Текст
                    РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ • БЪЛГАРСКО-РУСКО-
АНГЛИЙСКО-ФРЕНСКО-НЕМСКО-ИТАЛИАНСКИ
КРАТЪК ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК


инж. АТАНАС ДОБРЕВ БРАТАНОВ инж. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОЧОВ инж. ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ инж. ПЕТЪР ЦОЛОВ ИВАНОВ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРСКО-РУСКО— АНГЛИИСКО—ФРЕНСКО— НЕМСКО-ИТАЛИАНСКИ КРАТЪК ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК СОФИЯ, 1977 ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО «ТЕХНИКА»
УДК 621.39б4-621.397(03ф)=00 621.396+621,397:8 1 - . •
ПРЕДГОВОР Предлаганото издание е първият опит в нашата страна да се създаде много¬ езичен речник по радиотехника и телевизионна техника, предназначен за широк кръг специалисти и радиолюбители. Трудностите при създаване на многоезичния речник са свързани и с липсата на все още установена у нас терминология за редица понятия и елементи, и с ди¬ намичното развитие на радиоелектрониката, и с „нахлуването“ в нея на все нови и нови термини, и с получилите гражданственост недостатъчно прецизни наиме¬ нования, и с необходимостта в редица случаи даден термин да се дава на бъл¬ гарски език описателно (поради липса на подходящ наш термин), и с намирането яа най-точния еквивалент на всеки от шестте езика, които са застъпени в речника, В речника са включени 3000 най-употребявани термина от антенната техника, акусгшката, електрониката, радиотехниката, радиолокацията, телевизионната техника и др. Водещи термини са термините на български език, които са разположени до азбучен ред и са номерирани. Термините на останалите езици са разположени в следния ред: руски, английски» френски, немски и италиански. В края на речника са дадени азбучни указатели на термините на езиците от основната част. Всички критични бележки и препоръки по предлагания многоезичен речник по радио и телевизия моля изпращайте на адрес: София, бул. „Руски“ 6, издателство „Техника“. П р о ф. к.т.н. инж. Д. Мишев
УПЪТВАНЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА В основния раздел на речника термините са номерирани последователно и са подредени по азбучен ред на българските значения. При подреждането е въз¬ приет азбучно-гнездовият метод. Например: свързване с свързване с в първична група свързване с, капацитивно свързване с, каскадно свързване с, критично свързване е, трансформаторно свързване с чрез резистор сектор м При някои термини на едно значение на български език отговарят няколко значения на друг език. В тези случаи на първо място са посочени най-често упо¬ требяваните синоними. Съществителните имена са дадени в именителен падеж единствено число, но по изключение се дават и в множествено число, когато не се употребяват в един¬ ствено число или даденото значение съответствува на множествено число на тер¬ мина. След съществителните са посочени следните знаци за род: за български и руски език за френски, немски и италиански език мъжки род jc т жев/ски. род ж f среден род с п множествено число мс pl Родът и числото са посочени за гнездовата дума, като за български език са дадени в основния раздел, а за другите езици ■ — в съответния азбучен указател. В случаите, когато на руски, английски, френски, немски или италиански език има синоними, съставени от няколко думи, те се отделят със запетая или са из¬ ползувани квадратни скоби [ ].
8 Например: блок [орган] настройки =» блох настройки или орган настройки echo [reflected] wave == echo wave или reflected wave excitation par choc [impulsion] = excitation par choc или excitation pair impulsion gasgefüllte Gleichrichterröhre [Diode] = gasgefûllte Gleichrichterröhre или gasgefüllte Diode amplificatore video [di visione] =» amplificatore video или amplificatore di visione * Пояснителните текстове и думи са поставени в кръгли скоби ( ). В азбучните указатели термините също са подредени по азбучно-гнездовин метод. При съставните термини гнездовата дума е изписана само в първия израз, а при следващите е заменена със знака тилда (~). Определящите думи след гнез¬ дото са подредени по азбучен ред, като не са взети пред вид предлозите, опреде¬ лителните и неопределителните членове. Там, където има инверсия на словореда, след гнездовата дума или след знака тилда се поставя запетая. Например: смущение, с, индуктирано =• индуктирано смущение затухание с 686 ~, балансное 687 == балансное затухание brightness 2972 ~, average 2954 = average brightness Impedanz f 854 ~, charakteristische 864 ~ charakteristische Impedanz При ползуваното на речника за превод от чужд на български език или от един на друг на застъпените чужди езици трябва най-напред да се намери терминът в съответния азбучен указател и по номера след термина да се намери значението на искания език . в основния раздел на речника.
А 1 аберация ж аберрация aberration aberration Aberration aberrazione 2 аберация ле, сферична сферическая аберрация spherical aberration aberration sphérique sphärische Aberration . . aberrazione sferica [di sfericità 3 аберация ле, хроматична хроматическая аберрация chromatic aberration aberration chromatique chromatische Aberration aberrazione cromatica 4 автодин м автодин autodyne, endodyne autodyne, endodyne Autodyn, Selbstüberlagerungsschal¬ tung autodina 5 автотрансформатор м автотрансформатор autotransformer autotransformateur, autotrafo Autotransformator, Spartransfor¬ mator, Einspulentransformator autotrasformatore адмитанс м вж. проводимост±ж, пълна 6 азбука ле, Морзова азбука Морзе Morse alphabet alphabet Morse Morse-Alphabet alfabeto Morse 7 азбука ле, телеграфна телеграфный алфавит telegraph alphabet alphabet télégraphique Telegraphenalphabet ' alfabeto telegrafico 8 акомодация ж аккомодация accomodation accomodation Akkomodation accomodazione активатор м вж. сенсибилизатор м активиране с вж. очувствяване с (на телевизионна тръба) 9 активиране с на катод активация катода activation of a cathode activation d’une cathode thermo¬ électronique Aktivieren einer Kathode attivazione di un catodo termo¬ elettrico 10 акцептор м акцептор acceptor accepteur Akzeptor accettore
A 11 10 A 23 11 амплитуда ж амплитуда amplitude amplitude Amplitude ampiezza 12 амплитуда ж на вълнй амплитуда волны wave amplitude amplitude d'onde Weilenamplitude ampiezza d'onda 13 амплитуда ж на сигнал амплитуда сигнала signal amplitude amplitude du signal Signalamplitude ampiezza del segnale 14 амплитуда ж на сигнала на изоб ражението амплитуда сигнала изображения picture-signal amplitude amplitude effective du signal vidéo, amplitude du signal vision ausnutzbare Amplitude des Bild¬ signals ampiezza vera del segnale video 15 амплитуда ж на трептене амплитуда колебаний oscillation amplitude amplitude d'oscillation Oszillationsamplitude ampiezza di oscillazione 16 анализ м на вълнй, хармоничен гармонический анализ формы волны harmonic analysis analyse harmonique d'une forme d'onde Frequenzanalyse einer Wellenform» harmonische Analyse einer Wel¬ lenform analisi armonica di un'onda com¬ plessa анализ м на вълнй, честотен еж. анализ м на вълнй, хармоничен 17 анализ м, хармоничен гармонический анализ harmonic analysis analyse harmonique Frequenzanalyse analisi armonica анализ м, честотен еж. анализ м, хармоничен 18 анализиране с на изображението разложение изображения dot interlacing analyse par points successifs Punktsprungverfahren, Punktver¬ flechtung, Zwischenpunktabtas¬ tung, Punktschachtelung interlacciamento punto per punto 19 анастигмат м анастигмат anastigmate anastigmat Anastigmat obiettivo anastigmatico 20 анод м анод anode anode Anode anodo 21 анод at, последен последний анод final anode anode de sortie Endanode anodo finale 22 анод л/, фокусиращ фокусирующий анод focusing anode anode de concentration Bündelungsanode, Scharfstellungs¬ anode anodo di concentrazione 23 антена ж антенна aerial, antenna antenne, aérien Antenne antenna
A 24 11 A 36 24 антена ж, апериодична апериодическая [широкополосная] антенна aperiodic antenna antenne non accordée [à large bande] aperiodische Antenne, Breitbandan¬ tenne antenna aperiodica 25 антена ж, биконусна биконическая [двухконусная] антенна biconical antenna [aerial] antenne biconique [bicóne] Doppelkonusantenne, Zweifachko- nusantenne antenna biconica 26 антена ж, вградена встроенная антенна built-in aerial [antenna] antenne incorporée eingebaute Antenne antenna incorporata 27 антена ж» ветрилообразна веерная антенна fan aerial [antenna], harp antenna, spider web aerial antenne en éventail Fächerantenne antenna a ventaglio, antenna con lobo 28 антена ж, външна наружная антенна exterior [open, outdoor] aerial, open [outside] antenna antenne extérieure Außenantenne, offene Antenne antenna esterna, antenna da tetto 29 антена ж, въртяща се рамкова вращающаяся рамочная антенна rotating-loop aerial [antenna] cadre tournant Drehrahmenantenne antenna a telaio rotante 30 антена ж, вътрешна внутренняя антенна inside antenna antenne intérieure Innenantenne antenna interna 31 антена ж, гъвкава гибкая [штыревая] антенна whip aerial [antenna] antenne fouet Peitschenantenne antenna flessibile антена ж, двсйноконусна вж. антена ж, биконусна 32 антена ж, двуелементна двухэлементная антенна two-element antenna [aerial] antenne à deux éléments Zweielementenantenne antenna a due elementi 33 антена ж, действуваща излучающая антенна active aerial [antenna] antenne active wirksame Antenne antenna eccitata direttamente, anten¬ na emittente [trasmittente] 34 антена ж, диапазонна диапазонная антенна, антенна с многократной настройкой multiple-tuned aerial [antenna] anteime à accord multiple mehrfach abgestimmte Antenne antenna ad accordo multiplo 35 антена ж, диелектрическа диэлектрическая антенна polyrod aerial [antenna] antenne diélectrique dielektrische Antenne antenna dielettrica 36 антена ж, диполна дипольная [вибраторная] антенна dipole aerial [antenna] antenne dipôle Dipolantenne antenna a dipolo
A 37 12 A 49 37 антена ж, дискова дисковая антенна disc aerial [antenna] antenne en nappe Scheibenantenne antenna a disco 38 антена ж, еднопрозодна однопроводная [однолучевая] антенна single-wire aerial [antenna] antenne unifilaire Eindrahtantenne, Einleiterantenne antenna unifilare 39 антена ж за къси вълни коротковолновая антенна short-wave aerial [antenna] antenne à ondes courtes Kurzwellenantenne antenna per onde corte 40 антена ж, зигзагообразна зигзагообразная антенна zig-zag aerial [antenna] antenne Chireix—Mesny [en dents de scie] Zickzackantenne antenna a zigzag 41 антена ж, изкуствена искусственная антенна artificial aerial [antenna] antenne fictive [artificielle] Kunstantenne, Ersatzantenne antenna fittizia [artificiale] антена ж, излъчваща вж. антена ж, действуваща 42 антена ж, изотропна изотропная антенна isotropic aerial [antenna] antenne isotrope [sphérique] sphärische [isotrope] Antenne, Ku¬ gelantenne antenna isotropa 43 антена ж, колективна коллективная антенна block antenna [aerial], common aerial [antenna], commonity antenna antenne collective [commune] Gemeinschaftsantenne, Zentralan¬ tenne antenna collettiva [comune] 44 антена ж, контролна контрольная антенна monitoring aerial [antenna] antenne de contrôle Kontrollantenne antenna di controllo 45 антена ж, конусна коническая антенна cone aerial [antenna] antenne conique Kegelantenne, Konusantenne antenna conica [a rami conici] 46 антена ж, корабна судовая антенна shipboard aerial [antenna] antenne de bord [de navire] Schiffsantenne antenna per navi 47 антена ж, кръстообразна крестообразная антенна crossed antennas dipôles croisés Kreuzdipol dipoli incrociati 48 антена ж, лещова линзовая антенна lens aerial [antenna] antenne à. lentille Linsenantenne antenna a lente 49 антена ж, лъчева лучевая антенна beam aerial [antenna] antenne à faisceau Richtstrahlantenne, Richtstrahler antenna a fascio, antenna filare
A 50 13 A 60 50 антена ж, многовибраторна многовибраторная антенна echelon aerial [antenna] antenne directionnelle à fils éche¬ lonnés Antenne mit gestaffelter Strahler¬ anordnung antenna direzionale a fili scaglio¬ nati 51 антена ж, многовибраторна ле- щова многовибраторная линзовая антенна echelon lens aerial [antenna] antenne à lentilles échelonnées gestaffelte Linsenantenne antenna a lente scaglionata 52 антена ж, многодиполна многодилольная антенна broadside array réseau d'antennes à grande ouver¬ ture Tannenbaumantenne rete a radiazione trasversale антена ж, многоелементна вж антена ж, многовибраторна антена ж, многоелементна ле- щова, вж. антена ж, многовиб¬ раторна лещова 53 антена ж, многоетажна многоярусная антенна stacked aerial [antenna], stacked dipole array antenne à éléments demi-onde su¬ perposés gebündelte Antennenanordnung, übereinander angeordnete An¬ tenne antenna ad elementi sovrapposti 54 антена ж, многолъчева многолучевая антенна multiple-wire aerial [antenna] antenne multifilaire [multiple] Mehrdrahtantenne, Mehrleiteran¬ tenne antenna ■ multifilare 55 антена ж, многообхватна многополосная антенна multi-band aerial [antenna] . antenne toutes ondes Allwellenantenne, Mehrbandan¬ tenne sistema di antenna multibanda 56 антена ж, насочена направленная антенна directional aerial [antenna] antenne directionnelle [dirigée, directive] Richtantenne antenna direttiva [direzionale] 57 антена ж, настроена настроенная антенна tuned aerial antenne accordée abgestimmte Antenne antenna accordata 58 антена ж, ненасочена ненаправленная антенна non-direction aerial, non-directive [omnidirective] antenna, omni¬ aerial antenne non dirigée [toutes direc¬ tions] Rundstrahlantenne, ungerichtete- Antenne antenna onnidirezionale антена ж, обща вж. антена ле, колективна 59 антена ж от вида „дълъг про¬ водник“ длинная проволочная антенна long-wire aerial [antenna] antenne longue Langdrahtantenne antenna lunga 60 антена ж, пасивна пассивная антенна passive antenna antenne passive [attaquée indirec¬ tement] strahlungsgekoppelte Antenne, mit¬ telbar gespeiste Antenne antenna ad elementi parassiti, an¬ tenna con alimentazione indi¬ retta
A 61 14 A 73 61 антена ж, подвижна передвижная антенна mobile aerial, movable antenna antenne transportable [deplaçable] ortsveränderliche Antenne antenna mobile (trasportabile] 62 антена ж, подводна подводная антенна submerged aerial, underwater an¬ tenna antenne immergée Unterwasserantenne antenna sottomarina 63 антена ж, полувълнова полуволновая антенна half-wave aerial (antenna] antenne demi-onde Halbwellenantenne antenna in semionda 64 антена ж, предавателна передающая антенна transmitting aerial [antenna] antenne émettrice Sendeantenne antenna trasmittente [emittente] 65 антена ж, приемна приёмная антенна wave collector collecteur d’ondes Empfangsantenne collettore di onde, antenna rice¬ vente [di ricezione] 66 антена ж, приемно-предавателна общая антенна для передачи и приёма duplexer antenne à relais émission-réception Simultanantenne, Zweiwegantenne antenna a relè ricetrasmittente [ri¬ cevente-trasmittente] 67 антена ж, процепил щелевая антенна slot aerial [antenna] antenne fendue (à fente] Schlitzantenne, Spaltantenne antenna a fessura 68 антена ж, рамкова рамочная антенна frame antenna [aerial], loop aerial cadre, antenne fermée [à cadre] Rahmenantenne antenna a quadro [a telaio] 69 антена ж, ромбична ромбическая антенна rhombic aerial [antenna] antenne en losange [rhomboidale] Rautenantenne, Rhombusantenne antenna a rami rombici 70 антена ж c бягаща Biwnnà антенна бегущей волны travelling-wave antenna, progres¬ sive-wave aerial antenne à ondes progressives Antenne mit fortschreitenden Wel¬ len antenna ad onde progressive 71 антена ж c капацитивен товар антенна с ёмкостной нагрузкой top-capacitor aerial [anterma], top¬ loaded aerial [antenna] SJ antenne à charge terminale Antenne mit Dachkapazität antenna caricata con capacità all’ estremità superiore 72 антена ж c минимално хоризон¬ тално излъчване антенна с минимальным горизон¬ тальным излучением folded top aerial [antenna] antenne à radiation horizontale minimum Sperrtopfantenne antenna a radiazione orizzontale minimale 73 антена ж с непосредствено за¬ хранване антенна с непосредственным пи¬ танием directly fed aerial, driven antenna antenne à attaque directe [attaquées directement ] direkt gespeiste Antenne antenna con alimentazione dirett
A 74 15 A 85 74 антена ж c паралелно захран¬ ване, вертикална вертикальная антенна с параллель¬ ным питанием shunt-fed vertical aerial [antenna] antenne verticale à alimentation en parallèle Vertikalantenne mit Anzapfspei¬ sung antenna verticale alimentata in pa¬ rallelo 75 антена ж c плосък отражател антенна с плоским отражателем plane reflector aerial [antenna] antenne à réflecteur plat Flachreflektorantenne antenna con riflettore piano 76 антена, ж c плосък рефлектор, синфазна многодиполна синфазная многодипольная антен¬ на с плоским рефлектором billboard array antenne directionelle à réflecteur plat Querstrahler mit flachem Reflektor antenna a cortina tipo cosidetto billboard 77 антена ж с тесен конусообразен лъч антенна с узким коническим лучом pencil-beam aerial [antenna] antenne à faisceau filiforme Schmalbündelantenne antenna con lobo principale stretto 78 антена ж c хоризонтална поляри¬ зация антенна с горизонтальной поля¬ ризацией ground-plane aerial [antenna] antenne à polarisation horizontale Stabantenne mit senkrecht dazu angeordneten Drähten antenna a polarizzazione orizzontale 79 антена ж с шлейф за настройка антенна с настроенным шлейфом stub aerial [antenna] antenne courte à téton Stichleitungsantenne antenna corta a tronco 80 антена ж c ъглов отражател антенна с уголковым отражателем, угловая антенна angled reflector aerial, comer an¬ tenna [aerial] antenne à réflecteur angulaire Winkelreflektorantenne antenna angolare [a riflettore ango¬ lato] 81 антена ж със захранване в края, вертикална вертикальная антенна с концевым питанием end-fed vertical aerial, series-fed vertical antenna antenne verticale attaquée en série Vertikalantenne mit Endspeisung antenna verticale alimentata in serie 82 антена ж със съгласуващ шлейф антенна с согласующим шлейфом stub-matched aerial [antenna] antenne accordée à impédance éle¬ vée, antenne Q mit Stuchleitung angepaßter Dipol, Q-Antenne dipolo con adattatore 83 антена ж, секционирана верти¬ кална секционированная вертикальная антенна sectionalized vertical aerial [antenna] antenne verticale subdivisée unterteilte Vertikalantenne antenna verticale a sezioni 84 антена ж, сложна сложная антенна multiple aerial [antenna] antenne multiple Mehrfachantenne, Strahlergruppe antenna multipla 85 антена ж:» спирална спиральная антенна corkscrew antenna antenne hélicoïdale Schraubenantenne, Spiralantenne, Spulenantenne, Wendelantenne antenna elicoidale
A 86 16 A 99 86 антена ж, стайна комнатная антенна indoor aerial antenne intérieure Zimmerantenne antenna interna 87 антена ж, телевизионна телевизионная антенна television aerial [antenna] antenne de télévision Fernsehantenne aereo di televisione 88 антена ж, тип „Цепелин“ антенна типа „Цеппелин“ Zepp antenna, Zeppelin aerial antenne Zeppelin Zeppelinantenne antenna Zeppelin 89 антена ж, Т-образна Т-образная антенна Т-aerial, T-antenna antenne en T T-Antenne antenna a T 90 антена ж, триелементна трёхэлементная антенна three-element aerial [antenna] antepne à trois éléments Dreielementantenne antenna a tre elementi 91 антена ж, трипроцепна цилиндрическая ультракоротко¬ волновая антенна с тремя ще¬ лями и тремя излучателями tripole aerial [antenna] tripôle Tripolantenne tripolo 92 антена ж, феритна ферритовая антенна ferrite rod . aerial [antenna] antenne ■ à tige ■ de ferrite. Ferritstabantenne antenna a nucleo ■ di ■ ferrite 93 антена ж, чадьровидна зонтичная антенна umbrella aerial [antenna] antenne en parapluie Schirmantenne antenna a forma di ombrello 94 антена ж, четвъртвълнова четвертьволновая антенна quarter-wave aerial [antenna] antenne quart d'onde Viertelwellenantenne antenna a quarto ■ d'onda 95 антеноотвод м вводный провод, ввод down lead descente d'antenne Antennenzuführung discesa d'antenna апарат м, армиран вж, апарат м, брониран 96 апарат м, брониран бронированный аппарат metal-enclosed apparatus appareil blindé gekapselter Apparat apparecchio blindato 97 апарат м, екраниран экранированный аппарат metal-enclosed apparatus appareil blindé geschirmter Apparat apparecchio corazzato 98 апарат м, захранващ питающее устройство power supply equipment appareil d'alimentation Speiseapparat apparecchio d'alimentazione 99 апарат м, звукозаписващ звукозаписывающий аппарат, при¬ бор для звукозаписи sound-recorder enrégistreur du son, système d’in¬ scription du son Tonschreiber . registratore di suono
A 100 17 A 113 100 апарат м, индукционен индукционный прибор induction instrument appareil d'induction Induktionsinstrument apparecchio di . induzione 101 апарат м, портативен переносный прибор portable apparatus appareil portatif tragbarer Apparat apparecchio portatile 102 апарат м, самопишещ самописец, самопишущий прибор, записывающее устройство recording apparatus, recorder appareil enregistreur, enrégis- treur, inscripteur Registrierapparat, Schreiber apparecchio registratore 103 апарат м, слухов слуховой аппарат hearing aid appareil acoustique Hörgerät apparecchio acustico 104 апарат м, старт-стопен стартстопный аппарат start-stop apparatus appareil arythmique [start-stop] Start-Stop-Apparat apparecchio aritmico апаратна ж еж, помещение ле, командно 105 апаратна ж, телеграфна телеграфная аппаратная, телеграф¬ ный аппаратный зал telegraph instrument room salle des appareils télégraphiques Apparateraum, Apparatesaal sala di apparecchi telegrafici 106 апаратура ж, възпроизвеждаща воспроизводящее устройство reproducing apparatus appareillage de reproduction Wiedergabe-Apparatur apparecchiatura di riproduzione 107 апаратура . .ж, синхронизираща синхронизирующее устройство synchronization' ' apparatus appareillage ' . de synchronisation Synchronisierungsapparatur apparecchiatura ' di sincronizza¬ zione 108 апаратура ж, фототелеграфия фототелеграфная аппаратура [установка] facsimile equipment appareillage de phototélégraphie Faksimileapparatur apparecchiatura di foto telegrafia 109 апертура ж апертура, отверстие aperture ouverture Apertur, Öffnung apertura 110 апланат м апланат aplanate, aplanatic objective objectif aplanétique, aplanat Aplanat aplanato 111 артикуляция ж артикуляция, разборчивость articulation, intelligibility articulation, intelligibilité Verständlichkeit articolazione, intelligibilità 112 асиметрия ж асимметрия asymmetry déséquilibre Unsymmetrie sbilanciamento ИЗ астигматизъм м астигматизм astigmatism astigmatisme Astigmatismus astigmatismo атенюатор м еж. затцхрател лг, регулируем 2 Радио и телевизия
A 114 18 A 116 114 атмосфера ж, нормална стандартная атмосфера standard radio atmosphere atmosphere radioéléctrique normale normale Radioatmosphäre atmosfera radioelettrica normale ,-115 аудион м детекторная лампа audion audîon Audion triodo 116 ахромат м ахромат achromatic lens objectif achromatique achromatische Linse obiettivo acromatico
Б &Г7 балон м (на радиолампа) баллон bulb ampoule Ampel, Glocke, Kolben ampolla Я18 бар м бар bar bar . Bar bar 119 барабан м за обектива линзовый барабан lens drum tambour à lentilles Linsentrommel tamburo a lenti 420 барабан м, огледален зеркальный барабан mirror wheel roue à . miroirs Spiegelrad ruota di specchi £21 баретор м желвзноводородный бареттер, эле¬ ктровакуумный стабилизатор тока barretter tube régulateur fer-hydrogène, bo- lomêtre à fil Eisenwasserstoffwiderstand resistere autoregolatore, valvola autoregolatrice 122 бариера ж,. потенциална потенциальный барьер potential hill [barrier] colline [montagne, barrière] de po¬ tentiel Potentialberg barriera potenziale 123 батерия ж, анодна анодная батарея anode battery batterie de plaque Anodenbatterie ‘ batteria anodica [di placca] 124 батерия ж за отоплението батарея накала filament [heater] battery batterie de chauffage Heizbatterie batteria di accensione 125 батерия ж, микрофонна микрофонная батарея microphone battery pile microphonique Mikrophonelement pila microfonica 126 без загуба без потерь free of loss exempt de pertes verlustfrei ■ esente - da perdite
Б 127 20 Б 140 127 без изкривяване без искажений free of distortion sans distorsion, exempt de distor¬ sion y verzerrungsfrei senza distorsione, esente da dis¬ torsione 128 без смущения без помех free of disturbances exempt de perturbations störungsfrei esente da . perturbazioni 129 бел м бел bel bel Bel bel 130 бетатрон .w бетатрон betatron bétatron Betatron betatrone 131 биеие с биение beat battement Schwebung battimento 132 бит м бит, бинарная единица, двоичная цифра binary, bit bit Bit, Binärziffer bit бленда ж вж. диафрагма ж 133 блок м, захранващ блок питания supply equipment , appareillage d’alimentation Spejœ-Apparatur apparecchiatura d’alimentazione 134 блок м, настройващ блок [орган] настройки tuning apparatus dispositif d'accord Abstimm Vorrichtung dispositivo di sintonia 135 блок м, смесителей блок микширования (сигналов) signal mixing unit mélangeur Mischpult mescolatore di segnali 136 блокинг-генератор м б л окинг-генерато р self-blocking oscillator, blocking generator oscillateur à extinction |à blocage] Sperrschwinger oscillatore bloccato 137 блокинг-генератор м с едно устой¬ чиво състояние одноразовый блокинг-генератор single-shot blocking oscillator oscillateur à blocage à coup unique monostabiler Sperrschwinger oscillatore bloccato ad .un colpo 138 блокиране c блокировка, запирание blocking immobilité, blocage Blockierung blocco 139 блокиране с, автоматично автоматическое блокирование muting, sauelch (US) blocage automatique automatische Blockierung sìlenziamento automatico 140 блясък л/, светлинен вспышка света light flash eclair Lichtblitz lampo
Б 141 21 Б 153 141 бобина ж катушка, обмотка ooil bobine Spule bobina 142 бобина ж, анодна катушка анодного контура anode coil [winding] bobine . de circuit anodique Anodenspule bobina del circuito anodico 143 бобина ж, антенна антенный дроссель aerial [antenna] choke bobine de self d’antenne, self d’antenne Antennendrossel bobina d’arresto [di reazione] бобина ж, бэзиндукционна вж, верига, ж, неиндуктивна 144 бобина ж, блокираща дроссель retardation coil bobine d’arrêt Drossel bobina di arresto 145 бобина ж в началото на подводен канал, индуктивна катушка индуктивности на вводе морского кабеля apex inductor inducteur de sommet de câble sôumarin Induktor für Unterseekabelkopf induttore di testa di cavo sotto¬ marino 146 бобина ж, високочестотна высокочастотный дроссель high-frequency choke bobine de choc à haute fréquence Hochfrequenzdrosselspule induttanza ■ d’arresto ad alta fre¬ quenza 147 бобина ж, въртяща ce вращающаяся [подвижная] ка¬ тушка moving coil bobine mobile bewegliche Spule bobina mobile 148 бобина ж, дроселна дроссельная катушка, дроссель choke coil bobine d’arrêt Drosselspule bobina d’arresto 149 бобина ж за настройка на анте¬ ната катушка настройки антенны aerial tuning coil bobine [self] d’accord d’antenne, inductance d’antenne Antennenabstimnis pule bobina di sintonia di antenna 150 бобина ж за обратна връзка катушка обратной связи reaction coil bobine de réaction Rückkopplungsspule bobina di reazione 151 бобина ж, индукционна индукционная катушка, катушка самоиндукции induction coil bobine d’induction Induktionsspule bobina d’induzione 152 бобина ж, коригираща корректирующая катушка correcting [peaking] coil bobine de correction Korrekti onssp ul e bobina correttrice [di correzione] 153 бобина ж на Тесла катушка [трансформатор] Тесла Tesla coil bobine Tesla Tesla-Spule bobina Tesla
Б 154 22 Б 167 154 бобина ж, настройваща настроечная катушка tuning coil, tuner bobine d’accord Abstimmspule bobina di risonanza 155 бобина ж, отклоняваща отклоняющая катушка deflection coil yoke, sweeping coil bobine de déviation Ablenkungsspule bobina di deviazione [deflettrice, deviatrice] бобина ж, путшиова вж. бобина ж, товарна 156 бобина ж, първична первичная катушка primary coil bobine primaire Primärspule bobina primaria 157 бобина ж, решетъчна катушка сеточной цепи grid winding bobine de circuit de grille Gitterspule bobina del circuito di griglia 158 бобина ж c кръстосани навивки сотовая катушка duolateral [honeycomb] coil bobine duolatérale [en nid d’abeilles] Honigwabenspule bobina a nido d’api 159 бобина ж c междинни изводи катушка с отводами divided coil enroulement fractionné verteilte Spule avvolgimento derivato 160 бобина ж с пресована сърцевина катушка с прессованным сердеч¬ ником iron-dust core coil bobine à noyau de fer comprimé Preßkernspule bobina con nucleo di polvere di ferro 161 бобина ж, свързваща антенна катушка связи с антенной aerial coupling coil bobine de couplage d’antenne Aatcnncnkopplungsspule bobina di accoppiamento d’aereo 162 бобина ж, товарна нагрузочная катушка. loading coil bobine de charge Pupinspulè bobina di carico 163 бобина ж, тороидална тороидальная [кольцевая] катушка toroidal coil bobine toroidale Ringspule bobina toroidale 164 бобина ж, филтрова- фильтр, дроссель filter coil bobine de filtre Filterspule bobina di filtro 165 бобина ж, фокусираща фокусирующая катушка focussing coil bobine de concentration Fokussierspule, bündelnde Spule bobina di fecalizzazione [di concen¬ trazione, di messa a fuoco] 166 бобина ж, центрираща катушка для центрирования изоб¬ ражения frame coil, picture control сой- bobine de cadrage Bildeinstellspule bobina di aggiustamento dell*imma- gine 167 бобинка ж, индикаторна пробная [индикаторная] катушка exploration coil bobine exploratrice Prüfspule bobina esploratrice
Б 168 23 Б 175 168 бод jw бод baud baud Baud baud 169 бомбардировка ж, електронна электронная бомбардировка bombardment of electrons bombardement électronique [catho¬ dique] Elektronenbombardement, Eiektro- nenaufprall bombardamento elettronico [cato¬ dico] 170 бомбардировка ж, йонна ионная бомбардировка bombardment by ions bombardement ionique Ionenprall, Ionenbombardement bombardamento ionico бразда ж, звукова вж. пътечка ж, звукова 171 брум м фон переменного тока battery supply circuit noise (US), hum (GB) bruit résiduel [d’alimentation] Brumm ronzio residuo [di alimentazione] бръмчене c от захранването вж. брум м 172 букса ж,ж антенна гнездо включения антенны antenna jack dooille d’antenne Antennenbuchse reoforo di antenna 173 буря ж, йоносферна ионосферная буря ionospheric storm tempête ionosphérique lonosçhârensturm tempesta ionospferica 174 буря ж, магнитна магнитная буря magnetic storm orage magnétique magnetischer Sturm tempesta magnetica 175 бяло е, равносигнално равносигнальный белый ( цвет) equal-signal white blanc moyen Mittelweiß bianco medio
в 176 вакуум м, висок высокий вакуум high [hard] vacuum vide élevé [poussé] Hochvakuum . alto vuoto, vuoto spinto m вариометър м вариометр variometer variometro Variometer variometro 178 варистор м варистор varistor résistance à variation .automatique spannungsabhängiger Widerstand, Varistor resistenza a variazione automatica 179 варметър м варметр varmeter varmètre Varmeter varmetro 180 вектор-потенциал м вектор-потенциал vector potential vecteur potentiel Vektorpotential vettore potenziale 181 величина ж, векторна векторная величина vector quantity grandeur vectorielle Vektor grandezza vettoriale 182 величина ж, комплексна комплексная величина complex quantity grandeur complexe komplexe Größe grandezza complessa 183 величина ж на насищане величина насыщения saturation value valeur de saturation Sättigungswert valore di saturazione 184. величина ж на отскока, относи¬ телна относительная величина выброса overshoot ratio rapport de dépassement ballistique Überschwingverhältnis rapporto di sovraelongazione величина ж, осцилираща вж. ве¬ личина ж, трептяща 185 величина ж, периодична периодическая величина periodic quantity grandeur périodique periodische Größe grandezza periodica 186 величина ж, скаларна скалярная величина, скаляр scalar quantity grandeur scalaire Skalar, Skalargröße grandezza scalare
В 187 25 В 199 187 величина ж, трептяща колебательная величина oscillating quantity grandeur oscillante Schwinggröße grandezza oscillante 188 верига ж цепь, контур circuit circuit Kreis ж circuito 189 верина ж, антенна антенный контур aerial circuit circuit d’antenne Antennenkreis circuito di antenna [d’aereo] 190 верига ж, антипаразитна подавитель шумов noise killer réseau antiparasites Entstörnetzwerk, Störschutzfilter rete anti parassita верига ж, безиндукционна вж. верига ж, неиндуктивна 191 верига ж високо напрежение цепь высокого напряжения high-voltage circuit circuit d’haute tension Hochspannungskreis circuito ad alta tensione 192 верига ж, високочестотна высокочастотная цепь high-frequency circuit circuit à haute fréquence Hochfrequenzkreis circuito ad alta frequenza 193 верига ж, вторична вторичная цепь secondary circuit circuit secondaire Sekundärkreis circuito secondario 194 верига ж, двупроводна двухпроводная цепь two-wire circuit circuit à deux fils Zweidrahtleitung circuito a due fili 195 верига ж, двутактна входна двухтактная входная цепь push-pull input circuit circuit d’entrée push-pull Gegentaktemgangskreis circuito di entrata controfase 196 верига •MCf диференцираща дифференцирующая цепь differentiating circuit [network]; differetiator réseau différentiateur Differentiator, differenzierendes Netzwerk, Differenzierkreis, Diffe¬ renzierschaltung differenziatore 197ж верига ж, еквивалентна эквивалентная цепь equivalent circuit circuit équivalent äquivalenter Kreis circuito equivalente 198 верига ж за далечна връзка цепь дальней связи telecommunication circuit circuit de télécommunication Fernmeldeleitung circuito di telecomunicazione 199 верига ж за постоянния аноден ток цепь постоянной составляющей анодного тока anode direct current circuit circuit du courant continu de l’anode Anodengleichstromkreis circuito di corrente continua di placca
В 200 26 В 212 200 верига ж за предаване на телефо¬ нограми цепь для передачи телеграмм по телефону telephone-telegramm circuit circuit de transmission de télé¬ grammes par téléphone Verbindung für telephonische Über¬ tragung von Telegrammen circuito di trasmissione telegrammi per telefono 201 верига ж за радиовръзка радиоцепь, цепь радиосвязи radio circuit circuit radio Funkverbindung circuito radio 202 верига ж за центриране на кадрите схема для центровки изображения framer circuit encadreur Bildeinstellschaltung circuito di aggiustamento dell’imma¬ gine 203 верига ж за част от денонощието, абонаментна цепь в частном абонементе на неполные сутки part-time leased circuit, part-time private wire circuit circuit loué pour une parte de la journée Privatleitung mit begrenzter Miet¬ dauer circuito affittato per una parte del giorno 204 верига ж, закъснителна контур задержки time-delay circuit circuit retardateur Verzögerungskreis circuito ritardatore 205 верига ж, затворена замкнутая цепь closed circuit circuit fermé Ringschaltung circuito chiuso 206 верига ж. изходна выходная цепь, выходной контур output circuit circuit de sortie Ausgangsschaltung circuito di uscita 207 верига ж, импулсно-формираща. контур, формирующий импуладов* pulse-shaping circuit circuit configurateur d’impdsKMKb impulsformender Kreis circuito formatore d’impulsi 208 верига ж, интегрираща интегрирующая цепь integrating circuit [network! circuit [réseau] ■ intégrateur Integrationsglied, Integratione- kreis circuito integratore 209 верига ж, интерфонна цепь переговорного устройств» talk-back circuit curcuit d’interphone Gegensprechschaltung circuito a chiamata . e risposta, cir¬ cuito di servizio 210 верига ж, катодна цепь катода cathode circuit circuit de cathode ■ Kathodenkreis circuito di catodo 211 верига ж, колекторна . цепь коллектора collector circuit circuit de collecteur Kollektorkreis circuito di . collettore 212 верига ж, коригираща корректирующая цепь corrective network réseau correcteur Ausgleichskreis, Ausgleichnetzwerk rete correttiva-
В 213 27 В 226 213 верига ж, междинна передаточная линия transfer circuit circuit intermédiaire Varbindungsleitung circuito intermedio 214 верига микрофоана цепь микрофона microphonie circuit circuit microphonique Mikrophonkreis circuito microfonico 215 верига ж на възбуждането цепь возбуждения,. возбуждающий контур energizing circuit circuit d’excitation Erregungskreis, Erregerkreis circuito di eccitazione 216 верига ж на грамофонна мембрана цепь звукоснимателя acoustic pick-up circuit circuit [le^^teur] acoustique Tonabneh merkreis circuito riproduttore 217 верига ж на обратна връзка цепь обратной связи feedback circuit circuit de réaction inverse [de contre-réaction] Rückkopplungsnetz circuito di reazione inversa [di controreazione] 218 верига ж на отопление цепь накала filament circuit circuit de chauffage HeizkFeis, Heizstromkreis circuito di accensione 219 верига ж, настроена настроенный контур tuned circuit circuit accordé abgestimmter Kreis circuito accordato 220 верига ж, настроена анодна настроенный анодный контур tuned anode circuit circuit de plaque accordé abgestimmter Anodenkreis circuito di placca accordato 221 верига ж, неиндуктивна неиндуктивная цепь non-inductive circuit circuit non-inductif nicht induktiver Stremkreis circuito non induttivo верига ж, осцилираща вж. кръг м, трептящ 222 верига ж, отворена разомкнутая цепь open circuit circuit ouvert offener Kreis circuito aperto верига ж, паралелна вж. кръг м, паралелен 223 верига ж, пасивна пассивный контур passive electric network réseau électrique passif passives elektrisches Netzwerk rete elettrica passiva 224 верига ж, първична первичная цепь, первичный контур- primary circuit circuit primaire Primärkreis circuito primario 225 верига ж, разделителна развязывающая цепь anti-resonant [stopper] circuit circuit anti-résonant, circuit-bou¬ chon Entkoppl ungskreis circuito antirisonante [di arresto] 226 верига ж, регенеративна цепь положительной обратной связи regenerative circuit circuit régénérateur Rückkopplungskreis circuito reattivo [rigenerativo]
В 227 28 В 240 227 верига ж, резервна вспомогательная цепь fallback [reserve] circuit circuit de secours Hilfskreis circuito di emergenza [di riserva] 228 верига ж, решетъчна сеточный контур, цепь сетки grid circuit circuit de grille Gitterkreis circuito di griglia 229 верига ж с незаземена батерия цепь с незаземлённой батареей non-battery loop circuit à batterie non mise à la terre Kreis mît nichtgeerdeter Batterie circuito a batteria non connessa a terra верига ж, свързваща вж. кръг м, свързващ 230 верига ж, симплексна симплексная цепь simplex circuit circuit simplex Simplexieitung circuito simplex 231 верига ж, смущаваща шумящая цепь, цепь с помехами noisy circuit circuit fritureux [bruyant] Leitung mit Geräusch, Leitung mit Nebengeräuschen, geräuschvolle Leitung circuito rumoroso 232 верига ж, сумираща цепь сложения adder circuit d’addition Additionskreis circuito di addizione 233 верига ж, телеграфна телеграфная цепь telegraph circuit circuit télégraphique Telegraphenleitung circuito telegrafico 234 верига ж, телефонна телефонная цепь telephone circuit circuit téléphonique Fernsprechleitung, Telefonleitung circuito telefonico 235 верига ж, уравновесена балансный контур balancing circuit équilibreur Nachbildung, Leitungsnachbildung, Ausgleichsleitung equilibratore, circuito equilibrato 236 вибратор м вибратор; прерыватель vibrator vibrateur Vibrator vibratore 237 вибрация ж вибрация bounce rebondissement Prellen vibrazione 238 вид м на разпространение, тро- посферен тропосферный тип распростра¬ нения tropospheric mode mode troposphérique troposphärischer Wellenmodus modo troposferico 239 видеогеничен телегеничный, видеогеничный telegenic photogénique en télévision, télé¬ génique telegen telegenico 240 видеодетектор м видеодетектор, детектор видео¬ сигналов [сигналов изображе¬ ния] video detector détecteur-vision Bildgleichrichter rivelatore visione
В 241 29 В 254 241 видеодетектор м, кристален кристаллический ■ видеодетектор crystal video rectifier redresseur à cristal vidéo Bildkristalgleichrichter raddrizzatore video a cristallo видеоканал м «мс. канал лс, теле¬ визионен 242 видеопредавател м видеопередатчик picture [video] transmitter émetteur d'images Bildsen<der trasmettitore d'immagine 243 видеосигнал м видеосигнал • video signal signal vidéo Videosignal segnale video 244 видеосмесител м видеомикшер video mixer mélangeur vidé© Bildmischpult mescolatore di immagini 245 видеоусилвател м видеоусилитель, усилитель ви¬ деочастоты [сигналов изобра¬ жения] video amplifier amplificateur vidéo Videoverstärker amplificatore video [di visione] 246 видео честота ж частота сигналов изображения, видеочастота video frenquency vidéofréquence Bildpunktfrequeaz, Videofrequenz frequenza video 247 видикон м видикон vidicon vidicon Vidikon vidicon, vidiconoscopio 248 визуализация ж на речта видимая речь visible speech parole visible frequenzspektrale Lautaufzeichnvag, ,,Visible-Speech“-Verfahren parola visibile 249 визьор м видоискатель, визир view-finder viseur Sucher visore, visiera, mirino 250 визьор м, електронен электронный видоискатель . electronic view-finder viseur électronique Bildsucher visiera elettronica 251 визьор л/, оптичен оптический видоискатель . optical view-finder viseur optique optischer Sucher visiera ottica 252 винт м, регулиращ регулировочный винт adjusting screw vis de réglage [d’accord] Einstellschraube, Stellschraube* vite di regolazione 253 високоговорител м громкоговоритель loudspeaker haut-parleur Lautsprecher altoparlante 254 високоговорител м, допълнителен ■ добавочный громкоговоритель, additional loudspeaker haut-parleur additionnel Zusatzlautsprecher altoparlante supplementare
® 255 30 В 265 255 високоговорител м, електродана- мичен электродинамический громкого¬ воритель moving-conductor [moving-coil, clectredyaamiquel loudspeaker haut-parleur à conducteur mobile [à bobine mobile, electrodynamique] elektrodynamischer Lautsprecher altoparlante a conduttore mobile [elettrodinamico] 256 високоговорител м, електроста¬ тичен электростатический громкогово¬ ритель electrostatic loudspeaker haut-parleur électrostatique elektrostatischer Lautsprecher, Kondensatorlautsprecher altoparlante elettrostatico [a con¬ densatore] 257 високоговорител м, комбиниран многополосный громкоговоритель multichannel [composite] loud¬ speaker haut-parleur à voies multiples Laut^precherkombination altoparlante multicanale 258 високоговорител м, контролен контрольный громкоговоритель monitoring loudspeaker haut-parleur de contrôle Kontrollautaprecher altoparlante di controllo 259 високоговорител м, конусен конусный громкоговоритель cone loudspeaker haut-parleur à membrane conique Konuslautsprecher ' altoparlante a cono 260 високоговорител м, кристален пьезоэлектрический [кристалли¬ ческий] громкоговоритель piezoelectric loudspeaker haut-parleur piézoélectrique piezoelektrischer Lautsprecher ltoparlante piezoelettrico 261 високоговорител м, магнито- стршдоонен магнитострикционный громкого¬ воритель magnetostriction loudspeaker haut-parleur à magnétostriction magnetostriktiver Lautsprecher altoparlante magactestrittivo високоговорител м, пиезоелектри- чески вж. високоговорител м, кристален високоговорител м, рупорен вж. високоговорител м с акустична фуния 262 високоговорител м с акустична фуния рупорный громкоговоритель horn loudspeaker haut-parlear à pavillon Trichteriautsprecher altoparlante a tromba 263 високоговорител м c конусна тръба диффузорный громкоговоритель, громкоговоритель с коническим диффузором cone loudspeaker diffuseur Konuslautsprecher altoparlante con diffusore conico 264 високоговорител м със секцио- нирана тръба громкоговоритель с секциониро¬ ванным рупором multicellular loudspeaker haut-parleur multicellulaire Vielzelleenautspreeher altoparlante multicellulare височина ж, действуваща еж. височина ж, ефективна 265 височина ж, ефективна действующая высота effective height hauteur effective wirksame Höhe - altezza effettiva
В 2^6 31 В 218 Мб височина ж на антената, средна средняя высота антенны antenna height above average ter¬ rain altitude moyenne de l’antenne mittlere Antennenhöhe altezza media sul terreno di una antenna 267 височина ж на слоя высота слоя layer height altitude de la couche Schichthöhe altezza dello strato 36$ височина ж на тона высота тона pitch hauteur d'un son Tonhöhe altezza di suono 269 влошаване c качеството на пре¬ даване ухудшение качества передача distortion transmission impairment réduction de la qualité de trans¬ mission Minderung der Übertragungsgüte riduzione della qualità di tras¬ missione 270 табуляция ж табуляция wobbulation wobbulation Wobbeln vobbulazione 271 вокодер м вокодер vocoder vocoder Vocoder vocoder 272 волтметър м за постоянно на¬ прежение вольтметр постоянного напряже¬ ния direct-current voltmeter voltmètre à tension continue Gleichspannungsvoltmeter voltmetro di tensione continua 273 волтметър м, променливотоков вольтметр переменного тока alternating current voltmeter voltmètre à courant alternatif Wechselstromvoltmeter voltmetro a corrente alternata 274 впадина ж на вълнйта впадина волны wave trough creux [vallée] d’onde Wellental valle d’onda 275 впадина ж на импулса впадина импульса, провал им¬ пульса puise valley vallée d’impulsion Impulstal, Pulstal valle d’impulso 276 време c за блокиране время блокировки [запирания] hangover time temps de blocage d’un suppresseur d’écho Teilsperrzeit tempo di blocco 277 време c за гасене обратния ход на кадрова развивка время гашения обратного хода кадровой развёртки frame blanking period période de la suppression de la trame Teilbildaustastungsperiode periodo della soppressione del quadro 278 време с за гасене обратния ход на редова развивка время гашения обратного кода строчной развёртки horizontal black-out period période de la suppression de la trame Zeilenaustastungsperiode periodo della soppressione del quadro
В 279 32 В 290 279 време с за нарастване на импулса время нарастания импульса, дли¬ тельность фронта импульса pulse rise time * temps de montée d’impulsion Impulsanstiegzeit, Steigezeit periodo transitorio iniziale 280 време с за отговор отставание, опаздывание lag délai de réponse Wiedergabeverzögeimng ritardo di risposta 281 време c за разпространение время распространения, время пробега (сигнала) transmission time temps de transmission Laufzeit tempo di propagaz.ione 282 време с за спадане на импулс время спадания импульса delay time temps de descente Abfallzeit periodo di estinzione [transitorio finale] 283 време c за установяване время установления ( колебаний) transition time temps de montée Anstiegzeit tempo di salita 284 време c за установяване на импулс время нарастания [установления] импульса leading edge pulse time durée d’établissement d’impulsion Anstiegzeit der Impulsvorderflanke durata di salita del fianco dell’ impulso 285 време c на импулсен генератор, пусково пусковое время импульсного ге¬ нератора pulsed oscillator starting time temps d’amorçage d’un oscilla¬ teur pendant la manipulation Oszillatoransprechzeit bei Tastung tempo di avviamento di un oscil¬ latore durante la maniprolazione 286 време c на превключване время переключения [пролёта] change-over [transit] time temps . de commutation [de transiti Umschaltzeit tempo di commutazione 287 време с на пробега на електроните время пробега электронов electron transit time temps de propagation des élœtroins Elektronenlaufzeit tempo di transito dì elettroni 288 време c на редовата развивка время развёртки строки line time temps de ligne Zeilenzeit tempo di linea 289 време c на сработване время срабатывания operating time période d’affaiblissement, temps de fonctionnement Ansprechzeit tempo di funzionamento време c, оперативно вж. време с на сработване 290 времеконстанта ж постоянная времени time constant constante de temps Zeitkonstantb costante di tempo
В 291 33 В 302 291 връзка ж связь coupling couplage Kopplung accoppiamento връзка ж, галванична ш. връзка ж, директна 292 връзка ж, директна гальваническая [прямая] связь direct coupling, D. C. coupling couplage direct galvanische Kopplung accoppiamento diretto 293 връзка ж, електронна электронная связь electron coupling couplage électronique Elektronenkopplung accoppiamento elettronico 294 връзка ж, индуктивна индуктивная связь inductive coupling couplage inductif induktive Kopplung accoppiamento induttivo 295 връзка ж, тодуипквма. обратят индуктивная обратная связь inductive feedback réaction inductive induktive Rückkopplung reazione induttiva 296 връзка ж, индуктивно-капаци¬ тивна индуктивно-ёмкостная связь, L—С связь L—С coupling, inductance-capaci¬ tance coupling couplage self-capacité L—C-Kopplung accoppiamento ad impedenza-ca¬ pacità 297 връзка ж, капацитивна ёмкостная связь capacitive coupling couplage capacitif kapazitive Kopplung accoppiamento capacitivo 298 връзка ж, конферентна съобщи¬ телна двухсторонняя групповая [цир¬ кулярная] . связь conference, call [connection] communication collective [pour conférence] Konferenzgespräch, Rundgespräch¬ verbindung, Sammelgespräch comunicazione, collettiva 299 връзка ж L—С . ■ L—С связь ' inductance-capacitance coupling, L—C coupling couplage par ■ L—C L—C-KOpplung accoppiamento ad • impedenza — capacità връзка ж, магнитна вж. връзка ж, индуктивна 396 връзка ж между два трептящи кръга связь двух колебательных кон¬ туров coupling of two oscillatory circuits couplage de deux circuits oscillants Kopplung von zwei Schwingungs¬ kreisen accoppiamento di due circuiti oscil¬ latori 301 връзка ж, обратна обратная связь feedback coupling réaction, rétroaction, couplage de réaction Rückkopplung reazione, accoppiamento per rea¬ zione 302 връзка ж, обратна мостова обратная мостовая связь bridge feedback réaction en popi . ..[équilibrée] BrûdcernükkkOTtang reazione equilibrata Э Радио в телевизия
В 303 34 В 315 363 връзка ж, отрицателна обратна отрицательная - обратная связь reverse feedback contre-réaction, dégénération, réac¬ tion négative negative Gegenkopplung controreazione, reazione negativa 304 връзка ж, паразитна паразитная связь parasitic connection liaison parasite Steuerkopplung accoppiamento dannoso 305 връзка ж по напрежение, отри¬ цателна обратна отрицательная - обратная связь по напряжению voltage feedback réaction de tension Spaaauagsgcgcakoppluag reazione ' di tensione 306 връзка ж, положителна обратна положительная обратная связь positive feedback réaction positive positive Rückkopplung reazione . - positiva 307 връзка ж, радиосъобщителна цепь радиосвязи radio communication circuit circuit de radiocommunication Funkverbindung circuito di radiocomunicazione връзка ж R-C еж. връзка ж, съпротивително-капацитивна 308 връзка ж" с времеделене, много¬ канална временное разделение; многократ¬ ная система связи с временным разделением ( сигналов) time-division multiple multiplex - dans- le temps [par par¬ tage de temps], transmission par secteurs Zeitmultiplex-Verfahren multiplex - di - -ripartizione nel - tempo 309 връзка ж, силна сильная связь close [tight] coupling couplage serré feste Kopplung accoppiamento stretto 310 връзка ж, симплексна симплексная связь simplex operation communication [trafic] -simplex Simplexbetrieb funzionamento simplex 311 връзка ж, слаба слабая связь loose coupling couplage lâche lose Kopplung accoppiamento lasco 312 връзка ж, съпротивителна резистивная [омическая] связь resistance coupling couplage par résistance Widerstandskopplung accoppiamento resistivo 313 връзка ж, съпротивително-капа¬ цитивна емкостно-омическая [ёмкостно-ре¬ зистивная] связь, R—С-связь resistance-capacitance coupling, R-C coupling couplage par résistance — capacité R-C-Kopplung accoppiamento per resistenza — capacità 314 връзка ж, трансформаторна трансформаторная связь transformer coupling couplage par transformateur Transformatoï^kopplung accoppiamento per trasformatore 315 връх м (на импулс) пик spike pointe Zacke punta
В 316 35 В 329 316 вход м на видеосигнала вход сигнала изображения picture-signal input entrée de signal d'image Bildsignaleingang entrata di segnale d'immagine 317 въже c, антенно верёвка для подъёма и спуска антенны halyard drisse Hißtau driza 318 възбуждане c, импулсно импульсное возбуждение impulse excitation excitation par choc [impulsion] Stoßerregung eccitazione ad impulso 319 възбуждане c, ударно ударное возбуждение shock excitation excitation par choc Stoßerregung eccitazione ad .impulso 320 възел м узел, узловая точка node noeud Knoten nodo 321 възел jw, токов узел тока current node noeud de courant Stromknoten nodo di corrente 322 възможност ■ ж за отделяне на фотозлектрони возможность вылета фотоэлек¬ тронов chance of photoelectrons escaping possibilité d'échappement de pho¬ toélectrons Cntweichmöglichkeit für Photo¬ elektronen possibilità di scappamento dei fo¬ toelettroni 323 възможност ж за регулиране возможность регулировки possibility of adjustment possibilité de réglage Regelmöglichkeit possibilità di regolazione 324 възможност ж, модулационна модуляционная способность modulation capability possibilité de modulation Modulierbarkeit possibilità di modulazione 325 възприятие с за наситеност на цвета восприятие насыщенности цвета sensation of saturation sensation de saturation Sättigungseindruck sensazione di saturazione 326 възприятие c, цветно цветовое восприятие colour sensation impression [sensation] de couleur Farbempfindung impressione [sensazione] di colore 327 възпроизвеждане c воспроизведение playback lecture, reproduction Wiedergabe, Abspielen riproduzione 328 възпроизвеждане c, звуково воспроизведение звука sound reproduction reproduction du son Schallwiedergabe riproduzione di suono 329 възпроизвеждане c на изображе¬ нието воспроизведение [синтез] изобра¬ жения picture reproduction reproduction de l’mtage Bildreproduktion riproduzione di immagine
В 330 36 В 359 330 вьзгпюгизтвекдане ж шг ^узшш воспроизведение музыки reproduction of music reproduction de musique Musikwiedergabe riproduzione di musica 331 възпроизвеждане с на сигнал воспроизведение сигнала signal reproduction reproduction du signal Zeichenwiedergabe riproduzione di segnale 332 възпроизвеждане с, стереофонияно звуково стереофоническое воспроизведение звука Stereophonic sound reproduction, stereophonic method of sound reproduction reproduction stéréophonique du son, reproduction sonore sté¬ réophonique stereophonische Klangwiedergafc, stereophonische Weise der Schall¬ wiedergabe riproduzione stereofonica del suono, riproduzione sonora stereofo¬ nica 333 възстановител м на сигналите (автоматичен) восстановитель импульсов regenerative repeater répéteur télégraphique automa¬ tique entzerrender Fernsprechverstärker ripetitore, traslatore rigeneratore 334 възстановяване с (на блокирало устройство) деблокировка, разблокирование unblocking déblocage Deblockierung abloccaggio 335 - възстановяване c на постоянната съставна схема восстановления постоянной составляющей D. С. restorer, direct-current res¬ torer circuit de rétablissement de la composante continue, restaura¬ teur de la composante C. €. Schaltung zur Wiederherstellung der Gleichstromkomponente circuito di reinserzione della com¬ ponente C C., restauratore della componente C.C. 336 вълнй ж волна wave onde Welle onda 337 вълнй ж, бягаща бегущая волна travelling [moving] wave onde progressive fortschreitende Welle onda progressiva 338 вълн& ж, вертикално поляризи¬ рана вертикально-поляризованная волна vertically polarized wave onde polarisée verticalement senkrecht polarisierte Welle onda a polarizzazione verticale 339 вълнй ж, директна прямая волна direct . wave onde directe direkte Welle onda diretta вълнй ж, доминираща еж. яъляЬ ж, преобладаваща
В 340 37 В 353 340 вълнк ж, елшгrичиспсляризи- рана эллиптически поляризованная волна eUiptically polarized wave onde à polarisation elliptique elliptisch polarisierte Welle onda a polarizzazione elittica 341 BiJiHà ж^» затихваща затухающая волна damped wave onde amortie gedämpfte Welle onda smorzata 342 BbHHà ж. земна ' земная [поверхностная] волна ground wave onde de sol Bodenwelle onda di suolo (di terra] 343 Bbjmà ж, йоносферна ионосферная волна ionospheric wave onde ionosphérique lonosphären^'elle onda ionosferica 344 urbnjHà ж, кръгло поляризирана круглополяризованная волна circularly polarized wave «nde à polarisation circulaire kreisförmig polarisierte Welle onda a polarizzazione circolare 345 вълнк ж, кръгова електрическа круговая электрическая волна circular-electric wave onde diélectrique circulaire elektrische Kreiswelle, kreisför¬ mige Elektrische Welle onda elettrica circolare 346 вълнк ж, кръгова магнитна круговая магнитная волна circular magnetic wave onde magnétique circulaire kreisförmige magnetische Welle, magnetische Kreiswelle «oda magnetica circolare 347 вьлнй ж, линейно изменяща со пилообразная волна saw-tooth wave onde en dents de scie Sägezahnwelle onda a dente di sega 348 вълнй ж- модулирана модулированная волна modulated wave onde [oscillation] modulée modulierte Welle onda - [oscillazione] modulata 349 BbTHà ж, модулирана незатихваща модулированная незатухающая волна modulated continuous wave onde entretenue modulée modulierte ungedämpfte Welle onda persistente modulata 350 вълнй ж, модулираща модулирующая волна modulating wave onde modulatrice modulierende Welle onda modulatrice 351 вълна ж на настройка волна настройки tuning wave onde. de syntonisation , Abstimmungswelle onda di sintonizzazione 352 вьляй ж, напречна електромаг¬ нитна поперечная электрическая волна transverse electric wave onde transversale Transversalwelle onda trasversale 353 вълнй ж. незатихлаща незатухающая волна continuous wave onde non-amortie [continue, entre¬ tenue, soutenue] kontinuierliche [ungedämpfte] Welle-, onda continua [persistente]
В 354 38 В 366 354 вълна ж, носеща несущая волна, несущая carrier wave onde porteuse Trägerwelle onda portante 355 вълнй ж, носеща синусоидна синусоидальная несущая волна sinusoidal carrier wave onde porteuse sinusoidale sinusförmige Trägerwelle onda portante sinusoidale 356 вълнй ж, основна основная волна fundamental wave onde fondamentale Bodenwelle, Grundwelle onda fondamentale 357 вълнй ж, отразена отражённая волна, отражённый сигнал echo [reflected] wave onde d’écho [réfléchie] Echowelle, reflektierte WeDe onda riflessa [di spazio] 358 нълнй ж, отразена от земята земная отражённая волна ground-reflected wave onde réfléchie par le sol vom Boden reflektierte Welle onda riflessa della terra 359 вълнй ж. падаща падающая волна incident wave onde incidente einfallende Welle onda incidente 360 икона ж, периодична периодическая волна periodic wave onde périodique periodische Welle onda periodica 361 вълнй ж, плоска плоская волна plane wave onde plane ebene Welle onda piana 362 вълна ж, плоска еднородна однородная плоская волна uniform plane wave onde plane uniforme einheitliche ebene Welle onda piana uniforme 363 вълнй ж. плоскополяризирана плоскополяризованная волна plane-polarized wave onde polarisée dans un plan linear polarisierte Welle onda polarizzata in un piano 364 вълнй ж. поляризирана поляризованная волна polarized wave onde polarisée polarisierte Welle onda polarizzata 365 вълнй ж, поляризирана надясно правополяризованная волна clockwise [right-hand] polarized wave onde polarisée elliptiquement à droite rechtsdrehend polarisierte Welle onda a polarizzazione destra od oraria 366 вълнй ж, поляризирана наляво влево поляризованная волна left-hand [counter-clockwise] po¬ larized wave onde polarisée elliptiquement à gauche linksdrehend polarisierte Welle onda a polarizzazione sinistra od antioraria
В 367 39 В 380 367 вълнй ж, преобладаваща преобладающая [основная] волна dominant wave onde dominante Grundwelle onda fondamentale 368 вълнй ж, пречупена преломлённая волна refracted wave onde réfractée gebrochene Welle onda rifratta 369 вълнй ж, пространствена пространственная волна space wave onde d’espace Raum welle onda spaziale ввлнй ж, първа хармонична вж. вълнй ж, основна 370 вълнй ж, работна рабочая волна marking wave onde de travail Arbeitswelle, Betriebswelle onda di lavoro 371 BbnHà ж, разходяша расходящаяся пространственная волна diverging wave onde divergente divergierende Welle onda divergente 372 вълнй ж c правоъгълна форма прямоугольная волна rectangular [square] wave, onde . rectangulaire Rechteckwelle onda rettangolare 373 вълнй ж, свободно бягаща свободно бегущая волна free progressive wave onde progressive libre ungehindert fortschreitende Welle onda progressiva lìbera 374 вълнй- ж, сферична сферическая волна spherical wave onde sphérique sphärische Welle onda sferica 375 вълнй ж, сходяща сходящая волна converging wave onde convergente konvergierende Welle onda convergente 376 вълна ж, тропосферна тропосферная волна, распростра¬ няющаяся в тропосфере волна tropospheric wave onde troposphérique tr^oposphärische Welle onda troposferica 377 вълна ж, ултразвукова ультразвуковая волна supesonic [ultrasonic] wave onde supersonique [ultrasonique] Ultraschallwelle onda ultrasonora 378 вълнй ж, хоризонтално поляри¬ зирана горизонтально поляризованная волна horizontally polarized wave- onde polarisée horizontalement horizontal polarisierte Welle onda a. polarizzazione orizzontale 379 вълнй ж, цилиндрична цилиндрическая- волна cylindrical wave onde - cylindrique Zylinderwelle onda cilindrica 380 вълни ж мн, акустични акустические волны acoustic waves ondes - acoustiques akustische Wellen,. Schallwellen onde - acustiche
В 381 40 В 393 381 вълни ж мн, декаметрови декаметровые волны decameiric waves ondes décamétriques Dekameterwellen onde decametriche 382 вълни ж мн, дециметрови дециметровые волны decimetric waves ondes décimétriques Dezimeterwellen onde decimetriche 383 вълни ж мн, дълги длинные волны long waves . ondes longues Langwellen onde lunghe 384 вълни ж мн, електромагнитни электромагнитные волны electromagnetic waves ondes électromagnétiques elektromagnetische ■ Wellen onde elettromagnetiche 385 вълни ж мн, звукови звуковые волны sound waves ondes sonores Schallwellen onde sonore 386 вълни ж м»,импулсно модулирани модулированные импульсами волны pulse-modulated waves ondes modulées par impulsions impulsmodulierte Wellen onde modulate per impulsi 387 вълни ж мн, километрови километровые волны kilometric waves ondes kilométriques Kilometerwellen onde chilometriche 388 вълни ж мн, къси короткие волны short waves ondes courtes Kurzwellen onde corte 389 вълни ж мн, метрови метровые волны metric waves ondes métriques Meterwellen onde metriche 390 вълни ж мн, модулирани със зву¬ кова честота модулированные звуковой часто¬ той волны, волны ■ типа A3 sound-modulated waves, type Аз-waves ondes modulées à fréquence acous¬ tique, ondes Aj Аз-Wellen, sprachmodulierte Wellen onde modulate a frequenza acus¬ tica 391 вълни ж. мн, надлъжни продольные волны longitudinal waves ondes longitudinales Longitudinalwel len onde longitudinali 392 вълни ж мп, незатихващи мани¬ пулирани незатухающие манипулирован¬ ные волны, волны типа At keyed continuous waves, type Aj- waves ondes Ab ondes entretenues mani¬ pulées Ai-Wellen, getastete ungedämpfte Wellen onde persistenti manipolate 393 в^-тжи ж мн, незатихващи моду¬ лирани модулированные незатухающие волны interrupted [modulated] continuous waves ondes entretenues modulées ungedämpfte modulierte Wellen onde modulate inter¬ rotte]
В394 41 В 403 394 вълни ж мн, сантиметрови и ми¬ лиметрови сантиметровые и миллиметровые волны microwaves ■ucro-ondes 'Mikrowellen microonde 395 вълни ж мн, средни средние волны medium waves ondes moyennes Mittelwellen onde medie 396 вълни ж мн, телевизионни телевизионные волны, волны ти¬ на А, 'television waves, type As-waves ondes Aj, ondes de télévision As-Wellen, Femsehwellen onde per televisione 397 вълни ж мн, улгракъси ультракороткие волны ultra-short waves ondes ultra-courtes Ultrakurzwellen onde ultracorte 398 вълни ж мн, фототелеграфии фототелеграфные волны, волны типа A4 facsimile waves, type Ад-waves ondes fac-similé, ondes A< Ад-WcIIcu onde di teleriproduzione 399 вълновоя м волновод waveguide guide d'ondes Wellenleiter guida d'onda 400 вълнсвсд м, приземен атмосферен поверхностный нсвнсnроводящий слой ground-based [surface] duct conduit de surface [près du sol] bodennaher Kanal condotto di superficie 401 вълномер м волномер wavelength meter ondemetre WcIicu messer ondametro 402 вярност ж на възпроизвеждане верность воспроизведения fidelity • fidélité Wiedergabetreue fedeltà 403 вярност ж на възпроизвеждане на цветовете верность воспроизведения цвета colour fidelity fidélité des couleurs Farbentreue fedeltà di colore
г 404 газотрон м газотрон gas-filled rectifier [diode] diode à remplissage gazeux gasgefüllte Gleichrichterröhre [Diode] diodo a gas 405 галванометьр м, диференциален дифференциальный гальванометр differential galvanometer galvanomètre différentiel Differentialgalvanometer galvanometro differenziale 406 гама ж гамма (коэффициент контраст¬ ности) gamma gamma Gamma gamma (di gradazione) 407 гама-корекция ж гамма-коррекция, коррекция гра¬ дации яркости gamma correction correction gamma Gammakorrektur correzione gamma 408 гасене с гашение blanking suppression du faisceau Austastung soppressione [cancellazione] del fascio 409 гасене c на изображението, плавно плавное исчезновение изображе¬ ния fade out disparition graduelle weiche Ausblendung dissolvenza graduale 410 гасене c обратния ход на лъча по кадри гашение обратного хода луча по кадру frame blanking suppression de la trame [du cadre! Teilbildaustastung, Teilbildunter¬ drückung soppressione del quadro 411 гасене c обратния ход на льна по редове гашение обратного хода луча по строкам horizontal blanking suppression de la trame Zeilenaustastung soppressione del quadro 412 генератор м генератор ( колебании) ; осцкллïтlоа oscillator oscillateur Oszillator oscillatore 413 генератор м, балансеа балансный генератор balanced oscilï^i^to^r oscillateur équilibré Bilanzoszillator oscillatore equilibrato
Г 414 43 Г 426 414 генератор м, динатронен ■ динатронный генератор dynatron oscillator oscillateur dynatron Dynatronoszillator oscillatore dinatrone 415 генератор м, дъгов дуговой генератор arc transmitter émetteur à arc Bogenlampensender, Lichtbogen¬ sender trasmettitore ad arco 416 генератор м за постоянен ток генератор постоянного тока d. е, gei^<^i^;atoir compteur à courant continu Gleichstromgenerator generatore a corrente continua 417 генератор м за променлив ток генератор переменного тока а. с. generator générateur à courant alternatif Wechselstromgenerator generatore a corrente alternata 418 генератор м за развивката генератор развёртки scanning sweep, time-base gene¬ rator générateur de base de temps Zeitbasisgenerator generatore di base dei tempi 419 генератор м, задаващ задающий генератор master oscillator maitre-oscillateur, oscillateur pilote Steueroszillator oscillatore pilota 420 генератор м, магнетронен магнетронный генератор magnetron oscillator oscill^t^i^ir à magnétron Magnetronosziflator oscillatore magnetron 421 генератор м, магнитострикционен магнитострикционный генератор- magnetostriction oscillator oscillateur à magnétostriction magnetostriktiver Oszillator oscillatore a magnetostrizione 422 генератор ,w, машинен генератор высокой частоты - radio-frequency alternator alternateur haute fréquence Hochfrequenz-Wechselscromgenera- . tor, Maschinensender alternatore alta frequenza 423 генератор м на Армстронг генератор Армстронга Armstrong oscillator oscillateur Armstrong Armstrong-Oszillator oscillatore Armstrong Г' 424 генератор м на Баркхаузен—Курц- генератор Баркхаузена—Курна, ге¬ нератор с положительной сеткой Barkhausen—Kurz [positive-grid] oscillator oscillateur de Barkhausen et Kur» Barkhausen—Kurz-Oszillator oscillatore di Barkhausen e Kurz 425 генератор м на Вин, мостов мостовой генератор Вина Wien bridge oscillator oscillateur à pont de Wien Oszillator mit Wienbrücke oscillatore a pente di Wien 426 генератор м на електронна изпи¬ тателна таблица генератор электронной испыта- •• тел ьней таблицы television test ■ pattern generator • générateur de mire pour télévision. Bildm ustergenerator für Femseh- zwee ke, elektronischer Testbild- • gebe r generatore dell’immagine di prova, di televisione
Г 427 44 Г 438 427 генератор м на мпулии ; - - ' - - генератор импульсов impulse ge^<^^;^tor générateur d'impulsion Impulsge^f^i^ator, Pulsgenerator generatore d'impulsi -428 генератор м на напрежение с ли¬ нейно изменяща се форма генератор пилообразного напря¬ жения saw-tooth generator générateur de courant en dents de scie Sägerahngenerator generatore di corrente in denti della sega 429 генератор м на Пирс генератор Пирса Pierce oscillator oscillateur de Pierce Pierce-Oszillator oscillatore di Pierce •430 генератор м на правоъгълни им¬ пулси генератор прямоугольных импуль¬ сов square-wave generator générateur de sauts Sprunggenerator generatore di salti ■451 генератор м на правоъгълни сиг¬ нали генератор колебаний прямоуголь¬ ной формы, геиератор прямоугольных сигналов square-wave generator .générateur d'ondes rectangulaires Rechteckwel lengenerator «gnneaaore d'onde rettangolari 432 генератор м на синхроимпулси генератор синхронизующих им¬ пульсов synchronizing generator générateur de synchronisation Syi^^lhronis^^rungsgei^^i^^tor generatore di sincronizzazione генератор м, незатихващ еж. осци- латор м, незатихващ 433 генератор м, нисксчесгстеи генератор звуковой частоты audio frequency generator générateur basse fréquence Teafrcqucuzeszillator, Tong^era- tor audio-oscillatore 434 генератор м, прстивстактен двухтактный [пуш-пульный] гене¬ ратор push-pull oscillator oscillateur push-pull [symétrique] Gegentaktoszillator oscillatore in controfase 435 генератор м R-C R-С-генератор R-C oscillator oscillateur à R-C R-C-Generator oscillatore R-C 436 генератор м, релаксационен релаксационный генератор relaxation oscillator oscillateur à relaxation Kippgenerator, Kippschwingungsgenerator oscillatore a rilassamento 437 генератор м с електронна връзка генератор с электронной связью cleтtrea-тeupled oscillator oscillateur à couplage électronique, oscillateur ECO elektronisch gekoppelter Oszillator oscillatore ad accoppiamento, elet¬ tronico 438 генератор м с индуктивна обратна връзка генератор с индуктивной обратной связью Meißner oscillator oscillateur Meißner Mei ßner-Oszilb tor oscillatore di Meißner
г 439 45 Г 450 439 генератор м с капацитивна обрат¬ на връзка генератор с емкостной обратной связью Colpitts oscillator oscillateur Colpitts Colpitts-Oszillator oscillatore Colpitts 440 генератор м c кварцова стабили¬ зация (на честотата) генератор с кварцевой стабили¬ зацией, кварцевый генератор crystal oscillator oscillateur à cristal Kristalioszillator oscillatore a cristallo 441 генератор м c линейно изменящо се с времето напрежение, пу¬ сков пусковой генератор пилообраз¬ ных колебаний triggered saw-tooth generator générateur de déclanchement à ten¬ sion en dents de scie getriggerter Sägetzihngenerator generatore -a denti di sega ad innesco 442 генератор м със скоростна моду¬ лация генератор со скоростной моду¬ ляцией velocity-modulated oscillator oscillateur à modulation de vitesse geschwindigkeiismtoiuierter Oszil¬ lator oscillatore a modulazione di ve¬ locità 443 генератор м сье стъпалообразна форма на напрежението генератор ступенчатой формы на¬ пряжения staircase generator générateur de tension en forme d’escalier Treppenspannungsgenerator generatore di tensione a forma di scala 444 генератор м, транзитроне» транзитронный генератор transitron oscillator oscillateur transitron Transitronoszillator oscillatore a campo frenante 445 генератор л/, ултразвуков ультразвуковой генератор supersonic [ultrasonic] generator générateur supersonique [ultraso¬ nore] , Ultraschallgenerator generatore ultrasonoro глава ж, магнитофонна нж. глава- же, магнитна 446 глава же, магнитна магнитная головка magnetic head tête magnétique Magnetkopf testina magnetica 447 говор л/, шифрован зашифрованная речь inverted speech parole démodulée verschlüsselte Sprache parola demodulata 448 говорител м • диктор announcer speaker Ansager annunziatore 449 градиент м на потенциала градиент потенциала potential gradient gradient de potentiel Potentialgradient gradiente di potenziale 450 градуиране е градуировка; калибрование; гра¬ дуирование calibration étalonnage Eichung calibratura
Г 451 451 гребен м, вълнов гребень волны wave crest crête d’onde Wellenberg cresta d’onda 452 грешка ж, поляризационяа поляризационная ошибка night effect, polarization error effet de nuit Nachteffekt effetto di notte 453 група ж, вторична сверхгруппа supergroup groupe secondaire Übergruppe gruppo secondario 454 група ж, вторична канална сверхгруппа каналов channel supergroup groupe secondaire de canaux Kanal ubergruppe gruppo secondario di canali 455 група ж, канална группа каналов channel group groupe de canaux Kanalgrupps gruppo di canali -45$ група ж, основна вторична основная вторичная группа basic supergroup groupe secondaire de base Vor-Übergruppe gruppo secondario di base 46 Г 461 457 група ж, основна първична основной состав, основная пер¬ вичная группа basic group groupe primaire de base Vorgruppe • gruppo primario di base 458 група ж, първична первичная группа twelve channel group groupe primaire Vorgruppe gruppo primario 459 група ж, радиопредавателна группа передатчиков continuous network réseau ininterrompu Gruppe der angeschlossenen Sender, Sendergruppe rete di stazioni collegate 460 група ж, разклоняваща группа проводов для фантомной лепи phantom group groupe combinale Vierergruppe gruppo virtuale грьмкост ж вж. обем м. на звука 461 гръмоотвежцане с грозозащитное заземление protective earth mise à la terre de protection Sicherungserdung, Blitzschutzerde messa a terra di protezione
д 461 далечина ж на действие (на ра¬ диопредавател) дальность действия communication range portât rayon d'action (d*un émet¬ teur) Reichweite portata 463 далечина ж на пряка видимост дальность прямой видимости optical range portée optique Sichtweite portata ottica 464 данни мн, измервателни данные измерения measuring data données de mesure Meßdaten dati di misura 465 двойка ж (проводници) пара (жил) pair paire Adempaar, Doppelader coppia 466 двуполюсния м двухполюсник two-terminal - network dipòlo Zweipol dipolo 467 двуполюсни^и м мн, обратни обратные двухполюсники inverse [two-terminal] networks dipôles inverses umgekehrter Zweipol dipolo - inverso 468 дебелина ж на деления толщина деления (черты на шкале) thickness [width] of line largeur d'une ligne, épaisseur du trait Zeilenbreite, Strichstärke larghezza di linea 469 девиация ж, честотна частотная девиация .frequency deviation deviation de fréquence Frequenzhub deviazione di frequenza 470 действие с, инерционно инерционное действие effect of inertia effet d'inertie Trägheitseffekt effetto di inerzia 471 действие с на хетеродии, двойно двойное действие гетеродина double super effect double action hétérodyne Deppelüberlagcruagscffckt doppia azione eterodina действие с, преобразувателно еж. действие с, смесително 472 действие с, смесително смешивающее действие, эффект смешения mixing action effet convertisseur Misch Wirkung effetto convertitore
Д 473 48 Д 486 473 декодиране с декодирование decoding décodage Decodierung decifrazione 474 декорации ж мн, подвижни передвижные декорации getaway, movable scene coulisse de studio Studiokulisse < quinte di studio 475 декорации ж мн, рисувани рисованные декорации cartoon set décoration dessinée gezeichnete Dekoration scena disegnata 476 декорации ж мн, студийни студийные декорации studio decoration décoration imaginative [fictive] d’un studio Studiodekor attrezzatura di studio 477 декорация ж декорация scenery décoration Dekoration decorazione 478 декремент м, логаритмичен логарифмический декремент logarithmic decrement décrément logarythmique logarithmisches Dekrement decremento logaritmico 479 декремент м на затихване на антена декремент затухания антенны antenna decrement amortissement de l’antenne Antennendämpfung, Dekrement smorzamento dell'antenna 480 декреметьр м декреметр, измеритель затухали» decremeter décremètre Dämpfungsmesser decremetro, decimetro 481 делител м, интегриращ селектор импульсов, основанный на интегрировании integrating divider diviseur intégrateur integrierender Frequenzteiler divisore integratore делител м иа напрежение вм„ потенциометър м 482 делител м на честотна делитель частоты frequency divider diviseur de fréquence Frequenzteiler divisore di frequenza 483 делител м на честота, интегрирал» интегрирующий делитель частота» integrating divider diviseur intégrant integrierender Frequenzteiler divisore integratore , 484 делител м на честота, регенера¬ тивен регенеративный делитель частот» regenerative divider diviseur de fréquence à réaction regenerativer Frequenzteiler divisore di frequenza a reazioine 485 делта-сьгласуванс c дельта-согласование Delta-matching adaptation Delta Deltaanpassung adattazione a delta 486 демодулатор м . демодулятор ’ demodulator démodulateur Demodulator t demodulatore '
