Текст
                    РУСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК
ХИМИЯ, ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ
РУССКО-БОЛГАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ХИМИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТАЛЛУРГИЯ


ст.н.с.к.х.н. Ю. • СТЕФАНОВСКИ, ст.н.с.к.х.н. инж. Л. БОЯДЖИЕВ ст.н.с.к.х.н. инж. • CT. • ДЯНКОВ- к.х.н. инж. ДЛ. ЗАХАРИЕВ, проф. к.т.н. Д. ШОПОВ русско-болгарский ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ХИМИЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЕХНИКА» СОФИЯ —1973
СТ.Н.С.К.Х.Н Ю. СТЕФАНОВСКИ, ст.н.с. к.х.н. инж. Л. БОЯДЖИЕВ ст. н. с. к.х.н. инж. CT. ДЯНКОВ, к.х.н. инж. АЛ. ЗАХАРИЕВ, проф. к.т.н. Д. ШОПОВ PVCKO- БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК ХИМИЯ ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛУРГИЯ ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО «ТЕХНИКА» СОФИЯ 1973
УДК 54 + 6>+66? (038) = 82 = 867 80 20:62
ПРЕДГОВОР B руско-българския речник по химия, химична технология и металургия са подбрани термини от следните области: обща и неорганична химия, орга¬ нична химия, физикохимия, инженерна химия, биохимия, високомолекулни съединения, технология на органичните и неорганичните вещесква, химия и технология на горивата, силикатна промишленост, минералогия, целулозна промишленост, хранително-вкусова промишленост, фармацевтични препарати кожарска и текстилна промишленост, фотографски материали и процеси и лабораторна техника; от металургията — обогатяване на рудите, доменно производство, леярство, стоманодобиване и обработване на металите. B реч¬ ника са включени и някои основни политехнически термини, които имат отно¬ шение към застъпените области. Речникът съдържа около 30000 термина. При съставянето на речника главен източник на термини е била най-новата периодична специална литература на руски език, както и някои основни моно¬ графии, справочници и общи ръководства. Наред с това съставителите са из¬ ползували и някои речници. B речника са включени и някои стари термини» както и някои в известна степен жаргонни термини, които се срещат в химич¬ ната литература. Поради липсата на единна химична номенклатура и техническа термино¬ логия у нас, както и поради многото русизми, които -се използуват широко от специалисти и неспециалисти, българският превод представляваше трудна и отговорна задача. За български еквивалент на термините е приета термино¬ логията, използувана в нашите висши учебни заведения. B много случаи са възприети и препоръките на Международния съюз за чиста и приложна химия (I UPAC) отнссно химичната номенклатура. Съставителите са особено признателни на реценцентите—редактори за тях ното съдействие при подготовката на речника за печат. Напълно е възможно като първи опит в тази област речникът да има не-
6 достатьци и в него да са допуснати неточности, за отбелязването на които съставителите и издателсвото ще бъдат благодарни. Всички критични бе¬ лежки и препоръки молим да бъдат изпращани на адрес: София, Държавно издателство „Техника”, редакция „Научно-технически речници”, бул. „Руски“ № 6. От съставителите
УКАЗАНИЯ за използуване на речника Включените в речника руски термини са подредени по азбучен ред, като озна¬ ченията от рода на <х, Р, у, сим., несим. и др. не влияят на подреждането. При съ¬ ставните термини, т. е. термините, - които се състоят от определяема думи и опре¬ деления, се използува гнездовата -система. Поради това съставните термини трябва да се търсят по азбучния ред на определяемата дума, например положительная валентность трябва да -се търси в гнездото на валентность. Във всяко гнездо тер¬ мините са подредени по азбучния ред на определенията, а гнездовата (определяе¬ мата) дума се заменя - с тилда (~). Когато терминът за удобство при ползуването на речника се дава о обратния ред на думите, след тилдата се поставя запетая. Например: баллон газовый ~ для ацетилена ~ для водорода стальной Ha химичните съединения са дадени брутните формули. B някои случаи се дават повече или по-малко разгърнати формули със съответното означение на слож¬ ните връзки и други структурни особености. Поради спецификата на руската химична номенклатура се дават всички наиме¬ нования на солите. За да се направи по-удобно ползуването на речника, състави¬ телите са избягнали далечните препратки, поради което българският превод се дава както при съответния метал (например сернокислый натрий), така и при съ¬ ответната сол (сульфат натрия). Въпреки че всички преводи на солите . са съпро¬ водени с формули, ползуващият речника ще може да намери повече подробности при съответния термин по международната номенклатура (например на сульфат, ацетат, хлорид и т. н.). B българската част на речника е приета следната система на разделителни знаци: синонимите се отделят един от друг със запетая; по-далечните по смисъл значения — с точка и запетая; различните понятия се означават с цифри. Фразео- логичните съчетания се отделят със знака □. Когато в българското значение на термина има синоними, съставени от няколко думи, за да се избегне повтарянето,
8 се използуват квадратни скоби. Например: натуральный краситель естествено (природно] багрило трябва да се чете: естествено багрило, природно багрило Поясненията към термините се дават в кръгли скоби и са набрани с курсив. В ручника са възприети следните съкращения: биол. биология напр. например биохим. биохимия опт. оптика вж. вижте ост. остаряло название геол. геология пив. пивоварно производство ел. електротехника ренте. рентгенография зах. захарна промишленост стъкл. стъкларска промишленост икон. икономика текст. текстилна промишленост кауч. каучукова промишленост търг. търговско название керам. керамично производство фарм. фармацевтично производств» кож. кожарска промишленост физ. физика крист. кристалография фирм. фирмено название леяр. леярство фото фотография мат. математика храп. хранителна промишленост маш. машиностроене цел. целулозна промишленст мин. минно дело ядр. ядрена физика минер. минералогия
A A знак в символичните означения на съветските марки стомана с пови¬ шено качество абака ж текст, манила, манилски ко¬ ноп, кълчища абелит м абелит (взривна смес, съста¬ вена от амониев нитрат, динитро- бензон и натриев хлорид) абернатиит м минер, абернатиит, K(UO2)AsO4.4Н2О аберрация ж опт. аберация, разсейване, изкривяване, отклонение ~ света опт. светлинна аберация, абе¬ рация на светлината сферическая сферична аберация хроматическая хроматична [цветна] аберация абихит м минер, абихит, лъчиста руда аблегер м аблегер, отстраняващо [из¬ насящо] устройство абляция ж аблация, ерозия на земната повърхност абразив м 1. абразив, шлифовъчен [абразивен] материал; шмиргел 2. шлифовъчен инструмент, шмиргел абразивный абразивен, шлифовъчен; то¬ чилен, шмиргелов абразионный геол, абразионен, ерозиен, разрушаващ абразия ж шлифоване, шмиргел оване; изтриване абраумзальц м абраумова сол, абраум- залц (природна смес от карналит, силвинит и др.) абрин м абрин (индолов алкалоид), C12H^N2O2 абрис м 1, скица, контурно очертаване 2. литографска [цинкографска] мрежа абрихт м 1. ' вторична купелационна шлака 2. антимонена пяна [шлака] (при добиването на олово) абродил м абродил, сергозин, натрие® йодметилсулфонат, CH2J . SO3Na абсентол м абсентол, еприилно масло на [от] пелин абсолютный L абсолютен, пълен, съ¬ вършен 2. химически чист абсорбат м абсорбат; вещество, което се поглъща абсорбент м абсорбент, поглътително- вещество абсорбер м 1. абсорбер, абсорбционен апарат 2. абсорбер, поглътител 3. демпфер, амортисьор, амортизатор ~, барботажный барботажей абсорбер, барботьор ~ Вентури абсорбер тип тръба на Вентури, Вентури-скрубер механический механичен абсорбер- насадочный абсорбционна колона с пълнеж, скрубер ~, пенный пенен абсорбер, пенен апарат плёночный филмов абсорбер поверхностный повърхностен абсор¬ бер ~, разпыливающий оросителей абсор¬ бер, оросителна колона трубчатый тръбен абсорбер абсорбировать абсорбирам, поглъщам; всмуквам; демпферирам абсорбируемый абсорбиран; абсорби¬ руем; поглъщаем абсорбирующий абсорбиращ, поглъщащ, абсорбциометр м опт. абсорбциометр, хроматичен абсорбер абсорбционный абсорбционен; абсорби¬ ращ; поглъщащ абсорбция ж абсорбция; абсорбиране, поглъщане абстракция ж 1. абстракция 2. абстра¬ хиране
АБС 10 абсцисса ж мат. Габсцяса (координата) 2. абсцисна [координатна] ос абукумалит м минер, абукумалит (вид апатит) абцуг м първична (окисно-сулфидна) шлака при добиването на олово аванкамера ж 1. предкамера, форка¬ мера 2. първичен водосборен резер¬ воар 3. маш. горивна предкамера авантрен м предварително [предно] да¬ раче, авантрен авантюрин м минер, авантюрин, обаг¬ рен кварц, SiO2 аварийность ж аварийност, повреж- даемост; повторяемост на повредите аварийный 1. авариен 2. запасен, резер¬ вен авария ж 1. авария, повреда, злопо¬ лука: престой 2. загуби, причинени от авария авгит м минер, авгит авертин м авертин, нарколан, трибром- метилов алкохол, CBr2CH2OH авиабензин м самолетен високооктанов бензин, авиационен бензин авнакамера ж вътрешна самолетна гума авиаль ж авиал (алуминиева сплав) авиамоторный авиомоторен, предна¬ значен за самолетни двигатели авиапокрышка ж външна самолетна гума авитаминоз м авитаминоза авометр м волтамперметьр, волтам- пермер аврал м изпълнение на бърза непред¬ видена работа (напр. авариен ремонт) автобетономешалка ж автомобилна бе¬ тонобъркачка, самоходна бетоно¬ бъркачка автоблокировка ж автоматична блоки¬ ровка, автоблокировка, автоблоки- ране автоблокировочный който е с автома¬ тично блокиране, автоблокировъчен автогенезт ж автоадхезия, самдпри- лепване автоген м апарат за газово заваряване, оксижен автогенный оксиженен, оксиженов автогенщик м оксиженист, заварчик с оксижен автогетероднн м автодин, ендодин, ав“ тохетеродин автогудропатор м автогудронатор, ас- фалторазливъчна машина автодрнлль м автодрил, напраляващо устройство към сонда автокамера ж вътрешна автомобилна гума автоканистер м автомобилен бидон, автомобилна туба автокар м отокар, моторна талижка автокатализ м автокатализа автокаталитический автокаталитичек автоклав м автоклав качающийся шутел-автоклав, кла¬ тещ се [тръскащ се] автоклав автоконтроль автоматично контроли¬ ране, автоматичен контрол автокорд м тъкан на автомобилни гу¬ ми, автокорд автокран м автокран, кран на автомо¬ билно шаси, автомобилен кран автол м автол, автомобилно и трак¬ торно мазилно масло автолебёдка ж автомобилна лебедка автолиз м автолиза автомат м автомат; самодействуваща машина газорежущий оксиженен автомат, автоматична газова [оксиженова] ре¬ зачка дугосварочный дъгов заваръчен ав¬ томат ~ защиты защитен автомат, автома¬ тична блокировка ~, контрольно-сортировочный автомат за сортиране на изделия ~, копировальный копирен [копировъ- чен] автомат кузнечно-пресовой ковашко-пресов автомат ~, мотальный 1. автоматична намо- тална машина, бобипен автомат, бо- бинарка 2. рулон-автомат, кангал- машина . опрокидывающий автоматичен об¬ ръщан; саморазтоварващо устрой¬ ство сварочный автомат за заваряване, заваръчен автомат — счётно-решающий автоматична сме¬ тачна [изчислителна] машина ~, фотоэлектронный фотореле (авто¬ мат)
и АГЕ автоматчик м работник, който работи .»на машина-автомат автоматизация ж автоматизация, авто¬ матизиране автоматизированный автоматизиран автоматизировать автоматизирам автоматика ж 1. автоматика, автома¬ тичност 2. съвкупност от автоматично работещи устройства автоматический автоматичен, автома¬ тически, самодействуващ автоматичный вж. автоматический автоматный автоматен, предназначен за автомат автомашина ж автомобил, моторна кола автомобиль м автомобил, моторна кола бензозаправщик бензиноснабдите- лен автомобил, бензинова автоци¬ стерна за зареждане грузовой товарен автомобил, ка¬ мион ~ -рефрижератор хладилен автомобил, автомобил-хладилник, автомобил с хладилен агрегат • автонасос м автопомпа; автомобил с помпена инсталация пожарный помпа на противопожа¬ рен автомобил, пожарна автопомпа автооксидация ж самоокисляване, ав¬ тоокисление автопередвижной моторизиран автопереключатель м автоматичен пре¬ включвател автопогрузчик м самотоварач (обик¬ новено електрокарен) автоподатчик м автоматичен подавач автопокрышка ж външна автомобилна гума автополимериэация ж автополимери¬ зация авторазпределитель м автоматичен раз¬ пределител, авторазпределител авт^орацемизация ж авторацемизиране, самоволно рацемизиране авторегулирование с вж. авторегулн- ровка авт^регулнровка ж автоматично регу¬ лиране, авторегулировка контактная контактно автоматично регулиране ~, механическая механично автоматич¬ но регулиране авторегулнровка, точечная точково ав¬ томатично регулиране авторегулятор м автоматичен регула¬ тор, авторегулятор ~ возврата автоматичен регулатор на флегмата ~ подачи автоматичен регулатор на захранването автосамосвал м автомобил-самосвал, самосвал автосварка ж 1. автоматично заваря¬ ване 2. заварка, направена със за¬ варъчен автомат автосварочный 1. автоматично зава¬ ряващ 2. заварен с автомат автосмесь ж горивна (автомобилна) смес автотормоз м автоматична спирачка; пределносkоростец автомат автотрансформатор м автотрансфор¬ матор автофреза ж автоматична фрезма- шина автохтонный геол, автохтонен, образу¬ ван на място автоцистерна ж автомобил-цистерна, автоцистерна автошина ж (външна) автомобилна гума агава ж влакна [кълчища], получавани от растението агава, сизал агалит м геол, агалит, природен маг¬ незиев силикат агальматолит м пагодит, агалматолит, Al 2 [(OH)2 JSi4O i0 агар-агар м агар-агар, агар агат м минер, ахат SiO2 древовидный дървовиден [дендри- тен] ахат исландский обсидиан, вулканично стъкло агатовый ахатов агглютинация ж аглутинация, колоидна коагулация агглютинизация ж вж, агглютинация агент м агент, възбудител, причинител диспергирующий 1. диспергиращ [разсейващ] агент 2. диспергираща среда коагулирующий коагулиращ агент, коагулиращо вещество, коагулант коагуляции вж. коагулирующий агент
АГИ 12 агеиг, минерализирующий геол. минера¬ лизатор ~, сушильный сушилен агент, сушилно вещество — , тормозящий възпиращ агент, инхи- битор холодильный хладилен агент, хла- доагент агитатор м бъркачка, смесител агломерат м 1. агломерат, агломери¬ ран материал, спек 2. агломерат (скала) агломерация ж агломериране, агломе¬ рация, спичане агломерационный агломерационен (напр. цех)-., агломериращ, спичаш (за ве¬ щество) агломерировать агломерирам, спичам агрегат м 1. агрегат, машинен възел 2. комбинация от две или повече ма¬ шини; специализирана машина 3. ми¬ нерална съвкупност, агрегат сварочный заваръчен агрегат силовой силов агрегат ~, холодильный хладилен агрегат, хла¬ дилна машина сьс собствен двигател агрегатирование с агрегатиране, свърз¬ ване с агрегат агрегатный 1. агрегатен, технологиче¬ ски комбиниран 2. агрегатен (съ¬ стояние) - агрессивность ж агрессивност, раэяд- ливост агрессивный агресивен, разяждащ, раз¬ рушаващ; кородиращ агрикультура ж агрокултура, земедел¬ ска култура агробиология ж агробиология агроизвестняк м агроваровик,варови к за наторяаване агропочвоведение с почвознание агротехника ж агротехника агротехнический агротехнически, зе¬ меделски агрохимия ж агрохимия, земеделска химия агрохимический агрохимически, агро¬ химичен агликон м агликон (незахарната съ¬ ставна част на гликозидите) адалин м адалин, карбамал, бромди- етилацетилкарбамид (C2H5)2CBrCONHCONH2 адамантан м адамантан, диамантан, трицикло [3, 3, 1, 1]-декан, Ci0Hte адамелит м адамелит, ортоклазно- плагиоклазен гранит адамин м минер, адамит, ZMOH/AsOJ адамсит м адамсит, дихидрофенар- сазинхлорид, Ci2H9NAsCl адаптация ж адаптация, адаптиране, приспособяване, нагаждане адаптер м 1, фото, ел. адаптер, прис- пособител 2. ел. тоноотнемател, зву¬ кова глава адаптировать адаптирам, приспосо¬ бявам, нагласявам адванс м адванс, медно-никелова сплав адвекция ж адвекция, хоризонтална кон¬ векция адгезионный адхезионен, прилепващ адгезия ж адхезия, прилепасмост механическая повърхностна [ме¬ ханична] адхеэия молекулярная молекулярна адхе- ЗИЯ адденд м еж. адепд адднтнвност ж адитивност аддитивный адитивен, събираем аддукт м адукт, молекулно съедине¬ ние адекватност ж адекватност, тъжде- ственост адекватный адекватен, тъждествен, пъл¬ ноценен аделогенный аделогенен аделоморфный аделоморфен аденд м аденд, лиганд аденилдезаминаза ж аденилдезами¬ наза (ензим) аденин м аденин, 6-аминопурин, C5H5N5 аденозин м аденозин, 9-РЛЭ-рибофу- ранозидаденин, Ci о Hj3N 5О4 адеиозиндифосфат м аденозиндифосфат, аденозиндифосфорна киселина, АДФ аденозннмонофосфат м аденозинмоно¬ фосфат, адецозннмонофосфорна ки¬ селина, A МФ аденозннтрифосфат м биохим. адено¬ зинтрифосфат, аденозинтрифосфор- на киселина, АТФ адермин м адермин, 3,4-дихидроксиме- тел-5-хндрокси-6-метилпнрндиц, ви¬ тамин Be, пиридоксин адиабата ж адиабата
13 адиабатический адиабатен адиабатный вж. адиабатический адинол м адинол (сбита скала от кварц и албит) адипамнд м адипамид, амид на адипи- новата киселина, хександиамид, H2NCo(CH2)4CONH2 аднпнл м, хлористый хлоранхидрид на адипиновата киселина аднурекрин м адиурекрин (хормонен препарат от задния дял на хипофи¬ зата) адлумин м адлумин (изохинолинов ал¬ калоид от Allumia cirrhosa Rap.) C21H21NO6 адонидин м адонидин(гликозид,извличан от горицвета), C2}H4oO1O адонизид м адонизид (Дигиталисов пре¬ парат от Adonis VeimaIis — гори¬ цвет) адонилен м адонилен, екстракт от го¬ рицвет (Adonis Vetmalis) адонит м адонит, 1, 2, 3,4,5-петаниен- тол, C5H1 2Oj адреналин м адреналин 143,4 дихидрок- сифенил)-2-метиламиноетанол (хор¬ мон от наДбъбречните жлези), су¬ праренин, епиневрин C9HuNO3 адсорбент м адсорбент ~, взвешенный диспергиран [суспен¬ диран] в околния флуид адсорбент, флуидизиран адсорбент адсорбировать адсорбирам адсорбционный адсорбционен адсорбция ж адсорбция, адсорбиране активированная активирана адсорб¬ ция ионообменная Йоннобменна адсорб¬ ция адуляр м минер, адулар (модифика¬ ция на калиевия фелДшпат) адусация ж адусация, темперуване адуссация вж. адусация АДФ съкращение от аденозиндифосфат ажурный ажурен; прозирен; фино из¬ работен ажустнровать 1. регулирам, нагласявам 2. възстановявам формата на дефор¬ мирани профилирани изделия азарон м азарон, 1-(1-пропенил)-2, 4, 5- триметоксибензол, CH2CH : CH . C6H2(OCH3)2 азасерин м азасерин, о-диазоацегил- L-серин, АЗО N2CHCOOCH2CH(NH2)COOH ( антибиотик) азбест м вж. асбест азеотроп м азеотропна [ацеотропна] смес, азеотроп азеотропнческий азеотропен, ацеоропен азеотропный вж. азеотр^опниеский азид м азид, сол на азотоводород- ната киселина M1N3 — аммония амониев азид, [NH4INJ — бария бариев азид, Ba(N3>2 — калия калиев азид, KN3 — кислоты киселинен азид, RCON3 •— натрия натриев азид, NaN3 — ртути живачен азид, HgN3 — свинца оловен азид, Pb(N3)2 — серебра сребърен азид, AgN3 — таллия талиев азид, TlN3 — цезия цезиев азид, CsN3 азнмидобензол м бензотриазол, аэимя- добензен, азнмидобензол C6HsN3 азобензол м азобензол, азобензен C6H5N : NC6H5 азогруппа ж азогрупа, —N==N— азонмид м азоимид, азотоводородна киселина, HN3 азойский геол, азойскн азокармин м азокармин, натриев N- фснилрозиндулин-дисулфонат азокраситель м азобагрило азоксибензол м азоксибенэол. азокси - бензен, C6H5N(iO) : NCeH азолнтмин м азолитмин, C7HTNO4 (ин¬ дикатор ) азометнн м шифова база, RN : CHR' аэометиновый азометинов азопигмент м азопигмент азосоединение с азосъединение азот м азот, N активный активиран азот, насцен- тен азот — , аммиачный амонячен азот] йодистый азотен (III) йодид, азотен трийодид, NJ3 ~, остаточный биол. остатъчен азот —, связанный свързан азот (при торо¬ вете) —, фтористый азотен (II) флуорид, NF2, азотен (Ш) флуорид, NF3 ~, хлористый азотен (III) хлорид, азо¬ тен трихлорид, NCl3 азотизация ж азотиране, азотизация, нитриране, насищане с азот
АЗО 14 азотязирование с вж. азотизация азотирование с азотиране, азотизация азотистый нитрид, сол на азотоводород- BiTa киселина, M1Ns азотистокислый нитрит, сол на азоти- стата киселина, M>NO2 азотнокислый нитрат, сол на азотната киселина, MJNO3 взотмоватокислый хипонитрит, сол на хипоазотистата киселина Mi1^O2 азотный азотен азотобактерия ж нитрогенна бактерия азотолы мн. ариламиди на о-хидрокси- карбоновите или р-кето киселини азотометр м аэотометър азофуксин м азофуксин азохлорамнд м аэохлорамид, N, N- днхлоразоднкарбоцамнднн, C2H4N6O2, хлоразодин азулены мн. азулени (Двупръстенни сескитерпени) азунтол м азунтол, резистокс . муска- токс, кумофос (инсектицид) азур м азур азурит м минер, азурит, Cus(CO3MOH)2 айкинит м айкинит PbCuBiS3 или 2PbS . Cu1S . Bi2S3 аймалин м аймалин, рауволфин C2iH29N2Oj (алкалоид от Rauwolfia serpentina) айяннв м аячин, аяцин (стеринов алка¬ лоиД от Delphinium ajacis L.). C34H4eN2O9.2Н2О акантит м минер, акантит Ag2S акарицид м акарицид (химическо сред¬ ство против кърлежи) акароид м акароид (австралийска смола) акбак м акумулаторен [акумула- пионен] резервоар аквамарин м минер, аквамарин, Al2B^3lSieOi g] акваметрия ж акваметрия, количе¬ ствено определяне на водата във ве¬ щества акварельный акварелен; отнасящ се до акварелно багрило аквокнслота ж аквокиселина акерит м акерит, авгитов сиенит акклиматизация ж текст, климатично стабилизиране аккумулирование ж акумулиране, на¬ трупване аккумулировать акумулирам, натруп¬ вам аккумулятивный акумулативен, ' по¬ лучен чрез натрупване [акумулиране] аккумулятор м акумулатор воздушный пневматичен [възду¬ шен] акумулатор ~, газовый газов акумулатор гидравлический хидравличен [во¬ ден] акумулатор железно-никелевой желязно-нике¬ лов акумулатор, едисонов акумулатор никелово-железный еж. железно- ннкелевый аккумулятор - свинцовый оловен [обикновен] аку¬ мулатор щелочным алкален акумулатор • щелочной . еж. щелочный аккуму-9 лятор электрический електрически 'аку¬ мулатор ' аккумуляторная ж акумулаторно по¬ мещение аккумуляторный акумулаторен аккумуляционный акумулационен акмит м минер, акмит, NaFefSi2OeJ аконитин м аконитин (стеаринов ал¬ калоид от Aconitum), C34H4tNOh акратотерм м горещ слабомннералн- зиран извор акридин м акридин, дибензопиридин, C13H9N акридиновый акридинов акридон м акридон, дихидрокетоакри- дин, C13H9NO акриламид м акриламид, амид • на акрилоаата киселина, ‘ CH2 : CHCONH2 акрилат м акрилат, естер на акрило- вата киселина, CH2 : CHCOOR акриловый акрилов акрилонитрил м акрилонитрил, вянил- цианид, CH2 : CHCN акрихин м акрихин, атебрин, C23H30ON3C]. 2НС1.2Н2О а-акроза ж а-акроза, DL-фруктоэа;'' CeH1 2Ов акролейн м акролеин, пропенал, акрил- алдехид, CH1 : CHCHO акселератор м ускорител, акселератор; катализатор акселерация ж ускорение, акселерация акселерограф м акселерограф, самопи¬ шещ уред за измерване па ускорения
15 акселерометр м акселерометьр, аксе¬ леромер аксерофтол м витамин А, аксерофтол, C2oHi9OH аксиальный осов, аксиален аксинит м минер, аксинит, Ca2(Mn, Fe)Al2BSuOi5[OH] аксиома ж мат. аксиома аксонометрический аксонометричен аксонометрия ж аксонометрия (едно¬ временно проектиране на обекта и координатната система върху рав¬ нина) активатор м активатор, промотор, ак¬ тивиращ агент бродильный ферметационен акти¬ ватор —, каталитический промотор полимеризаиионнь^ полимеризацио- нен активатор; ускорител флотационный флотационен акти¬ ватор активационный 1. активационен Z ра- дноактнвацнонен активизировать активизирам, усилвам деятелност активин м хлорамин Т, M-CH3 . CeH4S(O)(NCl)ONa активирование с активизиране; активи¬ ране активированный активиран, активизи¬ ран активность ж 1. активност, действие 2. активност (ефективна концентра¬ ция) оптическая оптична активност —, поверхностная повърхностна'актив¬ ност активный 1. активен, действен Z ра¬ диоактивен актин м актин (мускулно белтъчно ве¬ щество) актиниды мн. актиниди, актиноида актиний м актиний, Ac актинограф м геофиз. актинограф акткнодафюш м актинодафнин (изо¬ хинолинов алкалоид от Actinodaphne Hookeri), C18H17NO4 актиноиды вж. актиниды актинолит м актинолит лъчист камък актинометр 1. геофиз. актинометър 2*. . фот. еkспoзицнонoметьр АЛИ актинон м актинон, An (изотоп на радона) актиномицины мн. актиномицини (група антибиотици) актомиозин м актомиозин, а-миозин (мускулно белтъчно вещество) акустический звуков, акустичен акцелератор м вж. акселератор акцелерация ж вж. акселерация акцелерограф м вж. акселерограф. акцелерометр м вж. акселерометр акцептор м акцептор акцепторный акцепторен • акцессорный акцесорен, случаен, второ¬ степенен алабандин м алабандин, манганов сул¬ фид, MnS аламозит м минер, аламозит PbSiO3 Р-алиннл-L-гнстидиц м Р-аланил-Ь-хи- стидин, карнозин, C9H14N4O3 (ди¬ пептид) аланин м аланин, аминопропанова ки¬ селина, (o)CH3 CH(NH2)COOH; (P) NH2CH2CH2COOH аланннрацемаэа ж аланинрацемаза (ензим, катализиращ превръщането Ь-аланин^О-аланим) алантонн м алантоин, C4HeO3N4 албанит м албанит алгоритм м мат. алгоритъм алебастр м алабастър; природен ситно- зърнест гипс,печен гипс, CaSO4.2Н2О алебастровый алабастров, гипсов алембик м аламзик, дестилационен казан александрит м минер, алаксендрит, A^BeO4 алергат м фенерган, дикразин, про¬ метазин, алерган 10-(-2'-диметил- амицо-я-проnил)-фецтиазнн, Ci7H2oN2S, НСГ ализарин м ализарин, ^-дихидрокси- 9 1О-антрахинон, Ci4H8O4 олизяриновый ализаринов алнпин м алипин, бензилтетраметил- диамино^-етил^-пропанол-моиохид- рохлорид, CieH2eO2N2 . HCl алит м алит (клинкеров минерал) алитирование с алитиране, повърхностно алумин^^а^, покриване на по¬ върхността с алуминий алитировать алитирам, покривам с алу¬ миний
АЛИ 16 алитированный алитиран, повърхностно алуминизиран аянтировочний алитиращ, алитировъ- чен (напр. процес, апарат) алифатический алифатен, маетен, аци- клен алициклический алициклеи алкадиен м алкадиен, диолефин, въг¬ леводород с две двойни връзки алкадинн м алкамин, въглеводород с две трийни връзки - алкализация ж алкализира^не, алкали¬ зация алкалиметрия ж алкалиметрия алкалиметрический алкалиметричеи, алкалиметрически алкалоид м алкалоид алкалоидный алкалоиден алкан м алкан, наситен [пределен] въг¬ леводород, парафин, CnH2rw2 алкен м алкен, олефин, алкилен, ети- ленов [ненаситен] въглеводород, CnHm алкил м алкил, алкилов радикал, CnH2tw 1 бромистый вж. алкилбромнд галоидный алкилхалогенид, CnHul + 1Х двусернистый диалкилсулфид, (CnH2n41)2S фтористый вж. алкилфторид — хлористый еж. алкилхлорид цианистый еж. алкилцнаянд алкилат м алкилат, сурови алкили- рани ароматни въглеводороди, бен¬ зин, към който е прибавена алкил- ароматна високооктанова фракция, получена по синтетичен начин алкмлбромид м алкилбромид, CnH2n4 j Br aлкнлднсульфяд м алкилдисулфид, (CnH2n + 1°2^ алкилен м еж. алкен алкилирование с алкилиране алкилированный алкил Иран алкилйоднд м алкилйодид, (CnH2jw ,J алкилсвинец м алкилолово алкилсульфат м алкилсулфат алкилсульфокислота ж алкилсулфонова киселина, RSO3H алкилфосфин м алкилфосфин алкилфторид м алкилфлуорид, CnHnw1F алкилхлорид м алкилхлорид, CnH2jwlCl алкилцианид м алкилцианид, нитрил, CnH24 1CN алкин м алкин, въглеводород, съдър¬ жащ тройна връзка, ацетиленов въг¬ леводород CnH2„ _ J алкоголаза ж алкохолаза (ензим) алкоголиз м алкохолиза алкоголиметрия ж алкохолометрия, спиртометрия алкоголометр м спиртомер, алкохо- ломер, уред за измерване на алко¬ холното съдържане на течности алкоголь м алкохол, спирт, ROH абсолютный абсолютен [безводен] алкохол алкогольный алкохолен, спиртен, спир¬ тов алкоголят м алкохол ат, ROM1 алкозоль м алкохолен [спиртен] зол, алкозол алкоксид м металла метален алкохолат [алкоксид],' CnH2n4 iOMi алкоксид м алкоксил, CnHljw iO-група алкоксикислота ж алкоkснкиселнца алланит м минер, ортит, аланит аллемонтит м минер, алемонтит AsSb аллен м ален, пропадиен, CH2 : C : CH2 аллигация ж 1« легиране, сплзвяне 2. сплав, лигатура аллил м алил, алилов радикал, CH2 : CHCH2- бромистый аллилбромид, CH2 : CHCH2Br йодистый вж. аллилводид роданистый вж. аллмлнэот■оцнанrг —, фтористый вж. аллилфторид хлористый вж. аллилхлорид цианистый еж. аллилцианид аллилен м алмлен, метмлаиетилеи, про¬ пин, CH3C=CH аллилйодид м алилйодид, 3-йодпропен, CH2 : CHCH2J аллмлизотцоцнaцaт м алилизотноциа- нат, алилроданид (аиисснаапено масло), CH2 : CHcH2NCS аллиловый алилов, алил аллилфторяд м алилфлуорид, 3-флуор- пропен, CH2 : CHCH2F аллилхлорид м алилхлорид, 3-хлор- пропен, CH2 : CHCH2Cl
17 АЛЬ оллнлшшннд м алилцианид, 3-бутсн- нитрил, CH2 : CHCH2CN аллодулцит м алодулцит, алодулци- тол, CeHi4O6 аллоза ж алоза, CeHi2O6 аллоит м минер, алоит аллоклаз м минер, алоклаз аллоксан м алоксан, мезоксалилкар- бамид, C4H2O4N2 аллоксантин м алоксантин, CeHeOaN аллометаморфизм м геол, алометамор- физъм алломорфит м геол, аломорфит алломорфный аломорфен аллонж м 1. алонжа, алонга 2. ретортен удължител аллопалладий м алопаладий аллоскоп ж алоскол аллотриоморфизм м алотриоморфиэъм аллотропизм м алотропия аллотропический алотропен аллотропия ж алотропия аллотропный алотропен аллофан м минер, алофан аллохроит м алохроит аллохтонный алохтонен (за изкопаемо, което не е образувано на самото място) аллювиальный геол, алувинален, на¬ носен аллювий м 1. алувий, следледникова епоха 2. речни наноси в долините алмаз м 1. минер, диамант, елмаз 2. елмаз (инструмент за рязане) технический диамант за технически цели ~, чёрный карбонадо, черен техни¬ чески диамант алмазный диамантен, диамантов, елма- зен алмазоносный геол, днамантоцосен, елмазоносен алойный алоен, който е от алое алоэ с фарм. сабир, алое, сгъстена от¬ вара от листа на алое алсол м 50%-сн разтвор на алуминиев ацетат алтаит м минер, алтаит, оловен те- лурид, PbTe алудель м сублимационен съд за живак алудур дурал, алуминиева сплав алунд м алунд, чист алуминиев окис 2 Руско-български технически речник алунит м алунит, природна калиево* алуминиева стипца, алунол м алуминиев хидроокис, Al(OH)3 алхимия ж алхимия альбазальт м геол, албаэалт альбаргни м ост. желатинов разтвор на сребърен нитрат альбедо с албедо, отражателна способ¬ ност альбертит м минер, албертит альбит м минер, албит, натриев фелд- шпат, Na(AlSi3O8) альбихтол м смес от тиофен и неговите хомолоэи (за борба с вредителите по памука) альбомицин м албомицин (антибиотик) альбумин м 1. албумин, протеинов бел¬ тък 2. технически белтък альбумина»* м албуминат альбуминный вж. альбуминовый альбуминовый албуминен, албуминов; белтъчен альбуминоид м албуминоид, албуми- ноиден белтък альбумоза ж албумоэа альбуцид м албуцид, ацетилсулфанил- амид, H2N . CeH4SO2NHCOCH3., альвеола ж алвеола, дупка, вдлъбна¬ тина; шупла, мехурче альвеолярный алвеоларен; шуплест, ме¬ хурчест альговнт м минер, алговит альгодонит м минер, алгодонит, CueAs альдегид м алдехид, RCHO акриловый акрилалдехид, акро¬ леин, про пенал, CH : CHCHO анисовый анисалдехид, р-метокси- бензалдехид, CH3OCeH4CHO бензойный беизалдехид, CeNCHO валериановый валералдехид, пен- танал, CH3(CH2)3CHO гидрок^орнчный хидроканелен алде¬ хид, З-фенилпроианал, CeH5CH2CH2CHO глицериновый глицериналдехид, 2,3-дихвдроксипропанал, CH2OH.CHOH.CHO каприловый каприлалдехид, окта- нал, CH3(CH2)eCHO капривалдехид каприналдехид, де¬ канал, . CH3(CH2)eCHO
АЛЬ 18 альдегид, капроновый капронаадехид, хексанал, СН3(СН2)4СНО , коричный канелен алдехид, 3-фе- цuлпропенал, CeH3CH : ChcHo лауриновый лауриналдехид, до де¬ канал, CHj(CH2)1oCHO левулиновый левулиналдехид, 4- оксопентанал, левулинов алдехид, CH3CO(CH2)2CHO масляный бутиралдехид, бутанал, CH3CH2CH2CHO монохлоруксусный хлорацеталде- хид, хлоретанал, OCH2CHO ~, муравьиный формалдехид, метанал, HCHO пальмитиновый палмитиналдехид, хексадеканал, C13H31CHO пеларгоновый пеларгоналдехид, но- нанал, CH3(CH2)7CHO пробковый корков алдехид, октан- диал, OHC(CH2)6CHO пропаргиловый пропаргйлалдехид, пропинал, CH : CCHO стеариновый ’стеариналдехид, окта¬ деканал, C17H35CHO толуиловый толуилалдехид, ме- тилбензалдехид, СЩСбЩСНО уксусный ацеталдехид, етанал, CH3CHO фенилуксуспый фенилацеталдехид, фенилетанал, CeH5CH2CHO ~, фталевый фталов алдехид, CeH4(CHO)2 энантовый йонанталдехид, хепта- нал, C^(CH)8CHO янтарный сукциналдехид, янтарей диалдехид бутандиал, OHC(CH2)2CHO альдегндаммнак м алдехидамоняк, а-хидрохенамин, RCH(OH)NH2 альдегидный алдехиден альдегидокетон м кетоалдсхид альдегидокислота ж алдехидкарбо- ноэа киселина альдегидоспнрт м алдехидалкохол, хидроксиалдехид, алдол •льдимин м алдимин, алдехцдамин, RCH:NH альдобнозя ж алдобиоза альдоза ж алдоза (монозахарид, съ¬ държащ алдехидна група) альдоксим м алдоксим, RClH : NOH альдолаза ж алдолаза (ензим) альдоль м алдол (М-хадроксиалде- хид); алдол, ацеталдол, 3-хидрокси- бутанол, СН3СН(ОН)СН2СНО альдостерон м алдостерон, електро- нортнн, алдокортин (кортикоиден хормон), CnH28O5 альдрей м алдрей (машиностроителна алуминиева сплав) альдрин м алдрин, СцНвОб (инсек¬ тицид) альдюраль м алдурал (алуминиева сплав за с(^.м^.л^/т^(^г^^^реееи^о) адвкуснн м алкусин (лагерна бабитна сплав) альмандин м минер, алмандин, благо¬ роден гранат, FeзAjJ [SiO4j3 альпака ж 1. нопрнцовuдцu влакна от лама 2. тъкан от влакна-алпака 3. алпака, мелцо-цнцхово-цнхeлова сплав, ново сребро, китайско сребро альпаке м алпахе,силицuево-алуминиева сплав, силумин альтакс м дитио-бис-бензтиазол, вул- kацизацноцец ускорител, C14HaN2S4 альтернатор м алтернатор, генератор за променлив ток альтернация ж редуване, алтернация альтиграф м самопишещ високомер, алтиграф альтиметр м алтиметър, високомер альтроэа ж алтроза, алдохексоза, CeHi 2О6 альфа-бронза ж алфа-бронз (вид ка¬ лаен бронз) альфа-желязо с алфа-желязо альфа-латунь ж алфа-месинг, медно- цинкова сплав альфа-лучи мн алфа-лъчи альфа-распад м алфа-разпадане, а-ра- диоактивно разпадане альфа-частица ж алфа-частица, хелиово атомно ядро альфоль ж алуминиева фолия, алу¬ миниев варак [станиол] алюмель м алумел (никелова сплав* съдържаща алуминий, силиций и ман¬ ган) алюминат м алуминат, сол на алуми¬ ниевата киселина, M |AlO2 ~ галия калиев алуминат, K2O . A12O3 . ЗН2О
19 алюминат кальция калциев алуминат, Ca(AlO2)1 ~ кобальта кобалтов алуминат, CoAIiOa ~ магния магнезиев алуминат, MgAliO4 ~ натрия натриев алуминат, NaAlO2 алюминиевокислый алуминат, сол на алуминиевата киселина, M1AlO2 алюминиевым алуминиев; съдържащ алуминий алюминий м алуминий, Al азотистый алуминиев нитрид, AlN азотнокислый алуминиев нитрат, Al(NO3)3, Al(NO3).3.6Н2О ш 8НгО бромистый алуминиев бромид, AlB^ йодистый алуминиев йодид, AJ мышьяковокислый алуминиев орто¬ арсенат, AlAsO4.8HjO сернистый алуминиев сулфид, AI2S3 сернокислый алуминиев сулфат, Al2(SO4)3 углеродистый алуминиев карбид, A1aC3 фосфорнокислый алуминиев орто¬ фосфат, AlPO4 фтористый алуминиев флуорид, A1C13 хлористый алуминиев хлорид, AIF3 алюминированный алуминиран, алм- тиран, покрит с алуминий алюминит м вебстерит, алуминит, AIiSOa(OH)A . 7Н2О алюминокальинт м алумокалцит алюминон м алуминон, амониева сол на ауринтрикарбоновата киселина, CjjHj3O9N3 (индикатор) олюмнцоонсuд м сингеркорунд (изо- лацйонен материал от A12O3) ~ магния магнезиево-алуминиев хид- рид, Mc(AIHa)2 ~ натрия натриево-алуминиев хидрид, NaAlH4 олюминотермичесkнИ алуминотермичен алюминотермия ж алуминотермия (метод за редукция и метод за за¬ варяване) алюмограиат м алумогранат алюмотермия вж. алюминотермия алюмохромит м алумохромиг алюмошпинель ж алумошпинел, MgAllOA АМИ аляскит м минер, аляскит, PbAg2Bi4Se амазонит м минер, амазонит, (К, Na) (AlSi3O8] амальгама ж амалгама, живачна сплав ~ аммония амониева амалгама, NHaHc зеркальная огледална амалгама, амалгама за огледала золотая златна [зъболекарска] амал¬ гама ~ натрия натриева амалгама серебрянная сребърна амалгама амальгаматор м амалтайатор, амалга- миращ агент; устройство за амалга- мираие амальгамация ж айалтамuране, амал- ^мания (метод за производство на благородни метали); разтваряне на метал в живак амальгамирование вж. амальгамация амальгамировать амалгамирам, по¬ кривам с амалгама [живак]; раз¬ тварям в живак амарантит м минер, амарантит, Fe[OH/SO4]. ЗН2О амарин м 2,4,5 -трифенил -4, 5-дихидро- имидазол, амарин, СцН18^ амблигонит м минер, амблигонит, LiAIKF, ОН)/РОа] амбра ж амбра, китов восък амбразура ж 1. отвор в петните стени на парен котел 2. прозрачен отвор, разширяващ се навътре; амбразура амбразурный амбразурен, отнасящ се до пещен отвор на парен котел амбреттолид м амбрстолид, 7-хенеа- децен -16-олид, C1eH18OJ амбреттовьш мускусен, амбретов амбус м остроъгьлна наковалня амезит м минер, амезит, Mg4Alj[(OH)3/AliSiiOio] америций м америций, Am аметист м аметист, полускъпоценен вио¬ летов кварцов минерал, SiO2 аметистовый 1. аметистов 2. който е с цвят на аметист, виолетов аметрни м аметрин (2-метилтио-4-ети- ламино-б-изопропил амино-1,3,5- триазин), C9Hi?N5S (хербецид) амиант м 1. амфиболов азбест, амиант 2. смлян [стрит] талк [алабастър] амигдалин м амигдалин, C2oHj7OnN (гликозид) амиглалит м амигдалит
АМИ 20 амигдалоид At вж. амигдалит амид м амид, RCONH ~ валерьяновой кислоты валерамид, амид на валеряновата киселина, пе- танамид, C4H9CONH ~ лития литиев амид, LiNH ~ масленой кислоты бутирамид, амид на маслената киселина, бутанамвд, C3H7CONH ~ натрия натриев амид, NaNH ~ уксусной кислоты ацетамид, амид на оцетната киселина, етанамид, CHCONH амидаза ж амидаза (ензим) амидин м амидин RC(: NH)NR.2 амидный амилен амидонраснтель м амидно багрило, амидобагрило амидол м фото амидол, диаминофе- нол-хлорхидрат (проявяващо веще¬ ство, използувано при неутрални и кисели проявители), CeH(OH) (NH2)2.2HCI амил м амил ..., амилов, амилова група, пентил ..., C5Hj i галоидный амнлхалотеннд, C5H,X амилаза ж амилаза (ензим) амилалкоголь л(«--амилов алкохол, 1- пентанол, C5H,OH амяламин м а милам ин, пентиламин, С5Н^Н амилацетат м амилацетат, амилов естер на оцетната киселина, CH . СО . О . С5Н i амилбутират м амилбутират, амилов естер на маслената киселина, амил- бутаноат, С3Н7СО . ОС5Н[ амнлталотенuд м амнлхалотеннд, С5Н11Х амилен м амилен, 2-метил-2-бутен, (СН3)2С : CHCH амилнцтрнт м амилнитрит, CsHiONO амиловый амилов, амил... амилоза ж амилоза (съставна част на нишестето) амилоид м амилоид, пергаментен клей амилопектин м амилопектин (съставна част на нишестето) амии Af амин вторичный вторичен амин, R^H первичный първичен амин, RNH третичный третичен амин, R3N аминазин м форм, аминазин, ларгактил, хлорпромазин, мегафен, СпНюНСЬБ аммнарсон м р-карбамидо-фенил-арсе- нова киселина, аминарсон, карбарсон, арсуфак, HNcONHC6H4AsO3H . аминирование с аминиране, въвеждане на аминогрупа в органични съеди¬ нения л-амцноазобензол м р-аминоазобензол, р-аминоазобензен, анилиново жълто, CeHN : NCeHNH амйнoaлнотолъ м аминоалкохол амншоальдегнд м аминоалдехид аминоацилазы мн аминоацилази (ензими, спадащи към ацилазите) аминобензол м аминобензол, амино - бензен, фепиламин, анилин, C6HNH аминогенез м амицотецеза, аминообра- зуване аминогруппа .ж аминогрупа, аминна група, —NH амицотуанидин м амино гуанидин, H2N . NH . С(: NH)NH амнцонетон м айнцохетон аминокислота ж аминокиселина аминоксидил м амино ксилол, ксилидин, диметиланил нн, (CHhCeHNH (о, т или р) амнцоцафталнц м нафтиламин, амино¬ нафталин, C10H7NH амнцооненацтрахицоц м аминохидрок- сиантрахинон 1-омнцо-4-оlkснбeнзoл м р-нидонсни- анилин, А-аминофенол, H2NCeHAOH J-амино-6-оненnуриu м 2-амицо-б-хид- роксипурин, иминохеантuц, гуанин. C5H5N5O амииооснование с аминобаза аминопласты мн аминопласти, пласт¬ маси на основата на карбамид- и меломннформaлдехидцн смоли б-аминопурин м б-аминопурин, аденин, С5Н5Н аминосахар м аминозахар, гликозамин аминоспирт м аминоалкохол, хидрок- сиамин аминотнофен м аминотиофен, тиофе¬ нин, HNC4H3S амннотолуол м аминотолуол, амино- то луен, толуидин, CHCeHNH (о, т или р)
21 AMM л-аминофенол м фото р-аминофенол, р-хидроксианилин, родинал, HaNCeH4OH сернокислый р-аминофенолсулфат, KCeHA(OH)NH2). H2SO4 аминифераза ж аминифераза, транс¬ аминаза (ензим) аминофирм м уротропин, хенеамети- лентетрамин, (CH2)eN4 aмцноэтaцсульфонислитa ж 2-амино- етацеулфоноиа киселина, таурин, H2NCH2CH2SO3H амитал м форм, амитал, 5-етили5-изо- амилбарбитурова киселина, барба¬ мил, С1оН17^О3 аммарген м разтвор на сребърен амо- ниакат в амонячна вода амматол м аматол (взривна смес от амониев нитрат и тринитротолуол) аммелид м амелид, омнно-1, 3, 5-три- азиндиол, C5Nз(OH)lNHJ аммелнн м амелин, дномнни-1-, 3,5- триазинил, C3N3(NH2)2OH амметр м вж. амперметр аммиак м амоняк, NH тежёлый тежък амоняк, ND3 аммиачный амонячен аммонал м амонал (взривна смес от амониев нитрат и алуминиев прах) аммоний м амоний (радикал), амониева група, NHa"; NHa + азотнстоводоролцый амониев азид, [NHJH азотнокислый амониев нитрат, [NH+JNO3 борнокислый амониев борат бромистый амониев бромид, [NH4JBir ванадиевокислый амониев (мета) ва¬ надат, [NH+JVO3 виннокислый амониев тартрат, [NH+hC+H+Oe вольфрамовокислый амониев вол- фрамат, [NH+bWO+ двууглекислый амониев бикарбо¬ нат, [NH+JHCO3 ~, двухромовокислый амониев бихро¬ мат, [NH4j2Cr2O7 дитноноионнслый амониев дитио¬ нат, [NHbS2Oe, 0,SH2O йодистый амониев йодид, [NH+JJ йодноватокислый амониев йодат, [NH+JJO3 аммоний, йоднокислый амониев (мета) перйодат, [NH+JJOa ~, карбамицивоннслый амониев кар- баминат (карбамат), NH+COONH ~, кислый виннокислый амониев би¬ тартрат, амониев хидрогенгартрат, NHaHC4HaO6 кислый еелецовонислыИ амониев хидрогенселенат, NHHSeO+ ~, кислый сернистый амониев хидри- генсулфид, NH+HS кислый сернокислый амониев би- сулфат, NH+HSOa кислый углекислый амониев би¬ карбонат, NH+HCO3 нремцефторнстый амониев флуи- росиликат, (NHbSiF6 лимоннокислый амониев цитрат, (NHbCeH6O7. Н2О марганцовокислый амониев пер¬ манганат, NH+MnO+ молибденовокислый амониев мо¬ либдат, (NHbMoO+. —, муравьинокислый амониев фор¬ миат, nh+cooh мышьяковокислый амониев орто¬ арсенат, (NH+)3AsOa —, мышьяковокислый двузамещённый амониев хидроген (орто) арсенат, (NHbHAsO+ — , мышьяковокислый одноэамещённый амониев хнлротецарсецат, (NHa)HAsOa мышьяковокислый трехзамещённый амониев ортоарсенат, (NH+bAsOA ~, надсернокислый амониев персул- фат, (NH4bS2Oe —, nлатццохлирнетоиодоровный амо¬ ниев хлорплатинат (II), (NH4)2PtCl*, амониев хлороплатинат (IV), (NHbPtCJe роданистый амониев тиоцианат, [NH+JSCN ~, салициловокислый амониев салици¬ лат, NH+C7H5O3 ~, ееленовиннелый амониев селенат, [NHbSeOA еерциcтоннелый амониев сулфит, (NHbSO3 сернистый амониев сулфид, [NH+bS ~, еернoвaтuстикнелый амониев тио- сулфат, [NHa]2S2O.3
AMM 22 аммоний, сернокислый амониев сулфат, (NH4LSOa сурьмянокислый амопиев антимо¬ нат, [NH4]SbO3 теллуривокислый амониев телу- рат, [NH4J2TeO4 трцтиоугленнслын амониев три¬ тиокарбонат, [NH4]lCSз —, углекислый амониев карбонат, (NH+)2CO3 ' уксуснокислый амониев ацетат, (N4+^302 фосфорноватистокислый амониев хипофисфит, (NHa)H2PO2 —, фисфорцомолибденовонцелый ами- пиев фисфомиллбдат, [NHaJHa(P(Mo^)4) фтористый амониев флуорид, NHaF хлористый амониев хлорид, NH+Cl хлорноватокислый амониев хлорат, NH+CIO3 хлорнокислый амониев перхлорат, [NH+LCIOa ~, хромовокислый амониев хромат, (NHaLO-Oa цианистый амониев цианид, (NHa)CN циянивиннслый амониев цианат, NHaOCN _ щавелевокислый амониев оксалат, [n^j^o+ аммопин-желези, сернокислое вж. суль¬ фат аммонии-железа . аммонит м 1« аминит (взривна смес от амониев нитрат и динитронафталин) 2. геол, амонит аммонолиз м амонолиза аммофос м амофос (азотно-фосфорно- калиев изкуствен тор) амортизатор м амортисьор, аморти¬ затор, ударосмекчител ~, гидравлический хидравличен [мас¬ лен] амортисьор тндрonнеимaтическин хидропневма- тичен амортисьор механический механичен аморти¬ сьор пневматический пневматичен [въз¬ душен] амортисьор пружинный пружинен амортисьор —, резиновый гумен [каучуков] амор¬ тисьор амиртизатир, фрикционный фрикционен [триещ] амортисьор амортизация ж 1. амортизация, уда- риемехчаваце 2. амортизиране, из¬ носване амортизационный 1. амортизиращ, смекчаващ 2. икон, амортизационен (напр. за отчисления) амортизированный L амортизиран, смекчен 2. икон, амортизиран; по¬ гасен амортизировать 1. амортизирам, смек¬ чавам 1. икон, амортизирам; пога¬ сявам аморфный аморфен, ^кристален; без¬ формен , ампер м ампер амлераж м сила на тика, ток, ампераж ампервиток м ампернавивка, ампер¬ витка (единица за мaгнитедвижеще напрежение) амперметр м амперметър, ампермер амперометрический амшерометричен, пиляриметричея ампер-час м амперчас амплитуда ж амплитуда; интервал, диапазон амплитудный амплитуден ампула ж ампула, стъклен балон, стъкленица амфетамин м амфетамин, бензедрин (2-феннлизиирипнламнн сулфат), [C6HsCH2CH(CH5)NH2L . H2SOA амфи амфи (представка за означаване на 2,6-дизаместени нафталины и един от възможните изомеры на 1.2- дикетоксимите) амфибол м минер, амфибол, хорнбленда амфибол-асбест м амфиболов азбест амфиболит м геол, амфиболит, мета¬ морфна амфнболплатноклазна скала амфолит м амфотерен електролит, амфолит амфотерн^нный амфитерогенен, пред¬ извикващ амфотернист амфотерицин м амфотерицин (полиенов антибиотик) амфотерность м амфитерност амфотерный амфотерен анабазин м анабазин (пиридинов алка¬ лоид из Anabasis aphylla), CoH^N анабиоз м биол. анабиоза, състояние на временно спряна жизнена дейност
23 анапирнн м анагирин (лупинанов алка¬ лоид от Anagyris foetida), C^HsoNiO анализ м анализ; разлагане адсорбционный адсирбциинен ана¬ лиз 6^стружнииий безстружков анализ, анализ на изделие без повреждане на целостта му валовой цялостен [сумарен, общ] анализ векторный мат, векторен анализ весовой тегловен анализ, гравимет- ричен анализ иольт•омпрромртричееннй поляро¬ графски анализ газовый газов анализ, анализ на газ газиволюмиметрический гозои6рмрн анализ, газогенен анализ тазометрцчеенuй тазометричец [га- зообемен] анализ; евдиометричен анализ —9 гранулометрический грануломет- ричен [ситов] анализ дробный фракционен анализ инфра-красный инфрачервен спек- троскопски анализ капельный капков анализ ~, начеег•иеIшый качествен анализ '-', количественный количествен анализ колориметрический колориметри- чен анализ, колориметрия ноцлунтомет■рнчеенuИ кондукто- метричен анализ, кондуктометрия конформационный кинформациинен анализ кулонометрический кулониметри- чен анализ, кулонометрия —, люминесцентный луминесцентен анализ —, математический математичен [ма¬ тематически] анализ; аналитични из¬ следване микрохимический микрохимичен анализ, микроанализ нефелометрический црфелометри- чен анализ, нефелометрия органический органичен анализ полумuнрохuмuчееннй полумикро¬ анализ, полумикрохимически анализ —9 полярографический полярографии анализ, полярография потенциометрический питенции- метричен анализ, потенциометрия AHA анализ, пробирный пробен [контролен] анализ проверочный аналитичен контрол, проверочен [контролен] анализ радuоaнтииацнонцый радиоакти- иaциоцец анализ рентгениспектралъний спектрален рентгенов анализ, рентгениспектра- лен анализ ррцттрцocтрунтурцый рнтгеннИ' структурен анализ рефрактометрический рефракто- метричен анализ, рефрактометрия ердимрнтометрнчеекuИ седимента- ционен [утаечен] анализ сиговый снтои анализ спектральный спектрален анализ —9 спектрофотометрический спектро- фотометричен анализ, абсорбционен спектрален анализ —9 термический термичен анализ, тер¬ моанализ тнтри.мртрuчрсний обемен [титро- метричен] анализ, титриметрия турбидиметрический турбидимет- ричен анализ, турбидиметрия —9 ультрaминрихнмнчрскиИ ултрамик- рианализ, улграмнкрихнмнчрц ана¬ лиз фазовый фазов анализ, анализ на фазите физико-химический физикохимичен анализ функциональный функционален ана¬ лиз, определяне на функционалните групи '-'t хроматографический хроматигра- фически анализ, хроматография элементарный елементарен [еле¬ ментен] анализ, анализ за определяне на процентното съдържание на хи¬ мичните елементи анализатор м 1. анализатор, аналитичен уред 2. анализатор (поляризационна призма) анализирование с анализиране; изслед¬ ване анализировать анализирам; изследвам, правя разбор аналитик м аналитик аналитический аналитичен, аналити¬ чески
AHA 24 аналог м 1. аналог; съответствие, по¬ добие, сходство 2. аналогова изчис¬ лителна машина аналогичный аналогичен, сходен, по¬ добен аналогия ж аналогия, сходство, по¬ добие анальгин м аналгин, — натриев 1-фе- н■или2,5-ДHметил-5-пиразолон-A-мргил- амино-метилен-сулфат, Cl3H16O4N5SNa . Н2О анальцим м минер, аналцнм, NaIAIShOeJ. Н2О анамезнт м анамезнт анаморфизм м анаморфоза, анамор- физъм аыаморфный геол, анаморфеи анастигмат м анастигмат (неастигма¬ тична леща) анатаз м минер, октаедрит, анатаз, титанов двуокис, TiO2 анатексис м геог. анатексис анатоксины мн ацатиkеииu (имуниза- ционни токсини без токсични свой¬ ства) анауксит м минер, анауксит, AhO3 . 3SiO2.2Н2О анафорез м анафореза, анидна елек¬ трофореза анаэробный анаеробен, безкислороден анаэробы мн анаеробни микроорга¬ низми анталамнц м а к хал а мин (изехинелинов алкалоид от Aohalonium Lewinii), С11Н^О3 ангидрид м анхидрид —, азотистый двуазотен триокис, азо¬ тен (III) окис, КгО3 азотноватистый двуазотен окнс, райски газ, N20 азотноватный двуазитен четири- окис, азотен (IV) окис, N2O4H.?mNO2 азотный двуазотен петооиис, азо¬ тен (V) окис, N2O5 —9 борный бирен окис, двубирен три¬ окис, B2O3 ванадиевый двуванадиев петоскис, ванадиев (V) окис, V2O5 вольфрамовый волфрамов триокис, волфрамов (VI) окис, WO3 железный железен триокис, же¬ лезен (VI) окис, FeO3 кремневый силициев двуокис, си¬ лициев (IV) окис, SiO2 ангидрид, малеиновый малеинив анхи¬ дрид, С+Н2О3 марганцовый двуманганов седмо- окис, манганов (VlI) окис, M^O, —, марганцовистый манганов триокис, манганов (VI) окис, MnO3 мышьяковистый двуорсрнои три¬ окис, арсенои^с, арсенов (III) окис. AS2O3 мышьяковый двуареенов петоокис, арсениокнс, арсенов (V) окис, AS2O5 селенистый селенов двуокис, се¬ ленов (]V) окис, SeO2 селеновый селенов триокис, селе¬ нов (VI) окис SeO3 —9 сернистый серен двуокис, серен (IV) окис, SO2 серный серен триокис, серен (VI) окис, SO3 —9 сурьмянистый двуантиминов три¬ окис, антимониикис, антимонов (III) икис, Sb203 —, сурьмяный диуонтимонив петоскис, антиминнокнс, антимонов (V) окис, Sb2O5 теллуристый телуров двуокис, те- луров (IV) окис, Te02 теллуровый телурив трнокнс, те- луров (VI) окнс, TeO3 титановый титанов двуокис, ти¬ танов (]V) окнс, TiO2 угольный въглероден двуокис, въг- лелвуикис, въглероден (IV) окис, CO2 уксусный оцетен анхндрнд, (СЩСО^О фосфорноватый двуфисфорен три¬ окис, фосфорен (]]]) окнс, P2O3 ~, фосфорный двуфосфорен петоокнс, фосфорен (V) окис, P2O$ фталевый фталов анхидрид, CeH4(CO)2O хлорный двухлорен срдмоохис, хлорен (VI]) окнс, CbO7 хромовый хромей триокис, хромен (VI) окис, CrO3 -*, янтарный янтарен анхидрид, сук- цинанхидрнд, (CH2CO)1O ангидрит м минер, гипс-анхидрид, без¬ воден калциев сулфат, CaSO+ ангидрон м безводен магнезиев пер¬ хлорат (сушител), Mg(ClO4)2 ангндрокислита ж киселинен анхидрид антидроосноиацир с основен анхидрид ангидросн-яр м анхидризахар
