евтзмзбuлса антена с удължителна бобина Cboparog-Wicklung / беззепацисивср на¬ метка Cboiokterlstik / характеристика obfoilcnde проеше характеристика äußric външна характеристика dynamische динамична характери¬ стика, характеристика с преходен [сecсецпосерен] режим gekrümmte нелинейнр [криволиней- на] характеристика r'-', rückläufige характеристика на mус- тев генератор (с явно изразена ин- флексна точка) ofati*ocbr статична (външна] харак¬ теристика sfcilfallrnde стръмнзпадаща харак¬ теристика (напр. на заваръчна машина) Chöiöctrrn п елезсроснзлъдева тръба зн изписване на букви и цифри, ха- резтрсс Chosoiooatrmmr / автомобилна антена Cbaosistemperath- / температура на шасито Chrmilumimrszcmz / кемилунlинеоцвнцuя Chicla п чикле (естествен каучук) Chiffre / шифър; кед cblffrlaicm шифрирам; кодирам Chiffriergerät ' п тифресор, кодиращ уред CblffiIerscblUsorl т 1. шифрев ключ 2. кедзва таблица Chinhydrrmholbzelie / хинкпоренов елек¬ трод, кuскuоросов полуслемент Cbireix-Mesmy-Anfemmc / късовълнова насочена рнтвнр с вертикална поля¬ ризация, антена на Шир-кс-Мени Chlrrxmreulatlon / фазова модулация, модулация по схема на Ширекс Chlrp т (паразитна) • честотна модула¬ ция при телеграфни предавания
Chlor 92 Chlon л хлер, Ci Chlrrldokkumulofoi m хлорнсто-слезсн акумулатор Cblrirpreakahfocbuk m из. хлорпренов каучук Cbo-dc f матем. хорда Chrom п хром, Сг chromatisch опт, хроматичен Chrombad п вана зн кромuресс Chromlcrcn п хромиране Cbrrmlnaazkaaal т тлв. канал на цвет- нзосса Chnoianickel п крзм-нпзел, ни^ром, вн- сзкесъиротивителвн провеосиз ChirmaIckeIdгaht т хрем-никелов про- вздспз Chrommlckrlofahl т хром-никелова сто¬ мана Chromookop п зuнсокзп зн цветна теле¬ визия, хромоскоп Cbrrmoäuieelemrat п ел. хим. елемент на Грсие, елемент с хремевн кисе¬ лина Chromstahl т хремсва стзмеса Chrrmvanoeiumstahl т кромвасадиевр отснеса Chrrmwo1lframsfohl т хрзмвслфррмовр стенеее Cibaalf т фирм. цuбасис, нминенлде- квдсе смела domond-EIcmcnt п елемент [батерия] нн Клемоео Ctompingsch.oltung f фиксираща схема Clopp-Oszillator т генератор нн Клал (с висока стабилност на честотата) Clark-Element п елемент на Кларк, живачен влезсрзхпнпзен елемент C-Lcifums f С-проводник, трсти про¬ водник (напр. в телефонна линия) Clrvilandochhtz т защита нн Кливленд (безрелейна максималнотокова за¬ щита със зависимо от времето из¬ ключване) Clip т пружинираща контактна система Clipper п вж. CIIpperschaIthag Clip^rschalfuag f окенр на амплитуден ограничител, ограничител на ампли¬ туда; фиксираща схема Clophca п фирм. клзфен, хлердифвнил, синтетично трансформаторне мнслз C-Modulatlon f модулация в клас С CN-Helzleitrr т [Ch—omnlckel-Haizleiter] нихремов съпротивителен uрзвздсuз CN-Helzspiialc f [ChiomnickrI-Hrizopi- rale] сJизpзнева нагревателна спн- ралн Coaxitron л зоезоптрос, мешср гене- расерсе лнмпн, състояща сс от ня¬ колко триадни системи с общ анод CobT т кзбзл (машинно независим език за описание на икономически проблеми) Code т кзд, шифър binär двоичен код n-otrlllse- л-рнзряден кзд, я-значен кед oeibotkrrr1g1erraeri ормзкзрптпрaш се кед, оеневъзосесевявещ сс кзд selbstprüfender оенеuроверявещ се код, сансзострелпреш сс кзд Creeabttootri т предпсашо кодиращо устройства Codrboke f реоuофер, излъчващ ко¬ дирани сигнали т (железопътен) сигнален пункт, който се задействува от ко¬ дирани сигнали CodcgleIsstromkic1o т верига зт рел¬ сови участъци, в която действуват кодирани сигнали Crdr-Impu]smrehiot1rn / кедопмпулосе модулация Codckombimotion f кодова комбинация Crdcmooke / кодираща плочка (в за» шифроваща тръба); кодираща маска Codc-Moduiotlon / (импулсно^одова модулация Codamamc т 1. шифриран [кодиран] сигнал 2. кодирано (условно] озна¬ чение Coda— т шифрата^ кодиращо устрой¬ ство Codr-Rod п кедев диск Codeneiöls п кодиращо [кедзво] реле Codi^röhia f кодираща (електроннолъ¬ чева) тръба; кодираща ленuе Codeoelrktlon f кодевс избиране Coerwameier т 1. кедев преобразу¬ вател 2. треноформецпя ннд код Codewort л кзд Crdjerumgsrinr1chfhmg / кодиращо устройство
$3 CW-Verstarker Crilrktor m колектор Collins-Filter n П-образвн (съгласуващ) антенен филтър на Колинс Crlpltts-Oozillatrr т генератор по ка- пецпспвее триточкова схема на Колuuсц Companern т устройство за изменение на динамичен опеиеисн Compiler т програмираща програма Compound т ззмuеусд Comprundmofri т двигател със сме¬ сено възбуждане, кемиеусосс дви¬ гател Crmpicoorr т устройство зн стесня¬ ване на динамичния опепеиес Crmpfraabsoipt1on f зенuсснове по¬ глъщане Cracridlo-Slchrihag f предпазител зн ВН тип Кзезердия (с течна дъго- гасяща среда) Crrieeaoа п фирм. косоесзе (керами¬ чен диелектрик за кондензатори) Crad1ciif п кесдперпт (висококачествен стеатит) Conorl-Sysfcm п дълговълновн далечна хпиврбзлизса навигационна система Консол Craveгtcr т 1. преобразувател 2. при¬ ставка (за разширяване възможно¬ стите на радиоприемник) Crrпci-Rrflrktrr т ъглсвиден отража¬ тел Co-ogo f корена, явление ксрснр Cos ф-DIpol т елементарен дипел, ди- псл на Херц Coslnus Schwingung f ззспнусзuдално трептение Crslahswlckluag f косинусна наметка (намотка. чиито брой на навивките се променя по косинусов закон) Coulomb п кулон (измервателна еди¬ ница) Coulombmetri п кулесемвтър, велтн- метър Coulomctcr п фирм, зулемссър, велта- метър Gowan-Modulator т мзоулатер на Ко¬ нен, модулатор с управляем двупз- лкгсник по схема Грец Cired-Lochen т перфоратор нн Крид Cirrd-Tclegraf т телеграф на Крид Ciroby-ScbaItuag f схема на Крссби, двутезтсе схема зн фазова моду¬ лация CirsobaiUbrigöng т кръстообразен преход (от коаксиален кабел към вълновод) Ciroobalocbaltrr т координатен кому¬ татор Cirosborwählrr т координатен избиран Crrootoikmrtir п измервател на пре¬ ходно затихване Ciyrtirm п криетрен C-Scbaltuag f 1. схема нн усилвател клас С 2. рвлезоецuсссе окена с зосоесиесер C-Scbirm т вж, C-Scbirmblld C-Scbirmblie п (редuзлззеuuзсен) ин¬ дикатор тип С, индикатор за азимут и ъгъл нн възвишение CT-Scbaitt т сечение СТ, изрезка СТ *(на кварцов кристал) CUpirx-TiockrasIrichrIcbtei т меднз- окисен (сух) тззеииправител Curia п кюри (единица за радиоактив¬ ност) Ch-lrpuakt т точка, нр Кюри Chiictrmperatur f температура, кзятз отговаря на точката на Кюри Chitioiod п келелз на Къртис (от парна турбина) Cu-Verluste mpl загуби в медта; за¬ губи в наметките C-Verstänkrr т усилвател (в режим) клас С CW-Kopplung f съпротивително-капа¬ цитивна връзка CW-Verstärkcr т 1. усилвател със съ¬ противителна капацитивна връзка 2. усилвател на неиетuхвешu трепте¬ ния
D Doch n плато (на импулс) flaches плоско [хоризонтално] плнтз schräges полегато [наклонено, ско¬ сено] плато Docbabfoll т спадане на херпзессел- сесе част на (правоъгълен) импулс Dochoatcnar f 1. външна антена, по¬ ставена на покрив 2. деоъреебразса антена Docbboernanfcmar / антена, монтирана под покрив Dochkopozität f 1. върхов удължителен капацитет (на антена) 2. максима¬ лен зеuацисвт Docblukcmgllmmer т (фиксираща) слю¬ дена пластинка в електронна лампа Dochscbnägr f наклон на корпиеесел- сесе част на (правоъгълен) импулс Döchotoboafcnnr f външна • пръчковидна (автомобилна) • антена Dobloaerrocboifuag f схвма нн Днлан- дер (за двускоростен асинхронен дви¬ гател със съединен накъсо ротор) Dohioaern Weklumg / семзсзе на Дн- ландер (за двускоростни асинхронни двигатели със съединен накъсо ро¬ тор) Dämmcrungocttrkf т изменение на по¬ ляризацията на радиовълните при смрачаванв, нощен ефект Dämmcrhassschwhae т вечерен фа- дпет Dämmrihagoschcn п зрение (виждане] при здрач Dämmwirkung f (звукз)потлъщесе; (ивузо)ииолеспя Dämmzahl f коефициент на (звуко)по- глъщане Dompf т пара gesättigter наситена näpo Dampfantrieb т перзтурбпссз задвиж¬ ване • (напр. на помощни машини в електроцентрала ) Dampfbad п парна баня DampfbUgcIeIora п електрическа ютия с • пнрн dompfdlcbf перосспросицесм Dompfrlrktrlzitätswark п парна електро¬ централа dämpfen 1. заглушавам, смекчавам; амортизирам 2. затихвам 3. обработ¬ вам с пара Dompfeafwlcklhag f образуване на mäpa Dämpfer т усuезоптел. овнифер, га- сител на вибрации, буфер, заглуши- твл; енерсииатер Dämpfrikäflg т уоuокзисвлсе [лемпфср- нн] кафезна наметка, уоuзкептслес [оемиферен] кафез Dämpfrrkommrr f успокоителна [демп- ферна, амортизационна] камера Dämpfenauf f канал зн уопеззuтелср наметка Dämpfen roh men т рамка на уопезоптел . [демпфер] Dämpfer löhic f демиферса ление Dämptcisphlr f успокоителна• наметка Dämpfer stob т прът [иpаваоспз] зт успокоителна [демпферна] намотка Dämpfcistrrm т . ток в успокоителна намотка, успокоителен ток Dämpfa-wlcklung f успокоителна [дсмп- фврна] наметка Dompfkofodc f (бариев) кесед, получен чрез изпаряване Dampfkessel т пНрен кзтел Dampfknoftonlogr f 1. uеросплова ин¬ сталация [уредба], переоплово съо¬ ръжение 2. парна централа
95 DämpfhagsvorricЬtung Dampfkraftwerk n парна електрическа централа, термична елезсроцестреяр DampfsStroblpumpc f (вакуумна) uонuа, в която евакуираният въздух днфун- дирн в петак зт парн Dampfturbine f парна турбина Dampftunblarnkioftwerk п пересурбпсса електроцентрала Dampfzcmitiaic f парна (електро)цен- среле Dämpfung f 1. успокояване, заглуша- ване, потискане; амортизация 2. за¬ тихване (на колебания) opciirdlscbr еперпаопчсз затихване **», bezogene ессоопселсе затихване (напр, за 1 km) Dämpfhmgoohsgirich т компенсация на затихване Dämpfungobciwcrt т коефициент на за¬ тихване Dämpfungobrlog т вж. Dämpfungokrm- sfamfr Dämpfhagsdrkrrmrnt п дезренесс на затихване Dämpfhnfoeekirmentfaktrr т д-кремент нн затихване Dämpfumgselrec f 1, гасящ диод 2. дизд зн иотпозрсе на колебания Dämpfungscbmumg /вж. Dämptungsaus- glclcb Dämpfuagoratzeriuag f вж. Dämpfuags- ousgiclcb Dämpfungsfaktor m коефициент на демп- фериране [успокояване; затихване] dämpfuagsfrrl незатпхвеш Dämpfhagofirqhraz f честота, зт кзятз започва затихването; критична че¬ стота (на вълна, отразена от йоно- сферата) Dämpfhngo-Frrqorazvrizrrihag / ампли- ту.дн0l3еосотсе изкривяване Dämpfuagogаag т вж, Dämpfuagsvcr- louf Dämpfuagsglled • п 1. успокояващо . [демп- ферирршо] звене; затихващо звено 2. член, характеризиращ затихването [дeмпферпресето] 3. делител на на¬ прежение Dämpfumgsgilmmcr т ннтивибрацион- на слюда Dämpfungsgrad т етепеа • нн затихване Dämpfuagsimpuis т гасящ импулс Dämpthasokrtfr f успокояваща (осми- ферпрате] верига Dämpfungskrcfflz1rnt т коефициент нн затихване relativer относителен коефициент нн затихване Dämpthagokrnstoatr f коефициент нн затихване Dämpfhagskuive /(честотна) характери¬ стика на затихване; крива на затих¬ ване Dämpfungsmogmct т уоuозеявещ [дем- пферпрещ] постоянен спира¬ чен магнит (в електромер) Dämpfungsmoß п зосссессе на затих¬ ване (напр. на линия) Dämpfhagomesser т непермвтър, де- цибелметър Dämpfuagsmcssuag / измерване нн за¬ тихване Dämptuagsmrehl т коефициент на за¬ тихване; модул на затихване Dämpfungsnrtzwcrk п pad, нтвнюнтор Dämpfungsprl т честота, която отго¬ варя нн безкрайно затихване Dämpthagoirdhkfirn / намаляване нр затихване Dämpfhagoirficxscholtuag / стн6нлпзп- раща обратна връзка Dämpfungs-Iag гп навивка накъсо ил» пръстен зр затихване Dämpfhagsirhi п маслен [въздушен] тръбен успокентел [aмзртuиетзр, денuферil Dämpfungsschwumd т феоист поради поглъщане на вълните в силно йони¬ зирани слосве нн йонесферата Dämpfuagoverboltra п характеристика на затихване DämpfungsTer'lähmis п степен нн затих¬ ване, отсеоuселсо затихване Dämpfhagsverlahf т характеристика на затихване; честотна характеристика на затихване Dämpfuagsverstrigerhag / увеличаване на затихване Dämpfuaigsv^i^i^t^riumg / амплитудно из¬ кривяване; изкривяване нн иатпквесе Dämpfungsvorrichtung / амортизиращо устройство
länfingswaage 96 Dämpfuagswooge f везна c успекоител (иатпкветел], а периодична везна Dämpfhagswicklunß/‘yc□сзеявнше (дем- оферираща] наметка D0mpthagswiderstöad т 1. успокояваща [дeнпферпрашз] съпротивление 2. съ¬ противление в ъв веригата за нгеоссе“ магнитното полс (на синхронен ге¬ нератор) Dämpfumgozcit / времс за [на] затих¬ ване [успокояване] Dälnpfungozitter / коефициент нн иесuк- вннс Dönici-Elamemf п елемент (химичен то- коизточник) на Даниел D-Anzrlgen т (редизлозецuосен) псоп- катер зн разстояние, азимут и ъгъл нн мястото, индикатор тип D Doiof п днраф (единица за величината. реципрочна на капацитета) DarimoatlEIemraf п елемент нр Днрн- монт, въглено-цинков елемент Dörгzuotoad т състояние (напр. на изолация) слвд изсушаване Darstellung / 1. изображение; предста¬ вяне 2. индикация 3. график; схема osztllogiiaffschc осцилографно изоб¬ ражение Doiotciiungsart / срзпн на представяне; срзин на индикация Doiofrllhagsphakf т изобразяваща точ¬ ка; точка на изображението DArstellungsverfahren n метод [начин] на индикация Dofa npl вж. Daten Daten pl 1. данни 2. параметри technische технически (характерни) данни; ссксизесзп параметри Dotenoufzaichmuag / запис на данни DatenAusgabe / извеждане нн данни (при изчислителни машини) Döfaaclmführung / въвеждане на данни [информация] Dofrnclagobc / вж. Dotemriaführuag Dotenrifаoohng / събиране нн данни; обхващане на потека ст данни (в система за обработване) Datenträger т носител нн данси: но¬ сител на информация Dofanübarfiagugg / предаване [прена¬ сяне] на данни Datenübertragung wortweioc предаване (пренасяне] на данни по думи zeichenweise предаване (пренасяне] на данни по знаци [слогове] Dotravrioibrifhag / обработване нн данни; преработване на инфор¬ мация Dauer / 1. продължителност, време¬ траене 2. трайност, устойчивост; здравина dahcibclastbar който с способен зн продължително [трайно, непрекъс¬ нато] натоварван; DahrrbClasfhng / продължително [трай¬ но, непрекъснат)] натоварване Dohrrbctilrb т 1. продължителен [траен, непрекъснат] работен режим 2. непрекъснато производство, не¬ прекъсната рнбетн; непрекъсната експлоатация ~ mit aussatzcndcr Belastung продъл¬ жителен [работен) рвжим с повторна кратковременно натоварване ~ mit kurzzeitiger Briasfuag прекъс- срто-uродължпселес [работен] ре¬ жим Dohribroa ebogcnlampc / дъгова лампа с продължително горене Daherdhichocblog т пробив след про¬ дължително приложено напрежение Daucnccho п сигнал, отразен зт непо¬ движни предмети; постоянен схо- сигнал Daucrelascbolfuag / продължително включване, продължителна работа Dauercnfloeuag / установено [трайна] изпразване Dаucrtcottgkelt / устойчивост, трайност, издръжливост; граница нн умсрн [издръжливост] Dahrrböhpfkratakt т главна контактна система (на мощностен прекъсвач) Dahrrkrntökf т 1. травн застекс 2. главно [работно] контактно тялз Dohrikuraocblh0 т трайно късо съеди¬ нение Dohrikuizocblußstiom траен тзк нн късета съединение, установен тек нн късото съединение Daurriaduag / продължително зареж¬ дане (при режим на подзареждане)
п Deckeabeleichtiag Daucrtcof / продължителен (траен] то¬ вар DaUr-trotwert т стойност (параметър] на продължителен [трасн] товар Daucrlauf т 1. продължителна [трайна] рабета 2. период ян работа без рс- мзнт DAucrtCufsponnhag / напрежение при продължителен [траен] работен рсжпм Daucrlclsfung f 1. трайна [продължи¬ телна] мощност; мощност при про¬ дължителен работен рсжпм 2. про¬ изводителност при продължителен рНбзтсн режим DauerIrIotungsmAgaetion п непрекъснато генериращ магсвсрос Dauermagnet т постоянен магнит Doucгmognrfrrn п вж. Dourrirlstuagsl magnctron Dauc-modulation / модулация по про- дължптелсоос Doherprüfhag f продължителна изпит¬ ване Douc—ruf /нт1р)eзп»ссесе повикване; не¬ прекъснато изпращане нн повиква¬ телни сигнали Dаhrrslgaаl п непрекъснат сигнал; про¬ дължителен сигнал; неиртпхврщ сиг¬ нал Daucrsrpclcbrr т 1. дълговременна па¬ мет 2. външна памет Doucisfiohlhag / непрекъсната излъч¬ ване Daur-Störung / непрекъснато смущение DAur-sfrich т 1. продължителна тире; ннспоннс (телеграфен) ключ 2. не¬ прекъснато отдаване нн енергия; не¬ прекъснато натоварване Doucrsfnlch betrieb т режим на • нвпре- зъснеса работн; рвжим при нрснссес (телеграфен) ключ Dauriofilchgraerafrr т генератор, който работи в рвжим нн непрекъсната от¬ даване на енергия Dahr-oti1cbklystira п клпстрон в рв- жпм нн неиетпк.вещп колебания Dahcrofi1cblrlsfuag / мощност при на¬ тиснат (телеграфен) ключ; мощност в рвжим нн непрекъсната - генера¬ ция Doua—sfrlcbmagnctron п непрекъснато генериращ маг'нвтрон Daurrsfrl^chmodutcfion / модулация нр неиасихвршп колебания Döuerstiicbrodar п радиолокатор с не¬ прекъснато излъчване Dauriofr1chseadei т 1. предавател с непрекъснато излъчване 2. генератор нн незаспкврщп колебания Dauriotiom т установен [траен] ток; ток при траен [продължителен] ра¬ ботен режим Dourrotiomsfäikr / вж, DAua-strom Dahritempдоthr /сттансвенн [трайна] температура, температура при про¬ дължително загряване Dauerton т непрекъснат тон Daurrübcilöotuag /продъсжипелне пре¬ товарване Dauer Verlustleistung / непрекъснато раз¬ сейвана мощност; продължително раз¬ сейвана мощност Daurrwä—mcbcofändigkcit / устойчивост нн продължително загряване Doucrzugkraff / свглпсвлса сила при траен работен режим Dauerzustand т стационарно (устано¬ вено] състояние Daumrnrcgcl / правило с винта [тпр- бушона] DD-Bctrirb т • режим клас DD DDR-Stondorf т стаНдарт на ГДР Deakzentuierung / L потискане (на ни¬ ските или високите честоти) 2. вж. Dnmpbes^ Debyc-Effekt т elektrolytischer елезтро- литен ефект нн Дсбнй Dccca-Navigatirnooyotcm п фазова хи- псрбалпдне система за далечна ра¬ дионавигация, редпонавпгецисснн сп- освме „Дека“ Dccca-Orfung / радионавигация по си¬ стемата „Двка" Dechiffriergerät п дсшпфрнтор, деко¬ диращо устройство DrcIшnrhf т кодирано повикване DrckeпtereiOgghg/ тавннво закреп¬ ване; тавансн монтаж (на провод¬ ници) Deckenbeleuchtung / сесннсо осввтяс- 7 Кемсжв-6 wtr&poc« ммтратсхшчсски р
