Текст
                    Wörterbuch
Deutsch-Bulgarisch
Bulgarisch-Deutsch


НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ РЕЧНИК WÖRTERBUCH DEUTSCH-BULGARISCH BULGARISCH-DEUTSCH ßlibn
НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ РЕЧНИК WÖRTERBUCH DEUTSCH-BULGARISCH BULGARISCH-DEUTSCH Съставител Виолина Стамчева-Андреева ИК „КОЛИБРИ“ София, 2004
Редактор: Гергана Фъркова © Виолина Стамчева-Андреева, съставител, 2004 © Стефан Касъров, художествено оформление, 2004 ИК „Колибри“ ISBN 954-529-331-4
ПРЕДГОВОР Представяме Ви новия джобен немско-български и бъл¬ гаро-немски речник. Той е насочен към изучаващите немски език в начална фаза на обучение - ученици, студенти, участ¬ ници в езикови курсове и др. Съдържа около 50 000 думи и изрази. Подбора на думите също е насочен към началната фаза на изучаване на езика, като обхваща най-употребявани- те думи от сферата на ежедневния живот (училище, универси¬ тет, работно място, семейство и др.). За повечето думи са да¬ дени и най-често срещаните изрази или съчетания или специ¬ ализирани значения. Думите са представени с индикатор за част на речта, съ¬ ществителните с род и множествено число, а в немски и фор¬ ма за Genitiv, която е индикатор за вида склонение. Глаголите в немски имат индикатори за транзитивност, нетранзитивност или възвратност, а също така и за неправилност. Неправилни¬ те форми са изписани изцяло при спомагателните и модални- те глаголи. В края на речника има списък с неправилните фор¬ ми на основните глаголи. Производните от тях с представки образуват неправилните форми по същия начин. Ударенията на немските думи са поставени, като е под¬ чертана ударената гласна. В българската част ударенията са поставени по традиционния начин. Синонимните варианти са отделени със запетаи, а раз¬ личните значения с точка и запетая. С наклонена черта са от¬ делени напълно равностойни възможности за използване или значения. Пожелаваме Ви ползотворна работа с новия речник и ус¬ пех в изучаването на немски език. Виолина Стамчева-Андрсева
СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЕЧНИКА +акк, +А дума или израз, съчетаващ се с Akkusativ +dat, +D дума или израз, съчетаващ се с Dativ +gen, +G съчетава се с Genitiv +Inf. + инфинитив abk съкращение adj прилагателно adv наречие ARG агрономство akk обозначава дума в Akkusativ ARCHIT архитектура art def/indef определителен/неопределителен член ART изкуство ASTROL астрология AUTO автомобили AVIAT авиация bes особено BOT ботаника BIOL биология CH Швейцария CHEM химия COMM търговия COMPUT компютри dat обозначава дума в Dativ direkt und fig пряко и преносно значение EISENB железници ELEK електротехника etc и т.н. etw нещо excl възклицание f съществително в женски род fam фамилиарно fig преносно значение FILM кино
FIN финанси geh висок стил GEOG география GRAM граматика HIST история inv непроменлив iron иронично Mg жаргон jd jemand jdm jemandem jdn jemanden jds jemandes JUR право KARTEN игра на карти KOCH готварство konj съюз LING лингвистика LIT литература m съществително в мъжки род MATH математика MED медицина MIL военно дело MIN минно дело MUS музика mvb модален глагол n съществително в среден род NAUT мореплаване nom обозначава дума в Nominativ num числително име od или österr австрийски PARI парламентарна практика pej пейоративен PHOT фотография PHYS физика Pl множествено число POL политика
prap предлог PRESSE преса pron местоимение PSYCH психология RADIO радиотехника REL религия SCH училище SPORT спорт Sprich w поговорка süddt Южна Германия superl прилагателно в превъзходна степен TECH техника TEL телефони THEAT театър TV телевизия TYP печатарство ugs разговорно UNIV университети unpers безличен глагол unreg неправилен глагол unver непроменлив vb глагол vi нетранзитивен глагол vr възвратен глагол vt транзитивен глагол vulg вулгарно WIRTSCH икономика ZOOL зоология zW в сложни думи или съчетания гл глагол мест местоимение np прилагателно НКГ някого HKM някому НЩ нещо нрч наречие c съществително
сж съществително в женски род сс съществително в среден род прдл предлог сз съюз см съществително в мъжки род част частица числ числително име
А, а Aal (-(e)s, -е)\ т змиорка Aas (-es, -е, Äser) п мърша ab 1. präp от...нататък, над; Kinder ab 12 Jahren деца над 12 години; ab morgen от утре; ab sofort от сега; (auf Fahrplänen) München ab 12.20 тръгва от Мюнхен 12.20; ab und zu od an от време на време; 2. adv links ab наляво; der Knopf ist ab копчето е скъсано; ab nach Hause! марш вкъщи; (zeitlich) von da ab от тога¬ ва нататък; von heute ab от днес нататък Abbau (-(e)s) m (+gen) де¬ монтиране; (Verminderung) намаляване; съкращаване; (Verfall) спад; (min) добива¬ не; (chem) разграждане; a-en v/ разглобявам; (min) изкопавам, добивам; (ver¬ ringern) намалявам; съкра¬ щавам; (снем) разграждам abbeißen unreg vt отхапвам abbekommen unreg vt (De¬ ckel, Schraube, Band) успя¬ вам да сваля, отвия; etwas ~ (beschädigt werden) пост- радвам abbestellen vt отменям (по¬ ръчка, резервация) abbiegen unreg vt (auch Straße) завивам; извивам, огъвам abbilden vt изобразявам Abbildung / изображение, фигура (в учебник и пр.) abbrechen unreg vt прекъс¬ вам; (Gebäude) събарям; (Zelt) събирам, свивам; (aufhören) спирам; (сом- put) отменям abbrennen unreg vt изгарям (до основи); (Feuerwerk) пускам, паля abbringen unreg vt (jdn von etw akk) разубеждавам, от¬ клонявам; jdn vom Weg ~ отклонявам нкг от пътя abbröckeln vi роня се, изрон- вам се Abbruch т (von Verhandlun¬ gen etc) прекъсване, прекра¬ тяване; (von Flaus) събаря¬ не; jdm/etw ~ tun накърня¬ вам; a~reif adj за събаряне abbrühen w попарвам; abge¬ brüht (ugs) изпечен (тип, мошеник) abbuchen v/ приспадам abdanken vt подавам оставка; (König) абдикирам; Abdan¬ kung/ оставка, абдикация abdecken vt (Loch) покривам;
abdichten 14 (Tisch) разтребвам; (Plane) свалям (покривало, сенник) abdichten vr запечатвам, уп¬ лътнявам abdrehen vt изключвам; (Licht) угасявам; (Film) за¬ снемам; vi (Schiff) сменям курса Abdruck m (Nachdrucken) до- печатка; (Gedrucktes) отпе¬ чатване; (Gipsabdruck, Wa¬ chsabdruck) отпечатък, от¬ ливка; (Fingerabdruck) пръс- тов отпечатък; a-en vt от¬ печатвам, допечатвам abdrücken vt (Waffe) натис¬ кам спусъка; (Person) стис¬ кам в прегръдките си Abend (-s, -е) т вечер; guten - добър вечер; zu - essen вечерям; а- adv вечерта heute а- довечера; -brot п вечеря; -essen п вечеря; -garderobe / вечерно об¬ лекло; -kasse/вечерна ка¬ са (театър, опера)', -kleid п вечерна рокля; -kurs т вечерен курс; -land п (Eu¬ ropa) Западът; a-lich adj вечерен; -mahl п Тайната вечеря; -rot п залез; a-s adv (всяка) вечер Abenteuer (-s, -) п приключе¬ ние; а—lieh adj приключен¬ ски; -Urlaub т отпуска, изпълнена с приключения Abenteurer(in) (-s, -) m(f) авантюрист(ка) aber konj но, обаче; tausend und - tausend много хиля¬ ди; das ist -schön ах, че e хубаво; nun ist -Schluss! стига вече!; vielen Dank - - bitte! много благодаря - моля; A-glaube m суеве¬ рие, -gläubisch adj суеве¬ рен aberkennen unreg vt (iur): jdm etvv - отнемам право (чрез съдебно решение) abermals adv повторно, оше веднъж Abf. abk = Abfahrt заминава¬ не, тръгване ab fahren unreg vi тръгвам, отпътувам; vt откарвам; (Strecke) пропътувам; (Rei¬ fen) износвам (от каране); (Fahrkarte) използвам би¬ лет Abfahrt / заминаване, отпъ¬ туване; (Ski) спускане; (Piste) писта за спускане; —szeit / час на тръгване Abfall т отпадък, боклук; (Neigung) спад; (Verschle¬ chterung) влошаване; -ei¬ mer т кофа за отпадъци/ a-en unreg vi (auch fig) окапвам; отпадам, спадам;
15 abgeben (sich neigen) спускам се, падам надолу abfällig adj презрителен ab fangen unreg vt пресичам; залавям, хващам; (Person) пресрещам; (unter Kon¬ trolle bringen) овладявам abfassen vt написвам, съста¬ вям abfertigen vt приготвям/прие- мам за изпращане; (Kund¬ schaft) обслужвам (на гише); (ugs) отпращам набързо Abfertigungsschalter т (Flug¬ hafen) гише за приемане на багажа abfeuern vt изстрелвам abfinden unreg vt обезщетя¬ вам vr примирявам се; sich mit jdm -/nicht - спогодя- вам се/не се спогодявам с нкг Ab find ung/Yvofl Gläubigern) обезщетяване; (Geld) обез¬ щетение abfliegen unreg vi (Flugzeug, Passagier) излитам; vt (Ge¬ biet) прелитам (над терито¬ рия) abfließen unreg vi оттичам се Abflug m отлитане; (Start) из¬ литане; -halle/зала за из¬ литащи пасажери; -zeit f час на излитане Abfluss т оттичане, отточен канал; (Öffnung) отвор (на канал); -rohr п (von san¬ itären Anlagen auch) отточ¬ на тръба (и на канализа¬ ция) abfragen vt препитвам Abfuhr / извозване; (fig) от¬ каз äbführen v/ отвеждам; арес¬ тувам; (Gelder, Steuern) плащам; vi (MED) действам слабително Abführmittel п слабително средство äbfüllen vt пресилвам; (in Flaschen) бутилирам Abgabe/предаване; (von Ball) подаване; (Steuer) данък, налог; (eines Amtes) сдаване (на nocmf (einer Erklärung) даване (на изявление) Abgang т (von Schule) на¬ пускане; (Thea т) слизане (от сцената); (Abfahrt) от¬ пътуване; (der Post, von Waren) експедиране Abgas n отработен (изгорял) газ gbgeben unreg vt (Gegen¬ stand) предавам; (Ball) по¬ давам; (Wärme) отдавам; (Amt) сдавам; (Schuss) стре¬ лям; (Erklärung, Urteil) из¬ давам; jdm etw - (überlas¬ sen) предавам нщ на нкг;
abgebrüht 16 vr: sich mit jdm/etw - за¬ нимавам се c нкг/нщ abgebrüht (ugs) adj (skrupel¬ los) хладнокръвен, без¬ скрупулен ab gehen unreg vi напускам; (theat) слизам; (Knopf etc) падам; откъсвам се; (Straße) отклонявам се; vt (Strecke) обхождам; etw geht jdm ab (fehlt) нщ липсва на нкг abgelegen adj отдалечен abgemacht adj уговорен; ~! дадено! abgeneigt adj неблагоскло- нен, несклонен abgenutzt adj износен Abgeordnete(r) (f)m депутат (ка), народен представител abgeschlossen adj (Wohnung) заключен; затворен; завър¬ шен abgeschmackt adj безвкусен abgesehen adv: ~ von +dat ос¬ вен, без оглед на; es auf jdn/etw - haben хвърлил съм око на нкг/нщ abgespannt adj изморен, из¬ тощен abgestanden adj престоял; изветрял abgestorben adj безчувствен; (biol, med) отмрял, умрял abgetragen adj износен, из¬ търкан abgewöhnen vt: jdm/sich etw ~ отвиквам (нкг) от нщ abgrenzen vt (auch fig) разг¬ раничавам, отделям Abgrund m (auch fig) бездна, пропаст abhacken vt отсичам abhaken vt (auf Papier) отмя¬ там abhalten vt unreg (Versam¬ mlung) провеждам; jdn von etw - (fernhalten) държа нкг настрана от нщ; (hin¬ dern) възпирам нкг abhanden adv: ~ kommen из¬ чезвам, изгубвам се Abhandlung/трактат, статия Abhang т склон abhängen vt (Bild) откачвам; (Anhänger) разкачвам; (Ver¬ folger) отървавам се от; (unreg: Fleisch) отцеждам; vi: von jdm/etw - завися от нкг/нщ abhängig adj: (von +dat) за¬ висим от; A~keit / (von +dat) зависимост от abhärten vt vr калявам; sich gegen etw akk ~ калявам се срещу нщ abhauen unreg vt отрязвам; (Baum) отсичам vt (ugs) духвам, махам се ab heben unreg vt свалям; (Karten) цепя; (Geld) тегля;
17 Ablauf vi (Flugzeug) отделям се от земята, излитам; vr откроя¬ вам се abhetzen vr трепя се, изтоща¬ вам се Abhilfe / помощ; - schaffen помагам да се реши/уреди нщ abholen vt (Gegenstand) взе¬ мам, прибирам (поръчка); (Person) вземам (от вкъ¬ щи), посрещам abholzen vt (Wald) изсичам abhorchen vt (med) преслуш- вам abhören vt (Vokabeln) изпит¬ вам; (Telefongespräch) под¬ слушвам; (Tonband etc) про¬ слушвам Abhörgerät n подслушвател- HO устройство Abitur (-s, -е) n матура, зре¬ лостен изпит; -ient(in) (¬ en, -en) m(f) абитури¬ ентка) Abk. abk = Abkürzung съкра¬ щение abkapseln vt капсулирам; vr усамотявам се, изолирам се abkaufen vt: jdm etw - (auch fig) откупувам нщ, връзвам се на нщ abkehren vt (Blick) обръщам; отвръщам поглед abklingen vi отзвучавам abknöpfen vt разкопчавам; jdm etw ~ (ugs) изкопчвам нщ от нкг abkochen vt изварявам abkommen unreg vi отклоня¬ вам се; von der Straße/von einem Plan - отклонявам се от пътя/плана; А- (-s, -) п споразумение abkratzen vt изстъргвам; (ugs) ритвам камбаната abkühlen vt охлаждам; (Mensch) охладявам (нкг); vi (Wetter) захлаждам се, захладявам; (Zuneigung) ох- ладнявам към нкг abkürzen vt съкращавам; den Weg - съкращавам пътя Abkürzung/(Wort) съкраще¬ ние; (Weg) пряк път abladen unreg vt разтоварвам Ablage / (für Akten) картоте¬ киране, картотека; (Jur Klei¬ der) гардероб ablassen unreg vt (Wasser, Dampf изпускам; (vom Preis) отбивам, отстъпвам; von etw * отказвам се от нщ Ablauf т (Abfluss) отток, тръба; (von Ereignissen) протичане; (einer Frist, Zeit) изтичане (на срок); a~en unreg vi (abfließen) оттичам се; (Ereignisse)
gblegen 18 протичам; (Frist, Zeit, Pass) изтичам; vt (Sohlen) изтърк¬ вам ablegen vt свалям, поставям; (Kleider) събличам; (Ge¬ wohnheit) отървавам се; (Prüfung) полагам; Zeugnis - свидетелствам Ableger (-s, -) m постелка; (сомм) клон, филиал ablehnen vt отхвърлям; (Ein¬ ladung)1 отказвам; ~d adj (Haltung, Antwort) отрица¬ телен; (Geste) неодобрите¬ лен; ein ~er Bescheid отказ Ablehnung/отказ, отхвърля¬ не ableiten vt (Wasser) отклоня¬ вам; (deduzieren) извеж¬ дам, заключавам; Ablei¬ tung / отклонение, извод, заключение ablenken vt отклонявам; (zer¬ streuen) разсейвам; отклоня¬ вам от темата; Ablenkung / отклонение; развличане ablesen unreg vt прочитам; (Messgeräte) отчитам ablichten vt фотокопирам abliefern vt доставям; etw bei jdm ~ доставям нщ на нкг Ablieferung/доставка ablösen vt (abtrennen) отде¬ лям; ампутирам; (in Amt, Wache) сменям Ablösung/отделяне; смяна abmachen vt свалям, снемам; (vereinbaren) договарям; Abmachung / договоре¬ ност, споразумение abmagern vi отслабвам, из- мършавявам Abmagerungskur / диета; eine ~ machen подлагам се на диета abmelden vt (Zeitungen) от¬ казвам, отписвам; (Auto) спирам от движение; vr от¬ писвам се, напускам; (im Hotel); jdn/sich bei der Polizei ~ отписвам (се) от адресна регистрация abmessen unreg vt измервам; Abmessung / измерване; размер abmontieren vt демонтирам abmühen vt vr измъчвам (се), мъча (се) Abnahme / (+gen) отстра¬ няване; (сомм) изкупува¬ не; (Verringerung) нама¬ ляване abnehmen unreg vt свалям, отстранявам; (Führerschein) отнемам; (Prüfung) изпит¬ вам; vi намалявам; (schlan¬ ker werden) отслабвам; (jdm) etw ~ (Geld) вземам нщ (от нкг); (kaufen, ugs: glauben) купувам; връзвам
19 gbschaffen се; jdm Arbeit ~ помагам на нкг c работата; Abnehmer (-s, -) m купувач Abneigung /антипатия abnorm adj ненормален abnutzen vt износвам, изха¬ бявам; Abnutzung / изха¬ бяване, амортизация Abo n (ugs) abk = Abon¬ nement Abonnement (-s, -s) n абона¬ мент; Abonn£nt(in) (-en, -en) m(f) абонат(ка); abonnie¬ ren vr абонирам (се) Ab or d n u n g / делегация abpacken vt опаковам abplagen vr измъчвам се, тре¬ пя се abprallen vt отскачам ab raten unreg vt: jdm von etw - разубеждавам, съветвам нкг да не прави нщ abräumen vt разчиствам abreagieren vt отреагирвам; seinen Zorn (an jdm/etw) ~ изливам си яда върху нкг/- нщ abrechnen vi отчитам, при¬ ключвам; vt уреждам (смет- ка)\ (fig) уреждам си смет¬ ките с нкг Abrechnung/ отчет, баланс; (fig) разплата Abrede / тайно споразуме¬ ние; оспорване; etw in - stellen отхвърлям, отричам нщ Abreise / отпътуване; a~n vi отпътувам, тръгвам ab reißen unreg vt (Haus) съ¬ барям; (Stoff) откъсвам abrichten vt дресирам abriegeln vt (Straße, Gebiet) отцепвам, затварям Abruf m: auf ~ при поисква¬ не, на повикване; a~en unreg vt (Mensch) отзова¬ вам; (сомм: Ware) изиск¬ вам доставка abrunden vt закръглям надолу abrupt adj рязък ab rüsten vt vi разоръжавам (се); Abrüstung / разоръ¬ жаване abrutschen vi подхлъзвам (се); (ашт) поднасям Abs. abk = Absender подател Absage / отказ; a~n vt vi от¬ казвам, отменям; (Einla¬ dung) отказвам (ablehnen) отхвърлям Absatz m (сомм) пласмент; (Bodensatz) утайка; (neuer Abschnitt) абзац; (Treppen¬ absatz) стьлбюцна площадка; (Schuhabsatz) ток на обувка; -gebiet п (сомм) пазар abschaffen vt премахвам, от¬ меням; Abschaffung/ пре¬ махване, отмяна
abschalten 20 abschalten vt (auch ugs) изк¬ лючвам abschätzen vt (Lage, Person) преценявам; оценявам; abschätzig adj пренебрежи¬ телен Abschaum m утайка (на об¬ ществото) Abscheu (-(e)s) m отвраще¬ ние; - erregend adj отвра¬ щаващ; a-lich adj отврати¬ телен, отблъскващ abschicken vt изпращам abschieben unreg vt избут¬ вам, изблъсквам; (Person) експулсирам Abschied (-(e)s, -е) m сбогу¬ ване; (von Armee) уволне¬ ние; (von jdm) - nehmen сбогувам се c нкг; seinen - nehmen (mil) подавам ра¬ порт за уволнение; -sbrief т прощално писмо; -sfeier /прощално тържество abschießen unreg vt (Flug¬ zeug) свалям със стрелба; (Geschoss) изстрелвам abschirmen vt защитавам; ширмовам (кабел) abschlagen unreg vt (abhack¬ en, сомм) отсичам; отби¬ вам (от цена)\ (ablehnen) отхвърлям abschlägig adj отхвърлящ, отказващ Abschlepp- zW: -dienst m (auto) пътна помощ; a~en vt изтеглям автомобил; -seil n теглич abschließen unreg vt (Tür) заключвам; (beenden) при¬ ключвам, завършвам; (Ver¬ trag, Handel) сключвам; vr (sich isolieren) заключвам се; -d adj заключителен Abschluss m (Beendigung) завършване, край; (сомм: Bilanz) баланс; (von Ver¬ trag, Handel) сключване; zum - в заключение; нак¬ рая; -feier/ заключително тържество; -prüfung/зак¬ лючителен изпит abschneiden unreg vt отряз¬ вам; у/ приключвам, предс¬ тавям се Abschnitt т откъс; (mil) от- сек; (Kontrollabschnitt) (кон¬ тролен) талон; (матн) сег¬ мент; (Zeitabschnitt) период abschrauben vt отвинтвам abschrecken vt изплашвам; (mit kaltem Wasser) заливам със студена вода; -d adj възпиращ, плашещ; -des Beispiel пример за назида- ние abschreiben unreg vt препис¬ вам; (verloren geben) от¬ писвам; (сомм) приспадам
21 absperren Abschrift/препис Abschuss m (eines Geschüt¬ zes) изстрел; (Herunterschie¬ ßen) сваляне (със стрелба); (Tötung) разстрелване abschwächen vt отслабвам, омекотявам; (Behauptung, Kritik) смекчавам; vr отслаб¬ вам, намалявам abschweifen vi отклонявам се absehbar adj обозрим; in -er Zeit в обозримо бъдеще; das Ende ist - вижда (му) се краят absehen unreg vt (Ende, Fol¬ gen) предвиждам; vi: von etw - въздържам се от нщ; (nicht berücksichtigen) аб¬ страхирам се от нщ abseilen vr (Bergsteiger) спус¬ кам се (с въже) abseits adv встрани, настра¬ на; präp +gen настрана от; А- п (Sport) засада, оф- сайд absenden vt изпращам Absender (-s, -) т подател; изпращач absetzen vt (niederstellen, aus¬ steigen lassen) свалям, сла¬ гам; (abnehmen) снемам; (COMM: verkaufen) пласи¬ рам; (fin: abziehen) приспа¬ дам; (entlassen) свалям, уволнявам; (König) детро¬ нирам; (streichen) спирам; (hervorheben) откроявам; vr (sich entfernen) оттеглям се, изпарявам се (fam)\ (sich ablagern) утаявам се Absetzung/(fin: Abzug) при¬ спадане; (Entlassung) увол¬ нение; (von König) детро¬ ниране absichern vt подсигурявам; (schützen) защитавам; vr подсигурявам се, гаранти¬ рам Absicht /намерение, умисъл; mit - с умисъл; а—lieh adj умишлен, нарочен absinken unreg vi потъвам; (Тemperatur, Geschwindig¬ keit) спадам absitzen unreg vi слизам (от кон); vt (Strafe) излежавам absolut adj абсолютен; A-is- mus (-) m абсолютизъм absolvieren vt (sch) завър¬ швам, абсолвирам absonder- zW\ -lieh adj стра¬ нен; -n vt отделям; (aus¬ scheiden) отделям (секрет); A-ung / отделяне, сортира¬ не; (MED) отделяне, секреция abspalten vt отцепвам; отде¬ лям abspeisen vt нахранвам; (fig) залъгвам absperren vt преграждам,
abspielen 22 блокирам; (Tür) заключ¬ вам; Absperrung / (Vor¬ gang) блокиране, загражда¬ не; (Sperre) заграждение abspielen vt (Platte, Tonband) пускам, прослушвам; (sport: Ball) подавам; vr случва се, разиграва се Absprache/уговорка, спора¬ зумение absprechen unreg vt (verein¬ baren) уговарям; jdm etw ~ отричам нщ на нкг (напр. заслуги) abspringen unreg vi отска- чам; (Farbe, Lack) лющя се; (ашт) скачам; (sich distan¬ zieren) отклонявам се; von dem Thema ~ отклонявам се от темата Absprung т скок abspülen vt изплаквам; (Ge¬ schirr) мия съдовете abstammen vi произхождам; (Wort) произлизам; Ab¬ stammung/ произход Abstand т разстояние, дис¬ танция; (zeitlich) интервал от време; davon - nehmen, etw zu tun отказвам се да направя нщ; mit - der beste далеч най-добрият abstatten vt: Dank ~ изказвам благодарност; Besuch ~ правя посещение abstehen unreg vi (Ohren, Haare) стърча; (entfernt sein) отстоя absteigen unreg vi (vom Rad etc) слизам; in die zweite Liga ~ отпадам abstellen vt (niederstellen) сла¬ гам, поставям (на пода); (entfernt stellen) слагам на¬ страна; (hinstellen: Auto) паркирам; (ausschalten) из¬ ключвам; (Missstand, Un¬ sitte) спирам, премахвам Abstellraum m килер abstempeln vt подпечатвам absterben unreg vi отмирам; (Körperteil) изтръпвам, вко¬ чанясвам се Abstieg (-(e)s, -е) m слизане, спускане; (sport) падане на¬ зад в класацията; (fig) упадък abstimmen vt гласувам; ~ (auf +акк) (Instrument) настройвам; (Interessen, Ter¬ mine, Ziele) съгласувам; vr съчетавам се Abstimmung / гласуване; съгласуване Abstinenz / въздържание; ~ler(in) (-s, -) m(f) въздър¬ жател abstoßen unreg vt отблъск¬ вам; (anekeln) отвращавам; ~d adj отблъскващ, отвра¬ тителен
23 abwegig abstrakt adj абстрактен; adv абстрактно abstreiten unreg vt оспорвам Abstrich m (Abzug) съкра¬ щение; (med) материал за лабораторно изследване; ~е machen правя съкра¬ щения abstufen у/ (Hang) тераси¬ рам; (Farben) нюансирам; (Gehälter) степенувам Absturz т падане; (ашт) са¬ молетна катастрофа abstürzen vt падам; (aviat) разбивам се absuchen vt претърсвам absürd adj абсурден Abszess (-es, -е) m абсцес Abt (-(a)s, -е) m абат Abt. abk = Abteilung отдел, отделение abtasten vt опипвам, изслед¬ вам c опипване Abtei/ абатство Abteii (-(-e)s, -e) n купе; a~en vt отделям; (abtrennen) раз¬ делям; ~ung/(m Firma) от¬ дел; (MIL, Kaufhaus, Kran¬ kenhaus) отделение abtippen vt (Text) преписвам на машина abtransportieren vt извозвам abtreiben unreg vt (Boot, Flugzeug) отклонявам (от посоката, курса) (Kind} абортирам; vi отклонявам се (от курса) Abtreibung/ аборт abtrennen vt (lostrennen) от- порвам; (entfernen) отде¬ лям; (abteilen) откъсвам abtreten unreg vt износвам, изтърквам; (überlassen) пре¬ хвърлям, преотстъпвам; vi напускам (сцената)', (zu¬ rücktreten) оттеглям се Abtritt т оставка abtrocknen vt изсушавам, избърсвам ab wägen unreg vt преценявам abwälzen vt (Schuld, Verant¬ wortung): ~ (auf +akk) пре¬ хвърлям (върху нкг вина, отговорност) abwandern vi премествам се abwarten vi изчаквам abwärts adv надолу Abwasch (-(e)s) m миене; съ¬ дове за миене; a~en unreg vt (Schmutz) измивам; (Ge¬ schirr) мия съдовете Abwasser n отпадъчни, ка¬ нални води abwechseln vt vr сменям (се), редувам (се); ~d adj реду¬ ващ се Abwechslung/разнообразие; abwechslungsreich adj раз¬ нообразен abwegig adj абсурден, безс¬ мислен
Abwehr 24 Abwehr / отбрана; (Schutz) защита; (-dienst) контраш- пионаж; a~en vt отбраня¬ вам, защитавам; (Ball) от¬ бивам, блокирам ^bweichen unreg vi отклоня¬ вам се; (Meinung) различа¬ вам се abweisen unreg vt отблъ¬ сквам; (Antrag) отхвърлям; ~d adj (Haltung) недруже¬ любен abwenden unreg vt предотв¬ ратявам; vr извръщам се abwerfen unreg vt отмятам (от себе си); (Profit) нося печалба; (aus Flugzeug) хвърлям (от самолет)\ (Spielkarte) изчиствам abwerten vt (fin) обезценя¬ вам, девалвирам; ~d adj (Worte, Sinn) принизяващ, пренебрежителен Abwertung / (von Währung) обезценяване, девалвация abwesend adj отсъстващ Abwesenheit /отсъствие abwickeln vt развивам, раз¬ мотавам; (Geschäft) извър¬ швам, уреждам abwimmeln (ugs) vt (Men¬ schen) отървавам се abwischen vt избърсвам, из¬ тривам Abwurf m хвърляне; (von Bomben etc, auch SPORT) хвърляне, пускане abzahlen vt изплащам abzählen vt преброявам Abzahlung/изплащане; auf ~ kaufen купувам на изпла¬ щане Abzeichen n значка; (Orden) емблема abzeichnen vt прерисувам, прекопирам; vr (fig: bevor¬ stehen) очертава се; откро¬ явам се abziehen unreg vt махам, из¬ дърпвам; (Tier) одирам; (Bett) свалям чаршафите; (Truppen ~) изтеглям (вой¬ ски); (матн) изваждам; (ko¬ pieren) копирам, изваждам (снимки) vr (Truppen) из¬ теглям се abzielen vi: ~ (auf +akk) целя се, насочвам се към нщ Abzug т (von Truppen) изтег¬ ляне; (Kopie) копие, сним¬ ка; (Substraktion) изважда¬ не; (Betrag) удръжка, от¬ стъпка; (Rauchabzug) раз¬ насяне, изтичане; (von Waffe) спусък abzüglich präp +gen без, c приспадане на abzweigen vi разклонявам се; vtотклонявам Abzweigung/разклонение
25 Advent ach exc ax, ox; - ja! o да!; ~ so! а, така ли!; mit A~ und Krach едва-едва, c големи трудности Achse f oc Achsel /рамо; ~hohle/под¬ мишница acht пит осем; - Tage осем дни; A~ / осмица; (beim Eisläufen etc) осморка (фи¬ гура) Acht /внимание; sich in A~ nehmen (vor +dat) внима¬ вам за, пазя се от; etw außer ~ lassen не обръщам внимание на; - geben (auf +акк) обръщам внимание на acht- zW: a~bar adj уважа¬ ван; ~e(r, s) adj осми; A~el пит една осма (част); ~en vt почитам, уважавам; vi (auf +akk) внимавам за; ~en, dass... внимавам да...; ~fach adj осемкратен;; ^hundert пит осемстотин; ~los adj небрежен, невни¬ мателен; ~mal adv осем пъ¬ ти; ~sam adj внимателен; ~zehn пит осемнайсет; ~zig пит осемдесет Achterbahn/скоростно влак¬ че в лунапарк Achtung / внимание; (Ehr¬ furcht) уважение; excl Вни¬ мание!; (mil) Внимание!; alle ~! моите уважения! ächzen vi пъшкам, охкам Acker (-s, -) т нива; a~n vt ора; (ugs) трепя се ADAC abk = Allgemeiner Deu¬ tscher Automobil-Club Об- щогермански автомобилен клуб (включва пътна по¬ мощ, туризъм, моторни спортове) Adapter (-s, -) т адаптер addieren vt събирам; приба¬ вям; Addition / събиране Adel (-s) т аристокрация; a~ig adj аристократичен Ader / вена Adjektiv (-s, -е) п прилагателно Adler (-s, -) т орел adlig adj аристократичен Adopt- zW: agieren vt осино¬ вявам; Чцп / осиновяване; ~iveltern pl осиновители; Hvkind n осиновено дете Adrfiss- zW: -buch n адрес¬ ник; адресен регистър; -е/ адрес; a~i$ren vt (an jdn) адресирам до Adria / Адриатическо море, Адриатика Advent (-(e)s, -е) m четирите седмици преди Коледа; -skalender т детски кален¬ дар за времето преди Коле¬ да; -skranz т предколеден
Adverb 26 венец c четири свещи (за всяка неделя до Коледа) Adverb п наречие Aerobic п аеробика Affäre /афера Affe (-n, -п) т маймуна Affgkt (-(e)s, -е) т: im - han¬ deln действам в състояние на афект; a~iert adj афек¬ тиран Affen- zW: abartig adj майму- ноподобен; mit abartiger Geschwindigkeit c лудешка скорост; -hitze (ugs) /ад¬ ска жега Afrika (-s) n Африка; -ner(in) (-s, -) m(f) африканец(-нка); a-nisch adj африкански AG abk = Aktiengesellschaft акционерно дружество, АД Agent (-en, -en) m агент; -ur /агенция Aggregat (-(e)s, -e) n агрегат Aggress- zW: ~щп / агресия; aHv adj агресивен; -ivität/ агресивност Ägypten (-s) n Египет; ägyp¬ tisch adj египетски aha excl axa ähneln vt: jdm ~ приличам на нкг; vr приличам си ahnen vt подозирам; (Tod, Gefahr) предчувствам, пре¬ дусещам ähnlich adj (-\-dat) подобен, приличащ на; Ä~keit / по¬ добие, прилика Ahnung / представа, предчув¬ ствие; a~slos adj неподозиращ Ahorn (-s, -е) т клен Ähre/(житен) клас Aids п СПИН Airbag (-s, -s) т еърбег, въз¬ душна възглавница Akademie / академия; Aka¬ demikern) (-s, -) m(f) вис- шист(ка); akademisch adj академичен akklimatisieren vr аклимати¬ зирам се Akkord (-(e)s, -е) т (xtus) акорд; im - arbeiten рабо¬ тя на акорд Akkordeon (-s, -s) п акордеон Akku (-s, -s) т (акумулатор¬ на) батерия Akkusativ (-s, -е) т вините- лен падеж, акузатив Akne/ акне Akrobat(in) (-en, -en) тф ак- робат(ка) Akt (-(e)s, -е) т акт, дейст¬ вие; (art) акт Akte/досие, дело Akten- zW: -koffer т диплома¬ тическо куфарче; a~kundig adj запознат с документите, доказуем чрез документи; -schrank т кантонерка; -tasche/чанта за документи
27 alle Aktie /акция Aktien- zW\ -gesellschaft / акционерно дружество; Чп- dex (-(es), -e od -indices) m борсов индекс; -kurs m курс на акциите Aktien /акция, действие, кам¬ пания Aktionär(in) (-S, -е) m(f) ак¬ ционерна) aktiv adj активен; (mil) редо- вен;Чегеп vt активи(зи)- рам; A~ität / активност, дейност Aktualität/актуалност aktuell adj актуален; моден Akupunktur / акупунктура Akustik / аку стика akut adj остър, акутен Akzent (-s, -е) т акцент; (Betonung) ударение akzeptabel adj приемлив akzeptiaren vt приемам, одо¬ брявам Alarm (-(e)s, -е) т тревога; a~bereit adj в бойна готов¬ ност; -bereitschaft / бойна готовност; a-igren vt пре¬ дупреждавам, бия тревога Albanien (-s) п Албания albanisch adj албански albern adj глупав, лигав Album (-s, -ben) п албум AI ge /водорасло Algebra /алгебра Alggrier(in) (-s, -) m(f) алжи- рец(-рка) algerisch adj алжирски alias adv наричан още, извес¬ тен още като Alibi (-s, -s) п алиби Alkohol (-s, -е) т алкохол, спирт; a~frei adj безалко¬ холен; ~iker(in) (-s, -) m(f) алкохолик(-ичка); a4sch adj алкохолен; -'verbot n сух режим All (-s) n вселена allabendlich adj всяка вечер allbekannt adj всеизвестен, общоизвестен alle(r, s) adj 1. (sämtliche) всички; wir alle всички ние; alle Kinder waren da всички деца бяха тук; alle Kinder mögen... всички де¬ ца обичат...; alle beide и двамата; sie kamen alle те всички дойдоха; alles Gute всичко хубаво; alles in Allem всичко на всичко 2. (mit Zeit- oder Maßanga¬ ben) всеки; alle vier Jahre на всеки четири години; alle fünf Meter на всеки пет метра; 3. ргоп всичко; alles was er sagt всичко, което той каза; 4. adv (zu Ende, aufgebraucht) свър¬ шил; die Milch ist alle мля-
All££ 28 кото свърши; etw alle ma¬ chen дояждам, допивам Allee/алея; булевард allein adv сам; (ohne Hilfe) сам, самостоятелно; konj само че; nicht - (nicht nur) не само; A-erziehende(r) f(m) самотен родител; Abgang т: im Abgang са¬ мостоятелно; -'stehend adj неомъжена, неженен ällemal adv (jedesmal) вина¬ ги, всеки път; (ohne weit¬ eres) и още как; ein für - веднъж за винаги allenfalls adv във всеки слу¬ чай; (höchstens) в краен случай aller- zW: -beste(r, s) adj най- добър; ~dings adv (zwar) обаче; (gewiss) разбира се; А-gie/ алергия; -gisch adj алергичен; -hand (ugs) adj всякакви; доста; das ist doch -hand! това вече е прекалено; -hand! (lobend) браво!; A-hejligen pl Вси светни; -höchstens adv най-много, максимум; ~lei adj inv най-различни; -let¬ zte^, s) adj най-последен; -seits adv на/за всички; prost -seits! наздраве на всички! alles pron всичко; - in Allem всичко на всичко; - Gute! всичко хубаво! Alleskleber (-s, -) m универ¬ сално лепило allgemein adj (все)общ; im -en най-общо; -'gültig adj общовалиден; A-wissen n обща култура AHHerte(r) (-n, -n) m съюз¬ ник all- zW: -jährlich adj ежего¬ ден; -mächtig adj все¬ могъщ; -mählich adj пос¬ тепенен; A-tag m ежедне¬ вие; -täglich adj adv ежед¬ невен, ежедневно; (gewöhn¬ lich) обикновен; -tags adv в работните дни; -wissend adj всезнаещ; -zu adv твърде, прекалено; -zuoft adv твърде често; -zuviel твърде много; A-zweck- zW универсален Alm/алпийско пасище Almosen (-s, -) n милостиня Alpen pl Алпи; -Vorland n Алпийски предпланини Alphabet (-(e)s, -е) n азбука; a~isch adj азбучен Alptraum m кошмар als konj 1. (zeitlich, gleichzeit¬ ig) когато, като; damals, als... тогава, когато...; ger¬ ade, als... тъкмо когато... 2. präp (in der Eigenschaft)
29 amputieren като; als Antwort като/ вместо отговор; als Kind като дете; (bei Vergleichen) от, отколкото; ich kam später als er аз дойдох по- късно от него; lieber... als... повече... отколкото...; nichts als Ärger само ядове; als obAvenn като че (ли) also konj значи; (folglich) сле¬ дователно; - gut od schön! добре де!; % so was! ама че работа!; па -! ето на! Alsterwasser п разхладител- на напитка (бира с лимона¬ да) Alt (-s, -е) т (mus) алт alt adj стар; alles beim A-en lassen оставям всичко по- старому Alt- zW: -bau m стара сграда; a~bekannt adj отдавна из¬ вестен; -bier n тъмна, горчи¬ ва бира, -eisen n старо желя¬ зо; Alten(wohn)heim n стар¬ чески дом; -glas n стъкло за рециклиране; -glascontainer т контейнер за старо стък¬ ло; a-klug adj доста мъдър за възрастта си; a-modisch adj старомоден, демоде; -ра- pier п хартия за вторични су¬ ровини; -stadt старият град, стара част на града Altar (-(e)s, -äre) т олтар Alter (-s, -) п възраст; (hohes) дълбока старост; im - von на... годишна възраст; а-п vr старея, остарявам Alternativ- in zW алтернати¬ вен; -е / алтернатива Alters- zW: -grenze/възрас¬ това граница; -heim п старчески дом; -rente / пенсия за старост; a-sch- wach adj (Mensch) немо¬ щен; -Versorgung / осигу¬ ряване за старост Altertum п древност Alufolie/алуминиево фолио Aluminium (-s) п алуминий am = an dem; - Schlafen sein (ugs) спя; - 15. März на 15- ти март; - besten/schönsten най-добре/най-хубаво Amateur(in) (-s, -e) тф аматьор(ка) Amboss (-es, -е) m наковалня ambulgnt adj амбулаторен; Ambulanz f амбулатория; линейка Ameise/ мравка Ameisenhaufen m мравуняк Amerika (-s) n Америка; -ner (in) (-s, -) m(f) америка- нец(-нка); a-nisch adj аме¬ рикански Amnestie/ амнистия Ampel / светофар amputieren vt ампутирам
Amsel 30 Amsel / кос Amt (-(e)s, -er) n пост, служ¬ ба; (Pflicht) длъжност; a~ieren vt заемам длъж¬ ност; a~lich adj служебен, официален Amts- zW: -richter m райо¬ нен съдия; "Stunden pl приемно време (на учреж¬ дение; "zeit/мандат amüsant adj забавен amüsieren vt vr забавлявам (се) an präp +dat 1. (räumlich: wo?) до, на; (auf, bei) при; (nahe bei) близо до; an diesem Ort на това място; an der Wand на/до стена¬ та; zu nahe an etw твърде близо до; unten am Fluss долу край/на реката; Köln liegt am Rhein Кьолн се намира на Рейн; +акк (räumlich: wohin?) er ging ans Fenster той отиде до прозореца; etw an die Wand hängen/schreiben закачвам/написва нщ на стената; 2. (zeitlich: wann?) на; an diesem Tag на този ден; an Ostern на Велик¬ ден; 3. arm an Fett c ниско съдържание на мазнина; an etw sterben умирам от нщ; an (und für) sich всъщ¬ ност; 4. (mit Verben): an etw akk denken мисля за нщ; 5. (gerichtet an) към; ein Gruß/ eine Frage an dich позд- рав/въпрос към тебе; adv 1. (ungefähr) около; an die hun¬ dert около сто; 2. (auf Fahr¬ plänen): Frankfurt an 18.30 пристига във Франкфурт в 18.30 ч; 3. (ab): von dort/ heute an от там (нататък)/от днес (нататък); 4. (angeschal¬ tet, angezogen) включен, об¬ лечен; das Licht ist an освет¬ лението е включено; ohne etwas an без дрехи analog adj аналогичен; А"|е/ аналогия Analphab£t(in) (-en, -en) m(f) неграмотен(-тна) Analyse/анализ analysieren vt анализирам Ananas / ананас Anarchie/анархия Anatomie/анатомия Anbau m (agr) отглеждане, засаждане; (Gebäude) при¬ стройка; a~en vt (agr) за¬ саждам, отглеждам; (Ge¬ bäudeteil) пристроявам gnbei adv приложено anbeißen unreg vt захапвам; (fig) преглъщам; zum A" (ugs) (хубаво, та) да го схрускаш
31 androhen anbelangen vt отнася се до; was mich anbelangt що се отнася до мен anbeten vt боготворя, обожа¬ вам Anbetracht т: in - (+gen) с оглед на anbieten unreg vt предлагам an binden unreg vt завързвам; kurz angebunden (fig) хла¬ ден, нелюбезен Anblick m вид, гледка; a-en vt поглеждам anbraten vt запържвам an brechen unreg vt начевам; (Vorräte) разкривам (запа¬ си)', vi започвам; (Tag, Nacht) настъпвам anbrennen unreg vt подпал¬ вам; (koch) загарям anbringen unreg vt прикреп¬ вам, монтирам; (Ware) пла¬ сирам; (festmachen) закреп¬ вам Anbruch m начало; - des Tages/der Nacht началото на деня/нощта Andacht/благоговение; (Got¬ tesdienst) богослужение; andächtig adj благоговеен andauern vt продължавам, трая; -d adj продължите¬ лен, траен Anden pl Анди Andenken (-s, -) n спомен andere(r, s) adj друг; (ver¬ schieden) различен; ein -s Mal някой друг път; kein ~r никой друг; von etw -m sprechen говорим за нещо друго; -rseits adv от друга страна andermal adv: ein - някой друг път ändern vt променям; vr про¬ меням се andernfalls adv в друг случай anders adv: - (als) различен от; друг; wer -? кой друг?; jd/irgendwo - някой друг/ някъде другаде; -aussehen/ klingen изглеждам/звуча раз¬ лично; -artig adj различен; -herum adv наопаки, на об¬ ратно; -wo adv другаде; -woher adv от другаде anderthalb adj един/едно и половина Änderung/промяна, измене¬ ние anderweitig adj друг adv ина¬ че; (anderswo) другаде andeuten vt загатвам; (Wink geben) намеквам; Andeu- tung/3araTBaHe» намек Andrang m наплив andrehen vt включвам; jdm etw - (ugs) пробутвам нщ на нкг androhen vt jdm etw - зап¬ лашвам НКГ C НЩ
aneignen 32 aneignen vr: sich dat etw ~ усвоявам; (widerrechtlich) присвоявам си нщ aneinander adv един до/за/на друг; -geraten imreg vi сблъ¬ скваме се, спречкваме се Anekdfite / анекдот anekeln vr отвращавам (се) anerkannt adj признат anerkennen unreg vt призна¬ вам; (würdigen) ценя, ува¬ жавам; ~d adj признаващ, уважаващ Anerkennung / признание; уважение anfachen vt (auch fig) подк¬ лаждам; anfahren unreg vt доставям; (fahren gegen) удрям, блъс¬ кам (c кола); (Hafen) отпра¬ вям се; (fig) сопвам се; (los¬ fahren) тръгвам Anfahrt f (~sweg, ~szeit) път Anfall m (med) пристъп; a~en unreg vt нападам, връхли¬ там; vi (Arbeit) натрупвам се anfällig adj предразположен; ~ für etw предразположен към нщ Anfang (-(e)s, -fange) m нача¬ ло; von ~ an от самото на¬ чало; zu ~ в началото; ~ Mai в началото на май; a~en unreg vt vi започвам; (machen) правя Anfänger(in) (-s, -) m(f) начи¬ наещ^) anfänglich adj първоначален anfangs adv в началото, отна¬ чало; A~buchstabe m пър¬ ва, начална буква; A~ge- halt n начална заплата anfassen vt хващам; (berüh¬ ren) пипам; помагам; под¬ хващам; vr (за материя) на пипане е... anfechten unreg vt оспорвам; обжалвам anfertigen vt изготвям anfeuern vt запалвам; (fig) възпламенявам; подтиквам anflehen vt умолявам Anflug m (aviат) заход за ка¬ цане; (Spur) порив anfordern vt изисквам Anforderung/(+gen) изиск¬ ване (за) Anfrage / запитване; a~n vi запитвам an freunden vr сприятелявам се anfügen vt прибавям; (beifü¬ gen) прикрепям anführen v/ предвождам; (zi¬ tieren) привеждам (цитат, пример); (ugs: betrügen) подвеждам Anführer m предводител, ли¬ дер Anführungszeichen pl кавички
33 Angewohnheit Angabe / твърдение; указа¬ ние; сведение; (ттсн) дан¬ ни; (ugs: Prahlerei) перче- не, самохвалство angeben unreg vt давам; (ап- zeigen) указвам; (bestimmen) определям vi (ugs) перча се, хваля се; (sport) бия сервис Angeber (-s, -) (ugs) m самох¬ валко; Angeberei (ugs) f са¬ мохвалство, перчене angeblich adj мним, така на¬ речен angeboren adj вроден Angebot (-(e)s, -е) n предло¬ жение; оферта; ~ (an +dat) (comm) предлагане на angebracht adj подходящ, уместен angegriffen adj изтощен angeheitert adj развеселен, пийнал angehen unreg vt засягам; (angreifen) захващам се; нападам; (bitten): jdn ~ (um +akk) моля нкг (за); vi (Feuer) светвам; (ugs: be¬ ginnen) започвам; ~d adj начинаещ angehören vi (+dat) принад¬ лежа; (Partei) членувам Angehörige(r) (-n, -n) f(m) близък(-зка), роднина Angeklagte(r) (-n, -n) f(m) обвиняем(а) Angel / въдица; (Türangel) панта Angel- zW: ~haken m кукичка за въдица; a~n vt ловя риба (c въдица); хващам; ~n (-$) п риболов (с въдица); ~rute /пръчка за въдица; ^schein m риболовен билет Angelegenheit / въпрос, слу¬ чай, работа angemessen adj подходящ уместен; съответен angenehm adj приятен; Н (bei Vorstellung) приятно ми е! angeregt adj оживен angesehen adj уважаван angesichts präp +gen пред вид, c оглед на angespannt adj напрегнат Angestellte(r) (-n, -n) f(m) служител(ка) angestrengt adj adv уси- лен(о), напрегнат(о) angetan adj: von jdm/etw - sein очарован/пленен от нкг/нщ; es jdm ~ haben очаровам нкг angetrunken adj подпийнал angewiesen adj: auf jdn/etw ~ sein зависим съм от нкг/нщ angewöhnen vr: jdm/sich etw ~ свиквам, привиквам (нкг) към нщ Angewohnheit f навик, при¬ вичка
angleichen 34 angleichen unreg vt приравня¬ вам vr нагаждам се Angler (-s, -) m въдичар angreifen unreg vt нападам; (beschädigen) повреждам Angreifer (-s, -) m нападател Angriff m нападение; etw in -•nehmen захващам се c нщ Angst/страх; jdm ist а- страх ме е; - haben (vor +dat) страхувам се от; - haben um jdn/etw страхувам се/безпо- коя се за нкг/нщ; jdm А- machen всявам страх у нкг; -hase (ugs) т пъзлъо angst- zW: -igen vt плаша; vr: sich -igen (vor +dat od um +akk) притеснявам се (от/ за); -lieh adj страхлив; (be¬ sorgt) притеснен; Ä-lich- keit/страхливост дпhaben unreg vt нося, облечен съм; er kann mir nichts - той не може да ме засегне anhalt- zW: -en unreg vt спи¬ рам; (andauern) vi трая, продължавам; jdn zur Arbeit/Höflichkeit -en при¬ канвам нкг към работа/уч- тивост; -end adj продъл¬ жителен; A-er(in) (-s, -) тф стопаджия; per A-er fahren пътувам на авто- стоп; A-spunkt т опорна точка anhand präp +gen с помощта на Anhang т приложение; (Leu¬ te) семейство; близки; при¬ върженици anhäng- zW-: -en unreg vt прикачвам, закачвам; (Zu¬ satz) добавям; A-er(in) (-s, ~)m(f) привърженик(-ичка); (auto) ремарке; (am Koffer) етикет; (Schmuck) висулка; -lieh adj привързан, верен; A-lichkeit/привързаност Anhäufung/натрупване an heben unreg vt повдигам; (Preise) вдигам an heizen vt (Stimmung, Mo¬ ral) повдигам Anhieb m: auf - от пръв път, от раз Anhöhe / възвишение anhören vt слушам; (anmer¬ ken) vr звуча Anis (-es, -е) m анасон Ank. abk = Ankunft присти¬ гане Anker (-s, -) m котва; vor -gehen хвърлям котва Anklage/обвинение; -bank/ подсъдима скамейка; a-n vt обвинявам; jdn (eines Verbrechens) a-n обвиня¬ вам нкг в престъпление Ankläger(in) (-s, -) m(j) обви¬ нител (ка) Anklang m отзвук, резонанс;
35 anlehnen bei jdm -finden намирам одобрение ankleiden vt vr обличам (се) anklopfen vt почуквам, чукам anknüpfen vt завързвам, за¬ тягам; (fig) позовавам се; vi(anschließen): ~ an +akk основавам се на; изхождам от ankommen unreg vi присти¬ гам; (näherkommen) приб¬ лижавам се; (Anklang find¬ en): bei jdm (gut) - приема се добре от нкг; es kommt darauf an зависи; (wichtig sein) това е важното; es darauf - lassen рискувам; gegen jdn/etw - излизам нкм/нщ насреща ankreuzen vt отбелязвам c кръст ankündigen vt обявявам, опо¬ вестявам; Ankündigung / съобщение, оповестяване Ankunft/пристигане; -szeit/ час на пристигане ankurbeln vt задвижвам; (fig) давам тласък Anlage/устройство, апарату¬ ра, инсталация; (Begabung) заложба; (Park) зелена площ; (Beilage) приложение; (FIN) вложение, инвестиция Anlass (-es, -е) т повод; (Ereignis) случай; aus - +gen по повод; - zu etw dat geben давам повод за нщ; etw zum - nehmen вземам нщ за повод anlassen unreg vt оставям включен; (Motor) запал¬ вам; vr (ugs) започвам, тръгвам (добре, зле) Anlasser (-s, -) т (autö) стар¬ тер anlässlich präp +gen по повод на Anlauf т засилване; а-еп unreg vi тръгвам (sport) за¬ силвам се; (Fenster) изпо¬ тявам се; vt задвижвам, стартирам; rot а-еп изчер¬ вявам се; angelaufen kom¬ men идвам тичайки anlegen vt поставям, опирам; (anziehen) обличам; (ge¬ stalten) оформям, строя; (Geld) влагам, инвестирам; vr акостирам; etw an etw akk - прилагам; ein Ge¬ wehr - (auf +akk) насоч¬ вам пушката към; es auf etw akk - целя да; sich mit jdm - (ugs) заяждам се c нкг Anlegestelle / пристан anlehnen vt облягам; (Tür) притварям; (sich) an etw akk - облягам се на нщ; (fig) придържам се към
Anleihe 36 Anleihe/ (fin) заем anleiten vt давам указания; Anleitung/указание anliegen unreg vi (Kleidung) лягам/прилепям плътно; A~ (-s. -) n искане; (Wunsch) молба; ~d adj съседен; (beigeßigt) приложен Anlieger (-s, -) m жител; съ¬ сед; ~ frei само за живе¬ ещите тук (напр. паркинг) anmachen vt пускам; (Elek¬ trisches) включвам; (Ziga¬ rette) запалвам; (Salat) под¬ правям; fam свалям anmaßen vr проявявам дър¬ зост sich etw - (Recht) при¬ своявам си нщ; ~d adj аро¬ гантен, самонадеян Anmaßung / присвояване; дързост, самонадеяност anmelden vt обявявам, опо¬ вестявам; vr (sich ankündi¬ gen) записвам (се); (poli¬ zeilich, für Kurs etc) реги¬ стрирам (се) Anmeldung / обявление; за¬ писване; регистрация anmerken vt забелязвам; (an¬ streichen) отбелязвам; sich dat nichts ~ lassen не давам вид, не давам да се разбере Anmerkung/забележка Anmut/грация; чар; a~en vt изглеждам, напомням на; a~ig adj очарователен, пре¬ лестен annähen vt зашивам annähern vr приближавам се; ~d adj приблизителен Annäherung/приближаване Annahme / приемане; (Ver¬ mutung) предположение annehm- zW: ~bar adj прием¬ лив; ~en unreg vt приемам; (Kind) вземам, осиновявам; (vermuten) предполагам; vr; sich einer Sache gen ~en заемам се c нщ; A~lichkeit / удобство Annonce/обява, анонс • . annoncieren vr vt правя анонс, обявявам annullieren vt анулирам anonym adj анонимен Anorak (-s, -s) m яке, анорак anordnen vt подреждам; (be¬ fehlen) нареждам, постано¬ вявам Anordnung/подреждане; на¬ редба anorganisch adj неорганичен anpacken vt хващам здраво; (fig) обземам; захващам се; mit - помагам anpassen vt vr нагаждам (се); (fig) приспособявам (се) anpassungsfähig adj адапти¬ вен, лесно приспособим anprallen vi: ~ gegen od an +akk блъскам се в, удрям се в
37 Anschlag anprangern vt заклеймявам an preisen unreg vt възхваля¬ вам Anprobe/проба (при шивач) anprobieren vt пробвам (дре¬ ха, обувки) an rechnen vt приспадам; (fig) зачитам; jdm etw hoch ~ високо оценявам нкм нщ Anrecht п (auf +akk) право (на нщ) Anrede / обръщение; a~n vt обръщам се, заговарям an regen vt подбуждам, сти¬ мулирам; angeregte Unter¬ haltung оживен разговор; ~d adj стимулиращ; увле¬ кателен Anregung / импулс, подтик; (Vorschlag) предложение, инициатива anreichern vt обогатявам Anreise/пътуване; пристига¬ не; a~n vi пристигам Anreiz т подбуда, стимул anrichten vt подреждам в чи¬ нии, гарнирам; Unheil а~п правя беля anrüchig adj съмнителен Anruf т телефонно обажда¬ не; -beanfworter (-s, -) т телефонен секретар; а~еп unreg vt извиквам; (bitten) призовавам; jdn - обаждам се по телефона на нкг ans = an das Ansage / съобщение; a~n vt съобщавам, обявявам; ~r(in) (-s, -) m(f) говорител (ра¬ дио, телевизия) ansammeln vt (Reichtümer) натрупвам; vr (Menschen) събирам се, струпвам се; Ansammlung / събиране; (Leute) струпване, навали¬ ца ansässig adj живущ Ansatz т начало, основа; (Haaransatz) основа на ко¬ съма; (Halsansatz) врат; (Verlängerungsstück) нак¬ райник; ~punkt т изходна точка anschaffen vt набавям; Ап- schaffung/набавяне, заку¬ пуване anschalten vt включвам anschau- zW: ~en vt поглеж¬ дам; ~lich adj нагледен; A~\\ngf (Meinung) възглед; aus eigener A~ung no (мое) собствено мнение Anschein m външен вид, вън¬ шност; allem ~ nach по всяка вероятност; den '-ha¬ ben изглежда; a~end adj привиден; adv вероятно anschieben vt побутвам Anschlag m обява, афиш; (Attentat) атентат, покуше-
anschließen 38 ние; (сомм) калкулация; (auf Klavier) туш; (Schreibma¬ schine) удар; a-en unreg vt слагам, поставям; заковавам; (beschädigen) повреждам (с удар); (Akkord) удрям; (Ko¬ sten) калкулирам; (Glocke) бия (камбана); an etw akk а~еп удрям, бия по/в нщ anschließen unreg vt свър¬ звам, скачвам; vi: an etw akk ~ гранича c; (zeitlich) следвам; vr: sich jdm/etw ~ присъединявам се; (beipjli- chten) съгласявам се; ~d adj последващ, съседен; adv впоследствие, след това Anschluss т връзка; (von Wasser etc) свързване, скачване; im ~an +akk във връзка c..., след...; ~ find¬ en намирам компания; ~flug m полет c прекачване anschmiegsam adj гальовен anschnallen vt пристягам (c колан); vr слагам си пред¬ пазен колан anschneiden unreg vt започ¬ вам да режа; (Thema) пов¬ дигам, подхващам anschreiben unreg vt пиша (на дъската)\ (сомм) впис¬ вам в сметката; (benach¬ richtigen) обръщам се пис¬ мено към нкг anschreien unreg vt крещя на нкг Anschrift / адрес Anschuldigung/обвинение anschwellen unreg vi подувам се, набъбвам anschwindeln vt излъгвам ansehen unreg vt поглеждам; jdm etw - нщ личи нкм; jdn/etw als etw ~ разглеж- дам/считам нкг/нщ за; ~ für +akk считам; A~(-s) п ува¬ жение; (Ruß престиж, ре¬ номе ansehnlich adj представителен; (beträchtlich) внушителен ansetzen vt (festlegen) опреде¬ лям; (zubereiten) пригот¬ вям; Fett ~ надебелявам; vi (entwickeln) развивам; (Blät¬ ter) пониквам; (anfangen) започвам; - an +akk (anfü¬ gen) слагам, пришивам; (anlegen, an Mund etc) до¬ пирам, слагам Ansicht f (Anblick) вид, изглед; (Meinung) виждане, мнение; zur - за оглед; meiner ~ nach по мое мнение; ~skar- te / картичка; ~ssachе/въп¬ рос на виждане ansonsten adv в друг случай, иначе anspannen vt впрягам; (Mus¬ kel) напрягам, стягам
39 anstiften Anspannung/напрежение anspielen vt (sport) започвам игра; подавам; auf etw akk ~ намеквам за нщ Anspielung / (auf +акк) на¬ мек, подмятане за Anspitzer (-s, -) m острилка Ansporn (-(e)s -) m подтик, стимул Ansprache / приветствие ansprechen unreg vt загова¬ рям; (gefallen) допадам; vi: auf etw akk ~ реагирам на нщ; jdn auf etw akk (hin) ~ заговарям нкг за нщ; ~d adj привлекателен anspringen unreg vi старти¬ рам, паля (мотор) Anspruch m (auf +akk) пре¬ тенция, право на; hohe Ansprüche stellen/haben поставям/имам високи изис¬ квания; jdn/etw in ~ neh¬ men ангажирам нкг/нщ; a~slos adj непретенциозен; a~svo!l adj взискателен anstacheln vt подтиквам, по¬ ощрявам Anstalt /институция, заведе¬ ние (напр. лечебно); ~еп machen, etw zu tun под- готвям/каня се да правя нщ Anstand т приличие anständig adj приличен; (ugs) свестен; (groß) значителен anstandslos adj без възраже¬ ния, безпроблемно anstarren vt зяпам, гледам втренчено anstatt präp +gen вместо; konj: ~ etw zu tun вместо да направи нещо Ansteck- zW: a~en vt забож¬ дам; (med) заразявам; (Pfei¬ fe) запалвам (лула); (Haus) подпалвам; vr: ich habe mich bei ihm angesteckt заразих се от него; vt (fig) прихващам, заразявам се; a~end adj заразен; ~ung / зараза anstehen unreg vi чакам на опашка Ansteigen vi (Straße) изкачвам се; (Gelände, Temperatur, Preise) покачвам се anstelle präp +gen вместо; ~n vt (einschalten) включвам; (Arbeit geben) назначавам; (machen) правя; vr нареж¬ дам се на опашка; stell dich nicht so an (ugs) не се пра¬ ви на интересен Anstellung/назначение; (Po¬ sten) пост, длъжност Anstieg (-(e)s, -е) т (+gen) изкачване; (fig: von Preisen etc) покачване ^nstiften vt (Unglück) причи¬ нявам, предизвиквам; jdn
anstimmen 40 zu etw - подбуждам, под¬ стрекавам anstimmen vt (Lied) запявам; (Geschrei) подхващам ка¬ раница Anstoß m подтик; (Ärgernis) недоволство; (sport) нача¬ лен удар; der erste - иници¬ атива; - nehmen an +dat не одобрявам нщ; a-en unreg vt побутвам; (mit Fuß) под¬ ритвам; vt почуквам; (mit der Zunge) фъфля; (mit Gläsern): a-en (auf +akk) пия за, вдигам тост за anstößig adj неприличен, шо¬ киращ anstreichen unreg vt боядис¬ вам, мажа с боя anstrengen vt напрягам; (jur) започвам/завеждам (дело); vr правя усилие; -d adj уморителен, изтощителен Anstrengung/усилие Anstrich т (слой) боя, покри¬ тие Ansturm т наплив; (ми) ата¬ ка, нападение Antarktis/Антарктида antasten vt докосвам; пося¬ гам; (Recht) накърнявам; засягам; (Ehre) уронвам Anteil (-s, -е) т дял, част; (Mitgefühl) съпричастност; - nehmen (an +dat) вземам участие; -nähme / съчув¬ ствие, съпричастност Antenne / антена Anti- zW: анти-; -alkohßliker т трезвеник, въздържател; a-autoritär adj антиавто- ритарен; -babypille проти¬ возачатъчно хапче; -bioti- kum (-s, -ka) п антибиотик antik adj античен, древен; А-е / (Zeitalter) древност, античност Antiquariat (-(e)s, -е) п ан¬ тиквариат Antiquitäten pl старинни предмети, антики; -händ¬ ler т антиквар Antrag (-(е), -träge) т (parl) предложение; проект; (Ge¬ such) молба, заявление; -steller(in) (-s, -) m(f) мо¬ лител, заявител antreffen unreg vt намирам, заварвам antreiben unreg vt подкарвам; (Motor) задвижвам antreten unreg vt (Amt) встъп¬ вам (в длъжност)\ eine Erbschaft - встъпвам в на¬ следство; (Beweis) предста¬ вям; (Reise) тръгвам; vi (mil, sport) строявам се; gegen jdn - излизам/играя срещу нкг Antrieb m (auch fig) задвиж¬
41 Anziehung ване; двигател; подтик; aus eigenem - по своя инициа¬ тива antrinken unreg vt (Flasche) започвам да пия; sich dat Mut/einen Rausch ~ пийвам за кураж/напивам се; an¬ getrunken sein пийнал съм Antritt т започване; (eines Amts) встъпване; тръгване (на път) antun unreg vt: jdm etw ~ причинявам HKM нщ; sich dat Zwang - насилвам се да; sich dat etwas - посягам на живота си Antwort / отговор; a~en vi отговарям, отвръщам anvertrauen vt jdm etw - до¬ верявам HKM нщ; sich jdm - доверявам се на нкг Anwachsen unreg vi нараст¬ вам; (Pflanze) израствам Anwalt (4e)s, -walte) m адво¬ кат; (fig) защитник, застъп¬ ник Anwältin / адвокатка Anwärter m кандидат anweisen unreg vt напът¬ ствам; (zuteilen) определям Anweisung / напътствие; (сомм) нареждане; (Postan¬ weisung, Zahlungsanwei¬ sung) пощенски запис, пла¬ тежно нареждане anwend- zW: ~bar adj прило¬ жим; ~en unreg vt използ¬ вам; (Gesetz, Regel) прила¬ гам (закон, правило); A~ung / приложение anwesend adj присъстващ; die A~en присъстващите Anwesenheit / присъствие anwidern vt отвращавам Anwohner(in) (-s, -) mff) жи- вущ(а) в съседство с обще¬ ствен път, улица, река Anzahl/(an +dat) брой; а~еп vt правя първоначална вно¬ ска, капарирам; ~ung/пър¬ воначална вноска, капаро Anzeichen п признак Anzeige / (Zeitungsanzeige) обява; (Werbung) реклама; (bei Polizei) уведомление, известяване; - erstatten gegen jdn подавам оплак¬ ване в полицията срещу нкг; a~n vt (zu erkennen geben) показвам; (bekannt¬ geben) обявявам; (bei Po¬ lizei) известявам Anziehen unreg vt привличам; (Kleidung, Mensch) обли¬ чам; (straff) пристягам; (Schraube) затягам; (Knie) прибирам, свивам (коле- не)\ vr обличам се; ~d adj привлекателен Anziehung/(Reiz) привлича-
Anzug 42 не; ~skraft / притегателна сила, привлекателност; (phys) притегляне, гравитация Anzug т (мъжки) костюм; (Herankommen) приближа¬ ване: etw ist im ~ нщ при¬ ближава anzüglich adj ехиден; цини¬ чен, неприличен; A~keit / циничност; (Bemerkung) ци¬ низъм; ехидно подмятане anzünden vt запалвам anzweifeln vt съмнявам се apathisch adj апатичен Apfel (-s, -) т ябълка; ~saft т ябълков сок; ~sine/порто¬ кал; ~wein т ябълково ви¬ но Apostel (-s, -) т апостол Apotheke / аптека; а~пр- flichtig adj продава се само в аптеки; ~r(in) (-s, -) m(j) аптекар(ка) Apparat (-(e)s, -е) т апарат; система; фотоапарат, теле¬ фон; ат ~! на телефона!; ~ur /апаратура Appartement (-s, -s) п апар¬ тамент appellieren vi: ~ an +акк апе¬ лирам към Appetit (-s, -е) т апетит, guten ~! добър апетит!; aHich adj апетитен; ~losig- keit/липса на апетит Applaus (-es) т аплодисмен¬ ти Aprikose / кайсия April (-(s), -е) т април Aquarell (-s, -е) п акварел, ак¬ варелни бои Äquator (-s) т екватор Arab- zW-: ~er(in) (-s, -) m(f) арабин(-бка); ~ien (-s) n Арабия; a~isch f adj араб¬ ски Arbeit / работа, труд; (Er¬ zeugnis) изделие; (wissen¬ schaftliche) труд (научен); (Massenarbeit) контролна работа; das war eine ~ мно¬ го труд хвърлихме; a~en vi работя, трудя се; ~er(in) (- s, -) mff) работник(-ичка); -erschaft f работници, ра¬ ботническо съсловие; ~ge- ber(in) (-s, -) m(f) работо¬ дател^); ~nehmer(in) (-s, -) m(ß наемен работник, служител Arbeits- zW: a~am adj работ¬ лив; ~amt n бюро по труда; ~erlaubnis f разрешително за работа; a~fahig adj ра¬ ботоспособен, трудоспосо¬ бен; '•gang т операция, ра¬ ботен ход; ~kräfte pl (Mitarbeiter) работна сила; I a~los adj безработен; ~1о- I se(r) (-n, -n) f(m) безрабо- !
