Автор: Ангелушева М.  

Теги: речник   българския език  

ISBN: 954-9640-24-8

Год: 2002

Текст
                    а>български и руски думи
Мария
АНГЕЛУШЕВА


1 М. Ангелушева, екип на ИК”Л&В ПРЕС9' БЪЛГАРСКО РУСКИ РЕЧНИК ПЪРВО ИЗДАНИЕ L&V Press
*ч z Всички права върху българското издание са запазени за ИК”Л&В ПРЕС”. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана под никаква форма или начин, електронен или механичен, включително фотокопиране, записване или чрез каквито и да са системи за съхранение на информация, без писменото разрешение на ИК “Л&В ПРЕС” © М. Ангелушева, екип на “Л&В ПРЕС” 2002 г. © ИК “Л&В ПРЕС”, 2002 г. © Alan GROUP, оформление и дизайн на корицата, 2002 г. email: 5mgroup@inet.bg ISBN 954-9640-24-8 Българскс-рууки речник
3 БЪЛГАРСКО РУСКИ РЕЧНИК ПЪРВО ИЗДАНИЕ -2002г.- L&V Press
Съдържание 4 Съдържание Предговор 5 Условни съкращения и знаци 6 Използвана литература : 8 А 10 Б ' 2 1 В 4 6 Г 77 Д 95 Е 1 И) Ж 124 3 ; 129 и 160 И 194 К 195 Л 219 М 228 Н 242 О 258 П 1 281 Р. . 361 С 384 Т. 423 У 435 Ф 450 X ' 456 Ц . . 465 4 . . ' 470 Щ. . . . 478 Щ 483 Ъ . . . . .. . .„. . . 485 Ю . . . . . . . . . . . . .. . . .486 Я . 487 Личен речник 489 Българеко-pvекя ре«яих
5 Предгог >р ПРЕДГОВОР Предлаганият българско-руски речник съдържа най-често употребяваните в ежедневното общуване думи и словосъчетания. Той е предназначен за изучаващите руски език ученици и студенти, както и за ползващите руски език в професионалната сфера. По своето съдържание речникът има комплексен характер. Той представя основния състав на съвременния български език в обем, характерен за този тип речници. Наред с разпространените, добре известни думи и словосъчетания, са включени и нови, получили разпространение през последните години термини, чуждоезични заимствания и думи, възродени от миналото и върнали се към активно използване. При съставяното на речника са използвани речници на съвременния български език, речници на съвременния руски език, както и правописни, правоговорни и тълковни речници на двата езика. В словника на речника фигурират около 94 000 отделни думи, термини, свободни и устойчиви словосъчетания. Всички думи са разположени по азб• i ред. Използвани са общоприетите в речниците от този тип съкращения и препратки. Акцентирано е върху семантичната характеристика на лсксичнкте единици в българския и руския език, както и върху тяхната диференциация. ‘ тази цел е използвана номерация на различните значения и уточнения в ско* на руски или български език. Наблегнато е на управлението на глаголите в руския език. Като примери са използвани думи и изрази, характерни и честотни , различни в двата езика. Всички български и руски думи, с изключение на едносричните са представени със съответното ударение. Поради ограничения обем на речниците от този тип и предназначение им за използване в ежедневния живот и работа, не е възможно да бъдат дадени всички характеристики на думите. Авторът се е стремил да предложи тълкувгт на съдържащите се в речника понятия ' в кратка и удобна за възприемане от широк кръг читатели форма. Надяваме се, че предлаганият речник ще бъде полезен и ценен както за изучаващите руски език, така и за преподаватели, преводачи и специалисти. От автора i
Условни съкращения . - ■ ■ ■' "" УСЛОВНИ СЪКРАЩЕНИЯ ав. авиация стат. анатомия археол. архит. астр, биол. бот. бухг. взнач. археология архитектура астрономия биология ботаника бухгалтерия в значении воен. военный термин геогр. геод. география геодезия геол. геология геом. геометрия гори. грам, dim. ед. горное дело грамматика дипломатический термин единственное число ж. ж.-д. женский род железнодорожное дело зоол. зоология и cm. исторический термин и т.п. и тому подобное канц. карт. кино канцелярское выражение карточный термин кинематография колич. л. количественное (числительное) лицо глагола лингв. лингвистика лит. литература м. мужской род мат. мед. межд. математика медицина междометие мест. местоимение мин. миф. минералогия мифология Българско-руекн
7 мн. множественное число мор. морское дело муз. музыка наир. например ■ нареч. наречие неизм. неизменяемое слово несов. несовершенный вид глагола перен. в переносном значении йогов. поговорка полпгр. полиграфия полит. политический термин поел. пословица поэт. поэтическое слово презр. презрительно пренеб. пренебрежительно и рил. имя прилагательное радио радиотехника разг. разговорное слово с. средний род см. смотри собир. собирательное сов. совершенный вид глагола спорт. физкультура и спорт сущ. имя существительное с. -х. сельское хозяйство театр. театроведение текст. текстильное дело тех. техника торг. торговый термин уст. устаревшее слово фарм. фармацевтический термин физ. физика физиол.. физиология филол. филология филос. философия фин. финансовый термин фолък. фольклор фото фотография хим. химия церк. церковное слово ч. число числ. имя числительное L&V Press
8 шахм. шахматы эк. ЭЛ. экономика электротехника эти. этнография юр. юридический термин Българско-руеки речинк
9 Използвани лексикографски източници 1. Болгарско-русский словарь. С. Бернштейн., М., “Русский язык”, i 975 2. Болгарско-русский словарь. С. Чукалов, С., “Наука и изкуство”, 1960 3. Болгарско-русский политехнический словарь. “Русский язык”, М., 1975 4. Болгарско-русский строительный словарь. “Русский язык”, М., 1985 5. Болгарско-русский электротехнический словарь. “Русский язык”, М., 1977 6. Большой англо-русский ■ словарь (в двух томах) И. Р. Гальперин, Э.М.Медникова. М., “Русский язык”, 1987 ' 7. Български тълковен речник. Л. Андрейчин и съавтори. БАН, 1993 8. Българско-руски речник. В.Татарова, М.. Леонидова, А.Кошелев. С., “Наука и изкуство”, 1976 9. Българско-руски речник. Л. Димитрова, В., “Хирон 2000”, 2000 10. Краткий словарь современных понятий и терминов’.. B. А.Макаренко. М., “Республика”, 2000 11. Речник. Нови и най-нови думи в българския език. Н. Антонов. C. , “Наука и изкуство”, 1979 . 12. Руско-български речник в два тома. Под редакцията на С. Влахов и Г.А. Тагамлицка 13. Русско-болгарский словарь. С. Чукалов. М., 1981 14. Словарь иностранных слов. И.А.Васюкова. М., “АСТ-Пресс”, 1998 15. Словарь русского языка. С.И.Ожегов. М., 1988 16. Съвременен тълковен речник на българския език. Ст. Буров и съавтори, В. Търново, “Абагар” 1999/2000 17. Тематичен руско-български и българско-руски речник. К. Бабов, А. Въргулев. С., ■ “Народна просвета”, 1961 I..&V Press
a 10 a 1. союз а) а; аз съм съгласен, а вйе? я согласен, а вы?; б) но; Искам да кажа, а не смея хочу сказать, но не смею; 2. частица а, же; какво направи, а? что же ты сделал? Змежд. а) а, спомням си! а, вспоминаю!; 4. а маймунско електронна поща собачка аба ж. 1. аба (грубая шерстяная ткань); 2. верхняя мужская одежда из абы абаджИя л/. 1. ремесленник, изготовляющий абу; 2. крестьянский портной, шьющий из абы абажур м. абажур абак лъ абак 1. счётный прибор у древних греков и рймлян, а также в средних веках; 2. верхняя часть капители колонны абака ж. абака 1. счётный прибор у древних греков и рймлян, а также в средних веках; 2. верхняя часть капители колонны абанос м. эбеновое дерево абат м. аббат м абатски прил. аббатский (принадлежащий аббату) абатство с. аббатство абдикация ж. юр. абдикация ж, отречение (от престола) абдикйрам несов. и сов:. 1. отрекаться/ отречься (от престола); 2. перен. отказываться/отказаться (от прав.' обязанностей) аберация ж. аберрация ж абитуриент м. выпускник средней школы абитуриентка ж. выпускница средней школы абонамент л/. 1. абонемент; 2. подпйска; годйшен ~ годовая подпйска абонат л*. 1. абонент; 2. подписчик. абонйрам несов. и сов:. 1. абонировать; 2. подписывать/ подписать (на газету); ~ се подписываться/ подписаться (на газету) абониране с. 1. приобретение абонемента; 2. подпйска (на газету) аборт л/, мед. 1. аборт; 2. выкидыш абортирам несов:. и сов:. 1. делать/ сделать аборт; 2. выкидывать/ выкинуть (плод) абразия ж. без мн. (геол.) абразия ж (процесс разрушения морем морского- берега) абревиатура ж. аббревиатура абрихт м. техн.фуговальный станок абсйда ж. (архит.) абсйда (часть здания церкви). абсолютен прил. абсолютный; ~о мнозинство абсолютное большинство; о -на величина мат. абсолютная величина; -на нула физ. абсолютный ноль абсолютйзъм м. абсолютизм . абсорбер м. абсорбер; абсорбционный (поглотительный) аппарат абсорбйрам несов:. и сов. физ. хим. абсорбировать, поглощать абсорбйране с. абсорбирование, поглощение абстрактен прил. абстрактный абстрактност ж. абстрактность абстракция .ж. абстракция абстрахйрам несов. и сов. абстрагировать, ~ се абстрагироваться абстрахиране с. абстрагйрование абсурд м. абсурд; свеждам до ~ сводить к абсурду абсурден прил. абсурдный абсурдност ж. абсурдность абсцёс м. мед. абцёсс абсцйса ж. мат. абсцисса авангард м. 1) воен, авангард; 2) Бътарско-руски речник
11 авторитет абстр. авангард, передовая часть; съм в - быть в авангарде аванс ль 1) аванс; вземам - брать аванс; в - авансом; 2) фора спорт. давам ~ давать фору авансйрам несов. и сов. 1. авансировать; 2. перен. продвигаться/продвйнуться по службе авансцена ж. авансцена аванта ж. разг. нечто, доставшееся ' без труда, даром;'пйпна - нагреть руки (на чем-л.), поживиться (чем- л.) авантюра ж. авантюра авантюрист м. авантюрист авантюристйчен прил. 1. авантюристский, авантюркстйческий; -ни наклонности авантюристские наклонности; -на политйка авантюристйческая политйка; 2. авантюрный; - роман авантюрный роман аварйен прил. аварийный авария ж. авария авгур м. авгур ист. в Древнем Рйме жрец, пророкующий по голосам и полёту птйц; ■ август м. август (месяц); през - в августе августовски прил. к август; августовский - ден августовский день авиатор м. авиатор, лётчик авиационен прил. авиационный; -на база авиабаза; -на школа лётная школа авиация ж. авиация; гражданска - гражданская авиация; транспортна- транспортная авиация авизйрам несов. и сов. фин. авизйровать, извёщать/известйть авйзо фин. авйзо авитаминоза ж. мед. авитаминоз авлйга ж. зоол. иволга авоари мн. авуары (денежные суммы в банке) автентйчеп прил. аутентичный, подлинный; - документ подлинный документ автентйчност ж. аутентичность, подлинность автобиографйчен прил. автобиографйческий автобиография ж. автобиография автобус м. автобус; пътувам с - ёхать на автобусе автовлак м. автопоезд автограф м. автограф автоклав м. автоклав автомат м. 1. автомат (механизм); 2. воен. автомат; стрёлям с - стрелять из автомата; - със заглушйтел автомат с глушйтелем; 3. перен. автомат (о человеке) автоматйчен прил. 1. автоматический; -на пушка автоматическое ружьё; -на писалка авторучка; 2. перен. автоматйчный, машинальный; -но движение машинальное движение автоматически си. автоматичен авгоматйчиост ж. автоматйчность автомобил м. автомобиль; лек - легковой автомобйль; товарен - грузовой автомобйль; пътувам с - ёхать на автомобиле; карам - водйть автомобйль автономен прил. автономный; -а облает автономная область автономия ж. автономия; икономическа - экономйческая автономия автопортрет м. автопортрёт автор м. 1. автор; - на кнйга автор кнйги; 2) разг. инициатор авторитёт м. авторитёт; ползвам се с L&V Press
авторитетен 12 ~ пользуюсь авторитетом; • ймам ~ иметь авторитет авторитетен прил. авторитетный; -но мнение авторитетное мнение авторски прил. авторский; - права авторские права автострада ж. автострада автоцистерна ж. автомобиль- цистерна агент м. 1. агент; търговски - торговый агент; 2. агент, шпион агенция ж. агентство; рекламна - рекламное агентство; агитатор ль агитатор агитаторски прил. агитаторский агитационен прил. агитационный агитация ж. агитация; пре,дй^(^<^|^1^4^~ предвыборная агитация агитйрам несов. и сов. агитировать агломерат м. агломерат агне с. ягнёнок, барашек агнешки прил. 1. ягнячий; -а вълна ягнячья шерсть; 2. -о месо молодая баранина; -о печено жареный барашек; 2. барашковый; яка от -а кожа барашковый воротник; агностицйзъм м. без мн. фил. агностицйзм агня се несов. ягнйться агония ж. агония аграрен прил. аграрный; -на реформа аграрная реформа агрегат м. агрегат агресйвен прил. агрессивный; -а воина агрессйвная, захватническая война; агресия ж. агрессия агроном м. агроном агрономйчен прил. агрономйческий агрономия ж. агрономия ад м. ад адаш м. разг, тёзка адвокат м. адвокат адвокатски прил. адвокатский; —а защйта адвокатская защита; — консултация юридйческая консультация адвокатствам несов. 1. заниматься адвокатурой; 2. перен, разг. хитрйть адвокатура ж. адвокатура адекватен прил. адекватный администратйвен прил. администратйвный; по - ред администратйвным порядком; ~но право юр. гражданское право администратор м. администратор администрация ж. администрация адмирал м. адмирал адмиралтейство с. адмиральтёйство адмирация ж. восхищёние адмирйрам несов. и сов. восхищаться/ восхититься адрес л/. 1. адрес (почтовый); домашен - домашний адрес; 2. адрес (письменное приветствие); говоря по - на някого говорить по чьему-л. адресу; сбъркал -а не по тому адресу адресант м. адресант, отправитель (письма) адресат м. адресат м., получатель (письма) адрёсен прил. адресный; -но бюро адресный стол; -на служба отдел в полйции, вёдающий пропиской; адресирам несов. и сов. адресовать . (что-л./кому-л.) адски прил. 1. адский; -е ‘мъки адские муки; 2. перен, ужасный, сильный, нестерпймый, невыносймый; —а жёга адская жара; - камък адский камень, азотнокйслое серебро, ляпис адсорбция ж. хим: адсорбция ; поглощёние адхёзия ж. хим. адгёзия адютант м. адъютант Бълvарско-руски ре“ ' *
13 активен аеродинамичен прил. аэродинамический; -а форма аэродинамическая форма аеродрум м. аэродром; лётное поле аероплан м. аэроплан, самолёт аероснймка ж. аэросъёмка, аэроснимок, аэрофотография, снимок, сделанный с самолёта аеростат м. аэростат; преграден ~ аэростат заграждения аеростатика ж. аэростатика ажио с. эк. ажио ажиотюк м. ажиотаж ажур м. 1. ажур, ажурная ткань; 2. бухг, ажур ажурен прил. ажурный аз личнмест. я азбестм. асбест азбука ж. азбука, алфавит; Морзова ~ азбука Морзе азбучен прил. 1. азбучный, алфавйтный; - каталог алфавйтный указатель; 2. перен. азбучный, элементарный; -а йстнна азбучная йстина азбучник м. алфавйтный указатель азимут м. астр. азимут азот м. хим. азот азотен прил. хим. азотный азурйт м. мин. азурйт, медная лазурь аир м. бот. айр айран м. айран (напиток из взбитого кислого молока, разбавленного водой) академйкл/. академик академйчен прил. 1. академйчный, строго научный - доклад академйчный доклад; 2. академйческий ■ -но гребане академйческая гребля; академия ж. академия акар м. акар акация ж. бот. акация аквамарйн лз. аквамарйн акварел м. 1. акварель, краска; 2. акварель, картйна акб союз 1. если; - ми пйшеш если ты мне напйшешь; 2. разг. хотя, хоть; - и да е късно хотя и поздно; <> - ли не в противном случае акомодация ж. аккомодация акомпанимент м. аккомпанемент; пся с - петь под аккомпанемент (чего- л.) акомпанйрам несов. и сов. аккомпанйровать акорд м. 1. муз. аккорд; заключйтелен - заключительный аккорд; 2. аккорд; работа на - аккордная работа; работя на - работать сдельно акордеон м. аккордеон акордйрам несов. и сов. настраивать/ настроить (музыкальный инструмент) акостйрам несов. и сов. мор. швартовать/пришвартовать акостйране с. швартование акредитйв м. фин. аккредитив акредитйвен прил. фин. аккредитйвный; <> -ни писма дип. верительные грамоты акробат м. акробат акробатика ж. акробатика акселбанти мн. воен. аксельбанты аксиален прил. тех. аксиальный аксиома ж. мат. аксиома акт м. 1. акт, действие, событие; политически— политйческий акт; 2. акт (документ) нотариален - нотариальный акт; - за раждане свидетельство о рождении актйв м. 1. актйв; партиен - партййный актйв; 2. фин. актйв; - и пасйв актйв и пассйв активен прил. активный; -на дейност актйвная деятельность; о -на отбрана воен. актйвная оборона; - L&V Press
активист 14 баланс бухг. активный баланс активист л/. активист активност ж. активность; икономическа - экономическая актйвность актиния ж. зоол. актиния актриса ж. актрйса актуален прил. актуальный актуалност ж. актуальность актьор м. актёр актьорски прил. актёрский акула ж. акула акумулатор м. аккумулятор акумулация ж. 1. физ. аккумуляция ~ на енергия аккумуляция энергии; 2. эк. аккумуляция, накопление - на капитала аккумуляция капитала акумулйрам несов. и сов. аккумулйровать; ~ се аккумулироваться акустика ж. акустика акустичен прил. акустический акушерка ж. акушерка акушерски прил. акушёрский; ~ курсове акушерские курсы акушерство с. акушерство; практикувам - заниматься акушерством акушйрам несов. принимать роды акцент л/. 1. акцент (ударение), 2. акцент (недостаток в ■ произношении} говоря с ~ говорйть с акцентом акцепт м. акцепт акцепторам несов. акцептовать акциз м. акциз акционер м. акционер акция I ж.,1. воен, операция; 2. кампания; ~ за мир кампания в защйту мира; акция II ж. акция (ценная бумага) -те се покачват акции повышаются акъл м. разг. ум; разум, рассудок; давам - учить уму-разуму, советовать кому-л.; водя се по -а на някого жить чужйм. умом; изкарам -а па някого испугать до смерти кого-л. ала союз ио, однако; алабаш л/, бот. кольраби (капуста) алаброс м. (стрижка) бобрик аларма ж. 1. шум, гвалт, галдёж; 2. тревога (пожарная, военная) албииос м. альбинос албум м. альбом албумин л/, биохим. альбумин алвеола ж. ячейка алгебра ж. алгебра алгебрйчен прил. алгебрайческий алебарда ж. алебарда алегорйчен прил. аллегорйчный, аллегорйческий (иносказательный) ален прил. алый алея ж. аллея; градйнска - аллея сада алилуя церк. аллилуйя алкохол м. алкоголь алкохолен прил. алкогольный; -ни напйтки алкогольные напитки алкохол йзъм м. алкоголйзм алкохолйк м. алкоголик алманах м. алманах алое с. бот. алоэ алпинёум м. альпинёум алпинизъм м. альпинйзм алпинист м. альпинйст алтернатива ж. альтернатива алтернативен прил. альтернативный; -но решение альтернатйвное решение алтруйзъм м. альтруйзм алтруйст л/. альтруйст алтън м. золотая турецкая монета алчен прил. алчный, жадный; - за парй алчный к деньгам алчност ж. алчность, жадность алюр м. аллЮр (ход лошади) ама межд. ах, ну; - е глупав ! ну и Бъш арско-руски речник
15 ангажйрам глупый же он! ~че работа! ну и работа! ама союз, разг, но, однако; ~ внимавайте! но будьте внимательны! амазонка ж. амазонка амалгама ж. амальгама аман межд. разг. 1. помйлуй; какво правиш! помйлуй, что ты делаешь! - от тази работа! избавй меня бог от ‘этого!; 2. ни в коем случае аматьор м. любйтель амбалаж м. упаковка, упаковочный матерйал амбициозен прил. амбициозный; - студент амбициозный студент амбйция ж. 1. амбйция 2. напорйстость, настойчивость; работя с - работать с огоньком; 3. капрйз амбразура ж. амбразура амбриаж м. фрикционная муфта амброзия ж. амброзия амбулантен прил. -на търговйя торговля на лотках, торговля в разнос, уличная торговля; - търговец лоточник, мелкий уличный торговец амбулатория ж. амбулатория амвон м. церк. амвон амёба ж. зоол. амёба американ м. бязь (ткань) амй 1. союз разг, а, но; но ведь; - налй ти казах но ведь я тебе сказал; - сега? а теперь что?; - аз ти пйсах но я тебе написал; 2. частица а) да, конечно - аз ги срещнах да я их встретил; б) как же; - ще се върне той! как же, вернётся он! амин церк. амйнь амнистирам несов. и сов. амнистйровать амнистия ж. амнйстия амоняк м. хим.'аммиак амортизатор м. амортизатор амортизация ж. амортизация амортизирам несов.. и сов. амортизйровать аморфен прил. хим. аморфный аморфпост ж. хим. аморфность ампер м. физ. ампер амплитуда ж. амплитуда ампула ж. ампула ампутирам несов.. и сов. ампутйрочать амулет л/, амулет амфйбия ж. 1. зоол. амфибия; 2. бот. амфибия; 3. воен, амфйбия амфора ж. амфора анали мн. анналы, летопись анализ м. анализ анализатор м. анализатор анализирам несов. и сов. анализйровать аналитичен прил. аналитический; - геометрия аналитйческая геометрия аналогичен прил. аналогичный; - случай аналогичный случай аналогия ж. аналогия анархйчен прил. анархйчный анархия ж. анархия анасон м. бот. анис анатема ж. 1. церк. анафема; 2. проклятие; анатемосвам несов. L церк. предавать анафеме; 2. проклинать анатомия ж. анатомия ангажимент м.' 1. обязательство; поемам _ - брать обязательство; 2. ангажемент, контракт; той получи • - в операта он получйл ангажемент в оперу ангажйрам несов. и сов. 1. приглашать/пригласйть (на работу), нанимать/нанять; 2. заказывать/заказать, бронйровать/ забронйровать; - място в самолёт L&V Press
ангажирам се 16 А бронйровать/забронйровать билет на самолет; 3. занимать/занять, отнимать/отнять; - много време отнимать много времени; 4. ангажйровать, приглашать/ пригласйть (заранее); ~ за валс ангажйровать на вальс; 5. привлекать / привлечь, задёрживать/задержать (внимание) ангажирам се сов. и несов. обещать/ пообещать, брать/взять на себя обязательство ангарйя ж. ист. барщина ангел м. ангел; блъскам си -те ломать себе голову (над чем-л.); слаб му бил —ът он легко поддался искушению , ангелски прил. ангельский, кроткий; -ко лице ангельское лицо ангйна I ж. мед. ангйна ангина II ж. вид плотной бумажной ткани ангинар м. бот. артишок англййски прил. англййский ангросйст м. уст. оптовйк, крупный оптовый торговец анекдот м. анекдот анексйрам несов.. и сов. аннексйровать анексия ж^. аннексия присоединение территории анилйн м хим. анилйн анкета ж^. 1. анкета, проверка; 2. обследование, расследование. анкетйрам несов. и сов. 1. проводйть/ провес™ анкету; 2. обследовать; расследовать. анод м. физ. анод аномалия ж. аномалия анонймен прил. анонймный анорак м. спортйвная куртка с капюшоном из прорезйненной ткани ансамбъл м. ансамбль; - за песни и танци ансамбль песни и пляски антагонйзъм м. антагонйзм антарктйчен прил.. антарктйческий антёна .ж. антенна; сателйтна - спутниковая антенна антибиотик с. мед. антибиотик антидот м. антидот антйка ж. антикварная вещь, антйк антиквар м. антиквар антикварен прил. 1. антикварный, букинистйческий; ~ книжарница букинистйческий магазйн; 2 антикварный, редкий; -на ценност антикварная ценность антиквариат м. антиквариат антилопа ж. антилопа антимон м. хим. сурьма антипатйчен прил. антипатйчный антипатия ж- ■ антипатия антипод м. антипод антисемйтл/. антисемйг антисемитйзъм At. антисемитйзм антисептйчен прил. антисептический; -но средство антисептическое средство антихрйст м. антихрйст антициклон м. антициклон антйчен прил. античный антйчност ж. античность антология ж. антология; - на българската поезия антология болгарской по’эзии антракс м. мед. сибирская язва антракт м. антракт антрацйт м. антрацит антрё с. передняя, прихожая антрополог м. антрополог антропология ж. антропология антураж м. антураж анулйрам несов. и сов. аннулйровать; - договор аннулйровать договор аншоа ж^. анчоус аорист м. гром, аорист (прошедшее время) аорта’ ж. аорта Бъл.гарско-ру с ки ре ч н и к
17 арбитражен апарат лъ 1. аппарат (прибор); измерителен - измерительный аппарат; 2. анат. аппарат; дихателен - дыхательный аппарат; 3. аппарат (совокупность учреждений); държавен - государственный аппарат апаратура ж. аппаратура апартамент л/. квартйра апатичен прил. апатйчный; - поглед апатичный взгляд апатия ж. апатия апаш м. жулик, карманный вор апёл м. призыв, воззвание, обращение; - към масите воззвание к массам апелатйвен прил. аппеляционный; - съд аппеляционный суд апелация ж. юр. апелляция апелйрам несов. и сов. 1. юр. апеллировать; 2. перен. аппелйровать, взывать/воззвать (к совести и т.п.) ‘ апендикс м. анат. аппендикс аперитив ,и. 1. аперитйв; 2. заведение, в котором пьют аперитйв апетит л/. 1. аппетит убйвам ~а портить аппетит; 2. перен, аппетйт, сильное желание, стремление апетитен прил. 1 аппетитный; -на храна аппетитная пйща; 2. аппетйтный, соблазнительный апетйтност ж. аппетйтность апликация ж. аппликация аплодирам несов. и сов. аплодйровать (кому-л.) аплодисменти мн. аплодисменты мн. апломб м. апломб; говоря с - говорить с апломбом апогей м. 1. астр, апогей; 2. перен. апогей; съм в - на славата си быть в апогее своей славы апокалипсис м. апокалипсис апокалиптйчен прил. апокалиптйческий. апокрйфен прил. апокрифический аполитичен прил. аполитичный аполитйчност ж. аполитичность апологет м. апологет апоплексия ж. мед. апоплексия, удар апоплектичен прил. мед. апоплектический; - удар апоплектйческнй удар апостол м. 1. церк. апостол; 2, апостол (церковная книга); 3. перен, апостол; - на свободата апостол свободы апостроф м. апостроф апострофйрам несов. и сов. апострофйровать, прерывать/ прервать (чужую речь); перебйвать/перебйть (кого-л.). апострофйране с. апострофйрованне, прерывание (чужой речи), перебивание (кого-л.) апотеоз м. апофеоз апретйрам несов. и сов. текст., кож. аппретйровать апрйл м. апрель априорен прил. априорный; -па йстина априорная йстина апробация ж. апробация апропо нареч. разг, кстати аптека ж. аптека аптекар м. аптекарь аптекарски прил. аптекарский аптекарство с. 1. аптекарское дело; 2. фармакология; аптечка ж. аптечка домашна - домашняя аптечка ар м. ар (мера земельной площади) арабин м. араб арабски прил. арабский арагонйт м. мин. арагонит аранжйрам несов:. ■ и сов. муз. аранжйровать . аранжировка ж. муз. аранжировка арбитраж м. юр. арбитраж * арбитражен прил. арбитражный L&V Press
арбитър 18. A арбйтър м. юр. арбйтр аргатин м. уст. батрак арго с. лингв, арго, жаргон аргон м. хим. аргон аргумент м. аргумент аргументация ж. аргументация аргументйрам несов!. и сов.. аргументйровать ареал м. ареал, область, зона арена ж. 1. арена; циркова ~ цйрковая арена; 2. перен, арена, поле деятельности; международна - международная арена аренда ж. аренда; давам под ~ сдавать в аренду арендатор м. арендатор ареста/, арест арестант м. арестант арестувам несов. и сов. арестовывать/ арестовать арестуван прил. арестованный аристократ м. аристократ аристократйзъм м. аристократйзм аристократичен прил. аристократический аритметика ж арифметика аритметйчен прил. арифметический ария ж. ария арка ж. арка; триумфална ~ триумфальная арка армаган м уст. подарок, гостйнец арматура ж. 1. арматура (электрическая и т.п.); 2. арматура (каркас); бетонова ~ железобетонная арматура; армйрам несов. и сов. армйровать армия ж. 1. армия; действаща ~ действующая армия; 2. перен. армия; ~ на труда армия труда арогантен прил. арогантный арогантност ж. арогантность аромат м. аромат ароматен прил. ароматный ароматизйрам несов. и сов. ароматизйровать ароматичен прил. ароматичный, ароматический; -ни масла ароматические масла арпа ж. неочищенный рис арПаджйк л/, лук-сёянец арсен м. хим. мышьяк (яд) арсенал м. 1. арсенал; воёнен ~ военный арсенал; 2. перен, арсенал, запас; ~ от аргументи арсенал аргументов, большой запас аргументов арсеник м. хим. мышьяк (яд) артезиански прил. артезианский; ~ кладенец артезианский колодец артёл м. артёль селскостопански ~ сельскохозяйственная артёль артериален ' прил. артериальный артёрия ж. 1. анат. артёрия; сънна. ~ сонная артёрия; 2. перен, артёрия (путь сообщения) артикул м. артикул, тип издёлия артикуляция ж. лингв, артикуляция артикулйрам несов. и сов. лингв. артикулировать артилерййски прил. артиллерийский; - огън артиллерийский огонь артилерйст м. артиллерист артилёрия ж. артиллёрия; тёжка ~ тяжёлая артилёрия артйсвам несов. разг. 1. имёться в избытке; 2. оставаться, отставать артист м. артист артистичен прил. артистический; -ни наклонности артистйческие наклонности; 2. перен. артистйчный, искусный артистка ж. артистка артишок м. бот. артишок артрйт м. мед. артрит арфа ж. арфа архаичен прил. архаичный, архаический; - стил архаический стиль Бъл г аре ко-рус к и речн и к
19 асфалтов археолог л/. археолог ■ археологичен прил. археологический; -на находка археологическая находка археология ж. археология архйвм. 1.архив (собрание документов); 2. архйв (учреждение); държавен ~ государственный архйв архйва ж. 1. канцелярский архйв; 2. архйв (помещение); архивар м. архивариус архйвен прил. архйвный; -но дело архйвное дело архиепйскоп м. архиепйскоп архипелаг м. архипелаг архитект м. архитект архитектура ж. архитектура архитектурен прил. архитектурный аршйн м. уст. аршйн (мера длины); меря със свой — мерить на свой аршйн ас м. карт. туз асансьор м. лифт асептйчен прил. мед. асептйческий асиметрия ж. асимметрйя асимилатйвен прил. ассимилятйвный асимилаторски прил. ассимиляторский асимилация ж. ассимиляция асимилйрам несов. и сов. ассимилйровать асистент м. ассистент асистйрам несов.. и сов. ассистировать аскет м. аскет аскетйчен прил. аскетический аслъ нареч. разг. в самом деле, действйтельно, конечно; - така е конечно, это так асма ж. асма (вьющийся виноград) асо с. карт. туз асонанс м. лит. ассонанс асортимент м. ассортимент; - на стоките ассортимент товаров асоциален прил. асоциальный • асоциативен прил. ассоциативный; -на връзка ассоциативная связь асоциация ж. ассоциация асоцийрам несов. и сов. ассоцийровать; - се ассоцийроваться аспарагус м. аспарагус аспект м. аспект аспёржа ж. спаржа аспирант м. аспирант аспирантура ж. аспирантура; редовна - очная аспирантура аспирация ж. стремление, домогательство аспирйрам несов. и сов. стремиться (к чему-л.., домогаться (чего-л.)~ за директорското място домогаться директорского места аспра ж. 1. аспра (люнета стоимостью около 15 стотинок); 2. разг. аспра (мелкая монета) астероид м. астеройд астра а/с. бот. астра астраган м. каракуль астрален прил. астральный, звёздный; - свят астральный мир астролог ,м. астролог астрологйчен прил. ист. астрологйческий астрология ж. ист. астрология астронавт м. астронавт астронавтика ж. спец, астронавтика астроном м. астроном астрономйчен прил. астрономйческий; -ни изследвания астрономйческие исследования, -ни цени астрономйческие цены астрономия .ж. астрономия асфалт м. асфальт асфалтйрам несов. и сов. асфальтировать асфалтов прил. асфальтовый; -а настйлка асфальтовое покрытие L&V Press
атавизъм 20 (мостовой) атавизъм м. атавизм атавистичен прил. атавистический; ~ белег атавистический признак атака ж. 1. атака; фронтална ~ лобовая атака; 2. мед. атака сърдечна ~ сердечная атака, ~ в бъбреците почечная колика; 3. перен, атака; словесна ~ словесная атака атакувам несов. и сов. 1. атаковать; ~ във фланг атаковать с фланга; 2. перен, атаковать аташе м. дип. атташе; ~ по печата пресс-аташё аташйрам несов;. и сов. прикомандировывать/ прикомандировать (кого-л.) к посольству, к официальному лицу атеизъм м. атеизм атейстм. атейст ателиё с. ателье, студия, мастерская атентат м. покушение атентатор м. участник покушения атестация ж. аттестация атлаз м. атлас (ткань) атлазен прил. атласный; ~на рокля атласное платье атлетм. атлет атлетика ж. атлётика атлетйчен прил. атлетический атмосфера ж. 1. атмосфера, воздух; 2. физ. атмосфера (единица измерения давления); 3. перен, атмосфера, условия, обстановка натёгната ~ напряжённая атмосфера атмосферен прил. атмосферный; ~ фронт' атмосферный фронт атом м. атом аудитория ж. 1. аудитория (помещение); 2. собир. аудитория (слушатели) многобройна ~ многочйсленная аудитория аукцион м. аукцион, торги ' аула ж. актовый зал (в вузах) аутопсия ж. анатомйрование аутострада ж. автострада афёкт м. аффект афера ж. афера афиш м. афйша; театрален ~ театральная афйша афиширам несов. и сов. 1. рекламйровать, объявлять/ объявить; 2 перен, афишировать афоризъм м. афоризм афористйчен прил. афористический; ~ стил афористический стиль ах межд. 1. ах; ~ горко ми! ах, горе мне!; ~ простете! ах, простите! 2. ну; ах да ми паднеш в ръцёте! ну, попадёшься ты мне в руки! аха межд. ага; —! едва, чуть-чуть, • чуть было не; -— да падне едва не упал мхМт м. агат Мхкмм несов. ахать мхмМк м. разг, дурак; правя се на ~ прикидываться дураком мхмМшки прил;. разг, дурацкий; ~а постъпка дурацкий поступок ашладйсвам несов. прививать (растение) атомен прил. атомный атрибут а. 1. атрибут; 2. грам. атрибут, определение атрофия . ж. атрофия аудиёнция же. аудиенция Българеко-руски речни к
21 Б баба ж. 1. бабушка; 2. разг, бабушка, старуха; 3. перен, разг, баба (слабовольный, бесхарактерный мужчина)' 4. разг, повивальная бабка, повитуха; ~ шарка корь; сляпа ~ жмурки (игра); така и ~ знае так каждый может сделать; ёдно си ~ знае, едно си бае заладить одно и то же; много ~и хилаво детё погов. у семи нянек дитя без глазу бабайт л/. разг, силач, удалец, молодец бабайтин м. разг. см. бабайт бабалък м. разг, тест бабанка м. разг, силач баберки мн. остатки после первой уборки урожая (плоды, колосья и т.п.) баберкуване с. подбирание остатков после первой уборки урожая бабешки прил. старушечьи; ~ приказки пустая болтовня бабин прил. бабушкин; ~о внуче внучек, внученька (ласковое обращение бабушки к внуку или внучке); ~и деветйии вздор, болтовня; ~ ден праздник повивальных бабок бабичка .ж. старушка, бабушка бабка ж. бабка, старуха бавачка ж. няня бавен прил. медленный, медлительный бавя I несов. 1. медлить, мешкать; - отговор медлить с ответом; 2. задерживать; • не го ~и не задерживай его; бавя II несов. нянчить, забавлять (ребенка); присматривать (за ребенком) бавя се несов. 1. медлить, мешкать; 2. байцвам задерживаться багаж м. 1. багаж, вещи; 2. перен. багаж; умствен ~ умственный багаж багажен прил. багажный; ~о отделение багажное • отделение багажник м. багажник (на автомобиле, велосипеде и т.п.); багажная полка (г? поезде и т.п.) багер м. землечерпалка; экскаватор багерйсг м. экскаваторщик багра ж. цвет, краска, окраска багрен прил. багряный багреница ж. ист. царская одежда пурпурного цвета багрилен прил. красильный, ~но вещество красйтель багрйло с. красйтель багря несов. окрашивать, красить баданосвам несов. белить, штукатурить бадём м. миндаль (дерево и плод) баджанак .и. свояк бадминтон м. спорт, бадминтон баене с. колдование, заговаривание база ж. 1. база; икономическа ~ экономическая база; 2. база (военная, торговая и т.п); 3. эк. базис; ~ и надстройка базис и надстройка базалт м. мин. базальт базар м. базар, торговые ряды мн., крытый рынок; изложба— вы ставка-п родажа базилика ж. архит. базилика базйрам несов. основывать, базировать; - се базйроваться (на чем-л.) байр м. холм, пригорок байрак м. разг, знамя, флаг; развявам си ~а а) своевольничать; б) развратничать байрактар м. разг. 1. знаменосец; 2. перен, главар, предводитель байц м. протрава, морйлка байцвам несов. (дерево) морить, покрывать морилкой; (металл)
байцване 22 травить байцваме с. травление бака ж. воен, солдатский котелок бакалавър л/. бакалавр бакалин л/. бакалейщик, продавец в бакалейном магазйне; лавочник бакалия ж. бакалея, бакалейные товары бакалница ж. бакалейный магазин, бакалейная лавка бакелит л/, бакелит, синтетическая • смола бакембарди мн. бакенбарды бакла ж. бот. чёрные бобы бакпулвер л/. пекарный порошок, химический разрыхлитель (теста) бактериален прил. бактериальный бактериолог м. бактериолог бактериологичен прил. бактериологический бактериология ж. бактериология бактериоустбйчив прил. устойчивый на бактерии бактерия ж. бактерия бакшиш м. уст. 1. чаевые; давам - давать на чай; 2. взятка бакърл/. 1. медь; 2. диал. медный сосуд для воды бакърен прил. 1. медный; -ни съдове медная посуда; 2. медный (цвет) бал л/. L бал ~ с маски бал маскарад бал м. II общий балл, сумма отметок; висок ~ высокий балл бал м. Шмор. балл; вълнение до три ~а волнение до трёх баллов бала ж. кипа, тюк балада ж. баллада баладен прил. балладный баладйчен прил. балладный; - стил баладный стиль балалайка ж. балалайка балама м. разг. простак, простофиля, дурак; правя се на - придуриваться баламбсвам несов. разг. дурачить баланс л/. 1. баланс; търговски - торговый баланс; съставям - подводить баланс; 2. тех. балансир; 3. перен, баланс, равновесие балансирам несов. и сов. 1. подводить/ подвести баланс; 2. балансировать, сохранять/сохрапйть равновесие; 3. перен.. балансировать уравновешивать баласт м. 1. балласт; 2. перен, балласт балванка ж. тех. болванка, слиток, чушка балдахин м. балдахин балдъза ж. свояченица бален прил. бальный; -на рокля бальное плОтье балерина ж. балерина балет м. балет балетен прил. балетный; -на школа балетная школа балирам несов. и сов. складывать/ сложить в кипы, в тюки балистика ж. баллистика балистичен прил. воен. баллистический; -на ракета баллистйческая ракета балкОн м. гора; 2, Балкан геогр. Стара планина; 3. Балкани геогр. Балканский полуостров балканджйя м. горец, житель Балканских гор балкон м. балкон балнеолечение с. бальнеолёчение балпеосанаториум м. бальнеосанатбриум балон л/. 1. воздушный шар; 2. аэростат балотаж м. баллотаж балотйрам несов. и сов. баллотировать балсам м. бальзам балсамирам несов. и сов. бальзамйровать/набальзамйровать балсамиране с. бальзамйрование балтийски прил. балтййский балтон м. мужское зймное пальто Бъл га рско-рус к и ре* ни к
23 бариера бамбук м. бот. бамбук бамбуков прил. бамбуковый бамя ж. бот. бамия, бамья банален прил. банальный баналност ж. банальность банан м. бот. банан (дерево и плод) банд м. гив. отделочная лента; нашйвка банда ж. банда, шайка бандаж м. 1. бандаж; 2. тех. бандаж, шина; гумени —и резиновые шйны бандерол л/. 1. бандероль ж. тютЮнев - табачная бандероль; 2. (почтовая) бандероль; пращам като - посылать бандеролью бандйтм. бандит бандитски прил. бандитский баница ж. баница, болгарский слоёный пирог (обычно с брынзой) банка ж. I. фин. банк; сконтова ~ учётный банк; влагам пари в - класть деньги в банк; тёгля пари от -брать деньги из банка банка ж. II. парта, скамья (в аудитории, в парламенте) банка ж. III. спей. 1. банка (крови для переливания). 2. (данные, информация, собранные с определенной целью) банк - данни банк данных. 3. (карты) банк банкёр м. банкир банкет л/, банкет банкнота ж. банкнот банков прил. банковский, банковый; ~а смётка банковский счёт; - клон филиал, отделение банка банкрут м. 1. банкрот, банкротство, крах; иредумйшлен - злостный банкрот; 2.перен, банкрот банкрутйрам несов;. и сов. терпеть банкротство/ обанкротиться бански прил. 1. купальный; - костюм купальный-костюм; - гащёта купальные трусики, плавки; 2. банный; - принадлежности банные принадлежности банциг м. ленточная пила баня ж. 1. баня;, парна - парйльня, градска - городская баня; 2. ванна, ванная комната; анаргамёнт с ~ квартйра с ванной; 3. мн. ванны (лечебные); минерални -и минеральные ванны; 4. мн. ~и бальнеологический курорт, кМлни - грязевой курорт; о честита- с лёгким паром!.кървава - кровавая бойня баняджия м. банщик баобаб м. бот. баобаб баптйст м. баптист бар м. 1. бар (небольшой ресторан или закусочная, еде обычно едят и пьют у стойки); 2. бар (ночное увеселительное заведение); 3. бар, отделение для спиртных напйтков в буфёте( в шкафу); 4. бар м. физ. (единица для измерения атмосферного давления) бара ж. 1. маленькая речка, ручеек, канёва; 2. лужа, стоячая вода барабан м. 1. барабан; бия - бить в барабан; 2. тех. (машины) барабан о бйя - звонить во все колокола барабанен прил. барабанный барабанчик м. барабанщик барабаня несов. 1. бить в барабан; 2. барабанить ~ с пръсти върху масата барабанить пальцами по столу бараж м. 1. плотйна, запруд; 2. воен. заграждение барака ж. 1. барак; 2. сарай бард м. бард (певец-поэт) барелеф м. барельеф барёта ж. 1. берёт; .моряшка - матросская бескозырка; 2. десантник бариёра ж. 1. барьёр, преграда; 2. спорт, барьёр; 3. шлагбаум; 4. спорт. барьёр LA'VPo
барий 24 барий ае• xuae барий барикада ж. баррикада барикадйрам несов. и сов. 1. строить/ построить баррикады; 2. баррикадйровать/забаррикадйровать; - се баррикадйроваться/ забаррикадйроваться барйтл/. мин. барит, тяжёлый шпат баритон ае баритон баровец ае. разг, богач барок л/. барокко барОков прил. относящийся к стйлю барокко; — стил стиль барокко барометър ае барометр барон ле барон баронеса ж. баронесса барут ле порох; бездимен - бездымный порох; о язък за ~а жаль потраченных сил бархет м. байка, бумазея бархетен прил. байковый, бумазейный бас м. I. парй; хващам се на - держать пари, бйться об заклад бас II. м. 1. муз. бас; пёя - петь басом; 2. „муз. бас, контрабас басейн ле 1. бассейн; плавателен, плувен - плавательный бассейн; 2. бассейн {леки и т.п.); морски - морской бассейн; 3. бассейн {район залежей); каменовъглен - каменноугольный бассейн басйрам се несов. и сов. заключать/ заключить парй; бйться/побйться об заклад баскетбол ле спорт, баскетбол баскетболен прил. баскетбольный; - отбор баскетбольная команда басма ж. ситец басмён прил. сйтцевый; -а рокля ситцевое платье басня ж. 1. басня; 2. перен, басня, выдумка, ложь; -и разправяш сказки рассказываешь баста ж'.. защипка, складка; блуза на бастн блузка в защипку бастун ле трость, палка батак ле 1. болото, трясйна; 2. перен. разг, безнадёжное положение, гиблое дело баталион л/, батальон бате ле разг, старший брат илй старший мужчйна, обращение к нему батерия ж. 1. электрическая батарея; 2. разг, батарейка 3. разг. карманный фонарик (с батарейкой) батиста ж-. батйст; кърпичта от - батистовый платок бахар м. бот. душистый перец, ямайский перец бацйл л/, бацилла баща м. отец бащин прил. отцовский, отчий: -о огнище родной очаг бащиния ж\ родовое имущество, наследство; <> това да не ти е - это тебе не собственная вотчина бащински прил. отеческий, отцовский.; - грйжи отеческие заботы бая несов. колдовать, заговариват ь; ворожить баям м. знахарь бдя несов. 1. бодрствовать; 2. быть на чеку, быть бдительным бдение с. бдение, бодрствование бдителен прил. бдйтельиый бдйтелиосг ж. бдительность бе частица, разг, эй, эй ты; къдё си -? эй, где ты? • бёбе с. грудной ребёнок, малЮтка, малыш, малышка бебешки прил. относящийся к малЮтке, младенческий; -о бельо дётское приданное; - обувки пинётки бегая ае 1. спорт, бегун - на дълги разстояния бегун на длинные дистанции; 2. спорт, гоночный велосипёд {авт омобиль) беглёц л/, беглёц, дезёртйр, перебежчик ар-ГЬ’о-р.сьч j V!"s4.
25 безгрешност бегония ж. бот. бегония бегъл прил. 1. беглый; ~ поглед беглый взгляд; 2. беглый, поверхностный; ~ анализ поверхностный анализ беда ж. беда, несчастье беден прил. ■ 1. бедный, неимущий; ~ селянин бедный крестьянин; 2. бедный, скудный, недостаточный; -на фантазия бедная фантазия; 3. бедный, несчастный; <> ~на ‘почва неплодородная почва бедност ж. бедность, скудость бёднотия • ж. 1. бедность; 2. собир. беднота бедняк л/. 1. бедняк; 2. бедняга, горемыка, несчастный человек бедняшки прил. бедняцкий бёдрен прил. бёдерный бедро с. бедро бёдствен прил. бедственный ^бедствие с. бедствие бёдствувам несов. бёдствовать бедуй н м. бедуин • бедя несов. {някого) наговаривать, клеветать {на кого-л.) бежанец м. бёженец бежешком парен, бегом бёжов прил. бёжевый без предлог 1. {отсутствие кого-л.. чего-л.) без; - парй без денег; 2. (количество или мера. недостающие до полной меры) без; два ~ пет минути без пятй минут два безалкохолен прил. безалкогольный _ {напиток) безапелационен прил. ' безапеляционный; -а присъда безапелядибнный приговор безбожен прил. безбожный безбожие с. безбожие, атейзм безбожник м. безбожник безболёзпеи прил. безболёзненный безболёзненост ж. безболёзненность безбрачен прил. безбрачный безбрачие с. безбрачие безбрёжен прил. безбрежный; ~п ширини безбрежная ширь безброен прил. бесчисленный безброй парен, очень много, бесчисленное множество безвёрен прил. невёрующий безверие с. безвёрие, неверие ■■ бога) безвёрнпкл/. 1. безбожник, невёрующий; 2. перен, пессимист безветрен прил. безветренный; -о врёме безветренная погода безветрие с. безветрие, затишье безвкусен прил. 1. безвкусный, невкусный; 2. перен, безвкусный; ~о облекло безвкусный туалет безвкусица ж. безвкусица безвластен прил. безвластный безводен прил. безводный; ~а пустиня безводная пустыня; ~ кладенец высохший колодец безводие с. безводье, отсутствие воды безволев прил. безвольный, слабовольный, слабохарактерный (человек) безвреден прил. безвредный безврёдност ж. безврёдиость безвъзвратен прил. 1. безвозвратный!.; -а загуба невозвратная потеря; 2. перен. бесповоротный, решительный, категорический; ~о решение категорическое решение безвъзвратност ж. безвозвратность безвъздушен прил. безвоздушный безвъзмезден прил. безвозмездный безгласен прил. безгласный 1. безголосый; 2. перен, безгласный; о -а пушка бесшумное ружьё; буква пёшка, мелкая сошка безграничен прил. безграничный безгранйчност ж. безграничность безгрешен прил. 1. безгрешный; 2. безошйбочный безгрёшност ж. безгрёшность L&V Press
безгрижен 26 Б безгрижен прил. беззаботный, беспечный, безмятежный, бесшабашный разг, - живот беззаботная жизнь безгрижие с. беззаботность, беспечность безгрижност ж. беззаботность, беспечность безгръбначен прил. - 1. беспозвоночный; —о животно беспозвоночное животное; 2. бесхребетный, бесхарактерный; - човёк бесхарактерный человек бездарен прил. бездарный, неспособный бездарник м. бездарный человек бездарност ж. бездарность бездёен прил. бездеятельный бездёИност ж. бездеятельность бездёлен прил. бездельный, праздный; - живот праздная жизнь безделке с. безделье безделник л/. бездёльник, лентяй, лодырь безделнича несов. бездёльничать бездётен прил. бездётный бездётство с. бездётность бездимен прил. бездымный; - барут бездымный порох бездиханен прил. бездыханный бёздна ж. бёздна, пропасть; водна - пучйна бездомен прил. бездомный бездомник м. бездомный человёк, бродяга, бомж (лицо без определенного места жительства) бездушен прил. 1. безжйзненный, бездыханный; 2. бездушный, бессердечный; бездушно решёние бездушное решёние бездушие с. бездушие; проява на бездушие проявлёние бездушия бездушност ж. бездушность, бессердечность бездънен прил. 1. бездонный, без дна; 2. перен, бездонный, очень глубокий; -на пропаст бездонная пропасть бездъпност ж. бездонность безжалостен прил. безжалостный безжизнен прил. 1. безжизненный; 2. перен, безжизненный, неподвижный, невыразительный; — поглед безжйзненный взгляд безжйзненост ж. безжизненность безжИчен прил. беспроволочный; - телеграф беспроволочный телеграф беззавётен прил. беззаветный беззаконен прил. беззаконный, проги возакои н ы й беззаконие с. беззаконие беззаконност ж. беззаконность беззащитен прил. беззащитный беззащитност ж. беззащитность беззвучен прил.. 1. беззвучный; 2. лингв. глухой; -ни съгласни глухие согласные беззвучност ж. беззвучность беззёмлен м. безземельный! беззъб прил. 1. беззубый; 2. пе^ен. беззубый, слабый; -а крйтнка беззубая крйтика безидёен прил. безыдейный . безидёйност ж. безыдейность безизкуствен прил. безыскусственный, естественный безизкуствеяост ж. безыскусственность, естественность безизходен прил. безысходный, безвыходный безизходица ж. безысходность, безвыходное положение; намирам се в - находиться в безвыходном положении; стИгна до - зайти в тупик безИмен прил. безымяннй (палец) безименен прил. 1. безымянный; -а улица безымянная улица; 2. безымянный, неизвестный; — войник безымянный солдат
27 безоблачен безимотен прил. безземельный, не имеющий земли /недвижимости безимбтност ж. безземелье, отсутствие собственности на землю/ недвижимость безинтересен прил. безынтересный, неинтересный безинтерёсност ж. безынтерёсность, неинтерёсность безйр м. олифа безкасов прил. фин. безналйчный; ~о плащане безналйчный расчёт безкласов прил. бесклассовый; -о общество бесклассовое общество безкомпромисен прил. бескомпромисный безконёчен прил. бесконёчный, бескрайный, беспредёльный безконёчност ж. бесконёчность безконтролен прил. бесконтрольный безконтролност ж. бесконтрольность, отсутствие контроля безкористен прил. бескорыстный; -на помощ бескорыстная помощь безкористност ж. бескорыстность безкраен прил. 1. бескрайный, бесконёчный, беспредёльный; -но морё безбрёжное море; 2. перен. бесконёчный, безмёрный; -но страдание безмёрное страдание безкрайност ж. 1. бескрайность, бесконёчность, беспредёльность; до - до бесконечности; 2. мат. бесконёчность безкритйчен прил. некритйчный, некритйческий безкръвен прил. 1. бескровный, очень блёдный; ~ устни бескровные губы; 2. бескровный, без пролйтия кровй; -на побёда бескровная побёда; 3. перен, блёдный, сёрый (о художественном произведении) безлйхвен прил. беспроцёнтный; - заем беспроцентный кредйт безличен прил. L безлйкий, лишённый своеобразия; - човёк безликий человёк; 2. грам, безлйчный; - глагол безлйчный глагол безлюден прил. безлюдный, пустынный безлюдност ж. безлюдность, пустынность безмёрен прил. безмёрный, огромный безмёрност ж. безмерность безмёсен прил. вегетарианский, постный безметален прил. неметаллйческий безметёжеи прил. безмятежный безметёжност ж. безмятёжпость безмйлостен прил. безжалостный, жестокий безмйтен прил. беспошлинный; - внос беспошлинный ввоз; -на зона беспошлинная зона, свободная таможенная зона, зона свободной торговли безмозъчен прил. 1. не имёющий мозга; 2. перен.разг. безмозглый, глупый; безмоторен прил. безмоторный, без мотора; -но летёне планеризм безмълвен прил. безмолвный безмълвие с. безмолвие безнадёждеп прил. безнадёжный; -но положёние ' безнадёжное положение безнадёжност ж. безнадёжность безнадзорен прил. безнадзорный безнаказан прил. безнаказанный безналичен прил. безналйчный; -но плащане безналйчный расчёт безначален прил. извечный, вечный безначалие с. безначалие безнравствен прил. безнравственный; -на постъпка безнравственный поступок безнравственост ж. безнравственность безобйден прил. безобйдный; -на шега безобйдная шутка безобйдност ж. безобйдность безоблачен прил. L безоблачный, ясный LAV Рте-
безоблачност 28 (о небе); 2. перен, безоблачный, счастливый; - живот безоблачная жизнь безоблачност ж. безоблачность безобразен прил. 1. безобразный, уродливый; -но лице безобразное лицо; 2. перен, безобразный, возмутительный; -на постъпка безобразный поступок безобразие с. безобразие безобразник м. безобразник безобразница ж. безобразница безобразница несов. ■ безобразничать безогледен прил. бесстыдный, наглый, дерзкий безоглёдност .ж. бесстыдство, наглость безопасен прил. безопасный, безврёднй; <>~на йгла английская булавка безопасно нареч. безопасно; да се мине оттук не е - здесь ходить небезопасно безопасност ж. безопасность; органи на обществената - органы охраны общественного порядка безотговорен прил. безответственный безотговорност • ж. безответственность безотечествен прил. не имеющий отечества, родины безотечественик м. 1. человек, оторванный от ■ родиный; 2. космополит безочие с. наглость, нахальство, бесстыдство безочлив прил. наглый, нахальный, бесстыдный; - човёк наглый человек. безочливост ж. наглость, нахальство, бесстыдство безпаметен прил. 1. забывчивый, беспамятный; 2. впавший в беспамятство безпаметство с. 1. забывчивость; 2. беспамятство, потеря сознания безпарйчен прил. безденежный; -на търговия торг, безденежная, меновая торговля, бартер ' безпаричие с. безденежье безплатен прил. бесплатный безплоден прил. 1. бесплодный; -но . дърво бесплодное дерево -на овца яловая овца; 2. перен, бесплодный, бесполезный; -ни усилия бесплодные усилия безплодие с. бесплодие безплътен прил. бесплотный безпогрешен прил. безошибочный; - удар безошибочный удар безпогрёшност ж. безошйбочность безподобен прил. бесподобный, исключительный безпокоен прил. беспокойный; -но врёме беспокойное врёмя безпокойство с. беспокойство; причинявам - причинять беспокойство; усёщам - испытывать беспокойство безпокоя несов. беспокоить; - се беспокоиться безполёзен прил. бесполёзный; -на работа бесполёзиое дёло безполёзност ж. бесполёзность безполов прил. бесполый; -о размножаване бесполое размножение безпомощен прил. беспомощный безпомощност ж. беспомощность безпорядък м. беспорядок безпорядъчен прил. беспорядочный; -на стрелба беспорядочная стрельба безпорядъчност ж. беспорядочность безпочвен прил. беспочвенный, необоснованный; -но твърдёипе беспочвенное утверждение безпощаден прил. беспощадный; -на борба беспощадная борьба безпределен прил. 1. беспредёльньш, безгранйчный; -но пространство беспредёльное пространство; 2. перен, беспредёльньш; -на любов
29 безславен беспредельная любовь безпредёлност ж. беспредельность безпощадност ж. беспощадность безправен прил. бесправный безправие с. бесправие безпредметния прил. беспредметный; - спор беспредметный спор безпрекословен прил. беспрекословный -но подчинение беспрекословное подчинение безпрекословност ж. беспрекословность безпрепятствен прил. беспрепятственный безпрецедентен прил. беспрецедентный; - случаИ беспрецедентный случай безпризорен прил. беспризо^ьш; -но детё беспризорный ребёнок безпрИмерен прил. беспримерный, бесподобный; - героизъм беспримерный героизм безпринципен прил. беспринципный; - човёк беспринципный человек безпрИнципност ж. беспринципность безпристрастен прил. беспристрастный; - наблюдател беспристрастный наблюдатель безпристрастие с. беспристрастие безпричинен прил. беспричинный; -на радост беспричинная радость безпричИнност ж. беспричинность безпросветен прил. 1. беспросветный; - мрак беспросветный мрак; 2. перен. беспросветный; -на деИствителност беспросветная действйтельность безпросветност ж. беспросветность безпътен прил. беспутный, развратный; - живот беспутная жизнь безпътица ж. тупик, запутанное положение; идеИна - идейный тупик безработен прил. безработный безработица ж. безработица безрадостен прил. безрадостный; - живот безрадостная жизнь безразборен прил. беспорядочный, бессистемный; -по чётене беспорядочное чтение безразборно парен, беспорядочно, без разбора, бессистемно; чета - читаю без разбора безразличен прил. безразличный безразличие с. безразличие безразлично парен, безразлично; отнасям се - отношусь безразлично; - ми е мне всё равно безразсъден прил. безрассудный; -на постъпка безрассудный поступок безразсъдност ж. безрассудность безразсъдство с. безрассудство безреден прил. беспорядончнй, хаотический, запутанный, сбивчивый, непоследовательный, бессистемный безредие с. беспорядок, беспорядочность безредица ж. 1. беспорядок; . 2. -и волнения, беспорядки безрезервен прил. безоговорочный!; -па подкрепа безоговорочная поддержка безрезултатен прил. безрезультатный безрезултатност ж. безрезультатность безропотен прил. безропотный безропотно парен, безропотно безрък прил. безрукий безсёменен прил. бессемянный; -ни растения бессемянные растения безсилен прил. бессильный; -па злоба бессильная злоба безсилие с. бессилие безсистёмен прил. бессистемный безсистёмност ж. бессистемность безскрупулен прил. бессовестный, наглый безскрупулност ж. бессовестность, наглость безславен прил. бесславный L& V Press
безследен 30 безследен прил, бесследный безсловесен прил. бессловесный; Mia твар бессловесная тварь безсмислен прил. бессмысленный; - спор бессмысленный спор безсмйслие с. бессмысленность, бессмыслица ' безсмислица ж. бессмысленность, бессмыслица безсмъртен прил. бессмертный; Mia слава бессмертная слава безсмъртие с. бессмертие безсмъртност ж. бессмертность безснёжен прил. бесснежный; Mia зима бесснежная зима безсолен прил. 1. бессбльный, несолёный; недосолёный; -на чорба бессольная похлёбка; 2. перен. разг. пресный, не остроумный; -на шега прёсная шутка безспирен прил. безостановочный, песперерывный; Mia стрелба песперерывная стрельба безспйрно нареч. 'безостановочно, бесперерывно безспорен прил. бесспорный безсрамен прил. бесстыдный, наглый безсрамие с. бесстыдство, наглость безсрамник м. бесстыдник безсрочен прил. бессрочный; - влог бессрочный вклад безстопанствен прил. бесхозный, бесхозяйный безстопанственост ж. бесхозяйность безстрастен прил. бесстрастный безстрастие с. бесстрастие, невозмутимость безстрашен прил.. бесстрашный безстрашие с. бесстрашие безсъвестен прил. бессовестный безсъвестност ж. бессовестность безсъдържателен прил. бессодержательный безсъдържателност ж. бессодержательность безсъзнание с. бессознание безсъмнен прил. несомненный безсънен прил. бессонный безсъние с. бессоница; страдам от - страдать бессоницей безсърдечен прил. бессердечный, чёрствый безсърдечие с. бессердечие безсъюзен прил. грим, бессоюзный; -но сложно изречение ■ бессоюзное сложное предложение безтактен прил. бестактный безтегловен прил. невесомый безтегловност ж. невесомость безукорен прил. безукорйзненный, безупречный безумен прил. 1. безумный, сумасшедший; 2. безрассудный (поступок) безумец м. безумец безумие с. безумие безумство с. безумство безумствам несов. безумствовать безупречен прил.. безукорйзнинный, безупречный; мю поведение безупречное поведение; безупрёчносг ж. безупречность безусловен прил. безусловный!, безоговорочный, полный - капитулация безоговорочная капитуляция; Mia забрана полное запрещение безусловно' нареч. безусловно безусловност ж. безусловность . безуспешен прил. безуспешный безуспёшност ж. безуспешность безутёшен прил. безутешный безутёшност ж. безутёшносз ь безучастен прил. безучастный, равнодушный; - поглед безучастный взгляд безучастие с. безучастие, безучастность, равнодушие Бъл га ре ко- нус ки рс нн ? к
31 белея безформен прил. бесформенный; -на маса бесформенная масса безформеност ж. бесформенность безхарактерен прил. бесхарактерный безхаракгерност ж. бесхарактерность безхйтростен прил. бесхитростный безцветен прил. L бесцветный; -на течност бесцветная жидкость; 2. перен, бесцветный, невыразительный; - живот бесцветная жизнь безцвётност ж. бесцветность безцелен прил. бесцельный безцелност ж. бесцельность безценен прил. 1. бесценный, драгоценный; - камък драгоценный камень; 2. перен, бесценный, дорогой, милый безценица ж. на - за бесценок безцеремонен прил. бесцеремонный безцеремонност ж. бесцеремонность безчестен прил. бесчестный ; -на постъпка бесчестный поступок безчёстие с. бесчёстье безчёстност ж. бесчестность безчестя несов. бесчестйть безчётен прил. бесчётный, бесчйсленный безчйнствам несов. бесчйнствовать безчйнство с. бесчйнство безчйслен прил. бесчйсленный безчовёчен прил. бесчеловёчный безчовёчност ж. бесчеловёчность безчуствен прил. 1. бесчувственный, нечувствйтельный; 2. перен. равнодушный, неотзывчивый, безразлйчный, бссердёчный безчуственост ж. 1. бесчувственность, нечувствйтельность; 2. перен. равнодушность, неотзывчивость, безразлйчность, бессердёчность безшумен прил. бесшумный, тйхий безядрен прил. безядерный бекар л/, муз. бекар бекас м. зоол. бекас бекон м. бекон бекхёнд м. спорт. бекхёнд бекяр см. бекярин бекярин м. уст. холостяк, бобыль беладона ж. белладонна бёлег м. 1. знак, отметина; поставям - ставить знак; 2. прйзнак, особенность, отличйтельная черта; външен - внёшний прйзнак; 3. шрам, следа; - от рапа шрам белёжа несов. 1. метить, ставить знак, отмечать; 2. отмечать, запйсывать; 3. намечать, указывать; - пътя намечать путь; <>~ успёхи иметь достижёния (я чем-л.) бележйт прил. 1. знаменйтый, выдающийся; - писател выдающийся писатель; 2. знаменательный; -та дата знаменательная дата бележка ж. 1. запйска; 2. мн. замётки, запйски; -и от лекции конспекты лёкций; 3. примечание; 4. замечание; правя на някого - дёлать кому-л. замечание; 5. отмётка, оценка; отлйчна - отлйчная отмётка; 6. справка; служёбна - служебная справка;<> касова - чек (в магазине); взёмам си - принимать во внимание бележник м. 1. записная книжка, блокнот; 2. дневнйк, табель; ученйчески - школьный дневнйк белезнйкав прил. белёсый белезнйци мн. ручные кандалы, наручники белетрйет м. беллетрист белетрйстика ж. беллетрйетика белетристйчен прил. беллетристйческий; -на кнйга беллетрйетика белея несов. 1. выцветать, седеть; 2. - се белёть, белёться (вдали) L&V Free,:
белило 32 белило с. белила ми.; турско - свинцовые белила белИна ж. раствор хлорной йзвести (для отбелки белья) белобрад прил, седобородый белова ж. беловйк, беловой текст, чистовйк; ~ хартИя беловая бумага беловлас прил. седоволосый белодробен прил. лёгочный; ~ туберкулоза туберкулёз лёгких белокож прил. 1. белокожий; 2. белый {признак расы) белокожаь белый (в зн. сущ.) белокос прил. седоволосый белбсвам несов. 1. белйть (стены); 2.. разг, белить, мазать белилами (лицо); 3. отбеливать (ткань); ~ се белйться, мазать лицо белйлами белоснежен прил. белоснежный! белота ж. белизна белтък м. 1. белок (яйца); 2. биол. белок белтъчен прил. 1. содержащий белок; сделанный из белка; ~ крем крем из белка; 2. биол. белковый; ~но вещество белковое вещество белтъчина ж. биол. белок бельо с. бельё; спално - постельное бельё беля I несов;. очищать (от кожуры, скорлупы); лущйть, сдирать (кору с дерева); ~ картофи чйстить картофель беля II несов. разг. 1. белйть, мазать белйлами (лицо); 2. белйть, отбеливать (ткань) беля ж. разг, беда, несчастье; большйе неприятности; отърва се от -избежать беды; търся си - . накликать беду белязан прил. меченый; <> -и ‘атоми меченые ‘атомы бемол м. муз. бемоль бензин м. бензйн бензиностанция ж. бензоколонка бёнка ж. родинка, родимое пятно бентм. 1. плотйна; водосточен - водослйвная плотйна; 2. запруда, запруженный водоём бера несов. собирать (цветы, фрукт^ы)о ~ душа умирать, быть . при смерти; - срам стыдиться (кого- берач м. сборщик урожая (овощей. фруктов) берИтба ж. 1. уборка, сбор урожая (фруктов, кукурузы, табака и т.п.); 2. время уборки урожая; 3. урожай; добра - хороший урожай беседа ж. 1. беседа, разговор; 2. беседа; собеседование; беседвам несов. беседовать беседка ж. беседка бёсеи м. 1. бёшеный, больной бешенством; 2. перен, разъярённый; 3. перен, бёшеный, стремительный, бурный; - бяг стремительный бег бесилка ж. виселица беснёя несов. 1. бесноваться, буйствовать; 2. перен, бесноваться, бесйться, быть вне себя от ярости бестселър м. бестселлер бёся несов. вёшать (кого-л.) о тоИ коли и - он своевольничает, он всё и вся, он самодурствует; бетон м. бетон бетонен прил. бетонный бетонИрам несов;. и сов. бетонировать/ забетонировать бетонобъркачка ж. бетономешалка биатлон м. спорт, биатлон биберон м. соска, пустышка библеИски прил. библейский библиограф м. библиограф библиография ж. библиография библиографски прил. библиографический библиотека ж. библиотёка библиотекар м. библиотекарь Бъл f лрско - рус к и реч и.шс
33 битов библиотекарство с. библиотечное дело библия ж. бйблия . бивак л/. бивак бивам несов. 1. быть, бывать, случаться; 2. подходить, быть подходящим, годиться; ~ го за войнйк он годйтся в солдаты; <> с огъня шега не ~ с огонём не шутят; не ме ~ плохо себя чувствую бйвол м. буйвол биволар м. пастух буйволов бйволски прил. буйволовый, буйволов; ~ кожа буйволовая шкура; <>~о търпение ‘адское терпение бивш прил. бывший, экс-; ~минйстър бывший минйстр, экс-министр биде с. биде, бид’э бидон м. бидон би’е с. оборка биенале с. биеннале, бьеннале бижу с. драгоценность; ювелирное изделие бижутер л/, ювелир бйзнес I м. бизнес; ёдър ~ крупный бйзнес; дрёбен ~ мелкий бйзнес бйзнес II м. (неизм.прил.) бйзнес, деловой; - център бйзнес-центр; ~- срёща деловая встреча бикйни мн. бикини мн. бикоборец м. тореадор биле с. трава, обладающая волшебным свойством; омайно ~ приворотное зелье билёт м. 1. билёт; железопътен ~ железнодорожный билет; 2. билёт (документ); ловен ~ охотничий билёт; адрёсен - справка о прописке; служёбен ~ служебное удостоверёние бйлка ж. лекарственное растёние билярд м. бильярд бинокъл м. бинокль бином м. мат. бином . бинт м. бинт бинтовам несов. бинтовать биогенёза ж. мед. биогенез биогенетйчен прил.. мед. биогенетический биограф м. биограф биографйчен прил. биографичный, биографический биография ж. биография биолог м. биолог биологйчен прил. биологический биология ж. биология биоложки прил. биологический, относящийся к биологам; ~ конгрес съёзд биологов биоенергётнка ж. биоэнергетика бйра ж. пиво; отлежала ~ крепкое пйво бирария ж. пивная бйреи прил. пивной бирник л/, сборщик налогов бирхалё с. пивная бисексуалност ж. бисексуальность бисектрйса ж. мат. биссектриса бисер м. жемчуг бйсерен прил. жемчужный бисквйт м. печенье бйсмут м. хим. вйсмут бистрота ж. прозрачность; - па виното прозрачность вина бйстря несов. очищать, делать прозрачным; <> ~ политика разг. разглагольствовать о политике бйстър прил. прозрачный бит I м. быт; жизнь; уклад жизни; народен - образ жйзни народа бит II м. 1. битый, побитый; 2. битый, побеждённый; <> ~о мляко снятое молоко бит III м. тех. бит битак м разг, барахолка; толкучка битиё с. бытиё, существование, жизнь битка ж. битва, сражёние; спечелвам -та выйгрывать битву бйтов прил. бытовой; ~п условия условия жйзни Mi V Prcv.
