Автор: Вейгелинъ К.Е.  

Теги: физика  

Год: 1912

Текст
          e


-

":--\


......


'-"


8),


"'\
.:)
. dJeiiZeJlUH'&.


II
/jlll
....11' <
 J /3
1l'l/ 1
\\ .c,l>'J"c.-<'''-
:' . dc/
\Z
o'IJk wf


A36VHA


--


- -


-"""


- .....-


--


8[]3,QV}{OnllA8AHIR.


..


L<13AAHIE BTOPOE.


npll3H8H8 no.-e3HOM gJ\JI o4>nltepCKIiXb 6n6.'\'iomeKb Ii g:\JI J\lIIlb, IiHmepeCYlOll1liXCJI
BosgyxonJ\aBaHleNb, ltIiPKYJ\JlpONb no I1mt;eHepHoNY Kopnycy om'b 30 HOJl6pJl 1910 [".
.M 6219. 06"bRB.-eH8 Bb IlHPKYJ\JlpD fJ\aBHaro BoeHHaw LIlma6a omb 6 Mapma 19 11 [".
.!\B 54, II npll3HBH83BCJlYHlIIB81OlqeM BHIIM8HiR !,/_'VI uHuJ\lPmeKb cpegHe-YQe6HbIx"b s:lBegeHIH
(;KYPH3.Ab NHHlicm. Hapoglla£"O npOCBDUleHIJl sa 1911 rogb M 2) II y'le6HbI£b saBegeHlu
BoeHHam BDgoNcl11Da (LlIIPKYJ\Jlpb no BoeHHO-YQe6Hbrnb saBcgeHIJlNb 19 11 [". JIIQ 13).


---


e...J{emepoypz'lJ.
1912.


,


\..


I
I;;.:"'r


-


""--
-


"-


r


.....