43 Art тен(-тна); -losigkeit / без¬ работица; -markt m пазар на труда; -platz т работно място; a-scheu adj мързе¬ лив; -tag т работен ден; a-unfähig adj нетрудоспо¬ собен; -zeit/работно вре¬ ме; -zimmer п кабинет Archäologe (-п, -п) т архео¬ лог Architekt(in) (-en, -en) m(j) ар¬ хитект; -ur /архитектура Archiv (-s, -е) п архив arg adj лош, тежък, неприя¬ тен; adv лошо, тежко, не¬ приятно arg- zW: -listig adi лукав, ко¬ варен ;—los adj безобиден; доверчив Argentinien (-s) n Аржентина argentinisch adj аржентински Ärger (-s) m (Wut) яд; (Un¬ annehmlichkeit) неприят¬ ност; ä—lieh adj (zornig) гневен, ядосан; (lästig) до¬ саден, неприятен; ä-n vt vr ядосвам (се) Argument (-s, -е) m аргумент argwöhnisch adj подозрите¬ лен Дпе/ария Aristokrat(in) (-en, -en) m(j) аристократ(ка); -ie / арис¬ токрация Arktis/Арктика Arm (-(e)s, -е) m ръка; (Flus¬ sarm) ръкав (на река) arm adj беден Armatur / (elek) арматура; контролни инструменти; -en- brett n контролен пулт; (auto) арматурно табло Armband n гривна; -uhr / ръчен часовник Дгте(г) (-n, -n) ßm) бедняк (-ячка); die -n бедните Armee/армия, войска Ärmel (-s, -) m ръкав; etw aus dem - schütteln ffig) правя от нищо нещо; -kanal т Ламанш ärmlich adj беден, мизерен armselig adj мизерен, оскъ¬ ден Armut/бедност, мизерия Aroma (-s, -men) п аромат; -therapie / ароматотера- пия; a-tisch adj аромат- (ич)ен arrangieren vt уреждам; аран¬ жирам; vr договарям се Arrest (-(e)s, -е) т арест, задържане; запор, възбрана arrogant adj арогантен Arsch (-es, -е) (ugs) т гъз, задник Art / (Weise) начин; (Sorte) вид, сорт, род; eine - (von) Frucht вид плод; Häuser aller - всякакви къщи; es
Arterie 44 ist nicht seine das zu tun не му е присъщо да прави това; ich mache das auf meine - правя това по мой начин Arterie / артерия; -nverkal- kung/артериосклероза artig adj кротък; послушен Artikel (-s, -) т статия; (гра¬ матичен) член; (сомм) ар¬ тикул Artillerifi/артилерия Artischocke / артишок Artist(in) (-en, -en) m(j) цир- ков(а) артист(ка) Arznei/лекарство; -'mittel п медикамент, лекарствено средство Arzt (-es, -е) т лекар; -hel¬ ferin / медицинска сестра (в лекарски кабинет) Ärztin / лекарка ärztlich adj лекарски Asche/пепел, прах Aschen- zW: -bahn /лекоат¬ летическа писта; -becher т пепелник Aschermittwoch т Чиста сряда (сряда след Заговез- ни) Äser pl von Aas Asiat(in) (-en, -en) m(f) азиа- тец(-тка); asiatisch adj ази¬ атски Asien (-s) n Азия asozial adj асоциален Aspekt (-(e)s, -е) m аспект Asphalt (-(e)s, -е) m асфалт; a-ieren vt асфалтирам aß etc vb siehe essen Ass (-ses, -se) n ас, aco Asse pl von As Assist£nt(in) (-en, -en) m(f) асистент(ка) Assoziation / асоциация Ast (-(e)s, -е) m клон ästhetisch adj естетичен Asthma (-s) n астма; -ti- ker(in) (-s, -) m(f) астматик Astro- zW: -löge (-n, -n) m астролог; -logie / астроло¬ гия; -naut (-en, -en) m аст¬ ронавт; -nom (-en, -en) m астроном; -nomie/ астро¬ номия Asyl (-s, -е) n убежище; (Ob¬ dachlosenasyl) приют; -ant (in) (-en, -en) m(f) полити¬ чески емигрант Atelier (-s, -s) n ателие Atem (-s) m дъх; den - anhal¬ ten затаявам дъх; außer - без дъх; a- beraubend adj спиращ дъха, главозамай¬ ващ; a-los adj задъхан; -not / задух; -pause / от¬ дих; -zug т кратко поема¬ не на дъх Atheismus (-) m атеизъм Atheist(in) (-en, -en) m(f) ате-
45 auch ист(ка); arisch adj атеисти¬ чен Athgn (-s) n Атина Äthiopien (-s) n Етиопия Athlet (-en, -en) m атлет Atlantik (-s) m Атлантик Atlas (- od -ses, -se od At¬ lanten) m атлас atmen vi дишам Atmosphäre / атмосфера; atmosphärisch adj атмос¬ ферен Atmung/дишане Atgm (-s, -е) n атом; a~ar adj атомен; -bombe / атомна бомба; -energie / атомна енергия; -kern m атомно ядро; -kraftwerk n атом- на/ядрена електроцентра¬ ла; -krieg т ядрена война; -müll т радиоактивни от¬ падъци; -ström т ядрена електроенергия; -versuch т ядрен опит; -Waffen pl атомно/ядрено оръжие; a-waffenfrei adj свободен от ядрено оръжие; -Zeital¬ ter п атомен век Attentat (-(e)s, -е) п (auf + акк) атентат, покушение (срещу) Attentäter(in) (-s, -) m(ß атен- татор(ка) Attest (-(e)s, -е) п (медицинс¬ ко) свидетелство Attraktion / (Tourismus) ат¬ ракция attraktiv adi привлекателен, атрактивен Attribut (-(e)s, -е) п атрибут, отличителен белег; {gram) определение ätzen у/ разяждам; -d adj ра¬ зяждащ; (fig: Spott) гаден; excl страхотно!; - ja! ами да! Aubergine / патладжан auch adv 1. (ebenfalls) също, и; das ist auch schön и това е хубаво; er kommt - ich auch той ще дойде - аз съ¬ що; auch nicht също не; ich auch nicht и аз не, аз също не; oder auch или пък; auch das noch! и това ли!; 2. (selbst, sogar) дори; auch wenn das Wetter schlecht ist дори и да е ло¬ шо времето; ohne auch nur zu fragen без дори да попи¬ та; 3. (wirklich) наистина; du siehst müde aus - bin ich auch изглеждаш умо¬ рен - и наистина съм; so sieht es auch aus точно та¬ ка и изглежда; 4. (auch immer): wer auch който и да e; was auch каквото и да е; wie dem auch sei както и да е; wie sehr er sich auch
auf 46 bemühte колкото и да се стараеше auf l.präp +dat (wo?) на, вър¬ ху; auf dem Tisch на маса¬ та; auf der Reise на път, по време на пътуване; auf der Post/dem Fest в пощата/на тържеството; auf der Stra¬ ße на улицата; auf dem Land/der ganzen Welt на село/по целия свят; 2. präp +акк (wohin) auf den Tisch (слагам) на масата; auf die Post gehen отивам в поща¬ та; auf das Land на село, в провинцията; etw auf einen Zettel schreiben пиша нщ на бележка; auf deutsch на немски; auf Lebenszeit дожи¬ вотен; bis auf ihn c изключе¬ ние на него; auf einmal из¬ веднъж; auf seinen Vorschlag (hin) по негово предложение; adv 1. (offen) отворен; das Fenster ist auf прозорецът e отворен; 2. (hinauf) нагоре; auf und ab нагоре надолу, напред назад; auf und davon дим да ме/го няма; auf! (los!) хайде! давай!; 3. (aufges¬ tanden) станал; ist er schon auf? станал ли е вече? konj: auf dass за да, така че aufatmen vi отдъхвам си, по¬ емам дъх Aufbau т (Bauen) изгражда¬ не, строителство; (Struktur) структура; (aufgebautes Teil) постройка; a~en vt изграж¬ дам; (Existenz) създавам (си); a~en (auf +dat) (grün¬ den) градя върху нщ aufbauschen vt издувам; (fig) раздувам, преувеличавам aufbessern vt (Gehalt) подоб¬ рявам aufbewahren vt съхранявам Aufbewahrung/ съхранение; (Gepäckaufbewahrung) хра¬ нилище, гардероб за багаж aufbieten (anreg) vt (Kraft) влагам, напрягам; (Armee, Polizei) свиквам, призова¬ вам; събирам aufblasen unreg vt vr (ugs) на¬ дувам (се) aufbleiben unreg vi (Laden) оставам отворен; (Person) оставам буден aufblenden vi (Scheinwerfer) превключвам/карам на дълги светлини aufblicken vi: ~ zu +dat пог¬ леждам нагоре към; (fig) вземам за пример aufblühen vi разцъфтявам aufbrauchen vt изхарчвам, свършвам нщ aufbrausen vi (fig) кипвам, избухвам; ~d adj избухлив
47 auffordern aufbrechen unreg vt разби¬ вам; vi (gehen) тръгвам aufbringen unreg vt (öffnen) едвам успявам да отворя; (in Mode) създавам нова мода; (beschaffen) нами¬ рам; (fin) събирам (сред¬ ства); (ärgern) ядосвам, дразня; Verständnis für etw - проявявам разбиране за нщ Aufbruch т тръгване aufbrühen vt (Tee) запарвам aufbürden vt: jdm etw - на¬ товарвам НКГ C НЩ aufdecken vt откривам, разк¬ ривам aufdrängen vt: jdm etw - на¬ трапвам нщ на нкг; (Mensch) sich jdm - натрапвам се на нкг aufdrehen vt (Wasserhahn etc) отварям (c въртене), от- въртам aufdringlich adj натрапчив; досаден aufeinander adv един вър- ху/срещу/след друг; (schie¬ ßen) един по друг; (ver¬ trauen) един на друг; -fol¬ gen vt следвам един (след) друг; -folgend adj последо¬ вателен; -prallen vi удряме се един в друг Aufenthalt т престой; (Ver¬ zögerung) забавяне; (Ort) пребиваване Aufenthaltserlaubnis / разре¬ шително за пребиваване auferlegen vt: jdm etw - въз¬ лагам; налагам на нкг нщ Auferstehung/възкресение aufessen unreg vt изяждам auffahr- zW: -en unreg vi (he¬ rankommen) приближавам; (hochfahren) сепвам се; (wütend werden) избухвам; (in den Himmel) възнасям се; -en auf +акк (Auto) сблъсквам се c; -end adj избухлив; A-t f (Autobah¬ nauffahrt) разклонение, из¬ веждащо на магистрала auffallen unreg vi бия на очи; jdm - правя впечатление на нкг auffällig adj очебиен auffangen unreg vt улавям, хващам; долавям auffassen vt схващам, разби¬ рам; (auslegen) тълкувам Auffassung f (Meinung) мне¬ ние, схващане; (auch: -sga- be) способност за разбира¬ не auffindbar adj който може да се намери auffordern vt (befehlen) при¬ канвам, подканвам; карам, заповядвам
Aufforderung 48 Aufforderung / приканване; настояване; (bitten) покана auffrischen vt подновявам, освежавам: (Kenntnisse) оп¬ реснявам; vi (Wind) засил¬ вам се aufführen vt (theat) поста¬ вям, представям; (in einem Verzeichnis) посочвам, изб¬ роявам; привеждам; vr (sich benehmen) държа се Aufführung / постановка, представление; (mus) из¬ пълнение Aufgabe / задача; (sch) зада¬ ние; (Hausaufgabe) домаш¬ но; (Verzicht) отказ от нщ; (von Gepäck) предаване; (von Post) изпращане; (von Inserat) подаване (на обя¬ ва) Aufgang т издигане; (Sonnen¬ aufgang) изгрев; (Treppe) стълбище aufgeben unreg vt отказвам се; (Paket) изпращам; (Ge¬ päck) предавам; (Bestel¬ lung) подавам (поръчка); (Rätsel, Problem) задавам; vi предавам се aufgedunsen adj подпухнал aufgehen unreg vi (Sonne, Teig) изгрявам; бухвам; (sich öff¬ nen) отварям се; (klarwer¬ den) изяснява се; (math) де¬ ли се без остатък; in der Arbeit - погълнат съм от работата си; in Rauch/ Flammen - избухвам в дим/ пламъци aufgelegt adj: gut/schlecht ~ sein в добро/лошо настрое¬ ние съм; zu etw ~ sein в настроение съм за нщ aufgeregt adj развълнуван; тревожен; нервен aufgeschlossen adj открит, отворен за нщ; възприем¬ чив aufgeweckt adj буден, инте¬ лигентен aufgreifen unreg vt (Thema) подхващам; (Verdächtige) залавям aufgrund präp +gen въз ос¬ нова на; (wegen) поради aufhalsen (ugs) vt: jdm etw ~ натрапвам нкм нщ, нато¬ варвам нкг с нщ aufhalten unreg vt (Person) задържам; (Entwicklung) забавям, възпирам; (Tür, Hand) държа отворен; vr (wohnen) живея; (bleiben) пребивавам; sich mit etw ~ задържам се заради нщ aufhängen unreg vt (Wäsche) простирам, закачвам; (Men¬ schen) обесвам Aufhänger (-s, -) m (am
49 auffisten Mantel) закачалка (на дре¬ ха); (fig) повод aufheben unreg vt (hochheben) вдигам, повдигам; (Sitzung) прекратявам; (Urteil, Gesetz) отменям; (aufbewahren) за¬ пазвам; bei jdm gut aufge¬ hoben sein на сигурно място съм при нкг; viel A~(s) machen (von) вдигам много шум за нщ aufheitern vt vr (Himmel, Miene) прояснявам се; (Mensch) разведрявам се aufhellen vt vr просветлявам; (Farbe, Haare) изсветлявам aufhetzen vt насъсквам aufholen vt наваксвам; vt нас¬ тигам aufhören vt преставам; ~ etw zu tun преставам да правя нщ aufklappen vt отварям aufklären vt (Geheimnis etc) изяснявам; (Person) разяс¬ нявам; (sexuell) просвеща¬ вам нкг сексуално; vr изяс¬ нява се; разкрива се Aufklärung /(уоя Geheimnis) разкриване, изясняване; (Unterrichtung, Zeitalter) просвещаване, Просвеще¬ ние; (mil, aviat) разузнава¬ не aufkleben vt залепвам; Auf¬ kleber (-s, -) т лепенка, стикер aufknöpfen vt разкопчавам aufkommen unreg vi (Wind) излизам, извивам се (вя¬ тър); (Zweifel, Gefühl) въз¬ никвам; (Mode) излизам (на мода); für jdn/etw - по¬ емам разходи за нкг/нщ aufladen unreg vt натоварвам Auflage / издание; (Zeitung) тираж; (Bedingung) усло¬ вие; тежест; задължение auflassen unreg vt (offen) ос¬ тавям отворен; (aufgesetzt) оставям на главата си auflauern vi (jdm) дебна нкг Auflauf т (косн) суфле; (Menschenauflauf) навали¬ ца, струпване aufleben vi (Mensch, Ge¬ spräch) съживявам, оживя¬ вам (се) auflegen vt поставям; нала¬ гам; (Telefon) затварям те¬ лефона; (typ) отпечатвам, издавам auflehnen vr бунтувам се, противя се Auflehnung f бунт auflesen unreg vt вдигам, съ¬ бирам aufleuchten vi просветвам, блясвам auflisten vt изброявам (в списък)
auflockern 50 auflockern vt разхлабвам, от¬ пускам; (fig: Eintönigkeit etc) раздвижвам, правя не¬ принуден auflösen vt разтварям; разреша¬ вам; (Haare etc) пускам си ко¬ сата; (Missverständnis) изяс¬ нявам; разтрогвам; прекратя¬ вам; in Tranen aufgelost sein обливам се в сълзи Auflösung/разпускане, разт¬ рогване; (fig) (раз)решение aufmachen vt отварям; (zure¬ chtmachen) нагласявам, на- гиздвам vr тръгвам Aufmachung/ (Kleidung) об¬ лекло; (Gestaltung) вид, оформление aufmerksam adj внимателен; jdn auf etw akk ~ machen обръщам внимание на нкг върху нщ; A~keit / внима¬ ние aufmuntern vt (ermutigen) окуражавам; (erheitern) раз¬ ведрявам Aufnahme/прием, приемане; (Beginn) започване; (in Verein etc) приемане; (in Liste etc) включване; (Not¬ ieren) записване; (phot) снимка; (auf Tonband etc) запис; a~fähig adj възпри¬ емчив; ~prüfung/приемен изпит aufnehmen unreg vt приемам; (hochheben) поемам; (begin¬ nen) започвам; (in Verein etc) приемам; (in Liste etc) включвам; (notieren) запис¬ вам си; (fotografieren) сни¬ мам; (auf Tonband, Platte) за¬ писвам; (FIN: leihen) вземам (заем); es mit jdm - können мога да се меря с нкг aufopfern vt vr жертвам (се); ~d adj самопожертвовате- лен aufpassen vi (aufmerksam sein) внимавам; auf jdn/ etw ~ наглеждам нщ/нкг; aufgepasst! внимавай! Aufprall (-s, -е) m сблъсък; a~en vi сблъсквам се, уд¬ рям се в Aufpreis т надбавка към це¬ на aufpumpen vt напомпвам aufräumen vt (Dinge) разчи¬ ствам; (Zimmer) подреж¬ дам, разтребвам aufrecht adj (auch fig) изпра¬ вен; почтен; ^erhalten un¬ reg vt поддържам aufreg- zW: ~en vr вълнувам се, ядосвам се; vt тревожа; ядосвам; -end adj вълну¬ ващ; A~ung/вълнение, су¬ матоха aufreibend adj изтощителен
51 aufschneiden aufreißen unreg vt (Umschlag) разкъсвам; (Augen) отва¬ рям широко; (Tür) дърпам, отварям c тласък; (Straße) разбивам aufreizen vt дразня; ~d adj дразнещ aufrichten vt изправям; (mo¬ ralisch) окуражавам; vr из¬ правям се; (moralisch); sich ~ (an +dat) вземам ку¬ раж от aufrichtig adj искрен, откро¬ вен; A~keit / искреност, откровеност aufrücken vi минавам нап¬ ред; (beruflich) получавам повишение Aufruf т призив; (des Na¬ mens) поименно извикване; a-en unreg vt (Namen) из¬ виквам (поименно); (auf¬ fordern): jdn a~en (zu)при¬ зовавам нкг да Aufruhr (-(e)s, -е) m метеж, размирици; вълнение aufrührerisch adj размирен, бунтарски aufrunden vt (Summe) закръг¬ лям нагоре Aufrüstung / (превъоръжа¬ ване aufrütteln vt (auch flg) раз¬ търсвам aufs = auf das aufsagen vt (Gedicht) декла¬ мирам aufsässig adj опърничав Aufsatz m (Geschriebenes) съ¬ чинение; (auf Schrank etc) надстройка aufsaugen unreg vt изсмуквам aufschauen vi поглеждам на¬ горе aufscheuchen vt подплашвам aufschieben unreg vt отварям c плъзгане; (verzögern) от¬ лагам Aufschlag m (Ärmel, Jacke, Hose) маншет; (Aufprall) удар; (Preisaufschlag) по¬ вишение; (Tennis) начален удар; a~en unreg vt (öffnen) отварям c удар; (verwun¬ den) разбивам; (hochsch¬ lagen) запретвам, навивам; (aufbauen: Zelt, Lager) раз¬ полагам, построявам; vi (aufprallen) удрям се в; (teurer werden) поскъпвам; (Tennis) бия начален удар aufschließen unreg vt отключ¬ вам aufschlussreich adj показате¬ лен, поучителен aufschnappen vt (ugs) дола¬ вям, дочувам случайно Mfschneiden unreg vt (Brot) разрязвам; нарязвам; (med) отварям; vi хваля се
Aufschneider 52 Aufschneider (-s, -) m само¬ хвалко Aufschnitt m нарязани колба¬ си или сирена aufschrauben vt (festschrau¬ ben) завинтвам; (lösen) раз¬ вивам aufschrecken vt подплашвам; vi unreg подплашвам се aufschreiben unreg vt запис¬ вам (си) aufschreien unreg vi извик¬ вам, изкрещявам Aufschrift / (Inschrift, auf Eti¬ kett) надпис Aufschub (-(e)s, -schübe) m отлагане, забавяне Aufschwung m (Elan) подем; възход; (sport) отскок aufsehen unreg vi поглеждам нагоре; - zu +dat поглеждам нагоре към; ffig) вземам за пример; А~ (-s) п сензация; ~ erregend сензационен Aufseher(in) (-s, -) тф надзи¬ рател; (im Betrieb) надзор¬ ник; (Museum, Park) пазач aufsein unreg (ugs) vi (Tür, Geschäft etc) отворен съм; (Mensch) буден съм aufsetzen vt (Maske, Brille) слагам; (Dokument) изгот¬ вям; vr сядам изправено; vi (Flugzeug) кацам Aufsicht/надзор; die - haben отговарям, надзиравам Aufsichtsrat m надзорен съ¬ вет, контролен съвет aufsitzen unreg vi (aufrecht hinsitzen) сядам изправено; (aufs Pferd, Motorrad) ях¬ вам, качвам се; jdm - (ugs) хващам се на въдицата на нкг aufsperren vt отключвам; (Mund) зяпвам aüfspielen vr правя се на ин¬ тересен aufspießen vt набучвам, на- бождам aufspringen unreg vi (hoch¬ springen) скачам; (sich öff¬ nen) отварям се внезапно; (Hände, Lippen) напуквам се; auf etw akk ~ мятам се върху нщ aufspüren vt надушвам, отк¬ ривам gufstacheln vt насъсквам, подстрекавам Aufstand т въстание; auf¬ ständisch adj бунтарски, въстанически aufstehen unreg vi ставам; (Tür) стоя отворен aufsteigen unreg vi (hoch¬ steigen) изкачвам; (Rauch) издигам се; auf etw akk ~ изкачвам нщ; (fig: Gefühl) възниква, поражда се aufstellen vt (aufrecht stellen)
53 Aufwand изправям; (aufreihen) под¬ реждам, нареждам; (nomi¬ nieren) издигам; (formulie¬ ren: Programm etc) съста¬ вям; (leisten: Rekord) пос¬ тавям Aufstellung / (sport) селек¬ ция; списък Aufstieg (-(e)s, -e) m (auf Berg) изкачване; (Fortsch¬ ritt) напредък; (beruflich, SPORT) повишение, издигане aufstocken vt (Kapital) увели¬ чавам (ресурси) aufstoßen unreg vt блъсвам, бутвам да отворя vi ориг- вам се aufstützen vt (Körperteil) под¬ пирам; vr: sich auf etw akk ~ подпирам се на нщ aufsuchen vt (besuchen) посе¬ щавам Auftakt m (mus) ауфтакт; (fig) въведение, начало auftanken vt зареждам c го¬ риво; vi зареждам auftauchen vi появявам се; (aus Wasser etc) изплувам; (U-Boot) излизам на по¬ върхността; (Zweifel) въз¬ никвам auftauen vt vi (auch fig) раз¬ топявам (се), размразявам (се), aufteilen vt разделям; (Raum) преграждам; Aufteilung / разпределяне; подялба Auftrag (-(e)s, -träge) m поръчка; (Anweisung) заръ¬ ка; (Aufgabe) поръчение; im ~ von по поръчение на; a~en unreg vt (Essen) под¬ насям; (Farbe) нанасям; jdm etw a~en възлагам на нкг нщ; dick a~en (fig) пре¬ увеличавам; ~geber(in) (-s, -) m(f) (сомм) възложител(ка) auftreiben unreg vt (ugs: be¬ schaffen) намирам; наба¬ вям; изкопавам (fam) Auftreten unreg vt отварям c ритник vi явявам се, на¬ стъпвам; (Theater) излизам на сцена; (mit Füßen) стъп¬ вам; (sich verhalten) държа се; А~ (-s) п (Vorkommen) поява, настъпване; (Beneh¬ men) поведение, държание; (art) изпълнение, изява Auftrieb т (phys) подемна си¬ ла; (fig) тласък Auftritt т (der Schauspielers) поява (на сцената); (Sze¬ ne: auch fig) сцена, акт aufwachen vi събуждам се aufwachsen unreg vi раста, израствам Aufwand (-(e)s) m разход, из¬ разходване; (Kosten auch Luxus) разточителство;
aufwändig 54 aufwändig adj скъпо стру¬ ващ, разточителен ajjfwärmen vt подгрявам, притоплям; (alte Geschi¬ chten) припомням aufwärts adv нагоре; A~ent- wicklung/възходящо раз¬ витие Aufwasch (-(e)s) m съдове за миене aufwecken vt събуждам aufweisen unreg vt показвам, имам в наличие aufwenden unreg vt изразход¬ вам; (Geld, Sorgfalt) влагам aufwerfen unreg vt (Fenster etc) отварям c тласък; (Pro¬ bleme) повдигам aufwickeln vt (aufrollen) на¬ вивам; (ugs: Haar) навивам на ролки Aufwind m възходяща въз¬ душна струя, (fig) тласък aufwirbeln vt вдигам; Staub ~ (fig) вдигам пушилка aufwischen vt изтривам, из¬ бърсвам aufzählen vt изброявам aufzeichnen vt записвам (звук, видео)', (schriftlich) напис¬ вам; (auf +akk) записвам на/върху Aufzeichnung (schriftlich) за¬ писка; запис (звук, видео) aufzeigen vt показвам, демон¬ стрирам aufeiehen unreg vt Hochzie¬ hen) издърпвам; (öffnen) отварям c дърпане; (Uhr) навивам; (ugs: reizen) по¬ дигравам, дразня; (großzie¬ hen: Kinder, Tiere) отглеж¬ дам Aufzug m (Fahrstuht) асансь¬ ор; (Aufmarsch) приближа¬ ване, настъпване; (Klei¬ dung) облекло (pej)\ (theat) действие aufzwingen unreg vt: jdm etw - налагам нщ на нкг Augapfel т очна ябълка Auge (-s, -п) п око; (Fettauge) мазна капка; unter vier -n на четири очи Augen- zW: -blick т миг, мо¬ мент; im -'blick в момента; a-blicklich adj (sofort) свет¬ кавично, веднага; (gegen¬ wärtig) в момента; -braue / вежда; -optiker(in) m(f) оптик, -weide / радост за окото; -zeuge т очевидец August (-(e)s od -, -е) т ав¬ густ Auktion/търг, наддаване Aula/аула aus I. präp +dat (räumlich) от; er ist aus Berlin той e от Берлин; aus dem Fen¬ ster от прозореца (навън); ein Herz aus Stein сърце от
55 Aushilfe камък; aus Mitleid от съчу¬ вствие; aus Erfahrung от опит; aus Spaß на шега; aus ihr wird nie etwas от нея никога няма да стане нещо 2. adv (zu Ende) свър¬ шил; aus und vorbei свър¬ шил окончателно; (aus¬ geschaltet, ausgezogen) изк¬ лючен; (Aufschrift an Ge¬ raten) изключи!; Licht aus! загаси осветлението!; (in Verbindung mit von): von Rom aus (тръгвайки) от Рим; vom Fenster aus от прозореца; von sich aus (selbständig) от себе си; von ihm aus доколкото зависи от него, той не възразява ausgerechnet adv тъкмо, точ¬ но; - du/heute тъкмо ти/ днес ausgeschlossen adj adv (un¬ möglich) изключен(о) ausgeschnitten adj (Kleid) де- колтиран, изрязан ausgesprochen adj (Faulheit, Lüge etc) изключителен; (un¬ verkennbar) изразен adv из¬ ключително, явно ausgezeichnet adj отличен ausgiebig adj (Gebrauch) про¬ дължителен; (Essen) обилен; ~ schlafen наспивам се добре Ausgleich (-(e)s, -е) m равно¬ весие, компенсация; (Ver¬ mittlung) изглаждане; (sport) изравняване; zum - einer Sache gen за компенсация на нщ; a~en unreg vt израв¬ нявам, компенсирам; vt (sport) изравнявам ajisgraben unreg vt изравям, изкопавам; (fig) изкопавам Ausgrabung / изкопаване; (Ausgraben auch) разкопки Ausguss m (Spüle) мивка; (Abfluss) отходна тръба ^ishalten unreg vt издържам; das ist nicht zum A~ това не се издържа aushandeln vt договарям, изтъргувам aushändigen vr (jdm etw) връчвам нщ на нкг Aushang m обява, афиш aushängen unreg vt (Meldung) окачвам (обява); (Fenster) откачвам от пантите; vi ви¬ ся, окачен съм ausheben unreg vt (Erde) из¬ копавам; (Tür) свалям, от¬ качвам; (Diebesnest) зала¬ вям; (mil) мобилизирам aushecken (ugs) vt измислям aushelfen unreg vi: jdm ~ по¬ мага на нкг Aushilfe / помощ; (Person) временен помощник/сът- рудник
Aushilfs 56 Aushilfs» zW: ~kraft времен¬ но назначен работник; a~weise adv временно, като помощ ausholen vi замахвам aushorchen vt подпитвам auskennen unregvrпознавам, наясно съм; (in Fragen etc) имам познания, запознат съм с нщ ajjskleiden vr събличам се; vt (Wand) облицовам ausklopfen vt (Teppich) из¬ тупвам; (Pfeife) почиствам auskochen vt сварявам; (med) стерилизирам; изварявам ausgekocht (flg) изпечен Auskommen (-s) n: sein A~ haben имам постоянен при¬ ход; a- unreg vi: mit jdm a~ спогаждам се c нкг; mit etw a~ справям се c нщ, стига ми auskosten vt наслаждавам се (докрай) auskundschaften vt разузна¬ вам; (Gebiet) обследвам Auskunft / информация; nä¬ here - по-подробна инфор¬ мация; (Stelle) гише за ин¬ формация auslachen vt присмивам се Ausladen unreg vt разтовар¬ вам Auslage/витрина; ~n pl (Aus¬ gabe) разходи Ausland n чужбина; im/ins ~ в/в (към) чужбина Ausländer(in) (-s, -) m(f) чуж- денец(-нка) ausländisch adj чуждестра¬ нен Auslands- zW: ~gespräch n международен разговор; ~reise / пътуване в чужби¬ на; ~schutzbrief т вид път¬ на застраховка äjislassen unreg vt изпускам, пропускам; (Fett) разтопя¬ вам; (Kleidungsstück) от¬ пускам, разширявам; vr: sich über etw akk ~ изказ¬ вам се за нщ; seine Wut etc an jdm - изкарвам си яда на нкг Auslassung/изпускане Auslauf т (fir Tiere) място за свободно движение; (Aus¬ fluss) изтичане; a~en unreg vi изтичам; (Behälter) изп¬ развам; (naut) отплавам; (langsam aufhören) завъ¬ ршвам, изтичам се Ausläufer (-s) т (von Ge¬ birge) предпланина; (Pflan¬ ze) филиз; (мет) периферия на въздушен фронт ausleeren vt изпразвам auslegen vt (Waren) излагам; (Köder) хвърлям; (Geld) да¬ вам назаем; (bedecken) по-
57 ausräumen кривам, застилам; (Text etc) тълкувам Auslegung/ тълкуване Ausleihe/заемане; (Stelle) за¬ емна служба; a-n unreg vt (verleihen) заемам; vr: sich dat etw a-n вземам на заем Auslese / селекция; (Elite) елит; (Wein) вино от подб¬ рано грозде; a-n unreg vt избирам; (ugs: zu Ende lesen) измитам ausliefern vt (сомм) доста¬ вям; jdm/etw ausgeliefert sein в ръцете съм на нкг/ оставен на произвола на нщ auslöschen vt угасявам, изга¬ сявам; (Schulden) погася¬ вам; (fig) изтривам, залича¬ вам auslosen vt тегля на лотария; хвърлям жребий auslösen vt (hervorrufen) преди¬ звиквам; (Explosion, Schuss) произвеждам ausmachen vt (Licht, Radio) изключвам, загасвам; (Feu¬ er) угасявам; (vereinbaren) уговарям; (Anteil darstel¬ len, betragen) представля¬ вам; (bedeuten) означавам; macht es Ihnen etwas aus, wenn...? ще имате ли нещо против, ако...? ausmalen vt оцветявам (с бо- ички)\ (fig) описвам; sich dat etw - представям си нщ Ausmaß п размер, обхват (auch fig) ausmessen unreg vt измервам Ausnahme / изключение; -fall m изключителен слу¬ чай, изключение; -zustand m извънредно положение ausnahms- zW: -los adv без изключение; -weise adv no изключение äusnehmen unreg vt изваж¬ дам, опразвам; (Tier) из- кормям; (Nest) ограбвам; (ugs: Geld abnehmen) оби¬ рам (до стотинка); vr изг¬ леждам; (ausschließen) пра¬ вя изключение; -d adj изк¬ лючителен; извънреден ausnützen vt използвам, въз¬ ползвам се от auspacken vt разопаковам ausplaudern vt (Geheimnis) издавам, изпявам (fam) ausprobieren vt пробвам Auspuff (-(e)s, -e) m (tech) ауспух; -rohr n изпуска¬ телна тръба ausradieren vt изтривам; (fig) заличавам ausrauben vt обирам ausräumen vt (Dinge) разт- ребвам, раздигам; (Schrank,
ausrechnen 58 Zimmer) опразвам; (Beden¬ ken) отстранявам; ausrechnen vt изчислявам, пресмятам Ausrede / извинение, оправ¬ дание; a~n vr оправдавам се; vt: jdm etw a~n разу¬ беждавам нкг за нщ ausreichen vi стигам, дос¬ татъчен съм; ~d adj дос¬ татъчен Ausreise/напускане на стра¬ ната; bei der - при напус¬ кане на страната; ~erlaub- nis / изходна виза; a~n vi напускам страната ausreißen unreg vt изскубвам, изтръгвам; vi откъсвам се; (ugs) избягвам ausrenken vt изкълчвам Ausrichten vt (Botschaft, Gruß) предавам (съобщение, позд¬ рави)., (Hochzeit etc) органи¬ зирам; (in gerade Linie brin¬ gen) подреждам, подравня¬ вам; (typ) подравнявам; ich werde es ihm - ще му пре¬ дам; etwas/nichts bei jdm ~ (не) постигам нещо (нищо) при някого ausrotten vt изтребвам Ausruf т (Schrei) вик, въз¬ клицание; a~en unreg vt разгласявам; прокламирам; ~ezeichen п удивителна ausruhen vt отпускам; давам почивка на (ръце, очи); vr почивам си ausrüsten vt екипирам, обо¬ рудвам Ausrüstung/екипировка, обо¬ рудване ausrutschen vi подхлъзвам се Aussage / изказване, твърде¬ ние; (JUR) показания; a~n vt изказвам, изразявам; vi ( jur) давам показания ausschalten vt изключвам; (flg) елиминирам Ausschau f: - halten (nach) търся c поглед, оглеждам се за; a~en vi: a~en (nach +dat) оглеждам се за Ausscheiden unreg vt (med) отделям; vi: ~ aus +dat на¬ пускам, излизам; (sport) излизам (от състезание), бивам елиминиран от Ausscheidung / отделяне; (aus Amt) напускане ausschenken vt (Alkohol, Ka¬ ffee) наливам, разливам; (сомм) продавам наливни напитки ausschimpfen vt нахоквам, карам се (на нкг) Ausschlafen unreg vi vr спя достатъчно; наспивам се; ich bin nicht ausgeschlafen не съм си доспал
59 Außen Ausschlag m (med) обрив; (Pen¬ delausschlag) размах, ампли¬ туда; (Nadelausschlag) откло¬ нение (на компас); den - geben ffig) изигравам реша¬ ваща роля; a-en unreg vt из¬ бивам; (auskleiden) облицо¬ вам; (verweigern) отказвам; vi (Pferd) ритам; angehend adj решаващ ausschließen unreg vt заключ¬ вам нкг (като го оставям отвън); ffig) изключвам ausschließlich adj изключите¬ лен; adv изключително Ausschluss т изключване, отстраняване ajisschmücken v/ украсявам; ffig) разкрасявам ausschneiden unreg vt изряз¬ вам; (Büsche) подкастрям Ausschnitt m (Teil) част, откъс; (von Kleid) деколте; (Zeitung¬ saus schnitt) изрезка ausschreiben unreg vt (ganz schreiben) изписвам (до¬ край); (ausstellen) напис¬ вам, издавам; (Stelle, Wett¬ bewerb etc) обявявам, нас¬ рочвам Ausschreitung f (meist pl) изстъпления, ексцесии Ausschuss n комисия, коми¬ тет; (Abfall) брак, отпадък; (сомм) бракувана стока ausschütten vt изсипвам; (Eimer) изливам; (Geld) из¬ плащам; vr: sich vor Lachen - заливам се от смях ^sschweifend adj (Leben) охолен, разточителен; -е Phantasie развинтена фан¬ тазия aussehen unreg vi изглеждам; es sieht nach Regen aus изглежда ще вали дъжд; es sieht schlecht aus нещата изглеждат зле; A- (-s) n (външен) вид aus sein unreg vi (ugs) (zu Ende sein) свършвам; (nicht zu Hause sein) навън съм; (nicht brennen) загаснал съм; (abgeschaltet sein: Radio, Herd) нщ е изключе¬ но ^jßen adv отвън; nach - навън; - ist es rot отвън e червено Außen-zW: -dienst m външна служба: im -dienst sein ра¬ ботя извън учреждение- то/офиса; -handel т вън¬ шна търговия; -minister т външен министър; -minis¬ terium п Външно министер¬ ство; -Politik външна по¬ литика; а—politisch adj (Entwicklung, Lage) вън¬ шнополитически; -seite f
außer 60 външна страна; ~seiter (-s, -) m аутсайдер; -weit / вън¬ шен свят außer präp +dat od gen (räumlich) извън; (abgese¬ hen von) освен; konj (ausge¬ nommen) освен, c изключе¬ ние на; - Gefahr извън опасност; - Zweifel извън всякакво съмнение; - Be¬ trieb не работя; - Dienst в оставка, не (съм) на служ¬ ба; - Landes извън страна¬ та; - sich dat sein извън се¬ бе си съм; - sich akk gerat¬ en излизам от кожата си; - wenn освен ако; - dass ос¬ вен че; -dem konj освен то¬ ва ajißere(r, s) adj външен außergewöhnlich adj необи¬ чаен außerhalb präp +gen извън adv навън äußerlich adj външен äußern vt изразявам, изказ¬ вам; (zeigen) давам израз; vr изказвам се, изразявам мнение; (Krankheit etc) про¬ явявам се außerordentlich adj извънре¬ ден außerplanmäßig adj извън- планов äußerst adv крайно, изключи¬ телно; ~e(r, s) adj краен; (räumlich) най-външен; (Ter¬ min) краен, последен; (Preis) възможно най-ниска Äußerung / изказване, изяв¬ ление aussetzen vt (Kind, Tier) изоста¬ вям, изхвърлям; (Boote) спускам; (Belohnung) предла¬ гам; (Urteil, Verfahren) спи¬ рам, отлагам; vi спирам да ра¬ ботя; (Pause machen) прекъс¬ вам; jdm/etw ausgesetzt sein изложен съм на нкг/нщ: an jdm/etw etwas - намирам не¬ достатъци на нкг/нщ Aussicht/изглед; (in Zukunft) изгледи, перспектива; etw in - haben планирам, въз¬ намерявам нщ Aussichts- zW-: a-Ios adj без¬ надежден, безперспекти¬ вен; ~-punkt т място с ху¬ бав изглед; a~reich adj перспективен; ~turm т наблюдателна кула aussöhnen vt vr сдобрявам (се), помирявам (се) aussortieren vt сортирам, от¬ делям ausspannen vt разстилам, разпъвам; (Pferd) разпря- гам; (ugs) jdm die Freundin ~ отмъквам приятелката на нкг; vi разпускам
61 Austausch aussperren vt обявявам лок- аут ausspielen vt (Karte) изигра¬ вам; (Geldprämie) провеж¬ дам лотария; jdn gegen jdn - използвам нкг срещу нкг; ausgespielt haben свършен съм Aussprache / произношение; (Unterredung) разговор (за изясняване на нещата) aussprechen unreg vt произ¬ насям; (äußern) казвам, из¬ разявам; vr (sich äußern): sich - (über +akk) произна¬ сям се относно; (sich anver¬ trauen) споделям; (disku¬ tieren) изяснявам се (c нкг,); vi (zu Ende sprechen) доиз¬ казвам се Ausspruch m сентенция, афо¬ ризъм ausspülen vt изплаквам Ausstand m стачка; in den ~ treten обявявам стачка ausstatten vt (Zimmer etc) оборудвам, снабдявам; (Person) екипирам Ausstattung f (Ausstatten) оборудване, снабдяване; (Kleidung) екипировка, дре¬ хи; (Einrichtung) обзавеж¬ дане ausstechen unreg vt (Augen, Rasen, Graben) избождам, изваждам; изкопавам; (Kek¬ se) изрязвам (c форми); (übertreffen) надминавам äysstehen unreg vt изтърпя¬ вам, търпя; vi (noch nicht dasein) не настъпвам, не постъпвам aussteigen unreg vi слизам ausstellen vt излагам; (ugs: ausschalten) изключвам; (Rechnung etc) издавам, съставям; (Pass, Zeugnis) из¬ давам Ausstellung / изложба; изда¬ ване aussterben unreg vi измирам Aussteuer / чеиз Ausstieg (-(e)s, -е) m изход, място за слизане ausstoßen unreg vt (Luft, Rauch) изхвърлям, изриг¬ вам; (aus Verein etc) изключ¬ вам ausstrahlen vt излъчвам; (radio) излъчвам, предавам Ausstrahlung/излъчване (auch fig) ausstrecken vt vr протягам (се) ausströmen vi (Gas) изтичам, излизам; (fig) излизам на тълпи; vt излъчвам, изпус¬ кам aussuchen vt избирам (си) Austausch т размяна, обмя-
austeilen 62 на; a~bar adj заменим; a~en vt разменям, заменям austeilen vt раздавам Auster/ стрида austragen unreg vt (Post) разна¬ сям; (Streit etc) разрешавам; (Wettkämpfe) провеждам Australien (-s) n Австралия; Australier (in) (-s, -) m(f) австралиец(-ийка); aus¬ tralisch adj австралийски austreiben unreg vt изтиквам, изкарвам; (Geister) прогон¬ вам (демони) austreten unreg vi (zur Toilet¬ te) отивам до тоалетната; vt (Feuer) стъпквам, угасявам c крак; (Schuhe) износвам; (Treppe) изтърквам; изха¬ бявам; aus etw - напускам, излизам austrinken unreg vt (Glas, Getränk) изпивам; допивам Austritt m изтичане; (aus Verein, Partei etc) напуска¬ не, излизане austrocknen vt изсушавам; vi изсъхвам ausüben v/ (Beruf) упражня¬ вам; (Funktion) изпълня¬ вам; (Einfluss) упражнявам, оказвам; einen Reiz auf jdn ~ въздействам c очарова¬ нието си върху нкг; eine Wirkung auf jdn - оказвам влияние върху нкг Ausverkauf т разпродажба; a~en vt разпродавам; a~t adj (Waren, Artikel) разпро¬ даден; (theater) пълен (са¬ лон, зала); vor ~tem Haus spielen играя пред пълен салон Auswahl f: eine - (an +dat) (голям) избор на auswählen vt избирам Auswander- zW: ~er m изсел¬ ник, емигрант; a~n vi из¬ селвам се, емигрирам; ~ung /изселване, емиграция auswärtig adj (nicht am/vom Ort) външен, чужд; (aus¬ ländisch) чуждестранен auswärts adv вън; (nach au߬ en) навън; - essen храня се навън; Anspiel n гостуване, мач на чужд терен auswechseln vt сменям, заме¬ ням Ausweg т изход; a4os adj безизходен ausweichen unreg vi: jdm/etw - избягвам нкг/нщ; (auch fig); ~d adj уклончив Ausweis (-es, -е) m лична кар¬ та, паспорт; (Mitgliedsaus¬ weis, Bibliotheksausweis etc) карта (членска, библиотеч¬ на); a~en unreg vt екстер- нирам; vr легитимирам се; ~kontrolle / проверка на
63 Auto документите за самолич¬ ност; ~papiere pl докумен¬ ти за самоличност; ~ung/ екстерниране, принудител¬ но извеждане от страната ausweiten vt разширявам auswendig adv наизуст auswerten vt оценявам, ана¬ лизирам Auswertung/оценка, анализ auswirken vr отразявам се, въздействам; Auswirkung/ отражение, въздействие auswischen vt избърсвам; jdm eins - (ugs) обърсвам на нкг един auszahlen vt (Lohn, Summe) изплащам; (Arbeiter) запла¬ щам; (Miterbe) изплащам дял (на сънаследник); vr (sich lohnen) струва си, зас¬ лужава си auszählen vt (Stimmen) пре¬ броявам auszeichnen vt отличавам, наг¬ раждавам; vr отличавам се от Auszeichnung/отлика; на¬ града, отличие; mit - с от¬ личие ausziehen unreg vt (Kleidung) свалям, събличам; (Haare, Zähne, Tisch etc) изтеглям, издърпвам; vr събличам се; vi (aujbrechen) тръгвам; (aus Wohnung) изнасям се Auszubildendetrl (-n, -n)f(m) обучаем(а), стажант(ка) Auszug m (aus Wohnung) на¬ пускане (на жилище); (aus Buch etc) откъс; (Konto¬ auszug) извлечение Auto (-s, -s) n автомобил, ко¬ ла; - fahren карам кола; Auto- zW: ~atlas m пътна кар¬ та; ~bahn / магистрала; ~bahndreieck n магистра¬ лен триъгълник; ~bahnge- bühr/такса за автомагист¬ рала; ~bahnkreuz n пътна детелина; ~bus m автобус; ~fähre / ферибот за авто¬ мобили; ~fahrer(in) m(f) автомобилист, водач; ~fahrt / пътуване с кола; a~gen adj автогенен; ~gramm п автограф; ~mat (-еп, -еп) т автомат; ~matik / автома¬ тика; а~ matisch adj авто¬ матичен; a~num adj авто¬ номен; ~radio п авторадио; ~reifen т автомобилна гу¬ ма; ~reisezug т влак за превозване на автомобили и пътуващите в тях; ^ren¬ nen п автомобилно състе¬ зание; ~telefon п автомоби¬ лен телефон; ~unfall т ав¬ томобилна катастрофа; ~ Ver¬ mietung т коли под наем/ ^Waschanlage / автомивка
Autor 64 Autor(in) (-S, -en) m(f) ав- тор(ка) autoritär adj авторитарен Autorität / авторитет Axt / брадва B,b Baby (-s, -s) n бебе; -nah- rung/бебешка храна; -sit¬ ter m детегледачка Bach (-(e)s, -е) m поток, ру¬ чей Backe / буза backen unreg vt пека Backenzahn m кътник Bäcker (-s, -) хлебар; ~ei / хлебарница Back: -form /форма за пече¬ не; ~obst n печени плодове; -ofen m фурна; -pulver n бакпулвер; -stein m тухла Bad (-(e)s, -er) n баня Bade- zW\ -anstatt/къпалня, обществена баня; -anzug m бански костюм; ~hose / бански гащета; -kappe / плувна шапка; -mantel т хавлия; -meister т спаси¬ тел; Ь-п у/ vt къпя (се); -ort т балнеокурорт; -tuch п плажна кърпа; -wanne / вана; -zimmer п баня Bagger (-s, -) т багер; b-n vi изкопавам с багер Bahn / път; пътно платно; писта; железница; орбита; b-brechend adj революци¬ онен; -card / жп карта за пътуване с намаления; -dämm т железопътен на¬ сип; Ь-en vt проправям; -fahrt / пътуване с влак; -fracht / железопътен то¬ вар; -hof т гара; auf dem -hof на гарата; -hofshalle/ покрит перон; —linie / жп линия; -steig т перон; -Übergang т жп прелез Bakterien f(pl) бактерии Balance /баланс balancieren vi vt балансирам, пазя равновесие bald adv скоро; -ig adj скоро¬ шен Baldrian (-s, е) m валериан Balkan (-s) m Балканите Balken (-s, -) m греда Ball (-(e)s, -е) m топка Ballen (-s, -) m бала; b- vt свивам, стискам; vr струп¬ вам се Ballett (-(e)s, -е) n балет Ballkleid n бална рокля Ballen (-s, -s od -е) m балон
65 barmherzig Ballspiel n игра c топка Ballungsgebiet n гъсто насе¬ лена индустриална област Baltikum (-s) n Прибалтика Banane / банан Band1 (-(e)s, -е) m том Band2 (-(e)s, -er) n лента; etw auf - aufnehmen записвам нщ на (магнетофонна) лен¬ та; am laufenden - непре¬ къснато, на конвейер Band3 (-(e)s, -е) п връзка Band4 / музикален състав, група Band- zW\ -nudel / юфка на ленти; -scheibe /между- прешленен диск; -wurm т тения band etc vb siehe binden Bandage f бандаж bandagieren vt бандажирам Bande /банда bändigen vt укротявам Bandit (-en, -en) m бандит bange страхлив, плах; jdm wird es ~ хваща ме страх; jdm B~ machen плаша нкг; ~n: um jdn/etw ~n боя се/ притеснявам се за нкг/ нщ Bank1 (-, -е) / пейка, скамей¬ ка; чин Bank2 (-, -en)/банка Bank- zW\ ; Anweisung/пла¬ тежно нареждане; -einzug т плащане/удържане по бан¬ ков път; -konto п банкова сметка; —leitzahl / банков код; -note / банкнота; -raub т банков обир Bankett (-(e)s, -е) п банкет Bankier (-s, -s) т банкер Bankrott (-(e)s, -е) т банк¬ рут; -machen банкрути¬ рам; Ь- банкрутирал Bankverbindung / банкова (кореспондентска) връзка; geben Sie bitte Ihre - an моля посочете банковата си връзка Bann (-(e)s, -е) т плен; Ь-еп vt пленявам Banner (-s, -) п знаме bar в брой; -es Geld пари в брой; etw (in) - bezahlen плащам в брой; etw für -е Münze nehmen вземам нщ за чиста монета Bar- zW\ b-fuß бос; -geld п пари в брой; b-geldlos без¬ касов; -kauf т покупка в брой; -schaft/наличност в брой; -Scheck т чек за изп¬ лащане в брой; -Zahlung / плащане в брой Bär (-en, -en) т мечка Baracke / барака barbarisch adj варварски Barkeeper (-s, -) m барман barmherzig adj милостив, състрадателен
Baron 66 Baron(in) (-s, -e) m(f) 6a- рон(еса) Barren (-s, -) m кюлче; (Sport) успоредна Barriere/ бариера Barrikade/барикада Barsch (-(e)s, -е) m костур barsch adj рязък, троснат Bart (-(e)s, -е) m брада; bär¬ tig adj брадат Base / братовчедка; (chem, Math) основа Basel n Базел basieren vi базирам, основавам Basis/основа, база Bass (-es, -е) m бас Bassin (-s, -s) n басейн basteln vt vi майсторя, изра¬ ботвам саморъчно bat etc vb siehe bitten Bataillon (-s, -е) n батальон Batterie/батерия, акумулатор Bau (-(e)s) m строеж, изграж¬ дане; sich im - befinden намирам се в строеж; Bau- zW\ -arbeiten строител¬ ни работи; -arbeiter m строителен работник; b-fäl- lig adj порутен; -gelände n строителен терен; -ge¬ nehmigung / разрешение за строеж; -gerüst n строи¬ телно скеле; -herr m ин¬ веститор; -kästen m кон¬ структор (детска игра)\ -land n площ за застроява¬ не; b-lich adj строителен; -plan m строителен план; -platz m парцел; -stein m строителен елемент; -stelle / строителна площадка; -teil n строителен елемент; -ten pl постройки; -Unter¬ nehmer m строителен пред¬ приемач; -weise /начин на строеж; -werk п построй¬ ка, сграда Bauch (-(e)s, -е) т корем; -feil п коремна ципа, перитоний; b-ig adj издут, тумбест; -nabel т пъп; -redner т вентрилоквист; -schmer¬ zen pl болки в корема; -weh п болки в корема Baudenkmal п архитектурен паметник bauen vt строя, градя; vi: auf jdn/etw - разчитам, осла¬ ням се на нкг/нщ Bauer1 (-n od -s, -n) m селски стопанин, селянин; селян¬ дур; пешка Bauer2 (-s, -) п клетка, кафез Bäuerin/селянка, bäuerlich adj селски Bauern- zW\ -haus n селска къща; -hof m селско име¬ ние Baum (-(e)s, -е) m дърво Baum- zW\ -schule /разсад-
67 Bedarf ник; ~stamm m ствол, дъ- нер; -stumpf т пън; -wolle /памук baumeln W люлея се, покла¬ щам се bauspar- zW: -en vi спестя¬ вам за строеж (във вид на специален спестовен влог); B-kasse / жилищноспес- товна каса; B-vertag т до¬ говор с жилищноспестовна каса Bayern п Бавария bayrisch adj баварски Bazillus (-, -llen) т бацил beabsichtigen vt възнамеря¬ вам beacht- zW: ~en vt вземам под внимавам, съблюдавам; -lieh adj значителен; B-ung / внимание, съблюдаване Beamte(r) (-n, -n) m служи¬ тел, чиновник Beamtin /служителка, чинов¬ ничка beängstigend adj плашещ, всяващ страх beanspruchen vt изисквам; заемам; ангажирам; нато¬ варвам; jdn - ангажирам нкг beanstanden vt критикувам, правя рекламация beantragen vt подавам заяв- ка/молба beantworten vt отговарям; Beantwortung/отговор bearbeiten vt обработвам Bearbeitung / обработка, преработка Bearbeitungsgebühr / такса за обработване Beatmung/обдишване beaufsichtigen vt надзиравам, контролирам; Beaufsichti- gung/надзор beauftragen vt натоварвам (със задача), нареждам, възлагам; jdn mit etw - на¬ товарвам нкг с нщ Beautragte(r) f(m) пълно¬ мощник bebauen vt застроявам beben vi треса се, вибрирам; В- (-s, -) п вибрация Becher (-s, -) т чаша (без дръжка или столче); ко- фичка Becken (-s, -) п леген; басейн; умивалник bedacht adj\ auf etw - sein внимавам за нщ; стремя се към нщ bedächtig adj бавен, спокоен bedanken vr: sich (bei jdm) - благодаря на нкг Bedarf (-(e)s) m нужда, по¬ требност; необходимост; je nach - според нуждите; bei - при необходимост; - an
bedauerlich 68 etw dat haben имам пот¬ ребност от нщ bedauerlich adj неприятен, досаден; жалко bedauern vt съжалявам; В~ (-s) п съжаление; ~swert окаян bed£cken vt покривам bed£nken vt обмислям Bed£nken (-s, -) n съмнение, колебание bed£nklich adj съмнителен Bed£nkzeit / време за раз¬ мисъл bedeuten vt означавам; ~d значителен bedeutsam значителен Bedeutung/значение; b~slos adj незначителен; b~svoll adj (много)значителен bedienen vt обслужвам; sich jds/einer Sache - използ¬ вам нкг/служа си c нщ Bed[£n u ng /обслужване Bedienungsanleitung / упът¬ ване bedingen vt обуславям bedingt adj обусловен, усло¬ вен Bedingung / условие; b~slos adj безусловен bedrängen vt притискам, при¬ теснявам; досаждам bedrohen vt заплашвам, заст¬ рашавам; Bedrohung/ за¬ плаха bedrücken vt потискам bedürf: ~en vi имам нужда; B~nis (-ses, -se) n нужда, потребност; ~tig adj нуж¬ даещ се; беден bellen vr бързам be£influssen vt повлиявам, оказвам влияние be£inträchtigen vt накърня¬ вам, нарушавам; възпрепят¬ ствам be£nd(ig)en vt завършвам be£ngen vt притеснявам be£rben vt: jdn - наследявам НКГ beerdigen vt погребвам; Beer¬ digung/ погребение B££re/зърнест плод Beet (-(e)s, -е) n леха befähigen vt давам възмож- ност/право на нкг befähigt adj: ~ für +акк го- ден/квалифициран за нщ Befähigung/годност, квали¬ фикация befahrbar adj проходим befahren vt пътувам, пропъ¬ тувам befallen vt нападам, сполетя¬ вам befangen adj стеснителен; предубеден befassen vr заемам се, зани¬ мавам се Bef£hl (-(e)s, -е) т заповед;
69 Beginn b~en vt заповядвам; jdm etw b~en заповядвам нщ на нкг; -sverweigerung / от¬ каз от изпълнение на запо¬ вед, неподчинение befestigen vt закрепвам; - an +dat закрепвам за/на Befestigung/закрепване; ук¬ репление befeuchten vt навлажнявам befinden vr намирам се; vi: jdn/etw für od als etw ~ смятам/намирам нкг/нщ за; ~ (über +akk) решавам за нкг/нщ; B~ (-s) п състоя¬ ние; преценка befolgen vt следвам, изпълнявам befördern vt транспортирам; повишавам; Beförderung/ транспорт; повишение befragen vt запитвам, разпитвам befreien vt vr освобождавам (се); Befreiung / освобож¬ дение, освобождаване befriedigen vt vr задоволя¬ вам (се); ~d adj задоволи¬ телен Befriedigung / задоволство, задоволяване befristet adj срочен befruchten vt оплождам, оп- лодявам Befruchtung / оплождане: künstliche ~ изкуствено оп¬ лождане Befugnis / право, правомо¬ щие; компетенция befugt adj упълномощен Befund (-(e)s, -е) т констата¬ ция, заключение befürchten vt опасявам се, страхувам се; Befürchtung /опасение befürworten vt подкрепям, застъпвам се за; Befür¬ worter (-s, -) т застъпник begabt adj даровит, надарен Begabung/дарба begann etc vb siehe beginnen begeben vr отправям се, оти¬ вам; sich ~ nach od zu тръг- вам/отправям се към; B~heit /случка begegnen vi срещам; jdm ~ срещам нкг; einer Sache ~ посрещам нщ Begegnung/среща (случайна) begehen unreg vt извършвам; тръгвам, вървя по begehren vt желая begehrt adj желан, жадувай begeistern vt vr въодушевя¬ вам (се); sich für etw - въ¬ одушевявам се от нщ begeistert adj въодушевен Begierde / желание; жажда, ламтеж begierig adj жаден, копнеещ begießen unreg vt поливам Beginn (-(e)s) m начало; zu ~