битпазар 34 бйтпазар м. барахолка, толкучка, толкучий рынок бифтёк м. бифштекс бич л/. 1. бич, кнут; 2. перен, бич, бедствие, беда бичкйя ж. техн, ручная пила бичувам несов. бичевать, обличать бйя несов. 1. бить, ударЯть; 2. бить, стрелять; - зайци бить зайцев; 3. бить, побеждать (в бою, состязании, игре); 4. бить, ковать; бий желязото, докато е горёщо куй железо пока горячо; 5. бить, звонйть; ~ камбаните звонйть в колокола; 6. бить, отбивать (такт) о ~ на очй бросаться в глаза; - си главата бить себе голову (над чем-л.); ~ инжекции делать уколы; - cel. сражаться, воевать (за что-л.); 2. бить друг друга, устраивать драку благ м. 1. добрый, кроткий, ласковый; ~а усмйвка добрая улыбка; -и думи ласковые слова; 2. сладкий, приятный (на вкус); -а ракйя сладкая водка, (которой угощают на другой день после свадьбы) благо с. I 1. благо, благополучие; 2. мн. блага (материальные) благо нареч. II 1. добродушно, кротко, ласково; 2. сладко, приятно (на вкус) благоверен м. ист. 1. йстинный сторонник христианской' церкви; 2. разг, благоверный благовидный прил. L благовйдный, благообразный; -на външност благовйдная внешность; 2. благовйдный, прилйчный, удобный; под — предлог под благовидным предлогом благоволение с. уст. благоволение благоволявам сов. соблаговолить/ соизволить благовонен прил. благовонный благовоние с. благовоние, аромат благовъзпйтан прил. благовоспитанный благоговение с. благоговение благоговея несов. благоговеть благодарен прил. благодарный благодарение на предлог благодаря (кому, чему-л.) благодарност ж. благодарность благодаря несов. благодарить (кого-л.) благодат ж. 1. изобйлие; 2. церк. благодат благодатен прил. благодатный; -дъжд благодатный дождь; — труд ' благодарный труд; - резултат благотворный результат благоденствие с. благоденствие, благополучие, счастливая жизнь благодетел м. благодетель благодетелен прил. благотворительный благодеяние с. благодеяние благозвучен прил. благозвучный; -а реч благозвучный язык благонадежден прил. 1. надёжный; ~ Източник надёжный источник; 2. благонадёжный; политически ~ политйчески благонадёжный благопожелание с. доброе пожелание, пожелание добра благополучен прил. благополучный, счастливый; - край счастлйвый конец благополучие с. благополучие, благоденствие благоприлйчие с. благопристойность благопрнстойност см. благоприлйчие благоприятен прил. 1. благоприятный, удобный; -и условия благоприятные условия; 2. благоприятный, одобрйтельный; - отзив благоприятный ответ благоразумен прил. благоразумный.; - съвёт благоразумный совет благороден прил. 1. благородный; -на постъпка благородный поступок; 2 благородный (по рождению); о -ни Бъя га рс ко- рус к и реч пик-
35 ближа метали благородные металлы благородство е. благородство благосклонен прил, благосклонный благосклонност ж. благосклонность благославям несов. L благословлять; 2. благословлять, выражать , выражать одобрение благословен прил. благословенный благословия ж. 1. благословление; 2, благословление, доброе напутствие благост ж. доброта, кротость благосъстояние с. благосостояние благотворен прил. благотворный; -но влияние благотворное влияние благотворителен прил. благотворительный; -но дружество благотворительное общество благотворителност ж. благотворительность благотворно нареч. благотворно благоустроен прил. благоустроенный; ~ град благоустроенный город благоустроиство с. благоустройство благоухание с. благоухание, аромат благочестив прил. благочестйвый блажа несов. церк. скоромиться, есть скоромное во время поста блажен прил. 1. скоромный; 2. масляный, жйрный; -но ястие жйрная еда; 3. масляный; -ни боИ масляные краски; блаж’ен прил. 1. блаженный, счастлйвый; 2. блаженный, выражающий блаженство; -на усмивка блаженная улыбка блаженство с. блаженство блазё нареч. - му ему посчастливилось, , ему повезло блазня несов. соблазнять; знам какво те -и я знаю-что тебя соблазняет блам м. 1. снятие с руководящего поста; лишение доверия; 2. недоверие (при голосовании) 3 провал, крах бламирам несов. и сов. 1. снимать/снять с руководящего поста; лишать/ лишить доверия; 2. проваливать/ провалйть (при голосовании*; ~ се проваливаться/провалйться (на выборах) бланка ж. бланк; канцеларска - канцелярский бланк блатен прил. болотный; -на треска болотная лихорадка блатист прил. болотистый; -на почва болотистая почва блато с. болото; пресушаване па -та осушение болот блед прил. см. бледен бледен прил. 1. бледный; -но лице бледное лицо; 2. бледный, неяркий; -на светлина бледный, тусклый свет; 3. перен, бледный, невыразительный бледнея несов. 1. бледнеть, становиться бледным; 2. бледнеть, терять яркость; 3. перен, бледнеть, терять выразительность, казаться незначйтельным по сравнению с чем-л. бледнина ж. см. бледност бледност ж. 1. бледность (лица); 2. бледность (красок); 3. бледность, невыразительность бледолик прил. бледнолйцый; -ка луна бледнолицая луна бленда ж. фото бленда, диафрагма бленувам несов. мечтать, грезить (о чем, ком-л.) блестя несов. 1. блестеть, сверкать; 2. перен, блистать блестящ прил.. 1. блестящий, сверкающий; 2. перен,, блестящий, превосходный; - оратор блестящий оратор блещукам несов. мерцать, поблёскивать блещу кане с. мерцание, поблескивание блёя несов. блёять ближа несов. лизать; - раните си IAV Pros
ближен зализывать раны ближен прил. блйжный, близкий • близкоизточен прил. ближневосточный блйзна сов. лизнуть близнак л/. близнец близня сов. родйть близнецов близо нареч. 1. (расстояние) недалеко, близко; 2. (время) почти, около; чакахме ~ два часа мы ждали почти два часа близост ж. L близость (расстояния)); 2. близость (временная); 3. перен. близость, дружеские отношения близък прил. 1. близкий; -град близкий город; 2. близкий, скорый, недавний; -ко бъдеще блйзкое будущее; -ко мйнало недавнее прошлое; 3. близкий, родной, интймный; - роднина близкий родственник; 4. блйзкий, сходный, похожий; -и възгледи сходные взгляды; 5. непосредственный, прямоЙ; - свидетел непосредственный свидетель бликам несов. 1. (о воде) бить, струйться; бить ключом, бурлйть; 2. перен, кипеть, бить ключом; животът -а жизнь кипйт (бьет ключом) блиндаж л/, воен, блиндаж блиндирам несов. воен, строить блиндажи блок л/. I 1. глыба (каменная,, ледяная); 2. слиток; 3. перен, комплекс жилых зданий; жилищни -ове комплекс жилых зданий; 4. перен: большой участок пахотной земли; кооператйшш -ове кооператйвные поля; о надничен - шкала зарплаты блок II м. полит, блок, объединение блок Ш м. альбом для рисования блокада ж. 1. воен, блокада, осада; вдйгам -та снимать блокаду; 2. блокада, изоляция; икоиомйческа - экономическая блокада; 3. облава блокирам несов. и сов. 1. воен. блокировать, подвергать/ подвергнуть блокаде; 2. блокйровать, оцеплять/оцепйть; 3. налагать/ наложить запрет (на деньги и т.п.). блокиране с. 1. воен., блокирование, установление блокады; 2. . блокирование, оцепление; 3. наложение запрета (на деньги и т.п.) блуден прил. распутный, развратный; - сии блудный сын блудкав прил. L безвкусный; -а каша безвкусная каша; 2. перен. несерьёзный, бессодержательный), неинтересный (фильм), -а шега глупая, плоская шутка блудство с.распутство, разврат блуждаещ прил. блуждающий; - поглед блуждающий взгляд блуждая несов. блуждать, бродить блуза ж. блуза, блузка, кофта; копринена - шёлковая блузка блъскам несов. 1. бить, ударять, колотйть; - главата си в стената биться головой о стену; 2. толкать; 3. стучать; захлопывать с шумом; - врата захлопывать дверь; - се 1. биться, ударяться; '2. толкаться, слоняться; - из улиците толкаться, слоняться по улицам; 3. перен, разг. бйться (над чем-л.); работать напряжённо, упорно блъсканица ж. толкотня блъфл/. блеф блъфйрам несов:. и сов. обманывать/ обмануть блюдо с. 1. блюдо; 2. поднос; 3. блюдо, кушанье; първо -первое блюдо; <> поднасям на - подносить на блюдо, в готовом вйде блюдолйцез м. блюдолйзец, подхалим блюдолйзнича несов. подхалимствовать, угодничать (перед Бьлrape ко-рус к п ре!пог:
37 кем-л.) блян м. мечта . блясвам несов. 1. поблёскивать, сверкать (время от времени); 2. перен, мелькать (о мысли) бляскав прил. 1. блестящий, сверкающий; 2. перен, блестящий, блистательный; -а мйсъл блестящая мысль бляскам несов. 1. блистать, сверкать, искриться; 2. перен, блистать, производить сильное впечатление блясък м. 1. блеск (молнии); 2. глянец; 3. перен, блеск, великолепие боа ж. зоол. боа боб м. бот. фасоль; бобы только мн. (растение и плод); бял - белая фасоль; зелен - стручковая фасоль; бобина .ж\ тех. бобйна, катушка боботя несов. 1. глухо шуметь, грохотать, рокотать; 2. греметь (о громе) бобър м. зоол. бобр бог м. бог; не дай -же не дай бог; за -а ради бога богат прил. 1. богатый, зажиточный (человек); 2. обйльный; -а реколта богатый урожай; 3. богатый, раскошный (дом); 4. перен, богатый (опыт) богаташ м. разг, богач, богатый человек богатство с. ' 1. богатство, роскошь; 2. л///.~а природные богатства; 3. перен. богатство, разнообразие; -о от форми богатство форм богиня ж. богйня богомолец м. богомолец богослов м. богослов богословие с. богословие богословски прил. богословский богослужение с. богослужение боготворя несов. боготворйть богоугоден прил. богоугодный богохулен прил. богохульный божур богохулник а богохульник богохулствам несов. богохульствовать богохулство с. богохульство Богоявление с. церк. Богоявление (праздник) бод м. 1. остриё; 2. колЮчка, шип; 3. ' стежок бода несов. Г. колоть; - с карфйца колоть булавкой; 2. бодаться; кравата -е корова бодается; 3. перен, разг, колоть, задевать словами, подпускать шпйльки, язвйть; <> истината -е правда глаза колет бодёж м. колики, колотьё, острая боль; - в корёма колики в животе; - в рамото острая боль в плече ббдигард м. телохранитель бодйл м. колючка, шип, иголка (растения, животного) о магарешки - чертополох, татарник колючий бодлив прил. 1. колючий; -а тел колючая проволока; 2. (о корове) который бодается, бодлйвый; 3. перен, (о языке,. слове) колючий, острый, язвйтельный бодрост ж. бодрость бодър прил. бодрый, жйзненный бодърствам несов. бодрствовать боеви прил. 1. боевой; -а подготовка боевая подготовка; 2. боевой, • войнственный; - дух боевой дух; 3. перен, боевой, первостепенный, особо важный; -а задача боевая задача боен прил. 1. боевой; -на готовност боевая готовность; 2.перен, боевой; - съюз боевой союз боеспособен прил. боеспособный боец м. 1. боец; 2. перен, борец (против чего-л.) божествен прил. божественный божество с. божество божур м. бот. пион; див - пибн- L&V ' Pres
боза 38 самосейка боза жс. буза {напиток) бозаиник л/. зоол. млекопитающее бозая несов. сосать грудь боздуган м. 1. палица; 2. дубина бои I л/. 1. побои, взбучка; ям - получйть взбучку; 2. бой, сражение; въздушен ~ воздушный бой; морски - морское сражение бои Пуст. разг, рост; човешки ~ человеческий рост ббикост ж. бойкость, смелость боикот л/, бойкот боикотИрам несов. и сов. бойкотйровать боилер м. 1. бойлер, кипятильник; 2. колЪнка (в ванной); газов - газовая колонка боиница ж. воен, бойница, амбразура боклук м. разг, мусор, сорь, грязь боклукчИя л/, разг, мусорщик, боклуча несов. разг, мусорить, сорйть бокс м. 1. спорт, бокс; играя ~ заниматься боксом; 2. мед. бокс (изолированное помещение для больных в больнице); 3. опоек (хромовая телячья кожа); 4. стойло, отделение (в коровнике и т.п.) боксИрам (се) несов. и сов:, спорт.. боксйроваться боксьор м. спорт, боксёр боледувам несов. болеть (гриппом) боледуване с. болезнь, заболевание; тёжко ~ тяжёлое заболевание болезнен прил. 1. болезненный; -о състояние болезненное состояние; ~ вид болезненный вид; 2. перен:. болезненный, чувствительный; -о честолюбие болезненное честолюбие болезненост ж. болезненность болен прил. 1. больной; тёжко - тяжело больной; 2. перен., больной -но въображение больное воображение; <> засегна -то място задеть за больное место болеро .с. муз. болеро болеет ж. 1. болезнь; язвена - язвенная болезнь; вътрешни ~и внутренние болезни; 2. перен, слабость, плохая привычка болестен прил. болезненный; -ни прояви болезненные проявления болка ж. 1., боль, страдание; причинявам - причинять боль; душевна - душевное страдание; 2. разг, нужда, забота; имам голяма - у меня большая забота; <> не е - за умИране от этого не умирают болнав прил. болезненный, хйлый; - вид болезненный вид болнИк м. больной человек, больной (в знач.сущ.) болница же. больница; воённа - госпиталь болничен прил. больнйчный; - режИм больничный режйм болногледач м. санитар болногледачка ж. санитарка болт м. болт болшинство с. большинство бомба I ж. воен, бомба; запалителна - зажигательная бомба; - със закъснител бомба замедленного действия; 2. граната; ръчна - ручная граната бомбардирам несов:. и сов. 1. бомбардировать; 2. бомбйть/ разбомбйть бомбардировач м. бомбардировщик бомбардировка ж. бомбардировка бомбе с. 1 уст. котелок (шляпа); 2. носок обуви; обувки със заострени -та туфли с острыми носками бон м. 1. фин. бона; съкровищни ~ове сокровищные боны, облигации; инвестиционен - инвестиционный купон, пойменеп - именная бона: 2. разг, тысяча; зова струва два -я это
39 боядисвам стоит две тысячи бонбон м. конфета; шоколадови ~и шоколадные конфеты; дъвчащи ~и тянучки; карамёлени ~и карамель бонбониера ж. бонбоньерка боне с. уст. женский чепчик бонификация ж. бонификация, надценка, надбавка (к цене) бор I м. сосна; бял ~ лесная сосна бор II м. хим. бор ' «боравя несов. 1. заниматься (чем-л.) ~ с литература заниматься литературой; 2. разг, орудовать, оперировать; ~ с много парй оперировать большими суммами боракс с. хим. бура борба с. 1. борьба; 2. спорт, борьба; състезания по ~ соревнования по борьбе; 3. перен.' борьба; - с престъпността борьба против преступности <> ~ на живот и смърт борьба не на жизнь, а на смерть борд I м. борт (корабля); дёсен ~ правый борт борд II м. совёт; - на дирёкторите совёт директоров бордёй м. 1. жарг. бордёль; 2. землянка; трущоба; хибарка; лачуга бордеро с. фин. бордеро бордюр м. 1. бордюр, бордюрный камень, обочина тротуара; 2. бордюр, кайма; ~ на килима бордюр ковра борёцм. борёц борина ж. сосновая . лучина боричкам се несов. возйться, бороться (дружески) бормашина ж. 1. сверлйльный станок; 2. мед. бормашина боров I прил. сосновый; ~а гора сосновый лес боров II прил.. хим. борный; ~ вазелйн борный вазелйн боровйнка ж. брусника борса ж. биржа; стокова ~ товарная биржа; играя на ~та играть на бйрже; о чёрна ~ чёрный рынок борч м. разг, долг (денежный); потънал съм • в ~ове я завяз в долгах борчески прил. боевой, воинственный борш м. борщь боря се несов. 1. бороться, сражаться (против чего, кого-л.); 2. спорт. бороться бос I прил. 1. босой; на ~ крак на босу ногу; 2. перен, неподготовленный, неумёлый; ~ е в тази облает он не подготовлен в этой области бос II м. босс босйлек м. бот. базйлик босоног прил. босоногий бостан л*. 1. огород; 2. бахча бостанджйя м. огородник ботанйк м. ботаник ботаника ж. ботаника ботанйчески прил. ботанйческий ботуш м. сапог бохём м. представитель богёмы бохёма ж. собир. богёма бохёмски прил. богёмный; -и нрави богемные нравы бохча ж. 1. большой платок для связывания вещёй; 2. тюк, узел, сверток боцкам несов. разг, покалывать боцман м. боцман боя ж. 1. краска, краситель; водни ~и акварёльные краски; 2. цвет боя се несов. бояться (чего-л.) ~ от настинка бояться простуды бояджййница ж. краейльня бояджийски прил. 1. малярный; 2. красйльный бояджййство с. 1. малярное дёло; 2. краейльное дёло бояджйя м. 1. маляр; 2. краейлыцик боядйсвам несов. 1. производить малярные работы; 2. красить L&V Press
боядисване 40 боядисване с. I. малярные работы; 2. краска, крашение, окрашивание; давам палто за ~ отдавать пальто в краску боязлив прил. боязливый, трусливый боязън ж. боязнь брава ж. замок (внутренний); секретна ~ замок с секретом брада ж. 1. подбородок; двойна - двойной подбородок; 2. борода; пускам ~ отпускать бороду брадавица ж. бородавка брадат прил. бородатый брадва ж. топор брадясвам несов. обрастать бородой бразда ж. 1. борозда; 2. канава; 3. перен. морщйна браздя несов. бороздить брак I м. брак, супружество; встъпвам в ~ вступать в брак; разтрогвам - расторгать брак брак II л/. только ед. брак, изъян бракониёр л/. браконьер бракониёрствам несов. заниматься браконьерством бракониерство с. браконьёрство бракоразводен прил. бракоразводный бракосъчетавам несов. сочетать браком бракосъчетание с. бракосочетание бракувам несов. браковать бракуван прил. бракованный брана ж. борона бранё с. сбор, уборка; ~ на царевица уборка кукурузы браийтел м. поэт. защйтник бранувам несов. боронйть, бороновать бранш м. отрасаль, отдёл, направлёние (промышленности, торговли) браня несов. 1. оборонять, защищать (родину); 2. перен. защищать (права. интересы) брат м. брат; довёден,заварен - сводный брат братов прил.. братин братовчёд м. първи - двоюродный брат; втори - троюродный брат братовчедка ж. първа ~ двоюродная сестра; втора ~ троюродная сестра братски прил. братский братство с. брагство, дружба; ~ между народите братство между народами брачен прил. брачный, супружеский; - живот супружеская жизнь брашнен прил. мучной брашно с. мука; пшеничена ~ пшенйчная мука; два остри камъка - не мелят нашла коса на камень бреза ж. берёза брезёнт м. брезент брезентов прил. брезентовый брёзов прил. берёзовый; -а гора берёзовая роща; ~ кора берёста, берёста. брёме с. брёмя, тяжесть брёменна ж. 1. беременная (женщина); 2. беременная (в знач. сущ.) бременност ж. берёменность бретон м. чёлка бригада ж. воен., бригада; танкова - танковая бригада бридж л/, бридж (карточная игра) бриз л/, бриз (морской ветер) брпзаптен прил. бризантный брикет л/. брикёт брикетен прил. брикетный брилянт м. бриллиант брилянтен прил. бриллиантовый брймка ж. пётля; ~ на чорап петля чулка; ловя -и поднимать спущенные пётли брич л/, брйджи, галифе бричка .ж. брйчка брод л/, брод, переправа (через реку); минавам през ~а переходйть вброд бродёрия ж. вышивка несов. и сов:. вышивать/ вышить бродирачка ж. вышивальщица ’ Б ъл tape ко- рус к и речи п к
41 буболечка бродя несов. бродить, слоняться, скитаться бродяга м. см. скйтник броенйца ж. чётки' брожение I с. брожение, волнение брожение II с. брожение, ферментация броител с. 1. учётчик, счётчик {о человеке); 2. счётчик {аппарат) брои м.1. число; общ - общее число; 2. разг, штука, экземпляр; 3. номер {газеты, журнала); о плащам в - платить наличными броИка ж. штука, экземпляр брокат м. парча брокер м. брокер бром м. хим. бром бромов прил. хим. бромовый бронз м. бронза бронирам несов.. и сов. бронировать, покрывать броней бронхи мн. бронхи бронхиален прил. бронхиальный бронхит м. бронхйт броня ж. броня броунинг м. браунинг брошка ж. брошь брошура ж. брошюра броя несов. 1. считать; 2. разг, платить {наличными); отсчйтывать {деньги); о - залците някому попрекать каждым куском; — се считаться {чем- л.) брояч м. счётчик • бруля несов. 1. сбивать {плоды с дерева); 2. хлестать, бить в лицо (о ветре) брус м. брус, точильный камень брусиИца же. разг, корь брутален прил. грубый, жестокий бруталност ж. грубость, жестокость брутен прил. -но тегло вес брутто; -на заплата номинальная зарплата бруто с. торг. 1. брутто с. нескл. 2. фин. (о зарплате) без вычетов бръквам несов. совать, запускать руку, лезть {в карман, в сумку); шарить, рыться {в кармане, в сумке) бръмбар м. жук; маиски ~ майский жук; о тои Има -и в главата си у него ветер в голове бръмча несов. 1. жужжать, гудеть (о насекомых); 2. жужжать {о веретене и т.п.); гудеть, тарахтеть (о моторе и т.п.); о ушйте мп ~г у меня в у-^а.х звенит брънка ж. 1. звено {в цепи). кольцо; 2. петля {при вязании); 3. перен-, звено, составная часть чего-л. бръсна несов. брить <> той не го -е за нИщо он его ни в грош не ставит бръснар м. парикмахер бръснарница ж. парикмахерская бръснарство с. занятие, ремесло парикмахера бръснат прил. бритый; -о лице брйтое лицо бръснач м. бритва брътвеж л/, болтовня, чепуха, вздор брътвя несов.. разг, болтать, нести вздор; какви ги -иш что за вздор несёшь бръчка ж. 1. морщина {на лице); дълбоки . ~и глубокие морщйны; 2. складка (на оде.жде); 3) рябь {на воде) бръшлян м. бот. плющ бръщолевене с. пустая болтовня бръщолевя несов. болтать, нестй вздор бряг м. 1. берег; на -а на морёто на берегу моря; 2. крутой склон {оврага), отвесная стена {рва); 3. перен, предел, граница бряст м. бот. вяз брястов прил. вязовый, из вяза; -а гора вязовый лес буба ж. шелковичный червь бубарл/. шелковод бубарство с. шёлководство буболечка ж, I. букашка; 2. перен. L&V Press
будала 42 божья коровка, безобидный человек будала м. и ж, разг, дурак, дура; правя ' се на ~ корчить из себя дурака буден прил. 1. бодрствующий; 2. бдительный, неусыпный; -но внимание неусыпное внимание; 3. ббрдый, живой; 4. мыслящий, одухотворённый; ~о лице одухотворённое лицо; будизъм л/, буддизм будйлник At. будильник будйстм. буддист будйстки прил. буддйский; ~ храм буддйский храм будйтел м. ист. будитель (активный деятель национального и культурного возрождения Болгарии) будка ж. 1. будка; караулна - караульная будка; 2. киоск; вестникарска ~ газетный киоск; 3. кабина (водителя) будкаджия At. разг, киоскёр, продавец в киоске будоар At. будуар будя несов. 1. будйть, пробуждать (ото сна); 2. нарушать спокойствие; 3. перен, будйть, возбуждать, вызывать; -я голям интерес возбуждаю большой интерес; ~я радост вызывать радость; ~я се 1. пробуждаться (ото сна); 2. перен.. пробуждаться буен прил. 1. буйный; ~ характер буйный характер; 2. буйный, густой; ~а растйтелност буйная растйтельность буза ж. щека бузест прил. толстощёкий буйствам несов. буйствовать бук л/, бот. бук букаи лш. 1. кандалы (ножные); 2. путы (для лошадей) буква ж. 1. буква; главна ~ заглавная, прописная буква; 2. полигр. литера; 3. пункт (закона, устава); о безгласна ~ пешка, мелкая сошка буквален прил. буквальный; ~ прёвод буквальный перевод буквар ле букварь буквоядец At. буквоед буквоядство с. буквоедство букет м. букет букла ж. локон буков прил. буковый; <> • глава дурак, дубина _ буксйр м. буксйр буксуване с. буксование буламач м. 1. уст. буламач (каша из подж-аренной муки с мшслам); 2. перен, скверная пища, бурда булгур крупа из пшеницы (крупного помола) булдог At. бульдог булдозер At. бульдозер булевард At. бульвар, широкая улица, проспект булка ж. L новобрачная (взн.сугц.); 2. замужняя женщина; 3. невестка, сноха; 4. жена було с. 1 вуаль, покрывало; 2. фата (подвенечная) булчински прил. принадлежащий новобрачной; ~а рокля подвенечное платье бульон м. бульон; силен ~ крепкий бульон бумеранг At. бумеранг бумтёж At. 1. шум, треск, грохот; 2. рёв (воды); 3. взрыв бумтя несов. L грохотать, тарахтеть; 2. реветь (о воде); 3. гудеть (о печке); 4. трещать (о дровах в ■ печке) бум I м. бум; быстрый рост; икономйчески ~ экономический бум бум II межд. бум буиа ж. уст. бунт, восстание бунгало с. бунгало бунйще с. мусорная яма, свалка, Бьлгарско-руски речник
43 бушувам навозная куча бункер с. 1. воен.. бункер; 2. техн. бункер бунт м. бунт; вдигам ~ поднимать бунт бунтар л/. бунтарь бунтарски прил. бунтарский • бунтарство с. бунтарство бунтовен прил. бунтарский; ~а песен бунтарская песня бунтовник м. бунтовщик, бунтарь бунтовнически прил. бунтарский; ~ песен бунтарская' песня ■ бургия ж. сверло, бурав буре с. бочонок бурен I л/. 1. бурьян; 2. мн. -и лекарственные травы бурен II прил. 1. бурный; ~о море бурное море; 2. перен. бурный, полный событий, переживаний, борьбы; ~и времена бурные времена; 3. перен. бурный; ~и ръкопляскания бурные аплодисменты буреносен прил. 1. грозовой; - облак грозовая туча; 2. перен. грозный буренясам сов. зарасти бурьяном буренясвам несов. зарастать бурьяном буржоа.Е буржуа буржоазен прил. буржуазный буржоазия ж. буржуазия; ёдра ~ крупная буржуазия буркан м. стеклянная банка; ~ със сладко банка варенья бурма ж. 1. винт; 2. гайка буря ж. 1. буря, шторм, гроза; снежна ~ снежная буря, буран; морска - шторм; 2. перен, буря бут м. окорок; пушен - копчёный окорок; 2. разг, бедро, ляжка * бутал ка ж. маслобойка бутало с. 1. техн. поршень; 2. мутовка бутам несов. 1. толкать; 2. трогать, задевать; - се толкаться (в толпе). толкать друг друга бутаница ж. разг. толкотня, толчея бутафория ж. бутафория бутвам несов. L толкать (время от времени); 2. разг. совать, пихать бутйк м. бутйк бутилка ж. бутылка бутон м. кнопка, выключатель (в форме кнопки) буфер л/, ж.-д буфер бухал м. фйлин бухалка ж. 1. валёк (для белья); 2) ручная граната бухам I несов. 1. сильно стучать, бить, ударять; 2. бить вальком (бельё); бухам II несов. 1. ухать, кричать (о филине, сове); 2. разг. сйльно кашлять бухвам I несов. 1. сйльно стучать, бить, ударятть; 2. разг. падать, бухаться; ~ се ударяться (во что-л.. о чем-л.) бухвам II несов. 1. (о тесте) набухать, подниматься; 2. (о пламени) вспыхивать; 3. (о растительности) буйно разрастаться бухтёж м. глухой шум, гул, рокот; ~ на водопада шум водопада бухтя несов. издавать сильных, глухой шум; рокотать буца ж. 1. ком; - пръст ком землй; 2. глыба; - лед глыба льда; 3. кусок; ~ сйрене кусок брынзы; 4. мед. (тумор) опухоль, нарост буча несов. 1. вонзать, втыкать; 2. накалывать, насаживать (на остриё); ~ месо на шиш насаживать мясо на вертел буча несов. гудеть, шуметь, рокотать, издавать гул; <> ~т ми ушйте у меня звенйт в ушах бучёне с. шум, рокот, гул бучка ж. комок, кусок, кусочек; захар на ~и кусковой сахар бушон м. пробка (в электросети) бушувам несов. 1. бушевать (о стихии); L& V Press
44 бъбрек 2. буйствовать, буянить; 3. перен. бушевать (о чувствах) бъбрек м. анат. почка бъбречен прил. почечный бъбрив прил. 1. болтливый!; 2. ворчлйвый бъбривец.I/. 1. болтун; 2. ворчун бъбривост ж. 1. болтливость; 2. ворчливость бъбря несов. 1. болтать; 2. ворчать бъдещ прил. будущий; <> -о врёме грам, будущее время бъдеще с. 1. будущее (время)-, в ~ в будущем; 2. будущность, будущее; тои Има - у него большое будущее Бъдни вечер м. сочельник бъзл/. бот. бузйна бъзвам несов. перен, разг, колоть, задевать (словами), подпускать шпйлькиу язвйть (время от времени) бъзлИв прил. разг, труслйвый, боязливый бъзлИвец м. трус бъзльо м разг, трус бълбукам несов. журчать бълвам несов. 1. рвать (тошнить); 2. перен, извергать, изрыгать; - огъи извергать огонь бълнувам несов. L бредить; 2. перен. бредить, мечтать бълнуване с. 1. бред; 2. мечта бълха ж. блоха бърборене с. болтовня бърббрко м. разг, болтун бърборя несов. 1. болтать, говорйть глупости; 2. бормотать, лепетать; 3. плохо говорйть (на иностранном языке) бърз прил. 1. быстрый; -и крачки быстрые шаги; 2. быстрый, ловкий; - във всичко ловкий во всём; 3. спешный, срочный; ~и мерки срочные меры; 4. поспешный; 5. спорт, скоростной; -о бягане скоростной бег; <> ~ влак скорый поезд; -а телеграма срочная телеграмма; на -а ръка на скорую руку бързам несов. 1. спешить, торопиться (куда-л.): 2. перен, спешйзь (что-л. сб слать) бързане с. спешка, зороллйвость бързей м. быстрый поток, ручей бързешкбм нареч. I. быстро, скоро, проворно; 2. впопыхах, второпях бързина ж. L быстрота, скорость; с .малка - ж.-д. малой скоростью; 2. спешка; от - в спешке бързовар м. электрический нагреватель, кипятильник бързопог прил. быстроногий бъркалка ж. 1. поварёшка, мешалка; 2. тех. мешалка бъркам I несов. совать, засовывать руку (в карман, в сумку); шарить, рыться (в кармане, в сумке) бъркам И несов. L мешать, месить, размешивать; ~ вар мешать известь; 2. трогать (что-л.), касаться (чего-л.)-, 3. перен, мешать (кому-л., чему-л.); 4. перен, запутывать, впутывать: не ме -аи в тази работа не впутывай меня в это дело бъркам Ш несов. 1. ошибаться; 2. путать; - се 1. путаться; - се в смятането путаться в счёте; 2. терять направление, плутать бърканица ж. L беспорядок, путаница, неразберйха; 2. суматоха, сумятица бъркотия ж. 1. беспорядок, путаница, неразберйха; 2. суматоха, сумятица; 3. беспорядок, волнения, буит; 4. перен, путаница (в мыслях) бърлога ж. берлога бърна ж. губа бърнест прил. губастый, толстогубый бърнИкам несов.. шарить, рыться (в вещах) Ьья rape ш)-рус к и реч иi i к
45 бърсалка ж. тряпка; ~ за крака половйк бърша несов. вытирать; - лице вытирать лицо бъхтя несов. разг, колотить, бить бъчва ж. бочка бъчвар м. бондарь бъчварница ж. бондарная, бочарная мастерская бъчварство с. бондарное, бочарное ремесло бюджет м. бюджет; държавен - государственный бюджет бюджетен прил. бюджетный бюлетйнл/. 1. бюллетень; информационен ~ информационный бюллетень; 2. бюллетень (периодическое издание) седмичен ~ еженедельный бюллетень; о осведомителен ~ последние известия бюлетйна ж. бюллетень (для голосования) избирателна ~ избирательный бюллетень бюро I с. письменный стол бюро II с. 1. бюро (учреждение)', - за справки справочное бюро; 2. бюро (руководящий орган), партийно - партЙйное бюро бюрократ м. бюрократ бюрократизъм ^^. бюрократйзм бюрократйчен прил. бюрократический бюрокрация ж. бюрократия бюст м. бюст бюфёт At. 1. буфет (шкаф), ~ с витрина сервант; 2. буфет; театрален - театральный буфет бюфётчикл/. буфетчик бяглг. бег бягам несов. 1. бежать, бегать; 2. бежать, отступать; 3. (от някого) перен, сторониться (кого-л.); 4. (от. нещо) избегать (чего-л.), уклоняться ( от чего-л.) ~ от отговорност ояс уклоняться от ответственности; бягане с. 1. бегание, беготня; 2. спорт. бег; ~ на късо разстояние бег на короткие дистанции бягство с. 1. бегство, побег; обръщам в ~ обращать в бегство; 2. перен. уклонение; ~ от работа уклонение от работы бял прил. 1. белый; 2. седой; -и коей седые волосы; 3. чйстый; ~ лист чйстый лист бумаги; <> ~ дроб анат. лёгкое; чёрно на ~о чёрным по белому; посрёд ~ ден средй бёла дня бяс I л/. 1. мед. бёшенство; водобоязнь; 2. бёшенство, гнев; изпадам в ~ приходить в бёшенство бяс II At. чёрт, бес; за какъв ~ ти е това на кой чёрт тебё это L&V Press
в 46 В в, във предлог 1. (место. сфера действия) в, во; живея в България жить в Болгарии; 2. (движение, направление действия) влйзам в стаята входить в комнату; 3. (время) в сряда в среду; 4. (состояние) в движение сьм быть в движении;5. (способ) плащам в натура платить в натуре вавилонски прил. вавилонский; ~а кула вавилонская башня вагон м. вагон; пътнически ~ пассажйрский вагон; ~ първа клйса мягкий вагон; ~ втора класа жёсткий вагон; директен ~ вагон прямого сообщения; качвам се във -а садиться в вагон вада ж. L канава (для стока воды); 2. ручей вадя • I несов. 1. вынимать, доставать; - от кутията вынимать из коробки; 2. выкапывать; ~ картофи выкапывать картофель; 3. выдёргивать, удалять, рвать, вырывать; ~ зъб удалять зуб; 4. добывать; ~ въглища добывать уголь; 5. получать; ~ удостоверение получать удостоиерёние;6, разг. выводить (пятна); 1. мат. вычитать; ~ едно число от друго вычитать одно число из другого; <> ~ заключение делать заключение; - си хляба зарабатывать на жизнь; гарван гарвану око не ~и погов. ворон ворону глаз не выклюет; важа несов. быть в силе; иметь значение; быть действительным; наредбата и сега ~и это постановление и сейчас в сйле; този билёт не ~и ‘этот билёт недействителен важен прил. 1. важный, значительный; - въпрос важный вопрос; 2. важный, напыщеннй; той стана много ~ он стал очень важным в.ажнича несов. важничать важно нареч. важно; това не е - это не важно важност ж. 1. важность; задача от първостепенна - задача первостепенной важности; 2. важность, напыщенность с ~ с важностью ваза ж. ваза; кристална ~ хрустальная ваза вазелин м. вазелйн; боров ~ борный вазелин вазомоторен прил. мед. вазомоторный вайкам се несов. 1. охать, ахать, стенать; 2. жаловаться , вакантен прил. вакантный; -но място вакантное место ваканция I ж. вакансия ваканция II ж. каникулы; лятна ~ лётние каникулы вакса ж. вакса ваксаджия м. чистйлыцик (обуви) ваксам несов:. и сов. чйстить/начйстить ваксой (обувь) ваксйна ж. мед. вакцйна; противотуберкулозна ~ противотуберкулёзная вакцина ваксинация ж. вакцинация, прививка; правя ~ дёлать прививку ваксинирам несов. и сов. ваксинйровать, дёлать/сдёлать прививки вакуум м. физ. вакуум вал м. 1. вал, земляная насыпь; 2. тех. вал; колчянов ~ колёнчатый вал валё с. карт. валёт • валёж м. осадки; денонощен ~ суточные осадки валёнтност ж. хим. валентность Ьъл гарско-рус ки речник
47 варирам валенция ж. хим, валентность валериана ж, 1. бот. валериана; 2. валерьяновые капли валиден прил. 1. действительный, имеющий силу; картата е ~а до... проездной билёт действителен до...; 2. важный, имеющий значение, вес валйдност ж. 1. достоверность; 2. срок действия (документа и т.п.); 3. важность валйрам несов. и сов. укатывать/ укатать, утрамбовывать/ утрамбовать; - пътя укатывать/укатать дорогу валмо с. 1. диал. шарообразный предмет; ~ вълна клубок шерсти; 2. мн. клубы; на големи ~а большими клубами (о дыме) валог м. широкая ровная долина, лощина, ложбина, овраг вале м. вальс (танец и музыкальное произведение) . валута ж. валюта; чужда - иностранные деньги; плащам във ~ платить валютой валутен прил. валютный; - курс валютный курс валц м. тех. вал, валик, валок; валцувачни ~и прокатные валкй валцувам несов, тех. вальцевать валцувач м. вальцовщик валчест прил. округлый; шарообразный; ~и камъни округлые камни; ~ камък голыш валя несов. 1. идтй (об осадках); ~и сняг идёт снег; 2. перен, валить (о толпе) валяк м. тех. 1. каток; 2. вал, валик валям несов. 1. катать, валять, обкатывать; 2. разг, пачкать; ~ се 1. валяться (в чем-л.) ~ се в снега валяться в снегу; 2. разг, пачкаться, мазаться вана ж. 1. ванна емайлйрана - эмалированная ванна; 2. (процедура) ванна; взёма ~ принять ванну; 3. тех. (в фотографии) ванна; електролйзна ~ электролизная ванна вандал (ин) м. вандал, варвар ванйлов прил. ванйльный ванйлия ж. 1. бот. ванйльное дерево; 2. ванйль, ванилйн вар ж. йзвесть; гася - гасйть известь варак м. фольга варварин м. 1. ист, варвар; 2. перен. варвар варварски I прил. варварский; - обичаи варварские обычаи варварски II нареч. по-варварски; постъпвам по ~ поступать по- варварски. варварство с. варварство варда межд. разг, берегись! осторожно! вардя несов. 1. сторожить, стеречь; 2. хранйть, беречь; З. разг. быть внимательным, осторожным; 4. подстерегать, подкарауливать; - се 1. беречься, остерегаться; 2. защищаться варёл м. металлический бак, бачок (для бензина, керосина и т.п.) варен прил. известковый; ~ разтвор известковый раствор варён прил. варёный; —а кокошка . варёная курица; ~о мляко кипячёное молоко вариант м. вариант вариация ж. 1. муз. вариация; 2. вариант вариво с. 1. горох, бобы, чечевйца, фасоль; 2. блюдо из гороха, бобов, чечевйцы, фасоли вариетё с. варьетё вариола ж. мед. натуральная оспа варйрам несов. варьироваться, изменяться, колебаться; температурата - температура L&V Press
варицела 48 колеблется • варицела ж. мед. ветряная оспа, ветрянка варница ж. L яма в земле для гашения извести; 2. печь для обжигания извести варовик м. известняк варовйт прил. известковый, содержащий известь; ~а вода жёсткая вода варбсвам несов. белйть известью варя несов. 1. варйть, кипятйть; ~ вода кипятйть воду; 2. варить, готовить; ~ супа варйть суп; варить, производить, гнать; ~ сапун варйть мыло; ~ водка гнать водку; ~ се варйться васал м. 1. ист. вассал; 2. перен. вассал ват м. эд. ватт; крушка от сто ~а лампочка в сто ватт вата ж. вата (для подкладки) ватерлиния ж. ватерлиния ватйран прил. на вате, ватный (об одежде); ~а дрёха одежда на вате; -о работно облекло ватная спецовка ватман м. вагоновожатый вафла ж. вафля вахта ж. вахта вая несов. ваять, лепйть ваятел м. скульптор вбесявам несов. доводить до бешенства (кого-л.): ~ се доходить до бешенства вбйвам несов. 1. вбивать, вколачивать; ~ пирон вбивать гвоздь; 2. вбивать, втолковывать; ~ си в главата нёщо вбивать себе в голову что-л. вглеждам се несов. всматриваться, вглядываться (в кого-л.); присматриваться (к кому-л. чему-л.) вглъбен прил. углублённый, сосредоточенный; погруженный в себя вглъбявам • се несов. углубляться (во что-л.) сосредоточиваться (на чём- л.). погружаться в себя вгорчавам несов. 1. делать горьким; 2. перен, отравлять, делать невыносимым; ~ се делаться горьким, начинать горчйть вграждам несов. 1. замуровывать, вмуровывать; 2. вделывать в стену вдавам се несов. 1. вдаваться, врезаться; 2. выдаваться, выступать; 3. перен. передаваться, отдаваться с увлечением (чему-л.); - в работа отдавагься работе вдаден прил. 1. вдавшийся, врезавшийся: 2. выдающийся, выступающий; 3). перен, увлечённый (чем-л.); ~ в работата си увлечённый своей работой вдетинен прил. впавший в детст во; - старец впавший в детство старйк вдетинявам се несов. впадать в детство вдигам несов. 1. поднимать; ~ глава поднимать голову; 2. поднимать, перемещать, перевозить в другое место (табор. лагерь и т.п.); 3. прибирать, убирать, класть па место; ~ трапезата убирать со стола; 4. поднимать, повышать; ~~ цена поднимать цену; 5. разг. ставить на ноги, вылечивать; 6. строить, воздвигать; - къща строить дом; 7. поднимать, будйть; 8. перен. поднимать (на борьбу); ~ въстание поднимать восстание; 9. поднимать (шум); - врява поднимать крик; 10. закривать, прекращать, снимать; - заседание закрывать заседание; ~ карантйна снимать карантин; <> ~ котва сниматься с якоря; ~ ученйк вызывать, спрашивать ученика; - раменё пожимать плечами; ~ във въздуха поднимать на воздух; ~ на оръжие призывать к оружию; ~ее-1. подниматься; 2. подниматься, вставать; 3. подниматься, уходить, Българско-руски речник
49 вегетирам сниматься с места; 4. подниматься, выздоравливать; ~ се на крака подниматься на ноги, выздоравливать; 5. подниматься, повышаться; 6. перен, подниматься (на борьбу); ~ се против враговете подниматься на врага вдигане с. поднятие; ~ на тежести спорт, поднятие тяжестей вдишвам несов. вдыхать; ~ пресен въздух вдыхать свежий воздух вдишване с. вдыхание, вдох вдлъбнат прил. 1. углублённый; 2. вогнутый; ~о огледало вогнутое зеркало; 3. впавший, впалый (о щеках:, о глазах) вдлъбнатина ж. 1. углубление, впадина; 2. ложбина вдовец м. вдовец вдовица ж. вдовица вдовство с. вдовство вдругиден нареч. послезавтра вдълбавам несов. выдалбливать, делать выемку вдълбая сов. выдолбить, сделать выемку вдълбоча сов. L устремить, (взгляд); 2. направить в глубину; ~ се 1. углубиться (в лес); 2. перен. углубиться (во что-л. ), сосредоточиться (на чём-л.); ~ се в чётене углубйться в чтение вдълбочавам несов. 1. устремлять (взгляд); 2. направлять в глубину; ~ се 1. углубляться (в лес); 2. перен. углубляться (во что-л. ) сосредоточиваться ■ (на чём-л.); ~ се в четене углубляться в чтение вдълбочаване, углубление, сосредоточение вдълбочён прил. сосредоточенный; углубившийся (в какое-л. занятие); вдън предлог вглубь; ~ земя вглубь земли вдървен прил. 1. одервенёлый, окоченевший; ~и от студ ръце окоченевшие от холода руки; 2. перен, оцепеневший, остолбеневший, неподвижный вдървёност ж. 1. одервенёлость; 2. перен, оцепенелость, остолбенёлость, неподвижность вдървя се сов. 1. одервенёть, окоченеть; 2. перен, оцепенеть, остолбенеть вдървявам се 'несов. 1. дервенегь, коченеть; 2. перен, цепенеть, столбенеть вдъхвам несов. 1. вдыхать глубоко; 2. внушать; ~ доверие внушать доверие; ~ уважение внушать уважение вдъхна сов. L вдохнуть глубоко; 2. перен, внушить; ~ доверие внушить доверие; - страх внушить страх вдъхновен прил. вдохновенный; -а реч вдохновённая речь вдъхновение с. вдохновение; черпя - черпать вдохновение вдъхновител м. вдохновитель вдъхновя сов. вдохновит ь, воодушевить; -я се вдохновиться, воодушевиться вдъхновявам несов. вдохновлять, воодушевлять;' се вдохновляться вдявам несов. вдевать (нитку в иголку); вдёргивать (резинку, шнурок) вдясно нареч. вправо вегетарианец с. вегетарианец вегетариански прил. вегетарианский вегетарианство с. вегетарианство вегетативен прил. вегетативный!; -о размножаване вегетативное размножение вегетация ж. бот. вегетация вегетИрам несов. 1. растй, развиваться (о растениях); 2. находиться в состоянии замедленных жйзиенных процессов; 3. перен, прозябать, i &V I:--
веднага 50 В влачить жалкое существование веднага нареч. 1. сразу, немедленно; 2. внезапнооадруг ведно нареч. вместе, заодно веднъж нареч. 1. один раз (при однократном, действии); нйто ~ ни разу; 2. однаждый, один раз; З.разг. раз, если; <>~ завйнаги раз и навсегда ведомост ж. ведомость, список; ~ за заплати ведомость заработной платы ведомствен прил. ведомственный; -а комисия ведомственная комйссия ведомство с. ведомство; военно - военное ведомство ведрина ж. 1. ясная погода, безоблачность; 2. прохлада, свежесть; <> утринна ~ зарядка вёдро нареч. 1. ясно, безоблачно; 2. прохладно, свежо; 3. перен, ясно ведро с. 1. бадья, деревянное вёдро; 2. уст. вёдро (мера вина и водки около 15 литров); о вали като из ~ льёт как из ведра ведрост ж. 1. ясность, безоблачность; 2. прохлада, свежесть вёдър прил. 1. ясный, безоблачный; 2. прохладный, свёжий вёжда ж. бровь; мръщя ~и хмурить брови; пйша - подводйть брови; <> глёдам изпод -и смотрёть изподлобья вежлйв прил. вёжливый, учтйвый; ~и обноски вёжливые манеры вежлйвост с. вежливость, учтйвость веза несов. вышивать везба ж. 1. ■ вышивание; курс по ~ курс вышивания; 2. вышивка (изделие) вездесъщ прил. вездесущий везйр м. ист. визйрь • (высшее административное лицо в старой Турции); велйк ~ великий визйрь (первый министр в старой Турции) везмо с. вышивка (изделие) везнй мн. весы; аптекарски ~ аптекарские весы вёйка ж. ветка; <> стана на ~ стать худым как щёпка век м. 1. век, столётие; 2. век, исторический перйод, эпоха; каменен - каменный век; 3. жизнь, существование, век; той отживя ~а си он отжил свой век вековён прил. вековой, извСчный; ~а гора вековой лес; ~ враг извёчный враг вёктор м. мат. вектор вёкторен прил. мат. вёкторный веку вам несов. разг. 1. вековать, жить долго; 2. засйживаться на одном мёсте великан м. великан, гигант велйк прил. 1. велйкий, выдающийся, имёющий большое историческое значение; - човёк велйкий человек; ~ писател выдающийся писатель; 2. велйкий, огромный; • ~ страдание безмёрное страдание; 3. ист. велйкий (титул); ~ княз велйкий князь; ~и пётък церк. страстная пятница Велйкден м. церк. Пасха велйкдеиски прил. церк. пасхальный; ~ яйца пасхальные яйца велйкденче с. бот. вероника великодушен прил. великодушный; -а постъпка великодушный поступок великодушие с. великодушие великолепен прил. великолепный; ~ изпълнение великолепное исполнение великолёпие с. великолепие величав прил. величавый, велйчественный величавост ж. величавость, велйчественность величаене с. величание, восхвалёние Бъл гарско-руски речни к
51 верноподаннк величая несов. величать, восхвалять; ~ се возвеличивать себя, хвастаться величествен прил. величественный; -а осанка велйчественная осанка величественост ж. величественность, величие величие с. величие; <> мания за - мания величия величина ж. 1. мат. величина; несъизмерйми -и несоизмерймые величины; 2. астр. величина; звезда от първа - звезда первой величины; 3. величина, размер; в естествена - в натуральную величину велможа м. вельможа велосипед м. велосипед; карам - ездить на велосипеде велосипедйст м. велосипедйст велур м. 1. велюр (фетр); 2. замша велурен прил. 1. велюровый; - шапка велюровая шляпа; 2. замшевый; -ни обувки замшевые туфли вёна ж. анат. вена вендёта ж. вендёта вендуза ж. банка (медицинская) венерически прил. венерйческий; - болести венерйческие болёзни венёц I м. 1. венок; лавров - лавровый венок; 2. корона; 3. венёц (при венчании); 4. вёнчик (на иконе); 5. связка (лука. перца и' т.п.); 6. перен. цепь горных вершйн; <> като - на всйчко в довершёние всего венёц II анат. десна; възпалёние на -те воспаление дёсен венозен прил. венозный; -а инжекция внутривенное вливание вентйл м тех. вёнтиль вентилатор м. вентиляторь вентилация ж. вентиляция вентилйрам несов. и ■ сов. вентилйровать/провентилйровать; - се вентилйроваться/ провентилйроваться венчавам несов. венчать; - се венчаться венчаване с. венчание венчавка ж. венчание венчален прил. венчальный; - обряд венчальный обрёд; -на рокля подвенёчное платье; - пръстен обручальное . кольцо; -по свндётелство свидетельство о браке веранда ж. веранда вербувам несов. вербовать; - се вербоваться вербуване с. вербовка вербувач м. вербовщик вердикт м. юр. вердикт верёв; на - наискосок, наискось; кроя на - кройть по диагонали вёрен прил. 1. вёрный, прёданный; - приятел вёрный друг; 2. вёрный последовательный; ~ на думата си вёрный своему слову; 3. вёрный, правильный, соответствующий действительности; -ни свёдения вёрные свёдения; 4. вёрный, точный; - часовник точные часы вересйя ж. разг. кредйт; на - в кредит, в долг верйга ж. 1. цепь; 2. мн. цепи, оковы; 3. цепь (гор и т.п.); планинска - горная цепь; 4. перен. цепь, ряд . (событий и т.п.); 5. воен, цепь; <> гъсенична - гусеница (трактора) верижен прил. 1. цепной; -но предаване цепная передача; 2. гусеничный; - трактор гусеничный трактор; 3. конвейерный; поточный; - мётод на работа конвёйерный мётод работы; <> -но работно врёме скользящий график верйжка ж. цепочка; златна - золотая цепочка вермут м. вермут вернисаж м. вернисаж • верноподаник м. верноподанный (в L&N Press
верноподанически 52 знач.сущ.) верноподанически прил. вернопОданнический вероизповедание с. вероисповедание вероломен прил. вероломный; - нападение вероломное нападение вероломно нареч. вероломно, коварно вероломство с. вероломство вероотстъпник м. вероотступник вероотступничество с. вероотступничество ' вероучение с. вероучение вероятен прил. вероятный, возможный вероятност ж. вероятность, возможность версия ж. версия; нова - новая версия верста ж. верста вертеп м. вертеп, притон; разбойнически ~ разбойничий вертеп вертикален прил. вертикальный; -но положение вертикальное положение верую с. кредо нескл. символ веры верующ прил. верующий вёсел прил. 1. весёлый; - смях весёлый смех; 2. весёлый, приятный; - цвят весёлый, приятный цвет; 3. свежий (о растениях); -а кйтка свежий букет веселба .ж. 1. веселье; 2. пир веселие с. 1. веселье; 2. пир веселя несов. веселить; - се веселйться веселяк м. весельчак весларль гребец весло с. весло вест ж. весть, известие, сообщение; радостна - радостная весть; - от чужбйна сообщение из заграницы; спортни -и спортйвные новости;<> скръбна - известие б ' смерти весталка ж. ист. весталка вестибЮл мь вестибюль вестник м. газета; седмичен - еженедельная газета; преглед на -ците обзор газет вестникар м. 1.разг. газетчик, журналйст; 2. продавец газет вестникарски прил.. газетный; -а будка газетный киоск вестникарство с. газетное дело вестя вам несов. возвещать, объявлять вестявам се несов. появляться {изредка и на- короткое время) ветеран м. ветеран ветеринар м. ветеринар ветеринарен прил. ветеринарный; - лёкар ветеринарный врач вето с. юр. вето; право па - право на вето; налагам - накладывать вето ветрен м. 1. ветряной; -а мелница ветряная мельница; 2. перен. вётренный, легкомысленный ветрёц At. ветерок ветрея несов. 1. колыхать, развевать (ветром); 2. испаряться, улетучиваться; 3. вывётриваться; - се 1. развеваться, колыхаться; 2. перен. скитаться ветрйлпик м. разг. помещёние, в котором сйльно дует ветрйло с. 1. вёер; 2. бумажный змёй 3. поэт. парус ветрилообразен прил. веерообразный ветровит прил. вётреный; -о врёме вётреная погода ветропоказагел м. флюгер ветроход м. парусник вёхна несов. 1. вянуть (о растениях); 2. увядать, старёть вехт прил.. 1. вётхий, старый, пришедший в негодность; - дрёхи старая, вётхая одежда; 2. вётхий, дряхлый (о чоимиже) ; 3. старый, относящийся ■ к ■ старым временам вехтория ж. вётошь, старьё вехтошар м. 1. вётошник, старьёвщик; 2. сборщик утиля вёче нареч. ужё; няма - разг, больше не Бъ j п т I рско-ру с ки речи и к
53 взискателен буду; това - не е шёга ‘это уже не шутка вечен прил. вСчный; за -и времена; на вечные времена вечер ж. 1. вечер; от сутрин до - с утра до вечера; 2. вечер, вечернее собрание; • литературно-музикална ~ литературно-музыкальный вечер; о добър - добрый вечер вечерен прил. вечерний; -о училище вечерняя школа; -ни курсове вечерние курсы вечерйнка ж. вечеринка; музикална - музыкальный вечер вечерница ж. 1. вечерняя звезда; 2. зоол. ночная бабочка вечерня .ж. церк. вечерня вечеря ж. ужин; давам - давать ужин вечерям несов. ужинать вечност ж. вечность вещ I с. вещь; домашни - домашние вСщи вещ II прил. сведущий, знающий, опытный, искуссный; ~ лёкар опытный врач; <> -о лицС эксперт вещая несов. вещать, прорицать вёщен прил. вСщный; -о право юр. вСщное право веществен прил. вещественный, материальный; -и доказателства юр. вещественные доказательства вещёственост ж. вещественность, материальность вещество с. вещество; миризливо - пахучее вещество; дъбилни -а дубильные вещества вещина .ж. умСние, знание, опытность вещица ж. вСдьма, колдунья вея несов. 1. вСять, дуть (о ветре); 2. развСивать, разносйть (ветром); 3. вСять (зерно); 4. перен, дышать (молодостью и т.п.); о вятър го -е у него вСтер в головС; - се развеваться веялка ж. с.-х. вСялка веяние с. вСяние, течение, направление (в общественной и духовной жизни); ново - новое вСяние вживявам се несов. вживаться взаймен прил. взаимный, обоюдный; -о съгласие обоюдное согласие; -ни обвинения взаимные обвинения взаймност ж. взаймность взаимодействие с. взаимодействие взаимоотношение с. взаимоотношение взаимопомощ ж. взаимопомощь взвод м. воен, взвод взёма сов. 1. взять (в руки); взять (с собой); 2. взять, принять, получить; 3. взять, купить; - хлеб взять хлСба; 4. взять, отобрать, отнять; 5. взять, захватить, овладеть; - град захватить город; 6. взять (жену) жениться; 7. начать; -се 1. взяться (за- руки); 2, взяться, приняться (за что-л.); 3. взяться, появйться; откъде се - тази сила у него откуда взялась ‘эта сила у него; 4. пожениться, сочетаться браком взёмам несов. 1. брать (я руки), брать (с собой); 2. брать, принимать, получать; 3. брать, покупать; 4. брать, отбирать, отнимать; 5. брать, захватывать, овладевать; 6. брать (жену), женйться; 7. начинать (делать что-л.); - се 1. браться (за руки); 2. браться, приниматься (за что-л.): 3. браться, появляться; 4. жениться, сочетаться браком вземане с. 1. получение; 2. взятие, захват, овладение; <> нямам ~ даване с него у меня с ним нет ничего общего взйждам несов. вдёливать в стёну, замуровывать взискателен прил. взыскательный, требовательный I.&V Г’г^ч