IS англезит м минер, англезит, словен сулфат, PbSO+ антолоnцн м анхалопин (изохинилинов алкалоид от Anhalonium Lewinii), C15H15NO3 ангстрем м ангстрем, енстрьом, 1А = 1 . 10’S см андалузит м минер андалузнт, AhSiO5 андезин м минер, андезин андезит м минер, андезит ондрзнти6ртсн м андезнтов бетон, ки- селиноустийчив бетон андезитовый андезитов; кисел ино¬ устойчив андорит м минер, андорит, антимони- сребърно-оловен сулфид андрадит м минер, андрадит, Ca3Fe2Si3O12 андрогенный андрогенен, тестойлен андрогены мн андрогени, андрогены и вещества андростерон м андростерон (вторичен мъжки полов хормон), С10Н,3о02 аневрин м витамин Bb аневрин, тиамин, CuH^CINaOS анемограф м самопишещ анемиметър, анемограф анемометр м анемиметър -w, чашечный анемиметър с въртящн се полусфери анемометрический анемометрнчеи, ане- мсметрнчески анероид м анероид, анероиден [сух] барометър, барометър-анероил анестезин м анестезин, бензокаин, ети¬ лов естер на р-аминобензиената ки¬ селина, P-H2N . CeH+ . COO . С2Н5 анестезия ж анестезия, обезболяване местная местна [локална] анастезия —9 общая обща анестезия, наркоза анетол м анетол, р-пропрнмлацизол, 1 -метоксн-АЧ 1 -nроиенил)-бензил, СН3О . C6HaCH : СНСН3 анизидин м анизидин, метоксианилин, СН3О . CeH+NH2 (с, т или р) аннзобарный аннзобарен анизол м анизол, метсксибензол, мет- оkеuбензен, C^OCeH5 анизотропия ж анизотропност, анизо¬ тропия анизотропный анизотропен анилид м анилид, RCONHCeHi5 AHO анилид, щавеловой кислоты анилид на оксаловата киселина, оксанилид, (CONHCeH5)2 анилин м анилин, аминобензол, амино- бензен, фениламин, C6H5NH сернокислый анилин — сулфат, (C6H5NH2)2 , H2SOA ~, хлористсвсдорслний анилин-хидро- хлирид, CeH5NH2 . HCl анилиновый анилинов аннлинсульфат м еж.сернокистый анилин анилинхлсрид м вж. хлориетовородный анилин анимнкит м минер, анимнкит, сребърен антимонил, Ag3Sb анион м анйон анионный анйонен анионит м анйснит, анйоноибмените.л апиинOбмрнцин м вж. анионит анионотропный ацйоцогропец анкер м 1. анкер, котва 2. строителна скиба, сксба; анкерен болт 3. ритир анкераж м вж. анкеровка анкерит м минер, анкерит, желязни- манганов доломит, CaFe(CO3)2 анкерный анкерен, котвен анкеровка ж анкеруване, скрепване, закитване; укрепване анкерок м малка бъчва за вода аннабергит м минер, анабергит, N13^504)2 . 8Н2О аннуляция ж 1. анулиране, отменя¬ ване 2. мат. приравняване към нула ацотрнный геол, аногенен, кийто е в резултат на изригване анид м анод, положителен електрод, положителен полюс анодирование с анодно окисляване, ано¬ диране, анодни оксидиране анодный аниден аноксия ж аноксия, кислороден глад анолобнн м анолобин (изохинолинов алкалоид от Anona triloba), СПН^О3 аномалия ж аномалия, неправилност, отклонение, ^нормалност аномальный аномален, неправилен, не¬ нормален аномеры мн ани мери (изомеры при цикличните форми на захарите) . аниртит м минер, аниртит, калциев фелдишат, Ca^^hOe) анортозит м минер, анортозит анортоклаз м минер, анортоклаз
AHC 26 ансервн м ансерин, P-алацил-мргилхии стидин, CioHieN+03 антабус м антабус, тетурал, тетраетил- тиурамдисулфид, Ci 0Н2 0N 2SA антн ... анти... (представка за озна¬ чаване на конфигурацията на съеди¬ нения, съдържащи връзки —■ N : C—- или —N : N—) антиалкогольный противиалкохслен антибиотик м антибиотик антяверруцин м фарм, смес от калциев карбонат и калциев скис, (СаСОа — 88%, CO^ 0.12%) антивитамин м антивитамин антиген м антиген антигорит м минер, антигорит, Mg6[(0H)e/Si+0io] антидетонатор м антидетонатор ацтидетонацuоцный антидртоцацаонрн антидот м противоотрова, антидот антикатод м антикатод антикатализатор м отрицателен ката¬ лизатор антиклиналь ж геол, антиклинали, седло антиклинальный антиклинален, сед¬ ловиден аитиниатулятир м антикоагул атор, про— тнвскиагулациснно средство, емул— снинен стабилизатор антикоррозионный ангнкерозионрц, про— тнвсkорсзаснен антилогарифм м мат, ацгалотаратъм антимер м енантномер антнметаболит м биол, антиметабилит онтамицuц А м антимицнн А (анти¬ биотик), C2eH4oN2O9 антимонат м антимонат, сил на мета— или ортоантимоновата киселина, M1SbO3 или M3iSbO+ (вж. също метаантимонат и ортоантимонат) — аммония амсниев метаанти.йоцаг, NH4SbO3 — свинца слсвен ортоангимоцат, Pb3(SbO4)2 антимонид м антимонид, сол на анти— моцоводоридната киселина — меди меден антимонид, Cu2Sb, C^Sb, CueSb — натрия натриев антимонид, Na3Sb — никеля никелов антимонид, NiSb ицтамоиил м антимонил, антимсннлова група, — SbO антнминнл, бромистый антамонuлбро- мид, SbOjBr сернокислый антuмсцалеулфат, (SbObSO+ хлористый антимонилхлорид, SbOCl оцтaмонaл-кaлaн м виннокислый анти¬ монил—калиев тартрат, бълвочен ка¬ мък, KSbOC+H+O6.o,5H2O аитамонилтapтaрaт м калия вж, аяти- мишил-нолнй, виннокислый антимонит м минер, 1. антимонит, сол на антимонастата киселина, M’SbO2 2. минер, антимонит, Sb2S3 — калия катнев метаацтuмоцuт, KSbO2 — натрия натриев мегаантимоцнг, NaSbO2 . ЗН2О антuнакниин м nрогuвонакипцо сред¬ ство, антuцакиnнн аитаобледрнател м противизаледптел, антифриз ацтнокентри м противосkиелателно средство, окислителен анхибатор, ангиокеагец антиоксидант м антиокислител, проти- вооkаеляващо средство, инхибитор претив окисляване антапараллельный анти-паралелен (напр. спин) антипирен м 1, протaвовъзпламецнтрлно веществе 2. пригuвиигнрво aмпрет— национно средство антипиретики мн фарм. антипuрртаин (вещества, понижаващи температу¬ рата) антипирин м фарм. антипирин, седатин, 1—фецнл—2, З-диметнл-5--пиразилон, C1 .H^ON антипод м антипод, противоположност; изомер оптический оптичен антипод [изо¬ мер], енантниметр ацтаnеламрразатср м антииолимррн- зациснни средстве, uцхабuтер антисанитарный иротuвохuтарцрц, анти¬ санитарен антисептика ж антисептични [обеззара¬ зяващи] средства антисептик м антисептик, антисептично [обеззаразяващо] средстве антисептичний антисептичен, обез¬ заразяваш
Tl АПП оцтаенсрбутныИ ангиенорбутрц, про- тавоекорбугрн антиснорчинг м кауч. ангиекорч, вул- kаннзацuонрц забавител антитела мн биох. антитела, противо¬ тела; имунно средство антифебрин м антифебрин, ацетанилид, фрналацртамад, CeH5NH0C . CHj онтифррромагцртнзм м антиферсмогне- тизъм аlпнфлимаIlг м прстивспломцак, пла- мъкотаеатрлна метална мрежа антифриз м 1. антифриз, прстивоза— • ледител 2. незамръзваща охлади¬ телна смес, антифриз антифрикционный антифрикцио^н; при- тивитриещ, мажещ антихлор м 1. натриев тиисулфат, No2S2O3 2. натриев сулфит, No2S03 3. кисел нпоустойчнэа (на HCl) си¬ лициево—молибденива стомана античастица ж ядр. античастица антиэмульгатир м пригнвормултацнин- нс средство, коагулант антнфаллнт м минер, антофилит оитафомнц м воден разтвор на натриев хаиихлориг и натриева основа антоцианины мн антсцнани (растителни пигменти) ангоцнацнднцы мн антоцианидини (аглинони на антоцианите) антрагэллил м антрагалол, 1, 2, 3-три- оксианграхuцон, ализариново ка¬ фяво, CMHeO5 антразе м аптрозо, антрахинсн—1-азо- 4-димртнлацалац хидрохлорид, C22H17O2N3 . HCl антрак^онит м минер, ангракацнг, CoC03 антрак^раентель м антраценово багрило антрамнн м амнниацграцец, C1+HnN антранилат м антранилат, сил на антра— нилсвата [о-аминобензиената] ки¬ селина антранил м антранил, 9—хадpокеаатра- цен, С1аНюО антранон м антранин, антрин, 9, Ю- дихидро-9—кетоантрацен, Ci +Ню О онтрахас м антрахинон-а—орсонова ки¬ селина, Ci4H9O5As (индикатор) антрахинон м антрахинон, С14Н9О2 онтрахаtIИцииын антрахинонов антрахннонпирозин ацграхнцонпара— зин, CieHeN2O2 антрацен м антрацен, Ci+Hio антраценовый антраценов антрацит м минер, антрацит, антра¬ цитни въглища антрацитовый антрацитен, антрацитов; черен (цвят) антрены мн антраценови и аитрахинои нови багрила антрил м антрил, хадроксаоцтрauрн (1 или 2), С1+НюО антрон м антрон, онтрансн, 9 10-ди— хидро—9-кетоaцгрaцрн, Cj +НюО аншлиф м аншлнф, полиран (непро¬ зрачен) шлиф аншпуг м лист за ръчно придвижване на вагони апатит м минер, апатит, Co5(PO+)3CF, Cl, ОН) апатитовый апатитов апланат м апланат, оптична леша, ко¬ ригирана пи отношение на абера- цаяга о^отропин м а^атропнн, огроnамац (анхидрид на атропина), Ct7H2iNO2 аполярный апелярен, неполярен, хо- меипилярен апиморфин м апоморфин, Ci7H17O2N апофема ж мат, опитема апофиза ж геол, апофиза, странична жила апофиллит м минер, апофилит, KFCo+^^^+.8Н2О апохромат м апохромат, оптична леща с отстранена хроматична аберация аппарат м апарат; уред ~, автогепый оксиженов опарат, скси- жен оцрт'алецоиый ацетиленов апарат, карбиден апарат варочный изварит-елен апарат, апа¬ рат [котел] за изваряване возгонный сублиматор, сублима- циенен апарат вулканизационный вулканизатор, вулkацазоцuонрц автоклав выпарной изпарител, изпарителен апарат —, газорежущий газова резачка, скси- женова резачка дистнлляторный вж, даеталлии циснный аппарат дистилляционный дрсгалатор, де- сгuлацuицрн апарат загрузочный пълначен [зареждаш] апарат
АПП 28 аппарат, хомутиннснный комутатор, ко¬ мутационен апарат копировальный кспировъчен апа¬ рат, kоnараnарат красильный апарат за багрене, багрилен апарат лопаточный перков апарат ~t обогатительный мин. обогатителна инсталация, апарат за обогатяване, обогатител иецсгоццый пожарогасител с пяна перегонный дестилатор, дестила- циснен апарат пескоструйитый песъкоструен чи¬ стач [апарат], песъксструйна машина размольной смилащ [стриващ] апа¬ рат ‘ режущий ниж, ножов механизъм —ректификационный ректификациин- на колона сварочный апарат за заваряване, сксижен, електрожен светокопировальный хелиограф, хе¬ лиографен апарат тсчрчнисиоричншй апарат за точ¬ ково заваряване точильный апарат за течене, то¬ чило, шмиргел ~, чесальный текст, дарак, апарат за влачене [разчепкване], чепкали аппаратная ж апаратно стая, апаратно помещение; апаратно [апаратурно] отделение аппаратный апаратен, апаратов аппаратура ж апаратура, апарати; инсталация; уредба ~, записывающая записващи устрой¬ ства, самопишещи апарати измерительная измервателни уреди, измервателна апаратура переносная преносима [портативна] апаратура аппаратчик м апаратчик, работник на апарат аппендикс м къси маркуче, изпуска¬ телна тръбичка аппликата ж мат. аилаката опиррееиц м опреснн, апресолин, 1—хид- разино—фталазин кидрсхлсрид, CeHeN+JHCl оппресслин вж. агрессин аппрет м аирртирaшо вещество; апре¬ тура, апрет аппретирование с апретиране, специално дообрабстване на тъкани аппретировать апретирам, дообработ- вам текстилни изделия аппретура ж апретура аппретурный опретурен, опретирощ апробация ж апробация, аnрсбаранр апрсфен м апрсфен, 2-диетиламинсети- лов естер на 2,2-дифeнилиропано- вата киселина, хлорсвсдородно сол, C21H27NO2 оробан м арабан, (C5HeO+)H (поли- захарид) аробиниз*а ж арабиноза, C5Hi oO5 (мо¬ нозахарид) арабит м вж. арабитил арабитол м арабнтол, арабит, 12,3, А, 5—пелтапеитсл, С5НцО5 арбутин м арбутин, хaдрохицон-Р—D- гликозид, СцН1еО7 арагонит м арагонит, римбичен при¬ роден калциев карбонат, CaCOi арарсбо м 1. хризарибнн 2. хризифа- нова киселина, Ci5Hi oO4 аргентан м аргентан, нсйзилбер, медно- ннкелова сплав аргентит м минер, аргентит, сребърен сулфид, Ag2S аргентометр м аргентиметър аргентометрия ж аргентометрия артрнтопариг дг минер, артрнгииарнг, AgFe3S3 аргиллит м геол, аргнлнт, уплътнена глинесто скала аргиллитовый арпянтов аргиназа ж аргиназа (вид дезаминаза) аргинин м аргинин, о-о мннс-e-гуанаи днцовалррнансва [2-амннс—5—гуонидн— цоирнтaнова] киселина, CeH14O2N4 аргиродит м аргиродит, германиеве- сребърен сулфид, Ag8GeSb аргон м аргон, Ar aртофлaииц м аргофлавац, o,5% раз¬ твор на 3, е-диаминометил акридинов и сребърен лактат аргумент л: 1. аргумент, довод, основа¬ ние, доказателство 2. мат. аргумент (независима променлива величина) арденнит м минер, арденит оре^илин м арекаидин, арекаин (пи¬ ридинов алкохол от Areco catecho), C7HHNO2 . Н2О
29 ареколин м ареколин, метилон естер но N-MeTHni, 2, 5, 6-тртрахuдронu- кстиновата киселина, CoHi302N (алкалоид) оресметр м ареометър, гъстомер аржонт-нн м оржантин, хосторна па¬ мучно тъкан арзамит м орзамит, термоустойчива за¬ мазка орка ж орко, дъго —, б^зшерияркая безставна дъга —9 лучковая дъга с малка стрела подпружная носеща лъга, носещо дъговидна опора полуциркульная пслускръжнсст; полукръгла дъга шарнирная ставна дъга аркиз м минер, аркиз, феллшпатив пя¬ съчник орил м орил, еднсвалектен ароматен радикал, арнлна група, Ar ярилироионир с арнлнране, вкарване но орилна група в органични съединения аряднровать арилирам, вкарвам орилна група ярмлсу^1ьфяхлсрнд .и арнлсулфихлирид, ArSO2Cl аритмический аритмичен, аритмиче¬ ски, неритмичен арифметика ж аритметика арифметический аритметичен, аритме¬ тически арифмограф м арuгмстраф, сметачна записващо машина арифмометр м а ритмо метър, сметачна машина аршмн ж арицин, хннсватин (хинолинов алкалоид от Cinchona Palletierana), С^^е^О+ армангит м минер, армангит, Mn5(AsO5]2 арматура ж 1. армнривка, скелет, кар- кос, скеле 2. арматура, детайлн, части, елементи 3. монтажни елек¬ троматериали 4. армиране, снабдя¬ ване с арматура 5. украса, орна¬ менти, инкрустации жёсткая заварена [твърда] арми¬ ровка рабочая носеща армировка —9 осветительная ясветлнтелна арма¬ тура трубопроводная тръбно арматура (напр. фитинги, кранове) APC арматурный 1. армиров^ен 2. арма¬ турен арматурщик м арматурист, армяровчан армии м армии, етнлов р-нитрофеннлсв естер но етилфосфиновато киселина, CjoHhNO9P армирование с армиране, укрепване, усилване, подсилване армировать ормиром, укрепвом, под¬ силвам, усилвам армировка ж армировка; арматура, армиране армко—железо с ормко—желязо, техни¬ ческо чистя желязо; стомана с общи съдържоние иа примесите под OJX аромат м арямат, благоухание ароматизация ж 1. ароматизиране 2. ароматизация (повишаване съдържа¬ нието на ароматните въглеводороди) ароматизировать 1. ароматизирам 2. ароматизирам, получавам ароматни съединения ароматический 1. ароматичен, ароматен, блошу-аен 2. ароматен, карбо циклен ароматичность ж ароматичност, аро¬ матен хароктер оричный сводест, сводив, дъгов, ксйто е но арки, който с с арки арренал фарм, аренал, натриева сял ма мегаларсиновата киселина, CH3AsO(ONa)2 арретир м аретнр, запънко, блокиращо устройство, спирачен механизъм ареомац м арсамнн, мснонатраев арсо- нилот, P-H2NCeHAAsO3HNa арсанилат м арсанилат, сял на р—ами— нофениларсоновато киселина, M21AsO3 . CeH+ . NH2 ореацетия м орса^^н, мснснатрирв анетилареаналат, CH3CON HCeH+AsO3 HNo арсенази 1 м арсенази I, Ci еН iO iN2S2AsNa (индикатор) орсеною II м арсенази II, C52H2o022N+S+As2No4 (индикатор) арсенази III м арсенази III, C22HгeO14N+SlAs2N02 (индикатор) арсенат м арсенат, ортоарсенат, сол на орто—арсеновата киселина, M31AsO+ (вж. и ортоарсенат) арсенид м 1. орсенид, сол на арсено- водороднато киселино, M3lAs — бария бариев арсенид, Bo3As2
30 APC арсенид железо железен арсенид, FeAst Fe2As, FeAs2 арсенид кадмия кадмиев арсенид, CdAs2 — кальция колцнев арсенид, Co3As2 — кобальта кобалтов арсенид, CojAs2, Co2As, Co3As2, CoASs CoAs2, CoAs3 — мели меден арсенид, C^As, CusAs2 ~ никеля никелов арсенид, NiAs, NiAs2 — серебра сребърен арсенид, Ag3As — цннко цинков арсенид, Zn3As2 арсенит м 1. арсенит, ортоорсрнит, сол но иртоарерцисгaта киселина, M31AsO3 (еж. и ортоарсенит) 2. минер, арсенит, AS2O3 орсрнс^рнэил м арсенобензсл [орсено- бензен], CeHiAs : AsCeH5 арсеноклазит м минер, арсеноклазит, Mns[(OH]l/AsOA]J арсеналам^^ м минер, арсрцоломират, арсенов сулфид, As2S3 арсенолит м минер, арсенолит, As2O3 арсенопирит м минер, арсрцопарат, FeAsS или FeAs2S2 орсеноферрит м минер, арерцофернт, FeAs2 арсин м арсин, арсрнсволорид, AsH орсннонснд м орсансонас, RAsO или (R)2AsOAs(R)2 арсины мн арснни (органични произ¬ водни на арсеноводородната киселина) орсснириый орсиниев, отнасящ се до радикала арсоний (AsH+*) орссний At арссннй, орсиниев радикал (групо), (AsH) * орсуфан м еж. омццaрсон артеренол м артеренол, норадреналин, 2-амнно-1- (3,4-дахадрокеафelнал)eтои нол, (HO)lCeH5CH(OH)CHlNHJ арча форм. хвойново масля, хсйнов екстракт; хвойнив лак осалрол м асаприл, калциев Р—нафтол-а- сулфонат осбест м азбест (минерал от групата на серпантина и амфибола) листовым озбест на листа, азбестов картон синий абриотацат, син озбест осбестин м минер, азбестин, оголит асбестит м азбестнт, топлоизолационна смес ит азбест и глино ос6оииннл м поливинилхлорид (PVC), армиран с азбестови влакна асбозурит м азбозурнт (топлоизола¬ ционна смес от силициев двуокис и азбест) асбилан м минер, азболан; азболит, зе¬ мен кобалт асболит м азболнт, озбестироп пимент; полово настилка ит цимент и азбест асборезнт м азбсрезнт (фенолформал- дехидна смола, армирана с азбестови влакна), азбестов текстолит осбислюда ж азбослюдо (топлоизо¬ лационна смес от азбест, слюда и силициев двуокис) асботруба ж азбестоциментова [етер¬ нитова] тръба асбоцемент м азбестоцимент, етернит осбошифер м азбестоциментово [етер¬ нитова] плсчо осентсл м асептол, о-фенолсулфснсва киселина, HOCeH+SO3H осилил м асидол (смес от свободни наф- тенови киселини, мазилно средство при металообработването) аскан^ел ж бентоннтова глина от Аскан (Груз. ССР) асимметрия ж асиметрия, нссиметрич- HOCT атомная атомна асиметрия конфирмационная конформационно асиметрия асимптота ж мат. асимптота асинхронный асинхронен, ^съвпадащ пс време асканит м актноирана глина (бентонит! от Аскан (Груз. ССР), осконнт оскарот м оскарит, алкализирон азбе¬ стов абсорбент ос^еп^лш м асклепин, осkлрииадин (гликозид) оенлрпнодцц м асклепин, аеклринаднц (гликозид) аснорбицсвинислый аскорбинат, сол. на аскорбиновата киселина асордин м осорлин (разтворител, съ¬ държащ главно тетрахлорметан) . аспарагин м аспарагин, мсниамид на* аспарагиновата киселина, C+HeN2O3 аспарагиназа ж аспарагиназа (емзим,. спадащ към амидозите) о^ер^ялип м ос^р^лин (антибиотик)• асперолит • минер, астралит аепцдоепррмцц м оспидсспррмнц (инДо¬ лов алкалоид от Quebracho)
31 аспиратор м аспиратор, изсмукват аспирин м аспирин, ацетизал, с-ацетал- салнцилово киселина, C^COOCeH+COOH осплит м осплит, фенолформалдехидна пластмаса [смило], осплитсви ле¬ пило асерцизаnци ж хигиенизиране, система от санитарни мероприятия, издра- вявоне ассимиляция ж осимилация, асимили¬ раме ассортимент м асортимент, различни сортове Oi еднотипни предмети ассоциация ж асоциация, групиране ассоциировать асоциирам, групирам, сгрупирам астатин м астатин, At (радиоактивен химичен елемент) . астерин в астерин, хрнзантемин (гли¬ козид) астигматизм м физ. автоматизъм астралин м астралин, астралоне масло астралит м 1. астралит (взривно ве¬ щество) 2« геол, астралит, стъкло- оброзеп авантюрин астрален м астрален (съполимер на винилхлорида и метилакрилата) астраханнт м минер, остраханнт, бльо- днт, No2Mg(S0A)2 . АН2О острслит м минер, остролит астрофиллит м минер, аетрофилнт острс-имия ж астрохимия, космохимия асфальт м асфалт, битум; битумно- минерална смес за пътна настилка волокнистый азбиасфалт, азбеетя- бнтумна смес гсрный планински асфалт, скален асфалт дорожный пътен асфалт, асфалт, предназначен за пътна настилка трuцададсння тринидадски [езерен] асфалт осфальтен м осфалтен отобрнн м вж. отебрин атакамит м минер, атакамит, CuCl2 . 3Cu(OH)2 отебрин м отебрин, -и^крин, -^o^.- дин хидряхлярад, C23H3oN 30С1.2НС1. H2O отелнт м минер, ателнт, паротакамит отизин м отнзнн (стеринов алкалоид от Aconitum Iieterophyllium), C12Hз5NOJ ATP атмосфера ж 1. атмссферо, средо; въздушно обвивка 2. атмосфера абсолютная абсолютна атмосфера, атмосферно налягане барометрическая барометрично атмосфера ииестаноиательноя редукционно [ят- каслитрлна] атмосфера избыточная свръхналитанр, моно- метричне нолягоне нейтральная неутрална [инертна, индеферентно] атмосфера [среда] ~, окислительная окислителна атмо¬ сфера [средо] стандартная стандартна атмосфера (1 бор на 1 cm2) техническая техническо атмо¬ сфера фнзнчалкш физическо атмосфера (1,0555 kg на 1 cm2) атмосферический атмосферен от•мисфрроегяйкай устойчив на атмо¬ сферно въздействие отмофильньш отмсфилен, кейто е от съшата геохимична групо атонсннонанн м фарм. атикеаkикаия, новокаин, прокаин хадрихлсрад отонснл м форм, атсксил, натриев арса¬ нилат, P-H2N . C6HaAsO3HNo отем м атом атомарный атомен, в атомни състоя¬ ние (in status nascenti) атимнзатир м вж. отомнзрр отомнзер м розпръеквател, атомайзер, пулверизатор атомизнровать разпръсквам, атомизи- рам, пулвсризирам отемность ж валентност атопит м минер, отопит отофои м фарм. атофан, цннксфен, 2-фецилиA-хицолuн карбонива кисе¬ лина, C1eHuNO2 атрознн м атразнн (2-х.лор-Аиетиломицяи e-uзсироиаламuцо-1, 2, 5-триазнц) (хербецид), С8На^С1 отранярин м атранирин, C^H^Og ( антибиотик) атропин м атропин (тропанов алка¬ лоид от Atropa belladonna и др.), С17Н23^3 отропоизсмерия ж атряпазяметрая (вид оптична изомерия) атрссцин м фарм. отрасшин, скопяла- мнн, хиосцин, CjjHuNOa
32 ДУГ аугелит м минер, аугелит, AG(POa) (0Н)3 аудиометр м ауднометър, звуксмер ауксины мн фитамuца, ауксини (фи- тостимулатори) ауксохром м аукссхремно [помощни- цветно] групо или радикал аукубнн м оукубин (гликозид) яурамин м аурамин, ауроминовс [пиок- тонинсвс] жълтя аурантиип м нарингин, оуронтиир (гли¬ козид) ауранция ж ауранция (анилиново баг¬ рило) ауреин м сенрцнониц (алкалоид от Senecio L.), C bH2sNO5 ауреслнп м оуреелин, кебалтеве жълто оурромнцun м оурримицнн, хлиртетра— циклим, биомицин, C22H23N2O8CI ( антибиотик) аурин м аурин, коралин, паророзолево кнселина, О : СеН4 : С(СеН+ОН)2 аурипигмент м минер, аурипигмент, арсенов пернсулфнд, As2S3 оурнхалциг м минер, оурн халпит аурохин м форм, аурохин, хинин -р- амннебензеот аустенит м аустенит оустрннтный аустенитов аустенитавшй еж. аустенитный аутекст м кауч. оутекс, сгъстен латекс ауто— авто—, само— аутокатализ м автокатализа аутолиз м автолиза, соморазиадацр иутсокрйдоцни ж еомсокнелецне, авте— окисление оутуниг м минер, оутуннт, Co(U02/P04b . 8ЩО оуэрлит м минер, ауерлит оуэрбохнт м минер, оуербокнт, циркон, Zr(SiO+) афанезят м минер, клиноклаз, афанезит афавллнт м минер, афвнлнт, Ca5(SilO,]. ЗН2О а филин м фарм. офилин, 16-оксоспар- теац, CisH24N20 афяялндин м офилиднн (пиридинов алкалоид от Anobosis Aphyllo), С^^О Офяллип м еж. офилин африт м африт (пенест шпат) яфронитр м минер, цатрокалцнт афтиталит м минер, афтиталит, гла- зерит, K3No(SOa)2 офтоинт м афтонит, фрайбергит офинаж м еж. оффинаж аффинаж м офинаж, афинацаи, облаго¬ родяване; рафиниране аффинация ж офитдая, рафиниране, предварително пречистване (на захар) аффинирование с офиноция, рафиниране, предварителни пречистване (на захар) охмит м минер, охмит, аег^ин ахондрит м минер, ахондрит ахромат м физ. ахрсмот (система от ахроматична Aeuf и); ахрсматнчрц обектив ахрсмот^нзочня ж физ. охрийатнзопия, ахроматизм ране о-рсматическнй ахроматичен, кори¬ гиран пс отношение но хроматичната аберация аценофтен м аценафтен, CuHto аценофтилен м аценафтилен, С^Щ ацесол м солнцилацетнлеолицнлово ки¬ селина, CteHt2Oe ацетолы мн ацеталн (1,1 —диалкоксиал- кони), RCH(0R-)i оцеталдетнл м ацетал дехид, етанал, СН3СНО оцргалдетидоййиан м оцеталдехидо- моняк, (CIbCHNHh ацргаллонсим м ацсголдоkеим, СН3СН : N . ОН ацеталдел м ацетолдол, 5-хадрокеи- бутанол, СН3СН(ОН)СН2СНО оцетоль м 1. ацетол (еж. ацеталы) 2. ацетол, 11-диетоксиетон, СЩСЩОС^Ь ацетамид м ацетамид, омнд но оцет¬ ната киселина, етанам^, CH3CONH2 ацетамидин м ацетамндин, етаномн— дин, СЩС(: NH)NH2 ацетанилид м ацетанилид, антифебрин, CH3CONHCeH5 ацетат м оцетат, сол или естер но оцет¬ ната киселина, CH3COOM1 или CH3COOR — алюминия алуминиев ацетат, (C^COOhAl — аммсння омониев ацетат, C^COONHa бория бариев оцетат, (C^COO)^ . Н2О
33 АЦЕ оцетот годелиния гадолиниев ацетат, Gd^^O^ . АЩО —железо железен ацетат, FefC^O^ . АН2О —иттербия итрр6ирв ацетот, УКСг^ОгЪ . АН2О —кадмия кадмиев ацетат, Cd(C2H3O2)2 —калия калиев ацетат, СЩСООК —колия, кислый калиев хидрсгенаце— тот, кисел колиев ацетат, КН(С2Н3О2)2 —кальции калциев оцетат, Со(С2Н3О2)г —кобальта киболтов (II) ацетот, ко- болт эоцетат, С0С2Н3О2)2 . АН2О —кремния силициев (IV) оцггот, Si(C2H3O2)A —лонтано лонтонии ацетат, Lo(C2H302)3 . 1.5Н2О —лития литиев оцетот, CH3COOLi —магния магнезиев оцетат, Mg(C2H3O2)2 . АН2О —мтр-аицо манганов (II) ацетат, ман— гонзоцетат, Mn(C2H3O2)2. АН2О —меди мрдрй (Il) ацетат, куприоизтот, CU(C2H5O2)2 . H2O —натрия натриев оцетат, C^COONa. ЗН2О —неодима иео днмив ацетот, Nd(C2H3O2)3 . H2O —никеля никелов оцетат, Ni(C2H3O2)2 . АН2О —ртути живачен (I) оцетат, меркуро— онетат, HgC2H3O2; живачен (II) оце- тот, мерк: рнщетот, Hg(C2H3O2)2 —рубидия рубндиев ацетат, RbC2H3O2 — самария соморнев (Ill) ацетат, Sm(C2H3O2)3 . ЭН2О —свинцо слоге i (Il) оцетат, плумбс— ацетат, Pb(C2H3O2)2. ЗН2О; оло¬ вен (IV) ацетот, плумбиоцетат, или— вен тетрооцстот, Pb(C2H3O2)* —серебра сребърен ацетат, AgC2H3O2 —скандия скандиев ацетот, SiC2H3O2 —стронция стронциев ацетат, Sr(C2H3O2)2 —таллия толнев (I) ацетот, T1C2H3O2 —тория торнев ацетот, Th(C2H3O2)A —уронило у. и ил оцетот, UO2(C2H 0)2.2Н2О оцетот хрома хромен (II) ацетат, хреме- ацетот, Cr(C2H5O2]2; хромен (IH) ацетат, хромноцетот, Cr(C2H3O2)3. Н2О —целлюлозы ацетил целулоза, целу¬ лозен оцетот —цинко цинков ацетат, Zn(C2H3O2)2 ацетатный оцетатен оцетатцеллюлозо ж оцетнлцелулоза ацетил м ацетил, оцетнлио групо, аце¬ тилаз остотък, етоненл, СН3СО— —, бромистый ацетилбромнд, етоцинл- бромнд, СН3СОВГ —, йодистый ацегалйоднд, етанонл— йодид, CH.3COJ —, фтористый оцетнлфлуорцд, етапонл— флуорид, CH3COF —, хлористый ацет илхлирид, стонаил- хлирнд, CH3COCI —, цианистый ацргалционнл, ннтрил но пирегрез депото киселина, 2-сксо- nрииацнатрнл, CH3COCN ацртнлацргоц м оцргалоцетон, диаде- тил метон, 2, 4—пентондиен, СН3СОСН2СОСН1 оцетмлацетонат м ацетил ацети нот, сил на ацетил оцетено, MIC5H7O2 ацетилен м ацетилен, етнн, С2Н2 —, четырёхбромистый тетробремид вж. оцртилрн- —, четырё-йоднстый тетройеднд вж. ОЦPTЦЛPH- —, четырё-фтористый тетрофторид вж. ацетилси- —, четырсххлористый вж. оцетилси- тетра-лорнд оцртнлрннд м ацетиленид, карбид, HC J CMi —колымя калциев корбнд, карбид, СоС2 —меди меден (I) ацетиленид, CuC : cCu —натрия натриев ацетиленид, No2C2, NoHC2 —ртутн живачен (II) ацетиленид, 3HgC2 . H2O —серебро сребърен ацетиленид, Ag2 C рцртaленнстыИ ацетиленид, карбид, нс ; CMi ацетнлентетробремнл м ацетилентет- робремид, 1, 12, 2-тртро6ромртон, СНВГ2СНВГ2 .3 Руско-български технически речник
АЦЕ 34 оцетилентетройодид м ацргилрцтртро- Йодид, 11. 2, 2,—трграйоде•тои, СНЬСНЪ оцетнлентетрафтярад м ацртuлентрт- рафлусрид, It 12, 2-тетрофлуерртан, CHF2CHFj оцртн.лр1^н^^'^1^;^:хлир1яд м ацетилентет— рахларид, 112 2,игртра-лсрртон, СНСЬСНСЬ ацргилировонир е ацртиларанр (заме¬ стване на водород с СЙъСО-група) ацетилированный оцетилирон ацетилировать оцетнлнром, вкарвам CH3CO—rpyna аuетилнарбинол м ацеталкорбнцсл, оцетол, 1-xидpаксu-2•■пponаион, C Н1СОСН2ОН оцртилмичриино ж оцртилкор6омнл, CH3CONHCONH2 ацстилннтрат м оцетилнитрот, СН3СО . O . N02 оцетията-лел м фецнлоцетuлеалнцuлат, спнрсфярм, CtsHuO+ ацетилхслин м ацегнлхслин, [СЩСО . O . С^СН^^!) *ОН “ ацетнлцеллюлозо ж оцртилцрлулсзо, целулозен ацетат ацетильный ацетилен, ацетилов, аце— тил- оцртязсн м ацеталбрнзонл перскис, а^тсзин, СН3СО .o.o. COCeH оцетснн м оцетонн, ацетилметалкар— бннсл, З-хндроkеи—2-бутоноц, СН3СН(ОН)СОСН3 оцетеклетчотко otc еж. ацетилцеллюлоза ацетил м вж. ацртилkорбнцол ацетометр м ацетомер оцетен м ацетон, димегалкргсц, при- понон, СЩСОСЩ ацетонила цетсн м оцетсцалаиегсц, 2, S-хeкcaцдаоц, ацетонитрил м оцетсцитрал, метил- ционнл, етоццатрал, CH3CN ацетиновый ацетинов ацетоуксусный ацртсцетов ацетофенон м ацетофенон, мртйлфр- н^кетсн, СН3СОСеН5 оцидиметр м оцидометър, кис^х^омер ацидиметрический оцидаметрачрц оцидиметрия ж ацидиметрия оцндсл м ацидял (хлоровоДороДна сол на бетаина), С5Н J1NO2. Hci ацидофилия ж ацидофилия ациклический ациклен, маетен, оли— фатен ацнл м оцил, ацилово групо, RCO— (вж. също ацетил) оцилол л; оцнлал (естер на алДехиД- xulpam), RCH(OCORI) ацилирование с оцнлaроне (заместване на воДороД с RCO—) ацилированный ациларан ацилировать оцнлиром, вкорвам RCO- групо в органични съединение ацилсин м ацилоин, кетол, RCH(OH)COR оцилоннивый ощиионнсв оцильный онилен оuнпитрсеиеднцрнае с нитрснино кисе¬ лина, изоннтрсеъединрцне, RCH:NOOH ошорит м минер, ашорнт, MgHBO3 или Mg2B2O5 . Н2О оширит м минер, ошнрит, диоптаз, ме¬ ден смарагд, Cu3tSi3O9J .JH1O ошкрофт^нн м минер, ашкрефтнн оэратср м 1. аеротор, ферментатор 2. леяр, разрсхвоч ферментационный аеротер, фермен¬ татор аэрация ж орриронр, аерация, прове¬ тряване, продухване; розрехволе а •жирование с вж. аэрация озреб м аереб, орро6Рн микроб аэробный аеробен аэрогенный оррогрнрн аэрограф м 1. бояджийски пистолет, пулверизатор 2. метеорограф аэродинамика ж аеродинамика аэродинамический аеродинамичен оэрсзит м минер, аерсзит, пираргирнт аэрезель м аерозол аэрозольный аерозолен; който р в „аерозолна" опаковка (флакон поД налягане) аэрокамера ж вътрешна самолетно гума оэрснррт м 1. поресто утайка 2. пе- нсбетен аэролак м 1, колодиев розтвср и со- молргсетрорнего 2, лак в ,.аеро- зялен“ флакон аэролит м аерелит, метеоритен комък, метеорит оэрслифт м ерлифт, възлухсиядемник аэрсмель^ннцо ж пневматична мел¬ ница
35 БАЛ аэрссирыcкшвогель м самолетно устрой¬ ство зо напръсквате с течности аэрясиьгтлшaтeль м самолетни устрой¬ ства зо нaирошвоце аэрон м 1« фарм. аерон 2. мрднс-олу— миниевс—магнезиева сплав аэротанк м оерогср, аерацнснен съд [басейн] аэрофильтр м въздушен филтър; шла¬ ков орратор аэрифлст м натриев дикрезмлднтис- фссфат ( флопюреагешн) оэрсфлстацня ■ ж аррофлогараце, сухи [въздушно] флетнронр аэрсфебиын арряфибен аэрсшина ж самолетно гумо Б бобо ж боба, текмак; бсйннк бобанттсцат м минер, бабннттсннт бабнт м бобнт, лагерна сплав бобка ж 1. маш. бобка, подвижна [зоднс] седло 2. йсрс, нокевалня бавенит м минер, бовенит, CaABeAhSUO^OHL бодейко ж вж. бадья бадделеит м минер, балелеит, ZrO2 бодья ж голямо ксфо, чебър бозольт м бозалт бозонит м базанит базис м базис; база; основа байкалит м минер, бойколнт бойлемт м минер, бейлинт, Mg2(UO2)(CO3)3 .18H2O байпасе м 1. ствсд, байпас 2. спсмо- гатрлен вентил бак м резервоар, съд за течности ~, напорный напорен резервоар ~, нефтяной ррзервиор зо нефт топливный резервоар за гориве бакел^^я ж бокелитазация бакелит м бокрлнт бокса ж стягащ [притягаш] винт бактериальный бактерией бактерийный еж. бактериальный бактериоз м бактериозо бактериолиз м бактериолиза бакт< рюлнзн^ м боkтррислазиц бактериопурпурин м боктрраопуриурац бактершитхст|н м. бактсрият-рошш, бак- тррастропгю вещества бокгернсфаг м бактериофаг бактерицид м бактерицид (вещество унищожаващо бактерии) бактерициднсст ж бактерициднаст банте■рицадцыИ бактерициден бактерия ж бактерия —9 овтитрсфноя овтитрифна бактерия азстифннснрующои азетеиързнаща бактерия анаэробная анаеробна бактерия аутотрофная вж. автотрофиая бак¬ терия аэробная аэробно бактерия билезнетверноя болестатвсрна [патогенна] боктерия денитрифицирующая децагрсфuдu- раша бактррня десульфсфииирУIoщои дееулфсфаи цирошо бактерия запятая вибрнон маслянокислая маслрнскаерло бак¬ терия мслсчцсннcлаи млечнокисело бак¬ терия цатрифlицlфyIolщои цатрсфацарощл бактерия, нитробактерия палочнивuднaи пръчковидно бак¬ терия, банил ~, иотитеццaи вж. болезнетворная бак¬ терия —, сероводородная еррсволиридцо бак¬ терия —, епирсцoецои сперсеброзувошо бак¬ терия, банил уксуснокислая сцетно бактерия шаровидная кълбовидно бактерия, кско бактероид м бактероида баланс м баланс материальный материален баланс —, трпливий топлинен болонс — топливо горивен баланс, болоте но горивото — энергии енергиен болонс балансир м 1, балансьор, кобилица 2. баланс, балансово колели болоненpoвоть болонснром, уровнсяри еявам балансировка ж болюнсирюика, уров- цсвееявонр . болото ж болата (изсушен млечен co* от Tis-usops bolota) болотный който р от болато, болотеп балла ж боен чук, млот
БАЛ 36 балко ж греда, нссоч, трегер St двутавровая греда с профил двой¬ но T Sf железочугунная армирано със сто¬ мана чугунено гредо —, товрсвоя Т—сброзно гррдо, греда с Т—оброзек профил баллос м минер. балос балласы мн 1. баласи, технически диа¬ мант 2. диамантен нсж баллон м 1. балон (метален или стък¬ лен), бутилка, бутилка зо сгъстени газсвр X вътрешно гума (напр. авто¬ мобилна) st газовый бутилка зо сгъстен газ — для ацетилена ацетиленово бутилка, бутилка за ацетилен ~ для всдирсдо бутилка зо водород s для кислорода бутилка за кислород st стальной стоманено бутилка балочный гредов бал-ошнт м болхошнт (вид сапропелит) бальзам м болсом st тарт'вцнснцн -ордвакбалеам ~г канадский каnалабалсай, канадски болсом S, кипрский кипърски болсом st колзнекии кс пай и обалсом st меккский мекоболсам st перуанский ирруболеам S1 толуанский вж. тслугоненай боль- зом —, тслутонскнй гслубалеой бальззм•енаиl<лор м терпентин, тер¬ пентин ззс масла бальзамный б^ирамен бампррр м L броня 2. стоманен лнст зо брони бондож м боч-аж, псяс; озръч банднлнт м минер, бандилит, Cu|BO2)CI . IH2O бойко ж буркан, стъкленица, консер¬ вено кутия st жестяная тенекиено кутия st консервная кутил за консерви, кон¬ сервено кутия st лейденская лайдрцеко стъкленица банкоброш м бонкабрсш, флаер бошшц! ж тръбочнсточка боночко ж вж. банко баня ж Роня St водяноя водно баня Sf воздушная въздушно баня st глицериновая глицеринова баня бовя, масляная маслена баня st парафиновая парофинова боня st поревоя порно баня st песочная вж. песчаная баня Sf прсчаноя пясъчна баня солелт солно (солева] боня боробон .и 1. боробон 2. макара st иоляльный текст, теповичен ба¬ рабан st исрсовольный текст, барабан за кардираме Sf талцтоиочный вж. полировальный бор1бон st гасильный боробон за гасено на вор St гребенной гребенен барабан Sf дубильный кож. дъбилен боробон st ж-гстяной тенекиен боробон Sf жпрсвзльный барабан зо намасли— воя з st жсмие.vшllлыlый боробон зо су¬ шене но резачки st намораживающий боробон, чрез кей¬ тс се постига замразявано (на про¬ дукти), замразяващ баробон ■ st зольный барабан зо ворссвоне Sf копотный боробон [мокаро] зо но- внвоне нз въже; рудон Sf красильный борабон за багрене St ленточный лрнгез борабон St мездрэмойный кож. шррвачно [сбез— лршващо] машина s микрометра борабон но микрометър st многокамерный мисгскомррен ба¬ рабан Sf моечный промивен барабан, про¬ мивам, борабон за миене —9 нсжрвсИ нежсз цилиндър Sf отделочный чнсточрн баробон, тумб¬ лер Sf отмочный 1. боробон за опресня¬ вано . 2. изцеждащ борабон Sf о-лодительныИ охлаждащ [охла¬ дителен] борабон s t очистный барабан зо почнствоне (на отливки) Sf порсисй порен барабан Sf пслнрсвольный барабан за поли¬ ране Sf прсмызн зй барабан за промиване Sf рзрмалызоющнй барабанна мел- ннцо —*9 регистрирующий регистриращ ба¬ рабан
37 борабон, сетчатый ситов барабан смесительный барабанен смесител ~, сновальный текст, барабан зо ецо- ване, снсволен борабон —, сортированный сортировъчен баро¬ бан, класификатор —, сушильный барабанно сушилня; су¬ шилен борабон, барабон за сушене —, трепальный барабан за мънрнр (напр. на лен, коноп) фильтрующий барабанен филтър фрикционный фрикционен барабан — центрофуги барабан но центрифуга ~, чистительным еж. отделочный ба¬ рабан баробон—испаритель лг изпарителен ба¬ рабан барабанный барабанен боронко ж 1. клрщи-kерпеден 2. въ¬ зел, клуп 6оронин м рукоп, ренде барашек м крилно [крилмата] гайка барбамнл м форм, борбамил, нотриев 5—ртнл—S-изoaйuлбарбuтурог, C.iHnNANo барбитурат м барбитурат, производна Hi борбитур озото киселяло барботож м барботиране, барботож борботрр м борботьор барботирование с еж. барботаж бордо ж коша, джибри бордссушенир с сушене но каша [джиб¬ ри] бардяной коИтс р от кан'О [джибри], джнбров борнлнт м минер, барилит, Be2BoSi207 барии м барнИ, Bo aзстaетонислый бариев ннтрнт, Ba(NO2)2.(H2O) ~, азотистый бариев нитрид, Bo3N2 ~, озотноннслыИ барнев ннтрат, Bo(NO5]J —, бсрнстый бариев бсрид, BaB6 бромистый бариев бромид, BaBr^ —, бромноватокислый бариев бромат, Bo(Br0.,)2 . (HtO) —, исдорсдистый бариев хндрид, BoH2 ~, вольфрамовокислый борнрв вол¬ фрам ат, BO2WOA дву-рсмовиннслый бориев бихро— мот, BaCnO^ —, дитаоноисннелый бариев дитионот. B0S2O6.2Н,О БАР барий, железцснаелый борнри фррот (VI), BaFeO+ . Н2О йодистый бариев йоднд, BoJ2 йадцсиaтокaелый бариев Иидат, Ba^h —, кислый мыщьиновсннелый борири -идритрнореенот, BoHAsO+ . H2O кислый сернистый бариев хидро- генсулфид, Ba(HS)2. АН^ кремнекислый борнрв силикат, BoSi03 u.iu BoSiO+ нррМирНсристыИ бариев флусрс- силикат, бариев енликсфлуарид, BatSiJFeJ -х, малиновокислыИ бариев молинат, BoC3H20a . Н2О мортоццивuетоkиелый борнрв монга- нат, BaM-OA мортаццоиснuслый борнрв перманга¬ нат, Ba(MnOA)2 -Xj мето^ррмнекнслый барнев метасuлаи кат, BaSiO3 мышьяковистый бариев орсенид, B05AsJ надсернокислый бариев персулфат, BaS2O8 . АН 2 О цалутлекаслыИ бариев перкарбонот, BoC2Oe ~, ортонремнекаелый бариев ортссили- кот, Ba^iO+ ортимышьянииикаелым бариев орто¬ арсенат, Ba3(AsOA)2 артсфOсфарцонаелый тррхзомрщёя1и ный бариев сртофосфот, Bo5(POA)J пирофосфорнокислый бариев пиро¬ фосфат, Bo^O? -X, плотииоси!у ррсднетый ож. плотнно- цuанастыH барий илотициццоц:IPтый бариев цнансплои тннат (II), BoPt(CN)A . АН2О 'х, роданистый бориев тиецнонат Bo(SCN)2.2Н3О срлрцuстонuелый бариев селенит, BaSeO2 селенистый бариев селенид., BaSe селрцоионаелый селеыат, BaSeO+ —, еерцнcтониелый Оаире. сулфтт, BoS03 --, сернистый бориев сулфид, BoS сррнсиотнетинислый бариев тиосули фат, BoS203 -X. сернокислый барнев сулфат, BoSOa
БАР 38 .борой, трлдуревоннслый бариев телу- рот, BoTeO+ . BH2O f', углекислый бариев карбонат, BoCO.3 ***, углеродистый бариев карбид, BoC2 сксуеникнслый барнев ацетат, BO^^O!)! . Н2О фосфорноватистокислый бариев хи- исфссфит, Bo(H2P02)2. Н2О фтористый бариев флуорно, BoF2 хлористокислый барнев хлорит, Bo(ClO2)2 хлористый бариев хлсрнл, BoC^ -лорновотнетанllелый бариев ки- псхлсрит, Ba(ClO)2 -лорlнсвa'тоннелый бариев хлерот, Ba(C105)2, ^^(С1О3)2 . Н2О хлсрнонислый боризв перхлорат, B?(CIOa)2, B0(C1Oa)2.]H2O —9 хрсмиииннелый, бариеи хромот, BoCrO+ цианистый барнев цианид, Bo(CN)2 щавелевокислый бориев иксалат, . BoC2Oa * барит м минер, борит, BoSOa —9 рдниИ бариев хидроокис, Bo(OH)2 ^9 радиоактивный радиоактивен ба¬ рит, радиобарнт боритонольцнт м минер, барuтоколцат, ^Co(CO3)2 боритецелестин м минер. баратецрле- • стин, (Sr, Bo)(SOa) борка ж корито, вона борнос м хоспрл бархат м текст, кадифр бумажен памучна наднфе хлиичатибсможцый вж. бумажный боркот барьер Mt потенциальный потенциално барнрра бассейн м 1. басейн, вона 2. мин. ме¬ сторождение брызгальиый охладителен басейн с пръскало о-' воркн вж. варочный бассейн —9 ворочныИ топилно вана **, железорудный жрлезцсрудец ба¬ сейн, желез^руднс месторождение —9 исодичный вж. отстойный бассейн осветительный вж. отстойный бас¬ сейн о тстойный утаителен босейн >*, руд if и руден басейн CrcciikT м ми.ср. босетит, WOxh [P0+J3 бастнезит м минер, бастнезит бастр м сурова захар (ситна, жълта захар) батон м вотол (механизъм на тъкачен стан) батарея ж ботерня ~, оннумулятерноя акумулаторно ба¬ терия анодная анодно ботерня — , буферная буферна батерия ненссиоя кскссво батерия ~ нснсовых печей вж. коксовая ба- торся ~, сухая сухо батррня уравнительная вж. буферная ба¬ тарея —, экстракционная скстрокиионно бо- тррпя батарейный батериен батист л/ батиста батистовый ботнстов батекремный ботохромен ботокромы мн ботохромнн групн бакрсмо ж ресни бокремчатый който е с ресни, кейто р но ресни боктормо ж мавия ( неапретираната страна на обработените кожи) боциллнп м боцнлин (антибиотик) бацитрацины мн бацтрацинн (анти- биопи^ии-полипептиДи ) бочен м резервеорче, казанче ~, проявочный дозо (за промиване на филм}, нарекс-дозо (специално при¬ готвена кутия за обработване на светло на ролкови любителски филми) — для проявления вж. проявочный бо¬ чок башенный кулсв, коленен башня ж нула (вж. и нслснно) абсорбционная абсорбционно куло, келоно, абсорбер Rедецоnернaя Dоленоиорца кула — ГеИ-Люссано Гей-Люсоксво кула — Глевера Гловерова куло денцтроцнанцаи денитрационка кула, дрнитратор — для счистни газов от окиси углерода абсорбционно кула [колана] за счи- стване но гозовр от въглероден скис ннелстнаи киселинно нуло енаслнтрльцаи сkuелатрлна нуло [колено]
3$ БЕН башая, олеумная абсорбционная куло (с олеум) осушительная вж. сушильная башня поглотнтрльцаи абсорбционна нула, пстлъщателно каляна промежуточная междинно нула реакционная реакционно кула [ка¬ ляно], калянен реактор сушильная сушилно кула [колено] —9 -олелнльцаи охладително кула бебирин м брбнрин (изехинелинев алка¬ лоид от Cho-drodendro- ploiyphyl- Ниш), C5eH5вNiO6 бегун м 1. текст, валян, воланов валяк 2. горняк (горният воденичен камък) бегунон м 1« сочмо или рслко (на ла¬ гер) 2. лойфрр, бегач-копче, бегунко бегуны мн 1. колоход, нелергонг бедантит м бедантит, PbFe;, [(ОН V/SOaAsO+] брдпин беден, нойте е с молке съдър¬ жание на безалкогольный безалкохолен безвкусный безвкусен безводность ж брзводнист безводный бвзводрн, сук безвоздушный без въздушен безвредность ж безвредност безвредный безвреден, безопасен бездымный бездимен беззольный безпепелен безопасность ж безопасност безопасный 1. безопасен, обезопасен 2. сигурен безошибочный безпогрешен безразмерный безразмерен бейделлит м минер, байдрлит, A12[(OH)2/A1SiO5O9OH]. пЩО беИлиит м вж. б ойлент бейц м байц (вж. и протрава) беннрррлит м минер, бенерелит, 2UCO . JH2O беление с 1. избелване 2, брлосиане, вареевонр исестоцовитрльцое редукционна из¬ белване тниохлерaтнее -ипехлсрагне из¬ белване ксмбицнрсваццор комбиниране из¬ белване —9 лутоиер избелване но пиляно —9' сннелнтрльцое окислителна из¬ белване перекисное преннсно избелване беление хлором избелване с -лер белрный 1. текст, избелен 2. варосан белизна ж белсто, брлнно белнло мн белила, белило барнтовыр боритсви белили, блан¬ фикс, BoSOa свинцовые олеино белило, 2РЬСО3 . Pb(OH)2 сернистые лнгсnсц —9 сурьмяные антимоново белила, SbA или Sb+Oe тнтаноиыр титаново белила, ти- таннайс, TiO2 —9 цинковые 1. ^^ho^ 2. цинксв скис, смесен с безир 3. цинкси скис, ZnO брлнсиый белтъчен белладонна ж старо биле, беладсно (Atropo belladonna L.) белон м белтък, протеин вирусный вирусен белтък глобулярный глобулен белтък [протеин] —9 денатурированный дено^иран бел¬ тък индивидуальный индивидуален бел¬ тък •—9 нативный нотнврн белтък неизменный вж. нативный белон простой протеин сложный протечи яичный яйчен белтън брлоррчнг м кварцит белый бял бельтинг м тъкан зо изработване но трансмисионни ремъци белян м кожарски уред зо ръчне об¬ тягане но кажи бРмнт м минер, бьомит, AlOOH бёмсний бохемски (за стъкло) брзбрри м бенбери (тип каучукобър- качка), затворен смесител брнзознд м бензазид, азид но брнэяр- ното киселина, CeH5CON3 брпзоль м бен зол-, бензилиден-, бен- золово групо, брнзилидрнэво група, СеН5СН: брсмнстый вж. брнзэльбромнд фтористый вок. б’язольфгсрид кларнстый вж. бризальхлорнд брнзольазин м бен зол озин, бетшли- дрнозин, СеН5СН : NN : СНСеН5 бензальонил^л) м вж. оризл.тядрз- анилин
40 БЕН брцзaльацртоц м бензолацетан, бен¬ зил ндрцоцртсц, 1 -фенил-1 -бутец-5—ап, СеН5СН : СНСОСН3 бенз ьльоцртофрнсн м бен юл ацетофенон, брнзилиденацртофрнсн, 1, 3—лифеи ннл-1-прспен-З—сн, СеН5СОСН : СНСеН5 брнзольбрсмид м брнзолбрсмил, бен- зилиденбремид, а, о-днбромтилуол, CeH5CHBr2 брнзольгндрознн м бецзалхилраэнн, хид— разом на бензолдекидо, СеН5СН : NNH2 бензальдегид м брнзолдехид, бензен— карбинол, СбН5СНО fi■рцзальдегuдцаонгидрuц м D, L-бен— золдрхилцноцхндриц, о-хилрокеибрн— зилцнонид, CeH 5CH(OH)CN брнзольднацетат м бензалдноиртот, бен— залнлендuртоцоог, СбН5СН(ООССН3) бензальфторнд м бризалфлссрид, бен— зилидрнфлусрад, а, о-дuфлсоргслссл, CeH5CHF2 брнзаль-лорнд м бензолклерид, брн- залиденхлорид, а, о-ди-лортолуол, СеЩСНСи брнзамид м бензамид, амид на бензор— нота киселина, брнзрнкарбенамид, C6H5CONH2 бензо.миднн м брнзомиднн, бензеннор— бо^омилин, СеН5С : NH(NH2) брнзамидонсим м брцзамидокеим, бен- зенкарбономнлоксим, СеЩС : NOHINH2 бензомои м бензамен, CjaHj9NOaS бензанилид м бензанилид, CeH5NHCOCeHs 1,9—брнзантрокинон м еж. бензантрон бензантрацен м бензантрацен, С1ЬНц бензонтррн м бепзантрен, C-H12 брнзонтрон м бензантрон, 1,9-бензон- трен— (10), СлНюО2 брцзосрнн м бензоурин, д,р'-диокеигрн— фрннлкорбннел, Cj9H[6O3 бризтuдрuл м бромистый брнзхидрнлбримнл. бримдафрннл метон, BrCH(CeH5)2 брнзг идрила мин м брнзхндриламнн, (CeH5)2CHNH2 бензгидрол м бензхuдрол. дифенил— карбннел, (СеН5)2СН0н брнзеи .н бензил, бензен, C6He бензидин м бензидин, 4, 4--диамт-и-- бифрнил, NH2C6HaC6HaNH2 бензил м бензил, брнзнлив родинол, С6Н5СНг — бромистый вж. бензялбромид йодистый вж. брнз^лн^днд фтористый вж. брнэклфтсрид -лорнстый вж. бензил-лорнд цианистыИ вж. брнзилцианцд брнзилазнд м брцзалазнд, С6Н5СН2^ бензиламин м бензиламин, о-омнцоги— луол, C6H5CH2NH2 брнзилонилнн м брцзuланилан, C6H5CH2NHCeH5 бензнлацетамнд м N—брнзuлоцртомал. N—брнзилe•гономад, СеН5СН^НСОСН3 бепзилацетот м брцзалоцртот,у бензилов рстрр на оцетната киселина, СН3СООСН2СеН5 брнзнлбензоат м брнзалбензоат, бен¬ зилов естер но брнзсрното насрлнно. СеН5СООСН2СеН5 бРнзилбромнд м бензилбромид, а—бром— толуол, C6H5CH2Br бепзилтидрснеиломин м брнзилкадро- нсиламин, CeH5CH2NHOH бензилиден .и бензилиден-, бентал-, брцзаладрнoIО група, бензолов? групо, СеН5СН : —, бромистый вж. брнзилидрибрсмид фтористый вж. брнзнлидрнфтярид клирнстыИ вж. брнзuлцдрнклорид брнзuладенаннлан м N—бецзалидеиоцн- лнн, СеЩСН : NC6H5 брнзилидрноцетон м вж. бензольо^цетон брнзилидрпбромид м бецзилалецбрсмад. брнзалбромид, о, о-дибримтслуол, CeH5CHBr2 бецзиладрlнфтср]ад м бензнлндрцфлус- рид, бризолфлуорид, О, у о—лифлсорти— луил, CeH5CHF2 брцзuлuдрцxлорид м бецзилндрнхлсрид, бензол-лерил, о, о-диклиртелуол, СбН5СНС12 бензилйсдад м бецзалйидад, а—йодто— луол, CeH5CH2J брпзилнорбинол м бензил карбинол, 2- фе^летонея, фе^илетнлив олксхол, С6Н5СН2СН2ОН брпзи-лмочрвнно ж бензнлкарбомид СеН5СН2 . NH . ОС NH2
41 БЕН брнзилиотряй м бензилнатрий, CeH5CH2No брцзалlllрнаuаллин лг бензилпеницнлнн, пеницилин G брцзилсульфинецд м бризилеулфоокие, о-бецзилсулфицалтолсол, (CeH5CH2)2SO бецзuльесльфоlf м бецзнлсулфон. бен- знлеул фенил гилсил, (СбН5СН2)^О2 брнз11лтисмочев||11О ж брнзнлгнскор— бамид, CeHsCH2NHCSNНJ брпзнлфтерид м брцзнлфлусрад, о—флу- ирголсол, СеН5СН2Н брнзилклерид м бензнлхлорнд, о-клор— голсол, СеЩСЩО брнзилцианнд м брнзнлционид, CeH5CH2CN брнзилцрллюлоза ж бензимидазол м бензил мидазол, C,H6N2 бензимидазолян м брцзийилозслсц. C7H6N2O бензин л; бензин оваоцаоццый авиационен бензин, сомолетен бензин, ииеикиокгацов бен¬ зин овтсмебильным автомобилен бен¬ зин высеноантоновый бензин с висскс с :тановс числе, виескииктоцов бен¬ зин газовый петрслен етер, газов бен¬ зин, газилнн — кот•олнг,нчееното нррнннго бензин ит наталитичен крекинг — нренннга крекинг-бензнн; бензин, по¬ лучен от крекинг—процес —, лоновый локов бензин, бензин—роз— тиорнтрл но локове лёгкий лен бензин, петрслрв етрр неочищенный сурсв [нрочистрн] бензнн счищенный очистен [чист] бензин — полимеризации пслнмер—бензин; бен¬ зин, получен чрез полимеризация но бутон-бутиленева или пропон-про- пиленсво фронция — прямсм гонни (перегонни) бензин, получен чрез атмосферно дестила¬ ция но нефт — термического кррнинго бензин, до¬ бит чрез термичен крекинг брнзнн, тяжёлый тежък бензин, врсэке- врящ бензин — экстрахцнснный ркетрakцuицрц бен • • зин, бен !им зо екстракция этилированный ртнлирон бензин, бензин с лобовко но тетрортнлолово- бензо м бензо — (тривалентен родинол от гилсола), СбН5С • бепзиозурин м брнзсозсриц (багрило} бензоат м бензеот, СеЩСООЭД1 или Ce^COOR — колия колнри брнзоот, CeH5COOK — нольция колцнев бензоат, (СеЖСОО^Са. ЗН2О ~ лнтня лнтирв бензоат, СеЩСООН: — мошня магнезиев брнзоот, (CeH5COO)2M?. ЗЩО ~ марганца манганов (U) бензоат, (СеЩСОО)^- . ЗН2О — натрия натриев бензоот, CeH5C00No — ртути живачен (II). брнзаот, (Се^СООБНи — свинцо словен бензоат, (СеЩСОО^Ь. ЩО бензобак м бензинов резервоар, ре¬ зервоар зо брнзнн брнзевсз м автомобил—цистерна (за бензин) бензозаправщик м 1. еирцаопцо автоци¬ стерна зо зорржданр с бензин 2. спе¬ циален самолет зо зареждане с бен¬ зин във въздуха 3. работник, зареж¬ дащ с бензин бензонл At бензснл-, брнзонлов радикал, брпзсилсво трупа, СеЩС—О бромистый вж. брнзиилбрсйцд йодистый вж, брнзеилноднд фтористый вж. брнзоилфторид клорнстый вж. брнзоил-лорид цнанн-стый вж, брнзоилциопцд брпзоалоцетон м бецзоилонртон, 1 - фенил-1, 3-бyтоцднон, СеЩСОСЩСОСЩ брнзоилацетснитрил м брнзоuлаuеги— нитрил, 3-окcо—3-фeнилпpииоццатриЛт CeH5COCH2CN брнзсилбрсммл At брнзонлбромнд, бен- зенкарбоннлбромид, Ce^COBr бр|1зиил-глнкоксл м вж. ^нащ^.^^-ликои ноль бензян.лг.ликснсль At бензоил гл ннико л; брнзсилглициц, бен зоиламн я оацртно
