Автор: Гочев Гочо   Гочева Сийка  

Теги: български език   речник  

ISBN: 978-954 -02-0317-1

Год: 2009

Текст
                    РУССКО-БОЛГАРСКИЙ
СЛОВАРЬ


РУСКО-БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС РЕЧНИК РУССКО-БОЛГЛРСКИЙ БИЗНЕС- СЛОВАРЬ
Гочо Гочев / Сийка Гочева РуСкО- БЪЛГАРСКН Бизнес РЕЧНИК първо издание Наука и изкуство София, 2009
Гочо Гочев I Сийка Гочева Русско- БОЛГАРСКИЙ БИЗНЕС- СЛОВАРЬ первое издание е Наука и искусство София, 2009
РУСКО-БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС РЕЧНИК Първо издание Художник Кремена Филчева Технически редактор Теменужка Хаджииванова Коректор Ценка Колевска Излязла от печат през 2009 г. Печатни коли 72,50. Формат 32/70/100 Издател НАУКА И ИЗКУСТВО София 1000, пл. „Славейков“ 11 Тел.: 02/987-24-96 и 02/987-47-90 Е-таП: паик ii2@sisma-bg.com Предпечатна подготовка „Полистар“, София Печат „АБагар“ АД, Велико Търново © Гочо Недев Гочев, 2009 © Сийка Петкова Гочева, 2009 © Кремена Станчева Филчева - художник, 2009 © НАУКА И ИЗКУСТВО, 2009 18В№ 978-954-02-0317-1
ПРЕДГОВОР Предлаганият на вниманието на читателите Руско-българ¬ ски Бизнес речник има за цел оптимално описание на съвре¬ менната руска Бизнес лексика и възможно най-адекватния неин превод на Български език. Бизнес речникът не е чисто терминологичен речник. Той е опит да се състави двуезичен речник на професионалния Биз¬ нес език, който включва пет основни пласта лексика. 1. Специална терминология, т.е. лексика от теорията на пазарната икономика. Термините са строго дефинирани и уза¬ конени професионални наименования на Бизнес понятията и са известни на всички специалисти от Бранша: брокер Брокер, посредник, маклер по-рядко; дефляция дефлация (намалява¬ не количеството на книжни пари, намиращи се в обращение, за да се покачи стойността им); дефолт дефолт (неизпълне¬ ние на парично задължение или сделка); неустойка, просроч¬ ване; золотодевизньий златнодевизен; иидоссамент индосамент, джиро; пай 1) пай, дял, част; 2) вноска; соло-вексель соло-ме¬ нителница (менителница с подпис на едно лице). 2. Лексика от езика на всекидневното професионално оБ¬ щуване на суБектите на пазарната икономика, на хората, кои¬ то практикуват Бизнеса. Освен терминологията тя включва и думи от професионалния Бизнес жаргон: стрИжка жарг. мар- жа (разликата между покупна и продажна цена на ценни кни¬ жа); семенной капитал жарг. първоначален капитал. 3. Думи и съчетания от езика, чрез който суБектите на па¬ зарната икономика оБщуват с нейните оБекти - потреБители¬ те. Типичен пример е лексиката, свързана с рекламата, оБяви¬ те, търговията и т.н.: буклет рекламна дипляна; торговая скид- ка търговска отстъпка; оплата в рассрочку разсрочено пла¬ щане; скидка при платеже наличнмми отстъпка при плащане
6 в Брой; снижение цен намаление на цените; распродажа това- ров по низким ценам разпродажБа на стоки на ниски цени. 4. Лексиката на оБектите на пазарната икономика - хора¬ та. които ползват продуктите и услугите на Бизнеса. Този слой включва два типа думи: а) думи, навлезли от Бизнес терминологията в оБщонарод¬ ния език - Бизнес лексика, която е загуБила книжния си харак¬ тер: бизнес Бизнес; ваучер 1) вауче[ъ]р (документ,, доказващ плащане или отпускане на кредит)', 2) вауче[ъ]р. (индивидуа¬ лен) приватизационен Бон, инвестиционен Бон; 3) контролен талон; реклама реклама: страховщик заoaрахoвaтeл, застрахо¬ ващ. Б) думи, които имат отношение към Бизнеса, но са възник¬ нали и функционират в оБщонародния език.Това са простона¬ родни, разговорни и жаргонни думи, които се използват като синоними на официалните номенклатурни названия в Бизнес езика: базарить простонар. търгувам па дреБно; баиковец/мзг. Банков служител; капуста жарг. 1) пари; 2) щатски долари: ♦ белокочаииая - руБли; рубить -у. стричь -у изкарвам много пари: цветная ~ чужда валута; иксзлька търг.жарг. хикс елка (размер на дрехи ХЬ); лопнуть прен.разг. да фалира, пропадне. 5. Задължителната за професионалните езици неутрална и книжна лексика, тематично не свързана с Бизнес езика: давать/дать давам/дам; предоставям/предоставя; подавам/иодам; поднасям/поднеса; пращам/пратя; почасовой почасов, из¬ вършван на час, по часове; адекватность адекватност; пост- фактум IIOстфаkaум; репродуцировать [да) репродуцирам. въпроизвеждам/възпроизведа. Посочените слоеве очертават ядрото на Бизнес езика. Те¬ матично ядрото оБхваща лексика, свързана с понятията на па¬ зарната икономика, фирмата, мениджмънта, финансите и ин- форматиката. При разраБотката на речниковите статии осо¬ Бено внимание се отделя на основните ключови думи на Биз¬ нес езика (например: агент, агентство, акция, банк, вексель, ва- люта, заем, ценнше бумаги и т.н.), които се представят с възмож¬
7 но най-широка съчетаемост. Бизнесът като дейност, осъщест¬ вявана в различни сфери на реалния живот, предполага също използването на лексика от други сфери на оБщуване.Този факт наложи включването на лексика от такива сфери на човешка¬ та дейност, като промишленост; техника, физика: строителст¬ во; транспорт, селско стопанство; екология, Биология; полити¬ ка; право; статистика и др. ПодБорът на речниковия корпус се опира на две основни оценки: системна ценност и контрастивна ценност. Системната ценност се определяше най-вече въз основа на признака „упoтреБитoлноoт‘,‘ който се изясняваше чрез специ¬ ализирани издания и данни за функционирането на думите в рускоезичния интернет. Контраoтивната ценност на двуезичния речник, както е известно, има отношение към оБучаващата му функция в про¬ цеса на преподаване на чуждия език, дори когато в него преоБ¬ ладават чертите на пасивния тип речници (с изходен език, кой¬ то не е роден за адресата). Това предполагаше отчитането на редица осоБености, свързани преди всичко с различията в ези¬ ковите системи на руския и Българския език. ОБръщаше се внимание основно на семантичните и формално-граматични¬ те несъвпадения на руските думи и техните Български еквива¬ ленти. Стремежът Бе към удовлетворяване на потреБностите на адресата, който в случая е Българинът, ползващ и изучаващ руския Бизнес език. Речникът е предназначен както за практическа превода¬ ческа раБота, така и за оБучение на специалисти преводачи. Ще Бъде полезен справочник и в деловите контакти на Бизнес¬ мените и специалистите, раБотещи в оБластта на външната търговия и външноикономическите връзки, икономиката, фи¬ нансите, кредита и счетоводството, Банковото и дан ъчното дело, инвестициите, фирменото управление. Би могъл да слу¬ жи и като източник на материал за съпоставителни изследва¬ ния. „Руско-Български Бизнес речник" съдържа около 15 000
8 заглавни думи и над 30 000 словосъчетания, почерпани от най- новата руска и Българска периодика, специализирана литера¬ тура, справочници и речници. Речникът няма претенции за все- оБхватност и пълна изчерпателност, но той е полезен справоч¬ ник за практическа и учеБна раБота, който ще запълни поне една малка част от Бялото петно в съвременната руско-българ¬ ска лексикография.
ЗА СТРУКТУРАТА НА РЕЧНИКА I. ЗАГЛАВНА ДУМА 1. Заглавните думи в речника са болдирани. Подредени са по азбучен ред: абандон мор.застр. абандон (отказ от права и имущест¬ во). 2. Заглавната дума е една. Две (и повече) заглавни думи има при вариантите, които съвпадат по значение и превод, и тяхното включване в една статия не нарушава азбучния ред. Думите се съединяват чрез съюза „и“ (не болдиран): абонентньш и абонентский абонатен, абонаментен. 3. Заглавно място заема и видовата глаголна двойка: обналйчивать/обналйчить осребрявам/осребря (авизо, чек). 4. В отделни случаи на заглавно място се дават словосъче¬ тания: кзш зид кзрри кеш снд кери (едновременна покупка на един финансов инструмент и продажба на фючърсен контракт на същия инструмент; магазин за продажба на едро в малки количества). 5. Отделни заглавни думи не се превеждат и служат за въвеждане на устойчиви съчетания: надгробньш: ~ памятник надгробна плоча (рекламно съоб¬ щение в пресата с подробности по нова емисия или заем с имената на гарантите, мениджърите и др. лица). 6. Омонимите се представят в отделни речникови статии и се обозначават с арабски цифри отгоре отдясно: править1 1) управлявам, карам, насочвам; 2) управлявам, ръководя. править2 поправям,коригирам. 7. Заглавната дума е в изходна форма: съществителните имена в им. падеж ед.ч. и в мн. ч. за съществителни, които не се употребяват или рядко се употребяват в ед.ч.; прилагателните
имена в им. падеж м. р. ед. ч. в пълна форма; глаголите в не¬ определена форма. II. ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА В речника частично са отразени три основни граматични категории: а) за имената: род Си., ж., ср.), число (ед., мн, без мн.) и неизменяемост (нескл.)\ Б) вид за глаголите (несв, св.). Родовата принадлежност и числовата характеристика задължително се посочват при суБстантивираните прилагател¬ ни и причастия: багажньш 1) Багажен: 2) същ.м. -ьй железничар магази- нер; 3) същ.ж. -ая Багаж, гардероБ на гара. В останалите случаи числото се посочва: а) ако числовата форма променя значението: ассигнование 1) асигниране (отпускане на средства, фи¬ нансиране, кредитиране)' 2) мн. -ия средства (отпуснати за нещо), суБсидии. Б) ако думата или значението се употреБява само в ед, ч.: хлеб 3) безмн. жито, зърнени храни. в) ако формата за ед. ч. има рядка или по-рядка употреба: чарть, ед. чарт рядко графики и диаграми, използвани за отчитане и прогнозиране на цените на пазара. г) ако формата за мн. ч. има преимуществена употреБа, в заглавната дума с окончанието за мн.ч. в доБавящи скоБки: атри бут(ь) атр и Бут( и).
11 III. СТИЛИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Последователно се отБелязва стилистичната характери¬ стика на думите, отнасящи се към информатиката, информа¬ ционните технологии и интернет (инф.), разговорната (разг.), простонародната (простонар.), жаргонната (жаргф ироничната (ирон.) и пренеБрежителната (пренебр.) лексика. фаворит жарг. фаворит (корпорация или фирма, която има по-големи шансове от други фирми да получава печалба). 2. Посочва се стилистичната характеристика на специфич¬ ни термини: лимйт-брдер борс. лимит ордер. 3. С Бележка се съпровожда преносната употреБа: цельньй 1) цял, монолитен; 2) неразрсден, натурален, пълноценен; 3) прен. цялостен, единен, нераздвоен. 4. Принадлежността на другите думи към различните сфе¬ ри на употреБа се отБелязва, ако е нужно тази употреБа да се разграничи от функционирането на думата в оБщонародната реч: авария 1) техн. авария, повреда; 2) мор.застр. авария (щети от злополуки при корабоплаване). 5. Не се посочва стилистичната принадлежност на думите, чиито значения и превод ясно сочат принадлежността им към определен лексикално-стилистичен пласт’: смета план-сметка, сметка; изчисление, пресмятане, вкладной влогов. гарант гарант, поръчител. IV. ГРАМАТИЧНИ И СТИЛИСТИЧНИ БЕЛЕЖКИ 1. Стилистичната и граматичната Бележка се разполагат: а) след заглавната дума: сайт инф. сайт. Б) след номера на значението:
12 спекуляция 1) спекулиране; 2) търг, спекула; спекулация; 3) спекулация, спекулативна сделка; Борсова игра. в) след словосъчетанието в речниковата статия: лестница ... иерархическая - прен. йерархична стълБа. г) след глаголните двойки: ужесточать/ужесточйть разг, правя/направя по-строг, по- решителен; ожесточавам/ожесточа; засилвам/засиля. Бележка: При наличие на стилистичен вариант на видова¬ та двойка Бележката се дава след варианта: удобрять и удабривать разг. /удобрить наторявам/наторя. д) след превода: бумага1 1) хартия; 2) мн. -и документ(и), книжа; 3) мн. -и фин. книжа, книги, книга ед. рядко. 2. При названията на лицата от мъжки и женски пол сти¬ листичните Бележки се дават поотделно след всяко от назва¬ нията: фальсификатор кн/ггсс|фалььификаторша разг. фалшифи- катор/фалшификаторка. председатель||председательница разг. и председательша простонар. председател/председателка. 3. При наличието на граматична характеристика стилис¬ тичните Бележки се разполагат след нея: дар 1) подарък, дар; 2) дарБа, талант, спосоБност, заложБа; 3) мн. -ь1 жарг. рушвет, подкуп; Бакшиш. V. РКЧНИКОВА СТАТИЯ НА НАЗВАНИЯТА НА ЛИЦАЪ\ ОТ МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ПОЛ 1. Названия на лицата от мъжки и женски пол се даваз' в една статия, поставят се в началото й според азБучния си ред и се отделят със знака ||: покупатель покупательница купувач/купувачка. подсудимая подсудимьш подсъдима/подсъдим. 2. Названията за лица не стоят в началото на статията, ако
13 са производни от прилагателни или причастия, които имат и други значения: нйщий 1) много Беден; 2) нйщийЦнищая просяк/просякиня. 3. Ако думите за лица са многозначни, след значенията на първото название се изписва второто със своите значения: папирбсникЦпапирбсница 1) раБотник/раБотничка в цига¬ рена фаБрика; 2) разг. продавач/продавачка на цигари. 4. Ако заглавните думи имат други значения, освен за лице, мъжкото и женското название се дават в рамките на отделни значения, а след номера на другите значения се поставя Бележ¬ ка за рода (м. или ж.): редактор/редакторша разг. 1) редактор/редакторка; 2) м.инф. редактор (програма за редактиране и запазване на тек¬ стови. файлове, графики). хозяин||хозяйка 1) соБственик/соБственичка, притежател/ притежател ка, господар/господарка; 2) стопанин/стопапка, до- макин/домакиня; 3) прен. господар/господарка; 4) хазаин/хазай- ка, наемодател/наемодателка; 5) м..жарг. началник, директор, завеждащ. 5. Илюстративните примери са само в м.р.: представйтель||представйтельница представител/предста¬ вителка; коммерческий - търговски представител; полномоч- ньш - пълномощен представител. 6. Превод: 6.1. Българските съответки се дават в реда, в който са за¬ главните думи; мъжките и женските названия се отделят със знака /: законодательНзакооюдательницазаконодател/законодател- ка. 6.2. Ако в Българския език отсъства едното от названията, съответката се придружава с Бележка за рода: грузчик||грузчица хамалин м., носач/носачка, товарач/то- варачка. 6.3. При отсъствие на съответки в Българския език се из¬
14 ползват описателните преводи с човек и жена: халтурщик /л/зг.Цхалтурщица разг. 1) човек/жена, припе- челващ(а) странично; 2) лош раБотник/лоша раБотничка. палогоплатСльщик||палогоплатсльщица данъкоплатец/ жена данъкоплатец. VI. РЕЧНИКОВА СТАТИЯ НА ГЛАГОЛИТЕ 1. Видовата двойка като заглавна единица включва на първо място формата за несв. вид. След нея, отделена със знак / с формата за св. вид. Отделно глаголите от св. и несв. вид са заглавни само в случаите, когато липсва форма от съответния вид: перекачивать/перекачать прен. 1) изномпвам/изпомпя. прехвърлям/прехвърля; 2) инф. изтег -лям/изтегля. переоборудовать да преоБорудвам. преоБзаведа, да рекон¬ струирам. да модернизирам. плотпичать дърводелствам. 2. Ако формите за несв. или св. вид са две и повече, те се дават след по следния начин: накапливать и пакоплять/накопйть спестявам/спеетя. на- трупвам/натрупа.чц^чъБги^ам^/^-ьБера (в голямо количество). падать/пасть и упасть (с)пада/(с)падне. намалява/намалее. понижава се/понижи се. паковать 1) запаковать [да] опаковам; 2) упаковать да] опаковам, [да] пакетирам; 3) запаковать и упаковать инф. [да ) компресирам, свивам/свия. сгъстявам/сгъстя. сБивам/сБия. 3. Ако глаголът има значение, което няма съответствие от св. или несв. вид, в съответното значение се отБелязва несв.. или св.: помещаться 1) поместиться настанявам се/настаня се, ся- дам/седна. разполагам се/разположа се; 2) поместиться поБи¬ рам се/поБера се. влизам/вляза, съБирам се/съБера се; 3) несв. намирам се. помещавам се.
15 4. При двувидовите глаголи, оБразуващи двойка с глагол от св. вид, в която те имат значение само на несв. вид, се изпис¬ ват Бележките несв.. и св.: заимствовать несв. и се./позаимствовать [да] заимствам, за- емам/заема, усвоявам/усвоя, послужвам си/послужа (си). 5. Двувидовите глаголи, които могат да оБразуват двойка с глагол от несв. вид се отразяват от двете страни на знака /: стьковать и итьIкбвьIвать/итьIковать наставям/наставя, съединявам/съединя плътно краищата (на два предмета). 6. В превода се дават Български видови двойки или Българ¬ ски съответки в 1 л. ед. ч. сег. вр. или в 3 л. ед. ч. сег. вр. (за Безличните глаголи и значения): убьвать/убьЬть 1) намалява/намалее, спада/спадне. понижа¬ ва се/понижи се (равнище на вода); 2) намалява/намалее, ста- ва/стане по-малък (наличният персонал): 3) напускам/напусна. отивам си/отида си. заминавам/замина; отпадам/отпадна. прорабатьгеать/прораббтать ...3)раБотя/пораБотя известно време. 7. В превода се използва да-формата за глаголите от св. вид в следните случаи: а) при двувидовите глаголи, като при невъзвратните се отБелязва в квадратни скоБки: абонировать [да] аБонирам (получавам/получа право за ползване на нещо). газифицировать [да] газифицирам, преминавам/лремина на газово отопление. абонироваться аБонирам се/да се аБонирам: записвам се/ запиша се (да посещавам нещо). Б) при глаголите, които се употреБяват само в св. вид: перезимбвьвать/перезимовать да презимувам. прекарвам/ прекарам зимата.
16 VII. ПРЕПРАТКИ 1. Препратката се отБелязва с вж. разбалансировка вж. разбаланиИрованиеl 2. Препратка не се прави, ако синонимите (вариантите) следват по азБучен ред един след друт, в такъв случай те се подават в една статия: раскраивать/раскройть разкроявам/разкроя. раскрой и раскройка 1) разкрояване,разкройване;2) крой¬ ка, модел. раскрутить вж. раскручивать. 3. Не се прави препратка и при названията на лица и при глаголните двойки, ако не се нарушава азБучият ред: пиарство пиарство. пиарщикЦпиарщица пиар/пиарка. пик пик, връх, връхна точка, скок. разбазаривание разг. разпиляване, прахосване, пропилява¬ ме, пилеене. разбазаривать/разбазаритьразг. разнилявам/разпилея, пра- хосвам/прахосам, пропилявам/пропилея, разпродавам/разпро- дам на Безценица. разбалансирование разБалансиране; нарушение на Балан¬ са, на равновесието. 4. При препратките вътре в статиите заглавната дума не' се изписва: облигация оБлигация:... голая ~ вж. необеспечс^иная 5. При препратките към съчетания от статиите се изписва заглавната дума и в скоБи се дава съчетанието: прима вж. премия (змиссионная 6. Ако глаголът от св. вид оБразува видова двойка с два и повече глагола от несв. вид, се дава препратка в една статия (в азБучен ред): продлить вж. длить и продлевать.
17 VIII. УСТОЙЧИВИ СЪЧЕТАНИЯ Устойчивите съчетания се отБелязват със знака ♦ и се раз¬ полагат в края на речниковата статия или преди руБриката за сложни думи: целость цялост, непокътнатост; ♦ в -и и сохранности запа¬ зен, непокътнат. бизнес Бизнес; бартернмй ~ Бартерен Бизнес;... венчурнмй ~ рискован Бизнес;... частнмй - частен Бизнес; злектроннмй - електронен Бизнес; ♦ челночнмй ~ куфарна търговия; ■ бйзнес- ассоциация Бизнес асоциация; бйзнес-вещание Бизнес предава¬ не; бйзнес-вйза Бизнес виза;... IX. СЛОЖНИ ДУМИ 1. Сложните думи Без съединителна гласна (с полуслято писане) се отБелязват със знака ■ и се разполагат в края на статията след илюстративните примери и устойчивите съче¬ тания: факс факс;... ■ факс-аппарат факсимилен апарат; факс- бумага факс хартия; факс-машина факсимилна машина; факс- модем факс-модем; факс-связь факсова връзка; факс-установ¬ ка факсимилно устройство, факсимилна уредБа. товар стока, стоки; бакалейнме -ь Бакалски стоки; бирже- вме -м Борсови стоки; ... штучнме -м Бройни стоки;... ♦ мяг- кий товар жарг. 1) меки суровини (селскостопански продук¬ ти като кафе, памук, захар и др.); 2) инф. софтуер; ■ товар- дополнение допълваща стока; товар-заменйтель стока замес¬ тител; товар-новйнка нов вид стока, нова стока; товар-подки- дмш търг.жарг. стока менте; товар-субститут стока суБсти- тут (заместител). 2. В отделни случаи аБревиатурните думи с начални еле¬ менти от типа на гос... тех... се оБединяват в една речникова статия:
18 тех ... съкр. от технический технически;... техобслужива- ние техническо оБслужване; техосмотр технически преглед; те- хотдел технически отдел'.техпаспорт технически паспорт; тех- персонал технически персонал :техпомощь техническа помощ: техпроект технически проект; техпромфинплап технико-про- изводствен и финансов план;... видео... първа част на сл. думи (относящийся к видеосиг- налам и видеозаписи) видео... {който се отнася за видеосиг¬ нали и видеозапис); видеодиск видеодиск: дигитальнмй - (ди- види) дигитален видеодиск (дивиди); цифровой - цифров, ди¬ гитален видеодиск. X. УДАРЕНИЕ 1. Ударение се поставя на заглавната дума: кредит кредит’...; кредит кредит2... 2. Две ударения на една и съща дума (форма) се поставят, ако ударението е вариантно: диспашер диспашер, диспашьор. 3. Не се поставя ударение на едносричните думи: файл 1) инф. файл; 2) джоБ, класьор (папка). 4. На Българските думи ударението се отБелязва само в случаите, когато тряБва да се различат съвпадащи словофор- ми: осповмваться/осповаться 1) основава се/основе се. с• изда¬ ва се/създаде се: 2) заселвам се/заселя се, настанявам се/паста- ня се; 3) несв. основавам се, Базирам се, оБосновавам се. XI. ВАРИАНТИ 1. Фонетични, прооизносителни и ортографични варианти се отБелязват с Буква или Букви, които се поставят: а) в квадратни скоБки, когато заменят стоящата[ите] пред
19 тяхБуква[и]: внутризаводский[ой] = внутризаводский и внутризавод- ской. Б) в кръгли скоБки, когато Буквата[ите] се добавя(т): мотрис(с) а = мотриса и мотриса. 2. ИзБорът на варианти и тяхното включване в речника се определя основно от фиксираното в „Полньш злектронньш орфографический словарь русского язька под редакцией В. В. Лопатина - §гато1а.ги; и „Речник на новите думи и значения в Българския език” под оБщата редакция на Е. Пернишка, С., 2001.
20 СЪКРАЩЕНИЯ авт. - автомоБилно дело без мн. - думата се употреБява само в ед. число. бизн. - Бизнес биол. - Биология боре. - Борсово дело вж. - виж вис. - висок стил вкл. - включително геогр. •- география геол. - геология дипл. - дипломация ед. - единствено число ел. - електрически ж. - женски род жарг. - жаргонна дума жп - железопътен застр. - застрахователно дело зем. - земеделие зн. - значение (не италик) икон ■ - икономически инф. - информатика, информа¬ ционни технологии и интернет ирон. - иронично ист.- история канц. - канцеларска дума книж. - книжовна дума л. - лиБо .и - метър (Без точка) м. - мъжки род мат. - математика мн. - множествено число мор. - морско дело нар. - наречие неодобр. -неодоБрително несв. - несвършен вид нескл. - несклоняемо съществи¬ телно обикн. - оБикновено общ.-полит. - оБществено-по¬ литически ост. - • остаряла дума пен. - печатарство полит. - политически прен. - преносно пренебр. - пренеБрежително прил. - прилагателно име простонар. - простонароодна Дума разг. - разговорна дума св. - свършен вид сел. - селскостопански ср.- среден род стат. - статистика строит. - строителен счет. - счетоводство същ.. - като съществително име техн. - технически трансп. - транспортен търг. - търговски физ. - физика филос. - философия фин. - финансов фот. - фотографски тег. - шеговито юр. - юридически
21 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 1. Английско-Български речник. С., 1995. 2. Английско-Български речник. В.Търново, 1996. 3. Английско-Български/Българско-английски търговско-ико¬ номически речник. В.Търново, 1991. 4. Английско-Български учеБен речник по икономика. С., 1994. 5. Ангов К. Речник. Банкови термини. С., 1994. 6. Антонов Н. Речник. Нови и най-нови думи в Българския език. С., 1994. 7. Арутюнова Ж.М., Новикова Е А., Сахадзе С. Е Русско-фран- цузский словарь. Язьж прессьг Политика. Зкономика. Право. М.,1995. 8. „Ассистснт-Слов-рь Проф“ - Ьир://уа5.уипа.ги/. 9. Бабов К., Въргулев А. Тематичен руско-Български речник. С., 1962. * 10. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковмй зкономический и финансо- вьш словарь в 2-х томах. М., 1994. 11. Боева Б., Бозукова Б., Леков Л., Мутафчиев 11. Многоезичен практически речник по външна търговия. С., [1995]. 12. Бонджолова В., Петкова А. Речник на новите думи в съвре¬ менния Български език. В.Търново, 1999. 13. Български тълковен речник. Ред. Д. Попов, С., 1994. 14. Георгиев Г., Велинов Л. Юридически речник. С, 1995. 15. Ермоленко С.Я., Ермоленко В.1., Ленець К.В., Пустовин Л. О. Новий роеШеьkо-уkраШсьkuй словник-довщник. Ки!в. 1996. 16. Ефтимов П. Търговски речник. Варна. 1993. 17. Икономикс. Отг. ред. С.Савов. С., 1993. 18. Илчев Ет.., Иванова Е.С., Нечаева И.М., НиколоваЛ.П. Френ¬ ско-руско-български икономически речник. Свищов. 1991. 19. Книга делового человека. Под ред. ЕА.Краюхина и З.С.Ми- наева. М., 1993. 20. Комлев Н.Г Словарь новьх иностранньх слов. М., 1995. 21. Коммерческий словарь. Под ред. А.Н.Азрилияна. М., 1992. 22. Краткий словарь современньх понятий и терминов. Под ред.
Т1 В.А.Макаренко. М., 1995. 23. Крумова-ЦветковаЛ.^оролеева М., Холиолчев X. Речник на съкращенията в Българския език. С., 2003. 24. Крупное В. И. Русско-английский Бизнес-словарь.М., 2005. 25. ЛозовскийЛ.Ш., Райзберг Б.А., Яа/нновскпй А. А. Универсаль- ньй Бизнес-словарь. М.. 1997. 26. МаринкеваД. Английско-български тълковен речник. С.. 1992. 27 Мокиенко В.М., Никитина ТГ Большой словарь русского жаргона. Санкт- ПетерБург, 2000. 28. Муцевска Е. Немеки за делови контакти. С., 1993. 29. Надель-Червинская М.А., Червинский П.Н. Большой тол- ковьш словарь иностранньх слов в 3-х томах. Ростов-на-Дону. 1995. 30. Немецко-русский финансово-кредитний словарь. Под. ред. А.Е.Завьялова, М., 1992. 31. Несторова П. Търговско-правен справочник. С.. 1992. 32. Новье сокращения в русском язь1ке. М., 2000. 33. Новьш словарь сокращений русского язька. Под ред. Е.ГКо- валенко. М.,1995. 34. Одереми Д.А., Бакаре Х.А. От А... до ...Я. ОБ акциях и фондо- вьх Биржах, Харьков, 1992. 35. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковьш словарь русского язь- ка. М., 1999. 36. Орлов С. Б. Современньй англо-русский словарь по вьчисли• тельной технике. М., 2000. 37 Пернишка Е, Благоева Д., Колковска С. Речник на новите думи и значения в Българския език. С., 2001. 38. Пихлак А. Англо-русский коммерческий словарь. М., 1994. 39. Полньш злектронньш орфографический словарь русского язька под редакцией В. В. Лопатина - »гатоМа.ги 40. Пономарев В.Т. Бизнес-сленг для "новьх русских’.’Донецк. 1996. 41. Попов Д. Финанси и кредит. С., 1992. 42. Райзберг Б.А.,ЛозовскийЛ.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ- ньй зкономический словарь. М.,2002. 43. Речник на Българския език, 1-12 том. С., 1977 - 2004. 44. Речник на чуждите думи в Българския език. Отг. ред. С. Ил-
23 чев. С., 1992. 45. Рубрикон. Круснейший знциклоседический ресурс интерне¬ та - 1Шр://\у\ууу.гиЬпсоп.согт/. 46. Русско-английский толковьпй словарь международньх финан- совьх, валютньх, биржевьх терминов и сонятий. М, 1992. 47. Руско-български речник в два тома. Ред. С. Влахов, Г А.Тагам- лицка. С., 1985. 48. Руско-български политехнически речник. С.-М., 1976. 49. Руско-български фразеологичен речник. Ред. С.Влахов. С.-М., 1980. 50. Синклер А. Большой толковьпй словарь комсьютерньх тер¬ минов. М., 1999. 51. Словарь иностранньх слов. Актуальная лексика.Толкования. Зтимология. Под ред. А.В.Бобровой. М., 1999. 52. Словарь русского язька в 4-х томах. М., 1981-1984. 53. Словарь современного русского литературного язька. 1-4 т. М.. 1991-1993. 54. Словарь страховьх терминов. Под ред. Е.В.Коломина, В.В.Ша- хова. М..1992. 55. Словарь терминов современного средсринимагельства. Под ред. В.В.Морковкина. М., 1995. 56. Солганик Г.Я. Толковьпй словарь. Язьк газеть, радио, телеви- дения. М., 2002. 57. Станилова В. Българско-италиански тьрговско-икономиче- ски речник. В.Търново, 1994. 58. Стоянова Д, Божилова И, Христова Р Немско-български икономически речник. С., 1993. 59. Стоянова Д., Божилова И, Христова Р. Българско-немски икономически речник. С., 1994. 60. Тараненко А.А, Брицшн В.М. Русско-украинский словарь для деловьх людей. Киев, 1992. 61. Тихонов А.Н, Тихонова Е.Н., Тихонов С.А., Чупатева О.М., Зуева М.Ю. Комслексньй словарь русского язька. М..2001. 62. Толковьпй словарь русского язька конца XX в. Санкт-Петер- бург, 1998. 63. Търговски закон.Търговски сделки. С., 1996. 64. Учебньпй словарь сочетаемости слов русского язька. Под ред.