взискателност 54 взискателност с. взыскательность, требовательность взлом м. взлом; кражба чрез - кража со взломом взрив м: 1. взрыв; 2, разг, взрывчатка; 3. филос. взрыв, скачок взривен прил. взрывчатый; -но вещество взрывчатое вещество; 2. взрывной; -ни работи взрывные работы взривя сов. взорвать, вызвать эксплозию; 2. перен, накалить, взорвать (обстановку); вызвать бурный восторг, гнев; - публиката взорвать публику взривявам несов. 1. взрывать, вызывать эксплозию; 2. перен, накалывать взрывать (обстановку); 3. вызывать бурный восторг, гнев; - трибуните взрывать трибуны вибрация ж. вибрация вибрирам несов. и сов. вибрйровать вид I м. вид, внешность; болен - больной вид; хубав - вид хороший вид; <> в завършен - в готовом вйде вид II м. 1. вид, род; всйчки ~ове стоки товары всех видов; 2. филос. вид; 3. биол. вид; пройзход на -овете происхождение вйдов; 3. грам, вид (совершенный) вйден прил. 1. вйдный; на -о място на вйдном месте; 2. вйдный, извёстный, знаменитый; - учен вйдный учёный; 3. вйдный, важный, значительный; -а роля видная роль видение. с. 1. видёние, призрак; 2.. сновидение видеозапис м. видеозапись видеокасета ж. видеокассёта видеоклйп м. видеоклип, видеозаставка видим прил. 1. видимый; - с просто око видимый простым глазом; 2. очевидный, явный; -а грешка явная ошибка видимост ж. видимость; добра - хорошая видимость видоизменям лесов, видоизменять; - се видоизменяться вйдра ж. выдра вйдя 1. несов. и сов. вйдеть/увИдеть; 2. сов. увидеть, испытать, пережить; той много е ~л он многое пережил; о да ти видя гърба убирайся! пошёл прочь! къдёто ми ~т очите куда глаза глядят; - се 1. несов. виднеться; 2. сов. увидеться; виелица ж. вьюга, метель виене I с. 1. плетение; 2. наматывание; 3. сгибание; о - на свят головокружение вйене II с. вой вйждам несов. 1. вйдеть; хубаво - хорошо вйдеть; 2. перен. испытывать, переживать; - се 1. виднеться; 2. видеться (с кем-л.); 3. казаться виждане с.: до ~ до свидания вйза ж. виза; входна -въездная вйза; изходна - выездная вйза; транзйтна - транзитная вйза; получавам - получать визу визирам несов. и сов. визировать; заверять/завёрить; - паспорт заверять/завёрить паспорт визита ж. 1. визит, посещение; правя • - делать визит; 2. посещение больного врачом визитация ж. врачебный обход больных визйтка ж. разг, визитная карточка визьбр м. фото видоискатель вик м. 1. крик; възторжен - восторженный крик; 2. разг, галдёж; 3. перен. зов, призов вйкам несов. 1. кричать, громко говорйть; 3. звать, призывать; - на Бы rape ко-рус км речник
55 вирнат помощ звать на помощь; 4. вызывать; - на бис вызывать на бис; 5. звать, приглашать; - на гости приглашать в гости; 6, диал. звать, именовать; как те -иг? как тебя зовут? о ~ до бога кричать Изо всех сил; - на телефона звать к телефону викане с. 1. крик; 2. шум; 3. зов, призив викарии л/. церк. викарий викач м. 1. крикун; 2. ист. глашатай викториански прил. викторианский вила I ж. дача, вИлла вила И ж. с.-х. вйллы только мн. той работи с - он работает вИллами вила'етль ист. вилаёт (административно¬ территориальная единица в Турции) вйлица ж. вилка вилка ж. тех. вилка; щёпселна - штепсельная вилка вилнёя несов. 1. бушевать (о буре и т.п.); 2. баловаться, шалить; 3. свирепствовать (об эпидемии); 4. перен. бушевать, бесноваться вилообразен прил. вилообразный, имеющий форму вил; ~ разклонение вилообразное разветвление вйме с. вымя вина ж. винИ; ймам - быть виновным; по моя - по моей вине; вменявам във - вменять в ввину вйнаги нареч. всегда, постоянно; веднаж за ~ раз нивсегдИ; окончательно винар м. 1. винодел; 2. виноторговец винарски прил. 1, винодельческий; ~ цёнтър винодельческий центр; 2. вйнный; -а изба вйнный погреб; ~ склад вйнный склад винарство с. виноделие вйнен прил. 1. вйнный; -а бъчва вйнная бочка; - спирт вйнный спирт; - оцет вйнный уксус; 2. тёмно-красный; - плат тёмно¬ красный материал винервайс м. молотый мел винетка ж. виньетка вйнкел м. маш. угольник, уголок вйно с. вино; сйлно - крепкое вино; отлежало - выдержанное вино; десертно ~ десертное вино; шампанско - шампанское виновен прил. 1. виновный, виноватый; - съм быть виновным; 2. виноватый; - поглед виноватый взгляд; -на усмйвка виноватая улыбка виновник м. 1. виноватаый человек; 2. виновник (события); ~ на тържеството виновник торжества виночёрпец м. ист. виночерпии винт м. 1. винт; - за дърво шуруп; 2. уст. винт (парохода) винтяга ж. винтяга (спортивная куртка из водоотталкивающей ткани) виня несов. винИть, обвинять виола ж. муз. виола, альт виолётка ж. бот. фиалка виолетов прил. фиолетовый виолйна ж. см. виола виолонйстлъ скрипач виолончелйст м. виолончелист виол он чело с. виолончель випуск м. выпуск (учащихся); ние сме от едйн - мы одного выпуска вир м. 1. омут; 2. водоём; изкуствен - пруд; 3, заводь <> - вода промокший до костёй . вираж I м. вираж, поворот вираж II м. фото вираж вйрвам несов. поднимать, задирать (голову и т.п.) вирёя несов. 1. бурно растй, цвестй; 2. перен, процветать вйрнат прил. поднятый; вздёрнутый; - нос вздёрнутый нос; с -та опашка L&V Press
вироглав 56 задрав хвост вироглав прил. непослушный, своевольный; ~о дете непослушный ребёнок вироглавеца/, упрямец, своевольный человек внроглавство с. упрЯмство, своеволие виртуалност ж. виртуальность виртуален прил. виртуальный виртуоз л/. виртуоз; цигулар ~ скрипач виртуоз виртуозен прил. виртуозный; ~о свйрене виртуозная игра; -о изпълнение виртуозное исполнение виртубзност ж. виртуозность вйрус л/, биол. вирус висилка ж. спорт, перекладина, турник висина ж. 1. высота, высь; 2. возвышенность вискоза ж. вискоза вискозен прил. вискозный вискозност ж. хим. вЯзкость високл/. 1. высокий; ~а кула высокая башня; 2. высокий, находящийся на большой высоте; ~ проход высокий перевал; 3. муз. высокий (о голосе, о звуке); 4. громкий; чета на ~ глас читать громким голосом; 5. высокопоставленный; -а личность высокопоставленное лицо; 6. высокий, значительный, большой; ~ постижения большие достижения; ~о напрежение высокое напряжение; <> ~ полет высотный полёт; ~о здание высотное здание високоговорител м. громкоговоритель, репродуктор висококачествен прил. высококачественный високомерен прил. высокомерный; - поглед высокомерный взгляд високомерие с. высокомерие високопарен прил. высокопарный, напыщенный; — стил высокопарный стиль високопланински прил. высокогорный; -а растйтелпост высокогорная растительность високопоставен прил. высокопоставленный; ~о лице высокопоставленное лицо високосен прил. високосный; -а годйна високосный год високоуважавап прил. глубокоуважаемый висота ж. 1. высота, вышина; 2,-персн. высота, высокая степень развития; намирам се на нужната ~ быть на должной высоте височайш прил.. уст. высочайший; ~ указ высочайший указ височина ж. 1. высота, расстояние от земли; на голяма ~ на большой высоте; 2. высота, рост; 3. высота, возвышенность; 4. муз. высота (звука) вист.и. карт. вист висулка ж. 1. висюлька, подвеска; 2. сосулька; лёдена ~ ледяная сосулька висш прил. Высший; ~е образование высшее образование; ~а математика высшая математика; ~е учебно заведение высшее учебное заведение висшйст м. человек с высшнм образованием вися несов. 1. висеть, нависать; 2. перен. разг, торчать, болтаться без дела; <> - на косъм висеть на волоске; висящ прил. висячий; -а лампа висячая лампа; <> ~ въпрос открытый вопрос вит прил. 1. витой, изогнутый; ~ вёжди изогнутые брови; 2. витой винтообразный; ~а стълба витая лестница; 3. гнутый; - мёбел гнутая Бьлгарско-рус кн реч ш ж
57 вкопавам мебель; 4. кручёный; -а прежда кручёная пряжа; 5. стройный; -а снага стройный стан витален прил. витальный, жизненный виталност ж. витальность, жизненность виталйзъм я. витализм (идеалистическое учение) витамин At. витамин витаминен прил. витаминный витаминозен прил. витаминозный, богатый витаминами; - храпа витаминозная пища витая несов.. поэт, витать; ~ в облаците витать в облаках вития л/, уст. витая, оратор витло с. 1. винт; - иа параход винт парохода; 2. уст. винт, шуруп витрина .ж. 1. витрина; - на магазин витрина магазйна; 2. горка (стеклянный шкафчик) витяз м. уст. витязь вихрен прил. поэт, вихревой вихрушка ж. вихрь вйхър At. вихрь виц At. анекдот вйшна ж. вишня (дерево и плод) вишнап м. диал. гибрйд черешни и вишни вйшнов прил. вишнёвый; -а градина вишнёвый сад; -о сладко вишнёвое варенье вишновка ж. вишнёвка (настойка) вишня ж. см. вйшна вйя I несов. 1. вить, плестй; - венёц плести венок; 2. вить (гнездо); 3. мотать, наматывааь;.~ на кълбо сматывать в клубок; 4. гнуть, сгибать; -се 1. виться, извиваться (о дороге, и т.п.); 2. виться, летать (над чель.л.): - се над пропастта вйться над пропастью; 3. вйться, завиваться (о волосах); 4. вйться (о растениях); 5. вйться, подниматься кольцами (о дыме, пыли и т.п.); 6. гнуться, сгибаться; <> -е ми се свят у меня голова кружится вйя II несов. 1. выть; 2. выть, гудеть (о ветре) вкаменелост ж. окаменелость вкаменен прил. 1. окаменелый; - останки окаменелые остатки; 2. перен, окаменевший, оцепеневший вкарам сов. 1. вогнать, загнать (скот и т.п.); 2. втащить, вкатить, ввезти (внутрь); 3. засунуть, просунуть; вставить, вдвинуть; 4. ввести, вовлечь; 5. спорт, забить (гол); вбросить (мяч); втолкнуть (шайбу) вкарвам несов. 1. вгонять, загонять (скот и т.п.); '2. втаскивать, вкатыват, ввозйть (внутрь); 3. засовывать, просовывать; вставлять, вдвигать; 4. вводить, вовлекать; 5. спорт, забивать (гол); вбрасывать (мяч); вталкивать (шайбу) вкйсвам несов. 1. делать кйслым; 2. прокисать; - се 1. прокисать; 2. размокать вкйсна сов. 1. сделать кйслым; 2. прокйснуть; - се 1. прокйснуть; 2. размокнуть вкйснат прил. прокисший; -то ядене прокйсшая пища включвам несов. 1. включать (в состав чего-л.); ~ в дневния ред включать в повестку дня; 2. включат, пускать в ход; - мотор включать мотор; - се 1. включаться, становиться участником (какого-л. дела) - се в борбата включаться в борьбу; 2. включаться, начинать работать (о моторе и т.п.) включване с. 1. включение (в состав чего-л.); 2. включение (мотора и т.п.) включително нареч. включйтельно вкопавам несов. вкапывать, закапывать
вкопча 58 В (в землю) вкопча сов, 1. запустйть (ногти), вцепиться руками); 2. сцепйть; ~ се 1. вцепйться (во что-л.); 2. раз. сцепйться, начать борОться; 3. сцепйться вкопчвам несов, 1. запускать (ногти), вцепляться (руками); 2. сцеплять; ~ се 1. вцепляться; 2.разг. сцепляться, начинать борОться; 3. сцепляться вкоравя сов. сделать твёрдым, жёстким; - ce l. отвердеть, затвердеть; 2. зечерствёть (о хлебе и т.п.) вкоравявам несов. делать твёрдым, жёстким; ~ се 1. отвердевать, затвердеват; 2. черстветь (о хлебе и т.п.) вкоренён прил. 1. укоренившийся, прижившийся, пустивший корни; 2. перен. укоренившийся, внедрившийся; — порок укоренйвшийся порок вкоренЯ сов, 1. укоренйть (растение)); 2. перен. укоренйть, внедрйть; - се 1. укоренйться, прижиться (о растении); 2. перен. укоренйться, внедрйться вкоренявам несов. 1. укоренять (растение); 2. перен, укоренять, внедрять; - се 1. укореняться, приживаться (о растении); 2. перен. укореняться, внедряться вкочанён прил. окоченёвший; ~и пръсти окоченевшие пальцы вкочаня сов. сдёлать негнущимся, неподвижным, заморозйть; ~ се окоченёть, потерять подвижность (от мороза) вкочанявам несов. дёлать негнущимся, неподвйжным (от мороза); ~ се коченёть, терять подвйжность (от мороза) вкупом нареч. вместе вкус м. 1. вкус; органи на -а органы вкуса; 2. вкус, вкусовое ощущёние; горчив ~ горький вкус; 3. вкус, чувство изящного; обличам се с ~ одеваться с вкусом вкусвам несов. 1. отвёдывать, пробовать на вкус; 2. есть илй пить немного; 3. перен. вкушать, испытывать, чувствовать вкусен прил. вкусный; ~а храпа вкусная пища властйтел м. властйтель влага ж. 1. влага; почвена ~ почвенная влага; 2. сырость; ~ по стените сырость на стенах; 3. йзморось влагам несов. 1. рёдко вкладывать (одно в другое); 2. вкладывать, помещать, вносЙть (деньги); ~ пари в банка вкладывать деньги в банк; 3. перен. вкладывать, вносЙть; прилагать; ~ труда си в ' общото дело вкладывать свой труд в общее дело; умение прилагать умёние влагомёр м. влагомер владелец м. уст. владёлец владение с. 1. владёние, обладание; встъпвам във ~ вступать во владёние; 2. владёние, имущество; 3. владёние, территория (подвластная); колониални ~я колониальные владения владётел м. владетель вла.дётелка ж. владётельница владёя несов. 1. владеть, обладать (чем-л.); 2. властвовать; 3. владеть (навыком и т.п.); ~ техника владёть тёхникой; - български езйк владёть болгарским языком; 4. перен. господствовать, царить; <> владёя положёнието быть хозяином положения; ~ се владёть собой, держать себя в руках Българско-руски • речник
59 влека владика м. церк. владыка владичество с. владычество; влажен прил. влажный; ~ въздух влажный воздух; ~о време сырая погода; ~и фрикции влажные обтйрания влажност ж. влажность; ~ на въздуха влажность воздуха влак м. поезд; пътнишки ~ пассажйрский поезд; бърз ~ скорый поезд; тежкотоварен - тяжеловесный состав • влакнен прил. состоящий из волокон влакнест прил, 1, ворсовой, покрытый ворсом; ~ плат ворсовой материал; 2. волокнистый, состоящий из волокон; о ~и облаци перистые облака влакно с-. 1. волос (человека, животного); 2. волокно; лёнено - льняное волокно; памучно - хлопчатобумажное волокно; 3. биол. волокно; мускулно - мускульное волокно влакнодаен прил.. дающий волокно (о растениях} власат прил. волосатый, косматый власенйца ж. иерк. власяница власйнка ж. волосок власт ж. 1. власть; имам - (над някого) иметь власть (над кем-л.); намирам се под чужда - находйться под чужой властью; ■ 2. власть, политическое господство; йдвам на ~ приходйть к власти; 3. власть, государственное управление; органи на държавната - органы государственной власти; законодателна ~ законодательная власть властвам несов. властвовать, господствовать властелйн м. властелин властен прил. 1. властный, имеющий власть; 2. властный, повелйтельный; - поглед властный взгляд; ~ тон повелйтельный тон властник м. человек, злоупотребляющий властью властолюбив прил. властолюбивый властолюбие с. властолюбие влах м. L валах, житель Валахии; 2. диал. пастух (не болгарин, обычно аромунин или каракачанин); о власите се давят на края на Дунава пог. гибнуть в последний момент влача I несов. 1. волочить, тащить, тянуть; ~ след себе си тащйть за собой; 2. разг, нести (с собой) влечь (за собой); ~ кал в къщи тащйть грязь в дом; 3. разг. тащйть, тянуть (маиолю) ; таскать (по разным местам); ~ по съдйлшца таскать по судам; 4. перен-, тянуть, оттягивать; с години - тази работа с годами тянуть это дело; ~ се 1. тащиться, волочйться; 2. ползти; 3. тянуться (о густой жидкости); 4. тащиться, идтй медленно; 5. разг. таскаться шляться; 6. перен, тянуться проходить медленно (о времени); влача II несов. чесзть (шерсть, и.т.п.): ~ вълна чесать шерсть; ~ коноп чесать пеньку вледенен прил. 1. замёрзший, превратйвшийся в лёд; 2. замёрзший, озябший; mi пръсти замёрзшие пальцы вледенявам несов. замораживать, превращать в лёд; ~ се 1. замерзать, превращаться в лёд; 2. замерзать, мёрзнуть влека несов. 1. волочить, тащить, тянуть; 2. нести (с собой), влечь (за собой); 3. перен, влечь, вызывать, иметь следствием; тази постъпка влечё наказание ‘этот поступок влечёт за собой наказание; 4. перен. Press
влекач 60 влечь, притягивать, привлекать; ~ се волочиться, тащиться, тянуться влекач м. 1. буксйр; 2. тягач влечение с. влечение влечуго 1. зоол. пресмыкающееся; 2. перен, подхалйм влйвам несов. 1. вливать; 2. перен. вселять (надежду и т.п.); ~ вяра вселять веру; 3. перен, вливать (в состав чего-л.); ~ се 1. влиться; 2. перен, вселйться ( о надежде и т.п.); 4. перен, вливаться (<? состав чего-л.) влйзам несов. 1. входйть; ~ в стая входить в комнату; 2. въезжать; 3. проникать; просачиваться; през дупката на кепёнците ~а светлина сквозь щели ставен проникает свет; 4. входйть, влезать проходйть; конецът ~а свободно в иглата нитка свободно входит в иголку; 5. входйть, влезать, вмещаться; бельото не -а в куфара бельё не вмещается в чемодан; 6. входйть, включаться (в программу и т.п.); 1. входйть (в состав чего-л.); ~ в комйсия входйть в комйссию; 8. вступать, поступать; - в университет поступать в университет; 9. перен, вступать, начинать; - в живота вступать в жизнь; о ~ в клопката попадать в западню; ~ във връзка (с някого) связываться, устанавливать связь (с кем-л.); ~ в подробности вдаваться в подробности; ~ в сила вступать в силу (о законе) влияние с. влияние; - на околната среда влияние окружающей среды; подавам се на ~ попадать под влиянием; ползвам се с - • пользоваться влиянием; изгубвам - терять влияние влиятелен прил. влиятельный влияя несов. влиять; ~ върху общественото мнение влиять на общественное мнение; - се . испытывать влияние влог м. 1. вклад, денежный взнос; тайна на ~овете тайна вкладов; 2. перен, вклад; ~ в науката вклад в науку вложител м. вкладчик влоша сов. ухудшить; - се ухудшиться влошавам несов. ухудшать; ~ се ухудшаться влюбвам се несов. влюбляться влюбен прил. влюблённый; - (в значении сущ.) влюблённый вманиачен прил. ставший маньяком, страстно увлечённый чем-л. вменявам несов. вменять; ~ в задължение вменять в обязанность вмесвам несов. вмешивать, впутывать; — се вмешиваться, впутываться; - се в чужди работи вмешиваться в чужие дела вмествам несов. вмещать, умещать; ~ се вмещаться, умещаться вместйлище с. вместйлище; ~ за вода резервуар для воды вместймост ж. вместимость; ёмкость; мерки за ~ мёры ёмкости вместо предлог вместо; <> ~ да вместо того, чтобы вметна сов. 1. вставить; 2. ввестй, включить (в книгу и т.п.); 3. вставить, добавить (я разговор) вмнрйсвам се несов. 1. пропитываться какйм-л. запахом; 2. протухать вмъквам несов. 1. втаскивать; 2. вставлять, втискивать; 3. вставлять, вводить; - в текст пропусната дума вставлять в текст пропущенное слово; ~ се разг. 1. входйть, вваливаться неожиданно, без предупреждения; 2. втискиваться; ~ се в трамвай втаскиваться в трамвай; 3. Бъл га р с ко-ру ск и речник
61 воденица перен. втираться (в доверие) внасям несов. 1. вносЙть; - вЪтре вносйть внутрь; 2. ввозить, импортировать; - машйни от чужбйна ввозить машины из-за гранйиы; - стоки импортировать товары; 3. вносйть, предлагать; - законопроект вносйть законопроект; - поправки вносйть поправки; 4. вносйть, включать (в состав чего-л) ~ в спйсък вносйть в список; 5. вносйть, делать взнос; ~ пари вносйть деньги; 6. перен. вносйть, вызывать; - смут вносйть смуту внедря сов. внедрить внедрявам несов. внедрять внезапен прил. внезапный; -но нападение внезапное нападение внйквам несов. вникать; - в подробности вникать в подробности внимавам несов. 1. быть внимательным, сосредоточивать внимание (на чём-л.); 2. действовать осторожно внимание с. 1. внимание; слушам с - слушать с вниманием; 2. внимание, внимательность, забота; отнасям се с - относиться с вниманием; <> взёмам под ~ принимать во внимание; обръщам - обращать внимание; заслужавам - заслуживать внимания внимателен прил. 1. внимательный; - поглед внимательный взгляд; 2. внимательный, осторонжный; 3. внимательный, заботливый вноси/, 1. ввоз, ймпорт; 2. взнос; членски - членский взнос вносен прил. ввозной, ввозный, импортный; -ни стоки ймпортные товары; -но мито ввозная пошлина вносител м. 1. вкладчик; 2. импортёр вноска ж. взнос; застрахователна - страховой взнос внук 1. внук; 2. мн. ~цп потомки внушавам несов. внушать; - доверие внушать доверие внушение с. внушение внушителен прил. 1. внушительный, производящий сильное впечатление; - вид внушительный вид; 2. внушительный, большой; - сума большая сумма; внушйтелност с. внушительность воал м. вуаль ’ вода ж. 1. вода; морска - морская вода; течаща - проточная вода; 2. вода (напиток); минерална - минеральная вода; 3. вода, водное пространство; 4. вода (чистота окраски или прозначно'сти драгоценного камня); о вир— промокший до костей; пйя - от йзвора пользоваться первоисточником; тйха - скрытный человек водач м. 1. проводник (в горах); экскурсовод, гид; 2. руководитель, предводитель, лидер; 3. шофёр, водитель водачество с. лидерство водевйл м. водевйль воден прил. 1. водный, водяной (относящийся к воде); - път водный путь; -а енергия водяная энергия; 2. водянистый, жидкий; -о мляко жидкое молоко; 3. водяной, водный (живущий или растущий в воде; на воде); -и животин водяные животные; -лилия водяная лилия; 4. водяной, предназначенный для воды; -а чаша стакан для воды; • помпа водяная помпа; 5. водяной, движущийся с помощью воды; • турбина водяная турбина; -ни бои акварельные краски; -о конче стрекоза’. воденица I ж. 1. водяная мёльница; 2. L&V Press
воденица 62 В мельница; ветрена ~ ветряная мельница; 3. мельница (для кофе и т.п.); ~ за кафе кофейная мельница воденйца II ж. желудок у птиц воденичар м. мельник вОдка ж. водка водовъртеж м. 1, водоворот; 2. перен. водоворот; - от събития водоворот событий вододел м. водораздел водоём м. водоём {искусственный) водоизместимост ж. водоизмещение; параход с ~ пет хйляди тона пароход с водоизмещением пять тысяч тонн водолазм. водолаз водолечебница ж. водолечебница водолечение с. водолечение водомер м. водомер водопад л/, водопад водопой м. водопой водопровод м. водопровод водопроводчик м. водопроводчик водорасло с. водоросль водород л/, хим. водород водоскок м. 1. фонтан; 2. небольшой водопад водоснабдяване с. водоснабжение водохранилище с. водохранйлище водя несов. £ вестй, водить; 2. приводйть; 3. вестй, иметь какое-л. направление; шосёто ~и в града шоссе ведёт в город; 4. перен, вестй (за собой); руководить (чем-л.); 5. перен, вестй, приводйть, иметь последствием; пиянството не ~ към добро пьянство не ведёт к добру; 6. вестй (какой-л. образ жизни); ~ мизерен живот влачйть нйщенское существование; 7. вестй, выполнять, осуществлять; ~ дневник вестй дневнйк; ~ преговори вестй переговоры водянка ж. водянка (болезнь) военачалник м. военачальник военен I прил. военный, воинский; ~ чин воинское звание; -о изкуство военное искусство; военен II в зн.сущ. военный, военнослужащий военнопленник м. военнопленный вожд м. 1. вождь, предводитель (племени и т.п.); 2. вождь, руководитель возя несов. возить, везти; - се кататься; ездить, ехать; - се с кола кататься на машйне воин м. поэт, воин вой м. вой; бёсен ~ бешеный вой; войвода м. 1. воевода, атаман; 2. ист. воевода (руководитель гайдуков - народных мстителей. боровшихся с турками за освобождение Болгарии) война ж. 1. война; освободителна ~ освободйтельная война; 2. перен. война, вражда войнйк л/. 1. солдат; 2. военнослужащий войнйшки прил. 1. солдатский; ~ живот солодатская жизнь; 2. военный, воинский; - дълг воинский долг войнствен прил. войнственный войска ж. армия, войско; редовна - регулярная армия; гранични ~ погранйчные войска вокал м. £ муз. вокал, пение; 2. лингв. гласнй звук вокален прил. 1. муз. вокальный; ~а музика вокальная музыка; 2. лингв. вокальный, относящийся к гласным звукам вол м. вол волан I м. волан; рокля с ~и платье с воланами волан II м. разг. баранка (руль автомобиля) волейбол м. волейбол Бъи-аре ко-ру ск и речи нк
63 враждувам волен прил. 1. вольный, свободный; -а птйца вольная птица; 2. просторный, обшйрный; —о поле просторное поле; 3. добровольный; ~ помощ добровольная помощь; волност ж. 1. вольность, свобода, незавйсимость; 2. беззаботность; 3. вольность, фамильярность, развязанность воловар м. пастух волов волт м. эл. вольт волтаж м. эл. вольтаж волтов прил. вольтовый; ~а дъга вольтова дуга, воля ж. 1. воля; 2. воля, желание; по своя - по своему желанию; 3. поэт. свобода, вольность воня I ж. вонь, смрад воня II несов. вонять, смердеть вопъл м. вопль восък м. воск; жълт като - очень бледный; <> червен - сургуч восъчен прил. 1. восковой; -на свещ восковая свеча; 2. перен, восковой (о цвете кожи); о ~ зрялост восковая спелость вот л/. 1. голосование; 2. вотум; - на доверие вотум доверия вощенйца ж. восковая свеча воювам несов. воевать, бороться впервам несов. вперять, устремлять (взор) вперя сов. вперйть, устремйть (взор) впечатление с. 1. впечатление; правя - производйть впечатление; 2. впечатление, мнение; споделям -я делйться впечатлениями; <> останах с - у меня сложйлось впечатление; прави ми - на меня производит впечатление впечатлйтелен прил. впечатлйтельный; -о дете впечатлйтельный ребёнок впечатлйтелност ж. впечатлительность впйвам несов. (нещо) 1. вонзать (ногти); впиваться (ногтями); 2. проникать (корнями); ~ се впиваться впйсвам несов. 1. вписывать; - в списък впйсывать в спйсок; 2. мат. впйсывать; - окръжност впйсывать окружность; вплйтам несов. 1. вплетать; 2. перен. впутывать (в историю и т.п.); ~ се впутываться (в историю и т.п.) впоследствие ■ нареч. впоследствии впрочем союз впрочем впръсквам несов. впрыскивать, делать инъекцию впряг м. упряжка впрягам несов. 1. впрягать, запрягать; 2. перен, нагружать работой: - се нагружаться работой впускам се несов. 1. кидаться, бросаться, пускаться (бегом); 2. перен, пускаться, вдаваться; - в подробности вдаваться в подробности; 3. перен, отдаваться (чему-л.); ~ в борба отдаваться борьбе впусна се сов. 1. кинуться, броситься пуститься (бегом); 2. перен. пуститься, вдаться; - в разсъждения вдаться в рассуждения; 3. перен. отдаться (чему-л.); ~ в борба отдаться борьбе врабец м. воробей (самец) врабче с. воробей враг м. 1. враг, недруг, противник; смъртен - смертельный враг; 2. враг, неприятель, вражеское войско вражда ж. вражда; скрйта - скрытая вражда враждебен прил. 1. враждебный; ~и действия враждебные действия; 2. враждебный, вражеский; - лагер вражеский лагерь враждебност ж. враждебность враждувам несов. враждовать L&V Press
вражески 64 вражески прил. 1. вражеский; ~ войник вражеский солдат; 2. враждебный; -и отношения враждебные отношения вражи уст. вражий вразумя сов. вразумить; - се образумиться вразумявам несов. вразумлять; - се вразумлЯться врана ж. ворона врати/, шея; дебёл - толстая шея; <> вися (някому) на шйята сидеть на шее (у кого-л.); превивам - подчиняться, становйться покорным врата ж. 1. дверь; двукрйла - двустворчатая дверь; 2. ворота; външна ~ ворота; 3. дверцы; - на гардероб дверцы шкафа; 4. спорт. футбольные ворота; вратар м. 1. привратник; 2. спорт. вратарь вратовръзка ж. галстук врачка ж. 1. знахарка; 2. гадалка, ворожея врачувам несов. гадать, ворожйть вреда ж. вред; ущерб; причинявам - причинять вред; във - на здравето в ущерб здоровью вреден прил. вредный, причиняющий вред, ущерб; вредни навици вредные навыки; ~ съставки вредные компоненты вредители/. 1. вредитель (о человеке); 2.с.-х. вредйтель; -и на посевите вредители посевов вредя I несов. вредйть, причинять вред; не -и не вредйт, не опасно вредя II сов. устроить, пристроить (кого-л.); - се 1. устроиться, пристроиться (куда-л); 2. воспользоваться случаем врёждам несов. устраивать, пристраивать (кого-л.); - се 1. устраиваться, пристраиваться (куда- л.) 2. пользоваться случаем време I с. 1. время; нощно ~ ночное время; 2. время, пора; лятно - а) лётнее время; б) в лётнее время; 3. врёмя, эпоха; по -то на... в эпЬху...; 4. врёмя, пора, подходящий момент; - за сейтба врёмя для сева; - е за пьт пора в путь; 5. г/лш.врёмя (глагола); сегашно - настоящее врёмя; <> на -то си в своё врёмя, давно; по едно - врдуг; > от край - испокон вёку; дошло мн е -то пришла моя пора врёме И с. (метеорологично) погода; дъждовно - дождливая погода; йзгледи за -го прогноз погоды временен прил.временный; - работа временная работа; времетраене с. продолжительность времени, срок; - на карантина продолжительность карантина вреслйв прил. крикливый, пискливый (о ребёнке) вретёно с.1. веретено; 2. количество пряжи, которое можно намотать на одно веретено врещёне с. 1. верещание, блеяние; 2. плач (грудного ребёнка) врещя несов. 1) верещать, блеять (о козе); 2. пищать, кричать (о грудном ребёнке) врйчам несов. диал. обещать, давать слово; - се разг. 1. обещать; 2. соглашаться вродён прил.. врождённый; -а способност врождённая способность; - порок на сърцето врождённый порок сердца Връбница ж. церк. вербное воскресенье връв ж. 1. верёвка; 2. ожерелье; о пъпна - анат. пуповина връзвам I несов. 1. связывать, Бъли арско-руеки речник
65 всеки завязывать; ~ възел завязывать узел; ~ на възел завязывать узлом; 2. связывать, увязывать; ~ снопи увязывать снопы; 3. связывать (человека); 4. перевязывать, делать перевязк^; 5. привязывать (лошадь); 6. перен. разг. привязывать, принуждать остаться (где-л.); <> едва ~ двата края едва сводить концы с концами; ~ ръцёте связывать руки; ~ се 1. связывать себя обещанием; 2. разг, верить шутке или лжи връзвам II несов. завязывать плод (о растениях) връзка I ж. завязка, шнурок; ~и за обувки шнуркй для обуви; 2. галстук; 3. связка; ~ ключове связка ключёй;-4. свёрток; 5. анат. связка; 6. перен, связь, обусловленность; логическа ~ логическая связь; 7. мн. ~и связи, отношения; роднински ~и родственные связи; дипломатически ~и дипломатические связи; 8. мн. ~и разг, связи, знакомство; човёк с ~ человек со связями; 9. связь, сообщение (с кем-л.) (с чем-л.); телефонна ~ телефонная связь; 11. тех. соединение, связь; анкърна ~ анкерная связь; <> във връзка (с нещо) в связи (с чем-л.) връзка Пл/. воен, связной (взнач.сущ.) връстнйк м. ровёстник, сверстник връх л/. 1. верх, вершина, верхушка; - на кула верх башни; - на дърво ' вершина дерева; 2. остриё, конец, кончик; ~ на игла остриё иглы; ~ на носа кончик носа; 3. перен., верх, . вершина, высшая степень; на ~а на славата на вершине славы; 4. мн. върхове верхи, руководящие круги; о взёмам ~ брать верх; побеждать; на - Великден в день Пасхи връхлитам несов. 1. налетать, стремительно нападать; 2. постигать (о беде и т.п.); 3. налетать, натыкаться връчвам несов. вручать; - призовка вручать повестку; ~ акредитивни писма вручать верительные грамоты връщам несов. 1. возвращать, отдавать обратно; ~ писма возвращать письма; 2. возвращать, поворачивать обратно; отказывать (просителю); о - тъпкано долг платежом красен; ~ се возвращаться; - се у дома возвращаться домой; връщане с. возвращение; на - на обратном пути; о билёт за отиване и - билёт туда и обратно вря несов. 1. кипёть; водата ври вода кипйт; 2. вариться; зеленчуците врят овощи, варятся; 3. перен. кипёть, бить ключом, бурлить; кръвта ми ври у меня кровь кипйт врява ж. гвалт, шум; вдйгам - поднимать шум врял прил. кипящий; ~а вода кипяток; ~ и кипял = тёртый калач вряскам несов. кричать, вопить; верещать; визжать все I нареч. всё; ~ едно всё равно; ~ още всё ещё; дъждЪт ~ вали дождь всё идёт; <> ~ ми е едно мне всё равно все II неизм.прил. весь; от ~ сърцё от всего сёрдца; със ~ сйла изо всей сйлы всевъзможен прил. всевозможный; -и стоки всевозможные товары всезнаещ прил. всезнающий! всеизвёстен прил. общеизвестный; - истина общеизвёстная истина всёки I всяка, йсяко, вески мест.опред. всякий, каждый; ~ ден каждый день; <> на ~ цена любой ценой; за ~ случай на всякий случай всёки II. мест.опред.в знач. сущ. для L&V Press
всекидневен лиц каждый; ~ трябва да учи каждый должен учиться; - вйжда каждый видит; от всёкиго от каждого всекидневен прил. 1. ежедневный; ~ вёстниыежседнёвная газёта; 2. повседнёвный; ~и грйжи повседнёвные заботы; 3. будничный; - обувки будничная обувь всекидневие с. повседнёвность, будни только мн. всекидневник м. ежеднёвная газёта вселёна ж. вселённая; безкрайна - беспредёльная вселённая всемогъщ прил. всемогущий всенароден прил. всенародный, общенародный; ~о достоЯние всенародное достояние всеобхватен прил. всеобъёмлющий; ~ ум всеобъёмлющий ум всеобщ прил. всеобщий; ~о избирателно право всеобщее избирательное право всеотдаен прил. самоотвёрженный; ~а любов самоотвёрженная любовь всеотдайност ж. самоотвёрженность всесилен прил. всесильный всестранен прил. всесторонний; -а помощ всесторонная помощь всестранно нареч. всесторонне; ~ развйта лйчност всесторонне развитая лйчность всесъюзен прил. всесоюзный, общесоюзный всеЯден прил. всеядный; ~о животно всеядное животное всйчко мест.опред. всё; той може ~ он может всё; ~ е нарёд всё в порядке; о отгоре на - сверх всего; нредй ~ прёжде всего; ~ на ~ всего навсего вслёдствие (на) предлог вслёдствие (чего-л.); - на това вслёдствие ‘этого; ~ на непредпазливост вслёдствие неосторожности вслушвам се несов. (в нещо)1. вслушиваться (во что-л.); прислушиваться (к чему-л.); 2. перен. прислушиваться, принимать во внимание; - в съвёт прислушиваться к совёту всмуквам несов. всасывать, впитывать, вбирать, втягивать (в себя) всмукване с. всасывание веред предлог 1. (местоположение) средй, посреди; - сёлото посреди дерёвни; 2. (время) средй, во время; ~ нощ средй ночи; ~ зйма средй зимы; 3. (положение среди других- предметов) средй, между; - природата средй природы; ~ нас средй нас, между нами; ■ ~ хората между людьмй встрани нареч. в сторонё; - от къщята в стороне от дома встрастя се сов. пристраститься (к чему-л.), страстно увлечься (чем-л.) встъпвам несов. 1. вступать, входйть, въезжать; 2. перен, вступать; ~ в длъжност вступать в должность; - във владёние вступать во владение; ~ в пълнолётие достигать совершеннолетия всявам несов. сёять,'вселять, всевать; - ужас вселять ужас; всякак нареч. всячески, любым способом, разлйчными способами, и так и сяк разг. всякакъв мест, любой, всякий, всяческий; по ~ начин любым способом; без ~ повод без всякого повода всякога нареч. всегда, в любое время всякогашен прил. всегдашний, постоянный всякъде нареч. всюду, вездё втасам сов. 1. подняться, подойти (о тесте); 2. разг, поспёть, стать готовым (о еде); 3. диал. поспёть, созреть .(о плодах); 4. приобрести Българско- руски 1 рсчипк
61 входен крепость (о вине); 5. перен.разг. закончить (дело, работу); о ~х я я попал в тяжёлое положение втасвам несов. 1. подниматься, подходить (о тесте); 2. разг. поспевать, становиться готовым (о еде); 3. диал. поспевать, созревать (о плодах); 4. приобретать крепость (<; вине); 5. перен, разг, заканчивать (о деле:, работе) втвърдявам несов. делать твёрдым; - се становиться твёрдым втечнявам несов. (о газообразном веществе) сжижать, делать жидким; ~ се становиться жидким, сжижаться втечняване с. сжижение втйквам несов. 1. втыкать, вонзать; 2. всовывать; ~ се 1. втыкаться, вонзаться; . 2. всовываться втйкна сов. 1. воткнуть, вонзить; 2. всунуть; ~ се 1. воткнуться, вонзйться; 2. влезть, втиснуться вторача сов. вперйть взгляд; ~ се вперйть взгляд, уставиться вторачвам се несов. вперять взгляд; ~ се вперять взгляд; прйстально смотреть в одну точку втори числ. порядк. 1. второй; на -а страница на второй странйце; 2. второй, другой; - природа вторая натура; <>етока -о качество второсортный товар вторичен прил. 1. вторйчный; -но съзнание вторичное сознание; 2. второстепенный; -но значение второстепенное значение вторник м. вторник второкласен I прил. относящийся ко второму классу школы; - учебник учебник для второго класса второкласен II прил. 1.второго класса; ~ билёт билёт для поезда во втором классе; 2. второразрядный, второсортный второстепенен прил. второстепенный; ~ въпрос втoртстепённь»Ъвопрбс втренча сов. вперйть взгляд; - очй уставиться; - се уставиться, прйстально посмотреть втренчен прил. пристальный, устремлённый в одну точку втрещен прил. оцепеневший, окаменевший, остолбенё-вший втрйвам несов. втирать втрйеам несов. только 3 л.ед.безл. лихорадить; ~ ме меня лихорадит втръсвам несов. надоедать, вызывать отвращёние, становиться протйвным; -на ми мне противно втръсване с. отвращёние втулка ж. тех. втулка втурвам се несов. 1. врываться, стремительно вбегать; 2. бросаться, кидаться втурна се сов. 1. ворваться, стремйтельно вбежать; 2. броситься, кинуться втъкавам несов. вставлять посрёдством тканья втълпявам несов. вбивать в голову, вдолбить; ~ си вбивать себе в голову вулгарен прил. вульгарный; - израз вульгарное выражение вулкан м. вулкан вулканизация ж. тех. вулканизация вулканизирам несов. вулканизировать вулканичен прил. вулканический; - облает вулканическая область вход ль 1. вход, въезд; - на къща вход дома; 2. вход, доступ; свободен - свободный вход; — с покани вход по пригласительным билётам; 3. плата за вход; ~ едйн лев вход один лев; <> чёрен ~ чёрный ход входен прил. 1. входной, въездной; -а врата ' выходная дверь; 2. входной, въездной {дающий право на вход,, L&: v Press
входящ 68 В въезд); ~ билёт входнОй билёт; -на вйза въездная вйза • входящ прил. входящий; - кореспонденция входящая корреспондёнция виепенён прил. оцепенёлый вцепеня сов. сковать; - се оцепенёть вцепенявам несов. сковывать; - се цепенёть вчера нареч. вчера вчерашен прил:. 1. вчерашний; 2. перен. неопытный; не съм - не на того напал вчёсвам несов. причёсывать; - се причёсываться вшйвам несов. вшивать, зашивать внутрь въведа сов. 1. ввестй (внутрь); 2. ввестй, установйть; внедрйть въвёждам несов. 1. вводйть (внутрь); 2. вводить, устанавливать; внедрять; - в експлоатация вводйть в эксплуатацию въвлйчам несов. 1. втаскивать; 2. перен, вовлекать, привлекать; - във война вовлекать в войну въглеводород м. хим. углеводород въгледвуокис м. хим. углекйслый газ въглекопач м. углекоп въглен I м. уголь, кусок угля; ставам на - обугливаться въглен II прил. -а киселина угольная кислота въглерод м. хим. углерод въглехидрати мн. хим. углеводы въглища мн. уголь; каменни - каменный уголь; вадя - добывать уголь въглищар м. угольщик въдворя сов. водворйть въдворявам несов. водворять; — тишина водворять тишину въдица ж. 1. удочка; 2. крючок (рыболовный); о хващам се на -та попадаться на удочку; въдичар м. удильщик, рыболов въдичарство с. ужение, ловля рыбы удочкой въдя несов. разводить; - кокошки разводить кур; - се разводиться, плодйться въжарлъ канатчик, верёвочник въжарница ж. канатная мастерская въжарство с. канатное производство въжделёние с. поэт, вожделение, сйльное желание въжё с. 1. верёвка; - за простйране верёвка для сушки белья; 2. канат; корабно - корабельный канат; 3. трос; стоманено - стальной трос; 4. перен, вйселица; увисна на -то погйб на вйселице въжеиграч м. 1. канатоходец; 2. перен. лжец, обманщик, мошенник възбрана ж. запрёт, запрещение; арест (на имущество и т.п.); налагам - налагать запрёт; възбуда ж. возбуждёние възбуден прил. возбуждённый възбудя сов. 1. возбудить, взволновать; 2. подбудйть, подстрекнуть; 3. возбудить, вызвать, породить; - се возбудиться възбуждам несов. 1. возбуждать, волновать; 2. подбуждать, подстрекать; 3. возобуждать, вызывать, порождать; - се возбуждаться възбунтувам несов. и сов. поднимать на восстание, подстрекать к бунту; - се бунтовать, поднимать бунт възбял прил. белёсый, беловатый възвание с. воззвание възваря сов. вскипятйть (воду) възвелича сов. возвеличйть, прославить възвеличавам несов. возвелнчать, прославлять Бъл rape кору ски речник
69 възел възвестявам несов. возвещать възвйрам несов. вскипать, закипать възвиша сов. возвысить, нравственно поднять; ~ се возвыситься, нравственно подняться възвишавам несов. возвышать, нравственно поднимать; ~ се возвышаться, нравственно подниматься възвйшен прил. возвышенный; - идеал возвышенный идеал възвишен прил. возвышенный, расположенный высоко; - място высокое место възвишение с. возвышение, возвышенность възвишеност ж. 1. возвышенность (мыслей); 2. воодушевление, душевный подъём възвратен прил. грам, возвратный; ~ глагОл возвратный глагол възвръщам несов. 1. возвращать; 2. возвращать, восстанавливать; - силите си восстанавливать свой сйлы; ~ се 1. возвращаться; 2. возвращаться, восстанавливаться (о силах) възвръщане с. 1. возвращение, возврат; 2. восстановление (сил и т.п.) възглавница ж. подушка възглавЯ сов. возглавить възглавявам несов. возглавлять възглас м. возглас възглед .и. взгляд, воззрение; политически -и политические взгляды възгордёя се сов. возгордиться, заважничать възгордЯвам се несов. зазнаваться, важничать въздавам несов. воздавать; - според заслугите воздавать по заслугам въздебёл прил. разг, толстоватый, полный въздействам несов. воздействовать въздействие с. воздействие въздигам несов. 1. воздвигать; ~ паметник воздвигать памятник; 2. превозносйть, расхваливать; - до небесата превозносйть до небес: <> - в култ возводить в культ въздишам несов. 1. вздыхать; 2. вздыхать, грустйть (о ком-л.) въздйшка .ж. вздох въздух м. воздух; въздухообразен прил. газообразный въздухоплаване с. воздухоплавание въздушен прил. 1. воздушный; -но пространство воздушное пространство; 2, тех. пневматический; -а спирачка пневматический тормоз; 3. перен. воздушный, лёгкий; въздържа сов. сдержать, удержать (от чего-л.); ~ се 1. воздержаться; 2. сдержаться, удержаться (от чего-л.) въздържам несов. сдёрживат, удерживать (от чего-л.); ~ се 1. воздерживаться; - се от гласуване воздерживаться от голосования; 2. сдерживаться, удерживаться (от чего л.) въздържан прил. 1. воздержанный, скромный; 2. сдержанный; - смях сдержанный смех въздържане с. 1. воздержание, ограничение себя (в чём-л.); 2. воздержание (сознательный отказ от употребления табака и алкоголя) въздържаност с. воздержанность въздържател м. человек, сознательно воздерживающийся от употребления табака и алкоголя въздъхвам несов. вздыхать въздъхна сов. вздохнуть възел I м. 1. узел; завързан на - завязанный узлом; 2. узел, узелок (с вещами и т.п.); 3. анат. узел; 1..W Press
транслационен 70 нервни -ли нервные узлы; 4. узел (место скрещения дорог и т.п,); железопътен ~ железнодорожный узел; 5. узел (совокупность сооружении); транслационен - трансляционный узел въззелён прил. 1. ■ зеленоватый; 2. зеленоватый, незрелый, неспелый (о плоде) възкача сов. 1. влезть, взобраться, усесться; 2. возвести на престол; ~ се 1. взобраться, подняться; 2. (на престол) сесть на престол, занять престол възкачвам несов. 1. взбираться (на что-л.), садиться (сверху); 2. возводить на престол (кого-л.); ~ се 1. взбираться, подниматься (на гору); 2. (на престол) садиться на престол, занимать престол възкйсел прил. кисловатый^ възклйквам несов. восклицать възкликна сов. восклйкнуть възклицание с. восклицание възкресение с. церк. воскресение; <> Възкресение Христово ' Пасха възкреся сов:. 1. воскресйть (кого-л); 2. воскресйть, возродить възкресЯвам несов. 1. воскрешать; 2. воскрешать, возрождать; възкръсвам несов. 1. воскресать, оживать; 2. перен, воскресать, возрождаться; о - от пепелта подниматься из пепла; възлагам несов. 1. возлагать, класть; ~ лавров венец возлагать лавровый венок; 2. возлагать, поручать; ~ задача возлагать задачу възлест прил. узловатый; ~и ръцё узловатые руки възлйзам несов. 1. подниматься, взлезать, взбираться; ~ по стълбата подниматься по лёстнице; 2. достигать' (определенного числа), насчйтывать, составлять; - на сто лёва составляет сто лёвов;’ възлов прил. узловой; - гара узловая, станция; <> ~ момёнг решающий момент възлюбен I прил. возлюбленный, горячо любимый възлюбен II м. возлюбленный (в знач. сущ.) . възмёздие с. возмёздне; заслужено ~ заслуженное возмёздне възмогвам се несов. 1. набирать сйлу; 2. богатёть, становиться богатым, укрепляться материально; възмогна се сов. 1. набрать силу; 2. разбогатёть, стать богатым, укрепиться материально възможен прил. возможный възможност ж. возможность възмутен прил. возмущённый възмутителен прил. возмутительный възмутя сов. возмутить; ~ се возмутйться възмущавам несов. возмущать; - возмущаться възмущение с. возмущение възмъжавам несов. мужать възмъжал прил. возмужавший, возмужалый възнаграждавам ■ несов. вознаграждать; ~ за извършената работа вознаграждать за проделанную работу възнаграждённе с. вознаграждён не; парично ~ дёнежное вознаграждение: ~ в натура плата натурой възнак нареч. навзничь възнамерЯвам несов. вознамёриваться, намереваться възнасям несов. 1. возносйть, поднимать ввысь; 2. перен. восхвалять, превозносить; ~ се 1. возноситься, подниматься ввысь; 2. Българско-руски речник
71 възраждам перен, восхвалять, превозносить друг друга възниквам несов. возникать възнйкна сов. вознйкнуть възобновен прил. возобновлённый, восстановленный възобновявам несов. 1. возобновлять; - преговори возобновлять переговоры; 2. восстанавливать; - сйлите си восстанавливать свой силы; ' - се 1. возобновляться; 2. восстанавливаться възпален прил. воспалённый - очй воспалённые глаза възпаление с. воспаление; - на белите дробове воспаление лёгких възпалйтелен прил. воспалйтельный възпалявам се несов. воспаляться възпйрам несов. 1. приостанавливать, останавливать (на короткое время); 2. задерживать, мешать, препятствовать; 3, прислонять; ~ се 1. останавливаться; 2. задерживаться; 3. удерживаться (от чего-л.) възпитавам несов. 1. воспйтывать, растить; 2. воспйтывать, прививать, внушать; - се воспйтываться възпйтам сов. 1. воспитать, вырастить; 2. воспитать, привйть, внушйть; - се воспитаться възпйтан прил. воспитанный, учтйвый възпитание с. воспитание; домашно - домашнее воспитание възпитаник м. воспйтанник; ~ на университета воспйтанник университета възпйтаничка ж. воспитанница възпитател м. воспитатель възпитателен прил. воспитательный!; ~ пример воспитательный пример възпитателка ж. воспитательница възпитателски прил. воспитательский възпламеня сов. 1. воспламенйть, зажечь; 2. перен, зажечь, воодушевить; - се 1. воспламениться, зажечься; 2. перен. зажечься, воодушевйться възпламенявам несов. 1. воспламенять, зажигать; 2. перен. зажигать, воодушевлять; - се 1. воспламеняться, зажигаться; 2. перен, зажигаться, воодушевляться възползвам се несов. и сов. пользоваться/воспользоваться; - се от случая пользуюсь случаем възпрепятствам несов. и сов. препятьствовать/ воспрепятствовать възприемам несов. воспринимать, усваивать възприемчив прил. восприимчивый; - человек восприймчивый человек възприёмчивост ж-. восприимчивость възприет прил. прйнятый, воспрйнятый; - начин на работа воспрйнятый способ работы възприятие с. восприятие; зрителни - зрительные восприятия възпроизведа сов. 1. воспроизвести, создать вновь; 2. воспроизвести, воссоздать; 3. ■ воспроизвести, изобразйть възпроизвеждам несов, 1. воспроизводить, создавать вновь; 2. воспроизводить, воссоздавать; 3. воспроизводить, изображать възпроизвеждане с. воспроизведение възпроизводство с. воспроизводство»; разширено ~; възпротивя се сов. воспротивиться, оказать противодействие възпротивявям се несов. воспротивляться, оказывать противодействие възпявам несов. воспевать, прославлять; - подвизите на героите воспевать подвиги героев .възраждам несов. возрождать; -се возрождаться
възраждане 72 възраждане с. возрождение, подъём; културно ~ культурное возрождение; 2. ист. Възраждане эпоха Возрождения; българско Възраждане болгарское Возрождение възражение с. возражение; правя ~ возражать възразя сов. возразить възразявам несов. возражать възраст ж. возраст; предучилищна - дошкольный возрасти; средня - средний возраст; на моя ~ моего возраста възрастен прил. взрослый; - човёк взрослый человек възроден прил. возрождённый; ~ за нов живот возрождённый к новой жйзни възроптавам несов. роптать, поднимать ропот възстановя сов. восстановить; ~ се восстановиться възстановявам несов. восстанавливать; ~ дипломатически отношения восстанавливать дипломатические отношения; ~ здравето си восстанавливать своё здоровье възстановяване с. восстановление; - на сйлите восстановление сил възсъздавам несов. воссоздавать; ~ се воссоздаваться възсъздам сов. воссоздать; - се воссоздаться възсядам несов. {някого, нещо) садиться верхом {на кого-л, что-л.) възтёсен прил. разг, тесноватый, узковатый възторг м. восторг; изпадам във - приходйть в восторг възторжен прил. восторженный възтържествувам несов. и сов. торжествовать/ восторжествовать възхвала ж. восхваление възхвалявам несов. восхвалять, превозносйть възхитйтелеп прил.. восхитительный възхищавам несов. восхищать; ~ се восхищаться възхищение с. восхищение; глёдам с ~ смотреть с восхищением възход м. восход, подъём възходящ прил. восходящий възцаря се сов. 1. воцариться, занять царский престол; 2. перси. воцарйться, наступить; ~и се тишина воцарилась тишина възцарявам се несов. 1. воцаряться, занимать царский престол; 2. перен. воцаряться, наступать; вълк м. волк; гладен като - голодный как волк; <> морски ~ морской волк; вълна ж. шерсть; овча ~ овечья шерсть; влача ~ чесать шерсть вълна ж. 1. волна; морска ~ морская волна; 2. физ. волна; звукова ~ • звуковая волна; на къси ~и на короткие волны вълнен прил. шерстяной; ~н изделия шерстяные изделия вълнение с. 1. волнение, возбуждение, беспокойство; душевно ~ душевное волнение; 2. волнение, движение воли; морско ~ морское волнение вълнйст прил. волнистый; -а местност волнистая местность вълнолом м. волнолом, волнорез, мол вълнообразен прил. волнообразный; ~и движения волнообразные движения вълнувам несов. 1. волновать, вызывать волны; 2. волновать, возбуждать, тревожить; 3. призывать к волнению, восстанию; - ce l. волноваться (о водной поверхности)} 2. волноваться, тревожиться, беспокоиться; 3.' волноваться, бунтувать вълнуваш прил. волнующий; -о преживяване волнующее