Д 487 49 Д 501 487 демодуляция ж демодуляция demodulation démodulation Demodulation demodulazione 488 демодуляция ж, фазова фазовая демодуляция phase demodulation phase-demodulation Phasenmodulation demodulazione di fase, discrimina¬ zione 489 демодулация ж, честотна частотная дискриминация frequency demodulation discrimination, démodulation de fré¬ quence Frequenzdemodulation, Frequenz¬ diskriminierung discriminazione di frequenza 490 детектор At, галенов галеновый детектор galena detector détecteur à galène rivelatore a galena 491 детектор л/, живачен ртутный детектор mercury-vapour detector détecteur à vapeur de mercure Quecksilberdampfdetektor rivelatore a vapore di mercurio 492 детектор .м, звуков детектор звуковых сигналов sound detector détecteur son Tondetektor rivelatore di suono 493 детектор л/, квадратичен квадратичный детектор square-law detector détecteur quadratique [parabo¬ lique] quadratischer Detektor rivelatore quadratico 494 детектор ,-и, кристален кристаллический детектор crystal detector détecteur à cristal KristJldetektor rivelatore a cristallo 495 детектор м, лам по.в ламповый детектор valve detector détecteur à lampe Röhrendetektor rivelatore a valvola 496 детектор л/, линеен линейный детектор linear detector détecteur linéaire linearer Detektor rivelatore lineare 497 детектор .w, регенеративен регенеративный детектор regenerative detector détecteur à réaction Rückkopplungsdetektor rivelatore a reazione 498 ■ детектор • . решетъчен сеточный детектор grid detector détection de grille Gittergleichrichter rivelatore di griglia 499 детектор .и, . фазов фазовый детектор phase detector comparateur de phase Phasendetektor rivelatore di fase 500 детектор л/, честотен частотный детектор frequency detector détecteur de fréquence Frequenzdetektor rivelatore di frequenza 501 детекция ж детектирование detection detection Detektion rivelazione 4 Радио и гелеивзия
Д 502 50 Д 515 502 детекция ж, анодна анодное де гектир ззание anode rectification [detectieal détection plaque Anodcndctcktioa rivelazione anodica 503 детекция ж, квадратична квадратичное детектирование square-law detection détection quadratique [parabo¬ lique] quadratische Detektion rivelazione quadratica 504 детекция ж- линейна линейное детектирование linear [straight-line] detection détection linéaire lineare Detektion rivelazione lineare 505 детекция ж на амплитудно моду¬ лирани трептения детектирование амплитудно-мо- дулирэванных колебаний, ам¬ плитудное детектирование amplitude modulation detection détection de modulation d'amplitude Amplitudenmodulation-Detektion rivelazione di modulazione d'am¬ piezza 506 детекция ж, параболична параболическое детектирование parabolic detection détection parabolique quadratische Detektion rivelazione parabolica 507 детонираяе с, нискочестотно низкочастотная детонация wow pleurage Tonhöhenschwankungen miagolio 508 дефазиране с сдвиг [смещение] фаз phase shift déphasage Phasenverschiebung variazioni di fase 509 дефазиране с на 90° сдвиг фаз на 90° phase quadrature, quadrature quadrature de phase 90°- Phasen verseh iebung quadratura di fase 510 дефект л/, монтажен дефект монтажа mounting fault défaut de montage Meaticruagsfchler difetto di montaggio 511 дефект м на изображението дефект изображения image aberration défaut de l'image Bildfehler aberrazione del l'immagine 512 децибел м децибел decibel decibel Dezibel decibel 513 децибелметър .w децибелметр decibelmeter décibelmètre Dezibelmesser deтiЬeюlnetro 514 диаграма ж диаграмма diagram diagramme Diagramm diagramma 515 диаграма ж за последователност¬ та на превключванията схема последовательности ком¬ мутационных операций switching-sequence diagram diagramme de séquence de commu¬ tations Schaltfolgediagramm diagramma di sequenza delle com¬ mutazioni
Д 516 51 Д 5» 516 диаграма ж на излъчване диаграмма излучения radiation pattern diagramme de transmission Sendediagramm diagramma di trasmissione 517 диаграма ж на излъчване, верти¬ кална диаграмма излучения в вертикаль¬ ной плоскости vertical plane directional pattern diagramme de rayonnement ver¬ tical Strahl ungsdiagramm in einer Verti¬ ko lebene diagramma di radiazione verticale 518 диаграма ж на насоченост, кар- диоидна кардиоидная диаграмма направ¬ ленности cardioid [heart-shaped] diagram diagramme en cardioide kardiodes Diagramm diagramma a cardioide [a cuore] 519 диаграма ж на приемна антена приёмная диаграмма reception diagram diagramme de réception Empfangsdiagramm diagramma di ricezione 520 диаграма ж, полярна полярная диаграмма polar diagram diagramme polaire Polardiagramm caratteristica polare 521 диаграма ж, пространствена пространственная диаграмма free space diagram diagramme de rayonnement direct Freiraumausbreitungsdiagramm diagramma di radiazione diretta 522 диафрагма ж диафрагма diaphragm diaphragme Blende diaframma дивергенция ж нж. разхождане с 523 диелектрик м диэлектрик dielectric diélectrique Dielektrikum dielettrico 524 дина ж дина (абсолютная единица силы) cgs-unit of force dyne Dyn dina 525 диод м диод, двухэлектродная лампа diode diode Diode diodo 526 диод .и, шумов шумовой диод noise diode diode de bruit Rauschdiode diodo di rumore 527 диод/триод .и, полупроводников полупроводниковый диод/триод crystal diode/triode diode/triode à cristal Kristalldiode/triode diodo/triodo a cristallo 528 дипол м диполь dipole, doublet dipôle, doublet Dipol dipolo 529 дипол .и, електрически электрический диполь electric dipole doublet électriquo elektrischer Dipol dipolo elettrico
Д 530 Д 543 52 530 дипол м, захранван от еднопро- воден фидер, хоризонтален горизонтальный диполь, питаемый однопроводным фидером Windom aerial [antenna] antenne Hertz—Windom Windom-Antenne antenna di Windom 531 дипол м, коаксиален коаксиальный диполь sleeve dipole dipôle à tube coaxial Hülsendipol, Rohrdipol dipolo a tubo coassiale 532 дипол m, магнитен магнитный диполь magnetic dipole dipôle [doublet] magnétique magnetischer Dipol dipolo magnetico 533 дипол .w, полувълнов полуволновой диполь half-wave dipole dipôle demi-onde Halbwellendipol dipolo mezz'onda. 534 дипол м, цилиндричен цилиндрический диполь cage dipole dipole en cage Käfigdipol dipolo a gabbia 535 дипол м, широколентов широкополосный дяиоль wideband dipole dipôle à large bande Breitbanddipol dipolo a larga banda 536 директор м директор director directeur Direktor direttore 537 дисектор м дисектор image dissector dissecteur d’image Sondenröhre dissettore di immagini 538 диск м на Нипков диск Нипкова Nipkow disk disque perforé durclilochte Scheibe, Lochscheibe disco traforato 539 диск м с цветни филтри диск с цветными фильтрами color filter disc disque à filtres chromatiques Far bfilterscheibe disco rotante a filtri cromatici 540 дискриминатор м дискриминатор discriminator discriminates Diskriminator discriminatore 541 дискриминатор м, честотен частотный дискриминатор frequency disc^im^^^o-r, discri¬ minator discriminates de fréquence Diskriminator, FM-Demodulator discriminatore 542 дискриминация ж, честотна выделение частоты frequency discrimination sélection d’une frequence Frequenzwahl discriminazione di frequenza 543 дисонанс м диссонанс dissonance dissonance Dissonanz dissonanza
Д 544 53 Д 556 544 дисторсия ж дисторсия distortion distorsion Verzeichnung distorsione 545 дисторсия ж, бъчвовидна бэчкооэрззяое искажение fpo- стра), бочкообразная дисторсия positive distortion distorsion en barillet Toaaeaverzeichaung distorsione in bariletto 546 дисторсия ж тип „възглавница“ подушкообразное искажение, по¬ душкообразная дисторсия negative [pincushion] distortion distorsion en croissant [en cous¬ sinet] K issen veerzeichnung distorsione di cuscinetto дихромазия ж вж. огледало с, дихроично 547.ждсближаване с на камерата /наезд камерой dolly in, track in travelling en dedans Vorfahren des Kamerawagens avanzamento della camera, car- k rello avanti доза ж, грамофонна еж. капсула ж, грамофонна 548 донастройка ж на честотата, ав¬ томатична автоподстройка [авторегулировка] частоты automatic frequency control » réglage automatique de fréquence automatische Frequenzregelung regolazione automatica di - frequenza 549 дросел M дроссель choke coil bobine de choc, self Drosselspule «i^t^d^ttt^nza d'arresto 550 дросел лд аноден анодный дроссель anode choke cojl self de choc anodique Anodendrosselspule induttanza d'arresto anodica 551 дросел л/, блокиращ носещата честота дроссель с ответвлением линии carrier tap choke coil bobine d’étouffement à prises Drossel mit Leitongsabzweigung bobina d'arresto a prese multiple 552 дросел м за потискане на носе¬ щата честота дроссельная катушка, блоки¬ рующая несущую carrier isolating choke coil bobine d'étouffement de la porteuse trägcrspcrrcudc Drossel bobina d'arresto della portante 553 дума ж, телеграфна слово в телеграфировании telegraph word mot télégraphique Tele graphiewort parola telegrafica 554 дупки ж мн дырки holes lacunes Löcher lacune 555 дупки ж мн на проводимост дырки проводимости conduction holes lacunes conductrices freie Löcher lacune di conduzione 556 дупки ж мн, свободни свободные дырки conduction holes lacunes conductrices freie Löcher lacune di conduzione
54 Д 567 Д 557 557 дуплекс м с противодействуващи напрежения дуплекс при противодействующем напряжении opposition duplex duplex par opposition Duplex in Gegenspannung -duplex per opposizione 558 дълбочина ж на модулация глубина модуляции modulation percentage pourcentage de modulation Modulationsgrad percentuale di modulazione 559 дмжинаже, електричсска электрическая длина electrical length longueur électrique elektrische Länge lunghezza elettrica 560 дължина ж на вълна длина волны wavelength longueur d'onde Wellenlänge lunghezza d'onda 561 дължина ж на вълна, критична критическая - длина волны treshold wavelength longueur d'onde critique kritische Wellenlänge lunghezza d'onda critica 562 дължина ж на вълна на радио¬ предаване длина волны радиовещания broadcasting wavelength longueur d’onde de radiodiffusion Rundfunkwellenlänge . lunghezza d’onda di radiodiffu¬ sione 563 дължина ж на вълната на анте¬ ната, собствена собственная длина волны антенны natural wavelength of the aerial [antenna] longueur d'onde propre de l’antenne Eigenwellenlänge einer Antenne lunghezza d’onda naturale dell’an¬ tenna 564 държател м на диафрагмата на обектива держатель диафрагмы объектива holder for the objective . diaphragm support de diaphragme d’objectif Objektivblendeneinsatz supporto di diaframma della lente obiettiva 565 държател м на игла иглодержатель needle arm bras portant l’aiguille Nadelarm braccio ago 566 държател м на кристал кварцедержатель crystal holder monture de cristal Quarzfassung supporto di cristallo 567 държател м на кристал с октален цокъл кварцедержатель с октальным цок- лем crystal holder with octal base monture de cristal à socle octal Quarzhalter mit Oktalfassung supporto per cristallo con zoccolo octal дъска ж, акустична вж. екран м, акустичен
Е 568 единици ж лп/, абсолютни елек¬ тромагнитни абсолютные электромагнитные единицы в системе СГС cgs electromagnetic units unités électromagnétiques elektromagnetische cgs-Einheiten unità elettromagnetiche 569 единици ж мн, международни електрически международные электрические ■ единицы international electrical units unités électriques internationales internationale elektrische Einheiten unità elettriche intemazionali 570 единици ж мн, обичайни практи¬ чески общепринятые практические еди¬ ницы usual practical units unités pratiques usuelles gebräuchliche praktische Ein¬ heiten unità pratiche usuali 571 единици ж мн, производни производные единицы derived units unités dérivées abgeleitete Einheiten unità derivate 572 еднопосочен однонаправленный unidirectional unidirectionnel eingerichtet unidirezionale 573 еквивалент м, антенен эквивалент антенны artificial antenna [aerial] antenne fictive [artificielle] Ersatzantenne, künstliche Antenne antenna artificiale [fittizia] 574 еквивалент м на относителната артикулаиия эквивалент относительной члено¬ раздельности articulation reference equivalent. équivalent d’articulation relative Bezugsartikulationsäquivalent equivalente dell'articolazione re¬ lativa 575 еквивалент м на разбираемост на говора эквивалент членораздельности articulation equivalent équivalent d’articulation Verstand lieh keitsäquivalent equivalente di articolazione 576 еквилиброметър м измеритель затухания вследствие отражения impedance unbalance [return-loss) measuring set équilibromètre Nach bild prüfer equilibromento 577 екран м экран screening box, protective screen blindage, écran blindage [protoo teur] Abschirmung, Schutzschirm schermo
Е 578 578 екран м, акустичен акустический экран acoustic baffle écran acoustique, baffle Schallwand shermo acustico 579 екран м, електростатичен электростатический экран electrostatic screen écran électrostatique elektrostatischer Schirm schermo elettrostatico 580 екран л<, защитен защитный экран shield can boite de blindage Abschirmblech, Abschirm gehäuse, Abschi nnhulle cassetta di schermo 581 екран м, магнитен магнитный экран magnetic screen écran magnétique magnetischer Schirm schermo magnetico 582 екран м, телевизионен экран телевизора screen écran Schirm schermo 583 екраниране е, електростатично электростатическое экранирова¬ ние electrostatic - screening blindage électrostatique elektrostatische Abschirmung schermaggio elettrostatico 584 екраниране с, магнитно магнитное экранирование, маг¬ нитная экранировка magnetic screening blindage magnétique magnetische Abschirmung schermaggio magnetico 56 Е 592 585 екраниране с на приемник экранирование приёмника receiver screening blindage de récepteur EmpfäageгaЬschirmuug schematura di ricevitore 586 електрод ,и электрод electrode électrode Elektrode elettrodo 587 електрод м, забавящ замедляющий электрод decelerating [retarding] electrode électrode de freinage Bremselektrode elettrodo — ritardatore 588 електрод лг, игловиден игольчатый электрод point electrode électrode à pointe Spitzenelektrode elettrodo a punta 589 електрод м, модулиращ модулирующий электрод modulation electrode électrode de modulation Medulatiousclcktrode elettrodo di modulazione 590 електрод м, отражателен отражательный электрод reflection electrode électrode réflecHce Reflexionselektrode elettrodo a riflessione 591 електрод л/, фокусиращ фокусирующий электрод focusing electrode électrode de concentration Bündel ungselektrode elettrodo di concentrazione 592 електролит м электролит electrolyte électrolyte Elektrolyt elettrolito
Е 593 Е 606 593 електрон м электрон electron électron Elektron elettrone 594 електронволт м электрон-вольт electron-volt électron-volt Elektronvolt elettrone-volt 595 електрони м мн на проводимост электроны проводимости conduction electrons électrons conducteurs freie Elektronen elettroni di conduzione електрони м мн, свободни вж. електрони м мн на проводимост 596 електрострикция ж электрострикция electrostriction électrostriction Elektrostriktion elettrostrizione 597 елемент м элемент element élément Element elemento 598 елемент м, антенен излъчващ излучающий элемент антенны radiating element élément radiant [rayonnantl, brin Strahlungselement elemento di irradiazione 599 елемент м, галваничен гальванический элемент cell élément, pile Element elemento, pila 600 елемент м, кодов элемент кода code element . élément de signal Zeichenelement elemento di segnale 601 елемент м, мрежов элемент сети network element élément de réseau Netzwerkelement elemento di rete 602 елемент м на верига элемент [деталь] схемы circuit element élément de montage Schaltelement elemento di montaggio 603 елемент м на връзка элемент связи coupling element élément de couplage Kopplungselement elemento di accoppiamento 604 елемент м на изображението элемент изображения picture element élément d’image Bildelement elemento d’immagine 605 елемент м на сигнал элемент сигнала signal element élément de signal Zeichenelement elemento di segnale 606 елемент л/, настройващ элемент настройки tuning element élément d’accord Abstimmelement elemento di sintonizzazione
Е 607 58 Е 617 607 елемент лл носим токозахранващ переносный элемент (гальвани¬ ческий или аккумуляторный) portable cell élément portable tragbare Zelle elemento portatile 608 елемент м, регулираш элемент регулировки adjusting element élément de réglage Einstellelement elemento di regolazione емисия ж, вторична вж. излъч¬ ване с, вторично емисия ж, първична вж. излъч¬ ване с, първично емисия ж, термоелектронна вж. излъчване с, термоелектронно емисия ж, фотоелектронна вж. излъчване с, фотоелектронно 609 енергия ж, модулирана високо¬ честотна модулированная высокочастотная энергия modulated high-frequency energy énergie de haute fréquence modulée modulierte Hochfrequeazenergie energia di alta frequenza modulata 610 енергия ж на излъчването энергия излучения radiant energy énergie radiante [rayonnante] Strahlungsenergie energia radiante 611 енергия ж на микровълни энергия СВЧ microwave energy énergie de micro-ondes Mikrowellenenergie energia di microonde 612 енергия ж, осцилираща энергия колебаний energy of oscillation énergie oscillatoire Oszillationsenergie energia oscillatoria енергия ж, светлинна вж. коли¬ чество с светлина 613 еталон м эталон standard étalon Eichmaß, Normal campione 614 еталон .и, честотен эталон частоты frequency standard etalon de fréquence Frequenznormal campione frequenza еталониране c вж. градуиране е 615 ефект «и, дробен дробовой эффект shot effect effet de grenaille Schroteffekt effetto granulare 616 ефект л/, Люксембургски Люксембургско — Горьковский эффект, перекрестная модуляция в ионосфере ionospheric cross-modulation [Lu¬ xembourg] effect effet Luxembourg [Tellegen], trans¬ modulation ionosphérique Dämpfungsmodulation, ionosphä¬ rische Kreuzmodulatuion, Lu¬ xemburg-Effekt effetto Lussemburgo [Tellegen] 617 ефект -, микрофонен микрофонный эффект microphonie effect effet microphonique Mikrophoneffekt effetto locale
Е 618 59 E 629 618 ефект м на близост эффект близости proximity effect effet de proximité Nahwirkung, Stromverdrängungs¬ effekt effetto di prossimità 619 ефект м на дълга линия эффект длинной линии long-line effect effet de ligne longue Effekt einer langen Leitung - effetto di linea lunga 620 ефект м на Мьогел—Делингер эффект Мэгель—Деллинжера Dellinger effect, radio fade out effet Dellinger Mögel—Dellinger-Effekt effetto di Dellinger 621 ефект ai на нулевия аноден ток эффект нулевого тока анода magnetron cut-off effet de courant anodique nul Nullanodenstromeffekt effetto di corrente anodica zero e фект M на Телегин вж. ефект - м, Люксембургски 622 ефект м на Шотки эффект Шотки Schottky effect effet Schottky Schottky-Effekt effetto Schottky 623 ефект м на шум шумовой эффект noise effect effet de bruit Geräuscheffekt effetto di rumore 624 ефект м от наслагване эффект наложения superposition effect effet de superposition Überlagerungseffekt filo di montaggio effetto di superposizionc 625 ефект м, повърхностен поверхностный эффект skin effect effet de peau [pelliculaire, superfi¬ ciel, Kelvin] Hauteffekt, Hautwirkung, Kelvin¬ Effekt, Skin-Effekt effetto della pelle [pellicolare, Kelvin] 626 ефект .н, тунелен туннельный эффект tunnel effect effet tunnel Tunnel-Effekt effetto tunnel 627 ефект л/, фотоелектрически фотоэлектрический эффект, фо¬ тоэффект photo-eiectric effect effet photoélectrique photoelektrischer [li«^]hte^<^^1tr|skhcr] Effekt effetto fotoelettrico ефективност ж вж. чувствител¬ ност ж 628 ехо с эхо echo écho Echo eco 629 ехозаглушител м эхозаградитель echo suppressor correcteur d’écho Echounterdrücker soppressore . d’eco
ж 630 жица ж проволока wire fil Draht filo 631 жица ж без желязо, медна медная проволока (не содержащая стали) neu-ferreus copper wire fil de cuivre exempt de fer eisenfreier Kupferdraht filo di rame esente da ferro 632 жица ж, емайлирана эмалированный провод enamelled wire fil émaillé Lackdraht filo smaltato 633 жица ж, магнитна магнитная проволока (алтМ magnetic wire fil magnétique Magnetdraht filo magnetico 634 жица ж, монтажна монтажный провод mounting wire fil de montage Montagedraht filo di montaggio 635 жица ж, съпротивителна реостатная [высокоомная] прово¬ лока resistance wire fil résistant Widerstandsdraht filo di resistenza 636 жичка ж, нагревателна нить накала filament filament Heizfaden filamento
3 637 заглушаване c заглушение, забывание (станций) jamming brouillage [interférence] arbitraire geplante Störung disturbo arbitrario 638 заглушаване е, умишлено намеренное [организованное] соз¬ дание помех jamming brouillage intensionnel vorsätzliche Störung disturbo intenzionale 639 заглушител м передатчик помех, глушитель interfering transmitter brouilleur störender Sender trasmettitore interferente [dis¬ turbatore] 640 заглъхване c замирание, фединг fading évanouissement des signaux, fading Fading (im Funkbetrieb), Schwund, Schwunderscheinung aftievolimento dei segnali 641 заглъхване с, абсорбционно абсорбционное замирание fading by absorption évanouissement pair absorption Absor^ptionsschwund affievolimento per assorbimento 642 заглъхване с, интерференционно интерференционное замирание fading by interference évanouissement par interférence Interferenzschw und affievolimento par interferenza 643 заглъхване c, поляризационно поляризационное замирание fading by polarization évanouissement par polarisation Pclarisationsscliwund affievolimento per polarizzazione 644 загряване е подогрев, натрев heating échauffement Heizung riscaldamento 645 загуба ж от звукоотнемател потери от звукоснимателя (при проигрывании) tracing loss perte d’exploitation Abspielverlust perdita di esplorazione 646 загуба ж при запис спад частотной характеристики при записи recording loss perte d’enregistrement Aufzeichnungsverlust perdita di registrazione загуба ж при възпроизвеждане на звукозапис вж. спадане с на честотна характеристика при възп роизвеждане загуба ж при радиопредаване еле. затихване с при радиопредаване
3 647 62 3 660 647 загуби ж мн в антената потери в антенне aerial [antenna] loss pertes d’antenne Antcnneuveгkist perdita di antenna 648 загуби ж мн в преобразувателя потери в трансдукторе transducer loss perte de dissipation Eigen verlust eines Wandlers perdita di dissipazione 649 загуби ж мн, диелектрически диэлектрические потеря, потери в диэлектрике dielectric losses pertes diélectriques dielektrische Verluste perdite dielettriche 650 загуби ж мн, магнитни магнитные потери magnetic residual loss perte magnétique magnetische Verluste perdita magnetica. 651 загуби ж мн на мощност потеря мощности power loss perte en ligne Leistungsverluste perdita di energia 652 загуби ж мн на предаване потеря передачи transmission loss perte de transmission Übertragungsverlust perdita di trasmissione 653 загуби ж мн на разклонението потери, производимые ответвле¬ ниями tapping loss perte de branchement A bzapfungsverlust perdita di derivazione 654 загуби ж мн, общи полные потери net [over-all] loss atténuation générale Gesamt verlust equivalente 655 загуби ж мн от вихровите токове потери на вихревые токи eddy current loss pertes par courants parasites [tour¬ billonnaires]. pertes de Foucault Wirbelstromverluste perdite per correnti di Foucault [parassiti] 656 загуби ж мн от излъчване потери на излучение radiation loss perte par rayonnement Strahlungsverl ust perdita di radiazione 657 загуби ж мн от несъгласуваност потери вследствие несогласован¬ ности (в смысле активной мощ¬ ности) transition loss pertes de transition Übergangsverluste perdite di transizione 658 загуби ж мн от прислушване потери на перекрестную наводку crosstalk [coupling] loss perte par diaphonie Nebensprech veri ust perdita di diafonia 659 загуби ж мн от шунтиране ослабление при шунтировании bridging loss perte résultante d'un montage en pont Verlust durch Brückenrerbindung perdita in circuito di ponte 660 загуби ж мн, трансформаторни потери в трансформаторе transformer loss pertes de transformateur Transformatorveriuste perdite di trasformatore
3 661 63 3 674 661 загуби ж мн чрез оттенка утечка leakage fuite Streuung fuga, dispersione 662 задвижвам приводить в действие actuate actionner betätigen azionare 663 задвижване с, механично механический привод mechanical drive entrainement mécanique mechanischer Antrieb comando meccanico задействувам вж. задвижвам 664 задействуване с приведение в действие; срабаты¬ вание operation, triggering action Wirkung azione 665 заземител м, пръчковиден стержневой заземлитель earth [ground] rod piquet de prise de terre Erdungsstange picchetto interrato 666 заземяване с на антена заземление антенны ground-system of an antenna [aerial] prise de terre d’antenne Antennenerdleitung sistema antenna — terra 667 заземяване c по неизправност замыкание на землю, земля earth fault mise accidentelle à la terre Störung durch Erdschluß messa a terra accidentale 668 закъсняване с по фаза запаздывание фазы space fasing différence de phase spatiale Phasendifferenz differenza di fase spaziale 669 зала ж, измервателна помещение для измерений measuring room salle des mesures Meßzimmer sala di misure 670 заместител м заменитель ( материалов) replacement materials matériel de remplacement Austauschwerkstoff, Ersatzwerk¬ stoff materiale di sostituzione 671 запазване с на образ пос пеизображение burn, image retention, sticking rémanence Biidkonservierung conservazione dell’immagine 672 запис м запись, регистрация recording enregistrement Aufzeichnung registrazione 673 запис м в дълбочина глубинная запись vertical [hill and dale] recording gravure en profondeur, enregistre¬ ment vertical Aufzeichnung in Tiefenschrift registrazione verticale запис м на звук вж. звукозапис м 674 запис м на постоянна амплитуда запись с постоянной амплитудой constant amplitude recording enregistrement à amplitude cons¬ tante Aufzeichnung mit konstanter Ampli¬ tude registrazione ad ampiezza costante
3 675 64 3 686 675 запис м, надлъжен магнитен продольная магнитная запись longitudinal magnetization enregistrement magnétique longitu¬ dinal magnetische Längeaufzeichnung registrazione magnetica longitudi¬ nale 676 запис .u, напречен поперечная запись lateral recording gravure latérale Aufzeichnung in Seitenschrift registrazione laterale 677 запис м, напречен магнитен поперечная магнитная запись transverse magnetization enregistrement magnétique trans¬ versal magnetische Tranvvrrallanzeeich- nung registrazione magnetica trasversale 678 запис .и, перпендикулярен маг¬ нитен перпендикулярная магнитная за¬ пись perpendicular magnetization enregistrement magnétique perpen¬ diculaire magnetische Querrufzeichauag registrazione magnetica perpendi¬ colare 679 запис m c постоянна скорост запись с постоянной колебатель¬ ной скоростью constant velocity recording enregistrement à vitesse constante Aufzeichnung mit konstanter Schnelle registrazione a velocità costante 680 запитване c чрез импулси импульсный запрос, запуск транс¬ пондера pulse interrogation interrogation par impulsions Impulsabfragung, Pulsabfragung interrogazione per impulsi 681 запушване с на канал заглушение канала blanking suppression de canal Kaаaluаterdrückung soppressione di canale 682 запушване c, решетъчно запирание сетки grid blocking blocage de grille GitterblcckierüaБ durch statische Aufladung bloccaggio di griglia заряд л/, обемен вж. заряд м, пространствен 683 заряд .1/, пространствен пространственный [объемный] за¬ ряд space charge charge d’espace Raumladung carica spaziale 684 засенчване c затемнение, затенение shading, shadow tache Schatten ombra 685 заснемане c с камера съёмка (телевизионной) камерой camera shooting prise de vue . K ripresa con camera затвор м вж, обтуратор м 686 затихване с затуха ние, демпф ирование damping amortissement Dämpfung smorzamento
3 687 65 3 700 687 затихване с, балансно балансное затухание, затухание не- со глассваннссти ( отражения) return loss affaiblissement d’adaptation Fehlerdämpfung attenuazione di adattamento 688 затихване c в антена декремент затухания антенны, за¬ тухание антенны aerial damping, antenna decre¬ ment amortissement de l'antenne Aateaneudämpiuug smorzamento dell'anteima 689 затихване c, вносимо вносимое затухание insertion attenuation atténuation par insertion Einfügedämpfung attenuazione da inserzione 690 затихване c, входно затухание на входе input damping amortissement d'entrée Eingangsdämpfung attenuazione d’entrata 691 затихване c или усилване вслед¬ ствие отражение потери или выигрыш вследствие отражения reflection loss or gain perte ou gain de réflexion Reflexionsverlust bzw. -gewinn perdita о guadagno di riflessione 692 затихване c на напрежението затухание напряжения voltage attenuation atténuation de la tension Spaaaungsdätu pfung attenuazione della tensione 693 затихване с на предаващия край, преходно переходное затухание на передаю¬ щем конце near-lug crosstalk attenuation affaiblissement diaphonique NahaeЬeasprcтhdämpfuag attenuazione paradiafonica 694 затихване с на прислушване затухание на приёмной стороне far-end crosstalk attenuation affaiblissement télédiaphonique Gcgcnnebensprechdämpfuag attenuazione telediafonica 695 затихване c на радиовълни ослабление [затухание, рассеяние, уменьшение] волн attenuation affaiblissement Abschwächung attenuazione 696 затихване c на свободни треп¬ тения затухание свободных колебаний free-vibration damping amortissement des vibrations libres Ausschwingen smorzamento di vibrazioni libere 697 затихване c на страничните честоти затухание боковой полосы sideband attenuation atténuation d’amplitude Amplitudeaabschwächuug attenuazione di ampiezza 698 затихване е, плавно постепенное снижение уровня fade down . affaiblissement progressif langsames Absenken und - Halten sfumare 699 затихване с, повторяемо повторное затухание iterative attenuation coefficient affaiblissement itératif Kettendämpfung coefficiente di attenuazione iterativa 700 затихване c при радиопредаване потеря при радиопередаче,. по¬ теря передачи transmission loss perte de transmission Übertragungsverlust perdita di trasmissione 5 Радио и телевизия
3 701 66 3 714 701 затихване c, токово затухание тока current attenuation atténuation de courant Stromdämpfung attenuazione della corrente 702 затихвател м, антенен антенный аттенюатор aerial [antenna] attenuator atténuateur d’antenne Antennenabschwächer attenuatore di antenna 703 затихвател м, регулируем регулируемый аттенюатор variolosser , atténuateur variable regelbares Dämpfungsglied attenuatore variabile 704 захранване c питание supply alimentation Speisung alimentazione 705 захранване c, акумулаторно аккумуляторное питание supply by accumulators alimentation par accumulateurs Sammlerspeisung, Speicherbetrieb. Akkumulatorenspeisung alimentazione per accumulatori 706 захранване с на антена питание антенны aerial feeding, antenna feed alimentation [attaque] de l’antenne Antennenspeisung alimentazione dell’antenna 707 захранване сна антена, директно непосредственное питание антенны direct feed of the aerial [antenna) attaque directe d’antenne direkte Antennenspeisung alimentazione diretta dell’antenna 708 захранване с на микрофон питание микрофона microphone current supply alimentation microphonique Mikrophonspeisung alimentazione del microfono 709 захранване c c ток питание током, подвод тока current supply alimentation [amenée] de courant Stromversorgung, Stromzuführung alimentazione di corrente 710 захранване c, стабилизирано стабилизованный источник пита¬ ния regulated power supply alimentation stabilisée stabilisierte Speisung alimentazione regolata [stabilizzata] 711 защита ж от смущения защита от помех anti-jamming antibrouillage Entstörung. Stürungsbeseitigung antidisturbo 712 защита яс срещу връщане на мощ¬ ност защита от обратной мощности reverse-power protection protection à retour de puissance RücklcIstungsskhutz protezione a ritorno d’energia 785 звено c, коригиращо корректирующая цепь equalizer filtre correcteur Korrektionsfilter equilibratore, filtro di correzione 714 звук м звук sound son Schah, Laut, Ton, Klang suono
3 715 67 3 727 715 звук м в изображението звук в изображении sound on vision son dans rimage Tonstörung im Bild suono sopra immagine 716 звук м на биене тон биений beat tone son - de battement Schwebungston, Überlagerungston suono di battimento 717 звук м на виене воющий тон warble sound son ululé Wobbenon suono ululato 718 звук л/, сложен сложный звук complex sound son complexe Tongemlrch suono complesso 719 звук л», чист чистый тон pure sound son pure reiner Ton suono puro 720 звукозапис -и звукозапись sound recording enregistrement du son Schallaufzeichnung registrazione del suono твуковъзпроитвеждаuе c вж, въз¬ произвеждане с, звуково 721 звукозаписване с, . непосредствено непосредственная запись direct recording enregistrement direct unmittelbare Aufzeichnung registrazione diretta 722 звукозаписвач м прибор для звукозаписи, звуко¬ записывающий аппарат sound-recorder, rouad-reccrdiag unit enregistreur du son, système d'in¬ scription du son Tonschreiber registratore di suono 723 звукоизмервател м измеритель силы звука sound-level meter, sound meter sonomètre Tonmesser suonome^o 724 звукооператор м звукооператор audio control engineer ingénieur du son Toningenieur, Tonmeister ingegnere del suono, tecnico dell' audio твукоотuемател м вж. мембрана ж, електрическа грамофонна 725 звукопоглъщащ звукопоглощающий sound-absorbing absorbant schalldämpfend assorbente 726 земя ж земля earth terre terre Erde terra 727 значение c, моментно мгновенное значение instantaneous value valeur instantanée Augenblickswert, Mcmentaawert valore istantaneo
3 728 68 3 . 740 728 значение с на нивото „бяло“, върхово пиковое значение уровня белого peak white, white peak crête de blanc Maximum an Weiß, Weißspitze cresta del bianco 729 значение с на потенциала значение потенциала potential value valeur de potentiel Potentialwert valore del potenziale 730 зона ж, мъртва зона молчания, „мертвая“ зона [плошадь] silent [skip] zone zone de silence tote Zone zona di silenzio 731 зона. - ж на вторично предаване зона неуверенного приёма secondary service area zone de reception secondaire sekundäres Empfangsgebiet zona di ricezione secondaria 732 зона ж на действие (на телеви¬ зионен предавател) зона действия service area zone utile Wirkungsgebiet zona utile 733 зона ж на дифракция зона дифракции diffraction region zone de diffraction Diffraktюasgcblet zona di diffrazioae 734 зона ж на приемане зона обслуживания, область уве¬ ренного приёма service area zone utile Empfangsgebiet, Sendebezirk area gì utilizzazione, zona di ascolto [di udibilità] 735 зона ж на пряката видимост зона прямой видимости radio-optical range, line of dis¬ tance portée [rayon d'action] radio-optique rad^op^s^e Reichweite portata radioottica 736 зона ж на самовъзбуждане зона самовозбуждения singing margin marge d'amorçage Abstand vom Pfeifpunkt margine di fischio 737 зона ж на телевизионното прие¬ мане, гранична граничная зона телевизионного приема fringe area zone limite Grenzzone, Randgebiet zona periferica [marginale] 738 зона ж на устойчивост зона стабильности [устойчивости] stability area * zone de stabilité Stabilitätsgebiet zona di stabilità 739 зона ж на Фраунхофер зона Фраунгофера Fraunhofer region zone de Fraunhofer Fraunhofersches Gebiet zona del Fraunhofer 740 зона ж на Френел зона Френеля Fresnel zone zone de Fresnel Fresnelsches Gebiet zona di Fresnel
3 741 69 3 746 741 зона ж, равносигнална равносигнальная зона bi-signai zone zone d’équisignaux gleichsignalige Zone zona equisegnale 742 зона ж, равнофазна равнофазная зона equiphase zone zone d’équiphase gleichphasige Zone zona di equifase 743 зрител м, телевизионен телевизионный зритель, телезри¬ тель televiewer téléspectateur Fernsehzuschauer telespettatore 744 зумер м зуммер omnigraph appareil de lecture au son Omnigraph omnigrafo 745 зърно c зерно, гранула granule granule Korn granello 746 зърно c, графитно угольное зерно carbon granule granule de charbon Kohlenkorn granulo di carbone
и 747 избиране с, директно прямой набор direct dialling sélection directe par cadrant direkte Wahl selezione diretta con disco com¬ binatore 748 избиране с на канала, импулсно селекция каналов видами импуль¬ сов pulse-mode multiplex sélection de voies par modes d’impulsions Kanalwahl durch Impulsschwin¬ gungsarten [durch Pulsschwin¬ gungsarten] selezione di canali mediante modi d’impulsi 749 избирателност ж избирательность selectivity sélectivité Selektivität, Trennschärfe selettività 750 избирателност ж на приемник избирательность приёмника selectivity of receiver sélectivité d’un récepteur Empfängerselektivität selettività di ricevitore 751 избирателност ж на филтър избирательность фильтра filter discriminator sélectivité d’un filtre Selektivität [Trennschärfe] eines Filters selettività di un filtro 752 избирателност ж по съседен канал избирательность по смежному ка¬ налу adjacent-channel selectivity Sélectivité adjacente Nahselektion, Trennschärfe gegen benachbarten Kanal selettività di un filtro 753 извод ж, емитерен вывод эмиттера emitter lead borne de l’émetteur Emitterleiter, Emitterklemme terminale d’emîttere 754 извод M на база вывод базы base branch branche de base Basiszweig ramo di base 755 извод м, решетъчен сеточный вывод grid connection connexion de grille Gitteranschluß connessione di griglia 756 извод м, централен средний отвод, ответвление от середины center-tapped, centre-tapped prise centrale, branchement cen¬ tral Mittelabzweigung, Mittelanzapfung presa centrale collegamento di punto medio
И 757 71 И 770 757 изгаряне с на екрана выгорание экрана screen burning brûlure - de l’écran Schirmciabrcanuag bruciatura dello schermo 758 изгаряне е на иа.r'ревате.лиага жичка (на лампа) перегорание нити накали filament break .rupture de filament Heizfadenbruch rottura di filamento 759 изкривяване c искажение distortion distorsion Verzerrung, Verzeichnung distorsione 760 изкривяване c, амплитудно-че- стсгис ампвигудно-еастсгиое искажение amplitude/frequency distortion distorsion d'amplitude/fréquence Amplitudca-Frequeazverzerruag distorsione di ampiezza/frequenza 761 изкривяване с, апертурно апертурное искажение aperture distortion distorsion d’ouverture öffauugsvcrzeгruag distorsione di apertura 762 изкривяване c, геометрично геометрическое искажение geometrie distortion distorsion géométrique geometrische Verzerrung distorsione geometrica 763 изкривяване с, еднсвентсвс искажение в одной боковой полосе single side-band distortion distorsion de bande latérale unique Einseitenbandverzerrung distorsione di nastro laterale- unico 764 изкривяване е, - максимално максимальное искажение maximum distortion distorsion maximum Höchstverzerrung distorsione massima 765 изкривяване c на изображението искажение изображения image aberration défaut de l’image Bildfehler aberrazione dell'immagine 766 изкривяване с - на изображението във формата - на буква S З-образное искажение S-distortion distorsion en S S-Verzerrung distorsione in S 767 изкривяване c на изображението, релефно . эффект пластики, рельефное иска¬ жение изображения plastic effect effet quasi-relief Plastikeffekt effetto plastico 768 изкривяване c на импулса импульсное искажение pulse distortion distorsion d’impulsion Impulsverzerrung, Pulsverzerrung distorsione d’impulso 769 изкривяване c на кадъра искажение кадра frame distortion distorsion du cadre Teilbildverzerrung distorsione del quadro 770 изкривяване с на a-тата харм-- нични, нелинейно нелинейное искажение гармоник a-гсгс порядка «th order harmonic distortion distorsion de l’harmonique d’odre n nichtlineare Verzerrung der Har¬ monischen л‘ег Ordnung distorsione deU'armonica di ordine n
И 771 72 Й 782 771 изкривяване с на редовете искривление изображения вдоль строк line tilt [bend] distorsion des lignes Zeilenkrümmung distorsione di linea 772 изкривяване с на сигнал искажение сигнала signal distortion distorsion de signal Zeichenverzerrung distorsione di segnale 773 изкривяване с на сигнал, допу¬ стимо допустимое искажение сигнала permissible signal distortion distorsion de signal admissible zulässige Zeichenverzerrung distorsione di segnale ammissibile 774 изкривяване e, нелинейно нелинейное искажение non-linear [harmonic] distortion distorsion de nca-linéarité [non- linéaire] nichtlineare Verzerrung distorsione non lineare [armonical 775 изкривяване c, несиметрично несимметричное искажение bias distortion distortion dissymétrique [biaise] unsymmetrische Verzerrung distorsione assimmetricr [dissimmet¬ rica] 776 изкривяване с от обратна връзка искажение от обратной связи distortion due to feedback distorsion par réaction Rückkopplungsverzerrung distorsione di reazione 777 изкривяване c при звукова честота, нелинейно нелинейное искажение звуковой ча¬ стоты, гармоническое искаже¬ ние сигналов звуковой частоты rüdio-freqüeacy harmonic distor¬ tion distorsion ncn-linérire basse fré¬ quence nichtlineare Verzerrung bei Ton¬ frequenz distorsione di armonica di audio¬ frequenza 778 изкривяване е, случайно случайное искажение fortuitous distortion distorsion irrégulière unregelmäßige Verzerrung distorsione irregolare 779 изкривяване с, трапецовидно трапецеидальное искажение keystone distortion . distorsion en clé de voûte ■ [en tra¬ pèze] Trapezfehler distorsione trapezoidale 780 изкривяване е, характерно характеристическое искажение characteristic distortion distorsion caractéristique charakteristische Verzerrung distorsione caratteristica изкривяване c, хармонично «ж. изкривяване с, нелинейно 781 изкривявания с мн, фазови фазовые искажения phase distortion distorsion de phase Phrreaverzeгruag distorsione di ritardo 782 излъчване c излучение radiation rayonnement Strahlung radiazione
И 783 73 И 796 783 излъчване с, вторично вторичная эмиссия secondary emission émission secondaire Sekundäremission emissione secondaria 784 излъчване с, монохроматично монохроматическое излучение homogeneous radiation rayonnement homogène homogene Strahlung irradiazione omogenea 785 излъчване c на вълни излучение волн radiation of waves rayonnement des ondes Wellenstrahlung radiazione di onde 786 излъчване c, немонохроматично немонохроматическое излучение heterogeneous radiation rayonnement hétérogène heterogene [inhomogene] Strahlung irradiazione eterogenea 787 излъчване c, паразитно паразитное излучение abnormal radiation radiation anormale ungewollte Strahlung radiazione anormale 788 излъчване е, поляризирано поляризованное излучение polarized radiation radiation polarisée polarisierte Strahlung irradiazione polarizzata 789 излъчване е, първично первичная эмиссия primary emission émission primaire Primäremission emissione primaria 790 излъчване c, студено автоэлектронная эмиссия field emission émission par effet de champ Feldemission emissione di campo 791 излъчване с, термоелектронно термоэлектронная эмиссия thermionic emission émission thermoionique Glühelektrodenemission emissione termoionica 792 излъчване c, флуоресцентно флуоресцентное излучение fluorescence radiation rayonnement de fluorescence Fluoreszenzstrahlung irradiazione di fluorescenza 79 3 излъчване с, фотоелектронно фотоэлектронная эмиссия emission photoelectric émission photoélectrique photoelektiische Emission emissione fotoelettrica 794 излъчвател м, рупорен рупорный излучатель horn [horn-type] radiator antenne en cornet Hornstrahler antenna a tromba 795 изменение c, амплитудно амплитудная характеристика amplitude variation variation d’amplitude Amplitudenverlauf variazione d’ampiezza 796 изменение с на полето . изменение поля field changing variations de champ Feldverlauf variazioni di campo
И 797 74 И - 809 797 изменение е на честотата, скоко¬ образно скачкообразное изменение ча¬ стоты frequency jumping saut de fréquence Frequenzsprung salto di frequenza 798 изменение c на яркостта, скоко¬ образно скачкообразное изменение яркости jump in brightness contraste brusque Helligkej tssprung salti di luminosità 799 измерване c измерение measurement mesure Messung misura 800 измерване с на импеданси измерение полных сопротивлений impedance measurement mesure d’impédances ^peda^m^ng misura di impedenze 801 измерване c на нива измерение уровней level measurement mesure de niveaux Pegelmessung misura di livelli 802 измерване с на реверберация измерение реверберации measuring of the reverberation mesure de la réverbération Nachhallmessung misura di riverberazione 803 измерване е на усилване измерение усиления gain measurement mesure du gain Veгstärkuagrmerrung misura di guadagno 804 измерване с на шум измерение. шумов noise measurement mesure de bruit Raurchmersüng misura di rumore 805 измервател м на дълбочината на амплитудна модулация измеритель глубины амплитудной модуляции amplitude-modulation monitor moniteur d'émission en modulation d'amplitude Modulationsmerser für AM-Sender monitore di emissione con modu¬ lazione di ampiezza 806 измервател на изходяща мощ¬ ност измеритель выходной мощности output meter outputmètre Leistungsmesser misuratore di uscita 807 измервател м на коефициент на шум измеритель коэффициента шумов- noise factor meter appareil de mesure du facteur de bruit Rausch faktormesser misuratore di fattore di rumore 808 измервател м на напрегнатостта на поле измеритель . напряжённости поля field strength meter mesureur .de l’intensité de champ, intensim'ètre Feldstärke^^er misuratore di intensità di campo 809 измервател м на силата на звука измеритель . силы звука sound meter- sonomètre Tonmes^ sonometro
И 810 75 И 823 810 изместване с на изображението смещение изображения image shift déplacement d’image Bildverschiebung spostamento di immagine 811 изместване c, фазово сдвиг фаз phase shift déphasage Phasenverschiebung sfasamento 812 изображение с, дифракционно дифракционное изображение diffraction image image de diffraction Beugungsbild immagine di diffrazione 813 изображение c, електрическо электрическое изображение, по¬ тенциальный рельеф electrical image image électrique Ladungsbild immagine elettrica 814 изображение c, електронно электронное изображение electron image image électronique Elektronenbild immagine elettronica 815 изображение с, зарядно зарядное изображение, потен¬ циальный рельеф picture charge charge d’image Bildladung carica d’immagine 816 изображение е, звуково звуковое изображение, фоно¬ грамма sound image image sonore Schallbild immagine sonora 817 изображение с, меко малоконтрастное изображение soft picture image faible verschwommenes Bild immagine debole 818 изображение с, негативно негативное изображение negative [reversed] image image negative [renversée] negatives [umgekehrtes] Bild immagine inversa [negativa] 819 изображение c, петнисто пятнистость изображения spottiness image tachetée fleckiges Bild immagine macchiata 820 изображение с, повторно двойное изображение, „повторы“ image double, fold-over, ghost, multipath effect . . image double [fantôme] Echobild, Geisterbild, . Schattenbild immagine fantasma ■ [riflessa, sdop¬ piata, spettrale] 821 изображение c, полутоново полутоновое изображение half-tone image image en demi-teintes Halbtonbild immagine a mezze tinte 822 изображение е, проектирано проецируемое изображение, изоб¬ ражение на экране screen picture image projetée Projektionsbild immagine proiettata изображение с, раздвоено «ж. изображение с, повторно 823 изображение с, „разцепено“ расщеплённое изображение split image image coupée geteiltes Bild immagine divisa
И 824 76 И 837 824 изображение с, растерно растровое изображение half-tone process image image tramée gerastertes Bild immagine reticolata 825 изображение с с висок контраст изображение с высокой контра¬ стностью high cotrast image image à grand contraste kontrastreiches Bild immagine ad alto contrasto 826 изображение c, срязано срезанное изображение truncated picture image tronquée abgehacktes Bild immagine troncata 827 изображение c, телевизионно телевизионное изображение television picture, [image] image de télévision Fernsehbild immagine di televisione 828 изолатор м на антенния извод изолятор антенного вывода aerial [antenna] lead-in insulator isolateur de descente d'antenne A.ntennendurchführuagslselator isolatore di entrata dell'antenna 829 изолатор м, порцеланов фарфоровый изолятор porcelain insulator isolateur en porcelaine Porzellamsolator isolatore in- porcellana 830 изолация ж, лоша плохая [низкая] изоляция low insulation mauvais isolement schlechte Isolation isolamento cattivo 831 изоставане с по фаза отставание [запаздывание] по фазе lag déphasage en arrière Phasennacheilung sfasamento in ritardo 832 изохронност ж (на колебанията) изохронность isochronism isochronisme Isochronismus isocronismo 833 изпитване c испытание, проба, проверка test essai Versuch, Probe, Prüfung prova, esperimento 834 изпитване c на дълготрайност испытание на продолжительность работы life test contrôle de durée Lebens dauerprobe prova di durata di vita 835 изправител м выпрямитель, демодулятор, де¬ тектор rectifier, detector, demodulator redresseur, détecteur Detektor, Gleichrichter rettificatore, rivelatore 836 изправител - идеален идеальный выпрямитель ideal rectifier redresseur idéal idealer Gleichrichter raddrizzatore ideale 837 изправител м, кристален кристаллический выпрямитель crystal rectifier redresseur à cristal Kristallgleichrichter raddrizzatore a cristallo
И 838 77 И 850 838 изправител м, линеен линейный выпрямитель linear rectifier redresseur linéaire linearer Gleichrichter raddrizzatore lineare 839 изправител м със заварён контакт выпрямитель с приваренным кон¬ тактом welded-contact rectifier redresseur à contact par point Punktgleichrichter, Spitzengleich¬ richter raddrizzatore a contatto a punto saldato 840 изправител м, точковоконтактен выпрямитель с точечным кон¬ тактом, точечно-контактный вы¬ прямитель point-contact rectifier redresseur à contact par point Punktgleichrichter, Spitzengleich¬ richter raddrizzatore a contatto a punto изправяне с вж, демодулация ж изправяне с, анодно вж. детекция .ж, анодна 841 изпреварване с по фаза опережение по фазе lead déphasage en avant, avance de phase Phasenvoreilung anticipo di fase, sfasamento in anticipo 842 изпъкналост ж пучность (колебаний) anti-node ventre Antinode, Schwingungsbauch ventre 843 източник л/, звуков источник звука source of sound source sonore Schallquelle fonte sonora, sorgente fonica 844 източник м на аноден ток источник анодного тока anode current source source de courant anodique Anodenstromquelle fonte di corrente anodica 845 източник м на анодно напрежение источник анодного напряжения anode voltage source source de tension anodique Anodenspannungsquelle . sorgente di tensione anodica 846 източник м на напрежение на шум- источник напряжения шумов noise-voltage source source de tension de souffle RauskhspannungsqucПe fonte [sorgente] di tensione di ru¬ more 847 източник м на постоянно напре¬ жение источник постоянното напряжения direct-voltage source source de tension continue Gleichspannungsquelle fonte di tensione continua 848 източник м на смущения (при предаване на информация) источник помех source of disturbance source perturbatrice Störungsquelle fonte di perturbazioni 849 източник м на ток источник тока source of current source . de courant Stromquelle fonte sorgente [di corrente] 850 източник м на ток за зареждане источник зарядного тока charging-current source source de courant de charge Ladestromquelle fonte di corrente di carica
И--851 78 И 863 851 източник м на ток за отопление источник тока накала filament current source source de courant de chauffage Heizstromquelle fonte di corrente di accensione 852 изчезване с иа изображението, плавно наплыв fade over fondu enchaîné weiche Überblendung mescolazione graduale 853 иконоскоп м иконоскоп iconoscope iconoscope Ikonorkcp icoacrccpic 854 импеданс м импеданс, полное сопротивление impedance impédance Impedanz, Wechsel ström wider¬ stand impedenza 855 импеданс м, аноден внутреннее сопротивление элек¬ тронной . лампы anode impedance impédance d’anode Anodenimpedanz impedenza di anodo 856 импеданс м, блокиращ подавитель паразитных колебаний parasitic stopper impédance d'étouffement, élimi¬ nateur d'oscillations parasites Störrchwmgülgsüaterdrückeт, sper¬ re und wilde Schwingungen impedenza di blocco per le oscil- laziom parassite 857 импеданс —, входен входной импеданс input impedance impédance d’entrée Eiаgaаgsimpedааz impedenza d'ingre^o 858 импеданс м, изходен выходной импеданс output impedance impédance de sortie Aüsgragsimpedanz impedenza di uscita 859 импеданс м на антена полное сопротивление антенны aerial [antenna] impedance impédance d'antenne Antenaeaimpedaaz impedenza dell'antenna [dell'aereo] 860 импеданс м на късо съединение полное сопротивление короткого замыкания short-circuit impedance impédance en court-circuit Kurzschlußimpedanz impedenza a corto circuito 861 импеданс м, спиращ аноден анодный подавитель паразитных колебаний anode stopper impédance d’étouffement Ancden-Stöгschwingшagsunterdrük- ker, Ancdenrchutzwiderstaad impedenza di blocco per le oscil¬ lazioni parassite di anodo 862 импеданс м, спиращ решетъчен . сеточный подавитель паразитных колебаний grid stopper impédance d'étouffement de grille Gitter-Störrchwiаgun&sunterdrük- ker, Gitterrchutzwideгrtand impedenza di blocco per le oscilla¬ zioni parassite di griglia 863 импеданс м, товарен импеданс нагрузки load impedance impédance de charge Belrrtuagrimpedanz impedenza di carico
М8М 79 И 875 864 импеданс м, характеристичен характеристический импеданс characteristic impedance impédance caractéristique charakteristische Impedanz impedenza caratteristica 865 импеданси м лен, спретнати сопряженные импедансы conjugate impedance impédances conjugues keajugicrtkemplcxc Impedanzen impedenze coniugate 866 импулс м в амплитудно-резонанс- ми схеми, блокиращ блокирующий импульс в ампли¬ тудных резонансных схемах dunking pulse impulsion de blocage de circuits sélectifs en amplitude Sperrimpuls bei amplitudenselek¬ tiven Schaltungen impulso di bloccaggio di circuiti selettivi in ampiezza 867 импулс м, включващ импульс замыкания ■ make impulse [pulse] impulsion de fermeture S tromschlicßuagssteÖ impulso di chiusura 868 импулс м, гасящ гасящий импульс black-out [blanking] pulse impulsion de suppression du fais¬ ceau Austastimpuls impulso di cancellazione [di soppres¬ sione] ■ 869 импулс .w, еднополярен однополярный [однонаправлен¬ ный] импульс single-polarity pulse impulsion unipolaire unipolarer Impuls [Puls] impulso unipolare 870 импулс м, звуков звуковой импульс sound impulse impulsion sonore Schallimpuls impulso sonoro 871 шппулс м на яркост импульс яркости brightening pulse impulsion de grande intensité Helligkeitsimpuls impulso intensificatore 872 импулс м от разреждане разрядный импульс discharge pulse impulsion de décharge Entladungsstoß impulso di scarica 873 импулс м, пусков пусковой [отпирающий] импульо enabling pulse impulsion de déclanchement Sperr- bzw. Freigabeimpuls für Teaschaltuagcu, Steuerimpuls für To^chaH^gen impulso di sblocco 874 импулс м, селекторея селекторный импульс, стробим- пульс selector pulse impulsion sélectrice Wählimpuls, WähJpuls impulso selettivo 875 импулс и, синхронизиращ синхронизирующий импульс, син¬ хроимпульс synchronizing pulse impulsion de synchronisation Synchroaisicrimpuls impulso di sincronizzazione
И 87« 80 И 887 876 импулс л/, синхронизиращ кадров кадровый синхронизирующий сиг¬ нал (импульс] frame [vertical] synchronizing pulse impulsion de synchronisation ver¬ ticale Vertikalsynchronimpuls impulso di sincronizzazione ver¬ ticale 877 импулс лг, синхронизираш редов строчный синхронизирующий им¬ пульс horizontal synchronizing pulse top [impulsion] de synchronisation de ligne Horizontalsynchronisationsimpuls, Zeilensyuchronisationsimpuis, Horizonta Isvnchronimpuls impulso di sincronizzazione oriz¬ zontale 878 импулс л/, управляващ управляющий импульс biassing [control, directing] pulse impulsion de commande Steuerimpuls impulso di comando 879 импулси м мн, изравнителни уравнивающие импульсы equalizing pulses impulsions d’égalisation Aus gleichsimpulse impulso d’equalizzazione 880 инверсия ж, температурна температурная инверсия temperature inversion inversion de température Temperaturinversion inversione di temperatura 881 инвертор м инвертор, преобразователь inverter ondulateur Ondulator, Wechselrichter ondulatore 882 индекс м на модулация индекс (частотной) модуляции deviation ratio rapport de déviation Hubverhältnis rapporto di deviazione 883 индикатор м индикатор indicating apparatus appareil indicateur Nachweisgerät, Weiser, Indii^;^^<^]r apparecchio indicatore 884 индикатор м на коефициент на шум индикатор коэффициента шумов noise factor indicator indicateur du facteur de bruit Rauschfaktorindikator indicatore del fattore di rumore индикатор M на настройка вж. лампа ж, електронна индика¬ торна 885 индикатор м на полярността указатель полярности, прибор для определения полярности polarity indicator indicateur de polarité Polsucher, Polungsweiser indicatore di polarità 886 индуктивност ж, взаимна взаимная индуктивность, взаи- моиндуктивность mutual inductance inductance mutuelle Gegeninduktivität induttanza mutua 887 индукция ж, взаимна взаимная индукция, взаимоиндук¬ ция mutual induction induction mutuelle Gegeninduktion, gegenseitige Induk¬ tion induzione mutua
И 888 81 И 000 838 индукция ж, електромагнитна электромагнитная индукция electromagnetic induction induction électromagnétique elektromagnetische Induktion induzione elettromagnetica 889 индукция ж, електростатична электростатическая индукция electrostatic induction induction électrostatique elektrostatische Induktion induzione elettrostatica 890 индукция ж, магнитна магнитная индукция magnetic induction induction magnétique magnetische Induktion induzione magnetica 891 индукция ж с желязна сърцевина индуктивность со стальным сер¬ дечником iron-core inductance inductance avec noyau de fer Induktanz mit Eisenkern induttanza a nucleo di ferro 892 инсталация ж за озвучаване звукоусилительная [мегафонная] установка public address system dispositif pour conférences pub¬ liques Rundsprache-Anlage, GroBlaut¬ sprecher-anlage impianto per diffusione al pubblico 893 инсталация ж, радиоприемна радиоприемное устройство, прием¬ ная установка receiving equipment installation réceptrice Empfangsanlage impianto ricevitore 894 инсталация ж, стереофонична оз* вучителна стереофоническая система вос¬ произведения звука Stereophonie sound system système acoustique stéréophonique stereophone Übetrrgungrr.nlrge sistema stereofonico 895 инструкция ж за регулиране инструкция по регулировке adjusting regulations instructions de réglage Elaгeguliervcrschrlften istruzione di regolazione 896 интегратор м интегратор, интегрирующее устройство integrator intégrateur Integrator integratore 897 интензивност ж на вълната интенсивность волны wave intensity intensité d’onde Wellenintensität intensità d’onda 898 интервал м между носещи разнос несущих, расстояние между несущими carrier interval écart entre les courants porteurs Trägerfrequeazrbrtrnd intervallo fra correnti portanti 899 интермодулапия ж перекрсстиая модуляция intermodulation intermodulation Intermodulation intermodulazione 900 шгтерфереиция ж интерференция interference interférence Interferenz interferenza € Радио а телевизия
И 901 82 Й 906 901 интерференция ж, заглушаваща радиопомехи interference brouillage Störung interferenza, disturbo 902 интерференция ж на странични ленти интерференция боковых полос side-band interference interférence des bandes latérales Seitenbandiaterfercaz interferenza di bande laterali 903 интерфон м телефон внутренней связи, пере¬ говорное устройство interphone téléphonie domestique Haustelephonie impianto interfonico 904 инфразвук м инфразвук infrasound infrason Infraschall infrasuono искрогасител л/ еж. кръг м, искро¬ гасителей 905 йонизация ж в слоя Е, спора¬ дична спорадическая ионизация слоя Е ( ионосферы) sporadic ionization ionisation sporadique en couche Е sporadische Ionisation in der E-Schicht ionizzazione sporadica in strato Е 906 ионосфера ж ' ионосфера ionosphere ionosphère Ionosphäre ionosfera
к 907 кабел м кабель cable câble Kabel cavo 908 кабел .«. антенен антенный соединительный кабель antenna cable conducteur d’aérien [d’antenne] Antennenkabel cavo di antenna 909 кабел м, брониран бронированный кабель armoured cable câble armé bewehrtes [armiertes] Kabel cavo armato 910 кабел . въздушен воздушный кабель aerial cable câble aérien Luftkabel cavo aereo 911 кабел м, еталонен стандартный кабель standard cable câble standard Normalkabel cavo campione 912 кабел м, коаксиален коаксиальный кабель coaxial [concentric] cable câble coaxial Koaxialkabel cavo coassiale 913 кабел лц комбиниран комбинированный кабель composite cable câble mixte, câble à paires de na¬ ture différente gemischtpaariges Kabel cavo misto 914 кабел м с усукани двойки провод¬ ници кабель парной скрутки non-quadded [paired, twin] cable câble à paires torsadées doppeladriges [paarverseiltes] Kabel cavo a coppie 915 кабел л<, четворен кабель четвёрочной скрутки multiple-twin-cable, multiple-twin¬ quad cable quarte DM DM-Vìerer, Viererkabel bicoppia DM 916 кабел м, четирижилен четвёрка (жил кабеля) quad étoile, quarte Vierer, Viererseil bicoppia 917 кадриране c кадрирование, центрирование ра¬ стра по кадру framing cadrage Bildeinstellung aggiustamento dell’inunagine
К 918 84 К 931 918 кадриране с, запълнено „занолшеннсе* („тесное“] кад¬ рирование tight framing cadrage court enge Umrahmung quadro stretto 919 кадриране е, незапълнено „незаполненное“ [„свободное“] кадрирование loose framing cadrage large weite Umrahmung quadro largo 920 кадър м, телевизионен кадр field (US), frame (GB) image Fernsehbild quadro 921 камера ж, въздушна воздушная камера air chamber chambre d’air Luftraum spazio ad aria 922 камера ж, телевизионна телевизионная камера television camera camera de télévision Ferasehaufnahmekamera camera televisiva 923 канал м за възпроизвеждане канал воспроизведения reproduction channel canal d3 reproduction Wiedergabekanal canale di riproduzione 924 канал м на звуковия сыгровс канал звукового сопровождения, звуковой канал sound channel canal [voie] son Tonkanal canale di suono 925 канал м на изображението канал изображения, видеоканал video [vision] channel canal de vision, voie vision Videokanal, Bildkanal canale visione 926 канал м радио канал радиосвязи radio channel voie radio Funkkanal canale radio 927 канал м, съседен смежный [соседний] канал adjacent channel canal voisin [adjacent] Nachbarkanal canale adiacente 928 канал м, телевизионен телевизионный канал television channel canal de télévision Fernsehkanal canale di televisione 929 канал лг, телеграфен телеграфный канал telegraph channel voie de communication télégraphi¬ que Telegraphiekanal canale di telegrafia 930 канали м мн с просто отношение. съобщителни каналы простого отношения simple ratio channels voies de communication à rapport simple de période Übertragungskanäle mit einfachem Periodenverhältms canali di trasmissione a rapporto semplice di periodo 931 кант -, цветен цветная бахрома colour fringing frange de couleurs Farbsraum frangia dei colori
К 932 85 К 944 932 капацитет м, аноден ёмкость анода anode capacitance capacité anodique Anodenka pazitât capacità anodica 933 капацитет м анод-решетка ёмкость анод-сетка anode-grid capacity capacité grille-plaque Anodengitterkapazität capacità griglia-placca 934 капацитет м, входен входная ёмкость input capacitance capacité d’entrée Eingangskapazität capacità d’ingresso 935 капацитет м, междуелектродеа ёмкость между двумя электро¬ дами, межэлектродная ёмкость interelectrode capacity capacité entre deux électrodes Zwischendektrodenkapazität capacità fra due elettrodi 936 капацитет м на запиращия слой ёмкость запирающего слоя barrier layer capacitance capacité d’une couche d’arrêt (na¬ turelle) Kapazität einer Sperrschicht capacità di strato di sbarramento 937 капацитет At на микрофон ёмкость микрофона microphone capacitance capacité du microphone Mikrophonkapazität capacità di microfono 933 капацитет м на трептящ кръг кондензатор колебательного кои- тура capacity of an oscillating circuit capacité d’un circuit oscillât’ Kapazität eines Schwingungskreises capacità di un circuito oscillatorio 939 капацитет м на тялото (на опе¬ ратора) ёмкость тела (оператора) body capicitancc effet de main Handkapazität effetto di mano 940 капацитет м, настройващ настроечная ёмкость tuning capacity capacité d’accord Abstimmkapazität capacità d’accordo 941 капацитет м, начален (на пра* менлие кондензатор) начальная ёмкость initial capacitance capacité résiduelle Anfangskapazität capacità residua 942 капацитет м, паразитен паразитная ёмкость parasitic capacity capacité parasitaire parasitäre Kapazität capacità parassita капацитет jw, разпределен вж. капацитет м, собствен 943 капацитет м, решетъчен ёмкость сетки grid capacitance capacité de grille Gitterkapazität capacità di griglia 944 капацитет л<, собствен собственная ёмкость self-capacitance capacité propre [répartie] Bigenkapa.zität capacità propria
К 045 86 К 057 945 капсула ж, грамофонна головка звукоснимателя pick-up, playback head tête de lecture Abtaster, Tonabnehmerkopf testala di riproduzione капсула ж, микрофонна вж. мик¬ рофон м, телефонен капсула ж, телефонна вж. мик¬ рофон м, телефонен 946 картина ж, дифракционна дифракционная картина diffraction pattern diagramme de diffraction Beugungsdiagramm diagramma di diffrazione 947 картина ж:, интерференционна интерференционная картина image of interference image par interférence Interferenzbild immagine per interferenza 948 катод —, волфрамов вольфрамовый катод tungsten cathode cathode de tungstène Wolframkathode catodo di tungsteno 949 катод м, директно загрят накаливаемый катод incandescent cathode cathode incandescente Glühkathode catodo incandescente 950 катод м, живачен ртутный катод cathode mercury cathode en mercure Kathodenquecksilber catodo a mercurio 951 катод л/, оксиден оксидный катод, оксидированная нить накала oxyde cathode, oxyde-coated fila¬ ment cathode à oxyde, filament à oxyde rapporté Oxydkathode, Oxydfaden catodo [filamento] ad ossido 952 катод м с непряко загряване подогревной катод, катод с кос¬ венным подогревом indirectly heated cathode cathode à chauffage indirect indirekt geheizte Kathode catodo a riscaldamento diretto 953 катод м, студен холодный катод cold cathode cathode froide Kakkathode catodo freddo 954 катод м, термоелектронен термоэлектронный катод thermionic cathode cathode thermoélec:tronique Glühkathode catodo termoelettronico 955 качество c на предаването качество передачи quality of transmission, transmis¬ sion quality qualité de transmission Übertragungsgüte qualità di trasmissione 956 качулка ж вывод колпачка top cap, side contact corne Anschlußkappe cappa 957 квантувапе с квантование quantization decoupage Quantisierung quantificazione
К 958 87 К 970 958 кенстрси м кенотрон vacuum rectifier valve soupape à vide Vakuumgleichrichter valvola a vuoto 959 кенотрон м, високоволтов высоковольтный кенотрон high-voltage rectifier valve soupape à haute tension Hochspanaungsgleiтhrich ter valvola raddrizzatore ad alta ten¬ sione 960 кинескоп м кинескоп kinescope tube à rayons cathodiques pour télévision Bilidröhre, Wiedergaberöhre, Bild¬ wiedergaberöhre tubo televisivo 961 кинескоп м за цветна телевизия кинескоп для цветного телеви¬ дения chromoscope, color [colour] ki¬ nescope, color [colour] picture tube tube tricolor à canon unique Chromoskop, Farbfernsehbüdröhre cromoscopio 962 кинескоп м, трицветен трёхцветный кинескоп tricolor tube tube trichromc DrciiarЬeuröhre, Drclkompenca- tenbildröhre cinescopio per colore [tricolore кип-реле с вж. мулгивибратср м, чакащ 963 клавиатура ж с блокировка клавиатура с блокирующим за¬ щёлкиванием shift-lock keyboard clavier avec grand’m^^rsion [avec verouillage] Tastatur mit Verriegelung tastiera con tasto di blocco maius¬ colo 964 клема ж клемма, зажим terminal borne Anschlußklemme presa terminale 965 клема ж, антенна зажим для подключения антенны aerial terminal, - antenna connection borne d’antenne Aatcaaeaklemme serrafilo di antenna 966 клема ж, достъпна доступная клемма accessible terminal borne accessible zugängliche Klemme serratilo accessibile 967 клема ж, заземяваща зажим для заземления earth terminal, carting clamp borne [collier] de terre Erdeschelle, Erdklemme morsetto di terra 968 клема ж на база на транзистор зажим для подключения базы транзистора base lead borne de base Basisklemme morsetto di base клема ж, съединителна вж. съе¬ динител м 969 клин м (оптичен) клин wedge coin de définition Keil ventaglio di definizione клиофактор M вж. коефициент м на нелинейни изкривявания 970 клистрон м клистрон klystron klystron Klystron di^^trone
К 971 88 К 984 971 клон м ответвление, ветвь branch £ branche Zweig derivazione 972 клон м, общ совместная ветвь, общее плечо common [mutual] branch branche commune gemeinsamer Zweig derivazione comune 973 ключ м, електронен электронный переключатель [ком¬ мутатор] electron switch commutateur électronique elektronischer Schalter commutatore elettronico 974 ключ м, Морзоп ключ Морзе Morse key manipulateur Morse Morsetaster manipolatore [tasto] Morse 975 код м код code code Code codice 976 код бивалентен радиотеле¬ графен кабельный код двустороннего тока double current cable code, two- condition telegraph code code bivalent pour câble bivalenter Code codice bivalente код м, импулсен импульсный код pulse code code impulsionnel, impulsions codées Impulscode codice d’impulsi 978 код м, кабелен кабельный код cable code code pour câble Kâbelcode codice per cavo 979 код ж, кабелен Морзов кабельный код Морзе cable Morse code, three-condition cable code, threeondition Morse code code trivalent pour câble trivalenter Code codice trivalente 80 код . Морзов код Морзе, Морзовый код Morse code code de Morse Morse-Code codice Morse код .M, петозначен пятизначный код five-unit code code à cinq moments Fünferalphabet codice a cinque unità 982 код л/, сигнален сигнальный код signal code code de signaux Signalcode, Zeichencode codice di segnali ' 983 код m, телеграфен телеграфный код telegraph code code télégraphique Telegraphiecode codice telegrafico 984 код м, цифров кодовая цифра, цифровой код answer-back code indicatif Kennziffer prefisso
К 085 80 К 005 985 кодиране с кодирование coding codage Codierung, Verschlüsseln codificazione коефициент Q вж. коефициент At- на свръхнапрежение 986 коефициент м на взаимна индукция коэффициент взаимной индукции mutual inductance factor coefficient d'induction mutuelle Koeffizient der gegenseitigen Induk¬ tion coefficiente di induttanza mutua 987 коефициент м на връзка коэффициент связи coupling factor coefficient de couplage Kopplungsfaktor, Kopplungsko¬ effizient coefficiente di accoppiamento 983 коефициент м на екраниране коэффициент экранирования shield factor facteur de blindage Abschirmungsfaktor fattore di schermaggio 989 коефициент м на запълване на импулса коэффициент заполнения импульса pulse duty factor, pulse rate taux d'impulsions Impuls-Leirtuagsverhältalr ritmo di ripetizione degli impulsi, tassa di successione degli impulsi 990 коефициент л< на използуване коэффициент исп ользо вания coefficient of utilizar ion facteur [coefficient] d'utilisation Ausnutzungsgrad, Nutzungsgrad coefficiente di utilizzazione 991 коефициент м ка контраст, общ общий коэффициент контраст¬ ности overall contrast ratio contraste total Gerrmtkcatrart, Gerrmtgrrdrtions- verhältnis rapporto medio di contrasto 992 коефициент м на модулация коэффициент модуляции modulation index taux de modulation McduJrtlonsladex percentuale di modulazione 993 коефициент м на пасочеиссп жа антената коэффициент направленности антенны front-to-back ratio, front-to-rear ratio rendement directionnel Vorwärts-Rückwär ts-V erhältnis coefficiente di direttività 994 коефициент м на нслинейнн из¬ кривявания коэффициент нелинейных иска¬ жений, коэффициент гармоник coefficient of harmonic [of non¬ linear] distortion, non-linear distortion factor coefficient de distorsion harmo¬ nique non linéaire Klirrfaktor coefficiente di distorsione non li¬ neare 995 коефициент м на обратна връзка коэффициент обратной связя feedback . ratio taux de ccntre-rrrctica Rückkopplungsgrad rapporto di controreazione
К 1007 К 996 90 996 коефициент м на отражение коэффициент отражения reflection [return current] coef¬ ficient coefficient de courants réfléchis [de réflexion] Reflexleaskocffizleut coefficiente di riflessione 997 коефициент м на поглъщане коэффициент поглощения absorption factor facteur d’absorption Absorptionsfaktor fattore di assorbimento 998 коефициент м на полезно дей¬ ствие в анода коэффициент полезного действия по аноду anode [plate] efficiency rendement d’anode Aaedcnwirkuagsgrad rendimento di anodo 999 коефициент м на полезно дей¬ ствие на антената коэффициент полезного действия антенны aerial [antenna, radiation] effi¬ ciency rendement d’une antenne Strahlungswirkungsgrad rendimento di radiazione 1000 коефициент м на полезно дей¬ ствие на стъпалото коэффициент полезного действия каскада stage efficiency rendement d’étage Stufenausbeute rendimento di stadio 1001 коефициент м на полезно действие на товарната верига коэффициент полезного действия цепи нагрузки load-circuit efficiency rendement du circuit de charge Belastungskreisausbeute rendimento del circuito di carico 1002 коефициент м на полезно действие при прекъсващ режим коэффициент полезного действия в прерывистом режиме, преры¬ вистый номинал intermittent-duty rating rendement en régime intermittent Ausbeute bei intermittierendem Betrieb rendimento in regime intermittente 1003 коефициент м на потискане на.. амплитудната модулация степень подавления амплитуды amplitude-suppression ratio taux de suppression d’amplitude Amplltudeuuuteгdrüтkuugsgrad rapporto di soppressione dì ampiezza 1004 коефициент м на разсейване коэффициент рассеяния dispersion coefficient coefficient de dispersion Streukoeffizient coefficiente di dispersione 1005 коефициент м на самоиндукция коэффициент самоиндукции coefficient of self-induction coefficient deduction propre Koeffizient der &^ll^^^^^^'u^tloa. Selbstiaduktleaskecfflzicnt coefficiente di autoinduzione 1006 коефициент м на свръхнапрежение кратность перенапряжения Q-factor (US), magnification fac¬ tor (GB) coefficient de surtension ÜЬerspauuuagsfakteг fattore di sovratensione 1007 коефициент м на стояща вълна коэффициент стоячей волны standing wave ratio taux d’onde stationnaire '^VeJIi^JceîtslÎaktor rapporto d’onda stazionaria
К 1008 91 К 1020 1008 коефициент м на усилване коэффициент усиления amplification factor facteur d’amplification Verstärkungsfaktor coefficiente di amplificazione 1009 коефициент м на усилване на ре¬ зонансен усилвател коэффициент усиления резонанс¬ ного усилителя amplification factor of a resonance amplifier facteur d’amplification à résonance Verstärkungsfaktor auf Resonanz¬ verstärker coefficiente di amplificazione dell’ amplificatore a risonanza 1010 коефициент м на усилване на че¬ стотен преобразувател коэффициент усиления преобразо¬ вателя частоты version gain gain de conversion Mischverstärkung guadagno di conversione 1011 коефициент м на усилване по напрежение коэффициент усиления напряже¬ ния voltage amplification factor coefficient d’amplification de ten¬ sion Spannungsverstärkungsfaktor fattore di amplificazione di tensione 1012 коефициент м на усилване по ток коэффициент усиления по току current amplification amplification de courant Stromverstärkung amplificazione di corrente 1013 коефициент м на усилване при преобразуване коэффициент усиления при пре¬ образовании conversion gain ratio taux de gain de conversion Mischverstärkungsgrad rapporto di guadagno di conver¬ sione 1014 коефициент м на усилване, резо¬ нансен резонансный коэффициент усиления resonance amplification factor facteur d’amplification à résonance Resonanzverstärkungsfaktor coefficiente di amplificazione a ri¬ sonanza 1015 коефициент м на формата на. антената коэффициент формы антенны form factor of aerial facteur de forme d’antenne Antennenformfaktor fattore di forma dell’aereo 1016 коефициент м на формата на, кривата коэффициент формы • кривой crest factor facteur de crête Spitzenwert fattore di cresta 1017 коефициент м на шума (на прием* ник) коэффициент шума noise factor [figure]- facteur de bruit Rauschfaktor fattore di rumore 1018 колебание с вид колебания mode of vibration¬ mode de vibration Schwingungsart modo di vibrazione 1019 колебание c, линейно изменящо ce пилообразное колебание saw-tooth wave oscillation en dents de scie Sägezahnschwingung oscillazione a dente di sega 1020 колебание c на амплитудата колебание амплитуды amplitude excursion excursion d’amplitude Amplitudenhub escursione di ampiezza.