..... I ex. . c7JeiiZeJlUHf). \fJJ\ A36YHA .....,.... -- -.....  b  8[]3J]. Y}{[]nllA8AHIR. 1I13AAHIE BTOPOE. npH3 H BHB nOAe3HOii g.I\JI O.pliltepCKIiXb 6n6.'\iomeKb Ii g.IVI .l\1i4.b, IiHmepecylOll1llXCJI B09gyxOn.l\aHalilelb, ItlipKy.'\HpONb no ¥lH"'eHepHONY Kopnycy omb 30 HOJl6pJl 1910 r. .NQ 6219. 06"bRBJleHB Bb ItHPKYJ\JlpD fJ\aIlHaro BoeHHaro lllma6a omb 6 Napma 1911 r. J\'Q 54, H npH3HBHB 3BCJlYJIIIIBBIOlqeii IIHIIMBHiR g.'VI GIiG.I\iOmeKb cpegHe-y'le6Hbrxb saBegeHiii (;f'-ypHa.'\b :'IUHIICIU, lIapogHaro l1pocB"f>ll.IeHiJi sa 19II rogb.NQ 2) Ii Y'le6Hb1Xb saBegeHIH BoellHaro B1JgolCmDa lilliPKYJ\Jlpb no BoeHHO-Y'le6HblNb saBcgeuiJlNb 19I1 r. .NO 13), ,- - A - . _ ! - i r.. -:r..r " '.'':' n... .j .1'\,' .' II" \ - --- e.-J{emepoypz-". 1912. ... ...... r:)'r .. u. =v o , 
[";9-; 1948 t.) 053 B> ;tC3 l I 9tI - THn. n. n CoHKHH3, CnE>. CTpeMHH8R. .NO 12 
 --":'1 \ \ <. . :J '. - .: . . ( _.. <I '.i \: }i 1_1711 \,). r.." ?Ht. f'i'. --- BBEEHIE. CB060.zr.a H Umpb B03.zr.YUlHaro npOC:fpallCTBa lie Mor"lH ne npun.le'lb K'b cc6i; BHH1IalliH 'leJIOB"tlleCTBa npH OTblCKalliH 1I0BMX'b, 60JI"te COBCplllCllllbIX"b cpe.zr.CTB'b "1111 nepe.zr.BlliKeHiH ec B'b catOu Ko.1Ib16e.'1II ero pa3BIITill. HepOBUOCTr. 3e1ollloti 1I0BepXHOCTH, 061L1ie BceB03lOjKllbJX" npenHTCTBiu, - 3allaCTYIO Hcnpeo.zr.O"lII- MhIX'b,-He3I1allHTeJII,Ha.H CKOpoC'fb Ca1laro lIepe)l,BlljKelliJI no 3eMJI"t II UaJIlIlIHOCTI, TaHIIX'b I1peIpaCHO JIeTaIOl.fX'b ""HBbIX'I, CYII\eCTB"b, KaK'I. IlTlH\bl II H'!mOTOphUl lIac"tEOMbIlI,-BCe 3'1'0 He lllOl'JIO He HaBCCTH ua MbICJIb ce nep3bIX'b Jllo.zr.eu, pa6OTaBIllIIX'b Ha;I:'b C03,!\aHielll'1, TeXHHKII, 0 B03MOJltHOCTH II .J...1H 'IeJIOB'I;Ka He- 1I0JIb30BaTb 118-)I,3eMHoe npOCTpanCTBO, KaK'b Cpe)l,CTBO ,n:JIH nepe;J:Bu;IWIJh C,£, IIrl;cTa lIa I'tCTO. H"tT'b B03MOiKHOCTH YCTaIlOBH'fI, IICTOpHlIeC1\II, I<OMY, Kor.zr.a II lIpH I1mlOH wnwro upll60pa Y)I,I\..J10Cb BrrepBbIc I10)l,IIH'l'bCJI ua B03JI:YX'b II upoum B'b HeM'b H"tKOTopoe p83CTOJIllie. lI'tn TOllHO TaK'b ,iI\e .zr.OCTaT01.{UO JlCHbIX'b 1I1I0HJITlIblX1, OUHcaHill T'l;x'b npHoopOB1" Ha KO'l'OPbIX'b,-I10 HCToplilleCKHM'b crrpaBXaM'b,-II"t- XOTOpbIM'b JlIO.zr.HM'b y.zr.aBaJlOCb OT,n:"tJIHTbCJI on 3CI:m II ..leT8rI, no B03,n:yxy. HeCOMII"tuHO JIlIlllb TO, '1'1'0 ce C'b HC3anaMHTllbIX'b DpCMeH'b TaKin nOllblTKIl cyecTBaJIII, H '1'1'0 rrpll ocyeCTBJIeHiH HX'b rrepBbIe "paOOTIIHKH B03.zr.yxa" CTpe- 1H.1HCb pa3p'tllIHTb 3a,!\a'IY rro TOMY IIplUl"tpy, ItoTOpLIU ,n:aJIa caJlIa rrpHpo,!\a B'b .1IHlrt pa3.lIfllHbIX'b ll'flll\'b... (10)l,TBepiK,'tellie :nOMY JlIOJKUO uaiiTli H B'b .zr.peBlleii rpelleCImii Jlerell,'t't 0 )(eAaJ)'1; Hero CMlrl; I1Kap.t, KOTOpbIe, ;JWJJa.H B3JIeT'tTb Ha co.1IHIJ,e, YCTpOllJIII ce6"t KPLIJlI.JI II 6.1Iaro.zr.apll Inn 6y.zr.TO-6LI 1I0)l,HJI"lIfCI, lIa D03- ,'.I.YX'b II .zr.8-iKe )l,06paJlHCI,-6hI, MOjKCT"b 6blTh, ,n:o caJlIa.f'O CO.lIIlI,a, eCJIII 6b1 no- ('JI"tAlIce CBOUJII'b jKapmrb lie OllalH,:IO IIM'I, I{PMJIhll. ECTI, II '!\PYI'in YI.a3alli.n, liTO lIeMaJIO JlIO;J.eii B'b CTapblH BpeJlICHa 3alll.m8JIIICb ILICJILIO BocnpOll3BCCTII I10JIeT'b IITHIJ,'b, 110 B'b 60JlbIllHIICTB-B CJIy'meB'b aTH I101IMTKII ()IaH'IHllaJIHCb lIey.zr.allHO. 001. OJJ;HOM'b 1131. TaKHX'b 11306p"tTenii1 YIlmUlllaCTClI n"tCKo.ll.l;HMII ,J,peBIIc-rpelleCKIIJlm IICTopIlKa111i, J\OTopbIe e;J.IIIlOl'"mCIIO ('BIIXI;TCJII,CTBYIO'f'b, 'ITO :.no1"1. OnblTb lI1orI;JI'b :aiKC Y.!I.allY. IhrClIlIO, c}JHJIOCOIl. II MaTeIa'l'HK'b APXIIT8C1, 'fepeH'fcKiii, JI;HBllliii ll'b IV B'tK"1; ;1.0 P. X., CYJld3JI'b I10CTpOIlTI. KaIWI'O-TO JIICXaIlH- 'WCKaro ro"ly6H, KOTopmlY ua CaJlIOJlI'L ]I.'£JI'I; y.zr.aJ10CI. rrO,'.l.mlTI.lH Ila 1l03)1,YX'L " npOJIerhTb lI'tI\oTopoe paCTOJlllie. ECTI. ynoJllllllaniJI, liTO Jt Ry.1IbTypHblC lIapo.zr.LI .n.peBIICU: A3iu TOiKe 38mnm.1HCr. II.zr.eeii .:ICTauiH. B'I. UH.zr.YCCttHX1, Jlerell.zr.8.x'b 'Ia.CTO BCTp"tllaIOTCH 00pa3bl .1leTa.J0- Innx'b .1I0.zr.e!i, a O)l,IIQ:.IY IHI.zr.yCY raIl.!l.OJllany npHllIlchlBaeTcH II nc60.1lh1lI8J! y.zr.a'm. IIpII 1I0llblTJdi B3JIeT tTb Xa!\IlJlI'b-TO 06pa30M'b. ..... :1: r ----- - - J 
II3'b Cpe.nHIIXo B-BKOBD COXpaHHJIIICb cB'I>.n-BniH 061, IlTaJIbjUICKO1'b lOnax1; )(aIlTe 1131> IIepOHbI, Ko'ropblH CJIOMaJI'b ce6-B 061> Hom, B3)1;YltlaB'b IIOJ1CTarb Ha. C)I;1>JIaUIILIXo HM'b KpbIJIbHX'b, II 061, aCTponolll1> MIOJIJICpi>, nocTpolIBIIICIII'b ,jfWJI1>a- IIYIO MYXY H IICKyccTBeJnraro opJIa. B'b XVI B1>&"1> 11 n03.!1:U-Be ua.!l:'b BonpocaMH .'IeTaUiH 1II0ro pa60Ta.1H Taldc CB-BTJIblC YIIIII, KaIt'b .JlcoIlapJl.O-;I.a-BrlHlJlI, POiKep'b B:JIWH'b, BopeJI.'IJt. rcuiaJIf,- UblU: JIcuapJl.O-)l.a-BHIItJH OCTaBU.'1'b nalll'b MHoro pI1CYHKOB1" nOlm3b1BaIOII1X'b HII,!,'10 nTII'b B'b pa3JI",IHble 1110 MeHTbl nOJICTa 11 KOHCTpYKU,ilO T1>X'b KPLIJIbCWb, npn nOMOlI\11 KOTOpUX'b on'b XOT1>JI"b II IIC'JIOB'tKY ,'):aTb B0311OiI\HOCTb JICTaTb. 3aCJIyra llcoHap)l;o-.na-I3I1HtJl1 3aKJlIOlJaeTCH clUe B'b TOM'b, tJTO Oll'b nepBbIM YCTaUOBIIJI'Io OtJCBI1)1;HYI0 B'b nMTOHIUee BpCMSJ UCTIIIIY, lJTO nTHu,a, 6Y)l.YtJlI 6C3YCJIOBHO TJIJKC.'1-tO B03)1;yxa, npll 1I0JIeT1> C03)1;aCT'b' cc61> OIlOpy nCO-TaKH ImCIIHO 111, B03,n:yxt. n-Io )l;aJIbH1>MlllCI'b JH3IfK'b Bope.1JIII C03)1;a.1J:'b oc06yIO TcopilO I10JICTa. n'l'III/:I:, UOCBSJ- TIIB'b 3TOMY BOUPOCY 60.'lb1ll0u: 'I'pYJl1,. II 3'1, nOIlblTolto XVII wlma IHI'l'CpeCHO OTM-BTJITb o.nIlY, IW'I'OpaH 110 cno- CMY 3alllLICJIY He IIoxo.nIua H;)' BC1> IIpe.nbl,:l,ym,in. Rio 1670 ro.ny B'b WraJIbRIICKOIII'b roPO)l;1> Bpocqia ie3pl'f1. Il>pantJccl\O .1Iana coc-rauU.1J'b npOeI\Tb B03)1;YlllHaro KO- pa6JIH, KO'l'OpUll .nO.'1JKCH'I, 6blJ1'b J1CTaTb no B03;lYXY He C'b n01lOmLIO KPbIJILCB1" a na OCHOBaIlili )l;PYrol'O npIIIII/,Ifna. EMY YJIb16HYJIaCb MblC.'Ib CJl:1>JIaTb CBOU np\l- 60p'b JIcrqe B03J1.yxa, .nJIH Ilero OHo npCJI:rro.1ara.1J'[, npn- MtHIITb TBep)\.ble III a pbI, 113'h KOTOpblX'b 6bI.1'b Obi BLI- KatJaH'b BeCb B03JI:)TL. HCCb ero npH60p'b (11mI'. 1) IIpe;l- CTa.BJInCT'b C060lf 1'01l.nOJIY, B'b BIIJI:'t rrOJIOllllHInI CKOp- JIYllbl rpeu,Karo optxa, K1. I\OTOpoii no 60KaM'b, H11 npOI/IlLIX'h RaHaTaX'b, npm,ptn.lcnLI cBepxy tleTl>lpe \10- _ JIbIX'b ]\f'J;JJ;UbIX'b I1wpa, 1IJ111>lOlUux'b B'b .niaMeTp-B 7 1 i2 MCTpOll'h npll TOJIII\JIH-B CT1>uOlt'b B'b 1/ 2 MHJIJIIDICTpa, a no cepeJI:UII"B YCTa.HOB.'lCHa IlJatJTa C'b napycOM'b. 1130- up'BTaTeJIb HIII1,.'I'b D'b HII.nY, nanOJIIlIfB'b CHatJaJIa maphl $111'. 1. IIplIGOp"b cl>psa- Bo.noii, .n06I1TbC.H BHYTPIi I1X'b a6COJIIOTHOH nYCTOTbI 'ieclto JIaHs. nYTOJll'b Bbma'llmani.H BCCII BO)l.bl; Tor.na HCIO CHCTOMY 1I1O,I,UO 6blJIO 6bl ypaBIIOB1>clITb B'b 1l03,'1.YX'B, 3a ClJCT'b 1'01l nYCTOTL!, KOTOPYIO npe)l.1I0JIa.raJIOCb C03.naTb H'b mapax'b... HetJel'o O.nIlaIW, roBOPUT'b, lJTO \l11I\aIwro npm.TlltJeCKaro 3HatJeHiH rrpl160p'b 11111>Tb He Mor'b, nO'COMY qTO Upll TOll R-paiim.' lIC311alJHTeJIbHOH TOJIIUIIH1> CT1;uo'b llIapOB'L, IWTOpYIO llJlI'b npOJl,lIa3IHl'lIf.1'b XIlTPO)'lIlHbIM ie3Y"Tb, mapL! nCMl1uymlO 6bIJIII 6hl pa3J1:aBJIeHbl .naB.WlIiC1l1. J.TlOcephl, JIX'b m,pYJKa.IOlI\cn; npll 60JIbmell JKe TOJIIII,IIH1> CT1>HOK'h, )I,OCTaTOtJ- Hoil )I,JIn COnpOTIIBJIellin BlrBUlllelllY )I,aBJIeHiIo, B1>C'b ::n'on lllapOBOll OUOJIO'IlW 6hIJI'b 6hI Ha.CTOJIhKO BCJIIII,'b, tJTU map'b He IllOf'b 6LI Bo061I\e 1I0)I,H.HTb B'b B03;J:YX'b .naJKc caMorO ce6.H. lie Bbl)I,epJKIIBaOT'b Ta.Ii:.JKe Kf>HTUKI1, I\aIt'b :no UYJl.OT'b 1111,:1,110 .naJIbmO, H lIa111> penie H306p1>TaTeJIH ynpaBJIHTL ;i.BUJhelli(''h C30ero npu60pa npll IlOIOIUIf napyca... T1>M'b He 1I1ell1>e, 3'1'0'1'1, npoeKTb 3a.- C.1J)"J&lIHaCTh BlIl1l1taHiSJ, KaKo nepBaJl IlonblTKa BOCnOJIb30BaThCH .nJI.H JIoTallin no D03.nyXY APYrIIJllo lIpIlHIJ,HnOM'b, lJtlll'b nblTaJIIIl'b )1;0 T'BX'b nop'b... I hlClI II 0, Jlalla nnCIH1hlC npml1>lII1JI'b .n.'IH .'IeTani.H apXIIMe),OB'b 3aItOlI'b: KaJK)I,Oe '£t.'10, na- xO)l;.meeCJI B'b I,.aI\01l -.'Iu60 cpe.n'I>, TepReT'b CBOOro BtCa. CTO.lbKO, CKO.'1bIW B'l;clrn DblT'BCH,nelllblll Inn 06'be:ll1. oKpYJKaIolI\eil cpe.nhl, T. e. BllepBLIe .nonycTUJI'b BO:I- IIIOJIWOCTb JIcTauin qeJIOB1>K11 npu IIOMOIUU a.nnapaTOB'b, 60JI'te JIemIlX'b, trL B03.nyxo. II XOTJI npm\TIl'leCKU npOOHTb .ljaua 0 npml1>HeHili rnapoBo C'b Bf,lIta- 1 II .. f I .:.- , . . . I. ,i" l- . 1 "I __ '1 J" I ! -. [ .J ., 4 
5 1IeIlHtm'b B03)/.YXOM'b a6co..110THO lie HbUIOJIIIIIM'b, '1'1'0 ye IIepe3'b )J;CCRTb .TIn"!, 1I0C.1t Hero 6b!JIO )l.OKai3aHO ,1/,pynUI'b yqeHblI'b, HO caMa lI)J;e.a Ta.IWro npml13- HeHiH, HaXO)/.flII{a.lI I'!;CTO II B'b COHpeMeHHoii .)K1I31111, 6e3YCJIOHHO )J;OJI.iKHa 6blTb onti;qCHa. Tmwii nprIllIl;lt:n'b JICTalli.II JIMeHyeTC.II a3pOC'faTIIQeCRIIMo, Ta.R'b RaI''b !J'b 0('1I0B1> ero Jle.iKIITb al{Tb CTa.TllqeClmro paHHoB1>ci.H H03)/.ynlJ/aro CY)J;Ha B'b B03,lI.yx13, COBepIIIelIHO lIe3anllCIIltIO OT'b B03,1/,'tiicTBiR RaI\HX'b 6bl TO nil 6bUO ,If;PYruX'b cnJI'b. HCTOpiR Toro .iRe XVII B'}ma CoxpallllJIa HaM'b naltI.lI'fT, emc 0 H1>IWTO- pblX'b . 1n ll.ax'b, CTIJCMIIBnJHXC.H pa3p1>1I1l1Tb 3a)l.aQy JIeTaHin. TaRo, B'b 1676 ro,lI.y, BO <PpamdlI, JI'J,Rili IIleXamIK'b-CJIeCapb BeHLe c)J;1>.1Ja.1('b 1I0)J;BlDKHbl.II JlOnaCTlI, C'b 1I0MOmblO IWTOPLIX'h CMY YA8Ba10Cb, cnYCI\8nCb C'b qep)J;aRa ,lI.OMa, OTaBaTLC.II IrtKOTOpoC llpml.H B'b B03,!\.yx't. B'b 1742 rG)/.y, BO <})pallll.iH w<', MapI\H3'b BaRBII;lb I10CTpOIIJI'b K81,i.H-TO HpnCIIOco6JIeHi.H B'b p O .!l.1> Bell be, 110 60JI1>c ycoBepIIIeHCTBOBaHlIaI'O BII;J:a, II B3.II.1CH C,!, IImIOmblO nx'b nepe.1(<'T1>T1, OIWJIO IIapllwa CeHY. C,lI.1>JlaTL 3'1'0 eIY, IIpaB)J;a, HI' Y,lI.a.1JOCb, HO 110 YH'tpeHiml'b IICTopilim 11306p1>Tafc..lb Bce-TaR" npoJIerh.'l'b, .n: 1 i/cmy.II CBOIIIII'J, Cllap.H,lI.ml'b, OROJIO 150 Ca.iKCH'h. Jh, TO-JIW Bpelll.lI BCC H'b TOll.me CPpallll.iu JllIIoro 3allmla.JIC.a BOnpOCaMlI JJ03Ayxon.'IaH8I1i.a IIleXa.IIJIK'b B.laHIII8p'b. Ero pa60TLI IIIJIII no CTOllaMo BellM', CHap.!lJl.'r, IWToparo OH'b ,lI.Yllla.10 YCOIJf'pWeIlCT!JoBaTb npHIIltHeHiclIl'b pa3JIllqHLIX'b nap8Il1IOTOB'b... IIoc.1.I1> ornpLITi.!l MOHrOJILljJhe OH'b YBJICKClI nO.leTal\lIf lIa a3po- ('TaT8X'b. !lIOWHO-6LI nplIBeC'I1I eIJe MIIOro npml'!;pOB1, 1130 IICTOpill nOllbITOK1, IIIO- nn.'b .1lOAeii p83JIIlIIHbIX'b CTpa.Jl'b nO)/.HlITr,C.!l Ha B03,lI.YXo C'b nOMOmblO JlCRY.C- CTBCHHLIX'b npllcnoc06.1.Ielliii, TaKo "JIll "lIaQe BocnpOH3BO,lI..lImHX'b nOJIeTb nTllll.'b... /I OTHOCllTe.JIbHO BC1>X'b nx'I, IIpnxO,Jl,IITl!SI KOHCTaTllpOBaTL CCJIII II He nO.JIIIYIO lIeYAaqy, TO BO BCJJROM'L e:lyqa1> nO_tHoI' OTCYTCTBie RaRIIX'b-JIH60 npaRTllqC- CKUX'b pe3Y.JILTaToB'b. HI' Tpp,!lO YCMOTP'kfI, II npnqmILI 3TOro .aBJleHi.II. Bo- !lrpBbIX'b IIIYCRYJIbUa.II CH.'Ia 1Ie.1.IOll1ma, BIIOJlH'l; ;'I.OCTaTOqHa.Jl )J;JI.II lIepe,lI.BlliK.cui.!l ero no 3elll.1(1) Ii BOIl,'t, CJIlIWKOM'b c.1.I86a ,1/,.1(n TOro, 11'1'06LI pa3BIITb YCII.1Ji.II, HC- OOXO)l.lUIbI.II )J;JI.!l IIO)l.IUlTiH ero DBepX'I> II IIo)l.,lI.cp.iKa.JIi.a ua B03,lI.YX'B T1>M'b cnoco- 60M'b, I.aR'b TO .'!:1>.1IaIOT'b nTIiI/,bI. BbI 1 11fCJleHi.a OTnOCHTeJlbUO CIIJlLI II'fJIlI.'b nORa- 3LIBaIOT'b, qTO HX'b ('II.1(a, epanUIITeJlbJIO C'b COOCTBeHHbUI'b B'tCOI'b, npeBOCXO,lI.IIT'b CII.1Y qC.loB1>Ra B'b 15-20 11 60Jl13e pa3'b. BO-BTOPLIX'b, cJIa60e pa3BHTie TeXHIII\1I Hoo6me II 1I0.1I10C OTCYTCTBic Ta.ImX'b ;'I.BIU'aTeJlCll IIICXamlqeeKIIX'b, IWTOpbBIlI alUWIIO OI,IJlU 6bI 3alll13II lI'fI, MYCRY JlLlIylO CH.'IY qe.1.I0B13I,a, -TO.iKC npen.aTCTBOB8..:m II'TItWJIOCTIl npOH3Bo,UIBIIIIIXC.H OllLITOB'b, XOTR cpe,lI.1I II1IX'b HeCOI\III1>HHo 6blJII1 tlloro Bccr,Ma oc'rpoYIHO 3a,lI.YlllaHHLIX'b II ,If,CTa.1.IbHO pa3pa60TaUHLIX'b (n8up., IlIJO('IiTLl .1eonap)l.o-,lI.c-BIIIIIIH). II B'b TpCThIlX'b, ne IOrJlO He IIrpaTb pOJlII II IIP)l.OCTaTOIJUOe BCe-TaKII 3HaKOMCTBO IIl'JlOH1>'leCTB3 CO cBoikTBam B03,J,YIIIHOii ("pC,J,b!, C'h COIlpO'flIB.1.ICHieM'b en ;J:BH.iI;:ymIlMC.a IIpe,J,ltleTaM'b If C'b TcopicH nOJlC- 'ron'b UTIIll'b. PanbIlle ,1/,aiKe BOOOIlI.C He npe,lI.UOJlara..l0Cb qTO OI,pYJI;aIOmCe I1ac'h IIpOC'l'pa.I1CTBO 3auo.1.IIIeHO RaI\HM'b-6b1 TO UII 6bl.l0 BeIICCTBOM'b: npH3HaBaJlOCb, 11'1'0 HaC'b OI'PY.iKaeT'b a6co.1I0TH8.n nycTOTa. J(OHe 1 IHP. npH TaIUlX'b YC.lOBi.IIX'b He Mor.l0 ObITb " p'BIIH 0 nOCTpOllI{'l; ..lCTafeJlbHr.rX'b npn60pOBo, cnpoeRTlIpOBannLIX'b IIa OCHOBaHill CTporo pac 1 1HTaIIIlbIX'b nayqUblXo Bl.n,JJa,lI.OR'b, a IlIOr.'IO 6LITb .111111b 60.1.I'13e lUll IIIcu1>e Y)l.a.qllOC IIo.J.paJKanic lIpnpo)J,1>. Barr. 1I0 1 1CMY .'IeTaHie no 06p83Y I1TIIlI.'b, ..lcTaIlie Tal.'b ua3LIBamlOC Mexa,. IIU'IeCKOC nJIH a3pOJUmaMIIqCCKOe, lie IOI'JlO )l.an 6.'IaronpiRTIIbIX'b pe3y.1hTaTOB'b )1.0 l"araro nocJI1>,lI.nnro BPCWHIII, II 'lCCTb pa3p13weuiJI nepBoil 3a,lI.aQIl B03,lI.YXO- D.1aB1luiJ1-0T,il,"B.ll1'fbCR OT'b 3eM.l11 - ,lI.OCTa.la.Cb T'trh .lI01.JDI'b, KOTOpblC I1pH}l1;. (" 
liUJIn .n:JIH 3Toro npmru.un'b a3pOCTaTlltJeCItllI, BOCnOJI..30Ban.C.II IWTOpIoIM'b xOT1;.1J'b CIne ie3YJlTh <!)paHtJeCKO .,'falla. !\,OHetJIIO, H 3.'1."tCb ealom npupo)l,a ;t,a.'la TOTo npu- lori;P"b, CJI"t.n:YH IWTOPOMY, II Y,1J.aJIOCb .n06UTb(,H nepB01latJa.1Jb1la.I'0 ycn"txa. ITap'b or.. I\ulIHru:eii BO.n:bI, .nbIM'b OTh KocTpa HJIJI Jl3'b Tpy6bl, yC'rpclof.1J,HClbIe DBepX'b; 06.1alw, nJIaBaIoru:iH B'L B03.n:yx1; TO BbICOKO Ha.'l.o 3ml.1Jcii, TO OtJelIb 1Il13IW; TY- lomHbI, CTe"lloru:iecn y calolOw 3CM.1JJI II nO)J.HIHtalOIJ\ieCH BDrpX'b no.n'b COJI1ICtJnbillfH JIYtJaMIf,-Bce :31'0 IIC 1I10rJIO HC I1aDCCTU Ha MbIC.1Jr, 0 B03Mo;I\IIOCTR npulort1lcHiH .n:bIMa, H.m .n:aJKe nO)J.orp'£'raro B03.nyxa )I,.1111 no.nHlmanin DBepX'b ImKIIXo-.1JUOO J1pE')l.MeTOB'r. II .n:aJKC 'rCJIOB"tRa: CTOII"lO .'IIllIJb 3a.I\JIlOtJJlTb Ta.Iwii Trn.'ILI" raa'b B'b 060.1J0'fItY, I.'L ROTOpoii RaKJlM'b-JIII60 06pa30M'b nO.!l.B"tCIITf, 'fe,'IOB"tl\a. HCTopJltJeCKi.a Jl3C.JI"t.n:OBaui.a nOI\a.3LIBaIOTh, 'fTO KIITaiilJ.I cru:e B'b O'leulo ,n:aB- nin Dpellicna nO.!lh30Ba.lllCb TaKml'b CBoiiCTBOM'b J10.norp.tTaro U03J1.yxa .J{JIH nYCKa- lIill IDapOBo B'b ]1,1111 pa3.nl'I1ILIX'b upa3,i1,IICCTB'b; 110 ]l,a.'1b- II"tihllaro pa3BU'JiH 3TO .n"t.JIO ue I10JIYtJII.'I0, I\aR'b II MuoriH Jl.pyrin IIX'b 1I30op'lwCHin. KmlY I1IHllla.'l..JIeil\IITh lleCTf. C'II1- TaTbCH nepBbUtlo 'lCJIOB'};IWM'h, IIpmrtllllBUIllWb TaKin CU(lJi- CTBa .nLIMa .n:.'IH no.'l.'b(,)Ia. Ha B03)1.YX'b 'ICJIOB'!>Ra-TOtJno HhI.lICHUTb UCJIb3H. ECTb clr!>,I,1min, 'ITO Talde oniolTbl 6bl.1JII tlpOH3Be;CllbI B'b l\OIllJ,'B XVII B"tl\a Bo IIopTyra.Jlin, a H'L ncpBow nO.JIOBIIII"t X\'IIJ n"tRa B'b Pocciu 1), 110 npaK'fU- 'lccKie PC3YJIbTaTLI ,IJ,aJIn .'IHIDL OIILITLI, npoIl3Be.ncRHbI<' B'b L789 rO)J;y BO <I>palllill 6paTLmm 1\I0Ill'OJIh<fJbC, a nOToMY ORR II ctJIITalOTcn po.n:oHatJa.'lbHIIKa1H cOBpmICHllblX'b a3po- CTaTOB'b. BpaTh.a MOHrOJIb)be, n.JIaXB.1JLIlLI 6ymJK1I0Ji <fJa6pmm B'b MaJICllbIWI'b I'Opo.n1; .'\11110113, 3auHTepecoBaBIIIHCh IlIIoIC.1JblO I1CIIOJIb30Barb TY cn.1Jy, IWTOpall BJIC'leT'b .nblM1, BBepx'b, CTa.HI )rBJIaTb CHa '!a,'Ia. OllblTLI C'b He60.1I,umr.," 6YMaJKHbIIIUI I1Iapalom. Y6'B)J.IIBlIJUCb, 'fTO ;nu IDa.pM, 6y.ny'fU II a.JIOJI1IeHbl .nMMOM'b, JICrKO II npOCTO B3JIeTaJ01"b RBepX'b, - .r........ olin na3I1a'IH.1J1I 5 ilOllll 1783 m.na ny6.'lU'lIIbIH nO.IICT'b 60.1bIDoro mapa. Dbl.1J'b CmUT'b 1130 XOJICTa rpor.taJl.IILIH MJItJ'b, 17 caJ\\CII'I. B'b 06xBa'f'"B; BIIII3Y, nO,],'b OTBCPC1icII1'b, 61>1.1Ja. YKptiliJIClia JKapOBIIH, H'h ROTOpoii ).'ln 1I0"lY'WlliJl )l.bIMa. CJKUra.1JaCb CO.10IlIa. ml1;cT"t cD J1Il'peThIO. I\ol'.n:a. lIJalH, Jl.OCTa.TO'fIlO ULIJI'b IIRnOJmCII'b )J;bllllOl'b, OTJIYCTHJIII YAcpilmBanmiJl l'l'O BepeBml, If IJC.a CllCTeltJa, B'BClIBIlIan 15 ny.noll'b, B3.'lcT'hJIa. BBCpX'b 1Ia. r"la3a.X'b 1I1110I'U'IIi(J1ell- 110" nYUJllIItlf, I1pll IICpIOJIKa.el\ILIX'h J..'IUKaX'b DOCTUpra.. IlBc'fb Oll'b YCIl'I;X'h ;)'forc.. OIILITa 6l>ICTpo pa31IeCJIaeb no BCCi!: <})paHu,il:l II ,'Lail\e 110 Bceii EBpOn'B. })paThH MOllrOJlb4>be OLl.1J1I BhI3nallbl Bl. TIarUm'b H TaMo, ll'b npllcY'fCTBiu l"alOm ROpOJIH, BOllCIi:'b II MIiOrOTblCJltJHon TOJIllbl, 19 CCIIT1I6p.a nOBToplun onLI1"b, IIpU'fl'M'b R1. rua.py 6wJa. IIIH1m13aHa I,JrBTIta. B'b ROTOPYIO I10ca;I.UJIH n'h'ryxa II YTIY. II 3TOT'h OlIbiTh Y.'la,iICn RIIOJlIl1;-lIaC(ajKUphl .6JIa.roIl0.1YtJHO OIlYCTH.llICh 1Ia. 3C\I.1J1O 1I0CJI't -TOro, loaI.'b OXJIa)J.lIlJllliHcH .nLIloIL nOTCpJIJI'b CUOIO nO}l,'bPMIIYIO cn.'I)". IlcPl'3'b rl\Ba l\1'BCHU,a. 1I0.UIHJIlICL lIa JJ03.nYIlIllOM1, I1Iap.t ncpRLIC .'lIGAH. !{OPOJlb .'O.1Jro IIC co- I'.JIallJa.1C.II lIa ;)TO, UOHCb 3a. YtJa.CTb a3pOIla.BTOU'h. Oll'b npe;l..'lam.JI'b IIYCTUTh pallhllJC 11'1, 1I0.1JCT'b, rl\.JIn npoobl, KOI'0-.1Jn60 H3'b nplll'oBopelllllolx1. Ie'b 1'331111, lIu.tll!an Inn CBOOO.J.Y, CCJIn 1l03Bpa-J'.IITCn lIa 3eMJIIO lIeBpC,l,UMIoI\Uf. 'fO.1JhKO lIa- CToii'1I1BIoUI UpOCbUU YH.'lel,IIIU'OCJI ;nmn. JI.'BJlOM'b lIu.'IaTpa-JI,C-P03bC, IIC.nOIlY- lii/;:. , . .' -, ... :: -;.r-r-- . - - . '- L-_ ,;. ';" _..:_ Oc- _---:;- - ---:F:" '-,_ J, '-- _". "'-,,' - "--._- . .-". 'L :-"' 1.-.; "'UJ!,r:.d.,'",," ,l. \. WUI'. 2, llepllblii MOH- I'Onbbep, DocTpoeB- "blii B'J, IIapHffi-B 12 ceB- T1I6pH 1783 r. » C:u. lIpU6alll.lCB1C L G 
7 maBluaro ILlC.'Uf, tlTO IIIH.'CTYIIIlIlI,11 OTI,.pOIOT'L )(.1fJI tIC.10B'IpIeCTBa nYTL Bo B03- .'J.YX1" C.1mm.1U YIIOPCTBO IWpO.1)H, \I 1l0.1CT'L 01,1.1)1, pa3p'BmCll'b IIpOCl1'feJIIO II 01'0 .:tpyry 1IapKII3Y ,!I.'Ap.laIl1.1>. 21-1'0 I10HOpH Toro ;!,C 1783 rO,'I.a ::mum ,!\.BYAIJI nac-:_ eaillllpam 01>1.1)0 COBCplUl'lIO IlCpROC B03,!\.ywuoc UYTCWCCTBic, (<IlIfr. 3) npo.n;oJl- ;lianmCCCH 3 AtIlIlY'f"L; a3pOllaIJThi 6.1aI'OUO.ly t IHU onyeTu.lIIcL B'b ohpeCTUOCTjfXD IlaplfJlia, B'L BOCLMll nCpCTaX'h OT'h uym,Ta llLl.1CTa. O,'I.HOnpCMcuIIO (;'1, OULI'I'a1H MOIII'O.lL.pLC, <PpaulI.Y 3CItiii-:iKe Y'leULIH IIIapAI, UPOIl31Jo.'U I .n. n'l, cRocii :ra6opaTopill OIlLITLI C'L BO,'l.OpO;l,OI1" ra30M'b 3I1a'II1Te.!lLIIO .' j 1r- i .;..- t<:;:.;:' ! . I '..', . . ..:":'¥.. -: .(:..  . 1flf/1&. . . '\\. \. .... ,il ,III. ' ... .. 1...... ):,..r .. '- ......... J":¥:!!1 -r. Y\. (i1) ".. ." .+ _- I. '1- ."'.* - _ . -:' f1y; 14 1.- #, ,} #'. ...AOII'.. '. .. . ",' 'j. '.I i ." , ji: II <' po c.;...,. ...... > . r '. ., .... ,. , . .1'- . '. 10- . . . -- < . "' EI$ ; I . r;£f'" J - -.; ". '.';:' .. '. ,t1 :- \/..; < ". "" ::;.:.: t:';'- :' \t1 r: J ' " '"' _..<:'10.1...-'" ....-: !.-.:.-:. .{''f/'' ... ---.::- ...... . . '.==1f :'1 .- .!,-, (I)I!I'. 3. llopJloe n08AywiIoe wecTie 1.IIoeii. lIYTO- vnr. 4. Hano.:IHcnie wapa B'b ur ea ,- nee IJpeMH. IIaBepxy-mol'"h IJ"h Boa- ;J,yx'h; c:rkBa -uapallIIOT'b npu DO)l."L- eM'h, cnpaBa-DapaWIOT"b upn CDyCK'h. l:IHnaY-Hano."IHeDie: Ha aeMJI'J! 6aluI c'], ICUC./JOTOIl II men-haHLIMII onu:JRaMU, II ,/lU:L uaKa- nocepep;uH'J!-C"L COOB- palOnMCH 1"030&l'b; o6ono'JJ;;aC"Lc-hTLJO 11 Imp311Hoii JlIICUT'], na IJepeuJ..-1>, npH- Icp1;u;Jen HOll R"L )l.IJYM"h ;JUCTa:\l']" 60.Ttl' .1l'n\l1!lI"L, tl'BI'h n03.n;yX'b. Y 3uaB], Ou'r, OllblT13 1lonro.lbq)LC 5-1'0 hOlUl, iliap.IL p13IUII.'l'b npou3BcCTU TillWll JKl' 011\.\'1"1. C'L liIa-pOM'b, lIaIl0.1HC'IIIIhlM'b nu- ':WpO;l.OWL. I1i1'b .lCrI'Oii me.llWBoii MaTC- pill, IIpolllrraulloii I,al;:mn.-TO IICllpOllllll,ae- 11L111 I. COCTaRmn, lUap.Ih m,I;:YI'aTIIO emU.J'L maponylO ooo.1JOtJli;y C'b .n;iaICTpOM'b ('a- il,CIII1 B'L ;l.n1>. TOT'L wap'L, lIU HaHo:mcllin 1l0,WPO,J.OllI0, nOJIY'lCnIlLIlIo 01"b B03,D:tii- cTRin rtp"uii I;:nC.IOTI.l mt JI,('.T/;3HLIJf UIIlI.'lIW, OLI.'l'b 3allwY'fD co Be1;x'l, CTO- pOlIl., II 'i -1'0 aBI'YCT11 Bee '1'01'0 ,,,e 1783 1'O,TJ,a uYIJ\CU'b B'b H03.i1.YX'L lIa Map- ('oumrL HU.Tt H'L lJapIIJI\"J;, 111'11 C'fC t ll'lIill lIapo;I.a ,TJ,O 300.000 'lC.lOB l;I;:'b. IJfap'1, B:J.ll'Tt.n, O'ICUL ULICTpO na rJo.u,myIO DhlCUTY, 110 '1CpC3'b U.tCl\O.lLIW AIlIIIYTI. .101IIIy.l'L: ;WB.Wllic ra;;a IIl1y-rpU cro 0l;:a38..10CL BLlmc }1.an.lcuiJI pa3p'l;:;I;:CIIlIOH anlOc!I)('pJ.I lIancpxy, II uOTmlY 060.1)O'lIm. IIC BbIJl.Cp:il,aJH1 II pa3upBa.1aCL. 1I0CJI'J; ;noro OllhlTa lllap.Ih aaIlJI.IC.H :cTa.lhllOii pa3pa6oTlwii 'faIwro mapa, IiOTOpuii ULI.ll,-Ubi Y o(ju-lIpmrJ;lImn. ,],.111 UO.1C-rOB'L lH'.1011tl,a. TOl'Jl.a I.aI,'}, AlOIII'O.ll.- 
8 <f!bepLI--T8-Wl> na3BaJlIt llIa-pbl, lIarrOJIlUlBlllieCR .nLDIOM'I.-,n:tJla_1HCI> ()tlern. npmm- TlIBHO, IIIapJlb co:!.na.no .nJlR CBOHX'b annapaT03'/.-I1Iap.'lbepOll'J.-BC'l> '1"B oprallb!, ItOTOpb!C I1pnl"tllllIOTCR II B'I. COBpmICIIHr.IX'f, C(!JepntJCCl:UX1> a3pOCTaTaX'b BBe,ll,JI .WlIell)I;IIKCl,-UHJKHeC OTBepCTie )l;J1JI cll060;ora.ro DbIXO;;J:a ra3a, YCTPOHB'h CIIR3h MCjK;J:Y 060JlO'llCOH H IWp311110H I1plf nOMOII\U c-Jmf, c.n-BJlalJ'I. BBCPXY lIIapa J(J1a- }Jafn .nJlJI BLmYCKa ra3a I1plf jKeJlallin CIIYCTffTbCJI,--IIIapJlb C03.'1.a.nl> Bce IICEYC- CTBO JfCTauiR na mapax'I.. 1130 ero C06CTIJCIUlL1X1, nO.1JeTOB'L 1I3B'£CTCU'I. nOJleT'I. I' )l,CIm6pJl 1783 rO)l;a, ICOr)l.a llIapJlb nocJI"£ 3 1 i'!. 'Ja.conoro nOJiCTa ClIjCTII.'ICJ!, m.1Ca,l,n.IJ'h JIa 3CMJlIO CBoero cnYTfIHICa II DHOBb rrOll.lUlJICR y,)IW O)J;UH'I,. JT cn.txJI MOllrOJIL<pbe If llIapJISI C03.'1.a.'IH rr:h.1JYIO 3PY He TOJIbICO B'I. ImYKt, 110 1:1 BO Bceii oom.eCTneHHOH .mlf311I1. YBJIe'Jenie H;J,eeii 0 D03MmKIh1CTII 1I00WpCIIiJI B03)1.}'WHOii CTuxiH 61>1.'f0 naCTO.JIbIW nCJlImO, '11'0 Clm.3a.J10CI, BO BC1>X'b np05lllJ1e- HiflX'I. Jf\ll3JUI, )1,0 jl;aMCKIIX'L MO.n'I. BKJllOtJHTCJIhIlO; TlInIf'IIIOC H306pailWIIie MOn- t'OJIhqJI,epOD'I. (01111 6blJIli 60Jl1>e 1I0IIy.'lflpHLl, 'fa.l,'I, lCafC'b C03epmCHie rrOJIeTa 1m. JI1IXo 'rpe60B8..'lO ICIILwe pacxo.nOB'b) BCTp-B'IaeTCn p1WIIITeJIbHO BC10,J,Y, 1')1;1; TOJIblW 6L1J10 .meJlaHie YICpacIITb ImIt1,-.'l1l60 ICHUrII, crtuLI 3)1;anm llJlU npe;J:MeTr.I jlmTeiicKaro 06nxo.na. KOHetJlIo, BceM}" 3TOMY Mlloro co.n'l>iicTBOBaJfH II OTBaiKIII,J(} B03)1;yxOIlJIanaTc"11f, ;I,CMOIICTpuponaBIIIie 1I0JICTLI no pa3.'lH'IIII.DI'b ropo.narh, IIpll J'pOMa)l,HOM'b ncer)l;a cTetleHill ny6"1Illw. H3'b tJHC_la. TaKUX'h .'1lo,l,cii lICJ1I,3Jl nc jIlOM5IHYTb pa60TaBlilaro panMlIe Ca!\IOCTOJlTCJlbIlO-BraHlIIapa, IWTOpbIii nocJrt ncpeJ1CTa B'I> 1785 ro)l;Y .JIamIlII1ClmrO npOJII1Ba COBCpUIlIJl'b elI\e 60.T£C mec'fII. )l;eCSlTJ1 no..'ICTOB'h, 1I0Ka He y611JIClI DO npmtJI o;UlOro na.J.enhI B'L 1809 ro.ny. O.n;naI\O, KpbIJI3:l'LUI'b Ha)l.eJj(Jal'J. ROHla XV'lll cTo.TkriSl ne cY.JK;J:eno ULIJIIt I:OLITbCJI 'caIC'I, CIWpO. UC-B IIOIlL1TKII, 1,0TOpr.TJI .n'BJIaIHCJ, II, TO.MY, 'nOOI,), IIO/l- IIRnIUHCh B'L B03.nyX'h, pa3p-tnJlITh II DTOp)"IO np06..11''Y .'1e'raniR-)l.BHraTbCIi B1, .meJIa.e!lIO)lo HanpaUJIelliu-ocTa.BaJJlICb 6(,3'I, Bcm\aro PCilY JIb'raTa... IIlaphI aKICY- pa:fII0 nepenOCHJIIJ 'le.!lOU'BIC:1 C'b rhcTa ua rtc'ro, 110 TO.'fLJCO B'b TorL Haupa.- :Ieniu, KaIC"h '1'0 IIOnCJI-BBaJH1 c'ruxiJl, a nc caI'L a;:J}.JollaUTl,. .II{e.'Ianie IIOc.TJ"£,11,- 11.111'0 npOJIBUTD II CDOIO BO..'fIO B'L Bw60pt uynf, tJTO npC)l.CTaB.m.'lOCb pallI,IllC cy- nmI'I. IIYCT.nIW"h,-OKa3a.IJOCh )l;t.IJUlIf'L BCCLllfa TPY..'I.lILUl'h If C"'fO.JKUhBI'b. lhma)iJI YXIIIIJ.pcllin upml1mcuiCM'b B03)1,YIIlIlr.1X'b Rcce.'f'h, lJapyeoB'I, 11.111 )l;pyruX'b IIpIlCIiO- C06.1cuiii YCld;xa He HlIrBJlU, II nOTOlllY C'" IIatla.'fit XIX B1ma na'UlJIOCb OX:UWlt,iJ,e- nie 1,1> 3TmlY cnopTY. Co BTOpOi1 1I0.'fOBlfHhl XIX IrtICa Ua'la.1JIICb npaKTII'JecldJI pa60'l'h[ no )l;OCTII.mellilo yupmuJlmlOcTlf n03,TJ.YIIIIILIX'(, mapOB'h nYTeMo 1I0d;n('- uin ua C3.Mml'I> a3pOCTa.Th llIH1Ta, BpaUamIal'o .1I0AL," lI.m J\alwii-.m60 \/3.IIIIJ- 1I0Ji (.nBllra:reJlCM'b). CJIa6hlC PC3YlLTaTLI 3TnXl, onLITOBl. n06YAHJIII B'h CCII1)1.e- t;JITL1X'b rO)l;ax'I. IICpelieCTIi BlllumHie Ha )l;pyroii IIplfllHno .!IeTallill-leXalll1tI(,- erdii, np" nmlOlll,lf aImapaTOB'b 60.'ftc TniKC.1I,IX'L, 'I1>I'b B03,1J.YX'I,... Ha'm.lJaCb pa- 60Ta naJl,'I. 113ytJenicM1> 3aIwnOB'b no.ll'Ta IITH'L, II ac1)]wIlIbIXo; CTa.'f1l I13CJI1>JI,O- naTb II IIpaRTH'IeCJCII 3I1aKOII1TbCSI C'b 3aIWnam COUpOTl1u.'lelliJI ll03.i1.YIllHOH cpe.nbl, O.nllonpCl\lCIIHOe pa3BIfTIC TeXIIIum .na.l]o B'b pYlm pa60TIIIIIWB'I. B03D.yxa ,;wl'Kie 110 £fBCY Ii )l.OCTaTO'lHO MOII\HblC .nlllu'aTl1.m, nplm'};lIellip IWTOPLIX'h CIIJILIIO 110- ,1BHnYJIO BnCpC)l,o ,u:'BJIO a3pocTani t lecICaro JICTaHiR, a 1J'b call1hle noc.'l'l;Allie l'O)l.b! 1103BO..1II.'10 'JC.'IOll'tKY .1]('TaTL II ua allnapaT3.X'b 'l"JDKe.TBllIllI1X'b B03,!!.yxa... :f; t.. -- 7 _ -1&;-- ," ." , .. ._-, g:: ,i; \ '!. , t> ... 