24 П.Н.Денисова, В.В.Морковкина. М., 1978. 65. Фенерджиев Л., Байнова К, Петков В., Недков Н. Ком¬ пютърът в офиса и у дома. С., 1995. 66. Финанси и долги. Толковьш словарь Всемирното банка. Под ред. М.Е.1уба. М., 1997. 67 Финанси и инвестиции. Англо-русский/русско-английгский толковьй словарь. М., 1995. 68. Финанси. Оксфордский тглковий словарь. Англо-русский. Ред. Е.В. Антонова, Д.М.Носов. М„ 1997. 69. Французско-русский зкономический словарь. М.. 1995. 70. Христова Б, Тодоров Н. Тълковен речник по изчислителна техника и електронна обработка на данни. С., 1992. 71. Цанев X, Хаджистойчева А. Речник по пазарна икономика. С, 1992. 72. ЧмельА. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов. М.. 1998. 73. Щайнер И, Валентин Р \У1пс1ом/5 95. С., 1998. 74. Знциклопедический словарь бизнесмена. Под ред. М. И. Мол- дованова. Кишинев, 1993.
абандон мор.застр. абандон (отказ от права и имуще¬ ство}, - в страховании абандон в застраховането, абгрейд вж. апгрейд. абгрейдить вж. апгрейдить. аболиционизм аболициони- зъм (обществено движе¬ ние за премахване на закон, традиция и др.). аболиция аболиция (отменя¬ не на закон,, решение). абонемент абонамент (право за ползване на нещо; доку¬ мент за такова право); годовой - годишен абона¬ мент; ~ на пользование телефоном абонамент за ползване на телефон. абонементньий абонаментен. абонентЦабонентка абонат/ абонатка, притежател/при- тежателка на абонаментно право; иногородний - из¬ вънградски абонат; - теле- фонной сети телефонен абонат. абонентньй и абонентский абонатен, абонаментен, абонированшьй абониран, абонировать [да] абонирам (/1 олучавам/получа право за ползване на нещо). абонироваться абонирам се/ да се абонирам; записвам се/запиша се (да посеща¬ вам нещо). аброгация аброгация (отме¬ няне на закон или решение, пълна замяна на старо споразумение с ново). абсентеизм абсентеизъм (ад¬ министративно неподчи¬ нение; масово неучастие в избори; форма на собстве¬ ност, при която собстве¬ никът е отделен от земя¬ та); земледельческий - земеделски абсентеизъм. абсентсйст полит, абсентс- ист. абсолютньй абсолютен. абсолюция абсолюция (оп¬ равдателно решение на съд). абсорбция абсорбция, поглъ¬ щане (на по-малко пред¬ приятие от по-голямо). авалист авалист (поръчител по менителница). авалировать поръчителствам, аваль а вал (менителнично поръчителство); банков- ский - банков авал.
авальиий 26 овальний авалов. аванс аванс; - арендной пла¬ ти аванс на арендно запла¬ щане; банковский ~ банков аванс; бюджетний - бюд¬ жетен аванс; внеплановий - извънпланов аванс; ви- данний - даден, отпуснат аванс; годичние -ь годиш¬ ни аванси; денежний - паричен аванс; - на коман- дировочние расходи аванс за командировъчни разхо¬ ди; - наличними аванс в брой; натуральний - нату¬ рален аванс; отчетний * отчетен аванс; погашен- ний - погасен аванс; под - срещу аванс; подотчетний - аванс на отчет; - под то¬ вари аванс срещу стоки;- покупателя аванс на купу¬ вача; - при импорте про¬ дукции аванс при внос на продукция; стопроцентшьй - стопроцентов аванс; - фрахта аванс на навло, на фрахт; фрахтовьй - фрах- тов аванс; целевой - целе¬ ви аванс. аванс фрахт търг, аванс на¬ вло, аванс фрахт. авансирование авансиране: ~ бизнеса авансиране на биз¬ неса: взаимное - взаимно авансиране; денежное - парично авансиране; долго- срочное - дългосрочно авансиране: ежемесячное - ежемесечно авансиране; - заработной плати аванси¬ ране на работна заплата: - капитала авансиране на капитал; краткосрочное - краткосрочно авансиране: кредитное - кредитно авансиране; - натурой авансиране в натура; - пла¬ тежното оборота авансира¬ не на платежния оборот; - предприятий авансиране на предприятия; производить - авансирам: - производст- венних затрат авансиране на производствени разходи; скрьггое - скрито аванси¬ ране; - фонда капитальних вложений авансиране на фонда за капитални вложе¬ ния. авансированний авансиран, авансировать несв. и со./за- авансировать [да] аванси¬ рам, давам/дам аванс, пред- п л а ща м/н ре д ил атя. авансироваться авансирам се/ да се авансирам. авансовий авансов, авансодатель авансодател. авансодержатель авансод • ьр-
Т/ авиасалон жател. аваисополучатель авансопо- лучател. аварийно-спасательний ава¬ рийно-спасителен. аварййность аварийност. аварийний авариен. авария {)техн. авария, повре¬ да: 2) мор.застр. авария (щети от злополуки при корабоплаване). - в пути авария по пътя: генераль- ная - обща авария; - груза авария на товар; малая - малка авария: морская ~ морска авария; общая * мор. обща авария; потер- петь -ию претърпя авария; производственная - произ¬ водствена авария; пусковая - пускова авария: свобод¬ но от частной -ни мор. ос¬ вободено от частна авария: транспортная ~транспорт¬ на авария; частная - мор. частна авария. авераж осредняване(изчисля¬ ване средната стойност на група величини, напр. на разходи или приходи; борс. закупуване или продаване на определен вид стоки или акции на различни цени в различно време). аверс аверс (лице на монета или медал). авиагавань летище, асродрум. авиагрузовой който е свързан с въздушна карготовари- телница. авиазавод авиозавод. авиакомпапия авиокомпания, авиаконструктор авиоконст- руктор. авиалайнер авиолайнер, въз¬ душен лайнер. авиалшшя авиолиния, въз¬ душна линия. авианакладная авиотовари- телница, въздушна товари¬ телница: -, подтверждаю- щая отгрузку товара въз¬ душна товарителница,пот¬ върждаваща товаренето и изпращането на стоката. авиаперевозки авиопревози: грузовие - товарни авио- превози; чартерние - чар¬ търни авиопревози. авиаподкбрмка наторяване, торене със самолет. авиапочта авиопоща, въздуш¬ на поща; висилать -ой из¬ пращам с авиопоща. авиапромишленность авио- нромишлепост. авиационна промишленост. авиасалон авиосалон (между¬ народна изложба на ново¬ стите в самолетострое-
28 авиассрвис нето). авкасервис обслужване на са¬ молетни пътници. авиастроение авиостроител- ство. авиатехника авиотехника; авиационна, самолетна тех¬ ника. авиатранспорт авиотранс- порт, въздушен транспорт, авиатранспортишй авио¬ транспортен, въздушно- транспортен. авиатрасса авиотрасе, авиоли¬ ния, въздушен път, авиаци¬ онен маршрут. авиатрсст авиационен тръст, авиахимплощадка самолетна площадка за товарене на пестициди. авиационний авиационен, авиация авиация; граждан- ская - гражданска авиация; морская - морска авиация; почтовая - пощенска авиа¬ ция; санитарная * санитар¬ на авиация;сельскохозяй- ственная - селскостопан¬ ска авиация; торговая - търговска авиация; транс¬ портния - транспортна авиация. авизированний авизиран. авизировать [да] авизирам (уведомявам за извършени финансови или стопански операции). авизний авизен. авизо авизо (уведомително писмо за извършени фи¬ нансови или стопански операции); банковское - банково авизо; входящее - входящо авизо; дебетовое - дебитно авизо; инкассо- вое - авизо за инкасо; ис- ходящее - изходящо ави¬ зо; кредитовое - , кредит- ное - кредитно авизо; - об акцепте авизо за акцент; - об откритии аккредитива авизо за откриване на акре¬ дитив; - о начислении про¬ центов авизо за начисля¬ ване на лихви; - о платеже авизо за плащане; почто- вое - пощенско авизо; предварительное - предва¬ рително авизо; срочное - срочно авизо; телеграфите - телеграфно авизо; товар- ное - стоково авизо; тор- говое - търговско авизо; фальшивие - фалшиви авизо; фиктивное - фик¬ тивно авизо. авизование авизиране; - до- кумеитарного аккредитива авизиране на документарен акредитив.
29 автомат авиздванниш вж. авизирован- ний. авизовать вж. авизировать. авйста и а.вйста фин. ависта, а.виста (да се изплати при предявяване - надпис върху полица, чек или превод). автаркия автаркия (икономи¬ ческа политика за стопан¬ ско обособяване и самоза¬ доволяване). автобаза автобаза, автобйзнес автобизнес, автобйржа автоборса. автовладелец собственик на автомобил. автовокзал автогара, автовиставка автоизложба. автогужевой който е предназ¬ начен за автомобилен и коларски транспорт. автодйлер автодилър. автодорога автомобилен път; кольцевая - околовръстен автомобилен път'. автодорожннк специалист по строителство и експлоата¬ ция на автомобилни пъти¬ ща. автодорожний пътен, шосе¬ ен. автозавод автозавод, автомо¬ билен завод. автозавбдский[бй] автозавод- ски. автозаправка зареждане на автомобили с гориво. автозапчасти резервни авто¬ части. автокамера вътрешна авто¬ мобилна гума. автокар I) автокар, мотокар; 2) моторна дрезина. автокаско застр. автокаско. автокладбище автогробище. автдкдлдппа автоколона. автокбмби вид комбинирана застраховка на превозни средства. автокомпьЮтер автокомпю- тър (в автомобил). автокондиционер автоклима- тик (в автомобил). автокосметика автокозмети- ка. автокража автокражба. автолетучка разг. автомобил за подвижен технически ремонт. автомагазйн автомагазин, автомагистраль автомагист¬ рала. автомастерская автоработил- ница, подвижна ремонтна работилница. автомат автомат; - для сня- тия денег автомат за тегле¬ не на пари; жетонний ~ же- тонен автомат; игровой - игрален автомат; копиро-
автоматизация 30 вальний - копирен авто¬ мат, ксерокс: монетний - монетен автомат; - по про- даже розничних товаров автомат за продажба на стоки на дребно; счетний - сметачен, броячен авто¬ мат; торговий - търговски автомат: ♦ банковский ав- томат-кассир банкомат. автоматизация автоматиза¬ ция, автоматизиране; - бан- ковских операций автома¬ тизация на банкови опера¬ ции; гибкая - гъвкава ав¬ томатизация; - информа- ционной системи автома¬ тизация на информацион¬ ната система; комплексная - комплексна автоматиза¬ ция; малая - малка авто¬ матизация; - оборудования автоматизация на оборуд¬ ването; - ногру^зочно-раз- грузочних работ автомати¬ зация на товарно-разтовар¬ ните работи; проводить -ию извършвам, осъществявам автоматизация; - производ¬ ства автоматизация на про¬ изводството: - учета авто¬ матизация на отчетността. автоматизирование автомати¬ зиране. автоматизированний автома¬ тизиран, автоматизировать [да] авто¬ матизирам. автоматизироватБся автома¬ тизирам се/да се автомати¬ зирам. автоматика автоматика; внед- рять -у внедрявам автома¬ тика; конторская - канце¬ ларска автоматика; злек- тронная - електронна ав¬ томатика. автоматичсский и автома- тичний автоматичен, авто¬ матически. автомафия автомафия, автомашина автомобил, автомеханик автомеханик, автомобилестроенне автомо¬ билостроене. автомобилестроит^л^ь^ний ав- томобилостроителен. автомобиль автомобил, ками¬ он, кола; большегрузний - тежкотоварен автомобил: тежкотоварна кола; боль- шетоннажний - голямото нажен автомобил; голямо- тонажна кола; - большой грузоподъемности тежко¬ товарен автомобил; тежко¬ товарна кола: грузовой - товарен автомобил; товар¬ на кола; легковой - лек автомобил, лека кола; ма-
31 авторитет логрузний - лекотоварен автомобил; лекотоварна кола; - малой грузоподъ- емности, малотоннажний - малотонажен автомобил; малотонажна кола. автомобильний автомобилен, автомойка автомивка, автомбрг автоморга. автономия автономия, само¬ управление; бюджетная ~ бюджетна автономия; ри- ночная ~ пазарна автоно¬ мия: тарифная ~ тарифна автономия: финансовая - финансова автономия; хо- зяйственная - стопанска автономия: зкономическая - икономическа автоно¬ мия. автономность автономност, автономний автономен, автоответчик телефонен се¬ кретар; цифровой - циф¬ ров телефонен секретар; ■ автоответчик-факс теле¬ фонен секретар-факс. автопарк автопарк, автомоби¬ лен гараж. автоперевозка автопревоз. автопередвйжка вж. автомас- терская. автопилот автопилот: дви- гаться па -е движа се на автопилот. автдпогрузчик автотоварач, самотоварач. автопоезд автовлак (автомо¬ бил с прикачени към него ремаркета). автопокришка външна авто¬ мобилна гума. автопредприятие автотранс¬ портно предприятие. автоприцеп авторемарке, ав¬ томобилно ремарке. автопрокат рент-а-кар (авто¬ мобили под наем). автопроминиленник ръково¬ дител, собственик на пред¬ приятие от автомобилната промишленост. автопромишленность авто¬ мобилна промишленост. автор автор; - изобретения автор на изобретение; - промишленного образца автор на промишлен обра¬ зец. авторизация авторизация, оторизация. авторизовать [да] авторизи¬ рам. авторитаризм авторитари- зъм. авторитарность авторитар- ност. авторитарния авторитарен, авторитет авторитет”, - мене- джера авторитет на мс-
авторитетний 32 ниджъра; - фирми автори¬ тет на фирмата. авторитетний 1) авторитетен; 2) солиден. авторский 1) авторски; 2) същ.мн. -не хонорар, автор¬ ско възнаграждение. авторство авторство, авторинок автопазар. авторзкет авторекет. автосалон автосалон (излож¬ ба на най-новите образци автомобили). автосборочний автомонта- жен. автосервис автосервиз, автосигнализация автоалар- ма. автостанция автогара, авто¬ станция; грузовая ~ товар¬ на автогара; ~ отправления автогара на подаване, от¬ правна автогара; погрузоч- ная - товарна автогара; ~ получения автогара на по¬ лучаване. автостброж вж. автосигнали- зация. автостоянка автопаркинг, паркинг автострада автострада, автострахование автозастра- ховане. автоторгбвля автотърговия. автотранспорт автотранс¬ порт; перевозить груз -ом превозвам товар с авто¬ транспорт. автотранспортнин работник в автотранспорта. автотранспортний автотранс¬ портен. автотрест автотръст, автомо¬ билно обединение. автоугбнщикЦавтоугднщица автокрадец/жена автокра- дец. автохдзЯйствд автостопанст- во. автоцентр автоцентър. автоцистерна автоцистерна, автошина външна автомобил¬ на гума. автошбу автошоу. авуари авоари; блокирован- ние ~ блокирани авоари: валютние ~ валутни авоа¬ ри; - в фунтах стерлингов авоари в английски лири: государственние -и дър¬ жавни авоари;~ до востре- бования авоари до поиск¬ ване: долларовие ~ доларо¬ ви авоари; золотие - злат¬ ни авоари; ликвидние - ликвидни авоари; - с опре- деленним режимом ис- польтования авоари с опре¬ делен режим на използва¬ не; срочние - срочни аво¬
33 агент ари; ■ авуари-нетто чисти авоари, собствени средства, агенда агенда (дневен ред, който предварително се изпраща на участници в делова среща, съвещание и др.). агент’ търг.фин. 1) агент; 2) агентска фирма; - банка агент на банка, банков агент; биржевой ~ борсов агент; валютний - валутен агент; -и в стране принци- пала агентски фирми в страната на принципала; гсперальнuй - генерален агент; - делькредере агент делкредере; импортний ~ агентска фирма за внос; агент по импорта; коммер- ческий - търговски агент; консигнационний ~ кон- сигнационен агент; мор- ской - морски агент; нало- говий - данъчен агент, бирник; - по аренде квар- тир агент по наемане на апартаменти;- по закупке агент по изкупуването; - по купле-продаже ценних бу- маг агент по покупко-про¬ дажба на ценни книжа; - по охране протектинг агент; - по продаже недви- жимости агент по продаж¬ ба на недвижими имоти; - по реализации продукции агент по реализиране на продукцията, пласьор; - по рекламе агент по реклама¬ та; - по сбору заявок агент по събиране на заявки; - по сбиту агент по пласмен¬ та; - по спабжению агент по снабдяването; - по стра- хованию имущества агент по застраховане, по застра¬ ховка на имуществото; - по трансферу акций агент по трансфер на акции; - по зкспорту агент по експор¬ та; разъездной - пътуващ агент; рекламний ~ рекла¬ мен агент; сбитовой ~ агент, агентска фирма за пласмент; - с исключитель- ними правами агент с из¬ ключителни права; - с ог- раниченними правами агент с ограничени права; - со специалБними права¬ ми агент със специални пълномощия; страховой - застрахователен агент, оси¬ гурителен агент; - судовла- дельца агент на корабо- притежателя; судовой - корабен агент; торговий * търговски агент; трансфер- ний ~ трансферен агент;
агент 34 финансовий - финансов агент; - фирми агент на фирма; фискальний ~ фи¬ скален агент; - фрахтова- теля агент на фрахтовате- ля; зкспортний ~ агентска фирма за износ, агент по експорта ■ агент-банк агентска банка, банка агент; агент-консигнант агент консигнант; агент- консигнатор агент консиг- натор, посредник-продавач; агент-маклер агент посред¬ ник; агент-оптовйк агент по операции на едро; агент- резидент агентска фирма за внос. нгСнт2 причина, причинител, фактор, средство; - произ¬ водства производствен фактор: зкономический - икономически фактор. агентирование мор. агентира- не; - грузов агентиране на товари; * судов агентиране на кораби. агентский търг.фин. агент¬ ски. агентство 1)агенция;2) пред¬ ставителство, бюро; 3) клон; - банка клон на бан¬ ка; банковское - банков клон; государственное - държавна агенция; ~ заня- тоеги агенция по заетост¬ та; - информационное - информационна агенция; ком.мерческое - търговска агенция: - недвижимости агенция за недвижими имо¬ ти; - печати агенция по пе¬ чата; - по авторским пра- вам агенция за авторско право, за авторски права; - по приватизации агенция по приватизацията; - по ре¬ гистрации фирм агенция по вписванията; - по рекламе агенция за реклама; рек- ламное - рекламна аген¬ ция, рекламно бюро; рек- ла.мно-торговое - реклам¬ но-търговска агенция,рек¬ ламно-търговско бюро; - с исключительними пра¬ вами агенция с изключи¬ телни права; - содействия международному развитию агенция за международно развитие; справочное - справочно бюро, бюро справки;страховое - заст¬ рахователна агенция; те- леграфное - телеграфна агенция; торговое * тър¬ говска агенция;транспорт- ное ~ транспортна агенция; туристическое - туристи¬ ческа агенция,туристичес¬
35 агросбиит ко бюро; зкспедиторское ~ спедиторска агенция. агентура 1) агентура, агенти, посредници; 2)агенция. аграрий и аграрник 1) земе¬ делец^) полит, земеделец, член на аграрна партия. аграрно-индустриальний аг¬ рарно-индустриален. аграрно-промишленний аг¬ рарно-промишлен. аграрний аграрен, земедел¬ ски. поземлен, селскосто¬ пански. агрегат техн.фин. агрегат; аварийний ~ авариен, ре¬ зервен агрегат; денежншй - паричен агрегат; машин- ний ~ машинен агрегат; дтопlfтельнuй ~ отоплите¬ лен агрегат; тепловой ~ топлинен агрегат; холо- дильний ~ хладилен, охла¬ дителен агрегат. агрегатний агрегатен, агрегирование техн.фин. аг- региране, уедряване, окруп¬ няване: - зкономических показателей агрегиране на икономическите показате¬ ли. агрегированний агрегиран, уедрен, окрупнен; съвку¬ пен. агрикультура еж. агрокуль- тура. агробанк агробанка, земедел¬ ска банка. агробйзнес агробизнес. агробизнесмен агробизнес- мен. агроведомство агроведомст- во. агрокбмплекс агрокомплекс (аграрен комплекс). агроконсорциум агроконсор- циум. агрокрсдйт агрокредит. агрокультура агрокултура, земеделие, селско стопан¬ ство. агрокультурний агрокулту- рен, земеделски, селскосто¬ пански. агроном агроном. агрономический агрономи- чен, агрономически. агрономия агрономия. агропродукция агропродук- ция. агропром агропром (аграрно- промишлен комплекс). агропрбмовец 1) ръководител на звено от агропрома; 2) работник в агропрома. агропромишлечтий агропро- мишлен. аграрно-промиш¬ лен. аграрно-индустриален. агрорьпюк агропазар. агросбит агропласмснт.
агротехника 36 агротехника агротехника. агротехнический агротехни¬ чески. агрофирма агрофирма. агрочиновник агрочиновник. адаптация адаптация. приспо¬ собяване. нагаждане; - в маркетинге адаптация в маркетинга; - к меняю- щейся ситуации на ринке адаптация към изменяща¬ та се ситуация на пазара; ~ програгимних средств адап¬ тация на програмни сред¬ ства; профессиднальная ~ професионална адаптация; социальная - социална адаптация. адаптер инф. адаптер (съеди¬ нително устройство). адаптированний адаптиран. приспособен,нагоден. адаптировать[да] адаптирам. адаптироваться адаптирам се/ да се адаптирам. а-дато от датата на издаване (дата, с която е датиран документ). адвайзер адвайзър, консул¬ тант, съветник. ад валорем ад валорем (спо¬ ред стойността; по стой¬ ност)). адвалорний адвалорен (кой¬ то съответства на стой¬ ността). адвертайзинг адвъртайзинг (система на рекламата, организацията и процеса на информиране). адвокат адвокат; - по инвес- тиционним вопросам адво¬ кат по инвестиционните въпроси. адвокатский адвокатски. адвокатура адвокатура. аддендум адендум (приложе¬ ние, допълнение към дого¬ вор): - к чартеру адендум към чартър. адекватность адекватност, адекватний адекватен; тъж¬ дествен; пълноценен; съот¬ ветен, съответстващ. аджастер вж. диспашер. адмйн инф. админ (админис¬ тратор). административно-командний административно-коман¬ ден. администратйвно-террито- риальний административ¬ но-териториален. административно-управлен- ческий административно- управленски. администратйвно-хозяйствен- ний административно-сто¬ пански. административний админ ист-
37 адрес ративен. администратор администра¬ тор, управител, админист¬ ративен ръководител; сис- темний ~ системен адми¬ нистратор. администраторский админис¬ траторски. администрация 1) админист¬ рация: 2) администриране; - аукциона администрация на аукцион; - банка адми¬ нистрация на банка; госу- дарственная ~ държавна администрация; областная - областна администрация; таможенная ~ митническа администрация; ~ учрежде¬ ния администрация на уч¬ реждение; фабричная ~ фабрична администрация; финансовая - финансова администрация; - ценних бумаг администриране на ценни книжа. администрирование админис¬ триране. администрйровать [да] адми¬ нистрирам. управлявам. ръководя. адмонйция съвет, предупреж¬ дение; предявяване на длъжника на разписка за заети пари. адрес адрес; внешний ~ вън¬ шен (на плик) адрес; внут- ренний ~ вътрешен (на до¬ кумент, писмо) адрес; воз- вращать в - фирми връ¬ щам на адреса на фирмата, на фирмения адрес; вре- менний ~ временен адрес; ~ грузоотправителя адрес на товароизпращача; до- машний - домашен адрес; засилать не по -у изпра¬ щам на погрешен адрес; обратний ~ обратен адрес; отгружать в ~ клиента то¬ варя и изпращам на адреса на клиента; - отправителя адрес на подателя; - полу¬ чателя адрес на получате¬ ля; получать постоянний - получавам постоянен ад¬ рес; почтовий ~ пощенски адрес; приветственний ~ поздравителен адрес; слу- жебний - служебен адрес; справляться по -у правя справка на адрес; теле- графний - телеграфен ад¬ рес; указивать ~ посочвам адрес; ~ злектронной поч¬ ти адрес на електронна поща; злектронний ~ елек¬ тронен адрес; юридические -а сторон юридически ад¬ реси на страните; являться по -у пристигам на адрес.
адресант 38 адресант|[адрссантка подател/ подателка, адресант/адре- сантка рядко, изпращач/ адресантка рядко, изпра- щач/изпращачка рядко (на писмо, пратка, товар). адресат||адресатка получател/ получателка (на писмо. пратка, товар), адресат/ад- ресатка. адресний адресен. адресование адресиране. адресованний адресиран. адресовать [да] адресирам, из- пращам/изпратя, насочвам/ насоча, отправям/отправя. ажио а(д)жио (повишаване курса на ценните книжа: разликата между номи¬ налната и продажната стойност на ценните кни¬ жа; комисиона за обмяна на слаба валута със силна или за обмяна на книжни пари с монети); ■ ажио- конто ажио-конто (смет¬ ка за печалбите или загу¬ бите от борсовите курсо¬ ве или цени). ажиотаж ажиотаж (изкустве¬ но понижаване или пови¬ шаване цената на борсови ценни книжа или стоки със спекулативна цел); бирже- вой ~ борсов ажиотаж; ва- лютний - валутен ажио¬ таж; риночний ~ пазарен ажиотаж. ажиотажний ажиотажен. ажиотйровать ажиотирам. ажур ажур, редовно, навреме (в счетоводството: запи¬ свания за отделни опера¬ ции в деня на извършване на операциите). ажюстйровать ажустирам (приключвам правилно отчетността). АИС (автоматизированная информационная система) АИС (автоматизирана ин¬ формационна система). акватория акватория; - пор¬ та акватория на пристани¬ ще. аквизйтор аквизитор (служи¬ тел, който събира застра¬ ховки, такси, привлича товари за превоз). аквизиционний аквизицио- нен. аквизйция аквизиция: придо¬ бивка. придобиване; поглъ¬ щане; гарантиране. гаран¬ ция; привличане на товари за превоз; - акций аквизи¬ ция, придобиване на акции; ~ враждебная ~ неприятел¬ ска аквизиция, неприятел¬ ско поглъщане; - груза
39 аккредитив аквизиция, привличане на товар; ~ предприятия ак¬ визиция, поглъщане на предприятие (от друго), аквитепс документ, освобож¬ даващ от финансова отго¬ ворност. аккаунт счет.инф. акаунт; банковский ~ банков ака¬ унт: потребительский - потребителски акаунт. аккламация акламация (одо¬ брение или неодобрение от страна на акционерите на някакво предложение не чрез гласуване, а чрез реп¬ лики, възгласи и др.). аккомодационний акомода- ционен. аккомодация акомодация, приспособяване, нагажда- не; - денежного обращения акомодация на паричното обращение. аккорд акорд (договор за ра¬ бота на парче): бригадний - бригаден акорд; группо- вой - групов акорд; инди- видуальний - индивидуа¬ лен акорд; семейний ~ се¬ меен акорд. а к к б рд н о - п р е м и а л ьн i»i й акордно-иремиален. аккорднмй акорден, аккредитация акредитация. акредитиране. аккредитйв акредитив (писме¬ но нареждане на едно кре¬ дитно учреждение до дру¬ го да се изплати определе¬ на сума на някого в опре¬ делен срок): авизованний - авизиран акредитив; ав¬ томатически возобновляе- мий ~ автоматически въз- обновяем акредитив; бан- ковский - , банковий ~ бан¬ ков акредитив; безотзив- ной [ий] ~ неотменяем ак¬ редитив, безвъзвратен ак¬ редитив; бессрочний - без¬ срочен акредитив;бланко- вий ~ бланков акредитив; бюджетний ~ бюджетен акредитив; - в пользу про- давца акредитив в полза на продавача; - в рассрочку разсрочен акредитив; встречний ~ насрещен ак¬ редитив, бек-ту-бек акре¬ дитив; вторичний ~ втори¬ чен акредитив; виданний - (из)даден акредитив; ви- ставленние -и издадени ак¬ редитиви; гарантийний - гаранционен акредитив: ге- неральний ~ генерален ак¬ редитив; делимий - делим акредитив; денежний - па¬ ричен акредитив; - для он-
аккредитйвний 40 лати неотгруженних това- ров пакинг акредитив (за неекспедирани стоки); - для продавца акредитив за продавача; документарний - документарен акредитив; дорожиий ~ пътнически акредитив; именной - по¬ именен акредитив; коммер- ческий - търговски акре¬ дитив; компенсационний ~ компенсационен акреди¬ тив; -и к оплате акредити¬ ви за заплащане; - на имя компании акредитив на името на компанията; не- делимий - неделим акре¬ дитив; неотменяемий - неотменяем акредитив; но- тифицировать - нотифици- рам акредитив; обичний ~ прост акредитив; -и, опла- чиваемие по [при] пре- дъявлении акредитиви, платими на виждане; отзи- вать ~ оттеглям акредитив: отзивнойЦий] - отменяем акредитив; откривать ~ на большую сумму откривам акредитив на голяма сума: откритий - открит акре¬ дитив; отменяемий ~ отме¬ няем акредитив; перевод- ной [ий] - преводен, пре- хвърляем акредитив; под- товарний - стоков акреди¬ тив; покритий - покрит акредитив; класть па - вна¬ сям на акредитив; почто- вий - пощенски акредитив; разовий - еднократен ак¬ редитив; рамбурсний - рамбурсен акредитив: ре- вольверний - револверен, револвиращ акредитив; ро¬ тативен, револвинг акреди¬ тив; - с гарантией оплати акредитив с гаранция за плащане; снимать с -а тег¬ ля от акредитива; - с по- критием акредитив с по¬ критие; - с правом на штраф пенален акредитив; - с рассрочкой платежа ак¬ редитив с разсрочено пла¬ щане; срочний - срочен акредитив; телеграфний - телеграфен акредитив; то- варний - стоков акреди¬ тив; торговий ~ вж. ком- мерческий - ; трансфера- бельний - прехвърляем акредитив; циркулярний ~ циркулярен акредитив; ча¬ стник - частен акредитив; чистий - чист акредитив. аккредитйвний акредитивен. а кк р еднти водИтсл ь а кредити - водател, издател на акре¬ дитив, наредител по акре-
41 акт дитива. аккредитивдпдлучатсль полу¬ чател на акредитив. аккредитование акредитира¬ не. аккрсдитованпьIЙ акредити¬ ран, упълномощен. аккредитовать [да] акредити¬ рам. аЕкумулИрование фин. акуму¬ лиране, натрупване; * ка¬ питала акумулиране на ка¬ питал. аккумулИроваппuй фин. аку¬ мулиран, натрупан. аккумулйровать фин. [да] акумулирам, натрупам/на- трупа. аккумуляция фуин. акумула¬ ция: - денежних средств акумулация на парични средства. а конто и а-конто фин. а кон¬ то (за сметка на). акр акър (английска мярка за повърхнина, равна на 4047 кв. м). акселератор акс[ц]елератор. ускорител (показател за връзката между прираста на инвестициите и поро¬ дилия го прираст на наци¬ оналния доход,, платежо¬ способното търсене или на готовата продукция). акселерация акс[ц]елерация, ускоряване. акт акт, протокол, дело; ава- рийний ~ авариен акт; ад- министративний ~ админи¬ стративен акт; браковоч- ний ~ акт за брак, за бра¬ кувана продукция, за бра¬ куване; внесудебний ~ извънсъдебен акт; вида- вать нотариальний ~ на собственность издавам но¬ тариален акт за собстве¬ ност; генеральний - гене¬ рален акт; государствен- ний - държавен акт; - гражданско™ состояния акт за гражданско състоя¬ ние; заверенний - заверен акт; - инвентаризации акт за инвентаризация; - ин- корпорирования акт за ин¬ корпориране; - попитания изпитателен акт; коммер- ческий - констативен акт: ~ купли-продажи акт за по¬ купко-продажба; - на веч- ное польздванuс землен акт за вечно ползване на земята; - на передачу то¬ вара акт за предаване на стоката: нормативние -и нормативни актове; обви- нительний ~ обвинителен акт; - об освидетельство-
актив 42 вани и вж. - освидетельст- вования: - о ликвидации основних средств акт за ликвидиране на основните средства: - о пссостдятель- ности акт за несъстоятел¬ ност; - о несчастном слу- чае акт за нещастен слу¬ чай; - дсвидетельствовапия акт за освидетелстване; - осмотра товара акт за пре¬ глед на стоката; - о субро- гации акт за суброгация; - оценки акт за оценка; пе- редаточний ~ предавате¬ лен акт; подзаконние -и подзаконови актове; право- мерий ~ правомерен акт; ~ приемки-передачи основ¬ ни* средств акт за приема¬ не и предаване на основни¬ те средства; приемний ~ приемателен акт; приемо- сдаточний - приемно-пре¬ давателен акт; - ревизии акт за ревизия; ревизион- ний - ревизионен акт; рек- ламационние -и реклама- ционни актове; - сдачи- приемки акт за предаване и приемане; страховой - застрахователен акт; судо- производственние -и съдо- производствени дела; - учета стояночного време- ни акт за отчитане на ста- лийното време; - зкспер- тизи акт за експертиза; юридические -и юридиче¬ ски актове; ■ вкт-извсщС- ние акт-известие. актйв фин. актив; амортизуе- мие -и амортизуеми акти¬ ви; антиципированние -и антиципирани активи; -и банка активи на банка; бан- ковские -и банкови акти¬ ви; блокированние -и бло¬ кирани активи; бумажние -и активи на книга; - бух- галтерского баланса актив на счетоводния баланс: ва- лютние -и валутни акти¬ ви; -и в иностранной ва- люте активи в чужда валу¬ та; внеоборотние -и из- въноборотни активи; ви- свобождать -и освобожда¬ вам активи; долгосрочние -и дългосрочни активи; до- ходние -и доходни активи: замороженние -и замразе¬ ни активи;заносить в - ба¬ ланса записвам в актива на баланса: записивать в - записвам в актива; иметь в [на] -е имам в [на] актив; истощимие -и изчерпаеми активи: капитальние -и капиталови активи; кассо-
43 актИвность вие -и касови активи; кон- солидированние -и консо¬ лидирани активи; кратко¬ срочни -и краткосрочни активи; ликвидние -и лик¬ видни активи; материаль- ние -и материални акти¬ ви; мертвие -и мъртви ак¬ тиви; неденежние -и непа- рични активи; неликвид- ние -и неликвидни акти¬ ви; пематерйальние -и не¬ материални активи;ненор- мируемие -и ненормирани активи; неосязаемие -и не- осезаеми активи; нормиру- емие -и нормирани акти¬ ви: - ностро актив ностро; оборотние -и оборотни активи; - общества актив на дружество; отражать в -е убитки фирми отразя¬ вам в актива загубите на фирмата; перемещаемие -и прехвърляеми активи; переходящие -и преходни активи; -и предприятий за вичетом заддлжсппдети активи на предприятията без дълга; прочие -и други активи; скритие -и скри¬ ти активи; списиваемие - и отписвани активи; стра- ховой - застрахователен актив; суми^^ние -и ком¬ пании общи активи на ком¬ пания; текущие -и текущи активи; фиктивние -и фик¬ тивни активи; финансовие -и финансови активи; чис- тие -и чисти, нетни акти¬ ви; зксплуатационний ~ производствен актив. активизация активизация. активизиране. активизирование активизира¬ не. активизИрованний активизи¬ ран. активизировать[да]активизи¬ рам. активнзйроваться активизи¬ рам се/да се активизирам. активизйрующий активизи¬ ращ. актйвпо-пасейвпий активно- пасивен. актйвность активност: дело- вая - делова активност; ин- вестиционная - инвестици¬ онна активност; коммерче- ская - търговска актив¬ ност; - на ринке активност на пазара; - операции с ценними бумагами актив- пост на операциите с цеп¬ ни книжа; производствен- ная - производствена ак¬ тивност; ~ ринка ценних бумаг активност на пазара
актйвний 44 за ценни книжа; - риноч- них субъектов активност на пазарните субекти; тру- довая ~ трудова активност; хозякственная - стопанска активност; зкономическая - икономическа активност, актйвний търг. техн. акти¬ вен. актирование актуване, съста¬ вяне на акт; - партии това¬ ра актуване, съставяне на акт за партида стоки; про- водить - съставям акт. актйровать несв. и св./заактй- ровать 1) [да] актувам, със- тавям/съставя акт; 2) [да] протоколирам. актовий актов. актуализация актуализация; - данних актуализация на данни; - регистра актуали¬ зация на регистър. актуарий актюер, актуарий (специалист по застрахо¬ вателно дело; статистик на застрахователно дру¬ жество). актуарний актуарен, актюе- рен. акцент акцент; главний ~ ос¬ новен акцент; делать - на оценку[е] производства слагам акцент върху оцен¬ ката на производството. акцентйровать и акцептовать [да] акцентирам, [да] акцен¬ тувам; наблягам/наблегна върху нещо, обръщам/ обърна внимание на нещо. икцСпт акцепт, акцептиране (съгласие за сключване на договор или за погасяване на финансови документи; приемане задължението по менителница от стра¬ на на платеца; надпис върху сметка или мени¬ телница, чрез което се приема, че документът ще се изплати в срок); - бан¬ ка акцепт на банка; банков- ский ~ банков акцепт; без- оговорочний ~ безусловен. общ акцепт; безусловний - безусловен. изричен ак¬ цепт; бланковий - бланков акцепт; вексельний - ме нителничен акцепт; - век- селя акцепт на менителни¬ ца. на търговски ефект; - в письмeппдй форме акцепт' в писмена форма; - в стра- ховании акцепт в застрахо¬ ването; долгосрочний ~ дългосрочен акцепт; дру- жеский - приятелски, дру¬ жески акцепт; коллате- ральний - колатералсн акцепт; краткосрочний -
45 акцессйдмпмй краткосрочен акцепт; мол- чаливий ~ мълчалив ак¬ цепт; - на оплату платеж¬ ни требований акцепт за (из)плащане на платежни искания; ~, основанний на доверии акцепт, основан на доверие; откритий ~ от¬ крит акцепт; отрицатель- ний - отрицателен акцепт; ~ платежних требований акцепт на платежни иска¬ ния; - покупателя акцепт на купувача; положитель- ний ~ положителен ак¬ цепт; последующий - по¬ следващ акцепт; предвари- тельний ~ предварителен акцепт; представлять к -у представям за акцепт; про- изводить ~ счета правя, извършвам акцепт на смет¬ ката; - с оговорками ак¬ цепт с уговорки.специален акцепт; с -ом плательщика с акцепт на платеца; товар- ний - стоков акцепт; тор- говий ~ търговски акцепт; ~ тратт банками акцепт на трати от банките; - требо- ваний акцепт на искания, на претенции; условний ~ условен акцепт; чековий - чеков акцепт; чистий ~ чист акцепт. акцептант акцептант. акцептацибнний акцептацио- нен. акцептация акцептация, ак- цептиране. акцептИрование акцептиране, акцепт; - дnротестдваIIной тратти третьим лицом ак¬ цепт чрез интервенция. акцептйровать [да] акцепто- рам. акцептно-рамбурсний ак- цептно-рамбурсен. акцептний акцептен. акцептование акцептиране, приемане; потвърждение; банковс^е ~ банково ак¬ цептиране; безусловное ~ безусловно акцептиране; - платежно™ требования акцептиране на платежно искане; ~ предложений ак¬ цептиране на предложения; представлять к -ию пред¬ ставям за акцептиране. акцептованний акцептиран. акцептовано акцептирано (надпис върху документ, че платецът е съгласен да го изплати)). акцептовать еж. акцептиро- вать. акцеееuонпuй акцесионен (кейте се отнася за при¬ съединяване).