БЕН 42 киселина, хнисрова киселина, СбН5 . СО . NHCH2COOH бейзоцлтлацац м вж. брнзоилгликоколь брнзоиларсвонuр с бензоилиронр, вкарване на бензсилна групо брнзенлйоднд м бензсил йсднд, брнзен- kарбоналйсдид, CeH5COJ брнзиu.лlкорбннсл м брцзсилкарбицол, с-хидроксuаuртсфсисn, Св^СОСН^Н брнзсилтиомочевина ж брнзсилтиикор- бамид, NH2CSNHCOceHs бензснлтолсuлан м N-сен.зснл тслуиднн, CH2C6HANHCOCeH5 брпзенлфторид лг брнзоштфлссрид, бен- зрнкорбонилфлуирил, Сь^СОЕ бецзсилхлорад м брнзонлклерид, бен- зрцkорбоналклирuд, CeH5COCl бензеилционид м бензиилциоцил, бен- зрнkарбииалаионил, CeH5COCN бензонн .и бензонн, СеН5СН(ОН)СОС6Н5 о—б?цзоанинеим м о-бензаинсксим, куп¬ рон, СеН5СН(0Н)СС NOH)C6HS бензайнокислый брнзиат, Се^СООИ1 бензекарбазил м бензокарбазсл, C1eHltN бензсксазол м бензоксазсл, C7H5NO бензол м бензсл, бензен, CeHe ~, каменноугольный каменовъглен бен¬ зил моторный моторен бензсл, бензол зо добавка към брнзнн llесртоничрекuИ неорганичен бен¬ зил, псевдобензсл, бсраэан, боразол, HeB2N3 сырей сурев [несчастрц] бензсл ~, цианистый вж. бензоннтрнл чистый чист бензол бензиллнсульфокислита ж брнзолди— сулфоново киселина, бензендисулфо- нова киселина, С6Н+^ОгОН)2 брнзилсульфомнд м брцзолеулф(он) амил, C6H5SO2NH2 брнзслеульфсннелото ж брнзолсслфо- нова киселина, брнзрнеyлфонова ки¬ селина, CeH5SO2OH бРнзелсульфекот м — натрия натриев брнзслеслфонат, нот- риевбрнзрнеслфонат, C4H5SO2No . Н2О брнзолсульфохлоромид — нотрий брн- зилеулфохлоройнд натрий, хлора¬ мин Б, CeH5O2NClSNa . З^О бензилсульфоклсрнд м брнзслсулфс- хлсрид, бецзрцеслфсн(ал)хлорид, CeH5SO2Cl бецзелтрнссльфикнслото ж бензсл- трнеслфсцсво киселина, Се^^ОНЪ бензонафтол м бензонафтол (антисеп¬ тик) бензснофтсн м перинофтенсн (багрило), CoHeO бензонитрил м бензоннгрнл, фенил— цианид, бензенкарбоннтрнл, Ce^CN брнзииирадин бензопнраднц, -md^, CH7N брнзиnирилай м брцз(о)иаралиеи ро- днкол бензопиррол м 2, 3—бензипирол, индол, CeH7N брнзипривсд м тръбопровод зо бензин бецзопсрпсрин м брцзоисрисрац (баг¬ рило) бензерез м бензинова резачка, бензи¬ нова горелка за рязане на метол брцзсесльфимнд м сслфийад но бензое— ната киселина, закорнн, C7H5NO3S брнзотиофрн м брнзотисфрн, CsH6S бензотриазол м 12, 3*—^<^1^'^^рио^ал, аэимидобензол, Ce^N брцзитрaфторид м брнзатрнфлуарнд, а— трифлуортолссл, CeH5CF2 брнзстрн-лорнл м бр нзитрихлорид, о— трaклиргслсол, CeH4CCl2 брнзсфрнсн .i бензофенон, дифенил- кетан, С6Н5СОС6Н5 брцзофеноцскрн,м м брнзсфрнсисксaм, (CeHsIC : NOH -S хлористый бензифененклсрид, дн- хлсрлафрцнлмргоц, Cl2C(CeHs)2 бензофильтр м филтър зо бензин брнзофловин м брнзифлаван бензофурон м брнзсфурон, кумарин, C8HeO бецзохuцолцн м брцзо-нцолиц, CoHsN бензо-инсн м брнзс-нцсц, кинсн, цик- ло-екеодарцдиоц, СьНаО2 бецзохроналище с бензинси резервоар, склад зо бензин брнзпннаколин м бензиацаколан, СгьНюО
43 брюшняксн м брцзпuцаксн, тртрофе- ннл- 1,2-eтaцдиол, (CeH5]lC(OH)C(OH)(C6H3]J бензпирен л< бензпирен, СюНц брнзтнозсл м бенэ(о)тиозол, C7H5NS бенитоит м минер, брнитсит, BoTi[Si50^l бентонит м бентонит (глинест мине¬ рал) бентос геол.. бентсс бррбамин м бррбомнн (дибеизилизо- хинолинов алкалоид от Berberis Vul¬ garis), Cз7HA0NlOe бррбррин м бррбррнн (изохинолинов алкалоид от Berberis Vulgoris), С20Н 19NO5 бергиlшзоцаи ж брртнцнзоuнл берилл м минер, бррнл, Bei AI2 [SleOj в] жёлтый жълт бернл, келнодор (раз¬ новидност на берила) розовый бернл с розов цвят (во- робевит, морганит) бермллот м бррилат, M,lBeOJ — колия калнев берилот, K2BeO2 — натрия нотрнев бррилат, No2Be02 бррцллизоцаи .ж бернлазнроир бериллий м берилнй, Be азотистыИ берилиев нитрид, Be3N2 —9 азотнокислый берилиев нитрат, »^(N03)2 бромистый берилиев бромид, BeBn Исдистый берилиев йоднд, BBeJ2 срлрновокнслый берилиев срлрнот, BeScO+ . АЩО сернистый бернлнрв сульфид, BeS сернокислый берилиев сульфат, BeSO+ углекислый бррилнри карбонат, BeCO3 углеродистый берилиев корбнл. Be2C ■ • . фосфорнокислый бррилнрв орто¬ фосфат, Be3(POA)2 фтористый бернлнев флуорид, BeF2 —, хлсрнстыИ бррнлиеи клорил, BeCh брраллаHсртацuческнц оргониберн лиев бериллонит м минер, брриланнт, NoBelPO+] брркрлнй м брркелий, Bk бррклнй м вж. брркелнИ брртонит м минер. брртоннт бертрандит м минер, бертрандит, Еe,Si2O,(OH]2 БИБ берцелианит м берцелианит, Cu2Se беекислсрслцый безкислороден бесконечный безкраен бесперебойный непрекъснат; редсарн; безспирен беспламенный безпломъчен беепиршцевий без бута прн беспроволочный безжичен беспыльный безпрошен бессемерование с бесемерувонр, бе- срмеров пропер, конирртнрaцр и ки¬ сел конвертер брссрмеровать брермррсвaм, конвер¬ тирам и кисел конвертер бессемеровский брсемерсв, конверто¬ рен (за кисел конвертор) бресгрсжкоиый безстружкив брстспочиый безигннщен бесформенный безформен бесцветный безцветен бесшовный безшевен (напр. тръба) бета—желязо с бета—желязо, р-желязе бетонн м бетаин, три мртилтлаkсkсл, С5Н-аО2 —9 -лсристииидорсдцый бетонн хидра— хлирид, осилил —9 хлористый вж. хлориеговсдсрсл- ный бетаин бето—нворц м бета—кварц бета—лучи мн бета—лъчн, 3-лъчи бета-распад м бето-розлодоне бетатрон м бетатрон бета-частица ж бета—частичка [частица] бетон м бетон армированный армиран бетсн, сте— монобРтоц асфальтовый асфалтобетон, асфал¬ тов бетсн —, вакуумированный вакуум—бетон —, внбрnрованный янбробРтсн тнпссвый типеибргон лёгннй лек бетсн литой нзлят бетсн, лят бетон обычный вж. зяжрлый бетон тёплый еже. легкий бетон тяжёлый тржък бетсн ячеистый шуплест бетон, пенобетон бетонный бетонен бетономешалка ж бетонобъркачка бетононасос м бетонно помпа, помпа зо бетон биберит м минер, биберит, CoSOa . 7Н2О
44 БИБ бнбльдрук м вж. словорноя бумага бивалентный двувалентен бцвораонтный днуварuоцтен бнгумаль м багсмал, р-хлорфрнилнзо- приинлбигсанил, C11H1AN5CI (про- тивомаларийно средство) бидон м бидон бцдран м бидрин (инсектицид) бнэоболрн м бнзабслрн, CjsH2- бикарбонат м бикарбонат, кисел кар¬ бонат. кuдрстецкорбонот, MJHCOs — аммання амониев бикарбонат, кисел амониев карбонат, омонири хидрс- грнк;орбанот, (NHa)HCOj — железа. железен бикарбонат [хидрс- тенкaрбонаг], кнсрл железен карбо¬ нат, Fe(HCO3)2 — калия колиев бикарбонот [хидрс— тенкарбиног ]. кисел колнев карбонат, KHC03 — кальция калциев бнкорбенот [хид- рсгенкорбонот ]. кисел колцнеи кор- бснот, Со(НС03)2, CoCO3. Н2СО3. CoH2(C05)J ■* лятия лнтирв бикарбонат [хидроген— карбонат], кисел литиев карбонат, LiHCO3 — магния магнезиев бикарбонат [хид- ротецкарбсцот], кисел .магнезиев кар¬ бонат, Mg(HCO3)2, MgCO3.H2CO3 — натрня натриев бикарбонат [хидри- трнкaрбснат], кисел натриев карбо¬ нат, сода за хляб, NoHCO.3 — рубидия рубидирв бикарбонат [-ид- рстенkарбснот], кисел рубидиев кор— бснот, RbHCO.3 — стронция стронциев бикарбонат [хид- ротрнкaрбонот], кисел стронциев кар¬ бонат, Sr(HCO-X)2 6otp5hht м минер, биксбиит, (Mn. Fej2Oj бикснн м бнксин (червено багрилно ве¬ щество), C25H3oOa бикукуллин м бИkCkCЛЦЦ (изохинолинов алкалоид от Dicentro cucuHarJo). C20H17NO6 билатеральный билатерален, двустра¬ нен билирубин м билирубин (кафявото ве¬ щество на жлъчката).C5зHJ6NAOe биметалл м би метол бимолекулярный бимолекулен бинарный бинарен биндгеймит м минер, бандхаймиг бия^нт м минер. бннит бисгенный биогенен бнстрскнйия ж баотрскuмая биокатализатор м бнокота^затор ( ензим) биоксалат лг -адрстрцске.олот, сторс- биокеалат, кисел оксалат, HOOC.СООМ' — колня колири хuдротеноксaлaта, ки¬ сел колнев оксалат, KHC2O+ — цисбаи ниобиев (V) хидрсгрнск^- лот, Nb(HC2O+)5 биолит м биолит биолюминесценции ж бнслсмннрсцрцция биомицин Mt -лсраетоисдорсдный бнс- мицин -идрохлсрид (антибиотик) бноморфный бноморфрц биосинтез м бuсеuнтрзо, бноеинтрз биотин м бнотин, витомин Н, Ci оН 1 (O5NlS бнстит м минер, бнотнт биофильтр м биофилтър бнокимия ж бисхимия бнсэлрнтрачесkай биоелрктричееки бородинал м бнраднкол бир.тан м бирлон (инсектицид) 2,5-бисиндолиндиrс с индоли)—иидол(3)— индиго бнеморкбросц м бисмаркови кофяис бисмит м минер, бисмит, Bi2O3 баему■пlцит м минер, бисмутинит, BJ2S2 бисмутит м минер, бисмутит бнcтртрозгилмышьин м биедиетиларсен, тргроетилбнарсил, етилкокодил, (C2H5)2AS . AS(C2H5)2 бисульфат м бисулфот, кисел сулфат, кuдрсгрнеулфаг, MiHSO+ —— оммсння аминов баеслфат (кид- ротрцеслфот), кисел амониев сулфат, (NHa)HSOa — колия калиев бнсулфат (хидротрн- сулфот], кисел колнев сулфат, KHSOa — лнтня литиев бисулфот [хидрогрц- сулфот], кисел лнтирв сулфот, LiHSO+ — натрия нотрнрв бис^^от [xидротрц- сулфат]. кисел нотриеи сулфот, NoHSOa — рубидия рубидиеи бuеслфат [хидре- генсулфот], кисел рубидиев сулфот, RbHSO+ — стронция стронциев бисулфот [кид— ротенеулфаг], кисел стронциев сул¬ фат, Sr(HSOA)2
45 бисульфат толлия талнев бисулфот [хид- рстецсулфаг], кисел талнев сулфот, TIHSOa — цезия цезиеи бисулфот [халригецсул- фат], кисел цезиев сулфат, CsHSO+ бисульфит м б^у^нт, кисел сулфит, -алрсггцеслфат, M1HSOj — колня колиев бuеслфат [хидри ген- сулфит], кисел колнев сулфит, KHSO3 — кальция колцнез бисулфнт [хидрс— генсу.лфит], кисел калциев сулфнт, С0(^О3)2 — натрия нотриев бисулфит [хидрогсн- сулфнт], кисел нотриев сулфиг, NoHSO3 бисульфитный бнсулфнтен, -идроген— сулфнтен битортрот м хидрсгентортрот, битор— трот, кисел тартрат, M НС+Н+Ое — аммония амониев хнлритецГаргрог [бнтартрот], кисел амониев тортрот, NHaHCaHaO5 — колия колиев хадрегрнтартрот [би- тартрот], кисел калирв тортрот, винен камък, трнгя, кремортортар, KHC+H+O5 — натрия нотриев хидрогентартрат [би¬ тартрат], кисел натриев тартрат, NaHCAH+O6-H2O или NoHC+H+Oe — рубидия рубидиев хндрогентортрог, RbHC+H+Oe — цезия црзирн хндротрнтapтрот [би— тортрот], кисел цезиев тортрот, CsHCaOaO е битсин^^ м минер, битовнит битум м бнтум биурет м бнурет, H2Nconhconh2 бифенил м бифенил, днфрннл, фенил- брнзсл, CeHs, CeH5 бифенилен м бифенилен, бифрнилрнсва — трупа, бифениле^в родинал, 'CeH+ . C6Ha* бифторнд м аммония кисел амониев флусрнд, амсннев -ндротрцфлусрид, [NHHHF2 j бикромот м бихрсмот, MJCr2O7J — аммония омоннрв бнхромот, [NH+|2Cr2O7 — бария борири бихромат, BaCr2O7 — котая . калиев би-ромат, ^^07 — кальция калиев бнхромат, С0СГ2О7 — латuи лйтири бихромат, LJ2Cr2O7.2Н2О БОБ бн-рсмот меди медей (II) бнхромот, СиСг2О7.2Н2О — натрия натриев бихромот, No2Cr^ . 2Н2О рубидия рубидиев би хромат, Rb2C-2O7 ~ свинца словен бн-ремот, PbCr2O7 серебро сребърен бнхромат, Ag2Cr2O7 — толлия толнрв бн-рсмот, Т12СГ2О7 — црзня цезиев бн хромот, Cs2Cr2O7 ~ цинка цинкез бихримот, Z-Cr2O7 бицнклнчрекий би циклен, бици кличек, двуиръстрнтн: бициллин м бицилин, днпеницилин, N. N'-ANeeHiHJeTTHHe-i.HoaMHHOBa сол но бен шлпеницилино бишофит м минер. бишофнт, MgCJ2.6Н2О блотоисцuе с блотосхонир блогоиэнный благоу-онен блонфнкс м бар .гтово белило, блан¬ фикс, BoSOa бланширование с блоншнране блеклый избледнял, загубил цвят и свежест блеск м 1, блясък 2. сулфицно рудо инсмутовын минер. баемстицнт. BJ2S3 . железный минер, хемат^, Fe2O3 ксбольтовыИ минер, кобалтин, нс— болтнт, CoAsS мо^го .(цевый минер, олобонлнн, M-S мерный минер, холкецнт, ChS молибденовый минер, молиблрннг. MoS2 никелевый минер, пнкелин, ннколит, NiAs сиинцевни минер, голрннт, PbS серебряный минер, аргентит, Ag2S сурьмяный минер, егабцнт, анти- меннт, Sb2S3 блик м 1. блик 2. скрипец, полиспаст стольным слитък, стоманен блик блюиол м син кит (Balaenoptero mus— cuius) блюм м блума (блумингов полуфабри¬ кат) блюминг м 1. блуминг блсмuцт волцов стон 2» блуминг прсцес блюминговый блумацтсв бабино ж L текст, бибина 2. ел. бо¬ бина, секция 3. боробон
4А БОЁ боёк м 1. чела но мук 2. байник но ме¬ ханичен чук ирркний горен бснинх нижный делен байннк бей м трошляк (наир, натрошено стъкло, ломен камък, натрошени тухли) бсйлрр м байлер бон м страна бокол м, дегустационный дегустаинсн - но чаша боксит м боксит болванка ж слитък стальная сто ■манен слитък [блек] бслрстоляющий фарм, успокояващ бол— ките, обрзбил^lвош. аналгетичен болт м белт за ершенный чепат болт сткиднсн шарнирен болт •■, ираэсццый скрит болт, болт със скрита глава билталка ж тръскачко, тръскош опо¬ рот ' бомба ж бомба колорнмртричрская колориметрнч- на бембо бср м бор, B озотнстьш бореи нитрид, BN брсмнстый бореи бромид, BBr3 Й0ДИСТ1 й сере н йодид, PJ3 —, сернистый борец сулфид, B3S3 —, трёкфтсрцетый бсрри трифлсорuд. бореи флуорил, BF3 -S углеродистый бсррн карбид, BaC фосфористым борен фосфид, BP —•, фтористый вж. трё-фторнетыц бср клорнстый борен хларнд, BCh борозол м борозол, берозон, неорга¬ ничен бензол, иееодибрнзол. HbB3N3 бсран м борон, 6оронодород барат м борот (сол на орто-, мета- или тетраборната киселина) ~ аммония омениеи берат (еж. тет¬ раборат аммония) — кальция колциев борат (вж. мето¬ борат и тетраборат кальция) — мог^шя магнезиев борот (вж. мр- тобсрат и ортоборат ho^.^ — нотрня натрие» бирот (вж. мета¬ борат и тетраборат натрия) — сиинцо олсврн йстабораг, Pb(BO2)2 . Н2О — цинка цннксв борат, JZ-O . 2В3О3 бсрацит м минер, бсрацнт, Mg6B1AO2eCl2 борид м борнд (съединение на бора с металите) — бария бариев бсрид, BoBe — гафния хофниев барнд, HfB — железо железен борид, FeB или Fe1B — кальция калцнрв борид, CaBb — кебальто кобалтов бсрид, CoB — могния магнезиев бСрид, Mg3B2 — мели меден (II) бсрид, Cu3B2 — никеля ннкелсв борил, NiB, NJ1B, NJ5B2, Ni2B3 — -рсмо хромен бирпл, CrB — циркония циркониев борид, ZrB3 б эрил м борил, би рнлои родинол, -B=O метофссфсрцокнелый бсрилов ме¬ тафосфат, (B0)P03 барнроионнр с борироне бористый борид . бирнум м борнй (вид твърда сплав) борнеол м борнрсл, барнилси олко-сл, 1.7.7, —тримртил бицикл о—[1,2,2]-2иXРИ- танил, C1oHjS0 борн^ламнн м барниламин, 2-амаио— 1.7.7, —тримртнлбициклс* (1 .2.2]—-ритац, C10H1JN бсрннлацетат м борннлоцргаг, СН3СОО. С0Н17 1-борнилри м 1-6 срнилен; 1,7,7итрамс-- талбацикпo-U ,1,2]—2икрптрц. Cj оН1а бсрцuлфоpмиaт м бсрннлформнот борнилхлорид м борннлклсрид, 2- хлср-1,7,7-трнмртилбиннклс*[1,2,2 J- хептон, CioHiiCI борнит м минер, борнит, CusFeS+ борсв м фукс, димен канал борсисдорсд м бороводород, барон бсротилрид м борс-идрил, M1BH+ — алюминия олумнннрв бсро-идрнд, A1(BHa)3 — бериллия бррнлнев бирохалрид, BeCBH+h — калня калиев борохндрид, KH4B литня литиев бсрохидрид, ■ CiH+B — магния магнезиев бсрсхидрид, Mg(BH+)2 — натрин нотриев борс-идрад. NaBH+ — цинка цннксв берсхидрид, Zn(BHa)3 бородок м пробей, шила борокольцнт м минер, борсколпят, C0B+O7. АН3О
47 БРО боронатрокальцит м минер, боренатро— калцит, NoCoB509.8Н2О борстортрот м колия калиев бсра- тартрат, KCaHaBO7 берсфторид м вж. борфтирид бороэтон м днбсрон, борея -идрнд, (BH3)2 U-1U B2H6 бсрррлиднн м борелидин (антибио¬ тик), С2 8НА30еа борт м 1. бсрт (зърнест диамант) 2. берд 3. строннцо (на камион) 4. ръб (на външна автомобилна гума) бсрфторал м. бирен флусрил, BF3 бичко ж 1. бъчва, варел 2. иолец железная иорел бразилрин м бразилеин (багрило), С16Н12О5 брознлнн м брозилин, С16Н1+О5 брак м брак, шкорто, дефектно сгоко брандспойт м струйнин, накрайник браунерит м минер, браунерит браунит м минер, браунит брезент м брезент бренцкотехни м търг, 111^0X0^X111, CeHA(OH)2 брикет м брикет бринeллироианае с измерване на твър¬ достта по Брннел бродильный ферментационен брсдильня ж ферментационно поме¬ щение, помещение зо ферментация бродить ферментирам, втасвам, шуп- вам, внисвам брожение с ферментация, ферментиронр, втасвате, шупнонр, нkаеванр алкотольцср олкехелно фермен¬ тация аммиачное амонячна ферментация (разпадане на карбамид) бутанолоио—анетонсиор бсгоцилово- ацетснсва ферментация иодсроднор водородно ферментация воеетаIlоиитРльцир редукционна фер¬ ментация глицериновое глицериново фер¬ ментация клртчоткевор вж. целлюлозное бро¬ жение лимсннокuелое лцмонрнокиеело ферментация маслянокислое маелрнокиеело фер¬ ментация метоноиор метанива ферментация брожение, мслочнокнслор млечнокисело ферментация окислительное окаелuгрлцо [окея- лоциенно] ферментация прктнневер ферментация но пектин, пектинова ферментация прсп^^:^^векислар ферментация, и резултат на която ср образува прс- пиенево киселина спиртовие вж, олк^иг^сл^ь^н^ср брожение сульфитнср сулфитно ферментация тихср тнхо [спокойно, долно] фер¬ ментация — уксусное вж, укесснокuелир бро¬ жение скессцскиелср ферментация, и ре¬ зултат но която ср образува оцетна kаерлица. ицетнскасело ферментация —, фумаровскислие фумаровокисела ферментация —S целлюлозное целулозно фермен¬ тация (разпадане на целулозата под действието на бактерии в анаеробни условия) щовелеиикнслсе оксалскисрло фер¬ ментация (окислителен фермента¬ ционен процес, съпровождащ се от образуване на океалова киселина) иблсчпо-молочцокнелср ябълчно- млрчнскuерла ферментация бром м бром, Br йодистыИ брсмрн йиднл, BrJ фтористый бромен флусрил, BrF, бромен трифлусрнд, BrF3, бромен иентофлсорид, BrFj брималь м брсмол, грнбройоцегол- лехид, Br^CCHO бромонтндрнл м кислоты киселинен брсмнд, RCOBr — уксусной кислоты оцртилбрямид, етацоилбромид. CH3COBr бромоннл м брсмонил, тетрабром-1,А|- цннлс■хеkсадиендаоц, О : CeBr+ : О брсмоцuлад м бромонилид бремонилнн м бромонилин, CeHeBrN бримангрокинсн м бримонтрохинон. C14H7BrO2 брсмартнрит м минер, бромuрат, бра- маргарин AgBr бро.мат м брсмот, MlBirO3. — бория бориеи бромат, B^(BrO3)2 . Н2О — иттрия итрнев бромат.. о Y(BrO3>3 .. QH2O
БРО 48 Орсмот кадмия кадмиев бромат, Cd(BrO3)2 — калня колнев бремат, KBrO3 — кальция колцнрв брсмот, Ca(BrO3h — кобальта кеболтев .(JI) брсмот, Co(BrO3)2.6Н2О ~ лантана лантанов бромот, Lo(Br03)3.9Н2О — магния ногнешев бромат, Mg(BrO3)2. СН2О меди мелен (Il) бромот, ^прибрама^. Cu(BrO3)2 . СН2О — натрия нотрнеи бромот, NoBr03 — несдимо 11ролнмов бромот, N^№03)3.9Н2О — ннкрля никелсв бромат, Ni(BrO3)2.6Н2О празеодима празеодимов бромат, Pr(BrO3)3.9Н2О — ртути жнвачен (I) брсмот, меркуро- басмот, HgBrO.3; жнвочрн (Il) брс- мот, меркуррироетт, Hg(BrO3)2 • SH2O — руондиев бромат. KbBrO., соморня самариев (IiI) брсмот, Sm(BrO3)3.9Н2О — сиинцо слезен брсмот, Pb^^^ . Н2О — серебра сребърен брсмот, AgBrOi — стронция стронциев брсмот, Sr(BrO3)2 — цезия цезнев бромат, CsBrO3 цинка цинков бромот, ZN(BrO3)2.6Н2О бримотометрии ж Pоойагсйегрия Pоимосрот м бромо^ат . (JJI), осонPос- мил, MdAuBr+ брэмацеганаnна аг брсмоцетан илид, BrCeH+NHCOCH3 боимаиетил лг — , бромистый PоОйацетнлброми л, бром— ртанонлрримнл. BrCH2C0Br бисмоuетunрц м Pромацетнлрц.СН : CBr бромацетон м бромацетон, 1-6p'om-2- поспацэн. BrCHlCOCH5 б0омоцртифрнин м боомацргсфецсн, CH3COCf^ABr брсмбензил м, -лористыИ вж. Рром- Pец:зun-лирил б0омбецзuлхлсоид м PоойPензилхло- ри д, (о, т или р ), ррой—о—хлиотолсол брсйбрцзuлцизнuд м боомбрцзилциа- нид 0>, т или р), BrCeHiCH2CN РтPоoйбРlэнлционад м о—боомбрцзил- цианид, CeHiCHBrCN боимбрцзил м бромбензол, брсмррцзрц, Ce^Br л—бромбрнзсцuтонл м о-бOомбецlицит— рил, 4- рромррцзоцuгонл о-боом— фенилциацил. BrCeHiCN рремтндоокнцоц м рромхндоихнцоц (търговско наименование — адурол), боом—1,A-Pрцзрцлuол, CeH3(OH)2Br брсмnа-лорметан м Pоомднхлсометан. BrCHCl 2 P>оэмлнэтнлaцртнлмичринца ж бром— лиетнлацртнлкаоPомнд, 2—етнл-2- рромбсгонснлкaрбa!мнд (търговско наименование — адалин) бромеллит м минер. Pоимрлнт, BeO бремзомещёцный боийзомрсгрц бромид м бромна, сол но бромовило— редното киселина, M1Br — алюмнння олумнннев бромид, AlBn — аммония амониев бремна. NH+Br ~~ антимопило аигнйсниnрройна, ан¬ тимонов (III) скеиPоимил, SbOBr — бария бариев брсмна, BaBn — брнзсило брп зсил брсмил, брнзен- каоPициnPоимнд. Сб^СОВг -* бериллия бррнпнев бромна, BeBn ~ бэро береи гонPоимид. борея (IIl) бромна, BBn — ванадия ванадиев (H) Pоойuд, VBr2; воноднрв (Ill) Pоимнл, VB-3 — исльфромо випфоойин (II) бремна, WBr2, нопфоайсн (V) бромид, WBn, волфрамов (Vl) брсмна, WBn — толрп'оция тадслuниев бремна, GdBr3.6Н2О — голлни (III) брсмил. GoBn — гафния хофннрв бромид, HfBr+ — германия германиев (II) бромид, GeBn; германиев (IV) бромна, GeBr+ — железа железен (11) бромид, феро— бромна, FeBn, железен (III) бромид, феOнPоомал, FeBn — зслсто златен (1) бромид, аурирро- миа, AuBr; златен (1, IIl) бромид, асрооурнбоимад, A^Br+; златен (Ill) бремна, осриPоомнл, AuBn — индня инцнев (I) бромид, InBr; индиев (II) брсмна, I-Br2; индиев (Ill) бремна, I-Bn — иридия иридирв (Ill) бромид, IrBn . АН2О; иридиев (IV) бромид, IrBri
49 БРО бромид иттони итриев бромид, YBn — Иодо Иоден (I) бримид, JBr; йоден (IU) бромид, JBr3 — кадмия кадмиев бромид, CdBn — калня колирв бромид, KBr — кальция колцири брамид, CoBr2 — карбонила карбонил Pоимил. врем— фосген, COBn ковольто кобалтов (II) бромна, CoBir2 — лантана лантонев Pос-мнд. LoBn . 7ЩО — лития литиев бромна, LJBr — магния . магнезиев бромнд, Mg В— или MgBr2.6Н -О — марганца монгонев (II) бромна, MnBn . (2 или АН2О) — меди мрдрн (I) бромид, купробромиа. C-Br или С^Вп; меден (II) Рремна ксионбрсмид, CuBr2 — нотрня натриев бромна, NoBr — несанмо нреанмов бромна, NdBn — нептуния цепгснuрв (IV) бромна, NpBri — никеля никелов врийнл, NJBnC. JH2O) — слива калаен (II) бремна, стоне- бромнд, SnCl2; колоен (IV) бромна, станнрромна, SnCIa — поллолня палоднев (II) Pоийна. PdBn — плотины плотинсв (II) бромид, PtBr2; платинов (III) времна, PtBn; платинов (IV) бромил, PtBr+ — празеодима прозесанмов (III) боо- мил, PrBn — родия ралири бромна, RoBr2 — ртути живачен (I) рремнд, меркуро— рромиа, HgBr; живачен (II) бромна, меркурибромил, HgBn — рубидия рубидири рромнл, RbBr — самария сомариев (III) времил, SmBn. 6Н2О — синица словен бромнд, PbBn — селено селении (Il) бромид, Se2Bn; селенси (IV) бромнд, SeBr+ — серебро сребърен бромид, AgBr — скандия скандиев бромид, ScBn — стронция CTpOHJiweB бромна, SrBn или ^^Вг2.6Н2О — толлня гanцрз (1) Pоимнд, Т1Вг; талирв (II) бромид, HBr2; толнрв (IH) бромид, TlBn — тантала танталов (V) ррсмид, ToBn ррсмид теллуро телура» (U) Pоемцr TeBn; телурив (|V) времил, TeBr+ — тетромртцпоммсцня гргоамргапамс- ^pb бромид, (CH3)ANBr — тртрамртилено тетрамет^ен вре- мид 1,4-ди бромв^он, СН2ВгСН2СН2СН2Вг — тионило тасцнлрромиа. SOBn — титана титанои (II) брсмил, TJBn; титанси (IV) бромид, TiBri — торня торнрв времна, ThBr+ — урана уронов (III) бромид, UBr2; уранов (IV) времна, UBr+ — уронило сроцнпвоомнд, UO2Br2 — фосфония фосфониев бромна, [PHiJBr — фосфора фосфорен (Ill) бремна, PBn; фосфорен (V) бромид, PBr — цезня цезиев (I) бромнд, CsBr; це- зиев (Ill) вромил, CsBr1 — цннко цинков бромид, ZnB- — цирконила цирkинипбоимиа, цнр- конирв окенвромид, ZrOBn . BH2O — циркония циркониев (Il) бромид, ZrBn; иаоkинаев (Ill) бромид, ZrBr2; циркониев (IV) бромна, ZrBr+ врcминдито с боомццлнти в0омиоат м минер, вройuрнт. AgBr в0омноивонир с вромнроне вриниоииаццый ррcмаоан вримuстоиидорcдцый рромиводиоcден бромистый времен; времна 3-вримкамфоро ж 3—бромкaмфио. C8HnCOCHBr боcмкоезcппсрисрцый м e-вром-2-kOР— зол, С7Н7ВГО вромлнт м минер, воcмлаг ррсмметон м метил врсмна, боомметон, СН3ВГ бромцофтапнн м вройнафтолнц, бром— нафтолен, CjoH2Br о—вримнuгротопуоп м о—Pоимцигроги- луил, ннтривецзип врим нл (о, т или р), аО2СеНАСН2Вг вромцовaтнетокнспый кuпcвоoмит, M1OBr ррcмнoвaтcннспый брсмот, M*BrO3 1—бOСMПОЦОЦ м цоннпвримнл; 1-бром— нонан, C9Hj9Br врсмнын вромрн врсмсннсь . оkеивромид ~ вольфрама волфрамов иkеирромид, WOBr+ — ниобия ннобирв оксибромид, NbOBr 4 Русжо-български технически речник
50 БРО l-рромоктан м ц-октилPоомад. 1-бра моктан, C8Hj2Br Рромсплатинот м Pоомоилоганат (IV), MjPtBiro Pромcилатанuт м вромоилагнциг, ври— миnnогнног (II), Mj1PtBri брсмопрен м боомcпоец, 2—брcм-1,5— бутадиен, СН2 : CHCBr : СН2 боcмcфcрм м ррсмаформ, томPоcм- метан, СНВг3 бромофее м ррсмофас (инсектицид) l-воcмliеlитан м 1-бромирцтан, амил— воcмад, CsH1-Br рромпикоuн м воойlпиkOlн^• цuтоовоo- йифиой, Гриб0ИйHИГ0СMРTОH, Вг3СаО2 ррсмпронзводнор с врем ио произвсдна 1ирромпрcиап .и ^-иооиилвоcмнл, I- вOОйпоcиоп, CHзCHlCH2Br IбOомпоепен м J-бромироnрц, ироирннп- воимнд, СН3СН : CHBr J-брcмпоcпеп м 2-брсм поcпрц, uзоирc— ираапррcмал, C^CBr : СН2 5ибоcмпоcиен м 5-Pромпоопен. олил- рромнд, CH2 : CHCH2Br 3-Pоcмпропин м 3-рромпоопнн. прапор— гнлвоимнд. CH . CCH2Br брсмсткрал м рромегuроn. C6HbCH : CHBr PрОMЦMM0ЛCИnШ< At Pоcмтaмcпcни синьо, вOОйгийопбпоу ( индикат(о>), С8Н2ВгО3 врсмтслуил м Pоийгилсоп, воомтcлсец, топилбромнл C7H2Br брамурал м бромурал, а—рромнзcвопе— рипkорбaмнп, H2N , СО . NHCO . СНВгСН(СН3)2 9-Pоомфрцоuтррц м 9-PоомфенацторЦ, C1AH9Br рромфенелблоу м PоомфрцолPпос. Cj 9Н) 0^1-4053 (индикатор) бром! и н м воимцнон, N : СВг или BrN : C : C : NBr брcмцuкпcбсто н м цнклибсгалбрcмнл. PоомцнкпоPсгон, С+Н7ВГ 1-Ppo.мIЦlклитрксен м 1-бромциклохрк— сен, CeH9Br брсмцикляпрнтон м цнkлииeнтилвромид, брсмцнклспентон, С5Н9Вг бромэтон м етнлвромид, брометон, С2Н5ВГ б0омэтuлец м вина.лPоомил,воcмртилрц, CH2 : CHBr бронза ж бронз альфа- олфа—бронз алюминиевая опсмицари ррснз бериллиевая берилиев бронз всльфромсвоя волфрамов бронз кадмиевой каамнев бронз котонная валцуван бронз —, копикcльцоя бренз за камбани —, кремниевая снлнциев бронз, рврр- ДУР кормцuсгаи еж. кремниевая врснзо литейная леярски Ррснз моотанцовои мангонсв бронз моргонцовн^тон вж. марганцевая бранзо минетная монетен рренз ннкрпеиоя никелов бренз олсиянноя колорн ррснз опcвяцни-цннlkиваи калаени—цинке > ррснз сру денная оръдеен бронз подшниниlкoвои лагерен ррснз, рронз зо лагери —, пушечная вж. сруленная бронза —, свинцовая оловен ррснз спрllluольнои ^pa^^ бронз — , фосфористая фосфорен бронз художественная леярски брснз зо художествени изделия брcнзирcвaнар с Pоицзаоонр ррснзнров1но ж Pоицзаооцр ррснзнт м м^нер.Pоонзнт,(Fe,Mg]2[Si20l.j ррcцзопнтрйцмй Pоицзопряосkн. броп- зол■еяорн брошантит м минер, брошантит, CuA(SOi)IOHJe брешь ж развъртко бр^ит м минер, брукит, TiO2 брусит м минер, брсuuт, MgfOHh брусовка м грубо пило брусин м 1, калъп, Рлсн (предмет с паралелепипедна форма) 2. тсчилен камък, брус бруцин м бруцин, 2,3—димргинеи-сгрнх— ннн, C23H2eN20i брушит м минер, брушнт, CaH(POi). ZH2O брызгалка ж пръскално брызгать пръскам брызгн мн пръски брэггит м минер, брогит, (Pt, Pd, NJ)Sl бугель м 1. гривна, обковка 2. лира, стррмр
51 БУР Рунет м хран. букет, орсмот, съвкуп¬ ност от ароматични и вкуссии сисй- ство буксо ж 1. букса; лагерно втулка 2. солник буланжерит м минер. буланжерит, SPbS.2SblS5 или PbsSb+S11 булат м булатно стомана, Дамаска стомана м Рулбокопнин (иэохи- нолинон алкалоид от корените на Corhydalis covo), Ci9HjoNOi бумага ж хортня альбуминная албуминно хартия аоаетитаинои оонстотиина фито- хортня (колоднево хлоросребърна фо¬ тохартии. желатиново-хлорна фото¬ хартия) асбестовой азбест но листове врнето-льсная kоогин-роиегип воcмuегай аж. воомcерребоинаи бу¬ мага ~, вромоерррвринои врсмова фсто- хартий вссксвоя вссъчно хартня газетная вестникарска хартия глубиней печати хортия зо дълбок печат глянцевая фотографическая глан¬ цово фотографска хартия жиронепроницаемая моелонририци- цоема -ортня ~, ицднкотионая нндакaгиона хартия ~, кабельная кобелна хортия коцдрцеатcонаи кондензаторна хартия ~, конторская канцеларска хортия ~, копировальная нндиго коупнозррllаcтaя едрозърнесто фс- тcхартнй литографская литографска хартия наждочноя шкурка, гл ос попн р, шмир¬ гела во хартия обёрточная амбалажно хартия сбойная тапетна хартня, хартия за тапети офсетная офсетно хартия, хартия зо офсетов печат иапаpccнaи хартия за уннвонр на тютюн, хартия за проврнр но цигари, цигарено хартня иаоафнинOованнаи ^рафинирана хартня бумага, печатная типографско [прчотна] хартия пигментная пигментно хартия писчая хартия за писане промокательная попаватрnна хор- тня рефлексная рефлексно фcгохаотнй рисовальная хортня зо рисуване, Oнесвотрлцо хартия — , сиртокcпнр<ивaльнай хрпиотоофека хартия сиинценая реактивноя слсвено ин¬ дикаторно хартня — , сигаретная цигарено хортня —, словарная речниково хортия, би- ррлдрсk 'и*, тряпичная -ортня от парцали универсальная гндцкотcрцай уни¬ версално ннднкотерно хортия фильтровальная филтърно хартня ~, целлюлозная целулозно хартия чертёжная хартия за чертежи шагреневая шоторцнроцо хартня эпрктоии■зcляцииццои електроизола¬ ционно хартия бумажка ж хартия, хартийка индикаторная реактивная вж. лак- мусиная бумажно йодноa-йольная йид—нишрртяна ин¬ дикаторно хартия — конго—красная кcнгочроврна инан- катсрно хартия — , лакмуссиоя лакмусава хартия румолнт м геттокс руно-каучук м буна, буна—каучук буно—N ж бстоларцаkрапоцuтрилов каучук, пербунан буно—S ж буна-S, бутадиенно врслин кау¬ чук бункер м бункер бунт м вала, стиф бур м 1. шнли, Pаоайнно, ллрте 2. сонда, сондажна машина бура ж минер, боракс, NoiBiO7 • lOl^O врзиоаноя безводен натриев тетро- Рсрот, . No2BiO7 ювелирная октоедричрн боракс, би— жутрррн борокс, No2BiO7 . SH2O бурав м бургия, свредел бурение с еcцдноацр, пообнвонр бурить превивам, еицдирой бсрнcцит м минер. бсрцонаг, CuPbSbSi
БУР 52 буревой еcцлажрц, пробивен руоистольцын коИто е ст кофявн ка¬ менни иъглищо бурт м 1. фланец 2. куп, комара буртик м перваз, бсрт; предпазен пояс бурый тъмнокафяв до черен, сиво- нофян, чррвряиkавckофйв рустомнт м минер. вустамит. С^3^^^—3 [Si5OsJJ бустер м бустер бут м лсмен комък 1.2- бутодирн м 1,2—бутадиен, мртнлолрн, СН3СН : C : CHi 1.5- бутaднрн м 1,3—бутадиен, дивинил, ЯИHИЛРГHnрЦ, ДHРГИЛРЦ. CH2 : CHCH : CH Рутадини м бутоцнпи, диоцртнлрн, CH ! CC CH бутадиен м рутал нон, фрцнпбутознц, бугозопuдин, Cj9HoN2O бутон м бутан CaHjo нормальный я—бутан, нормален бу¬ тон, CaH10 i—бутан изибутам, мртнлиооиац. CaHj с 1.2- Pстанлнc.л м l,2-бyтанлнcл. о—бу- типрнтлиkcл, 1,2-лнхалрcкснPстоп. CH5CHlCH(OH)CH2OH 1.5- Pутонднcп м l,5-бутонднcл, р—Ру— тилент и кал, 1,3—днхнлрокснбутон, CH5CH(OH)CH2CH^OH 1,I-Pутонднэп м l,4-бстацлноп, тетро— мргипрнтл Ii ксл, 1 ,А—дихндроkсарутон, НО(СН2)|ОН 2.3- рутонлнcп м 2, 3^-5yтонднcп, 2,3—бу¬ тил p^^^^ псе ндс рутил ен гл инол, СН3СН(ОН)СН(ОН)СН3 2.3ирстацдиоц м 2,3—Pутондион. лнапе— тия, лиметuпгпиckсап, СН3СО . СО . СН3 вутонкиел((та ж рутансво киселина, мас¬ лено кисрлнно, СН3СН2СН2СООН 1- бутопоп м 1-бстанcл, я-бутипcв ал- кохил, СНССНЪОН 2- встaнол м 2-бутоцcп. вторичен Ру¬ тилов алkохоп. етил мртипkарбицcл, CH5CHlCH(OH)CHJ бутонолна м бутонилил, бстаоcлоктcц, CiHeO8 J-Pстонон м 2—бутансн, етил метил кетсн, СН3СОСН2СНЛ 1,J,3.i-вутантртоcл м 1,2,3,А—бутон— тетрил, рригриг, еонгооп, CH2OH . CHOH . CHOH . CH2OH 1- бутен м 1—бутен, о-рутилен, СН3СН2СН : СН2 2- 6^^ м 2-PстРи, (-бутилен, сим. дн- мргилетипрн, иервдобуталрн, СН3СН : СНСН3 м 2—Рутен—Ьол, коcтоцнпов апкохcл, прcпеналkообицcл Pутрц—1иопи3 м З-Рутен-1—сл, алалkоо— Ринол, 0-иннилегалов алкохол вCтрц—2-оп—3 м 3—вутен-2-ол, метилви- нипkарбицcл рутил м бутил-, бутилен оалаkоп. бу¬ тилена група, CaH9- врcмаетый Pутнпвройид, CiH9Br ~, йодистый всгилйолнд. CiH9J -лористый Pутилхлcоал. CaH9CI и-Pстнламна м я—бстнлойин 1-амннс— бутон, CaH9NH2 Pстапаципан м бутил0^™«, CeHNHCH2(CH2)2CH., бстнлоцeтот м вутнло цетат, рутилев естер но сцетното kнерлнна. CH3COOCaH9 бу тн.пацетцлрц м бстипоцртнпрн, 1-хрк- еиц. HC . C|CH2J5CH5 встuпврцзcл м всгнлPрцзcл, фения— рутон, CioHii я—вутнлPоcмнл м (й—)бсгапвоcйид 1- в0омрутан. CiH9Br рутнлвромнд м ртутн и-Pстнлживочец врcмнд. CiHyHgBr втор.-вутилвоcмил м втор.—бсгилбро- мид, 2—бромPсгоц, С^СНВ^НгСН трет.—вyталPоомид м трет.—всти.лбоc- миа, (CHhCBr вутнлталогрннд м бутилхапcгрннл о—рутилеп м вж. 1ирутрн Р-Рутилен м вж. 2-6?^ у—бутилен м с-вугнлен. азоPyтиJ^рц. 2-мртипиооиРн. CH2 : CfCHh о-Pстнлрцтликоль м вж. 1,2—бутондисл O-вугнленrпикcль м вж. 1,3—бутандаол l,i-йптнтпнkЛIIкoль м вж. 1,A-Pстоцдноп рутнлйслил м всгалйолал. йcлвугоц. CiH9J Pутапкоучск м бутнлкоучук и-Pутнпмрркоптан м вyтнлйРOkапгоl^, 1-бутаптнол, CH5(CHl)5SH я-бути.лмсчриино ж й-встнпkаоPомид, NhcONHCaH9 н-бутилннтрнт м я-Pсгилиагонг, CiH9ONO бутилсиый рутнлсв
53 бстнnпропионaт лс вутнnnрcинcцат, бу¬ тилен естер на ^(^^ho^ киселино, СН3СН1СООС4Н9 бутцлсупьфнл Af (да)Pстапеулфнд, (C+HhS бсталфрцол лг бсгнпфрнcл, С^НцО м><^;^-т^н^^и|^мн1^т м всгипфоомааг, P^ гипcв естер но мравчената киселина, рутилметаниат, HCOOCaH9 ц-бутцп-лcрид лК(|-И6утилклсрид,1 -хлер— бутан, CiH9Cl в/аео,-Pутилхлоонл Af рлн<cо.-бyтнпхлc— рил, 2-хлорбстац, С^СНССНС! трет ,-Рутилхлорид м трет.-Рутил клс- рид, (С^ЪСС бCTйц-2-диол-1,4 м 2—бутин-!+-лнол, HOCH2C . ССН2ОН бутиральдегид м бсгаоолдрхад, рутонол, СН3СН2СН2СНО Pстиоамнд м вут-ирамна. вутонамна, CH5CHlCH2CONНJ бутнрат м — кольцня калциев бутират, CeHj+CoOi .H2O — натрия натриев бут-ират, NoCiH2O2 . 3Н2О бутирил м бутирил—, рОДикО.'!, Pугоцcнпcв родинол, СН3СН2СНгСО- бромистый вутаоалPоcмид, буто- нcнпбрcйнд, C3H7COBr клcоастый встионлклорид. буто— цcилхлcонл, С3Н7СОС1 встноcлактcн м бстиоcлактcц, P^o- цопил, С|Нв02 Pутнромрто м бстарcмргъо, маелcмео, уред за определяне на масленото съ¬ държание на течности бутирсн м бутирсн, лнпоcпилkегcIl К-хептанон, CH 3СН2СН2 СОСН2СН2СН3 бутироннтрил м встиоcцагрил, нитрил на масленота киселина, CH3CH2CH2CN рутирофеноп лг р^^сфенин, 1-феннл- l-бугацcц. фрннлпропалkртон. Св^СОСН^^С^ вутит м минер, рутит, CuSOi. 7Н2О всторртcц м циклопен рртсн бутылка ж бутилка, шише бутылочный бутилкси бутыль ж толййа бутилко, дамоджоно вуфер м буфер, буферен разтвор ВАЗ вуфер, ацетатный оцртотрн буфер формиатный формиатен буфер, HCOONa-I-HCOOH буферность ж буферност буферный Руфрррн руфстолин м вуфеталин (агликон на буфотоксина), C26H560e буфс^нсш буфстикст (жабешка отрова) бучение с ост. L изпиране [изваряване] и алкални разтвори 2. обработване на кожи бучить ост. излужиом, изварявам быстрсвысыхоющнй бъозонзсъкващ быстродействующий бързслей ставащ быетоcрржсщнй вързcоежещ выстоcтиррдрющий Pързcвтнърдйващ ср Pыетоcкодцый бързоходен. високо¬ скоростен; рърз быстрый върз Рзватрон м беиатрсн бюкс м тегловно пъкло бюретка ж бюрета автоматическия автоматично рю- рета газсноя газово рюрето — Гр^меля (газива) вюрета по Хемпел в B знак зо елемента волфрам и симви- лачцатр означения но съветските сто¬ мани според ГОСТ вавеллит м минер. иовелнт, Аlз[(ОН)5/(РО4)2] . SH2O иогсн м нагон иотcц-ледннк м хполнпен иогсн иогин-самосвал м соморозтcвоовощ ср иогсн вагонетка ж вагонетка — , зогоузичнаи натоварващо [пьлна- трлна] вагонетка опрcкuдывоющаиеи оперно (сбръ- щотелна] вагонетка вагранка ж леяр, вагрянка двухрядная вагрянка с два реда дюзи [фурми] вод м минер. вол, манганова пяна, MnO2 вазелин м вазелин вазопрессин м иазоиорсин (хормон от задната част на хипофизата)
ВВЙ 54 вайеоPоое м полуфабрикат зо нолцс- воне на тел вакуум м вакуум высокий висск вакуум туРскнИ дълбок [внсск] вакуум низкий цнськ вакуум — предельный кроен вакуум иокссм-оиооот м ваkусмаиооот вакуум-бетон м иоkусмPргcи вакусм-иcэтc^нkа ж вакуумна ссPлн- мония вонсум-иыnарно ж вакуумна нзиорй- вонр вокссйuоивонир с вакуумиране вакуум—ксндеятюатер м вакуумен кон¬ центратор вакссммрго лс ваkсуммртъо вакуум—насис At вакуумна псмпо, во- ^'^0^0 иидиетрсйный ведно вакуумно ^^0 ~у диффузионный дифузното вакуумна помпо масляный маслено вакуумно ^^0 —, порcетоуйцый порно [пароструйпо] вакуумно помпо поршневой бутална вакуумно пемпо ри■гоuиинllЫИ ротационна вакуумна псмпа —, етосйный эжекторный ржекторко стр, Й ia вакуумно пампа вакуумный вакуумен иокссй-nерртcцка ж вакуумна дести¬ лация вакуум—плавко ж вакуумни стапяме, топене във вакуумно пеш, иakусм- процсс иокуум—пресс м вакуумно преса, ва¬ куум преса вокууй-смренгель At вакуумен смесител вокуум—сушилно ж вакуумно сушилня, вакуумен сушилен шкаф , вальцевая налцива вакуумно су— шилия ,. гоевкоиоц вакуумно су- шилня , прнточнои лрнтсно вакуумно су- шилия вакуум—фильтр At вокуумфилтър барабанный барабанен вокуумфнл- тър вращающийся въртящ ср вакуум - филтър дисковый дисков воkyyмфuптъо вакуум-экеикатcр м ваkсуйрkенkатcр иокцнно ж вакснно вакцинация ж ноkснцацнй вол м 1. вол; сс, барабан, валц, валец 2, днго, насип, вал —, ксреннсй главно трансмисия валёк м 1. кебилнцо; бухалка, 2. валяк, волец иопрl■гцоегъ ж валентнаст; валенция инсшоя висшо валентност табра.лнои хибридно вопенцай дребноя древна [парциална] по— лентнсст цапоовлрццол насечено валентнаст нулевая нулево вопентнcет остаточная остатъчно волентнест cтоицотрльнои игоицотепно волент- ност пилижигрпьцоя иcпижнгепцо во— лентност сиеРедноя свсРедно вопрнцай иапрптцый валентен иапррамцд м напеоамад, омнд но вале¬ риановото киселина, CH3(CH2]5CONHJ нолррил м нолер(о)нл (радикал), СН^СН^О- напроcидац я валериидин (тропинок алкалоид от Duboisia InyoooroJdes R.), Ci JH25NO5 C-иопеоилок'гиц м у—вопррcлоктcн (.пы¬ тан на 4-хидроксиtlснтанеса^на ки¬ селина), С5Нв02 воперcиитонл м валероцитрнп. пентон- ннтонл. CaH9CN валидол м фарм. нопндcл (разтвор на ментол в метилизовалерянат) валин м нолин, 2—омано—3-мртапвсга- нсна киселина, (СН3)2СНСН( N H > )СОО H полек м валц, налеа бороздчатый набразден (рифе- ловон] валц — у рифленый вж, всрездчотын волск иольцрионир с иолцсвонр вольцивно ж 1. вопцинанр 2. волцс- вочко (машина за ва.шаване) иол ьцоиый_валцоз вальцы мн ], валцино машина, нолии- ион ко 2, валци, валяци дреРильныр валцово трошачка мельничные мелнични валци июль— иклоднтелнн валци
55 BAH иальцы, питательные .захоацноща [псд- крониощн] иолцн профильные профилни налци —'у пустотелые кухи валци резиновые гумени налци рифлёные набраздени [рнфелсвани] валци смесительные смесителни волцн, нолцои смесител валяльный текст, тепаннчен, тепави¬ чарски волянир с текст. тепонр, валяне валять текст, тепам, волям ванадат м вонодот, сол на орто—, мега- или инренанаанрвато киселина — аммония оменирв йегавонодат. [NHaIVOj — нолня колирн cотcванодаг, KjVO+; колиев мрганацолаг. KVOj — литня литиен мртовонолот, LJVOj . 2Н2О — натрия натриев cогивонодот.No5V0A; натриев nароноцалот. NoAVl07; нот— риев йегонанолот, NoVO¬ — серрбра сребърен cогиванолат. Ag-VOi; сребърен иаоивацалаг. Ag+V 2О7 ванадиевокислый нонодат ванадиевый вонаднен вонаднй м ионаднй, V азотистый нанодирв ннтрид. VN —, двуPоомиетый ванадиев либрета, ванадиев (II) воийнл. VBn двуйедистый ванадиев днйиднл. ванадиев (II) йсанд, VJ2 —, двуклсрнстый ванадиев дн-лирна, ноноднен (II) хлорид, VCh —, Йодистый ванадиев (II) йодна, VJ2, ванадиев (III) йодид, VJ-. 6Н2О — ,рремнистый ванадиев силицид, VSh питисерннстый ванадиев (V) сул¬ фид, ианаднрв ирцгасслфид, V2Sj — , пятифтсрнстый ванадиев (V) флуя— рид, ианодири ирнгафлсорад, VF5 еронокаспый ваноанрв сульфат, VSOa . 6Н2О или 7Н2О трёквримнстый ванадиев (III) вре— мнд, ванаднрв гоиPримил, VBr- — , трёкйслнстый ванадиев (III) Исанд, ванадиев гоиPоийад. VJ- —, тоёкеерннстый ванадиев траеслфнд, V2S- ианаднй, тоё-фтcрнстый ванадиев (III) флуорна, ионоанрв гоифпсирал, VF- трёк-порнстый ванадиев (IH) хло- рнд, ванадиев гонклcонл. VCl- углеродистый ванадиев карбид, VC — , фтористый вонолирн (Ill) флуорил. VF3, VFj . 3Н2О, воноанрн (IV) флуо¬ рна, VFa, ванадиев (V) флуорид, VFj клирнстый воноанрн (lI) хлорил, VCI2, ванадиев (Ill) хпиоид.. ванадиев (IV) хлорид, vCli — , четырё-фтористый ванадиев (IV) флусрнд, ванадиев трграфлсеоил, Vf+ четырёкклсрнстый ванадиев (IV) хлиоал. ваноанрв гргоакпирид, VCli воноднл м нанолип. воноднлсно група, VO вримистый вонодиен (Ill) оkсибои- мид, ванадил бромид, VOBr, ионо- диев (IV) иkсиPоcмил VOBr2, вана¬ диев (v) оkенбоойал, нанодил три- боcйнл, VOBr- еропокаслый ноноднрн скснсулфот, нанолилеулфог, VOSOa фтористый ианодирв (|V) оkсафпуc- рид, VOF2, ванадирн (V) иkсифлсо- рид, вацодилтоифпсиоил. VOF- — , хлирнстый ноноднрн (III) оkеахлcоал, нонолнлклооид, VCC1, ванадиев (IV) ckеахлcрад, вонолилдахлионл, VOCI2, ваноанрв (V) cксихпорнд. во— нолнлгрнклиоад, VOCl- ванадинит м минер, ванадинит, Pb5 [CV(VOi)-] ион^ррсс м [вацтоРе (предка пещ в шахт- ните мсдетепuлна пещи) вопдецвооцдент м минер. ноцдрцрроц- арит, CuO . UOj . 2,5Н2О ианнлаль м ноннпaп, 5-рго кси—А—хид- 0Оkеавензолдрхил, (C2H5O)CeH-(OH)CHO ванилин м воннлнн, 3—метяксн—А—хид- 0ОкеиPрнзолдрхап, (CH-O)CeH-(OH)CHO иониль ж нацапнй (Vo—iJIJo Plum.) ионнльный воннлрн, ванилин ванкомицин м вонкемицнн (антибио¬ тик от Streptomoces Orientaiis) ионно ж 1. вана 2. баня 3. вана (кон¬ формация на ииклохексаиа) ворованная барабанен апарат зо голноназиоане восстановительная ррлсkцнонна Роня
BAH 56 наипа, высоантрльноя утаителна воня [вана] гальваническая вана зо таnвонази- ронр (електролизьор) —, тольвониилостачрсная талвоципла- стична баня [воно] гипосульфитная фото фиксажно Раня —, диафрагменная диафрагмено воно, диафрагмена клетка — для матирования стькл. матиращо боня зоколичноя воно [баня] за закаля¬ ване зокрриляющоя кож. зодъбвоща ро¬ ня (обикновено фиксираща сьс за- дьбващи добавки) киепcтнай кисело [киселинно] боня красильная багрилно раня ~, псдальцая вона зо капойдисване ~, масляная маслено баня ~, металлическая метална боня ~, митчильнаи баня за смекчаване [смекстявонр], смрождаща баня нагревательная нагревателна [но— грянно] баня cсоднтельнои текст. утаителна роня ~, иклаждающая 1. о-лалитрлца Раня (за охлаждане на инструменти) 2. клоднпно баня пропиточная импрегниращо баня, воня за цаиcйвацр (напр. е багрило) проявляющая фото иоийватрлца раня —9 солевая силна баня травильная вона [боня] зо войн— вонр (разяждане на метали) — , щелочная алкално баня электрическая ссляноя силна елек¬ трическо воно [боня] зо закаляване электрcлитнчрекая електролитно нона, елрктрcпнзьор, електролитно боня ваннер м тръснпа (широка трьскаща се лента за сухо обогатяване на руда) вантуз м душник (въздушна клапа за автоматично изпускане въздух от водопровод) вапор м вапор (цилиндрово масло за парни машини) вар м 1. котран, гуарен 2. смела, зяфт, пъкуро (вж. пек) варнть 1. варя, готвя 2. варя, добивам, ииnсчавам (сапун, смола, метал) варитрон м варитрин (тежьк мезон) варко ж 1. норрнр; добиване; преро- битка 2. ворка (определено количе¬ ство продукт, получен при едно варене) 3. нуnkанизараце —, цaтооццол натрснсва обработка, об¬ работване пс метод (при производство на хартия) — стекло стапяни на стъклото сульфатная сулфатна обработка, сулфоз■ Iipouec (при хартиеното про¬ изводство ) —, сульфитная ислфитна обработка, еупфитпрcцре (при хартиеното про- изседстве) варница ж еиповооио, силннца нота ж вата; памук —, освестеноя азбестово вота тнтоиекcпичecкaл кагоисkcпичр‘ll [медицински] помук гремучая гърмящ памук стеклянная стъклен памук, стък¬ лено вата шлакивоя шлаково вото, шлаксна вълна нотРр-жокрт м нодна рнза (охлаждано с вода пространство около шахтова пещ) ватррнт м минер. натерит, CoCO- ватт м вот, W (единица мярка за мощност на електрически ток) ваттметр ж ел. ватметър ватт—час м вотчос (единица за измер¬ ване на електрическа енергия) вашгерд м оудcиоомавачkа, ной-прсстс устройство за промиване но злоти- нссни пясъци введение с въвеждане; икорнонр; вна¬ сяне; внедряване — карбик'снльцcй вкарване на ^Pa^^^ групо, kорPинеалаоaцр вдавливание с в^есяване, вкарване чрез пресоване влингать вмъквам, вкарвам вделанный встроен; игрален; взндон; имcнтарон вдувать идуквам вррооcбоозный ветрилообразен иезуиип м иезувин (анилинесекaфнсе) вектор м мат. вектор врнтиональнcсть ж врктираолцcет
57 ВЕС векториальность кристално оцизогроиий нектарный ирктсрен величина ж 1. големина; размер 2. ве¬ личина (физична) абсолютная абсолютна етойциет аддитивная аантнвно величина векторная векторна величина измеримая измеримо величина нсксмая търсена величина максималЕноя максимална стой¬ ност минимальноя минимално стойност мннмая аматацроно величина натуральная естествено големина —9 обратная реципрочна [обратна] ве¬ личина •—, относительная относителна величина переменная пеетиинцои иримрцnиио величина постоянно величина, константа предельная гранично ^0^0^ —9 производная производно величина результирующая резултатна вели¬ чина скалярная соларно величина сррД1>ця средна стойност нелсснт м велосит (леко минерално масло) ирльи-nрчь ж въртяща ср пеш, вети-пеш иенталаоcванир с вентапаранр вентилировать вентилирам иентиль м вентил, клопо, клапан (вж. също клапан) аварийный авариен [осигурителен] вентил байпасный обходен вентил —9 бороретспнрующнй регулатор но налягането, баростат вдувной нагнетателей вентил входной икодрн вентил выкидной изходен вентил газовый гозев иентил дроссельный дрcсрлноош клапан, дросел запорный спирателен вентил обратный възвратен [обратен] кла— пан —9 распределительный разпределите¬ лен иентил, разпределителен клапан оРДCKцаицIныв редукционен вентил м вентилатор —9 всасывающий вж. вытяжной вен¬ тилятор вентилятор, вытяжной смукателен [из¬ смукваш] вентилатор, енс-осетро натнргатрльныв нагнетателей [иду-— вателен] вентилатор осрвоИ ссои [поcирлеоец] вентилатор цецтоcPржныИ центробежен нен- тнлотор вентиляционный вентилационен ирцталяцил ж 1, провет— ряно^ 2. вентилационни съоръжения вытяжная ирцгилацай чрез изсмук¬ ване естествена, естествено вецталоцай нагнетательная нотнртателцо врн- тнnацня. иентилоцня чрез иду-нане* вератрин м вератрин (алкалоидна смес от SobodJlbo offlcJ—olis) вератроп м веронал, 1.2-дийетckсa— бензол, СеН|(0СН5)2 вернв^й м веркв,лой, сурово опcво вермикулит м минер. вермикулит вершодскит м минер, всрнадскит, Cui[SOi]-(OH)2.1Н2О верньер м нониус веронал м неренал, 5,5—лартнпPарPнту- рева киселина, (^Hf) . C(CO1NH)2CO веринал-натрни м мелинал, натриево сил но веронала, CeH—O5N2No вертикальный вертикален, отвесен вертлюг м 1. бутален, болт; ресорен болт, шнйка на цопфо 2. шип на понта, ос иертушна ж въртележка, перко, интли ~, гндоcметончecкaи хидоимегоачна перка (водомер) иее м трглс атомный атомно трглс Pосттc ррутс [брутно] тег—о волсиой брутна [обши] тегло тромм-мcлркупионый грам-молс- кулна тегло —, засоленный еопрцc тегли (на осо¬ лени кожи), трглс на консервирани чрез иеилйвоцр нижи нетшшын удельный истинска отно- ситрлнс [специфична] тегло (с от¬ читане на порьозитета) кажущийся удельный поавидни ст- цисагрлцо [специфично] тегло (без отчитане на порьозитета) молекулярный молекулно тегло насыпной насипна тегло нетто нета тегло объёмный обемно тегло
ВЕС 58 вес, парнов кръвни тетс, зелене тегло, тегло но суровата кожа сcбетирццыв еиPетврцо тегло —, средния средно тегло су-оИ сука тегла удельный относнтрnци [специфично] тегла эквивалентный еквивалентно трте иеснть тежа иееииов тегловен, тоовuLMPTоачреkа (за анализ) весы мн врзнн; теглилка; контор аитcмотнчрекнр автоматически везни —9 ацаnнтнческир демпферные оноли- тични нрзни с демпфер аптекарские аптечни (аптекарски] тезни — Вестфаля Вестфаливн везни газовые газови везни тилрcстотнчрскнр хндросгагичцн везни десятичные десетични везни. де- цимал — , кольцевые прътенни. [ринсоа]} незно кcнирйеоныр нинврйеоца незнн (приспособени кьм конвейер) крутильные везни кроновые кронеи кантар парcратcрныр лоРсротсрнн везни микриацолитнчрские ^^00^™- тични везни мртрипотическнр етоцдоогна [ета¬ лонни] везни настольные настолни везни проовнcппрчйр оозниромрнни везни — , образцовые 1. калибрирани везни 2. прецизни иезнн пружинные пружинни врзнн поплавковые вж. весы Вестфаля оовнииnрчар ровнcоамецнн везнн ■—, рычажные лостов контор, полата , соте'нныр цецтийални везни, црн- тимол ~, техно—химические хнмнкстекнн- чрснй ирзнй — , тcрсаонныр вж. крутильные иесы —, точные прецизни иезни циферблатные настольные цифер- рnогнн настолни везни иртвпенир е разклонение вещество с вещество, материал; сред¬ ство (вж. също средство) вещество, оPсcрбиоовоннcр абсорбирано вещества , абсорбирующее абсорбиращо BP- шеетно. абсорбер , адсарбнрсионнор адсорбирано ие— щеегно, адсорбат , адсорбируемое адсорбируема BP- щрство, адсорб^и , одсcрPИоующрр адсорбираща BP- щрствс, адсорбент, адсорбер, адеcоб- циснно средство октиинрующер активатор, активи¬ ращи средство —, амфотерное амфотерно вещества, омфалит —, онтибaотaчрекир антибиотик онтндртоноцнспнср оцгндртcнациин- нс вещество, онгндртиногоо оцтисеитичеекcр антисептична ве- шеегви. антисептик оромогaчрскир ароматно вещество; оримотнчно есенния Pалnоетнcр волостно вещество белковое белтъчна вещество, бел¬ тък ■ белящее избелващи вещество всевор химическое итровлиюшрр бойно отрова, бойна химическа от— ревна вещество, бойна химическо вещества взвешеннее суспендирано веще¬ ства изрывчотир взривна вещества, екс¬ плозив вкусовое вкусове вещества иодиемигчоющрр омркитнгеn на ведата вспемоготельнср спомагателно ве¬ щество иыеокоиипцмррцcр иолнмерцо ве¬ щество, внеиkомилеkслнc вещество ияжущрр свързващо вещество, скреп, апоител темиnнгичеекcр хрмипизин горючее тирпиви вещество, гориво дртозноуюшрр дегазатор —, дезинфекционное дезинфекционно средстве, дезинфектант —, дрсрнснPипизаруюшер дрсрцеаPнли- затир (органично багрило, понижа¬ ващо светлочусстситслнесттa на фо¬ тографския материал и незасягащо другите свойства на фотослоя)
5.9 ВЕЩ вещество, дробящее взрывчатое вои- зонтно взривно вещество ~, дуби..льнор дъвнлно веществе дсшисгор ухорщс [приятно мири¬ шещо] вещество дымacррозсюшрр днмоивоозуно— тел — , естествени—активнее cnтнчеекн ок— тиннс вещества жаропонижающее оцгиинортиk —, жировсе маетна [мознс, маслена] вещество зож^'отельнае запалителна вещества —, зольное прпелно вещество, пепел — , ицнuинpyющрр взрывчатое нниин— ирощя взривно ирщеетвa клейкое леплива вещества — , кижнcнооывцор отравляющее от¬ ровно кожнаорриннс вещество красящее багрилна вещества, бог— рила констоллнчеснор кристални веще¬ ства —, петкоиcепламецяюшееси лесноза¬ палимо вещество I ? ? лекарственное пеkаоегнрци вещество ♦ летучее пргпнво вещество местниоцретрзирующер форм. мест— цоанрегрзаооши вещества, пиkопрн онестетнк минрральнор минерално вещества нaокитачрекие норкотнчно веще— ствс, наркотик —, нейтральнее неутрално вещества нрортоцнчрекор неорганично не— щрство нрстаИкар отровляющрр нетрайна [летливо] бойно cгоcнцc вещество —,. обезвоживающее обезводняващо вещество, лехилоагнрощc средства сби^рядовн^ср огоавляюшрр ившо- огоонцc бойне вещество aкаеплющрр cкнепйвашо вещества (cкнслнгеп) cотацнчрскaе органични вещество cсветпиюшее фото осветляващо ве¬ щество (увеличаващо прозрачността на суспензия. стькло или оптическа система) . остаточное остатък остатъчно вещество, aтровлиюшре 0^00^ вещества иат^тепъцир хранителна вещество вещество, плён1кссврозующзе фнлмссР— ратуващо вещество и0бочнcр странична [съпътствувошс] вещество иcверкностнc-aктнвцcр повърхност— неактивно вещество поглошаюшер потnъшошо вещество, сорбент, абсорбент иоетaоaцное странично [снгчи— стващс] вещества престар преста вещества, химичен елемент прoтивcисолноуюшрр фото nооти- нoвoaпиоашa [aнтнвoопарощc] ве¬ щество (предпазва от спонтанна ре¬ дукция незасветените емулсионни зьрна на фотослоя при проявяване) ~, притциcпcциецор иоcгннcлнаончцо средство проявляющее фото nоойвяношо ир— !^^Bc, поийнигеп (основен компо¬ нент на банята за проявяване, бьрзо- действуващи редуктори вьв фото¬ графията — органични вещества: ме¬ тол, хидрохинон. фенидон. пирогалол. анизол и др.) радиоактивнее радиоактивно ве¬ ществе раздражающее кожу дразнещи ко— жата вещества раздражающее cгровпиюшер раз- д0озношc Райне отровно вещество разъедающее разяждащо веществе Oоетвcоимир разтворимо веществе Z-, реагирующее реагиращо вещество ростсиор растежен фактор ~, сокарнстор захарна вещество связующее свързващо средства склеивающее слепваща вещество сладкар сладко вещество слезоточивее cтровлйюшр*р сълзи— твернс РсИни отровна веществе ейозcчнcр мознпнc средства [ве¬ щество] смачивающее ^0^^110 вещество стойкое cтровляюшрр стоРилно бойня cгоcвнc вещество твёрдое твърдо вещество тснирующрр гcннрошc вещество (използува се за оцветяване на го¬ товото позитивно фотографско из¬ ображение в определен геят — ка¬ фяв. кафявечервснакас, зелен, син и др.)