73 въпрос переживание вълчи прил. волчий; - апетит волчий аппетит вълчица ж. волчица вълшебен прил. 1. волшебный; ~а приказка волшебная сказка; 2. перен, волшебный, чудесный, чаруюший; -а музика волшебная музыка вълшебник м. волшебник вълшебство с. 1. волшебство; 2. перен. волшебство, очарование вън 1. нареч. снаружи, на дворе; - е студено на дворе холодно; 2. межд. вон! - от тук! вон отсюда! външен прил. 1. внешний, наружный; ~ вид внешний вид; 2. внешний, относящийся к зарубежным связям; -на търговия внешняя торговля; 3. чужой, посторонний; вход за -и лица строго забранён вход посторонним лицам строго воспрещён; 4. перен, внешний, показной; - блясък внешний блеск външност ж. внешность, наружность; човёк с приятна - человек приятной внешности; външнотърговски прил. внешнеторговый; -ска дейност внешнеторговая деятельность въображаем прил. воображаемый; -а линия воображаемая линия въображение с. воображение; живо - живое воображение въобразя си сов. 1, вообразить, представить себе; 2. разг, вообразить' о себе; вообразить себя (кем-л.) въобразявам си несов. 1. воображать, представлять себе; 2. разг. воображать о себе; воображать себя (кем-л.) въобщё нареч.вообще, в общем, в целом; всегда, совсем, при всех условиях въодушевен прил. воодушевлённый въодушевление с. воодушевление въодушевя сов. воодушевить; - се* воодушевйться въодушевявам несов. воодушевлять; - се воодушевляться въоръжа сов. 1. вооружить; - армия вооружить армию; 2. вооружить, снабдить, оснастить; - с техника вооружить техникой; 3. перен. вооружить; - със знания вооружить знаниями; - се 1. вооружиться; 2. вооружиться (чел-м.); 3. перен. вооружиться (знаниями) въоръжавам несов. 1. вооружать; - армия вооружать армию; 2. вооружать, снабжать, оснащать; - с техника вооружать техникой; 3. перен, вооружать; - със знания вооружать знаниями; - се 1. вооружаться; 2. вооружаться, запасаться; 3. перен, вооружаться (знаниями и т.п.) въоръжен прил. 1. вооружённый; - армия вооружённая армия; 2. вооружённый, сопровождающийся военными действиями; -на борба вооружённая борьба; въоръжение с. вооружение въпйещ прил. уст. вопиющий; -а лъжа вопиющая ложь въплътен прил. 1. воплощённый, осуществлённый; - план воплощённый план; 2. воплощённый, самый совершённый; -а добродетел доплощённая добродетель въплъщавам несов. воплощать въплъщавано с. воплощённо въплъщение с. воплощение въпреки предлог вопреки; - трудностите вопреки трудностям въпрос л/. 1. вопрос; задавам - задавать вопрос; 2. вопрос,
въпросителен 74 проблема; жилищен - жилйщный вопрос; 3. вопрос, дело, обстоятельство; - на врёме вопрос времени; <> висящ - открытый Н вопрос; - па живот и смърт вопрос жйзни или смерти въпросителен прил. 1. вопросительный; ~ поглед вопросительный взгляд; 2. грам. вопросйтельпый; ~ знак вопросительный знак въпросник м. вопросник върба ж. верба, ива; плачуща ~ плакучая ива; кошничарска ~ тальнйк (из которого плетут корзины) върбалак м. вербах, заросли вербы върбов прил. вербовый, йвовый вървёж м. 1. ходьба, движение, ход; бърз ~ быстрая ходьба; 2. походка; 3, перен, ход (работы) върволица ж. вереница вървя несов. 1. идти, ходить; - пеш идти пешком; 2. идтй, ходйть, двйгаться (о средствах передвижения); 3. идтй, работать (о механизмах); часовникът ~и часы идут; 4. идтй, перемещаться потоком, веренйцей; облаците ~ят облака идут; 5. идтй (против кого-л.), бороться (с кем~л.); 6. идтй, вестй, простираться, пролегать; пътят ~ покрай реката дорога идёт вдоль рекй; 7. идтй, проходить (о времени); 8. -идтй, спорйться; работата - не вървй дело не идёт; 9. ходйть, быть в ' обращении; тёзи пари не ~ ‘эти деньги вышли из обращения; 10. перен, подходйть; блузата ти ~ блузка тебе подходит; <> вървя по гайдата на някого плясать по чью-л. дудку; - в крак идтй в ногу; -и .мн мне везёт въргалям несов. диал. катать , валять (по земле); ~ се кататься (по земле); валяться; ~ се в леглото валяться в постели вържа I сов. 1. связать, завязать (узлом); 2. связать, увязать (вещи и пип.); 3. связать (человека); 4. перевязать, сделать перевязку; 5. привязать; ~ се 1. привязаться, привязать себя; 2. перевязать себя, сделать себе перевязку; 3. связаться, установить связь; 4. разг, поверить лжи, быть обманутым вързан прил. 1. связанный; 2. неловкий, неспособный вързвам несов. 1. связывать, завязывать (узлом); 2. связывать, увязывать (вещи и т.п.);3. связывать (человека); 4. перевязывать, делать перевязку; 5. привязывать; ~ ее 1. привязываться, привязывать себя; 2. перевязывать себя, делать себе перевязку; 3. связываться, устанавливать связь; 4. разг. верить лжи, бывать обманутым вързоп м. узел, тюк, связка върл прил. 1. злой, жестокий; 2. перен. лЮтый, жестокий; ~ зйма лЮтая зима; 3. перен, заядлый; ~ пушач заядлый курильщик върлйна ж. 1. жердь, шест; 2. перен. верзйла, долговязый (о человеке); върлувам несов. 1. свирепствовать, бушевать, бесноваться; 2. перен. свирепствовать (об эпидемии) въртележка ж. 1. карусель; 2. волчок, кубарь; 3. перен, динамическая жизнь въртоглав прил. 1. больной вертячкой (о животных); 2. перен, ветреный, легкомысленный, безрассудный человек ’ въртолёт м. вертолёт въртя несов. 1. вертеть, крутить, Бъл гарско- руски реч ни к
75 вятър вращать (что-л.); 2. перен, вестй (дом), ворочать (делами); ~ се 1. вертеться, крутиться, вращаться; 2. разг, постоянно находиться где-л., вертеться върховен прил. 1. верховный (орган власти); 2. высший (долг) върху предлог 1. (местонахождение) на; - чина на парте; - масата на столе; 2. (направленность действия) на, против; хвърлям се - него бросаться на него; хвърлям се ~ тях бросаться против них; 3. (объект действия) о, об, над; бележки - творчеството на Толстой заметки о творчестве Толстого; 4. (соотношение части и целого); процент ~ печалбата процент от (с) прибыли върша несов. делать, выполнять какую- л. работу; - се делаться, происходить; какво се -и там? что там происходит? вършачка ж. молотилка вършёя несов. молотить вършина ж. 1. срубленная тонкая вчетка; 2. собир. срубленные тонкие ветки с лйстьями вършитба ж. 1. молотьба (действие); 2. время молотьбы; по - во время молотьбы въставам несов. восставать (против кого-л.); поднимать восстание; 2. перен, восставать, бороться (против чего-л.) въстание с. восстание; вдйгам ~ поднимать восстание; избухна - вспыхнуло восстание въстаник м. повстанец, участник восстания въся се несов. 1. хмуриться, насупливаться; 2. хмуриться, портиться (о погоде); времето се ~ погода портится вътре нареч. внутри, внутрь; намирам се - находиться внутри вътрешен прил. 1. внутренний; -на стена внутренняя стена; 2. внутренний, происходящий з психике человека; - свят внутренний мир; 3. внутренний, присущий данному явлению; --пи противоречия внутренние противоречия; 4. внутренний, относящийся к деятельности внутри чёго-л.; - ред внутренний распорядок; -на търговйя внутренняя торговля; 5. внутренний, глубокий; -но убеждение глубокое убеждение; 6. разг, блйзкий, свой; - човёк свой человек; <> - номер добавочный номер (телефона); -ни болести внутренние болезни; вътрешност ж. 1. внутренность, внутренняя часть (чего-л.); 2. мн. -я анат. внутренности, внутренние органы вътък м. текст, уток въшка ж. вошь въшлйв прил. вшивый въшлясвам несов. вшиветь вял прил. вялый вяра ж; 1. вера, убеждённость; 2. вера, доверие; имам - иметь довёрие; 3. религ. вера; православна - православная вера; вярвам несов. 1. верить, быть убеждённым (в чём-л.): 2. верить, доверять; 3. думать, предполагать; 4. религ. верить, веровать; вярно нареч. 1. верно, действительно; 2. верно, точно; стрелам - стрелять точно; 3.верно, преданно вярност ж. 1. верность, истинность; 2. верность, точность; 3. верность, преданность вятър м. ■ ветер; южен - южный ветер; • L&V Pkss
вятърен >0 попътен - попутный ветер; <> отйде на - всё пошлО прахом; червен - меД. рОжа; ~ работа пустое дело; кой ~ те довя какйм ветром тебя занесло? вятърен приял -на мелница ветряная мельница вятърничав прил. ветреный, легкомысленный; - човек легкомысленный человек Б'ылгарско-руск'и речник
77 галванизирам г га нареч. диал. см. кога габардин м. габардйн габър 1м. бот. граб габър II м. сапожный гвоздь с большой шляпкой габърче с. кнопка (канцелярская) гавот м. муз. гавот гавра ж. злая насмешка, издевательство, глумление; гаврътвам несов. опрокидывать гавря се несов. (с някого, с нещо) издеваться, зло потешаться, глумиться (над кем-л., чем-л.) гага I ж. 1. диал. клюв; 2. крючок (для вязания) гага II ж. зоол. гага гад м. 1. только ж. собир. хйщные животные, звери; 2. жйвность, домашняя птйца; 3. паразиты (насекомые); 4. перен, гад, гадйна гадание с. гадание, предсказание гадател м. гадальщик, предсказатель гадая несов:. 1. гадать, предсказывать; ~ сънища толковать сны; - на карти гадать на картах; 2. гадать, высказывать предположения гаден прил. гадкий, отвратительный, омерзительный; - постъпка омерзительный поступок; ~ човек гадкий человек гадене с. тошнота гадже с. разг, возлюбленный, возлюбленная (в зн. сущ.) гадйна ж. 1. живое существо; 2. перен. бран, гадина гадост ж. 1. гадость; 2. гадость, нйзкий поступок; газ I м. 1. газ; задушлйв - удушливый газ; природен - природный газ; 2. мн. ~ове газы (выделения организма) газ II ж. керосйн газ III м. газ (ткань) газёла ж. зоол. газель газен прил. керосиновый; - лампа керосиновая лампа газениче с. керосиновая коптилка газйрам несов. и сов. газировать газиран прил. газированный; -на напитка газЙрованный напиток газификация ж. газификация газифицирам несов. и сов. газифицЙровать газов прил. газовый; -а горелка газовая горелка; -а атака газовая атака; -о скривалище газоубежище газоём м. газгольдер газомер м. газомер газообразен прил. газообразный; -но състояние газообразное состояние газопровод м. газопровод газопроводен прил. газопроводный газя несов. 1. шлёпать (по воде, по грязи}; 2. топтать, вытаптывать (цветы и т.п.); 3. перен, топтать, попирать, нарушать (закон); 4. ходить (по снегу) гайда ж. гаЙда, волынка; <> вървя го -та на някого плясать под чью-л. дудку; надувам -та громко плакать, реветь гайдар м. музыкант, играющий на гайде; волынщик гайка ж. 1. гайка; 2. тренчик гайтан м. шнур, галун гайтанджйя м. уст. ремесленник, дёлающий галуны, шнуры галактика ж. галактика галантен прил. галантный, учтивый; - кавалер галантный кавалер галантерия ж. галантерея галантност ж. галантность галванизация ж. гальванизация галванизйрам несов. и сов. L&V Рн-я«
галванизъм 78 гальванизировать, гальванизовать галванйзъм м. уст. гальванизация галваничен прил. гальванический; - елемент гальванический элемент г галванйчески прил. см. галваничен галваномётър м. гальванометр галванопластика ж. гальванопластика галваноскоп л/, гальваноскоп галванотехника ж. гальванотехника гален прил. L нежный, ласковый; 2. изнеженный, избалованный; ~о детё избалованный ребёнок; галеник м. 1. баловень, избалованный; 2. любймец; ~ на съдбата баловень судьбы галера ж. ист. галера галерия ж. 1. галерея; картйнна ~ картйнная галерёя; 2. галерёя, галёрка (в театре и т.п.); 3. галерёя, подзёмный ход; 4. перен. галерея, веренйца; ~ от образи галерёя образов галета ж. галета, панировочные сухарй галиматия ж. разг, галиматья - галицйзъм м. лингв, галлицйзм галон м. 1. галун; 2. галлон (английская мера жидкости) галоп м 1. галоп (ход лошади); 2. галоп (танец) ■ галопйрам несов. галопйроват, скакать галопом галош м. галоша гальовен прил. нежный, ласковый; ~ поглед ласковый взгляд гальовност ж. нёжность галя несов. 1. ласково гладить рукой; 2. баловать; ~ се ласкаться гама ж. 1. муз. гамма; мажорна - мажорная гамма; 2. перен, гамма; ~ от цветовё цветовая гамма гамаши мн. гамаши гамба ж. см. камба гамбит л/, ■ гамбйт гамен м. сорванец, хулиган гамёнски прил. уличный, хулиганский; -а постъпка хулиганский поступок гангрёна ж. мед. гангрёна гангренозен прил.. мед. гангренозный; ~ процес гангренозный процесс гангстер м. гангстер тара ж. 1. железнодорожная станция; разпределйтелна - сортировочная станция; сточиа ~ товарная станция; 2. вокзал; 3. станция; автобусна - автостанция; 4. посёлок около железнодорожной станции гараж м. гараж гарант м. юр. гарант, поручитель гарантирам несов.. и сов. 1. гарантировать; 2. поручаться/ поручиться гарантиран прил. гарантированный; ~а заплата гарантированная заработная плата гаранционен прил. гарантийный; ~ срок гарантийный срок гаранция ж. 1. гарантия; продавам с - продавать с гарантией; 2. залог; парйчна - денежный залог гарван м. ворон гарга ж. галка гаргара ж. полоскание (горла) гардероб м. 1.гардероб, платяной шкаф; 2. гардероб, раздевалка; 2. гардероб, одежда; 4. камера хранёния (на вокзале) гардеробиёр м. гардеробщик гардеробиёрка ж. гардеробщица гардеробна ж артистическая уборная гарйрам несов.. и сов. ставить/ поставить (s гараж, на стоянку и т.п). гарнизон м. гарнизон гарнизонен прил. гарнизонный Българско-руски речник
79 генералитет гарнирам несов. и сов. 1. гарнировать (кушанье); дёлать/сдёлать гарнир к кушанью; 2. отдёлывать/отдёлать (платье) гарниран прил. 1. гарнированный, с гарнйром (о кушанье); 2. отдёланный, с отдёлкой (о платье) гарнитура ж. 1. гарнир; пёчено с - от пържени картофи жаркое с гарнйром из жареного картофеля; 2. гарнитур; ~ за спалия спальный гарнитур; 3. набор, комплёкт (инструментов и т.п.); 4. отдёлка (на платье) гасён прил. 1. погашенный, потушенный; 2. гашёный; ~а вар гашёная йзвесть гасило с. диал. тушилка для углёй гасна несов. 1. гаснуть, тухнуть; 2. перен, гаснуть, догорать; денят ~ день догорает; 3. перен, гаснуть, слабёть, терять ейлы; 4. замирать (о звуках) ' гастрйт м. мед. гастрйт гастрол м. гастроли; театрален ~ театральные гастроли гастролйрам несов. и сов. гастролировать, выступать/ выступить на гастролях гастроном л/. 1. гастроном, гурман; 2. гастроном (магазин) гастрономйчен прил. гастрономйческий; ~ магазин гастрономический магазин гастрономия ж. гастрономия гася несов. 1. гасить, тушйть; ~ пожар тушить пожар; 2. гасить (свет); ~ лампа гаейть лампу; 3. утолять; ~ жажда утолять жажду гатанка ж. загадка; гатер м. механйческая пила, лесопйльная рама гатерйет м. пильщик, работающий на механической пиле, на лесой ильной! раме гаубица ж. воен, гаубица гаф м. разг. I. бестактность, неуместный поступок; грубость; 2. перен, провал (дели) ' гащета мн. трусики, трусы (спортивные); короткие брюки; бански ~ купальные трусы гащи мн. 1. штаны, брюки; 2. трико (женское, детское); о долин дълги ~ кальсоны; заваря някого но бели ~ застать кого-л. врасплох гвардеец м. гвардёец гвардия ж. гвардия гвоздей м. гвоздь; заковавам с --и прибивать гвоздями гевгйр м. диал. 1. каменная постройка; 2. свод; 3. дуршлаг; сито (для процеживания) гевезё с.разг. капризный, избалованный человек; неженка геврёк м. бублик, баранка гёга .ж. большая пастушья палка с крюком гёйзер м. гейзер гёйша .ж. гёйша гел м. гель гемйя ж. небольшие парусное судно генеалогичен прил. генеалогический; ~о дърво генеалогическое дерево генеалогически прил. см. генеалогичен генеалогия ж. генеалогия генёзис м. генёзис, происхождение генерал м. генерал генерален прил. генеральный; ~ щаб генеральный штаб; -а линия генеральная лйния генерализация ж. генерализация, обобщение генерализрраМ несов. и сов. генерализировать, обобщать/ обобщить генералисимус м. генералиссимус генералитет м. генералитёт L&V Press
генератор 80 генератор м. тех. генератор генерация ж. генерация, поколёние генётика ж. генётика Г генетичен прил. генетический; - мётод генетический мётод генетически прил. см. генетичен гениален прил. гениальный; ~ математик гениальный математик гениалност ж. гениальность гёний м. гений географ м. географ география .ж. география географски прил. географический; ~а среда географическая среда геодезйст м. геодезйст геодёзия ж. геодёзия геолог м геолог геологичен прил. геологический; геологически прил.. см. геологичен геология ж. геология геоложки прил. геологический; - проучвания геологические изыскания геометричен прил. геометрйческий; -а фигура геометрическая фигура геометрйчески прил. см. геометрйчен геомётрия .ж. геометрия геофизйка ж. геофйзика гепард м. гепард герак м. диал. ястреб геран ль диал. колодец с журавлём герб м. герб гергёф м. пяльцы гергина ж. георгин гердан м. 1. ожерёлье; 2. ошейник геройзъм м. героизм геройчен прил. геройческий; - народ героический народ героически прил. см. геройчен герой м. 1. герой; национален - национальный герой; 2. лит. герой; ~ на роман герой романа геройски прил. геройский; ~а постъпка геройский поступок геройство с. геройство гёто с. гетто гётри мн. гётры гешёфт м. разг, тёмная сделка, спекуляция; афёра гешефтар м. презр. торгаш, делён, спекулянт; аферист гешефтарство с. презр. спекуляция; афёра гйбел ж. гибель гйбелен прил. гибельный; -и последствия гибельные послёдствия гибок м. зоол. гиббон гигант м. гигант гигантски прил. 1. гигантский, огромный; 2. гигантский, исключительный; - усилия гигантские усилия гидйя л/, удалёц, смельчак гиздав прил. красивый и нарядный гйздя несов. украшать, наряжать; - се наряжаться гилдйя ж. гильдйя гйлза ж. 1. воен, гильза (ружейная); 2. гильза (папиросы); 3. тех. гильза, патрон гилотина ж. гильотина гимназиален прил. гимназический; ~ учйтел учитель гимназии гимназист м. гимназист гимназия ж. гимназия гимнастик л/, гимнаст гимнастика ж. гимнастика гимнастически прил. гимнастический; ~ упражнения гимнастические упражнения гйнгер м. диал. чертоплох гинеколог м. гинеколог гинекологически прил. гинекологический гинекология ж. гинекология гипс м. гипс гипсйрам несов. и сов. гипсовать/ Българско-руски речник
81 гладник загипсовать гипсов прил. гйпсовый; ~а превръзка гипсовая повязка гйри мн. гИри (гимнастические); двойно ~ гантели гирлянда ж. гирлЯнда гишё с. окошко, окошечко (в учреждении) глава I ж. 1. голова; клатя - качать головой; 2. перен, ум, рассудок; 3. перен, голова; учена - учёная голова; 4. глава, руководитель; държавен ~ глава государства; 5. голова (единица счёта скота); 6. головка (чеснока и т.п.); 7. шлЯпка, головка (гвоздя и т.п.); о луда - сорвиголова; лукова - простофиля; на своя - на свой страх и риск; от -та си тёгли горе от ума; сече му -та голова у него работает; глава II ж. глава (книги); първа - глава первая главатар м. главарь, предводитель главатарство с. предводйтельство главен I прил. 1. главный, основной, существенный; -а задача главная задача; 2. главный, центральный; - вход главный вход; 3. главный, старший по положению; - лёкар главный врач; главен II прил. - мозък головной мозг главйна I ж. ступйца (в колесе) главйна II ж. ствол виноградной ЛОЗы главница ж. фин. деньги, отданные в рост, под проценты, основной капитал в дёле главно нареч. прежде всего, главным образом, в основном главнокомандващ прил. главнокомандующий главня I ж. головня, обгорелое полено главня II ж. головня (болезнь хлебных злаков) главоболие с. 1. головная боль; 2. мн. перен, хлопоты, заботы, беспокойство; неприятности; създавам -я (някому) причинять неприятности (кому-л.) главозамайвано с. 1. головокружение; 2. перен, головокружение; - от успехите головокружение от успе/хов главоломен прил. 1. главоломный, трудный; 2. молниеносный; --а бързина молниеносная скорость; 3. голбвокружйтельиый; -и успехи головокружительные успехи главоног прил.: -и животни зоол. головоногие моллЮски главорез м. головорез, разбойник главя сов:, диал. 1. нанять, подрядить; 2. обручить; - се наняться, подрядиться главявам несов. диал. 1. нанимать, подряжать; 2. обручать; - се наниматься, подряжаться глагол м. грам, глагол; възвратен - возвратный глагол глаголен прил. грам, глагольный; -и времена глагольные времена гладя/. 1. голод; утолявам си --а утолять голод; 2. перем голод,- острая нехватка (чего-л.); - за суровини острая нехватка сырья гладач м. гладйльщик гладачница ж. гладильня, место, где гладят бельё гладен I прил. 1. голодный; -а ' година голбднй год; -а стачка голодовка: 2. перен, ненасытный, алчный: о на -о сърцё натощак; гладиатор, м, ист. гладиатор гладиола ж. бот. гладиолус гладкост ж. гладкость, ровность; гладийкл/. разг. 1. постоянно голодный человек; 2. перен. L&V Press
гладувам ненасытный, алчный человек гладувам несов. голодать гладък прил. 1. гладкий, ровный; - път ровная дорога; ~а кожа гладкая кожа; 2. перен, гладкий, лёгкий, свободный; - стил гладкий стиль; гладя несов. 1. ровнять, делать ровным, гладким; 2. гладить, утюжить; 3. гладить, ласкать; глазирам несов. и сов. глазировать, покрывать/покрытть глазурью глазура ж. глазурь глРмрв прил. разг, глупый, придурковатый гламавщина ж. разг, глупость, придурковатость гланц м. глянец, блеск, лоск гланцов прил. глянцевый; -а аартия глянцевая бумага глас м. 1. голос; дрезгав - хриплый голос; 2. голос, способность петь; нямам - не иметь голоса; 3. перен. голос, зов, призов; - на съвестта голос совести; 4. голос (на выборах); избирателен - избирательный голос; <> чета на - читать вслух; вйкам кблкото глас ми държй кричать'изо всех сил, во весь голос гласен I прил. -но чёгене • чтение вслух гласен II прил. 1. лингв, гласный; - звук гласный звук; 2. анат. голосовой; ~ връзки голосовые связки гласност ж. гласность, огласка; давам ~ предавать гласности гласов прил. голосовой; вокальный; -и данни голосовые данные гласовйт прил. голосистый гласоподавам несов. голосовать (на выборах) гласоподавател м. избиратель, голосующий (в знач. сущ.) гласпанир м. наждачная бумага гласувам несов. голосовать; - дсвсрие (някому) выражать доверие* (кому- л.) глася I несов. 1. подготовлять, приготовлять; 2. наряжать; 3. настраивать (музыкальный инструмент); - се* 1. собираться, готовиться, приготовляться; - се за път собираться в дорогу; 2. наряжаться глашатай м. L уст. глашатай; 2. перси, глашатай, провозвестник гледам несов. I. смотреть, глядеть (на кого-л.. что-л.); 2. смотреть (зрелище): ~ ков филм смотреть нё-вый: фильм; 3. смотреть, присматривать, ухаживать (за кем- л., чем-л.); заботиться (о ком-л., чём-л.): - деца смотреть за детьми; 4. присматривать, выбирать (покупку); - плат за палто выбирать материал для пальто; 5. смотреть, быть обращённым в какую-л. сторону; прозорецът - към двора окно смотрит в двор; 6. разводить, выращивать; - кокошки разводить кур; 7. перен.разг. смотреть, стараться, стремиться; 8. перен. подражать (кому-л.), брать пример (с кого-л.); о ~ отгоре смотреть свысока; - накриво (някого) смотреть косо (на кого-л.); ~ през пръсти смотреть сквозь пальцы; - се L смотреться; - се в огледалото смотреться в зеркало; 2. заботиться о себе; думать о своём здоровье; 3. смотреть друг на друга гледач л/. 1. с.-х. скотник; 2. уст. гадальщик гледёц м. разг, зрачок гледжосвам несов. глазировать, покрывать глазурью
83 гневлив гледище с. точка зрения, позиция; глёдка ж. вид, пейзаж; глезен I л/. анат. лодыжка, щиколотка глезен II прил. избалованный глёзла ж. баловница глёзя несов. 1. баловать; 2. нежить, холить; - се 1. баловаться; 1. капризничать глеч ж. 1. глазурь; 2. эмаль {зубная) глиган м. кабан, вепрь . гликоза ж. глюкоза глина ж. глйна глйнен прил. глиняный; ~о гърнё глиняный кувшин глйнест прил. глинистый; -а почва глинистая почва глист м 1. глист; 2. диал. дождевой червь глицерйн л/, глицерин глоба ж. 1. штраф; 2. пеня глобален прил. 1. взятый в целом {при подсчёте); -а сума общая ' сумма; 2. воен, глобальный; -а ракета глобальная ракета глобус м. 1. глобус; 2. абажур {в виде шара) глобя сов. 1. оштрафовать; 2. наложить пеню глобявам несов. 1. штрафовать; 2. налагать . пеню глог ли боярышник {дерево и плод); о от трън та на - погов. = из огня да в полымя глождя несов. 1. глодать, грызть; ~я кокал грызть кость; 2. перен. терзать, мучить; 3. саднить; мешать;. глума ж'. 1. издевательство, глумление; 2. шутка, насмешка глупав прил. глупый; ~ въпрос глупый вопрос глупак м. дурак глупашки прил. дурацкий; ~ вид дурацкий вид глупашки нареч. глупо, по-дурёцкч глупец м. глупец глупёшки прил. глупый, дурацкий глупея несов. глупеть глупост ж. глупость глутница ж. стая; ~ вълци стая волков глух прил. 1. глухой; -о момчё глухой мальчик; 2. глухой, неясный, тупой (о звуке); - глас глухой голос; 3. перен, безлюдный, захолустный; - градчё захолустный городок; - провинция глухая провинция; 4. перен, глухой, поздний, глубокий; ~а нощ глухая ночь; 5. глухой, неотзывчивый, бесчувственный; ~ за молбй глухой к просьбам; <> ~а лйння ж.д. тупйк глухар м. зоол. глухарь глухарче с. бот. одуванчик глухоням м. (в знач. сущ.) глухонемой глухота ж. 1. глухота; 2. глубокая тишина глъбина ж. 1. глубина (моря); 2. перен, глубина (.мысли) глътвам несов. глотать; 2. перен. поглощать; 3. перен, отнимать; <> ~ въдицата а/ попадаться на удочку; б/ влюбляться глътка ж. глоток; пйя па глътки пить глотками; изпйвам на една - выпивать залпом; 2. анат. глотка глъхна несов. 1. глохнуть, затихать (о звуке); 2. пребывать в тишине, в покбе; 3. глохнуть, зарастать сорняками глъч ж. см. глъчка глъчка ж. гомон, гам, гвалт, галдёж гмурвам се несов. нырять; ~ във водата нырять в воду гмурёц м. зоол нырок гневен прил. 1. гневный; 2. • разгневанный гневлив прил. вспыльчивый,
гневя 84 г раздражительный гневя несов, гневить, сердйть (кого- л.); - се гневйться сердйться гнездо с. 1. гнездо; вйя - вить гнездо; 2. гнездо, лунка, Ямка (для посадки растений* 3, гнездо (грибов и т.п.); 4. перен, поэт, гнездо, родной дом; 6. лингв, гнездо, группа слов одного корня; гнёздов прил. 1. с.-х. гнездовой; 2. лингв, гнездовой; ~а система при съставяне на речник гнездовая система составления словаря гнет м. гнёт, угнетение гнйда ж. гнида гнйене с. гниение гнил прил. 1. гнилой; -и плодове гнилые фрукты; 2. гнйлушка, гнилой плод гнилец м. гнилец (болезнь пчёл) гнйлост ж. гнйлость гнйлостен прил. гнйлостный гния несов. 1. гнить; 2. перен, разг. гнить, томиться (в заключении) гноен прил. гнойный, гноящийся; -а рана гноящаяся рана гной м. и ж. 1. гной; 2. диал. навоз (удобрение) гном м. гном гносеология ж. филос. гносеология гностицйзъм м. филос. гностицизм гноя несов. гнойться гноясам сов. нарвать, начать гноиться гноясвам несов. нарывать, начинать гнойться гнусен прил. гнусный; -а лъжа гнусная ложь гнуслив прил. брезглйвый гнусота ж. ' гнусность, мерзость гнусотйя ж. разг, гнусность, мерзость гнуся се несов. 1. испытывать отвращение; 2. брезгать гняв м. гнев; излйвам ~а си ■ (върху някого) изливать гнев (на кого-л.) гоблён м. гобелен говедар м. пастух (крупного рогатого скота) говёдо с. 1. скотина (корова, бык. буйвол, вол); 2. мн. ~а крупный рогатый скот; 3. перен, бран. скотина говежди прил. говяжий; ~о месо говядина говея несов. рел. говеть говор м. 1. говор, разговор; 2. способность говорить, дар речи; 3. выговор, произношение; 4. лингв. говор, диалект говорилня ж. говорйльня говорител л/. 2. диктор; 2. редко оратор говоря несов. 1. говорйть; ~ тихо говорйть тихо; 2. говорйть, разговаривать; 2. говорйть, владеть какйм-л. языком; 4. говорйть, произносйть речь; 5. перен, говорйть, свидетельствовать; ~ се только 3 л. ед.безл. говори се говориться; за това не се -и об ‘этом не говорят годёж м. помолвка, обручение годежар м. 1. сват; 2. гость, приглашённый на помолвку годен прил. годный, пригодный, подходящий; ~ за употреба годный к употреблению годен прил. помолвленный; обручённый годеник м. женйх годенйца ж. невеста годенйчество с. редко время со дня помолвки до свадьбы година ж. 1. год; календарна ~ календарный год; всяка ~ каждый год; предй две ~и два года тому назад; 2. мн. -и годы; возраст; на млади ~ в. молодые годы; <> Българско-руски речник
85 гордсл-.^юст честита Нова ~ с Новым годом! от -на ~ из года в год годишен прил. годовой; ~ план годовой план; ~ абонамент годовой абонемент, годовая подписка; ~> врёме время года годишник л/. ежегодник {периодическое издание) статистически ~ статистический ежегодник годишнина ж. 1. годовщина; 2. годовая подшивка - (газеты и т.п.) годйшно нареч. ежегодно годност ж. годность, пригодность годявам несов. обручать; ~ се обручаться гозба ж. см. гостба гол I прил.. 1. голый; 2. легко одетый; 3. голый, пустой, без мебели; mi стенй голые стены; ~а стая голая комната; 4. голый, без растйтельиости; лысий; ~а глава лысая голова; ~и клони голые ветки; о ~а истина голая правда; с mi ръце голыми руками; ~< обещания однй обещания гол II м. спорт, гол; вкарвам - забивать гол голгота ж. голгофа големец м. разг, важное лицо, человек, занимающий высокое положение в обществе големея несов. увеличиваться; днйте мп дни увеличиваются големея се несов.. разг, задирать нос, важничать, зазнаваться големина ж. величина, размер голобрад прил. безбородый! гологлав прил. с непокрытой головой; без головного убора; ~а простоволосая гологръд прил. с открытой грудью голосёменен прил. бот. голосемянный голосёменни (в знач. сущ.) бот. голосемянные голословен прил. голословный голота ж. 1. нагота; .2. обнаженность голотйя ж. ' 1. бёдность, нищета; 2. беднота; Э. разг, нагота голтак м. разг, бедняк, босяк, оборванец голф I м. спорт, гольф {игра) голф II м. брюки-гольф голям приз. 1. большой {.по вс: \ свие)-, ~ град большой город: 2. большой, значительный, важный!; - иразичк большой праздник; 3. большой, очень сильный; - студ большой холод; 4. большой, выдающийся: ~ писател выдающийся писатель; <> -а работа! ирон, подумаешь, какое дёло!; държа се на • задирать нос, важничать гонгм. гонг гондола ж. гондола гондолиёр м. гондольер гоненица ж. пятнашки, салки {игра); играя на - играть в салкн гонйтба ж. L погоня; 2. гонение гопйтел м. преследователь, гонитель гоня несов. 1. {някого, нещо) гоняться {за кем-л., чем-л.), гнаться (за кем- л., чем-л.), преследовать (кого-л.. что-л.): ~ пеперуди гоняться за бабочками; 2. гнать, прогонять; 3. перен, преследовать {цель и т.п.) <> ~ вятъра разг, биться впустую: ~ ее гоняться {друг за другом) гора ж. 1. лес; дъбова - дубовый лее: 2. перен, лес, множество; - о г рьаё множество рук горд прил. 1.'гордый; - съм (о гкгм. с нещо) гордый (кем-л.. чем-л.'л 2. горды й, надм ён ны й. высокомёрный; горделйв прил. I. горделивый; 2. надмённый, высокомёрный горделивост ж. 1. горделивость; 2. L&V
гордея се 86 надменность, высокомерие гордея се несов. 1. (с някого, с нещо} гордиться (кем-л. чем-л.); - с постиженията си гордиться свойми достижениями; 2. быть надменным, высокомерным горе нареч. 1. вверх, наверху; 2. наверх, выше, вверх; качвам се - подниматься наверх; - главата выше голову; - ръцете руки вверх; о до ~ доверху; по— выше (о тексте); от ~ до долу сверху донизу гореизложен прил. вышеизложенный гореказан прил. вышеупомянутый горелка ж. форсунка горен прил. 1 верхний; ~ етаж верхний этаж; 2. вышеупомянутый; 3. высший, старший; 4. диал. следующий; в ~ия понеделник в следующий понедельник горен прил. 1. обгорелый; 2. жжённый; ~а захар жжённый сахар гореспоменат прил. вышеупомянутый горест-ж. горесть, горе, скорбь, печаль горещ прил. 1. горячий; ~о мляко горячее молоко; 2. горячий, знойный, жаркий; ~ ден жаркий день; 3. перен, горячий, пылкий; -о желание горячее желание; ~а любов пылкая любовь; <> ~и сълзй горЮчие слёзы горещина ж. жара, зной; нетърпйма - нестерпймый зной, нестерпимая жара горёщници мн. три последние дня в конце иЮля, которые в народе считаются самыми жаркими горйво с. топливо, горючее; тёчно ~ жидкое топливо горйла' ж. зоол. горйлла горйст прил. лесной, лесйстый; ~ район лесйстый район горко нареч. горько, тяжко; ~ ридая горько рыдать горко межд. горе!; ~ мп горе мне! горнище с. 1. верх, ■ верхняя часть чего- л.; 2. голенище горски I прил. лесной; ~ стопанство лесное хозяйство; - а ягода лесная земляника горски И м. лесник горча несов. горчить горчйв прил. 1. гЬрький; ~о лекарство горькое лекарство; 2. перен. горький - опит горький опыт; горчивина ж. 1. горечь, горький вкус;' 2. перен, горечь, огорчение горчйвка ж. водка, настоянная на горьких травах горчйво нареч. горько, с огорчением; - плача горько плакать; горчица I ж. горчица горчйца II ж. растение, горькое на вкус горя I несов. I. гореть; 2. гореть, давать пламя, тепло, свет; 3. перен. гореть; ~ от желание гореть желанием; 4. перен, гореть, .иметь высокую температуру; 5. перен.. краснеть, покрываться румянцем горя II несов. 1. жечь, сжигать (что- л.); 2. топить; ~ дърва топйть дрова; 3. жечь (лампу); 4. загорать (на солнце); 5. мучить, тревожить; горянин м. 1. горец; 2. горный ветер господ м. господь, бог; вярвам в - верить в бога господар м. 1. хозяин, владелец, собственник; 2. хозяин, работодатель господарски прил. 1. хозяйский; -а къща хозяйский дом; 2. богатый, зажиточный господин м. господин господствам несов. 1. господствовать; 2. перен, господствовать, Българско-руски речник
87 преобладать; 3. перен. господствовать, возвышаться; този хълм ~ над града ‘этот холм господствует над городом господство с. господство, владычество; световно - мировое господство госпожа ж. госпожа госпожица же. барышня ■ гост м. гость; скъп - дорогой гость; отйвам на ~ и идтй в гости; па -и сьм быть в гостях; некален ~ незванный гость гостба ж. еда, угощение, блюдо, кушанье гостенин м. см. гост гостилница ж. разг. 1. небольшой ресторанчик, столовая; 2. уст. гостиница гостилничар м. 1. содержатель небольшого ресторанчика; 2. содержатель гостиницы гостна -ж. разг, гостиная гостолюбйв прил. гостеприимный, хлебосольный гостолЮбие с. гостеприймство, хлебосольство гостоприемен прил. гостеприимный; гостувам несов. 1. гостйть; 2. гастролировать гостя сов. угостйть, хорошо накормить; - се хорошо поесть в гостях, попировать готварски прил. 1. поварской, кулинарный;.~о изкуство кулинарное искусство; 2. кухонный; -а печка кухонная плита; о ~а книга поваренная книга; -а сол поваренная соль готварство с. кулинария, приготовление пйщи; курсове по ~ кулинарные курсы готвач м. повар; майстор— шеф- повар готвачка ж. повар (о женщине), повариха, кухарка готвя лесов. 1. готовить (пищу); 2. готовить (уроки и т.п.); 3. готови ть, подготовлять; ~ за йзпит подготовлять к экзамену; 4. готовить, замышлять; - нзыщаг;; готовить сюрприз; - се готовиться; - се за йзпит готовиться к экзамену; - се за път собираться в дорогу готика ж. готика готически прил. готический; - шркфт готический шрифт готов прил. 1, готовый, приготовленный; 2. готовый, склонный (< чему-л.); 3. готовый, созревший; готовая м. разг, дармоед, бездельник готованец л/. диал. см. готовая готовност' ж. готовность; боева ~ боевая готовность готово нареч. готово; <> йдвам на . готово приходить на готовое гощавам несов. угощать, кормить досыта (гостя); ~ се угощаться, пировать в гостях гощавка ж. угощение гоя несов. откармливать; - свиня откармвливать свинью; ~ се толстеть, тучнеть грабвам несов. 1. выхватывать, хватать (рукой); 2. похищать; 3. брать силой, захватывать; <> ~ въображението поражать воображение; - окбто разг. п ри вл е к ат ь в н им а н и е грабёж м. грабёж, ограбление, разбой; въоръжен ~ вооружённый грабёж грабител м. грабитель, разбойник грабйтелски прил. 1. грабительский; 2. перен, грабительский, разорительный; -а война грабительская война V
грабителство 88 ' Г грабйтелство с. грабеж, разбой граблив прил. 1. хйщный; ~а птйца хищная птйца; 2. грабительский грабя несов. 1. грабить; 2. хватать (рукой): 3. похищать гравйрам несов. и сов. гравировать гравиране с. гравирование гравитация ж. гравитация гравьбр л/, гравёр, гравировщик гравьбрство с. гравирование (профессия) гравюра ж. гравюра град I м. 1. город; пристанищен ~ портовый город; 2. фолък. замок, крепость град И лъ 1. град; валй ~ идёт град; 2. перен, град; ~ от куршуми град пуль градация ж. градация градеж м. 1. строительство, стройка; 2. перен, строительство, созидание градйвен прил,. 1. строительный; ~ материал строительный материал; 2. перен, творческий, созидательный; ~ труд созидательный труд • градйна ж. 1. сад; овощна ~ фруктовый сад; 2. огород; зеленчукова ~ огород; 3. сад, парк; градска ~ городской парк; <> зоологическа - зоологический сад; дётска - детский сад градинар м. 1. садовник, садовод; 2. огородник градинарски прил. 1. садовый; 2. огородный; о -а супа овощной суп градирам несов. классифицировать градоустройствен прил. относящийся к городскому благоустройству градоустройство с. благоустройство градски прил. городской; м облекло городская одежда градуйран прил. градуйрованный градус л/. 1. градус (единица измерения температуры)', 2. градус (единица измерения крепости спирта): 3. геол, градус; ъгъл от тридесет -а угол в тридцать градусов; <> на ~ под хмельком, под градус градушка ж. град градя несов. 1. строить; 2. перен. строить, созидать гражданин м. 1. горожанин; 2. гражданин гражданка ж. 1. горожанка; 2. гражданка граждански прил. 1. городской; - дрехи городская одежда; 2. гражданский; ~ дълг гражданский долг гражданственост ж. гражданственность гражданство с. 1. собир. горожане, жители города; 2. гражданство, подданство; българско ~ болгарское гражданство гракам несов. каркать грам ■ л/, грамм грамада ж. 1. громада; 2. большое количество; — от стоки огромная груда товаров грамаден прил. ■ громадный, огромный; ~ град огромный град граматик м. 1. разг, грамотей; 2. грамматйст, составйтель грамматики граматика ж. грамматика граматичен прил. грамматический; - правила грамматические пра’вила граматически прил. см. граматичен грамота аж. грамота (документ): почтена ~ почётная грамота грамотен прил. грамотный грамофон м. граммофон, патефон гранат м. мин. гранат граната ж. воен. 1. снаряд; 2. граната гранатохвъргачка ж. гранатомёт Българекс-рускл речник
89 грешен грандиозен прил, грандиозный грандоман м. человек, страдающий грандоманией грандомания ж. грандомания, мания величия гранит м. гранит гранитен прил. 1. гранйтный; ~ паметник гранйтный памятник; 2. перен, несгибаемый, непоколебймый; -а воля непоколебймая воля граница ж. 1. гранйца; държавна ~ государственная гранйца; 2. перен. гранйца, предел; в ~ите на възможното в . пределах возможного гранйча несов. 1. граничить, иметь общую гранйцу; 2. перен. граничить (с чем-л.), доходйть (до чего-л.); това ~ с лудост ‘это гранйчит с безумием граничар м. 1. пограничник; 2. уст. погранйчный жйтель гранка I ж. веточка, ветка гранка И ж. моток (ниток) гранулиран прил. гранулйрованный грана ж. 1. борона; 2. грабли грапав прил.. 1. неровный, шероховатый, корявый; -а кожа шереховатая кожа; 2. рябой; 3. перен, шероховатый, корявый; ~ стил корявый стиль грапавина ж. 1. мн. ~и неровности (поверхности); 2. перен. шероховатость (языка, стиля) . грапавост ж. 1.неровность, шероховатость; 2. перен. шероховатость (языка, стиля) гратис I нареч. бесплатно, даром гратис II м. разг, контрамарка гратисчйя м. разг, человек, который ходит в театр по контрамаркам граф м. граф графа ж. графа, рубрика график м. график; часов ~ часовой график графйк м. график (художник) графика ж. графика графиня ж. графиня графит м графйт графйчен прил. графическим; ~ изкуство графйческое искусство графически прил. см. графйчен графолог графолог графология ж. графология графски прил. графский; ~а титла графский титул графство с. графство граа м. бот. горох (растение и плод) грациозен прил. грациозный грациозност ж. грациозность грация ж. грация грача несов. каркать грачене с. карканье греба несов. 1. черпать, зачерпывать; 2. грестй (вёслами); 3. перен. черпать, заимствовать гребане с. гребля; академично ~ академическая гребля гребач м. уст. 1. гребец; 2. совок гребен I м. 1. гребень, гребёнка; 2. тех. гребень; 3. гребень (у птиц); 4. гребень (горы) гребен II прил. спорт, гребной гребеновиден прил. гребеневйдный, имеющий форму гребня гребец м. гребец гребло с. 1. грабли; 2. весло греда ж. 1. бревно; балка; основна - поперечная балка; 2. спорт, бревно гредоред м. балочная конструкция; балочное перекрытие грёйка ж. 1. грелка; 2. тёплая верхняя стёганая одежда . грехопадение с. грехопадение греша несов. 1. ошибаться; 2. реп. грешйть грешен прил. 1. грешный; 2. разг. ошибочный L&V Press
грешка 99 грешка ж. 1. ошибка, промах; оплошность; 2. ошибка (орфографическая) грешник л/, грешник грея I несов. 1. греть, давать тепло; 2. светить; слънцето грее солнце светит; 3. блестеть, сиять; 4, перен. сиять (о человеке) греЯ II несов. 1. греть, согревать; грея ръцете си согревать руки; 2. - се греться, согреваться; ~ се на слънце греться на солнце грйва ж. грйва гривест прил. долгогривый; ~ кон долгогривый конь грйвна ж. браслет грйжа ж. 1. забота; домашни - и домашние заботы; 2. мн. -я хлопоты; <> не берй - не беспокойся; не ме е - не моя забота грйжа се несов. 1. заботиться; ~ се за всйчко заботиться обо всём; 2. хлопотать; 3. беспокоиться, тревожиться; не се ~и не беспокойся грижлив прил. I. заботливый; - баща заботливый отец; 2. тщательный; ~ преглед тщательный осмотр грижлйвост ж. 1. заботливость; 2. тщательность грижовен прил. 1. заботливый; ~ сии заботливый -сын; 2. озабоченный грижбвност ж. см. грижлйвост гриза несов. 1. грызть; 2. перен. подтачивать (здоровье); 3. перен. грызть, мучйть, терзать; грнзё ме съвестта меня грызёт, мучит совесть; гризач м. зоол. грызун грим м. 1. грим; театрален ~ театральный грим; 2. косметика гримаса ж. гримаса гримирам несов. и сов. гримировать/ загримировать; ~ се фнмиров&ться/зпгримироваться грин м, грипп грис л/, манная крупа гриф м. муз. гриф грифбн л/, грифон (длинношерстная легавая собака) гроб л/. L могила; незнаен ~ безымянная могила; 2. перен. гибель, смерть; <> ве-реи до гроб верный до могилы; с единия крак е в -а он одной ногой в могиле; мълча като ~ молчать как могила гробар м. могильщик гробища мн. кладбище гробницам*. I. гробница; тракийска - фракийская гробница; 2. перен. могила гробокопач м. 1. могильщик; 2. перси,. могильщик грог м. грог (напиток) грбгн неизм.прил. жарг. крайне истощё н ный, устал ы й, вымотанный; ~ съм от работа я вымотался от работы грозд м. гроздь, кисть (винограда) грозде с. виноград; <> сухо - изюм; френско - смородина; цариградско ~ крыжовник гроздобер м. 1. сбор винограда; 2. время сбора винограда гроздов прил. виноградный; ~ сок вшюградный сок; грозен прил. 1. некрасивый, уродливый, безобразный; 2. страшный, ужасный, очень сильный; 3. грозный; - вид грозный вид грознйк м. некраейвый человек грбзно нареч. некрасиво, уродливо грозота ж. некрасивость грозотйя ж. разг. 1. некрасивость; 2. некрасивый человек, некрасивая женщина грозя I несов. 1. портить, уродовать; Бъл г ареко-рус к и речник
91 гръмък тази дреха я грози ‘эта одежда ей не идёт грозя II несов. грозйть, угрожать; грози ме опасность меня грозит опасность троса ж. гросс (двенадцать дюжин) гросмайстор ,-м шахм. гроссмейстер гротеска ж. гротеск грбхвам несов. 1. падать (от усталости, истощения), 2. перен. стареть, дряхлеть, слабеть грохна сов. 1. рухнуть, грохнуться, упасть (от усталости, истощения); 2. перен, постареть, одряхлеть, ослабеть грохнал прил.. состарившийся, одряхлевший, ослабевший грохот м. грохот грош м. уст. грош (одна пятая лева, равная двадцати стотинкам); о спукан ~ не струва ломаного гроша не стоит груб прил. 1. грубый, плохо обработанный; -а прёжда грубая пряжа; 2. грубый, неприятный; ~ глас грубый голос; 3. грубый, неучтйвый; - отговор грубый ответ; 4. грубый, недопустимый; ~а грешка недопустймая ошибка; 5. грубый, схематичный, данный в общих чертах; - смётка грубый подсчёт грубиян м. грубиян, хам грубиянин м. см. грубиян грубиянски прил. хамский грубиянство с. хамство грубост ж. грубость грудка ж. 1. клубень; 2. клубенёк; 3. диал.. голову (сыра) • грунд м. грунт (первый слой краски) грундйрам несов. и сов. грунтовать (холст) група ж. группа; скулптурна ~ скульптурная группа; <> кръвна - группа крови групирам несов. и сов. группировать/ сгруппйровать; - се группироваться/ сгруппйроваться групировка ж-. 1. группировка, группирование; 2. группировка, группа групов прил. групповым грухтя несов. хрюкать гръб м. 1. спина; лежа по ~ лежать на спине; 2. задняя часть, обратная сторона; 3. хребет (горы); о превивам - гнуть спину; нападам в ~ нападать с тыла; не надам по - не отступать гръбен прил. спинной гръбнак м. 1. позвоночник; спинной хребет; 2. перен, стержень, основа гръбначен прил. позвоночный.; -но животно зоол. позвоночное животное; - мозък спинной мозг гръд ж. см. гърдй гръден прил. грудной; -па кост грудная кость; -на обиколка окружность груди гръклян м. анат. гортань, горло гръм м. 1. гром; чува се - слышен гром; 2. молния; 3. гром, • оглушительный треск, грохот; - от аплодисменти гром аплодисментов гръмвам несов. L стрелять; 2. греметь, грохотать; - се уст. стреляться, застреливаться • гръмовержец м. громовержец гръмогласен прил. громогласный гръмоотвод м. громоотвод, молниеотвод гръмотевица ж. раскат грома, гром гръмък прил. 1. громкий; -и аплодисменти громкие аплодисменты; 2. перен, громкий, напыщенный; -и фрази напыщенные фразы; 3. перен. громкий, известный; -ка слава громкая слава L&V Press
грънчар 92 Г грънчар м. гончар, горшечник грънчарница ж. гончарная мастерская грънчарство с. гончарное ремесло гръцки прил. 1. греческий; -а култура греческая культура; 2. в зн.сущ. греческий (язык) гръцмул А/. см. гръклян гряа м. 1. грех; голям -'большой грех; 2. перен, вина, преступление губёрка ж. большая игла (для сшивания ковров, мешков) губернатор м. губернатор губернаторство с. губернаторство губя несов. 1. терять, ронять; 2. терять, утрачивать; ~ надежда терять надежду; 3. терять, нести убытки; 4. губйть; - се 1. теряться; 2. пропадать (где-л.), находиться (где-л.) 3. сбиваться с дороги; 4. теряться, исчезать (вдали)', о ~ се в предположения теряться в догадках гувернантка ж. гувернантка гугла ж. 1. башлык; 2. гугла (островерхая меховая шапка) гугукам несов. ворковать гугукане с. воркованье гугутка ж. горлица . гузен прил. виноватый, виновный гукам несов. ворковать гулаш .н. гуляш гулйя ж. бот. 1. кольраби; 2. земляная груша, топинамбур гуляй м. кутёж, пирушка гуляйджйя м. разг, кутила гуляя несов. гулять, кутйть гума ж. 1. резйна; 2. шйна; външна автомобйлна - автомобильная покрышка; вътрешна автомобйлна - автомобйльная камера; 3. ластик, резйнка; 4. разг, гуммиарабик гумирам' несов:. и сов. прорезйнивать/ прорезинить гумно с. гумно, ток гурбёт м.: ходя на - скитаться по чужим краям в поисках работы гургулица ж. диал. см. гугутка гурел м. гной (на глазах) гутаперча ж. гуттаперча гутатор м. пипетка гуша ж. 1. шея, горло; 2. зоб (у nmut) 3. разг, зоб (болезнь): о сит съм до - быть сйтым по горло; двойка - двойной подбородок гушест прил. 1. с двойным подбородком; 2. зобастый гущер м. ящерица гъба I ж. гриб; отровна -ядовитый гриб; ядйвна - съедобный гриб гъба II ж. губка; морска ~ морская губка; <> домакинска - губка для мытья гъбест прил. губчатый, пористый, ноздреватый гъбичка ж. биол. грибок гъбясвам несов. 1. плесневеть; 2. разг. сморщиваться от воды (о коже на руках) гъвкав прил. 1. гйбкий; -о тяло гибкое тело; 2. перен, гибкий, выразительный; - езйк гйбкий язык; 3. перен, гйбкий, лонжий; — ум гйбкий ум гъвкавост ж. 1. гибкость; 2. перса. гибкость, ловкость, проворство гъгпйв прил. гнусавый; - глас гнусавый голос гъгрица ж. зоол. долгоносик гъдел м. L щекотка; - ме е мне щекотно; 2. перен., слабя струнка, слабое место; зная му -а я знаю его слабое место гъдел йчкам несов. 1. щекотать; 2. перен, щекотать (самолюбие), льстить гъдулар м. музыкант, играющий на годулке гъдулка .ж. годулка (народный музыкальный смычковый Българско-руени речник
93 полис инструмент) гъз м. диал, задок (телеги) гъкам несов. бормотать гълтам несов. 1. глотать, проглатывать; 2. глотать, вдыхать; - прах глотать пыль; 3. перен. ловйть, глотать, жадно воспринимать; ~ше всяка иегова дума он ловйл каждое его слово; 4. перен, проглатывать, переносить обиды, унижения гълча несов. L галдеть, говорить громко; 2. бранить (кого-л.); 3. перен, диал. говорйть, разговаривать (с кем-л.) гълъб м. голубь гълъбарник м. 1. голубятня; 2. мансарда; 3. разг, кутузка гъмжа несов. кишеть (о множестве животных, людей) гъмжйло с. масса, множество, муравейник (скопление людей); ~ от деца масса детей гънка ж. 1. складка; 2. морщййа/«а лице); 3. складка (гор) гърбав прил. L горбатый; 2. горбатый, с горбинкой; ~ нос нос с горбинкой; 3. согнутый, сгорбленный, сутулый гърбат прил. см. гърбав гьрбйна ж. разг, спина гърбица ж. горб гърбя се несов. 1. становиться спиной (к кому-л., чему-л.); 2. горбиться, сутулиться гъргбря несов. булькать гърда .ж. грудь (женская) гърдест прил. 1. широкогрудый; 2. -а полногрудая, грудастая гърдйл/л. 1. грудь, грудная клетка; 2. грудь (женская), бюст гърлен прил. L горловой; - болести горловые болезни; 2. горловой'(о голосе); о -и съгласни гортанные согласные гърло с. 1. горло; боли ме -то у меня болйт горло; 2. горлышко (бутылки и т.п.); 3. ущелье; 4. устье; в -то- на реката в устье реки; 5. перен, разг. рот. едок; храня пет -а кормить пять ртов;о криво - анат. дыхательное горло; дера си -то разг, драть горло; намокря сн -то промочить горло гърля несов. диал. окучивать, окапывать гърмёж м. 1. выстрел; 2. грохот, раскат, гул гърмя несов. 1. стрелять; 2. греметь (о громе); 3. греметь, шуметь; 4. перен. греметь; славата му - слава его гремит гърне с. горшок, кувшин; - с мляко кувшин с молоком; нощно - ночной горшок гърч м. судорога, спазма; корчи; стомашни -о ве. желудочные . спазмы; гърча несов. 1. делать складки (на материи); 2. морщить (лицо); ~ се L корчиться, извиваться; 2, морщить (о. материи) гъсеница I ж. зоол. гусеница гъсеница II ж. гусеница (трактора, танка) гъска ж. зоол. 1. гусь; гусыня; 2. разг. дурак, дура, тупица гъсок м. зоол. гусь, гусак гъст прил. густой, плотный; -а мъгла густой туман; -а трева густая трава; -а коса густые волосы гъсталак м. собир. чаща; дебри гъстота ж. густота, плотность; <> - на населението плотность населения гьол .н. разг. 1. пруд; 2. разг, лужа гьон м. кожа для подошвы, подмётки поллё с. 1. уст. ядро (пушки); 2.