К 1033 К 1021 ТШ21 колебания с мн на яркостта изменения [колебания] яркости changes in brightness variations de brillance Leuchtdichtveränderungen variazioni in splendore 1022 колектор м (в кинескоп) коллектор, собирающий электрод collector électrode de captage Sammelelektrode elettrodo collettore 1023 колектор м (в транзистор) коллектор collector collecteur Kollektor collettore 1024 количество с светлина количество света quantity of light quantité de lumière Lichtmenge quantità di luce 1025 количка ж. операторска операторская тележка camera dolly, doll buggy chariot pour camera Kamerawagen, Dolly carrello di camera 1025. комбиниране с на импулси (в си¬ стемите с временно разделение на сигналите) комбинирование импульсов pulse interleaving entrelacement d'impulsions Impulsverflechtung, Pülrverf^ech- tung lnterlrccjaturr d'impulsi ■ÎU27 компенсатор м, фазов фазовый корректор, фазовырав- ниватедь phase equaliser compensateur de phase Phasenentzerrer compensatore di fase, correttore di sfasamento 102Я компенсация ж выравнивание, исправление compensation compensation, contre-distorsion Kompensation ugualizzazione, controdistcrrloae 1029 комплект м, заменяем обменный комплект strip mounted set ensemble interchangeable d'appa¬ reils rurwechseIbгаrer Gerätesatz complesso intercambiabile di appa¬ recchi компонента ж вж. съставяща ж 1030 компонента ж, кабелна кабельная составляющая cable component composante de câble Krbelkcmpcaente componente di cavo 1031 компресор-експандер м. компандер, сжиматель-разжима- тель comandor compresseur-expanseur Kompander, Presser-Dehner compressore-espansore 1032 комутация ж, автоматична автоматическая система переклю¬ чения automatic switching system système de commutation automa¬ tique automatisches Wählersystem sistema di commutazione automa¬ tica 1033 комутация ж на канапи, плавна .плавная коммутация каналов cross-fade enchaînement progressif, shuntage Überblenden dissolvenza incrociata
К 1034 93 К 1045 1034 кондензатор лс, антенен антенный конденсатор aerial condenser condensateur d’antenne Anteuneukendcasator, АшСс^шс^” kopplungskondenstor condensatore di antenna 1035 кондензатор м, блокиращ блокировочный [заграждающий] конденсатор blocking capacitor condensateur d’arrêt Sperrkondensator condensatore di arresto [di blocco] 1036 кондензатор м, въздушен воздушный конденсатор air capacitor condensateur à air Luitkeadcasator condensatore ad aria 1037 кондензатор л*, донасгрсйващ подстроечный конденсатор adjusting condenser condensateur d’appoint Abgleicher condensatore di regolazione 1038 кондензатор м, допълнителен добавочный конденсатор building-out capacitor condensateur supplémentaire Ergänzungskondensator condensatore supplementare 1039 кондензатор м, електролитен электролитический конденсатор electrolytic condenser condensateur électrolytique Elektrolytkondenisator condensatore elettrolitico 1040 кондензатор м, искрогасящ искрогасительный конденсатор spark capacitor condensateur antiparasite (d^tino- tion] FuukcnlÖ!JChkondeinsator condensatore smorzatóre di scin¬ tille 1041 кондензатор «м, керамичен керамический конденсатор ceramic capacitor condensateur céramique Keramikkondensator condensatore ceramico кондензатор м, книжен еж. кон¬ дензатор -и, хартиен кондензатор м, компенсиращ вж. кондензатор м, неутрализираш 1042 кондензатор л/, линеен прямс^^асгст■иый конденсатор straight-line frequency condenser condensateur erthemétrique Linearfrequenzkondensator condensatore di frequenza lineare 1043 кондензатор м на обратна връзка, конденсатор обратной связи feedback capacitor condensateur de réaction Rückkopplungskondensator condensatore di reazione 1044 кондензатор м, неутрализиращ компенсирующий конденсатор balancing [neutralizing] capacito г condensateur de neutralisation Ncutrallsatlenskoadensater condensatore compensatore [di; neutralizzazione] 1045 кондензатор м, последователен- антенен конденсатор, включённый после¬ довательно с антенной aerial series condenser condensateur en série avec rantu'me.; mit der Antenne -in Reihe geschal¬ teter Kondensator condensatore in serie тoll’aeree«
OK 1046 94 К 105t Л 046 кондензатор л/, променлив конденсатор переменной ёмкости, переменный конденсатор variable capacitor condensateur variable [réglable], capacité réglable .regelbarer [verändbarer] Konden¬ sator, verandbare Kapazität condensatore variabile [regolabile], capacità regolabile 3047 кондензатор .и, разделителен разделительный конденсатор separating capacitor condensateur séparateur Trennkondensator condensatore separatore 1048 кондензатор м, решетъчен сеточный конденсатор grid capacitor condensateur de grille G itterkondensator condensatore di griglia 1049 кондензатор л/, свързващ конденсатор связи coupling condenser condensateur de couplage Kopplungskondensator condensatore di accoppiamento 1050 кондензатор л<, секционен секционированный конденсатор tapped condenser condensateur à prises multiples Mehrfachkondensator, Abzweig¬ kondensator condensatore a prese multiple 1051 кондензатор м, слюден слюдяной конденсатор, mica capacitor condensateur au mica Glimmerkondensator condensatore a mica 1052 кондензатор — хартиен бумажный конденсатор paper capacitor condensateur au papier Papierkondensator condensatore .a -carta 1053 кондензатор м, шунтиращ шунтирующий [блокировочный] конденсатор by-pass capacitor condensateur de découplage [de fuite] Ableitkondensator condensatore di fuga [in deriva¬ zione] 1054 кондензор м конденсорная ' -линза, конденсор condenser lens lentille condensatrice Kondensorlinse lente condensatrice [condensatora] 1055 константа ж константа, постоянный параметр- constant constante, constante invariable Konstante, Festwert costante 1056 константа ж на затихване постоянная затухания attenuation coefficient [constant]1 constante d’atténuation Dämpfungskonstante costante dì attenuazione 1057 константа ж на разпространение' постоянная распространения propagation coefficient constante de propagation Ausbreitungskonstante costante di propagazione 1058 константа ж при свързани импе- данси, фазова сопряженный сдвиг фазы (четы¬ рехполюсника) conjugate phase-change coefficient [constant] déphasage sur impédance conju¬ guée konjugierter Phasenänderungsko¬ effizient esponente coniugato di sfasamento
К 1050 05 К 1072 1059 константа ж, фазова фазовая постоянная phase-change coefficient, phase con¬ stant constante de phase Pha^^on^a^e, Phasenmaß, Win¬ kelmaß costante di fase 1060 контакт м контакт contact contact Kontakt contatto 1(061 контакт л/, двоен двойные контакты twin contacts contacts jumelés Doppelkontakt, Zwiltìngskontakt contatti doppi 1062 контакт м на реле, прекъсващ нормально-замкнутый контакт, контакт размыкания break-contact unit contact de rupture Ruhekontakt, Trennkontakt contatto di rottura 1063 контакт м, превключващ переключающий [перекиднбй] кон¬ такт change-over contact unit contact à permutation Wechselk ontakt contatto di cambiamento 1®64 контакт m, преходен релеен переходный контакт (без разрыва цепи) . make-before-break contact unit contacts échelonnés dans l’ordre travailo-repos Folgekontakt contatti ad azionamento successivo nell’ordine lavOTo-riposo 1065 контакт л, . pa (ютен (включващ) рабочий (замыкающий) контакт make-contact unit contact de fermeture Arbeitskontakt contatto di lavoro 1066 контраст M контрастность contrast contraste Kontrast contrasto 1067 контраст м на детайли контрастность деталей (изобра¬ жения), коэффициент контраст¬ ности отдельных деталей detail contrast ratio rapport de contraste des détails Einzelheltenkontrastverhältalr, Kontrast im Kleinen rapporto di dettaglio 1068 контрол м на приемането контроль приёма feedback circuit contrôle [retour] d'écoute Mit- und Vorhöreinrichtung circuito di modulazione di ritorno 1069 контур m контур ambit, contour contour Kontur contorno 1070 конус м на разсейването конус рассеяния scattering cone cône de diffusion Streukegel cono di dispersione 1071 концентрация ж на дупките концентрация дырок concentration of holes concentration des lacunes Löcherkonzen tration concentrazione di lacune 1072 координата ж, пространствена пространственная координата space coordinate coordonnée d’espace Raumkoordinate coordinata nello spazio
К 1073 96 К 1084 3073 коректор м, импулсен импульсный корректор pulse corrector [stretcher] correcteur d’impulsions Impulskorrektor, Pulskorrektor correttore d’impulsi 1074 коректор м на формата на електро¬ магнитната вълна корректор формы волны waveform corrector correcteur de forme d’onde Wel^l^i^i^fc^irml^oi^^ektor correttore di forma d’onda 1075 корекция ж, амплитудна амплитудная коррекция correction of amplitude [ampli¬ tudes] correction d’amplitude Amplitudenentzerrung controdistorsione di ampiezza 1076 корекция ж, апертурна апертурная коррекция aperture compensation compensation d’ouverture Öffnuogsausglcich compensazione di apertura 1077 корекция ж на геометричното изкривяване на кадъра коррекция геометрического иска¬ жения кадра field [frame] keystone correction compensation de la distorsion géo¬ métrique de la trame [du cadrei Aufhebung der geometrischen Teil¬ bildverzeichnung compensazione della distorsione del quadro 1078 корекция ж на паразитния сиг¬ нал на предавателна тръба шейдингование shading ombre Störsignalkompensation ombra 1079 корекция ж, обратна нискоче- стотна (при система СЕК АМ} обратная низкочастотная кор¬ рекция de-emphasis désaccentuation Video-Deempha sis disaccentuazione 1080 корекция ж, предварителна висо¬ кочестотна ( при система СЕКАМ) предварительная высокочастот¬ ная коррекция radio-frequency pre-emphasis correction haute fréquence Hochfrequenz- Präemphasis pre-enfasi 1081 корекция ж, предварителна ниско- честотна (при система СЕКАМ} предварительная низкочастотная коррекция pre-emphasis expansion des contrastes^ correc¬ tion vidéo-fréquence „ Video-Präemphasis pre-enfasi 1082 корекция ж, синхронна синхронная коррекция synchronous correction correction synchrone Synchronkorrektion correzione sincrona 1083 корекция ж, фазова коррекция фазового искажения transit time compensation compensation du temps de transit Laufzeitausgleich, Laufzeitkompen¬ sation compensazione del tempo di propa¬ gazione 1084 корелация ж корреляция correlation corrélation Korrelation correlazione
К 1085 97 К 1097 1085 коригиране с на сигнала в прием¬ ника коррекция сигналов в приёмнике local correction correction de signal au récepteur Zeichenkorrektur am Empfänger correzione di segnale nel ricevitore 1086 коригиране с на скала поправка шкалы scale correction correction d’échelle Skalenkorrektur correzione di - scala 1087 косинусоида ж косинусоида cosine line cosinusoïde Kosinuslinie cosinusoide 1088 кран л«, операторски операторский кран camera crane, stacker chariot élévateur Rebetisch, Kamerabühne piattaforma elevatore 1089 крарупизация ж крарупизация continuous loading krarupisation Krarupisierung kranipizzazione 1090 крачета с мн на лампа, контактни штырьки цоколя лампы base-pin contacts contacts de tube ^hrenkontakte contatti di tubo 1091 крива ж кривая curve of characteristic courbe de caractéristique Kurve curva di caratteristica 1092 крива ж, амплитудна амплитудная характеристика amplitude curve courbe d’amplitude Amplitudenkurve curva d’ampiezza 1093 крива ж за разпределение енер¬ гията на спектъра кривая распределения энергии по спектру relative spectral curve courbe spectrale relative Kurve der spektralen Energiever¬ teilung curva spettrale relativa 1094 крива лс, затворена замкнутая кривая closed curve courbe fermée geschlossene Kurve curva chiusa - 1095 крива ж на оптичната плътност кривая оптической плотности, кривая почернения (фотогра¬ фического слоя) density curve со urbe de noircissement Schwärzungskurve curva della densità ottica 1096 крива ж на потенциална енергия кривая потенциальной энергии potential-energy curve courbe d’énergie potentielle Potentialkurve curva d’energia potenziale 1097 крива ж на селективносг кривая избирательности selectivity curve courbe de sélectivité Selektivitätskurve curva di selettività крива ж, обвиваща еж. обви¬ ваща ж 7 Радио и телевизия
К 1008 08 К 1110 1098 крава ж, фотометрична кривая распределения силы света polar curve of light distribution courbe photométrique Lieh tverteilungskurve superficie fotometrica 1099 кривина ж кривизна, изгиб curvature courbure Krümmung curvatura 1100 кривина ж на полето на изобра¬ жението кривизна поля изображения image field curvature courbature de champ d'image Bildfeldwölbung curvatura di campo d’immagine 1101 кристал м, кварцов кварцевый кристалл quartz crystal cristal de quartz Quarzkrlstall cristallo di quarzo 1 02 кристал ., пиезоелектрически пьезоэлектрический кристалл, пьезокристалл piezoelectric crystal cristal piézoélectrique Piezo^st^ cristallo piezoelettrico 1103 кръг м, антенен антенный контур aerial [antenna] circuit circuit d'antenne Antennenkreis circuito di antenna 1104 кръг м, апериодичен апериодический контур aperiodic circuit circuit apériodique aperiodischer Kreis circuito aperiodico 1105 кръг . искрогасителей искрогаситель spark-quench circuit anti-étincelles [éliminateur d’étincelles] Funkenlöscher circuito spegnatore di scintille 1106 кръг м, коригиращ затихването выравниватель затухания attenuation equalizer correcteur d’affaiblissement, équi¬ libreur, réseau correcteur Dämpfungsentzerrer correttore [uguagliatore] di atte¬ nuazione 1107 кръг м, коригиращ остатъчните изкривявания контур, корректирующий остаточ¬ ных искажений line residuai equalizer correcteur de distorsion restante Restverzerrungskorrektor correttore di distorsione residua 1108 кръг м, несиметричен несимметричный контур unbalanced wire circuit circuit dissymétrique unsymmetrischer Kreis circuito sbilanciato кръг м, осцилиращ вж. кръг м трептящ 1109 кръг м, паралелен параллельный контур parallel circuit circuit en parallèle Parrllelkreir circuito in parallelo 1110 кръг м, разделителен разделительный контур dividing network montage à deux voies Frequenztellerschrltung rete divisore
К 1111 99 К 1119 1111 кръг м, резонансен резонансные контур resonant circuit circuit résonnant Resonanzkreis circuito di risonanza 1112 кръг at, свързващ контур связи coupling circuit circuit de couplage Kopplungskreis circuito di accoppiamento 1113 кръг ас, симетричен симметричный контур balanced wire-circuit circuit équilibré [symétrique] symmetrischer Kreis circuito equilibrato [simmetrico] 1114 кръг at, трептящ колебательный контур oscillating circuit circuit oscillant Schwingungskreis, Schwingkreis circuito oscillatorio 1115 кръг от, трептящ настроен настроенный контур tuned circuit circuit accordé abgestimmter Kreis circuito accordato 1116 кръг м, трептящ аежектоаеа режектор rejector réjecteur Stromresonanzkreis eliminatore 1117 кръгове м мн с общо управление, трептящи сопряжение цепи с общей регули¬ ровкой ganged circuit circuits à commande unique mechanisch gekoppelte Kreise circuiti a comando unico [di sin¬ tonia accoppiati] 1118 кръгове m мн, свързани связанные контуры coupled circuit circuits couplés gekoppelter Kreis circuito accoppiato 1119 Q-метър м Q-метр, ку-метр Q-meter Q-mètre Q-Messer misuratore del fattore di merito, Q-metro
л лампа ж вж, лампа ж, електронна 1120 лампа ж, вакуумна електронна вакуумная радиолампа vacuum tube lampe électronique Hochvakuumröhre tubo elettronico, valvola elettro¬ nica 1121 лампа ж, вакуумна токоизпра- вителна вакуумная выпрямительная лампа, кенотрон vacuum rectifier valve soupape à vide Vakuumgleichrichter valvola a vuoto лампа ж, високовакуумна вж. тръба ж, виссковакуумиа 1122 лампа ж, високочестотна высокочастотная лампа high-frequency tube tube à haute fréquence Hochfrequenzröhre tubo ad alta frequenza 1123 лампа ж, газоразрядна газоразрядная лампа gaseous-discharge lamp lampe à décharge électrique Gasentladungslampe lampada a gas rarefatto 1124 лампа ж, генераторна генераторная лампа oscillation tube, oscillator tube oscillateur Oszillatorröhre valvola oscillatrice 1125 лампа ж, двуелектродна двухэлектродная лампа, диод two-electrode vacuum tube, diode, two-el^trode valve diode, tube redresseur Zweieeektrodenröhre, Diode diodo, valvola rivelatrice 1126 лампа ж, електронна электронная лампа, радиолампа, лампа vacuum tube, electron valve lampe [tube] électronique, lampe [tube] à vide Hochvakuumröhre, Elektronenröh¬ re, Vakuumröhre valvola elettronica, tubo elettro¬ nico ’ 1127 лампа ж, електронна индикаторна оптический индикатор настройки, „магический глаз“ tunoscope, tuning eye œil cathodique magisches Auge occhio catodico, indicatore di sin¬ tonia 1128 лампа ж за високо напрежение высоковольтный вентиль high-tension valve soupape à haute tension Heтhspauaungsröhre valvola ad alta tensione 1129 лампа ж, изходна выходная лампа, лампа выходного [oконсенсгс] каскада final-stage valve lampe [tube] de sortie Endröhre tubo di uscita
л ■ изо 101 Л 1143 ИЗЮ лампа ж, йонна ионная лампа, ионный вентиль ionie valve ( soupape ionique [électronique] Ionenventll valvola ionica 1131 лампа ж, кинопрожекционна кинопроекционная лампа film projector lamp lampe de projection cinématogra¬ phique Filmproiektionslampe lampada di proiezione cinemato¬ grafica 1132 лампа ж, междинно-честотна лампа промежуточной частоты intermediate-frequency tube tube à fréquence intermédiaire Zwischenfrequenzöhre tubo a frequenza intermedia 1133 лампа ж, метална металлическая ( электронная) лампа metal tube tube métallique Metallröhre tubo metallico 1134 лампа ж, микроскопна микроскопная лампа microscope tube tube de microscope Mlkroskoprohre tubo del microscopio 1135 лампа ж, многоелекгродна многоэлектродная лампа polyode valve tube polyode Mehrpolröhre valvola poliodo 1136 лампа ж, многорешетъчна мнопосеточння лампа multiple-grid tube tube [lampe] multigrille, tube [lampe] à grilles multiples Mehrgitterröhre . valvola a più elettrodi [multigrlglla] 1137 лампа ж, многорешетъчна сме- сителна многосеточная смесительная лампа multigrid mixing valve tube [lampe] changeur de fréquence multigrille Mehrgittermischröhre . tubo convertitore di frequenza mul¬ tigrlglla 1138 лампа ж, модулаторна модуляторная лампа modulator tube [valve] lampe modulatrice Modulatorröhre valvola modulatrice 1139 лампа ж, мощна мощная лампа power valve lampe de puissance Grcßleirtungsröhre valvola dl potenza 1140 лампа ж, неонова неоновая лампа neon tube tube à néon Neonröhrchen tubo a neon 1141 лампа ж, неонова индикатор неоновая индикаторная лампа indicating neon tube tube indlc^^^^:r à néon Neon-Anzeigeröhre tubo a neon 1142 лампа ж, осцилаторна генераторная лампа crclh^^^1^<^.r valve lampe osculatrice, tube oscillateur Oszillatorröhre valvola osculatrice 1143 лампа ж, преобразувателна преобразовательная лампа ( ча¬ стоты) convert tube tube changeur de fréquence Mlschröhre tubo convertitore dl frequenza, valvola convertitrice di frequenza
Л 1144 102 Л 1155 1144 лампа ж, приемна приёмная [приёмно-усилительная] лампа receiving valve lampe réceptrice, tube récepteur Empfängerröhre tubo ricevitore 1145 лампа ж, проекционна лампа проектора, проекционная лампа projector lamp lampe pour projecteurs Bildweiferlampe lampada per proiettori 1146 лампа ж, реактивна реактивная лампа reactance valve [tube] tube à réactance Reaktanzröhre tubo a reattanza 1147 лампа ж c бягаща вълна лампа бегучей волны travelling-wave tube tube à ondes progressives Wanderfeldröhre tubo a propagazione di onda 1148 лампа ж c високо налягане, жи¬ вачна ртутная лампа высокого давления high-pressure mercury lamp lampe à vapeur de mercure sous haute pression Hochdr^u^c^kqu^ecksilberdampflampe, HP-Lampe lampada a vapore di mercurio ad alta pressione, lampada AP 1149 лампа ж c живачни пари лампа с ртутными парами mercury-vapour tube tube à vapeur de mercure Quecksilberdampfröhre tubo a vapore di mercurio 1150 лампа ж с живачни пари, токо- изправителна ртутный выпрямитель mercury-vapour rectifier redresseur à vapeur de mercure Quecksilberdampfgleichrichter raddrizzatore a vapore di mer¬ curio 1151 лампа ж с индиректно отопление лампа косвенного накала heater-type vacuum tube lampe à chauffage indirect indirekt geheizte Röhre tubo elettronico a riscaldamento indiretto 1152 лампа ж c решетъчно управление, усилвателна усилительная лампа с сеточным управлением amplifier valve with grid control tube amplificateur à commande par la grille Verstärkerröhre mit Gittersteue¬ rung valvola amplificatrice a comando per la griglia 1153 лампа ж c тлеещ разряд лампа тлеющего разряда glow-discharge tube tube à décharge luminescente Glimmentladungsröhre ' tubo a scarica luminosa лампа ж, седемелектродва «ж. хептод м 1154 лампа ж, смесителна смесительная лампа mixing valve, mixer tube tube mélangeur Mischröhre tubo mescolatore, valvola mesco¬ latrice 1155 лампа ж, стабилизаторна стабилизирующая лампа stabilizer tube tube stabilisateur Stabilisierröhre tubo stabilizzatore
Л 1156 103 Л 1169 1156 лампа ж, усилвателна високо* честотна лампа усиления высокой частоты high-frequency amplifying tube tube amplificateur à haute fréquence Hochfrequen^vesstirkerTOhre tubo amplificatore ad alta frequenza 1157 лампа ж, усилвателна двутактна лампа двухтактного усилителя push-pull amplifier - valve tube amplificateur push-pull Geg^^^t^^t^^^e^’^t^^^rki^^rröhre tubo amplificatore controfase 1158 лампи ж мн, студийни освети¬ телни группа студийных светильников board, studio light boards banc de lampes à incandescence ou fluorescentes dans le studio BelcuchtungsMhne, Studiolampen¬ brett tabella luminosa 1159 лампи ж мн, студийни сигнални студийные сигнальные лампы tally lights lampes de signalisation Studiosignallampen lampade indicatori 1160 ларингофон м ларингофон throat microphone laryngophone Kehlkopfmikrophon laringofono 1161 лента ж върху екрана на теле¬ визор, черва чёрная полоса (на экране теяеви- зора) bar, flagpole, spike barre Balken barra 1162 лента ж, горна странична верхняя боковая полоса upper side band bande latérale supérieure oberes Seitenband banda laterale superiore 1163 лента ж,- дома странична нижняя боковая полоса lower side band bande latérale inférieure unteres Seitenband banda laterale inferiore (1164 лента ж, една странична че¬ стотна одна боковая полоса single side band bande latérale unique Einseitband banda laterale unica 1165 лента ж за заграждане на филтър полоса заграждения фильтра filter attenuation band bande éliminée par un filtre unterdrücktes Band banda di attenuazione filtro 1166 лента - ж за звукозапис лента с записью ила для записи- звука sound tape ruban sonore Tonstreiien nastro sonoro 1167 лента ж за съобщения, честотна полоса частот связи communication band, frequency band of emission bande de communication Übertragungsband banda di comunicazione 1168 лента ж, защитна честотна защитная полоса частот guard band espace libre entre deux canaux Schutzfrequenzband banda di guardia 1169 лента ж, магнетофонна магнитная лента magnetic tape bande [ruban] magnétique Magnetband nastro magnetico лента ж, магнитна еж. лента ж, магнетофонна
Л 1170 104 Л 1183 1170 лента ж на видеосигнала, че¬ стотна полоса частот видеосигнала picture-frequency band bande des signaux d'image Bildfrequenzband banda di frequenza d'immagine 1171 лента ж на затихване на филтър» честотна полоса ослабления [затухания] фильтра filter attenuation band, filter stop band bande d’atténuation d'un filtre Filtersperrbereich banda di attenuazione di un filtro 1172 лента ж на пропускане полоса пропускания (фильтра) filter transmission band bande passante [utile] d'un filtre Durchlässigkeitsbereich eines Fil¬ ters banda passante di un filtro 1173 лента ж, основна честотна основная полоса baseband bande de base Basisband banda di base 1174 лента ж, разпределена честотна распределённая полоса service band bande de fréquence attribuée Betriebsfrequenzbereich banda di frequenze assegnata 1175 лента ж, честотна полоса частот frequency band bande de fréquence Frequenzband banda di frequenze 1176 лента ж, честотна главна стра¬ нична главная боковая полоса main sideband bande laterale principale Hauptseitenband banda laterale principale 1177 лента ж,. честотна служебна диапазон частот, отведенный для данной службы service band bande allouée zugeteiltes Frequenzband banda di servizio 1178 лента ж, честотна странична боковая полоса sideband bande latérale Seitenband banda laterale 1179 лента ж, честотна тясна узкая полоса narrow band bande étroite schmales Band banda stretta 1180 ленти ж мн на модулация, стра¬ нични боковые полосы модулирован¬ ного колебания side bands of modulation bandes latérales de modulation Modulationsseitenbänder bande laterali di modulazione 1181 ленти ж мн, честотни запасни полосы ограждения от взаимных интерференционных помех interference guard bands bandes de protection S^j^i^^zfrequenzbänder bande di protezione 1182 леща ж, електронна электронная линза electron lens lentille électronique Elektronenlinse lente elettronica 1183 леща ж, електростатична электростатическая линза electrostatic lens lentille électrostatique elektrostatische Linse lente elettrostatica
Л 1184 105 Л 1108 1184 леща ж, кварцова кварцевая линза quartz lens lentille en quartz Quarzlinse lente di quarzo 1185 леща ж, кондензорна конденсорная линза, конденсор condenser lens lentille condensatrice Kondensorlinse lente condensatora 1186 леща ж, магнитна магнитная линза magnetic lens lentille magnétique magnetische Linse lente magnetica 1187 леща ж, мж;^(х:с^ооаа линза микроскопа microscope lens lentille de microscope Milkroskcplinre tente microscopica 1188 леща ж на антена линза антенны antenna lens lentllle d’antenne Antennenlinse lente di antenna 1189 леща ж от обектива линза объектива objective lens lentllle de l'objectif Objektivlinse lente del obiettivo 1190 леща ж, фокусираща фокусирующая линза focusing lens lentllle de concentration Fckurrierllnse lente di concentrazione [focalizza- zione] 1191 линейност ж линейность linearity linéarité Geradlinigkeit linearità 1192 линейност ж на развивка линейность развёртки scanning linearity linéarité d’analyse Abtastline^rität linearità dl analisi 1193 линии ж мн, еквипотенциални эквипотенциальные линии equipotential lines lignes éqüipotentieller Äquipotentiallinien linee equipotenziali 1194 линии ж мн, силови силовые линии lines of forces lignes de forces Kraftlinien linee di forza 1195 линии ж мн, спектрални спектральные линии spectral lines raies spectrales Spektrallinien linee spettrali 1196 линия ж, абонатна абонентская цепь [линия] station [subscriber's] line rattachement Teilnehmerleitung linea di abbonato 1197 линия ж без загуби линия без потерь dirriprticnlesr line ligne sans dissipation verlustlose Leitung linea senza dissipazione 1198 линия ж, двупроводна двухпроводная линия parallel-wire line ligne à deux fils parallèles Paralleldrahtleltung linea a due linee paralleli
Л 1199 106 Л 1211 1199 линия ж, еднородна однородная линия uniform line ligne uniforme einheitliche Leitung linea uniforme 1200 линия ж за предаване на радио¬ програма цепь передачи радиопрограммы program loop ligne de radiotransmission entre deux stations d’émission ÜЬertraguagslcituug zwischen zwei Sonderst.ationen linea di trasmissione tra due sta¬ zioni trasmittenti 1201 линия ж за предаване на теле¬ грами цепь для передачи телеграмм phonogramm circuit circuit de télégrammes téléphonnés Kreis für zugesprochenes Tele¬ gramm circuito di telegramma telefonato 1202 линия ж за управление линия управления control line ligne de contrôle Kontrolleitung linea di controllo 1203 линия ж, закъснителна линия задержки delay line ligne à retard Verzögerungsleitung linea di ritardo 1204 линия ж, затихвателна ослабитель, аттенюатор attenuator atténuateur, ligne d’affaiblisse¬ ment Abschwächer,Dämpfer, Dämpfungs¬ glied attenuatore 1205 линия ж, изохронна изохрона isochrone isochrone Isochrone isocrono 1206 линия ж, коаксиална коаксиальная линия coaxial line ligne coaxiale Koaxialleitung coppia coassiale 1207 линия ж на предаване линия передачи, фидер transmission line ligne de transmission ÜЬertraguugsleltuag linea di trasmissione 1208 линия ж на развивката линия [ход] развёртки scan, - trace aller Hinlauf andato 1209 линия ж, наета (под наем) цепь сданная в наем leased [private wire] circuit circuit de location Mietleitung circuito in affitto 1210 линия ж, ненастроена ненастроенная линия non-resonant line ligne non-résonante nicht in Resonanz befindliche Lei¬ tung linea non risonante 1211 линия ж- предавателна кръсто¬ сана линия передачи со скрещиванием проводов transposed transmission line ligne croisée Leitung mit Induktioassтhutzkrcu- zungen linea incrociata
Л 1212 107 Л 1224 1212 линия ж, предавателна симет¬ рична симметричная ( двухпроводная) линия передачи, уравновешен¬ ная линия balanced transmission line ligne équilibrée de transmission ausgeglichene [symmetrierte] Über¬ tragungsleitung linea di trasmissione bilanciata 1213 линия ж с малки загуби линия с малыми потерями low-loss line ligne à faibles pertes verlustarme Leitung linea di basse perdite 1214 линия ж, служебна служебная линия order-wire circuit circuit de liaison entre opérateurs Dienstleitung circuito di collegamento tra ope¬ ratori 1215 линия ж. четвъртвълнова четвертьволновая линия пере дачи quarter-wavelength line ligne de quadrature d’onde Viertelwellenleitung linea a quarto d’onda 1216 линия ж, четирипроводна четырёхпроводная цепь four-wire circuit circuit à quatre fils Vierdrahtleitung circuito a quattro fili 1217 лист м, излъчващ излучающий лепесток (диаграммы ) radiation lobe lobe [pétale] de rayonnement Strahlungskeule, Strahlungslappen, Strahlungszipfel lobo di radiazione 1218 лигцеадааг м гибкий многожильный провод, литцендрат litz wire fil de litz [divisé] Hochfrequenzlitze filo di litz 1219 логатом м абстрактный слог, логатом logatom logatome Logatom logatomo 1220 локализиране с на повреда определение места повреждения localization of a fault localisation d'un dérangement Fehlerortsbestimmung localizzazione di un guasto локатор м, акустичен вж, локатор л<, звуков 1221 локатор м, звуков акустический локатор sound locator appareil de repérage acoustique Schallortungsgerät ecogoniometro 1222 лула ж, входна порцеланова вводная фарфоровая втулка porcelain leading-in tube pipe [tube] d’introduction en por¬ celaine Einführungspfeife [Eingangspfeife] aus Porzellan tubo di introduzione in porcellana 1223 луминесценция ж люминесценция luminescence luminescence Lumineszenz luminiscenza 1224 лъч м (геом) луч ray rayon Strahl raggio
Л 1225 108 Л 1231 1225 лъч м (физ) пучок, луч beam, ray faisceau Bündel fascio 1226 лъч м, електронен электронный луч [пучок] electronic beam faisceau [pinceau] électronique Elektronenbündel, Elektronenstrahl fascio [pannello] di elettroni 1227 лъч м, йоносферен ионосферный луч ionospheric ray rayon lonosphérique lonosphärenstr^^hl raggio loncrferlcc 1228 лъч м, катоден катодный луч [пучок] cathode beam [ray] rayon [^1^^] cathodique Kathodenstrahlenbü ndel raggio [fasclo] catodico 1229 лъч м на развивката развёртывающий луч scanning beam faisceau d'analyse Abtastbündel fascio d'esplorazione 1230 лъч лг, пряк прямой луч direct ray trajectoire directe direkter Strahl traiettoria diretta 1231 любител м любитель amateur amateur Liebhaber dilettante
м 1232 магнетизъм м, остатъчен остаточная намагниченность, остаточный магнетизм remanence, residual magnetism rémanence remanenter Magnetismus, Re - manenz rimanenza 1233 маIИcгоnрсвод м магнигопрсвод, магнитная цепь iron circuit circuit fer Eisenkreis circuito di ferro ' 1234 магиетсстрикция ж магнитострикция magnetostriction magnétostriction M aguetostriktlen maguetestrizlone 1235 магнит .и, отклоняващ • отклоняющий магнит deflection magnet aimant de déviation Ablenkuagsmagaet, Ablenkmagnet magnete di deviazione 1236 магнит м, постоянен достоянный магнит permanent magnet aimant permanent Dauermagnet, permanenter Magnet magnete permanente 1237 магнит л<, фокусиращ фокусирующий магнит focusing magnet aimant de concentration Fokussiermagnet magnete di concentrazione [di fe¬ calizzazione] 1238 манипулатор м манипулятор key, keyer manipulateur Taste manipolatore 1239 манипулация ж манипуляция keying manipulation Tasten manipolazione 1240 манипулация ж, анодна анодная манипуляция anode [plate] keying, high tension keying manipulation anode, manipulation dans la haute tension Anodenspannungstastung, Anoden¬ tastung, Tastung im Anodenkreis manipolazione anodica [in alta ten¬ sione] 1241 манипулация ж „включепо-илклю- чено“ манипуляция „включено-выклю- чено“ on-off keying manipulation marche-arrêt Ein-Aus-Tastung manipolazione tutto о - niente
М 1242 110 М 1225 1242 манипулация лс?, електронна электронная манипуляция electronic keying manipulation électronique elektronisches Tasten manipolazione elettronica 1243 манипулация ж, катодна катодная манипуляция cathode keying manipulation dans le retour com¬ mun Kathodentastung manipolazione catodica 1244 манипулация ж между паузите манипуляция с включением приём¬ ника при отжатом ключе break-ln keying manipulation entre pauses BK-Verkehr, UnterbrechungstM- tung manipolazione che permette al ri¬ cevitore di operare continua¬ mente 1245 манипулация ж на сигнали със звукова честота передача путём манипулирования сигналами звуковой частоты voice frequency key pulsing [send¬ ing] envoi par manipulation des signaux à fréquence vocale Senden von Tastensignalen mit Tonfrequenz trasmissione per manipolazione a frequenza vocale 1246 манипулация ж по трета решетка манипуляция на защитной сетке suppressor-grid keying manipulation dans la grille suppres- seuse Bremsgittertastung manipolazione della griglia dl sop¬ pressione 1247 манипулация ж при две носещи честоти двухтональная манипуляция two-tone keying, two-tone tele¬ graph system manipulation à deux fréquences porteuses Zweitonenverfahren manipolazione a due frequenze por¬ tanti 1248 манипулация ж, решетъчна сеточная манипуляция grid keying manipulation par la grille Gittertastung manipolazione per griglia 1249 манипулация ж с две честоти манипуляция с двумя частотами frequency-exchange [two-source fre¬ quency] keying manipulation par mutation de fré¬ quence Tastung durch Frequenzwechsel manipolazione per mutazione dl frequenza 1250 манипулация ж c потискане на носещата вълна манипуляция с подавлением не¬ сущей back shunt keying manipulation à suppression de Tonde porteuse Tastung mit Trägerunterdrückung manipolazione per soppressione dell’ onda portante 1251 маска ж теневая маска shadow mask masque d’ombre [perforé] Maske, Strahlenmaske, Lochmaske maschera 1252 материали м мн, акустични акустические материалы acoustic materials matières acoustiques akustische Materialien [Werkstoffe] materiali acustici
М- 1226 111 М 1266 1253 материали м мн, звукопоглъщащи звукопоглощающие материалы sound-absorbing materials matériaux absorbants schalldämpfende Stoffe materiali assorbenti 1254 мачта ж, антенна антенная мачта antenna tower, radio mast mât, pylône Antennenmast, Funkturm torre • di antenne 1255 мачта ж, антенна разглобяема разборная антенная мачта collapsible [dismountable] mast mât démontable ausfahrbarer Mast, Steckmast sostegno smontabile 1256 мачта ж, антенна решетъчна решётчатая антенная мачта derrick-style antenna mast, lattice mast pylône à treillis Gittermast torre a gratella 1257 мачта ж с обтяжки, антенна антенная мачта с оттяжками guyed aerial [antenna] mast mât • d'antenne haubanné abgespannter Antennenmast torre. con tirante 1258 машина ж, далеко пишеща телетайп, сгартсгоnный аппарат teleprinter, teletype, teletypenwriter téléimprimeur, téléscripteur, té¬ létype Ferndrucker, Fernschreiber telescrivente, telestampante 1259 машина ж, далекопишеща ру_ лонна буквопечатающий рулонный ап¬ парат page printer imprimeur de pages Blattdrucker stampatrice di pagine 1260 междина ж, въздушна воздушный зазор air-gap entrefer Luftspalt interferro 1261 мембрана тс мембрана diaphragm diaphragme, membrane Membran, Sprechplatte diaframma, membrana 1262 мембрана ж, акустична грамо- фонда акустический звукосниматель, граммофонная мембрана acoustic pick-up, sound box lecteur acoustique Schalldose, akustischer Tonab¬ nehmer riproduttore acustico 1263 мембрана ж, електрическа гра¬ мофонна звукосниматель, адаптер pick-up lecteur Tonabnehmer riproduttore fonografico 1264 мембрана ж, микрофонна мембрана микрофона microphone diaphragm membrane de microphone M ikrophonmembran membrana di microfono 1265 метализация ж металлизация metallization métallisation Metallbelag metallizzazione 1266 метастабилен метастабильный metastable métastable metastabil metastabile
М 1267 112 М 1279 1267 метод м на измерване метод измерения measuring method méthode de mesure Meßverfahren metodo di misura 1268 метод м на модулация способ модуляции modulation method méthode de modulation M od ulationsmethode metodo di modulazione 1269 метод м на работа режим работы method of operation [of working] méthode d^xploitation Betriebsart metodo di esercizio 1270 метод .w, сгартстопен сгартстопный метод start-stop system système arythmique Start-Stop-Verfahren sistema aritmico 1271 методи м мн за многоканална връзка методы многократной связи methods of multiplexing méthodes de multiplexage Multiplex-Methoden metodi di multiplex 1272 мигане с мелькание flicker papllletemeut Flimmern scintillamento, tremolio 1273 микробризда ж микрогапись miтrogroeve, fincgreeve microsillon, sillon fin Mikrorille microsolco 1274 микровълни ж мн микроволны microwaves micro-ondes Mikrowellen microonde микрсплсеа ж вж. плочи ж, дъл- госвиреша 1275 микроскоп л/, електронен электронный микроскоп electron microscope microscope électronique Elektroaemnikrosкo p microscopio elettronico 1276 микроскоп .и, електронен електро¬ статичен электронный электростатический микроскоп electrostatic electron microscope microscope électronique électro¬ statique Elektronenmikroskop '■ mît elek¬ trostatischen Linsen microscopio elettrostatico 1277 микроскоп м, електронен магнитен электронный магнитный микро¬ скоп . magnetic electron microscope microscope électronique magné¬ tique . Elektronenmikroskop mit magneti¬ schen Linsen microscopio magnetico 1278 микроскоп м, протонен протонный микроскоп proton microscope microscope protonique Preteumlkreskep microscopio protonico 1279 микротелефон м микротелефон hand set combiné, micro-téléphone combiné Handapparat, Mikrotelephon reicretelëfoao ' ". ’
М 1280 113 М 1292 1280 микрофон' ' .у микрофон microphone microphone Mikrophon microfono 1281 . микрофон ,w, вьгяенов угольный микрофон c-arbon microphone¬ microphone à charbon Kohlemikrophon microiono a carbone 1282 микрофон м, двустранен въгленов двухсторонний угольный мик-^ рофон ' ' push-pull carbon microphone [trans¬ mitter] microphone • à charbon à montage équilibré l. ; Doppelkohlen. "krophon ■ microfono' a • carbone con schema controfase г . 1283 микрофон ' • еднопосочен однонаправленной' микрофон unidirectional microphone microphone unidirectionnel Richtmikroplion microfono unidirettivo 1284 микрофон .и, едектродина минен электродинамический микрофон electrodynamic microphone microphone électrodynamique elektrodynamisches Mikrophon microfono elettrodinamico 1285 микрофон At, електроди намичен лентов ленточный микрофон ribbon microphone microphone à .• ruban, Bändchenmikrophon . . microfono a nastro 1 1286 микрофон .й/електромагнитен электромагнитный микрофон electromagnetic microphone microphone électromagnétique' elektromagnetisches Mikrophon microfono elettromagnetico 1287 микрофон, м, еталонен измерительный микрофон standard microphone microphone étalon Normalmikrophon microfono campione 1288 микрофон .и за бутониера петличный микрофон lapel microphone microphone de boutonnière 'Knopflochmikrophon microfono da risvolto 1289 микрофон ni, измервателен измерительный микрофон measuring microphone microphone de mesure Meßmikrophon microfono di misura 1290 микрофон лс, кондензаторен * конденсат орн ый микрофон electrostatic [capacitor, condenserj microphone ... microphone électrostatique [à con¬ densateur] elektrostatisches Mikrophon, Kon¬ densatormikrophon microfono elettrostatico [a con¬ densatore] микрофон м, контактен вж, мик¬ рофон м, въгленов 1291 микрофон м, кристален кристаллический микрофон crystal microphone ( microphone à cristal Kristallmikrophon microfono a cristallo ’ I микрофон л, лентов вж, мик¬ рофон At, електродинамичен лентов 129£ микрофон л-, магнетостаикционен магнитострикционный микрофон magnetostriction microphone microphone à magnétostriction magnetostriktives Mikrophon microfono magnetostrittivo 8 Радио в телевизия
М 1293 114 М 1305 1293 микрофон м на градиент на на¬ лягане микрофон-приемник градиента да¬ вления pressure-gradient microphone microphone à gradient de pression Druckgradient mikro phon microfono a gradiente di pressione 1294 микрофон м на налягане микрофон давления pressure microphone microphone à pression Druckmikrophon microfono a pressione 1295 микрофон .и, насочен направленный микрофон directional microphone microphone directionnel Mikrophon mit Richtwirkung microfono direttivo 1296 микрофон .и, ненасочен ненаправленный микрофон omnidirectional microphone microphone omnidirectlonnel ' ungerichtetes Mikrophon microfono onnldirettlvo 1297 микрофон м, пиезаелектрически пьезоэлектрический микрофон piezoelectric microphone microphone piézoélectrique Krlstal lmikrophon microfono piezoelettrico микрофон м, пиетокристален вж, микрофон м, кристален микрофон м с подвижен провод¬ ник вж. микрофон м с подвижек проводник, електродннамичен 1298 микрофон м с подвижен провод¬ ник, електродннамичен электродинамический микрофон mov-ing-conductor microphone microphone à conducteur mobile elektrodynamisches Mikrophon microfono a conduttore mobile микрофон м с подвижна бобина вж. микрофон м с подвижна бобина, електродииамичен 1299 микрофон м с подвижна бобина, електродннамичен микрофон с подвижной катуш¬ кой moving-coil microphone microphone à bobine mobile Tauchrpulmikгophcn microfono a bobina mobile 1300 микрофон M, сферичен микрофон с шаровым амбушюром microphone with spherical mouth¬ piece microphone à embouchure sphé¬ rique Mikrophon mit Kugeleinsprache microfono ad imboccatura sferica 1301 микрофон M, телефонен телефонный микрофон telephon transmitter microphone téléphonique Fernsprechmlkrophon, Sprech¬ kapsel microfono telefonico 1302 микшер м смеситель, микшер mixer, mixing unit mélangeur Mischgerät mescolatore 1303 мира ж тест-обьект, испытательная таб¬ лица, мира image test mire Probebild immagine dl prova 1304 мишена ж мишень target, signal plate cible Speicherplatte, Ziel bersaglio, ostacolo 1305 многократен многократный multiple, multifold multiple vielfach multiplo
М 1306 115 М 1319 1306 мноксnслюсен МНОГОПОЛЮСНЫЙ multipolar multipolaire mehrpolig multipolare 1307 многофазен многофазный polyphase polyphasé mehrphasig polifase 1308 моар-ефект # муар moiré moiré Moiré moiré 1309 модул м ыояуяо modulus module Modul modulo 1310 модул м ни пречупване модуль преломления excess modified refractive index, refractive modulus module de réfraction Brechungsmodul modulo di rifrazione 1311 модулатор и мояулятор modulator étage modulateur, modulateur Modulator modulatore 1312 модулатор .и, амплитуден амплитудный модулятор amplitude modulator modulateur d’amplitude Amplitudenmodulator modulatore di ampiezza 1313 модулатор л, балансен балансный модулятор balanced modulator modulateur équilibré Gegentaktmodulator modulatore equilibrato 1314 модулатор м, двутактен двухтактный модулятор balanced modulator modulateur push-pull Gegentaktmodulator, Symmetrie- ruagsmedulator modulatore controfase 1315 модулатор м, диоден диодный модулятор diode modulator modulateur redresseur Dюdeumodulator modulatore a diodo 1316 модулатор At, идеален идеальный модулятор product modulator modulateur idéal idealer Modulator modulatore ideale 1317 модулатор м, импулсен импульсный модулятор pulse modulator modulateur à impulsions Impulsmodulator, Pulsmodulator modulatore d’impulsi 1318 модулатор л<,- квадратичен квадратичный модулятор square-law modulator modulateur quadratique quadratischer Modulator modulatore quadratico 1319 модулатор м клас А модулятор класса А class A modulator modulateur classe A A'Modulator modulatore in classe A
М 1329 _ 116 М 1333 1320 модулатор м • - клас В модулятор класса В class В modulator modulateur classe В B-Modulator modulatore in classe В 1321 модулатор м, магнитен магнитный модулятор magnetic modulator modulateur magnétique magnetischer Modulator modulatore -magnetico 1322 модулатор м на светлина модулятор • : света light modulator modulateur de lumière. Lichtmodulator - modulatore dl luce 1323 модулатор • . м, . • • реактивен реактивный - модулятор reactance modulator • modulateur à • réactance Rerktanzmcdulatoг modulatore a reattanza 1324 модулатор с реактивна лампа модулятора реактивной лампой reactance tube frequency modu¬ lator • • • ' . • • • • modulateur à réactance Reaktanzmodulator modulatore a reattanza 1325 модулатор . честотен частотный модулятор frequency modulator ' modulateur de fréquence Frequenzmodulator modulatore dl frequenza 1326 модулация • ж модуляция modulation modulation Modulation' modulazione 1327 модулация ж, абсорбционна модуляция поглощением absorption modulation modulation par absorption Absorptlcnsmcdulrtlcn modulazione per assorbimento 1328 модулация ж, нвтримпулсuа авто-импульсная модуляция self-pulse modulation modulation par impulsions locales Modulation durch selbsten-egte Impulse [Pulse] modulazione mediante impulsi ю* cali 1329 модулация ж, амплитудна амплитудная модуляция amplitude modulation modulation d’amplitude Amplitudenmodulation modulazione dl ampiezza 1330 модулация ж, 'амплитудно- импулсна . амплитудная импульсная моду¬ ляция pulse-amplitude modulation modulation d’amplitude d'impul¬ sions Impulsamplitüdénmodulation, Puls- ampl ltüdenmódulrtlon modulazione d’amplezza d'impulsi 1331 модулация ж, • анодна анодная модуляция anode modulation •.. modulation d’anode Ancdenmodulatlon modulazione anodica 1332 модуляция жс, анодно-импулсна модуляция импульсами на аноде abode [plate] pulse ' modulation modulation d'anode par impulsions Anodenmodulatlon durch Impulse [Pulse] . modulazione anodica ' per impulsi 1333 модулация ж, асиметрична' несимметрическая ' модуляция asymmetrical modulation modulation ' ' . asymétrique symmetrische ' Modulation modulazione asslmmetrlca
М 1346 ' . ♦ »• » М 1334 117 1334 модулация ж в крайното стъпило, анодни модуляция на высоком уровне [ни большой - мощности] high-level [high-power] modulation modulation dads l’anode de Fetage ’ final Modulation mit hohem Pegel modulazione ad alto livello 1335 модулация ж, двойни двойная модуляция double modulation modulation double Peppelmedulatiou , modulazione doppia ’ 1336 модулация делта ж дельта-модуляция delta modulation modulation en delta Deltamodulation modulazione delta 1337 модулация ж, импулсни импульсная модуляция pulse-time modulation modulation d'impulsions dans le temps Impulszeitmodulation, Pulszeitmo¬ dulation modulazione per impulsi di du¬ rata variabile 1338 модулация ж, катодна катодная модуляция cathode modulation modulation dans la cathode [catho¬ dique] Kathodenmodulation modulazione catodica 1339 модулация ж, катодно-импулсни импульсная модуляция катоди cathode pulse modulation modulation de cathode par impul¬ sions KatЬedenmodulatioa durch Im¬ pulse modulazione catodica per impulsi 1340 - модулация ж клас А . .модуляция класса - - А 1 class A modulation ’ - modulation classe А A-Modulation modulazione classe A 1341 модулация ж клас. В . модуляция класса В ’ ‘ class В modulation modulation classe В B-Modulation modulazione classe В 1342 модулация ж, кодово-импулсна кодовая импульсная модуляция pulse-code modulation modulation impulsive à code Impulscedemodulatlou, Puls^de- modulation modulazione ad impulsi codificati 1343 модулация ж, кръстосана перекрёстная модуляция cross modulation transmodulation Kreuz-M odulation modulazione incrocciata, trasmodu¬ lazione 1344 модулация ж, многократна многократная модуляция multiple modulation modulation multiple mehrstufige Modulation modulazione molteplice 1345 модулация ж на аитидииит,рои ната решетка модуляция на защитную сетку suppressor-grid modulation modulation par grille suppresseur Bremsgittermodulation modulazione di griglia di soppres¬ sione 1346 модулация ж на ниско ниво модуляция на низком уровне low-level [low-power] modulation modulation dans ' un étage inter¬ médiaire Modulation auf niedrigem Pegel modulazione di basso livello
М 1347 118 М 1357 1347 модулация ж на подносеща^ честотна частотная модуляция с подне¬ сущей subcarrier frequency modulation modulation de fréquence d’une sous-porteuse Frequenzmodulation des Hilftrt- gers modulazione di frequenza di sotto¬ portante 1348 модулация ж. негативна негативная модуляция negative modulation modulation negative Negativmodulation modulazione negativa 1349 модулация ж по първична за¬ хранваща намотка модуляция (ключей) яа первичной • обмотке ' primary keying manipulation dans le primaire d'alimentation Tastung in der Primärwicklung der Anodenspeisung manipolazione nel primario di ali¬ mentazione 1350 модулация ж по скорост модуляция скорости ( электронов) velocity modulation [variation] modulation de vitesse Geschwindigkeitsmodulation modulazione di velocità 1351 модулация ж, позитивна позитивная модуляция positive modulation modulation positive Positivmodulation modulazione positiva 1352 модулация ж, решетъчна модуляция на управляющую сетку control-grid modulation modulation par grille de commande Steuergittermodulation modulazione di griglia di controllo 1353 модулация ж, • решетъчно- импулсна импульсно-сеточная модуляция grid pulse modulation modulation dans la griUe par impul¬ sions Gittermodulation durch Impulse . modulazione di griglia per impulsi 1354 модулация ж c дросел модуляция с дросселем choke modulation modulation à courant constant, mo¬ dulation Heising Heising-Modulation modulazione di Heising 1355 модулация ж с постоянна дълбо¬ чина, амплитудна модуляция с автоматической ста¬ билизацией глубины floating-carrier [controlled-c^rier. variable-carrier] modulation modulation d'amplitude à taux de modulation constant HAPUG-M odulation modulazione di ampiezza a rapporto di modulazione costante 1356 модулация ж с потискане на но¬ сещата в паузите модуляция с подавлением несу¬ щей в паузах quiescent-carrier modulation modulation à suppression de la porteuse dans les silences Modulation • mit Trägerwellenuo- terdrückung in den Pausen modulazione a •soppressione della portante nei silenzi 1357 модулация ж с пробив в искрите модуляция пробиванием зазора spark-gap modulation modulation par éclateur Modulation durch Funkenstrecke modulazione per spinerometro
М 1358 119 М 1367 1358 модулация ж с промяна па интер¬ вала, импулсна модуляция по периоду импульсов pulse-interval modulation modulation d’intervalle d'impul¬ sions Impulrabstandrmodülаtlcn, Pulsab- standrmcdulrtlcn modulazione d'intervallo d'im¬ pulsi 1359 модулация ж с реактивна лакта, фазова фазовое модулирование посред¬ ством реактивной лампы reactance-tube phase modulation modulation à réactance Rerktаnzmcdulatlon modulazione a reattanza 1360 модулация ж c частично поти¬ скане на страничната лента модуляция с частично подавлен¬ ной боковой полосой vestigial-sideband modulation modulation sur bande latérale ré¬ siduelle Rertreltenbandmodulatlon modulazione a banda laterale re¬ sidua 1361 модулация ж, телеграфна модуляция при телеграфировании, манипуляция modulation keying, telegraph mo¬ dulation modulation en télégraphie Telegraphiemodulatlon modulazione in telegrafia 1362 модулация ж. фазова фазовая модуляция phase modulation modulation de phase Phasenmodulation modulazione dl fase 1363 модулация ж, фазова антифа- дингова нноифсдинговат фазовая моду¬ ляция antl-fadlng phase modulation modulation de phase antifading rchwimmkcmpenslerende Phasen¬ modulation modulazione dl fase antlevanescente 1364 модулация ж, честотна частотная модуляция frequency modulation modulation de fréquence Frequenzmodulation modulazione di frequenza 1365 модулация ж, честотна антифа- дингова антифединговая частотная мо¬ дуляция antl-fadlng frequency modulation modulation de fréquence antifading schwimmkompenslerende Frequenz¬ modulation modulazione di frequenza antleva¬ nescente 1366 модулация ж, честотно-импулсна часортuр-импулъсuая модуляция pulse frequency [rate] modulation modulation d’impulsions en fré¬ quence Frequenzimpulrmodulatюn modulazione della frequenza dell’ impulso 1367 модулация ж, широчинно-им- пулсна длительно-импульсная модуляция pulse-duration [pulse-length, pulse¬ width] modulation modulation pendant la durée d’une impulsion Impulslängemodulrtlon, Pulslän- gemodulatlon modulazione per durata dell'lm- pulso
М 1368 _____ 120 М 1380 1368 модулация ж, яркостни модуляция яркости, модуляция Z Z-axis modulation, Z-modulation modulation d’intensité Hell igkcitsmedulat-ieu, Z-Modulu- tion modulazione di luminosità модулирано c. вж.- модулация ж 1369 модулометьр л< измеритель глубины модуляции, мсдулсмcгр modulation-factor meter meduiomètre M od ulatieusmesscr medulometгo 1370 мозайки ж мозаика mosaic mosaïque Mosaik mosaico 1371 мозаика ж, фстсcлcктриеcска фотоэлектрическая мозаика photoelectric mosaic mosaïque photoélectrique fotoelcktrische Mosaik mosaico fotoelettrico 1372 монитор м видеоконгрсльнсc устройство, мо¬ нитор programme [program] monitor moniteur d’émission Programmüberwacher, Scademo- nitor monitore di emissione 1373 монитор m, камерен камерный монитор, монитор для предварительного контроля про¬ граммы (в телевизионной сту¬ дии) camera [preview] monitor moniteur de camera, préтoutrôle Kamerakentrollgcrät, Kameramo¬ nitor monitore di camera previo i 1 1374 монитор .и, честотен устройство для контроля частоты frequency monitor ■ 'moniteur de fréquence Frequeazmeultor monitóre di frequenza мснсвибрагор м вж. мултивиб- ратор м 1375 мэнокристал. м . монокристалл single crystal monocristal Einkristall monocristallo монтаж л/, каскаден вж. схема ж, каскадна 1376 монтаж м с голи проводници монтаж голыми - Проводами bare wiring câblage en - fil nu BlankVTdrahtung cablaggio con fili nudi 1377 мост m двойно T двойной Т-образный контур parallel-T [turn-T] network réseau en T en dérivation Doppel-T-Neizwerk . réte - in T [con - risonanza in - parai lelo] ‘ 1378 мост - - - - измервателен измерительный мост measuring bridge pont Meßbrücke ponte 1379- мсгср*Kенcр'атср - л агрегат двигатель-генератор meter-géuerater converter groupe moteur-générateur M etorgèuerater-Umfeгmer gruppo motore-generatore 1380 мощност ж мощность power puissance Leistung potenza
М 1381 121 M 1393 1381 мощност мс, активна активная мощность active power' puissance active Wirkleistung potenza attiva 1382 мощност ж, анодна мощность в анодной цепи, мощ¬ ность подводимая к аноду plate power ' input (US), anode power input (GB) énergie d'anode^ • puissance ano- dtque Eingangsleistung • • der Anode potenza anodica dì alimentazione 1383 мощност ж в антената мощность в антенне aerial capacity [power] énergie d’antenne Antennenleistung energia d’antenna [d'aereo] 1384 мощност ж в товарната верига» входяща входная мощность пени нагрузки load-circuit power input puissance d’entrée du circuit de charge Eingangsleistung des Belastungs¬ kreises potenza di alimentazione del cir¬ cuito di carico 1385 мощност ж, високочестотна высокочастотная • мощность high-frequency power¬ puissance à haute sequence Hochfreq uenzleistun g potenza ad alta frequenza 1386 мощност ж, входяща входная мощное 1ь grid-driving power puissance d’eatrée [d’excitation de grille] Steuerîeibtung potenza d'entrata 1387 мощност ж, върхова мощность в импульсе, пиковая мощность 1 overload level puissance limite admissible Belastungsgrenze • potenza limite ammissibile 1388 мощност ж, гранична допустима предельно-допустимая мощность peak-envelope powei, peak power puissance de pointe Spitzenleistung potenza di cresta [massima] 1389 мощност ж, излъчена излучаемая мощность • radiated power puissance de rayonnement [emise] Strahlungsleistung ... potenza irradiata 1390 мощност ж?, изходяща • выходная мощность . output power puissance de sortie ' : Ausgangsleistung potenza di uscita 1391 мощност ж, изходяща върхова максимальная выходная [пиковая] мощность peak power output puissance de sortie de crête Oberstrichleistung, Oberstrichweirt potenza di uscita di cresta 1392 мощност ж, модулационна мощность модуляции modulation power puissance • dé modulation Modulationsleistung potenza di modulazione 1393 мощност ж, моментна изходяща, мгновенная выходная мощность instantaneous output power puissance de sortie instantanée momentane Ausgangsleistung potenza di uscita istantanea
М 1394 122 М 1406 1394 мощност . .ле на uндсопредаваоелт, изходяща выходная мощность передатчика изображения video transmitter output, visual¬ transmitter power pussance de sortie vidéo Bildsenderlelrtllng potenza video 1395 мощност ж на излъчване излучаемая мощность emitting power pouvoir émetteur Emissionsvermögen potere emettitore 1396 мощност ж на отоплението на лампите мощность накала [нагрева] нити filament power puissance de filament [de chauffage] Helzfadenlelstung potenza dl filamento [dl accensione] 11397 мощност ж на страничната лента, върхова пиковая мощность боковой по¬ лосы peak sideband power puissance de crête de bande la¬ térale Seitenbandspltzenlelstung potenza dl cresta di banda laterale 1398 Мощност ж на шум, изходяща выходная мощность шумов noise output power puissance de bruit de sortie Ausgangsrauschleistung potenza dl rumore d'uscita 1399 мощност ж, номинална номинальная мощность rated power puissance nominale Nennleistung potenza nominale 1400 мощност ж. посоотнноооковн мощность постоянного тока direct-current power puissance en courant continu Gleichstromleistung potenza dl corrente continua 1401 мощност ж, привидна кажущаяся мощность apparent power puissance apparente Scheinleistung potenza apparente 1402 мощност ж, разполагаема мощность в согласованной на* грузке available power puissance disponible verfügbare Leistung potenza disponibile 1403 мощност ж, средна среднтт мощность mean power puissance moyenne mittlere Leistung potenza media 1404 мощност ж, средна изходяща средняя выходная мощность average-power output puissance moyenne de sortie mittlere Ausgangsleistung potenza media dl uscita 1405 мрежа ж сеть network, network of lines réseau Netz, Netzwerk rete 1406 мрежа ж, активна електрическа активная электрическая цепь, active electric network réseau électrique actif aktives elektrisches Netzwerk . rete elettrica attiva
М 1407 123 М 1419 1407 мрежа ж, европейска телефонна европейская телефонная сеть European telephone system réseau téléphonique européen europäisches Fernsprechnetz rete telefonica europea 1408 мрежа ж, електрическа линейно- пасивна линейный пассивный электриче¬ ский •контур linear passive electric network réseau électrique passif linéaire lineares passives elektrisches Netzwerk rete elettrica passiva lineare 1409 мрежа ле, електрическа силова электросеть, энергосеть power supply system réseau d'énergie Starkstromnetz rete di energia elettrica 1410 мрежа ж, звездообразна звездовая схема, звезда star network réseau en étoile Sternglied rete a stella 1411 мрежа ж, метална металлическая сетка, решётка из металлической ткани metal gauze toile [grillage] métallique Drahtgitter, Metallgaze tela metallica 1412 мрежа ж, нелинейна нелинейный контур non-linear network réseau non-linéaire nichtlineares Netzwerk rete non lineare 1413 мрежа ж, планарна планарный контур planar network réseau planaire ebenes Netzwerk rete planare 1414 мрежа ж, променливотокова сеть переменного тока alternating current network réseau alternatif Wechselspannungsnetz rete a corrente alternata 1415 мрежа ж с линейноизменящ се параметър сеть с изменяющимися парамет¬ рами linear varying-parameter network réseau à paramètre à variation li¬ néaire Netzwerk mit linear veränderlichen Parametern rete a parametro con variazione li¬ neare 1416 мрежа ж с постоянно съпротив¬ ление сеть с постоянным сопротивле¬ нием constant-resistance network réseau à résistance constante Glied mit konstantem Widerstand rete a resistenza costante 1417 мрежа ж, съобщителна сеть электросвязи telecommunication network réseau de télécommunications Nachrichtennetz, Fernmeldenetz rete di telecomunicazioni 1418 мрежа ле, телеграфна телеграфная сеть telegraph network réseau télégraphique Telegraphienetz rete telegrafica 1419 мултивибратор м мультивибратор multivibrator multivibrateur Multivibrator multivibratore мултивибратор м, еднотактен аж. мултивибратор .и, чакащ
М 1420 124 М 1421 1420 мулгивибрагор м, нестабилен нестабильный мультивибратор astable [unstable] multîvïbirator multivibrateur instable astabiler Multivibrator multivibratore non stabile мултивибритор м, неустойчив яж. мултивибритор м, - нестабилен 1421 мулгивибрагор м, чакащ мультивибратор с одним устой¬ ’ - - чивым положением’ - ждущий мультивибратор flip-flop generator générateur flip-flop, urnvìbrateur Flip-Flop-Generator generatore monostabile
H 1422 навивки ж яиток (обмотки) turn (Of a winding) spire (d'un enroulement) Windung spira (di un avvolgimento) 1423 навивка ж^. бобинна веток, петля loop, turn, winding spire, tour Windung spira 1424 накланяне с на камерата наклон камеры (в горизонтальной плоскости) rolling décentrement horizontal Transversaldrehung , - - ' inclinazione trasversale 1425 никлон с на вьянИти наклон вперёд фронта волны wave tilt ' inclinaison d’onde Wellenfrontwinkel inclinazione d’onda 1426- налягане е, звуково звуковое давление sound pressure pression du son [acoustique] Schalldruck pressione acustica [del suono] 1427 налягане c, моментно звуково мгновенное звуковое давление instantaneous sound - pressure pression acoustique - instantanée momentaner - Schalldruck pressione acustica istantanea 1428 налягане c на иглата давление иглы needle pressure pression de l’aiguille Nadeldruck pressione d’ago 1429 налягане - - Cj статично -■ статическое давление static pressure pression statique statischer Druck pressione statica 1430 намаляване с ни контакти уменьшение контрастности contrast reduction perte de contraste Koatrastmiaderung 1 riduzione - del contrasto 1431 намотка ж обмотка winding enroulement Wicklung avvolgimento 1432 намотка ж, безиидукциоиии безыидуктивиая - [бcзындукцисн- . ная] обмотка aoa-iuduтtive winding enroulement inactif [aea*iaduтtifl induktionsfreie Wicklung avvolgimento non - induttivo ’ - - - ! 1433 намотка ж, бифилярни бифилярния обметка bifilar winding enroulement bifilaire bifilare Wicklung avvolgimento bifilare
H 1434 126 И 1446 1434 намотка ж, вторична вторичная обмотка secondary winding enroulement sécondaire Sekundärwicklung avvolgimento secondarlo 1435 намотка ж, индуктивна индуктивная обмотка inductive winding enroulement inductif induktive Wicklung avvolgimento induttivo 1436 намотка ж, неиндуктивна бсэыuдyктивнат обмотка non-inductive winding enroulement non-inductif induktionsfreie Wicklung avvolgimento non induttivo 1437 намотка ж, първична первичная обмотка primary winding enroulement primaire Erstwicklung avvolgimento primario 1438 намотка ж c двойна жица двухпроводная обмотка blfllar winding enroulement bifilaire bifilare Wicklung avvolgimento bifilare 1439 намотка ж, шахматна много¬ слойна обмотка в перекидку [в шахмат¬ ном порядке] banked [bank] winding bobinage à plusieurs couches en¬ trelacées verschachtelte Wicklung avvolgimento a banco [a pila, a più strati] 1440 направление c, погрешно неправильное направление misrouting fausse direction Leitfehler errore dl lrtrrdamento 1441 направлявам погрешно неправильно направлять mlsroute mal diriger fehlleiten dirigere erroneo 1442 напрегнатост ж на магнитното поле напряжённость магнитного поля magnetic field strength force magnétique, intensité de champ magnétique magnetische Feldstärke intensità dl campo magnetico, fona magnetica 1443 напрегнатост ж на полето напряжённость поля field strength intensité de champ Feldstärke intensità dl campo 1444 напрегнатост ж на полето в сво¬ бодно пространство напряжённость поля в свободном пространстве free space field intensity intensité de champ en espace libre Freiraumfeldstärke intensità dl campo in spazio libero 1445 напрегнатост ж на смущаващото поле напряжённость поля радиопомех radio noise field intensity intensité du champ perturbateur Störfeldstärke . intensità dl campo dl un radio¬ disturbo 1446 напрежение c, анодно анодное напряжение anode voltage tension anodlque [de plaque] Anodenspannung ' tensione anodica [di ' placca] •
H 1447 127 H 146 1447 напрежение с, вторично вторичное напряжение, напряже¬ ние вторичной обмотки secondary tension tension secondaire Sekundärspannung tensione secondaria 1448 напрежение c, входящо входное напряжение input voltage tension d'entrée Eingangsspannung tensione di entrata 1449 напрежение c, възбудително возбуждающее напряжение excitation drive tension d’excitation Erregerspannung, Steucrspannung tensione di eccitazione 1450 напрежение c, еталонно эталонное напряжение reference voltage tension de comparaison Vergleichsspannung tensione di comparazione 1451 напрежение c, захранващо по- сгояааотоково питающее напряжение постоян¬ ного тока direct-current supply voltage tension continue d’alimentation Speisegleecltaspannung tensione continua di alimentazione 1452 напрежение c, изходно выходное напряжение output voltage tension de sortie Ausgangsspannung tensione di uscita 1453 напрежение c, изходно промен¬ ливо выходное переменное напряжение alternating output voltage tension alternative de sortie Ausgangswechselspannung tensione alternata di uscita 1454 напрежение с, линейно измен-ящ© ce пилообразное • напряжение saw-tooth voltage tension en dents de scie Sägezahnspannung tensione a denti di sega 1455 напрежение c, модулиращо модулирующее напряжение modulating voltage tension modulatrice modulierende Spannung tensione modulante 1456 напрежение c на възникване яа електрически разряд напряжение возникновения элек¬ трического разряда breakdown voltage tension disruptive Dur^chschlagapannung tensione disruptiva 1457 напрежение c на екранна решетка напряжение [потенциал] • на экра¬ нирующей сетке screen-grid voltage tension de grille-écran Schirmgitterspannung tensione di griglia schermo 1458 напрежение е на електрическа дъга . напряжение электрической дуги arc voltage tension d'arc Bogenspannung tensione d’arco 1459 напрежение с на загасяване потенциал погасания [деиониза¬ ции] extinction voltage tension d’extinction Löschspannung tensione di estinzione 1460 напрежение c на захранване питающее напряжение supply voltage tension d’alimentation Speisespannung tensione d’alimentazione
H 1461 128 1461 напрежение c на захранващата мрежа напряжение сети main voltage tension de secteur Netzspannung tensione di rete 1462 напрежение c на колектора напряжение коллектора ' collector voltage tension de collecteur Kollektorspannung tensione dl collettore 1463 напрежение c на кондензатора напряжение на конденсаторе condenser voltage tension de condensateur Kondensatorspannung tensione dl condensatore 1464 напрежение c на насищане напряжение насыщения saturation voltage tension de saturation Sä ttlgungsspannung tensione di saturazione 1465 напрежение с на ' отоплението напряжение накала filament voltage tension de chauffage, tension aux bornes du filament Fadenspannung, Heizspannung tensione di accensione, tensione al morsetti del filamento 1466.напрежение c на правоъгълните импулси напряжение сигналов или импуль¬ сов прямоугольной формы square-wave voltage tension crénelée Rechteckspannung, Zlnnenspannung tensione dl onde' rettangolari 1467 напрежение c на празно напряжение' холостого хода no-load voltage • tension à vide Leerlaufspannung tensione a vuoto Н__1174 1468 напрежение c на развивката напряжение развёртки time-base voltage tension de la base de temps, ten¬ sion de relaxation Zeitachsenspannung, Kippspan¬ nung, Abtenkungsspannung tensione dl base dl tempo 1469 напрежение с на шума шумовое напряжение noise voltage tension de bruit Rauschspannung tensione pscfometrlcr [di tumore] 1470 напрежение с, обратно обратное напряжение inverse voltage tension inverse Sperrspannung tensione inversa 1471 напрежение с, постоянно анодно постоянное • напряжение на аноде anode direct current voltage tension • continue de Г anode Anodenglelchspannung tensione continua anodica 1472 напрежение е, прагово пороговое напряжение threshold voltage tension • de seuil Schwellenspannun g tensione di soglia 1473 напрежение е, пробивно пробивное напряжение disruptive voltage potentiel explosif, tension disruptive Durchschlrgsprnnung potenziale esplosivo, ' tensione disruptiva 1474 напрежение е, променливо анодно переменное • напряжение на аноде anode alternating voltage tension alternative de l'anode • Anodenwechselspannung tensione alternata anodica
H 1475 129 H 1488 1475 напрежение c, променливо - вхо¬ дящо входное переменное напряжение alternating input voltage tension alternative d’entrée Eingangswechselspannung tensione alternata d’entrata 1476 напрежение c, променливо из¬ ходно выходное пcремеинсе напряжение alternating output voltage tension alternative de sortie Ausgangswechsclsraanuag tensione alternata di uscita 1477 напрежение c, променливо реше¬ тъчно переменное напряжение на сетке grid alternating voltage tension alternative de grille Gitterwechselspannung tensione alternata di griglia 1478 напрежение с, пссфомcтриеис псофомегриеcское напряжение psophometer voltage tension pserhemétrique rsophometrisтhe Spannung tensione psofemetrica 1479 напрежение c, пулсиращо (на из¬ хода на изправител) пульсирующее напряжение, на¬ пряжение пульсации ripple voltage tension d’ondulation résiduelle Brummsraanuag tensione di ondulazione residua 1480 напрежение c, решетъчно по¬ стоянно постоянное сеточное напряжение grid direct voltage tension continue de grille Gittergleichsranaung tensione continua di griglia 1481 напрежение c, свръхвисоко сверхвысокое напряжение extra-high tension très haute tension Höchstspauauag tensione altissima, estra-alta ten¬ sione 1482 напрежение с, синусоидно синусоидальное напряжение sinusoidal [sine-wave] voltage tension sinusoïdale sinusförmige Spannung tensione sinusoidale 1483 напрежение е, топлинно шумово напряжение теплового шума thermal-agitation voltage tension de souffle tensione di disturbo per agitazione termica 1484 напрежение c, управляващо резул¬ татно комбинированное управляющее напряжение composite controlling voltage tension de commande composée kombinierte Steuerspannung tensione di comando composta 1485 напрежение с, фотоевекгричcскс фотоэлектрическое напряжение photoelectric voltage tension photoélectrique - Photos^n^^ tensione fotoelettrica 1486 напрежения c мн, механични механические напряжения mechanical tensions tensions mécaniques mechanische Spannungen tensioni meccaniche 1487 нарастване с на осцилиравите колебания нарастание колебаний сигнали resonant rise of a signal, step-up ratio of a signal accroissement d’oscillation de signal Aufschankelung des Signals accrescimento di oscillazione del segnale 1488 нарастване с на потенциала возрастание потенциали increase of potential accroissement du potentiel Potentialzunahme aumento di potenziale 9 Радио и телевизия
H 1489 130 H 1501 1489 нарушаване c на синхронизацията нарушение синхронизации jitter instabilité de synchronisation Synchronisierstörung tremolio, instabilità 1490 нарушаване ' c на синхронизацията по редове, частично нарушение синхронизации части изображения tearing déchiquetage d’image Zeilenreißen laceramento, strappazione 1491 наситеност ж на цвета насыщенность цвета saturation saturation de couleur Farbsättigung saturazione di colore 1492 насищане c на бялото насыщение в области белого white saturation saturation du blanc Weißpegelsättigung saturazione del bianco 1493 насищане c на черното насыщение в области чёрного black saturation saturation du noir Schw arzsättigung saturazione del nero 1494 наслагване c наложение registration superposition Deckung sovrapposizione 1495 наслагване c (на образи) наложение, совмещение superimposing superimpression Superponierung, Überlagerung sovrapposizione d’immagini 1496 наслагване c на цветове совмещение [наложение] цветов colour registration [superimposi¬ tion] superposition des couleurs Farbenü berdeckung sovrapposizione di colori 1497 настройвам настраивать tune accorder, syntoniser abstimrnen sintonizzare 1498 настройване c една честота по друга настройка частоты по другой ча¬ стоте synchronizing one frequency to another, syntony réglage d'une frequence sur une autre Einstellung einer Frequenz nach einer anderen accordanza d’una frequenza su un’altra 1499 настройване с, еднобутонно одноручная настройка single-knob tuning syntonisation monobouton Einknopfabstimmung sintonizzazione manomanopola 1500 настройка ж настройка, регулировка tuning accord, réglage, syntonisation, syn¬ tonie Abstimmung accordo, sintonia, sintonizzazione 1501 настройка ж, безшумна бесшумная настройка quiet [silent] tuning réglage silencieux stille Regelung, Stummabstimmung regolazione silenziosa