Deckenleuchte 9* Deckenleuchte f таванна оовсслпселсо тялз, • плнфоннера Decken momfage / тавннен монтаж Drcknome т шифрована [кодово] неи- внние Deckpcilumg f пелснгиранс па метода на препокриването Decksieuchfc f палубви аовсслпссл DrckungsfehJer т препокриване на цве¬ товете (дефект на цветно телеви¬ зионно изображение) Deckhagsverfabren п метод със съвпа¬ дение [препокриване] Decoder т двшифратор, оекоопрршо устройство Decodierung f дешифриране, декоди¬ ране DCcometer п индикатор в снвптацпен- натн система „Двкн“ Dremphosls п обратна корекция, ком¬ пенсация на предверптелсасе (чв- стотна) корекция; дв-мфаз^ Defektelektron п елн. дупка freies свободна дупка injiziertes инжектирана дупка Drfrktrtektronrmlcitrr т полупроводник с дупч-ста (р) преводпмеос Drfrkfrirkfromrnlrlfumg f дупчветн (р) провздпмеот Dcfckfclektioneaotiom т дупчест ток, дължащ се нн насочено движвнпс на дупките Dcfcktbolblcite— т полупроводник с дупчесга^рМ проводимост Dcfektlriter т вж. Defekthoiblelfer Defckfleitfähigkeit f дупчеста (р) прз- веопмзос Drfekfleitumg / вж, Dcfcktrirkfrrnrnir1- tumg DefektlStörsfeIienIr1fung /щпшеснн дуп- двста превоопмсос Dcfansivradankcffa f вврпгн от радполо- зрцпоснп станции зн отбранителни цели Definition / 1, дефиниция, определение 2. разделителна [разрешаваща] спо¬ собност Dcflnlttamsvalanzen pl определителни (основни] валенции, кардинални [основни] стимули Defokussierung / 1. ррифозусuренс 2. реиgpyIU^ренв (на електрони) Drfo—maflon / деформация, изкривя¬ ване elastische елросиднн деформация DcfrrmatIonsprIa—Ioot1rn / поляризация на деформацията Dcfo—matlonsverlusfc mpl (диелектри- чески) загуби, предuивизрнп от де¬ формация Degenerierung f израждане Dabmrr т експнвдер; устройства за разширяване на динамичния дпн- пазен Dehnung f 1. разтягане; относително удължение 2. разширение 3. обемна деформация ~, elastische еластично удължение fadc—mda еластично удължение Drhnhmgogrber т преобразувател [дат¬ чик] на удължение [разширение] Dehnhagsgrtäß п консерватор, разшири- твл Dehnhmgskabel п подземен кабел с пз- вuтене елрсспчсест, кабел, който издържа разместване на почвата Debnuagskoeffiziraf п коефициент нр удължение Dehnungsmesser т твнзомстър, тен- зомесричвс датчик [преобразувател] Dehn(hmgo)meßotrelfen т жичен твсзo-к _ метричен преобразувател ' Dehnumgsmodul п модул на еластич¬ ност, модул нн Юнг Dehnumgsmutfe / слрссидир кабелна муфа Dchahagsschrciber т тесзотреф Dehnungsochwiageг т ппсзеслезсри- чвски кристал с надлъжни колебания Dаhnhngoochwinghngаn fpl надлъжни ко¬ лебания Deionisation f дейон^рция Deionkammer f дейеннр камера Dekade /1. декада 2. десетица, двсвтка Dakadaagenerator т декаден генера¬ тор Dckaeeakcffe f декаден броител Drkadcakrndcnsatr— т декаден (кутпсн] магазинен кондензатор Dekadensysfem п 1. двкадна система 2, осовсuчса система
99 Detektorfgtter Dekaden widerstand m дскадно [кутийпо] • магазинна съпротивление Dekadrnzählen т дскндсн бреител (брояч] Dckäecnüäblröbrc f дскесрос, дскадна преброителна лам^н Dcka mCer wcllcn fpl вълни зтдезенсс- ровия [десетметровпя] оиеиеззн Dakation п вж-. Dakadenüblröhic Dckllnationsmadei f дсзлинанетьр, спе¬ циален компас dekodieren'дешифрирам, декодирам Dakobärer т декохерер Dekonzentrierung f разфозусuррсс Dekrement т д-крвмснт Dckirmegtkunvc f крива на затихване Dakremaatmrooar т д-кремвнтметър, апарат зн измерване на овзрвмвнтр на затихване Dakirmater п вж. Dekrement messcr De )н Rue-Element п влвмснт на Де ла Рю (елемент от сребърен хлорид) Dalay-Llnic f заканителна линия Dcllingie-Effekt т поглъщане на въл¬ ните ат слой D нн йасоофepaтa прп слънчеви изригвания Delta.öapasohng / съгласуващ оелса- обрнзвн преход (между фидер и антена) Drltoomfemac f дипзлна антена с двлтн- образ-к преход нн фцдсрн DeItA(glockea)isioator т изолатор тип делта Deltametall п двлтаметнл (сплав от мед. цинк. олово и желязо) Dclfamoduiafiom f дслтемооулецпя, рнз- лсзаво-иниулосе модулация Deltaschaltung f съедииссие в триъгъл¬ ник Dclta-VAR-Relais п рслс, което реа¬ гира нн бързз изменение нн реактив¬ ната мощност Demagnetisation f рнинетнuсвесв dcmagnatioicica реиметспсвен Demodulation f детекция, д-модула¬ ция Demoehlotiomskemmlim1e / детекторин ха¬ рактеристика Demoduiatlomskurvc f вж, Demodhla- t1rnskenmlin1c Dcmodulatlonisröhrc / дствзсзрсе лампа Dcmoduloflomssomde / сонда с диод (демодулаторка сонда) Demodulator т дензоулетзр, детектор Dam^<^iui^l^i^i^röbic f 1. дссезтзрср лам¬ па 2. лампа на двмодулатор Demontage f вж. Demontierung Demontierung f разглобяване, демон¬ тиране Dcn'rr т из, дсние (величина. която характеризира дебелината на ко¬ принена нишка) Demitilrrumg f оснитрецuя, дснитрира- не, двнзатпзрция (напр. на въгленова нишка) Drmsltät / плътност; тъотесе Densitometer п дессисзмесър, апарат зн измерване на ситизсета плът¬ ност Dcasr-Bindc f намотаване с лвнвнр лента (за защита от корозия на медно-алуминиеви съединения) Dephimeter п дефимвтьр, апарат зн измерване прaвздинaотса на водата Depolarisation f д-поляризацпя Dcpolails'otlomsciekfnoee / деполяриин-• цизнен [деполяризираш] електрод DepoГarisafIrnsmosse / овпеляризрцяон-. на смес [маса] * Dapollarisatoi т оепзлярииетзр depolarisieren дспзляризирен Dill motor т двигател нн Дери (ре- пулсиохен двигател с удвоен брой четки) ‘ Dellvafionswinkei m ъпф. нр отклонение Darlvlertc / матем, производна Destillation f хим, дестилация, дести¬ лиране; пречистване Daoflliatioosthrm т хим. дестилацион¬ на кула Destllllersäule f хим. дестилационна ко¬ лона Desensibilisierung f овссссибилизиpaле Detektion / 1. детекция 2. откриване Drtakton т детектор Drtekfordlode / детвкторвн диод Detektorempfänger т двтекторсн (радио) приемник Dcfekto-fossums / държател [патрон) нн детектор Datcktongiifte— п дстезсuреше решетка [мрежа] (във е^-лнов1^'^1а)
BetektorgleichrichtHng 1H Defekforgleichrichtuag f 1, изправяне чрез детектор 2. дстск-тиране с кри¬ ' стнл Dctckfrrkcnnliittc / дстекторна кррез- тернстпка Dctrktrrkrlofali т детекторвн кристал Defcktoinadel f (контактно) острие на (кристален) детектор Detektorlöhrr f детекторна лампа; дс- свктиреща лампа Dcfckto-splrolr f (контактна) спирала нн (кристален) детектор Dcfekto-vcrstärkung f усилване при дс- сектuресв Dcfckto-wirkung f детвкторно [изпра- вителнз] действие Determlmoafe f детерминанта Deuterium п д-утврпй Deutlichkeit f яснота (напр. на изобра¬ жение) Dcvoltcur т иосижевашр напрежението мрmисе, посuжеврш бустер Dezibel п децибел Dczlbclmcßgerät п децибвливгьр. нпво- измсрватсл Dczlbc-rlch т диеиеизс на оецпмесро- впт; вълни Dezigebirt п вж. Drzl brrrlcb Dc*imaЬBi1a^г-Konverf1e—hng f деостuч- но-дваизср зонвврорция, превод на число зт двоична в десетична сис¬ тема Drzlmol-Dual-Umwandler т преобразу¬ вател зт десетичен в двоичен кад Dezimole f десетичен знак Dezimoikodc т десетичен кед Dezimalmaß п десетична мярка Dazimalröbrc / вж. Drzimalalblliöbrc Dezimalwaage f десетични всзнп, дс- цимал Drzlmalzfibler т десетичен броител , [брояч] DezimaLzählröhrc f д-катран, декадна преброителна лампа DcremaBtrcbuük f uзм;рвеселсе техника нн дециметровп вълни Dczimcterbaralch т оиепезес на децп- ' метровите вълни pejemefeiseblef п вж. Dezi matarbcralch Dczlmeterklcinfunkgeräf n порсрсuвср радиостанция на дециметровп вълни Dezimeteiiresoaaazkiels ' т резапапсе» контур зн децинесровпя вълнов оие- пеиaс [обхват] DezImeteГlR1chffuakmetz п радиорелейна мрежа в дсцим-тревня диниеиос [об¬ хват] Dczi mcterröbra f ление зн дециметровп вълни • Dezi metc-schwingkrcis т колебат-лен контур зн децим-тревия вълнов диа¬ пазон Dczimefe—wclleii fpl дсцим-треви вълни Dczi meterwellemgebief п оuеuазес [об¬ хват] на д-цим-тровнт- вълни Drzimrterwrilenrcllölsstreckr f радио¬ релейна линия в дециметрзвпя диа¬ пазон [обхват] Dazimctcrwclirnricbtverblneuag f радио¬ релейна връзка на дециметровп вълни Drzimeterwellensfrecke f вж. Dczimc- friwrlieairiolootiecke Dezi mctcrwailan verstärker m усилвател ст овцямвтревета вълнова област Deziaacbricbtenübertroguag / връзка на о-цимвсревп вълнп Dczi sprnrr f филтър зн потискан; на високочестотна паразитно самевъз- бужоене Dczlf-Iodc• / триад зн дециметрови вълни Dezi vvissärkcr т усилвател в доциноCl ровия дuеuеиес [обхват] D-Fokton т кз-фиии-сс нн изпревар¬ ван; Dloobfaofrr m телввизпзнвн диапези- сuв-с ^сектор Dlöbötla f разликата от бряговия ло- терuсъм на ко-фици-ffсе на поглъ¬ щането п цифрата единица Diagnose / диагноза (автоматично ло¬ кализиране на грешка) Diagnoseprogramm п диегсоосираща програма Diagonale f диагонал Dlagonalzwcig т drr Brücke диагонал нн измервателен мсст Diagramm п диаграма herzförmiges кароиопдср диаграма (напр. на посока на излъчване) rubrndes ссесидсн диаграма
Hl Dielkometer ■ . — - ■ . - _ — ,1 DlagramaA«ofUUung f корекция [за¬ пълване] на провалите в диаграмата на саоaз;нaст (посредством спома¬ гателна антена) Dlogio mm brclfe f широчина на диагра¬ мата (на насоченост) Dlogio mmrollc / рулонна диаграма; ролка за навиван; нн диаграми D1аglаmm-otаtirn f въртене нн диагра¬ мата (на насоченост) Dlagiammschralbrn т оенаuиm;щ урвд (за графики) Diogiamm whwemkung f сканиране нн диетремете (на насоченост) Dlögnommumfasfprlmzlp п метод с пре¬ включван; на диаграмата нн насо¬ ченост (за създаване на равносигнална зона) DlAmagnrtlkum п дпамагс;сuк, дпа- метсисна 3^^™) dlomognefisch оиеннтсит-с> неметни- тен Diomogmetismus т диенегс-спиъм Dlopasoa п диапазон, обхват Diaphonle f смущение зт съссдсн ка¬ нал; динфония Diaphotie f смущение ст съседни цветни компоненти Dlopbiagmo п 1. диафрагма (напр, в електролитна клетка) 2. блвнда, екранираща устройства Diapositiv п диапозитив D1ap-rjekflru f диапрожекция Dfaskop п динскоп (проектор на про¬ зрачни образи) Dlasymch—onmoschlne f колекторна ма* шина зн променлив ток Dlafbrimle / диатврнuя Diazcd Sicherung f винтов предпазител „Динце^д" Dlchirmötclemeat п дикрометвс елв- месс d1ch—rmafioch двуцветен dicht с-прзсицавм, уплътнен Dlchtr / гъстета, плътност elektrische -л;зсрuчвоза плътност; плътност на електрическите заряди mogmefische метсиссе индукция, плътност на магнитния поток DfchtrmrBgeräf п д-яоитзмвр Dichfemoduiotlom f модулация (на елек¬ тронен поток) по• плътност, скорост¬ на модулация . Dlchtescbnlft f фонограма с променлива плътност D1chfeochwamkumg f кал-бание (флук- тоации] нн плътността (на ' електро¬ нен поток) dichtgesteiuert вж. dichtmoduHeit Dichtigkeit f 1, непропускаемост; . хер¬ метичност 2. плътност; гъстота Dlcbtigkeitsmesser т уред за измер¬ ване плътността на телата, д-нсито- мер D1cbfkrndansato— т херметичен зонд-с- загор dichtmoduli'i^j^-t кейто с модулиран а) плътност Dlcbtstruc—ung f модулация по плът¬ ност Dichtung f уплътнени; Dlchtumgsdraht т проводник, запре- сзврн в основата на стъклена кол¬ ба , Dickcnochwinga- т пиеззсл-ктрuд-ози кристал с напречни колебания . D1ckcnochwiпgung /ниrрезсс колебание Dialekt—ikhrlzumg / диелезсрuчвоко за¬ гряване . Dielektrikum п диелектрик, изолатор, -лексрпчссзр . изолация, изолираща среда (вещество) festes твърд диелектрик geschichtetes слопст диелектрик ~, pollorisir—trs поляризиран диелектрик verluotbebaftetes диелектрик със за¬ губи dielektrisch оиелексричсс Dlrlektrizitätsomfanmc / дисл;ксрuдмн антенн Dialekt—Izi1fätskrastoafc / диелектрична преницне^^гт; електрическа кан- осестр . % D1aicktiIzitätokrnsfanfcalMrßgeräf п уред зн измерван; на диелектричната прз- ннцр-мост . D1riektrizitätsvcrlhotc mpl диелектрични загуби Dielkometer л дu;лзом-р, апарат за измерван; нн • оивл;зтриднрса ир^- нпцевмост
DiarettgaHcct 102 Dlrhsfgewicht n служебно тегло • (яапр. нв електрически локомотив) DlensfkAnal т канал за служебна връзка DicmsflHtung f служебна линия Dienst verkehr т служебна връзка dieselelektrisch диивл-ел;зтричвоки Dieoel-Elektirtah-zcug л дизелевз транс¬ портно средство с електрическа пре¬ давка D1coe^Elekt-rti1ebwagen т дизелова мЗ- тарвагонна сскция с елвзтрпч-сзр предавка; дизел-електричвска мот¬ риса D1roci-Elakfrrlrkomrtlvc f дизелов ло¬ комотив с електризвсзр предавка Dias zlböisf-Möifln-Vierer т д;сирижнl лвн кабел с жила, усукани пз мвссде нн Дииеякорос—Мартин Dieselkraftstoff т дизвлевз горивз Dieselmotor т дизелов двигател Diesel sott т дсзел-ген;ресорес агрегат Diaoclzent-ala f оиз;леве влектрецен- трнлн Dletzronirger т токов трасофзр.натер (токзвп злешп] нн Дитце Dltfclcatlai п диференциал Diffircaflalöaaiysator т диференциален анализатор digitölr— цифров дигитален дифе¬ ренциален ееелниетор Diffr—emtlol biückc fдиференциален мост DItГrraatioleisklImiaator т диференциа¬ лен оискримпсетзр Dlffcrcnflaicircghag / диференциално възбуждан; (на електрическа ма¬ шина) DIffarantlaiflltar н дпферснциалсн (мо¬ стов] филтър Dlffrrcntfalgalvaarmctcг п диференциа¬ лен гелвесене■тьр DIffricatlalgcbei т • диференциален оес- тик Dlffr—cnt1olgcgcaop-cehoyofcm п дуплекс¬ на • система по диференциална схема Diffr—cmfiolglr1ehumg f диференциално уравнени; Diffr-аnflаlmrdulаtion f диференциална модулация Dlffaraafiaiqurflrnf п производна - Hf^i^e^r^e^gfiöi—cgelwejrk п диференциален регулиращ некесииъм Diffcianfialiaglar т диференциален ре¬ гулатор '■ DIffarcntiAIrcIaio п диференциално реле Dlffc-catloisceuoituag f диференциална [балес-се] схема Diffrrratialschutz т диференциална рн- шиср Ditfr-catlolspoanuagsmassa- т диферен¬ циален волтметър, взлсметър, кзйтз показва разликата в напреженията на • дв- мрвжи (при синхрониза¬ ция) Ditfcrrnfio^strrmsch^lttt т диференциал¬ на токова защита Differential synchron übertrage— т дифе¬ ренциален сслсин Diffc—ratiol übertrage- т диференциален тресофермесзр Differential vei-stOrkan т диференциален усилвател Diffcicntloflon f диференциране doppelte двойна диференциране mittels Rcchenverssärkar • диферен¬ циране пеорсоосвен операционен усилвател Dltfaraafiötlraoklalo т диференцираща верига Differenz f 1. разлика 2. резоьгласувнс; Dlffcncazeiskriminator т диференциа¬ лен диозриннсетзр Ditfcirnzcaffclaumgsmcsoumg / н^мврвн- не на реиосеянив посредством опре¬ делян; на фазовата разлика между две вълни, излъчени зт два различни пункта Dltfc-cazc-—cgung f прзтнвзвъзбуждрс;, диференциална възбуждан;, възбуж¬ дан; с ток с обратна пзоледзвртел- нзст нн фазите Diffricnzficqucaz f разлика зт смвсвн- ните честоти, рнзликзва звcтзта DifftlrazfraqhelDzversttllkcr in усилвател на разликата между двв честзти Dltfa-anziatr- т диференцираща устрой¬ ство Differenzieren п матем. диференциран;; намиране нн производна Dlffarrmziergerät л диференциращо устройство Dlffcrcnzei-glicd п диференцираща ве¬ рига, диференциращо зиенз
103 Diodcmd^^iofiwid^irsifond Dlffrirnzicrkctfa / диференцираща вс- рига, поредица [верига] зт диферен¬ циращи звена [схсмп] Dlffclcnz1clsebaitung f диференцираща схема Diffcicnzicnzeitkoastonfe / врсмскзсотрн- тн нн диференцираща верига Differenzmesser т диференциален измер¬ вателен уред Dtffc—cmzmcbgerOf п диференциален из¬ мервател Dlffcrcnzmaßorndc f сонда зн измерване грндиентр на uол-со Dlffc-caz-clö1o п диференциално рсле Dlftr-razschoithng f диференциална схема Diffrrcazschcma п дифсрвнтна схема Diffcnenzschutz т дифСренциална за¬ шита Dlffcncmzsrltrnbomd п долна странична [дестзтсе) лента Dlffalcazotrrm т диференциален ток Diffc—cnzfon т тен с честата, равна на разликата от дв; честоти; тен от бненс Ditfc-caztoafoktrl т коефициент по ци- серомооулацносни изкривявания Dlffeicnzt-äga-verföh-cn п ъяе^од. изпол¬ зуващ биенето мвжду нзоешитс че¬ стоти Diffcranzver stärke— т ж Diffc—cmflöl- verstäiken Dlffcnenzwlmkel т ъгъл на резоътлеl суване Diffraktion / дифракция diffundieren 1. дифу^ирам 2. внасям (примеси) посредством дифузия diffus 1. разсеян, дифузен 2. нсяссн Diffusion f дифузия, разсейване, раз¬ пръсван- chemische химична дпфузия Dltfuslrastiaktor m коефициент нн дп- фузпя Diffhoirnokspozität f дифузнсн-н зепе- цитст Diffusionspumpc / (вакуумна) uомuе, в която евакуираният въздух дифун- дирн в пзтзк зт пнрн, дифузпанна помпа Dlffuolroot-amsloto— т дифузионсн тран¬ зистор Dlffusionszoac f дифузпонна зена [об¬ ласт] digital цифров Digltal-Anaiog-Umwoadiuag f ццфро- нннлзгзво преобразуван;, преобра¬ зуван; на дискретни величини в • не¬ прекъснати Dlgltölаuogöbc f цифрова извеждан; Digitaie-uckan т пс^^^тнз устройство зн цифрова снетадса машинн Dlgltalkon verte— Anoiog т еселого-циф- рзв преобразувател DiglfoIrimgobC f цифрзвз въвеждане Digitalfreqaenzmesser т цифрев често- томвр Dlgitalmrßgerät п цифров измервателен урвд Digitaliccbar— т цифрова пидиолителср машина . Digitalumwandler т цифрев преобра¬ зувател, преобразувател нн цифрови величини Digital voltmeta— п цифров взлснвтър Dikfophm п еж. Diktiergerät Diktiergerät п диктофон Dilatation f разширение, резтетляс- Dlmension f 1, иимеренпв 2. размер Dimcmslorieгungolcistuag f условна ти¬ пова мощност, иресзтср мощност Dimcaoionofrlmcl f формула с реимврит- (димесоиисв] . D1mgoIcy-VeIfаb-cn п киuврболизвс нн- витрuизнен мвтод нн „Динслей" Dlodc f дизд diffundierte дифузнен-н диод gesättigte диед, кзйтз работи в режим на насищан; ~, hrehsper-cmdc диед с голяма обрат¬ на съпротивление leitende препускащ (етиуmес] диед piomponallcle диед с плсокоперрl лелнн електроди ~, opcrrandc запиращ (запушен] диод vorgespannte диод, нн кейте е пе- дадвно прсднепрвжесив Diodcnbegrcmzrn т • диоден ограничи¬ тел Diodendoppelbegremzer т двустранен диедсн ограничител Dirdcndur'chlaflwiderstand т вътрешно съпротивление на диед а права пз-