beglaubigen 70 в началото; b-en vt vi за¬ почвам beglaubigen vt заверявам; Beglaubigung/заверка begleichen vt уреждам (смет¬ ка) Beglfiit- zW: b-en vt придру¬ жавам; -er (-s, -) nt придру¬ жител; -schreiben n прид- ружително писмо; -um¬ stände съпътстващи обсто¬ ятелства; -ung/ придружа¬ ване; акомпанимент beglücken vt ощастливявам beglückwünschen: - (zu) по¬ здравявам за, честитя за begnadigen vt помилвам; Ве- gnadigung/помилване begnügen vr задоволявам се begannen etc vb siehe begin¬ nen begraben unreg vt заравям, погребвам; Begräbnis (-ses, -se) n погребение begreifen unreg vt vi схващам, разбирам, осъзнавам begrenzen vt ограничавам Begrenztheit/ограниченост Begriff (-(e)s, -е) nt понятие; im - sein, etw zu tun смя¬ там да направя нщ; schwer von - мъчно схващам, бав¬ но загрявам (fam) begriffsstutzig adj несъобра- зителен, трудно схващащ begründ- zW: -en vt обосно¬ вавам, мотивирам; -et adj обоснован; B-ung / обос¬ новка, мотивировка begrüßen vt поздравявам; Begrüßung/поздрав, при¬ ветствие begünstigen vt облагодетел¬ ствам begutachten vt правя експе¬ ртна оценка begütert adj заможен behaart adj окосмен, космат behagen vi допадам, нравя се; das behagt ihm nicht това не му се нрави, не му допада behaglich adj приятен, ую¬ тен; B-keit / уют behalten unreg vt запазвам, задържам; запомням Behälter (-s, -) т съд, контей¬ нер behandeln vt третирам, отнасям се; разглеждам, обсъждам Behandlung / третиране, ле¬ чение; отношение; разглеж¬ дане beharren vi: auf etw dat - настоявам на нщ, упор¬ ствам за нщ beharrlich adj упорит, нас¬ тойчив; B-keit / упорство, настойчивост behaupten vt твърдя; защита¬ вам; vr утвърждавам се
71 beider Behauptung f твърдение beheben unreg vt отстранявам behalfen unreg vr: sich mit etw ~ +dat справям се behelfsmäßig adj временен, помощен behelligen vt досаждам, при¬ теснявам beherbergen vt подслонявам, приютявам beherrsch- zW: ~en vt vr вла¬ дея (се); ~t adj сдържан; B~ung/ владеене; самооб¬ ладание beherzt adj сърцат behilflich adj: jdm - sein (bei) помагам на нкг в нщ behindern vt възпрепятствам, преча Behinderte(r) f(m) инвалид Behinderung / пречка, спън¬ ка; увреждане, недъг Behörde / държавен орган, институция, служба behördlich adj служебен, официален behüten vt: jdn vor etw * опазвам/предпазвам нкг от нщ behutsam adj внимателен, предпазлив; B~keit / пред¬ пазливост, внимателност bei präp +dat при, край; bei München близо до Мюн¬ хен; bei uns при/у нас; beim Friseur на фризьор; bei seinen Eltern wohnen живея при родителите си; bei einer Firma arbeiten работя във фирма; etw bei sich haben имам нщ у себе си; jdn bei sich haben ня¬ кой е при мен; bei Goethe при Гьоте; beim Militär при военните; bei Nacht през нощта; bei Nebel при мъгла; bei Regen при дъжд; bei solcher Hitze на тази жега; bei meiner Ankuft при моето пристигане; bei der Arbeit по време на ра¬ бота; beim Fahren докато карам beibehalten unreg vt запаз¬ вам, оставям beibringen unreg vt: jdm etw ~ научавам нкг на нщ Beichte /изповед; b~n изпо¬ вядвам се beide adj ргоп двама(та); meine ~n Brüder двамата ми братя; die ersten ~n първите двама; wir ~ ние двамата; einer von ~n един от двамата; alles ~s и двете (неща) beider- zW: ~lei adj и от двата вида; ~seitig adj двустра¬ нен; ~seits adv и от двете страни
beieinander 72 beieinander adv един до друг; заедно Beifahrer т спътник (в кола); втори шофьор, навигатор Beifall (-(e)s) т аплодисмен¬ ти, овации baifügen vt добавям baige adj бежов Baihilfe / помощ, субсидия; съучастие Beil (-(e)s, -е) п брадва Bailage / гарнитура bailäufig adj мимоходом, меж¬ ду другото; второстепенен bailegen vt прилагам; уреж¬ дам (спор) Baileid п съболезнование; herzliches - искрени събо¬ лезнования bailiegend adj приложен beim = bei dem baimessen unreg vt придавам (значение) Bein (-(e)s, -е) n крак beinah(e) adv почти beinhalten vt съдържам Baipackzettel m упътване към стока baipflichten vi: jdm/etw - съг¬ ласявам се c нкг/нщ baisammen adv заедно; B~sein (-s) n среща на близки хора Baischlaf т полово сношение Baisein (-s) п присъствие beisaite adv настрана; etw ~ legen слагам/оставям нщ настрана baisetzen vt погребвам; Bei¬ setzung/ погребение (тър¬ жествено) Baisitzer (-s, -) т съдебен за¬ седател; съветник Baispiel (-(e)s, -е) п пример; sich an jdm ein - nehmen вземам пример от нкг; zum - например; b~haft adj об¬ разцов, за пример; b4os adj безпримерен; b~sweise adv примерно beißen unreg vt хапя; щипя; ~d adj хапещ, щипещ; (/lg) хаплив Baistand (-(e)s, -е) m помощ, подкрепа; официален пъл¬ номощник (в съда) baistehen unreg vi: jdm ~ подкрепям нкг baisteuern vt допринасям Baitrag (-{e)s, -е) m принос; b~en unreg vi vt: zu etw dat b~en допринасям за нщ baitreten unreg vi присъеди¬ нявам се, встъпвам Baitritt m присъединяване, влизане, встъпване Baiwagen т кош на мотоци¬ клет beizaiten adv навреме, свое¬ временно
73 beleidigen bejahen vt одобрявам, отго¬ варям положително bekämpfen vt боря се срещу; Bekämpfung/борба bekannt adj познат, известен; mit jdm - sein познавам се c нкг; jdn mit jdn - machen запознавам нкг c нкг; das ist mir - това ми е известно; es/sie kommt mir ~ vor това/тя ми се вижда познато/ата; B~e(r) f(m) познат; B~enkreis т кръг от познати; - geben опо¬ вестявам; ~lich adv както е известно; ~ machen опо¬ вестявам, съобщавам; за¬ познавам; B~machung / известие, съобщение; В~ schaft/познанство bekennen unreg vr vt призна¬ вам, изповядвам; Farbe ~ признавам истинските си намерения/мисли Bekenntnis (-ses, -se) п приз¬ нание beklagen vt vr оплаквам (се) bekleiden vt обличам; ein Amt ~ заемам служба Bekleidung/облекло beklemmend adj тягостен, мъчителен beklemmen adj притеснен, потиснат bekommen unreg vt получа¬ вам; etw bekommt mir gut ~ нщ ми понася добре bekräftigen vt потвърждавам bekreuzigen vr кръстя се, прекръствам се belächeln vt присмивам се beluden unreg vt натоварвам Belag (-(e)s, -e) m слой; нас¬ тилка; плънка; налеп belagern vt обсаждам; Be- lagerung/обсада Belang (-(e)s) m значение; ~e проблеми, интереси; b~los adj без значение beigsten vt натоварвам, обре¬ менявам; ~d adj натовар¬ ващ, обременяващ belästigen vt досаждам, при¬ теснявам; Belästigung/до¬ саждаме, тормоз Belgstung/натоварване; бреме belaufen unreg vr: sich ~ auf +akk възлизам на beleben vt съживявам; (fig) оживявам; ободрявам belebt adj оживен Beleg (-(e)s, -е) m доказател¬ ство; b~en vt налагам, пок¬ ривам; доказвам; -schaft / персонал; b~t adj\ b~tes Brot сандвич belehren vt поучавам; Be- lehrung/поучение beleidigen vt обиждам; Belei- digung/обида
beleuchten 74 beleuchten vt осветявам; раз¬ кривам Beleuchtung/осветление Belgien Белгия; Belgier(in) m(f) белгиец(-ийка); bel¬ gisch adj белгийски belichten vt осветявам (филм), експонирам Belichtung/ осветяване, екс¬ пониране; ~smesser т све¬ тломер Beleben п: (ganz) nach ~ из¬ цяло по (Ваше) желание beliebig adj произволен, вся¬ какъв, какъвто и да е; ein ~es Thema произволна тема; - viel/viele все едно колко belebt adj популярен, оби¬ чан; sich bei jdm - machen печеля симпатиите на нкг; В—heit/популярност ballen у/ лая belohnen vt възнаграждавам; Belohnung / възнагражде¬ ние Belüftung/проветрение belügen unreg vt лъжа (нкг) belustigen vt развеселявам, забавлявам; Belustigung / забавление, развлечение bemalen vt изрисувам bemängeln vt критикувам bemerk- zW\ ~bar adj забеле¬ жим, осезаем; sich ~bar machen привличам внима¬ нието върху себе си; ~en vt забелязвам; отбелязвам; ~enswert adj забележите¬ лен; B~ung / забележка bemitleiden vt съчувствам (на нкг) bemühen vr старая се, пола¬ гам усилие; Bemühung / усилие benachbart adj съседски benachrichtigen vt уведомя¬ вам, съобщавам; Benach¬ richtigung / уведомление, известие benachteiligen vt ощетявам, пренебрегвам benahmen vr държа се; В- (-s) п поведение beneiden vt завиждам на нкг; ~swert adj за завиждане, завиден benennen unreg vt назовавам Bengel (-s, -) т хлапак benommen adj замаян benötigen vt нуждая се benutzen vt използвам, упо¬ требявам Benutzer (-s, -) m потребител, ползвател Benutzung/използване, упо¬ треба Benzin (-s, -е) п бензин; ~kanister т туба за бен¬ зин; ~tank т резервоар; ~uhr/бензиномер
75 Berg beobachten vt наблюдавам; Beobachter (-s, -) m наблю¬ дател; Beobachtung/наб¬ людение bequgm adj удобен; -en vr: sich -en (etw zu tun) бла¬ говолявам (да направя нщ); В-lichkeit/удобство; мър¬ зел beraten unreg vt vi vr съвет¬ вам (се); gut/schlecht - sein действам правилно/ неправилно; sich - lassen консултирам се Berater (-s, -) m консултант, съветник Beratung / консултация; съ¬ вещание, обсъждане; -sstel- le/консултация (като при¬ емна) berauben vt ограбвам; лиша¬ вам berechnen vt изчислявам, пре¬ смятам; -d adj пресметлив Berechnung / изчисление, пресмятане berechtigen vt давам право, упълномощавам berechtigt adj оправдан; упъл¬ номощен Berechtigung / оправдание; правомощие Bereich (-(e)s, -е) т област; специалност bereichern vt vr обогатявам (се) bereit adj готов, подготвен; zu etw - sein готов съм за/на нщ; sich - erklären изявявам готовност; -en vt подготвям; -halten vt дър¬ жа в готовност; -'legen vt приготвям; -'machen vt приготвям; -s adv вече; B-schaft / готовност; B-schaftsdienst m дежур¬ ство; спешна помощ; -'Ste¬ hen unreg vi готов съм, на разположение съм; -stellen vt приготвям, поставям в готовност; -willig adj ус¬ лужлив, готов да помогне; В—Willigkeit / готовност да се помогне bereuen vt съжалявам, раз¬ кайвам се Berg (-(e)s, -е) т планина; хълм, възвишение Berg- zW: b-ab adv надолу; -arbeiter m миньор; b-auf adv нагоре; -bahn /плани¬ нска железница; -bau m минно дело -führer m пла¬ нински водач; -gipfel m планински връх; b-ig adj хълмист, планински; -kette /планинска верига; -mann m миньор; -rettungsdienst m планинска спасителна служба; -rutsch m свлачи- ще (в планината); -steigen
bergen 76 n алпинизъм; -steiger(in) (-s, -) m(f) алпинист(ка); -tour / планински поход; -wacht / планинска спаси¬ телна служба; -Wanderung / излет в планината; -werk п мина bgrgen unreg vt спасявам, на¬ мирам, прибирам Bgrgung / прибиране, нами¬ ране, спасяване Bericht (-(e)s, -е) т доклад; репортаж; b-en vt доклад¬ вам; разказвам; -erstatter (-s, -) т докладчик; корес¬ пондент berichtigen vt поправям; Be¬ richtigung/ поправяне, по¬ правка Bernstein п кехлибар barsten unreg vi пукам се, пръсвам се berüchtigt adj ползващ се с лоша слава; съмнителен berücksichtigen vt съблюда¬ вам, съобразявам се; Be¬ rücksichtigung / съобразя¬ ване, вземане под внимание Beruf (-(e)s, -е) т професия; b-en unreg vt: b-en zu +dat назначавам (или поканвам) нкг за пост; sich auf jdn/etw b-en позовавам се на нкг/нщ; b—lieh adj про¬ фесионален Berufs- zW\ -ausbildung / професионално обучение /образование; -berater т консултант при избор на професия; -beratung/про¬ фесионално ориентиране; -geheimnis п професио¬ нална тайна; -leben п про¬ фесионална дейност; -schule /професионално училище; -Sportler т професионален спортист; b—tätig adj тру¬ дещ се; b-unfahig adj нет¬ рудоспособен; -verkehr т засилено движение в пико¬ вите часове Berufung / обжалване; - ein¬ legen обжалвам beruhen vi: auf etw dat - по¬ чивам върху нщ; etw auf sich - lassen не се интере¬ сувам вече от нщ (проблем) beruhigen vt vr успокоявам (се) Beruhigung/успокоение, ус¬ покояване; zu jds - за не¬ чие успокоение; -smittel п успокоително средство berühmt adj прочут; B-heit / известност, слава; знаме¬ нитост berühren vt докосвам, пипам Berührung/ докосване besänftigen vt успокоявам, усмирявам
77 beschriften Besatz (-es, -е) m гарнитура на дреха Besatzung/екипаж; окупация Besatzungsmacht / окупаци¬ онна сила/армия beschädigen vt повреждам; Beschädigung / поврежда¬ не, повреда beschaffen vt набавям; adj: das ist so - dass това е създаде¬ но така, че; B~heit/състав; устройство; естество Beschaffung/набавяне beschäftigen vt назначавам, държа на работа; vr зани¬ мавам (се) beschäftigt adj зает Beschäftigung / занимание; заетост beschämen vt засрамвам; ~d adj засрамващ, срамен beschämt adj засрамен Bescheid (-(e)s, -е) m извес¬ тие, съобщение; - wissen (über +akk) осведомен съм за; ich weiß ~ осведомен съм, наясно съм; jdm - geben, sagen съобщавам, известявам нкг bescheiden adj скромен; B~heit / скромност bescheinigen vt удостоверя¬ вам Bescheinigung / удостовере¬ ние Bescherung / дар, надарява- не; (fig) беля beschimpfen vt наругавам, оскърбявам нкг; Beschim¬ pfung/ обида, ругатня Beschlag (-(e)s, -е) т обкова, изпотяване (по стъкло); jdn/etw in - nehmen кон¬ фискувам; ангажирам само за себе си; mit ~ belegen ангажирам, (fig) окупирам; b~en unreg vt подковавам; b~en sein (auch fig) подко¬ ван съм; b~nahmen vt кон¬ фискувам, изземвам; ~nah- mung/изземване, конфис¬ кация beschleunigen vt vi ускоря¬ вам; Beschleunigung / ус¬ корение beschließen unreg vt решавам Beschluss (-es, -е) m решение beschmutzen vt изцапвам, замърсявам beschönigen vt разкрасявам beschränk- zW: ~en vt vr: (sich) ~en auf +akk ограни¬ чавам (се) върху; ~t adj ог¬ раничен; B-ung / ограни¬ чение beschreiben unreg vt описвам Beschreibung/описание beschriften vt надписвам; Beschriftung/ надписване, надпис
beschuldigen 78 beschuldigen vt обвинявам; Beschuldigung/обвинение Beschuss m\ jdn/etw unter ~ nehmen вземам нкг/нщ под обстрел beschützen vt: ~ vor +dat за- щитавам/пазя от; Beschü¬ tzer (-s, -) m пазител, закрил- ник Beschwerde/жалба, оплаква¬ не beschweren vr оплаквам се, жалвам се beschwerlich adj досаден, умо¬ рителен beschwichtigen vt успокоя¬ вам, укротявам beschwindeln vt излъгвам, ментя (fam) beschwingt adj окрилен, със замах beschwipst adj пийнал beseitigen vt отстранявам, премахвам; Beseitigung / отстраняване, премахване B^sen (-s, -) т метла; ~stiel т дръжка на метла besessen adj обсебен bes£tz- zW: ~en vt заемам; ~t adj зает; B~tzeichen n сиг¬ нал „заето“ по телефона; B-'ung/състав, отбор; оку¬ пация, окупиране besichtigen vt разглеждам; Besichtigung/разппеждане besiegen vt побеждавам besinn- zW: ~en unreg vr об¬ мислям, премислям; sich auf etw +akk спомням си; sich anders ~en размислям, променям намерението си; B~ung / съзнание; разми¬ съл; опомняне; zur B~ung kommen свестявам се; осъзнавам се; ~ungslos adj в безсъзнание Besitz (-es) т притежание; владение; b~en unreg vt притежавам, владея; ~ег (in) (-s, -) m(f) притежател; собственик; владелец; ~ег- greifung / придобиване, встъпване във владение besoffen adj пиян Besuldung / заплата, възна¬ граждение besondere(r, s) adj особен, специален Besunderheit/особеност; не- обичайност besonders adv особено besonnen adj (благо)разумен besorg- zW: ~en vt набавям, ку¬ пувам; върша, грижа се за; B~nis/безпокойство; ~t adj угрижен, обезпокоен; B~ung /извършване; покупка bespielen vt записвам (лента) bespitzeln vt шпионирам besprachen vt обсъждам, уго-
79 bestimm варям: Besprechung / об¬ съждане. разискване besser Komparativ von gut по- добър: - gehen: es geht ihm - той е по-добре; -n vt поправям, оправям: B-ung / подобрение: gute B~ung скорошно оздравяване: B-wisser m многознайко. всезнайко Bestand (-(e)s. -е) m налич¬ ност, масив; съществуване: трайност: - haben, von - sein траен устойчив съм beständig adj траен, устойчив Bestandsaufnahme/инвента- ризания Bestandteil т съставна част bestärken vt: jdn in etw - подкрепям нкг в нш bestätigen vt потвърждавам, удостоверявам: Bestäti¬ gung/потвърждение. удо¬ стоверение bestatten vt погребвам Bestattung/ погребение Bestattungsinstitut п погре¬ бално бюро bestaunen 17 възхищавам се на beste(r, s) adj най-добър; so ist es am -n така е най-доб¬ ре: am -n gehst du gleich най-добре е веднага да си тръгнеш: jdn zum -n haben подигравам се на нкг: einen Witz zum ~n geben разказвам виц; aufs - по най-добрия начин: zu jds B-n за нечие добро bestechen unreg vt подкуп- вам: bestechlich adj подку¬ пен: Bestechung/подкуп Bestück (-(e)s, -е) n прибори за хранене bestehen unreg \i съществу¬ вам: vt издържам (изпит): - auf -+dat настоявам за: ~ aus ~dat състоя се от besteigen unreg \7 изкачвам (се): качвам се на Bestell- zW: -buch n книга по поръчка: b~en vt поръчвам: -formular n формуляр за поръчка: -nummer/катало- жен номер: -ung/поръчка bestenfalls adv в най-добрия случай bestens adv отлично, чудесно besteuern vt облагам с данъци Bestie/ звяр, изверг bestimm- z\Y: ~en vt опреде¬ ли!: -t adj определен; su¬ chen Sie etwas B-tes? не¬ що определено ли търсите; B-theit / определеност: В-ung/определение: пред¬ назначение: B-ungsland п страна на местоназначени¬ ето; B-ungsort т место¬ назначение
Bestleistung 80 Bestleistung/ най-добро/вър- хово постижение bestmöglich adj adv възмож¬ но най-добър bestrafen vt наказвам; Be¬ strafung/ наказание bestrahlen vt облъчвам Bestrahlung/облъчване Bestreben (-s) n стремеж bestreiten unreg vt оспорвам; финансирам, поемам раз¬ носките bestreuen vt поръсвам bestjirzend adj смайващ, сли- сващ bestürzt adj смаян, слисан Bestürzung / смайване, опис¬ ване Besuch (-(e)s, -е) т посеще¬ ние; einen - machen bei jdm посещавам нкг; - haben имам гости; bei jdm auf/zu ~ sein на гости съм у нкг; b~en vt посещавам; gut b~t много/често посе¬ щаван; -er(in) (-s, -) m(j) посетител(ка); ~szeit/вре¬ ме за свиждане/посещение betätigen vt задвижвам, за¬ действам; vr: sich als etw ~ занимавам се c нщ Betätigung/занимание betäuben vt упоявам, зашеме¬ тявам Betäubung/упойка: örtliche ~ местна упойка Betäubungsmittel n упойва¬ що средство Bäte /: rote - червено цвекло betrüg- zW: ~en vt vr: sich ~en (an +dat) участвам в нщ; jdn ~en (an +dat) включвам нкг в нщ; B~te(r) (-n, -n) f(m) участник(чка); B~ung/y4acTHe baten vi (rel) моля се beteuern vt уверявам Betun (-s, -s) m бетон betgnen vt наблягам, подчер¬ тавам betonieren vt бетонирам Betonung/ударение ’ betr. abk = betreffend относ¬ но 1 Betracht m: in - kommen ’ влизам в сметката; etw in j - ziehen взимам пред вид; j außer - bleiben не взе¬ мам под внимание; b~en разглеждам, съзерцавам; ~er(in) (-s, -) m(f) наблю¬ дател, съзерцател; ~ung/ разглеждане, съзерцание beträchtlich adj значителен Betrag (-(e)s, -е) т сума; b~en unreg vi възлизам на; ~en (-s) п поведение Betraff т: - Ihr Schreiben vom... относно Вашето писмо от... betroffen unreg vt отнасям се i
81 Bevollmächtigte до; was mich betrifft що се отнася до мен; -d adj отна¬ сящ се до betreffs präp +gen относно betreiben unreg vt упражня¬ вам, занимавам се с; стопа¬ нисвам betraten unreg vt влизам, стъпвам на; В- verboten влизането забранено!; adj слисан, смутен Betreuerung (-s, -) m(f) при¬ дружител, ръководител; на¬ ставник Betrieb (-es, -е) т предприя¬ тие, завод; in - nehmen взе¬ мам в експлоатация; außer - sein не работя (за съоръ¬ жение); ~sarzt т лекар в предприятие; -sgeheimnis п производствена тайна; -skosten pl производствени разходи; ~srat т съвет на работниците в предприятие; -ssystem п (inform) опера¬ ционна система; -swirtschft /стопанско управление betroffen adj засегнат; смаян, слисан Betroffene(r) f(m) засегнато лице Betroffenheit/смайване, изу¬ мление Betrug (-(e)s, -е)т измама betrügen unreg vt мамя, из- мамвам Betrüger(in) (-s, -) f(m) из¬ мамник, мошеник Betrügerei / измамничество, мошеничество betrügerisch adj измамничес- ки, мошенически betrunken adj пиян Bett (-s, -еп) п лепто: -tuch п чаршаф; -Vorleger т пос¬ телка пред леглото; -wa¬ sche / спално бельо; -zeug п чаршафи и завивки beugen V/ vr навеждам (се), свивам (се), огъвам (се) Beule / подутина, цицина; вдлъбнатина (от удар) beunruhigen vt vr обезпокоя¬ вам (се) Beunruhigung / безпокой¬ ство beurlauben vt давам отпуск; освобождавам, (ми) увол¬ нявам beurteilen vt оценявам, пре¬ ценявам Beurteilung/оценка, прецен¬ ка; рецензия Beute / плячка Beutel (-s, -) т кесия, торба, плик Bevölkerung/население bevullmächtigen vt упълно¬ мощавам Bevullmächtigte(r) (-n, -n) f(m) пълномощник(-ичка)
bevfir 82 bevfir- zW\ -munden vt държа под опека; -stehen unreg vi предстоя; -stehend adj предстоящ; -zugen vt пред¬ почитам bewachen vt охранявам, пазя Bewachung/ охрана bewaffnen vt въоръжавам Be w'aff n u n g / въоръжаване bewahren vt: jdn vor jdm/etw - предпазвам нкг от нкг/нщ bewährt adj изпитан, утвърден Bewährung / изпитание; се- бедоказване, себеугвържда- ване; Verurteilung auf - условно осъждане bewältigen vt преодолявам, справям се bewandert adj начетен, опитен bewässern vt напоявам Bew'ässerung/напояване bewagen vt vr задвижвам (се); развълнувам; jdn zu etw - скланям нкг за нщ; -d adj вълнуващ Bewag- zW: -grund m мотив; b-lich adj подвижен; b-t adj раздвижен; развълнуван Bewagung/движение; -sfrei- heit/свобода на движение; b-ungslos adj неподвижен Bewals (-es, -е) m доказател¬ ство; b-en vt доказвам; -mittel n доказателствено средство Bewarb- zW: b-en unreg vr кандидатирам се, кандидат¬ ствам; -er(in) (-s, -) m(f) кандидат(ка); -ung/канди- датура bewerkstelligen vt извър¬ швам, осъществявам bewarten vt оценявам bewilligen vt разрешавам; от¬ пускам (средства, кредит)\ одобрявам Bewilligung/разрешение, от¬ пускане (на средства) bewirken vt предизвиквам, причинявам bewirten vt гощавам bewirtschaften vt стопанис¬ вам, управлявам Bewirtung/угощение; хране¬ не (в хотел, ресторант) bewog etc vb siehe bewegen bewohn- zW: -bar adj обита¬ ем; -en vt обитавам; B-er (in) (-s, -) m(j) обитател, жител bewölkt adj облачен Bewölkung / заоблачаване, облачност Be wunder- zW\ -er (-s, -) m поклонник, почитател; b-n vt възхищавам се; b-n swert adj възхитителен; -ung / възхищение bewusst adj осъзнат, съзнате¬ лен; sich einer Sache - sein
83 bilden съзнавам нщ, наясно съм с нщ; ~Ios adj в безсъзнание; B~losigkeit / безсъзнание; B-sein п съзнание; bei B~sein в съзнание bezahlen у/ плащам Bezahlung/(за)плащане bezaubern vt очаровам, пле- нявам bezeichnen vt назовавам, обо¬ значавам; -d adj: -d (für) характерен, специфичен за Bezeichnung/название, наи¬ менование beziehen vt: etw auf jdn/etw - отнасям нщ към нкг/нщ; vr: sich - auf отнасям се до Beziehung/отношение; връз¬ ка; -еп връзки; b-sweise konj респективно Bezirk (-(e)s, -е) т окръг Bezug (-(e)s, -е) т: - (zu) от¬ ношение към; in - auf по отношение на; - nehmen auf позовавам се на нщ bezüglich präp +gen относно; adj - auf etw отнасящ се до bezwecken vt целя bezweifeln vt съмнявам се в ВН abk= Büstenhalter т сутиен Bhf. abk = Bahnhof Bibel/библия Biber (-s, -) т бобър Biblio-zW\ ~grаfle/библиог¬ рафия; ~thek /библиотека; -thekar(in) (-s, -е) m(j) библиотекар(ка) biblisch adj библейски bieg- zW\ -en unreg vt огъвам; ~sam adj гъвкав, огъващ се; В-ung/извивка; завой Biene / пчела Bienenhonig т пчелен мед Bienenwachs п пчелен восък Bier (-(e)s, -е) бира; -deckel т подложка за бирена ча¬ ша; -garten т бирария на открито; -krug т халба за бира; -zeit п шатра, в която се предлага бира по време на празници Biest (-s, -er) п звяр, изверг bieten unreg vt: sich jdm ~ за нкг се открива (възмож¬ ност); sich etw - lassen по¬ насям, търпя нщ Bikini (-s, -s) m дамски бан¬ ски костюм от две части Bilanz / равносметка; (fin) баланс; -ziehen (aus) пра¬ вя равносметка от Bild (-(e)s, -er) п картина, изо¬ бражение; образ (на екран) Bild- zW: -fläche / повърх¬ ност на картина; екран; b~hübsch adj чудно хубав; b—lieh adj образен, нагле¬ ден; -schirm т екран; b~schön adj чудно красив bilden vt образувам; образовам
Bilderbuch 84 Bilderbuch n детска книжка c картинки Bilderrahmen m рамка за картина Bildung/образование Billard (-s, -е) n билярд; -kugel/топка за билярд billig adj евтин; справедлив; -en vt одобрявам Binde / бинт, превръзка; дамска превръзка; -gewebe п съединителна тъкан; -glied п свързващ елемент; b-n unreg vt свързвам, завързвам; -strich т тире Bindfaden т конец Bindung / връзка, обвърза¬ ност; автомат (на ски) binnen präp +dat od gen вът¬ ре в, в рамките на; B-hafen т речно/вътрешно приста¬ нище; B-handel т вътреш¬ на търговия Що-zW: -chemi^/биохимия; -graphifi / биография; -la¬ den т магазин за екологич¬ но чисти храни; —löge (-п, -п) т биолог; -logifi/био¬ логия; b—lögisch adj биоло¬ гичен; -t£p П бИОТОП Birke / бреза Birne/круша bis 1. präp до; Sie haben bis Dienstag Zeit имате време до вторник; bis Dienstag muss es fertig sein до втор¬ ник трябва да е готово; 10 bis 20 десет до двадесет; von... bis... от... до...;^8 auf weiteres временно, до второ нареждане; bis in die Nacht до късно през нощ¬ та; bis bald/gleich до ско- ро/до след малко; ich fahre bis Köln ще пътувам до Кьолн; bis an unser Grund¬ stück чак до нашия парцел; bis hierher дотук; bis zu до (крайна дата или точка); bis auf etw с изключение на; 2. konj докато bis es dunkel wird докато се стъмни Bischof (-s, -е) т епископ; bischöflich adj епископски, епископален bisher adv досега; -ig adj до¬ сегашен Biskuit (-(e)s, -s od -е) m пан- дишпан Biss (-es, -е) m ухапване; рана от ухапване biss etc vb siehe beißen bisschen adv (съвсем) малко Bissen (-s, -) m хапка, залък bissig adj хаплив bist etc vb siehe sein bisweilen adv понякога, от време на време Bitte / молба; b- моля; darf
85 blind \ ich? - aber b~! може ли? - ама разбира се!; b~schön! (моля) заповядайте; b~n vt vi: b-n (um) моля за нщ; b~nd adj умолителен, мо¬ лещ bitter adj горчив; огорчен; ~böse adj люто сърдит; B~keit / горчивина; Hich adj горчиво blamabel adj излагащ, конфу¬ зен Blamage/излагация, компро¬ метиране blamieren vt vr излагам (се) blank adj лъскав, излъскан, гладък; (fig undfam) безпа- ричен, фалирал Blankoscheck т бланков чек Blase / мехур; ~balg (-(e)s, - bälge) т духало, мех; Ь~п vt vi духам; ~nentzündung / възпаление на пикочния мехур Blas- zW\ Instrument п ду¬ хов инструмент; ~kapelle / духов оркестър blass adj блед Blässe / бледност Blatt (-(e)s, -er) n лист; листо blättern vi: in etw ~ прелист¬ вам НЩ Blätterteig m многолистно тесто blau adj син; ~er Fleck сини¬ на; Fahrt ins B~e излет c неопределена цел (сред природата); ~äugig adj си¬ неок Blech (-(e)s, -е) n ламарина; ~büchse /тенекиена кутия; ~dose / консервна кутия; b~en vt vi (fam) плащам ка¬ то поп; ^schaden m малка повреда по ламарината на кола Blei (-(e)s, -е) п олово Bleibe / подслон, квартира; b~n vi оставам; b~nd adj траен; b~n lassen не правя нщ, зарязвам bleich adj блед; ~en vt избел¬ вам Blei- zW: b~ern adj оловен; befrei adj безоловен; ~stift m молив Blende/бленда; b~n vt засле¬ пявам; b~nd adj ослепите¬ лен, великолепен; b~nd aussehen изглеждам вели¬ колепно Blick (-(e)s, -е) m поглед; b~en vi поглеждам; sich b-en lassen появявам се, показвам се; Hang т нещо, което привлича погледа blieb etc vb siehe bleiben blind adj сляп; ~er Passagier нередовен пътник; B~darm m апандисит; B~enschrift/
blink 86 Брайлова азбука; B-heit / слепота; -lings adv сле- пешката blink- zW\ -en vi мигам; да¬ вам мигач; B-er (-s, -) m мигач; Belicht n мигаща светлина (индикатор, сиг¬ нализация) blinzeln vi премигвам, смиг- вам Blitz (-es, -е) т светкавица, мълния; -ableiter т гръмо¬ отвод; b-en vi блестя, проблясвам; присветвам, святкам; es b-t святка се; -licht п светкавица (на фо¬ тоапарат); b-schnell adj adv светкавичен, светка¬ вично Block (-(e)s, =е) т блок; -ade / блокада; -flöte / блок флейта; b-frei adj не¬ обвързан; -haus п къща от грубо издялани греди; b-ieren vt блокирам; '-Schrift/ печатен шрифт с главни букви blöd adj глупав, тъп; Besinn т глупости; -sinnig adj бе¬ зумен, тъп blond adj рус bloß 1. adj гол; прост; чист; mit der bloßen Hand c го¬ ли ръце; mit bloßem Auge c просто око; der bloße Gedanke просто мисълта за това; bloßer Neid чиста завист; 2. adv само; lass das bloß! само не го пи- пай/прави това; wie ist das bloß passiert? как само мо¬ жа да се случи това Blöße/голота, слабост blgßstellen vt изобличавам blühen vi цъфтя, процъфтя¬ вам; -d adj цъфтящ, про¬ цъфтяващ Blume / цвете Blumen- zW: -kohl m карфи¬ ол; -topf m саксия; -Zwie¬ bel /луковица Bluse / блуза Blut (-(e)s) n кръв Blut- zW\ b-arm adj анеми¬ чен; b-befleckt adj изцапан c кръв, окървавен; -bild n кръвна къртина; -druck m кръвно налягане; b-en vi кървя; -er (-s, -) m хемофи- лик; -erguss m кръвоизлив; -gruppe / кръвна група; b-ig adj кървав; b-jung adj съвсем млад; -probe / кръвна проба; -Spender m кръводарител; -transfu¬ sion / кръвопреливане; -ung / кървене; -Vergif¬ tung/ отравяне на кръвта; -wurst/кървавица, бахур Blüte/цвят; разцвет
87 brach Blütezeit / разцвет Bö/внезапен, силен порив на вятъра Bock (-(e)s, -е) т козел, овен, сръндак; -wurst / бок- вурст, наденица Boden (-s, ’-) т почва; под; дъ¬ но; основа; b-los adj бездънен; -nebel т ниска мъгла; -personal п наземен персонал; -schätze pl по¬ лезни изкопаеми; —see: der -see Боденско езеро; -tur¬ nen п земна гимнастика В i>e/= Bö Bogen (-s, -) т завой, извив¬ ка; лък; арка; дъга Bohne/фасул, боб; зърно кафе Bohr- zW: b-en vi дълбая; vt пробивам; -er (-s, -) m свредел, бургия; -insei / сондажна платформа; -ma- schine/бормашина; -türm m сондажна кула Boiler (-S, -) m бойлер Bjye / шамандура Bolzen (-s, -) m болт bombardieren vt бомбардирам Bombe/бомба Bombenangriff m бомбено нападение, бомбардировка Bombenerfolg m сензационен успех Bon (-s, -s) m бон; касова бе¬ лежка Bonbon (-s, -s) m/n бонбон Boot (-(e)s, -е) n лодка Bord (-(e)s, -е) m борд; an - на борда Bordell (-s, -е) n бордей Bordstein m бордюр borgen vt заемам; jdm etw - дава HKM нщ на заем Börse / борса; -nmakler m борсов посредник Borte /ширит bös = böse bösartig adj зъл, злостен, злобен Böschung/стръмен склон böse adj зъл, лош, злобен boshaft adj лош, злобен Bosheit/злина, злоба Bosnien (-s) und Herzego¬ wina Босна и Херцеговина böswillig adj злоумишлен bot etc vb siehe bieten Botanik / ботаника; bota¬ nisch ботанически Bot- zW\ -е (-n, -n) m куриер; -schaft / послание; посол¬ ство; -schafter(in) (-s, -) m(j) посланик(-ичка) Bouillon (-, -s) m бульон Bowle / боле Box- zW: b-en vi vr боксирам се; -er (-s, -) m боксьор; -kampf m бокс boykottieren vt бойкотирам brach etc vb siehe brechen
brachte 88 brachte etc vb siehe bringen Branche/бранш Brand (-(e)s, -е) m пожар; b-en vi разбивам се, бушу¬ вам; b-marken vt заклей¬ мявам, дамгосвам; -salbe / мехлем против изгаряне; —Stifter т подпалвач; -Sti¬ ftung / подпалвачество; -ung/прибой Branntwein т ракия Brasilien Бразилия Brat- zW\ -apfel т печена ябълка; b-en vt пържа, пе¬ ка; -en (-s, -) т печено; -hähnchen п печено пиле; -kartoffeln задушени кар¬ тофи; -pfanne / тиган Bratsche / виола Bratspieß т шиш за печене Bratwurst/наденица за пече¬ не или пържене Brauch (-(e)s, -е) т обичай; b-bar adj полезен; b-en vt трябва ми, нуждая се от Braue / вежда Brauerei/пивоварна braun adj кафяв; почернял (от слънцето) Braune / загар; b-n vr хва¬ щам загар; пека се на слън¬ це; vt запържвам до кафяво braungebrannt adj загорял от слънцето Brause/душ; лимонада; Ь-п vi шумя; (Meer) бушувам; vr вземам душ Braut/булка; младоженка Bräutigam (-s, -е) т младо¬ женец Brautpaar п младоженци brav adj послушен, кротък bravo excl браво BRD = Bundesrepublik Deu¬ tschland / Федерална Ре¬ публика Германия Brech- zW: -eisen n лост; b-en vt чупя, натрошавам; -reiz m гадене Brei (-(e)s, -е) m каша, пюре breit adj широк; В-е/шири¬ на; -en vt: etw über etw +akk -en простирам нщ върху нщ; B-engrad т па¬ ралел; - machen прости¬ рам се, ширя се Brems- zW: -belag т наклад¬ ка; -е / спирачка; b-en vi спирам; -Flüssigkeit / спи¬ рачна течност; -licht п стоп светлина; -pedal п спирачен педал; -spur / следа от гума при спиране; -weg т спирачен път Brenn- zW: b-bar adj горим, запалим; b-en vi горя; darauf b-en, etw zu tun нямам търпение да направя нщ; -nessel / коприва; -punkt т фокус; -Stoff т гориво
89 Brunnen brenzlig adj подозрителен; опасен Brett (-(e)s, -er) n дъска; schwarze(s) - черна дъска; -erzaun m дъсчена ограда; -spiel n игра на дъска Brezel / брецел brichst etc vb siehe brechen Brief (-(e)s, -e) tn писмо; --freund m приятел, c когото си пи¬ ша; -kästen m пощенска кутия; b-Lich adj чрез пис¬ мо; -marke / пощенска марка; -papier п хартия за писма; -tasche/портфейл; -träger т пощальон; -Um¬ schlag т плик за писмо; -waage / пощенска везна; -Wechsel т кореспонден¬ ция briet etc vb siehe braten Brikett (-s, -s) n брикет brillant adj брилянтен, блес¬ тящ; В- (-en, -en) m бри¬ лянт Brille / очила; -ngestell n рамка за очила bringen vt донасям, довеждам; jdn dazu -, etw zu tun на¬ карвам нкг да направи нщ; jdn nach Hause - закар- вам/изпращам нкг до дома му; jdn um etw - лишавам нкг от нщ; jdn auf eine Idee - навеждам нкг на идея Brise / бриз Brit- zW: -е (-п, -п) т брита¬ нец; -in /британка; b-isch adj британски bröckelig adj ронлив Brucken (-s, -) т голямо пар¬ че, къс; залък brudeln v/ кипя Brukkoli pl броколи Brum beere / къпина Brunchien pl бронхи Bronchitis/бронхит Brunze / бронз Brusche/брошка Broschüre/брошура Brot (-(e)s, -е) n хляб Brötchen (-s, -) n хлебче Bruch (-(e)s, -е) m счупване; разрив; (med) херния brüchig adj чуплив Bruch- zW: -landung / ава¬ рийно кацане; -strich m дробна черта; -stück n пар¬ че, отломък; -teil m части¬ ца; -zahl/дробно число Brücke/мост . Bruder (-s, -) m брат; brüder¬ lich adj братски Brühe/бульон; помия, бълвоч brüllen у/ рева brummen у/ бръмча, ръмжа brünett adj брюнет, тъмно¬ кос Brunnen (-s, -) т кладенец; чешма
Brust 90 Brust/гърди; бюст Brust- zW\ -kästen m гръден кош; -schwimmen (sport) бруст brüsten vr перча се, бия се в гърдите Brut/измътване, люпене; из- люпените малки brutal adj брутален; B-ität/ бруталност brüten vi мътя Brotkasten т кувьоз brutto adj бруто; B-einkom- men n брутен доход; B-ge- halt n брутна заплата; B-gewicht n брутно тегло; Belohn m брутна заплата; B-sozialprodukt n брутен обществен продукт BSE болестта „луда крава“ Bube (-n, -п) т момче; (kar¬ ten) вале Buch (-(e)s, -er) n книга Buch- zW\ -binder m книго- везец: -drucker m печа¬ тар; -führung / счетовод¬ ство; -halter(in) (-s, -) m(f) счетоводителю ка); -handel m книгоразпространение; -händler(in) m(f) кни¬ жарска); -handlung / кни¬ жарница; -stabe (-ns, -n) m буква; b-stabieren vt каз¬ вам буква по буква; b-stä- blich adj буквален, adv буквално Buche/бук buchen vt резервирам; завеж- дам/вписвам по сметка Bücher- zW\ -brett n лавица за книги; -ei / библиотека; -regal п етажерка за книги; -schrank т шкаф за книги Büchse / кутия; консерва; -nfleisch п месо от консер¬ ва; -nmilch/ кондензирано мляко в консерва; -nöffner т отварачка за консерви Bucht / залив Buchung/ завеждане/вписва- не в сметка; резервация Buckel (-S, -) т гърбица; (fam) гръб,гърбина bücken vr навеждам се, гсля- кам Bude/будка; (fam) стая Büfgtt (-(e)s, -s) п бюфет Büffel (-s, -) т бизон Bug (-(e)s, -е od -е) п нос (на кораб) Bügel ( -s, -) т закачалка; дръжка (на очила); -brett п дъска за гладене; -eisen п ютия; -falte/ръб на панта¬ лон; b—frei adj немачкаем; b-n vt гладя Bühne/ сцена; -nbild п сце¬ нография buk etc vb siehe backen Bulgarien n България Bull- zW\ -äuge n илюмина-
91 Bürste тор; -dogge / булдог; -do- zer (-s, -) m булдозер; -e (-n, -n) m бик Bumerang (-s, -е) m бумеранг Bommel (-s, -) m шляене, без¬ целна разходка; -ant (-en, -en) m безделник; -ei / ба¬ вене, шляене, разходка; b-n vi шляя се, разхождам се; -streik т стачка, при която преднамерено се ра¬ боти бавно Bund1 (-(e)s, -е) п връзка, наръч, сноп Bund2 (-(e)s, -е) т съюз, обе¬ динение Bündel (-s, -) п снопче, връз¬ ка; пачка Bundes- zW: -bürger т граж¬ данин на ФРГ; -hauptstadt /федерална столица; -kanz¬ ler т федерален канцлер; -land п федерална област/ провинция; —liga / Бундес- лига ; -präsident т федера¬ лен президент; -rat т феде¬ рален съвет (горна камара на немския парламент)\ -regierung / федерално правителство; -republik / федерална република; -Sta¬ at т федерална/федератив- на държава; -Straße / пър¬ вокласен път от национал¬ ната пътна мрежа във ФРГ; -tag т Бундестаг (немският парламент); -wehr/въоръ¬ жени сили на ФРГ; b-weit на федерално равнище Bündnis (-ses, -se) п съюз, обединение bunt adj цветен, шарен, пъстър; mir wird es zu - писва ми, идва ми много; В—stift т цветен молив Burg/ крепост Bürge (-n, -п) т гарант, поръ¬ чител; b-n vi: b-n für +akk гарантирам, поръчителст¬ вам за Bürger(in) (-s, -) m(f) гражда¬ нин, гражданка; -krieg т гражданска война; b—lieh adj граждански; -meister т кмет; -recht п гражданско право; -schaft / граждан¬ ство; -steig т тротоар Bürgschaft / гаранция, поръ¬ чителство; - leisten давам поръчителство Bürg (-s, -s) п бюро; офис, канцелария; -angestellte(r) f(m) служител в офис; -klammer / кламер; -kra- tie / бюрокрация; b-kra- tisch adj бюрократичен; -Schluss m край на прием¬ ното време в офис Bürste/четка; b-n vt изчетк¬ вам
Bus 92 Bus (-ses, -se) m автобус, рейс; -bahnhof m автогара Busch (-(e)s, -е) m храст Büschel (-s, -) n туфа, сноп; кичур buschig adj обрасъл c храсти; рунтав Busen (-s, -) m гърди, бюст Bushaltestelle / автобусна спирка Buße/покаяние; глоба büßen v/ покайвам се, изку¬ пувам; плащам Bußgeld п глоба; -bescheid т известие за глоба Büste/бюст; -nhalter т су¬ тиен Butter/масло; -blume/жъл- турче; -brot п филия с масло; -brotpapier п пер- гаментова хартия; -dose / масленица; -milch/айрян; b-weich adj мек като мас¬ ло b.w. abk = bitte wenden моля обърни bzgl. abk = bezüglich относно bzw abk = beziehungsweise респективно C,c ca. abk = circa приблизител¬ но, около Caf£ (-s, -s) n кафе(не) Cafeteria / ресторант на са¬ мообслужване Camcorder (-s, -) m видеока¬ мера Camp-: c-en vi лагерувам, къмпингувам; -er(in) (-s, -) m(f) къмпинг турист(ка); -ing (-s) n къмпинг; -ing- platz m къмпинг CD-Spifiler m CD-плейър Cfillo (-s, - od Celli) n (вио- лон)чело Celsius n Целзий Champagner (-s, -) m шампа¬ нско Champignon (-s, -s) m печур- ка Chance/шанс Chaos (-) n хаос; chaotisch adj хаотичен Charakter (-s, -е) m характер; c-fest adj c твърд характер; c-isiaren vt характеризи¬ рам; c-istisch adj (für) ха¬ рактерен (за); c-los adj без¬ характерен; -losigkeit/без- характерност; -schwäche / слабост на характера; -stär-
93 Curry ke/сила на характера; ~zug т черта на характера charmant adj чаровен Charme (-s) т чар Charterflug т чартърен полет Chauffeur(in) (-s, -s) mff) шофьор(ка) Chauvinist(in) (-en, -en) mff) шовинист(ка) Chef(in) (-s, -s) mff) шеф(ка), началник(-ичка); ~arzt m главен лекар Chemie / химия; ~faser f хи¬ мическо влакно Chemikalie / химикал Chemiker(in) (-s, -) mff) хи- мик(-ичка) chemisch adj химически; ~e Reinigung химическо чис¬ тене Chicoree (-s) m/f цикория Chiffre / шифър Chile n Чили Chin-: ~a n Китай; ~akohl m китайско зеле; ~ese (-n, -n) m китаец; ~esm / китайка; c~esisch adj китайски Chip (-s, -s) m чип; ~karte / чип-карта Chirjirg(in) (en, -en) mff) хи- рург(-ржка); ~ie / хирур¬ гия; c~isch adj хирургичен, хирургически Chlor (-s) n хлор; ~ofßrm (-s) n хлороформ cholerisch adj холеричен Chor (-(e)s, -е) m xop; ~al (-s, -äle) m хорал Choreografin) (-en, -en) mff) хореограф(ка) Christ(in) (-en, -en) mff) хри- стиянин(-янка); ~baum m коледно дърво; ~entum n Християнство; ~kind n де¬ тето Христос; c~lich adj християнски; ~us Христос Chrom (-s) n хром Chron-: ~ik/хроника; c~isch adj хроничен; c~olagisch adj хронологичен circa adv приблизително, около Clown (-s, -s) m клоун Cgcktail (-s, -s) m коктейл Cßla / кола Computer (-s, -) m ком¬ пютър; ~spiel n компютър¬ на игра Cord (-s) m рипсено кадифе •Couch/диван, канапе Coupon (-s, -s) m купон Cousin (-s, -s) m братовчед; ~e / братовчедка Creme f крем; c~farben adj кремав cremig adj кремест Curry (-s) n къри; ~pulver n къри на прах; ~wurst f на¬ деница c къри
da 94 D, d da 1. adv тук, там; - draußen там отвън; - bin ich ето ме тук; -, wo там, където; ist noch Milch -? има ли още мляко?; 2. (zeitlich: damals, dann) тогава; von - an от тогава нататък; - fing er an zu schreien тогава той за¬ почна да крещи; - lachte sie plötzlich auf тогава тя внезапно се изсмя; 3. (fam: in diesem Fall) - haben wir Glück gehabt извадихме късмет c това; - kann man nichts machen при това по¬ ложение нищо не може да се направи; 4. konj (weil) тъй като, понеже dabai adv там; при това, в то¬ ва; was ist schon -? че как¬ во (лошо) има в това?; es ist doch nichts % wenn... няма нищо (страшно), ако; bleiben wir - да останем на това (което сме угово¬ рили); er war gerade zu gehen той тъкмо се канеше да тръгва - sein каня се/на път съм да; - stehen при¬ съствам, стоя и наблюда¬ вам Dach (-(e)s, -er) п покрив; -boden т таван; -decker т ЧУ ЧУ майстор, които прави пок¬ риви; -fenster п тавански прозорец; -gepäckträger т багажник за кола; -luke/ капандура; -rinne/улук Dachs (-es, -е) т язовец dachte etc vb siehe denken Dackel (“S, -) m дакел dadurch, dass konj поради то¬ ва, че dafür adv за това; er kann nichts - той не е виновен за това; er ist bekannt - той е известен с това; was be¬ komme ich -? и какво ще получа за това degagen adv против (това); ich habe nichts - нямам ни¬ що против; ich war - аз бях против; - kann man nichts tun срещу това нищо не може да се направи; -hal¬ ten imreg vt възразявам; - sprechen: es spricht nichts - нищо не говори против това да... dahaim adv у дома, вкъщи daher adv затова, ето защо; от това, поради това dahin adv нататък, натам; до¬ тогава; дотам; -gagen adv напротив, от друга страна; -gahend adv в такава насо-
95 daran ка, в смисъл, че; -gestellt: -gestellt bleiben остава без внимание/без разглеждане; -gestellt sein lassen оста¬ вам нщ настрана, не обръ¬ щам внимание на нщ dahinter adv зад това; отзад; - kommen разкривам, раз¬ бирам нщ dalli (fam) бързо!, давай темпо! damalig adj тогавашен damals adv тогава, навремето Dame/дама; -nbinde/дамс- ка превръзка; d-nhaft adj дамски, женствен; -ntoi- lette / дамска тоалетна; -nwahl/дами канят damit adv с това; was meint er -? какво иска да каже с то¬ ва?; genug - стига толкова dämlich adj глупав, смотан (fam) Damm (-(e)s, -е) т дига, бент dämm er- zW: -ig adj сумра- чен; ~n vi смрачава се, за- зорява се; D-ung/здрача- ване, разсъмване Dampf (-(e)s, -е) т пара; d-en vi изпускам пара dämpfen vi готвя на пара Dampf- zW: -schiff п пара¬ ход; -walze/парен валяк danach adv след това, тогава; er sieht - aus той изглежда така, сякаш Däne (-n, -п) т датчанин daneben adv до това; освен това; -benehmen unreg vr държа се неподходящо, не както трябва; -gehen unreg vi не улучвам, не попадам в целта; провалям се Dänemark Дания; Dänin/дат- чанка; dänisch adj датски Dank (-(e)s) т благодарност; vielen od schönen - много благодаря; jdm - sagen из¬ казвам благодарности на нкг; d- präp +gen od dat благодарение на; d~bar adj благодарен; -barkeit/бла¬ годарност; d~e благодаря!; d-en vi благодаря; d-ens- wert adj заслужаващ бла¬ годарност; d-sagen vi из¬ казвам благодарност dann adv тогава; после; - und wann от време на време daran adv близо до; покрай; es liegt -, dass... причината е в това, че...; gut/ schlecht - sein в добро/лошо състоя¬ ние съм; das Beste/Dümm- ste - най-доброто/най-неп- риятното в това; ich war nahe -, zu... за малко да...; er ist - gestorben той умря от това; - gehen захващам се, започвам; -setzen влагам всичко в
darauf 96 darauf adv на това; отгоре; es kommt ganz - an, ob... (изцяло) зависи от това, да¬ ли...; die Tage - дните след това; am Tag - на следва¬ щия ден; - folgend (по) следващ; - legen поставям/ слагам отгоре daraus adv от това; was ist - geworden? какво стана с тази работа?; - geht her¬ vor, dass... от това може да се разбере, че... Darbietung/изпълнение darf etc vb siehe dürfen darin adv в това; вътре в darlegen vt излагам; Darle¬ gung/ изложение Darleh(e)n (-s, -) n заем Darm (-(e)s, -е) m черво; -grippe/коремен грип darstell-: ~en vt представям, изобразявам; D~er(in) (-s, -) m изпълнител, актьор; D-ung/изображение, пред¬ ставяне darüber adv над това; - geht nichts няма по-хубаво/по- важно от това darum adv за това; er bittet - той моли за това; es geht -, dass... става дума за това, че...; er würde viel - geben, wenn... той би дал много, ако; ich tue es % weil... правя го затова, за- щото darunter adv под (това), от¬ долу; ein Stockwerk - един етаж по-долу; was verste¬ hen Sie -? какво разбирате под това? das art def пот od акк това Dasein (-s) n съществуване, съществувание dass konj че dasselbe pron същото dastehen unreg vi стоя (на ед¬ но място) Daten- zW: -bank/база дан¬ ни; -schütz m защита на информацията; -verarbei- tung/обработка на данни datieren vt vi датирам Dativ (-s, -е) m датив, дателен падеж Dattel/фурма Datum (-s, -ten) п дата Dauer / продължителност, трайност; es war nur von kurzer - това трая сам кратко време; auf die - с течение на времето; -auf¬ trag т разплащателен влог; d-haft adj траен; -karte/абонаментна кар¬ та; -lauf т бягане на дълги разстояния; d-n vi трая, продължавам; es hat sehr lang gedauert, bis er...