гюм 94 спорт, ядро; тласкам - толкать ядро гюм ле бидон (для воды, молока и т.п.) гюмё с. засада возле реки, болота для охоты на уток гюрултйя ж. суматоха, шум, гвалт Г Българско-руски речник
95 далновиден да I. союз 1. для выражения инфинитива', искам да чета хочу читать; 2. в вопросительных. предложениях; да му напйша лй? написать ему? 3. для выражения приказания. пожелания; тй да мълчйш! а ты молчи! 4. с отрицанием; да не си • бОлен? ты не болен? 5. в сочетании с предлогом без; той си тръгна без да ми се обади; он ушёл ничего мне не сказав; 6. да не би; да . не би да е късно? не поздно ли? 7. ; если бы; да бях знала если бы я знала! 8. как только; да се събуди и ще поговорим как только проснётся и поговорим да II частица да; Пушиш ли? - Да, пуша. ' Ты куришь? Да, я курю давам несов. 1. давать (в руки). подавать; 2. давать, выдавать . (деньги); 3. разрешать, давать; 4. разг. отдавать, продавать; 5. давать (цену. возраст); давам му не повече от петдесет години ему нельзя дать больше пятидесяти лет; 6. давать, устраивать; - вечеря давать ужин; <> давам думата давать слово; ~ гласност предавать гласности; ~ на вересия продавать в кредит; - тон задавать тон; - ухо прислушиваться давление с. давление, принуждение; оказвам ~ оказывать давление давност ж. давност; по - за давностью давя I несов. 1. душить; 2. перен. душить (о дыме); 3. перен, гнести, давить; нёщо ме - что-то меня ' гнетёт; - се 1. давиться; 2. душить друг друга давя II несов. 1. топить (кого-л.); 2. перен, топить; - мъката си с вино топить горе в вине даден прил. данный даденомежд.разг, ладно!, согласен!, идёт! дажба ж. паёк, порция, норма; днёвна дневной паёк даже частица даже дайре с. бубен дактйлен прил. лит. дактилический; - стъпка дактилическая стопа дактилоскопия .ж. дактилоскопия далавера ж. разг, махинация, сделка, мошенничество далак м. анат. селезёнка далёко нареч. далеко; намирам се - находиться далеко; о който вървй полека отива - погов. тйше едешь, дальше будешь далекобоен прил. дальнобойный далекоглед I м. подзорная труба далекоглед II прил. ' дальнозоркий далекогледство с. дальнозоркость далекоизточен прил. дальневосточный далекомер м. дальномер далекопровод м. магистральная лйния 4 электропередачи далече нареч. далеко далечен прил. 1. далёкий, дальний; ~а страна дальняя страна; 2. далёкий, давно прошедший; -но мйнало далёкое прошлое; 3. перен, далёкий, чужой; ~ роднини дальние родственники далечина ж1. 1. даль, простор; 2. дальность; - на полета дальность полёта; . дали частица ли: не знам - ще дойде не знаю придёт ли далия ж. бот. георгйн далновиден прил. дальновидный
далновидност 96 далновидност ж. дальновидность далтонйзъм м. дальтонизм далтонист м. дальтоник дама I ж. дама; придворна — придворная дама; 2. карт, дама; ~ купа дама червей дама II ж.' 1. дама (настольная игра); 2. королева (в шахматах); 3. классы (детская, игра) дамаджана ж. большая оплетённая бутыль • дамга ж. 1. пЯтно; 2. клеймо, тавро дамгосвам несов;. разг. 1. сажать пятно, пачкать; 2. ставить клеймо, тавро дамски прил. дамский, женский; ~ чорапи дамские чулки дангалак м. разг. 1. верзила; 2. болван, оболтус дандания ж. разг, гвалт; вдйгам ~ поднимать гвалт данни мн. данные, свёдения; статистически - статистические данные; събйрам ~ собирать данные дано частица, пусть, только бы, хорошо бы, хоть бы; - да не валй дъжд только бы не пошёл дождь; ~ да успеем только бы успеть дансинг м. дансинг, танцплощадка дантела ж. см. тантёла данък м. налог; косвен ~ косвенный налог; ~ върху общия доход подоходный налог данъкоплатец м. налогоплатёльщик данъчен прил. налоговый; ~а система налоговая система дар -м. 1. дар, подарок; 2. одарённость, дарование, талант дара ж. тара; взёмам ~та взвёшивать тару дарак м. текст. 1. чесальная машина; 2. грёбень, карда {щётка для расчёсывания шерсти и т.п.) даракчййница ж. чесальная мастерская ' даракчйя м. чесальщик дарба ж. одарённость, талант, способность, дар; музикална ~ музыкальный талант дарён прил. 1. получивший подарок; 2. награждённый, получивший: награду дарение с. дары, подарки дарйтел м. даритель дармоед м. дармоед дарование с. дарование, талант, природный дар даровит прил. одарённый, талантливый:, даровйтый; ~о детё одарённый ребёнок даром нареч. 1. даром, бесплатно; 2. даром, напрасно зря; 3. даром, без труда, без усилий даря сов. одарить (кого-л.., подарить дарявам несов. одаривать (кого-л.), дарйть даскал м. l.ycm. учитель; 2. пренебр. плохой, отсталый учитель дата ж. дата; отбелязвам ~ отмечать дату датйрам - несов. датировать двадесет числ.колич. двадцать двадесети числ.порядк. двадцатый; ~ век двадцатый век два числ.колич. (для мужского рода); ~ пъти два раза; ~ дёпа два дня двама числ. собир. два, двое, оба, вдвоём (о мужчинах или мужчинах и женщинах); - участника два участника дванадесет числ. колич. двенадцать две числ.колич. 1. две (для женского рода); 2. два (для среднего рода); двегодйшен прил. 1. двухлетний и двулётний; ~ договор двухлётний договор; 2. двухгодовалый (о ребёнке) двёста числ.. колич. двёсти двигател м. 1. тех. двигатель; ~ с вътрешно горёне двигатель Българско-руски речн i пк
97 двуцветен внутреннего сгорания; 2.перен. двигатель, сила (чего-л.) двйжа несов. 1. двигать, приводить в движение; 2. двигать, передвигать; 3. перен, . двигать, развивать; - се 1. двигаться, передвигаться; 2. колебаться (о температуре и т.п.); 3. перен, вращаться (в обществе); 4. двигаться, развиваться движение с. 1. движение; 2. движение (на улице); улично - уличное движение; 3. перен, движение (общественное) двйжимост ж. движимость; движимое имущество двоен прил. 1. двойной; -а врата двойная дверь; 2. двуспальный; - креват двуспальная кровать двоеточие с. грам, двоеточие двойка ж. 1. двойка (цифра); 2. двойка (отметка в школе); 3. пара (супружеская и т.п.); 4. карт. двойка; - каро двойка бубен; 5. второй (номер автобуса и т.п.) двойник м. двойник двойствен прил. L двойственный; 2. двойственный, двулйчный двор I м. двор; учйлищен - школьный двор двор II м. ист. двор (монарх и его придворные) дворен прил. дворовый; -о куче дворовая собака дворец м. 1. дворец; царски - царский дворец; 2. дворец, общественное здание; - на културата дворец культуры дворцов прил. дворцовый; - преврат дворцовый преврат дворянин м. дворянйн дворянски прил. дворянский; -о съсловие дворянское сословие дворянство с. дворянство двоумя се несов. колебаться, быть в нерешительности двояк прил. двоякий, двойственный; ~ смйсъл двоякий смысл двубой м. дуэль, поединок, схватка двувалентен прил. хим. двухвалентный двувластие с. двоевластие двугласен прил. муз. двуголосный, двухголосный; -о пёене двуголосное пение двугръб прил. двугорбый; -а камйла двугорбый верблюд двуезичен прил. двуязычный; - речник. двуязычный словарь двуетажен прил. двухэтажный; -а сграда двухэтажное здание двужёнство с. двоежёнство двуколка ж. двуколка двукратен прил. двукратный; - шампион двукратный чемпион двуличен прил. двулйчный, лицемерный двумачтов прил. двухмачтовый двумёстен прил. двухместный; - автомобйл двухместный автомобиль двуокис м. хим. двуокись двуостър прил. обоюдоострый двуполов прил. двуполый двурёден прил. двубортный; —о сако двубортный пиджак двуседмичен прил. двухнедельный; - срок двухнедельный срок двусемедёлен прил.. бот. двудольный, двусемядольный двусмислен прил. двусмысленный; -а шега двусмысленная шега двусмислица ж. двусмыслица двусрйчен прил. двусложный!; -а дума двусложное слово двустаен прил. двухкомнатный; - апартамент двухкомнатная квартира двустранен прил. двусторонний; -на спогодба двустороннее соглашёние двутомен прил. двухтомный; - речник двухтомный словарь двуцвётен прил. двухцветный; - молив L&V Press
двуцевка 98 двухцветный карандаш двуцевка ж. двустволка (охотничье ружье) двуцилйндров прил. двухцилйндровый; ~ мотор двухцилйндровый мотор двуцйфрен прил. двузначный; ~ число двузначное число двучлен м.. мат. двучлен, бином дебаркйрам несов. и сов. воен. 1. высаживаться/высадиться на берег для военных действий; 2. высаживать/высадить на берег десант дебати мн. дебаты, прения; оживени ~ оживлённые прения дебатйрам несов.. и сов. дебатйровать, обсуждать/обсудйть дебёл прил. 1. толстый; 2. толстый, полный, упйтанный, тучный (о человеке); о -о черво анат. толстая кишка; -а сянка' густая тень; дебелан м. разг. толстяк дебелашки прил. грубый, неотёсанный; ~ поведение грубое поведение дебелея несов. толстеть, полнеть дебелина ж. 1. толщина (чего-л.у . 2.. толщйна, полнота, тучность дебелоглав прил.. 1. упрямый; 2. твердолобый, тупой дебелокож прил. 1. толстокожий; 2.. перен, толстокожий, неотзывчивый, чуткий дебелоочие с. наглость, бесстыдство дебит I м. бухг, дебет дебйт II тех. дебит дебйтор м.. бухг, дебитор, должнйк дёбна несов. подстерегать, подкарауливать, выслеживать; ~ се . подкрадываться дебнешком нареч. крадучись; украдкой, подстерегая; вървя ~ след някого идтй крадучись за кем-л. дебри мн. дебри дебют м. дебют дебютант м. дебютант дебютйрам несов.. и сов., дебютирам девалвация ж.. 1. фин., девальвация, обесценивание (денег); 2. перен. обесценивание, понижение стоимости (чего-л.) дёвер м. деверь девесйл м. бот. девясил дёвет числ. девять деветдесет числ. девяносто деветнадесет числ. девятнадцать девйз м. девйз девически прил. девичий; - манастир девйчий монастырь девойка ж. де'вушка девственица ж. девственница девственост ж. девственность дегенерация ж. дегенерация дегенерирам несов. и сов.. дегенерировать, вырождаться/ выродиться деградация ж. деградация, упадок дедй мн. предки дедуктйвсн прил. дедуктивный!; ~ метод дедуктивный метод дедукция ж. дедукция дёен прил. деятельный, активный дееспособен прил. дееспособный дееспособност ж. дееспособность деёц м. деятель; културен ~ культурный деятель дежурен прил. дежурный; ~ аптека дежурная аптека дежурен (в зн.сущ.) дежурный дежурство с. дежурство; нощно ~ ночное дежурство дезертирам несов:. и сов. дезертировать дезертьор м. дезертйр дезинфектйрам несов. и сов. дезинфицировать дейност ж. деятельность; научна - научная деятельность; умствена ~ умственный труд действие с. 1, действие, деятельность; Българско-рускн речник
99 демобилизирам 2. мн. действия, поступки, поведение; 3.воен, действия; 4. действие, влияние, воздействие; обратно ~ обратное действие; 5. мат. действие; 6. действие, акт пьесы; драма в три ~я драма в • трёх действиях действителен прил.. 1. действительный, реальный; 2. действительный, действующий; <> ~ залог грам. действйтельный залог; ~ на служба действительная служба действйтелност ж. действительность декан м. декан дёкар м. декар {мера земельной площади, равная 1000 кв.м) деквалификация ж. деквалификация деквалифицйрам несов. и сов. деквалифицировать, терять/потерять квалификацию декември м. декабрь декларация .7ж. декларация декларирам несов. и сов. декларировать декласиран прил.. 1. деклассированный; ~ тип деклассированный элемент; 2. спорт, дисквалифицйрованый деколте с. декольте декорация ж. 1. декорация; 2. украшение, убранство декрет м. декрет делба ж. делёж, раздел {наследства); делёж м. делёж, раздел деление с. 1. деление, разделение, разграничение; 2. мат. деление; 3. биол. деление {бесполое размножение); 4. деление {шкалы) деликатен прил. 1. деликатный, вежливый; 2. деликатный, щекотливый; ~о положение деликатное положение; ~ въпрос щекотливый вопрос; 3. деликатный, слабый; ~о здраве деликатное здоровье деликатес м. деликатес деликатност ж. деликатность делйм . прил. делимый; -о число мат. делимое число делимо с. мат. делимое делител м. мат. делйтель дёлник м. будни делничен прил. 1. будничный; ~ ден будничный день; 2. перен. будничный, обыкновенный! дёлничност ж. будничность, обыденность дёло с. 1. дёло, работа; 2. дёло, специальность, область знаний; военно - воённое дёло; 3. мн. ~а дела; държавни ~ государственные дела; 4. юр. дёло; криминално ~ уголовное дёло; 5. дёло {собрание документов); о на дёло на деле, в действителности; превръщам в живо ~ претворять в жизнь деловй прил. 1. деловой, деловитый; ~ човёк деловой человёк; 2. деловой, связанный с работой; ' ~ разговор деловой разговор; <> ~ кръгове деловое круги деловйтост ж. деловитость деловодител м. делопроизводитель дёлта ж. дельта делфйн м. зоол. 1. дельфин; 2. спорт. дельфин {стиль плавания) ' деля несов. 1. делить, разделять на части; 2. мат. делить; 3. делйть, отделять, разграничивать; 4. разлучать; 5. перен, делйть, разделять; <> ~ мегдан с някого соперничать с кем-л.; ~ се 1. делиться, делйть имущество; 2. разлучаться демагог м. демагог демагогия ж. демагогия демобилизация ж. демобилизация демобилизйрам несов. и сов. 1. демобилизовать; 2. перен. демобилизовать; ~ се 1.
демократ 100 демобилизоваться; 2. перен. демобилизоваться демократ л/. демократ демократичен прил.. 1. демократичный; ~а власт демократичная власть; 2. демократический демокрация ж. демократия демон л/. демон демонйчен прил. демонический; - смях демонический смех демонстрация ж. 1. демонстрация, протест; 2. демонстрация, показ; 3. демонстрация, вызывающее поведение деморализирам несов. и сов.. деморализовать; ~ се деморализоваться ден. м. 1. день; пролетен ~ весённый день; 2. день (рабочий); присъствен ~ присутственный день; 3. день (дата); рождён ~ день рождёния 4. мн. дни (период времени); днйте на нашата младост дни нашей молодости; <> посрёд бял ~ средй бёла дня; до ~ днёшен по сей день; за черни дни на чёрный день дёнгуба ж. 1. простой, напрасная трата врёмени; 2. вознаграждёние за простой; 3. юр. дёнежная компенсация за вызов в суд денк м. тюк, кйпа, большой узел (с вещами) денонощие с. сутки денонощно нареч. круглосуточно, днём и ночью депо с. 1. депо; трамвайно - трамвайное депо; 2. депо, хранилище; библиотёчно ~ книгохранилище библиотёки депозйрам несов. и сов. 1. фин. депонировать, вносйть/внестй депозит; 2. гюдавать/подать письменное заявлёние депозит м. L фин. депозит; 2. денежный залог депрёсия ж. депрёссия дера несов. 1. обдирать, сдирать (кожу); 2. разг, рвать, раздирать (материю); 3. перен, обдирать, сдирать втридорога; 3. разг. царапаться; дерайлйрам несов. и сов. сходйть/сойтй с рёльсов (о поезде’, трамвае); 2. перен, сбиваться/сбйться с пут/! дерё с. 1. овраг; 2. высохшее русло реки дерзая несов. дерзать деривати/, дериват десант м. десант; въздушен - воздушный десант десантен прил. десантный дёсен, дясна, • дясно, десни 1. правый;-- крак правая нога; 2; полит, правый; -и елементи правые элементы десён м. расцвётка, рисунок (ткани) десёрт м. десерт дёсет числ. дёсять десетгодишен прил. десятилётныий; ~о. момчё десятилетний мальчик десетдневен прил. десятидневный; десетйца ж. десяток десетичен прил. десятйчный; -а дроб десятичная дробь десеторен прил. десятикратный дескриптйвен прил. дескриптивный; -а геомётрия дескриптивная геометрия десница ж. 1. правая рука; 2. полит. правая группировка,фракция, партия деспотм. деспот деспотизъм м. деспотизм деспотичен прил. деспотичный, деспотйческий; - характер деспотичный характер; ~о управлёние деспотическое правлёние дестилат м. дестиллят дестилация ж. дестилляция дестилирам несов. и сов. дестиллйровать, очйстить/очищать перегонкой Бъъгарекк-руеки речппк
101 диагонал. детайл м. 1. деталь, подробность; 2. тех. деталь; детё с. ребёнок, дитя; палаво - шустрый ребёнок; <> от - с детских лет; не ставай - не будь ребёнком детектив м. детектив, сыщик; агент сыскной полйции детектор м. радиодетёктор детелина ж. клевер детински прил. ребяческий, детский, легкомысленный, несерьёзный; ~а постъпка легкомысленный поступок детйнство с. детство; спомени от -то воспоминания детства; приятели от - друзья детства детйнщина ж. ребячество детонация ж. детонация детски I прил. детский; - болести детские болезни; - глас детский голос; -а градина детский сад; - играчки детские игрушки детски II нареч. по детски постъпвам по - поступать по-детски дефект м. дефект, недостаток, изъян дефектен прил. дефектный дефиле с. дефиле, ущелье дефиниция ж. дефинйция, определение дефицит м. 1. дефицйт; бюджетен - бюджетный дефицйт; 2. дефицйт, нехватка (товаров) деформация ж. деформация деца мн. см. детё ' децентрализация ж. децентрализация дечурлйга собир. разг, детвора деяние с. деяние джавкам несов. тявкать, лаять; - се разг. лаяться, ссориться джаз м. джаз джакпот м. (карты, лотарея и т.п.) банк, максимальная накопленная сумма джам м. разг. 1. оконное стекло; 2. стекло джамбазин м. барышник, перекупщик (скота) джамджйя м. разг, стекольщик джамйя ж. мечеть джанка ж. бот. алыча (дерево и плод) джапам несов.. разг, шлёпать (по грязи и т.п.) джебчййство с. мелкое воровство ■ джебчйя м. карманный вор, карманник джезве с. кофейник; кофеварка джёмпър м. джемпер (полуспортивный женский костюм) джйбри мн. виноградные выжимки джин I м. диал. джин, злой дух джин II м. джин (напиток) джип м. джип (автомобиль) джиро с. фин. 1. жиро нескл.\ жировка; жироприказ; 2. денежный оборот (магазина) джиросам несов. фин. перевести; - полица перевести вексель джоб м. карман; вътрешен - внутренний карман; външен - наружный карман; <> пълня си джобовете набивать карманы; туря някого в -а си затыкать кого-л. за пояс джбджен м. мята джолан м. бульонка (часть туши) джудже с. 1. гном; .2. карлик, лилипут джудо с. спорт, дзюдо джумбуш л/. разг, веселье джунгла ж. джунгли джунджурйи мн. 1. побрякушки, безделушки, дешёвые украшения; 2. приправы джуркам несов. растирать, толочь; давить; - боб толочь бобы джуфка ж. разг, бант диабет м. диабет; страдам от - страдать диабетом диабетйк м. диабетик диагноза ж. диагноз; поставям ~ ставить диагноз диагонал м. диагональ; по - по L&V Press
диаграма 102 диагонали диаграма ж. диаграмма диадема ж. диадема диалект м. диалект диамант м. алмаз диамантен прил. алмазный; ~и находища алмазные залежи диаметрален прил. диаметральный; ~а противоположност диаметральная противоположность диаметър л/. диаметр диапазон м. диапазон диапозитйв м. диапозитйв диария ж. мед. понос диафрагма ж: 1. анат. диафрагма; 2. фото диафрагма див прил. 1. дйкий, нецивилизованный; - човек дикарь, дикий человек; 2. дикий, неприрученный; -а патица дикая утка; 3. дйкий (о растении)} 4. дйкий, глухой, неприступный (о местности)', 5. дйкий, грубый, яростный (о человеке); 6. перен, замкнутый, нелюдимый, дйкий; <> ~ пелйн полынь, чернобыльник; ~ петел зоол. глухарь дивак ,и. 1, дикарь, первобытный человек; 2. перен, дикарь, грубый, невежественный человек диван I м. диван (мебель) диван II м. ист. диван (государственный совет в старой Турции); о стоя ~ чапраз стоять в подобострастной позе (со сложенными на животе руками) диван III м. диван (сборник стихотворений восточных поэтов) диване с. разг.'балда, дуралей, осёл дивашки прил. дикарский, варварский, дйкий дивакцина ж. дикость, варварство, дйкий поступок дивен прил. дйвный, прекрасный, очаровательный диверсант л .диверсант диверсия ж. диверсия дйвеч м. собир. дичь дивёя несов. дичать дивидент м. фин. дивидент дивизия ж. дивизия; моторизйрана - моторизованная дивйзия; гвардёйска ~ гвардейская дивйзия дивотйя ж. 1. дикость, некультурность; 2. глупость дивя несов. удивлять, поражать; ~ се удивляться, дивйться дйга ж. дамба, мол диета ж. диета; пазя ~ соблюдать диету; съм на ~ быть на диете дизелов прил. дизельный; * мотор дизельный мотор дизентерия ж. дизентерия диктат л/. диктат диктовка ж. диктант, диктовка; <> под ~ под диктовку диктувам несов. 1. диктовать; 2. диктовать, приказывать; дикция ж. дикция дилаф м. диал. щипцы (каминные) дилёма ж. ди’лема дилетант м. дилетант; - в музиката дилетант в музыке дим м. дым; кълба ~ клубы дыма; <>~ да го няма а его и след простыл; димитровче с. астра димя несов. дымить, коптить, чадить; ~ се дымиться динамика ж. 1. физ. динамика; 2. динамика, движение, развитие; ~ на производството динамика производства • динамит м. динамит динамичен прил. 1. физ. динамйческий; -о равновесие динамическое равновесие; 2. перен, динамичный, динамйческий дйня ж. арбуз диоптър м. диоптрйя Бъл гарско-руски речи и к
103 дистанция дйпла ж. складка диплом м. диплом диплома ж. см. диплом дипломат м. дипломат дипломатйчен прил. дипломатичный; ~ отговор дипломатйчный ответ дипломатически прил. дипломатйческий; ~ отношения дипломатйческие отношения дипломация ж. дипломатия дйпля несов. 1. закладывать складки; 2. сгибать, складывать (в несколько раз); 3. наслаивать; - се собираться складками дирёк л/. 1. столб, подпорка; 2. спорт, разг, штанга (ворот); дёсния ~ на вратата правая штанга ворот директен прил. 1. непосредственный, прямой; 2. прямого сообщения; - влак поезд прямого сообщения директива ж. директйва директор м. директор; - на учйлище . директор школы директория ж. директория дирекция ж. 1. дирекция; 2. управление, администратйвное учреждение; ~ на полйцията дирекция полиции дйрене с. 1. поиски; 2. розыск, расследование; съдебно - судебное расследование диригент м. дирижёр дирижабъл м. дирижабль дирижирам несов. и сов. 1. дирижйровать (оркестром); 2.перен. дирижйровать, руководйть, управлять; ~ положението дирижйровать положением дйря I ж. след; ~ от автомобйл колея; о влйзам в -те (на някого) нападать на след (кого-л.); загубвам -та терять след; вървя по - (на някого) идти по (чьим-л.) следам дйря II несов. 1. искать, разыскивать; 2. искать, исследовать: 3. искать (стремиться); ~ спасение искать спасения дисаги мн. перемётная сума; перекидные мешкй дисертация ж. диссертация дисидёнтм. диссидент дисимилация ж. биолог., лингв. диссимиляция диск м. 1. диск, круглая пластинка; 2. спорт, диск; 3. диск (очертание); 4. диск (носитель информации); магнйтен - магнитный диск дискета ж. дискета (сменный гибкий магнитный диск внешней памяти ЭВМ) дисквалификация ж. дисквалификация дискотека ж. дискотека дискредитйрам несов. дискредитировать, подрывать доверие, умалять авторитет дискретен прил. 1. секретный, тайный; 2. умеющий хранить тайну; - човёк дискретный человек дискретност ж. дискретность дискриминация Ж. дискриминация дискусия ж. дискуссия дискутйрам несов. дискутйровать дислокация ж. дислокация дисонанс м. 1. муз. диссонанс; 2. перен. диссонанс; внасям - вносить диссонанс диспансер м. диспансер диспепсия ж. мед. диспепсия диспечер м. диспетчер диспозиция ж. виспозйция, боевое расположение войск диспропорция .ж. диспропорция диспут лъ диспут; водя - вести диспут, диспутировать дистанция ж. дистанция; пазёте ~ держите дистанцию; <> държа (някого) на дистанция держать на L&V Г?.
дисхармония 104 расстоянии (кого-л.) дисхармония ж. 1. муз. дисгармония; 2. иереи. дисгармония; внасям - вносить дисгармонию дисциплина I ж. дисциплина; военна - военная дисциплина; спазвам - соблюдать дисциплину дисциплина И ж. 1. дисциплина (область знания); 2. спорт. дисциплина (вид спорта) дисциплинарен прил. дисциплинарный; -но наказание дисциплинарное наказание; -на рота штрафная рота диференциал м. 1. мат. дифференциал; 2. тех.. дифференциал диференциален прил. 1. дифференциальный; -а тарифа дифференциальный тариф; 2. мат. дифференциальный; -но уравнение дифференциальное уравнение дифтерит м. дифтерит дифтерия ж. дифтерия дифтонг м. лингв, дифтонг дифузия ж. физ. диффузия; - на газовете диффузия газов дишам несов. 1. дышать; ~ леко легко дышать; 2. перен, дышать, существовать, жить; 3. перен. дышать (чем~л.) дйшане с. дыхание; ускорено - учащённое дыхание длан ж. ладонь; <> вйжда се като на - видно как на ладони длето с. долото, стамеска длъжен прил. 1. задолжавший (деньги); 2. обязанный; той е - да завърши започнатото он должен закончить начатое; <> не оставам - не оставаться в долгу длъжник м. должнйк длъжност ж. должность; ръководна - руководящая должность; встъпвам в - вступать в должность длъжностен прил. должностным; -но лице должностное лицо днёвен прил. дневной; -а смяна дневная смена; <> - ред повестка дня; снёмам от - ред снимать с повестки дня дневнйкл/. 1. дневник; водя - вести дневник; 2. журнал (школьный); входящ - журнал регистрации входящих документов; изходящ - журнал регистрации исходящих документов днёвно парен. 1. в день, за день; 2. ежедневно днес нареч. сегодня,; до - до сегодня, до сегодняшнего дня днешен прил. 1. сегодняшний; - вестник сегодняшняя газета; 2. перен, сегодняшний, теперешний, относящийся к настоящему врёмени; до I предлог 1. (предел) до; вупить чашу до дна; 2. (расстояние между чем-л.) до; от сутрин - вечер с утра до вечера; 3. (местоположение) возле, около, у, от; до прозореца у окна; седнй до мен сядь возле меня; блйзо до града недалеко от города; 4. (время действия) до; до Нова година до Нового года; 5. (приблизительное количество) около, приблизительно, до; бяхме до дёсет души нас було около десяти человек до II с. муз. до доайён м. дипл. старшина дипломатического корпуса добавка ж. добавка, прибавка; о дётска добавка дополнительное пособие семье на детей добавям несов. добавлять, прибавлять, дополнять добив м. 1. добыча, выработка; - на • въглища добыча угля; 2. урожай; високи - и высокая урожайность добйвам I несов. добивать, Българско- руски реч ? ш к
105 доведен приканчивать добивам II несов. добывать, производить, вырабатывать; 2. получать, приобретать; - опит приобретать опыть; 3. разг, рожать; ~ детё рожать ребёнка; 4. перен. получать, приобретать; ~ знания получать знания добирам несов. добирать, убирать до конца (об урожае) добирам се несов. 1. добираться, доходйть, доезжать; 2. перен.. добираться, достигать; - се до властта добираться до власти; 3. перен, добираться, докапываться; ~ до информация докапываться до информации добйтъкл/. 1. собир. скот; впрегатен ~ тягловый скот; 2. скотина (корова, бык, буйвол, вол) добйче с. скотина доблест ж. доблесть, мужество доблестен прил. доблестный доближавам несов. 1. приближаться (к чему-л.), достигать (чего-л.); 2. приближать; ~ се 1. приближаться, достигать; 2. перен, приближаться, подходить (на что-л.) добре нареч. 1. хорошо; много - очень хорошо; уча се ~ учиться хорошо; 2. частица хорошо, ладно; ~ ще ти се обадя, хорошо, я позвоню; « намйрам за - считать нужным; нося се ~ одеваться со вкусом, хорошо добрина ж. 1. доброта; 2. добро, доброе дело;' правя ~ делать добро добро с. I. добро; 2. добро, благодеяние, доброе дело;3. диал. добро, имущество; <> с - добром, по- хорошему; на ~ к добру доброволен прил. добровольный; ~ труд ; добровольный труд; -а помощ добровольная помощь доброволец я. доброволец добродетел ж. добродетель, достоинство добродетелен прил. добродетельный; ~ живот добродетельная жизнь добродушен прил. добродушный; ~ човёк добродушный человек добродушие с. добродушие доброжелател я. доброжелатель доброжелателен прил. доброжелательный; - намерения доброжелательные намерения доброжелателство с. доброжелател ьство доброкачествен прил. доброкачественный; ~а стока доброкачественный товар; <> ~ тумор мед. доброкачественная опухоль добронамерен прил. благонамеренный добросъвестен прил. добросовестный; - служйтел добросовестный служащий добросъвестност ж. добросовестность добросърдёчен прил. добросердечный добросърдёчност ж. добросердечность добросъседски прил. добрососедский; ~ отношения добрососедские отношения доброта .ж. доброта добряк я. разг, добряк добър прил. 1. добрый (о человеке); 2. хороший (результат); 3. хороший, близкий (друг и т.п); 4. добрый, хороший, полезный (совет и т.п.): 5. благоприятный, удобный (случай и т.п.); 6. хороший, счастливый; ~ живот хорошая жизнь; <> добро утро доброе утро; на - час в добрый час; с ~а воля по доброй воле доварявам несов. доваривать; ~ се довариваться доведен прил. сводный (о родстве); ~ сия пасынок; -а дъщеря падчерица; L&V Press
довеждам 106 - сестра сводная сестра; - деца сводные дети довеждам несов. 1. приводить; ■ 2. перен. доводйть; ~ до извода приводить к выводу; <> - до просешка тояга . пускать по миру; ~ до знание приводить к сведению доверен прил. доверенный; -о лице доверенное лицо доверие с. доверие; изгубвам - терять доверие; спечелвам -то завоёвывать доверие; имам - (в някого) питать доверие (к кому-д.) доверйтел м. доверитель доверчив прил. доверчивый доверчйвосг ж. доверчивость доверявам несов:. 1, доверять; - тайна доверять тайну; 2. доверять, верить; - се доверяться, верить довйждане с. до свидания довлйчам несов. 1. дотаскивать, дотягивать; 2. приносить (с собой); 3. перен, навлекать (беду и т.п.) довод м. довод, аргумент доволен прил. довольный . доволство с. 1. довольство, удовлетворение; 2. довольство, изобилие; живёя в - жшть в довольстве довтасвам I сов. 1. подняться, подойтй (о тесте); 2. окончательно приобрести крепость (о вине); довтасам II сов., разг, прийтй, появиться неожиданно довчёра нареч. до вчерашнего дня довчерашен прил. недавний; -приятели недавние друзья довършвам несов. 1. доделывать, заканчивать; 2. расходовать (полностью); 3. разг, приканчивать, убивать; - се кончаться, заканчиваться довявам несов. I. приносить (ветром); 2. довеивать (зерно) догадка ж. догадка догарям несов. догорать догасвам несов. угасать догма .ж. догма догматйзъм м. догматйзм догматйк м. догматик догматйчен прил. догматйческий, догматйчный договарям се несов. 1. договариваться, уславливаться; 2. заключать договор договор м. договор; сключвам - заключать договор; трудов - трудовой договор; нарушавам - нарушать договор договорен прил. договорный; - отношения договорные отношения догодйна • нареч. через год, на будущий год догонвам несов. догонять догоня сов. догнать догоре нареч. доверху, до самого верха; напълвам -наполнять доверху дограма ж: собир. разг, деревянные части постройки (окна, двери и т.п.) дограмаджия м. разг, столяр (делающий окна, двери и т.п.) додавам несов. добавлять, прибавлять додявам несов. досаждать, надоедать доен прил. дойный, дающий молоко; - крава дойная корова доживея сов. дожйть;.до какво -ях до чего я дожил! доживотен прил. пожйзненный; -а рента пожизненная рента доживявам несов. доживать; - последните си дни доживать последние дни доза ж. доза дозйрам несов. и сов. дозировать ■ дозировка .ж. дозировка . дознание с. юр. дознание; съдебно - судебное дознание доизглаждам несов. выглаживать, отутюживать (всё, до конца) Бъл га рс ко-ру с ки реч н ик
107 долитам доизграждам несов. достраивать доизлекувам несов.. и сов. долечивать/ долечйть; - се долечиваться/ долечиться доизносвам несов. донашивать, изнашивать (до последней степени); - се донашиваться, изнашиваться (до последней степени) доизрабдтвам несов. обрабатывать (до конца) доизяждам несов. доедать доизям несов. доесть дойка ж. кормйлица доказателство с. доказательство, доказвам I несов. доказывать; - теорема доказывать теорему доказвам II несов. договаривать, досказывать доказуем прил. доказуемый докарам сов. 1. привезтй, доставить; 2. пригнать (скот); 3. нарядить, одеть хорошо (кого-л.); 4. перен, привести (к чему-л.), довестй (до чего-л.); о до къдё я ~х до чего я докатился, до чего я дошёл; - се 1. нарядиться, вырядйться; 2., начать лебезить докарвам несов. 1. привозйть, доставать; 2. пригонять (скот); 3. наряжать, одевать хорошо . (кого-л..); 4. перен, приводить (к чему-л.), доводить (до чего л.); ~ се 1. наряжаться; 2. лебезйть докатб союз 1. пока, до тех пор пока; ще чакам - се обадиш буду ждать пока ты не позвонйшь; 2. тогда как (при сопоставлении) доклад м. доклад; изнасям - выступать с докладом докладвам несов. 1. делать доклад; 2. докладывать, сообщать докладчик м. докладчик доколко нареч. 1. насколько; 2. сколько, приблизительно докблкото нареч.. Г. насколько; - си спомням насколько я вспоминаю; 2. до тех пор, пока докосвам несов. 1. касаться, (чего-л.). прикасаться (к чему-л.), дотрагиваться (до чего-л.); 2. перен. касаться (чего-л.), затрагивать (что- л.); ~ въпроса затрагивать вопрос докосване с. касание, прикосновение доктор м. 1. доктор (учёная степень); ~ на икономическите науки доктор экономических наук; 2. ра• лбкгор, врач докторат л/. 1. докторская степень; 2. докторская диссертация доктрина ж. доктрина, учение; философска - философская доктрина документ м. документ, свидётельс! во документален прил. документальный: - филм документальный фильм документация ж. документация дол м. ложбйна, овраг; <> от един ~ дренки одного поля ягоды долавям несов. 1. улавливать, слушать; - шум улавливать шум; 2. перен. схватывать, улавливать; - смисъла схватывать смысль долагам несов. докладывать, сообщать долап I м. 1. стенной шкаф; 2. сосуд, в котором жарят кофе долап II м. водоподъёмное колесо долен прил.. 1. нижний; -ни пластове нижние пласты (породы); 2. нижний, нательный; -ни дрёхи нижнее бельё; ~ни дълги гащи кальсбы: 3. низкокачественный, низкосортный; 4. низший (чин); 5. перен, низкий, нйзменный, подлый; - човёк подлый человек доливам несов. доливать; <> - масло в огъня подливать масла в огонь долина ж. долина долитам несов. 1. долетать; 2. L&V Press
долнокачествен 108 прилетать, быстро прибегать; 3. перен, долетать, доноситься долнокачествен прил. низкокачественный; ~и стоки низкокачественные товары долнопрОбен прил. 1. низкопробный; 2. перен, низкопробный, бесчестный доловим прил. уловимый; едва ~ усмйвка едва уловймая улыбка долу I нареч. внизу, вниз; <> не падам по— (от някого) не уступать ни в чём (кому-л.); от горе до ~ сверху донизу долу ИИмежд. долой!; прочь!; - войната долой войну долуизложен прил. нижеизложенный; нижесказанный долуозначён прил. нижеозначенный долуподписан прил. нижеподпйсанный дом м. 1. дом; градя - строить дом; 2. семьЯ, домашние; 3. дом (учреждение)-, родилен ~ родильный дом; почйвен ~ дом отдыха домакйн л/. 1. хозяин (дома); 2. хороший хозЯин; 3. заведующий хозяйством (на предприятии, в учреждении и т.п.) домакйнство с. 1. хозяйство (домашнее, индивидуальное); 2. домоводство; 3. хозяйственная часть (на предприятии, в учреждении и т.п.) домакйня ж. 1. хозяйка (дома); 2. хорошая хозяйка; 3. домашняя хозяйка (социальное положение) домат м. помидор, томат; . бёлени ~и очйщенные помидоры (консервированные)-, о сии ~ бакладжан . домашен прил. 1. домашний; - пантофи домашние туфли; 2. -а храна домашняя пища; 2. домашний, приручённый; -ни животни домашние животные; о в ~ кръг в домашнем кругу; по ~ни причйни по семейным обстоятельствам доминирам несов.. и сов. доминировать домино I с. домино (игра) домино II с. домино (маскарадный костюм) домогвам се несов. домогаться, добиваться домоуправител м. управдом домофон м. домофон. домочадие с. собир. уст. семья, семейство, домочадцы дому вам несов:. разг. вести хозяйство, хозяйничать домъквам несов. 1. притаскивать, дотаскивать; 2. притаскивать, приводить (насильно); ~ се 1. притаскиваться, приходйть; 2. приходить без приглашения донасям I несов. 1. приносить, доносить; 2. приносйть (пользу), донасям II несов. 1. сообщать, доносить; 2. доносить, делать донос донесение с. 1. донесение; 2. донос доносник м. доносчик доноснича несов. доносничать, быть доносником донякъде нареч. 1. до известного места; 2. до известной степени дообработвам несов. доделывать, доканчивать обработку допадам несов. (някому) нравиться (кому-л.) допечатвам несов. допечатывать допир м. 1. прикосновение; 2. соприкосновение; 3. общение; влйзам в ~ вступать в контакт допирам несов. 1. прислонять; 2. соприкасаться (с кем-л., с чем-л.); ~ се касаться (кого-л., чего-л.); дотрагиваться (до кого-л., чего-л.) допирателна ж. мат. касательная (в знач.сущ.) дописка ж. статья, замётка; корреспонденция (в газету, журнал) Бъл 1 'аре ко-руе к? 1 реч i 11 1 к
109 достоверен дописник м. корреспондент (газеты, журнала) допйтвам -се несов. (до някого) советоваться (с кем-л.); обращаться за советом (к кому-л.) доплащам несов. доплачивать доплйтам несов. 1. доплетать (корзину); 2. довявзывать (чулок и т.п.); 3. доплетать (косу) допотопен прил. L допотопный; допотопное животное; 2. перен. допотопный; - възгледи допотопные взгляды допринасям несов. способствовать, помогать (кому-л., чему-л.) допускам несов. I. допускать, позволять; 2. допускать (к работе и т.п.); ~ до йзпит допускать к экзамену; 3. допускать, . предполагать; 4. допускать, делать; ~ грешка допускать ошибку допустим прил. 1. допустимый; 2. возможный допълвам несов. 1. дополнять, пополнять; - чашите дополнять стаканы; 2. дополнять, добавлять (к сказанному); - мисълта си дополнять свою мысль допълзявам несов. доползать допълнение с. 1. дополнение; в-в дополнение; 2. грам, дополнение; пряко - прямое дополнение допълнителен прил. 1. дополнительный; 2. грам. дополнительный; подчинено ~ изречение придаточное дополнительное предложение доразвивам несов. развйть до конца; - се развиваться до конца дорасна сов. 1. дорасти; 2. перен. дорасти, достичь какого-л. уровня дорест прил. гнедой (масть лошади) ~ кон гнедая лошадь дорй нареч. даже досада ж. досада досаден прил. 1. досадный; ■ грешка досадная ошибка; 2. неприятный; ~ въпрос неприятный вопрос: 3. однообразный, скучный: -на работа скучная работа; 4. надоедливый, назойливый досаждам I несов. досаждать (кому-л.) досаждам II несов. досагж;вать -деревья и т.п.) досега нареч. до ‘этого времен л. до сих пор досетлйвост ж. догадливость, сметливость доснё с. досье; лично - личное досье дословен прил. дословный, буквальный!: - прёвод дословный перевод доспехи мн. уст. доспехи; рицарски - рыцарские доспехи доста нареч. 1. довольно, достаточно: - силен довольно сильный; 2. достаточно, столько, сколько нужно: той изкарва - он зарабОтывае- т достаточно; 3. хватить, довольно доставка ж. I. доставка, привоз; - на строителни материали доставка строительных материалов; 2. доставка - на стоки поставка товаров доставчик мъ поставщик; снабженец доставям несов. 1. доставлять. привозить: 2. поставлять (товары и т.п.); 3. доставлять, причинять (удовольствие и т.п.) достатъчен прил. достаточный. в достаточном количестве' достигам несов. 1. достигать (о звуке); 2. настигать; 3. достигать (<? размере); 4. достигать (о месте); 5. достигать, добиваться; 6. достигать, доживать (о возрасте): 7. только с отрицанием не: не -м недоставать, не хватать; ' достоверен прил. достоверный; - L&V Press
достоверност 110 източник достоверный источник достоверност ж. достоверность достоен прил.. 1. достОйный; - за внимание достойный внимания; 2. достойный, справедливый;' той получи -о наказание он получил достойное наказание; 3. достойный, почтённый достойнство с. 1. достоинство; държа се с - держаться с достоинством; 2. достоинство (положительное качество); художествени -а на романа художественные достоинства романа достопочтён прил.. уст. достопочтённый, уважаемый достъп м. доступ; свободен - свободный доступ достъпен прил.. 1. доступный; 2. доступный, понятный; - език доступный язык; 3. доступный, дешёвый; -ни цеий доступные цены достъпност ж. доступность досягам несов. дотрагиваться (до чего- л., кого-л.), касаться (кого-л., чего-л.), доставать дотам нареч. 1. до того места; туда; 2. до того, до такой степени; дотеглйв прил. 1. скучный; - обяснения скучные пояснёния; 2. надоёдливый; ~ посетйтел надоёдливый посетитель дотйчам сов. прибежать дотйчвам несов. прибегать дотогава нареч. до того времени, до тех пор; пока, покуда дотук нареч. досЮда, до сих пор, до ‘этого • мёста дотъкмявам несов. разг. 1. добавлять, дополнять; 2. кончать собирать (вещи и т.п.); ~ се одеваться, наряжаться дотягам несов. надоедать, быть в тяжести доубйя сов. добйть, прикончить доубйвам несов. добивать, приканчивать доход м. доход; общ. ~ валовой доход; странйчен - побочный доход доходен прил. доходный, прибыльный;' -о място доходное место доходност ж. доходность; ~ на земята доходность землй дохождам несов.. разг. 1. приходйть, приезжать; 2. приходйть, наступать; 3. доходить, достигать (какого-л. предела) доцёнт м. доцёнт доцентура ж. доцентура дочаквам несов. дожидаться дочен прил. из плотной хлопчатобумажной ткани; -и панталони брюки из плотной хлопчатобумажной ткани дочувам несов. 1. слышать; 2. узнавать по иаслЫшке; ~ се слышаться, доноситься (о голосах и т.п.) дощявам се несов. только 3 л. ел.ч.безл.разг. ~ ми се мне хочется доя несов. доить; драго нареч. приятно; ~ ми е мне очень приятно дразнител м. раздражитель дразня несов. 1. раздражать, сердить, дразнить; 2. возбуждать; ~ любопитството возбуждать любопытство драка ж. 1. бот. держи - колЮчее дёрево; 2. перен, забияка, задира драконовски прил. драконовский; -и мерки драконовские меры драма ж. 1. драма; 2. перен, драма, тяжёлые переживания; семейна - семейная драма драматизация ж. драматизация драматизъм м. драматйзм драматйчен прил. 1. драматйческий; - театър драматйческий театр; 2. перен, драматичный, драматйческий; Българско-руски речник
Ill друг ~ борба драматичная борьба драматйчност ж. драматичность драматург м. драматург драматургия ж. драматургия; съвременна ~ современная драматургия драперия ж. драпировка, драпий драпйрам несов. и сов. драпировать/ задрапировать драсвам несов. 1. царапать (время от времени); 2. чйркать (спичкой); 3. перен, черкать, небрежно писать или рисовать; 4. зачёркивать; драска ж. 1. царапина; 2. черта, штрих драскам несов. 1. царапать; 2. чиркать (спичкой); черкать (карандашом и т.п.); 3. перен, черкать, небрежно писать или рисовать; 4. зачёркивать; ~ се царапаться драсканица ж. 1, царапина; 2. каракули; 3. разг, плохо написанное произведение, писанйна драскач м. плохой журналйст, плохой писатель, писака драскотйна ж. царапина драстичен прил. крутой, резкий; ~и мерки крутые меры дращя несов. I. царапать; 2. царапать, плохо писать (о карандаше и т.п.); 3. дребезжать (о голосе); 4. скрежетать, скрипеть дреб м. и ж. собир. очёски, вычески, остатки шерсти; кълчищен - пакля дребен прил. 1. мелкий, маленький; ~ни пари мелкие деньги, мелочь; - ръст маленького роста; 2. .мелкий, незначительный; ~а услуга мелкая услуга; ~и отстъпки незначительные уступки; 3. мелкий; ~ стопанство мелкое хозяйство; 4. мелкий, мелочный; ~ интереси мелочные интересы; -а душа мелкая душа дребнав прил. мелочный; ~ човёк мелочный человек дребнавост ж. ' мелочность дребнобурж-оазен прил. мелкобуржуазный дреболии мн. потроха; ~ от домашни птйци птичьи потроха дреболия ж. 1. мелочь, мелкая вещь; 2. перен, мелочь, пустяк дребосък м. разг. L коротышка, человек маленького роста; 2. собтр. маленькие дети; 3. собир. мелочь; древен прил. древний, античный; очень старый; ~а история древняя история дрезгав прил. 1. хрйплый, сиплый (о голосе); 2. тусклый, сумеречный; -а светлина сумеречный свет дрейф м. дрейф дрёмя несов. I. дремать; 2. перен-. дремать, бездействовать; дренаж м. тех., мед. дренаж дресирам несов. и сов. дрессировать/ выдресйровать дресмровка ж.. дресирбвка дресьор м. дрессировщик дрёха ж. одежда, платье; горна ~ верхняя одежда; готови ~н готовое платье; работни - рабочая одежда, спецодежда дриблйрам несов. спорт, вести мячь дрйпа ж. 1. лоскут, тряпка; 2. мн. ~и лохмотья (об одежде) дрйпав прил. рваный, оборванный дроб I м. анат. бял ~ лёгкое; чёрен - печень дроб II ж. мат. дробь; десетйчна - десятичная дробь дробен прил. мат. дробный; ' число дробное число дробя несов. 1. дробить (на мелкие куски); 2. крошить (о хлебе и н:п.) дрожди мн. дрожжи дрозд м. зоол. дрозд дропла ж. зоол. дрофа друг м.-другой, иной: - пьт другой) раз;
другаде 112 2. другой, противоположный; на ~ия бряг на противоположном берегу; 3. следующий; на ~ия ден на другой день; о без -о непременно; между -ото между прочим другаде нареч. в другом месте; в другое место; в другом направлении; другар л/. товарищ; училищен - школьный товарищ другарски прил. товарищеский, дружеский; ~ атмосфера дружеская атмосфера; -а срёща товарищеская встреча дружа несов. дружить дружба ж. дружба, приятельство дружелюбен прил. дружелюбный; ~и отношения дружелюбные отношения дружество с. L общество, организация; 2. эк. общество; акционерно - акционерное общество друсам несов. L подкйдывать, подбрасывать (об экипаже и т.п.); 2. трясти (дерево); ~ се 1. трястись; 2. жарг. принимать наркотик друсвам несов. 1. подбрасывать, подкйдывать время от времени (об экипаже и т.п.); 2. трястй (дерево); ~ се трястйсь друсан прил. жарг. наркотизйрованй дръжка • же. 1. ручка (двери); 2. рукоятка, рукоять (молота, ножа и т.п.); 3. топорище (топора); 4. стебель, ножка, черенок (цветка, плода) дръзвам несов. дерзать; осмеливаться, сметь дръзповёние с. дерзновение дрънкалка ж. 1. погремушка; 2. колотушка, трещотка; 3. безделушка дрънкам несов. 1. звенеть, бренчать, брякать; 2. звонйть; 3. разг. бренчать (на гитаре, на рояле); 4. перен., разг. болтать, говорйть вздор; <> ~ оръжие бряцать оружием; - врёли некипёли молоть (городить, нести) чепуху дръпвам несов. 1. дёргать, тянуть; 2. выдёргивать; 3. отодвигать; ~ се 1. дёргаться, вырываться; 2. отходить в сторону, отступать дрямка ж. дремота, дрёма; наляга ме - меня охватывает дремота; меня клонйт ко сну дрян м. кизйл (дерево) дрянка ж. кизйл (плод) дряновица ж. кизйловая палка дублирам несов. и сов. дублировать дубльор м. дублёр дуёл м. дуэль, поединок дуелйрам се несов. и сов:, драться на дуёли дует л/. дуэт дузйна ж. дюжина; ~ носни кърпи дюжина носовых платков дуло с. дуло; - на пистолет дуло пистолета дума ж. слово; многосрична - многосложное слово; с една - одпйм словом; давам - давать слово, обещать; - да не става и речи быть не можёт; загубвам и ума и - терять дар речи думам несов. разг, говорйть; <> не думай не может быть думкам несов. 1. бить в барабан; 2. бить, колотйть (в дверь) дундест прил. разг, пузатый, толстый дупка ж. 1. Дыра, дырка, отверстие; 2. яма, углублёние; 3. нора; лисича ~ лйсья нора; 4. перен., разг, нора (о плохом помещении); о- . яатйкам в мйша - согнуть в бараний рог; девёта ~ на кавала 1. седьмая спица в колеснйце; 2. -мелкая сошка; дупча несов. 1. дырявить, продырявливать; 2. просверливать дух м. 1. дух, моральная сила; бодър - Бъл гарско-руски речник
из дълг бордый дух; 2. дух, направление; в този - в ‘этом духе; 3. миф., дух; вйкам ~е вызывать духов духало с. 1. мех (кузнечный); 2. трубка гайды, в которую надувают гайду духам несов. 1. дуть, сквозить; -а сквозняк; дует; 2. дуть, веять (о ветре)', 3. дуть, раздувать; <> парен каша ~ ожёгшись на молоке, будешь дуть и на воду духовен прил. L духовный; ~ живот духовная жизнь; 2. церк. духовный; ~о лице духовное лицо духовенство с. духовенство, священнослужители духовит прил. остроумный, находчивый духовитост ж. 1. остроумие, находчивость; 2. мн. -и остроты духовник.и. 1. духовник; 2. священник; монах духовяически прил. церковный; ~ сан церковный сан духом нареч. духом; <> падам - падать духом ’ душ м. душ; студён - холодный душ душа несов. нюхать, обнюхивать душа ж. 1. рел. душа; 2. душа; благородна - благородная душа; 3. перен, душа, вдохновитель; той е -та на компанията он душа компании; 4. душа, человек; няколко ~ несколько человек; <> вадн -та выматывать душу; кривя си - кривить душу; до дън - до глубины души душевадец м. разг, душегуб душевен прил. душевный; -а борба душевная борьба душевност ж. душевность душен прил. душный; - ден душный день душманин м. уст. враг, недруг дъб л/, дуб дъбов прил. дубовый; -а гора дубовый лес дъбрава ж. дубрава, молодой лес дъбя несов. дубить (кожу) дъвка ж. жевательная резинка дъвча несов. 1. жевать; 2. перен. мямлить, говорить неясно дъга ж. Т. дуга; опйсвам - сшйгьшат;,. дугу; 2. обруч; дъбова - . ' убёзый обруч; 3. радуга; цветовё на -та цвета радуги; <> - на мс ?т пролёт моста дъговиден прил. дугообразный: дъжд м. 1. дождь; проливен - проливной дождь; - на облак кратковременный дождь; 2. перси. дождь, поток; - от цветя дождь цветов; <> звёзден - звёздны;'! . дождь; след - качулка; а) к шапочному разбору; б) носле драки, кулаками не машут дъждобран м. дождевик (паст) дъждовен прил. 1. дождевой; облаци дождевые облака; 2. дождливый; ~о лято дождливое лё го дъждовник м. зоол. саламандра дъждоносен прил. дождевой;; - сблт-..-: дождевой облак дъждосвирец м. кулик дълбаене с. долбление дълбая несов. 1. долбить, выдал-'.лин.-.ь; 2. рыть, копать; 3. чеканить дълбина ж. поэт, глубина ' дълбок прил. 1. глубокий; -и корсич глубокие корни; 2. перен, глубокий; -о уважение глубокое уважение; -о отчаяние глубокое отчаяние дълбокомислен прил. глубокомысленный; дълбочина ж. 1. глубина; - на реката глубина реки; 2. перен, глубина; - на мисълта глубина мЫ-'-и; дълг м. 1. долг, задолженность; паричен - денежный долг; морален L&V f's i'ss
дълго ~ моральный долг; 2. долг, обязанность; родителски - родительский долг; синовен - сино'вный долг дълго нареч. долго; - чакам долго ждать; <> на - и на ширОко со всеми подробностями дългогодишен прил. долголетний, многолетний; - опит многолетний опыт дългоочакван прил. долгожданный дългосрочен прил. долгосрочный дължа несов. 1. быть должным; ~ голяма сума быть должным большую сумму; 2. быть должным, обязанным; - да отбележа я должен отметить; - му успехите си я обязан ему своими успехами дължим прил. 1. причитающийся; - сума причитающаяся сумма; 2. должный, подобающий; ~ внимание должное внимание дължина ж. 1. длина; - на реката длина реки; 2. долгота, продолжительность; ~ на денЯ долгота дня; 3. геогр. долгота; източна . - восточная долгота дълъг прил. 1. длинный; -а пола длинная юбка; 2. долгий, продолжительный; ~ срок долгий срок; 3. высокий, длинный (о человеке) дъмпинг л/, эк. демпинг дънер м. ствол (дерева) дъно с. 1. дно; морско морское дно; 2. дно (посуды); 3. глубина; в -то на сцената в глубине сцены; <> до -то на душата до глубины души дърва мн. дрова дървар м. дровосек дървен прил. 1. деревянный; - играчка деревянная игрушка; 2. древесный; -и въглища древесный уголь; 3. перен, деревянный, скованный, ид неподвижный; -а походка деревянная походка; <> - материал строительный материал, лес дървеница ж. клоп дървесина ж. 1. древесина; 2. вискоза; рокля от - платье из вискозы дърво с. 1. дерево; иглолистни -era хвойные деревья; 2. дерево (срубленное), бревно, полено; 3. мн. -а дрова; 4. древесный материал; маса от орехово - стол орехового дерева; 5. перен.разг. дубина, пень, чурбан; о коледно - рождественская ёлка; търся под - и камък искать везде и всюду дърводелец м. плотник, столяр, деревообделочник дърводелски прил. столярный, деревообделочный дърводелство с. столярное дело дърворезба .ж. резьба по дереву дърдорене с. болтовня дърдорко м. разг, болтун дърдбря несов.. разг. 1. болтать; 2. бормотать, говорить невнятно държа несов. 1. держать; - в ръцете си держать в руках; 2. держать, хранить; - вино за специални случаи держать вино для специальных случаев; 3. держать, владеть, , содержать; - магазин держать магазин; 4. держать (в определённом положении); ~ ръцёте си зад гърба держать руки за спиной; <> бас - держать пари; - в течение держать в курсе; - в ред содержать в порядке; - се 1 держаться (за что- л.); 2. держаться, не сдаваться; 3. держаться, вести • себя; - се прилично вестй себя прилично; 4. держаться, придерживаться ' определённопхнаправлёния (при движении); ~ се блйзо до пътя держаться вблизи дороги Българско-руски речник
115 държава ж. государство, держава; българска - болгарское государство държавен прил. государственный; -о имущество государственное имущество; - съвет государственный совет; <> ~ йзпит государственный экзамен; -но право государственное право държавник м. государственный деятель държане с. поведение, манеры, обращение; добро - хорошие манеры държанка ж. содержанка, любовница дързост ж. 1. дерзость, смелость; 2. дерзость, нахальство дързък прил. 1. дерзкий, смелый; 2. дерзкий, нахальный дърпам несов. 1. дёргать, тянуть; 2. дёргать, вырывать; 3. отодвигать, передвигать; - се 1. дёргаться, вырываться; 2. отступать; отходить в сторону дъска ж. 1. доска; - за гладене гладильная доска; 2. ми. -и деревянный пол; <> чёрна - классная доска; хлопа му -та = у него не все дома дъскорезница ж. лесопильня дъсчен прил. дощатый; - под дощатый пол дъхал 1. дух, дыхание; поемам - переводить дух; 2. запах, дух; о до последен - до последнего дыхания; на един - залпом, одним духом дъщеря ж. дочь дюза ж. тех. дюза дюкян м. уст. 1. лавка, магазин; 2. мастерская (ремесленника) дюля ж. айва (дерево и плоЛ) дюшек м. матрас, тюфяк дявам несов. разг. 1. девать, помещать; 2. девать, тратить, расходовать; - се деваться дявол м. чёрт, дьявол; <> по -ите разг. к чёрту; кой - ме караше разг, чёрт меня дёрнул; отйвам ио -ите а. гибнуть, пропадать; б. идти к черту: блъскам се като грешен - ра-г. работать до седьмого пота дяволит прил. хйтрый, лукавый дяволйя ж. 1. хитрость, лукавство. плутовство; 2. чертовщина, дьявольщина дяв.олски прил. 1. чертовский, дьявольский; 2. перен, хйтрый, лукавый, коварный; 3. перен. дьявольский, ужасный дядо м. 1. дед, дедушка; 2. дед, старик дякон м. дьякон дял м. 1. часть; 2. доля, пай; 3. отдел, раздёль часть дялкам несов. разг, обстругивать (ножом и т.п.) дялов прил. 1. частичный; 2. паевой, долевой; - капитал фин. акционерный капитал; -о участие долевое участие