H 1502 131 H 1515 1502 настройка ж, груба грубая настройка flat tuning accord flou flache Abstimmung sintonia di primo ritocco 1503 настройка ж, индуктивна индуктивная настройка inductive tuning accord inductif induktive Abstimmung sintonizzazione induttiva 1504 настройка ж, капацитивна ёмкостная настройка capacitive tuning réglage capacitif kapazitive Abstimmung sintonizzazione capacitiva 1505 настройка ж, клавишна кнопочная настройка push-button tuning accord à boutons-poussoirs Druckknopfabstimmung accordo a tasti 1506 настройка ж, магнитна магнитная настройка permeability [reluctance] tuning accord par reluctance Permeabili tätsabstimmung accordo per riluttanza настройка ж на слух вж. настрой¬ ка ж на станция * 1507 настройка ж на станция настройка на станцию tuning to a station réglage sur une station Einstellung auf eine Station accordanza su una stazione, sinto¬ nizzazione 1508 настройка ж, повторна повторная регулировка [настройка] readjust réglage à nouveau neue Einstellung reglaggio di nuovo 1509 настройка ж посредством желязна сърцевина настройка железным сердечником slug tuning accord par noyau plongeur Eisenkemabstimmung sintonizzazione per nucleo magne¬ tico 1510 настройка приблизителна грубая настройка coarse tuning réglage approximatif, accord unscharfe Abstimmung regolazione approssimativa 1511 настройка ж, тиха бесшумная настройка interstation noise suppression, noise suppression, interstation muting accord [réglage] silencieux StummabstimmuD g sintonia silenziosa 1512 настройка ж, фина точная настройка fine adjustment réglage de précision Feinregulierung regolazione di precisione 1513 наустник ж, микрофонен амбушюр [рупор] микрофона mouthpiece of microphone [of transmitter] embouchure du microphone Mikrophonbecher, Sprechtrichter, Mikrophontrichter, Mundstück imboccatura del microfono 1514 начин м на развивка способ развёртки scanning method méthode d'exploitation Abtastmethode metodo di esplorazione 1515 нелинейност ж нелинейность non-linearity non-linéarité Nichtlinearität поп-linearità
H 1516 132 H 152? 1516 непер м непер neper neper neper Neper 1517 нестабилен нестабильный instable instable labil instabile 1518 нестабилност mc нестабильност, неустойчивость instability instabilité Unstabilität, Instabilität, Unbestän¬ digkeit instabilità 1519 нестабилност ж на изображе¬ нието по вертикала нcстабильиссгь изображения по вертикале bouncing instabilité verticale senkrechte Bilsdchwankung instabilità verticale 1520 несъгласуваност ж (fia товара) нcссгласованнссгь mismatch désaccord Fehlaarassung disaccordo 1521 неутрализиране c нейтрализация neutralization neutrodynage Neutralisation neutralizzazione 1522 неутродин м нейтрализатор neutrodyne neutrodyne Neutx^a^li^^.^e>n^g^llcd neu trod ina 1523 ниво с уровень level niveau Pegel livello 1524 ниво е, бяло уровень белого white level niveau du blanc Weißpegel, Weißwert livello del bianco 1525 ниво-диаграма ж диаграмма уровней hyposogram, level diagram, hypsogramme Pegeldiagramm diagramma di livello 1526 ниво с на гисенето уровень гашения black-out [blanking] level niveau de suppression Austastpegel livello di cancellazione [di soppres¬ sione) 1527 ниво с нВ звук уровень звука sound level niveau sonore Tonpegel livello sonoro 1528 ниво c на звуковото налягане уровень звукового давления sound pressure level niveau de pression acoustique Schalldruckpegel livello di pressione acustica 1529 ниво c на мощността, абсолютно абсолютный уровень мощности absolute power level niveau absolu de puissance absoluter Leistungspegel livello assoluto di potenza
H 1530 133 H 1543 \ 1530 ниво c на напрежението уровень ' напряжения voltage level niveau de tension Spannungspegel livello di tensione 1531 ниво с на претоварване перегрузочная способность, иере- гружаемость overload capacity niveau de surcharge Cberlastungsgrenze livello di sovraccarico 1532 ниво с на синхросигналите уровень сигналов синхронизации synchronizing level niveau de synchronisation Synchrcnlrlerungrpegel livello di sincronizzazione 1533 Ubo с на шума във веригата уровень шумов контура circuit noise level niveau de bruit de ligne K relrrauschpegel livello di disturbo di linea 1534 ниво с на шума на носещата че¬ стота уровень шума несущей (при от¬ сутствии модуляции) carrier noise level niveau de bruit de la porteuse T rägerrauschpegel livello dì rumore della portante 1535' ниво с на шума при амплитудна модулация уровень шума от паразитной ам¬ плитудной модуляции amplitude-modulation noise level niveau de bruit de modulation d'am¬ plitude Amplitudenmcdulationsraurchpe- gel livello dl rumore di modulazione dl ampiezza 1536 ниво е, относително относительный уровень relative level niveau relatif Be2ugspegel, relativer Pegel livello relativo 1537 ниво с, черно уровень чёрного black level niveau du noir Schwarzpegel livello del nero 1538 нивомер м измеритель уровня sound level meter, sonomètre normalisé Lautrtärkemerrer sonometro normalizzato 1539 номер • абонатен цифры телефонного номера numerical digits signaux de chiffres Ziffernzeichen cifre numeriche 1540 номерация ж нумерация numbering numérotage Nummerierung, Benummerung nomerazlone 1541 номероизбирач м номеронабиратель dial cadran d'appel Nummernscheibe cadrano d'appello 1542 номограма ж номограмма nomogram abaque, nomo gramme Nomogrammi tabella 1543 носеща ж несущая carrier porteuse Träger portante
H 1544 134 H 1549 1544 носеща ж на видеосигналите видеонесущая, несущая сигналов изображения picture carrier onde porteuse-vision Bildträger splendore d’immagine 1545 носеща ж на звуковия съпровод несущая звука [звукового сопро¬ вождения] sound carrier fréquence porteuse son Tonträger frequenza portante di suono 1546 носеща ж, спомагателна поднесущая частота subcarrier frequency fréquence de sous-porteuse Hilfsträgerfrequenz sottoportante 1547 носител м на заряд, неосновен неосновной носитель заряда minority charge carrier porteur de charge minoritaire Minoritätsladungsträger portatore di carica minoritario 1548 носител м на заряд, основен основной носитель заряда majority charge carrier porteur de charge majoritaire Majoritätsladungsträger portatore di carica maggioritario 1549 п-полюсник м n-полюсиик N-termInal network réseau à л-bornes Netzwerk mit л-Anschlüssen rete a n prese, rete a n terminali
о 1550 обвиваша ж огибающая envelope enveloppante, enveloppe Umhüllender inviluppante, inviluppo 1551 обвиваща ж, модулациата модуляционная огибающая modulation envelope enveloppe de modulation Modulatieashüllkurve inviluppo di modulazione 1552 обектив м c променлив фокус линза с меняющимся фокусом zoom lens lentille à foyer réglable Gummilinse, Linse mit veränder¬ lichem Fokus lente con fuoco aggiustabile 1553 обектив м, шйрсксьтьвеи широкоугольный объектив wide angle lens objectif à grand angle Weitwinkelobjektiv obiettivo grande angolare 1554 обем м на звука волюм звука, громкость sound volume, volume volume du son, volume Klangvolumen volume del suono, volume 1555 обертон м обертон overtone son partiel Teilson suono parziale 1556 облает ж на сантиметровите вълни область сантиметровых волн microwave region hyperfréquence М ikrowellengebiet gamma di microonde 1557 област ж по-бяли от бялото область белее белого ultrawhite region région de l’ultrablanc Ultraweißgebiet regione delTultrabianco 1558 облает ж по-черна от черното область чернее чёрного blacker-than-black region zone de Tultranoir Ultraschwarzgebiet zona infrenerà [più nera] обслужване c, техническо еж, под¬ държане е, техническо 1559 обтуратор м обтюратор, заслонка shutter obturateur Flügelblende otturatore 1560 обтяжки ж мн оттяжки guy hauban Abspannung tirante, controvento
О 1561 136 О 1573 1561 обхват jw, динамичен динамический диапазон dynamic range [volume] gamme dynamique Dynamik gamma dinamica 1562 обхват ли, измервателен диапазон измерения measuring range étendue de mesure Meßbereich intervallo dl misura 1563 обхват м на антена, честотен диапазон антенны bandwidth of the antenna gamme de fréquences de l'antenne Antennenbandbreite, Frequenzgebiet der Antenne banda dl frequenza dell'antenna 1564 обхват м на измерваните напре¬ жения предел измеряемых напряжений peak-to-zero gamme de tensions de mesure Spitze-zu-Null valore di picco 1565 обхват м на носещите честоти (на предавател) диапазон несущих частот carrier-frequency range gamme de fréquences porteuses T rägerfrequenzbereich gamma di frequenze portanti 1566 обхват м, основен основная полоса baseband bande de base Basisband banda di base 1567 обхват м, радиолюбителски радиолюбительский диапазон amateur band bande réservée au trafic amateur Amateurband banda per radioamatori 1568 обхват лг, телевизионен телевизионный диапазон ( ча¬ стот) television band bande de télévision Fernsehband banda dl televisione 1569 обхват м черно-бяло амплитудный диапазон (видеосиг¬ нала) от уровня белого до уровня чёрного whlte-to-black amplitude range taux de modulation Weiß-Schwarz-Amplitudengeblet ampiezza da bianco a nero video 1570 обхват л<, честотен диапазон частот frequency range gamme de fréquences Frequenzintervall, Frequenzbe¬ reich gamma dl frequenze 1571 огледало с, дихроичьо дихроичное зеркало dichroic mirror miroir dlchroïque zweifarbiger Spiegel specchio dicroico 1572 ограничаване с на смущения ограничение помехи noise suppression limitation des parasites Störbegrenzung limitazione dl disturbi impulsivi 1573 ограничаване c на смущенията в приемане на звука ограничение помех в звуковом приёме limitation of interference in sound reception limitation des parasites dans le récepteur de son Störbergenzung im Tonkanal limitazione dl segnali dl disturbo suono
О 1574 137 О 1586 1574 ограничаване с на смущенията в приемане на изображението ограничение помех в приёме из¬ ображения limitation of interference in the vision receiver limitation des parasites dans le récepteur d’image Störbegrenzung im Bildkanal limitazione di segnali di disturbo video 1575 ограничител м, амплитуден огра ничитель амплитуды amplitude limiter [lopper] limiteur d’amplitude Amplitudenbegrenzer limitatore dell'ampiezza 1576 ограничител -и, двустранен двухсторонний ограничитель double limiter double limiteur zweiseitiger Begrenzer limitatore doppio 1577 ограничител м на гръмкостта, вър¬ хов ограничитель громкости volume limiter limiteur de volume Lautstärkebegrenzer limitatore di volume 1578 ограничител м на звуковите че¬ стоти, амплитуден пико-ограничитель звуковой ча¬ стоты audio-frequency peak limiter limiteur de crête basse frequence Tonfrequenzspitzenbegrenzer limitatore di cresta di audiofre¬ quenza 1579 ограничител м на изходната мощ¬ ност ограничитель выходной мощности peak limiter ccreteur de sortie, limiteur de puissance Ausgangsleistungsbegrenzer limitatore di potenza di uscita 1580 ограничител м на смущенията ограничитель помех noise limiter limiteur de perturbation Störbegrenzer limitatore di perturbazioni 1581 ограничител м на смущенията, ав¬ томатичен автоматический ограничитель по¬ мех automatic noise limiter limiteur automatique de parasites automatischer Störbegrenzer limitatore automatico di disturbi impulsivi 1582 ограничител токов ограничитель тока current limiter limiteur de courant Strombegrenzer limitatore di corrente око c, магическо еж. лампа ле, електронна индикаторна 1583 октава ж октава octave octave Oktave ottava 1584 октод м восьмиэлектродная лампа, октод octode octode Oktode octodo, ottodo 1585 опашка ж тянучка streak trainage Fahne trascinamento 1586 оператор .и, телевизионен телевизионный оператор camera-man cameraman, opérateur Kameramann operatore di . camera
О 1587 138 О 1599 1587 оптика ж, електронни электронная оптика electron optics élcctreuoptique, optique électroni¬ que Elektronenoptik ottica elettronica 1588 оптика ж, отражателна отражательная оптики reflective optics optique de réflexion Reflexionsoptik ottica di riflessione 1589 оптика ж, проекционна проекционная оптики projection optics optique de projection Prejcktlensertik ottica di proiezione 1590 оптрон м оптрон optron op tron Optron optrono 1591 ореол м ореол haio halo Lichthof alone 1592 ореол м, черен тёмный ореол black [dark] halo halo noir schwarzer Lichthof alone nero 1593 сртиксн м ортикон orthicon er■thiconosтepc Orthikon orticonescople оръдие c, електронно вж. прожек¬ тор м, електронен 1594 осветление с, индиректно косвенное освещение indirect lighting éclairage indirect indirekte Beleuchtung illuminazione indiretta 1595 осветление е, основно основное освещение (передавае¬ мой сцены) hot [key] light éclairage principal Hauptbeleuтhtung illuminazione essenziale 1596 осветление е, смесено смешанное освещение (прямым и отражённым светом) semi-indirect lighting éclairage semi-rndirect [mixte] halbdirekte Beleuchtung lllumiaazioac mista [semiindiretta] 1597 осветление с, стайно окръжаващо окружающий свет, внешняя за¬ светки ambient light éclairage ambiant, lumière ambi¬ ante Raumlicht, Umgebungslicht luce dell’ambiente 1598 осветяване е по краищата на изоб¬ ражението, странично засветка по краям изображения edge flare éclat de bord Randfransen bagliori a bordi 1599 остефон м re^OT, телефон костной прово¬ ‘- димости Ьeac*conduтtloa headphone [recei¬ ver] estéophoae, ossivibrateur, récep¬ teur à conduction osseuse Kuoтhealeitungshörer esteofoao, ricevitore a conduzione ossea
О 1600 139 О 1612 1600 осцилатор м осциллятор oscillator oscillateur OszHl^^<^^ osculatrice 1601 осцилатор ат, кварцов двукръгов мнргPчастотн^Iй кварцевый гене¬ ратор trl-tet oscill^t^:r crcllI^■t^1^ur trl-tet T ri-Tet-Oszîllator oscillatore tri-tet 1602 осцилатор м, кохерентен когерентный гетеродин coherent oscillator oscillateur cohérent kohärenter Oszillator oscillatore coerente 1603 осцилатор м, местен локальный осциллятор local oscillator oscillateut local Oszillatorstufe, Überlagerer oscillatore locale 1604 осцилатор м на биене генератор биения beat oscillator crcllrteur de battement Schwebungsoszillator oscillatore dl battimenti осцилатор м на честотен преобра¬ зувател вж. осцилатор ж, ме¬ стен • 1605 осцилатор At, незатихващ генератор незатухающих колеба¬ ний undamped oscillator oscillateur non amorti ungedämpfter Oszillator oscillatore non smorzato 1606 осцилатор м R-C генератор R-C R-C oscillator oscillateur à R-C R-C-Oszlllator oscillatore R-C 1607 осцилатор м c далечно команду- ване генератор, управляемый из рас¬ стояния labile oscillator oscillateur .télécommandé ferngesteuerter Oszillator oscillatore telecomandato 1608 осцилатор м с двупроводна линия генератор стабилизованной линией resonant-line oscillator osclllateu à lignes résonnantes Oszillator mit abgestlmmten Re¬ sonanzleitungen oscillatore a linee rosinantl 1609 осцилатор м ç дефазираща верига генератор с фазовым сдвигом phase-shift oscillator oscillateur à déphasage Phasenschieber-Oszillator oscillatore sfasato 1610 осцилатор м с индуктивна три¬ точка генератор по системе Гартлея Hartley oscillator oscillateur Hartley Hartley-Oszillator oscillatore di Hartley 1611 осцилатор м с настроен трептящ кръг в анодната верига осциллятор с настроенным анод¬ ным контуром tuned-anode oscillator oscillateur à circuit anodlque ac¬ cordé Oszillator mit abgestimmtem Ano¬ denkreis ost illatore anodico sintonizzato 1612 осцилатор м с настроен трептящ кръг в решетъчната верига осциллятор с настроенным сеточ¬ ным контуром tuned-grid oscillator oscillateur à circuit de grille ac¬ cordé Oszillator mit rbgestlmmtem Git¬ terkreis oscillatore a circuito dl griglia sintonizzato
О 1613 140 О 1624 1613 осцилатор м с настроена кръгове в решетъчната а анодната верига осциллятор с настроенным сеточ¬ ным и анодным контурами . tuned-grid tuned-anode oscill^tt^ì^1r à circuits de grille et anodique accordés Oszillator mit abgestimmten Gitter- und Anodenkreisen oscillatore a circuiti di griglia e di anodo sintonizzati 1614 осцилатор м, синхронизиран синхронизированный генератор locked oscillator oscillateurs synchronisés synchronisierte Oszillatoren oscillatori sincronizzati 1615 осцилатор м, стабилизиран с дву¬ проводна линия генератор стабилизованной лини¬ ей передачи line-stabilized oscillator-drive oscillateur à pilotage par ligne de transmission durch Übertragungsleitung gesteuer¬ ter Oszillator oscillatore pilotato da linea di tras¬ missione 1616 осцилатор м, транзи^нен транзитронный генератор transitron oscillator oscillateur transitron Transitronoszillator oscillatore transitron 1617 осцилатор л/, хетеродинен гетеродинный генератор heterodyne oscillator oscillîate^^ hétérodyne Überlagerungsoszillator oscillatore eterodino 1618 осцилацаи ж мн, свободни свободные колебания free oscillations oscillations libres freie Schwingungen oscillazioni libere 1619 осцилограф м, електронен электронный осциллограф cathode-ray oscillograph oscillographe à rayons cathodiques [cathodique] Kathodenstrahlenoszillograph oscillografo catodico [a raggi ca¬ todici] осцилограф м, катоден вж. осци¬ лограф м, електронен 1620 отвертка ж отвертка screwdriver tournevis Schraubenzieher cacciavite 1621 отвод м, антенен снижение [отвод] антенны down-lead of aerial descente d'antenne Antennenzuleitung, Antennennie¬ derführung discesa di coda, entrata d’aereo 1622 отвори M мн, водещи отверстия передвига [ленты] centre [feed] holes trous de transport Transportlöcher fori di trasporto 1623 отговор м, импулсен импульсный ответ pulse reply [response] écho d'impulsion Impulsecho, Pulsecho eco d’impulso 1624 отделяне с на санхроимпулси выделение синхроимпульсов (из полного телевизионного сигнала) synchronizing-pulse separation séoaration d’impulsions de syn¬ chronisation Synchronisierimpu lsabtrennung separazione d'impulsi di sincroniz¬ zazione
О 1625 141 О 1636 1625 отклонение с отклонение, девиация deflection déviation Abweichung, Ausschlag deviazione 1626 отклонение с, електростатично электростатическое отклонение electrostatic deflection déviation électrostatique elektrostatische Ablenkung deviazione elettrostatica 1627 отклонение с, магнит-йо магнитное отклонение magnetic deflection déviation magnétique magnetische Ablenkung deflessione magnetica 1628 отклонение с ни електронния лъч отклонение электронов deflection of the electrons déviation des électrons Ablenkung der Elektronen deviazione di elcttreui 1629 отклонение с на честотата частотное отклонение frequency deviation excursion de fréquence F requenzaЬweiтhung variazione di frequenza 1630 отклонение с с електростатично поле отклонение электростатическим полем ele^itric deflection déviation électrique elektrische [elektrostatljchlLcl Ab¬ lenkung deviazione elettrica 1631 отношение с на честотата на редо¬ вете и честотата на кадрите отношение чистоты строк к частоте кадров line frequency to frame frequency ratio, number of scanning lines rapport fréquence de ügnes/fré- quence de trames Zeilen-Rasterfrequenzverhältms rapporto frequenza linee/frequenza quadri 1632 отношение c напрегнатост на по¬ лето — шум отношение напряжённости поля — помеха radio fidd-to-noise ratio taux intensité du champ HF/bruit HF*Feldstärke/Rauschverhältais rapporto intensità del campo AF/U rumore 1633 отношение е носещ сигнал — шум отношение „несущая — помеха“ carriet-to-noise ratio rapport porteuse/bruit Träger-Raüsch-Verhältnis rapporto portante/rumore 1634 отношение c, фазово соотношение фаз phase relationship relation de phase Phasenverhältms rapporto di fase отпускане с вж. възстановяване er 1635 отражател м рефлектор, отражатель reflector réflecteur Reflektor riflettore 1636 отражател л/, параболичен параболический отражатель parabolic reflector réflecteur parabolique parabolischer - Reflektor riflettore parabolico
О 1637 142 О 1649 1637 отражение с, дифузно диффузное отражение diffuse reflection, diffusion by reflection diffusion par reflexion, réflexion diffuse diffuse [gestreute] Reflexion riflessione diffusa, diffusione per riflessione 1638 отражение е, избирателно избирательное отражение selective refle^on reflexion sélective selektive Reflexion riflessione selettiva 1639 отражение c, огледално направленное (зеркальное) отра¬ жение regular reflection réflexion régulière gerichtete Reflexion riflessione regolare отражение с, селективно еж. от¬ ражение с, избирателно 1640 отражение с, тропосферно тропосферное отражение tropospheric reflection réflexion troposphérique troposphärische Reflexion riflessione troposferica 1641 отражения с мн, многократни многократные отражения zig-zag reflections réflexions multiples Mehrfachreflexionen riflessioni multipli 1642 отражения с мн, спорадични аномальные [спорадические] отра¬ жения abnormal [sporadic] reflections réflexions sporadiques abnormale Reflexionen riflessioni anormali 1643 отскок м выброс overshoot suroscillation, dépassement Über schwin gung sovraelongazione 1644 отстраняване c на двойните изоб¬ ражения устранение повторных изображе¬ ний echo cancellation suppression des échos Echounterdrückung soppressione di echi 1645 отстраняване с на шума устранение шумов noise elimination élimination du bruit Geräuschbekämpfung eliminazione di rumore 1646 оттегляне е на камерата отъезд камеры dolly [track] out traveilling en dehors Zurückfahren des Kamerawagens arresto della camera, camera indi¬ etro 1647 оттенка ж решетка—катод утечка сетка, сопротивление утечки сетки, утечка grid leak résistance de fuite de grille Gitterableitung, Gitterwiderstand, Gitterableitwiderstand resistenza di dispersione [di fuga] di griglia, resistenza di griglia 1648 оттичане c рассеяние, утечка leakage fuite Streuung fuga, dispersione 1649 очувствяване c (на телевизионна тръба) очувствление, активация, сенсиби¬ лизация sensitization activation Aktivierung attivazione
п 1650 пад м, катоден катодное падение потенциала cathode potential fall chute cathodique Kathodenfall caduta catodica 1651 падение c на постоянното напре¬ жение падение постоянното напряжения direct-voltage loss chute de tension continue Glelchrpannungverlurt caduta di tensione continua 1652 падинг м выравнивающий конденсатор padding condenser condensateur d’appoint Abgleichkondensator condensatore di allineamento пакет м вълни вж. поредица ж вълни 1653 памет ж, честотна памят частоты frequency memory mémoire de fréquences Frequenzspeicher memoria di frequenze 1654 параметри м мн на линията параметры линии linear electrical constants [pararne-- ters] paramètres de ligne Leitungsparameter parametri dl linea 1655 параметър м параметр parameter paramètre Parameter parametro 1656 пентод м пентод, птоиэлектррдuат лампа flve-eloctrode valve, pentode trigrille, pentode Fünfelektrodenröhre, Fünfpdröhre, Fünfpols^hi^rmröhre, Pentode, Dreigitterröhre pentodo 1657 пентод м, високочестотен высокочастотный пентод high-frequency pentode pentode à haute fréquence Hochfrequenzpentode pentodo ad alta frequenza 1658 пентод м за работа по междинна честота пентод промежуточной частоты intermediate-frequency pentode pentode moyenne fréquence Zwìrchenfrequenzpentcde pentodo dl frequenza intermedia 1659 период M период period période Periode periodo
П 1660 144 П 1673- 1660 период м на кадровата развивки период кадровой развёртки picture period période d’image Bil^periode periodo d’immagine 1661 период м на повторение на импул¬ сите период повторения импульсов pulse repetition period période de répétition des impulsions impulsperledeudauer, Pulsperi¬ odendauer periodo di ripetizione degli im¬ pulsi 1662 период M на развивката период развёртки time base, time-base period période de balayage Abtastperiode periodo di esplorazione 1663 период -, собствен собственный период natural period période propre Eigeupcrlede periodo naturale 1664 пермалой м пермаллой permalloy permalloy Permalloy permalloy 1665 перфоратор м перфоратор perforator perforatrice Locher perforatore 1666 перфоратор м, клавиатурен печа¬ тащ клавиатурный печатающий перфо¬ ратор printing keyboard perforator davier perforateur à impression, perforateur-imprimeur à clavier druckender Tastaturlocher perforatore stampante 1667 перфоратор м, приемен печатащ печатающий приёмный перфо¬ ратор printing perforator récepteur perforateur-imprimeur, repérforateur imprimeur Drucker, Empfang^ter ripcrferatorc stampante 1668 перфоратор м с лента клавиатурный перфоратор keyboard perforator perforateur morse à clavier M erseutastcalecher perforatore a tastiera 1669 петна с мн пятна cloud moirages, plages sombres et plages claires Schatteafleтk effetto di ombra 1670 петно е, йонно ионное пятно ion spot tache ionique Ieuenfleтk macchia ionica 1671 петно c, катодно катодное пятно cathode spot tache cathodique Kathedeafleтk macchia catodica 1672 петно c, ярко светлинно яркое световое пятно flare spot surrntensité lumineuse brusque, tache hyperlumrneuse intensiver Lichtfleck macchia ircrlumiaosa 1673 nиезоcлектриеcствс c пьезоэлектричество piezoelectricity piézoélectricité Piezoelektrizität piezoelettricità
П 1674 145 П 1686 1674 пиезоэлемент . м пьезоэлемент piezoelectric crystal unit élément piézoélectrique Piezokrista ll^^i^heit unità piezoelettrica аиезокрастал м вж. кристал л«, пиезоелектрически пик м на импулс еж. връх л* на ампулс 1675 пик м ' на черния сигнал пик чёрного сигнала black peak crête du noir Maximum an Schwarz cresta del nero писта ж, звукова вж. пътечка ж. звукова 1676 план . далечен дальний [общий] план long shot plan lointain, prise de vue à di¬ stance Femaufnahme, Gesamtaufnahme ripresa distante [generale], ripresa di scene lontane 1677 план л/, едър крупный план, снимок крупным планом close-up, close-up view, mug shot, X-ray gros plan Nahaufnahme ripresa di dettaglio [di primi pia¬ ni] 1678 пластика ж пластика white after black plastique Plastik effetto plastico i—" 1679 пластина ж^, отклоняваща отклоняющая пластина deflection plate plaque de déviation Ablenk platte piano [piastre] di deviazione 1680 пластина ж мм ' за вертикално от¬ клонение пластаны вертикального отклоне¬ ния Y-plates plaques de déviation verticale Vertikalablenkplatten piastre deviatrici verticali 1681 пластини ж мн. за' хоризонтално отклонение пластины горизонтального откло¬ нения A-plates plaques de déviation horizontale Horizontalablenkplatten piastre deviatrici orizzontali 1682 пластинка ж, кварцова кварцевая пластинка quartz plate lame de quartz Quartzplâttchen lamina di quarzo 1683 пластинка «w, кварцова осцила- торна кварцевая генераторная пластинка, пьезоад quartz oscillator plate lame de quartz pour oscillateurs Quàrz-Oszillatorplâttehen lamina di quarzo per oscillatori 1684 пластинка ж, паезокристална пьезопластанка piezoelectric crystal - plate lame piézoélectrique Piezokristallplatte lamina piezoelettrica 1685 пластмаса ж пластмасса plastic résine synthétique Kunstharz resina sintetica 1686 плоскост ж нТ-пмшяризати плоскость поляризации plane of polarisation pian de polarisä&on Polarisationsebetue ; - - * , piano ' ' di pofari&^one 10 Радио и телевизия
П 1687 146 П 1699 1687 плоча ж, грамофонна граммофонная пластинка gramophone record disque phonographique Schallplatte, Tonplatte disco fonografico 1688 плоча ж, • дългосвиреща долгоиграющая пластинка long-playing record disque micro-sillon Langspielplatte disco micro-solchi 1689 плоча ж, заземи-елна заземляющая пластина, заземли¬ тель earth plate plaque de mise à la terre Erderplatte, Erdplatte, Erdungsplatte piastra di terra 1690 плоча ж, изолираща изолирующая подставка insulating • base plaque [semelle, sole] isolante isolierende Unterlage, lsolierplatte piastra isolante 1691 плоча ж, обикновена грамофонна обычная [^долгоиграющая] грамм-пластинка normal record disque normal Normalplatte disco da fonografo normale 1692 площ ж на анализиране площадь развёртывания scanning field champ d’exploration Abtastflache campò 'di esplorazione 1693 площадка, ж на гасящия импулс* задна , задняя -ЙЬОДЗДка гасящего • им- nynnlifr'. '. back poirak palier гг||П- ó hintere AwuóU^^c^h^ulter f banco posteriore 1694 площадка ж на гасящия импулс* предна передняя площадка гасящего им¬ пульса front porch palier avant vordere Austastschulter banco [cancellazione] anteriore 1695 плумбикон м плюмбикон plumbicon plumblcon Plumbikon plumblcon 1696 плътност ж на лъчистия поток, повърхностна поверхностная плотность лучисто¬ го потока radiant flux density radiance Strahlungsdichte radianza 1697 плътност ж на тока плотность тока current density densité de courant Stromdichte densità dl corrente 1698 плътност ж на тока на насищане плотность тока насыщения saturation-current density densité de courant de saturation Sättlgungsstromdichte densità di corrente di saturazione 1699 повишаване с резкостта на гра¬ ниците повышение резкости границ ( меж* òy деталями изображения) contour accentuation, crlspenlng accentuation des contours Konturenbetonung, Konturenver¬ steilerung accentuazione del contorno
It 1700 147 П 1710 1700 повтаряне с ни сигнала, ивтоми- тиенс автоматическое повторение сиг¬ нала automatic repetition répétition automatique automatische Signal Weeerholung ripetizione automatica 1701 повторится м, импулсен импульсный повторитель pulse repeater répéteur ^impulsions Impulsübertrager, Pulsübertrager StremsteßüЬertragcr ripetitore d’impulsi 1702 повторится м, катоден катодный повторитель, усилитель¬ ный каскад с заземлённым ино¬ дом cathode follower, grounded-anode amplifier amplificateur à anode mise à la masse, amplificateur cathodyne à triode AnedeaЬasisverstäгker) Kathedea* folgeschaltung amplificatore con anodo a terra 1703 поглъщане c объёмное псглсщcиие, абсорбция absorption absorption Absorption assorbimento 1704 поглъщане c, атмосферно атмосферное [тропосферное] по¬ глощение atmospheric [tropospheric] absorp¬ tion absorption atmosphérique [1^^- sphérique] atmosphärische [troposphär■isтhel Absorption assorbimento atmosferico [troposfe¬ rico] 1705 поглъщане с, йсиссфcрио ионосферное поглощение ionospheric absorption absorption iouosphérique IeaesrhärcaaЬserrtloa assorbimento ionosferico 1706 поглъщане е от почвата поглощение землей [псевсйl ground absorption absorption par le sol Bodenabsorption assorbimento dal suolo поглъщане c, т■рспосфcрис вж. по¬ глъщане с, атмосферно 1707 поддържане с на постоянни че¬ стоти поддержание постоянства частоты frequency maintenance maintien de fréquence constante Frequcazkeustauthaltuag manutenzione di frequenza costante 1708 поддържане c, техническо техническое обслуживание maintenance entretien Unterhaltung, Instandhaltung manutenzione 1709 подобряване с на съотношението сигнал-шум выигрыш отношения сигнал- помеха wide-band improvement amélioration du rapport signal/bruft Gewinn an Rausch-Signal-Abstand miglioramento del rapporto segnale/ rumore 1710 показател м на пречупване, сгио- сителеи • относительный показатель прело¬ мления relative refractive index indice relatif de réfraction relativer Breтhuagsiadex indice relativo di rifrazione
П 1711 148 П 1723 1711 показател м на пречупване, отчи¬ тащ кривината на земята показатель преломления, учиты¬ вающий кривизну земли modified index of refraction, modi¬ fied refraction index indice modifié de réfraction modifizierter Brechungsindex indice modificato di rifrazione поле е, акустично вж. поле с, звуково 1712 поле с, векторно векторное поле vectorial field champ vectoriel Vektorfeld campo vettoriale 1713 поле е, звуково звуковое поле sound field . champ acoustique Schallfeld campo acustico 1714 поле c, земно- магнитно магнитное поле Земли terrestrial magnetic field champ magnétique terrestre erdmagnetisches Feld campo magnetico terrestre 1715 поле с, магнитно магнитное поле magnetic field champ magnétique magnetisches Feld campo magnetico 1716 поле с на изображението поле изображения image field champ d'image, champ image¬ Bildfeld campo d’immagine, campo im¬ magine 1717 поле c на камерата, зрително поле зрения камеры camera coverage angle de prise de vue Kamerabereich angolo di - ripresa 1718 поле c, отклоняващо отклоняющее поле deflection field champ de déviation Ablenkfeld campo di deviazione 1719 поле c, променливо переменное поле alternating current field¬ champ alternatif Wechselfeld campo alternato поле с, свободно акустично- вж. поле с, свободно звуково 1720 поле с, свободно звуково свободное звуковое поле free sound field champ acoustique libre freies Schallfeld campo di suono libero 1721 поле c, смущаващо мешающее поле interference field¬ champ brouilleur Störfeld campo di disturbo 1722 поле е, фокусиращо фокусирующее поле focussing field champ de concentration [focalisa- teur] Fokussierungsfeld campo di focalizzazione 1723 полупроводник м полупроводник semiconductor semi-conducteur Halbleiter semiconduttore полупроводник м,. дупчест вж. полупроводник м тип р полупроводник м> електронен " вж. полупроводник м тип п
П 1724 149 П 173« 1724 полупроводник м, смесен смешанный полупроводник mixed • semiconductor semi-conducteur mixte gemischter Halbleiter semiconduttore misto 1725 полупроводник м тип п полупроводник типа п л-type semiconductor semi-conducteur par excès [type л] л-Тур-Hrlblelter, Überschußhalb¬ leiter semiconduttore tipo n, semicon¬ duttore per eccesso 1726 полупроводник м тип p полупроводник типа p p-type semiconductor semi-conducteur par défaut [type p] p-Typ-Halbleiter, Mangelhalblelter semiconduttore tipo p, semicon¬ duttore per difetto 1727 полюси м л/л, земни магнитни магнитные полюса Земли terrestrial magnetic poles pôles magnétiques terrestres magnetische Pole der Erde poli magnetici terrestri 1728 поляризация ж поляризация polarization polarisation Polarisation polarizzazione 1729 поляризация ж, диелектрична диэлектрическая поляризация dielectric polarization polarisation diélectrique dielektrische Polarisation • polarizzazione dielettrica 1730 поляризация ж, магнитна магнитная поляризация magnetic polarization polarisation magnétique magnetische Polarisation polarizzazione magnetica 1731 помещение с, командно командное помещение, пункт уп¬ равления control room salle de réglage Regelraum, Steuerraum sala di regolazione 1732 поправка ж на повреда устранение повреждения clearing, clearing of a fault relevé [levée] d'un dérangement, dépannage Störungsbeseitigung, Storungstel© bung riparazione di eliminazione [dl tm guasto] 1733 поредица ж вълни серия волн, волновой пакет wave train train d’ondes Wellenzug treno d’onde 1734 поредица ж, импулсна серия импульсов pulse train [group] suite d’impulsicu Impulsreihe serie d’impulsi 1735 последователност ж в комута¬ цията на цветовете последовательность коммутации цветов color [colour] sampling sequence séquence de commutation des cou¬ leurs Farbenumschal tfolge sequenza di commutazione di co¬ lori 1736 последователност ж на буквите последовательность букв letters case série de lettres Buchstabenreihe serie di lettere послезвучене с вж. ревербера¬ ция ж
П 1737 150 П 1750 1737 послесветене с послесвечение after-glow, insistence phenomenon phosphorescence,traînage lumineux, phénomène de persistance Nachleuchten, Nachleuchterschei¬ nung fosforescenza, luminosità sussegu¬ ente, fenomeno di fosforescenza 1738 посока ж на излъчване, главна главное направление излучения main radiation direction direction principale de rayonnement Hauptstrahlrichtung direzione principale d’irradiazione 1739 посока ж на падането направление падения direction of incidence direction d'incidence Einfallsrichtung direzione di incidenza 1740 посока ж на полето направление поля field direction direction de champ Feldrichtung direzione del campo 1741 посока ж на поляризация направление поляризации direction of polarization direction de polarisation Polarisationsrikh tung senso di polarizzazione 1742 посока ж на разпространение направление распространения волн direction of propagation direction de propagation Ausbreitungsrichtung direzione di propagazione 1743 потенциал м, земен потенциал земли earth potential potentiel de la terre Erdpotential potentiale di terra потенциал м, изходен вж. потен¬ циал м на изхода 1744 потенциал л<, катоден катодное падение потенциала cathode potential fall chute cathodique Kathodenfall caduta catodica 1745 потенциал м, контактен контактный потенциал, контакт¬ ная разность потенциалов contact potential potentiel de contact Kontaktpotential potenziale di contatto 1746 потенциал м на гасенето потенциал гашения extinction voltage tension d’extinction Löschspannung tensione di estinzione 1747 потенциал м на земята потенциал земли earth potential potentiel de la terre Erdpotential potenziale di terra 1748 потенциал м на изхода выходной потенциал exit potential potentiel de sortie Austrittspotential potenziale di uscita 1749 потенциал м. на колектора потенциал коллектора collector potential potentiel du collecteur K ollektorpotential potenziale di collettore 1750 потенциал м на решетката, за¬ пушващ запирающее напряжение сетки. grid cut-off voltage tension de coupure (d'un tube électronique) G ittereinsatzspannung bloccaggio di griglia
И • 1751 151 П 1764 1751 потенциал м, стабилизиращ стабилизирующий потенциал stabilizing potential potentiel de stabilisation StaЫlisieruagsroteutial potenziale di stabilizzazione 1752 потеицисмегьр м потенциометр, делитель -напря¬ жения potential divider, potentiometer réducteur [diviseur] de tension, po¬ tentiomètre, réducteur Spannungsteiler, Sranauagsreduk- tor, Potentiometer riduttore [divisore] di tensione, potenziometro 1753 потенциометър л<, измервателен измерительный потенциометр measuring potentiometer potentiomètre de mesure Meßpoteatlemctcr potenziometro di misura 1754 потенциометър м, изравняващ компенсационный потенциометр balancing potentiometer potentiomètre - de compensation Ausgleichspotentiometer potenziometro di compensazione 1755 потискане c ни носещата на звуки подавление звуковой несущей sound rejection rejection de la porteuse son Tenuatcrdrückuag soppressióne del suono 1756 потискане c на носещата ни изоб¬ ражението подавление несущей изображения image rejection rejection de fréquence d’image Bildfrequenz-unterdrückung reiezione della frequenza d’immagine 1757 потискане c на носещата честоти подавление несущей частоты carrier suppression suppression de ronde porteuse Trägeruutcrdrüтkuag soppressione della portante 1758 поток -, магнитен магнитный поток magnetic flux Пих magnétique magnetischer Fluß flusso magnetico 1759 потушавам гасить, тушить quench étouffer löschen • estinguere 1760 появяване c на изображението, плавно плавное появление изображения fade in apparition graduelle weiche - Ü berbleàd ung apparizione graduale 1761 праг м, болезнен порог болевого ощущения threshold of feeling seuil - de sensation douloureuse Schmerzgrenze soglia di sensazione - dolorosa 1762 праг м ни контраста порог контрастности contrast - threshold seuil de contraste Kontrastschwelle soglia di contrasto 1763 праг м на чу ване, горен верхний порог слышимости upper threshold of hearing [of audibility] seuil d’audibilité supérieur obere Hörschwelle - soglia superiore di udibilità 1764 праг м ни чувине, долен нижний- порот слышимости lowest threshold of hearing [of audibility] seuil d’auaibilité inférieur untere Hörschwelle soglia inferiore di - udibilità
П 1765 152 П 1777 1765 превключвател м, антенен антенный переключатель aerial earthing switch (GB) inverseur antenne — terre Antennenerdüngsrchalter commutatore • antenna—terra 1766 превключвател • лг, вълнов переключатель диапазонов wave-change' switch commutateur d’ondes Wellenbereichschalter commutatore per cambio d'onda 1767 превключвател м^» електронен электронно-лучевой переклю¬ чатель selector tubo tube sélecteur Wählröhre tubo selettore 1768 превключвател м, импулсен импульсный переключатель pulse switch commutateur de durée d'impulsion lmpulrschalter commutatore di impulsi 1769 превключвател ле, канален переключатель каналов channel selector sélecteur de canal Kanalwähler selettore dl canale, cambio canale 1770 предаване c, дуплексно дуплексная работа duplex operation fonctionnement en duplex Gegensprechbetrieb funzionamento in duplex 1771 предаване c, едновременно параллельная передача parallel transmission • transmission parallèle Parallelübertragung trasmissione parallela 1772 предаване с, однолся-ово передача одной боковой полосой single-sideband transmission émission sur bande latérale unique Einseitenbandübertragung trasmissione a singola banda late¬ rale 1773 предаване с, извънстудийно внестудийная передача field pick-up, outside broadcast prise de vue à l’extérieur, reportage extérieur Außenaufnahme, Außenreportage ripresa dl veduta dalГerternc 1774 предаване c, многоканално i многократная передача по частоте frequency-division multiplex multiplexage par répartition en fréquence Frequenz-Multlplexryrtem sistema multiplex dì ripartizione per frequenza 1775 предаване е на постоянната съста¬ вяща передача видеосигнала постоянной составляющей direct current transmission transmission en courant continu Gleichstromübertraguing trasmissione in corrente continua 1776 предаване c на филм, телевизионно телевизионная передача кино¬ фильма film pick-up film télévisé Fernseh wiedergabe von Filmaufnah¬ men telefilm .1777 предаване c на черно-бяло изоб¬ ражение передача чёрно-белого изображе¬ ния monochrome transmission transmission monochrome Monochromübertragung trasmissione monocroma
П 1778 153 И 1788 1778 предаване с, насочено направленная передача beam emission émission dirigée Richtsendung emissione direttiva 1779 предаване c от студиото студийная передача studio broadcast transmission de . studio Studiosendung, Studioubertrangung trasmissione dallo studio предаване c, паралелно еж. пре¬ даване е, едновременно 1780 предаване с пра наклонено отра¬ жение на вълната косоотражённая передача oblique-incidence transmission transmission sous incidence obliqua Übertragung unter schrägem Ein¬ fall trasmissione con incidenza obliqua 1781 предаване с c две странична лента передача с двумя боковыми по¬ лосами double-sideband transmission émission sur deux bandes latérales trasmi ssione a doppia banda laterale 1782 предаване c c негативна модула¬ ция на носещата честота передача с негативной модуляцией несущей negative transmission transmission négative negative Übertragung trasmissione negativa 1783 предаване c c независима стра¬ нична лента передача с независимой боковой полосой independent sideband transmission transmission sur bande latérale indépendante Übetragung mit unabhängigem Sei¬ tenband trasmissione a banda laterale indi¬ pendente 1784 предаване c c непотасната носеща честота передача на неподавленной несу¬ щей частоте transmUted-carrier operation transmission à porteuse transmise Betrieb mit Trägerübertragung trasmissione a portante trasmessa 1785 предаване c c позитивна модула¬ ция на носещата честота передача с позитивной модуляцией несущей positive transmission transmission positive¬ positive Übertragung trasmissione positiva 1786 предаване c c потисната носеща честота передача на подавленной несущей частоте suppressed-aarrier operation transmission à porteuse supprimée Betrieb mit Trägerunterdrückung trasmissione a soppressione della portante 1787 предаване c c частично потисната странична лента передача с частично подавленной боковой полосой asymmetric [vestigial] sideband transmssion . transmission sur bande latérale résiduelle Restseitenbandverfahren , trasmissione a banda laterale re¬ sidua 1788 предаване с факсимиле передача штриховых изображений, бальдтелеграфия facsimile transmission bélinographie, transmission fac-si¬ milé Bildtelegraphie, Faksimil^-^l^l^<^i^^^^a- gung trasmissione per facsimile
П 1789 154 П 1802 1789 предаване е, цветно цветная передачи colour transmission transmission en couleurs Farbübertragung trasmissione a colori 1790 предаване c, четирикратно четырёхкратная система передачи quadruple system système quadruplex Quadruplexv^irfal^^re:^' sistema a quadruplex 1791 предаване c чрез носещи честота, передачи на несущей частоте carrier transmission transmission par modulation de la porteuse Trägerfrequenzübertragunig trasmissione per modulazione della portante 1792 предавател м передатчик transmitter émetteur Sender trasmettitore 1793 предавател м, автоматичен автоматический пcрcдигеик automatic transmitter transmetteur automatique automatischer Sender, Schnellsender trasmettitore automatico 1794 предавател м, едислcитов передатчик с одной боковой по¬ лосой single-sideband transmitter émetteur sur bande latérale unique Einseitenbandsender trasmettitore a singola banda la¬ terale 1795 предавател м за звуков съпровод передатчик звукового сопровож¬ дения aural transmitter émetteur son Tenscndcг trasmettitore di segnali udibili 1796 предавател м, импулсен импульсный передатчик pulse transmitter émetteur à impulsions Impulssender, Pulssender trasmettitore ad impulsi 1797 предавател м, многоканален передатчик одновременно рабо¬ тающий на разных частотах channelized transmitter émetteur à canaux simultanés Sender mit Simultankanälen trasmettitore a canali simultanei 1798 предавател м на Догерти . передатчик с модуляцией по схеме Догерти Doherty transmitter émetteur Doherty Doherty-Sender trasmettitore Doherty 1799 предавател м на телевизионно изображение передатчик телевизионного изоб¬ ражения television-vision transmitter émetteur - image [vidéo] Bildsender trasmettitore video 1800- предавател м на Ширекс передатчик Ширекси Chireix transmitter émetteur Chireix Chireix-Sender trasmettitore Chireix 1801 предавател м, подвижен передвижной передатчик mobile transmitter émetteur mobile fahrbarer Sender trasmettitore mobile 1802 предавател м, портативен переносный передатчик portable transmitter émetteur portatif tragbarer Sender trasmettitore portatile
П 1803 155 П 1814 1803 предавател л<, портативен телеви¬ зионен портативный телевизионный пере¬ датчик portable television transmitter émetteur portatif de télévision tragbarer Fernsehsender trasmettitore portatile di televi¬ sione 1804 предавател м, преносим передвижной передатчик transportable transmitter émetteur transportable transportable]: Sender trasmettitore trasportabile 1805 предавател м, радиолокационен радиолокационный передатчик radar transmitter émetteur radar Radarsender trasmettitore radar предавател лг, радиорелеен еж. пре/давател м, транслацuоаеа 1806 предавател м с амплитудна моду¬ лация передатчик с амплитудной моду¬ ляцией amplitude-modulated transmitter émetteur modulé en amplitude amplitudenmoduiierter Sender trasmettitore modulato in ampiezza 1807 предавател м c две странични лен¬ та передатчик с двумя боковыми по¬ лосами double-sideband transmitter émetteur sur deux bandes latérales Zweiseitenbandsender trasmettitore a doppia banda late¬ rale 1808 предавател м с кварцова стабили¬ зация на честотата передатчик с кварцевой стабили¬ зацией частоты crystal-controlled transmitter émetteur piloté par cristal kristallgesteuerter Sender trasmettitore regolato per cristallo 1809 предавател м с клавиатура передатчик с клавиатурой keyboard transmitter transmetteur à clavier Tastatursender trasmettitore a tastiera 1810 предавател м с непосредствена връзка с антената передатчик, непосредственно свя¬ занный с антенной plain-serial sender [transmitter] émetteur à couplage direct d'an¬ tenne direkt gekoppelter Sender, Sender mit direkter Antennenkopplung trasmettitore ad accoppiamento di¬ retto di antenna 1811 предавател м с фиксирана честота передатчик с фиксированной ча¬ стотой fixed-frequency transmitter émetteur à fréquence constante Sender mît konstanter Frequenz trasmettitore a frequenza costante 1812 предавател м с частично поти¬ скане на страничната лента передатчик с частично подавлен¬ ной боковой vestigial-sideband transmitter émetteur sur bande latérale résiduelle' Restseitenbandsender trasmettitore a banda laterale re¬ sidua 1813 предавател м, стационарен стационарный передатчик fixed transmitter émetteur fixe ortsfester Sender trasmettitore fisso 1814 предавател м, телевизионен телевизионный передатчик picture [television, video] transmit¬ ter émetteur de télévision Bildsender, Fernsehsender trasmettitore di televisione [te¬ levisivo]
П 1815 156 П 1828 1815 предавател м, телеграфен телеграфный передатчик telegraph transmitter transmetteur télégraphique Telegraphiesender trasmettitore telegrafico 1816 предавател лл, транслационен релейная станция relay [repeater] station émetteur relais Relaissender stazione radlorlpetltrice 1817 предавател м, фазово-модулиран фатомрдуяиррвнuuый передатчик phase-modulated transmitter émetteur à modulation de phase phrrenmcdulierter Sender trasmettitore a modulazione di fase 1818 предавател м, честооно-модулиран передатчик с частотной модуля¬ цией frequency-modulated transmitter émett^i^^ à modulation de fréquence frequenzmodulierter Sender, FM- Sender trasmettitore a modulazione dl frequenza 1819 предвиждане c, йоносферно ионосферный прогноз, ионосфер¬ ное предсказывание ionospheric forecast [prediction] prévision ionosphér^ue Funkvorhersage previsione lcnosferlcr 1820 преднамагнитване c магнитное смещение magnetic biasing polarisation [déplacement] magné¬ tique Vormagnetlrlerung premagnetlzzazlone 1821 преднапрежение с, запушващо ре¬ шетъчно сеточное запирающее напряжение cut-off [grid] bias polarisation de coupure [de cut-off] Glttersperrspannung polarizzazione di taglio 1822 преднапрежение c, решетъчно сеточное смещение grid bias, grid-bias voltage tension de polarisation de grille Glttervorspannung tensione di polarizzazione di gri¬ glia 1823 предпазител лг, стопяващ ce плавкий предохранитель wire fuse fusible protecteur Sicherungseinsatz fusibile protettore 1824 предусилваоел м каскад предварительного усиления preamplifier préamplificateur Vorverstärker preampllflcatore 1825 предусилвател м, антенен антенный [добавочный] усилитель (между антенной и приёмником) aerial booster préamplificateur d’antenne Antennenverstärker preampllflcatore di antenna 1826 предусилваоел м, микрофонен микрофонный предусилитель microphone preamplifier préamplificateur microphonique Mikrophon-Vorverstärker preampllflcatore microfonico 1827 предусилвател м, настроен високо¬ честотен предварительный усилитель, под¬ строенный высокой частоты pre-selector préamplificateur HF accordé, pré¬ sélecteur abgertlmmter HF-Vorverstärker preampllflcatore AF sintonizzato, preselettore 1828 презаписване c перезапись re-recordlng réenregistrement Umschnitt, Kopie riversamento
П 1829 157 П 1841 1829 прекъсване с на отопление перегорание нити накала filament break rupture de filament Heizfadenbruch interruzione di filamento 1830 прекъсвач л/, антенен защитен защитный выключатель, отклю¬ чающий антенну при перегрузках aerial [antenna] circuit breaker parafoudre Überspannungsableiter interruttore di antenna 1831 преместване c на изображението перемещение изображения image drift dérive d’image Beldsтhaukcla deriva dell’immagine 1832 преместване c на камерата, бързо быстрое перемещение камеры camera shifting changement rapide de plan Schnellschwankung der Kamera cambio rapido di orientamento della camera 1833 преобразуване c броя на редовете преобразование числи строк line translation transformation du nombre des lignes Zellentraasformatioa, Zeilenumset¬ zung trasformazione del numero di linee 1834 преобразуване е, кодово перекодирование code conversion conversion de code Umcodierung conversione di codice pH 1835 преобразуване c на енергия преобразование энергии mutation of energy mutation de l’énergie Eaergietraasformatioa, Energieum¬ setzung trasformazione dell’energia 1836 преобразуване c на честоти преобразование частоты frequency conversion conversion de fréquence Frequenzumsetzung conversione [cambio] di frequenza 1837 преобразуване е на честота, двойно двойное преобразование частоты double super effect double action hétérodyne DoppelüЬerlagerungsefickt doppia azione eterodina 1838 преобразувател м, двупосочен двусторонний действующий транс¬ дуктор bidirectional [bilateral] transducer transducteur bidirectionnel Zwelгichtungstraasd uktor trasduttore bidirezionale 1839 преобразувател л./, електроакусти- чен электроакустический преобразова¬ тель clectro*aтustlт transducer transducteur électroacustique elektroakustischer Wandler trasduttore elettroacustico 1840 преобразувател м, електромеха¬ ничен электромеханический преобразова¬ тель electromechanical transducer transducteur électromécanique elektromechanischer Wandler trasduttore elettromeccanico 1841 преобразувател м на честота, из¬ мервателен измерительный преобразователь частоты frequency transfer units dispositif de transposition de fré¬ quence Frequenzmeßwandler traspeslteri di frequenza per misure
П 1842 158 П 1854 1842 преобразувател м на честота, кри¬ стален кристаллический преобразователь частоты frequency-changer crystal cristal changeur de fréquence Kristallmodulator convertitore di frequenza a cri¬ stallo преобразувател м, обратим вж, преобразувател iw, двупосочен 1843 преобразувател м, пасивен пассивный преобразователь passive transducer transducteur passif passiver Wandler trasduttore passivo 1844 преобразувател м, симетричен симметричный трансдуктор symmetrical transducer transducteur symétrique symmetrischer Wandler trasduttore simmetrico 1845 преобразувател м, стъпален каскадный преобразователь cascade converter convertisseurs en cascade Kaskadenumformer convertitore in cascata 1846 препредаване е, автоматично автоматическая трансляция automatic retransmission retransmission automatique automatische Weitergabe ritrasmissione automatica 1847 преход м, емитерен эмиттерный переход emitter junction barrière de fémetteur Emitterübergang barriera d'emettitore 1848 преход м, колекторен коллекторный переход collector junction barrière du collecteur Kollektorübergang barriera di collettore 1849 преход м, скокообразен скачкообразный переход cutting changement brusque de séquences scharfe Überblendung dissolvenza istantanea 1850 пречупване c рефракция, преломление refraction réfraction Brechung, Refraktion rifrazione 1851 пречупване с, нормално стандартное преломление, нор¬ мальная рефракция standard refraction réfraction normale Normalbrechung, Normalrefrak¬ tion rifrazione normale 1852 пречупване с, понижено пониженное преломление, субре¬ фракция subrefraction infra-réfraction Infrabrechung, Infrarefraktion infrarifrazione 1853 пречупване с, тропосферно тропосферное преломление tropospheric bending refraction troposphériquc troposphär'ische Brechung rifrazione troposferica привеждам в движение ' вж. за¬ движвам приемане еж. раднопрнемане 1854 приемане с, двойно суперхетеро- динно приём с двойным преобразованием частоты double superheterodyne reception réception à double changement de fréquence Doppelsuperempfang ricezione a doppia conversione di frequenza
П 1855 159 П 1866 1855 приемане с, линейно приём прямого усиления straight [tuned г. f.J reception réception à amplification directe Geradeausempfang ricezione con amplificazione diretta 1856 приемане с на слух приём на слух aural reception lecture [réception] au son Höraufnahme, Aufnahme nach dem Gehör, Hörempfang, Lautlesen ricezione a udito 1857 приемане с, насочено направленный приём beam reception réception dirigée Richtempfang ricezione direttiva 1858 приемане с, регенеративно регенеративный приём regenerative reception réception à réaction Empfang mit Rückkopplung ricezione a reazione 1859 приемане с, свръхрегснернонтно сверхрегеиеративный приём rüperregenerrtlve reception réception à ruperrractlcn rllperregeneratlver Empfang, Pen¬ delrückkopplung ricezione per superregenerazlone 1860 приемане с, супсрхeтeррдиннр супергетеродинный приём superheterodyne reception réception superhétérodyne Superheterodynempfang, Überlage¬ rungsempfang ricezione supereterodina 1861 приемник м приёмник, приёмный аппарат receiver récepteur Empfänger, Empfangssrpparrt ricevitore 1862 приемник .w, автомобилен автомобильный радиоприёмник car radio auto-radio, poste-volture Autoradio autoradio приемник • детекторен вж. при¬ емник л*, кристален 1863 приемник м, еталонен эталонный приёмник, приёмник сравнения comparison receiver récepteur de comparaison Vergleichsempfänger ricevitore dl confronto [dl para¬ gone] 1864 приемник м за насочено приемане приёмник для направленного при¬ ёма directional receiver récepteur directionnel Richtempfänger ricevitore direzionale приемник • захранван с постоя¬ нен и променлив оок вж. приемник м с универсално за¬ хранване приемник м, контролен вж. при¬ емник м, еталонен 1865 приемник м, кристален детекторный приёмник crystal receiver récepteur à cristal Kristallempfänger ricevitore a cristallo 1866 приемник м, линеен приёмник прямого усиления tuned radio-frequency receiver, stralgth receiver récepteur à amplification directe Geradeausempfänger ricevitore ad amplificazione diretta
П 1867 160 П 1878 1867 приемник м, мрежов приёмник с питанием от освети* тельной сети, сетевой приемник mains receiver poste [récepteur] secteur Netzempfänger ricevitore con alimentazione della rete 1868 приемник лг, носим переносный приёмник portable set poste portatif Ternistcremriaager, tragbarer Emp¬ fänger apparecchio portatile приемник м, портативен емс. при¬ емник л/, носим 1869 приемник л/, радиотелеграфен радиотелеграфный приёмник radiotelegraph receiver récepteur radiotélégraphique F unktclcgrarhle-Empfäugcr ricevitore radiotelegrafico 1870 приемник м, регенеративен регенеративный приёмник, радио¬ приёмник с обратной связью regenerative receiver récepteur à régénération Empfänger mit Rückkopplung ricevitore a reazione [a regenera¬ zione] 1871 приемник м с висока селективност выссксизбиратcльиый приёмник single-signal receiver récepteur à haute sélectivité hochselektiver Empfänger ricevitore di alta selettività приемник M c директно усилване еж. приемник м, линеен 1872 приемник м с универсално захрин* вине приемник с универсальным пита¬ нием universal [all-mains] receiver poste récepteur tous courants, ré¬ cepteur universel Allstromem^nger, GWS-Emp- fänger ricevitore per tutte le correnti 1873 приемник м, суперхегерсдииcи супергетеродинный приёмник, су¬ пер, супергетеродин superheterodyne receiver, super, su¬ perhet récepteur surerhétéredyae, super¬ hétérodyne Zwisтhcnfrcqucazempfaager, Super, Supcrhcterodyac*Empiäager ricevitore supereterodine, superete- rediae 1874 приемник м, телевизионен телевизор, телевизионный приём¬ ник television receiver téléviseur, récepteur de télévision Fernsehempfänger, Fernsehgerät ricevitore televisivo 1875 приемник м, гриламnов трёхламповый приёмник three-tube receiver, three-valve set appareil récepteur à trois lampes, récepteur trilampes Dreiröhrcuempfäuger apparecchio radio a tre valvole приемник л/, универсален вж. при¬ емник м с универсално захран¬ ване 1876 приемник м, чет^^]^^;^1мпов четырёхлимповый приёмник four-valve apparatus appareil récepteur à quatre lampes V ierröhrengerät apparecchio ricevitore a quattro valvole 1877 прислушване c, неразбираемо невнятный переходный разговор inverted [imtelligible] crosstalk diaphonie inintelligible unverständliches Nebensprechen diafonia inintelligibile 1878 пробив м в изолацията пробой изоляции disruption of insulation percement de l’isolement iselatieasdurтhschlag scarica disruptiva degli isolanti
П 1879 161 П 1892 1879 пробив м на диелектрик пробой диэлектрика dielectric breakdown rupture diélectrique dielektrischer Durchschlag perforazione del dielettrico 1880 проводимост ж активная проводимость, проводи¬ мость conductance conductance Leitwert, Konduktanz, Wirkleitwert conduttanza 1881 проводимост ж, йонна ионная проводимость ionic conduction conduction ionique lonenleitung conduzione ionica 1882 проводимост д/, магнитна магнитная проводимость permeance perméance magnetische Leitfähigkeit permeanza 1883 проводимост ж на късо съеди¬ нение, пълна полная проводимость короткого замыкания short-circuit admittance admittance de court-circuit Kurzschlußadmittanz, Kurzschluß- scheinlcitwert ammettenza di corto circuito 1884 проводимост ж, повърхностна поверхностная проводимость leakance perditance Nebenschluß, Abteilung disperdenza 1885 проводимост м, пълна полная проводимость admittance admittance Admittanz ammettenza 1886 проводимост ж, пълна входна ефективна входная полная эффективная про¬ водимость effective input admittance admittance d’entrée (d'un tube élec¬ tronique) wirksame Eingangsadmittanz ammettenza d'ingresso 1887 проводимост ж, пълна комплексна комплексная полная проводимость complex admittance admittance complexe komplexer Scheinleitwert ammettenza complessa 1888 проводимост ж, пълна проходна полная проходная проводимость transfer admittance admittance de transfert Übertragungsleitwert ammettenza di trasferimento 1889 проводимост ж, реактивна реактивная . проводимость susceptance susceptance Blindieitwert suscettanza 1890 проводник м проводник conductor conducteur Leiter, Leitung, Stromleiter conduttore 1891 проводник .м, биметален биметаллический провод bimetallic wire fil bi-métallique Doppelmetalldraht, Bimetalldraht filo bimetallico 1892 проводник м, гол голый [неизолированный] провод bare conductor conducteur [filj nu blanker Leiter conduttore [filo] - -nudo 11 Радио а телевизия
П 1893 162 П1904 1893 проводник л<, двужилен щ^рмовая экранированная пара screened pair paire blindée abgeschirmte Doppélader coppia schermata 1894 проводник м, екраниращ экранирующий провод shield wire fil de blindage Schirmdraht filo dl schermaggio 1895 проводник .и, заземи-елен провод заземления earth lead, ground-wire (US), earth-wire • (GB) fil de terre, fil de mise à la terre Erduugsleltung, Erdleitung, Erd¬ draht, Erdsell filo [conduttore] dl terra проводник ж,' неизолиран еж. про¬ водник л/, гол 1896 проводник л<, ширмовая экранированный • провод shielded wire fil [conducteur] blindé abgeschirmter Draht filo [conduttore] schermato прогноза ж, йоносферна вж. пред¬ виждане с, йоносферно 1897 програма ж программа Programm (US), programme (GB) programme Programm programma 1898 програма ж, записана върху лента телевизионна. • . телевизионная программа, • запи¬ санная • на • пленку • kinescope recording programme de - télévision, enregistré • sur • film. gefilmtes Fernsehprogramm, Film¬ aufnahme • Дез •Fernrehprc- gramms ‘ ripresa dl • emhssipie. televisiva 1899 продукти м мн на кръстосаната модулация составляющие перекресоной моду¬ ляции intermodulation products produits d’intermodulation lnternicdulrticnsprcdukte prodo ttl d’intermodulazione 1900 продължение c, бяло белое продолжение, „белая тя¬ нучка“ pulling on whites filage horizontal Nachziehen, Weiß hinter Schwarz trascinamento 1901 продължение с, черно чёрное продолжение, „черная тя¬ нучка“, чёрное после белого black after white noir après blanc Schwarz hinter Weiß nero dopo il bianco 1902 продължителност ж на зареждане время (продолжительность] за¬ ряда charging interval intervalle de temps pour charger Ladeintervall intervallo dl carclca 1903 продължителност ж на импулса длительность [ширина] импульса pulse duration [length, width] largeur [durée] d’impulsion Impulsbreite, Impulsdauer durata [larghezza, lunghezza] dell’ impulso 1904 продължителност ж на кадъра длительность кадра picture duration, frame rate durée d'image Bilddauer durata d'immagine
П 1905 163 П 1917 1905 проектиране е, насрещно проекция (телевизионного ' изоб¬ ражения) на непрозрачный экран front projection projection frontale Aufprojektion proiezione frontale 1906 проектор м, телевизионен телевизионный проектор на боль¬ шой - экран large-screen television projector projecteur de télévision à grande image Fernsehgroßbildprojektor proiettore a grande schermo 1907 прожектор лс, електронен электронный прожектор, электрон¬ ная пушка electron gun canon électronique Strahlerzeuger proiettore elettronico 1908 прожекция ж на задния фон проекция заднего фона, рир-про¬ екция background projection projection par transparence Hintergrundprojektion proiezione del fondo 1909 промяна ж на яркостта изменения яркости changes in brightness variations de brillance Leuchtdichtveränderungen variazioni in splendore 1910 проницаемост ж, диелектрична диэлектрическая проницаемость [постоянная] permittivity constante diélectrique, permittivité dielektrische Konstante, Dielektri¬ zitätskonstante, elektrische Durchlässigkeit, Permittivität permittività, costante dielettrica 1911 проницаемост ж, магнитна магнитная проницаемость magnetic permeability perméabilité magnétique magnetische Leitfähigkeit [Durch¬ lässigkeit] permeabilità magnetica 1912 проницаемост ж, решетъчна (на лампа) проницаемость сетка, коэффициент проницаемости grid transparency, penetration fac¬ tor transparence de grille Durchgriff inverso del fattore di amplificazione 1913 процеп м, въздушен воздушный зазор [промежуток] air gap entrefer Luftspalt interferro 1914 процеп Mt светлинен световая шель luminous slit fente lumineuse Lichtspalt fenditura luminosa 1915 процес м на дегектиране процесс детектирования process of detection processus de détection Detektionsprozeß processo di rivelazione 1916 процес м на детекция процесс детектирования process of detection processus de détection Detektionsprozeß processo di rivelazione 1917 процес M на износване процесс износа [истирания] phenomena of wear phénomènes d'usure Abnutzungserscheinungen fenomeni di logoro
П 1918 164 П 1926 1918 пръстен м, дифракционен дифракционное кольцо diffraction ring anneau de diffraction Beugungsring anello di diffrazione 1919 псофсметьр м псофометр psophometer psophomètre Psophometer psoIo^'^ 1920 пулт м на управлението, централен центральный пульт управления central control desk régie centrale, pupitre de commande centrale zentrales Mischpult banco [pulpito] centrale di con¬ trollo 1921 пункт м за прослушване, главен главный пункт контрольного про¬ слушивания centrai monitoring position position centrale de contrôle Keatrellzentralc, Überwachungs¬ zentrale posto centrale di controllo 1922 пункт м за управление пункт дистанционного управления centrai control position position centrale de réglage Regelzentrale, zentrale Regelstelle posto centrale di comando 1923 пупинизация ж пупинизация coil loading pupinisation Bespulung, Pupinisation pupinizzazione 1924 път м ни отражението путь отражения- hop trajet de réflexion Sprung traiettoria di riflessione 1925 път M на светлинните лъчи путь световых лучей light path trajet des rayons Strahlenweg tragito dei raggi 1926 пътечка ж, звукови- звуковая дорожка sound track piste sonore Tonspur pista sonora
P 1927 работа ж, дяплексна диплексиая работа diplex operation opération diplex Doppelsprechbetrieb operazione • diplex 1928 работа ж, допускаща прекъсване работа, допускающая перебивание break-in operation fonctionnement en break-in „break-ln“-Betrleb sblocco forzato 1929 работа ж за излизане, външна внешняя работа выхода outer work function travail externe travail externe äußere Austrlttsarbeit lavoro esterno 1930 работа ж за излизане, вътрешна внуоренятт работа выхода inner work function travail interne innere Austrittsarbeit lavoro interno 1931 работа ж, полудуплексна полудуплексная работа half-duplex operation semi-duplex Halb-Duplexsystem semi-duplex 1932 работа ж с ток в режим на покой режим тока покоя closed-circuit operation opération à courant constant Ruhestrombet rieb esercizio a corrente costante 1933 равнина ж на изображението плоскость изображения image plane [surface] surface d'image, plan image Bildebene superficie d’immagine 1934 равнина ж на обектива, фокална фокальная плоскость объектива focal plane of the objective plan focal de 1’objectif Brennebene des Objektivs, Brenn¬ ebene der Objektivlinse plano focale del obiettivo 1935 равнина ж на симетрия плоскость симметрии plane of symmetry plan de symétrie Symmetrie-Ebene plano dl simmetria 1936 радар лг, Доплеров радар Допплер radar Doppler radiorepérage par effet Doppler — Flzeau Doppler-Funkortung radar per effetto Doppler 1937 радиан м радиан radian radiant Radiant radiante
P 1938 166 P 1950 1938 радио c радио radio radio Funk radio 1939 радиоапарат м радиоприёмник radiercтcevcr radiorécepteur Radiocmpiaagcr radioricevitore 1940 радиовръзка ж, любителска радиолюбительская радиосвязь amateur radio link câble hertzien d’amateurs, liaison radioélectrique d’amateurs Amateurfunkverbindung collegamento radiofonico di radio¬ amatori, radiocollegamento di radioamatori 1941 радиовръзка ж, подвижна подвижния радиосвязь mobile radio service liaison mobile radio fahrbare [ortsveränderliche] Funk¬ verbindung radiocollegamento mobile 1942 радиовълни ж мн радиоволны radio waves ondes radioélectriques Funkwellen radioonde, onde radio [radioelet¬ triche] 1943 радиоканал м радиоканал radio channel canal radio Funkkanal, Radiokanal radiocanale радиолампа ж вж, лампа, ж, електронна 1944 радиолиния ж, двупроводна двухпроводная линия two-wire [double] line ligne à deux conducteurs [bifilaire] Doppelleitung linea a doppio filo 1945 радиолокация ж, изохронна изохронная радиолокация isochrone determination détermination isochrone isochrone Ortbestimmung determinazione isocrona 1946 радиолъч м радиолуч , radio beam faisceau Funkstrahl fascio radio 1947 радиолюбител м радиолюбитель amateur wireless operator sans-filiste Bastler-Rundfunkteilnehmer, Funk* amateur, Rundfunkbastier, Funk- hastier - dilettante - di _ radio 1948 радисмснитор м контрольное устройство радиопе¬ редачи radio monitor moniteur d’émission radio Fuukseademoniter, Kontrollemp- fanger monitore di trasmissione radio 1949 радиомонтаж м звуковое объединение montage liaison sonore musikalische Überbrückung, montaggio 1950 радионавигация - ж радионавигация radio navigation radionavigation Fuukaavlgatiea radionavigazione
P 1951 167 P 1964 1951 радиообмен м (между два пункта) радиообмен (между двумя опре¬ делёнными пунктами) point-to-point radio communication radiocommunication entre deux points fixes Funkverkehr zwischen festen Punk¬ ten radiokommunIkazionc tra punti fissi 1952 радаопауза ж сигнал паузы [покоя] interval signal signal de repos Pausenzeichen segnale d’intervallo 1953 радиопеленгатор м радиопелеш^тор, радиокомпас direction finder radiocompas, radiogoniomètre Peilempfänger, Richtungsfinder, Zeilfluggerät, Funkpeiler radiobussola, radiogoniometro 1954 радиопеленгация ж радиопеленгация, радиопелевт radio-direction finding radiolocalisation Funkpeilung radiolocalizzazione 1955 радиопредаване с радиопередача radio broadcasting diffusion par voie radioélectrique Rundfunk radiodiffusione sonora 1956 радиопредаване c, външно внестудийное радиовещание outside broadcast г; diodiffusion en extérieur Außenübertragung, Reportage trasmissione esterna 1957 радиопредаване с, даплексно диплексная радиопередача diplex radio transmission radiotransmission diplex Diplexfunkübertragung radiotrasmissione diplex 1958 радиопредаване с, многократно многократная радиопередача multiplex radio transmission émission radio multiplex Mehrfachübertragung radiotrasmissione multiplex 1959 радиопредавател м радиопередатчик radio transmitter émetteur, transmetteur Funksender emettitore, trasmettitore 1960 радиопредавател м, 'искров искровый передатчик spark transmitter émetteur à éclateur [à étincelles] Funksender trasmettitore a scintilla 1961 радиопредавател м, машинен машинный радиопередатчик alternator transmitter émetteur à alternateur M asch inensender trasmettitore ad alternatore 1962 радиопредавател м, многоканален радиопередатчик многоканальной связи multiplex radio transmitter radioémetteur multiplex Multiplexsender radiotrasmettitore multiplex 1963 радиопредавател м, многообхва¬ тен многочастотный передатчик multi-frequency transmitter émetteur à plusieurs fréquences Mehrfrequenzsendcr trasmettitore a più frequenze 1964 радиопредавател м, нерегистриран незарегистрированный радиопере¬ датчик blacktransmitter poste [émetteur] clandestin Schwarzsender emettitore ' clandestino
P 1965 168 P 1977 1965 радиопредавател м c външно въз¬ буждане передатчик с внешним возбужде¬ нием driven sender [transmitter] émetteur piloté fremdgesteuerter Sender trasmettitore pilotato 1966 радиопредавател м c няколко но¬ сещи честоти радиопередатчик со многими не¬ сущими multi-carrier radio transmitter radloémetteur à plusieurs porteuses Funksender mit mehreren Trägern radlotrasmettltore a più portanti 1967 радиопредавател м с потисната носеща честота передатчик с подавленной несущей частотой suppressed-carrler transmitter émetteur à suppression de la por¬ teuse Sender mit Trägerunterdrückung trasmettitore a soppressione della portante 1968 радиоприемане c радиоприём radioreceiving radloréceptlon Radloempfang radloricazione 1969 радиоприемник м радиоприёмник radlorecelver radiorécepteur Rrdloempfänger radioricevitore 1970 радиоразпръскване c радиовещание radio broadcasting radiodiffusion Rundfunk radiodiffusione радиослушалка ж вж. • слушалка ж 1971 радиослушател м радиослушатель, слушатель listener auditeur Hörer ascoltatore 1972 радиосонда ж радиозонд radiosonde radiosonde Funksonde radiosonda 1973 радиостанция ж радиостанция radio station station radio Funkstation stazione radio 1974 радиостанция брегова береговая радиостанция coast station station côtière Küstenfunkstelle stazione costiera 1975 радиостанция ж за обслужване на леоища аэродромная радиостанция airfield station station aéronautique Flughafen-Funkstelle stazione aeronautica [di aeroporto] 1976 радиостанция ж, самолетна самолётная радиостанция aircraft station station d'aéronef Luftfunkstelle stazione di aeronave 1977 радиотелеграма ж радиограмма wireless message radiotélégramme Funktelegramm radiogramma