97 dein трая доста дълго време, до- като той...; d-nd adv пос¬ тоянно, непрекъснато; -wel¬ le /трайно къдрене; -wurst /траен колбас; -zustand т постоянно състояние Daumen (-s, -) т палец davgn adv от това; das kommt -I така става, кога- то...; - abgesehen като се абстрахираме от това; - sprechen/wissen говоря/ знам за това; was habe ich -? каква ми е ползата от това?; -kommen unreg vi избягвам, измъквам се; -laufen unreg vi избягвам davor adv пред това; - war¬ nen предупреждавам за то¬ ва dazu adv към това, при това; und - noch а към това се прибави; ein Beispiel/seine Gedanken - един при- мер/моите мисли за това; wie komme ich denn -? че откъде накъде (ще направя това)?; - fähig sein спосо¬ бен съм на това; sich - äußern изказвам се по въп¬ роса; - gehören принадле¬ жа към; - kommen приба¬ вям се dazwischen adv помежду; между това; междувремен¬ но; -kommen unreg vi поп- речвам, преча; es ist etwas - gekommen случи ми се нещо, попречи ми нещо; -reden vt намесвам се със забележка; -treten unreg vi намесвам се DDR/ГДР Debatte / дебат Deck (-(e)s, -s) n палуба; an - gehen качвам се на палубата Docke/одеяло, завивка; un¬ ter einer - stecken съуча¬ стник съм с нкг; -I (-S, -) т капак; d-n vt покривам; прикривам Deckung/ прикритие Defekt (-(e)s, -е) т дефект; d¬ adj дефектен defensiv adj дефанзивен definferen vt дефинирам; De¬ finition / дефиниция Defizit (-s, -е) n дефицит degenerferen vi дегенерирам dehnbar adj разтеппив, елас¬ тичен dehnen vt разтягам, опъвам Deich (-(e)s, -е) m дига dein(e) pron; ~e(r, s) твой, твоя, твое; -erseits adv от твоя страна; -esgleichen pron като теб, от твоята ка¬ тегория; -etwegen adv за¬ ради тебе; -etwillen adv: um-etwillen = deinetwe-
Deklination 98 gen; -ige: der/die/das -ige твоят/твоята, твоето Deklination/ склонение deklinieren vt скланям Dekollete (-s, -s) n деколте Deko- zW: -rateur(in) (-s, -e) m(f) декоратор(ка); -ratjen /декорация, украса; durativ adj декоративен; d-rieren vt украсявам, декорирам Delegation / делегация delegieren vt: - an +akk деле¬ гирам на, прехвърлям на delikat adj деликатен; делика¬ тесен Delikatesse/деликатес; -п де¬ ликатеси, лакомства; -nge- schäft п магазин за делика¬ теси Delikt (-(e)s, -е) п деликт, пре¬ стъпление Delphin (-s, -е) т делфин dem siehe der Demagoge (-n, -n) m демагог dementieren vt опровергавам dem- zW: -gemäß adv съоб¬ разно c това; -nach adv следователно, съгласно това; -nächst adv в скоро време Demokrat(in) (-en, -en) m(f) демократ(ка); ~ie / демо¬ крация; d~isch adj демо¬ кратичен; d~isieren vt де¬ мократизирам demolieren vt разбивам, раз¬ рушавам, троша Demon- zW -strant(in) (-en, -en) m(j) демонстрант; -stra- tion /демонстрация, мани¬ фестация; d-stradv adj де¬ монстративен, показате¬ лен; d~strieren vi vt демон¬ стрирам Demut/смирение, покорство demütig adj смирен, покорен; -en vt унижавам; D-ung / унижение demzufolge adv в следствие на това den siehe der denen siehe der; die; das Denk-zß7 d-bar adj мислим; -en (-s) n мислене; d-en vi мисля; -fehler m мисловна грешка; -mal (-s, -er) n па¬ метник; -malschutz m опазване на паметниците; unter -malschutz stehen стоя под закрилата на Зако¬ на за опазване на паметни¬ ците на културата; d-wür¬ dig adj паметен; -zettel т: jdm einen-zettel verpassen давам нкм добър урок denn konj защото, тъй като; adv warum-? ама защо? dennoch adv въпреки това Denunziant(in) (-en, -en) m(j) доносник(-ичка)
99 deutsch Deodorant (-s, -s od -е) n де- зодорант Deponie/сметище deponieren vt депозирам, да¬ вам на съхранение Depot (-s, -s) n депо Depression / депресия; de¬ pressiv adj депресивен deprimieren vt потискам der art def (die, das, der, des, dem, der, dem, den, die, das, die) определителен член; der Rhein река Рейн; der Klaus Клаус; die Frau же¬ ната; der Tod/das Leben животът/смъртта; der Fuß des Berges подножието на планината; gib es der Frau дай това на жената; er hat sich die Hand verletzt той си нарани ръката; der Mann, den ich gesehen habe мъжът, когото видях; der/die war es този/тази бе¬ ше; der mit der Brille този c очилата; ich will den (da) искам този там derart adv така, по този на¬ чин; -ig adj такъв derb adj груб der- zW: -gleichen adv такъв, подобен; -jenigepron този; -maßen adv толкова, в та¬ кава степен; -selbe pron същият; -weil(en) adv меж¬ дувременно; -zeitig adj се¬ гашен, настоящ des siehe der; das desertieren vi дезертирам desgleichen adv същият, от този род; както и deshalb adv затова, поради това Desinfektion / дезинфекция; -smittel п дезинфекционно средство desinfizieren vt дезинфекци¬ рам dessen siehe der; das; - un¬ geachtet без оглед на това Dessert (-s, -s) n десерт destillieren vt дестилирам desto konj; толкова (по-); -besser толкова по-добре deswegen adv затова, поради това Detail (-s, -s) n детайл, подроб¬ ност Detektiv (-s, -е) m детектив deut- zW: -en vi: -en (auf +akk) соча/насочвам към; -lieh adj ясен; D-lichkeit/ яснота Deutsch n немски език deutsch adj немски; auf - на немски; D-e Demokrati¬ sche Republik /Германска демократична република; D~e / германка; D-er m германец; ich bin D-er аз
Devise 100 съм германец; D-land Гер¬ мания Devise/девиз; -n pl валута Dezember (-s, -) m декември dez£nt adj сдържан, дискре¬ тен, изискан dezimgl adj десетичен; D-sys- tem n десетична система d.h. abk = das heißt т.е. Dia (-s, -s) n диапозитив Diabetes / диабет Diagnose / диагноза diagonal adj диагонален Dialekt (-(e)s, -е) m диалект; d-isch adj диалектен; диа¬ лектичен Dialog (-(e)s, -е) m диалог Diamant (-en, -en) m диамант Diaprojektor m диапрожек- ционен апарат Diät / диета dich pron akk тебе dicht adj гъст, плътен; - an/ bei близо/плътно до; - be¬ völkert гъсто населен; D~e / гъстота, плътност dichten vt творя, пиша Dkhter(in) (-s, -) m(f) no- ет(еса), писател(ка) Dichtung / уплътнение; пое¬ зия dick adj дебел, плътен; durch - und dünn през огън и во¬ да; D-darm т дебело чер¬ во; D~e/дебелина; -flüssig adj гъст; D-icht (-s, -е) п гъсталак; D~kopf т дебе- лоппавец; D~milch /пресе¬ чено мляко die siehe der Dieb(in) (-(e)s, -e) m(f) крадец(- дла); d-isch adj крадлив; -stahl (-(e)s, =e) m кражба; -Stahlversicherung/ застра¬ ховка против кражба dignen vi: jdm - служа на нкг Diener (-s, -) m слуга, прис¬ лужник; поклон; -in / слу¬ гиня, прислужница; -schaft / прислуга Dienst (-(e)s, -е) т служба; außer - извън служба; - haben на служба съм, де¬ журен съм Dienstag т вторник; d-s adv всеки вторник Dienst- zW: -bote т домашен прислужник; -geheimnis п служебна тайна; -gespräch п служебен/делови разго¬ вор; - habend дежурен; -Ieistung / услуга; d-Iich adj служебен; -mädchen п прислужница; -reise / ко¬ мандировка; -stelle / служ¬ ба, инстанция; -Vorschrift/ служебна разпоредба; -weg т служебен/канален ред; -zeit / прослужено време; работно време
101 Diskussion diespron това; -bezüglich adj по отношение на това; -e(r, s) pron тази (този, то¬ ва) Diesel (-s, -) m дизелов авто¬ мобил; дизелово гориво dieselbe pron същата Dieselmotor т дизелов двига¬ тел diesig adj мъглив dies- zW: -jährig adv тазгоди¬ шен; -mal adv този път; ~seits adv от тази страна, отсам; D~seits п настояще, настоящият свят Dietrich (-s, -е) т шперц diffamieren vt клеветя, зле¬ поставям Differenz /разлика; -еп раз¬ личия; d-ieren vt диферен¬ цирам, различавам; d~iert adj диференциран digital adj цифров, дигитален Dikt- zW: -aphßn n дикто¬ фон; ~at (-(e)s, -е) n дик¬ товка; диктат; -ator (-s, - en) m диктатор; d~atorisch adj диктаторски; -atur / диктатура; d~ieren vt дик¬ тувам Dilemma (-s, -s od -ta) n диле¬ ма Dilettant(in) (-en, -en) m(f) дилетант(ка); drisch adj дилетантски Dimension / измерение; раз¬ мер DIN abk = Deutsche Indus¬ trienorm германски про¬ мишлен стандарт Ding (-(e)s, -е) n нещо, вещ, предмет; d-lich adj вещен, предметен; -s(bums) n не¬ що си, еди какво си Diplom (-(e)s, -е) п диплома; ~at (-en, -en) т дипломат; ~atie / дипломация; d~äz tisch adj дипломатичен, дипломатически; -ingeni¬ eur m дипломиран инженер dir pron dat на тебе, ти direkt adj пряк, директен; D~flug m директен полет; D~or(in) (-s, -en) m(f) ди¬ ректорка); D~übertragung /директно предаване Dirigent(in) (-en, -en) m(j) ди¬ ригента) dirigieren vt дирижирам Diskette/ дискета Diskont (-s, -е) m дисконт; ~satz m дисконтен процент Diskothek / дискотека diskret adj дискретен; D-ion/ дискретност diskriminieren vt дискрими- нирам Diskussion /дискусия; zur - stehen нщ подлежи на об¬ съждане
diskutieren 102 diskutieren vt дискутирам Distanz / дистанция; d-ieren vr: sich von jdm/etw d-ie- ren дистанцирам се от нш Distel /магарешки бодил Disziplin/дисциплина Dividende/дивидент dividieren vt: durch etw - де¬ ля на нщ DM = D-Mark / германска марка doch adv 1. въпреки това, все пак er kam doch noch той все пак дойде; du weißt es ja doch besser но ти по- добре знаеш; und doch... и все пак; 2. (als Antwort) напротив; das ist nicht wahr - -! това не е вярно - напротив!; 3. (verstärkend) komm - хайде идвай; lass ihn - остави го вече; nicht - ама недей така!; 4. sie ist - noch so jung ама тя е все оше толкова млада; Sie wis¬ sen -, wie das ist нали знае¬ те, как е; wenn - ако само; und - hat er es getan и все пак той го е направил; 5. konj (aber) ама, обаче Docht (-(e)s, -е) т фитил Dock (-s, -s od -е) п док Dogge/дог Dügma (-s, -men) п догма; dogmatisch adj догматичен Dßktor(in) (-s, -еп) тф док¬ торска) Dokument (-(e)s, -е) n доку¬ мент Dokumentär- zW: -bericht m документален разказ/ре- портаж; -film m докумен¬ тален филм; d-isch adj до¬ кументален Dolch (-(e)s, -е) m кама dolmetschen vi vt превеждам устно; Dolmetscher(in) (-s, -) m(f) преводач (при устен превод) Dom (-(e)s, -е) m катедрала dominieren vi vt доминирам Donau /Дунав Donner (-s, -) m гръмотевица, гръм; d-n vi гърми Donnerstag m четвъртък doof adj тъп, загубен Doppel (-s, -) n дубликат; (sport) двойка; -bett n двойно лепто; d-deutig adj двузначен; -fenster n дво¬ ен прозорец; -ganger (-s, -) m двойник; -punkt m двое- точие; -Stecker m разкло¬ нител; d-t adj двоен; in d-ter Ausführung в два ек¬ земпляра; -Verdiener m се¬ мейство, в което и двамата съпрузи работят; -zentner т квинтал (= 100кг)\ -Zim¬ mer п стая с две лепта
103 drei Dorf (-(e)s, -er) n село; -bewohner m жител на се¬ ло, селянин Dorn (-(e)s, -en) m трън, бо¬ дил; d-ig adj трънлив Dörrobst n сушени плодове Dorsch (-(e)s, -е) m треска (риба) dort adv там; - drüben там отсреща; -her adv оттам; -hin adv натам; -ig adj та¬ мошен Dfise/кутия; консерва Dfisis / доза Dosenöffner m отварачка за консерви Dfltter (-s, -) m/n жълтък Drache (-n, -n) m дракон Drachen (-s, -) m хвърчило; -fliegen (-s) n летене c дел¬ таплан ep Draht (-(e)s, -е) m жица, тел; auf - sein нащрек съм; d-ig adj трениран, стегнат; -seil n телено въже; -Seilbahn / въжена линия, въжен лифт Drama (-s, Dramen) п драма; -atiker(in) (-s, -) m(j) дра- матург(-ржка); d-atisch adj драматичен dran adv (fam) = daran; jetzt bin ich -! сега аз съм на¬ ред! Drang (-(e)s, -e) m (nach +dat) стремеж към, устрем към drängeln vi блъскам се, бутам се drängen vi: auf etvv akk - на¬ стоявам за нщ, напирам drastisch adj драстичен drauf = darauf adv; D-gänger (-s, -) m смелчага; лудетина draußen adv отвън Dreck (-(e)s) m мръсотия, боклук; d-ig adj мръсен Dreh- zW: -arbeiten f(pl) (FILM) снимачна работа; -bank/струг; -buch n сце¬ нарии; d-en vt vr въртя (се); es d-t sich um... не¬ щата се въртят около, ста¬ ва дума за -orgel/латерна; -tür / въртяща се врата; -ung / завъртане, оборот; -zahl/брой обороти в ми¬ нута; -zahlmesser т обо- ротомер drei пит три; D-eck п три¬ ъгълник; -eckig adj три¬ ъгълен; -einhalb пит три и половина; —erlei adv три вида; -fach adj трикратен, трипластов, троен; -hun¬ dert пит триста; D-käi nigsfest п католически пра¬ зник (6-и януари); -mal adv три пъти; -malig adj трикратен; D-rad п детско колело с три колела; -Big пит тридесет; - viertel три
dreist 104 четвърти; D-viertelstunde / три четвърти час; -zehn пит тринадесет dreist adj дързък draschen vt вършея, овърша- вам; пердаша, напердаш- вам dressieren vt дресирам drin = darin dringen vi: durch/in +akk - прониквам (през/в); auf etw akk - настоявам за нщ dringend adj спешен, неотло¬ жен; настоятелен Dringlichkeit /спешност, не¬ отложност; настоятелност dnnnen adv вътре dritte(r, s) adj трети; - Welt третият свят; D-s Reich Третият Райх; D-l (-s, -) n третина; -ns adv трето DRK abk = Deutsches Rotes Kreuz Германски червен кръст Druge /наркотик, дрога Drfigen- zW: d-abhängig adj зависим от наркотици; -händler m търговец/пла- сьор на наркотици Drogerie/дрогерия Drogist(in) (-en, -en ) m(f) продавач(ка) в дрогерия drehen vi: jdm - заплашвам нкг dröhnen vi кънтя, гърмя, трещя Drehung/заплаха drgllig adj смешен, забавен Drossel / дрозд drüben adv отсреща drüber = darüber Druck (-(e)s, -е) m натиск; на¬ лягане; печат; -buchstabe m печатна буква drücken vt натискам; vr: sich vor etw - кръшкам, изкли- нчвам от нщ; -d adj гне¬ тящ, потискащ; непоносим Drücker (-s, -) т дръжка (на врата) Drucker (-s, -) т печатар; принтер Druck- zW: -erei/печатница; -erschwärze / печатарско мастило; -fehler т печатна грешка; -knöpf т секретно копче; -Sache / печатно произведение; -schrift / печатни букви Drüse / жлеза Dschungel (-s, -) т джунгла du ргоп ти; - sagen - duzen говоря на нкг на ти Dübel (-s, -) т дюбел Dudelsack т гайда Duell (-s, -е) п дуел Duft (-(e)s, -е) т ухание, ми¬ рис; d-en vi ухая; d-ig adj пухкав, лек dulden vt търпя dumm adj глупав; der D-e
105 durch sein излизам глупавият, опирам пешкира; -erweise adv по (неприятно) стече¬ ние на обстоятелствата; D-heit/глупост; D-kopf т глупак dumpf adj глух, тъп (звук), приглушен; спарен, застоял (въздух) Düne / дюна düngen vt торя, наторявам Dünger (-S, -) т тор dunkel adj тъмен; im D-n tappen действам слепешка- та Dunkel- zW: -heit/тъмнина; -kammer /тъмна стаичка; d-n vi притъмнявам, тъм¬ нея; -Ziffer / брой на нео- повестени официално слу¬ чаи dünn adj тънък, слаб, рядък; -flüssig adj рядък Dunst (-es, -е) т изпарение; мъгла; мараня dünsten vt задушавам dunstig adj мъглив, задимен Duplikat (-(e)s, -е) п дубликат Dur п мажор durch l.präp +akk през - den Urwald през джунглата; - die ganze Welt reisen пъту¬ вам по света; 2. посред¬ ством, чрез; Tod - Herz- schlag/den Strang смърт от сърдечен удар/чрез обесва¬ не; - die Post по пощата; - seine Bemühungen чрез своите усилия; 3. adv die ganze Nacht - през цялата нощ; den Sommer - през цялото лято; 8 Uhr - осем часа минава; - und - изця¬ ло, напълно, съвсем durch- zW: -arbeiten vt вни¬ мателно изчитам/преглеж- дам; разработвам; -aus adv съвсем, напълно; -aus nicht съвсем не, никак; D-blick т представа, пог¬ лед (върху нещата); -blick¬ en vi ориентирам се, разби¬ рам; etw -blicken lassen за¬ гатвам, давам да се разбе¬ ре; -brechen unreg vt раз- чупвам на две; пробивам; -brachen unreg vt проби¬ вам, престъпвам; -brennen изгарям (бушон); офейк- вам, изпарявам се; D-bruch т пробив; zum D-bruch kommen проправям си път, печеля успех; -ducht adj премислен, обмислен; -dan¬ ken unreg vt премислям, об¬ мислям; -drehen vi превър¬ там; -fahren unreg vi пре¬ минавам; пътувам без да спирам: der Zug fährt bis Hamburg - влакът пътува
durchfuhr 106 директно до Хамбург; kön¬ nen wir -fahren? можем ли да преминем; D-fahrt / преминаване; D—fall т раз¬ стройство, диария; -fallen unreg vi пропадам; скъсват ме на изпит; -fragen vr сти¬ гам с питане; -einander adv разбъркано, разхвърляно, един през друг; D-einander (-s) п бъркотия; -einander bringen разбърквам; -ein¬ ander reden говорим един през друг; D-gang т про¬ ход, преминаване; “D- gang verboten” преминава¬ нето забранено!; D-gang- sverkehr т транзитно дви¬ жение; -gefroren adj пре¬ мръзнал; -gehen unreg vi преминавам; mein Tempe¬ rament ging mit mir durch не можах да обуздая темпе¬ рамента си; jdm etw -gehen lassen оставям на нкг да се размине нщ; -gehend непрекъснат; -grei¬ fen unreg vi действам ради- кално/решително; -halten unreg vi издържам; -kom¬ men unreg vi справям се, издържам; успявам да пре¬ мина; -kreuzen vt преси¬ чам, провалям; -lassen unreg vt пропускам, пускам да мине; -lesen unreg vt прочитам; -machen vt пре¬ търпявам, преживявам; die Nacht -machen празнувам цяла нош; D-messer (-s, -) m диаметър; -nässen vt на¬ мокрям; -nehmen unreg vt вземам (материал в учили¬ ще); -nummerieren vt но¬ мерирам (c непрекъсната номерация); -queren vt пресичам; D-reise/преми¬ наване; auf der D-reise преминавайки пътьом; -rin¬ gen unreg vr преборвам се; D-sage / съобщение (по телеграф, радио, телеви¬ зия, информационна уред¬ ба); -schauen vt прозирам, разкривам; -scheinen unreg vi прозирам, виждам се през; -scheinend adj по¬ лупрозрачен; -schneiden unreg vt прерязвам; -sehen vt преглеждам; -setzen vt vr налагам (се), утвърждавам (се); seinen Kopf -setzen налагам ината си; D-sicht/ преглеждане, преглед; -sich¬ tig adj прозрачен; -stehen unreg vt издържам; -stellen vt свързвам (по телефона)', -stfibern vt преравям, пре- тършувам; -streichen un¬ reg vt зачерквам; -suchen vt I
107 D-Zug претърсвам, обискирам; D~suchung / претърсване, обиск; D~wahl / директен номер; ~weg adv непрекъс¬ нато, изцяло, напълно; ^ziehen unreg vt прокарвам, провирам; завършвам, осъ¬ ществявам; D~zug т тече¬ ние (въздушно) durchführ- zW: --bar adj изпълним; ~en vt изпълня¬ вам; 0~ш^/изпълнение durchs = durch das Durchschnitt m средна стой¬ ност; über/unter dem ~ над/под средното; im ~ средно; d~lich adj среден, средностатистически; ~swert m средна стойност dürfen mvb бива, мога; ich darf das разрешено ми е; darf ich? мога ли; darf ich ins Kino? мога ли да отида на кино; es darf geraucht warden разрешено е да се пуши; er darf nicht той не бива; das darf nicht ge¬ schehen това не бива да се случва; da darf sie sich nicht wundern тя няма защо да се чуди; darf ich Sie bitten, das zu tun? мога ли да Ви помо¬ ля да направите това?; was darf es sein? какво да Ви предложа?; das dürfte ge¬ nug sein това би трябвало да е достатъчно; es dürfte Ihnen bekannt sein, dass... вероятно Ви е известно, че... dürftig adj оскъден dürr adj сух, съсухрен, кльо- щав; D~e / суша Durst (-(e)s) т жажда; ~ haben жаден съм; d~ig adj жаден Dusche/душ; d~en vi вземам душ Düse / дюза Düsen- zW: ~antrieb m реак¬ тивен двигател; ~flugzeug n реактивен самолет; ~jä- ger m реактивен изтреби¬ тел Dussel (-s, -) m глупак, ахмак düster adj мрачен Dutzend (-s, -е) n дузина; d~(e) Mal десетки пъти duzen vt: jdn ~ говоря на нкг на ти Dynamik f динамика; dyna¬ misch adj динамичен Dynamit (-s) n динамит Dynamo (-s, -s) m динамо DZ abk = Doppelzimmer n двойна стая, стая c две лег¬ ла D-Zug т експресен влак
Ebbe 108 Е, е Ebbe /отлив eben adj; (glatt) равен; adv (bestätigend) тъкмо, точно; - deswegen тъкмо затова; -bürtig adj: jdm - bürtig sein равностоен съм на нкг; Е-е / равнина; (fig) -falls adv също; -so adv също та¬ ка £ber (-s, -) т глиган £bnen vt изравнявам; утъпквам Echo (-s, -s) п ехо, отзвук echt adj истински; оригина¬ лен; (typisch) adv наистина; E-heit /достоверност, ав¬ тентичност Eck- zW\ -ball т ъглов удар; -е/ъгъл; e-ig adj ъгловат; -zahn т кучешки зъб ECU (-s, -s) т (fin) екю edel adj благороден; E-met- all п благороден метал; Е—stahl т неръждаема сто¬ мана; E-stein т скъпоце¬ нен камък EDV / abk = elektronische Datenverarbeitung елект¬ ронна обработка на дан- ни/информация Efeu (-s) т бръшлян Effekt (-(e)s, -е) т ефект Effekten pl ценни книжа effektiv adj ефективен EG/ abk = Europäische Ge¬ meinschaft Европейска об¬ щност egal adj еднакъв; безразли¬ чен, все едно Ego- zW\ -Ismus m егоизъм; —Ist(in) (-en, -en) m(j) его¬ ист; e-istisch adj егоисти¬ чен Ehe / брак Ehe- zW\ -beratung/семейна консултация; -bruch m прелюбодеяние; -frau / съпруга; -leute pl съпрузи; e-lich adj брачен; (Kind) роден в брака; -mann m съпруг; -paar n брачна двойка; -ring m брачна халка; -Schließung/сключ¬ ване на брак, бракосъчета¬ ние £he konj преди да ehemalig adj бивш ehemals adv някога, преди eher adv (früher) по-рано; (lieber) по-скоро; (mehr) повече £heste(r, s) adj (früheste) най- ранен; am -n (liebsten) най-много; (meist) най-чес¬ то, най-вече; (wahrschein- lichst) най-вероятен Ehr- zW\ e-bar adj почитан,
109 £Ц»еп уважаван: почтен: -е / чест: e-en vt почитам: -furcht /страхопочитание; e-fürchtig adj със страхо¬ почитание: —gefühl п чувство за чест; -geiz т амбиция. честолюбие; e-gei- zig adj амбициозен, често¬ любив; е—lieh adj честен; -lichkeit / честност: e-los adj безчестен; *-un$»/чест¬ ване: e-Mürdig adj досто- почтен; преподобен Ehren- гИ‘: e-anitlich adj по¬ четен; -gast т почетен гост; e-haft adj честен, почтен; -platz т почетно място: -runde / почетна обиколка; -sache / въпрос на чест; e-voll adj почетен, с почести; -могт п честна дума Ei (-(e)s, -er) п яйце Eich- гИ': -е / дъб: -el / жълъд; -hörnchen п кате¬ ричка Eid (-(e)s. -е) т клетва Eidechse/гущер eidesstattlich adj: -е Erklä¬ rung клетвена декларация £ier- -И*; -becher т чашка за сервиране на варено яйце: -kuchen т палачинка: -Н- kfir т яйчен ликьор: -scha¬ le/яйчена черупка; -stock т яйчник: -uhr/часовник за варене на яйца Eifer (-s* ) т усърдие, стара¬ ние: -sucht / ревност: е—süchtig adj (auf +акк) ревнив към нкг eifrig adj усърден, старателен Eigelb (-(e)s, -) п жълтък eigen adj собствен; характе¬ рен, присъщ; mit der/dem/ ihm -en... c присъщата му...: sich dat etvv zu - machen ус¬ воявам нш; E-art / особе¬ ност. своеобразност; -artig adj особен, своеобразен; E-bedarf m: zum E-bedarf за лични нужди; der Ver¬ mieter machte E-bedarf geltend наемодателят пре¬ тендира, че жилището му трябва за лични нужди; -händig adj саморъчен; Е-heit/своеобразие, типич¬ ност; -mächtig adj своево¬ лен. самоволен; Е-пате т лично име; -s л/v специал¬ но. за целта: E-schaft / каче¬ ство. свойство; E-sinn т своенравност. твърдоглавие; -sinnig adj своенравен, твърдоглав: -tlieh adj същи¬ нски. истински; E-tor п ав¬ тогол; E-tum п собстве¬ ност; E-tunier(in) (-S. -) m(fl собственик^-ггчка): -tümlich
eignen 110 adj своеобразен; E~tüm- lichkeit / своеобразие; E~tumswohnung / собстве¬ но жилище eignen vr подходящ съм, го¬ ден съм; Eignung / год¬ ност, пригодност Eil- zW\ ~brief m писмо c бърза поща; -е / бързина; спешност; es hat keine -е не е спешно; e~en vi: (Men¬ sch) бързам; (dringendsein) спешно е; e~ends adv набързо; ~gut п стока за бърз транспорт; e~ig adj бърз; (dringlich) неотло¬ жен; es e~ig haben много бързам; ~zug т бърз влак Eimer (-s, -) т кофа ein adv: nicht - noch aus wis¬ sen в безизходица съм, не знам какво да правя ein(e) пит един (една, едно); indef art неопределителен член; някой einander ргоп един (на) друг, взаимно Einarbeiten vr: sich in etw akk - навлизам в нщ, адапти¬ рам се към Einatmen vt vi вдишвам Einbahnstraße / еднопосочна улица Einband т корица Einbauen vt вграждам, монти¬ рам; einen Motor - монти¬ рам двигател Einbaumöbel pl мебели за вграждане einbegriffen adj включен einberufen unreg vt свиквам Einbettzimmer n единична стая, стая c едно легло Ein beziehen unreg vt включ¬ вам в einbiegen unreg vi завивам Ein bilden vr: sich dat etw - въобразявам си Einbildung / въображение, илюзия; (Dünkel) самона¬ деяност; ~skraft / фанта¬ зия, въображение Einblick т поглед; представа, впечатление Ein brechen unreg vi (in Haus) влизам c взлом; (Nacht) настъпвам; der Winter bricht ein зимата настъпва; (durchbrechen) сривам се, срутвам се Einbrecher (-s, -) т взлома- джия, крадец Einbringen unreg vt внасям, прибирам; Geld, Vorteil - донасям пари/печалба Einbruch т (Hauseinbruch) взлом; (Eindringen) про¬ никване; (des Winters) на¬ стъпване; (bei/vor) - der Nacht при/преди настъпва-
111 einfarbig не на нощта; e~sicher adj защитен от взлом einbürgern vt vr предоста- вям/получавам гражданство einbüßen vt загубвам einchecken vt vi предавам ба¬ гаж и се регистрирам за по¬ лет eincremen vt намазвам с крем eindecken vr: sich mit etw dat ~ запасявам се c нщ eindeutig adj еднозначен eindringen unreg vi: ~ in +akk прониквам, навлизам в; (Gas, Wasser) нахлувам; auf jdn mit Bitten ~ нас¬ тойчиво моля нкг; досаж¬ дам на нкг с молби eindringlich adj настоятелен Eindringling (-s, -е) т наше¬ ственик, натрапник Eindruck т впечатление eindrücken vt вдлъбвам; от¬ печатвам eindrucksvoll adj впечатля¬ ващ eine(r, s) ргоп един; (jemand) някой, някакъв eineiig adj: -e Zwillinge едно- яйчни близнаци eineinhalb пит едно и поло¬ вина einengen v/ стеснявам, огра¬ ничавам einer- zW: E~lei (-s) n еднооб¬ разие; ~lei adj (gleichartig) еднообразен; безразличен; es ist mir ~lei все ми е едно; ~seits adv от една страна einfach adj прост, обикновен; (nicht mehrfach) adv еди¬ нично, еднократно; Е—heit / простота einfädeln vt (Nadel, Faden) вдявам; (fig) скроявам (но¬ мер) einfahren unreg vt прибирам; (Barriere) блъскам, съба¬ рям; ein Auto - разработ¬ вам кола; vi (Zug) влизам (в гарата) Einfahrt f (Vorgang) влизане; (Ort) вход за автомобили Einfall m (Idee) хрумване, идея; (Lichteinfall) проник¬ ване, падане; e~en unreg vi (Licht) прониквам, падам; (einstürzen) пропадам, срут¬ вам се; (einstimmen): in etw akk e~en встъпвам в нщ; etw fallt mir ein хрумва ми; das fällt mir gar nicht ein и през не ми минава; sich dat etw e~en lassen из¬ мислям нщ einfältig adj наивен; глупав, прост Einfamilienhaus n еднофа¬ милна къща einfarbig adj едноцветен
einfetten 112 einfetten vt намазвам c мас- ло/мазнина; смазвам einflößen vt: jdm etw - давам на нкг на пие лекарство; (fig) вдъхвам, внушавам Einfluss т влияние; Hbereich т сфера на влияние einförmig adj еднообразен; скучен; EHkeit / еднообра¬ зие, скука elnfrieren unreg vt замразя¬ вам; vi замръзвам ein fügen vt (zusätzlich) вмък¬ вам, допълвам Einfuhr / внос; ~beschrän- kung / ограничение за внос; ~bestimmungen pl разпоредби за внос einführen vt въвеждам; (Mensch, Sitten) налагам; Waren ~ внасям стоки Einführung/въведение, увод Eingabe / (comput) въвежда¬ не на данни Eingang т вход; (сомм: Ankunft) постъпване (на сума); (Erhalt) получаване eingeben unreg vt (Arznei) да¬ вам лекарство; (Daten etc) въвеждам данни eingebildet adj въображаем; (eitel) суетен, високомерен Eingeborene(r) f(m) туземец, местен жител Eingebung/вдъхновение eingefleischt adj (Gewohnheit, Vorurteile) закоравял, за¬ костенял eingehen unreg vi (Aufnahme finden) влизам; (Sendung, Geld) постъпвам; (Tier, Pflanze) изсъхвам, заги¬ вам; (schrumpfen) свивам се (плат); vt сключвам; eine Wette - хващам бас; auf jdn ~ посвещавам се на нкг; jdm - (verständlich sein) нщ става ясно на нкг; '■'d adj подробен Eingemachte(s) п домашно консервирани плодове, тур¬ шия eingenommen adj: von +dat/ gegen +akk ~ sein обзет съм от мисълта за/против нщ eingeschrieben adj препоръ¬ чан (писмо); редовен Eingeständnis (-ses, -se) п признание eingestehen unreg vt призна¬ вам eingestellt adj: auf etw akk ~ sein настроен съм за нщ eingetragen adj (сомм) реги¬ стриран, вписан Eingeweide (-s, -) п вътреш¬ ности Eingeweihte(r) f(m) посве¬ тен^)
113 Einklang gingewöhnen vr: sich in -*-akk - свиквам c нщ eingleisig adj еднорелсов ein greifen unreg vi намесвам се, посягам върху нщ; (Zahnrad) залепвам се Eingriff т намеса; (Ope¬ ration) операция einhaken vt vr заканвам (се); хващам нкг под ръка; sich bei jdm - (sich einmischen) намесвам се Einhalt m: - gebieten +dat спирам прекратявам нкг нщ; e~en vt (Regel) спазвам vi спирам, преставам ginhängen vt окачам, зака¬ чам; vi (Telefon) окачвам слушалката, затварях!; sich bei jdm - хващам нкг под ръка ginheimisch adj местен; E~e(r) f(m) местен жител Einheit f; (Maß, MIL) (мерна) единица; подразделение; erlich adj единен, единоду¬ шен; ~spreis m единна цена ginholen vt (Verspätung) нава¬ ксвам, настигам; приби¬ рам: einen Rat/eine Erla¬ ubnis - търся съвет/вземам разрешение ginhüllen vr обвивам ginhundert пит сто ginig adj единен; sich dat - sein единодушни сме; - werden постигам единоду¬ шие ginige(r) adj, pron pl някои; (mehrere) няколко; ~mal adv неколкократен, някол¬ ко пъти ginigen vt обединявам, поми¬ рявам; vr: sich auf +akk ~ споразумявам се за нш ginigernuißen adv приблизи¬ телно; (leidlich) горе-долу, средно ginig- zW: E^keit / единство; (Übereinstimmung) съгла¬ сие; E~ung / споразумява¬ не; (Vereinigung) обединя¬ ване ginkalkuligren vt включвам в пресмятанията Einkauf m покупка: пазару¬ ване; e~en vt vi пазарувам, купувам; e~en gehen оти¬ вам на пазар Einkaufs- zW: ~bummel m разходка c цел пазаруване; ~korb m кошница за паза¬ руване; ~wagen m количка за пазаруване: ^Zentrum п търговски център ginklammern vt поставям в скоби Einklang т съгласие, съответ¬ ствие; im - mit +dat в съ¬ ответствие с
Einklemmen 114 Einklemmen vt заклещвам, притискам Einkochen vt (Obst) консерви¬ рам, изварявам Einkommen (-s, -) n доход; ~(s)steuer / данък общ до¬ ход Einkünfte pl приходи Einladen unreg vt (Person) ка¬ ня, поканвам; (Gegenstän¬ de) натоварвам; jdn ins Kino - каня нкг на кино Einladung/покана Einlage f (Programmeinlage) изпълнение от (забавна) програма; (Spareinlage) влог; (Schuheinlage) стелка; (Zahn¬ einlage) временна пломба Einlagern vt складирам Einlass (-es, -е) т (Zutritt) достъп, вход Einlassen unreg vt допускам; (einsetzen) vr вмъквам, вла¬ гам; sich mit jdm/auf etw akk ~ завързвам c нкг ин¬ тимни отношения/впускам се в нщ Einlauf т (med) клизма; е~еп unreg vi влизам; вливам; in einen Hafen - влизам в пристанище; (sport) фини¬ ширам; (Wasser) вливам се; (Stoff) свивам се; (Schuhe) vt разтъпквам; (Motor, Maschine) пускам да заг¬ рее; jdm das Haus e~en притеснявам нкг вкъщи Einleben vr свиквам с нщ, адаптирам се Einlegen vt (einfugen: Blatt, Sohle) добавям, влагам; (koch) консервирам; eine Pause - правя пауза; Pro¬ test - протестирам; Veto ~ налагам вето; Berufung ~ обжалвам; (auto: Gang) включвам на скорост Einleiten vt въвеждам; (Ge¬ burt) предизвиквам (ражда¬ не); Einleitung / увод, въ¬ ведение; начало Einleuchten vi: jdm ~ убежда¬ вам нкг; ~d adj убедителен, ясен Einliefern vt: in +akk ~ доста¬ вям, докарвам до Einlieferungsschein m доку¬ мент за доставка einlösen vt осребрявам; (Schuld¬ schein, Pfand) погасявам, изплащам; ein Versprechen ~ удържам обещание einmachen vt консервирам Einmal adv веднъж, един път; (erstens) първо; (zukünftig) веднъж; nehmen wir ~ an да приемем, че; noch - още веднъж; nicht - нито (до¬ ри); auf ~ изведнъж; es war - имало едно време; E~eins
115 gjnsarn n таблица за умножение; 4g adj еднократен; уника¬ лен; Einmarsch т (mil) навлизане (на войски); e~ieren vi на¬ влизам ginmischen vr: sich in +akk ~ намесвам се в einmütig adj единодушен Einnahme / (von Medizin) вземане, приемане; (mil) завземане; ~n pl (Geld) приходи; ~quelle / източ¬ ник на доходи einnehmen unreg vt вземам, приемам; (Stellung, Raum) заемам; ~ für/gegen +akk настройвам за/против нщ; ~d adj привлекателен, оча¬ рователен Einordnen vt нареждам, под¬ реждам; vr адаптирам се, вписвам се; (ашо) престро¬ явам се gin packen vt опаковам gmparken vt паркирам ginpflanzen vt засаждам ginplanen vt запланувам ginprägen vt запечатвам; vr {beibringen) научавам, за¬ помням; sich dat etw - за¬ помням нщ много добре ginrahmen vt поставям в рамка ginräumen vt (ordnend) при¬ бирам, подреждам; (über¬ lassen, Platz) правя място; (zugestehen) предоставям, отпускам ginreden vt: jdm/sich etw ~ втълпявам на нкг/си нщ ginreiben unreg vt намазвам, втривам; разтривам gin reichen vt подавам, връч¬ вам; einen Antrag ~ пода¬ вам молба Einreise / влизане в (чужда) държава; ~bestimmungen pl разпоредби за влизане; Erlaubnis/разрешение за влизане; -genehmigung / разрешение за влизане; e~n vi: in ein Land ~ вли¬ зам в (чужда) държава gin richten vt (Haus) обзавеж¬ дам; (schaffen) създавам, учредявам; (arrangieren) уреждам; vr (in Haus) уст¬ ройвам се; sich ~ (auf +akk) (sich vorbereiten) настрой¬ вам се/подготвям се за нщ Einrichtung f (Wohnungsein¬ richtung) обзавеждане; (öf¬ fentliche Anstalt) институ¬ ция, учреждение; (Dienste) учредяване, откриване gin rosten vi ръждясвам Eins/единица; e~ пит едно; es ist mir alles e~ все ми е едно ginsam adj самотен; E~keit f самотност, самота
ginsammeln 116 ginsammeln vt събирам Einsatz m (an Kleid) платка; (Verwendung) използване; (Spieleinsatz) миза; (Risiko) влагане, залагане; залог; (mil) участие; (mus) встъпва¬ не; im ~ в действие; e~bereit adj в (бойна) го¬ товност ginschalten vt (einßigen) включ¬ вам; (Pause) вмъквам; (elek) включвам; vr (dazwischen¬ treten) намесвам се ginschärfen vt: jdm etw - на¬ бивам на нкг нщ (в главата) ginschätzen vt vr преценявам (се) ginschenken vt наливам einschl. abk = einschließlich вкл. (=включително) ginschlafen unreg vi заспивам ginschläfernd adj (med) прис¬ пивателен; (langweilig) прис¬ пивен Einschlag m удар, попадение; (fig: Beimischung) жилка; e~en unreg vt (Fenster) счупвам; (Zähne, Schaden) разбивам; (kürzer machen) подгъвам (дреха); (Ware) затъвам, увивам; (Weg, Rich¬ tung) поемам, тръгвам; vi удрям; попадам; in etw akkJauf jdn e~en попадам в нщ/удрям по нкг ginschlägig adj подходящ; уместен, съответен ginsch ließen unreg vt затва¬ рям, заключвам; (ugseben) (mil) обкръжавам; (fig) vr включвам и себе си (в това число) einschließlich adv präp +gen включително ginschmeicheln vr: sich bei jdm - умилквам се около нкг ginschnappen vi (Tür) щра¬ кам, заключвам се; (fig): eingeschnappt sein обиден съм ginschneidend adj радикален Einschnitt m (med) разрез; (Ereignis) прелом ginschränken vt vr огранича¬ вам (се); Einschränkung / ограничение; (von Behaup¬ tung) резерва Einschreib- zW: ~(e)brief m препоръчано писмо; e~en unreg vt записвам, вписвам; vr записвам се; ~en n пре¬ поръчано писмо ginschreiten unreg vi намес¬ вам се; - gegen +akk тръг¬ вам срещу нщ/нкг ginschüchtern vt сплашвам einschulen vt: eingeschult w'erden (Kind) записват ме в училище
117 einstellen einsehen unreg vt {hineinsehen in) поглеждам, преглеждам; (Akten) проверявам; (fig) разбирам; E~ (-s) n преглед, проверка; ein E~ haben проявявам разбиране einseitig adj едностранен; ед¬ ностранчив einsetzen vt поставям, слагам; монтирам; jdn ins Amt ~ поставям нкг на длъжност; Geld ~ употребявам пали за нгц; (mus) vr встъпвам; sich für jdn/etw ~ застъп¬ вам се за нкг/нгц Einsicht /разбиране; прозре¬ ние; (in Akten) достъп, преглеждане; zu der ~ kommen, dass... стигам до прозрението, че...; e~ig adj сговорчив; благоразумен; e~slos adj неблагоразумен, несговорчив einsilbig adj (auch fig) еднос¬ ричен einspannen vt (Papier) опъ¬ вам, поставям; (Pferde) впрягам; (ugs: Person) впрягам в работа Einsparung/спестяване, ико¬ номия einsperren vt заключвам, зат¬ варям (в затвора) einspielen vr (sport) разгря- вам се; vt (Film: Geld) нося пари; (Instrument) разра¬ ботвам, настройвам; sich aufeinander - сработваме се; gut eingespielt добре заучен, добре сработен einsprachig adj едноезичен einspringen unreg vi {aushel¬ fen) притичвам се на по¬ мощ Einspruch т възражение, жалба; ~srecht п право на обжалване einspurig adj (eisenb) едноли- неен; (aüto) еднолентов einst adv някога (и за бъде¬ ще); едно време einstecken vt (Brief пускам; (elek: Stecker) пъхам, включ¬ вам; (Geld) прибирам в джоба си; (hinnehmen) при¬ емам, преглъщам einstehen unreg vi: für jdn/ etw ~ отговарям/гаранти- рам за нкг/нщ einsteigen unreg vi качвам се; (sich beteiligen) включвам се, участвам; einstellen vt (aufhören) спи¬ рам, прекратявам; (Geräte) включвам; (Kamera, Sen¬ der, Radio) настройвам; (in Firma) назначавам; (Firma) vr (anfangen) започвам; (kommen) пристигам, ид¬ вам; sich auf jdn ~ нагаж-
Einstellung 118 дам се към нкг; sich auf etw akk - настройвам се/под- готвям се за нщ Einstellung / (Außören) спи¬ ране, прекратяване; (von Arbeiter etc) назначаване; (Haltung) позиция, нагласа; (film) ракурс Einstieg (-(e)s, -е) т качване, включване; (fig) участие einstig adj някогашен einstimmig adj единодушен; (mus) едногласен einstmals adv някога einstöckig adj едноетажен Einsturz m срутване, падане einstürzen vi срутвам се, па¬ дам einst- zW: -weilen adv засега; (vorläufig) (междувремен¬ но; -weilig adj временен eintägig adj еднодневен eintauschen vt: gegen od für +akk - заменям срещу/за eintausend пит хиляда einteilen vt (in Teile) разде¬ лям, класифицирам; (Men¬ schen) разпределям einteilig adj състоящ се от ед¬ на част eintönig adj монотонен, едно¬ образен Eintopf т варено, яхния Eintracht /сговор; einträch¬ tig adj сговорен, единен Eintrag т записване, вписва¬ не; amtlicher - регистри¬ ране; e-en unreg vt запис¬ вам, вписвам; Profit е-еп нося печалба; vr записвам се einträglich adj доходен eintreffen unreg vi настъп¬ вам; (ankommen) присти¬ гам eintreten unreg vi влизам; (sich einsetzen) настъпвам; ~ in +akk влизам/встъпвам в; Eintritt m (Betreten) влизане, вход; (Anfang) настъпване; (in Club etc) встъпване Eintritts- zW: -geld n такса за вход; -karte/билет; -preis m цена за вход ein üben vt заучавам Einvernehmen (-s, -) n съгла¬ сие, разбирателство einverstanden excl съгласен!; adj: - sein съгласен съм Einverständnis n съгласие Einwand (-(e)s, -е) m възра¬ жение Einwand- zW\ -erer m имиг¬ рант; e-ern vi имигрирам; -erung/имиграция einwandfrei adj adv безупре¬ чен; безупречно Einweg- zW\ -flasche/бутил¬ ка за еднократна употреба;
119 Anziehen -spritze / спринцовка за еднократна употреба feinweichen vt накисвам einweihen vt: eine Kirche, Brücke, ein Gebäude - ос¬ вещавам, откривам църква, мост, сграда; jdn - (in +акк) посвещавам нкг в нщ; Einweihung / освеща¬ ване, откриване; посвеща- ване feinweisen unreg vt (in Amt, Arbeit) въвеждам; (in An¬ stalt) приемам feinwenden unreg vt: etwas - gegen +akk възразявам против feinwerfen unreg vt: einen Brief, Geld ~ пускам пис¬ мо, монети; (Fenster) счуп¬ вам; (äußern) вмятам, под¬ хвърлям feinwickeln vt увивам, загъ- вам; (fig: ugs) мамя, заб¬ луждавам einwilligen vi: - in +акк съг¬ ласявам се на; Einwilli¬ gung/ съгласие feinwirken vi: auf jdn/etw ~ въздействам върху нкг/нщ Einwohner(in) (-s, -) m(j) жи¬ тел; -meldeamt n служба по адресна регистрация; -Schaft / жители Einwurf m (Öffnung) процеп за пускане; (von Münze, Brief) пускане (на монета, писмо); (sport) странично хвърляне, тъч Einzahl / единствено число; e-en vt внасям, плащам; -ung / внасяне, плащане; -ungsschein т вносна бе¬ лежка feinzaunen vt заграждам, ог¬ раждам Einzel (-s, -) п (Tennis) еди¬ нична игра; Fahrschein т еднопосочен, единичен би¬ лет; -fall т единичен слу¬ чай; Handel т търговия на дребно; Handelspreis т цена на дребно; —heit/под¬ робност; -kind п единстве¬ но дете; e~n adj отделен; (vereinzelt) adv единичен, изолиран; das -ne отделен човек; ins -ne gehen навли¬ зам в подробности; -teil п отделна част; -zimmer п единична стая feinziehen unreg vt (Kopf Fühler, Antenne, Fahrge¬ stell) прибирам; (Steuern, Erkundigungen) събирам; (mil) набирам; (aus dem Verkehr ziehen) изтеглям от обръщение; (konfiszieren) конфискувам; vi (Friede, Ruhe) възцарявам се; (Flüs-
einzig 120 sigkeit) попивам; (in Woh¬ nung) нанасям се einzig adj единствен; (ohne¬ gleichen) изключителен, уникален; das Е-е един¬ ственото; der/die -е един- ственият/единствената; -ar¬ tig adj изключителен, без¬ подобен Einzug m (тържествено) вли¬ зане, настаняване, нанася¬ не Eis (-es) n лед; (Speiseeis) сла¬ долед; -bahn/ледена пър¬ залка; -bär m бяла/полярна мечка; -becher m мелба; -bein n (задушен) джолан; -berg m айсберг; -caf£ n кафене за сладоледови спе¬ циалитети; -decke / ледена покривка; -diele/сладкар¬ ница за сладоледови специ¬ алитети Eisen (-s, -) п желязо Eisenbahn / железница; -er (-s, -) т железничар; -Schaf¬ fner т кондуктор; -wagen т влаков вагон Eisenerz п желязна руда eisern adj железен; (fig) -е Gesundheit, Energie же¬ лязно здраве, желязна енер¬ гия; -е Reserve неприко¬ сновен запас Eis- zW: e-frei adj почистен от лед; -hockey п хокей на лед; e-ig adj леден; e-kalt adj леденостуден; -kunst¬ lauf m фигурно пързаляне; -laufen n пързаляне c кън¬ ки; -pickel m пикел, плани- нарска кирка; -schrank т хладилник; -würfel т куб¬ че лед; -zapfen т ледена висулка; -zeit / ледников период eitel adj суетен; E-keit/суе¬ та Eiter (-s) т гной; e-ig adj гноен; e-n vi загноявам Eiweiß (-es, -е) n белтък; (chem) белтъчина Ekel1 (-s, -) n (ugs: Mensch) гад Ekel2 (-s) m отвращение; e-erregend adj отвратите¬ лен; e-haft adj отвратите¬ лен; e-ig adj гнусен, отвра¬ тителен; e-n vr: sich vor +dat - гнуся се, отвраща¬ вам се от нщ; es e-t mich/mir изпитвам погну¬ са, отвращение; eklig adj = ekelig Ekstase/екстаз Ekz£m (-s, -e) n (med) екзема Elan (-s) m замах, размах, устрем elastisch adj еластичен Elastizität/еластичност
121 Empfangs Elch (-(e)s, -е) m лос Elefant (-en, -en) m слон elegant adj елегантен Eleganz /елегантност Elek- zW: ~triker (-s, -) m електротехник; e~trisch adj електрически; e-trisieren vt (auch fig) наелектризирам; ~trizitlt / електричество; ~trizitätswerk n електроце¬ нтрала; (Gesellschaft) елект¬ рическа компания Elektro- zW\ ~de / електрод; -'gerät n електроуред; ~herd m електрическа готварска печка; ~n (-s -en) n елект¬ рон; -menrechner m елект¬ ронен калкулатор; ~nik / електроника; e~nisch adj електронен; ~rasierer m електрическа самобръснач¬ ка; ~t£chnik / електротех¬ ника Element (-s, -е) n елемент; e~ai* adj елементарен; (na¬ turhaft) основен Elend (-(e)s) n мизерия, ни¬ щета; e~ adj мизерен; ~sviertel n беден квартал elf пит единайсет; Е-'/еди- надесеторка Elfe / елф Elfenbein п слонова кост Elfmeter т (sport) дузпа ЕШе / елит Eli- zW: ~bogen т лакът; ~е/ лакътна кост; {Maß) лакът (мярка); -enbogen т лакът Eisass (- od -es) п Елзас Elster / сврака Eltern pl родители; ~beirat т родителски съвет (в учили¬ ще); ~haus п роден дом; e-'los adj без родители Emaille (-s, -s) п емайл emailieren vt емайлирам Emanzipation / еманципация • • . emanzipieren vt еманципи¬ рам Embryo (-s, -s od -nen) m ем¬ брион Emi- zW\ -'grant(in) m(f) емигрант(ка); ~gration / емиграция; e~gri£ren vi емигрирам Emission / емисия Empfang (-(e)s, -e) m прием; {Erhalten) получаване; in ~ nehmen приемам; e~en unreg vt приемам; vi (schwan¬ ger werden) зачевам Empfing- zW: ~er (-s, -) m получател; (сомм) адресат; ~erabschnitt m талон на получателя; e~lich adj въз¬ приемчив, податлив; ~nis / забременяване, зачатие; -'nisverhütung/предпазва- не от забременяване Empfangs- zW\ -'bestätigung
empfehlen 122 / потвърждение за получа¬ ване на нщ; -schein т раз¬ писка, потвърждаваща по¬ лучаване; -zimmer п при¬ емна empfehlen unreg vt vr пре¬ поръчвам (се); -swert adj препоръчителен Empfehlung/препоръка empfind zW\ -en unreg vt усе¬ щам, изпитвам, чувствам; -lieh adj чувствителен; -sam adj чувствителен, де¬ ликатен: Е-ung/усещане, осезание, чувство empfehlen etc vb siehe em¬ pfehlen empor adv нагоре empören vt възмущавам; -d adj възмутителен Empörung / възмущение emsig adj усърден, прилежен End- zW: -e (-s, -n) n край; am -е на края; (schließlich) в крайна сметка: am -e sein на края на силите/възмож- ностите си съм: -е De¬ zember в края на декември; zu -е sein свършвам; е-еп V/ завършвам; е—gültig adj окончателен; е—lieh adj краен (Math); adv най-пос¬ ле, най-сетне; e-lich! най- после!; komm e-lich идвай най-сетне; e-los adj безк¬ раен; -spiel п финал; -spurt т (Sport) финален спринт; -Station/последна спирка; -ung/окончание Endivie/ ендивия, градинска цикория Energie/енергия; -bedarf т потребление на енергия; e-los adj без енергия; -ver¬ brauch т разход на енер¬ гия; -Versorgung/ енергос¬ набдяване; -Wirtschaft / енергетика energisch adj енергичен eng adj (Kleidung) тесен, плъ¬ тен; (fig; Horizont) ограни¬ чен; (Freundschaft, Verhält¬ nis) тесен, близък; - an etw dat близо/плътно до Engagement (-s, -s) n ангажи¬ мент, ангажираност engagieren vt vr ангажирам (се) £ngef (auch fig) теснота, тес- нотия; (Landenge) теснина; (Meerenge) пролив, про¬ ток; jdn in die - treiben поставям нкг натясно Engel (-s, -) m ангел; e-haft adj ангелски England n Англия; Englä¬ nderin) (-s, -) m(f) англи¬ чанин; englisch adj анг¬ лийски Engpass m проход, дефиле; (fin) дефицит