't:I A 0 T b I. JIETAHIE C'J) nOMOIIJ."bIO rASA. r.1ABA 1. HeynpaBn.HeMble aapOCTaTbl. IIeYllpaB.1Hl'lbDl'b a3pOt:TaTOMo lIa3bIB8-CTCR 1'31.011 .JIeTaTe.lbHblli UpIlOOp1> Jlcr'le Boa.n.YX8-, IWTOPbdj, lIaXO;J:RCh B1. B03.11:YX"t, llJIlI )(epjjmTCR ua Jll'£CT'B 6JIa- rO,1I,apJI CllH:m C'b 3eI.TIell, HJIII me n.JIaB8-CT'h lJ'b a.nIOClpep.t, nepeM"tlll,aJlCh BM"tCT'B ('"). 'Ia('TlIu.8-1lI OI'PYjKaIOIll,Crr cro cpe;J:bl. npnB.H3l1bIMIf a3pOCTa'faJlUf lIa3bIB8-IOTCJI '1"1;, IWTOpbIO ua I\:lIIaT'B 1I0.n:HIfJllaIOTCJI Ha onpe,JI.'BJIeUIIYIO BbICOTY .1I:JIJI npOH3ll0)I- CTBa H8- JlI-£CT"t KaI,IIX1.-.moo 1I:l6JIIO.'I:elliii; 31'1( a3pOCTaTLI ObwaIOTo II KPYI'JIbIC, H-YJl..1HUCUliOH IlmpJllhl-aw£i-iI,OIJI.Ie. .lI..lIR CB060u,lIbIX'I. 1I(JJ1CTOB'[, B'1> 1J03.n.yx.t u:n, IIcynp8-B.'JJW1IbIX'h a3pOeT:lTOB'b ynoTpe6.1JlIOTC11 ItCI\.lIO'IIITC.'lhUO J'PYI'.lbIe,- l"Iprpll'lcCldc. 13'1. l;a.JIblrtfIwC11'L pi,tlb 6Y)I,eTI. ItJ{TH I'.'IaBHbUl'b o6pa3ml'h 0 110- c:rt)J,I1I1X'b. IIepuo06paa'b COlJpmleIIIIaru clj)epH'lecI.aro a3pocTaTd-1IOUI'O J1b 4 J LCp'b-He Morb 1I0.1Y'IHTb IImpOitaro pacllpocTpanelliH KaI.'b Bc.'rtllCTllic OIH1CHOCTU JIe'l'aUiR I/a III'M'b B'b no:mapU01I'b O'1'llOllIClliu, '1'aK'b II nc.JI"t)l,cTuie IICllpO)l,OJIjIU1Te.lI,IIOC'I'H I/O.lOTa OTI. OXJIa.iKllelliJI ra3a. ConpmlclIHble a.3pOC'l'aTLI H8-IIOJIIUIIOTCJl T8-I,HM'h ra- amI"b, J\OTopLIil II npn UOPM:l.1Luoii TCJ\lIIepaTyp"t 3na. t IIITe.1fbHO JIer'le B03)1,yxa. Heuo, lJTO lJ'tJII'[, JICl'qe 6Y)I,eT'b l'a31., '1"BM'b MCHblIIC oro nOHa,JI;06uTCR AJIJI nO)l,'bMa O,(I1oro II 1'01'0 .iKe rpY3a.. BoAopo)l,'b, K(J'rophIll nplUl'tllRJIo )I,.lJI 3TOii lI."t.UI II lIIapJIb, BeCbJlIa. BbIrO;(en'b, TaIt'b I.aK'b, 6Y.1l:y t lH B'b 14 pa30 JIer'le B03)lyxa. 01l'L cnoco6eu'b nO)l,JUUJaTb I1arpY3&Y, !I'BC'b lCOTOPOll ne npcBocxO.J,MT"L 1"?/14 lJ'tCi! 'foro 06'beMa l103)1,yxa, IWTOpbIll 3aHRMaeT'h nem, npn6op'h. )(pyruJI[If cJlOlJalt!lf. 1 It}'O. leTp"L llO,JI;OpO)l,a MOJKe'l"b IIO)I.IUITb IIarpy:ny, paBUYIO 13/ 14 B.tca 1 "yo, Me'rpa B03.'1.yxa, '. c. BCCro 0&0.'10 1 &11J1orpaMtr!a, I1JIH OKOJIO 21 12 Ij)YHTOB'b I). a1'O II CCTh nO)I.'beJllIlaJI CUJl8, ra:m., palJHaH, CJIT,)I,OBaTeJlhIlO, pa3UOCTn leJK,JI;Y B.tCOJlI'b C)I,IIIlIIlI.bI 06'beMa B03.11:YIIIlIOii CIf>CPbI H nT,Cm!"b e)l,HIIRl\bI 06001\13, A<lU- lIaro raaa. )(pyroIi ra3'b, I\OTopr.lit llC.'I"t)l,CTBie )l,elIIeBH31I1oI npIlJlI'£HJIeTCJI 'IaIlC I10)I.opo;(a. eC'I'b T. u. CB"tTWII>IIJ.1ii l'a3'b. OU'I, B'b 'pH pa3a JICrqe BU3)(yxa; ero JIO;I.'beJlIH:lJ:l CH.TIa olIpe':l,'t:JUTCJI, 3IIa t IIlT'b, :!./s B"tca 1m:: B03)1,yxa, 'I'. e. npml.tpuo 3/4 J\II.JI.:lorpamm, I1JIII P /4 qIYUTa. I) MOTp'l> = 1,4 splllHna, OGbe1./LI raaUB'.!> Bea)l.iI 1l3AlilpHIOTCH xy6H'leCHllMB )JtpSAIll-m 3 . l1il 3 =2,8 l.y6. aplllnna. 1m 3 n03Ayxa B1IcllT'h 1,29 I,"J1Ol'p. 
3HaJI 1J0,ll,'LC!lIlIYIO CIIJlY ra3a. J1emo onpe.n.1>J1HTL H '1"1> lIallMCHlolilic pa3- ltI'1>pI,I, IWTopbIe Ha;J,O )laTI, mapy )lJlH B03MOJltHOCTH nOJlCTa Ha lIeM'L, Hanp., OJl.IIOMY 'leJlOB1>KY. QeJloB1>R'b BtCHTb B'b CpeJl.Helll'I, 5 nYJl.OBo; BC1> 'laCTlI mapa, npn nall!lteHMIIHX'b B03MOJI\HbIX'b pa3M1>paX'b,-nY,lI,OB'b 7 -8; cr JIll IIpH6amfTb Cllle CIO)l.a nYJl.OB'b 5-6 JI.,llfl 6a. ' uac1'a, TO 001lliU: B1>C'L 6YJl.eTD He oOJlte 19 nYJl.OB'b, T. c. 760 .pYHTOB'b. CJl1>Jl.OBaTCJlLHO, JI..IIJI nO.'IeTOB'L o:J;HmIY tleJlOBtRY CMKOCTb (06'beM'b) mapa ltIOJltCT'J. 6bITb npHI'1>plIf) 760 _ 2 I -=== OK. 300m 3 -eCJlH "J1CT'Bn. na BO)l.0P0Jl."!;", II ',7 7CO eCJlH J1ernTb Ha CB1>TU.JlbIIOM'b ra3'I;, TO _ 1 3 / =OKOJlO " 400m 3 . IIo OObIRHOBeHHO .ICTaIOTh Brl,BOeI'L, BTpOeM'L, BtleTBepOlllo, 6epYTD 60JlbIllC 6a.If.'laCTa, a nOTOIllY U pa3M1>pbI mapaM'b )l.alOTh 60JlbIllie.. BOT'b pa3M1>pbI, npHHJITI,IC Bo 06pallleHiIl B'L Poccil1 II 3a rparmlI,cii (no eIlIROCTII): 600m 3 , 900m 3 , 1200m 3 , 1500m 3 , 2000m 3 . B'b HameM'L BOCI/1I0M'b B1>,lI,OICTB1> .J:J1J1 CBO- 60,DJIbIXo nOJleTOB'b YCTaIlOBJIl'H'b pa3r.I'l>p'b ] .500m 3 , l'aKie mapbI IIM1>IOTI. nonepetIIlUI\'L paBlIhIlIl'I, OROJIU 7 CameH'b. MaJleHbRic lIIapbI B'b 600m 3 , C'b nOlI£>- pCtJHI1ROM'b OROJlO 5Yz ca.meH'I" C.1YJKa1"b Jl.JI.H lI}JU- BJI3HLlX'b nOJleTOB'b. COBpCMeHHI.le a3pOCTaTbl (.pur. 5) COCTOJITh H3'L TpeX'b l'JIaBHbIX'b 1J:acTeii: 1) 060Jlo'um C'b ra30Mo; 2) nO)l.B1>cRI1-c1>Tb C'b oopytJeM''b; 3) Iwp:mHl.I. QJm'.5. 10 .11famepbJlJUllWJI 1!Ucm'b cffiepu 1 wC1C1l.'CO aapQ- CmanW6"b. 060Jlotma Jl.1>J1aeTCJI H30 mC"lKoBOH Tltanu, J1a- KupyeMoll cBepxy Jl.JlJI HenpOlll1l1.aClIIoCTH )I,.'IJI l'a3a, HJlH H3'b oc06aro nOJlOTHa-lIepKa.1IH, KOTOpan: .!J;JIJI Toii-JKC It1>J11t npOpC3ItHItBaeTCJI. Bwtpal1BaeTCJI 060- J101J:Ka 1I0JlOTIIltllla!llH, no IIlepe,ll,iaHaI'b. J Ia BepXl/elll'h nOJllOc1> 6aJlJlolla yCTpauBaCTrJl It.lallat\1., T. e. )l,epe- BJlIIHOe ROJlblI,O co cTBOpKaMI1, 1II0rYIllItm OTlpblBaTbCJI )l,JIJI BbIIlycRa ra3a npn npocToM'L )l.epl'aniu cnl13Y RJla- llanHoll BepeBltl1 (.pltl'. 6). Bo BepxHeM'L nOJlYliJapilt )l,1>J1aeTCJI ItJlItHOOOpa3HaJI BbIp1>3Ka, llHlpllHOii B'b O)l,HO nOJlOTHl1llle 11 Jl.J1HHHOii n01J:TU B'b 1J:eTBepTb J\pyra.-oTh ItJIanana )1,0 3KBa:ropa; 3Ta BbIp1>3Ka 311- nOJlHJleTCJI I13HYTPH K"1I1110M'b H30 Ton-:iI\C IItaTcpilt, OTOPb]ii OCHOBanicM'b CBOHIII'L n pHliJUBaCTCJI It'b 000- .'lOtm1>, 11 60KOBbIMH CTopOlIaMH TOJlblW npnr>J1CIIBaeTCJI TaR'b, 1J:TOObI ItpaJI ero 3aXu)I,l1JII1 3a KpaH 06p1>3a BepmKa na 1 1 / 2 . K'b oCTpilO-'>Ke K.1Illlla, C'h IImlOllllolO oc06aro npHcnoc06.IlCHiJI, npl1Itp1>n.J'IJlCTCH ,1,PYI'aH BcpCBRa - pa3pblBHaJi BOJKjJ{a, EOTOpaJl,' IIpOXO,ll,H TOJlW 1J:epC3'b BIIYTpeIllIOCTH mapa, cnYCKaeTCJI K'b KOp3I1Ht. Bcc 3'1'0 npUCIIO- C06J1cHie Ha3bIBaCTCJI "pa3pb] BHL]M'b". Y lIHJKHJIl'O nO.'IIoca 6ajJJlOHa 1'!1I1-teTCJI Cllle O,1I,JlO ]tpyr.'IOC oTBepcTic, Jl.iaICTpOIlt'b BepliJKa 4, R'b I\OTopmlY npuliJllTa H30 Toii JKC <I> Hr. 6. A II B - AIIR AepellJlHHblX"b xpyra. Me- H>AY XOTOph1Mll S&JRRT& 060- nO-lxR; F, F-CTDOpXH; E, E-- peSIi!WllblJl CTHJRXH, G. G-TJU'1i Aml OTBphlll&HIH CTBOpOB"h DHHS"b; H-xonL- 1\0, Ii"b IWTOPOMY npHlcp1l- nJIJleTCJl IUJRnRHHRH lIepeB- I;R; F, F'-DOJIOJReHie CTBO- pOK npn OTBpblTOM KJIS- nRHlI; C-CTOHX&' D-KOJI- nRB"h KJISnRHR; ?n, ,,-60n- -rI:lXH C"b l'RiiERMD, samH- MRJOie M{'my xpyrRMlI 06o;J0'ncy. II.... 
11 CMIOll MaTepiH I\IIWIm (rn.mllm), OTI,pI,ITa.JI B'L ImJIGH(,1'b IWIlI1>. ::ho 01'Bepcl'ic lIa3I,IBaCTCH allllell)UlI\COr'L; llCpe3"I, lIero 060Jlot/&a lIanO.'IIIHel'Cfl ra;jOI'I, H llCpe30 Hero JIW BI,IXO;UIT'L J1IIIlIHiii m3l> IIPII p1-CllIllpeniH BO BpCMfl nO.'1CT1I. J..'l.JI 1I0,!!;D'I>CEH KI, 060JlO'IRt ROp3HIII,I CJIYJKIIT'b-CtTh H o6pYll'J,. C"I>TL,- TOlIl\a1l, 110 "POtlHllJI,-H3I'Ol'OB.'l.JIeTC.JI H3'b .'lYtlllIaro .%lIa. 06JICraH cTporo pa3- ClfHmIlHLIUI I\J1tTliaml BepxHce nOJ1ywapi.JI JI llaCl'L nrfjI>Hflro, ona nOCTellCIIHO CYJKHBaCTC.JI H p1lJl.mI'L 60.'lhIlIHX'b II MaJII,IX'L "I'YCHHLIX'L J1anOR"I," 3a&aH t lHBaeTcn ro.1CTLIMJI BCpCBKal\III-CTpOllaIH, (llHC.10 HX'b OULII,HOBCHJIO= 1 S), ROTOpLIC Cl, IImlOIll"ro J\OCl'I,JJlbI\OJl1. UpIIJ\P"!;U.UflO1'Cfl J,'b 06pY'IY - n[)o'lHoIY Jl.CpeOHIIHoMY IW.1I,Y apullma 1 1 / 2 B1, ,!!;iaICTp"I>. I-i;I, 31'OJlry 06pYllY IIpO'IIIO npIIBH3blBaC1'C.JI anneH;I.I1I,COBl1.JI Y3,!!;CllJ\a, He n03Bo.JlJOlllajI UIIJKIle1/Y no.'lymapiro nOAIIOpallHBa1'I,c.a DBCPX'L, II JIa lI('rO-JKc-oopYll'b-JIamTblBaIOTCfl pa3pLIBHa.JI BOJKjKa }( Klallall- lIaJJ BepCBl\a, npOXO)l,j1lllifl CBCPXY llCpC30 1U.'lam'y aIlIlCJIJJfRca. Rop311I1a-II.'lC1'ella.JI, UBOBaJI, Jl.OCTa1'OtlHo "pOllllaH-llO;I:B1ammaC1'CH 1'OJI- CTbIMU CTpOna:l1u(m, 1\0.1Hll('CTBt 06I,IIGIIOBeHIlO BOCI,Jl/Il) I1enOCpCJl.CTBNlHO I,'I, o6pYllY. Pa3ltpI,I I\Op3HllI,l 3aBIICH1''b on 'II/c.m lIaCCaJKHpOB'I,; 110 Jl.IIY 01'1, 1 J /2 X 1 1 / 2 apm. ,11,0 21/4X21/4 apw., BLICOTa )1,0 2 apw. )J,.mlHa c1'ponom.-1--2 apIIlIIIIa. ]J,.UI I\8.iK)I,aro B03J1.yullIal'0 llY1'CIIlCC1'BiH IWp3Hlla onaIllUBae1'C.JI B:IO.111"I> OllpC,1I,t.rrellllhUI'b o6pa30Ml., 1'. c, cHa6JKaCTCjl c.'l'!;;J,YIOIlUUIU JIpCJl.IC1'a1\IH, llPH' l,ptllJleHHLJMlf B'I> H3BtC1'IlLIX'L M'!;c1'aX'b. 1) l'aibpon"b-Jl.J1I1HHLIii 50-camCIlHLJn ImJIa1''b, B"!;COlllo OROJlO )l,BYXl> nY)I,OBo. BblBtrnellHI,lll lf30 EOp311HbI, paclIYlllellIlhln. OIl'b 06e3ne'IHBaerI, mapy J1YtlllIYro YCroi!llHBO("'TI, B'b B03J1.YX'I>, EaI,'b XB:)Cl"b r 3aIlYIl\CHlrarO B03J1.YIlIIlaro 31'I>}/. J;pyroe ero Ha3I1all('uie--<>oJIeJ'lla1'b cnYCR'h a3pOC'l'a1'a: .'lOiKaCI, JlOC1'CnCHIIO lIa 3CI.1JIO II 1I0C1'cneHUO yrcHbIlla.JI Hal'pY3EY, rallJl.pOn'b HrpaCT"I, pOJlI, 6y.pcpa, YMeHI,maH" CI\OpOC1'b OflYCI\aHill EOp3IfIlLI II ,?I,1>.11l.JI Hl)IJI\OcI/oneuie 60Jl1>c I\\jlr- "IIM'b H CIIOl\oihrLII\I'b. 11 PHRp1>UJI,IIC1'CH mij.n:pOU'b IICI/OCpeJl.C1'BCllIlO I,"I, OOPYtIY, llT06b1 lIanpaCHO lie OTHrlla1'I, I\Op3IfUY. 2) ]\JHorOllUCJlCIIHI,le Me1'COpOJlOI'fl1!eCldc npuoOJ}I,I, CJlY.iKalllic )I, HI onpe,!!;'I>- .1Cllhl BLIC01'!,I HaXoK)I,eHi.JI mapa H pa3.mllHLJX'b eBolic1'B'b B03)1,yxa. BI,ICOTa I/pOCTO Y3HaeTCH no 6apOl\IC1'pl1lleCROMY Jl.aBJIelliro; 1Ii1 3CI.;11>, r,!!;t ,.'I.aB.lelIic aTMoc.pepLI paBII.JIeTCH 7(jO MM.,-BI,ICOTa=O; IJ.tl\rI, BLJWC lIa)l,'I, 3CMlell, T1>1\l"b ,1I,aB.lrllic MCI/I,IIle. IlpnoopLI, IWTOpI,IC coo6pa3110 C'L ;I:aBJICHicn. IIOI.i13l>IlIaIOn HLICOry I/aXOJli,?l,eHin 3.3pOC1'aTa, 1I1l3LIBalO1'CH fiHepOH)I,aMH. Jlpyroii UPUOOP'L, 6apo- I'pa<p'b, aBTOMamllCCI\II 3am1ChlBaCl'"I, .n:aBJleHie aTMoctf>epLJ B"" BIU,-Ii KpnBoll J1HHiIf, I/O ROTOpoli II UOCJI'£ UOJle1'a MomHO CY:l.I1Tb, IIa Ri1l\oii D-I.ICOT'I> Ifb I,aIWe Bpe1\H1 iiI.J.'l'b mapl.; EpHBall 3m Ha3LIBaC1'CH 6aporpanIOii. l'aKHII'b-jIGe 06pa30rb 1'Cp- lOrpaYb 3aIlIICI,WaeT'b Bce BpC1\m 1'CMIlcpa1'YPY B03,!!;yxa. llCln::porcTp"b-IIOI,a3I,I_ naen CTenCHb BJlailWOCTlI B03.n:yxa. I\'01\IIlaC'I> If TOllHa.JI Kap1'a MtC1'HOCfH )l,aIOl"L B03IO,jKHOC1'I, Cy,'I,UTI, 0 HaupaB1ClIiH IIOJ1C1'a. ECTI. CIllC IIpHOOpI,I )l,J1fl onpcJI.-I;,'lcuiH Cn.1LJ n1;1'pa, CIWpOC1'II Clllll0rO IIO.1C1'a, CEOpOCTlI nO;I,UIIMalliJl Il.'lH onYCl.auiH II 1'. U. 3) Pa3J1Hlll/LI.JI HpmlaJl.J1C.iKI/OCTII: (t)Q1'OI'pllH1'lCCCl,ii1 j1HflapaT1>, OII110 1\.1JIf, TOllllLIC 'laCN, I,paCflLJii )Jlar'b-EaK"b CI1rna.1J'I, 6'I>)I,CTBifl, CIIl'Ua.1JbHLJe pOJI\EH, IIpOUI\OOLIC ';I\1I.1C1'I,I-I/a c.1Yllaii cIIYCl\a Bl> BO;J,Y,--1JIIHCKic 1I0mlI-,!I,JIH I\am.J,al'O a;1pOJIaBTa II 1'. H. IJCPC1'CJJ CIllC '/aCTO jUWPL,-Cl. 'lCTLIpLMfl-UHTLIO J1aUaml,- na I\allaTt ,11,.1If1l0ii C8.JKrHb 20-30: ;)1'0 JI..1JH CHYCl\t1 B'b IrkrpellYIO ntJI'O;I:I,I, RorAa Olfenb 1'PY,1l,IIO y,l,CpmIIlla1'b llIap'" lIa ItCT"t. lpmrh BCel'O 31'llro, m. l,aJK,?I,oe nY1'CIIlpc1'Bic 110 B03,?1,YXY HYjI\IIO 6paTI, cD c060ii 6aJJ.JIaCT'b, 1'. e. MC.'lEO JlpOC1>HHlIhlii HCCOK'I,. pa3ChUIaIIIILIJ1 B b M'I>WI.:I IIO I/}"lI,y BtCOM'b JmJK,;J,blu. JICIlO, 111'0 a;)pOC1'a1"L, ypaBHoB1>cuBwiiicH B'b n03,1,yxt B'L KaIwii-IIUOY.'J.I, 1'OllI\'h, )J,J111 nO;I:I/J/TiH coorro Imcpn, Tpc6yC1''b OU.ll'I"I('IIi.JI ua- 
12 rpY3HH. J(JUI :noro H C..1YJKHT"L oa.1IJIaCTb, IWTOpblii Bw6paCbIBaeTC.JI nOHcMllory B'h T1>Xo c.1IY'laJlX'L, IWI'Jl.a jl{eJIaTCJlJ,HO nO)(II.J1ThCH BbIIIlC. lIo, I\pO)I1> TOro, IIC06XO)l.liMOCTb 6aJIJIacTa OO)'C..laB.1HBal'TC.JI CJI1>Jl.Y10IllH)!H ,l.BYM.JI IIJH3H'ICCKIiIl1H 3aIWna111i: a) 3aIWHOM'L Jl.HI<PY3iu If B) 311IWIIOJlI'L 0 CHJIb- HOIII'L H3MtHCHill o6"bcllfa ra3a C'L 113MtneIliC1ll> TCllfncpaTypbI. BC.l1>.J.CTBic I1Cp- muo 3aKOHa .1Icmiii ra3'b nOCTO.JIIIIIO BhITCKaeTb M3'b 060JI01JKH 'ICpC3'L lIOpbl e.ll 1), a U1\I1>CTO HeI'O BXO,:l.HT'L T.JIJI\C.1bIM B03)1.)'Xo: 3Ha'IMT'b, nOJl.'bC1ma.JI cn.1a mapa BCC npCMH YICHbIllat'Tcn, OT1JCI'O a3pOCTa'l""b H.'I:eT'b It'L 3CIIl.1t. Bc....hJl.CTBic BTOpOro 3aIWUa a3pOCTa.1''b HCH3111>1I110 onYCKaeTC.JI npH nona)I.aHiH B'L cpe,ll.Y 60Jl1>e XO- JIO]]JIYIO, (1I0TOIIIY 1JTO IIpn TOM'b JKC B1>C1> 001,e111>, H)III 3ammamlhlH, pfCHbmaCTCJI), Ii nOBlJlllIaCTCH liP" IICPCXO,ll,1> Bo 60JItc BblCOKYIO anwcII/cpy, (nOT01\lY 1JTO 061,CIIf'b mapa nCMllor.) YBc..lII'nmaCTcn); B'L nCpBml'L CJIY1Ja-I>-HYJlmo B03c.TaHOBHTb paBnoo'l>- cie 06JIer<w lIic 1111, HaI'pY3Im, T. c. OTJl.a1JCll 6:t.1I.1JacTa.; BO DTOpOM'L c.1IY1Ja'l;, eCJIII 1I0)l.'LCM'b HCJKCJIaTe.leH'L, na,ll,O YMCHl,WHTb nO:J,'LC)IIIYIO CIfJIY BbllIYCIW1\I0 1Jacm 1'a3a 1JCpe30 K.1aIlall'L... CJI1>Jl.oBaTe.ilbHo, OaJIJIaCT"b DO BCC BpCllm nYTemCCTBi.JI YllfeUbWaCT'L lIarpY3KY 3a CtJCT'b TOM: YTC1JIW ra3a, YCTpallHTb IWTOpylO ueB03IOJlmo. TlO.Wlnbt flU (JO-1iJYlltn'bIXo 1ll0]JltXO. !\'L COBCpl1lCllilO nO.1l'Ta lIa B03J1.ymllmn. map'l> IIpIlcTynalOT'b Ta.It'b. Ha pOBIiC/M'J, M1>CT1, paCKJlaJl.bIBaeTC.JI 060JIO'IKa KJIanaIlOM'b BBCPXo, a amICIIJl.IIKCOM1. HHH3'b. 1I0Bepx'b ne.JI aKKypaTHo paCICll)(bIBaCTC.II d,Tb. ED anncII,II.m.cy 110)(811- .lI..JIT1, IlIJIaIlry 01'0 nl30llpOBOJl.a H TaHHM'b 00pa3ml'h lIa1JHHalO'!"b nalloJIHcnic ra- 30111'10. )l:JlHTC.IJ 31'0 1JaC'b-)l.Ba-Tpn, B'h 3aBIItHMOCTil OT'L pa3)I'hpOll'b mapa Ii TOM ObIC:TPOT1j, e'L KOTOpOM narnCTaCTC.JI ra31, 'H'PC3'!. I1lJIanry. !(mIaH,'la JIIOACii, CTO.lllIIIIX'b ItpyrOJlI'L, Y,ll.Cp1KHBaeT'L I10CTClIenIlO Ha)(YBalOwYloc.JI 060- .1I0'IKY IIpli nOMOII1f lIf'IJIIll\oB'L C'L oa..l.laCTOIII'b, HOTOpblC 1I0)l;B1>IlIlIllaIOTC.JI 110 M'Lp'}) na)l.06UOCTH CBOMMH KpI01Jh.lJMH cD BepXJIMX'L K.il1>TOE'L c1JTI(H lIa I1HJKHiH. 110 HallOJII/CHiH ra301l1'L, lInlll'II;I.HKC'L 3:JJlmMaCTC.l1 pC3MJlOBhUI'L EOJIJ,JO)I'L, a oa.l- JlOII'h IH\'lIIUlae'J"(:n BBCPXo, YJl.epJKlIBaCMWii nO.JICHbllllH BepCBI!aIllH (UAYlllllIIIH OT'}, ;nmaTopa IlIapa). Tor;I.a. 1I0AnOCIITC.l1 JI IIpHKp1>n..!ICTC.JI J{'L oOPY1JY Eop3Hna, 311- JlOJIlIcnna.JI 6aJI.1IaCTJIlHm IIrlmm:aMH. HI, oi'5pY1Jo npoJl.'IJBaCTClI np01J.Hbltl HalIaT"L, 1I0.!ICllbl.!I llf'pCBlUI BhlXJIeCTblBaIOTC.l1 1i3'b nCTe.I'b, 1I a3pollaBThl 3aHM)la10To CBOII M'tcTa ll'b EOp311H1>. OCTaCTCJI CIllC ypaBlloBi;cliTh B'b B03,11.YX'}) a3pOCTaT'L, 'ITO ,n:t..mCTC.l1 IIY; CI'b BJ.lIIlIMaHi.JI oa.I.1laCTllhlX'b 11.trnKoHl, H lIOC.1I'l>;I.OBaTCJIhliaro oTny- eEani.!I KalIaTa AO T'l>X'b IICp'L, 1I00,.a lIe 1I0JIY1JHTC.lJ JICI'IWH clIOI\OllHaH 'f.Ilra BBCpXh. 3m..tlll'b cpbIBaCTC.JI pC311HOBoe 1\O.lIbll,O y alIIlCHJI,HKClI,-1J.TOOhl )I..1H ra3a BCcr)la 6blJIo CB060Jl.llblM HhlXOJl.1, B'L CJIY1Ja1> pacwupcHiJi cro,-Ii npll nO;lXOJl..IJIllelll'b JlOpbIB'h BiJTpa mapo pa30M'L lIyclmcTc.IJ B'L B03.n.yX'L. (l>paJlUY3Ll 3aM'h'laTCJIbllO B'tPIIO xapmncpU3YIOTb I1YTemeCTuie na B03)(YIli- I1bIX 0 IlIa pax'!, CJI'});I.YIOIllMm mCCTblO CJIOBaMH: "nO)l,l,eM'b-JICrOl,'L, nOJIe'C'L-npiJJ- TeH'b, clIyeKo-onaCCII'b". lJO,ll.'LCM'L, ;I.1>HCTBHTCJIbnO IIHlmEIIX'b 3aTpYJl,HeHiii IIC npC)l.CTaB.'\.IlCT'b H npIJ Yl\!1>.!Jml'b "CTapTOBaniH" (BhIllyeRaHiH) mapa p1>mIlTe.1bHO IIllKaRHX'b I/cc1JacTiii OblTb I/e IIIOJKCT"b. O.'l:lflJaHOBO OC30IlaCCn'b H can, nOJICTb, pa30 a;)poe.'raTo Hax,,;," rc.!I B'L MCUpaDI/OIII'b BIi.J.1J, H cro "IIHJIOTl," (yupaB.1mOllliii) ;lIIaCTo CBoe ,11.1>..10. UCC 31'0 yn 1 .'aBJICHie mapOM'L DO I!pCMH no..IeTa CBOJl.HTCH H'b IrhJIeco06pa3HOllIY paCXO,ll.OBaHilO oa.IJIacTa, HOTOpblii IIpe)(CTaBJI.JIeTb COOOH eJl,HH- ("rnCnHOC C!1CJl.CTBO )(.:111 M3M'hncniJI XOTb H'})IWTOpbIX'b yc.oBiii 1I0.11(''1'a. KaR'b Yj!W ynOlllllnaJIOCb, rnapo IICeCTC.II ll.\11>eT1> eo OI"PYjKaIOIllCM ero llJaCCOM B03.!1:yxa, EaR'L ') TaKRII YTe'IICR COCT8I1J11leT"I, np1HI'BpHO 80 'laC'h 1 e,ll.ItllItl.\Y Ita 1.000 e,ll.lIHHl.\'I. ncero o6'beta. ..... 
13 II\cm.<1 HeCeTC.H no Te'IClliIO p I>Kll. C.'I-B)lOBaTeJIbHO. X03fl1mOM"b B"b BbI6up"h na- npaBJIelIi.H rrYTII .HBJI.HCTC.H 1'0 B03)1,ymuoe TC'leHie, B"b &01'OpOM"b II:tXO)l,ll1'CJI a3po- CTaTb, T. C. Bt1'Cp1>. A3pOHaB1'bI Mory1''b .'IUmb 113MtH.HTb BblCOTY nOJIe1'a: Bblopa- CbIBan oa.'IJJ11,CTL-..'I:"'IH nO)l"bCMa, 0 BI.rnYCltaJI ra3'b--)I,JI.H cnYCI\a. IIpll JKcJIallin COBCpIIHlTb B03lOiK1l0 Oo.n-BC npO)l,OJIJKHTem,noe nYTcmCCTBi p , 1I<t)l0, Bo-nCpnbIX'L, YMt1'b 3ROUQ}1H0 parXO)l,onaTI. 0 TO, II )l,PYI'oe, II, BO-BTOpbIX"b, IIIwt1'b II"hIW1'OpbIJI n0311alliJI m, MCTeOpOJIorill, 'l1'06bl rrpaBllJIr.HO BhI6llpa1'b ce6-B )l,opory (D'L BCpTll- I.aJlbIIOll lI.mCIWCTH) cpe;J:H BCTp"h<ralOII.{OXCJI TYlIlaIlOn"b. 06JIaIWB"b T11,K'b, 'I1'OOW no B03MOJKHO('TH II.JlbITI. IIPII O)l,HOH II Toil "iKe TCMncpaTyp-B, OC3'b p'h3KllX'L ncpCM.tIll. on Ten.'la K'b XOJIO,!!,Y O.UI lIaooopOTo, 'ITO O)lOllaIWBO Tpe6yeTo paCXO,ll,OBalliJI lUll 6a:I.naCTa, llJIII ra3a. B"b OCOOerIIIOCTII BlWKno 6bIBae1'1. BCCl')I,a y.'IOBllTI. lIa'la.rro CIlIlj!(ClliH mapa, T01'llaC'b - JKe Rr.l6pOCHB'L 3a OOpT'b II-BCIWJIbKO COBKOB'L nCCKY: ()CJIU 3TOT'b MOll1CIi T"I. npOUYCTOl'b, TO map'b npll na,'{cHill npi06p-BTaCT'b YJI(e 3Ha- QIlTeJIbHYIO HHeprUlo OTh npHTJIJKcHin 3eMJIU, II )I,.UI ypaBHOB-BWCHiJl ero <repe3'b HtCKQ..lbI\O ceKYH,1.o nOTpe6YCTCJI Bw6poCUTb 6aJIJIaCTY HeCpaB!ICHIIO 60JIbIUC, 'l"I>M'b npIlIU.I0Cb-OLI Bua'Ia.'I-B. qTO )I.e KaCaC1'CJI npi.HTliOCTII nYTemCCTBiJI, TO I10.'lCT"j, Ha CBo(0)l,HOWI. a3pOCTaT"1; npc.n:CTaBJIJICTh wl>'lTO COBcpmeHHO HCli'JIIO- 'HITO.ILIIOC. AOCO.1I01'lIbIii nOKoii II TllIUlllia Kpyrml"b, 3Ta oTopnallllOCTb O1''b 3ClIIJIIf II IIpc6LIBalfic Bo npOCTpaIICTB-B, T-B .n:HBBbIJI KpaCOTbI. I\QTOpbIJI npllXO)l,lITCJI Ha- 6.1\o.1aTL B'b naHOpallIaX'b cncpXy,-BCC 31'0 nopOJK1'{aeTh n'b .l(ym-B a3pOllaBTa 1"aKiJJ pIIBll1'CJIr.IIO npiJITllLI.H oII.{yII.{eHi.H, TaI-;iJI <rYBCTBa ImlWU-1'O He3CMlIOll pa- )l,OCTH U OJIarO,ll,aTII, ImKOX1. Ha 3CMJI'1> ne MOil\CTh .l(a1'b IIII O.l(HO llHoe naCJIaJl(,lI,cnic. TpY,lI,eH'b,-H .n:aJIW IfHOr)l,a onaCCHo,-.UlIUb cnYCK'b IIa 3elllJII0 II')CJI'h nO.'IeTa. ]It.1O B"b TOM'b, 'l1'O Iwr)l,a npll f"TKpLITill KJ1arrana a3poc-raTh ll,'{eT'b BII1I3'b, II I,Op3IlIIa RacacTCJI llaKOnC'b 3CMJIII, MorYTh ObITb CIfJIblILIe TOJI'lIUf. II TOJI'llm nODTopIlLIC, 1'aK'b KaK'b npu Me.n:JICHIIO1'b BLIXO)l,-B ra3a <repC30 K.1<1llaH'b map'L )l,OJIroe npellllI MO»W1'b OblTb naCTOJILKO .1crOK1" 'ITO O-BTepo 6Y)l,eTh ero BOJIO'lHTI. no 3e}IJIt, Bce BpPMJI Y.n:apJIJI lCOp31lIIY 0 ;:eMJIIO. 3.J;-BCb BOTh 6C3YCJIOBllO HYJKHa OnbITHOCTL II1lJ101'a-1I B'b BbI60p-B yn;06Haro f-BCTa ,Tl)I.H cnYCKa, II Bo orrpe)l,'I;,,'IeniH MmlCH1'a )l.JI1I OTKpLI1'iJI I\JIanarra, H rrp" C!\IHI"IeHill y)l,apOB'b 00'1. 3C1fJIIO BbI6pacu- EaniC1I'L 6a.1.1aC1'a, II B'b rrpoM"mCHill rrpll COJIbHOlll'b B'£TP-B pa3pMBIIoro I1pHCIIU- C06JIeHin, 'lTOObI cpa3Y BMIlYCTII1'b 03'b OOOJIO'lKII Bceb ra3'b. IT pll CIUhIlUlII"b no- pLIBUCTOM'b BtTp-B, CCJIII K'b T01IY-)IW npnXO.l(llTcn crrYClaTbcn Ha HCpOBIlOll !\d;CTIJOCTII, a3pOHaBTLI ,11,-BilC1'BlI'I'CJIhll0 MorY'rb rrepelleCTII Il"hcKO,,1bIW RCCbllIa TJJil,CJIbiXo MIIHYTh 0 PHCKYIOTh ,TI,aJKC OJ.\1'b CHJILHO nOKa..Th'lCHIILnm... O)lHaIW TaRin HerrpiJITHOCTH He MOI'YT'J, OC1'aHOI!IITL YBJIe'LCllie nOJICTa!\fH na IDapaX'b, 0 QCJIOB1;I>'b, XOTb O.JI.Ha.iK)I,J,J HcrrblTaRIUiii 31'0 y)l,OBOJILCTBic, OCTaHeTcn Bcer.l(a D"hp- HbIM'b npIIBepiKeHD,CM'L nO)l.o61laro crropTa. IhaK'b, nOJIeT"b Ha cnOoo)l,nolll'b a3pOC1'aT-B eCTb npOCTOC rrJIaBaIlie no B03- )l,ymHbI}!'b Te'IeHiJIM'b, na TOll II.IH .l(pyroii BLICOT-B OTh 3e!\IJIH 6e3'L BCJIKUX'I. npOJJBJIeHiu a3pOIIaBTMm aRTHBHbIX'b Cpe)l,CTB'b )l,JI.H rrCpC,'I,BIIJKeniJI. .HCIlO, 1J1'O n03TOMY H BCt :MellIeHTLl TaKoro IIYTCllleCTBiJI-llarrpaBJIeHie rrYTH. CI\OpOCTb Jl.BIlJlWIliJJ, IlpO,'I.0JIJKII1'C.1LHOCTb H .l(a.1bIlOCTL nOJICTa-IDI-BIO'I'11 CJIY'IaHIIblll xapaK- TOp'b, B'b 3aBHClIMOCTH 01'0 aTlllOc(fJcpHUX'b YCJIODiii. HarrpaBJIenic IIYTH 06YCJIO- BJIIIBaeTCJI HanpaB.1CllicMo B'I>Tpa, H H3M-BnII1'b ero MOJKIIO HIlOr)l.a TOJILIW rrepc- XO.lI.OM'b BBepxo II.'III BHll3'b B'b )l.pyroe B03.'l:YIUIIOC Te'lcnie. CKOpOCTr. nO.1e1'a paDHJJCTCJ\ CKOpOCTII Bt1'pa, T. e. 6LIBaC1''b OTh 10-15 )1.0 100 BCpCTh B'b 'Iac'b; upn BtTpt 6LIBaroclIIo npHM'hpHO ll3'b 365 ,llIlCll D'b ro)l,y ISO pan, Cpe.l(HJIlI CKOpOCTb BOJIeTa 6Y.lI.eT'b 30-40 BepCTI. B'b 'lac'L. TIpO,!!,OJIjKHTeJIbHOCTb nOJIeTa 3aBIfCHT'b: a) orb COCTOJIHiJI aTllIOC!fJepLI-rrplf paBHoii TeMrreparyp-B .n.oJIbme; 6) OTh Ko.'lIl'leC1'Da HlII'hIOarOl'JI 6aJI.'IacTa: B) OTh i 
11 onLITIIOCTH: nH.'10Ti1. Haum RoeHlIr.JC Iliapbl (1500 m 3 ), oTnpaB.l1wcb B'L nOJleTl. (Ha CtrfiTHJIbHOM1, ra3-B) C'h treTLlphM.ll naccadKHpaMlI, 3a6HpmOT'b 5-8-10 M-BW- ROB1. 6a.1J1aCTa (n'J, 3aBlICHMOCTII OT'h B-BCa. naCCaJKHpOB'h H TCMn<,paTyphI B03- ).yxa) II nYT()JuecTBYIOT'b B'b npo:r.oJlJKeHin 3-6 )1,0 15- 20 'JaCOB'b. 3a rpallll- leD, a3pOCTaTaIlI'b OOJlhlllllX'b pa3M-BpOBo YAallaJloch n.laBaTL H )l,0.lLWC-20- 30-40 '1aCOB'b. PCI<Op)l,lILllIlo C'IHTaeTC.H nO.Jf'T'b IlIBeih.{apcJmro II0JlIWBHIIRa IHcJ\a J1'I>TOIll'b 1908 ro)l,a na map'E "rCJlbBen,in": on'b npOJI.epj!laJlcn 72 '1aca.. )l,aJlbIlOCTb nOJlC1a 3aBlJ(IIT'h 0'leBH)I,1I0 OT'h CIWpOCTH H npO)l.OJljJiIlTeJlbHOCTII. CpeAH.!J.H ;J:aJlbllOCTb 300-500-8UO BepCT'h. HaH60JlblllCll )l.aJlbIlOCTII )l:OCTIlf'b no 1900 ro.n:y H3n-BCTIILlii <f>pa.J11Y3cKiii B03)1,yxOIuaBaTeJlL rpa<f>o .IJ:e..ITa-Bo, IWTOPUH IIpoJlcr1.1J'L I1a wap'l; "UCHTaBpo" orb napllma ,'J:O r. KOpOCTbllIlCBa KiCBCK-Oll ry6., C)I,'I>J1aR'h Bccro 1900 Bepcrh B1. 36 tIaCOH'h. llTo RaCaCTC.JI Br.JCOTbI 11(1 J1<'Ta , TO 'faKOna.JI B'h Cpe)l,IICM'h 6bIBaeT'b 1000- 2000-3000 IIICTpOB'b Ha)l,o 3elllJleli (T. e. 1-2-3 BepcTbl). 'MOdKHO nO),IIHMaTbCH 11 BbllI1e-)I,O 8000 MeTpOBo. Eme B"'111C Y}J{f' onaCIIO, TaI\o I"aK'b CIIJlbllO pa3p-B- <Kf'HllbIii: B03.n.yX'b IIpe,RCmIlJl.JIeT'b 3aTPY!l.I1ClIic )l,J1.JI :.{blxalliH. CallIOD 60JIbWeM nbICOTJ,J y.n:aJlOCb )l,OCTHmYTb J1-BTOIII'b 1909 rO)l,a lITaJlLHHcKOMY J1CMTeHaHY MUlI'b na 1lI:lp-B "A.'lhOaTpOC'L"-Ol\O.'IO 13 RepCT'b H:lA'b 3ellI.'Ieii. lJPU..lllblle1tie ueynpa6AIlC,UbtXo a:JpOC11IamOOo 00 ,J/CIf3/tU. IIoHHTHo, 'lTO npH CJlYtJaMnolllo xapaKTCp-B nYTellIecTBiii IIcynpan..l.JIeMbIX'b a3pOCTaTOB'b IIpHI'I>Hcllie IIX'b B1, npm,THqCCKOii JKH3I1H lie IIIOjJ\CT'h 6blTh IlIHpO- J\UIII'L. CnatlaJla, KOfJl.a )1:'1;..10 OUJlO I101lIlHKOH, TaKHlllU 1I0JlCT.l:\1II 3aIlHIIIa..mCL, TaWl, CKa3aTI., npo<f>ecdOHaJIbI, Jl10)l,H .n:elllOHeTpHpOBaHwie clloe I!('I\YCCTBO nepe,ll,'b IJIHpOl\OM ny6..umoii. 3arI>M'b .'IeTalIic Ha llIapaxo CTaJlO npHmmaTbcfl KaJ,1, enOpT'b. C'b IWHl.{a XlX B-BI\a B1, 31maJl,HOD EBpOn-B CTaJlIl n03HHRaTb pa3.'lHtJHLle lw'1YOLJ H B03JlyxOllJlaBaTe.'lbHM.!1 oumecTBa, KOTopble HCI{JllOtJHTeJlbHO pa.J:H }JlO- IJOJlbCTBi.n CBOHX'b 'l.'leHOBo opraHH30BLlBaJlH nOJleTbI Ha CB06o,RHbIX'b a3pocTaToBo; TenepL 'l'aImX'b '06Il.{eCTB'h lIa 3aIIaJJ:-B Macca H 0 A-t.JITeJlhIlOCTII UX'b 1O}J\1I0 CY)I,HTb, HanpHIIt1.p'b, 110 TOIlIY, 'ITO 3a 1909 ro)l,'L B't. O)l,IIOH rf'pralliH ObIJlO H3pac- XO)l,OBallO lIa no.neTbI 60Jl-Be 1.000.000 m S ra3a. B'h eMl>1CJI-B-JKe '1UCTO npaKTHqeCKOM'b, a3pocTaTbI llIOfJlIl no.nytJHTJ, IIpHM'I>- . lIeHic .1I1Wb Talll'b, r,ll,-B Tpe6yeTc.!I JlpeoblBaHie ,lI,Jl.!1 KaKoii-.1H60 IrI.J1H B'h Ha.B.- :rCIIIHLIX1, CJlO.!lX'b aTMoc<fJepbI, H.m r)l,-B B03)1,YllIHa.!l cpe.n.a npe)l,CTaB.'l.HeT'b e)l,l1Il- CTBCHHO n03MOJKIIOC Cpe)l,CTBO )l,J1H ("o06I11,cllin. 1'aKuMH nO)l,XO)l,flllHIIIIf 06J1aCT1DUI .lIBMIIOTC.lI lIaYRa II BoellHoe )I,-BJlO. Ih PYIti1X'b IIICTeOpOJloriH, H3yqalOll.{cii CBOllCTBa HallieD aTlIIoc4>epLJ, OKa- 3a.l0Ch JlOBO(' op)'Jlie. HpJlocpe,ll,CTBeHHbl.JI H3CJI'!>)J.OBalli.JI TelIIepaTypbI II B.'l.aJK- 1I0CTll B03)1:yxa, HaJlpanJlelliH H eKopOCTH B-BTpa, C)I,-B.'IaIlJlLl.JI lIa pa3.JJU'IlIhlX'" DJ,ICOTaxo, .il.aIOT'L BPCbll1a l.{-BJJlIJ.J.II CB-B)I,-BBi.JI, a n01'OIII)' IIpH I\a;R)I,OM'b no.'leTt, ,!I,a»;e 'fOJlbRO ,ll,J1.11 YJl.OBOJlbCTBi.H, 6CPYTC.JI II BC-B HeOOXO,1J,HMbIe )I,..l.JI Toro llfJ1l60phl. C'b 1907 rO)l,a 3TH 1l3111'l>peJli.JI CTaJlH )I,-BJI.LTb )l,ame HC C'b a3pocm:rOB'L, ynpa- B"lHmJI.1X'h JlIO)I,blH, a co cllel.{iaJlhUbIX'b lIe60JlblllllX'h mapOIJ'L-30ll)l,OB'L, JlO)l,IIII- MaelllblXo 'l'O.'IbJ\O C'b ralllOllHwymUMH JlpH60pa,", oe30 .'IIO,J,eH: Y.J.OOCTBO TO, "I'f() mapbl IIlOfYT1, ObITb COBC'EM'b JleOOJlLlIIie (4-(j m 3 ), H 1I0,].HJllIIal'bC.JI MOI'YT'b 311a- "I HTe.n, II 0 BLIWC, q'l;aI'b .'lIO,'J,II,-JW 30 BCpCT'b Ha)l,'b 3et.1eM. I10MIIlllO 1I3CJI-B)I,OBallin TCIIIllcpaTypbJ, H03)1,YllIHblC IIIaphI, RaK'b JlpIfB.JI3I1ble, Tal,'" If C-II0(0)l,Hhle, l(alOT'b B03lolO<KIIOCTI, 6h1CT!W H .1efKO CIIHlIIaTb mUI3Y .1e- jJ\alIYIo III-BCTHOCTb npH nOIllOmlf .pOTOl'pa<fJHqCCImX'b anuapaTOB'b; cnel.{ia.'lbllhIe J1..l.!1 TOro aJlJlapa1'bI n03BO.vIIOT'b ),-B.naTb TaRie C-IIIBIKU )l,ajJ\c 3a ll'l;cRO.JIbEO JlCpCT'b, :L lI<,pcno)l,'b (TpaHcl))oplltal.{i.n) 3'flIX'b lIepCneKTJlllllhlX'L CJlHIIWJl'b B'b 1I.1aIl'b, )l,aeT1, IIiIIo... 