акцессия 46 акцессия акцесия (увеличава¬ не на собствеността; при¬ съединяване към договор или споразумение). акцессорний юр. акцесорен (добавъчен, допълните¬ лен). акцидентний 1) акцидентен (случаен, страничен); 2) ак¬ цидентен (който се отна¬ ся до дребни печатарски работи). акциденция акциденция (дребни печатарски рабо¬ ти: бланки, формуляри, програми). акцйз 1) акциз (косвен данък); 2) разг. акцизно (учрежде¬ ние); вводить новие -и въвеждам нови акцизи; взимаемий с оборота ак¬ циз. събиран от оборота; взимать - събирам акциз; единие -и единни акцизи; - на продажу бензина ак¬ циз върху продажбата на бензин; - на спиртние на¬ питки акциз върху спирт¬ ните напитки; - на табач- ние изделия акциз върху тютюневите изделия; обла- гать -ами облагам с акци¬ зи; - от продажи алкоголь- ной продукции акциз от продажбата на алкохолна продукция;платить-ипла¬ щам акцизи; подлежать -у подлежа на акциз; служить в -е работя в акцизното; собирать ~ с продажи сига- рет събирам акциз от про¬ дажбата на цигари; универ- сальний - универсален акциз. акцизний 1) акцизен; 2) същ. м. акцизен (чиновник). акцlIднер||aкциoiIерка акцио- нер/акцпонерка; блокиру- ющий - блокиращ акцио¬ нер; зарегистрированний ~ зарегистриран акционер; - компании акционер на компания; крупний - едър акционер; мажоритарний - мажоритарен акционер; мелкий - дребен акционер; миноритарний - минори- тарен акционер; основной - основен акционер; - фон¬ да акционер на фонд; -м змитента акционери на емитента; ■ акционер-пай- щик акционер съдружник. акционCрпд-коммандUтпий акционерно-командитен. акционерний акционерен. акционерский акционерски. акционйрованиеакционираие (преобразуване на предпри¬ ятие, фирма и др. в акци¬
47 акция онерно дружество чрез из¬ даване и продажба на ак¬ ции; участие в акционерен капитал), проводить - го- сударственних предприя- тий провеждам акционира- не на държавните предпри¬ ятия. акционйровать провеждам/ проведа акциониране. акционний акционен, акцио¬ нерен (който се отнася до акция1). акция1 фин. акция; -ии акцио- нерного общества акции на акционерно дружество; банковская - банкова ак¬ ция: - без голоса, безголо- сая - безгласна акция; -ии без дивиденда акции без дивидент: * без купонного листа акция без купонен отрязък; безналичная ~ безналична акция; - без номинала акция без номи- нал; ~ без номинальной стоимости акция без номи¬ нална стойност; - без пра¬ ва голоса акция без право на глас; бесплатная ~ без¬ платна акция;-ии блю-чипс сини акции (акции на воде¬ щи компании с малък риск), бонусние -ии без¬ платни акции; бухгалтер- ские -ии собствени акции в портфейла; акции, пуснати и след това изкупени от корпорацията-емитент; винкулированние -ии вин- кулирани акции; владеть -ями притежавам акции; -ии, впсееннuе в реестр ценних бумаг акции, вне¬ сени в регистъра на ценни¬ те книжа; внесписочние -и извънсписъчни акции;-ии в обращении акции в обра- щение; временная ~ вре¬ менна акция; - в сохранно- сти запазена акция; вторич- ние -ии вторични акции; второочередние -ии вж. от- ложенние -ии; вибраси- вать -ии продавам акции; виигривать по -ям печеля от акции; виигришние -ии печеливши акции; випу- щенние -ии издадени, пус¬ нати (на пазара, в обраще- ние) акции; висококотиру- ющаяся - висококотираща се акция; виставлять -ии на продажу предлагам акции за продажба; гарантиро- ванная - гарантирана ак¬ ция; глобальная - глобал¬ на акция; голосующая ~ гласна акция, акция с пра¬ во на глас; государственная
акция 48 - държавна акция; -, даю- щая високие дивиденди акция, даваща високи ди¬ виденти; -, дающая право на голое акция, даваща право на глас; демонстри- ровать -ии демонстрирам акции; дешевая - евтина акция; долевая - дялова акция; доходние -ии доход¬ ни акции; железнодорож- ние -ии железопътни ак¬ ции; заблокированная ~ винкулирана, кадуцирана акция; зарегистрированная - регистрирана акция; за- щищенная - защитена ак¬ ция; золотая - златна ак¬ ция; именние -ии (по)имен- ни акции; -, имеющая но- минал акция с номинал; номинална акция; инвести- ровать в -ии инвестирам в акции; испдльзованпая ~ амортизирана акция; казна- чейские -ии вж. бухгалтер- ские -ии; -ии класса А вж. типа А; конвертируемая ~ конвертируема акция; ко- пеечние -ии пени акции (акция на стойност под 50 пенса): корпоративние -ин корпоративни акции; кор- порационние -ии корпора- ционни акции; котирую- щаяся на бирже - котира¬ ща се на борсата акция; ку- мулятивнме -ии кумула¬ тивни акции; ~, лишенная права голоса акция без право на глас; мелкие -ии малки акции; многоголосая - многогласна акция; ~ на бирже борсова акция; на- дежнше -и надеждни акции; -ии па предъявителя акции на приносител, предявител; народная ~ народна акция; -ии на сумму, превмшаю- щую реальную стоимость активов компании акции за сума, надвишаваща реална¬ та стойност на активите на компанията; неголосую- щая - акция без право на глас; некотируемая ~ ак¬ ция, която не се котира; нерасторжимая ~ недели¬ ма акция;нереализованная - нереализирана акция; низкодоходнмс -ии ниско- доходни акции; ~ новой змиссии акция от нова еми¬ сия; ~ номиналом 200 дол- ларов акция с номинал 200 долара; обесцененнме -ии обезценени акции; обьшио- венная - , обшчная ~ обик¬ новена акция; ограничен- ная ~ акция без право на
49 акция глас; дперuрдвать -ями оперирам с акции, извърш¬ вам операции с акции; от- ложенние -ии отложени акции; -ии падают акциите (с)падат; - первого випус¬ ка акция от първа емисия; переданная на хранение запазена акция; перепрода- вать -ии через биржу пре¬ продавам акции чрез бор¬ сата; -ии персонала фирми акции на персонала на фир¬ мата; плюральние -ии мно- гогласии акции; погашен- ная - погасена акция; -ии поднимаются акциите се (в)дигат, (по)качват; подпи- сиваться на -ии записвам акции (по подписка); -ии, полностью оплаче^ие на¬ пълно изплатени акции; предсказуемие -ии пред¬ сказуеми акции;предъяви- тельская - приносителска акция, акция на приноси¬ тел. на предявител; префе- ренциальная ~ преферен¬ циална акция; прибильная - доходна акция; привиле- гированная ~ участия при¬ вилегирована. преимуще¬ ствена акция с (право на) участие; привилегирован- ние -ии с правом участия в свер^прибили привилеги¬ ровани, приоритетни акции с право на участие в свръх- печалбата; -ии, принося- щие дивиденди акции, но¬ сещи дивиденти; приобре- тать -ии на приватизацион- ние бумаги купувам акции срещу приватизационни книжа; продавать -ии по високому курсу продавам акции по висок курс; -ии промишленних компаний акции на промишлени ком¬ пании; рабочая - работни¬ ческа акция; развод11енпие -ии разводнени акции; раз- мещенние -ии пласирани акции; распределять -ии между акционерами раз¬ пределям акциите между акционерите; редуцирован- ная - редуцирана акция: - с двойним номиналом ак¬ ция с двоен номинал; ску- пать -ии изкупувам акции¬ те; смешанная - смесена акция; -ии с ндминальной ценой акции с номинална цена: -ии с дбязательством викупа акции със задължи¬ телно откупуване; -ии со стоимос^ью ниже одного доллара за штуку вж. ко- пеечние -ии; -ии с отсро-
акция 50 ченним дивидендом акции с отсрочен дивидент; -ии с отсрочкой отсрочени ак¬ ции; спекулятивние -ии спекулативни акции; - с правом голоса акция с пра¬ во на глас; стабильние -ии стабилни акции; -ии с твер- дим процентом акции с твърд лихвен процент; - етоимостью 5000 рублей акция със стойност 5000 рубли; -ии с участием ак¬ ции с участие; - с фиксиро- ванним дивидендом акция с фиксиран дивидент; * типа А А акция {акция без право на глас)', трудовая - трудова акция; тисячеруб- левая - акция от хиляда рубли; тяжелая ~ тежка акция; учредительная - учредителна акция; учреди- тельская - учредиттесей акция; -ии ценност^ю ниже 5000 долларов акции със стойност по-ниска от 5000 долара; зкс-дивидендние -ии акции без дивидент; змитированние -ии вж. випущенние -ии; ■ акция- дивидСнд акция дивидент; акция-лИдер акция на во¬ деща компания; акция ба¬ рометър на пазара за цен¬ ни книжа. акция2 акция. мероприятие, действие; -ии гражданско- го неповиновения акции на гражданско неподчинение. акция3 акция, промоция; но- вогодняя ~ в магазинах новогодишна акция в мага¬ зините. алеаторний алеаторен, рис¬ кован. алеба отказ от акцент, алиенация алиенация (от¬ чуждаване на имот; пре¬ хвърляне на имот на дру¬ го лице; продажба). алименти алимент, алимента- ция, издръжка. аллограф подправен подпис: подправен ръкопис. аллонж алонж (допълните¬ лен лист към менителни¬ ца за джиросване)'. стра- ховой - застрахователен алонж {допълнителе н лист към застраховател¬ на полица; допълнителни застрахователни усло¬ вия). албтмеи алотмън (разпреде¬ ление или право на разпре¬ деление на задължение, вземане, стоки и др. на части). альпари и аль пари алпари и
51 амортизация ал пари (за ценни книжа - съответствие на борсова¬ та стойност с номинал¬ ната); достигать ~ дости¬ гам алпари; нарушать ~ нарушавам алпари. альтернатйва алтернатива; - инфляции алтернатива на инфлацията. альтсрпативиий алтернати¬ вен. альянс алианс, съюз, съдру¬ жие; Международний коо- перативний ~ Междунаро¬ ден кооперативен съюз. амальгамация амалгамация (сливане); ~ банков амал¬ гамация на банки; - торго- вих обществ амалгамация на търговски дружества. амбалаж 1) амбалаж (мате¬ риал за опаковане); 2) раз¬ ходи по опаковката. амнистИрование амнистиране. амнистИрованний амнисти¬ ран. амнистИровать [да] амнисти¬ рам. амнИстия амнистия; прово- дить палдгдвую -ю из¬ вършвам данъчна амнис¬ тия. амортизационний амортиза¬ ционен. амортизация 1) амортизация. амортизиране (постепенно погасяване на дълг; посте¬ пенно намаляване стой¬ ността на машини, сгра¬ ди и друго имущество; обя¬ вяване за невалидни доку¬ менти, загубени ценни кни¬ жа и под.); 2) амортизация, амортизиране, износване; глобальная ~ глобална амортизация; дегрессивная - дегресивна амортизация; - долга амортизация на дълга; - капитала аморти¬ зация на капитала; линей- ная - линейна амортиза¬ ция; ~ на вдестаповлепие амортизация за възстано¬ вяване; - на капитальние вложения амортизация за капитални вложения; на- копленная - натрупана амортизация; - на ренова- цию амортизация за рено- вация: начисленная - на¬ числена амортизация; - оборудования амортизация на оборудването; - основ- них производственн^х фондов амортизация на ос¬ новните производствени фондове; прогрессивная ~ прогресивна амортизация; пропорционал^ая ~ про¬ порционална амортизация;
амортизИровать 52 списанная - отписана амортизация; ускоренная - ускорена амортизация. амортизИровать [да] аморти¬ зирам, погасявам/погася. амортизйруемий и амортизу- емий амортизируем, амор- тизуем. амортификация амортифика- ция (обявяване за невалид¬ ни загубени ценни книжа, документи и под..; унищо¬ жаване на права). амплиация копие от разпис¬ ка за получаване на пари. амплитуда амплитуда; - конъ- юнктурного цикла ампли¬ туда на конюнктурния ци¬ къл. анализ анализ; агрономичес- кий - агрономичен анализ; арбитражний - арбитра¬ жен анализ; - баланса ана¬ лиз на баланса; - безуби- точности производства анализ на рентабилността на дадено производство; - биржевих курсов анализ на борсовите курсове; - вало- вого дохода анализ на брут¬ ния (общия) доход; внутри- фирменний - вътрешно- фирмен анализ; - возмож- ностей производства и сби¬ та анализ на възможности¬ те за производство и плас¬ мент; виборочний * изби¬ рателен. частичен анализ; - виполнения производст- венной программи анализ на изпълнението на произ¬ водствената програма; го- дичний - годишен анализ; ~ движения депдвпих средств анализ на движе¬ нието на основните сред¬ ства; - деятельности пред¬ приятия анализ на дейност¬ та на предприятие; - дина¬ мики платежей и поступ- ленийанализ надинамика¬ та на плащанията и постъп¬ ленията; * достиг^то™ уровня анализ на достигна¬ тото равнище; - занятости анализ на заетостта; - за- работной плати анализ на работната заплата; - за- трат на производство про¬ дукции анализ на разходи¬ те за производство на про¬ дукция; - издержек и ви- год анализ на разходите и изгодите; индексний - ин¬ дексен анализ; - исполне- ния бюджета анализ на изпълнението на бюджета: ~ исходного уровня анализ на изходното равнище; - качества продукции анализ
53 анализ на качеството на продук¬ цията; квартальний - три¬ месечен анализ; - конку- рснтдепдедбпдети пред- приятий анализ на конку- рентоспособността на предприятията; - конку¬ ренции анализ на конку¬ ренцията; кдuтрдльнuй ~ контролен анализ; - конъ- юнктури рижка анализ на конюнктурата на пазара; - крпвой безразличия анализ на кривата на безразличи¬ ето; макрозкономический - макроикономически ана¬ лиз; маржинальний ~ мар- жинален анализ; маркетин- говий - маркетингов ана¬ лиз; - материалоемкости анализ на материалоем- костта; ~ материальних ресурсов анализ на матери¬ алните ресурси: микрозко- комический - макроиконо¬ мически анализ; многомер- ний статистический - мно- гоаспектен статистически анализ: - обновления про¬ дукции анализ на обновя¬ ването на продукцията: - оборачиваемости оборот- них средств анализ на об¬ ращаемостта на оборотни¬ те средства; - общего рав¬ новесия анализ на общото равновесие; - обще^кднд- мической ситуации анализ на общата икономическа ситуация; - объема вало- вого продукта анализ на обема на брутния продукт; - отклонсний анализ на отклоненията; - платеже- способности предприятия анализ на платежоспособ¬ ността на предприятието: - показателей рептабельпо- сти анализ на показатели¬ те на рентабилността; портфельний -, ~ портфе- ля ценних бумаг портфо- лио анализ, анализ на порт¬ фейла ценни книжа; - пот- рсбпоетей анализ на по¬ требностите; предельний - пределен анализ: прове- рочний ~ контролен ана¬ лиз; проводить - правя ана¬ лиз: - производительности труда анализ на произво¬ дителността на труда: - производственой мощно¬ сти анализ на производст¬ вената мощност; производ- ственний - производствен анализ; - расходов анализ на разходите; - реализации услуг анализ на реализира¬ нето на услугите:регресси-
54 анализатор онний - регресионен ана¬ лиз; - резервов анализ на резервите; ~ рентабельно- сти анализ на рентабил¬ ността; ~ ринка ценних бумаг анализ на пазара за ценни книжа; ~ сбита ана¬ лиз на продажбата. на пла¬ смента; сетевой ~ мрежов анализ; - системи качест¬ ва анализ на системата за качество; ситуационний ~ ситуационен анализ; - со- стояния бюджетних по- ступлений анализ на състо¬ янието на бюджетните постъпления; спектраль- ний - спектрален анализ; - спроса и предложения анализ на търсенето и предлагането; - стоимости анализ на стойността; - структури ринка анализ на структурата на пазара; те- кущий - текущ анализ; тематический ~ тематичен анализ; технико-зкономи- ческий ~ технико-икономи- чески анализ; - товарообо- рота анализ на стокообо¬ рота; трендовий ~ трендов анализ; - условий труда анализ на условията на труд; факторний ~ факто¬ рен анализ; финансовий ~ финансов анализ; - фонда заработной плати анализ на фонд работна заплата; фундаментальиий - рин- ка фундаментален анализ на пазара; - хозяйственной деятелности анализ на стопанската дейност; хо- зяйственний - стопански анализ; целевой - целеви анализ; - цен анализ на це¬ ните; частотний ~ честотен анализ; - зкономики ана¬ лиз на икономиката; зко- номический - икономиче¬ ски анализ; - зффективно- сти капиталовложений ана¬ лиз на ефективността на капиталовложенията; зф- фективний ~ ефективен анализ. анализатор анализатор; - рен- табельндстu анализатор на рентабилността; зкоиоми- ческий - икономически анализатор. анализйрованиеанализиране. анализйрованний анализи¬ ран. анализйровать [да] анализи¬ рам. аналйтик аналитик, аиалитйческий аналитичен. аналитически. аналитйчнос^ аналитичност-;
55 анотация - баланса аналитичност на баланса. аналог аналог, съответствие; - изобретения аналог на изобретение. аuалдгйчеекий аналогически. аналогИчний аналогичен. аналогия аналогия; - в мар- кетиите аналогия в марке¬ тинга; по -ии по аналогия; ~ права аналогия на право¬ то; проводить -ию правя аналогия. аналоговий аналогов. анархйзм анархизъм. анархИчний анархичен, анар- хистически. анархия анархия, безвластие; безредие. хаос; - производ¬ ства анархия в производст¬ вото; - ринка анархия на пазара. анархо-синдикалйзм анархо- синдикализъм. анатоцИзм анатоцизъм (капи¬ тализиране на лихва). ангажйровать несв. и св./заан- гажйровать ангажирам/за- ангажирам, привличам/ привлека някого за актив¬ но участие в нещо (най-чес¬ то обществена работа). а11дер(р)айтер 1) застрахова- тел; 2) гарант, поръчител, андърайтър; инвестицио¬ нен дилър или инвестици¬ онна банка, които гаранти¬ рат пласирането на ценни¬ те книжа на емитента. апдep(р)aйтипг пласиране на ценните книжа на емитен- та чрез публична подпис¬ ка. андерлаинг ценна книга. коя¬ то лежи в основата на оп- цион. апдиндваиие уведомяване на купувача за срока на до¬ ставка на стоката. анкета 1) анкета; 2) анкета, анкетен лист, въпросник; заполнять -у попълвам ан¬ кета; откритая * открита анкета; проводить -у про¬ веждам анкета; статисти- ческая ~ статистическа ан¬ кета; ■ анкета-вопрбсник анкета въпросник. анкетер анкетьор. анкетирование анкетиране; индивидуальное - индиви¬ дуално анкетиране; массо- вое ~ масово анкетиране; ~ потребителей анкетира¬ не на потребителите. аккстйровать[да] анкетирам. анкетний анкетен. анклав анклав. аннотация анотация; краткая - кратка анотация.
аннуитант 56 аппуйтант и аннуитент анюи- тент (физическо лице, на което се изплаща анюи¬ тет^). амулет анюитет (държавен заем с годишно погашение; годишни или месечни суми за погасяване на дълг и лихвите по него; рента); безвозвратний - безвъз¬ вратен анюитет; возврат- ний ~ възвратен анюитет; групповой - групов анюи¬ тет; делимий ~ делим аню¬ итет; неделимий - неделим анюитет; немедленний - незабавен анюитет; отсро- ченний ~ отсрочен анюи¬ тет; пожизненний - пожиз¬ нен анюитет; просрочен- ний - просрочен анюитет; реверсивний - реверсивен анюитет; - с од1ювремен- ной виплатой износа аню¬ итет с едновременно изпла¬ щане на вноската; срочний - срочен анюитет; анюитет за определен срок; услов- ний - условен анюитет; фиксированний - фикси¬ ран анюитет. аинулUрдваиис анулиране, кадуциране, мортифика- ция, отменяне, прекратява¬ не, спиране; - акции вслед¬ ствие ее утери анулиране на акция при загуба; - бу- мажних денег анулиране на книжни пари, на книж¬ ни парични знаци; - госу- даретвеннuх долгов анули¬ ране на държавни дълго¬ ве; - договора анулиране на договор; - заказа анулира¬ не на поръчката; ддндстд- роише - едностранно ану¬ лиране; - платежното по- ручения анулиране на пла¬ тежното нареждане; - по- лиса анулиране на полица; - решения арбитра анули¬ ране решението на арбитъ¬ ра; - сделки анулиране на сделка; фактическое - фактическо анулиране; - фирми прекратяване, спи¬ ране дейността на фирма¬ та. аннулйрованний анулиран. аннулИровать [да] анулирам. отменям/отменя, прекратя- вам/прекратя, унищожа- вам/унищожа, обявявам/ обявя за недействителен. аппулйроватьея анулирам се/ да се анулирам. аннуляция юр. анулиране. от¬ меняне, прекратяване, уни¬ щожаване, обявяване за недействителен.
57 антихрез аннюитет вж. аuuуйтет. аномалия аномалия; - в раз- витии аномалия в развити¬ ето; - роста аномалия на растежа. апдмальuмй аномален. анопе анонс, обява. анднсИрдваннuй анонсиран. аuдuсйрдвать [да] анонсирам. антагонизм антагонизъм, про¬ тивопоставяне, противоре¬ чие. антагдийетйчеекйй антагони- стически, противопоста¬ вен. антагонистИчний антагонис¬ тичен. антенна антена; - спутнико- вой связи сателитна анте¬ на. антивИрус инф. антивирус. антнвйрусний инф. антивиру¬ сен. антидатйрование антедатира- не. антидатйровать [да] антедати- рам, издавам/издам доку¬ мент със задна дата. антидемпинг антидъмпинг. антидемпинговий антидъм- пингов. антизатратний който е свър¬ зан с намаляване на разхо¬ дите. а11тии11фляцион11ий антиин- флационен. антиквариат антиквариат. аптйкдррупчйдпuмй антико- рупционен. антикдррупцйя антикоруп- ция. антикрйзисний антикризи- сен. антимафнбзи антимафиот. антимафия антимафия. аптимо1Iоnолистйчсекий ан- тимонополистически. аптймоuопольпuй антимоно- полен. антиперестроечний антипре- устройствен. антипират антипират. а11тйпйратскнй антипиратски. антиреклама търг, антирек- лама. антирйсковий антирисков. антиришок антипазар, антириночник противник на пазарната икономика. аптuрUпдчнд антипазарно. аптириночний антипазарен. аптисоциальпuй антисоциа¬ лен. антистеплер антителбод. аититреетовекий антитръс- тов. антихрез антит^^р^^га (договор, при които кребиторът ползва имуществото на длъжника и доходите от
антициклический 58 него до изплащането на дълга). антициклИческий антицикли- чен. антиципатйвпий антиципати- вен, предварителен: който се отнася до изплащане преди падежа. аптичипачия антиципация (плащане преди падеж или срок)\ - налогов антиципа- ция на данъци; производить -ию извършвам антиципа¬ ция. аптйчйnйрованнuй антиципи- ран, очакван. антиципировать [да] антици- пирам. антре^ен^ антрепреньор (бизнесмен, предприемач), антрепреперекий антрепре- ньорски. антрспрсиерствд антрепре- ньорство. аншлаг голямо заглавие във вестник. АО (акционерное общество) АД (акционерно дружест¬ во). апгрейд инф. ъпгрейд, ъп- грейдване, надстройка, над¬ строяване, надграждане, обновяване (на система, компютър, софтуер). апгрейдить инф. ъпгрейдвам/ ъпгрейдна, надстроявам/ надстроя, надграждам/ над- градя, обновявам/обновя. апдейт инф. ъпдейт, ъпдейт- ване, модернизиране, акту¬ ализиране (на компютър или компютърна програ¬ ма). апдейтить инф. ъпдейтвам/ ъпдейтна, подновявам/под- новя, [да] актуализирам (сайт, страница и др.). апеллИрование апелиране. обжалване. апеллйровать [да] апелирам. [да] обжалвам (решение, присъда). апеллянт и апеллятор апела- тор. апелляционний апелативен. апелационен. апелляция апелация, апелира¬ не, обжалване; подавать -ию подавам апелация. АПК (агропромишленний комплекс) АПК (агропро- мишлен комплекс). апорти апорт (вноска от движими или недвижими имоти от страна на съд¬ ружник в дадено предпри¬ ятие). апостИль апостил, постскрип- тум. аппарат техн., общ.-полит.