123 entgegen engstirnig adj тесногръд Enkel(in) (-s, -) m(f) внук (-уч- ка); -kind n внуче епцгт adj значителен; огро¬ мен; необикновен Ensemble (-s, -s) n ансамбъл entbehr- zW\ -en vt липсва ми, лишавам се от; -lieh adj не¬ нужен; Е-ung/лишение entbinden unreg vt: jnd von etw dal - освобождавам нкг от нщ; (med) израждам; Entbindung / израждане; Entbindungsheim n роди¬ лен дом entdeck- zW: ~en vt откривам; E-er (-s, -) m откривател; E-ung/откритие Ente / патица enteignen vt отчуждавам, из¬ земвам enterben vt лишавам от нас¬ ледство entfallen unreg vi изпадам; {wegfallen) отпадам; {verge¬ ssen) забравям; der Name ist mir - не се сещам за името; auf jdn - падам се (като дял) entfalten vt (Talente) разгръ¬ щам; Entfaltung / разгръ¬ щане entfern- zW: -en vt отстраня¬ вам; {hinauswerfen) из¬ хвърлям; -t adj отдалечен; weit davon -t sein, etw zu tun далече съм от това да направя нщ; E~ung/раз¬ стояние; {Wegschaffen) от¬ страняване entfremden vt vr отчуждавам (се); Entfremdung/отчуж¬ дение entfrosten vt размразявам entführ- zW: -en vt отвличам, похищавам; E-er m похи¬ тител; E~ung / отвличане, похищение entgegen präp +dat срещу; противно на; adv насреща; -bringen unreg vt проявя¬ вам; jdm etw -'bringen (fig) проявявам нщ към нкг; -'gehen unreg vi +dat вървя срещу нщ/нкг; -'ge¬ setzt adj противоположен; {widersprechend) противо¬ речащ; --halten unreg vt (fig) подавам, възразявам; E-kommen n отзивчивост; -kommen unreg vi +dat идвам насреща; {fig) любе- зен/отзивчив съм; -“kom¬ mend adj любезен, отзив¬ чив; --nehmen unreg vt приемам, получавам; -sehen unreg vi +dat очаквам; -setzen vt противопоста¬ вям; -treten unreg vi +dat излизам насреща на нкг
entgegnen 124 (auch fig)\ -wirken vi +dat противодействам entgegnen vt отвръщам entgehen unreg vi убягва ми entgleisen vi (eisenb) дерайли¬ рам, излизам от релси (auch fig: Person) entgräten vt почиствам от костите (риба) Enthaarungscreme у крем за обезкосмяване enthalten unreg vt съдържам; vr: sich von etw dat - въздържам се от нщ enthaltsam adj сдържан, въз¬ държан, умерен enthalten vt разкривам Enthusiasmus (-) т ентусиа¬ зъм entkommen unreg vi: aus +dat od +dat - избягвам от entkräften vt обезсилвам; ein Argument - обезсилвам аргумент entladen unreg vt разтовар¬ вам; (elek) разреждам, раз¬ товарвам; vr (elek: Gewehr) разреждам се, раз¬ товарвам се entlang adv покрай; -dem Fluss, den Fluss - покрай реката; -gehen unreg vi вървя покрай нщ entlarven vt разобличавам entlassen unreg vt освобожда¬ вам; (Arbeiter) уволнявам; Entlassung/уволнение entlasten vt разтоварвам, об¬ лекчавам; den Angeklag¬ ten - оневинявам обвиняе¬ мия; ein Konto - изпраз¬ вам сметка Entlastung / разтоварване, облекчаване; оневиняване entlegen adj отдалечен entlocken vt: jdm etw - из¬ мъквам (умело) нщ от нкг entmutigen vt обезкуражавам entnahmen unreg vt: einer Sache dat etw - изваждам, вземам нщ от нщ; (folgern) разбирам, заключавам entreißen unreg vt: jdm etw - изтръгвам нкм нщ entrichten vt плащам, внасям entrosten vt почиствам от ръжда entrüst- zW: ~en vt vr възму¬ щавам (се); -et adj възму¬ тен; Е-ung/възмущение entschädigen vt обезщетявам; Entschädigung/обезщете¬ ние entschärfen vt обезвреждам (мина); (Kritik) смекчавам Entscheid (-(e)s, -е) m (съдеб¬ но) решение; e-en unreg vt vi vr решавам (се); e-end adj решаващ; -ung/решение entschieden adj решен;
125 entwarfen (entschlossen) решителен; E~heit / решителност, pe- шеност entschließen unreg vr реша¬ вам се entschlossen adj решен, ре¬ шителен; E~heit / реше- ност, решителност Entschluss т решение; ~kraft / сила/правомощие да се вземат решения entschuldigen vt извинявам (се) Entschuldigung / извинение; jdn um ~bitten моля нкг за извинение; ~! (Verzeihung) извинете! entsetz- zW\ ~en vt ужасявам, шокирам; E~en (-s) n ужас; ~lich adj ужасяващ, шоки¬ ращ; ~t adj ужасен, шокиран Entsorgung / (von Kraftwer¬ ken, Chemikalien) разчист¬ ване, извозване на отпадъ¬ ци, химикали entspannen vt vr (Körper) ус¬ покоявам (се), отпускам (се); (pol: Lage) разведря¬ ва се, уталожва се Entspannung / успокояване, отпускане; (pol) разведря¬ ване; -spolitik / политика на разведряване entsprochen unreg vi: einer Sache dat ~ отговарям, съответствам на; Anfor¬ derungen, Wünschen ~ отговарям на изисквания, желания; ~d adj съответен entspringen unreg vi: einer Sache dat ~ извирам; про¬ излизам, произтичам entstehen unreg vi: aus +dat od durch +akk ~ възник¬ вам, създавам се Entstghung f възникване, създаване entstellen vt обезобразявам; die Wahrheit - изопачавам истината entstören vt (radio) премах¬ вам смущенията enttäuschen vt разочаровам; Enttäuschung / разочарова¬ ние entwaffnen vt (auch fig) ра¬ зоръжавам entwässern vt отводнявам, обезводнявам; Entwässe¬ rung / отводняване, обез¬ водняване entweder konj или; ~ oder или...или entwanden unreg vt открад¬ вам, задигам entwarfen unreg vt (Zeichnung) скицирам; (Modelt) проекти¬ рам; einen Vertrag, ein Gesetz ~ изготвям проекто¬ договор, проектозакон
entwerten 126 entwerten vt обезценявам; (stempeln) унищожавам, пра¬ вя невалиден (c печат) Entwerter (-s, -) m перфоратор, апарат за самотаксуване entwickeln vt vr развивам (се); vt (phot) проявявам (Mut, Energie) разгръщам, проявявам Entwicklung / развитие; (phot) проявяване Entwjcklungs- zW: -hilfe / помощ за развитие; -land n развиваща се страна entwöhnen vt отказвам (от навик); (Süchtige): jdn ein¬ er Sache - отучвам, отвик¬ вам нкг от нщ Entwöhnung / отказване, от- учване entwürdigend adj унизителен Entwurf т проект, скица entziehen unreg vt отнемам, лишавам; vr: sich einer Sache dat - измъквам се от нщ; etw entzieht sich mein¬ er Kenntnis не съм инфор¬ миран за нщ; sich der Pflicht - избягвам от задължение Entziehung/отнемане, лиша¬ ване; -sanstalt /заведение за лечение на зависимост; -skur / лечение от зависи¬ мост entziffern vt разшифровам, разгадавам entzücken vt очаровам; Е- (-s) п очарование, възхищение; -d adj очарователен, въз¬ хитителен entzünden vt запалвам; (fig, MED) възпалявам; vr (auch fig) възпалявам се, (Streit) разгарям се Entzündung/(med) възпале¬ ние entzwgi adv на две; -brechen unreg vt vi счупвам на две; -en vt счупвам/разделям на две; -gehen unreg vi счуп¬ вам се/разпадам се на две Enzian (-s, -) т тинтява Epidemie/епидемия Epilepsie/епилепсия Episode/ епизод Epoche / епоха; - machend adj епохален Epos (-s, Epen) п епос er (пот) ргоп той erarbeiten vt разработвам; eine Theorie - развивам теория erbarmen vr; sich - {+gen) смилявам се над нщ; Е- (-s) п милост, съчувствие erbärmlich adj жалък, окаян; E-keit/жалко, окаяно със¬ тояние erbarmungslos adj безмилос¬ тен, безжалостен
127 Erfolg erbau- zW\ -en vt изграждам; (fig) радвам; E-er m строи¬ тел; -lieh adj приятен, рад¬ ваш Erbe1 (-n, -n) m наследник Erbe2 (-s) n наследство (auch fig) grben vt наследявам erbeuten vt плячкосвам, заграб- вам (auch MIL) Erb- zW\ -faktor m наслед¬ ствен фактор; -folge / ред на унаследяване; -in /нас¬ ледница erbittern vt огорчавам; (er¬ zürnen) разярявам erbittert adj (Kampf) разярен erblassen vi пребледнявам erblich adj наследствен erblinden vi ослепявам erbrechen unreg vt vr повръ¬ щам Erbschaft/наследство Erbse/грахово зърно Erbstück n наследствена вещ Erd- zW\ -achse / земна ос; -atmosphäre/земна атмо¬ сфера; -beben n земетресе¬ ние; -beere/ягода; -boden m почва, земя; -е/Земя, зе¬ мя, пръст; zu ebener -е на нивото на земята; e-en vt (elek) заземявам; -gas п зе¬ мен газ; -geschoss п призе¬ мен етаж, партер; -künde / география; -nuss / фъстък; -öl п нефт; -rutsch т свла- чище; -teil т континент erdenklich adj мислим, въз¬ можен erdrosseln vt удушавам (с въ¬ же) erdrücken vt затискам erdulden vt изтърпявам ereignen vr случвам се Ereignis (-ses, -se) n събитие; e-los adj без особени съби¬ тия; e-reich adj богат на събития ererbt adj (Haus, Krankheit) наследствен erfahren unreg vt узнавам, научавам; (erleben) прежи¬ вявам; adj опитен, вещ Erfahrung/опит; e-sgemäß adv от опит erfassen vt хващам; (fig: ein¬ beziehen) обхващам; (ver¬ stehen) схващам erfind- zW: -en unreg vt изоб¬ ретявам; E-er (-s, -) m изобретател; ~erisch adj изобретателен; E-ung / изобретение Erfolg (-(e)s, -е) m успех; e-en vi следвам; (sich ergeben) ставам; (stattfind¬ en) състоя се; e~los adj бе¬ зуспешен; -losigkeit / лип¬ са на успех; e-reich adj yc-
erforderlich 128 пешен; e~versprechend adj обещаващ успех, перспек¬ тивен erforderlich adj изискващ се, необходим erfordern vt изисквам erforschen vt (Land) изслед¬ вам; Erforschung/изслед¬ ване erfrauen vr: sich an +dat - радвам се на нщ; наслажда¬ вам се на; sich einer Sache gen ~ радвам се на нщ erfreulich adj радващ, радос¬ тен; -erweise adv за радост erfrieren unreg vi замръзвам, премръзвам erfrischen vt освежавам; Er¬ frischung/ освежаване Erfrischungs- zW: -getränk n освежителна/разхладител- на напитка; -raum m бю¬ фет erfüllen vt (Raum etc) изпъл¬ вам; (fig: Bitte etc) изпъл¬ нявам ergänzen vt допълвам; Er- gänzung/допълнение; (Zu¬ satz) добавка ergaben unreg vt давам, нося, давам като резултат; vr: sich einer Sache (dat) - от¬ давам се на, посвещавам се на; adj предан Ergebnis (-ses, -se) п резул¬ тат; e-los adj безрезулта¬ тен ergehen unreg vi unpers: es ergeht ihm gut/schlecht той преживява добре/зле; sich in etw dat - впускам се в нщ; etw über sich - lassen понасям, търпя ergiebig adj обилен; благодатен Ergonomie/ергономия Ergonomik/= Ergonomie ergreifen unreg vt (auch fig) хващам; (Beruf) захващам; Maßnahmen - вземам мер¬ ки; (rühren) трогвам; -d adj затрогващ, трогателен ergriffen adj трогнат Erguss m излив; еякулация; кръвоизлив; (fig) излияние erhalten unreg vt получавам; (bewahren) запазвам, съхра¬ нявам; gut - добре запазен erhältlich adj който може да се получи, купи Erhaltung / получаване; за¬ пазване, съхраняване erhärten vt втвърдявам; eine These - потвърждавам теза erheben unreg vt издигам; Protest, Forderungen - из¬ разявам протест, предявя¬ вам изисквания; Fakten - излагам факти erhablich adj значителен erhaitern vt разведрявам; раз¬ веселявам
129 Erlass Erheiterung / разведряване; развеселяване; zur allge¬ meinen - за всеобщо раз- веселение erhitzen vt загрявам, нажежа¬ вам; (fig) нагорещявам, разпалвам erhoffen vt надявам се, очаквам erhöhen vt повишавам; (ver¬ stärken) засилвам erhfll- zW: ~en vr съвземам се; (entspannen) почивам си, от¬ пускам се; ~sam adj възста¬ новителен; E~ung/почивка, възстановяване, съвземане; -ungsbedürftig adj нуждаещ се от почивка; E~ungsgebiet п курорт; E~ungsheim п по¬ чивна станция erinnern vt: jdn an +акк ~ на¬ помням на нкг за; vr: sich an +акк ~ припомням си, спомням си за Erinnerung/спомен erkältet adj настинал, прос¬ тудил се; ~ sein настинал съм, простудил съм се Erkältung / простуда, нас¬ тинка erkennbar adj различим, раз¬ познаваем erkennen unreg vt разпозна¬ вам, различавам; (sehen, verstehen) разбирам erkannt- zW: ~lich adj призна¬ телен, благодарен: sich ~lich zeigen проявявам благодар¬ ност; EHichkeit / благодар¬ ност, признателност; (Ge¬ schenk) подарък в знак на признателност; E~nis / поз¬ нание; (das Erkennen) раз¬ познаване; (Einsicht) прозре¬ ние; zur E~nis kommen сти¬ гам до прозрението Erkennung/разпознаване Erkennungszeichen п отли¬ чителен знак Erker (-s, -) т еркер erklär- zW: ~bar adj обясним; ~en vt обяснявам; ~lich adj обясним; (verständlich) раз¬ бираем; E~ung / обясне¬ ние; (Aussage) разяснение erkranken vi заболявам, раз¬ болявам се; Erkrankung / заболяване er kund- zW: ~en vt разузна¬ вам; ~igen vr: sich nach +dat ~ осведомявам се за, информирам се за; ЕЧ- gung/ запитване; E~ung/ разузнаване erlahmen vi осакатявам, оку- цявам; (nachlassen) заба¬ вям, застивам erlangen vt достигам Erlass (-es, =е) т указ; (Aufhebung) отмяна, отме¬ няне; опрощаване
erlassen 130 erlassen unreg vt: eine Ver¬ fügung ~ издавам разпо¬ редба; ein Gesetz ~ издавам закон; jdm die Strafe - on- рощавам/отменям наказа¬ ние на нкг; jdm etw - опро¬ щавам на нкг нщ erlauben vt: jdm etw - позво- лявам/разрешавам на нкг нщ Erlaubnis / позволение, раз¬ решение; (Schriftstück) раз¬ решително erläutern vt разяснявам; Er¬ läuterung/ разяснение erleben v/ преживявам; изжи¬ вявам Erlebnis (-ses, -se) п прежи¬ вяване erledigen vt свършвам, из¬ пълнявам; уреждам; einen Antrag - уреждам заявле¬ ние; (ugs: erschöpfen) изто¬ щавам; (ruinieren) съсип¬ вам; (umbringen) ликвиди¬ рам, убивам erleichtern vt олекотявам, улес¬ нявам; (lindern, beruhigen) облекчавам; Erleichterung/ облекчение, улеснение erleiden unreg vt претърпя¬ вам, понасям erlernen vt изучавам erlesen adj отбран, избран erleuchten vt осветявам; (ßg) осветлявам Erleuchtung/(Einfall) хрум¬ ване, идея Erlös (-es, -е) m постъпление, приход erlösen vt спасявам, избавям; Erlösung/спасение; (rel) избавление ermächtigen vt упълномоща¬ вам; Ermächtigung / пра¬ вомощие, пълномощие ermähnen vt напомням, пре¬ дупреждавам; мъмря; Er¬ mahnung/ напомняне, пре¬ дупреждение; мъмрене ermäßigen vt намалявам; Er¬ mäßigung/ намаление ermessen unreg vt преценя¬ вам, измервам; E~ (-s) n преценка, усмотрение; in jds E~ liegen нещо е оста¬ вено на нечия преценка/не- чие усмотрение ermitteln vt откривам, опре¬ делям; (Täter) vi: gegen jdn - разследвам нкг Ermittlung / откриване, из¬ дирване; (Polizeiermittlung) (полицейско) разследване ermöglichen vt: jdm etw ~ да¬ вам на нкг възможност за ermurden vt убивам ermüden vt vi уморявам (се), изморявам (се); ~d adj умо¬ рителен, изморителен Ermüdung/умора
131 Ersatz ermutigen vt окуражавам ernähr- zW\ -en vt храня; (Familie) изхранвам, из¬ държам; sich -en von прех¬ ранвам се c; E-er (-s, -) m глава на семейството; E-ung / храна, хранене; (Unterhalt) прехрана ernennen unreg vt назнача¬ вам; номинирам; Ernen¬ nung / назначаване; номи¬ ниране erneu- zW: -ern vt подновя¬ вам, сменям; E-erung/об¬ новление, смяна; -t adj об¬ новен, повторен; adv пов¬ торно, отново ernst adj сериозен; E- (-es) m сериозност; das ist mein Е- говоря сериозно; im E- сериозно; E- machen mit efw dat сериозен съм от¬ носно нщ, вземам нщ на се¬ риозно; E-fall т случай на опасност; -gemeint adj се¬ риозен; -haft adj сериозен; E-haftigkeit / сериозност; - lieh adj сериозен Ernte/реколта; прибиране на реколтата; e-n vt приби¬ рам, жъна, бера; {fig) жъна Erflber- zW: -er (-s, -) m заво¬ евател; e-n vt завоювам, завладявам; -ung / завла¬ дяване, завоюване eröffnen vt откривам; jdm etw - разкривам/съобща- вам нщ на нкг Eröffnung/откриване erörtern vt разисквам Erotik/еротика; erotisch adj еротичен erpress- zW: -en vt изнудвам; E-er (-s, -) m изнудвач; Е-ung/изнудване erprobt adj (Gerät, Medika¬ mente) изпробван, изпитан erraten unreg vt отгатвам erreg- zW\ -en vt възбуждам; (ärgern) раздразвам; (Her¬ vorrufen) предизвиквам, при¬ чинявам; E-er (-s, -) m при¬ чинител (на болест) E-ung / възбуда, раздразне¬ ние, вълнение erreichbar adj постижим, достижим erreichen vt постигам, дости¬ гам; den Zug - стигам нав¬ реме за влака errichten vt изграждам, пост¬ роявам; (gründen) основа¬ вам, създавам erringen unreg vt извоювам erröten vi изчервявам се Errungenschaft / постиже¬ ние, достижение; (ugs: Anschaffung) придобивка Ersatz (-es) m заместител; (Schadenersatz) обезщете-
erscheinen 132 ние; (mil) '•'dienst m алтер¬ нативна военна служба; -reifen m (auto) резервна гума; -teil n резервна част erscheinen unreg vi явявам се; Erscheinung / явление; (Geist) видение; (Gestalt) вид, фигура erschießen unreg vt застрел¬ вам erschlagen unreg vt убивам, пребивам erschöpf- zW: -en vt изчерп¬ вам; изтощавам; -end adj изчерпателен; изтощите¬ лен; E-ung / изчерпване, изтощение erschrecken vt изплашвам, стряскам; ~d adj плашещ, стряскащ erschrecken adj уплашен erschüttern vt разтърсвам (auch f\g)\ Erschütterung/ сътресение; потрес erschweren vt утежнявам, затруднявам erschwinglich adj достъпен (като цена) ersetzen vt заменям, замест¬ вам; възстановявам; jdm Unkosten etc - възстановя¬ вам на нкг разходи или др. ersichtlich adj видим, очеви¬ ден ersparen vt спестявам Ersparnis/спестяване erst adv 1. първо, веднъж; mach - mal die Arbeit fer¬ tig първо довърши работа¬ та; wenn du das - mal hin¬ ter dir hast веднъж това да ти се махне от тавата; 2. (nicht früher als, nur) едва; (nicht bis) чак; - gestern ед¬ ва вчера; - morgen чак ут¬ ре; - als едва когато; wir fahren - später ще тръгнем чак после; er ist (gerade) - angekommen той едва (що) пристигна; 3. wäre er doch - zurück! да се беше вър¬ нал вече! erst-zW: E-aufführung/npe- миера; E-ausgabe / първо издание; -beste(r, s) adj първият срещнат; -ens adv първо; -klassig adj първо¬ класен; -malig adj първи; -mals adv за първи път erstatten vt възстановявам; Kosten - възстановявам разходи; Anzeige gegen jdn - правя донос; подавам оплакване в полицията; Be¬ richt - докладвам Erstattung/(von Kosten) въз¬ становяване на разходи erstaunen vt учудвам; Е- (-s) п учудване erstaunlich adj учудващ
133 erzeug erstgehen unreg vt убивам c нож ersticken vt vi (auch fig) заду¬ шавам (се); in Arbeit ~ затънал съм до гуша в ра¬ бота erstrecken vr простирам се ertappen vt хващам, улавям ertgUen vt давам, предоставям Ertrag (-(e)s, -е) т добив; {Gewinn) доход ertragen unreg vt понасям erträglich adj поносим ertrinken unreg vi удавям се erwachen vi събуждам се erwachsen adj възрастен, по¬ раснал; E~e(r) f(m) възрас- тен(-тна); E~enbildung / обучение за възрастни erwägen unreg vt преценявам; Erwägung/преценка erwähn- zW: ~en vt спомена¬ вам; ~enswert adj достоен за споменаване; E~ung / споменаване erwärmen vt затоплям; vr: sich für +akk ~ запалвам се по нщ Erwarten п очакване über meinen/unseren - над мои- те/нашите очаквания; wider ~ противно на очакванията erwarten vt очаквам; etw kaum ~ können едва дочак¬ вам да Erwartung/очакване erwartungsgemäß adv спо¬ ред очакванията erwartungsvoll adj изпълнен с очакване erwgcken vt събуждам; den Anschein - давам вид, че Erwgis (-es, -е) т доказател¬ ство; e~en unreg vt vr: sich e~en (als) оказвам се (нщ); jdm einen Gefallen/Dien- ste e~en правя на нкг услу¬ га Erwgrb (-(e)s, -е) m покупка; {Beruf) работа; e~en unreg vt придобивам erwgrbs- zW: ~los adj безра¬ ботен; E~quelle / източник на приходи; ~tätig adj ра¬ ботещ erwidern vt отвръщам erwischen (wgs) vt хващам, улавям erwünscht adj желан, желате¬ лен erwürgen vt удушавам Erz (-es, -е) n руда erzähl- zW\ ~en vt vi разказ¬ вам; sie kann gut ~en тя умее добре да разказва; E~er (-S, -) т разказвач; E-ung/разказ Erzbischof т архиепископ erzeug zW; ~en vt произвеж¬ дам; E~nis (-ses, -se) n npo-
erziehen 134 дукт; E-ung / производ¬ ство erziehen unreg vt възпитавам; (bilden) обучавам; Erzie- her(in) (-s, -) m(f) възпита¬ тел erzwingen unreg vt постигам насила es (пот, akk) pron то, на него Esel (-s, -) m магаре Eskalation/ ескалация ess- zW: -bar adj ядлив, който може да се яде; Eßbesteck п прибори за хранене; Е-eckе/кът за хранене £ssen unreg vt vi ям; E- (-s, -) п ядене, храна £ssig (-s, -е) т оцет Ess- zW: -kastanie / ядлив кестен; Höffel т супена лъ¬ жица; Hisch т маса за хра¬ нене; -waren pl хранител¬ ни стоки; -zimmer п трапе¬ зария etablkren vt vr утвърждавам (се) Etage/етаж; -nbetten pl дву¬ етажно легло; -nwohnung/ жилище в блок или коопе¬ рация Etappe / етап Etat (-s, -е) т бюджет etc abk = et cetera и т.н. Ethik/етика; ethisch adj ети¬ чен Etikett (-(e)s, -е) п етикет; -е /етикет (на поведение) etliche pron pl няколко, доста; -s pron няколко, някои Etui (-s, -s) п калъф £twa adv (ungefähr) прибли¬ зително, около; (vielleicht) вероятно; (beispielsweise) например, примерно; nicht - да не би; Hg adj евентуа¬ лен £twas pron нещо; (ein wenig) adv малко euch pron (akk von ihr) вас, на вас Eule/кукумявка eure adj pl von euer ваши eure (r, s) pron ваш(а, e); -rseits adv от ваша страна; -s adj n euer; -sgleichen pron от вашия род, такива като вас; Hw egen adv (für euch) за вас; (wegen euch) заради вас; Hwillen adv: um Hwillen = euretwegen eurige pron: der/die/das - ва¬ шият/ вашата/вашето Euro- zW: -pa n Европа; -pä- er(in) m(j) европеец (-ей- ка); e-päisch adj европейс¬ ки; -pameister m евро¬ пейски шампион; -papar- lament n Европейски пар¬ ламент; ~scheck m (fin) ев- рочек
135 EZ Euter (-s, -) n виме ev. abk = evangelisch evakuieren vt евакуирам evangelisch adj евангелски, евангелистки Evangelium (-s, -ien) n Еван¬ гелие eventuell adj евентуален evtl, abk = eventuell EWG fabk=Europäische Wirt¬ schaftsgemeinschaft ЕИО (Европейска икономическа общност) ewig adj вечен; E~keit / веч¬ ност exakt adj точен Examen (-s, - od Examina) n изпит Exemplar (-s, -е) n екземп¬ ляр; eHsch adj примерен; показателен Exil (-s, -е) n изгнание Existenz/съществуване; (Un¬ terhalt) съществувание; ~mi- nimum (-s) n екзистенц- минимум existieren vi съществувам exklusiv adj изключителен, специален; ~e adv präp +gen c изключение на, като се изключи exotisch adj екзотичен Expedition/ експедиция Experiment (-(e)s, -е) n екс¬ перимент; e—eil adj експе¬ риментален; eHeren vi екс¬ периментирам Experte (-n, -n) m експерт Expertin / експертка explo- zW\ -dieren vi избух¬ вам, експлодирам; E-sion / избухване, експлозия; ~siv adj избухлив Export (-(e)s, -е) m износ, експорт; ~eur (-s, -е) m из¬ носител; Hiandel m експо¬ ртна търговия; eHeren vt изнасям, експортирам; Hand n страна износител Express- zW: "gut n стоки за бърз превоз; ~zug т експрес extra adj inv (ugs: gesondert) отделен; (besondere) спе¬ циален; adv (gesondert) от¬ делно; (speziell) специал¬ но; (absichtlich) нарочно; (vor Adjektiven, zusätzlich) допълнително; E~ (-s, -s) n екстра; E~ausgabe/извън¬ редно издание; E~blatt n извънредно издание (на вестник) Extrakt (-(e)s, -е) m екстракт extravagant adj екстраваган¬ тен extrem adj краен; "istisch adj (pol) екстремистки; EHtir ten pl крайници exzentrisch adj ексцентричен EZ n abk = Einzelzimmer
Fa 136 F,f Fa. abk = Firma фирма Fabel/басня; фабула; f-haft adj баснословен; (fig) при¬ казен Fabrik/фабрика; -ant (-en, - en) m (Hersteller) произво¬ дител; (Besitzer) фабри¬ кант; -arbeiter m работник във фабрика; -at (-(e)s, -e) n фабрикат, фабричен про¬ дукт; -gelände n район на фабрика Fach (-(e)s, -er) n отделение, чекмедже; (Sachgebiet) пред¬ мет, област, специалност; ein Mann vom - специа¬ лист, човек от бранша; -arbeiter т специалист; -arzt т лекар специалист; -ausdruck т специализи¬ ран термин Fächer (-s, -) т ветрило Fach- zW\ -geschäft п специ¬ ализиран магазин; -hoch¬ schule / специализирано виеше училище; -kraft / специализиран работник; f-kundig adj вещ, компе¬ тентен; Mich adj специа¬ лизиран; -mann {pl -leute) m специалист; f-männisch adj компетентен, вещ; -schule/техникум, профе¬ сионално училище; f-sim- peln vi разговарям на про¬ фесионален жаргон; -werk п конструкция с греди Fackel / факла fad(e) adj блудкав, безвкусен; (langweilig) скучен Fgden (-s,=) т конец; f-schei- nig adj (auch fig) несъстоя¬ телен, плитък fähig adj: - (zu od +gen) спо¬ собен на; F-keit / способ¬ ност fahnden vi: nach +dat - прес¬ ледвам, издирвам нщ; Fahn¬ dung/ издирване, преслед¬ ване Fahndungsliste / списък на издирваните от полицията лица Fahne / знаме; eine - haben (ugs) дъхам на алкохол; -nflucht / дезертьорство Fahr- zW: -ausweis т билет; -bahn / пътно платно; -er (in) (-s, -) m(f) шофьор(ка); -erflucht f бягство на шофьор от местопроизше¬ ствието; -gast т пътник; -geld п пътни разходи; -karte / билет; -karte- nausgabe/гише за билети; -kartenautomat т автомат
137 fälschen за билети; -kartenschalter т гише за билети; -kosten pl пътни разходи; f-lässig adj небрежен, невнимате¬ лен; Massige Tötung убий¬ ство по невнимание; Hehr¬ er т инструктор по корму¬ ване; -plan т разписание; f-planmäßig adj по разпи¬ сание; -preis т цена на пъ- туването/билета; -prüfung/ изпит за шофьорска книж¬ ка; -rad п велосипед; -rad- vveg т алея за велосипеди; -schein т билет; -schei¬ nentwerter т апарат за са- мотаксуване; -schule/шко¬ ла за водачи на МПС; -spur/пътна лента; -Stuhl т асансьор; -zeit/време за пътуване/път Fähre / ферибот fahren unreg vt карам; (be¬ fördern) транспортирам; vi (sich bewegen) пътувам; mit dem Auto/Zug - пътувам c кола/влак; mit der Hand - über +akk прокарвам ръка по Fährschiff n ферибот Fahrt / пътуване, път; (Ge¬ schwindigkeit) скорост; gu¬ te -! приятно пътуване! Fahrt- zW\ -kosten pl пътни разходи; -richtung/ посо¬ ка на пътуване Fährte / следа Fahrzeug п; -brief т регист¬ рационен талон на МПС; -papiere pl документи на МПС fair adj честен Fakt (-(e)s, -en) m факт Faktor (-s, -aren) m фактор Fakultät / факултет Falke (-n, -n) m сокол Fall (-(e)s, -e) m (Sturz) пада¬ не; (Sachverhalt, JUR) слу¬ чай; (gram) падеж; auf jeden auf alle Fälle във всеки/всички случаи; (be¬ stimmt) непременно, на всяка цена; auf keinen -! в никакъв случай Falle/капан, клопка fallen unreg vi падам; etw - lassen изпускам; (Bemer¬ kung) вмятам; (Plan) изос¬ тавям, отказвам се fallen vt (Baum) отсичам, по¬ валям; ein Urteil - произ¬ насям присъда fallig adj c настъпил падеж (плащане)\ което трябва (ше) да стане falls adv в случай че, ако Fallschirm т парашут; -Sprin¬ ger т парашутист falsch adj фалшив; (unrichtig) погрешен, неправилен falschen vt фалшифицирам, подправям
falsch 138 falsch- zW\ -lieh adj погре¬ шен, неправилен; -licher- weise adv по погрешка; F-ung / фалшифициране, фалшификация, фалшифи- кат Falte f (Knick) гънка; (Haut¬ falte) бръчка; (Rockfalte) плоха, плисе; f~n vt сгъ¬ вам; (Stirn) набръчквам, сбърчвам faltig adj (Hände, Haut) на¬ бръчкан; (zerknittert: Rock) смачкан familiär adj фамилиарен Familie/семейство Famüien- zW: -betrieb m се¬ мейно предприятие; -kreis m семеен кръг; -mitglied n член от семейството; -пате т фамилно име; -stand т семейно положение Fanatiker (-s, -) т фанатик; fanatisch adj фанатичен fand etc vb siehe finden Fang (-(e)s, -e) m улавяне, хващане; (Jagen) улов; (Kralle) нокът (на живот¬ но); f-en unreg vt хващам, улавям; залавям, аресту¬ вам; vr връзвам се; хващам се Färb- zW: -abzug т цветно копие; -aufnahme/цветна снимка; -band т цветна лента; -е/цвят; боя; f-echt adj неизбледняващ; -fern¬ sehen п цветна телевизия; -film т цветен филм; -foto п цветна снимка; f-ig adj цветен; -ige(r) f(m) цветно¬ кож^); -kästen т кутия с боички; f-lich adj цветови; f-los adj безцветен; -stift т цветен молив; -Stoff т багрило, оцветител; -ton т цветови тон, нюанс färben V/ оцветявам; (Stoff Haar) боядисвам färben- zW: -blind adj стра¬ дащ от далтонизъм; -freu¬ dig adj пъстроцветен; -froh adj многоцветен, c ярки, весели цветове Färbung/окраска; оцветява¬ не; (Tendenz) оттенък Farn (-(e)s, -е) т папрат Fasan (-(e)s, -e(n)) т фазан Fasching (-s, -е od -s) m кар¬ навал Faschismus (-) m фашизъм Faschist (-en, -en) m фашист Faser/влакно Fass (-es, -er) n бъчва, буре; (für Öl) варел; Bier vom - наливна бира Fassade/ фасада fassen vt (ergreifen) хващам; (inhaltlich) схващам; einen Entschluss - вземам реше-
139 fehl ние; (verstehen) разбирам; (formulieren) формулирам; nicht zu - не е за вярване Fassung/(Umrahmung) рам¬ ка, обков; (Lampenfassung) фасонка; (Wortlaut) версия, редакция; (Beherrschung) самообладание; jdn aus der - bringen изкарвам нкг от търпение; f-slos adj сли¬ сан, смаян fast adv почти fasten vi постя; F-zeit/пост Fastnacht / карнавал faszinieren vt очаровам, омай¬ вам fatal adj фатален; (peinlich) конфузен faul adj мързелив; -e Aus¬ reden нелепи оправдания; daran ist etwas - има нещо гнило в тази работа; -еп vi загнивам, гния; -enzen vi мързелувам; F-enzer (-s, -) т мързеливец; F-heit / мързел, леност; 4g adj гнил, застоял Faust / юмрук; auf eigene - на своя глава; -handschuh т ръкавица с един пръст Favorit (-еп, -еп) т фаворит Fax (-, -(е)) п факс faxen vt: jdm etw - изпращам на нкг нщ по факса FCKW т abk = Fluorchlor¬ kohlenwasserstoff флуор- хлорвъплеводород Februar (-(s), -е) т февруари fechten unreg vi фехтувам се; (fig) боря се за Fgder/перо; (тесн) пружина; —ball т федербал, перо за федербал; -bett п пухена завивка; -halter т пе¬ родръжка; bleicht adj лек като перо; f-n vi пружини¬ рам; -ung f (auto) ресори Fee / фея fegen vt мета fehl adj: - am Platz od Ort не на място; F-betrag m лип¬ са, дефицит; -en vi липсвам; (abwesend sein) отсъствам; etw -t jdm нщ липсва на нкг; du -st mir липсваш ми; was -t ihm? какво му има?; F-er (-s, -) m грешка; (Mangel, Schwäche) дефект, недостатък; -erfrei adj безгрешен; -erhaft adj c грешки, дефектен; -erlös adj безгрешен; F-geburt / спонтанен аборт; -gehen unreg vi заблуждавам се, допускам грешка; F-griff т грешка; F-konstruktion / дефектна конструкция; -schlagen unreg vi не спо- лучвам, не успявам; F-start т (Sport) фалстарт; F-zün-
Feier 140 düng/(auto) прекъсване Feier / тържество, празнен¬ ство; -abend m край на ра¬ ботното време; -abend machen приключвам рабо¬ та; jetzt ist -abend! край, стига толкова; f-lich adj тържествен; -lichkeit / тържественост; -lichkeit- en pl (Veranstaltungen) тър¬ жества, празненства; f-n vt vi празнувам; -tag m праз¬ ник fejg(e) adj страхлив, малоду¬ шен Ffiige/смокиня Feigheit/ страхливост, мало¬ душие Feigling m страхливец Ffijle/пила feilschen vz пазаря се fein adj фин, ситен; (vornehm) изискан; (Gehörete) изтън¬ чен, чувствителен; -! чу¬ десно! Ffcind (-(e)s, -е) т враг; f-lich adj вражески; -Schaft / вражда; f-selig adj враже¬ ски Fein- zW: f-fühlig adj делика¬ тен, тактичен; -gefühl n де¬ ликатност, тактичност; -heit / тънкост; финес; -kost¬ geschäft n магазин за делика¬ теси; -schmecker (-s, -) m гастроном; -wasche / фино бельо; пране на фини тъка¬ ни; -Waschmittel п перилен препарат за фини тъкани Feld (-(e)s, -er) п поле; (auch schach, Sport); -herr m пълководец; -Stecher (-s, -) m бинокъл; -weg m полски път; -zug m поход, (fig) кампания Felge / джанта Fell (-(e)s, -е) n козина; (von Schaß руно; (von toten Tieren) кожа Fels (-en, -en) m скала, канара Ffilsen (-s, -) m = Fels; f-fest adj твърд като скала feminin adj женствен; женс¬ ки; от женски род Fgnster (-s, -) п прозорец; -bank / перваз; -laden т капак на прозорец, кепен- ци; -leder п гюдерия; -scheibe/стъкло на прозо¬ рец Ferien pl ваканция; -haben във ваканция съм; -bunga¬ low (-s, -s) т ваканционна къща, вила; -haus п почи¬ вен дом; -kurs т летен курс; -lager п летен/вакан- ционен лагер; -reise / ва¬ канционно пътуване; -Wo¬ hnung / квартира за пре¬ карване на отпуската
141 fest Fgrkel (-s, -) n прасенце fern adj далечен; adv да- леч(е); - von hier далеч от тук; der F-e Osten Далеч¬ ният изток; F-bedienung/ дистанционно (управле¬ ние); F-e / далечина; -er adj по-далечен, adv по-да¬ леч; (weiterhin) освен това; също така; F-gespräch п извънградски или между¬ народен разговор; F-glas п бинокъл; -halten unreg vt vr държа далеч от; FHicht п дълги светлини (лито)\ F-rohr п далекоглед; F-schreiben п телекс; F-se- happarat m телевизионен апарат; F-sehen (-s) п теле¬ визия; im F-sehen по теле¬ визията; -sehen unreg vi гледам телевизия; F-seher m телевизор; F~sehturm m телевизионна кула; F-spre- cher m телефонен апарат; F-steuerung / дистанцион¬ но управление; F~straße / - шосе, широк път; F-ver- kehr m междуградски тран¬ спорт Fgrse / пета fertig adj (bereit) готов; (be¬ endet) завършен; -bringen unreg vt довеждам докрай, успявам да; F-gericht п го¬ тово ястие; F-haus п сгло¬ бяема къща; F-keit / уме¬ ние, сръчност; -machen vt (beenden) подготвям, завъ¬ ршвам; (ugs: Person) довъ¬ ршвам нкг; -stellen vt завъ¬ ршвам Fessel/ глезен; окови, белез¬ ници; f-n vt оковавам; (fig) завладявам; f-nd adj завла¬ дяващ, увлекателен Fest (-(e)s, -е) п тържество, празник; frohes -! весел празник! fest adj твърд, здрав, устой¬ чив; adv (schleifen) дълбо¬ ко, здраво, твърдо; -е Kosten твърди разходи; -angestellt adj на щатно място; -binden vt unreg завързвам; -bleiben unreg vi оставам твърд; F-essen n празнично ядене; -halten unreg vt задържам здраво; (Ereignis) vr отразявам; sich -halten (an +dat) дър¬ жа се за; -igen vt заздравя¬ вам, утвърждавам; F-ig- keit / здравина, якост; F-ival (-s, -s) n фестивал; F-Iand n суша; -legen vt определям, фиксирам; -lieh adj празничен, тържествен; -liegen unreg vi (-stehen: Termin) определен съм,
Fett 142 фиксиран съм; -machen vt закрепвам; (Termin etc) оп¬ ределям; F-nahme / арес¬ туване, арест; -nehmen unreg vt арестувам, задър¬ жам; F-preis m (comm) твърда цена; F-rede /тър¬ жествена реч; -setzen vt определям, фиксирам; F-spiele pl (Veranstaltung) фестивал; -stehen unreg vi определен съм, фиксиран съм; -stellen vt констати¬ рам, установявам; F-tag т празник; F-ung / крепост; F-wochen pl фестивал Fett (-(e)s, -е) n мазнина, тлъстина fett adj тлъст; (Essen etc) ма¬ зен; (typ) получерен (шрифт); -arm adj ниско- маслен; -en vt намазнявам, мажа c мазнина; F-fleck m мазно петно; -ig adj мазен Fetzen (-s, -) m дрипа, парче, къс feucht adj влажен; F-igkeit f влажност; F~igkeitscreme/ овлажняващ крем Feuer (-s, -) n огън; (zum Rauchen) огънче, запалка; (fig: Schwung) жар, плам; -alarm n тревога за пожар; f-fest adj огнеупорен; -gefahr / опасност от по¬ жар; f-gefahrlich adj огне¬ опасен, пожароопасен; Hei¬ ter / пожарникарска стъл¬ ба; -löscher (-s, -) т пожа¬ рогасител; -melder (-s, -) т алармена инсталация за пожар; f-n vt vi (auch fig) паля; изстрелвам; -stein m кремък; -treppe/аварийно стълбище; -wehr/пожар¬ на команда; -wehrauto п пожарникарска кола; -wehr¬ mann т пожарникар; -werk п фойерверки, заря; -zeug п запалка Fichte/смърч Fieber (-S, -) п треска, висока температура; f-haft adj трескав; -thermometer п медицински термометър; fiebrig adj (Erkältung) тре¬ скав, с висока температура fiel etc vb siehe fallen fies (ugs) adj гаден, противен Figur / фигура Filet (-s, -s) n (koch) филе Filiale/ (сомм) филиал Film (-(e)s, -е) m филм; ~auf- nahme / снимки на филм; f~en v/ vi снимам, филми¬ рам; -kamera/кинокамера FHter (-s, -) m филтър; f-n vt филтрирам, прецеждам; -papier n филтърна хар¬ тия; -Zigarette / цигара c филтър
143 flackern Filz (-es, -е) m филц, кече; f-en vt (ugs) претърсвам; vi (Wolle) степвам се, сплъс¬ тявам се; '•'Stift т флумас¬ тер Finale (-S, -(s)) п финал; (Sport) финал, финиш Finanz-; -amt п данъчна служба; -beamte(r) т да¬ нъчен служител; f-iell adj финансов; feieren vt фи¬ нансирам; f—kräftig adj фи¬ нансово силен; -minister m финансов министър Find- zW: f-en unreg vt нами¬ рам; (meinen) смятам, счи¬ там; ich f-e nichts dabei, wenn... не намирам нищо нередно в това да...; das wird sich f-en това ще се уреди някак; -er (-s, -) т човек, намерил изгубена вещ; -erlohn т възнаграж¬ дение за намерена вещ; f-ig adj изобретателен, на¬ ходчив fing etc vb siehe fangen Finger (-s, -) m пръст; -ab¬ druck m пръстов отпе¬ чатък; -nagel m нокът; -spitze f връх на пръст fingiert adj измислен, съчи¬ нен, нагласен Fink (-en, -en) m сипка, чинка Finn- zW\ -е (-n, -n) m фин¬ ландец; -in / финландка; f-isch adj финландски; -land n Финландия finster adj (verdächtig) тъмен; (verdrossen; Gedanke) мра¬ чен; F-nis / мрак Firma / фирма Firmen- zW: -inhaber m собственик на фирма; -Schild n фирмена табела; -wagen m служебна кола (на фирмата); -Zeichen п фирмен знак Fisch (-(e)s, -е) т риба; -е pl (astrol) Риби; f-en vt vi ло¬ вя риба; -er (-s, -) т рибар; -erei/(промишлен) рибо¬ лов; -fang т риболов; -geschäft п рибен магазин; -gräte / рибена кост; -Stäbchen п рибни кроке- ти, рибни пръчици fit adj във форма; F-ness / фитнес, форма fix adj фиксиран, твърд; (Per¬ son) бърз; -und fertig; (er¬ schöpft) капнал, изтощен; -ieren vt фиксирам; (anstar¬ ren) гледам втренчено flach ги# плосък; (Gefiiß) плитък Fläche / площ; (Oberfläche) повърхност Flachland п равнина flackern vi трепкам, гора нес¬ покойно
Flagge 144 Flagge /флаг; f-n vi вдигам флаг, окачвам със знаме flämisch adj (um) фламанд¬ ски Flamme/пламък Flandern n Фландрия Flanke /хълбок (sport: Sei¬ te) фланг; странично пода¬ ване Flasche / бутилка, шише; (ugs: Versager) мухльо, бу- нак Flaschen- zW\ -bier n бути¬ лирана бира; ^Öffner m от- варачка за бутилки; -zug т система от няколко макари, полиспаст flatterhaft adj вятърничав, непостоянен flattern vi развявам се; летя, пърхам с криле flau adj мек, отпаднал; (Nach¬ frage) слаб; jdm ist - на нкг му прималява Flaum (-(e)s) т (Feder) пух; (Haare) мъх (от косми) flauschig adj пухкав; от дебел мек плат Flaute / безветрие; (сомм) застой Flüchte/плитка; (med; вот) ли¬ шей; f-n unreg vt сплитам; einen Kranz - вия венец Fleck (-(e)s, -е) m петно, леке; местенце, кът; nicht vom - kommen (auch fig) не нап¬ редвам c нщ; vom - weg направо, веднага Flecken (-s, -) m = Fleck; f-los adj без петна, неопет¬ нен; -mittel n средство за почистване на петна; -wasser п течен сапун за петна fleckig adj петнист, на петна Fledermaus / прилеп Flegel (-s, -) т (Mensch) хули¬ ган, грубиян; f-haft adj ху¬ лигански, грубиянски; -jahre pl луди/хлапашки години flohen vi умолявам; -tlich adj умолителен Fleisch (-(e)s) n месо; -brühe /месен бульон; -er (-s, -) m месар; -er$i / месарница; f-ig adj месест; f-los adj безмесен Fleiß (-es) m усърдие, стара¬ ние; f-ig adj усърден, ста¬ рателен fletschen vt: die Zähne - зъбя се, показвам си зъбите flexibel adj гъвкав FHcken (-s, -) т кръпка; f- vt кърпя Flifider (-s, -) т люляк Flfege / муха; (Kleidung) па- пионка; f-n unreg vi летя; vt управлявам самолет; auf
145 Flügel jdn/etw f-n (ugs) падам си по нкг/нщ; ~npilz т черве¬ на мухоморка; -r (-s, -) т пилот fliehen unreg vi избягвам Fliese /фаянсова плочка Fließ- zW\ -band n конвейер; f-en unreg vi тека, вливам се; f-end adj плавен, те¬ кущ; fließend Deutsch sprechen говоря гладко немски flimmern vi мъждукам, треп¬ тя flink adj бърз Flitterwochen pl меден месец flitzen vi бързам, тичам, дви¬ жа се с голяма скорост Flecke /снежинка; стърготи¬ на flog etc vb siehe fliegen Floh (-(e)s, -е) m бълха; -markt m битпазар florieren vi процъфтявам Floskel / изтъркана фраза, клише Floß (-es, -е) n сал floss etc vb siehe fließen Flösse/перка (на риба); плав¬ ник Flfite /флейта flott adj бърз, пъргав; (ele¬ gant) модерен, елегантен; F-e / флота Fluch (-(e)s, -е) т проклятие; псувня; f~en vi проклинам; псувам Flucht /бягство; f-artig) adj презптава, много бързо fliicht- zW\ -en vi бягам, избяг¬ вам; vr търся закрила; -ig adj избягал; (vergänglich) мимо¬ летен; (oberflächlich) повъ¬ рхностен; (eilig) набързо; F-igkeitsfehler т грешка по невнимание/ бързане; F-ling (-s, -е) т бежанец, беглец Flug (-(e)s, -е) т полет; -blatt п позив Flug- zW\ -gast т пасажер на самолет; -gesellschaft / авиокомпания; -hafen т летище; -lärm т шум от самолети; -Iinie / въздушна линия; -plan т разписание на полетите; -platz т лети¬ ще; -reise / пътуване със самолет; -schein т самоле¬ тен билет (Ticket); разре¬ шително за пилот (Piloten¬ schein); -Verbindung / са¬ молетна връзка; -verkehr т въздушно движение; -zeug п самолет; ~zeu- gentführung / отвличане на самолет; -zeughalle / хангар; -zeugträger т са¬ молетоносач Flügel (-s, -) т крило; (mus) роял
flunkern 146 flunkern vi послъгвам Fluor (-s) n флуор Flur (-(e)s, -е) m коридор; (Treppenflur) стълбище Fluss (-es, -е) m река; (Fließen) поток flüssig adj течен; F~keit/теч¬ ност flüstern vt vi шепна Flut / наводнение, потоп (auch fig); (Gezeiten) при¬ лив; f-en vi струя; заливам; ~licht n прожекторно ос¬ ветление Fehlen (-s, -) n младо конче Föhn (-(e)s, -e) m (warmer Fallwind) фьон; сешоар Folge / последователност; (Fortsetzung) продължение; (Auswirkung) последица; in rascher - в бърза последо¬ вателност; etw zur - haben има нщ за последица; ~n haben имам последици; einer Sache dat - leisten следвам/спазвам нщ; f~n vi: jdm/etw - следвам нкг/ нщ; (gehorchen) изпълня¬ вам; jdm Ьп können (fig) мога да следя мисълта на нкг; f~nd adj следващ, сле¬ ден; f~ndermaßen adv по следния начин, както след¬ ва; f~rn vt: f~rn (aus +dat) вадя заключение (от нщ); ~rung/заключение, извод folglich adv следователно fglgsam adj послушен Fulie/фолио Folklure/фолклор Fßlter / изтезание, мъчение; (Gerät) уред за мъчение; f~n vt изтезавам Fön (-(e)s, -е) т = Föhn Fonduu (-s, -s od -s) n/f (koch) фондю fönen vt суша със сешоар Förder- zW\ ~band n транспо¬ ртна лента; Mich adj под¬ помагащ, стимулиращ, по¬ лезен fördern vt изисквам, искам fördern vt поощрявам; (unter¬ stützen) подпомагам; (Kohle) извозвам, добивам (въгли- ща) Förderung/изискване, иска¬ не Förderung/подпомагане, по¬ ощрение; извозване, добив Forelle/ пъстърва Form / форма; (Gestaltung) оформление; in - sein във форма съм; in - von под/във формата на Formalität / формалност Format (-(e)s, -е) п формат; (fig) класа, ранг förmbar adj пластичен, под¬ даващ се на оформяне
147 Fr. Formblatt n формуляр Formel / формула formen vt оформям Farmfehler m физически де¬ фект (при отглеждани жи¬ вотниУ, (jur) нарушение на установения ред formieren vt формирам färmlich adj формален; цере¬ мониален; (ugs) същинс¬ ки, истински; F—keit / фор¬ малност, официалност farmlos adj безформен; сво¬ боден; (Benehmen etc) не¬ формален, непринуден Formular (-s, -е) п формуляр formulieren vt формулирам forsch adj решителен, енергичен forsch- zW\ -en vi изследвам; nach etw dat ~en разслед¬ вам нщ; (wissenschaftlich) изучавам; -end adj изпита¬ телен; F-er (-s, -) m изследо¬ вател; (Naturforscher) есте¬ ствоизпитател; F-ung f на¬ учни изследвания Forst (-(e)s, -e(n)) m гора, горски масив Farster (-s, -) m горски, лес- ничей fort adv (verschwunden) из¬ чезнал; (vorwärts) напред, нататък; und so - и така нататък; in einem ~ неп¬ рекъснато fort- zW: -bestehen unreg vi продължавам да съществу¬ вам; -bewegen vt vi прид¬ вижвам (се); -bilden vt vr усъвършенствам (се), ква¬ лифицирам (се); -bleiben unreg vi отсъствам; F-dau- er / продължителност; -fahren unreg vi отпъту¬ вам; продължавам; -füh¬ ren vt продължавам; -geh¬ en unreg vi отивам си; -geschritten adj напред¬ нал; -pflanzen vr размно¬ жавам се; F-pflanzung / размножаване; -schaffen vt отнасям, махам; -schreiten unreg vi напредвам; -setzen vt продължавам; F-setzung / продължение; F-setzung folgt следва продължение; -während adj непрекъснат Fortschritt m напредък, прог¬ рес; -e machen отбелязвам напредък, напредвам; f—lieh adj прогресивен Foto (-s, -s) n снимка; -appa¬ rat m фотоапарат; -graf (in) (-en, -en) m(fl фотог- раф(ка); -grafie / фотогра¬ фия; (Bild) снимка, фотог¬ рафия; f~grafieren vt фо¬ тографирам, снимам; ~ko- pie / фотокопие Fr. abk = Frau г-жа
Fracht 148 Fracht / товар (на кораб); (Preis) навло, такса за пре¬ воз; - zahlt Empfänger (сомм) превозът се запла¬ ща от получателя; -er (-s, -) т товарен кораб; -gut п то¬ вар Frack (-(e)s, -е) т фрак Frage/въпрос; etw in - stellen поставям нщ под въпрос/ съмнение; jdm eine - stellen задавам въпрос на нкг; nicht in - kommen не става дума за това, изключено е; -bogen т анкетен лист; въпросник; f-n vt vi питам; -Zeichen п въпросителна fraglich adj под въпрос, съм¬ нителен; въпросният fraglos adv несъмнено, без¬ спорно Fragment (-(e)s, -е) п фраг¬ мент fragwürdig adj съмнителен Fraktion / фракция; парла¬ ментарна група frankieren vt облепвам с по¬ щенски марки, таксувам Frankreich (-s) п Франция Franzose (-п, -п) т французин; Französin / французойка; franzäsich adj френски fraß etc vb siehe fressen Fratze / гримаса, физионо¬ мия; мутра Frau/жена; (Ehefrau) съпру¬ га; (Anrede) госпожа; - Doktor госпожо доктор Frauen- zW\ -arzt m гинеко¬ лог; -bewegung / женско движение; -haus n приют за малтретирани жени и де¬ цата им; -zimmer п (fam) жена, женска Fräulein (-s, -s) п госпожица fraulich adj женствен frech adj нахален; F-heit / нахалство frei adj свободен; (unbeklei¬ det) съблечен; sich dat einen Tag - nehmen взи¬ мам си един свободен ден; von etw dat - sein свободен съм от нщ; im F-en на отк¬ рито; - sprechen говоря свободно; - Haus (сомм) доставка до дома/фирмата; -er Wettbewerb (сомм) свободна конкуренция; frei- zW: F-bad п лятна къ¬ палия; -beruflich adj на свободна практика; —gebig adj щедър; -halten unreg vt държа/пазя свободен; F-heit /свобода; -heitlich adj свободолюбив, либера¬ лен; F-heitsstrafe / наказа- ние/лишаване от свобода; , F-karte /безплатен билет; | -lassen unreg vt освобож- !