Dtcdanclcmcnt 1*4 сека [пзсокн на пропускане], право съпротивление на дизд D1rdcnaicmcnt л, logisches statisches диоден статичен логичен елемент Diodemgatte— п днздна сх-мр нн съвпа¬ дение, диодна (лзтидвозр) врата D1odcnglcichr1chthng f 1. диодно дстек- сиррн- 2. диодно изправяне Dlrdcmlmpulstläghcif / врвмс зн въз¬ становяване на диода в импулсен рсжпм Diodenkapazität f диоден капацитет, зепецитсс на диод D1rdanklcmmochaltung f диодна фик¬ сираща схема Diodcmkm1cksehäifc f острота на чуп¬ ката [коляното] на диодна велт- ампсрна карнзс-ристизр Dlrdramatllx f дизоср матрица Dlrdanmischhng f дпOдсо омеоврне: опзосз преобразуване Diodempioo— п двойка диоди (подбрани със съвпадащи показатели) Dlodei^i^iuontrtf п модул от четири диз- дн (свързани за рингмодулатор или за мостов изправител) Dlrdcmsehalfung f днод&а. схсма, сх-мр зн диод; включване на диод D1rdensper-widerstaad т обратно съ¬ противление на диод, съпротивление нн запушен диед Diodcnstnrckc f разстояние мсжду анз- дн п катодн в дизд D1rdcatrl п диздна схема на съвпа¬ дение, диодна врата gesperrtes закрита диодна схема нн съвпадение leitendes открита диодна схема на съвпадение Diodi^nvi^i^i^lt^rkr- т дпедсн усилва¬ тел Diodenvierr— п рингмзоулетзр с четири диода Dfodenvoltmete— п дпедсн волтметър Diopter т д&сяхгър Dioptrie f диептрпя Diplcxbct—irb т диплвксна (двойна] ра¬ бота Diplexer т антенен разделителен фил¬ тър, диплсзовр Diplexsatz т вж. Diplexer Diplcxverfahncn п метод за едновре¬ менно • излъчван; нр два телеграфни сигнала Diplexverkehr т диплексна [двойна] връзка Dipol т 1. днпзл, вибратор 2. двупо- люснпк elektrischer електрически днпзл ~, gefal^i^^i^^r шлайфlвнбресзр ~, geknickten прегънат (пречупен] дн¬ пзл Hrlfzsehrr елвм-нснрес вибратор, дипел на Хсрц magnetischer магнитен дипел schwingende— активен днпзл ~, umgespeister пасивен дипол Dlpolanordnuag f дпполнр (антенна) си¬ стема Dipolantcmnc f 1. рстеса-оиизл 2. анте¬ на, зонотрунpрне зт опполп Dipolast т 1. клон на дипол 2. пзд- пера [закрепване] на дипел Dlpolcbcnc / мнзгздипзлна ннс-нр: син- фазна анс-са: рнт-нно платно Dipoler—rgrr т възбудител нн вибратор Dlpolgruppc f 1. група дипзли; оипзлср рнс-нср система 2. ннт-нр тип „въл¬ нов канал" D1prlhälftc f раме [половинка] на дипол Dipol moickül п дипелна мзл-кула Dlpolrclhc f вж. Dipolzellc Dipolrlchtantenac f мнзтздппзлсе на¬ сечена анс-на Dipol Strahlung f излъчване на вибра¬ тор Dipol wamd f антенна платно Diprizeiienöntcnc f вж. DlpolarHe Diprlzc1lc f рсд зт колпнеррнз разпо¬ ложени диполи . D1prlzwc1g т рнме на дипел Dilac-Fuakf1ra f функция на Дирнк Direktion f посока; направление Di-ckfiomsmrmrnf т дирекционен ме- мент Di-rkfmodulafiom f непзорвоотвсср мо¬ дулация . Direkten т направляващ , днпзл, ди¬ ректор . Dlicktononfanna / наоздесн антена; анте¬ на с директори, рнтсна от- типа. „въл¬ нов канал", антенр нр Яги ,
1Л5 DewraUMmaentratio в D1-ckfsehгclbrr т телеграфен апарат, кайте сс задействува направа от входящия тзк Dirrktiöhna f вж. Di-ckfoiebfblldl,,Öblc Dilcktsiehtblldlöh-c f кинескоп, чисто изображение сс наблюдава непосред¬ ствена Dinrktübenfnoguag f (външна) директна предаване (което се . излъчва в мо¬ мента , без междинен' запис) Dirrktvrrkrbr т пряка връзка Dlirktverstä—kc— т изссзяннзтзков усил¬ вател Dilckfvrlsfälkhag f линейно усилван-, усилван; без преобразуване Dlrrkfzählrr т брзяч с непосред¬ ствена отчитане disjunkt непресичащ се Disjunktion f изч. дизюнкцня, лзтидеско събиран-, логuдвокр сума, лзтидссзз ИЛИ Diskonamtemme f конусообразна ннтвнн с диск на върха Diskontinuität f дискретност, прскъсна- тест D1skrntinuhm п прекьссртосс Diskriminator т дискриминатор, „раз¬ личаващо" устройство; детектор на честотно модулирани сигнали Disk-imlmotorscbwcilc f праг нн днскрн- мпнатзр Dispafehcianlagc f диспечерска уредба Dlopafcberzcntlale / диспечерска цен¬ трала (напр. на енергийна система) dispergieren двси-pтирем, разсейвам Dispersion f дисперсня, разсейване Dispc-oIrasUasa f разсейваща лсща Dlsscctorröbnc f првдр^тел^^н телевп- иизннр тръба (на Фарнсуърт), дп- ссктор Dlssc^cr т вж. Dloocctor-öbrc Dlssektornöbnr f вж, D1osectorrährc Dissipation f диоипрцпя, разсейване (на енергия) . Dlssipafiomsciawirkung f диоипетпвно въздействие D1ooraaaz f дисонанс, несъвпадение Dissoziation f, elektrolytische електро¬ литна диозцирцпя Dlsorzlat1onsg—ad т степсн на дисз- цинция : Dissrziiotionskonstaafc / • константа ин (електролитна) дпсоцпнцня Diotoazrclölo п дистанционно рслс Dlsfаazsebutz т дносесцизнса защита Dlotrroirn f изкривяване; дисторзпя distributiv дистрибутивен, разпредели¬ телен Dlsvaleaz-Gatter п изч. схема „изклю¬ чително ИЛИ" Ditetrodc f двоен твсрод Dit—iode f диед-трпзд divergent рнихздящ (за ред, редица- сноп) Divergenz f dar Kraftlinien дпвсрт-яшп® на силови линин Divc-sety-Betrlcb т вж, Diversify-Emp- fomg DivclsItylEmpfaag т (рндпо^рисмрне с разнесени ннтснп Divldemt п мат. делима Dividieren п мат. двлвние Division f мат. оелвсис DivIoiomssehAltumg f схема нн деление Divisor т делител D-M-Viarc— т [DIe8eHh)r0t-MaifIalVie- rer] двсирнжнлвс кабел с жилк, усу¬ кани пз метода нн Дпив.л:хoрсс- Мартин Docbtkohic f въглвновн пръчка с фитпл- зт минерални соли Dobertyseadei т предавател с моду¬ лация пз схемата на Дахертк DOKA-Motor т [DrppeIIldäti|gаnke-mr- for] асинхронен двигател със сдвоен- накъсз съединен ретор Dolly f жарг. тлв. операторска количка Dolmetscheranlage / уредба [инстала¬ ция] за синхронен превод (от един¬ на друг език) ■ Domäne / дзмсн Donator т вж. Domo— Drnatr-n1veau п донерно ниво Donaumastblld п силует нн стълб ду¬ навски тип (за две вериги е два на- лречника и разположени в триъгълник проводници за електропроводи ВН) Drar- т донор Doaonca dichte f ззнцестррпия (плът¬ ност] нн донори Drnrrenkrnzentrаtlrn /концентрация нн дзнзрн
DOnorstafe 106 Douorstufc / енергийно нива нн дзнзри [донзрнп примеси] , Donut-on / донутрен (вид магнетрон) Dopcn п допиран;, вкарване нн при- месни атоми Doppalabspamnkrtfc / сдвоена опъва¬ телна изолаторна верига Doppelabspaumumg / 1. двойно закрепя¬ ван; (на проводник или въже) 2. двойна обтяжка (на стълб) DoppClabof1mmumg / двойна настрой¬ ка; приеман; нн една осесция нн двс места зт скъпата Doppel-Achsial belüft umg / двзйно-ркопрл- нн [паралелна] вентилация DrppelUnaotygmat т двзсн асеоситмес dopprlad—ig двужилен (напр. кабел) Doppcliautiicb т двойно [двyдвитател- но] задвижване Doppclbaoiseiodc / дизд с две бази Doppelbegrcnzer т двоен (двустранен] ограничител Doppelbereichabsfimmömzcigeröhne / вж. Doppelberaichauzeigeröhre f електронен индикатор с отделни сектори зн слаб и силсн сигнал Doppelbild п двойно изображение; изоб¬ ражение на паразитен сигнал Doppelbrechung / двойно пречупван; (на светлината) Dopprlbnückc / двосн мост, мсст на Тзмпсън Doppcit^^I^I^ir^^^^itugg / двоен ограни¬ чител, схема с двойно фиксиране Doppeldfodc / двосн дизд Doppcldipol т двзсн днпзл, бивибра- тер doppeidräbfig 1. двужплсн 2. двупро¬ воден Doppel drcbkondcnsafor т овуоекцпонвн променлив ззсд-сзaтзр DoppeIdгehstrommrfrr т сдвосн нспн- кронвс двигател DrppCdrehtraastlrrmatol т сдвзвн вър¬ тящ сс трасофзрметзр, сдвзвн ин¬ дукционен регулатор DopiMidreht-anmei т двейсовъртяш рнз- едuсисел (за ВН) Do^^l^i^j^i^l^l^iröbne / двосн . триод Doppeiempfaug т вж. Divelolty-Empfaug DrppcterdschlhB т двойно земно съе¬ динение; двуфазно звмне съедине¬ ни; DoppeterdsehluвscЪutz т иашцср зт двойно звмно съединени; Doppelernagumg / двойна възбуждане Doppclfodcn т двойна нишка, бифи- лярен проводник doppelfädlg бифплярсн Doppelfah—icitung / контактна линия със сдвоен проводник Doppelfeldmaschinc / (асинхронна) ма- mиср с двойно захранване (от стра¬ на на ротора и статора) Doppelf—aileftung / двосн електропро¬ вод; въздушна линия [електрзпрзвзд] с двс ввригп Doppeifrequenzmessar т двзсн деосз- томвр, честотем-р с двс ск^ли (за синхронизации) Doppcifrequanzquanzplotte / двудсссотl нн кварцова пластина - Doppelflügeiroto— т двуосзтзрес (пспс- рудеобразен] ротор DoppelgabciecliosiKrre / двосн затах- ватсл за отразени сигнали, двосн схозрграоuт-л Doppelgqfenspncchbeltnleb т двукратна двуплскона телефонна връзка Doppelge^nDaktgleichrichten т баланссн детектор т брлннссн медулнтер drpp<cl^^!^Л^i^:ot който с с двустранно [двойно] захранване DoppCIigiferrdlh-c / твтрзд; двуреmс- тъчнн лампа DrppeIlgItersteue-hmg / двурстссъдсз управление • DoppeiEftterstromtor т двурвтесъдес [екраниран] тиресрон DoppclhäUgketfc / двойна висяща (изо- латерна) верига Doppdh(öekerrcoomoazkulvc / двугърба рсзонансна херрзт-ристизн Doppelhöran п едновременно слушане на оригиналния изсозниз и възпроиз¬ веждащите вuсозоговсрис-лп (при озвучаване; двойно слушан; DopIxChornlautsplleeher т високогово¬ рител с двн рупора
/107 Doppeli^M^iuiatiao Doppeljmpols m двоен импулс Doppcll^i^^<^l^i^l^<^i^^]^i^to^ m генератор на двойки импулси, генератор нн двойни импулси Doppriimpulsmrdulot1ou / двзйна импул¬ сна модулация DoppeliorIatrr т двзсн иззлесзр; изо¬ латор зн сренопзипция нн проводници (при телефонни линии) Doppclkäfig т ■ двсен кафвз, двойне- кафвзна наметка Doppclkäfigmagmetnon л магНетрзн с резонатор във фермата нн клетка Drpprlkät1gmrto- т двзйнекрфеивс асинхронен двигател Drppclkäflgrrtor т двойнозрсел-с рз- тзр, рстзр на Бушвро Dopprlkäf1gw1cklhng f двойнзкрфвзна наметка Doppclkammagnetrru п магсесрзн с двн насрвщНи гребеновидни ссгмснтн Drppclkapsclmlkr>rfoв п диференциален микрофон Doppeikatodenssrahlröhic f двулъдввр електроннолъчева тръба Dopp^]^!kc|^i^]^amtrumc / вж. Doppelkonus- antemma Dopprlkegeliuftleiter т вж. Drppclkouuo- antcmmr Doppelkcgelschirmleiter m бизосичср чн- дързебреисе рссвса DoppcUkernwandler т двуядрсн (токов) трансформатор Doppelbette f сдвоена (изолаторна) вв- рига Doppcikeuic f двзсн лист (от диаграма на насоченост) Doppclklaagzclle / дву-лсмвнсна пие- зоелсктридср микрофонна клетка Doppclkoblcmik—ofou п диференциален [двустранен] въгленов микрофон Doppelkol^^jktor^^i^i^r т двуколсзсорсн двигател Doppelkommutator т 1. двзсн колек¬ тор 2. двзсн комутатор Doppclkrmmutatormasch1aa f дву-лек- трзнен двигател Drppclklrmmutatormofr— • т двзсн колек¬ торен двигател Doppelkonusouteunc f конусна ннтснн с конусообразна просивосвжсос, бп- зонпчнр рнтснн Doppeikonushornantcnnc f бпззспдне ру- перна рссена DoppelIko]Duslautoprcehcr т високогово¬ рител с двс конусни мембрани Doppelkreisdiagramm п карексерпсспзе на насоченост „есмпцр" Doppelkunbelwiderstoud m, gcgeuläufige— двойно кутийна [магазинно] съпро¬ тивление с въртящ комутатор п обратно променящи сс стойности нн всяка сдна зт декедпсс doppellagig двуслоен Doppelläufe- т двзсн ретор DrppeIIiiufermotrr т двейнокафвзен (еспнкрзнес) двигател Doppellautspreche— т високоговорител с две мембрани, двзсн високогово¬ рител Dopprlleiter т двужилен превздсuз Doppelleitung f 1. двупроводна линия [верига] 2. двувсрижен електропро¬ вод 3. двужплсн проводник flexible гъвкав двужилен кабсл (шнур] . DoppCIlieiDmodsteuerugg' f 1. двейнр си- ссвна гесвретор-двитрсел, звеоратид- на схвма нн Лвсна^ .2. схвма на Лвз- нрро с два генератора Doppe}ieuchtsehiгm т двуслоен екран (на електроннолъчева тръба) Doppcilokomrt1vc f двуоскционвн лекз- мзсив . Doppelmantel т 1. двзйна риза, двосн кожух 2. двойна обвивка (напр, на кабел) Doppel maschine f сдвоен тесеретор, ге¬ нератор за две ч-стотн Doppelmast т двосн (сдвоен] стълб Dop^imeialldraht п биметален правед¬ ник, биметална жица Doppelmikrofon п 1. стср-омикрофон 2. двосн микрофон Doppelmioehhug f двойно преобразу¬ ване Doppelmodulöt1rn f двойна, модулация, модулация нн една носеща • честота е два различни сигнала
Boppeimtor 1<К Doppel motor m сдвзсн двигател» Стягав) двигател с двс котви, встровни в сдпн корпус, нз на паралелни внлове Doppelmutter f двъйнл гайка Doppeinuttonker т двузеснл-н ротор, двойиозеналср котва Doppelnutlвhfe— т двукнналсн рзтер Doppeinutmotor т двузрсрлен двигател Doppelpemtodc f двосн пентзд doppcipollg двуполюсен Doppclquellc / днпзл Doppalrabmcu т двзйна рамкова есте- нн; двойна рамка Dop^eirecorder т бързодейсгвуврщ Морзов апарат с двзйна пишеща система Doppeirepulsloasmotor т репулснзнен двигател с двзйна захранван; Doppeiröhrc / двойна (слезтрзнсе) лампа Doppel rotor т сдвзсн рзтер Drppcloammcloehicncu fpl двзйнн съ- биреселса псиснa система т двубедрсн сър- дечнпк (на трансформатор) Doppeloehlchtzellc f вентилен фзтосле- мснт, фотослемвнс със запиращ слей Dopi^l^^t^lillif^s^^irabl^r т двзййзцилиндри- чна прзцспнн антена, насочена прз- цепна енсесн Drppclschllhterreghng / омеоссз [ком- паунднз] възбуждане Doppelscblulßieitti-oto— т генератор със смсссна възбуждане, кзмпаундсн ге¬ нератор Doppetschreibbetrieb т дуплексна теле¬ графна връзка Drppei!s:lbrittmrtor т сдвзсн стъпко» двигател Doppelsehnenbürstan fpl двухардовп четки Doppelorhnenopulc f двойна гордевн секция [бобина] (от намотка) Doppelseitenbandempfong т двулвнтовз (радио^рвеман; Doppeisrifcnbondsendung f овулестово предаван; Dopp^lsleb л двоен (лентов) филтър Dopp^l^i^lp^i^^^m^^m^i^^i^r т сдвзсн вслт- метър, волтметър за сравняване (из¬ мерване) на двс напрежения DoppeIopCslhUg / двустранно захранван; Doppelspur f 1. двзйна (матсиCнрl пи¬ ста 2. двуииотов запис Doppeissindejrgeiuciotor т двустртзрен генератор Drppeiotegbohlleite- т вълновзд е Н- збразнз ссчснис Drppelsteuermioeh—Öhrc / смесисвлср лампа с двс управляващи решет¬ ки Dop]^ii^^t^i^<^i^röb—c / лампа с двс управ- лявгнлм рсшсткп Doppelsteuerung / 1. двустранна моду¬ лация 2. двойно управление Drppelst-ahlooziU)gIrof т двулъчев зсци- лзгрнф Doppeistrobilöbre / двулъдсвр тръба Doppeis-ombet-lab т двуполюсна те¬ леграфиран; Doppelsuper т радиоприемник с двойно преобразуване Dopp^]^Sh]^lic1tfa]kt т 1. двойно преобра¬ зуване 2. паразитен оуперхсссрзоинси ефскт Dop^ii^^i^^t^i^^<^hrc /двзйна (електронна) лампа Doppeitta—ifziählar т двойноснрифвс електромер Doppcl-T-Glled л двзсн Т*член Doppeltontiosfugg / двудеотосср тонална манипулация Drppe!tontelegliöt1e / двудеотз■ссе то¬ нална тслвгрнфия Doppelt-lodc / двосн триод Doppelunterbreehuugskilnkc / двойнз- прскъсващо гнезда (жнк] Doppel vvIrOärkungssehaltuаg / схсмн с двойно усилван;; рефлексна схема Doppelverstlmmuag / относителна рнз- ссройзе Doppelverkehr т дуплексна връзка; двзйнн връзка Drppelvorkicisoehаifung / схема зн не¬ утрализация посредством включване на резонннсен кръг Doppel wälber т комбиниран избиран; двзен избиран Doppclweggieichr!clhte- т двупътСн (дву- полупериодпзвн] изправител Doppelwtcfvecrsfirker • т дуплексен усил¬ вател; двузрсал;с уешжнтел
Drahthck Dopipiweililgkiaf/ наличие нн двс (рс- изнанснu) честоти (при свързани кръ¬ гове) Doppclwcudel f двзйна спиралн, двойно навита • ннжежаемр жичка Doppelwendelgfühdnaht т двуспирална отоплителна жичка Doppel weиdclIompc f двойссоппррлса [диусширална, биопuрелна] лампа Doppclwlcklung f бифилярна наметка Doppclwu—zcl f двосн корсн Doppelzackenschnift f двуамплитудна среновврзнлсе фзногрнма DoppalzellensclшiteJr т двзсн превключ¬ вател нн акумулаторна батерия Doppel-Zcppelinautemne f симетрична дипзлнн антена; симетричен дипол Doppclzwc^kautcnnc f антснр зн обща работа на два предавателя, обща ассеса DoppelzwccrkanDennengerät п диплезоер Doppclzweiipoiröh-c f двосн диод Dopple— т репродуктор Dopplcr-Effckt т Дзплврзв ефскт Dopplerfrequenz f честота при Допле- ровия ефвкт Dopplc-navlgatlon / рндuесевитацuенса система, използуваща сфсктн на Дзплср Dopplerradar п редиолозационса стан¬ ция, използуваща сфскта на Дзплср Dopplcrvcгoeh1cbhng f Дзплвровз отме¬ стван; Dose f 1. кзстезтср кутия 2. (кръгла) f кутпя Dosis f ооие Drsiolrlothng f мощност на деиеса Droiomcosei т • (рндинцнзнсн) дозимв- тър Dosimeter п еж. Dosismesser Dotieren п вж, Drtlcrugg Dotlerumg f 1. датиране, въвеждане на примесп 2. концентрация нн при¬ меси DofienungsgefOIIc п вж. Drfierungogra- dient Drtirгumgsg-adlrmt т гради-нт нн кон¬ центрацията на примесп Double п бймвтал Double-Current-Cable-Code т двуполю¬ сен телеграфен кзд Diachegagfeuge / антснн, издигната с хвърчило Dnobt т жица, проводник blaukar гел [неизолиран] проводник emaillierter емайлиран проводник isollerta- изолиран проводник D—ahtobspommung f зпъвннс [сасятрсе, обтягане] на праведник [жица] Drobfabofomd т разстояние между про- вздницп Diohtogsehiuß т край нн проводника (предназначен за присъединяване) Diabtautmahmr f запис върху (магни¬ тен) проводник [жица] Drohtohfaahmrgerat п вж. Drahttrngc- nät Drohtbond п плосък (лентов] проводник Diabtbondoge f жичен бандаж Diabfbrueb т прекъсване [скъсване] нн жица [проводник] D—ohtbuad т пл;сесзр (от жичен про¬ водник) Drohtbügdel п сноп от прзвзднпци Drahtriemrnt п жичен елемент; серме- ;лем;сс drohten 1. телеграфирам 2. монтирам с проводници Drobtemde п вж. Dnobfaaschlu0 Diabtfcramcidcvcrbinduag f преводна оел;зосъобщпт;лсн връзка Drobtfuak т жична радиофикация Dnahtfumklcitumg f радиотранслационна линия; линия зн жична радиофи¬ кация Drobffunk-Friasehoyotem п система за пренасяне на телевизпенни сигнали по кабел Diabffumktellmebmcr т абонат към мре¬ жата зн радиофикация Drohtfuaktnägar т носсща (честата) зн . вuсoкодсосoтна радиофикация Drohtgittar п 1. провздсuззва решетка 2. (пълноводен) провздникзв реше¬ тъчен филтър Drahtloriatlrn f изолация нн превод- нпк Drahfkara т сърцевина от (желязна) жица Diabtkials т кръгла навивка Diohtioelk т лак - (емайллак] зн (изоли¬ ране нн) проводници