Е 116 Е е частица 1. ну; е, какво ще кажеш ну, что скажешь; 2. о; е, да съм знаел... о, если бы я знал... ебонит м. эбонйт евакуация ж. эвакуация евакуирам несов:. и сов. эвакуировать; ~ се эвакуироваться евангелие с. евангелие евангелЙст м. 1. евангелист (один из составителей евангелия); 2. евангелйст (сектант) евангелски прил:. 1. евангельский; 2. евангелйческий евентуален прил. эвентуальный, возможны; - йзход от ситуацията эвентуальный исход из ситуации евентуално нареч. эвентуально, возможно евкалйпт м. эвкалйпт евнух м. евнух еволюйрам несов.. и сов. эволюционйровать еволюционен прил. эволюционный еволЮция ж. эволюция евтин прил. 1. дешёвый; -а стока дешёвый товар; 2. перен, дешёвый евтинйя ж. разг, дешевйзна, дешёвка евфемйзъм л/, эвфемйзм егйда ж. эгйда егойзъм л/. эгойзм егойст л/. эгойст егоистйчен прил. эгоистический; -на постъпка эгоистйческий поступок егрёк л/, летний передвижной загон для овец едва нареч. 1. едва, кое-как, с усйлием; 2. едва, только-что; 3. едва, чуть- чуть еделвайс л/. эдельвейс едйкт л/, ист. эдйкт, указ един, една, едно, еднй 1. числ. колич. один; един килограм брашнО один килограмм мукй; 2. в знач. сущ. один; - за всйчки, всйчки за - одйн за всех, все за одното; 3. в знач. прил. ормм, одйн и тот же; ийе сме от едно училище мы из одной школы; 4. в знач. мест, одйн, какой-то; <> ймало - врёме жил- был когда-то...; ~ друг друг друга; - път однажны; по - один за другим; по одному единадесет числ. одиннадцать единадесети числ. одиннадцатый единен прил. единый; монолитный единение с. единение единица ж. 1. единица (цифра); 2. единйца (отметка); 3. разг. единйца (номер троллейбуса и. т.п.); 4. единйца (измерения); ~ топлина единйца теплоту; 5. единйца (обособленная часть); войскова - войсковая единица; административна - административная единица единичен прил. 1. единичный, редкий; 2. одинарный; -а врата одинарная дверь; 3. односпальный; -о легло односпальная кровать; единодействие с. единодействие единодушен прил. единодушный единодушие с. единодушие единомислие с. единомыслие единоначалие с. единоначалие единствен прил. единственный; - сим едйнственный сын; <> -о число грам, единственное число едйнство с. 1. едйнство, нераздельность; пълно - полное едйнство; 2. едйнство, взаимная связь; - на теорията и практиката едйнство теории и практики Българскс-руски речшш
117 език еднозначен прил, 1. однозначный; ~а дума однозначное слово; 2. мат, однозначный; ~о число однозначное число едноименен прил, одноимённый едноклетъчен прил, биол. одноклеточный еднократен прил. однократный, единовременный; ~а помощ единовременная помощь; -а вноска однократный взнос едноличен прил. 1. единолйчный, осуществляемый одним лицом; ~а власт единоличная власть; 2. единолйчный, принадлежащий единоличнику; ~о стопанство единоличное хозяйство еднообразен прил. однообразный; - живот однообразная жизнь еднопластов прил. однослойный еднопосочен прил. односторонний (о Движении), -о движение одностороннее движение; ~а улица улица с односторонним движением еднореден прил. однобортный (о пиДжаке) едносричен прил. грам, односложный; -а дума односложное слово едностаен прил. однокомнатный; - апартамент однокомнатная квартира едностёблен прил. с одним стеблем едностранен прил. односторонний едностранчивост ж. односторонность еднотомен прил. однотомный; ~о издание однотомное издание едноутробен прил. единоутробный еднофазен прил. однофазный; ~ ток однофазный ток едноцветен прил. одноцветный едноцёвеи прил. одноствольный; ~а пушка одноствольное ружьё еднонёвка ж. одностволка (охотничье ружье) едноцилйндров прил. одноцилиндровый, с однйм цилйндром едночлён м. мат. одночлен едночленен прил. одночленный едрёя несов. увеличиваться, становиться крупнее едрина ж. 1. большой объём; 2. толщина, полнота, дородность ёдро нареч. крупно; <> говоря на - преувеличивать; търговия па ~ оптовая торговля едрозърнест прил. крупнозернистый ёдър прил. 1. . крупный, большой; ~ мъж крупный мужчина; 2. крупный, сущёственный; ~ недостатък крупный недостаток; 3. крупный (экономически мощный); ~ капитал крупный капитал; ~ стопанство крупное хозяйство; ежба ж. ссора, распря, вражда, раздор ежегоден прил. ежегодный; - панайр ежегодная ярмарка ежедневен прил. ежедневный; - вестник ежеднёвная газёта ежедневие с. повседнёвность ежеднёвник м. ежеднёвная газёта ежеседмичен прил. еженедельный езда ж. езда (верховая) ездач м. всадник, наездник ёзерен прил. озёрный; - вода озёрная вода езеро с. озеро; изкуствено - искусственное озеро езйк I м. 1. язык; лйжа с - лизать языком; 2. язык (пламени); Огкепя ~ци огненные языки; 3. язык (колокола); о прехапя ~ прикуейть язык, замолчать; сърби ме ~ьт у меня язык чешется; компютърен ~ компьютерный язык; мъртви ~ци мёртвые языкй езйк II м, 1. язык, речь; книжовен ~ литературный язык; чужд ~
езиков 118 иностранный язык; 2. язык, стиль; ~ на писателя язык писателя; езйков прил. языковОй; -а система языковая система езиковед м. языковед, лингвист езнковёдски прил. языковедческий; -о изследване языковедческое исследование езикознание с. языкознание; славянско - славянское языкознание езйчен прил. язычный, языковый езйчески прил. языческий; ~о божество языческое божество езйчество с. язычество езичник м. язычник езйчница .ж. язычница езбпов прил. эзоповский; ~ езйк эзоповский язык ей 1. частица вот, вон; ей го вот он; ей там вот там; ей сега вот сейчас, сйю минуту; 2. межд. эй; <> ей богу! ей-богу! ек м. ‘эхо, отзвук, отголосок; ек на камбана звон колокола ёквам несов. 1. отзываться, резонировать; 2. раздаваться, звучать; 3. греметь екватор м. экватор екваториален прил. экваториальный еквивалент м. эквивалент еквивалентен прил. эквивалентный еквивалентност ж. эквивалентность еквилибрйст м. •- эквилибрйст екзалтация ж. экзальтация екзалтирам несов:. и сов. приводйть/ привести в экзальтацию екзалтиран прил. экзальтированный ёкзарх церк. экзарх екзекутйрам несов. и сов. казнить, приводйть/привестй в исполнение смертный приговор екзекутор л/. палач екзекуция же. смертная казнь екзёма ж. экзема; страдам от ~ болёть экземой екземпляр м. экземпляр екзистенциален прил. экзистенциальный екзистенциализъм м. филос. экзистенциалйзм екзотика ж. экзотика екзотйчен прил. 1. экзотический; ~ растителност экзотическая растительность; 2. перен. экзотй ческий, при чудл и вы й екзотичност ж. экзотичность екйп I м. спорт, команда екйп П ли снаряжение (спортивное), скиорски - лыжное снаряжение екипаж I м. экипаж (повозка) екипаж II л/, экипаж (личный состав); - на самолёт экипаж самолёта екипирам несов.. и сов. экипировать; ~ се экипироваться екипировка ж. экипировка екран л/, экран екранизирам несов.. и сов. экранизировать екскаватор м. экскаватор екскремёнти мн. экскременты, испражнёния екскурзиант м. экскурсант екскурзия ж. экскурсия екскурзовод л/, гид, экскурсовод експанзивен прил. экспансивный; -а натура экспансивная натура експанзйвност ж. экспансивность експанзия ж. экспансия експедирам несов. и сов.. 1. экспедировать, отправлять/ отправить, отгружать/отгрузйть (товар и т.п.);■ 2. перен,, разг. выпроваживать/выпроводить (гостя) експедитивен прил. деловитый, деловой, оперативный; експедитивност ж. деловитость, оперативность |уьлгарск.о-рускп- речник
119 елегия експедитор м. экспедитор, отправитель експедиционен прил.. экспедиционный; ~ документи экспедиционные документы • експедйция I ж. 1. экспедиция, отгрузка, отправка (товара и т.п,); 2. перен, экспедиция (отдел) експедйция II ж. 1. экспедйция (путешествие); научна - научная экспедйция експеримент м. эксперимент, опыт; експериментален прил. экспериментальный; ~а програма экспериментальная программа експериментирам несов.. и сов. экспериментировать експерт м. эксперт; икономйчески - экономйческий эксперт експертйза ж. экспертиза; съдебна ~ судебная экспертиза експлоатагор м. эксплуататор експлоатационен прил. эксплуатационный; ~ период эксплуатационный период експлоатация ж. 1. эксплуатация, угнетение; 2. эксплуатация, ' использование; експлоатирам несов. и сов. L эксплуатировать, угнетать; 2. эксплуатировать, использовать експлодйрам несов. и сов. взрываться/ взорваться експлозйв я. взрывчатка експлозйвен прил. взрывной, взрывчатый; ~а смес взрывчатая смесь експлозия ж. взрыв експозё с. 1. резюме; 2. доклад члена правйтельства в парламенте експозйция ж. 1. экспозйция; 2. муз. интродукция експонат м. экспонат експонйрам несов. и сов. экспонировать експорт м. ‘экспорт; ~ на стоки ‘экспорт товаров експортен прил. ‘экспортный; ~и стоки ‘экспортные товары експортйрам несов. и сов. экспортировать експрес м. ж.-д. экспресс експресйвен прил. экспрессивный експресионйзъм м. экспрессионизм екстаз м. экстаз ёкстра неизм.прил. ‘экстра, высшего- качества; ~ стока товар высшего качества; 2. нареч. разг. превосходно, здорово; екстравагантен прил. экстравагантный; ~а лйчност экстравагантная лйчность екстравагантност ж. экстравагантность екстрадйрам несов. и сов., юр. экстрадйровать екстрадйция ж. юр. экстрадйция екстракт м. экстракт екстракция ж. экстракция екстрен I прил. ‘экстренный; --о съобщение ‘экстренное сообщение екстрен II прил. превосходный, высшего разряда ексцентричен прил. эксцентрический, эксцентричный ёкшън м. (фильм) боевик ела I ж. бот., пихта ела II (мн. елате) иди сюда, приходи, придй еластичен прил. эластичный, упругий еластичност ж. эластичность, упругость ёлда ж. гречйха; булгур от ~ гречневая крупа елеватор м. элеватор елегантен прил. элегантный елегантност ж. элегантность елегйчен прил. элегичный, элегический елёгия ж. элегия L&V Press
слей 120 елей м. церк. елей елёк л/. безрукавка, жилет електризация ж. электризация електризирам несов.. и сов. электризйровать; - се электризоваться електрйка ж. разг. 1. электричество, электрический свет; 2. разг. электрическая лампочка електрификация ,w. электрификация електрифицирам несов. и сов. электрифицировать електрически, прил. электрический; ~а мрежа электрическая сеть; - ключ электрический выключатель; ~ инсталация электрйческая проводка електричество с. электричество електрод м. электрод електродвигател м. электродвигатель електроенергия ж. электроэнергия електрокар м. электропогрузчик електролиза ж. хим. электролиз електролит м. хим. электролит електромагнит м, электромагнит електромер м. электросчётчик електромотор м. электромотор електрон м. физ. электрон електронен прил. физ. электронный електроника ж. электроника електропровод м. линия электропередачи електростанция ж. электростанция електротехник >. электротехник електротехника ж. электротехника електротехнически прил. электротехнический електроцентрала ж. электростанция елемент м. 1. хим. элемент; 2. физ. элемент; галванйчески ~ гальванический элемент; 3. элемент (составная часть); , 4. элемент (представитель какой-л. общественной среДы); чужд - чужой элемент елементарен прил. элементарный елён м. олень; северен ~ северный олень елпксйр м. эликсир елиминирам несов. и сов. элиминировать, отстранять/ отстранить (от участия в чем-л.) ёлипса ж. 1. мат. ‘эллипс: 2. лингв. ‘ элли пс (опускание подразумевающейся части предложения) елипсовиден прил. мат. эллипсовидный елйт м. элита елитен прил. элитный, отборный, лучший елмаз м. алмаз ел мазен прил. алмазный елха ж. ольха; бяла - белая ольха; <> новогодишна - новогодняя ёлка емайл м. эмаль емайлирам несов. и сов. эмалировать, покрывать/покрыть эмалью- емайлйран прил. эмалированный; ~ тенджера эмалированная кастрюля емайлов прил. эмалевый еманация ж. физ., хим. эманация; радиева - эманация радия еманципация ж. эмансипация; - на жените эмансипация женщин; ~ се эмансипироваться ембарго с. юр. эмбарго; налагам - налагать эмбарго емблема ж. эмблема емболия ж. мед. эмболия, закупорка кровеносных сосудов ембрион м. биол. эмбрион, зародыш ембрионален прил. эмбриональный; -но развитие эмбриональное развитие емигрант м. эмигрант; политически - политический эмигрант Българско-руски речинк
121 ергенски емигрантски прил, эмигрантский емиграция ж. 1. эмиграция; живея в - жить в эмиграции; 2. собир. эмиграция, эмигранты емигрирам несов. и сов. эмигрировать емисар м. эмиссар емисионен прил. эмиссионный емисия I ж. фин. эмйссия; - на ценни книги; эмйссия ценных бумаг емйсия II ж. радиопередача емоционален прил. эмоциональный; ~о поведение эмоциональное поведение емоционалност ж. эмоциональность емоция ж. эмоция емпиричен прил. эмпиричный, эмпирический емулсия ж. эмульсия енергетика ж. энергетика енергичен прил. энергичный; -и действия энергичные действия енергия .же. энергия енйгма ж. загадка енигматйчен прил. загадочный енория ж. церк:. церковный приход ентусиазйрам несов. и сов. воодушевлять/воодушевйть; ~ участниците воодушевлять/ воодушевйть участников ентусиазйран прил. воодушевлённый ентусиазъм м. энтузиазм, воодушевление ентусиаст м. энтузиаст енциклопедист м. энциклопедйст, широко образованный человек енциклопедичен прил. энциклопедический; . ~ речник энциклопедический словарь ж. энциклопедия; медицинска ~ медицинская энциклопедия епархия ж. церк. эпархия епиграма ж. эпиграмма епидемичен прил. эпидемический епидемия ж. эпидемия; огнище на ~ очаг эпидемии епидёрма ж. биол. эпидермис епизод л/. эпизод, случай епизодичен прил. эпизодичный, эпизодйческий; ~о действие эпизодичное действие епйк м. эпйк (автор эпического проризведения) епикуреец м. эпикуреец епикурёйски прил. эпикурейский епилепсия ж. мед. эпилепсия епилептйк м эпилептик епилептйчен прил. эпилептический; ~ припадък эпилептический припадок епилог м. эпилог епйскоп м. епйскоп епископство с. епископство епитафия ж. эпитафия (надгробная надпись) епитёт л/, лит.. эпитет епицентър м. эпицентр епичен прил. 1. эпический; ~о произведение эпическое произведение; 2. эпический, величаво спокойный епически прил. см. епичен еполёти мн. эполеты епопёя ж. 1. лит. эпопея; 2. перен. эпопея, ряд крупных событий ёпос j/.Jtoc епоха ж. эпоха епохален прил. эпохальный; -о събитие эпохальное событие епруветка ж. пробирка ера .ж. 1. ‘эра (начало леточислення); християнска ~ христианская ‘эра; 2. геол, ‘эра; мезозойска - мезозойская ‘эра; 3. перен. ‘эра, век, эпоха ергён м. холостяк, неженатый человек ергенски прил. холостой; - живот холостая жизнь L&V Press
ергенувам 122 ергенувам несов. разг, быть холостяком; вести холостяцкую жизнь ёрес ж. ересь еретИк м. еретИк ерозия .ж. эрозия еротика ж. эротика еротичен прил. эротический, эротичный ерудиция ж. эрудйция есё с. эссё, литературный этюд есейст м. эссеист ёсен ж. осень; златна ~ золотая осень ёсенен прил. осённий; ~п дъжДове осённие дожди есенция ж. 1. эссёнция; портокалова ~ апельсиновая эссёнция; 2. перен. эссёнция, сущность есётра ж. осётр ескадрйла ж. ав. эскадрилья ескалатор л/, эскалатор ескимосл/. 1. эскимос; 2. зимний детский комбинезон ескимоски прил. эскимосский ескорт м. эскорт ескортирам несов. и сов. эскортировать еснаф л/. 1. ист. гильдйя, корпорация ремесленников; 2. ист.. ремесленник; 3. обыватель, мещанин еснафски прил. 1. ист. ремесленный; ~о право цеховое право; ~ устав цеховой устав; 2. мещанский, обывательский; ~и предразсъдъци мещанские предрассудки естествен прил. 1. естественный, природный, натуральный; 2. естественный, закономёрный; ~о развитие естественное развитие; 3. естественный, непринуждённый; ~ поведёние непринуждённое поведёние; <> -а коприна натуральный шёлк естёственик м. естественник, натуралист, естествоиспытатель естество с. 1. естество, суть, сущность; 2. характер; природа; естёт м. эстёт естётнка ж. 1. эстётика; 2. разг. хороший вкус естетичен прил. эстетичный; ~ вид эстетйчный вид етаж м. этаж; горен ~ вёрхниг ■ паж етажен прил. этажный; етажёрка ж. этажёрка еталон м. эталон етап м. 1. этап (часть пути); 2. перен. этап (в развитии) етапен прил. этапный ётер I м. хим. эфйр ётер II м. эфйр, воздух етернйт м. этернйт (смесь прессованного цемента и асбеста) ётика ж. ‘этика; адвокатска ~ адвокатская ‘этика етикет I ллэтикётка, ярл&к етикет II м. этикет; спазвам - соблюдать этикёт етикёция ж. этикёт, правила поведёния етимолог м. этимолог етимологичен прил. этимологический; ~ речник этимологический словарь етимология ж. этимология етйчен прил. этичный; ~а постъпка этичный поступок етнйчески прил. этнический; ~а група этнйческая группа етнограф м. этнограф етнография ж. ■ этнография етърва ж. золовка етюд м. 1, этЮд (набросок); 2. этюд (небольшое произведение); 3. муз. , этюд ефёкт .-м 1. эффект (сильное впечатление); 2. физ. эффект (физическое явление); звуков - Българско-рускн речник
123 ешелон звуковой эффект ефектен прил, эффектный ефективност ж. эффективность ефикасен прил. эффективный; ~ метод эффективный метод ефйр.и. 1. поэт, эфир, воздух; 2. эфир (пространство для распространения радиоволн); предавам по ~а передавать в эфйре ефйрен прил. эфирный ехиден прил. эхйдный; ~а усмивка эхйдная улыбка ёхо с. 1. ‘эхо; 2. перен, ‘эхо, отклик, отзвук ехтёж м. отзвук, отголосок ехтя несов. I, оглашаться; 2. звучать, греметь; раздаваться ёцвам несов. травить еча несов. см. ехтя ечемик I м. ячмСнь (злак); люпен ~ перловая крупа ечемик II м. мед. ячмСнь; ~ на окото ячмень на глазу ечемйчен прил. ячмённый еш м. разг, пара; <> ёша му няма ему нет равных ешафод м. эшафот ешелон м. эшелон; военен ~ воённый эшелон
ж 124 жаба I ж. 1. лягушка; 2. жаба; о всяка ~ да си знае г’ьола = всяк сверчок знай свой ' шесток жаба II ж. мед. гръдна ~ грудная жаба жабо с. жабо жабуняк ж. 1. ряска (на воде); 2. стоячая вода, покрытая ряской жабуря се несов. полоскать горло, рот жаден I прил. 1. чувствующий жажду; ~ съм хочется пить; 2. жадный, алчный; - за пари жадный на деньги; 3. перен. - жадный, жаждущий; ~ за слава жаждущий славы жаден II прил. желанный, любимый жадувам несов. 1. испытывать жажду; 2. перен, жаждать, желать (чего-л.) жажда ж. 1. жажда; утолявам ~ утолять жажду; 2. перен, жажда, сильное желание ; 3. перен.. алчность, жадность; жакет м. жакСт жал ж. 1. жалость, сострадание; сожаление; 2. печаль, скорбь, горе жалба -ж. 1. жалоба, прошение, заявление; подавам ~ вносить прошение; 2. горе, печаль, скорбь жален прил. 1. печальный, скорбный; ~ вид печальный вид; 2. жалобный, заунывный; жалея несов. 1. жалеть, оплакивать, печалиться, горевать; 2. носйть - траур, быть в трауре жалко нареч. жаль, жалко жалби м. 1. геод. рСака; 2. вСха жалост ж. 1. печаль, грусть, тоска; 2. жалость; <> за ~ к сожалению жалостив прил. 1. жалостйвый, сострадательный; 2. печальный, грустный жалузй мн. жалюзи жалък прил.. жалкий; ~ човёк жалкий человСк; ~о съществуване жалкое существование жаля несов. 1. носить траур; 2. жалеть, беречь, щадйть; не mi силите си он не щадйт свойх сил; 3. проявлять сочувствие, жалеть жандарм м. жандарм жандармерия ж. жандармерия жанр м. жанр жанров прил. жанровый; ~ елемСнт жанровый элемСнт жар ж. 1. жар, раскалённые угли; 2. жара, зной; 3. перен, жар, страстность, рвение, пыль; твори със ~ творйт с жаром жарава ж. разг, жар, раскалённые огнИ жаргон м. жаргон жарсё с'. текст. шёлковый трикотаж жартиер м. подвязка жарък прил. 1. жаркий, горячий; ~> лято жаркое лето; 2. перен, жаркий, пЫлький; -а целувка жаркий поцелуй жаря несов. 1. жечь, палить, печь (о солнцё); 2. жарить (о крапиве) жасмин м. жасмйн жёга ж. жара, зной; лятна - летняя жара жёгвам несов. 1. обжигать (о боли); 2‘. перен. жечь, задевать (кого-л-.) жёзъл м жезл; царски - царский жезл желан прил. L желаемый, желательный; ~ посока желаемое направление; 2. желанный (гость) желание с. 1. желание, стремление; съкровено ~ сокровенное желание; 2. желание, любовное влечение; 3. желание, пожелание; о концерт по Българско-рускн реч.ник
125 живачен - концерт по заявкам желателен прил. желательный; ~ резултат желательный результат желатин л/. желатин желая несов.. 1. желать, хотеть; 2. желать, испытывать любовное влечение; 3. желать, высказывать пожелание; - здраве желаю здоровья желе с. желе; - от дюли желе из айвы железар л/. 1. слесарь; 2. торговец - скобяными изделиями железарйя ж. 1. скобяные товары; ■ магазин . за - магазин . скобяных товаров; 2. железный дом железарство с. 1. слесарное дело; 2. торговля скобяными изделиями железен прил. 1. железный; - шкаф железный шкаф; 2. перен. железный; ' ~на воля железная воля железничар л/, железнодорожник железобетон м. железобетон железопътен прил. железнодорожный; -на линия железнодорожная лйния; -на мрежа железнодорожная сеть желирам несов. и сов. приготовлять/ приготовить желе; приготовлять/ приготовить в вйде желе; делать/ сделать заливное желйран прил. приготовленный в вйде желе; заливной; - телешко заливная телятина жёлъд м. жёлудь желязо с. железо; производство на - производство железа жена ж. 1. женщина; 2. жена, супруга женен прил. 1. женатый; 2. -а замужняя; -а дъщеря замужняя дочь женитба ж. женитьба жених м. женйх женкар м. разг, бабник, волокита женомразец м. женоненавистник женски прил.. 1. женский; - дрёхи женская одежда; 2. -а в зиич. .у-н. самка; женствен прил. ■ женственный; -а фигура женственная фигура женственост ж. женственность женя несов.. 1. жеийть; 2. выдавать замуж; - се 1. жениться; 1. выхолить замуж жерав м, журавль жертва ж. L жертва; принасям - приносить жертву; 2, перси.. жертва; - на обстоятелствата жертва обстоятельств жертвам несов.. 1. приносить жертву; 2. жертвовать (чем-л.);. - свободата сн жертвовать своей свободой; - се жертвовать собою жертвоприношение с. жертвоприношение жест м. 1. жест; 2. перен, жест; благороден - благородный жест жестикулация ж. жестикуляция жестикулирам несов. жестикулировать жесток прил. 1. безжалостный, жестокий; 2. жестокий, яростный, беспощадный; -а борба жестокая борьба; 3. жестокий; -а болка страшная боль жестокост ж. жестокость жетон м. жетон жив прил. 1. живой; -и организми живые организмы; 2. деятельный, активный, живой; - ум живой ум; 3. живой, сильный; взймам -о участие принимать живое участие; 4. живой, подвижный (о ребёнке}; 5. настоящий, сущий; - дявол сущий! дьявол; <> ни - ни умрял ни жив ни мёртв; да си - и здрав! будь здоров и счастлив': няма -а душа ни живой души нет живак м. 1. ртуть; 2. перен., разг. егоза, живой, подвижный чедозек живачен прил. ртутный; - стълб
живея 126 ртутный столб живёя несов, L жить, быть живым; 2. жить (образ жизни); ~ напрегнато жить напряжённо; ~ богато жить богато; 3. жить, проживать; ~ в ПлОвдив; жить в Пловдиве; 4. жить, существовать; - на издръжка жить на-иждивении; 5. разг. жить, находиться в любовной связи; <> ~ на чужд гръб = сидеть на шее у кого- л.; ~ на широко жить на широкую ногу жнвйтелен прил. живительный; ~а влага живительная влага жнвопляк м. бот. подорожник живопис ж. жйвопись; съвременна ~ современная живопись живописен прил. 1. живопйсный, относящийся к живописи; 2. живопйсный, красйвый; ~ кът живопйсный уголок живот л/. 1. жизнь; обществен ~ общественная жизнь; дълъг ~ долгая жизнь; 2. жизнь, действительность, реальность; <> въпрос на - и на смърт вопрос жизни или смерти; начин на ~ образ жизни; до ~ пожизненно; ~ и здраве будем живы и здоровы! животворен прил. животворный; ~а влага животворная влага животински прил. 1. животный; ~ инстйнкт животный инстинкт; 2. перен, животный, грубый; -а страст животная страсть животно с. 1. животное; ~о животно домашнее животное; тревопасно - травоядное животное; 2. перен. скотина, животное; животновъд м. животновод животновъдство с. животноводство живущ прил. проживающий жигосвам сов. 1. ставить клеймо, тавро; 2. перен, клеймйть, изобличать, разоблачать жизнен прил. 1. жизненный; ~ спит жизненный опыт; ~ потребности жизненные потребности; 2. жизнерадостный, живой, жизненный; ~ човёк . жизнерадостный, энергйчный человек; <> -о ниво жизненный уровень жизненост ж. жизненность, жизнеспособность жизнерадост ж. жизнерадостность жизнерадостен прил. жизнерадостный; ~о детство жизнерадостное детство жизнеспособен прил. жизнеспособный; ~ организъм жизнеспособный организм жизнеспособност ж. жизнеспособность жизпеутвърждава щ прил. жизнеутверждающи й жила ж. L жила, сухожйлне; 2. разг. жйла, кровеносный сосуд; 3. жилка, прожилка (на листьях); 4. -жилка (в мраморе и т.п.); 5. геол. жила; златна - золотая жила жйлав прил. 1. крепкий, упругий; 2. крепкий, выносливый, живучий; ~ човёк выносливый человек; 3. вязкий (о тесте); 4. жилистый (о мясе и т.п.) жйлавост ж. 1. упругость, гибкость; 2. живучесть, выносливость; 3. перен. упругость, стойкость жйлест прил. 1. жилистый; -о месо жилистое мясо; 2. перен, крепкий, сильный жилетка ж. 1. жилетка, жилет; 2. вязаная кофточка на пуговицах жилище с. дом, жильё, жилище; семейно ~ семейный дом; о вёчно - могила жйлищен прил. 1. жилищный; ~ криза Бълга иске-руски ре чн як
127 жълтея жилищный кризис; -о строителство жйлищное строительство; 2. жилоИ; ~а площ; жилая площадь жилка ж. 1. жилка, прожилка, кровеносный сосуд; 2. жйлка, прожилка (на листьях); 3. привкус (напитка и т.д.); горчйва ~ горький прйвкус; 4. жйлка (в мраморе и т.п.); 5. перен, жйлка, способности; поетйчна ~ поэтйческие способности; перен. разг, корень, порода; от нашата ~ нашей породы жйло с. 1. жало; ~ на пчела жало пчелы; 2. стержень (нарыва); 3. перен. жало, сарказм; жиля несов. 1. жалить; 2. жалить, жечь (о крапиве); 3. перен, жалить, колоть, жечь (словами) жирафа ж. жираф житар м. продавец зерна, мукй житейски прил. житейский; ~ опит житейский опыт . жйтел м. житель; градски ~ городской житель жйтелство с. жительство жйтен прил. 1. хлебный, зерновой; ~и растения зерновые растения; 2. пшеничный; ~о зърно пшенйчное зерно житие с. житиС (святого) жйтница ж. 1. амбар; 2. житница, плодородный край жйто с. 1. пшенйца; 2. зерновые культуры жйца ж. 1. проволока, провод; алумйниева ~ алюминиевая проволока; телефонна ~ телефонный провод; 2. струна; 3. нить, нитка жлеб м. жёлоб, паз жлеза ж. анат. железа; щитовидна ~ щитовйдная железа; задстомашна ~ поджелудочная железа, потни ~и потовые железы; жлезйст прил. железистый! жлъч ж. 1. жёлчь; 2. перен, жёлчь, злоба; 3. перен. жёлчь, горе жлъчен прил. 1. жёлчны!:: - мехур жёлчный пузырь; 2. перен, ’.жёлчный, язвительный, злой; - езй.т язвительный язык жлъчка ж. 1. • жёлчный! пузырь: 2. жёлчь; 3. перен. жёлчь. злоба жльчиост ж. жёлчность, язвительность жокей м. жокСИ жонглирам несов. и сов. жонгл • . • . . т-ич» жонгльор м. жонглёр жонгльорство с. жонглёрство жребёц м. жеребСц, верховая ло;г1.ь жребий м. 1. судьба, участь жрёбя се несов. жеребиться (о косы-::. , жрец м. жрец жужа несов. жужжать (о насекомых) жуля несов. 1. натирать, тереть, сдирать (кожу); 2. натирать», чистить; ~ тенджера натирать кастрюлю; 3. бить, хлестать (о ветре); 4. грубо трескать (алкоголь). напиваться жупел м. уст'растопленная сера: <> сйпя огън и ~ = метать громы и молнии жур м уст. приёмных день, ж<р • щкс жури с. жюрй журнал м. журнал журналист м. журналист журналистика ж. журнашиюк.-а журналистически прил. журналистский; ~о рагслёднапе журналистическое расслёдоьв;:;;ие жълт прил. жёлтый жълтеница ж. мед. жел;<ха: стр-ёл'дл от ~ болеть желтухой! жълтёя несов. 1. желтеть, становиться жёлтым; 2. желтеть, желтСться (вдали) L&V Piv-w
жълтина 128' жълтина ж. желтизна жълтйца ж. золотой (в знач. сущ.), золотая • монета жълтък м. желток жълтъчен прил. желтковый, желточный жъна несов. 1. жать; 2. перен. пожинать; ~ успехи пожинать успехи жътва ж. 1. жатва, уборка ,хлеба; 2. время уборки хлеба; по ~ во время жатвы; 2. перен. урожай хлеба; богата - богатый урожай жътвар м. жнец Б ъ л !' аре к о - ру е к н ре ч н: 1 к
129 забележка 3 за предлог 1. для, за, от (предназначение); чаша за вода стакан для воды; книга за чётене книга для чтения; купе за ненушачп купе для некурящих; 2. на, за (время); подготвих се за изпита за две седмици я подготовился к экзамену за две недели; пристигам за дёсет дни приезжать на десять дней; 3. о, об, про; разказвам за успехите си рассказывать о своих успехах; мйсля за майка си думать о своей матери; 4. в сочетании с да чтобы; учй, за да успееш учись чтобы успеть; 5. за, в, по, к (цель действия); бързам за влака спешить на поезд; готвя се за йзпит готовиться к экзамену; 6. за; дърпам за ръкава тянуть за рукав; водя за ръка вести за руку; 7. за (стоимость при покупке); купувам за дёсет лева покупать за дёсять левов; 8. за (причина); уважавам го за трудолюбието му уважаю его за трудолюбие; <> ден за ден день за днём; ръка за ръка рука об руку; за пръв път в первый раз; за бога ради бога;’за жалост к сожалению; за чудо и приказ всём на удивление; за вески случай на всякий случай заангажйрам несов. и сов. 1. занимать/ занять, отни'мать/отнять; - усилия отнимать усилия; 2. заказывать/ заказать, бронировать/ забронировать; - билёт за самолёт заказывать/заказать билёт на самолёт; - се брать/взять на себя обязательство забава I ж. забава, развлечение; 2. представление, концерт забава II ж. задержка, промедление забавачница ж. детский сад забавен I прил. 1. забавный!, развлекательный; - история забавная история; 2. забавный, смешной; - човёк забавный человек забавен II прил. 1. замедленный: 2. сделанный с опозданием забавление с. развлечение забавлявам несов. развлекать, занимать, забавлять; - гости занимать гостей; - се развлекаться, забавляться забавям несов. 1. L замедлять; - темпе замедлять темп; 2. задерживать; - доставка задерживать поставку; - се 1. замедляться (о движении); 2. задерживаться, опаздывать забавяне с. 1. замедление; - на темповете замедление темпов; 2. задержка; - на доставка задержка поставки забележа сов. 1. заметить, увидеть; 2. заметить, почувствовать (перемену и т.п.); 3. заметить, отметать; 4. заметить, сказать; 5. сделать замечание забележим прил. замётный, приметный; едва • - едва замемзшй"* забележителен прил. замечательный. выдающийся; - успех замечательный успех; - г: • сател выдающийся писатель забележителност ж. достопримечательпсегь: - • та града достоприме • щтел..ности города забелёжка ж. 1. замётка: 2. замётка, примечание, пометка: 3. замечание, L&V Pres-
забелязвам 130 порицание. забелязвам несов. 1. замечать, видеть; 2. • замечать, чувствовать (перемену и т.п.); 3. заметить, отметить; 4. замечать, добавлять (при разговоре); 5. делать замечание; забивам I несов. 1. начинать бить; 2. начинать бйться; забйвам 11 несов. 1. забивать, вколачивать; вонзать; ~ пирони забивать гвозди; 2. спорт. забивать (мяч); 3. разг. отправляться, направляться; <> ~ поглед устремлять взгляд; ~ нос (в нещо) уходить головой (во что-л.) заблестя сов. заблестеть заблестявам несов. начинать блестеть заблуда ж. заблуждение; изпадам в ~ ■ впадать в заблуждение; заблуден прил. 1. заблудйвшийся, сбйвшийся с путй; 2. перен. заблуждающийся, введённый в заблуждение; <> ~ куршум шальная пуля; заблуждавам несов. вводить в заблуждение; - се 1. сбиваться с ■ дороги; 2. перен., заблуждаться забогатея сов. разбогатеть, обогатиться забогатявам несов. обогащаться, начинать богатеть; забождам несов:. 1. прикалывать, закалывать; 2.. втыкать; 3. начинать колоть забой м. горн, забой заболея сов. заболеть (чем-л.) заболявам 1 несов. заболевать (чем-л.) заболявам 11 несов. заболевать, - начинать болеть (об органах тела) заболяване с. заболевание; професионално ~ профессиональное заболевание забрава ж. 1. забытьё; 2. забывчивость; 3. забвение; забравен прил. 1. забытый, не сохранйвшийся в памяти; -а история забытая история; 2. забытый, оставленный; • шапка забытая шляпа забравя сов. 1. забыть, перестать помнить; 2. забыть, оставить; 3. забыть, пренебречь (чем-л.); - за болката забыть о боли забравя се сов. 1. увлечься, забыть об окружающем; 2. забыться, не сдержаться забравям несов. 1. забывать, переставать помнить; 2. забывать, оставлять; 3. забывать, пренебрегать (чем-л.) забравям се несов. 1. увлекаться, забывать об окружающем; 2. забываться, не сдерживать себя забрадка .ж. косынка, женский головной платок забрана ж. запрещение, запрёт забранён прил. запрещённый, запретный; вход ~ вход запрещён; ~а зона запретная зона забранявам несов. запрещать забременея сов. забеременеть забременявам несов. беременеть забременяване с. беременность; средство против - противозачаточное средство забулвам несов. 1. закрывать, покрывать (покрывалом. фатой и т.п.); 2. окутывать (туманом); 3. перен, скрывать, прикрывать (недостатки и т.п.); - се 1. покрываться, закрываться (фатой, покрывалом и т.п.); 2. окутываться (туманом и т.п.) забулен прил. 1. закрытый (фатой, покрывалом и т.п.); -о лицЫ закрытое лицо; 2. окутанный (чем- л.); 3. пырен, скрытый, завуалированный; Бъл 1 • арско-рускг речник
131 завет забутам I сов. начать толкать; ~ се начать толкаться забутам II несов. разг, засунуть, запихать, задевать (куда-л.); ~ се 1. спрятаться, скрыться; 2. задеваться, затеряться (куда-л.) забуткам I несов. начинать толкать; - се начинать толкаться забутвам II несов. разг. засовывать, запихивать, девать (куда-л.); ~ се 1. деваться, теряться; 2. прятаться, скрываться забуча сов.- 1. наколоть, насадить на остриё; 2. вонзить, вбить, водрузить забуча сов. загудСть, зашуметь, зарокотать забучавам несов. гудСть, шуметь, рокотать забушувам сов. 1. забушевать (о стихии); 2. буянить, начать буйствовать; 3. перен, начать бушевать (о чувствах) забъркам I сов. зашарить, начать шарить, рыться (в поисках чего-л.) забъркам II сов. 1. замесить; 2. перен, запутать, усложнить; 3. перен, запутать, впутать (в неприятное дело); ~ се 1. запутаться, смутиться, растеряться; 2. впутаться (в неприятное дело) забъркан прил.. 1. замСшенный (о тесте); 2. перен, запутанный; ~ смётки запутанные счёты; 3. перен. запутавшийся, смущённый, растерянный; 4. перен, впутанный, замешанный (в неприятное дело) забърквам I несов. начинать шарить, рыться (в поисках чего-л.) забърквам II несов. 1. начинать мешать; 2. замСшивать; 3. перен, запутывать, усложнять; 4. запутывать, смущать; 5. перен, запутывать, впутывать (в неприятное дело) заварвам несов. 1. заставать; - (някого) у дома си заставать (кого- л.) у себя дома; 2. усыновлять, удочерять (детей мужа); ~ се встречаться случайно заварка ж. тех. 1. сварка; правя ~ производить сварку; 2. шов, место сварки заварявам несов. тех. сваривать, производит сварку заведа I сов. 1. отвести, отвезти; 2. завести, начать; ~ разговор завести разговор заведа II сов. вписать, занести, зарегистрировать, заприходйть заведение с. 1. заведение (учебное); ■ 2. заведение (увеселительное) завеждам I несов. 1. вести, отводить; везти, отвозить; 2. заводить, начинать (разговор) завеждам II несов. 1. заведовать; ~ секция заведовать секцией; 2. регистрировать, приходовать завеждащ прил. заведующий.; - отдСл заведующий отделом завербувам сов. завербовать; ~ се завербоваться заверка .яс. 1. заверение, завСрка (документа и т.п.); - на п<\ид1с заверСние подписи; 2. ж.-д. компостирование; ~ на железопътни билети компостирование железнодорожных билетов заверявам несов. I. заверять, удостоверять подлинность; 2. ж.-д. компостировать завеса ж. I. завСса; 2'занавес (в театре); 3. занавеска завет м. заветрие, защищённое от ветра мСсто; правя ~ защищать от ветра завет м. 1. завСт; Старият ~ церк.
заветен 132 Ветхий завет; Новият - Новый завет; 2. ■ завещание заветен прил. заветный завещавам несов. завещать завещание с. завещание; правя - составлять завещание завещател лл завещатель завземам несов. 1. занять (место); 2. занимать, захватывать, оккупировать завивам I несов. 1. поворачивать, менять направление; 2. покрывать, накрывать (одеялом и т.п.); 3. заворачивать, завёртывать, обёртывать; 4. завинчивать; 5. заплетать, начинать плести (венок); завивам II несов. начинать выть завивка ж. 1. одеяло; покрывало; 2. мн. -и постельные принадлежности; 3. обёртка завинаги нареч. навсегда завйнтвам несов. завинчивать, привинчивать завирам I несов. засовывать, запихивать, втыкать; -се 1. забираться (куда-л.); 2. ■ перен. вмешиваться; 3. перен, втираться завирам II несов. закипать, вскипать зависим прил. зависимый; - държава зависимое государство завЙсимост ж. завйсимость; обусловленность завист ж. зависть; будя - будить зависть завистлив прил. завйстливый завися несов. зависеть, находйться в завйсимости; завит прил. 1. покрытый, накрытый; 2. завёрнутый, обёрнутый завладявам несов.. 1. завладевать, овладевать, захватывать; 2. перен, увлекать завлЙчам несов. 1. уносить (водой и т.п.); 2. утаскивать, уводить сйлой; 3. перен, разг, заматывать, зажиливать, не возвращать долг; - се добираться с трудом завОд м. 1. завод; фабрика; стъкларски - стекольный завод; 2. конезавод заводски прил. заводской; фабричный; - стол заводская столовая завоевание с. 1. завоевание; 2. завоевание, успех, достижение; -я иа науката завоевания науки завоевател м. завоеватель завоЙ м. 1. поворот, изгйб (дороги''; излучина (реки); остър - крутой поворот; 2. вираж; 3. перен- резкий поворот, внезапное изменение (в поведении, мнении и т.п.) завоЮвам сов. 1. завоевать; 2. перен. завоевать, добйться; - доверието, завоевать доверие завръзка .ж-. 1. лит. завязка; - на драмата завязка драмы; 2. завязка, начало; - на сражението начало сражения заврънкулка ж. разг, завитушка, мелочь, безделушка завръщам несов. 1. поворачивать назад, заставлять вернуться; 2. диал. поворачивать (в сторону); * се 1. возвращаться назад; 2. диал!. поворачиваться (в сторону) завчера нареч. позавчера, третьего дня завчерашен прил.. позавчерашний завържа I сов. 1. завязать, связать; 2. повязать, привязать; 3. перен. завязать, установить (связи и т.п.); - се завязаться, установиться (связи и т.п.) завържа II сов. завязать плод (о растениях) завързвам I несов. 1. завязывать, связывать; 2. повязывать, привязывать; 3. перен, завязывать, устанавливать (связи и т.п.); ~ се
133 заглъхвам завязываться, устанавливаться (связи и т.п.) завъртам несов. 1. начинать выртЫть, крутить; 2. завинчивать, завёртывать, закручивать (гайку, кран и т.П)); 3. перен, заводить, начинать (торговлю и т.п.); 4. разг. влеплять, сйльно ударять; ~ шамар влеплять пощёчину; S. разг. влеплять, ставить (отметку); ~ се 1. начинать вертеться, крутйться; 2. поворачиваться, оборачиваться; завъртя сов. 1. завертёт, закрутить; 2. завинтить, закрутйть, завернуть ( гайку, кран и т.п.); 3. перен, заводить, начинать (торговлю и т.п.); 4. разг, влепить, сйльно ударить; ~ шамар влепйть пощёчину; 5. разг, влепйть, поставить (отметку); - се 1. завертеться, закрутиться; 2. повернуться, обернуться завърша I сов. 1. закончить, окончить, завершить (дело); 2. окончить, закончить (образование); ~ се окончиться, закончиться, завершиться завърша II сов. начать делать (что-л.) завършвам I несов. 1. заканчивать, оканчивать, завершать (дело); 2. оканчивать, заканчивать (образование); ~ се оканчиваться, заканчиваться завершаться завършвам 11 несов. начинать делать (что-л.) ' завършек м. конец завършеност ж. законченность, завершённость загадка .ж. загадка; говоря със ~и говорйть загадками загадъчен прил. загадочный; ~ случай загадочный случай загадъчност ж. загадочность загазвам 1 несов.. завязать, увязать (в грязи и т.п.); 2. перен, влипать, попадать в тяжёлое положение; 3. разг, увязать (в работе); загарям несов. 1. подгорать, пригорать; 2. загорать; 3. выгорать, погибать от засухи; 4. запекаться, засыхать (о ране) загасвам несов. 1. потухать, угасать; 2. перен, погасать, терять блеск (о глазах) загася, сов 1. потушить, • загасить (огонь); 2. загасйть, погасйть (свет) загасявам несов. 1. тушйть, гасить (огонь); 2. гасйть (свет) загатвам несов. намекать (на что-л.) загивам несов. погибать; - в боя погибать в бою загйна сов. погйбнуть; ~ от студ погйбнуть от холода заглавие с. заглавие, заголовок загладен прил. 1. гладкий, упитанный, откормленный; 2. приглаженный загладя сов. 1. загладить, пригладить, заровнять; 2. перен, загладить (вину и т.п.); ~ се пополнеть, поправиттся заглаждам несов. 1. заглаживать, приглаживать, заравнивать; 2. перен, заглаживать (ошибку и т.п.); ~.се полнЫть, поправляться заглуша, сов 1. заглушить (звук и т.п.); 2. заглушить (о растениях); 3. оглушйть; 4. перен, заглушйть, подавйть, уничтожить заглушавам несов. 1. заглушать (звук и т.п.); 2. заглушать (о растениях); 3. оглушать; 4. перен, заглушать, подавлять, уничтожать заглушйтел м. тех. глушйтыль заглъхвам несов. 1. глохнуть, затихать; 2. глохнуть, зарастать (травой и-т.п^.); 3. глохнуть (от сильного шума); 4. пустЫть, терять Prcs>
заглъхнал значение заглъхнал прил. 1. заглохший; ушите ми са -и уши заложило; 2. глухой, заброшенный (посёлок и т.п.); 3. заглохший, заросший загнездвам се несов. 1. устраиваться, поселяться, гнездиться; 2.заседать, застревать (о пуле, осколке); 3. азд» закрадываться, проникать, |тЦ западать (о чувствах); 4. втйскиваться, вклиниваться загнездя се сов. 1. устроиться, поселйтьсяь угнездиться; 2. засесть, застрять (о пуле, осколке); 3. закрасться, проникнуть, запасть (о чувствах); 4. втиснуться, вклиниться загнйвам несов. загнивать, начинать гнить загнйя сов. загнить, сгнить загноя сов. загнойться загпоявам несов. начинать гноиться заговарям несов. 1. заговаривать, начинать говорйть; 2. заговаривать (кого-л.), вступать в разговор (с кем-л.); 3. перен, пробуждаться (о совести, чувствах); ~ се заговариваться, увлекаться разговором заговор л/, заговор заговорщик м. заговорщик заграбвам несов. 1. грабить, похищать; 2. захватывать; -.властта захватывать власть заграбване с. 1. грабёж, ограбление; 2. захват (власти и т.п.) заграждам несов. 1. загораживать, огораживать; 2. окружать; заграждение с. заграждение; тёлено - проволочное заграждение загребвам несов. 1. зачерпывать, загребать; 2. начинать грестй; 3. брать горстями загрйжа сов. 1. озаботить; - се озаботиться загрйжвам несов. 1. озабочивать; - се озабочиваться загрйжен прил. озабоченный; съе - поглед с озабоченным взглядом загрйжеиост ж. озабоченность загрйзвам несов. начинать грызи» загрозя сов. сделать некрасивым, обезобразить; - се подурнеть, обезобразиться загрозявам, несов делать некрасивым, обезображивать; - се дурнеть, обезображиваться загрубявам несов. 1. грубеть, становиться грубым; 2. перен. грубеть загрубял прил. 1. загрубевший, огрубевший; -и ръце загрубевшие руки; 2. перен, огрубевший загръщам несов. 1. закутывать, завёртывать, обёртывать; 2. запахивать; - се 1. закутываться, завёртываться, обёртываться; 2. запахиваться загрявам несов. согревать, нагревать; - се 1. согреваться, нагреваться; 2. спорт, разминаться, делать размйнку загуба ж. 1. потеря, утрата; 2. убыток, ущерб, убыль; продавам па - продавать в убыток; 3. потеря, урбн; - на сил и потеря сил загубвам несов. 1 терять, утрачивать: 2. терять, проигрывать, нести убытки; 3. перен, терять; - самообладание терять самообладание; - се 1. теряться; 2. исчезать, пропадать; 3. сбиваться с дороги загъвам несов. L завёртывать (во что- л.); 2. загибать; - се 1. завёртываться (во что-л.); 2. загибаться загърлям несов. окапывать, 1.мыи арско-рускн речипк
135 задръствам окучивать; - царевица окучивать кукурузу зад предлог 1. {место) за, позади; зад дървото за деревом; зад бюрото за письменным столом; 2. {направленность движения) за; колата завй зад ъгъла машина повернула за угол задавам несов. 1. задавать {вопрос и т.п.): 2. задавать {задание); задавам се несов. показываться, появляться задавен прил. 1. задушенный; 2. сдавленный (о голосе) задавя сов. задавйть, задушйть; ~ се 1. подавиться {при еде, от кашля, смеха, рыданий); 2. захлебнуться {жидкостью, дымом); 3. задохнуться задавям несов. давить, душйть; ~ се 1. давиться {при еде, от кашля, смеха, рыданий); 2. захлёбываться {жидкостью, дымом); 3. задыхаться задание с. задание; давам ~ давать задание задача ж. 1. задача; задание; поставям ~ ставить задачу; изпълнявам ~ выполнять задание; 2. задача; аритметйчна ~ арифметическая задача задвижвам несов. приводить в движение; - се 1. приходить в движение; 2. начинать двигаться задвижване с. тех. привод; електрическо задвйжване злектрйческий привод заден прил. 1. задний, находящийся сзади; ~и редйци задние ряды; 2. задний, обратный по направлению; ~ ход задний ход; <> - вход чёрный ход; ~а мйсъл задняя мысль задйгам несов. тащйть, красть, похищать, уносить задимен прил. дымный, полный дымом, задымлённый, прокопчённый задирим несов.. разг. 1. приставать (к кому-л.), задирать {кого-л.); 2. заигрывать (с женщинами)^; 3. придираться (к кому-л.) задлъжнявам несов. влезать в долги, делать долги, должать задминавам несов. 1, опережать, перегонять; 2. перен, опережать, превосходйть задник м. зад, задняя часть туловища заднишком нареч. задом; спиной; вървя ~ пятиться задом задоволителен прил. удовлетворительный; ~ резултат удовлетворительный резул ьтат задоволство с. удовлетворение задоволявам несов. удовлетворять; ~ се удовлетворяться . задомявам несов. женить Сына; выдавать замуж дочь; ~ се жениться, выходить замуж задочен прил. заочный; -а аспирантура заочная аспирантура задочно нареч. заочно; обучавам ее ~ учиться заочно задрасквам несов. 1. зачёркивать; 2. начинать царапать задремвам несов. начинать дремать, • задрёмывать задруга ж. артель задружен прил. дружный, совместный, коллективный; ~ труд дружная работа; - живот дружная жизнь задръжка ж. 1. препятствие; 2. задержка, приостановка; ~ па движението задержка движения задръствам несов. 1. забивать, засорять {трубу и т.п.); 2. запруживать, загромождать
задрямвам 136 задрямвам несов. начинать дремать, задрёмывать задух I м. 1. жара, зной; 2. духота, спёртый воздух задух II м. одышка, • удушье; страдащ от ~ страдающий одышкой задушавам 1 несов. I. душить; 2. душить, подавлять (о чувствах); 3. заглушать (о растениях); 4. вызывать одышку, удушье задушавам II несов. тушить; ~ месо тушить мЯсо задушевен прил. задушевный; ~ разговор задушевный разговор задушевност ж. задушевность задушен прил. душный, спёртый; ~ въздух спёртый воздух задушен I прил. 1. задушенный; 2. подавленный (о восстании) задушен II прил. тушёный; ~о месо тушёное мЯсо задушница ж. церк. день поминовения усопших задълбавам несов. 1. начинать долбить; 2. углубляться, проникать, входйть; 3. погружать, засовывать, глубоко; 4. перен. углубляться (в подробности); ~ се 1. углубляться, становиться глубже; 2. углубляться, входйть, проникать; 3. перен.разг. углубляться (в подборности и т.п.) задълбоча сов. углубить, усилить (разницу и т.п.); ~ се 1. углубиться, проникнуть (вглубь чего-л.); 2. перен, углубйться, сосредоточиться; 3. перен, углубйться, усилиться (о противоречиях и т.п.) задълбочавам несов. углублять, усиливать (разницу и т.п.); ~ се 1. углубляться, проникать (вглубь чего-л.); 2. перен, углубляться, сосредотачиваться; 3. перен. углубляться, усиливаться (о противоречиях и т.п.) задълбочен прил.. 1. углублённый, глубокий; ~и знания глубокие знания; 2. углублённый, сосредоточенный; задълбочёност ж. углублённость, сосредоточенность задължавам несов. 1. обязывать, заставлять; 2. разг, обязывать, вызывать чувство благодарности, признательности; ~ се брать на себя обязательство, обязываться задължен прил.. 1. должен, обязанный, обязан (сделать что-л.); ~ съм да участвам я должен участвовать; 2. обязан, обязанный (кому-л, чему- л.); за това съм ~ на случая ‘этим я обязан случаю задължение с. 1. обязательство; поёто ~ взятое обязательство; 2. обязанность; служебни ~я служебные обязанности; 3. денежный долг задължителен прил. обязательный; -о условие • обязательное условие задържам несов. 1. задерживать, заставлять остаться (где-л.); 2. задерживать, арестовывать; 3. задерживать, затормаживать (движение); 4. удерживать (деньги); 5. перен, удерживать (позиции и т.п.) задъхан прил. задыхающийся, запыхавшийся задъхвам се несов. 1. задыхаться, запыхаться; ~ от бързо ходене запыхаться от быстрой ходьбы; 2. задыхаться, дышать трудно, получать одышку; ~ ст таз задыхаться от гнева задявам I несов. взваливать (на спину) задявам II несов. 1. задевать, задира ь (кого-л.), приставать (к кому-л.); ~ се заигрывать (е кем-л.) Българско-ру-ски речник
137 заканвам задявка ж. шутка, насмешка заедно нареч. 1. вмЫсты, сообща; учим ~ учим вмЫсты; 2. вмЫсты, одновременно; ~ с това одновременно с ‘этим заек м. заяц; <> питомен ~ кролик; спя като ~ спать чутко заеквам . несов. заикаться заем м заём {деньги данные или взятые в долг); на - взаймы, в долг заемам I несов. 1. занимать, брать взаймы; 2. одалживать, давать взаймы; 3. перен, заимствовать, воспринимать; заемам II несов. 1. занимать, заполнять собой; 2. занимать {должность и т.п.), вступать {в должность); 3. занимать, заполнять {время); 4. занимать, оккупировать {территорию) заЫмам сы несов. заниматься {чем-л.); 2. приниматься (за что-л.) заёмка ж. лингв., культ. заимствование заемодател м. кредитор заёт I прил. 1. занятый, взятый в долг; 2. заимствованный, воспринятый; заёт II прил. 1. занятый, абонированный; ~а маса занятый стол; 2. занятый, несвободный; ~ човёк занятый чыловЫк; 3. занятый, захваченный, оккупированный; ~а територия оккупированная территория заётост .ж. занятость заехтявам несов. начинать звучать, грымыть зазвучавам несов. начинать звучать зазвънтя сов. зазвынЫть зазвънтявам несов. начинать звынёть заздравя сов. 1. закрепить, укрепйть; 2. укрыпйть, упрочйть; ~ се окрёпнуть, упрочиться заздравявам I несов. заживать ' (о ране) заздравявам II несов.. 1. закреплять, укреплять; 2. укреплять, упрочивать; ~ дисциплината укреплять дисциплину; - ыы крёпнуть, упрочиваться зазидам сов. 1. замуровать; вмуровать; 2. начать строить, сооружать зазйждам несов. 1. замуровывать; вмуровывать; 2. начинать строить, сооружать зазимявам несов. приготовлять к зимовке, зймным условиям; - сы зимовать, оставаться на зиму зазоряване с. рассвёт; на ~ на рассветы зазяпвам сы несов. разг. засматриваться, зевать по сторонам займствам несов. займствовать; ~ идеи заимствовать идеи заинатявам сы несов. начинать упрямиться заинтересованост ж. заинтересованность заинтересувам несов. и сов.. заинтересовывать/ заинтересовать; ~ се заинтересовываться/ заинтересоваться (чем-л.) заискрявам несов. начинать искриться: начинать блыстЫть зайчарпик м. кроличий питомник закалка ж. 1. закалка (металла); 2. перен, закалка; бойна ~ боевая закалка закалявам несов. 1. закалять, закаливать {металл); 2. закалять, дЫлать выносливым; - издръжливостта ск закалять свою выносливость; ~ се 1. закаляться, закалываться {о металле); 2.. закаляться, становиться выносливым закана ж. угроза заканвам несов. начинать приглашать (в комнату и т.п.) заканвам сы несов. 1. угрожать; 2. L&V Press
закарвам 138 собираться (сделать что-л.); замышлять, задумывать (что-л.) . закарвам несов. 1. отводить, отвозить; ~ на гарата отвозить на вокзал; 2. загонять, выгонять; ~ добитъка на полёто выгонять скот в поле; 3. загонять, отправлять (принудительно) закача I сов.1. повесить (на вешалку); 2. прицепить (вагон и т.п.) закача И сов. 1. задеть, зацепить (за что-л.),. коснуться (кого-л., чего-л.); 2. перенЛронуть (кого-л.); никой но посмя да я ~ никто не посмел тронуть её; 3. перен, пристать (к кому-л.), задет, поддразнить (кого- л.); 4. перен, разг, урвать, прихватить (что-л.), пользоваться на даровщйнку (чем-л.); -со 1. задеть, зацепиться (за что-л.); коснуться (кого-л.., чего- л.); 2. перен, разг, придраться, прицепиться (к кому-л.) закачалка ж.. 1. вешалка; стённа - стенная вешалка; 2. вешалка (плечики); 3. вешалка (петля); пришивам ~ пришивать вешалку закачам несов. 1. задеват, зацеплять (за что-л.); 2. перен, задевать, поддразнивать (кого-л.), приставать (к кому-л.); 3. перен, разг, урывать, прихватывать (что- л. ), пользоваться на даровщйнку (чем-л.) - се 1. . задевать, зацепляться (за что-л.); касаться (кого-л., чего-л.); 2. перен, разг. придираться, цепляться (к кому-л.) закачка ж. 1. шутка, острота; подхвърлям ~ пускать шпильки; 2. м. и ж. задира; 3. мн. -и перен, разг, связи, отношения закачлив прил.. 1. шутлйвый; 2. подтрунивающий, задиристый закашлям сов., закашлять, начать кашлять; - се закашляться заквакам сов. 1. заквакать; 2. закрякать заквича сов. завизжать (о животном) закипя сов. 1. закипеть, начать кипеть; 2. перен,. закипеть закйсвам несов. 1. замачивать, ' намачивать; 2. перен, разг. засиживаться, задерживаться, застревать (где-л.) закйсна сов. 1. замочить, намочить; 2. перен.разг. засидеться, задержаться, застрять (где-л.) заклевам несов. связывать клятвой, заставлять поклясться; 2. заклинать, умолять; ~ в паметта па някого заклинать чьей-л. памятью; - се 1. клясться, давать клятву; уверять; 2. присягать, давать присягу . заклеймявам несов. клеймить, сурово осуждать заклет прил. 1. присягнувший, давший присягу; 2. поклявшийся, давший клятву; 3. заклятый, непримирймый, завзятый; ~ враг заклятый враг; - ергён завзятый холостяк заклёщвам несов. защемлять, прищемлять заклинам несов. заклинать, умолять заклинание с. заклинание заклииател м. заклинатель заклинкам несов. заклинивать, вбивать клин заключа I сов. 1. запереть на ключ (дверь,, комнату); 2. запереть, ' закрыть на ключ (кого-л.); -се 1. запереться; 2. запереться, закрыться; заключа II сов. 1. заключить, сделать заключение; .2. закончить разговор, сказать в заключение Българско руски речник