149 Friedens давам, пускам на свобода; -legen vt откривам, разчи¬ ствам; -lieh adv разбира се; ja -lieh ама разбира се; F-lichtbühne / открита сцена, летен театър; F~lichtmuseum п музей на открито; -machen vt (Post) таксувам с марки; (entklei¬ den) събличам се; Tage - machen освобождавам си дни; -sprechen unreg vt (jur): jdn -sprechen (von +dat) оправдавам нкг за нщ; F-spruch т оправда¬ телна присъда; -stehen unreg vi: es steht dir das zu tun можеш свободно да решиш, дали да го напра¬ виш; (leerstehen: Wohnung, Haus) стоя празен, свобо¬ ден; -stellen V/: jdm etw -stellen давам на нкг сво¬ бода да реши; F-stoß т свободен удар; F-tag т петък; -tags adv всеки петък; -willig adj доброво¬ лен; F-zeit / свободно вре¬ ме; F-zeitpark т увесели¬ телен парк; -zugig adj сво¬ боден; (mit Geld) щедър, харчещ свободно fremd adj (unvertraut, nicht eigen) чужд; (ausländisch) чуждестранен; etw ist jdm - нщ е чуждо на нкг; -artig adj странен, необичаен; F-enführer m екскурзовод; F-enverkehr m туризъм; F-enverkehrsamt n служ¬ ба по туризма; F-enzim- mer n стая за гости; F-kör- per m чуждо тяло; -ländisch adj чуждоземен, чуждестранен; F-sprache / чужд език; F-wort n чужда дума Frequenz/(radio) честота fressen unreg vt vi храня се (за животни), (fam) лапам, набивам Freude/радост freudig adj радостен freuen vt unpers радвам; freut mich! радвам се!; vr: sich auf etw akk - очаквам нщ c радост; sich über etw akk - радвам се на нщ Freund(in) (-(e)s, -e) m(f) приятел(ка); f-lich adj при¬ ятелски, любезен; f-licher- weise adv любезно; -lich- keit / любезност; -Schaft / приятелство, дружба; f-schaftlich adj приятел¬ ски, дружески Frieden (-s, -) m мир; im - в мир Friedens- zW: -Schluss m сключване на мир; -ver-
fried 150 trag m мирен договор; -zeit/мирно време fried- zW: -fertig adj миро¬ любив; F-hof m гробище; -lieh adj мирен, миролю¬ бив froren unreg vt vi: ich friere, es friert mich студено ми е Frikadelle/кюфте Frikassee (-s, -s) n (koch) фрикасе frisch adj пресен, свеж; (leb- haji) оживен, бодър; -ges¬ trichen! пази се от боята!; sich - machen освежавам се; F~e/свежест; F-halte- folie/фолио за съхранение на храни Friseur (-S, -е) т фризьор Friseuse / фризьорка frisieren vt фризирам; (fig: Abrechnung) натъкмявам Frisiersalon т фризьорски салон frisst etc vb siehe fressen Frist / срок; f-gerecht adj в срок; f-los adj (Entlassung) без предизвестие Frisur / фризура frivol adj фриволен, неприли¬ чен froh adj доволен, радостен; ich bin -, dass радвам се, че fröhlich adj весел; F-keit / веселост fromm adj набожен, благо¬ честив; кротък; Frömmig¬ keit /набожност, благочес¬ тие Front / фронт; фасада; f-al adj фронтален fror etc vb siehe frieren Frosch (-(e)s, -е) m жаба; (Feuerwerk) пиратка; -mann m водолаз; -Schenkel m жа¬ бешко бутче Frost (-(e)s, -е) m мраз, студ; -beule / подутина от из¬ мръзване frösteln vi зъзна, треперя от студ frostig adj мразовит, студен (auch fig) Frostschutzmittel п антифриз Frotti£r(hand)tuch п хавлие¬ на кърпа Frucht f (auch fig) плод; f-bar adj плодороден; -barkeit / плодородие; f-ig adj (Geschmack) плодов; f-los adj безплоден; -saft m пло¬ дов сок früh adj ранен, adv рано; heute - рано тази сутрин; F-aufsteher (-s, -) m рано¬ будник; F-e/ранина; -er adj по-рано; (ehemalig) бивш; -er war das anders преди/навремето това бе¬ ше различно; -estens adv
151 Funk най-рано; F-jahr и, F-ling m пролет; -reif adj ранен (за плод)\ F-stück n закуска; -stücken vi за¬ кусвам; F-stücksbüfett n бюфет за закуска; -zeitig adj ранен; (pej) преждев¬ ременен frustrieren vt разочаровам се, обезсърчавам се Fuchs (-es, -е) m лисица; f-en (ugs) vt ядосвам, създавам неприятности; измъчвам, тормозя; f-teufelswild adj бесен, разярен Füge/фуга, (auch MUS) fügen vt прибавям; (tech) съе¬ динявам; vr: sich in +dat - примирявам се c; (anpassen) vr unpers приспособявам се, подчинявам се fühl- zW\ -bar adj осезаем, чувствителен; -en vt vi vr чувствам (се); F-er (-s, -) m пипало fuhr etc vb siehe fahren führen vt водя; (Geschäft) ръ¬ ководя, управлявам; (Na¬ me) нося; (Buch) водя сче¬ товодство Führer (-s, -) m водач; {Frem¬ denführer) гид, екскурзо¬ вод; -schein m шофьорска книжка Führung/водачество, ръково¬ дене; {eines Unternehmens) ръководство; (mil) команд¬ ване; (Benehmen) поведение; (Museumsführung) развежда- не, тур; -szeugnis п свидете¬ лство за съдимост Fülle / изобилие; f-n vt пъл¬ ня, запълвам Füll- zW\ -er (-s, -) т писалка; -federhalter т писалка; -ung / пълнеж, плънка; (Holzfüllung) табла; пломба fümmeln (ugs) vi бърникам Fund (-(e)s, -е) m намиране, находка Fund- zW\ -büro n бюро за изгубени вещи; -grübe / (fig) находище, находка Fundament (-(e)s, -е) n осно¬ ва, фундамент; fundamen¬ tal adj фундаментален fundkrt adj обоснован fünf пит пет; -hundert пит петстотин; -te(r, s) adj пета (пети, пето); F-tel (-s, -) n (една) пета; -zehn пит пет¬ надесет; -zig пит петдесет Funk (-s) т радио; -е (-ns, -п) т (auch fig) искра; f-eln vi блещукам, искря; -en (-s, е) т (auch fig) искра; f-en vt (durch Funk) излъчвам по радиото; vi (ugs: richtig funktionieren) действа, ра¬ боти; (Funken sprühen)
Funktion 152 пръскам искри; zwischen uns hat es gefunkt между нас прескочи искра; -er (-s, -) m радист; -gerät n радиоп¬ редавател, радиостанция; -rufempfänger m радио¬ приемник; -streife / радио- патрул; -telefon n радиоте¬ лефон Funktion / функция, дейст¬ вие; f~]£ren vi функциони¬ рам, действам für präp +akk за; was - що за, какъв; das F- und Wider (аргументи) за и против; Schritt - Schritt крачка по крачка Furche/бразда Furcht/уплаха, страх; f-bar adj ужасен fürchten vt vr: sich - (vor +dat) страхувам се от fürchterlich adj ужасяващ furchtlos adj безстрашен füreinander adv един за друг Furnkr (~s, -е) n фурнир fürs = für das Fürsorge / грижа; (Sozial- ßrsorge) социална помощ; fürsorglich adj грижовен Fürsprache / ходатайство; (um Gnade) застъпване, за¬ стъпничество Fürsprecher m застъпник, за¬ щитник Fürst(in) (-en, -en) m(j) княз (-ягиня); -entum n княже¬ ство; f-lich adj княжески Fuß (-es, -е) m крак (стъпа¬ ло); (von Glas, Säule etc) столче, основа; zu - пеша; -ball m футбол; -ballplatz m футболно игрище; -bail¬ spiel n футболен мач; -ballspieler m футболист; -boden m под; -bremse / спирачка (auto); -ende n долен край на легло; -gänger(in) (-s, -) m(f) пе¬ шеходец; gängerzone / пе¬ шеходна зона; -nagel т нокът на крака; -note / бе¬ лежка под линия; -spur / следа от стъпки; -tritt т ритник; (Spur) следа, отпе¬ чатък; -weg т алея за пе¬ шеходци, разстояние (ко- гато се измине пеша) Futter (-S, -) п храна, фураж; (Stoff) хастар; -al (-s, -е) п калъф füttern vt храня; (Kleidung) поставям хастар, подплатя- вам Futur (-S, -е) п (gram) бъдеще време
153 Garantie G,g g abk - Gramm rp. gab etc vb siehe geben Gabe / дар Gabel /вилица; -ung/раз¬ клонение gackern vi кудкудякам gaffen vi зяпам Gage /хонорар (на артист) gähnen vi прозявам се Galeria/галерия Galgen (-s, -) m бесило; ~frist / последна отсрочка; -“Hu¬ mor m черен хумор Galle/жлъчка; жлъч; -nstein т жлъчен камък gammeln (ugs) vi развалям се, гния; (fam, pej) мотая се, блея; Gammler(in) (-s, -) (pej) m(f) лентяй, хипар, битник Gang (-(e)s, -е) т походка, вървеж; (Abschnitt eines Vorgangs) ход; (Essens¬ gang, Ablauf) блюдо, етап; (Flur etc) коридор; (Durch¬ gang) проход; (tech) ско¬ рост; in - bringen пускам в ход/движение; (fig)\ in - sein в действие съм gang adj: - und gäbe обича¬ ен, общоприет gängig adj употребим; (Ware) търсен Gangschaltung / скоростна кутия Ganove (-n, -n) (ugs) m моше¬ ник Gans/гъска Gänse- zW: -blümchen n мар- гаритка; -füßchen (ugs) pl (A njuhrungszeichen) кавич¬ ки ; -haut/настръхнала ко¬ жа; -marsch m: im - marsch в индийска нишка; -rieh (-s, -е) m гъсок ganz adj цял; (vollständig) пъ¬ лен, цялостен; adv (völlig) съвсем; - Europa цяла Ев¬ ропа; sein -es Geld всички¬ те му пари; - und gar nicht съвсем не, никак; es sieht - so aus изглежда да е точно така; aufs G-e gehen pe- шен съм на всичко gänzlich adv изцяло, съвсем Ganztagsschule/ целодневно училище gar adj уврял, сварен; - nicht/ nichts/keiner никак, абсо¬ лютно нищо/никой; - nicht schlecht съвсем не е зле Garage / гараж Garant^/гаранция; g-ren vt гарантирам; er kommt g-rt той ще дойде със сигур¬ ност
Garbe 154 Garbe/ сноп Garde/гвардия Garderobe / гардероб (дре¬ хи); (Abgabe) гардероб (в театър); -nfrau / гардеро- биерка Gardine/ перде garen vt варя, сварявам gären unreg vi ферментирам, втасвам Garn (-(e)s, -е) п конец, преж¬ да (auch fig) Garngle / скарида garnigren vt гарнирам Garnison/ гарнизон Garnitur / (Satz) комплект; гарнитура; erste - (fig) първи отбор; zweite - (fig) втори отбор garstig adj отвратителен Garten (-s, *-) т градина; -arbeit/градинска работа; -gerät п градински сечива; -lokal п ресторант гради¬ на; -tür/градинска порта Gärtner(in) (-s, -) m(f) гради¬ нарска); -ei / градинарство; (Gemüsegärtnerei) разсад¬ ник Gärung/ферментация Gas (-es, -е) n газ; - geben (auto) давам газ; -bahn m кран/вентил за газ; -Herd т газова готварска печка; -kocher т газов котлон; -leitung/газопровод; -ре- dal п педал на газта Gasse/малка, тясна уличка Gast (-es, -е) т гост; bei jdm zu - sein гостувам на нкг; -arbeiter(in) m(f) гастар- байтер Gast- zW: g-freundlich adj гос¬ топриемен; -geber(in) (-s, -) m(f) домакин(я); -haus n\ -hof m страноприемница, хан, малък хотел; g-ieren vi (theat) гастролирам; g-lich adj гостоприемен; -rolle / -spiel n (theat) гастрол; -Stätte/ресторант; -wirt m гостилничар; -Wirtschaft / гостилница Gäste- zW\ -buch n книга за гости; -zimmer n стая за гости; гостна Gaswerk п газова централа Gaszähler (-s, -) m газомер Gatte (-n, -n) m съпруг Gattin/ съпруга Gattung/род, вид Gaul (-(e)s) m (pej) кранта Gaumen (-s, -) m небце Gauner (-s, -) m мошеник; -ei /мошеничество geb abk = geboren роден Gebäck (-(e)s, -е) n сладки, сладкиши gebacken adj печен; (gebra¬ ten) пържен
155 Gebühr Gebärde / жестикулация, ми¬ мика; g-n vr жестикулирам gebären unreg vt раждам Gebärmutter / матка Gebäude (-s, -) n сграда, зда¬ ние; -komplex m сграден комплекс gfiben unreg vt vi давам; (Ka¬ rten) раздавам; vb unpers\ es gibt има; vr (sich verhal¬ ten) държа се; (aufhören) преставам; улягам; jdm etw - давам на нкг нщ; was gibt’s? какво има?; was gibt es im Kino? какво да¬ ват по кината?; sich ge¬ schlagen - признавам се за победен, предавам се; das wird sich schon - нещата ще улегнат, ще се оправят Gebet (-(e)s, -е) п молитва gebeten etc vb siehe bitten Gebiet (-(e)s, *e) n област; (Hoheitsgebiet) територия; (fig) специалност, сфера; g-en unreg vi повелявам; g-e risch adj повелителен Gebilde (-s, -) n образувание, творение gebildet adj образован Gebirge (-s, -) n планина Gebiss (-es, -е) n зъби; (künst¬ lich) зъбна протеза gebissen etc vb siehe beißen geblieben etc vb siehe bleiben geblümt adj (Kleid, Stoff Tapete) (десен) на цветя geboren adj роден; (Frau) по баща geborgen adj защитен, на си¬ гурно място Gebet (-(e)s, -е) п повеля; (REL) божа заповед; (bei Auktion) оферта geboten etc vb siehe bieten Gebr. abk = Gebrüder братя gebracht etc vb siehe bringen gebraten adj пържен Gebrauch (-(e)s, Gebräuche) m употреба; (Sitte) обичай; g-en vt употребявам gebräuchlich adj употребяем, използваем Gebrauchs- zW: -anweisung/ упътване; g-fertig adj го¬ тов за употреба; -gegen¬ ständ m предмет за всекид¬ невна употреба gebraucht adj употребяван, използван; G-wagen т ко¬ ла втора употреба gebrechlich adj хилав, немо¬ щен; болнав Gebrüder pl братя Gebrüll (-(e)s) п рев, мучене; крясъци Gebühr/такса; nach - както подобава; über - повече от необходимото; g-en vi: jdm g-en нщ подобава/се
Gebühren 156 полага на нкг; g-end adj подобаващ, полагаем Gebühren- zW\ —einheit / (tel) таксов импулс; ^er¬ lass m опрощаване на так¬ са; -ermäßigung/ намале¬ ние на таксата; g—frei adj без такси; -Ordnung / на¬ редба за таксите; g-pflich- tig adj подлежащ на таксу¬ ване gebunden etc vb siehe binden Geburt/ раждане Geburtenkontrolle / контрол над раждаемостта gebürtig adj по рождение, ро¬ дом; -е Schweizerin швей- царка по рождение Geburts- zW\ -anzeige/обя¬ ва за раждане на дете; ре¬ гистрация на новородено; -datum п дата на раждане; -jahr п година на раждане; -ort т месторождение; -tag т рожден ден; -ur¬ kunde / акт/свидетелство за раждане Gebüsch (-(e)s, -е) п храста¬ лак gedacht etc vb siehe denken Gedächtnis (-ses, -se) n па¬ мет; -feier / паметно тър¬ жество Gedgnke (-ns, -n) m мисъл; sich über etw akk~n machen раз¬ мишлявам върху нщ Gedanken- zW: -austausch m обмен на мисли; g-los adj разсеян, необмислен; -strich m тире; -Übertragung/те¬ лепатия gedeihen unreg vi вирея; пре¬ успявам Gedanken n: zum - an jdn в памет на нкг Gedgnk- zW\ -feier / възпо- минателно тържество; - minute/минута мълчание; -statte f мемориал Gedicht (-(e)s, -е) n стихотво¬ рение Gedränge (-s) n блъсканица, навалица gedrängt adj наблъскан, на¬ тъпкан; - voll претъпкан gedrückt adj (deprimiert) по¬ тиснат gedrungen adj набит Geduld / търпение; g-en vr проявявам търпение; g-ig adj търпелив gedurft etc vb siehe dürfen geehrt adj уважаван, почи¬ тан; Sehr -e Frau X! мно- гоуважаема госпожо X! geeignet adj подходящ Gefahr / опасност; -laufen, etw zu tun рискувам да ; auf eigene - на собствена отговорност
157 Gefühl gefährden vt застрашавам, излагам на опасност Gefahren- zW\ -quelle / из¬ точник на опасност; -Zu¬ lage /добавка вредни gefährlich adj опасен Gefährte (-n, -n) m спътник Gefährtin /спътничка Gefälle (-S, -) n склонност, тенденция; склон, нанадол¬ ните; разлика в нивата Gefallenf (-s, -) т услуга Gefallen2 (-s) п харесване, угода; an etw dat - finden нщ ми харесва gefallen pp fallen vi: jdm - нщ харесва на нкг; er/es gefallt mir той/това ми ха¬ ресва; das gefallt mir an ihm това ми харесва у не¬ го; sich dat etw - lassen търпя, допускам gefällig adj (hilfsbereit) отзив¬ чив, услужлив; (erfreulich) приятен; G-keit / услуга, любезност; etw aus G-keit tun правя нщ от любезност gefangen adj хванат; (fig)wie- нен; затворен; арестуван; G-e(r) f(m) затворник, плен¬ ник; -halten unreg vt държа в плен; G-nahme / задържане, пленяване; -nehmen unreg vt задържам, пленявам; G-schaft / плен Gefängnis (-ses, -se) n затвор; -strafe/затвор (като нака¬ зание); -wärter т надзира¬ тел в затвор; -zelle/зат¬ ворническа килия Gefäß (-es, -е) п съд (auch B10L) gefasst adj спокоен, овладян; auf etw akk - sein подгот¬ вен съм за нщ Gefecht (-(e)s, -е) п схватка, бой; (ми) сражение Gefieder (-s, -) п перушина geflockt adj петнист geflogen etc vb siehe fliegen geflossen etc vb siehe fließen Geflügel (-s) n домашни птици gefragt adj търсен gefräßig adj лаком Gefroite(r) m ефрейтор Gefrierbeutel m торбичка за замразяване gefroren unreg vi замразявам Gefrier-z ff: -fach n хладилна камера; -fleisch n замразе¬ но месо; g-getrocknet adj изсушен чрез замразяване; -punkt m точка на замръз¬ ване; -Schutzmittel п ан¬ тифриз; -truhe / фризер gefroren etc vb siehe frieren Gefühl (-(e)s, -е) n чувство; усет; etw im - haben пред¬ чувствам нщ; g-los безчув¬ ствен
gefühls 158 gefühls- zW: --betont adj емо¬ ционален, наситен c чув¬ ство; -mäßig adj по чув¬ ство, емоционален gefüllt adj (KOCH) пълнен gefunden etc vb siehe finden gegangen etc vb siehe gehen gegeben etc vb siehe geben; zu ~er Zeit в подходящо вре¬ ме gegebenenfalls adv евентуал¬ но, при нужда gegen präp +akk 1. против, срещу; nichts gegen jdn haben нямам нищо против нкг; X gegen Y (Sport, JUR) X срещу У; ein Mittel ge¬ gen Schnupfen средство против хрема; 2. (in Richtung auf) към; gegen Osten към (на) изток; ge¬ gen Abend привечер; ge¬ gen einen Baum fahren блъскам се в дърво; 3. (un¬ gefähr) приблизително; ge¬ gen 3 Uhr към три часа; 4. (gegenüber) спрямо, към; gerecht gegen alle справед¬ лив спрямо всички; 5. (im Austausch für) срещу, за; gegen bar срещу заплаща¬ не в брой; gegen Ouittung срещу квитанция; 6. (ver¬ glichen mit) спрямо, в срав¬ нение с Gegen- zW\ -angriff т кон¬ траатака; -beweis т дока¬ зателство за противното; g-einander adv един срещу друг; -fahrbahn/насрещ¬ но платно; -frage / конт- равъпрос; -gewicht п про¬ тивовес; -gift п противоот¬ рова; -leistung/насрещна услуга; отплата; -maß- nahme/контрамярка; -mit¬ tel п антидот, противодей¬ стващо средство; -satz т противоречие; -sätze über¬ brücken преодолявам про¬ тиворечията; g-sätzlich adj противоречив; противосто¬ ящ; g-seitig adj взаимен; sich g-seitig helfen помага¬ ме си взаимно; -Spieler т съперник; -Sprechanlage / домофон; -stand т пред¬ мет; -stimme/глас против; -stück п противополож¬ ност; еквивалент; -teil п противоположност, обрат¬ ното; im -teil напротив; g-teilig adj противополо¬ жен, обратен; -verkehr т насрещно движение; -Vor¬ schlag т насрещно предло¬ жение; -wart / настояще; g-wärtig adj сегашен, нас¬ тоящ; das ist mir nicht mehr g-wärtig това не си
159 gghenlassen го спомням вече; -wert т равностойност; -wind т насрещен вятър; g-zeich- nen vt vi приподписвам Gegend / местност, област; район gegenüber präp +dat срещу; отсреща; G- (-s, -) n чо¬ векът отсреща; -liegen unreg vr намирам се отсре¬ ща; -stehen unreg vr проти¬ востоим си; -stellen vt про¬ тивопоставям; Gestellung/ противопоставяне; сравне¬ ние; -treten unreg vi: jdm- излизам HKM насреща gegessen etc vb siehe essen Gfigner(in) (-s, -) m(j) против- ник(-ичка); g-isch adj про¬ тивников gegr. abk = gegründet основан gegrillt adj печен на ска- ра/грил Gehackte(s) п кайма Gehalt1 (-(e)s, -е) т съдържа¬ ние Gehalt2 (-(e)s, -er) п заплата (за служител) Gehalts- zW: -empfänger т лице на заплата; -erhö¬ hung / повишение на зап¬ латата; -Zulage /надбавка към заплатата gehaltvoll adj (nahrhaft) пита- телен; съдържателен gehässig adj изпълнен с омра¬ за; злобен Gehäuse (-s, -) п кутия, кор¬ пус; раковина Gehage (-s, -) п ловен развъд¬ ник; (im Zoo) участък в зоо¬ парк за определен вид жи¬ вотни geheim adj таен, секретен; G-dienst т тайни служби; -halten unreg vt държа/па- зя в тайна; G-nis (-ses, -se) п тайна; -nisvoll adj тайн¬ ствен; G-polizei/тайна по¬ лиция gehemmt adj скован, комп- лексиран gehen unreg vi вървя, ходя; zu Fuß - вървя пеша; vb ип- pers: wie geht es (dir/ mir/ihm)? как си/как съм/ как е той?; - nach (Fenster) гледам към; geht das? може ли (това) да стане?; geht’s noch? издържаш ли още?; es geht става, бива; das geht nicht не може, няма да стане; es geht um etw става въпрос за нщ, нщ е важно; vi извървявам gghenlassen unreg vr (unbe¬ herrscht sein) изпускам нер¬ вите си, не се сдържам; lass mich gehen! пусни ме да си вървя!
gehguer 160 gehler adj: nicht - несигурен; (fragwürdig) съмнителен Gehilfe (-n, -n) m помощник; Gehilfin/помощничка Gehirn (-(e)s, -е) n мозък; -erschütterung / мозъчно сътресение; -hautentzün- dung/менингит gehoben etc vb siche heben; adj (Position) висок; висш geholfen etc vb siehe helfen Gehör (-(e)s) n слух; musika¬ lisches ~ музикален слух; - finden бивам изслушан; jdm - schenken изслушвам нкг gehorchen vi: jdm - слушам нкг gehören vi unpers принадле¬ жа; vr подобавам gehörig adj надлежен; подо¬ баващ; - +dat od zu +dat принадлежащ към gehörlos adj лишен от слух, глух gehörsam adj послушен; G- (-s) m послушание Geh- zW: -steig m\ -weg m тротоар Ggier (-s, -) m лешояд Göige / цигулка; -r(in) (-s, -) m(f) цигулар(ка) geil adj похотлив; (fam) ro- тин,страхотен Geisel /заложник Geist (-(e)s, -er) m дух; (Gespenst) призрак geisterhaft adj призрачен Geistes- zW\ g-abwesend adj унесен, разсеян; -blitz m остроумно хрумване; -ge¬ genwart / присъствие на духа; g-krank adj душевно болен; -kranke(r)/(>wj ду¬ шевно болен (лице); -krank¬ heit /душевно заболяване; -Wissenschaften pl духов¬ ни науки; -zustand т със¬ тояние на духа Geiz (-es) т скъперничество, стиснатост; g-en vi скъпя се; -hals т, -kragen т скъ¬ перник, циция; g-ig adj скъпернически, стиснат; gekannt etc vb siehe kennen gekönnt adj etc vb siehe können gekünstelt adj превзет, изку¬ ствен Gel (-s, -е) n гел Gelächter ( -s, -) n смях geladen adj натоварен; (elek) зареден (auch fig) gelähmt adj парализиран; скован Gelände (-s, -) n (von Fabrik, Sportgelände) терен; -lauf m крос Geländer (-s, -) n парапет gelangen vi: - (an +akk od zu +dat) достигам до, присти¬ гам на; (erwerben) сдоби¬ вам се с; in jds akk Besitz - става нечие притежание
161 galten gelangweilt adj отегчен gelassen adj спокоен, овла¬ дян; G-heit /спокойствие, самообладание Gelatine/желатин geläufig adj (üblich) познат; обичаен; das ist mir nicht - това не ми е известно gelaunt adj: schlecht/gut - в ло- шо/добро настроение; wie ist er -? в какво настроение е gelb adj жълт; (Ampellicht) жълто; —lieh adj жълтени¬ кав; Gesucht / жълтеница Geld (-(e)s, -er) n пари; etw zu - machen превръщам нщ в пари; -anlage / инвестиция; -automat т банкомат; -beutel т кесия, портмоне; -börse / портмоне; -geber (-s, -) т дарител; g—gierig adj алчен; -stück п монета; -Wechsel т обмяна на пари Gelee (-s, -) п/т желе gelegen adj разположен; (pas¬ send) подходящ; etc vb siehe liegen; etw kommt jdm - нещо идва добре дошло за нкг Gelegenheit / възможност; (Anlass) повод; bei jeder - при всяка възможност; —sarbeit / непостоянна ра¬ бота; -skauf т изгодна случайна покупка gelegentlich adj случаен; (bei Gelegenheit) präp +gen при случай gelehrt adj учен; G-e(r) f(m) учен; G-heit / ученост, на¬ четеност Gelenk (-(e)s, -е) n става; шарнир; g-ig adj подвижен gelernt adj изучил, обучен; завършил (обучение) Geliebte(r) f(m) любим(а) geliehen etc vb siehe leihen gelind(e) adj мек; умерен; (fig: Wut) - gesagt меко ка¬ зано gelingen unreg vi успявам, удава ми се; es ist mir gelungen, etw zu tun удаде ми се да направя нщ geloben vt vi давам обет, обе¬ щавам тържествено gelten unreg vt (wert sein) смятам се, считам се за; vi (gültig sein) важа, валиден съм; vb unpers: es gilt, etw zu tun важно е да се напра¬ ви нщ; jdm viel/wenig - нщ е много важно/маловажно за нкг; was gilt die Wette? какво залагаш?; etw - lassen признавам/приемам нщ; als od für etw - смятам се за нщ, считам се за нщ; jdm od für jdn - (betreffen) важи за нкг, отнася се за
Geltung 162 нкг; -d adj валиден, важащ; etw -d machen изтъквам, предявявам; sich ~d machen проявявам се Geltung/валидност; - haben имам значение/валидност; sich dat - verschaffen нала¬ гам се, спечелвам уваже¬ ние; etw zur - bringen изтъквам, правя да изпък¬ не; zur ~ kommen изпък¬ вам Gelübde (-s, -) п обет, клетва gelungen adj успешен, удачен gemächlich adj спокоен Gemahl (-(e)s, -е) т съпруг; -in / съпруга Gemälde (-s, -) п картина gemäß präp +dat\ adj (+dat) съответно, съобразно c, съгласно gemäßigt adj умерен; -es Klima умерен климат gemein adj прост, обикновен; (niederträchtig) долен, подъл; etw - haben (mit) имам нщ общо c Gemeinde/община; -Steuer/ общински данък; -verwal¬ tung / общинска управа; -wähl/общински избори Gemein- zW: g~gefährlich adj обществено опасен; -heit / подлост, низост; g-nützig adj общополезен; g-sam adj (auch Math) adv общ; g-same Sachen mit jdm machen правя общи неща c нкг; etw g-sam haben имам нщ общо; -samkeit / общи неща, сходство; -schaft / общност; in -Schaft mit съвместно c; g-schaftlich adj = gemein¬ sam; -schaftsarbeit / обща работа, работа в екип; -sinn т дух на солидар- ност/общност gemessen adj измерен, преме¬ рен Gemetzel (-s) п клане, кръ¬ вопролитие gemacht etc vb siehe mögen Gemurmel (-s) n мърморене, мънкане Gemüse (-s, -) n зеленчук; -garten m зеленчукова гра¬ дина; -händler m търговец на зеленчук gemusst etc vb siehe müssen gemustert adj c определен де¬ сен, на фигури Gemüt (-(e)s, -er) n душев¬ ност, душа; sich dat etw zu -e führen (ugs) угаждам си на душата; die -er erregen разбунвам духовете; g-lich adj уютен; (Person) споко¬ ен, ведър; -lichkeit / уют, удобство
163 Genuss Gemüts- zW: -mensch m спо¬ коен човек, добряк; -ruhe/ душевно спокойствие; -zu¬ stand m душевно състоя¬ ние Gen (-s, -е) n ген genannt etc vb siehe nennen genau adj точен; etw - nehmen взискателен съм/ претенциозен съм към нщ; -genommen adv строго погледнато; G-igkeit/точ¬ ност; ~so adv точно така; -so gut със същата сила, със същия ефект gen£hm adj приятен; -igen vt разрешавам; sich dat etw -igen позволявам си нщ; G-igung / разрешение; (Schriftstück) разрешително General (-s, -e od че) m генерал; -direkter m генерален ди¬ ректор; -konsulat n генерал¬ но консулство; -probe/ге¬ нерална репетиция; -streik m обща стачка; g~überholen vt правя основен ремонт (на МПС); -Versammlung/об¬ що събрание Generation / поколение Generator (-s, -еп) т генера¬ тор generell adj най-общо genasen unreg vi оздравявам; Genesung/оздравяване genetisch adj генетичен Genf n Женева; der -er See Женевското езеро genial adj гениален Genick (-(e)s, -е) n врат Genia (-s, -s) n гений genieren vr стеснявам се genieß- zW: -bar adj годен за ядене/пиене; -en unreg vt наслаждавам се; G-er (-s, -) m ценител, гастроном; -erisch adj c наслада genommen etc vb siehe neh¬ men Genosse (-n, -n) m (bes pol) другар; -nschaft/коопера¬ ция, задруга Genossin f (bes pol) другарка Gentechnik/генна техника genug <*dv достатъчно Genüge f: jdm/etw - tun od leisten задоволявам; g-n vi (+dat) стигам, достатъчен съм; g-nd adj достатъчен genügsam adj непретенцио¬ зен; G-keit / непретенцио- 3HOCT Genugtuung / удовлетворе¬ ние Genuss (-es, -е) m наслада, удоволствие; (Zusichneh- men) консумация; in den - von etw dat kommen за¬ почвам да се ползвам от нщ; genüsslich adj с наслада
Genussmittel 164 Genussmittel pl деликатес geöffnet adj отворен Geografen) (-en, -en) m(f) ге¬ ограф; Geografie / геогра¬ фия; g~isch adj географски Geometrie/геометрия Gepäck (-(e)s) n багаж; ~abfertigung / багажна служба; ~annahme /прие¬ мане на багажа; ~aufbe- wahrung/гардероб за ба¬ гаж; ~ausgabe/ (апат) по¬ лучаване на багаж; -netz п място за багаж (в купе)\ -'träger т носач, хамалин; (Fahrrad) багажник; -'Ver¬ sicherung/застраховка на багажа; ~wagen т товарен вагон; количка за багаж gepflegt adj поддържан Gerade / права; g~aus adv направо; g~heraus adv нап- раво, без заобикалки; geste¬ hen unreg vi: für jdn/etw gestehen отговарям за нкг/нщ; gewegs adv напра¬ во; g~zu adv (beinahe) почти; всъщност; напра¬ во gerade 1. adj прав; (aufrecht) изправен; eine gerade Zahl четно число; 2. adv (genau) тъкмо, точно; gerade de¬ shalb тъкмо затова; das ist es ja gerade! тъкмо там е работата!; gerade du тък¬ мо ти; warum gerade ich? защо точно аз?; jetzt ger¬ ade nicht! не точно сега; gerade neben точно до; (eben, soeben) тъкмо; er wollte gerade aufstehen той тъкмо щеше да става; gerade erst едва що; ger¬ ade noch все още gerannt etc vb siehe rennen Gerät (-(e)s, -е) n уред, апа¬ рат; (Werkzeug) сечиво; (Sport) спортен уред; (Zu¬ behör) принадлежности geraten unreg vi попадам; an jdn ~ попадам на нкг; in etw akk ~ попадам в нщ; (gedeihen) ставам; (gelin¬ gen) удавам се: (jdm) ~ нщ се удава на нкг; gut/ schlecht ~ нщ стана/се по¬ лучи добре/зле; nach jdm ~ метнал съм се на нкг Geratewohl п: aufs ~ наслу¬ ки, напосоки geräuchert adj пушен geräumig adj просторен Geräusch (-(e)s, -е) n шум; g~los adj безшумен gerben v/ дъбя, щавя gerecht adj справедлив; jdm/ etw ~ werden справям се c нкг/нщ; G-igkeit/справед¬ ливост
165 gesamt Gerade (-s) n приказки, брът¬ веж; клюки geregelt adj (Arbeit; Mahl¬ zeiten) редовен; регулиран, уреден gereizt adj раздразнен, разд¬ разнителен; G~heit / раз¬ дразнение Gericht (-(e)s, -e) n (Essen) ястие; (jur) съд; mit jdm ins - gehen (fig) съдя се c нкг; das Jüngste - Страш¬ ният съд; g~lich съдебен Gerichts- zW: ~barkeit/съди¬ мост, юрисдикция; ~hof m съд, съдилище; ^kosten pl съдебни разходи; ~medizin f съдебна медицина; ~saal m съдебна зала; ^verfahren n съдебно производство; ^Ver¬ handlung / дело; '•Vol¬ lzieher m съдия изпълнител geriaben adj настърган; (ugs: schlau) хитър; etc vb siehe reiben gering adj малък, нищожен; (niedrig) нисък, незначите¬ лен; (Zeit) ограничен; ~fügig adj незначителен, маловажен; ~schätzig adj пренебрежителен geringste(r, s) adj най-малък, най-незначителен; ~nfalls adv в най-лошия случай gerinnen unreg vi (Blut) съ¬ сирвам се; (Milch) преси¬ чам се Gerippe (-s, -) n скелет gerissen adj лукав, хитър geritten etc vb siehe reiten gern(e) adv c удоволствие; - haben, - mögen обичам, допада ми; etwas - tun обичам да правя нщ; ich möchte - бих искал; ja, ~ да с удоволствие; - ge¬ schehen няма защо, беше ми удоволствие gerochen etc vb siehe riechen Geröll (-(e)s, -е) n чакъл, ба¬ ластра Gerste/ечемик; ~nkorn n (im Auge) ечемик (на око) Gerjich (-(e)s, -е) m миризма, мирис; g~los adj без мирис Gerücht (-(e)s, -е) n слух, клюка Gerümpel (-s) n боклуци, ве¬ хтории Gerüst (-(e)s, -е) n скелет; (Baugerüst) скеле, конст¬ рукция gesalzen etc vb siehe salzen; adj (ugs: Preis, Rechnung) солен (сметка) gesamt adj общ, всеобщ; ця¬ лостен; (Werke) събран; im ~en като цяло, най-общо; -deutsch adj общогерман- ски; G~eindruck т цялост-
gesandt 166 но впечатление; G-heit / общност, съвкупност; G- schule /обединено средно училище в Германия gesandt etc vb siehe senden Gesandte(r) (-n, -n) m прате¬ ник, посланик Gesandtschaft / делегация, депутация Gesang (-(e)s, -е) m пеене; -buch n песнопойка; (REL) сборник c църковни песни Gesäß (-es, -е) n седалище Geschäft (-(e)s, -e) n (Laden) магазин; (sabschluss) сдел¬ ка; g-ig adj зает, деен; пър¬ гав; g-lich adj търговски, делови, служебен Geschäfts- zW\ -bedingungen pl условия на сделка; -bericht m годишен отчет; -frau / бизнесдама; Füh¬ rer m управител; изпълни¬ телен директор; -geheim¬ nis n търговска тайна; -jahr n финансова година; Hage / състояние на пред¬ приятие; -mann т бизнес¬ мен, търговец; g-mäßig adj по служба; -partner т делови/търговски партньор; -reise служебно пътуване; -Schluss т край на работ¬ ното време (на магазин или офис)\ -stelle / офис. кантора; g-tüchtig adj опи¬ тен в търговията; (pej) пе- чалбарски; -viertel п тър¬ говски квартал; -zeit / ра¬ ботно време geschghen unreg vi случвам се, ставам; es war um ihn - той бе изгубен, с него бе свършено gescheit adj умен Geschenk (-(e)s, -е) п подарък Geschichte / история geschichtlich adj исторически Geschick (-(e)s) п сръчност; (Schicksal) съдба; —lichkeit /сръчност; g-t adj сръчен geschieden adj разведен geschienen etc vb siehe schei¬ nen Geschirr (-(e)s, -е) n съдове; (Pferdegeschirr) сбруя; -Spül¬ maschine/ съдомиялна ма¬ шина; -Spülmittel n препа¬ рат за миене на съдове; -tuch п кърпа за съдове Geschlecht (-(e)s, -er) п пол; род; g—lieh adj полов, ро¬ дов Geschlechts- zW\ -krankheit / венерическа болест; -teil п гениталии; -verkehr т полово сношение geschlossen adj etc vb siehe schließen Geschmack (-(e)s, ~e) m вкус;
167 Gesetz nach jds - по вкуса на нкг; ~ finden an etw dat нщ започ¬ ва да ми харесва; g~los adj безвкусен (auch fig); ~ssinn m вкус; g-voll adj c вкус geschmeidig adj мек, гъвкав; (formbar) пластичен Geschnetzelte(s) n (koch) co- те, кебап geschnitten etc vb siehe schnei¬ den Geschöpf (-(e)s, -е) n същество Geschgss (-es, -е) n (ми) сна¬ ряд, ракета; (Stockwerk) етаж geschossen etc vb siehe schie¬ ßen geschraubt adj завет, завинтен Geschrei (-s) n викане, кряс- кане; (fig: Aufheben) врява geschrieben etc vb siehe schreiben Geschütz (-es, -е) n оръдие; ein schweres - auffahren (fig) изкарвам тежката ар¬ тилерия geschützt adj защитен, опазен Geschw. abk = Geschwister братя и сестри Geschwätz (-es) n дрънкане, бърборене; g~ig adj при¬ казлив geschweige adv: ~ (denn) ка- MO ли, още по-малко geschwind adj бърз, пъргав; G~igkeit / скорост; G~ig- keitsbeschränkung / огра¬ ничение на скоростта; G~gkeitsüberschreitung / превишение на скорост Geschwisterpl братя и сестри geschwommen etc vb siehe schwimmen Geschworene(r) (-n, -n) f(m) съдебен заседател Geschwulst/тумор, оток geschwungen etc vb siehe schwingen Geschwür (-(e)s, -е) n язва Gesell- zW: ~e (-n, -n) m кал¬ фа; момък; g~ig adj общи¬ телен; ~igkeit / общител¬ ност; ~schaft f общество; (Begleitung, сомм) компа¬ ния, дружество; (Abend¬ gesellschaft etc) компания; geschäftlich adj общест¬ вен; дружествен; ~schaft- sordnung / обществен строй; ~schaftsschicht / слой на обществото gesessen etc vb siehe sitzen Gesetz (-es, -е) n закон; Hbuch n кодекс; -entwurf m зако¬ нопроект; egebung / законо¬ дателство; gefich adj зако¬ нен, законов; g-licher Feiertag официален праз¬ ник; g~los adj без закони; g~mäßig adj законосъобра-
Gesicht 168 зен, закономерен; g~t adj (Mensch) нисък, набит; g~widrig adj противозако¬ нен Gesicht (-(e)s, -er) n лице; das zweite ~ второто лице; das ist mir nie zu ~ gekommen това никога не съм го виж¬ дал Gesichts- zW\ ~ausdruck т израз на лицето; ~creme / крем за лице; ~farbe /тен; ~punkt т критерий; ~wass- ег п лосион за лице; ~züge pl черти на лицето Gesindel (-s) п сган gesinnt adj настроен Gesinnung / (Ansicht) убеж¬ дения, възгледи Gespann (-(e)s, -е) п впряг; (ugs) двойка gespannt adj опънат; (begie¬ rig) любопитен; напрегнат; ich bin ob любопитен съм, дали; auf etw/jdn ~ sein любопитен съм да ви¬ дя нкг/нщ Gespenst (-(e)s, -er) п приз¬ рак, привидение gesperrt adj затворен, блоки¬ ран Gespött (-(e)s) п присмех, по¬ дигравки; zum ~ werden вземат ме на подбив, ста¬ вам за смях Gespräch (-(e)s, -е) п разго¬ вор; (Anruf) обаждане; g~ig adj разговорлив gesprochen etc vb siehe spre¬ chen gesprungen etc vb siehe sprin¬ gen Gespür (-s) n усет, нюх Gestalt /фигура; (Person) об¬ раз, персонаж; in ~ von във форма на; ~ annehmen до¬ бивам вид/форма; g~en vt (formen) оформям; (organ¬ isieren) съставям; vr: sich g~en (zu) развивам се (в/към); ~ung/оформление gestanden etc vb siehe stehen Geständnis (-ses, -se) n приз¬ нание Gestank (-(e)s) m смрад gestatten vt разрешавам, поз¬ волявам; ~ Sie? ще позво¬ лите ли?; sich dat etw zu tun позволявам си да нап¬ равя нщ Gaste / жест gestghen unreg vt признавам Gestein (-(e)s, -е) n скала, камънак Gestell (-(e)s, -е) n подставка; (Regal) етажерка; рамка за очила gestern adv вчера; ~ Abend/ Morgen снощи/вчера сут¬ ринта
169 Gewalt Gestirn (-(e)s, -e) n (Sternbild) съзвездие gestohlen etc vb siehe stehlen gestorben etc vb siehe sterben gestört adj смущаван; обре¬ менен gestreift adj раиран gestrichen adj намазан, боя¬ дисан gestrig adj вчерашен Gestrüpp (-(e)s, -e) n гъсталак Gesuch (-(e)s, -е) n молба; (Antrag) заявление; g~t adj (сомм) търсен; (fig) изку¬ ствен gesund adj здрав; wieder - werden оздравявам; G~heit /здраве; G4ieit! наздраве! (при кихане); ~heitlich adj adv: wie geht es Ihnen ~heitlich? как сте със здра¬ вето; ~heitsschädlich adj вреден за здравето; G~heit- swesen п здравеопазване; G~heitszustand т здравос¬ ловно състояние gesungen etc vb siehe singen getan etc vb siehe tun Getöse (-s) n грохот, бушуване Getränk (-(e)s, -е) n напитка; ~ekarte/лист c напитки getrauen vr осмелявам се Getreide (-s, -) n жито, зърне¬ ни растения/храни; ^Spei¬ cher m хамбар getrennt adj разделен, отде¬ лен Getriebe (-s, -) n (Leute) нава¬ лица; (auto) двигател getrieben etc vb siehe treiben getroffen etc vb siehe treffen getrost adv спокойно getrunken etc vb siehe trin¬ ken Getue (-s) n суетня; преструв¬ ки geübt adj обигран, опитен Gewächs (-es, -е) n растение gewachsen adj: jdm/etw ~ sein узрял съм за, мога да се справя с нщ Gewächshaus п парник, оран¬ жерия gewagt adj рискован, дързък gewählt adj (Sprache) изис¬ кан; подбран Gewähr / гаранция; keine ~ übernehmen für +akk не гарантирам за; g~en vt оси¬ гурявам; (geben) отпускам, разрешавам; g~leisten vt гарантирам Gewahrsam (-s, -е) m надзор, съхранение; (Polizeigewahr¬ sam) арест Gewalt / насилие; (große Kraft) сила; власт; mit aller - c все сила; Anwendung/ прилагане на насилие; g~ig adj огромен, мощен; мо-
gewandt 170 гъщ; ~marsch m демон¬ страция на сила; g~sam adj насилствен; g~tätig adj на¬ силствен, насилнически gewandt adj ловък, сръчен; (erfahren) обигран; G~heit /ловкост; обиграност gewann etc etc vb siehe ge¬ winnen Gewässer (-s, -) n води, воден басейн Gewebe (-s, -) n (Stoff, biol) тъкан Gewehr (-(e)s, -е) n пушка; Häuf m цев на пушка Gew§ih (-(e)s, -е) n рога (на елен) Gewgrb- zW\ ~e (-s, -) n зана¬ ят, работа; Handel und ~e търговия и занаяти; -eschule f занаятчийско училище; ~ezweig m бранш Gewerkschaft / синдикат, профсъюз; Her (-s, -) m синдикален деец; ~sbund m синдикално обединение gewesen pp von sein Gewicht (-(e)s, -е) n тежест; тегло Gewimmel (-s) n навалица, гъмжило Gewinde (-s, -) n (Kranz) ве¬ нец; (von Schraube) резба (на болт) Gewinn (-(e)s, -е) m печалба; (bei Spiel) победа, награда; etw mit - verkaufen прода¬ вам нщ c печалба; ~- und Verlustrechnung (сомм) от¬ чет на печалбите и загубите; Beteiligung / участие в пе¬ чалбата; gBringend adj но¬ сещ печалба, доходен; g~en unreg vt печеля; (erwerben) придобивам; (Kohle, Öl) до¬ бивам; an etw dat g~en на¬ бирам нщ; g~end adj (Lächeln, Aussehen) подкуп- ващ; -'er (in) (-s, -) m(f) побе- дител(ка); ~spanne / марж, разлика между печалби и за¬ губи; ~ung /добив Gewirr (-(e)s, -е) п плетени¬ ца, бъркотия; (von Straßen) лабиринт gewiss adj сигурен, опреде¬ лен Gewissen (-s, -) п съвест; g~haft adj съвестен; g~los adj безсъвестен Gewissens- zW\ Bisse pl уг¬ ризения; ~frage/въпрос на съвест; ~konflikt m конф- I ликт със съвестта gewissermaßen adv така да се каже, в известна степен Gewissheit/сигурност, опре¬ деленост Gewitter (-s, -) п гръмотевич¬ на буря
171 Giraffe gewitzt adj хитър, умен, опи¬ тен gewöhnen vt: jdn an etw akk - привиквам нкг към нщ; (erziehen zu) приучвам нкг към нщ; vr: sich an etw akk - свиквам c нщ Gewohnheit/навик; (Brauch) обичай; aus - по навик; zur - werden става ми навик Gewfihnheits- zW\ -mensch m човек c навици; -recht n обичайно право gewöhnlich adj обичаен, обикновен; (pej) прост; wie - както обикновено gewohnt adj привичен; etw - sein свикнал съм c нщ Gewöhnung/(an +akk) при¬ викване към gewollt adj искан, търсен gewonnen etc vb siehe gewin¬ nen geworden etc vb siehe werden geworfen etc vb siehe werfen Gewühl (-(e)s) n блъсканица; ровене Gewürz (-es, -е) n подправка; g-t adj подправен, арома¬ тизиран gewusst etc vb siehe wissen Gezeiten pl прилив и отлив gezielt adj целенасочен; целе¬ ви gezogen etc vb siehe ziehen Gezwitscher (-s) n чуруликане gezwungen adj принуден; -ermaßen adv по принуда ggf abk = gegebenenfalls при дадени обстоятелства, при случай gibst etc vb siehe geben Giebel (-s, -) m фронтон; -dach n фронтонен пок¬ рив; -fenster n фронтонен прозорец Gier / жажда; алчност; g-ig adj жаден, алчен gießen unreg vt (Blumen) по¬ ливам; (Metall) лея, отли¬ вам Gießkanne / лейка Gift (-(e)s, -е) n отрова; g-ig adj отровен; ffig: boshaft) зъл, отровен; -müll m от¬ ровни отпадъци; -Stoff m отровно вещество; -zahn m отровен зъб ging etc vb siehe gehen Gipfel (-s, -) m връх; (fig: Höhepunkt) кулминация; g-n vi достигам връхна точка; -treffen n среща на върха Gips (-es, -е) m гипс (auch med); -abdruck m гипсова отливка; g-en vt гипсирам; -verband m гипсова превръзка Giraffe/ жираф
Girlande 172 Girlande/гирлянда Giro (-s, -s) n жиро; -konto n разплащателна сметка Gitarre/ китара Gitter (-s, -) n решетка, скара, телена мрежа; ~fenster п прозорец с решетка; -zaun т решетъчна ограда Glanz (-es) т блясък; (fig) ве¬ ликолепие glänzen vi (auch Jig) блестя; -d adj (auch fig) блестящ Glanz- zW: Heistung/блестя- що постижение; gHos adj без блясък, помръкнал; -zeit/период на възход Glas (-es, -'er) n стъкло; (koch) буркан; -er (-s, -) m стъклар; -faser / стъклено влакно; g-ieren vt глази¬ рам; g~ig adj стъклен; -scheibe / стъкло (прозо¬ речно); ~ur/глазура glatt adj гладък, равен; (rutschig) хлъзгав; ~e Ab¬ sage ясен отказ; -е Lüge чиста лъжа; Glätte / глад- кост; хлъзгавост Glatteis п поледица; jdn aufs -führen (fig) подхлъз- вам/подвеждам нкг glätten vt изглаждам, заглаждам Glatze / плешивина, теме; eine - bekommen оплеши- вявам Glaube (-ns, -n) т: - (an +акк) вяра в нщ; g-n vt vi вярвам; jdm g-n вярвам на нкг; an etw акк g-n вярвам в нщ; daran g-n müssen (ugs) трябва да се простя с живота си glaubhaft adj достоверен, убедителен gläubig adj (rel) вярващ, на¬ божен; G-e(r) (-n, -n) f(m) вярващ(а); G-er (-s,-) m кредитор glaubwürdig adj достоверен, правдоподобен; G-keit / достоверност, правдопо- добност gleich adj равен; (identisch) еднакъв; adv (sofort) ведна¬ га, след малко; (bald) ско¬ ро; es ist mir - все едно ми е; 2 mal 2 ist - 4 2 по 2 е равно на 4; - groß еднакъв : по големина; - nach/an i веднага след/до; -altrig adj \ на една възраст; -artig adj от един вид, еднороден; -bedeutend adj равнозна¬ чен; G-berechtigung/рав- ноправие; -bleibend adj константен; -en unreg vi: jdm/etw -en приличам на нкг/нщ; -falls adv подобно; danke -falls! благодаря, подобно!; G-förmigkeit /