59 ап-тик апарат; административний - административен апарат; баuкдвскйй ~ банков апа¬ рат; бухгалтерский ~ сче¬ товоден апарат; внешне- торговий ~ външнотър¬ говски апарат; государст- венний - държавен апарат; инкассаторский ~ госбанка инкасаторски апарат на Държавната банка; копи- ровальний ~ копирен апа¬ рат; мuджйтельнuй - апа¬ рат за размножаване на ръкописи, чертежи и др.; монетний телефонний ~ монетен телефонен апарат; мордзильпьIЙ ~ апарат за замразяване. хладилник; переносимий ~ преносим, подвижен апарат; произ- вддетвепнuй ~ производст¬ вен апарат; разливочний ~ апарат за пълнене, апарат за бутилиране; сбитовой ~ фирми пласментен апарат на фирма; снабженческий - снабдителен апарат; спа- ренний ~ сдвоен апарат, дериват (в съобщенията); судебний ~ съдебен апа¬ рат; счетний - броячен апарат; управленческий - управленски апарат; фак- еимильпий - факсимилен апарат; хозяйственний ~ стопански апарат; злек- тронние кассовие -и елек¬ тронни касови апарати. аппаратний апаратен. аппаратура апаратура, инста¬ лация, уредба; битовая - битова апаратура; измери- тельная - измерителна апаратура; командная ~ командна апаратура; кон- трольнд-измерительная ~ контролно-измерителна апаратура; оеветительпая - осветителна апаратура; усилительная ~ усилител- на апаратура; злектроиная - електронна апаратура. аппаратчик разг. апаратчик, номенклатурчик. апплйкация апликация (при¬ лагане, заявка, притурка, приложение). априори филос. априори. априорний филос. априорен. апробация апробация, одоб¬ рение. апробИрование апробиране. апробйрованний апробиран. апробйровать [да) апробирам, одобрявам /одобря. ап-тйк повишаване на курса. като се смята последното изменение на борсовата цена.
60 ар ар (100 кв.м). арбйтр арбитър; государст- венний - държавен арби¬ тър. арбитраж 1) арбитраж, арбит- риране; 2) арбитраж (съд), 3) арбитраж, арбитражна сделка. арбитражна опера¬ ция (търговска дейност, при която се печели от разликата в цените на ме¬ нителници, ценни книжа, стоки на различни пазари; едновременна покупка на чужда валута, ценни кни¬ жа или стоки на един па¬ зар и продажбата им на по-висока цена на друг па¬ зар)), биржевой ~ борсов арбитраж; ведометвеппuй - ведомствен арбитраж; векеельнuй - менителни- чен арбитраж; внеочеред- ной ~ инцидентен арбит¬ раж; в11еш11еторговий ~ външнотърговски арбит¬ раж; девизний - девизен арбитраж; дйффсрспчй- альuuи - диференциален арбитраж; закритий - за¬ крит арбитраж; итоговий - уравнителен арбитраж; кдпвсрсидпиьй ~ конвер- сионен арбитраж; межве- дометвенпий ~ междуве¬ домствен арбитраж; много- еторонний - многостранен арбитраж; непосредствен- иий - директен арбитраж; непрямой ~ непряк арбит¬ раж; откритий - открит арбитраж; псрсвддпдй - преводен арбитраж; пере- давать дело в [на] ~ преда¬ вам делото в [на] арбит¬ раж; - по вllсшиeтдргд- вим сделкам арбитраж по външнотърговски сделки; постоянний - постоянен арбитраж; - при бирже ар¬ битраж към борса; прово¬ ди™ - провеждам арбит¬ раж; производить валют- ний - провеждам, извърш¬ вам валутен арбитраж; про- мишлепний - промишлен арбитраж; простой - прост арбитраж; процентний ~ лихвен, процентен арбит¬ раж; прямой - пряк арбит¬ раж; разовий ~ еднократен арбитраж; рисковий ~ ри¬ сков арбитраж; сложний ~ сложен арбитраж; товар- ний ~ стоков арбитраж: трудовой - трудов арбит¬ раж; фондовий - фондов арбитраж; чрезвичайний - инцидентен арбитраж; яв- ляться в [на] - явявам се
61 аренда на арбитраж. арбитражер арбитражор. арбйтражйрование арбитраж (едновременна покупка на чужда валута, ценни кни¬ жа или стоки на един па¬ зар и продажбата им на друг пазар с очакване за пе¬ чалба). арбитражйст арбитражист. арбитражний арбитражен. арбитральний арбитрален, арбитрарен. аргумент аргумент; -и в поль- зу реформи аргументи в полза на реформата; ви- двигать веский ~ привеж¬ дам солиден аргумент; -и „за“ и „против“ аргументи ,.за“ и ..против“; малозна- чащий ~ маловажен, незна¬ чителен аргумент; приве- денние -и приведени, по¬ сочени аргументи. аргументарий документация, съдържаща пълен сбор от доводи, способни да скло¬ нят към купуване на даде¬ на стока. аргументация аргументация, аргументи, доводи, основа¬ ния. аргументйрование аргумен¬ тиране. аргументация. аргумснтйрдваииость аргу- ментираност; - еуждений аргументираност на съжде¬ нията. аргумеитирдванпий аргумен¬ тиран. аргументйровать [да] аргу¬ ментирам, обосновавам/ обоснова, [да] мотивирам, доказвам/докажа, [да] доку¬ ментирам с факти, привеж- дам/приведа аргументи. аренда аренда, наем, наемане; бсесрдчпая ~ безсрочна аренда; брать в -у помеще¬ ние под магазин вземам под аренда помещение за ма¬ газин; - брокерского мес¬ та аренда на брокерско място; долгосрочная - дъл¬ госрочна аренда; единолич- ная ~ еднолична аренда; - жилого помещения наема¬ не на жилищно помещение; земельная -, ~ земли арен¬ да на земя; - имущества аренда на имущество; крат- косрочная ~ краткосрочна аренда; крсе'тьянская ~ сел¬ ска аренда; - машин и обо- рудования аренда на маши¬ ни и оборудване; наеледет- венная - наследствена аренда; натуральная - на¬ турална аренда: оператив¬ ния - оперативно наемане;
арендатор 62 ~ дсновпuх фондов аренда на основните фондове; от- давать в -у отдавам под аренда; отработочная - аренда срещу отработване: пожизненная - пожизнена аренда; потребительская ~ потребителска аренда; - предприятия аренда на предприятие; принудитель- ная - принудителна арен¬ да; сдавать в [на] -у давам под аренда; сельекдхозяй- ственная - селскостопан¬ ска аренда; снижать -у на¬ малявам арендата: - с пол- ноИ окупаемостью аренда с покриване на разходите; ередпесрочная - средно- срочна аренда: - транс¬ портни средств аренда на транспортни средства; фи- иаиедвая - финансова аренда. арендатор || арендаторша арендатор/арендаторка, наемател/наемателка; - имущества арендатор, на¬ емател на имущество; крупний - едър арендатор; мелкий - дребен аренда¬ тор; - сейфа наемател на сейф. арендаторский арендаторски, наемателски. арендаторство арендаторст- во, наемателство. арендаторша вж. арендатор, арендизация внедряване на аренда, арендни отноше¬ ния; арендуване. арендний който е свързан с аренда, наем; аренден. арендуван, наеман. арендование арендуване. на¬ емане; - земли арендуване на земя; - квартири наема¬ не на апартамент. арспддвапииИ арендуван. нает. арендовать несв. и св./заарен- довать арендувам, вземам/ взема под аренда, наемам/ наема. арендодатель арендодател. наемодател; возвращать объект -го връщам обекта на арендодателя. арендуемий арендуван, на¬ еман. арест 1) арест, задържане. залавяне; 2) запор. конфи¬ скуване, секвестър, възбра¬ на; 3) задържане. залавяне (на предмет на митницата); - партии контрабандното товара задържане на пар¬ тида контрабандна стока: - валютних вкладов запор на [върху] валутни влого-
63 ве; - груза запор на [върху] товар; - имущества запор на [върху] имущество; - на вклад запор на [върху] влог; налагать ~ на контра- бандний товар налагам запор на [върху] контра¬ бандна стока; - на счети запор на [върху] сметки; - недекларирдванпдгд това¬ ра задържане на недекла¬ рирана стока; снимать ~ вдигам, свалям запор; - счетов запор на [върху] сметки. арестова^^ 1) арестуван, задържан, заловен; 2) за¬ държан, заловен (за пред¬ мет на митницата). арестовать вж. арестовивать. арсетдвивать/ареетдвать 1) [да] арестувам; задържам/ задържа. залавям/заловя; 2) налагам/наложа запор, секвестър. възбрана. [да] секвестирам, [да] запори- рам; 3) задържам/задържа. залавям/заловя (предмет на митницата). арибаито работа с непълен работен ден (за студенти). аристократия аристокрация; земельная - поземлена аристокрация; рабочая ~ работническа аристокра¬ артель ция; финансовая ~ финан¬ сова аристокрация. арматор арматор (притежа¬ тел или наемател на тър¬ говски кораб). армия армия; ~ безработних армия [от] безработни, ар¬ мия на безработните. армрестлйпг боре. извиване на ръце (груб диктат на продавач или купувач при определяне на цена). аррйарс недобори, неизплате¬ ни дългове. суми; задлъж- нялост, просрочване на плащане. арсенал арсенал (предприя¬ тие; оръжеен склад; прен. голям запас от нещо); бо- гатий ~ методов богат ар¬ сенал от методи; - знаний арсенал от знания; широ- кий - приемов и техничес¬ ка возможиоетсй широк арсенал от прийоми и тех¬ нически възможности. арт-бйзнес артбизнес (свър¬ зан с изкуството). арт-бйржа артборса. арт-дйлер артдилър (лице. което продава произведе¬ ния на изкуството). артель а рте л. задруга. коопе¬ рация, сдружение; - груз- чиков сдружение на това¬
артельний 64 рачите; дикая ~ неофици¬ ално. частно сдружение; земледельческая - земе¬ делска кооперация; - инва- лидов кооперация на инва¬ лидите; кустарная - зана¬ ятчийска кооперация; плотницкая ~ дърводелска кооперация, дърводелско сдружение; - полотеров сдружение на паркетините; производственная ~ произ¬ водствено сдружение; про- мисловая - занаятчийска добивна кооперация; рибо- ловецкая - риболовна ко¬ операция; еельскoхозяйст- венная - селскостопанска кооперация; слесарная ~ шлосерско сдружение; снабженчееко-ебитовая ~ пласментно-снабдителна кооперация; - старателей, старательская ~ сдружение на златотърсачите; строи- тельная - строителна коо¬ перация; трудовая ~ трудо¬ ва кооперация. артельний 1) артелен, коопе¬ ративен; 2) задружен, общ, колективен. съвместен. артельщик||артeльщича участник/участничка в ар- тел; член/членка на артел, кооперация, сдружение, за¬ друга. артйкул артикул (отделен вид стока; цифровото или буквеното му обозначе¬ ние), - изделия артикул на изделието;обозначать~ па бирке отбелязвам артику¬ ла върху етикета; простав- лять ~ па коробке напис¬ вам артикула върху кутия¬ та; - ткани артикул на плат; ювелирние -и ювелирни артикули. арт-менеджер артмениджър. арт-менеджмент артменидж- мънт. арт-ринок аргпазар. архаизация архаизация, арха- изиране; - производствен- них отношений архаизира- не на производствените отношения. архйв 1) архив, архива; 2) инф. архив; бухгалтерский ~ сче¬ товоден архив; государст- венний - държавен архив; дбиовлять текстовий - инф. обновявам текстов архив; хранить в -е съхра¬ нявам, пазя в архива. архивариус архивар (служи¬ тел в архив). архиватор инф. архиватор (компютърна програма за архивиране).
65 асеигпация архивация инф. архивация, архивиране. архивИрование инф. архиви¬ ране; - информации архи¬ виране на информация; - файла архивиране на файл. архивИрованний инф. архиви¬ ран. архивйровать несв. и св./заар- хивйровать инф. [да] архи¬ вирам. архивйст архивист (специа¬ лист по архивистика). архивИстика архивистика, опазване, систематизиране и описване на архивни ма¬ териали. архИвний 1) архивен; 2) инф. архивен. асессор асесор (оценител на застрахователни щети; съветник към съдебен със¬ тав, заседател). асдцйальний асоциален. испСкт аспект; долговремен- ний - траен аспект; - ис- следования аспект на из¬ следване; макрд^кдидмй- ческий~ макроикономиче¬ ски аспект; - общей функ¬ ции управления аспект на общата функция на управ¬ лението; организациото- технологический - органи¬ зационно-технологически аспект; правовой ~ правен аспект; -и производства аспекти на производството; психологические -и Беде¬ ния переговоров психоло¬ гически аспекти на водене на преговори; еоциальuuй - производственной дея- тельности социален аспект на производствената дей¬ ност; зкономический - ико¬ номически аспект. АСПР (автоматизированная система планових расче- тов) АСПР (автоматизира¬ на система за планови раз¬ чети). ассекурация застраховане на стоки, имущество. аесuгмеит асигнация (пре¬ хвърляне на задължения¬ та за извършване на даде¬ на дейност на други лица; документ за договаряне условията за прехвърляне на задължението; нареж¬ дане за изпълнение на оп¬ ределена борсова операция; преотстъпване на имуще¬ ство по време на търг),. ассигнант асигнант (лице, кое¬ то издава асигнации). аееuгиачuя ост.разг, асиг- нация (книжен паричен знак).
асеигпациопнuй 66 ассигначидиний асигнацио- нен. ассигнование 1) асигниране (отпускане на средства, финансиране, кредитира¬ не): 2) мн. -ия средства (от¬ пуснати за нещо), субсидии; - банком асигниране от банката: бессрочное ~ без¬ срочно асигниране: бюд- жетние -ия бюджетни средства; гдсударетвепнuс -ия държавни средства: - денежних средств асигни¬ ране на парични средства: сдuиоврсмеппос - едно¬ кратно асигниранне -ия из бюджета средства от бюд¬ жета; -ия па жилищное строителство средства за жилищно строителство; -ия на рекламу средства за реклама; -ия на социальное страхование средства за социално осигуряване; позднее - денег късно асиг¬ ниране на пари: прямое ~ пряко асигниране: сверх- сметние -ия свръхсметни бюджетни средства: смет- ние -ия бюджетни средст¬ ва; срочное * срочно асиг¬ ниране. асигниране за опре¬ делен срок; целевие -ия целеви средства. ассигновать вж. ассигнови- вать. аесйгндватьея вж. асеuгновu- ваться. ассигидвка асигновка (асигни¬ ране', отделяне на финан¬ си; суми за асигниране; кре¬ дитно писмо, документ за отпускане на финансови средства, разпореждане за отделяне на парични су¬ ми): виписивать -у издавам асигновка: - за работу асиг¬ новка за свършена работа; - на содержание и обору- дование асигновка за из¬ дръжка и оборудване: - на уплату процентов асигнов- ка за плащане на лихви. аееuгибвuвать/аееuгпдвать [да] асигнирам, асигнувам (отпускам/отпусна парич¬ ни средства, [да] финанси¬ рам, [да] кредитирам). аееигlidвьlватьея/аее'и гно- ваться асигнирам се/да сс асигнирам, асигнувам се/да се асигнувам. аеейетане асиста[ъ]пс, помощ. съдействие, подпомагане: медицинский - медицински асистанс (помощ на пъту¬ ващите: вид застраховка при пътуване): ■ аеейетанс- компания асистанс компа¬
67 аседчйация ния (за медицински асис- танс). ассортимент асортимент; бо- гатий ~ богат асортимент; ~ виeшпстдргдвогд обме¬ на асортимент на външно¬ търговския обмен; - випу- скаемой продукции асорти¬ мент на произвежданата продукция; заводской ~ заводски асортимент; за- данний - възложен асор¬ тимент; - изделий асорти¬ мент на изделия; - импор¬ та асортимент на импорта; дбпдвлять ~ обновявам асортимента; отраслевой - отраслов асортимент; - предоставляемих сервис- них услуг асортимент на предлаганите сервизни ус¬ луги; - продукции асорти¬ мент на продукцията; про- йзвддствсиuuй - производ¬ ствен асортимент; смешан- ний - смесен асортимент; товарний - стоков асорти¬ мент; торговий - търгов¬ ски асортимент; уговорен- №111 ~ договорен асорти¬ мент; широкий - аксессуа- ров широк асортимент на аксесоари; - зкспортних товаров асортимент на екс¬ портни стоки. аесдртимсптпьIЙ асортимен- тен. ассоциация асоциация; бан- ковская ~ банкова асоциа¬ ция; брокерская ~ брокер- ска асоциация; - взаимно¬ то страхования судовла- дельцев асоциация за вза¬ имно застраховане на ко- рабгпритежатеситс; все- мирная - световна асоциа¬ ция; - делового сотрудни- чества асоциация за дело¬ во сътрудничество; - дис- пашеров асоциация на дис- пашерите; европейская - рискового капитала евро¬ пейска асоциация за риско¬ вия капитал;европейская ~ свободной торговли евро¬ пейска асоциация за сво¬ бодна търговия; - изгото- вителей асоциация на про¬ изводителите; карточние -ни фин. картови асоциа¬ ции; кредитние -ни кредит¬ ни асоциации; - по вичис- лuтельндй технике асоци¬ ация по изчислителна тех¬ ника; потребител^кие -пи потребителски асоциации; - предприятий асоциация на предприятия; производ- ственная - производствена асоциация; ~ ризлтеров
ассоциИрованний 68 асоциация на агенти по не¬ движими имоти; самоуп- равляющаяся ~ самоуправ¬ ляваща се асоциация; - соо- ствспнuкдв асоциация на собственици; ссудо-сбере- гательние »ии спестовно- заемодателски асоциации; -ии стран-зкспортеров асо¬ циации на страните изно¬ сителки; страховая ~ за¬ страхователна асоциация; торговая - търговска асо¬ циация; учреждать -ию учредявам асоциация; хо- зяйетвенпая - стопанска асоциация; зкспортная - експортна асоциация. ассдЦиUрованuuй асоцииран. атака 1) атака; 2) бизн.жарг. атака (ценова политика на компании,, желаещи да зае¬ мат място на пазара). ателье 1) ателие, работилни¬ ца, сервиз; 2) бюро; реклам- пде - рекламно бюро; - ремонта обуви ателие за поправка на обувки; - ре¬ монта часов часовникарско ателие; ~ проката бюро „Вещи под наем“; телеви- зиднидс - телевизионен сервиз. атмосфера прен. атмосфера; деловая - делова атмосфе¬ ра; доброжелателния ~ доброжслателна атмосфе¬ ра; накаленная - нажеже¬ на, напрегната атмосфера; ~ переговоров атмосфера на преговорите; разряжать -у разведрявам атмосфера¬ та. атомистйческий атомистичен (много малък, но значим наравно с другите). атомистИчность атомистич- ност; - рижка атомистич- ност на пазара. атрибут(и) атрибут(и); основ- ние - основни атрибути; маркетинговие - марке¬ тингови атрибути; -и фир- менного стиля атрибути на фирмения стил. атрибуция атрибуция, свойст¬ во. качество. атташе-кейс дипломатическо куфарче. иттсстИт атестат, свидетелст¬ во, удостоверение;- каче¬ ства атестат за качество. аттестационний атестацио¬ нен. аттестация атестация, пре¬ поръка. отзив; государст- венная - държавна атеста¬ ция; - изделия атестация на изделие; - кадров атеста¬ ция на кадри; - качества
69 аукцион атестация на качество; - оборудования атестация на оборудване; - поставщика атестация на доставчик; проводить -ию правя атес¬ тация; - продукции атеста¬ ция на продукция; - раоо- чих' мест атестация на ра¬ ботни места; ~ товаров атестация на стоки. аттестдваппьIl1 атестиран. аттестовать [да] атестирам, давам/дам атестация, ха¬ рактеристика (на някого). атторней атърнсй (доверен представител на фирма и др.). аудиенция аудиенция. аудидрUнок аудиопазар. аудйровать [да] одитирам ([да] ревизирам, [да] кон¬ тролирам). аудйт одит. одитинг по-рядко (ревизия., контрол)). ~ бан¬ ка одит на банка; банков- ский - банков одит; ~ бир- жи одит на борса; - вне- бюджетних фондов одит на извънбюджетните фон¬ дове: внешний - външен одит; вътрешни! ~ вътре¬ шен одит; виездной ~ из¬ несен одит: квалифициро- ванний ~ квалифициран одит; - на месте одит на място; проводить - извършвам, правя одит; страховой ~ застраховате¬ лен одит: - страхових ком- паний одит на застрахова¬ телни компании; фипаuсд- вий - финансов одит; ча- стний ~ частен одит; - ^ффсктивидети де- ятельности предприятия одит на ефективността от дейността на предприятие¬ то. аудйтор одитор (счетоводи¬ тел ревизор; фирма, зани¬ маваща се с одит); ~ банка одитор на банка: внешнте -и външни одитори; внут- решшй ~ вътрешен одитор; виездной - командирован (на място) одитор. аудйторский одиторски. ауднторство одиторство: фи- нансовое - финансово оди¬ торство. аукцион аукцион, търг, раз¬ продажба: - автомобилей аукцион' за автомобили; ан- глийский ~ английски аук¬ цион (публична продажба, която започва с обявява¬ не на начална цена и след наддаване’ завършва при най-високата неоспорвана цена); биржевой ~ борсов
аукционер 70 аукцион; валютний - валу¬ тен аукцион; внешнеторго- вий ~ външнотърговски аукцион: - втемную вж. за- критий -; виставлять ак¬ ции на * предлагам акции на аукцион; голландский - аукцион по холандски, хо¬ ландска разпродажба (из¬ вършва се с намаляване на исканата цена, докато се появят купувачи); двойной - двоен аукцион; закритий - закрит аукцион; золотие -и аукциони за продажба на злато; классический - класически аукцион; лес- идй - аукцион за дървен материал; откритий - от¬ крит аукцион; передавать на продажу с -а предоста¬ вям за продажба на аукци- он; - по продаже акций предприятия аукцион за продажба на акции на пред¬ приятие; - по размещению ^су^арств^!^^ облига- ций аукцион за пласиране на държавни облигации; принудителвний - прину¬ дителен аукцион; прово- дить - в два зтапа провеж¬ дам аукцион на два етапа; пушной - аукцион за кожи; - с понижением цен аукци¬ он с намаляване на цените; таможенний - митнически аукцион; товарний - сто¬ ков аукцион; - товаров аук¬ цион, разпродажба на сто¬ ки; торговаться на -е над¬ давам на аукцион; торго- вий - търговски аукцион; участвовать в -е через сво- их представителей участ¬ вам в аукцион чрез свои представители; чековий - чеков аукцион; злектрон- ний - електронен аукци¬ он. аукционер аукционер, участ¬ ник в аукцион. аукцйдпйет аукционист (лице, извършващо разпродажба¬ та). аукцйдпuuй аукционен. аустраль аустрал (парична единица); аргентинский - аржентински аустрал. аутентикация и аутентифи- кация автентикация (удос¬ товеряване автентич¬ ността на документ или подпис на длъжностно лице). аутентйческий автентичен. аутентИчность автентичност. - докумен^в автентич¬ ност на документите; удо- стоверять - удостоверявам
71 азропорт автентичността; - финан- совой информации автен¬ тичност на финансовата информация. аутентйчний вж. аутентичес- кий. аутрайт аутрайт {пряка сроч¬ на валутна сделка). аутсайдер аутсайдер (пред¬ приятие извън монополно обединение; непрофесиона¬ лен борсов посредник; бро¬ кер, който не е член на бор¬ сата, но има разрешение да работи в търговската за¬ ла). ауттрейд несполучлива тър¬ говска сделка поради не¬ разбиране на страните или поради грешка в докумен¬ тацията. афганй афган. афгани (парич¬ на единица); афганский ~ афганистански афган. афера разг. афера. далавера. гешефт. мошеничество: ва- лютная - валутна афера; громкая ~ скандална. сен¬ зационна афера; мелкая ~ дребна афера. аферйстЦаферистка разг. аферист/аферистка. дала- вераджия простонарДуз- лавераджийка простонар., гешефтар/гешефтарка. мо¬ шеник/ мошенника. аффидевит писмена клетвена декларация. аффилиация афилиация (при¬ съединяване в качеството на филиал; приемане на член в дружество). аффилйрованний афилиран. аффилйрование и аффилий- рованис афилиране. аффильйровать [да] афили- рам (присъединявам/при¬ съединя; приемам/приема за член в дружество). аффшгаж афинаж (пречист¬ ване на благородните ме¬ тали или отделянето им един от друг). аффинация афинация (очи¬ стване на суровата захар от примеси преди рафини¬ ране). аффииUроваиuе вж. аффи- наж. аффирмация афирмация (потвърждаване. утвърж¬ даване). азродром летище, аеродрум. азропорт аерогара. летище; закритий - затворено ле¬ тище. затворена аерогара; ~ назначения товара полу¬ чаващо летище; откритий - отворено летище, отво¬ рена аерогара: - отправле-
азротранспорт 72 ния товара отправно лети¬ ще; аерогара на товарене; ~ прибития товара лети¬ ще, където пристига сто¬ ката; аерогара на разтовар¬ ване. азротранспорт въздушен транспорт. Б бабки жарг. кинти. мангизи. бабочка пеперуда (дилерска стратегия при търговия с опции - едновременно ку¬ пуване и продаване на кол- опции сразлични срокове). баг и бага инф.жарг. бъг (грешка, неточност в про¬ грамата). багаж багаж; висилать -ом изпращам като багаж; - из двух мест два броя багаж; два багажа; невостребован- ний ~ непотърсен багаж; отправлять - через карго- склади изпращам багаж чрез карго складове; пас- сажирский - пътнически багаж; ручной ~ ръчен ба¬ гаж; сдавать в ~ оставям на багаж. багажний 1) багажен; 2) същ. м. -мй железничар магази- нер; 3) същ.ж. -ая багаж, гардероб на гара. бадж вж. бейдж. база 1) база, склад; 2) икон. база; 3) прен. база, основа. основание, опора; 4) база; сбор от показатели, данни, характеристики; 5) база; наличност на материални блага или на съоръжения като източник за същест¬ вуването на производство. снабдяване и др.; 6) инф. жарг. база (всички писма на електронната поща, които са в дадена клет¬ ка); автомобилния - авто¬ мобилна база; валютная - валутна база; - данних база данни; денежная ~ парич¬ на база; заготовительная ~. закупочная - изкупвател¬ на база; информационная ~ информационна база; ис- ходная - отправна база; - исчисления налога база за изчисляване на данъка; - контракта база на кон¬ тракт; кормовая - фураж¬
73 базйроваться на база; матерйаль1ю-тех- ническая - материално- техническа база: монетар- ная - парична база; на -е валовой продукции на ба¬ зата на общата продукция; налоговая - данъчна база; - налогового обложения база на данъчно облагане; паучIИд-^ксперuмснталь- ная - научно-експеримен¬ тална база; нормативная ~ нормативна база; - обслу- живания база за обслужва¬ не. сервизна база; овощная - зеленчукова база: - оп- тоной торговли склад за търговия на едро: - откри- той зкономики база на от¬ ворената икономика; пере- валочная - база за прето¬ варване; принимать за -у приемам за база; продо- вдльственная ~ продовол¬ ствена база; производст- венная - производствена база; промишленная - про- м и ш л е на, и ндустри а л н а база; расчетная ~ разчетна база; ссльскохдзяиетвси- ная ~ селскостопанска база;складская * складова база: - с^Ожсния снабди¬ телна база: сиабжепчеекд- сбитовая ~ снабдително- пласментна база; - сравне¬ ния база за сравнение; си- рьевая ~ суровинна база; техническая - техническа база; топливная ~ склад за горива; торговая - търгов¬ ска база; - уровня цен база на ценовото ниво; финан- совая - финансова база; - цен база на цените; - цено- образования база на цено¬ образуването; зкономиче- ская ~ икономическа база: ^ксплуатациoIIнo-ремднт- ная - експлоатационно- ремонтна база; знергетиче- ская ~ енергийна, енерге¬ тична база. базар 1) пазар, тържище; 2) базар; книжний - книжен пазар, базар на книгата; овощной - зеленчуков па¬ зар, зеленчуково тържище; рибний - рибен пазар. базарить простонар. търгу¬ вам на дребно. базарничать простонар. 1) продавам на пазара; 2) пре¬ продавам за печалба, спе¬ кулирам . базарний пазарен, базарен. базйрование базиране (осно¬ ваване, обосноваване). базйровать [да] базирам. базйроваться базирам се/да се