D—ahtlaekieunaoehIne 1110 Dгabttackiermaoehlae f машина за ла¬ киране на проводници D-ahtlogr f слей зт проводници D—obtlelte— т проводников вълновзд Diabtlaitung f жична [преводна] линия Drohtleakung / направляван; чрсз про- водна връзка; управляваме чрез uре- ведна връзка D-ohflltze f жилз на мнзгзжилсн про- вздииз, плссесзн drobtlrs безжичен Drobtiosewideгotamd т н-жично съпро¬ тивление Diabfnaebrlebt / 1. с-л-треме 2. съоб¬ щени- пз проводници; жична съоб¬ щени; Drobtncfz—aflcktor т мрежест (антенен) рефлектор; перфориран (ессесенl реф¬ лектор Drohtpbrto п фотоселвгрефuя D-ohfpotentirmrtr- п жпчсн петенцпз- мвтър Di0btiaeluo т радиус на прзвздник [жица] Drobfrlag т пръстен на провеоспз DrobtrhDethak т жична радиофикация Dlobfrhmdsplhcb т еж, Dlаhtrhaethak Diabtseblclfc f навивка зт uроведсuз, примка зт проводник Di0htoieharhng f жичен предпазител Drobfspoaarr т жабки за опъване на проводници Drohfspuie f 1. наметка, бобина, тзро- иделсе наметка; 2. барабан [макара] зн навиване на прзвздник Drаbttrmgelrät п магнетофон с жичен ивукзсооuс-л D-ohffoatiäger т жичен звузонзсп- тел D-obftrimmrr т дзнеосройвещ зосд;с- знтор с развиващ сс провздсuз, „мустак“ Drohtuag / 1. телеграфиран; 2. вж. Dlahtaachi1eht DiAbtwalic f вълна пз протежение нн праведник Diabtwellemieite— т вълнзвод, конструи¬ ран зт (спирално навит) проводник; спирален вълнзвзд D-obtw1ekluag / бабина (част от на¬ мотка) DrahtwIderstAad т съпротивление нн прзводнuз [жица] D—obtwindhag f навивка зт провод¬ ник Dioll т 1. усукван; (по жилата на кабел) 2. стъпка на усукване; стъпка на спирала 3. спин (на електрон) Diehochsc f ос на въртсн; Drchаderckomtcmmc / въртяща сс анте¬ на на Адкзк Diebomrdc f въртящ сс анод Drehomtcmae f въртяща сс антснн Drebouslage— т завъртаща сс кензелн Dicbboke f вж. Drabfhnkfaue- Drehbewagung f въртеливо движени; D—ebdrossal / внризмвтър Drchclscn п въртяща с; стоманена [фе- рзнегнптсе] сърцевина Drcbeloeagelгät п вж. Dreheiscumeegeräf Diahaloeаinot-umeаt п вж. Dicbeloru- meßgerät Drabatoemiaotrumeaf n mit Magnet елек¬ тромагнитен поляризовнн иим-рве- телвн уред Dicbeiscameßgerät п електромагнитен измервателен урвд D—ehelseurozliiogroph т зоцилзтреф с вл-зтрзметнитси вибратори Drebrlsraquoticatramesoe- т слектре- магнит-н легзмвтър Dreheisearelöls п -л-ктр)метситн) реле Drehrlseastrommeoser т електромагни¬ тен амперметър drehen завъртам (около точка. ос) Drebtöktor т коефициент нн фазова пим-ствесс Drchfeld п въртящо сс (магнитн)) полс clllptloeheo елиптична въртящо сс пеле gegen]lаufendeo обратно [насрещна] въртящ) сс поле kreisförmiges кръгово въртящ) сс пелс pulsic-cades пулсираща въртящо сс полс D-ehfeldanfcunc / есс-се зн кръгова поляризация; ннтенр с въртящо сс поле Drchfcldonzclger т вж. Dгehfeldm<a^юi— D-ehfeldö-belt / работа на въртяща сс магнитно пале
ш DrehmomвDtlhegncmxin|g Drchfeidelotauzrcials n индукционна ди¬ станционно рсл; D—ehfeidampfomger m солсин-прu-мсиз DrehfciderrcgermAsehlne f възбудителна машина c въртяща сс магнитне пзле D—chfeld^eber т овлсис-дасзпз D—chteid-InduktIraomrtor т индукцио¬ нен двигател, пеосрссн на принципа нр въртящото и магнитното поле, асинхронен (трифазен) двигател D-ehfrldimotiumeat п индукционен из¬ мервателен уред, урвд зт индукционна система Drehfaidiaisfuag f мощност нн въртящо се полс D—chteleleIsfhagsлcsscr т индукционен ватметър D—chfriemaschine f (сл-ктрпч-ска) мн- muсе с въртящо се пеле Diehfcidmeosei т указател зн фазовия ред; указател зн редуван; нн фазите Drchfeldmrtrr т двигател на принципа на въртяща сс (магнитно) полс, асинхронен двигател Drehfaidprl т полюс на въртящ) се (метситсо) поле D—cbfeidrrokfanz f реакция нн въртяща сс (нетнuснз) поле Drcbfeidirlals п реле с въртящ) сс поле Drehfeldrlchfuаgsamzeigar т индикатор зн изозкета нн въртяща сс пзле, индикатор зн фазовия рсд, фрззука- зас-л Drehfeidspauauag f напрежение, индук- тнрано зт въртящо сс (магнитне) пзле Drehfeidsysfem п 1. индукционна си¬ стема (на електрически измервателен уред) 2. система със синхронна връз¬ ка, с-лсиннр системн Drаbfаldtioasfoimаfrr т (многофазен) трансформатор с въртящ) се маг¬ нитно поле DrehfaldйJh;lr:lra^m /онхрсннс прсдн- ванс (на движение) Drchfeldu^^rme- т преобразувател [изправител] нн принципа нн вър¬ тящо сс (магнитно) пзлс Diehfeldumkeh— / изменени; [обръща¬ не] посоката нн въртящо сс поле Drcbfuakfeue- п въртящ сс радиофар радиофар с въртяща сс антснн Drehgcschwiadigkcft / скорост на вър¬ тене Drehhebwählr— т въртящо-пззачваш. избират D-cbkaopf т въртящо сс кзпчс; копче зн настройка Drehkolbampumpe / (вакуумна) пзмuн с въртящз се бутало Drcbkrndenootor т променлив кевден-. знтор, кондензатор с променлив ка¬ пацитет; въртящ сс кондензатор Drehkreuz п вж. Diebkrrhzoufcaac DrebkiChzaateane / антена с кръсто¬ сани дипсли, турникетна антенн Drehkrcuzilnie / (тслефзннр) линия с кръстейки Diabkreuzstrohiei т вж, Dirbkrrhzam- feamc Drebkilofallmefhrer / метод на въртя¬ щия сс кристал (за получаване на рентгенограми) Dnahkupplung / • въртящ сс куплунг; навиващ сс куплунг; въртящо се съединение Diehmagmet т въртящ сс елезсрсмег- нит или мег•нис; подвижен (завър¬ тащ сс) магнит Drehmagnefgolvanrmeter п магнптзслек- трuдесзи телвесзм-тър с подвижен магнит . D-ebmogurtinst-umcnf п 1. измервате¬ лен уред с подвижен магнит 2. гал- вансмвтьр с подвижен магнит Drehmognctmeßwerk п uзмервет-лса си¬ стема или устройство с подвижен магнит (за постоянен ток) Drehmelder т генератор на функция, функционален генератор, сслсин Drehmoment п въртящ мем-нт; усук¬ ващ мзмснт D—ebmomentanpossung / съгласуван; (напасване] на механични характерн- осики: съгласуване по въртящ мз- мснт D—chmrmentaaotIcg т нарастване на въртящия момент Drehmomentbegrenzung / зграиидрвнсс на въртящия момент
DvehAMroBüUffereaz Ш Dr^i^^nomentdlffercuz / разлика във вър¬ тящите моменти Drcbmrmaufcinoaffaihng / вж, Drehmo- mcutbcgrcazuag Dr■ehmrmeufeumrtr— т меминт-н или балансиран двигател, който . работи в упзр, о-рведвuгртсл D-ehmomcaffIu0 т (магнитен) поток, оъосв-тствуващ на определен въртящ мем-нт JDrehmomentgebr— т датчик [преобра¬ зувател] нн въртящ момент Di■abmrmentkrmpenootr- т зонпессн- тер на въртящ мемент Drebmomemtkuppiumg / съединител-огра¬ ничител зн въртящ мем-нт, съеди¬ нител, който предава въртящ мем-нт Dicmrmeatmesoeг т измервателно устройства зн въртящ мем-нт D-ahmrmcntvarlouf т крива [диаграма] нн въртящ момент Diabmomamtwoudic— т преобразувател нн въртящ момент, редуктор, превод¬ на кутия Dгebmofr- т завъртащ сс (на част от оборота) двигател, с-рводвигрт-л Drehrperotrr т симвзл зн завъртан; на всктерн нн ъгъл л/2, Diehplattenkoadeasator т променлив кендензнтер с въртящи сс пластини Diebpbosenocblebrr т фаизрсгулирешз устройство с въртящ сс елемент Di^chpol т център нн въртене D-ehrobmen т въртяща се рамкова рнтенр; въртяща се рамка D—ehrahmcmpeilc— т пелвнгатор с вър¬ тяща се рамкова антена Dnahregler т 1. фнззр-гулатзр; вър¬ тящ тренофзрметзр 2. въртящ авто- трансформатор, индукционен регу¬ латор Dirbnlcbfsfnoblrn т насочена въртяща сс рнтенр; анс-са с въртящ сс лъч D—ab-iehtuag / пзсзка на въртене D-ehrichtumgs^h^lter т прекъсвач [ре¬ ле], кзйтз сс задействува при премяна посоката нн въртене D-ahsebaIte- т прекъсвач, който сс включва или изключва чрсз завър¬ тане • на командния орган • (лост. волан) . Dlchochauzelehcu п въртящ сс зпсидс- скн сигнал, блннкер със звез¬ дичка Drehscheibe / 1. жарг, диелезсрпдссзр ннт-на зн сесспмвтрзвп вълни 2, . шайба на немерзизбират-л D-ehoehiabaipumpe / (вакуумна) помпа с въртяща се котва с шибър Diaboeblitt т стъпка (пз посека) нн въртенето Diehsehub т снсг-сцuелнз напрежение [усили;] (по периферията на ротор) Drchopanauag / трифазно напреже¬ ние Dirbspulompeimeten п матниссосл-з- тридвски амперметър, амперметър с подвижна наметка Diebopule / въртяща сс намотка, за¬ въртаща сс наметка Drehspulgalvanometer п магсисноел-к- сричеози тнлвензм-сър, тнпвасом-тър с подвижна намотка Drehspuilnotihmeat п магсuтнз-л-ксрп- десзи измсрватсл-н уред, слвзтрз- измврватслвн урвд с подвижна на¬ метка Dlebopui1oolatirasmesse— т магнитна- елексридвокп еммстър Dnehspuimeßgerät п вж. Dicbopuilno- tlhmaаt D-chspuiqhrtienteuma$ser т логомер с подвижни бобини Drchophlrriais п реле с подвижна на¬ мотка, матнптнзвлвзтричсозз рсле Dlcbsphiscbnelis■ch-albcl т магнитно- електрически зндулатер Diehsphlochwingumgsgolvaurmete- п виб¬ рационен тнлврнзметьр с подвижна наметка [бабина] Dicbspuiopöunhagomesser т магнитно електрически волтметър, взлсм-сър с въртяща се [подвижна] бобина DiehsphlspiegelgOivAnrmate- n огледален телвесзм-сър c подвижна наметка Dichsphistiommesoc- m магнuтсо-лез- српдсози амперметър, амперметър с подвижна бобина DlcЬophltrnabueЬme— т. -мешинсослоа- срид-сзр грамофонна мембрана
113 D-rhsfnomspauuung D-chepulva-irmetei n вариометър c вър¬ тяща сс бобина Dnehsfond m въртяща се стайка (на антена) DrcbstCckdooc / щспселна кутия с щи¬ ков затвор, патронна шспоелср ку¬ тия D-'ehstretfeaöboebwäehri т атенюнтер с въртящ сс слвмвнт зт лентов про¬ водник Dnchstrom т трифазен тек D-ehstnomonken т трифазна котва, кот¬ ва зт трифазна машинн Drcbofromaaloge f уредба [инсталация] зн трифазен ток, трифазна уредба [инсталация] Dich st го manlossen т пусков рвзстат за трифазен тзк, трифазен пусков апарат Drehstromaaoebluß т 1. присъединяване към мрежа зн трифазен тек 2. три¬ фазно присъединяване (към мре¬ жата) Dlchsflrmöatlicb т (влектре^рдвиж- ванв с трифазен двигател Drchofiomösyacb-oamoton т трифазен асинхронен двигател D-ebStiomb-ückemgleIchrichter т три¬ фазен мостов изправител Dnc istro mdrppвllliuherin■>tor т трифазен двигател със сдвзвн рзтзр, трифазен двигател с двн ротора Dlcbsfг)lсdyuаmr т трифазен генера¬ тор, г-с-ресор зн трифазен тзк Dlehst:romaiehzäble- т образцов [ета- лзнсн] трифазен електромер D-ehsf-omaiahalt f агрегат зр трифазен тзк Dnehsfromclek-t—i^t^tswei^k п електрз- централа [електростанция] зн три¬ фазен тзк Drcbstrrom-Errege-maoehIae f трифазна възбудителна машина, колекторен компвнортор на реактивна енергия Diehsfromrnzeuge— т вж, Drehstrom¬ generator Dlah9tromteraiclthlag f трифазна слск- YponpcHocHo (електропроводна] ли¬ ния, трифазен електропровод [дн- л-з)провод] Diebsfromgcaerator т трифазен твсв- ресер, • генератор зн трифазен тек D-ehstromgleichrichter т изправител на трифазен ток, трифазен изправи¬ тел Dicbstrrm-GIeichot-omumfoimer т пре¬ образувател нр трифазен тек в по¬ стоянен D-ehot-omgiuppc f трифазна група трансформатори (от три еднакви еднофазни трансформатора) Drcbotlo>mkrllrktrrmrtrr т трифазен кел-зт)р-с овптрс-л Drchotiomkrmmutofrrmaseb1nc f три¬ фазна кел-корна машина Diehotirmkiöftwerk п -л-зсрец-ссрелр [eлектрзосанцпя] зн трифазен тзк Dlehotirmklönmrtol т трифазен кра- нзв двигател Dlebstlrmlaof f трифазен товар Diehotromläuteramllasocl т пусков апа¬ рат [реостат] в роторната в-рите на трифазен двигател Drehstirmielsfung / мощност на три¬ фазен ток, трифазна мощност Drcbstromirltuag f трифазна линия Drcbotrrmluftsehütz п трифазен възду¬ шен кессрзс)р Drrhotrommooeh1ae / машина зн три¬ фазен тзк, трифазна машина Drehstrommotor т трифазен двигател, двигател зн трифазен тек Drebotrrmaetz п трифазна мрсжа, мре¬ жа зн трифазен тек Dlаhstromöltlаaofo—motol т мнслсн трансформатор зн трифазен ток Dichstirmrcgelaalassr- т пускзрстулп- рнщ рвзстат за променлив ток Dichotromlalais п реле зн трифазен ток, трифазно рвле DiehotromschaltAalage f 1. разпредели¬ телна уредба зн трпфазсн тек 2. раз¬ пределително устройство или инста¬ лация зн трифазен тзк Dich Stгomoehalffafcl f разпределителна таблз зн трифазен тзк Diahof-omsehloubeumotor т трифазен двигател зн корабен винт Dirhstromspammuug f трифазно напре¬ жение, напрежение ст трифазна си¬ стема S Не меко-българскя електротехнически речник
D iehotromtraaoformofrr _» _ 114 D-cbstlomtlonsfr-mafr- m трифазен трансформатор, трансформатор за трифазен тек Dreist—rm-VIclieIfe-oaioge / детприпро- ведна инс^'н^1рция [уредба] зн три¬ фазен тзк D-ehstromwIekiung f намотка зн три¬ фазен променлив тек, трифазна на¬ мотка Drehsfromzahier т трифазен електро¬ мер D-ehotromzeat-öIe f 1. трифазна елек¬ троцентрала 2. електрическа централа зн трифазен ток Drehtauchwäbirr т 1. пзбирач с въртя- щ3lпотепяшз [вмъкващо] движени; 2. кулисен избирач Dlebfloastrlmatrl т въртящ сс транс¬ форматор, индукционен преобразу¬ вател Diahtieaaei т вж. Diehtrraaoebаltrr Dirhfnennscboltin т разединител (зн ВН) зт въртящ тип Dichhmformer т въртящ сс преобра¬ зувател Drehung f въртелива движение, вър- тесе: завъртане; зборзт D—ehumgszelt f време зн завъртане Drahwahler т въртящ пзбпред D—ehwlnkei т ъгъл на завъртане D-ebzabl f брей на въртвния [обороти] в минута, скорост нн въртене kritische критична скорост на вър¬ тене Drrhzabiabfoli т опедрн- на скоростта на въртене absoluta— абсолютно намаляване скоростта нн въртене relativer зссооис-лнз намаляване скоростта на въртснс vorübergehende— прсхздно [дина¬ мична] намаляван; [опаорсс] ско¬ ростта нн въртене Drcbzohiobseakuag f намаляване [спа¬ дане] скоростта нн въртснс D—ebzahländrnung f изменение на ско- рестта на въртене absolute абсолютна иимесснив на скоростта нн въртене relative зснсоис-лнз изменени; на скоростта нн въртене D-chzahianotirg т увеличаване [пзвп- mрвасе] скоростта на въртене absoluter абсолютно увеличаван; окероосте нн въртене relativen )тсеоисвлн) увеличаване скоростта на въртене D—ehzohlkenmilnia / скоростна характс- рпстизр, керезтерuстизр на скоростта нр въртене Drehzohlrageluag f регулиране скорост¬ та нн въртене Drehzohlverbaltru п скоростна [меха¬ нична] характеристика Drehzahlverlauf т еж. D-chzohlve—hol- tem Drehzahl verstell moto— m оервздвпгртслl към регулатор зн скорост Diahzabiveisteliuag f иимвсесие на ско¬ ростта на въртене, иимесение нн броя на обзрзтитв в минута Dieieialpböbef п сризсрд-с (телеграфен) кзд; трончвн код D-eIdIrdaascbaituag / схемн на АРУ със задържане с три диода; схема с три диода DrcIdiAhtielfung f српировздср линия Dreidiobtoyotem п триирзвздса система D—e.Ieckonfcmnc f триъгълна (мнзго- елемессса) • ессесе; антена с триъгъ- . лвн рефлектор D-eieek-Dleiaekseboltuag / съединение (схема] триътълниз-сриътълсиз D-cIeekfiächenamteaae f триъгълна анте¬ на с хоризонтално плессз D—cieckgeneinotrl т генератор зн напре¬ жение с триъгълна ферма Dnrieckimpuis т триъгълен импулс D-eIecklKаtfemfаhlleituag f триъгълно вврижнз скачен з)стнкссс проводник D-e1eekoebaituag f съединени; [^^•^тмр] триъгълник, включван; в триъгълник D-aIeekschUtz п контактор за превключ¬ ван; (на намотки) в триъгълник D-aiaeksehw1mgumg f трептене с сриътъл- нн форма D-eiIeksigmal п триъгълен сигнал D-elIekspoauung f линейно напрсжс- ние [напрежение между фазите] при оъедпсеспе триъгълник D—e1ccks-afiektrlantenmc f антена с трп- -дър-н рефлектор
115 D—eipolumsehalte— Die1aek-Stelasehaltuag f съединени; [схема] триъгълник-звездн D—a1ecksfe-aseboithag f съединение [схе¬ ма] триъгълник-звездн Dl,аiаeklZIckzаekschoItumg f съединени; [схема] триъгълник зит-иег Diclelektireenröbrc f тризд, сривлек- трзосе лемuе dreifach тревн, трикратен Dirlfaehbaadflitr- п српкостурвс лентзв филтър ■ Dle1föebdlode f троен диед Drc1facheiebkraeeasatr- т сриоекцuз- нен променлив зесд-нзас)р D-eifocbirkomof1vc f српоекцпонвс ле- ззнзтив D-aifaehmodulöfIom f тройна модулация, модулация на три (различни) пара¬ метри Dlelfaebmrto- т тягзв двигател с трп котви, встре-ни в сдин корпус, но нн паралелни внлевс D-elfachröhre f тройна (електронна) лампа, лампа с три системи в еоис бален Dielfoibembilldröhre f вж, D—rlfa—bam- -öhne Dielförbcakameia f трицветна кнмврр D-eIfö-bemkIneokop п вж. Drrlfarbrn- nöbia Dirifarbaaröhra f приемна свлсвuзuзисн тръба' с трицветен екран, трицветен зuн-сзоп Dirlgitternöbia f пвнсод, лампа с три решетки Dielkommerkiyotirn п вж. Drclkielo- klystron Dialkötoeemröhre f срuлъчввн [трика- сооср]тръба Dielkomp^i^t^i^^t^i^l^i^li^iiöh-e f вж. Dnel- foibranöb—a Dielkomponentenfarbbildröh—e f вж, Drelfanbrnröbne D-alkomponiatenröh—c f вж. Dnclfa—- bearöhrc Drelkrrlobaudfilfrr n сризрътов лентов филтър Dreikrc1oklyotrra n трирез)срс)рес кли- строн D—ellelteiomlaga / срuпреводсиз)ва уредба [система] DirIleitrгlDicbotromzäbler т трифазен електромер за трипрзводнр система Dnaileite—kobal п трижилен кабвл D—ellelfannetz п срипревзонИK)ва мрсжа Dleliaitalsyotem п сриuр)в)дниз)ве си¬ стема ' Dnrllelfenzäblen т електромер зн три- uревсосuкевр система. Dialmonfcikobci п кнбсл (зн ВН) с отделни за всяка жило • обвивки зт олевнн мантия ' D—cl-Nlveau-Masrn п мнзвр с три нива DleIphöocmlD-cIieitersehaItuag f трифаз¬ на сриир)водспкевр система Dlelpboscaßaaeratr— т трифазен т-св- ресер, генератор за трифазен ток Dieiphosaagicichrichte- т трифазен из¬ правител Drelphoscaköbci п трифазен кабсл, ка¬ бел зн трифазен тзк Dlаipbяoen-Kätlgаgkermrtor т трифа¬ зен електродвигател с • накъсо съеди¬ нен ротср D-alphosammaschige f трифазна MеДшса D-alphascnmotor т трифазен двигател, двигател зн • трифазен тек ' . D-alphosenmatz п трифазна (ел-зсриде- ска) мрсжн ' D—rlpbosraarfz—aglen т трифазен мре¬ жов регулатор на активната мощност на напрежението Dlalpbosagoebölta- т трифазен прскъс- внч, триполюсен прекъсвач Dleipbosegochaifumg f трифазна схвма D-aIpbosegst-rm т трифазен• ток/ Dialpbooamoysfem п трифазна' система Dielpba!segtrönsformotor т трифазен трансформатор ‘ D—aIphasemwcchseГst-rm т трифазен променлив тек D-eipbascnwicklung. f трифазна намотка, наметка зн трифазен променлив тек d-aiphasig трифазен ' Drripriendnöbia / краен [мзшсс] тризд dreipolig сриu)люосс Dnclpolröh—e f тризд D-eIpolschwiigröhre / гсс-ррс)реи триод 1 4 Drcipol-SechsIюiröhгc f триод-хеKоод Dnelpolumschaiter т триполюссн' .•пре¬ включвател ’ ‘