173 Glücks еднаквост, еднородност; -gesinnt adj c еднакво убеждение, еднакво наст¬ роен; G-gewicht п равно¬ весие; -gültig adj безраз¬ личен; (unbedeutend) без значение; G-gültigkeit / безразличие; G-heit/раве¬ нство; -kommen unreg vi: jdm an etw -kommen срав¬ нявам се c нкг по нщ; etw (dat) -kommen равнявам се на нщ; -mäßig adj рав¬ номерен; -sam adv все ед¬ но че, сякаш; G-schritt т: im G-schritt gehen вървя в крак; -stellen vt (rechtlich etc) приравнявам; G-strom m (elek) прав ток; -tun unreg vi: es jdm -tun под¬ ражавам на нкг; G-ung / уравнение; - viel adv ед¬ накво количество; -wertig adj (Geld) c еднаква стой¬ ност, равняващ се на; (Gegner) равностоен; -zei¬ tig adj едновременен Gleis (-es, -е) n релса; (Bahn¬ steig) коловоз gleiten unreg vi плъзгам се; (rutschen) пързалям се Glfiitzeit / плаващо работно време Gletscher (-s, -) т глетчер; -spalte/пукнатина в глетчер Glied (-(e)s, -er) п (Arm, Bein) крайник; (von Kette) брън¬ ка; член; g-ern vt подразде¬ лям, класифицирам; -er- ung / класификация glimpflich adj : - davonkom¬ men отървавам се леко glitschig adj (Fisch, Weg) хлъзгав glitzern vi блестя, искря global adj глобален Gigbus (- od -ses, Globen od -se) m глобус Glgcke/ камбана; etw an die große - hängen (fig) раз¬ тръбявам нщ Glgcken- zW\ -blume / кам¬ банка; -geläut n камбанен звън; -türm m камбанария glgtzen (ugs) vi зяпам, пуля се Glück (-(e)s) n късмет; (Freu¬ de) щастие; - haben имам/ изваждам късмет; viel -! късмет!; zum - за щастие; g-en vi успявам; es g-te ihm, es zu bekommen той успя да го получи glück- zW: -lieh adj благопо¬ лучен; (froh) щастлив; -licherweise adv за щастие; -selig adj щастлив Glücks- zW: -fall m щастлива случайност; -kind n къс¬ метлия; -spiel n хазартна игра
Glückwunsch 174 Glückwunsch m поздравле¬ ние; благопожелание Glüh- zW: -birne / електри¬ ческа крушка; g-en vi тлея, горя, пламтя; -wein m rpe- яно вино; -würmchen n светулка Glutf (Feuersglut) жар, жара¬ ва; (Hitze) жега; (fig) плам, жар GmbH f abk = Gesellschaft mit beschränkter Haftung дружество c ограничена от¬ говорност Gnade f (Gunst) благоразпо¬ ложение; (Erbarmen) ми¬ лост Gnaden- zW\ -frist/последна отсрочка; g~los adj безжа¬ лостен gnädig adj милостив, ми¬ лосърден, жалостив Gold (-(c)s) n злато; g-en adj златен; -fisch m златна рибка; -grübe/златна ми¬ на; g-ig (ugs) adj златист; (fig: allerliebst) сладък, мил; -regen m златен дъжд; -schmied m златар Golf (-(e)s, -е) m морски за¬ лив Golf2 (-s) n голф; -platz m иг¬ рище за голф; -Schläger m стик за голф Golfstrom т Гълфстрийм Ggndel / гондола; (Seilbahn) кабинка (на въжена линия) günnen vz; jdm etw - позво¬ лявам на нкг нщ; радвам се за нкг; sich dat etw - угаж¬ дам си на душата Gönner (-s, -) т благодетел; g-haft благодетел ски Gusse /канавка Gott (-es, -er) т бог; mein -! Боже мой!; um -es Willen! за Бога!; grüß -! (süddt, а) добър ден; - sei Dank! сла¬ ва Богу; -heit/божество Güttin /богиня göttlich adj божествен göttlos adj безбожен Gütze (-n, -n) m идол, кумир Grab (-(e)s, -er) n гроб; g-en unreg vt копая; -en (-s, -) m изкоп, яма; (mil) окоп; -stein m надгробна плоча Grad (-(e)s, -е) m градус; степен Graf (-en, -en) m граф Grafiker(in) (-s, -) m(f) rpa- фик(-ичка) grafisch adj графичен Gram (-(e)s) m мъка, скръб grämen vr скърбя Gramm (-s, -е) n грам Grammatik/граматика Granat (-(e)s, -e) m (Stein) гранат Granate/(mil) граната, ръчна граната
175 Grimasse Granit (-s, -е) m гранит Gras (-es, -er) n трева; g~en vi паса; -halm m стрък трева grässlich adj отвратителен, ужасен Grat (-(e)s, -е) m гребен, било Gräte/рибена кост gratis adj, adv гратис, безпла¬ тен; G-probe / безплатна проба Gratulation / поздравление gratulieren vi: jdm - (zu etw) поздравявам нкг за нщ; (ich) gratuliere! Честито! grau adj сив Gräuel (-s, -) m ужас; жесто¬ кости; etw ist jdm ein - нщ е противно на нкг; gräulich adj ужасен Grauen (-s) n ужас; g- vi unpers: es graut mir vor +dat od vr: sich g- vor + dat ужасявам се от нщ g-haft adj ужасяващ grauhaarig adj c посивяла ко¬ са, прошарен grausam adj жесток; G-keit/ жестокост Grausen (-s) n ужас; g~ vb = grauen gravieren vt гравирам; ~d adj тежък, сериозен graziös adj грациозен greifbar adj подръка; осеза¬ ем, конкретен; in -er Nähe на една ръка разстояние greifen unreg vt улавям, хва¬ щам; nach etw - посягам към нщ; um sich - (fig) разпростирам се; zu etw - (fig) прибягвам до Greis(in) (-es, -e) m(f) ста- рец(-рица); g-enhaft adj старчески grell adj ярък Grenz- zW\ -beamte(r) m граничен полицай; -е/гра¬ ница; g-en vi: g-en (an +akk) гранича c; g-enlos adj безграничен; -fall m граничен случай; -kon¬ trolle / граничен контрол; -Übergang m граничен контролно пропускателен пункт Griech- zW: -e (-n, -n) m грък; -enland n Гърция; -in / гъркиня; g-isch adj гръцки griesgrämig adj навъсен, ки¬ сел Grieß (-es, -e) m (koch) грис Griff (-(e)s, -е) m захват, хватка; (Vorrichtung) дръж¬ ка, ръкохватка; гриф; g-be- reit adj под ръка Grill (-s, -s) m грил; -е/щу¬ рец; g-en vt пека на грил; -fest n барбекю Grimasse/гримаса
grimmig 176 grimmig adj мрачен, навъсен; (heftig) силен, бурен grinsen vi хиля се Grippe / грип grob adj груб; (Fehler, Verstoß) сериозен, тежък; G~heit / грубост; grölen (pej) vt крещя, рева Groll (-(e)s) m ненавист, прик¬ рит гняв; g~en vi (Donner) ръмжа, гърмя; g~en (mit od +dat) сърдя се на нкг groß adj голям; (hoch) висок; (fig) велик; im G~en und Ganzen в общи линии, об¬ що взето Groß- zW: g~artig adj велик, великолепен; G~aufnahme / (film) крупен план; G~britannien n Велико¬ британия ~einkauf m по¬ купка на едро; ~eltern pl прародители, баба и дядо; ~format п голям формат, голям мащаб; ~handel т търговия на едро; ^Händler т търговец на едро; ~macht / Велика сила; ~mutter/баба; ~rechner т централен компютър; g~ schreiben пиша с главна буква; bei jdm g~ geschrie¬ ben werden набляга се на нщ, нщ се цени; g~spurig adj надут; ~stadt / голям град; g~tun unreg vi важни- ча, големея се; ~vater т дя¬ до; geziehen unreg vt от¬ глеждам; g~zugig adj ще¬ дър; (Planung) широк, c размах Grüße /големина; (Höhe) ви¬ сочина; (fig) величие, вели¬ чина größte(r, s) adj superl von groß; ~nteils adv в по-голя- мата си част grotesk adj гротесков Grotte /пещера Grübchen п трапчинка Gr^be/яма, изкоп; мина grübeln vi размишлявам Gruft / гробница grün adj зелен; der ~е Punkt Зелена точка (в Германия: знак на опаковка, че се ре¬ циклира) Grünanlage/зелена площ Grund (-(e)s, -е) т основа, основание причина; (von See, Gefäß) дъно; im ~е genommen принципно пог¬ леднато Grund- zW\ Ausbildung/ос¬ новно образование; основ¬ на част на обучение; ^besitz т поземлена собственост; Hbuch п поземлен ре¬ гистър; ~gebühr / основна такса; ~gesetz п основен за-
177 gut кон, конституция; ~lage / основа; gHegend adj осно¬ вен, принципен; g~los adj безпричинен; ~regel / ос¬ новно правило; ~riss т ски¬ ца, чертеж; (fig) общ по¬ глед; ~satz т принцип; g~sätzlich adj принципен; ~schule/основно училище; ~stein т основен камък, ос¬ нова; ~stück п парцел; ~wasser п подпочвена вода gründen vr: sich - (auf +dat) основавам се на; vt: ~ auf +akk основавам върху; градя върху; учредявам Gründer (-S, -) т основател, учредител gründlich adj щателен, осно¬ вен Grünstreifen т зелена ивица grunzen vi грухтя Gruppe / група; ~nermäßi- gung/намаление за група; g~nweise adv на групи gruppieren vt vr групирам (се) gruselig adj страшен gruseln vi unpers: es gruselt jdm vor etw нкг го е страх от нщ Gruß (-es, -е) т поздрав; viele Grüße много поздра¬ ви; mit freundlichen Grü¬ ßen приятелски поздрав (край на писмо); Grüße an +akk поздрави на... grüßen v/ поздравявам; jdn von jdm - поздравявам нкг от името на нкг; jdn ~ lassen изпращам поздрави gucken vi гледам, зяпам gültig adj валиден; G~keit / валидност Gummi (-s, -s) n/m гума; (~harze) каучук; ~band n ластик; ~barchen n жели¬ рани мечета (бонбони); -bäum m фикус; gieren vt гумирам; ~stiefel m гумени ботуши günstig adj изгоден; (Gele¬ genheit) подходящ, сгоден; das habe ich ~ bekommen това го купих изгодно Gurke / краставица; saure ~ кисела краставица Gurt (-(e)s, -е) т ремък Gürtel (-s, -) т колан; (geog) пояс GUS / abk = Gemeinschaft unabhängiger Staaten Об¬ щност на независимите дър¬ жави Guss (-es, -е) т изливане, от¬ ливка; (Regenguss) прева- ляване; (косн) заливка; ~eisen п чугун gut adj добър; alles Gute всичко хубаво; also gut
Gut 178 добре де; gut schmecken вкусно е; - gehen нщ върви добре; es geht jdm - някой е добре, чувства се добре; - tun: jdm g- tun отразя¬ вам се/действам добре на нкг; gut, aber... добре, ама...; (na) gut, ich komme, добре де, ще дойда; gut drei Stunden малко повече от три часа; das kann gut sein напълно е възможно; lass es gut sein остави това; - gemeint c добри намере¬ ния Gut (-(e), -er) n (Besitz) име¬ ние; Güter pl блага, стоки; -achten (-s, -) n експерти¬ за; -achter (-s, -) m екс¬ перт, вещо лице; g-artig adj добър; (med) доброка¬ чествен; g-bürgerlich adj солиден, заможен; (Küche) традиционен; -dünken n: nach -dünken по усмотре¬ ние gut- zW\ -gläubig adj довер¬ чив, лековерен; G~haben (-s) n вземане, авоари; -hei¬ ßen unreg vt одобрявам; -mütig adj добродушен; G~schein m купон; -schrei¬ ben unreg vt заверявам по сметка; G-schrift/(Betrag) заверена сума по сметка; -willig adj с добра воля Güte/добрина; (Qualität) ка¬ чество Güter- zW\ -bahnhof т сточ¬ на гара; -wagen т товарен вагон; -zug т товарен влак Gütezeichen п знак за качест¬ во gütig adj добър, благ Gymnasium (-s, -ien) п гим¬ назия Gymnastik/гимнастика н, ь Haag т: Den - Хага Haar (-(e)s, -е) п коса; косъм; um ein - за малко, на косъм; an den -en herbeigezogen (ugs: Vergleich) съшит c бели конци; -bürste/четка за ко¬ са; h-en vi vr пускам козина, сменям си козината; -esbre- ite/ um -esbreite насмалко, почти; ~festiger (-s, -) m фиксатор за коса; h-genau adv съвсем точно; h-ig adj космат; (fig) труден, щекот- лив; -klammer/фиба за ко¬ са; -nadel / фуркет; h-scharf adv (beobachten)
179 halb зорко, прецизно; (daneben) на косъм; -schnitt т причес¬ ка, подстригване; -spange / шнола; h-sträubend adj ужасяващ, изправящ косите; --teil п тупе; -Waschmittel п шампоан Habe/ имущество haben unreg vt vb aux имам; Hunger/Angst - гладен съм/страх ме е; woher hast du das? откъде взе това?; was hast du denn? какво ти e?; du hast zu schweigen ти да мълчиш; ich hätte gern бих искал; H- (-s, -) n; аво¬ ари; наличност/кредитно салдо Habgier / алчност; h-ig adj алчен Habicht (-s, -е) m ястреб Habseligkeiten pl вещи, ба¬ гаж Hachse/(koch) джолан Hacke f мотика; (Ferse) пета; h-n vt сека, цепя; кълцам, режа на ситно; (Erde) копая Hackfleisch п кайма Hafen (-s, -) т пристанище; -arbeiter т пристанищен работник; -Stadt / приста¬ нищен град Hafer (-s, -) т овес; -flocken pl овесени ядки; -schleim т овесена каша Haft/затвор, арест, задържа¬ не; h-bar adj отговорен; -befehl т заповед за задържане; h-en vi: h-en für +akk отговарям/гаран- тирам за нщ; h-en bleiben: h-en bleiben an +dat по¬ лепвам се по нщ; Häftling (-s, -е) т арестант, задър¬ жан; -pflicht / обща отго¬ ворност (за възстановява¬ не на щети); -Pflichtver¬ sicherung / (auto) застра¬ ховка гражданска отговор¬ ност ; -schalen pl контакт¬ ни лещи; -ung / отговор¬ ност; -ungsbeschränkung/ ограничение на отговорно¬ стта Hagebutte / шипка Hagel (-s) т градушка; h-n vi unpers вали градушка hager adj мършав, изпит Hahn (-(e)s, -е) т петел; (Wasserhahn) кран (на чеш¬ ма) Hähnchen (-s, -) п петле; (косн) пиле Hai(fisch) (-(e)s, -е) т акула häkeln vt плета на една кука Haken (-s, -) т кука, закачал¬ ка; (fig) кусур, недостатък; -kreuz п пречупен кръст; -nase/орлов нос halb adj половин; - eins два-
Halb 180 найсет и половина часа; ein -es Dutzend половин дузи¬ на; H-dunkel п полумрак Halb- zW: -heit/половинча- тост; h-feren 17 разделям на половина; -insei /полу¬ остров; -jahr п полугодие (auch: COmt); h-jährlich adj полугодишен, на поло¬ вин гошша; -kreis т по¬ лукръг; Heiter т полупро¬ водник; -mond т полуме¬ сец; h- offen наполовина отворен; -pension / полу- пансион; -rechts (-, -) т (Sport) десен полузащит¬ ник; -schuh т половинки (обувки): h-tags adv: h-tags arbeiten работя на половин работен ден; h-wegs adv донякъде, отчасти; h-wegs besser малко по-добре; -zeit / (Sport) полувреме; (Pause) пауза между полу¬ времената halber präp +gen (wegen) за¬ ради, поради; (für) за half etc vb siehe helfen Hälfte /половинка Halle/хале, зала; (aitat) хан¬ гар; h-n v7 ехтя, кънтя; -nbad n закрит плувен ба¬ сейн hallo excl ало, хей Halluzination/ хатюцинация Halm (-(e)s, -е) m стрък тре¬ ва, сламка Haloganlampe / халогенна лампа Hals (-es, -е) m врат, шия; (Kehle) гърло; - über Kopf презглава; -band n (von Hund) нашийник; -kette / колие, синджирче; -- Nasen-Ohren-Arzt m лекар уши-нос-гърло; -schmer¬ zen pl болки в гърлото; -tuch n шалче Halt (-(e)s, -e od -s) m прес¬ той, спиране; (Fester-) опора; h- excl стой!; - machen спирам Halt- zW: h-bar adj устойчив, здрав; (Lebensmittel) траен; -barkeit/трайност, устой¬ чивост; h-los adj неустой¬ чив, нестабилен; неоснова¬ телен, несъстоятелен; -ung /стойка, позиция; (fig) от¬ ношение; (Selbstbeherr¬ schung) самообладание halten 1 tnreg vt (festhalten) държа, задържам; vi (frisch bleiben) трая, издържам; (stoppen) спирам; vr (frisch bleiben) оставам свеж; (sich behaupten) утвърждавам се; задържам се; - für +akk считам за; - von +dat имам мнение за нщ; an sich -
181 Hand сдържам се; sich rechts/ links - движа се вдясно/ вляво Halte- zW: -stelle / спирка; -verbot n: hier ist -verbot тук спирането е забранено Halunke (-n, -n) m подлец, мошеник hämisch adj ехиден Hammel (-s, - od -) m овен; -fleisch n овнешко месо Hammer (-s, -) m чук hämmern vt чукам (c чук), блъскам; vi туптя (силно) Hämorrhoiden, Hämorriden pl хемороиди Hamster (-s, -) m хамстер; -ei / презапасяване; h-n vi презапасявам се Hand /ръка; -arbeit / ръчна работа, ръчна изработка; (Nadelarbeit) ръкоделие; -ball т (Sport) хандбал; -bremse/ ръчна спирачка; -buch п наръчник Händedruck т ръкостискане Handel (-s) т търговия Handeln (-s) т действие, постъпка handeln vi постъпвам; (agie¬ ren) действам; vr unpers: sich - um +akk става дума за, касае за; - von +dat раз¬ казва се за Handels- zW: -bilanz/търгов- ски баланс; -kammer / търговска камара; -rei¬ sende^) т търговски път¬ ник; -schule / търговско училище; h—üblich adj оби¬ чаен за търговията; -Ver¬ treter т търговски предста¬ вител Hand- zW: -feger (-s, -) m малка метла, четка са мете¬ не; h-fest adj голям, стаби¬ лен, сериозен; h-gearbei- tet adj ръчно изработен; -gelenk п китка; -gemenge п сбиване, ръкопашен бой; -gepäck п ръчен багаж; h-gesch rieben adj ръкопи¬ сен; h-greiflich adj очеви¬ ден, ясен; физически; -griff т ръкохватка; движение на ръката; h-haben vt боравя; употребявам Händler(in) (-s, -) m(f) търго- вец(-вка) handlich adj удобен за упо¬ треба, практичен Handlung / (in Buch) дей¬ ствие; постъпка; деяние Hand- zW: -schelle / белезни¬ ци; -schrift / почерк; (Text) ръкопис; -schuh т ръкави¬ ца; -stand т (sport) стоика на ръце; -tasche / дамска чанта; -tuch п (хавлиена) кърпа; -umdrehen п: im
Handy 182 ~umdrehen мигновено; -werk n занаят; -werker (-s, -) m занаятчия; -Werkzeug n занаятчийски инструмент(и) Handy (-s, -s) n мобилен те¬ лефон Hanf (-(e)s) m коноп Hang (-(e)s, -е) m наклонност; склонност; (Abhang) склон, наклон Hänge- zW\ -brücke / въ- жен/висящ мост; -matte / хамак hängen unreg vi вися; vt: etw (an etw akk) - окачвам, за- качвам; - an +dat (ßg) привързан съм към нщ; sich - an +akk закачвам се за нщ, залепвам се за нщ; - bleiben an +dat оставам за¬ лепен за нщ; - lassen (ver¬ gessen) забравям, оставям несвършено; den Kopf - lassen унивам Hannover (-s) n Хановер hänseln vt подигравам се на нкг Hansestadt/ханзейски град hantjeren vi: mit etw dat - боравя c нщ hapern vi unpers: es hapert an etw dat нщ ми куца, нщ ми липсва Happen (-s, -) т хапка, залък Harfe/ арфа Harke/гребло; h-n vt зарав- нявам/събирам с гребло harmlos adj безобиден; H-igkeit / безобидност Harmonie/хармония; h-ren vi хармонирам harmonisch adj хармоничен Harn (-(e)s, -е) m урина; -blase /пикочен мехур Harpune / харпун hart adj твърд; (fig) тежък, труден hart- zW\ - gekocht твърдо сварен; -herzig adj кора- восърдечен; -näckig adj упорит, неотстъпчив Härte/твърдост, якост; (fig) суровост, строгост Harz (-es, -е) n смола Haschee (-s, -s) n ястие от ме¬ со и зеленчуци със сос Haschisch (-) п/т хашиш Hase (-n, -п) т заек Haselnuss/лешник Hasenscharte/заешка уста Hass (-es) т омраза, ненавист hassen vt мразя, ненавиждам hässlich adj грозен; (gemein) долен; Н-keit/грозота Hast/бързане; припряност hast etc vb siehe haben hasten vi бързам hastig adj припрян, прибър¬ зан hat etc vb siehe haben
183 Haus hatte etc vb siehe haben Haube f касинка; (Mütze) бо¬ не; (auto) капак Hauch (-(e)s, -е) m дъх; (Lufthauch) полъх; (fig) следа, повей; h-dünn adj ефирно тънък Haue f (ugs) шамари, бой; h-n unreg vt удрям; сека; копая; (ugs) бия, пердаша Haufen (-s, -) т куп; ein - (х) (ugs) куп неща; auf einem - на (един) куп häufen vt vr натрупвам (се), скупчвам (се) haufenweise adv в големи ко¬ личества; etw - haben имам купища от нщ häufig adj чест, редовен; adv често; H-keit / честота Haupt (-(e)s, -er) п глава; (Oberhaupt) глава, водач; in zW главен; -bahnhof т централна гара; h-beru- flich adv по професия; -darsteller(in) m(f) главен изпълнител; "fach п (sch, univ) основна специал¬ ност; основен предмет; -gericht п (косн) основно ястие Häuptling (-s, -е) т вожд, гла¬ ватар Haupt- zW: ~mann (pl -leute) m (mil) капитан; главатар; -person / главен герой; важна личност; - quartier п главна квартира; -rolle / главна роля; -sache / най- важното нещо; h-sächlich adj основен, най-важен; adv главно; -saison/разгар на сезона; -schule / вид училище в Германия до IX/X клас; -stadt / столи¬ ца; -Straße / главна улица; -verkehrszeit/час пик Haus (-es, -г) п къща, дом; nach -е към къщи; zu -е вкъщи, у дома; -apotheke/ домашна аптечка; -arbeit / къщна работа; (sch) до¬ машна работа; -arzt т ли- чен/семеен лекар; -auf¬ gabe / домашно; —besit- zer(in) m(f) собственик(- ичка) на къща; -besuch т (von Arzt) домашно посе¬ щение (на лекаря)', -durch¬ suchung / обиск на дома; h-eigen adj домашен, при¬ надлежащ на дома Häuser- zW: -block т жили¬ щен блок; -makler т пос¬ редник на недвижимо иму¬ щество Haus- zW\ —flur т коридор; -frau f домакиня; h-ge- macht adj домашно при¬ готвен; -halt m домакин¬
hausieren 184 ство; (pol) бюджет; h^hal¬ ten unreg vi пестя; -häl- terin / икономка; -halts¬ geld n пари за домакин¬ ството; -haltsgerät n дома¬ кински електроуред; -herr m домакин; (Vermieter) нае¬ модател; h-hoch adv: h-hoch verlieren губя c го¬ ляма разлика hausieren vi: mit etw dat - търгувам/продавам нщ от къща на къща Hauskrer(in) (-s, -) m(f) ам¬ булантен търговец häuslich adj домашен Haus- zW: -meister(in) m(f) домоуправител(ка), дома¬ кинска); Kummer / номер на сградата (в адрес); ^Ord¬ nung / вътрешен ред/пра- вилник; -putz т почистване на дома; —Schlüssel т ключ за дома; -schuh т пантофи; -tier п домашно животно; -tür / входна врата; -wirt(in) m(j) хазяин(-яйка) Haut / кожа; кора, ципа; (Tierhaut) животинска ко¬ жа; -creme / крем за ли- це/ръце; h-eng adj плътно прилепнал (за дреха); -fär¬ be /цвят на кожата; -krebs т рак на кожата Haxe / = Hachse Hbf. abk = Hauptbahnhof Hebamme f акушерка Hebel (-s, -) m лост heben unreg vt (по)вдигам Hecht (-(e)s, -е) m щука Heck (-(e)s, -e od -s) n кърма (на кораб), опашна част (на самолет); (von Auto) задна част Hecke / жив плет, трънак; шипка H£ckenschütze т стрелец от засада Heckscheibe / задно стъкло на автомобил Heer (-(e)s, -е) п войска Hefe / мая Heft (-(e)s, -е) п тетрадка; (Zeitschrift) брой; h-en vt: h-en an +akk прикрепвам за нщ; (nähen) etw an etw akk h-en забождам c кар¬ фици; -er (-s, -) m папка; телбод Heft- zW: -klammer/скобки за тeлбoд;-pflaster n лей¬ копласт; -zwecke/ кабар heftig adj силен, напорист; H-keit / голяма сила, ин¬ тензивност hegen vt (Wild, Bäume) грижа се, охранявам; (fig, geh: empfinden: Wunsch) тая Hehl (-s) m/n: kein(en) - aus etw machen не крия нщ;
185 Heirat -er(in) (-s, -) m(f) укрива- тел(ка) Heide1 (-n, -n) m езичник Heide2/поле, степ; -kraut n пирен, калуна Heidelbeere / боровинка Heidentum (-s) n езичество Heidin / езичница heikel adj щекотлив, неудо¬ бен; придирчив, капризен Heil (-(e)s) n благополучие; (Seelenheil) спасение; h- adj здрав, непокътнат; -and (- (e)s, -е) m Спасител; h-bar adj лечим; h-en vt лекувам; vi оздравявам, зараствам; h-froh adj облекчен, доволен heilig adj свещен, свят; H-abend m Бъдни вечер; H-e(r) (-n, -n) f(m) светец (-тица); -en vt светя, прос¬ лавям; H-enschein m оре¬ ол; H-keit / святост; - sprechen unreg vt обявявам за свещен/светец; H-tum (-s) n (Gegenstand) светиня Heil- zW: h-los adj ужасен, страшен; -mittel n лечебно средство; -praktiker(in) m(f) лечител; h~sam adj (fig) лековит; -sarmee / Армията на спасението; -ung/лечение, излекуване Heim (-(e)s, -е) n дом; h- adv у дома Heim- zW\ -Computer m до¬ машен компютър; h-fah- ren unreg vi връщам се вкъ¬ щи, пътувам към родното място; -fahrt / завръща- не/пътуване към къщи; h-gehen unreg vi отивам си вкъщи, прибирам се; (ster¬ ben) умирам; h-isch adj (gebürtig) местен; sich h-isch fühlen чувствам се като у дома; -kehr / завръщане у дома/в родината; h-kehren vi завръщам се вкъщи/в родното място; h—lieh adj (по)таен; -lichkeit/потай¬ ност; -reise/пътуване към дома; -spiel п (Sport) дома¬ кинство, домакински мач; h-suchen vt сполетявам; -trainer т домашен трена¬ жор; h-tückisch adj подъл, коварен; -weg т път до до¬ ма; -weh п носталгия; -werker (-s, -) т домашен майстор; h-zahlen vt: jdm etw h-zahlen връщам си на нкг за нщ Heimat/родина; -land п род¬ на страна; h—lieh adj роден; h-los adj безотечествен; -ort m родно място Heirat / женитба, сватба; h-en vt vi vr женя (се), омъжвам (се); -santrag т предложение за брак
hgiser 186 heiser adj дрезгав, пресипнал; H-keit / дрезгавост, пре- сипналост heiß adj горещ; -e(s) Eisen (ugs) щекотлива/парлива тема, неудобен въпрос; -blütig adj c гореща кръв Heiß- zW: -hunger m голям апетит/глад; belaufen un~ reg vi vr нагорещявам (се), загрявам (се) heißen unreg vi (nennen) каз¬ вам се; vi unpers: es heißt говори се; das heißt това означава heiter adj весел, ведър; (Wetter) ясен; Н-keit/вед¬ рост; (Belustigung) веселие Heiz- zW\ h-bar adj отопля¬ ем; h-en vt отоплявам; -körper m отоплително тя¬ ло; -öl n нафта, мазут; -sonne/отоплителна печка c отражател; -ung / отоп¬ ление hektisch adj припрян, забър¬ зан; нервен Held (-en, -en) m герой; h-enhaft adj героичен; -in /героиня helfen unreg vi помагам; (nützen) полезен съм; vb unpers: es hilft nichts, du musst... това не помага, ще трябва да...; jdm (bei etw) - помагам на нкг в нщ; sich dat zu - wissen умея да се оправям Hglfer(in) (-s, -) m(f) помощ- ник(ица) hell adj (Farbe, Bier) светъл; -blau adj светлосин; -blond adj светлорус; H-e /светлина, блясък; -hörig adj c остър слух; (Wand) c тънки стени; -hörig wer¬ den (fig) усъмнявам се; H-seher(in) m(f) яснови¬ дец-дка); -wach adj съв¬ сем буден; бдителен, нащ¬ рек Helm (-(e)s, -e) m (auf Kopf) шлем; каска Hemd (-(e)s, -en) n риза; (Unterhemd) потник, фла¬ нелка; -bluse/дамска риза hemmen vt спирам, възпрепят¬ ствам; потискам; gehemmt sein потиснат съм; Hem¬ mung/ препятствие; (psych) задръжка; hemmungslos adj без задръжки; неудър¬ жим Hengst (-es, -е) т жребец Henkel (-S, -) т дръжка (на чаша) Henker (-s, -) т палач Н^ппе / кокошка her adv 1. (Richtung) насам; откъм: komm her zu mir
187 heraus ела тук при мен; von England her от Англия; von weit her отдалече; her damit! дай го насам!; wo hat er das her? откъде има това?; wo bist du her? откъде си?; 2. (Blickpunkt): von der Form her от гледна точка на формата; 3. (zeit¬ lich): das ist 5 Jahre her то¬ ва беше преди пет години; ich kenne ihn von früher her познавам го отпреди herab adv надолу; -hängen unreg vi вися надолу, про- виснал съм; Hassen unreg vt спускам надолу; vr бла¬ говолявам да; Hassend adj снизходителен; -setzen vt намалявам, смъквам; (fig) омаловажавам heran adv насам: näher И ела по-близо; -bringen unreg vt: -bringen (an +akk) донасям нщ до нкг; въвеж¬ дам нкг постепенно в про¬ блема; -fahren unreg vi: -fahren (an +akk) прибли¬ жавам се (c кола) до нщ; -kommen unreg vi: (an jdn/etw) -kommen приб¬ лижавам се/доближавам се до нкг/нщ; -machen vr: sich an jdn -machen сва¬ лям нкг; -treten unreg vi: mit etw dat an jdn -treten обръщам се към нкг с нщ; -wachsen unreg vi отраст- вам, пораствам; -ziehen unreg vt придърпвам; (auf¬ ziehen) отглеждам; (aus¬ bilden) обучавам; jdn zu etw dat -ziehen приучвам нкг към нщ herauf adv нагоре; -be¬ schwören unreg vt предиз¬ виквам, възкресявам; при¬ зовавам; -bringen unreg донасям горе; -setzen vt (Preise, Miete) повишавам heraus adv навън; -bekom¬ men unreg vt успявам да извадя; (fig) откривам, раз¬ кривам, научавам; -brin¬ gen unreg vt изваждам навън/наяве; (Geheimnis) разкривам; -finden unreg vt откривам, научавам; -fordern vt предизвиквам; Н-forderung/предизвика¬ телство; -geben unreg vt (zurückgeben) връщам; да¬ вам ресто; (veröffentlichen) издавам публикувам; H-ge- ber(in) (-s, -) m(J) изда- тел(ка); -gehen unreg vi из¬ лизам: aus sich -gehen от¬ пускам се; -halten unreg vr: sich aus etw dat -halten стоя далеч от нщ, държа се
herb 188 настрана от нщ; ''hängen1 vt окачвам навън; ''hängen2 unreg vi провисвам, стърча; -'holen vt: ~holen (aus +dat) изваждам от; ''kommen unreg vi излизам; dabei kommt nichts - от това ни¬ що няма да излезе; ~nehmen unreg vt изваж¬ дам, вземам; sich dat etw ''nehmen позволявам си нщ; -reißen unreg vt отс¬ кубвам, откъсвам; -rücken vt (Geld) давам (c нежела¬ ние)\ mit etw -'rücken (fig) изплювам камъчето; -'stel¬ len vr. sich -'stellen (als) оказвам се; -'suchen vt: sich dat jdn/etw -suchen изби¬ рам си нкг/нщ; -ziehen unreg изтеглям, изваждам herb adj горчив, стипчив; (Wein) тръпчив; (fig: schmer¬ zlich) горчив, болезнен herbei adv насам; -führen vt довеждам, докарвам; -schaf¬ fen vt набавям Hgrberge f хижа; убежище, подслон Hgrbergsmutter / управител¬ ка на хижа Herbergsvater т управител на хижа Herbst (-(e)s, -е) т есен; h—-lieh adj есенен Herd (-(e)s, -е) m готварска печка; (fig, med) огнище Herde / стадо herein adv (на)вътре; -bitten unreg vt поканвам (нкг) да влезе; -brechen unreg vi настъпвам; сполетявам; -bringen unreg vt внасям; -fallen unreg vi падам навътре; -fallen auf +akk излъгвам се, хващам се (на номер); -kommen unreg vi влизам; -lassen unreg vt пускам вътре; -legen vt: jdn -legen измамвам нкг; -platzen (ugs) vi нахълтвам Her- zW: -fahrt / пътуване насам; h-fallen unreg vi: h-fallen über jdn/etw на¬ хвърлям се върху нкг/нщ; -gang т протичане, после¬ дователност; h-geben un¬ reg vt давам; sich zu etw dat h-geben съгласявам се на нщ; h-gehen unreg vi: hin¬ ter jdm h-gehen вървя след нкг; es geht hoch h- ври и кипи; h-halten unreg vt държа, подавам; h-hal¬ ten müssen (ugs) опирам пешкира; h-hören vi слу¬ шам внимателно Hering (-s, -е) m херинга her- zW: -kommen unreg vi идвам (от някъде); komm
189 hervor mal И ела тук!; ~kömmlich adj традиционен; HHainft/ произход; HHtunftsland n страна на произхода; H~kunftsort m място на произхода; Haufen unreg vi: hinter jdm/etw Haufen вървя след нкг/нщ hermetisch adj херметичен; adv херметично hernach adv след това Heroin (-s) n хероин Herr (-(e)n, -en) m господар, стопанин; (Mann) господин; (rel) Господ Бог; (vor Namen) господине; mein H господи¬ не!; meine ~en! господа! Herr- zW: Hn / господарка, стопанка; hHsch adj влас¬ тен, повелителен; hHich adj прекрасен; Hichkeit / великолепие; -Schaft/гос¬ подство; meine -schäften! уважаеми господа! Herren- zW: -haus n господар¬ ска къща; -konfektion / мъжка конфекция; hHos adj безстопанствен; -toi¬ lette /мъжка тоалетна hgrrichten vt приготвям, по¬ правям herrschen vi господствам; (bestehen) царя Herrscherin) (-s, -) m(f) вла¬ детелка), господар(ка) her-zW: -rühren vi произхож¬ дам; -'Stellen vt произвеж¬ дам; установявам; Hotel¬ ier (in) (-s, -) m(f) произво¬ дителка); Н-stellung/про¬ изводство herüber adv насам herum adv около; um etw akk - около нщ; -'führen vt раз¬ веждам наоколо; -'gehen unreg vi: um etw akk -gehen обикалям около нщ, заобикалям нщ; -'kom¬ men unreg vi (um Kurve etc) успявам да взема (завой); -'kriegen (ugs) vt успявам да убедя; Hungern (ugs) vi мотая се наоколо; -sprechen unreg vr носи се мълва; -'treiben vr скитам се; -'ziehen vi vr обикалям; скитам, шляя се herunter adv надолу; -'gekom¬ men adj пропаднал; запад¬ нал; -'kommen unreg vi слизам, идвам долу; (fig) пропадам; руша се; -'ma¬ chen vt (schimpfen) порица¬ вам hervor adv напред; --bringen unreg vt раждам, създавам; (Wort) произнасям; --gehen unreg vi произлизам, про¬ изтичам; Hieben unreg vt подчертавам; (als Kontrast)
Herz 190 изтъквам; -ragend adj (fig) изтъкнат, изключителен; -rufen unreg vt предизвик¬ вам; -treten unreg vi (Adern) изпъквам Herz (-ens, -en) n сърце; (karten) купа; -anfall m сърдечен пристъп; -fehler m сърдечен порок; h-haft adj пикантен; питателен Herz- zW\ -infarkt m инфаркт на миокарда; -klopfen n сърцебиене; h-lich adj сърдечен; h-lichen Glück¬ wunsch сърдечни благопо- желания; h-liche Grüße сърдечни поздрави; h-los adj безсърдечен; -schlag m удар на сърцето; (med) пулс; -Stillstand m апоп- лексия; h-zerreißend adj сърцераздирателе н herziehen unreg vi: über jdn/etw - (ugs: auch fig) клюкарствам/злословя за нкг/нщ Herzog(in) mff) (-(e)s, -e) m херцог(иня); -tum (-(e)s, -tümer) n херцогство Hessen (-s) n Хесен (феде¬ рална област в Германия) hessisch adj хесенски Hetze/ (Eile) бързане; хайка; h~n vt (verfolgen) гоня, преследвам; vi (eilen) бър¬ зам, тичам; jdn/etw auf jdn/etw h-n насъсквам нкг срещу нкг/нщ; h-n gegen +akk подстрекавам срещу; h-n zu +dat бързам към Heu (-(e)s) n сено; Geld wie - пари c лопата да ги ринеш Heu- zW: -schnupfen m сенна хрема; -schrecke/скакалец Heuch-zW7: -elei/лицемерие; h-eln vi лицемернича; пре¬ струвам се; -ler(in) (-s, -) m(f) лицемер(ка); h-lerisch adj лицемерен, престорен heulen vi рева; вия H£urige(r) (-n, -n) m младо (тазгодишно) вино heute я^уднес; - Abend/früh довечера/днес сутринта heutig adj днешен heutzutage adv в днешно вре¬ ме Hexe/вещица; h-n vi омагь¬ освам, правя магии; ich kann doch nicht h-n не мога да правя вълшебства!; -nschuss т лумбаго; -rei / магьосничество Hieb (-(e)s, -е) т удар; -е bekommen понасям удари hielt etc vb siehe halten hier adv тук; -auf adv след това; вследствие на това; - behalten задържам при се¬ бе си; -bei adv при това; -
191 hinder bleiben оставам тук; -durch adv чрез това; (örtlich) от¬ тук; -her adv насам; -hin adv насам; - lassen оставям тук; -mit adv c това; -nach adv след това; -von adv от това; -zulande adv тук, по тези земи hiesig adj тукашен hieß etc vb siehe heißen Hilf- zW: H-e/помощ; Erste H-e първа помощ, бърза помощ; h-los adj безпомо¬ щен; -losigkeit/безпомощ¬ ност; h-reich adj отзивчив; полезен Hilfs- zW\ -arbeiter m помо¬ щен работник; h-bedürftig adj нуждаещ се от помощ; h-bereit adj услужлив, от¬ зивчив; -kraft / помощен персонал hilfst etc vb siehe helfen Himbeere / малина Himmel (-s, -) m небе; (rel, auch fig) рай; -bett n легло c балдахин; h-blau adj не¬ бесносин; -fahrt / възнесе¬ ние; -srichtung/посока на света himmlisch adj небесен; боже¬ ствен hin adv 1. (Richtung) натам, нататък; hin und zurück отиване и връщане; hin und her насам натам, нап¬ ред назад; bis zur Mauer hin до стената; wo ist er hin? къде се дяна?; Geld hin, Geld her пари тук, па¬ ри там; 2. (auf... hin): auf meine Bitte hin по моя молба; auf seinen Rat hin по негов съвет; 3. mein Glück ist hin щастието ми си отиде hinab adv надолу; -gehen unreg vi слизам надолу; -sehen unreg vi поглеждам надолу hinauf adv нагоре; -arbeiten vr c труд напредвам в йе¬ рархията; -steigen unreg vi качвам се нагоре hinaus adv навън; -gehen unreg vi излизам навън; -gehen über +akk надхвър¬ лям нщ; -laufen unreg vi изтичвам навън; -laufen auf +akk възлизам на; -schieben unreg vt отлагам; -werfen unreg vt (Gegen¬ stand, Person) изхвърлям; -wollen vi искам да изляза; -wollen auf +akk бия на нщ/нкд Hinblick m: in od im - auf +akk c оглед на hinder- zW\ -lieh adj: -lieh sein преча на нкг; -n vt:
hindeuten 192 jdn an etw dal -n възпре¬ пятствам нкг в нщ; H-nis (-ses, -se) n препятствие; H-nisrennen n бягане c препятствия hindeuten vi: - auf jdn/etw посочвам, показвам нкг/нщ hindurch adv през (auch zeitlich) hin£in adv (на)вътре; -fallen unreg vi падам вътре; -fall¬ en in +akk попадам в нщ; -gehen unreg vi влизам, по¬ бирам се; -gehen in +akk влизам в нщ; -geraten unreg vi: -geraten in +akk попадам в нщ; -passen vi: -passen in +akk побирам се в нщ; (fig) вмествам се в нщ; -versetzen vr: sich -versetzen in +akk поста¬ вям се в положението на нкг hin- zW: -fahren unreg vi оти¬ вам (на)там (c превозно средство)\ Н-fahrt / оти¬ ване; -fallen unreg vi па¬ дам; -fällig adj грохнал, не¬ мощен; (fig: ungültig) нева¬ лиден, несъстоятелен; H-flug т отиване (с полет); H-ga- be / всеотдайност, преда¬ ност; -geben unreg vr: sich etw dat -geben отдавам се, посвещавам се на нщ; -gehen unreg vi отивам; (Zeit) отминавам; -halten unreg vt подавам; (warten lassen) залъгвам, разтака¬ вам hinken vi куцам hinkommen unreg vi (an Ort) стигам (до определено място) hin- zW: -legen vt слагам; vr изтягам се, лягам си; -neh¬ men unreg vt (fig) приемам, понасям; H-reise/отиване (при пътуване); -reißen unreg vt увличам; sich -reißen lassen, etw zu tun подвеждам се да направя нщ; -richten vt екзекути¬ рам; H-richtung / екзеку¬ ция; -setzen vt поставям, слагам да седне; vr сядам; -sichtlich präp +gen по от¬ ношение на, относно; -ste¬ llen vt поставям hinten adv отзад; -herum adv отзад, откъм задната стра¬ на; (fig) по втория начин hinter präp +dat od akk зад; (nach) - jdm her sein m преследвам нкг; H~achse f задна ос; H~bli£bene(r) f(m) опечален, оцелял; -e(r, s) adj заден; -einander adv един след друг; H-gedanke m задна мисъл; -gehen
193 hoch unreg vt измамвам; H-grund m фон, заден план; H~halt m засада; -haltig adj кова¬ рен; -hfir adv отзад; после; H~hof m заден двор; H-kopf m тил; -lassen un¬ reg vt оставям след себе си; -logen vt депозирам; H-list / коварство; -listig adj ко¬ варен; H-mann m стоящи¬ ят отзад; задкулисен играч; H-rad п задно колело, зад¬ на гума; H-radantrieb т (auto) задно задвижване; -rücks adv изотзад, ковар¬ но; H-tür / заден вход; -ziehen unreg vt (Steuern) укривам, злоупотребявам hinüber adv отсреща; -gehen unreg vi отивам отсреща hinunter adv надолу; -brin¬ gen unreg vt занасям (на)долу; -schlucken vt (auch fig) преглъщам; -steigen unreg vi слизам Hinweg m път на отиване hin- zW: H-weis (-es, -e) m (Andeutung) намек; (An¬ weisung) указание; (Ver¬ weis) забележка; -weisen unreg vi: -weisen auf +akk (anzeigen) напомням за; обръщам внимание на; -werfen unreg vt хвърлям; (fig) нахвърлям; -ziehen unreg vr (fig) проточвам се hinzu adv към нщ; -fügen vt добавям, прибавям; -kom¬ men unreg vi прибавям се Hirn (-(a)s, -е) n мозък; -gespinst (-(e)s, -е) n фан¬ тасмагория Hirsch (-(e)s, -е) m елен Hirt (-en, -en) m (auch fig) пастир hissen vt издигам (знаме) Histgriker(in) (-s, -) mff) ис- торик(-ичка) historisch adj исторически Hitze / топлина, жега; h-be- ständig adj топлоустойчив; -frei n ваканция заради же¬ гата; -welle/горещи вълни hitzig adj разгорещен, разпа¬ лен, пламенен Hitzkopf т сприхав човек Hitzschlag т топлинен удар hl. abk = heilig H-Milch / пастьоризирано мляко Hobby (-s, -s) п хоби Hubel (-s, -) т ренде; -bank/ дърводелски тезгях; h-n vt рендосвам; -Späne pl та¬ лаш Hoch (-s, -s) n (Ruf) да жи¬ вее!; (met) област на висо¬ ко атмосферно налягане hoch (attrib hohe(r, s) adj ви¬ сок; -achten vt уважавам,
194 höchstens ценя високо; H-achtung / уважение; -achtungsvoll adv c уважение (в писмо); -arbeiten vr издигам се чрез труд; -begabt adj мно¬ го талантлив; H-betrieb т оживление; експлоатация при пълна мощност; H-burg / крепост; H-deutsch п ли- тературен/книжовен немс¬ ки; H-druck т високо на¬ лягане; релефен (висок) пе¬ чат; H-ebene / плато; H-form / отлична (физи¬ ческа) форма; H-gebirge п високи планини; H-glanz т (рнот) гланцова хартия; гланц, блясък; etw auf H-glanz bringen полирам до блясък; -halten unreg vt издигам/държа високо; (fig) уважавам, ценя; H-haus п висока сграда; -heben un¬ reg vt вдигам, издигам; H-konjunktur / благопри¬ ятна конюнктура; H-land п високо плато; -leben vi: jdn -leben lassen вдигам тост за нкг; H-mut m висо¬ комерие; -mütig adj висо¬ комерен; -nasig adj надут; H-ofen m доменна пещ; -prozentig adj (Alkohol) c високо процентно/алкохол- но съдържание; H-rech- nung/ прогнозни резулта¬ ти; H-saison / разгарът на сезона; H-schule / виеше училище; H-sommer m средата на лятото; H-span- nung/високо напрежение; H-sprung m висок скок höchstens adv крайно, извън¬ редно, във висша степен Hochstapler (-s, -) m моше¬ ник, лъжец от класа höchste(r, s) adj най-висок; (äußerste) максимален, краен Höchst- zW: h-ens adv най- много, максимално; -ge¬ schwindigkeit / максимал¬ на скорост; h-persönlich adv лично; -preis m макси¬ мална цена; -wahrschein¬ lich adv най-вероятно Hoch- zW: -verrat m държав¬ на измяна; -wasser n (Über¬ schwemmung) наводнение Hochzeit f сватба; -sreise / сватбено пътешествие hocken vi клеча; vr клякам Hocker (-s, -) m табуретка, стол без облегалка Höcker (-s, -) m гърбица Hoden (-s, -) m тестикул, тестис Hof (-(e)s, -e) m (Hinterhoj) двор; (Bauernhof) стопан¬ ство, ферма; (Königshof) (кралски) двор hoff- zW\ -en vi: -en (auf
195 Hörapparat +akk) надявам се на нщ; -entlieh adv дано; -nung / надежда Haffnungs-zPF: h-los adj без¬ надежден; -losigkeit / без¬ надеждност; h-voll adj изпълнен c надежда höflich adj учтив; H-keit/уч¬ тивост hfihe(r, s) adj attrib siehe hoch Höhe / височина; (Anhöhe) склон Hoheit f величие, възвише¬ ност; (pol) суверенитет, върховна власт; (Titel) ви¬ сочество Hfiheits- zW: -gebiet n дър¬ жавна територия; -gewass- er n териториални води Höhen- zW\ -luft / разреден въздух (на голяма височи¬ на); -messer т висотомер; -sonne / кварцова лампа; -unterschied т разлика във височината Höhepunkt т кулминация; оргазъм höher adj adv по-висок(о) hohl adj кух Höhle / пещера; (Mundhöhle) кухина; (fig, zool) дупка, бърлога Hghlmaß n мярка за вмести¬ мост Hohn (-(e)s) m присмех, по¬ дигравка; сарказъм höhnisch adj подигравателен; саркастичен; ехиден hglen vt донасям, отивам да взема; Atem - поемам дъх; jdn/etw - lassen праща нкг да донесе нщ Holland п Холандия; Holländer(in) (-s, -) тф хо¬ ландец-дка) holländisch adj холандски Hölle /ад, пъкъл höllisch adj адски, пъклен hfilp(e)rig adj неравен, грапав Holunder (-s, -) т бъз Holz (-es, -er) n дърво, дър¬ вен материал Holz- zW\ -faller (-s, -) m дър- восекач; h-ig adj като дър¬ во; труден за дъвчене, жи¬ лав; -kohle / дървени въг- лища; -schuh т дървена обувка; -weg т (fig) погре¬ шен път; -wolle / фини стърготини, дървена вата hölzern adj (auch fig) дървен Homöopathie/хомеопатия homosexuell adj хомосексуа¬ лен Hfinig (-s, -е) m мед -melone/ (bot, koch) пъпеш; -wabe/ медна пита Honorar (-s, -е) n хонорар Hopfen (-s, -) m хмел hgpsen vz подскачам Hörapparat m слухов апарат
196 hörbar hörbar adj доловим за слуха; който се чува horchen vi вслушвам се; (pej) подслушвам Harde /орда, тълпа hör- zW: -en vt vi чувам, слу¬ шам; Musik/Radio -en слу¬ шам музика/радио; H-er (- s, -) m (radio) слушател; (Telefonhörer) слушалка; H-funk (-s) m радио; -geschädigt adj c увреден слух Horizgnt (-(e)s, -е) m хоризонт; h~al adj хоризонтален Horman (-s, -е) n хормон Hörmuschel / (tel) част от слушалката, която се слага на ухото Horn (-(e)s, -er) п рог; ~haut /роговица Hornisse/стършел Horoskap (-s, -е) п хороскоп Hörspiel п радиопиеса Hort (-(e)s, -е) т (sch) зани¬ малия Hase / панталон Hasen- zW\ -anzug т дамски костюм с панталон; -rock т пола панталон; Masche / джоб (на панталон); -trä¬ ger т презрамки Hostia / (rel) причастие, на¬ фора Hotal (-s, -s) п хотел; Her (-s, -s) т хотелиер; -Verzeichnis п каталог на хотелите Habraum т (auto) работен обем (на двигател) hübsch adj хубав, симпатичен Hubschrauber (-s, -) т хели¬ коптер Huf (-(e)s, -е) т копито; -eisen п подкова Hüft- zW: -е / ханш; -halter (-s, -) т жартиер Hügel (-s, -) т хълм; h-ig adj хълмист Huhn (-(e)s, -er) n кокошка {auch koch) Hühner- zW: -äuge n мазол; -brühe/пилешки бульон Hülle / обвивка; - und Fülle изобилие; h-n vt: h-n (in +akk) увивам в нщ, об¬ вивам с нщ Hülse / шушулка; обвивка; гилза; -nfrucht / бобово растение human adj хуманен; -itür adj хуманитарен; H-ität / ху¬ манност Hammel f земна пчела Hammer (-s, -) m омар Humar (-s, -е) m хумор; - haben имам чувство за ху¬ мор; Hst(in) (-en, -en) /и(/)хуморист; h~voll adj хумористичен, изпълнен c хумор
197 Ich hampeln у/ накуцвам, куцукам Hund (-(e)s, -е) m куче Hunde- zW: -hütte/кучешка колиба; h~müde (ugs) adj уморен като пребито куче hundert пит сто; H~jahr- feier /стогодишен юбилей; ~prozentig adj adv стопро¬ центов^) Hundesteuer/кучешки данък Hündin / кучка Hunger (-s) m глад; - haben гладен съм; h~n vi гладу¬ вам; ~snot/глад, мизерия hungrig adj гладен Hupe/клаксон; h~n vi натис¬ кам клаксон hüpfen vi (под)скачам Hürde / препятствие; (für Schafe) ограда, загражде¬ ние; -nlauf m бягане c пре¬ пятствия Hure / курва hurtig adj adv бърз(о), пър- гав(о) huschen vi стрелвам се Husten (-s) m кашлица; h~ vi кашлям; ~anfall m пристъп на кашлица; -bonbon m/n бонбон против кашлица; ~saft т сироп за кашлица Hut1 (-(e)s, че) т шапка, бомбе Hut2 /: auf der - sein нащрек съм hüten vt пазя; vr пазя се, предпазвам се; sich zu внимавам да не...; sich ~ (vor +dat) пазя се от нщ Hütte / колиба, хижа; (Eisen¬ hütte) металургичен завод Hütten- zW: -käse т (koch) извара; -schuh т вълнен чорап/терлик с мека коже¬ на подметка Hydrant (-еп, -еп) т хидрант, водоразпределител hydraulisch adj хидравличен Hygiene / хигиена hygienisch adj хигиенен Hymne / химн Hypno- zW\ -se / хипноза; h-tisch adj хипнотичен; -tiseur(in) (-s, -e) m(f) хип- нотизатор(ка); h-tisieren vt хипнотизирам Hypothek / ипотека Hypothese / хипотеза Hysterie/истерия hysterisch adj истеричен I, i ICE m abk = Intercity-Expres¬ szug Ich (-(s), -(s)) n (psych) Азът; ero