базировка 74 базирам. базировка разг. вж. базирова- ние. базис 1) икон, базис, база; 2) база, основа; 3) базис (на борсата: разликата меж¬ ду цената на стока, про¬ дадена с условие за внед¬ ряване в определен срок, и цената на същата стока, продадена в наличност с условие за незабавното и внедряване); - поставки база на доставката; расчет- ний - разчетна база; - системи базис на система¬ та; ценовой -, - цени це¬ нова база; зкономический - икономическа база. базисний 1) икон, базисен, базов; 2) базов, основен. главен. базовйк работник в зеленчу¬ ков склад. базовий базов (който се отнася за база; основен, главен, опорен). бай-бзк бай-бек (дългосроч¬ на стокообменна опера¬ ция; изкупуване на собст¬ вената стока от корпора¬ цията за съкращаване на неизплатените дялове). байт инф. байт. бак варел. бакалавр бакалавър; - аконо- мики бакалавър но иконо¬ мика. бакалейний бакалски. бакалейщик разг. бакалин. бакалея 1) бакалия; 2) бакал¬ ски стоки. бакетждрг. бакит шоп (неза¬ конна брокерски фирма). бакетинг незаконна дейност на брокери, които умишле¬ но не изпълняват поръчки¬ те на клиентите си и из¬ ползват гаранционната им вноска за сключване на фючърсни сделки. баки вж. бакси. бакси жарг. 1) долари, валу¬ та; 2) кинти, мангизи. баланс1 фин.търг.техн, ба¬ ланс; активний платежний - активен платежен ба¬ ланс; активний торговий ~ активен търговски баланс: аналитический ~ аналити¬ чен баланс; - банка баланс на банка; банковский банковий - банков баланс: ~ брутто брутен баланс: бухгалтерский - счетово¬ ден баланс; бюджетний - бюджетен баланс; валдвдй - общ баланс; валютний - валутен баланс; ~ в денеж- ном виражении баланс в
75 баланс парично изражение; види- мий - видим баланс; - в натуральном виражении баланс в натурално изра¬ жение; внешпеторговьIЙ - външнотърговски баланс; внешний - външен баланс; внутренний ~ вътрешен баланс; водний - воден баланс; ветуnитсльuьIй входящий - встъпителен баланс; годовой - годишен баланс; - государствсннд* го бюджета баланс на държавния бюджет; - дви¬ жения трудових ресурсов баланс на движението на трудовите ресурси; двусто- ронний ~ двустранен ба¬ ланс; дебетовий ~ дебитен баланс; дебито^р^с^кий - де- биторски баланс; денеж- ний ~ паричен баланс; - денежних посту^^^! и платежей баланс на парич¬ ните постъпления и плаща¬ нията; депозитний - депо¬ зитен баланс; дuиамuчсе- кий ~ динамичен баланс; дllфферснчирдваllиulй ~ диференциран баланс; - доходов и расходов баланс на доходите и разходите. приходно-разходен баланс; заключительний ~ заклю¬ чителен баланс; земсльпьIЙ - баланс на земята; 1шве11- таризационний - инвента¬ ризационен баланс; инвен* тарний ~ инвентарен ба¬ ланс; йсчислять ~ изчисля¬ вам баланс; итоговий - краен баланс; - кадров баланс на кадрите; - капи- таловложений баланс на капиталовложенията; кас- совий ~ касов баланс; квар- тальний ~ тримесечен ба¬ ланс; кднсдлидирдванний - консолидиран баланс; кднтрдльнuй ~ контролен баланс; кормовой - фура¬ жен баланс; кредитний ~ кредитен баланс; ликвида- ционний - ликвидационен баланс; - международних расчетов баланс на между¬ народните разил ащанпя; межотраслевой - междуот- раслов баланс; - народно- го хозяйства баланс на на¬ родното стопанство; народ- пдхдзяйствеиний ~ народ¬ ностопански баланс; нату- ральпо-етоимостпий ~ на- ту р а л н о- сто й постен б а - ланс; натуральний ~ нату¬ рален баланс; невидимий ~ невидим баланс; нулевой - нулев баланс; - оборота
баланс 76 баланс на оборота; - обо- ротних средств баланс на оборотните средства; - об- шествито™ продукта ба¬ ланс на обществения про¬ дукт; объединительний - обединителен баланс; дкднчательнuй - оконча¬ телен баланс; - о приби- лях и убитках баланс за печалбите и загубите; - оптовой торговли баланс на търговията на едро; - деповнuх фондов по оста- точной стоимости баланс на основните фондове по остатъчна стойност; отрас- левой - отраслов баланс; отчетний - отчетен ба¬ ланс; nаееивпий п.латеж- ний - пасивен платежен баланс; - пенеидиних фон¬ дов баланс на пенсионните фондове; - перевозок ба¬ ланс на превозите; перене- ееппuй - пренесен баланс; подводить - правя, съста¬ вям баланс; - по исполне- нию бюджета баланс по изпълнението на бюджета; полджительньIй торговий - положителен търговски баланс; ~ пдтрсбйтсльних стоимоетей баланс на по¬ требителните стойности; - потребления баланс на потреблението; - предпри¬ ятия баланс на предприя¬ тие; - прибили баланс на печалбата; - природних ресурсов баланс на природ¬ ните ресурси; проверочний - проверочен баланс; - производства и потребле¬ ния баланс на производст¬ вото и потреблението;про- межуточний - междинен баланс; ~ рабочего време- ни баланс на работното време; развернутий - разгърнат баланс; расчет- ний - разчетен. изчисли¬ телен баланс; результатив- ний - результатов ре¬ зултативен баланс; сальдо- вий - салдов баланс; све- рять ~ сверявам баланс. сводний - сборен, общ ба¬ ланс; сельекдхдзяйетвеи- ний - селскостопански баланс; снимать с -а нама¬ лявам от баланса; - с пас- сивним сальдо баланс с пасивно салдо; списивать с -а отписвам от баланса; - спроса и предложения ба¬ ланс на търсенето и пред¬ лагането; статистический - статистически баланс; сто- имдетuuй ~ стойностен ба¬
77 баллотйровать ланс; суточний оборотни“ - дневен баланс на оборо¬ тите; текущи“ - текущ баланс; - текущих опера- ций баланс на текущите операции; топливний - горивен баланс; транспорт¬ ни“ - транспортен баланс; - труда баланс на труда; туристический - туристи¬ чески баланс; - услуг и пе- кдммерчееких платежей баланс на услугите и не¬ търговските плащания; - фипапсйрдваuйя баланс на финансиране; финансови“ - финансов баланс; фир- менний - фирмен баланс; фрахтовий ~ фрахтов ба¬ ланс; хозийственний - сто¬ пански баланс; шахматни“ ~ ^рреспонденции перево- зок шахматен баланс на кореспондиращи превози; ^копдмuческий - икономи¬ чески баланс; знергетиче- ский ~ енергетичен, енер¬ гиен баланс. баланс2 целулозен материал. дървесина; соснови“ - бо¬ рова дървесина. балансйрование балансиране; - бюджета балансиране на бюджета; - взаимних по- ставок балансиране на вза¬ имните доставки; - денеж- ного обращения баланси¬ ране на паричното обраще- ние; - платежей баланси¬ ране на плащанията; - то- варообменних операций балансиране на стокооб- менните операции. балаиейровать/ебалаиейрд- вать [да] балансирам, при- ключвам/приключа, правя/ направя баланс. балансировка балансировка; ~ товарних фондов балан¬ сировка на стоковите фон¬ дове. балансйрующи“ балансиращ, балансови“ балансов. балансодержатель притежа¬ тел, собственик на баланс. балл бал, оценка, бележка; оценъчни“ - оценъчен бал. балласт 1) мор.жп прен. ба¬ ласт; 2) техн, баласт. ба¬ ластра; У)жарг. работници, които не са нужни във фирмата. но поддържат с присъствието си някои ус¬ ловия и изисквания. баллотйрование гласуване, гласоподаване, избиране чрез гласуване. баллотйровать 1) гласувам, избирам чрез гласуване;
баллотИроваткся 78 балотирам; 2) поставям на гласуване. баллдтUрдваться кандидати¬ рам се, поставям кандида¬ турата си. баллотировка вж. баллотиро- вание. баллотuрдвочпuй избирате¬ лен. балльний балов (за оценка, система). бальбоа балбоа {парична еди¬ ница): панамские - панам¬ ски балбоа. бандероль 1) бандерол, бан¬ деролна пратка; 2) банде¬ рол (книжна лента по ку¬ тии с цигари,, кибрит и др. като знак за платен ак¬ циз): 3) бандерол (книжна лента за пачки банкноти, тестета пликове и Др.): висилать заказной -ио изпращам като препоръча¬ на бандеролна пратка; - завода-изготовителя бан¬ дерол на завода произво¬ дител; оклеивать -ью об¬ лепвам с бандерол;срочная - срочна бандеролна прат¬ ка; таможенная - митниче¬ ски бандерол. бандердльньIЙ бандеролен. банк фин.инф. банка; авизи- рующий ~ авизираща бан¬ ка; агентски“ - агентска банка; агропромишленни“ - агропромишлена банка; акцептни“ - акцептна, ак- цептираща банка; акцио- нерний ~ акционерна бан¬ ка; аеедцuирдваннuй - асо¬ циирана банка; бйржевдй ~ борсова банка; брать в -е вземам от банката; валют- ний ~ валутна банка; веду- щий ~ водеща банка; вза- имнo-cбсрсгатель1^uс -и взаимно-спестовни банки: вкладивать в - влагам в банка; внешнеторг^вий ~ външнотърговска банка; - вдестаповленйя и развития банка за възстановяване и развитие; Всемирни“ - вж. Мирово“ ~; вторични“ ~ вторична банка; головно“ - главна банка; - данних банка [от] данни; девизни“ - девизна банка; депозит¬ ни“ ~ депозитна банка; дисконтний ~ сконтова, шконтова банка; - для внешне“ торговли банка за външна търговия; довери- тсльпо-еберсгательний - доверително-спестовна банка; дочерни“ - дъщер¬ на банка; зсмельпьIй - по¬ землена. аграрна банка;
79 банк земледельческий ~ земе¬ делска, аграрна банка; - импортера банка на вноси¬ теля; инвестиционни“ ~ инвестиционна банка; ин- кассирующи“ - инкасира¬ ща банка; йппдвацuоппuй - иновационна банка; - информации банка за ин¬ формация; ипотечни“ - ипотечна, ипотекарна бан¬ ка; исnдлняющu“ - банка изпълнител; класть деньт в - внасям парите в банка; клирингови“ ~ клиринго¬ ва банка; коммаидйтпий - командитна банка; коммер- чески“ - търговска банка; частна банка; коммуналь- ний ~ комунална банка; копсдрцйальпuй ~ , до^ор- циумни“ - консорциумна. консорциална, консормна банка; кооперативни“ ~ кооперативна банка; кре- дитний - кредитна банка; крупни“ - голяма банка; Мирово“ - Световната банка; мпдгднациональние -и многонационални банки; мупйчйпальнuй - муници- пална, общинска банка; народни“ - народна бан¬ ка; пачиональний ~ нацио¬ нална банка: отечеетвеи- ний ~ родна банка; офшор- ние -и офшорни банки; первоклассни“ - първо¬ класна банка; nсредвйжиой - подвижна банка; - по кредитова^^ жилищного етрдuтсльетва банка за кредитиране на жилищно¬ то строителство; - потре- бительского кредита бан¬ ка за потребителски кре¬ дит; почтово*еберсгатель* ние -и пощенско-спестов¬ ни банки; промишленни“ - промишлена банка; рент- ний ~ рентна банка; рес- публиканский - републи¬ канска банка;еберегатель* ни“ ~~ сбережений спес¬ товна банка; сельекдхдзяй- ственни“ ~ селскостопан¬ ска банка; емсшапние -и смесени банки; ссудний - заемна банка; - страни- □кспортера б<анка на стра¬ ната износител: строитель- ний - строителна банка: торговий ~ търговска бан¬ ка; трапсначиопальпие -и транснационални банки: уведомляющий ~ авизира- ща банка; уш1версальние -и универсални банки: уполномоченние -и упъл¬ номощени банки; учетний
банкинг 80 - сконтова банка; феде- ральние -и федерални бан¬ ки; цснтральний ~ цент¬ рална банка; частни“ ~ частна банка; Зкснм банк Ексимбанк; ^мисейдииий ~ емисионна банка; юриди¬ чески самдстдятсльuuй ~ юридически самостоятел¬ на банка; ■ банк-агСнт бан¬ ка агент; банк-акцептант банка акцептант; банк-га- рант банка гарант; банк- заемщик банка заемател; банк-дебитор банка деби¬ тор; банк-депозитарий бан¬ ка депозитар, депозитна банка; банк-дйлер банка дилър, банка посредник; банк-импортер банка вно¬ сител; бапк-ипотека ипо¬ течна, ипотекарска банка; банк-кастоди вж. банк-де- позитарий; банк*кo^^едрци- ум банка консорциум; баuк*кoрреепондепт банка кореспондент; банк-креди- тор банка кредитор; банка кредиторка; банк-нерези- дСнт банка нерезидент; банк-плательщик банка платец; банк-попечитсль банка попечител; банк- приказодатсль по инкасо банка наредител по инка¬ со; банк-прддавеч банка продавач; банк-рсмитепт банка ремитент; банк-трас- сант банка трасант; банк- учрсдйтель банка учреди¬ тел; банк-храийтель вж. ба11к-депозитар11й; банк- зквайрер банка купувач; банк-зкспортер банка из¬ носител; банк-змитент бан¬ ка емитент, банка издател. акредитивна банка. банкинг банкинг; банкиране (банкови дейности, банко¬ ви услуги), удаленний - отдалечено банкиране; злектронни“ - електрон¬ но банкиране. банкйр банкер; инвестицион¬ ни“ - инвестиционен бан¬ кер; ипотечни“ ~ ипотечен. ипотекарен банкер; ♦ глав¬ ни“ ~ страни главен бан¬ кер на страната (за предсе¬ дателя на централната бан¬ ка). бапкйрекйй банкерски. банкнот(и) и банкнота банк¬ нота; -и в дссять левов банкноти от десет лева; випускать -и пускам (в обращение) банкноти; на- ходящиеся в обращснии -и намиращи се в обраще¬ ние банкноти; непокритие
81 баuкрдтство -и банкноти без покритие, необезпечени банкноти; перазменнuс -и неразме- няеми банкноти; -и нового образца банкнота нов об¬ разец; обменивать -и обме¬ ням банкноти; российскис -и руски банкнота; фаль- шивис -и фалшиви банк¬ ноти. банкнотни“ банкнотен. банко банко (цена или курс, по който банката изкупу¬ ва или продава ценни кни¬ жа). банковец разг, банков слу¬ жител. банковски“ и банкови“ бан¬ ков. банкомат банкомат, банкоматни“ и банкоматски“ банкоматен. банкрот несъстоятелен, не¬ платежоспособен д^лъж- ник, инсолвент; банкрути¬ рал, фалирал (за човек, учреждение, фирма, компа¬ ния и др.); вдестанавливать -а в правах възстановявам правата на неплатежоспо¬ собния длъжник; ~, нахо- дящийся под кдикурсдм несъстоятелен длъжник на няколко кредитори; ♦ объ- являть ссбя -ом обявявам несъстоятелност, фалит; обявявам, че съм банкру¬ тирал, фалирал; етапдвйть* ся -ом банкрутирам, разо¬ равам се, фалирам. банкрбтuться/дбанкрбтнться [да] банкрутирам, [да] фа¬ лирам. банкротски“ който се отнася до неплатежоспособен длъжник или до банкрут- ство. банкротство банкрут, банкру- тиране, фалит, банкрутст- во, банкротство по-рядко, - банков банкрут, фалит на банки; гоеударетвенпое ~ държавен фалит; злостное - предумишлен банкрут. фалит; злонамерен бан¬ крут; на краю -а на ръба на фалита; пред банкрут, фа¬ лит; ~ общества банкрут, фалит на дружество; объ- являть о -е обявявам бан¬ крут. фалит; преднамерен- нос - преднамерен, фикти¬ вен банкрут. фалит; тср- псть - претърпявам бан¬ крут. банкрутирам; уми- шлешюе - умишлен бан¬ крут. фалит; устраивать ложнос ~ организирам мним, фиктивен банкрут; фиктив^с - фиктивен
баратрия 82 банкрут. фалит. баратрия мор.юр. недобросъ¬ вестност, престъпна не¬ брежност. барахолка простонар. битпа- зар. баржа шлеп, баржа. баржевий[бй] шлепов. от шлепове, баржи. бариль вж. баррель. баркод баркод, щрихкод; ■ баркод-принтер баркод принтер; баркод-сканер баркод скенер; баркод-зти- кетка баркод етикет. баромстр прен. барометър; Гарвардски“ - Харвардски барометър (за икономиче¬ ско прогнозиране); делово“ - делови. търговски, биз¬ нес барометър: инвсстици- отпие -и инвестиционни барометри; зкономически“ - икономически бароме¬ тър. барон прен, барон; медийни“ - медиен барон; нефтяние -и петролни барони. баррс[и]ль барел (мярка за обем, която в Англия е равна на 163,65 куб.дм., а в САЩ - на 119,24 куб. дм.; щатският нефтен барел е равен на 158,76 куб.дм.у, * муки барел брашно; неф- тяной - нефтен барел. бартср барте1ъ]р; мюгозвен- ний - верижен. .многокра¬ тен бартер; по -у на бар¬ тер; продавать на основе -а продавам на бартерна основа; совсршать - правя бартер. бартерни“ бартерен. барщина 1) ист. ангария, при¬ нудителен безплатен труд: 2) разг.неодобр. безплатен труд; 3) разг.неодобр. не¬ регламентирано искане от страна на държавните ор¬ гани бизнесът безвъзмезд¬ но да влага средства в со¬ циални обекти (детски пло¬ щадки, озеленяване и др.). бариш разг. 1) търг, печал¬ ба. доход; 2) полза. изгода. облага, сметка, кяр про- стонар.. келепир просто- нар.. далавера разг.', ♦ бити оставаться в -е[-ах] изкар¬ вам кяр; на далавера сьм. баришник разг. 1) нечасбир. стекулант'. прекупвач: 2) ост. джамбазин. търговец на коне. добитък. баришничать 1) разг, спеку¬ лирам, посреднича. занима¬ вам се с препродаване; 2) ост. търгувам с добит ък. коне.
83 бсгство баришничсский 1) разг. търгашески, спекулантски; 2) ост. джамбазки. барUшпичсетво 1) ост. пре- купвачество; 2) разг, стре¬ меж към изгода. бар^щни“ ост.разг, доходен, носещ печалба. барьер(и) арен, бариера, пречка, ограничение; ве- ддмственнuй - ведомстве¬ на бариера; -и для доступа бариери за достъп; - для проникновения бариера за навлизане; налоговие -и данъчни бариери; нетариф- ние -и нетарифни. немит- нически бариери; ограни- чительние -и ограничи¬ телни бариери; сертифика- ционнис -и сертификаци- онни бариери; структурни“ - структурна бариера; та- моженни“ ~ митническа бариера; тарифнис -и та¬ рифни бариери; торговие -и търговски бариери. овссСНн басейн; камсто- угольний ~ каменовъглен басейн; нефтсгазоидеиuс -и нефтогазоносни басей¬ ни; - полезних ископае- мих басейн на полезни из¬ копаеми; - рудних место- рождени“ басейн на руди: соляние -и солни басейни; угольпuй - каменовъглен басейн. бастовать/забастовать стач¬ кувам, обявявам/обявя стачка, вдигам/вдигна стач¬ ка. бастующий 1) стачкуващ; 2) същ. стачник. бат бат (парична единица); тайландски“ ~ тайландски бат. батрак||батрачка ратай/ра- тайкиня, аргатин ос/н./ар- гатка ост. батрацки“ и батраческий ра- тайски, аргатски ост. батрачество 1) ратаи,аргати ост.; 2) ратайстване. арга- туване ост.. батрачи“ вж. батрачкйй. батрачить ратайствам. арга- тувам, слугувам. батрачка вж. батрак. бсгемот жарг. едър акционер на компания. бСгство бягство; - капиталов бягство на капитали (сти¬ хийно прехвърляне на ка¬ питали от една страна в друга); ~ от денег жарг. бягство от пари (стремеж за освобождаване от пари и превръщането им в сто¬ ка или др. ценности).
бсгучка 84 бсгучка инф.жарг. бягащ над¬ пис. бсдж вж. бейдж. бСдленд необработваема зе¬ мя. бсднеть/дбедпеть обеднявам/ обеднея, осиромашавам/ осиромашея. бедндеть бедност, сиромашия, мизерия, немотия. беднота 1) беднотия, сирома¬ шия; 2) бедняци. бедни“ 1) беден, сиромашки; 2) бсднийЦбсдная беден/ бедна. бедняк/беднячка. беднякЦ беднячка бедняк/бед- нячка. бедняцки“ бедняшки. бсднячка ввж. бедняк, бедствснни“ бедствен, тежък, нещастен. бедствие бедствие; нацио- налишс - национално бед¬ ствие; стихийное ~ стихий¬ но бедствие. бедствовать бедствам, мизе- рувам, намирам се в край¬ на нужда. бежучка вж. бегучка. безавансдвuй безавансов. бсзаварййний безавариен, минал без авария. безакцептний безакцептен. бсзакцйзни“ безакцизен. бсзбандербльний безбанде- ролен (който е без банде¬ рол, за който не е взет акциз). бсзбСдний заможен, охолен, лек, състоятелен. бсзвалютни“ безвалутен. безвйзови“ безвизов. бсзвозвратни“ 1) невъзвръ- щаем, безвъзвратен (па¬ рични средства); 2) едно¬ кратен (тара. опаковка). безвдзнездно безвъзмездно. безплатно. безвдзнездпдсть безвъзмезд¬ ност. бсзвозмСздни“ безвъзмезден. незаплатен, безплатен. безвигодний неизгоден. кой¬ то не носи печалба. бсзграмотний 1) неграмотен. слабограмотен; 2) неграмо¬ тен, неосведомен в дадена област. бсзграIIUчI1оеть безгранич- ност. бсзгранИчний безграничен. бездействие бездействие; пре- ступное - престъпно без¬ действие. бездействовать бездействам. бсзденсжндеть разг. вж. бсз- денежье. безденежний 1) безкасов; 2) разг. безпаричен, беден. бездв11сжьс безпаричие.
85 безоговорочпдеть бездсфСктность отсъствие на дефекта. бездсфСктний бездефектен. произведен без дефекти и брак. бсздсфичйтидеть бездефи- цитност. бездефищйтний бездефици- тен. бездСятельность бездейност, бездействие. бездСятельний бездеен. бездоказательпuй голосло- вен, недоказан, който не е подкрепен с доказателства, не е доказан. неосновате¬ лен. бсзддходидеть недоходност, нерентабилност. бсздоходний недоходен, не¬ рентабилен. бездоходен рядко. беззаконие беззаконие, про- тивозаконие, произвол; со- вершать -ия, творить -ия върша. извършвам безза¬ кония. беззаконничать разг. безза- коннича. беззаконствам. върша беззакония. произ¬ вол. беззаконность беззаконност; ~ дсйствий беззаконност на действията. беззаконний беззаконен. не¬ законен, противозаконен. безземСлье липса, недостиг на земя за обработване. беззенCлI>ньIЙ безземлен, ли¬ шен от земя за обработва¬ не, безимотен. бсзлимйтни“ безлимитен. бсзлйчний анонимен (за сметка). безмСн ръчен, пружинен кан¬ тар; теглилка. безнадеж^с^ безнадежд¬ ност; ~ трсбования безна¬ деждност на искането. бсзнадежний безнадежден, несъбираем,просрочен(за дълг), лош (за кредит). безнаказанность безнаказа¬ ност. безнаказанний безнаказан. ненаказан. бсзнал, безналик и бсзна- лйчка разг. безналично плащане; пари при такова плащане. бсзнал“|чни“ безналичен, без¬ касов. бсзllалдГдBI>lй безданъчен, без данъци; който не пла¬ ща данъци. безоблигачибн!^lьй безобли- гационен. бсздбдротньlй необоротен. бсзоговордчпд безусловно. бсзогдвдрдчность безуслов-
без^г^^^^ч^ий 86 ноет. бсзоговорочний безусловен. безопасност безопасност. сигурност; - перевозки бе¬ зопасност на превоза; по- жарная - противопожарна безопасност, сигурност; - производства безопасност на производството; соци- альная - социална сигур¬ ност; тсхническая - техни¬ ческа безопасност; - труда безопасност на труда; ако- но.мичсская ~ икономичес¬ ка безопасност, сигурност; - зксплуатации безопас¬ ност на експлоатацията. бсзопасний безопасен, сигу¬ рен. бсзотвСтствеиность безотго¬ ворност. бсздтвстетвсннuй безотгово¬ рен. безотговорочний разг. без¬ прекословен. бсзотзивний[бй] безотзивен, безвъзвратен, неотменим. безотказни“ разг. 1) безотка¬ зен, безспирен, не¬ прекъснат. работещ без прекъсване, изправен; 2) винаги отзивчив, готов да свърши работа, който не може да откаже на молба, поръка и под. бсздтлагательllо безотлага- телно книж., спешно, неза¬ бавно. бсздтлагательиость безотла- гателност книж., спешност, незабавност. бсзотлагателипи“ безотлага- телен книж., спешен, неза¬ бавен. безотходний безотпадъчен. безотчет^с™ безотчетност. безотчетни“ безотчетен, без¬ контролен. не подлежащ на отчитане. безотИбочность безпогреш- ност, точност, сигурност. прецизност; - виводов без- погрешност на изводите. бсзошйбдЧIlий безпогрешен. точен.сигурен, прецизен. безработица безработица: временная ~ временна без¬ работица; винуждснная ~ принудителна безработица: добровдльная - добровол¬ на безработица; естсствсн- ная - естествена безрабо¬ тица; застойная - застойна безработица; избиточная - огромна безработица; мас- совая ~ масова безработи¬ ца; мнимая - мнима безра¬ ботица; обвальная - лави¬ нообразна безработица;от- носитсльная ~ относител¬
87 бсловой на безработица; псриодиче- ская - периодична безра¬ ботица; полная ~ пълна безработица; постоянния - постоянна безработица; сезонная - сезонна безра¬ ботица; скритая - скрита безработица; - срсди моло- дежи безработица сред младите хора; структурная - структурна безработица; текучая - текуща безрабо¬ тица; технологическая - технологична безработица; устранять -у премахвам безработицата; фрикцио!- ная - фрикционна безра¬ ботица; хроническая ~ хро¬ нична безработица; цикли- ческая - циклична безра¬ ботица; частичная - час¬ тична безработица. безработни“ 1) безработен, който в момента е без ра¬ бота; 2) безработнийЦбез- работная безработен/без- работна; подносило ~ на¬ пълно безработен;частич- но - частично безработен. безраздсльний неделим, абсо¬ лютен. безрасчетний 1) непресмет- лив,непрактичен, без смет¬ ка; 2) безкористен; 3) необ¬ мислен. бсзубuтдчидеть рентабил¬ ност, доходност; равновесие на приходи и разходи, ну¬ лева печалба; приключва¬ не без загуби. бсзубиточни“ рентабилен. доходен; който се отнася до равновесие на приходи и разходи, до нулева печал¬ ба; който приключва без загуби. бсзудержни“ неудържим (за инфлация). безусловни“ безусловен. бейдж бадж; вертикальний - вертикален бадж; горизо!!- тальний ~ хоризонтален бадж; металличсские -и для персонала метални баджове за персонала; пла- стикови“ ~ пластмасов бадж; - с именем и фами- лисй бадж с име и фами¬ лия; - с клипсой для креп- ления бадж с клипс за за¬ крепване; - с прищспкой бадж с щипка; цветно“ ~ с фото цветен бадж със снимка. бСйсик инф. бейсик (език на програмирането). беловИк белова. бсловой 1) белови, преписан на чисто; 2) същ.ж. -ая бе¬ лова.
бслий 88 бслий 1) бял; 2) инф.жарг. производство на Западна Европа или СА1Ц (за ком¬ пютърна техника). Бенелюкс Бенелюкс (митни¬ чески съюз на Белгия. Хо¬ ландия и Люксенбург). бенсфициарСий) бенефици¬ ент, бенефициер, бенефи- циар рядко (трета стра¬ на, в полза на която се сключва договор или въз¬ никват права по правна сделка - застрахователен договор, акредитив, пре¬ вод). бензйн бензин; работать на -е работи с бензин (за дви¬ гател). бснзйнни“ бензинен. бензи¬ нов. бензиновоз бензиновоз, авто¬ цистерна, танкер за бензин. бснзйновий бензинов, бензи¬ нен. беIIЗипдзаnравдчньш бензи- нозареждащ, бензиноснаб- дителен. бензинопровбд бензинопро- вод. бснзиндхрапйлйщс бензино- хранилище. бснзобак бензинов резервоар, резервоар за бензин. бензовоз вж. бензиновоз. бензозаправка зареждане с бензин. бснздзаправочI!Ьlй вж. бснзи- идзаправдчиий. бснзозаправщик 1) бензино¬ ва автоцистерна; 2) разг. бензинджия, работник на бензиностанция. бензоколонка бензоколонка: бензиностанция. бензораздаточний бензино- снабдителен. бензорезервуар вж. бензобак, бенздетанчия бензиностан¬ ция. бензосчетчик бензинов разхо- домер. бензохранйлищс вж. бснзино- хранилищс. бензошланг маркуч за бензин. бСрбоут-чартер фрахтоваю на кораб без екипажа. береговой брегови. крайбре¬ жен. бережлйвость 1) пестеливост. спестовност, икономич¬ ност; 2) грижливост. бсрсжлйвий 1) пестелив. ико¬ номичен; 2) грижлив. бСрсжни“ 1) пестелив, ико¬ номичен; 2) предпазлив; грижлив, грижовен. бесСда беседа; деловая ~ де¬ лова беседа; часовая - едночасова беседа.