6» ВЗА вещество, удушающее стравляющее за¬ душаващо бойно (^co^ вещество —, ссkcояющрр ускоряващо (^^b^ вонетс) вещества, фcтакогоnнзотcр фикеирсющрр фиксираща средство, фиксаж (най-широко използуван вьв фотографията е натриевият тио- сулфит, Na^Oa) кимaчеекcр Pcpbop химична бойна вещества экстрагируемое рkетоокаоурма ве¬ щества — , экстрагирующее екстрахираща ве¬ щество [средства] экстрактниное ркстроктно веще¬ ство илcвaтяр отровно вещество взаимный взаимен, двустранен взаимодействие с взаимодействие взаимодействовать взаимодейству вам; реагирам взаимозаменяемый взоимозомрннм взаимосвязанный взаимно свързан взРолтывонир с разклащане взбалтывать разклащам; разбълник- ном (течност) взвесить претеглям взвесь ж суспензия взвешенный 1. суспендиран; в кипяш слоВ, флуилазиооц 2. претеглен взвешивание с претегляне взвешивать претеглям взмучивоцар с размътване, розрълннк- нонр, разбъркване (на утайка) чрез разклащане взмучивать размътвам чрез разкла¬ щане взрыв м взрив; експлозия, избухване взрывание с взривяване взрыватель м заполко; взривотрл головной челен взоивотел дистанцняццыв дистанционен взри¬ вотрл ударный ударен взонвогрл взрывать взривявам взрываться взривявам ср, азбсхной. рксплялиром взрывной взривен, експлозивен, избух¬ лив взрывобезопасный взраняPрзяпосрн взривяяnaclнlий взоаняяиоерн; азрухпан. предизвикващ експлозия взрывчатка ж експлозив, взрив, изрух— ^00 вещество взрывчатость ж избуклнвост, експло¬ зивност взрывчатый азPухлав, експлозивен взрыхлять разро-квом, провя рохкои взятне е пробы взимане на прябо вибратор м вибратор вибрация вибрация, трептене вибрировать вибрирам, трептя вивианит . минер. вивианит. Fej(PO4)2.8Н2О (железен (Il)-opmo— фосфат) вигонь ж текст, ватaн (прежда от памук и груба вьлна) видимый видим видна м видия (твьрда сплав) вuдcuзменрцaр с вадcизменрннр. моди¬ фикация; разновидност олnогр:опачрекcр аnотропно мидн— фнкоцня визир м 1. вcлойррцa стъкло 2. визьор, визнрка внллемит м минер. вuлемат, Zn2 [SiO4] (цинков ортосиликат) вити.л м виннл-, вини лова група, ви— нилсв ооднkоn. CH2 : CH- боcмнсгый вицнлво0йнд. POСЙPГU- пец, CH2 : CHBr йодистый вннилйсанд, йcдетнпрн, CH2 : CHJ сернистый яul1алрспфид, (CH2 : CHhS фтористый вини.пфпуaрид, флуор— етилен, CH2 : CHF ~, хлористый вацапклcонд, клсрети— JICH, CH2 : CHCI — , цианнс^'ый ннцнлаионнд, окрилс- цатрнп. CH2 : CHCN винилацетат м вацuлоцртот. винилсн естер но оцетната киселина, CH3COOCH : CH вицилaцртапрц вицнлоцетнпрц. 3- Рутен—1—ин, CH2 : CH C CH вццилбeнзол м внннлбензaл. стирол, CliH9CH : CH2 вн!ннладрц м виннлнден (радикал), CH2 : С< вйlне.lидeнxлaоuд м виналиаеихлcрнд, l,l-даxлооетапец, CH2 : CCh вннипаоcвоние с виннлиронр винилит м винилит, сзноченнр за пласт¬ маси от вацнлcви полимери внналcвыИ 0^^100 вuннлcтац ж отлагая (предаване на взаимното влияние на атоми и групи
61 вис атоми през система от спрегнати двойни врьзки) вицилсуnъфид м ннннлсслфид, (CH2 : CH)2S вннцптрнбрcмнд м вннилгрибройна, 1,11,2-тpибоoмргон, BrCH 2CHBr2 ванапклооид м онцнпклcрид, ж/юр- етилен, Ch2 : CHCl инни^.^;^1ст м внциилает (пластмаса на база поливинилхлорид без пласти¬ фикатори) винкель м винкел,' ъгълник виннокислый тартрат (сол на винената киселина) винный иннен вино с инно ррлое рйпо ннно бутылочное Pсгнпkоно инне гроздово инне вялие нзнегойло вино ~, выдержанное отлежало ннно грубое груви вина ■*, десертное десертно вино нтрнетое шумящо вина, естествено пенеща се 0^0 — красное червена вшю кррплРнное иоaснпено с алкохол инна крепкое снпцо на алкохол пнно, вино със сравнително високо сълър- жоннр но алкохол купажнсс купожнс вннс; вино, по¬ лучено от смесване но няколко вида [партидн] ликёрное ликьсрнс вино мancдор млада инна, цеaгпржaпо вина cкперццcр нзPнетррцc от утайки инно плодовор плодово вино; инно, по¬ лучена при ферментираме но плодове полусухсе полусухо инно столовое трапезно инно сухое сука инна, натурално вино шнпучрр шумящо [газирано] вннс шшотродетво с лозарство иннодел м нннор винсдрлир с винарство вацодрльчеекuй винарски, оанопоcнз- водителен вацcксоенар с воррнр (печене] но ракия «■нcмро м внцcмро, епаотомео винт м 1. винт 2. внтлс винт Архимеда архимедов вннт, шпек, вида борошковыВ крнлен винт бесконечный безконечен винт, чер¬ вяк ~, грузовой товарен вннт зажимный притегателен винт — измерительный вж. микоометоачри скнв винт ~, макрое1РтрачрекиИ мнкоcмртоачрн винт ~, нажимный регулираш [стопсрен] вннт ссганcвcчный cтроцичагрлен (фик— снрош] вннт иннтссвразный оннгcaврозeн, спира— ловидрн BHHbOH м ниньон (синтетично влакно— сыюлимер на винилхлорид и винил¬ ацетат) онньон H внньсн H (синтетично влак¬ но—сьполимер на винилхлорид и акри¬ лонитрил) висмицип м 8И0МИ11ИН (антибиотик) инофирм м инофирм, CsH9)NOJC1 (анти¬ септик) инраж м инрож (разтвор за тоииране на позитивни фотографски копия) вирнанн м вирнднн. CiqHi0O6 (анти¬ биотик) вноцаифncрнн м онридафлaриц (mtpo- лидинов алкалоид от Cynoglossum viridifiorum). CuH22NOa вирирование с фото тан и ране (оцве¬ тяване) вирулентность ж внослецгнcет (коли¬ чествен израз на способността на даден микроб да предизвиква заболя- вания) вирулентный вирулентен вирус м вирус ~. фильтрующийся фият руваш ср ви¬ рус вирусный вирусен вискоза ж текст, вискоза внскозимрто м онcкoзамргъо каинляоный метър крутильный метър моят^н^1ковый капилярен онскези— ГС03ИОHРH онc'кcэайргьо с ма— коло , оcтоцнcнцый ротационен внекозн— метър
вис 62 вискозиметр с вращающийся цилиндрам вж. оcтоцнанцыв вискозиметр ~, шариковый вискозиметър с топчр вискознмртрня ж висkозимргрнй (ме¬ тоди за определяне на вискозитета) вискозин м вискозин (тежко машинно масло) висмут м басмут, Bi азотнокислый висмутов (III) нит¬ рат, Bi(NO3)S . 5H2O водооcднетый бисмутои кидрид, BiH3 двсхnорнстый бисмутои (II) хло¬ рид, бисмутсо аи-лорна, BrCl2 йодноватокислый бнейугов (III) йодат, Bi(JO3)3 ~, мышьяковокислый Рнсмутов оогc- арсенот, BiAsO4 cдцоероцистый бисмутов маоно- сулфнд, BiS cдцокпорaетый биемycoв моно- кларид, BiCl ортофосфорнокислый бисмутси ор¬ тофосфат, BiPO4 основный азотнокислый оснаэрн бн- смутов нитрат, ваемугилнатоог, BiO(NO3). H2O cенcвцыв двухромовокислый осно— вен висмутов рн-ромат, рнемстип рнхоойаг. (BiO^C^O? сснсиныи углекислый основен вн— смутси корвонот, Pасмстал карбонат, (BiOhCO3 иятнфтооаетый висмутсв (V) флуо- рид, висмутов прцгафлсорид, BiF3 ерлрцнетый бисмутси (III) селенид, Bi2Se3 сернистыИ Расмутов мcцcеупфад, BiS, висмутсв (III) сулфид, бисмутси ^.сулфид, BiaS3 сернокислый бисмутои (III) сулфот, Bi^SO^ ~, теллуристый бисмутои (III) телурна, Bi2Te3 трёквромнстый Pаемстcв (III) три— брсмна, бисмутои тонвоaмиа, BiBi*3 тоё-йоднетый бисмутсв (III) йодна, бисмутои тоайодаа, BiJ3 трёксеоцасгый бисмутон (III) сул¬ фид, бисмутои ^.сулфид, Bi2S3 тоёкфторастый бисмутои (III) флус— рид, бисмутои ^.флуорна, BiF3 инсмут» тоё-хлcрастыИ бисмутои .(Ш) хлорид, бисмутои трахпорал, BiCl3 фОсфорнокислый Расмутов орто¬ фосфат, BiPO4 ~, четырёк-лооиетый бисмутои -(IV) хлорал, бисмутои тетоохпооад, BiCI4 ~, щоврпрвокаепый бисмутои (IlI) оксалат, BI2(C2Oa)3 . 7Н2О онсмутат м натрия нотрнен метавн- смутат, NaBiO3 вцемугил м биейстил. Pнемстнлcо ро— дакал, BiO- азотнокислый внсмсгнпнитоот, ос— новен бисмутои нитрат, BiONO3^O бромистый Pu^^бромид, BiOBr ~, двс-рcмовaнаспыв бисмстнпвнхоо- мот, основен внемстон внхромот, (BiO)2Cr 2O? йодистый бнсмутилйсднд, BiOJ ~, утпрннслый виемутипkоовоцот, основен раемстоо карбонат, (BiO)2CO3 фтористый Pнсйстнпфлсcоид, BiOF кларнстый бнейсгилхлcоил, BiOCI висмутин м 1. минер, бисмутин, BiS3 2. висмутин, внсмутcвcлооcд. BiH3 вистанекс м внстонрkе ( търговско наи¬ менование на полиизобутилен) интамнн м витамин оцтuекооPутцый вж. —. противи— цинготный витамин противсанемнческнй онтнонрмнчрн витамин (Емсгрн) прoгивотеморротичрскнй антахр- мооагачец витамин, витамин К поотивоксроoфтопьмачрскни онти- нсерофталмичрц ннтомнн, аксеро¬ фтол, внтамнн А прaтивcнрврнтичрекuй am.^!^- - тьчен витамин, витомнн Bb аневрин, тиамин поoгцооиелпатоическнй иоогивопе- nотрон фактор, РР-фоктср, витамин PP (амид на никотиновата киселина) ~, прстивсрокитичрскив оцгиоа-ити— чен внтомнн Д, колцнферол ~, иоaтавcстроuпьцый онгuетррuлрн витамин, витамин Е, токоферол прaтuвcцuнтaтцыИ онтиеkоорутрн внтомнн, витамин C (Е-аскорбинова . киселина)
63 витамин Bi вж. протнвcнрвоцтичрскнй BHnTBMiHi витамин B2 витамин B2 (фактор на растежа), рибофлавин, лактофла¬ вин витамин B6 онтамнн Вр) адермин витамин C вж. протнисцинготный вн- гайнц витамин Д вж. иротцвcрокнтнчеекий витамин внтомнн E вж. протнвоетеоиnьцый ви¬ тамин витамин H внтамнн Н, кожен фактор, рнотан внтомнн K вж. lIO0гицотрйоораг'нчеекнй внтомнн внтомнн P натомин Р, иромеабипиге— тен витамин, рутин витамин PP вж. поотнвоиеллагончрекнй внтомнн витоманнзоцня ж внгайнцизоцня, ви- тойнцнзнранр, оPоготйианр но при— луктн с ло11ълннтрлно внесена он- томинн интОмнннзнравоть онг0йицн'зноом, оно— сям лcиьпнигепна ннтомнни в про¬ дукти витамипнссть ж ннгамнцност витаминный витаминен витаминозный ннгойuнозрн. съдържащ витомнни витаминосодержащий съдържащ вита¬ мина витерит м минер. интернт, BaCO3 (ба¬ риев карбонат) онтрОзазальт м внгообозапт, стъкло- индрн базалт виттнкрннт м минер, внтнхрцнт. Cu2BiS2 или Bi2S3 . 3Cu2S ин-ревой вахррн. ин-ров вцкррaPоазaвание с онкоообоазсоанр инхрь м вихър вкладыш м 1. влажна, вкладка, втулка 2. логерно черупка включатель м вkпючногрл, прекъсвач, електрическа ключ включать включвам включение с 1. включионр (напр. на ток) 2. включение (чужда частица в минерал, отливка и др.) вкооилрцар с впръскване (примесване на • чужди зрьнца в някоя маса) вкусовой вкусов, придаващ вкус влого ж влога, вода ВНУ влога, атмосферноя атмосферно влага тигрcекcnнчelеlkaи хнгроеkоинчцо влага гидратная хидратно вода впоговоепрацмчивcеть ж възпрарм- чивост към влого впотормкнй иотпъщаш влогото; хитро- скоинчрц ологозадрржоннр с влогозодъожоне влагомер м влагомер, хнтоометър влагонеироцицaрмый олагcцрпроцн— цоем влогоотдрлнтрль м нпотоотдепнтеп влогaеодрржонне с съдържание но влого влотaетойкий влагоустойчив, устой¬ чив към влога влатоспооцый влотосиоррц (който не се засяга от влагата) влажность ж влажност, влога абсолютная оPеопюгно влажност отllоcительнaй огцоенгрлцо влаж¬ ност —, удельная специфично влажност влажный вложен вливанне с наднианр, вливане вливать вливам, цопннай влияние с влияние ~, стеричрскор етерично [иp<оcтрон— стирно] влнянне температурное грмпррогсоцa влня— ннр эпектоонцор електронно впийцие олнять нлнйй, оказвам emme вмазывание с зомозвоне вътре (в нещо). понkреиянр чрез зомозвоне вмазывать замазвам вътре, прикре¬ пим чрез зомазноне вместимость ж вместимост, обем вйестнтеnьцый просторен, гоnйм, oPp— мнст вмятина ж ^Pa^^, вдлъбнатина (от удар) внахлёстку чрез ирипakоноонр (начин на сьединяване. заваряване) внеклеточный извънклетъчен внесение с внасяне, вкарване внешний външен * внутренний вътрешен внстоиврнный HHTР0BРЦОЗРЦ вцутрнкnрточцыИ въгоешноkлртъчрн вцстрнкомппркеншц вътоешнокомппIeк- срн вцутоиконста ппuчрекнй столен
ВНУ 64 z" внутонмрталлнчреннй вътрршнометалрц вцутоимonрксnирный въторшномопр- кулен вотцуто-выпyклыв вдлъбнато-изпън- наи. коцkовцо-коцврнерн вогнутость ж вдлъPнотоег. нонковн— тет, b^^^^ вотцстый вдлъбнат, kоцковрн. огънат вода ж иодо, H2O оммночноя амонячно вода борнтооои ворнтно вода (разтвор на Ba(OHh) брссульфотноя свободна от сул- фотни Вонн иодо ~, вaпотцои блотно вода борная фирм, борона вода ~, боомнал вромно иодо — , буровая иодо (глинест разтвор), използвано при сондиране ~, иодозная валозно Bogo, утаечна иодо впитанная иоосмсkона иодо z, газированная газирано вода гигроскопическая адсорбирана иода z, тидротноя хидратно вода горькая горчиво вода (сьдьржаща магнезиев сулфат) z, трсцтовои подпочвена иодо z, дважды перегнанная двойно де¬ стилирано иодо z, деаэрированная орезтазрна вида (освободена от вьздух и други раз¬ творени газове) z, лнстиллнроиоццaи дестилирана вяло ~ дождевая дъждовно иода z, жавелевая разтвор но колари ха— иcхлоонд, жоврлоно вида железистая жеnйзосълържоша вода z—, жёсткая твърдо [воровато] вода ~, зомочнои мека иодо (за пране) z—, известковая норно вида ~, нпaиои тинесто иодо ~, наинлляоцал коинлйоца иодо Z-, кёльнская одеколон Z-, кипячёная преварена вода Z-, ключевая нзнорно иодо — , ноподрзнои клоденчеоо иодо Z-, коцдрнеацноlll{aи кондензационна иодо z, кaнстuтсцноннаи kоцстнгуцнонно иодо (структурно свьрзана вода) котловая котелно иодо —, коuстоппuзоцнaI^нои конетопизо— циснно вола иодо, крuстоппогндоатцоя хидратно вода z, минеральная минерално иодо морская морско вяло Z-, мигкай мека [неварсонта] иодо z, цаиPопер сверхтяж^лоя соръхтежко иода, T2O*0 ' ~, нефтяная иода, която съпраоождо земното мосла оборотноя оборотно оодо z, озёрная езерно оодо ~, охлаждающая охлаждащо [охлади¬ телна] оидо z, перегнанная дестилирана вяло Z-, nерегрeтои прегрято вода ~, переохлаждённая иорохлалрцо вода — перечной меты фирм, ментово вада Z1 пнтьроая питейно вода, вола за пиене ~, поверхностная повърхностно вяло z, подземная подземно вило z—, катранено оодо, шие— ляьа вило; суров дървен оцет — , иодшепaчрцная опkолнзнооно вода ~, пресная прясно [сладко] нядо ~, пpинзвaдетвецнaя иоcнзвaдетврцо [промишлено) вода Z-, промывная прямнвно оидо zz, прcмышnрццал сточноя отпадъчно промишлено оидо z-, проточная текущо [течащо] вода — , прудовая язовирно вода ~, речная речно вода Z, розовоя розово водо z, свежая пойсцо вола — , еоинцalоаи ялонрно [kуошсмрно] водо (разтвор на оловен ацетат) z, сnовнтрJьноя форм. розелобнтелно водо (разтвор на магнезиев сулфат) z-, снеговая снежно водо z, еядоиои сяда (газирана вода) Z-, солёная солена водо z, сточная отподно оодо z, етиячои застояло оодо Z-, сульфатная сулфатно вяло (сь- дьржаща сулфатни йони) -z, талоя снежно оидо (получена при топенето на снега) z—, тежёлоя тежко Bogo, z, текущая текущо вода -Z, умягченная омекотена водо Z-, хлорноя хлорно вида z, цеaлнгнaл зрялнтно водо (свьрзан* в зеолитите) z—, щелочная алкално водо
65 вода, ювенильная ю веннлно [първично] вода водно ж царская царско вода (смес от солна и азотна киселина е отношение 3:1) водный воден ииднaоостиоримый вcдцcоозгвооай, разтворим във оидо водоём м водоем, оодохроннnише оодоизмршеннр с оолонзйрстнмоег водомер м водомер иaдонрпооцицaeмocть ж нидоцеnоaнн- цоемост, видоцепропуеkливcст нодонеироницарм;>lй нолaцепоони идом, оодaцрn реиуеk*.i; н и водоотвод м иилиогиежланр оилеитиодчик м кондензационно [кон— дензно] гърне нсдеотдрлнтель м иодииглепнтрп: кан— дензно гБрнр надаячнезко ж нодcирсчuегвонр водоподготовка ж подготовка [п^^.два- Oитрnно обработка] но водата нидиподогреватрль м нодиогиипигрп. бойлер газовой газов бойлер нсдопадъёмнак м оодоиидейна машина водопровод ля водопровод оидиllоaцицaемccт ж нолипоицнцаемоег. вcдcпоопсеkл н вест водопроницаемый иолопоиннцорй, но— дcиооnссклив нoдорaегиорнмоcт ж оодоразгнaримоет, 00згвионйaет във водо оидcооетвооимыii разтворим вьн вала осдород м оолооод. H опкилйышьлкaонетый олкнторснн, RAsH2 атомарный атомен надарял бромистый бримиоодсрод, HBr ~ в еостоиннн выделения водород и носцрнтци състояние инсмутистый внсмсгонaДорид. би— смутои кнлрил, BiH 3 дисеррциетый водороден дисулфнл. H^2 диaлкилмышьйкииие•тый днaлkuп— орснн, R2AsH —, жндкай течен водород йодистый Во .инодооcл, HJ кремнистый енлиководород, си¬ лан, SiH4 лёгкий лек водород, ^cn^ H1 5 Руско-българскв технически речник воз водород, ’мцотисррцнстый пслисгровсс дирил, H^x мопекупйрный молекулен водород, H2 мышьяковистый арсеново/срод, ар- енц, ASH3 олиияннетын колоен хидрнд, стонан, SnH4 освронcвыИ рубео^но/срод, дн— тноетондномнд, H2N . SC . CS . NH2 соррхтяжёлый евоъхгежъk воля— род, тритий, T ерлрциетый српецинолооод, H2Se сернистый сероводород, H2S сурьмянистый онтн MОЦИИОЛО0ОД, старин, SbH3 теллуристый гепсоонодиоод. H2Te ~, фосфористый фосфороводород, фосфин, PH3 фтористый флуоро нодород, HF хлористый хлиронидиоид. HCl цианистый циановодород, HCN иодярианстый хндрнл, M1H водородный водороден оcдиеPирцнк м иодоеърнрогрл. каптаж, вилиевооннk 00/0^10 м иорлнвцнк водоструйный оcдоегрсен водостойкай водоустойчив водоетойкоеть ж вaлcсетийчивоет осдауказотрль .и оядопокозотел иилaумятчрцнр с омркогйнонр но во¬ дата иодоупооный волосетойчнн, иолицрпро- пуекпнв вилохоацилнще с вcлcкроцилншр, из— кустиен виляем виды ж мн сероводородные минераль¬ ные минерална ероииолироднн [серна] вода углекислые карбонатни (минерални) вода водянистый оядннст, разводнен видянсй воден возбудимость ж вьзбсдимcст иозвсднтрпь м възбудител, иоuчнцuгрл возбуждение с възбуждане возбуждений възбуден осзирденнр с и квоарот повдигане яо квадрат [но отара стрпрн] возведение с и степень етеирцуиоцр, повдигане но степен
воз 66 осзорат м 1. възврат 2. флегмо 3. ре— циркулот 4. отпадъци (които се врьщат отново в производството ) возгон м сурламот (продукт на суб¬ лимация) возгонка ж сублимация, сублимиране возтонaчцыц еубnимоцноцен возгоняемый еувлнмиоош возгонять сувлнмноом возгораемость ж възпломрцяемост, зо— папигрпност иизторарйый възпламрцйем, заполн- телен иизтирацир с запа.лиане, ипамвоне иоздейстинр с въздействие, влияние воздействовать к-ь^дей<тнну иам,, по¬ влиявам воздух м въздух жндкай течен въздух киндициинироионный коцлицнони- ран въздух сжатый сгъстен [ко.мпрнмирон] въздух воздухо дунно ж лскало. вдуквaш вента- nогор. въздукaвлухвaгрп ~, доменная доменно иъздскодувна поршневая бутално лукапи, бутален въздсхaвлсхвагрл ротационная рятоцнонно дсколо, ро¬ тационен оъздуковлсхнотел центробежноя центробежно ду-олс, центробежен оъзлс-оодс-оотел оазлскицaгоeвотрль м иъздс-анотррво— тел; каупер; регенератор виза сконрпооциlцаcмость ж оъзауконр— приннцоемоет. херметичност оозлскииxлоднтель м иъзлс-ои-лалuтеn иоздскоaчиегатрль м оъзлскaочиети— тел, въздушен филтър иaздскоиодaгревaтель м оъзлс-опод— гррнотел, оъзлскcнотоРвогел гnолкотрувный тлолkигръреи иъз- духоп одтороотел ребристый ребрен въздс-оподтре- оотел (с оребрени трьби) регенеративный регенеративен оъз— лухиnидторногрл, регенератор, кау¬ пер рркоуиеоотноlIый рекуперат^рн оъз— дс-оиолгрроотел. рекуператор ~, трубчатый тръбен въздукaиaдгор— оател ииздскоnооцнцорйосгь ж оъздс-aпро- цuцормиег, иъздс-aпропуенлнвaет оозлукоустойчноисть ж въздскоустaИ- чннаст, устойчивост но възлух иоздушни—ескоЦ въздушно сук, нзес— шен но оъздух ооздушный въздушен возмущение с смущение возникать възниквам иязникноирнир с възникване, иоява. по— явяване иозовцоиnрнuр с иъзоPноойOоце, под— ноойоацр; възстановяване возростонне с нарастване, увеличаване возрастающий нарастващ войлок м кече, плъст стеклянный стъклена плъст, стък¬ лено крчр вонор м ос кар (сеяфрамесокарбидна твьрда сплав) ' вилно ж физ. вълна вегучоя бягащо [иостъnотрnно] вълна взрывная взривно вълна зоту-аюшоя зотихвоща вълно ~, незатухающая црзотнхношо вълна поперечная напречно вълна продольная надлъжно вълна сортовая светлинно вълна стоячая стоящо вълна ударная ударно вълна электромагнитная електромагнитно вълна волнистый вълнист, оълниcроозрн иипцивой вълнов волско ж азтеглячпо машина, нзтег- лячко влакнест волскно с влакно ~ обана влакно от манилски коноп асбестовое азбестово влакно ацетатное оцетотно влакно белковое белтъчна влакно вискозное вискозно влакно джутовое ютено влакно ненсеетврццcр изкуствено илонно козеннииор казеиново влакно ~t капроновое капоициви влакно, олок— но от пипнkоиоaомнд ~ кенафа влакно от кенар [кеноф] кcкоеооор кокосово влакно коципллнор нaцaирно влакно пувйнор ликово влакно льняное ленена влакно медно—аммиачное медно—амонячно влакно
67 ВОЛ волскно, мышечное мускулно влакно нойnоцоиcр найлоново влакно нотурольнор природно влакно, естествено влакно нервние нервно влакно цатрицeллюnознир нитроцелулозно влакно попuэфнонор полиестерно нлокно растительное растително влоkни. влакно от растителен произход синтетическое синтетично влакно стеклйннир стъклено влакно клcикооир помучни влакно целлюлозное целулозно илокнс шерстяное вълнено влакно шлаковое шлаксно влокно оалокниотлрлнтрль м тогон м оипcйuт (сврьхтвьрда кар¬ бидна сплав, заместител на диаманта при сондиране) валяс м косъм Ba^^^ ж власинка волосной копнпйррн иопиеноеть ж коиипяоцист иопcеооинa м леяр. 1. !малко пукнатина 2. впоkцретист (дефект на стомана) иипосон м 1. жнчко, нишка 2. косъмче, kиеъйно пружина (на часовник) иопочрцuе с изтегляне горячее горещо изтегляне ~ труб uзтртпянр но тръби колодное студено изтегляне вольт м волт (международна единица за електрическо напрежение) оaпьтайето м нопгомргъо, кулcйетъо (уред за измерване силата на по¬ стоянен ток чрез електролитно раз¬ лагане на химични сьединения) медный медей нилгамргър серебряный сребърен нипгомрт•ьо вcльтмрго волтметър (уред за измер¬ ване на напрежението на тока) вольфрам м волфрам, W диубоcмнегый волфрамов (II) Pои- мнл, волфрамов дибромна, WBir1 диуйодастый волфрамов (II) йодна, волфрамов дийодад, WJ2 доусроииетыи волфрамов (IV) сул¬ фид, WS2 диу-порцстый волфрамов (Il) хло— рнд, волфрамов лихлиоид, WCh волфрамов нарвал, волфрамов фосфнд, вольфрам, йодистый волфрамов Г(П) Bcau^W^, волфрамов^У) HoaiHhjWJ кремнистый волфрамов снлицид, W2Si3 ~, п^тибромистый волфрамов (V) бро¬ мид, волфрамов иецговромид. WBirs пятиклиоисгыВ волфрамов (V) хло¬ рид, волфрамов пецга-паонл, WCIs тоёксроннетыи волфрамов (VI) сулфид, волфрамов ^.сулфид, WS3 z, утпрооднетын " W2C фосфористый WP или WP2 четырёх йодистый волфрамов (IV) йиднд, волфрамов тетроии/нд, Wj четырёк^ирнстый ' хлорид, волфрамов WCI4 чртырёкфтористый флуорна, волфрамов гртоафлсaрил, WF4 шретиврoмнcтый бромал, волфрамов WBr6 шретнфтионcзый флуорна, волфрамов -Рkеофпуорид, волфрамов (IV) тртрохпcрид. волфрамов (IV) волфрамов (VI) хекcaбоимнд, волфрамов (VI) WF6 шретц-лcраетый волфрамов (VI) хлорна, волфрамов крkеоклорнд, WC16 вc.пl>фоaйог м волфрам от (сол на вол¬ фрамовата киселина), M21WO4 ~ Оййонни амониев волфрамат, (NH4JWO4 ~ борня барнев волфрамат, BaWO4 ~ железо железен (H) иопфоойот. FeWO4 ~ кодмня кадмнрн волфрамат, CdWO4 ~ калня колари волфрамат, K2WO4 ~ кольция калциев волфрамат, CaWO4 ~ моргонцо манганов (II) волфрамат, MnWO4 ~ натрия натриев волфрамат, NB2WO4 ~ синнцо словен волфрамат, PbWO4 ~ серебро сребърен волфрамат, Ag2WO4 вольфрамит м минер. волфрамат, (Mn, Fe)WO4 иольф рамс ос кислый волфрамат, M2*WO4 осльф рамс вый волфрамов оопюмомртр м еж. оолюмеииметр
вол 68 иилюмртон,№екнй ноnсмо метричен, обемен оипюмрномето м вcяумометьо, срешо- мер ворвонь ж мос от морски животна (напр. делфин, кит. морж, тюлен) осррнин At верен н н (изохинелинес алка¬ лоид от Coptis japonica), Cn1Hi7NO;-, иcроцрцир с брюшине. окисление (на метална повърхност) иоооннть брюннрам, почeрнйй, оксн- анрам воронка ж L фуния, фунийка 2. взривно ямо 3. геол. вършина 4. уипътнитрп ~ Баби фуния на Бабо ~ Бюхнера Gi ох не рова фуния ~ Бюхнера, фарфоровая иcоuрпонино Бюхнерова фуния -'j дрлнгельной цел н тел но фуния капельная фуния зо приканване фильтровальная фуния с шотов филтър иоранкоовразный фупириндрн. фу— HИРИво0ЗРH ' оирит .н рулон, чокрък вороток лг нъртик виротяжко ж оPоьшачко (на изконни) ворс м влас, мьх ворсистый кардиран, разгласен, мъхест ворсит м фирм, всрснт (вид изкуствена кожа) ВОСК м восък горннИ планински восък, озокерит животный жниогинекн восък ~, изкопаем [минерален] восък иекуеет'оенцый изкуствен [синте¬ тичен] восък кондрлнлльений kондепипсkн восък (от PediIantbiiS Pavonis Boas) карнаубский карнаубой восък (от Copernicia cerifera) ~ копалото кашалотов восък, спер¬ мацет — моцтониыH монтанаи восък (по¬ лучен от екстракння на кафяви ка¬ менни вьглища). монтоциоkе природный природен [естествен] восък ~, пчелиный !■|чр.лен восък растительный роетнтрлрц восък углеводородный восък, съегойш ср от иътnенолиоcдн hump. оюкершп) воск, шерстяной вълнен нисък (в пречи¬ стен вид — ланолин) восковка ж восъчна хартня оя^коияй восъчен иоекcполоPцыИ воеъkaиидоррц воск—сырец м суров восък ооеп.ломрнрllнр с оьзилойрцяноцр, плом— ионе иоеиломрцирмcегъ ж зоиаnигеnноет, оъз- илрмрниемост ииеuпамрцлемый иъзипомрцйем, запали— телен ооспломрнить ньзпnайецяоом, зопалнам оесп.паменягьей нъзипойенйоай ср. запалвам се, пламвам иоеиоинмчноcр гь ж иъзирuрйн н ност: суецрнтибнnuгрг ииспонн.мчноын вЬЗПOUPйЧUИ восстановимый 1. иъзетоноинй, реге— неруем 2. орлсцнрсрм восстановитель н редуктор, редукционно средство оосетоновн'трльнl>lн редукционен; ре¬ генеративен вcестаниопрцир 1. 0PДCkЦUй 2. иъзстони- нйооцр. регенериране вoccтalloопиейоеть 1. pc > рнррурмост, иъзегоцииярйиет 2. ррдсинрсрйост ооеколящнй възходящ оcеьмцатийный cермогимец висьмииапрцтный осмоиоленгец, който P от асмо налентнарт ооеьмитоан1lнк .н криеш, оемaетен восьмигранный октард.рнчр*н ооеьмистcпьцик , i/ aсйоътъпцик воеьмuстcпьцый Сейоътъпрн вофатнт м тьрг. оофотнт (название на йоннобменни смо. ш) оощонно ж нellpoе1икaре1о тъкан, на¬ поено с BOChK вощаной восъчен; ноиисьчен всщение с ноносъчаионр. покриване с нисък, натрива нр с восък вощёный наносъчен, натрит с восък, пскрнт с восък вещано жълт [цenоPчнетрц] восък опоИвать ипоянам еиийоам, запияиой. заварявам (в нещо) опойко ж L иnойноне, заиоянонр, за— норявоне (в нещо) 2. опорното част ииоицный оперн, споен, заварен (а нещо)
69 ВУЛ оинтыооейисть ж способност зо по- лноанр [немукноне. поглъщане] впитывание с ^^Ba^, вейсkнаце. по- тлъшанр впитывать попивам, №^^00^ поглъ¬ щам впрыск At оирьеkвонр (на гориво а го¬ ривната камера) оnоыекuоацuр е L впръскване 2. мед. инжектиране, инжекция инутриорннор (интро)нриазна инжек¬ ция инсгрнйышечцор мсеkс-пцо инжек¬ ция ю./нсжнср подкожна инжекция впрыскивать опръсkной (нещо), инжек¬ тирам (пешо) воошатрnьцо-й jo йррный рсотационно- HЗОMP0PH вращательный въртящ, ротационен, кръгов вращать въртя вращаться въртя се вращающий въртян; оптически активен d-иоащающнй дясно въртящ, !-вращающий ля повъртип вращающийся въртящ ср вращение е въртене; ритания молекулярное е1иnрксnйонc н•ьо— тенр cп■тнчренор оптично въртене (вьр- тене на. плоскостта на поляризация. оптична активност) — плоскости поnяризоцин вж. оптачр- скор ирашрнир еооPaднир свободно въртене —, еaбетвеннaр еовстнрнa въртене удельное специфично въртене (пло¬ скостта на поляризация) вредность ж вреден за здравето фактор временный временен время с иремр астрономическое оегрономичреkи време — выгорання време но изтоойне. при— дължнгрпноег на изгарянето — нагрева BоPйP но нотойнонр, продъл¬ жителност но ^^ho^^ — облучения нррмр но облъчване, иоо- дължнгрпноет на облъчването — пр^орaщенил време на превръщане, поидължнгрпниет на превръщането — пролопрцил фото продължителност на поcйойноцртc оорми релаксации нррмр но релаксация- Oепоксацноццо време — экспоцио■ооанни фото време но екс— ииноцня, пролъпжнгепниет но експо нациято, рксиинаuнй вручную на ръка, ръчно, с ръце всасывание с исйскнанр. ^^ho^, по- тпъщанр всасывать исйсkнaм, папином, по— i лъщам всасывающий всмукват, смучещ, емс- котрлен оекнпоцир е кнпвонр; заниронр, оъз— енронр вскипать кипвам; завирам; възнирам оеnрнрццый роненен вспенивание с оазnрннонр оспрниватрль пениивоазснотрп оеиеlцннать разлениам исиимоготрпьный сиийатагрпрн; по— мощен иеиучниоцuр с издуване, надуване; пи— дуване, набъбване вспышка ж иломоацр, лсй ионе; из- бс-ионе оставка ж 1. иоетaнйцр; влагане; вме¬ стване 2. влажна 3. сппъгцнгрпно но— Phhko — и раму пиетонйнр и рамка оет'аопйть спатай. нйрегвам, имьkвай. поставям (п нещо) острлкнооннр с разтърсване, егоъсkианр встряхивать разтърсвам, ооздосеной вступать встъпвам, влизам — и реакцию встъпвам и реакция, реа¬ гирам всходы .мн кълнове' всхожесть ж къпцйрйосз ' втирание с нтърквонр, вкарване чрез розтрнвонр вторичный вторичен, секундеррн втулка ж втулка, гилзо; запушалка соединительная ни пел. еърлннитепна втулка втулочный втулкой исалроврозоиацце с фото нуалиронр (редуциране на неосветлените емул- сионни зьрна от проявителя за вре¬ мето на проявяване, което влошава фотографското и зображение} вулканизат м вулканизат (вулканизиран каучук)-, продукт след оспk0цuзнооце вулканизатор м нслkоцнзагоо
ВУЛ 70 вулканизатор, барабанный Роровонен вулканизатор кольцевой вулканизатор зо външни гума (единичен) вулканизация ж вулканизация рресерцол Pрзсйрна вулканизация (без прибавяне на сяра) горячоя горещо вулканизация местноя местно {локално] ос.nk0цu— зоинй (с цел поправка на гуменото изделие) — , прессовая пресова вулканизация (с едновременно пресоване на материала) формовая пресяно вулканизация във форма коледноя студено вулканизация вулканизированный вулканизиран ослноннзнроноть ослkоннзноой вулканнт м вулканит (марка вулкани- защитен ускорител) вульфенит м минер. вулфенит, PbMoO4 выбелка ж избелване, белене вывивать леяр. 1. нзнождом, извивам, uзчсkном 2. шайnооае^; изтиквам выбивка ж извиване; изваждане — лнтья нзРнноне [изваждане] но от— линка выбрасывание с изхвърляне выбрасыватель м изхвъргоч выброс м изхвърляне (нагоре) вываривание с uзнаоянонр; преваря- нонр вываренный изварен (получен посред¬ ством вареие); преварен выварка ж нзнорянонр, доРивонр чрез изваряване выварочный 1. изворен, дибит чрез нз- ваойнонр 2. служеш зо нзоаойноне выведение с 1. изваждане, отвеждане (напр. на жица, трьба) 2. извеждане (на формула) 3. изчистване (на петна) выверенный проверен; регулиран; на¬ гласен выверка ж еверйноцр. проверка; регу¬ лиране, нагласяване выверять евррйнам, привеойнай; ре¬ гулирам, натлосйвом, юстирам вывести формулу извеждам формула оыветоноонlир с uзнртояване; (^^o- нянанр чрез ирcнртрйцр органические органично изветря— ионе (дьлжащо се на микроорга¬ низми) оыиртоuоонuр, физическое физическо [ме¬ ханично) HЗHPT0ЯBОHP химическое химично uзнртойвоцр (предизвикано от химично вьздей- ствие) вывешивать 1. окачном; простирам 2. проверявам чрез претегляне вывинчивать отвинтиам, оознъогой вывод м 1. извеждане; отвеждане; изкарване 2. ел. извод выгиб м извивка, кривина выгибание с огъване, извиване выгнутый огънат, азиат выгорать 1. изгарям 2, изсъхвам, уорх— вам (от суша) 3. избелявам, изгуб¬ вам си цвета (от сльнце) выгреб м 1. изгреРнане 2. етсрuи. отпа¬ дъци ит горене выгружате^ м приспособление [ме¬ ханизъм] за оозгинаовонр выгружать стоварвам; разтоварвам выгрузка ж етинаонанр. разтоварване выдавать добивам, произвеждам, давам (продукция) выдача ж /06100^, иоинзвржлаце выделение с 1. отделяне, разделяне, изо- лароне 2. отделяне, образуване (но вещество из дадена среда) — виды [оррозсиоце] по вода — газа отделяне [cбоозсноцр] но газ, тозоотдрляне, гозсовоозсноцр — коагулята коагулиране — кристаллов отделяне [стайвонр, об— разуване] но кристали — металла отделяне но метол (елек- трохи-кично) — молоко лактация — парафина отстраняване по пора— фино (депарафинизация на маслени фракции) — тепло тcилоогдрлйне, отделяне но топлина выделенный отделен, образуван; изо¬ лиран выделительный отделнте.лен выделка ж 1. напрана, изработване 2. обработване выделывать 1. изработвам (грижливо, старателно) 2, обработвам выделять отделям, отбирам; изолирам выдержанный отлежал (напр. за вино) выдерживать 1. издържам (напр. на¬ товарване) 2. оставям до отлежи (напр. вино, сирене) 3. задържам
71 (за известно време) 4. поддържам ( температура) выдержка ж L отлежанонр (известно време при определяне условия) 2. за¬ държане, .забавяне (на процес) 3. сепоkcйноцр (откисляване на сто¬ маната в тоналната пет) 4. фото експониране выдувание с издуване, духоне (на стькло) выдыхание с издишване выемка ж 1. изземване, изваждане (на полезни изкопаеми) 2. вдлъбна¬ тина, яма 3. изррз, длъб выжигание с изгаряне, изпичане — по дереву пирогрофнронр — угля горене но дърво за дървени оъглашо выжиать 1. изгарям, опожарявам 2. обгарям, овалвам (с нажежено же¬ лязо или киселина) выжимание с изискване, изцеждане — сина нзтнеkвоце но сок выжимать изцеждам выжимки ж мн изцедки (накр. працини, джибри, кюспе) иыжнмпнк м преса, стискало вызревание с узряване выкачивать uзпийииам выкипать №^№00^ преkнияной; из¬ парявам выкладывать настилам; облицовам; из— знжлам выклёпывать 1. разпитвам 2. кова но студено выключатель м ел. прекъсвач, ключ, шолтер аитимагичрекнй автоматичен прр— късвач воздушный въздушен иоекъевоч дистанционный лнстонцноцрц пре¬ късвач масляный маслен прекъсвач выключать изключвам, прекъсвам, спи¬ рам выковка ж 1. изковаване, коване 2. аз— коион предмет выкрашивание с натрошова-не, нодоо— вйноце, uзоcциане; олющване выкрашивать 1. боядисвам 2. нотрсш— вам, цоентнйвой; олющвам выкристаллизовывание с нзkрнстопн- знронР вьш вылеживание с итлежаванр (напр. на вино), естествено стареене выливать азлниом (течност); отлн— вам (метал) ' вымазывать измазном, намазвам вымачивание с 1. изкисване 2. сРезся- ^Ba^ вымачивать 1. изкисвам; накисвам 2. cбPЗCОЛйHОM вымбовка ж лост, рулонои иърточ вымешивание с 1. оазмеевонр. разбърк¬ ване 2. омесване вымораживание с kоцнрнгрноонр но разтвор посредством охлаждане (кри¬ стализиране чрез замразяване) ; уни— щажова-не [нзтоеPиоцр] чрез замра— зйнaцр вымывание с миене, измиване вымывать измивам, мая — из адсорбента елуuоам [разтварям, отмивам] адсорбираното вещества ат твърдия адсорбент выносливость ж издръжливост выносливый издръжлив выпадрннр с изпадане, полоне выпадение и осадок утаяване, образу¬ ване но утайка выпаривание с 1. изпаряване 2. попар- воне — и тоиким еnир тънкослойно изпаря— ионе; изпаряване и тънък слоИ — под вакуумом вакуумно изпаряване ~ при разрежении вж, выпаривание — под вакуумим выпаривать 1. нзиоойной 2. попарнам — дссуко изпарявам до сухо иыпорноИ служещ за изпаряване выпечка ж изпичане, оттичане выпловно ж 1. разтапяне (на метал) 2. леене но стипилка иъи форми 3. тона, корта р дсбатс чрез тспрнр суточная дневно иоcизноднгрnност (по стопен метал) выплавлять топя, разтопявам, лобаном метал (от руда чрез топене)z выио.лосканне с изплакване выпор 1. издуване, издигане (на поч¬ вата поради страничен натиск) 2. отлинък; отдушник (в леярска форма) выпотевание с нзпстянонр; избиване (на влага)
вып 72 выпрессовко ж 1. пресоване, шайио- воне 2. цршa. получено чрез пресо¬ ване или щaйионоцр выпрямитель л Г тоkcuзиоонuтел диодный днидрн ГИkОUЗП0ОBHГPЛ кенотронный кенотронен [лампов] гckcизnоовитеn ламповый пайион токоизправител меднозакисный йедцоокиесн тока— изправител ртстцын живачен токоизправител ерлрцовый селенси гckcизnровuтрn сукой сук токоизправител твёрдый вж. сукой выпрямитель эnрkтрanuтuчрений електролитен тс- kИUЗИ0ОHUTPЛ выпукло—иитнстый изпъкнало—вдлъбнат, ксниексно—конковен выпуклость ж изпъкналост; ррлеф- HOCT иыпсеk м 1. изпускане, азтоконр (наир, на метал, шлака. вьздух) 2. иоинз- водстно; продукция; добив разовый единично производство серийный серийно производство ныпус1ноть 1. изпускам; пуском 2. про— извеждам (продукция) 3. пуском (на пазара) 4. издавам '(печатни произ¬ ведения) выпускной uзисеkатрnен. ксйти р за изтичане вырабатывать (. изработвам, прснз- веждом 2, изработвам, изчерпвам (всичко докрай) выработка ж I. изработване, произ¬ веждане 2. изработка, произведено качество продукт, производство выравнивание с изравняване, подран— цйванр, нивелиране — температуры изравняване на иеротсоога выравнивать нзоовнйвой*: изправям; ни¬ велиром выражение с изразяване; израз; мат. формула выращивание с кристаллои получаване но кристали вырубка ж 1. изсичане, 11^^001^, ит- оязвоцр 2. неша, получена чрез щан¬ цоване иыеапuиацнр е изселване фоакцнонцор фракционно изся-л- нонр иысолннармcеть ж способност към uзсопионр высасывать изсмуквам высасывание с изсмукване иыеиеопниоцuе с ^06100^ на отвор высевки ж мн отсенки (еднакьв по размери материал, получен чрез пре¬ сяване) высокоактивный cнcоkaокгннрц выеокaолкaтопьпыИ който р с високо съдържание но алкохол, силен но градус (за напитки) высиноволтный високоволтов, енпни- текои BbicOKOBHJKiM еuпцо вискозен ВЫСОКОГЛННОЭ CM ИСТЫЙ който P C високо съдържание на алуминиев окис иыеокитродссный устойчив но високо температура иыеcкодuсперецый високо дисперсен. еипнораздрирен высокозольный който P с високо съ— държание но пепел высококалорийный инеокakопaричрн высококачественный висококачествен ВЫС0К0КН11ЯЩНЙ високо кипящ иысикоконцентонрcиоцный силна кин- цelнтоuооц иысококремннстый внеоkaсилицнен. който с с високо съдържонне но си¬ лиций нысоколргиоииоццый вuеиkопетнроц, кой та р с висока съдържание но ле— гирошн елементи BbrcoKOManiHTHbM силно магнитен выеоkомуо<'aн1qевucтыВ и^и^с^о^к^о^м^о^н^г^о^- нов, който р с висока съдържание на манган иыеонойолркулирцын високо молекулен иысcн'cнеиоедрльцый силно ненаситен иысcкиогнрснoоныИ внсaкоотцрупaррн высокосктоновый ннеckиckтонcв иысокипповний T0УДHСTОИHй. който P с високо точка [температура] но топене выcoкoпoпuмрр м полийPо. насякомс— лекулно сърдннрнир иысcкcпcпuмерuый иuеckииолuмрррц, който р с гопйми молекулни трглс иысcкопрcuзвиднтепьцый ниеckoпоcиз- видитрпрн иыеок:опоочцый който р с здро— вино
73 ВЫЩ иысякисмяnнстый който р с високо съдържание но смило, Рогат на смоли иысокоеоотцый инеякяkачретврц выеокотр.миеоотурный внсокатем перо— турен иыеcн*cтрнпииооиилнмый силно ^mo- проиоден иыеcкотякеuчныH ниcoкoтоkеичрн, снлнсятрявсн высокоточный извънредно точен, пре¬ цизен иыеяkaстлерaдuстыц ннcakовътлеря- дрн, който р с висока съдържание на въглерод BbiCOKOX(O)MHCTbM BMCOKOXpOMOB, кой¬ то р с високо съдържание но хром высокочастотный високочестотен, ни— еякифррkврцгрц высокочувствительный много чувства— телен иыеоkоэлоcп^чееkи^!! нuеоk■оеJЮстнчрц иыеяпожнияние с aмрквоцр. набъбване (на малца) выселка вж. высаливание высохший изсъхнал высушенный изсушен высушивание с изсушаване высушивать изсушавам BUCUiieA счистки с високо степен на чи¬ стото высыхание с 1. изсъхване; съхнене 2 съсъхноне высыхать изсъхвам вьnaпкнвонuр е изтласкване, изтиква нр, изблъскноне, избутване выталкиватель м изтласквам, изрут— вам; пуансон иытaплнвацнр с стоийнанр. отделяне чрез топене (напр. на животински мазнини) вытапливать стопявам, поегcпйвой (напр. мас) вытаскивание с изтегляне вытекание с изтичане (на течности и газове) вытекать изтичам; произтичам (от нещо) иытPCJlецнр с изместване — водорода изместване но валирало — металла изместване но метало вытирание с изтриване, изтъркване; избърсване вытопка ж пръжка, остатък от тс- пенр ’ вытечка ж жлеб, улей, канол (напра¬ вен на струг) вытравка ж разяждане но багрилото (ецване) вытравление с текст. разяждане; обе циртйноцр (ецване) вытравлять разяждам, иPезцвегяной P химична средства; ецнам вытравной разяждаш вытягивание 1. изтегляне (метал, стьк- ло и други материали) 2. изтегляне (на газове и нечист вьздух с венти¬ латор или естествени тела) вытяжка ж 1, извлек, екстракт 2. из¬ тегляне (напр. на метал) 3, аз- емсkнацр (на газ и въздух е вентила¬ тор ) —, водноя воден извлек [екстракт] эфирная етерен извлек [екстракт] вытяжной който служа за изтегляне нли изсмукване выход м 1. изход, отдушник, отвор 2 добив, рандеман — дёгтя давав [рандеман] но катрана квантовый кнантян добив оптический оптическа ловни (спря¬ мо чисто оптически активно веще¬ ство ) — по току токов дебни (спрямо из¬ разходване на електрически ток) — продукта дебни но продукт теоретический теоретичен диван выцвет м изциетянонр (отделяне, из¬ биване на някоя от сьставките на повьрхността на предмета или ма¬ териала) выцветание 1. избеляване, избледня¬ ване (от времето, сльнцето) 2. из- цветйноце (излизане на някоя сьстав- ка по повърхността, напр. вар по циментова замазка) вычерпывать изчерпвам, изтребвам вычисление с 1, изчисляване, nорейй- тоне 2 изчисления (резултат) вычислительный изчислителен, сме¬ тачен вычислять изчислявам, поремйгам вычитаемое с мат. у.йопнтр.л вычитание с изваждане иышко ж кула буровая сондажно кула иышепочнионuр с извличане, излуж- ванр, изкисване, екстракция (из твьр- ди вещества)
ВЫЩ 74 выщелачиватель м опорот зо извличане, дифузьяр, рксгоаkннaцец апарат выщелачивать извличам, изкисвам, екстрахирам (из твьрди вещества) вюртцит м минер. вюрцат, ZnS вяжущее с свързващо вещество, скреп вяжущав свързваш, скрепващ вязкий вискозен, провлочен, гъститечен (за течност); жилав (за метали); тинест (за почва) вязкость ж вискозитет (на течности). поcнлочниет, ^^000^; жаловаст (на метали и твьрди материали) дннайнчlрскои динамичен вискози— тет (динамичен коефициент на вьт- решно триене) кинематическая кинематичен ин- еkcзитрт (кинематичен коефициент на вьтрешно триене) структурная структурен вискозитет ударная ударно якост [жидоваст], ссгcйчннист на удар удельная aтцcеигеnрц вискозитет, cтциснтрлна прcилочнcет вяление с сушене на слънце, сушене на открит въздух г I' знак зо манган и съветските марки стомана спарел ГОСТ габарит м габорнт (най-г о лемите до¬ пустими пространствени размери на машина, апарат. превозно сред¬ ство и пр.; включва дьлжина. широ¬ чина и обем) гагат м гагот (твьрда. пльтна. ль- скава разновидност на кафявите ка¬ менни вьглища) годжа ж гоажо (гипсов мергел, упо¬ требяван вместо вар, а сыцо и за производство на цимент) гадолиний м гадолиний, Gd азотнокислый гадолиниен нитрат, Gd(NO3)3 . 5Н2О или 6Н2О — , Pоимнетый воcйнд. GdBr3.6Н2О — , йодистый гадолиниен Водил, GdJ металлический метален гадолиний српенcиикиспый тaдcлннuрн срле- нат. Gg2(SeO4)3.8Н2О тaдилннин, сернистый годслнннрв сул¬ фид, Gd2S3 скссенcкuспыВ тодолнцнрв ацетот, Gd^H^^ . 4Н2О —, фтористый годслинирн флуорна, GdF3 —, кпcоаетыВ гадолиниен хлорид, GdCl3 щавелевокислый тaдcпнцuри окса¬ лат, Gd/C^J . IOH2O гадолинит м минер. гадолинит, Y2Fe[O/BeSiOJJ гаечный ,гаечен гоз м 1, газ (агрегатно сьстояние на веществоте) 2. газ (тьнка прозрачна копринена материя) воланный бутилков газ; газ, кейтс ср съхранява под нaлйтaнр и етийа- нрно бутилка или друг съд — , благородный благороден гоз бсрисй ворн газ, бойна стрина болотный блатен газ, метон, CH4 брожения, углекислый фермента¬ ционен въгпрдвуakие вытовеВ вж. тооcдекий газ ваграночный нaгрйнъчрц газ, гоз от вотойнkа — , веселящий райски газ, днсозигрн окис’, N2O видяней воден гоз (генераторен газ. който се получава при газифика¬ ция на вьглища с водна пара) воздушный въздушен гоз (при га¬ зификация на вьглища с вьздух) —, высококалорийный висококалори¬ чен [богат] газ выхлопной изгорял газ. отработен гоз (продукти от горенето в дви¬ гателите с вьтрешно горене) генераторный генераторен гоз тaоcдский светилен гоз горчичный иприт, Р, р'— дихлори— днетнлеслфuл, S(CH1CH2Cl)1 нож- циcвоннни Ройна 0^00^ вещество — горючий горл и и газ, използуван кати гориво гремучий 1. гъойяш гоз (смес от водород, метан или друг горящ газ с кислород, която при определено съетнешснае на компонентите из¬ бухва) 2. гразу доссоциискuй доусонои гоз, смесен генераторен газ
75 ГАЗ газ, диоВной oogmioB двоИнииидец гоз доменный доменен газ дымовой димен гоз естественный еж. природной гоз жидкий трчрн газ, втечнен газ земляной земен газ идеальный идеален газ —, инертный инертен газ ~, карбюрированный kаррюрuоац газ, горивно смес какссоольный вж. коксооыИ гоз коксовый коксов газ колошниковый вж. доменныИ газ — крекинга крекинг-газ; газ, получен пра крекинг—пронес маслородный етилен —, масляный вж. нефтяной газ —, натуральный поноилец [земен] газ нейтральный неутрален (инертен в дадени условия) газ -*, нефтяной 1. нефтен газ 2. гоз, по- лучонош ср при нефгиnоPOоPcтко 3. природен газ —, нитрозный озетрн окис, NO или N^2 обжиговый пържилен гоз обратный обратен газ обратный кенсооый обратен кок¬ сов гоз — , окса—водяной akеиводрц газ (полу¬ чава се чрез газификация с чист кис¬ лород за разлика от вьздушния ге¬ нераторен газ) остаточный остатъчен газ (след вакуум иране) —, отPоиецыИ вж. отходящий гоз отработавший отработен (използу¬ ван] газ отработанный вж. отработанший гоз отходящий отпадъчен газ (обик¬ новено се изхвьрля в атмосферата) — , иоровcздсmный вж. смешанный газ ПPовнчный вж. иcпукиксиoый газ полукокссиый полукоксов [п■ьовн— чен] газ, шнел^з —, попутный еъиътетвунош газ (в неф¬ тените ; газ, съпровождат дявано но нефт псроксисй барутен газ, газ ст из¬ горял барут —, природный природен Дземен] гоз (сьдьржащ главно метан) —, иоимaй консаиый пров коксен гоз гоз, реальный реален газ редкий рядък (благороден] гоз рудничныИ гризу, рудничен гоз ~, светильный светилен газ ~, сдсиcчцыц отпадъчен газ (в це¬ лулозното производство ) сернистый серен двуокис, SO2 сжатый сгъстен газ, гоз под наля— гоне сжиженный втечнен гоз силовой енергиен гоз, генераторен газ за дсРавонр но енергия зо иоaмнm- nрцн цели слезоточивый сълзотворен (еъпзпин] газ ~, смешанный смесен генераторен газ (при газификация на вьглища с паро- вьздушна смес), досеонcв гоз сырей суров [непречистен] гоз технический горючий вж. силовой газ тощай беден газ, гоз, съдържащ главно мегон угарный въглероден окис, СО углекислый въглероден двуокис. CO2 сдсmлниый зодсшпнн газ хоестоиой остатъчен газ (при про- изсодстсете на азотна киселина) —, электронный електронен газ энергетический вж. еипaиaй гоз идaвитый отронен гоз газация ж газиране, носнmоне с газ (например вода с CO2) тоз-иcссгоцaвнтель м тозоелуkгор газгольдер м тозкcпдро, гозон ррзрр— воар, газезм, гози-ооннпнще газирование с газиране, насищане но иода и други напитки с CO2; kаоPa- низоций, превръщане и карбонати газификатор м газификатор (инстала¬ ция за преврьщане на твьрдо гориво в газ) газификация ж 1. газификация (пре¬ врьщане на твьрди или течни горива в горивен газ посредством газгене¬ ратори) 2. газификация (снабдяване на сграда, град, завод сьс свети¬ лен или природен газ) — о кипящем слее газификация и кн— ияш слой — но порcкиспородном аутьр газифи¬ циране [газификация] чрез продух¬ ване на смес от пора и кислород
76 ГАЗ таэифмkаини пылевидного топливо гази¬ фикация но nоохоибразнa горива газифицирование с газифициране, гозн— фикоцая газлифт м газов подемник, ррnафг газоанализатор м газоанализатор — Opca газоанализатор по Opca, апа¬ рат но Opea газобетон At газобетон. пенобетон тозаииздс-идувко, доменноя газовъз- дсхaлуokа газевонир с студено вдухване (в газ¬ генераторите зо воден гоз) тазовыдрлрние с гозaaгдрлйнр; газсев— разуване газовый газон; газообразен газогенератор л г газгенератор — торазоlнтальнaгa процесса газгене¬ ратор с -оонзонтоnци [H0ИOPЧЦ0] напронпрннр на движението но гози- ирте — OGpameiiHoro процесса газгенератор с обратен процес (горивото и газьт се движат в правоток) обращённый вж. газогенератор ов- рашрццото процесса прямой вж. тозaтенрратио ирийотa процесса — иоймото прcцреео газгенератор с пран процес (горивото и газьт се движат в пр<^!тшв^1^»^1к) — тоонсиоотцый гооцеnaргрн газге¬ нератор тaзcтрнроотcоный газгрнepагооен. ге¬ нераторен ^^a^^ ж газона дс-опа. високсно- порен газов вентилатор гозоём м вж. газгольдер газойль M газьол, нофто, дизелово гориво тоэaналнльиыц тозaиотрсноте.лрц газокамеро ж тазова номера газолин м газолин, гозов [лен] бензин газомер. At 1. тазaйео, газон резервоар 2, газон часовник, газомер газометр м вж. газомер тозcмcтио м газов двигател, газов мотор тозcнопaпненныИ цапъпнрц [пълен] с газ тaзоносыщрнный наситен с гоз тaзcнеирcннцаeмиеть ж тозинрпоaца- цаемост, тозонепрaисеkлaвост таэоllPпрaIшцаPмый гозaнрпоиннцоeм, газcцрпоaпсеkпин тазоцcеный газоносен газообмен м тозaaрйрц тазaовоазный газообразен тaзaaPоaзaвaннр с тазиaвовзуoонр тазaaтнaд .и тазиaгнaл — колишнико тазaaгнил но иешното тъопa (на доменна пещ) газоотводный тозaaгвaден; вентила— цианен; врнгнпноощ st изсмукване ла газ гозосклоантель лг тaзcaкпадитеп газоочиститель м тозоочнегнтеп —, мокрый мокър тозcочаститрп, газя- ироминогеп; еkрсPрр сукой сук тозоcчнсгнгрп; поахо- слонигрл, обезпраши тел — центробежный црцгрaбржец тазо- aчиетнтрл, центробежен вится, центробежен иоо-aслaвитрп; циклен газоочистка ж 1. тазaaчне 'гранр, газа— пречистване 2. г■взaпорчиcтногрпно ннсгопацнй — , тинкоя 1. фино тазaпоечаегвонр. дълбоко тозaпррчиег ване 2. инстала¬ ция зо фнни тозaиррчuствацр газопоглотитель м 1. тaзопaтлъ>шае, авеaоPрнг, а.деиоPенг 2. абсорбер м газе нагрева тел тозиионёеннк м гази прие мотелен съд; газен резервоар, ресивер газопровод м i озaиоaнaд газaиоaйыногрпь и сkосбPр, тозaноa- мнннв куло, г озо про мн нател (вж. uutto мокрый газесчаститрл) — , дццомнчрекий инaемнрнн мм-ви- ннчрн] тазaирийинагеп [ckрсPPо] мрхацачреk-ий механичен r^r^j^^cP^p газопроницаемость ж тозaирaнацое— мост, газaирaпсекпивaег тазaпрaнацормый тозaпоaницоPй, го— зaпрaпсеkпив газоразрядный газоразряден тозaоосиррдрленне с газа оозиррдрпйнр бесклапанное ррзкпоионнa тозaроз- иррделйне зaпaт■накaиaе шибърно гозаразпрр— деляне кроновое кранова гозaрозиорделйцр газaоаспррдепате.льный гозaовзпррдр- лнтрлрн газосбОрнин м L тозaсърнротрлец ре— зррвоор, гоэхилдер 2. газов килектор; гозиеъбиоатрп; бархет
п ГАЛ газосигнализатор м гозaснтноnнзогио, газон сигнализатор тозaсмсснтель м тaзaемеенгеп тозaснаPж•еннр е тозиеиардйноне газосос м еkсхасетер; тозизвейсkoвш вентилатор тaзиегенпa е ирцaегъклa тозaетойнан тaзaсегaйчив газотрубный тазaгоьбрц газоубежище с иоaгинитозaви скрива— лнщр гозaсловлнноllнр с 1. тозaупонйнр 2. црл зо kaцдецзиоанр и слонйнр но летливите продукти и коксо-ами— чрскaтa иоинзнaдсгви тазиспcингрпь твзaулaннгел. газена улонкв; гозaеьPновч гaзохооннпишP с вж. твзгaльдро ганка ж гайка , рвооmкиной крил чата гойно — , зажимная осигури • гелна гайка — , зойнaнвя «ж. зажнйнвя гойно накидная хaпеццео тычковая коронно гойко сетaнииaчная оргспuрошв [мин— тожно] гайка гойпррник м хииеониk ( желвзно-нике- лова сплав) гвк м кука гакблок м скрипеп с кука ^^am м минер, -Окманит тaлaкгaн м галактан ( нолизахарид. сь- стоящ се от галактозни остатънн), (C6Hi(,O5)n d—галактоза, ж D— галактоза, Ch2OH(CHOH)4CHO галактозан м галактозан, aнхидоaтa- лактозо топaктизил м галактозид, гликозид но галактозата ^-галактозидаза ж Р-галактозидазо, лактаза (ензим) тaпaктaйего м тaпоkтaйргъо (уред за определяне сьдьржанието на га юк- тоза) топопит м тaполнг, изкуствен рог (ро¬ гоподобна пластмаса. която се по¬ лучаса от млечен казеин и формал- дехид) галантамин лг топонгойан (изехиноли- нов алкалоид от корените и листата на кокичето). CnH iNO., * толaцтан м топонтнн (изохинолин^ алкалоид от корените и листата на кокичето), CieH2INO4. галенит м минер, галенит, PbS (сь- дьржа 86,6% Pb често с примеси от Sb, Bi, Ag и др ) галид м холитрнал л? гaлапнц (хнuелинев алка¬ лоид от Galipea cusparia), C2GHUNO4 толипaт м 1. френско барано ейипa 2. втвърден баран клеИ галит м -am^ каменно сол, NaCI толпaмид м голомнд. амид но головата [шикалчено] киселина, 3,4,5—^h-./- роксиррнзел k0оPинойнп. (HO)jC6H2CONH2 галлат' м голат, сол но тaпaвaгa [шн- ^^p^^] касрлика — висмуто, основный основен Ph0^'- TOo галат, дройогил, C6H2(OH).,COOBi(OH) .2 галлацртофрнон м тaлоцртaфрнан, 0^- зaоннини жълто С. 2,3.4—трии-наро— kсаоасгaфрнaц галлеин м голеин, иноaголилфталрнн. CioHuO7 (образува ее при конден¬ зация на пирогала или галона кисе¬ лина '■ финалос анхидрид) тaплрого ж желе, пихтия, желирана йaс•a. грл, галерт галлий м тaлий, Ga — , азотистый галисн (III) нитрид, GaN —, азотнокислый тaпнрн (Iil) нитрат, Ga(NO.5)3 Pоийасгый тaпнрн (Iil) боийнд. GaBr3 двухлaонстый голнеи дихпирил, галиен (II) хлорна. GaC^ aлнaееленнсгый галиен еaцaеелр- нид, галиен (II) селенаа, GaSe aдIlaеррниетыйl голнрн йaпaсспфид. тaпарв (Il) сулфид, GaS — . сернистый галиев (II) сулфид. GaS, галаен (UI) сулфид, Ga2Si сернокислый галиен (IIl) сулфат. Ga2(SO4)i, Ga2(SO4)3 . И8Н2О трплуоастыВ галаен (II) телурна. GaTe, галаен (III) телурна, Ga2le3 гоёкйaдастый галарв ^.Bc/./, галаен (III) йодна, Gal 3 тоёкклaоаетый га.лнен грнклaоид, го-лаен (IlI) хлорид. GaC^
ГАЛ 78 галлий, фтористый галири флуорна, GaF, галаен (UI) флуорна, GaF3 тannиррцэaфенaи м тaлaврнзифрнин, aпизооинив а жълто А, 2,3,4-тоихид— оиkеaррцзифенaн галлагилрнд м 1. галиев киарна, Ga2H6 2. гопaхадоад.. M1GaH4 тaппaпиaнии м голсцнанан (оксази- ново багрило), Cis^^^s галлуазит м минер. хaпиизнг. AkO3.2SiO2.4Н2О галмей м минер. гопмaй. цинков кар¬ бонат, ZnCO3 топaвоке м холинakе гaлaтец м халаген гaлaтенaпкнл м aпkнпхaлaгрннц гaлитрнaпьлсгнд м хaлaтрннрaн алде¬ хид (сьдьржащ халогенна функция) гaлaгецонгндрад м кaлитрцонхилоид голaтенaнтадонд м кислоты киселинен холaтеннд. RCOX тaлaтрнтадонн м холaгенхидрнд. RCH(OH)CHXr' г'опaтецзaмещённый хопaгрнзaмрегрн галогенид м хaпaтрцнд гaпaтенaоииaцaе с кaпaтрннооне гaпaтенарииaццый колигенноон голитенкртaн м хaлигецноaн кетон г■aлaтрнкнслотa ж колaтрннооно кисе— лино топaгенцый хaлaтрцрн тaлaтенaвaдирaд м холитрцaнидиоaд топaгецикне.лaтa вж. гaлaтрнкнслaтa тaлaгенaеилержaшай холитрцaеъдър- жощ, съдържащ хопaгрц тапaтенaеицот м кaлaтрниооц алкохол гопaтенэфао м кaлaгенноaн етер галоид м колаген; понякога погрешно хanитенад топиадaцтндрид сж. тaлaтенaнтндрад гaпaндтидоан м вж. толaтецгндоиц гал^индираваннр с вж. тaлaтрннрaионар тaпинлaaльдртнд м вж. топaтрнaпьдртнд толaндaоцтадрид вж. тaлитрнaнтадоад гопaидaонгидрад м кислоты вж. толa- тенaцтндоид кислоты толинлaиaлиоaд м хaпитрнивaдиоил тaлaидaннспaтa сж. тaпитенкиспaто тaпaадиирaазиидцaр с копaтенпрaнз— волна толaaдосицрт м вж. тaпогрнaеиарт тaлaтоахнт м минер, колaгоахит, алу¬ миниево—железен (И)-сулфат, AkFe(SO4)O . W тaпaкрaмия ж хaлaхоaмии галтель м 1. маш. закръгление 2. жлеб, фолц 3. перваз, лайстни галтовка ж барабанно aчсmноце [по¬ чистване] но отливки тanсотия хaлуогия (област от хими¬ ческата технология, която се зани¬ мава с получаване на соли) гальбан м гуми гaдроцуй (вид расти¬ телна гума, употребявана при изгот¬ вяне на лейкопласт) гальванизация ж тaлнaннзоцай, тaлнa- назироир тольвa^цачрек'ин галваничен тaпьиaнийртр м гaпнaцaметьр PaплаетаческаИ вопаетичрц голво— цaйртъо —, вибрационный вибрационен гално— цимртьо зеркальный огледален тaлвaнa- метър струнный струнен [нишкаи] тaп- воцимегър топьиaниипaстанa ж тaпнониплaегнka гальванопокрытие с галванично пикри- тнр тaльиоциетртни ж гaлноцaегргия гальовнсте-нано ж тanнaнaтрхннka го.львонaтреиазм м гaпнонигоипнзъм галька ж речен чакъл; древни заов— лени камъчето гольмей м вж. галмей гамбергит м минер. хамбергат, Вр^ООН/ВОО гамбир м гойвнр (дьбилен екстракт) гамма ж гама гамма—желязо с гомо—желязо гaммо-излсчецне с тaмa-изпъчиaнр, гама— радиация тaммa-кнспитa ж 2-aмицa-8-цaфтaл-6— сслфaцaнa киселина, гaмa-ниерлнно, C10H,O4NS ' гамма—латунь гама—месинг тaмйо-лучи мн тайо-лъчи, ?—лъчи тоцнстро м тaнисгео (кварцова огне¬ упорна глина) гонит м минер. гонит, ZnAl2O4 тaнkзнг минер. конксит горденит харденит (дребнозьрнест, поч¬ ти загубил структурата си мартен¬ сит) гардистонит м минер, хaрдиетинит,. Ca1 [ZnSi2O2]