139 закрепвам заключавам несов. 1. • заключать, делать заключение; 2. заканчивать разговор, говорить в заключение; - се заключаться, содержаться; сводиться (к чему-л.) заключалка ж. запор, внутренний замок заключвам несов. 1. запирать на ключ (дверь. комнату); 2. запирать, закрывать на ключ (кого-л.); ~ се 1. запираться; 2. запираться, закрываться заключение с. заключение, вывод; правя ~ делать вывод; <> в - в заключение заключителен прил. заключительный; ~ етап заключительный этап; -а реч заключительная речь заковавам несов. 1. забивать (гвозди); 2. прибивать (гвоздями); 3. приковывать (к чему-л.); 4. резко тормозить, резко останавливать (о машине); - се резко останавливаться . закован' прил... вкопанный, прикованный заколвам несов. закалывать, резать, убивать (холодным оружием) заколение с. пращам на - посылать на верную смерть заколя сов. заколоть, зарезать, убить (холодным оружием) закон м. 1. закон (природный, общества); ~ за опазване на околната среда закон об охране окружающей среды; 2. закон, обычай; о в ймето на - именем закона; извън — вне закона законен прил. 1. законный; ~ брак законный брак; 2. законный, правильный, обоснованный; -но желание законное желание законност ж. законность законодател м, законодатель зако подателем прил. за кон одател ьны й; ' - орган законодательный орган законодателство с. законодательство; трудово - трудовое законодательство закономерен прил. закономерный; -го явление закономерное явление закономерност ж. закономерность законопроект м. законопроект; внасям - вносить законопроект закопавам несов. 1. закапывать; 2. закапывать, хоронить; 3. начинать копать закопчавам несов. застёгивать; - се застёгиваться закопчалка ж. застёжка закоравял прил. 1. зачерствевший; 2. перен. чёрствый, очерствевший, бездушный; 3. закоренелый; - п рестъ пни к закорен ёл ы й преступник закостенявам несов. 1. костенеть, окостеневать; 2. перен. коснеть закостенял прил. 1. закостеневший, окостеневший; 2. перен. закоснелый, отсталый; -ли възгледи закоснелые взгляды закостенялост ж. закоснелость, рутина закотвя • сов. поставить на якорь; - се бросить якорь, стать на якорь закотвям несов. ставить на якорь; - ее бросать якорь, становиться на якорь . закрепвам I несов. 1. закреплять, укреплять, прикреплять; 2. перен. закреплять, упрочивать; - авторитета си закреплять свой авторитет; ~ се 1. устанавливаться (о погоде); 2. перен, закрепляться, упрочиваться закрепвам II несов. 1. крепнуть: 2. закалять, укреплять (оргшшзм): 3. перен, укреплять, у;ню‘ч;ззгь; ~~ се
закривам 140 1. крепнуть, закаляться (об организме); 2. перен. укрепляться, упрочиваться закривам несов. 1. закрывать, прикрывать, накрывать; 2. закрывать, заслонять; 3. перен. закрывать, прекращать (работу чего- л.); ~ панайр закрывать ярмарку; - се 1. закрываться, прикрываться, накрываться; 2. закрываться, заслоняться; 3. перен. закрываться, прекращаться закрила ж. покровительство, защита; търся ~ искать защиты закрйлям несов. защищать, оказывать покровительство закрит прил. 1. закрытый, заслонённый; 2. перен. закрытый, доступный не для всех; -о заседание закрытое заседание закръглен прил. 1. закруглённый, округлый; ~ почерк округлый почерк; 2. округлённый; ~а сума округлённая сумма; 3. полный, пополневший закръглям несов. 1. закруглять; 2. округлять (число); ~ се закругляться, округляться закусвалня ж. закусочная закусвам несов. 1. завтракать; 2. закусывать закуска ж. 1. завтрак; 2. лёгкая еда, закуска; следобедна ~ полдник закъдё нареч. куда, в каком направлении закълна сов. связать клятвой, заставить поклясться; ~ се 1. дать клятву, поклясться; 2. присягнуть, дать присягу закърмен прил. вскормленный, воспитанный; ~ с нови идей воспитанный на новых идеях закърмя сов. 1. начать, кормить грудью, дать грудь новорождённому; 2. перен. вскормить, воспитать; ~ се 1. начать есть, брать грудь (о новорождённом); 2. вскормиться, воспитаться закърпвам несов. L чияйть, латать: заштопывать; 2. починять, ремонтировать; 3. перен. укреплять; 4. перен. разг. поправлять (здоровье); - се 1. чинйть, латать, штопать свой вещи; 2. перен. разг. укрепляться закъсам I сов., начать рвать, разрывать; ~ се начать рваться, разрываться закъсам II сов.разг. попасть в затруднйтельное положение; ~ със здравето я заболел закъсвам I несов. начинать рвать, разрывать; - се начинать рваться, разрываться закъсвам И несов:. попадать в затруднйтельное положение; - с парите остаться без денег закъснение с. запоздание, опоздание; пристигам със - прибывать с запозданием закъснявам несов. 1. опаздывать, запаздывать; 2. задерживаться, засиживаться (в гостях); 3. задерживаться, запаздывать (с выполнением чего-л.) зала ж. зал; спортна ~ спортивный зал; заседателна - заседательвый зал залавям несов. 1. брать в плен; ловить; 2. хватать, брать (за руку и т.п.); ~ се 1. разг, приниматься, браться (за дело); 2. хвататься, браться (за руки); 3. перен, разг. придираться, цепляться; ~ се за думата придираться к слову залагам несов. 1. ставить (капкан, и т.п.). закладывать (мину и т.п.); 2. закладывать, оставлять в залог; 3. Българеке-руеки речи: и
141 залп делать ставку (при азартной игре) залегна I сов. I. залечь; 2. запасть (в душу) залегна П сов. приналечь, приложить большие усйлия; - над учението приналечь на учёбу заледен прил. покрытый льдом, обледенелый, замёрзший; -о ёзеро замёрзшее озеро заледявам несов. замораживать, покрывать льдом; -сс замерзать, покрываться льдом, обледеневать залежавам се несов. 1. залёживаться, лежать долгое время (о больном); 2. залёживаться (о товарах) залежи мн. залежи, месторождение; каменовъглени - залежи каменного угля; рудни- месторождение руды залез м. 1. закат, заход (солнца); 2. перен, закат, гибель, исчезновение залепвам несов. 1. приклеивать, наклеивать; 2. заклеивать (письмо и т.п.); 3. склеивать (осколки чего-л.), чинить; <> - плесница разг. влеплять пощёчину; -ее 1. приклеиваться, прилипать; 2. прислоняться залесён прил. засаженный лесом, облесённый; - хълм холм, засаженный лесом залеся сов. залесить, облесить залесявам несов. засаживать лесом залёя сов. 1. залить, облить; - с вода залить водой; 2. залить, затопить; - се политься, начать литься залив м. залив залйвам несов. 1. заливать, обливать; 2. заливать, затоплять; - се начинать литься; <> - се от смях заливаться смСхом; - се от плач заливаться слёзами зализан прил.. разг, прилизанный; - мъж прилизанный мужчина залисан прил. 1. увлечённый, занятый (чем-л.); 2. углубившийся (вкакое-л. занятие); 3. ставший рассеянным; 4. смущённый, сбитый с толку залйсвам несов. 1. отвлекать внимание; 2. забавлять, развлекать (ребёнка); - се I. увлекаться, забываться; 2. отвлекаться залисйя ж. 1. занятость; 2. рассеянность; 3. озабоченность залитам несов. 1. терять равновесие, шататься; 2. отклоняться от правильной линии, колебаться; 3. разг, увлекаться (кем-л.) заличавам несов. 1. зачёркивать, перечёркивать, вымарывать; 2. вычёркивать (из списка); 3. перен. уничтожать (следы}; ~ се исчезать, уничтожаться (о следах); о ~ дирите заметать следы заловя сов. 1. схватить, взять, поймать; 2. разг, начать (дело), взяться (за дело); ~ сс 1. схватиться, взяться (за руки); 2. разг, взят ься, приняться (за дело); 3. перен.разг. придраться, прицепиться залог I м. 1. залог, заклад, ставка; 2. перен, залог, гарантия залог II м. грам, залог; страдателен ~ страдательный залог; действителен - действительный залог; възвратен ~ возвратный залог заложа I сов. поставить (капкан и т.п.); заложить (мину и т.п.) заложа II сов. 1. заложить, оставить в залог; 2. сделать ставку (в азартной игре) заложби мп. задатки, способности; музикални ~ музыкальные способности заложен I прил. ~ къща ломбард; заложен II прил. заложенный, отданный в заклад залоствам несов. запирать на засов залп м. залп; оръдеен - орудийный L&V Press
залъгалка 142 залп залъгалка ж. L погремушка, детская игрушка; 2. перен, небылица, вымысел, басня залъгвам несов. 1. утешать, забавлять; 2. обманывать; 3. забавлять, утешать (ребёнка); ~ се 1. обманываться; 2. обольщаться (надеждами) залък м. кусок хлеба; о деля с някого ~а си делиться последним куско'м с кем-л.; горчив ~ горький кусок; засяда ми ~ът кусок застревает в горле залюлея сов. закачать, начать качать; ~ се закачаться залюлявам несов. начинать качать; ~ се начинать качаться; залягам I несов.. 1. воен, залегать, занимать позицию; 2. перен. западать (в душу) залягам И несов. налегать, прилагать большие усилия, стараться, нажимать; ~ на историята налегать на изучение истории залязвам несов. 1. заходить, закатываться (о солнце, луне); погаснуть (о звёздах); 2. перен. меркнуть, закатываться (о славе и т.п.) замазвам несов. 1. замазывать (щели и • т.п.); 2. штукатурить; 3. перен. замазывать, скрывать; <> ~ очйте (на някого) замазывать глаза (кому- л.) замазка ж. замазка замайвам несов. 1. кружйть голову, очаровывать; 2. дурманить, одурманивать (ароматом и т.п.); 3. изумлять, ошеломлять; ~ се 1. чувствовать головокружение; 2. • забываться; 3. изумляться, теряться, смущаться; <> ~а ми се главата у меня голова идёт кругом замайване с. головокружение замаскйрвам несов. замаскировывать, скрывать; ~ се замаскировываться замах м. замах, взмах; <> с един - одним махом замахвам несов. 1. взмахивать; 2.. замахиваться замацвам несов. пачкать, марать; ~ се пачкаться замаян прил.. 1. очарованный; 2. изумлённый, ошеломленный, растерянный; 4. одурманенный (ароматом и т.п.) замба ж. тех.. просечка (приспособление для пробивания отверстий в коже) заменя сов. 1. заменить (кого-л.); 2. заменить, сменить заменям несов. 1. заменять (кого-л);; 2. заменять, сменять замервам несов. 1. прицеливаться; 2. бросать, кидать (в кого-л.) замерям несов.. см. замервам замесвам несов. I. замешивать (тесто и т.п.); 2. перен., вмешивать, впутывать; ~ в неприятна нсторгя впутывать в неприятную истерию замествам несов. 1. заменять; 2. замещать, заменять (кого-л.) заместител м. заменитель заместник м. заместитель; - председател заместител ь председателя замечтавам несов. начинать мечтать; - се погружаться в мечты, уноситься в мечтах замечтан прил. мечтательный замижа сов. 1. закрыть глаза; 2. зажмурить глаза, зажмуриться замшжавам несов. !. закрывать глаза; 2. зажмуривать глаза, зажмуриваться замйна сов. 1. уйтй, уехать, отбыть (куда-л.); 2. разг, пройти мимо; <> мйна и ~ окончилось, свершилось Бып арско-руски речник
143 замък замина си сов. 1. уйтй, уехать, отправиться домой; 2. перен.поэт. умереть заминавам несов. 1. уходить, уезжать, отбывать (куда-л.); 2. разг. проходить мимо заминавам си несов. 1. уходить, уезжать, отправляться домой; 2. перен.поэт. умирать замирам несов. 1. замирать, затихать {о звуке); 2. прекращаться, . замирать, останавливаться (о деятельности); 3. перен. замирать (от страха) замирисвам несов. 1. начинать пахнуть; 2. начинать нюхать замириша сов. 1. начать пахнуть; 2. начать нюхать замислен прил. 1. задумавшийся, погруженный в раздумье; 2. задумчивый; 3. озабоченный; 4. задуманный; - план задуманный план замислям несов. замышлять, задумывать; ~се задумываться замисъл м. 1. намерение, замысел; 2. замысел, основная идея; художествен - художественный замысел замлъквам несов. 1. замолкать, переставать говорйть; 2. замолкать, переставать звучать замбгвам се несов. становиться состоятельным, богатеть замогна се сов. стать состоятельным, разбогатеть заможен прил. состоятельный, зажиточный, богатый заможност ж. состоятельность, зажйточность замотавам несов. запутывать; ~ се запутываться замразен прил. 1. замороженный, покрытый льдом, замёрзший; 2. перен. замороженный (капитал и т.п.) замразявам несов. 1. замораживать; 2. перен. замораживать (капитал и т.п.) замрежа сов. 1. заштопать; - чоран заштопать чулок; 2. перен. затуманить, застлать (о слезах); 3. застлать (о тумане и т.п.) - се 1. окутаться (туманом); 2. затуманиться, заполниться (слезами) замрёжвам несов. 1. штопать, заштопывать; 2. перен. затуманивать, застилать (о слезах); 3. застилать (о тумане и т.п.); ~ се 1. окутываться (туманом); 2. туманиться, наполняться (слезами) замръзвам несов. 1. замерзать, превращаться в лёд; 2. замерзать, дервенёть (от холода); 3. замерзать, погибать (от мороза); 4. перен. застывать, цепенеть (от ужаса) замръзна сов. 1. замерзнуть, правратйться в лёд; 2. замёрзнуть, одервенёть (от холода); 3. замёрзнуть, погибнуть (от мороза); 4. перен, застать, оцепенеть (от ужаса) замылен прил. 1. окутанный туманом, дымом; 2. запотевший, мутный; очила запотевшие очки; 3. затуманенный (слезами); 4. перен.. помутившийся (о сознании) замъглявам несов. 1. окутывать туманом, дымом; 2. затуманивать, застилать (о слезах); 3. перен. затуманивать (о сознании); ~ се !. затуманиваться, наполняться (слезами); 2. перен. мутйться. затуманиваться (о сознании и т.п.) замък м. замок; древен ~ древний замок
замъквам 1.44 замъквам несов. разг. 1. перетаскивать с трудом; 2. зажиливать (деньги и т.п.); ~ се тащиться, идтй с трудом замъкна сов. разг. 1. перетащйть с трудом; 2. заживйть (деньги и т.п.); - се дотащиться, дойти с трудом замърморя сов. 1. забормотать; 2. заворчать, забрюзжать замърсен прил. загрязнённый, запачканный, засорённый замърся сов. загрязнйть, запачкать, замарать, засорить; ~ се • загрязнйться, запачкаться, засориться замърсявам несов. загрязнять, пачкать, марать, засорять; - се загрязняться, пачкаться, засоряться замяна ж. замена, обмен; в ~ в замен; правя ~ делать замену занапред нареч. впредь, в будущем занасям I несов. 1. относить, уносйть; . 2. отвозить; 3. заносить; колата ~ на завойте машину заносит на поворотах; занасям II несов. 1. подшучивать, подтрунивать (над кем-л.); 2. задевать (кого-л.) занасям се несов. 1. увлекаться, забываться, уноситься в мечтах; 2. подшучивать, подтрунивать, (над кем-л.); 3. забываться, впадать в забытьё, терять сознание занаят м. ремесло, промысел; профессия; уча - учйться ремеслу занаятчийски прил. 1. ремесленный, промысловый; -о училище ремесленное учйлище; 2. кустарный; ~ изделия кустарные изделия занаятчийство занаятчия м. ремесленник занемарен прил. запущенный, заброшенный; ~ вид запущенный вид занемаря сов. запустить, забросить; ~ се перестать следйть за собой, опуститься заиемаряваи несов. запускать, забрасывать; - ее переставать следйть за собой, опускаться занемявам несов. 1. становиться немым; 2. перен, неметь, замирать (от удивления, от ужаса и т.п.) занемял прил. онемевший, замерший (от удивления. от ужаса и т.п.) занесен прил.. 1. глубоко задумавшийся; 2. разг. очень ' рассеянный занимавам несов. 1. занимать, отнимать время; 2. занимать, развлекать, забавлять (кого-л.); 3. обучать (кого-л.), преподавать (кому-л.); ~ се 1. заниматься; ~ се с домакинство заниматься домохозяйством; 2. заниматься (чем-л..), работать (над чем-л.), изучать (что-л.); ~ се с история заниматься историей занимание с. 1. занятие, работа; 2. мн. -я занятия; учёбни -я учебные занятия занимателен прил. занимательный; занйтвам несов. заклёпывать занятие с. 1. занятие; учебни ~я учебные занятия; 2. занятие, профессия; заобикалям несов. 1. окружать; • 2. обходйть, объезжать; 3. разг. посещать (время от времени); 4. перен, обходйть (закон и т.п.) заоблача се сов. только 3 л.ед. покрыться тучами (о небе) заоблачавам се несов. только 3 л.ед.покрываться тучами (я небе) заоблачен прил. облачный, покрытый тучами, облаками заоблен прил. закруглённый, Българско-руеки речник
145 запилея обтекаемый, округлый; -а форма обтекаемая форма заоблям несов:. закруглять; - се закругляться заоравам несов. 1. начинать пахать; 2. застревать, втыкаться; завязать заострен прил. 1. заострённый; 2. перен, заострённый заострям несов. 1. заострять, натачивать; 2. перен, .заострять, усиливать {внимание и т.п.); ~ се 1. заостряться; 2. заостряться, усиливаться запади/. 1. запад; 2. запад, западные страны западам несов. 1. приходить в упадок, замирать (о деятельности и т.п.); 2. разоряться, беднеть; 3. слабеть, терять сйлы; 4. перен, западать (о памяти) западен прил. 1. западный; -а посока западное направление; 2. западный, западноевропейский запазвам несов. 1. сохранять, оберегать, беречь; - сйлите си беречь свой силы; 2. бронировать; - стая в хотел бронировать номер в гостинице; 3. перен, сохранять, соблюдать; - приличие соблюдать приличие; перен, защищать, предохранять; - от студ защищать от холода; -се сохраняться запазен прил. 1. сохранйвшийся; -и зеленчуци сохранившиеся овощи; 2. забронйрованный; -а стая в хотОл забронйрованный номер в гостинице; 3. перен, сохранйвшийся (о человеке); добрО ~а жена хорошо сохранйвшаяся женщина; <> ~о място ж.-д. плацкартное место запазя сов. 1. сохранить, сберечь; 2. забронировать, закрепить, оставить; 3. перен, сохранить, соблюсти; 4. перен, защитить, предохранить; - се сохраниться запалвам несов. 1. зажигать, поджигать; 2. затапливать (печь); 3. перен, зажигать, воодушевлять; - се 1. загораться; 2. перен, загораться, воодушевляться запалителен прил. ■ зажигательный; -на тОчност зажигательная жидкость запалка ж. 1. зажигалка; 2. воен. запал; 3. ми. ~и 'растопка, сухие щепки {для. растопки) запаметявам несов. 1. запоминать; 2. выучивать наизусть запарвам несов. 1. запаривать (кипятьком.); 2. заваривать (чай); - се гнить (о сене и т.п.) запаси/. 1. запас; - от горйво запас горючего; 2. резерв; 3. воен, запас; минавам в ~ переходить в запас; 4. воен., разг, переподготовка; отйвам ~ проходйть переподготовку; 5. перен, запас {знаний и т.н.) запасвам несов. 1. подпоясывать, подвязывать; 2. прикреплять к поясу; ~ сабя надевать саблю; ~ се подпоясываться запася сов. запасти; - се запастись запасявам несов. запасать; - се запасаться; -се с храна запасаться пйщей запек м. мед. запор запетая ж. грам:, запятая запечатам сов. 1. опечатать; - врата опечатать дверь; 2. запечатать; - писмо запечатать письмо; - се запечатлеться (в памяти) запечатвам несов. 1. опечатывать; 2. запечатывать; - запечатлеваться (в памяти) запилея се сов. 1. исчезнуть, запропаститься, пропасть; 2. раззе. двинуться, уйтй (в неизвестном направлении)
запилявам 146 запилявам се несов. 1. исчезать, пропадать; 2. разг, двигаться, уходить (в неизвестном направлении) запИрам несов. разг. 1. останавливать, задерживать; - движението останавливать движение; 2. запирать (где-л.); 3. арестовывать, задерживать; 4; препятствовать (чел/р-л.), тормозить (что-л.) запис м. 1. запись; 2. денежный перевод; пОщенски - почтовый перевод запйсвам несов. 1. записывать (лекции); 2. записывать, зачислять; в университет зачислЯть в университет запйтвам несов. спрашивать, обращаться с вопросом, задавать вопрос; - се спрашивать себя запйчам несов. 1. запекать; 2. крепйть, вызывать запор (о пище); ~се 1. запекаться; 2. перен. застопориваться запйша сов. 1. записать; 2. записать, включйть, зачйслить; - се записаться, поступить запищЯ сов. 1. запищать; 2. запищать, закричать, заплакать; 3. завить (о сирене) запищявам несов. 1. начинать пищать; 2. начинать пищать, кричать, плакать; 3. начинать выть (о сирене) запйя сожв. начать пить; - се запйть, запьянстоввать запланирам несов. и сов., планировать/ запланировать запланиран прил. запланированный -а работа запланированная работа заплата ж. зарплата, жалованье; заработок; месечна - месячная зарплата; ' заплаха ж. угроза, опасность заплашвам несов. грозить, угрожать (кому-л.); запугивать (кого-л.) заплашителен прил. угрожающии; - поглед угрожающии взгляд заплащам несов. 1. платить, оплачивать; 2. перен, платить, нести наказание заплащане с. оплата; срещу - за плату запленявам несов. пленять, очаровывать заплес м. зевака, ротозеи заплёсвам несов. разг, отвлекать внимание; - се засматриваться, зевать по сторонам заплетен прил. запутанныи, неясныи; -а история запутанная история заплйтам несов. 1, начинать вязать; 2. заплетать (косы); 3. запутывать (нитки); 4. перен, запутывать (дело); 5. перен, впутывать (в историю и т.п.); ~ се 1. перен. впутываться (в историю и т.п.); 2. запутываться (о нитках и т.п.) заплЮвам несов. 1. начинать плевать; 2. разг, плевать (от сглаза); 3. перен, оплёвывать заповед .ж-. 1. приказ; распоряжение; издавам- отдавать приказ; строга - строгое распоряжение; 2. приказ (документ); подпйсвам- подписывать приказ; 3. воен. приказ, команда . заповядам сов. приказать, отдать приказ, распоряжение; <> ~ите! прошу! заповядвам несов. 1. приказывать, отдавать приказ, разпоряжёние; 2. властвовать, господствовать запознавам несов. 1. знакомить (с кем- л.); 2. знакомить, ознакомлять (с чем-л.); - се 1. знакомиться (с кем- л.); 2. знакомиться,' ознакомляться (с чем-л.) запознанство с. знакомство запозная сов. 1. познакомить (с кем- Бълrapeко-рус ки речник
147 запушвам .7); 2. познакомить, ознакомить (с чем-л.); ~ се 1. познакомиться (с кем-л.); 2. познакомиться, ознакомиться (с чем-л.) запокйтвам несов. забрасывать, зашвыривать запокитя сов. забросить, зашвырнуть запомня сов. запомнить; ~ се запомниться запомням несов. запоминать; ~ се запоминаться запор м. юр. запрёт, арест (имущества); налагам ~ налагать арест имущества запостя сов. начать поститься запотен прил. 1. вспотевший, покрывшийся потом; 2. запотелый, запотевший, покрытый влагой; ~ прозорец запотевшее окно запотя се сов. 1. вспотеть; 2. запотеть (о стекле) запотявам се несов. 1. потеть; 2. запотевать (о стекле) започвам несов. 1. начинать; ~ преговори начинать переговоры; 2. начинаться, брать начало; запоявам несов. запаивать запраша I сов. запылить, покрыть пылью; ~ се покрыться пылью запраша II сов. разг, кйнуться, броситься, помчаться запрашвам I несов. запылять, покрывать пылью; ~ се покрываться пылью запрашвам II несов. разг, кидаться, бросаться, мчаться запращам несов. швырять, метать, бросать с сйлой запретвам несов. засучивать, заворачивать; ~ ръкави засучивать рукава; - се 1. заворачиваться, загибаться; 2. перен, разг. энергично приниматься за дело заприказвам несов.. и сов!. 1. начинать говорйть/заговорйть; 2. заговаривать/ заговорйть (с кем-л.); - сс увлекаться/увлёчьсн разговором заприличам сов. начать походить, стать похожим {на кого-л., что-л.) заприличвам несов. начинать походить, становиться похожим (на кого-л., что-л.) запрйщвам несов. 1. запруживать (реку и т.п.); 2. загромождать, запруживать (улицу и т.п.) запрйщя сов. 1. запрудить (реку и т.п.); 2. загромодйть, запрудить (улицу и т.п.) запръжка ж. заправка (из жареного лука с мукой) запръскам сов. 1. закрапать, начать накрапывать; 2. начать опрыскивать (виноградинки) запръсквам несов. 1. начинать накрапывать; 2. начинать опрыскивать {вниоградинкн) запрягам несов. 1. запрягать; - коне запрягать лошади; 2. перен, разг. запрягать, нагружать тяжёлой работой запуснат прил. запущенный, заброшенный; - къща запущенный дом запустявам несов. 1. пустеть, становиться пустым; 2. приходить в состояние упадка, пустеть запустял прил. запущенный, заброшенный; -а градина запущенный сад запуша I сов. 1. закурить; 2. задымить, закоптить; 3. задымить, начать дымить; ~ се задымиться, закоптиться запуша II сов. заткнуть, заделать (отверстие); закупорить; ~ се закупориться, засориться запушалка ж. 1. пробка; 2. втулка запушвам I несов. 1. закуривать; 2. V рГснч
запушвам 148 наполнять дымом, копотью; 3. начинать дымить; ~ се покрываться копотью, сажей запушвам II несов, затыкать, заделывать (отверстие); ~ се закупориваться, засорЯться запъвам несов, закрывать, подпира’ть (дверь и т.п.) запъвам се несов. 1. запинаться, заикаться; 2. упираться, упрямиться запълвам несов. 1. 1. заполнять; 2. перен, заполнять (время и т.п.) запържвам сов. зажарить, поджарить; ~ се зажариваться, поджариваться запътвам се несов. отправляться ' в путь запъхтя сов. запыхтеть, начать пыхтеть; - се запыхаться запъхтявам несов. начинать пыхтеть; ~ се задыхаться (от бега и т.п.) запявам несов. запевать, начинать петь зар м. игральная кость заравям несов. 1. зарывать, закапывать; 2. разг, зарывать, хоронить; 3. начинать рыть; - се 1. зарываться, погружаться; 2. перен.. зарываться, углубляться; - се в работа углубляться в работу зарадвам сов. обрадовать; ~ се обрадоваться зарадй предлог 1. у.словие. причина ради, из-за; - децата си ради своих детей; закъснях ~ теб я опоздал из- за тебя; 2. замена за, вместо; рабОтя ~ теб работаю вместо тебя зараждам несов. зарождать, вызывать (мысли, чувства); ~ се зарождаться, возникать зараза ж. зараза; носИтел на - переносчик заразы заразен прил. заразный; ~а болеет заразная болезнь заразен прил, заражённый; -и зеленчуци заражённые овощи заразителен прил. 1. заразительный, заразный; -а болеет заразная болезнь; 2. перен, заразительный; - смях заразительный с. :ех зарасна сов. 1. зажить (о ране); 2. срастись; 3. зарасти (травой и т.п.) зараствам несов. 1. заживать; 2. срастаться; 3. зарастать (бурьяном и т.п.) зарева сов. зареветь заревавам несов. начинать реветь зарегистрирам сов. зарегистрировать; поставить на учёт; ~ се зарегистрироваться; встать на учёт зареден прил. 1. заряженный; - пистолет заряженный пистолет; 2. заряженный, подготовленный (к работе); заправленный, заведённый (о машине) заредя I сов. 1. начать повторять (одно и то же); 2. начать чередовать; 3. начать приводить в порядок; ~ се начать чередоваться заредя II сов. 1. зарядить (оружие); 2.. зарядить, ■ приготовить (к работе); 3. заправить, завести (мамшину) зареждам I несов. 1. начинать чередовать; 2. начинать приводить в порядок; - се начинать чередоваться зареждам II несов. 1. заряжать (оряжие); 2. заряжав приготовлять (к работе); 3. заводить, заправлять (машину) зарзават м. свежие овощи, зелень зарзаватчЙЙшща ж. овощная, зеленная лавка зарзаватчЙя м. зеленщик, продавец в зеленной лавке зарзала .ж. абрикос (дерево и плод) зарибявам несов. зарыблять, разводить рыбу; заселять рыбой Бъшарско-руски речник
149 засилвам (водоём) заричам се несов. зарекаться, давать клятву, зарок заробвам несов. 1. порабощать, обращать в рабство; 2. перен, порабощать, закабалять (экономически); ~ се разг. закабаляться заровя сов. 1. зарыть, закопать; 2. зарыть, схоронить; 3. начать рыть, копать; ~ се перен, зарыться, углубиться зародиш м. зародыш зарбия сов. 1. начать крошить; 2. начать сыпать, ронять; 3. начать ронять (слёзы); ~ се 1. начать крошиться; 2. начать осыпаться, опадать; 3. начать капать (о слезах) заръка ж. поручение; наказ заръмжа сов. 1. зарычать; 2. перен.. заворчать, забрюзжать заръмжавам несов. 1. начинать рычать; 2. перен, начинать ворчать, брюзжать заря ж. заря заряд м. 1. воен, заряд; 2. физ. заряд; положителен ~ положительныи заряд зарязвам I несов. разг, надрезать, делать отметку зарязвам II несов. бросать, оставлять; - пиенето бросать пить засада ж. засада; нападам от ~ нападать из • засады засаждам несов. сажать, засаживать засвидетелствам несов. и сов. свидетельствовать/ засвидетельствовать; - уважението си свидетельствовать/ засвидетельствовать своё уважение засвирвам несов. 1. начинать играть (на музыкальном инструменте); 2. начинать свистеть засега нареч. пока что, сеичас, в данныи момент засегна сов. 1. коснуться (чего-л.), задеть (что-л.); 2. поразить, затронуть; грйпът -а бъбреците му грипп поразил его почки; 3. задеть (осколками); 4. перен, задеть, обидеть; 5. перен, затронуть, коснуться (я разговоре); ~ се обидеться, оскорбиться, почувствовать себя задетым заседавам несов. заседать заседание с. заседание; съдебно ~ судебное заседание . заседна сов. 1. засесть, надолго остаться (где-л.); 2. засесть, застрять, проникнуть глубоко (о ■ пуле и т.п.); 3. сесть (на мель); 5. перен, засесть, запасть (я душу, в память) . заседнал прил. 1. засевшии; 2. сидячии; водя ~ живот вести сидячии образ жизни заседявам се несов. засиживаться засека I сов.. 1. начать сечь, рубить; 2. сделать засечку; 3. засечь, запеленговать; 4. засечь (о моторе); 5. дать осечку (об оружии); 6. перен, осечься, внезапно замолчать; 7. разг, встретить случаино (кого- л.) засека II сов. диал. застирать, плохо выстирать (бельё) заселвам несов. 1. заселять; 2. селить, поселять; - се . 1. заселяться; 2. селиться, поселяться заселник м. поселенец засенчвам несов. 1. затенять, бросать тень, закрывать (от солнца); 2. перен, затенять, затмевать засечка ж. 1. осечка; 2. перебои (в моторе) засйлвам несов. 1. усиливать: 2. укреплять; 3. увеличивать I • • Press
засиля 150 (скорость, напряжение), ~ се 1. усиливаться, увеличиваться; 2. разбегаться, пускаться бежать засйля сов. 1, усилить; 2. укрепить; 3. увеличить {скорость, напряжение)- ~ се 1. усилиться, увеличиться; 2. разбежаться, пуститься бежать засйпвам несов. 1. засыпать; 2. начинать сыпать; 3. перен. засыпать (информацией и т.п.)', - се начинать сыпаться; следовать (один за другим) засйпя сов. -1. засыпать; 2. начать сыпать; 3. перен, засыпать (информацией и т.п.)' ~ се посыпаться, последовать (одним за другим) засйчам I несов. 1. начинать сечь, рубить; 2. засекать, пеленговать; 3. делать засечку; 4. отводить (воду), 5. давать осечку (об оружии), 6. заедать (о моторе); 7. перен. осекаться, внезапно умолкать засйчам И несов. диал. застирывать, плохо простирывать (бельё) засиявам несов. поэт, начинать сиять заслепявам несов. 1. ослеплять; 2. перен, ослеплять; ~ се 1. слепнуть; 2. перен, заблуждаться заслон м. заслон, укрытие (от ветра и т.п.) заслуга ж. заслуга заслужен прил. заслуженный засмёя сов. рассмешить; ~ се засмеяться, начать смеяться засмивам несов. смешить; ~ се начинать смеяться засмян прил.. 1. улыбающийся, смеющийся; 2. перен, радостный, светлый заснежён прил. заснеженный, покрытый снёгом заснемам несов. и сов. 1. начинать/ начать снимать (одежду и т.п.)', 2. начинать/начать снимать (фильм) заспал прил. уснувший, заснувший; 2. заспанный; 3. перен, апатичный, сонный ' заспйвам несов. засыпать заспя сов. заснуть засрамвам.несов. 1. стыдить; 2. срамить, позорить; - се стыдиться заставам 1. останавливаться; 2. становйться (на место, в строй и т.п.); о ~ на пътя на нЯкого заступать дорогу кому-л. заставя сов. заставить, принудить; ~ се заставить себя заставям несов. заставлять, принуждать; ~ се заставлять себя застйгам несов. 1. застывать; 2. перен. застывать, цепенеть (от ужаса и т.п.)-, 3. перен, застывать, оставаться неизменным застйгам несов. 1. настигать, догонять; 2. застигат, заставать (о буре, дожде и т.п.) застилам несов застилать, покрывать застой .м застой застоявам се несов. 1. засиживаться, задерживаться; 2. затягиваться, длиться застоял прил. 1. стоячий; -а вода стоячая вода; 2. залежавшийся; -а стока залежавшийся товар застраховам несов. и сов. страховать/ застраховать; ~ се страховаться/ застраховаться застраховател м. страховой агент, страховщйк застрахователен прил. страховой; ~а премия страховая премия застраховка ж. 1. страхование; ~ срещу злополука страхование от несчастных случаев; 2. страхование, страховой договор; сключвам ~ заключать страховой договор; 3. разг, страховка (взнос) Бъшарско-руски речни
151 затегна застраша сов. 1. запугать; 2. представить угрозу (чему-л.) застрашавам несов. 1. запугивать; 2. угрожать, представлять угрозу .(ччиму- л) застрашЙтелен прил. угрожающий; ~и размери угрожающие размеры застрелвам несов. застреливать; ~ се застреливаться застрелям сов. застрелить; ~ се застрелйться застроявам несов. заправлять (кушанье) застройка ж. заправка, приправа застудёя сов. только 3 л. ед. безл. похолодать застудя вам несов. только 3 л. ед.безл. холодать застъпвам несов. наступать, ступать (на что.л.); - крака наступать на ногу застъпник м. заступник застъпничество с. заступничество засукан прил. 1. закрученный, подкрученный; -и мустаци закрученные усы; 2. засученный; -и ръкави засученные рукава засуквам I несов. . начинать сосать (о новорождённом) засуквам II несов. 1. закручивать, подкручивать (усы); 2. засучивать (рукава и т.п.); 3. начинать закручиват, подкручивать (усы) засъхвам несов. 1. сохнуть, высыхать; 2. подсыхать; 3. начинать высыхать засявам несов. 1. засевать; 2. начинать сеять засягам несов. I. касаться (чего-л.), прикасаться (к чему-л.), задевать (что-л.); 2. поражать, попадать в цель;; задевать (осколком); 3. перен. задевать, волновать; 4. перен,. задевать, обижать; 5. перен. задевать, касаться, затрагивать (при разговоре); - се обижаться, оскорбляться, чувствовать себя задетым засядам несов. 1. засиживаться, задёрживатсь, долго оставаться (где-л.); 2. застревать, проникать глубоко (о пуле и т.п.); 3. перен. западать (« сознание и т.п.); 4. садиться (на мель) затаён прил. затаённый; -а завист затаённая зависть затварям несов. 1. закрывать, запирать; ~ с ключ запирать на ключ; 2. закрывать, складывать; - чадър закрывать зонтик; 3. закрывать, выключать; - чешма закрывать кран; 4. закрывать, прекращать работу; ~ магазин закрывать магазин; 5. запирать (в помещении); ~ се 1. закрываться, запираться (в * помещении); 2. закрываться, складываться (о книге, зонтике и т.п.); 3. закрываться, прекращать работя; 4. перен, замыкаться, становиться необщительным; - се в себе си замыкаться в себё затвор I м. 1. тюрьма; лежа в ~ сидеть в тюрьмё; 2. заключение (тюремное); доживотен ~ пожизненное заключение затвор II м. воен, затвор, замок (орудия) затворен прил. замкнутый; - характер замкнутый характер затворник м. заключённый (в знач. сущ.), арестант затвърдявам I несов. затвердевать, становиться твёрдым затвърдявам II несов. укреплять, закреплять; ~ позициите си укреплять свой позиции затёгна сов. 1. затянуть, подтянуть, стянуть; 2. перен, укрепить, L&V Press
затегнат 152 усилить, подтянуть; - дисциплината подтянуть дисциплину; ~ се затянуться, замедлиться затегнат прил. 1. затянутый, стянутый (узел и т.п.); 2. разг. крепкий (о желудке) затихвам несов. 1. затихать, умолкать; 2. перен, затихать, прекращаться затйчам сов. побежать; ~ се броситься бежать затйчвам несов. начинать бежать; - се бросаться бежать затишие с. затишье; ~ пред буря затишье перед бурей затлачвам несов. - заносить, засорять (илом. песком и т.п.) затлъстявам несов. толстеть, заплыть жиром затова союз поэтому; ~ че потому что затопля сов. согреть, нагреть; - се 1. согреться, нагреться; 2. потеплеть (о погоде); времето се ~ потеплело затоплям несов. нагревать, согревать; - се 1. нагреваться, согреваться; 2. теплеть (о погоде) заточвам I несов. 1. начинать цедить, наливать; 2. начинать раскатывать (тесто); ~ се 1. начинать течь; 2. начинать тянуться, медленно двигаться одйн за другим; 3. начинать тянуться, медленно распространяться (о дыме и т.п.) заточвам II несов. 1. начинать точить; 2. подтачивать, заострять (немного) заточение с. заточение, ссылка; осъден съм на ~ быть приговорённым к ссылке заточеник м узник; ссыльный затрепёрвам несов. 1. начинать дрожать, трепетать; 2. начинать дрожать (р голосе) затрептявам несов. 1. начинать трепетать, дрожать; 2. начинать дрожать (о голосе); 3. начинать мерцать (о свете); 4. перен. появляться, мелькать (об улыбке и т.п.) затрогвам несов. затрагивать, трогать, волновать затруднение с. затруднение, затруднйтельное положение; изпадам в ~ попадать в затруднйтельное положение; материално ~ материальное затруднение затруднявам несов. затруднять затрупам сов. 1. завалить, засыпать; 2. перен,, засыпать (вопросами и т.п.); 3. перен. завалить, перегрузить (работой и т.п.); затрупвам несов. I. заваливать, засыпать; 2. перен, засыпать (вопросами и т.п.); 3. перен; заваливать, перегружать (работой и т.п.) затръшвам несов. захлопывать с шумом (дверь и т.п.); ~се захлопываться с шумом (о двери и т.п.) затулвам несов. 1. закрывать, заслонять; затенять; 2. затыкать; ~ ушйте затыкать уши; 3. перен. скрывать; ~ се скрываться затъвам несов. 1. утопать, тонуть (в грязи и т.п.); 2. перен. утопать, увязать; ~ в дългове утопать в долги затьквам несов. 1. втыкать, засовывать; 2. затыкать, закупоривать затъмнение с. 1. затемнение (луны, солнца); 2. мед. затемнение; - на белия дроб затемнение лёгкого затъмня сов. 1. затемнить; ~ прозореца затемнйть окно; 2. перем, затмить (успехи и т.п.);~ се I. потемнеть, стать тёмным; 2. перем. помрачиться (о сознании и т.п.) Бълга рс ко-рус ки речни к
153 зацапам затъмнявам несов. 1. затемнять; 2. перен-, затмевать; -се 1. темнеть, становиться тёмным; 2. перен. помрачаться затънтен прил. захолустный, отдалённый; -о градче захолустный городок затъпквам несов. 1. затаптывать; 2. заполнять, забивать (отверстие и т.п.): 3. вталкивать, засовывать (пробку и т.п.) затьпявам I несов. 1. затупляться, становиться тупым; 2. перен, тупеть затъпявам И несов. L затуплять; 2. перен, притуплять затягам несов. 1. затягивать, стягивать, подтягивать; - гайка затягивать гайку; 2. разг. закареплять (желудок); 3. перен. укреплять, усиливать, подтягивать (дисциплину и т.п.); ~ се затягиваться, замедляться заупокоен прил. заупокойный заучавам несов. 1. заучивать; ~ наизуст заучивать наизусть; 2. начинать учить, изучать; - се начинать учиться заушки мн. мед. свйнка захабя сов. 1. затупить; 2. износйть, сносить; 3. запачкать, замарать; 4. начать пдртить (что-л.); - се 1. затупйться; 2. износиться; 3. запачкаться захабявам несов. 1. затуплять; 2. изнашивать, снашивать; - дрёхи изнашивать одежду; 3. пачкать, марать; 4. начинать портить (что- л.); ~ се L затупляться; 2. изнашиваться; 3. пачкться захапвам несов. 1. начинать кусать, грызть; 2. кусать, рвать зубами захар ж. сахар; сйтна~ сахарный песок; ~ на бучки кусковый сахар захарен прил. 1. сахарный; ~а индустрия сахарная индустрия; 2. сахарный, очень сладкий; захарйн м. сахарин захарница ж. сахарница захароза ж. сахароза захаросвам несов. засахаривать; - се засахариваться захвана сов. 1. схватить (рукой), взять (в руки); 2. начать (делать что-л.); - да пиша начать писать; 3. начать, предпринять; - търговия заняться торговлей; 4. начаться, пойти; - дъжд пошёл дождь; - се 1. взяться, схватиться (рукой); 2. взяться (за какое-л. дело); 3. пристать, привязаться (к кому-л.); начать ссору (с кем-л.) захващам несов. 1. хватать, брать; 2. начинать (делать что-л.); 3. начинать, предпринимать (что-л.); 4. начинаться, идтй (об осадках); -се 1. браться, хвататься (рукой); 2. браться (за какое-л. дело); 3. приставать, привязываться, начинать ссору захвърлям несов. 1. бросать, кидать, забрасывать; 2. перен, забрасывать, запускать (дела и т.п.) захлаждам несов. охлаждать; - се* холодать (о погоде) захлас - „и. 1. забытьё; 2. упоение, восхищение; слушам в - слушать с восхищением захласнат прил. 1, ошеломлённый, изумлённый; 2. увлечённый, захваченный (деятельностью); 3. забывшийся, замечтавшийся захлупя сов. L закрыть крышкой; 2. перевернуть, опрокинуть вверх дном; 2. закрыть (лицо руками) зацапам сов. 1. начать пачкать, мазать; 2. запачкать, замазать; 3. разг, зашлёпать (по воде);; - се запачкаться, замазаться L& V Press
зацапвам 154 зацапвам несов. 1. начинать пачкать, мазать; 2. пачкать, мазать; 3. разг. шлёпать (по воде); ~ се пачкаться, мазаться зацёпвам несов. 1, начинать колоть, раскалывать, дробйть; 2. начинать рассекать (воду, воздух); зацёпя сов. 1. начать колоть, раскалывать, дробйть; 2. начать рассекать (воздух, воду) зачатие с. зачатие зачатък м. 1. зародыш; 2. перен.. зачаток, начало зачевам 1 несов. беременеть зачевам 11 несов. диал. начинать (делать что-л.) зачёквам несов. затрагивать (вопрос и т.п.) зачервя сов. покрасить в красный • цвет; - се 1. покраснеть, стать красным (от стыда и т.п.); 2. подрумяниться, поджариться (хлеб и т.п.) зачервявам несов. красить в красный цвет; - се 1. краснеть, становиться красным; 2. подрумяниваться, поджариваться зачертавам несов. 1. зачёркивать, вычёркивать; 2. начинать чертить зачертая сов. 1. зачеркнуть, вычеркнуть; 2. начать чертйть зачислявам несов. зачислять; - се зачисляться зачитам I несов. начинать читать; - се зачитываться зачитам II несов. 1. уважать, относиться с уважением; 2. зачйтывать, признавать; - мнението му признавать его мнение зачудя сов. удивйть; - се удивйться зачукам сов. 1. забйть, заколотйть; ~ гвоздей забйть гвоздь; 2. начать забивать; 3. застучать, начать стучать зачуквам несов. 1. забивать, заколачивать; 2. начинать забивать; 3. начинать стучать зашеметен прил. 1. ошеломлённый; - от съобщението ошеломлённый сообщением; 2. потерявший сознание (от удара и т.п.) зашеметявам несов;. L ошеломлять; 2. вызывать головокружение; - се терять сознание зашйвам несов. 1. пришивать; - емблема пришивать эмблему; 2. зашивать, вшивать; 3. зашивать, чинить; 4. начинать шить зашйя сов. 1. пришить; 2.'зашить, вшить; 3. зашить, починйть; начать шить зашлевявам несов. разг, давать пощёчину (кому-л.) зашумя сов. зашуметь, начать шуметь; гората - лес зашумел зашумявам несов.. начинать шуметь защйпвам несов. 1. защипывать; 2. прищемлять; 3. прикреплять прищепками защйпя сов. 1. защипать; 2. прищемйть; 3. прикрепить прищепками защита ж. 1. защита; 2. воен, защйта, оборона; 3. юр. защйта; давам думата на -та давать слово защите; 4. спорт, защйта; 5. перен, защйта; - на дисерт&цня_защйта диссертации защитавам несов. 1. защищать; - роДйната защищать рЬдину; 2. юр. защищать; 3. перен, защищать (диссертацию и т.п.); 4. перен. защищать, отстаивать; - интересите си защищать свой интересы; - се защищаться защйтен прил;. 1. защитный; 2. защитйтельный; -а реч защитйтельная речь
155 здравословен защитен прил. 1. защищённый; 2. защищённый, укреплённый защитя сов. 1. защитить; 2.. перен. запзитъЬдисссртацию и т.п.); 3. перен, защитить, отстоять (убеждения и т.п.); - се защититься защо нареч. 1. почему; 2. зачем защбто союз потому что заявител м. заявитель заявление с. заявление; подавам - подавать заявление заявя сов. 1. заявить, сделать заявление; 2. заявить, официально уведомить заявявам несов. 1. заявлять, делать ' заявление; 2. заявлять, официально уведомлять; - в министерството заявлять в министерство заядлив прил. сварливый, неуживчивый заяждам се несов. придираться (к кому-л.) заяквам несов. крепнуть звание с. звание; научно ~ учёное звание звезда ж. 1. звезда; 2. перен, звезда, знаменитость; филмова - кинозвезда; о падаща ~ метеорит; пътеводна ~ путеводная звезда звёзден прил. звёздный; -на нощ звёздная ночь; -на карта звёздная карта звероукротител м. укротитель зверей зверски прил. 1. зверйный; -а кожа звериная шкура; 2. зверский, жестокий; -о убийство зверское убийство зверя се несов. разг, пялить глаза, таращить глаза (от удивления) звук м . 1. звук; 2. лингв, звук звуков прил. звуковой; -а вълна звуковая волна звукозапис л/. звукозапись звуча несов. 1. звучать, издавать звук; 2. перен, звучать, чувствоваться, улавливаться звучен прил. звучный звучност ж звучность звън м звон; ' - на чаши звон бокалов звънёц л 1. L звонок; електрически звънец электрический звонок; 2. звонок; втори - (в театре) второй звонок; чакам -еца ждать звонка. звънлив прил. звонкий звъня несов. звонйть звяр м. зверь здание с. здание здрав прил. 1. здоровый; -и нёрви здоровые, крепкие нервы; - климат здоровый климат; 2. сйльный, крепкий; - мъж сильный, крепкий мужчина; 3. крепкий, прочный, добротный; - мост прочный мост; 4. - исправный; - телевизор исправный телевизор; 5. перен, крепкий, прочный; -а дисциплина крепкая дисциплина здраве с. разклатено - расшатанное здоровье здравен прил. относящийся к здоровью, здравоохранению; санитарный; - работник работник здравоохранения; -на просвета санитарное просвещение здравеопазване с. здравоохранение здравец м. дйкая герань здравина аж 1. прочность, крепость; - на материала прочность материала; 2. перен, прочность, сйла; - на връзките прочность связей здравомйслещ прил. здравомыслящий здравословен прил. 1. относящийся к здоровью; -но състояние состояние здоровья; 2. здоровый, благоприятный для здоровья; - начин па живот здравословный образ жизни L&V Press
здрач 156 здрач м. сумерки здрачен прил. сумеречный зебло с. мешковина зебра ж. зебра зеле с. капуста; кисело ~ квашеная капуста зелен прил. 1. зелёный (цвет); 2. зелёный, неспелый, незрелый; -плод незрелый плод; 3. перен. зелёный, очень молодой; той е още ~ он ещё очень молодой; <> продавам на -о продавать на корню; пращам за ~ хайвёр обманывать, надувать зеленина ж зелень зеленчук м. собир. овощи земеделие с. земледелие земеделски прил. 1. земледельческий; -о стопанство земледельческое хозяйство; 2, сельскохозяйственный; -работник сельскохозяйственный рабочий земемёр м. землемер .земен прил. 1. земной; -о привличане земное притяжение 2. перен, земной -и радости земное радости земетресение с. землетрясение землйше с. участок землепользования (села и т.п.) земляк м. земляк землянка ж. землянка земноводен прил. земноводный; -о животно земноводное животное земя ж I. земля (планета); 2. земля, почва; 3. земля, суша; 4. земля, земельный участок; 5. земля, страна, государство; бълтарска ~ болгарская земля зенйт л/ 1. зенит; слънцето е в -а си солнце в зените; 2. перен,, зенйт; в -а на славата в зените славы зенйца ж зрачок зёстра ж приданое ■ зет м зять зефир I м. поэт, зефир, лёгкий ветерок ' зефир II м. зефир (ткань) зехтйн м. оливковое масло зид м. 1. каменная или кирпичная стена; 2. каменная или кирпйчная ограда зйдам несов. строить, воздвигать,, сооружать (из кирпича или камня) зидар м. каменщик, стройтельпый рабочий зидарйя ж. кладка зйма ж. зима зймен прил. зймний; - деи зимний день зймник м. подвал, погреб зимнина ж. запасы продуктов на зиму злак л/, зелень, зелёная трава златар л/, ювелир • златен прил. 1. золотойц 2. золотой, золотоносный; -а жили золотоносная жила; 3. золотой, золотистый; -в нйви золотые нивы; 4. перен, золотой, замечательный; -и думи золотые слова златка ж. зоол. куница злато с. 1. золото (металл); 2. собир. золото, драгоценности из золота; 3. собир. золото (деньги); 4. перен. золото; човёк-злато человек золото злепоставя сов. представить в невыгодном свете, скомпрометировать злепоставям несов. представлять в невыгодном саёте, компрометировать злина ж. 1. злость, злоба; 2. зло, злой поступок, злодеяние; 3. зло, • несчастье, беда*. зло с. 1. зло (все дурное); неизбежно - неизбежное зло; 2. зло, злой поступок; 3. зло, несчастье, беда; о да спи - под камък не будем говорить о плохом Българско-рускц речник
157 значение злоба ж. злоба злобен прил. злобный зловещ прил. зловещий зловонен прил. зловонный зловоние с. зловоние зловреден прил. зловредный злодей м. злодей злодейски прил. злодейский злодеяние с. злодеяние злоезичен прил. злоязычный зложелателен прил. недоброжелательный злокачествен прил. злокачественный; ~ тумор злокачественная опухоль злонамерен прил. злонамеренный злополука ж. несчастный случай; трудова ~ производственная травма; застраховка срещу ~ страхование от несчастных случаев злорадство с. злорадство злословие с. злословие злословя несов. злословить злост ж злость злостен прил. злостный; ~а клевета злостная клевета злосторен прил. вредительский злосторник м. вредитель злосторнически прил. вредительский злоупотреба ж злоупотребление; служебна ~ злоупотребление служебным, положением злоупотребя сов. злоупотребить; - със служебно положение злоупотребить служебным положением злоупотребя вам несов. злоупотреблять; ~ с властта злоупотреблять властью злочест прил. злосчастный, несчастный; ~а съдба несчастная судьба злояд прил. привередливый в еде злъч ж. 1. жёлчь; 2. перен, жёлчь, злоба, злость змййскн прил. змеиный; -а кожа змейная кожа; -а отрова змеиный яд змиорка ж. зоол.' угорь змия ж. змея; гърмяща ~ гремучая змея змиярник м. террариум знак м. '1. знак; пйсмен ~ письменный знак; 2. знак, предзнаменование; лош ~ плохая примета, дурной знак; 3. условный знак, сигнал; давам ~ с ръка давать знак рукой; 4. знак, выражение; в ~ на приятелство в знак дружбы; 5. грам, знак; препинателен ~ знак препинания знаме с. знамя, флаг; национално ~ национальный флаг; о свйвам знамената свёртывать знамёна, прекращать борьбу знаменател м. мат. знаменатель; <> привеждам под общ ~ приводить к общему знаменателю знаменателен прил. знаменательный; -а дата знаменательная дата знамение с. знамение, знак, символ знаменит прил. знаменитый; ~ писател знаменитый писатель знаменитост -ж. знаменитость знание с. 1. знание; ~ на езйк знание языка; 2. мн, -я знания; жажда за ~я жажда знаний знЯтен прил. 1. знатный, родовитый; ~ род знатный род; 2. знатный, известный, знаменитый; ~а личност известная лйчность знахар м. знахарь знача несов. 1. значить, означать; 2. значить, иметь значение; 3. в знач. вводи. сл.~п значить, и так, следовательно значение с. 1. значение, смысл; - на думата значение слова; 2. значение, важность; решаващо ~ решающее L&V Press
значим 158 значение значим прил. значимый значйтелен прил. 1. значительный, большой; -а сума значительная сумма; 2. значительный, важный; -и постижения значительные достижения значка ж. значок зная несов. 1. знать, быть осведомлённым; 2. знать, иметь знания; 3. знать, быть знакомым; 4. знать, уметь; <> не ~ почйвка не знать отдыха; ~ на пръсти знать как свой пять пальцев; -се 1. разг, знать себя; 2. быть знакомым, знать друг друга; - <> то се -е разумеется зноен прил. 1. знойный; 2. перен.. знойный, пламенный, огненный; зной м. зной, сильная жара зоб м. зерновой корм (для скота) зов м. призов, зов; - за борба призов к борьбе зова несов. 1. звать, призывать; 2. звать, приглашать (в гости и т.п.) 3. называть, звать (по имени)', ~се называться зограф м. иконописец, церковный живописец зона ж. зона зонален прил. зональный зоолог м. зоолог зоология ж зоология зор м. 1. усилие, напряжение, труд; той не си дава - он себя не затрудняет; 2. принуждение; със - нйщо не става принуждением ничего не добьёшься; 3. потребность; имам - за парй нуждаюсь в деньгах зора ж. 1. утренняя заря, рассвет; 2. перен. заря; - на победата заря победы зорнйца ж. поэт. утренняя звезда, денница зорък м. зоркий, проницательный зрелище с. зрелище зрелостник м выпускник средней школы зрение с. зрение зрея несов. 1. зреть, созревать (о продах и т.п.); 2. развиваться, мужать (физически и духовно); 3. перен- созревать, складываться (о намерений. и т.п.) зрйтел м зритель зрителен прил. 1. зрительный; -а намет зрительная - память; 2. зрительный (предназначенный для зрителей); -а зала зрительный зал зрял прил. 1. зрелый, спелый (о плодах и т.п.); 2. зрелый, достигший полного развития; -а възраст зрелый возраст; 3. перен, зрелый, законченный; -а мйсъл зрелая мысль зубрач м. разг, зубрила зубря несов. разг, зубрить зурла ж. рыло, морда (животного); свинска - свиное рыло зъб м 1. зуб; млёчен - молочный зуб; 2. зуб, зубец зъбен прил. 1. зубной; 2. лингв;, зубной; 3. зубчатый; -но колело зубчатое колесо зъбер л/. 1. утёс; 2. вершина, пик зъболекар м. зубной врач зъболечение с. лечение зубов зъботехник м зубной техник зъбчат прил. зубчатый зъбя се несов. 1. оскаливаться (о животных); 2. перен. разг. огрызаться зъзна несов. зябнуть, дрожать от . холода зъл прил. 1. злой, свирепый; 2. перен. плохой, тяжёлый; зла зима тяжёлая зима Българеко-руски речник
159 зяпна зълва ж. золовка зърнен прил. зерновой; ~ни култури зерновые культуры зърно с. 1. зерно; 2. зерно, крупйнка (чего-л.); 3. перен. зерно; - Истина зерно йстины зюмбЮл м. вот. гиацйнт зяпам несов;. разг. 1. глазеть, зевать по сторонам; 2. раззевать рот (от удивления) зяпна сов.разг. 1. начать глазеть, зевать по сторонам; 2. раззйнуть рот (от. удивления) L&V Press
и 160 nil. союз и.; той и аз он и я; и плаче, и се смёе и плачет и смеётся; 2. межд. ну; и, махни се оттук! ну, пошёл отсюда !; 3. частица и, даже; не йскам и да зная и знать не желаю; <> и така итак; и тъй нататък и так далее и Н1. краткая форма личи. мест, тя; аз й дадох я ей дал; 2. краткая форма притяж. мест. неин; срещнах брат й я встретил ее брата, ибис м зоол. йбис ибришйм м. тонкие кручёные нйтки (шёлковые или хлопчатобумажные) ива I ж. бот. йва ива II ж. кромка (ткани) йвица ж. I. лента, узкая полоска (ткани. бумаги); 2. кайма; обшйвам с -и обшивать каймой; 3. полоса, полоска, лйния; ~ земя полоса землй; ~ светлйна полоска . света игла ж. 1. игла, иголка; вдявам ~ вдевать нитку в иголку; ~ за шёвна машина машинная игла; 2. спйца ( вязальная) ; -и за плетене спйцы для вязанья; 3. булавка; безопасна ~ англййская булавка; 4. колючка, игла; шип; - на таралёж йглы ежа; 5. игла, иголка (хвойного дерева); о от ~ до конец от начала до конца; стоя като на ~и сидеть • как на иголках; няма къдё ~ да хвърлиш = негде яблоку упасть иглика ж. бот. примула, первоцвет иглокож прил. зоол. иглокожий; ~и животни иглокожие животные; ~и мн. зоол. иглокожие иглолистен прил.. бот. хвойный; ~ гора хвойный лес; -ни мн.бот. хвойные мн. Игнажден м. церк. праздник Игнатия Богоносца игнорирам несов. игнорировать Иго с. йго, рабство, гнёт; игра ж. 1. игра, забава; прекарвам дни в игрй проводить дни в играх; 2. игра (спортивная и т.п.); ~ с топка игра в мяч; олимпийски ~ олимпййские игры; ~ на шах игра в шахматы; 3. игра (предмет); ~ шах шахматы; 4. игра (на сиенее; 5. танец, пляска; пародии -и народные танцы; 6. игра, движение, мелькание; - на багрите игра красок; 7. перен. игра, притворство, интрйги; дипломатическа - дипломатйческая игра; 8. тех. зазор, просвет; <> ~ на думи игра слов; с огъня - не бйва погов. с огнём не шутят игрален прил. 1. предназначенный для игры, игорный; о ~ филм художественный фильм; -а зала игорный зал; 2. игровой (автомат) играч ; л/. спорт. 1. игрок; 2. танцор, плясун; 3. перен, ловкий участник в денежных и торговых операциях играчка ж. 1. игрушка; 2. перен. лёгкое, простое дело играя несов. 1. играть, забавляться, развлекаться; 2. играть (в какую-л. игру); ~ на карти играть в карты; ~ на комар играть в азартные игры; 3. играть (на сцене); - роля играть ролю; 4. танцевать, плясать; * хоро плясать хоро; 5. упражняться; ~ на уреди спорт. упражняться на снарядах; 6. играть, светйться, искриться; вйното — вйно играет; 7. болтаться; пръстенът ми ~ на Българеко-руски речиик