89 бсепрйбьIльпьrй бсскарточни“ разг. безкупо- нен (който се продава сво¬ бодно, без купони). беекаееовий безкасов. бесквптапцйдпний който нс е свързан с оформяне на поръчка и издаване на кви¬ танция. бескласедвий безкласов. бсеконтрольноеть безконт- ролност. беекоитрольпий безконтро¬ лен. бескористний безкористен. бсскрИзисни“ безкризисен. бсекупбниии безкупонен. който е без купон. беспаспортни“ безпаспортен. без паспорт. беепатентнuй безпатентен. бееперебойность непрекъсна¬ тост. безспирност. равно¬ мерност, редовност. бсспсрсбойний непрекъснат, безспирен, равномерен, редовен. бееперевалочIlЬIЙ който не е свързан с прехвърляне (на товар), с претоварване. бсепсрсне^ниuИ неизменен, постоянен; който не подле¬ жи на изменение. беспсрсривний непрекъснат, редовен; който е без пре¬ късване. бссперепектUвпоеть безпер- спективност; ~ проекта безперспективност на про¬ екта; бсепсрепсктUвньIй безпер¬ спективен. бссплаидвоеть безплановост. бсспланови“ безпланов. бссплатно безплатно, гратис. бссплатни“ безплатен, грати- сен. бссnолезноеть безполезност. бссполСзни“ безполезен. из¬ лишен. ненужен; напразен, безрезултатен. беспорядок безпорядък, без¬ редие. беспошлинно безмитно. беспошлинни“ безмитен. бесправие безправие. беспредСл разг. анархия. ни¬ хилизъм. нарушаване на норми, беззаконие; право¬ во“ - правен нихилизъм; зкономический - икономи¬ чески нихилизъм. бсспредсльний безпределен. бсепрспЯтстве!lIIЬIЙ безпре¬ пятствен. бсспреривший безспирен. непрекъснат. постоянен. бсеприбuльиоеть нерента- билност. беспрйбильни“ 1) нерентаби¬ лен. недоходен, който не
90 бсспроводной носи печалба; 2) нестопан¬ ски. с идеална цел; нетър¬ говски. беепрдводной вж. беспрово- лочний. беепровдлочнuй безжичен. бсспрдгульнuй който се из¬ пълнява редовно, без отсъ¬ ствия. бсепроигрьIшньIЙ сигурен, който е само с печалба. бсспроцСнтни“ безлихвен. бесса беса (спадане на борсо¬ вите курсове). бессйровать понижавам бор¬ совия курс. бессйт финтърг. вж. мсдведь. беееметнu“ непредвиден, не- планиран в план-сметка. бесспорний 1) безспорен; 2) който не може да бъде ос¬ порен по съдебен или ад¬ министративен ред. бсссрочний безсрочен. бестарйфни“ безтарифен. бсстарка разг. кола за превоз на зърнени храни в насип¬ но състояние, без тара. бсстарни“ който няма тара или се извършва без тара, в насипно състояние. беетоварпоеть без стоково покритие; - платежних трсбований платежни ис¬ кания без стоково покри¬ тие. бсетоварньIЙ 1) който е без стоково покритие; 2) разг. който се отнася до отсъст¬ вие или недостиг на стоки. бестоварьс разг. нямане или недостиг на стоки, слаб па¬ зар. бестсСллер жарг. много тър¬ сена на борсата стока. бсефднддвьlй който не е свързан с фондовото раз¬ пределение. извънфондов. бсехознuй разг. безстопанст¬ вен. бсехозЯйетвсппдсть безсто¬ панственост. неикономич- ност. бесхозЯйетвенпий безстопан¬ ствен, неикономичен. бссцСнний безценен. бесцСнок: за ~ разг,. на безце¬ ница. съвсем евтино. бесчсковий без чеков. бета-ко^ффичиеlIт бета кое¬ фициент (изменение курса на акцията в сравнение е динамиката на целия фон¬ дов пазар). бид 1) търг. предлагане на цена за извършване на покупко-продажба: 2) търг. предлагане на покуп¬ ко-продажба по установе¬ на цена; 3) фин. лихвен
91 бйзнес процент върху депозити и ценни книжа; 4) търг, тър¬ жище. бйддер 1) участник в търг; 2) фирма купувач. бидон бидон, гюм: пластико- вий - пластмасов бидон. гюм. бИзнсс бизнес; бартерни“ - бартерен бизнес; - без на- логов бизнес без данъци; вснчурни“ - рискован биз¬ нес; гдетиuичuuй ~ хотели¬ ерски бизнес; делать - на туристах правя бизнес с туристи; игорний - хазар¬ тен бизнес; информацио!!- ний - информационен биз¬ нес; карточни“ - фин. кар- тов бизнес; крупни“ - едър, крупен бизнес; мали“ - малък бизнес; медийни“ * медиен бизнес; мелки“ - дребен бизнес; - на азарте бизнес с хазартни игри; на- укденки“ - наукоемък бизнес: офшорни“ ~ оф¬ шорен бизнес; предприни- матсльский ~ предприема¬ чески бизнес; производст- венний ~ производствен бизнес; рекламни“ - рек¬ ламен бизнес; ресторанний - ресторантьорски бизнес: рискованни“ - рискован бизнес; семейни“ * семеен бизнес; сери“ - сив бизнес; средни“ - среден бизнес; тсневой - сенчест бизнес, бизнес в сянка; технологи¬ чески“ ~ технологичен биз¬ нес; туристически“ -, ту- ристски“ - туристически бизнес; частни“ - частен бизнес; злсктронний - електронен бизнес: ♦ чел- ночни“ ~ куфарна търго¬ вия; ■ бйзпее-аееоциачия бизнес асоциация; бйзнес- вещанне бизнес предаване; бйзнсс-вйза бизнес виза; бизнес-встрсча бизнес сре¬ ща; бUзпсе*группuрдвка бизнес групировка:бйзнес- инкубатор бизнес инкуба¬ тор, бизнес център: бйзнес- интсреси бизнес интереси: бИзнес-информация бизнес информация; бИзнес-кар¬ та бизнес карта; бИзнес- карьСра бизнес кариера; бИзнсс-класс бизнес класа (категория на авиационен билету. бИзнес-клИмат биз¬ нес климат; бИзнес-клуб бизнес клуб; бйзнсс-леди бизнес лейди; бйзнес-лИдср бизнес лидер; бизнсс-об- разование бизнес образо¬ вание; бизнес-операция
бйзнссвумсн 92 бизнес операция: бИзнсс- организация бизнес орга¬ низация; бйзиес-дтндще- ния бизнес отношения; бйз- нес-офСрта бизнес оферта: бИзнсс-офис бизнес офис; бйзнсс-парк бизнес парк: бизпсе-партиер бизнес партньор: бизнес-план биз¬ нес план; бйзнее-планйро- ванис бизнес планиране; бйзпсс-програм^ бизнес програма; бйзнсс-проект бизнес проект; бйзнес-рск- лама бизнес реклама; бйз- нсс-сделка бизнес сделка: бйзпес-есть бизнес мрежа; бйзнсс-среда бизнес среда; бйзнсс-тарйф бизнес тари¬ фа; бйзнсс-управленис биз¬ нес управление; бйзисс-фа- культет бизнес факултет; бйзнсс*фбрун бизнес фо¬ рум; бйзпес-цсптр бизнес център; бйзнсс-шкбла биз¬ нес училище. бизнес шко¬ ла. бйзпссвумсн бизнес дама. бйзпеснен||бизпеен^енка разг. и бизнеемснша разг. бизне- смен/бизнесменка разг.', ■ бизнссмен-частник бизнес¬ мен частник. бйзпеснеuскйн бизнесменски. бuзнесненство предприема- чество. бизнссмСнта разг. вж. бизнс- сменка. билатсрйзм билатеризъм, двустранност. бйлборд билборд. бйлдннг билдинг (голяма, многоетажна сграда). билет 1) билет: бон, банкно¬ та, паричен знак;2)квитан¬ ция: 3) карта; 4) книжка; бапкови“ - банкнота; бро- ийрдвать - запазвам билет; бумажни“ - книжен пари¬ чен знак; - в оба конца би¬ лет за отиване и връщане; - в один консц билет в една посока; входной - входен билет; випускать банков- скис -и пускам в обраще- ние банкноти: государст- венний казначсчйский ~ държавен съкровищен бон. дснежний - банкнота; де¬ позитни“ - депозитна кви¬ танция; желсзноддрожиьIЙ - железопътен билет: за- бронированний - запазен. резервиран билет; именной ломбардний - поименна квитанция от заложна къ¬ ща: казначейские -и съкро¬ вищни бонове. банкноти. книжни парични знаци; кднпдетuрдвать ~ про-
93 бйржа дупчвам или заверявам билет; кдррсепоIIдентский - кореспондентска карта; кредитни“ - банкнота; ли- терний - транспортна або¬ наментна карта(безплатна или с намаление); лотерсй- ни“ - лотариен билет; льготний ~ билет с нама¬ ление или безплатен билет; - недействителен билетът е невалиден; ~ первого класса билет [за] първа класа; персдаточний - би¬ лет с прехвърляне върху друго превозно средство. смяна; пересадочний - би¬ лет за прехвърляне; про- ездной ~ карта за градския транспорт; профсотзний - профсъюзна карта; разо- вий ~ еднократен билет; студснчсский - студентска карта; - туда и обратно би¬ лет за отиване и връщане; членски“ ~ членска книж¬ ка; злектротис -и елек¬ тронни билети; ♦ пригла- ситсльний ~ покана. биллион билион. биллионний билионен. биллон фин. билон (монета от сплав с ниска проба сребро). биллонни“ фин. билонен. билль бил (в Англия и САЩ - законопроект); ~ об ас- сигнованиях бил за бюд¬ жетните средства; финан¬ сови“ - финансов бил. билл(ь)-брбкср поличен бро¬ кер; брокер, обслужващ полица. бuнсталлизн биметализъм (парична система, при ко¬ ято платежно средство са два метала - злато и сребро). бйнеталлйческйй биметален, биметаличен. биопроизвбдствд биопроиз- водство. биотсхнология биотехноло- гия. биоферма биоферма (ферма за биопроизводство). биозкономика биоикономи- ка. бнозкономйческий биоиконо- мически. бйржа 1) борса; 2) борса. склад за дървен ма териал; аукци- онная - аукционна борса; валютная - валутна борса; ~ зерна борса на зърнени храни; зерновая ~ зърнена. житна борса; играть на -е играя на борсата; класси- ческая фондовая - класи¬ ческа фондова борса; ком-
биржсвйк 94 ^рисс^и ~ търговска борса; комIlьютсрпая ~ компютърна борса; коти- роваться на -с котирам се на борсата; лесная -, ~ лс- соматсриалов склад за дър¬ вен материал, борса за дър¬ вен материал; Лондонския международная - фина^о- вих фьючерсов и опцио^в Лондонска международна финансово-фючърсна бор¬ са; - металлов борса за ме- тилт, метална борса; об- менная - суипови (размен¬ на) борса; общсственная ~ обществена борса; - от- дельних видов товара бор¬ са за отделни видове сто¬ ка; откритая ~ открита борса; продуктовая - бор¬ са за селскостопански про¬ дукти; - есльекoхoзяйет- вснних товаров борса за селскостопански стоки; срочная ~ вж. фьючсрсная - срочних сделок борса за срочни сделки; страхо- вая - застрахователна бор¬ са; товарuо-сuрьевая ~ сто¬ ково-суровинна борса; - труда борса на труда; тру- довая - трудова борса; уни- всрсальная - обща борса; финансовая - финансова борса; фрахтовая ~ фрах- това борса; фьючсрсная ~ фючърсна борса, фючърс- борса; хлсбная ~ житна борса; хлопковая - памуч¬ на борса; частние -и част¬ ни борси; черная ~ черна борса; - ценних бумаг бор¬ са на ценни книжа; злск- тронная - електронна бор¬ са; ♦ стоять па -е на борса¬ та съм (за безработен); биржсвйк борсов агент, бор¬ сов магнат. борсаджия. биржсво“ борсов. бйрка етикет, табелка (за сто¬ ка, багаж); марка (плас¬ тинка на ухото на живот¬ но с данни за района, фер¬ мата и др))', - для багажа етикет, табелка за багаж; - для ключе“ ключодър¬ жател с етикет; инвентар- ная - етикет. табелка с ин¬ вентарен номер; картонная - картонен етикет; марки- ровочнис -и маркировъч¬ ни табелки;пластмаседвая - пластмасов етикет, пласт¬ масова табелка. марка; уш- ная - ушна марка; фанер- ная - етикет, табелка от шперплат. биркование маркиране, мар¬ кировка: * скота маркира-
95 благоустройство не на добитък. бИрочни“ етикетен; марков. бит инф. бит (единица за ко¬ личество информация): ~ информации един бит ин¬ формация. бихсвиорйзм бихейвиоризъм (научно течение. което изучава поведението на потребителите, на произ¬ водителите и развитието на пазарите). блага блага: инвестиционнис - инвестиционни блага; капитальнис ~ капитални блага: материальние ~ ма¬ териални блага: накоплен- ние - натрупани блага; нс- материальние - нематери¬ ални блага: потрсбитель- ские - потребителски бла¬ га; ♦ обществение ~ об¬ ществена стока. благо благо, добро. щастие. полза; вссобщсс - всеобщо благо; па ~ народа за бла¬ гото на народа. благддарйть/пдблаг()дарйтl> благодаря. изказвам/изка- жа благодарност. благодарност!» благодарност': в знак -и за помощь в знак на благодарност за помощ¬ та: объявлять - обявявам благодарност; приносить - изказвам благодарност благодарни“ благодарен. благодарствснни“ благодар¬ ствен. благоденствие благоденствие. благополучие благополучие. благдпрйЯтидсть благоприят- ност. благоприятни“ благопри¬ ятен. благоприЯтетвовапuе благо- приятстване, облагодетел¬ стване; наибольшее ~ най- голямо облагодетелстване, благоприятствовать благо¬ приятствам. благосостдЯпuе благосъстоя¬ ние; материальное - мате¬ риално благосъстояние; - нации благосъстояние на нацията; нетто зкономиче- скос - нетно икономичес¬ ко благосъстояние; пови- шать ~ повишавам бла¬ госъстоянието; чистое зко- нднuчеекое ~ чисто иконо¬ мическо благосъстояние. благдтворИтельность благо¬ творителност. благотворйтсльний благо¬ творителен. благотвдрUтельствдвать за¬ нимавам се с благотвори¬ телност. благоустройство благоуст-
бланк 96 ройство. бланк 1) бланка; 2) документ (банков) с подпис на наре- дител за получаване на пари; подпис на наредител върху такъв документ; ан¬ кетни“ - анкетна бланка; баикдвекий ~ банкова бланка; бели“ ~ бяла, чи¬ ста бланка; бсекднсчlIЬIЙ - безконечна бланка, бланка на руло; биржсвдй - бор¬ сова бланка; векесльний ~ бланка за менителница; - для оплати налогов блан¬ ка за плащане на данъци; - довсрсишс™ бланка на пълномощно; - заказа бланка за поръчка; - за- явок, заявочний ~ бланка за заявки; канчелярекий - канцеларска бланка; - кви¬ танции бланка на квитан¬ ция; - на получсние акций бланка за получаване на акции; - о взносс депозита бланка за внасяне на депо¬ зит; - псревода, персводной - бланка за (паричен)пре¬ вод. запис; - блан¬ ка за писмо; платить по -ам плащам срещу банков до¬ кумент с подписа на наре- дителя; - поручения блан¬ ка за нареждане; регистра- Чйдппuй ~ регистрацион¬ на бланка; рулонний - ру- лонна бланка, бланка на руло; ставить свой - на векссль, на векселе слагам подписа си върху менител¬ ница; стандартни“ ~ стан¬ дартна бланка; статистичс- ский - статистическа блан¬ ка; - с ^нблемдй бланка с емблема; - та-можсто“ декларации бланка за мит¬ ническа декларация; - уче- та бланка за отчетност; фирмснний - фирмена бланка; частично заполнен- ний ~ частично попълне¬ на бланка; чекови“ ~ че¬ кова бланка; чисти“ ~ чи¬ ста, празна бланка; злск- тронний - електронна бланка. бланкстни“ бланкетен. бланкйст борсов спекулант, бланко-векссль бланкова ме¬ нителница, бланкова поли¬ ци; випускать в обращенис - пускам в обращение бланкова менителница. бланкова полица. бланкови“ бланков, непо¬ пълнен. чист; без покритие, блат: по -у разг. по втория начин (купувам, получа¬ вам).
97 блокИрованис блйцпптсрвuд блицинтервю. блицопрос блицанкета; телс- фонний ~ телефонна блиц¬ анкета. блог блог (уеб-страница, дневник в интернет; личен интернет-дневник:). блоггср блогъ[е]р. блок 1) техн. инф. полит. блок; 2) икон, блок, голям пакет ценни книжа или дялове в една компания; 3) икон. блокова сделка; 4) канц. куб. кубче (хартие¬ но); - акций блок акции; валютний долларовий - валутен доларов блок; ва- лютний золотой ~ валутен златен блок; валютний стерлинговий - валутен стерлингов блок; - ввода- вивода входно-изходен блок; - данних блок дан¬ ни; идентификационни“ ~ идентификационен блок; клаееuфикачидннuй ~ класификационен блок; кднтрольнuи ~, - контро- ля контролен блок; - па- мяти запаметяващ блок; еандклеящuсся -и кани, лепящи (хартиени) кубче¬ та; -и с наклейками для замсток канц. кубчета с лепящи листчета за бележ¬ ки; кубчета от самозалеп¬ ващи се листчета за бележ¬ ки; еъенпий - сменяем блок; торговий - търгов¬ ски блок; фирменни“ ~ фирмен блок; числово“ * числов блок; ^кономичсе* кий ~ икономически блок; ■ блок-полис полица за застраховка „Помощ при пътуване“; блок-схсма инф. блок-схема; блок- чартер блок-чартър. блокада блокада; валютная - валутна блокада; золотая ~ златна блокада; кредитная - кредитна блокада; па- тснтная - патентна блока¬ да; таможснная ~ митниче¬ ска блокада; торговая ~ търговска блокада; финан- совая - финансова блока¬ да; зкономическая - ико¬ номическа блокада. блокированис блокиране; вьIlIyждсI!Ilдс - валюти принудително блокиране на валута; - зарплати бло¬ киране на заплата; - ин¬ формации блокиране на информация: - персональ- них данних блокиране на персонални данни; срочнос - счета срочно (за опреде¬ лен срок) блокиране на
блокйрованни“ 98 сметка; ~ транспортних кдммунйкачий блокиране на транспортните комуни¬ кации Одо^рова!!^“ блокиран. блокйровать несв. и се./за- блокйровать 1) [да] блоки¬ рам; 2) жп затварям/затво- ря, преграждам/преградя път (със семафор). блдкйрдваться съюзявам се/ съюзя се, коалирам се/да се коалирам. блокировка 1) блокиране; 2) жп блокировка; аварийная - аварийна блокировка; автоматическая - автома¬ тична блокировка; дистан- ционная - дистанционна блокировка; путсвая ~ ли¬ нейна. пътна блокировка; ручная ~ ръчна блокиров¬ ка; - счетов блокиране на сметки. блокировочний блокировъ- чен, блокиращ. блокйрующи“ блокиращ (за акционер). блокнот бележник, тефтер; - для записей бележник; - на спирали бележник със спи¬ рала; еандстйрающийся - самоизтриващ се бележ¬ ник. бло^о^и“ който се отнася за бележник, тефтер. блочний блоков (който се отнася до търговия с го¬ лям пакет ценни книжа). блуждающий мигриращ (за капитал). блюст^соблюстй пазя/запазя, опазвам/опазя, спазвам/ спазя. блюстйтсль||бл1остйтелиница пазител/пазителка. страж л<., блюстител/блюстител- ка; - порядка пазител на реда. блю-чйпс блу чипе, сипи чи¬ пове, сини акции (акции на водещи компании или кор¬ порации, котирани посто¬ янно на борсата и смята¬ ни за инвестиции с малък риск). БМР (банк мсждународних расчетов) БМР (Банка за международни разплаща- ния). богара нснипоявинт земи в райони с поливно земеде¬ лие. богарний който е без изкуст¬ вено напояване (в райони с поливно земеделие). богатство богатство; всщсст- вснкос - веществено бо¬ гатство; водние -а водни богатства; дснежнос ~ па¬
99 большсгрузний рично богатство; леснис -а горски богатства; матс- риальние -а материални богатства; накопленное ~ натрупано богатство; на- родное - народно богатст¬ во; пачиопальпос ~ нацио¬ нално богатство; невещест* встс - нематериално богатство; uсвдеnрдизвдДй- мос - невъзпроизводимо богатство; - нсдр богатст¬ во на недрата; нсразвсдап- ние -а неизследвани богат¬ ства: охотпичье - ловно богатство; природнос - природно богатство; руд- ние -а рудни богатства; рибное ~ рибно богатство; совокупное ~ съвкупно бо¬ гатство; социальтое ~ со¬ циално богатство. богати“ 1) богат. заможен; 2) богаташки, разкошен; 3) богат, обилен, изобилен; 4) богатийЦоогатая богат/бо- гата, богаташ/богаташка. боди-гард бодигард, гард, ох¬ ранител. бодмсрейпuй бодмериен. бод^рся бодмерия (паричен заем срещу залагане на плавателен съд или това¬ ра му). бойкот бойкот; объявлять ~ обявявам бойкот; подвер- гать -у подлагам на бойкот: проводить ~ правя бойкот; торгови“ ~ търговски бой¬ кот; финансови“ - финан¬ сов бойкот; ^кдlюнйческий - икономически бойкот. бойкотИрование бойкотира¬ не. [да] бойкоти¬ рам. бойкотйст участник в бойкот, бойкотиращ. бойня кланица, касапница. бокс 1) канц. кутия, бокс; 2) инф. прозорец, клетка; ди¬ алогови“ ~ диалогов про¬ зорец; - для документов бокс за документи; пласти- кови“ ~ для дискст пласт¬ масова кутия за дискети. болд болд. получер шрифт, боливар боливар (парична единица), венссузльски“ - венецуелски боливар. боливиано боливиано (парич¬ на единица): боливийскос - боливийско боливиано. болтанка жарг. вж. взбалти- вание. болиш*!!!!,!“ болничен. бдльщсгруз тежкотоварно транспортно средство. большегрузиuй тежкотова¬ рен.
большипетво 100 бдльшипетвд мнозинство, болшинство; абсолютное - абсолютно мнозинство; - акционеров мнозинство на акционери; относител^шс * относително мнозинство; подавляющее ~ огромно. преобладаващо мнозинст¬ во; преобладающсс - пре¬ обладаващо мнозинство; простос - обикновено мно¬ зинство. большой голям; ♦ большая пятерка 1) петте водещи световни валути; 2) Биг- файф[в], Големите пет (най-големите пет англий¬ ски банки). бона 1) бон (книжен знак с определена стойност, кой¬ то дава право на прите¬ жателя му в даден срок да получи пари или стока), 2) временен паричен знак; 3) банкноти, които са излез¬ ли от употреба и са пред¬ мет на колекциониране; банковская ~ банков бон; випускать -и пускам (в обращение) бонове; госу- дарственная - държавен бон; имснная ~ поименен бон; казпачейекая - съкро¬ вищен бон; сбсрегатсльпая - спестовен бон; етоимоет- ная ~ стойностен бон; то- варная - стоков бон; транс- портная - транспортен бон. бдпаIlз[ц]аJеY/рг. златна мина. бона фйдс бона фиде (доб¬ росъвестно, на добра во¬ ля). бонд бонд (облигация,, гаран¬ ция. залог), аварийни“ - авариен бонд; - псрво- классного банка бонд от първокласна бсанка. бднддвuй 1) осигурен. гаран¬ тиран чрез облигации; 2) оставен в митницата до заплащане на мито. ббндхбльдер държател, при¬ тежател на облигации;пре¬ дявител на полица. бонйстика бонистика (дисцип¬ лина, която изучава книж¬ ните парични знаци и бо¬ новете). бонитСт бонитет (условен по¬ казател за продуктив¬ ност), - лсса бонитет на гората; - почви бонитет на почвата. бонитировка бонитировка, бонитация, бонитиране(ка¬ чествена оценка), - почви бонитировка на почва; - еельекдхозяйетвсннuх жи- вотних бонитировка на
101 брак селскостопански животни; бонификация бонификация (повишаване или намаля¬ ване цената на стоката в зависимост от качество¬ то и състоянието й; от¬ стъпка, възнаграждение или обезщетение за придо¬ бито право)' взаимная ~ взаимна бонификация; - в пользу покупатсля бони¬ фикация в полза на купува¬ ча: - за понижение каче¬ ство бонификация за пони¬ жено качество; - паличпи- ми дограми бонификация с пари в брой; обратная ~ обратна бонификация; про- изводить -ию правя бони¬ фикация; прямая - пряка бонификация; зкспортная - експортна бонификация. боиифнцйрованний бонифи- циран. бонус 1) бонус, премия, от¬ стъпка;?) еднократни пла¬ щания. вноски;ликвидаци¬ онни“ ~ ликвидационен бонус; ■ бднуе-налус бонус- малус (система на от¬ стъпки и добавки към пре¬ мията, чрез която заст- рахователят намалява вноските на застрахова¬ ните, които за даден пе- | риод от време не са полу¬ чили обезщетение, а уве¬ личава вноските на засег¬ натите от застрахова¬ телни събития). бдпуепuй бонусен. премиен. бордеро бордеро. борт борд; брать на - вземам, качвам на борда; вибраси- вать за - изхвърлям зад борда; - судна борд на ко¬ раб. бортжурнал бордови дневник. бортово“ бордов, борден. борьба борба; забастовочная - стачна борба; - за миро- вос первенство борба за световно превъзходство; - за привлечение капиталов борба за привличане на ка¬ питали; - за рижки сбита борба за пазари на плас¬ мента; конкурснтная - кон¬ курентна борба; - с дем- пин^м борба с дъмпинга; ~ с инфляцие“ и бсзрабо- тицсй борба с инфлацията и безработицата; стачсч- ная - стачна борба; зконо- мичсская - икономическа борба. босс разг. бос. шеф. ботвинник жарг. продавач на дребни стоки на сергия. брак 1) брак, шкарто; 2) де¬
бракер 102 фект; 3) липси; впсшний ~ продукции външен брак на продукцията; виуrреппий * продукции вътрешен брак на продукцията; - в работе брак в работата; допусти¬ ми“ ~ допустим брак; ис- правиний ~ поправим брак; кднмсрчсекuй ~ ва¬ гона търговски липси на доставка, получена във вагон; литсйний - леярски брак; иейеправйний ~ не¬ поправим брак: - по вине работника брак по вина на работника; - продукции брак на продукцията: про- извддетвсииий ~ производ¬ ствен брак; скритий ~ скрит брак; сплошной - непрекъснат брак; техно¬ логически“ - технологи¬ чен брак; условни“ - усло¬ вен брак; устранимий - отстраним брак. бракер бракер, бракувач, ка¬ чествен контрольор (спе¬ циалист. който проверя¬ ва качеството); дежурни“ - дежурен бракер; общест- ветий - обществен бра¬ кер. бракераж определяне на ка¬ чеството, качествен кон¬ трол; бракуване: вибороч- ний - частично бракуване: обязательпьIlf ~ товаров задължително определяне на качеството на стоките, бракеражний който се отна¬ ся за определяне на каче¬ ството и бракуване. бракование бракуване, шкар- тиране. бракдваииий бракуван. шкар- тиран. дефектен. браковать/забраковать бра¬ кувам. [да] шкартирам. браковка бракуване. шкарти- ране; - животних бракува¬ не на животни; - партии товаров бракуване на пар¬ тида стоки: подвсргается -е подлага се на бракуване; производить -у бракувам. шкартирам. браковочний браковъчен. браковщикЦбраковщица бра- кер/бракерка. бракувач/ бракувачка (специалист/ специалистка. проверя- ващ/а качеството). бракодСл разг. работник. кой¬ то дава брак в производс • т- вото. бракддельничать разг. давам брак в производството. бракддельетвд разг. некачест¬ вена работа (даваща брак): - на стройке некачествена
103 бригада работа на строежа. брать/взять 1) вземам/взема. поенин/поени; 2) завземам/ завзема, превзенин/нревзе- ма. овладявам/овладея; 3) обзема/обземе, обхваща/ обхване. овладява/овладее; 4) ноенан/ноена. приемам/ приема; 5) разг. печеля/спе- челя, надделявам/надделея, надвивам/ надвия; 6) заема/ заеме. отнема/отнеме (вре¬ ме, труд); 7) разг. вземам/ взема, купувам/купя; 8) взе- мам/взени. хващам/хвана. насочвам се/насоча се, тръгвам/тръгна; 9) вземам/ взема, преодосяван/прс- одолея, скачам/скоча (ба¬ риера). набирам/набера (височина - за самолет); взснан/взсна. събирам/ събера (глоба, данъци). брСйди-ббнди брейди книжа. брейди облигации. брейди- та. брейк бързо и рязко падане на цените. брейн-дрейн жарг. изтичане на мозъци. брс(й)к-фбрвард брейк-фо- руърд (контракт на па¬ ричния пазар). брелок: ~ для ключей клю¬ чодържател. брСмя прен. бреме. тежест. товар; - гдеударетвенпдй задолжснности бреме на държавния дълг; долговос - дългово бреме; избиточ- нос палогдвое - излишна данъчна тежест. бренд бренд {търговска мар¬ ка; вид, качество). брсшь дупка, липса, недостиг; - в бюджетс дупка в бюд¬ жета; закривать - в сфсрс йиповацйднпих структур запушвам дупка в [област¬ та на] иновационните структури. бригада бригада, персонал; аварийная ~ аварийна бри¬ гада; доксрская - докерска бригада; комплсксная ~ комплексна бригада; кон- дукторская - кондуктор- ска. превозна бригада; - конснно“ продукции брига¬ да със затворен цикъл на продукция; мсхапйзирдвап- ная - механизирана брига¬ да; паровозная ~ локомо¬ тивна бригада; подсмснная ~ жарг. допълнителна бри¬ гада; посздная ~ влаков персонал;. пдеаддчпая ~ перонна бригада; производ- ствсниая - производствена бригада; ремонтная ~ ре¬
бригадйр 104 монтна бригада; смснная - сменна бригада; состави- тсльская ~ жп маневрена бригада; строительная - строителна бригада; хоз- расчетная - бригада на сто¬ панска сметка. бригадйрЦбригадйрша разг. бригадир/бригадирка, на- чилник/ничилнтчки; - поез- да началник-влак. бригадйрить разг. ръководя бригада. бригадйрски“ бригадирски. бригадйрство разг. бригадир- ство (длъжност и работа на бригадир). бригадйрствовать разг. вж. бригадйрить. бригадйрша вж. бригадир. бригадпик||бригадIlIfца разг. член на бригада/жена член на бригада. бригадни“ бригаден. брикСт 1) брикет; 2) блокче, кубче (за различни чети¬ риъгълни предмета); - бу¬ льона кубче бульон; уголь- ние -и въглищни брикети. брйфинг брифинг. брокер брокер, посредник. маклер по-рядко\ ау^ион- ний ~ аукционен брокер; валютний ~ валутен бро¬ кер; вексельпuй ~ поличен брокер; инвестиционни“ ~ инвестиционен брокер; междилсрски“ ~ брокер по вътрешноборсови сделки; мелкий ~ дребен брокер; - на биржс брокер на борса¬ та; независими“ ~ незави¬ сим брокер; неофициаль- пu“ биржсвой ~ неофици¬ ален борсов брокер. борсов заек; дплайндвuй - онлайн брокер; патентни“ - па¬ тентен брокер; - по ипоге- кам брокер по ипотеките; - по покупкс ценних бу- маг брокер ио покупките на ценни книжа; - но про- дажс цснних бу.маг брокер по продажбите на цепни книжа; - по зкспорту бро¬ кер по експорта; прави- тельетвеннuй ~ правител¬ ствен брокер; присяжни“ - заклет брокер; средний - среден брокер; страховой ~ застрахователен брокер; судовой ~ корабен брокер; таможенний ~ митнически брокер; торговий ~ тър¬ говски брокер; финанси вий ~ финансов брокер; фондови“ - фондов бро¬ кер; фрахтови“ - фрахтов брокер; ♦ бсз брокера грешни кодове във форму-
105 брурто лярите на брокерите кон¬ трагенти; ■ брбкср-дйлср брокер-дилър; брокер-ис- полнйтсль брокер изпъл¬ нител; брдкср-кднйееиo- нСр брокер комисионер. броксраж 1) брокера[и,е]ж (брокерска комисиона); 2) посредническа дейност при сключване на сделки с цен¬ ни книжа. брокереГ^дж вж. брокераж (1 зн.). броксрски“ брокерски. брокерство брокерство; бир- жсвос - борсово брокерст¬ во: информацион^е - ин¬ формационно брокерство; страховое - застраховател¬ но брокерство: ^можсн- нос ~ митническо брокер¬ ство; фйнансовде - финан¬ сово брокерство. бронйрованис запазване, ре¬ зервиране. осигуряване; - банком срсдств на заработ- ную плату запазване на средства за работна запла¬ та от банка; - жилплощади запазване на жилищна площ. брднйрованuuй запазен, ре¬ зервиран. бронйровать несв. и св./за- бронйровать запазвам/за¬ пазя. [да] резервирам, [да] ангажирам. осигурявам/ осигуря. броня запазване, резервиране, осигуряване; - па жслсзно- дорожuuй билет запазване на железопътен билет; - на жилплощадь запазване, осигуряване на жилищна площ. вросови“ негоден. долнока¬ чествен. лош, неструващ; ненадежден (за стока), ри¬ сков; дъмпингов. нисък. занижен (за цена). броузср инф. браузъ[е]р. брдшюровать/сброшюровать [да] броширам. брутто 1) бруто (тегло на стока заедно с опаковка¬ та; обща сума, общ доход, без да са приспаднати раз¬ носки,, удръжки); 2) брутен; ♦ ~ за нетто бруто за нето (клауза в договор); ■ брут- то-баланс брутен баланс, баланс бруто; брутто-всс бруто тегло, тегло бруто; брутто^-^вйручка брутна печалба. бруто печалба; брутго-доход брутен доход: бру^тто-заработои брутен доход; бруггд*ко^ффици- епг бруто коефициент; брутто-объен брутен обем.