15 )raTeIaTH'leCl\H 'l"O'IHMi'i n.1:11I'h I-BCTHOCTJJ. Cl1>.J:OBaTeJIbHO aapOCTal'LI JOrYTI> 0I\a3aTh OO.1LIIIYIO IJOJIb3Y npIl TOrrOrparfm'lCCKJiX'b C'bCMR,aX'b II )l,a*o npll re- orpaqlIl'leCRHX'I) H3CJI'B)I,OBaHi.flx'b M"f;CTHOCTH cmc He3HaKOMOH, B'b OC06CHHOfJTn, eCJIH IIepe.JUnIiKcnic UO lIen 3aTPY;!;IIIITC.1bHO (IIYCTbIHJJ, rreCRH, OOJIom). ECTh "mc CJIY'laJi rrpIUI'J>HCHi.fl a3pOCmTOB'b B'b HaYKh. J(lH naOJIlo,J;cllin pa3.111'lllLIX'b .flB,1eHiii B'b BepXHHX'b CJIO.flXl. aTllJOc<fJcphI Ii.'1Ji 3a IIpcxJ>.lam namcii :ICMJIII II )l,aiKC COJIlIe'lHoii cnCTeMbI HeOOXO)l,lIMa np03pa'lHa.fl aTMOCtpepll.; a TaK'I) R1lK'h Y nOBf!pXUOCTH 3eI.'1H B03.nyX'b p-B,'I;RO 'lIlCn, TO nllOI'.a:a rro.'1L3YIOTCSI IIO,lJ,'bCMOAI'L B'b BI>ICOTY IJa aapOCTaTaX'b, IITOOU OTTy.n;a B'b JIyqIlIUX1) YCJIoni.flx'b HaOJIIO)(aTb .HB.JIeHie. 'faIn" mapLI npJi}I-BU.flIOTC.fl )UI.fl IJa6..1103;eniii c'lmepHbIX'I) CilllIiii, 3aTllIeHiii JIYHM II COJ1HQa, pa3.UI'IHbIXo aCTpoHomI'ICcKnX'b HBJleHiii II T. n. B'b uplIwlmcHin h"'b Q'J>JIJlM'b BonHhI HeyrrpaBJISICMMC aapocTaTbI ,J;alJi B03- A!OJ(H.lCTI) .mrno IIa6JII0;tHTh 3a rrpOTJInHIIIWM'I) CD JIIOOon BLJCOTbI, BLJCMaTpmJa.fl Bet ero nepe)(BIlj/,elliH, p,terroJIO.iKcuie Ha rr03HQi.Hx'h, Ji TtM'b oouapY.iKIIBaH cro luaULI. I{onf!'1HO, IIcrrOJIueuic aTHX'b 3a)l,a I I'b n03MOJKHO .1HIlIb ua UpHB.fl3HOMo map-I;, TaK'b }(aR'b CBOOOJlHblll lie cYM-BeT'b )(OCTaBIITL oopaTllo c06paUHblX'b JiM'b cB'J;)(tuiH, eCom ..UI.iKC II oY)I,eT'b OTUCCeH'b norry-rHbIlIl'b B'J>TPOI'b Wh HIITepecYIOJQeMY cro }Itl.'1T. r.lJaBHOC ua3ua'lenie lIeyrrpaBJISIellIaI'O HapocTaTa Bl:, BOCHHO}I'h )I,-BJI'£- }TO eJIYJIiIlTh BMIIIlWii, oruYJla AfOJKHO-6b1 Jl'J>JIaTJ) Ha6JIIO)I,Cui.fl 3a rrpoTHBHHKOI'b, RaR'h lIa cYUI'£, TaR1) H lIa MOp-B, II CJI'£,H:HTb 3a p£>3Y.1bTaTaMIf CTp-BJIbOLJ cBoeii 1:o6cTBCIIIIOH apTII.1JIepiH (IwppeKTHpOBaTb CTp-B.'lb6y). 'faKoe npH}I-BHenie O)l,IIHa- JU)Bu IIl'paen pOJlL ImKo B'b apMin, TaWb " BO <fJ.'10T'J>, I'Jl'J> B'b oc06eHHOCTn 6hIBaen Bilj/lHO paHbIlIC YBII;!;.J>Tb npOTIIBIUII{a, IIT06bI nO)lrOToBHTbC.fl It'b 6010 H.1M UpHIIJlTL JmKOC-JIH60 p'£IlIcuic. IIcpBoe rrplIM-BneHie aapOCTaTOB'b )l,JIH BoeHllbIXo l\'l;.leii 6LljlO c,lI;£.nano CIllC 1J'b KOHQ'B xvrn B-BKa, BO npellI.fl BeJIHKOll rppaHLlY3- eKoii pCBo.ml1,iII. J[OTOAI'b UXo UPIIM-BIf.fl.1H I1'b BoiiHY rrpyccKo-H'J>MCQKYIO 1870- 1871 l"O)(a, B'b PyccKO-.flrrOllcRYIO 1904-5 I'O)l,a U B'b MapOlmClwti aKcnc)J.I1Llilf !p1lHI1,Y3amI B'L 1907 I'o)l,y. IIp"BH3HbIe a3pocTaTbI, cJIYjKaIllic )l,JIH BOCHUbIX'J) I1,t.'10H, 6LIBa.IOT'I) crpepIIIJCCltic,-OHH I10,RHHlllaIOTCJ[ rrp" B-BTpt lIe 60JIbWe 4-5 MeT- pOB'b B'b ceKYII,'I,y t),_ II 3M'UiKOBbIC. IIoCJI-B)lllic lat-BIOn y){.lIIHCHHYIO 4 I OPMY, cD npn,lJ,aTKOM'b Bo BIIJl't JaIJUI lIa HHiKHCIIIl:, IWHQ-B H 3arrYCItaIOTC.fl. KaRl:, 3rJ>lI, C'b lIaK.l0HIIOH OCbIO, q'laf'b OOe3IIC'IURaeTCJI I1X'b oo..lbIlIan YCTOllIJlJROCTb rrpll wtTp-B; OIlH IIpIUltilHIOTCH, CCJIH mua B1>Tpa nc rrpeBocxO,J;I1T"L 12-14 IeTpOB'b R'b ceRyu,J,Y. LITO KacacTCH CB060JlHbJX'b aapOCTaTOm, TO clfJcpa IIX'b npmI'lmcui.H JI,{J- BO.lf>HO Y3Ha-IUICUHO TOJIbRO H'L I-p-BrroCT!wii Boiin-B. OCa1/C)J.CHHbIii IIOJIb3yeTC.fl m1lpaMU JlJUI BMB03a li3'J) Jrp'lmOCTlI,-HC IUI'J;IOILlcit co06ru;eHin C'b BlI1>mHIIM'b Mipml'h,-rrOIJTbI, ,'I,OKYllleUTOH'b, .qJo;!;cn II l'oJly6eii, IWTOpLIe ,RO.'1JKHbI rrOTml'" UpUHeCTIJ HIII'b U3B'hCTIJI 01"" CBOUX'I). OraiJ\.)I,a.loIlliu upuo'J>meTl:, It'I) CB060.n;lIbUI'b a3pOl.'T1lT<\1I1'b :tJIJI UpOJICTa uaJl.'b CMIOii I,p-BnOCTbIO II3'b 3apaII"BC BhI6paJJlJaI'O B'b ii1lIUICH1\10CTH on UanpaHJICIIi.fl IrtTpa I1YUHTa, tIT06bI OTI'YJla YBH)I,'J>Tb BC'B pa60TJ,1 npOTIlBIIIflm, PacUO.10.HOllic ero BoiicKo, YRp'lm.'1cuiH, 6ampeii. Bo BpeIH I1PYCCKO- fpaHLlY3cImii BoiiubI 1870-71 ro){a, uaIlpml'tp'b, rp pall LlY3bI BeCbMa ynMllo nO.%30B1l.'1IICb aapocTa'lmm B'" ocaiK.)I,eHHOM'b I1apmlct; 3a Bpe1{.fl Bceii OCa;!;I,] II'ITpa TaKmn. B03)1,YIlIU"UI'h I1YTCM'b ObI.IJO Bccro BbIBe3euo: 168 qeJIUB-BK'b, 409 ['oJIy6cii, G ('06aH'h, (OT'b IWTOPbIX'b OII>H){a.1J1I TOillC B03Bparu;eHi.fl 3aT"l»I'b B"b Jip-tnoCTb,-IIO 6cJycn'£IlIHO), U 550 rrY.1.0B'b UOIITbl H JleneJII'b --l/ImaKoii .n;pyroi-i CBH311 C'h Hp-BIIOCTblO 3a 3'1'0 BIWM.fl lie 6bIJIO. t) CROpOCTb IIi1Tpa DCeI'R 1I311i>pJleTCII MeTpo.afH n'b ceKYH;y. 'IToliLl .,1'11 ce- RYHAO-ldCTpLl o6paTilTh II'D 'IRCO-nepcTbI, H8.P;O n;UCPpLl nOMHoamTh Ho. 3.4. Hanp. 5 MeTp. D'b c p nYR;J;y=17 nepCT8.M'b n'D 'J8C'D. 
16 rJIABA n. BonpOCbl ynpaBnHeMOCTH aapOCTaTOB"b. Y)I,a'lHLJC PC3Y.1bTaTbl OI1LITOB], OpaTbeB'h MOllrO.'lb4JbC II IlIapJJfl ,n:a.:m OCJlO- Ballic )l,YlltaTb, 'lTO np06JJeMa JJCTalli.H p1>mcna ,n:.nfl tJcJJowhlca OKOII'laTc.nbno. ]YlltaJJI1, tJTO pa3'h Y,RaJlOCb 1I0)l,II.HTbCH lIa B03)1.YX'h, TO noupOC'b 0 nCpe)l,BlfJKl'lIill Bo B03;YX"]> IIHlCa.IWrO TpY,Ra HC npC,RCTamIT'h, TOtJHO TaIC'L-.j\ce, l,aR'h IICTPY)I,JlU 1I0)l,BIU'aTb 110 BO,n:1I0H 1I0BCpXHOCTII TOrb UpC)I,MeT'L, ROTOphlii callIOCTOllTC,1JLIIU )l,epjfmTlll lIa HCll, T. e. n.1aBaCT'h. II BOTo ell{e B'h BOCbMH,lleCll'l'IIhlX'L rO;l,ax'L XVIII CTO.1J-BTiH, H'b ;ny ;moxy Bce061l{aro YB.'1CtJCHiH B03)1,yxOIlJJaBauic1rL, CTaJIlI up060BaTh 1111, npalcTHKh pa3.m'lIiLUI Cpe,RCTBa Ro TOIIIY, 'IT06b1 3aCTaBlfTh a3pO- CTaT'h ;J.BHraTbCfl lie TOJJhKO rro B'krpy, HO II B'b JJI060Mo me.'IaC1\IOM'b HaupaB.'1(,- Hill. llpHllrtHHTb )lJJ.JI 3Toro CTaJllI n-.me Clloc06bJ, I\OTOpLIMII 6!.1.1a )l,OCTlfrIlYTa nepBOlla'Ia.nbIlO yrrpaB.1.JIC1IOCTb CY,ROB'b lIa BO,R-B, T. e. BeC.'1a II napyea. O)l,lIalm lIepBLI.JI nOIlLI'l'lW lie HM'h.1JH p1>I1IIITe.nbuo HllRaROrO ycn1>xa, II IllIKald.n YXlIll{pcniJl D'h ROIIIOllimpoBaHilI II1>CKO.1bRIIX'b llapYCOB'L CD lIapaIllIOTa.III, H Cll{e C'L B03J1.YIII- ULIMH BeC,1JMIH Toe IIH lIa llIar'b lie 1l0Jl.BllllYJJII )1,"1>,,10 HlIepC,Ro. HOTo TYT'b-TII 11 CRa3aJlaCb Ta r.ny60Ka.H pa31llllta, ROTopan CYI1ccTByeTL leJlc)I,Y n.'1aBanieM'(, no BOXt H IIJJaBaHiell1'h no B03.JlYXY. JKe.lIauie IIpIlM1>HHTb lIapyca, IIM1>eT'L rpy6yIO OUIHOI<y B'L IWPU1> caMoii H)I,CH. HB,iI,b UO,n:BO)l,UOe CY)l,HO MOJK('Tb 1l0.'1b30BaTbcfl IIapyca1H 1l0TOMY, 'lTO. 110- IIIHIlIO n1>Tpa, Olca3LlBalOIl{arO ,n:aB,lcnie lIa IIUX'L, CYAIIO ml'lJCT'b ).ORO.lbIlO ocnll- BaTeJJLIIYIO OIiOpy B'h BO)l,1>, UpH 1I0cpe)l,cTn'h Bcell cBoeii IIO;J:BO;l.IIOH 'taCTII. .\ a3pOCTaT'b 1I0rpy.mell'L TOJJLIW B'h O;UlY cpe)l,y-n03/LywUYI0, IIJJanallie B1, K()- "Topoii ooyc.'1aIUHBaeTCH He )laBJJenieM'h B'BTpa lIa ero 1I0BCpXIIOCTb, a y'IaCTiC11'(, n'L ABlIJKCllilI :)TOll caMOH CpC,!!,bJ, lIa o;unaKoBLIX'h YCJJOBi.JIXo CO BC1>!dH 'Ia- CTHlta1U B03)l,yxa, ero OKpYJlCalOllIIMH, II, KOHC'IIIO, COBeprnClIlIO IIC3aBHCHllIO OT'L "Toro, CnaOJlWII'L .'111 a3pOCTaT'b napYCMUI llJlH II1>T'h. BO:I1>C )l,OIlYCTIlMa uapaJlJJeJJb 1I!C)K/'l.Y n"laBauieM'h no B03)1,YXY II nJJaBaJIi('m, no)l,'h BO;l.OI1, rJl.1> TOJKe HerrpU1\I1>IIHILI IIHKaKie "napym\." Ho rrpn CO(JOCTaBJJClIiH H . (lTHX'J, ,LBYX'h nepe)l,BHCHm, na)l,O YKa3aTb lIa 60.'1bIllOe pa3.1JI'Iie B'h OCYll{eCTBJJe- HiH Toro n }I,PYI'OI'O,-TO pa3.nHlJic, BCJJ'h.n:CTBic I\OTOparo IlIUBrBIICHie B03,RYIlIHblX'h BeCeJl1, He MOI'JlO UIII1>Tb IlIIlcaKoro npaKTII'leCKarO :ma'lenifl, a 3aTpy.n:HeHiH npH YCTpoiiCTB'B ,l.pyruX'h )l.BlIraTeJJbHhlX'L oprallOBo 3aJl,CpJKa.1JH pa3RlITie )I,'h.'1a nO'lTII Ha CTO .1'1>'l"b. Bo'n 3TIf pa3JIIIIJiH. 1) BO,Ra npe.n:cTaBJJfleT'b C060ll cpe,RY ,ROCTaTO'lHO nJJO mylO )l,JIfl 'f01'0, 'lToli", IIPH nepe,!!,BHJlWnilI Bo nCll )l,aTb neOOXO;'{HMYIO orropy ,n:.lJH Bcce.1D, 'for,Ra RaKh -cpe)l,a B03)1,ywHa.JI CJJHWIWlo p1>)I,Ra )I,.JIJI 3Toro. 2) BO)l,a npe)l,CTaMneT'b c06010 cpc)I,y IIO'lTJI O;I,HOpOJI,IIYIO JIO JI.10TIIOeTII, ()'leHl, MaJlO no.n:Bepl'aIOIl{YIOCJI cJKaTiIo H O'leJib HC3JIa'lUTC.'1bJIO H3111>IUlIOIl{YIOC!1 Bo oooerB B'h 3annClBIOCTII 01'" 'fCMrrepaTypbJ, TOr)l,a IC,Ll,'L cpcJ,a B03.'I.YWHaH lIM-hCT'b BeCbMa 3MI1>TIIYIO pa3HHLI,y B'h nJJOTHOCTn Ha pa3Jlll'HlhlX'b BhlCOTaX'L OT'L 3eIllJJII, .n:OBOJJbHO 3IIaIJHTe.nbHO nOA,RaeTC.JI ClICal'iIo II CII.nLIIO rhllHcTcfl BOL 06'heM'\; npH 1I0BLIIIlcniII lI.m UOIUGKCIIiH TCMJIepaTyphl. 3) T't TetJcHifl, IWTOpLIH Ha6.'IIO,RaIOTCJI Bo BOJI,'h, IUllJTOiKHbI cpaBIIIITeJlLIIO C'L Te'lenimlll B03)1,YIllIILIMH. Tor,Ra RaR'h I1a BO,Il,1> CKOpOCTb TelJeHiii B'h Jl/2-?' .MeTpa no CCRYIlJl.Y (5-7 HCpCTo B'h tJac'b) C t llITae'fCll YJKe 60JIbWOll, a MaI\CII- .. 
17 laJlLnaH no 1I3CJI1>)I,OBaHhul'b MOp.HKOBo He npenOCXO)l,lIT"b 9 Y3JIOB"b (4,6 IIfeTpa B'b ceKyn,1J,y, 16 BepCl''b B"b 'Iac'b), CHJIa B'I>Tpa Cllm'ael'CH cpe)l,neii nplI 8-10 leTpaX"b B1, ceKYH,lI,Y (28-35 BepCT'b B'b 'lac'b), a 6bIBaen )1,0 25-30, a npll yparauax'L 11 )1,0 40 M. B'b ceKYU)I,Y. .HClIO, liTO nOJIIIa.fl ynpaBJI.fIeMOCTb, T. e. r03MOjJ(UOCTb )l,BHraTbC.fI B'b JII060Mo JIWJIaCMOM'b nanpaBJIeHiH IIpO BC1>X'b YCJlO- uiJIX'b, MOOKen C'H!'raTbC.fI )l,OCTlII'IIYl'OM JIlillib l'Or)l,a, IWr)l,a c06CTBennan CKOpOCTb cy,1J,Ha, BO,ll,Haro lIJIII B03,l1,Yllluaro, npeBOCXO)l,HT'b CKOpOCl'b TetJelliii. II eCJIO )l,JIJi CY,1J,OB'b lIa)l,BO)l,HbIX'b ,lI,060l'LC.JI ;noro 6bIJIO JICrI\O, TO ,n:JIH aapOCTaTOB'b 3a)l,a'la R cii'IaC'b He MOJKel''b C'IlITaTbC.JI p1>llICHHoii B'b nOJIHOH CTeneHH. - IIon.flTHo n03TOMY, 'lTO 0 nplIM'lmeHic BeCCJI"b. 1IIIdHOIQee Bo OCHOB1> npa- BHJlbUYIO IIJl.CIO, IIC MOrJIO 0l.a3aTL HHKaKoro npaKTH'leCRarO 3HatJeHi.fl: B03)1.YllIHbI.fI necJla ,n:JI.JI nepc;J:nmKcui.JI B'b B03)1,yx1> 0 callfOro MaJIeHbKaro aapOCTam He Moryn <ma3aTb 60JIbllleii nOJIb3bl, 'l1>I'b O)l.lIa rpe6JI.fI pYKaMII ,n:JI.fI nepe)l.BHJKeniH B'b Bo,!!;"h COBpCMelIuaro opOneHOCI.{a. .-" . ,,"}\ t :.- _ . - ;' /,1 / . .J _ I ,. \.1. \ J : ,t/: \ '\ l:'r . ---15- . ',.:' "- =--,.- --- -----<-. _: (1)81'. '1. Ka.K'L XOTilJIH C)];imaTh RBpOCT8Tul ynpRBnlIe1lLIMIl. <I> II 1'. 8. AapOCTR'M> BnRuma.pa.. qTO-jIW RacaeTCJI ,'{o H)I,Cli yupaB.'Ielli.JI aaponTaTml'h nplI nOMOII\H napYCOB'b 7 TO BO BTOpOH IIOJIOB;nrJ; XIX B1>lta ObIJIH nOIlhITKH C03,n:aTb OCKYCCTBeHBO TO ()CHOBame, KOTOpbIM'b :I)IH CY)I,OB'b Ha,n:BO)l,HbIX'b .fIBJI.fIeTCH BO)l;HaH cpe,n:a. IIMeBHo, C'b a3pOCTam RI,mYCI,aJICH Ha 3eMJIIO ,n:OBOJIbHO T.JIJKeJIhIH raH,lI,pOIl'b, ROTOpbIii "PH nOJIert ,n:OJIJlteH'b 6b1Jl'b BCe BpCMH BO.;10'lIlTLC.fI no 3elIIoii 1I0BepXHOCTR. YCTpOHCTBOM'b IlapycOB'b C'b TOH IIJIII )l,pyroii CTOpOHLI ya.aBaJIOCb )l,aBaTb aapOCTaTY lIanpaBJIcnic lIe- CTporo no B1>TPY, a no,n:o n1>IwTopbIIII'b yrJIOM'b, rpa)l,YCOB"b )1,0 30. HC'lero H rOBopHTb, O;J:llaIW, 'lTO TaIWH cnoc06"b lIe MOJKeT'b mrfiTb npaRTotJeCI<aro 3Ha1JCHi.fJ, BCJI1>JI;CTBic npHM1>HHMOCTII ero npII nOJIerl> TOJlbRO Ha.'!.'b pOBHOH Mi>CT- HOC'l'bIO, (Hanp. lIaJl.], BO)l.oii). IIetJaJIbHLIH onbIT'b AII,n:pC, oTIlpaBIIBIIIarocn B'b 1897 ro,n:y h"'b l,'1mcpllmIY nOJIlocy Ha aap0l,'TaT'.t 1I111C1IHO C'b TaKHM'b I1pHCnO- C06JIClIicMo,-OLIJI'b nOCJI'J;)I,HOM'b Bo PH)I;y aTHX"b CTpCMJIeHiii nplIM1>HIITb Har a;JpOCTaTaX'b lIapyra. HCJIb3.fl lIe YIIOI.JIHYTb, KaKo Kypbe3'b, ell{c npo O)l,HII'b npOCICT'b )l;JI.fI )1;0- CTHJKeIliJI YIlpaBJlJleIOCTH a3poCTaTOB"b: HCIIOJIb30BaHie JKOBOH CHJILI cYIQeC'l'BYIO- IIX'b B03,n:YIllHLIX"b 06lITaTeJIeit, no npuM1>py aICCnJIOaTaI.{iH na 3CMHOii nOBepxHoCTH aABOEBAHIE 803)];. OKY-AHA. 2 .1 
18 MYCRYJIbHOii CHJILI JIoma;n:eii, EO.JIOB'b, nep6JIIO.n;OB'b. BWIH JIIO.n;H, I\OTOpble ccpbe3IIO npe.n;JIara.JIH Bnp.flraTb B'b aapOCTaTo H1>CROJIbRO ;n:peCCHpOBaHHbIX'b OpJIOB'b, a IIa- npaBJIeHieM'b IIX'b nOJIeTa PYROBO.n;UTb nOMOII.{H RYCKOB'b r.mca, ROTopbHm MomHO- 6bl nOMaXHBmrb nepe,R'b rOJIOBaMH TITHII,'b B'b meJIaCMYIO CTOPOHY (cJmr. 9). IIpOCJI1>.n;IfM'b Tenepb nOCJI1>.n;oBaTC'JIbIlO BC1> 'H3111>HeHi.fl II .n;orrOJIHeHiJI, lCO- TOpbl.fl npHIlJJIOCb BBeCTH B'b aapOCTaT'b .n;JI.fI COOOII.{eIDJI eMY ynpaBJI.fIeMOCTIi. OpzaU'bt o6U01Ceui./!. IhaR'b, nOCJI1> BceB03MOJKHblX'b OIlbITOB'b H TeOpeTII'ICCRHX'b H3CJI1>.n;0- BaHm 'IeJIOB1>1J:eCTBO He MOrJIO He npiiirn It'b 3aKJIlOtJeHilO, 1J:TO pa3p1>IlJHTb ynpaBJI.fIeMOCTb a3pOCTaTOB'b MOJKHO TOJIbRO o.n;Hml'b nYTCM'b: ;n:aB'b caMO:WY a3pOCTaTY aRTHDHYIO CHJIY, T. e. nOM1>cTHB'b Ha HeM'b CaMOM'b IfCTO'lIIlIK'b ;n:BH- mYII.{eii aHepriH. Bo I\a1J:eCTB1> 3Toro opraHa .n;JIfl coooII.{eHiJI a3pOCTaTy c06- CTBeHHOH CROpOCTlI 6bIJIo npHr.rlmcHo TOT'b caMLIll BRIlTo, ROTOpuii C'b H36p1>TC- meM'b napoBoii MaIlJHHbl 6bIJI'b nOCTaBJIeH'b Ha Koprl; CY,ROB'b, ,RJlJI .n;BIImeHiJI HX'b rro BO.n;1>. 'l'OJIblW rrpml1>HeHie B03.n;YIlJHaro BHHTa lIe MOrJIO COBepIlJIITbCJI TaR'" ObICTpO, RaE'b BUHTa BO,n:JIJIOro. rpor.m.n;Hafl T.HJKeCTb ,RBHraTe- .'ICll, BpaII.{aIOIIHX'b 3TH BHHTbl, 01J:eHb .n;o_'1roc BpeMJI He n03BOJI.HJIa HMH 1I0JIb30Ba.TbC.fI .n;JI.fI aapOCTaTOB'b, y lCOTOpbIX'b YBeJIHtJeHie rro.n;'b- cr.mOH CHJIbl corrpJJ.JKeHO C'b ROJIOCCa-JlbHLUI'b YBCJIH1J:eHicM'I, pa3M1>pOB'b. '1'1> napOBbl.fl Ma- IlJHHLI, ROTOphI.fI npHM'l;JIJIJIHCb B'b MOPCRQMo .n;1>JI1> , 6bI"'III 01J:CIIL TflmeJILI H BO BTOpoii no- .'IOBHH1> XIX B1>R1>, Ror;n:a OCOOCHHO MHoro pa- 60TaJIH na,R'b pa3p1>meHicI'b BOllpOCOB'b YlIpa- BJIReMOCTH. JIMeHHo, lIapOBbIfl r.IaIlJHHhI no CBO- (])ur.9. IIpoeRT'L HKoBa Kaiiaepepo. C1I;iln&TL a3pOCTo.T'L ynpaBnHeMLIM'L. CMY B1>CY Jl.aBa-JlH B'b TO BpeMR 6 nY,ROB'b Ha JIOma;n:HHYIO ClfJIY 1). CJI1>.n;OBaTeJIbHO, .n;BHra- TeJIb B'b 50 JIOIlJa.n;HHLIX'b CJJJlb (H P), RaHOBbIe CTaBflTCJI CeH'IaC'b Ha HCOOJIbIlJHX'b aapOCTaTaXD CMKOCTblO Bo 1.500-2.000 m 3 , B1>CHJIo.6L1 300 nY,ROB1:, T. e. Tpe- 60Ba.JI'b-ObI ,R.'I.fI nO,Roer.m TOJlbRO CI'O O,RIIOrO 4.8000 m 3 Bo.n;opo.n;a, He CtJlITaJl B1>ca OOOJlO1J:KH no.n;B1>cKH, rOH.n;O,lbI If BC1>Xo OCTaJlLHLIXo 1J:aCTeH; IIOHRTIIO, 1J:TO np" TaRHXo YCJlOBiRX'b MO<HHO OhIJlO nOJlytJUTL TOJlbRO caMYIO HC3HaQHTeJlbBYIO CROpOCTb COOCTBeHHaro nC'pcM1>II.{eHiJI a8pOCTaTa. 4>paHII,Y3CldH HHJKCHep'b JKucJl- cpap'l> Bo 1852 ro.n;y nOCTpOHJI'b ,R.TIfl CBoero a3pOCTaTa napoBylO MaIlJHHY, RO- TOpan: B1>cHJla H1>CROJlbICO 60Jl1>e 3 ny.n;oB'b lIa i HP (I JlOIlJa,RHHYlo CHJJY), BO H 3'1'0 ObIJlO HerrpHM1>HHMO lIO TflmeCTH. <I>paHII,Y3CRiH rrOJlROBHHK'b PCHap'b B'b 1884 ro,RY nOCTaBHJI'b Ha BbICTpoeHHbdi miD .n;HpHmaOJlb ,,<I>paHII,iJI" 3J1eRTpH- 1J:eCIUH ,RBHraTeJlb, C,R1>JlaIlHLIH H3'b caMaro JlerKaro r.IaTepbflJla; HO H aTOT'b .n;BH- raTeJlb .n;aBaJl'b Ha i HP OKOJlO 2 1 / 2 nY,ROBo. TOJlbHO ,il.aJIbH1>HIlJee pa3BHTie TeXHHRH H H306p1>TcHie ra30BbIX'b .n;BHraTeJleH BHYTpeHHJIrO rop1>niJI (r.IOTOpOB'b 6eH3IIHoBbIX'b, ra30JlIlHOBbIX'£, II T. n.), I\OTOpLIe B1>CJIT'L Ha JIOIlJa,RHuylO CHJlY Bcero 10-8-5 <f>YHTOB'b, H )lame MeH1>e, )la.'IO B03MOJKHOCTb npH3HaTb 3a)I,a1JY ynpaBJI.fICMOCTH aapoCTaTOB'b OTHOCHTeJlLHO p1>IlJeBHoll. . 1) JIomo..n;UHaH CDJIa, paBHo.H 75 RDJIOrpaMMOMeTp&M'L, npeACT&n':IJJeT'L TY po.60TY. 1C0TOpylO Ho..n;o cOBepmllTh, "IT06L1 BTeqeHie O)l.HOll ceRYH)I.!.! nO)l.HHTL 75 ImnOl'paM- IroJOII'L (4 ' / 2 nY1l;o.) Ho. IIblCOTY 01l;HOl'0 MeTpa (ORono 1/2 C8JIteBU). 
19 YCTaHOlllia IIIOTOpa, BpaIl{aIOmarO npOIIeJ1JIep'}, (B'b qaCTHOCTH BHHT'b) JIB- .meTCJI nepBMM'b marOM'}, b'b ,R1>JI'£ npeBpaIl{CHiJI aapOCTaTa HeynpaBJIJIeMarO B'b yupaBJIJle&lbIii. H3M'lb1le1lie ffiop.l('bt aapOCmam060. <l>opMa HeynpaBJI.HCIIIbIX'b a3pOCTa'lOBo p1>IllIITeJIbHO HHRaRoro BJIi.mriJI Ha :xapaK'lCp1> UX'}, nOJIeTa ORa3a'lb He MOJIWT"b. IIo pa3'b aapOCTaT'b 06JIa,RaeT'b c06cTBeHHoii CROpOThIO ,RBHJKeuiJI, eMY HCo6xO)i,HMO C1JHTaTbCJI C'b T1>M'b con po- TlIBJICHiCM'b, ROTopoe npe)i,C'laBJI.flCT'b npn aTmI'b oRpYJKalOmaH cro cpc,Ra, T. e. C'b conpomBJIeHjcr'b B03)i,yxa. IIo3TOMY nplImJIOCb no,n;BeprHYTb &PHTHR1> H tfJOPMY CcjJcpWIeCImrO aapOCTaTa. OHM'lLI no 1I3Y1JCHilO 3aROHOB'b conpOTHBJIeIDH B03,n;yxa nORa3bIBalOT'b, qTO BCJIRtLHHa 3TOro conpOTHBJIeHiJI 3aBHCHT'b 0T'b nJIoIl{a,R1I c1>qeHiJI, nCpnCH,RHKYJI.flp- lIal"O HanpaBJIeuilO ,RBHJKCuilo, II OT'b tfJOPMbI RaR'b nepen;Heii nOBepXHOCTH T1>JIa, Tal\'b )J,aJKC II 3a,RHCM. Bo aapocTaT1> CJIt)i,OBaTeJIbHO nplImJIOcb: BbIT.flHYTh 060- J101JKY II KOP3HHY (rOH)i,OJIY) H no B03MOJKHOCTII YROPOTHTb C1>Tb (nO)i,B1>cRY). TaK'b KaR'b HarIOOJIbilleC conpOTHBJIeme npe)i,CTaBJIJIeT'b, 01J:CBH)i,HO, 060JI01J:Ra, T(J I'JIaBIIOC BHHMame H 6bIJIO OOpaIl{eHO Ha OTbICRaHie HaHOOJItc nO;ll:xo)i,JIIl{eii tfJOPMbI ,1wr HCJI. CHatIaJIa eii ,RaBaJiH B'b npO)i,OJIbHOM'b c1>1J:eHiH BH)i,'b cHIIIMeTplI1J:ecRa.ro OBaJIa C'b 3aOCTpeHHbIMH I\OHII,aMH, HO 3aTtM'b 6bIJIO ,1WRa3aHO, 1JTO TaR'b Ha3bI- BaC3IaJI cHrapOBH,lI,HaJr lIJIn pbI6oBII,RHaJr 1fJ0pMa npe,1IJI01JTHTCJIbHtC. BCJI1>J(cTBie eme MCHbillaro conpOTHBJIeHi.fl nplI .1lBHJKeHiH. 3Ta nOCJI'R;II:HJIJI tfJ0pMa, npe,n;.lIO- Jl\CIIHa1r H3B1>CTIIbIM'b tfJpaHII,Y3cRHM'b BoeHHbIM'b B03,RyxOnJianaTCJICIII'b nOJIIWBHR- 1\0M'b PCHapmrb, npe)i,CTaBJI.flCT'b HecHMMeTpnqHbIii OBaJI'b, UaHOOJIblUan TOJIIl{HH8 KOToparo npnXO)i,HTCJI B'b nepe,RHcii qaCTH OOOJI01JRH, HMeUHO B'b pa3CTOJImH O)J,HOU TpeTH Bceii ;ll:JIllHbI OTo nCpeAHJIrO Rpa.fl. Kopnyc'b TtJIa llTIIII,'b H pblO'}, Hr];eT'b npml1>pHo TaRYIO-JKC 1fJ0PIlIY, H aTO nO)i,TBepJK,RaeTo npaBHJIbHOCTb OlIbI- TOB"1 nO.'IKOBIlIIKa Pcuapa... ql'o RaCaeTCJI OTliOillCHiJI )i,JIIIHbI 060JIOqKII R'b eJI laKClmaJIbHOMY nonepetlHIIRY (OTHoCHTeJIbuaJr )i,JIHHa), TO HaHOOJI1>e BbIro,RHbIM'b npH3HaC'lC.H OTHOilleuic paBHoe 6-8; npII OOJIbillCii ,n;.lIHHt 060JIOqRH MOJKHO, npaB)J,a, IIM'lm onpe)i,1>JIeHUbIii OO'beMo, )i,aTb MCHbillie pa3M1>pbI llOnepeqHHKY II .l\06I1'lLC.H CIl{e MeHbillaro conpOTHBJIeHiJI B03)i,yxa, HO aTO 3aTpY)i,HlIT'b ROHCTpYR- rUlOj C'b .n:pyroii CTOPOUbI: npH M.fll'Roii 060J101JR1> TPY,RHO oY,ReT'b coxpaHHTb eM cjJOPMY 0T'b )i,aBJIeHi.fl rOH,ROJILI. B'b replIIaniH, rpatfJ'b D:emrCJIHH'b, llOcTpoHBmiii )i,upmKa6.nb cD JKeCTKOM 060JI01JRoii, BBeJI'b ;ll:JIJI He.fl II,HJIHH)i,pH1JCCRYIO tfJOPMY, C'b BbITJlHY'lbIMlI 3aRpyrJIeHHbUIH RpaJIMH, nplI OTHOCHTeJIbHO ;ll:JIHH1> (OTHomeHiIl ;ll:JIHHbI K'b ,JJ;imlcTPY), paBllOii ;ll:B1>Ha,RII,aTH. ./KecTKaJr CIICTCMa OOOJIOqRH BllOJIH1> ooe3lle- 'IHBaeT'b IlcH3111>H.fleIlIOCTb C.fl BH,Ra. B'b M.flrROii JKe nplImJIOCb BBC(.,'TII OpraH'b, KOTOpbIll oOJIcrqaJI'b-6bI coxpaHeHie nepBOHaqaJlbHOM 1fJ0PMbI; TaItHMo opraHOM'b JlBH.nCJI 6aJIJIOHC'r'b-BHYTpeHHiii M1>IllOh"b, HarrOJIHCHHbIii B03,RYXOM'b 1I0,R'b H3B1>CT HLlM'b ;ll:aBJICHieM'b. Coxpa1le1lie ycmou1l?,{,(Jocmu aapocmama. U 0PW1lbt ycmOU1lU60cmu. COoCTBCHHaJI CROPOC1'b aapocTaTa II n3I1>HeHic tfJOP1IbI Bhl3BaJiH Hc06xo- )UHIOCTb npHH.H:'lb M1>PbI R'b 06e3rrC1JCHiio JIY1JUleii YCTOHqllBOCTlI ero B'b B03,Ryx1>, T, C. K'b YC'lpaHcHiro BC1>X"b TtX'b npH'IHH"b, IW'lOpbIJI Moryn HapymaTb ero paBlIOB'tcic. Kor,Ra aapocTaT'b HaXO)i,HTCH B'b COC'lOHUilI nOROJI, TO Ha Hero ,R".tiiCTBYIOT'b \ )J,Bt CUb): C06CTBCHHbIii B1>C'b BCCf! CHCTCMbl-BepTHKaJIbUO BHH3'b, II rrO,R'bCMHa.fl CHJIa l'3aar--BepTHI\aJIbHO BBepxo. .1I.JIJI paBHoB1>ci.fl ne06xo,n:HIII0, 1JT06bl aTH CHJIbI 6bIJIH paBHLI II 1J'lo6bl T01JRII IIX"b npHJIOJKeHi.fl, T. C. II,eHTp'b T.flJKeCTH aapOCTa'fa 
-: 20 II TO(ma npllJIOJIWniH nOJl,oellllloii CHJIbl, nRxo.n:HJIHCb-ObI ua O.n:HOH BepTImaJIH, npn rOpH30IITaJIbHOIlI'b no.lJoJKenin ocn 060JIO'H\H. IIpH nCC06JII0.n:emH nOCJI1;.n:HJlro YCJIO- Bi.fl (<fJn!'. 10) a3pOCTaTb no.n:BcpraeTCH onpOI\nJI:blBalOlL(eIllY YCHJIiIo C03.n:alO- ll\eiicH napbI CHJI'b 3 npHnlllllaen nOJIon:\C- nie, 11306paJKeHHOe Ha qmr. 11. B'b CJIY- qa1;-JKe .n:OCTIfJlleHi.fl nOJIllaJ'O CTaTll'IeCI\aI'O paBHoB'13ciH (qmr. 12), IIc06xo,'l;lIIIIO clL(e, (1T06bI npll napyweHiH ero no l\aiwii-JIH60 npH(lHU1; (<fmr. 13), l\eUTp'b T.fIJKeCTlI ClI- CTelllbI OCTaBaJICH-6LI B'b npCJlWeH To'm1;, II>nr. 10. II>nl'. 11. .n:JI.H '1cro OTHOCIITeJIbllOC pacnoJIoJKeHie OT.n:'BJIbHbIX'b '1aCTCH (6aJIJIOHa n rOH.n:OJIbl) )l,OJI.1\1I0 OCTaBa'fbC.fI HeH3I1dmnbllll'b. JI:ocTHraeTr..H 3TO npllllI1;neHiclIl'b l' p C YI' 0 JI h- HOll nO.il:B-tCI\H, B'b IWTOpOH pa3JIH(IHLI.H TO(IKIl ron.n:OJIbI coe.n:HHeHbI C'b H'tCKOJIb- I,HII1U TO'IKMIlI 060JI0'1KIf, '1-t11'b n YCTpaIlHeTC.fI B03111OJKHOCTL .HBJIcni.ri, no.n:06Haro H306paiKCIIH011Y Ha qmr. 15, Kor.n:a no.n:B1;cI\a c.n:1;JIaHa npOCTafl, I\aI\o m, ne- ynpaBJI.HeIllLIX'b a3poCTaTaX'b (<fJllr. 14). CJI1;.n:o B aTeJIbHO, UeH3l1rtll.flClIIOCTb TpcyrOJIbHOH no.n:B1;cI\ll 06e3ne'IHBaen Jl,0 Ii3IrtCTHOH CTeneHH aBTOIlIaTH'1eClwe B03CTaHOBJIeHie paBHoB1;ciH npH YKJIOHeHill Hoca )l;up1IJKa6JIH BBepX'b IIJIH BIIII3'b (qJIfr. 13), T. c. IIPH l\a'1alliH ero B'b A IDnr. 12. II>nr. 13. <Dill'. i4. lI>uI'. 15. BcpTIIl\a.IJLIIOIi npo.n:OJIblIOii nJIOCKOCTH (TanraJln). 110 31'0 IIpU BbInOJInelliH OIlJ,C 0,:1:11010 YCJIoBi.fl-npll HeH3I1dII.lIeIlIOl\1'h BlIXt ca110ll 060JI0'1KII: eCJIII 060JIO'l1\a IlJIOXO coxpaHaen CBOIO fj'JOPIllY, TO npH BC.HIW11'b YI\JIOIICHill CH OCIl OT'b ropn- 30lITaJIbllarO nOJIo.iKeHiJl TO(Um npHJIOil\elli.fl nO}l'beIllIlOH CIIJIbi ra3a nepelll1;lllaeTC.H I\'b npllno.n:IIJ1T01IY Iwnu,y. Ky.n:a YCTpeMJIHCTCH JIcrKiii ra3'b, (<fJHr. 16), II BO- o6lL(e BBCpX'b- BCJI1;.n:cTBie .n:e<fJoplIrau,iH (1I31111;lIelli.fl WOpl\1bI) CRIIIOH 060JIO'mll on ,D:aBJIClliH ron,D:OJILI <WllI". 17). TO.'IbIW 060JIO'IKa, cnoc0611aH coxpaHHTb CBOIO WOPIlIY, YCTpaH.Hen 31'0 JlBJIenie; Ha.n:o, 'IT06bI 060JIO'JK3 6bIJIa IIJIH jKeCTIWH IIJIH 1I1\11;JIa-6bI BHYTPCHHiii 6a JIJI 0 II e T'b, HaI\a'1IlBaeMLIll Bce npelll.fl B03.n:y- XOIlI'b, IWTOpblH BOCnOJIH.HJI'b-6LI 06010 nepc IIrtII bI B'b 06'bClIl't CRlIIOro ra3a II T1;III'b YCTpaH.HJI'b-6bI B03111OJKHOCTh nmKCJIaTeJILHbIXo JlBJIeHiH npo.n:OJIbHOii Ka'mll R3pOCTaTa... .HCHO Cine, '1TO Tnep.n:aH O()OJIO'lHa, lUll UaJIJIOHen npll III.f1rI\OH 060JIO'Ji\1;, cOXpallJllOn Bo06111e YCTOH'JllBOCTh a3pocTaTtI. B'b nCpnmaJIbHOH nJIOCIWCTH, no- TOIlIY '11'0 paBHoB1;cie Talwro 68JIJIOHa nOCTOJlHHarO 06'bel\1a IIC lIapywaeTcH C'b II311r13HenicM'b TClIInepaTypbI OI\pY.iKalOlL(ell cro Cpe.n:bI IIJIII C'b nepexo.n:olll'b B'L cpe.n:y .n:pyroll nJIOTHOCTII, I_al\'b TO lUI1;eT'b l\11;CTO B'b lIeynpaB.1.fIeIllLIX'b a3po- CTaTaX'b C'b H3l\11mmolL(eiic.fI 110 WOPIlI1; 060JI0'1lwii. O.n:naKO O)I,HliX'b 3TIIX'b Cpe.n:CTlI'b ne.n:OCTaTO'lno )l:JIH oo-e3ne'IeIIi.H npo.n:OJlbllOH YCTOH'JIIBOCTH a3pOCTaTa. T1; YCIIJIi.H, IWTOpbIH BLIBO.n:.fITI, OCb 060.'10'IKU 1I3'b /"0- pn30HTaJIbHarO nOJIOiKelliH, 3aBHCflT b B'h UOJIbWOH CTenellll on CKOpOCTlI .n:BU.I{C- 
lIiB aapOCTaTa, T. e. YBC"UI'IeHic uanp. noc,l1;JI,HCH r03n;aCT'L H 3Ha1.lIiTCJIbHO 60JlbllIhI onpOl.H;J:bIBarOIl\i.H YCH.'Ii.fI. A Tal.'L l{aKo YCllJIie, B03CTaHaBJIllBarOIl\CC 3a- T"£I'b paBllon1;cie, OTL ClWpOCTII )(RII:mcni.fI cOBcprnCIIHo HC 3aRIICIiT'L (<fmr. 13), TO nplI n1;IWTOpoii onpc,n:tJICHHOii CIWPOCTH, HMCHYCMOii KPllTll'ICCl.OH, nacTynHTL lIfOMCHTL, lWrJl.a onpOl.H)I,bl- BaJorn.ec YCH.'Iic C)I,1;JlaCTC.fI 60JIbIIIC B03CTaUaBJlHB;UOIl\aro, 11 aapOCTaT'b nOTCpHCTL CBOJO YCTOH'mBOCTb. CpC,1J;CTBO:\I'L UpOTJIBO)l,1;iiCTBi.H umJ\CJIaTCJIbHbIM1.> B03.n:-!>:!CTBi.H1I'L B'L 31'0111'1, c."lY'la1;,-I,ar,o B'b nJIOCKOCTH BcpTIfIta.lbHOM, Talt'L II 1'0- Pll301I1U.iIbIIOn,-CJIYJKaTL cneu,iaJIbHble 0 PI' a H bl Y C l' 0 ii- '111BOCTII, IIMen)'el\1ble one peIliel\1'b. 81'0 - nJIocldc IIJI a BUIII.II, llJIlI MaJIeJIbKie 6aJIJIOIlbl pa3JIII'1HOM cpOp:llbI, lIanOJIlIelIHbIC ra30)11" -na II H JI b 0 H bI,- pacnOJIaraeMbIC Ha I\OpM1; 060JI0'1I\H, T. c. B03111O:mHO )l,aJIbrne OT'b u,eHTpa T.lliI\eCTll CHc-rel\1bI, H B'L ropH30HTaJIbHOH nJIOCIWCTII, H B'L BepTHKaJIbHoH. IIepBbIc lI3'b HIIX'L npOTIlBO,n:tnCTBYlOTL OnpOlm)l,LlBaHilo a3pocTaTa, }'cTpau.H.H .HBJIcHic TRHraJKa, a RTopLle 06e3I1e'1llBaIOTL YCTOH'IHBOCTh B'L ropH30nTaJlblioH IIJIOCROCTll, He )l,OnYCIta.H YKJIOHCm.H OCII 060JlO'lI(If OTL HanpaB,'Ieni.fI nYTH a3pOCTaTa, eCJIH 3TOT'L nYTh np.fIMOJlHHenHblii, lIJiH OTL HanpaBJIeHi.H ItaCaTeJIhHOn K'b TpaaItTOpiH )l,BHJlWHi.H, eCJIH nocJI1;)I,nee cOBeprnaeTC.fI no I{PllBOH JIlIHin elm I' . 18). EllJ,e O;l:HO yc.lIoBie KpaMHe He06xo)l,Hl\10 )l,JI.fI coxpa- HCRin )'cTOJi'lHnOCTII: COBM'!JIlJ,CHie B'L O)l,nOH ropll30HTaJiH C06CTIJeHHOn ClropOCTII a3pocTa-ra (Jt) II paBHO,1J;1;t!CTBYIO' rn.Cll OTh COnpOTIIBJICHi.H B03)1,YIIIHOii Cpe)l,LI nepClwtIl\eHilO 060JIO'lKH (R I ) H rOH)I,OJILI C'L nO)l,B"tcItoii (R;o!)-qmr. 19. HeCOBM1;Il\eHic 3THXo CHJI'L To:me BI>I3bIBaCT'L He60JIbliiOe OnpOIID)I,bmRIOllJ,ee YCHJIic, TOpJlI03.fIIl\CC XOJl,'L. IIa npaK- 1'II&t BbInoJIHenie :11'01'0 Tpe6oBaHi.H CBO)l,lITC.H It'L HCOOXO- )J,IIMOCTII nOllltIl\aTL opraJlbI: .a.BIIJKeHiH - npOnP,JIJICpLI - B'b npocTpaHcTB1; I\1CJK)I,Y 6aJJ.iIOHO:\I'L H roH)I,OJIOll, '11'0, O;I,Hmro, TpY)I,nO BLIIIOJIIIIHIO npH OTCYTCTBiH TBep)l,OM 060- .'{ O'llill... 11Tal, YCTOll'lHBOCTb )l,lIpHJKa6,,'IH 06e3Ile'1lmaeTCH CJI1;)I,YlOIlJ,HMII )I1;paIl1H: 1) Pau,ionaJIbHLUI'L pacnoJIoJKeHieIII'b Bc1;x'L '1aCreM, C'L C06JIlO)I,eHiml'L paBHo- BtchI aapocTa-ra Ha l\1"tcrt Ii Ha xo.n.y. 2) lIeIl3M1;HHeIlIOH CHCTCl\10M IIOJl,- Btclm. 3) II pHIII1;HeHieM'b 6a.lJJ10HeTa IlJIli JJ\eCTKoll 060JI0'1I\H. 4) OpraHaJlI1l YCToti'mBOCTII-XBOCTO- BbIM'b onepenielll'L. Ha,1J;o O)l,HaI\O 3a11"1iTHTb, '11'0 JIll OJl,HH'I, 1I3'b HbIH1; cyIl\ecTBYlOIl\HX'L Jl,uplIJKa6JIcii He I11O:meT'L IIOXBaCTaThC.fI nOJIHOll YCToii- 'IHBOCTLlO, TaKb EaK'L .n:OCTII'Ib ee BeCbIlla H BeCLl\1a 'rpYJI,HO... J!:OCTa'rO'1HO CIta- BaTb, '11'0 HCH361;jIWaH YTe'1I\a ra3a II3'L 060JIO'lItH, OCJIa6JI.fI1OIl\a.fI nO)l,1.>eI\1HYlO CH.l)", II cropaHie 6eH3HHa, YI\1eHbWalOIl\ee HarpY3Ky, OI\a3bIBalOTL CBoe BJIiHllie, JI,.B aBTOlaTHtjeCI,aro )'CTpalleHiH IWTOparo CpC)I,CTB'L eIl\e He naii.il:eHO. Uo06Il\e, BOnpOC'L 061, YCToii'mBOCTH )l,Hpn:ma6.TJH O.n:HH'L 1I3'L CaIlIbIX'L cepbe3HbIX'b II ca- MbIX'b TPY)I,IILIX'L BOIlpOCOB'L COBpeJ\1CHHOii a3pOCTaTIIlm. 21 «>nr, 16. «>81'. 17.  --r ' J u ...:. <Dur, 18. (Dill'. 19. 