Dreipumkt abg laich 116 D-cIpunkfobgicleh m спрягане в три точки D-eIpuuktöudIrg п нудион по триточ¬ кова схсмн Dlelpumkfgleleblauf т вж. DrrclpunktAb- giclch Dicipuuktoozillatr— т т-н-расор пз три¬ точкова схсма D-cipunktseboltung f триточкова схема (напр. на генератор) Drrlpuuktofeurrugg f управление с три вида команди Dici-öbicucmpffing<er т срплампов (ра- OИ))TIрЯвH■CИЗ D-ciochcnkclke-n т трuбеорес сърдеч¬ ния (напр. иaгнитпnрпвпд на транс¬ форматор) Dieiochem^eilragofoгmalfrr т трибсдрвн (триядрен) трансформатор D-cIseb]ltznaggetfelllröh-e f трнссгмсн- тен магнетрен Dnclsfobkuppluug f сриицифтзв съсди- нителсн влемснт D—eisfailcgscbalten т прекъсвач с три зомутрцпзсни положения, срппззп- циезес прекъсвач . D-ciotofftegfertшg / сплав зт три кзм- понеста, срикзмпзс-стсе сплав Dialotiahilöble / трипъчсвр тръба Dicisfiahl-Abicnksystcm п трилъз-вн зсзлзситслсн система dreistufig трнсгъонлвс: тристепенен Dlelvoltmetermethrdc f мвтзд с трите волтметъра Dlciwattmcfc-mcthrdc f мвтод с тритс ватметъра Dreiwattmcooer-Verfiohicg п мвтзд с трит; весмесъре D-eIwcg(e)9chalte- т трипозиционен пре¬ включвател, разпределителен пре¬ включвател Dnciwcgigeichrichter т трифазен изпра¬ вител Dnclwegveczwtigumfsgllcd п тройните, тройни^в) съединение D-ei W1CkllhusOr&DsSlorIш0tor т триннмз- съд-с трансформатор Drift / дрвйф; произволно [случайна] иименение (изместване, отклоне¬ ние] Diiffobglcieh т зомп-соацик на дрейфа D-Iftobgicleh der Brücke балансиране на измервателен мост Dliftbcwagl1ehkclt f дрсйфовн u)двпж- ност ~ dr— LAdungsträgcr дрейфове пздвиж- с)ос на сзсисслпсс на заряда [то¬ вара] Dilfffeld п дрейфове пзл; Dritftiäпo1stor m дрейфзв транзис¬ тор drillen въртя, суча, усуквам, пресук¬ вам; пробивам със свредел Drilling т тройка Dringlichkeit drequcnz / честота за пре¬ даване на сигнал зн бедствие (500 kHz) D-1ngliiebkeitozcicheD п (телеграфен или телефонен) сигнал зн бърза връзка или бедствие Dröhnen п срмовъзбужднн- в акустич¬ ни системи или иисзззecтзсси устрой¬ ства Drossel f дросел, реактор clocngeschiooscuc дрессл със зат¬ ворен магсптопрзвзд gasättige (магнитне наситен) дрс- ссл ~ t gleichst nomvormagnetisierte дрзссл, подмнгнитен с пзотоксес ток von magnetisierte дрсссл, с uзднат- ннтвнис D-oooelflonoch т дроослсо•-флaнцзво (пълноводно) съединени; Diroorlkcftc f сискззвотзссн филтър, дроселен филтър Drosselklappe f дроселна клапа Droosclkreio т 1. знгрндитслеи кзвтур 2. дроселна верига; верига на дро¬ села D—ossclloeh п дреселиращ (дросслсн] отвзр Drooorlmodulotirn / (ннзднр) модула ция пз паралелна [дроселна) схсмн Dioooa}iöbia f реактивна лампа Dioosrloeholtugg f усилвателна схема и индуктивна връзка Dlooselspognung f напрежение на дрс- сел [реактор] Drosselspule / наметка на реактор [дро¬ сел], намотка [бобина] с преоблада¬ ваща индуктивно съпротивление
117 Dnuckluffvcatll Drosselspule mit Eisenkern намотка на реактор [дросел] с фср)мртсuссе сърцевина Drrssclsfoß т м-ждурело)в дрессл (което свързва изолирани една от друга релси) Drosselung f дрзселиран; D-roscihggskeggwe-t п степен на дре- свлиране Drosselт усилвател с ин¬ дуктивна връзка Druck т 1. налягане, натиск 2. прити¬ скане 3. иедетесс dynamischer динамично налягане ~, clcktirototlocbe- вл-кср)отетидс) (повърхностно) налягане ~, osmotische— )ом)сичсз налягане statischer статично наляган; Druckabfall т пнд на налягането D-uekoaloge f сегсстесвлср уредба; uсввматидса уредба [инсталация] D-ückamzcigen т урсд, кейто пззнзвр налягането, манометър Dihekoppaiot т бузв)пвчaтещ (теле¬ графен) апарат D-uekAuoglaIcbocboifer т екопеизпосви прекъсвач (за ВН) Diuekboueh т максимум нн наляга¬ нето (при стоящи звукови вълни) D-uekbogcmlampc f ление под наляган; Diuekbrrmsc f пневматична спирачка Druckdiffencaz f разлика в налаганията Druckciniicbfugg f сагнстеселсз устрой¬ ство Dlhckciasfcliuag f опр-д-лян- [устане- вквнс-, нагласяванв] на налягане dгuckrlcktrioeb пивиоелексричсски Druekclektiizifät f пивизвлектричвотвз D-uekcmpfaag т (с-л-грефсе) прие¬ мане с бузв)ueдaташ апарат Diuckempfäage- т микрефзн зн на¬ лягане Drucke— т печатащо устрзйство Druckfestigkeit f устойчивост [издръж¬ ливост] на натиск или нелятенс Druckgooduicbfübiuag f проходен изо¬ латор (извод] с гнз пед налягане Di’uCkgos-Hrebopoanungskobcl п кнбсл за висока напрежение с газ пзд на¬ лягане, грз)непълссс кабел зн високо напрежение Diuekgookobcl п кнбсл с газ под на¬ лягане Druckgossehöltei т прекъсвач с гнз пзд налягане, въидукзссруес прекъс¬ вач Diuckgefoll т • пад нн налягане Druckguß т отливка под селкгнс- Dihekgioeicntraemptäager т микрофон зн грндивнт на налягане Dihekglod1enfcam1kгrfra п вж. Diuch- g га dicatcuc mpfiämge— Dihekkobcl n кабел c гнз пед наля¬ гане Druekkommeiloutoprceber m рупзрен висоз)тев)рисвл c предрупзрнн въз¬ душна камера Druekkarpf т бутон; клавиш D-uckkaopfobstimmuag f настройка с бутони Druckknrpfoehаlter т бутонен прскъс- вед, прекъсвач с ръчно ззмрсдувнсс D-uckkurpfschiitzellanlasse— т бутонсн зенсезсзрес пускат'ел, бутонсн за- пр-свс прекъсвач зн -л-зср)двитаl тел Diuekknrpfsteherotoud т бутонсн кз- месдес пост, многопозидионен бу- тон-н команден прекъсвач Dnuckknopfsfeuerung f бутзннз [кла¬ вишно] управление [командуванс] Druekknrpftaotcr т бутонсн [клавишен] • прекъсвач, команден прекъсвач Diuekknrtcn т възел нн налягането (при стоящи звукови вълни) Diuckkrafokf т чслсн контакт Druckleitung f напорен тръбопровод, тръбопровод под високо налягане Druckluft /тъстен [компримиран] въз¬ дух, въздух под налягане Drhekluftoat-iab т пневматична за¬ движване, задвижващо устройства със сгъстен въздух Druckluftrohaiter т възоукострусс пре¬ късвач Druckiuttochütz п (елексрз)пневметидес зессезтор Druckluftotcliwerk п железопътен стре- лочсн пост с -лектрзпн-вмнтично управление D—uckluftveafil и вентил зн отъстес въздух
Di uCk1ntfzyl1nda— 118 D—uekluftzylimdcl m цилиндър зн сгъ¬ стен въздух DiноЗmognct т п-зетещ (влвктрз) магнит Druckmesser т манометър Diuekmik-ofon п вж, Dlhckcmptämgc- Dihckmittciamtiicb m задвижващо устройства, работещо с флуид пзд налягане P-hekÖlönfiIcb т хидравлично маслено задвижван; Druckpumpe / сргсстателср помпа Druckregler т регулатор нн наля¬ гане Dluekregciumg, pneumatische f пнсвмр- тичсз регулиране, регулиране на пнввметuдсз налягане Drheksebolfei т граничен прекъсвач [рслс] за срлкгесе Dluekoeholtuag f мас)месридне схема (за автоматично управление) DluekschiaaamkomtAkt т контактна си¬ стема, която сс задействува при на¬ тискан; нн зонсакссета шина (от влак) Drhckotouuag / нарастване на (зву¬ кова) налктес- Drhekofreifen т ивдртнр лесср (за буквопечатащ апарат) Drucktaste f 1. с-летрефес ключ, ма- нuиулесзр 2. бутон, клавиш Diucktoofcuobotlmmuag /1. настройка (на приемник) с клавиши 2. клавишен блок зн настройка D-uckfootcaöggrcgat п клавишен блзк D-uektoofcasckolte— т клавишен пре¬ включвател; бутонен превключвател Dnucktclrgnof т бузвзпезатрщ. теле¬ графен апарат Dihckthibine / активна турбина Diuckuutcnschled т разлика в ннляг'н- нията Dihckvrioueh т пзписвесе нн нрля- трсе [натиск] Diuckvor—ichtuag /Tneчесеш механизъм Dihckwäehtcr т граничен [контролен] прекъсвач зн налягане, гранична (кон- .трзлнз] реле за нрлягнн- Druckwerk л печатащо устройство Druckzugveristlnke— т овусехтви усил¬ вател D-Schlcht / слей D (на еоносферата) D-Scbirm т вж. D-Schl—mblid D-Scbinmbild п (редиел)заии)с-с) псдизетзр зн разстояние, азимут п ъгъл на въивиmвси-с), индикатор тип D Ds-Mofor т [Drehstrommotor] трифа¬ зен асинхронен двигател DT-Schuitt т ссчснис DT, изрязка DT (на кварцов кристал) Dualität f двойственост; съответствие Duoikode т двоичен кзд Duoloehaitcicmcnf т двзид-с превключ¬ ващ елвм-нт DuAlstcHi / бит, двоичен разряд Dualzahl / двоично число Dhontcaclcktrrmcter л квадратен елсх- тромстър Duct bild uug / образуван; на вълновзд (за ултракьси вълни) мсжду тропо¬ сферата и земната повърхност Duktbildung /еж. Duefbildhug Du mct n фирм. дим-т, (феро-никелов проводник с медна обвивка) Duakeiodoptofiom / адаптация при тъм- нинр, повишаване чувствителността вя зкете при престой на тъмно Dumkclcmtloduag / тъмнз изпразване, 'Грундс-нова изпразване -Duakelfeid п тъмнз (зрително) пзле Dunkcificck т тъмна пстнз Duukcl1mptiio т гасящ импулс Dunkelkammer-Lampe / лампа зн фз- сзлеборетзрик Duukriieitfähigkeit / прзвздимсос нр ^^3 DuukclpuUkt т тъмна точка; тъмна мярка (напр, на екрана ма тръ¬ ба) Duakclpumkt1mphio т марксрсн импулс зн иетъм:нявнсe,затьмнявещ марксрсн импулс Dunkelroum т тъмна област, тъмно пространства (при тлеещ разряд) Astoascbcn първа тъмна катодна збласт, тъмна област ст тлссщия разряд, намираща сс сепоорсдосвесо до катода, тъмна област на Асгон /о», C—orkcosckаr втора тъмна зртздса област, тъмнн област от крт)днаср част нн тлеещия разряд с ннй-голямо
119 Du-ekdickcr падение на напрежението, тъмна област на Крукс ansfan вж. Duakelnaum, Aotomseha- Foioeoyockrr трета тънсе катодна област, ней-)тдаовдeсaтр ст катода сънсе област нн тлвешик разряд, сънса област на Фнрндвй Hitto—fscb^r втора тъмна катодна област, тънне област от катодната част на тлвсщия разряд с ннй-гзлямз прденпе на напрежението, тъмна об¬ ласт на Хптзрф ‘ Duakaloehaltuag f 1. схема зн синхрз- низания на „^^3“ 2. схема за за¬ действуван- при прекратяване зоввс- лявес-сз нн фзтзвлвмвсс ©uukrloebiiftгökrr f (знпзмнящн) тръ¬ ба с тъмна слвда на електронния лъч, скиатрон Dhnkeioehiiffocklim т -кран, върху кейтз изображението с пз-тъмно от фона Dhakeistcuc-lmphlo т 1. импулс зн модулация пз яркост 2. импулс за зетьннквес- на лъч Dumkelofrurruag f яркостна медулн- ция, управление нн яркостта на лъч Duukаiotiöki т 1. лъч зн запис с тъмна слвда (върху екран) 2. иеоесзвс лъч Dhukristioblra mpl инфрачервени тъм¬ ни лъчи Dhakciotlokiа- т инфрачервен тъмен излъчвател Duakeiström т тек (на фотоелемент) на тъмно Dunkeltastung / грсснс, зетъмсяврес Duakelwiderofomd т съпротивление нн тъмне (на фптпвлеиент) Dümafilmfechulk f техника нн тънките слзвве düauflйoolg рядък (за течност) Dümnoehiehtschаltаiаmcat п тънкослоен превключващ ел-м-сс. 'Dünn!cbicbtspciebc— т пнмвт с тънки слзсвс, тъсззолзйса памет Dümmsehiehttaehuik f вж. Dünmfilm- dümmwondig тъсззоссссс Duast т 1. изпарения, пара 2. дим; мъгла Durdlrdc f двоен диод Duplexve!—fahren п м-тзо за едновре¬ менно излъчване на два телеграфни сигнала Dhrtaiagröfic f дуплексна с-л-грефнн връзка Duot-Iode f двзсн тризд duplex двзсн; двупосочен; с двойна действие; дуплексен Dhpicxabotimmuаg f настройка на двс величини с сднз и съща копче (чрез превключване) Duplcxbet-Ieb т 1. дуплексна работа 2. работа на обща антена Dupiaxa— т антснсн разпределител за включване нн два ирвдевес-ля към една антена Dupiexverkch— т двупосочна връзка, дуплексна връзка Dupllkatlm f удвояване Duplikator т удвеитсл (напр, на чс- стота) ■ Düppel mpl метални дезсриентпращп лснти (в дротшюрaдuолпкицинтa) Düppcldicbtc f плътност нн металните прстиверадпзлззецизнсu лснти Düppel stnoßc f ивица зт прзсивера- дизлзкаиизсси м-тнлни лснти Düppelst-elfen mpl вж, Düppel Düppciung f разпръскване нн меселсп ленти (за създаване на смущения при радиолокация) Düppclzacken mpl (смущаващи) им¬ пулси зт метални противерндизле- зецизннп лснти Du—chbiagumgskonitakt т контакт, кзй- тз сс задействува зт огъван-тз на рслсатн при преминаване на влак Du-ekblauaea п 1. прегаряне, изга¬ рян-, прегарян- 2. реисзпквнс-, сто¬ пяван- Duichblcanficek т петно (върху екрана на тръба) зт прегаряне Duiekbrhcb т прсбпв (в изола¬ ция) ' Dhlcbb-hehspouaung f 1. пробивна на¬ прежение 2. запалително анодна на¬ прежение при липса на пускова дъга Dhlcbd—chcn п пресассройзр пз днн- пеззсе . Duncke—rber т въртящ сс избиррд с н-прекъснатз въртене
Dhrcfodrehkhrvc 120 Du—cbdichkunva f йензтреме, крива на знвиоимзотсе между ефективната ви¬ сочина нн зсражевещuя слой н чс- отзсесе Dh-ckd-ekscudei т предавател с про¬ менлива честота (за еоносферна стан¬ ция) Dulekdichvcltobicn п вертикална сон¬ диране нн йзнзсфератр (при непре¬ къснато изменение на честотата) Dhicbdilmghmg f 1. ирзнпзеннс, изпъл¬ ване 2. взаимна пресичан; нн тела и повърхнини Dhrebflugwinkei т ъгъл на прелитане Durchfluß т пряко [директно] пре¬ минаване (на ток) Dulehtlußmenge f стойност [кзлпчв- ствз] на потск Du-ckflhBwclleamesoe- т преходен (овръквuсзкздсотзсссl вълнзмвр Dhlebfiußziäb]loh- т ГнЙгер-Мюл-рзв брояч за течности DhiCk:tuluhn/1• нетнигзвъибужоаш тек, семегситваша сила, метнuтзовпж-l щн силн, матсптздвuжещз напреже¬ ние 2. uрзсuдесв Du—ehflhtuagogasctz п закон зн пълния тзк, знкзн зн общото матеитзови- жвmз напрежение, втори закон на Кирхоф зн магнитните вериги Dh-ektüklhag / L проход 2. прокар¬ ван; 3. проводник, кейто съединява електрод с извед Du-ebfüiuagocadc п извод, край на uивздсся [прзкздспк] прзвздник Dh-ehtübluagOfiIter п проходен фил¬ тър Du—ehfühiumgohülsc / проходна втулка [гилза] Dhlektühihagoioriotr- т преходен изо¬ латор Dh-ebfühгhagokradcnoofr- т преходен ззновсиесср Du-ehfübiuugsstrrmwoadici т прехо¬ ден токов трансформатор Durchging т пренисевесв (напр. на ток); проход; преход Durchgoagsamf п транзитна (телефон¬ на) осесцик Durchgoagsbctiicb т транзитно пре¬ минаване, транзитен маршрут Durcbgomgsdämpfuag / затихване в права посока, затихване в пзоззр на прзпусзрсвсз Durcbgoagod-cbzаhl / скорост при рнз- сзвервесе [изпускан;] нн ссрнсн дви¬ гател [генератор]; скорост, пз-вп- сека зт допустимата, презбзрзти Dh-chgonsoclcmrnt п прзпускршз зве¬ на; десирпизлюосик г DurckgAngsfiraomt п транзитна дапез- на [междуградска] (телефонна) ссрн- цпя Duichgomgofcruic1tumg f линия за срас- зuссе дрпечсе [междуградска] (те¬ лефонна) връзка Dulchgoagofc—nmcfz п транзитна да¬ лечна [междуградска] (телефонна) мрежа Du—chgamgsfrcqhcazmesoe- т проходен д-стессм-р Du-ehgöngskasfaa т проходна кутия Dur^^bgoi^i^s^l^eisfumg / прзкзокше [про¬ пускана] мощност; привидна мощност (на трансформатор) Durckgoagsicitfäbigkcif / слезтрзирз- взоимесс (през обема на изолацио¬ нен материал), обемна проводимост* Durebgamgsirituag / линия за тран¬ зитна връзка Duichgongototira / вж. Dhiekgömgs- werk Dulchgoagootlrm т ирoxo)дкс [про¬ пускан] ток (напр. на прекъсвач) Duicbgoagsübertiogei т междинен срессфзрметзр Durch gаngoverbindhng f вж, Dunch- gaagsvcikcki Durebgaagsvelrkchr m транзитна връзка Durcbgoagowerk n разпределителна издц-стреле [uедстесцпк) Dhrebgаagomdei-stand m 1. обемно съ¬ противление (на изолация) 2. съпро¬ тивление (на изправител) в посока на пропускан;; проходна съпротивление Durcbgаagozentrаic / вж. Duiebgoago- omt Dh-ebgаag-Zug-Kuivc f [DZ-Kurve] крива на зависимостта прзвсс-спън (на електропровод) durckgebead 1. прсходат; преминаващ 2. свсезцпзниррс] непрекъснат 1
121 Durchmesser Du—c^iiff m проницаемост; коефи¬ циент нн ирзсицaeмoстср Durchg—iffskopozifät f 1. проходен ка¬ пацитет 2. капацитет между управ- лквешрса решетка п анода нн лампа Dulcbg-lffskopozitätomcßblhckc / мсст зн измерване нн електродни капа¬ цитети Dhlebgiiffsvcizc-iungca fp! 1. изкри¬ вявания поради с-пзстзкнотвз нн проницаемостта в работната област нн лампова харексериосизр 2. из¬ кривявания поради директното пре¬ минаване на сигнал Dunckbomg т 1. гниенсс (на проводник) ; стрела нн лрсвссн 2. максимален провес Dulchhangbcmcsshmg f пресмятане [из¬ числяване] превесн (на проводник) Duncbhämgcu п прзвисврне (напр, на проводник) Du-ebiöBboud п лвнса на препускан; Duleblaßbclcich т област на пропу¬ скане Du-ekkBblaitc / широчина нн ленснта на пропускан; DhrcbtA8cllo rakfanlstik / вж, Dunch- Durchlaß dämpfung /еaтязенсв в област¬ та нн пропускане Duiehioßfäb1дkc1f / ирзпуозеселса въз¬ можност Du—cbloßfökto— т коефициент нн пре¬ пускан; Du—cbioBfilte— п пропускащ филтър Du—cbloBguid т коефициент на пре¬ пускан; (напр. на светлина) Dulebläsoigkcit /1. ирзсицаемзст, пер- менбнлпсес 2. прозрачност 3. прзмз- заснзот; uрзпуозяпвзот elektrische (ди)|-лвктричвска пренн- цеензст ~, mognctlscbr магнитна проницаемост Du—ehlässigkcItomcBgcät п уред зн из¬ мерване на проницаемост [пропу¬ скане) . Dulehioßkcmuliaic / вж. DulehIoBkulvc DulekloBku-vc f 1. крива на пропу¬ скане; характеристика в областта на пропускане 2. реззсесеср харакссри- сснка DuichlöLßpcriodc / псризд нр пропу¬ скан;; пернед нн проводимост Du—cbloBphosc / фаза [перизд] нн пре¬ пускане (на изправител) Dhiebioßilebthag / пссзкр нн пропу¬ скан; (напр, на ток); права пз- сака Dhrcbioßsckolfuag / схема нн пропу¬ скане Dh-eblöBopöuahag / напрежение в ре¬ жим на пропускане Durcblosouug / пропускане gemischte омесесз пропускане (на светлината) ~, gestreute [diffusa] разсеяно (дифузно]• препускан; (на светлината) DuichioBofirm т сек в режим на пре¬ пускан;; прзкзояш ток DuiehIoBt-effpIotte / проницаем [проз¬ рачен] мншсн Du-ehloBvcizOgc-umgszait / закъснение при включван- в правн посока (напр. на диод), врем; нн възстановяван; в права посока Durchlaß widerstand т 1. съпротивле¬ ние в ззсесе на пропускан; 2. про¬ ходно съпротивление ditfa-cnt1clJeг диференциално пре¬ ходно съпротивление Duncklaßzeif / врвме [интервал] нн прзвздинзсс [пропускан;) (напр. на токоизправител) Duiekloßzoac • / 1. област на прзпу- озрсе 2. зона на проводимост Durchlauf т 1. преминаван; 2. прели- сес;; пробег Durchlaufa-brits-oum т пзн;шесис за поточна рнбзср Dulcbiöhtgeaeliatrг т генернтзр зн ди¬ електрично нагряван; Dhrcklohfklyotrra п кл^ссрзи с прели¬ тане Du—ckleistuag / прекздкщр мощност Dh-ckiаithng / пропускане; проводи¬ мост Du—chlcucbtuug / прзоввслкврн; Dhlcbleuchtuagsoehi-m т прозрачен екран Dulehloehhag / перфорация (напр, на перфокарта) Durchmessen т диаметър