ich 198 ich pron аз; - bin’s! аз съм! Ideal (-s, -е) n идеал; ideal adj идеален; idealistisch adj идеалистичен Id££/ идея identifiziaren vt vr идентифи¬ цирам (се) identisch adj идентичен Identität/идентичност Ideo- zW: ~loge (-n, -n) m идео¬ лог; Hogk / идеология; ideologisch adj идеологи¬ чески Idiot(in) (-en, -en) m(f) иди- от(ка); idiotisch adj иди¬ отски; тъп idyllisch adj идиличен Igel (-s, -) m таралеж • • , ignorieren vt игнорирам, пре¬ небрегвам ihm (dat von er, es) pron на него, му ihn (akk von er) pron него, го; ~en {dat von sie pl) pron на тях, ги; Ihnen (dat von Sie pl) pron на Вас, Ви ihr pron 1. {пот pl) вие; ihr seid es вие сте били; 2. {dat von sie) на нея, й; gib es ihr дай й го; er steht neben ihr той стои до нея ihre(r, s) possessiv pron (sg) неин, й; (pl) техен, им; Ihre(r, s) pron Ваш(и); ihr Mann нейният мъж; die Bäume und ihre Blätter дърветата и листата им; ~r (gen von sie sg/pl) pron ней¬ ния; Ihrer (gen von Sie) pron Вашият; ~rseits от нейна страна; ~sgleichen pron равен на нея; (von Dingen) подобни на тях, темподобни; ~twegen adv (für sie) за нея, за тях; (wegen ihr) заради нея, за¬ ради тях; ~twillen adv\ um ~twillen = ihretwegen ihrige pron: der/die/das ~ нейният (-ната, -ното) illegal adj нелегален Illusion/ илюзия illusorisch adj илюзорен illustreren vt илюстрирам Illustrierte / (илюстровано) списание im = in dem Imbiss (-es, -е) m бърза/лека закуска; ~stubе/заведение за бърза закуска imitioren у/ имитирам Imker (-s, -) т пчелар immatrikulieren vi vr запис¬ вам (се)в университет immer adv винаги; - wieder отново и отново; - noch все още; - noch nicht все още не; für - завинаги; ~ wenn... винаги когато; ~ schöner/trauriger все по-
199 indiskutabel хубав/все по-тъжен; was/ wer (auch) - каквото/който и да; "'hin adv все пак; ~zu adv постоянно Immobilien pl недвижимо имущество; ~makler m бро¬ кер на недвижими имоти immun adj имунизиран; (jur) с имунитет; (fig) неподат¬ лив bitat / имунитет; I~system п имунна система Imperfekt (-s, -е) п минало несвършено време Impf- zW: i~en vt имунизи¬ рам, ваксинирам; ~stoff т ваксина; ~ung / имуниза¬ ция, ваксинация imponieren vi +dat нщ ме впечатлява Import (-(e)s, -е) т внос, им¬ порт; ~eur(in) (-s, -е) m(j) вносител(ка); importieren vt внасям imposant adj внушителен, импозантен impotent adj импотентен • •• • imprägnieren vt импрегни¬ рам improvisieren vt vi импрови¬ зирам Impuls (-es, -e) m импулс; impulsiv adj импулсивен imstande adj: ~ sein в състоя¬ ние съм; (fähig) способен съм да... in präp +акк od dat 1. (räum¬ lich) в; in der Stadt в града; in die Schule gehen отивам на училище; in der Schule sein в училището съм; 2. (zeitlich): bis ins 20. Jahr¬ hundert чак до XX век; in diesem Jahr през тази го¬ дина; (in jenem Jahr) в она¬ зи година; heute in zwei Wochen днес след две сед¬ мици Inanspruchnahme / (+gen) ползване, ангажиране Inbegriff т същина; символ, олицетворение inbegriffen adv включително ind£m konj докато; - man etw macht докато правим нщ; (dadurch) като Inder(in) (-s, -) m(f) индиец(- ийка) ind£s(sen) adv в това време; (inzwischen) междувремен¬ но; konj докато Indiuner(in) (-s, -) m(f) инди- анец(-нка); indianisch adj индиански Indien n Индия indirekt adj непряк, индирек¬ тен indisch adj индийски indiskr£t adj недискретен indiskutabel adj не подлежащ на дискусия, безспорен
individuell 200 individuell adj индивидуален Individuum (-s, -duen) n ин¬ дивид Indiz ( -es, -ien) n (jur) улика; - (für +akk) признак (за нщ) industrialisieren vt индустри¬ ализирам Industrie / индустрия, про¬ мишленост; -gebiet n про¬ мишлена област; -- und Handelskammer / проми¬ шлено търговска камара; -zweig m промишлен от¬ расъл ineinander adv един в друг Infarkt (-(e)s, -е) m инфаркт Infektion / инфекция; -skrankheit / инфекциозно заболяване Infinitiv (-s, -е) т инфинитив infizieren vt заразявам, ин¬ фектирам; vr: sich (bei jdm) - заразявам се от нкг Inflation/инфлация inflationär adj инфлационен infolge präp +gen вследствие на; -dessen adv вследствие на това Informatik/информатика Information/информация informieren vt vr: (sich) - (über +акк) информирам (се) за нщ Ingenieur(in) (-s, -e) m(j) ин¬ женерна); -schule /инже¬ нерно училище Ingwer (-s, -) т джинджифил Inh. abk = Inhaber; = Inhalt Inhaber(in) (-s, -) m(f) соб- ственик(-ичка), съдържа¬ телна); (Lizenzinhaber) при¬ тежателна); (f/n) приноси¬ тел inhaftieren vt задържам, аре¬ стувам inhalieren vt vi инхалирам, правя инхалации; вдишвам Inhalt (-(e)s, -e) m (eines Buchs etc) съдържание; (math) обем; inhaltlich adj съдържателен; по съдър¬ жание Inhalts- zW: -angabe/резю¬ ме, кратко съдържание; -Verzeichnis n съдържание (на книга) inhuman adj нехуманен Initiative / инициатива inklusive präp +gen включи¬ телно Inkrafttreten (-s) n влизане в сила Inland (-(e)s) n (pol, comm, geog) вътрешност на страна¬ та; -flug m вътрешен полет inmitten präp +gen (на)сред, помежду innehaben unreg vt имам, притежавам
201 intensiv innen adv вътре; I~architekt m вътрешен архитект; I-einrichtung / вътрешно обзавеждане; I~hof m вът¬ решен двор; I~minister m вътрешен министър; I~po- litik / вътрешна политика; '•politisch adj (Entwicklung, Lage) вътрешнополитичес¬ ки; I-stadt/център на града inner- zW\ -e(r, s) adj (im Körper, inländisch) вътре¬ шен; Innere(s) n вътреш¬ ност; (Mitte) център, среда; (fig) вътрешна същност, същество; I~gien pl вът¬ решности, карантия; -'halb adv в рамките на; präp +gen вътре в, в течение на; -lieh adj вътрешен; -ste(r, s) adj най-вътрешен, наи-сък- ровен; -ste(s) п същност, същина innig adj (Freundschaft) сър¬ дечен, дълбок inoffiziell adj неофициален ins = in das Insasse (-n, -n) m (Anstalt) обитател; (auto) пътник insbesondere adv по-специ¬ ално Inschrift / надпис Insekt (-(e)s, -en) n насекомо Insektenschutzmittel n ин¬ сектицид Insel / остров Inser-zW\ -at (-(e)s, -е) n обя¬ ва; -ent (-en, -en) m пода¬ тел на обява; -ieren vt vi подавам обява insgeheim adv тайно insgesamt adv общо, като ця¬ ло insofern adv в това отноше¬ ние, в този смисъл; konj до- колкото insoweit = insofern Installateur(in) (-s, -e) m(f) електротехник, монтьор Instandhaltung/поддръжка inständig adj настоятелен Instandsetzung / привеждане в изправност; (eines Ge¬ bäudes) ремонт Instanz f (jur) инстанция Instinkt (-(e)s, -е) m инс¬ тинкт; instinktiv adj инсти¬ нктивен Institut (-(e)s, -е) n институт Instrument n (-(e)s, -e) инструмент Intell- zW\ i-ektuell adj инте¬ лектуален; i-igent adj ин¬ телигентен; -igenz f инте¬ лигентност; (Leute) интели¬ генция Intendant(in) (-en, -en) m(f) художествен директор (на театър); интендант intensiv adj интензивен;
Intercity 202 I-station / интензивно от¬ деление Interrity- zW: --Expresszug m интерсити експрес (висо¬ коскоростен влак в Герма¬ ния)\ —Zug т интерсити експрес; --Zuschlag т до¬ бавка за експрес Interess- zW: i-ant adj инте¬ ресен; i-anterweise adv интересно; -e (-s, -n) n ин¬ терес; ~e haben an +dat имам интерес от нщ; -ent(in) (-en, -en) m(f) за¬ интересовано лице; i-ieren vt интересувам; vr: sich Heren für +akk интересу¬ вам се от нщ intern adj (Angelegenheiten, Regelung) вътрешен Internat (-(e)s, -е) n интернат Inter- zW\ -national adj ин¬ тернационален, междуна¬ роден; -pretieren vt тълку¬ вам, интерпретирам; I-v^ll (-s, -е) n интервал; I-view (-s, -s) n интервю; -viewen vt интервюирам intim adj интимен; I~itjit f ин¬ тимност intolerant adj нетолерантен Intrige / интрига Invasion / нашествие, инва¬ зия Inventur (-s, -е) n инвентар Inventur/инвентаризация; - machen правя инвентари¬ зация investieren vt инвестирам inwie- zW: -fern adv, -weit adv доколко inzwischen adv междувре¬ менно Irak (-s) m Ирак; irakisch adj иракски Iran (-s) m Иран; iranisch adj ирански irdisch adj земен Ire (-n, -n) m ирландец irgend adv: -wann/was/wer някога/нещо/някой; - je- mand/etwas някой/нещо; -ein(e, s) adj някакъв(-ква, -kbo); -einmal adv някой път; -wie adv някак; -wo adv някъде; -wohin adv на¬ някъде Irin/ ирландка Irland (-s) n Ирландия Ironie / ирония; ironisch adj ироничен irr- zW: I-garten m лабиринт; -ig adj погрешен; -itieren vt (verwirren) обърквам; (ärg¬ ern) дразня, разсейвам; -sin¬ nig adj безумен; (ugs) щур, страхотен; I-tum (-s, -er) m заблуда; -tümlich adj no заблуда, по грешка; -e adj луд; be(r)(-n, -n) f(m)
203 Jahr луд(а); -führen vt подвеж¬ дам, заблуждавам; -machen vt побърквам; -en vi vr заб¬ луждавам се, лъжа се; vi (umherirren) скитам; I-enan- stalt/лудница Island (-s) n Исландия Isolation/(elek) изолация isolier- zW: I-band n изолир¬ банд; isolieren vt (elek) изолирам; -Station f (med) изолационно отделение; -ung/изолация (auch elek) Israel (-s) n Израел; -i (-s, -) m израелец; israelisch adj израелски isst etc vb siehe essen ist etc vb siehe sein Italien (-s) n Италия; -er(in) (-s, -) m(f) италианец(-нка); italienisch adj италиански i.V. abk = in Vertretung заме¬ стващ, по съвместителство J,j ja adv 1. да; haben Sie das gesehen? - ja видяхте ли това? - да; ich glaube ja мисля че да; 2. (fragend) та¬ ка ли, нали; ich habe gekündigt - ja? напуснах работа - така ли?; du kommst, ja? ще дойдеш, нали?; 3. sei ja vorsichtig само бъди внимателен; Sie wissen ja, dass... нали знае¬ те, че...; tu das ja nicht! в никакъв случай не прави това!; ich habe es ja gewusst знаех си; ja, also... ами така... Jacht / яхта J^cke / яке; сако; (Wolljacke) жилетка Jackett (-S, -s od -е) n мъжко сако, сако от костюм Jagd /лов; (Jagen) гонитба; -beute / ловна плячка; -flugzeug п изтребител; -hund т ловно куче jagen vi ловувам; (eilen) пре¬ пускам; vt прогонвам; (ver¬ folgen) гоня, преследвам Jäger(in) (-S, -) m(f) ловец; -schnitze! п (коси) шницел по ловджийски jäh adj внезапен; (steil) стръ¬ мен Jahr (-(e)s, -е) п година; j-elang adv дълги години, години наред Jahr- zW: -gang т випуск; (von Wein) реколта; -hun¬ dert (-s, -е) п век; jährlich adj adv годишен, ежегоден;
Jahres 204 годишно, ежегодно; -markt т панаир; -tausend (-s, -е) п хилядолетие; -zehnt (- (e)s, -е) п десетилетие Jahres- zW\ -abonnement п годишен абонамент; -ab¬ schluss т приключване на годината; (сомм) годишен баланс; -beitrag т годишна членска вноска; -karte / го¬ дишна абонаментна карта; -tag т годишнина; -Wechsel т започване на нова година Jähzorn т сприхавост, из- бухливост; j-ig adj спри¬ хав, избухлив Jalousie/щори, жалузи Jammer (-s) т неволя; плач, вопъл; es ist ein -, dass... колко жалко, че... jämmerlich adj жалък, клет; мизерен, окаян jammern vi жалвам се, плача; vt unpers: es jammert jdn жал ми е Januar (-(s), -е) т януари Japan (-s) п Япония; -er(in) (- s) m(f) японец(-нка); j-isch adj японски jäten vt плевя; Unkraut скубя плевели jauchzen vi ликувам jaulen vi (Hund) вия jawghl adv тъй вярно; точно така Jawort п: das - geben казвам „да“ (при женитба)\ прие¬ мам предложение за женит¬ ба Jazz (-) т джаз je adv 1. (jemals) някога; hast du so was je gesehen? виж¬ дал ли си някога такова не¬ що?; 2. (jeweils) по; sie zahlten je... Euro платиха по... евро; 3. konj: je nach според, в съответствие с; je nachdem според; je nachdem, ob... в зависи¬ мост от това, дали... ; je eher, desto od um so besser колKoto по-рано, толкова по-добре Jeans pl джинси, дънки jede(r, s) pron всеки (всяка, всяко); (~ einzelne) всеки един; ohne ~... без вся¬ какъв... jedenfalls adv във всеки слу¬ чай jedermann pron всеки, всички jederzeit adv по всяко време jedesmal adv всеки път jedoch adv обаче, все пак jeher adv: von/seit - открай време jemals adv някога jemand pron някой j£ne(r, s) pron онзи, онази, онова
205 Juni jenseits adv от другата стра¬ на; präp +gen отвъд Jenseits (-) n: das - Отвъдното jgtzig adj сегашен jetzt adv сега jeweilig adj съответен jeweils adv: - zwei zusammen съответно по две заедно; zu - 5 Euro всяко съответ¬ но по 5 евро; - das erste съответно всяко първо Jh. abk = Jahrhundert Job (-s, -s) m (ugs) работа; j-ben vi (ugs) работя Jockei, Jockey (-s, -s) m жо- кей Jod (-(e)s) n йод jgdeln vi пея йодлери jfiggen vi тичам за здраве J&ghurt (-s, -s) m/n йогурт, кисело мляко Johannisbeere/френско гроз¬ де; schwarze * касис jghlen vi викам, крещя jonglieren vi жонглирам Journal- zW\ -ismus m журна¬ листика; -ist(in) (-en, -en) m(f) журналист(ка); j-js- tisch adj журналистически Jubel (-s) m ликуване; j-n vi ликувам Jubiläum (-s, -äen) n юбилей jucken vi сърбя; vt\ es juckt mich am Arm сърби ме ръ¬ ката Juckreiz m сърбеж Jude (-n, -n) m евреин Juden- zW\ -tum (-) n еврей- ство; -verfolgung/преслед- ване на евреите Jüdin/еврейка jüdisch adj еврейски Jugend / младеж; младост; -herberge / младежки хо¬ тел; -herbergsausweis т членска карта за младежки хотел; j—lieh adj младежки; -liche(r) (-n, -n) f(m) мла¬ деж, девойка Jugoslaw- zW\ -ien (-s) n Юго¬ славия; j-isch adj югославс¬ ки Juli (-(s)> -s) m юли jun. abk - junior; jr. младши jung adj млад; Jung- zW: -frau/девствени¬ ца, девойка; (astrol) Дева; -geselle (-n, -n) m ерген; -gesellin/мома Junge1 (-n, -n) m момче Junge2 (-n, -n) n малко (на животно); J-en pl (von Tier) малки Jünger (-s, -) m ученик, по¬ следовател jünger adj по-млад jüngst adv наскоро; -e(r,s) adj най-млад; (neueste) пос¬ леден, най-нов Juni (-(s), -s) m юни
Junior 206 Junior (-s, -uren) m младеж; младши Jurist(in) (-en, -en) m(f) юрист(ка); j—isch adj юри¬ дически Justiz /правосъдие; -beam- te(r) m служител в систе¬ мата на правосъдието; -irrtum т съдебна грешка: -minister т министър на правосъдието Juwel (-s, -en) т/п скъпоцен¬ ност. скъпоценен камък, бижу Juwelier (-s, -е) т бижутер; -geschäft п бижутериен магазин Jux (-es, -е) т шега, майтап, номер К,к Kabarett (-s, -е od -s) п каба¬ ре; -ist (-en, -en) m кабаре¬ тен артист Kabel (-s, -) n (elek) кабел; -fernsehen n кабелна теле¬ визия Kabeljau (-s, -e od -s) m риба треска Kabine/кабина Kabinenbahn/кабинкова въ¬ жена линия Kabinett (-s, -e) n (auch pol) кабинет Kachel / кахла; k-n vt обли¬ цовам c кахли/теракота: -ofen m кахлена печка Käfer (-s, -) m бръмбар Kaffee (-s, -s) m кафе; -haus n кафе(не); -kanne / кана за кафе; -löffel m лъжичка за кафе Käfig (-s, -е) т клетка, кафез kahj adj гол; - geschoren глад¬ ко избръснат, остриган до голо ; -köpfig adj плешив Kahn (-(e)s, -е) т лодка Kai (-s, -е od -s) т кей Kaiser(in) (-s, -) m(f) импера- тор(-трица); k—lieh adj им¬ ператорски; -reich п импе¬ рия; -schnitt т (MED) Цеза- рово сечение Kakao (-S, -s) т какао Kaktee / Kaktus (-, -teen) т кактус „ Kalb (-(e)s, -er) n теле; k-en vi отелвам се; -fleisch n те¬ лешко месо; -sleder n те¬ лешка кожа Kalender (-s, -) m календар Kafiber (-s, -) n (auch ßg) ка¬ либър Kalk (-(e)s, -е) m вар; (b/ol) калций; -stein m варовик
207 Kännchen kalkulieren vt калкулирам; (fig) преценявам Каюпе/калория kalt adj студен; mir ist (es) - студено ми е; - bleiben ос¬ тавам равнодушен kalt- zW: -blütig adj (ruhig) хладнокръвен; -herzig adj коравосърдечен; -schnäu- zig adj равнодушен, безог¬ леден; -stellen vt охлаж¬ дам, изстудявам; {fig) обез¬ вреждам, елиминирам Kälte/ студ; -grad m темпе¬ ратура под нулата; -welle/ студена вълна kam etc vb siehe kommen Kamel (-(e)s, -е) n камила Kamera/камера; фотоапарат Kamerad (-en, -en) m другар; -schaft / другарство; k~schaftlich adj другарски Kameramann (-(e)s, -män- ner)m (кино)оператор Kamille/лайка; -ntee m чай от лайка Kamin (-s, -е) m камина; -kehrer (-s, -) m комино- чистач Kamm (-(e)s, -е) m гребен; (Bergkamm) било kämmen vt vr реша (се) Kammer / малка стаичка; (pol, comm) камара; -diener m камериер Kampagne/кампания Kampf (-e)s, -е) m борба, бит¬ ка; k-bereit adj в бойна го¬ товност Kampf- zW\ -handlung/бой¬ ни действия; k-los adj без бой; -richter m (sport) ре¬ фер, съдия; -Stoff m: chemi- scher/biologischer -Stoff хи- мично/биологично бойно от¬ ровно вещество kämpfen vi боря се, бия се Kämpfer (-s, -) т боец Kanada (-s) п Канада; Ka¬ nadierin) (-s, -) m(f) кана¬ дец-дка) kanadisch adj канадски Kanal (-s, Kanäle) m канал; -isation/канализация; Är¬ mel- Ламанш -tunnel m тунелът цод Ламанша Kanarienvogel m канарче kanarisch adj\ K-e Inseln Ка¬ нарските острови Kandi-zJK: -dat(in) (-en, -en) m(f) кандидат(ка); -datar/ кандидатура; k-digren vi кандидатирам се Kandis(zucker) (-) m небет- шекер Känguru (-s, -s) n кенгуру Kaninchen (-s, -) n питомен заек Kanister (-s, -) m бидон, туба Kännchen (-s, -) n каничка
Kanne 208 Кдппе / кана; (Gießkanne) лейка kannst etc vb siehe können Kangne / оръдие; (hist) топ; (flg: Mensch) шампион Kante /кант, ръб Kantine /стол (на предприя¬ тие) Kantgn (-s, -е) т кантон (фе¬ дерална единица на Швей¬ цария) Kanu (-s, -s) п кану Kanzel/амвон Kanzler (-s, -) т канцлер; за¬ местник ректор (на универ¬ ситет) Kap (-S, -s) п (географски) нос Kapazität / капацитет (auch Fachmann) Kapelle/(Gebäude) параклис; (mus) капела, малък орке¬ стър kapieren (ugs) vt vi схващам, загрявам (fam) Kapital (-s, -e od -ien) n капи¬ тал; -anlage / капиталовло¬ жение; ~ismus (-) m капи¬ тализъм; Hst(in) (-en, -en) m(f) капиталист(ка); k~is- tisch adj капиталистически Kapitän (-s, -е) m капитан Kapitel (-s, -) n глава (от кни¬ га) Kapitulation / капитулация kapitulieren vi капитулирам Kappe / барета, кепе; (Ka¬ puze) качулка Kapsel / капсула kaputt (ugs) adj развален, повреден; (Person) капнал; am Auto ist etwas - по ко¬ лата има някаква повреда; -gehen unreg vi развалям се, повреждам се; (Schuhe) разлепвам се; (sterben) (ugs) загивам; -machen vt разва¬ лям, повреждам; (Mensch) съсипвам Kapuze / качулка Karamell (-s) т карамел; -bonbon т/п карамелен бонбон Kargte (-s) п карате Karawgne / керван Kardinal (-s, Kardinale) т кардинал; -zahl / бройно число, естествено число Karfreitag т Разпети петък karg adj (Landschaft, Boden) беден, мизерен; (Lohn) оскъден kärglich adj беден, оскъден, мизерен Karibik/Карибско море, Ка¬ рибски регион karibisch adj: К-е Inseln Ка¬ рибски острови kariert adj (Stoff, Papier) ка¬ риран Karies /кариес
209 Küssen Karikatur / карикатура; -ist (in) (-en, -en) m(j) карика¬ турист ка) Karneval (-s, -e od -s) m кар¬ навал Karo (-s, -s) n каре; чети¬ риъгълник; (karten) каро Karosserie / (auto) каросе¬ рия Karfitte / морков Kürpfen (-s, -) m шаран Karre/siehe Karren Kgrren (-s, -) m количка; ка¬ руца Karriere/кариера; - machen правя кариера; -macher (in) (-s, -) m(j) кариерист(ка) Kgrte/карта; (Landkarte) ге¬ ографска карта; (Speise¬ karte) меню; (Eintrittskarte, Fahrkarte) билет; alles auf eine - setzen залагам всич¬ ко на една карта Kartei / картотека; -karte / фиш, картонче Kartell (-s, -е) п картел Kürten- zW\ -spiel п игра на карти; -telefon п телефон, работещ с фонокарти; -Vor¬ verkauf т предварителна продажба на билети Kartoffel / картоф; -brei т, -mus л, -püree п картофе¬ но пюре; -salat т картофе¬ на салата Karten (-s, -s od -е) т картон; (Schachtel) кашон; k-iert adj подвързан с твърда ко¬ рица Karussell (-s, -s od -е) п вър¬ тележка Kürwoche / Страстна седми¬ ца Käse (-s, -) т сирене; -glocke /стъклен похлупак за сире¬ не; -kuchen т сладкиш с извара Kaserne / казарма Kasino (-s, -s) п офицерски стол; (Spielkasino) казино Küskoversicherung / застра¬ ховка „каско“ Küsse/каса (auch in Geschäft, Kinokasse, Theaterkasse etc); (Krankenkasse) здравна ка¬ са; (Sparkasse) спестовна каса; - machen отчитам на¬ личните пари; getrennte - führen водя отделна смет- ка/счетоводство; an der - (in Geschäft) на касата; gut bei - sein добре съм c па¬ рите Küssen- zW: -arzt m лекар, сключил договор със здра¬ вната каса; -bestand т ка¬ сова наличност; -patient т пациент от здравноосигу- рителната каса; -prüfung/ касова ревизия; -stürz т:
Kassette 210 -stürz machen проверка на касата (за наличността)\ -zettel т касова бележка Kassette/ (Tonband, phot) ка¬ сетка» касета Kassettenrecorder (-s, -) m касетофон kassieren vt инкасирам, при¬ бирам, получавам; vi: darf ich -? мога ли да уредя сметката? Kassierer(in) (-s, -) m(f) каси¬ ерка) Kastanie / кестен Kasten (-s, -) m (auch sport) сандък, каса; (Truhe) ракла kastrieren vt кастрирам Katalog (-(e)s, -e) m каталог Katalysator (-s» -oren) m ка¬ тализатор (auch AUTO) katastrophal adj катастрофален Katastrophe / катастрофа, (природно) бедствие Kategorie/категория kategorisch adj категоричен Kater (-s, -) m котарак; (ugs) махмурлук kath. abk = katholisch като¬ лически Kathedrale/катедрала KathoHk(in) (-en, -en) m(f) католик(-ичка) katholisch adj католически Kätzchen n коте, котенце Katze / котка; für die Katz’ (ugs) на вятъра, напразно Katzen- zW\ -äuge n котешко око; (Fahrrad) светлоотра- жател, рефлектор; •'Sprung (ugs) m един хвърлей Kauderwelsch (-(s)) n нераз¬ бираем език/говор kauen vt vi дъвча kauern vi клеча; (furchtsam) спотайвам се Kauf (-(e)s, -e) m покупка; ein guter - добра покупка; etw in - nehmen приемам нщ, примирявам се с нщ; k-en vt купувам Kauf- zW: -frau / търговка; -haus n универсален мага¬ зин; -kraft / покупателна способност; k-lustig adj който обича да купува; -mann (pl -leute) търго¬ вец; k-männisch adj тър¬ говски; k-männischer An¬ gestellter служител в тър¬ говски отдел или търговска фирма; -preis m продажна цена; -vertrag m договор за покупко-продажба Käufer(in) (-s, -) m(f) купувач käuflich adj за продан; прода¬ жен Kaugummi m дъвка Kaulquappe/попова лъжичка kaum adv почти; едва; току- що, тъкмо
211 Kenn Kaution / гаранционен депо¬ зит; (лж) парична гаранция Kauz (-es, -е) m сова; (fig) особняк, чешит Kavalier (-s, -е) т кавалер; —’sdelikt п на особено теж¬ ко престъпление Kaviar (-s, -е) т хайвер keck adj дързък, предизвика¬ телен; наперен, нахакан Kegel (-s, -) т кегла; (штн) конус; -bahn / кегелбан; k~n V/ играя на кегли Kehle /гръклян, гърло Kehlkopf m ларинкс Kehre/остър завой; k~n vt vi (wenden) правя обратен за¬ вой, обръщам (се); (mit Besen) мета; sich an etw dat nicht k~n не се интере¬ сувам от нщ Kehricht (-s) m/n смет, бок¬ лук Kehrseite/обратна страна kehrtmachen vi обръщам се keifen vi кряскам, карам се Keil (-(e)s, -е) m клин; ~rie- men m (лито) клиновиден ремък Keim (-(e)s, -е) m кълн; (med, fig) зародиш; k~en vi покълвам; зараждам се; k~frei adj стерилизиран, асептичен; ~zelle / заро¬ дишна клетка kein adj никакъв; ~e(r, s) pron никой (никоя, никое); ~er- lei adj никакъв keinesfalls adv в никакъв слу¬ чай keineswegs adv ни най-малко, никак keinmal adv нито веднъж Keks (-es, -е) m/n бисквита Kelch (-(e)s, -e) m чаша със столче, бокал Kelle / (Suppenkelle) черпак; (Maurerkelle) мистрия Keller (-s, -) m мазе Kellner(in) (-s, -) m(f) кел- нер(ка) kennen unreg vt познавам; ~ lernen запознавам се; sich ~ lernen опознавам (нкг); (zum erstenmal) запознавам се Kenner(in) (-s, -) m(f) позна¬ вачка) kenntlich: adj etw - machen отличавам, обозначавам Kenntnis/ знание, познание; сведение; etw zur - neh¬ men вземам си бележка за нщ; von etw dat - nehmen получавам сведение за нщ; jdn in ~ setzen уведомявам нкг Kenn- zW: ~zeichen п отличи¬ телен знак/белег; bezeich¬ nen vt обозначавам; ~ziffer /идентификационен номер
kentern 212 kfntern vi обръщам се (юд- ка, кораб) Keramik/керамика Kerbe/рязка, жлеб Kerker (-s, -) т тъмница, зат¬ вор Kerl (-(e)s, -е od -s) т човек, тип Kern (-(e)s, -е) т (Obstkern) костилка; (Nusskern) ядка: (Atomkern) ядро; (fig) съ¬ щина, същност; -energie / ядрена енергия; -for¬ schung / ядрени изследва¬ ния: -frage / ключов въп¬ рос; k-gesund adj напълно здрав; k-ig adj (kraftvoll) здрав, як, (Ausspruch) груб, силен; въздействащ; -kraft¬ werk п ядрена електроце¬ нтрала; k-los adj без сем¬ ки; -physik/ядрена физи¬ ка; -waffen р! ядрено оръ¬ жие Kfrze/свещ; (Zündkerze) све¬ щи (на автомобш); k-nge- rade adj прав като свещ; -nständer т свещник kess adj дяволит; модерен; отракан Kassel (-s, -) т казан; котле, чайник; (von Lokomotive etc) котел; (geog) котлови¬ на; (mil) място на обкръже¬ ние Kftte / верига; k-n vt връз¬ вам с верига; -nrauchen (- s) п пушене „цигара от ци¬ гара“; -nreaktion / вериж¬ на реакция Kftzer(in) (-s, -) m(f) еретик (-ичка) keuchen vi пъхтя, задъхвам се Keuchhusten т магарешка кашлица, коклюш Keule / боздуган, бухалка; (коси) кълка keusch adj целомъдрен; К-heit/целомъдрие kfm. abk-kaufmännisch тър¬ говски Kfz n abk = Kraftfahrzeug МПС, моторно превозно средство KG / abk = Kommanditge¬ sellschaft командитно дру¬ жество kg abk = Kilogramm кг (ки¬ лограм) kichern vi кикотя се kidnappen vt отвличам Kiffer1 (-s, -) m челюст Kiefer2/6op; -nzapfen m бо¬ рова шишарка Kiel (-(e)s, -e) m (Federkiel) перо (за писане)\ (NAUT) кил Kifme/-n pl хриле Wes (-es, -е) m чакъл
213 Klage Kilo (-s, -s) n кило; -gramm n килограм; -m£ter m кило¬ метър; -m£terzähler m ки- лометражен брояч Kind (-(e)s, -er) n дете; von - auf от дете Kind- zW: ''heit / детство; krisch adj детински; k-lich / детски Kinder- zW: -betreuung / грижи за детето; -ei / де- тинщина; -'garten т детска градина; -gärtnerin/учи¬ телка в детска градина; ~geld п детски надбавки; -'heim п дом за деца сира¬ ци; почивен дом за деца; -'krippe/детска ясла; -Zäh¬ mung / детски паралич; k-leicht adj много лес- но/просто; k-los adj безде¬ тен; -mädchen п детегле¬ дачка; k-reich adj многоде¬ тен; -Sendung f (RADIO, TV) детско предаване; -spiel п детска игра; (fig) лесна ра¬ бота; -tagesstätte / частна дневна детска градина; -wagen т детска количка; -zimmer п детска стая Kinn (-(e)s, -е) п брадичка; -haken т (boxen) ъперкът, удар по брадата Kino (-s, -s) п кино; -besucher т кинозрител; -programm п програма на кината Kiosk (-(e)s, -е) т павилион, будка (за вестници) Kippe/(ugs) угарка, фас; auf der - stehen (fig) нщ е на кантар, несигурно е kippen у/ у/ катурвам (се) Kirch- zW: -е / църква; -enlied п църковна песен; -ensteuer / църковен да¬ нък; -ganger (-s, -) т бого¬ молец; k—lieh adj църковен Kirmes/храмов празник, съ¬ бор; панаир Kirsche/череша Kissen (-s, -) п (Kopfkissen) възглавница; -bezug т калъфка за възглавница Kiste /сандък, каса; (fam) та- ратайка; (fam) телевизор Kitsch (-(e)s) т кич; k-ig adj кичозен Kitt (-(e)s, -е) т кит; маджун Kittel (-s, -) т престилка kitten vi китосвам, шпакло¬ вам; (fig: Ehe etc) скрепя¬ вам k|tz(e)Iig adj имащ гъдел; (fig) парлив, щекотлив kitzeln vt гъделичкам Kiwi/(вот, koch) киви KKW п abk = Kernkraftwerk АЕЦ, ядрена електроцент¬ рала Klage / оплакване, жалване; вопъл, плач; (jur) жалба,
Kläger 214 иск; k-n vi (wehklagen) плача; (sich beschweren) оп¬ лаквам се; (JUR) предявя¬ вам иск Kläger(in) (-s, -) m(f) ищец (-щца) kläglich adj жалък, плачевен klamm adj (Finger) влажен и хладен; вкочанясал Klammer / (in Text) скоба; (Büroklammer) кламер; (Wä¬ scheklammer) щипка (за дрехи); (Zahnklammer) зъб¬ на скоба; k-n vr: sich k-n an +akk вкопчвам се в нш Klang (-(e)s, -е) m звук, зву¬ чене; k-voll adj звучен Klappe / (Ofenklappe) капак, клапа; (ugs: Mund) уста; k-n vi (Geräusch) тракам, хлопвам; (Sitz etc) сгъвам, прибирам; vb unpers уреж¬ да се, става Klapper / тракало, дрънкал¬ ка; k-ig adj раздрънкан; k-n дрънкам, тропам; -schlänge/гърмяща змия; -storch т щъркел (който носи бебета) Klapp- zW\ -messer п сгъваем нож; -rad п сгъваемо коле¬ ло; -Stuhl т сгъваем стол; -tisch т сгъваема маса Klaps (-es, -е) т потупване; шамарче klar adj ясен; чист, бистър; (SAUT, ми) готов (за бой/ отплаване)', sich dat im -en sein über +akk наясно съм c нш; ins -e kommen изяснявам си нщ; (na) -! разбира се! klar- zW: -machen vt (Schiff) подготвям за отплаване; jdm eftv -machen изясня¬ вам на нкг нщ; K-sichtfolie /прозрачно фолио; -stellen vt изяснявам Kläranlage / пречиствателна станция/инсталация klären vt (Flüssigkeit) пречи¬ ствам; (Probleme) изясня¬ вам, решавам; vr проясня¬ вам се Klarheit/яснота Klarinette/ кларнет Klärung / (von Flüssigkeit) пречистване; (von Proble¬ men) изясняване, решаване Klasse /класа; (sch) клас klasse (ugs) adj чудесен, стра¬ хотен Klassen- zW: -arbeit/класна работа; -gesellchaft / кла¬ сово общество: -lehrer m класен ръководител; k-los adj безкласов; -Spre¬ cherin) m(f) говорител/ представител на класа; -zimmer п класна стая
215 Klgmme klassifizieren vt класифици¬ рам Klassik / (Zeit) античната древност; (Stil) класика; -er(in) (-s, -) m(f) класик (-ичка) klassisch adj (auch fig) класи¬ чески Klatsch (-(e)s, -e) m (Gerede) клюкарстване, клюки; ~ba- sе/клюкарка; -е/(ugs) ша¬ мар; k-en vi (Geräusch) шляпвам, плясвам; (reden) клюкарствам; (applaudie¬ ren) ръкопляскам; vt: jdm Beifall k-en аплодирам нкг; -mohn m див мак; k-nass adj мокър до кости Klaue / нокти (на граблива птица)\ (ugs: Schrift) не¬ четлив почерк; k-n (ugs) vt отмъквам, свивам Klausel/ клауза Klausur / -arbeit / писмена изпитна работа Klavier (-s, -е) п пиано Kleb- zW: k-en vt залепвам, лепя; vi: k~en (an +akk) леп¬ на (за нщ); k-rig adj лепкав; -Stoff m лепило; -streifen m залепваща лента kleckern vi vt цапам, мацам, изплесквам Klecks (-es, -е) m петно; мал¬ ко количество Klee (-s) m детелина; -blatt n лист/стрък детелина; (fig) кръстовище „детелина“; (ugs) постоянна компания от трима/четирима Kleid (-(e)s, -er) п (Frauen¬ kleid) рокля; -er pl (~~ung) дрехи; k-en vt vr обличам (се) Kleider- zW: -bügel m зака¬ чалка за дрехи; -bürste / четка за дрехи; -schrank т гардероб Kleid- zW: k-sam adj който стои добре; -ung / дрехи, облекло; -ungsstück п част от облеклото, дреха klein adj малък; K-e(r, s) т дребосък, малък човек; K-format п малък формат; im K-format в малък фор¬ мат, в умален вид; K-geld п дребни пари; - hacken накълцвам, надробявам на ситно; K-igkeit/дреболия; K-kind п малко дете; K-kram т дребни неща, джунджурии; -lieh adj дребнав; - schneiden на¬ рязвам на ситно; К-stadt / малък град; -stmöglich adj възможно най-малък Kleister (-s, -) т лепило Kl£mme / щипка; стяга, мен¬ геме; клема; (med) клипс;
Klempner 216 (fig) затруднение, неприят¬ ност; k-n vt (festhalten) за¬ щипвам; (quetschen) затис¬ кам, притискам; vr (sich hineinzwängen) прищипвам се, заклещвам се; vi (Tür) засядам, заяждам; sich hin¬ ter jdn/etw k-n напирам към нкг/нщ Klempner (-S, -) m тенекеджия, водопроводчик Klette/репей; лепка Kletter- zW: -er (-s, -) m кате- рач; k-n vi катеря се; -pflanze/увивно растение Klient(in) (-en, -en) m(f) кли¬ ентка) (на адвокат) Klima (-s, -s od -te) n климат; -anlage/климатик; -Wech¬ sel m промяна на климата kHmpern (ugs) vi (mit Mün¬ zen, Schlüsseln, auf Klavier) дрънкам, подрънквам Klinge / острие Klingel / звънец; k-n vi звъ¬ ня, бия звънеца klingen unreg vi звъня; (Glä¬ ser) звънтя Klinik / клиника Klinke/дръжка на брава Klippe/подводна скала; (fig) трудност, скрита опасност klipp und klar кратко и ясно klirren vi дрънча; (Gläser) звънтя; -de Kälte леден студ Klischee (“S, -s) n (Druckplat¬ te, fig) клише Klo (-s, -s) (ugs) n клозет klfibig adj груб, безформен; недодялан Klepapier (ugs) n тоалетна хартия klopfen vi чукам; (Herz) бия; vt чукам, троша; es klopft чука се (на вратата); jdm auf die Schulter - потуп¬ вам нкг по рамото Klopfer (-s, -) т (Teppich¬ klopfer) тупалка; (Türklop¬ fer) чукче на врата Klops (-es, -е) т кюфте Klosett (-s, -е od -s) п клозет; -papier п тоалетна хартия Kloß (-es, -е) т (im Hals) бу¬ ца; (koch) кнедла, кюфте Kloster (-S, -) п манастир; klösterlich adj манастир¬ ски Klotz (-es, ъ) т пън, дьнер; блок; (fam) дръвник; ein - am Bein {fig) камък на шията Klub (-s, -s) т клуб Kluft/цепнатина, пукнатина; (geog) пропаст, бездна klug adj умен; К-heit/ инте¬ лигентност, ум, остроумие Klumpen (-S, -) т (Erdklum¬ pen) буца (пръст); (Blut¬ klumpen) съсирек; (Gold¬ klumpen) къс; (косн) бучка
217 Knitter km abk = Kilometer км (кило¬ метър) knabbern vt vi гриза, хрупам, хрускам Knabe (-n, -n) m момче Knäckebrot n сухарин knacken vi (auch fig) скър¬ цам, пращя, пукам; vt раз- чупвам, разбивам Knacks (-es, -е) т пукане, изпращяване; (fig) дефект, проблем Knall (-(e)s, -е) т пукот, гър¬ меж; (Peitschenknall) плю- щене; - und Fall (ugs) из¬ веднъж, внезапно; -bon¬ bon п карнавална бомбичка във формата на бонбон; k-en v/ пукам, плющя, гър¬ мя; k-rot adj яркочервен knapp adj оскъден; (Geld) не¬ достатъчен; (Sprache) кра¬ тък; eine -е Stunde почти един час; - unter/neben малко под/близо до; K-heit / оскъдица; недостиг knarren vi скърцам Knast (-(e)s, -е od -е) (ugs) т пандиз knattern vi тракам; (Maschi¬ nengewehr) трещя Knäuel (-S, -) min (Wollk- näuel) кълбо; (Menschenk¬ näuel) навалица kneifen unreg vt щипя, ощип- вам; vi впивам се; (sich drücken) vt скатавам се; vor etw dat - скатавам се от нщ Kneipe/(ugs) кръчма kngten vt меся; (Wachs) мач¬ кам Knick (-(e)s, -e) m (Sprung) чупка; (Falte) гънка, npe- гъвка; k-en vi (springen) пукам се; vt (Papier) сгъ¬ вам, прегъвам; geknickt sein унивам, огъвам се Knicks (-es, -е) m реверанс Knie (-s, -) n коляно; -beuge/ клек; -bundhose / три четвърти панталон, който се закопчава под коляното; -gelenk п коленна става; -kehle / задколенна ямич- ка; k-n vi коленича; -scheibe/капачка на коля¬ ното; -Strumpf т три четвърти чорап knipsen vt (Fahrkarte) перфо¬ рирам; (phot) щраквам (фотографирам) Knirps (-es, -е) т дребосък; (® Schirm) сгъваем чадър knirschen vi скърцам; mit den Zähnen - скърцам със зъби knistern vi пращя, шумоля Knitter- zW\ -falte/гънка от смачкване; k-frei adj не- мачкаем; k-n vi мачкам се
Knoblauch 218 Knoblauch m чесън; -zehe / (koch) скилидка чесън Knöchel (-s, -) m кокалче; (Fußknöchel) глезен Knochen (-s, -) m кокал, кост; -bruch m счупване на кост; -gerüst n скелет; -mark n костен мозък knöchern adj костен knochig adj кокалест Kn£del (-s, -) m кнедла Knolle/луковица, грудка Knopf (-(e)s, -e) m копче; бутон knöpfen vt закопчавам; раз¬ копчавам Knopfloch n илик Knorpel (-s, -) m хрущял; k-ig adj хрущялен Knospe/пъпка (на цвете) Knoten (-s, -) m възел; (вот) коленце; (med) възел, буч¬ ка; k- vt завързвам на въ¬ зел; -punkt m възлова точ¬ ка; транспортен възел Knüller (-s, -) (ugs) m сен¬ зация; удар, хит knüpfen vt (Teppich) правя ки¬ лим; (Freundschaft) завър¬ звам Knüppel (-s, -) m тояга; (Poli¬ zeiknüppel) палка; (aviat) лост за управление knurren vi (Hund) ръмжа; mir knurrt der Magen стър¬ же ми стомахът knusperig adj хрупкав k.o. abk = knock-out adj но¬ каут; (fig) грохнал, капнал Koalition/коалиция Kobold (-(e)s, -e) m караконд- жул Koch (-(e)s, -e) m готвач; -buch n готварска книга; k-en vt vi готвя; (Wasser) вря, кипя; -er (-s, -) m кот¬ лон; -gelegenheit / въз¬ можност за готвене Köchin/ готвачка Koch- zW\ -löffel m лъжица за готвене; -nische / кух¬ ненска ниша; -platte/пло¬ ча (на печка); -salz п гот¬ варска сол; -topf m тенд¬ жера Köder (-s, -) m стръв ködern vt подмамвам със стръв; (fig) зарибявам Koexistenz/съвместно съще¬ ствуване Koffein (-s) п кофеин; k—frei adj безкофеинов Koffer (-s, -) m куфар; -kuli m количка за багаж; -radio п транзистор; -raum m (auto) багажник Kognak (-s, -s) m коняк Kohl (-(e)s, -e) m зеле Kohle/ въппища; (chem) въг¬ лен; -hydrat (-(e)s, -e) n въглехидрат
219 kommen Kehlen- zW\ ~dioxid, ~dioxyd (-(e)s, -е) n въглероден дву¬ окис; ~händler m въши- щар; ~saure/въглена кисе¬ лина; ~stoff m въглерод Kghlepapier n индиго Kfije/(Bett) койка; (jarg) лег¬ ло Kokain (-s) n кокаин kokett adj кокетен Kokosnuss /кокосов орех Koks (-es, -е) m кокс; глупос¬ ти; (jarg) кокаин Kglben (-s, -) m (Gewehrkol¬ ben) приклад; (Keule) боз¬ дуган; (chem) колба; (tech) бутало; (Maiskolben) ко¬ чан Kfilik/ колика Kollaps (-es, -е) m колапс Kolleg (-s, -s od -ien) n колеж; ~e (-n, -n) m колега; ~in / колежка; ~ium n колегиум; (sch) преподавателско тяло kollektiv adj колективен Köln (-s) n (град) Кьолн Kolonie/колония kolonisieren vt колонизирам Kolonne / колона (от хора, автомобили) Kolgss (-es, -е) m колос; kolossal adj колосален Kölsch (-, -) n кьолнски диа¬ лект; (Bier) вид бира Kgmbi- zW\ ~nation/комби¬ нация; (Vermutung) логи¬ ческо заключение; (Hemd¬ hose) работен комбинезон; k~nieren vt комбинирам; vi (vermuten) правя логически извод; ~wagen m кола ком¬ би; ~zange / комбинирани клещи Komgt (-en, -en) m комета Komfgrt (-s) m комфорт Kgmik f комизъм; ~er(in) (-s, -) m(f) комик komisch f комичен, смешен Komitee (-s, -s) n комитет Kfimma (-s, -s od -ta) n запе¬ тая; 2 ~ 3 2 цяло и 3 Kommend- zW: ~ant (-en, -en) m комендант; kHgren vt vi командвам; ~o (-s, -s) n ко¬ манда, командване; (Truppe) отряд; auf-o по команда kommen unreg vi идвам; (näh¬ erkommen) приближавам; (passieren) наближавам; (gelangen, geraten) стигам; (Blumen, Zähne, Tränen etc) раста, избивам; (in die Schule, das Zuchthaus etc) влизам; - lassen извиквам; das kommt in den Schrank това е за гардероба; zu sich - идвам на себе си; zu etw dat ~ сдобивам се c нщ; um etw akk ~ лишавам се от нщ, изгубвам; nichts auf
Kommentar 220 jdn/efw - lassen не давам нищо да се случи на нкг/нщ; jdm frech - държа се нахално с нкг; auf jeden vierten kommt ein Platz за всеки четвърти има едно място; wer kommt zuerst? кой е пръв? unter ein Auto ~ прегазва ме кола; wie hoch kommt das? на колко ще възлезе това?; komm gut nach Hause! да се при¬ береш жив и здрав!; ~den Sonntag идната неделя; К~ (-s) п идване, пристигане Kommentar (-s, -е) т комен¬ тар; kein ~ без коментар; k~los adj без коментар Kommentator(in) (-s, -oren) m(f) (ту) коментатор(ка) kommentieren vt коментирам kommerziell adj комерсиа¬ лен, търговски Kommilitone (-n, -n) m състу- дент Kommissar(in) (-s, -e) m(j) комисар(ка) Kom misston/(сомм) комиси¬ онна; (Ausschuss) комисия Kommode / скрин kommunal adj комунален; (von Stadt auch) общински Kommunikation / комуника¬ ция Kommunion/причастие Kommunique (-s, -s) n комю¬ нике Kommunismus (-) m кому¬ низъм Kommunist(in) (-en, -en) m(f) комунист(ка); krisch adj комунистически kommunizieren vi комуники¬ рам, общувам Komödie / комедия Kompagnon (-s, -s) m (сомм) съдружник, съсобственик kompakt adj компактен Kompanie/рота Kompass (-es, -е) m компас kompatibel adj съвместим kompetent adj компетентен Kompetenz / компетентност, компетенция komplett adj пълен, комплек¬ тен, цял Komplex (-es, -е) m комплекс Komplikation / усложнение, компликация Kompliment (-(e)s, -е) n ком¬ плимент KompUze (-n, -n) m съучаст¬ ник kompliziert adj сложен komponieren vt композирам Komponist(in) (-en, -en) m(j) композитор( ка) Komposition / композиция Kompost (-(e)s, -е) m kom- пост, листен тор
221 kennen Kompgtt (-(e)s, -е) n компот Kompromiss (-es, -е) m ком¬ промис; k~bereit adj готов на компромис Kondgns- zW\ ~atifin / кон¬ дензация; k~icren vt кон¬ дензирам; ~milch / конден¬ зирано мляко Kondition f (сомм, fin) усло¬ вие; (Durchhaltevermögen, körperliche Verfassung) koh- диция Konditor(in) (-s, -uren) m(f) сладкар(ка); ~£i / сладкар¬ ница Kondgm (-s, -e od -s) n/m кон¬ дом Konferenz/конференция Konfirmation / (REL) първо причастие (при протес¬ тантите) konfiszieren vt конфискувам Konfitüre/конфитюр Konflikt (-(e)s, -е) m конфликт konfrontieren vt конфронти¬ рам (се) konfy.s adj объркан, смутен, сконфузен Kongress (-es, -е) m конгрес; ^Zentrum n конгресен цен¬ тър Kongruenz/съгласуване, съв¬ падение König(in) (-(e)s, -e) mff) крал(ица), цар(ица); k~lich adj кралски, царски; ~reich n кралство, царство Konjugation / спрежение konjugieren vt спрягам Konjunktion / съюз (грама¬ тичен) Konjunktiv (-s, -е) m вид (ус¬ ловно) наклонение Konjunktur / конюнктура konkret adj конкретен Konkurrent(in) (-en, -en) mff) конкурент(ка) Konkurrenz / конкуренция; k~fähig adj конкуренто¬ способен; ~kampf m кон¬ курентна борба konkurrieren vi конкурирам (се) Konkurs (-es, -е) m фалит, несъстоятелност Können (-s) n умение können (pt konnte, pp gekonnt od (als Hilfsverb können) vt vi 1. мога; ich kann es (nicht) machen (не) мога да направя това; ich kann nicht... не мога да...; ich kann nicht mehr не мога повече; 2. (wissen, beherr¬ schen) мога, зная; können Sie Deutsch? знаете ли немски?; er kann gut Englisch той знае добре английски; sie kann keine Mathematik тя не владее
Kenner 222 математиката; 3. (dürfen) мога, позволено ми е; kann ich gehen? мога ли да си тръгвам?; könnte ich...? да¬ ли бих могъл да...?; kann ich mit? (ugs) мога ли и аз да дойда?; 4. (möglich sein): Sie könnten recht haben възможно е да сте прав; das kann sein би могло да е така; kann sein възможно е Kenner (-S, -) т майстор, човек, с голяма сръчност/техника kannte etc vh siehe können konsequent adj последовате¬ лен Konsequenz/последица; (Fol¬ gerung) следствие (от нщ) Konserv- zW\ k-ativ adj кон¬ сервативен; -ative (-n, -n) f(m) (pol) консерватор (ка); -е / консерва; -enbüchse / консервна кутия; k-jeren vt консервирам; -ierung/ кон¬ сервиране; -jerungsstoff т консервант Konsonant (-еп, -еп) т съгла¬ сен звук, съгласна konstant adj постоянен konstru- zW: -i£ren vt изграж¬ дам, конструирам; K-kt£^ ur(in) m(j) (-s, -е) koh- структор(ка); K-ktion f конструкция; -ktiv adj кон¬ структивен Konsul(in) (-s, -n) m(f) консул; ~£t (-(e)s, -е) n консулство konsultieren vt консултирам (се) Konsum (-s) m потребление, консумация; -artikel m по¬ требителски стоки; -ent (in) (-en, -en) m(f) потреби¬ тел, консуматор; k-ieren vt консумирам Kontakt (-(e)s, -е) m контакт; k-arm adj c малко контак¬ ти; k-freudig adj контак¬ тен, общ