P 1978 169 P 1991 1978 радиотелеграфия радиотелеграфия radiotelegraphy radiotélégraphie Funkentelegraphie radiotelegrafia 1979 радиотелеграфия ж, буквена азбучная телеграфия alphabetic telegraphy télégraphie alphabétique Alphabet-Telegraphie telegrafia alfabetica 1980 радиотелеметрия ж радиотелеметрия radiotelemetring radiotélémesure Funkfernmessung radiotelemetria 1981 радиотелеуправление с радиотелеуправление radio-telecontrol radio télécommande Funkfernsteuerung radiotelecomando 1982 радиотелефон м. портативен переносный радиотелефон walkie-talkie émetteur-récepteur portatif tragbarer Sprech-Sender-Empfänger stazione radio campale, trasmet- titerc*riccviterc portatile 1983 радиотелефония ж радиотелефония radio telephony radiotéléphonie * F u nk iernsrreтhcu radiotelefonia 1984 радиофициране с, жично проводное радиовещание wire broadcasting ladiodistribution Drahtr und funk radiod lstreb^uzienc 1985 радиохоризснг м радисгсризснт radio horizon radюherizoa Rad^ori/ont radieorizzoutc 1986 радиочист ж радиодеталь radio materials [components] accessoires de radio Radiobedarf radiomateriali 1987 радиочестоти ж радиочастота radio frequency fréquence radioélectrique, radiofré¬ quence Funkfi-equenz, Radiofrequenz radiofrequenza 1988 радист м радист, радиооператор radio [wireless] operator sans-filist Funker operatore radio 1989 разбираемост ж разборчивость intelligibility intelligibilité Verständlichkeit intelligibilità 1990 развивка ж развёртка scanning analyse, exploration Abtastung analisi 1991- развивка ж, електронна электронная развёртка electronic scanning analyse [balayage, exploration] £1^- tronique elektronische Abtastung analisi [esplorazione] elettronica
P 1992 170 P 2004 1992 развивка ж, кадрова кадровая развёртка field sweep, frame time base, frame scan base de temps de la trame [du cadre] Bildabtastung base dei tempi del quadro 1993 развивка ж, механична механическая развёртка mechanical scanning analyse mécanique mechanische Abtastung analisi meccanica 1994 развивка ж, многоредова многострочная развёртка fine scanning balayage à haute définition Feinabtastung analisi ad alta definizione 1995 развивка ж, нелинейна нелинейная развёртка non-linear time base base de temps non linéaire nichtlineare Abtastung base dei tempi non lineare 1996 развивка ж, презредна чересстрочная развёртка interlaced scanning, interlacing analyse entrelacée, entrelacement, in¬ terlignage Zwischenzeilenverfahren analisi interlacciata 1997 развивка ж, прогресивна прогрессивная развёртка progressive [sequental] scanning analyse continue unmittelbar aufeinanderfolgende Ab¬ tastung, fortlaufende Abtastung, Zeile-für-Zeile-Abtastung analisi continua [progressiva, se¬ quenziale] 1998 развивка ж с променлива скорост развёртка с переменной скоростью variable-speed scanning balayage à vitesse variable Abtastung mit veränderlicher Ge¬ schwindigkeit analisi a velocità variabile 1999 развивка ж, синхронна синхронная развёртка synchronous scanning balayage synchrone Synchronab tast img analisi sincrona 2000 развивка ж, спирална спиральная развёртка helical scanning balayage hélicoïdal Schrau benlinienabtastung ricerca elicoidale 20Û1 раздвоение c, магнигно-йоино (на лъч, вълна) магаигоиоааое двойное прелом¬ ление magneto-ionic double refraction dédoublement magnéto-ionique magnetoionische Doppelbrechung doppia rifrazione magneto-ionica 2002 разкъсване c на цветовете разрыв цветов colour break-up décomposition des couleurs Farbenlosbrechen scomposizione di colori 2003 разлагане c разложение dispersion décomposition Zerlegung decomposizione 2004 размагшггване c размагничивание demagnetization désaimantation Entma gnetisierung d ismagnetizzt zione
P 2005 171 P 2017 2005 размах м размах peak-to-peak value valeur de crête à crête Spitzen-Spitzenwert valore da cresta a cresta 2006 размах • на пълния видеосигнал амплитуда полного видеосигнала total amplitude amplitude ou signal d’image com¬ plet Gésamtamplitu de ampiezza vera del segnale video completto 2007 размах м на сигнала размах сигнала double-amplltude-peak, peak-to-peak amplitude [value] amplitude crête-à-crête Spitze-zu-Spiltze-Amplitude, SS-Am- plltude ampiezza da cresta a cresta 2008 размах м на сигнала на изобра¬ жението амплитуда сигнала изображения picture-signal amplitude amplitude du signal vision Bildamplltude ampiezza vera del segnale video 2009 размах м на синхросигнал размах синх.ррuитуюшего сигнала synchronizing sign! [sync-pulse] am¬ plitude amplitude de synchronisation [de la synchro] Syncltatcnlslerslgnаlrmplitüde, Syn¬ chroamplitude ampiezza del segnale dl sincronizza¬ zione 2010 размах м оо бяло до черно, ам¬ плитуден амплитудный размах от белого до чёрного whlte-to-black amplitude range taux de modulation Frequenzänderung zwischen Weiß und Schwarz ampiezza da cresta a cresta da bianco a nero 2011 разпределение c на групите распределение групп group allocation répartition de groupes Gruppenverteilung ripartizione dl gruppi 2012 разпределение c на полето распределение поля field distribution répartition du champ Feldverteilung ripartizione di campo 2013 разпределение c на яркостите распределение яркости distribution of brightness répartition de brillance Leuchtdlchtverteilen ripartizione dl splendore 2014 разпределител м распределитель distributor distributeur, répartiteur Verteiler distributore, ripartitore 2015 узапрсостранение с f распространение propagation propagation 7:: Ausbreitung propagazione 2016 разпространение c на вълните, насочено направленное распространение волн traped mode mode de propagation guidée geleitete Sdiwintgungsart modo di propagazione guidata 2017 разреждане c на кондензатор разряд конденсатора discarge of a condenser [capacitor} décharge d'un condensateur Entladung eines Kondensators scarica dl condensatore
P 2018 172 P 2030 2018 разряд м, атмосферен атмосферный разряд atmospheric discharge décharge atmosphérique atmosphärische Entladung scarica atmosferica 2019 разряд м, пробивен пробивной разряд, пробой disruptive discharge décharge disruptive Durchschlag, Durchbruтhseutla- dung scarica disruptiva 2020 разсейване c ни енергия рассеяние энергии dissipation of energy dissipation d’énergie Eaergledissipatien dissipazione di energia 2021 разсейване с, тропосферно тропосферное рассеяние tropospheric scattering diffusion troposphér^ue troresrhäresche Streuung diffusione troposferica 2022 разстояние c расстояние distance espacement, distance Abstand spaziatura, spazio 2023 разстояние с между редовете расстояние между строками scanning séparation pas d’exploration Zeilenabstand passo di esplorazione 2024 разстояние c по въздушна линия расстояние по прямой air-line distance distance à vol d’oiseau Lu ftlinienentfernung distanza in linea d’aria 2025 разстройвам расстраивать detune désaccorder verstimmen disaccordare 2026 разстройване c расстраивание, расстройки detuning désaccord Verstimmung disaccordo, dissintonia 2027 разтягане с на част от изображе¬ нието растягивание части изображения pulling expansion partielle d’image Bilddehnung trascinamento 2028 разфокусиране с дефокусировка, расфокусировки defocussing défoтa1isatlen Defokussierung defocalizzazione 2029 разхождане c дивергенция, расхождение divergence divergence Divergenz divergenza район м на действие (на радиопре¬ давател) вж. далечина ж на действие (на радиопредавател) 2030 район м на действие на телевизио¬ нен предавател дальность действия телевизион¬ ного передатчика, дальность приёма телевизионной - станции television range portée de l’émetteur de télévision Fernsehreichweite portata di telcvisieucidc1Гemcttiter'el
P 2031 173 P' 204® 2031 район м на смущения зона помех interference area zone de brouillage Störungsgebiet zona di disturbo 2032 рамо c на грамофонна мембрана тонарм pick-up arm bras de lecture Tonarm braccio del riproduttore 2033 растер л/, телевизионен телевизионный растер television raster trame de télévision Femsehbildraster, Fernsehraster trama di televisione реактанс л< аж съпротивление е, реактивно 2034 реверберация ж реверберация, послезвучание reverberation réverbération Rückprall, Nachhall riverberazione 2035 регенерация ж регенерация, положительная об¬ ратная связь regeneration, positive feedback réaction positive Rückkopplung reazione positiva 2036 регенерация ж на импулси регенерация импульсов pulse regeneration régénération des impulsions Impulsverbesserung rigenerazione di impulsi 2037 регулатор м на контраста регулятор контрастности contrast control régulateur de contraste Kontrastregler regolatore del contrasto 2038 регулатор м на напрежението, ав¬ томатичен автоматический регулятор напря¬ жения automatic voltage regulator régulateur automatique de tension¬ selbsttätiger Spannungsregler regolatore automatico di tensione 2039 регулатор м на настройка, авто¬ матичен автоматический регулятор на¬ стройка automatic tuning control dispositif d'accord automatique automatische Scharfabstimmung regolatore automatico di sintonia, [di accordo] 2040 регулатор At на нивото на звука регулятор усиления [громкости] volume control régulateur d’amplification Lautstärkeregler, Verstarkungsreg- 1er 'regdatore di amplificazione [di¬ volume] 2041 регулатор м на предаването регулятор передачи transmission regulator régulateur de transmission Übertragungsregler regolatore della trasmissione 2042 регулатор м на размера по вер¬ тикала регулятор размера по кадрам frame ampi it г de (vertical size] con¬ trol régulateur de la hauteur de la trame- [du cadre] Teilbild höhenregier, Vertikalregler regolatore dell’altezza del quadro 2043 регулатор м на синхронизацията регулятор синхронизации synchronization control régulateur de synchronisation Kippfrequenzregler, Synchronisa¬ tionsregler regolatore di sincronizzazione
P 2044 144 P 2054 2044 регулатор м на усилване регулятор усиления gain control dispositif de réglage de l'amplifi¬ cation Verstärkungsregler dispositivo di regolazione d'ampll- flcazlone 2045 регулатор м на усилване, автома¬ тичен автоматический регулятор усиле¬ ния automatic gain [volume] control régulateur automatique de sensibi¬ lité, commande automatique de gain, correcteur d'évanouissement automatischer Lautstärkeregler regolatore automatico dl guadagno 2046 регулатор м на ценоровката регулятор центрирования centring control régulateur de centrage Zen trierungsregler regolatore dl centraggio 2047 регулатор м на яркостта регулятор яркости background [brightness, brillance] control régulateur de la brillance [de la luminance] Helligkeitsregler regolatore di brillantezza [di lumi¬ nosità] 2048 регулатор м c реакция регулятор, действующий по реак¬ ции backward-acting regulator régulateur à réaction Rückwärtsregelung regolatore a reazione 2049 регулатор м, хоризонтален регулятор ширины изображения width control régulateur de la largeur d'image Bildbrelteregler regolatore della larghezza d’imma¬ gine 2050 регулиране c регулировка, установка adjustment réglage Regelung regolazione 2051 регулиране с на ниските тонове регулировка басов base control réglage des basses fréquenoes Baßregelung regolazione del bassi 2052 регулиране c на усилване регулировка усиления gain adjustment réglage de l’amplification [du gain] Verstärkungsregelung, Regulierung, (Einstellung] der Verstärkung regolazione d‘ampllflcrzione [del guadagno] 2053 регулиране c на усилване, авто¬ матично автоматическая регулировка уси¬ ления automatic gain control réglage automatique de gain automatische Verstärkungsregelung * regolazione automatica dl amplifi¬ cazione 2054 регулиране c на усилване, автома¬ тично безшумно бесшумная автоматическая регули¬ ровка усиления quiet automatic gain control réglage • automatique silencieux de gain geräuschfrele automatische Verstär¬ kungsregelung regolazione automatica rllenzlcsr dl guadagno
P 2055 175 P 2065 2055 ретулирине c на усилването със за¬ къснение, автоматично автоматическая регулировка уси¬ ления с задержкой, задержанная автоматическая регулировки biased [delayed] automatic gain control réglage automatique de gain retardé verzögerte automatische Verstär¬ kungsregelung regolazione automatica di guadagno (ritardata) a soglia 2056 регулиране c ни честотата, авгс* митично автоматическия подстройки ча¬ стоты automatic frequency control réglage automatique de fréquence automatische Frequenzregulierung controllo automatico di frequenza 2057 регулиране с на яркостта, авто¬ матично автоматическая регулировка ярко¬ сти [фона] automatic background [brightness] control commande automatique de la lumi¬ nance selbsttätige Helligkeitsregelung controllo automatico della lumino¬ sità 2058 регулировка ж на линейността регулировка линейности linearity control contrôle de la linéarité Linearitätsregelung controllo della linearità 2059 регулировка ж на фокуса регулировки фокуса focus control commande de la netteté, réglage du foyer Brennpunktr^e^gel ung controllo del fuoco 2060 регулировки ж на честотата по кадри регулировка частоты кадровой раз¬ вёртки field frequency control réglage de cadre [de trame] Bi1dwechsclfrequenzrcge1uag aggiustamento del quadro 2061 регулировка ж на еесгсгага по редове регулировка частоты строк horizontal bold control commande horizontale Fr-equenzt^egelung des Zce1eaklppge* ueraters, Zel1eaircqucazrege1uag controllo orizzontale 2062 регулируемост ж регулируемость adjustability condition (possibilité] de réglage Einsteilbarkeit condizione [possibilità] di regola¬ zione 2063 режим лг, импулсен импульсный режим pulse operation technique des impulsions Impulsbetrieb, Pulsbetrieb funzionamento ad impulsi 2064 режим м клас А работа лампы класса А class A valve operation fonctionnement d’un tube à vide en classe A A-Schaltung, Klasse-A-Betrieb esercizio di una valvola in classe A 2065 режим м клас AB работа лампы класса AB class AB valve operation fonctionnement d’un tube en classe AB AB-Schaltung, Klasse-AB-Betrieb esercizio di una valvola in- classe AB
P 2066 176 P 2079 2066 режим м клас В работа лампы класса В class В tube [valve] operation fonctionnement d’un tube à vide en classe В B-Schaltung, Klasse-B-Betrieb esercizio di una valvola in classe В 2067 режим м клас С работа лампы класса С dass С tube [valve] operation fonctionnement d'une tube à vide en classe C C-Sehaltung, Klasse-C-Betrieb esercizio di una valvola in classe C 2068 режим м на насищане режим насыщения saturation state régime de saturation Sättigungsgebiet regime di saturazione 2069 резистор м, високоомен высокоомное сопротивление high-ohmig resistance résistance fort-ohmique Hochohrnwiderstand resistenza forte omica 2070 ред M строка line ligne Zeile linea, riga 2071 ред м, активен активная строка active line ligne utile wirksame Linie linea utile 2072 ред м на развивката строка развёртки scanning line ligne d’analyse [de balayage, d'ex¬ ploration] Abtâstzeile linea di -analisi 2073 резонанс м резонанс resonance résonance Resonanz risonanza 2074 резонатор м, кварцов кварцевый резонатор quartz resonator résonateur à quartz Quarzresonator unità piezoelettrica 2075 резонатор л< обемен объёмный резонатор cavity resonator cavité résonante Hohlraumresonator risonatore a cavità 2076 рекордер м рекордер cutter, mechanical recording head graveur, tête d’enregistrement mé¬ canique Schneiddose registratore meccanico 2077 реле с реле relay relais Relais relè 2078 реле с без неутрално положение, поляризирано поляризованное реле без среднего стабильного положения side-stable relay relais polarisé à deux positions stables polarisiertes Relais oline stabile Mittelstellung relè polarizzato a due posìzion stabili 2079 реле е, бързодействуващо быстродействующее реле high-speed relay relais à action rapide Schnellrelais relè ad azione rapida
P 2080 177 P 2092 2080 реле c, вибрационно вибрационное реле vibrating relay relais vibrant Schwingankerrelalr, Vibratlons- relais relè a vibrazione 2081 реле е, включващо включающее реле connecting relay relais de connection Durchrchaltrelalr, Anschlußrelais, Anschallrelais relè dl collegamento 2082 реле c, двустепенно двухступенчатое реле two-step relay relais à action échelonnée [à double effet] Stufenrelais relè a doppio effetto (a due passi] 2083 реле c, електромагнитно электромагнитное реле electromagnetic relay relais électromagnétique elektromagnetisches Relais relè elettromagnetico 2084 реле с, електронно электронное реле fermionic relay relais électronique Elektronenrelalr, elektronisches Re¬ lais relè [soccorritore] elettronico 2085 реле с, елекорооермично электротермическое реле, оермо- реле electrothermal [thermal] relay relais électrothermlque Thermcrelrlr relè elettrotermico 2086 реле c, живачно ртутное реле mercury relay relais à mercure. Quecksll berrela is relè a mercurio . 12 Радио и телевизия 2087 реле е за променлив ток реле переменного оога А. С. relay relais à courant alternatif Wechselstrcmrelalr relè a corrente alternata 2088 реле с, импедансно реле-дроссель, реле с большой ин ду кои вностью high-impedance relay relais à grande impédance Drcsselrelair, Relais mit hoher Impedanz relè ad alta impedenza 2089 реле е, крерциоивuр коэрцитивное реле remanent relay relais à rémanence Renrnenzrelais relè a rimanenza 2090 реле c, контролно контрольное [управляющее] реле pilot relay relais pilote Pilotrelais, Steuerrelais relè pilota 2091 реле с на задейсовуване, закьсни- оелно медлеuнр-срабатываюшсе реле slow-operating relay relais à action lente [à attraction retardée] Relais mit Anzugverzögerung, Ver- zögeгungrrelair relè ad azione lenta [ritardata] 2092 реле c на отпускане, закьснително медленно-оопускающее реле slow-release relay relais à relâchement retardé [à re¬ tardement] abfallve^gertes [langsam abfallen¬ des] Relais relè • ritardato alla caduta
P 2093 178 P 2104 2093 реле c, иеnовяризиранс неполяризовинное реле uoa-pe1arized relay relais non-polarisé stromriтhttugsurabhäagigcs Relais relè non polarizzato 2094 реле с, поляризирано поляризованное реле polarized relay relais polarisé polarisiertes [stromriтhtuagsaЬhän- giges] Relais relè polarizzato 2095 реле с, постсяянсгоково реле постоянного токи D. С. relay, direct-current relay relais à courant continu Gleichstromrelais / relè a тerrcute continua 2096 реле c c блокировка реле c самоблокировкой latching relay relais à verrouillage selbsthaltendes Relais mit mechani¬ scher Sperre relè a chiavistello реле с c двоен ефект вж. реле с, двустcпcнис 2097 реле с с неутрално - положение, поляризирано поляризованное реле с нейтраль¬ ным положением neutral relay relais neutre neutral eingestelltes polarisiertes Relais relè neutro 2098 реле с с подвижна бобинка матнитоэлёктрнеcское реле, реле с подвижной катушкой moving-coil relay relais à cadre mobile Drehspulrelais relè a bobina [spirale] mobile 2099 реле c c шунтирано поле реле -c магнитным шунтом shunt-field relay relais à champ en shunt Relais mit magnetischem Neben¬ schluß relè a campo in derivazione 2100 ретрансляция ж, телевизионни телевизионная ретрансляция ball reception, relay television télévision retransmise, réception ев balle, relais de télévision Ballempfang, Relaisfemsehen ritrasmissione, rimbalzo 2101 рефлектор м рефлектор, отражатель reflector, mirror réflecteur Reflektor riilettere 2102 рефлектор ж, параболичен параболический отражатель parabolic reflector réflecteur parabolique parabolischer Reflektor riflettore parabolico 2103 рефракция ж рефракция, перcвсмлеиие refraction réfraction Brechung rifrazione рефракция ж, нормална вж. пре¬ чупване е, нормално 2104 решетки ж, интидинатронна защитная сетка suppressor grid grille d’arrêt, électrode [grille] de freinage Fanggitter, Bremsgitter griglia di arresto [soppressore, di soppressione]
P 2105 179 P 2107 2105 решетка ж, екранираща экранирующая сетка screen grid grille-écran Schirmgitter griglia schermo решетка ж, катодна еж. решетка ж, пространствеаозашигаа 2106 решетка ж, кристална кристаллическая решётка crystal lattice réseau cristallin Kristallgitter rete cristallina 2107 решетка ж, паосгааиственоза- щитна катодная сетка (для нейтрализа¬ ции пространственного заряда) space-charge grid grille de champ [de charge d’espace] Raumladegitter, Raumladungsgitter griglia a carica spaziale
c 2108 самовъзбуден самовозбужденный self-excited auto-excité selbsterregt autoeccitato 2109 самовъзбуждане c самовозбуждение singing amorçage, sifflement Pfeifen fischio 2110 самовъзбуждане с на ниски че* стоти возбуждение на низких частотах motorboating amorçage basse fréquence, crépite¬ ment motor-boating Blubbern, Tröpfeln crepitio, oscillazioni interminenti di amplificatore 2111 самоиндукция - ж самоиндукция, собственная ин¬ дуктивность self-induction induction propre, auto-induction, self-induction Selbstinduktion induzione propria, autoinduzione 2112 самоиндукция ж, донасгройваша выравнивающая [сглаживающая] самоиндукция equalizing self-inductance self-induction d’égalisation Glättungsselbstinduktion induttanza di livellamento 2113 самоиндукция ж, плавно проме¬ няща ce плавно регулируемая самоиндук¬ ция continuously variable self-induction self-induction variable de façon continue kontinuierlich veränderliche Selbst¬ induktion autoinduzione variabile di forma continua светване c вж, блясък .и, светлинне 2114 светене с, катодно катодное свечение negative glow lueur négative negatives Glimmlicht luminosità negativa 2115 светлоотдаване с световая отдача, отдача источника света efficiency of a luminous source rendement d'une source lumineuse, coefficient d’efficacité lumineuse Lichtausbeute efficienza luminosa 2116 светлофилтър м (за намаляване на отразената светлина) оптический светофильтр, защит¬ ный фильтр для уменьшения внешней засветки optical light filter filtre optique antiréflexion Reflexschutzfilter filtro ottico antiriflessione
C 2117 181 C 2130 2117 светлофилтър л/, неутрален нейтральный светофильтр neutral filter filtre neutre Neutralfilter filtro neutro 2118 свcглофилтьр -w, цветен цветной фильтр [светофильтр] coloured filter filtre coloré Farbfilter filtro coloralo 2119 светлочувствителен светочувствительный, фоточув- ствительный photosensitive photosensitive lichtempfindlich fotosensibile 2120 свиване с сжатие compression compression Kompression compressione 2121 свиване с ни бялото сжатие (видеосигналов в области) белого white compression compression du blanc Weißpegeekompression compressione del bianco 2122 свиване c на черното сжатие ( видеосигналов в области) чёрного black compression compression du noir Schwarzkomprcssien compressione del nero свистене с вж- самовъзбуждане с 2123 свръхмодулация ж перемодуляция evermedulation surmodulation Übermodulation sovramodulazione 2124 свръхпречупване c сверхпреломление, супер-рефрак¬ ция surcrrcfraтtiea superréfraction Surerbrcchuag, Superrefraktion serrarifrazlenc 2125 свръхпроводимост ж сверхпроводимость hyrercouductlvlty Surra*тeaduтtivité Ü ber kon duktivitä t surerтeuduttlvità 2126 свързване е связывание, связь coupling couplage Kopplung accoppiamento 2127 свързване c в първична група связь в первичной группе group link liaison en groupe primaire GruppeavcrЬiaduag collegamento in gruppo primario 2128 свързване c, капацитивно емкостная связь capacitive coupling couplage capacitif kapazitive Kopplung accoppiamento capacitivo 2129 свързване c, каскадно каскадное включение, включение ступенями cascade connection couplage en cascade Hiatereinauderschaltuug, Kaskaden¬ schaltung collegamento in cascata 2130 свързване c, критично критическия связь critical coupling couplage critique kritische Kopplung accoppiamento critico
C 2131 182 C 2141 2131 свързване c, трансформаторно трансформаторная связь transformer coupling couplage par transformateur Transformatorkopplung accoppiamento per trasformatore 2132 свързване с чрез резистор гальваническая связь resistive coupling (US), resistance coupling (GB) couplage par résistance Widerstandskopplung accoppiamento resistivo 2133 сектор м сектор sector secteu г Sektor settore 2134 сектор м, мъртъв (при фототе¬ леграфия) мёртвый сектор clip [dead] sector secteur mort Befestigungsstreifen settore morto 2135 секция ж на вторичната трупа секция сверхгруппы supergroup section section de groupe sécondaire Übergruppenabschnitt sezione gruppo secondario 2136 секция ж със симетрични чифтове, линейна участок цепи многократной связи посредством симметричных nap жил carrier line section section de ligne à paires symétri¬ ques Doppeladerleitungsabschnitt sezione di linea a coppie simme¬ triche 2137 секция ж, триодна (на комбини¬ рана радиолампа) триодная секция triode section section triode Triodenteil sezione triodo селективност ж вж. избирател¬ ност ж селективност ж на радиоприем¬ ник вж. избирателност ж на приемник 2138 селектор м> временен временной селектор time gate porte à intervalle de temps sélec¬ tionné Tor mit spezifischem Zeitintervall circuito ad ammissione controllata, circuito porta di tipo temporale 2139 селектор м, синхронен временен синхронный временной селектор synchronous gate créneau synchronisé, porte syn¬ chronisée Synelhrontor porta sincronizzata 2140 сенник м защитный светофильтр (на труб* ке — для уменьшения внешней засветки) ambient light filter filtre optique Raumlichtfilter filtro ottico 2141 сенсибилизатор м сенсибилизатор sensitizer activateur, activant Aktivator attivatore свисибилизараие с вж. очувствя- ване с (на телевизионна тръба) серия ж вълни вж. поредица ж вълни
C 2142 183 C 2155 2142 серия ж кодови знаци серия кодовых знаков figures case série de chiffres Zahlen gruppe serie dl cifre 2143 серия ж, периодична импулсна периодическая импульсная по¬ сылка, периодическая серия им¬ пульсов periodic pulse-train série d'impulsions périodique periodische Impulsgruppe [Puls¬ gruppe] serie d’impulsi periodici 2J44 серия ж променливи сигнали серия элементов (дискретного) сигнала reversals roulement Stromwechsel rullo 2145 сечение с на електронния сноп, напречно поперечное сечение пучка aperture of the beam, beam width section transversale du faisceau Bundeldurchschnitt sezione trasversale del fascio 2146 сечение с на жипа сечение проволоки cross section section droite du fil gerader Drahtquerschnltt sezione trasversale di filo 2147 сечение c, напречно поперечное сечение cross section coupe en travers [transversale] Querschnitt sezione trasversale 2148 сигнал м сигнал signal signal Signal segnale 2149 сигнал л*, блокиращ сигнал блокировки [занятия] blocking signal signal de blocage Besetzslgnal, Blockierungsslgnal segnale di bloccaggio 2150 сигнал м, водещ ведущий сигнал driving signal signal d’excitatlon Trelberrlgnal segnale dl eccitazione- 2151 сигнал м, входяш входной сигнал input signal signal d’entrée Elngangssignal segnale dl entrata 2152 сигнал м, гасящ гасяший сигнал black-out [blanking] signal impulsion de suppression du fai¬ sceau, signal de suppression Austastimpuls, Austastsignal impulso dl cancellazione [soppres¬ sione] 2153 сигнал-генератор м сигнал-генератор, генератор стНн дартных сигналов signal generator générateur de signaux, hétérodyne Signalgenerator, Prüfsender generatore dl segnali 2154 сигнал .и» електрически электрический сигнал electrical signal signal électrique elektrisches Signal segnale elettrico 2155 сигнал м за бедствие сигнал бедствия distress signal signal de détresse Notzeichen, Notruf segnale di pericolo
C•2156 184 C 2168 2156 сигнал м за намесване сигнал для вмешательства forward transfer signal signal d’iatcгvcntiou Zwisтhcnkunitsigaal segnale di assistenza 2157 сигнал и за особен вид отметка об особом виде или категории prefix signal de déclanchement VerЬereltungszeiтhcu. Vorimpuls segnale di avviamento 2158 сигнал м за отговор ответный сигнал answer signal signal de réponse Antwertzeiтheа, Beginuzelтhcn segnale di risposta 2159 сигнал м за повикване сигнал посылки вызова, вызывной сигнал audible ringing signal, ringing tone totalité - de retour d’appel Freizeichen segnale di libero 2160 сигнал м за помощ сигнал бедствия, SOS distress signal, SOS signal de détresse [de secours], SOS Notsignal, Notzeichen, SOS segnale di soccorso, SOS 2161 сигнал .и за потвърждаване на при CMЭHёГC сигнал подтверждения приёма acknowledgment signal signal d’accusé de réception EmrfаngsЬcstät^gtnlgss^gua1 segnale di riтeaesтimcate 2162 сигнал .и „заето“, светлинен мигающий сигнал занятости engaged [busy-flashj signal signal lumineux d’oттupatlea Besetzi1ackerzciтhca segnale luminoso di occupato 2163 сигнал л/, закъснял синхронизиращ задержанный синхронизм рующий сигнал delayed synchronization signal signal de synchronisation différé verzögertes Synchronisa ttonssignal segnale di sincronizzazione ritardata 2164 сигнал .и, звуков звуковой сигнал sound signal signal de son Tonsignal segâale di suono 2165 сигнал л<, изходен выходной сигнал output signal signal de sortie Ausgaagssigua1 segnale d’uscita 2166 сигнал ,w „кой сте вие?“ сигнал „кто там?“ „who are you“ signal signal „qui êtes vous?“ Wer-da-Zeichen segnale ,.chi è“ 2167 сигнал at. компенсиращ трапецо¬ видните изкривявания по редове коррекция трапецеидального ис¬ кажения строк line keystone correction compensation de la distorsion tra¬ pezoidale des lignes . Aufhebung der trapezförmigen Zei- 1euvcrzcichnuag compensazione della distorsione trapezoidale di linea 2168 сигнал л/, компенсиращ черното петно сигнал компенсации чёрного пятни shading-compensation signal signal compensateur de taches, si¬ gnal de correction Schatten kemrcusatlenssigua1 segnale di compensazione di ombra
€ 2169 185 C 2181 2169 сигнал а, комплексен синхрони¬ зиращ сложный сигнал синхронизации composite synchronization signal signal de synchronisation zusammengesetztes Synchronisier¬ signal segnali complessivi di sincronizza¬ zione 2170 сигнал л/, коригиращ корректирующий сигнал correcting [error] signal signal de correction Korrek t ionssignal segnale di correzione 2171 сигнал м, линейно изменящ ceno редове строчный пилообразный сигнал, пилообразный сигнал строчной развёртки line saw-tooth dent de scie du balayage hori¬ zontal Zeilensägezahnsignal dente di sega di linea 2172 сигнал м. модулиращ модулирующий сигнал modulation [programme] signal signal de modulation [modulant] M od ul ationssignal segnale di modulazione 2173 сигнал м на изображението сигнал изображения picture signal ' signal d'image Bildsignal segnale di immagine 2174 сигнал м на изображението, пълен полный сигнал изображения, пол¬ ный телевизионный сигнал composite video signal signal vidéo total zusammengesetztes Bildsignal segnale video complessivo 2175 сигнал .и, непрекъснат беспрерывный сигнал sequence signal signal complexe pausenfreies Signal segnale complesso 2176 сигнал - от камерата, изходящ сигнал на выходе телевизионной камеры camera signal signal de camera Kamerasignal segnale di camera 2177 сигнал л/, ответен сигнал обратного вызова backward recall signal signal de rappel en arrière Rückwärtsrückra f segnale dì richiamata al Г indietro 2178 сигнал м, повтарян повторяемый сигнал repeated signal signal répété wiederholtes Signal segnale ripetuto 2179 сигнал м, прислушващ ce переливающийся сигнал overflow, spill-over débordement Überlaufen extracorrente 2180 сигнал л;, прост сигнал, состоящий аз одной ком¬ поненты single-component' signal signrl à composante uniq.ue Einfachsignal, Eini'achzeichen segnale a componente unica 2181 сигнал м, пълен телевизионен полный телевизионный сигнал composite signal signal compose Bilidsignalgemisch segnale composto сигнал м SOS вж, сигнал м за помощ
C 2182 £86 C 2194 2182 сигнал м със закъснение, гасящ задержанный гасящий сигнал delayed blanking signal signal de suppression différé verzögertes Aurtartslgnal segnale di soppressione ritardato 2183 сигнал m, синхронизиращ синхронизирующий • сигнал, син¬ хросигнал synchronizing signal signal [top] de synchronisation Synchгonlslerrlgnаl, Synchronsignal segnale dl sincronizzazione 2184 сигнал м, сложен составной сигнал multi-component signal signal à plusieurs éléments zusammengesetztes Signal segnale a più componenti 2185 сигнал м, служебен условный знак сие signal d'avertissement [d’ordre] Regieslgnal, Signal, Stichwort, Zeichen segnale dl azione 2186 сигнал м, спиращ сигнал остановки stop signal émission [signal] d’arrêt Sp^rrschrittsignal segnale dl arresto 2187 сигнал м, телеграфен телеграфный сигнал . code character signal télégraphique Telegraphierzeichen segnale telegrafico 1 2188 сигнал м, цвеоен цветовой сигнал chrominance signal signal de chrominance Farbsignal segnale colorato 2189 сигнализатор м за пожар устройство пожарной сигнализа¬ ции fire alarm device avertisseur d’lncendle Feuermelder segnalatore d'incendio 2190 сигнализация ж передача сигналов, сигнализации signalling signalisation Signalgebung, Zelchengabe, Zeichen¬ gebung segnalazione 2191 сигнализация ж, автоматична автоматическая сигнализация automatic signalling signalisation automatique, transmis¬ sion automatique des signaux selbsttätiger Ruf, selbsttätiges Zei¬ chengebung trasmissione automatica del segnali 2192 сигнализиране c, диференциално дифференциальное сигнализиро¬ вание differential signalling signalisation différentielle Dlffcrentlrlrlgnаlisierung segnalazione differenziale 2193 сигнализиране с в обратна по¬ сока обратная передача сигналов backward signalling signalisation vers l'arrière Rückwärtszeichengebung, segnalazione all’lndletro 2194 сигнализиране c в права посока передача в прямом направлении forward signalling signalisation vers l’avant Vorwärtsslgnrllslerüng segnalazione in avanti
C 2195 187 C 2207 2195 сигнализиране c c диференцирани импулси сигнализация c дифференцирован¬ ными импульсами differentiated-impulse signalling signalisation à impulsions diffé- rentiées Signalisierung segnalazione ad impulsi differen¬ ziati 2196 сигнализиране с c обща честоти ни кодовите сигнали сигнализирование при общей чи¬ стоте кодовых сигналов slag1c*frequeuтy signalling signalisation à fréquence commune Signalisierung mit gemeinsamer Co- desig^alfrequenz segnalazione a frequenza comune 2197 сигнализиране c c постоянен ток сигнализация постоянным током direct-current signalling, DC-sig- nailing signalisation à courant continu G1ciтhstromsigualisicruag segnalazione a corrente continua 2198 сигнализиране c c работен ток сигнализация рабочим током open-circuit signalling système à fermeture de circuit Arbeitsstromverfahren sistema a circuito aperto 2199 сила ж, електродвижещи контакт¬ на контактная электродвижущая сили contact electromotive force force électromotrice de contact Kontakt-E.M.K. forza elettromotrice di contatto 2200 сили ж на звуки сила звука sound intensity force [intensité] du son, intensité acoustique [sonore] Klangiatcusität,Sтhallintensität,Toa- intensität, Lautstärkeeindruck, Lautstärke, Schallstärke, Ton¬ stärke intensità [forza] del suono, intensità acustica [sonora] 2201 сила лс, прсгивселекгродвижеша прсгивоэлекгродвижущая сила counter electromotive force force ceatre-é1cctremotrice gegenelektromoterisтhe Kraft, Ge- gen-E.M.K. forza contreelettrometгicc 2202 синтез м на схема синтез контура network synthesis synthèse de réseau Synthese des Netzwerkes sintesi di rete 2203 синтезиране c на изображешетго синтез изображения picture synthesis synthèse de l’image Biidzusammensetzung sintesi deU’immagêne 2204 синусоида ж синусоида sine line sinusoïde Sinuslinie sinusoide 2205 синхрогенератор м сиихpoтенepaтор synchronizing pulse generator générateur de synchronisation Synctaroaisierungsgenerater, Takt¬ geber, Impulsgeber generatore di sincronizzazione 2206 синхронизация ж синхронизация synchronization synchronisation Synchronisation messa in fase 2207 синхронизация ж по редове синхронизация строчной [горизон¬ тальной] развёртки horizontal synchronization synchronisation horizontale Herlzoatalsynehromsieruug sincronizzazione orizzontale
C 2208 188 C 2220 2208 синхронизиране c по кадри регулировка синхронизации по вер¬ тикали (по кадрам] vertical hold control commande verticale de synchroni¬ sation Vertikalsynchronisationsregelung controllo verticale di sincronizza¬ zione 2209 синхронност ж синхронность synchronism synchronisme Synchronismus sincronismo 2210 синхротрон м синхротрон synchrotron • synchrotron Synchrotron sincrotrone 2211 синхроциклотрон м синхроциклотрон frequency-modulated cyclotron cyclotron à modulation de fré¬ quence frequenzmoduliertes Zyklotron sincro-ciclotrone 2212 система же, акустична акустическая система acoustical system système acoustique akustisches - System sistema acustico 2213 система ж, дуплексна дуплексная система duplex system système duplex Duplexverfahren sistema duplex 2214 система ж, дуплексна диферен¬ циална дуплексная система с дифферен¬ циальной схемой differential duplex system duplex différentiel Gegensprecheinrichtung in Differen¬ tialschaltung ’ duplex differenziale 2215 система ж единица СГС, абсо¬ лютна абсолютная система единиц СГС cgs-system système cgs cgs-Systein sistema cgs 2216 система ж, еднофазна однофазная система single-phase system système monophasé Einphasensystem sistema monofase 2217 система ж за едноканално прие¬ мане на звуковия съпровод система одноканального приёма звукового сопровождения intercarrier system système à battement de porteuse Differenzträgerverfahren, Diffeeeen- trägersystem sistema cosidetto intercarrier 2218 система ж за кодирано предавани система секретной связи privaty system système de transmission codée verschlüsseltes Senderverfahren sistema di trasmissione codificata 2219 система ж за многократно пре¬ даване система многократной передача multiplex operation fonctionnement en multiplex Mehrfachsystem sistema multiple 2220 система ж за цветна телевизия с постоянна яркост система цветного телевидения с постоянной яркостью constant luminance system système à luminance constante Farbfemsehverfahren mit konstan¬ ter Helligkeit sistema a luminosità costante
C 2221 189 C 2232 2221 система ж, защитна система защиты protective system système de protection Schutzsystem sistema dl protezione система ж, звукова вж. система ж, акустична 2222 система ж, Лехерова двухпроводная линия, Лехерова система Lecher wires fils de Lecher Lecherleltung fill di Lecher 2223 система ж, линейна линейная система linear system système linéaire lineares System sistema lineare 2224 система ж, многофазна многофазная система polyphase system système polyphasé Mehr phasensystem sistema polifase 2225 система ж, модулаторна схема модулятора modulator system système modulateur Modulator^stem sistema modulatore 2226 система ж, мостова дуплексна мреорват система дуплекса, мо¬ стовой дуплекс bridge duplex system duplex a pont Gegensprecheinrichtung für Brük- kenschrltung duplex a ponte 2227 система ж на повикване чрез из¬ чакване заказная система эксплуатации delay working exploitation avec attente Betrieb mit Vorbereitung, Rückruf¬ betrieb, Wartezeitbetrieb servizio con attesa 2228 система ж насочени антени система направленных антенн * aerial [antenna] array réseau d’antennes Rlchtantennenancrdnung, Richtm- tennennetz sistema dl antenne 2229 система ж, недесеоична недесятичная система non-declmal base base non-décimale Nichtzehnersystem, Nichtdezimal¬ system base non decimale 2230 система ж, нелинейна нелинейная система non-linear system système non-linéaire nichtlineares System sistema non lineare 2231 система ж, осветителна студийна система освещения телестудии set [studio] lights éclairage de prise de vues Studlobeleuchtung, Aufnahmelam¬ pen illuminazione dello studio 2232 система ж, отклоняваща отклоняющая система deflection • [sweeping] system système de deviation Ablenksystem sistema di deviazione система ж. приложна телевизион- - на еж. система ж, промишлена телевизионна
C 2233 190 C 2244 2233 система ж, промишлена телеви¬ зионна телевидение по ограниченной сета, замкнутая телевизионная си¬ стема, телевизионная система, работающая по замкнутому ка¬ налу (дез выхода в зфир), про¬ мышленное телевидение closed-circuit television téléviision professionelle Betriebsfernsehen, Fernsehverfah¬ ren für Industrieüberwachung televisione industriale 2234 система ж, радиорелейна радиорелейная линия связи radio-relay system système station-relais drahtlose Relaisstrecke, Richtfunk¬ Relais-Kette sistema di radiostazione ripetitrice 2235 система ж с неизменна константа на предаване контур постоянной К constant K-network réseau à К-constant Konstant-K-Netzwerk rete a К costante 2236 система ж със заземена нула система с заземлённой нейтралью earthed neutral system système avec neutre à la terre System mit geerdetem Sternpunkt [Mittelpunkt] sistema con neutro a terra 2237 система ж, симплексни симплексная система simplex system simplex Simplexverfahren simplex 223® система ж, синхронна синхронная система synchronous system système synchrone Synchronsystem sistema sincrono система ж, стереофоначна аку¬ стична вж. инсталация ж, сте- аеофоаaчаа озвучителна 2239 система ж, телевизионна иди- тавна аддитивная телевизионния системи additive colour system système, de couleurs additif additives Farben system sistema additivo di colori 2240 система ж, телевизионна кабелни система телевизионной трансля¬ ции (видеосигнала) по проводам community [piped] television télévision télédiffusée Femsehvermittlung televisione collettiva 2241 системи ж, телевизионна монетна телевизионная система с автома¬ том для платы coin-freed [fee, pay as you see, sub¬ scription] television télévision à prépaiement Fernsehsystem mit Gebührenauto¬ mat televisione a gettone [a moneta] 2242 система ж, фокусиращи фо кус ару ю t «ta я система focusing system système de focalisation Fokussierungssystem sistema di localizzazione 2243 система ж, цветна съвместима- совместимая система цветного те- левадения comoatible color [colour] television système compatible de télévision kompatibles Farbfernsehver fahren sistema compatibile di televisione a colori 2244 скала ж ( на радиоприемник, уред и т. н) шкала scale, dial cadran Skala quadrante
C 2245 191 C 2258 2245 скала ж на яркости!е шкала яркостей luminance scale échelle de luminance Leuchtdichtskala scala di splendore 2246 скорост лс, акустична колебательная скорость sound particle velocity vitesse d’une particule [acoustique] Teilchcаgcschwiаdigkeet velocità di una particella [acustica] 2247 скорост ж на акомодацията быстрота аккомодации speed of accomodation vitesse d’aттomodatiea Aarassuagsgcscllwladigkeet velocità di accomodazione 2248 скорост ж на барабана скорость барабана drum speed vitesse du tambour Tromme1geschwludigkclt velocità di tamburo 2249 скорост ж нг електроните скорость электронов electron velocity vitesse d’électrons Elektronengeschwindigkeit velocità degli elettroni 2250 скорост ж на развивката скорость развёртки [разложения изображения] scanning speed vitesse d’exploration Abtastgesтhweadigkcit velocità di esplorazione 2251 скорост ж на разпространение скорость распространения propagation velocity vitesse de propagation Ausbreitungsgeschw indigkeit velocità di propagazione 2252 скорост ж на телеграфирине скорость телеграфирования telegraph speed rapidité de modulation, vitesse télé¬ graphique Telcgrarhicrgcschwindlgkcit velocità telegrafica 2253 скорост ж на телеграфното пре¬ даване скорость телеграфной передачи telegraph transmission speed vitesse de transmission télégraphi¬ que T elegraphieü Ьcrtragungsgeschwea- digkeit velocità di trasmissione telegrafica 2254 скорост ж, фазова фазовая скорость phase velocity vi'tesse de phase Pbasengesch wi ndigkeit velocità di fase 2255 скорост ж, ъглова угловая скорость angular velocity vitesse angulaire Winkelgeschwindigkeit velocità angolare 2256 следа ж, двустранна (при фоно¬ графски запис) удвоенная фонограмма bilateral area track trace bilatérale Doppelzackenschrift traccia bilaterale 2257 следа ж клас А, противофазни противофазная фонограмма кла¬ са А class A push-pull sound track trace acoustique symétrique classe A Gcgentakt-A-Tousrur traccia acustica simmettrica classe A 2258 следа ж клас В, - противофазни ' противофазная фонограмма клас¬ са В class В push-pull sound track trace acoustique symétrique classe B Gegentakt-B-Tonspur traccia acustica simmetrica classe В
C 2259 192 C 2272 2259 следа ж, миогопътечна многодорожечная фонограмма multiple sound track trace multiple traccia multipla 2260 следа ж, управляваща управляющая фонограмма control track trace pilote Steuerspur traccia pilota [di controllo] 2261 следа ж, фонография фотографическая фонограмма sound track trace acoustique Tonspur traccia acustica 2262 слой м слой, пласо layer couche Schicht strato 2263 слой ли, блокиращ запирающий слой blocking layer couche d’arrêt Sperrschicht strato di blocco 2264 слой м D на Ионосфера та слой D ионосферы D layer couche D D-Schlcht strato D 2265 слой м Е на йоносферата слой Е ионосферы [Эппльоона] Е region, Е layer, Appleton layer couche d’Appleton, zone Е E-Schicht, Appleton-Schlcht strato Е 2266 слой • и Е на йоносферата, спора¬ дичен спорадический слой Е ионосферы Es-Iayer, sporated E-layer couche E sporadique sporadische E-Schicht strato E sporadico 2267 слой а/, запиращ запирающий слой barrier layer couche d’arrêt [de barrage] Sperrschicht strato di sbarramento 2268 слой ai, катоден катодный слой cathode layer couche cathodique Kathodenschlcht strato catodico 2269 слой м на Йонизацияоа слой ионизации. ledge banc d’lcnlrrtlcn I onlslerungrbrnk banco dl ionizzazione слой м на йонизацията, аплето¬ нов вж. слой м Е на йоносфе- раоа 2270 слой а/, повърхностен излъчващ эмиооирующий поверхностный слой emitting layer [surface] couche émettrlce Emlsrionrrchlcht strato emettitore 2271 слой ai, проводящ проводящий слой conducting layer couche conductrice leitende Schicht strato conduttivo 2272 слой м F на йоносферата слой F ионосферы F layer couche F F-Schicht strato F
C 2273 193 C 2285 2273 слой м F I на йоносферати слой Fj ионосферы Fj layer couche Fi Fi-Schicht strato Fi 2274 слой м F 2 на йоносферита слой F2 ионосферы Fг layer couche F2 Fa-Schicht strato F2 2275 слой м F2 ни йоносферати, спора¬ дичен спорадический слой F2 ионосферы F^-teyer, sporadic F2-layer couche Кг sporadique sporadische F2-SchIkht strato Fa sporadico 2276 слой л/, Хевисайдов слой Хэвасаада Heaviside layer couche de Heaviside H eavis id e-Sch icht strato di Heaviside 2277 слой м, чувствителен чувствительный слой sensitive layer couche sensible empfindliche Schicht strato sensibile 2278 служба ж, телексна абонентское телеграфиаовааaв telex service service télex TeilnehmerfernschreibdieDSt auf Ferns p rech lei tungen servizio telex 2279 слушаемост ж слышимость audibility audibilité Hörbarkeit udibilità 2280 слушалка ж головной телефон earphone écouteur Kopfhörer cuffia 2281 слушалки ж, влвкгаодuнимuчаи электродинамический телефон moving-conductor receiver récepteur à conducteur mobile elektrodynamischer Fernhörer cuffia a conduttore mobile 2282 слушалка ж, коадвачaтоааа электростатический [конденсатор¬ ный] телефон condenser receiver récepteur électrostatique Kondensatorfernhörer, Kondensa¬ tortelephon, elektrostatischer Fernhörer cuffia elettrostatica слушалка ж, костна вж. остефоп м слушалки ж, костни телефонни вж, остефон м 2283 слушалка ж, телефонна телефонния трубка telephone earphone [receiver] récepteur téléphonique Fernhörer cuffia telefonica 2284 слушалка ж, телефонна електро¬ статична электростатическая [конденсатор¬ ная] телефонная трубка condenser receiver récepteur [écouteur] électrostatique Kondensatorfernhörer, Konden¬ satortelephon, elektrostatischer Fernhörer -, cuffia elettrostatica 2285 слушалка ж, ушна вставной телефон insert earphone écouteur interne Einsteckhörer otofono 13 Радио и телевизия
C 2286 194 C 2299 2286 слушане c, моноурално моноуральный приём monaural reception captation moncauriculalre (du son) monouraler Empfang (von Schall) ricezione mcncaurlcolrre ( del suono) 2287 смекчаване е, въздушно пневматическая амортизация, воз¬ душное демпфирование air damping аmcrtlrrement à air Luftdämpfung smorzamento ad aria 2288 смесване c на импулси смешение импульсов pulse mixing mélange d'impulsions Impu] smischung mescolanza di impulsi 2289 CMH“?we с на сигналите на две изображения микширование наплывом cross fade, fade over faire un fonde enchaîné Überblenden mescolazione graduale 2290 смесване c на цветовете, адиоивно аддитивное смешение цветов additive colour mixture mélange additif de • couleur additive Farbmischung mescolanza additi va di colori 2291 смесване е, събирателно аддитивное смешивание additive mixing mélange additif additive Mischung mescolanza additiva 2292 смесител м смеситель mixer mélangeur Mischer mlscellatore, mescolatore 2293 смесител м» синхронен синхронный смеситель synchronous mixer mélangeur synchrone Synchronmlrchstüfe mescolatore sincrono 2294 смесител м, •преднамерен мешающая радиостанция jammer brouilleur intentionnel Störsender trasmettitore per disturbo inten¬ zionale 2295 смущение с, внезапно йоносферно внезапное возмущение ионосферы sudden ionospheric disturbance perturbation ionosphérlque à début brusque plötzliche Icncrphärenrtörung perturbazione ionosferlc^ repentina 2296 смущение с, индуктирано индукционная помеха induction interference perturbation induite Induktlcnrstörung perturbazione indotta 2297 смущение c, индустриално индустриальные помехи man-made noise perturbation industrielle, parasites industriaux industrielle Störungen radiodisturbo industriale, parassita industriale 2298 смущение с, иноермодулационно шум вследствие взаимной моду¬ ляции intermodulation noise bruit d’intermodulation Intermcdulatlcnrraurchen rumore d'intermodulazione 2299 смущение с, интерференпионно помехи (от других систем) interference brouillage, trouble, interférence Störung, Interferenz disturbo, interferenza
C 2300 195 C 2312 2300 смущение Йоносферно ионосферная помехи ionospheric disturb псе perturbation ioaosphérique Einbruch, Ieaosrhäreustöruug perturbazione ionosferica смущение с, нарочно вж. смуще¬ ние с, преднамерено 2301 смущение с от предавател, рабо¬ тещ на същия канал иигерференписниыc помехи от пе¬ редатчика, работающего в од¬ ном канале co-channel interference interférence propre d’un canal Störung aus demselben Kanal interferenza del proprio canale 2302 смущение с от приемник (неиз¬ правен) помеха от приёмника receiver radiation rayonnement d’un récepteur radio¬ électrique Empfänge-strahlung irradiazione di ricevitore 2303 смущение с по съседен канал помеха от соседнего канала adjacent-channel interference interférence adjacente Nachbarkanalstöru ng interferenza del canale adiacente 2304 смущение c, преднамерено намеренные помехи jamming brouillage intensionnel vorsätzliche Storung disturbo intenzionale 2305 смущения с мн, атмосферни атмосферные помехи atmospherics, atmospheric distur¬ bance perturbation parasite [atmosphéri¬ que], parasites atmosphériques atmosphärische Störungen, Luft¬ störungen disturbi atmosferici [rarassltil, at¬ mosferici 2306 смущения с мн върху изображе¬ нието, звукови звуковые помехи на изображении sound on vision son dans l’image Ton im Bild suono sopra immagine 2307 смущения с мн по съседни канали помехи от соседнего капала inter-channel interference brouillage entre les canaux, inter¬ férence adjacente Störung zwischen den Kanälen disturbo tra canali 2308 смущения с мн, телевизионни телевизионные помехи image interference interférence par la fréquence d’image Bildfrequenzstörung interferenza d’immagine 2309 „снежинки“ ж мн „снег“ „snow“ effet „neige“ „Schnee“ „neve“ 2310 снимка ж в движение съёмка с движения, панорамиро¬ вание камерой follow [tracking, travel] shot plan pris en mouvement, travelling Folgaaufnahme ripresa in movimento 2311 снимки ж, окончателна заключительная съёмки final shot prise définitive letzte PreЬcaufnahmc ripresa definitiva 2312 снимка ж под наклон съёмка под углом canted shot bascule verkantete Aufnahme ripresa obliqua
C 2313 196 C 2326 2313 снимка ж, пробна пробная съёмки test shot prise provisoire kalte Probe, Probeaufnahme ripresa di prova 2314 СНОП At пучок beam faisceau Strahl fascio 2315 сноп jw, електронен электронный- луч [лучок] electronic beam faisceau [pinceau] électronique, pin¬ ceau cathodique Elektronenbündel, Elektronenstrahl, Kathodenstrahlbundel fascio [pannello] di elettroni 2316 сноп м от лъчи пучок лучей ray beam faisceau de rayons Strahlenbündel fascio di raggi сол ж, Po шелона еж. сол ж, Сегаегова 2317 сол ж, Сегнетова Сегнетовия соль Rochelle salt sel de Rochelle [de Seignette] Rochelle-Salz sale di Seignette 2318 сонда .ж, йоносферна ионосферный зонд ionosonde sonde ionosphérique Ionosphärensonde sonda ionosferica 2319 сонда ж, микрофонна акустический зонд probe microphone microphone sonde, sonde micro¬ phonique Sondemikrophon microfono sonda 2320 сондиране е, ултразвуково ультразвуковое зондирование soupersonic sounding sondage sous-marin par ondes ultra¬ sonores ultra-akustisches Sondieren sondaggio con onde ultrasuono 2321 спадане c на честотна характери¬ стика пра възпроизвеждане спад частотной характеристика при воспроизведении play-back loss perte de lecture W iedergabeverluste perdita di riproduzione 2322 спектроанализатор м спектроанализатор, спектрометр spectrum analyser analyseur de spectre Spektrumanalysator analizzatore di spettro 2323 спектроанализатор a<, вълнов анализатор формы колебаний wave spectrum analyser analyseur de spectre d'onde Wellenspek trumanalysator analizzatore di spettro d’onda 2324 спектрограф м, магнитен магнитный спектрограф magnetic spectrograph, spectrographe magnétique magnetischer Spektrograph spettrografo magnetico спектьр л«, акустичен вж. спектър а/, звуков 2325 спектър м, видим видимый спектр luminous spectrum spectre lumineux sichtbares Spektrum spettro visibile 2326 спектър дифракционен дифракционный спектр diffraction spectrum spectre de diffraction Beugungsspektrum spettro di diffrazione
C ■ 2327 197 C 2339 2327 спектър • звуков спектр звука sound spectrum spectre acoustique Schallspektrum spettro acustico 2328 спектър м на импулс спектр импульса pulse spectrum spectre d'impulsions Impulsspektrum, Pulsspektrum spettro d'impulsi 2329 спектър м на шума спектр шумов или помех noise spectre spectre de bruit Rauscbspektrum spettro dl rumore 2330 спектър ,н, радиочестотен спектр радиочастот radio spectrum spectre de radiofréquences Funkwellenspektrum spettro di frequenze radio 2331 спирала ж спираль spiral boudin Spirale spirale 2332 способност ж, модула-итонна модуляционная способность modulation capability taux de maximum de modulation Höchrtmcdulaticnsgrad percentuale massima di modulazione 2333 способност ж на катода, емисион¬ на эмиссионная способность катода specific emission pouvoir émisslf spécifique d'une surface spezifische Emission emissione specifica 2334 способност ж по редове, разде¬ лителна четкость [разрешающая способ¬ ность] по горизонтали [по стро¬ кам] line definition définition de ligne Liniendefinition definizione dl linea 2335 способност ж, разделителна разрешающая способность resolution, resolving power, defi¬ nition pouvoir analyseur [séparateur, de résolution], definition finesse Auflösungsvermögen, Auflösung potere risolvente [separatore] способност ж, разрешаваща еж. способност ж, разделителна 2336 стабилизиране е на честотата (на автогенеритори ) стабилизация частоты frequency stabilization stabilisation de fréquence Frequenz-stabllisierung stabilizzazione di frequenza 2337 стабилност ж стабильность stability stabilite Stabilität stabilità 2338 стабилност ж на носещата че¬ стота стабильность несущей частоты carrier-frequency stability stabilite de la fréquence porteuse Trägerfrequenzkonstanz stabilità della frequenza portante 2339 стабилност ж на честотата стабильность частоты frequency stability stabilite de fréquence Frequenzkcnrtrnz stabilità dl frequenza
C 2340 198 C 2353 2340 станок м стойки, стенд, стеллаж bay, rack baie, rack Gestell telaio 2341 станция ж, подвижна телевизион¬ на передвижная телевизионная стан¬ ция television reporting van voiture de prise en vues Fernsehaui'nahmewagea vettura di televisione 2342 станция ж, приемно-предавателна приёмо-передатчик transceiver, transmitter-receiver émctteur*réтertctl г Sen der-Empfänger radiotrasmettitore e ricevente, tras¬ mettitore-ricevitore 2343 станция ж, радиотранслационна трансляционная [радиорелейная} станция вещания relay [repeater} station émetteur relais Relaissender stazione radieripetitrice 2344 степен ж на затихване степень затухания, декремент damping ratio taux d,amertisscmcat Dämpfungsgrad rapporto di smorzamento 2345 степен ж на използуване на кабела степень загрузки кабеля cable fill remplissage de cable Kabelauslastung riempimento di cavo 2346 стесняване c на изображението сжатие изображения image contraction contraction d’image Bildkontraktêon contrazione d’immagine 2347 стойност •ÎVCj гранична предельное значение limiting value valeur limite Grenzwert valore limite 2348 стойност ж, номинални исмииальисc значение nominal value valeur nominale Nennwert valore nominale 2349 страна ж на звукова бразда стенка звуковой бороздки groove wall paroi de sillon Rillenwand parete di solco 2350 стробимпулс м стробирующий импульс, стробим- пульс gating [strobing] pulse impulsion de fixation [d’encadre¬ ment, sélectrice] Auswerteimpuls impulso di selezione 2351 стръмност ж крутизна mutuai conductance pente Steilheit pendenza 2352 студио с без реверберация студия, свободная от реверберации dead studio studio sourd nacbhallfreies [schalltotes] Studio studio senza echi [senza riverbero] 2353 студио c c изкуствено повишена реверберация студия с искусственно повышенной ’ реверберацией live studio studio à grande réverbération nachhallreiches Studio studio di ripresa dal vero
C 2354 199 C 2366 2354 студио c, телевизионно телевизионния студия, телестудия television studio studio de télévision Fernsehstudio studio di televisione 2355 стъкло е, зашигао защитное стекло protecting [safety glass] plate plaque protectrice Schutzplatte placca di protezione 2356 стъпало c каскад, ступень stage étage Stufe stadio 2357 стъпало с в телевизора, входящо входной каскад в телевизоре television receiver input stage étage d’entrée du téléviseur Eingangsstufe im Fernsehempfänger stadio di entrata di televisore 2358 стъпало c, високочестотно высокочастотный каскад high-frequency stage étage à haute fréquence Hochfrequenzstufe stadio ad alta frequenza стъпало е, двутактно вж. стъпало с, противотиктно 2359 стъпало с, демодулацaонао каскад демодуляции demodulation stage étage démodulateur Demodulationsstufe stadio di demodulazione 2360 стъпало е, драйверно возбудитель, драйвер driver étage de commande [excitateur] Treiberstufe stadio di comando 2361 стъпало с, инверторно инверторный каскад reversal stage étage inverseur Umkehrstufe stadio di inversione 2362 стъпало с, модулационао модуляторный каскад modulation stage étage modulateur Modulationsstufe stadio di modulazione 2363 стъпало c на мощност, изходящо выходной [оконечный] каскад output stage étage final [de puissance] Endstufe, Leistungsstufe stadio finale [di potenza] стъпало c на мощност, крайно вж. стъпало с на мощност, из¬ ходящо 2364 стъпило е ни развивката каскад развёртка scannings stage amplificateur de balayage vertical Ablenkstufe circuito di analisi 2365 стъпало с, наскочестотно низкочастотный каскад low-frequency stage étage à basse fréquence Niederfrequenzstufe stadio a bassa frequenza 2366 стъпало с, полупроводниково пре- образувателяо полупроводниковый каскад пре¬ образования частоты crystal mixing stage . étage changeur de fréquence à cri¬ stal Kristallmischstufe stadio convertitore di frequenza cristallo
C 2367 200 C 2378 7367 стъпало c, предселекционно ступени предыскания stage of preselection étage de présélection Vorwahlstufe stadio di preselezione стъпало с, преобразуваоелно вж. стъпало с, смесително (ни че¬ стоти) 2368 стъпало с, прртивртактно двухтактный каскад push-pull stage étage push-pull Gegentaktstufe stadio equilibrato [bilanciato, in controfase] стъпало c, пуш-пуляо еж, стъпало c, прртивроактuо стъпало с, симетрично еж. стъпало с, противотаконо 2369 стъпало с, смесително (на че¬ стоти) смесительный каскад, каскад пре¬ образования частоты mixing stage étage changeur de fréquence Mischstufe stadio convertitore di frequenza 2370 стъпало c, усилвателно усилиоельиый каскад amplifier stage étage d'amplification Verstärkerstufe stadio d’amplificazione 2371 стъпка ж на nупинитацит шаг пупинизации loading coil spacing écart des bobines Pupln Spulenabstand distanza tra bobine Pupln 2372 стъпка ж на развивката расстояние между сороками, шаг развёртки scanning separation pas d’exploration Zeilenabstand passo dl esplorazione супер M вж, приемник м, супер- хеоеродинен 2373 суперикоuрекоп м суперм^нос^^ иконоскоп с пере¬ носом изображения image iconoscope iconoscope à image électronique, image-iconoscope Superlkonorkop, Zwlschenblldiko- iconoscopio dl immagine 2374 суперортикон м еуnеррртикрu, ортикон с перено¬ сом изображения image orthicon image-orthicon, orthicon image, crthlconcrcope à image électro¬ nique Zwischen bild orthikon, Superor- thlkon crtlccnorcoplo dl immagine 2375 супсррегсueрацит ж евсрхрегеuерацит ruperregeneгrtlcn ruperréaction Überrückkopplung superrerzlone супер фракция ж еж, свръхпре- чуnвнuе с с^^хе-еродин м вж, приемник м, суперке-ероди-нен 2J76 схема ж схема diagram schéma Schakung, Schema schema 2377 схема ж, блокова блок-схема, скелетная [функцио¬ нальная! схема block-diagram schéma d’ensemble Schaltbild schema a blocchi 2378 схема ж, двутактна двухтактная [пуш-пульная] схема push-pull circuit montage push-pull Gegentaktschal tung circuito in controfase
€ 2379 201 C 2391 2379 схема ж, демонстрационна демонстрационная [функциональ¬ ная] схема, макет dynamic demonstrator diagramme synoptique Demoаstrаtioаsdiаgгamm diagramma sinottico 2380 схема ж, еквивалентни эквивалентный контур equivalent system (US), equivalent network (GB) réseau équivalent äquivalentes Netzwerk rete equivalente 2381 схема ж за обратна корекция схема обратной коррекции de-emphasis network réseau de désaccentuation Voreutzerrungsuetzwerk rete di desaттcntuazeene 2382 схема ж, каскадни каскадная схеми cascade circuit montage en cascade Kaskadenschal tung collegamento in cascata » 2383 схеми ж, монтажна монтажная схеми ceaacтtion diagram plan de cablage Bauschema schema di montaggio 2384 схеми ж на връзка схема связи coupling circuit montage de couplage Korr1uugsschaltuag collegamento di accoppiamento 2385 схема ж на детектор детекторная схема detector circuit circuit détecteur Detektorschaltung circuito di rivelatore 2386 схема ж на детекция детекторная схема, схема детекти¬ рования detection circuit circuit détecteur Dctektlousschaltuag circuito di rivelazione 2387 схеми ж ни обратна връзки схема включения обратной связи back-coupling connection montage de réaction Rüтkkorpluags1eitung collegamento di reazione 2388 схема ж на отрицателна обратна връзка схеми отрицательной обратной связи feedback circuit montage à тentre*reactiea Rückkorp1uagssтhal tung disposizione a controreazione 2389 схема ж на съединенията схема соединений [токспрсхожде* ния] circuit diagram diagramme [schéma] de connexions, schéma de circuits Schaltbild, SchaRplm, Schema, Schaltungszclтhauag, Stromlauf- zekhnung, Veгbludungssтhcma schema di connessioni 2390 схема ж, печатна печатная схема printed circuit circuit imprimé gedruckte Schaltung circuito stampato 2391 схема ж, принципна основная схема соединений, прин¬ ципиальная схема basic circuit diagram schéma de circuits de base Schaltbild, Stromauizeiтhnung diagramma di circuito di base
С 2392 202 С 2404 2392 схема ж, противофазна двухтактная схема push-pull arrangement montage push-pull Gegentaktschaltu ng schema [collegamento] controfase 2393 схема ж, пуш-пулна двухтактная схема push-pull circuit circuit push-pull Push-Pull-Schaltung circuito push-pull 2394 схема ж регенеративна регенеративная схема, схема об¬ ратной связи regenerative coupling montage de régénération Rückkopplungsschaltung collegamento reattivo [di reazione] 2395 схема ж със заземена решетка двутактна двухтактная схема с заземлённой сеткой push-pull grounded grid circuit montage push-pull à base de grille Gitterbasis-Gegentaktschaltung circuito controfase a base di griglia 2396 схема ж, усилвателни схема усиления amplifying circuit circuit amplificateur Verstärker-schaltung circuito di amplificazione 2397 съвместимост ж совместимость compatibility compatibilité Kompatibilität compatibilità 2398 съгласуване с согласование matching adaptation Anpassung adattamento 2399 съгласуване с на импеданса согласование ампедансов impedance matching adaptation [équilibrage] des impé¬ dances Impedanzanpassung Scheinwider¬ standanpassung adattamento d’impedenza 2400 съединение с соединение, связь clutch, coupling accouplement, couplage, débrayage, embrayage, enclenchement Kopplung, Verschlußeinrichtung, Kupplung accoppiamento 2401 съединител м соединительный зажим connecting terminal borne de jonction Anschlußklemme morsetto di connessione, - terminale di raccordo 2402 съединяване c соединение, присоединение, связь connection, joint, joining connexion, communication, raccor¬ dement, jonction Anschluß, Verbindung connessione, comunicazione, raccor¬ do, collegamento 2403 съоръжение c за многоканално предаване канал многокргшой передача multiplex chanr - I voie multiplex Multiplexkanal canale multiplex 2404 съпровождане c на обекта c ка¬ мерата съёмки c движения, панорамиро¬ вание камерой, сопровождение объекта съёмочной камерой follow [tracking, travel] shot plan pris en mouvement, travelling Folgeaufnahme ripresa in movimento
с 2405 203 С 24 18 2405 съпротивление с сопротивление resistance résistance Widerstand resistenza 2406 съпротивление c, анодно ограни- чит-лно защитное сопротивление на аноде anode stopper impédance d’étouffement anodique Aaedcusтhutzwidcrstaud impedenza protettiva di anodo 2407 съпротивление c, анодно фил¬ търно анодное развязывающее сопро¬ тивление anode [plate] decoupling resistor résistance de découplage dans le circuit anod^ue Aaedenkoppluagswìderstaad resistanza di disaccoppiamento nel circuito anodico 2408 съпротивление с, безиндукционно бсзындуктивнос сопротивление aeu*lnduтtlvc resistance résistance non-selfique Bifilarwiderstand resistenza anti-induttiva 2409 съпротивление е в отоплителна верига сопротивление в цепи накала filament resistance résistance de chauffage Heizwidcrstaud resistenza di accensione 2410 съпротивление с, високосмис высокоомное сопротивление high-ohmic resistance résistance fort-ohmique Ho^hmu^de^'and resistenza forte omica 2411 съпротивление c, входно входное сопротивление input resistor résistance d’entrée Eingaagswiderstaad resistenza d’entrata 2412 съпротивление ct вълново характеристическое [вслиовсc) со¬ противление; волновой импе¬ данс wave resistance impédance caractéristique WeUenwiderstand impedenza caratteristica 2413 съпротивление c, вътрешно внутреннее сопротивление internai resistance résistance interne [intérieure] innerer Widerstand resistenza interna 2414 съпротивление c, ефективно действующее сопротивление effective resistance résistance effective effektiver Widerstand, Wirkwider¬ stand resistenza efficace [equivalente] 2415 съпротивление с за потискане на паразитни трептения, решетъчно сеточный подавитель паразитных колебаний grid stopper impédance d’étouiГemcat de grille Gitterschutzwiderstand impedenza protettiva di griglia 2416 съпротивление с, зиземително сопротивление заземления earth [earthing] resistance résistance de terre [à la terre] Erduagswlderstaad resistenza di [a] terra 2417 съпротивление с, изходно оконечное сопротивление termina] resistance résistance aux bornes Abschluß widerstand resistenza terminale 2418 съпротивление с, индуктивно индуктивное сопротивление inductive resistance résistance inductive inductiver Widerstand resistenza [reattanza] induttiva, in¬ duttanza
С 2419 204 С 2432 2419 съпротивление с, капацитивно ёмкостное сопротивление capacity reactance captance, reactance de capacité Kaptanz, kapazitiver Blindwider¬ stand resistenza [reattanza] dl capacità 2420 съпротивление с, контактно контактное сопротивление contact resistance résistance de contact Kon takt widerstand, Übergangwider¬ stand resistenza dl contatto 2421 съпротивление с, магнитно магнитное сопротивление magnetic resistance, reluctance reluctance magnetischer Widerstand riluttanza 2422 съпротивление с на аноенао?, пъл¬ но полное сопротивление антенны aerial [antenna] impedance impédance d'antenne Antennenrchemwiderstrnd impedenza dl antenna 2423 съпротивление c на антената, ре¬ активно реактивное сопротивление ан¬ тенны aerial [antenn. ] reactance réactance d’antenne Antennenbl indwid erstand reattanza dl antenna 2424 съпротивление с на батерия сопротивление батареи battery resistance résistance de batterle Batteriewiderstand resistenza dl batteria 2425 съпротивление c на заземяването сопротивление заземления ground resistance (US), earth resi¬ stance (GB) résistance de mise à la terre Erdungswiderstand resistenza di messa alla terra 2425 съпротивление c на излъчване сопротивление излучения radiation resistance résistance de rayonnement Strrhlungrwiderrtand resistenza di radiazione 2427 съпротивление с на меоал мсталличсекое сопротивление metallic resistance résistance métallique Metal Iwiderstand resistenza metallica 2428 съпротивление с на обратна връзка сопротивление обратной связи feedback resistance résistance de ccntre-rractlcn Gegenko pplungswiderstand resistenza di controreazione 2429 съпротивление е на отоплението сопротивление цепи накала filament resistance résistance de chauffage Helzwiderstand resistenza dl accensione 2430 съпротивление c на решетъчната верига сопротивление сеточной цепи control-grid resistance résistance de grille de commande Steuergitterwiderstand resistenza di griglia di comando 2431 съпротивление с, неиндуктивно безындуктивнре [безындукцион¬ ное] сопротивление non-inductive resistance résistance pure induktionsfreier Widerstand resistenza non induttiva [pura] 2432 съпротивление с, нереактивно активное сопротивление non-reactive resistance résistance pure reiner [induktionsfreier] Wider¬ stand resistenza pura
C ■ 2433 205 К 2 MS 2433 съпротивление с, поглъщащо сопротивление поглощения absoprption resistance résistance d’absorption Absorptionwiderstand resistenza di assorbimento 2434 съпротивление c, променливо переменное сопротивление variable resistor résistance variable Regelwiderstand resistenza variable 2435 съпротивление c, разрядно разрядное сопротивление, сопро¬ тивление цепа разряда discharging resistance résistance de décharge Entladewiderstand resistenza di scarica 2436 съпротивление c, реактивно реактивное сопротивление, реак¬ тивность, реактанс reactance réactance Blindwiderstand, Reaktanz reattanza 2437 съпротивление е, решетъчно сопротивление утечка сетка, град- лак grid leak, grid-leak resistance résistance de fuite de grille Gitterwiderstand resistenza di fuga di griglia 2438 съпротивление c c междинна из¬ вода сопротивление с отводами, сек¬ ционированное сопротивление tapped resistor résistance à prises multiples Anzapfwiderstand resistenza a prese multiple 2439 съпротивление е, товарно нагрузочное сопротивление, со¬ противление нагрузки load resistance résistance de fermeture Abschlußwid erstand l'esistenza di chiusura 2440 сърцевини ж сердечник core âme, noyau Kern nucleo сърцевина ж, желязна вж. сър¬ цевини ж, ферсманитна 2441 сърцевина с от пресован железен прах прессованный сердечник dust core noyau à fer pulverulent [à poudre de fer comprimée] Pulverkern nucleo a polvere di ferro 2442 сърцевина с от фваомагнuгаи пла¬ стинка слоистый стальной сердечник divided iron core noyau de fer divisé unterteiltes Eisenkern nucleo suddiviso сърцевина ж, пресована еж. сър¬ цевини ж от пресован железен прах 2443 сърцевина ж, фваомагаaтаа стальной сердечник iron core noyau de fer Eisenkern nucleo di ferro 2444 съставяща ж составляющая, компонента, сла¬ гающая, составная часть component composante Komponente componente 2445 съставяща ж, магнитно-йонна (на вълна) магаuгао-aоааая составляющая magneto-ionic component composante d’onde magnéto-ioni¬ que magneto-ionische Komponente componente d’onda magneto-ionica