22 OptaUbt ynpa(J.leuilt. AapOCTaT'D c<peplI'recldii yupaBJUIeTC.H JIH!!.!5 B1> O.D:HOI'1o HanpaBJIenin -B 'BepTUI"aJlbIIOM'1o. ,II,Hp'i_,.;a6.1J:C:lI'L-C Ha)J.O npamrrb .D:nomw: a) B'1o BepTHRaJIbHOII nJIOCIWCTII-nBepX'1o H BUH3'1o; B) B'1o rOpJI30HTaJII,HOii-nrrpaBO H BJIimo. a) Bbl6paCbIBaHie 6aJIJIaCTa-.!(JI.H nO.D:HIIMaHi.H,-II BbIuym,,'1o ra3a qepe31> RJIanaHo-.D:JI.H onYCKaHi.H-IIIOJKHO nplIMim.HTb H n'1o )J.HpHJKa6JI.Hx'1o, HO aTO CpC)J.- CTBO CJI1UIIIWM'1o ,,)J.oporoe u : ra3'1o H 6aJIJIaCT1>, 3anaC'1o ROTOpbIX'1o Ha B03)J.yx1; nonOJIHHTb HCJIb3.H, 06YCJIanJIIiBaIOT'1o Bpelll.H npe6bmaHi.H B'b B03.D:yx1; H nOTOMY HX'1o Ha,l;O 6epe1J:b. II pHllI1;HeHie 6 aJI JI 0 H eTa II 3.D:1;Cb .D:aeT'h 60JIbllIYIO BblI'O)J.Y, n03BOJI.H.H 3ROHOMHTb 3anaCLI 1'01'0 H .D:pyroro. C'1o HaqaJIa nOJIeTa 6aJIJIOHeTo, C'b rrOIlIOII.(blO crreIJ,ia.nbHaro BeHTHJI.HTOpa., HarrOJIHeH'1o B03.D:YXOM'1o )J.O npe.D:1;JIa. IIpH rrO.D:HHlIIaIIiII BnOpX'1o, ROr)l:a 01''10 YMeHb- mmo.H )J.aBJIeHi.H aTMoc<pepbI ra3'b Ha'IHHaeT'b paCllIlIp.HTbC.H, H3'b 6a.nJIOHCTa Bbmy- CI"aIOTo nOHelllHory B03.DYX'1o; nO)J.'belllHa.H r.HJIa a3pOCTa1'a OT'D 31'01'0 YBeJIH'IHBaeTC.:I, H OH'b CB060.D:HO H)J.eTI, BBepX'b. ECJIH aapOCTaTY Ha)J.O onYCI\aTbC.H, TO )J.OCTaTO'lHO, He BbIlIYCI.afl call1Oro ra3a, HaqaTb uarHeTaTb B03)J.YX'b B'b 6aJIJIOHeTo: nO)J.'belllHan CHJIa a3pOCTaTa YMeHhIIHITC.H, H OH'1o nOH)J.eTo R'b 3eMJI't. ,II,.n.H caMoro-:iIW )J.nu- Eem.H BneDX'1o QJIU BHH3'b npHlldmfleTC.H )J.HHalllH'IeCRiii cnoc06'b. Y ROpMbI 060- JIOQI.II YI"p1;nJ1.HeTC.H rOpH30HTa.nbH8Jl 1I0- BCPXHOCTb, IIlOryII.(8Jl HI\I1;T5 .D:BIIJKelIie OIW- JIO rOpH30HTaJIbHOH nOnepe'lHOH (OTHOClI- TeJIblIO a3pocTaTa) OCII. Pa3'1o 3Ta nOBepx- HOCTb YRJIOHHTC.H OT'D roplI30HTaJIblIaro no- JIoJKeni.H, OHa 6Y.D:eT'h BCTp1;QaTb conpo- TIIBJIenie B03)J.yxa-B'1o HarrpaBJIeHilI, K'1o Hen nepneH)J.IIRYJI.HpHOM'1o. Pa3JIar8Jl 31'0 onpOTlInJIeHie ua )J.B1; COCTaBJI.HIoII.(i.H,-no OCII aapOCTaTa H rrepneH)J.lmYJ1.HpHO K'1o 3TOB OCII,-MLI nOJIY'lIIM'b: roplI30nTaJIbHaJI COCTaBJIRlOII.(a.H 6Y.D:CT'b OT'laCTII rOpll103HTb XO.D:'1o )J.IIpHJKa6JIfl, a BepTIII"aJIbHa.H IIJIII IIO)J.IIIIMaTb IWPIlIY (<pur. 21), UJIH onycRaTb ROPlllY (<PHI'. 20). HCHo, 'lTO B1> nepBOM'b cJIY'la1; a3pOCTaTh non- )J.eT'D BHII3'1o, a BO BTOpOM'b-nBepX'b. Tarw.H nonepxllocTb Ha3bIBaeTC.H roplI30H- raJIbHbIM'1o PYJIeM'b, pYJleM'1o I'JIy6IIlIbI (nLlcoTLI): YRp1;IIJI.HfbC.H OH'L MO- meT'b RaR'b Ha ROpM1;, TaI"o H Ha HOCY aap OC: aTa. BM1;cTO TaKoro rOplI30lITaJIblIarO py.1J:fl IIIO:KHO npIIM'Im.HTL H nepeM1;II.(eHic IJ,eHTpa T.HJI;;eCTlI CHCTeMbI 0YTOIII'b nepe)J.BIIJKeHi.H OO)J.BIIJKHOrO rpY3a IIJIII neper.a- 'lHBaHieM'1o B03)J.yxa B'b )J.BYX'b 6aJIJIOHeTaX'b, pacnOJIOJKeHHblX'1o no ROHIJ,aM'b 060- JIO'lI"H,-II3'1o O;l:lIoro B'b )J.pyroii. OIIblTLI C'1o npHM-tHeHielll'b BHHTOB'1o na BepTHRaJIbHOH HJIII naRJIOIIHOii OCB fcn1;xa He HIII'BJIIi. 6) YnpaB.nenie B'b I'OpII30HTaJILHOH nJIOCROCTH .D:OCTlITaeTCfl BepTIII"aJIb- HbIM'1o nOBopOTIILIM'b pYJIeM'1o, )J.1;ncTBYIOII.(HIII'b coneprneHHo no TO:lIY-JKe 3a- IWIIY, UaI,,'b II PYJIb ropJI30HTa.nbHblii-cOlIpOTIIBJIeHielll'b BCTP1;QHOH cpe)J.LI, YRJIO- H.flIoII.(eii HOC'}, )J.HpHJKa6JI.H B'1o CTOPOHY YI\.JIOHeIIi.H 3a.!(Heii 'laCTH PYJI.H. Conep- meHHO TaI,,'b-JK.e )J."BiicTBYIOT'D PYJIII II Y Ha.D:nO)J.HhIX'1o HJIII nO)J.BO)J.HhIX'b CY)J.OB'b... II B'1o a3pOCTaTaX'1o 3TOTh PYJIL nOIlI1;II.(aeTC.H n03a.D:II,-06LIRHOBeliHO MeJKJJ;Y rOH- lJ,OJIOH II 060JIO'lIwn... /.&y, , &   1 #< .e <DHr. 20. <DHr. 21. 0014iJt yc./r,o(Jilt ynpa(JJtlte:MOC1nU. ,II,JIR ynpaBJI.HelllOCTIi a3pOCTaTa MaJIO O)l:HOH HaJIH'lHOCTH c06CTBeHHoii CIW- pOCTH .D:BIIJIi.CHi.H: Ha,1,O Qr06bI 3Ta CIWpOCTb npeBOCXO)J.II.1J:a ellle CIWpOCTb B'BTpa. 
23 Pa30epel\1'b TpH cJlyqa.H: I,orAa. cmopOCTE, B l>Tpa 60Jlbme, palma H llteHbme c06- CTBeHH08 CIWpOCTH ,1I.npHJKa6J1.H. Ha Ijmrypax'b 22, 23, 24.: A -TO'lI,a OmpaBJlem.H ,1I.HpIIJlta6JI.H; AC = x- HanpaBJIeHie II CIIJIa Bi>Ta 3a pa3Cl\1aTpHnael\1Llii npol\1e:m,yroI''b npellteHH; AB- 0)1,110 H3'b B03l\10JKHLIX'b !LJI.H ,1I.npIIJKa6JI.H HanpaBJIeHiii nYTH. TaK'b KaK'b npH BtTpi> a3pOCTaTD COBCpmaeT"b c06CTBeHHO ,n:BHJ£eHie B'b ,n:nIIJltyeiic.H cpe,n:i>, KaIi.'b Hanp. qeJIOBi>K'b, KOTOpbIii 6i>1KHT'b no nJIOTY, nJIbIByeMY no TeqeHiIO pi>I'H, 'f0 pe3YJIbTa1''b Talwro nepel\fi>eHi.H llfOJltHO 1I0JIyqIITb pa3JIOJKeHiel\1'b .HBJIem.H Ha ABt qaCTIf: nepeHeCTH CHa1.laJia a3pOCTaT'b, I,aK'b HeynpaBJI.Hel\1blii, B'b TY m'lRY, I,y.n.a ero OTHeCeT'b Bi>TCp'b 3a pa3ClIIaTpHnaCIIILIii npOIlICJltYTOI_'b BpeMeHH (T01lRU C), a 3a:d3111'b B'b 'fOl\1'b HanpaBJIeHiH, KY,1I.a ,n:HpnJKa6J1b ,1I.epJKaJl'b l_ypC'b, OTJIOJKHTb pa3CTOflHie, KOTopoe OH'b npome.1'b 6bI 3a ,1I.aHHoe Bpelll.fI B'b aoco- JlIOTHO cnOIwiiHoii aTllfOc4>epi>. TaK'b I,al_o Jl.HpHJKa6JIb l\101KeT'b ,1I.epJltaTb l,ypC'b BO Bet CTOpOHLI, TO .HCHO, '11'0 B'b KOHI\i> ,1I.aHHarO nepioJ[(1 Oll'b oqymTC.H Ha O)l.H08 1I3'}. 1'O'leK'b OI'PYJKHOCTCii C, npOBe,1I.eHHbIX'b pa,n:iycoIII'b, paBHbll\1'b cot>. 1 X >\1'. c])Hl'. 22. II>nl'. 23. V.L<..1I: C1>Hl'. 24. CTBCHHOii CROpOCTII ,n:npHJlta6JI.H V. B'b lIepBOl\1'b CJIyqai> (4)Hr. 22) ,1I.lIpHJKa6JIb IOJKeTh 0I,a3aTbCJl 1'OJIbRO B'b panoHi>, orpaHH'IeHHOl\1'b ,n:BYIII.H RaCaTeJILHbIMH I,'b OIi.PYJKHOC1'U C H3'b 'rO'IKH A; BC.H OC1'aJIbHa.H 06J1aCTb, 3amTpHxOBaHHa.H, )l;JI.H Hero HeJl.OcTynHa. TaI_'b II ,1I.OJlJKHO 6blTb: ,n:a.JKe eCJIH OH'b H,1I.eTD H np.HMO npo- THB'b Bi>Tpa, B'b 06paTllYIO CTOPOHY 0T"b C, TO Bce - TaKII nona.n;eTb HaROHel\'b B'b TO'lRY D, TaK'b IWJ,'b ero CIWpOCTb Y < x. Bo B1'OpOIlI'b cJlY'lai> (4)Hr. 23) paiiOH'b ,1I.OCTIfJltIIIIIOCTH ,1I..'I.Il ,n:lIpIDKaOJl.H paBH.!IeTC.H nOJlOBHIIi> Bcero npocTpaHcTBa B'b CTOPOHY HanpaBJleHi.ll Bi>Tpa; ,1I.a1Ke eCJIH OH'b ,n:epJKHT'b l,ypC'b IIp.HMO IIpOTHB'b BtTpa,-To TOJIbRO CTOHT'b Ha 1111JCTt, TaR'h I,al_'b Y =x. B'b TpeTbeM'b Jlte cJlY'lat ,1I.JI.Il aapocTaTa He,1I.OcTynHbIX'b TOqm,'b Hi>1''b; ,n:ep:ma KYPC'b H npOTHB'b B'krpa, OH'b no,n:BHraeTC.H Bnepe,n:'b II nona,1I.ae1''b B'b TO'IKY D, nOTolllY '11'0 Y> x. 41'0 Jlte l_aCaeTC.H HanpaBJleHi.H nyrH a3pOCTaTa, TO OHO CJlaraeTC.H 110 3aKOHY napaJIJleJIorpaJIll\1a CHJI'h H3'b c06CTBeHnOll CIWpOCTII ,1I.BHiKem.H H CHJIL{. BtTpa. A Tal,'b RaK'b npH IlOJleTaX'b H3ni>cTHo 06bIRHOBeHHo Mi>CTO Ha3HaqeHi.ll, T. e. HCTIfHIIoe I1anpaBJleHie nym, TO HanpaBJIeHic l,ypca-l_aiKyeeC.!I-onpe- ,J(tJIJlCTC.H TaR'b, KaR'b 31'0 C,1I.i>JlaIlO Ha 4>HrypaX'b 22, 23 II 24, npH YCJIOBiH, '11'0 'fO'IRa B 3a,1I.aHa II CIIJIa B'])Tpa H3ni>cTHa: I_YpC'b onpc,n:i>JI.HCTC.H np.HMOll npo- Be)l.eHHoii: H3'b TOqRH A napa.JIJICJIbHO B C. lhal_'!" JI,JI.H nOJIHOll ynpaBJI.HCIIIOCTII, T. e. ,n:JI.H B03111OJKHOCm BbIllOJIHeHi.ll JI.IlpIDKa6Jl.!IMH JlI06bIX'!, 3a,n,a'l'b npH JIIOObIX'b YCJIoni.Hx'b, Hc06xo,n:Hl\10, 1J:T06u 
24 c06CTBCmmH CltOpOCTb a3pOCTaTa 6W.'Ia 60JlLlIIC CKOpOCTlI B"tTpa. .\ 'fal.-L ItaIt'\,. CHJIa B-BTpa 6WBaCT'b DCCLMa 3Ha'IUTC..JII,I1a, TO II ynpaDoil.!!CMOCTb )I,upHJKa6J1H UY)l.C'f'b BCer)l.a 60Jrtc IfJIn IIlcn1;c 0 T II 0 C II T C JI b U 0 ii. 1ltlo 60JlbWC co6- CTBCHUaJl CIWpOCTL a3pOCTaTa, TIIII'b MCHhlIIC 0I1'I, 3aBUcnT'b npll 1I0.'ICT'1; OTb COCTOJluiH aTMocqJCphI. ::hy 3annCHMOCTb MOjKHO yqCCTL, CCJlII p.!!)I.0lll'L rrpaItTn- 'leCKnX'L Ha6JIIO)l.CIIiii YCTaIIOBHTb, ICaIC'L 'mCTO B'L ro)I,y 6bIBalOTb U"I;TPbI pa3Jlll'lHOH CHJIbI. Tald.!! 1I3CJIt)I,OBaHi.!!, C)l.1,J1aIlUb1.!l B'L IIlaJI3-Me)l.OIICKml'L lIapKI; no)l.'L IIapn- .1KeM'L, )I.aJIU CJI"tJl.YIomYIO Ta6.'IImy: B1IpOI1THOC'IJ. UM1I'IL B'tpOIlTHOCTb lIM'!>'Ib Cuna B"IITpa. B1>'Iep'h 60JI1Ie cm- Cu:ra B1ITra. B1ITep'h 6oJI"he c:ra- 6hln. 6hllt -- MeTpbI I BepCTbI BT.qeDi/' \ B"h MeTpbI I BepCTbI BT.'IeHie I B1> CItO..1bRPX"b npoeH- rlto.DbKIIX"L npoeu- B"I> ceR. B'h 'I aC'h. ADell 11'10 B'h CeK. 1I'h 'I aC"L. ADe 111> rOAY. . TI\X'h. rOJlY, TaX'b. 2,5 9 30 \ 10,9°/.. 17,5 60 I 342 93,7'" 0 5,0 17 117 32,3°{0 20 68 350 96,6 0 /0 7,5 I 26 197 54,3°,'0 25 85 358 98.6°;0 I 10 34 I 258 70,8°/n 30 102 363 99,5% 12,5 43 I 297 81,5°jo 35 tlO 364 99,8°{0 15 I 51 323 88,6% 40 I 135 305 99,9°/ 0 I\OHctJHO, )I.J1.!! 1{a)l{,1I.Oll J\I"tCTIIOCTH I) TaKaJI Ta(j.lUua anIOC(CpIILIX"b TCtJCHiii Al1;lUleTCH, '{-BIIl'L 6oJl"te, 'ITO B'L 60JILlIIIIIIC'fBt CJIY'IaCB1, oml mt1;IOTb II onpe- )I.-BJlCHl:Ib1C ncpio,1I.1>I CDoero pa3BHTiJI In, 'rc'ICHic CYTOI\'L I1.lU rO;I.a. llpIlDC,!I,CHHall TaOJIIIua JIB.1JJICTCJI .lUllib lIIaOJlOIIOM'L )I,JIfl npmrtpa. llo U3'L nCH lIIOiKHO UbIBCCTH 3aICJlIO'lcuie, O,!l,IIUaIWDO cupa- DCJI..!lHBOC )loilH lIllIOrlIX'L CJly'laCll1... I1MCIIHO: eC.'I1I C06CTDClIIIa.fI CIWpOCT5 )I.upl-GIla6.m paBII.!!cTc.!!, l:IaIlp. lu 1I1CTp. B'L Celt., 'fO OIl h MOJKCT'Jo cODeplIIaT)' D03,.'1,YWIIbUi nYTcmCCTB1Ji B'L TClJCllie 258 ,!i.Hen D'L ro,1I.y, mrtn lID;!"), 3a- rrpe1'OlIlo 30% DCCI'O upC?tICHH; )1.\1' pnilm6J1L C'L coocTDeIlIlOii Cl\OpOCThlO JBlIJKeHi.fI D1. 15 lIICTp. n1. CeIl. lll\rtCT'L y,KC 60Jl'tc lllHpOIwe IIpmrtHcnie- 323 )I,1I.!! B'L ron.y, U.1II no.J.1. 3allpe- 1'01111, 01\0.10 12% c.lytJaelfb, Kona (J)UI'. 25, llpOeET"h yupannneMaro a:Jpoc'l"a'l"iIo lllO;J.CT1, ULl'fL U-BTep'L 60:1"tc CU.1bHbllr I'CHepa;Ia MeHLe (1784 1'.). 'rtM'L cro CIWpOCTb. Ta nOCJlt,!l,lI.!!n CKOpOCTL .HBJI.fICTCJI D'L UaCTOJm,Ce Bpelll.H lIpC,1I.1JJIbIlOii, IWTOpylO y)l.aJIOCb IWlIIy-.UI60 }(OCTHrHYTL U 1I0TOllIY yupa- BoilJ1elllOCTb conpeIllCIlIILIX'L ,!I.HpuJKa6.llcn OC3YC.10BUa .1II1IIb IJ'L 88 cJlY'laJIx'L 1I3'L CTa. ""'&'''\' ,- ..... . " ...., ......... . 1 t U '1 1 '\'-l/1'." \ i . M-W \ \ ,,\ f'I'1ffiU' 't . II "j ','n', j .... .- -- 'M 'H, r n ,-"" OJ. . Ie"'. "' W , .' J ' '-- y' . - -'--' '-II"'1 .. " 'fi; 1L \. . \1'\\":' .:l Iy . _ '\, \-:\14"" . ...)II ,. i ... I ¥ I I ,. . -"'" ==---........... 1) II )l;aJIte n"!o O)l;UOU M'J!CTllOCTl1 nil. paann'lBLIX'L nLICO'l"aX"h OT"h ae.l.lnu. 
25 r .1 A B A III. - , r* 13:. ... ...., I os, ':. '" .._ Ir · Jirr .( , ,r # HCTopia paaBHTia )J;HpHmaOJIeif. JI('p6uit npomono. EIl\C Do 1784 rOJl.y, T. c. 'lCpC3'h ro;I,'L noc;rn onLITOB'L 6p. MOIIrOJIb«pM, if1panUY3CHiii IfHJKCIICpHLIll oqJHl\ep'L, nnocJI-B)J.cTBin: rClIcpa.1J'L Me II I, C, )J.e- TaJibliO pa3pa6OTa.'!l. npOCl\T'L ynpaDJI.!Ie1\laro aapOCTaTa (CPRI'. 25), IWTOpLlii )J.JI.!I TOro B peMcIIII MOJKCT'L 61>1TL CM-B.'10 IIa3BaH'L rcnia.lbIILnI'L, TaItD ImKh TO.'Ibl>O 'Irpe3'b ('TO .1"tTo noc;r!> Hero, TOiKe IjJpaHu,Y3CH01IY O(I1I\CPy, Y;I,a- JIOCb npaKfH'ICCl\1I ;J:OJea.3aTb He06xoJl,HMOCTb Bcero Toro, 'ITO IIpOeKTilpoua.Jn, Menbe. STOTh npOeItTo unepBbIC YKa3aJI'L Ha npml'tHeIIic Bb Bn;l,'n aJ.nmnoii CIUbI B03;I,ymBI.IX'L BIIIITOB"L, '11'0 OC06CHHO 3arl)'laTeJILHO n01'OIY, 'ITO B'b TO BPPMSI TaJde BHIITLI lie 6blJIH BBe)J.eHbl eme H Ha IIlOpCIWX'L CY)J.aX'b. STOTb cJ)nr. 26. yo npammem>lii a:JpocTa'l""L JRu<jJofJapa (.185.1 1'.). :"111...1" 1 ' '. \III. .1. . \\\\\\\"'1 .:"1" '7t!1. <,,' . I " . ,,. . /'J/' :i l ;" . (.'.. 'j \ '\iir; t / \:11... 1 .. .....,. -,,,. \ (Dill'. 27. Ynpan.:meMblii aapOCTaT"h ;n;IOnIOu-;J.e-.rroIa (1872 1'.). nporl,To OlIpe,it;t.m.l"L BnepBLIe II y.n:.lHIIeIlHYIO (OPMY 060.,'IO'IKII, 11 HeH3M'nII.!ICIIIOCTb nO)l,BtcI\U, H IICH3M'nU.!ICII1Llii BIf)J.'L 6aJI.iJ01l:1 nocpc.n:CTB01l0 6aJUOHeTa, HaIea'IU- BaC1Hlro n03)1,yxorL, H nplll,p'nn.'Icnie nO..'l.B-nClm K'L oc060IY nO.lI C y, lIanm:Bae- MOIY n,l,O.lL OIeppKHOCTH 060JIO'lKH, H )\.a:n;:c COBeplilCHIIO IIpamIJIbliO pacnOJIO;I{HJI'L BIIlITLI IIICjJ{J.Y rOIl;I,o.lOii II 060JIotmoii. na TOM'L ypOBH'n, r;J:-B IIaXO;J:UTC.H I\CIITpo conpOTIIB.1Clli.!I B03)J.YIIIHOH Cpe)l,bI... II TOJIbIW Ie'L ocyeCTB.'Icni1o cro IlCJIb3.!I 6bI.I0 )J.a;KC npilCTYIIIITL, leal.'L Bc.-B)J.cTBie rpaH;t.i03I1LIX'L pa311'!> pOB1. aapOCTaTa - 60.000 m 3 (B'L 'lCTLIpC ra3a 60JIblile COBpellleHHaro ILeIIUeJIHna),-Ta.Wh II H3'L-3a OTCYTCTBi.!l B1. TO BpmIH I,aKJlX'L-.m60 )J.BHraTeJICM. lle]J6bdi JlemCl6Utiii (J'UPUJICU(jAb 6bIJI'L «paIeTl1'IeCKIi ocymeCTBJIeH.b Bo 1851 f. q,paHu,Y3cmm'L HHJKenepmlo .II" u cp (p a p 0 1110 (cpHr. 26). ElJtoCTb ero 060.10'llm 6uJIa 3.500 m 3 , npII )l,JIIIH-B B'L 44 lIIeTpa. BaJIJIOHeTa ne 6LJ.10 BOBce. IIo.!l:B'!>cKa IllJIa lIenocpe)J.CTBeHUO OTo c'nTH, napa.1JJIe.1JbHblllllI nYT.!um, CHa'laJIa Ie'L npole- JIiY'ro'lHoJi Oa.iJIe-B, a 3aT"nlll'L I.'L rOIl;I,oJI-B. TPCXCHJIT,I1blii )J.BHraTeJIb-napOEaH MaililiHa B-BCOl\1'L Bl, 159 I\H.wrpallll\10B'L (OKOJIO 10 nY)I,OB.,,)-npHBO;J;HJI1. BO Bpa- leHic OAIIU'L TpCXJIOIIaCTHoll BUHTh ;I:iallleTpOl\1'L OItoJIO 3'/2 MeTp. (5 aplII.). Tpe- yro.lbHbIll napyc'L C3a)l,lI IIrpaJI'L pOJIb IIOBopOTnaro py.'Ifl. nO.leThI aTOro )J.HpH- jlia6.'IH XOT.H II ,:'I,a.U1 B03111OJKHOCTb ..'I.BHmTbC.!I IIPH 6e3B-BTpiH B'L JII060lol'L Ha- npaB.oleHin, 06HUPFKu.m O)J.HaIW OtIeHL He60.1JbIIIYIO CIWPOCTb-Bcero JIHlIIb 3 MeTpa 
26 B'b cm.YH.n:y. CJIa60CTL napoBoii: MallIRHbI npn rpOIa.n:nml'f. C.H n-tc'b (53 I.JIrp. Ha CHJIY) HC MOrJIa .n:aTb 60JIbllICJi nOCTYnaTCJIbHOii CIIJIbI 01'0 BpaJl.(cnhI mnITa. BTOpa.H IIIO.n:CJIb, BbIcTpOmma.H JKM<I)cI>apml'b B'b 1854 ro.n:y, HC )1.aJIa HH- 'lcro HOBaro, TalC'b KaE'b llIalliUna OCTaJIaCb Ta-JIW caMaR. no no.n:C'lCTalIlo JKucp- cpapa .n:JI.fI B031\10JImOCTH .n:OCTIJ1Ib CKOpOCTH 20 IIrCTpOB'b B'b cmeYH.n:y na)l,O 6bIJIO CTpOHTb .n:npmlra6JIb eMItOCTblO n'b 200.000 m 3 (13 "l(cnnCJIHHOB"b") C'b naponoH MallIHHoii: B1>C.!IJl.(eH He 6oJI1>e He II!CH1>C I.aE'b 30 TOHIn. (900 ny.n:ono). A10'Y/.wu-iJe-JloJ.£7J, <ppalIIJ;Y3cIdii lllOpCEOii: HHJlteHCp'b, 6WIo BTOpOii: 'lCJIOB1>Rb, IIO)(BnIlynllIiH eJl.(e HeMHOI'O BnCpC)I,'b OCYJl.(CCTBJICnie Jl,upHJIca6JIH. Era a3pOCTaT'b (<pur. 27j IIIII1>JI'b BIICpBbIe 6aJIJIOHeTo II TpCyroJIbHYIO no.n:n1>cEY. 060JIoqlw. CUMlIteTpH'lIIOH CJl.(C <pOplllbI, liM1>JIa eMKOCTb 3.450 m 3 npn AJIHH-t B'b 36 1 / 2 IIleTp. (18 CaJli.). rpOlllaJl,Hblll BlIIlTb C'b .n:iaI\1CTpOM'b B'b 9 MCTpOn'b (4 1 / 2 CaJIWHH) npll- BO)1.HJIC.H n'b .n:BlUKeHic He lltalliHIIOH,.- BO H36"t.JKaHic IIO.JKapa,-a nocmrblo nac- Can\Hpall1H. ,n:HpII.1Ka6JIb 31'01'0 pa3nHJI'b CEOpOCTb JIUIIIb B'b 21/" IIlcTpa no cmeYH;'{Y (OEOJIO 8 BCpCTb B'b qaC'b), HO IIOKa3am XOpOIIIYIO YCTOii:IIHBOCTb H p;aJI'b Ha- Jl,eJK)I,Y Jl,06HTI>C.H YCII1>xOn'b C'b II306ptTCHicM'b JICrKIIX'b .n:nHraTeJICH. IIo'Y/.'btm'ICu npuJol1bueuiJl iJpyUA.Xb iJ6uwmeAeu. B'b TO BpCl\l.H I.ale'b .l!:lomoH- .n:c -.110M'b nplI!lriHIII.TL B'b l{aQCCTB1> )l,BHfaTeJI.H IleJIOB1>'lCCI.YIO lIIym.YJIbHYIO CHJIY, H1>l\1eIl,Kiit nmIWHep'b X 3 II- JI C ii: H 'b pa3pa60TaJI'b npOCRT'b C'b npmltHcniel\1'b fa30narO .n:nll- raTCJIH, npnQCIII'b ra3'b AOJI1I\CII'b ObIJI'b 6paTbCJI IIcnocpc;rCTBCHHO 1I3'b 060JIOlII\II. B'b repManilI 6LI- JIa c.n:1>JIalla JIIIIIIb MO)l,CJ1b Ta- Iwro aapOCTaTa, TaI.'b I.m.'b U30- 6p1>TaTCJIb HC HaIIIeJI'b Tal\1"b <DBI'. 28. YupannHeMblH aapOCT8T'I> Xaullellu3 HY.JKHbIX'b CpCJI,CTno. 3a TO n'L (1872 1'.). A . 6 BCTplH cro IIpOmeT'b LlJI'b ocy- Jl.(CCTBJICH'L (<plIr. 28), H n'L ltOHIJ;1> 1872 ro.n:a a3pOCTaTo cp;"])JIaJI'L p;Ba IIOJIC-ra, AaB'b CIWpOCTI> .n:aJKC )1,0 5 MeTp. B'b CCKYH,w,-npaBp;a 31'0 6bIJIO cp;1>JIaHO 6C3'L BC.!II\HX'b naCca.ilmpon'b, Tal{'L l{aI.'b 6bIJI'b 60JIhIIIOll pl1Cle'b OTb lJ3pLIlla. Pa3- 1111>pbI 060JI01J.EH--2.400 m a , npM P;JIHH1> B'b 50 IIleTp.; p;BHraTCJ1b pa3BIIBa.'b OEOJIO TIJITU JICiIIIa.n:HHLIX'b CHJI'b, IIpn nOTpc6JICHin p;o 7 m 3 !'aaa B1, 'lac'b. B'l, 1883 roJl,Y 6bIJIa c.n:1>JIalla nCpBaJI nOnbITI{a IIpHlll1>HHTb P;JI.H npaJl.(eHiH BnHTOB'b a JI C Ie l' p 11 'I C C E Y 10 3 H cpr i 10, leaICb HC npc.n:CTaBJIJIlOIII,YIO onaCHOCTII ,II...'1JI B3pbIlJa ra3a n'b 060JIOlm1>. J],Ba <ppaHII,Y3a 6paTbH ']'HCCaHJI.bC IIOCTpOUJIII .n:lIpIl.JKa6JIb (<pur. 29), KOTOpLIH IIpHBO.n:HJIC.H n'b .n:lJH.1Kcnie 6JIaro.n:apH 1 1 / 2 CII.lb- HOIIIY 3JIeKTplI'ICCK011Y MOTOpy CIIl\leHCa, nOJIY'IanmelllY 3ucpriIo OTb IICTl>IpeX"E, oaTapCH BOJIbTOBa cTo.'I6a. 060JIOtlKa 6bIJIa CHIIIreTpII'IHa.H, el\1KOCTbIO n'b 1.060 m 3 , npH OTHOCUTeJIbHOii .n:JIHH1> = 3. JIcnbITalliH 3TOro aapocTa'fa, cp;.t.'IaHHbIJI B'L 1884 ro.n:y, nOKa3aJIH, '11'0 p;HpH.JKa6JIh 06JIap;aCT'b C06CTBeHHOH CIWpOCTblO P;BII- ,)lceHiJI B'b 4 MCTp. lJ'b ceI.yn.n:y, HO Ul\11>eT'b IIJIOXYIO YCToii'lHBOCTb BCJI1>;J;CTnie OTCYTCTBiJI 6aJIJIOIlcTa. Bcc-TaKH a3pOCTaT'b JIeTaJI'b BTe'lCIlic .n:BYX'b 'laCOB'b, p;1>- JIa.H pa3JIII'lHbIJI 3BOJIIOu,iu, HO He npOTHB'b B1>'I'pa. AupU{)ICa6Ab Pe1lapa U Kpe6ca-" Wpafl/lI;iJI" ,-noc'rpOCUIlblfi D'b '1'01\1'b JICC 1884 roJl,Y, 6bIJI'b o.n:HalW ncpBbIIII'b, IWTOpbIii cOnepIlIHJI'b BIIcpBbIe nYTeIlIcCTBic no 3 a 1\1 K II Y l' 0 ii: JI !I II i II H Bo06Jl.(e CJIYJIiHJI'b nc TOJILIW nTC'leHi"} H1>CKOJIbKHX'b OnbITOB'b, IIO 3Ha'lIlTC.1JbIlO 60JI.tc IIpgP;OJIJICIITeJIbHOe npelll.!I, 6YAY'IH )l.a.JKC 0«P<PH- lJ,iaJIbHO 3a 1 lIICJIen'b Ha CJIYJIc6y nOCHIIal'O n1>.n:oIlICTBa. KOHCTPYI{TOI)LI el'O,-Ha- 'laJibIlllli'b llIaJIc-Mc:r.oIIcimro B03AyxoD.'1aBa'l'CJILHarO naplea KanWraIl'b PClIap'b n i..:;i1,*;}::';;..:". '. ......... . ", . .!?-.; l: r ..:,. -.. :......:.:....'.:v:. '\4\' " I JI. . , : .-,," '::... 1Si. '- . ...-:-.-....--------.-.--.............-- . .. ..,!.lil"..C-., ,; ,.:- .'-::::;.: ii: .-/ph"' - _' -.i-:'.' !OJ 
ero nOMOmHIII.'h I.amlTall'h Kpe6co,-OCYllleCTBIJ.m BC1> Tpe6oBaHi.H, BbI.HcneHHbI.H eme renep3JIOM'h MeHLe, BBe;I..H lllIIOm CROIIX'h YCOBepmeHCTBOnanill II YJIY'lme- Hiii. ,,<I>paHIhI" (4mr. 30) lIl\11>eT'1o HeCilMlIIeTlm'lHOll <pOplllbI rneJ1- KOBYIO o6oJIo<my, C'1o TOJICTbU,I'1o KOHllOl\1'h Brrepe,1l.H, emWCTblO B'b 1864 ru s , npll )(JIHH1> rn. 51 M. IIIJlllpllWh B'h 8,4 III. (OTllo' CHT. YJI.JIHllenie = 6). rOIl,1l.0JI1\ 6blJIa c,1I.tJIana ;I,epeB.fIllllan, B'h Bll)l,t JI.JIIIIIHOii ptrneT'IaTOll 6aJI' 1m, '1T06bl, 1I361>JI\aB'1o l\aIWrO- JIH60 npoMeJKYTollHaro opraHa, TtM'b He IIleH1>e pacnpe,1l.-BJIlITh JI.aBJICIne Ha 060JIO'lI.y B03IOJl\IIO pasnoMtpH'he. )(JIlIHa rOll,1l.0JILI 6b1JIa 32 IIIeTpa, npll rnllpllHt B'1o 1,3 M. II BLlmHn-B BD 1,8 lit.; MaTepbJIJI'h - 6aIl16YI.'1o. IIo,1l.- BtCKa-,1I.BOiiHaJI: napaJIJIeJlbHbl.H I1HTH K'1o roH,LI,oJl'h OTl> IlO.HCa, IIplIrnllTaro I.'1o HltiKHeii nOJlOBlfH-B 060JlO'lI.1I no Bceii lLJIIfHt. H ellie IDOrOHaJlLHbl.fI CB.H311, o6e3ne<lllBaIOllli.fI HeIl3M-BH.HelllOcTb. IIa ROCy rOHAOJlLI-BHHT'b, .n.iallteT- pOIlI'h B'1o 7 llteTpOB'b. C3a)(I1, lIa'l,'1o rOH,1I.OJlOll, BepnUCaJlbHblll PYJlh-nOBOpoTa II ropIt30HT::tJIL- liblll - BLICOTLI. 8J1eI.Tpn'leCKHi lIIOTOp'1o pa3BllBaJlo 9 J1orna.n.n- HLIX'1o CIIJI'b IIPH ntc.t B'b 96 I.IJ- nOrpal\1MOB'b. BaTape.H aJleIlICH- rOB'1o, - O'lellb J1eI'KIIXo, crrpo- er.THpoBaHlILIx'b J111'1II0 PCHa- I)Ol\1'h,-B'hcuJla TInl'h He MC- u'he 400 I.UJlOrp. AUpmKaOJlb ,1I.aJlo IIpll OnbITaX'1o C06CTBCllIIYlO CK pOCTb B1> 6 1 /2 IIIeTPOBo B'h CCltYH)(Y. IIepULlii nOJIeT'b ,,<I>pallll,in" 12-ro CeHT.fI6pn 1884 rO,1l.a 6LIJI"b naCTOJlmml'1o l'plYMq>OIlI'1o, a lIOJIeTl> 25-1'0 cellTn6p.ll1885 rOAa, KOr)(a )(npU.iKa6J1h CO- BeplllHJI'h IIYTerneCTBie 1I3'1o naplca 8'h IlapllJK'1o II 06paTHO npOTIIB'h u'hTVa.-o6e3IIe. 'lHJI'b 3a mnn, CJIaBY nepBaro !\taJlO-l\IaJlbCI.II npaKTII'lnarO ynpaBJI.He!\laro aapOCTaTa. Bcero ,,<I>paIfIiciI" 6LIJIO cOBeprneHo 69 IIOJIeTOB'1o. 27 'i.:!." .. ,1;;".. .. \DBI'. 29. YnpaBnHcMuii a:JpocTaT'L Gp. TBccBsp;he (1883 1'.). l: « , \. ." I,;" .I j ., .t,!:L... 1;'7' i {Of . . .'.. . .... . . JL." :{ .J . ;." . . '''.' It ',; ..,:'p:..f .I.;....:: i"'1 . -_-'r;I . / I : _.c (" _ .... '/4::(-i! '<'<,,",j;", "-".' "; J ,poy; !"(,o., (l)nl'. 30. Yup. a:JpocTaT"Io PeHlI.pa B RpeOca- ,,\DpasiH" (1884 1'.). Ilpu.mb1lcuie W306blXb 06UW1ltCJ/e1t. Pa6o'ln'bt Camnoca-lI.1Q....t01la. fIa .n.llUO JIendii no IWHCTpYKl\ill, a.1eKl'pIlIICCI.iif )(BllraTCJIb Pcnapa 6bIJI"b o;J.llaKO Bce-Tar.1I CTparnHO T.HJKeJl'b )(J1.H aapOCTaTa, :{a K'b TOIY-iKe He MOI"b pa- 60TaTb .n.OCTaTO'lHO npO)(OJDItIITe.1bHoe Bpelll.fI, Tpe6y.H 3ap.fI)(I.ll 6ampen. II03TOIIIY, If!paHY3CKoe npanllTeJIbeTBO Onm3aJIO D'b aCCllrHoBaniu Cpe)(CTB'1o )«1.fI npo- JI.oJI_Ecni.H Da6oT'b Penapa. 
28 II BOOOIllC JO na'laJIa XX f:TOJI'LTi.!l, Kor.n:a HOJI)'11ll.'m pa3B1ITic I'330BLIC lI.BllraTCJIli (aBTOllIOOII.11H3111'h), mmaI\MX'L CCpbC3HhIX'b paOOTh HC OI,I.I0. BLI.a, npaB.n: a , nonhlTRa IItMl\a IliBapl\a BI,ICTpOHTh .n:IIplla6.h nt.'1I1IWM1, 113'h a.1.1I0- millin, (1Mr. 31), no 110 HCJl1moCTli IWIICTPYKl\ill, olla JI.8a,K.!I.(,( nOTCpn-BJIa nc- y.n:a1IY: Bo i893 roJl.Y Y nac"b, B'b Pocein, II B'b 1 b97 ro.n:y B'b l'ppManiu, OKO.1l0 Bcp- :nma. C'b 1898 rOJl.a Bcc061llce 8UlUfauic OI,t.10 npliB.'1C'ICHO pa60Ta1U III1IJIJlioncpa CaHTOC'b-]LIO)lOlta, 6pa3H.1hna no IIpOHCO- dlt)],C'uiIo, ,Immuaro Bce np(,lIfH OIWJIO IIa- plI.iKa. 1I0cJI.t cnOHX1, YBJlC 1 1CHiii aBTOMO- 6I1JI.!IMII, Oll'b 3a,1.a.'1CH lrt.lblo C03.IJ,aTb yupa- HJIflCMI,Iii <L3pOCTaT'b Ii BTe 1 ICni(' 'ICTI,lpCXo :rtTI, nocTpoII.l'b 1ICTLlpna.UI,aTh IIIOJl.eJIciJ, .HJ1HIO cOBCpWa.!l nO.1CT'I, IIa l<ail\JJ:Oll II 110r:Tene1lHO COllcpmcncTBYJI TIIH'b. IICpBI,lii ero a3pOCT<LTo 6I,I.TL O'lcnI, Ma.'1CHbltIIXo pa:urtpoBo (180 m3, IIpIl .il,JlHlrt B'L 25 ICTp. II i(ia.McTp'l; B'h 3,5 I.) II 01''1> lIe- YllpaB..!ICII(bIX'b OT.1H'Ia.CH .1 Ii/II I, CII.I,IlO BLIT.!IUYTOii OOOJIOlIl.oii, C'I> BCpT(1I\a.I,uI,UI'l> PYJlC)I'h lIa IWpwt, JI,<l )'CTaIlOUIwii 8'1> I.Op- :UlIl'lj nCTpOJICBaro )lBlIraTe.'1.!1 B'I> P/4 JIOIJI. CHJlI,I. D"b 2 «(PIlI'. 32) OI,IJI"b y,;IW npml.tIlCIl1, OaJl.loHeT'I>, )(.'1.H 'Iero 060JIO'lIW. ntclw.1I,IW ync.'1H'Iella (.n:o 200 m 3 ). ::hOT'h a3pOCTaT'h DOTepnt.l"b al3apiIo, nOTOMY 111'0 113'1>-3a n0p'I11 BCnTIJJlJl1'Opa, narncTanwaro B03)J.YX'L B'}, 6a.l.l0HeT h,- 'l'tM'I> coxpan.!l- JlaCb q)l)Pllta 060JIO'lKH,-nO- c.'!t.Jl.I1JJ.H cornYJIaCL nonOJIall1'L; a3pOCTaT'I> ynaJl'I, lIa 3CIIJ.110, HO Call11, a3I)OItaBT'b OCTaJlCJ\ HCBpC)I,nllI"L, TaIt'b K3K'I> no- na.'!'}, Ha JI.cpeUbJI 60Tam1'IC- Clmro CaJl3. Tor)l,a CaIlTOC'b- )(IOMOIl'l> CTpOllT'b 3, fBC- JIII'iHUa.H 06be1.lo )1.0 500 m a . 3a C'ICTL IIOBCpe'iIlHlta, npo- 113DO;l.IIT'L II11I0I'O onbITOB'L lJa)l,'I, BI,JpaOOTlWll JIY'IlIJarO 'mila nO)l,n'tclm, BBo.n.n npmlCjl\Y- TO'IIIYIO 6aJll_y, a B'I> CJI'IjiI.PO- IJI,CM'L n3)1,anill 1900 rO;I:a- J\ 4 npHlII-BH.!IeT'b cuocoo-r, 1I0.lIWBJlIIlta Pmmpa: ron)l.oJIY )I,-BJIaeTh B'I> BIl)l.'!; npo- cToii 6aJlJ\lI )l,JIlIHOll B'h 18 MCTp., npH ClIUWCTII 060.'IO'II\1l B'I> 420 m a . 3iI.-BCb OI,I.l0 nplIl\l-BnCnO npllcnocooJleHic )l,JIfl McxaIlII'ICClmro nO)1.'I>ClIm II cIIycI.a aapo- C'Ia'Ia: )l,Ba Tpoca C'I> 0a.'IJI3CTIIJ.11I1II IIrlmlKam, cnYCK<'lBlIJicc.H C'I> JWHnOB'}, 1'011- )lO,lhl, n03UO.'IflJIII Yh.l0nenimlo lIX'I> B'I> 'IY lUll )l,pyrYlo CTopony IIO)(IIlIl\1aTI, 1l.111 onYClmn, HOC'I> 060JIO'HtlI, nallpaBJI.!I.!ICI, BnCpX'I> HJlH Bun30. Ce:\II1-CII.1LHI,lll 1110- TOpo pa60TaJI'I> na BIIIITh )l,iMICTpml'l> B'I> 4 MeTpa, pacno.'1OiI\CHHI,Jll Ha IWplllt rOIl.!lO.II,I; ClWpOCTb Bpal1CHiH elllY )I.aBaJlaCb B'I> 10 pa3'1> IIlCllblIJa.!l, '1-BIII'I> y ". . _. ':' t", f }. II< ) - ,. , .. , , 1" \' ,... '... .'; . ::it!:. .'. J.... ..... u, ".;. ,.:. ....: ."....:., .,. :;,,:\::;":' . "J \,' <Dur. 31. AmJIOMllOieBhlll )l.apUm3.0;Ib IIlBapa (1897 1'.). . .. , ) ) \," \. . ......V <DBI'. 32. YnpaB;IHeMhlu aapOCT8T'h CaOTOC'h-;n;IO.HOOa J\I2 2 (1899 1'.). 