Dhlickmasoc-spulc 122 Dhicbmeooc-sphlc / диаметрална сек¬ ция [бобина] Du-ckmessciStelluag / den Bürsten диа- н-срелсз разположение на детзис; Du—ckmessi—ficppcnwicklung / оиенвс- ррлна отепвннaтр паралелна [листова] немзсзр Dhlcbmcsoci^wickluag f диаметрална наметка, барабанна намотка с диа- м;тралеа стъпка намотка с пълна (цяла] стъпка Dui^cbmodulofion f модулиране Dhiehmuotciuag f зввио;н каталог Dune blut scheu n dar Lcituugeu пздлъз- вннв [измъкване] на проводник (от клема) Dhreksekaltil■LeituDgswäh!er т линеен избиран зн директно включван; на зпр-д-л-на линия без повикван; Durekseboifca п дзслвозваселсз ^3- реднз] ззмуспрес- нр ззffсрзснр система Dhrcboekoifgrrät п междинно ретрннс- лаuизссз устройство Du-ebscbolfbcbel т комутатор зн меж¬ динен (жвлвиздьтвс) оптселвн пункт Dhiekscbiog т пробив ~, elektrischen електрически пробив -ein elektrischer чисто електрически пробив sfötiscbrr ссасичен пробив wä-maalektiiocbeг топлинен елек- сричсски пробив Zcue-scbci Ц-нсров [полеви] про¬ бив, пробив в Ц-н-ровия обхват du-eboekiogbar пробива-м, който е не¬ устойчив нн електрически пробиви durebocbiogcu пробивам Dhreksehioдaa п пробив (на смуща¬ ващ предавател) при приеман- Duгeboekiogotc)dstäike / пробивна на- претсесзот нн полето, напрегнатост на пзлссз при пробив dhrcbscblogofest който ; устойчив сре¬ щу пробив, н-пробивн-м Dulcbscblögofcotigkeit f електрическа здравина [якост], пробивна здра¬ вина [якост], устойчивост на пробив Duicbsebiögofuuktirn f зависимост на напрежението при пробив зт пара¬ метрите нн изолацията Durebscbiagskгöft /eсзттpи‘fссзе [про¬ бивна] сила; пробивна напрегнатост на полето Duiebsehlogspfod т път нн пробива Du-cbscbiogsp-rbc / изписван- На • про¬ бив Dulebseblögspiüfung / яипитйасс нн (влезтрuд;ски) пробив прсз обсмн duicboehlogsslcber непробиваем, който е устойчив на елексризссзи пробив Du—ckschlogoopounung / пробивно • на¬ прежение DurchocbIagstoßopaanung / импулсно пробивно напрежение (амплитудна стоеност) Durcbochlogsweгt т пробивна здра¬ вина [якост] Dulcboeblögozcit / врем- на пробива Dulchseblclfveгfab-cn п нвсео зн из¬ ползуван; на колективна анс-на с пзол-дзвет-лсз свързване на абона¬ тите Duicksckaitt т ссчснис, разрез Dhrehscbulttolost / срсдсн товар; сре¬ ден двсзсзшен товар - Duicbscbaiffsleistuag /срсдна мощност Du-choehaitfswert т средно исадение, срсдна стойност Durehsehwingcn п отскок; положите¬ лен отскок Dhichoicktlgkc^t / прозрачност, транс- парвстсзсс • Du-ebsiekfigkciltsg—od т еж. Dulch- ioOfiiod DurekoIcktkAtode / прозрачен фосз- катзд Dulehsichfplrjcktiru / проекция върху прозрачен скран, рир-проскция Duicbsicbtsekirm т прозрачен скран Du-eboteekstirmwondici т тисси [про¬ ходен] токов трансформатор, встресн токов трансформатор ~ ohne Pilmrilcitcn mинес (проходен) токов трансформатор бсз собствена първична наметка Duiebsteekwaadteг т вж. Durckofeck- st-rmwoadle- ■' Duickotimmung / др;нестрейкр: ' покри¬ ване на обхвата Durchsfcucrung / 1. модулация; раз¬ колебаване Z регулиране
123 D-ZerlegtiUg DulcbstrB m 1. прзбпв 2. пробив в ленпе при пележисвлно пр-днрпре- жение нн решетката DhiebotrBcffrkf т (електрически) про¬ бив в транзистори Duiebofrokihag f 1. прзовесляван; 2. ррдиесззиия, ренттвнеозепия Duickfrittswlakai т ъгъл на прелисане Duichthancin п преминаване на елек¬ трони прсз отвор, -тунелен ефскс Dui■ehwob|lLc1fuugowähler т линеен из- биррд в транзитна евсзнесизсе ссан- ция; транзитен линвсн избирач Durchwobbelung f колебание нн чсстз- снса пз цвлия обхват, пълна взбу- лецик • Durcbzeiebmuug f четливост (на изоб¬ ражение) Durcbzlcbwicklhng f прзшитн на¬ метка Du-^^b^zugsmosckiuc f машина с на¬ длъжна вентилация Durcbzümdumg f (неконтролируемо) за¬ . палван; в периода на н;прзпуокднс Dulertrn п (фирм,) дюркетек, сск- сселпс Duгlgalt-Isrlötirn f (фирм.) дюригапс, неорганична изолация Duroplast т дурзпласс Düse / дюза, сауосниз D-Verstärker т усилвател клас D DX-Band п късовълнов диапазон зн свръх^рлечна любителска връзка Dyu п дина (измервателна единица . за сила) Dynamik f 1. динамичен дuрпаизс 2. динамика Dymamikbcg—eazen т ограничител нн динамичния диапазон Dymomikdabmc— т устройство зн раз¬ ширяване на динамичния оиадаизс Dyuamikcatzerrci т динамичен кз- ректор Dynamikcxpondcn т вж. Dyuamik- dehne— Dynom1kkrmprcooo- т устройство зн стесняван; на дпнамизсик дпнп^ззн Dynamikpresser т вж, Dynomikkrm- piasson Dynamik—igelung f регулиране нн ди- сенидник оиеиеззс Dyaom1kstcigrihug f увеличени; на ди¬ намичния диапазон Dyaomlkverilageihag f намаление на дисанuзсик дuаuеизн Dynamikve-zer-uig f изкривяван; нр дисенизесе dynamisch динамичен Dynamo т генератор за постоянен тзк, дисене, дисемемеmиса Dynamo blech п дисемзленериса, елек- срзтексидвоза листова стомана (сред¬ но качество) Dymomod—obt т нрмзтъдвн прзвздник Dynamomaschine f генератор • зн по¬ стоянен тек, динамо, дпсемзма- шина Dynamometer п динамзмвтър, урвд за измерван; нн сили Dyaamofor т оинеовитртвл, пзотзяи- детззеве неmина с една възбудителна п две разделени косвени намотки Dyaamop—Iuzlp п принцип нн саме- възбуждане на въртящите се -лск-сри- д-сзи машини Dynamo-egel / правило с дясната ръка DУaomrstohighB т лясн електрзсвх- ническр стомана Dyaomrzündhng •/. запалване ес ге¬ нератор [динамо] (за двигател с вътрешно горене) Dymot—on п лампа* работеща в днна- тренен • режим, динасрзн Dymofioagraeraton т динртрзнен ге¬ нератор DyuotirmrsziПаtrr т дпнатрзнен ге¬ нератор * Dynot—raschw1aguagcn fpl колебания на дисатрзс;с генератор Dyaofnouwirkuug f дпнатрзнен ефект; вторична електронна емисия Dyuodc f вторичен катод (при фото- умножителитее, динод D-Zc—leguug /Dlразлетесе
Е E-Amzeiger т (радизлзкнцизнвн) ин- оизесзр зн реиосзясuв и ъгъл нн мя¬ стото, индикатор тип Е EB-Betrlrb т еосзлестзвз предаван- Ebbe- umd Flutwenk п електрическа централа, използуваща енергията на морските приливи и отливи E-Bogcu т коляно (на вълновод) в плоскост Е Ebonit п ебонит EccIes-Jo—dau-Mhlfivibiato- т мултя- вибрртзр Eccli^i^-^-Joi^do^g-Scboltumg f мултиви- брнсер с двс устойчиви състояния Ecbo п схо, отразен сигнал Ecbrobsfoad т интервал между отра¬ зени сигнали Eckoomplifude f емuлuсуоа нн зсрн- иес сигнал Ecbobild п изображение нн отразен сигнал; двойно изображение Echobox f (радарен) вхо-рвзонатор; контролен резонатор Eekreämpfuag f 1. затихване нн отра¬ зен сигнал; затихване на ехо 2. по¬ тискан- нн отразен сигнал; дзспокесв на ехо Ecbofoile / устройство за потискан; * на отразени сигнали Ecbrfläebe f отразяваща повърхност Echos-omm п рвфлвктзтреме, вкзгpемр Ecbogrof т самопишещ вхолот EcbrbohIrahmicsraatr— т вж, Echo¬ box Eckoimpuls т отразен (от целта) импулсен • сигнал; есрнзвн импулс Eehrloufzcit f врвмв зн разпространя¬ ване на отразен сигнал • [ехо] Echolot п екзсзсде, схзлзт, дълбзкз- мвр; впсзкзмер Echolotung / измерване нн реиосзкнue• чрез отразен сигнал Echomesser т схомер, урсд за измер¬ ван- интензивността нн зсраивнuк сигнал [ехото] Echo-oum т ревербврацпзнса камврн. Echosignal п отразен сигнал Echoopcrlc f зетиквет-л зн отразени сигнали; вкззетредител Eehrhaterdiückir т устройство зн от¬ страняване [потискане] нн отразени; сигнали Eehohnfc-d—üekumg f потискан; нн от¬ разени сигнали Echrvc-glrichsverfakrcn п мвтзд на сравняван; на отразени сигнали Echon'iiic f отразена вълна Echozcichau п 1. отразен сигнал 2. изображение нн отразен сигнал Eehtopoamumg f напрежение в кран- щатн нн активно съпротивление (във верига за променлив ток) Echtwidensfomd т активно съпротив¬ ление при променлив тзк (като .се взема под внимание и токовото из¬ местване) Eck п 1. ъгъл 2. връх Eckr f 1. пространствен ъгъл • 2. връх Eekcnobdhakeiuag f потъмняване нн ъглисе (на екран) Eckcnoboebacidhag f срязване на ъгли¬ те (на телевизионно • изображе¬ ние) Eekаabcoebаttuaд f засенчван- в ъгли¬ те (на кинескоп) Eekcmiаhtoplccher • т ъглов впозззтз- взрuсел: впсзззтзвзрпт;л,• поставен в ъгъл (напр, на стая) Eekcmsekä-fc f фзкуопpзвзе пз ъгли¬ те (на екран)
125 E1eh1лpolo Eektrcqucaz / 1. ъглова десссср 2. pl гранични честоти (на пропуска¬ ната лента) Eckmjlllc—-Lautspiccha— m широколен¬ тов високоговорител с нисззсзнзвр н висззoтзсзве мембрана; високо¬ говорител нн Екмилср Eckpilot т управляващ сигнал с че¬ стота, равна нн граничната чс^-тзсн на канала Eco-Oszillator т генератор с електрон¬ на връзка-* Edelgas п инертен [благороден] гнз EdclgosglC^i^l^i^li^l^l^t^riök-c / газзтрзн с инертен газ Edelgas-Ölic / лампа, напълнена с инертен газ Edelgasthyration п спратрзн, напълнен с инертен гнз Edelgoszciic f фзтзслемвнт, напълнен с инертен гнз Edelkohle /обогатея въглен Edelmetall л благороден мстал Edelmetall bclag т покритие зт благо¬ роден мвсал Edcimctollübcnzug т покритие зт блн- гзрзден мвсал Edelrost т патила Edloraakkumuiotoг т Eопсзсзв акуму¬ латор, алкален акумулатор Ed1ora-Effckt т -ф-к-с на Едисзн Ed1ornfooshng / фасунга с Едисзнзва [eлeксрзтекнидеозр] рсзба Edlsomgcwiudc п Еднсзновр [елексре- сехсидеозр] резба E^dl^MBsam^en т вж. Edlsrmakkumh- loto— Edlson^kel т Едисонов цокъл E-Ebcue / равнина, успоредна нн век¬ тора нн неuрезъcмaтocrср нн електри- д-озз пзле Effekt т 1« -фскс, явлснис; въздей¬ ствие 2. слсдствис, резултат äufia—rr licbtclektrischer външен фо¬ тоефект ~, ciektlokolrliscke— влезтрззалзрu- дсс вфскс, отделяне на топлина при елексрпчвозз въздействие (върху кри¬ стал) leucnen licktelektriscber вътрешен фзсосфекс Effekt inverse— pbrtoelektrisehe— обратен фотоефект, фотонна емисия, предиз¬ викана зт електронна бзмбрдпрзвка liektclekt-iocher фотоефект, фотз- ;лексризен ефскс pbotoclektriscben вж, Effekt, licht- clektrische— Effcktenzeuger т генератор на -фсксп Effcktlvflächc / ефективна повърхност Effckt1vgcsekwiudigkcit / eines Jous скорост (на движение) на йонис- (обусловена от действието на елек¬ трическото поле) Effektivhöhe / ефективна височина (на антена) Effektivleistung / пълна полезна [ефек¬ тивна] мощност Effaktivspouauug / ефективна стойност на напрежение Effaktivstrom т ефективна стойност на тока Effckfivwa—t т ефективна (орсднз-зве- дрнсичнр] стойност Effektiv wert messen т измервасслсн апа¬ рат зн ефективна стойност (на ве¬ личина) Effcktkomoi т канал зн ефекти (напр. при стереофоничен запис) Effektlicht п д-ззресuвса светлина, де¬ коративно осветление Effc-vcozcuz / бурно отделяне (изли¬ тане] на газ Effusion / Е -изливане, изсичане 2. изригване (напр. на лава), избухване E-Funktlon / матем. експоненциална функция, езопзнeнтр Ego^isfc—uugoimpulo т изравняващ им¬ пулс E-H-Tune— т елсмснс зн съгласуван (при вълноводни линии) Ei п жарг. вж. Недеви Eichblatf п вж, Eiektabcllc Elckelrök—c / лампа тпп жслъд Eicheu п калибриране; градуиране; етнлонпрннс Elchf—cqucuz / -салонна двосoср Eickgeber т 1. вж. Eicbgenenoton 2. еталонен датчик Eicbgeiueiiator т еталонен генератор; зелибретзр Eichlmpuio т еталонен импулс
Elekkoudcnsator 126 Elcbkomdcmsato— m ссрлзнсн конденза¬ тор Eicki-cis m еталонна верига Eichkurve f кнлибровъ^р крива Eickiompe f -салонна лампа, лампа -салон Eichleitung f 1. еталонна линия 2. градуирана линия Elchmanbc f 1. зелпбрецизсса марка (на екран) 2. еталонна маркн (на екран) Eickmaikeugeneirator т генератор нн еталонни мерз-рси импулси (за ма¬ щаб по време), марксрсн генератор Eicbmikrofon п еталонен микрофон Eichoszillotor т вж, Eicbgeneiiiato— Elekiöbia f вж, Elchiompc Elcksende— m 1. -салонен предавател 2, предавател, излъчващ еталонна честота Eichsigaal п еталонен сигнал Eiebopoauhmg / еталонно напрежение Eicbstiömwoudle— т еталонен токов трансформатор Elchtobcilc / тррдуирзвъчср таблица Eichteiler т -салонен дслнтсл Eichung / градуиране, етелзсирасе: прзвврзе: гариране; калибриране E1ekungogeaohlgkcif / точност на ка¬ либриране [сселзнпресе] Eicbwiderstaud т еталонно съпротив¬ ление Eichzocken т изображение на калиб- рндизнсн импулс (върху екрана на радиолокатор ) Eichzähler т 1. еталонен брояч 2. контролен [проверочен, ссрлзнсн] ел-ксрзовигасел Eicbzl—kel т залибрзвъзср окръжност (на екрана на радиолокационен инди¬ катор) Eieophorpnojekitor т селевuипзссн проз ксзр нн системата „Айдофор“ Eiriiorlatri т вж, Eiisolafrг Elgcnobkllagcu р собствено затихване ElgcuobkllugiequciDz f собствена чс- стесн на затихването Eigcaobsckoltzcit f собствено • врсмс на изключване Elgcoboriptlru f собствено поглъ¬ щан- Eigenbedarf т собствени нужди, соб¬ ствена консумация Eigcnbedaifoobrobmc f вземане [пот¬ ребление, консумация] нр енергия за собствени нужди Eigcmbcdoifsoiilögc f уредба [инста¬ лация] зн собствени нужди Elgenbl^ldirtsoatricb т задвижван; нн съоръженията за собствени нужда Elgcubedarfsene—glc / снсргия за сЗб- осв;си нужди EigenteidarfsgeDer-oifor т генератор зн собствени нужди Eigcabcdaifsieisfuag /мощност на.соб¬ ствените нужди [собствените консу¬ матори] Eigenbedo—fsarfz п мрежа (на електро¬ централа) зн собствени нужди Eigenbedarfssckaituug / влезсрuдескр схема на собствените нужди (консу¬ матори] Eigenbedarfsotrrmkreis т електрическа, верига за собствени нужди EigeJDbe<darfstioasformotri т срннсфзр- мнсор за собствени нужди Eigeabedarfstunblnr / турбина • зн соб¬ ствени нужди clgeubdüftct който е със собствена ввстuлецик [собствено охлаждане] снмзвснсилиру-м Elgambclüftuag / собствена вентилация срнзвестплеция Eigenbremsung / ормзопuранс Elgeubü—de / вътрешен [собствен] то¬ вар на токов трансформатор, пмд-- дасо на вторичната намОтка нн токов трансформатор Eigcudämpfumg / собствено затихване Eigenem Ha d u ug / срмопроизволсн раз¬ ряд, оемзррзрко Eigcucr—agc l1mösehimc / собствена въз- буоис-лзр (на вала на генератор) Eigcucincgung / семзвъибуждрс- Elgcmfcld п das Stromkreises собствено • (метсиссз поле) на токова верига Eigeufnequeuz / собствена деотoтр, чс- стесн нн собствените колебания Elgeufrcqucuzilmic / собствена честот¬ на каразтериотикр на система Elgcufrcmdgeneinato— т генератор • на • ситняла „свзй-чужд“ ■ ■
127 „Ein“ Eigcufuuktiou /собствена функция E1geDgelAlцoeb n собствен шум Eigcngcockwiudigkcit / сзбосвеср ско¬ рост Eigcmgcwickt п собствено тегло Eigcnhoibicitai т собствен полупро¬ водник, полупроводник без примеси Eigeuiadhktivität / собствена индук¬ тивност Elgcaköpozität /Тобсслен капациссс Etgcaknoftonlogc / собствена силова уредба (инсталация], собствена елек¬ троцентрала Eigenleistung / собствена [вътрешна, габаритна конструктивна] мощ¬ ност Eigenleitung / собствена проводимост (напр. на полупроводник), е-прово¬ димост Eige Blüfteii . т собствен вентилатор Eigrnmodulotion / собствена модула¬ ция; интврмодулецик EigenUöv1gof1rn / автоматична нави¬ гация, срмзсаuрнвляврсе, семонесод- нннс ... Eigano—tung , / определяне нн собстве¬ ното местоположение [мсссзннхзж- дснпс] Elgegpeilgerät п бордов пелвнгнтор (за собствена пеленгация) Eigenpcliumg / 1, ормзсесзчврне 2. сн- мопеленгиресе, определяне нн соб¬ ствената посока 3. собствена посека Elgempe—iodc / период нн собстввнис; среuсесия Elgcupflffr mpl (собствено) зомбссРl цнокно свнсссне Elgenrallschcn п вж. Eigengeläuoch Elgeunenktonz / собствено реактивно съпротивление, собствен реезсасс E1genreoraoaz / собствен резонанс Eigensckoffcu fpl свойства, зрчсствр ~ da— Llacorltät кнчессвр [свойства] на линейност dielektrische дивлектрuдвоки зрче- ствн . e—godlsckc ;ртодични качества (свой¬ ства] mechanische механични зазессвр Eigenschwingung / собствено колеба¬ ние; свободно колебание Eigeasebwiagungsdaue- / период ва собствените колебания E1gamsekwiugumgszoki / честота на соб¬ ствените колебания; собствена че¬ стота Elgaaspomauag / собствено напреже¬ ние, начално напрежение, вътрсшно- напрежвнис Eigeaspelsuug / собствено [автономно» независимо] захранване Eigeasperruag / самозапуmвасс Elgcaotö-hugcn fpl собствени (вътреш¬ ни] смущения Eiдaaofiökiuaд / керезсврпстиднз • из¬ лъчван- Eigcutrm т 1. собствена звукова де- ссоса 2, звуков съпровод Eigcatruflcqucuz / собствена звукова д-ссзта Eigcntoahaterd-hekuag / посисзесе нн собствения звук, потиозесе честотата нн бпсне между двсте носсщи Eigcavckto— т собствен вектор E1gcmvcmt1iotirm / собствена вснсплр» ция, собствено охлаждан;, срмоввн- тиледпя elgenventiliert който ; със собствена вентилация [собствено охлаждан;]» семзввстплпруем Eigenverbrauch т 1. собствена консу¬ мация 2. потребление зн собствени нужди (напр. в електроцентрала,, подстанция) , Elgeuveniustc mpl загуби на празен ход, собствени загуби Eigcuweiic / собствена (рсзонансна] вълна (напр, на антена) Eigen weilenlliuge / собствена [резонанс- на] дължина на вълната Elgcu werk п вж. Elgeuk-cffoulogc Eigenwert т собствена стойност Eigcaw^i^i^rstond т собствено [вътреш¬ но] съпротивление Elgenzelf / собствено врсме (на пре¬ късвач) Eiioolafr- т орехообреиен [яйцевиден] изолатор; опъвателен изолатор (напр. за антена) , Eilregler т бързодсйствуваш регула¬ тор «Ein“ [eingeschaltet] включено .