C 2446 206 C 2455 2446 съставяща ж на катодния ток, постоянни постоянная составляющая катод¬ ного тока cathode direct current courant continu de cathode Kathodengleichstrom corrente continua di catodo 2447 съставяща ж на катодная ток, променливи перемвааая составляющая катод¬ ного тока cathode alternating current courant alternatif de cathode Kathodenwechselstrom corrente alternata di catodo 2448 съставяща ж на полето составляющая поля field component composante de champ Feldkomponente componente di campo 2449 съставяща ж на сигнал составляющая сигнала signal component composante de signal Signalkomponente componente di segnale 2450 съставяща ж на странична лента составляющая боковой полосы side-band component composante de bande latérale Seitenbandkomponente componente di banda laterale 2451 съставяща ж на шум шумовая составляющая noise component composante de ronflement Rauschkomponente componente di rumore 2452 съставяща ж, постоянна постоянная составляющая D. С. component composante de courant continu Gleichstromkomponente, Nullkom¬ ponente componente c.c. 2453 съставяща ж мн, модулацаонна продукты модуляции modulation products modulate, produits de modulation Modulationsprodukte prodotti di modulazione 2454 състояние c, възбудено колебательное состояние oscillation state état oscillatoire Schwrngungszustand stato oscillatorio 2455 състояние с, квазистабално квизастибальное состояние quasi-stable state état métastable quasistazionärer Zustand stato metastabile състояние с, осцалаторно вж. съ¬ стояние е, възбудено
T 2456 таблица ж шахматно поле, из¬ питателни испытательная таблица в виде шахматной доски checker board pattern mire cu forme d’échiquier Schachbrettmuster prova a scacchiera 2457 табло с панель, щит, распределительный щит, щит переключения frame panneau Verteiler panello, telaio 2458 тарифа ж, двустранни двухсторонний тариф для теле¬ граммы terminal rate taxe terminale Endgebühr tariffa terminale 2459 тарифа ж, пълна полный тариф, полная оплата through rate taxe totale Gesamtgebühr tariffa totale 2460 тарифа ж, транзитна транзитный тариф transit rate taux de transit Durchgangsgebühr tariffa di transito 2461 твърдост ж на звукоотнемитсл жёсткость адаптера stiffness rigidité du phenecapteur Steifigkeit des Tonabnehmers rigidità dei riproduttore 2462 твърдост ж на страната на бразди жёсткость стенки звуковой бороз¬ дки groove-wall stiffness rigidité de la paroi de sillon Rillenwandsteifigkeit rigidità della parete di solco 2463 телеавтограф м телеавтограф teleautegгarh, telewriter appareil téléautographique, téléau¬ tographe Haudschriftsтhгciber, Te1eautegra* phengerät apparecchio tclcautegraflтe 2464 телевизия ж телевидение television télévision Fernsehen televisione 2465 телевизия ж, висококачествени высококачественное телевидение high-definition television télévision à haute définition hochzeiliges Femsehverfahren televisione ad alta definizione
T 2466 208 T 2477 2466 телевизия ж, промишлена телевидение по ограниченной сети, телевизионная систе¬ ма, работающая по замкнуто¬ му каналу (без выхода в эфир), промышленное телевидение closed-circuit television télévision professionelle Betrlebrfernrehcn, Fernsehverfah¬ ren für Industrie Überwachung televisione industriale 2467 телевизия ж, рекламна рекламное телевидение commercial [sponsored] television télévision commerciale Werbefernsehen televisione commerciale 2468 телевизия ж c висока детайлност телевидение с высокой чёткостью изображения high-deflnition television télévision à haute définition [à haute fréquence de lignes] hochzelllges Fernsehverfahren televisione ad alta definizione 2469 телевизия ж c малка детайлност телевидение с малой чёткостью изображения low definition television télévision à Ksse définition Fernsehsystem mit niedriger Zel¬ lenfrequenz [mit geringer Auflö¬ sung] televisione con bassa definizione 2470 телевизия ж стерео стереоскопическое телевидение stereoscopic television télévision en relief dreidimensionales [stereoskopi¬ sches] Fernsehen televisione stereoscopica 2471 телевизия ж, цветна цветное телевидение colour television télévision en couleurs Farbfernsehen televisione a colori 2472 телевизор м, настолен настольный телевизор table set téléviseur de table Tischemprange^r televisore da tavola 2473 телевизор м със сив филтър телевизор * серым фильтром (перед экраном) black screen television set téléviseur avec filtre optique Fernseher mit Grauscheibe televisore con filtro ottico 2474 телеграма ж телеграмма telegram télégramme Telegramm telegramma 2475 телеграфирам телеграфировать telegraph câbler, télégraphier telegraphieren telegrafare 2476 телеграфиране с, двуполюсно двуполюсная сигнализация double-<urrent signalling système bicourant Doppelstromrystem sistema con doppia corrente 2477 телеграфиране с по мозаичен ме¬ тод телеграфирование по мозаичному методу mosaic telegraphy système à mosaïque, télégraphie par décomposition des signes M osaikvcrfahren sistema mosaico >
T 2478 209 T 2488 2478 телеграфцране c c времеделене, многократно системи многократного телеграфи¬ рования с временным уплотне¬ нием time-division telegraph system système télégraphique par partage dans le temps Zeitmultiplex-Telegraphie sistema telegrafico per divisione nel tempo 2479 телеграфаране с с постоянен ток телеграфирование по схеме по¬ стоянного тока closed-circuit signalling système à courant constant [par ouverture de circuit] Ruhestrombetrieb trasmissione a variazione di cor¬ rente 2480 телеграфаране с с работен ток телеграфирование рабочим током open-circuit operation exploitation par envoi de courant [par fermeture de circuit], système de circuit ouvert Arbeitsstrombetrieb funzionamento a chiusura di cir¬ cuito телеграфаране с чрез растер вж. телеграфаране с по мозаичен ме¬ тод 2481 телеграфия ж, високочестотна телеграфия на несущей частоте, высокочастотная телеграфия carrier wave telegraphy télégraphie par courant porteur Trägerfrequenztelegraphie telegrafia a corrente portante 2482 телеграфия ж, многоканална многоканальная телеграфия multi-channel telegraph system télégraphie à plusieurs voies Mehrkanaltelegraphie telegrafia a più canali 2483 телеграфия ж, нaдгоaaлaи нидтони^ная телеграфия superaudio (supertelephonic] tele¬ graphy télégraphie ultra-téléphonique ultrat^elephonische Telegraphie telegrafia ultratelefonica 2484 телеграфия ж, подтонална подгональаая (иафpагелвфоиная] телеграфия subaudio (subtclcphonik] telegraphy télégraphie infra-téléphonique infratelephonische Telegraphie telegrafia infratelefonica 2485 телеграфия ж, тонална тональное телеграфирование, те¬ леграфирование переменным то¬ ком voike-frequcnky multichannel te¬ legraphy telegraphy à fréquence téléphonique, télégraphie harmonique Tonfrequenztelegraphie, Wehsel- stromtelegraphie telegrafia armonica [per frequenze telefoniche] 2486 телеграфия ж, ултразвукови аадгоаальнов телеграфирование souperacoustic telegraphy télégraphie supra-acoustique Ü berlagerungstélégraphié telegrafia superacustica 2487 телеграфия ж, факсимиле бальдтелеграфая, передача штри¬ ховых изображений facsimile telegraphy télégraphie fac-similé Bildtelegraphie telegrafia facsimile 2488 телескоп м, електронен электронный телескоп electron telescope téléscope électronique Elektronenteleskop telescopio elettronico 14 Радио ■ телевизия
T 2489 210 T 2502 2489 гелесъобщеиие е дальняя связь telecommunication télécommunication Fernmeldewesen tc1eтemuuicaziouc 2490 телефония ж, безжични радиотелефонная связь wireless telephony téléphonie sans fil drahtlose Telephonie, Funkeutc1e- phonie, Wcllentelerhonie telefonia senza fili 2491 телефонограми ж фонограмма, телефонограмма phonogramm télégramme téléphonné zugesprochenes Telegramm telegramma telefonato 2492 температура ж, анодна температура анода anode temperature température d’anode Arnodentemperatur temperatura di anodo 2493 температура ж на околната среда температура окружающей среды ambient temperature température ambiante Umgebungstemperatur temperatura ambiente 2494 температура ж на отоплителната жичка температура нити накала heater temperature température de filament Heizfadentemperatur temperatura di filamento 2495 температура ж, шумова температура шумов, шумовая тем¬ ператури noise temperature température de souffle Rauschtemperatur temperatura di rumore 2496 термистор м термистор thermistor thermistance Heißleiter termistore термистор м, зърнообразен еж. термистор л*, перловиден 2497 термистор м, пcрловидеи бусинковый термистор bead thermistor thermistor à perle Perlthermistor termistore a perla 2498 термокатод м термокитод, горячий катод thermionic emitting cathode cathode à émission thermoionique termisch emittierende Kathode catodo di emissione termica 2499 тестфилм м тест-фильм, испытательный фильм test film film d’essai Probefilm, Testfilm film di prova 2500 тетрод м ' тетрод, чегырёхэлeIкгродная лампа tetrode, double-grid [four electrode} valve tube [lampe] bigrille, tétraode, tétro¬ de, bigrille Doppelgitterröhre, Zweigitterröhre, Vierpolröhre, Tetrode tubo [valvola] bigriglia, tetrodo 2501 техники ж на свръхвисоки честоти техника сверхвысоких частот microwave technique technique des micro-ondes Mikrewel1entcтhnik tecnica di microonde 2502 техника ж, съобщителни техника электросвязи telecommunication technics technique des télécommunications Fernmeldetechnik tecnica di tc1cтomuaiтazionc
T 2503 211 T 2517 2503 техника ж, телевизионна техника телевидения, телевизион¬ ная техника television technique technique de télévision Fernsehtechnlk tecnica della televisione 2504 техника ж, усилвателна усилительная техника amplifying technique technique d’rmpllflcrtlon Verrtärkeгtechnlk tecnica di amplificazione 2505 оинол м трубчатое олово с канифолью resln-cored solder soudure en tube avec décapant in¬ térieur Röhrenlötzinn, Lötdraht mit Ko¬ lophonium saldatura preparata in filo 2506 товар M нагрузка load charge Belastung carico 2507 товар .и, аноден . анодная нагрузка anode [plate] load charge d'anode [anodlque] Anodenbelastung carico anodico [di placca] товар M, еквивалентен еж. товар л/, изкуствен 2508 товар м, изкуствен искусственная нагрузка artificial load charge ar^i^fj^clelle künstliche Last carico artificiale 2509 товар м на крайно предавателно стъпало резонансный контур мощности tank circuit circuit bouchon Leistungsschwingkreis circuito volano 2510 товар м, работен рабочая нагрузка normal load charge normale Regelbelastung, Normalbelastung, Nennlast carica normale 2511 ток м, активен активный ток marking current courant actif [de travail] Arbejtrrtrcn, Wirkstrom corrente di lavoro 2512 оок м, аноден анодный оок anode current . courant anodlque [de plaque] Anodenstrom corrente anodica [dl placca] 2513 оок м, антенен антенный оок aerial [antenna] current courant d’antenne Antennenstrom corrente di antenna 2514 ток м. високочестотен высокочастотный оок high-frequency current courant à haute fréquence H cchfreqüenzstrom corrente ad alta frequenza 2515 ток м, входящ входной оок input current courant d'entrée Elngangsstrom corrente di entrata 2516 оок м. еднопосочен однонаправленный ток unidirectional current courant unidirectionnel Gleichstrom corrente unidirezionale 2517 ток м, електрически электрический оок electric current courant électrique elektrischer Strom corrente elettrica
T 2518 212 T 2530 2518 ток m, електронен электронный ток electronic [emission, emitter, emitter electron, space] current courant d’émission [spatial, élec¬ tronique] Emissionsstrom, Elektronenstrom corrente elettronica [di emissione] 2519 ток M, електронен колекторен электронный ток коллектора collector electron current courant électronique du collecteur Kollektorelektronenstrom corrente elettronica di collettore 2520 ток л- емисионен ток эмиссии emission current courant d’émission Emissionsstrom corrente di emissione 2521 ток м, земен земной ток earth current courant tellurique natürlicher Erdstrom corrente tellurica 2522 ток «а, изходящ выходной ток output current courant de sortie Ausgangsstrom corrente di uscita 2523 ток a<, катоден катодный ток (в цепи катода) cathode current courant de cathode Kathodenstrom corrente catodica 2524 ток л/, колекторен ток коллектора collector current courant de collecteur Kollektorstrom corrente di collettore 2525 ток a<, линейно изменящ ce пилообразный ток saw-tooth current courant en dents de scie Sägezahnstrom corrente in denti di sega 2526 ток a<, макрофонен микрофонный ток microphonie current courant microphonique M ikrophonstrom corrente microfonica 2527 ток At на задържане (на реле) удерживающий ток hold current courant de maintien Haltestrom corrente di tenuta 2528 ток м на зареждане зарядный ток charging current courant de charge Ladestrom corrente di carica ток m на катода, постоянен еж, съставяща ж на катодная ток, постоянна ток м на катода, променлив еж. съставяща ж на катодная ток, променлива 2529 ток м на късо съединение ток короткого замыкания short-circuit current courant de court.-circuit Kurzschlußstrom corrente di corto circuito 2530 ток m на късо съединение към земя ток короткого замыкания к земле short-circuit current to earth [to ground] courant de court-circuit à la terre, courant [perte] à la terre Erdschlußstrom corrente di corto circuito verso terra, perdita a terra
T 2531 213 T 2544 2531 оок м на насищане ток насыщения saturation current courant de saturation Sättlgungsstrom corrente di saturazione 2532 ток м на основен носител оок основных носителей majority current courant majoritaire Mrjcrltätsrtrcm corrente maggioritaria 2533 ток м на празен ход ток холостого хода no-load current courant à vide Leerlrufrtrcm corrente a vuoto ток м на пълнене вж. оок м на зареждане 2534 ток л/, носещ несущий оок carrier current courant porteur Trägerrtrcm corrente portante 2535 ток м, обратен оок обратного направления, об¬ ратный ток return current courant de retour Rückstrom corrente di ritorno 2536 оок м. отоплителен (на.лампите) о oic накала heater current courant de chauffage Heizstrom corrente di accensione 2537 оок м, постоянен постоянный ток direct current courant continu Gleichstrom corrente continua 2538 ток м. пробен испытательный оок test current courant d'essai Prüfstrom corrente dl prova 2539 оок м, променлив переменный ток alternating current courant current courant alternatif Wechselstrom corrente alternata 2540 оок м, променлив аноден переменная составляющая анод¬ ного тока anode alternating current courant alternatif d’anode Anodenwechselstrom corrente alternata anodica 2541 оок м, първичен первичный ток, ток первичной цепи primary current courant primaire Prlnärrtrom corrente primaria 2542 оок м, разряден разрядный ток discharging current courant de décharge Entladungstrom corrente dl scarica 2543 ток м, реактивен реактивный оок reactive current courant réactif Blind Strom corrente reattiva 2544 ток м, решетъчен сеточный ток, оок сетки grid current courant de grille Gltterstrom corrente dl griglia
T 2545 214 T 2558 2545 ток м, синусоиден синусоидальный ток sinusoidal current courant sinusoïdal sinusförmiger Strom cerreute sinusoidale 2546 ток м, смущаващ ток помех interference current courant perturbateur Störstrom тerrcute perturbatrice 2547 ток м, фогсёлекгрически фототок photoelectric current courant photoélectrique Phetestrom correute fotoelettrica 2548 токове м мн, вихрови вихревые токи eddy currents courants de Foucault Irrströme, Wirbelströme, Streu¬ ströme correnti di Foucault токове м мн на Фуко вж. токове м ] мн, вихрови 2549 токове м мн, уравновесени уравновешенные токи balanced currents courants simétriques symmetrische Ströme тerreute equilibrate 2550 токоизправител м выпрямитель rectifier redresseur Gleichrichter raddrizzatore токоизправител м, високоволтов вж. кенотрон м 2551 токоизправител м, двупътен двухполуи-риолный выпрямитель full-wave rectifier redresseur à deux alternances Zweitt^'gleich richter raddrizzatore a due alternanze 2552 токоизправител м едисnъгеи одаополупериодный выпрямитель half-wave rectifier redresseur à une alternance Eènweggleîclhrichter raddrizzatore ad una alternanza 2553 токоизправител м, еднофазен выпрямитель переменного тока alternating current rectifier redresseur de courant alternatif W echselstromgleichrichter raddrizzatore di тerrcute alternata 2554 токоизправител м, живачен ртутный выпрямитель mercury-arc rectifier redresseur à arc de mercure Quecksilbergleidhrichter raddrizzatore ad arco di mercurio 2555 токоизправител м за акумулатори выпрямитель для заряда аккуму¬ ляторов accumulator rectifier redresseur de courant pour accu¬ mulateurs Akkumulator^engleichrichter raddrizzatore di corrente per accu¬ mulatori 2556 токоизправител м за захранване выпрямитель питания power [supply] rectifier redresseur d’а1emcutatien [de cou¬ rant] Speisegleichrichter raddrizzatore d’alimentazieac 2557 токоизправител м, контактен контактный выпрямитель contact rectifier redresseur par contact Koutaktg1eichriтhter raddrizzatore a contatto 2558 токоизправител м, лимпов ламповый [кеиогрсииый] выпря¬ митель vacuum-tube [valve] rectifier redresseur à lampe [à soupape] Röhrengleichrichter, Vakuum'leich- richter raddrizzatore a valvola
T 2559 215 T 2572 2559 токоизправител медноокасен меднозакисный выпрямитель соррег-oxide rectifier redresseur à oxyde de cuivre Kupferoxydgleichrichter raddrizzatore ad ossido di rame 2560 токоизправител м, полупровод¬ ников полупроводниковый выпрямитель semi-conductor rectifier redresseur semi-conducteur Halbleitergleichrichter raddrizzatore semiconduttore 2561 токоизправител м с живачен катод выпрямитель с ртутным катодом mercury-cathode rectifier redresseur à cathode de mercure Quecksilberkathodengteichrichter raddrizzatore con catodo di mer¬ curio 2562 токоизправител м c живачна пира ртутный выпрямитель mercury-vapour rectifier redresseur à vapeur de mercure Quecksilberdampfgleichrichter raddrizzatore a vapore di mercurio 2563 токоизправител м, селенов селеновый выпрямитель selenium rectifier redresseur au sélénium Selengleechricbter raddrizzatore di selenio 2564 токоизправител м, стъпален каскадный выпрямитель cascade rectifier redresseur en cascade Kaskadengleichrichter raddrizzatore in cascata гокоизточаик м вмс. източник м на ток 2565 толеранс м, честотен допуск по частоте frequency tolerance tolérance de fréquence Frequenztoleranz, zulässige Fre¬ quenzabweichung tolleranza di frequenza 2566 толеранса м мн пра регулировка допуска на регулировку adjustment tolerances tolérance de réglage Einstellungstoleranzen tolleranza di regolazione toh m, част емс. звук м, част 2567 точка ж, критична критический пункт breaking point point critique kritischer Punkt punto critico 2568 точка мс на поглъщане точка поглощения absorption point point d’absorption Absorptionspunkt punto di assorbimento 2569 точка мс на ток, нулева нулевая точки тока current zero point zéro de courant Stromnullpunkt punto zero di corrente 2570 точка мс, съединителна узел, узловая точки, точка раз¬ ветвления branch point, node point de branchement, prise Abzweigstelle punto di derivazione 2571 точност мс на възпроизвеждането точность воспроизведения fidelity fidélité Wiedergabetreue fedeltà 2572 точност мс на измерването точность измерения measurement accuracy précision de mesure Meßgenauigkeit precisione di misura
T 2573 216 T 2586 2573 траектория ж на вълна траектория волны wave ray trajectoire d'une onde Wellenbahn traiettoria d’onda 2574 траектория ж на електроните траектория электронов trajectory of the electrons trajectoire des électrons Elektronenbahn traiettoria di elettroni траектория ж на отражението вж. път м на отражението 2575 траектория ж, тангенциална (на вълна) тангенциальный путь (волны) tangential wavepath trajectoire directe Aurbreltüngrrichtung der Boden¬ welle traiettoria diretta 2576 транслация ж, честотна чнстооннт трансляция frequency translation transposition en fréquence Frequenztransportierung trasposizione dl frequenza 2577 орансмитер м трансмиттер transmitter transmetteur Sender trasmettitore 2578 трансмиоер »w, лентов ленточный трансмиттер moving tape transmitter transmetteur de bande coulissante Gléltbrndsender trasmettitore a nastro rccrrevclé 2579 трансформатор м трансформатор transformer transformateur Transformator trasformatore 2580 трансформатор м, високочестотен трансформатор высокой частоты radio-frequency transformer, R.F. transformer transformateur HF Hochfrequautransformator trasformatore AF 2581 трансформатор м. входящ входной трансформатор input transformer transformateur d'entrée Eingangssransformator trasformatore di entrata 2582 трансформатор м. диференциален дифференциальный трансформа¬ тор differential transformer transformateur differential Differential über träger trasformatore differenziale 2583 трансформатор м идеален идеальный трансформатор ideal transformer transformateur idéal idealer Transformator trasformatore ideale 2584 трансформатор м, измервателен измерительный трансформатор measurement transformer transformateur de mesure Meßwandler trasformatore di misura 2585 трансформатор м, изходен выходной трансформатор output transformer transformateur de sortie Aüsgrngsübeгtrager,Ausgangsrrans- formator trasformatore di uscita 2586 трансформатор м. линеен линейный трансформатор repeating coll translateur Leitungsübertrager traslatore
T 2587 217 T 2598 2587 трансформатор .и, междинен промежуточный [межкаскидный] трансформатор intermediary transformer transformateur intermédiaire Zwischentransfolrnator trasformatore eutcrmedie 2588 трансформатор л«, междулампов междуламповый [мсжкаскадный] трансформатор intervalve transformer transformateur intermédiaire Zwischenübertrager trasformatore intermedio трансформатор л<, междустъпален вж. трансформатор м, между- лампов 2589 трансформатор м, нискочеcтогеи трансформатор низкой частоты audio-frequency transformer transformateur basse fréquence Niederfrequenztransformator trasformatore a bassa frequenza трансформатор м, писващ вж. трансформатор м, съгласуващ трансформатор м, радиочестотен вж. трансформатор м , високо¬ честотен 2590 трансформатор м с въздушна междина трансформатор с разомкнутым стальным сердечником airgap transformer transformateur à fer divisé Luftspalttrausformator trasformatore con nucleo di ferro diviso 2591 трансформатор м с изводи трансформатор с отводами, сек¬ ционированный трансформатор tapped transformer transformateur à prises A bzweîgtran s trasformatore a prese 2592 трансформатор м, свързващ трансформатор связи coupling transformer transformateur de couplage [de liaison, ^^'с^яПс] KorrluugsüЬcrtragcr, Kopplungs- trausfermater trasformatore di accoppiamento [di тoliegamcutel 2593 трансформатор м, спомагателен вспомогательный трансформатор auxiliary transformer transformateur auxiliaire Hllfstransfermater trasformatore ausiliario 2594 трансформатор м, съгласуващ согласующий трансформатор matching transformer transformateur d’adaptation Anpassungsübertrager trasformatore di adattamento 2595 трепкане с мелькание, мерцание flickering papillotemcut, scintillement Flimmern scintillamento, tremolio 2596 трепкане c на редовете дрожание строк léne flicker papll1etemeat des lignes Zeilenfliimmcim scintillamento di linea 2597 трепкане с на яркостта мелькание яркости luminance flicker papillotement de luminosité Helligkeitsflimmern scintillamento, tremolio 2598 трептене c, акустично акустическое колебание acoustic oscillation [vibration] vibration [oscillation] acoustique Sтhalisтhwmguug vibrazione acustica
T 2599 218 T 2612 2599 трептене c, амплитудно модули¬ рано амплатудно-модуларованное ко¬ лебание amplitude-modulated oscillation oscillation en amplitude amplitudenmodulierte Schwingung oscillazione modulata in ampiezza 2600 трептене c, затихващо затухающее колебание damped oscillation oscillation amortie gedämpfte Schwingung oscillazione smorzata^, 2601 трептене c, затихващо хармонично затухающее гармоническое коле¬ бание damped harmonic oscillation onde harmonique amortie gedämpfte harmonische Welle onda armonica smorzata трептене c, звуково вж. трепте¬ не с, акустично 2602 трептене с на импулса подёргивание [дрожание] ампульси pulse jitter vacillement d’impulsion Impulsinstabilität, Pulsinstabilität instabilità d’impulso 2603 трептене с, незитuхвашо незатухающее колебание sustained oscillation oscillation entretenue ungedämpfte Schwingung oscillazione non smorzata 2604 трептене c, основно основное колебание fundamental oscillation oscillation fondamentale Grundschwingung oscillazione fondamentale 2605 трептене c, синусоидно синусоидальное колебание sinusoidal oscillation oscillation sinusoïdale Sinusschwingung oscillazione sinusoidale 2606 трептене c, фазово модулиращо фазомодулиаовааное колебание phase-modulated oscillation oscillation modulée en fase phasenmodulierte Schwingung oscillazione modulata in fase 2607 трептене е, хармонично гармоническое колебание harmonie oscillation oscillation harmonique harmonische Schwingung oscillazione armonica 2608 трептене е, честотно модулирано частотно-модуларованное коле¬ бание frequency-modulated oscillation oscillation modulée en fréquence frequenzmodulierte Schwingung oscillazione mudulata in frequenza 2ó09 трептения с мн, динатронни динатронные колебания dynatron oscillation oscillation dynatron Dynatronschwingung oscillazione dinatrone 2610 трептения c мн, затихваща затухающие колебания damped oscillation oscillations amorties gedämpfe Schwingungen oscillazioni smorzate 2611 трептения с мн на Баркхаузен— Курц колебания Бирктаузени—Курца Barkhausen—Kurz oscillations oscillations de Barkhausen et Kurz Barkhausen—Kurz-Schwingungen oscillazioni di Barkhausen e Kurz 2612 трептения с мн, паразитна паразитные колебания parasitic oscillations oscillations parasites wilde Schwingungen oscillazioni parassite
T 2613 219 T 2626 2613 трептения c мн. принудителни вынужденные колебания forced oscillations oscillations forcées erzwungene Schwingungen oscillazioni forzate 2614 трептения c мн, релаксационни релаксационные колебания relaxation oscillations oscillations de relaxation Relaxationsschwingungen oscillazioni di rilassamento 2615 трептения с мн. свободни свободные колебания free [natural] oscillations oscillations libres freie Schwingungen oscillazioni libere 2616 тригатрон м тригатрон trigatron trigatron gesteuerte Funkenschaltröhre trigatrono 2617 оригер м триггер trigger basculeur Trigger trigger 2618 тример м триммер, подстроечный конденса¬ тор correcting capacitor, trimmer condensateur de correction, trim¬ mer Abgleichkondensator, Trimmer condensatore di correzione, trim¬ mer 2619 оринескоп м орииескоп set of colour image tubes ensemble de tubes-lmage pour les trois couleurs fondamentales Bildröhrenrrtz für drei Baslsfarben gruppo dl tre iconoscopi per tre colori fondamentali 2620 триод м триод single-grid valve, triode lampe monogrille Eingitterröhre, Triode valvola monogrlglla 2621 тропосфера ж тропосфера troposphere troposphère Troposphäre troposfera 2622 оръба ж. акустична акустический рупор acoustic horn pavillon acoustique Schalltrichter tromba acustica 2623 оръба ж. високовакуумна высоковакуумная трубка hlgh-vacuum tube tube électronique H ochvakuumröhre tubo elettronico 2624 тръба ж, електроннолъчева электронно-лучевнт трубка cathode-ray tube tube à rayons cathodiques KathcdenstrahlénrOhré tubo a raggi catodici 2625 тръба ж за непосредствено наблю¬ даване трубка прямого видения direct vision [view] tube tube à vision directe Dlrektröhre, Dlrektsichtblldröhre tubo a visione diretta тръба ж. звукова вж. тръба ж, акустична 2626 тръба ж, контропва електронно* лъчева контрольная электронно-лучевая трубка monitoring tube tube moniteur Kontrollkathodenstrahlenröhre tubo monitore
T 2627 220 T 2634 2627 тръба ж, приемна телевизионна приёмная телевизионная трубка television picture tube tube cathodique, cinéscope Bildröhre, Kéacskop tubo a raggi catodici 2628 тръба ж, проекционна проекционная трубка projection tube tube à rayons cathodiques à pro¬ jection Prejcktleusröhrc tubo a visione proiettata 2629 тръба ж с голям контраст трубка с большой контраст¬ ностью high gamma tube tube à gamma élevé Röhre mit hochwertiger Gradation tubo a gamma elevato 2630 тръба ж с натрупване на заряди трубка с накоплением зарядов image storing tube tube-réservoir électrostatique Bildspeicherröhre tubo di immagazzinamento di im¬ magini 2631 тръба ж, телевизионна предава¬ телна передающая телевизионная трубка camera [pick-up] tube tube analyseur de télévision, tube de prise de vues Abtaströhre, Aufiiahmeröhre tubo di ripresa 2632 тръба ж, трицветна приемни трёхцветный кинескоп, трёхцвет¬ ная приёмная трубки tricolor tube tube trichrome Drcifarbeuröhrc, Drcékompencu- teubildröhre cinescopio per colore 2633 търсене c, далечно дальний набор, дальнее искание dialling out sélection interurbaine automatique Fernwahl te1csclczieac verso 1’epcratrlтe lon¬ tana 2634 тяло с, оцветено окрашенное тело coloured body corps coloré farbiger Körper corpo colorato
У 2635 увеличаване c на контраста увеличение контрастности contrast expansion expansion des contrastes Kontrastexpansion espansione del contrasto 2636 увеличаване c, плавно (на ниво) постепенное повышение уровня fade up augmentation progressive Pegel langsam anheben und halten aumentare gradualmente 2637 увеличение c, електронно электронное увеличение electronic magnification agrandissement [grossissement] électronique elektronische Vergrößerung ingrandimento elettronico 2638 удвоител м на напрежението удвоитель напряжения voltage doubler doubleur de tension Spannungsverdoppler duplicatore di tensione 2639 удвоител м на честотата удвоитель частоты frequency doubler doubleur de fréquence Frequenzverdoppler duplicatore di frequenza 2640 уловател м^, Йонен ионная ловушка ion trap piège à ions lonenfalle trappola ionica 2641 ултразвук м ультразвук ultrasound ultrason Ultraschall ultrasuono 2642 умножател .а, електронен электронный умножитель electron multiplier multiplicateur électronique elektronischer Vervielfacher moltiplicatore - elettronico 2643 умножател м на напрежението- умножитель напряжения voltage multiplier multiplicateur de tension Spannungsvervielfacher moltiplicatore di tensione 2644 умножател м на честотата умножитель частоты frequency multiplier multiplicateur de fréquence Frequenzvervielfacher moltiplicatore di frequenza 2645 умножател м, фотоелектронен фотоэлектронный умножитель photomultiplier tube multiplicateur Fotovervielfacher tubo di moltiplicazione 2646 уплътняване c, асинхронно асинхронное уплотнение asynchronous multiplex multiplex asynchrone Asynchronmultiplex multiplex assincron о
У 2647 222 У 2659 2647 управление с управление control guldence commande Steuerung comando 2648 управление с. дистанционно дистанционное управление, теле¬ управление remote control commande à distance, télécommande Fernsteuerung comando a distanza, telecomando 2649 управление с, решетъчно сеточное управление grid control commande par la grille Gittersteuerung comando per griglia 2650 уравнение е, вълново волновое уравнение wave equation équation d’onde Wellenglelchung equazione d’onda 2651 уравнение с на движение уравнение движения equation of motion équation de mouvement Bewegungsgleichung equazione di movimento 2652 уред л/, измервателен измерительный прибор measuring apparatus appareil de mesure Meßgerät apparato dl misura 2653 уред м. измервателен посоотнно- ооков измерительный прибор постоян¬ ного тока direct-current measuring set appareil de mesure à courant continu Gleichstrommeßgerät istrumento di misura a corrente continua, misuratore di corrente continua 2654 уред м, измервателен стрелкови стрелочный измерительный при¬ бор pointer instrument appareil à aiguille Zeigerinstrument apparecchio ad ago уред м, индукционен вж. апарат м^, индукционен 2655 уред м, носим переносный прибор portable apparatus appareil portatif tragbarer Apparat apparecchio portatile 2656 уред м c директно отчитане измерительный прибор с непо¬ средственным отсчётом direct-reading instrument appareil à lecture directe Instrument mit unmittelbarer Able¬ sung apparecchio a lettura diretta 2657 уред м c подвижна бобинка, из¬ мервателен магнитоэлектрический [рамочный] измерительный прибор moving-coll measuring instrument appareil de mesure à cadre mobile D^ehspulmeßlnstrument apparecchio di misura a bobina mobile 2658 уредба ж, записваща телеви¬ зионна записывающая телевизионная ус¬ тановка recording television unit enregistreur d'images Bildaufzeichnungsgerät registratore dl immagine 2659 уредба ж, интерфоина переговорное устройство intercommunication system interphone, système de transmission d'ordres Wechselverkehr interfono
У 2660 223 У 2673 2660 уредба ж, озвучит-лни звукоусилительное устройство, мегафонная установки public address system seuerisatleu extérieure Bcscha11uasang1age, Lautsprecher- übertragungsaniage, Verstärker¬ anlage sistema di diffusione sonora 2661 усилване c усиление amplification, gain amplification, gain Verstärkung amplificazione 2662 усилване е, амплитудно усиление по амплитуде amplitude gain amplification d’amplitude amplificazione d’ampiezza 2663 усилване c, високочестотно усиление высокой частоты high-frequency amplification amplification à haute fréquen e Hochfrcqucuzverstärkuug amplificazione ad alta tensione 2664 усилване c, диференциално ( в те¬ левизията) дифференциальное усиление differential gain gain différentiel differentielle Verstärkung amplificazione differenziale 2665 усилване c на антената усиление антенны directive [power] gain gain d’une antenne dirigée Richtvers tärkuugsfakter guadagno di antenna direttiva 2666 усилване с на звук усиление звука sound amplification amplification du son Schallveirstärkung amplificazione di suono 2667 усилване c на мощност усиление мощности power amplification [gain] amplification de puissance Leistungsvejratärkung amplificazione di potenza 2668 усилване c на напрежение усиление напряжения voltage amplification amplification de tension Spannungsverstärkung amplificazione di tensione 2669 усилване c на носеща вълни усиление несущей частоты carrier-wave amplification amplification de l’onde porteuse Trägerwellenverstärkung amplificazione di onda portante 2670 усилване с, общо полное [общее] усиление net gain (US), over-all gain (GB) equivalent d’un circuit, gain total Gesammtverstärkung equivalente 2671 усилване с по ток усиление тока current amplification amplification de courant Stromverstärkung amplificazione di тerrcute усилване c, радиочестотно вж. усилване с, високочестотно 2672 усилване с, регенеративно рёгёиёрагивиоc усиление, усиление за счёт обратной связи regenerative amplification amplification par réaction Rüтkkerp^ungsverstärkcr amplificazione per reazione 2673 усилвател м усилитель amplifier amplificateur Verstärker amplificatore
У 2674 224 У 2687 2674 усилвател лг, грамофонен усилитель к адаптеру pick-up amplifier amplificateur phonographique amplificatore fonografico 2675 усилвател м, двулампов двухламповый усилитель two-valve amplifier amplificateur à deux tubes Zweiröhrenverstärker amplificatore a due valvole 2676 усилвател м, двустьnалеа двухкаскадный усилитель two-stage amplifier amplificateur à deux étages zweistufiger Verstärker amplificatore a due stadi 2677 усилвател м, диелектричен диэлектрический усилитель dielectric amplifier amplificateur diélectrique did^^l^t^^ischeir Verstärker amplificatore dielettrico 2678 усилвател м, диференциален дифференциальный усилитель differential amplifier amplificateur différentiel Differentialverst ärker amplificatore differenziale 2679 усилвател лг, едностъпален однокаскадный [одноступенчатый] усилитель one-stage amplifier amplificateur à un étage einstufiger Verstärker amplificatore ad uno stadio 2680 усилвател м, звуков усилитель звуковой частоты audio-frequency amplifier amplificateur à basse fréquence Tonfrequenzverstärker amplificatore a bassa frequenza 2681 усилвател -, измервателен измерительный усилитель measuring amplifier amplificateur de mesure Meßverstärker . amplificatore di misura 2682 усилвател м, катоден усилитель с нагрузкой в цепа катода, катодный повторитель, каскад с катодным выходом cathode follower, grounded-plate amplifier (US), grounded-anode amplifier (GB) amplificateur à anode mise à la masse [à charge cathodique] Anodenbasisverrstärker, Kathoden¬ folger, Kathodenverstärker amplificatore con anodo a terra 2683 усилвател м клас A усилитель класса А class A amplifier amplificateur classe A A-Vers tärker amplificatore in classe A 2684 усилвател м клас AB усилитель класса АВ class АВ amplifi^jr amplifj^tei^^ classe AB AB-Veessärkeir amplificatore in classe AB 2685 усилвател м клас В усилитель класса В class В amplifier amplificateur classe В B-Verstärker amplificatore in classe В 2686 усилвател м клас С усилитель класса С class С amplifier amplificateur classe С C-Verstärker amplificatore in classe C 2687 усилвател м, краен оконечный каскад, выходная сту¬ пень final amplifier amplficateur de sortie Endverstärker amplificatore finale
У 2688 225 У 2700 2688 усилвател м към фрореяемено усилитель фотоэлемента, фотоуси¬ литель photocell amplifier amplificateur pour cellule photoélec¬ trique Verstärker für lichtelektrlrché , Zelle amplificatore per cellula fotoelet¬ trica 2689 усилвател л/, лампов ламповый усилитель valve amplifier amplificateur à lampes R Öhrenveessärker amplificatore a valvole elettroniche усилвател м, лентов еж. усилва¬ тел Ai, междинночеетооен 2690 усилвател л/ междинночестооеи усилитель промежуточной ча¬ стоты intermediate-frequency amplifier amplificateur à fréquence intermé¬ diaire Zwisehenfrequenzverstärker, ZF- Verstärker amplificatore a frequenza intermedia 2691 усилвател лг, микрофоне и микрофонный усилитель microphone amplifier amplificateur microphonlque M ikrcphcnverstärker amplificatore microfonico 2692 усилвател .и, модулаторен усилитель модулятора modulation amplifier amplificateur de modulation M odulatlons veestärker amplificatore di modulazione 2693 усилвател м на видеосигналите видеоусилитель, усилитель сигна¬ лов изображения picture [video] amplifier amplificateur d'image [vision} Bildverstärker amplificatore d'lmmagine 2694 усилвател м на Доерои усилитель Догерти Doherty amplifier amplificateur Doherty Doherty-Verstärker amplificatore dl Doherty 2695 усилвател м на мощност, линеев линейный усилитель мощности linear power amplifier amplificateur linéaire de puissance linearer Leistungswessarker amplificatore lineare di potenza 2696 усилвател м на иапрежение усилитель напряжения voltage amplifier amplificateur de tension Spannungsverstärker amplificatore di tensione 2697 усилвател м на осцилограф усилитель осциллографа oscillograph amplifier amplificateur de l’oscillographe Oszlllographenverstärker amplificatore d’oscillografo 2698 усилвател м на предавания сигнал, усилитель передачи transmitter amplifier amplificateur d'émission Senderverstärker amplificatore dl trat;mlrsicné- 2699 усилвател л/, нелинеен нелинейный усилитель non-linear amplifier amplificateur non-llnéalre nichtlinearer Verstärker amplificatore non lineare 2700 усилвател м, нискрчесортен усилитель низкой частоты low-frequency amplifier amplificateur à basse fréquence Niederfrequenzverstt rker ampllficatore a bassa frequenza. 13 Радио и телевизия
У 2701 226 У 2712 2701 усилвател м, прстивстакген двухтактный [пуш-пульный] усили¬ тель push-pull, push-pull amplifier amplificateur push-pull [équilibré] Gegentaktverstärker amplificatore equilibrato [bilan¬ ciato, in ceutrofasel 2702 усилвател .и, рёгеиёрагивёи регенеративный усилитель, уси¬ литель с положительной обрат¬ ной связью regenerative amplifier amplificateur à régénération rückgekoppelter Verstärker amplificatore a reazione 2703 усилвател л/, резонансен резонансный усилитель resonance amplifier amplificateur à résonance Rcseuauzverstärkcr, abgestimmter Verstärker amplificatore a risonanza 2704 усилвател м с два резонансна кръга двух резонаторный усилитель double-tuned amplifier amplificateur à résonance double Zweikreisvers tärker amplificatore a doppia sintonia 2705 усилвател м с дроселно-капаци¬ тивна връзка дроссельный ус илитель ind urtaucc-cаpатltаuc е [choke] coupling, L*C-тour1iug couplage par bobine d’arrêt Dressclkepr1uug accoppiamento per impedenza 2706 усилвател м c обратна връзк,. усилитель с обратной связью reaction amplifier amplificateur à réaction Rückkoprlungsvers tärker amplificatore a reazione 2707 усилвател м с отрицателна обрат¬ на връзка усилитель с отрицательной обрат¬ ной «вязью negative-feed-back amplifier amplificateur à ceutrc-réaтtieu gegengekoppelter Verstärker amplificatore a тeutre reazione 2708 усилвател м с полупроводници кристаллический [ полупроводнико¬ вый] усилитель crystal amplifier amplificateur à cristal K r istailverstärker amplificatore a cristallo 2709 усилвател м c разстроени кръ¬ гове усилитель на расстроенных конту¬ рах stagger-tuned amplifier amplificateur décalé Verstärker mit versetzter Abstim¬ mung amplificatore a sintonia sfasata 2710 усилвател м със заземен катод усилитель с заземлённым катодом grounded-c? ihode amplifier amplificateur à cathode à la masse KathedcuЬasisveгstäгkcr amplificatore con catodo a massa 2711 усилвател м със заземена решетка усилитель с заземлённой сеткой grounded-grid amplifier amplificateur à grille à la massa Gitterbasisverstärker amplificatore con griglia a massa 2712 усилвател м със скоростна моду¬ лация усилитель со скоростной моду¬ ляцией velocity-modulated [velocity-varia¬ tion] amplifier amplificateur à modulation de vi¬ tesse Verstärker mit Geschw^nd^'keiis- modulation amplificatore a modulazione di ve¬ locità
У 2713 227 У 2724 2713 усилвател м със съпротавателно- капацитивна връзки Р-С-усалатель resistance-capacitance coupled am¬ plifier amplificateur à couplage par ré¬ sistance-capacité RC-gekoppelter Verstärker amplificatore ad accoppiamento re¬ sistenza-capacità 2714 усилвател м, стабилизиран стибaлaзaаоваааый усилитель stabilized amplifier amplificateur à amplification con¬ stante Verstärker mit konstanter Ver¬ stärkung amplificatore con amplificazione co¬ stante 2715 усилвател м, съпротивителен усилитель на сопротивлениях resistance amplifier amplificateur à résistance Widerstand sverstärker amplificatore a resistenza ■•2716 усилвател л/, телеграфен телеграфный усилитель telegraph repeater répéteur télégraphique Telegraphenübertra ger ripetitore telegrafico 2717 усилвател м, трансформаторен трансформаторный усилитель, усилитель с трансформаторной связью transformer-coupled amplifier amplifikt.teur à transformateur Transform atorverstärker amplificatore a trasformatore 2718 усилвател л/, широколентов широкополосный усилитель wide-band [broadband] amplifier amplificateur à large bande Breitbandveerjtërker amplificatore a larga banda 2719 ускорител м, електронен линеен электронный линейный ускоритель linear electron accelerator accélérateur linéaire d’électrons linearer Elektronenbeschleuniger acceleratore lineare di elettroni 2720 условие c за възбуждане на треп¬ тения условие возбуждения колебаний oscillation condition condition d’oscillation Oszillationsbedingungen condizione d’oscillazione 2721 условие с за обратна връзки условие создания обратной связи back-coupling condition condition de réaction Rückkopplungsbedingung condizione di reazione 2722 условие с за самовъзбуждине, ам¬ плитудно амплитудное условие самовозбуж¬ дения gain margin plage de sécurité dans l’amplifi¬ cation • Sicherheitsabstand der Verstärkung gegen Selbsterregung margine di sicurezza ndl’amplifl- cazione 2723 устойчивост ок устойчивость constancy constance Konstanz costanza 2724 устойчивост ж на честотата устойчивость частоты constancy of frequency constance de fréquence Frequenzkonstanz costanza di frequenza
У 2725 228 У 2736 2725 устройство с, автоматично срав¬ няващо автоматический контроллер радио¬ передачи, сравииоель сигналов automatic radio monitor, signal comparator comparateur de signaux, moniteur automatique d’émetteur automatischer Sendermcnitor comparatore di segnali, monitore automatico di trasmettitore 2726 устройство c, антенно антенное устройство aerial [antenna] system système d’antennes Antennenanordnung sistema di antenne 2727 устройство c, блокиращо блокирующее устройство blocking device, blocker dispositif de blocage [d'immobili¬ sation], bloqueur Sperrvorrichtung, Sperrer dispositivo di blocco 2728 устройство с, видеоконтролно крайно оконечное видсркрноррльнре уст¬ ройство master-[on-the-air] monitor moniteur final EndkcntroIlvorrichtung. Hauptmo¬ nitor monitore dl trarmlrrюne 2729 устройство c, възпроизвеждащо проигрывающее устройство, про¬ игрыватель play-back unit dispositif de 'reproduction Abspieleinrichtung dispositivo di riproduzione 2730 устройство е, • декодиращо декодирующее устройство decoder décodeur Dekoder decodificatore 2731 устройство c за изключване на цветния канал схема выключения канала цвет¬ ности colour killer suppresseur de couleur Farbsperre soppressore dl colore 2732 устройство c за магнитен запис аппарат магнитной записи magnetic recorder enréglstreur magnétique Gerät zur magnetischen Aufzeich¬ nung registratore magnetico 2733 устройство с за механичен запис аппарат для механической записи mechanical recorder enrégistreur mécanique Gerät zur mechanischen Aufzeich¬ nung registratore meccanico устройство с за оптичен звукоза¬ пис еж. устройство с за фото¬ графен запис 2734 устройство с за оптично възпро¬ извеждане оптическая воспроизводящая си¬ стема optical sound reproducer lecteur optique de son Gerät zur optischen Schrllwlédéг- gabe riproduttore ottico dl suono 2735 устройство c за телевизия, видео- контролно . видсрконтррльнре устройство чёр¬ но-белого телевидения picture [waveform] monitor moniteur de signal d’image BHdsignalcontrollgerät monitore dl immagine 2736 устройство с за формиране на импулси формирователь импульсов pulse shaper conformateur d'impulsions Impulrformér, Pulsformer formatore d’impulsi
У 2737 229 У 2747 2737 устройство c за формиране на сиг¬ нала с правоъгълна форма контур, преобразующий синусои¬ дальную волну в квадратичную squaring circuit circuit de quadrature d’onde Begrenzerschaltung zur Erzeugung von Rechteckwellen circuito squadratore d’onda 2738 устройство с за фотографен зву¬ козапис аппарат для фотографической зву¬ козаписи photographic [optical] sound recor¬ der enregistreur photographique de son Gerät zur photographischen [zur optischen] Schallaufzeichnung registratore fotografico del suono устройство c, захранващо вж. апарат захранващ 2739 устройство с, измервателно измерительное устройство mesuring device dispositif dé mesure Meßvorrichtung, Meßanordnung dispositivo di misura 2740 устройство с, цскрогасително искрогасительный разрядник quenched spark-gap à étincelles amorties Löschfunkenstrecke spintometro a scintilla frazionata 2741 устройство c, кодиращо кодирующее устройство coder codeur Coder codificatore 2742 устройство c, макшерно микшерное устройство lap dissolve shutter obturateur à rideau pour fondu Überblendeinrichtung tendina 2743 устройство c, модулиращо и де- модуларащо (при вч телегра¬ фия) модулирующая и демодуларую- щая аппаратура channel translating equipment installation modulatrikc-demodula- trice Kanahnod ulator-Demodulator apparecchiatura di modulazione e demodulazione di canale 2744 устройство c на вторичната групи, модулзццоаао модуляторное устройство сверх¬ групп^! supergroup translating equipment installation de modulation de groupe secondaire ÜbcrgruppcrInodulatIonscirrich- tung apparecchiatura di modulazione e demodulazione di gruppo secon¬ dario 2745 устройство c на изхода на теле- студиото, контролно контрольное устройство на выходе телестудии output monitor moniteur de sortie Ausgangsmonitor monitore di uscita 2746 устройство c, настройващо орган настройки tuner dispositif d’accord Abstimmvorrichtung sintonizzatore 2747 устройство с със звукова честота, повикващо вызывной аппарат звуковой ча¬ стоты V. F. signalling relay set signaleur à fréquence vocale, signa- leur F. V. Tonfrequenzrufgerät apparechiatiura di chiamata a fre¬ quenza vocale устройство c, синхронизиращо вж. апаратура ж, синхронизиращи
У 2748 230 У 2750 2748 устройство с, токозахранващо питающие устройства, блоки пита¬ ния power supply equipment appareillage d’a1imentatiou Speiseapparatur apparecchiatura d’a1imentazienc 2749 устройство c, фокусиращо фокусирующее устройство beaming device dispositif тenтentreuг Bûndelimgsanlage dispositivo di concentrazione 2750 устройство с, цветно видёскси- грслис видесконтрсльисе устройство цвстното изображения colour picture monitor moniteur de couleur FarЬЬiidslgnalkoutroilgeгät monitore di colore
ф 2751 фази ж, диференциална (е теле¬ визията) дифференциальная фаза differential phase phase différentielle differentielle Phase fase differenziale 2752 физоизравнитсл м фазовыравниватель delay equalizer équilibreur de retard Lau fzeiteutzcrrcr equilibratore di ritardo 2753 фазоинвертор м фаз^инвертор phase inverter inverseur de phase Phascuumkehrer invertitore di fase 2754 фазсинвcртср м с товар в катода фазсиивёрсиая схема с катодной связью long-tailed pour cir^. uit pseudosymétrique à résis¬ tance cathodique commune Pseudo*Gcgcntaktscha1tuug mit ge¬ meinsamem K.athodeuwiderstaud circuito pseudeslmmetrlтo a resis¬ tenza catodica comune 2755^ф!азомстър м фазометр phase meter phasomètre Phasenmesser fasometro 2756 фазорегулятор м фазорегулятор phase regulator régulateur de phase Phasenregler regolatore di fase фадинг м вж, затихване с 2757 факсимиле с фототелеграмма facsimile telegram fac-similé, télégramme fac-similé Bildtelegramm telegramma facsimile 2758 фактор -w, качествен добротность Q-factor (US) facteur de mérite [de qualité] Gütefaktor fattore di merito 2759 фактор м на мощност коэффициент мощности, косинус power factor facteur de puissance Leistungsfaktor fattore di potenza 2760 фактор м на празен ход, качествен коэффициент добротности холо¬ стого хода basic Q, и on-loaded Q Q à vide Leerlaufgütefak tor Q a vuoto фактор м на свръхнапрежение еж. коефициент м ни свръхнапреже¬ ние
Ф 2761 232 Ф 2774 2761 фер о магнетизъм м ферромагнетизм ferrimagnetism ferrimagnétisme Ferrimrgnétirmur ferrimagnetlsmo 2762 фидер м фидер, питающий провод feeder feeder Speiseleltung . alimentatore di antenna 2763 фидер лг, антенен аноенный фидер antenna feeder alimentateur d'antenne Antennenrpelréléltüng alimentatore dl antenna 2764 фидер м. съгласуван согласованный фидер, согласован иая линия передачи matched transmission line ligne de transmission équilibrée angepaßte Übertragungsleitung linea dl trasmissione bilanciata 2765 фиксиране c на нивото фиксация уровня clamp, clamping nivellement d’amplitude Klemmschaltung livellamento 2766 филтър м фильтр filter filtre Filter filtro 2767 филтър л/, писокопропускаоелен фильтр верхних частот high-pass filter filtre pam-haut Hochpaßfilter, Hochpaß filtro pаrsc-altc 2768 филтър лх, високочестотен фильтр пропускания верхних ча¬ стот ^gh-pass filter filtre passe-haut Hochpaß, HochpaBfllter filtro pаrsc-аltc 2769 филтър лг, високочестотен лентов высокочастотный полосовой фильтр high-frequency band filter fi li re de bande à haute fréquence Яcchfréquénzbrndfllter filtro prrra-brnda ad alta frequenza 2770 филтър M' входен лентов входной полосовой фильтр receiving band-pass filter filtre prrre-bandé de réception Enpfrngsbrndflltér filtro dl banda di ricezione 2771 филтър .и, вълнов волновой фильтр wave filter filtre d’onde Weilenfilter filtro d'onde 2772 филтър m, двукрьгов лентов двухконоурный полосовой фильтр two-circult band-pass filter filtre prrre-bande à deux circuits Zweikreirbаndfllter, Zweikrcisband- riébschrltüng filtro passa-banda a due circuiti 2773 филтър м за намаление на външ¬ ното осветяване, защитен свет¬ линен защитный светофильтр для умень¬ шения внешней засветки optic light filter filtre optique Rrunllchtflltér filtro ottico 2774 филтьр лг, изглаждащ сглаживающий фильтр ripple filter filtre d'ondulation [uniformisateur] Brummfilter filtro dl spianamento I
Ф 2775 233 Ф 2787 2775 филтър м, изходен выходной фильтр output filter filtre de sortie Ausgangs filter filtro di uscita 2776 филтър м, лентов полосовой фильтр band-pass filter filtre passe-bande Bandpaß, Bandpaß fil ter, Bandfilter filtro passa-banda [di banda] 2777 филтър м, лентов заграждащ полосао-загааждаюшuй фильтр band-stop filter filtre éliminateur de bande Bandsperrfilter filtro di banda d’arresto [di blocco] 2778 филтър м на хармоничните фильтр для подавления гармоник, заграждающий фильтр filter filtre éliminateur, réseau filtrant, étouffeur d’harmoniques Siebschaltung, harmonischer Löser filtro, soppressore, quadripolo [struttura] filtrante, eliminatore 2779 филтър m на яркостная канал, аежекгоаеа режвктоааый фильтр яркостного канала luminance notch trappe sur le signal de luminance Farbträgerfalle trappola sul segnale di luminosità 2780 филтър м, нископропускателен фильтр нижних частот low-pass filter filtre passe-bas Tiefpaß, Tiefpaßfilter filtro passo-basso 2781 филтър м против отразяване светофильтр для уменьшения от¬ ражения luminous edge filtre optique encadrant mt gischer Rahmen, Nebenlichtfilter quadro filtrante di luce 2782 филтър м, паогцвосмутцтвлен фильтр против помех, шумовой фильтр noiSz filter filtre anti-parasites Rauschsperre, Störfilter filtro antidisturbi R*“*. .**-*вг .^аиь 2783 филтър л/, развързваш развязывающий фильтр decoupling filter filtre de découplage Trennfilter filtro di disaccoppiamento 2784 филтър m c внесено затихване, за¬ висещо от честотата фильтр с вносимым затуханием, зависимым от частоты insertion parameter filter filtre à perte a’insertion en fonc¬ tion déterminée de la fréquence Filter mit frequenzabhängigem Ein¬ fügeverlust filtro a perdita d’inserzione in funzione determinata della fre¬ quenza 2785 филтър m c индуктивен вход, из¬ глаждащ фильтр с дроссельным [индуктив¬ ным] входом choke-input filter filtre à entrée inductive Filter mit induktivem Eingang filtro ad ingresso induttivo 2786 филтър m c капацитивен вход фильтр с ёмкостным входом capacitor-input filter filtre à entrée capacitive Filter mit kapazitivem Eingang filtro ad ingresso capacitivo 2787 филтър m c резонаторна връзки фильтр с резонаторной связью cavity-coupled filter filtre à cavités résonantes couplées hohlraumgekoppeltes Filter filtro a cavità risonanti accoppiate
Ф 2788 234 Ф 2801 2788 филтър м, сложен сложный [многополосный, ком¬ бинированный] фильтр composite wave filter filtre composé zusammengesetztes Filter filtro composto 2789 филтър м, спиращ заграждающий [запирающий] фильтр blocking filter filtre d’arrêt Sperrfilter filtro di blocco [di arresto] 2790 филтър л/, телеграфен телеграфный фильтр anti-induction network réseau anti-inductif Nebcasprechdämpfungsaetzwerk rete antünduttiva 2791 фокус лг фокус focus foyer Fokus, Brennpunkt fuoco 2792 фокусиране с фокусировка, фокусирование focussing focalisation Fokussierung fecalizzazione, messa a fuoco фокусировка ж еж. фокусиране с . 2793 фон м фон background fond Hintergrund fondo 2794 формат м на кадъра формат изображения [кадра] aspect ratio rapport de la largeur à la hauteur de l’image, format d’image Betrachtuugsverhältuis, Bildformat, Bild Seeienverhältms rapporto di proporzione dell’im¬ magine, formato dclГimmagiuc 2795 формиране c на импулси формирование импульсов pulse shaping conformation d’impulsions Impulsformung, Pulsformung formazione d’impuisi 2796 фсгселектричёство с фотоэлектричество photoelectricity photoélectricité Lichtelekk-rizitht, Photoele^itriziität fotoelettricità 2797 фсгоевекгрсии м мн фотоэлектроны rhoteclectroas pheteélectreus Phetec1ektreacn fetoclettreni 2798 фстоевемент м, вентилен вентильный фотоэлемент photovoltaic cell cellule phetoveltaîque, cellule à couche d’arrêt, couple photo¬ électrique, photo^le Sperrschicht-F^^^i^^z^elle, Photo¬ element cellula fotovoltaica 2799 фстсcлcмент м, електровику^ен электровакуумный фотоэлемент phototube tube photoél^tronique Photozelle tubo fetee1ettrouice 2800 фстселёмент м, полупроводников полупроводниковый фотоэлемент photocell, photoelectric cell cellule photoélectrique Photozelle, lichtelektriscbe Zelle tubo fotoelettrico фстоевёмёнг м, селенов еж. фото¬ клетка ж, селенова 2801 фотоефект м, вътрешен внутренний фотоэффект, фото¬ проводимость photoconductive effect effet photoélectrique interne, pheteтonductieu innerer lichtelektrischer Effekt effetto fotoelettrico iuterae
Ф 2802 235 Ф 2815 2802 фооокаоод м фотокатод phctccrthcde photocathode Photokathode fotocatodo 2803 фооокаоод м. мозаечен мозаика, мозаичный фотокатод mosaic, mosaik electrode mosaïque Mosaikelektrode mosaico 2804 фотоклетка ж, селенова селеновый фотоэлемент selenium photocell cellule photoélectrique au sélénium Selen-Photozelle cellula fotoelettrica dl selenio 2805 фотометър м фотометр photometer photomètre Photometer fotometro 2806 фотон м фотон photon photon Photon, Lichtquant fotone a 2807 фоооплака ж евеоочувсови'оелъння • [ пластинка, фотопластинка sensitized plate plaque sensible lichtempfindliche Platte lastra sensibile фотопроводимост ж, еж. фото¬ ефект м^, вътрешен 2808 фотопроводник м фотопроводник photoconductor phctccondüctéür Llchtleiiter conduttore fctcsenrlbllé 2809 фотосъпротивление c фотрсопротивление photoconductlve cell cellule photoconductlve Photowiderstand, Widerstandszelle cellula fotoconduttiva 2810 фооооелеграма ж фототелеграмма phototelegram photctélégrrmme Bildtelegramm fotctélegгamma 2811 фототелеграфия ж , фототелеграфная передача, пере¬ дача неподвижных изображений picture transmission béllnographle. téléphctogrrphlé Bildfunk, Blldübertrang telefotografia 2812 фототок м фооооок photoelectric current courant photoélectrique llchtelektгlrcher Strom, Photo¬ strom fotocorrente фреквенция ж еж. честота ж 2813 фронт м, вълнов фронт волны, волновой фронт wave front front d’onde Welleinfront fronte d'onda 2814 фронт м на импулса, заден задний фронт импульса trailing edge flanc arrière Rückflanke fronte posteriore 2815 фронт м на импулса, преден передний фронт импульса leading edge flanc avant Vorderflanke fronte anteriore
Ф 2816 236 Ф 2817 2816 фронт м на сферичната вълна фронт сферической волны spherical wave front front d’onde sphérique sphärische WeHenfront fronte d’onda sferica 2817 функция ж, вълнова волновая функция wave function fonction d’onde Welleinfunktion funzione d’onda фуния ж, звукова вж. тръба ж, акустична
2818 характеристика ж характеристика characteristic caractéristique Kennlinie, Charakteristik curva caratteristica 2819 характеристика ж, анодни анодная характеристика plate characteristic c ractéristrique de plaque Aaodcnspaunuugskennlialc caratteristica di placca 2820 характеристика лс, анодно-реше¬ тъчна сеточная характеристика transfer [mutual] characteristic caractéristique grille-anode Anedcnstrem*Gittcrsrannuagskcan- linie caratteristica di griglia /r1aттafmutual 2821 характеристики ж, динамична динамическая характеристики dynamic characteristic caractéristique dynamique dynamische Kennlinie caratteristica dinamica 2822 характеристика ж „изходяща мощност — настройка в резо¬ нанс“ зависимост ь „выходная мощность — настройка в резонанс“ output power/tinung characteristic caractéristique puissance de sortie/ syntonisation Ausgangsleistung/Abstimmungs- Charakteristik caratteristica potenza di uscita/ sintonizzazione X 2823 характеристика ж на възпроизвеж¬ дане, честотна частотная характеристика воспро¬ изведения playback [rcpr•eduтingl characteri¬ stic caractéristique de lecture W iedergabeoh:arakteristik caratteristica di riproduzione 2824 характеристика ж на грамофонна мембрана характеристики адаптера pick-up characteristic сага téristique du rhoaeтarteur AЬtastkcunliale caratteristica di riproduttore fono¬ grafico характеристики ж на електрически грамофонна мембрана вж. ха¬ рактеристика ж на грамофонна мембрана 2825 характеристика ж ни запис, че¬ стотна частотная характеристика записи recording characteristic caractéristique d’cureglstremeаt Aufzeichnungscharakteristik. Fre¬ quenzkurve caratteristica di registrazione характеристики ж на решетъчния ток вж, характеристика ж ре¬ шетъчна
X 2826 238 X 2838 2826 характеристики ж, решетъчна сеточная характеристика, характе¬ ристика сеточного тока grid-current characteristic caractéristique de courant de grille Gitterstromkemlmie caratteristica di corrente di griglia 2827 характеристика ж, статична статическая характеристики static characteristic caractéristique statique statische Kennlinie caratteristica statica 2828 характеристика ж, фазово-че¬ стотна фазово-частотная характеристики phase versus frequency response characteristic envellope group frequency characte¬ ristic caractéristique phase/fréquence Phasen-Frequenz-Charakteristik caratteristica fase/frequenza 2829 хармонична ж гармоника harmonic harmonique Harmonische armonica 2830 хармонична ж на основная тон гармоника основного тона harmonic of fundamental sound harmonique du son fondamental Oberton des Grundtones, harmoni¬ sche Oberschwingung armonica del suono fondamentale 2831 хармонична ж мн на честотата ни захранващата мрежа гармоники сетевой частоты harmonics of the main frequency harmonique de la fréquence du secteur Harmonischen der Netzfrequenz armoniche della frequenza di rete 2832 хенри м генри henri henri Henri henri 2833 хептод м семазлектродная лампа, nеага- град, гептод - pentagrid tube, pentagrid pentagrille, tube pentagrille Siebenpoiröhre, Heptode pentagriglia, tubo pentagriglia 2834 Херц м герц hertz hertz Hertz hertz 2835 хетеродца м гетеродин heterodyne hétérodyne Überlagerer eterodina 2836 ход м на развивката ход развёртка scanning motion mouvement d’exploration [de ba¬ layage] Abtastbewegung movimento d’esplorazione 2837 ход м, обратен обратный ход (луча) fly-back, kickback, retrace, return trace retour Rücklaufweg ritorno 2838 хроматрон м, еднолъчев однолучевая трубка single-gun tube tube à un canon Einstrahlröhre tubo ad un fascio
2839 цветност ж цветность chromaticity chromaticlto Farbton cromatlcit à 2840 цветове м мн, допълнителни дополнительные цвета complementary colours coleurs complementaires Korn piemen tärfarbcn colori supplementari 2841 цветове м мн. основни основные цвета reference stimuli coudecrs primaires Primär-valenz colori fondamentali [primari] 2842 цвёоруеешнuе с цветовое восприятие colour sensation impression [ши«^] de couleur Farbempfindung impressione dl colore 2843 цвеоочувсовиоеляоет ж цветовая чувствительность colour sensibility renrlbllltr aux couleurs Frrbénenpfindllchkeit sensibilità al colori 2844 цвяо м. еталонен бял эталонный белый цвет reference white blanc de référence Bezugswelß bianco di rlferenza ц 2845 цвят и, спектрален спектральный цвет Spectrum colour couleur spectrale Spektralfarbe colore spettrale 2846 центриране с, вертикално центрирование по вертикали [по кадрам] vertical centring centrage vertical Vertikalregelung centraggio verticale 2847 центриране c, електростатично центрирование электростатичес¬ ким способом electrical centring centrage électrique elektrische Zentrierung centraggio elettrico 2848 центриране c на лъча центрирование луча beam alignment alignement d’un faisceau électro¬ nique Bündelzentrierung, Strahleinrich¬ tung rllinérmento di fascio elettronico 2849 центриране c c постоянен ток центрирование прсортнным током D. С. centring centrage par courant continu G leichstromzentrierung centraggio per corrente continua
Ц 2850 240 Ц 2857 2850 центриране с, хоризонтално центрирование по горизонтали horizontal centring centrage horizontal Horizon talregelung centraggio orizzontale 2851 център л/, ефективен акустичен эффективный акустический центр effective acoustic centre centre acoustique effectif effektives akustisches Zentrum centro acustico effettivo център м, привиден акустичен вж. център м, ефективен акустичен център м, привиден звуков вж. център м, ефективен акустичен 2852 център м, телевизионен телевизионный центр, телецентр television broadcast station station de télévision Fernsehsender stazione di televisione 2853 циклотрон м циклотрон cyclotron cyclotron-résonateur magnétique Zyklotron ciclotrone 2854 цикъл м цикл cycle cycle Zyklus ciclo 2855 цикъл м на сигнализиране цикл элементарного сигнали dot cycle cycle de signalisation Signalisierungszyklus ciclo di segnalazione 2856 цокъл м на лампа цоколь лампы lamp socket culot de lampe Lampensockel, Sockel base [zoccolo] di valvola 2857 цокъл м, октален октальный цоколь octal base socle octal Oktalfassung zoccolo octal
ч 2858 чанта ж, монтьорска монтёрская сумка (с набором ин¬ струментов и приборов) mecharnc’s ГНшстая^] tool bag sac de monteur complet vollständige Gerätetasche für Mon¬ teure borsa completa per montatore 2859 част ж, монтажна элемент [деталь] схемы circuit element élément de montage Schal'element elemento di montaggio 2860 част ж на спектър, видима видимая часть спектра visual spectrum partie visible du spectre sichtbares Spektrum spettro visibile 2861 част ж, резервна запасния часть spare part pièce de rechange Ersatzteil pezzo di ricambio 2862 черно с, я-рушено нарушение чёрного noisy blacks noir 'perturbé gestörtes - Schwarz nero perturbato черно с след бялото вж - продъл¬ жение с, черно 2863 честота ж частота frequency fréquence Frequenz frequenza 2864 честоти ж, входяща частота на входе, чистота прини¬ маемых колебаний input frequency fréquence d’entrée E lugaugsfrequeuz frequenza d’entrata 2865 честота ж, ефективна гранична эффективная граничная чистота effective cut-off frequency fréquence de coupure - efficace effektive Grcuzfrcqucuz- frequenza di taglio effettiva 2866 честота ж за помощ, междуна¬ родна международная частота сигнала бедствия international distress frequency fréquence internationale de dé¬ tresse lutcгuatloua1e Secnotfrequeuz frequenza di soccorso interaazieuale 2867 честота ж. звукова звуковая частота '■ audio frequency fréquence acoustique Tonfrequenz , audiofrequenza 16 Радио и телевизия
Ч 2868 242 Ч 2880 2868 честота ж, измервателна измерительная частота measuring frequency fréquence de mesure Meßfrequenz frequenza di misura 2869 честоти ж, импулсна носеща импульсная несущая pulse carrier porteuse d'impulsions Impuls träger, Pulsträger portante d’impulsi 2870 честота ж, анфразвукова подтоaaльaая (uнфаагелефонаая] частота subaudio [subtelephone] frequency fréquence infra-téléphonique Infratelephonfrcquenz frequenza infratelefonica 2871 честота ж, кадрова частота кадров, кадровая частота frame repetition rate, picture [frame] frequency fréquence d’image V ollbildfrequenz, Bildfolgefrequenz frequenza d’immagine 2372 честота ж, комутационни управ¬ ляваща коммутационная контрольная ча¬ стота switching control pilot onde pilote de commutation Schaltpilolfrequcnz onda pilota di commutazione 2873' честоти ж, критична критическая [предельная] частота critical frequency fréquence ' critique kritische Frequenz frequenza kri<Ika 2874 честоти ж, кръгова угловая [круговая] частота angular frequency pulsation Kreisfrequenz pulsazione, frequenza [velocità] an¬ golare . 2875 честоти ж, максимална използу- васма наивысшая применимая частота ( для радиосвя зи ионосферной вол¬ ной) maximum usable frequency fréquence maximale utilisable maximal zulässige Frequenz massima frequenza utilizzabile 2876 честота ж, междинна промежуточная частота intermediate frequency in super¬ heterodyne reception fréquence intermédiaire, moyenne fréquence Zw ischenfrequenz frequenza . intermedia 2877 честота ж, минимална използу- ваема наиназшая применимая частота (для радиосвязи ионосферной вол¬ ной) lowest useful high frequency fréquence minimum d’utilisation niedrigste brauchbare Frequenz minima frequenza utile 2878 честоти ж, много ниска очень низкая частота very low frequency très basse fréquence niedriger LangwellenbereIkh frequenza bassissima 2879 честота ж, модулираща модулирующая частота modulating [modulation] frequency fréquence de modulation Modulationsfrequenz frequenza dì modulazione честота ж, музикални вж. честота ж, звукова 2880 честота ж на антената, собствена собственная частота антенны natural frequency ' of an aerial fréquence naturelle d’une antenne E.igenfrequenz einer Antenne frequenza naturale di antenna
Ч 2881 243 Ч 2892 2881 честота ж на биене частота биений beat frequency fréquence de battement Sch webu ngsfrequenz frequenza di battimento 2882 честота ж на вторичната група, управляема управляющая частота сверхгруппы supergroup reference pilot onde pilote de groupe sécondalre 0 bergruppénrtéuerwelle onda pilota dl gruppo secondario честота ж на кадрите вж. честота ж, кадрова 2883 честота ж на мрежата частота сети mains frequency fréquence du réseau Netzfrequenz frequenza della rete 2884 честота ж на настройка частота настройки tuning frequency fréquence de syntonisation Abstimm ungsfrequenz frequenza di sintonizzazione 2885 честота ж на пяетркриетал, резо¬ нансна частота. пьезокристалла crystal frequency fréquence du cristal K rista 11frequenz frequenza dl cristallo 2886 честота ж на повторение на им¬ пулсите частота повторения импульсов impulse [pulse, pulse repetition] fre¬ quency fréquence d'impulsion [de répétition des impulsions] Impulsfrequenz, Pulsfrequenz 4i^<equen^ d'impulsi dl .(ripetizione d’impulsi] 2887 честота ж на поглъщане, гранична предельная [критическая] частота поглощения absorption limiting frequency fréquence limite d'absorption durch Absorption begrenzte Fre¬ quenz frequenza limite dl assorbimento 2888 честота ж на развивката частота развёртки time-base frequency fréquence de base de temps Kippspannungsfrequenz, Zeltach¬ senfrequenz frequenza dl base di tempo честота ж на редовете вж. че¬ стота ж, редова 2889 честота ж на сблъскване частота соударений collision frequency fréquence de chocs Stoßfrequenz frequenza delle collisioni 2890 чесоооа ж на сигналите на изоб¬ ражението частота сигналов изображения, ви¬ деочастота video (vision] frequency fréquence porteuse d’image Bild trägerfrequenz frequenza portante in televisione 2891 честота ж на смущенията частота помехи interfering frequency fréquence perturbatrice Störfrequenz frequenza perturbante 2892 честота ж^, носеща. несущая частота carrier-wave frequency frequence porteuse Trägerfrequenz frequenza dl onda portante
Ч 2893 244 2893 честота же, носеща пилотна управляющая [контрольная] не¬ сущая pilot carrier porteuse pilote Pilotträger portante pilota 2894 честота ж, огледална зеркальная частота image frequency fréquence d’image [conjuguée] Spiegelfrequenz, frequenza immagine [coniugata] 2895 честоти ж, основна основная - частота колебаний fundamental frequency fréquence fondamentale Gruudfrequcuz frequenza fondamentale 2896 честота ж, работна оптимална оптимальная рабочая частота optimum working frequency fréquence optimum d’uti1lsatiou günstigste Veгkehrsfrequeuz frequenza ottima di lavoro 2897 честота ж, редова строчная частота line [horizontal] frequency fréquence de linge Zeilenfrequenz, Horlzeuta1frequeuz frequenza di linea 2898 честота ж, резонансна резонансная частота resonant frequency fréquence de résonance R esouauzfrcq uenz frequenza di risonanza 2899 честота ж, свръхвисока сверхвысокая частота super-high frequency hyperfréquence ZcutimctcrЬcrciтh iperfrequenza Ч ■2906 2900 честота ж, собствена собственная частота, частота соб¬ ственных колебаний natural frequency of an aerial fréquence propre Eigenfrequenz frequenza propria 2901 честота ж, средна (при ЧМ> средняя частота central frequency fréquence centrale Zeutralfrcquenz frequenza centrale 2902 честота ж, странични боковая частота side [side-band] frequency fréquence latérale Seitenbaadfrcqucuz frequenza laterale 2903 честота ж, телефонна телефонния частота telephone frequency fréquence téléphonique Ferusrrcтhfrequeuz frequenza telefonica 2904 честота ж, ултривнсоки ульгравысская частота ultra-high [very-high] frequency hyperfréquence M eterwellenbereich, Dezibereich frequenza ultraelevata [altissima] 2905 честота ж, ултразвукова ультразвуковая частота superaudio [supersonic] frequency frequence ultra-sonique Ultraschallfrequenz frequenza ultrasonora 2906 честота ж, цветна носеща цветовая поднесущая частота colour subcarrier sous-porteuse de chromiaaace Farbträger setterertaute di colore честота ж, uентралиа вж. честота ж, средна
Ч'.. 2907 245 Ч 2919 2907 честота ле, ъглова угловая частота radian frequency (US), angular fre¬ quency [velocity] (GB) fréquence angulaire Kreisfrequenz frequenza angolare 2908 честота ж мч за повикване' частоты вызова calling frequency fréquences d’appel A nruffrequenzen frequenze di chiamata 2909 честотомер м частотомер frequency meter, wavemeter fréquencemètre Frequenzmesser frcquenziometro 2910 честотомер м, интегриращ интегрирующий частотомер integrating frequency meter fréquencemètre intégrateur integrierender Frequenzmesser frequenziometro integratore 2911 честотомер м, хвтвродцивн гетеродинный волномер heterodyne frequency meter [wa¬ vemeter] fréquencemètre [ondemètre] hété¬ rodyne Überlagerungsfreq uenzmesser frequenziometro eterodino 2912 чв•гцаиполюсацк м четырёхполюсник four-pole terminal, quadripole quadripôle Vierpol quadripolo 2913 ' чвгuрцполюсаик w, Г-збразен Г-образный четырёхполюсник L-network réseau en L L-Glied rete in L 2914 четараполюснак' м, лйнеен линейный четырёхполюсник linear system (US), linear network (GB) réseau linéaire lineares Netzwerk rete lineare 2915 четцриполюсацk ', мостов четырёхполюсник скрещенного ти¬ па, - мостаковый [мостовой] че¬ тырёхполюсник bridge [lattice] network réseau maillé Kettenglied dritter Art, Kreuzglied, Vierpolkreuzglied rete traliccio 2916 четараполюснак та, Н-образен Н-образный четырёхполюсник, Н-образная схема H-network réseau en H H-Glied rete in H 2917 четирцполюсацk .a, аепланарен непланарний четырёхполюсник [контур] non-planar network réseau non-planaire nicht ebenes Netzwerk rete non planare 2918 четараполюснак та, несиметричен несимметричный четырёхполюс¬ ник asymmetrical [dyssymmetrical] net¬ work réseau - asymétrique unsymmetrisches Netzwerk rete asimmetrica 2919 четараполюснак м, О-образен О-образный четырёхполюсник O-network réseau en О O-Netzwerk rete in О