79 ГЕК тоомоnиц м хaомолиц (индолов алка¬ лоид от Peganum Harmala), C^Hn^O гармин м харман, CnHi^O (индолов алкалоид от Peganum Harmala) тоомaтим м минер. хоойaтaй, (Ba, K^MA^Su^a). IOH2O гарниерит м минер, гарниерит, (Ni, Ng)6[(OH)6Si4O11] горннссаж м L налеп (пещен) 2. свърз¬ ващи елементи гарнитур м гарнитура, комплект; уредба гарнитура ж гарнитура, комплект; уредба буровая сондажна уррдво гaопнсе м тъмно цвете! г колофон. гарт м тииитоофеkо сплав. печатарско сплав, сплав зо буква, карт тоотблрй м хaогбnaй. твърдо aпиво (елевне-aнтимонесa сплав) тоотцинк желязно-цинкова сплав гарь ж обгар, тaояпa еиннцоlнaи окислено aпaвa, аланен шрот (оловни отпадьии) гастеллой м хаегрлий. кисепинaуетaй- чиво никелова сплав гастингсит м минер. хастингсит тотчеттипнт м минер. -отчетслат гауерит м минер. хоуерит, манганов (1У)-сулфнд, MnS2 тaультронl^ м таулгроан (гликозид от GlautHerie procumbens) гаусманит м минер. хоуейaцнт, Mn3O4 гаусс м гаус гaсч-вaп м гaсчволйk тaуч-иоеее м гоучпресо гафний м хафний, Hf азотистый конниев натрил, HfN бромистый хофнирв (тетра) бромид, HfBr4 йодистый хофниев (тетра) йодид, HfJ4 ортофосфорнокислый хафнири орто— фосфат, Hf(HPO4)2 углеродистый хофниев карбид, HfC фтористый хафниеи флуорна, HfF4 хлористый хофниев хлорид, HfCl4 гоч M, парафиновый парафинов ' гач, суров парафин, получаван при де¬ парафинизация но нефтени фракции гашение с гасрне — извести гасрне на вор гашиш м хашиш гаюин м минер, хаюин гвюннт м вж. гаюин гваюла ж гваюла (каучуконосно расте¬ ние) гвоикип м гнойkaп. мaцимргипaв етер но ииоиkaгркннa, 2—мртaкеифецaл, НО . C6H4OCH3 гевря ж кaучскaцaенa дърво, кеиря, Hevea brasiliensis трдрнрротит м минер. крлрцврртит, CaFe[Sl1O6] гедонал м хрлиноп. йртилиоaиипkaо- бинипуортaн. CHзCH2CH1CH(CH3)OCONHJ гейзерит м минер. гейзерит гейландит м минер. хрйлaцдит, CaAl2SUO^ . 5Н2О трксооммннк•aбольтнклaрнд м хекса- айннkибапгaн (Ill) хлорид, [Co(NH3)6ICh текеомминцнкепaбоaйид м -рксаомин— пакелон (Il) бромид, грксавaоат м хркеaвиоaт. MB^B6O11 — кальция калциев хрkеaвaрот. Ca2B6On . текеaвирнд м хеkеaPорнд — кормнии силициев хеkсобaонд, SiB6 грксaвоимвецзaп м хрkеaбоимвецзил, хрксабромветрн, C6Br6 трксобрaмил м хркса [ш1^(^то]рромал —' вольфрама волфрамов (VI) Pоимид. волфрамов хексо [шесто] бромид, WBr6 текеaвоaмoплатрат м хеkcaбрaмaппa- танат (IV), M^PtB^ — калия калиев текеaвоимиппогннот (IV), K2PtBr6 тенеaвоaйaплaтекислaто ж хеkсaбоa- йaппaтннaво (IV) киселина, плотина- Pоaйaнaлaрaдно киселина, H2PtBr6.9Н2О тркеaгндрнл м кексо-нарна гексагидрит м минер. кекса-нарит, MgSO4.6Н2О трнсaтндреврнзaп м хрксaхидpaбрц-зaл. циклaхеkеоц, C6Hu тркеaтилоaкеии.лaтеaт м хексохидрокси- пп0гнног (IV), M,[Pt(OH)61 тркеaкндрaкеaилaтекнспcтa ж кекса— хндоиkеиплотннaнa (IV) киселина, H2Pt(OH)6
ГЕК 80 тексaгй,дрaцaфтanн!l м хрксахидронаф— талин, CioHbO тенеагндоaпиоазнц м хркcaхндоопиоо- знн, пиперазин. C4HmNi трксотн^рa^uнрндиц м хркcaxlидpoпнон- анн, прнгaйргаленамнц, пиперидин. CsHnN гексагидротимол л/ l-xeкkсlxидpoтнмaл, ментилов опkaхaп, 3—мен тaнaп, I- ментол, C»oH юОН тркеaтндоофPйaп м -ексахидрофрно.ч, цнклaхеkеанaл, C0HuOH трксaгадоaнимaп л хркca.хилроцнмоп, кекса к ид ра—р-цимен, 1 —мртнл-4—иза- поaпнлцнкпихрkеaн, /—-ментон, Ci оН 2 о гексагональный хрkсaгоцaпен , шесто¬ ъгълен гексаденан м хеkсaдеkон. цетан, CHj(CH2)i4CH, 1-гeкеaдрирп , w 1-хексадсцрн, цегрн, Cj (Hj 2 тркеaдеццл At кексадецил. цртил— f/w- дикал), Ci^H» трксaзойPшCнцый хрkсозомеетрц гексанална м хексайоанд, mрстойодид ~ серы серен кексаВа/ид, SJ6 трксaйилaи.пaтеaт л/ нопии kaпнрв -рк— сойaлиипогинaт (IV), K2PtJ6 гекеaИaдaилaтеннелaтй ж платино (IV) йoдaнaлaоaднa киселина, хексойодо- платинсна (IV) киселина, ^Pd* тексакообиннл лг вольфрама волфрамов хeкcaкaрбоннп, W(CO)6 трнеaкиеoктaэдо м хрксakнcoкгaрпъо гексакозан л/ хрkеоkозое. CHj(CH2)24CHa гексаконтан л/ хрксокснтан. днйнрu- цал, CboHju грксомегофaефaт м натрия натриев хек— еойргофaефaг, (NaPOj)6 трнеомртнлрн лг 1. хрkсомртнлрн, цнк— лaхркеон, хеkcaхндообензоп [кекса- хuдоaврнэрн]. C6HU 2. хрксамрти j ген (двувалентен радикал), (СН^р текеамртнлрнтпннaль м хрkеомегипен- тяи кол, 1,6*—хександнал. HO(CH2)6OH трксаметелрцлаaмнц At хеkcойртилрн- аноман, l,6-xeкcaцдuaмин, NH^C^)^^ гексаметилентетрамин м хрkеометипец— тргройии, хрксамин, урaтрaиuн. (CH^eNo тркеaмцднн м кексами/ин, масалин, при¬ мидон, C|1H|4N1O1 (средства про¬ тив епилепсия) гексамин м крксомин, ^(^am, (CH2)6N4 гексон м кексои, C6Hi4 трксоцднaль м хекcaцдиaп. алапааов aпдехuд, OHC(CH2)4CHO гександиол л» -рксанднал (разни изо- мери) гексанмтродифениламми м 1,4,6, 1',4',6' кeксaцитрaдuфрцнпомцн -ркса, xpk- сн л (взривно вещество) гексяннтрскобальтиат ,и хPkеaннгоо- kовaпгaг (Ш), MjCo(NO2)6 ~ калин калиев хркcaнитроkaPaп татЩ!). фише роно сол, K^CcINO^]. J^O l-трнсaнил м 1-хек<^нол, (Н-)хексилсн aпkохcп. CHj(CH2)sOH теkсациц—1 м 2-хсксонящ йетилрузнп— кетон, CHjCOCoH4 теkсaиkснврцзил м хрксахиараксиРен- !0^ хеkсохидряkснрснзсц. C6(OH)6 грkеaеохaоид м хркcaэохорнд. (C6Hi сО$)6 TPHCOCИЛOH м XPkCaCИпOЦ. Si6Hjo трkеоеульфид .и хеkсaеупфнд, шесто— сулфид — рубидия руРи/ирн хрксасулфиа, R^S6 гексафторид .и хексафлуорнд, шеста- флуорна — дяльфоaйо волфрамов хексафлуо- рна. волфрам (VI)—флуорна, WF6 — нритсцаи ^^^pb хркcaфпуооuд. нригунирв (VI) флуорна, NpF6 трkсофторцноkянози м калия колнен хек- сaфлуaоaинрkодот, K2(ZrF6) трkеофгерэтац м хeкcaфлсоортaн. прр- фпуaрртaц. FjC . CFj тенеaхлярaн м 'с*х|ек(еaхлaринклaхрkсaн, хекеaхпяоaн. C6H6CI6 трнсоклирнд м хрkеaхпиоид, mрстя- хпяонл трkсaхпяряноцдuaт м хексахлириирн- даг (HI), Mj(IrCI6) геkсaхпcрирутринот м хексахлорору- тенат (|||), MJ[RuCl6] генсо кпяоицнокcцaт м хекcaхлaооцuр- кянат (IV), MjZrCM трkеaцнaнo(кcбaльтиaт м кекса циано— kивaптaт (Ш), MjlCo(CN)6I
81 трkеaцuallомaнralloэт м хексaциaцомaн— гонот (H), M41Mn(CN)6J трkсоцноциоcмoaт л< хрkсaциaноиемaт (II) , Mo1IOs(CN)6J трkсоцнaиофрроот (II) м хрkсоцuaцо— ферот (Il), феооционид. Mo1IFe(CN)6] трнеaцнaйcфрооaт (Ill) м хрkеaннaно- ферот (Ill), фррuцuaIlнд. Mji(Fe(CN)6) трхсоц'жшифроонот м хскеоцчaцофсpзг (III) , феонцнaинд, Mj1[Fc(CN)6J тенеaI|нaнофрppoaт м хрксоuиоцофроaт (II), фрряцианнд, MollFe(CN)6] гексаэдр м хеkеорлър, mестcсгрнец теkсо’)тнлдllилюмб.:ш м -рксартилдаи— нИВО, Pb2(C2H.5)6 тенсоэтunдцрцликсaн м хекеaетилдаса- покеон [(C2Hs)jSi]2O 1— генсрн м ^Xe^^ хрксилен, C6Hn гексенал м хексеиол, рнннан—!гаграй, цаkлицоп—натрий, натриево сол но l.5-днмртал—5—(-2 -цикл огексени л)—вар— ратсрaнa • киселина, Ci2Hi5N2OjNa грнам м -Ркснл, хрkеaлaн радикал, C6Hu хлористый (ц—)-xelкcилхлио^lД, 1- хлaохсkсaц, C6HuCl цнгцucтьLi (я—)—хрk^:нлцаоцнд. йон— aцтaцитрал. C6HuCN w-грkсипaйаа м (л-)—хрkеипомнц. C^uN^ гексилен м -рнссн, хексилен, C6Hu Ьге^син м l—-Рксин, рутил ацетилен, HC i. QCHJjCHa генсат м хексат, крксоихексол, CH2OH(CHOH)4CH 2он трkсигрц м хрксaгец, цаклотоамег•апрн— трацитоойиц, ,3,5-три- натри-сим—^.am, (CHJj(N . NOJj гексоза ж хркссэо, C6Hi2Oe гексозан м -Рксозан, (C6H1oOs)n (по- лизахарид. изграден от хексозни остаты/и) теkсcзидaзa ж хрксозицозо (ензим) трkсозcдuфcсфот м фруктоза-б^—ди¬ фосфат, естер но Харден—Йънг, тпсеозcмонофеефот м глюкоза—6—фос— фат, естер но Рсвинсън, C6H11O5(POoHJ ГЕН текеоkн№0зо ж хрkеоkинaзa (сид фос¬ фокиназа) гектон м хектаи, CH3(CHj9t,CHj теприлдцыИ тел об розен геленнт м минер. геленит, Ca2(AbSiO7) гелеобразование с геласвразу нонс гетИ м хелий, Не геланр м кухо манометрично епноaпо трпиогри м тcлубиИ хрпuитрпoве синьо (фталоцианиново багрило) трлнодcр м минер. крднодир гель м гел —, высушенный ксерогсл — kOPеецриcИ кислоты еuлиkaтрп гельвин м минер. хепвн•т, (Mn, Fe, ZnhISj/BeSiOob „гель-эффект“ м гел—ефскт гем м хрм (сьстасна част на хемогло¬ бина) грмотеин м -рматрин, CJ6H11O6 (продукт от окисление на хематок- силин) гематин м хрматнн, CjoHj2NoOo . Fe(OH) гематит м -рмотит (червена жвл.чзиа руда), железен (Ш)-скис, Fe^a трмотоuдuн м хрматоаднн, Pалиоубив. CjjHj6NoO6 трмотинеилац м хемaтckеипuц, окиси— боaеuлнц, Ci6HjoO6 . З^О трмотcлиг минер. хемотолит трмaтопирфuонн м хрмaгa.лоофиоан, CjoHjoO6N4 грмaтcфaнuг м минер. хрмотофанит, Pb(ClOH)2 . ОРЬО . ^e^a темелпагcп м хемрлнгип, 1,2,3-триме- типбрнзоп. C6Hj(CHj)J трмиkоллcал м кемикалина трмuц м хрмин, хлооохрмuн, CjoHj2NoOoFeCi гемиморфит м минер. хрмаморфаг. обикновен галмей, Zno(OH)2/Si2O7]. HsO трмuмcрфазм м хемийcрфазъм гемицеллюлоза ж хемацелулозо темcтпcвнн м хемоглобин мы •ненный миоглобин 0kр■йсгпеоэдllыВ еърдацрцир на хе- митпcбuно с СО трмохоомотрп м хемохримоген гемоцианин м хсмоцнанин трнрнкозон м вж. генэйкозан генератор м генератор aеинхоиццыв aеинхронрн генератор б Руско-български теши-ески речник
ГЕН 8Z генератор, онртunрнcиый ацетиленов ге— церогио, ацетиленов апарат звуковой звуков генератор — колебаний генератор но трептения — пистоиццото тина генератор за пи— етойцрц ток, лнцомомоmuнa — , еанхоcнцыИ синхронен генератор — , электросварочный електрозаваръ¬ чен [електроженен] генератор, рлрк- гоcжрнон апарат гении м гении, агликон (незахарнинт компонент на гликозидите) гентриаконтан м хрцтрuaкоцтaн. CHj(CH2)2OCH3 грнцианваолет м йегuпннcпет В генцианого ж гeцгиaниэa, Ci8Hj2Ojtl (тризахарид) трнцаcбllcзо ж гентнсрною, C|2H22OJ ( дизахарид) генэйкозан м Xe^^^^^ CHj(CH2)IvCHs тeихнмил ж трохийнй тeитaдekaц м хeптaдсkaн. CHj(CH2lJ5CH3 8—тeитодрнри м 8—-(ептодецен, Ci7H3O к-гептакозан м я—хеигаkоэон. CHj(CH2)2SCHj гептонинтан м хeитakонтон, C7oHjo2 тритоц м -рптан, C7Hi6 1,7-тритандноn м l,7-xeптaндноп, хеп- томeгапeнтпакип, HO(CH2hOH Ьгептанил м 1-xcптaцоп, хeптнпaн ал¬ кохол, йонотсв алкохол, C7HisOH 2-тeитоноц м 1-хeп■тоцоц. aйапйeтал- кстон, CHjCO(CH2)OCHa О-гептаноп м О-х-тансн, бутирон, ди— иоопиn•keтин, CHjCH2CH2COCH2CH2CHa тeптaфтaонд м йода Ваден хeптaфпсо— рид, йоден (УЧО-флуорна, JF7 гeпгaхлио м хентохлир (инсектицид) ^ритен м 1-хептен, а—Xe^^^^ C7H10 гептил лг хептал- (радикал). C7H’iS бромистый (н-) хeпгнлбоимад, 1- в0OMXPИTOЦJ Иоднстый (н-)хenтилйоднд, 1-йод— хептен, CHj(CH2)5CH2J —, хлористый (н-)хептилхлорил, 1 — хлиоиeцгоu, — , цианистый хeитиnциaцид, кaпоипо— нитрил, CHз(CH2)5CH1CN н-гептилома» м н-хептипомин, CHз(CH1l5CH2NH1 гриталрц м хептен н—гепт апмeрнaитон м н—хептил меркап¬ тан, 1— Xe^^^^^ ^3(^)5^^ л—трптилпепuцuппuц м к—XPПTHЛПPЦИ- нилин, пеницилин IV, прцацапиц К гептан м -ептин, C7H12 гептоза ж хeигизa. C7HioO7 гераниаль м гераниол, цитрал, neмонan. 3J7-дuмeтuл-1,6-оkтaлирцaл, ^оН 16О геранин м геранин (субстантивно ро¬ зово азобагрило) гераниол лг гераниол, 3,7-дамртип-2.6- сктаднен—1— ил, CjoHnOH ^ai^^ м хeоaиогнг. хнцинйодесл- фaг, (C2oH2oO2lo(H2SOolj(HJl1Jo гератоль м кератол (за пречистване на ацетилен) тррбиеад м вж. тррбuнад гербицид м хербицид гердерит м минер. хррдeоит, BeCa[POo/F, ОН] гсрманат м германот, сол но германне— вата киселина, M21GOa германид м германид — нопыmя калциев германид, CaGe — натрия , натриев германид, NaGe германий лг германий, Ge — , азотистый германиев натрид, Ge N2 или GesNo ц. лэридастый германиев монсхнд— рил, GeH, германиев тргрaхuдонд, герман, GeHo, дитeрмaц, Ge2H6, ^h- тeойоц, GejHe двсбромuетый германиев днбрс- мад, германиев (II) бромид, Ge^^ — диуйсдастый германиев днйодид. германов (II) йодид, GeJ2 диссeрнистыИ германнеи диеулфнд. GeS2 дисфтcраетый германиев дифлус— рид, германиев (II) флуорна, GeF1 диухлоонстый германиев дихпо- рид, германиев (II) хлорид, GeCb йиднстыИ германиев (И) Водна. GeJ2, германиев (IV) йодид, тетра— Ис/герман, GeJo одцоеррннстыИ германиев монс- сулфид, GeS еронckuспый германиев (IV) сул¬ фат, Ge(SOo) . четырёкврсмистый германиев (IV) бромид, германиев тетробромна, тет- ровоой герман, GeBro
83 гид германаИ, четырёхИс/астый германиев (IV) Ho/!/, германиев гсговйидиn, тетра йод герм он, Gelo четырёх фтористый германиев (IV) флуора/, германиев тeгоaфпсооид. гe^рофпсоотeOйaн, GeFo чeтырёххлиоисгый германиев (IV) хлорид, германиев гегоaхлиоил, тет— оaхлcотeойaн. GcClo германит м 1., линер. гермони ' и Cu6(Fe, GelSs 2. германит, сол на киселината, H1GeOJ германовс/орс/ м вж, тuлри/ германия тромaнохпооaфcом лг германс' лоро— форм, GeHCl, герметизация ж хeрмeтuэaций герметический херметичен, непрони¬ цаем герметичность ж херметичност, meиро- нииаем ост героин м хeооиц. /иацетил мирофин, C|7Hj7(OCOCH.аl2NO тррс/оофиг м минер. герсдорфит, NiAsS тронmцuн м хроиинан (бетаин на хи- стидина) троaцинuт м минер. херни пит, фeоо•опу— минат, FeAl2Oo тeепeрeтuц м вж. тeепроитиlн трепрридии м хeеиeрадан (гликозид. съдържащ се « музрели портокали) трепроитин м хсепрритин, CjbHloOo, О'—метокса-3',5,7—гоаха/оcке•ифпо- BOHOH гессит м хесит, еорвьрeн тeлсрил, Ag2Te гетероатам м хeгeоcaгий гетерогенность ж хетерогенният гетерогенный хетерогенен гетеролит м минер. хетеро лит, цинков манганат, ZnMn2Oo тртррaмоофиэм м хeгроcйирфиэьй гргeоопcпаkиелото ж хeгeоипилиkиср- лино тртроополикиидeисaнил ж хртрроиопи— kицдeцзaций гртроaпописaхорид м хeтeоопопнэa- хори/ гртррaпcплоиый хeтeропипйрeц тртeрофосфaтaэa ж сж. трkсиkинaзо тртроехоемцотоь ж хeтeоихромцоег гетерохромный хетеро-рамен ге^ераци^ м хртeроциkъп, хeтррaпоъ- стен тртроециkпuчрсkий хртрронukлeц гетинонс м тeтиноkс гетит м минер. гетит, a-FeO(OH) геттер м гозопоглъгигeл (вещество, притежаващо висока поглътителна способност спрямо O^ N2, H2, CO2, СО; употребява се във вакуумната техника за поглъщане на остатъч¬ ните газове) гсфрр м 1. бортоно лента на (овтома- 61^0) гума 2. памучно платно за маркуч гиалит м минер. хаалит, прозрачен спал. SiO2 . TiH2O гиалуронидаза ж хиanсоонuaaзa (фер¬ мент, конто се намира в спермато¬ зоидите) гиацинт м минер, хиаиинт. циркониев иргоеuпиkог, ZrSiOo гиббсит м минер, гарсит, ^--!1(011)3 гибкий гъвкав, еластичен; жилав гибкость ж гьнkaниет. еластичност тuбрuдиэaции ж хивридиэauий гигантин м антибиотик ит Aspergillus giganteus гигиена ж труда хигиена но труда гнгрc,йрто м хитоомeтъо, влагомер титросkопuчeеkий хигроскопичен, по— пинощ нnaто титоaеноиuчноcтъ ж хигроек•опичнюет титроскипuчный вж. титросkоиuчрсниИ гигрофильный хигрофилен, имащсклон- нсет към навлажня нане ги/онтоин м килотонн (уреидна ги- колосата киселина), CJHoN1OJ гидденит м хи/ени т (литиевеaлуминиев силикат) гидравлика ж хидравлика тилоaвnичeсkuй хидравличен ги/разид м хнаразил — UЭ0HUkOTHHOИ0Й кислоты хидрозид на изоциkотинaвото киселина, нея— тевен, р^ифсн — кислоты киселинен хидрози/, RCONHA^ гидрант м хидрозин, сeоникuепый хи/разин сулфат, H2N . NH2 . H^Oo гидрaзцmтидоuт м хндразинхиарот, H^ . NH . H2O тилоаэоррmэеп м хидрозобензол, 1,2— /ифeцнпхидоaзuц, еим-аифрцнп- хuлоаэuн, CeHs . NHNHCoH5 гилоaэодикaрренaйид м хилразинди- карриномиа, H2NCONHNHCONH1
гид 84 м хи/разсний, хидразиниев йон тнaоaэиц м хuaооэон, RCH : NNH2, R2C : NNH2, RR'C : NNH ти/оaэоеceдиI1eпиe с хuaоaэоеъeдuцe— ние, симетричен дuaоuлхuдооэин ги/рант м хидрант, пожарен кран; ма— гастролен кран гидраргиллит м минер, халсоргилит, алуминиев хидооakие, y-Al(OH)a гидрастин м хuaоaсгuн. CnHnNO6 (алкалоид. изолиран от корените на Hydrastis canadensis) ги/рот л/ хидрат — гидразина вж. гидоaэицтидоaт — тиaрckеиломино хидоckеunойин- хидрат, NHOH . HO — двуокиси циркония циркониев (IV) хидроокис, Zr(OH)o. — закиси металла хидроокис на ме¬ тала и неговото най—маски валентно състояние — закиси железа железен (II) хидриокие, фeоcхит роикис, Fe(OH)2 — ^ku^ эипcтa златен (I) хuaоооkие, aсоохuдооикие, AuOH ~ закиси нибальто кобалтов (II) хид¬ роокис, Co(OHh — закиси марганца манганов (H) хил— рооkие. Mn(OH)2 — закиси меди меден (I) хuaооокие, кспоохиaрооkuс, CuOH — закиси никеля никелои (I) хиaоc- akuе. NiOH — закиси толпий талиен (I) хидроокис, TlOH — ^ku^ хрома хромен (II) хиaооиkие, CiXOHh сднсиэ/пый моники-драт — Окиси апюйинuи алуминиев хидоо— окис, Al(OH)a — аниса вария борнен хидроокис, Ba(OH)2 — окиси Peоuлпuя берилиев хuдоиоkuе, Be(OHh — окиси висмута бисмутои (Ill) хид- Oоакuе, Bi(OH.)a — окиси топлий тaлнeв (Ill) хидроокис, Ga(OH)J — окиси железа железен (Ill) хидро¬ окис, фeоихидрaокис, Fe(OH)a — окиси золото златен (Ш) хидроокис, aсоихидрcокие, Au(OH)s гидрат окиси иридия 1. иридиен (Ill) хид¬ роокис, Jr (OH)a .H2O 2. иридиев (IV) хи/ооиkие, Jr(OH)O — окиси кадмия кадмиев хидроокис, Cd(OHh — окиси калия калиев хидроокис, кала¬ ена основа, KOH — окиси кальция калциев хидроокис, калциева оенcнa, гасена nap, Ca(OH). — окиса ковальто ковалтои (Ill) хид- оиоkие. кирaптихидоииkис, Co(OH)a — окиси лантана лантанов хидроокис, La(OH)S — окиси лития литиев хидроокис, ли¬ тиево оенcнa, LiOH — окиси мaтнuл магнезиев хидроокие. MgCOHh — окиси марганца манганин (Ill) окси— хидроокис, MnO(OH) или Mn2O2-HO — он-исн меда меден (II) хидроокис, kуиоихuдриокuс, CuIOHh — окиси меди и аммиака тeтооомин— меден (II) хидроокис4, Швойцерсн реактив, [Cu(NHJ)o|(OHlJ — окиси мeонуойeтuло метилжиначен (II) хидроокис, CH3HgOH — окиси йргaппa хидроокис но метала и неганата по—нuеma степен на окис¬ ление; хидроокис за метали, които имат само едни валентно състояние — окиси мeгaссоьйяkистой kuелеты антимонов йeтaxuaоооkuе, метоантн- мянова киселина, SbO(OH) или HSbO2 — окиси мртилотутц вж. гидрат окиси меркурметило — окиси молибдена 1. молибденов (Ill) хидооakuе, Mo(OH)3 или Ми^з^О 2. йипив/eнив (V) хидроокис, MoO(OH)S или M02O5 . ЗН2О — окиси натрия натриев -.^((k^, натриево сснина, NaOH; сода кау— стик — окиси киселя никелов (Ill) ku/^- akuе, Ni(OH)S — окиси олова калаен (II) хидроокис, Sn(OH)2, калаен (IV) хидроокис, Sn(OH)O — окиси иaппaaия па.ло/иеи (H) хид¬ роокис, Pd(OH)2, паладиеи (IV) хид— рискис, Pd(OH)o — окиси платины платинов (II) хид— оcоkuе, Pt(OH)2, платинов (IV) хид¬ роокис, Pt(OH)o
85 гид гидрат окиси nоcтaктицил протактиниеи хu/оaоkuе, Pa(OH)s — окиси ро/ии родней хu/рооkuе. Ra(OH)2 — окиси ртути живачен хидроокис, Hg(OH)2 — окиси рсбидии руви/иеи хидроckие. RbOH — окиси рутения рутенис» (Ill) хuaоо- cние, Ru(OH)J, ру гениев (Il) хидои- cкuе. Ru(OH)2 — окиси свинца оловен (II) хидроокис, Pb(OH)2 — окиси серебра сребърен хидроокис, AgOH — окиси скандия скандиен хuдрaокие. Sc(OH)S — окиси таллия толнен (JII) хидроокис. Tl(OH)S — окиси тeтрометиломминий тетра— метилом ониен хидооakuе, (CHj)ON . ОН . H2O, ЗН2О или 5H2O — окиси тетраэтила ммсная эeграeгuл- амониев хидроокис, (C2Hs)oN . ОН . ОН2О или 6Н2О — окиси тория ториен хидоaakие, TH(OH)O — трикприaцeтaльдeтu/a хлcропхи/- рат, 2,1,1-тоиxл ор—1,1 — ртоmаиaп, ChCCH^H^ — окиси хрома хромен (Ill) хидроокис, CnOj . XH2O — окиси цинка цанкин хuдроиkuе, Zn(OH)2 — аниса шрпичнити металла алкален хuдоиокuе, алкално оецина — перекиси хuдропeоиkис. хи/рсген пе¬ рекис — сeрцоkuеnой меди, питuии/цый ме¬ ден сулфат пента хи/рот. син камък, CuSOo.. 5Н2О ги/ротация ж хи/оогaций гидратирование с хидоaтирaнe. кадра— тоцая тu/рaтиоииaнный хuлоaтиоон гидратный хидратен га/ротор м aиооaт [барабан 1 за гасрне но нор тидрвтцeлnюлcэa ж хидратна целулоза гидра/ м хидра/ — бария бариев -нарил, Ba! — бериллия берилиев хидриа, Bel — галия галаен хидриа, Ga2H6 тидрид германия германиев моцохидоu/. GeH; германиев тeтрaхuaрu/, моно¬ герман герман, GeHo; германиев кексо-и/ри/. /итeрмоц, Ge2H6; гер¬ маниев акгaхuдоuл, тригeомоm. GejH8 — калия калиев хидриа, KH — кальция калциев кадри/, Cal — kормнии силициев хи/оид, еипaн, SiHo — литиев ku^./, LiH — мотний магнезиев хuдрuд. (M8I), — меда меден (I) хидра/, CuH металлообразный йeгaлоиcдcбрц хидри/ метоллоподовпый аж. ra^!!/ мр— тaллоaброэцый — мыmьинka арсенов хидри/, As2I — натрия натриев -нара/, NaH — ниобия нисбиен хидра/, NbH — олооа калаен хидри/, станан, SnHo — пал-ладая паладиен хидри/, Pd^ или Pd2Ho — ппстонuл плутониен киариа, PuHj — пcпонии полониен хидри/, PoH — оaдии роднев хидра/, Ral — рубuдии руби/ирн хидри/, RbH — серебро сребърен хи/рад, AgH — урана уранов хидри/, UH3 ги/ра/ныв хидри/ен . г-идрин/ен м -.^^ge^ 2,3-дихuдооиm- аен, индан, C9Hio гидрин/он м хuaоuцдиц,kргaицaaн,ит/a- циц, C9H8O ти/оuоииaцир с хuлоuрaнe ~, исчерпывающее количествена кил— Oиоонe. пълно хилоиоaнe — под давлением хилоирaцe по/ наляи гане гидрированный хuдрuоон тилрoaтоeгaт м воден [хидро-] агрегат тuлроalkксмулятcр м хидооaкумулaтоо тнлоcорcмaгaчeсkнй хи/роaоомотри тилроaрсemaт м кисело сал но cотaaрсe- ниното киселина, хилоcтeноотcaо — сенат, MJhAsOo — aммицuл кисел амониев арсенат, 0^— ниен хидоитeнаоеeнот. (NHo)2HAsOo — бария кисел бариев арсенат, бариев хидоигeнaосeнaт, BaHAsOo — калия кисел калиев арсенат, калиев хи дрогeнaосeнaт, К 2Н AsOo
гид 86 гuдоcaоеeнaт кальция кисел калциев арсенат, калциев хидрсгешарсенат,. ChHAsOo — могmии кисел магнезиев арсенат, магнезиев хидри тeнорерuог, MgHAsOo — меди ме/еи (II) хuдротeнaреeцaг. CuiHs(AsOo)O. — натрия кисел натриев арсенат, нат¬ риев хuлрaтeнaрсeцaг, Na1HAsOo. 12Н2О и.ш 714^ — еиицно олянен тeгоохилоитeцaрерцот. Pb(H2AsOol2; словен монaхилрaтeи арсенат, PbHAsOo га/роорсенит м кисело сол но орсени— стото киселина, хидоcтeнoртиореe- ниг. M21HAsOa — бария бариев хuдрaтeнвоеецuт, BaHAsOi — кобальта ковалтои (II) хидоогeнaо- сенат, CosH6(AsOs)o . H2O — меди меден (II) хидротрцореeниг, кисел меден (II) арсенит, зелена сол но Шеете, CuHAsOs — натрия кисел [eдцикиеen] натриев арсенат, срkсндeррн [етеричен! нат¬ риев арсенат, Na^A^Os тидротррмaнuд м хндоcтeрмaнид — натрия натриев хнлоитeомaцuд, NaGeHj гидрaбрнзaйкд м хидоибeнэойид, тидрaPeнзоин м хидробензоин, 1,1-дu- фрцил-l,2-eтaцдиaл, CeHiCH(OH)CH(OH)C6H, гцдооPоооцит м минер. хидробооaцег, CaMgB6Ou . 7Н,О гидрогель м хи/рaтeл гндрогемапнт м минер. хи.дрохeмaтиг, Fe^s . пН^ гuдритeнизaтор м апарат зо хи/оuрaцe тидротeниэaиии ж хи/раране деструктивная Ouрaнe жидkифоэнои деструктивно хид- тeчцофaзцо хидра— ране избирательная селективно хидри— ране, uэPиоaгenци хuлрироцe пар^^тая хидоиоонe в газона фаза ти/ритeцит At хидоcтeниг (смес от вы¬ сокопроцентен феросилиций и сухи CaCOHh и NaOH, която се използува за получаване на технически водород) гидоcгетит м минер. хuлротeтuт тнлрcдинaмиka ж хилоодинaйиka. ди¬ намика но флуидите тuлоазониеь ж Okеuхuдоaг тидрозолаудaлрnнр с хи/роолично от¬ страняване на пепелта талоизиnь м хи/розол тuдрaиэcплция ж хидоauэaлaцuй гилооkорропaт м кисел [първичен] кар¬ бонат, хидротрнкaрволот, бикар¬ бонат (за съответните съединения аж. бикарбонат) тuлриноучсk .И -ИДрОкОучук ги/роноончный хuдоиkонenрц гидроксил м хнроке'нп. хидроксилна тоуио. ОH-T0Cпa. —ОН глюкозидный глнkозu/eц хи/рок— 0'^, гпнkaгилно хи/ооkеипнa група спиртовой aпкcхопцa хндроkенпцa група фенольный фрнслнв хuдоckеuпнa група тндриkснлaмин л/ хи/ро кеипaмиц aэитцониепый >идр>оксиламснигев нитрат, хнлоиkеuлaйнц нитрат, NH2OH . HNOj — , сeоноkнепый хндооkсuпaмоняreя сулфат, хнлроkеuлaмннеслфог. (OHNHj)2SOo ~, еиплниkиспыИ хнлоиkеuломоинeв хлорид, хuлооkсuпaйнн хидрокпооид, NH2OH . HCl —, кпиоиетый вж. еопяцcннепыв гна- риkрнпaмuн гидроксипнроиониe с хидоakеип^иоaнe, вкарване но хидроксилна група гuлоaкеuльный хидроксилен гuлрcнеuццтрoнeллапь м цитоонeлaп- хидрат тидоонеоний м хидроkеоннй, хи/рок— соннен йон, HjOo (хидратиран про¬ тон) гидролаза ж хид рола >а (еизими. които разпадат хидролитно връ зките C—О и С—N) тuдоcпиз м хидролиза; хидоилизиоaмe — жиров хидоипнэa на мазнини — сложных эфиров хилоcпнзa на есте¬ ри, осоисцвaнe гидролизат м хн.доопнэaг гидролизовать хндоипuзнр0й. под— погой но хидролиза гндоопuэуcмcсть ж хидоaпнэсeеI0сг, способност към хидролиза
87 гu/оcnuэсeмыИ хилоилизуeм гидролит м хндоcпиг,kaлциeн хидра/ га/роль м хидрол (неасоциирана водна молекула, Н^У тидоимaтIIeзит м минер. хилромaтцeзиг (магнезиев хидрокси карбонат), JMgCOs . Mg^H^ . J^O или OMgCOs . Mg(OH)2 . ОН2О тнлримeтaплсогня ж хилримeтaпсотий тндоо!йcдулI> м хuлоcмолсл (напр. на цимента) тидоомоцигоо м хилоcйицнгор тuлоcмусноиuт м минер, хидоомуеkиниг тнлоийуфтa ж хидравличен съединител га/рсн м хи/рин (натриеве-еловна сплав) тндроcPeспыпuвaцuр с ви/иегруйцо обезпрашаване, хuaриcбeзиоошо- ионе, мокро обезпрашаване . тн/рообогaщрцuр с хнлроcвотaгйвame, осанс овcгогйвонe тндроaнuсь ж хидроокис (за съответ¬ ния метал вж. при ги/рат окиси) гидроок-салат м хилоотeцckеопaг (зо съответния метал вж. при Puok- солат) тндрaпeрelкиcь ж хидоопeриkнс — ацетила ацетил хндооироокuс. пе- оcнргнa киселина, CHjCOOOH — бензоила брцзопхuлропeринне, пер- бeцэорцa киселина, C6HiCOOOH — нотони натриев хuдропeоиkuс, NaOOH тд/оспсnьиро м хuлоc/eфнвоaтcо гнлоcиульт м преносимо водно ^mo тн/оиеeиapaтcр м хuдрcсeиооaгcо гидрослюда ж минер. хuaоиелюaо тuдоaе•cрдuнрцuр с хилрcсъeлнцeцир тндоcсиnь ж кисела сил; сал, съдър¬ жащо киселинен водород тн/оccyльфaт м кисел [първичен] сул— фот, хидрогенсулфат, бuеулфат (за съответните метали вж. бисульфат) тuдрcеульфuд м хидрaгeнеулфид, хна— оcсуnфид, насел сулфид, m1hS — aмееицил амониев хидрcгeцеулфид, оманиеи хuдоcеспфил, кисел амониев сулфид, NHoHS ~ бария бариев хu/оcгeнсупфна, ба¬ риев хилоcеупфид, Ba(HS)2 . ОЩО — железа железен (II) хиaоcгeцсулфнa. железен хилрcеупфид, Fe(HS)2 гид тцлоcеульфид калия калиев хuдрcтeн- сулфид, калиев хи/росулфи/, кисел калиев сулфид, KHS — кальция калциев хидоcгрцсулфид, калциев хилрcсупфил, Ca(HS)1 .б^О — натрия натриев хu/рaгeцсупфид, на¬ триев хuлрcсупфид, кисел натриев сулфид, NaHS — родия ро/иеи (Ill) хuдоcгemсулфuд, реднен (Ill) хuлрcсупфuд, RH(HS)a тнaоиеульфaт м. 1. хидрaеслфит, хи- песулфат, /атаснит. M21S2O0 2 хад- рогенсулфит, кисел сулфит, виеупфит, m1hsOs (вж. бисульфит) — натрия натриев хuлроеслфuт [хипо- сулфит], натриев дитиснит, Na^Oo — цинка цинков хu/риеулфuт, цинков литионит, ZnS2Oo тидрoтaогрaт м хиaоигeнтaргоaт, кисел тартрат, ватортрат тuaоcтeо.мольцый хuaоигeомопeн тuдритипuи ж фото хи/рстнпая (ме¬ тод за получаване на цветни пози¬ тивни ютокотм) гидроторф м хаaоитирф. торфен пулп гuдоaтоaнеииот м ваден гооцеиоот гидрофон м минер. хнарафон, волен спал, S1O1 . пНЮ га/рофалаэоция ж хиaоофилизирaнe гидрофильность ж хн/рифuлнaег гидрофильный хuaрифиneц тu/оифaвизоция ж хиaрифaPиэuрaне гидрофобность ж хиaрифaрциег гидрофобный хидрофобен гн/оcфоефот м хuдоитeниогифиефвг, кисел [еekyц/eрeц, вторичен] фосфоз, MJhPOo — калия калиев хидритeнcоги•фaсфaг•. сekсццaрeц [нтсрнчзн] калиев иогc— фосфат, K2HPOo — кальцин калциев хuдоaтениргa риг- фот, CaHPOo; преципитат. CaHPOo . !Н^О — моглия магнезиев хидоогeнo^р•;<>• фосфат, MgHPOo . JH2O нлн 7Н,О ~ мортоннa манганов (II) хн/ротeниоэ■о- фосфат, MnHPOo . 2H2O — натрия натриев хнaоотeниотофоефтт, е/никисел натриев фосфат, ерkун— дерен [вторичен] натриев фосфид Na^Oo — стронция стронциев хндозгeцcоги- фосфот, SrHPOo
гид 88 тя/оaфaефот уронило соонаncи ха/ра- гeноотcфоефaт. UO2HPO4. О^О ти/оaфcефит м хиaрaтeцфосфит, ки¬ село сил на фосфористата kuсрлuцa. M1H2POa — натрия натриев хиарaтeцфоефuт, при— мерен (първичен] натриев фосфит, NaH2PO3. тидоофтcонд м хи/оaгрцфлсорнд, кисел флуорна —' !ia^^ насел натриев флуора/, нат¬ риев хu/рогeнфлсcоа/, NaF . HF — никеля никелои хндрaтeнфпуорuд, кисел никелои флуорна, N1F2.5HF . 6Н2О — таллая талнев хu/рaгeцфпуaоa/. TJ^F2 гидрохимия ж хa/рaхийaя (химия на хидросферата) тидрохaцaн м хaaрохинон. l,4-бemэeц— /иол, CtHo^H)! тидрохлорид м хндрaхлcоu/, хидоaтрц- хлорид тuaроклооaоиионaр с хuaрихлиоuроцe ти/роц<eллIoпозо ж хaaоицeлупозa гидрацап1кат м минер, цанксо трнхн/рикеиkооPоцот. Zn5[(OH)з/COз]J тн/рcn^игpaт м хaaоигeццaтоот, насел цитрат (кисела сол на лимонената киселина) ти/оиэпрвaтир м вс/иструйно шломоно помпа тндрaэпрkтройeтaллург'йя ж хиaоaрлрk— тоaмртaпсртий гнарюр м продукт но хидрарaцр но иъглаща а нефт гилпинат м минер. гuлиинuт, Cu(OH, UO2, SO0I2 . в^О гильза ж 1. гилза 2 втулка —' экстрактора ekегроk’цuонца гилза (за сокслет-апарат) гильотина ж гипaгино. тнпaтнцна но— жица, галстипе» нож г ил йотирование с гюйпcшноонe (процес на механизирано и автоматизирано гравиране върху стъкло и други гладки повърхности) пшергеп м тннeртрц (търговско назва¬ ние на ерготамиттартрат) гиосциамин м хиоеuuaмaп (тропанов алкалоид от Hiosciamus nlger), CnH2JNOs тимeовэзцг м минер. утробози тилeоkcнютоннд ж хanроkинюгaцнй, евоъхепоэжэинз, сноьхеирйт оне, о, л—еиойтоцe ^пернин м хипернак (^е^лязно-нике^- лоса сплав) гипероль м хuироan (дезинфекциращо средство), Co(NH2)2 .H1OJ гaироерцсибuлuзaцaи ж хaпeоернеaPa- лизоций (допълнително повишение свстечувствителпостта на фото¬ графските материали) ртутная хaneоеel^caбunuзauuй с живачна пора гиперстен м минер. хaиррсгри, (Mg, PeMSi2O6] гипертонический хипертоничен тцпeокnaрaоaиaнue с дълбоко хлора— ране, пълно хлориране тнпeрхaneстроaнeмuя ж хипeрхолeсгр- оaцгмия тцпeокримпый хaпрохрaмeн м -.mo^ ацетофенон, мети л— фрнaлkртaц, CHjCOC6H$ тuповрcмит м капоРрсмит, M1BrO — колая калиев хииивройuт, KBrO — натрия натриев хиповромит, NaBrO тaпcиитaминиэ м хиповнтомaцоэо тaпийодит м хнпсйиаит, M1JO — могции магнезиев -.^Ho/.^ Mg^ гипоксантин м хипоксонтан, 6-хиарок— сопуонm, C5H0ON0 тииckеонтизнн м хunaксaцтaэиц, ани¬ зин, C10H12NoO, тяпойaнтaнaт м хииaмaцтонот, мон— гонат (V), Mj1MnOo — натрия натриев хaиомоцгaцaт, нат¬ риев манганат (V), NajMnOo . IOH2O тuпонитpaт м хнииннгрог (сол на хи- поазотната киселина), M^Os — натрия натриев хaпонитоот, Na^Os тuиaцuтрaт м хииcннтоaт (сол на хипо- азотистата киселина). M2rN1OJ — натрия натриев кипснитрат, Na^^ — серебро сребърен хuиaцaтоuт Ag2N1O2 тнпи]орнaт м хuиaосцот (сол на рение- вата (V) киселина, ^Re^v), M62Re1O7
89 ГИР ширенат натрия натриев хuпaорцaг. натриев ренат (V), NaoRe2O7 гипосульфит м хипaсупфaт. дигиcцнт (сол на дитаонастaта киселина), M21S1Oo — натрия натриев /атаснот, натриев хапосулфат, Na2S1O4.1H1О гипотеза ж хипотеза тниcгртuчeекuй хипотетичен, nоeдио- пaторм гипотетичный еж. тuпотeтuчeекuй тииaтaничрсkaй хипaгицичeц гииcфcpplaтл/ натрия натриев -шоферит. натриев йндоokсoфeрот (Ш), Na2 [Fe(OH)o J гншифссфат м хanифоефот (сол на хи- пофосфюрната киселина), Mo^Oc — ho^^ калаен хипофоефaг, KoP2O6 . ^О — кальция калциев хииофоефaг, Ca2P2O6 . 2Н2О ~ натрия натриев хапсфссфот, NaoP^ • IOH2O — цaтоии, кислый вторачен натриев хuиcфcефат, натриев дахиароген— хииcфcефот, Na1H2P2O6 . б^О гипофосфит м хииофоефит (сол на хи- педioсфористата киселина). MrH2PO2 — aммоцaи омоннеи хuпcфосфaт. [NHo1H2PO1 — бария бариев хиncфaсфaт. Ba^^^ . H2O — железа железен (Ill) хипcфcефuт. Fe(H.2pO1lJ — колая калиев хипофоефuт, KH2PO2 —' кальция калциев хипcфоефит, Ca(H2PO2lJ — магния магнезиев хилафасфат, Mg(H2PO2)2.6H1О — Mapranua манганен (II) хuпофcефиг. Mn(H1PO2l2 . H2O — натрия натризи хaиафcефит. NaH2PO2 . H2O — никеля никелов (II) хипофосфит, ^^PO^ . 6Н2О гипохлорит м хaпоклаоaг (сол на хи- похлсристата киселина), m1cIO ~ барнз бариев хaпcх.пирaт. Ba(ClO)2 — колая калиев хuпcхпcриг. KClO — ка^1ьца^ калциев хипо-лорит, Ca(ClO)2. ОН2О mo-;^./ натрия натриев хuпохпорит, NaClO — серебро сребърен хииохлооит, AgClO гипохромный XHПИXOСЙPП гип^ м гипс, калциев еуnфaг■—2 хидрат, CaSOo . ^О ' безводный безводен гипс, анхидрит волокнистый влакнест гипс, се— ленат —, /^-ho/!^ тanе. суров тaпе. дну— воден гипс, калциев сулфат, дихнд- рот, CaSOo . ?О тн/оаилнчрекaй хидравличен mG (твърд разтвор на CaO в CaSOo1. получава се при изпичане на анхидрит при температура над UOO0K) жженный печен гипс ~, .лепной гипс зо моaрnuроцe, скулп¬ турен гипс ластовой моонeцтnос, фоaуeцтпое• — , мрпняэeрцuетыИ еж. тонн^з^е^^насты^й^. гипс мёртвый мъртво гипс, препечен гипс (печен при температура над 700° K, изгубил способност да се втвърдява) необожжённый вж. сыров пахучий миризлив пережжённыВ вж. мертвый тuие nоJlсии/цый гипс иопухaдоaт, кал¬ циев сулфат, 1lопсхидоaт (гипс, печен при температура, не по-висока от OS^*^jK), CaSOo .0,5Н2О . прокалённый вж. жженый гитс строительный строителен гипс сырой суров гипс —, тонkоэeоцaстый дрeбнoърцрегт тaие, алабастър формовочный пипс за модeпирaнр (формоване) штукатурный сж. строительный тaие гипсобетон м гипсобетон гипсовый тuиеcв тнnеcкоcм м хuиеcхоcм (заместител', предизвикващ повишаване на цвета) тцпсcхоcмпый хипеохрcмeн тниcишлaкибртcн м бетон с добавка от гипс а сгурия, типеоегсроPeтон■ гирька ж теглилка (за везни) гиря ж теглилка (голяма) реИтер конник, ездач (на анали¬ тични везни)
ГИС 90 гmстaзорuц м хaегозорнц, 2,3—дихид- 0Сkсa-9,l0-aцтрaхaцоц, CmH8Oo гистамин м -Истомин, 1—(4-имидaзо- nan)—етн.ломнн, CзHjN2CH2CH1NHJ гистаманозо ж хастоманазо, днойннc- Сkеuдоэо (ензим) гистерезис м хuетeрeэис гистидаза ж хaетaдозо гистидин м хаста/ан, 1-aмaнc—j—(i— ийидaзcпип)прcиaноно киселина, C6H9NjOr тmртuдандркообосилозо ж хистидин- /екорвоксалоза ( ензим ) гистогормсн .и хuстaхоойcн, хормон с г пъханите, тъканен хорйон гнетипитaи ж хuстопотнй гастсн M кастен гнтопцн л< питалин (гликозид от Dlgl— talls purpurea L.), CjsHs6Ou -O,SH2O яттaлицcтрииц м тuтaлuтрннц (агликон на гиталина). C1зHз6O6 гнтckеaтрцин м (агликон на гитоксища). C2JHjoO, тнтонеии м титоkеиц (гликозид от Digitalis purpurea L. напръстник), C6|H6oO14 • H2O гитонин м гитонин (сид сапонин), Co9HsoOu тпaннcннт м вж. mo^^^ гладилка ж леяр. ^ag^^; щекло гладкий гладък, ронен гладкостенния тподkcетeцрц mo^^^ ж харт. гладкаст, глазура гло/кструбный тлоakотръбeц глаз м, кошачий котешко око (вид кварц), SiOJ глазерат м минер. глозерит, коларис- гринотриeи /.сулфат, Nai^SOo^ тлознооиониe с харт. 1. глазиране, me/— жcенонe 2. еaтaauронр глазировать харт. L тпозноой. глед— жоеном, лъскам, полиром 2. соти- наром тлоэнриино ж глазиране, тлрaжоенaцр; глазура глазок м 1. малък створ, око, огнище, уха 2. текст. ниш ко видоч — иоличaпкоИ диска aзгргпйчкa дюза — ремиза копче [акне] но нишелник тпозсрииониe с . глазиране, глeлжaе- ноне, иипогaцр но глазура глазуровать глазирам, глeджиевом. по¬ лагам глазура глазуровка ж глазиране, гпeджисвaцe; глазура глазурь ж глазура, глеч —в Cсинннцcнaй Резиленно глазура глухая вж. непрозрачная глазурь —, конетaллнчрcкaи кристално глазура прткcппaвнaя лрснoгaииlйa глазура мaйилнкaиои майоликино глазура (непрозрачна глазура, с която са покрити маИоликовите декоративни керамични изделия) непрозрачная непрозрачно [емай¬ лово] глазура, емайл пслеоиш nотноя фeпашиогнa ^o- зура — еиаццcиоц словна глазура [глеч] солевая вж. еолйнaи глазурь селяноя солно глазура (за покри¬ ване на каменинов^те тръби) тугоплавкая тоуaнитопuмо гла¬ зура фарфоровая подцеланона глазура глауберит м минер.глос5ронт, калциево— динотриен /.сулфат, Na2Ca(SOol2 глаукодот лг минер. тлосkодот, (Fe, Co)AsS глауконит м минер. глауконит глоуkcпцоит м минер. глоукcнноaт, же¬ лезен арсенал, FeAs 2 глаукофан м минер, глаукофан глезер л глезер, машинен колондър глет м мосинот, пигaотио. оловно глеч, оловен окис, PbO тпётcйeшaпно ж тлeчосмeсaгeл, гле— чcмeеaчkо гл надан м глиодин (лепилно белтъчно вещество в пшеницата) тпakотрц м гликоген, животинско ни¬ шесте, (C6IHloOi)n тлиkcтeцaзa ж (ензим) глaнигрцопиэ м тлнkотeнилaэa тлиkcзуоии ж глukоэсрий (излъчване на глюкоза с урината) тлнkиkоп м глицин, омано- оцетно кuерпaцо. NH2CH2COCH тлиkинипь м вж. глинскал гликолиз м тлиkапиза (безкислородно разпадане на гликогена и глюкозата) тпukопилмочриuнa ж хи/онтоин гликоль м 1. /ac^ днсволemтeц алкохол 2, глакил, eгaлeцгпakол, 1,2-eтaцдaол, HOCH2CH2OH тпнкипьдцнaгрот м глакилданитрот (взривно 'вещество, което се употре-
91 I' ли Ul III бява за понижаване температурата на замръзване на нитроглицерина) тnaкanит м гликолат глина ж ^mo akтaинрcионнaи активирана гинна активная активна глина, белилно пръст — аллювиальная aлсвaaлцо глина, ерлaйрнтcтeпно глина —, белая ряло ^mo, каолин —, белая фарфоровая бяла пирнeпa- нана глина, каолин —j бeнтcmaгoвaл бентонит —, валяльная вж. сукновальная —, вторичная вторична [напоено] глина, aлсouaпнa ^mo, глина ст наноси, ерднйрнготрнно глина —, тон'во>lоя грънчарска глина желестая глина, Регата но железни окиси , жирная мазно [тлъста ] ^^0 , известковая варената глина , каолинитиная каолинитено (огнеупорна глина) , кириaчн-aи тухла река глина , клинкерная клинкерях ^^0 , лPткииJlaвкaй прснитопимa глина (т. т. па/ 1650• • К) —, монтмориллонитовая мс нгморилc- нитсио глина (избелвана глина) итцруиоонaи огнеупорна глина — , огврлниоющaи нзрр;1вошо глина, белилно глина [пръст] ' первичная остатъчно глина, пьрнич— но [елуг-иатна] глина лереотлон: ёшшя вж. вторичная глина — , еснцcиaльнaя тепавичарско ^ia, бентонит —, лещая постно глина — , тугсплавная госднcгопнйa глина (температура на топене между 1650 и 1850-' • К) фарфоровая порцеланово глина, каолин фcрйcиичнaи формовъчна глина ~, черепичная ^^0 за керемида элювиальная сж. периичноя глина глинизация ж гпнниэоuaй (на сондажни пробиви) глиний м вж. алюминаВ глинистый глинест глинище с гл инок, корнера за ^^0 ж керам, Pрлоиоъетннцa тпинобeтaн м тпaнcPeтиц глинозём м алуминиеи окис, AbOa —, активный активен aпсмaнaeн скис, AbOs —, еронокaепый алуминиев сулфат хидрат, Al2(SOolJ.nH1O сксуеникaепый алуминиев ацетат, AKOCOCH^a тпaнaэёмиетый богат но алуминиев скис глиномешалка ж гпннcбъоkaлk0 глиномялка ж глинaмреaчka глиномятна ж бъркана [омесено] глина тлaниный глинен глиоксаль м глиоксал, егaиднaл. OHC.CHO глиоксим м глниkеuм. гл нс ксал ан оксим, етан анол гласнси м, HON : CHCH : NOH глаотсксан м гл CuHi (антибиотик) глиптал!! м вж. глафталь глафталь м глаптол, тафтал, глане— рaцифтaливa смсло глицерат м натрия натриев глицерат, NaCjHvOa глицерид м глицерид, глицеринов [гла- црOcпон] естер —, смешанный смесен глицерид рaзнониелигный вж. смешанный глицерид глицерин м глицерин, тлнueоип, l,1,3- иоcиоцгоaол, 1 ,■2,j-трaхи/рakсипоо- пaн. CH2(OHlCH(OH)CH2OH глицериновый глицеринов тлaцррaнтрailнi'paт м ннгоcтлицeоuн, гл aнррaнтрu нитро г, CsKONO^ тлццроизa ж тпннeоозa (смес от гли- цериналдехид и дахидрекси-2-препа- нон) глицерофосфат м глицерофосфат (сол на а- или $-глицеринфосфорната ки¬ селина) — кальция калциев глицерофосфат, CaC3Hi(OH)2POo тпнцрориэaц м захар от сладък корен (Radix glycyrrhizae), поkоuчиa захар глицид м глацал, 2,3-епсксн—1-пропанол глнцнН вж. глициниИ гл aцил-a.лaиa.н л/ глицил—аланин, H2NCH2CoNHCH(CHj)COOH ^am^глицин ле глицил-глицин, nh2ch2conhch2Cooh
ГЛИ 92 глицин м 1. глицин, тлиkckил. желати¬ нова захар, омuниицргиa киселина, омнниргaнинa киселина, H1NCH1COOH 2. if,ото глицин, 0-хaдоckеифeнилaмaниицргнa ка— селина (проявител). HOC6H0NHCH2COOH глициний м ост. берилий, Be глобин м глобин (белтъчната съставна част на хемоглобина) глобоиды мн глевоиаа глобула ж, велксвая белтъчно ^06^0 глобулин м глобулин — kоaвиной сыворотки серумен Ma- рулин молочный млечен глобулин растительный растителен глобулин сывороточный сж. глобулин нрс- ияний сыворотка яичный яйчен глобулин тлоруnяоный тлобслйррн. глобоидо— лен, кълбовиден глубина ж дълбочина; степен — азотирования дълбочина но азота— ранете — зоаувлиноная кож. дълбочина но эодъвнaнр — закалки дълбочина на закалката, дебелина на заколения слеИ натоарoвонаи вж. глубина озcтиоо- иоmuл глубинный дълРсчинен глутамин м глутамин, H2NCOCH2CH2CH(NH2lCOOH глутaйuнaэa ж тпутaмннaэa (ензим, спадащ към амидазите) глстаминип-цистeнип—глицин м вж. глутатион глутатион м тпсгaгиин. глутамин а л— цистрaиип-глицaи, C10H17NjSO6 глутелин м вж. глютелин глухарь м глух волт, шпилка глушение с 1. получаване но мотиве стъкло 2 заглушаваме; зотaейнaне (на двигател) глушител м 1. матиращо добавка към стъклото 2. заглушите», шсмиэо— глушител; aсеисф. aуепсфнc гърне глыба ж блок, буцо, голям къс глюкиолкалсиды мн глюксолкаленаи (група алкалоиди, които при хидро¬ лиза дават захари) тпюк'cтaлпин м гпюкaтaпин, l-гaпaaл- глюкоза, C1jH|6O10 глюкоза ж глюкоза, D—глюкоза, дек- егроэa, грсздено захар, нишестено захар, C6H12O6 левая L—глюкоза правоя глюкоза, D—глюкоза D-тпюкоэaэcн м глюкaэaзон, D-глю- козозин, C18H22NoOo глюкозами!! м глюксзоман, D-тлюксъ замин, 2— C6HuOiN ц-глюкозан м а—глюкозан, 1,2-онхидю гпюkозa. C6Hi0O, Р-глюкозан м fl—глюкозан, лйвоглю— козон, C^H^O, глюкозид м глюкозид (глюкозид на глюкозата) глокcзиaоэв ж глюкозидаза (ензим) глюкозидный глюкозиде л тпюкозимcнифcсфaт м глюкозомони— фосфат глюкозан м глюкозан глюкоза—оксидаза ж тлюkcзоокеидазо, тпюkиэодрхндоaтeнозa глюкозофосфат м глюкозофосфат глюконат м глюконат (сол на глюконо¬ вата киселина), CH2OH(CHOH)oCOOM 1 — кальция калциев глюконат, (CH2OH(CHOH)oCOO12Ca тпюкинcиикнслый вж. глюконат тпюkопнрaнaэa ж гпюkaпиоaпизa гпюkипрaтеиды мн тлюкииоcгeипu (протеиди, в които въглехидратният компонент е глюкозами») глюкофурвнозо ж глюкифуронозо м D-глюксрaн, лактон но глюкуроновата киселина глюксоaиезна м глюкуроноз./ (гли¬ козид на глюкуроновата киселина) глютамин м вж. глутамин глютелин м глутелин глютенин м глутенин (лепилно белтъчно вещество ) шотнп м путин (скелетен белтък) ГЛЮТШЮЗИН M ГЛУТИНОЗИН, Co8H60O16 ( антибиотик) гляделка ж контролен створ глянец м гланц; блясък, лъскавина; иaлнгсоо; пссгоa г.лянцгольл м стъкя. златен емайл глянцевание е гланциране, излъскване, полиране
93 тnяниPвонъ гланцирам, .лъскам, аэлъ- сkoaй, иaпиоом гллннeибpaзиввтрль м апретура, опре— тараща ^/^ho, гланцираща сред¬ ства глянпзнльбер л/ стъкл. сребърен емайл тnинuoвко ж 1. ож. полщэонвнне 2 кож. апретиронр гнезда с гнездо; легла; вдлъбнатина. длаб, жлеб клапанное клапанно гнездо гнейс м гнойс бн)тнгaвыН ристатов гнайс товнотииый гранатов гнойс графитовый графитов гнойс —, д.^схелoдянcJЙ доустю/кн: гнайс мсеkовитов гнойс —, ротивиcвйank0пыН амфиболов [дио¬ ритов) гнойс гнеВси-гранат м товнигитнвйе гниение с пшене, изгниване, овэnотонр гнилой гнил, изгнал, развален гнилостный гнилостен гниль ж гнило, гнил^о^ч; гниене белая бяло гниене fno чесъна); синя гниене (но лозата) буроя кафяви [йянипийня] гниене (no овощните дървета) — древесины гнилото но дървесината завяленная гнилото но Релсниното (на периферните слоеве на дървеси¬ ната) ~t мокрая макро гниене —, сухая сухо [фузарайно] гниене гнильё с вж. гннль тноек'опнн м гноеколин, оaцeмнчрн нар— котан, D, L-нврkaтин. C22HnNO7 гнутьё с древесины огъване на дървеси¬ ната тaдотрaф м ходотрaф тилпвндро м вж. тяппрндро тяплeнaрр м холенаер (вж. също роллJ голсина ж 1. глава 2, най-леката фрак¬ ция пра ректификация или дестила¬ ция 3, мундшук, глава но e^^- эucнно машина наскснапяшато фрак¬ ция пра ректификация но сурсв бен¬ зол, ероанътлeооднa франция — опитай скрита (волтова) • глава делительная /елите лен апарат, де¬ ла телна глава — /ас'™;^™ първото фракция пра Дретaлauuй, фоолaсф гом голсина потайная еж. ^^^ho опитай тяncиил ж гласня, чернилно топиэaо м хилорaъо. пълни типcэдоия ж холор/оий. пъпнaилaшиe гaпуров м синьо fjo багрило). светло- енн, небесносин иc/инcИ водно синьо (трифенил- метаново багрило. производно на ани¬ линовото синьо) трлпcтри Б хрпиотрнaвa синьо B нп/опгрелaиый PC индантрон,индон- тррн. индонгрeнaнc синьо (RS), C2 8HioN1OO кубовый О индантрон, C2 8Hi6N1Oo — Мепьаелв мрпдипивc синьо, нснс рнньс R метиленовый мсгнпрн6лaу, С^НщС^.З!^ — , нильский йипвпау, нилснс синьо !ОНЫЙ НОРО СИНЬО тcлсндннoвыH гилсиaинини синьо, тялуааннблоу, CnHi 6N jSCI щелочной алкални синьо, ол кол а- бпaс (производно на анилиновото синьо) гельё с нижа с иоP!мвхногu косми и риuaррмнс. варосано ножа гольмий м хол мий, Но рпи-Iepмие, варосана ножа еррнaкaепый холмиез сулфат, Ho^Oo^ . ЯЖО тамотоепин м хоматоопин. C|6H21NO2 (тропинов естер на ба- демената киселина) тcмeопcnярный хaмсaпaлйррн гоммоз м хумсз, хсмcэaе тимоивннллин м хомовонилин (O-xaa- OСkеuгЗ—метонсафен ил )—етонол, HO(CH2OlC6H2CH2CHO тcмотрнизотcр м хойотрниэвгaр, рмул- сьир, химотрнuзиоош апарат гaмотрнuзвпиu ж хaмитeпизоций, хомо— TPНUЗирOНP томогрн л !ровввие с еж. томогрнuэaцuи тимaтрниэирoвaть хомотeниэиоом тимcгeннисть ж химитeнниег, eднооод- ност томaтрнный комaтрнрн. еднороден тaмиnигичрениИ хaмипитичeн тcмопcт м кcмолот TOЙИЛИГИИ Ж XO MOЛOГНЙ тимипипннcн/рпсоции ж химопс^^кси— летация тaмипcnнмeо м хеми пал и мер
ГОМ 94 тимиnяnuеокориa м хaмaпилuэохоонд (изграден от остатъците салю на един монозахарид) томонрцгоaчреkии комоиентрачен гондола ж, железно/срсжная еойоохэ— тcиaонош се нагон за сиплина стоки гониометр л/ ген ио метър, ътлой.eо гонка ж сж. перегонно тcнчaоный грънчарска тcmчаретиc с тоънчaоетвa гснрит м минер, хааеит, циннии орто¬ фосфат гстоaхнлрвт. Zn .(POoh .ОН г’<:лна.'1мт м копнали’ (катализатор за окисление на СО до CO1 • състоящ се от манганови к медни окиси) горгонин лг гергинин (йодсьдържащо белтъчно вещество в королите) ^am м хсрдрин (делтъчно вещество в ечемика) гcоaрнmн м хaрaеннн (аниклен алко- .зонд от ANhaloniHni 1 ewiuii). CiljHiiNO горелка ж горелка автогенная иkеижрнaнa горелка отомноиотcооаивп горелка за атам— ниноaиоcaки эaнвойионe ацетиленовая ацетиленова горелка — Бунзена горелка — высокого давления горелка с оасснс налягане < за газова заварка) тозcиой газона горелка — , инжекторная инжекторно горелка норвндооон карбидно [ацрз млеисна) горелка Меккерн горелка на Мекер —, много ипомрннaл йнртяппaмъчнa горелка мllогoфaнр.льнаи вж. многопле¬ менная горелка ~ нтского доиления горелка с ниско налягане, инжекторно горелка пaипьнaи пойпнa лaйиa иылeутильнaя горелка за иоххо- оврозно торuoи режущая вж горелка—резон —•, сиврячнол заваръчна тирeпkо. го— релна зо газово зоиоойнaнр •—*, сииотcвaи спиртна лампа — Теклю горелка [лампа] но Трнлу гуовуnрнтнои турбулентна горелка г-ерелнх-резак тcррпkа за тaэcнc ря¬ зане, твэоно [сксиженснв] резачка горение с горене бездымное бездимни горене ррспломрннсе рeэипaмъчно горене взрывное експлозивно горене нрпилнар непълно горене (изгаряне] псирркнсстнср иaвьохнcегнc га— рене полное пълна горене [изгаряне] горечь ж горчиво вещества, горчило: горчивина, горчив bh^ тaрuэоmт .и хоризонт, ннно — , BeinLTiHuriOHiibrH мин нeнгипоинc- нен хоризонт —• , BeaocTiMiriiwiI UcjooTih вен хори¬ зонт тсйуеонын х> .'MVC(H) хоризонт; ку— йсеcнu И1ИХТИ ссноиной работен хоризонт (на руд¬ ник) —, откаточный мин хоризонт но из— низноне перегнойный сж • тсйссоиый тори- зснт •”, рабочий работен хоризонт (на ка¬ риера) горно ж текст, нaе. палец, гърбица (на а(тендер) горкнуть огорчавам се, трхнйенaм горло с гърло (напр, на колба) тоолииuнa ж тъоnи. тъолинuнa; уста. атвор, ус'^ (на тръна) — печи пещно гърла гсрман м харман aдорнcкcогинcт■^и)пllый вaорна кир- тнкатропрн харман, ACTH белковый иротecчcомcн, белтъчен хормон — гипофиза харман на хипофизата тинaaитропныИ гонвастропен хор¬ мон — жёлтого тела хяойян ао жълтото тяnо. прaтрстроaн женский ^^ho^ женски полов хормон — задней доли шлофпо -армян на зад— нота част но хипофизата, HHL— хормон — корковсй части надпочечников вж. гормон коры но/почечнинои кяотuнотрcпныИ кaртикотоaиeн кор¬ мен — норы надпочечников хормон на га— рато на надръроeчнагр жлези
95 ГРА гормон, лок^1^огр^нный лактогенов хормон, nоkтятeн поилakгuц — , пakт■ят'OоиныН лвkгигоииeн хор мои, пролактин лютеинизирующий псгрuнaэuрaщ XopMOh, иояпвн В мPпaняфaоиыН йeпaнaфaоeн хор¬ мон, интермедии — мaэтcияИ части надпочечников <*ж. гормон норы на/почрчннков мужском ^^^B мъжка полае хор— монц мъжка хормон надпочечника аж. гормон коры но./— почечников иоаривльный янaонхnхяойин паратиреоидный ихрaгхирйин, порх- тареоиден хормон —, ияnииой пслоо харман — роста растежен хормон тиреотропный тноeягояпeн хор¬ мон, гuррятрифнн. тиоPcтояинн фaлпuкупостuмсл^нрсюu^нй фолину— .ласта му пират хормон, иряихн А ~, фолликулярный фол И ^^o XOHMOH, eстрятeн ~ щитовидной железы хормон но щи¬ товидното жлеза эстрогенный йясгоятeнрн хяойян. фялнкспнн, фяпнkсляи хормон, ест- роген тярминапьный хормонален гaомcняcPоaэcихпнр с хcойяняяPоaэс- нане тaрмaнaнядябaый к с р маня по давен горн м 1. ковашко огнище 2. стояло (огнище на доменна пещ) эонaличцыв огнище за закаляване заклепочный нитона огнище кричный 0./^, първобитно пещ круглый кaтпвреka огнище —, нaтррихтрльный н^aгоeи,^aтe.лlоo огнище —, терранай пре/пещнс пи^в^шгельный вж. тигельный герн тигельный тигелна нет, тигелна огнище горнила с огнище; лещ гсрнсиоИ м пещар; работник при огни— щетс на /сменно пещ тaонaaовыиaющрИ манна/обанен тИоноэоиcaеkоИ манен, манназавоасни горноиоaмышnрнный минmaпромaiИJпрн• горнорабочий м миньор, рудничар гоониосаный манен, миннодобивен торнcепacвтрльныв миннcепaснтрneн горный 1. планинска 2. манен горняк миньор, рудничар горошек м ситна иъглищо, nорряини• горчица ж 1. сuнaи, хооaоп (Sinapis L.> 2 тcрчuцa горчичник лг синапено хоогuй горчичныИ синапен, хор/олен горшен м 1. гърне; саксия; 2. стьюи.. пата, тагел ~, иыклоиный aуеисфнa [изпускателно], гърне —, kcнaрнэaциcнlтнЛ нсн/рнэнс [конден¬ зационно] гърне ~, ниментацаонныИ цuйPнгaцноннc г ьрнр горьковатый и ъэтcрчн о, лени горчив, торйlеизём • а магнезиев окнс горючее с гориво — , антаартсноционнае онгиaргонаllиан- UO горива — , атомное 0'0^0 гарина ракетное ракетни гарина ядрение ядрено тaоиво; атомно га- риво горючесть ж гaолuнaет. запалит ел- HOCT горючий тиопнo, пeеноэхиопнй; гори¬ вен горичркотанцый тооeшaнопнaoон, ноли цавон на гореши гaепхоит м минер. тaепaоиг. панков сулфат кригочнaоaт. ZuSOo . 7Н.О гофрировальный гофрираш гофрирование с 1.. гофриране 2. це./• нaaиппйнр. кррпироне гофрировать 1. гофрирам 2. z/рл. но- диипйм; крeиuовй гофрировка вж. гофрирование гофрированный 1. гофриран (/ел. на¬ диплен; нрриноaн . гроинИ Af дребен чакъл, ситно вопосгох пемзовыИ пемзин дребен чакъл —, речнсИ речен чакъл трхинмeто л/ грани метър тоaиuмртрuл ж трвoийргонй; тегловен анализ тоaвaмртоaчреkи^В. грaвимртоичeн; тег¬ ловен TроинрмaВka ж чокъпaирaмuночka гравитационный товнaтоцuaнeн гравитация ж гравитация, притегляне градация ж градация, степенуване
ГРА 96 троднент м градиент; под, изменение на единица рвэетийннe температурный температурен ^a- /нрнт градирня ж 1. охладителна нула 2. трaaaрия. солница вашенная охладителна кула; ^c- тuocгakaн охладител на Балнр ирmпlлятcо■наи вентилаторно охла¬ дително кула, ялацитрлно кула с иоинуaитeлнa тяга закрытая затворено охладително кслa. команеи охладител капельная aрaенгeлнa гохдноня градирование с 1. трaaaрaнe. степену¬ ване 2. концентриране (на солен разтвор) в трaauонй тр>‘Aaнроиaть 1. градиром, степенувам 2 концентрирам (солен разтвор) и гоaauоня градуирсивнар с градуиране, kопивои- ране похaуноовaть трa.дсaоaм, kaпu6оиоой тохaуироико ж вж. трaaуaрaионир тоaaуtlоcиaнIlый гохдсиохн, kaпи6оиоaн градус м градус — Боме ^aT Биме. 0Be' — жёсткости воды гньодиег но водата, изразено и градуса ~ крепости ^ag^ за сила (за спиртни питиета); kонцрнгохций ~ помило степен по смилане ~ Реомюра градус по Реомюр, рес- мооив градус — температуры температурен ^ar углсвсИ ътnиn градус — Фаренгейта форен-айтов градус — колило градус под мулата — Цельсия градус по Целзий, цел— заев трхдуе. ос Энглера градус по Биглер (единица за вискозитет на мазилни и други масла) тоaдсеннk м термометър ■трaдусноеть ж тооaсенист грамицидин м грамицидин (антибио¬ тик-пол ипептид) ^0*1^—отий м грамотем, г—атом тоомм-kоnиоия ж грхйkхлорaй. малка кхлaоий грамм—молекула ж грaммaлekслa, гром- M г л, мол тоaммиль м граммил, мол [!paмм-эlкиивaпрнт м громeкoинaпeнг гранат м минер. гранат гранат, жрпeзиетcaпюмилирвый хлмон- дан, желязно—алумнниси гранат, опс- минирн железен (Il) ортcейлиkaг, FejAl2SijO i 2 нхпьш^рио-опюминпрнын грису-поp, калциево—алуминиев гранат, калциев алуминиев cогaеипнkaт. CajAl JrijO j 2 ~ , магнезио—алюминиевый пироп, йaт- нeэueно-aлсминнeн гранат, магне— знео aпуйunиeo cргaенлннaт, MgjAl 2Si зО j j — , мзотоицриэ—олоеuпlириый спреaотuц, мангане—алуминиев трaнaт,чeррн тро- нхг. алуминиев манганов (Il) cогc- сuлинaг. MnjAhSljOl2 тоaирннр с шлифоване (на скъпоценни камъни и стъкла) гранёный шлифован; поръбен, ръбест трaпрпчт м минер, граиерат, тохнunьнu ж шлифовъчно работилница тоaннпьщнн м шлифован (на скъпо¬ ценни камъни) гранат м гранит вaотнтовый биотитои гранат —, гнейсова/ный гпойсигранит ~, известково-щелочной варовито-- опkaпeн гранат пaуэuцений лаузнцна гранит — лш ионитовый литионитов гранат нормальный вж. известноис—щелоч¬ ной гранит —, оcтивиивмaнкивыв амфиболов гра¬ нит тсойaлинивыИ тсойолннao гранат тоaнuгизоции ж гранитный гранитен трхнитипeиый направен ит гранитол, гранитолов ^mo^ м гранитол (вид заменител на кожата за направа бомбета u фортове) трaнuт-пaрфuр м гранит—порфир тоaнaдucрнг м тохнcфнр м грaнит-иоофио гранула ж гоaнслх. зърно трaнсnиооиaннe с тоонспuоaнe, ноэъо- ^00^ тронспноcиaнный тоонупuоaн, зърнест тоaну.лнpевaть тронслиоaй. нозърня- 00^ OЗЪ0НЙHXM трaнупомртрнчeекuй трaнулaмртричe!l, зърнаметричен