29 JlpeJKI/JlX"L nUIITOBI,. )T COnepIIIellcTny.H aTO'l"'!. aapOCTaTb 1I )J.06I1BaHCb 60JlbIIIeit CKOPOCTJI rrOJICTa., CaIITOC'L-)I)OIlIOU'L IIPOOYCT"L lIa CUOCM'b N 5 n3HTb npH3'L H3ntcTHaro «ppalIpcI,aro Mell.elIaTa n03J1,yxon"lanalliR .D:eii'{,h-.n.e-.m-1\Iepm Bo 100.000 <pp., YCTanoBo!lcmlLlii .n:,1JI TOro, 1.'1'0 nTC'Iellip, 1900 - 1904 rOJ.a cy- MteT'b cOBepwlITb nOJIm'"b lIa YJlpaBJUleroM'b aapocTart 1I3'b CCH'b-K'lY .n.o IIaprDlia, o60rnYTI. Tam, 8i1tprJIcny oaIIIHlo II, mlr.n.'I; I/C cnyclw,HCb lIa 3eM.'HO. ncp- IIYTbC.H oopaTHo n"h I1ym.Th BJ,J- JlCTa IIC 1I03JKe, mm'b '\CpC3u 110.1- 'Iaca I10CJltOTllpaB.llcnin) BeCL I1YTb COCTaB"lJICTh OKOJlO 11 nepCT'L). ITocJlt ;J:nYX"b UP06'b, C.-,J,. CO- ncprnaCT1. nOJ1CT'L S-ro aBrycTa 1901 ro.m, IIO 1I3u-;m OCTaHODlW MOTopa BIIOBb TepIllIT-r, allapiIo: na)(aCTh Bu CaMOIlf1. ropo.n.t, ua Jl,BOp'b O;J:IIOI'O oTe.an, 110 OCTaeTC.H onSITb Hellpe;J.IDI'L II n'L aTOTo-.me BC'lCp'b COCTaHJI.HCT1, 'IrpTe,I\1, c.w!>- Jl,YlolI.\aro aapocTaTa ). 6. ::.hOTh IIocJlt.n.nHi (qm:r. 33) IUltJlu, I;aH'L II N 5 .n."1UHII)"IO roH.n.oJIY, IIO YJIW nI. nn.n.t ptrnCT'laTOii 6a.um, C'b OUJlLWmlu BIIJITOIII'L n03a.n.u; IIIOTOP'b-BI, 12 lIP.; 060- .1l0'lKa 630 m 3 , UpH OTIIOCIITCJILUOIl\"b y.:I.JIlfIleHic = 5; 6aJ1JlOIICTo-m GO m 2 . 19-1'0 m_Tfl6pn Toro JI{C 1901 ro;r.a, nu IIpncYTcTniu clleiaJIblIOii IW- IIIIICCiIl, CaIlTocI,- JLlmroH'L HbIllOJI- IIM.n Tpc(jyelOc yc.'1onic .n.JlII IJO- J1Y'lCllifl npu3a }J:ell1Ia, cOBeplllIlB'L lIyrellIccTBie B"b '29 1 / 2 nmYTh- l,pOI'!> npIi3a 6b1.1'L lIarpaJK;wrn 30J10TOH IIle;J.aJILIO 0'1' b npaBllTeJlL- CTBa. 3aT"tM'L lIeYTlnnnmii 6pa311- JlC'L OTlIpaBJIHCTCfl n'b i\lOllaIw. ConepmaCT"b TaM'L nOJ1CTLI, 'rcp- IIIiT'L eme anapilo - lIa,!!,aCTI, B'L Mope, 110 OIlIlTb ibarOHOJlY'III0. IIo n03Dpamcuill n'L lJaplliK"b 0117, I1bl- TaCTCJ.I 6h1JIO CTpOIlTb 60.'1bIIIOil CpaUIIII'l"e.lhHO aapocTaTI.-.n.o 1.300 m 3 C'L JI.B!lraTC.JIerb U"b 60 lIP, 110 HC I1axo;r.H ceo-t Ill! 1I'b Iwrb no.n..n:e, pJKIiIl OCTauall"'IlIBaCTCfl na CaMml'L IIlaJleUbI,mn" ItC1K'b TOJIblW D03IOJKHO: 260 m 3 (.n:JllIIIa 15 III. II .n.iaM el'p-r, 5 III.) eMKOCTII II g'X'L-:m:JlbUbIH MOTOp"b «(fmr. 34). B'L aTOIII'L AUpUJKa6.Tt, 113B"tCTHLDlo 1I0.n.o J\ 9, UblJIa npH- M'!>Hella ncclmMeTpll'lllan <popra 060JlO'lltH H Tj)cyrOJILHan nO;Ln"tclta, II nOTOIY Oll'b .n.cpJKaJlcn Ha n03;r.yx.t nCCbta YCTOH'IUBO. BTCqellie 1902-3 rO,J:on'{, CaH- 'l"OC'L-.'I.lfHIOH'L conepwu'L na IIClb Maccy no.lleTOB'L, nOIm3LIBaRCb mCT) no ro- pod:;, B'b napld;, Ha Clta'maX'h, lIa BoellHblX'b nap:1.n.aXo,-O)l.l1l1M'L CJIOnUM b ncIO,'{y. \ . "-". 'I A - " --. . .. '4 .. <!>IU'. 33. ,L{nfmmaonb CaIlTOC"Io-,.11O)!OHI1. .11,9 6. \ ' ..... , . I ,'" -t\r.. --' t \t -. - .... . . <DUl'. 34. YnpammollLIu aapOCTaT"Io CaRTOC':L-J10- MORa J\!I IX (1902 1'.). 
30 Hb .n.aJIbH-£HillCM"b, O)l,HaRO, CaUTOC"b- ,1(IOMOH'b YBJleRCH J1CTaRICArb MCX3- nU1JeCRIfM"b II .n. H pHJI\a6JIJIAIH SaHmmJICJI MaJlO, XOTJI BCe-TaRH C.n.-£J1aJI"b eme 1JC- TI>Ipe MO.n.eJlH. 3acJlyra CaIlTOCo- JbmlOlia rpOMa,n,HaJl. OHo BnepBble npml-£HHJI"b m30.WI. ,n,nHraTe.'I1> H .n.ORaSa.'1"b nOJlHYIO BOSAIOJKHOCTb :noro 6e3"b onaCHOCTH B"b uo.map. HQ;\lo OTHOmeHill, 'ICMY pallLmC HHRTO He XOrl.wb B-£PlITb. CBoeH :meprieH II ynopCTDOIlI'b OH'b n060pOJlo OTpHI.(aTeJlbllOe OTIlOilleHie R"b CBoeH nepBOHa1JaJlbHOii pa60rl co CTOpOllbI o6.meCTBa H .n.aJKe BC-£X'b .n.PyseH II nOlCa3aJI'b ,n,-£HCTBIITeJIbHO B-£pHbIH UYTI> ,n,JIJI noc-rpOHRH ,n,HpHJKa6J1eH. BOTb peSYJlbTaTbI ero pa6OTI>I: 006- CTBeJlIIaJI CIWpOCTI> nOJlCTa 6bIJla ,n,oCTHrHYTa 8 MeTpOB"b D"b ceKYH,n,y, a ,H,BHrare.na YCOBCPlllCHcTBoBalIbI .n.o B-£ca JI Hill b B"b 4 KJlrp. Ha O,n,HY J10111a,n,. ClUY. rpaifro I..{enneAu11/l>. O,n,lIoBpeMellHo C"b CaHTOCOM"b-,1(IOMoHOM"b, B"b rCpMaHiH Ha,n,"b COS,113- lIiclIl'b ynpaBJlJIelllaro aapOCTaTa pa6OTa.JI"b ,n,PyroH 1JeJlOB-£In, sacJlyra ROTOparo B"b IICTOpiH BOs,n,yxOIIJIaBaHiJI TO.mC 01JeHb BeJlHRa. ::hoTb 1JeJlOB-£Ro-OTCTaBHOH ICaBaJlepiHCIdH rCHcpa"wb rpacJrb OTI'O l{enneJlHH'b-sa.n.a.ncJI -£J1bIO nOCTpOHTb BOS,n,YlllHNH Kpeiicep"b HCRJlI01JlITeJlbHO ,H,JIJI BOeHHI>IX"b -£J1eii, T. e. Talwii aapocTaTo, KOTOpuii, HM-£JI lIa ce6-£ 1JeJlOB-£K"b 15-20, MOI"b BnOJlH-£ YB'B- pcnHO cODeplllaTl> nYTeilleCTBiJI C"b 60JlbilloH CI<OpOCTbIO II B"b npo,n,oJljKeme 60JIbilloro npollle.mYTKa BpeMeHH, lie cnycRaJlCb Ha SCMJlIO Hanp. B"b Te1JeHie 20-30 tIaco B'I.. Hb 1895 ro,n,y, HM-£JI OTb po,n,y YjKe 57 JrBTb, rpa(V"b npE',n,cTa- BUJI'b JhmcpaToPY fcpMaHcRoMY UpOCRT"b cBoero .n.nplljKa6J1JI. O,n,HaRo ROMHCci.H, paSClItaTpHBaBillaJI npOeRTb, BbICRaSaJIaCI> OTpHl(aTeJlbHO OTIIOClITeJlbHO BOSMOJK- HOC'fH ero BbInOJllIeHiJI H upllM-£lIeHiJI Ha ,!I:-£J1-£. fpacJrb IenneJlnlrb, T.maTeJlbHO IIPOB'l3PHB"b COml"l3cTHo C"b H-£CRO.JIbRHIIIH lIH.i1WnepalllH BC-£ pac'ICTbI, npHH.HJICJI 33 pa60TY caMOCTOJITe'.blIO, Ha CBOH cpe,n,CTBa, nOJlY1JHB"b J111illl> on ROpOJIJI BlOp- TClII6cprcRaro M-£C'fO OROJlO 4>pn.il:pllxcra4>ena., Ha 6epery Bo,n,elICIcaro osepa. TaAID, B'b H-£KOT'JpOl\l'b y,n,a.JIellill OT"b 6cpera, 6bIJI"b BbICTPOCH"b B'b 1898 ro,n,y nJlaBY1J.iii aJl.'1HIII"b, B"b R-OTOpOM'b H saICHU-£J1<1 paoOTa no nocTpoHR-£ "l{enUeJlHH3". IIoJlTOpa MHJlJlioHa MapOR"b HSpacXO,n,OBaJI'b rpacJn, Ha BC-£ coopy.meHiJI H 1JepeS"b lI,Da ro,n,a BblIIYCTHJI"b Ha BOS,n,yX'b CBOe nepBoe JJ;-£T(ul(e-"Z I". OTOT"b aapOCTaTJ. npe,n,CTaBJI.HJI'b c060H 060Jlo'lRY Bo BII,n,-£ npaBHJlbHOH 24rpaIl- IIOH IIpHSlIlbI C"b OBa.;rbHO saI<pyr_,eHHblAlH KOHaMll, C"b ,n,BYIllJI rOH,n,OJlal\IH, uo,n,Jffi- lllaHHbI1I1H Hc.n.aJleRO OT"b lroHl(OB"b. JRecTRiii aJIJlIOMllHieDbIH ICaplmC'b 06esue1JHBaJI'I> IICHSM-£HJlCIIIOCTb 060Jlo1JI(H, nOSBOJlRJI"b 6J1HSRO II npO'lHO npHRp-£lIIlTb rOH.n.OJlLl 11 pal(iOHaJlbHO paCIIOJlo.mHTL npone.'1J1CpbI-no OCII conpOTHBJIeHiH. RapRac'I> B11"l3rn.aJl"b B"b ce6-£ CClIlHa,n,aTb OT,n,-£J1bHbIX"b oOOJlO1JeKo, HanOJlHCHlIbIX"b raSOIlI'I>. C"b 06meii ellmOCTbIO B'b 11000 m 3 . TIpH l'aROM"b KOJlOCCaJlbIlOM'b 06"beM-£ ,n,JIHH3 aapocTaTa COCTaB.'1JIJla 128 MeTp., a .n.iaMeTp"b-ll,7 IIICTpa. B"b RaJK,n,OH rOHJJ;OJl'B J/aXO)l,IlJlOCL no 16-'fHCHJlbJlbHOIlIY MOTOpy, BpaIl(aBllleMY no ,n,Ba '1eTLlpeXJlOnaCT- HLlXo IIleTaJlJlH'IeCRllX"b BHIITa, BbIHeCCHlIbIX"b Ha RpOHillTeiinax'b no 60RaM"b 060- JI01JKll. BaJlJlOIlCTa, KOlle1JHO, ne 6LIJlO. 2-1'0 ilOJIJI 1900 ro.n.a, B'b UPllCYTCTBiH IIIHorO t IHCJleHHOH uy6J1llliH, Bos,n,ym. HLlit Rpeiicep'b 6bIJI'b HSBJIe1JeH"b IISo CBoero aJl_lllIIra If BbIIIYIl(CII'b Ha CB060.n.y «1mI'. 35). K'b HSYMJleIlilO npHCYTCTBYIOIl(HX"b, He B-£PHBIllHX"b Bo rpacpa, aapo- CTaTb no,n,IIJIJlCJI II nJlaBaJI'b B'b BOS.n.yX-£ C'b 1JeTBCpTb 1Jaca, IIOCJI-t '1£'1'0, O,H,HaKO, cnYCTHJlCJI Ha BO,n,y 113"b-Sa RaIWH-TO nOJlOMICH B"b ncpe,n,a1J-£. BbIJlH c,n,fuaHhI H-BIiOrOpLIJI HSIII-£HelllH, II B"b ORTJI6p-£ TOrO-.me ro.rr;a "Z I" COBCpIllHJI"b CIl(e .n.Ba. UOJleTa, 06HapY.JKIIB"b llSB-£CTHYIO cnoco6HOCTb ,n,epjKaTI>CJI H ynpaBJlHTbC.H H .n.aB'I> CKOpOCTb xOJ/.a 8 MeTp. D"b ceRYH.rr;y. 
31 Ha.J.o 6LI.'l0 npO)(OJIJKaTb OnLITbI, a )(eHCI"b Y lLcnne.lIIu1t YiI\e IIC 6LIJIO. C'l>'!;3,l{'b IIIIiKCHCpom, B.b I\.H.1"B, Ky)(a 06paTIfJIC.!I rpa(I" OTIIOCCfI Ii.b I1,'1:C"B IIC- CO'IYBCTBeIIHO. 06pamcuic Wb 06II\OCTBY C.b )(BYA[.!I B03313allifI\1II B.b 1903 If 1904 roJl,Y )l.a.l0 TbIC.!I'I'b ,n:BaJIJ.laTb MapoK.b, 110 :noro 6WIO MaJIO. Bce-Tar.1I ycooep- IIJf'HCTBOBaHin npo,n:OJI",aJIHCb, II nocJI"B n.!ITH JI"Bn T.!IJKeJILIXo pa60T'b 6LI.n rOTOB1. ilPyroii ,n:IfpmKa6JIb "Z 2", YKopO'leHlILIll cpaBlllrreJIbHO C'b "Z 1" Ha 2 MeTpa, )1,0 CAIIWCTif 10400 m 3 . 17 .!IHBapH 1906 ro)(a COCTO.!I.1CH nOJIcn, 110 HeY)l,a'lIIo: I.peiiccp.b B3BIIJICJI C.'lIlIlIKmrb BLICOKO, 6WI'b YHeceH.b R'I3TpOI.b K'b 6epery, II XOT.!I CYM"BJI.b CIIYCTIITbC.!I TaM.b cpaBHHTeJIbHO 6.laroIIO.1Y'1lI0, HO 3a HO'ib 6l>IJfb COBcpmeIIIIO YIIII'ITOJKeH1, 6ypeii. BeJIIIKO 6LIJIO rope nO'ITIf ceAIH,n:CCHTlI.'I"BTlUIrO rpacpa, 110 c06paBlUlICb C'b CH.mlII, IIpll 1I0)(JI,ep.mK't Y'Ipe.iK,n:euIIaro Hlf1epaTopOI.b lIaY'III0-B03,llyxOIIJIaOaTOJIL- IIaro o6IIleCTBa, OWb 6bICTpO CTpOIlT'b TpcTiii a3pOCTaT1., TaI.lfX1,-jIi:C pa3MtpOO.b, I\aIt1. H IICpBLIii, uo co 3Ha'lIlTeJIhIlO 60JI"Be CIIJIbHLIMIl l\IOTOpaMlI-;J;lJa IIO 85 lIP.- n C1. ropll30HTaJIbIlbUIII TIJIaBIIJlK1tAlIl oncpeHi.!I na KOPII'B 060JIO'lII1 (<PHI'. 36). "--- --_....... -- --:--...... ........... --- -'II .. o"")'. "  -_-Jo ;.  --..,..::;.. I -': - i"""'- - --.- ...-.:: .... !.....a- # 1I' -_. _ ' ..:i,. --; - <DUI'. 35. wZ 1- 08P;"I> Bop;eoclCuJd'L oae- pOlon (DBepxy) B os BOAiI (DoBay) 1900 1'. <DRI'. S6. wZ Sa" os Bo.u;eoCRoM"I> oaepil 1906 1'. OnbITbI 9-ro II 10-ro OIrT.fI6p.!I 1906 r. YJlaIOTC.fI BIIO.1H"t: "Z 3.." II.1aBaen B.b B03J1,YX'B ooJrhc )(BYX'I, 'JaCOB.b, C.b 11 'IeJIOB"BKaMII 31IIIIaJKa, 06HapYJKHBaH :'IaItCHMaJILIIYIO CI\OpOCTb AO 14 A1eTpOBo B'b ceKYH..'I.Y. CTpOIlTCH HOBLIll IIJIaBY'IiH 3JIJIlIHI"b H IIpHCT}'IIaIOTo K'b IIOCTpOHK"B C.Jl"B- .nYlOillaro "Z 4". EIY Jl,aIOT'.b CIllO 60JILmic pa3Al"tpbI: 15000 m eMKOCTH, IIPH )l.1HH'B B'b ] 36 II IIonepC'IHlm"B n.b 13 MeTp. H 2 MOTopa Y./KC IIO 11 0 HP I1t1l- .nuii. T'!;:'I'b BpCAlCUeAl'.b "Z 3 B " H"BCKOJIbKO II3M'tlleIIHbIii (cpHr. 37) COBcpmaen B'.b nOC.l'BJI,HHXn 'I1ICJIaX.b ceII'I'.!I6p.fI 1907 r. BCCLta y)(a'lUble nOJICTbI, BLma3bIBan cnoco6IIOCTb ,n:cp"'aTbCJI ua B03)(YX"B Wb Te'leHic OOCbMII 'JaCOB'.b, 3a KOTOpbIe Oll'.b npOIlICJI'}, OKO.10 350 BCpCT1.. IIocJI"B 3Toro, 3aIIlITepeCOBaHIIOe OllbITa1U1 IIpaBH- TC.IbCTBO 0l\a3LIBacn CMY MaTCpiaJILUYIO no.n:.n:ep1lmy II II3"b.!IBJIHeT'.b JKo.'lauie npi06ptCTif 06a a3pOCTaTa, eCJIII OIiH C.,Bepman np06ULlll 1I0JIon B.b TC'ICHio 24 QaCOB1., 1I0Ia3aB.b B03rojIWOCTb )(OCTlfraTb BLICOTbI 1200 AleTpOB1, II 6e3l1pe- IIHTCTBCIIIIO OIlYCI.aTbC.!I na 3eM.1IO. IIOBbIll .,Z 4"" (qJHf. 37), B'.b ..0TOpOln 6WlD cilt.laIrb I;:pOllrt )(nYX.b 1I0BOPOTIILIX.b PYJIon O)(HWL 60JIblilOli Ha Imprt, COBCp- macn 1-1'0 iIO.Jln 1908 ro)(a 6.1eCT.!III\iii IIO.'lCTh ua,n:'b BceH IIIBciiu,apiciI, ;t:epj/\:,Wh Bl, R03J1,YX'B 6e3"b CIIYCKa 12 'IaCOB'b; 31'0 )(aeT"b rpa(IJY BCCMipnYIO (,.'laoy II TpiYM1J'b, JI,.t.1a.!I ero Ca.ILIM'b I10IlY.'l.fIpnLIlIl.b Qe.100"BIWM'.b Wb l'cplttnin. 4-1'1) ao- r)'cTa "Z 4"" IIpncTynaCT"b Wb cOBepmcHiIo IIYTemccTBin ,1IJIH npie:.nm oro ooeH- 
. NN -.... ",0 I _I 8 g   i' . N co .. t 8 -, I- . "'" .. :: I ..... ,,0 t N OO . ....::> co i .... <0 o 00 ':I .N c.o .. t - <P o -.] -::- " 11J, I .. \ .rl" JM'I' 1 JII -$Jllf ..,.. \ ! I I' " <DITI'. 37. . \ , , #'J . r )- / '1\ I ) ;.4. ". J 
33 lILIM'b B-I;Jl.OICTBOM1,. l\In pmpyn rrYTelllCCTBiJl 61oIJI'b ua:'lHaeH'b: 'l)Pu.J.puxCralell1" J)a3PJIb, GI'pac6ypro, l\111ii:lIIo II oopaTlIO 'repe30 llITYTrapJJT'b. ...O Maii II u,a ;r:upuma6JIl0 UpHlII.10Cb cnyCTlH'LCJI Bc.rt.'f,CTBie nCIICllpaBIIOCTJI JlI01'opa. ITOCJI"I> IIcnpaBJleniii, nyrcmccTBie B0306110BlI.mCL nOqblO, HO pallo Y1'pmr.b rrplllll"'IOCb BIIOBL crrYC1'lITLCJI 110 Toii-ille nplIqmrt OJ;OJIO JlrJ;eTc'ma 8X1'Cp;I,HIII'eHo lIeJ(a.lICRO OT'b IlITYTrap;r:1'a. .\ I.'L Tml)" npeMClII1 JlOJl.IIJ1JIaCL 6ypJl. .bpocTa:r'b 61>1,110 Bh]PB1LII'.b IJ:n PYKo ,n;cp- 1fi1LBIllPii cro ROMall;I.hI IIlImIHIx,o 'lIlIlOB'b, D1:, rry1'U 3arop-h.'IcJI on nCrrL]XIIYBIllaro -oeH3mm, II B'.b PC3YJILTa1'i> OCTaJIUCL O,J.IIU rreqaJlhHLIC 06JIolItu. O;I.lIaItO ::no 1I0EOe ropc rrplIlll'c.1I0 rpaljJy I(cJlllc.umy H 06c3rre'ICHie Bcero 6y;r:ylLl,aro CI'O PO,lIlJ.lX"L IJ03,l,YlUllhIX'L I,PCllCCpOR'.b: H3B'!>CTic 0 ru6cJlII "Z 4"" BL]3Ba.'10 BO Been cTpalli> TaIwii nO;t:oCI'b lIacTpocniJl II 'IYUCTB1" '11'0 O1'RpbITMI lIalio- na.'1LIIafl rro)\.III1CR11 3a 0),1I1I0 JlIi>C.flIl,'b )\.a..'Ia OIWJIO CCI1I Jluu.lIioHOB1, lIapo;r:HL]Xl. 1I0il\CpTBOnalliii lIa )\.'tJIO ;r:a.lIr.Jdiiimaro C03,!l11l1iJl 1'al.IIXo ,'lup"JKa6JIeii. TaRo '11'0 B03)IOiKIIOCTL )\.a!ILlrtlllllcii pa60 I'Ll 6L].'1a 06C3rreqClla. J) ;r:.tiiCTBIITCJIbIlO, lll. Hcrrpo)\.o.uWTCJIbIiOMl. BPCMCIIU 6M.1I0 yqpc:sIt,l.CIIO "OOI1leC1'BO 1I0C1'pOlll'll l(crrrreJIIIHOBo". "Z 3" JlCpCIlleJI1> 8'".b BoeHlloe n't;r:oM- CTEO rrO;'l,'L IUICIICJln, "Z I", nIiOBl, 1I0cTpoellllLIll "Z 11" 6bIJll. TO»{C npulIH1'o lILt nocIIIIYIO c.lp;:6y, JI"I>TO)r.b 1909 rO,'l,a 3aKOII'rell1> "Z 11[", a It'b BecHi> 1910 r. .l'bYIOlu,iii "Z IV". II3"b IIIIX'.b "Z [[" 1101'1161> 11 anp't.lIH uno I'o;r:a, yncccHllJ,Jii B'IiTpowL IIpli BhIIIYiIt.J,CIllIO:\I"b crrycld, 110 fmem] B030palLl,eHi.H cD Ihmcpa1'opCRaro B03,!!,Ylliliaro napa),a B'L ra:\l0ypI"t, a "Z IV" rroTcpui>,1H, RaTaC1'po<fJy 29 ilOIUI. l....U1ICIllP?/1CIJ;iu J[{w.uio-J[ euoou. Y cn-I;xlI CaH1'oca- ](loMona II CJIYXH 0 pa60Tax'L, a 3ar-I>M'b II OUL]1'b] rpailla lJ,eIllICJlHHa IIC MOrJIU IIC ynJIC'lL II ;I,pyrnx'.b... BOraTLIe <fJpallY3CRic caxap03aBO.il.- "lIlKIl opaTLfl J[C60;r:1I, rrpIlI'JIaCUB"b IIlImellcpa JKlo.'I.'Iio, C'L 1899 ro)\.a C1'aJlII BL]pa- oaTbIBaTb TIIII'!: ynpaB.'1ncIaro 11apoc1'a;ra, 1I0JIb3YJlCb pC3yJILTaTa!lm OULI1'OB'.b CBO- HX'L IIpe)\.lIIecTBCIIHlIIWB'L. B'L C1'pCMJlCllili 06e3rrC'I1ITL JlyqIlle nCII3M"tIl.HeJlIY!0 qloInlY 060.1I0'IKJI, 1136.tiICaB'L O;'l:IIalCO rpOM03;I,]WCTIi Irt.UIIW)I'b meCTlWll 060JlOqKH, "Ta,l,tIITJIUBLIii .IIIO.lI"lio C03,l,a.1'I. HOBLIIf 'l'lIrr'.b 060JIO'lKII C'.b npm]JIIOcHY1'Oll W.b IIcfi IIH3Y 1'BCp)\.Oll n.laTcpop)lOn. HepBbIM1, aapOCTaTOM'I, TaRoif nO.'Iy:mecTltOH CllC1'eMbl JlEJlJlCJI ...TJ:()oo;r:J1", IIp03Balll{.b]ll (ppalllJ,y3MIR 3a CBOit :mCJITL]!i o,Bi>1''L "Le Jaune" {qIlIl'. 38). IIeClIJlUICTPU'I1IOll IPOPMb], cD 3aOCTpmlIlLIMII IWIlu,am 060JloqRi> ero {)LI.'Ia .ll:aHa PMlCOC1'b 2300 m 3 , IIpli ;r:JIHldi O"b 58 H lIalI60JIbUleMo rrOrrepCqHHR"t B'L 9,8 MCTpOB'b. l\I11.lICIILRaH rOIl,J,OJla lIa MCTaJIJllI'IeCRUX'b c1'py"aX'.b rro;r:Bi>Illclla upmlO I.'L lI.lanIIOpJl{'t. COp0J;11CUJIbHbJii JlIOTOp'b rrpllBo;r:IITh BO npalll,cllie )lBa ."WYXJIOrraCTUblX'L, JIICTaJIJUIqCCICIIX'b BUIITa .!I:ia)ICTpOM'b OROJlO 2,5 MCTp., paclloJlo- .iJ(PIIIILIX'.b 110 06'I>IUI1, cTOpOlla)Io rOIl,n;OJlL]. OpraIlOM'.b YC1'OllqllBOC1'H J1B.lI.HeTC.H :!)I:!>CL CT ptJl a rr.1IaTfllOpI('], nLITJIlly-raH lIa3a.!l:'L II lIrpalOlLl,an pO.lb lIC TOJIL]CO lill.m--OT'b 60RORLIX'L I..a, 'Jail iii, 110 II OT'b Bcp1'IIRa.lILHbIX'.b cBoeH roplI301l1'aJILIIOH il.'10CKOCTbI0. 1l0C'l'pOeIlHLlH Bo 1902 row ".1IC60;r:1I" )\.0 ]COHa 1903 ro)\.a cOBCpmUJI'b 060!I'BC 30 1I0.1CTOB'L, nplIqc}I'b 'fO.'IL]CO 0,1,1111'.b pa30 BepllY JlCJI 06pa1'lIO He ca!llO- .cronTCJlLIIO. C06CTBCllllafl CKOpOC.1'b )\.BII»ccuin UI'b 6b]JIa ;I.OC1'urHYTa 10 MCTpOB'.b B'L CC].yu.!l:y. 20-ro HO.HOpH 1903 1'. IIpU crrycR t 1I0CJI.t UOJIeTa B'h llIaJle-Mc;r:oll'.b, .,1,np"dl;:a6JIL rroTcplrl>Jll. ],pYllicuie OTh BtTpa-OCTaJlHCb 'tJILIMU JlUlllb rOH;r:OJla " 1IOTOp-L. TO'f'IaC'.b-SK.e )lupu.iI.a6JIr. 6b]JI'.b B03CTaIlOUJICH'b. OT.lIlIqie ero OT'L rrcpnal'O .cOC'l'Ofl.'IO n'r. YBc:mqcllilI CMROCTII 060JlOqlHI ;r:o 2500 m 2 II IIIOUUlOC1'II. MO'l'Opa )\.0 O lIP., B'L OI,.pyrJIcuilI 3a;1,1ICii qaCTH 060JlOIIJ;U, B'b YCTpoilc1'Bi>-nUOcJIi>MTBill- Jm ]WIHIi> 060.'10'11"1 orrepelliH 1I3'L ncpTlllnt.lILllaro 11 ropll30HTaJIbllarO lI"laBIIlIICa 3AnOEDAIIIE noaA. OKEAHA. 3 
34 n B1. I1pml"l;Hellin Py.1fl r.1YOIIIIJ,I R(' 1:111,1,'1; Jl.BYXT:o 1I0;1,1I1I,"IILJX'h ropu30IlTa.n.IILJX'b 1I0BCpXIIOCTCM, paCnOJlOmfHIHbIX'(, Uax.b II.1aT<pOplOrr. Ill, l!J04 rOAY HOBbIii ..:rc60Jl.II" COBPpUIII.T(, 1-t nO.;1('TOI:I'I., it 111. 1905 1'.,_ nO('.TI; wImoTopMx'.b u:nl"l;np IIi ii, Y.l,a'III0, XOTII TUil\C ('1. al:lapil'ii, BLI)/,cp,"aJI"h nd; nCllhlTalliJJ, H<t3I1aqenll(,!fl eMY ,n,.!f1I nepC,I,a'lII no BOPIIIW() Bi;.!1.0ICTBO. OJl.IIOBpe- eIlIIO C'.b ::ITID!'(' <fmp)Ja .'Ie60.!I,H UO.lyqll.!f,t 31t1m:r!, PIII,C lIa wtCKO.1LI>O BOCII- IILIXo ,n,HplliI;:a6.1cil TaROro-J/lC THlla. JIppBJ,Jii II;n, III1X'b-" Patrie" (<flllr. 39) 6LI.r.b c,n,-J;.'J:UI1, no TOIlIY-JKe 06pa3u,y, KaK'J, II ".'£c60;I,H", TOJlbKO 60.lhIlIIIX'.b " . /. i(t: i I, ,,-l' \ " 'qr'i -'-' ;p... r . , :. r';' j-t ',4. . ..' J. f.. f I - I I - 'f " -, ... , . *..  I .f '." CDnr. 38. )J;npnmn.6m, "Lc Jaunc" 1902 r. <Dur. 39. )J;npna;a(jJlL "La Patric" 1896 1'. pa3rtpOB'b-C:OIl\OCTL 060.10'lKII 3(100 m 3 . COHCplUHB'b ]1"£(,KO.!lLKO y,n,a'lIIbIX'b 110- .!lCTOB'.b no ]\Olllrh 1906 rO:Li1 II .'I1HO'0 1907 r., IiOJ'Aa ;l,lIlm."a6.:{(, COBPplUlI.Tb Cellfll'IaCOBOll lIepe.leT"]' H3'b-I10,n,'.b TIaplIiKa 1I'.b Kp'JmocTb Bep.J.311'.b,-"Patrie" npeil\',n,eBpe:OlelUlO 1I0rno.'Ia 30 Hon6pfl 1907 rO.1a, 6YJl.Y'I11 HLlpmwa CIVIJ,I'hIM'" B1rrpml'b H30 PYWb ,n,ep,J\aBIllCii cro ];:o:.tall,'l,LI cO.'1.l,aT'.b, no('.,.t BbmYiK;J:cllllaro cnYCI;:a: )l,upmI\a6.1J(' 6w]'.b YHecclIo B1;TPOM'(, 3a II pJlall)l,iIO, rxh H 3aToIIYJI'.b 'IepC3'.b WI;ClW.'1b]W ,1,lIeii B'h lIIop1;. <:. <:: _n  "-'?-- . nLe Jnunc"-1902 I'. "I:abaudc"-1904 r, "La Putl"it>" 1906 I'. 40 1I0;.I;"hmIODD, CROp. 10 C. M. 39 nO,'I,"heMOBf" CI.Op. 11 C. M. 12 110)l."hCMOII'b, CROp. 13 e, 11. (J>nr. 40. UocTcrrennoe paanliTic Jl.upumau:ICii TIlDa :J:I{IOnnio-.Tle6oJl.u. Eu\e 60Jl'he ne'IaJ1[,Uan I\a-raCTpO(pa UOCTIII'.m. C.'I'!;)I,YIOll.\iii a3pOCTaT'.b 6p. .111'- 60;I1, C)I,a1111 hIii BOCUHO:OIY n'!;,'"\O:\ICTBY 3-ro iIO.!lfl 1908 1'01,a II OI_pcUlellllbIii "Re- Jlublique". IIoCJI.t u'tClW.!fbImX b y,n,a'IIILlX'b nOJleTOB'.b, ,n,Hpmlta6.lb YCJI"hWHO npll- IIHMaJl'.b y'Iacrie B'(, OCCHIUlXo lIIaUcnpax'(, 1909 l'O,'I,a Ha 10r'J; c:))pallu,in, a UpH n03- JJpaUlClliH oTTYJI,a, uaXO)I,.HCb Ol\OJlO r. My JlClla concpwcuHO IICOilm.1.aHlro Ylla.l'b C'b I'pO- 1I1a;t.lloij 6bICTpOTOM C'.b BbICOTb] 400 IIICTI)OB'h, pa36uBlUIICb BJI,pc6e3nI ('aI'(, H 1I0l'pPOJI 1I0,l,'.b c060ii JJ.fITh 'lc.lOn'J;I;:'h: oKa3a..,loCL, 'lTO y 0.i1.l101'0 BlIIIT3 OTCIW'Uf.'Ia JlOllaCTh, I\OTOpafl npll 3'1'0)\'1. Y)I,aIm.mcb B'" 060JlO'II;:Y. IIpopBa.a ec B"(' )l,BYX'b rtcTaX'.b II lIIOMCIITa.lbIlO BbmYCTlUa nCCL ra3'L. TaI;:'b 1I01'116'.b TpCTiii ,1,1f1JHiKa6J1L 6p. .,1Jc60.!l.II. TIoc.!J't "Republique" Toro jitC TIIIUt 6bl.1II nOCTpoClILi: ".lc6c,U,"-)I,JUI POC- CiH, "Liberto" )I,.'IJI (IJpaHI\Y3clwro BOClIIIaro :OlIllIHcTepcTBa 11 110 O)l,lfIIOIllY Jl,Hpn- :;J(.a6J110 )I,.1J1 ABCTpiu U AIII'."Iill. 'f!'IIPph CTpOHTCfl f'1U,C O)l,HII'b, ]WTOPbIH up. .Jlcuo,D,n npcno,n,HOCJlT1. I'OC Y)I,apCTny B3a rlj[l1, n0l1:louwli ., RIpU bliq ue". 
35 liou.cmp!JlCltin Cmp/(!H{Ja. "Astra". HI, I !J06 I'O)I,Y ro-l.y lpalll\P(,ldii lell,ellaTh J 0 if 'I 1, -)I, 0-.1 a - M CpT 1> nopY1JH.n HIljJ\('JICpy C 10 P It Y II' y, nOCTpOIlTb )1,.111 HCro J,lfpH;Im6.1b. ClOp- KYJ1, IIpr)l,Jloa\ll.n IIcnO.lb30RaTb H:!.CIO nO.lI\OB1II1I\3 PrlIap!!, YCOBCpruCII(,TBO- RaB'h Tlfll"l, cro 113poeraTa "cf>pallll,ifl". TamHI'b 06p(30)11> OM.H, C03:J:all"b ;{If- pna;a6.1I, .,nlle de Paris", (IJlllr. 41) CII{C 0)1,1101'0 Tlllla - no .1 Y )1 fl I' K 0 if C B C T e 31 bl. CII.101l/1Ian 3lfll"l..a.!I 060- .10'lIm, f'mmCTLIO 3.:WO m 3 IIpn .n:.1JUwJ; B'h 60 1/ 2 II l,ia"cTp'h B"b 10 1 / 2 MeT- pOB'b Obl.l<1 CllaO;I\CJIa lIa Iwp:wh 'Il'- TLlpbm cTa6H.;I113aTOpa31I1-(lIalln.1.lb_ Ollll}lII) - )l,nYMfl ropH30IlTa.'Il.lIbDIII II }J.Rpm Bf'PTIllw'.lbllbDIH, - npll'Ie31"b KajKbIii H3"b lIIiX1, md;.n. BII,J,1> ;J:BYX"h 'tIJ.nlllJJ.IJII'leCI\lfX"b l"IilUl\OB"h, lIallO.l- Hf'lIl1blX'b l'a3031"b H CIqrtn.'ICllllbIX'.b BM"tcT'h B}{OJIb OCII. fOIl,1l,O.111 )I,.llIl1oil B'b 30 IOTp" 6bI.'Ia cxh.mlla 113"b ;{r- peBa B'b BlIxt )l,JlHIIHOIi F1mCT'Ia'foii 6a.lKII; B"b 1'0.100-13 en 6b1Jl"b YKp'h- n.rll"b Ie.lI)leHJIO Bpalll,aJOIIiiic.!I B1IIIT"b, .nJ3Il'TpOMo B"b 6 'PTpOB'.b. EMROCTb 6a.l.l0JICTa = 500 m 3 . CHJIa ,'WHraTC.lfl- 70 HP. IIocJI'h ru6r.1H .,Patrie", .D:cii'ID-,1I,cJIa,;\1rpT.b JI106c3110 npC)I,.'IOjKJlJr.b rocy- .l.apcTHY cBoil .n:JlpnmaOJlL, 'ITO II 6bJ.1I0 IIpHIIJITO. ] 5-1'0 .!IlInapn ] 908 ro:l.a "ViIle .. ..- . 8-4_ -=-.. ...- (. . . II;'. M t 4H!: ...,. .:.._'. - (DU1'. 41. .II;upumaonb "Ville de Paris" 1906 1', :\, ""' . lfi' ''' " " I tHY . . "T ",."" TT': . tr ,I, f""' t.., ,j" . , . 'I'" I -,.. I. "'  :......1 -_........' . l .". .. PAX..," ",  a . p,. ------- l' '01 I " . "I"" ... I! 0:. JI 41u1'. 42. .II;upHma6nL "Pax" -z,U1'. 44. rnaBHan OpU1'UHanLBocTL el'O-mecTKan OCL 8UYTPU 060nO'IKU, Ha KOTOpOH HaXop;UJIHCL upoaennepLl u C'b KOTOpOH B'b BH,lI,1I meCTKoii: CIICTCMLI 6L1na cKpilIIneHa rOHp;ona de Paris" cOBcpnm.'I:t nepe.leT.b H3"b CapTYPBH,l.lH B'.b Itp'huocn Bep.lI. 3U "b, r.n:'h H3\O)l,HTrfl H )1,0 ('IUn 1I0p'b. T-tf"b BpeMelicm. Itmpm "Clement Bayard". B3flBWaflC.!I CTJWI-ITb .n:npn;l\a6.1II THlia ., Ville de Paris", ycn'h.'Ia I10CTpOHTI. n'hCRo.lbI\O TllfWHLIX'b: "VilIe dc Bor- deaux", ., Ville de Nancy-'. "Colonel Renard", no o,'J:UfnIY )l,npIDKao.1J1O .n:.lfl Poc- ciH, Ikllallin, AllfJliu u eu\e ., \Tille de Lucerne", "Clement Bayard II". '" 
36 ]-;01/CmP.ljlil{iJl lIlljlCCaa.Ul. On'Tamloii rCptallClmJ miiop'l, llapceBa.'IL, 311- ,IWBIIIIICL Irt.'1LIO HOCTpOHTL ;I.lIpJlil\aO.1L lIaIlOO.T[;e 1I0pTaTIIBHhlU H YJWOHhlii 111> o6paucJliH II a 3C;\IJl't, ('03;W.'I'!. qCTOPpThIii nnr1, a3pOCTa1'Oll1>-mlrIwii ('."eTCJr.r. IIe,lIOa'l1lblll 1wu,clI/jJYlil{in. IIc.n.an OOOiiTII ;\lmqaHimt'}, 'd; IWHCTpYI\IJ,in, IWTOpLUI HC IDr[;B"J. YC'lrtxa CLlrpa.1J!J BCC-TaI\If 60.1"mYlo pom, In. JleTopiu pa:3BlI'rin ,1.ltlm;K<lOJIeli, OGpa.TIIH'L IIl11nraHic Jla TO, tl('I'O 60.'11,111(' HCCI'O eXB.J.yer" onacaTb<JI liP" paapaoo'J'J.t Tlt- Imx'" IWHc1'p)"Im.iii. Ill, 1897 I'0,1J.Y no n'prallill oJ.J.n 1I0CTPOCU1, IrJ;r,i!im, IJ(':II,I!JOpTom. II£'- OO.'ILluoil YIlP<lIJ.'UIC;\li>lii a3fo:JTarL, B'L J>01'OPo;\l1, 6,UIOpWB<ln I'UII;I,o.m n 1)[01 r.r- I>a.la JlCIIOCP("C1'OCIIIIO Kh ;\Ifln.oii ooo.lO t m'I;; .'I.BHm'l'C:IL Ohl.l'L 1I0C1'<lB.1f'I,1, 1,('_ pOCJlHOBLlii. 1 ()-TH ert.lJ:blll>IiL lJCpBLlii me OIlLl1"b lWII'II!JICfl ImTalTpO(poii: Ha 111>1- COTt 1.000 MCTpOll L UU('II."laMCII!I.1Cjl ra3'J., a3pOCTaT1> PYXIIYJI'I, lilt 3PMJIIO It n0l'l)Co"J. CBopro JWIICTPYI,Topa II em IImlOIl(HllI\a. Ih 1902 ro,'l.Y IIpo1l30m.1lI :1.B'1; rat,ifl 4j,C Tpanl'lI!I>IH I.aTacTpOliJhI 00 (I)p!tII- Ii!l. 12-ru Man IIOrHO-L C'L J1:11YMJI a3poliaBTa!H D.llpllJK.ao.lb "Pax", IIUCTpOCIIIIJ.lii 6pa3Il,lI.u,CMo CPlICpO, a 13 0I,T.!I6pn-,'l.HIHlilm6.'1L 6apolla IJpa,'I,cI>al'o. IIcpm,lii a3pOCTWl"b ]]01'116'" OT'J, C.IJ:IlUIl\O\I1, 6.'11l3ImrO coct)\.cTlIa 'l,BI-II'aTC.lJ:n C1, 6a.1IJIOllml'h, lITOpOU-OT'h pa3pLlBa CTPYIl'.b, 1111 IWTOpLIX'b 61>1.1[1, 1I01,0'!;llIclla rUH)\.O.'Ia, IIpn lIap}"IlICIIIIOIlI I. !JaulloB'ljC'iu on l:epC)rtnelliH 0,],1101'0 U3'L aapolUlBToB'L. J" , , /" r-' a. ". I-.- . . . .. "1 ,- . .# ... , - , ..- O,il,IIS"h 113], "npaa;J;IIImOD"L DoaAyxommnasin" II], repMaIIin. 
R7 r .1 A B.\ I"\'. meCTK8H CHCTeMa ynpaBJI. 8apOCT8TOB"b. Jh lIaCTOflnce Rpcml I'.1aRllhHI'h, If 1I0'lTiI C}nIlCTBellllhnl'.b IIpC,H,CTaBIITC.'Je311. )!WCTKOii CHCTmlhI .fIB.JI.fICTCfl a:-JpOCTaT'h rpl1lpa I(eIlIIC.'IHUa, 110 TCXlllltICCKIIM'b CIJOHM1. l\atleCTllaMo JJ.06IIBlUiiiCH BCCI.llla XOPOlUlIXo PC3Y.;lbTaTOB1.. '[)I/r. 44 H306pailmcT1. CXC11Y KOIICTPYKldH, a (1mI'. 45 06iii llll;J,1. "ZHI", JlOCTpo('lI1/arO B1. aBrycT'!> 1909 rO)l.a. Pa3c1lOTplDl'.b cro no tIaCT.fI110. UUOJfO'lh'a. A.'I.;lloMIIllieBhIfi OCTOB1., II30 IIICCTIIa)uaTII lIonepe t m(,lx1. IW"leu,'h II JIICCTlla.;J:IaTH IIpO)l.OJlLHLIX'.b IIpOrollOll1., 06pa3yeTo npaBIIJIbHYIO Hi-TII rpaH- I/YIO IIpl13MY ("f. lIapa60.1JIII'ICCItH BMTJlIIYTLIMH 1.011 II,alll H. II IWJlbu,a, II nporOIl('1 npe)l.CTaB.'IHlO'f'h c060ii p-tlIlcTtlaTLI.fI II,cp110 t nw 1131. aJIJllollll/nin TpeyrO.1Lllaro C'l3- tlcI/iJl; ll1. IIOIICpC'IliOH nJIOCKOCTII, 110 ,1.iaIllCTpa1n., OIlH IIpOtliiO Cll.!I3aIlLI 1ICiKJJ:Y co6ofi MCTa,Un'leCIniMII cTpyna1IH, '11>11'h )1,OCTllraCTcn 1I0,'ll/an :iRCCTIWCTL CIICTC1IIhi. ,1I.JlIJlla oCToBa-136 IIleTpOBo; ,lJ,ia1ICTp'h (lIonCpe'lIllIR1.) -13 IIJeTpOB1.; ,H,ia1ICTp'b )l.BYX'b li:paiiHHX1. 1\O.'lc1J,'.b-ll IIICTPOB1,. CliapYJKII OCTOB'.b 1I0Kp.blT"h B1. )l.Ba CJIO.!I BO)l.OHenpOHIIu,acMoii IIpOpC3111/CHHOll IIlaTcpicH, a BIIYTPll B1. CC1IHa,n:u,aTlI o6pa- <fEr_ .- '. ' y. '; .' '. \:. ",,". " ,.. . ;: ... ., J. . <Dur. 44. ,II;upmIla6nL ..1cnue;mBn Hi", Cni>IJIL-nnp;7. caap;n, cU}J!Lna-nlJp;7> c60ICY If npoJ):onLBhlii paap'ha'L. 30BaBumxcn K.Tlm\axo (,H,JIHHOfi no 8 IIICTpOB1.) BIII13IIae'I".b CCl\IlIa.n.Ia'rh OT}rl>"lL- IILIX1. 6aJlJIOIiOllo, HanO.l11eHllLIX'.b ra3ml'b, C'.b 061IJ,CH eMI\OCTblO B'L 15.000 m 3 . ;)nl OT.1I.13JIbIlLIfl 060JIOQRlI HanO.JII.fIIOTCn ra3011'.b ne BO BCIO CBOIO e:'IKOCTb, a C'.b OCTaBJIellieM1. 3alIaca lIa c.'lYtJafi pacllmpcHin, KalC'L "ll.!I.'ILIii a3pocTl1T'b". KaJK;t.an H3'b llHXo 1II1I'hcT'.b 110 RJlalIal/Y )Ufl nanOJIHClIiJl, a Il'hI\OTOpbI.!I HM'I>IOT'b ee KOIITpO.1LHLiC I{.'lananLI, OTI{.pLIBalOiec.!I aBTOMaTH'ICCRH IIPH lI;mtcTIID:.I'.b )I,aB.1Cllill COBIIYTpH. BaJIJIOHLI )I,OBOJILHO 1I.'lOTHO npHMLIKalOTo K'.b lIapYjJ(Hoii oowHBKI; OCTOBa 1I I,D IIcperOpO)l.Kalll'b, OT,H,13JIJlIOIIJ,IIM1. IIXo O,H,IIH'.b on )l.Pyroro. Jh ccpe- )l.Hn'h oc'£oBa, MCJKJI,y )I,BYMJI 1\..TIm\3III, YCTpoena JI'hcTlIllu,a, 1I03BOJI.!IIOl1J,an BXO- AUTL n<1 BCpXHlO1O '1aCTb 060.10 t IKH. lloiJ6Ib(,'Ka U WUOOJfhl. ITO,!/,'L IITI.JKHeH rpaHLIO np1l3111bI 060.'IO t JIi,H, IIlCiK;J.y IJTOpLl11l1 C'.b RpaIO ROJIbu,aMlI oCToBa, YCTpOeH'b I\lIJIb, lfM'hlOllIjH Bo nOlIepCtIlIOMo pa3p-[;3'[; BH)'b paBII06e)l,pellnaro TpeyrOJILIIlIKa Bepwllilofi Ko 1!H3Y. KH.;lb 3TOT'b urJ;eTb a.l.'IIOMIIllicBLIll OCTOB'.b, 1I00CpLITblH CllapY.iKlI TOll mc IIpope31111CIIIIOii 1I1a- Tepieii, ImK'b II OCTOB'.b 060.'l0'lKlI. B'b )l.BYXo III13cTax'L, 1I0,H,'h Il.flTLIIIIlI C'.b KOH- U,OB'b R.13TKa:'1II oOO.'IO'lKH, ItUJlL IIpepLlllaCTCJI, II Talll'b Ha JrWTa"l.Jl1'leCRIlXo T.HraX1. 1,1. CCTOBY 060JIO'lKlI npmCp13UJICIILI )1B13 rOIl.II.o.'lLl; 1I0)l.ll'hcKa HX'.b concp- I1ICIIIIO .iKCCTKan, 1'aR1, 'ITO lIeIl3M1;II.f1e3IOCTb CIfCTC:\ILI 06C31IC'Iella BIIDJIIl'h. Kn.L C.1YJKHT'.b, BO-IICpRLIX'.b, ,H,JI.Jl np""alli.!I a3pOCTaTY 60.'lLlIIcii YCTOH'IIIBOCTH, liaK'.b II Im.HI lOpCImX'.b CY)l.OIJ'b, a BO-llTOpLIX'" )l.JI.!I co061IJ,cnin IIICJK,!/,Y rOIl)l.o.'Iam B)J,OJlL Bcrro )I,HI'uiKa6J1fl 110 J{.opp".l,oPY, c.n.13JIaHlloMY BUY'J'P" KH..!I. Bo "PC;JiUHX1. 1110- .n;e.1flXo BIIYTPIl :noro KOppll)l.Opa, lIa pC.'IbCaX'b, YIcp-hn.l.flJIC.!I 1I0)l.BH>IWOH rpY3'.b, IlCpc)J,BHranieM'.b IWToparo )l.OCTllra.1H YKJIOHCHi.!I IIfTH ;J.BHiJ\eHi.!I Bcero a3pOCTaTi1 