Ч 2920 246 Ч 2932 2920 четириполюсиик м, л-образеи я-образный четырехполюсник, л-об разная цепь л-network réseau en я я-Nétzwérk rete in л 2921 четириполюсиик лг, последовател¬ но включен последовательно-включенный че- оырёхпряюсuик series two-termlnal pair network quadripole série Serlenvierpol quadripolo serie 2922 четириполюсиик ж, С-образен С-образный четырехполюсник, С- образная цепь C-network réseau en С C-Glled rete in C 2923 четириполюсиик м, симетричен симметричный четырехполюсиик symmetrical two-terminal pair net¬ work quadripole symétrique symmetrischer Vierpol quadripolo simmetrico 2924 четириполюсиик л?, Т-образеи Т-образиый четырёхполюсник, че¬ тырёхполюсник типа Т T-network réseau en T T-Netzwerk rete in T 2925 четириполюсиик м • уравновесен симметричный четырёхполюсник balanced quadripole, balanced two- termlnal pair network quadripole équilibré symmetrischer [ausgeglichener] Vierpol quadripolo equilibrato 2926 чистота ж на цвета чистота пвеоа colour purity pureté de couleur Farbreinheit purezza di colore 2927 чифт м клеми пара зажимов terminal pair paire de bornes Abrchlußklemmenpaar coppia di prese [dl terminali] 2928 чувствителност ж чувствительность sensitivity sensibilité Empfindlichkeit sensibilità 2929 чувствителност ж, максимална максимальная чувствительность maxlmum sensitivity sensibilité maximum maximale Empfindlichkeit sensibilità massima 2930 чувствителност ж иа налягане чувствительность по давлению pressure sensitivity efficacité [réponse] en pression Druckempfindlichkeit, Druck über tragungsfaktor sensibilità di pressione 2931 чувствителност ж на преобразу¬ вател чувствительность преобразователя sensltlvity, response efficacité, réponse Empflndllchkéitsübertrrgungr- faktor sensibilità, rlspcste 2932 чувствителност ж на преобразува¬ тел, относителна относительная чувствительность relative sensitivity [response] efficacité [réponse] relative Rélrtlvempflndllchkéit, relativer Übertragungsfaktor sensibilità [risposta], relativa
Ч 2933 247 2933 чувствителност ж, осова осевая чувствительность axial sensitivity [response] efficacité [réponse] axiale axialer üЬcrtraguugsfakter, axiale Empfindlichkeit sensibilità [risposta] assiale 2934 чувствителност ж по напрежение чувствительность по напряжению response to voltage réponse à la tension SraunuugsüЬcrtraguugsfakter risposta di tensione 2935 чувствителност ж по напрежение в свободно поле чувствительность по напряжению в свободном поле free-field voltage sensitivity [res¬ ponse] efficacité [réponse] en tension en champ libre Fe1dcmpflud 1 ichkeit, Feidübertra- guugsfakter sensibilità [risposta] in campo li¬ bero Ч 2937 2936 чувствителност ж по ток чувствительность, по току response to current réponse au courant Strom über rragun ßsfakto г risposta di corrente 2937 чувствителност ж по ток в сво¬ бодно поле чувствительность по току в сво¬ бодном поле free-fieid current sensitivity efficacité en - courant en champ libre Fc1dstromemrfiudlichkeit sensibilità di corrente in campo libero
ш 2938 шапчица ж на фокусиращия анод колпачок- [вывод] фокусирующего анода focusing cap < capsule ' de focalisation Fokussierungskappe cappellotto di localizzazione 2939 шаси c шасса chassis châssis Chassis telaio, chassis 2940 ширина ж на екрана ширина экрана screen width largeur de l’écran Schirmbreite larghezza di schermo 2941 ширина ж на лентата на вадеоим- пулсате шарана полосы частот сигналов изображения vision bandwidth largeur de la bande vidéo Biidbandbreite larghezza di banda video 2942 ширина ж на лентата на звуковия съпровод ширина полосы пропускания зву¬ кового сопровождения sound bandwidth largeur de la bande de son Tonbandbreite, NF-Bandbreite larghezza di banda suono 2943 ширина ж на пропусканата лента» ефективна эффективная ширина полосы про¬ пускания effective bandwidth bande passante efficace wirksame Bandbreite larghezza di banda effettiva 2944 ширини ж на реда ■ шарани строки thickness [width]' of line largeur d’une ligne Zeilenbreite larghezza di una linea 2945 шарана ж на тропосферная въл- новод шарана тропосферного волновода duct width [thickness] épaisseur de conduit Wellerlcitcrdicke spessore del condotto шармоване с на приемник вж. екраниране с на приемник шармовки ж вж. екран м 2946 шлаух м, ширмован экранированный шланг screening tubing gaine isolante blindée Abschirmschlauch tubo isolante di schermaggio 2947 шнур м,' съединителен соединительный шнур connecting cord cordon de raccordement Verbindungsschnur cordone di connessione [di rac¬ cordo]
Ш 2948 249 Ш 2960 2948 шум м шум noise bruit Geräusch, Lärm rumore 2949 шум м, импулсен импульсный шум impulse [pulsej noise parasites de courte durée Impulsrаuscheu, Pu1srausтheu rumore d’impulso 2950 шум м, комутационен шум коммутации commutator noise bruit de commutation Kollektorgeräusch disturbo di commutazione 2951 ■ шум м, контактен коатакгаый шум, - треск от плохих контактов contact noise brifit de fritture Keutaktgcräusch disturbo di frittura 2952 шум м, космачен космический шум cosmic noise bruit cosmique kosmisches Rauschen rumore cosmico 2953 шум Mt модулационем модуляционный шум modulation noise bruit de modulation Medulаtlensrаuschcn rumore di modulazione 2954 шум л/, основен ссасвнсй шум background [random] noise bruit de fond, mouvement propre Gruudrauscheu rumore di fondo 2955 шум м от вторична емисия шум от вторичной эмиссии secondary-emission noise bruit demission scтeudаire [dû à rémission secondaire] Sekuudärcmissiea*Rauschcu rumore d^missione secondaria 2956 шум м от носещата честота шум от несущей carrier noise bruit de la porteuse T ragerrausch en rumore della portante 2957 шум м от повърхността поверхностный шум surface noise bruit de surface Nadelgeräusch rumore di superficie 2958 шум м от преходни процеси шум от переходных процессов noise due to transients bruit transitoire Geräusch durch Einschwiagvor* gänge rumore di fcuomcui transitori 2959 шум м пря амплитудна модулация шум от амплитудной модуляции amplitude-modulation noise bruit de modulation d’amplitude Amrlitudcnmodulatlousrausтhcn ronzio di modulazione di am¬ piezza 2960 шум — топлинен тепловой шум thermal agitation noise bruit d’agitation thermique Wärmegeräusch rumore di fondo termico, rumore Johnson, fruscio
ъ 2961 ъгъл м на бразда угол разкрития канавки groove angle angle d'ouverture d’un sillon Rillenwinkel angolo del solco 2962 ъгъл м на падане угол падения (волны) angle of incidence angle d’incidence Einfallswinkel angolo dl incidenza 2963 ъгъл м на фазово изместване фазный [фазовый] угол, угол сдвига фаз phase angle décalage, argument (d'une impé¬ dance) , angle de déphasage Phasenwlnkél. Winkel (eines Wech¬ selstrom Widerstandes) differenza dl fase, argomento (di una impedenza), sfasamento, an¬ golo di sfasamento 2964 ъгъл м, фазов фазовый угол phase angle . décalage, argument (d'une impédan¬ ce), angle de déphasage Phasenwinkel, Winkel (eines Wech¬ sels tromwiders lande*) differenza di fase, argomento (di una impedenza), sfasamento, an¬ golo di sfasamento 2965 юстировка ж на камерата настройка [юстировка] камеры camera alignment [line-up], lining- up of camera réglage général de camera Krnerrjustléгung aggiustamento di camera
2966 явление с, апериодично апериодический процесс aperiodic phenomenon phénomène apériodique schwingungsfreier [aperiodischer] Vorgang fenomeno aperiodico 2967 явления с мн, инерционни инерционные явления phenomena of inerzia phénomènes d'inertie Trägheltserschelnungen fenomeni d‘lnerzla 2968 явления с мн, интерференционна явления интерференции phenomena of Interference phénomènes d’interférence Interferenzerscheinungen fenomeni déll’lnterferenta 2969 явления с мн на проводимост явления проводимости conductivity phenomena phénomènes de conductivité Leltungrerrcheinungen fenomeni di conduttività 2970 якост ж, диелектрична диэлектрическая прочность dielectric strength rigidité diélectrique dielektrische Festigkeit rigidità dielettrica я 2971 яма ж, потенциална потенциальная яма potential trough cuvette [puits] de potentiel Potcntlalrenké. Potentlrlnapf pozzo di potenziale 2972 яркост ж яркость brightness, brillance, luminance brillance, luminance Helligkeit, Leuchtdichte chiarezza, luminosità, brillantezza 2973 яркост ж на екрана яркость экрана screen brightness brillance de l’écran Schirmleuchtdichte splendore di schermo 2974 яркост ж на фона яркость фона background brightness luminosité du fond Grundhelligkeit luminosità dl fondo 2975 яркост ж, средна средняя яркость average brightness brillance [luminance] moyenne mittlere Helligkeit (Leuchtdjlchtek luminosità media
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА РУСКИ ЕЗИК
A аберрация ж 1 —, сферическая 2 —, хроматическая 3 абсорбция ж 1703 автодин м 4 автоподстройка ж, частоты 548 авторегулировка лс, частоты 548 авто1рансформатор м 5 агрегат м двигатель генератор 1379 адаптер м 1263 азбука ж Морзе 6 аккомодация ж 8 активация ж 1649 — катода 9 акцептор м 10 алфавит м. телеграфный 7 амортизация ж, пневматическая 2287 амбушюр м микрофона 1513 амплитуда ж 11 — волны 12 — колебаний 15 — иодного видеосигнала 2006 — сигнала 13 сигнала изображения 14; 2008 анализ м, гармонический 17 — формы волны, гармонический 16 анализатор м формы колебаний 2329 анастигмат м 19 анод м 20 —, последний 21 —, фокусирующий 22 ангелна ж 23 апериодическая 24 — бегущей волны 70 —, бикопическая 25 —, веерная 27 —, вибраторная 36 —, внутренняя 30 вращающаяся рамочная 29 всенаправленная 64 —, встроенная 26 —. гибкая 31 —, двухконусная 25 —, двухэлементная 32 ***, диапазонная 34 дипольная 36 ***, дисковая 37 —, диэлектрическая 35 ддк^нд^ая проволочная 59 — для передачи н приёма, общая 66 зигзагообразная 40 —, зонтичная 93 —, излучающая 33 —, изотропная 42 <—>, искусственная 41 —, коллективная 43 —, комнатная 86 — коническая 45 —, контрольная 44 —, коротковолновая 39 —, крестообразная 47 г» линзовая 48 —>, лучевая 49 —, многовибраторная 50 много вибраторная линзовая 51 rw, много дипольная 52 —, многолучевая 54 —, многополосная 55 —, многоярусная 53 —, направленная 56 —, наружная 28 —, настроенная 57 —, ненаправленная 58 однолучевая 38 —, одяопроводная 38 —. пассивная 60 —, передающая 64 —, передвижная 61 —, подводная 62 —, полуволновая 63 —, приёмная 65 —, рамочная 68 —, рамочная вращающаяся 77 —. ромбическая 69 — с горизонтальной поляризацией 78 — с ёмкостной нагрузкой 71 — с концевым питанием, вертикальная 81 — с минимальным горизонтальным излуче¬ нием 72 — с многократной настройкой 34 — с настроенным шлейфом 79 — с непосредственным питанием 73 — с параллельным питанием, вертикальная 74 — с плоским отражателем 75 о/ с плоским рефлектором, синфазная мнкмоо* дипольная 76 — с согласующим шлейфом 82 — с тремя щелями и тремя излучателям» цилиндрическая ультракоротковолновая 91 — с уголковым отражателем 80 — с узким коническим лучом 77 —, секционированная вертикальная 83 —, .сложная 84
255 спиральная 85 судовая 46 *'*, телевизионная 87 типа „Иелнелин* 88 Т-образиая 89 ■—» трёхэлементная 90 угловая 80 ферритовая 92 четвертьволновая 94 широкополосная 24 штыревая 31 щелевая 67 апертура ж 109 апланат м 110 аппарат м, бронированный 96 буквопечатающий рулонный . 1259 «-■ для механической записи 2733 ~~ для фотографической звукозаписи 2738 i-' звуковой частоты, вызывной 2747 звукозаписывающий 99; 722 ~ магнитной записи 2732 приёмный 1861 слуховой 103 стартстопный 104; 1258 экранированный 97 аппаратная ж, телеграфная 105 модулирующая и демодулирзуосщм 2743 фототелеграфная 108 артикуляция ж 111 асимметрия ж 112 астигматизм м 113 атмосфера м, стандартная 114 аттенюатор м 1204 антенный 702 регулируемый 703 ахромат м 116 Б баллон м 117 бар м 118 барабан м, зеркальный 120 <■'»<, линзовый 119 береттер м, железоводородпый 121 барьер м, потенциальный 122 батарея ж, анодная 123 микрофонная 125 ~ нашла 124 бахрома ж, цветная 931 без искажений 127 без помех 128 без потерь 126 бел м 129 белый л«, равиосигнальный цвет 175 бетатрон м 130 биение с 131 бильдтелеграфия ж 1788, 2487 бит м 132 блок м микширования сигналов 135 ~ настройки 134 питания 133 блок схема ж 2377 блокинг-генератор м 136 одноразовый 137 блокирование с, автоматическое 139 блокировка ж 138 бод м 168 бомбардировка ж, ионная 170 •, электронная 169 буря яс, ионосферная 173 магнитная 174 быстрота ж аккомодации 2247 вакуум м, высокий 176 вариометр м 177 варистор м 178 варметр м 179 ввод м 95 еектор-потенпцал м 180 величина .ж, векторная 181 выброса, относительная 184 колебательная 187 комплексная 182 >■— насыщения 183 ■■, периодическая 185 ■-, скалярная 186 вентиль лг, высоковольтный 1128 -■■, ионный ИЗО верёвка ж для подъёма и спуска верность ж воспроизведения 402 ~ воспроизведения цвета 403 ветвь* ж 971 • совместная 972 В взаимоиндуктивностъ ж 886 взаимоиндукция ж 887 вибратор м 236 вибрация ж 237 вид м колебания 1018 видеогеничный 239 видеодетектор м 240 <■“, кристаллический 241 видеоканал м 925 видеомикшер м 244 видеонесущая ж 1544 видеопередатчик м 242 видеосигнал м 243 видеоусилитель м 245, 2693 видеочастота ж 246, 2890 317 видикон м 247 видоискатель м 249 оптический 251 электронный 250 визир м 249
256 ВЫЛ винт m, регулировочный. 252 виток м 1422, 1423 включение с, каскадное 2129 — ступенями 2129 вобуляция ж 270 возбудитель м 2360 возбуждать 662 возбуждение с, импульсное 31 ft — на низких частотах 2110 —, ударное 319 возможность ж вылета фотоэлектронов 321 — регулировки 323 возмущение с ионосферы, внезапное 2295 возрастание с потенциала 1488 вокодер м 271 волна ж 336 —, бегущая 337 —, вертикально поляризованная 333 —, влево поляризованная 336 ' —, горизонтально поляризованная 378 —, затухающая 341 —, земная 342 —, земная отражённая 358 —, ионосферная 343 —, круглополяризованная 344 —, круговая магнитная 346 —, круговая электрическая 345 •—, модулированная 348 —, модулированная незатухающая 349 —, модулирующая 350 — настройки 351 —, незатухающая 353 —, несущая 354 —, однородная плоская 362 —, основная 356, 367 —, отражённая 357 ■—, падающая 359 —, периодическая 360 —, пилообразная 347 —, плоская 361 —, плоскополяризованная 363 ——, поверхностная 342 —, поляризованная 364 —, поперечная электрическая 352 —, право поляризованная 365 —, преломлённая 368 •—, преобладающая 367 —, пространственная 369, 343 —, прямая 339 —, прямоугольная 372 ——, рабочая 370 —, распространяющаяся в тропосфере 376 —, расходящаяся пространственная 371 —, сбегающаяся 375 —, свободно бегущая 373 —, синусоидальная несущая 355 —, сферическая 374 ——, сходящая 375 —, тропосферная 376 —, ультразвуковая 377 ■—, цилиндрическая 379 —, шаровая 374 —, эллиптически поляризованная 34Ó волновод м 399 волномер м 401 —, гетеродинный 2911 волны ж мн, акустические 380 —. декаметровые 381 —, дециметровые 382 —, длинные 383 —, звуковые 385 —, километровые 387 —, короткие 388 —, метровые 389 —, модулированные звуковой частотый "39й —, модулированные импульсами 386 —, модулированные незатухающие '393 —, незатухающие манипулированные 392 —, продольные 391 —, сантиметровые и миллиметровые ' 394 —, средние 395 — телевизионные 396 — типа А-1 392 — типа А-Э 390 — типа А-4 398 — типа А-5 396 ——, ультракороткие 397 ——, фототелеграфные 398 —, электромагнитные 384 вольтметр м переменного тока 273 —■ постоянного напряжения 272 волюм м звука 1554 восприятие с насыщенности цвета 325 ——, цветовое 326, 2842 воспроизведение с 327 — звука 328 — звука, стереофоническое 332 — изображения 329 — музыки 330 — сигнала 331 восстановитель м импульсов 333 впадина ж волны 274 — импульса 275 время с блокировки 276 . ■— гашения обратного хода кадровой раз¬ вёртки 277 — гашения обратного хода жрочной .раз¬ вёртки 278 — заряда 1902 — запирания 276 — импульсного генератора, пусковое 285 — нарастания импульсов 279, 284 — переключения 186 — пробега (сигналов) 281 — пробега электронов 287 — пролёта 286 —— развёртки строки 288 — распространения 281 — спадания импульса 282 — срабатывания 289 — установления импульса 284 — установления (колебаний) 283 вспышка ж света 140 втулка ж, вводная фарфоровая 1222 вход 'I сигнала изображения 316 выброс м 1643 вывод м базы 754 — колпачка 956 —, сеточный 755 — фокусирующего анода 2938 — эмиттера 753 выгорание с экрана 757 выитриш м отношение сигнал-помеха 1709 выделение с синхроимпульсов (из полного я*, левизионного сигнала) 1624 ' — частоты 542
257 гро выключатель м, отключающий антенну вря регрузках, защитный 1830 выпрямитель м 835; 2550 двухполупериодный 2551 *••> для заряда аккумуляторов 2555 идеальный 836 каскадный 2564 -—, кенотронный 2558 контактный 2557 кристаллический 837 <■»', ламповый 2558 линейный 838 меднозакисный 2559 однополупериодаый 2552 ~ переменного тока 2553 пе- питания 2556 'о-', полупроводниковый 2560 г—, ртутный 1150; 2554; 2562 г* с приваренным контактом 839 ~ с ртутным катодом 2561 ~ с точечным контактом 840 !—■>, селеновый 2563 —, точечно-контактный 846 выравнивание с 1028 выравниватель м затухания 1106 высота ж антенны, средняя 266 действующая 265 — слоя 267 тона 268 газотрон м 404 гальванометр м, дифференциальный 405 гамма лс (коэффициент контристности) 406 гамма-коррекция ж 407 гармоника ж 2829 основного тона 2830 гармоники ж мн сетевой частоты 2831 гасить 1759 гашение с 408 обратного хода луча по кадру 410 обратного хода луча по строкам 411 генератор м (колебаний) 412 г-> Армстронга 423 балансный 413 -- Баркгаузена—Курна 424 биения 1604 /—' Вина, мостовой 425 высокой частоты 422 —, гетеродинный 1617 двухтактный 434 ди натронный 414 .—, дуговой 415 —-, задающий 419 — звуковой частоты 433 ~ импульсов 427, 430 кварцевый 440 колебаний прямоугольной формы 431 —, магнетронный 420 —, магнитострикционный 421 много частотный кварцевый 1601 незатухающих колебаний 1605 переменного тока 417 пилообразного напряжения 428 — пилообразных колебаний, пусковой 441 — Пирса 429 — по системе Гартлея 1610 — постоянного тока 416 прямоугольных импульсов 430 г-’ прямоугольных сигналов 431 —, пуш-пульный 434 > развёртки 418 R—С 435; 1606 —, релаксационный 436 с ёмкостной обратной связью 439 ,-j с индуктивной обратной связью 438 с кварцевой стабилизацией 440 — со скоростной модуляцией 442 17 Радио и телевизия Г — с положи тельной сеткой 424 ~ с фазовым сдвигом 1609 — с электронной связью 437 синхронизированный 1614 — синхронизующих импульсов 432 —, стабилизованной линией.! 608 — стабилизованной линией передачи 1615 — стандартных сигналов ' 2153 . — ступенчатой формы напряжения 443 — транзитронный 444; 1616 —, ультразвуковой 445 —, управляемый из расстояния 1607 ■—— электронной испила тельной таблицы 42 ь гепри м 2832 гептод м 2833 герц м 2834 гетеродин м 2835 — когерентный 1602 глаз л«, „магический" ■ 1127 глубина ж модуляции 558 глушитель м 639 гнездо с включения антенны 172 головка ж звукоснимателя 945 магнитная 446 градиент м потенциала 449 градуирование с 450 градуировка ж 450 граммпластинка л«, недолгеиrрающан 1691 обычная 1691 гранула ж 745 гребень м волны 451 гридлик м 2437 громкоговоритель м 253 —, диффузорный 263 —, добавочный 254 —, контрольный 258 —, конусный 259 —, кристаллический 260 —, магнитострикционный 261 многополосный 257 —, пьезоэлектрический 260 —, рупорный 262 — с коническим диффузором 263 с секционированным рупором 264 —, электродинамический 255 электростатический 256 громкость ж 1554
гру 258 дне группа ж каналов 455 —, основная вторичная 456 —, основная первичная 457 —, первичная 458 — передатчиков 459 — проводов для фантомной цени 460 — студийных светильников 1158 д давление с, звуковое 1426 —— иглы 1428 —, мгновенное звуковое 1427 —, статическое 1429 дальность ж действия 462 — действия телевизионного передатчика '2030 ~ приёма телевизионной стаашш 2030 — прямой видимости 463 данные с мн намерения 464 двухполюсник м 466 двухполюсники м мн, обратим 467 деблокировка, ж 334 девиация ж 1625 —, частотная 469 действие с гетеродина,. двойное 471 —, инерционное 470 —, смешивающее 472 декодирование с 473 декорации ж мн передвижные 474 —, рисованные 475 —. студийные 476 декорация ж 477 дехремепт м 2344 — затухания антенны 479; 688 —, логарифмический 478 декреметр м 480 делитель м напряжения 1752 — частоты 482 — частоты, интегрирующий 483 — частоты, ретенервтинпый 484 дельта-модуляция ж 1336 дельта-согласовапяе с 485 демодулятор м 486; 835 демодуляция ж 487 —, фазовая 488 демпфиропаиио с 686 —, воздушное 2287 держатель м диафрагмы объектива 564 деталь м схемы 602; 2859 детектирование с 501 — амплитудно-модул>рмввшиыж ммюбаний 505 —, амплитудное 505 —, анодное 502 —, квадратичное 503 —, линейно о 504 —, параболическое 506 детектор м 835 — видеосигналов 240 —, таленовый 490 — звуковых сигналов 492 —, квадратичный 493 —, кристаллический 494 —, ламповый 495 —, линейный 496 —, регенеративный 497 —, ртутный 491 —, сеточный 498 — сигналов изображения 240 —, фазовый 499 —, частотный 500 детонация ж, низкочастотная 507 дефект м монтажа 510 — изображения 511 дефокусировка ж 2028 децибел м 512 деиибелметр м 513 диаграмма ж 514 — излучения 516 — излучения в вертикальной плоскости 517 — направленности, кардиоидная 518 —, полярная 520 —, приёмная 519 —, пространственная 521 — уровней 1525 диапазон м антенны 1563 —, динамический 1561 — измерения 1562 — несуших частот 1565 — от уровня белого до уровня чёрного, ам¬ плитудный 1569 —, радиолюбител t-ский 1567 —, телевизионный (частот) 1568 — частот 1570 — «астот, отведенный для данной службы 1177 диафрагма ж 522 дивергенция ж 2029 диктор м 448 дина ж (абсолютная единица сиды) диод м 525, 1125 —, шумовой 526 диод-триод м, полупроводниковый 527 диполь м 528 —, коаксиальный 531 ■ —, магнитный 532 —, питаемый однопроводным фидером, гори зонтяльный 530 —, полуволновой 533 —, цилиндрический 534 —, широкополосный 535 —, электрический 529 директор м 536 дисектор м 537 диск м Нипкова 538 — с цветными фильтрами 539 дискриминатор м 540 —, частотный 541 . дискриминация ж, частотная 489 диссонанс м 543 дистанция ж 2022 дисторсия ж 544 —, бочкообразная 545 —, подушкообразная 546
ля» 25* w диэлектрик м - 523 пипана ж волны 560 волны антенны, собственная 563 ~ водны, яфетическая 561 воины радиовещания 562 электрическая 559 длительность ж импульса 1903 кадра 1904 ~ фронта импульса 279 даюротность ж 2758 допуск м но частоте 2565 допуски м мп на регулировку 2566 дорожка ж, звуковая 1926 драйвер м 2360 дрожание с импульса 2602 **** строк 2596 дроссель м 144; 14S; 164; 549 анодный 550 аятедный 143 высокочастотный 146 в ответвлением линяв 551 ~ фильтра 165 дуплекс л«, мостовой 2226 ~ ори противодействующем напряжении 557 дырки ' .чя 554 «*» проводимости 555 свободные 556 Е единица ж, бинарная 132 —, начальная 941 единицы ж мн в системе СГС, абсолютные •**, паразитная 942 электромагнитные 568 —, международные электрические 569 —, общепринятые практические 570 —. производные 571 ёмкость ж анода 932 ~ апод—сетка 933 —, входная 934 ■*■ запирающего слоя 936 ' ■>-■’ мееду двумя электродами 935 .—г мехэмемтронмая 935 — микрофона 937 —, настроечная 940 — сетки 943 . —, собственная 944 *** тела (оператора) 939 Ж жСспкость ж адаптера 2461 ~ стоики звуковой бороздки 2442 3 забывание с (станций ) 637 зависимость ж „выходная мощность—-настройка в резонанс" 2822 заглушение с 637 — канала 681 лажим м 964 —■ для заземления 967 для подключения антенны 965 •—■ для подключения базы . транзистора 968 —, соединительный 2401 заземление с антенны 666 —, грозозащитное 461 заземлитель м 1689 стержневой 665 зазор м, воздушный 1260: ■ 1913 зал м, телеграфный аппаратный 105 заменитель м (материален) 670 замирание е 640 —, абсорбционное 641 —, интерференционное 642 —, поляризационное 643 замыкание с на землю ' 667 «запаздывание с по фазе 831 — фазы 668 запирание с 138 — сетки 682 запись ж 672 —, глубинная 673 —, непосредственная 721 —, перпендикулярная магнитная 678 —, поперечная 676 ~, поперечная магнитная 677 —, продольная магнитная 675 —с постоянной амплитудой 674 ~ с постоянной колебательной скоростью 679 запрос м, импульсный 680 запуск м транспондера 680 заряд м, объёмный 683 —, пространственный 683 засветка ж, внешняя 1597 <*•> по краям изображения 1598 эасленка ж 1559 затемнение с 684. затенение с 684 аатуханне с 686 — антенны 688 —, балансное 687 — боковой полосы 697 ■w, вносимое 689 — воля 695 ~ на входе 690 ■— на передающем вовсе, переходное 693. — ва приемной стороне 694
защ 269 ими — напряжения 692 — несогласованности (отражения) 687 —, повторное 699 — свободных колебаний 696 — тока 701 защита ж от обратной мощности 712 — от помех 711 звезда ж 1410 звук м 714 ■■* в изображении 715 "ч, сложный 718 звукозапись ж 720 звукооператор м 724 звукопоглощающий 725 звукосниматель м 1263 , акустический 1262 земля ж 667; 726 зеркало с, дихроичное 1571 зерно с 745 —, угольное 746 знак м, условный 2185 значение с, мгновенное 727 —, номинальное 2348 — потенциала 729 —, предельное 2347 — уровня белого, пиковое 728 зона ж, действия 732 ''ч дифракции 733 —ч, »мертвая** 730 — молчания 730 — неуверенного приёма 731 ~ обслуживания 734 ~ помех 2031 — прямой видимости 735 ч-ч, равносигнальная 741 рав.яофазная 742 ~ самовозбуждения 736 — стабильности 738 — телевизионного приёма, граничная 737 — устойчивости 738 — Фраунгофера 739 ччч Френеля 740 зонд м, акустический 2319 —, ионосферный 2318 зондирование с, ультразвуковое 2320 зритель м, телевизионный 743 зуммер м ТАД зуммирование с 2108 иглодержатель м 565 избирательность ж 749 — по смежному каналу 752 — приёмника 750 — фильтра 751 изгиб м 1099 излучатель .м, рупорный 794 излучение с 782 — волн 785 -'■монохроматическое 784 —, ^монохроматическое 786 —, паразитное 787 —, поляризованное 788 —, флуоресцентное 792 изменение с поля 796 — частоты, скaчкcн>6разноа 797 — яркости, скачкообразное 798 изменения с мн яркости 1021, 1909 измерение с 799 ■—■ полных сопротивлений 800 — реверберации 802 — уровней 801 — усиления 803 —— шумов 804 измеритель м выходной мощности 806 — глубины амплитудной модуляции 805 чч глубины модуляции 1369 — затухания 480 ч-ч затухания вследствие отражения 576 ч*ч коэффициента шумов 807 —» напряжённости поля 808 — силы звука 723, 809 ''■ч уровня 1538 изображение с, двойное 820 —, дифракционное 812 ч-ч, зарядное 815 — звуковое 816 —, мано^^трас^^ 817 И — на экране 822 —, негативнное 818 —, полутоновое 821 — проецируемое 822 —, растровое 824 —, расщеплённое 823 — с высокой контрастностью 825 —, срезанное 826 — телевизионное 827 —, электрическое 813 —, электронное 814 изолятор м антенного вывода 828 — фарфоровый 829 изолявия ж, низкая 830 —, плохая 830 изохрона ж 1205 изохронность ж 832 иконоскоп м 853 — с переносом изображения 2373 импеданс м 854 —, волновой 2412 —, входной 857 —, выходной 858 — нагрузки 863 —, характеристический 864 ямпедансм м мн, сопряженные 865 импульс м в амплитудных резонансных схема х, блокирующий 866 —, гасящий 868 — замыкания 867 —, звуковой 870 —, кадровый синхронизирующий 876 —, однонаправленный 869 —, однополярный 869 — отпирающий 873 —, пусковой 873 —, разрядный 872 —, селекторный 874
261 кае •—, сянхронизирующий 875 —, стробирующий 2350 строчный синхронизирующий 877 —, управляющий 878 яркости 871 импульсы м мя. уравнивающие 879 инверсия ж, температурная 880 инвертор ди 881 индекс м (частотной) модуляции 882 индикатор м 883 коэффициента шумов 884 —■ настроййн“ оптический 1127 индуктивность ж, взаимная '886 — со стальным сердечником 891 —, собственная 2111 индукция лк, взаимная 887 —ч магнитная 890 —, электромагнитная 888 электростатическая 889 инструкция ж но регулировке 895 интегратор м 896 интенсивность ж волны 897 интерференция ж 900 — боковых полос 902 инфразвук м 904 монизаиия ж слоя Е (ионосферы), споради¬ ческая 905 ионосфера ж 906 искажение с 759 амплитудно^астотпое 760 —, апертурное 761 —, бочкообразное (растра) 545 — в одной боковой полосе 763 — гармоник л-того порядка, нелинейное 770 геометрическое 762 ■ — звуковой частоты, нелинейное 777 — изображения 510; 765 — изображения* рельефное 767 импульсное 768 — кадра 769 —* максимальное 764 —, нелинейное 774 —, несимметричное 775 — от обратной связи 776 подушкообразное 546 — сигнала 772 — сигнала, допустимое 773 — сигналов звуковой частоты, гармониче¬ ское 777 —, случайное 778 Ямобразное 766 —, трапецеидальное 779 —, характеристическое 780 искажения с мн, фазовые 781 искание с, дальнее 2633 искривление с изображения вдоль строк 771 искрогаситель м 1105 исправление с 1028 испытание с 833 — на продолжительность работы 834 источник м анодного напряжения 845 — анодного тока 844 — зарядного тока 850 ~ звука 843 — напряжения шумов 846 ■—■ питания, стабилизованный 710 помех 848 — постоянного напряжения 847 тока 849 — тока накала 851 исчезновапис с изображения* плавное 409 кабель м 907 ■—, антенный соединительный 908 —, бронированный 909 —, воздушный 910 -, коаксиальный 912 —•, комбинированный 913 — парной скрутки 914 —, стандартный 911 — четвёрочной скрутки 915 кадр м 920 кадрирование с 917 —; „заполненно** 918 —, „незаполненное** 919 ~, „свободное* 919 —, „тесное’1 918 калибрование с 450 камера ж, воздушная 921 —* телевизионная 922 канал м воспроизведения 923 — звукового сопровождения 924 —, звуковой 924 — изображения 925 —■ многократной передачи 2403 — радиосвязи 926 — смежал й 927 —, .соседний 927 К —, телевизионный 928 —, телеграфный 929 каналы м мн простого отношения 930 картина ж, дифракционная 946 —, интерференционная 947 каскад м 2356 г-* в телевизоре, входной 2357 —, высокочастотный 2358 —, выходной 2363 —, двухтактный 2368 — демодуляции 2359 ■. детекторный 2358 —* инверторный 2361 —* модуляторный 2362 —* низкочастотный 2365 —, оконечный 2363; 2687 — предварительного усиления 1824 — преобразования частоты 2369 — преобразования частоты, полупроводни¬ ковый 2366 — развёртки 2364 — с заземлённым анодом, усилительный 1702. — с катодным выходом 2682 —* смесительный 2369 —, усилительный 2370
262 кси катод м, вольфрамовый 948 горячий 2498 <■>', накаливаемый 949 -"*, оксидный 951 подогревной 952 ртутный 950 ~ € косвенным подогревом 952 термоэлектронный 954 холодный 953 катушка ж 141 <*- анодного контура 142 ~ блокирующая несущую, дроссельная 552 вращающаяся 147 -*- для центрирования изображения 166 дроссельная 148 индикаторная 167 <— индуктивности на вводе морского кабеля 145 индукционная 151 кольцевая 163 корректирующая 152 нагрузочная 162 настроечная 154 ~ настройки антенны 149 —- обратной связи 150 *ч-, отклоняющая 155 первичная 156 подвижная 147 ~, пробная 167 <—’ с отводами 159 «—- с прессованным сердечником 160 самоиндукции 151 -— связи с антенной 161 — сеточной цепи 157 сотовая 158 -— Тесла 153 тороидальная 163 ~, фокусирующая 165 качество с передачи 955 квантование с 957 жмршедержатель м 566 с октальным цоколем 567 кенотрон м 958; 1121 высоковольтный 959 кинескоп м 960 ~ для цветного телевидения 961 трехцветный 962; 2632 клавиатура ж с блокирующим защёлкива¬ нием 963 клемма ж 964 ~, доступная 966 клин м 969 клистрон м 970 ключ м Морзе 974 Q-метр м Ш9 код м 975 о- двухстороннего тока, кабельный 976 импульсный 977 кабельный 978 <—» Морзе 980 <-> Морзе, кабельный 979 Морзовый 980 пятизначный 981 ---, сигнальный 982 телеграфный 983 ~, цифровой 984 кодирование с 985 колебание с, акустическое 2598 •—» амплитудно-модулированное 1599 ^амплитуды 1020 гармоническое 2607 затухающее 2600 —s, затухающее гармоническое 2601 ~, незатухающее 2603 <-*<, основное 2604 пилообразное 1019 синусоидальное 2605 частотно-модулированиое 2608 фазо-модулированное 2606 колебания с мн Баркгаузена—Курин 261Î вынужденные 2613 «—, динатронные 2609 затухающие 2610 •**•>, паразитные 2612 релаксационные 2614 ~, свободные 1618; 2615 — яркости 1021 количество с света 1024 коллектор м 1022; 1022). колпачок м фокусирующего анода 2938) кольцо с, дифракционное 1918 комбинирование с импульсов 1026 коммутатор м, электронный 973 коммутация ж каналов, плавная 1033 компандер м 1031 комплект м, обменный 1029 компонента ж 2444 конденсатор м, антенный 1034 блокировочный 1035; 1053 бумажный 1052 включённый последовательно с антенной 1043 <ч-Ч воздушный 1036 —, выравнивающий 1652 добавочный 1038 заграждающий 1035 'ч', искрогасительный 1040 керамический 1041 — колебательного контура 938 компенсирующий 1044 настроечный 938 — обратной связи 1043 ~ переменной ёмкости 1046 переменный 1046 подстроечный 1037; 2618 прямочастотный 1042 разделительный, 1047 — связи 1049 секштонированпый 1050 сеточный 1048 ~, слюдяной 1051 шунтирующий 1053 **<, электролитический 1039 конденсор м 1054; 1185 константа ж 1055 контакт м 1060 нормально-замкнутый 1062 —', перекидной 1063 переключающий 1063 <■—, переходный (без разрыва цепи} 1064 ч-, рабочий (замыкающий) 1065 о- размыкания 1062 контакты м мн, двойные 1061 контрастность ж 1066 деталей (изображения) 1067
ков M контроллер м радиопередачи, автоматами* сжий 2725 . контроль м приема 1068 контур м 188 1069 /—, антенный 189; 1103 /—, апериодический 1104 балансный 235 г-, возбуждающий 215 •х, выходной 206 /■% двойно Т-образный 1377 задержки 204 колебательный 1114 корректирующий остаточных искажений 1107 <х, линейный пассивный электрический 1408 г*- мощности, резонансный 2509 настроенный 219; 1115 настроенный анодный 220 rw, нелинейный 1412 /х, непланарный 2917 несимметричный 1108 /—, параллельный 1109 /х, пассивный 223 г*-,, первичный 224 /х, планарный 1413 — постоянной К 2235 /х, преобразующий синусоидальную волну в квадратичную 2737 разделительный 1110 /х, резонансный 1111 — связи 1112 /х, сеточный 228 <х, симметричный 1113 /х, формирующий импульсов 207 *х, эквив^лентый 2380 контуры m мн, связанные 1118 конус м рассеяния 1070 концентрация ж дырок 1071 координата лс, пространственная 1072 корректор м, импульсный 1073 корректор m, фазовый 1027 •X формы волны 1074 коррекция ж, амплитудная 1075 /хи, апертурная 1076 — геометрического искажения хадра 1077 /х градации яркости 407 обратная низкочастотная 1079 <х, предварительная высокочастотная 1080 /х, предварительная низкочастотная 1081 <х сигналов в приёмнике 1085 /х, синхронная 1082 ■X трапецеидального искажения строк 2167 /х фазового искажения 1083 корреляция ж 1084 косинус м 2759 косинусоида ж 1087 коэффициент м взаимной индукции 986 ли гармоник 994 — добротности холостого хода 2760 rv заполнения импульса 989 использования 990 — контрастности, обший 991 /х контрастности отдельных деталей 1067 /х модуляции 992 /х мощности 2759 /хи направленности антенны 993 ~ нелинейных искажений 994 X обратной связи 995 — отражения 996 — поглощения 997 /х полезного действия явленны 999 — полезною действия в прерывистом р^. жиме 1002 лх полезного действия каскада 1000 /х полезного действия по аиоду 998 /х полезного действия цепи нагрузки 100^1 /х проницаемости 1912 /х рассеяния 1004 /х самоиндукции 1005 гх связи 987 /х стоячей волны 1007 <х усиления 1008 /х усиления напряжения 1011 а/ усиления по току 1012 /х усиления преобразователя частоты 1010 /х усиления при преобразовании 1013 ах усиления резонансного усилителя 1009 /х* усиления, резонансный 1014 /хи формы антенны 1015 /х, формы кривой 1016 /хи шума 1017 /х экранирования 988 жран м, операторский 1088 крарутшзадяа ас 1089 кратность ж перенапряжения 1006 кривая ж 513 1091 /хи, замкнутая 1094 /х избирательности 1097 <хи оптической плотности 1095 х/ потенциальной энергии 1096 /хи почернения (фотографического слоя) 1095 <х распределения силы света 1098 /хи распределения энергии по спектру 1093 кривизна ж 1099 /х поля изображения 1100 кристалл м, кварцевый 1101 % пьезоэлектрический 1102 крутизна ж 2351 ку-метр м 1119 лампа ж 1126 /х бегущей волны 1147 «хи, вакуумная выпрямительная 1121 <*и, восьоиэлактродоаа 1584 /хи высокого давления, ртутная 1148 /хи, высокочастотная 1122 /хи, выходная 1129 /хи выходного каскада 1129 Л <хи, газоразрядная 1123 /хи, генераторная 1124, 1142 /х/, детекторная 115 /хи двухтактного усилителя 1157 /хи, двухэлаrтpoдоаа 525, 1125 ионная ИЗО ■w, кинопроекционная 1131
Лам 264 МИК —• косвенного накала 1151 металлическая (электронная) 1133 г—>, микроскопная II 34 многосеточная 1136 >-w, многосеточная смесительная 1137 многоэлектродная 1135 модуляторная 1138 г-/, мощная 1139 ■—■ неоновая 1140 —-«, неоновая индикаторная 1141 оконечного каскада' 1129 преобразовательная (частоты) 1143 —, приёмная 1144 . приёмно-усилительная 1144 — проектора 1145 проекционная 1145 — промежуточной частоты 1132 пятиэлектродная 1656 <—' реактивная 1146 с ртутными парами 1149 ~ с сеточным управлением, усилительная 1152 семиэлектродная 2833 смесительная 1154 •—s стабилизирующая 1155 ~ тлеющего разряда 1153 усиления высокой частоты 1156 <—•, четырёхэлектродная 2500 —, электронная 1126 лампы ж мн, сигнальные студийные 1159 ларингофон м 1160 лента ж, магнитная 1169 ~ с записью или для записи звука 1166 лепесток м, излучающий (диаграммы) 1217 линейность ж 1191 — развёртки 1292 линза ж антенны 1188 кварцевая 1184 конденсаторная 1054; 1185 магнитная 1186 ~ микроскопа 1187 объектива 1189 с меняющимся фокусом 1552 фокусирующая 1190 электронная 1182 электростатическая 1183 линии ж мн, силовые 1194 спектральные 1195 ~ эквипотенциальные 1193 линия ж, абонентская 1196 — без потерь 1197 двухпроводная 1198; 1944; 2222 *■** задержки 1203 коаксиальная 1206 ненастроенная 1210 однородная 1199 передаточная 213 ■— передачи 1207 *** передачи, согласованная 2764 ~ передачи со скрещиванием проводов ' 1211 — передачи, симметричная (двухпроедд* нан> 1212 — передачи, четвертьволновая 1215 ~ развёртки 1208 с малыми потерями 1213 ~ связи, радиорелейная 2234 служебная 1214 управления 1202 >'•>, уравновешенная 1212 литцендрат м 1218 ловушка ж, ионная 2640 логатом м 1219 локатор м, акустический 1221 луч м 1224; 1225 ионосферный 1227 <-•>, катодный 1228 •— прямой 1230 развёртывающий 1229 *-«■, электронный 1226; 2315 любитель м 1231 люминесценция ж 1223 м магнетизм м, остаточный 1232 магнит л«, отклоняющий 1235 постоянный 1236 —, фокусирующий 1237 магнитопровод м 1233 магнитострикция ж 1234 макет м 2379 манипулятор м 1238 манипуляция ж 1239; 1361 анодная 1240 ~ „включено-выключено“ 1241 двухтональная 1247 катодная 1243 — на защитной сетке 1246 ~ с включением приёмника при ключе 1244 ~ с двумя частотами 1249 — с подавлением несущей 1250 <■—, сеточная 1248 электронная 1242 маска ж, теневая 1251 материалы м мн, акустические 1252 **“, звукопоглощающие 1253 мачта ж, антенная 1254 разборная антенная 1255 ' решётчатая антенная 1256 ~ с оттяжками, антенная 1251 мелькание с 1272; 2595 ~ яркости 2597 мембрана ж 1261 <■—, граммофонная 1262 ~ микрофона 1264 мерцание с 2595 металлизация ж 1265 метастабильяый 1266 метод м измерения 1267 стартстопний 1270 методы м мн многократной связи 1271 микроволны ж мн 1274 микрозапись ж 1273
МИК 265 мощ микроскоп м, протонный 1278 электронный 1275 —, электронный магнитный 1277 —, электронный электростатический 1276 ^микротелефон м 1279 микрофон м 1280 -— давления 1294 —, двухсторонний угольный 1282 —, измерительный 1287; 1289 —, конденсаторный 1290 —, кристаллический 1291 ленточный 1285 магнитострикционный 1292 —, направленный 1295 —, ненаправленный 1296 —, однонаправленный 1283 —, петличный 1288 —, приёмник градиента давления 1293 —, пьезоэлектрический 1297 •— с подвижной катушкой 1299 — с шаровым амбушюром 1300 —, телефонный 13С1 —, угольный 1281 —, электродинамический 1284; 1298 —, электромагнитный 1286 •ьпикпер м 1302 -микширование с наплывом 2239 мира ж 1303 -мишень ж 1304 многократный 1305 многополюсный 1306 многофазный 1307 модулирование с посредством реактивной лам¬ пы, фазовое 1359 модулометр м 1369 модуль м 1309 —' преломления 1310 модулятор И 1311 —, амплитудный 1312 — балансный 1313 —, двухтактный 1314 —, диодный 1315 —, идеальный 1316 —, импульсный 1317 —, квадратичный 1318 — класса А 1319 — класса В 1320 —, маг^1итный 1321 —, реактивный 1323 — с реактивной лампой 1324 — света 1322 —, частотный 1325 модуляция ж 1326 —, автоимпульсная 1328 —, амплитудная 1329 амплитудная импульсная 1330 —, анодная 1331 —, антифединговая фазовая 1363 —, антифединговая частотная 1365 — в ионосфере, перекрестная 616 —, двойная 1335 —. длительно-импульсная 1367 — импульсами ва аноде 1332 —, импульсная 1337 —, импульсо-сеточная 1353 — катода, импульсная 133® —, катодная 1338 — класса А 1340 — класса В 1341 — (ключем) на первичной обмотке 1349 — кодовая импульсная 1342 —, многократная 1344 — на большой мощности 1334 — на высоком уровне 1334 — на защитную сетку 1345 — на низком уровне 1346 — на управляющую сетку 1352 —, негативна я 1348 —, несимметрическая 1333 —, . перекрестная 899, 1343 — по периоду импульсов 1358 — поглощением 1327 —, позитивная 1351 — при телеграфировании 1361 — пробиванием зазора 1357 — с автоматической стабилизацией глу¬ бины 1355 — с дросселем 1354 — с подавлением несущей в паузах 1356 — с поднесущей, частотная 1347 — с частично подавленной боковой поло¬ сой 1360 — скорости (электронов) 1350 —, фазовая 1362 —, частотная 1364 —, частотно-импульсная 1366 — яркости 1368 — Z 1368 мозаика ж 1370; 2803 —, фотоэлектрическая 1371 монитор м 1372 — для предварительного контроля программы (в телевизионной студии) 1373 —, камерный 1373 мопо кристалл м 1375 монтаж м голыми проводами 1376 мост м, измерительный 1378 мощность ж 1380 —, активная 1381 — боковой полосы, пиковая 1397 — в анодной цепи 1382 — в антенне 1383 — в импульсе 1387 — в согласованной нагрузке 1402 —, входная 1386 —, высокочастотная 1385 —, выходная 1390 —, излучаемая 1389; 1395 —, кажущаяся 1401 —, максимальная выходная 1391 —, мгновенная выходная 1393 — модуляции 1392 — накала нити 1396 — нагрева нити 1396 —, номинальная 1399 — передатчика изображения, выходная 1394 —, пиковая 1387; 1391 —, подводимая к аноду 1382 — постоянного тока 1400 —, предельно-допустимая 13S8 ■—, средняя 1403 —, средняя выходная 1404 — шумов, выходная 1398
лаб 266 вую *•*■, цепи нагрузки, входная 1384 муар м 1308 мультивибратор м 1419 ждущий 1421 нестабильный 1420 — с одвим устойчивым положением 1423 н набор м, дальний 2633 прямой 747 нагрев м 644 нагрузка ле 2506 анодная 2507 искусственная 2508 рабочая 2510 наезд м камерой 547 наклон м вперёд фронта волны 1425 ~ камеры (в горизонтальной плоскости) 1424 наложение с 1494; 1495 — цветов 1496 намагниченность э/е, остаточная 1232 наплыв ' At 852 направление с излучения, главное 1738 z—, неправильное 1440 ~ падения 1739 — поля 1740 z- поляризации 1741 — распространения волн 1742 направлять неправильно 1441 напряжение с анодное 1446 возбуждающее 1449 ~ возникновения электрического разряда 1456 вторичное 1447 ~ вторичной обмотки 1447 входное 1448' входное переменное 1475 выходное 1452 выходное переменное 1453; 1476 •*-> коллектора 1462 z—, комбинированное управляющее 1484 модулирующее 1455 ~ на аноде, переменное 1474 ** на аноде, постоянное 1471 ~ па конденсаторе 1463 на сетке, переменное 1477 — на экранирующей сетке 1457 ~ накала 1465 ~ насыщения 1464 z*z, обратное 1470 пилообразное 1454 **■>, питающее 1460 пороговое 1472 ~ постоянного тока, питающее 1451 z-—, постоянное сеточное 1480 z», пробивное 1473 псофометрическое 1478 пульсаиии 1479 z~, пульсирующее 1479 ~ развёртки 1468 ~, сверхвысокое 1481 сети 1461 — сетки, запирающее 1750 Z-, сеточное запирающее 1821 Z-W сигналов или импульсов прямоугольной формы 1466 z—, синусоидальное 1482 теплового шума 1483 фотоэлектрическое 1485 — холостого хода 1467 шумовое 1469 — электрической дуги 1458 эталонное 1450 напряжения с мн, механические I486 напряжённость ле магнитного поля 1442 поля 1443 Z» поля в свободном пространстве 1444 — поля радиопомех 1445 нарастание с колебаний сигнала 1487 нарушение с синхронизации 1489 ZW синхронизации части изображения 14190 ~ черного 2862 настраивать 1497 настройка ж 1500 бесшумная 1501; 1511 ZW, грубая 1502; 1510 Z-/, ёмкостная 1504 Z* железным сердечником 1509 индуктивная 1503 ZW камеры 2965 кнопочная 1505 магнитная 1506 z*z на станцию 1507 одноручная 1499 повторная 1508 Z-/, точная 1512 ZW частоты по другой частоте 1498 насыщение с в области белого 1492 в области чёрпого 149 — насыщенность ж цвета 1491 нейтрализатор м 1522 нейтрализация ж 1521 нелинейность ж 1515 непер At 1516 несогласованность ж 1520 нестабильность ж 1518 — изображения по вертикале 1519 нестабильный 1517 несущая ж 354, 1543 — звука 1545 — звукового сопровождения 1545 ~, импульсная 2869 контрольная 2893 z*z сигналов изображения 1544 *-“ управляющая 2893 неустойчивость 1518 нить ж, магнитная 633 “*» накала 636 *“-< накала, оксидированная 951 номеронабиратель м 154] поминал м, прерывистый 1002 номограмма ж 1542 носитель м заряда, неосвовный 1547 z*z заряда, основной 1548 л-полюсник м 1549' нумерация ж 1540
обе 267 Dti» обертон м 1S55 обла^сть ж белее белого 1557 сантиметровых воли 1556 — уверенного приёма 734 чернее чёрного 1558 обмотка ж 141 ; 1431 безындуктивная 1432; 1436 , безындукционная 1442 бифилярная 1433 — в перекидку 1439 — в ' шахматном порядке 1439 вторичная 1434 двухпроводная 1438 <■-', индуктивная 1435 первичная 1437 обслуживание с, техническое 1708 обтюратор м 1559 объединение с, звуковое 1949 объектив л/, широкоугольный 1553 огибающая ж 1550 модуляционная 1551 ограничение с помех в звуковом приём» ''•> помех в приёме изображения 1574 — помехи 1572 ограничитель м амплитуды 1575 —-' выходной мощности 1579 — громкости 1577 -7 двухсторонний 1576 — помех 1580 — помех, автоматический 1581 «« тока 1582 однонаправленный 572 окттава ж 1583 октод м 1584 олово с с канифолью, тубчатое 2505 опаздывание с 280 оператор м, телевизионный 1586 опережение с по фазе 841 оплата ж, полная 2459 определение с места повреждения 1220 оптика ж, отражательная 1588 проекционная 15S9 <■—, электронная 1587 оптрон Ai 1590 орган м настройки 134; 2746 ореол м 1591 тёмный 1592 ортикон м 1593 ~ с переносом изображения 2374 освещение г, косвенное 1594 основное (передаваемой сцены) 1595 О смешанное (прямым и отражённым оее- том) 1596 ослабитель м 1204 . ослабление с волн 695 — при шунтировании 659 остефон м 1599 осциллограф м, электронный 1619 осциллятор м 412; 1600 локальный 1603 -— с настроенным анодным контуром 1611 — с настоценним сеточным контуром 1612 — с настроенным сеточным и анодным кон¬ турами 1613 отверстие с 109 отверстия с мн ленты 1622 ~ передвига 1622 отвёртка ж 1620 ответ м, импульсный 1623 ответвление с 971 — ■ от середины 756 отвод м антенны 1621 1ЭТЗ средний 756 отдача ж источника света 2115 световая 2115 отклонение с 1625 магнитное 1627 частотное 1629 ~ электронов 1628 — электростатическим полем 1630 электростатическое 1626 отметка ж об особом виде или категории 213 Т отношение с напряжённости поля—помеха 163$ ~ „несущая—помеха“ 1633 ~ частоты строк к частоте кадров 1631 отражатель м 1635; 2101 параболический 1636; 2102 отражение с, диффузное 1637 зеркальное 1639 — избирательное 1638 направленное 1639 тропосферное 1640 отражения с мн, аномальные 1642 многократные 1641 спорадические 1642 отстаоание с 280 по фазе 831 оттяжки ж мн 1560 отъезд м камеры 1646 очувствление с 1649 ошибка ж, поляризационная 452 падение с постоянного напряжения 1651 ~ потенциала, катодное 1650, 1744 пакет м, волновой 1733 намять ж частоты 1653 панель ж 2457 оаяорямироваяие с камерой 23 Ю; 2404 пара ж (жил) 465 п «■»' зажимов 2927 экранированная 1893 параметр м 1655 постоянный 1055 параметры м мн линии 1654 певтаград м 2833
иен 268 «•г пентод м 1636 высокочастотный 1657 —- промежуточной частоты 1658 перегорание с нити накала 758; 1829 перегружаемое™ ж 1531 передатчик м 1792 . автоматический 1793 — звукового сопровождения 1795 импульсный 1796 искровой 1960 ~ непосредственно связанный с антенной 1810 ~ одновременно работающий на разных ча¬ стотах 1797 передвижной 1801; 1804 переносный 1802 -W помех 639 портативный телевизионный 1803 радиолокационный 1805 — с амплитудной модуляцией 1806 —> с внешним возбуждением 1965 ■—• с двумя боковыми полосами 1807 -— с кварцевой стабилизацией частоты 1808 — с клавиатурой 1809 — с модуляцией по схеме Догерти 1798 ~ с одной боковой полосой 1794 -W с подавленной несущей частотой 1967 с частично подавленной боковой 1812 — с частотной модуляцией 1818 —■> с фиксированной частотой 1811 стационарный 1813 -W телевизионного изображения 1799 телевизионный 1814 телеграфный 1815 фазомоду^лпрованный 1817 — Ширекса 1800 /передача ж в прямом направлении 2194 — видеосигнала постоянной составляющей 1775 —■, внестудийная 1773 — кинофильма, телевизионная 1776 —*, кнснотражёооаа 1780 •*- на неподавленной несущей частоте 1784 на несущей частоте 1791 —■ на подавленной несущей частоте 1786 направленная 1778 ~ неподвижных изображений 2811 одной боковой полосой 1772 параллельная 1771 ~ по частоте, многократная 1774 ~ путём манипулирования сигналами звуко¬ вой частоты 1245 ■ — с двумя боковыми полосами 1781 с негативной модуляцией несущей 1782 — с независимой боковой полосой 1783 - с позитивной модуляцией несущей 1785 — с частично подавленной боковой полосой 1787 — сигналов 2190 — сигналов, обратная 2193 студийная 1779 л-г, фототелеграфная 2811 цветная 1789 — чёрно-белого изображения 1777 —— штриховых изображений 1788; 2487 перезапись ж 1828 •переключатель м, -антенный 1765 — диапазонов 1766 импульсный 1768 каналов 1769 ~, электронно-лучевой 1767 электронный 973 перекодирование с 1834 паралнмление с 2103 перемещение с камеры» быстрое 1832 — изображения 1831 nараоодуляциа ж 2123 переход м, коллекторный 1848 скачкообразный 1849 эмиттерный 1847 период м 1659 развёртки 1662 ~ кадровой развёртки 1660 повторения импульсов 1661 собственный 1663 пермаллой м 1664 перфоратор м 1665 клавиатурный 1668 клавиатурный печатающий 1666 печатающий приёмный 1667 петля ж 1423 пик м 315 *-** чёрного сигнала 1675 пико-ограничитель м звуковой частоты 1578 питание с 704 аккумуляторное 705 rw антенны 706 антенны, непосредственное 707 ~ микрофона 708 током 709 план м, дальний 1676 крупный 1677 общий 1676 пласт м 2262 пластика ж 1678 пластина ж, заземляющая 1689 отклоняющая 1679 пластинка ж, граммофонная 1687 ~, долгоиграющая 1688 кварцевая 1682 /•—, кварцевая генераторная 1683 светочувствительная 2807 пластины ж мн вертикального отклонения 1680 горизонтального отклонения 1681 пластмасса ж 1685 плечо с, общее 972 плоскость ж изображения 1933 — объектива, фокальная 1934 ~ поляризации 1686 — симметрии 1935 плотность ж лучистого потока, ■ поверхностная 1696 ~ тока 1697 ~ тока насыщения 1698 площадка ж гасящего импульса, задняя 1693 ~ гасящего импульса, передняя 1694 площадь ж, „мертвая* 730 <•*' развёртывания 1692 плюмбикон м 1695 повторение с сигнала, автоматическое 1700 повторитель лг, импульсный 1701 катодный 1702; 2682 ~ „повторы* 820 повышение с резкости границ (между дета¬ лями изображения) 1699 — уровня, постепенное 2636 поглощение с, атмосферное 1704
■or 269 пре — землей 1706 —, ионосферное 1705 —, объёмное 1703 — почвой 1706 —, тропосферное 1704 подавитель м паразитных колебаний 856 — паразитных колебаний, анодный 861 — паразитных колебаний, сеточный 862; 2415 шумов 190 подавление с звуковой несущей 1755 — несущей изображении 1756 — несущей частоты 1757 подвод м тока 709 поддержание с постоянства частоты 1707 подёргивание с импульса 2602 подогрев м 644 подставка ж, изолирующая 1690 подстройка ж частоты, автоматическая 2056 показатель м преломлений, относительный 1710 ~ преломления, учитывающий криви? лу земли 1711 поле с, векторное 1712 —, звуковое 1713 —— Земли, магнитное 1714 — зрения камеры 1717 — изображения 1716 —, магнитное 1715 -■>, мешающее 1721 —, отклоняющее 1718 —, переменное 1719 —, свободное звуковое 1720 фокусирующее 1722 полоса ж, боковая 1178 —, верхняя боковая 1162 —, главная. боковая 1176 — заграждения фильтра 1165 — затухания фильтра 1171 •—нижняя боковая 1163 —, одна боковая 1164 — ослабления фильтра 1171 —, основная 1173, 1566 —— пропускания (фильтра) 1172 —, распределённая 1174 —, узкая 1179 — частот 1175 — частот видеосигналов 117ъ — частот, защитная 1168 — частот связи 1=67 —, чёрная (на экране телевизора) 1161 полосы ж мн модулированного колебания, бо¬ ковые 1180 — ограбления от взаимных интерференцион¬ ных помех 1181 полупроводник м 1723 —, смешанный 1724 — типа л 1725 — типа р 1726 полюеа м мн Земли, магнитные 1727 поляризация ж 1728 —, диэлектрическая 1729 —, магнитная 1730 помеха ж, индукционная 2296 — ионосферная 2300 — от приёмника 2302 —- от соседнего канала 2303 помехи ж мн (от других систем) 2299 —, атмосферные 2305 л— на изображении, звуковые 2306 —, индустриальное 2297 —, намеренные 2304 — от передатчика, работающего в одном ' ка¬ нале, интерференционные 2301 — от соседнего канала 2307 —, телевизионные 2308 помещение с для измерений 669 —, командное 1731 поправка ж шкалы 1086 порог м болевого ощущения 1761 — контрастности 1762 — слышимости, верхний 1763 — слышимости, нижний 1764 последовательность ж букв 1736 — коммутации цветов 1735 ппспезвучание с 2034 послеизображение с 671 послесвечение с 1737 постоянная ж времени 290 —, диэлектрическая 1910 — затухания 1056 — распространения 1057 —, фазовая 1059 посылка ж, периодическая импульсная 2143- потенциал лг, выходной 1748 — гашения 1746 —, деионизации 1459 — земли 1743; 1747 — коллектора 1749 —, контактный 1745 — на экранирующей сетке 1457 — погасания 1459 —, стабилизирующий 1751 потенциометр м 1752 —, измерительный 1753 —, компенсационный 1754 потери ж мн в антенне 647 — в диэлектрике 649 — в трапсдукторе 648 — в трансформаторе 660 — (вследствие) несогласованности (в смыс- •• ле активной мощности) 657 >'■>. диэлектрические 649 — или выигрыш м вследствие отражения 691 —, магнитные 650 — на вихревые токн 655 — на излучение 656 .• — на перекрестную наводку 658 — от звукоснимателя (при проигрывании) 645 •> —, полные 654 —, производимые ответвлениями 653 потеря ж мощности 651 — передачи 652; 700 — при радиопередаче 700 поток м, магнитный 1758 появление с изображения, плавное 1760 предел м измеряемых напряжений 1564 предохранитель лг, плавкий 1823 предсказывание с, ионосферное 1819 предусилитель л/ микрофонный 1826 преломление с 1850 — магнито-ионное двойное 2001 . —, пониженное 1852 —, стандартпое 1851 —, тропосферное 1853 преобразование с частоты, 1836 — частоты, двойное 1837 — числа строк 1833 — числа строк частоты 1836 — энергии 1835
ape 270 'Qlре>бразоRапелъ м 881 каскадный. 1845 —, пассивный 1843 — частоты, измерительный . 1841 ■~ частоты, кристаллический 1842 электроакустический 1839 —, электромеханический 1840 «прерыватель м 236 прибор м для звукозаписи 99; 722 — для определения полярности '885 измерительный 2652 -—, индукционный 100 —, магнитоэлектрический измерительный 2657 •—, переносный 101; 2655 — постоянного тока, ' измерительный измери¬ тельный 2653 I рамочный измерительный 2657 ■, ~ с непосредственным отсчётом, измеритель¬ ный 2656 —, самопишущий 102 •—, стрелочный измерительный 2654 —риивезение с в действие 664 <привод л<, механический 663 приводить в действие 662 •прием л#, монауральный 2286 '-J па слух 1356 —, направленный 1857 — прямого усиления 1855 —, регеперативный 1858 — с двойным преобразованием частоты 1854 своркрсгeверапиавый 1859 —, супергетеродинный 1860 -приёмник м 1861 взысо^^збирательный 1S71 -V, детекторный 1865 ~ для направленного приёма 1864 •<-*■, переносный 1868 — прямого усиления 1866 —, радиотелеграфный 1869 —, регенеративный 1870 — с питанием от осветительной сети 1-867 — с универсальным питанием 1872 —сетевой 1867 ■ — сравнения 1863 —, супергетеродинный 1873 пелсяязвонный 1874 -,—, трёхламновый 1875 —, четырёхлаЛповый 1876 f \ эталонный 1863 приёмо-аередатчик м 2342 .присоединение с 2402 проба же 833 пробой м 2019 — диэлектрика 1879 ‘-j изоляция . 1878 провал м импульса 275 .проверка ж 833 ►крюод л«, биметаллический 1891 —, вводный '95 гибкий многожильный 1218 —, голый 1892 — заземления 1895 —, монтажный 634 —V, неизолированный 1892 ■ —, питающий 2762 —, экранированный 1896 —, экранирующий 1894 —, эмалированный 632 .проводимость .ж. 1380 —, активная 1880 —, входная полная эффективная 1884 —, ионная 1881 —, комплексная полная 18-87 — короткого замыкания, полная 1883 —* магнитная 1882 —, поверхностная 1884 —, полная 1885 —, полная проходная Н«8 —, реактивная 1889 проводник м 1890 проволока ж 630 —, высокоомная 635 —, магнитная 633 —, медная (не содержащая стали) 63! —, реостатная 635 прогноз л<, ионосферный 1819 программа ж 1897 —, записанная на плёнку, телевизионная 1*9* продолжение с, белое 1900 —, чёрное 1901 продолжительность ж заряда 1902 продукты м мн модужяжии 2453 проектор м на большой экран, телеяншмэн ный 1906 проекция ж заднего фона 1908 — (телевизионного изображения) на неороэ» рачяый экран 1905 прожектор м, электронный 1907 проигрыватель м 2729 промежуток л<, воздушный 1913 проницаемость ж, диэлектрическая 1910 —, магнитная 1911 — сетки 1912 процесс лг, апериодический 2966 — детектирования 1915; 1916 — износа 19J7 — истирания 1917 прочность ж, диэлектрическая 2970 псофометр м 1919 пульт м управления, центральный 1920 пункт м дистанционного управления 1922 — контрольного прослушивания, главный 192-1 —, критический 2567 — управления 1731 луппнизаиия ж 1923 путь м отражения 1924 — световых лучей 1925 /-V тангециальный (волны) 2575 ■пучность -же (колебаний} 842 сучок м 1225; 2314 —, катодный 1228 — лучей 2316 —, электронный 1226; 2315 пушка же, электронная 1907 , .пьезоид м 1683 пьезокристалл м 1102 -пьезопластинка ж 1684 пьезоэлектричество с 1673 -■nьcзoэлeмевп м 1674 пятна с мн 1669 пятнистость ж изображения 819 -пятно с, ионное 1670 —, катодное 1671 —, яркое световое 1672
работа ж выхода, внешняя 1929 выхода, внутренняя 1930 дицле^ксная 1927 допускающая перебивание 1928 ***, дуплексная 1770 — лампы класса А 2064 ~ лампы класса АВ 2065 — лампы класса В 2066 лампы класса С 2067 полудуплексная 1931 радар-Допплер м 1936 радиан м 1937 радио м 1938 радиовещание с 1970 внестудийное 1956 проводное 1984 радиоволны ж мн 1942 радяоторязоот лг 1985 .радиограмма ж 1977 радиодеталь ж 1986 радиозонд м 1972 радиоканал м 1943 радмокомпас м 1953 радиолампа ж 1126 вакуумная 1120 .радиолокация ж, изохронная 1945 радиолуч лс 1946 рад^янлЮбяталь м 1947 радионавигация ж 1950 радиообмен м (между двумя определенными пунктами) 1951 радиооператор м 1988 ралиоопалаот м 1954 радиопеленгатор м 1953 радиопеленгация ж 1954 радиопередатчик м 1959 машинный 1961 ~ многоканальной связи 1962 много частотный 1963 —, назаратястряроваооый 1964 со многими несущими 1966 радиопередача ж 1955 дядааксаая 1957 многократная 1958 радиопомехи ж мн 901 радиоприём м 1968 фавдопри^ник м 1939; 1969 автомобильный 1862 /*■ с обратной связью 1870 радиосвязь ж, подвижная 1941 радиолюбительская 1940 радиослушатель м 1971 радиостанция ж 1973 ; *■*•* аэродромная 1975 i~, береговая 1974 мешающая 2294 самолётная 1976 радиотелеграфия ж 1978 радиотелеметрия ж 1980 радиотелеуправление с 1981 радяеталефео м, переносный 1982 радиотелефония ж 1983 р*адяоцапь ж 201 радиочастота ж 1987 разблокирование с 334 разборчивость ж 111; 1989 развёртка ж 1990 кадровая 1992 механическая 1993 многострочная 1994 нелинейная 1995 <-w, прогрессивная 1997 — с переменной скоростью 1998 синхронная 1999 спиральная 2000 чересстрочная 199j6 электронная 1991 г развое м несущих 898 радист м 198« разговор м, нсвнятщлй переходный 1877 разделение с временное 308 разложение с 2003 — изображения 18 размагничивание с 2004 размах м 2005 от белого до чёрного, амплитудный 2010 — сигнала 2007 — сиохрояязующато сигнала 2009 разнос м несущих 898 разность ж потенциалов, контактная 1745 разрыв м плотов 2002 разряд л#, атмосферный 2018 конденсатора 2017 пробивной 2019 разрядник м, искрогасительный 2740 распределение с групп 2011 поля 2012 —■—» яркости 2013 распределитель м 2014 распространение с 2015 волн, направленное 2016 рассеяние с 1648 волн 695 тропосферное 2021 энергии 2020 расстояние с 2022 — между несущими 898 ~ между строками 2023; 2372 <*■> по прямой 2024 расстраивание с 2026 расстраивать 2025 расстройка ж 2026 растр м, телевизионный 2033 растягивание с части изображения 2027 расфокусировка ж 2028 расхождение с 2029 Я-С-усилитель м 2713 реактанс и 2436 реактивность ж 2436 реверберация ж 2034 регенерация ж 2035 импульсов 2036 регистрация ж 672 регулировка ж 1500: 2050 — басов 2051 — линейности 2058 задержанная автоматическая 2055 «■', повторная 1508 ~ синхронизации по вертикали 2208 — синхронизации по кадрам 2208
per 272 — усиления 2052 —- усиления, автоматическая 2053 — усиления, бесшумная автоматическая 2054 — усиления с задержкой, автоматическая 2055 — фокуса 2059 — фона, автоматическая 2057 — частоты кадровой развёртки 2060 — частоты строк 2061 — яркости, автоматическая 2057 регулируемости ж 2062 регулятор м громкости 2040 —, действующий по реакции 2048 —- контрастности 2037 — напряжения, автоматический 2038 — настройки, автоматический 2039 — передачи 2041 — размера по кадрам 2042 — синхронизации 2043 —• усиления 2040; 2044 —' усиления, автоматический 2045 ——■ центрирования 2046 — ширины изображения 2049 —- яркости 2047 режектор м 1116 режим л/ импульсный 2063 — насыщения 2068 —- работы 1269 — тока покоя 1932 резонанс м 2073 резонатор л-, кварцевый 2074 —, обт^мный 2075 рекордер л- 2076 реле с 2077 ~ без среднего стабильного положения, по¬ ляризованное 2078 —, быстродействующее 2079 —, вибрационное 2080 С самовозбуждение с 2109 само возбуждсиный 2108 самоиндукция ж 2111 — выравнивающая 2112 —-, плавно регулируемая 211? —, сглаживающая 2112 самописец м 102 сверхтрупна ж 453 —• каналов 454 сиерхnрепомлепuе с 2124 сверхпроводимость экс 2125 сверхрегенерадия ж 2375 свет ас, окружающий 1597 сретофильтр м, для уменьшения внешней за¬ светки, защитны 2773 — для уменьшения отражения 2781 — (на трубке — для уменьшения внешней за¬ светки), защитный 2140 —, нейтральный 2117 —, оптический 2116 цветной 2118 светочувствительный 2119 свечение с, катодное 2114 связывание с 2126 свяэь ж 291; 2126; 2400; 2402 — в первичной группе 2127 —, гальваническая 292; 2132 —, включающее 2081 —, двухступенчатое 2082 —, контрольное 2090 —, коэрцитивное 2089 —, магнитоэлектрическое 2098 —, медленно-отпускающее 2092 —, медленно-срабатывающее 2091 —, пеnпляризпоапппе 2093 — переменного тока 2087 —, поляризованное 2094 — постоянного тока 2095 —, ртутное 2086 — с большой индуктивностью 2088 — с магнитным шунтом 2099 — с нейтральным положением, пслтярмэсжав- ное 2097 — с подвижной катушкой 2098 — с самоблокировкой 2026 —, управляющее 2090 —, электромагнитное 2085 —, электронное 2084 —, электротермическое 2083 реле-дроссель м 2088 рельеф м, потенциальный 813, 815 ретрансляция ж, телевизионная 2100 рефлектор м 1635; 2101 рефракция ж 1850; 2103 —, нормальная 1801 речь ж, видимая 248 —, зашифрованная 447 решётка ж, кристаллическая 2106 — из металлической ткани 1411 рир-проекция ж 1908 R-C — усилитель м 2713 рупор м, акустический 2622 — микрофона 1513 —, дальняя 2489 — двух колебательных коп-гуров 300 ■—, двухсторонняя групповая 298 —, ёмкостная 297; 2128 —, ёмкостно-омическая 313 —, ёмкостно-резнстивная 313 —, индуктивная 294 —, индуктивная обратная 295 —, нппувгнвнo■ёмвпсгпая 296 —, критическая 2130 — L—С 296; 299 —, обратная 301 —, обратная мостовая 302 —, омическая 312 —, отрицательная обратная 303 —, паразитная 304 — по напряжению, отрицательная обратна» - 305 —, положительная обратная 306, 2035 —, прямая 292 —, радиотелефонная 2490 — К—С 313 —, резистивная 312 —, сильная 309 —, симплексная 310 —•, слабая 311
сдв 273 снс —, трансформаторна я 314; 2131 —, циркулярная 298 —, электронная 293 сдвиг м фаз 508; 811 — фаз на 90° 509 — фазы, сопряженный (четырёхполюсника) 1058 сектор м 213.3. —, мёртвый 2134 секция ж сверхгруппы 2135 —, триодная 2137 селектор м, временной 2138 — импульсов, основанный на иитегрирова- нии 481 —, синхронный временной 2139 селекция ж каналов видами импульсов 748 сенсибилизатор м 2141 сенсибилизация ж 1649 сердечник м 2440 —, прессованный 2441 —, слоистый стальной 2442 —, стальной 2443 серия ж воли 1733 — импульсов 1734 — импульсов, периодическая 2143 — кодовых знаков 2142 — элементов (дискретного) сигнала 2144 сетка ж, защитная 2104 —, катодная (для н< йтрализаиции простран¬ ств'него заряде} 2107 —, металлическая 1411 —, экранирующая 2105 сеть ж 1405 - —, Европейская телефонная 1407 — переменного тока 1414 — с изменяющимися параметрами 1415 — с постоянным сопротивлением 1416 —, телеграфная 1418 — электросвязи 1417 сечение с, поперечное 2147 — проволоки 2146 — пучка, поперечное 2145 сжатие с 2120 — (видеосигналов в области) белого 2121 — (видеосигналов в области) черного 2122 — изображения 2346 сжиматель-разжиматель .м 1031 сигнал м 2148 — бедствия 2155; 2160 —, беспрерывный 2175 — блокировки 2149 —, ведущий 2150 —, входной'2151 —, вызывной 2159 —, выходной 2165 — гасящий 2152 — для вмешательства 2156 —, задержанный гасящий 2182 —, задержанный синхронизирующий 2163 — занятия 2149 — занятости, мигающий 2162 —, звуковой 2164 — изображения 2173 — изображения, полный 2174 —, кадровый синхронизующий 876 — компенсации чёрного пятна 2168 —, корректирующий 2470 — „кто там'? 2166 - —, модулирующий 2172 —- на выходе телевизионной камеры 2176 — обратного вызова 2177 — остановки 2186 —, ответный 2158 —, отражённый 357 — паузы 1952 г—, переливающийся 2179 —, строчный пилообразный 2171 ■—, повторяемый 2178 — подтверждения приёма 2161 — покоя 1952 _ —, полный телевизионный 2174; 2181 .— посылки вызова 2159 — синхронизации, сложный 2169 —, синхронизирующий 2183 — SOS 2160 —, составной 2184 •—, состоящий из одной компоненты 2180 — строчной развёртки, пилообразный 2171 —, телеграфный 2187 —, цветовой 2188 —, электрический 2154 сигнал-генератор м 2153 сигнализация ж 2190 —, автоматическая 2191 ■—, двуполюсная 2476 — постоянным током 2197 — здбочим током 2193 — с ' 'дифференцированными импульсами 2195 сигнализирование с, дифференциальное 2192 — при общей частоте кодовых сигналов 2196 сила ж звука 2200 —, контактная электродвижущая 2199 —, противоэлектрод^вижущая 2201 синтез м изображения 329; 2203 —■ контура 2202 - синусоида ж 2204 синхрогснератор м 2205 синхроимпульс . м 875 синхронизация ж 2206 — горизонтальной развёртки 2207 — строчной .развёртки 2207 синхронность ж 2209 синхросигнал м 2183 синхротрон м 2210 синхроциклотрон л< 2211 система лс, .аддитивная телевизионная 2239 —, акустическая 2212 — воспроизведения звука, стереофоническая 894 — дуплекса, мостоиая 2226 —, дуплексная 2213 — единиц CrCi абсолютная 2215 — , замкнутая телевизионная 2233 — зашиты 2221 —, Лехерова 2222 —, линейная 2223 — многократного телеграфирования с вре¬ менным уплотнением 2478 — многократной передачи 2219 —, многофазная 2224 — направленных антенн 2228 —, недсся-тичная 229 —, нелинейная 2230 — одвокавапьвого приёма звукового сопро¬ вождения 2217 ■—, однофазная 2216 —, оптическая воспроизводящая 2734 — освещения телестудии 2231 18 Радио. и телевизия
сие 274 спя ~, отклоняющая 2232 — передачи, четырёхкратная 1790 *** переключения, автоматическая 1032 работающая по замкнутому каналу (без выхода в arìtip) телевизионная 2233. 2466 ~ с автоматом для платы, телевизионная' 2241 ~ с дифференциальной схемой, щ плексная 2214 — с заземлённой нейтралью 2236' ' г* связи с временным разделением (сигналов многократная 308 ■ ' ■ <■» секретной связи 2218 симплексная 2237 <•*, синхронная 2238 *-> телевизионной трансляции (видеосигнала) по проятам 2240 ■ фокусирующая 2242 — претя л о телевидения с постоянной* ярко¬ стью 2220 • • — пватоеге'' телевидения, совместимая 2243 ~ эксплуатации, заказная 2227 • скаляр м 186 ' скорость ж барабана 2748 колеблтел! пая _246 ~ развёртки 2250 — разложения изебраи. ения 2x50 — распространения 2251 ~ талеграфярнваоиа 2252 •— телеграфной передачи ' 2253 ~,утлоааа 2255 фазовая 2254 — электронов 2249 слагающая ж 2444 слово с в телеграфировании 553 слог м, абстрактный 1219 слой м 2262 — ионизации 2269 ~ D ионосферы 2264 ; • Е ионосферы 2265 • — Е ионосферы, спорадический 2266 запирающий 2263; 2267 катодный 2268 поверхностный велоопроведащяй 400 '■*, проводящий 2271 — F ионосферы 2272 ~ F, ионосферы 2273 ~ Fj ионосферы 2274 • — F ионосферы, спорадический 2275 /V Хэвисайда 2276 : ч ~, чувствительный 2277 -***, эмяттяруюшяй поверхностный 2270 Эппльтона 2265 ■ слушатель м 1971 слышимость ж 2279 • смеситель м 1302; 2292 синхронный 2293 смешение с импульсов 2288 > — ' цветов, аддитивное '2290 смешивание с, аддитивное 2291 «мешение с изображения 810 магнитное 1820 сеточное 1822 фаз 508 • * „«te** м 2309 снижение с антенны 1621 — уровня, постепенное 698 снимок а* крупным планом 167?.. совоастиоость ж -2397 снвоашеояа с 1495 — цветов 1496 согласование с 2398 — импедансов 2399 соадиоаоиа с 2400; 2402 создание с помех, намеренное 634 ■—■ помех, организованное 638 соль ж. Сатнатова 2317 соотношение с фаз 1634 сопровождение с объекта съёмочной камерой 2404 сопротивление с 2405 г->, активное 2432 анодное развязывающее 2407 го ' аотаоны,' полнеа 859; 2422 — антенны, реактивное 2423 ——— батареи 2424 ~, базыодуктивнеа 2408; 2431 безындукционное 2431 <—>, внутреннее 2413 ~, волновое 2412 входное 2411 г-> в цепи накала 2409 /—>, высокоомное 2069; 2410 г«,, действующее 2414 ■—•, ёмкостное 2419 — заземления 2416; 2425 излучения 2426 индуктивное 2418 *, контактное 2420 ~ ' короткого замыкания, пелооа 860 ~, магнитное 2421 металлическое 2427 /—■ на аноде, защитное 2406 <—> нагрузки 2439 нагрузочное 2439 — обратной связи 2428 оконечное 2417 переменное 2434 — поглощения 2433 полное 854 разрядное 2435 реактивное 2436 — с отводами 2438 секционированное 2433 ~ «^<^чн<^й цепи 2430 утечки сетки 1647; 2437 характеристическое 2412 — цепи накала 2429 — цепи разряда 2435 ~ электронной лампы внутреннее 855 сопряжение с цепи с общей регулировкой 1117 состав м, основной 457 составляющая ж 2444 ~ анодного тока, переменная 2540 — боковой полосы 2450 кабельная 1030 — катодного тока, переменная 2447 <-** катодного тока, постоянная 2446 магнитно-ионная 2445 <-* поля 2448 л-*, постоянная 2452 <-.< сигнала 2449 шумовая 2451 се>ставляющая,яятоой модуляции 1899 состояние с, квазистабильнос 2455 г->, колебательное 2454 спад м частотной характеристики при' воспро¬ изведении 2321 . rw частной характеристики при записи 646
eoe 275 тел спектр м, видимый 2325 дифракционный 2326 — звука 2327 ~ импульса 2328 радиочастот 2330 — шумов или помех 2329 спектроанализатор м 2322 спектрограф м, магнитный 2324 спектрометр м 2322 спираль ж 2331 способ м модуляции 1268 — развёртки 1514 способность ж катода, эмвссипппая 2333 модуляционная 324; 2332 перегрузочная 1531 — по горизонтали, разрешающая 2334 — по строкам, разрешающая 2334 разрешающая 2335 срабатывание с 664 сравнитесь м сигналов 2725 стабилизатор м тока, электровакуумный 121 стабилизация ж частоты 2336 . . стабильность ж 2337 — несущей частоты 2338 -o' частоты 2339 станция ж вещания, передвижная телевизион¬ ная 2341 -о- вещания, радиорелейная 2343 — вещания, релейная 1816 •о- вещания, трансляционная 2343 стекло с, защитное 2355 стеллаж м 2340 стенд м 2340 стенка ж звуковой бороздки 2349 - степень ж загрузки кабеля 2345 — затухания 2344 —- подавления амплитуды 1003 стойка ж 2340 стробимпулъс м 874; 2350 строка ж 2070 активная (содержащая видеоинформацию) 2071 ~ развёртки 2072 студия ж с искусственно повышенной ревер¬ берацией 2353 свободная от реверберации 2352 телевизионная 2354 ступени ж мн предыскаиия 2367 ступень ж 2356 'о', выходная 2687 субрефракция ж 1852 сумка ж, монтёркаляс наборам инструментов и приборов) 2858 супер м 1873 супергетеродин м 1873 супериапнпскпп м 2373 супер-рефракция ж 2124 суперпргнkпп м 2374 схема ж 2376 — в ключения обратной связи 2387 ~ ипссганпвлепия постоянной составляющей 335 — выключения канала цветности 2731 "о», двухтактная 2378; 2392; 2393 о-', демонстрационная 2379 — дегекгирпиапия 2386 детекторная 2385; 2386 — для центровки изображения 202 о, звездовая 1410 'о', каскадная 2382 модулятора 2225 'О', монтажная 2383 'О', Н-образная 2916 обратной коррекции 2381 'о< обратной связи 2394 — отрицательной обратной связи 2388 «О', печатная 2390 — ппспедполгепьнпсги коммутационных опа» раций 515 принципиальная 2391 пуш-лульная 2378 регенеративная 2394 — с заземлённой сеткой, двухтактная 2399 — с катодной связью, фазоинверсная 2794 связи 2384 скелетная 2377 ~ соединений 2389 'о* соединений, основная 2391 тпаппрпхпждения 2389 -o’ усиления 2396 -о», функциональная 2377; 2379 съёмка ж, заключительная 2311 'о' под углом 2312 'О', пробная 2313 '' ~ с движения 2310; 2404 ~ (телевизионной) камерой 685 т таблица ж, испытательная 1303 'О' в виде шахматной доски, испытательная 2456 тариф м для телеграммы, двухсторонний 2458 'о, полный 2459 'о', транзитный 2460 телеавтограф м 2463 телевидение с 2464 «О', высококачественное 2465 'о по ограниченной сети 2233; 2466 промышленное 2233; 24б6 'о-, рекламное 2467 ZW с высокой чёткостью изображения 2468 '-о* с малой чёткостью ■ изображения 2469 /’о/, стереоскопическое 2470 'о, цветное 2471 телевизор м 1874 'О', настольный 2472 <о> с серым фильтром (перед »краном) 2473 телегеничный 239 телеграмма ж 2474 телеграфирование с, абонентское 2278 ^д^нальное 2486 — рабочим током 2480 по мозаичному методу 2477 »о- по схеме постоянного тока 2479 ~ переменным током 2485 тональное 2485