брзМнд 106 обем бруто; брутго-оборот оборот бруто; бру'тгд-прC* мия брутна премия; брут- то-прйбиль брутна печал¬ ба, бруто печалба; брутго- продажи брутни продажби; бр^тто-процснт брутна лихва; брутен процент; брутго-ставка брутна став¬ ка; брутто-сунма брутна сума, сума бруто; брутгд* тонаж бруто тонаж; брут- то-цена брутна цена. брз(й)нд 1) вж. бренд; 2) инф. жарг. бренд компютър, марков компютър. будничний делничен. будущи“ 1) бъдещ; 2) съи.ср, -се бъдеще; прогнозиро- вать ~ акций фирми [да] прогнозирам бъдещето на акциите на фирма. бук-взлью балансова стой¬ ност. букин-нб^а) букинг-нот (вид договор за морски превоз на стоки). буклСт рекламна дипляна; рскламние -и рекламни дипляни; красдчпий ~ мно¬ гоцветна рекламна дипля- на. буксир буксир; епасагельuuй - спасителен буксир. буксИрний буксирен. буксйровапие буксиране; - судов буксиране на плава¬ телни съдове. буксйровать буксирам. буксировка вж. буксированис. букеuрдвщuк буксир (кораб). бу^ов^ие буксуване. буксова^ буксувам. буксов^ разг. вж. буксова^^ булет жарг. вж. пуля. бум разг. бум (висока конюнк¬ тура), биржсвдй - борсов бум; инвестиционни“ - инвестиционен бум; нефтя- пдй - нефтен бум; про- мишлеиний ~ промишлен бум; технологически“ ~ технологичен бум; товар¬ ни“ - стоков бум; зконо- нйчсский - икономически бум. бумага1 1) хартия; 2) ми. -и документ(и), книжа; 3) мн. -и фин. книжа. книги, кни¬ га ед. рядко (документи с парична стойност, които носят доход и са обект на покупко-продажба-, акто- вая - вж. гсрбовая ~ ; бан- дсрдльuая - хартия за бан¬ дерол; бссконсчная ~ род¬ на хартия. хартия на роли: бурая корявая ~ кафява грапава хартия; бюварная - попивателна хартия; век-
107 бумага ссдьмая - хартия за мени¬ телници; велепевая - хро¬ мова хартия; - в клетку карирана хартия; влагопе- проницаемая ~ влагоне- проницаема хартия; водо- непроницаемая - водоне- проницаема хартия; вдскд- вая -; вощеная - восъчна хартия; впитивающая - вж. бюварная ~; газстная - вестникарска хартия; гер- бовая - гербова хартия; - глубоко“ печати хартия за дълбок печат; гланцовая ~ гланцова хартия; гофриро- вашая - гофрирана хар¬ тия; давать -у на подпись давам документ за подпис; деловис -и служебни кни¬ жа. документа; - для замс- ток хартия за бележки; - для ксерокса хартия за ксе¬ рокс; - для принтера хар¬ тия за принтер; - для сти- керов хартия за стикери; - для факса хартия за факс; казенная ~ служебен доку¬ мент; канцелярская ~ кан¬ целарска, офисна хартия; катушсчная - вж. беско- нечная ~; копировалъная ~ копирна хартия; ксерокс- ная - ксероксна хартия; курительная - цигарена хартия; ланипирдваппая ~ лимтнтрини хартия; лино- ваuпая ~ чертана, лтнтри- на хартия; листовая - хар¬ тия на листа, форматна (несгъната) хартия; лом- барднис -и ценни книжа. намиращи се на съхране¬ ние в банка за обезпечава¬ не на кредит; машинопис- ная ~ машинописна хартия; нелдваuпая - - меловая ~ мазана хартия; меточная ~ хартия за книжни чували; оберточная - амбалажна хартия; обложсчная - хар¬ тия за корици; офисная - вж. канчслярекая ~; офсет- ная - офсетна хартия; па- пиросная ~ вж. куритсль- ная ~; псргаментная - пер- ганентна хартия; писчая - хартия за писане, хартия за птсми; плотная - плътна хартия; плюрная - пелюр- на хартия; почтовая ~ по¬ щенска хартия; хартия за писма; приватизационние -и. приватизационни книжа; принтерная ~ принтерна хартия; прдмдкагсльная ~ попивателна хартия; рисо- вая - оризова хартия; ро- лсвая - - рольная - , рулон- ная - вж. всс^^чная
бумага 108 сuuтегйчсекая * синтетич¬ на хартия; слоновая - хар¬ тия за рисуване (дебела и грапави); етuкерпая - сти- керна хартия; гдварно*сд- прдвддuгельпая ~ съпрово¬ дителен документ на сто¬ ка; упаковочная - опако¬ въчна, амбалажна хартия; факсовая ~ факс хартия; флатовая ~ флатова хар¬ тия, хартия на листа; цвет- ная ~ цветна хартия; цсн- ние -и вж. цснний; чертеж- ная - чертожна хартия; ♦ абразивная ~ шкурка. гли- спиптр; вагнапекая - када- стров; вексслБние -и мени¬ телници; кдпuрдвальная ~ индиго; наждачная - вж. абразивная ~; псрсводная - индиго; плюркая ~ пе- люр. бумага2 памук, памучни изде¬ лия. бумажка 1) хартийки, книж¬ ки; 2) разг, банкноти; кре- дитная ~ банкнота. бумажник* портфейл; плот- ний ~ пълен, натъпкан портфейл. бунажпйк2 работник в харти¬ ената промишленост; про¬ изводител ни хартия. бумажнодСнсжни“ банкно¬ тен. бумажний 1) хартиен, кни¬ жен; 2) канцеларски, бюро¬ кратичен. бунажпий2 памучен. бумажни“з на книга. нереа¬ лизиран. бунт1 бунт. въстание. метеж; размирици. бунт 1) денк. бали, вързоп. връзка. сноп; 2) стоки. скла¬ дирана в чували и нареде¬ на на редици; - товара сто¬ ки в чували. стока на ден¬ кове. бунтовой денков, вързопен. който е на били. балиран. бурСнис техн. сондиране. бурИльпuй сондов. бурйльщикЦ^;урй.льщнца сон - дьор/сондьорка. бурйть сондирам; пробивам със свредел или сонда поч¬ ва, скали. бутйк 1) малка брокерски фирма с ограничен кръг клиенти и услуги; 2) бутик. бутлСгер I) продавач ни за¬ бранени стоки; 2) човек. който контрабандира или продава незаконно алко¬ хол. бутон инф-жарг. бутон. кла¬ виш. копче. бутилка бутилки; - нсполно-
109 бБОТрий го налива недолита, не¬ попълнена бутилки. буфер инф. буфер, буферни памет. буферни“ буферен, резервен. бухгалmер||бyxгалгерша сче- ^водител/счетоводителка; валютний ~ валутен сче¬ товодител; главни“ - гла¬ вен счетоводител; дипло- нйрдваuпuй ~ дипломиран счетоводител; присяжни“ - заклет счетоводител; старши“ - старши счето¬ водител; ■ бухгалтср-каль- кулятор калкулант; бух- галтср-ревизор счетоводи¬ тел ревизор, счетоводен ревизор, одитор. бухгалтСрия 1) счетоводство, сметководство. книговод¬ ство; 2) счетоводство. сче¬ товоден отдел в предприя¬ тие, учреждение; банков- ская - банково счетовод¬ ство; вссти -ию водя счето¬ водство; главная ~ главно счетоводство; двойная ~ двойно счетоводство; про- стая ~ просто счетоводст¬ во; финансовая ~ финансо¬ во счетоводство; централи- зованая ~ централизира¬ но счетоводство; цснтрали ная - централно счетовод¬ ство. бухгалтерски“ счетоводен, сметководен; счетоводи¬ телски. бухгалтерша вж. бухгалтер. бухучет счетоводна отчет¬ ност; счетоводен отчет. бушсль бушел (мярка за теч¬ ности в Англия = 36,4 л, а в САЩ = 35,2 л; мярка за зърнени храни в Англия = 28,6 или 25,4 кг, а в САЩ = 27,2 или 25,4 кг). два -я пшеници дви бушела пше¬ ници. бик 1) бик. бул (борсов спе¬ кулант, който купува цен¬ ни книжа, като очаква цените им да се покачат и той да ги продаде по- късно с печалба-, 2) преус¬ пял в бизнеса човек; 3) жарг. рекетьор; биржсвис -и борсови бикове; -и на ринкс цсних бумаг бико¬ ве ни пазара зи ценни кни¬ жа. бир бир (парична единица), зфиопски“ ~ етиопски бир. бистрота бързини, скорост; - действия ^копоничсского фактора бързина ни дейст¬ вие ни икономическия фак¬ тор. бистри“ бърз.
бит НО бит1 бит. бит1 разг. битов комбинат, биткомбинат вж. бит2. битовйк разг. работник в уч¬ реждение за битово об¬ служване. битово“ битов. биичий който е на борсовите бикове, ни буловете; биков, бичи. бьющийся чуплив. Озби-бонд детска облигация. б^квардCйщп вж. бзквор- дейшн. б^квордейщ(с)п 1) платена парични суми. с която се цели да се отложи урежда¬ нето ни сделка с ценни кни¬ жа ни фондовата борса; депорт; 2) ни стоковата борса - стойността, с коя¬ то моментната цена спот ни суровините и разходите зи склад над уговореното вре¬ ме е по-високи от срочната им цена. Обратното на кон- тинго. Озк-офис 6;к офис (счетово¬ ден отдел, където се завършват сделките). бювар бювир (папка с попи¬ вателна хартия за съхра¬ няване на пощенски плико¬ ве, листи и др.). бюджСт бюджет; автоматиче¬ ски“ - автоматичен бюд¬ жет; автономний ~ автоно¬ мен бюджет; балапсирд- вать - балансирам, уравня¬ вам бюджет; вездс^^щи^ ний * бездефицитен бюд¬ жет; - брутто бюджет бру¬ то, брутен бюджет; - вре- №!№ бюджет ни времето; виходить из -а надхвърлям бюджета, излизам извън рамките на бюджета; гиб- ки“ ~ гъвкав бюджет; го- довой - годишен бюджет. гоеударсгвенний - държа¬ вен бюджет; дефицитншй - дефицитен бюджет; - дол- госрочних расходов бюд¬ жетна дългосрочните раз¬ ходи; жесткий ~ ограничи¬ телен, рестриктивен бюд¬ жет; - жесткой зкономии бюджет ни строга иконо¬ мия; затратни“ - разходен бюджет; исполнснний - изпълнен бюджет; - кипи- таловложсний бюджет' на капиталовложенията; кон- едлидuрованнuй - консо¬ лидиран бюджет; муници- палкни“ ~ мунициса.сен. общински бюджет; налич¬ ни“ - наличен бюджет; налогови“ ~ данъчен бюд¬ жет; - на текущи“ год бюд¬
111 бюллстспь жет зи текущата година; национални“ ~ национа¬ лен бюджет; - нстго бюд¬ жет нето, нетен бюджет; нормативни“ ~ нормати¬ вен бюджет; псрсводить в - превеждам в бюджета; персс^т^^а^ ~ преразг¬ леждам. актуализирам бю¬ джети; - полной заuятдеmu бюджет при пълна заетост; потрсбит^с^^ь^ский - потре¬ бителски бюджет; - рабо- чсго врсмени бюджет на работното време; реклам¬ ни“ ~ рекламен бюджет; рсс^Ози^^^!“ ~ репуб¬ ликански бюджет; ебалан- сирдваuпuй ~ балансиран бюджет; сводни“ ~ общ бюджет; ссквсс^рова^ ~ съкращавам разходите в бюджета; семейни“ -, - ссмьи семеен, домакински бюджет; сокращать - сък¬ ращавам бюджет; сос^ята на -е на бюджет съм; - тор- гових издержск бюджет ни търговските разходи; урав- пдвешиваmь - билансирим бюджета; федсральни“ ~ федерален бюджет; цент- ральии“ - централен бюд¬ жет; чрезвича“пи“ - из¬ вънреден бюджет. бюджсmUрдваиис бюджетири- не. бюджстИровать бюджетирам; правя. съставям бюджет. бюджетния бюджетник (чо¬ век, работещ в бюджет¬ ната сфера),. бюджетни“ бюджетен. бюллеmепйть разг, имим от¬ пуск по болеет, в болнични съм. 6юллсг€^пщик разг. човек, който често отсъства от работа по болест. бюллсгспь 1) бюлетин; 2) бюлетини; 3) разг. болни¬ чен лист; 4) разг, болнич¬ ни; баллоmйровдчпий ~ из¬ бирателна бюлетина; ви- пиеивагь - издавим болни¬ чен лист; - для тайного ^ло^виния бюлетина зи тайно гласуване; закри- вать - прекратявам бол¬ ничните; избирательни!“ ~ избирателна бюлетина; информационни“ ~ ин¬ формационен бюлетин; кдmирдвочuu“ - котировъ- чен бюлетин. бюлетин зи котировките; курсово“ - валют бюлетин зи курса ни валутите; рекламни“ ~ рекламен бюлетин; рсфс- рагuвпuй - реферативен
бюро 112 бюлетин; еосгавляmь бир- жсво“ - съставям борсов бюлетин; - товарниш бирж бюлетин на стоковите бор¬ си. бюро бюро, служба. отдел, отделение. кантора; идво- катскос ~ адвокатско бю¬ ро. адвокатски кантора; - взаимних раечеmдв бюро за взаимни ризплащиния; - жалоб бюро жалби; - за- казов служби, отдел поръч¬ ки; - закупок отдел заку¬ пуване; - информации бю¬ ро за информация; инфор- мачuднпос ~ информаци¬ онно бюро; - калькуляций отдел зи калкулации; кон- еалгииговдс - бюро за консалтинг; конструктор- скос - конструкторско бюро; консул^ационнас ~ консултативно бюро; кре- ди^ое - кредитно бюро, кредитни кантори; машино- писнос ~ машинописно бюро; мащинoечетпое - наш^Iннoтзчислттссно, нашинноснетачно бюро: мсждународ^е - мср и вседв международно бюро за мерки и теглилки; - недвижимости кантори за недвижими имоти. за не¬ движимо имущество; - об¬ мена валюти валутно бюро. чейндж бюро; - объ- явлений бюро за обяви; па- гснтнос - патентно бюро: ~ патентов бюро за патен¬ ти; - повреждений служба повреди; - погоди метео¬ рологична служба; - по найму бюро зи наемане; - по трудоустройству бюро по труди; просктнос - про¬ ектантско бюро; - путеше- ствий туристическо бюро; расчегпде - разплащател¬ но бюро; - реализации бюро за реализация. за пласмент; реклимное - рек¬ ламно бюро; - реклами бюро зи реклама, справоч- нос - бюро справки. спра¬ вочно бюро; смскное - детективско бюро: - тех¬ ническото контроля бюро зи технически контрол: - техническо“ документации бюро за техническа доку¬ ментация; транспортмс - транспортно бюро. бюрдкраг||бюрдкрагка 1) бюрократ/бюрократка: 2) прен. бюрократ/бюрократ- ки. формилист/формал чет¬ ки. бюрократизИция бюрократи-
из вагон зиция. бюрократизйровать [да] бю¬ рократизирам. бюрократйзм бюрократизъм. бюрократически“ бюрокри тичен. бюрократически. бюрократия бюрокрация. бюрократка вж. бюрократ. В ва-банк ви банк; ♦ играть ~ играя ва банк; рискувам всичко. вИга вага (големи везни; лост). вагон вагон; багажни“ - ба¬ гажен вагон; большсгруз- ний ~ тежкотоварен вагон; головной - челен вагон; гружений - натоварен ва¬ гон; грузово“ - товарен ва¬ гон; - для перевозки скота вагон зи превозване ни до¬ битък; ЖCЛCЗHOДдрOЖHUIЙ - железопътен вагон; жс- сткий ~ второкласен вагон, вагон с твърди седалки; жи- вдрuбнuй - вагон за (пре¬ возване ни) живи риби; изо- mсрнuчсекий - изотерми¬ чен вагон; купейний - ва¬ гон с купета; мягкий - пър¬ вокласен вагон, вагон с ме¬ ки седалки;отцепно“* ва¬ гон, който се откичва; пас- сажирски“ ~ пътнически вагон; плачкаргпuи ~ ва¬ гон със запазени мести; по- рожний ~ празен вагон; почтовий ~ пощенски ва¬ гон; прицепно“ - прикачен вагон; - прямого сообщс- ния, прямо“ - директен вагон; раздагочпмй ~ лока¬ лен омнибусен вагон (зи дребни пратки); рсфрижс- раmдрuuй ~ вагон-рефри- жеритор; сборний - омни- бусен вагон (за дребни пратки);-и с павалдчпими грузами вагони с насипен товар; еухдгрузпuй - вагон зи сух товар; товарно-ба¬ гажни“ ~ багажен вагон; гдварии“ ~ товарен вагон; уголБни“ ~ вагон зи въгли- ща; хвощово“ ~ краен, по¬ следен вагон; ■ вагон-весБ! вагон-теглилка; вагдu-лед- ник вж. вагдu-хдлддильпик; вaгdlи*мастерекая вагон-ра¬ ботилница; вагdп*плaтфdр*
вагонетка 114 ма вагон-платформа; ва- гдн*рефрижерагор вигон- рефрижератор; вагон-са- мосвая нагон-синоснил; ва- гди-грапепдргер вагон- тринспортьор. вагон-лодки (зи тежки товари); вагон- хдЛддUльиик вагон-хладил¬ ник; вагоп-чиетерпа вагон- цистерни. вагонетка вагонетка; руднич- ная - - шах^ая - руднични вагонетки. вагднегочпuй вагонетков, вагонетен. вагдпегчйк||вaгollemчйча ва- гонеткаджия/вагонеткад- жийка. вагонник вагоностроител. вагонни“ вагонен. вaгoIIOoбдрдm вигонооборот. вагоморазгрузчик вагонораз- товирич. вагоноремонтни“ вагоноре¬ монтен. вагoпoсббрдчпиIЙ вагономон- тижен. вагouдстрдснuс вагонострое- не. вагoидегроUmсльпиIй вагоно- строителен. вагдищик вагонджия. вакаиеия ваканция. вакантно място, вакантна длъжност; замещать -ию назначавам ни вакантно място; - инже¬ нера вакантно място за инженер; освобождается - отваря се ваканция. ова¬ кантява се място; ♦ откри¬ тия ~ свободния - овакан¬ тено място. вакантни“ вакантен. вак(у)ф вакъ[у]ф (недвижим имот, подарен на джамия или църква за благотвори¬ телни цели). вал общ(ият) обем ни продук¬ цията (в стойностно изра¬ жение за определен пери¬ од); по -у по общия обем на продукцията; реалмний - реален общ обем ни про¬ дукцията. валйдйрдвагь [да] валидира.м. узаконявам/узаконя. валИдность валидност. закон¬ ност. обоснованост. надежд¬ ност. достоверност; - ин¬ формации достоверност. надеждност ни информаци¬ ята. валбвка разг. общ. брутен. стойностен израз ни произ¬ ведената продукция. валовой брутен, общ. цялос¬ тен, видов. валденкu“ който е със значи¬ телен стойностен обем (за продукция, с оглед общото
115 валюта стойностно изчисление). вилоризиция вилоризиция (из¬ куствено повишаване стойността на стоките чрез икономически мерки; мерки, които държавата взема, за да предизвика повишаване курса на наци¬ оналната монета или на държавните ценни книжа). вальвачия валвиния (опреде¬ ляне стойността на чуж¬ дестранна монета според държавната парична еди¬ ница). вальбр вальор (датата, от която започва да се олих- вява дадена сума; ценност, стойност). валюта валута; базисния - базисни валута; базовия - базова валута; - баланса валута на баланси; безна- личния - безналична валу¬ та; блокировинная - бло¬ кирана валути; бумажная - книжна валути; - вскссля валута ни менителницата; вкладивать -у влагам, вна¬ сям валута; вибрасивать -у на ау^ион^те торги пускам валута на иукцион- ни търгове; государствен- ная - държавна валута; двойния - двойни валута; дснсжная ~ парични валу¬ ти; единия - единни валута; занкuуmая ~ затворена ва¬ лута; „зеления“ - зелена валути; золотая ~ златни валути; ~ импортера валу¬ ти ни вносителя; ~ клирин¬ га валути ни клиринг; кли¬ ринговия ~ клирингова валути; ключсвая - ключо¬ ва валути; - кредита валу¬ та ни кредита; местния - местни валута; мировия - световна валути; мономе- таллическая ~ нононетил- ни валута; мягкая ~ мека, неконвертируема валута; наличния ~ налична валу¬ та; начuонильпия ~ нацио¬ нални валута; нсконвсрти- руемия - неконнерттруеми валути; необратимия ~ не¬ обратима валути; неустой¬ чивия - неустойчива валу¬ та; обесцсненния~ обезце¬ нени валути; обнсuuвить -у на леви обменям валута срещу [в] левове; обрати¬ мия - обратими валута; основанная на золотс ва¬ лута с твърдо златно пок¬ ритие; дгсчесгвсипая - родна валути; падающия ~ падащи валути; nсревддпая - преводна валути; плава-
валюгUрдвапuс 116 ющая ~ плаващи валути; - платежи валута на плаща¬ нето; - покупателя валута ни купувача; ~ рисчета ва¬ лути зи плащане; расне^ия - разчетна валути; рсгули- руемая ~ регулирана валу¬ та; свободно копвeрmирус* мая - свободно конверти¬ руеми валути; - сделки ва¬ лута ни сделката; ссребря- ния - сребърна валута; еильuия ~ силни валути; слабия - слаба валута; - с обеспсчснием в золоте ва¬ лути със златно обезпече¬ ние; ~ со свободно колсб- лющимся курсом валута със свободно колебаещ се курс; сги6ильния ~ стабил¬ ни валути; - страни про- давца валута на страната продавач; твердая - твърда валута; - трстьей страни валути ни трета страни; ук- рсплять -у укрепвам валу¬ тата; устойчивия - устой¬ чива валути; частично кон- всртирусмия - частично конвертируема валута; черния - незаконни, недек¬ ларирана валути; зкзотиче- скис -и екзотични валути; - зкспортера валута ни износителя; ♦ дсревянная валюта руски рубли. валютИровинис валутиране. посочване ни вильора. валютно-дСнежни“ валутно- паричен. валЮтио-финипсдвий валут¬ но-финансов. валютlIO-^копонfИчсский ва¬ лутно-икономически. ва-лютний валутен. валютчик ризг.||вaлl6тчнца разг. валутен спекулант/ валутни спекулантка. вариант вариант; -и акциопи- ровиния варианти за икци- ониране; -и вложения дс- нег варианти за влагане ни пари; защитни“ - защитен вариант; - прогноза вари¬ ант на прогноза: - разви¬ тия зкономики вариант зи развитие на икономиката. вариинтидсгь вириантност. вариация вариация: внутри- групповая - вътрешногру- пова вариация; оститочная - остатъчна вариация. вирринг 1) варант (свидетел¬ ство, издавано от публич¬ ни складове, което удос¬ товерява приемането ни дадена стока за съхране¬ ние; разписка за заложена стока; складова квитан¬ ция^, разписка-,, 2) опция (за
117 ввдд купуване ни облигации или акции); бсзвреднис -и без¬ вредни варанти; видавать - издавам виринт; доковий - доков виринт; имснной - поименен варант; - на прсдъявигсля варант ни предявител; - на цсннис бумаги опция за ценни кни¬ жа; еельскдхдзяйсmвсиний - селскостопански, земе¬ делски варант; еклидекдй - складов варант; фондови“ - фондови опция. ватсрлйния мор. витерлиния. ватман кидастрон. ватманский кидастронен. ватт ват. вИучср 1) вауче[ъ]р (доку¬ мент. доказващ плащане или отпускане на кредит), 2) вауче[ъ]р, (индивидуа¬ лен) приватизационен бон, инвестиционен бон; 3) кон¬ тролен талон; вкладивать -и в предприятие влагам бонове в предприятие; ви- давать - издавим ваучер; пепдгашеuпuй ~ непогисен ваучер; приватизационни“ - приватизационен ваучер. бон; ре!Iтибельний ~ рен¬ табилен бон. ваучеризиция раздаване ни приватизационни бонове и реализацията им. виучсрний вауче[ъ]рен. бо- нов. ввсдсние 1) въвеждане, въвод, внедряване. установяване; 2) включване; 3) преамбюл; предговор; встъпление; увод. уводна чист; - валют- них ограничени“ въвежда¬ не на валутни ограничения; ~ в ддлжноегь въвеждане в длъжност; - в наследство въвеждане в наследство; - во владение въвеждане, въвод във владение; - до¬ говора преамбюл ни дого¬ вор; - кoнlнeрчсскдгд пись- ма уводни чист ни търгов¬ ско писмо; - нових акци- зов въвеждане на нови ак¬ цизи; - плавaющeгд курса въвеждане на плаващ курс; ~ риночно“ ^кононики въвеждане на пазарни ико¬ номики; - змбарго въвеж¬ дане на ембарго. Бвсденний 1) въведен. вкаран; 2) доведен; 3) внедрен; включен. ввезепнuй 1) внесен; 2) вка¬ ран. докаран. ввезтй вж. ввозигь, нвссгИ вж. анодите ввод без мн. въвеждане. въвод; пускане; предаване; - в
анодИтЕ 118 действие оепдвпuх фондов въвеждане в действие ни основните фондове; - в на- слсдство въвеждане в на¬ следство; ~ во владение въвод. въвеждане във вла¬ дение; - динних въвежда¬ не ни данни; - заводи в зк- сплуитицию въвеждане на завод в експлоатация: - информации въвеждане ни информация; - мощностс“ въвеждане на мощности:- на ринок въвеждане ни па¬ зара; ■ ввдд-вUвдд въвеж¬ дане-извеждане (на данни). ввддйть/ввсетй въвеждам/ въведа, внедрявам/внедря. установявам/установя. ввоз внос, импорт; бсс^ш- линний ~ безмитен внос; - в стрину вилюти внос в стрината ни валути; - гру- зов внос ни товари; - капи¬ тали внос ни капитал; - мишин из-за граници внос на машини от чужбини; - нсфти внос на нефт; опто- вий - внос на стоки ни едро; - сирья внос на суро¬ вини; - технологии и услуг внос ни технологии и услу¬ ги; - товарои внос ни сто¬ ки. вв^зигъ/вв^зги 1) внасям/вне¬ са, [да] импортирам; 2) вкарвам/вкарам. докарвам/ докарам. ввозной и ввозний вносен. импортен. ВВП (валовой внутрсшшй продукт) БВП (брутен вътрешен продукт). веб-...(служба в сети интер¬ нета} инф. първа част на сл. дума уеб-... (служба в интенет мрежата); веб- агентство уебагенция: веб- Идрсс уебадрес;.веб-бйзнес уеббизнес; всб-дизИйн уеб- дизайн; веб-дизИйнер уеб- дизийнер; веб-кИмери усб- камера: всб-мистср уебма- сте [ъ]р (специалист по поддръжката на уебстра¬ ница); веб-nрдгриммUрдва- нис уебпрограмиране: веб- сИйт уебсайт; нсб-стриннца уебстраници (сайт; интер¬ нет. страница: отоелен документ в сайт): ве‘б-тех- полОгии уебтехнологии: веб-торговля уебтърговия: всб-хдетuпг уебхостинг (обслужване с информация от интернет). всдить завеждам, управлявам. ръководя. всдснис 1) ведомство; 2) сек¬ тор. ресор; 3) ръководство;
119 ведомост! в -ии вицс-прсзидснти в ресора ни вицепрезидента. всдснис 1) водене. насочване. управляване; стопанисване; 2) ръководене, завеждане; 3) осъществяване, реализи¬ ране; 4) провеждане. из¬ вършване; - 6ухгилгсрских книг водене на счетоводни книги; - бухгилтерекдго учети водене ни счетовод¬ ни отчетност; - грузовой машини управляване на товарни кола; ~ делових ризговоров водене ни дело¬ ви разговори; - записс“ водене ни бележки; - кор- рс^ондсщ!! водене на кореспонденция, кореспон¬ диране; - опсриций с цсн- ними бу^гим! извършва¬ не ни операции с ценни кни¬ жа; - отчетно“ документа¬ ции водене ни отчетна до¬ кументация; - псрсговоров водене ни преговори; - про¬ токоли водене ни протокол; ~ судебного дела водене на съдебно дело; - счстов водене ни сметки; - счето¬ водства водене ни счето¬ водство. всдомосте ведомост; - ивинси ведомост зи аванс; ивинсо- вия ~ авансови ведомост; ипилиmuчсския оборотния - аналитични оборотна ведомост; - випуски про¬ дукции ведомост за произ¬ водство ни продукция; го- довия оборотния ~ годиш¬ ни оборотна ведомост; группирдвдчния ~ групи- ровъчна ведомост; - для вичислсния амортизацион¬ ни отчислени“ ведомост за изчисляване ни аморти¬ зационните отчисления; дорожная ~ пътни ведо¬ мост; - зирплити ведомост за заплита; килькyляцид!l- ния - килкулационни ведо¬ мост; квиргильния оборот¬ ния ~ тримесечна оборот¬ ни ведомост; - на видичу зариботно“ плати ведо¬ мост зи (раз)диване ни ра¬ ботни заплати; пикдnигель- ния - ведомост с натрупва¬ не. сборни ведомост; - о виработке и заработно“ плите ведомост зи изработ¬ ката и работната заплата; отчетния ~ отчетна ведо¬ мост; писсажирския - път¬ ническа ведомост; псрсда- точния ~ предавателни ве¬ домост; платежния ~ пла¬ тежна ведомост; плитить по -и плащам по ведомост;
всддмегвснпдеmь 120 ~ по стриховим износим ведомост зи застраховател¬ ни вноски; приемо-сдиточ- ная - приемателно-преда¬ вателна ведомост; - прихо- дои и расходои ведомост зи приходите и разходите; приходния - приходни ве¬ домост; - проверки кон¬ тролна ведомост; путеиия - пътна ведомост; разди- точния ~ раздавителна ве¬ домост; риеnuсuвиmьея в -и разписвам се във ведомост; расходная - разходни ведо¬ мост; риецепочния - раз- ценъчна ведомост; расчет- ния - по зирплатам разпла¬ щателни ведомост за запла¬ ти; расчетно-плитежния - разчетно-платежни ведо¬ мост; еальддвая ~ силдова ведомост; сводния ~ сбор¬ ни ведомост; еиuтегuчеекая оборотния - синтетична оборотна ведомост; сличи- тел^ая - сравнителна ве¬ домост; - учета затрит по закизим ведомост зи отчи¬ тане на разходи за поръчки; черния ~ черна, неофициална ведомост; шахматния оборотния ~ шахматни оборотна ведо¬ мост. ведднетисппосmь ведомстве- ност. всдомственни“ 1) ведомст¬ вен; 2) служебен. вСдомство ведомство; икциз- ное - акцизно ведомство; налoгдвде - данъчно ве¬ домство; отриелевдс - от¬ раслово ведомство; тимо- жс^ое - митническо ве¬ домство; финансовое ~ фи¬ нансово ведомство. ведущи“ 1) водещ, ръково¬ дещ. ръководен; 2) челен. вСжливость вежливост. вeксeлевладелеч притежател ни менителница. ни поли¬ ци. вексслсдИтсль издател на менителница.ниредител ни [по] менителници; трисинт. векселсдсржИтель притежа¬ тел ни менителници. ни по¬ лици. вексслсполучИтель получа' I ел ни менителница. вскселепредъявйтсль предя¬ вител ни менителница, при¬ носител ни менителница. вскеслепрuпuнИтель получа¬ тел по менителница. вскссль менителници. вексел по-рядко, полица. запис ни заповед; ивалировинний - авилирани менителница;
121 вскссль авансови“ ~ авансови ме¬ нителници; авизовать ~ ивизнрим менителници; ик- чептдвиппuй - акцентира¬ ни менителници; банков- ский - банкова менителни¬ ци; бсздс^^ни“ - фиктив¬ ни менителница, икономи¬ ческа полици; - без ипдде- самснта менителница без джиросване; бланкови“ - бланкови менителница; бланкови“ просто“ ~ блан¬ ков запис ни заповед; бод- мсрсйни“ ~ бодмерийна менителница; болъной ~ вж. просрочснни“ ~; брон¬ зови“ - бронзова. фиктив¬ на менителници; внутри- фирмснни“ ~ вътрешно- фирмена менителница; виданни“ ~ издадени ме¬ нителница; виписивать випускить - издавим мени- тслннци; виетавлять ~ представям менителница; гири11тиЙ11и“ - гаранцион¬ ни менителници; гарантий- ний просто“ ~ гаранцио¬ нен запис ни заповед; дати- рдииuuuй - менителница с дати; - дито дато-менител- ници; дебетоиий ~ дебитна менителница; дефектни“ - дефектна менителница; дuскдпmuрдиаппuй ~ дис- контирана, сконтирана, шконтирани менителница; добротний ~ първокласна менителници; - до Бо^ре- бования менителници ни виждане; документираш ~ документирни менителни¬ ци; ддкуненmuрдванuuй ~ документирани менителни¬ ци; долгосрочни“ ~ дълго¬ срочна менителници; доми- цилирдваuuuй ~ домнцн- лирана менителница; дру¬ жески“ - , дути“ ~ жарг. дружеска, приятелски, фик¬ тивни менителници; иконо¬ мическа полици; изимить ~ из обращсния изземам ме¬ нителници от обращение; имснной - поименна мени¬ телница; ипддееирдвииний - индосирана, джиросана менителници; иuкаееачидu- иий ипкасеирдвипиий ~ инкасирана менителница; испривленний ~ поправе¬ ни менителница;кизuачсй- ский ~ съкровищна мени¬ телница; коммсрчсекий ~ вж. торгоии“ ~; * к плите- жу менителница зи плаща¬ не (ни дълг); - к получе- нию менителница зи полу¬ чаване; краткосрочни“ -