g- III ;> ... o : o ro D> . N o o o,j '" E3 g= tIIO £: tII tJ' . c5 .'" . OJ o tJ' '" ..", . p OJ '1:1 ' -: .10(" \ "- - . 'I -r: '\ . , 'l ....- \ \ I -. , \ " ...... ...AI '" " " . . "" ," '- ,./ ... I .....- " -/./ 
3!) BIICPX'[, HJlH BII1I3"b; TCrrcpb C1, BBC.JI.CHiCI'I, PYJlcii BhICOTLI B'b UCM"b JlaJ1:00UOCTlI IrhT'Ih fOH)\.OJlM COe)\.HIWIOTCfl C'b IWppHJ1:0pmlo HC60JlbWIIMH JI-tcTUHlI,aIH-Tpa- lIalH; 1130 calOro Koppn)\.opa 1I10.iKUO Jlcnw ml'krh JI:OCTYU'b IW BC1>III'b I,JlaIla- HaM'b BIIYTpCHlIlIX'b 6a.'IJlOJlOB'b 060JlO'I1\H U )\.ail\C K'b BCPXU(,H 'laCTlI BccH 060- .'IOQKH. 06'13 rOIlJI:OJlLI C)I,1>.TJ.alILI lI3'b aJlJlIOII1Hi.JI H lIlIl'hIOT'b BlI)I,o .TJ.O,'J:O'lCK"b. AJllIIIa 1,aJK,J1:0H 8 III., umplllIa 1,8 II BLlCOTa 1.2 MCTpa. )LHO UX'b cllaomcllo II3BWl> M'!;rn- KalH, HarrOJIllellllhIMIf B03)1,YXOlIJ'J" KOTopLIe c.TJ.Y.iKaT'b 6ycpcpa1H Upll crrycl"!; na 3e1l1JlIO, lIpCJI:ox:palI.JIJI OT'b CII.TJ.bIlLIX'b TOJl'lI\OBo. Bo rrcpclJ:llcii rOHJ1:o.'I'£ COCpC)I,OTO- 'leHO ynpaIl.'1eHie a3pOCTaTOIIl'b: BC1> py.'IH II npll60pbI HaXO)\.flTC.JI 3J1:1;cb, a no- TOMY 3J1:1>Cb pa3M'hllJ,aeTc.JI TOJILKO KOtaH)\.Ilblll uepCOHaJl'b, TOrJ1:a KaIe'b J1:Jlfl Dac- eaJKlIpOB'b OTBO)\.lITJI TO.TJ.LIiO 3a)\.HJI.JI rOH)I,OJla. OPW1t'bt 06U:JICl'1I.iR. IIponeJlJlCpbI, )l.alOllJ,ic a3pOCTaTY nocTyu3Te.TJ.bUOe J1:BU- mellic, paCUOJlOiKeHbI uorrapllo DO CTopOHaMo 060JlO'lKII, B'b IIIf.»:\HCll Ofl 'laCTU, Ha)l.o 061m:.m 1'0H)I,O.'laMII. lIcTi>IpMIfl IepoHIIITciiHalllIl, BLlHeCCIIIILu.m lI3'b roH)OJl'b H uOJ1:JJ:cpjImBaelllLl1Il TaIamn .IW IIICTaJl.'1H'lCClelUlII cI,p'hu8111H C'b IWJlLlI,aMIl OCTOBa 060.1I0'lKH, C03J1:aUa J1:0C'r;I,TO'l1l0 UpO'lHaJl TO'lKa OIlOpLI )\.:W BpallJ,elIiJl TaIWrO JKe 'lHCJla BHHTOB'b. 3)\.'£Cb OU.flTL Clea3LIBaCTC.JI lJLIro)\.a JKCCTIWii 060.'101.11\11, n03BO- lIcii paCrrOJIaraTL rrponcJI.IJ('pl>I n03111OJKlIO 6J1IDI\c IC'.b II,ClITPY COUpOTHBJICUiJl n03- )\.yxa upn JI:BlIJlWHili Bccn CHCTCIIILI. BUHTLI JI:Byx.'1onacTuLlc (y I1pCJI\IIHXo IIIO)I,C- .'1on 6LI.1II Tpcx.'10mWTIIbIC), aJl.lIIo:'IlUlicBLle, ('.'b )l,iaIC'rpml'b B'b 3 IIlcTpa. )l,Ba IIIOTopa no 115 JlOWa,3,IIllLIX'b cn.'1'b, 1.1, IWTOpLIM'.b rrOTOII]'b 6Ll1'b npllcoe)\.lIuOH'b eUJ:e OAlIH'L B'L 150 P, rrepc)\.aloT'.b CBOIO :mcpriIo nHIITalIl1> upn 1I01OllJ,1I CTaJIb- IILIXo JlCHT'b, IIAYllJ,IfXo 1I3'b 1'011)1,0.'11>. CIWpOCTL BpalII,cuiJI nUHTOB'b)l,O 1.200060- pOTOB'b Bo IIlImy'l'Y. OPWlI'bt ynpa6Al'l/iR. YupaB.TJ.cuie a3pocTaTo1D Bo BcpTlIKa.lILlloii ItJlOCKOCTII D,OCTura.1I0CL CltalIa.'Ia uepellttlII,cJliclIl'b lI,eIlTpa TJlJKCCTlf CIfCTc:.1LI I,'L IIOCY IfJlU 1.0PM1>, 'ltlll'b BbI3LlUaJlOCL orrycI<auic IIJIII rro)\.I1IuIaHic )\.npml\a6Jul. .l/,JI.JI 31'01'0 paULwe C.1rJlm.lI'L II pOCToii rpY3'L, a 3aT'!;1I1D BarOIlCTI\a C'L pa3J1H ' IIILIX'I. llIaTepia- JlOlllo, rrepe)\.BlIl'ae!ltaJI IIO peJiLCalll'L B'.b COe.:'lJIlIHTC.LI/OM'b I\Opplf)\.OIYt. 'fcllepb Y "ZIH" BBe)\.eHbl PY Jill I'Jly6UIILI, no)\.o )I,'hiicTBieI'b K01'OpLIX'b BeCT> a3pOCTaTL, COXpallflJl I'OpU301/'l'aJiLHOCTL OCH, 1I10.iKeTL :f,!/,TH 1131,.10111[0 llBepX'b II.JIlI BIIH30, II TOJlbKO Bo p1>)I,IClIX1, CJIY'IaJIX'b IIp1l6'hral0To WL IICPC;\l"tIll,ClliIO lI,eH1'pa 'j'.JI.iKCCTII, )l,06UBaJICL 31'01'0 COOTB'!;TCTBYIOIlI,eii pa3CTallODl\.Oii II naCCaJImpOn"b B'b Icoppll)\.op'h II 3a,IJ;ucii rOIl.D.OJl.t. Py.m rJly6UI/LI "ZIl[" rrpC)I,CTaBJlJlIOTo C060H cepito I'0PU301I- Ta.JILHbIX'L IIoncpXIIOC1'eii, HI1>IOIIJ:HX'L n03;\lOjK1IOC1'L YI'J10I/Jl'l'T,C.JI B'b TY IIJIlI )\.py- I'YIO C1'OpOI/Y. O;I.lla napa TaICHX'h py.1Cit JlaXO)/,H1'CJI Brrcpe)\.lI, It O,!/,IIa C3a)\.1I. II Ta II )\.pyraJl Itpl/Kp'tllJlellLI I,'L Iq>OItIllTeiiJlMI'.b, BLIHCCeIIIILlIlI1, IIO 06tuIII'b Cl'OpO- IIaM'.b I/Ifjlwcii 'IaCT/f a3pOCTa1'a OT'L BTOpLIX'b C'b IWI/II,OB'.b 1\O.lIClI,o OC1'ona 060.'I0'lKII; l\aiK)I,aJI rrapa COCTOHTb ll3'b llOCLm rrpjJl\IOyrO.1LIILIX'.b 1I0BepXI/OCTeii, 110 'ICTI.Ipe C'b KaJli)l,oii C1'OpOHLI, rrpc6LWa101ll,JlX'b rrOCTOJIlilIO napa.'I.lc.'I\,1I0 O)l:/la ,lI.Pyroii, )'I,JlO- HCllie Jl\e PYJlcit np.pC,1J;lIlIXo II 3a,IJ;III1X'L IIpOU3BO)l,H1'CJI CMIOCTOII1'CJlL/lO, XOTJI eCTL B03MO.iK/lOCTL )\.1>iic1'BonaTL mm OJ1:HOBpCICIIIIO, C'b O)\.IIUM'b If 'f"tUb JICe yrJlOM'b lIaRJlO1l3. l{am,'I.aH 1I0ncpxuOC1'b, 1I.'101Il,a)\.LIO n b 5-8 m 2 , npeJ1:CTanJlflCT'h MC1'aJl- JI/f'lCCleYIo pa;\ty, 061'JIllYTYI0 C'b )l,BYX'L CTOpOIl'.b IIpOpC3l111ellIIOii MaTcpicii. ){JlJI yrrpaBJI<t/liJI a3poc'raTo:'I'b B'L ropH30HTa:u>/loii IIJlOCl\OC1'II ud;eTcR 1/'£- CI\OJlLKO py.'1eii 1I0BOpOTlIbIX'.b. C'L caJaI'O /la'Ia.lI:1 rpaql'b 1(CIII/C.'III1I b npIIllI'!;UJlJI'b O)/./f/l'b TaIwii PYJlL, 1I0I.tlII,aCMLIii y 3a,ll.ueii rOIl,1.0JlLI. 130 "Z 3" 6wJlo IIOMtUJ:CII:1 I/1>CI\OJlhKO BCpTHKaJILJlLIJI.'b rr.'lOclwcTcn IIICJK,!/,y IWplllOBi>Iml CTa6If.IJII3l1PYIOUJ:lIMH 1I0BepXIWCTJIlIIH-"Z 4" rro.'1Y'l/f.'1'b Clla'laJia J1:Ba PYJlJI, np.JIlltO)TOJILIIOii cpOpMbl Ita l\OpM'h n lIa HOCY OOOJlO'lI.H (<PHI'. 37), 3al'1>m, O)l,Tll/'b Talwii JI(e I/a KOpll1'h It ItO o;J,noll BCpTIlI,a.;ILIIOii 1I0BepxHocTH MCmJl.Y l\OpMonLIIIIH c1'a6l1J1113TOpaatn (qlHr. 37), 
40 n B'b KOUL( I; KOIILI,OD'b 0,1,1I1I1> OO.'1hlllOIl Py.lh Ha I\Op\l'h 1I'b (>0,1,'1; phI6r.Hl'0 X BOCTa. H no J(B-B RCpnmaJIr,lIhlX'b IIOIICpXHOCTH IIW;ICI.Y CTa6H.1II3aTOpa,m (lpnI'. 37). TaRoc YCTpoiIcTBO aTUX'b ppCII coxpaHeHo II n'h "Z HL". Bo.lhmoll py.lh, IIml-B- IIeHHLIIi Ha ca1rou IWPlld;, ..'I.aCT"b J(HpmKaOJIIO :Ja:w£'laTeJIhIIYIO 1I0..'l:BU.mHOCTb, J("l;iiCTBYJI C'b IIopa3HTc.'1bIIOrr TO'IHOCTLIO. Y cTporrC'rBO Ca:\lHX'b 1I0BCpXHOCTeii TaIWIJa JI\C, KaB'b II Y PYJIcii r.'1y6mrr.I: lIIeraJIJIH'leCKin pa'ILI, 06TJlHYTLUI taTcpiciL OPWHbl ycmou'lu60CIIlU. BncpBLIC 3TH opraHLI Ob!JlH npIUI'I;HCHLI B'L 1906 r. Y "Z 3" (<PilI'. 37) B'b BII;I,"I; 'IeTLlpeX'b HOBCpXIIOCTCH, pacIIo.,'IO.mCH- JlhIX'b Ha call1Oii KOplll'£ 060JIO'JIHI, I1a'HmaH OT'b BToporo C'b J\OIIIa Ko.lJbLl,a O(;TOBa BJ(OJIb TtX'b rrpOI'OIlOB'b, KOTOphIC 06pa3YIOT'b C'b 06-BHX'I, cToporn. BCpTHRaJIbHLIJI rpanH OOOJIO'IJtIl. ,,'J:JIfl Y.JJ:06cTBa ROHCTPYItIiIl, 3TH 1I0BCpXIIOCTH pacno.lJo.mCIILI He CTPOI'O ropH30HTaJIbHO, a pa;UaJIbllO no OTHomelIito I{'b OCH 060:IO'IlW. (le,jK),y IIIIIIIH-TO H Haxo;WTcflllla.leHbRic PYJII! nOBopOTIII.W). 8TH ropU30HTaJIbHLIe II"laBIIIIRH (cTaOIl.Ul3aTOpLI) OOC3nC'IIIIk'1I0T'b YCTOHl/I1BOCTb J(HpHJKaOJIJI 0T'b Ii:a'Um B'b BCpTIIItaJIb- nOli HpOJ(O.'1bIIOll IIJIOCROCTI!. r crOH'iHBOCTb B'b ropIl30HTa.'ILHOii IIlOCKOCTII 06c:mc'lH- BaCTCJI II KIfJIe11'L, II IIJIOCKOCTJlMII nOBopOTIIbIX'L PY:lCii; cnCL(iaJIbIlbiC nJiaIlHIIIi:I!, YCTPOCHHhlC BIICI)IJbIC B"b nOC.I-B,1UICli MO,ll,e"lII "Z 4" (<PIlI'. 37), coxpaIlH.mcb Tencpb .'1l1lllb Y "Z I" (<pur. 37). lIa oCIIoBauil! OJ(IIHX'b IJ,mpp'b TPY,lI,UO COCTaBHTb cco,}; nCHOC npC;I.CTaR.1ClIie o rpalI,H,i03HOCTH L(CuneJJHIIOBCRaro cooPYJKCUifl. l\IOiKlIO H.'1.lIOCTpHpOBaTb: I10CTa- BJiCHlIbIil Ha J(bl6bI, OH"b 6y,lI,cT'b BLIIIIC Cal\1bIX'b BhlCORIIX'b 3,l1,aniii, cYII.{eCTBYIOUIHX'b B'b EBpOn-B, a npH HOpIlIa_lbHOlII"b I10JIOiI{eHiH IICp.:J;I.'b B3.1c-rmI'b, KOI'.n:a I'O'IJ(OJIbl ImealOTCJI 3CIII.'III. BepXIIHJI l/acTb 00 .IJO'IRH uaXO,J,HTCfl Ha O,ll,IIOWb YP()8u'l; C'b Ii:pbllllallIH 'IeTWpeX'L-3Ta.mlIhlX'b J(OIlIOD"b. HCfl 31'11. IIIaIIIIllla B-BCH'I''b 12.000 RUJIOrp. (OKO.I0 740 II Y,'l.OH'b ) H 06"'Ia;l.acT'b CIlI.C D03l\IO.mUOCThI0 IIO;l.InnraTL UOJIC3Haro rpY3a }l,0 4.800 (OJ{. 290 nY;I.OB'b), TaR'L I\alt I, nO,'l,'bCllfllan CII"la BCel'O ra3a paIJHJle-rcn 16.800 KJll'p. B'b 'HIe.lO nO,lC3Haro rpY3a Ha;"l.O C'IIiTaTb 6a.IJJlaCTb, 6cu:uIII'b II IIIaCJIO ,il,J1fl IIIOTO}JOB"b If BCCb ::Hmna.iK'b, UpII HaJIlf'1II0CTH oa.l.1aCTa H nHTallill JJ1J1 J(IIHraTCJlcli lIa cYTI\U xO)l,a, JI.HpHiKa6J1b IIromeTI. nO;I.HJlTb CIll.e 20-25 'leJlOB-BR'b. C06cTBeHHaJI CRO}JOC'II. J(lJlliKClliJl "Z"-a )l.OCTUraCT'b 15 lIICTPOU"b B7, CCRY/I.JJ:Y. 1I0 cnoc06110l:TII J(ep.maTbCfl )l.o.'Iroe BpCl\Ifl B"b 1I03.JJ:yx'h, "Z"-LI )J.OOHJlHCb TaItHX'L YCII1;XOB'b, I\aR'b IIH o.JJ:ua )J.Pyrafl CHCTClIIa J(lfplfma6.lJeii. J(OCTaTO'1II0 IIpHBCCTU 3HalllCIIlITblll 1I0JlCT'b COBcpIllUBIlIal'O lIauoo.'ILlllCC RO"lH'ICCTBO IIYTCIIICt.:TBHi "Z II", ROTOpLli.! B'b lJOC.l'.t,'l,IIIIX'b 'lHC.IaX'L IItaJl ] 909 rO,ll,a /IpOJlCTtJl'b OTh tlJpH.J:pHxera- q,clla J(O I>HTTcpcfJe.lI,;I.a H oopaTllo)l.o rellmml'Clla, C}I:£J1aBb 6c30cTauoBo'1lI0 II'I, 6 'laCOB'b OKOJlO 1.300 BepCT'L. CJly'mn. npOHCllle,ll,Uliii C'L IIHM'b B'b rennHllrC/I't, O'lellh HHTCpCCell'b: )l,IIpHil\.aO.lb IIPH cUYCld3 naCRO'IH.l'L l'oJlolllloli 'IaCTLIO lIit OO"lblllOC rpYlllCBoC )J.CpCBO If COitpYlllHJI"b BeCL HOCi" ua ,lI,J1HUY J(BYX'b ItJI'l;-roI-b o<''I'OBa; O,ll,HaJW B'l'e'lCuic 12 'IaCOB'L HOCOBMI '1aCTb 6I.ua KOe-RaIt'b 3alllHTa 6pe- 3CIITOl\l"b, II oCTa.lJbIlOIl IIYTb )1,0 (I>PU,'I.pHxcra<pella "Z [1" COBCplllH.l'b C"b 0'1'0- pBallllbllll'b 1I0COlll7. If TOJlbKO C'L 15 6aJIJlOHa11H ra3a. Jhnepec/Iu CII.{C nYTI'- IlIecTBic "Z HI" Bh nO('.'I'h./l:IIHX'b 'lHCJIaX'L aBrYCTa '1'01'0 .mc 1909 rO)l.a. Ub )J.By MJI OTTaIlOBlmMJI B'b IIYTU II3'b-3a 1I0JlO!\IOR'b IJ,HJ1IfUJ(pOB"L IIIOTOpa, "Z HI" J(OIllC.lI'b H3"I. q)PH;qJHxcm<pclla B'L BCpJIHII'b, 6J1CCTJlIIC npC)l.CTaBHJlCn CTOJlHLI,.t II I1MncpaToPY, IIOCJI'I; 'Iero lJTnpaBHJlCfl Ha3a)J.'b. OROJl() lIrtcTe'lRa DIOJlbLl,HX'b Y O;I.HOrO H3'b BHIITOB'b C.I01lJa.J1aCb .101li1CTb II TaR'h I1cY)I,a'lIIo, '1'1'0 OTCI\O'UIBllli1J1 .1IonaCTJ, IlUIli1"Ia 1I'b oOO.'IO'lli:Y H C'b CH.'IOH npoorua cc lIacRB03b, p,all'b yifTn l'a3Y, 3aR.1I0 'Ia BIll CIII YCJI B'b OJl./IOM'L H31. 1II1YTPClHIUX'b 6a.IJ:IOIIOB'L. IlCClIlOTpJl O)/,HiUW lIa ::no, "Z HI" y.n:a.locL coxpalHl"n CBoe BIfC'l;lIic B"b B03,'1,yx't, B03C'fa- 
41 1I0DHD'b IJI.IOpaCLlBallimrb 6a.l.1aCTa YTClHIlIlIYIO IIOXL(,IIlYIO CIUY; J.lfpllili,a6.H IIpOIlIe.Tb ClUC II'tCI.O.lhRO COT'b IeTpOIJ1), BbI6pa.l'b ccM; JlII;CTO )I)J!\ clIyclta II 6.1aroII0.1Y'1II0 d1JrI. r;rl;-TO IIOCpCJJ.lI nO.lH. BOOOII\e-4I\C "Z III" BLllIle.J\'b lie OC06CHO Y.il.a'llI1,1 M'h, r.laBHLBrb 06paloM'& 113'L-3a MOTOpOB'h, B"L KOTOpI,IX'b IIpmrtlIIl1H C.J\mIlIWI'b TOllldn cTtmnt Y UU:UIH- ApOB'b. II03TOMY "Z Ill" H IIC 61,1.1'1> IIpHIHIr'b np!lBliTe.lbcTBmn.. IhM-BpeHiio np,LHHTe.J\LCTlJa npnHHTb c.J\'I;Jl:y.OIl\iit "Z IV", 3,UWII'IClIIlblii nocTpoihwii: Wb JI'l;l'Y 1 110 rOAa, He YAa.10Cb CO[,JTbC.fl, TaK"b RaKb 1I0c.J\'1; CBoero IICpBarO 6.J\CCTHII\arG nO.1cra C"b n.J\aTllbBm naCcallwpmm, Z IV" nOTepn-t.:J'b CH.1JbHYIO amLpiIo, dm'b B'I, '1a!I\Y TCBT06yprcwU'0 .J\'f;ca lluc.r£ OT'lamHIUll 60pbObI C1, 6ypcii:. C.II tAYIO- lI\iii 110 IJLllIYCKY .,Z"I" crop.t.n B1, CBocrI, 3.1[1111"f; B'b CCUTH6p'£ 1910 rOJl.a. 06,,(iJl c6oiic'IIW(l {)/ceC1n1COU CUCIIW,J/bl oupu,.J/crti)"fCii. Taln. l.aJi,'b B1. na- CTOHIuce Bpeml H31. a3pOCTi1TUR1, JIWCTKOll CHCTeILI CO Bepmu,lon. llU.J\eTbl TO.llbli,O O:J.lIH .,Z"LI, TO II Be-t BblBO:\1.1 OTIIOCflTCH rJlaBHbUI'b 06pa3ml'b 1.1, HHrb. .1: 0 C '1' 0 II II CT R a. 1) TBepAafl ooo.J\o'ma 06e3ne'lHBaCT1, err ncn31'l;n HeJlIOCTb (opm'\ npn u3rl;nelliHX'b narpY3KH, AaB.J\eHiH anIOC(epbI H TmlllcpaTypLI OltPY- ,1\aIOII\cii cpe:lbI, 'I'£M'!. Jl.OCTnraeTCH 60.J\bIlIaH 6c30nacllocTb H CH.J\bIlO 06.J\ef'laCTCfl. y"paB.J\.fleIOCTb II YCTOn'lHBOcTL. 2) TDCPALlil OCTOB'!. 060.J\0'IKII n03RO.J\.flCT"b BeCbra npo'lllo II pal\iOllaJlbllO pacnoJiaraTl,: a) IIpone.'1.J\ep),l-B'b I\CllTp-t COllpOTHB.'1elliH, '1.t1'L AOCTIIl'aeTCH tio.llhmaJI eIWpOCTh Jl.RIUIWniJI; 6) rOIl,/l.0.J\LI-B03M01KHO 6.llIiKe K b 060.J\0'IKL, '1'£M'},. plenblIlaCTCJI .1I060BOO conpOTHB.J\cllic nU3Ayxa If YBeJ1H'IlIBaCTCH 1I0....BHjKHOC'l'h a3pocTaTa B'b RCp'l'l1Ka.'IbIlOll Ik10CIWCTH; B) oprallLI ynpaB.1elliH H YC'fOH'IHBOCTH- Bl. lI<1uoo.'I"l;e 1I0AXO,/lHII\nX1, A.lfl Toro M'£CTaX'b, 'rI;M'b 06e3ne'IIIRaCTCfl .J\Y'lLlIaJl YllpaB.UIO}IOCTb, (nO,'lBlliKIIQCTb) If YCTOH'lUBOCTb; 1') BIIY'I"pJI 060.10 'IKII-OT,/l.'£.lIb II LIe 6a.l:IOnhl C'b ra30M'b, 'rf;M'b YIIU'ITO)/{aeTCH onacnOC'l'1> m6e.JIII a3pocTaTa IIPH '1aC'I'U'IIIO\l'b nOBpC4I\,I,eHiH 060.J\O'lIill. J-[cO(JrllU£lnKt£ 1) 1I0cTpOlllta ,JIJlpnili,aO_lH .ili.CCTKOll ClfC'fmlbl 06XO,'I;H:fCn 311a- '1lrre.1Lll0 ;'I,opumc, 'rlJI'b Jl.HpJliKa6.lIfl C1, JIIHrKoii 060.10'IIWH lIa 'rOTI> iKe B'l;c-b 110- .le3Holl narpY3lm; B'b 3amlcmlOCTli OT'b 3TOro Y,/l.Opo»meTcH II cO,J,epjKanic a3po- CTaTa (3.111111'11, aurapl,1 II pacxoJl.'b Ha IIHTanic). 2) JKecTRiii OCTOB'L, ,/l.'L.J\aH BCIO CHCTCMY O'lell'b rpO)103;i;IWii, CII.11>1I0 3aTpy.a:- \lHCT1, Ia\lCBplfpoRanie Jl.llpu»m6.J\em., 1I0.J.'beM'I, ero U B'b oc06ellnOCTlt CIIYCK'b, Tpc6YJI BCIO,/l.Y 60.1b1llY10 IWIaIl,/l.Y .J\lo,/l.cn. 3) JKecTldil OC'I'OIl'b BbIllYJK..'I.aCl'b AamtTh AlIpHilmo.llo 60.J\bIlIic pa3rI;phl, TaIt'b 'faIi,1, IfHa'lC TpYAHO nO.J\Y'IIfI'b JlC06XO,J;HMYI0 1I0,/l.'bCMHYIO CH lY ,/l..'IH HO.'1C3HOll HarpY3KJI. 4) IIpH B'hp'£, npeBocxo:I)IIu,el\I'b c06cTBelillYlo CIWpOC'l"i> meC'fKarO a3po- CTILTa, 1I0.'1oJKcHie 1I0c.1J"IJ,/lIlHrU ,/l'£.J\aeTCJI KpHTH'IeCKHM'b, CC.J\H 0111. HaX0Jl.HTCJI BAa.lH OT'b CBocro aHrapa: CIIYCK'b KpallHe TPY,/l.CH'b If ,/l.a)!{C IIpll Y....a'l.'l; He )l.aeT'b 6e30naCIIOC1'JI, TaK'b KaR.'h Y,/l.cp»mHic )lUplfilm6.J\H n3. JII'£crl; CrollTb HCIHIOB'l;pllblX'b YCH.J\ifr, a pa306paTb 060.J\0'lItY (c.1I0»mTL, BbIIIYCTltn'b m31,-li:aK'b B'b !\1fl['Koii)-ueB03MOilOlO... B-1, 1910 ro,/l.Y CTa.JIII pa3paOaTLIB<LTb BO cI>palll\iH H D1, Allr.1ill eLl\e )l,Ba ]l.llpHma6.J\JI .iKeCTKOll CHC1'eI),l, emWCTblO :Kail\,/l.LIII B'b 8.000 m 3 . HI, oT.IIH'lie OTo 1 Le\lne.J\HIIOB1" B'b 3THX'b a3poC'raTaX'b npHM.t\lfleTCH \leCHIMCTpn'leCltan 060.1JO'llta 110 'fIl\lY, BLlpa60TaHHoMY 110.11{, Penapml'I,. replanifl erne C1, 1908 ro,!\a pa3- pa6aTblBaeT'L KOJ10cca.J\hllblii 'l'HII'b AUpll<lm6.J\H C'b JKeCTIUm'h ,/l.epCBJlllllbUI'h }taplta- CUI'b (\10 npoCIny IIPO(IICCCOpa lilloTl'c). 
42 r .1f A BAY. DOJIymecTKaa CRCTeMa yap. aapOCTaTOB'D. COOPYJKeIIHbIH: B"b 1902 I'OY nepBbIll ;I.llpHJKaOJIb opaTLCB"L .TIeooH "Le Jaunc" .HBHJlCJI po.a:olIa(laJibIIHKOM"b ROBaro THlla yup. a3poCTaTOB"b II 0 JI Y_ JK. e C l' It 0 II C H C l' eM bI. K"b 3T011Y THny CJI-B)!;yeT"b OTJIOCHTI, Boo6rn;c TaIde ,JI;HpHJKaOJIH, lIelIocpeCTBCIIHO IIPH 1I1.HI'KOH 060.1I0'lItlJ I\OTOpbIX'h UM-BIOrcn TBep.n.bIJI 'Jacm, B'b BH1J 6a.1I0K"L, IIJIaTWOpM"b H 1'. II., OOe3UC(JUBaI0rn;iJI oil H(,1f3M'I;- II.HCltIOCTL (Opl\lbl. Pa3cIIIOTpHII1'h IIOJl,p06111Je O)l,HII"L H3"b TaKHX'b )!;HpHJKa6JIcii Tllna ,,."'Ie" OO;I:H , npi06p'lneHllLIii Pocciell JI'l>TOlIn, 1909 ro.n.a JllI BoeUHaro B'I;JI,OIllCTBa H OKpC- llI:eHllhIll y lIae"b ,,.1Ie6e)!;eM"b" (qmI'. 46). (OH1, IIO(ITII IIlI'l"£III"b lIe OT.1U'laCTC.H OT"b "Republique"). 06o.lto'IJ.1fa. OpIIrHHaJiblIOH JIn nIIla JIeOO,1,H Topne)\,0-o6pa3Hoif WOPIIILI, C"L IIan60JIbIIHDI'b I1OIWpe'lIIHIWIII"b B"b nepe,lI,HeH 'fpeTH, C"L 3aocTpCIIHLI1n HOCOM'b H OItpyrJICHHOH I\OPMOH,--060JIO(lKa HIII1Jen elllItOCTb 3.700 ruB, IIPH ;'I;JIHII1J In, 61,2 H )I.iaMeTp1J B"L 10,9 MCTpa. Ea.JIJlOHeT'h, B'b BH)!;'£ lW£IIJI\a, pa3;J.t.lelllraI'0 IIeperopo)\,KalllU Ha TPH tIaCTH, nOIll'£ll\aeTC.H H'!;CKOJIbKO BIrepe)\,H 01'1, u,eIITpa, HM'£JI eMIWCTb 900 m 3 , T. e. OTWJIO 'II CMKOCTH BCCK 060JIO'lI\H. B03.J:YX"L B"L 6aJIJIOHen IIaIta'lHBae'fCJI 'lepe3"b IIJJIaHIY, Hyrn;YIO O1''b BeHTHJIJI1'Opa. ;JIJI npe- ,JJ:oxpaueHiJI 6a.II.lloHeTa on pa3pblBa HIII'£eTC.H aBTOlllaTH'leCIdll I\.lIanalI"b, oTlqm- BaIOrn;iiicJI npr! onpe,lI,-BJiClIHOM"b )\,RBJlCIIiu cOBHYTpn H BbIrlyclwrorn;iii H3JIHIIIeK'b B03)\,yxa. CaMa OooJIo'lI\a HlIIteTh )I.Ba TaKHX'b-JKC It.1anaHa IIa IWPIII't. K'b IIHJKHCn 'IaCTH Bcero 6aJIJIolIa, Ha TpOCaX"b, npHKp'BIIJICHHhIX'b K"b IIoncy 060JIO'lI{H, BllJlOTIIYIO IIO)\,wtIIIclIa OBaJIbHan IIJIaTqwpllIa, c)I,-BJiarma.H H3"b CHCTClIIbI IIOJILIX"L CTRJIt.- IIbIX'b '1'py6"b H 06T.HIIYTaJI IIOJIOTHOIII'L. Bc.H no BCpXIIOCT!, :)TOll IIJIa'l'!pOpMLI paBIIJIe1'CJI 100 m 2 . llpocTpaHcTBo lIICJK,lI,y IICpC,lI,HeH (mC1'MO ll.'IaTWOp1IbI H 000- 10'lI\OH saopaHo oco6oH: I'Jla,lI,IWH MaTcpieH )!;JlJI YllleHt.IIIeHi.H conpOTHBJIeHhl B1I3- )!;yxa IIPH ,D,BHiKelIiH: :no B -B I' pop -B 3 "b. B,lI,OJIb IIJIaTWOplllLI CHH3Y YCTPOCH"b BepTIIKRJIblILIH K H JI b B"b BII,lI,t Hc60JIbIIJOH p-BIIJeT(laTOH wepltlLl, 3a)\,IIJIn (JaCTL KOTOpOH TOJICC 06TJIUYTa IIOJIOTII.HHOll TltalIbIO. STon KHJIb YBe.1H(lHBaeTh JKeCT- ltOCTb BCCII IIJIaTWOpllrhI, TaIC"b I\aIC"b IIHJI<HJIJI (JaCTb cro COC)],HIICua TJIl'a1l1H C"L OOImMH IIJIaTWOp)ILl; C3a)I:H 0110 BM'I;CT'l, C"L BLIT.!IHYTOH KOplllOH n.1aTWOpMLI IIepe- XO)!;H'f'b B'b C l' P 'I; JI y. l'ouiJoAa u noiJ8'fbClca. I'oII)I,OJIa IfIll-BCT"b <POplllY IwpuOIm C"b IIJIOClmM'h )I:HOM'b B"L BH)\,-B BLITSlIIYTaro IIIccTHyrOJIhHHKa. Pa3l11'l,pbI e.H: 5 1 /;!. IIICTpOB"b 1I"b )l;JIHUY, 1,6 MCTpa B"b IIJHpnllY II 0,8 MeTpa B"L BblCOTY. CTaJIbULl1m Tpoca1H OHa IIO,D,B'£IIIena lIeIlOCpe)!;CTBCUHO Ii:'b nJIaTqJOpllrl, TaKIIM"b 06pa301l1'b, (ITO 1I0)\,lr1;cIi:a nOCTO.HHHO CoxpallJIeT'L JlleCTKOCTL. )/,JI.H Y)\,06CTBR cnycKa Jl,HpHJKa6.m B"L JI1060M'b M-BCT-B, 110)],1. roH]l.OJIOll I1M'£CTCJI II H P a III H ]I. a: pJI)\,"b IIle1'aJIJIll'lCCKIIX'b CTOCKb, HJI.yrn;HX"b OT'b )],Ha rollJl,OJlbI BIIH3"b 1I0)\,'b yr.l0M'h H CXO]l.Jlrn;HXCJr B'L OAIlY TO(my, IWTopaH H COlIpHI\aCae1'CJI C"b 3CIII.'ICii IIPH npc6LIBalliH a3pOCTaTa lIa CYIII-I>. 1'aI\HM"b 06pa30M"b )\,110 rO)l]l.O.lLI IIUXO)I:HTCH B"L 31'0 BpCIIIlI IIa)\,'b 3mt.lell B"L pa;l- CTO.HlliH 1,4 IIICTpOB"b (2 apIIIHlla). Op'taUb£ 08'UOICC1£iR. MOTOP'b CHCTCMLI llallap"b-.1fcB:1Ccopa, 1I10rn;1I0CTLIO 11'1, 70 JIOIIIa]l.HIILIX"b CHJI'b, Bparn;acn )\,Ba MeTa.IIJIHqeCI{HX"b BHllTa, BLIHCCellllblX"L lIa I{POIlIIITCllnax'b 110 061JUM'b cTopOllalll"b rOH)I,OJILI, Ha YPOBH'I; nprarl,pllo CJ! JJ,Im. )J,iaMeTp"b BH][TOB"L-2,4 MeTpa; CKOpOCTb Bparn;elliJi HX"b-900 OtiupOTOB'b B'b JlHlly'ry. Call1bill IIIOTOp'h 1I0M'hIlI:aeTCJI B'b ccpc,'J.uwt rOlI)!;OJIbI; pa)],ia1'Op"L H 3aUaC"b 
e  .... ? = .." a> ;s 0> iI! po IJ' 0> t IJ' b! ,. L' b" lID ()C t:;'1II0> <»=0 € .c' . r: I-j o III .. o III J..'I ISj >c ISj · !Ii '" 0\ IQ . . t: 0"." :tg. G-- . , . to r: a> . 1 ; t1 I .,. I . Jfi. :', ,.;. ;: . I.; ! :":7:,;. _ go 1", '(f'" .J'" rJ.: (; :: ',", I {':J : ,'"I. - ' roo. 1°+;; !!.: - ,. " '$".;)-' I . .'f . I .A'i' f' I I , In t I I a j I !' ,'/ £{ >' - , ' ff/!!1L 1 r -. . \ t t:::: - f : '_. - :. . .,. r"- , .' - , . " . '. .. : '::"..,,'\ -',,: '''.' l" ! --.' ,.... .;! -"C J \ .......,. --..: ',,". _ , "'\ r " - r?', . .- "1 .,"  .,., -=+\. ,- .' -. . \ ., : \1."1 t.'-'-- _ _ '. \ \ { -v . _ ., '(;L... '<'j" '. __\ . _ \ r. -.." .'f. -> :;-,;:. " ': t\:', 6:' ; fit tj . ;: \, " .. . -. 'i 1 c .j\, . "to \ ";--jJ ':J: ." - o. ",' \ o. . " i ..; t. e ;' \ \ . '- ,,'- 1 ", .J . ) ." \ t' :;. .L "1 .r .. t .,.- -....- /' 1. ...., 
44 ml'faIll.fI .1:.HI 110TOpa-nO,Tb ,lI,1I01\l'b rOIl)lO,l!.r, 1H'.I\1.Y I10ra1H rmpaml;r:r.T. BCIITlf.HI-. 'JOp'b )\,,11r 6a.1.101WTa YI<pi;II.1eIl'b lIaBCpXY, Y Ii:If.,ur n.llaT<pOp1ILr. OPWlI'bt :llllj)(f6.-lClIiJf. J{.HI ynpaR.wlli.H );npHiKa6.lJeM'b B'b DCpUUi:a.1bIlOii 1I.1I0CIWCTII IIM'!;CTC.fI Jl,W!; naplol PYJreii-nepe,il,IUUl U 3ajJ;II.HJI. ITepC'I,II.HH npe,ll,CTa- H.'IHeTI, )\,B'B OBa.1I.HLIX1, nORCpXIIOCTl', JlaXO;r:.HIlUXCH lIa o)IJloii nunepe'lHoii OCII, paCnO.10JKellllOii nox!. 1I.'IaTfpopMoii Bnepe,1.U I'OII;1.0JrLr; rmJK)\,a.fI TaI\an: 1I0BCpXIIOCTb c.OCTOUTI> 113'1. 1IICTa.IJ.11f'Jef'l\aro Oc.TOna OOT1ll1y'raro nO.'IOTIIO)I'b; o6ll{a.H n.1OIl{a,il,b 06'BUX'b paBH.fI('TC.fI 14 m 2 (3 I<B. ca..I\CIIH). :Ja,1IJIHH napa np(',lI,CTaB.'J.fICT'b )l.Id Tpcyro.1bllaro IJII,l,a nOR('pxnocTH, pacno.'IOiKClln[,lX'b Ha xBoc'r); CTp');..lLr, no 00');- rOI'b cTOpOlla1!'b ("II; 061Ia.H nOBepxIIocTb nX'b-8 m 2 . Py.'Ih IIOROpOTlIhlli, )\,Jr.fI 'lIpan.lelliJI BIIpalJO Jf B.T!;RO, npm<p'!m.'Ieno II03a,ll,H cTpi;..lhl; Tpy6'1i1'1'J.lH OCTOB'b f'rO-B'b BU)!,'!; Tpa.llcliu, y hOTOpOli 1Ia.'IOC oClloBauif' OnUf'aHO ;l.yroH,-YI\p'!;IIJrell'b B1, .1I. n yX'b T01JKaX'b 110 o,ll,lIoii Dcpnu<a.lll na BbIf'TYllaX1, CTp'!;Jrbl; 061l{an 1I0Bepx- nOCTh py.'I.H-OIWJrO 10 m'. OPWlIbt YCI/IUif'fUfJOCmu. Ha 3al<pYI'Jrclllloii IWpM-B 0(')0.1I0'J.KH Ylqr£nJrcHo OIlC- pcuie. COCTO.HII(,C I13'h ,lBYX'b IIJraBHlII\OB'b RepTllKa.'IbIlLIX'b, II .1.BYX'b ropll30n- Ta.lbIlLIX1,. H.-IOu 8)\,b II T');X'b Jf )\,PYI'UX'b-II0 30 m 2 . ."'!:pyrml'b 0praHOIlI1, YCTOii'lIflJOCTIl .HB.'l.fICTC.H C T p'l;.l a, COCTaB.lfllOll{an: IIpO- .1I.o.'IJKcl!ie JKCCTKOn n.'laTlpopIlILI. OCTOR1, C.H, TOJKe If3'b ICTa.l.1lfqCCKIIX'b Tpy60K'b, IIpe)\,cTaBJrJleT'b :I:B'B CUJrI>IIO BLITHUYTLIX'b Tpaueu,ill, C.'IOJKf'IUlLIX'b 1I0)\,'b IIpJIIIILIIIl'b YI'JrOlll'b o,J,lIa I<'b :I:Pyroii 110 HX'b OCIl CUIIDICTpiu. IIpJl 3TOM'b rOpH30IlTaJr!.UaJI HOB('PXUOCTb HBJrJICTCH npo)\,o.ljIWllielll1, caMon I1.'1aT!f>o pilI LI, a BepTIIKaJrblla.H - eJI KUJr.H. HCCb OCTOB'b 06T.HUYTD IIOJrOTlI01\I'b H 1I0)\,B'BIllCII'1> 'l'pOf'alllU K'b HO.HCY 060- JIO'mJl B'b UHJKllen en: qaCTU. C3a,/IH CTp'!,.lhl 1I0I'ljJlaeTcn: PYJlb 1I0BOpOTlIbIH, co.. ()OIWB'b XBOC'fOBOii 1JacTH-3a;l.Hie py.m r.lyoullbl. Hpe,ll,llleCTnClIIIHI,'b ".1 eoc;r:n:" BO <f>pa \IIiu - " H epu bJique "-;laBa.m CIWpOCTb )1.0 12 lIIeTpOB'b D'b ceKYIIJl,Y (40 BepC'b B'b 1Jac'h) H cOBcpllla.lla IIYTellleC'I'Bin (C'b 5 1J(,JroBi)Ka1lI B'b rOH)\,o.Tn) B'b Te'leHie )\,0 8 1IaCOU'I.; TaK'b U3B'I,cTeIl'b IIOJreT'b e.fI 4 aBI'yCTa 1 H09 ro)\,a, l\Or)\,a )\,upHiIla6.1b 060llleJr'b BOI<PYI"b llaplI,jKa 110 rap- mpYTY Cell'h-.iI\(,pMcII'b, Cell.llu, Mo, Me.1CII'b H 06paTll0 B'b CCH'b-.iKepMelI'b B'b Te'!cHie CC1111 1JaCOB'b, C)I:I,JraB'b Beero 210 "H.'IOMeTpOH'b. }I,HplISKao.lI, "Libp.rte" (qmr. 4G), 1I0CTpOClIllblii )\,JlJI 4>palll.\Y3cKaro IIpaBlI- TCJrbC'fBa, IIO.'IY'lU.1I1, 1I'J;('KOJrLIW Yf'OBepIllCllcTBona.Hm. EMY ,lI,aJrll 60Jrblllic pa3- M'BpbI-CllfJOCTb 4.200 m S IIpU )\,.IIUH'£ B'b 65 III. II 1I0nepO'lIIIIK't B'b 12 J /2 111.,- 6Jraro,ll,apn 'lelllY OIl'I, IOJKeT'b 1I0,ll,I1HMaTb B'b rOH,lI,o.rr'£ 7-8 qe.1OB'I;I<'b. JI:JrJl .IJY'lIJl8ro IfCII0_lb30BaHiJI tHJrbl IIponeJr.lc pOB'b, BIIIITbI 6LUII IIpUIIO)l,lIJITLI BbllllC lIa)l,'b rOH)\,o.lofi. IJpejl\lIie py.m BLICOTLI OM.IIII 3a}1"£U ell 1.1 1lOTblph11JI IIpmloyroJrb- I1LIMH rOpU30UTaJrbHblllIU 1I0BCp:XIIOC'l'.Hl\III, pacIIOJrOJKeHHLUIII 110 ,lI,B'1; B'b pH,lI,'b Bllf'pe,ll,H rOIl.1:0JrL1, MCJK)\,y l'OII)\,OJrOH If 060JrO'lKOiL U3l\1'!;lIclla 61,IJra mIOKe 4>OpllH1 IIJraT<fJoplllbl: U3'b CHIIIIIICTplI 1 11\0H oBa.III,Hoii ee cn:I;.'IaJrn JIHU,CBHJI,IIOii, C'b 'rO.IlCTLIIII'b 1I0Ilcpe'HIUKOIII'b BlrepeJl,If, U U'£CI<O.'II,I(() 60.II'£e BLITJIIIYTOH. Ell{e O,ll,1I0 113M'tHeIlic 6LIJrO DBe.n;CIIO BO BC'£ )\,HpuiKa6':1H 3TOro nIlIa 1I0CXB TII6e.1H "Republi(Juc": MeTa.'IJIH'lCclde BUIITbl 6LI,,'IH 3a11'£u(,IILI )\,epcBmruLulH, oOJr'tc CTOHI\HMll B'h ClIIbICJr'£ B03111OJKHOem 1I0JrOMKU. Bo06uc TI1II'b ,/I,IIpuJKa6Jrcn .'Ie6o,ll,u-JI(.loJlJrio MOJKIIO oxapaI\TCpU30BaTL 1'8- I<HMU ,1.aHII bIMU. ..'I. 0 C 'f 0 U II C T B a: 1) rOll;'l.oJra .J.onO.1bIl0 XOpOIIlO IIpe,/l,OxpallClIa cBocii IlHpallllf,ll,oii OTb BCCB03MOiI\ULiX'b Hpn CIIYCK"!, IJ(lBpeJK)\,euiii, II 0 3BO.'1 JUI eo BCpma'fl> Ta."OBOii If lJ'b Clf.UHO nepec'£1lCIIIlOii 1I!"l;cTlIOCTIf. 