tei 276 тру телеграфировать 2475 телеграфия лс, азбучная 1979 высокочастотная 2481 янфрапепефоввая 2484 многоканальная 2482 — на несущей частоте 2481 вадповальвая 2483 лодтональвая 2484 тележка лс, операторская 1025 телезритель м 743 телескоп м, электронный 2488 телестудия ж 2354 телетайп м 1258 телеуправление■ с 2648 телефон м внутренней связи 903 вставной 2285 головной, 2280 конденсаторный 2282 ~ костной проводимости 1599 электродинамический 2281 электростатический 2282 телефонограмма ж 2491 телецентр м 2852 тело с, окрашенное 2634 температура ж анода 2492 ' нити накала 2494 ~ окружающей среды 2493 шумов 2495 шумовая . 2495 термистор м 2496 бусинковый 2497 термокатод м 2498 термореле с 2085 тест-объект м 1303, -тест-фильм м . 2499 тетрод м 2500 техника ж сверхвысоких частот 2501 — телевидения 2503 ' телевизионная 2503 усилительная 2504 — электросвязи 2502 тип м распространения, тропосферный 238 ток м, активный 2511 анодный 2512 антенный 2513 входной 2515 высокочастотный 2514 выходной 2522 зарядный 2528 земной 2521 испытательный 2538 катодный (в цепи катода) 2523 — коллектора 2524 коллектора, электронной 2519 короткого замыкания 2529 /'•< короткого замыкания к земле 2530 —. микрофонный 2526 накала 2536 ~ насыщения 2531 несущий 2534 ~ обратного направления 2535 обратный 2535 однонаправленный 2516 основных носителей 2532- ~ первичной цепи 2541 ~, первичный 2541 переменный 2539 пилообразный 2525 <■— помех 2546 постоянный 2537 разрядный 2542 реактивный 2543 ~ сетки 2544 сеточный 2544 синусоидальный 2545 •'-> удерживающий 2527 — холостого хода 2533 электрический 2517 электронный 2518 >'-> эмиссии 2520 токи м мн. выхревые 2548 уравновешенные 2549 толщина ж деления (черты на шкале) 468 той м биений 716 воющий 717 чистый 719 тонарм м 2032 точка ж поглощения 2568 ~ разветвления 2570 тока, нулевая 2569 ~, узловая 320; 2570 точность . лс воспроизведения 2571 ~ измерения 2572 траектория ж волны 2573 электронов 2574 трансдуктор м, двусторонний действующий 183 я симметричный 1844 трансляция ле, автоматическая 1846 частотная 2576 трансмиттер м 2577 —, ленточный 2578 трансформатор м 2579 вспомогательный 2593 входной 2581 /W высокой частоты 2580 выходной 2585 дифференциальный 2582 идеальный 2583 измерительный 2584 ■—, линейный 2586 межкаскадный 2587; 2588 междуламповый 2588 ~ низкой частоты 2589 промежуточный 2587 ■—' с отводами 2591 ^«- с разомкнутым стальным сердечником 2590 связи 2592 секционированный 2591 ■~, согласующий 2594 — Тесла 153 треск м от плохих контактов 2951 тригатрон м 2616 триггер м 2617 триммер м 2618 тринескоп м 2619 триод м 2620 тропосфера ж 2621 трубка ж, высоковакуумная- 2623 конденсаторная телефонная 2284 контрольная электронно-лучевая 2626 однолучевая 2838 —-, передающая телевизионная 2631 , приёмная телевизионная 2627
туш 277 усл проекционная 2628 — прямого видения 2625 .. '**' с большой контрастностью 2629 ~ с накоплением зарядов 2630 телефонная 2283 ~, трёхцветная приёмная 2632 элактрнннн•лучавая 2624 электростатическая • телефонная 2284 тушить 1759 тянучка ж 1585 . <—>, „белая* 1900 „чёрная* 1901 У увеличение с контрастности'2635 электронное 2637 удвоитель м напряжении 2638 частоты 2639 угол м падения' (волны! 2962 ''•> раскрытия канавки 2961 — сдвига фаз 2963 фазный 2963 фазовый 2963; 2964 узел м 320; 2570 ~ тока 321 ■ ■ указатель м полярности 885 ультразвук м 2641 уменьшение с волн 695 «*■ контрастности 1430 умножитель м напряжения 2643 фотоэлектронный 2645 ~ частоты 2644 электронный 2642 уплотнение с, асинхронное 2646 управление с 2647 дистанционное 2648 сеточное 2649 уравнение с, волновое 2650 ~ движения 2651 уровень м 1523 ~ белого 1524 — гашения 1526 звука 1527 звукового давления 1528 ~ мощности, абсолютный 1529 — напряжения 1530 **•', относительный 1536 ~ сигналов синхронизации 1532 *** чёрного 1537 —' шума несущей (при отсутствии моду¬ ляции) 1534 — шума от паразитной амплитудной моду¬ ляции 1535 — шумов контура 1533 усиление с 2661 антенны 2665 высокой частоты 2663 дифференциальное 2664 *-* за счёт обратной связи 2672 звука 2666 г— мощности 2667 напряжения 2668 — несущей частоты 2669 общее 2670 rv по амплитуде 2662 /**', полное 2670 регенеративное 2672 <—< тока 2671 усилитель м 2673 антенный 1825 видеочастоты 245 двухкаскадный 2676 —-, двухламповый 2675 ~, двухрезонатероый 2704 ■—, двухтактный 2701 дифференциальный 2678 ■, диэлектрический 2677 ■—, добавочный (между. антенной и■ приёмни¬ ком) 1825 Догерти 2694 дроссельный 2705 ~ звуковой частоты 2680 измерительный 2681 — к адаптеру 2674 >-> класса А 2683 класса АВ 2684 ~ класса В 2685 — класса С 2686 кристаллический 2708 ламповый 2689 микрофонный 2691 —• модулятора 2692 г-> мощности, линейный 2695 >-j на расстроенных контурах 2709 <■-> на сопротивлениях 2715 напряжения 2696 нелинейный 2699 г-1 низкой частоты 2700 <—>, едоекаскадоый 2679 — осциллографа 2697 ' одноступенчатый 2679 >•*> передачи 2698 <»■', подстроенный высокой частоты, предварт» тельный 1827 <*-■, полупроводниковый 2708 г-т промежуточной частоты 2690 пуш-пульный 2701 регенеративный 2702 г*-, резонансный 2703 с заземлённой сеткой 2711 с заземлённым катодом 2710 ~ с нагрузкой в цепи катода 2682 — с обратной связью 2706. — с отрицательной обратной ' связью 2707 ~ с положительной обратной связью 2702 со скоростной модуляцией 2712 <** сигналов изображения 245; 2693 стабилизированный 2714 с трансформаторной связью — 2717 телеграфный 2716 трансформаторный 2717 <-*' фотоэлемента, 2688 . широкополосный 2718 ускоритель м, электронный линейный 2719 условие с возбуждения ■ колебаний 2720 самовозбуждения, амплитудное 2722 'о- создания обратной 'связи 2721
УСТ 278 фот 3оттлппиха ж 2050 <■**, записывающая гелевнзипппая 2658 звукоусилительная 892 мегафонная 892; 2660 приёмная 893 фототелеграфная 108 устойчивость ж 2723 % частоты 2724 устранение с повреждения 1732 -- повторных изображений 1644 '*■' шумов 1645 устройства с мн, питающие 2748 устройство с, антенное 2726 блокирующее 2727 --■, ивдепяпитрпльнoе 1372 воспроизводящее 106 *'-» декодирующее 2730 ~ для контроля частоты 1374 записывающее 102 звукоусилительное 2660 измерительное 2739 <•% интегрирующее 896 кодирующее 2741 микшерное 2742 на выходе телестудии, контрольное 3743 , оконечное иuлeoкoптpoяыюе 2728 переговорное 903; 2659 г», питающее 98 г-^ пожарной сигнализация 2189 проигрывающее 2729 радиопередачи, контрольное 1948 /*», радиоприёмное 893 ~ сафагруптл, модул/жнивое 2744 еинхровизирующес 107 фокусирующее 2749 — цветного изображения, вндеоапнгрппьппв 2750 —> чёрно-белого телевидения, Видеокоитроль- ное 2735 утечка ж 661; 1647; 1648 — сетки 1647 ухудшение с качества передачи 269 участок м цепи многократной связи посред¬ ством симметричных лар жил 2136 ф фаза ж, дифференциальная 2751 фазоиыраииииaгeль м 1027; 2752 фазпипоертпр м 2753 фазометр м 2755 фазорегулятор м 2756 фединг м 640 ферромагнетизм м 2761 фидер м 1207; 2762 антенный 2763 согласованный 2764 фиксация ж уровня 2765 фильм м, испытательный 2499 фильтр м 164; 2766 верхних частот 2767 --г, вплппипй 2771 входной полосовой 2770 <•—, высокочастотный пплпспипй 2769 выходной 2775 -—, пиухвоптурпый полосовой 2772 ~ для подавления гармоник 2778 <**■> для уменьшения внешней засветки, защитный 2116 заграждающий 2778; 2789 запирающий 2789 комбинированный 2788 многополосный 2788 — нижних частот 2780 пплпспо*зtuр>аждающнй 2777 подосовой 2776 ■’-> пропускания верхних частот 2768 — против помех 2782 развязывающий 2783 г» с вносимым затуханием, заносимым от ча¬ стоты 2784 ~ с дроссельным входом 2785 — с ёмкостным входом 2786 — с индуктивным входом 2785 — с резонаторной связью 2787 <->, сглаживающий 2774 сложный 2788 телеграфный 2790 -v, цветной 2119 шумовой 2782 яркостного канала, режекторный 2779 фокус м 2791 фокусирование с 2792 фокусировка ж 2792 фон м 2793 — переменного тока 171 фонограмма ж 816; 2491 — класса А, противофазная 2257 — класса В, противофазная 2258 многодорожечная 2259 —удвоенная 2256 управляющая 2260 фотографическая 2261 формат м изображения 2794 -W кадра 2794 формирование с импульсов 2795 формирователь м импульсов .2736 фпгпватoп м 2802 мозаичный 2803 фотометр м 2805 фотон м 2806 фотопластинка, ж 2807 фотопроводимость ж 2801 фотопроводник м 2808 фптпсппрптнIилепие с 2809 фототелеграмма ж 2757; 2810- фототок м 2547; 2812 фоточуосгвl■тепьпый 2119 фотоусилитснь ж 2688 фптозлcвгtрuчесгип с 2796
♦от 279 цок фотоэлектроны м мн 2797 фотоэлемент м, вентильный 2798 полупроводниковый 2800 селеновый 2804 электровакуумный . 2799 фотоэффект ж, 627 внутренний 2801 .фронт м, волновой 2813 — волны 2813 — импульса, задний 2814 — импульса, передний 2815 ~ сферической волны 2816 ' функция ж, волновая 2817 характеристика ж 2818. адаптера 2824 амплитудная 795; 1092 <•», анодная 2819 ' — воспроизведения, частотная 2823 динамическая 2821 ■W завися, частотная 2825 X сеточная 2820; 2826 ** сеточвого тока 2826 статическая 2827 фазово-частотная 2828 ход м (луча), обратный 2837 <v развёртки 1208; 2836 ц цвет м, раваос^игнальный белый 175 спектральный 2845 эталонный белый 2844 цвете м мн, дополнительные 2840 основные 2841 цветность ж 2839 центр м, телевизионный 2852 эффективный акустический 2851 nевтрировавие с луча 2848 *** по вертикали 2846 но горизонтали 2850 ~ по кадрам 2846 ~ постоянным тоном 2349 ~ растра по кадру 917 <■*■ электростатическим способом 2847 цепь ж 188 ---S абонентская U96 активная электрическая 1406 в частном абонементе на неполные 203 ~ возбуждения 215 <—, вспомогательная 227 вторичная 193 ~ высокого напряжения 191 высокочастотная 192 выходная 206 ~ дальней связи 198 двухпроводная 194 , двухтактная входная 195 дифференцирующая 196 — для передачи телеграмм 1201 — для передачи телеграмм по телефону 200 ~, замкнутая 205 ~ звукоснимателя 216 интегрирующая 208 канала 218 *-»■- катода 210 коллектора 211 корректирующая 212; 713 магнитная 1233 ~ микрофона 214 неиндуктивная 221 ~ обратюг связи 217 , первичная 224 переговорного устройства 209 — передачи радиопрограммы 1200 — П-образная- 2920 — положительной обратной связи 220 постоянной составляющей анодного 199 ~ радиосвязи 201; 307 развязывающая 225 разомкнутая 222 — с незаземлённой батареей 229 с помехами 231 сданная в наем 1209 сетки 228 симплексная 230 г— сложения 232 С-образная 2922 телеграфная 233 !•-, телефонная 234 четырëxпpoвoдвая 1216 шумящая 231 ■~, эквивалентная 197 цикл м 2854 ~ элементарного сигнала 2855 циклотрон м 2853 цифра ж, двоичная 132 .—■, кодовая 984 цифры ж мн телефонного номера 1539 г-модуляиия ж 1368 доколь м лампы 2856 октальный 2857 тока
час 280 шу ч частота ж 2863 антенны, собственная 2830 —, биений 2881 боковая 2902 звуковая 2867 гчх, зеркальная 2894 г—, измерительная 2868 г—, иофраталафеооаа 2870 г** кадров 2871 —, кадровая 2871 — колебаний, основная 2895 г--’, коммутационная контрольная 287? <•—, критическая 2873 • —, кругозая 2874 —, модулирующая 2879 г-ч/ на входе 2864 г—, наивысшая применимая (для радиосвя>и ионосферной волной) 2875 —, наинизшая применимая (для радиосвяш ' ионосферной волной) 2877 — настройки 2884 г*/, несущая 2892 —, оптимальная рабочая 2896 — очень низкая 2878 — повторения импульсов 2886 <-j поглощения, критическая '2887 — поглощения, предельная 2887 —, поднесущая 1546 —, nедтооальоаа 2870 — помехи 2891 г—, предельная ' 2873 г—, принимаемых колебаний 2864 —, промежуточная 2876 <—> пьезокристалла 2885 <— развёртки 2888 <•- резонансная 2898 г—, сверхвысокая 2899 — сверхгруппы, управляющая 2882 —' сети 2883 ~ сигнала бедствия, международная 2866 — сигналов изображения 246; 2890 собственная 2900 — собственных колебаний 2900 — соударений 2889 —, средняя 2901 -ч, строчная 2897 —, телефонная 2903 —, угловая 2874; 2907 ■—, ультравысокая 2904 ультразвуковая 2905 цветовая поднесущая 2906 —, эффективная граничная 2865 частотомер м 2909 f-, интегрирующий 2910 . частоты ж мн вызова 2908 часть ж. запасная 2861 —, составная 2444 <— спектра, видимая 2860 черное с после балоте' 1901 четвёрка ж (жил кабсзя) 916 чёткость ж по горизонтали 2334- ' — по строкам 2334 ’ . четырёхполюсник м 2912 z*', Г-образный 2913 —, линейный 2914 —, мостиковый 2915 мостовой 2915 —, нелинейный 141? —, непланарный 2917 .—, несимметричный 2918 — Н-образный 2916 О-образный 2919 ’ — л-образный' 2920 • ■ .—■ последовательно-включенный 2921 —, симметричный 2923, 2925 г-* срешённого типа 2915 —; С-образный 2922 —; Т-образный 2924 — типа Т 2924 чистота ж двега 2926 чувствительность ж 2928 —, максимальная 2929 —, осевая 2933 — нтоесuтальоаа 2932 — по давлению 2930 —■ по напряжению 2934 . — по напряжению в свободном поле 2935 — по току 2936 ' —■ по току в свободном поле 2937 г— преобразователя 2931 —, цветовая 2843 ш шаг м пупинизация 2371 — развёртки 2372 шасся с 2939 шейпинговвн^ с 1078 ширина ж импульса 1903 — тропосферного волновода 2945 — полосы пропускания звукового сопровожде¬ ния 2942 — полосы пропускания, эффективная 2943 — полосы частот сигналов изображения 2941 — строки 2944 — экрана 2940 шкала ж 2244 ■— яркостей 2245 шланг ' — экранированный 2946 шнур м, соединительный 2947 штырьки ж мн цоколя ' лампы 1090 шум м 2948 • — вследствие взаимной модуляция 2296 '—-, импульсный 2949 —• коммутация 2950. —, контактный 2951 —, космический 2952 —, модуляционный 2953
экв 281 ярк г% основной 2954 от амплитудной модуляция 2959 -— от вторичной эмиссии 2955 от несущей 2956 г— от переходных процессов 2958 поверхностный 2957 тепловой 2960 щ щель ж, световая 1914 щит м 2457 г- переключения 2457 —— распределительный 2457 эавноапенг м антенны 573 ■■—■ относительной членораздельности 574 — членораздельности 575 ■кран м 577 акустический 578 ■—, защитный 580 магнитный 581 /-ч/ телевизора 582 .—, эпекгрпсгaгнчесaнй 579 экранировка ж, магнитная 584 экранирование с, магнитное 584 приёмника 585 электростатическое 583 электрод м 586 замедляющий 587 игольчатый 588 модулирующий 589 —, отражательный 590 собирающий 1022 фокусирующий 591 электролит м 592 электрон м 593 элеатрпн-вппьг м 594 электроны м мн проводимости 595 электросеть ж 1409 электросгрuацня ж 596 элемент м 597 антенны, излучающий 598 гальванический 599 изображения 604 — кода 600 настройки 606 переносный (гальванический или аккумуля¬ торный) 607 — регулировки 608 связи 603 сети 601 — сигнала 605 схемы 602; 2859 э эмиссия ж, автоэлектронная 790 вторичная 783 первичная 789 термпэлевгрпппая 791 фотоэлектронная 793 энергия ж излучения 610 ~ колебаний 612 модулированная высокочастотная 609 — СВЧ 611 энергосеть ж 1409 эталон м 613 ■—■ частоты 614 эффект м Ълизослп 618 — длинной линии 619 дробовой 615 Люксембургско—Горьковский 616 микрофонный 617 ой Мэгель—Деллиджера 620 — наложения 624 — нулевого тока анода 621 ~ пластики 767 гчч, поверхностный 625 смешения 472 /ч туннельный 626 — Шотки 622 шумовой 623 ■— фотоэлектрический 627 эхо с 628 эхпзаграпнгель м 629 ю юстировка ж камеры 2965 явления с мн, инерционные 2967 ~ интерференции 2968 проводимости 2969 лма ж, потенциальная 2971 я яркость эм 2972 средняя 2975 фона 2974 <--> экрана 2973
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
A «berration I 's, chromatic 3 —, image 511; 765 spherical 2 absorption 1703 —-, atmospheric 1704 ground 1706 —, ionospheric 1705 —, tropospheric 1704 accelerator, linear electron 2719 accentuation, contour 1699 acceptor 10 accomodation 8 accuracy, measurement 2572 action, mixing 472 activation of a cathode 9 actuate 662 adder 232 adjustability 2062 adjustment 2050 —, fine 1512 —, gain 2052 admittance 1885 admittance, complex 1887 —, effective input 1886 —, short-circuit 1883 —, transfer 1888 aerial 23 —, active 33 —, angled reflector 80 —, artificial 41; 573 beam 49 —, biconical 25 block 43 —, built-in 26 —s common 43 —, cone 45 —, corner 80 —, dipole 36 —, directional 56 —, directly fed 73 —, disc 37 —, echelon 50 —, echelon lens 51 —, end-fed vertical 81 —, exterior 28 — , fan 27 —, ferrite rod 92 —, folded top 72 — frame 68 ' —. ground-plane 78 ■—, half-wave 63 —, indoor 86 —, isotropic 42 . —■ lens 48 —, long-wire 59 —, loop 68 —, mobile 61 —, monitoring 44 —, multi-band 55 —, multiple 84 —, murtiple-tuned 34 —, multiple-wire 54 —, non-direction 58 —, open 28 —, outdoor 28 —, pencil-beam 77 —, plane reflector 75 —, polyrod 35 —, progressive wave 70 —, quarter-wave 94 —, rhombic 69 —, rotating loop 29 —, sectionalized vertical 83 — shipboard 46 —, short-wave 39 —. shunt-fed vertical 74 —, single-wire 38 —. slot 67 —, snider web 27 —, slacked 53 —, stub 79 —. stub-matched 82 —, submerged 62 —, television 87 —, three-element 90 —, top-capacitor 71 —, top-loaded 71 —, transmitting 64 —, tripole 91 —, tuned . 57 —s two-element 32 —, umbrella 93 —, whip 31 —, Windom 530 —, Zeppelin 88 —» zig-rag 40 after-glow 1737 aid, hearing 103 air-gap 1260 alignment, beam 2848 —, camera 2965 allocation, group 2011 alphabet, Morse 6 —. telegraph 7
alt 285 ant alternator, radio-frequency 42? amateur 1231 ambit 1069 amplification 2661 carrier-wave 2669 current 1012; 2671 high-frequency 2663 power 2667 regenerative 2672 sound 2666 voltage 2668 amplifier 2673 audio-frequency 2680 broadband 2718 '•~t class A 2683 class AB 2684 class В 2685 class C 2686 *w, crystal 2708 dielectric 2677 differential 2678 Doherty 2694 double-tuned 2704 final 2687 grounded-anode 1702 ; 2682 grounded-cathode 2710 grounded-grid 2711 grounded-plate ■■.’!S) 2682 — intermediate-frequency 2690 linear power 2695 low-frequency 2700 -w, measuring 2681 microphone 2691 modulation 2692 negative-feed-back 2707 non-linear 2699 one-stage 2679 oscillograph 2697 photocell 2688 pick-up 2674 picture 2693 push-pull 2701 reaction 2706 regenerative 2702 resistance 2715 resistance-capacitance coupled 2713 resonance 2703 stabilized 2714 stagger-tuned 2709 transformer-coupled 2717 transmitter 2698 two-stage 2676 two-valve 2675 valve 2689 velocity-modulated 2712 velocity-variation 2712 —, video 245: 2693 voltage 2696 amplifier, wide-band 2718 amplitude II ~ oscillation 15 peak-to-peak 2007 picture .signal U; 2008 — signal 13 sync pulse 2009 synchronizing signal 2009 — totai 2006 wave 12 anaiyser, spectrum 2322 —-, wave spectrum 2323 analysis, harmonic 16; 17 anastigmate 19 angle, groove 2961 — of incidence 2962 — phase 2963; 2964 announcer 448 anode 20 final 21 focusing 22 antenna 23 active 33 aperiodic 24 artificial 41; 573 beam 49 biconical 25 block 43 built in 26 common 43 —s commonity 43 cone 45 corkscrew 85 comer 80 dipole 36 directional 56 disc 37 driven 73 ~, echelon 50 echelon lens 51 fan 27 — ferrote rod 92 folded top 72 frame 68 — ground-plane 78 half-wave 63 harp 27 inside 30 isotropic 42 lens 48 —-, long-wire 59 monitoring 44 movable 61 multi-band 55 multiple 84 multiple-tuned 34 multiple-wire 54 non-directive 58 omni directive 58 open 28 outside 28 passive 60 pencil-beam 77 plane reflector 75 ' — poljrod 35 quarter-wave 94 rhombic 69 rotating-loop 29 .. sectionalized vertical 83 <•—, series-fed vertical 81 shipboard 46 short-wave 39 shunt-fed vertical 74 single-wire 38 slot 67 stacked 53 —-, stub 79
•nt 296 № —, stub-matched 82 —, television 87 —, three-element 90 —, top-capacitor 71 —, top loaded 71 —, transmitting 64 —, travelling-wave 70 —, tripole 91 —, two-element 32 —, umbrella 93 —, underwater 62 —. whip 31 —, Windom 530 —- Zepp 88 —, zig-zag 40 Antennas, crossed 47 anti-jamming 711 anti-node 842 aperture 109 — of the beam 2145 aplanate 110 A-plates 1681 apparatus, four-valve 1876 —, indicating 883 -г-, measuring 2652 —, metal-enclosed 96; 97 —, portable 101 ; 2655 —, recording 102 —, reproducing 106 start-stop 104 —, synchronisation 107 —, tuning 134 area, fringe 737 —, .econdary service 731 —, service 732; 734 —, stability 738 arm, needie 565 —, pjck-up 2032 arrangement. pu«h-putl 2392 array, aerial 2228 —, antenna 2228 —. billboard 76 —. broadside 52 —, stacked dipole >3 articulation 111 astigmatism 113 asymmetry 112 atmosphere, standard radio 114 atmospherics 2305 attenuation 695 —. current 701 —, far-end crosstalk 694 —, insertion 689 —, near-lug crosstalk 693 —, power 652 —, sideband 697 —, voltage 692 attenuator 1204 —, aerial 702 —, antenna 702 audibility 2279 audion 115 autotransformer 5 autodyne 4 background 2793 baffle, acoustic 578 bag, lineman's tool 2858 —, mechanics tool 2858 band, amateur 1567 —, communication 1167 —, filter attenuation 1165; 1171 —s filter stop 1171 —, niter transmission 1172 —, frequency 1175 — of emission, frequency 1167 —, guard 1168 —, lower side 1163 —, narrow 1179 —, pictuie-frequency 1170 —, service 1174; 1177 —, single side 1164 —, television 1568 —, upper side 1162 bands, interference guard 1181 — of modulation, side 1180 bandwidth effective 2943 1-w, of the antenna 1563 —, sound 2942 —, virion 2941 bar 118; 1161 barretter 121 barrier, potential 122 base, frame time 1992 —..insulating 1690 —, non-decimal 2229 В —, non-linear time 1995 —, octal 2957 —, time 1662 baseband 1173; 1566 battery, anode 123 —, filament 124 —, heater 124 —, microphone 125 baud 168 bay 2340 beam 1225; 2314 cathode 1228 —, electronic 1226; 2315 —, radio 1946 —, ray 2316 —, scanning 1229 beat 131 bel 129 bend, line 771 bending, tropospheric 1853 betatron 130 bias, cut-off 1821 —, grid 1821; 1822 biasing, magnetic 1820 binary 132 bit 132 black after white 1901 blacks, noisy 2862 blacktransmitter 1964 blanking 408; 681 —. frame 410
Mo 287 eha —, horizontal 41 f block-diagram 2177 blocker 27?7 blocking 138 —, grid 682 board 1158 boards, studio light 1158 body, coloured 2634 bombardment of electrons 169 — by ions 170 booster, aerial 1825 bounce 237 bouncing 1519 box, screening 577 —, sound 1262 branch 971 —, base 754 —, common 972 —, mutual 972 break, filament 758; 1829 able 907 —, aerial 910 —, antenna 908 —, armoured 909 —, coaxial 912 —, composite 913 —, concentric 912 —, multiple-twin-quad 915 —, non-quadded 914 —, paired 914 —, standard 911 —, twin 914 calibration 450 call, conference 298 camera, television 922 camera-man 1586 can, shield 580 cancellation, echo 1644 cap, focusing 2938 —, top 956 capability, modulation 324; 2332 capacitance, anode 932 —, barrier layer 936 —, body 939 —, grid 943 —, initial 941 —, input 934 —, microphone 937 capacitor, air 1036 —, balancing 1044 —, blocking 1035 —, building-out 1038 —, by-pass 1053 —, ceramic 1041 —, correcting 2618 —, feedback 1043 —, grid 1048 —, mica 1051 —, neutralizing 1044 —, paper 1052 . —, separating 1047 —, spark 1040 —, variable 1046 capaciiy aerial 1383 breakdown, dielectric 1879 breaker, aerial 'circuit 1830 —, antenna circuit 1830 break-up, colour 2002 bridge, measuring 1378 brightness 2972 —, average 2975 —, background 2974 —, screen 2973 brillance 2972 broadcast, outside 1773; 1956 —, studio. — 1779 broadcasting, radio 1955; 1970 —, wire 1984 buggy, doll 1025 bulb 117 burn 671 burning, screen 757 c — of an oscillating circuit 938 —, anode-grid 933 —, inlerelectrode 935 —, overload 1531 —, parasitic 942 —, tuning 940 carrier 1543 —, majority charge 15-48 —, minority charge 1547 —, — picture — 1544 —, pilot 2893 pulse 2869 —, sound 1545 case, hgures 2142 —, letters 1736 cathode, cold 953 —, ircandescenl 949 —, indirectly heated 952 —, mercury 950 —, oxyde 951 ——, thermionic 954 -, thermionic emitting 2498 —, tungsten 948 cell 599 —, photocond active 2809 —, photoelectric 2800 —, photovoltaic 2798 —, portable 607 centre, effective acoustic 2851 center-tapped 756 centre-tapped 756 centring, D. C. 2849 —, electrical 2847 —, horizontal 2850 —, vertical 2846 cgs-system 2215 cgs-unit of force 524 chamber, air 921 chance of photoelectrons escaping 32-2 changes in brightness 1021; 1909 changing, field 796 # channel, adjacent 927 * —, multiplex 2403 —, radio 926; 1943
cha 28Я —, reproduction 923 —, sound 924 —, telegraph 929 —, television 928 —, video 925 —, vision 925 channels, simple ratio 930 characteristic 2818 —, dynamic 2821 —, grid-current 2826 —, mutual 2820 —, output power/tuning 2822 —, phase versus frequency response 2828 —, pick-up 2824 —, plate 2819 —, playback 2823 —, recording 2825 —, reproducing 282J — static 2827 —, transfer 2820 charge, space 683 chassis 2939 choke, aerial 143 —, antenna 143 —, high-frequency 146 chromaticity 2839 chromoscope 961 circuit 188 —, acoustic pick-up 216 —, aerial 189; 1103 —, amplifying 2396 —, anode direct current 199 —, antenna 1103 —, anti-resonant 225 —, aperiodic 1104 —, balancing 235 —, cascade 2382 —, cathode 210 —, closed 205 —, collector 211 —, coupled 1118 —, coupling 1112: 2384 —, detection 7386 —, detector 2385 — differentiating 196 —, equivalent 197 —, energizing 215 —. fallback 227 —. feedback 217; 1068; 2388 —, filament 218 —, four-wire 1216 —, ganged 1117 —-, grid 228 —, high-frequency 192 —, high-voltage 191 —, integrating 208 —, iron 1233 —, leased 1209 —, microphonie 214 —, noisy 231 —, non-inductive 221 —, open 222 —, order-wire 1214 —. osc.ilating 1114 —, output 206 —, parallel 1J09 —, part-time leased 203 —, part-time private wire 203 —, phonogramm 1201 —, primary 224 —, printed 2390 —, private wire 1209 —, pulse-shaping 207 —, push-pull 2378 : 2393 ——, push-pull grounded grid 2395 —, push-puil input 195 —, radio 201 —, radio communication 307 —, regenerative 226 —, reserve 227 —, resonant 1111 ——, secondary 193 —, simplex 230 —, squaring 2737 —, stopper 225 —, talk-back 209 —, tank 2509 ——, telecommunication 198 —, telegraph 233 —, telephone 234 —, telephone-teiegramm 200 —, time-delay 204 transfer 213 —, tuned 219: 1115 —, tuned anode 220 —, two-wire 194 —, unbalanced wire 1108 damp 2765 —, eartlng 967 clamping 2765 clearing 1732 —— of a fault 1732 close-up 1677 cloud 1669 clutch 2400 C-network 2922 code 975 —, answer-back 984 ——, cable 978 ——, cable Morse 979 —— character 2187 —, double current cable 976 —, five-unit 981 —, Morse 980 —, pulse 977 —, signal 982 —, telegraph 983 —, three-condition cable 97Q —, three-condition Morse 979 —, two-condition telegraph 976 coder 2741 coding 985 coefficient, attenuation 1056 ' —s conjugate phase-change 1058 —, dispersion 1004 — of harmonic distorsion 994 —, iterative attenuation 699 — of non-linear distorsion 994 ~, phase-change 1059 —, propagation 1057 —, reflection 996 —-, return current 996 — of self-induction 1005 — of utiliration 990 coll 141 —, aerial coupling 161 —, aerial tuning 149
col 289 cor ли, anode 142 ли, anode choke 550 л, carrier isolating choke 552 л, carrier tap choke 551 л, choke 148; 549 л, correcting 152 л, divided 159 л, duolateral 158 л, exploration 167 ли, filter 164 л, focussing 165 ли, frame 166 л, honeycomb 158 л, induction 151 iron-dust core 160 ли, loading 162; 1923 ли, moving 147 л, peaking 152 л, picture control 166 л, primary 156 л, reaction 150 л, repeating 2586 ли, retardation 141 л, sweeping 155 ли, Tesla 153 л, toroidal 163 л, tuning 154 collector 1022; 1023 л, wave 65 colour, spectrum 2845 colours, complementary 2840 comandor 1031 communication, point-to-point radio 1951 comparator, signal 2725 compatibility 2397 compensation 1028 л, aperture 1076 л, transit time 1083 component 2444 ли, cable 1030 ~, D. C. 2452 Л, field 2448 л, magneto-ionic 2445 л, noise 2451 л, side-band 2450 л, signal 2449 components, radio 1986 compression 2120 л, black 2122 л, white 2121 concentration of holes 1071 condenser ли, adjusting 1037 л, aerial 1034 л, aerial series 1045 л, coupling 1049 ли, electrolytic 1039 л/, padding 1652 л, straight-line frequency 1042 л», tapped 1050 condition, back-coupling 2721 ли, oscillation 2720 conductance 1880 л, mutual 2351 conduction, ionic 1881 conductor 1890 ли, bare 1892 cone, scattering 1070 19 Радио и телевизия connection 2402 ли, antenna 965 ли, back-coupling 2387 ли, cascade 2129 ли, conference 298 ли, grid 755 ли, parasitic 304 constancy 2723 г» of frequency 2724 constant 1055 attenuation 1056 ли, conjugate phase-change 1058 ли, phase 1059 л, time 290 constants, linear electrical 1654 contact 1060 ли, side 956 contacts, base-pin 1090 ли, twin 1061 contour 1069 contraction, image 2346 contrast 1066 control, automatic background 2057 л, automatic brightness 2057 л, automatic frequency 548 ; 2056 л, automatic gain 2045 ; 2053 ли, automatic tuning 2039 л, automatic volume 2045 ли, background 2047 л, base 2051 ли, biased automatic gain 2055 ли, brightness 2047 ли, brillance 2047 л/, centring 2046 ли, contrast 2037 л--, delayed automatic gain 2055 ли, field frequency 2060 ли, focus 2059 ли, frame amplitude 2042 ли, gain 2044 ли, grid 2649 ли, guidence 2647 ли, horizontal hold 2061 л, linearity 2058 ли, quiet automatique gain 2054 ли, remote 2648 ли, synchronization 2043 л, vertical hold 2208 л», vertical size 2042 ла, volume 2040 л, width 2049 conversion, code 1834 л, frequency 1836 convener, cascade 1845 ли, motor-generator 1379 coordinate, space 1072 cord, connecting 2947 core 2440 ли, divided iron 2442 л, dust 2441 л, iron 2443 correction of amplitude 1075 л of amplitudes 1075 ли, field keystone 1077 л, frame keystone 1077 ли, gamma 407 ли, line keystone 2167 л, local 1085
cor def x->, scale 1086 synchronous 1082 corrector, pube 1073 ~, waveform 1074 correlation 1084 coupling 291; 2126; 2400 ~, capacitive 297; 2128 x->, choke 2705 close 309 ~, critical 2130 D.C. 292 direct 292 **', electron 293 feedback 301 inductance-capacitance 296; 299.2705 inductive 294 ~, У—C 296; 299; 2705 ***, loose 311 — .R— C 313 '■*>, regenerative 2394 resistance 312 г*, resistance-capacitance 313 resistive (US) 2132 ~, tight 309 ~, transformer 314; 2131 — of two oscillatory circuits 300 coverage, camera 1717 crane, camera 1088 crest, wave 451 crispening 1699 cross-rade 1033 cross-modulation, ionospheric 616 crosstalk, inverted 1877 untelligible 1877 crystal, frequency-changer 1842 , piezoelectric 1102 quartz 1101 single 1375 cue 2185 current, aerial 2513 alternating 2539 x~, anode 2512 x-, anode alternating 2540 **-', antenna 2513 carrier 2534 <■>', cathode 2523 ~, cathode alternating 2447 cathode direct 2446 «■>', charging 2528 collector 2524 rs, collector electron 2519 r-j, direct 2537 discharging 2542 earth 2521 electric 2517 electronic 2518 x,*, emission 2518; 2520 x.», emitter 2518 emitter electron 2518 x-», grid 2544 r-z heater 2536 r-s, high-frequency 2514 hold 2527 input 2515 interference 2546 *—*, majority 2532 r-*, marking 2511 — microphonie 2526 no-load 2533 X-*, output 2522 —; photoelectric 2547; 2812 x-s primary 2541 x-, reactive 2543 —s return 2535 -*, saturation 2531 x-, saw-tooth 2525 r->, short-circuit 2529 «—to earth short-circuit 2530 to ground, — short-circuit 2530 sinusoidal 2545 space 2518 /—', test 2538 unidirectional 2516 currents, balanced 2549 x-, eddy 2548 curvature 1099 image field 1100 curve, amplitude 1092 xx of characteristic 1091 closed 1094 X-, density 1095 of light distribution, polar 1098 potential-energy 1096 relative spectral 1093 selectivity 1097 cutter 2076 cutting 1849 cycle 2854 — dot 2855 cyclotron 2853 frequency-modulated 2211 damping 686 aerial 688 X—, air 2287 free-vibration 696 ~, input 690 data, measuring 464 DC-signalling 2197 decibel 512 decibelmeter 513 decoder 2730 decoding 473 decoration, studio 476 D decrement, antenna 479 ; 688 logarithmic 478 decremeter 480 de-emphasis 1079 definition 2335 line 2334 defection 1625 ~, electric 1630 — of the electrons 1628 electrostatic 1626 magnetic 1627 defocussing 2028
del 291 doo Delta-matching 485 demagneti za Jon 2004 demodulation 487 frequency 489 —, phase 488 demodulator 486: 835 demonstrator, dynamic 2379 density, current 1697 radiant flux 1696 -о, saturation-current 1698 desc, central control 1920 detection 501 amplitude modulation 505 —, anode 502 linear 504 —, parabolic 506 -, square-law 503 —, straight-line 504 detector 835 —, crystal 494 frequency 500 's, galena 490 •—, grid 498 —, linear 496 mercury-vapour 491 —, phase 499 —, regenerative 497 —, sound 492 square-law 493 —, valve 495 —, video 240 determination, isochrone 1945 detune 2025 detuning . 2026 deviation, frequency 469; 1619 device, beaming 2749 —, blocking 2727 —-, fire alarm 2189 —, measuring 2739 diagram 514; 2376 basic circuit 2391 cardioid 518 —, circuit 2389 —, connection 2383 ~, free space 521 —sheart-shaped 518 ~, level 1525 —, polar 520 —, reception 519 —, switching-sequence 515 dial 1541; 2244 dialling, direct 747 ~ out 2633 diaphragm 522; 1261 —, microphone 1264 dielectric 523 differentiator 196 digits, numerical 1539 diode 525; 1125 —, gas-filled 404 's, noise 526 diode/triode, crystal 527 dipole 528 —, cage 534 —, electric 529 —, half-wave 533 —, magnetic 532 * sleeve 531 —, wideband 535 direction, field 1740 ~ of incidence 1739 —, main radiation 1738 — of polarization 1741 — of propaga Jon 1742 director 536 disc, color filter 539 Nipkow 538 discharge, atmospheric 2018 — of a capacitor 2017 — of a condenser 2017 —, disruptive 2019 discriminator 540; 541 —, filter 751 —, frequency 541 discrimination, frequency 542 dispersion 2003 disruption of insulation 1878 dissector, image 537 dissipation of energy 2020 dissonance 543 distance 2022 —, air-line 2024 distortion 544 : 759 —, amplitude/frequency 760 's, aperture 761 —, audio-frequency harmonic 777 —, bias 775 —, characteristic 780 — due to feedback 776 —, fortuitous 778 —, frame 769 —, geometric 762 —, harmonic 774 keystone 779 —, maximum 764 —, fjtk order harmonic 770 —, negative 546 —, non-linear 774 —, permissible signal 773 —, phase 781 —, pincushion 546 ~, positive 545 —, pulse 768 —, signal 772 single side-band 763 —, transmission impairment 269 distribution of brightness 2013 —, field 2012 distributor 2014 disturbance, atmospheric 2305 —, ionospheric 2300 s, sudden ionospheric 2295 divergence 2029 divider, frequency 482 -o', integrating 481; 483 —, potential 1752 —, regenerative 484 dolly, camera 1025 's in 547 's out 1646 double-amplitude-peak 2007 doubler, frequency 2639 ~, voltage 2638 doublet 528
dow 292 exp down-lèad of aerial 1621 drift, image 1831 drive, excitation 144911 line-stabilized oscillation 1615 —, mechanical 663 driver 2360 drum, lens 119 duct, ground-based 400 —, surface 400 duplex, opposition 557 duplexer 66 duration, picture 1904 —, pulse 1903 earphone 2280 —, insert 2285 —, telephone 2283 earth 726 —, protective 461 earth-wire (GB> 1895 echo 628 edge, leading 2815 —, luminous 2781 —, trailing 2814 effect, Dellinger 620 —, double super 471; 1837 —, of inertia 470j «ft —, ionospheric cross-modulation 616 —, long-line 619 —, Luxembourg 616 —, microphonie 617 —, multipath 820 —, night 452 —, noise 623 —, photo-electric 627 —, photoconductive 2801 —, plastic 767 —, proximity 618 —, Schottky 622 —, shot 615 —, skin 625 —, superposition 624 —, tunnel 626 efficiency, aerial 999 —, anode 998 —, antenna 999 —, load-circuit 1001 — of a luminousjsou'rce 2115 —, plate 998 —, radiation 999 —, stage 1000 ß — layer, sporated.2266 ß — laver 2266 electrode 586 —, decelerating 587 —, focusing 591 —, modulation 589 —, mosaic 2803 —, point 588 —, reflection 590 —, retarding 587 electrolyte 592 electron 593 electron-volt 594 electrons, conduction 595 E electrostriction 596 element 597 —, adjusting 608 —, circuit 602; 2859 —, code 600 —, coupling 603 —, network 601 —, picture 604 —, radiating 598 —, signal 605 —, tuning 606 elimination, noise 1645 emission, beam 1778 —. field 790 •—, photoelectric 793 —, primary 789 —, secondary 783 —, specific 2333 —, thermionic 791 endodyne 4 energy, microwave 611 —, modulated high-frequency 609 — of oscillation 612 —, radiant 610 engineer, audio control 724 envelope 1550 —, modulation 1551 equalizer 713 —, attenuation 1106 —, delay 2752 —, line residual 1107 —, phase 1027 equation of motion 2651 —, ware 2650 equipment, channel translating 2743 —, facsimile 108 —, power supply 98; 2748 —, receiving 893 —, supergroup translating 2744 —, supply 133 equivalent, articulation — 575 —, articulation reference 574 error, polarization 452 eye, tuning 1127 excitation, impulse 318 —, shock 319 excursion, amplitude 1020 expansion, contrast 2635
fac 293 fre factor, absorption 997 —, amplification 1008 ~ of aerial form 1015 coupling 987 —, crest 1016 —, magnification (GB| 1006 —, mutual inductance 986 —, noise 1017 —, non-linear distortion 994 _ — of a resonance amplifier, amplification 1009 —, penetration 1912 f-’, power 2759 —, pulse duty 989 —, resonance amplification 1014 shield 988 —, voltage amplification 1011 fade, cross 2289 —, down 698 — in 1760 — out 409 — over 852; 2289 up. ■2636 fading 640 — by absorption 641 — by interference 642 — by polarization 643 fall, cathode potential 1650; 1744 fasing, space 668 fault, earth 667 —, mounting 510 feed, antenna 706 — of the aerial direct 707 — of the antenna direct 707 feedback, bridge 302 —, inductive 295 ", positive 306; 2035 —, reverse 303 voltage 305 feeder 2762 <•->, antenna 2763 feeding, aerial 706 ferrimagnetism 2761 fidelity 402 ; 2571 —, colour 403 field 920 ", alternating current 1719 ■—>, deflection 1718 ~, focussing 1722 —, free sound 1720 —, image 1716 interference 1721 —, magnetic 1715 scanning 1692 ". sound 1713 —, terrestrial magnetic 1714 —, vectorial 1712 figure, noise 1017 filament 636 —, oxyde-coated 951 fill, cable 2345 film, test 2499 filter 2766; 2778 ", ambient light 2140 —, band-pass 2776 ~, band-stop 2777 F '"/blocking 2789 —, capacitor-input 2786 —/cvvfty-coupled 2787 —,f choke-input 2785 —s coloured 2118 —, composite wave 2788 —, decoupling 2783 —, high-frequency band 2769 —, high-pass 2767 ; 2768¬ —, insertion parameter 2784 —, low-pass 2780 —, neutral 2117 —, noise 2782 —, optic light 2773 —, optical light 2116 —, output 2775 —, receiving band-pass 2770 —, ripple 2774 —, two-circuit band-pass 2772 —, wave 2771 , finder, direction 1953 finding, radio-direction 1954 finegroove 1273 flagpole 1161 flare, edge 1598 Fj-layer, sporadic 2275 Fas-layer 2275 flash, light 140 flicker 1272 —, line 2596 —, luminance 2597 flickering 2595 flux, magnetic 1758 fly-back 2837 focus 2791 focussing 2792 fold-over 820 follower, cathode 1702; 2682 force, contact electromotive 2199 —, counter electromotive 2201 forecast, ionospheric 1819 frame 920; 2457 — rate 1904 framer 202 framing 917 —, loose 919 —, tight 918 free of distorsion 127 — of disturbances 128 — of loss 126 frequency 2863 —, absorption limiting 2887 —, angular (GB| 2874; 2907 , audio 28-7 —, beat 2881 —, calling 2908 —s carrier-wave 2892 .—, central 2901 —, collision 2889 rw, critical 2873 —, crystal 2885 —, effective cut-off 2865 —, frame 2871 —, fundamental 2895 —, horizontal 2897
gal 294 bel image 2894 impulse 2886 input 2864 interfering 2891 in superheterodyne reception, intermediate 2876 international distress 2866 line 2897 lowest useful high 2877 mains 2883 maximum usable 2875 measuring 2868 modulating 2879 modulation 2879 of an aerial natural 2880 of an aerial natural 2900 optimum working 2896 picture 2871 pulse 2886 pulse repetition 2886 radian 2907 radio 1987 resonant 2898 side 2902 side-band 2902 subaudio 2870 subcarrier 1546 subtelephone 2870 super-high 2899 superaudio 2905 supersonic 2905 telephone 2903 time-base 2888 tuning 2884 «*>, ultra-high 2904 ~, very-high 2904 very low 2878 video 246; 2890 vision 2890 fringing, colour 931 front, spherical wave 2816 wave 2813 function, inner work 1930 outer work 1929 wave 2817 fuse, wire 1823 gain 2661 amplitude 2662 conversion 1010 differential 2664 directive 2665 net (US) 2670 over-all (GO) 2670 power 2665 : 2667 galvanometer, differential 405 gamma 406 gap, air 1913 gate, synchronous 2139 '•X, time 2138 gauze, metal 1411 generator 417 a. c. 417 audio frequency 433 ***, blocking 136 <—*, d.e. 416 ~, flip-flop 1421 impulse 427 saw-tooth 428 signal 2153 . square-wave 430; 431 sraircase 443 supersonic 445 halo 1591 ~, black 1592 dark 1592 halyard 317 harmonic 2829 rw of fundamental sound 2830 harmonics of the main frequency 2831 synchronizing 432 ~, synchronizing pulse 2205 ~, television test pattern 426 ~, time-base 418 ~, triggered saw-tooth 441 ~, ultrasonic 445 getaway 474 ghost 820 glow, negative 2114 gradient, potential 449 granule 745 carbon 746 grid, screen 2105 space-charge 2107 suppressor 2104 ground-system of an aerial 666 ~ of an antenna 666 ground-wire (US) 1895 group, basis 457 channel 455 phantom 460 ~, pulse 1734 twelve channel 458 gun, electron 1907 guy 1560 H head, magnetic 446 mechanical recording 2076 <—', playback 945 headphone, bone-conduction 1599 heating 644 height above average terrain, antenna 266 % effective 265
hen 295 ioe —, layer 267 henri 2832 hertz 2834 J heterodyne 2835 hill* potential 122 H-network 2916 holder, crystal 566 crystal with octal base 567 — for the objective diaphragm 564 holes 554 ' —, centre 1622 *-S conduction 555; 556 feed 1622 hop 1924 horizon, radio 1985 horn, acoustic 2622 hum 171 hyperconductivity 2125 hyposogram 1525 conoscope 853 —, image 2373 image 827 —, diffraction 812 — double 820 electrical 813 electron 814 —, half-tone 821 half-tone process 824 —. high contrast 825 —, negative 818 ~ of interference 947 —, reversed 818 sound 816 —, split 823 —■>, television ' 827 impedance 854 —, aerial 859; 2422 r-j, anode 855 —, antenna 859; 2422 —, characteristic 864 —, conjugate 865 input 857 —, load 863 —, output 858 —, short-circuit 860 improvement, wide-band 1709 impulse, make 867 —, sound 870 increase ot potential 1488 •ndex, excess modified refractive 1310 —, modified refraction 1711 —, modulation 992 of refraction, modified 1711 —, relative refractive 1710 indicator, noise factor 884 —, polarity 885 inductance, iron-core 891 —, mutual 886 induction, electromagnetic 888 —, electrostatic 889 —, magnetic 890 —, mutual 887 inductor, apex 145 infrasound 904 1 input, picture-signal 316 instable 1517 jnstabilllity 1518 instrument, direct-reading 2656 —, induction 100 —, moving-coil measuring 2657 —, pointer 2654 insulation, low 830 insulator, aerial lead-in 828 —, antenna lead-in 828 —, porcelain 829 integtator 896 intelligibility 111; 1989 intensity, free space field 1444 —, radio noise field 1445 —, sound 2200 —, wave 897 interference 900; 901; 2299 —, adjacent-channel 2303 —, area 2031 —, co-channel 2301 —, image 2308 —, induction 2296 —, inter-channel 2307 ‘ —, side-band 902 interlacing 1996 —, dot 18 interleaving, pulse 1026 intermodulation 899 interphone 903 interrogation, pulse 680 interval, carrier 898 —, charging 1902 inversion, temperature 880 inverter 881 —, phase 2753 ionization, sporadic 905 ionosonde 2318 ionosphere 906 isochrone 1205 isochronism 832
Jae 296 lié jack, antenna 172 jammer 2294 jamming 637; 638; 2304 jitter 1489 —, pulse 2602 J joining 2402 joint 2402 jump in brightness 798 jumping, frequency . 797 junction. collector 1848 —, emitter 1847 key 1238 —, Morse 974 keyboard, shift-lock 963 keyer 1238 keying 1239 —, anode 1240 —, back-shunt 1250 —, break-in 1244 —, cathode 1243 —. electronic ■ 1242 —, frequency-exchange 1249 —, grid 1248 —, high tension 1240 —, modulation 1361 К —, on-off 1241 —, plate . 1240 —, primary 1349 —, suppressor-grid 1246 —, two-source frequency 1249 —, two-tone 1247 kickback 2837 killer, colour 2731 —, noise 190 kinescope 960 —, color 961 —, colour 961 klystron 970 К-network, constant 2235 lag 280; 831 lamp, film projector 1131 —, gaseous-discharge 1123 —, gaseous-pressure, mercury 1148 —, high-pressure mercury 1148 —, projector 1145 lattice, crystal 2106 layer 2262 —, Appleton 2265 —, barrier 2267 —, blocking 2263 —, cathode 2268 —, conducting 2271 .. —, D 2264 —, E 2265 —, emitting 2270 —, F 2272 —, Ft 2273 —, Fa 2274 —, Heaviside 2276 —, sensitive 2277 L-C-c«:>upling 2705 lead 841 —, base 968 —, earth 1895 —, down 95 —, emitter 753 leak, grid 1647 ; 2437 leakage 661; 1648 leakance 1884 ledge 2269 length electrical 559 —, pulse 1903 lens, achromatic 116 L —, antenna 1188 —, condenser 1054; 1185 —, electron 1182 —, electrostatic 1183 —, focusing 1190 —, magnetic 1186 —, microscope 1187 —, objective 1189 —, quartz 1184 —, wide angle 1553 —, zoom 1552 level 1523 —, absolute power 1529 —, amplitude-modulation noise 1535 —, black 1537 —, black-out 1526 —, blanking 1526 —, carrier noise 1534 —, circuit noise 1533 —, overload 1387 —, relative 1536 —, sound 1527 —, л mund pressure 1528 —, synchronizing 1532 —. voltage 1530 —, white 1524 light, ambient 1597 —, hot 1595 —, key 1595 lighting, indirect 1594 —, semi-indirect 1596 lights, set 2231
lim 297 mat studio 2231 —, tally 1159 limitation, of interference in sound reception 1573 — of fnterference in the vision receiver 1574 limiter, amplitude 1575 —, audio-frequency peak 1578 —, automatic noise 1581 —, current 1582 —, double 1576 —, noise 1580 —, peak 1579 —, volume 1577 line 2070 —, active 2071 — balanced transmission 1212 —, coaxial 1206 —, control 1202 —, cosine 1087 —, delay 1203 —, dissipationless 1197 — double 1944 — low-loss 1213 — matched transmission 2764 —, non-resonant 1210 — of distance 735 —, parallel-wire 1198 —, quarter-wavelength 1215 —, scanning 2072 —, sine 2204 —, station 1196 —, subscriber'« 1196 —, transmission 1207 —, transposed transmission 1211 —, two-wire 1944 —, uniform 1199 line-up, camera 2965 linearity 1191 —, scanning 1192 lines, equipotential 1193 — of forces 1194 —, spectral 1195 lining-up of camera 2965 link, amateur radio 1940 —, group 2127 listener 1971 L-network 2913 load 2506 —, anode 2507 —, artificial 2508 —. normal 2510 —, plate 2507 loading, continuous 1089 lobe, radiation 1217 localization of a fault 1220 locator, sound 1221 logatom 1219 loop 1423 —, non-battery 229 —. program 1200 looper, amplitude 1575 loss, aerial 647 —, antenna 647 —, bridging 659 —, coupling 658 — crosstalk 658 —, direct-voltage 1651 —, eddy current 655 —, magnetic residual 650 —, net 654 —, over-all 654 —, play-back 2321 —, power 651 —, radiation 656 —, recording 646 — or gain, refection 691 —, return 687 —, tapping 653 —, tracing 645 —, transducer 648 —, transformer 660 —, transition 657 —, transmission 652; 700 losses, dielectric 649 loudspeaker 253 —, additional 254 —, composite 257 —, cone 259 ; 263 —, electrodynamic 255 —, electrostatic 256 —, horn 262 —, magnetostriction 261 —, monitoring 258 —, moving-coil 255 —, moving-conductor 255 —, multicellular 264 —, multichannel 257 —, piezoelectric 260 luminance 2972 luminescence 1223 magnet, deflection 1235 —, focusing 1237 —, permanent 1236 magnetism, residual 1232 magnetization, longitudinal 675 —, perpendicular 678 ааа, transverse 677 magnetostriction 1234 magnetron cut-off 621 magnification, electronic 2637 maintenance 1708 —.frequency 1707 M margin, gain 2722 —, singing 736 mask, shadow 1251 mast, collapsible 1255 —, derrick-style antenna 1256 —, dismountable 1255 —, guyed aerial 1257 —, guyed antenna 1257 —, lattice 1256 —, radio 1254 matching 2398 —, impedance 2399
mat 298 mod materials» acoustic 1252 radio 1986 replacement 670 sound-absorbing 1253 measurement 799 gain 803 impedance 800 level 801 noise 804 measuring of the reverberation 802 memory, frequency 1653 message, wireless 1977 metallization 1265 metastable 1266 meter, field strength 808 ~, frequency 2909 ~, heterodyne frequency 2911 integrating frequency 2910 modulation-factor 1369 noise factor 807 ~, output 806 phase 2755 —ssound 723; 809 sound level 723; 1538 wavelength 401 method, measuring 1267 modulation 1268 of operation 1269 >'■>, scanning 1514 '•-> of working 1269 methods of multiplexing 1271 microgroove 1273 microphone 1280 ~, capacitor 1290 <-~t carbon 1281 condenser 1290 *•*', crystal 1291 directional 1295 electrodynamic 1284 electromagnetic 1286 ***, electrostatic 1290 <■-, lapel 1288 magnetostriction 1292 measuring 1289 moving-coil 1299 '—t moving-conductor 1298 omnidirectional 1296 <•«-, piezoelectric 1297 pressure 1294 pressure-gradient 1293 push-pull carbon 1282 ribbon 1285 standard 1287 <—>, throat 1160 ~, unidirectional 1283 — with spherical mouthpiece 1300 microscope, electron 1275 electrostatic electron 1276 magnetic electron 1277 proton 1278 microwaves 394; 1274 mirror 2101 dichroic 1571 mismatch 1520 misroute 1441 misrouting 1440 mixer 1302; 2292 synchronous 2293 video 244 mixing, additive 2291 pulse 2288 mixture, additive colour 2290 mode of vibration 1018 traped 2016 tropospheric 238 modulation 1326 ~, absorption 1327 amplitude 1329 anode 1331 anode pulse 1332 ~, anti-fading frequency 1365 anti-fading phase 1363 asymmetrical 1333 cathode 1338 ~, cathode pulse 1339 *—, choke 1354 class A 1340 z*/, class В 1341 control-grid 1352 —, controlled-carrier 1355 cross 1343 delta 1336 double 1335 ~, floating-carrier 1355 frequency 1364 ~, grid pulse 1353 ~, high-level 1334 high-power 1334 low-level — 1346 low-power 1346 multiple 1344 negative 1348 phase 1362 f->, plate pulse 1332 positive 1351 pulse-amplitude 1330 pulse-code 1342 pulse-duration 1367 pulse frequency 1366 pulse-interval 1358 pulse-length 1367 pulse rate 1366 pulse-time 1337 ~, pulse-width 1367 quiescent-carrier 1356 reactance-tube phasè 1359 self-pulse 1328 spark-gap 1357 subcarrier frequency 1347 suppressor-grid 1345 telegraph 1361 variable-carrier 1355 velocity 1350 vestigial-sideband 1360 z-,, Z-axis 1368 modulator 1311 amplitude 1312 balanced 1313; 1314 >■—, class A 1319 class. В 1320 /—, diode 1315 frequency 1325 light 1322 <■% magnetic 1321 , product 1316 , pulse 1317
mol 299 ope —, reactance 1323 —, reactance tube frequency 1324 —, square-law 1318 modulus 1309 —, refractive 1310 moiré 1308 monitor, amplitude-modulation 80S automatic radio 2725 z-z, camera 1373 —, colour picture 2750 —, frequency 1374 —, master 2728 —, on-the-air 2728 —, output 2745 —, picture 2735 —, preview 1373 —, program 1372 —, programme 1372 —, radio 1948 r->, waveform 2735 montage 1949 mosaic 1370; 2803 photoelectric 1371 motion, scanning 2836 motorboating 2110 mouthpiece of microphone 1513 — of transmitter 1513 multifold 1305 multiple 1305 multiple-twin-cable 915 multiplex, asynchronous 2646 —, frequency-division 1774 —, pulse-mode 748 —, time-division 308 multiplier, electron 2642 —, frequency 2644 ~, tube 2645 —, voltage 2643 multipolar 1306 multivibrator 1419 —, astable 1420 —, unstable 1420 mutation of energy 1835 muting 139 —, inter station 1511 navigation, radio 1950 neper 1516 network 1405 —, active electric 1406 —, alternating current 1414 —, anti-ioduct ion 2790 —, asymmetrical 2918 balanced two-terminal pair 2925 —, bridge 2915 —, constant-resistance 1416 continuous 459 —, corrective 212 —, de-emphasis 2381 —, differentiating 196 —, dividing 1110 z*-, dissymetrical 2918 —, equivalent (GB) 2380 —, integrating 208 —, lattice 2915 —, linear (GB) 2914 —, linear passive electric 1408 —, linear varying-parameter 1415 — of lines 1405 —, N-terminal 1549 —, non-linear 1412 —. non-planar 2917 —, parallel-T 1377 —, passive electric 223 z—, planar 1413 —, series two-terminal pair 2921 —, star 1410 —, symmetrical two-terminal pair 2223 objective, aplanatic 110 octave 1583 octode 1584 omni-aerial 58 N —, telecommunication 1417 ~, telegraph 1418 zzz, turn-T 1377 ■~, two-terminal 466 networks, invèrse 467 —, two-termin a I 467 neutralization 1521 neutrodyne 1522 node 320; 2570 —, current 321 noise 2948 —, amplitude-modulation 2959 —, background 2954 —, battery supply circuit 171 —, carrier 2956 —, commutator 2950 — contact 2951 —, cosmic 2952 — due to transients 2958 —, impulse 2949 —, intermodulation 2298 —, man-made 2297 —, modulation 2953 —, pulse 2949 —, random 2954 secondary-emission 2955 —, surface 2957 —, thermal agitation 2960 nomogram 1542 non-linearity 1515 notch luminance 2779 number of scanning- lines 1631 numbering 1540 О omnigraph 744 O-network 2919 operation 664 —, break-in 1928
•оре 300 pbe <—- class A valve 2064 —, class AB valve 2065 —class В tube 2066 —, class В valve 2066 —, class C tube 2067 r-'dass C valve 2067 —, closed-circuit 1932 —, diplex 1927 duplex 1770 —, half-duplex 1931 multiplex 2219 —, open-circuit 2480 pulse 2063 simplex 310 —, suppressed-carrier 1786 —, transmitted-carrier 1784 operator, amateur wireless 1947 —, radio 1988 —, wireless 1988 optics, electron 1587 —, projection 1589 —, reflective 1588 optron 1590 orthicon 1593 image 2374 oscillation, acoustic 2598 —, amplitude-modulated 2599 —, damped 2600 ; 2610 —, damped harmonic 2601 dynatron 2609 frequency-modulated 2608 —, fundamental 2604 —, harmonic 2607 —, phase-modulated 2606 —, sinusoidal 2605 —, sustained 2603 oscillations, Barkhausen — Kurz 2611 —, forced 2613 —, free 1618; 2615 —, natural 2615 —, parasitic 2612 —, relaxation 2614 oscillator 412; 1124; 1600 —, Armstrong 423 —, balanced 413 —, Barkhausen — Kurz 424 r-#, beat 1604 , coherent 1602 —, Colpitts 439 —, crystal 440 —, dynatron 414 —, electron-coupled 437 —, Hartley 1610 —, heterodyne 1617 —, labile 1607 —, local 1603 —, locked 1614 .—, magnetostriction 421 magnetron 420 '—, master 419 —, Meißner 438 —, phase-shift 1609 —, Pierce 429 —, positive-grid 424 —, push-pull 434 —, R— -C 435; 1606 —, relaxation 436 —, resonant-line 1608 —, self-blocking 136 —, single-shot blocking 137 —, transitron 444; 1616 — tri-tet 1601 tuned anode 1611 —, tuned-grid 1612 —, tuned-grid-tuned-anode 1613 —, undamped 1605 —, velocity-modulated 442 —, Wien bridge 425 oscillograph, cathode-ray 1619 • output, average-power 1404 —, video transmitter 1394 overflow 2179 overmodulation 2123 overshoot 1643 overtone 1555 pair 465 —, screened 1893 —, terminal 2927 parameter 1655 parameters, linear electrical 1654 part, spare 2861 path, light 1925 pattern, checker board 2456 —, diffraction 946 —, radiation 516 —, vertical plane directional 517 peak black 1675 peak-to-zero 1564 pentagrid 2833 pentode 1656 —, high-frequency 1657 — intermediate-frequency 1658 percentage, modulation 558 perforator 1665 keyboard 1668 p —, printing 1667 —, printing keyboard 1666 period 1659 frame blanking 277 —, horizontal black-out 278 —, natural 1663 —, picture 1660 —, pulse repetition 1661 —, time-base 1662 permalloy 1664 permeability, magnetic 1911 permeance 1882 permittivity 1910 phase differential 2751 phenomena, conductivity 2969 — of inertia 2967 — of interference 2968 — of wear 1917 phenomenon aperiodic 2966 — persistence 1737
pho 301 puis phonogramm 2491 photocathode 2802 photocell 2800 selenium 2804 photoconductor 2808 photoleclricity 2796 pholoelectrons 2797 photometer 2805 photomultiplier 2645 photon 2806 photosensitive 2119 phototelegram 2810 phototube 2799 pick-up 945; 1263 acoustic 1262 field 1773 film 1776 picture, charge 815 x-~, screen 822 x-~ soft 817 x—, television 827 truncated 826 piezoelectricity 1673 pilot, supergroup reference ~ 2882 , switching control ~ 2872 pitch 268 plane, image 1933 *-~ of the objective, focal 1934 «■— of polarisation 1686 ~ of symmetry 1935 plastic 1685 plate, earth 1689 % deflection 1679 piezoelectric crystal 1684 protecting 2355 quartz 1682 ***, quartz oscilator 1683 safety glass 2355 ~, sensitized 2807 playback 327 plumbicon 1695 Л-network 2920 point absorption 2568 branch 2570 breaking 2567 ~, current zero 2569 polarization 1728 dielectric 1729 magnetic 1730 poles, terrestrial magnetic 1727 polyphase 1307 porch, back 1693 x-, front 1694 position, central control 1922 central monitoring 1921 possibility of adjustment 323 potential, collector 1749 contact 1745 earth 1743; 1747 exit 1748 ~, stabilizing 1751 potentiometer 1752 balancing 1754 measuring 1753 pour, long-tailed 2754 power 1380 x*x active 1381 x-, aerial 1383 anode input (GB) 1382 *~, apparent 1401 xzx, available 1402 direct-current 1400 emitting 1395 filament 1396 grid-driving 1386 high-frequenev 1385 X-, input, plate (US) 1382 z*, instantaneous output 1393 **-, load-circuit input 1384 mean 1403 modulation 1392 noise output 1398 output 1390 output, peak 1391 peak 1388 ~, peak-envelope 1388 peak sideband 1397 X», radiated 1389 % rated 1399 ' —>, resolving 2335 visual-transmitter 1394 preamplifier 1824 xz, microphone 1826 prediction, ionospheric 1819 pre-emphasis 1081 ~ radio-frequency 1080 prefix 2157 pre-selector 1827 pressure, needle 1428 ~, instantaneous sound 1427 sound 1426 static 1429 printer, page 1259 probe, microphone 2319 process of detection 1915; 1916 products, intermodulation 1899 r—, modulation 2453 program (US) 1897 programme (GB) 1897 projection, background 1908 X-, front 1905 projector, large-screen television 1900 propagation 2015 protection, reverse-power 712 psophometer 1919 pulling 2027 X- on whites 1900 pulse, .biassing 878 xz„ black-out 868 *—*, blanking 868 brightening 871 -, control 878 X-, directing 878 x-x, discharge 872 x-x, dunking 866 • —, enabling 873 <■—, frame synchronizing 876 X-, gating 2350 x~, horizontal synchronizing 877- x-x, make 867 X—-, selector 874 rw, single-polarity 869 XZ-, strobing 2350 <•—, synchronizing 875 x—-, vertical synchronizing 876 pulse-train, periodic 2143 pulses, equalizing 879 pulsing, voice frequency key 1245;
q, bas 302 rec purity, colour 2926 push-pull 2701 Q, basic 2760 non-loaded 2760 quad 916 quadrature 509 —, phase 509 quadripole 2912 balanced 2925 quality of transmission 955 —, transmission 955 Q quantity» complex 182 — of Light 1024 —, oscillating 187 —, periodic 185 —, scalar 186 —, vector 181 quantization 957 quench 1759 Q-factor (US) 1006; 2758 Q-meter 1119 rack 2340 radar Doppler 1936 radian 1937 radiation 782 —, abnormal 787 —, fluorescence 792 —, heterogeneous 786 —, homogeneous 784 —, polarized 788 —, receiver 2302 — of waves 785 radiator, horn 794 —, horn-type 794 radio 1938 —, car 1862 — fade out 620 radioreceiver 1939; 1969 radioreceiving 1968 radiosonde 1972 radio-telecontrol 1981 radiotelegraphy 1978 radiotelemetring 1980 range, carrier-frequency 1565 —, communication 462 —, dynamic 1561 —, frequency 1570 —, measuring 1562 —, optical 463 —, radio-optical 735 — television 2030 —, volume 1561 —, white-to-black amplitude 1569; 2010 raster, television 2033 rate, frame 1904 —, frame repetition 2871 —, pulse 989 —, terminal 2458 —, through 2459 —, transit 2460 rating, intermittent-duty 1002 ratio, amplitude-suppression 1003 —, aspect 2794 —, carrier-to-noise 1633 —, conversion gain 1013 —s damping 2344 —, detail contrast 1067 —, deviation 882 —feedback 995 —, front-to-back 993 —, front-torear 993 —line frequency to frame frequency 1631 R —, overall contrast 991 —, overshoot 184 —, radio feld-to-noise 1632 —, of a signal, step-up 1487 —, standing wave 1007 ray 1224; 1225 —, cathode 1228 —, direct 1230 —, ionospheric 1227 —, wave 2573 reactance 2436 —, aerial 2423 —, antenna 2423 —, capacity 2419 readjust 1508 _ receiver 1861 —, all-mains 1872 —, bone-conduction 1599 —, comparison 1863 —, condenser 2282; 2284 —, crystal 1865 —, directional 1864 —, mains 1867 —, moving-conductor 2281 —, radiotelegraph 1869 —, regenerative 1870 —, single-signal 1871 —, straight 1866 —, superheterodyne 1873 —, telephone 2283 —, television 1874 —, three-tube 1875 —, tuned radio-frequency 1866 —, universal 1872 reception, aural 1856 —, ball 2100 —, beam 1857 —, double super heterodyne 1854 —, monaural 2286 —, regenerative 1858 —, straight 1855 —, superheterodyne 1860 —, superregenerative 1859 —, tuned r. f. 1855 record gramophone 1687 —, long-playing 1688 —, normal 1691 recorder 102 —, magnetic 2732 —, mechanical 2733 —, photographic sound 2738
rec 303 res ~, optical sound 2738 recording 672 ~, constant amplitude 674 constant velocity 679 direct 721 —, hill and dale 673 -■--, kinescope 1898 ***, lateral 676 -S sound 720 ааа, vertical 673 rectification, anode 502 rectifier 835; 2550 accumulator 2555 ft, alternating current 2553 -•-^1, cascade 2564 -'-, contact 2557 ~, copper-oxide 2559 -— crystal 837 crystal video 241 full-wave 2551 ~, gas-filled 404 -v, half-wave 2552 ideal 836 linear 838 mercury-arc 2554 , mercury-cathodo 2561 ft, mercury-vapour 1150; 2562 point-contact 840 power 2556 -*-, selenium 2563 ~, semi-conductor 2560 supply 2556 ft, vacuum-tube 2558 ~, valve 2558 welded-contact 839 reduction, contrast 1430 reflection, diffuse 1637 diffusion by 1637 regular 1639 ft, selective 1638 tropospheric 1640 refections, abnormal 1642 ft, sporadic 1642 ft, zig-zag 1641 reflector 1635; 2101 ft, parabolic 1636; 2102 refraction .1850; 2103 «-S magneto-ionic double 2001 -w standard 1851 regeneration 2035 —■ pulse 2036 region, blacker-than-black 1558 diffraction 733 ft, E 2265 ft, Fraunhofer 739 ft, micro wave 1556 ft, ultrawhite 1557 registration 1494 г-*, colour 1496 regulations, adjusting 895 regulator, automatic voltage 2038 — backward-acting 2048 ft, phase 2756 ft, transmission 2041 rejection, image 1756 sound 1755 rejector 1116 relationship, phase 1634 relay 2077 ft, A. C. 2087 connecting 2081 —, D. C. 2095 ft, direct-current 2095 ft, electromagnetic 2083 ft, electrothermal 2088 ft, high-impedance 2088 ft, high-speed 2079 ft, latching 2096 ft, mercury 2086 ft, moving-coil 2098 >t, neutral 2097 ft, non-polarized 2093 pilot 2090 ft, polarized 2094 ft, remanent 2089 ft, shunt-field 2099 ft, side-stable 2078 ft, slow-operating 2091 ft, slow-release 2092 ft, television 2100 t, termionic 2084 ft, thermal 2085 ft, two-step 2082 ft, vibrating 2080 reluctance 2421 remanence 1232 repeater, pulse 1701 ft, regenerative 333 ft, telegraph 2716 repetition, automatic 1700 reply, pulse 1623 reproducer, optical sound 2734 reproduction of music 330 ft, picture 329 ft, signal 331 sound 328 ft, stereophonic method of sound 332 ft, stereophonic sound 332 re-recording 1828 resistance 2405 ~, absorption 2433 ft, battery 2424 contact 2420 ft, control-grid 2430 ft, discharging 2435 ft, earth (GB) 2416; 2425 ft, earthing 2416 ft, effective 2414 «-/, feedback 2428 ft, filament 2409 ; 2429 grid-leak 2437 ft, ground (US) 2425 ft, high-ohmic 2069; 2410 inductive 2418 ft, internal 2413 ft, load 2439 magnetic 2421 ft, metallic 2427 ft, non-inductive 2408 ; 2431 ft, non-reactive 2432 ft, radiation 2426 ft, terminal 2417 ft, wave 2412 resistor, anode decoupling 2407 input 2411 ft, plate decoupling 2407
res 304 eho tapped 2438 —, variable 2434 resolution 2335 resonance 2073 resonator, cavity 2075 —, quartz 2074 response 2931 —, axial 2933 . —, free-feld voltage 2935 —, pulse 1623 —, relative 2932 — to current 2936 — to voltage 2934 restorer, D. C. 335 —, direct-cun ent 335 retention, image 671 retrace 2837 retransmission, automatic 1846 reverberation 2034 reversals 2144 ring, diffraction 1918 rise of a signal, 1487 rod, earth 665 —, ground 665 rolling 1424 room, control 1731 —, measuring 669 —, telegraph instrument 105 s salt, Rochelle 2317 saturation 1491 black 1493 — white 1492 sauekch (US) 139 saw-tooth, line 2171 scale 2244 —, luminance 2245 scan 1208 —, frame 1992 scanning 1990 —, electronic 1991 —, fine 1994 —, helical 2000 —, interlaced 1996 —, mechanical 1993 progressive 1997 —, sequental 1997 —, synchronous 1999 —, variable-speed 1998 scattering, tropospheric 2021- scene, movable 474 scenery 477 screen 582 —, electrostatic 579 —, magnetic 581 —, protcct.ve 577 screening, electrostatic 583 —, magnetic 584 —, receiver 485 screw, adjusting 252 screwdriver 1620 S-distortion 766 section, carrier line 2136 —, cross 2146; 2147 —, supergroup 2135 —, triode 2137 sector 2133 —, clip 2134 —, dead 2134 selectivity 749 —, adjacent-channel 752 — of receiver 750 selector, channel 1769 self-capacitance 944 self-excited 2108 self-inductance, equalizing 2112 self-induction 2111 —, continuously variable 2113 semiconductor 1723 —, mixed 1724 —, n-type 1725 —, p-type 1726 sender, driven 1965 —. plain serial 1810 sending, voice frequency key 1245 sensation, colour 326; 284? *** of saturation 325 sensibility, colour 2843 sensitivity 2928; 2931 —, axial 2933 —, free-field current 2937 —, free field-voltage 2935 —, maximum 2929 —, pressure 2930 —, relative 2932 sensitization 1649 sensitizer 2141 separation, scanning 2023 ; 2372 —, synchronizing-pulse 1624 sequence, color sampling 1735 —. colour sampling 1735 service, mobile radio 1941 —% telex 2278 set. black screen television 2473 —, cartoon 475 — of colouf image tubes 2619 — , direct-current measuring '2653 —, hand 1279 . —, impedance unbalance measuring 576 —, portable 1868 —, return--oss measuring 576 —, strip mounted 1029 —, table 2472 —, three-valve 1875 —, V. F. signalling relay 2747 shading 684; 1078 shadow 684 shaper, pulse 2736 shaping, pulse 2795 shift, image 810 —, phase 508; 811 shifting, camera 1832 shooting, camera 685 shot, canted 2312 —, final 2311 —, follow 2310; 2404 —, long 1676
shu 395 sta —, mug 1677 —, test 2313 —-, tracking 2310; 2404¬ ***, travel 2310; 2404 shutter 1559 — Jap dissolve 2742 sideband 1178 —, main 1176 sigrial 2148 —, acknowledgment 2161 о-, answer 2158 audible ringing 2159 —, backward recall 2177 —, black-out 2152 —, blanking 2152 —, blocking 2149 «—, busy-flash 2162 —, camera 2176 —, chrominance 2188 —, composite 2174; 2181 . —, composite synch ionization 2Ì69 composite video 2174 —, correcting 2170 —, delayed blanking 2182 —, delayed synchronization 2163 —, distress 2155; 2160 —, driving 2150 —.electrical 2154 —, engaged 2162 —, error 2170 ~, forward transfer 2136 —. input 2151 —, interval 1952 —-, modulation 2172 —, miiiti-compcnent 2184 —-, output 2165 —, picture 2173 <—. programme 2172 —, repeated 2178 —, sequence 2175 —, shading-compensation 21 f 8 —, single-component 2180 —, sound 2164 —, stop 2186 —, synchronizing 2183 —, video 243 . , —, «who are you» 2166 signalling 2190 —, automatic 2191 —, backward 2193 closed-circuit 2479 —, airect-currcnt 2197 —, differentia! 2192 —, differentiated-Impuls 2195 —, rouble-current 2476 —, forward 2194 —, opcn-errcnit 2193 —, single-frequency 2196 signalplatc 1304 singing 2109 slit, luminous 1914 «snow» 2309' socket, lamp 2856 solder, resin-cored 2505 SOS 2160 sound 714 —, complex 718 — on vision 715; 2205 23 Радио и телевизия —pure 719 —, warble 717 sound-absorbing 725 eound-recorder 99; 722 sounding, supersonic 2320 source, anode current 844 —-, anode voltage 845 —, charging-c-urrent 850 — of current 849 ■— of disturbance 848 —, direct-voltage 847 —, filament current 851 —, noise-voltage 846 —' of sound 843 spacing, loading coil 2371 spark-gap, quenched 2740 spark-quench 1105 spectre, noise 2329 spectrograph, magnetic 2324 spectrum, dilîrac.tion 2326 —, luminous 2325 —, pulse 2328 —, radio 2330 —, sound 2327 —, visual 2860 speech, inverted 447 —, visible 248 speed of accomodation 2247 —, drum 2248 —, scanning 2250 — telegraph 2252 —, telegraph transmission 2253 spili-ovcr 2179 spike 315; 1161 spiral 2331 spot, cathode 1671 —, flare 1672 —, ion 1670 spottiness 819 stability 2337 —, carrier-frequency 2338 —, frequency 2339 stabilisation, frequency 2336'- stacker 1088 stage 2356 —, amplifier 2370 —, crystal mixing 2366 —, demodulation 2359 ■—, high-frequency 2358 ; —, low-frequency 2365 —, mixing 2369 —, modulation 2362 -, output 2363 ■— of preselection 2367 —, push-pt 11 2368 —, reversal 2361 —, scanring 2364 —, television receiver input 2357’ Mandnrd 613 —, frequency 614 state, oscillation 2X54 —, quasi-siable 2455 —, saturation 2068 station, aircraft 1976 —, airfield 1975 *z-, coast 1974 —, radio 1973 —, relay 1816; 2343 . . ■
sii 306 ы —, repeater 1816; 2343 —, television broadcast 2852 sticking 671 stiffness 2461 —, groove-wall 2462 Stimuli, reference 2841 stopper, anode 861; 2406 —, grid 862; 2415 —, parasitic 856 storm, ionospheric 173 —, magnetic 174 streak 1585 strength, dielectric 2970 —, field 1443 —, magnetic field 1442 stretcher, pulse 1073 studio, dead 2352 —, live 2353 —, television 2354 subrefraction 1852 subcarrer. co’our 2906 super 1873 supergroup *5J . —, basic 456 —, channel 454 superhet 1873 superimposing 1495 мрептр^йю.., colour 1496 svperrefraction 2124 superregeneration 2375 supply 704 — by accumulators ' 705 —, current 709 —, microphone current 70S —, regulated power 710 suppression, earlier 1757 —, interstation-noise 1511 —, noise 1511; 1572 suppressor, echo 629 surface, emitting 2270 —, image 1933 susceptance 1889 sweep, field 1992 —, scanning 418 :swi ch, aerial earthing (GB) 176$ —•, electron 973 —, pulse 1761 —, wave-change 1766 synchronism 2209 synchronization 2206 —, horizontal 2207 synchronizing one freqaonev < another I4M synchrotron 2210 synthesis, network 2202 —, picture 2203 syntony 1498 system, acoustical 2212 —, additive colour 2239 —, aerial 2726 . —, antenna 2726 —, automatic switching 1032 —, bridge duplex 2226 —, constant luminance 2228 —, deflection 2232 —, differential duplex 2214 —, duplex 2213 —, earthed neutral (US) 2236 —, equivalent 2380 —, European telephone 1407 —, focusing 2242 —, intercarrier 2217 —, intercommunication 2659 —, linear 2223; (US) 2914 —, modulator 2225 ■—■, multi-channel telegraph 2482 —, non-linear 2230 —, polyphase 2224 —, power supply 1409 —, privât y 2218 —, protective 2221 —, public address 892; 2668 —, quadruple 1790 —, radio-relay 2234 —, simplex 2237 —, single-phase 2216 —, start-stop 1270 —, stereophonic sound 894 —, sweeping 2232 —, synchronous 2238 —, time-division telegraph 2498 —, two-tone telegraph 1247 T T-aerial 89 T-antenna 89 tape, magnetic 1169 —, sound 1166 target 1304 tearing 1490 technics telecommunication 2502 technique, amplifying 2504 —, micro wave 2501 —, television 2503 teleautograph 2463 telecommunication 2489 telegenic 239 telegram 2474 —, facsimile 2757 telegraph 2475 telegraphy, alphabetic 1979 —, carrier 2418 —, carrier wave 2481 —, facsimile 2487 —, mosaic 2477 —, subaudio 2484 —, subtelephonic 2484 —, superacoustic 2486 —, superaudio 2483 —, supertelephonic 2483 —, voice-frequency muhfiwif 2S86 telephony,, radio 1983 —, wireless 2490 teleprinter 1258 telescope, electron 2488 teletype 1258 teietypen writer 1238 televiewer 743
tel 307 tra television 2464 —, closed-circuit 2233; 2466 —, coin-freed 2241 —» colour 2471 —, commercial 2467 —, community 2240 —, compatible color 2243 —, compatible colour 2243 —, fee 2241 —» high-definition 2465; 2468 —, low definition 2469 —, pay as you see 224! —, piped 2240 —, sponsored 2467 stereoscopic 2470 —, subscription 2241 telewriter 2463 temperature, ambient 2493 —, anode 2492 —, heater 2494 —, noise 2495 tension, extra-high 1481 —, secondary 1447 tensions, mechanical 1436 terminal 964 —, accessible 966 —, serial 965 —, connecting 2401 —, earth 967 —, four-pole 2912 test 833 —, image 1303 —. life 834 tetrode 2500 thermistor 2496 —, bead 2497 thickness, duct 2945 — of line 468; 2944 threshold, contrast 1762 — of audibility, lowest 1764 — of hearing, lowest 1764 — of feeling 1761 — of audibility, upper 1763 — of hearing, upper 1763 tilt, line 771 —, wave 1425 time, change-over 286 —, delay 282 —, electron transit 287 —, hangover 276 —, leading edge pulse 184 —, line 288 —, operating 289 —, pulse rise 279 —, pulsed oscillator starting 28S —, transit 286 —, transition 283 —, transmission 281 T-network 2924 tolerance, frequency 2565 tolerances, adjustment 2566 tone, bead 716 —, ringing 2159 tower, antenna 1254 trace 1208 —» return 2837 track, bilateral area 2256 —, class A push-pull sound 2257 —, class В push-pull sound 2258 —, control 2260 — in 547 —, multiple sound 2259 — out 1646 —, sound 1926; 2261 train, pulse 1734 —, wave 1733 trajectory of the electrons 2574 transceiver 2342 transducer, bidirectional 1838 —, bilateral 1838 —, electro -acustic 1839 —, electromechanical 1840 —, passive 1843 —, symmetrical 184*4 transformer 2579 —, airgap 2590 —, audio-frequency 2589 —, auxiliary 2593 —, coupling 2592 —, differential 2582 —, ideal 2583 —, input 2581 —, intermediary 2587 —, intervalve 2588 —, matching 2594 —, measurement 2584 —, output 2585 —, R. F. 2580 —, radio-frequency 2580 —, tapped 2591 translation, frequency 2576 —, line 1833 transmission, asymmetric sideband 1787 —, carrier 1791 —, colour 1789 —, diplex radio 1957 —, direct radio 1957 —, direct current 1775 —, doub«e-sideband 1781 —, facsimile 1788 —, independent sideband 1783 —, monochrome 1777 —, multiplex radio 1958 —, negative 1782 —, oblique-incidence 1780 —, parallel 177! —, picture 2811 —, positive 1785 —, single-sideband 1772 —, vestigial sideband 1787 transmitter 1792; 2577 —. alternator 1961 —, amplitude-modulated 1806 —, arc 415 —, aural 1795 —, automatic 1793 —, channelized 1797 —, Chireix 1800 —, crystal-controlled 1808 —, Doherty 1798 —, double-sideband 1807 —, driven 1965 —, fixed 1813 —, fixed-frequency 1811 —, frequency-modulated 1818 —, interfering 639 —, keyboard 1809
ttà 308 . vài zzz, mobile 1801 zx- moving tape 2578 z—, multi-carrier radio 1966 zz-z, muki-frequency 1963 — multiplex radio 1962 z-z, phase-modulated 1817 n->, picture 242; 1814 plain-serial 1810 z-z, portable 1802 . z-z, portable television 18Ö3 r-z, pulse 1796 push-pull carbon 1282 <~z, radar 1805 z-z, radio 1959 z—, single-sideband 1794 z—, spark 1960 z—, suppressed-carrier 1967 z-z, telegraph 1815 ~, telephon 1301 z-z, television 1814 z-z, television-vision 1799 z-z, transportable 1804 z—, vestigial-sideband 1812 ~, video 242; 1814 ransmitter-receiver 2342 transparency, grid 1912 trap, ion 2640 trigatron 2616 trigger 2617 triggering 664 trimmer 2618 triode 2620 troposphere 2621 ttrough, potential 2971 wave 274 tube, camera 2631 z-z, cathode-ray 2624 ■—, color picture 961 colour picture 961 convert 1143 direct view 2625 direct vision 2625 glow-discharge 1153 ~, heater-type vacuum 1151 z-z. high-frequency 1122 z-z, high-frequency amplifying 1156 z-z, high gamma 2629 z—, high-vacuum 2623 image storing 2630 indicating neon 1141 intermediate-frequency 1132 z—, mercury-vapour 1149 z—, metal 1133 microscope 1134 ~, mixer 1154 modulator 1138 <-», monitoring 2626 multiple-grid 1136 '-'t neon 1140 —oscillation 1124 pentagrid 2833 pick-up