161 идиотизъм пръста у меня кольцо болтается на пальце; 8. перен, играть (с кем-л.), обманывать (кого-л.); о ~ на борсата играть на бйрже; - на въжё плясать на канате; б. хитрить, прибегать к увёрткам, уловкам; - с огкрйти карти играть в открытую; ~ но нечия гайда плясать под чью-л. дудку; - си; - си с бгьня играть с огнём; - си с парй иметь много денег итрйв прил. 1. игривый, резвый; 2. игривый, задорный игрйще с. спортйвная площадка, стадион; футболно - футбольное поле; баскетболно ~ баскетбольная площадка; ~ за тёнис теннйсный корт игрословие с. игра слов, каламбур игумен л/, игумен йда I несов. 1. идтй, приближаться; 2. приходйть, приезжать, прибывать; 3. приходить, наступать, приближатьсь (о времени, событиях): -е жътва наступает жатва; 4. идтй, разноситься (о новостях и т.п.); 5. происходить, вестй своё начало; <> - на крака (някому) разг. приходйть лично (к кому-л.) -е ми наум мне приходит в голову; ~е ' ми отръки он на все руки мастер; идй- дойдй до ■ известной степени, и так и сяк; - си приходйть, возвращаться домой йда II сов. пойтй, уйтй, отправиться; 2. перен, дойтй (до определенного предела); 3. разг, уйтй, израсходоваться, исчерпаться; йдвам несов. 1. см. йда; 2. перен. приходйть; - до убеждение приходйть к убеждению; - до отчаяние приходйть в отчаяние; ■ - на власт приходйть к власти йдване с. 1. приход; приезд; прибытие; срещнах го на - я встретил его по путй сюда; 2. перен, приход; ~ на власт приход к власти идеал м. идеал; високи -и высокие идеалы идеален прил. идеальный, образцовый; -ни условия идеальные условия идеализирам несов.. и сов. идеализйровать идеалйзъм м. 1. филос. идеализм; 2. идеалйзм, склонность к идеализации идеалйстл/. 1. филос. идеалйст; 2. идеалист, мечтатель, непрактичный человек йден прил. следующий, наступающий, ближайший, грядущий; през -мата годйна в следующем году; -ните поколения грядущие поколения; през -ните дни в ближайшие дни идентифицирам несов.. и сов. йдентифйцйровать идентичен прил. идентичный,’ тождественный иденгйчност ж. идентичность, тождественность идеологм. идеолог идеологически прил. идеологический; -и позйции идеологические позиции идеология ж. идеология идея ж. L идея, замысел, мысль; -на романа идея романа; имам - у меня есть идея; 2. разг, представление; нямам - не иметь представления, понятия (о чём-л.) идйлия ж. идйллия идиом м. лингв, идиома, идиом идиот м. 1. идиот, слабоумный человек; 2. разг, идиот, дурак идиотйзъм • м. 1. идиотизм, слабоумие; 2.'разг. идиотизм, глупость, бессмыслица L&V Press
идол 162 йдол м. 1. йдол (статуя); 2. перен. йдол, кумйр из предлог 1. (направление движения) из; излйзам ~ водата выходить из воды; 2. (движение без определённого направления) по; разхождам се ~ града гулять по городу; ~ тйя места по ‘этим местам; 3. (источник сведений, известий) из; - селския живот из крестьянской жизни; <> излйзам ~ себе си выходить из себя; валй като ~ ръкав льёт как из ведра изба «ж. 1. подвал, погреб; винарска ~ вйнный погреб; 2. землЯнка,; хибарка; 4. диал. хлев избавйтел м. избавйтель, освободйтель избавление с. избавление, освобождение избавя сов. избавить, освободйть, спастй; ~ се избавиться, освободйться, спастйсь избавям несов. избавлять, освобождать, спасать; ~ се избавляться, освобождаться, спасаться избелвам I . несов. 1. (ткань) отбеливать, выбеливать; 2. обесцвечивать избелвам II несов. вылущивать, очищать от кожуры, скорлупы (что-л.) избелващ прил. отбеливающий; ~ препарат отбеливатель, отбеливающий препарат избелея сов. 1. побелеть, стать белым; 2. вылинять; выцвести, выгореть (о ткани) избеля I сов. 1. отбелить, выбелить; 2. обесцветить; избеля II сов:. 1. вылущить, очйстить от кожуры, скорлупы избелявам несов. 1. линять, выгорать, выцветать (о ткани); 2. белеть, становиться белым избелял прил. выцветший, вылинявший избера сов. 1. избрать, выбрать, предпочесть; 2. избрать, выбрать голосованием; 3. набрать (номер телефона) избйвам несов. 1. убивать, уничтожать (многих, всех); 2. выбивать, вышибать; ~ зъбите (някому) выбивать зубы (кому-л.); 3. сбивать (масло и т.п.); 4. выступать (о крови, поте и т.п.); 4. переходить (в другое состояние); о ~а ме на смях меня душит смех; ~а ме на сън меня клонит ко сну; ~ си от главата выбрасывать из голови; клин клип ~а погов. клин клином вышибают; ~ се убивать, уничтожать друг друга избираем прил. имеющий право быть избранным избирам несов. 1. избирать, выбирать, предпочитать; 2. , избирать, выбирать голосованием; 3. набирать (номер телефона) избйра несов. 1. выбор, отбор; 2. избрание; право на ~ право избрания избирател м. избиратель избирателен прил. избирательный; ~ закон избирательный закон; -а секция избирательный участок; ~а комисия избирательная комиссия избйстря сов. 1. очйстить, сделать прозрачной .(о жидкости); 2. перен, разг, выяснить, сделать ясным, понятным; ~ въпроса выяснить вопрос; - се 1. стать чистой, прозрачной (о жидкости); 2. проясниться (о небе); разгуляться (о природе); 3. перен,. разг, стать Българско-руски речник
163 избухвам понятным, ясным, выясниться избйстрям несов. 1. очищать, делать прозрачной (о жидкости); 2. перен, разг. выяснЯть, делать Ясным, понятным; - въпрос выяснЯть вопрос; - се 1. становиться чистой, прозрачной (о жидкости); 2. проясняться (о небе)] 3. перен. разг. становиться понятным, ясным, выясняться избия сов. 1. перебить, уничтожить (многих. всех); 2. выбить, вышибить; 3. побить, уничтожить (градом); 4. сбить (масло); 5. выступить (о поте. крови и т.п.); на челото избй студёна пот на лбу выступил холодный пот; 6. перен. перейти (в другое состояние); смехът ~ на плач смех перешёл в плач; — се уничтожить друг друга (об) армиях и т.п.) избледнея сов. 1. побледнеть; 2. выцвести; полинять; 3. перен. побледнеть, поблёкнуть (в памяти и т.п.) избледнявам несов. 1. бледнеть; 2. выцветать; линять; 3. перен. бледнеть, блёкнуть (в памяти и т. п.) изблёщвам несов. ~ очй вытаращивать глаза; — се вытаращиваться, вытаращивать глаза изблёщя сов. ~ очй вытаращить глаза; - се вытаращиться, вытаращить глаза изблйзвам несов. вылйзывать йзблик м. порыв, вспышка, взрыв; ~ на ярост порыв ярости изблйквам несов. 1. прорываться, пробиваться, бить ключом (о жидкости); 2. перен. вспыхивать, прорываться (о чувствах) изблйкна сое. 1. прорваться, пробиться, забить ключом (о жидкости ); 2. перен. вспыхнуть, прорваться (о чувствах) изблъсквам несов. 1. выталкивать (вон); 2. стучать (время от времени) избода несов. 1. исколоть (булавкой и т.п.); 2. выколоть (глаза); ~ се исколоться избождам несов. 1. искалывать (булавкой и т.п.); 2. выкалывать (глаза); ~ се искалываться йзбор м. 1. выбор; нямам друг ~ не иметь другого выбора; 2. избирание; ~ на председател выбор председателя; 3. мн. йзбори полит. выборы изборен прил. 1. избирательный; -а кампания избирательная кампания; 2. баллотировочный йзбори мн. выборы; - за нарбдии представители выборы народных представителей; спечеля -те победйть на выборах избран прил. 1. избранный; быть избранным народным представйтелем; 2. йзбрапный, отобранный; -и съчилёпяя избранные сочинения; изброявам несов. 1. считать, пересчитывать; 2. перечислять; изброяване с. перечисление избръмча сов. прожжужать, прогудеть (о насекомых); 2. прогудеть (о моторе) избръмчавам несов. гудеть, жужжать (о насекомых); 2. гудеть (о моторе) избутам сов. 1. вытолкнуть, оттеснить; 2. разг, вытащить, извлечь; избутвам несов. 1. выталкивать, вытеснять; 2. разг, вытаскивать, извлекать избухвам несов. {...„взрываться; 2. вспыхивать (об огне); 3. перен. LAV Press
избухлив 164 •вспыхивать (о чувствах); 4. вспыхивать, внезапно начинаться (о революции и т.п.) избухлив прил. 1. перен, вспыльчивый; ~ характер вспыльчивый характер; ' 2. лингв, взрывной; ~и съгласни взрывные согласные; 3. взрывчатый; ~ вещества взрывчатые вещества; избухлйвост ж. вспыльчивость . избуя сов. 1. буйно разрастйсь (о растениях); 2. вырасти (о ребёнке) избуЯвам несов. 1. буйно разрастаться (о растениях); вырастать (о ребёнке) избуял прил. разросшийся, выросший избързам сов. 1. поторопиться, поспешить; ~ с тръгването поспешить с отъездом; 2. опередить; -а напрёд; он опередйл других избързвам несов. 1. поторапливаться, спешйть; 2. опережать; ~ пред другите опережать других избърсвам несов. вытирать; ~ съдовете вытирать посуду; ~ се вытираться избЯгам сов. 1. убежать; 2. убежать, спастись бегством избЯгвам I несов. 1. убегать; 2. бежать, спасаться бегством; ~ от преследване спасаться от преследования; ~ от учйлище бежать из школы избЯгвам II несов. 1. избегать, сторонйться . (кого-л.); 2. • избегать (чего-л.), уклоняться (от чего-л.); 3. . избегать (чего-л.), спасаться (от чего-л.); 4. избегать (чего-л.), воздерживаться (от чего-л.) ~ алкохол воздерживаться от спиртного извадка ж. выписка, цитата, извлечение; правя -и делать выписки (из учебника) извадя сов:. 1. вынуть, достать; 2. выбить, выколоть; - око выколоть глаз; 3. удалить, вырвать (зуб); 4. получить (документ); 5. мат. вычесть; изважам ' несов:. 1. вынимать, доставать; ~ от джоба вынимать из кармана; 2. выбивать, выкалывать; 3. удалять, вырывать (зуб); 4. получать; 5. мат. вычитывать; о • па показ выставлять напоказ; - душата (някому) выматывать душу (кому-л.) изваждане с. 1. выемка, вынимание; 2. добывание путём обработки; 3. получение (документа и т.п.); 5. мат. вычитание; събиране и ~ сложение и вычитание; 4. разг. выведение (пятен) извайвам несов. ваять извара ж. творог извардвам несов.разг. выслеживать, подстерегав извардя сов:, разг. выследить, подстеречь изваря сов. L прокипятить, продезинфицировать (кипячением); 2. сварить (до конца); 3. вЫвриитъ; ~ се. свариться (до готовности) изварЯвам несов. 1. кипятйть, дезинфицировать (кипячением); 2. варить (до конца); 3. вываривать; - се варйться (до готовности) изведа сов. 1. вывести; 2. вывести, довестй (о дороге); 3. довести (до конца), закончить; - работата до край довестй дело до конца; 4. вывести, сделать вывод, заключение; 5. диал. вывести (птенцов) изведнъж нареч. 1. сразу; изпивам чашата ~ выпивать стакан одним духом; 2. неожиданно, внезапно, вдруг; - заваля дъжд неожиданно пошёл дождь; 3. • разом, одновременно Българско-рускн речник
165 извиня извеждам несов. 1. выводить; 2. вести, доводить (о дороге и т.п.); 3. доводить (до конца), заканчивать; 4. выводить, делать вывод, заключение; 5. диал. выводить (птенцов) извёзвам несов. вышивать извергм. изверг известен прил. L известный, знакомый; 2. известный, знаменитый; ~ писател известный писатель; 3. известный, определённый, некоторый; при -и обстоятелства при известных обстоятельствах; в ~ смйсъл в известном смысле известен прил. извещённый, осведомлённый; ~ съм за дёлото я извещён о деле; ~ съм за тёзи действия я осведомлён об ‘этих действиях известие с. 1. извёстие, сообщение, весть; нямам никакво ~ от него у меня нет от него никакйх известий; 2. извещение, уведомление; ~ за изпратена сума уведомление о посланной сумме; 3. мн. ~я известия, периодическое издание; Известия на Академия на науките Известия Академии наук известйтел м. вестник, тот, кто приносит весть, известие . известност ж. известность; ползвам се с голяма ~ пользуюсь большой известностью известя сов. ■ известйть, уведомйть; бързам да ви ~ спешу уведомйть вас известявам несов. извещать, уведомлять изветрявам несов. 1. испаряться (о жидкости); 2. улетучиваться, выдыхаться (о запахе); 3. перен, разг, глупеть, выживать из ума изветрял прил. 1. выдохшийся, утративший запах, аромат (о духах, вине и т.п.); 2. перен, разг. поглупевший, выживший из ума извехтея сов. изветшать, обветшать, износиться (об одежде) извехтявам несов. ветшать, изнашиваться (об одежде) извехтял прил. изветшавший, обветшалый, изношенный (об) одежде) извивам несов. 1. извивать, изгибать; 2. сгибать, загибать; ■ 3. разг. выжимать ■ (бельё); 5. выводить, тянуть (песню); перевиваться (о голосе); 6. вывихивать; ~ се 1, извиваться, изгибаться; 2. клубйться; 3. разражаться (о дыме) извйвка ж. 1. изгйб, извилина; 2. поворот (дороги); 3. разг. модуляция голоса извйкам сов. 1. вскрйкнуть (от неожиданности); 2. выкрикнуть, сказать громко; 3. вызвать, позвать; 4. вызвать, пригласить (на совещание); 5. перен, вызвать; ~ негодувание вызвать негодование извйквам несов. 1. вскрикивать; 2. выкрйкивать, говорить громко; 3. вызывать, звать (кого-л.); 4. звать, приглашать; 5. перен, вызывать (в памяти) извинение с. 1. извинение, прощение; моля за ~ прошу извинения; 2. извинение, оправдание; това му служи за ~ это служит ему оправданием;3. запйска в школу от родителей для извинения отсутствия ученика извинйтелен прил. 1. извинительный; ~но писмо извинйтельное письмо; 2. оправдательный; ~ документ оправдательный документ извиня сов. 1.извинйть, простйть; ~ете L&V Press
извинявам 166 извйни, извинйте; 2. извинИть, оправдать; - се извиниться извинявам несов. 1. извинять, прощать; -вайте! а/ извинйте! простйте!; б/ извинйте! (возглас несогласия); 2. извинять, оправдывать; - се извиняться извйрам несов. 1. вытекать, брать начало (о реке); 2. перен, лйться (о слезах); ’ извисоко нареч. 1. с высоты; 2. перен. свысока извися сов. 1. поднять высоко; 2. возвысить (голос); - се подняться высоко (о солнце и т.п.) извисявам несов. 1. поднимать высоко; 2. возвышаться; - се подниматься высоко (о солнце и т.п.) извйт прил. 1. витой, изогнутый; - рога витые рога; - вёжди изогнутые брови; 2. винтовой, винтообразный; -а стълба винтовая лестница; 3. извивающийся (о дороге и т.п.); 4. согнутый, загнутый извйя сов. 1. извить, изогнуть; 2. согнуть, загнуть; 3. вывихнуть (ногу); ~ се 1. изогнуться; 2. согнуться, загнуться; 3. взвиться, взлететь, вспорхнуть; 4. заклубйться; 5. разразиться (о буре) извлечение с. извлечение, выписка, выдержка; - от протокол выписка из протокола извличам несов. извлекать , добывать; 2. вытаскивать, выносить, вывозить; 3. выписывать, выбирать (цитаты); 4. мат. извлекать; - кубически корен извлекать кубический корень; 5. перен, извлекать, получать; - поука извлекать урок йзвод м. вывод, заключение, итог; правя - делать вывод; йдвам до - приходить к выводу извозвам несов. вывозить извозя сов. вывезти йзвор м. L источник, роднйк, ключ; минерални -и минеральные источники; 2. мн. ~н истоки реки; 3. перен, источник, пйсьменный памятник; <> пйя вода от - пользоваться первоисточником изворен прил. родниковый, ключевой; -на вода родниковая вода извоювам несов. и сов. отвоёвывать/ отвоевать ; завоёвывать/ завоевать извратен прил. 1. извращённый, испорченный; - тип извращённый тип; 2. извращённый, искажённый; - тълкуване извращённое толкование извратёност ж. 1. извращённость, испорченность; 2. извращённость, искажённость; извратя сов. 1. развратить, испортить; 2. извратить, исказить; - се 1. развратиться, испортиться; 2. извратиться, иисказйться извращавам несов. 1. развращать, портить; 2. извращать, искажать; - се 1.. развращаться, портиться; 2. извращаться, искажаться извращение с. 1.извращение; полови -я половые извращения; 2. извращение, искажение извън I предлог 1. вне, за (местоположение); - града за городом; 2. сверх; това е - възможностите мн это сверх моих возможностей; 3. кроме; - теза кроме ‘этого; <> ~ себе си вне себя; - закона вне закона извън II нареч. снаружи, с внешней стороны извънбрачен прил. внебрачный; - детё Българско-руски речинк
167 паметта внебрачный ребёнок извънградски прил. загородный, находящийся за чертой города извънмёреи прил. чрезмерный, непомерный; ~ претенции чрезмерные претензии извънреден прил. 1. чрезвычайный, исключительный; ~ случай чрезвычайный случай; 2. сверхурочный; - труд сверхурочный труд; 3. внеочередной; - заседание внеочередное заседание; извънредно нареч. 1. чрезвычайно, исключительно; 2. сверхурочно; работя - работать сверхурочно извъпрёдност ж. 1. чрезвычайность, исключительность; 2. сверхурбчность; 3. внеочерёдность извървя сов. развязать верёвку; ~ се развязаться (о верёвке). извървя сов. 1. пройти; 2. исходить, объездить, объехать; ~ се проходйть, проезжать вереницей извървявам несов. 1. проходить; 2. исхаживать, объезжать; ~ се проходйть, проезжать вереницей извървим несов. развязывать верёвку; - се развязываться (о верёвке) извърна сов. 1. повернуть, обернуть; 2. перевернуть, опрокйнуть; 3. перен. извратйть, ложно истолковать; ~ се 1. повернуться, обернуться,; 2. перевернуться, опрокинуться; 3. отвернуться, отогнуться извъртам I несов. 1. поворачивать, оборачивать; 2. перен, искажать, извращать; - се 1. поворачиваться, оборачиваться; 2. увиливать, уклоняться (от чего-л.) извъртам II несов. высверливать, просверливать извъртя I сов. 1. повернуть, обернуть; 2. перен, исказить, извратйть; ~ 1. повернуться, обернуться; 2. перен.. увильнуть, уклониться ( от чего-л.) извъртЯ II сов. высверлить, просверлйть извърша сов. сделать, совершить, выполнить; . ~ се совершиться, произойтй извършвам несов. делать, совершать, выполнять; ~ се совершаться, происходить извЯвам несов. 1. провеивать (зерно); 2. сдувать (ветром) извЯхвам несов. вянуть, увядать (о цветах) изгарям I несов. 1. сгорать; 2. сгорать, погибать о засухи (о растениях); 3. • загорать, сгорать (на солнце); 4. перен., разг, вылетать из игры; <> ~ от любов сгорать от любви; ~ от срам сгорать со стыда изгарям II несов. 1. сжигать; 2. обжигать (ногу и т.п.); 3. сжигать (о солнце); 4. перен,, разг, делать несчастным (кого-л.); разбивать жизнь (кому-л.); 5. перен.разг. разорять; ~ се обжигаться изгасвам I несов. гасйть, тушйгь; ~ огъня тушйть огонь изгасвам II несов.. 1. угасать, потухать; 2. перен, угасать, умирать изгасЯвам несов. 1. гасйть, тушйть; 2. гасйть (известь) изгладен прил.. выглаженный, выутюженный изгладя сов,. 1. выгладить, отутюжить; 2. разгладить, выровнять; 3. перен. пригладить, усовершенствовать (язык); 4. перен, сгладить, уладить (отношения и т.п.); ~ се 1. разгладиться, выровняться; 2. перен, уладиться (об отношениях); 3. изгладиться; това няма да се -и от паметта ми ‘это не изгладится из моей L& V Press
изглаждам 168 памяти изглаждам несов. 1. гладить, утюжить; 2. разглаживать, выравниватьы 3. перен, приглаживать, усовершенствовать (стиль); 4. перен. сглаживать, улаживать (отношения); - противоречия сглаживать противоречия; ~ се 1. разглаживаться, выравниваться; 2. перен, улаживаться (об отношениях); 3. изглаживаться (из памяти) йзглед м. 1. вид, внешность; 2. вид, пейзаж; ~ към морёто вид на море; 3. мн. -и перен. вйды, надежды, перспективы; ~ за успех надежды на успех; 4. прогноз; ~и за времето прогноз погоды изглеждам I несов. 1. оглядывать, осматривать; 2. выхаживать, выкармливать (детей); 3. выглядеть, иметь вид; 4. только 3 л. ед.ч. безл. ~а вводн.сл. кажется; ~ се оглядывать, осматривать друг друга изглеждам II несов. выглядеть, иметь вид; ~ доволен иметь довольный вид; ~ добре хорошо выглядеть изглупёя сов. поглупеть, стать глупым ' изглупявам несов. глупеть, становиться глупым изгнание с. изгнание; осъден на - быть осуждённым на изгнание изгнаник м. изгнанник изгнанически прил. изгнаннический; ~ живот изгнанническая жизнь изгнйвам несов. сгнивать, истлевать; ~ в плен томиться в плену изгнйл прил. гнилой, прогнивший, истлевший изговарям несов. 1. говорить; ~ на глас говорить вслух; 2. произносить, выговаривать; - неясно произносйть неясно изгода ж. выгода; материална - материальная выгода изгоден прил. выгодный; -и условия выгодные условия изгонвам несов. 1. выгонять, изгонять, прогонять; 2. перен. прогонять; ~ лошите мисли прогонять плохие мысли изгоня сов.' 1. выгнать, изгнать, прогнать; 2. перен.. прогнать (плохие мысли и т.п.) изгора ж. поэт, зазноба изготвя сов. изготовить, приготовить, сделать изготвям несов. изготовлять, приготовлять, делать изгравйрам несов!. и сов. гравировать/ выгравировать изградя сов. 1. построить, воздвигнуть, выстроить; 2. перен. построить, создать изграждам • несов. L строить, воздвигать; 2. перен. строить, создавать, созидать; - колектив создавать коллектив изгреба сов. 1. выгрести; 2. вычерпать изгрёбвам несов. L выгребать; ~ пепелта выгребать золу; 2. вычерпывать; - водата вычерпывать воду йзгрев м. восход; ~ на слънцето восход солнца; 2. восток; обръщам се към ~а оборачиваться на восток изгрёя сов. 1. взойти (о небесных светилах); 2. перен. родиться, возникнуть, появиться изгриза сов. 1. изгрызть, сгрызть; 2. прогрызть изгрйзвам несов. 1. изгрызать, грызть; 2. прогрызать изгрухтявам несов. похрюкивать изгрявам несов. 1. восходить (о небесных светилах); 2. перен. рождаться, возникать, появляться Българско-рускн речгш к
169 изделие изгубвам несов. 1. терять; ~ парй терять деньги; 2, терять, проигрывать, терпеть убыток; 3. перен, терять, лишаться (кого-л.); 4. перен, терять, тратить попусту; - врёме терять время; 6. перен, терять, утрачивать; - надежда терять надежду; 6. перен. сбиваться (с дороги), терять (направление); ~ се 1. сбиваться с дороги; 2. теряться, пропадать, исчезать; 3. терять друг друга; 4. перен, теряться, терять самообладание изгубен прил. 1. потерянный, пропавший; 2. перен, потерянный, потраченный впустую; ~о врёме потерянное время; 3. перен. пропащий; той е ~ човёк он пропащий человек; 4. перен. потерянный, утраченнй; ~ вяра утраченная вера изгълтам сов. проглотить, поглотать изгълтвам несов. проглатывать, глотать изгърмя сов. 1. выстрелить; 2. грянуть, прогреметь; 3. израсходовать (патроны); о ~ в тази работа потерпел неудачу изгърмявам несов. 1. стрелять; 2. греметь, громыхать; 3. расходовать (патроны); ~х си барута исчерпывать все доводы издавам I несов. 1.выставлять, вытягивать вперёд; 2. издавать, испускать (крик); 3. выдавать, обнаруживать (волнение); 4. издавать, выпускать (запах); 5. выдавать, предавать (тайну); ~ се 1. выдаваться, выступать вперёд; 2. выдавать себя (поступком, словом) издавам II несов. 1. издавать, выпускать, печатать (о . газете и т.п.);' 1. издавать, обнародовать (приказ -и т.п.); 3. выдавать (документ) издаден I прил. выдающийся, выступающий вперёд (о здании, стене) издаден II прил. йзданный, опубликованный издай ник м. изменник, предатель издайнически прил. предательский издайничество с. предательство, измена издам I сов. 1. издать, выпустить, напечатать; 2. издать, обнародовать; выдать (документ); издам II сов. 1. выставить, вытянуть вперёд; 2. издать, испустить (крик и т.п.)3. издать, распространить (запах и т.п.); 4. выдать, обнаружить (волнение и'т.п.); 5. выдать, предать . (словом, поступком) издание с. издание; преработено - переработанное издание; пълно ~ полное издание; разширено ~ расшйренное издание издател м. издател издателски прил. издательский; ~ дейност издательская деятельность; ~а кола учётно-издательский лист издателство с. издательство издатина ж. выступ, выступающая часть чего-л. издатък м. выступающая вперёд часть (лица и т.п.) издебвам несов. 1. подстерегать, выслеживать (кого-л.); 2. перен. ловйть, выбирать; ~ удобен момент улавливать удобный момент издебна сов. 1. подстеречь, выследить; 2. выбрать, поймать, улучить (удобный момент и т.п.) издействам несов. выхлопотать (что- л.); добйться (чего-л.) изделие с. изделие; хлебки ~я 'мучные изделия; памучни -я L&V Press
издигам 170 хлопчатобумажные изделия издигам несов. 1. поднимать; 2. стрОить, воздвигать, возводить; - паметник воздвигать памятник; 3. перен, выдвигать (кого-л.); ~ кандидатура выдвигать кандидатуру; 4. перен, повышать, улучшать; 5. перен, выдвигать, провозглашать; ~ лозунг выдвигать лозунг; 6. мат. возводить (<? степень); ~ се 1. подниматься; - се във въздуха подниматься в воздух; 2. возвышаться, выделяться своей высотой; 3. перен, выдвигаться (по работе); 4. повышаться, улучшаться; <> - се в очйте на някого вырастать в чьих-л. глазах издйгна сов. 1. поднять; 2. построить, возвести, воздвигнуть; 3. перен. выдвинуть (кого-л.); 4. перен. повысить, улучшить; 5. перен. выдвинуть, провозгласить; 6. мат. возвести (в степень); ~ се 1. подняться; 2. перен, выдвинуться; 3. перен, повыситься, улучшиться издигнат прил. выдающийся (о человеке) издйрам несов. 1. раздирать, рвать; 2. обдирать, расцарапывать; - се 1. рваться; 2. исцарапываться, обдираться издйрвам несов. 1. 1. разыскивать, отыскивать; 2. исследовать, изучать; 3. разг, требовать, взыскивать (с кого-л.); 4. юр. вести розыск издйрване с. исследование; изучение; ’ розыск издйря сов. 1. разыскать, отыскать; 2. исследовать, изучйть; 3. юр. провестй розыск издихание с. издыхание; до последно ~ до последнего издыхания издишам I несов. 1. спускаться, выпускать воздух (о шине и т.п.); 2. перен, разг, обнаруживать слабые стороны; выдыхаться; планът ~ план слабоват издйшване с. выдыхание, выдох; вдйшване и ~ вдох и выдох издокаран прил. наряженный, расфранчённый издоявам несов. выдаивать издраскам сов. 1. исцарапать, расцарапать; 2. исчеркать издраскан прил.. 1. исцарапанный, расцарапанный; 2. исчёрканный, исчерченный издрасквам несов. 1. исцарапывать, расцарапывать; 2- исчёркивать издръжка .ж. содержание; иждивение; на моя ~ на моём иждивении; 2. разг, алименты; плащам - платйть алименты издръжлив прил. выносливый; - органйзъм выносливый организм издръжливост ж. выносливость издрънквам несов. 1. звонить, звенеть неожиданно; 2. бренчать недолго (на музыкальном инструменте); 3. перен, выбалтывать издрънча сов. прозвенеть, звякнуть неожйданно издрънчавам несов. звенеть, звякать неожйданно издувам несов. 1. надувать, раздувать; 2. выдувать (стекло); ~ се надуваться, раздуваться, вздуваться издумам сов. разг. 1. промолвить, сказать; 2. высказать всё издумвам несов. разг. 1. говорйть; 2. высказывать всё; издут прил. L выпуклый; 2. раздутый, вздутый; ~ корём вздутый живот издутина ж. 1. выпуклость; 2. вздутие; отёк Бъан-арско-руски речник
171 изигран нздутост ж. 1. выпуклость; 2. вздутость, отёчность издухам сов. 1. выдуть; 2. сдуть издухвам несов. • 1. выдувать; 2. сдувать издълбавам несов. выдалбливать, вырезать, высекать (на камне) издълбая сов. выдолбить; вырезать; высечь (на камне) издължавам I несов. покрывать, погашать, выплачивать (долг); ~ се расплачиваться издължавам II несов. удлинять, делать длиннее; - се удлиняться, становиться длиннее издънвам несов. 1. выбивать; вышибать дно; 2. продырявливать; ~ се продырявливаться; 2. перен.разг. компрометироваться, позориться издънка ж. 1. побег, отросток; 2. перен. потомок; отпрыск издъно нареч. 1. из глубины, со дна; 2. основательно, глубоко, в корне; проучвам ~ изучать основательно, глубоко издъня сов. 1. выбить, вышибить дно; 2. продырявить; - се 1. продырявиться; 2. перен. разг. скомпрометировать себя, ударить лицом в грязь; провалиться издържа сов. выдержать, вынести, перенестй, устоять; <> ~ йзпит сдать экзамен издържам I несов. 1. выдерживать, выносить, переносить; 2. выдерживать (холод, жару); 4. не портиться (о продуктах) издържам II несов. содержать, давать средства (к существованию); ~ семейство содержать семью издържан прил. выдержанный; ~ идеологически идеологйчески выдержанный издържлйв прил. см. издръжлив издържлйвост ж. см. издръжливост издърпам сов. 1. выдернуть; 2. оттащйть, оттянуть; - се 1. вырваться; 2. отпрянуть, отскочить издърпвам несов. 1. выдёргивать; 2. оттаскивать, оттягивать; ~ се 1. вырываться; 2. резко отодвигаться, отскакивать издъхвам несов. 1. умирать, испускать последний вздох; 2. перен. умирать, погасать издялам сов. вытесать (из камня. дерева) издялвам несов. вытёсывать (из камня. из дерева) изёдник м. кровопййца, мироед изёдничество с. хищничество, грабительство изживея сов. 1. прожить (известное время), прожить (жизнь); 2.перен. пережить, перенестй изживявам несов.. 1. жить (известное время); 2. перен. переживать ~ крйзата переживать крйзис иззад предлог сзади, из-за; ~ къщата из-за дома иззвъня сов. внезапно зазвонить иззвънявам несов. внезапно начинать звонйть; позванивать изземвам несов. изымать, конфисковать изземване с. изъятие, конфискация иззйдам сов. выстроить (из камня или кирпича) иззйдвам несов. строить' (из камня или кирпича) иззйждам несов. см. иззйдвам иззимувам несов. зимовать, проводить зиму изигравам несов. 1. играть (до конца); 2. отплясывать, танцевать (до конца); 3. перен. обманывать изигран прил. 1. сыгранный (об игре); 2. законченный (о танце); 3. перен. Lav Press
изискан 172 разг. обманутый; той е - его провели изискан прил. изысканный, утончённый, изящный изисканост ж. изысканность, утончённость, изящество изисквам несов. 1. требовать, добиваться выдачи, получения; 2. требовать, просить; 3. требовать, обязывать (к чему-л.); това ~ много врёме ‘это требует много времени изйскване с. требование изказвам несов. 1. высказывать; ~ мнение высказывать мнение; 2. выражать; ~ благодарност выражать благодарность; 3. разг. выдавать, выбалтывать; ~ се 1. высказываться, выступать; ~ по въпроса высказываться по данному вопросу; 2. выражаться, проявляться (в чём.-л.) изказване с-. 1. высказывание, выступление; 2. выражение; ~ на благодарност выражение благодарности изкалъпвам несов. 1. формовать; делать по образцу, форме; 2. разг. мастерйть, делать неумело, небрежно; 3. перен. разг, выдумать, сочинйть изкарам I сов.. L выгнать; 2. выпустить, освободйть; 3. вытащить, вынуть; 4. разг. заработать, добыть, выручить изкарам II сов.. разг. 1. закончить, окончить; ~ шести клас закончить шестой класс; 2. провести время; ~хме добре хорошо провели время; 3. прожить, дожйть; изкарвам I несов. 1. выгонять; - добитъка на паша выгонять скот на пастбище; 2. вытаскивать, вынимать; ~ от джоба си вынимать из кармана; 3. зарабатывать, добывать, выручать; ~ пари зарабатывать деньги; ~ си прехраната зарабатывать на пропитание; <> ~ документ получать документ; ~ душата вынимать душу; ~ от строя выводить из строя изкарвам II несов.. разг. 1. заканчивать, оканчивать; 2. проводить время; ~ ваканцията проводить вакантно; 3. проживать, доживать; изкача сов. 1. поднять; ~ на трети етаж поднять на третий этаж; подняться, взобраться; - стълбата подняться по лестнице; ~ се 1. подняться, взобраться; 2. подняться (о цене); 3. сесть (на пароход и т.п.) изкачвам несов. 1. поднимать; 2. подниматься, взбираться; ~ се L подниматься, взбираться; 2. подниматься (о цене); 3. садиться (на пароход и т.п.) изкачване с. подъём, восхождение; ~ на планина восхождение на гору изкашлям несов. 1. кашлять; 2. отхракивать; ~ се откашливаться, прокашливаться изквича сов. взвизгнуть (о животном) • изквичавам несов. взвизгивать (о животном) изкипя I сов. L выкипеть; 2. перен. вскипеть изкипя И сов- ~их млякото молоко у меня убежало изкипявам несов. 1. выкипать; 2. перен. вскипать изклася сов. выколоситься (о хлебах) изкласявам несов. выколашиваться (о хлебах) изклинча сов. разг. ускользнуть, улизнуть; увильнуть, уклониться (от работы и т.пд) изклинчвам несов. разг. ускользать; увиливать, уклоняться (от работы Българско-рускм речпик
173 изкривявам и т.п.) изключа сов. 1. исключить, оставить в стороне; 2. исключить (из школы и т.п.); 3. выключить (мотор и т.п.); ~ се выключиться изключвам лесов. 1. исключать, оставлять в стороне; 2. исключать (из школы и т.п.); 3. выключать (электричество и т.п.); ~ се . 1. выключаться; 2. исключать друг друга (о понятиях и т.п.) изключване с. исключение; выключение изключен прил. 1. исключённый; ~ ученик исключённый ученик; 2. выключенный; ~ генератор выключённый генератор изключение с. исключение; правя ~ делать исключение; с - за исключением изключено нареч. исключено, невозможно изключителен прил. исключительный; ~ човек исключительный человек изключително нареч. 1. ' исключительно, чрезвычайно; 2. исключительно, только лишь; той пие ~ мляко он пьет только молоко изкова сов. выковать изковавам несов. выковывать изколвам несов. колоть, закалывать; резать; - се резаться, резать друг друга изколя сов. переколоть; перерезать; ~ се перерезаться, перерезать друг друга изкоп м. ров; яма; котлован; правя ~ рыть котлован изкопавам несов. выкапывать, вырывать; * картофи выкапывать картофель; 2. искапывать, перекапывать изкопаем прил. ископаемый; ~и животни ископаемые животные изкопан прил. выкопанный, вырытый (из земли) изкопая сов. 1. выкопать, 'вырыть; 2. ископать, перекопать изкопчвам несов. L вырывать. выхватывать; 2. разг, вытягивать, выклянчивать; ~ се 1. вырываться; 2. перен, спасаться, избавляться изкореня сов. 1. выкорчевать, вырвать с корнем; 2. перен,, искоренить изкоренявам несов.. I. вырывать с корнем, выкарчёвывать; 2. перен. искоренять; ~ лоши навици искоренять плохие навыки изкормвам несов. потрошить; ~ риба потрошить рыбу изкормя сов. выпотрошить изкорубвам се несов. 1. коробиться; 2. становиться дуплистым (о дереве) изкорубен прил. 1. покоробленный, покоробившийся; 2. диплйстый, имеющий дупло (о дереве) изкосявам несов. 1. выкашивать, скашивать (всю траву); 2. перен. скашивать, уничтожать изкрещявам несов. 1. вскрикивать громко; 2. кричать громко, раздражённо изкривен прил. 1. искривлённый, изогнутый; 2. извилистый; ~ път извилистая дорога; 3. искажённый (о чертах лица); 4. перен. извращённый, искажённый изкривя сов. 1. искривить, изогнуть; 2. повернуть, завернуть (о дороге); 3. искривить, исказить (черты лица); 4. перен, изварить, исказить; ~ се 1. искривиться, изогнуться; 2. повернуть, завернуть (о дороге); 3. искривиться, исказиться (о чертах лица) изкривявам несов. 1. искривлять, изгимать; 2. повёртывать, заворачивать; 3. искривлять, L&V Press
изкривяване 174 искажать; 4. перен, извращать, искажать; - се 1. искривляться, изгибаться; 2. повёртывать,, заворачивать; 3. искривляться, искажаться изкривяване с. искривление; ~ на гръбначния стълб искривление позвоночника изкукуригвам несов. 1. начинать кукарекать; 2. кукарекать (время от времени) изкупвам I несов. искупать; - вина искупать вину изкупвам П несов:. см. изкупувам изкупител м. искупитель изкупувам I несов. см. изкупвам изкупувам II несов. 1. скупать; 2. выкупать изкупуване с. скупка {товаров) изкусен прил. 1. искусный, сделанный искусно; ~ резба искусная резьба; 2. искусный умелый, опытный; ~ майстор искусный мастер, умелец изкусител м. искуситель, соблазнитель изкусно нареч. искусно, умело; работя ~ работать искусно, умело . изкуствен прил. 1. искусственный, сделанный руками человека; ~ спътник на Земята искусственный спутник Земли; 2. перен. искусственный, неискренний; ~ усмивка искусственная улыбка изкуственост ж. истусственность, неестественность изкуство с. 1. искусство; приложно ~ прикладное искусство; театрално ~ театральное искусство; 2. искусство, система приёмов, методов; военно ~ военное искусство; ораторско ~ ораторское искусство изкуствовед м. искусствовед изкуфявам несов. 1. становиться полым, гнить {о внутренности дерева и т.п.); 2. выживать из ума., глупеть изкуфял прил. 1. ставший полым, пустым (о дереве и т.п.); 2. перен,, разг, вышивший из ума, глупый!; изкуша сов. искусить, соблазнить; изкушавам несов. искушать, соблазнять изкушение с. искушение, соблазн; подлагам на ~ вводить в искушение изкълвавам несов. склёвывать изкълча сов. 1. вывихнуть; ~ си крака вывихнуть ногу; 2. перен:. искалечить (жизнь и т.п.); 3. перен. извратить, исказить (смысл и т.п.) изкълчвам несов. вывихивать; 2. перен, калечить .(жизнь и т.п.); 3. перен. извращать, искажать (смысл и • т. п.) ' изкълчен прил. 1. вывихнутый - ръка вывихнутая рука; 2.' перен. искалеченный; - живот искалеченная жизнь; 3. перен.. извращённый, искажённый изкъпвам несов. купать; - се купаться - се на реката купаться в реке изкърпвам несов. чинить, перечинивать, штопать, перештопывать; изкърпване с. починка, штопка изкъртвам несов. 1. выкорчёвывать; 2. выламывать, отламывать; 3. разг, выбивать (зубы) изкъртя сов. 1. выкорчевать; 2. выломать, отломать; 3. разг, выбить (зубы) излавям несов. вылавливать; 2. перелавливать, ловить излагам несов. 1. выставлять, раскладывать (товар и т.п.); ~ стоки на витрината выставлять товары в витрине; 2. выставлять, подставлять (солнцу и т.п.); 3. Българско-руски речник
175 излъскам подвергать (опасности); 4. излагать; ~ план излагать план; 5. перен. компрометировать, ставить в неловкое положение; ~ се 1. подвергаться (опасности и т.п.); 2. компрометировать себя, попадать в неловкое положение излапам сов. разг, слопать, сожрать излапвам несов.. разг, лопать, сжирать излая сов. неожиданно залаять, пролаять излежавам несов. отбывать тюремное заключение излежавам се несов. 1. валяться в кровати (после пробуждения); 2. перен, лентяйничать, ■ ничего не делать излежаване с. отбывание тюремного заключения ; ~ на наказанието отбывание наказания излекувам несов. и сов. излечивать/ излечить, вылечивать/вылечить; ~ се излечиваться/излечиться, вылечиваться/вылечиться излет м. экскурсия, поездка (увесел ит ел ъная) излетя сов. 1. вылететь, взлететь, подняться в воздух; 2. испариться, улетучиться излечим прил. излечимый; ~а болеет излечимая болезнь излечител ль исцелитель излея сов. 1. вылить; 2. отлить; 3. отлить (о металле); 4. перен. излить (чувства); ~ се 1. вылиться; 2. пролиться, пройти (о сильном дожде); 3. перен, собраться (в одном месте), стечься (о людском потоке) изливам несов. 1. выливать; 2. отливать (о металле); 3. перен. изливать (чувства); 4. отливать; ~ се 1. выливаться; 2. проливаться; 3. собираться, стекаться (о людях) излизам несов. 1. выходить; 2. выходить, уходить (с определённой целью); 3. выходить, появляться; - на сцената выходить на сцену; 4. выходить, уходить; ~ от играта выхожу из игры; ~ в отпуск уходить в отпуск; 5. выходить из печати; 6. перен, стоить, обходиться; ~ ми скъпо это стоит мне дорого; 7. выходить, становиться (победителем); о ~ ми късмета мне везёт; ~ от мода ‘ выходить из моды; ~м извън себе си выходить из себя излизам си несов. разг, оставлять квартиру, съезжать с квартиры излинея сов. 1. вылинять; 2. перен. поблекнуть излитам несов. 1. вылетать, взлетать, подниматься в воздух; 2. испаряться, улетучиваться излишен прил. 1. излишний, избыточный; 2. излишний, ненужный излишък м. излишек; финансови ~ци финансовые излишки излияние с. излияние; ~ на чуствата излияние чувств изложба ж. выставка; промишлена ~ промышленная выставка изложение Ic. 1. изложение; ~ на фактите изложение фактов; . 2. докладная записка изложение II с. 1. выставка; 2. местоположение, расположение; южно ~ окнами на юг изложител м. участник выставки излъган прил. 1. обманутый; 2. разг. обманутый, соблазнённый; ~а девойка соблазнённая девушка излъгвам несов. 1. обмавать; 2. обманывать, соблазнять (девушку) излъскам сов. отполировать, начистить до блеска; ~ се
излъсквам 176 залосниться излъсквам несов. отполировать; • начищать до блеска; ~ се начинать лосниться излъча I сов. 1. излучить; 2. выразить - (какое-л. чувство) изълъча II сов. выделить, выдвинуть; - комисия выделить комиссию; ~ се выделиться, отделиться излъчвам I tiecoe. 1. излучать, испускать; ~ топлина излучать тепло; 2. перен, излучать, выражать (счастье и т.п.) излъчвам II несов. выделять, выдвигать; - се выделяться, отделяться излъчване с. излучение; радиоактивно ~ радиоактивное излучение излюпвам несов. выводить, высиживать (птенцов); ~ се вылупляться (о птенцах) изляза сов. 1. выйти; 2. выйти, уйти (с определенной целью); 3. выйти, появиться (на ' сцене и т.п.); 4. выйти из печати; 5. выйти, стать (победителем); 6. выступить, высказаться (перед аудиторией и т.п.); 1. выйти, перестать заниматься чем-л.; изляза си сов. разг, оставить квартиру, съехать с квартиры измажа несов. 1. обмазать (чем-л.); 2. побелить; 3. измазать, израсходовать все материалы (известь и т.п.) измазвам несов. 1. мазать, обмазывать (известью); 2. белить; 3. измазывать, расходовать все материалы измайсторявам несов:. разг. 1. изготовлять, делать мастерски; 2. перен, изобретать, выдумывать измама ж. 1. обман, ложь, надувательство; 2. измена, предательство; 3. обман, заблуждение, иллюзия измамвам несов:. 1. обманывать, лгать; 2. обманывать, соблазнять; - се заблуждаться, обманываться измамен I прил. обманный, обманчивый; измамен II прил. 1. обманутый; 2. обманутый, соблазнённый (о девушке) измамлив прил.. обманчивый; ~ външност обманчивая внешность измамник м. обманщик измамнически прил. обманный; по ~ начин обманным образом измачкан прил. помятый, смятый; s сако помятый пиджак измачквам сов. 1. помять; ~ панталоните си помять свои брюки; 2. выжать (сок); ~ се помяться измежду предлог между, среди; ~ всички среди всех изменение с. изменение; качествени ~ качественные изменения изменник м. изменник, предатель изменнически прил. изменнический, предательский; -а постъпка предательский поступок изменчив прил. изменчивый, непостоянный изменчивост ж. изменчивость, непостоянность изменя I сов. изменить, переменить; ~ програмата изменить программу; ~ се измениться изменя II сов. изменить, нарушить верность; - на думата си изменить своему слову; 2. перен. изменить; паметта ми - память мне изменяет изменяем прил. изменяемый; -а величина изменяемая величина изменяемост ж. изменяемость изменям несов. 1. изменять, нарушать Бъл га'рскс-руски речнпк
177 измъквам верность; 2. перен. изменять (о памяти и т.п.) измервам несов. 1. измерять; ~ височина измерять высоту; - температура измерять температуру; 2. перен. мерить (взглядом) измерване с. измерение; ~ на дължината измерение длины измерение с. измерение; в третото ~ в третьем измерении измерим прил. измеримый измесвам несов. 1. вымешивать; 2. замешивать (тесто и т.п.); 2. смешивать, перемешивать; ~ се смешиваться, перемешиваться измествам несов. 1. вытеснять, замещать; 2. передвигать, переставлять; 3. смещать, сдвигать с места; ~ се передвигаться смещаться измет м. 1. грязь, мусор, отбросы; 2. перен. отбросы, подонки; ~ът на обществото отбросы общества измёт м. уст. служба, прислуживание, услужение; правя - служить, прислуживать измета сов. 1. вымести, подмести; ~ пода вымести пол; 2. перен. разг. смести, уничтожить измета се сов:, разг. убраться (восвояси) измивам несов. 1. мыть, умывать, вымывать; ~ ръце мыть руки; 2. смывать (краску и т.п.); 3. перен. смывать, искупать (позор и т.п.) изминавам несов. 1. проходить (определённое расстояние); 2. пройти, истечь (о сроке и т.п.); 3. прошивать, прострачивать (на машинке); ~ се проходить, миновать (о сроке и т.п.) измирам несов. вымирать, погибать измирисвам се несов. 1. проветриваться; .2. выдыхаться, терять запах измислен прил. выдуманный, вымышленный; - история выдуманная история измислица ж. выдумка, вымысел; измислям несов. 1. измишлять, выдумывать; 2. изобретатьы 3. придумывать, сочинять измитам несов. 1. выметать, подметать; 2. перен,, разг. сметать, уничтожать измитам се несов.. разг, выметаться, убираться (восвояси); ~й се оттук выметайся отсюда! измокрен прил. измокший, промокший, вымокший измокря сов. намочить, вымочить; ~ се до кости промокнуть до костей измокрям несов. вымачивать, намачивать измолвам несов. L выпрашивать, вымаливать; 2. упрашивать, склонять (к чему-л.) изморен прил. усталый, утомлённый; ~ от работа утомлённый от работы; изморявам несов. утомлять; ~ се уставать, утомляться измръзвам несов. 1. замерзать, зябнуть; 2. замерзать, вымерзать (о посевах) измръзнал прил. L замёрзший, озябший; 2. замёрзший, вымерзший (о посевах) измъдрувам несов. см. измъдпям измъдря сов. ирон. выдумать, измыслить измъдрям несов.. ирон. измышлять, выдумывать измъквам несов. I. вытаскивать (с трудом); 2. вытаскивать, похищать; ~ от чантата вытаскивать из сумки; 3. высовывать; - се 1. выбираться; - от скривалището выбираться из убежища; 2. вырываться, L& V Press
измъкна 178 освобождаться; 3. незаметно уходить; 4. разг, быстро вырастать, вытягиваться измъкна сов. 1. вытащить (с трудом); 2. вытащить, похитить; ~ от джоба вытащить из кармана; 3. высунуть; ~ се 1. выбраться (откуда-л.) 2. вырваться, освободиться; 3. незаметно уйти; 4. разг, быстро вырасти, вытянуться измърморвам несов. бормотать измърморя сов. пробормотать измьрся сов. вымазать, выпачкать; - се вымазаться, выпачкаться измърсявам несов. мазать, пачкать; ~ се мазаться, пачкаться измършавявам несов. худеть, тощать измътвам несов. выводить, высиживать (птенцов); ~ се вылупливатьсь; выводиться (о птенцах} измъчвам несов. мучить, терзать; ~ се мучиться, терзаться измъчен прил. измученный измяна ж. измена, предательство; държавна ~ государственная измена измятам несов. вывихивать; ~ се коробиться изнамйрам несов. 1. изобретать, открывать; 2. иаходйть, обнаруживать, отыскивать • изнасилвам несов. 1. насиловать, принуждать; 2. насиловать, бесчестйть (кого-л.) изнасилване с. насилование изнасям несов. 1. выносйть; 2. вывозйть, экспортировать; ~ стоки вывозйть товары; 3. перен. выносйть, представлять ■ (на рассмотрение, на обсуждение); ~ факти выносйть факты; ~ доказателства представлять доказательства; 4. выступать публично; - доклад делать доклад; - концерт давать концерт; - се переезжать, перебираться; - се в друг апартамент переезжать на другую квартиру изначален прил. изначальный изневеря сов. 1. изменить, нарушить супружескую верность; 2. изменить (чему-л.), предать (что-л.); - па принципите си изменить своим принципам; 3. перен, изменить, отказаться служйть; паметта ми - память мне изменяет изневерявам несов. 1. изменять, нарушать супружескую верность; 2. изменять, предавать; 3. изменять отказываться служйть изнёжвам несов. изнеживать; ~ се изнеживаться изнежен прил. изнеженный изпёженост .ж. изнеженность изнемдга ж. поэт, изнеможение изнемогвам несов. изнемогать, терять силы изнемощявам несов. ослабевать, терять сйлы изнемощял прил. истощённый, потерявший сйлы, ослабевший изненада ж. 1. сюрприз, неожйданность; 2. удивление; за моя ~ к моему удивлению изненадам сов. 1. удивить, сделать сюрприз, поразить; 2. застать врасплох (кого-л.); ~ се удивиться, поразиться (чему-л.) изненадвам несов. 1. удивлять, делать сюрприз, поражать; 2. заставать врасплох; ~ се удивляться, поражаться (чему-л.) изнервен прил. издёрганный, изнервничавшийся изнервям несов. дёлать нёрвпым (кого- л.); ~ се становиться нервным изнизвам несов. 1. нанизывать (всё, Бьлгарско-русш; речник
179 изолирам многое); 2. распускать, ’рассыпать (что-л. нанизанное); ~ се 1. распускаться, рассыпаться (о нанизанном); 2. перен. истекать (о времени); 3. проходйть вереницей; 4. разг, уходить незаметно изниквам несов. 1. восходйть, пускать росткй; 2. пробиваться (об усах и . т.п.); 3. прорезываться (о зубах); 4. перен. возникать, появляться (неожиданно) изникна сов. 1. взойти, пустйть росткй; 2. пробиться (об усах и т.п.). 3. прорезаться (о зубах); 4. перен, возникнуть, появйться (неожиданно) нзнйщвам несов. 1. распускать (о взязанье), выдёргивать нйтки; 2. ~ се распускаться (о вязанье); расползаться (о ткани) износ м. вывоз, ‘экспорт; - на стоки ‘экспорт товаров износвам несов. изнашивать (об одежде); ~ се изнашиваться йзносен прил. ‘экспортный, вывозной; -а стока ‘экспортный товар износен I прил. изношенный (об одежде) износен II прил. выгодный; износна цена выгодная цена износител м. экспортёр изнудвам несов. 1. вынуждать; 2. шантажировать, вымогать изнудване . с. вымогание изнудван м. вымогатель, шантажйст изпудвачество с. вымогательство изнурён прил. изнурённый, истощённый изнурёност ж. изнурённость, истощённость изнуря вам несов. изнурять, истощать; ~ изнуряться, истощаться изобилен прил. обйльный, изобильный изобилие с. обилие, изобилие; ~ от стоки изобилие товаров изобилствам несов. изобйловат, иметься в изобилии изобличавам несов. изобличат ь, уличать, разоблачать; ~ в лъжа! изобличать во лжи; изобличение с. изобличение, разоблачение, уличение изображение с. 1. изображение, образ; 2. изображение, воспроизведение изобразител м. выразитель изобразителен прил. изобразительный; ~ средства изобразительные средства изобразявам несов. 1. изображать, представлять в художественной форме; 2. изображать, воспроизводить изобретател м. изобретатель изобретателен прил. изобретательный, находчивый; - ум изобретательный ум изобретателност ж. изобретательность, находчивость изобретение с. изобретение; ново ~ новое изобретение изобретявам несов. изобретать изобщо нареч. 1. вообще, - в целом, в общем; 2. в общих чертах, в общем изолатор м. эл. изолятор изолаторен прил. эл. изолирующий изолация o/c, 1. изоляция, изолирование; - ~ на эллфёжа изоляция электрической сети; ~ на болни изоляция больных; 2. эл. изоляция, изолирующее вещество; термйчна - термическая изоляция; 3. изоляция, разобщённость; изолйрам несов. и сов. 1. изолйровать, обособлять/обособйть; 2. изолйровать (больных и т.п.); 3. эл. изолировать; ~ кабел изолировать кабель; ~ се изолироваться, обособляться/обособйться L&V Press
изолиран 180 изолиран прил. 1. изолированный, обособленный, отдельный; 2. эл. изолированный изопачавам несов. искажать, извращать; ~ факти искажать факты изопвам несов. разг. 1. вытягивать, натягивать, растягивать; ~ се вытягиваться, протягиваться; 2. натягиваться, вытягиваться, растягиваться изоравам несов. вспахивать, перепахивать изоставам несов. 1. отставать; 2. отставать (о часах); 3. отставать (в своём развитии, в учёбе и т.п.) изоставане с. отставание изоставен прил. 1. покинутый, оставленный; 2.брошенный, запущенный; - градина запущенный сад; изоставям несов. 1. покидать, оставлять, бросать; 2. бросать, переставать заниматься (чем-л.); - се опускаться, переставать следить за собой изостанал прил. 1. отставший, оказавшийся позадй; 2. отсталый, неразвитый; 3. отсталый, косный; ~ възгледи отсталые взгляды; 4. оставшийся, залежавшийся (о товаре) изостаналост ж. отсталость изострям несов. 1. заострять, оттачивать; 2. перен, обострять (слух и т.п.); 3. перен, повышать, усилйвать (бдительность); перен.. обострять, доводйть до крайней степени (конфликт и т.п.) изостряне с.- обострение; ~ на противоречията обострение противоречий изотзад нареч. сзади изохкам сов. охнуть, простонать; ~ от болка простонать от боли изохквам несов. охать, стонать изпадам несов. 1. падать; 2. выпадать (зубы, волосы и т.п.); 3. беднеть, разоряться; о-в ярост приходить в ярость; ~ в заблуждение впадать в заблуждение; - в беда попадать в беду изпадна сов. 1. упасть; 2. выпасть (зубы., волосы и т.п.); 3. обеднеть, разориться; изпарение с. испарение изпарител м. испарйтель изпаря сов. 1, испарйть, обратить в пар; 2. перен,, разг, испариться, исчезнуть изпарявам несов. 1. испарять, обращать в пар; 2. перен, разг. испаряться, исчезать изпека сов. L испечь, выпечь; 2. обжечь (кирпич и т.п.); 3. перен.разг. овладеть (ремеслом); ~ се 1. испечься; 2. загореть, обгореть (на солнце); 3. перен, разг. наловчиться, набить руку изпечен прил. 1. испечённый, выпеченный; 2. загоревший, загорелый (на солнце); 3. перен. опытный, прожжённый, матёрый, отъявленный; - .мошеник отъявленный плут; - хитрец шельма; ~ крадец матёрый вор изпивам несов. 1. выпивать (всё, до конца); 2. разг, пропивать; 3. перен.разг. иссушить (о болезни); ~ горчЙвта чаша выпивать горькую чашу изпЙля сов,. 1. опилить (напильником); 2. распйлить, перепилить изпилявам несов. 1. 1. опйливать (напильником); 2. перепиливать, распйливать изпЙрам несов. стирать (всё, многое); 2. Българско-руск; ! речннк
181 изплитам перен, отмывать (деньги) изписвам несов. 1. исписывать (всё, многое); 2. выписывать (журналы и т.п.); 3. выписывать (из больницы и т.п.) 4. подводить (бровы); ~ се исписываться, терять талант (о писателе) йзпит м. 1. экзамен; държавен ~ государственный экзамен; поправителен ~ переэкзаменовка; държа - сдавать, держать экзамен; 2. перен, экзамен, испытание; сериозен - серьёзный экзамен изпйт прил. испитой; ~о лице испитое лицо изпитан прил. ГиспИтанный, закалённый, верный; 2. испитанный, надёжный, проверенный; 3. проекзаменованный (студент и т.п.) изпитание с. испытание; подлагам на ~ подвергать испытанию изпитателен прил. 1. испытательный; * период испытательный перйод; 2. исследовательский; 3. проницательный, испытующий; ~ поглед испытующий взгляд изпйтвам I несов. 1. испытывать, проверять; 2. экзаменовать; 3. спрашивать (ученика); изпйтвам II несов. испытывать, чувствовать; - признателност испытывать признательность йзпитен прил. экзаменационный; -а комйсия экзаменационная комйссия; изпичам несов. 1. печь, выпекать; 2. обжигать (кирпич и т.п); ~ се 1. печься; 2. загорать (на солнце); 3. перен,, разг, набивать руку изпищя сов. 1. запищать, издать крик; 2. ввйзгнуть, вскрйкнуть изпищявам несов. 1. пищать, издавать крик; 2. ввйзгивать, вскрйкивать изплавя сов. 1. выполоскать (бельё); 2. промыть (руду) изплавям несов. 1. выполаскивать; 2. промывать изплаквам I несов. 1. полоскать, прополаскивать; ~ си устата прополаскивать рот; 2. мыть ополаскивать; ~ съдове ополаскивать посуду; ~ си ръцёте мыть руки изплаквам II несов. 1. выплакивать, изливать в слезах (горе и т.п.); 2. начинать плакать, рыдать; изплатен прил. выплаченный, оплаченный, уплаченный; ~а полица оплаченный вексель изплатя сов. выплатить, оплатить, уплатйть; ~ се расплатйться, вернуть долг изплаша сов. неожйданно испугать, перепугать; - се неожйданно испугаться, перепугаться изплашвам несов. неожйданно пугать; - се неожйданно пугаться изплашен прил. испуганный. перепуганный изплащам нсов. выплачивать, уплачивать, возвращать долг; - се расплачиваться, возвращать долг изплащане с. выплата, уплачивание, выплачивание; на -в рассрочку; ~ на дивиденти выплата дйвидёнтов изплёзвам несов. ~ си езика 1. высовывать язык; 2. перен. высовывать язык (от усталости) изплёскам сов. запачкать, забрызгать (грязью); - се запачкаться, забрызгаться (грязью) изплёсквам несов. пачкать, забрызгивать (грязью); ~ се пачкатьс