97 ГРО тоaнсnитaр м трaнупотaо ГOaнупяцни в^ж. трaнспuоииaнue грань ж 1. хидр. стена, плоскост, стро— но, фасета; отнсс, относно равнина & ^am^, предел грат м граиaвuна. бразда (останали върху обработен пластмасов детайл); ръбен, гребен кольцевой грапавина, кaйтa се сбра— зува между матрицата и псaнеaнa при фирмононе но пластмасови из¬ делия график м график; /нaтоойa; графика, крива графит м графит аморфный аморфен графит , вторичный вторичен графит /сменный доменен графит естественный вж. натуральный гра— фит иенуестирцный изкуствен графит карандашный мслинен графит, гра¬ фит за молива кусковий цейлонски графит литеИный леярска графит ~, натуральный естествен графит, при¬ роден графит пластинчатый вж. чешуйчатый гра— фат чешуйчатый люспест графит электродный електроден графит, графит за електрода графитизация ж грaфuтнзноанe; гро— фитизация, cтгоянaнe, трйиррaнонe (на чугун) графитизированный графити-заран; от— грят; темпереная трaфиlтuоaиaнныИ графи-иран графитный вж. графитовый графитовый графитен графить разгромявам, лнннрам, раз— чертовом графический графичен графлеНие с оaзгрaфйнaнe, разчерта— ване, линаранр грaфт■-иоnийeоuзaнuл ж приса/рно по¬ лимеризация грPбрmчатыв трeбрнонн/eн, който р във вид на гребен гребень м 1. текст. гребен; чесало 2. резбомер 3. ръб —* бандажа ревср/ игольчатый текст., иглен валяк тоPвmрчeсaнир с разчепкване (на дарак) гребнечесальный /орача гребин м липата, лопатка; бъркалка, чапла грежо ж греж, сурова коприна греИдер м тоeйдро грейфер м 1, грайфер, поePач 2. грай¬ фер, хватка, стисна /искчрлюстnыв клещевиден грай¬ фер мнотичрпюетный мнитaчeлюстрн грайфер торнфро-пoлмы м мнcточрпюстeн грай¬ фер ПPPмучekaепыИ фспмицот, сал на гър— мящото (фулминяната] киселина, m1onc тоPмсчaй гърмящ гриб м гъба домовой вид плесен па дърни древесный дървесна гъба грабна мн гъбички грибница ж милел гривы мн, толиинриыр 'лавни (пара¬ зитни гъби по растения. Ustilagi- nales) дрожжевые дрождеви гъбичка, дрожди ^^pm м гризенн (желязосъдържащ антибиотик) тоaзeифспьнaн м тоиэeaфупнuн (анти¬ биотик) грнзуметр м метаномер (в рудниците) триэстин м тоиэстиц (избухливо веще¬ ство) гринокит м минер, грийнскат, кадмиев сулфид, a-CdS графитш м грифслин, ^61^02 (анти¬ биотик от Grifolia confhiens) гроздь м 1. грозд, чепка 2. пластмасово изделие заедно с пeянигe грaесупио м минер. гроеупар, калциевс- алуминиеи гранат, калциев алуминиев ортaсипиkaг, CajAL [SiOoL грохот м 1, сита (едро), решето, /ър— мон, пратъкмашино зо пресяване па твърди тела 2. търсина барабанный барабанно ситс, бара¬ банен еортиоaнaн; триер нunuц/ъо вибрационный вибрационно сито ~, ииеичuй висящо сито вращающийся въртящо се сито, обръщаща се сита дисновыИ дисково си го uнPOHИcmныВ инерционно сита 7 Руско-български технически речник
ГРО 98 грохот, качающийся тръскочно [тръско- що] сито —, kоncеmнноиый тръскачна скора; скар¬ на пррсрвочка; гризли ленточный тоъеkачцa лента ротационный ротационна сита пляскай плоско сито еартaраиачmыИ сортировъчно сито, сортировачка **, с*атрясатрльныИ тръсноща сито ударный ударно [вибрационно] сита эксцентриковый ексцентрично инер¬ ционно сито — , электромагнитный електромагнитна вибрационно сито грохот-классификатор м, барабанный барабанно сортировъчно сита, ба¬ рабанен ситои класификатор грохолнть пресявам (през едра сито), сиотиоой грохочение с ирeейиaнр, сортиране грокачёнлый пресят (през едно сито), сортиран трсбOииnиkнастый тоуPоилakнeет. де- бeлcвлakнeет тоувоэeонuстый e/оcэъонeет трувaиэмрльчённый едра смлян труPaмc.питый едра смлян тосбоaбоaбaтонный полуобработен, труро обработен TPCбиочищрнныИ попсaчuетрн, тPCPa очистен тосбaщeоетный който е ат грубо вълна грубыИ 1. едър, едрозърнест 2 неебра— ротен, груб, дебел 3. приблизителен гружёный натcвaорн груз м товар; тежест ~9 мёртвый мъртъв товар, цeиоneэeн товар натяжной обтягащо тежест полезный полезен товар сровноирщuвaющuИ противотежест, нcйI1eнсиоащо тежест труэuть теноря, натоварвам трсэиимeстнмист ж тaваооимрстuмcет, товар оеnaеивнaст тосэaиuк м товарен автимиви^, камион тосэaиuк-цистронa ж aитauистронa, ко- мнaн-цaетррнa грузовой товарен тосэипидъёмный тоиооcиоаeмeц грузчик м товарач, пълнач грунт м 1. почна, земя 2. грунт, ^10/, основна вая гpснт-aефa.льт асфалтобетон тосн'т-лak м антикорозионен лак, грунд— лак тосmтоиaнaр с грундиране, на основен слой боя или замазка тосmтоlиaть труm/aоом. нанасям грунд грунтовка яж, гоунтcиaниe ж 1. ^^o, радинал, остатък 2 геол. фармация, група S. мат. група аэамртнmовои азометинава група, 'CrN' аллильная олилава ^ia, anилои радикал, 2-поaиeпилии родинол, CH2 • CH : Cl альдегидная оддехи/на група, ^CHO aма/ннoвал омидннсно ^ia, •С(: NH|NH2 —, аминная aмииотосио. -N1 aснсcкромmaи ауксохромна ^ia, оскеохрам aцaльтои огш^ ^^o, RCO' бcноиои странично група ванильная винилна ^W, винилов радикал, етенилоо радикал, -CH : Cl гидроксильная ки/оckеипно ОН—група, кидрокстл— OH тaиcoхоимнaи хнпсохромна група дaеспьфи/цоя дuеслфaдно група, . SS' — изопреновая изопреноид група, азо- пррнон остатък, — CH1C(CiHj) : CHCl uминmaи uмuнcтоуna, .^ac^^, :NH индигaидmои хромофорною група и ин/итаиднитр багрило, • (OC)C : C(CO) - карбоксильная kaрбakеиnво тоуио, СООН—трсиa, — COOH , карбонильная k0обонипно тоупо. не- тетруиa, оксuтрспо, :С : O нетенная кргaтрупо, оkеогоспa, кор- бонилна група, C : O ноннрвaл крайно група — кроии кръвно група — , мeтилeноlнaи металенсва ^ia, .CH2* мeтнлънои металенова ^^o, ме¬ тилов радикал, метил, • CHs —— метановая метанона група, • CH : метоксильная метснсн групо,- OCHs
99 .ГУМ ^^o, нулевая нулево групата на благородните гозаве и периодич¬ ната система оксамидная вж. aкснмнои трсnпa оксимная оксимна група, оксима— дотрсиа, : N • OH плaтннcвол платиново група ~, простотаческая поиегeтuчнa група реактивноя вж. ррaкцucнJНcспоеcб- нaи группа реакционноспособная реакционно— способно [реактаноспесовна] група еnиpтоnаи хидроксилно група и алкохОла еупьфтa/рнльmaл вж. тиольная трспиа тиcнорPоиaльнaл тuckообинипнa група, : C : S тиольная таилено група, мeрkaи- готрсиa, еулфхидрилнa група, • SH фениленовая фенилсноио група, -C6Ho — — , фенильная фепилно групо, фенилов радикал, C6Hs фенольная фенелаа група; хадрян— силно тосna, непосредствено свързана с бензолно ядре функциональная функционално група — , хиноидная -mo!.^ група — , коойcфcрнaи хремеферио грсио, хройифир этиленовая етиленова група, • CHiCH- —, этильная еталона група, етилов ро- дикоол, етил, • C2H5 группировка ж групировка, група, ро— /ина.л aзойeтuниnaя вж. aэимeтинcиaи групиa кртсннма/ная keтuминaтрсиa, не- тaйuaогрсnо, : C : NH пепта/ная пептадно група, пakтом- ьо група, -CON- ^^0 ж гумена гслсмвнчkо (във вид на круша'), гумено круша грушка ж екстракт от ипa/онртe но смрадлика грюнерит м минер. грюнерит, Mg2Fc12[(OH)o1/S1 JOoo] грязевик м калник, угайнuк гоизритдeпнтeль м kaлоaт/рлuтeп. утайник тоиэрулcиитeпь м съд зо събиране на калта, утойннк грязь ж нал; наша; шлам; нечистотии; тиня анидная онс/ен шлам дефекационная кал, иопсчрнa при дефекацията и иоиизиcаетвиги за захар лечебная лечебна кал фипьтоичрclкlи вж. фнпьтрирeеенaя грязь ~, фuпътрeпореенaи кол [утайка], по¬ лучена върху фнnтъопоeеa при фил- тронанр гуанидин м туацидuи, гианидин, HN : С^Н^ гуанин м гуанин, гианин, нминоксон- тнн, 2—амаmи-6—ки/рснси-пурин, CsHiNiO гуощшнyклротнa м гуоцuг•цсknрити/ гуанам ж ^030, псони/рзойннaзa тсaноэин м гуанозин, тиaпuзнн, 9-fVD— Oнбaфсоонcэнлтуaнaн, СцНиМ^з тсaоииaт м минер, гнаринит, гуашь ж гнош, гуаш (акварелна боя) губа ж челюст (на клеши) губна ж гъба, пенест или порест ма¬ териал губчатый тъврст. перест, Dynnecr гудрон м гудрон —, кислый кисел гудрон тсзaтllСн-А м туэогuон A (инсектицид) тслоэо ж ^mo, C6Hi2O6 гумат м кумот (сол на хуминова ки¬ селина) — кольцaи калциев кумат тсмнкилaн м куминолин (антибиотик от Aspergillus humlcola) гумаи м куман гуминовыИ хуминси гумит м -умит, Mg7 [(OHZ=MSiOo)J] гумификация ж хсмuфиkaцuй, образу¬ ване но хумиисии вещество гумма с растителна гума ернeтольеkce еeнeтапеkа гума туймuaрaвuн м арабска гума, гуми арабикум гуммигут м тумнтyт (смола от Car- ciula Morella, която се употребява като жълта боя в живописта) гуммилак м шеллак, тумuлak
ГУМ IOO тсммиоaвaнue с гумиране, покриване с гума гуммировать гумирам, иakоивом с гума гумми—смолы растителни смоли гуммит м минер. гумит, (Pb, Ca, Ba)Uj[Oj[SiOo] . S^O гумолит м ксмусови иъглащо тсмслuнaп M кумуланон, CnHj0Od (антибиотик) тумслcн м кумулсн, а—nсиулицовa ки¬ селина, CnHjoOa тсмуе м хумус (вж. и перегной) тсмсеивыИ хумусаи тсоьюн м гсоюнболеaй гусарик м конник, ездач (в аналитични везни) горница ж гъсенична верига густеть сгъетйвaй се тсетой гъст; вискозен; плътен; наситен густота ж гъстото; кcцеuстeннuй; плът— ност; наситеност тсстотрксщнй гъст, нас но зет, kcнеuстрн- тен (вещество в сиропообразно или пастообразно състояние) туститёртыИ тeегооброэeн, постс- образен гуталин м фирм. паста [вакса] зо оPсвkи тсттопроча ж гсгaисочо туттaиррчриый тутaпррчeв гутчинсонит м хътчансснат гуща ж утайка, мътилка, гъстина но дъното; наша пивная отпадъци ит производството но бира; кашата, ксятс остава на дъното след източване но бирата ~, иmвиlвaоmaи сж. пииная гуща гюбнерит м минер, хюбнерат, манганов (III) волфрамат, MnWOo. / доиилко ж пресо, стасначна, стиска-лс давление с налягане, натиск, напор абсолютное абсолютна налягане атмосферное атмосферно налягане бaрcмртоuчренcр вж. атмосферное давление вaкусммeтричeеkир IЮ/mо.пягaнc, раз¬ реждане, вакуум инрщнрр външно налягане инутоeннрe вътрешна налягане, но- хезионнс налягане давление, высокое високо налягане тa/ооиnuчренaр хидравлична наля¬ гане тuдооaaнaмuчренир хидоо/amaмичнa налягане га/оистатичренор хaдрaстaгично на¬ лягане /aнaмaчрекир динамична налягане избыточное свръхналйганe нmдинaтооноe индикаторно ноля— гане (регистрирано с помощта на уред) ~, kaпипляонир капилярна налягане конечное крайно нолйтанр <-% критическое критично налягане нрииянср биол. нрьоня налягане мономргоaчeснир манометрично но— лягане (свръх налягането, отчетено по манометър) — насыщения нaпйтaнe па наситени пара (налягане в система течност— пари. намираща се в равновесно съ¬ стояние) начальное начално ноnйтонe нормальнор нормално налягане (760 mm живачен стълб) aпроaтиинaр вж. рабочее давление осмотическое cемcгнчцо налягане парциальное парциално [частично] налягане пaиeохностнор повърхностни наля¬ гане, повърхностен натиск предельное гранична налягане, мок- еийaлнa допустимо налягане пробное пробно [изпитвателни] на¬ лягане рабочее работни оэстного столба налягане на жи¬ вачен стълб ~, статическое статично налягане с/enьнир специфично нолйтонр (на единица площ) доллят м минер. долит, SCa3(POo)2 . ^оСОз . HjO дальность ж пробега далечина на про¬ бега (за елементарни частици) домо^с^^^р^ннн м дaмaецeнaн (ацикличен алкалоид от Nlgella damascena L), CloHnNOs аоййоро ж /ойооо, /ома рева смола /амурат м домурит (жълтеникава раз¬ новидност на мусковита) дононт м минер. /анаат, (CoFe)AsS
IOl данбурит м минер. данбурит (калциев дибородисиинккап), Ca^^^ и ] данные ми донна <*-, опытные опитни [експериментална] ДОННИ справочные справочни донна (озети от някой справочник) табличные таблична донна цифровые иифорни (числови] донна датолит м минер. /0'0™' (калциев- хидрокси береcалlи)aт), Ca[OH/BSiOo] дау-металл м дау—метол (леки магне¬ зиеви сплави) дaфнопиц м дофнолнн (изолинолинов алкалоид от Daphnaudra repaudula), C3 5Hj6N2O1-, /bh^^^ м двигател бензиновый бензинов двигател бесклапанный везклоионен доиго— тел _ брекомпорсеcрный ррзkомирреорeп двигател иaкррнaмeоный дизелов двигател с вихрова камера — инуторнцрто еторaнии двигател с вътрешна горене — вцутррннeто сторaции, двухтактный двугакгcи двигател с вътрешно го¬ рене газогенераторный газгенераторсн двигател тaэотуобHmный таэогурвинeн дви¬ гател —, тиaоaилнчeекий хидравличен [воден] двигател ' двухцилиндровый aвсцилинaоcи двигател дизельный дизелов двигател '-'f жa/нcсгно-орaнтaиный реактивен дннгател с течно торuви карбюраторный карбураторен дви¬ гател kомпорссиоцыИ компресорен дви¬ гател мцотопиnин/роиый мнcтcцилнвдрои двигател —, иоощнриcв бутален двигател рядный еднореден двигател (с раз¬ положени в една редица цилиндъра) турРОиинтиисн гсоPоиuтлои два— гател — тсобоорaнтнвmый турбореактивен двигател дви двигатель тяжелого топлива вж. дизель¬ ный двигатель движение с движение □ приводить и — задвижвам, пуском абсолютное абсолютни движение aпeоиодичренор апериодична дви¬ жение '-'г Pроунивекир рроунсна движение —, иннтоиор нитлоно движение иикрриор вихооио [турбулентно] дви¬ жение иозирaгmо-постуиaтрnьнcр възвратно— потъиaтeлцо движение ислноиор иълноис движение вращательное въртеливо [кръгово] движение, ротация встречное насрещно движение —, тоомонuчeенор хармонично /виже— нар замедленное забанено [зaкьенитenно] движение колебательное трептене ноииcлuнeИнор криволинейно дви¬ жение nомннaонор ламинарно [слоесто] дви¬ жение молекулярние молekупйоно [боaс- ново] движение —, непрерывнее непрекъснат с движе¬ ние —, нрраиномернор неравномерно /ни— женир нeоaинойррно—ссkиорнцор неронно- мeоносеkaоитрлцо движение отнcснтрnьцор относително [рр- пaтuвно] движение иeррмрннор поcйeнпuво движение иоrтуиотрпьнор постъпателно /он— женир, транслация поимопинeйнор праволинейно /ви— женир оаинозaмрaлeннор еж. равномерно— заме/леннср движение —, равномерное оaвпойeоцо движение равномерно—эомeanрннор рaнниэо- къснително движение равномерно—сскорPIшор раинаусно- оuгрлцc днижение — оаинасснаррннce вж. оaицомроно- уеkоорmцор движение —, ^0»^^ сложна движение —, тепловое топлинно движение тсобспрнтнcр тсовслeцтно [вих¬ рова] движение
ДВИ 102 движение, сеkоррнцор ускорително дви¬ жение сстaноииишeрси стационарно /ви— жение каотичрснир хаотично [везпорядъч— на] движение движимый движим движитель м задвижващ механизъм, задвижвам движок At плъзгач, шейна двоение с цепене (на кожи) двоесвязность ж степеи на иорход между проста и /война връзка двойник м минер. близнак, соастък от дна kонегaлa аиоИниксионир с минер. сблизночнанр, образуване на близнаци, /ho^^^- ионе двоИникоиый близиочен /иойнодейстиующий aвcИнcдeИетвуиощ двойното действия ниИто е с двойно действие диойнсИ /осен; бинерен /иснть рaэднойвaм, разделям на две части двор м. литеИныИ пeирна. леярно стде— ление, отделение зо чугуна и де- йeнрц цех скрапнсй скрапен /вио, място за складиране на скрап [старо желязо] щнктивый щихтов /o^, място, къдсто се ионтогня шахтата (поме¬ щение, площадка) двcиkивcтцутый доянновдлъбнат, би- конно нен aвииkииыпуклый /ho^^^^^^^ би— конорнсен двувалентный вж. aистaлcтрllньщ дихaлaтрнeн /иуlгaлитeцоэaмeщeнцый дuхaлогрнэa- местен двуталогенпроизводное с дихалютенои лронэводно двугорлый /oугъолeн. който е с две гърла (напр. колба) диутоaнный диустенен, дueдончeц /иузамешенншй лоузоместрн, даэаме- егeн. /иеуретuтуирaц диуэарйдный който е с два електри¬ ческа товара двузначный мат. aвсэночрн двукратный двукратен диумезасиликат м нaтонл натриев (мета) /иенлuкaт, Na^S^O, дисмиnekслирный aнсмопрkулeн дисцaтрuриыИ /нунaтоири. дuнaтоaрн двуокись ж двуокис ~ азота азотен днсаkuе, азотен (IV)- оннс, NO1 — иaцaдии иано/иен двуокис, вана¬ диев (ITV) окис, VOj или V^o — вольфрама волфрамов двуокис, вол¬ фрамов (IV) окис, WO2 — гафния кофнири двуокис, хафниев (IV) окис, HfO2 — германия германиеи двуокис, гер¬ маниев (IV) окис, G'O2 — иридия иридиеи двуокис, иридиеи (IV) окис, IrO2 — кaпии калиев двуокис, калаен пре— нас [перонис], KO1 — кобальта кобалтов /b^^^ нивол- тин (IV) окис, CoO2 — kоeмннл силициев двуокис, силициев (IV) окис, Si^ — марганца манганов двуоkие. ман— гансв (IV) окис, MNO1 — молибдена малир/рнси днсокuе, ми— лабдрнсв (IV) Окис, MoO2 — натрия натриев двуокис, натриев пренас [перокис], NaO2 — никеля никелои /оуенис, никелои (IV) окис, NlO 1 ~ ниобия ниобиен двуокис, ннобнео (IV) (k^, NbO1 или N^Oa — елова нолаен двуокис, калаен (IV) анис, SNO2 — осмия осмиен двуокис, асмирн (IV) окис, OsO1 — иaлna/ия пола/иеи днуокие. пало— диеи (IV) окис, PdO2 — плотины платинов двуокис, платинов (IV) онас, PtO2 или PtO2. H^ — плутония плутониен aнуоkие. плу- тониеи (IV) окис, PuO2 — рения рениен двуокис, репнев (IV) окнс, ReO2 — оcдии оaдиeo /o^^^ рс/нео (IV) (k^, RhO2 — остeции остe^щeи двуокис, руте— наев (IV) окис, RuO2 — свинца словен днсиkuе, словен (IV) окис, PbO2 — селена селенов aвуaкие. селении (IV) окис, SeO1 — серы серен двуокис, серен (IV) онас SO2
103 двуокись теллура телурен двуокис, трлурао (IV) окис, TeO1 ~ титана титанов двуckис. титанов (IV) окис, T1O2 — тирая ториен двуокис, тораев (IV) (k^, ThO2 ~ углерода въглероден двуокис, CO2 ~ хлора хлорен двуокис, ClO2 — хромо -ромен двуокис, хромен (IV) онис, CrO2 — мррия цериеи двуаkцр. цериеи (IV) окис, C'O2 — циркония циркониев двуокис, цир¬ кониев (IV) окис, ZrO2 до^кен/ м llaтрllи натриев двуокис, натриев пренас [ироокие], NaO2 дисcснcиныИ двуяецcиeн дисиcnюецый двуполюсен, риполйррц /вуиррпcмпeцлр с двойно пречупване, диоeпомнcет aисиорпcмплюшнН двяйнcпрeчуииaш. aвоeломeц диуиитuонaеь ж aвспeтоakис, X2O, aвссрмaонuсь ж диуердмcckис, X1O7 — серы aнусP0PЦ се/маикас, S.2O7 aвсеeоцисгыВ /.сулфид, aнссслфнд диуствяочaтый двукрилен, двукрил дисетгоооцнuй двустранен двутавровый който има сечение на двойно T /вутоPтaчныИ дuтроцueрeн диутрёкскись ж aнсэриоkис, X2Oa — свинца двсcncнри триокис, оловен (II, IV) анис, Pb2O2 — серы двуеeррц триокис, серен (II, IV) онис, S^.. двухатомный двсaтcмрн двухвалентный двувалентен дискиалк'СиыИ днснолцcи, двувaпнчрн диукворнантный бинорионтен, днуио- 0И0НTPН диукэакcдный /^^/co (за резба) двсхкомeоный двукамерен дисгкк'O.мпинрmтный двукомпонентен дисклирнетcиcдcоcдllыИ дихпaохи/оат, двойна хпировслирилно сол днсклcристый /нсхпcри/, диклориа дискcенcвцыИ диуcециврн диукпcпЮ'еныИ /исполюерн, бнпcпйррн дисксррниетыВ вж. диуеронuстый двухслойный доуслиен диукст■оронцнИ двустранен дис'хетсиeнчaтый двуетъпaлeн, лнсетe- пенен ДЕГ двухфазный двуфазен диухка/оиой двсхcдcн (за резба) /иуккоaмоиикислый би-рамат дискниртныИ двуцветен двучлен м мат. двучлен, баням деасфальтизация ж дeасфaлтuзацнй (отстраняване на разтворени и дис- пергирани в нефта асфалтови ве¬ щества) деаэратор м aeaeрaтоо, cбрзгaэяиaщо [cррэиъэдущaнaщо] устройство —, вакуумный вакуумен /eaeратaо деаэрация ж дeаeрацня. aбрэтaэйиaцр, о6рзиъзлутнaвaцe деаэрированный дeaронрaн. aбeэтaэрн, aбeзиъэaсщрн aeвaeгоaммa ж дe6aeгоомо дебит м дебит дрбaтcмeо м дePнтcмeо деблокировать деблокирам, иеияPяж- /авом ит блокиране деблокировка ж деблокиране, освобож¬ даване от блокиране девиация ж физ. отклонение, девиация девитрификация ж cтетъкпйвaнe /pb^^^^' м регенериран каучук (след девулканизация) дeислкaннэотао м ' aeвупнонaэaтоо (съд за регенериране па стари гумени материали) дeтозотcо м 1. апарат зо иврэтaзивaнe, дегазатор 2. дегазатор (средство за обезвреждане на бойни химични ве¬ щества) дeтa:зalUИIlmыИ дeтaзaцuонeц дегазация ж дегазация (унищожаване на бойни химични вещества) дегазирование с дегазиране, овeэтaзй- иане aeгaэноииaть дегазирам, овeзтaэявaм дегенерировать дегенерирам, израждам се дегидраза ж деки/роза /eгuдрaтaции ж cбPэвcднйвонe. /ехид— ротапия, дрхидрuоонр дегидратировать cвPэиcдняиaй, декад— оaтuрaм /ргидоaтоо п обeзoи/ннгeп, дeхидоaгaO дегидрирование с вж. дегидрогенизация дегидрировать дркилриоaй (отцепвам водород) дегидрируемый способен за дехндрн- ранр
ДЕГ дртидребрнэcn м дрки/ообргг•зяп, цак- похekсa/uekнн, С6Н4. /eтн/оотemоэо ж /ехидрегрназа (ензим, катали зиращ окислително-редук¬ ционни реакции) дeтидоcтeнизaции ж дркидоирaнe. от¬ цепване на ос/ирод от въглеводород¬ на верша и получаване на црцаей— тени съединение дeтmдрcсиeпицрнuр с /рхидоcеърдицрнир дeгидроэпцaидрcетроcн м дeкйдоирпи- ондрcетeоян (стероиден хормон), С19Н22О3 дёготь м катран (вж. също смола) газовый газон катран (образуван при кондензиране на каменовъглен газ) древесный дървесен катран (полу¬ чен при суха дестилация па дърве¬ сина) кaмeнцостc.льцый каменовъглен катран (получен при дестилация на каменни въглища) коксовый киксов катран (получен при коксуването на вьглищата) первичный първичен катран (който се получаса при суха дестилация на твърди горива при 500°J —, сланцевый щнегон катран (който се получаса при пояукоксуване на шисти) ширленой пcпукckеов катран, шве¬ дов катран (който се получава при швелуването или полу-коксуването) дегра ж дегра, моелон (средство за омасляване на кожи след подъбва- нето им) деградация ж деградация, разграж¬ дане (на химични вещества с цел установяване на строежа им) дёгтебетон м китен, катранен бетсн, асфалтобетон дёгтевой катранен, който р ст катран дёгтевы/еление с кaтоaцоиглeпйнр дёгтeтруцт м катранен бетон дёгтeябрaэяивннe с кaгоaтоябрaзунaнe дётпeaaт/e.лellИP с аж. дёгтевы/еление /ётпeот/рлнгeпь м kaгоaноогaeпнтeп /ёгтрпс/обный котоaнcпcдc6рн дегтярный катранен дeттарня ж кaтоaн/жuИннца дегустатор м /ртссгaтор, лице, корта по ортaноnenтaчeн път (мирис. вкус) лава сценка но иоo^дсkт 1Q4 дeгсегaцни ж дeтсетaцнл, даване но оценка по яогaнилeигuчeн път (ми¬ рис, вкус) на nрa/сkти /ртуетuрcвaть дeтусгиовмl /авом (^mo по оотaцaлрптичрн път (мирис, вкуе) на продукти дезактивация ж дезактивиране, /е— 30kTHB0HИЙ деза^кн^рсианир с /рэвnкмnиоaкр, драпkuлиоаue (отцепване на алкилни групи. свързани с О, N, S и т. н.) дрзaйнmироионнр с aeзaйнцuрaнe, дев- миниране (отцепване на аминогрупп от органично съединние) окислительное ckнслнгeпни дезо- миаиране дезинсекция ж дезинсекция (унищо¬ жаване на вредните насекоми) /eэнmтeтоaтяо м 1. дрзнцгeтрaгяр, тро¬ шачка, мелачно 2. йcкьр повхсло- вител дезинфекционный дeэuцфekциcцem, свез— заразяващ дезинфекция дезинфекция, обеззаразя¬ ване дезинфицировать дезинфекцирам, обез¬ заразявам /eэи/ирaтио м лeэяaиоaгио, иPeэйuрн- сател. апарат (уред] за огетоaнйнaцe но маразма (неприятна) дрэиaоооuил ж дезодорация, срезма- оиевaнр. отегоaнйвaцe на миризма ( неприятна) дезодорировать дeэaдaрирaм, овезмн- раснам, отстранявам маразма (не¬ приятна) дезокси дезонси—(представка за озна¬ чаване, че хидроксилна група в орга¬ нично съединение е заменена с водо¬ роден атом) дeэcнснбeиэcиц лг пeзонеибeнзauц, бен- зилфенилкетон, a-фeципвueтяфрцян, C6HsCH2COC6H5 дезоксидация ж /eэяkеuaопии, отнис— л я ване, cррэkнепcоcaивaйP. замяна на хидроксилна група с но/сроден атам, ор/укцuй /рэикснkcртцkоетрроп м /eэокеuкоо- тикис1роон, kcотekеcи, CnHjoOj aeэоксuрнбоэа ж дeэckеноибизa. дрзакси-О-ривязв, рнPолeзcэa, тамн- низа, CiHioO*
105 дрэяkсuон6oнy^клeaэa ж дeзяkеиоиPc— нуклеаза (ензим, хидролизиращ де- зексaрuбонуклсиневaтa киселина) /рэинеиеaкaрa мн дeзckсuэaквоu (про¬ изводни на захарите. в които една или няколко хидроксилни групи са заменени с водород) дeиcниэоции ж дрйянизaций действие е действие; въздействие белящее избелваща действие бризантное бризантно действие буфррнср буферно действие —, ииэвсждaющeр форм. възбуждаща действие иисетацавnнваощeр редукционно действие вторичное вторично действие высаливающее изселващи действие замедленное забавена действие защитное защитно действие избирательное избирателно действие —■, каталитические kогапuтичци дей¬ ствие к^о^рр^з^ис^ннер нарезаснно действие мгновенное мигновени /еИстине моющее маещи действие cнaелнтрпьцcр окислително /ей— Cthup ооиemгирсющeр ориентиращо дейст¬ вие оекcпичцор осколично действие побочное странично действие ~, прямее пряка (нeиcсорaетврнcl дей¬ ствие еneэитcчииар сълзотворно действие токсическое токсична действие действовать действувам; въэдрйстисиaм дейтерий м дeитeонВ. D дрйтррообмрн м дeнгeоиирмeц. /руте— оccрмeн /ено ж дена (таса в пневматичен въг¬ лищен сепаратор) дeнaтнлоaт м дekaкu/оaг, лeсeгaхидоaг дeкaгu/ооцaфтaлиц м аекохидроноф- твлин, дрkaпuн. CioH18 лекотен м дреeгaъ1ъпник декалин м /еквлин, лeкохи/оинофтвпин, CioHi8 дрkaмргнпeнтлпко.ль ле дekойeгнлeи— глинол, 1,10-дeкоцдuил. HOfCHtlioOH /екамелнваат м нaтоaи натриев дрко- молиб/вт. Na.2 Moj оОл^^О декан м декан, CtcHu ДЕЛ 1 -деканол м 1-деконсл, №/№^000^0— хал, CHs(CH2lвCH1OH J-дeнaяин м 1-/ekонcц, мeтuпakтип кетен, CHjCO(CH2)7CHs декантатор м отливнин, лeнaцтaтоо декантация ж отливане, /eнонтиоaнe /ркантараианар с вж. дрkвнтвции /екопептя/ м дркопрпп1Д (ееттдд, състоящ се от 10 аминокиселини) декапирование с /екапироне (очистване на метална повърхност от окисна корица чрез байцване) декапированный /екапиран декапировать /ekоиaоом декарбоксилаза ж декарбоксилаза (ензим» катализиращ декарбоксили- рането на амино- или кетокиселини) /eнаов0kеaлнраивmнe с дeкaрвоkеили- роне (пронес на отделяне на CO2 от карбоксилна група) декарбоксилировать декорвоксилирам дeкaоб0ниэония ж aвeзвъгneоидйвонр. aeкaоPaнaзuоaцр дрнарбОпизовать aбeэвъгпeрaдйиaм, де- карбонизирам /eнaтuоеионир с текст, декотироне декатировать текст, /ркатнрам декатировка ж вж. декапирование ge^^.' м минер. дekпуaэит. Pb(Zn, Cu)(OH/VOo) декортикация ж текст, /ekоотикаиий (отделяне на ликото от кората и дървесинната част на стъблото) декстран м лрkетоaн. (C6HjoOs)X декстран м декстрин, (C6HioOslx бPенaспитный декстрин, свободен от киселина высший ииеakомaпekслрн декстрин кислотный насел декстран, дек¬ стран, нойте съдържа киселини низшаВ mиекaмaпekспрн декстрин декстринизатор м /рkетрuнаэатaо (етажна пещ за добиване на дек¬ стрин) дрkетрицaэaцaи ж дeкстринизaции. про¬ нес на превръщане и декстрин /ekетрalmuэиоивaнltый дeкетр иmиэиоam, превърнат и декстрин декстрановый декстринов, който е ст декстрин декстроза ж декстроза, глюкоза, гроз— дена [нишестено] захар, C6HuOt делафоссит м минер, аелвфосит, CuFeO
IM ДЕЛ деление с 1. делене, овэ/enйцe □ — клетка клетъчно делене 2 деление (от скала) 3. делене (математично действие) делимое с мат. делами арлимо^ть ж делимост делимый делим делитель м мат. делител /ело с гарнир манна дело литрВнее пeйоетии мвпионир строително бояджиИство. моэочeетво плотничное дърводелство, дърво¬ делски занаят (отнася се до обра¬ ботване на дървен материал и по¬ строяване на съоръжения от дърво) —, етиплоноe дърви/рпетви, дърви- /рлекu заноят —, кипи/ипьцир хладилно дeпи. хла¬ дилно технико дрпфuннн м делфаннн (антоциан от теменугите) /eпьтa-дорврсннa ж /елто—шперплат (специален вид шперплат) дельта-железо с дenта-жрлйэи (поли¬ морфна модификация на желязото) дельта—луча мн делта—лъчи дельта—металл м делта—метал (оид ме¬ синг) лельто-оператор м мат. делта—оператор, лапласов оператор деметилирование е деметилирвне (про¬ цес на отнемане на метилна група от разни органични съединения) /рминроолuэaцuи ж деминерализация (отстраняване на минерални веще¬ ства) дрмиссан м армасин (алкалоиден глю¬ козид от Solauum demissum), CsoHa3O2oN денатурат м /eнвтсрирвн продукт денатурация ж /eнвтурвuuй, денату— рнране денатурирование с вж. денатурация денатурированный дeнвтсрирaн дeцвтсоиро^вaть дрнaгсрuоой дендриты мн /eндоигu (дървовидно разклонени кристални форми) /Pm.^!^ ж лрцитрирвнe (отстраня¬ ване на нитрогрупа от нитрепреиз- водните) денитрирование с вж. денитрация денитрификация ж дeцитоифнкации (процес. свързан с биологичния кръ¬ говрат на азота) денсиди мн денсиди (лишейни багрила, представляващи естерно свързани фе¬ но лни киселини) денсиметр м тъсгaмeо, дeнеaгомртъо. пикнометър деньр с дение (мярка за опредаяяяв дебелината на прежди) депарафинизация ж депарафинизация (извличане на парафиновите въгле¬ водороди от нефтени фракции) дрпипмeнтaцlии ж депигментация дрпunятaоий м дeпaпaтоо, средство за иремокионе на косми дрпипиции ж лeиипиций, отегоонявaнр на косми, обезкосмяване дeпaлuмeрuэaцни ж дeпaлимрриэaиий дрпanцмeоиэцрaиaниe с вж. дриипнмeр^l— эaцни дрпипйрuэвтио ,и лрпиляоиэaтир (ве¬ щество, което намалява поляриза¬ цията на галваничния елемент) деполяризация ж дeиопйоиэaния деп^ант м вж. депрессор депрессия ж депресия. потискане депрессор м депресср (средство за селективна флотация) дератизация ж дeоогаэаная (унищо¬ жаване на гризачите) дерево с /ърио боркотнор кадифено дърво (Phcllo- deudrou amureuse) бc<lдaонир бъчварска дърва иысонистииnьнир виеоkосгъбпeнa дърво тивикииcр гваяково дърво, желязна дърва (Lignum Guajacl) тииэдичциe карамфилово дърва (Eugenia Caryophyllata) тронотииор гранатсне дърво, нар (Puulca granatum L.) железное вж. тиаянcиcр дерево кампешевое кампешево [аaндaлaии] дърво (Haemtoxylon Camjpxhhanum L.) — квкви .ноквано дърво (Theobroma cacao) камфорное камфорово дърво (Clnna- monuur camphora.) лиственное щиринипнстни дърва мускатное мускатово дьо вя (My— rlstlca Cagraus)
107 ДЕФ дерево, мак^г^о^нарвир махагоново дърво (Swietenla mahagoul) мътнее сапунено дърва (Sapludus) опuиkcиcр маслинова дърва (Olea europaea L.) ^0/000^ овощна дърва пробковое керново дърво сaндaпоиор еaнтвпоно дърво (Pfe— rocarpus sautalluus) санталоиор санталино дърва (Sau- talum album L.) терпентинное терпентинови дърво (Plstacla tereblnthus) тунгоиср т'сцгcио дърво (Aleurltes fordll) тстовор черничево дърво, черница (Morus L,) фигсиир смокиненс /^ho, смснино хииИнир хвойна хинное хининава дърво (Ciuchoua L.) хлебное хлебно дърво (Artocarpus Forst.) чёрное абаносови дърво дррPвИaрдрпcчцыИ дъриодeлеkн; дър- ниибрвбитиащ дрOPИcоPрвPaтыиaющнй лървииоррвбог- иателрн деревообработка ж дървообработване дрориицный дървен дериват м дериват, производно державно ж дръжка, държоч держотель м държател, щипка — для бюретка щипка [държател] за бюрета — для пробирки щипка зв епруветка дрOйв ж дерма (слой от кожата) дeомвтил м лромвгол, CoH2(OH)JCOoBi(OH)1 (основен ба¬ сму тос галат) дрсрнеuPluлiuзатcр фото cбeзчсвeтнигeл дрсрцеllPилизaции ж фото десенсибнли- эоинй, cврэчсиeтий ване (понижение светло чувствителността на фото¬ графските материали) десмин м минер. егaл6aт десмолазы мн дезмолазм (ензими. осъ¬ ществяващи дълбоко разпадане на органични съединения — дезмолиза) дeемолнэ м aeзмолuэa дремотрcини ж дeэмогоопий (случай на тастомерия. когато са изоли¬ руема двете тастомерни форми) десорбер м десорбер (апарат за из¬ вършване на десорбция) дрсообироиaниe с десорбция деструкция ж деструкция, разграж¬ дане дeсулlъфaгнэaции ж вж. aeесnьфуои- зация дреспьфиоииaнuр с сж. aeеупьфсон- зaции десульфуратор м вж. дeеу.льфури:эaтcо дрссльфсооцни ж оPeэеeрянaнр, дeссп— фурация, дeеслфуоизuоaцр. отстра¬ няване на сярата; намаление на съ¬ държанието на сярата дресльфуои:эвтио м cбeзероитрл, сРрз- ероввщо сордегвa. дeеспфypиэагcо дрсспьфсризонaл ж дeеулфурuоame, ст— егронйвонр но сяра ст органична съединения, дeеулфиоaнр (отстра¬ няване на сулфогрупа от органични съединения) дреититрaннuн м дeеeтcстeн, деноедьр дeеитикоaтный десеторен, десетократен десятичный десетичен деталь ж част, елемент, детайл детальный детайлен, иодри6рн детандер м 1. дekимпореир (приспособ¬ ление за намаляване налягането на пара, въздух, газове и др.) 2. дeтандeо ( машина) иcощнeиой бутален дeкомирeеcр турбинный 1. турбинен дeкcмиррсор 2. тсоводeтaцдeо детектор м 1. детектор (чувствителен елемент) 2. детектор (токоизпра¬ вител) детергент м детергент (повърхностно- активно миещо средство) детерминант м мат. детерминанта, определител детонатор м 1. лртоцвтоо (инициаторно взривно вещество) 2. дeтaнaтcо (взривна капсула) детонационный 1. детонвцнснен 2. чу¬ кащ, тракащ (при двигатели с вът¬ решно горене) детонация ж 1, детонация; експлозия 2. чукане, тракане (при двигатели с вътрешно горене) дефекация ж дефекация (очистване на суров цвеклос сироп). утаяване (очистване от кал и нечистотии) aeфрkисaтсоaцни ж утаително еaтс- рация (пречистване на захарен сироп с вар и въгледсуокис) дефект м дефект, повреда, недостатък
ДЕФ 109 дефект йaееы яЭр. дефект но мaеaгв. масон дефект дефектоскоп м дефектоскоп (уред за откриване на дефекти) дрфрктиеkоиuи ж дефектоскопия (сбор от методи за откриване на скрити дефекти в метални изделия) томйолсчривя томa—[лъчрвa] де¬ фектоскопия магнитная магнитна дефектоскопия рентгеновская рентгеново дефек¬ тоскопия, рентгеноскопия — сльтоaaнсегичрснaи ултразвукова лeфeкгоекипuй дефибрер м щлойфрр. дефиврьср, др- фироагио (машина за преработване на дървесина в дървесна каша) дeфнбоннцоииaнир с дефибриниране (на кръвта) дефибрирование с дефибриране, сми— лоне, пулпиоанр (на дървесна маса) дефлаграция ж дефлаграция (хими¬ ческо пречистване чрез нагряване) 2 дефлаграция (изгаряне на взривно вещество без сзрив) дефлегмация ж парциална конденза¬ ция, дефлегмиранр дефлегматор м дефлегматор, флегмо— отделител, парциален кондензатор; фрвкииaнuрвщ [разделяш] апарат дефлектор м клапа [шибър] на димен канол дефлокулированный дeфnckулиовн, пеп- тнзаран дефлокуляция ж дрфлиkспaций (раз¬ биване на груба утайка До фино диспергирани частици); пeптиэaннй деформация ж деформация абсолютная aбеcnюгнa деформация — кольцо деформация на пръстено (при циклични органични съединения) критическая пордeпнв [критично] деформация молекул деформация на милрkспвгa остаточная остатъчна [пластична] деформация ппветичрскaи пластично [необра¬ тима] деформация — при растяжения деформация при опън, деформация при разтегляне — трмneоагсонви топлинна деформа¬ ция термическая термично [топлинно] .ч дефОрмация деформация, упругая еластична [обра¬ тима] деформация усадочная деформация при свиване деформирование с деформиране, де¬ формация деформировать деформирам деформируемость деформируемост, склонност към деформиране деформируемый деформируем дефосфоризация ж aбрзфcефоривaнe, дeфоефcрuэuрaнр, отетовнйвоцe • но фосфора; намаляване съдържанието на фосфор дeфисфооuзнpolвать иРезфосфирявом, дрфиефирнром; отстранявам фос¬ фора; нaйвnйввм фосфора декларация ж вж. дeклиоирcионир дeклооaооионaр с 1. дрхлорuоaнр; срез— хпорйвоцр (отстраняване на хлора от органични съединения) 2. дeхпcои- роне (на вода) дехолнн м фарм. декалин (натриева сол на дехадрохел)сатa киселина) 1-ленен м 1—дрцен, //—дeципeн. Cl : CH(Cl)7CHr децикаин м фарм. /рцаквин, хидрс- хлорид но aaйстнпaмaноeтaловaя естер но р—бу тапам ннебензоенато на— селнно и-aрцaлaйнн .п лeнипвмиц, 1—омине/е— нои. Cl(Cl)0Nl я-децилен м вж. 'Л-дрцрн дрцнпеиын децилои 1-дрцин л/ 1-деиин, н-oнтилaнeтилси, HC • аСНгЪСНз дрцицерйвльный дeнuнерйвлeн. 1/Ю- ноойопeн OJ п дрэмультноеивциe с лeрйупгирaнe [пре¬ сичане. разрушаване] на емулсии деэмульгировать aeeмсптноом [раз- осщaвaм, пресичам] емулсия деятельность ж, оптнчргкaл оптическо вHгиннеет джемсонит м минер. джеИсонит, 2PbS . Sb2Sr джиггер м жигер (апарат за багрене тъкани на руло) джин м манган (машина за отделяне на получени влакна от семена) джоуль м физ. джоул (единица мярка за работа) джут м юто (Corchorus L.) джутовый ютен, нойте р ст юта
109 ДИА диаграмма ж диаграма векторноя векторна диаграма эоnотцнкевaи щивърнa диаграма umлalкaтcрmaл итднkaтооно диаграма крсгоиaи кръгова диаграма твтосэечтaи диаграма но нaтcвво— ването — плaнпрции диаграма на егвийцртa растворимости aнвтоaмa на рвзтнс- рийоетгa — состояния диаграма на състоянието трп.ливая топлинна диаграма — фазовая фазова диаграма энтальпийная рmтоппнйнa лнвгоойa. IS—диаграма — энтропийная eнтоепиЯнa диаграма, TS-диaтоaмa давзин м давзнн (шестчленен хетвро- цикъл с Дса азотни атома) лг-диазин м м-диазин, 1,3-даозан, пи¬ рамидна, C4H4N о-диозаа .« и-диозин, 1,2-днозaц. иири- дозин, С4Н4М л—диозин л—диазин, !Д-диазин, пиразин, C4H4N2 диазинон м диазинон, вазу дан, ензо- /ин (инсектицид) дноэоa.мнaе6рнзоп м aaоэевйнневeтoеп. C6H5N : N . NH . CoH, длaзaмннеп м оaиндотeн (багрило) диазоаминосср/инение с лиозовмино— съединение (съДържащо групата — N : N . NH-) диaэевel1зaп м, хлористый бензол/ив— зонирв хпcоид. [CoHsN; NJCl днaэетрс'пиa ж дивэотрс па, —N : N— днaэекрген м aaaзоkeгон (кетон, съ¬ Държащ групата •CH1N1) диазекислота ж диазо киселина, ArN : N . ОН диaэокоасигeль м /^^Po^.^ лаозол м диазил (групово название на багрила. представляващи трайни Диа- зониеси соли) —, красный лиaэиncии червено, ано- эопоaг днaэимртau м диaэимeтaц, СИМ диазонирвый диазониен днaэccкцеь ж дuaэиоkaс диaэоокеuсордuцeнuр с диaэионеиеьeди— НРНИР диазосордннрнир с днaзиеърднmeциe, Ar .NiN.X дивэисcстaилиюulaя ж днaэикcмиc- нента auaзоеулфcцог, (сол на диазо- лнaзиеспьфиmат м Ar . N : N . SOjM сулфоносата киселина) анвзитат м диазота' (сол на Диазо- киселина). Ar. N : N . OM1 диазотирование с дивэогирвцe (процес на получаване на Диазон^ои соли [Аг .N -NJX от ароматни амини) auоэот'иооионныИ диазcтиовн диазотировать лиазстирам днозстил м дивзaтип (трайно рапиДно багрило) алый Ж рапилна чернена ILH — жёлтый Ж рапидни жълто GH зопcтuетckорuчнeиыИ Ж рвиндно ка¬ фява GGH красный C ропидно чернено RH лнвнвор м /^^P, /ивминс, a^^^^ амил, 2-aцeтипaмuнc-1, 3.4-тиaдив- зсл—5—еспфcнамид, C4HeN4O|S2 диализ м /.am^ (освобождаване на колоидни разтвори от разтворени в тях нискомолекулни съединения) диопнэотcо м диализатор (уред за провеждане на диализата) днaпиэиоcивнuр с диолaэноонe ааолниломани мн aaaлkuлaмини. R2NH днaпннпaцнлuн м диалниланнлин. C6H5NR2 лнaпкнлсульфвт м aивпkипсулфвт, R1SO4(RO)2SOJ диaпкнлссльфид м диопkипсспфнл, '.ce^, R2S 1.1—диалкоксиалкнн м 1,1 —лиопkиkенол- нан (ацетал или кетал), RCH(OR'l1 или RR"C(OR,lJ дивл-лил м диолнл, биалал, 1,5-хрнсо— /иен, СН2 : СНСН2СН2СН : CH ливплu.лeц м /.am^^ Ь-ексен^-ин, CH : СНСНСНС : CH ливльдeтнл м аивлархна (съДържащ две CHO-групи) — щавелевой кислоты глиоксал, етан- /1^, OHC . CHO — иmтооцой кислоты янтарей впдeхил. сукиицлиaпдeхид, бутон/иол, OHC . CH2CH2CHO диамагнетизм м дивйвгmeтизъм диамагнетик м диамагнитно тяло диамагнитный диамагнитен
I^O ДИА диамант м минер, диамант (кристал от въглерод) (сж. също алмазJ диамантов м адамантан /номнд м 1. диомид (амиД на дикарбо- нова киселина) 2. хидоaзuн, диомид, Н^ . NH2 диамин м диомин (съДържащ две NHr групи) диaминиPeцзиn м aaaмнmcррнзол, фена- лeнлиaйиц, H2NC6H4NH2 (о, т или р) 1.4- диaмнниPстaн м ГФ-бутан/иамин [ост. 1/4■диaмицовстaнl, тетраме- тилрmдиaмин, H2N(CH2)4NHJ 4,4'-днвминидифенил м 4,4'-диомнни- дuфрнuп. 4,4'-лиомнню6ифeцнл, бен¬ зидин, дивминокаслото ж даaминcкасeлнцa (с две аминогрупи) диоминонафтолин м диaминaнaфтaлиц. нофтиленлаомин, цофтапeцдивмнm, C1oH6(NH2)J 1.5- днaминоиeнтaн м фЗ-лентандиамин [ост. 1,5-диaмицоиeнтвц], пентомети— лeндиaмнн,кодaoроин.H2N(CH1liNH. 1,J-днaмuнипоипaц м 1,2-пропандаамин [ост. 1 ,^диаманопропон], ^cm- лeнauaмин. H1NCH2CH(NH1)CHa 1.5- диaминоироиaн м ЬЗ-пропан/иомин [ост.' 1,3--шаминспропон] тримети- лemлaвмaн. H1N(CH1lJNHJ дномннстслалы мн '^./na, датоли- дана, C^Hj6M 1,Jaйa.Н’cинонтaн м 1,2-иетаи/иомин [ост. 1,1-aйн!нcрт>онaн], ета лен/иамин, H1NCH2CH1NHJ диомменнйфосфат м ерксндрорm [ото— рачен] вменири фосфат, дuамофос. (NH4LHPO4 amвмйcфcе м еж. дном.мcцтйфocфaт дион м вж. дифенилолпропан дцaнuэиднн м дианази/ан, 3,3'—/аметил— снсабензидин, (CHJOC6HsNH1lJ даонтрамид м днaнтрийид, 1,Г-дион- трокинcнилaмиц. C2SHjSNO4 дивпcзиг'ои м фото диапозитив (пози¬ тивно изображение на прозрачна поД¬ ложка; използува се за прожекция) дaорилтидро зан м диооaлхидрознц симметричныИ симетричен диaоaп- ки/разин, хaлоазоеърлuнeцue, ArNH . NHAr днарсрнад м дaaоерннд. двуaоеeннд ~ кобальта кобалтов диорсенид, CoAs2 днорсрнид нинеля никелов диaоерннд, NlAs1 лноепcо м минер. дuоепио, a-впсмumueв— aкеикaдрcокие, AlOOH диaепиоcтрпит м минер, давспорогелат, у—aлуминнрвcксихидоccкие. AlOOH диастаза ж диастаза, амилаза (ензим, катализиращ хидрелитичноте раз¬ падане на полизахаридите) диaстeорииэcмрры мн вж. диастерео¬ меры диастррромррный диастереомерен дaaетeрримeры ми auaстeоecмроu (виД стереоизомери ) /автомат м /автомат, инфузорно пръст, киэeлтур дaaфиоaэa ж лиофсраза (ензим) диафрагма ж 1. опт. бленда, диафрагма 2. мембрана, диафрагма (на мем¬ бранна помпа) S. диафрагма, пре¬ града (на тръбопровоД) 4» мембрана (при диализата) 5. диафрагма (раз¬ деляща електродите на акумула¬ торни и галванични елементи) диафрагменный диафрагмен; мембранен дuофоaтмlнрcвоннр с диофрaтмиоонe (промяна на действуващия отвор на обектива на фотоапарат) диоцетоми/ м аиоцетомиа, ама/ но оцетната киселина, (CHsCO)2NH дноцетал м /.0^'^, димртилглиск- сал, 1,j—вутандион, CHjCOCOChs диоцеталюцетон м аuоцe'unоцe'cц, 1,4.6- крц'он'оиин, 1,4,6-тоucксcкeи'aн, (CHjCOCH1l2CO даоцртапрн м /10^'.^^ бствдиeн, HC : C . C : CH диоцeтuп^eтaн м оиeтилоцртaн, пeнтондиcц, ChjCOCH2COCHa дноцeтнпмcофaн м, кпcоистcиcдиоcди ный ДU0ЦP'ИпфИOMUН хилрокпирвд> . хероин, CJ7H17ON(OCOCHз)1 . HC . H^ диацртнн м диоиетин, глицерин/иои цетот, глaцeоилaионe'0', глицерил— даацр'от, CjH5(OHl(OCOCHзlJ диоцетонамнн м диоетинамин, 2-аммна- 1-мртuп-4-иeнтонcн, CHзCOCH2C(CHJl1NhJ дирвэоп м форм. днрвэcл. хлореосдс- родно сол на 2—вензилбензимидазило. Ct4H1jN1CI диррнзаль м етилвeн. C6HiCH : CHC6Hs
Ill диррнэanьaцe'оц м диррцэопоцeтиц, CsHsCH : CH. СО . CH : CHC6H, дабрнзомад м аибензомид, ами/ но Сензорното киселина, (CeHiCOhNH ДлвPНЭ0НTрOН м ДUвPЦЭOН'OСН, нндвн- тренсис тъмносиньо БО, ииcлоц'рcн, Cs^^ днбрнэaп м дибензил, бибензил, 1.1- дифрцaпртaн, C6HiCH1CH2C6Hs диррцэmпомин м диРензаломан, (Сй^СН^-Н бeнэнпоцнпнн м N,N-дaPeнэилaципин. лиPрнэaлдaсульфид м (дн)вензилди— сулфид, (^ЩСНЦА днбрнзалнртсн м дирензил кетон, дифр— maлоцр'cн, 1,J-дu(фeнил-2-поcиaцcц. (C6H5CH2I2CO дaррцэaлеспьфaд м (д^вепзилсулфад, (C6H5CH2)2S диррнэиип м дибензоил, бензил, C6HiCOCOC6Hs дaррнэcипднсспьфaд м (ди)рензсилда- сулфид, дaPeнзeнkaрPcнuлдисслфид, (С6Н ,COlA дн^нзса.лмртан м аибензеилметвн, 1,3— дафрнил—1,3—поопвндиcн, (^,CO)!^ днбрнэо^нсаз^нн м дaPрнзcckеоэuн, фр- цckсaэaн, CnH8NO диррнзcпирaэaн м дa6eцзcииоaэин, фе¬ назин, СцНвМ аивРнзопнрндан м дирeнзапиоиднц, 0^1/1^ Ci3H9N днPeнэи-с-иuоaн м дирензи—у—пирон, ксантон, C■iJHвOJ дкбрнэaпиррaп м aирeнэaинрип, кар¬ базол, CnH9N дибрнзитuaэuпдuеульфиa м давензи— тиоэилдaеупфнд (вулканизаиионно среДство) дибрцэa'иaэнm м диРензотиозин, фен- тнaэнm, C12H9NS даРензофурон м диPeнэaфуоaц, C6H4OC6H4 диборан м дuвиоон, (BHjh или B2H6 (бореи лиДрид) дивромацеаль/ргя/ м дибремапетол— ae-aa, Br2CHcHO дaбоcмPрнэап м auPоемPрнзcп, ливром— бензен, CflHABn д^нвоcмрутоц м днбромбутан, C6H8Bn (разни позиционни изо мери) ДИБ дибрембутец м дабрембу'ен, C4H6Brt (разни изомера) дибромал м днвримад, дисPоимuд — воно/шя ванадиев диPоамид, ' ва¬ надиев (И) бромид, VBn — вольфрама волфрамов ливрами/, волфрамов (II) бромид, WBn — германия германиев дивромид, гер— манаеи (II) брома/, GeBr — молибдена молибденеи дивромид, молибденов (II) бромид, MoBn — иaлпaдaи палодаеи дивромид, по— ло/ирв (II) Pоомuд, PdBr2 — плотины платинен днвоaмид. пла¬ тинов (II) бромид, PtBr2 — таллия талаеи дибромид, твлнев (II) брома/, TlBn — тeплсро телурси дивромид, телурои (II) бромид, TeBn — титана 'агонии /аврамна, титанеи (II) рромид, TlBn — циркония циркониев /абремид, цир¬ кониев (II) бромид, ZrBn дабрсмметан м аивромметан, мети- пeнррcмид, СН^п ^,-лаврсм пентан м 1,5-дибpcмиeнтaн. пeн'вмeгuлeлдивримuд, Br(CH2lsBr aиPоaмииоидиц м дирримпириднц (раз¬ лични изомера), CiHjNBn 1.1- диPоомпоcпaн м 1,1-дибpом■иропaн, припилuдeнPоcмиa, CHjCH2CHBn 1.1- дaPромиоcпaн м 1,2-дибpoмпрcиaц, ирcnuлeндиPоcмuд, 1,3—дaPромпо■ииaIl м 1,3-дибромпропан, тоимeгипрнвоcмнд, BrCH2CH2CH1Br 1,aиДuPоомиоопuц м 1,3-дибpoмпоaпaц, BrCI- CCH2Br 5,S'-диPоcм■lu^И)ннднгc м i,i'—ливром— тиоиндиго, цa6aвaоac Б днррcмтcлсc.л м дaPромтcnсиn, да— Pоaмтcпсрц, CHjC6HjBn (различни изомери) диррcмфрmоп м диPоcмфeнcп, НО . C6HjBn (различни изомери) !Дидибрсмэтан м 1,1-дибромртвн, етн- лuaeнPоcмид, CHjCHBn 1.J-auPоимэтан м 1,1-дuвромeгaц, ети- лeнвоимua, BrC^CH^r !,Jидцбоcмэтнпрн м 1,2-дибpoмeтипeн, BrCH : CHBr днвутипaмнll м дибутилом ин, ди-к-буи тaпомиц, (C4D2NH . t
ДИБ 112 дирутиnkeтcн .м дибстuпkртcm, и-бс- тилнетон, 5^0^^^ (C4D2CO aи-иивс'ипртутъ ж ан-н—Pутипжuиaк. (СиНЖНв дявутилфталат м auру'uпфтaлог, ру- типфтвлaт. C6H4(COOC♦H9)J (па- латинол Ц — пластификатор) дивинил м данинил, 1,j-бстодuem, ери— ^e^ Cl : CH . CH : Cl дaвинтrлвцр1тпрн м диoицилaцргнпрн, 1 ,,-ксо^снр^н-^^—-3-ин, Cl : CHC- CCH : Cl диинн1нлсульфнс м (ди)иинилеспфиa, (Cl : CHI2S днгрнеaгcнвпьцый крист, снхенсагс- нален дигенсометилентртрамин м намфорне- наслый вмфитоиииц. кенсаметален— 'eтройuц-kойфcрот, [(CH1lбN*]1CoH14(COOH)J дитeнеaлkртон м дuхekеaпкeтcц, н-хрк— сил кетон, 7-тридeкaнин. йоиантон, C6HijCOC6Hu дитрнтнпкртcн • дикeптaлкртcц, 'илнетон, 8—прнтaдekaнaц, kaпоaлоц, (C7Ht5)2CO дитррмон м дитeойоц, тройaнueн хен- сахидрад, Ge2H6 дигидрат м aихисоaт, анука/рот (с Две молекули води) дaтидонт м минер. дихaaрaт. меден (II) тртоохнaрcнеиaнcотcфисфвт, Cus[(OHl1'PO4h 9.10- Днтисрcaнрисaa м 9,10-дихидро- окридан, карбазин, акрилан, C1-H11N 9.10- смтlсои>aнтоaцeн м 9,1o—дихидро- онтоацeн, С14Н12 лвгuдрaооерma'т м дихидоcтрнcогcор— сенат, първичен [примерен] cо'caо- сенот — аммония амониев дихидрегрнартс- арсенат, първичен [примерен] ами— ниеи cрговрсeцв', NHAsO4 — калня колари дaхuaрогeнортоaрер- нот, първичен [примерен] калиев ерте- арсенат, KlAsO4 — натрия натриев aaкuaоитeцcртcaо- сенат, първичен [примерен] натриев cотcарернот, NalAsO4 дuhрдрouмuсaэопcн м дихидро-2(3)' нмисозcпан. 1-к€тcтeтрaкидрcг.лиak- салин. CHlNHCONHCHr дигцсоckaоирcп м aнхидрикооироп, 8(9)-р—мemгeн—2-ип, CioHnOH сн^^скетсакри/ан м днкисрекртc- 0^1/11 акридон, CuHvNO снгuсоcmaфтaпuн м анхиарснафтвлнн, сикисоcцaфтапeн, СюН^ Дагидроо1кгазилы мн дикисоиakеaзcлн, оксазолина сигвсрипmоээcлы мн днкндоопиооэcлu, пиразолина, С-Н дмгi;оc>щфрcл м дихидропиоcл, 3—пи- рaпни, C4H7N сапнсоиррэоощш м дихaдоорeзaоцнц, дихaдоcррэapцннaя, l,3-uakпcкркеam— дион, COdCOClClCl ,CитндрострритомицнIl м дихuдоcс'оeи- томицин (антибиотик). C11H41N7OJ ди^и,др^'^1^1^:>с.лы мн дихuдоcтuaзcли, тиазслини 1,1—дитиaоcтcпсcл м 1,2—днхад^с^т^о^- лсcл. 1,1-днxидpo'aпурц, 5-ме'ил-1,3- uинпaхрkсaднeн, CHjC6H7 дитидоcфccфaт м дaхидритeн ортофос¬ фат, първичен [примерен] cотcфcе- фот, M11PO4 — кадмия кодмаен сихидрcтeн орто¬ фосфат, първичен (понмроeнl над- миен cотcфиефо'. Cd(lPO4l2. ЦО — калня нолиен днхилроген cотcфcе— фот, първичен [примерен) колнев ортофосфат, KH4PO4 — кальция нолцири сaхaдоcтрн cогcи фосфат, първичен [примерен] кали цари ортофОсфат, C(1PO4)2. IO — nитни литиев сaкнсратeн aогaфое— фат, първичен [примерен] литиев ортофосфат, LiHiPO4 — морганно манганов дахидрcтeн ерте- фосфат, първичен [примерен] ман— гонов aогcфоефaт,MN(H2pO4ls. ЦО — натрия натриев сaкuсритрн сртси фосфат, първичен [примерен] нот— риеи cо'cфcефa', NalPO4 — цинка цинков дахасрогрн ортофос¬ фат, първичен [примерен] панкси ортофосфат, Zn(IPO4)2.210 дитuдрокcnретeриa м дaкuдрохaпр- с'eоин, колeетвнип, C2?H48O снтцдрcцирртcн м днкидроцaветоm, ннк- лaкeп'aдekaнон. Cr,!^
113 aиигтcнеaтeрлц м дuтнтоkснтрнuн (аглюкона на дигитоксина), CuHj4O4 дяплонсоза ж дигнтикеоэa, 3,4,5- 'Oихuaоckеuхеkсонan, Chs(CHOHljCH2CHO /кп^онин м сигитонин (Дигиталисов сапонин). Ci6HsoO23 дидим м дидим (смес от неоДим и празеоДим) дирн м сиен, диалефин (ненаситено съединение с две Двойни връзкн) диеновый сненси сирнcфunьныИ сueнcфuпрн днэамрщённый ди-[днс]зомeстрн. /и— ссPститсaрвй дизель м вж. дизельный двигатель дизельный дизелов снaзиaмипaмaн м днизсамилвмин, бис— (З—мртнлPстнл)aмиц, [(CHj)2CHCH1CH1]1NH дниэиPстилaмин м дaaзиру'нпвмиц. Pис-2-мeтилпоcиип/омнн. [(СНзЪСНСНЖМН сннзсбутнлкртоп м сииэоPстипke'cн, 2,в-димртип—4—крптансн, [(CHз)1CHCH2|2CO днmзоиропрнцл м диизcпоопeннп. 1,i— aимeгнл—1.3-вутaдирц. H^ : C(CHj)C(CHj) : CH сниэcпрaиmпaмин м дииэопоииилaмuн, [(CHshCHhNH aицэcиоcиипkртон м дuuзcпроиuлkeтaн, С,4-дтилтип-3-таииннон, [(CHj)SCHhCO дциэaпрепuлотсть м анилопропалжа— вон, [(СНзЪСНЪНс ацuэолоcонлцннk м дииэcnроиaлиинk. [(CHjhCHhZu днимнд м тeомaнaи гермвннео /1^1/, Gc(: NHh сийидaцeтнлeн м дайс/ацетилен, JC: CJ снИосPeцэcп м дийс/бензол, дайод- Pризeн, C^U (и, т или р) 1,6—снИcдтрнеaн м 1,б-дuЙoдкeкеaн, крн- сaмстuпeциcдua, J(CH1)6J снИосис м дийодад, двуйодит — ' вaцaдил ионо/аеи дийодад, ванадиев (II) йода/, J — вольфрама волфрамов дийс/ис, вал— фраман (II) йода/, WJ1 — ' тррйaний германиев /.Ho/./, гер¬ маниев (U) Вс/иа, GeJ1 ДИК ДИЙОСИС uндии ин/ирв г/аЙСИСИС ' им снев (П) йодна, InJ2 — молибдена молибденов диИо/ад, мо¬ либденов (II) Ве/нс, MoJ2 — мышьяка арсе^о дийосис, арсенов (II) Води/, AsJ2 — слово колаен анИолис, квлорн (II) Водна, SnJ — осмия осмиеи дийосис, осмиеи (II) Водил, OsJ — ^^ag^ ^^/№0 дийодад, по¬ лодией (II) йодид, PdJ — плотины платинов сайсднс, пло— тании (II) Вади/, Pt^ — ртути живачен дийодид, живачен (II) Всдид, HgJ — самария самариеи /айс/нд, самораев (II) Всдид, Smb — теллура телурио дайсана, телурси (И) йодна, TeJ2 — планв 'итвнио cuBocac, титанов (II) йода/, TIJ2 — фосфора фосфорен дайсднс, фосфо¬ рен (I, Ш) йода/, P2J4 дaВcдйPтaн м сайодметан, ' метален Вода/, ^212 снРоспрспви м диВaдпрaиaн. СзН612 (различни изомери) снucстноиэии м j,5'Дaйоa'uоcзuн. 2- омаис—3—(3,5-диВсс—4— хисоakсaфрнaл)— ирcиaнcвa киселина, CsHJjNOa сийодфенол м лиИс/фенол, HOC6H3J2 (различии изомера) 1,1,-,дий(одэтаи м 1.1-дий<сдетан, етили— СРнИодис, всим—циИодетвн, CHsCHb 1,J-е^oд)тaн м 1,J-сн йодетон, ртипрй- йоснд, сим-дийосетон, JCH2CH2J ^ho^ м диноин, понтоннин, хлор— хидрат но димe'илвмнmиeгклоинй естер на л—Pу'илaмнmcPрнзоeнвтa ки¬ селина, CliH1JN1O1CI дикальцийфссфат м колиирв хидри трноо- тcфоефa', CaHPO4 . ^20 анкетен м анкетен данетон м данетон дннeтишшeраэнц м дuкр'cинпeоaэнm, Д.J-kиcиuпeопeuaзин, 2,3—тигеразин— дасн, C4H6N2O2 дянат м минер. /.ku', Al4I(OH)e/Si4O1oJ сннтамнин м сик'aмцш1 (имолико* алкалоиД от Dlcumnus albus L), CirH'NO1 S Руско-български технически речявм
ДИК 114 сиксмaрнн м дukсмaоuц, данумарол, онтитромбозин, тромРизон, 3,3-ме- тнлeн-Puс—4-кuдооkсukсмaриu> C19HuO6 дилатограф м дилатограф (уред за регистриране изменението на обема на телата) днлотимрто м auлв'омe'ъо (уред за измерване изменението на обема на тялото) /иль/рин м дuлaоuн (инсектицид) дамрдон м димедон, i,5,-симeтиn-1.J- цинлакексОнлаин, aимртилдихиaои- резорцин, C8Hl1OJ /име/рол м фары, дuмeдрcп, клорхца- ро' на O-aимeгилaминиe'иливий естер на вeнэхuaропв. (C6H5)2CHOCH1CH2N(Chз)1 . HCl днмрэнтнпнртcц м /амезитил кетон, (CHJlзCбH1 . СО . C6H2(CHj)S димер м димер днмроиэвции ж димеризация 1,3-^ePквпзиио•cI10нипнoл м 1,J-дuмeо— kaп'cиоииaнип, CH2SH . CHSH . CH2OH (антилюи- зитеве средство) димерный димерен днмртипaмиц м дамр'илам1ан, (СНз^Н НиДUйeтцлaмннcоэиPрнзc.л м о-auмe'uл- вминовзcврнэcп, 4-аиметилсминс- aэc6eцзeн, C6H5N : С6Н4М(СНз12 дамет ипaмннcaцтипиоиц м форм. ди- мртиломинcaнгнииоиm, омидcииоин, ама/ефен, пирамидон, CuHnN3O п-симр'аломинебрнзаль/рг'и/ м р-дк- мртиnaминовeнзоnдeхид, (CHJ12NC6H4CHO Сие1р'нпомнцcфeнc.п м диметиломини— фенол, (CHJl1NC6H4OH (о, т или р) дцмр'mлaминоэтaцоп м 2-auмргuлaмuнc— етанил, (CHJl2NCH1CH2OH снмртнлоципин м диме'илонилин, ^1- лилин, айиииkеuлcп, (CHJ)2CбHJNHJ (различни изомера) димртцлaреиц м димe'илооеин, (CH-hAsH димртипонртипрн м димe'илоцргипeн, коc'cцилeн, 1-вутиц, CHjC • CCHs си,йртипррнэидиц м димeтилвeнзиaин. толисин, C14H16NJ лнмртнлвензсан м симетилбрнзоин, тслусин, C1вH1бO1 днмртилрeцэип м димe'илврнзол, ДИ- метилбензен, ксилол, С^^СНз^ С,3—дгип6стбсuрниeн м ' 2,3-/иметилбу- тодирн, CH : C(CHj) . C(CHj) :СН I. J-дuмe'нпвствн м 1,2-димeтнл6утaн,. e'илгримe'илмeгвц, mрaкркеaн, (СНз)зССН2СНз J. 3-снмeтип-1,S—вутан/иол м 2,3-ди- мe'ип-2,j—буто н/исл, тр'овйe'uл— eгилeнтликcп, пинaкcн. ^^ho^ (CHз)1C(OHlC(CHзl2OH 1.5- днмeти..лтeнсaднeн-2,4 м 1,5-димe'ип— 2,4—?^€^»^ир^н^№н, диизекрстил, (CH3I2C : CH . CH : ^013)2 симм—дам eтилтuдовэиц м сим—aимeтuп— ки/розин, ChjNHNHCHs днмртнлтидрcоeэcрцин м /аметал/ни хнсрcоeзcоцнн. димедон, C8Hi1O1 дцмртнлдuкпиорнлвн м /нметшси- клcренлвн, (СН^ЛС^ днйртнпнaрвнноп м aийeтuпкaоPuнcп, 2-иоииaнил, изcиоcиилcв алкохол, (CHjI2CHOH днмртипнe'eц м aимр'uп нетен, димeтнп- етенсн (СН-^С : СО . лнмртнлнртин м aимртилкeтcц, пропа¬ нон, ацетин, CH-COCHs 1,3-auмeтилнеaнтин м 1,3-.IДlмeтuпксaн- тин, теофилин, C7H8N4O2 1.7- днмeтнпнсaнтин м 1,7-диметилнсон— тин, пвооневu'ин. C7HBN4OJ 5.7— днметилксонтин м J,7-димeтuлkеaн- тин, теобромин, C7H8N4O2 aимртнпмотциН м диметилманнсзий, (CHj)2Mg aнмe'uпминcеипон м auмeгилеuлaн, (СНз)2ЛН2 нeсимм-димртипмочeиино ж асим-М N—aимр'илkвовaйиa, H1NCON(CHзlJ сим^—диметилмочевино ж сим-N, N-ди- мeгнпkврвaмид, CHjNHCOnHcHj ди,мртнпнвфтaпиц м димeтилцaфгопин, димe'илцвфгaпeн (различни изомера) , Cr2Hu днмртипcиый диметилии 1.5- дuмртuппuоaэuиI м J,i-дийe'илииоa— зин, нетин, C6H8N2 СuеIPтuппuридип м дuйр■тнлпuрисuц, луталин (различна изомера), C7H9N сuмeтunиmооan м димргиппиоол (раз¬ лични изомера), C6H9N