всксель 122 краткосрочна менителни¬ ци; - на uuкиссироваиис, ~ на инкасо инкасирани ме¬ нителници; - на прсдъяви- тсля вж. предъявигельский ~; - на срок вж. срочни“ негдциироваиний - вж. учтеппий -; пегочирусмий - негоцируема менителни¬ ци; uеддкуненmuроваuuмй - ^документирани мени¬ телница; непокрити“ - менителници без покритие; дбеспечumсльuuй - обез- печителен запис ни запо¬ вед; оборотни“ - оборот¬ ни менителници; обратни“ - обратна менителница; оплачевни“ - платена по¬ лици; платена, квитирана менителница; дпрдтсетд- випuuй - протестирала ме¬ нителница; ордсрний - ордерни менителници; пер- вдклаееuuй - първокласна менителница; псрсвод- пиIй[dй] - преводни мени¬ телница, трата; персдивить - предавам менителница; псрсучетний - , переучтеп- uмй - ре(е)сконтирана ме¬ нителница, полици; поги- mеппuй ~ погасени мени¬ телница; подделивать - подправям. фалшифици- рим менителница; подлин- uuй - истинска менител¬ ници; подложни“ - под¬ ложка менителница: - по предъяилсийи менителни¬ ци ни предявяване: прсдъ- явитсльский - менителни¬ ца ни предявител, ни при¬ носител: - прима менител¬ ници прима; ', принимас- мий бан^м к учету телница, приемана от бан¬ ката зи отчет; прнятель- ский ~ вж. дружески“ прдЛдuгuрдванпuй - про- лонгирана, продължена менителница, отсрочена полица: просрочснни“ - просрочена менителница; просто“ - , прямо“ - обик¬ новена менителница: поли¬ ци, запис ни заповед; рам- бурсний - рамбурсна ме¬ нителница: - секунди мени¬ телници секунда; - с насту- пивmин сроком менител¬ ница с настъпил срок на плащане; - с оплитой ни предъявителя менителни¬ ци с плащане на предявите¬ ля; - с оплитой по предъя- влении вж. ~ до вдетpeбд* вания; - со сроком плате¬ жа менителници със срок ни плащане; - с псрсдиточ-
123 вCKCCЛЬUUЙ ной надписът менителни¬ ци с джиро, джиросана ме¬ нителници; - с платсжом после nрсдъявлеиия мени¬ телница, подлежаща на заплащане в определен срок след предявяването й; срок опиати которого наступил менителница с настъпил падеж; срочни“ - срочна менителница; - терция менителница тер- ция; товарище^и“ - вж. дружески“ ~; товарни“ ~ стокова менителница; тор- гдиий - търговска мени¬ телница; mриееирдвиипий ~ трасирана менителница; уплачснний ~ платена. квитирана менителница; уплачивать по -лю плащам по менителница. по поли¬ ци; учетний - сконтирана менителници; учетоспoсoб* ний ~ менителница, която може да се дисконтира; уч- тенний ~ дисконтирана, сконтирана, шконтирана менителница; фиктивни“ - фиктивна менителница; финансови“ ~ финансова менителница; чисти“ ~ чиста менителница. векселъни“ ненителннчсн. поличен. величина величина; размер, големини. обем; абсолют¬ ния - абсолютни величи¬ на; - акционерно™ капи¬ тала размер ни акционер¬ ния капитал; входния ~ входни величини; вибороч- ная - величини ни извадка¬ та; виводитъ срсднюю -у извеждам средна величини; виражать -у в процснтах изразявам величината в проценти; - дснсжних срсдств в пути размер на паричните средства ни път; - дилсрской скидки вели¬ чина, размер на дилърска- та отстъпка; дробния - дробна величина; задинния - зададена величини; * за¬ трит, ~ издержск величини, размер на разноските, ни разходите; изненяемuс -и променливи величини; из¬ меримия - измерими вели¬ чини; измеряемая ~ измер¬ вани. измеряема величини; - износа размер ни износ¬ ване; uндексированпая - индексирана величина; ис- ходная ~ изходна величи¬ на; константнис -и кон¬ стантни величини; - мар- жи размер на маржа; - налога размер ни данък;
124 венчур искдррслuрдваииuс -и некоресиранн величини; нседизнерuмuе -и несъиз- нерини величини; ^сраи- пuмuс -и несравними ве¬ личини: номиналЕния - номинална величина; - оборота обем, размер ни обороти; обратния ~ обрат¬ ни величини; относитсл^ ная - относителни величи¬ ни: отрицателЕная ~ деuеж* ной наличности отрицател¬ ни величина ни паричната наличност; - писното изно¬ си размер ни дялови внос¬ ка; псремснная ~ промен¬ лива величини; постоянния - постоянна величини; прс- дсльная - студи пределен размер ни заем; - предло¬ жения величина ни предла¬ гането; - прибили размер ни печалба; рсальния - капитала реален размер на капитала; соразмсрнис -и съразмерни величини; * спроса величини ни търсе¬ нето; средuеизвешсппая - среднопретеглена величи¬ ни; срсднис зкономичсскис -м средни икономически величини; статистические -м статистически величи¬ ни; сгди.мдетния ~ величи¬ ни. размер ни стойността: фактическия ~ фактичес¬ ки величина; числовия - числови величини. венчур венчър; венчърна ком¬ пания. фирма, вснчърно предприятие. венчурний венчърен {свързан с внедряване на нововъве¬ дения с рисков характер). рисков, рискован. всрбоиИть/завсрбовать ниби- ран/набсра. привличам/ привлека.вербувам/ завер- бувим. всрдйкт вердикт. присъда. решение; вмносить - Iпро¬ читам вердикт; гбнннн- тельний ~ обвинителен вердикт; опривдительнмй - оправдателен вердикт. верйтельний акредити вен. верификация верификация {установяване на истина¬ та, проверка на истин¬ ността, правилността)'. косвения - косвена вери¬ фикация; - прогноза вери¬ фикация ни прогноза: - прдграммu верификация ни програми; прямая - пря¬ ка верификация. всрно: ~ с оригиналом, с под- линним * вярно с оригина¬ ла; с копие“ - вярно с ко-
125 всс пието. вСрности мат. точност; - из¬ мерения точност ни измер¬ ването; - решения точност ни решението. всроятностни“ 1) вероятнос- тен; 2)вероятен,предпола¬ гаем, допустим. всроятность вероятност; до- верительная ~ доверител¬ ни вероятност; - ошибки вероятност от грешка; срсдняя ~ средни вероят¬ ност; статистическия - ста¬ тистическа вероятност; - страхового случая вероят¬ ност на застрахователно събитие; условния ~ услов¬ ни вероятност. вероятни“ 1) вероятен, въз¬ можен; 2) допустим; 3) предполагаем. вСрсия версия. веретать/евсретать печ. евързвам/евържа ни стра¬ ници; [ди] странирам. верстка печ. 1) свързване на страници, страниране; - ни компиотере страниране на компютър. вертикИль бтзн.жарг. верти¬ кално сливане(ни предпри¬ ятия). всртикИлъний вертикален. вСрфний корабостроителен. исрфь корабостроителница; верф. верх лице, горница (ни дрехи. плат и др.); „Всрх“ „Горе“ ..Капак“ (надпис върху опа¬ ковка). в^рхни“ горен. всрхдвенсmво върховенство; ~ законов върховенство на законите. исркоиний върховен. висш. исрхушка прен.разг. върхуш¬ ки, ръководни лица, управ¬ ници; правящая - управля¬ ваща върхушка; финансо¬ вия - финансова върхуш¬ ки. всс тегло; абсолютни“ - аб¬ солютно тегло; ~ бандеро¬ ли тегло ни бандеролна пратка; - брутто в кило- граммах тегло бруто, брут¬ но тегло в килограми; ва- ловой ~ общо тегло; вигру- женни“ - , вигрузочний - разтоварено тегло; допус¬ тими“ - допустимо тегло; живо“ - живо тегло; изби- точний - излишно тегло; кдпоеамеитпuй - коноса- ментно тегло; легилъний ~ легализирано (обявено) тегло; монетни“ ~ монет¬ но тегло; насипно“ ~ на¬ сипно тегло; натуралЕний
веситъ 126 натурни“ ~ естествено тегло; псдосгающий - лип¬ сващо тегло; пспдлнuй - непълно тегло; - нстто тегло нето, нетно тегло; от- грyжеuuuй - , отгрузочни“ * натоварено и изпратено тегло; относитслЕний ~ относително тегло; погру- жснний - натоварено тег¬ ло; полний - пълно тегло; порожни“ ~ тегло на праз¬ ни съдове; привсденни“ ~ приведено тегло, тегло в условни единици; - при вигрузкс тегло при разто¬ варване; продавать на ~ продавам на тегло; рисчет- ний ~ разчетно, изчислено тегло, пресметнато тегло; ~ с избитком тегло в пове¬ че; - с нсдостиг^м тегло в по-малко; средни“ - сред¬ но тегло; * с упаковко“ тегло с опаковката; торго- вий * търговско тегло; точни“ ~ точно тегло; убойний - кланично тег¬ ло; - упаковки тегло на опаковката; условни“ - условно тегло; фактичее* кий - тири фактическо тегло на тарата; чистий - чисто. нетно тегло; штуч- №1“ - единично тегло; зкс- плуатачиднпий ~ експлоа¬ тационно тегло; ♦ удель- №1“ * относително тегло; относителен дял. вСсить тежа. всски“ тежък (при малък обем). вСскосте тежест; - золота тежест ни златото. вссовдйl теглилен, тегловен. кантарен. иесовой2 1) тегловен, тегло¬ ви; 2) продаван или купу¬ ван на тегло, на килограм. иссдвщйк||вecовщйци мерач/' мерачка, кинтарджия/кан- тирджийка. вестИ 1) водя; 2) карам, управ¬ лявам; 3) прокарвам; 4) движи, местя. минавам. тег¬ ля; 5) водя, извеждам: 6) води. довежда; 7) водя. про¬ веждам, извършвам; 8) ръководя. завеждам. веси везни, везна; кантар. теглилка; аптекарскис - аптекарски везни; бмто- вие - домакински, битови везни; вагоннис ~ вагонен кантар; вивсрятъ - сверя¬ вам везни; гирсиис ~ везни с гримови тежини (с блю¬ да); грузовис - товарен кантар; дссятичние - де¬ сетични везни, децимал;
127 вечеринка контролЕнис - контролни везни; корониеловис ~ равнорименни, кобилични везни; наполънис ~ везни. кантар за (разполагане на) поди; настолЕнис ~ настол¬ ни везни;одноплсчис ~ед- нораменни везни. везни с едно блюдо; ддпочашеч- ние - везни с едно блюдо; ^к^узни ~ складови, магизийни везни, складов кинтир; платформеннис ~ платформен кинтир; под- всснис - окачени везни; окачен кантар; посилоч- нис ~ пощенски везни; по- толочние ~ везни за окач¬ ване на тавана; почтонис шкальнис - пощенски вез¬ ни със скали; ручние ~ ръчни везни; со^нис ~ сантимален кантар, санти- мал; - с помстом платфор¬ мен кантар; счетнис - сме¬ тачни везни; товирнис - складови, магизийни везни; складов кантар; торговие - търговски. циферблатни везни; чашсчнис ~ везни с блюда, бакалски везни; злектронние ~ електрон¬ ни везни. весь цял. целият., всичкият. 1) същ. исе; бсз всего екс- всичко (изключва всички възможни преимуществ), 2) нар. исего общо, в обща сума, всичко. вс^лСние вж. развсmилепuс. вствЕ разклонение, отклоне¬ ние. встка жп отклонителна жп линия; разклонение, откло¬ нение; жслезподорожпая ~ железопътно разклонение; - жслезной дороги разкло¬ нение ни жп линия; обход¬ ния - обходни жп линия; промишления ~ промиш¬ лена жп линия (зи връзка с промишлен район или предприятие); едсдuпи- телЕная * съединителни жп линия. вСто вето; абсолют^с - аб¬ солютно вето; налагат! ~ ни законопроект налагам вето върху законопроект; дтлагатсльпдс ~ отлага¬ телно вето; суспснсивнос ~ суспензивно вето. встхий вехт, стар. овехтял; повреден. негоден (банкно¬ ти, купюри). истхость без мн. вехтост. от- живялост, старина; прихо- дитъ в - овехтявам, оста¬ рявам. всчсрИнка вечеринки. купон.
вечнозелени“ 128 забавление; корпоративния - корпоративен купон, кор¬ поративно забавление. вечнозелени“ прен.. неогра¬ ничено възобновяем (за кредит); който предоставя капитал (зи фонд). вечний вечен, постоянен. вешать/повесить окачвам/ окичи. вещево“ вещеви. вещСствснни“ веществен, материален. вещество вещество; крисящес - багрилно вещество. баг¬ рило; nиmителъпде - храни¬ телно вещество; радиои^ тив>1ое - радиоактивно ве¬ щество. вещний вещен. вещъ вещ, предмет, нещо; во- ровиннтс -и крадени вещи; заложсннис -и заложени вещи; малоценния ~ мало¬ ценни вещ; ценние -и цен¬ ни вещи. взаИмнo-cберсгИmельпий взи- ннноснестовен. взаИмностЕ взаимност; бро- ксрская ~ брокерски вза¬ имност. взаИмний взаимен. изви^илият^ взанмовлия- ние. BЗИUMOBJUГдДПдCГЪ нзинмонз- годи; - валгото“ интегра¬ ции взиимоизгоди от валут¬ ната интеграция. взииндвuгддuuй взаим(н )о- изгоден. взаиндвUручка взаимопо¬ мощ, взаимно подпомагане. взаимна подкрепа. взаимодействие взаимодейст¬ вие; - науки и практики взаимодействие ни наука¬ та и практиката. взаимодейетвовать взаимо¬ действам. взаимодейсгвующuй взаимо¬ действащ. взаинодд полняеми й взаимо- допълващ се. взаимозависимости взаимоза¬ висимост; - между проми- шлспндстьlо и сельским хозяйством взаимозависи¬ мост между промишленос г и селско стопанство: зко- поничсская - икономичес¬ ка взаимозависимост. взииндзавИсинuй взаим(и)о- зиннснм. взаимозимсни взиимозамяна. взаимозаменяемост! вза- им(н)озименяемост: - дета- лей взаимозаменяемост пи детайли; полная - пълна взаимозаменяемост; - то- варов взаимозаменяемост
129 взийми на стоки. взаимозаменяеми“ вза- нм(н)озаменяем. взиинoзачет взаимно зачита¬ не. взиIIMдuеключающий взаимо- изключващ се. взиимдкднmрдль взаимоконт- рол; - тсленстричсеких приборов взаимоконтрол ни телеметрични уреди. взиuмдобусловлснuдсmь взаи- мообусловеност; - явлсний взаимообусловеност на яв¬ ленията. взиимообуслдвлеппий взаи- мообусловен. взаимоотношение взаимоот¬ ношение; -ия между про- давцом и покупителсм вза¬ имоотношения между про¬ давач и купувач; расчетние -ия сметни взаимоотноше¬ ния; торговие -ия търгов¬ ски взаимоотношения; фи- нансовис -ия финансови взаимоотношения; -ия хо- зийственних организации с банким! взаимоотношения ни стопанските организа¬ ции с банките; ^кононuче- скис -ия икономически вза¬ имоотношения. взаuнопдддCржка взаимна поддръжка, взаимопомощ. подпомагане, взаимопомощи взаимопомощ; ^кдидничеекая - икономи¬ ческа взаимопомощ. взииндnонинание взаимно разбирателство. взиuндпризнанuс взаимно признаване; - дипломов висшего образования вза¬ имно признаване ни дипло¬ ми зи виеше образование. взаинорисчеmu взаимни (фи¬ нансови) разчети, взаимни разплащания; - клиенти с фирмой взаимни разчети ни клиента с фирмата; про- изводитъ - извършвам вза¬ имни разчети. взаиноевязаппьIЙ взаимо¬ свързан. взиuноевЯзь взаимовръзка, взаимни връзка; - мсжду сдвдкуппuм спросом и со- вокупним предложенисм взаимовръзка между съв¬ купното търсене и съвкуп¬ ното предлагане; объск- тивная - обективна взаи¬ мовръзка; - ризличних яв- лений взаимовръзка ни различни явления; зконо- мическис -и икономически взаимовръзки. взийми назаем, на заем. за¬ емообразно; братъ ~ взе-
избИлтивинис 130 мим на заем; дивитъ - да¬ вам ни заем. взбалтuвипuс жарг. чърнинг (анулиране на съществува¬ ща застрахователна поли¬ ца и купуване на нова като заместител; участие на дребни спекуланти в търговията с ценни кни¬ жа; незаконен опит на бро¬ кера да спечели допълни¬ телна комисиона чрез ус¬ корена покупко-продажба на ценни книжа по нареж¬ дане на негови клиенти). взбивИнис жарг. вж. избалти- вание. взвссить вж. взвсmивать. взвсшснни“ претеглен, пре¬ мерен. взвСшиванис 1) теглене, пре¬ тегляне. премерване, из¬ мерване; 2) прен. обмисля¬ не, преценяване; - грузов теглене. претегляне ни то¬ вари; - критсрисв обмис¬ ляне ни критериите; - кур¬ сов вилют претегляне кур¬ совете на валутите. взвешивитъ/взвесить 1) пре- теглям/претегля, премер- вам/премеря; 2) прен. об- мнслям/о6мнсля, преценя- вим/преценя. извишите вж. изви^инитЕ. извишснни“ разг. надут, из¬ вънредно покачен, увели¬ чен (изкуствено). взвИнчивинис разг. надуване, извънредно покачване, уве¬ личение (изкуствено); - цен надуване ни цените. взвйпчuваmъ/взвиптйтъ разг. нидувим/надуя, покачвам/ покача извънредно (цени). увеличавам/увелича (изку¬ ствено). взгляд възглед, гледище, ста¬ новище, разбиране, мнение. поглед; зконо.мичсские -и икономически възгледи. вздорджанuс поскъпване; - продуктов поскъпване на продуктите; - це*н поскъп¬ ване на цените. вздорожИть вж. дорожать. вздувИш1е прен.разг. надува¬ не. покачване. увеличаване; - тарифов надуване на • та¬ рифите; - цен надуване ни цените. вздувать/вздуть прен.разг. нидувим/надуя. покачвам/ покача.увеличавам/увели¬ ча. вздуватьея/вздутьея прен. разг. надува се/надус се. покачва се/покачи се. уве¬ личава се/да се увеличи. вздутис прен.разг. надуване.
131 износ повишаване, покачване; - цен надуване на цените. вздутий прен.разг. надут, по¬ вишен. покачен. вздуть вж. вздуиатъ. вздутъся вж. вздувитъся. взuнИснuй събирием. взимание събиране. вземане, взимане, удържане; налага¬ не. определяне; - акцизов събиране ни акцизи; - изно- сов събиране на вноски; - дснсг събиране ни пари; - комисии събиране ни ко- миснони; - налогои съби¬ ране ни данъци; - надоидои събиране на недобори; при- нудительпое - принудител¬ но събиране; - процентов събиране на лихви; - сбо- рои събиране на такси; - ^можети^ пошлин съби¬ ране ни митнически такси; ~ штрафа събиране ни гло¬ би. взиматъ вземам, взимам, съби¬ рам. взлИмивикис 1) счупване, раз¬ биване. отваряне с взлом; 2) инф. жарг. проникване, пробив, разбиване. хакване; ~ ссйфи разбиване ни сейф; ~ чужого компьютсра раз¬ биване, хакване ни чужд компютър; проникване в чужд компютър. изламuвагь/излднагь 1) счуп- вам/счупя. ризбивам/раз- бия, отварям/отворя с взлом; 2) инф.жарг. про- никним/проникни (н чужди системи, програми) за из¬ вличане на информация; пробивам/пробия, ризби- вим/ризбия (чужди система. програма). хиквам/хикна. излет скок; - курса акции скок ни курса ни акциите; - спроса скок ни търсенето; ~ цени скок на цената. взлом 1) взлом, счупване, раз¬ биване, отваряне; инф. жарг. проникване, пробив, разбиване, хакване; - ком- пъютера разбиване, хаква¬ не на чужд компютър; про¬ никване в чужд компютър; ~ кднпьlоmсрндй ссти раз¬ биване. хакване ни компю¬ търна мрежа; проникване в компютърна мрежа. изломИтъ вж. взламивать. взломщик грабител, крадец (чрез взлом), касоразби¬ вач; ♦ компьютсрни“ ~ инф-жарг. компютърен пи¬ рит. хакер. износ 1) вноски. внос; 2) вна¬ сяне. плащане, изплащане; авансови“ ~ авансови вно¬
взиск 132 ски; -и акционсрои вноски ни акционерите; - в бюд¬ жет вноска в бюджета; взи¬ матЕ страховие -и съби¬ рам застрахователни внос¬ ки; - в нитуре плащане в натура; - в погашение кре¬ дита вноски зи погисявине на кредит, погасителна вно¬ ски по кредит; вступитель- пuй - встъпителна вноски; гириumийuuй - гаранцион¬ на вноски; родово“ ~ годиш¬ на вноска; дслать ~ правя вноски; дспежпьIЙ ~ парич¬ на вноски; доленой - дяло¬ ви вноска; едновременни“ - еднократни вноски; еже¬ годни“ ~ ежегодни вноска; ~ квартирно“ плити пла¬ щане ни наем за квартири; ~ uалuчuuх дснсг внасяне ни налични пари; -и на социальное обезпечение вноски за социално осигу¬ ряване; дчсредпой ~ поред¬ ни вноска; писной ~ дялови вноска; пенсионние -и пен¬ сионни вноски; псрвона- чилъний - първоначална вноска; псриодичсскис -и периодични вноски; - при платеже в риссрочку внос¬ ки при разсрочено плаща¬ не. рити; равние -и равни вноски; раскладивать - разпределям вноската; ре¬ гистрационни“ ~ регистра¬ ционна вноска; -и сонст- венних срсдств ни финин- еuрдвапис капитальних вложени“ внасяне ни соб¬ ствени средства за финан¬ сиране ни капитални вло¬ жения; срочни“ - срочно плащане; страхото“ - в пенсионни“ фонд застра¬ хователна вноска н пенси¬ онния фонд; целевие -и целеви вноски; членский - членски внос. взиск простонар. взис- киние. взискИнис 1) събиране, съби¬ рания, искове, вземане. взе¬ мания; търсене, изискване; 2) глоба; 3) наказание. санкция; 4) удържане (на пари); 5) възстановяване; иднинисmративное - адми¬ нистративно наказание; - ирсидной плати събиране ни ирендна такса; денежное - парични глоби; дисципли- uарное - дисциплинарно наказание; - долгов съби¬ ране ни дългове; досрочное ~ ссуд предварително съби¬ ране ни заеми; ~ заддлжсп* ности събиране ни зидъл-
133 вид жение; - конuссuдппuх удържане ни комиснона; налагатъ ~ налагам нака¬ зание; - налогов събиране ни данъци; - недоимок съ¬ биране ни недоборн; - псни вж. ~ штрафа; ~ пошлини с истци събиране ни мито от ищец; принудитсльное ~ тиможснних пошлин при¬ нудително събиране на митнически такси; - сумм от завишения цсн и тири- фои събиране на суми от завишаване на цените и та¬ рифите; - убитков възста¬ новяване на щети; - штра- фа събиране ни глоба. взискИтелъ ищец. взискИтъ вж. взискивить. взискининис вж. взисканис. взuскuиатъ/изuекИть 1) изи- сквам/изнскам, събирам/ събера. вземам, взимам/ взема; карам/накарам ди плати; 2) глобянам/глобя;3) привличам/ привлека към отговорност, искам/понс- кам наказание; наказвам/ накажа; 4) удържам/удър- жа (пари). взятис вземане, заемане; по¬ лучаване; събиране; - про¬ би вземане ни проба; - ссуди вземане, получаване ни заем; - штрифи взема¬ не, събиране ни глоба. взятки разг. рушвет. подкуп; дииать -у давам рушвет, подкуп. изяткодИтелъ подкупнии. взяткддИтельствд подкупни- чество. изяткополучИтсль вж. изяточ- ник. взяmдчиuк||взятдЧI<ица разг. рушветчия/рушветчийка, подкуннuк/нодкупници. взяточничать разг. вземам рушвет. подкуп. изяточничсски“ рушветчнй- ски, нодкуннuческu. взяmдчиичесгвд рушветчийст- во, подкупинчсство. взятъ вж. бритъ. ии-ай-пй вж. вип. иид11) ннд. външност; 2) прен. м.н. -и изгледи, планове, намерения, перспективи; внсшний - упаковки вън¬ шен вид на опаковката; -и на будущес изгледи, плано¬ ве за бъдещето; uиружuuй - външен ннд; -и на уро- жа“ изгледи, перспективи за реколтата. иид2 ннд, тип. разновидност; -и аудиторских провсрок видове однторски провер¬ ки; -и вскеслсй видове
нидео 134 менителници; -м нкладон нндоне влогове; - грузи ннд (на) товар; - деятельностн вид (на) дейност; - донерен- костн ннд пълномощно; - нзделнй вид (ни) изделия; -и износа нндоне износва¬ не; -и контроля видове контрол; - неустойки ннд неустойка; - операции нид (на) операция; -м осноннмх средств видове основни средства; отдельнме -и учети отделни видове ни отчитане; -м оферт видове оферти; - неревозон вид превози; - платежа ннд (на) плащане; -м пошлнн видо¬ ве мита; -м продукции ви¬ дове продукция; - простоя ннд престой; - счета ннд (ни) сметка; - товара внд (ни) стока; -м тониров ви¬ дове стоки;-и транспорти видове транспорт; -м турн- стических услуг видове туристически услуги; - ценнмх бумаг вид (ни) цен¬ ни книжа; ♦ - на жительст- во (временен) паспорт за чужди граждани. вИдео...(относящийся к ви- деосигналам и видеозапи¬ си) първа част на сл. думи видео... (който се отнася за видеосигнали и видеоза¬ пис)', нндеодНск видеодиск; дигнтальний - (дивиди) дигитален видеодиск (ди¬ види); цнфровой - цифров. дигитален видеодиск; ви- деоинформИция видеоин- формация; видеокамери видеокамери; видеокарти видеокасети; видеоклИп ви¬ деоклип; видеоконтроль видеоконтрол;вндеопирИт видеопирит; видеоплеер вндеопле^Оър; вндеоролнк видеоклип; нидеоринок в и деопазар; видеосвязь вн- деовръзка; видеотелефон видеотелефон; видеофИйл видеофайл. вНднммй видим. вндовой1 от вид* видов. вндовой2 от ннд2 видов. вНзи 1) визи; 2) параф; въезд- ния - входни визи; вмезд- ния - изходна низа; много¬ кратния - многократна визи; - ни въезд низа за вли¬ зане; - ни вмезд визи зи из¬ лизане; никладивать -у сла¬ гам параф; однокритная - еднократна визи; проездная - транзитна визи; простав- лять -у в писпорте слагам визи в паспорта; рибочая - работна низа; стивить -у ни
135 ВИП докумснте слагам параф под [ни] документ; тамо- жснния - митническа внзи; транзитния - транзитна внзи; туристическия - ту¬ ристическа внзи; - юриди- ческого отдела параф от юридическия отдел. визUрдиание парафиране, ви¬ зиране; - докумснтои пара¬ фиране ни документи. вllзйрдиать/заиuзйрдиать [да] парафирам, [да] внзирим, слагам/сложа внзи. параф, визйт визита, посещение; - вежливости посещение ни добра воля; висзжать с -ом заминавам ни посеще¬ ние; дслить ~ правя визита, посещение; дружески“ ~ приятелско посещение, дружеска визита; завср- шать - приключвам визи¬ тата. посещението; нано- сить - правя посещение; отвстний - ответна визи¬ та; отдават! ~ връщам ви¬ зитата; прибивать с офи- циалЕним -ом пристигам ни официално посещение. визитИция мор.юр. внзита- цня (проверка на подозри¬ телен кораб в открито море). визитки визитка, визитна кар¬ тички. иизйгпик внзитник, бележник зи визитки. визитний внзнтен. вина вини; вменят! в -у вме¬ нявам във нина; возлагитъ -у на другото хвърлям, сто¬ варвам вннати върху друг; искуплятъ -у изкупвам вн- ни; по -е поп^ищики по вн- ни ни доставчика; ставитЕ в -у вж. имснят! в -у. вuндикачидuuuй нннднкицн- онен. вuuдикИчuя виндикация. внн- дикиционен нск. BUHKуЛйрдИИПUUЙ винкулн- рин. вино вино; игристие ийни пенливи внна; мирочнис вина маркови вини; столо- вие вина трапезни нини. вuпдвИгuй виновен; провинил се. винoградарствд лозарство. ви11честер инф. уинчестър. твърд диск. ВИП ВИП (абревиатура за означаване на много важ¬ ни личности, знаменитос¬ ти., привилегировани хора, ползващи се с предимства при пътуване, специална зала на летището и др.; прил. който се отнася до
вирсмСнт 136 такива личности). виремСнт внрмент (банкова операция, при която ста¬ ва прехвърляне на суми от една сметка на друга). ииртуИлъний инф. виртуален. вирус инф. ннрус; кднпьютср- ний ~ компютърен ннрус; проверять фийл на -и про¬ верявам файл зи ннрусн. вирусни“ инф. вирусен, вирусолог инф. вирусолог; кдмпъютсрнuй ~ компю¬ търен вирусолог. вирусология инф. вирусоло¬ гия; комnьютериая ~ ком¬ пютърна вирусология. вис инф.жарг. блокиране, „увисване* „заспиинне-* виссть инф.жарг. блокира. уннсви, „спи“ (за компю¬ тър). вйс11утъ/повйспутъ инф.жарг. [ди] блокира; „уннсна/увнс- не‘; „заспива/изпии- (за компютър). виток спирали; - инфляции спирали аи инфлацията; - цен спирали аи цените. витрина внтрнаи. вИце-мар заместник кмет. вИце-президСнт вицепрези¬ дент; - иседчuиции вице¬ президент аи асоциация. вклид 1) влог; 2) внос. вноска: 3) внасяне, влагане, вложе- нне; 4) прен. принос; бин- ковский ~ банков влог: бееnроцентнuй ~ безлих¬ вен влог; бсеерочиьй ~ безсрочен влог; вилютишй - валутен влог; - в иност¬ ранно“ валюте влог н чуж¬ дестранна валута; -м в иао- страннис ценние бумигн вложения в чуждестранни ценни книжа; вносить - внасям влог, прен. давам принос; возвращать - връщам вноска; вгстребг- вить ~ поисквам.изисквам влог; вuигрuшпuй ~ пре¬ мийна вноска; вuнгргч- ний - влог, останал без на¬ следници; гирантийний - гаранционна вноска: делать - правя влог; денежнмй - паричен влог*; депознтний - депозитен влог; детские -и детски влогове: - до вос- требования влог до поиск¬ ване, ни виждане: дълго¬ срочни“ ~ дългосрочен влог; занорожеиllьlй ~ за¬ мразен влог; нзъятий - изтеглен влог; именной - поименен влог; имущест- всппuй - имуществена вноска; краткосрочни“ - краткосрочен влог; мини-
137 иключитвся тлЕни“ ~ по дспозитам минимални вноски по депо¬ зити; накопитслъний * спе¬ стовен влог; - на расчет- ний счет разплащателен влог; - ни текущи“ счет влог по текуща сметка; uсвострсбованuuс -и не- потърсенн влогове; нспо- движние -и неподвижни влогове; -и иееовершснно* летних вж. дстскис -и; обичний ~ обикновен влог; пенсионни“ ~ пенси¬ онен влог; просто“ ~ прост влог; процентни“ ~ лихвен влог; ебсрегатсльиьIй ~ спестовен влог; - с сжсмс- еячиин начислснисм про¬ цента влог с ежемесечно начисляване ни лихви; сни¬ мат! ~ тегля влог; спонсор- ский - спонсорска вноска; -и сроком на 3 годи влого¬ ве със срок от 3 годнан; срочни“ ~ срочен влог; целево“ - целеви нлог. икладпдй влогов. вклИдчикЦвкладчици вложн- тел/вложителки, вносител/ вносителка (на пари); мсл- кий - дребен вложител; - еберсгательной касси вло¬ жител, вносител в спестов¬ ни каса; ■ вкладчик*акцuд* нер вложител акционер. вкладивапие влагане, внася¬ не. иклИдивать/илджйть внасям/ внеси. влагим/вложа. вклад иваться/в ножи^ся жарг. внасям/внеса пари в банка. влагим/вложа капи¬ тал в нещо. вкладиш 1) вложка, допълни¬ телен лнст; 2) джоб (пап¬ ка); - с перфорацис“ джоб с перфорация. включИть/иключйть включ- вам/включа, внасям/внеса, нннсвим/впнши. вкл ю чаться/вкл ю читвся включвам се/включа се. включИя включително, включснис включване, вна¬ сяне. вписване; - в план включван