einadrig 128 eiaod-ig едножилен Ei noakr—umformer m едсозотвес пре¬ образувател EinAmodenquccksiibc—dAmptvent1l n игни- срзн, ;дсзрсзден живачен изправн- сел Eiaomodcnvcutil n восоензден вснспл; вдсзесздса изправителна лампа Einoufcumcutcicskrp п (ррдио)селеозоп с една антенна система einarmig сднорамснсн (напр. електри¬ чески стълб) ,,Eim-Аuo“-Ragcluag f овуиозицизннз регулиране „Eia-Aus“-Rrgier т двупозиционсн ре¬ гулатор, регулатор по принципа „включвно-изключено“ (без неутрал¬ но положение) Elnboaeomfenna f 1. -дсодпрпезосср асссса 2. настроена антена Einbauantenne f вградена (в прием¬ ника) рссенр Elnböhgiao п окуляр, окулярна леща ciabauea 1. вграждам 2. инсталирам; включвам; монтирам Eiabcielchoupci т суп-рх-т-родинсн радиоприемник с един диапазон elubetten включвам, влетем, поставям (напр. кабел в земята) elmbleaden 1. включвам (постепенно) 2. (пооссдсснз) въвеждане [подаван;] нн телевизионен сигнал Einbrennen п 1. прегарян- (на екрана па електроннолъчева тръба) 2. изпи¬ чане (напр, на лак) Einbruch т 1. (радиосмущения 2, про¬ вал (напр. на характеристика) eindeutig 1. еднозначен 2. косс, недву¬ смислен EladiöbtAatrauc / ;дсопрзводср [едно- лъчева] антена Elbdiöbttiltuag f вонзпровздср ли¬ ния Eiadiаkfopeiscleitung f еднепроводен фидер, единичен захранващ провод¬ ник EiaeroktweileiUeitii— т еднодроводес въnсовоо; еднопрзводвс фидвр clndnahen 1. настройвам 2. навпнтва.м, иависсвем Eimdnlngmoe п вж. Elmdie^u^s)tfcfc Eiue-iug(hago)tlcfc /дълбочина нн про¬ никване (напр, на електромагнитна вълна) Eiaei1nguugowiderofoad m съпроснв- ленис на проникване нн еnектрзнат- сисса вълна Eiucbencnonteuuc / антена, сдотрв;ср от разположени в еосе равнина ди- поли ciuciudcutig взеимно-еосзинрчсс Eiuc—weileu fpl мстровп вълни einfach 1. еднократен 2, прост Elmfackoatemac / ;nенентерсе рнт-на; вnвмвст ос естессе система Eimtoekbefi1cb т 1. симциеконр работа 2. н-рсвсрсивсн рсжнм Einfach brücke / просс (единичен] месс E1mfochdirdc / единичен диод; обик¬ новен диод Eiafoehclcktгodc / просс [обикновен] електрод Eimföchcrdscklhß т даосичсо зсмно съединени; 'EImfoehticquemzsyotcm п еозочестотса оист-нр за делезсз избиране Eimfacbkobei п едсожил-с кабел Eimfockleilter т единичен проводник Einfachleitung / I. влезсрзuрзвод [ли¬ ния] с една токова верига (една тройка при трифазен ток) 2. едно- жилна линия 3. ;днзuрзвздср ли¬ ния Elufockmrduiotiru / пресср [еднократ¬ на] модулация Eintaeh-ckorda- т бдриоосйоссунрщ Морзов апарат с сднн пишеща сн- сс-на Einfoebsommclsch1cucn fpl единични съ¬ бирателни шини Eiufocbscblckt / еднзмолвзулкр;н слой Eimfacbschah- / сдножил-н шнур Eiufocbsichenung / ;дсопзnюо-н првд- uеиисвл Elnfoehspcioumg / едностранно захран¬ ване Einfoebstrombatricb т сдсопоnкрсо [сд нопелюсно] твлеграфиран- Einfoebtorifzäbler т ;дсосарпфсс елек¬ тромер Etnfoehtcleg—ofle / оuмпnсзоса теле¬ графна връзка
129 Eingangrfiwqi E1ufoekйbcllogclhng /ГоНl)oкpессз пре¬ образуван; (на честотата) Eimtoebveгkchr т оимпnезонр (единич¬ на] връзка, едностранна връзка; про¬ ста връзка E1ufoekwcudc1 • / единична спирала E1ufoekwcndcilompc / лампа с единична [моно-] спирала Eimfachw1cklhng / единична [проста] неноскр Eimfockzclcheuampfaug т приемане на сслсгррфнп сигнали с досuозен; нр огледалната тонална чветотн Eimfädalg л 1. проmивесв (на намотка) Ъ. изтегляне (на жило от кабел) Eihfädclsebl1tz т процеп зн прокарване нн nвстеср (е магнетофон) Elmfodemlompc / у^ф^^на [вднз- жизср] (фотометрична) лрмиа Einfall т 1. пндесе (на лъч или кълна) 2, срутване; хлътване Eimtollslrt п дердвндикуnкр към отра¬ зяващата повърхност (в точката на падането на лъч) Einfallswinkel т ъгъл нн падане Elmfongfokfo— т коефициент нн ула¬ вяне [хващаме] Elafob—lcifung / зострзсес проводник нн входящ коловоз, входящ зонтаз- ссн проводник Eiatobislgaol п входен сигнал, сигнал зн влизане Elnfoibegbildiöhre / едноцветен кине¬ скоп, кинескоп зн възпроизвеждане нн чсрно-бяло изображение eiutorbig едноцветен Elmfa—bemüberfiogumg / монохромно предаване (предаване в черно-бяло) Einflochkoatokt т проссн контактна сп- ос-мр (еднократен разрив) Eiatlhgicitotiohi т ав, направляващ лъч при приземяван; Elnflugzclckca п ав, марксрсн сигнал зн приземяване Eiuflhgzeiekcabokc / вж, Eiuflugrel- ebcaocmdcl Eiutlugzciekcuscade- m предавател на сигнали зн ориентиране и кацане на самолети Einfluß т влияние, въздействие; сиг¬ нал ElmfluBg—sec /влuкешр величина (напр, върху показанията на измервателен апарат); перенстър EinflhDk<iricktur /зор-гиния по въздей¬ ствие EinfluBlcokfIru / реакция на въздей¬ ствието Elmf—cquenzquonzplatfc / сдвоз-стОсср кварцова пластина Eint-cqucnzsysfcm п вж, Eiufockf—c- qhcnzoyotcm E1ufüghngsdämpfhng / внесено затих¬ ване Eiatüguagsveriust т внесена загуба Einführung / 1. въвеждане; вкарване 2. вход; входящо съединение, входящ проводник 3. входящ изолатор EiafUhihugoiаoiio0or т входящ [въвеж¬ дащ] изолатор Elntühiungskabcl п входящ [въвеждащ] кабел E1afйhihmgsnlppci tu входяща [въвеж¬ даща] втулка Elufüh—ungspfeifa / вкодяше [въвеж¬ даща] втулка [лула] ' Eingabe / въвеждане (напр, на данни) Eingabegerät п входно устройство, устройство за въвеждане на данни (в електронноизчислителни маши* ни) Eingobcp-rglomm п входяща [въвеж¬ дана] програма Eingang т вход eingängig сосокоДов Eiugoagoödmlttonz / пълна входна про¬ водимост Eimgongsölphobet п входна [въвеждаща] азбука Elagomgsbonefilta- п входен лентов фил¬ тър (напр, на приемник) Eiugougsbefebl т команда зн въвеж¬ дан- (на информация) Eiagongsdofan pl входни оесси E1mgoagoclawirkhng / входно [входящо] въздействие или влияние Eiagomgsalckt-rdc / входен електрод Eiagongocmpf1mdlickkeit / входна чув- освптвлсссс, чувствителност нн входа Eiagömgotiaquemz / честота нн прие¬ мания [входния] сигнал; честота нн входн на схемата 9 Немско »българска електротехнически речник
EjogongofoiAtioo 130 Elugougsfumktiou f входяща [входна] функция Elmgamgsgerät n входящо устройство, входящ блок Eingangsgröße f входяща (входна] ве¬ личина Eimgangsbohlroum т вж, Eimgaags-c- souoton Eimgougsimpceomz f пълно входно съ¬ противление, входен пмпедено E1ngongslmpuio т входен импулс, им¬ пулс нн входа Eimgongslnformatlom / входяща инфор¬ мация; въвеждане нн информа¬ ция EingomgokopAziltSf f входен капацитет; капацис-с р-шссзаlЗетоо Eiugougoklcmmc / входна клема Eiagaugskrordiuotc f входяща коор¬ дината Eingangskreis т входен кръг; входна верига Eimgongsleisfung f входяща мощност Eimgoagoicitwert т вкоонр преведп- мосс Eingaagsparometer т входящ иеремс- сър EIаgaаgoi0hschwideгsfoаe т входно шу¬ мово съпротивление (на електронна лампа) Eiagaagsrrsonator т входен резона¬ тор, модулаторвн резонатор Elagoagssekölfumg f схвма на вкзое: входно устройство (на радиоприем¬ ник) Elagoagoscitc / вход, входяща страна ciugoagsscitig сс страната на входа, нн входа Eiagаngosigmol п входящ сигнал, сиг¬ нал на входа Eimgongsspaif т входен процеп (напр. на резонатор) Elagöagsoponahmg f вкзокщо напреже¬ ние, напрежение нн входа EiugаlDgsopаlDlDhnßsh?dагt т 1. необхо¬ димо входно напрежение 2. чувстви¬ телност (на радиоприемник) Eingangs spulen fpl входни бобини (напр. на трансформатор) ElngAngsström т входящ ток Eiнgoagofelicl т входен делител E1mgougOhbcrblöhümg f • коефициент нн предаване или усилван- нн входно устройство (на приемник) Eiagoagsverrsfärkei т входен усилва¬ тел Eiagongswert т вж, Eingoagstlbc-hö- hung . Eingongswlcklung f входяща намотка (на трансформатор) Elagongswidersfond т входно съпро¬ тивление Elmgoagszufailciawirkumg / входящо [входно] случайно въздействие cingcbeu подавам [въвеждам] инфор¬ мация eingebunden свързан, присъединен elngeprägt приложен (отнася се до е, д, н. ) cingeoeh0ifcf включен ciugcsehwungcu установен, стациона¬ рен (за режим) Eingittereadröbie / изходящ • [кррсн] сризд Eln^tt^riökne / триод, сднорсшетъчнгн лениа cingiied—ig ;дсоивсссс, едночленен Elag-cnzung f 1. локализация (напр- • на повреда) 2,. ограничени; Eingriff т въздействие EIaglitfsobsfimmhDg f вж, Elnkuopf- abstlmmung ciuhäagen окачвам (напр. телефонна слушалка); пзосевям (напр, микро- телефон върху апаратен комутатор) Einheit f 1. единица; единичен ел-м-сд 2. агрегат, възвл abgeleitete производна единица Elabeitemsysfem п 1. оuо'с-ма ос измер¬ вателни единици 2, вдисср [уеднак¬ вена] система, система на -динносс ~, Gaußsches система зт измервателни (физически) единици „Гнус“ Georgisches систсмн зт пимерва- свnсu (физически) единици „Джор- джи“ almkeltlich 1. -динсн 2. еднообразен; еднороден, хзмзтвсвс 3. оuотвнвс■ 4. сзрнрnииирес; стесоарс-н Eiabaits- ссееоертвс, сипев; усuверое- лвн; унифициран; единствен (в съ¬ става на сложни думи)
131 Eialciterölkobel Eiabcitobauart f ссесоарсса [унифи¬ цирана] конструкция Eiubcitoboute||c mpl осесдертсп (уни¬ фицирани] конструктивни -лем-нси Elnhaltse-ekr- т символ за завъртан; нн вектора нал^ Elnhcifotcld п секция от мнсговnемвнт- нн антенн Elabcitofirqucaz f еталонна [стандарт¬ на) честота Einkcifofuuktirn / единична функция Eimbcitsglc1ehumg / уравнение нн ди¬ менсиите . Eiakcitogаwiekt п твгло зн единица мощност (на електрическа машина или апарат) Eiuhcifogiößc f основен размер, ссан- дерссе големина Einbcifoimpulo т единичен импулс Eiabcitoloeuag f сдсцифидес заряд; стандартен заряд Einkeitslast f од-цифичес товар E1nhcitolaitweit т одвцифпдна прово¬ димост Einhaitoirk— п елементарна тръба от магнитни силови лпнии Elmkcitsoeholtzelia f сипзва зл-■ске (ки¬ лия] нн разпределително устройство (за високо напрежение) Elahaltooiekaihag f стандартен [нор¬ мализиран] предпазител Eiukrifooprung т единично ствпен^^со [оссuешIо] въздействие; единичен скок Eiuhcitsspгuagfuukt1ra / единична стъ¬ пална функция Eiuhe1tsopiuagiroktira f реакция на единичен скок Elmkаitotiönsfoimotrl т трансформатор ос осесдартвс [нормализиран] тuд Einkcitotromofrimötriototira f типова срееофорнрсорее подстанция Eiukritswieerstoad т специфично (еле¬ ктрическо) сдирзсивnвни- Elmküliemde f pad. обвиваща, обвиваща крива Einkornnc-klystron п -днорсззсрсорвс зnиосрос E1ukonolotruriuag /-днззеселсо управ¬ ление Eiakoaoioystcm п -дсозесалсе система Elgkaaolverstärke— т едсопдссс усил¬ вател; симплвкссн усилвател; еоно- засрлвн усилвател Elnkmopfobstimmumg / настройване с сдно копчс Eiakarptbcdicmuug f вж. Einkaopfotcuc- пад EiakarpfsfChCluag f управление c сдно колчв; систсмн зн управление с едно копчс Eiukrllektr—mrtor т сдсоколекторен двигател Elukoppeinoum т модулаторен резо¬ натор, резонатор зн групиране (на електрони) Elakoppclsfncckc f участък за групи¬ ране (на електрони) Einkopplung f 1. въвеждане, внасяне (на енергия) 2, uрuсдсдпнявес;, свърз¬ ване Eimkrаloаmpf^agаr т вдсокрътов (рн- диз)при-нсиз Eimkiclscn т вж, Eiakicioempfäugr- Eimkirlsklystirm п едсзреизсрторсс кnистрос Einkieismoguctrrn п еднорезонаторен метнвтрзс Eiak—cistilftnökne f вж. Einkrcisklyotirn Eiak-iofoii-LchcbtoebIiUi т монокри- ссрnвс -кран (на електроннолъчеви тръба) Einlage / влзжзр. подложка, прослойка Eimloganwicklung /однocлзйее намотка cimiogenig -днолнгер-н einlagig еднослоен (напр. намотка) E1nlogcluagotclcglofic / тонална т-.ле- графни с честота в лвнснсн на теле¬ фонни канали clnioufen, sich 1. сработвам сс (напр. за четки) 2, свивам сс Einlegen п drs Scholters 1. монтиране на прекъсвач 2. включване [свързване, поставяне в действие) на прекъс¬ вач Eimiegespuic / шаблонна намотка [бо¬ бина] Elaieite-öataaae / сдсзuрзвздсе [сдно- лъчсва] анс-на ElUleltc-kobei п -днзжилес кабел Elnlcltcnöikobci п -деожиnес маслен кабел
E1alciteгsehah- 132 EiuIelteroeh□hl f сдножилен шнур Einiinlcublld n ецнолинвйнн схсма Eluloehkoppler m (насочен) отклонител (за вълновод) с един отвор E1ulreh Weckung f ;дсознярnсе намотка cinlöteu споявам, запоявам Einiöfen п спояване, запояване Einmasfontaune f 1. вдсзмастовр ансе- нн 2. антена-мачта Eimmesscu п 1. измерване 2, дровсрка нн измервателен уред EiamCfiildfe— т монометал-н .про¬ водник Elametolioeil п менем-сално въжс, мз- ном-салсн проводник Einminutcnpröfung f едноминутно из¬ писване (на изолация с напреже¬ ние) Elarrdauug / 1. нареждане 2, разпре¬ деление; класификация cluprilen засичам, двл-стирам Elnpeudcluug f възбуждане; докве на (затиквршп) трситеник cinptiöekca означавам с колчета, раз¬ делям трасето (на линия) Eiapfcifru п 1. настройка по нулево биснс 2. овиосен- Einpkasrnaaker т еднофазна котва Eiapkase□anloooeг т еднофазен пусков апарат [реостат] ElaphOscnbahiak-öftweik п тяговр елек¬ троцентрала зн еднофазен сок, жд, -осзфезср еn-зтроцестрела Eiupboscnbetrlrb т вж, Eimpkosenlauf Eimphoseublaikobel п еднофазен оловен кабел Elapbaseah-amsoeböltuag / еднофазна схвма за спирачен рсжнм Eiapböscuaiaaake—umfrlmci т едно¬ фазен едсоззсв-н преобразувател Eiaphosanainkcit / еднофазен агрегат Elmpkaoaafaluicituag f (остар.); едно¬ фазен далекопровод; еднофазна слек- сропрвсзоне линия, еднофазен влез- срзпрзвод Eiaphaseagenei—lton т еднофазен [мо- софаивн] генератор E1upk^oocuglefchriehtcl т еднофазен из¬ правител Elapbasinbouptsf-rmmrto- т еднофа¬ зен сернсн (зол-ксорсс) двигател Eiaphoocuiaduktirnsmrtr- т сднофн- звя [мософривн] индукционен дви¬ гател Elmpbasrakobei п еднофазен кабел Elupbooаakrmmutoto-indhktioasmrtoг т еднофазен (мософривн] компенсиран индукционен (асинхронен) двигател EiapIi0oаakommhlfаto-mrtof т еднофа¬ зен колекторен двигател Eiuphasankopplung f еднофазна (мзно- фрзнн] връзка ElmpkascmkiAftwerk п еднофазна [мо- софазса] електроцентрала, електро¬ централа зн еднофазен ток Eiapkoocakirio т еднофазна (моно- фазна] верига . Einpkosralаot / еднофазен [монофазсн] товар Einpboscaio^ т рнбосн нн една фаза, еднофазна работа (на трифазен дви¬ гател) Einphoscnicisfhng / мощност на едно¬ фазен [мосзфеиен] сек, еднофазна мощност Elnpkosenleltung f еднофазна линия Eiapbosculrkomotivtrаnstormotr— т едно¬ фазен [мзсофеивн] локомотивен трансформатор Eiaphoorulüfter т еднофазен [монофр- зен] венсиласор E1npkаscnmаochinc / еднофазна (монз- фрине] (слектрuдвока) машина Elapbasen moto— т еднофазен двигател, двигател зн еднофазен ток Elapboscnnabcaoeblußmrto- т еднофа¬ зен дереnвnсс [туссов] двигател Elmpkoscanatz п еднофазна мрежа EinpkosanöikAbal • п еднофазен маслен кабел Eiaphooearegeii■froastormator т едно¬ фазен регулиращ трансформатор Eiaphаscn-cihcaoeklhßmotor т еднофа¬ зен сериен [колекторен] двига¬ тел Eiapbаoinspаrtioaoformofr- т еднофа¬ зен автзтресофзрмесор Eiapboornstrrm т еднофазен ток Eiapboscnst-rmmoochinа f еднофазна [монофазна] машина машина зн еднофазен ток
133 Eiaochol fkootAkf EiaphoseasfiomscboitAnloga f рнзпрс- делитслна уредба [инсталация] зн еднофазен ток E1apbaseastгrmt-oaofomotor т едно¬ фазен токов трансформатор E1aphoscasynehlrugenerato- т еднофа¬ зен [мософеивн] синхронен генератор, синхронен генератор зн еднофазен сок Einpkoscnsynekronmrtrг т еднофазен [монофазсн] синхронен двигател Eiapkascatiönsfbrmator т еднофазен [мзизфеиен] трансформатор Eiapköoanwcchoalstlom т еднофазен променлив ток Eimpbasenwechseistrombakn f железо¬ пътна линия с еднофазен променлив сок Einpboscmwechsel т едно¬ фазен uрзм-нnuвотозов генератор E1apkoocawceboalstiomofcn т еднофаз¬ на променливотокова деш) пещ зн еднофазен променлив ток Einpboocnwech$elst-omzählell т едно¬ фазен променливотоков електромер Eiupboscnwickiuag f еднофазна на¬ мотка ElmpboscuzObicn т вж. Eiupboseuweck- selstiomzOblcn ciupbаoig еднофазен einpolig еднопзлюо;с, униполярсн; едно- nисе;с (за електрически схеми) Einp-csohag f 1. нетн-сявенс 2. знпрс- соврнс EtAфiclieucmpfäager т приемник с един тззззехренвещ източник Einicgaln п регулиране; настройване einreihig еднореден (за намотка) Eia-icbthag f 1. устройство, приспо¬ собление, съоръж-нис; конструкция 2. настройване, регулировка Eiariebthagovcikekr т еднопосочна връзка Eiu-öbi-raempfängrr т еднолендов (ра- дизTпривнсиз elarückea 1, включвам, съединявам; поставям в дсйствпс Elanückrn п включван;, од-оиняврс-, постевкс- в действие (ход] Eiaooftcihag f оедлзвпсе, провал; осо¬ бена сочкн от типа на ссдло Ие^ои т 1. смссквна деот 2. вnожке; сеосавкр; гарнитура 3. влагрсс: уча¬ стие в ррбеса; поставяне в двйссвие 4. приложение; използуване, експлоа¬ тация EiuoAtzbcrcItoebaft f езсплоесациосса готовност Eiaoafzdiebtc f плътност на зеселисе за връзка (в обхвата) EinoAtzkrat-riic f контрол за нспрс- къ^^^^^сзстсн нн прсдевасе Einsafzmodulotlon f фазова uмuулсса модулация Einsötzphakt т 1. праг нн твсврецик■са: праг на самовъзбужданвто 2. начална тодзе: точка на възникване Eiasatzröbie f тръба, поместена в за¬ щитен кожух Elnsofzsponauag /1. напрежение в на¬ чалния момент на изпразване [про¬ бив] 2. запушващо напрежение Einsotzsfаckdrsc f костезтса кутия зн скрит монтаж Einsatztype f тип (напр. на ключ) зн скрит монснж Einoatzveriuot т внсссни загуби Elnsäuicnbauwcisc f вднозолонзовр кон¬ струкция (ни прекъсвач) Eiasäuteatienner т реи-дuсuсвл сдно- ззлонзов тип Eiasäuirmtiamasckoiter т еднокоnзскзв разединител (за високо напрежение) Eiasekalföuoiöoca п задействуване нн механизъм, кзйсо включва комута¬ ционния апарат Elmscholfbcfrkl т пускова команда Eiaoebаlltdаheг / продължителност на включването nclofivc относителна продължител¬ ност на включването, ПВ% ciusebolfcn включвам, съединявам, свър¬ звам Eias^balfem п вж, Einocboltuag Eiascbolter т взлючвас-n Eiaseboltlmpulo т пусков им^лс Einsehöltkrmmondr п сигнал [импулс] зн включване; команда зн включ¬ ван; Eiuscboltkoatökt т включващо контакт¬ но тяло; нормално отворена кон- тезтсе система