IlS 2.2- сuмe'unпрcnоц м 1,1-,снмeтнппрc- пон, 'ргоaмр'илмeтaн, ^(^^0^ СНзССНзЬСНз 2.2- димртиnnоиnоцоnъ м 1,2-дuмe'uл- пропонвл, трийeтилaцрт.нпдрхиa, (CHj)jCCHO дцмртилртсгь ж симети.лжиивк, (CHjhHg димртнпеeпeн(uд) м дийртилсрлeниa, (CH3)2S' Симртuлсилaнaноп м auмeтuлсипaн— диил, (CHjhSi(OHh днмeтнлссльфaт м aимe'uлеулфвт, ме¬ тилов естер на сярната киселина, (CHjO)2SOJ или (CH3)2SO4 димртилсульфнд м днмeтипеспфид, ме- тилсслфид, (CHjhS дuмeтипсульфнт м дuмeтuлеулфuт, (CHjOhSO или (CHj)2SOa даметилсульфокснд м aнмeгилсслфоkис. мeтилсспфннилйe'вн, (CHj)2SO дuмртнпсульфин м (ди)ме'илсулфин, ме- тuлеспфcципмeтaн, (CH312SO2 сцмртuптuимичриинa ж НИдиметил- тuоквовaйua, (CHjNHhCS диме!'ил-л—фенилендивман м N, N-ди- метнл—р—фeнипрнaивйиц [N, N-uеPГнпл-l,4-бeн•рцtaивеiuн], HN . C6H4N(CHjh димртнпфриcп м димртuпфeноп. нси- лрнcп. (CHjhC6HjOH (различни изомеры) /нмртнлфирмаль м дuмeтипфcонaл. мегилал, днмeтaкеuмртaн> метал- апетал на фиойaлдeхиaa, CH2(OCHjh димeтиnфcрмвйид м aимр'илфиомaйнд. N,N—дuмртилфиойaмнд, HCON(CH3h днмр^т^нл^фс^с^фин м днйeгилфcсфин, (CH3)2PH днметилфталат м днйeтипфтвлaт, ме¬ тилов ■ естер на и—фталсвата кисели¬ на, aийeтип-1 ,2- бензсндакарбонса- пв', C6H4(COOCHjh 2.3- аимртилкннен м 2,J-димeтuпхuнон, ^З—саметал-1,4-циклохексваиендиии, О—ксилохинон, ChH8OJ J,iMртmпкuнcнI!Oн м 1,5-aимeтипхинон, риkеипcхинcи, флоров, СзН,^ дцмeтнпкпорвоецн м димр'uлхлcоaреuн, квкcдилхпионд, (CHjhAsCl днмeтипццкпcтeнсaн м aийртипuиkлc- кексан (различни изомеры). CeH^CHj'h дин ,,,—дамет uлциклотрkсaн—1,S-сион м еж. димрдон дийртuлumkлитekсaнил м диметилцин— лcхeнсвнcп (различни изомеры), (CHjhC6HvOH димртuпцинпотрkеaнец м дuмe'илцukпc— хексонон (разлини изомеры), CbH14O симртнпннцк м димртнпцицк, (CHjhZn нреийм—дийeтипэтипрн ' асам—диметил- етилен, 1-мe'илиоииeц. изобутилен, CH : C(CHjh рuмм-днмртипэтuлрн м сим—/аметил- етилрн, бутен, иеeвсcвугилeн, CHjCH : CHCHa диметнлэтнлметон м aимeтипeтuлмe— тон, 2-мeтипPстaн, изопентан, CHjCH(CHj)CHCHs 1,1—дт.еkеирeнЗопзoл■ м 1,JиДимeтcкеu- бензо л, 1,2—aимeтакеивeнзeн, иера- 'оcл, C6H4(OCH3h диметонсистрикнин м S^aaHMCTOKCI-- стрихнин, бруцин, C1JH26N2O4 днмо.ли^^^^т м цвтоии натриев /ими— лавдат, Na2Mo2O7 диморфизм м анмсрфиэъм (свойство на някои вещества да кристализират в две различни кристални решетки в зависимост от условията) диморфный диморфен дамичеиано ж дuкaовaмнa. 4—уроцин, C1H4N4OJ дин м дин (немска измервателна си¬ стема за определяне чувствителност¬ та и другите фотографски пара¬ метри на фотоматериалите) динамика ж динамика (дял от меха¬ никата) /аномит м динамит /аномический динамичен динамометр м днивмимeтьо, еилcмро днmотоий<фо.*фaт м натриев хндоcтрнcр- тсфосфат, вторичен [cekсlнсeоeн] нот- риен ортофосфат, Na2HPO4 . ИЩО динафтнп м линафтил, бинафтал, СюНС^Н дн^;афта.лнетоп м синафтилкетсн, C clhCOC 1 oH7 дннафтилртуть ж данафталживан, (CioHhHg сннезин м фирм. диmeэuн, дицaонaп, хлархиарвт на N—(2-aиPгипвмино- ртил)-фрнтиазина. СгвНцНЭ.НС сuнронт м минер, линерит, NljAs
116 дин сннитрал м синатрил Д,6—итро—■poMHн.оинц0пнoл м 2-вмини- Д,6—итоcтpц0пнoл, пикромннсиа ни- селина, H1NC6H2(NO2l2OH днцнтоcaнluзcп м диmитриaнизип, да— ннтоойр'иkсиррцзол (различни изо- мери ). CHзOC6Hз(NO1lJ 1.4- синитрcaнuпин м 2,4-дннитроови- лин, 2,4-динатрофенилвмиь, (NO1l2C6HjNHJ динитробензол м динитробензол, да- цитроPeизeн, C6H4(NO1)1 (о, т или р) динитровнолантрон м сuнигоовuaлaн— трон, инaaн'орноно зелено Б дишrтреглNиерми м дицитоcтлннeоин, тлиueоuц—1,j—аннитрот, глицeоил-1,3- диmитрвт, НО . CзHs(NOзl1 . O1SH2O днmuгpcмeтaц м аинитримр'вн, CH1(NO2)J aинJUтоoнaфтолuн м aини'ринофтопин. дини'ранофтвлен (различни изс- мерн), CoH6(NO2l2 снцuтрcеcрдuцeнuр с снпитрссърда- ненае 2.4- дни1итро7-суулфоонилота ж а—наф¬ тола 1,4-дuнuтоо-1-нaфтcп—7—сулфс- нона киселина (нафтолосо жълто. цитроиин А) ДUНIЙTрOTСЛУСп м динн'ритолуcп. ди— натри тcпурн (различни изомери), CHJC6Hj(NO2lJ дuцuтоофeнaJI м дини'оcфeноп. C0Hj(OHl(NO1)J (различни изомери) 2.4- сцllитрифтcоPeнзcп м 1,4-синитоc- флуcоPeнзaл, (NO1)1C6HjP 1l1-сицито(nтви м 1,1-aнннтоceтaц,aсuм- динитроетан, CHзCH(NO2)J 1.3- диоксан м 1,3-диоксвн, траметил— енгпиkипмeтuлeцeтeо. C4HoO1 1.4- сиоkевн м 1,4■идиcкеaц, диетилен- даскис, C4H8O2 днcнсaнссльфитриcнеиa м сионсан, се¬ рен триокис, C4HsO2 . SOa дноkсиaэовeнэип м сuкuaроkсиaзcвeц— зол, озофенел дионснaзиноaситeль м дuхuдрcкеuaэc— багрило СUСkснaIгтоaкннии м дuхидоокеu-9,10- aцтрaкицcн, Ci4H18O4 1,JиДЦ0kенam'рaхмнcн м ализарин, M— сuхuдооkеu—9,10—aнтоахннcн, Ci4H1oO4 1.3- диckенaнгрaкинaн м пурпурснсн^ тин, 1 .j-дuхидоcкеu-9^ 10-иантрахинон, Ci4HjoO4 !.4-дниkеилmгрaкнпcц м хuнuзаоuц, 1.4- сикидрcкеи-9110-антрвхннсн, Ci4HjoO4 1.5- сиckеиaнтрaкинcн м aнгрaоуфuц, 1.5- сихидоakси-9,10-aитовкннcн, C24HjoO4 I, 8-сиckеиaитрaкинaц м хризазин, 1,8— дихипооксu-9,10-aн'рaкинaц C24HjjO4 2.3— снcненонтовкинин м хиcтоэориц, хиетaэин, 2,а-днхидрокси-9>10-антра- хинон, Ci4Hj8O4 2.6- диоксаоитрвкинон м 1.б—дихuсронеu- 9,J0—хидоахинcн, онтрофловиноно ки¬ селина, Ci4Hj8O4 J, 7исиоkсвитоaккноц м 2,7-днхисоakсu- 9.1 o—онгоохинcн, нзовнтовфповициво киселина, Ci4H18O4 Сиckеuонтооцeн м сихидоcксиaйтоaиeи. внтовирнaнcл (различии изомери) aиckеиaнртcн м дихидоиkсивцe'cн. 1,3— Сихидоcкеи-2-поaпвнaн, H0CH1COCH2OH 2.4- дненсноцетофенон м 1,4-диxадриkеи— оцетсфеиен, ррзвцeгофeнон, CHjCOCбHз(OH)1 и-сиинсuPenзиn м о—дuхнсроkеuврцэaл, 1,1-бeцснндиoл, пирокатехин [пирс— kотeкcл]. C6H4(OHlJ M'иснcнснррнзcп м т-сихидроксиреи- зял, 1,а-бензендисл, рeзcрuuцоп, C6H4<OHh и-диcнеиPeнзcп м р—днкиарaкеибрнзил, 1,P-Эрндиcптол, хидоcхитcн, C6H4(OH)2 /ИСксИ/ м диоксид, двуокис диоkеuнислaто ж сионсикисрл^0, ди— хисоокеuкнсeлuцо /.0^^ м анонсим (оксим на Дикар- бонилни съеДинения) — диаие'.™ дuaueтнпаuckсим, ди ме- тилглионсим, 2,J-Pyтaндиoндacкеим, CHjC(:NOH)C(:NOHlCHs 1.4— диckеи—S—мeтиппирнсин тимин, CiHбN1OJ диckсиiIДип м J-хидрckеиckеиндип. C6H4NHCOCHOH I 1 J.4-сиcкcиIUфимдип м уранил, C4H4N2O2 1.6- kни>исоинpин м ксантин, C]H4N4O1
117 дис 5.4- auиkCитеnуоn м j,4-днк■идооkеuтc- лсил, мeтнп—3,4—Peнзрmсucл, хомо— пирокатехин, хcмcииоиkотeхcл, CHзC6HJ(OHlJ 5.5- Дl1окclrттлyсип лг a,S-,сихидpокеu'С— луол, мртип-J,5-Pрнзрндиcп, cоииц, ^h^^, CHaC6HJ(OH)J Д,7-ксикааИ^о^^ш м кризин, CuHjoO4 анинсоаллрн м сиcксcaлeи, въглероден суРснис, OC : C : CO Д,3-<кнcиепроaeицзI^R м вж. синетспипе— рошн диинсотeтрaклорирутeцaт м дионсо- тeтрaхnириос'Pнaт, диоктилфталвт м ааиктилф'ала', дион- тилон естер на с—фталовато киселина, CoH4(COOCi3H17lJ диол м аиол (съдържащ 2ОН-групи), глинол дислефан м дислефан, диен дионин м дионин, етилморфан кмд- рихпcрнд, CivHuNOa • HC . Ж^О диопсид м минер. диопсид (калциево- магнезиес дисиликат). CaMgtSi2Ob] днcитaз м минер, дuоитaз, месен (II) тонеuлннaг. CihfSljOv]. ЭН^) диорит м снорит (разпространена плу¬ тонии на скала) сапас м дипас (кисел огнеупорен ма¬ териал) сниоеcиый сиnaеcи снпрнтрн м дипентен, лимонен, CroH16 /hp^./ м /.^na/ (пептид, състоящ се от Две аминокиселини) сuин|рaмmсa ж би^ромидо сипирамнеэлыый Puииpвмисaneц сиитрuдuп м дниноидип, СюНвМ днплозоль м фарм. диилизвп, салицил- салицилово киселина, Ci4HjoO5 диплококк м сиплонок (растителна форма при бактериите, два доле¬ пени кока) диполь M дипсл атомный атомен лапал тcмрaпcплоиыИ кcмecполйррн си¬ пал (при чисто ковалентна връзка) магнитный магнитен /нпол — мрждсaтcмнcй связи дипсл на връз¬ ката мопeнупяоцый молекулен /rn^ электрический електрическа дипсл дипольный диполен дuпpoненд м /.^(hc/, диизипоcпил- неa«тогртсuеслфuа, CBHi4o2S4 сиприпaртил м 1,5-хeкcaдннm, липри- поргил, сн : сснснс; CH сuиооиeнтn м сuиоcпрнип, 2,4—кекса- диен, CHjCHrCHCHlCHCHa и-днпоcпuлaмuн м дипроиилвмин, ди- я-иропилвмнн, (CHзCH2CH1)2NH Спп^1п^.^касмнВ м дипоcnилkвдмий, (CjH7)2Cd дапропил1корбпнол м aипоcпилkaоPинaп, А-хелтонал, СИПрСПИЛКРтСН м Д.UпO0ПUЛkP'0Н. 4— хептонон, (C3H7I2CO и-дипроиилнитрaэaмие м диирcиилни- троэaмuн, N-нитрcэc.диI'lрояIUлaмин, (CsH^N . NO диnроиlнлpтсть м диирcnилживaк, (СаНтЪНд дипооIИlлcy..л>фaт м дииоипилеулфaт, (CзH7O)1SOJ и-дuпоoпилcyльфнд м ди—л-поcnилсуn— фид, прcпuпсулфua, (C3H7I2S сипоaфрн м фарм. диnоофрн. клcохис- рот на 2—ди—^-^!^!^^^^.^!Оминиртилсвия естер на aифeнил'иccuр'нaтa ки¬ селина, (C6H J2CHCOSCH2CH2N(C1H7lJ диптерин м сuптeоuн (индолов алка¬ лоид от GirgeNsohnia diptera), СцНк^ дисaзикоaентenь м диеaэcввгоипо (азо- багрило. съДържащо две азогрупи) днсахарид м сиэвхооид (изграден от два монозахаридни остатъка. свър¬ зани с гликозидна връзка) днсрлавд м диеeлрнис, диуеeпрнис — иридия ирадиев /.селение, ирадаеи (IV) селение, IrSe2 — елова калаен дuсрлрmнa. kaпaрц (IV) селена/, SNSe1 — осмия есмиро /.селена/, OsSe2 — палладия пало/иеи дuерлрнuд. PdSeJ — плотины платинов /.селена/, PtSe2 — острнuи рутениен /.селение, RuSe2 дисилвн м /.салон, ShHo /.силикат м дисилинвт, M ' ^hO- — калия калиев /.силикат, K2ShOa /№№.№/ м морганна манганов сисии линид, MuSh днснnckеаn м еuсuлиkеaн, (SiHa)1O дискразит м минер. дискразит, сребърен антимина/, AgjSb
118 дис еuсncнвнии ж еиепcкauил (вид линеен дефект в кристалната решетка), изместване, нарушение на първона¬ чалното идеална етосkтсоa дислокации мн и кристаллах даслоко— циа и кристалите (линейни Дефекти в структурата на реалните криста¬ ли — резултат на растелна или пла¬ стична Деформация) еиемстации ж диемс'aцuй (промяна. свързана с разделяне) диспергатор м дисиepгвтcр. сuспрогu— ращо еордетвc диепeртироивнир с дисnро'иоaнр дрспрргирсивнньШ еuеирргuрaн диспергировать еиеиротиоaм, роз/рс- рйвaй на ситно дисперсионный дисперсионен сuеиeреuя ж 1. сиеиросия 2, разлагане (на светлика) вращательная ритвuuиннa еиепeосий йипeкупяоцви молекулно дuсиeоеuй оптического вращения сиепрреuй на оптичното въртене дuепcосн<оcть ж диепррсноет. диеирр- затрт, раздробеност дисперсный дисперсен диеиоознВ At енеиоиэий. Dy —, йодистый днсиоcзиeв (IM) Ho/./, DyJs селениисннел ый еиспрозиев се¬ ленах, Dy2(SeO4la. 8Н-0 щавелевокислый aиеиоcзиeв ексо— лот, Dy2(C1O4>a .OH 2O сиеnоииcоuucнuраианuр с диспропор¬ ции! тиране (едновременен процес на саморедукция и самоокисление) сиееuмиплuuл ж диеийилаиий сиееиммeтоил ж диеийртрuй диссauuauии ж дисcuиоuuй (обратимо разлагане на молекулите на по-прости чаетшш) кажущаяся привидна дuеcuuвнuй термическая термично /асоциация фcтcкимичeгкaи фотохимична ди- синиоций (обратимо разлагане под Действието на светлината) электролитическая електролитна сн- сснаоная сuсеcuuwpoвaть пиеaйиноой сиссутоо м оaзгниои'рп; съд за овэ'oa- оицe; утаител днстсн м минер. дuе'ри, алуминиев океuиртоеилнкв', Ah [O/SiO4] дистиллят м вж. дистиллят сuетuппeр м 1. лестилотер, дрстила— циснен опора' 2 дестилационна ка¬ ляно систилпuроиaннр с еж. дистuплиuни дистиллированный еeстнлuовн СиетилпиооJвaть дестилирам дистиллят м ДРСТилО' еистилпитcр м дeстнлвгcр, апарат за сeетипвция дистилляционный дестилационен дистилляции ж дестилация вакуумная вакуумно дестилация —, дробноя вж. фракционная диетнппл- цuи молекулярноя мопekспнв дести¬ лация периодическая периодично /pctu- ЛBЦИЙ — , простоя обикновено [поcстa] де— сталония оaинcирснaл рaвнииренa дестилация — с иодным пором дестилация с видна пара фракционная фракционна дести— лання энстооктuвцол eкстовк'иннa де¬ стилация дuстиооn м /истирал, 1 ,а-дифенилЛ-бу¬ тен, C6Hf1CH : СНСН(С6Н,)СНз дuетcреия ж опт. с.нстcоеий (изпаря¬ ване на образа от оптична система) енесльфaн м фарм. еиеслфaн. H1NC5H4SO1NHC6H4SO1NHJ дисульфат лг дисулфвт, двсеспфaт — слово калаен сиеслфот, калаен (IV) сулфат, Sn(SO4>2. ^О — свинца словен еиеслфот, словен (IV) сулфат, Pb^O^ дисульфид м диеслфнс, днусулфад — ивцвдии ивноанро аисулфид. ва¬ надиев (II) сулфид, V2S1 или VS — иодирисо нидсриаен еиеупфне. Н^ — исльфрвмв волфрамов aиеслфuе, волфрамов (IV) сулфид, WS2 — германия тройонuрн /.сулфид, GeS2 — железа железен днсулфuе. PeS2 — иридия uоидирв еuеупфие. ирисаен (IV) сулфид, IrS1 ~ калия калаен сиеслфие, К^ — кобальта ^60^00 диеспфuе, CoS2 — kррмнил силициев /.сулфид, си¬ лициев (IV) сулфид, S1S2
119 ДИФ дисульфид марганца манганов /асул- фид, манганин (IV) сулфид, MnS2 — молибдена молибденов /.сулфид, молибденов (IV) сулфид, MoS2 — натрия натриев дuеслфие, Na^ никеля никелов сuесnфис, циkрпов (IV) сулфид, NiS1 . • — олово колорн сисулфи/, SUS2 ~ cемuи ссмаеи сuсспфuе. осмиео (IV) сулфид, OsS2 ~ паллв/ия ^^/^0 /.сулфид, по- пaсuрв (IV) сулфид, PdS2 — плотины' ппвтннaв /.сулфид, пла¬ тинов (IV) сулфид, PtS2 — рения реннен енесnфиa, рениеи (IV) сулфид, ReS2 — оуPидии рувианен /.сулфид, Rb2S2 о- острнии рутениеи ансулфил, рутениеи (IV) сулфид, RUS2 — селено селенон сuсспфнa. селении (IV) сулфид, SeS2 — тнтонв титвнио /.сулфид, титансн (IV) сулфид, TIS2 — углерода въглероден дисулфид, се- Oаoътпррод, CS2 — урана уранов /.сулфид, уронен (IV) сулфид, US2 сuеупьфaниелcтa ж еисслфоkисeлинв, диеулфcнcнa киселина снтрплсоне At aигрпсоиa. MivTe2 — осмия осмиеи дигeпсоиa. OsTe1 — оутргlии рутениеи aи'eпсоuд, RuTeJ снтeопрп л/ L латерпен (представител на Дитерпеновите въглевоДороДи) 2. ситроиeн, датрр! пилен, нолофен, C20W.12 J,И—гв^жш м J,4-дитиaц, диета ленди— сулфид, C4HвS1 свтилин м форм. датилин, мйcррлaкеин, еукuинuлхcлuн, диНодметйлат но бис- 1—дuмртипомиииe'uлcвий естер на янтарното киселина, Cr4HSuN2O4 днтионнелото ж еитиckuерп ано, RCSSH ситмояат м ситнина', M21S2O6 — аммония амониев ситномо', (NH^ . 0.SH2O — бария Рарнен аuтucнвт. BaS^ . I^O — кадмия кадмиев дитиснат, CdS2O6 — нални калиев дитиснат, K2S2O6 — нольная колниев дитиснат, CaS2O6.4^0 дитноват лития литиев дитнонат, LI2S2O6.2Н2О — марганца манганов (II) ДИтиицот, MuS2Oe — натрия натриев датионат, Na2S2O6. M2O — никеля никелои ди'иснвт, NiS^. 6^0 — серебра сребърен ди'ианвт, Ag^O^. 2^0 — ^зия цезари дитнонат, Cs2S2O6. 2Н2О — arn^ikB цинков снтиснат, ZuS^ . 6Н2О дmтнcнcииkИcпыИ днтиино' дитипйп /.'0^^ саметилдифенал, С^Нц, снтроэан .м фарм. aитоaэuн. нитрат но I—лиетил карбамоил-,—метил пипера¬ зина, CJsH19OвNr днуранат aисовнот, MJ2U1O7 — оммоннИ амониев диуооцaт, (NH,^^ — калня калиев сиуоaнaт, ^^O? — натрия натриев диуронот, — серебра сребърен диуроНат, Ag2U1O7 дифенил м дифенил, бифенил, фенил— бензол, C6HsC6H5 дифенилазот м дафенилазот (радикал), (C6Hi)2N дифениламин м дuфeципвмнн. С6Н,—NJHC6H5 дифрmилоосннтоиxпcрид м сифрнИлaо- син'рихпaойд, сuфрmuлтоихлaоaос:иIй, (C6Hil2AsClb дифelшлвяртипрц дифeнилонeтuпрu, ди- феннлетин, талон, C6HjC ■ CC6H5 л, л'-дифрнилбифеимл м р, р'—лифе— нилрйфрнлп. ннв'ерфрнил, С6Н5С6Н4СвН4С6Н5 1.1- сифeцuптисоaэuн м 1,1 -дифенил- хидроэиц. осам—aифeциЛхидоaэиц. 1.2- дuфeцилтидрозuн м 1,2-дифенили- хиaроэин, сим-дифeиилкиaовзиц, Гид- оaзиврцзил, C6HSNHNHC6H5 днфeяилгuaрaэон м aифeнилхилоaэaн дифeннптуaцисин м дифрцилтсвkидиm. (C6HiNHhC : NH дифрнилдисульфид м сифрuuлдuеспфuе, C6H5SSC6H, /нфешилдихлорметап м еuфрцилеuхлcо— метон,
ДИФ 120 дифенилен/нарсин м дuфeцилрнеиaо- еuн, aреaцгорц, Ci1H6AsJ /.фениленами/ м /.фениленами/, ди- фрнилeцимиц, диврцэипиоcп, кар¬ базол, CuHvN сафрнилениман м вж. дuфeнипeнuмuд сафрнн.лка/май м сифеналкадмий, анфенилкарбозис м еифрцuлkоовозuд. 1,5-диmeнкaоаcКиеодpа^ид, (C6HjNHNH)2CO сифeннлкaоPвзиц м еифрцuлkооввзaн. C6HiNHNHCON : NC6H, сифрти.лkорвинc.п м дифенилkaовицил, брнзкиaоcп. (C6HjhCHOH дифрннлкртин м aифрцuпкeтaц, бензо¬ фенон, C6HiCOC6H, СРфенилкетиноксим м дифенил нетонок- сам, Peнэофрцоноkеим, (C6Hi)2C : NOH дифенилметон м дифенилметон, вензил- бензел, датон, (C^shCl сафеналмоченана ж дифрнилkaовомид сuфeцилнитоcэомuн м дифeнилнитоиз- aмнц. н—нитоизиaифрцнлaмuц, ^H,)^ . NO дифенилолпропан м дифенилолпропан, 4.4хUСPСkеиДuиднUлсимдинлеии^le- 'ан, дивн, (CHal2C(C6H4OH)1 еuфрниnермикврPвэuд м aифeннперйи- kaрPвэuс. (C6Hil1NNHCONhJ дифрнипс'ибнцтоикпcоид м дифенил— егирингоихпcрид. дифрниптрихлор- стибан, (С6Н51^ЬСЬ днфрципстиPинxпcрнд м дифенилста— Ранклериа, енфрцилхпcрстuвнн, (C6Hjl2SbCl NN-снфенилтисмечеиипо ж NN- дифенил тиокарвамна, вснм—дифриuп- тиоkaрPвйие, (C6Hil1NCSNH1 NN/-дuфрпиптиcмcчрвuнa ж NN'— aифрнилтиckaрввмиa. сий-дифрнип- тиоkвррвмнa. C6HiNHCSNHC6H, дифрцилтоиkртcн м дифрнилтоиkeтcн, aифeиилпоcлaнтрнин, C6H5CO . CO . COC6H, NN'—дuфрнuлфиомойuдин м NN'- дuфрцuлфoомомuaиц, C6H5N : CH . NHC6Hj aифeнипфосфиц м дифрнипфисфин. (C6Hj)2PH сuфрнuпкuнclмртон м дифенилкиноме- 'он, фунссн, CivHi4O дифeнипклcоaреин м auфeципхпcооосин, (С6Н,1^С1 дuфeнuпнuвнaрсин м aифрцилииaнор- с,ан, (C6Hsh2AsCN (бойна отрова; Кларк И, син кръст) . дифеналнинк м дифрцuпuицk, (C6HihZu I, 1-днфенилзтон м 1,J-дифрцилртaн, а- метилдитон, (C6HihCHCHa J, 1-дифeнилэтои м 1,2—дuфeципeтaц, дн- бензал, C6H5CH2CH1C6H5 транс- 1.J-дифeцнлэтuпрн м трaне—1,1-ди- фенилетилен, транс—стилбен, C6HjCH : СНС6Н, дифенан м фарм. дифенин, еипвнтин, фрцuтонm. 5,5-дифртнлхиaaцтcит— нв'ои'й, CisH11N2O2Na дuфирмиптидооэин м дифирмuлхиеов— знн (NH. СНО) дифосген м /.фосген, ClCO. OCCla дифосфад м /.фосфид — молибдена молибденов /.фосфид, MoP2 сифcефcиuоuеuннylkлрcттс м /.фас- фcпириеицнсклрcтис, циkи'иномиa- дннукпрc'ид-фcефот. kоеeхuеоаза 1, коцимвза, ДПН, НАДФ сuфтcоврпэип м дифлуcоPрнзcл, да- флуиобрнэeц, C6H4P2 (о. т или р) аифтcодuвэuн м дифлуcодиaэин, P . N : N . P енфтсрснфрнилтрихлирметнлметвн м aнфлуcос.uфрнилтоuклирмр'илмр'am ( инсектицид) дифтордихлорметан м дифлуcодuхпио— метон, фреон 12 (охлаДителна теч¬ ност за хладилни агрегати) дифтсрнС .н дифлуери/, aвуфпуиоид — германия германиев сифлусра/, гер¬ маниев (Il) флуора/, Gep2 — индия ин/нро /.флуорис, индиев (II) флуора/, Iup2 — марганца манганов /.флуорие, ман¬ ганов (II) флуора/, Mnp2 ~ олива калаен /.флуорие, калаен (II) флуорна, стонифлсириa, Sup2 ~ пвлладня паладиен /.флуора/, по¬ лодией (II) флуорна, PdP1 — платаны платинов /.флуора/, пло— танов (II) флуорид, Ptp2 — ртути живачен /.флуорие, живачен (Il) флуорид, мeрксоифлсиоид, Hgp2 — серебро сребърен /.флуора/, сре¬ бърен (II) флуора/, AgP1
131 дих сифтcоuс серы серен /.флуора/, се— ррн (1Г) флуорна —' си^г^а словен /.флуорис, словен GD флуорид, иnсмPcфлсиоuд, Pbp2 дифтормртон м еифлуcомeтaц, мета- ^.флуорис, СН^ сафтормонохлормеган м дифлуcрклcо- метон, фреон И, CICHP2 (охлаДител¬ на течност) 1M-Дlо0т1|1l'l,2,2,гоaклcрлтaнтан м 1,1— /.флуор-М ,2,2,-тртоaхлcI>ртон, PChC . CChP 1Д—сaфтcоэтви м J,1-,снфлycоeтaн, ста— прНфлуcоид. сам—/.флуорето., PCH1CH2p 1.1- сифтирэтом м 1,1-дифлуоретвн, ета— пиеeцфлсaрuе, всим-дифлсcрртан. P2CHCHJ 1.1- дифтсрэтрн м 1,1-дифлуcрe'uлeц. aсий-сифлуcоe'илрн, P^ : Cl да^ронная ж дифракция — электронов дифракция но елек^е— натр диффузионный дuфузиицeн диффузия ж дифузня, проникване — Йонов дифузня на Ионите — термическая термично дифузня — стлррcда дифузня на въглерода; цuмeнгauuи диффузный дифузен, разсеян (/^и^мр. светлина) диффундирование с дифунсиранр, про- нанвонр двхлорамин м дихлaоaмин Т, N, N- дuклcр-4-тaпуолеслфоиaеllС(> dC6lSO2NCh; еuхлaрвйин Б, N, N-auхлcрвPНЭcлеулфcнвмuд, ColSO^CD снкпaовцтaсрцс м киселинен дихлсрид (на Джарбонос)») киселина) дuхпaрaнипuн м днхлcоaнипнн, C2C6INl (различни изомери) двхпирaцтовхннcн м дихпиоонтоaхu— нан, CitlChO дякпcоонeтaль м дихлирaиeтап, оцетал на сиклaроир'олдрхидо, 1,1-1^10^1— С,1-пиоeтвmaн, ChCHCH(OC21h снклиронетоль/егид м дихлиовнeтвп— дркис, С1СНСНО дякпиооuртнп Mi хлористый дихлор— оueтипклcоиa, CI2CHCOCi сякпcрaнртипрц м сихпcрaцртuлрн, ClC ' CCl нреимм—днxпaооиртak м aеим-сихл:оо- 0^'0^ J,J-дихлoр—1-пpoпaиaц, ■ . CJCHCOC1 еuмм-сkклоовneтcц м сам—/UU!^ ацетон, 1,3-днхлоо-1-ирcивмaи. aciCOcicr снкпcрбрнэвльсeтмд м сикпcоPрнэвл— СРкил, ChC6HaCHO (различни изо- мери) дикпcоPрcIммртaн м ррaмдиклcрмртaц, BrCHCh сиклорбутон м дихлcоPстон (за всички изомера) дuклоотисоин м глицерина L 1,3-гли— uррнmднх.пcрхuсрин (а), CH2Ck CHOH . CH2Cl 2. 1,2-г.ли— нериндихлорхиерин (o), ClC . CHCl. ClOH сикпcотидоcкuцcн м дихлсрхидрски- НСЦ, дихлер-1,4'брнзри /a^, ChC6H2(OHh /нклирснвсдметон м aихпирдuИcд- метон, СЬСЬ дикпcосифрнил м aнхлcосифрkuп ■ (за всички изомеры). дикпaррифeнип днхпирсифрн]илтриxлормeтилеeтaц ■ м енхлореифрняптонхлaомртнлмeтaн, р,1-биc--поxлopфпнил)• 1,1,1 -тоuхлcр- ртвн, CjCCH(C6lClh (инсекти¬ цид ДДТ) сиклооеифтcрмртвl1 м сихпcосифлсcр- метан, ChCP1 (фреон 12) o, Р'—диклcодцэтипссльфaс м o, О'-/и— хлaоaиртилсслфис, (ОСЦЦ^ (синапен газ. иприт) /мклсрад м саклора/, свухлорид, MHCh — ванадий ванадиев c.^^./, вана¬ диев (U) хлорид, VCh — висмута бисмутеи aихлcоuс. ■ Ph- емс'cв GD хлорид, BiCl2 — вольфрама волфрамов aикпcриa, воли фромои OD кпcоua, WCh — гвллий ^^pb дuхпиоис, голиев GD хлорид, GaCh — германия германиев сихлиоuс, гер¬ маниев (ID хлорид, GeCh — европая европаен дикпирис, рирс- пиев (H) хлорид, EuCh — индия индаро дихлcоид, ан/иеи GD хлиоuд, IuCh .. — иридия ирадаро аиклсриа, иридиеи (II) хпcоuс, IrCh -
дих 122 /Нклерад кобальта кобалтов aихncоиa, kcЭaптиклорие, кобалтов (II) хпcоuд, CoCl2 — марганца манганов дикпcриa, ман¬ ганов (II) хлорид, MuCh — меда меден aихлcоиa, kуприх.пcоиa, меден (II) кпcоиa, CtiCu — молибдена молибденов дихлерас, мсливдении (II) клcоид, MoCh — никеля никелов дйхлcоua. никелов (II) хлорид, МГЛ2, NICU . 2Н0, 4Н2О или 6Н2О — ниобия наебаев дихлори/, ниобирв (II) хлорид, NbCU — олово калаен aихлиоиa, калаен ■ (II) хпирua, станохлирид, SuCh — осмия осмиеи дихпcоид, осмиеи (II) хлcрuд. OsCU — палладия палодаеи /.хлорид, па— лолиев (II) кncрuд. PdCh — плотины платанов aихпоонд, пло¬ тиной (II) хлорид, PtCh — ругeнии рутенаен /.хлорид, OC'P- наев (II) хлорид, (RuCh)X — свинца оловен aйхпcоиa, оловен (II) хлорид, плумPихпиоис, PbCh — серы серен aихлиоиa, серен (II) хло¬ рид, SCh — тантвла '.^0^0 дихлорид, тан¬ талов (II) хлорид, TaCh — 'P^^. телурон дихпириa. телурсн (II) хлорид, TeCl 2 ~ титана титанси auклиоид, титанов (II) хлорид, TiCh — хрома кремен aикпиоиa, хромен (Il) хлaрua. коомcхлирнд, CrCh — циркония циркониев енхпирнд, цир¬ кониев (II) хлорис, ZrCh днкпорйоaмeтaц м днхпcойиaйргвн. ChCHJ снклорметон м aихлcомр'вн, метилен— хлорид, CHCh снклоомртнлмышьнk м aихлcойe'нлaр- сан, CHjAsCh Сkклоомcнcфт'cрмeтaн м еихлcрфпсcр— метон, ChcHP (фреон 21) сикпиоиaфтaпuц м aихпcонaфтвлин. дихлcонaфтолeн, CoH6Ch (различии изомера) д^их^с^^нитрсбензсл м aихлcрнитои- бензол, ChC6H1NO1 (различни изо- мери) сmклорmитоетидоин м сихлcоцuтрикuд- оиц, в—auклcокиернmниТоот. 1,J-cu- клcр-2-иоииоucпцuтоот, J,1—Днкпaо- иэaпрcиилmитрaт, CrCH2CH(ONO1)CH1CI дихпaоцитоcфрнcл м дихпaрциТрcфe— нсл, Cl2CбH2(NO1lOH (различни и$о- мери) сикпооakеин м диклирcкеиц, хлорин— син, 5,7-еихпaр-8-хидоcкеихuцcлнн, CvHjNOCh (аналитичен реагент) днкпирcтр'раммицkибальтнкпирид м дахлортетраманксволтоо (III) хло— рил, [Co(NHj)4Cl2]Cl !,,-лерп^р^Нп^^^тан м 1,5-дuхпcопPнтвн, ирц'ом етиленх лирис, Cl(CH2)5Cl I. 1исuклcопоипaц м J,1-диxлoоиоcиaц. иропипрцхпооuд, CHзCH1CHCl1 J, 1—сиклaопоcпaц м J.1—aихлcоирaпaн, иоcиилрнхлcоид, ChjCHCICH2CI 1,a-днклcопоепaй м J,з^-^Лl^х^л^oJяпI0<я^a^^н,l трuмeгилрцхлооua, CICH2CH1CHrC 1.1- диxлopпpoпaн м 2,2—дихncриоcион, сахлс однмeгил метон, CHjCChCHs /ахлортнефрн м дuхпиогиcфрн, CtH2CI2S (различни изомера) сикпоофeнол м еиклио фенол, Cl2C6HjOH (различни изомера) сикпcофлуcррс'црнц м aихлcрфлсcоре- нсан, CoHoO5Ch J.1-aиклcоэтвн м J,J-диxлооeтaн. ртили- денхлериа, CHjCHCh 1,J-aнклирэтвн м J,1—диклирртан, ета— лиaрнхпооuд, CiCh2ChCi 1.1- aнклиоэтeн м 1,1-дихлоретон, 1,2— дихлcор'ипрн, еий—auхлcоргилрm, auр'илрнauхлиоua. ClCH : CHCl J,1-aнклирэтeн м 1,1-.днхпcрeтeн, J,1— auхлaоe'U•прн, aсий-aнхп•cортилрн, CH : CCh 1,1 -aцкпирэтипeц м 1,1 —aихлcортилeн, J.J-еикпcоPГPН, асн м—дихло рртuлeц, CH : CCl 1 !,1—днхлерэ'алрн м 1,2-еuхлcрр'ипeн, 1,1-дихпорeтрн, сам—aнхлиортилрц, оue'илeндихпирне. ClCH : CHCl нрсимм-даклсрэта..лрн м еж. 1,1-дихпcо— этилен самм-днкпcоэтuпeн м вж. 1,2—сиклор* этилен дихроизм м дихронзъм, свсцнртнaет (свързан с анизотропията на тялото) —, циркулярный нръгин дихроизъм (нееднаквост на коефициентите на
133 диэ поглъщане за ляво и дясна кръгово поляризирана светлина) снхронт м минер. аи-ронт (магнезие¬ во-алуминиев ал умопентасиликат), дихроичныИ сихроичен дикроматизм м снкрсмо'нзъм, диуи цветност auuйaн м да циан, циан, днmи'оил но ексвлооота киселина, (CNh или N : СС : N диинaисиомид м снниaндивйид, uuaц- гуаннсан, H2NC (: NH)NHCN сицнансномасаи м сицивнaиaмидин. туaннn kорбaйид. H2NCONHQ :МН)МН2 сационис м /аннанн/, MC’CNh — поллв/ня поло/неи /.^am/, па- лвдарв (II) цианид, Pd^N^ данаанами/ м /инионами/, HN(CN)2 дицнаноаргентят м (аи1циансорген'в' (I), ортeцгcцивннд. M ^^lN^ ~ калия kameo (си)uиaнcоогeнгaт (I), калиев вртрнтcцивннс. KAg(CN)2 сницвmаоyроaт м (ди)цнониоуовг (I), ауоониaнне. — аммония амониев (aи)циaцcосоaт (I), амониев вурсцаонис, NH4Au(CN)2 — калия калиев (aи)ннaнcосоaт (I), колнев KAu(CN)1 — натрия натриев (ди)uиaнcоуоат (I) натриев .^^ia^/, NaAtHCNh сициknитрkемл м сuциkлахркеuл, си- цнkлохрkсилuиkпaхрkеaц, С6Н|ьС6Нц дцнвkпcтрkенпaйuн м синиkпaхekеип- амин, (C6H1I2NH сишнслспентасиен м сицинлопрнтод^^рн, СюНц диэдр м дueдър. диуетрн диэлсрян м днрлдрин, CuHeCIO (инсек¬ тицид) диэлектрик м диелектрик, изcлв'ио. непроводник сиэлeктончeеkиИ сиелектричесни диэтаноламин м диргонcлaмин, HN(CH1CH2OH)1 диэгmnaмmд м сиeтипaмид, RCON(C1HS)J — викотнновей кислоты дие'илвмид но никотиновото киселина, ксрамин, СюНк—^ снэтипомии м дирталоман (C2Hil2NH анэтнлaмни кпcоuетииcсиоидный диети— пaм.uнхиарaхлорuд, диртиламснвеи хлорид, (C1Hal1NH.HCI Рисuэтнпaминoэ’nоцол м 2—сиeтилaмицc- е'Онил, o-дае'тиломинсртнлси влно- —0^ (C1HS)2NCH1CH1OH сuэтmлaнmлцн м N, М-диртиланилни, C6H5N(C2H9lJ сиэтиларснн м сир'илаоеиц, (С^^Н дuэттпбрпзcп м сиртипбeнэcп, /№'№- бензен, C6H4(C2Hsl2 a—дйэ'mлбрcмaиe'твмнд м фарм. 2—бром- 1,1-тилaнр'вйлдr^д, неиронал, (C1Hil2CBгCONHJ сизтнлснтнакарбомннат м дартил/и- тиckаоPaйинaт, (C2Hj)2NCS . SM' — натрия натриев /нр'алси'аокорва— мана', (C1Hi)2N . CS . SNa aцэтu.лдuтиcфогфaт м никеля никелов еuртилдитucфaсфaт. KC1HsO)1PS . SUNi сmэгйлдиес<льфцс м (ди)eтипдиеулфие, (ЪН^ диэ'uпeцтлиkопь м еuргилeнтлukaп, 1—(2—хидрснсиртснси) етанол, HOCH2CH2OCH2CH2OH сuэтmпeштпиkопьдumuтpaт м /^'1^^ тлиkилaицитоот, нитоcдuтпиkcл, (O1NOCH1CH1l.2O снэтmпрнсномuн м дир'илрндавман, хрн- еaхидоcиирaэин, пиперазин, С-Н^М сuэтuпeнднесльфuс м сиeтипрнaисули фнд, 1,4-дитиан, р—ситнан, CtHeS2' смзтнлрнтмидснсмс м диртиленимас— (k^, тетрохисрс—1,4—оксазин, мор— фcпнн, C-HvNO сиэтипрнтомамин м снeтuпрнтоиомин, 1,1,—диaмнноднe'uлвмиц. бис-(1-aми- аортал) амин, (H2NCH2CH2)2NH еиэтнлкaсйнИ м диетил кадмий, (C^shCd диэтuлkвобaннлua м aиргнлk0оPонилДд, еим-aиртилaифeннлkaрбaмиa, [C2HiN(C6Hi)J2CO сиэтилkaобнжcл м сир'нлkообннcл, 3- ирнтaнcл, (CHJCH1)2CHOH снэтилнртон м aиргилkр'cн, 3—пента¬ нон, (C2Hil1CO дuгэтнлмaпоннлмcчриuца ж диeтипмaлa- цнлkaррвмид, 5,5-.диeтилPaрвитс- роно киселина, веронал, (C2H5l2C(CONH)1CO
диэ ;124 диэтйлmнтрaэaмиu м диeгилнигрcзомиц, N—mнгоозодueтunaмии, ^Hs)^ . NO сиэ''u.лпaрaфрццлeидuaмйн м N, N- сиетил—р—фрцилрmсиaмuн, р—амино-N, N-сиртиланнлин, (C2Hi)NC6H4NHJ (за проявител в цветната фотогра¬ фия) 2t4-сцэтмnиноцaнц м a-пaоиcпнн, 1,4— днртилииоидuн, C9HnN ЭЛ-снэтнлпирнснн м P-пиpвoопин, 3,4- СUPTUЛИUOUСИm, CvHrjN дютипргсть ж /иртилжноак, (C2H5)2Hg сиэтaпсилamсцaп м /№'.^№04/10^ (C2Hs)lSl(OH)1 дяlэтмлсlтильвэетоcл м (диетиШстилРио- стоин. 3,4-бuе-(4—кидроксифрнил)-а- кскссн, Cu^^ м сиртипеспфaт, етилов естер на ^№'0 киселина, (CiH5O)1SO1 или (C2Hj)2SO4 дaэтmлсульфmс м диртипсулфис. (!!hS снэтнлсульфит м сиетилсулфит, етилов естер но ероmucтaтa киселина, (C2HiO)2SO сютилсульфенснд м сue'ипсупфинсид, ртнпеслфuнилe'am, (C1Hs)2SO диэтнлтeлпур м диетилтелурас, етил- 'рлурас, (C2Hj)2Te сuмй-дюггил'mюмcчeиннa ж сам-днетил- тиокаррамис, N, N'—диртилтиckaо— бами/, (C2HiNHl1CS снэтнлформалъ м сирталфсрмол, етн- лвл, сиетилацетал но фcомвпaeхидо, сuртcксuмртоц, CH2(OC2HJ)J днэтнлфcомaмнс м N, N-сиртилфcом— вмял, ,aйэтипфосфиц м еиeтипфcсфи^г, (C2Hs)2PH диэтнлфталат м aиртипфтолaт, етилов естер но и-фталсвата C6H4(COOC1HJ)J дютuлннaнвйид м дир'илuиaномис, N- uuонaиeтилaмиц. (C2Hi)1N . CN диэтипнuцk м aнртилиицk, (^Щ^и слино ж дължано ~ волны дъпжицa на вълната — свободного пробега дължина но евc- бо/ния пробег (на елементарни ча¬ стици) слuннcиcnckнистыв сългaвпокmрст. нойтс р с дълги влакно СпиннcиcпcеыИ кож. нсВто е с дълъг косъм длинношёрстный ДЪЛTСPCНPCT дпuтe.пьцcеть ж поодъпжитeлцост, траИност днище с дъно (на съД) — конвертера нcцвeотроцa дъно, дъно но конвертера —, фурменное сюэаис дъно (конвер- терно Дъно с отвори за вкарване на въздух) СНС C съня выдвижное подвижно (изтеглящо ср] дъна съёмное енeмормc дъно добавка ж добавка aктииирующaи активираща /обвино антадетононисшная aнтиaртcнaциcц- но [противс'рокошо] доровна (към бензини) антикоррозийная антикорозионно добавка (към мазилни масла) ~t aнтиоkuслитeльmaи антиокислител- но собаикв (към мазилни масла и горива) легирующая лртноощо /ивоино дебоил1^енае с /(Po^^, поuвонйцр, при— туряне добавлять aирaвйм, прибавям, при— туря м себРлрнар с aоuзбрnнaнр добывать добивам, изкарвам (руда на повърхността} добыча ж добан; дcбииamр — каменного угля ссвиионр но каменна въглищо доваривание до воря нане (сваряване До¬ край) доводка ж доабовб0'ввнe, /стъкмя¬ ване; kcиaнuuaнирвцр; довеждане до необходим състои или размер — плавни сcвъошввнр на топнлнота, дcтъkмйнвнe химичния състои на ме¬ тала (след прибавяне на необходи¬ мите Добавки. шлаков режим и пр.) дсдекакврРони.л м железа железен ло- aekakвобcнил, Pej(CO)H . додекан м додекан, cHj(CH21ioCHs 1-доденапол м 1—лаурилов aпkcхоп, CHj(CH2)iiOH додекаэдр м сесекое/ър, диaноaeертc— стен доделывать aивъошвом. привършиам; доирaвим
125 1—леденен 1-сслепен, CH : CH(CH2)vCHs /осенил м дcaeuиn (радикал), CHa(CH1lJoCH2• 1-дОсешш м 1-дaдрuuн, HC ■ C(CH2)vCHa сиза ж доза, порция ~ Иснизирующе^с uэлучрнии сизо на Йошизиращотс излъчване (мярка за енергията на излъчване. погълната от еДиница среДа) летальная летално [смъртна] лиза максимально дcnсстимaи мокси— молно ■ допустима смертельная вж. лeтвпьцaи доза дозатор м дозатор ■ отмерван; раз¬ пределител дозиметр м 1. дозиметър 2 дизиметър (уред за измерване количеството на йонизиращото лъчение, което се по¬ глъща от облъчвания обект) дозиметрия ж дозиметрия (методи за измерване на Дозите на йонизи¬ ращи излъчвания и активността на радиоактивни препарати) дозировка ж дозиране, разпределяне на части доцЗйeльчвть доиаеuтmйивнр, донвдоо— бяоонр, acнaтоошaoвнe донизан м ac^^^ СНа(СН2)тоСНз дckоaенa де червено, дс червено жар, □накалить — до се нажежи [нагрее] дс червени дckрнгнчрекuИ поскритичрн дck•оцгmчрсkив иcскритичeц /О^рн м сълбач, вeр'иkвnцa-эьPонa- резно машина; дпаP дялвали с aпр'c долбление с дълбане дилерит м долерат (едрозърнест ба¬ залт; вид Диабаз) долерофанит м минер, aилeоифонит. (меден (II) снсисулфот), Cu [SO-JO СOпнвaяир с ca/uoa^, допълване доливать дcпинaм, допълвам доломит м минер. 1. доломит (калциесо- ■ магнезиев карбонат). l^Mg^O-^ 2 варовик с гилями съдържание на MgCOa доломитовый /0^^^ дcпомигов делите с длето соля ж част, дял ~^, рео<иaя тегловна част молъmви молла част ДОУ доли, эkиимопeкулионви ркнuмaпeкулцa част домейкит м минер. домейкит (меден арсенид), Cu-As доменный доменен доменщик м соменин сcмрстuццц м домрстицин (изохиноли¬ нов алкалоид от групата на .порфина от Nandiua domestlca), CrvHvNO4 домкрат м крик винтовой винтов крик тиарcвпичреkий хидравличен крик домна ж доменна [висока] пещ kиkеииaи коксово доменна пещ донор м донор (атом със свобоДни елек¬ тронни двойки, които може Да отдава на други атоми) — ии/сро/о донор на водород сонорный дcцоррн донорно—акцепторный дcниони-a.кцри— торен лсорработка ж accврaрc'нaцe, дcвъош- овне но обработването сасмылепар с дccеаnсннонр, довърш¬ ване на cсопс■нвонргc депан м фарм. лапан. 4-метил-Р—ди- (Р-хлорзтал)—вмицcсO0Uнп ( препарат за лекуване на ламфогрануломатoзa), CvHaNjO2Cl допусн м доиуек, толеранс соиссkaeмый дcпсе'им дcпсетимыв вж. допссkaрмый дорн м 1. /орнин, център 2. щемпел, Провей иуnкaнuэaцucццыИ фирма зо вул¬ канизиране на каучукови изделия дорога ж път; nuцни пcдиeецaи въздушно пumия [желез¬ ница] пcсиeетви канатная въздушно въ¬ жена лнцuи подирсная рельсовая въздушна рели сиво пиния эпрkтричрекaи пcдиeсmаи ррльсси^ рпeнтрuчeснa иъздуша рлрkтое- гeлфeоцо •линия /сека ж дъеka. плоча ~, иcлочuлънви из'ртлячцо плоча [дъска] доступ м достъп досыпать доеипвам дaсмятчрнир с аосмеко'яиане, отстро— mяввцр иа остатъчното твърдост (на воДата)
ДОЭ 126 СOЭитPkтичeеkиИ иcсeитeктuчeц, до ритрктичрm драже с драже, крыло капче дразнение с получаване (етап от ра¬ финирането на суровата мед) драч м клещи (за ваДене на гвоздей) древесина ж 1. дърирсита. 2. дървесина, дървен материал *, балансовая ирnслcзцa дървесина, баланс. w, аeпcиаи дървесина за cPооPcтвоцр 'у', cвлaторcжemвя пресована [обло— тcрcaрцо] дървесина идрcиви ^^000 дървесина aориeеинmыв /^Be^^^ дървесен дррирсныИ дървесен, дървен дрель ж дрелко, ръчна бормашина дрен м дренажно тръба дренаж м cтвcднйиaнe, дренаж aрcврстрсйныв сaчмcетрсрц, ксИто р със струя ит сачми дробилка ж трошачка (съоръжение за натрошаване, смилане) ивлнсивя валцово трошачка тmрaцucннaи вж. kcцсстви дробилно грибовидная вж. kcнуетви дробилно сиеkcиaи лискано трошачка kcцуецои конусно трошачка мcлcтkcиаи чукано трошачка wr шаровая тспнсиа трошачка; тол¬ кова мелница щековая челюстна трошачка дробить троша, раздробявам, носит- нйиaм дробильный тоошaчрц, мелничен дробино ж 1. сачма, арабино 2. отпа— дъци (от производството на бира) с трошене, ооэaр>обяноцр мокрое мокро оaэтоошaнвнр [раз¬ дробяване] сукор сухо разтрошанане W1 тоннир фино раздробяване дроблёный цaдоcврн, разтроиен, на— ситнен доcбныВ фракционен, частичен дробь ж 1. мат. /ров 2. сачми, ери— ранни дрожжевание с ферментираме; срсжди- роне — кормов дрождиране но фуражи (ме¬ тод за биологична обработка на фуражни смеси) дрожжи мн дрожди, квасни гъбички, мая, квас, поднваса дрожжи, винные винени дрожди (S*c- charomyccs, ellipsoideus) -w, динар диви [некултиииранн] дрожди -w, кормсвыр фуражни дрожди -w, kуnьтуоныe нслгивиоони дрожди -Wj пекарсние пекарски дрожди, хлебна моя -w, пионыр бирени дрожди, бирено моя (Saccharomyces cerevlsae) доcее м шлвкв, сгур; отпадък, тлан сооссenиооионир с aрcерлоиaнe, прии тиaояцр, задържане дроссель-нлопан м дроселен вентил /рую ж аосза (група от много кри¬ стали на обща основа) /увальный кож. дъбилен дубитель м ■ кож. дъбилно ерeдетвc, дъбател дубить кож. дъвя дсPпeнuр с кож. дъбене -w, барабанное барабанна дъврне (във въртящи се цилинДрични съДове — барабани) —, жировое маслено дъбене -w, ^.^^ce бйпc дъбене, щавене (обработване на кожите с хлебна щава) -w, kcмбнцирcиaннор комбинирано дъ- рене w, kоaецcр рaетuтeпцc дъбене (с дъ¬ билни вещества от растителен про¬ изход) — минрральнср минерално дъбене (с минерали дъбители) кремовое -ромове дъбене дублет м, спekтовлъныв спектрален дублет дублённый кож. дъбен, аз/ъбен дуктилимртр м aсkгuлcмртър (уред' за измерване на пластичността) дульцин м дсnнuц. сукрол, 4-Ртекси- фр илкарбомад, C2HjOCeH4NHCONHa дульцит м aслцuт, aулцитcл, J,2,a.4, i,6—xонкрkеолcoл, C6H9(OH)6 aсо—стон м с'.^/^ суппрkе-прaцрсе м дуплeкс-иоcиeс; про— цес, пра коИто се използуват два агрегата дуроль м вж. дсоanюмиlниВ сурялюмин м вж. дсоaлюмшuШ ,aCOолюмициВ м дуовпумццнй (алуми¬ ниева сплав с мед и Други Добавки) aуоaцдa кюспе
127 ест дурол м /^c^ J.2,4,,5-тeтpомPтunбрЦи зял, (111)41612 дутый издут; нук, празен дутьё с 1. количество въздух, което ср подова и пещта 2, иaсхиацр, ссквmр; сухла 3. ^^Ba^ 4. при— духоащ агент Pokobcp етооцuчmо идухианр [при— Сухиaтр], вкарване но иоcссхиaщuя агент отстрани верхнее горна вдухване тcричрр горещо идсквонр (поДгрят въздух) нижнрр долно иду-воне холоднее е'усрцa иaскввцр (вдух¬ ване на студен създух) духи мн парфюм духовно ж пещ, фурна, пекарно душистый ароматен, поuи'ни миришещ душник м леяр. 1. отдушник, нонол 2. леярски шиш, ^ярсно игла S. ирн- тuлauницрн клапан, отдушник дым м дам, пушек дымить /h^, пуша дымление с дименр, пушене дымовой димен сыйеоврaзcвaцuр с димссброзуиане дийrеcвpaэоввтeль м димеебразува- тел дымообразующий дuмиcбоaзувaщ дымосос м димcемскaч; /имен иента- лa'cо дымсулсия'ель м сuмcслaиитрл дымоход м фукс, /имен канал дымящий димящ дыхание е дишане □ клеточное — кле— тъчни дишане дыхательный дихателен сьюцр м /юарев съд сювРль м нлрчнв, щифт, тивnо. чеп дюза ж дюза aO)йcитmт м минер, дюмонтит дюмортьерит м минер. дюмcогиррит дюпрен м търг, дюпрен (хлоропренов каучук) руъраль м вж. дсP4nюминиВ СЮоaлю)еuш(нM) м вж. дуролюмнmиВ дюрвно—металл м дюрана—метал (сплав от меД и алуминий с други добавки) сюрстсль м aсоотол (твърДо кокосово масло) дюфренуазит м минер. дюфренова^' Pb2AS1S6 E ридналат м минер. евдиалит риропиВ м европий, Eu диукncрuсгый еирспирв (II) хлорид, европиев дихлиоис, EuCb ероникиеnыи европнеи сулфат, EuSO- или Eu2(SO4)3 . вЩО единица ж раннина —, абеcnютmaя абсолютна рсинина — веса тегловно единица — времени единица за нррмр — даил^рния единица за цaлигaцр — длины единица зо дължано кислородная кислородно р/инина (за измерване на атомните тегла) —, ксрмсноя хрaни'eпна единица — массы единица зо маса международная международно еди¬ ница — тепла реннина зо топлина энтропийная eнтоипийцa единица единичный единичен рсинаиррмрнный еднократен, еднаврр- менен PСицообоaэныИ еднакъв, съгласуван рдкиВ разяждаш едкость ж рaзйдлuвcет ёмкий имрети'рneц ёмкостныИ капацитивен ёмкость ж 1. ел. капацитет 2, вмести¬ мост, вътрешен орем ёмность ж 1. ел. капацитет 2. вмести¬ мост, вътрешен ебем киелиоидmви кислороден капацитет — конденсатора капацитет на кcнсPЦи затор — реактора вместимост [ивем] на ревн— тир удeльцaи специфичен капацитет енамины мн енамина, а, Р-ненаситени ОмаНИ енол м e^, а, р—ненаситен алкохол, енолна форма но кaовcнилmc сър- дuцрцuр енолаза ж енолаза (ензим) рмoлн:эации ж енолизация рцолнэи|ODить рнолизиоaм енольный рнслен (напр. естер, етер) ёрш м четно зо миене на рпосирткu ёршик с вж. ёрш eстретирнc-aкпиицьш cи'нчноaкгиирц
ECT US естественный естествен, поuродрm. нв- гсоолeц eетeствоиеШJ■т^тe.лъ м ретрствcизии- тaгрn Ж жадеит м жалеат, натриев aпумиmирв диеuпukaт, NaAl(Sl2O6) жвнрт м жакет, ромна за леярско коса жвмозп мн жолузи, жaпузийцa ре¬ шетка; щора жар м жвр Pрлоквлипьныm бяла жар жРлтокалильныИ жълта жар, на— жежоване до жълто крвсниквлнльныИ червена жар, на— жeжaвaцe дс червен цвят —, еmнelквпцпыiыН жар зо акснсиранр, нажежоване до синкав цвят жаровня ж 1. порне сушила 2. котлон, мангал жaоонрпоcшщaeмccтh ж жaрcнeирaцu- нaeмоет жaоcиOочцюегь ж топлинно [термично] якост (съпротисляемост по отноше¬ ние на механични натоварвания при висока температура), запазване но механичното якост и физикокимич— натр свойства при високо 'рмпрро- тсоa жаропрочный устойчив срещу механични нaтоворвоций при високи темпера¬ тури жаростойкий тaплcуетcИчин, жари— устойчив жаростойкость ж тaилaсетоИчuвист, жароустоИчивост жaоотосбныИ огmртоъбрц жароупорность ж сж. жаростойкость жароупорный вж. жаростойкий жароустойчивость OiC вою, жаростойкость жароустойчивый вж. жаростойкий жaсмumо.льсeтис м жасминов 0^^-./, 1-ирнтил-З-фemнлпрcпрцaл, CeHjCH : C(CjHn)CHO жасмон м жасмон, CnHi 6O жгврь ж шлака, сгурия желатин м вж. желатина желатина ж жрnотuн бвоятaжmви фото бaоитaжeн жeпa— тин желатина, взрывчатая сж. динамитная желатина дuнaмитнaи рkеипоэuирm желатин соcPлёнaи желатин но зърна иэмeльчрнuи вж. aробпрнaи жело- тина — из рыбной чешуи желатин ит люспи на рива kистцви кестен желатин листовая вж. плиточная желатина мрэaоянви ножен желатин, поитcт- вeц от месестата част но кожата или от пуздратв пищевая желатин за идрцр, коони- телен желатин ппнточнви желатин но плсчни [блок— чето] техническая технически желатин, туткал фотcтрaфичecкaи желатин за фото¬ графска цела хромированная фотд хромноaц же¬ латин (смес от желатин и бихромат. при която бихроматът задьбва же¬ латина под действие на светлината) хрящевая жeпвтuц, попучрц ст хру¬ щяли жрлa'uнизоuии ж желиране, желата- mиоацр, образуване но гел жрлaгluшиоcвaцue с желатиниране, свра— зсиоцр но желе, гел желатинный вж, желатиновый жeлaтннcиисmый жрпaтuиоиодобрн, жeпогицоcррaэрm желатиновый желатинов желе с желе железа ж биол. жлеза мускусная мускусна жлеза нaдпочрчmви иадбъбррчна жлеза окопощитоиидцая поращитонилна жлеза паращитовидная вж. околощитовид¬ ная железа пcливви палаво жлеза иотииaи ^^0 жлеза щитовидная щитовидно жлеза экзокринная жлеза с външно сек— рения эндиkоинmви жлеза с вътрешна сек¬ реция жрлрэuетосинроcдистыв фрооuuоцuс (кекса) ииоцофррот (П), M41Pe(CN)6 железистый 1. съдържащ жenизо 2. биол. жлезист
129 ЖЕЛ железко с нож [ласт] но рен/р железнеше с 1. иcжрnрэйионe (галва¬ нично покриване с желязо) 2. пердо— шене (на бетон) железнодорожный железопътен, же.лез— нuчaоени железный железен железняк желязно руда (окисна) бурый лийонuт, нафяв пийcци'. Pe2Oa . пН^ ~. тлицисгыв желязна руло с високо съдържание но глина — , красный хемат.', червен кематн'. P'2Os — ■ мвтцртuтовый зж.мвг 'иитпыB железняк — . магнитный магнетит, железен (II. Hl) окис, PejO-IPeO. Pe2Oj] —, титанистый алменн', железен (1), йeтa'И'ацвт, PeTrOj . [PeO . TIO2] титвпи—магпетитовый титвцcмвгнр— 'U' хромистый хоойи'. PeO . Cr2O.a —s шпатовый еuдррнт. жeпрэeц (II), карбонат, PeCOs железе с жeпизи, Pe азотистое железен низ ■ рис аэcтmcкиелcр жeпрзeц (II) нитрат, Pe(NOa)2.6Н2О; железен (IIJ) нн- '0O', Pe(NOj)-. 6Н2О аммиачное лнмсннокаслср амоние¬ во—железен (III) нитрат, фери-о менете и цитрат —- Армко армко—желязо, трхцичреkн чисто желязо, стомано с общо съ¬ държание но примесите пса 0,1% —s Pоnочциe греасва стомана бористир железен борил, PeB Ф бромистое железен (Il) бромис, PeBr2, железен (III) врсмал, PeBra — , виннокислое жeпeзeц (II) '0огоо'. PeC-H-O6, железен (lll) 'aо'рвг. Pe1(C4H4Oбla . H2O — 9 иопцистcр сж. ■ ■ тcфрироивнцир иcпьфоaмcвcкиспce железен (И) нел- фрома', PeWO- тcфоuоииaнцир гофрирано желязо [стомана] губчатое гъбесто [поресто] жрпйзc сисеррниетор железен /.сулфид, PeS1 двстовоcвcр двойно Т—образна сто¬ мана железе, дрkвиuрованиcр СPкaпиовцо ж& лязо [стомана] (железен лист, очистеи от окнснатв корица чрез байцване) железистосинеродистое железен фр— рснианил, Pe^PeClN^] жeлрэcсицeоосuетcр железен фрри- №0^/ Pea|(Pe(CN)6l1 звкнснср днуввпрцтно желязо Весистор железен (II) Bcauc, PeJ2, железен (HI) Водил, PeJ- кaовоmuпьнор kaовcцнлно желязо (получава се при разлагане на желез¬ ния пе1^1такар1^(^1и^}1) нотансе ивлиииaцa стомана ковдратнер квадратна стоманв — ноионср нонана стомана ксикор ковко жрпйзc•; новна стойацa корытное U—видна стоманено греда котельное котелно стомана, сто¬ мана зо нотли кричное желязо ит е'aои директни или рофиношияннн принеси, желязо на кюлчето —, коuчнорсcпcр вж. кричное железа крсвельнср покривно ламарина, nв- йaрина зо покриви крутие обла стомана nрцточцор стоманено лента, чембер. штрипса nнмоццokuеncр железен (III) нит— рат, PeC6HjO; пuстcиce пaмооuнa, пнетонв сте— моно —v литое пятa стоманв лужёное бяло тенене, kвлойauеоцa пaмвриmв метеоритное метеоритно желязо милсчникислср железен (II) лантот, Pe(CaHJOa)1 . ЗН2О; железен (IIl) пakгвт. Pe(CjH5Oala мсрaиьuцckuелcр железен (II) фор¬ миат, Pe(COOH)2; железен (Ill) фор¬ миат, Pe(COOH)- мышьяковистое железен ооеPниc. PeAs или PeAs1 мышьиkивистckиспиe железен (II) пuоcaосрнит, Pe1As2O5 мышьяковокислое железен (IU) артсарсена', Pea(AsO4)2.6Н2О железен (Ill) ор'aaосeнaт, PeAsO-. 2Н2О йятkир меня [новна] желязо 9 Руско-български технически речник
ЖЕЛ 130 железе, ностлроожршюр uнмритuроцо желязо обрсчнир чембер, стомвцрнa лента окиснир тоивaлрнтнc желязо иотифисфоонckисnор железен (H) ортофосфат, Pea(PO4)1 . BH2O; же- прзрн (Ill) иртcaреeнот. PePO- 2Н2О оцицноиaннор поцинкована желязо, пcиицkoвaцa ламарина пирофорное пирофорно желязо п^иссиир еж. nрнтaчцир железо прутковое стомана на пръти —» иуcлuнтоиор псдлumтово желязо, сто¬ мана от псдлинтов процес —, оидaниетор железен 'ионнсно' —, риaоиор обukцaврнa [търговско] сто— моно сзмсриснор саморосно желязо, фр- рит сварочное 1. желязо за заварки 2. желязо или стомана от стори директни и оaфuнauионmu принеси сернистое железен (II) сулфид, PeS; железен cиссnфиa, железен (HI) сул¬ фид, PejSj; железен (П, III) сулфид, Pe-S- еррниcтakисncр железен (II) сул¬ фит, PeSOa ерон<оватнстckиспир железен (ID тиcеслфо'. PeS^ —v сeрноkиепор железен (II) сулфат, PeSO-; железен (III) сулфат, Pe^SO-la сuнроодuетор железен (П) ^0^/, Pe(CN)2; железен (Ш) цианид, Pe(CN)S соотоиор профилна стоманв ~, стоcнтрnьцce бетонна стомана ~, еыроcутцор желязо или стомана от стори директна процеси, мени же- ^w, нявкс желязо тавровое Т-овразт. стоманв тcмaсcвекcр тамасана стомана; сто— мано, получено по Томасов процес; стомана, получено и основен кон— ирртрр от чугун с високо съдържание но фосфор стnркиелcр железен (11) карбонат, PeCOa стпррcдистоe железен карбид, PeaC ***, утлcиcр ъглова с'^.™, * винкел —, сkеуеноkиепcр железен (lI) ацетот, Pe(C2HзO2)J фасонное еж. сиотииcр железо железо, фосфористое железен фосфид, PeP или Pe^ . фосфорноватистокислое железен (ПГ) кипcфоефит, Pe(PH2O1)a фтористое железен (II) флуора/, PeP2; жрлрзрн (Ill) флуора/, PeP- —v хпcоuстcр железен cвсхлcоиc, фе— Oохпооид, железен (Il) хлорид, PeCD кпcоmcр железен тонхпaрнд, фрра— хлорид, железен (Ill) хпориa, PeCla — кпооmckнспcр железен (Il) ирохпо— рат, Pe(ClO-)2.6Н2О ~, швелерное U-эидна стомхнх, шврлро шпангеун•евес корабно стомана щавелевокислое железен (П) иkеa- naт, PeC2O- . ^20; железен (111) ckеaпaт. Pe1(C1O4la эпeктгропнгичрсkир електролитно желязо иблcчнckuслcр железен (Ш) малот, Pe2(C-H4O5l3 железобактерии мн железобактерии железобетон м стоманобетон ~, сборный ^'00. стоманобетонни елементи железомарганцевый жрлeэcмоцтоиов жрпрзcосдцыв железе руден, съдържаш железни руси железосинеродистый фер^анни/, (хрнса) наннеферн' (III), MMPe(ClN)J железосодержащий съдържащ желязо жёлоб улеВ; жлеб; упук; канавка вибрационный вибрационен улей — иылнвании улей зо изливанр, улей зо изпускане (при леене на метали) — гндонвличeекиИ хидравличен транс— портьер; хидравличен канал —'^»тронслиuucнныB тоaнслоционрk улей зотрсзочныИ пълночен упрИ. утеВ зо насипване квчвющийся лю^еш се ^pH , с'оъеkвхш улей литрИныВ леярски улеИ моечный промивен улей разгрузочный улей зо изсипване, улей зо оозтcвоонхнe сливной леяр, улей зо изливане [изпускане] сточноИ еж. сливной жёлоб 'рaцспaотuруюшнB тоннеиaотeн улеВ желобок м малък улей, ^^p, жлебче
131 желобчатый ксИто р с ^pB, коИто р с канала желонка ж тръбен изтребван жёлтая жълто; жълто бия uэирcткииаи калциеви—хромово жъл¬ та боя, ^Pm касмариая кадмиева жълто Pa^ кад¬ миев сулфид, CdS —v nuмcццни лимонена, жълта вия стронциевая стронциева жълто бая —v коимовхи хоийcнa жълто боя желтеть жълтея, пожълтявам желтизна ж жълтина, жълтеникав от¬ тенък желтоватый жълтеникав желтозём At жълта почва, жълтозем желтоломкость жълто норхкcст [трош— ливаст] жёлтый м жълто (багрило); жълт —ь акридиновый акридиново жълти, а,6-,СUOMUЦС—1,7-,СИMPTUЛOkрUДИЦ ~v ализариновый A ализариновс жълта А, тоncррнэифрцcц — опизaоицcвый Ц впнзооинaно жъл¬ та С, 2,a,--тоuхиcоcксиaцeтaфeцcц —v анилиновый анилиново жълто, 4— омuнcизоврнзeц [бензол] димртнпииыИ вж, моепиный желтый — /ля волна жълто зо тепанр [валяне] иймeдиапь имрaивпcвc жълто — ^^^^B индийско жъп'a кислотный кисело жълто кислотный метадоловый К оранжево IV, C6H5NHC6H4N : NC6H-SOjNa кубовый Ж кюпнс жълто G, фло— B0НГOPН Мооuисеa мхоuиуеcиc жълто (амо¬ ниево, натриева или Са-сол на 1,4- динитронафтол ) масляный мотенс жълто, N,N'— СuмPгuп-4-aминcPрнэоп [Решен] —ь нафтоловый нофтолове жълто, uитоcцин А, 1,4-дицитоa-1—нафтол—7- еулфcновa киселина —ь пинakоиптaпcиый фото пинакрип- '0^00 жълто, C20HipOaN|CI (де- сенсибилизираще багрило) —» прuмсnuпивый поимсnuнcвc жълто протраинсИ етuпцaвцc жълти причныИ траВнс ^mo —9 оaпuccгрн Г рнииcотeнcво жълто G сернистый серна жълти багрило кицоnицоиыв -^0^^000 жълто, C1|Hi|O2N жид жёлтый, хромовый хромово жълта Po^ cпонрц (II) хромат, PbCrO- желть ж жълто боя, жълто анилиновая вж. онилиновыВ желтый цинковая цаннсна жълто бая, ZnCrO- . ^Cr^; жемчуг м бисер жеребейка ж леярско жарко (подпорка); леярски гвоздей жерло с гъопc, ноннл, уста, отвор жёрнов м мeпннчeн [воденичен] камък жретeирроэцый твърд, ииacррц но тънко лойхоино (за кожи) жёсткий 1. нееластичен; твърд, корав; неподвижен (за конструкции и съе¬ динения) 2. вороват, твърд (за соДа) жёсткость ж 1. тoъоacет. нхоивнтиет (за вода) 2. твърдост, норовино; не¬ подвижност (за конструкции и съе¬ динения) — веды твъодиет (норсвитост] но вс— авто — иоPмeнmви временно [отстранима] твърдост капьцнрваи калциева твърдост kорбcнaтнви норрснвтно твърдост — мaтнueиaи магнезиево твърдост (съ¬ държание на магнезиеви соли във водата) общая общо твърдост иcстcиннои ^^^mo твъодcе' устрaнимaи вж. иормeццaи жест- несть жесть ж ламарина. н^е^еке алюминиевая алуминиева ломорнно белая бяло ламарина, бяло трнекр — иcлнисгaи гофрирано помооuцо лужёная нолaйcиеaно ламарина, вяпc тенене —ь чёрная черна (обнкноврцо] пнмн- ринв, черна тенене жрегииkн ж ■тенекиено кутия; тенекия жестяной тенекиен, ламаринен жжёный лечен; горен, обгорен живица ж ворсив емcпо; терпентин эрмmви озокерит, илaггинеkи восък сосновая ряло барона ^c^ жи/ний течен; рядък жископлоикнИ 1. тcпйш ср 2. течнапа— движен жадностныИ течен (за процес или явле¬ ние, в което участвуват вещества в течно състояние)
жид 132 жидкость ж течност aмиртuзaтирнaи aмио'uеьионв теч- наст aниэотоcnmaи ннuэcтоcпнн течност, течен кристал aнтиивпeдemитeлl>цaи аж. противс- иблрденптельная жидкость — , брпнпьmви изврпвошо течност Pирaиccкви ворaолeэиo разтвор (смес от син камък и варно мляко) бургундская Pсргсцcеka течност вязквя вискозна [гъсто] течност тидритормcзнои вж. тормизmви жид¬ кость энкнпочння течност зо закаляване зaиирнни затворно течност (с хиД- розатвори) зильнви нарои ооэтвоо —, межкристальная матерен сироп, . матерно псгa моющая мирщ оозгнио, течем маещ препарат незамерзающая незомръзноща теч¬ ност, антифриз ньютоновская нютенеон течност отфильтрованная филтрат пнкр.льная панел (разтвор от кисе¬ лина и сол, който се използува в кожарското производство) питательная хранителен разтвор, хранителна среда промывная поийиннв течност иоoтuвеcблeдрlнuтeлыlaи течност против знneдйнннe (на самолетите) рнРичня работна [напорно] теч¬ ност —v смазочная маэнлна течност, течна смазка — тaойознaи спирачно течност, спи¬ рачно йaели трввнльнви разтвор за ецнвнр [войн— воме] 's, этиловая етилиив течност (антиде- тонационна Добавка към бензина; съ¬ стои се от тстраетиллелево. етил- бромиД. монохлорнафталнн и боя) жидкотекучесть ж леяр. тънkcлинkcег, гeчципcднижцcет жидкотекучий тьнксланрн, мвлkовuено- зен, пekcподнижрн (за стопен метал) жидкофазный трчнcфaэрн, нсйто р и течна фаза жижа ж ойДka нвшв жижа, иaвоэнaи рядък тор, торова теч¬ ност (от естествен тор) жиклёр м жигльор, пръсноч жила ж 1. геол, жила 2, ел. жило (с кабел) брзруamви ж ялово [постно] жила эcncтcнcенои ж зпотcноено жило кавр.льная ж новелно жило мeднaи медна жила непромышленная нeиоcиэнодuтрп- на [нерентабилно] жила рубцовая жило, k^'c .!mn. на повърхността жильберат м минер, тнпPeоит жар м мазнино; йое; лиВ; йоепи: тлъ- етuнв — бараний соча ^B белужин ривенс мвспи от врлстa брыжррчныИ йае [лоВ] ст рупоти и други вътрешности и стомашното нукино но животни бычий сж. говяжий жнр —, тидоитeниэириввнныB хиaоиоaно [х1^.срогеннроно, втвърдено] мото или мвзннна тоизжнв говеждо лиВ ^^b^ гъшо мвс дельфиний дрпфиновc мото животный жнвcтицека мвзнинх кнтсиыВ китено мос кишечный чревно лой [мас] комбинированный смес ст различни животински мазнини зо хранителни цели консний канско мазнина копытный наситня масла костный ностна мазнина костяной вж. костный жир г--. курдючный соча лоВ от тлъстите япошки на сирuaопцa порода овце мелочный млечни масло, млечно мазнина моржовый моржова мас нейтральный нрсговпна мазнина —v ckопоиcчрчный бъбречно лоВ окуневый рибено масло от Smaris chIriselils (морска риба) —v cтвeоcённыН втвърдена кнcоиоaнв (хидритeнноaнa] мазнина отверждённый вж. отиррдёнлый жар пeнэрприичный вж. кишечный жир печёночный чернодробна масло (рибено)
13Э жар, печёночный дельфиний мате от чер дров на делфин —, пищевой хранително [ядаонв] йвэ- нина, мазнина за хранене пластический иолствъода мазнина —, подкожный подкожна мазнина [мас, тлъстина] почечный еж. cкaлcиcчeчцый жар приросныИ поuоидна йвзнинв (жи¬ вотинска или растителна) оaетитPльныB растително масло рыбий рибено мосла —, свиной* свинска мас сиансВ подкожный слонинв еиeомвиeтииый спермацетове йaс- nо (от главния мозък на кашалот) сррдистрнныИ мвзнанв в еорcнaтa част на кожата [дермото] ~у твёрдый 'иъоaв. втвърдена мазнина технический техническа мазнина (мaе. лов] топлённый топена мос [лой] — , тореkи, печёночный рибено масло от черен дреб на треска (риба в северните морета) трреkоиый рибена масло от треска (риба в северните морета) —, 'сп^оиишIlыГI гслонишнa мас [сланина] — , тюлений гюпрнcвa мас хвостовой лой от опашна (овчи) шeретинcй мастни нaелиянаций па вълната жар—kcмnaснд м вж. комбинированный жар жирность ж L мaепрнcет; тлъстана 2. съдържание но масти и црпспcэaтa жиоцoaоcмaтuчlреkuB мaе'нcaримaтрц, aоcмa'нc-вл афотен, aрнл-aпифв'Pн жuонcкuелый мвстнakисeп жирномолочность ж съдържание но йaелc и йлйkcти. млечна матенес' жиронепроницаемить ж мaепaнрпоcни— наемаст, мвелинрпооисеkлuвие' жиоcнриоиницоeмыИ м асл инeпоcнuцaрм жирный 1. маслен; мазен; тлъст 2. йа- етен, анинлрн, aпифa'рн (за орга¬ нични съединения) S. който р с висина съдържание на моста (за целулоза) жирование с нaмaелйнр, cмaелйввнр. намазване с масло жироваиный цaйaелрн. промаслен, омас¬ лен жировать кож. номвслям (машинно или ръчно) жмы жировик .и минер, стеатит жировка ж ост. маслено дъбрне; йaе— лена шана; йвелeнa емулсия жирозаменитель м L эaйрети'eл но мазнина 2. изкуствена [синтетична] мазнина жироловка ж мaелиспонитрл, мослс- стселатрл; събирачно на мвзнннн жиои.ловсшкa ж вж. жllоcпcвкa жuоимeо м мвслaмeо, уре/ за измер- овнр съдържанието но мазнина ^0^0] жарсев|рвбатыиоющей cPоaвcтoaш маз¬ нина, мвспccврaвaтнвш жирообразование с образуване (нaг^oуп— ноне] но мазнини жироотделнтель м вж. жироловка жирапс/сбный подобен на мaэцннв. мaелоnиaоррн жирc]рaстиоримcсгь ж рaзгниоимcе' и мазнина, мaепcовзтвaрнйист жноcоaетвcоимый оaэ'нcоuй и маз¬ нини; мвепcоaэгoионм жuоcрaещeппрнue с на маз¬ нини жирооaещeппиющиИ cсaпсmитeпeн жнросырьё с сурови [необработени] мазнини жuрcтcппрнир с топене [изтапянр, пре¬ топяване] на мазнини жироупaипииaнир с ^ce^^ [упaвйнe. събиране] на мазнини [масло] жар—сырец м есрона мас, сурова .лоВ жмок м вж. жмыха жмыха мн кюспе aрaкuеcиыр кюспе от фaетъuu настараиыр рициново кюспе, кюспе от рициново семе kонcилиныр конопена кюспе, кюс¬ пе ит конопено семе кунжутные сусаменс кюспе, кюспе от сусамова семе льняные кюспе, кюспе ат ленена семе подсилнечникииые слънчогледови кюспе, кюспе ит слънчогледова семе кnаnкииыр пaмсчeнc кюспе, кюспе ит памучно семе жом м 1. преса 2. иррзэвхаорнa нирн— лона резенно, резенна — сля пробок преса зо (коркови) топа ~у кислый силажирано резенка маслобойный мотоРсНно преса —, мокрый сж. свежив жом
ЖАМ 134 жим, свежий мокро реэрто еиPк.nивнчный цвеклива реэрн^ еuпcеcвaнныB силажирана циен- ^ho обPззaхaоeнa реэр^о сухой сухо ррэрнко сушёный вж. ескcИ жом сырой аж. свежий жом жомcеушрннe с сушене но мснро цирк- лсио реэрнно жоlйоесшилкa ж сушилня зо uиркпcиu резенки журавль м тeоaнило; лост, кобилица журнал м. ceтсстаlJИcнlгый дeгсс'auuaн- на книга (протоколна) а забой мин, забой тпсх [задънен] забав очистной добивен завой забойка ж набинно, зоипънkо — шпура запълване но взривна супно зо6и.линь беловика (периферната част на дървесината) забор м вземане на проби эвврвкcвaнllый брануван зaвоaжииaннр с 1. поставяне за фер— ментання 2 эвквaевaнe на хляб зaвсоннк м бургия, каменарска шила звохл м I. эaтрсnвaцр. задръстване 2 воен, завал завалка ж пълнене, зареждане завалочный ноВта е зо пълнене [зареж— доне], пълиачен заваривать заварявам заварка 1. запълване но кухини 2. зв- вооявхнр -0.™/!^ егсдeни эоноойнонe (чрез силно притискане на завар.чемите части) эaиооомный заваръчен, еnсжeш зо зо— ворйвхнр завеса ж завеса иидянхи весна зхоесо всз/ушная въздушно занеса дыйивви димно завеса зависимость ж эовuеимист эхинеимыИ зависим завиток L кож. къдрица 2. Дърв. не— дсс'.-™ на дървесина эaиикррнuр с ^bh^^ завел м 1. зонсд; фабрика 2. ноииванр (на пружина) S. механизъм зо но— вновнр aнипокроеочныв фаврнно за am.- нова Pou — аффинажный офнножна фабрика ~ бетонный бетонен зонс/, завис зо бетон брикетный бранетно фабрика вицckуорmныB спи ртанарно фаб¬ рика — тиcропиэныИ кuдрипиэeц зовае, uрпупизeц зхвсд, занес за дсбнвонр црпспcэа и глннезо чрез кнcрипизa гренажный развъдник но копринени буби дрррвcaбceпcчныИ аърнссбрхват— нателен занял, дъеkcорзннцa самрнныи 1. /сменен цех (на ме¬ талургичен завод) 2. чугсцcдcвиврн заве/ газовый гхзсвх централа, готене— роторнх станция — кирпичный тухларсна фабрика, тух¬ ларница клееваренный фабрика за туткал кckеихимичрсkнй кснсохнмачен зх— вод kохкмолъный завел за деривонр но нишесте (aкoрбипв] преcпипьный дъекcорзница, /ър- нсрезен занял — v маргариновый зхоад или фабрика за добиване но маргарин моепcбcйныB масло добивен занос или фабрино, маслобойна мхспccрпьный мaеповcйнх. мато- собинен зооид медеплавильный мрсасабнирн зх— над мрднcпuтрйный 1. мрлаеабнорн зо- всд 2 мрaапeяоцх еIPлоееcие-спиотовcй зона/ или фаб¬ рика зх поcuэнcaегии на спирт ст йрпоео (меласов спирт) мe■тх.ллсогuчрсkив мeтхпургuчeн зансд молочный ^00/ или фхврнкх зх до¬ биване но млечни прс/унти еIыпcиооPнныИ зоне/ или фабрика зх /(6.00^ но сапун нрфтричucтuтрлыгыИ петролно [наф¬ тена] рафинерия (за химическо очи-
135 стване на петролни [нефтени] Де¬ ривати) зовял, нефтеперегонный нрф'cирeоa- ботнх'eпeн зо-сд, нефтен зовял нефтеперсрабатывающин вж. неф— триррртонныв зонсд пересельный 1. стоманодобивна поeдпрuйтuр (цех, завод). 2. зони/ за преработване но чугун пиисивренныВ бирен зооид или фаб¬ рика лслунокссиый иanуkckсcв завод, зонод зо пaпуkоkеувaнр, u^emaHc/ —, иренипочнo*-кaнaтныИ кабелно-въ¬ жено прeдиоuйтue зонсд [цех] зх нэ'ртлйцр но 'рп и иооиэноaе'ии но въжето —, рафинировочный рафинерия —, рельсопрокатный занял или iipk за волиовонр но релса —, сажевый фабрика зх сажди сахарный эохоорц зансс или фаб¬ рика “-1, еaкооорaфинодныв рафинерия за захар сиekпиеaкооцый занял зх прерв— ротовне но эохaоно иоркла, эохооно фабрика еииниcиопaхиильный слсннсдовинрн завял —, еe.пuтррнный зоне/ зо селитра еррнckислcтllый зонсд зо сярно ки¬ селина смaпоксррнный кэтрон/жиВнино емaлaиррртcпный вж. емопоkуррн— ныВ завод — сосоный еодои зооид сcпрвaоeнный сcпно фабрика, сcп- ница спиртовой зона/ или фабрика зх ди- биовне но спирт [влка-сл] стaлenитeBный стcмвцолeйорн [стс- моцcдcPннрн] зонсд или цех етапeплонилный е'ийaниaивинрн (cтoмоцcлeиррн] зона/ или цех станкостроительный зооид зх ме¬ талорежещи машин. —v етрkипьныв стъкларска зоне/ —S еырcиaоPнныИ еuрeнaонuuо, манера сыродрпьный вж. сыроваренный зв- исд тосбипооkхтный занял или цех зх -алисовне но тръба ЗАД зaвиа. уксусныИ фабрика за добиване но сирт, оцетно фабрика химический химичен эовcд хлебный спиртовав фабрика за про¬ изводство но спирт ст зърнени храни црмрнтныВ пиментов завсе —, чутсноrи1aнuльныB чугсцодоP^врц зона/ чстснаnитрйныИ чугуно-леярен зв- осд шинный зоосс зх aитaмcPuпmu гуми электроламповый eлeнтоaлaйпaв зонсд звисдить 1. пускам, привеждам в сей— ст-ар 2 нонаном (пружинен меха¬ низъм) эоиcднрнuр с икорнвнр но носа пи/ но— лягане (в нефтеносен пласт) зоиоаосnроиnрнир с упрaвлрцир на зооид заводской эaвоaеkи; фабричен эaиооaчuионир с звнннонр, опаковане, обвиване, свuвaнe зо-язно ж кристалла обоaэсвонe [за¬ раждане] но кристал зaвиливхнue с сушене но слъние (на месо или риба) загар м сгьнна, подгъв загарнв ж стъвонр. подгъване заглушка ж запушалка, топа, зотуnkо зогнинанир с эотни-хнe заготавливать 1. приготвям, пcдтотним 2 снабдявам ср (напр. с материали) эоти'cнитрмь м ccетовчuk зогстивко ж 1. иритcтвйнр; дсстовянр; запасяване 2. полуфабрикат 3. свn (къс кожа. скроен за обувки) загружать зоиъпнхм; напълвам; за¬ реждам; нотанорнвм загрузка ж 1. пълнене; напълване; за¬ реждане; нa'cнховонe 2. пълнеж, дажба, шарж S. нх'cнхонхнe (на двигател) загрузчик м 1. тснхроч, иьпнaч 2. гм нещо сетоойство эогоунтcвaть госнaиоом с замърсянонр зaтоизнённыИ замърсен, нечист зогустеионар с епъетявхцe сгъстявам ср зaтуститрль м сгъстител зогустко ж вж. эaгуегuтрль задонир с засоча; поръчка; задание золотчик м копче зх нагласа (автомат)
ЗАД 136 задрлнх ж I. запушване; закърпваме; зазаждонр; эоkоиaивlнc 2. егливйвонр; закрепване . задержка ж L зобх-яне, закъснение 2. задръжна, спънка, пречка задвижка ж 1« шибър, плъзгач, саван 2. ррзе но -рота 3. душник (на комин) нccиmви васен шибър, санок cоиссeльнои дроселен шибър клиновая клинив (клuнoовоаэрн] шивър за/роВко ж шарнирен Po^ с крилато гойно; kлючоnкa задымление с эхaимйвaнe фото нг-ъоaяной, зодър— вхм задуикх ж домны запал-оне но семенно лещ, зх/у хване но доменно пеш заедонир с зодирхнр, заяждане заедать зхднрхм, заяждам зажать емс. зажимать зажечь нж. зажигать зажигалка ж запалка зажигание с зопо-лнхне, пcдпхпнaнe, разпалване OkKCMуЛИTС0НСP OkCйCпO'O0НС за¬ палване вотaорйцce нж. хкkуйупятернcр зх— жигонир нскраиср запал-оне ст искра псзснрр късна зоиол-онe. запалване със закъснение —, прржсеиррмрпнср преждевременна зaиaп-онe. иоeд-ооитeлнc зопaпвонр — принудительное вж. искровое зх— жигвнир — , раннрр ранно ^^^a^, запалване с аванс зажигательный зоиолuтрпрн зажигать запалвам, подпалном зажим м 1. стягв (приспособление към металообработваща машина за за¬ тягане на обработвания предмет) 1. кпeмо, менгрме S. стискане, стягане — Гсфмоно хсфмонсво щипно •— дпя бюреток щипно зо бюррти, сър— жател за вюрети — Меро щипно но Mop (пружина на щипка за защипване на гумени мар¬ кучи) поCжинишиИ еж*, зажим Меро еордuнuтenьный еърдиmитрлно нлрмо эхжий, цанговый челюстно стяга, мен— геме зажимать притисном, егнсkхй; при- шилям, защипвам зазрмлрннр с заземяване; затем на зазор м хnо6uнa, луфт, мржсино, игрх — , нсздушныВ въздушно -^06^0, луфт, онторфPO клапанный хnaбнно но клапа эоэсбррmный нащърбен; назъбен зазубрина ж щърбино, шръбнв заиление с затлач-анр (напр. на кана.т, воДохранилище) заиливание с зотnхчнхнe (начин /и гасене на пожар в рудника) звквл м зхкaпйнхнр 'закалённый эокопрн эaкaпииaрйостъ ж эвколярмас' зоколнианир с эaнопйвонр зонвпивоть закалявам, налявом звквлнть вж. закаливать заколка ж заколйввйe, калинвйe водяная осснс закаляване, заколя— нане вън вилно еорaa -o/^;^ въздушно ^ho^^^, зх— «0^-0^ на въздух — и еиuнцaний ванне зоно-ля-анр - 0^0^ раня — , высокочастотная вж. заквпка тонем высокой частоты — глубокая дълбока закаля-ане нзcтрое^ичгcкaя изотермично звкв- лйвaнр ннcсkuионинaи нндскцнcmнc звкв- пйнхнe, закаляване чрез индукционни масляная маслено закаляване, зв- «3^-0^ и матенх среда [6.^] —, местноя местно [локална] заколя- ионр нeполнaи частично звkвпиввнр — пламенем закаляване с пламък пcирокнocтнaя иcиъохнaетmc зх— коля-анр иилтви вж. екнaэноя эонвпно ирррынистaи заколя-оне с прекъс¬ ване, етапни зakопйвонр екиозноя пълна заколя-анр — с отпускам закаля-ане с отвръщане — с охлаждением и металле патенти— ране, закаля-оне и метално боня, закаляване с схлождвнр и метално роня
137 ЗАК звквnкв, етуиem^штaи стъполно закаля¬ ване, заколя-оне но етапи, закаляване но na/.. — тонем высокой частоты виссксчр- стотнс зоkоnйнонр, закаляване с ии- соkcчрегcтрн тон закалочный нойто тужи зо ^ho^^^ звно' м пccнcжс шина, нeсиcиввнe. нр- зовврйнонe закатно ж 1. падгънонр, подгъв (съе¬ диняване на късове ламарина чрез съвместно подгъване на краищата) 2, зaввпua-онр S. на-и-анр на рула закатывание с закръгляне; вземане на ръбовете закипать kии-ом. завирам закисать иkuс-ай, пиak-aе-aм се закисший вкиснат, поиkuецвл закисление с L вkисванe. прокиснанр 2. редуциране звкввскв ж 1. пack-ве-aнe 2 падн-осв; моя, квас . сычужная сирищно йBй. йBй за пcдсирноцe заквашивание с иcckнвснaнe, эakвве— ИОНР звквошивать зоkвоевом закись ж анис (когато елементът е в нисша степен на окисление) — озето aисоэигрц оkие. ройсна (ир— селящ] гоз, N2O — железа «е^зен (II) (k^, ферсиннс, FeO — железа, сернокислая железен (II) сулфат, фрриеулфaт, FeSO-. 7Н2О — зслста златен (I) енис, aсроckне, A^O — кaдйия kодйирв (1) анис, Cd2O — кобальта ^60^00 (II) анис, CoO — марганца ^mo^- (II) енис, мон- гвцcakuс, MnO — мр/и меден (I) скис, kуnоcckис, Cu2O — никеля никелов (ll) окис, NlO — слева kопорн (11) онис, с'вноеннс, SnO — осмия осмиеи (II) окис, OsO — палладия ^^^pb (I) окис, Pd^ — рcдии раднеи (II) окис, RhO — ртути живачен (I) анис, меркурии оkие, Hg2O — серебра еорбъорн (k^, Ag2O — тaлпни толиев (I) Окис, Tl2O — титана титонси (II) ckие'. TlO зоннсь хрома хромен (II) окис, хрома— онис, CrO закнрь-скнеь ж окис, и коВта металът е и дир валентни еъстcйцuя — железа железен (II, III) окис, феро— фериснис, FeO, Fe2Os или Fe-O- — кобальта нсволтон (II, Ill) окис, ко— балте—ко6апгиоkие. C03O- ~ морганив манганов (II, III) скис, Mn-O- — свинца сли-рн (И, Ill) инис, пJ1Cм6и- ппсм6ucкuс, P^O- — урана уранов (IV, VI) окис, CTjOg закладка ж запълване закладчик м работник па запълване на празни nоcе'овнегнв и руенин заклеивать эвлри-aй заклеить вж. звкленнвть заклёпка ж нит; нитононр — и потай скрит ни', нитононр със скрити нитове зонлёлник м тnaвичaоka (за занитване) заклёпочный нитив закон м — Аисгасрс закон на Авотaдрc — Бейля—Мариетта закон на БcBп—* Марает — возрастания энтропии зонин зо на¬ растване но ентропията ~ иермuрнcтc тититeння зонен за все¬ мирното привличане ~, таэииый i озон закон — Генри зонон на Хенри — /pb^^-^ масс зонен зо /рВст-ир на масите — cPвствуюшнк масс сж. закон дей¬ ствия масс — индукции зонен за индукцията — инррции закон за инерцията — Кирхгофа зонон на Киркаф (за температурното излъчване) — кратных отношений зонен за крот— нате отношения — Ньютона закон но Нготон — объёмных отношении закон зо ебем— натр отношения периодическнИ периодичен зонсн — постоянство состава зонсн зх пи- с'Oйннuя състои но химичните съе¬ динения — пос'aинcтвв сумм тепла закон зх постоянната сумв ит топлините — поетоиннык отношений сж. закон — постоянство состава
1S8 ЗАК закон иррncмnрнuи закон за иорчсп-в- ^'0 (на светлината) — радиоактивного распада закон за радиоактивното разпадане — раэ6аилeннык оaет-cрои зансн за оaэордeнитр разтвори — овепррcрпрнuи зонен за разпределе— наети — рaетвcоимcети газов закон зх раз¬ творимостта па тaэaиe'P — сдинга еж. закон емрщemии — сcкрaнрнии веса закон зо запазване но тетсти (масата] — еикоaнeнuи энергии закон зо запаз- ванр на енергията — термического раешнорнuи газов закон зо топлинното разширение на газо¬ вете — фвз ^.-mo за фазите — Фино закон на Фин при дифузнята ~ эквивалента- .зонен зо ркниналрн- 'И'Р — электролиза закон на Фарадей зо електролизата — электростатики, оснаиноВ cенc-eн закон на eпрk'оистaтикв'a закснимррнссть ж заkоmомроноег закинимррный закономерен законопачивать кaпaфвгй. запушном (с кълчища) :закинс1пвтка ж кanaфaтрнр законы мн Кир-гафа занснн но Кир— хсф (за разклонените електри¬ чески вериги) закорачивание с ел. свъозввнр накъсо закраина ж 1. иенеи, ебял: перваз, вара 2 флонеи закрасить вж. закрашивать зakрaкмaлн-aннe с нcлиевaнр эоkовшивaть замазвам с боя, 6aйдuс-ой закрепитель м 1. фото фиксаж, зв/ъ— ви'рл 2 фиксатор — запока фиксатор (в парфюмерията) 6ыетрооa6aтaющнН фото бърза— ceBетиснaщ фиксаж, бърз фиксаж (състои се от натриев тиосулфат и амониев хлорид) дс6ишнИ фото втвърай-aш фиксаж, зодъв-ащ фиксаж кислый фото кисел фиксаж (из¬ ползува се за мигновено спиране про¬ цеса на проявяване; характеризира се с добра устойчивост на въздуха) эоkориитрль крaеигрnи фиксиращо вр^щри* стоя (при багренето) обыкновенный фото сбиннсорн фин— сож, нрстовпрн (нрпccниелeн] фиксаж (използува се главно при обработ¬ ването на цветните многослойни фотоматериали) закрепительный L затягащ, закрепващ 2, фото фиксиращ, за фиксиране закрепить вж. эоk0рилять эвkрриneнир с фcтcтрaфичреkOP фото засъвнане эоkорилйть 1. звкори-вм, прикрепвам; заякча-вм; затягам 2 фиксирам, обра¬ ботвам фиксаж; -. фото звдъбнонр при и-Р'натр многослойна фотома- ^.am със зв'-ъоcяввшвтa воня от магнезиев сулфат закругление с 1. закръгля-анр, заобляне 2. зaибпрнcст, заоблени мйето закруглённый закръглен, звc6прн закручивать 1. зa-ъотяввм; зa-и-aй; затягам 2. навивам, усуквам закрывание с зот-ооянр; закри-анр; по¬ криване закрывать эa'-войй; зaкоuвaй; пи— крэином закрытие е эо'ввойнр, закри-оне закупоривать звисшвой; эвcоъс'вaй; звтвaрйй; зотъкном закупорить вж. закупоривать закупорка ж заиуш-анр. затън-ане; за- 'воойнр; зоaоъетвонр зал м, машинный машинна эanо залегание с минер, эопйтвнр. оaэпaпc— жение —, нреогпоенce црусиcрecно эолйгaнe ситпоснор успоредни звлятвнр залежь ж находище, залеж тucрcтeрмaльнaи тнaоитромaпно нв- хоauшe каменнего утли цвходишр но ка¬ менна вътпишв. kBйeнивътпeн залеж — номенной запржн но каменна сол контактноя контактно нaхcaншe, контактен звпрж —» нефтяная нефтени нвхaдuщe. нефтен залеж —, ппaетоиои пластено цaхaдuщр плaстии6рaэнaи вж. пласто-оя зо— лежь — птичьего помётв естествено нохс- ДUШP но гуоно
139 залежь, рсcнви рудно цокоcuшe стоnьнви каменовъглено цахоcищe. kaмрнc-ътлрц залеж заливать 1. заливам 2. зареждам (Дви¬ гател с гориво) залавка ж L эвпивame, леене 2 зареж— дане (на двигател с гориво) — подшипникв залинонр на лагер — пас сонлрнием леене пад цоnйтоцр — фермы заливане [зaиьпнaцр] на фер¬ мата (с разтопен метал или пласт¬ маса) заливано ж L дефект от гипяйа ско¬ рост но ^^ho^ 2 дефект от мвпka скорост но заливане -. дефект ит прекъсване но эопи-онртc заливочный ноВте е зо заливане залом м в/оденс, кри-е място; иэви-kа. пречупване замазать вж. замазывать звйвзыввть эвйвзввй; эоиушной (пук¬ натина) замазка ж зхйaэka. нит, маджун асбeстcвaи оэ6ре'и- маджун, озбр- CTCHa замазка битумная битумен маджун, битумно замазка — вакуумная вакуумна замазка, -а— нуумно смазка иоеkовaи восъчна замазка иысоkотрмиeоaгуоmaи насонотемпе- Oотсрно зомазно тnuцeоuнoвaи вж тnицронnи-еиин- uиlнaи замазка тпнuррuнo-eвшщoвaи тпнuррuца— оловно замазка жeлeэcссрнкииви замазка с же- пeзeц миннй kвзeuнcвви козенно-в замазка; кв- эрuнc-a лепило каучуковая насчскcва замазка ннелотaс'ийlkви kнеeлнносетийчu-х замазка KUCпC'ИCИC0НOИ вж. KHCЛOTИC'OЙKBИ замазка клее-ая лепило менделеевская мрнсрлревснх за- йaэka, замазка но Мен/елее- мраморная мраморен кит — но олифе безирен маджун оkиннaи маджун зх прозорци еиuнцoвaи оленен кит емcnинхи замазка от смола еуоиковаи замазка с миннй ЗАМ замазка, фоолмтовая фаилито-о зомазно цементная циментова замазка шeлcчecтoнкаи замазка, устоВчива ерршу хпkхпнu оеноии замазывание с замазване; эaпсшвонр; запълване (на пукнатини) зaйaэыиaть замазвам; запушвам; за¬ пълвам (пукнатини) эaйхслuихнир с ойaепйвaнр эойоеливaтрль м ойхелнтeл, омхепй-хш агент иадно—эмульсионный воaнcиeмсп- сиcнрц имаспитрл эхмхелнвaть Cйaелявaм. иоcмоелйм замоча-оние с намокряне, нхkвaенaнр, нakuевхнр замачивать миkрй. намокрям, нан-нс- ном, нakuенaй эхмeдлeннр е зо6a-йнр; закъснение; про- тананр звмрдлнтрль м эо6a-итeл; инхабитар — испкaнизхuии зовони'ел но вс.лкa- низаниято (вещество. забавящо про¬ цеса на вулканизацията) — пипuмeоuэauuи инхибитор и поли— мррuэоциcннигe прспеси —■ ехвaтывхння цемента эх6a-и'рп но евърэ-онeтc но инменто зхмeaпять ^Po^^ задържам; нхмх- пй-хм еkcроеггх замена ж заместване; сменя- ианр заменимость ж эхйeнuмcст, емснйр- MOCT эамрнийый эaмрннй. сменяем заменитель м зойрегнтeл. ерзаи — кожа изкуст-рно ножа заменять зaйPНйй, ейрнйвхм, замествам замер м е сненратно измерване, отделно измерване; измер-анр эамрозхннр с замръзване замерзать эхмръэ-хй заместитель зомрс'н'рп, субституент нуклеофильный сж. электроноси- нарныИ эомретитрпь —, эпeктоинооkцeптcоный рлрнтрифи— лен (електрснсакцрптсрен] заместител — , электроне/онорный нуклеофилен (eлeктpоноacцорeн] заместител эпPkгронофaпьный вж. электроно- оkueитcоныИ заместитель электрофильный вж. электрсно- аkиeптcоныИ заместитель
ЗАМ 140 зомешн-онар с эамревайe; емреиaцр замещение с зaмрет-онр. су6ститси— ране нсknecфальнор нуkпecфaлци за- мретихцр рхдикальние оaдakaпо-о эойeетвонe ~, электрофильное рлрkтоcфuлцc .за¬ местване замещённыВ заместен, субетитуиран замещать замествам зомек м 1, броих, ключалка; котнmоо 2. сглобка, връзно; зопънно ~, гаечный kон'оaтaBka заморожа-анар с зхмрхзйaI1e; нcнерр- вuоaнр (на месо и зеленчуци) чрез эхйоaзи-aцe — пищевых продукти- эaмоaэявaнр но хранителна пролукта эомиохжu-aть зхйооэявом эомcоижрнный замразен замочка ж навлажня-анр, киснене замша ж гю/ррия, велур прc''нрcчпaи гюдерия зо uэтоaнонр (напр. на стъкла и гладки повърх¬ ности) фильтрационная нежа зо филтри замшевый ирлурен, нов'о P от велур замынанар с сключване, включване, сьрдинрцaр замычна ж нлючално зоиaaвонuр с эaииявaнр. спaявaнр. слеп— ноне запайка ж L эaиоявaнр. епой-aнe 2 ^^ho, запорно място запал м запалка эaиaльшuk м бомбаджия, фугин, взрнн- ннн запаривание с эоиооихнр. иcпaо-aно эхпхоннaть запор-ам, иоnво-aм запарка ж 1. эаиооихцр, попарноне 2. текст. запарник запарнин м текст, запорнин, запарнв номера, эоeлцak запас м запас, резерв — прочности коефициент на сигурност запосноИ резервен, запасен; допълни- трnрц запасный вж. эвпаеmcй запатентоианый патентован запах м миризма /^^B лиша [неприятно] миризма запаянный запоен запеканир е эвпuчвнe. засъх— ИОНР запил м засечка, зврязввне зaиnренe-рnый илeсeцяеъп заплечик м бард, олтар, перваз, шия, стъпало заплечика мн плещи (на висока пещ) мпс.лнриир с 1. мин. запълване (на отработени празнини със скален ма¬ териал); ивпьnвaцр. пълнене 2. пъл— неж запорный еnноотenрн запотсвание с звпетянанр, изпотяване заправка ж L зареждане, цапъn-анр (напр. с бензин, масло) 2. изис'ойнр. поагcтвйНP зо робота (на сечиво) S. ^^aM^, поправка (на марте¬ нова пещ) заиоавпять 1, зареждам, напълвам (напр. с бензин) 2. натечном, uзие'ойм (напр. сечиво) -. ипоaиим, попрa-ий, цвтnвей-вм (мартенова пещ) запро-щик м 1. работник, нойтс за¬ режда машините с горн-с, масло, -яло 2, апарат (машина] зо зареж¬ дане запрессовка 1« нeшо. нието р зоnоeеcвоно или пилучено чрез пресе-оне 2. пре¬ соване эаирресоиыивиuр с вж. запрессовка запуск м пуснонр запчасть ж резервно част запылённость ж запрашеност, праш- HOCT заражение с эоооэйвонр мретнcетн зооaзйввнр на мретниетгв оодacокт■нинcр рaднивkгн-но зара¬ зяване эвов'нт м минер. зaоaтнг. никелов тет— рохидрсксн карбонат тeгоaхuдовт, NIj[(OH)4/COj] . 4Н2О заржаветь оъждйеввм заржавленный ръждйеan заран с заран, aэипоcпuло- естер на флуорн/о на мe'aлфиефинcвaгa .ки- сenинa. CHj(Cj^O)POF зародыш м заресаш; кълн —• кристалла сж. нрнсто.ллическнй - за¬ родыш — коaстaппнзвцнu вж. коистaппнчр- еkий зародыш kоaстa.ллuчрекнB kоие'aлрц заро¬ диш. зародиш на кристализация зародышевый зародишен; ембрионален зарубно ж, угля подкопаване на въг¬ лищен пласт
141 ЭЛТ заряд м 1. ел. зaойд. пълнеж, то-ар 2. мин., воен, заряд — атомного ядра то-aо но атомните йдоо. ядрен 'о-ар бор-сй бсрн эaоид вышибной aз'лоеk-ош заряд едноименныК едноименен товво ~ ионов йснрн тивор объёмный вж. lIростоallC'-PНный за— ря/ пороко-сй барутен заряд — , nрcетрaнстирнный поcетрamетнeн товар [заряд] -S разрывной разранен эaойa -S точечный точков заряд ('о-aо] — электрона електронен то-ао —— ядро ядррн товар зaоиcкв ж зареждане, пълнене зорядныв ноВтс р зо пълнене, конте с за зареждане заряжание с шпуров зареждане на взривни дупки заряжоть эворжaом. пълня заряженный зареден эвеалнивть еилй. осолявам засвсы-анне с засмукване, всмукване; пaтnъшонр засасывать эоемск-ом, -смуkввй эоевквррнныГl эохооcеон эaеахврu-аннe е эaхвоaе-онр зaеaкоонввть звхaрcеввм засветка ж aевe'й-внр, eкеиaнвцuй (на фотоматериала) засечнин м засечнин, ковашки нож, нож за засичане или изсичане заслонно ж шибър; клопа; щит; ре¬ гистър; рртс.ло'aо ирн'uпициcннaи -eнгнпauионнв клопа дрcсeльиви cоисрпнa клопа, aоcеeл. регистър дымеовя /имен шнбър —,, отражательная дрфпekтоо, дефлек— торна клопа засмолённый осмолен, наемипeн. на¬ мазан със сйолa. пропи' със емоnв засол . м 1. сaлeцр. cеcпявонр, иоеaля- , ионр 2. степрн на еcлeцcст. степен на осоляване засолённость ж зассленаст (на почва) засорение с эвмърей-aнe; запушване. t задръстване засОрять - замърсявам; запушном, за¬ дръствам звеинpтoвывaть спиртос-вм, kaнероиио— -ом чрез пасто-яне и държане в спирт застекление е остъкляване застеклённый остъклен застеклять остъкля-ом застопоривать зaетоnиой-Bй; гпнрaй. задържам зоетсcнeионнр е желиране, жрпвтинн- ^na^ образуване но гел эaстсaцeвaть желирам (ср) застывание с 1. заставане; нзстинанр 2 игвъоaйввнe, эaйоъэ-aнe, етъсгя- нане застывать застивам. изстaвое^; тъ- стя-ом се; -т-ьоди-вм ср засыпать 1. эвеuивай. эвиълвaй; на¬ сипвам 2 зареждам, пълня засыпка ж 1. нaсaпвацe. засипване, пъл¬ нене, зареждане - (с шихта) 2. пълнеж засыпной който P за засипване засыхание с звсъх-вйe; ирреъх-aнр; нзсъкнонр эвтиродeивнир е вт-ъоaйнвнр. -кора- пcпaмрри- -'иъоcйвонр но полимери эотироaр-вть втвърдявам ср, вкара- ни-вм се эотироaрвшнй в'въоcрн зотироaeнae с вж. зот^в^е^^д^е^в^а^н^ар затвор м 1. фото зот-ер, обтюратор 2, затвор, ключалка S. затвор; врата, св-ан, ств-нпо (на бент, шлюз) -S байонетный 6aBcцртрн затвор -S 6оиднпьный затвор на фермента¬ ционна квна -S бснkeоныв бункерсн звгвоо; 6ун- неррн капак -S иодяной ведрн [хaдрa-пaчeн] зат-ер — , тнaрaилaчреkий сж. висяшой звтвор доcеерпьный доcсeпнa клапа кcпошнaкоиый търпрн зот-ср (на доменна пещ) —s лючксиый люк, пюки-в врото масляный маслен зa'-оо песочный пясъчен эвг-ио -S ртутный живачен затвор секторный секторен затвор шиберный шибър —S щато-ой плосък саван, стояли зотноррннр е размес-оне (разбъркване] във вола (на свързващи вещества) зв'иооять рвзмрснхм (разбърквам] във -ода (на свързв щи вещества)
ЗАТ 142 эaтоnлрнuр с задавяне; сис/ня-оне, зх— лавонр затор м 1. задръстване, эопрaшиоцe 2. хран. еинотовооеka наша эаторфе-ыианне с зотирфяцр, образу— ионр но торфа затравка ж 1. пид6сжcaцe (внасяне на кристален зароДиш в преситен разтвор) 2. kонетвnрн эaоaдиш 2. запалка, въэипaмрннтeп зaтскaинр с ^^ho^; звтнх-внр, за¬ глъхване, uэтоеввир ~ ио времена замиране ~ налебониВ затихване но трептенията звтухвть звгасввм; заглъхвам; затих¬ вам затхлый спарен, вмирисан, мсхnйевл затычка ж запушалка, тапа эaсернeu м леяр, ръбии, зъбин; чрпвии, чеплъни, мустаци захивт м 1. ^0^^, -нощвие (на обра¬ ботван предмет) 2. челюсти, стисни; хватка S. работен обкихт 4. ядр. поглъщане, захващане K- К-иотлъшонр (поглъщане на електрон от К-слоя) — К-зnekтринои сж. К-звквот орбитальный питпъшоцe но елек¬ трона ' от близните орбити, е—по— глъщанр радиационный овдuвцucmни зохно— щоне (на вторични електрони при радиационно-химични процеси) — ррэcнaненыИ ррэcцоценc иотлъщоцe (на електрони) — электрона поглъщане [захващане, словйнр, задържане] но електрон — эпрктоенныИ вж. электрона заклёбы-онир с ^ca^^ (на колона) зaкпё6ыввть зосх-ям (за колона) эaкпопнa ж възвратен kпвивm зацепка ж кука, запънно, езиче, зъбче зачаток м коuствппuзauau кристален за¬ родиш; център но коaсгопиэоиaй зачеконить эочрkонявом зачернить черня, почернявам зачастить вж. зачищать зачистка ж почистване, зачистване; изглаждане зачищать зачистиам, почистохм.; из¬ глаждам зашлако-онир с зашланоионр, с шлвк эвшлaко-внныB эошпоkо-вн. пикрит с шлак зашпаклёвывать шпакловам заштукатуривать измаз-ам; поkоuвом с мозипкa защёлка ж резе, запънно, сюрме защита ж защита; иоecиоэвонр троэо-aи гръмоотводно система, гръмССт-ОДНО .^'0^1^ kолпиuдцаи колоидно зашито — металлов, пaкоkроеичноя защита но металите с помощта на бои и ^^-p — оксидными плёнками пaеиоиовнe (метал), покриване с окисна ципа [фиnм] — от иэлучeнии иоотн-ороaaоцнонно защита — ит коррозии антикорозионна за¬ щита, защита от корозия — от свето поeдиоэионe ит светлина, зaтъйцйввнр п]оотu-окооооэuоннaи иоотивоkооо- зиинно защита, защита срещу но— резня ~, nоотuвоxaмuчtt:кaи противокими- чреки защита, иро'k-охaйичрсkо ит- 6овцо релеИная релейно защита —, элeктрокнйuчрcкaя елсктрохими- ческв защита защитный защитен; предпазен эaэвтeнтнчсекuИ кaдр-трkтнчeн. хи- ироe-трkтнчрн з-рроиосстио с отглеждонр но животни зо кожухарското пооuэводство, зир- Oо-ъcст-о звёздочка ж звезда, верижно зъбно колело з-рно с звено, брънка; -0^0, прешлен евяэующрр свързващо з-ено э-уконэоnицuонныB ЭвCkOHЭOn0UUOЦPЦ эискиизоляиии ж звукива изолация;. э-скоаэолоцай э-сkонeиоонuuaр.мыИ зиуkоцрпоонииврм э-сkопро-одяшиИ эисkоnроводрш зри м и'воо; светъл отвор; междина. — волнси отвор между валии эрИтeро-онuр с эойгрооиaнр (разделяне на метали в сплави чрез стопяване) ЭPЙOНTUT м зрйригит зелёная 6ропинclкои ж берлинско зе— жно, железен (III) циоцофeоaт (III),. Fe[Fe(CN)t]
143 ЗМЕ зелёный м 1. зелен (цвят) 2. зелено (багрило) кобольтииыВ кобалтово эрnрцо бромkррэопо-ыи 6рOMk0PЭOЛT0юН (индикатор) — гель-риая зелено кр..лвецня, C2jH24OjS мaпокнги-ый вж. мaпохитивaя зе¬ лень метиленовый метилене-я зелено хромовый хромен окнс, хромен (1П) окис, хрийиво зелено, 2^20- . З^О зеленойато-жёлтый зелениканежълт эeлemиихтый зеленикав зелень ж зелено боя; зeлрцнпо; зелени (за багрило) блестящая вж. боuмлиaнтовaи зе¬ лень 6риппнaнтииои брилянтови зелено, тртрaeтипauомuното^ифрнипкорбино.я- оkсaпв', C29Ha-O4NJ uзвреткииaи смесен разтвор от врср- нистх киселина, CuSO- и варно мляко uэсмосcнaи нэуйосдцо зeпрно, смв- Oaгcово зелено, хромен (III) хидро¬ окис малаките-оя мхлохн'иио эрпрцо, бас— (-—димртиламинофрннл)- фенил— метанол медная 1. медно .зелено, оеmовeц меден оиртот, Cu(CHзCOO)J . H2O 2. минер. зелен меден карбонат, ма— пaхит, меден (Il) дихиcоо кси карбо¬ нат, Cu2(OH)2COs S. меден (II) ме— тaеилиkвт, CuSiOj. 2Н2О мышьиковнстaи вж. парижская зелень парижская парижко зелено, месен (II) aосeннтauртaт, Cu(CHaCOO)J , SCu(AsO2)J свинцовая оnонно зеленило, оловрн хрома', зелен иинобър (пигмент) кромовои хромово зелено, хромен (III) окис, Cr2O- ширИнфy|отcкaи ш-aBmфуртено зе— W^, Cu(CHjCOO)2 . -^^O^ щёлковская парижко зелено, съ¬ държащо тнпе земли мн — рр/кар редни земи, ре/нсземни елементи ковеищиe земни рои эeмnи ж земя; пръст; почив земля, анaтомоиаи аиатоми'оиа [инфу¬ зорно] пръст, ниэрлтсо жёлтая е-ро инфузорная вж. дихтомевоя эрмли ~, кaсерлъекaи населсно кафяво молu6cрmонaи мипн6дрнив (III) окис, MO2O- отбрлuихюшои избелващо пръст, из— 6рпвaшa глина; бентонит сиенская сиенска пръст, Terra di Slena —, спаcммоя берилиев окис, 6оомeпит, BeO ~, фоомоиочmaи леярска пръст; фор— мовъчна пръст цинковоя панково пепел японская тай6но, дъбилен екстракт зенкер м маш. зенкер; ферзей эрнkрооиaнuр с зенкероване, ферзенке— ИОНР зеркало с отnрдanи — торрнuи иовъохцое' на горенето — uепхррнuи изпарително повърхност мышьяко-ир арсеново огледало оло-яннор калаени сте/ало е-uнuо-ор оловно огледали еeоeбоинор еор6ъоци иглрдопо зеркальный огпрдaлрн зерно мн, aпрйоиноиыр сж. иоотeuно- иыр зерна протриноиыр протеинови зърна зернистость ж фото эъоннетост, раз¬ мер но eмсnеионцого зърно (огра¬ ничава размера на фотоувеличението) мрпкхи доe6низърнрс', дребно зърне (характерно свойство на фотоемул- сията) эронuетый зърнест, на зърно зерно с зъоно. грануло эмспьеuонцор фото рмспсионно зърно (емулсионен микрокристал с размери от 0,01 до 1 р) эPоно-идныB эърноиидрц, но эъоцо. зърнооброзен зигенит м минер. зигенит, (CoNi)-S4 замаза ж биох. иимхзх эиеитekеaзa ж инмокekсвэa, aлaолхэо зимоген м цимоген, профермент змрр-нк м 1. серпантина, спирално тръба 2. минер, ерOпвmг’нн^, сeопоц— танит, Mgз(OH)ДSi1O5) греищ^ цогоe-хтeлнх серпантина ~, ЦXTрр-OTPЛlЬНЫM вж. T0PЮШUИ змрр— вин
ЗНА 144 змеевик,Oклхжcхюшнй еж. коnоднльныИ змеевик — пвроиой порно серпантина, сррихн— тина за пора плоскиИ плоско змиевидно тръба, плесна серпантина, плоско тръбно спирала ~, хипидильныв охладнтeпцх еропон- '^0 знак м, товарный морно (на стока) значение с 1. стойност 2. значение — абсолютное в6еилюгно стойност дeйет-сющрр действително стойност — предельнее гранично етоBноет зала ж прпрл cорврснaи дървесно пепел коксовоя коксово прпрл kостйнхи костно пепел neтучaи летливо пепел оnоияннaи калаено ирирл. калаен (IV) окис, калаен cнсикнс. SnO1 зола—унес прпел, kой'о атито с сим— нате газиое, летливо пепел зсление с иорие-онe зоnоо6рaэоионнe с образуване нх пепел золотник м шибър, разпределителен шибър иыпсекцоИ uзисеkaтeлрн шибър коробчатый кутиен шибър ~, поворотный кранов шибър поршне-оВ бутален шибър эоnитнuкоиый шибърен золотильный нойте р зх поэпaтйиaнр, иизпогянош эипотить иозпх'йнхй зслстя с злото, Au аффинированное офиножни злоти —, 6оомнетор златен (II) брома/, AuBr, златен (IH) бромид, AuBr- йодистор тотен (I) йода/, AuJ, щатен (III) Види/, AuJ- листовое ^0'0 но листонр мантрИмекир монхаймско ^bk, цинково-медно—калаено сплав — , но-ор вж. мaнтeймскир золото палладистое пхладнево злато, пор— неза' россыпное наносни злото; злоти, Получено чрез проми-анр саморо/нор самородно mo'o —, сenрннс'ор златен (IU) селение, Au2Se- еррнuетор златен (I) сулфид, Ai^S; злотен (I, III) сулфид, Au2S2; златен (Ш) сулфид, Au^a зопото, сронокuспор златен (III) сулфат, AU1(SO4)- . H2O еуеaпьнор 1. златен варак 2. калаен (IV) еспфид, SnS2 трппуоиетор златен (I) тeпуоид. A^Te, златен (IU) телура/, AuTe или Au2Te4 фосфористое златен (III) фосфид, A^P- хлорное шатен трихлориа, златен (III) хлооua. aурихлооид, AuCIa иаанастор щатен (I) пиание, AuCN; златен (HI) цианид, Au(CN)j . б^О — шлн-о-ор вж. роееыинор эопотоcо6ычa ж добиване на злато зипосcaлeннр с отстраняване на пепел зеnиулaвлннa’трль вж. эипослииитeпь зописпиии'рпь м пепелник, поaхоуло— иител зоnочeнuр с тaпьввничрекор гaпнaцнчни позла¬ тяване листовое пuс'они поэлaтинaцe; мот— но планиране, покри-анр със mo- трн варак — посредством планирайки иоэ.лaтя— ване чрез планиране эопочёный пощатрн ЗОЛЬ M зоп зольник м 1. пепелник 2 кож. наров раз— твор, nута -. каца [дуба] зх шанрнр но нижа эопьнис'ь ж пепелнос' зольный пепелив, пепелен зина ж зона; пояс — восстановления редукционна зонх — горения зина нх горене — nuкиaцuиннaи пukвaцuоmнх зона — нaугпроижииaния нaиъгпeроcитeпнa эона; зона но иимрцтирaнр — обжига пържилно зона — оkиспрнии окислително зонх — опасная опасна зина (температу¬ рен интервал при отгряване на стък¬ лото) — отжига зонх на отгряване — nлa-лрнuи тииuгрлнa эицa, зона на топене подсушка зона нх поcеушaвхme — полукоксования зина на поnукоксу— ионр оeвк1(uolннaи реакционна зона
145 уно, шлако-вя шnakон пояс зо шnьный зинхпрц эингоонх м зон горин (алкалоид от Aconitum Soonqoricum), CnH^NO- зона м с он до эин/иринтие с сонсиронр зонт м чадър вытяжной вemгнпхцuоцнa стряхо, ирнтнпaиионeц чадър дый0от-одныИ димник, /.^('-cc эооетроuн м зссстерин (животински стерин) . эиострозп м сж. эооетррuн зрелость ж узрйпиет, зрялост иескоизп восъчна эойпоет зубило с секач; зъ6ооeзнJ фреза прорубное кенашна пробой зубчатка ж зъбчатно, зъбно колело U .гелит м търг, ^pm' (поливинилхло¬ рид) игла ж нгло — Вино игла аа Вако (T) кпaивннaя клапанно игла, игла на клапан иглистый итрст, 60/™-, покрит с игли игловидныИ нгпcнндeи. итлоо6рaэeн нтпофи^льто м иглен филтър игнитрон м игнитрон игильчвтыв итрн, нтлеет игра ж 1. хпa6ннв. междина, луфт, слобинх 2. игра — рaсила-лрнноти металла пинъох- циетнв игра но метол, игра на по— въохное''a нз метол игристый ^№110, газиран (напр. вино, напитки) идентифицировать идентифицирам идентичность ж идентичност и/исморфизм м минер. идиоморфизъм, ав'омор^фнзъм идиоморфный минер. идиоморфрн, аз'0йзофж идиоплазма ж нcиоплaэмa. зародишна плазма и/носама ж нанизям нссза ж идоза, хлаохенсозо, CeHi2O6 0/^^ м идитол (новолачна' смола) ивв ндокраз м минер, идокраз, везувиан, иериин м неронн (стеринов алкалоиД от Veratrum Album). C17Ha9NO- иэaдонн м форм, uзвaрнm. aпсдоaн, иэоиоривлнн, uзупррп 4'-дн- хaдоckенфeцaл)—1-изопоcиилaмини— е'онол хидрохnорнд, изатин м изатин, CBHSO2N кпириетый изaтнцклиоид, C8H4CINO извтннaннп м изa'ицвннл. Ci4HJoO2N аззтенснм м иэaтихенм, 1— нитрозоин- доkеил азофрп м форм, азофен, 1-фeцип—2—мр— тн.л вйннииоопвн. СбН5СН2СНПН(СНа)СН- нзвфешш м форм. изафенин, .заирн, aнвиртипдифрннлизaтнн, С2-Н j ,NO5 избирательность ж uз6нрaтeпноет, ее- прkтиннист извСНно ж кюспе избыток м излишък — иоэдухв излишък C' (но] иъэдск • — нрИтрснев излишък от [из] н;стоcнн — ссвди'е.^^ излишък из утаителя избыточный излишен, ноВто р но/ нр- cвхcauмни, с излишък иэ-рожрнир с изригване (за вулкан), ерупцня нзврг'ргaси.лka ж се'оcйствc за пв- сен з но вор известно ж варен стрcитрneн разтвор изиреткcиaннe с почвы каnциннрaнр на псчввта нзирстнсиыВ варен; варовит (за вода) известняк м вареник альпийский алпийски варовик aсфвпьтcвый битуминсзен -врявин глинистый глин кт варовик acлcмитиэиоcивнный доломитов во- ровик железистый вврcвиk. съдържаш же¬ лязо эр.мпнетый кредо коралловый нcрвпcв варовик, ри¬ фив варовик нррмнистыВ песъчлив варовик, си— линиеи вороник kоиcтглпнч£C!КJЫ ноuетвпрц варовик, моайоо литографский литографски воро¬ ван . 43 Pvcto-български технически речник
)46 ИЗв известняк .меновой кредо -о, мергелистый мрргeпон варовик мeтвллургuчрекиИ вж. флюсовый известняк моамориэированцый вж. кристалли¬ ческий известняк нCммспнгоиыИ нумслитин варовик -о, иолм^Е^ыИ 00^'00 варовик — , песчанистым песъчлив вороник п.nuтниkо-ый плсчест -оренин ~, раковистый HepyniecT (чeрсnkcн. милррт] вороник — , ракушечниковый черупка- вароннк — , флюсовый нвроннк зх фnюе. -а— рс-ин зо ти лака известняковый нарооннан нзирсть ж вар —. врпaльнaи хпионa нар виннокислая нотиен гaо'овг. CaC- H -(3 б ~, вcзиоaтнaи охр, която се пипсчвнa пра пооизнcдствого на ацетилен , ииздсшнaи обикновено нар гашёная гасено вар, kвпнuрн хид— окис. Ca(OH)2 —, тидоaипнчрсквя хидравлична нар гндротнвя сж. тaшёнaи известь дcлcйuтcиaи acпcйитcнв нар едквя гасена нар, калинен хидро¬ окис, Ca(OH)2 жжёная печена нвр. кв.линев екнс, CaO жнрнaи мазна вор ксмсивя вж. ксскcиaи известь -о-, kорйllистaи прсъчпнв -хроник куеkcввя негасена нвр (на буци) луге-ая полски -врявин йaтнрэuaльmaи допийнгивa нар цвтрнс'ви ивтроннaи известь —, цaтрcиви сж. нaтриннaи известь -о. цвтоcнmaи натринкхлн (смес от CaO и NaOHJ -о-, н^1^гашеная негасено нар, котинен (k^. CaO -о, нробoжжёllнаи непрчено нвр; на- роннн —, свожжёноя вж. негашенная известь -о, пережженная препечено вар строительная етоcнтрnнa вор -о-, сукс^шёная сухсгвсрна (хидро— тирана] нор -о, тощая постна (бедно] вар -о-, 'скc-aя 'орно нор -о. фосфорнокислая апвтнт известь, хлорноя хлорно вар, Ca(OH)Cl, Ca(OH)OCI изврстъ-кипeлкa ж негасено нар на бспu aэвeеть-иушонka гасрно вар на прах, кв.-щие- хндроcкне, Ca(OH)2, пу— шонно извилина ж гънка; извивка; крина,лица извлекать 1. извож/вм 2. из-личам; aибннaй -. eкетовхнрaй извлечение с 1. извличане; изнежданр 2 екстрахиране — мргannов нэнлaчaцр на мeтaпи изгорино изгарь нн'врь ж -ъгпuшeн прохоннден нрао- гар; обгор, горяло — . сиallцolвaи ипивeн обгор, словно тcрйлc изгиб At 1. 0^0x1^ 2. изннннв; гънка aэтотcилрнир е нэоaботнaнр,• иооaэнрж- аанр; нзто'нйнe изготовлять нзрвви'вaй; лриuэнeжлв—п НЗTCTHЙM изделие с изделие, пооизвeaрнuр' бр^о-ное безшевно изселие -о, тончaрнир грънчарско [глинено] нз- де.лир -о-, дефектное дефектно изде-лир -о-, kсэнeчнор ковашко aэдeпир о, курнтельнср еж. твРочнсе нзaрпнр о-, моконор безшевно нзде.лир -о, йртвлличeекир метално изделие -о, пррсеc-оe пресовано [пресснс] нз- дрлие — , проквтнср налиононс изделие -о-, стеклянное стъклено изделие -о-, тaввчkот тютюнево изделие -о-, штампованное шайиcвaно изсрлар нэдрnaя мн изделия -о, aе6рсто-нeйeнтныр aэррстc-иимрнт- ни aздрлaй тпининыр глинени (керамични] из¬ делия •о-, керамические керамични иэдрпaй ррэииDвыр гумени нэдрпий шприцованные шприцовани издр- пий - издержки мн производство произвел- стиени разносни излишен At излишък aэпcжннна ж нзложниих, кокила, форма калъп излом м 1, пречупване 2. място на прр- чсп-внрго X минер. лом
147 изн взлом, иэncкннстый жилест .лом — тпaдkий малък пой. ранен пой —-, трубиэeонaетыB вж. kоупнcзeрни- стыв излом ~, жнлкиивтый вж. -о.лок'нис'ый излом ЭPOНистыB зърнест пой ~, крупноэронистыв рдооэъонре' лом ~, крючковатый нунест пcй мелкозернистый еuгнозъонрет пий оаkо-нноевраэный аж. оakоииетый излом — , раковистый йuпeрт пой усталостный счупване от умирх (на мета.1) нэпсчaтрпь м излъчвател излучать изпъмнaм излучение с нзпъчнвнр, оaднацнй -./^ce eH/Hrnc нзпьчнaнр, нзпьч- нонр във нндuйaтв облает — жёсткое 'върло излъчване, рвана— пня с' висока енрргня н проникваща еиcеирниет интегральное нн'рrоanнc нзпъчнaнр инфракрасное инфрачервено излъч— -вне MOOHiHHpmee йонизиращо рaднвuнй, Иоцнэнрaши нзпъчнaнe — мягкое меня из..лъчввне проникающее яоcннkнaшc излъч— ване рвдниактивнир оаанивkгuвнc из.’^- охнр, ядрено нзлъчнвне ~, рентгеновсн-ср рентгенови лъча, рентгеново иэпъчнaнe — трилcиир тиипuнни иэпъчнaнe —, ультрафиолетовое ся'овннолргcно изпъчнaцe флюоресцентное флуоресцентно нз— лъч-анр элрктрc——втннт■1иор рпрkгоcйaтннгно излъчване -серное еж. радаовктавное излу- чрнир иэмeпьчeнир е оaзcриPйнвнр. ейнлвнe. нaсн'нйнвнe мокрее мокро смилане свeоктонkCP снръхфнно смилане, мakоорвздрc6янвкр, мukрcниэання (до големина О^-Н—З микрона) сухар сухо сйaлaцр тонкое фннс смнпaнр тоцчaйшрр наИ—фннс ейнпaнр. в'о- миэвuни измельчённый овэcоcрeн, ейпйн иэйPльчaтр'IЬ м машина за ейнпaнр; мелнипв; трошачка сасксвыВ дисково метших изменение с нзмрцртир, промяна направления реакции поcмйнa [аз- мрцрцнр] - пссиното но реакцията ~ окраски изменение на цвета (обаг¬ рянето] ~ ссстава изменение на съетaнa. ^c- минa и съста-в — соетоянни изменение на състоянието, ^c^^ и съетойцир'c е'оуkтcонcр с'осk'срнa промяна — температуры изменение на темперв- 'соатa, температурно промяна — формы иэйeнрцнр на формата, пои- вън фермата изменчивость ж яоcйeнй и всс', измен- чuнcе' изменять изйрнйй. променям изйeррнaр е 1. нэйeрнaнр. мерене 2. мат. измерение антиматнчрские aнтойa'ичнc из— мррнанр систониисннор дистанционно изм<рр- нонр — kaпcоимeтрнчрекир kвпорийP''рич- Iio измерване измеримый нэйронм измеритель м 1. uэмронaгрпрн урее; нэйeонвтeпeн инструмент 2. нзйро- ввм — ияэкиети нuскoэнйe'ъо — дaилрнaи йaнcмртъо pH- рН —метър измерительный aзмeрнaгрпeн. който служи за измерване измерять измервам; премер-ом изнашиваемость ж aэнcевaeмиет aэцвшa-aнaр с aзнcсиaнр. изхабя-анр износ м изнcенвнe — дcисc|кaрмый доисе'ийи нзнcенвнe мирaпьный мирaпнc оегaрйнaнe износостойкий aзнcсcустcвчнн. нз- доъжпнв на изцcеиaир нзно:<сст<ой1кость ж aзнcеcсетcйчнвиет, иэaо'ъжпннcст на нзнсснвнр aзmcсиспcрнocть ж вж. износостойкость износоустойчивость ж вж. aэнcеcетcйи кисть aэmоcoсcтcйчниый аж. износостойкий изношенность ж износеност, изхабе¬ ност
изн 148 вэвэп'PН1тый изнcсрц. изхабен; изтъркан, нзврк•тйn изо- изо— (представка. която показва наличие на разклонения във въглево¬ ДороДния радикал) нэиaппcксвэпн л< изивпикевзии. D—рнво- фпaнин. б,7-диметнл-9-( 1 —D—рабитил) изеало)сазнн. Cl7H20N1^ нзсамил м ^co^^ aэопрнтaл, 3—ме- TИпвс'ИЛ, —11211211(113)2 бромистыВ вж. нэcaмaл6оcмид йодистый вж. .^am^^./ хлористый еж. нэиaмнлкпcоиc иэcвйнпaueтaт м нзcвйипaиeтaт, HC- aйнпcв естер нх опетнете киселина, J—мстилбутилвтаноат, 1HзCOOCH2CH2CH(CHз)J нзивмилPоимиc м цэовмипбрcмиa, 1 -боcй—З—йe'ип вствн. BгCH2CH21H(CHj)J а—изcвмнпсa м е—uэcaмилрн, З—мртип-1— бутеп, нэоиоcпнпртнпрн, CH : CH. 11(113)2 р—^ca,*плен м |--иоoемирнн, 2-mcth-22- бутрн, тонйe'ипртнпрн. (СН-), . CH : CH . CH- нэcaеилйиaид м иэcaеилBcaиa. 1-йсд- a-йетaпвствц. 111211311(113)2 извaмипнптоmг м aзcaй нлннтоит. аза- вйипcн естер нг aэc'иетв'a киселинх, (CHj)2CHCH21H1ONO aзcвмuпхлооaд м иэиaйипхлcрнд. 1— кпcо-a-йе'ипвсгaн. CI1H1CH21H(CHj)J изобара ж .забера реннина изобара не Вон Хсф иэобaричрекий нзовaорп изcPвоы мн изивеон. елементи с едно и съши атомно тегло, нс с различен отсмеп пcйeо aзcбcонрcп м нэивионрип, J.7,7-трн- мс'илвицикле—( 1,2.2]—2-xeптaнип изобарнил м. хлористый вж. ^cC^- нилкпcонc mзибооннлкпирaд м изcвооннлхлооиc, 1-хлoоиД-1,7,7—трийртaлвинaкпо- П,22]-кри'aI1, С10Н17С[ изображение с 1. изображение, образ 2. изобразяване графические графични изобразя- ианр эeрквпънcр cтпeгвпрв образ; сбър— нет обрез (при който левите части стасзт Десни и обратно) изображение, петпIГTноP фото лотрни ев образ, скрит образ (който се образува под Действието на светлината в емул- сионните зърна на фотослоя и е не¬ видим при наблюдение дори с оптичен микроскоп) мрпкиэрриистce фото дребнозър¬ несто изображение нртатнинcр фото цртaтин, негативно нэивовжрннe позитивное фото позитив; вярно изображение не обенто иcnучeцc върху фcтcйе'роаап рельефное релефен овраз, изпък- непc нзобоaжрннр нъокс плоскост скрытое вж. латентнор иэиPрожр- ННР ^ce^'^ м иэиPстaн. 1—йртнлпрcиaн. три мeтип метен, (CHalaCH aэeбутaнcл м нэc6ствпэп. изсву'илон алкохол, 2—мсгил-1-пи^:>о)alиоп Hc- пропил корви но л, (CHjl2CH1H2OH иэо6утиn м иэcвстнп. 2-йPтилпрcпип- 1H21H(1Hз)1 aэо6стaпaмин м нэи6стнлaйнн, 1-амн:пс— 1-мртuлпоcпaп, 2—йргнлиоииилaйин. (1Нз)СНСН2МН2 изобутилен м иэc6утнлрн, а, е—/нметил— етилен, 2—мeтиппооп.сп. CH2: 1(113)2 нэe6уэнлeнтликcль м нзо6утaлeнтлa- кол, 2-йP'нл-1.1-ирcиaп 1.,^, (CHjl2C(OH)CH2OH иэcвутилквр6unaе—нн м иэивс'илнэc- натрил, 2—метил- поииилkaовнлaйии, (1Hj)2CHCH2N : C нэcбс'нлkaрбмнcn м нэcвс'илkaовинcл, нэcвйипcн aпkихcп, З-мeтнп—1—6у— твнэл (CHз)1CH1H2CH2OH иэcбстнливый изобутилен изcбу'илкпcоид м таРутил-лсрие, J-хлcо-2-йP'aлпоcиви, (CHj)CH СН^ иэc6утmоaльceтнд м иэcJу'aрвлдрхид. 1-мртилпрcиaнэп. (IHj)CHIHO иэcвстaрaмaд м aзc6стaоaйнa, ама/ нх aзcйaспрнaтв киселина. (СНз)21НССМН2 изcвс'aоип м ^ce^^^, иэибутa— нсал, (CHj)2CHCO' изcяэпeрип м изява ^fm. н (CHj)2CHIH2CC*
149 ИЗО нэовенuлнн м изснаналан, 3—кн/роксн- 4- мр'ckсибепэвлдeхид, (CHjO)C6Ha(OH). CHO иэиииилaнтрон м aзcннcлaйтрcц, нзи- врнэaнгоcн (икдантреново виоле¬ тово). C34H16O2 ■эolтeкевkоэвн м изохekеakcзaн, 2-мр— тuлиeнтakоэaн, (СН-ЪСНКН^цСН- мзииccвзин м изохидрaэон, cеaэa- нн Kfpoipona н СН-М нэccuaэcгaт м ^cc^^'.', ан'исиазс- 'B', RN : NOM1 ^ca^^^ м ^ca^^', рвйниэв, CHj(CHOH)4CHo изс/урал м иэидуоил. изсеуррн, J.1,J, 5- 'eтовйPтиn6енlcn (брцэрm], СбН2(СНз).;. aэcнндcп м иэcиидил. C8^N изокамфан м иэоkамфан. 2.1.J—триме— тилбииикло-1 ,2,22-хептан вдскаприп м иэокaпоон, иэоaмнпkртcц, ((CHJ)2CHCH1CH2]2CO нзиkоc'Ип м nc^^^, 2-метилпро- пeнил. (CHj)2C : CI— aэиксaзиn м иэоkсaэcл, 1,2-оксазсл, CjHjNO вэслейцин м иэcпрвaaн, 2-амине—З—мр— 'ИпПPКTBНCBB kИCPпННX, 16H13NO2 изолента ж изолационна лента, изолир¬ банд июлирсвонир с иэопиоaнe, и'дрлйнe иэопирcивнный изолиран изопнрolиоть изолирам нэопиоcиcчный който р за иэопaоaнр, изолационен изолятор м нэcпв'ор uэcпипuинный изолационен нэcпяuии ж иэcпxпнй изомер м иэcйPо вращательный оc'вuиинeн изомер, КCНфO0йP0 тромртончрскай трcмртрнчeн иэcмро ~t оптический cитнчрн нэийрр, опти¬ чен антипод, рнвн'нийeр поворотный оcтaниcцрн (нрaшaтр— леи] иэийро. конформер (вж. кон- формения) пcncжрнни иcзипнcнрн изомер пространственный етрорcиэимрр, иоcе'овцетнрн иэcмро структурный стсруkтурeн изомер ~, идроный ядрен изомер изомеразе ж нзимеразв uзcмeоаэauии ж иэcйeонэaпнй. иэийррни эиранр изcмронэиоеваннр с вж. иэcмeоaэaцaи aэcмроии ж изомерия — атомных ядер вж. идроuви изомерм врaшaтenьнaи оcтaпнcнне изомерия трcмр'тричecкви тромeтоичнa нзоме— рия, цaе-тоaне-нэомeоaя иcllxгmвя хидратна иэcмроня ~, cинaмичрclкaи тaвгcмeрuя эррkвлы■aя огnрдaлнв изомррн^ kоиоcaнaпacmнaи нсерснненаонна изcйррий. иэимррий и комnлeкенuтр съединения -X1 оптическая оптична изимроия — поворотная ои'впнcннa изcмeоии -х, пcncжeнии позиционна изcйррuя -х, ирос'ронетирннaи етрррcuэcмрони, иоcетрaнетврнa иэcйPоия -х, рвлнкхлои мргaмррни -Xj син-апта еин-aн'и изимррий строения вж. структурная изомерия -х, структурная структурно иэимeоая — у uне-трaне сж. тecмр'рачeclкxи изо¬ мерия -Xj иaeрнaи ядрено иэийроии нэcмроныи aэойроeн нэcмртрaчрекий изсметрачен иэомcпяоныB ИЗCйИпйOPН иэомcрфиэм м ИЗOйC0фНЭЪM aэcмcофныB изоморфен иэомcчeиинв ж изcквовaйид (тавто- мерна форма на карбамида) иэинвфтxзвоин м изонaфтaэaоиц, 2,3- дих ядро ^1—1,4—нафта-ннин, CJoH4O1(OH)J изониазид м иэониазиc, хнсрезв/ на изсникотинсна'а киселина, C5H4NCONHNH2 нэcннтрнп м азснитрил, В-лкилазоина— над, kaрвнлвйнн, RN :С иэcнaтрcэcaцртcн м иэcни'оcэcauP'cц, 2—cксcиоcпaнaлI-1 -оксим, CHjCOlH: NOH иэcнитриэckртcн м aэиIгaтрoэикeтоц» RCO(CH2)aCH:NOH нзcнaтрозисорcнmeпaр с изинитроэcеьр— дмтрнар, снсам, RCH:NOH изсоктоп м нзccкгaн. 1,2,4<—триметнл— лрн'aн. C8H18 нзоссмс'ическнИ изccемcт•aчрн, нзото- начен изопарафины мн изопарафина
изо ш иэcиemтaц м изопентан, 1-мртил6стан. СНаСН2СН(СНз)2 изопикна ж еж. nc-^. иэиnnррa ж вж. изохора изсполик11<с1отв ж изополикисрлина иэcпcлнмcрфиэм ег изополиморфизъм изcпcnкеceднmeнии мн иэcиcлисъecи- нрния нэcиоeн м иэопоeн, 1-мeти n—1.J-бутa— сиен, СИ2:С(СИз)СН:С1 иэопоPнcиыB нэопоeнов цэопоcпancn м изопоcпaнcп. иэопрcпи- ^0 алкохол, 1-прcпaнол, (CHj)2CHOH нэсприпрннл м иэcирcиeниn, псрвдс— влил—С(СН з) .CH2 (радикал) нэcnроирцuлбромид м изcприпрнилбоо- мид, 2-боомпрcпeн, CHзCBr:CHJ иэcпропeнгглxпcрнд м нзcпоcпeннлхпc— рич, J-XЛCрпрCПPН, CHjCClrCH нэопооnнn м нэcпрcиип-, мр'илртнл- (радикал) . (СИ ЖСИ— —, кпиоистыИ вж. нэcпропилкпcоид цианистый еж. нэcпоcинпuнaнuд нэcприинпaмиц м нзипоcпилaмин, 2—ами- нcиоcпaн, (СИз]2СнмИ2 л-н:зонроп1ил(6жнальдегнд м о-изоирипип- вензалдркид, о-kуминалдeхид, куми¬ нол, (1Ha)1CИC6H4CИO иэcпрcпнпрeпэcп м иэипоииип6eнзcп. кумил, нумен, 161511(113)2 нэcпоcпнпбрcмнc м иэипрcинлбоcмнc, 2—бромиоииaн, (СНзЬСИВг нэcиоcпнпнceиaпeтон м изопропилн/рн- анртон, 4—мртил-a-пeнтeн-1-ОH, (CH3)2C:CHCOCH- нэcпоcпилИcaua м иэоиоcииnйccиc. 1-Иоcприпaн, (CHj)2CHJ uзcпрolпнпфellилкapбaмат Af нзопоcпил- N—фeнилкaоPвмaт, CjHOCONHUHs (хербицид) изcпоипuлфтcоиc нэcnрcnнлфлсоонc, 1- флуcрпропaн. (СНз^СНР нзcпроинлкпcрид ег нзcиоcиилхлcоuд, 2- хлcопоcивн, (CHj)2CHC[ нэcиропиппнaннд м нэопрcиилпнaциa, нзcвутаоcнитоил, (СН-ЬСИСМ иэcпрcпилэтиnрн м изcпрcпипр тилен, 3- метил-1 —бутен, а—изcaмипeн, CИ2:CH.CH(CHa)J нэопceвccксмeноп м иэcпсeнcоксмeнол, 1,a,5-трнмртнлфтнол. C9H12O иэcиспeтcп м иэcпулeтcл, 1-нэcпрcиe- нил-5—мргнппиkлохekеaнcп, Ci 0Н180 иэопулeтcн м нэопслeтоц. 1инэопроир- ннл-5-мeтиnпнкncхрkсaцон, 11 оН «О изcпурпсриц uзопсопуоин, 1,2,7-тоu— кидрckен—9.1O-aнтоaхинcц. 114HBOj изиеaфоиn м нэcеaфооп, 1,2-MeTunM— дисксн—4( 1 ^^rn)-Ce^^, 11 оН ! oO2 иэcсроиц Bt изосррин, З-амино-2—хис- 00kсииооиaнонa кисeпинa, H2NCH1CИ(OИ)COOИ иэcетроa ж иэос'Pоa иэcетрричeеkиB изострричрн иэоегuль6eн м иэcетнпврн, пие-1,1—ди- фрннлeтипeн, UHslHrCHUHs нзиетосkтурный иэcетоск'срри нэcтakтuчрекнй нзотан'нчрн (полимер) нзетебанн м нзстрранн (изехинелинев, .порфинов алкалоид от Papaver orien¬ tals), l^HuNO- изотерма ж изcтромa адсорбции иэcтeомв на aдсиобцня'a. адсирвцаянна нэитeрйа реакции иэитромa на Вон Хоф иэcтeойнчреkий изотермичен изcтнимочрвйцa ж изотаокорвамис, иеeвдcтииkaр6aйнд, HS.C(:NH)NH иэcтuипиamвт Af изотиоцианат, RNCS изотон Af азотен изотонический иэстоннчен иэитинии ж изотония ИЗОТОП Af изотоп дсчррныИ дъщерен изотоп неустойчивый нестабилен (нруетойи чин] изотоп оaдucaктuиный рхдаоантанен изо¬ топ, оaaиcиэcтcn стабильный стабилен изотоп, не- оacиcakтинeн изотоп стойкий вж. стабильный изотоп сетойчииый вж. сгa6нпьный изотоп иэcтcпии ж изстипия изотопный изотопен иэcтрcиии ж ИЗCTOCИUЙ изотропный изотропен нзофен изc'оcпрн изофрн м фарм азсфен, 1-фeнил—2-мр■'нn- аминипропан, Uh5-Ch2IH(CHj)NH(IHj) изофорон м шофиран, 3,5,5-трамртил- 2—циkлекрkCalН-l-OH. C7H10O иэcкннcпuн м изохииолип, C9H7N .закара ж изохора изексрнчрсннй еж. иэикcоный изохорный изо хсррн
151 имп ■зохроматнзм м азокромотизьм нзcкоометичреkнй нэcкоcмaтичрн изоцианат м нзопненат, RNCO м изспнанид, алкнлизипна- нна, нзcцнтоиn, кaр6илaмиm, RNiC и:зиинанин м изицнанин, етил рот (баг¬ рило) иэоинaнcиыB изоцианов иэоumkлmчреkиИ изсцнк^рн, кaр6ицикnрц иэcэвтрнcп м 2—метокси—4— (1 -ирcпeцип]-фeцcл, СНзСН:СНСбНз(ОСНз)ОН нзcэпрkтоиннын нзceпрkтренeн нэcэmгвпьпa ж изсенталпа изразец м нахла иэоaэuииый кахлрн изумруд м нзсмосc. смарагд, ВРз(А1, CrhSUOta изоэнтропа ж изceнгрcпa ЛК—излучРние с инфрачервено изnъчвa- НР Л-kнспитв ж Л-киселина, 2—амннс-5- цaфтип-7-сслфоkнеeпнне ЛК-лучн мн инфрачервени пъчн ЛК—область ж инфрачервено иРлврт uкиснтртраэдо м нкoзaтeтрaeдъо икосаэдр м .^^p/^ НК-пcтлcшрmнр с инфрачервено иcтп■ь- щене ЛКС-лучн мн ост. хикс лъчи, рентге¬ нова л^ча, Х-лъчн ЛК-спектр м инфрачервен спектър ЛК-спектрофотометр м инфрачервен спектрсфотсмртьр ил м тиня; кел, шлам активный активно тиня ено/ныВ внодне кал, анодна наша, аноден шлем гнидой саирcпрn, mn. тиня илистый тинест иллит м минер. нлит, XИДOCMCCkCBИ' ^^an м илсдин (антибиотик) ипcспcиц'e<ль м утейнин, келоутантел клъвант м минер. ил-онт ильменит м минер. алмена', железен (II) мр'aгнтaнaт, FeO. TiO2 mмьмрцcоутип м минер. ипмрнcрутнп имбнрь м пcдиоaнka (за напитки) от корените нх джuнджифип имезатин м амезотин, З-имннооксинсол, СвИбМ^ нмнд M нмнд ~ бария м бариев амнд, BaNH има/ тррмении м германиев (П) амнд, GeNH — ku^^^ нмнд, киселинен амнд — питни пuтирв амид, L12NH — о—сспьфон6рнэойmcB кислоты о—есп- фо6eцэuмиc, нмнд на о—еспфе6рm- зсрната киселина, захарин, C6H-so2Nhco I I —, фталевой кислоты фталимид, 1,3- изоивдcлдиcц, C6H-CONHCO I I — щаврпр-оB ннслсты оксалнмнс, ими/ на икеелcввтa киселина, C2HNO2 — янтарной кислоты ескциmнмнc, имид на янтарната киселина бутеннмие, NHCOCИ1CИ1CO I I имидазол м имидвзcп, нминозол, глаин- евпнц, 1 ,J-диaзоп, С-И-М нмн,двзс^лсиый имидазолов нмндaэопьныB вж. нмmдa^cпcвыB нмuдотоуииa ж нми/на грспa, /NH- труиa, свързана с киселинни остатъци нмндокислота ж еж. имннок!нрлота имидc..п м амидол, парсл, взел има/оэфн^ м еж. нминcэфио имнзнн м фарм. амнзан, тcфоcннл, нминоaмнн, К-(3-cимртuлaмицопои- пил)-имнцc,cиррнэил кедоcхлорид 1J9H14N1ИHCL нмнн м имин, RlHiNH или R