fflmschaltma^ct 134 Elasckoitmagnaf m включващ електро¬ магнит Einsckölfmrtol т включващ (ссрво)дви- гасел^ двигател за дистанционно включван; нн прекъсвач Einschaltsperre f блокиращо устрой¬ ство срсщу включване EinsekAlfophlc f намотка [бобина] на включващ м-крсuздм Einseboltsfcliung f включено положе¬ ни;, положени- „включено“ Elnsekoifsfrß т 1. удар при включ¬ ван- 2. импулс (отскок] при включ- внне Eiasekölltof-rm т сок нн включване Eiaschoitsflrmstrß т токов удар при включван; E1nockаlfuag f включван- El nocböltvci mögen n взлючвес-nна спо¬ собност [възможност] E1nocköltvcrzbgerung f закъснение [за- бавянС] при включване, задържане [задръжка] ^и включван- EinocböitVeгzug т вж, E1nocholtvcrzö- geiung Ei aoebalt vorgaug m 1. процес на включ¬ ване; включван; 2. преходен процес при включване Eiascbaltvorllekfuag f включващо уссрзйство [uрuсдоооблснивl c^uoebichtcn набирам (сърцевина, маг- нитопровод), mихтзвем Eiasi^l^lkbftnäufCi wicklung f еднослойна насипна намотка Einseklckt wicklung / еднослойна нн- нзсзе gesahnte хзрдзвн (скдссср] едно¬ слойна намотка Elaseblcbseblltz т процеп [прорсз] за првнсосвесе (напр, на шлайф) Einsehicniabahntahlzaug п 1. монор-л- сово срессисрсно орвдотвз 2. моно- реnоовр в.лвктрзкзnпчза Elaoekiogousiösung f -осокрессо зн- : действуване Elascblogglockc f вж, Eiaocblagwek- kc— E1ascbIagmultIvIbгötr- • m чакащ мул- тйвибрнтор, унивибратор, ментзвнб- ратор Einsehiagsper-scbwlage- т чакащ 5лс- ' кист-гвнвpетор Elaoebiagw<cckeг т електрическа кам¬ бана, влвзсридеозu сдноударсн звъ¬ нец, електрически гонг clnoekiaufcn свързвам в пръстен (напр. мрежа) Eiuoekicifenf neppcn wicklung f проста сдсолиотова [паралелна, сдсокодова] стъпална намотка E1uoekicifcuwlck.iung f проссн еднолп- ссова (дaррлелср, -дсокодовр] на¬ мотка Einschleppung f задържане (на елек¬ трическата дъга) в ззссезсса си¬ стема Einschließung / включван- (за съв¬ купности) Eimscbmift т 1. ср-з в рязван;; разряз- , ван; 2. рязка 3. жлеб, изрязано [вкопано] .място ~ im Vaitikalsynck—ouimpuis врсзкр във . вертикален сксхроинuулс Eiaochnüirftrkt т еф-кт нн стссня- ванс на изтозе ос носители (на за¬ ряд), ефект нн свиване на струята (при изтичане от отвор) Elnocbuüluagscttakt т ефект нн ссвс- нвнис на носител Einschränkung f ограничение; свиван; Einoehiöhböufrmot т' автоматичен пре¬ късвач с винтов цокъл, автомати¬ чен предпазител с винтов цокъл Elaocbiöuboelbstoekölfei tn вж, Eln- oekiаuböufomаt Einscbub tn 1. изваждасм блок; по¬ движен блок; подвижна основа 2, вкарване, вмъкван- (напр. на котва на електромагнит) EInoekwilngchanAkteristik f преходна ха- резсвриссизе Einoekiiagdöucl f врвмв зн нарастване (напр. на трептение) E1noehwiagra п преходен процсс; про¬ цес нн нарастване (на трептение) Elnoebwingoozlilogгаaim п ооцилoгреме на преходен процес EinsehwingprozeQ т вж, Eia sck wiugvor- дапд ’ Elaschwiagspannung f възстановяващо сс садрвжвспе
135 Elmstellzcit Elnsckwlngvenhöltea n преходна харнк- теристuза Einschwlngvoigong m преходен процес ***, vorgascbnicbenri зададен [преддиl сан] преходен процес £insckw1agvrigangskomprnantc f пре¬ ходна зомuосссса [съставка] Einsckwingzelt f врсме зн установя¬ ване; време за сарротвесе Einsebwiagzusfoud т преходен [неуста¬ новен] режим; преходно състоя¬ ние - Elnsckwung т отскок (на преходна характеристика) Eimscltenböne п една странична (че¬ стотна) ленсн Elnscifcnböndcmpfang т ;дсзл-стовз (радио) приеман- Einoaitcabandglaicbriebtal т д-сектор за сдсолсссово приеман; Eimscifenbond modulatlon f ;дсзлсссова модулация , Ein Seiten bondsyotrm n -осоn-есове си-' ссвма (напр, за високочестотна те¬ лефония) Elasritcaböneübcifioghag f сосеnвссо- во предаване einsaitig едностранен; оинилековн Einocakung f 1. потопяване 2. превал (в характеристика) 3. • изменени- знака на кривината Einsetzen п 1. възникване (напр, ни колебания) 2. поставяне 3. използу¬ ване; приложение Elnorificrhng f групиране (нипр, ни електрони) c1rspclcbc-a натрупвам; иеuемстявем, иеионскн Einspeisung / захранване, подаване нн енергия eiaspicien uрзовирвен; контролирам (напр. звукозапис) - Einsprache f микрофонен предпазител Elnop-lagbalcieh т област нн синхро¬ низация; област на увличане ..Ein“ -Spulc f включваща сензсзе Eiaophlentraaoformatrr т -ососанос- ’ ков трансформатор, нвсосрннсфор- мнтор Eiaopurvcrfahica п мстод с еонзпuосов запис Се^^бият^- т еднзнрвнвкзв про¬ ходен токов трансформатор clnstcckbar щепсслен, който е с сцеп- овлип зостезти EiastaekzAagc f клвщи зн поставяне или иивежоесв нн патрона на пред¬ пазител einofrllbar регулируем, който може да се регулира (нагласява, настройва] Einstellbereich т област [обхват] нн настройка Eimstcildauen f вж, Elnstclizcit Einofclidlrssai f регулируем дросел Eiaotclicmpfiadiichkcit f чувствителност на настройване (напр. на мост) einsteiien 1. сеглесквем, уосесовквен, регулирам; настройвам 2. тяф, из¬ бирам номвр Einstellgenauigkeit f сезсеот на на¬ стройка [настройван;] Eiuofciigilcd п 1. подвижен свързочен орган на избирач 2. влвмвнс за на¬ стройка Einofeiilmpuio т 1. регулиращ импулс 2. спиращ импулс; импулс зн прсми- невае; [поотавксв] в изходно състоя¬ ние Einstellmoment п установен момвнс (в резултат от разликата между вър¬ тящия и съпротивителния момент) Elastallscbiohbc f еестрейвеш винт (в резонатор ) „Eia“-Stcllhng /положение „взnюзвсо“ Einstellung / сетnеокве нс, установяван; регулиране; настройван- FinstcilvvrricCl^tha/регулиращо устрой¬ ство; устройство зн настройване ~ fün den KieialastAbgieick регулиращо устройство нн електромер за малки товари ~ für den Ncnnlösföbgiaiek регулиращо устройство на електромер зн номи¬ нален товар ~ fün den Pkasinöbgiclek устройство зн фазова регулировка на електро¬ мер зн uрон-сnив ток Einstellwert т стойност на настрой- зеса (на скИла) Elnsfeilzeit / врвмв зн успокояван- На измервателен апарат; врсме за на¬ стройване [регулиране]
B1noflmmcn 136 Elmstiminen n настройка Ein otiAbifhnk steile f радиостанция c на- сздвсз предаване Einstiabюoziilrgгof m сдсолддсв елек¬ тронен еоцunоозод [осцилограф] Elmstaklröhne f -дсолддвве сръбн Einstrahlung f облъчване Einotrahloyofem n 1. систсмн зн насо¬ чено излъчване 2. -дсолъд-вр спст-не Eiaofrahlwinkcl т ъгъл нр пеоесе (напр. на лъч) Einstreuung f паразитна връзка Einströmung f втичащ сс сок, тзк ос източника; сок на късо съвдинснис einstufig едностъпален; еоноосед;сес Elaotützerticanseholtci m сдноколон- ков разединител Elafoktgenerator т -днотектсс гснерн- сор Elatöktmodhlofirn / еднзтактнр моду¬ лация Einfaktschwingungen fpl сисфриси ко¬ лебания Eiatoktspcisuag f несиметрично захран¬ ване (напр. на антена) Eiaitakitv<^i^i^l^ürkr— т ;дсзсазссс усил¬ вател Einteilung f 1. разбиване, резлегесс: разпределение 2. градуиране Eintongerät п едсзтонелес манипула¬ тор; вднотонеnес урсд Einfrnkiilrfoktr-mcssuag f измерване нн ^^фактора на една честота Elatonsystem п -днзсзннлнн (телеграф¬ на) оиотенр Eiafrntelrgrаfic f сосочсототср то¬ нална тслеграфия Eintritt т вход; входно [входящо] устройство Elnflitfsotciic f входно място Elaf—iftswlakrl т ъгъл нн влизане (напр. на електрони) Einwägung f нивелиране, нагласяван» пз ревсuше Einwanderung f дифузпя (напр, на га¬ зове) Einwcggleichr-chlcr т сдноuоnуд;рио- дсн [еднофазен] изправител Elmwcg^ii^iirc^M^ii^c^t^i^rökie / сосорнод-с к-отрон; вднеаяедсе изправителна лампа Eluwegicituug / 1. линия зн еднокн- селна връзка 2, вентил 3. насочен нсснюнсор [знтпхватсл] Elnwcgscbaltung /1. схема на сонзло- лупсриодсн изправител 2. (телеграф¬ на) схема с двустранна връзка на един канал E1nwegüteгt-aghng / есззеселсо [сям- длезосо] предаван; [дресрокн;] Elmwc^’^v^i^r^sf^rker т еднопдтен усилва¬ тел; симплскссн усилвател; едсзка- нален усилвнсел Einwclienbet—icb т рнбзсн на -днр вълна (на повече предаватели) cinwcllig 1. който е дuосо сянусоидн- лвН; сдновълнов 2. мзсокромртuчвс (за светлина) Elnwendungs-ahmcn т рамкова ансвнр с сдна намотка Einwirkung f въздействие, влияние äußcna външно въздействие [влия¬ ние] diskrete дискретно въздействие Eiuzclacksoufrlcb т индивидуално за¬ движване E1nzclauolöohng / единично иаосйссву- вемс: еднократно задействуван; Elmzelbomdgerät л едсоnвнтов урсд; съ¬ оръжение зн високочестотна теле¬ фония пз индивидуалната система Einzribaustelu т 1. блок, възел 2. де¬ тайл Einzclbcsehiekhng f единично [партид¬ но] зареждане [пълнснс] (напр, на пещ) Einzelbild п единичен образ Einzel bild Ütertrogung f предаване нр единични [oтовnсп] изображения Einzcieiode-!S:hwarzwerthaitung / про¬ сто възстановяван; на ниво чврно чрсз върхова детекция с единичен диод Eluzcifeld п 1. единично [просто] полс 2. отд-nсо поле (от разпределителна устройство), зтдеnес пансл Eluzclfcldsystcm п еднопннелнр кон¬ струкция (на разпределително устрой¬ ство) Eimzeif—cquemzoszilllotor т сдиочвстотсн генератор
137 EiocublcdUkctlö Einzclg$rät n отделен [единичен] блок или апарат Elnzrlheilskoiirtrast т контраст нн де¬ тайлите (от изображение) E1uzclbcl:zkörpen т единично нагрева¬ телно [отоплително] тяло Elnzelimpuis т единичен импулс EiuzClköUAloystcm п ;дсозрсеnср си¬ стема; система зн виоозочсссо•сср телефония с отделен канал зн всски двупосочен разговор Efazclkrmpenoat1rn / вж, Eluzclkom- peuoiclhng E1uzelkompcnoicruug f индивидуална ззмпесониия (на реактивни мощ¬ ност), подобряване на cosc! поот¬ делно на всеки консуматор Einzcikrcis т единичен кръг; едини¬ чен контур ElnzcUaeung f единица заряд Elmzeilast /съсредоточен товар Eiuzcllell5thng/единична мощност, мощ¬ ност нн отделна машина или агрегат Einzelleiter т осделвн (единичен] про¬ водник Einzelleitung / осделср (eдисидср] ли¬ ния; -онсuроводса линия; едноuро- водна верига Elnzaliinsc / единична [проста] (елек¬ тронна) nсmа Elnzcipol т отделен [единичен] полюс; явно изразен полюс Eiuzcipol maschinc / квсополюоне ма¬ шина, машина с явно изразени по¬ люси Elmzclp^li—ad п квсзпоnюсес ротор EinzcIoehöltung / единично [индиви¬ дуално] свързване [присъединяване, включван;] Eiazcloehrittkrntökt т сднестдuзев (спо- метесвлвсl контезс (на избиран) E1azclschйtzcnstauclhag / управление (на електрически локомотив) с инди¬ видуални костезсорu Einzаloebwingungslklcis т единичен трептящ [резонанс-н] кръг Elmzelspoumung / единично [елементар¬ но] напрежение E1uzcispeiohng / единично [индивидуал¬ но] захранван; Elnzclspnlc / единична бобина, сскция Einzelst-obicn т единичен излъчвател EiuzelstirhieаktAUZ / единичен реак¬ тор на разсейване • Eluzelst—om т тек в -диния клен, сок в восесе фаза - ' Einzel vvabmoiicher т единичен (инди¬ видуален] посрсбиссл [ззсоумесор] Elnzclve-legung / единично полагане (напр, ни кабел) Einzclverlusfverfakncn п мссЗд зн рнз- делянс нн загубите (при определяте- на к, п, д.) Einzcl wagen beleucht u ug / орноотзксвn- нз [автономно] осветление (напр. на вагон) Einzel mekungsgrad т частичен коефи¬ циент на полезно действие EinzcizelUeiisclkalter т единичен пре¬ включвател на акумулаторна батерия Einziehdrrokt т 1. ссонас-н тел, който- се използува за изтегляне нн провод¬ ници в тръба 2, проводник, който* влиза в сграда Eioonsafz т заледяване, леоззбрнзу'- весс E1sbclaofung / сесоверврсс (на про¬ водник) е лвд Eisan п 1. стомана 2. желязо, Fe 3^ стоманен прзсс aktives активна стомана Eioenabsehilmuag / ф-рометниссс скран Eiscnaussebaiecl т метсит-с свпнрн- сзр Eiocaböhatuuk т ж-nсзоддтср радио¬ връзка Eiscubаbas1ehc-umgoаmlаgc / железо¬ пътна осигурителна уредба EiscaЬcaasp-uekuag / (метспсно) на¬ товарван- нн стонесе, индукция * отенесе [магнитепрсвед] Eisenblech п 1. листова (вnектрзтсх- сиз-сзе) стомана 2. лист сссменр• galvanisiertes галванично поцинзо- веее листова ссонесе [nрмериср] lackiertes лакирана листова (елск- сротвхничеока) осзнеср [ламарина]- legiertes лвгиреса листова стомана El sen bieckbenD m ядро [сдростник, сър- цсвинн] от листова стомана
‘Eisrnbiond 138 Eiornbiöad m ^жар в ,,осзмесесе“ EIoradimcDs1oD f размери на одровзник [натсuтопровоо] Ei sea diökf tn стоманена жица Eioeafcllspäac mpl ссенес-си стърга- сини Eioeufrllr f стоманено фолио Elseagrfäß п 1. метален балон 2. же¬ лезен съд ciocageschIroscD 1. който - със затворен ф-романшс-н метсисзпрзвео 2. кой¬ то е екраниран със осонансс ек¬ ран Elsaagittermast tn стоманен реmвтъl чен ссълб Eiscngl(^i^i^l^iri<^]^'^iii т мвталвн (жива¬ чен) сезеиипревис-n Eisenkern tn осемас-н сърд-зсия, оте- месвсо ядро; сCзм[есвсе [фвремаг- ситсе] сърцевина; магситсuревео Eisankainspule / наметка със ссема- свсе [фepзметситее] одрцввиее Eiornk1lrrfökfri т злирфезсор, който се дължи нн оърuввuсесе на изход¬ ния сресофернесср Elocakölpci т мегсисеuревзо, ссо- мес-се [фcpoметеитса] сърцевина Eisanknais т мегеисее верига, нет- сисоuровод, нетсис-н консур Eloelllciter т отзнессс [фepенегн.итвс] прсDеосиз clscnlos който е без отонесвее [ферз- метситсе] одрц-вине Elsammaafal т стзнесвее обвивка (на кабел) Elscnmeß^i^räf п u-рн-енссър E1.seamrd!Illotrr т aack Puass модула¬ тор с магнитни вериги по озвме на Пунгс Eiornaödelinstrhlпrat п елезтренетсп- тен uсnяризевес измервателен урсд Eioаnaiekeiаlkkumulаtrr tn евnкисс-сиl к-лев акумулатор / Eioanpirtiimast т (рвmвтдчвеl стълб ос профилна отзнесе Eioeapakat п пак-с nиосзве осенесе EioanphlverkerD т одрдвзсия [сърце¬ вина] ос фвромагнитен прах, фери¬ тен сърдечния, феритна одрцевиср Eioeap1h!verve1—fahren п мвсед нр маг¬ нитната Oефвзсоскоuuк *» Eiscnqheroeknitt т напречно ссченис нн стомана Eloaaiüeksebluß tn осонансн ярвм EiseDoehiim т ссемннсн [феромагни- тсн] -кран Eioeaopäae tnpl сссмес-сu [феромаг- спсси] стружки или стърготини EisanofohbkaiD т сърцевина от (пре¬ сован) жвлвзвн прах EisralUrdrx-Widerofaae т бнрссзр, же- nкисеlуроокссс съпротивление Elsenvarlomatar п варизмвсьр с по¬ движна желязна сърцевина El sem verlusf т загуби в ссонеса Elseavolumen п обвм на стомана Elocnwasserofrtfiöbic f жвлязно-водо- роден бнретвр El sei waaserstoffwiderstand tn желязно- водородвн барвсвр, жenкзиоводоl редно (нелинейно) съпротивление Eisen wcg т магнитна верига, метсu- тоирсвео Elscn widerstand tn 1. осонасесо съ¬ противление 2, pl стоманени съпро¬ тивителни материали f допълнителен товар от лвд (напр, върху проводник) Eiomaafcl tn ледена риза [обвивка] (напр, върху проводник) Eiozhoatzlöot f додъnсuтеnвн товар (напр, върху проводник) от заледя¬ ван- Е-Kcrn tn Е-образнс ядро Е-Krummrn т коляно (на вълновод) в илеозсос Е. Elastizität f вnессичсеот, гъвкавост, реисвтливесс Elastizitätsgrenze f граница на еnаосuдl носс Eiösflzifätskoattizlcnt т коефициент нн елеотизсзсс Elooflzlfätsmrehl т модул нн влеосич- сеот Elastomer• п вnаосемвр Elo-Verstänkai tn влезсрсезувсuчес усилвател ElektiölVeifobiru п м-сед за пелен- гирасе по навигационната система „Еnвзсре“
13$ Eicktrrorbeitomasehlac fUektret m слектр-т (поляризиран ди¬ електрик) ElektlitikatirD f вж, Elektrifizierung eicktriflzirieg електрифицирам Elektrifizierung / електрификация Eiaktnik / елвзтроодоръжесик, слвзтрпl д-озп съоръжения 'eicktrisek електрически, ;nвктрuчен □ ~ betrieben 1. който ; с електри¬ ческо задвижване 2. който функ¬ ционира с слсзсрuзссзи тек «lekfrioieica 1 сасn-зтрuзuрван: под- летен на влвзтрииецпк 2. вж, elck- biinzlcrcn Eickfrislcrmooebiae f електростатична меmuсе Elckfrlsiriugg f 1. -л-ксризация 2. вж. Eicktl1tlzlcruag Erektrisiаrhngozöbi f дивлвзсричса про¬ ницаемост . Elektrizität / влвктризвосво , atmosphärische атмосферно електри¬ чество dynamische динамично слексри- . чества freie свободно вnектридвство oebainba—c вж. Elektrizität, fnrie , sföt1oeha статично вnезтричвотво Eiektnlzlfäfsbczug т ииuоnиуврн; [кон¬ сумиран-] на влексровсертик (от мрежата) Elcktrlzifäfseiehta f плътност на влез- сризвозп заряд Eiekfiizifätserreghag f възбуждане на еnезсричеотво Elektrlzitätse—zeugung / производство на слезсровсвртик Eiekt rizltäfoi ukait m вж. Eiaktrizitäts- mcugc E)ektrizitäfolöehng /1. сл-зтридвсзо за- режоеее 2. електрически заряд [то¬ вар] Eiektiizlfätoickir f учени; [наука] за електричеството EJekt-1zitäfoleifcr т проводник нн вnез- тридвскп ток Eiakfl1zlfätslclthng /л..взтrpичвозе uрс- веоиносс 3 Elekfrizltäfsmemgc / количество елек¬ тричество, заряд Elaktrizitätsquclic / вnвктреесвртивс из¬ точник, източник нн електрически ток EiaktiizitäfooAmmiuDg / натрупване нн електричество; натрупване нн слез- тризвсза енергия Elrktnizitätstnägcr т носител на влез- тричвокu заряд Eirktiiz^ltätstroaoprif т пренасян; [тррсопорсиррсв] нн слсзсрпчссзр енергия, еnвзтроuрвсоо Eicktilzi^äfsveгiuof т загуба иа слск- тричвозр внвргия Eirktrlzittitovrrmehrei т -лсзсридсоки умножиссл [мултипликатор] Elcktrlzltäfsvarorrghag / влезтрооееб- дяван;, -nсзтрозакресвес- öffentliche обшеосв;ео [комунално] еnвзтроонабоквене Eickfrizitäfsvciteiiuag / 1. разпределе¬ ние на ;лексричвозр енергия 2. рнз- првовлвеие на електрически заряди (совари] Eicktiizitäfsve—wcrthag / използуване на електрическа енергия Elcktiizitätowoöga / влвксрзмвр Etektrizifätswor1lhngoschiid п првдупре- дuсеnсе снбелкн (която се поставя при работа по електрически инста¬ лации) Elektrizitätswerk п елезтрнчвсзр цен¬ трала [cсасцик] Elcktrizitätowirfocböft /еnезтреес;ртий- но ссопрсотво Eicktrlzitatszäkie— т електромер Elckfrlzlfätszeitzäkler т електрически чесовсиз; -лсзсридссзи брояч нн врвнв Elektroabscheidung / вл-зсрuз-око [eл-зтро-] утаяване clcktrrökhotlscb вnвзтроезувтичес Eiaktrröutriab т вnвзтрзиедвижвесс Elelktirappaiötcn bau т -л-зсрорuеретоl строене Elrkfio-Apparafa-Wenk п завод зн -лск- трпдвози апарати, слсзтроапаратуl рвн завод Eiaktroarbcitsmaschine / работна ма¬ шина с сnсзсрозедвижванс: ел-кри- фuциреса работна машина; работна
Eiakt—oahfocbaiffmasCk1ae 140 машина, органически обединена с влезтрпчвози двигател Eiakfroaufockaittmaoekiac f сл-зтриl двcзр машина зн нарязване, -лвзсро- нож Elektroautomatisierung f слвктронвто- метпзнuцк EUcktrobackgerät п -лсзсросегрсват-лвн уред зн пипJИчРс;, електрическа фур¬ на Eiektrrbomdrriie f -л-зтробаррбрс, -nвзтрзроnзе (от транспортиращо устройство), -лвксроовuтесел-барр- бан с външен рзтер Elaktroblack п еnвзсротехсичвока ли¬ стова стомннн, ;nезтротвкспчсозр ла¬ марина Eirktrrbobaer т електрическа парксто- nъскедза Elektrobohrer т 1. еn;зтрпчвозр бор¬ машина 2. влвзтропробивне инста¬ лация зн сондажна работа, електре- •бур, -л-зсреоосдр Eicktrobrofgerät п електрически урсд зн пържене, ;nектрпчеози тuтан: влвз- сридвокр сзере; ;лвксризвоки пър- жолник EirkfrrbrcmoiättgelГit п електромагнит¬ на спирачка Eicktrrbiofochmcldcmooehima f електри¬ ческа хл-борсзрчз