45 ) I\opoTlil.H 1I0'l1l1>('.I,a OOJICf'I<H''I''I. YCTpOiirTIIO rallmpmn. (3.lIIIIrOBh) )l.JIH Jl,UPlliIWO.1H, I103UfJ.IIUH II Xl. Jrt.'I1tTh CpanIlIlT('.1J:hIlO I1(,RI.ICOlmlII. 3) II.1()('I,i(' IIJIaBIIIIIW ollepelliJI :\OpOIllO BI.IIIU.1IUIIOT'f, CBOt' lIa3IIa'I('lIie, lIe 1Ip(','lCTaR.1I.HU 1I0'1'I'lI IIII1\alWrO JlOOOJloro COII}lOTIIJl.1(1I1in. II (1;t. 0 ('. TaT" II: 1) iIl'('T1WH 1I.1UTlI)oPIl/a II C1'p.t.1<1 3ilTpY,lHH:lOT1. lIfaIII'- npHpoBaIli(' !lllpIlJKa.UJIU IIpll cllyeld. If II O.'l'h Nrt , JIBJIHHCr. '/aCTO IIIJlI l lIlIIOii paa- IIhlX'I, aBapm, 1I ,/lO('TaR.'mCT'b Macey 3a60T'h IIpli IIcpeB03ld. .'lIlpIIil\a6.UI IIU eynl'!;. 2) IIa 1I.1a1'(flopIY TpUTIITCfl :ma'II/'I"C.1T,I1UJI 'laCTb IIpO,il,'"clH()ii CIf.1M U3pO- TaTa, '11'0 OT3hlBaOTC.H lIa Cl\OpOC'I'II II.'IH lIa pa.:nr!;pax'b 1I0:1C311aro rpY3u-3Im- lIaiKa, II IIIITauin: J(JIH 1If0TOpnB-" II ua.uacT:r. 3) BUIITM IaJIaro )I.iaICTpa (6o:IbllJOrO !dawrpa IIpIlllrhuH1'1> IIC.lJl,;UI 110 ()TcYTcTniIo d.cTa) XOT.H 1I C'I, OLICTpIoIM'b Rpauleui('n., IIp(';(('Tau.lJH:lOT'b IIICIILHJe IJJ.II'O lloI, q'!;/1. JlII/ITI.1 60JII.llJOrO )l,ialln'pa ('"!. npaIllcilimn. oo.rte l\Ie)l.1CUHLUI"!.. 4) )IIpuma6..1h 1I1a.1I0 1I0BopoT.mn'b If 1I0),B£'pil\OII'r. laIIld., BC.T!;.'lCTBic Iml,'h neBUilwaro J('£iiC'l'BiJI IJYJICH, TaKb 1I lIa..1II I IllOCTII B'\;'rpop'li3i1 II ImJIn: lI,lIWI"/fJOPMLI, JWTOphUIH lIa 1I0BOpOTaX'b, IIpn II('OO.1LllIOii CI\OpOC'I'8, 1l00'.'lOllliWTCJI 3I1a l lII'I'eJII.lloe JW.lII I ICCTBO pa60TLI. 5) BLIXO,/l'b 83'b ro 11)/,0..1 bl, )l1I0 I\OTopoii lIaxO,'lIITCH 1\1, ,il,JlYX'L upIllHmLX1. ()Tl> 3011.'111, )l,OBOJILIIO 3aTpY)I,IUlTeJIeH'h, '1'0 1 1110 TaIi:'b .iI\O, KaIC'b II nXOllo n'l> lieI'. Ca1i1 rOII,/lo.IIa 'rl>eHa If lIeYJl.OuHa )I,.1fJI 31H1HaiICU; 31'0 lIeY,/lOOnBO YB('.UlIIlWaC'l'CH eHle naY'l'IIlIoii 'l"pOCOB'Io, I1,'lYHlI1X'b BO BC'tX'L lIanpaUJlClliHX'b 0'1'-1> caIO!i rolUOJILI II .H fllfpaIlI,'I,I>I. O1'CIO,1l.11 JiCIIO, '1'1'0 (IJpanL\Y3CKHi TIIII'b ".IIc60,/l1I", CLIl'panmili Bl> CRoe npCIII.H rpOIlHl)l,HYIO pO.11> R1. UC'l'opilf ynpi1B.1JIcMoii a3pOC'l'aTIII"f, TCIICpl> ,3.il..1C1C'b O'I'b Co- BCplllclICTna. ECJIU utIwTOpl.le 1((')I,OCTa'mlf (H. 4- II n. 5),IW'l'OPLIC 87. no.1fllOM :Mtp't, npnCYIIlH KaK'b "Lcbaudy II", TaKI> U "JIc6CjIJo", eIllC B03MOJKHO YCTpa- JIHTh, TO TOJILKO 1I0C.1"t Id.JIal'o p.H!la 1IcnI.ITauifi; a TaICORJ.IC He 6LIJIU 3aKOU- "WIII.I I,'b UCCIIU 1910 ro,/la II DO <I>p:uIIliu C'b "Libert('... (no I\:paiillen I'Iwt IW (jLIJIO I1H O,il,HOrU 1I0JleTa 60JIb/IIaro 110 npO,3.0.1iI\IfTC.'11>1I0CTU, q'!;ML ConepIIli1JIi1 paHLllJC Republique). T'I.III1, 60JI.te 8IITepeCa npe)l.cTaB.1flerb nO<JTmry repIalIcldii TUn-I> a3poC'raT.L JIo.lJY.iIrecmorr CIICTmILI, COopYJI\CllnI.Ill 81. 1907 ro.'lY, flOCJI'!; ycutxOJl'b "Le- baudy II", mDKeHepOIlI'b I3a3eJIaX'b IIpU yqacTiIl I<OMalI,II,Hpa JIpycclcaro B03,1.YXO- !lJ/aUi1Te.:fLllaro oaTa""hoHa Manopa I'puCC'b (aapOCTa'l'b II ImaLlBa('TC.H 110 HIIICIUI I10C.'I't,'lIl.HrO ). ,llpu;)lm6Ah "rpOCC'b". IIcpBaJI IIIO,'l(,JII> OLI.'la JICOOJIl>llJan: 1.800 m S cmco- (TII, II ,'lBlfraTe.lIh MOlIllIOCTl>lO 8CCI'0 B'I. 25 UP. UO)l,'b calOii: 060JIUIIlwii 6WIa nO,/lB'!;llJella IlJIaTqJOpMu,-B'b BII,/l'!> pJl)I,a palll'b rOpJI30uTa.1I>HLIX'b 11 BCpTlmaJ1f,- IIbIX'b,-Ha XBOCT'B IW'l'opoii )'1,p'£n.lOH'1> 1I0nopoTIILlii PYJIL. .!LBa Tpexl.-.10HacTHJ.IX'1> CTU.1hIlLIX'b BUIITa OLl.1f1l IIml'BIllclILI 1I(,lIoepe,/lCTBPIIIIO JIO),'L lI.lJaTqJopll/Oii. II('oo.1L- man I'OllllO.la C'b JIJIOCICIIM7, ,/lnml'b 6LI.m nO,/lu'lj\ucHa K'L IlJIi1l'(IIOPM'1> TalC'1> , qTO ()ua (roll,J,OJIa) IIlOrJIa IIcpcdHIlaTLC.H WI. HOCY JI;m KOpI-t, 'rtI'b ,1,0enll'aJlOCh Yllpa UJIclIic B1> BCpTimaJII>1I0ii n.1utIWCTH-HO,'l!UmalIic 11"111 OHYCI\alIi('. OIll.ITLI Cl, i3pOCTaTO].I'b ,il,i1.'lU xopollJic PC3Y JII>TaTbI; B1> na l la.lJ'!> 01Tn6pH 1907 rO,'la 0/11. CY1l1'1>.'1'1> JIpO,/lepJI\aTI>CJI D'b n03JlYx'I; mCCTL qaCon'b, II 3'1'0 n06YJlII.10 HoeHIIOC B'h,/lOMCTnO JIOCTPOUTI. BTOpoii Talwii JKe IllfpUil\a6J1b, YJIW OOJILllJUX'b pa3I1rhpon'l>. "Militair II" (qmr. 47 u 48), l,aI\o 1'1'0 )[(1<!bl8aIOT'b TClJeph, ULIJI'b 3al\0I1'ICII'b YJIW I'b .lJ'I;TY 1908 ro,/la. EIII)' )l,UJIH pa3111'hphI 60.1f/.lllic, Irlnl'L CTpOlf.111 no <l)paHlI,ill- .5.000 m 3 cmWCTII IIpll )l,BYX'b CiDIUCTOJITC.1I,III.IX1. (ImKh y J(CIIu('.lIIlIa) M01'O- 
4G paX"b !IIOIllroCThlO l<aiJ\J:LIH B1> 75 HP. I(OIlCTpYI"in ,lJ;lIpu;"a6.m OCTaJIaCL TOIO ]f\(', TO.U.ltO 6LI.ln BBe;r:CHLI py.lL RhICOTbl, ropn:JOIITa.u,m,re I1JIaRlllmlI ollcpcIIi.1I Ha IWpJf'l; 060.10(lICU II CIIe RTOpoii 6a"1.10IlCT"b. OrrhlTbl C"b ,,:\1. £I" JI.a m HCCMIa 6.mrorrpi.1ITllhlC PC:JY.'1LTaTl.r. 13-1'0 CCIl- T.H6pn 1908 1'0,11,<1, a::JpOCTaT"b COBC'p- 11111.10 II01IIWii IIOJIC'T'b 1131> 1I0'l,'b Bcp- .1Ima){O Mar,:.:e6ypm II 06paTIIO, npo- OLIB'L D'b Boa;r:yx'I, 13 1JaCOR'b II C,1rt- .1aB'L RCCro 01>0.10 300 Bf'pCT'b, a (IC- pC:\"f, 1'0;1.1., B'b nC'pBLIX"L (IIIr.mx'I. 1tB- rye-fa 1909 1'0;l:a, c:rI>.'Ia.l'b nYT('lIIc- CTRic l'lll:!} 60.'1'I}O ;'I,.11U11l0C-,J,0 '1"0- pJIIIl'ill II OOpaTIIO, npo;r:O.lJ1\IITl'.l[,- 1I0CTr.IO 60.1'tc IIIC'CTHa,:'I.l1tTH 'Iacom.. 3T1f II 0.1 C'TLI c.1'BJI.yeT"b onrBTlIfr. oco- OCIIIlO lIoTmlr, 'ITO y 4>paIllI:Y30D"b }f.O OCCIIII 19 I 0 1'0,ll,a pf'I\Op,"J:Qm. C'lIlT1tC'TCH ynomm)'Toc Bhrure "YTemCC'fRic ., Rf- publiquc" ,'l.lIITC.II.1I0CTLI0 B7. 7 11. l:J JlI. TellepL 60.'1LWIIX'b ycrr-BXOB'r, <Ii,U'Tl, OT'!. 1I0Baro ,,1\1. In.'. XapaIi- Tepll:JYIOII(aI'OCfl Tar;lIml JI.1tHIILUIII: 8.000 m 3 mllwenf, (lCTLIPC JlfOTOpa 110 75 lIP, 60Jlf.UlaJf rOIl,o.Ia C'b 3.1CI,Tp"- (!eclwij YCTi1nolJIwii U CTa/[[icii OC3- IIpODOJI0([lJaro TCJIerpa(pa, JI.B1maJI.L\aTL (le.loB'lm'b ;)I"maili:a. fIcpBLle OllblTLf m. .HImap'B 1910 1'0,ll,it 3aIWH(lH.1IfCL Ma- .1lCIILIwii aBapicii. Bcclloij II JI'tTOWJ, 01111 npO;'l,OJIJlm:IHCb BOCL'Ia YCfrtillliO. lIprUf-tp"b a3pOC1'i1TOB'b f'pocca, 1','1:"13 IIprrwtlleIIi1 yal,an: II.Ia Tt l l op)fi1, rJI.'B IrtT'b B.tTpop'Baa, a Mcm;r:y luaTIVOp- JlfOii II OOOJlOllROli ml-BCTCn CD060;r.1I0C IIPOCTpallCTBO, r]l,"lJ 11II1I1'LI II PII:lOdKCIl LI B'I. 311a1JUTC'.lLIIO 60,'1'1>0 BL\j'O.J.llmf'b JlJ't- cTb, f)I,'B rOH,'I,o.Ia,-HaI\OIICL('b, -TOJICC 60.lJ'Be YJI.OOlIll,-IIOI>I1abma('T'b, (ITO II Il'pallllyaLI 1I10rJlII 6", C.lI.t.'1i1TL rBoii TIIIf1, .,.'Ic6e)l.n" 3IIa ' IIfTC.l1oHO (')o.1"I;c npa- KTH l lI1LIM'b, CC"HI-6", C'b callIaro Halli1.ra :JaIIJIJIHCb cepLe3110 cro YCOB£>pUlCP- cTBonallie)l'b. "",- - .. i , , . . «."" . -,' Wur. 4'1. ,,Ielitair II" 1908 r. ""- F..}- - ...,... - -., .. ..,....... /tot, i .... At. - --./ f¥' JICJILan HC OT!\I'lJTIITb C(L(e napy 0pHnmll.'1I.III.IX'b a;)pOCTi1TOB1., OTHOCJIllI,lIxCn no lcoHcrpyrcL(in TOJlCe K'b 1I0JlYJKe- cmoii CHCTeM.t. (Dur. 48. "Melitair II- 1009 r. IIma.HbJmcKiii (JOC'1lUblit l1lunl,. 130cHllhlii HTa"lLJIIICldii )l,IIp","aOJIL ,,; 1 bis" (ifJIfI'. 49) lIOCTpOCllllr.Iii D'b 1909 ro;'lY I>l1UUTaHallfl[ "Cueu,iaJIMIOH 6pIH'aJI.LI" I{',pOl,rco II PU'Ia.[,JI.OIIII, BeC/,IIIa 01)[I1'IIHaJICII'b 110 cBoeii KOIICTpYKL\iu, oT.mqanch o (lC II I. erlICcTBeliHo OT'b Bd;x'b .n:pyruX'b THIIOB'b. Ooo.'1o l ma CI'O-CMltoCl'LIO B'b 3.500 rn3 -IIM'I>eT' 
C1'a.l1,IlLIX"h 1'py6'", O;l,lIalW 1I0C.1"I>;I, II 0 0 11,"1,.'100. a COCTOIITh 1I3'" ce"H O1'Jr!;JIb- IIJ,lX'h 3BPIILCB"h, OTB'JJ'I,UOIII,IIX'h cc,rn OT:J.'J;.'1LHbDIl, 011, 1.lOHa\f'1" 3aI,JIIO'lCll- ,lIhIM'" ,tC;I\W IIcporopo,'Ummf R1> 06- ILI,YIO n60.1O'IJ.:Y. 3BCII1,H oCHOBalliJi COP,lJIIICIII,I 'H'ili:"(Y c060u rnapllJlpaml, a IWjl''I:hli:i 6a.1.'Iow" mrJ;01''L CBoii 01'- .n: J;.'IhIlLIK oa.'1.10IlC1'1> C"" n03;1,YXO\l'h. Tm,lDf1. ofipa30.\1 I. ,"(OCTIII'IIYThI 1I IIe- U3 'I'/;/UI(' "OCTr, ifJOP"LI, H pa3\1'lm.l,cllio IICT()'mUKa nO,l.'hCmIOH CII.'ILI, Kattl, Y 1(('lIlIc.11I11a, Ha Ir-I;CIW.1JhI\O oTJrl;JIb- IILIX'L 1,"1"I;1'OI,'b, II IIO.'IlIaH rn6KOCTb 060,10 1 1KII B1> UPO;J;0.11,IIO" I, nanpa- MOHill. 3a)\,II.HH nOJIOBlIlia Bceit 060- .1O'1l\1I a:>pOCTaTa IOt'BCT'h )\,.1111 yeTOH:- 'IllBOCTU Rcpnn,a.11,IIJ,lU ICHJIL, 3aI.aH- '1UIJaJoIIl,iii 1I0BOP01'llhDIl, Py.'Ie'I1,. Kl, ;nmty iKO IW.IlIO IIPIlKP"tll.II(,IIO 0110- pOllic B'I, RIIXt 'lCl'hlPOX'b RCpTlmaJIb- ""IX'h H 'ICTr.JPOX'b rojJH30HTa.'1bIlLIX h IIOB(')J'lIlOC1'Cii, I\OTOpLUI IOI'YT"l, Bo TO if\(' Bpeml r.1Yi!i.HTb II py.HlMII R1,I- COTLI II.HI nOBopOTa, TaI,l, 1m"'" npll nmlOUl,1I cncLI,ia.n,naro py.lleBoro IWJIeea IIX'h MOiKIlO YI>.lOnllTb B'b 1131J"I;cTnLlx1, npe)\,'J;JIax'b 0')"[, ncpnOlla'la.'lLllarO 1I0JIOjIWlliH. ,lpyrll.H opnl"lura.'IbIlOCTb :>TIIX'b nOBPpxlIOCTCii -(HI'" :>.1.1aCTH'lIlLl, 'rJal'L yC'rpa- IIJICTCH Irt:nwcTb II IJII concpwCHiu BO:J)(YlIJIILIX'h "aIlOBpOB'Ih 1'01I.'I.0.'Ia, Bo BltdJ JIOJl.lm, nO,'I,B'Jmlena "II a cra.1bIlLIX'L TpOCaX'L I,'b lIJa pllHpa"o (I('1I0BtlHiJl OOO.10'II\lf, 'rIm'" 06p;:j- IICIJHBaCTCJI IIPH no.'lCT"t lIo.man 1I('II;nrlmnc"oCTb callIOH 000.10 'litH. MOTOp'I, IJ'I, 12U lIP Bpalll,aOT'L JI,IHL BIlIITa, YI\})"Jm.1CIIIILIX'L lIa 1I0Jl.C1'all- I,ax'b 113'1. rOIl)\,OJIbI. Ben 060.'I01I1\a 1l00_p1olTa Cllapyil\II OCOUOU a.'l.1I0'1II- lIicBOll I,pa('IWii, PlCllblIJaIOIiWH ro- I npoTHB"1ClJio B03,"(yxa npll ,lI,BHilwnill. A3pOI.,'TaTI. ,,2\; 1 bis" «(llIIr.50), HI, 1\0TOj"OM'L 060.'10'IK1L 6LI.a C3a,l.I1 PWPO'lCIIa, )\,8-.11, I1plt OIlLI1'aXl> BCCb1ta 6<1.1b1llYIO CIW/lOCTb; ,lI,8-iI\C II Ifplf 1I0.![CT"t no 3alImYTOMY I\pyry CIWpOCTb oro XOJl.1L ,/I,a.m 53 IWJImlCTpa B1> 'laC'L (15 MUTpOB'L Bo ceKYII;I,Y). Ill. ('MI.IC.'1.t npO)l,O.'1KIITCJlJ.1I0C1'lf I1pe6LlBauiJl B'b B03J.yx'l; 0111> TOille )\,a.1C1W OCT,WIIJI'L aa ('oooii (f'paHlI,Y3clmx'b 6paTbcBl., COBCpWHB1> B'L OKT.H6p"J; 1909 rO)l,a IIYTCWCCTBic H3'b PIIMa B'b Ilcano.'Ib H 06paTli0 B1> TC'lCHie 'lOTLlpna,ll,lI,aTl1 'li1- COBl>, IIpo.10rJm"L OIW.lO 500 BCpCT'b. TCIIPpl, JITa.'lin C1'pOlI1'l. OIlJ,C Jl:Ba ;J:upltiKa6:ur TOlwrO-il\e Hilla. J!\('CTKOC (lcnOBaHio 113'L nO.1LIX'h ue npe).(CTaD.1.!1eT1> 1!3'L ce6n: OJl,IIO , - fT.,........ - ... .--t c1Jllr. 40. IITanLHHCRiii 1I.HpHma6JIL ".1'& 1". 47  " _" t': _ . . . , -'" ,.- . .... ......-""'-. 1. j( r  .-c; (tInr. 50, IITaJILHHCRiii p;npnH.a6JIL "M Ibis". 
48 A:JpOClIlOlllo "Jleollopao ao BWI-1/tt". ::hOTo 'fpeTiii IITi1m..HHCl\iii OpnrmIa.n.1I ('IM: THIll., ocy nJ,CCTB.WIII lI.rii 113Ir(;CT- JI/.IM1. Jl/DJ\CH('J)OM'b (l'Op.'1i1I1I1I11I. 3i1111;'IaTCJleH'b rtlll"L. IITU B1, IICI'L run.nO.li1 IIC 1I0<'pe):CTBCIIII0 IIPIl.1£'- ra('T1. 1,'1. 110'1'1"11 11.101;- 1\0ll ilWCTlwii 1I.,1a-I'- (f l op\l'I" J\OTUjHlH CIJU. HII! J\jmiilllDIII II pO- AO.'lLIILUIII II j>uromDI II II pOll 110 I1pmqrfH/:IClla 1\'1, u6u.m'Jld" tiY,iY'1II OT,irB.IClla OT'b 6a.'1.10- 11<1 ,'I.ia(llp;ll'lUii, 06pa- 3YIOlL(eii "1Ie 6a."I.lu- IICT'b. BCCb oo'/.mllo 060.'10'11,11 paE('II'), :J.2Ii/) J113, IIjHl OTHOCII- '1'1'011(, II O'\I'b y;.mllellill paBII£HI'b 3; 11»11 ;nml'(, m3"b 3aIllBJaCT"b 2.GOO III 3, 6a.MOIICT1. 3GO m 3 If 300 m' npHXOA.HTClI Ha npmle1l,YTOI,'L. 1'01l,ll,U.'la JlilX0AIITCJI BIIC/JC.JJI a;JpOCTaTa (<}Jill'. 5]); lIa3a,lJ.'b OT'b JI('J/ OTXOAIIT'b I\UJI[', 3aKi1I1'lIIBDI01IiiieJ/ py.n''\l"b IIUBOP01"- IILUI'f. u" JHI;rh AlIIOf/IX'l, 1i.1J1iTOK1.. IIa l'aJOI'b XUOCT"t OOO.lU'JI\II ollepellie -TU.iKC i t r I ,..,.. ---. 1 -11 ". " ...j ........ Dr. 51. lITnnLHHcxiii )l.Dpmna6.:Ib "JleouspP;o-)l.IL-BIIU'iU" 1909 r. .. .. ' ", 1 '-"- "I,,';,' " - .. "..\ \, \. . , " :'\...- . :"4 .01 ,.,. .. .. -_...:- "- - . f,' ". i . CJ.IIU'. 52. AHl'lliiicl.iii ,!);npnJica6:1b ,,!\ulli Secundus" . (l)ur. 53. HcnaHCldii)l.upllJits6nb "Tor- res Qupredo". B'L BII'!rh 1\.'11;'1'01,'[', ,'bm mnJTa, IJpaUamlhlx'L .ll.BIIJ'aTe.'1el"h m. 35-40 IJ P, Haxo- )l.JITClI C'b 60lWB'L Im.1H. C'I, )I.cl\a6pll 1 DOg ro;a .,.1lcouap.'l;o-).a-BII II 'Ill" COBCp- 'IlIll.'I'b lIIoro 1I0.II'TODD, UP0Jl.O.liIClITI'clhllOCT[,IO IIC 60.'1.tc 1 1 / 2 '!lteOIJ J., UO;J,UlUIaH lIa cc6t AO J1JITU uaCCaiI{lIpOU'L u 'mCTO J1Ol,a3"1Dt.HCL uax[, l\lU.ilIlOI"L. llau60.H,' liJall {,IWpOC'IL, 06l1apYJI\Cllllall 1I1II'[" pamulCTCJ/ 11 lC"rpaM'b n'L CCJ\YU,lY. OuucallliLIC )l,II)1Inlmo.lu lie IIC'IelJlILlBi1IOT"b BCtX'b TIIUUB'" uo.1Fl\ecTlwii CII- (;TCMLI. 1\lo;)mo euJ,c 1Ii13BilTb (IJpauIJ,Y3cliii TIIII'L l'o,1l,apa - La "B('jgiquc" (-IJIII'. -tfi), I:IclIalltl,Hi "Torres Qucredo" {(1mI'. 53), aUI'.liiicI.iii "Nulli Scculldus" (llmr, 5:!). lI-L.\ICIJ,I\iii "Routclluerg" u '!Pyr. 
19 r .1J A B A \ "I. nOJIYMHrJ\aH CHCTeMa ynp. aapOCTaTOB"1>. I'b 'lIfC.1Y aJpOCTaTOB'b no.lyurmoii CHCTClbI OTIIOC.HTCR Tardc TJInLI, KO- "IOpbIC, nplI COBCI)I!JCIIHO r.IHnwii 060.lIoqld" md>I01"L clleIl,ia.JIbUblfi OpraH'b,- ()6b11mODPUlIO B'b BlI.H:1> JI..lIIIIHOfi oa.lIInI,-c.1YJ/(au\ifi JI..1UI oO.1rhe pamIOI"B pHaro pacnp e .IrB.llelliR Bccii llarpY31\H lIa OOOJIO'II\Y, B'b II,-B.'1.HX'L J1Y'lllIaro 06e3nC<JcuiR )/.JIH lIerr HCII3M'I>IIHCIOii qJOplLI. UnOI'JI.a 3Ta 6a.'1l\a nOM tll\aeTCR MCJI\)I,Y 000- .10'.II\oii II rO/!,1.oJlofi, a D'b 60.%lIJHHCTO"t TllnOB'b car.ra 3Ta 6aJlKa, B-Bpwhc '!aCTb -en, n JlR.1H(,T,'JI rOHJI.0.1I0ii. ]l,lIpllil,a6.nr TaIWro Tuna, BnepBbIe OCYIII,CCTDJlClIIlarO BO <I)paIlIiH nOJlltoB- 1!mWM'b Pellap'b, Tal1.-jIW BO cI)jJallI\in nO.1Y'IH.IIH II I1anOOJlhllIee pa3BIITic, 1\01'0- pmlY r.llloro CO.J.tllc-fBOBa.'Il, 31lBO)l:'b "ACTpa". Pa3CMOTplDl'b O,ll,UH'b 113'b :JTIIX'b lt3pOCTaTOB'b "R.'ler.rawh-BaHln, T" (11mI'. !)4 II 55), :JaRoH<JellHblIT CIIC B'b 1908 r. II ULlII'B uaxoJI.H1I1,ilic.H Ha c.qYjI\o"h 0 h nOCII- HO-HHiI;CIICP"OM'L Bt- Jl.OMCTB.t y nac'}" 8"/, Poedll. ()CO./f01f'Ka. II c- umICTpH'II1oii, pLIOO- nU,IJ.I1on qIOpMLI, H3'b )l.BYX'b p.H,ROB'b npope- 3I1l1eIlHOU MaTepiIl 060- .o'll\a H\ltCT'b cmwc'f(, .3.500 rn 3 , npH )1,.11111"1; B'b 56,25 II I11lnOOJlb- IlJCIII'b nonepe'II1l1I,-B B"" 10,58 MCTpOB'b. Hoce- pC,IJ.IIH-B, nOli e p e K 'L ncpxncfi 'Iacnl OUO.10'lKII, IBI.tCTCH p a 3 p LI B HOC n p " CliO C 0 ('j JI C II j C, B'b BII,iI,t OTpbTBIIOro no.10TllIllIl,a. B,!!,OJlL Bcell IIJI)J(I1cii 'laCTlf, II"BCIWJlbICO nH;J(C 018, lIa 060,lU'I1\Y lIamlll"b nOR C 'b, 1\"h KOTOPOMY npHKp-BII"UJeTC.H I10.il.utCI\a. BIIYTpn ()OOJIO'UW, BIIII3Y, Hr.1.tcTcn 6 a JI .11 0 II e T'L, ClIIKOCTMO 0 L 1.000 rn 3 . BepxHlOIo no- JIOBIIIIY ero COCTaB.!!.HJ01"b I10.lIoTHlIlII,a, I1pIlJIIHTblR 1\1, oooJlo'm"h COBUYTPH BltCrl C'b lIapYJIOIblr.I'b nO.HCOM'b, e'" 00l\oB1, OH'b orpaIlIl<JeH"b nOJlymapimm, a cJJJl3y-('aloii 060.10'llwii a3110CTaTa. BHYTpeHllocn 6a.'lJl0f1PTa pa3.I!,"hJIelIa Bep-' <fIIRaJIbHOll n e p C r 0 po JI. K 0 it lIa ,'I,O-B 'laCTIT; I,a;KJI.an nOol10BHIIa UM-BCT'L ca)lO- TOJlTe.'1bllbI.H lIJoIlallrU Jl,.'IR Hallo.UJelIi.II, I\OTOpbl.H I103BOJIRIOT'b I1PII I1C06XO,ll,IIMOCTH narOlI.lITb B03JI.YX'b BCIITIIJI.HTOpmrb 1131, 1'0IlJI.OJIbI B'b J1I06YIO '!aCTb - IWPMUBYIO lI.m HOCOBIIO. Y CTponCTBO 3TOll I1cpCrOpO,ll,RII B'b 6a.IlJIOlIeT£ 'raKHX'b I'PY"llbIX'b fJa3rhpOR"L (nO'I ru 1/3 Bccro ol'5ber.ra OOOJlO'lIm) Bbl3LIBaCTCR I1e06xo.J.HMOCTLI0: 1) YCTpalIlITb lIapYlIJalOlIl,ee paBIIoB'f3cic JI.IIpUiI\a6.IIH nepe.lIma.Hie B03,l1,yxa H3"L O':I.lIOll I10.10BHIILI B"b .il.PYryIO IIpll naI\.1I0IlaX"b OCII 060.'10'11"'; 2) ,Ran B03MOJK- HOCn, u3pOHaDTaM'L BLlpaBHIIBurL OCb 060.'IO'IRII (ypaBlIOB-BlIJIIBI1Tb a3pOCTaTb) 6O.JIblIJlIrb I1aKa'HlBLUlieM'b B03;t.yxa B"b 'IY IlJIH .il.pyrYlo 1I0JlOBHIIY 6a.JIJlOHeTa. ,D,J1R BLl-".O,1.a BU3JI.yxa I13'b 6a.'IJlOHCTa, eCJIH BHYTpeHHee )l,aBJlCIlie B'b HeI'b npeB30it- )/.Cl"b 1T3B'"hCTHbIii IIpe.I!,"h.!!'b (JI.aBJICllie 30 MM. BO,IJ..HIIOI'O CTOJIOa), ItaJl(.JI.a.H nOJlOBllIIa IIr.rBeT'L OT,lI,"h.'II.HLIii K JI an a 111" OTI,pblBaIOIl\iiicR aBTmranl'ICClm H.IIH B'b PY'lIIYIO, 8ABOEB.A.HIE B03,/1;. OICEAHA. 4 . uf' ,.... ........-. ----- -.:. " \ \\\ \, I <DUI'. 54. )HpIf)ICa6nL "RneM8H"L-£SHp-z,k. 
TlpH nI)MI)H BepCBOI>'b. Eu.lC B'b (ia.JUOHCr!; YCTPOCIIIIO ,ll,B3 MaT C p 'I aT J.I X b Jt.1I a n a u a, 3aJ,pJ>IBaI'MI.IX'b pe3/1IIOJJLUm nlram, IWTopLle 1!:\ltIOT'b Irt"lLIO aBTO- )JaTIf1JCCIm 3a61ipaTL B'b cp6n B03}J,YX1. IJpIf ,ll,lJlliKeuic aapocTaTa Bncpc)J,'b If rtM'b CO,ll,tth-TuoBaTb coxpaHeni 10 q)OPILI oUO.'I01Jli:I1, eC.'III BPI/TUJUlTOP'b n01JeMY-Jm60 ncpeC'faHCT"I, JI,"J;iicTBoBaTlo. CaMa 060.110'",a ml"l){'T'b Ha Iwpd; TUiKC ;UJ:1 aBTOMaTI/tJeCI,UX'L 1,..JIanalIa, c.1YjKaIllJfX'I, ,'J,.ln D""IYCI\a .'1I1lUlIHro ra:m, 1\01';1.a nl/YTp(,HHec ,ll,aB.'Icnic el'o c)J,"I;- JlaeTCn OT'b pacJJnrpelIin naCTO.1lLKO ne.1lHIW, "TO ny.rr.eTl. yrpO.il\aT/, U;B.l0CTJI 060.'10'H\II: 3TII 1,.JJa- Hal/LI OTJ>pLlB<110TCJ[ aHT()}IaTUtJ('('[,1I npIf ,ll,aB.'1l'Hill COBnYT))H, HpCBOCXO:J,J[JJc)I'b 40 !:\I. BO)J,nHoro cTo.1l6a. lHoilmo lIX'I, OTl,pLIBaT'L If 1I'b pytIIIYIO; O)J,IHt BCpeD&a ImiK,1,arO 11::1'/. IIIIX'b C.1)'JKUT'b )J,JIj[ oTI,pLllJal/jj[ II O.l.lIa ,II,.;m IY'lmaro 3ltXJIOllbIBalIiH. TIov6/b(Wa. 1'00!'l0.la 1I0)J,utrnclla 1,'1, 060- .110'11,'1 ADOMI/O" IloJu-1;cltOji: 1) nap a.1l.'1 e.'1 I,_ II a n-CTa.1LIILIC TpOCLI ;daIcTpoI'b 01\0.110 3 mm., IIpUI\p-J;n:I(,IIHIoJ(' U'L 1'.1IanHoMY nom'y 060.'101l1\U /1))11 norOUJ,If I'YCII II blX 'I. .JaIlOl\1. II 1\'1, roHlJ,OJTt ))OrOBLI1IU CTJIJJ\I,mlH, 1I03IJO.JlHIOIIJ,I!:\1IJ Y ;I,.1IUII HTh 11.111 YI\.opatHlnan )J,.mHY TpOCOB1.; 2) T pc Y l' 0:1 b- II a lI-Htlde-jJlC TpOCLI, Il,1.yu./,ie I,'b rOIl;I.OJIt UT'b IIl1ilmnr'o nonca OOO.10 t ll\U H II('pCI,pCIlI,uBmoiccJI 1I"iK:I.Y otJo.TJo'lIi:oii If rOII)I,o.10H D'L TpCX'b Y3.11aX'L, :Ja:r1;.;IaIlIlLIX'I. B'L J\OJI 10 u,a. 'famun nYTCM'b 060- .JIO'ma lur'1;cT'b HeII3M'1;IIJlCrYI0 1fJ0P!llY. r01/VO.llrt.. ]J,.1In paBHOIII't))HarO pacnpe;1.t.'1eHiJI J,ltH.1ClliJI lIa 060.'101IKY, rOH,J,O.1la c,II,t.TJalla B'b BUJ!;"1; ;I.JlUJJlIOH oa.:lKH, TOJILKO He60.1lLlIIaJI 'mCTL IWTOpoii, 06rnUTaJI a.1l.1ll0MUHieBLIMH .TJIfCTarn, C.1IYJKIIT'b COU- CTB('JIIIO ,II,.1IJI lIoM.tellill ,ll,DllraTC.1Ill U 3ImnaJl\a. IIocTpoella rOIl,TJ,OJIa 113'1. 1I0.1lLIX'h CTaJI1,11 LlX'b rpy6'1., ,'I,iaMeTpmr'L 01\0.110 Jl.loihm, COl',HUCHlILIX'b In. p'1;IIICTtJaTYIO q)CIHlY c}, paCTnJKIW;,m U3'b ("I'a.1LIILIX'L-jl\C CTPYlI'b C'L ,ll,imICTpor'h B'b 5 MM. )I,:W )',II,06CTBa IICpeB03AII I'OH)J,O.1lLl 110 3CM.1It, oua C:.!;"t.rIalla II3'L ;I.BYX'b OT)J,t.TJbIl bl X 'f. 1I0.1l0DlIII'b. BCJI )I..lIma CJI 28 1 i 2 leTp., rnllpnlla II nwCOnt 110 1 1 / 2 ICTpa; B'I,c'b-Inr'J;cTt C"L MarnuHaMu-1.450 Ii:lI.110rp. (01\0.110 90 IIY,II,OB'L). Ilpoxo)J,1. 1,03lOiliCII'h 110 rOH}J,o.1l'1; BO BCIO ,II,.'lHIIY en, ;J,.'1Jl ::J'foro c)I,'I;- .irall'L ClI.1IOIUHorr 1I0.'!'L If3'b 1'0qlpupoBaHllaro JKC- ,,1"1;3a. IIox" 1I0.'10M'b, ,11,.1111 IIpC,II,OxpaHClliJI rOIl,ll,0"1LI 0'1'1, nO.JlOlIlIm IIpn cnyc],'t, lOI'BIOTCJ[ CaJIa31,1t- Tplf nap'" lIpO)l.O.1lbllLIX'b )l,epCBnIlUr.IX'L upYCltOn'b. qacTL II 0.11 a rOIl)l,o.lW, B'b 'ro1'L ltCT'J;, rJJ,t II(J- M'tu./,aCTcn IIH.1J01'L, IIIHlUO)l,IUJ'flt (Y'fa lIa ,ll,Ba- )J,JIJ[ y JJ,oucTBa ynpaB:[cuiJI a::JpocTaT01\l'h. 0pW1tbe vtJu;)!Ccl/i.ll. Bl'1I3HIlOBblii, 4-},.'b lJ,lI.JllfII;pOHWii )IOTO, p'b YCTaIlOB.1Il'II- lIwH lIa peccopax'b npIUltplio B'b nepr)l,I1cii Tpenf rOIl,TJ,O.'IW, BpallJ,aeT'b Ba.1l1" -"JJ,YlJI,iii 1,'1, lIo('y rolI)l.O.1LI, 1',II,t lIa caJllmn. li:OlIU,t )"f'IY1m.'1ClI'J. O)l,IlH"L BUIlT'L B'I> -.: I, i ' .1 if \t J ' 1 '!' . ., .;. ., ,t ---' I <"I'UI'. 35. ,l1,upn;l;a6Jb "l(;ICtdaIJ'L- RaRp"L-: BU)I."C, CHuay can)l.lJ. Ha- J1epxy - 'JCTUpC nnmInLOHU. Cupallu u cnilDa. no 60RUU'b 060n0'1RfI-nO )l.Ba nOJJCU ('lep- nun .'1I/Hiu), R"h ROTOpLlU"b npll- Hp-hllJJJJeTCn nO)l.IrhcRa. B"L ce- pC)l.ItH.h )l.u1l {j'hnux'b BepTItRnnL- HLlX"J, uO;'JOCRU-AD'J; nODepxHO- CTIJ aa.;I,IIJJI'O nOBopoTIIaI'o p,ynJJ. Hume-)l.oo roop;oJll'/, no 60- 11UMb ROTOpoii no Tpn nonepx- HOCTII py.'1eii I'Jly6uHhl, a. Bnc- pe)l.l! (B"L CaMOU"L Huay)- BURT')" 50 
51 5 Me-rpOB'b "l.iaMeTpmn.. Cu.1a MOTopa -105 JIOIIJ. CIf.H,; B'I;('f, co Bc-IJMR IJIIRlla)(- .,eIKIIOCT.lUIR UKOJIO 500 EJIrp. (30 nY.1I;OBo). BHll'rb -,'J,epeH1fI1lIIolit, optxOBLlii, cli.1eelllli>Iii 113"b OT.?J:'hJIbHI.IX'b )(OCOK'b; B'f, MHIIYTY on"b JI:I;JIaeTl, )(0 400 060po- '1'OB'b, IIpII'ICM'b KOIILI ero pa3BlIB:UOTb CKOPOC-rf, Jl.HR;JCellill.1l:o 105 MeTpOBl> 1J'b Cf'I,YH)(Y (50 cai".); BtC'b 1'1'0-90 Erp. (OIWJIO 5 1 / 2 nY)(OIJ'b). P.II}I,OI'L Co'b IOTOpOM'b CTOHT'b IJCIITH.lI.11TOP'b, IWTOpLIll '1epe3'b 1I0,ll,BC)(I'IIIIYI0 I,'f, lIelllY II1JIaH!'Y IIarneTaeT'b B03,11,YX'b B'b 6a.lIJIoII eTiJ. BeHTHJI1ITOp'b nOJIY'laeT'b aHcprilO pnlllClllloli III'pe,1.a'lcii OT'b 1I10Topa. HO I,POM'I> '1'01'0 HMteT1> npJlcnoc06JIellie, IJ03BOJIIIIOIII,e c XI;ucTBoBaTl, Inl'b BpY 1 II1YI0, eCJIH llIOTOp'b nOtrcIY-,TlII60 JlcnopTII"TCJI. Op/('H:bl ynpao.feuin. Py.'b 1I0BOpOTIlblii lIaXOJl,JI'fC.II C3a)(n: HCpXlliii Hpaii ero IIO)(Btmem. OC06LIlIIU Tpoca'm R'b 060JIO'lwl>, a IIlDKIlHi YI,p1m.,eH'(, !lit !'Oll- .W."!;' COCTOHT'b 01(1, H3'b .lI:BYX'b Tpy6'laTbIX'b CTa.rn.IILIX'b paM'b TpaIlCio)1.a,Jlhlloii IpOpIlILI, 06TJlIIYTbIX'b C'h o6'lmx'b CTOpOH'b 6YlIlaJKHOM '1'J\<LllhiO. II OBCPXIJOC'I'J, ero paBII.IIeTC.II 18 ru 2 . Py.TlL rOpIJ30HTaJIhH('(M, l',lIYOJlllbl, COCTOHT'b H3'b TpeX"b TaKHX'b-jHC JUlBepx- IJOCTcii, C'h 061l.(eH IJJIOlII,a)(hIO B'h 16 m 3 . ITollltIJI,aen'.I1 Oll'h 1I0.!I.'b l'OllJl,OJIOU,8IJe- pe)/,H )IOTopa. 06a PY,lI.11 "pIlBO.'l,nTCH B'b ,ll,1;iicTBie CTaJIbllLIMII TI)O('alllU, lIa nO)1.06ie PYJIeii IJapoxo)(a. Op1ft'H:bt ycmm'"i'tu.-6ocmu. TaliHM'b opraliallIU .IIBJInIOTC.II llCThI pe clfJepo-Ko- IIHtlCCliHX'l, T1;JIa, YI,p'I>JI.1ICJlllbIX'b Ha KOpM'1> 060JIOllliH IJOImpliO B'b BepTRI,aJll>- 110M H ropH30HTaJILIIOH n.lOCIWCT.lIX'b. Ha3LlBaIO'l'cJI 01111 eTa 0 If JI H 3 a TO paM H H.1I/I n a II H JI JI bOil a III H; l\am.)(blll H3'b IInX'b, 6Y)(Y'IH C)/,'I>.:mHo H3'b TOH-jIW Ma- Tl'phl, RaK'b H BC.II 060JIO'lKa, lIepa3pbIBli0 npUUlHT'b WI> 3TOH IJocJItJl,Heii, cooo- IIla.IICb C'b lIeM )1.BYM.II liJIanaIlalU. BY,ll,Y 1 jJf I1anOJIHellhl T1;M'b-.iKC BO)/,OpO,ll,O!\l'h, liali'b R 060JIOIJJia, 3TII CTlt6H,IUf3aTOpbl He OTHI''laIOT"h IWPIlILI, IIl'paH I)QJIL TOro jJ\e onepeHin CTp'I>JI('(. OnncallIlhlii )!,npmlia6JIL "KJIeMaH'b Banp'b" COBepUlHJll. Bo liOH'1; 1908 r. MIIUI'O 1I0JICTOB'b OIiOJIO IIapHiKa, 06HaPY.iKHB'b clloc06110CTL )(aBaTb CIWpOCTL )1.0 14 1I1'Tp. B'b cm,y")(y (ORO,IIO 50 BepCTl», 111\11;11 IIa ceot rneCTb lleJIOB1;K'b al,II- Nama H 3anaci IIHTaHi.H )(JIIl rnecTH-Ce1R 'laCOB'b fiYTH. I13BtCTl'II'b CI'O nOJICT'b 1-1"0 HO.lll)p.ll 1908 I'. li3'h CapTpYBRJIJIL B'b KOMnLeHb II o6paTIIO tlepe3'Io TIa- JlHiK'b. ROr)(a aapOCTa,T'b 3a 5 'IaCOB'b npOrneJI'h )(HCTaHI(iIO 81, 200 11I.1I01lICTpOB'b, 1I0)/,BepraJICb Bce Bpelllli )(OBOJIbHO CIfJIbH01fY B'I>TPY. B'b L 909 roil.Y ,ll,HpHma6JIL cOBepUlaJI'b MHoro Ho.rWTOB'b cD PYCCEOH npiE1MHOH KOlllHccieii, npH'leMJ, O)(HH'b H3'b I{OJIeTOBo OIWII'III.1IC.II aBapicM: npH cnycK1; l'OMaH)(a He cYlIrl>JIa Y,II,epJ"aTL )/,Hp1lHia6JIb B'I, PYR1tX'b, a TaR'b Iml,'b 6aJIJIaCTY Ha HCM'b Y.iKe He 6LIJIO, TO, npo- :IC'1'"I>B'b II1;KOTopoe pa3c'fo.llllie, OH'b CTaJI'b onycI,aTLC.II H B'I. aal,.'Jlo'leHie ynaJIb B'b CeilY (IfInl'. 56), Ha)!,'b liOTOpOH l,aR'b pa:n. O'lY'J'I]JIC.II. XOT.H uaccajJmpLI H CnaC-lIHCL BCt "PH 3TOIlI'b, HO aaTOHYJIa 1'0H,II,OJIa H paaopBa.TIaCb 060JIO'lRa. 110- 'I'pe60BaBUliHCJI peMOIIT'b 3a.?J:ppjJmJI'b upiCllmy, I( ,ll,HpH.iKa6JIL IIpHObI,7I1. B'b Poccilo .1IIUIL 1,'1, 3HIII'I>. 'f'hM'b BpeMeJlelll'b 3aBO)('b "ACTpa" ycn'I>JI'b nocTpolffh II,1;JIYIO ccpilo a::Jpo- CTaTOB'b Tarwro-e Tllua, eA"OCT"'O 3.000-4.000 m 3 . 1I3}rl>lIeJliJi 6bl,'1H CKI>JI.lIILI _lHUlb B1, )!,eTaJUlX'b-Y)JIJlIlelia H upH6JIR.iKeHa E'L 060.10'lKI; rUII.'I.OJIa, lI'I;CIW.?lLRO :mocrpclILI naUUJIbOHU C3a)(JI, YBe.'lJl'leHa !\IOIII,IIOCTb MOTopa)l,o 150 lIP, YBCJIH- tleH'b ,1iaIlICTp'b BHHTa )(0 6 MCTI>OB1" )I,JIH I'OpU30Il'ra.1JbHaI'O py.1JJI CTa.1If opaTL .JI.Bt 1I0.lOTHHilLIJI uOBepxHocTH mt ,ll,CpeBJIHIHnlo OCTOB'I> Ii '1'. H. JlIpllil\a6:1H .,Ville de Bordcaux", "Ville de Nancy" HH'I'hIlI'b OC06CIIJILUI'b cet5.II IIC 3aJlBH_1II. IIecTpoellJlLIii )!,.111 BOellllal'O B'I3)(OMCTBa " Colonel Renanl" ((PHI'. 5i) 6J.1.n . _;v- ::;;: ¥ . " , .'? f< .: l1t. ( ." .. n 
52 JrtTOlll'b 1909 rO,1.a Hit PdhlCIWX L aBiau,ioIllU.IXo COCT.JI3auiJIxo, no TOi1ie xopo- IIIUX'b pe3YJILTaTOBo He OUHapYjl\UJn.; na060poTD, DCJI-t)l.Cl'Bie 6oJII.woro y,n:JlU- neniJI 060.1I0 t IIW, OIl'b OIm3a:ICJI IIJ10XO ypauHOB-tIIIellnLIM'b. C.T);.'I.YIOiii )l.llpll- 2In6JIr,- JI,.TlJI ucnaII('Imro B03i'U'IImaro 4,.1I0m - Tf'pn.tJl'b WhCKO.1LI.0 ana pill, HpC.iI\;I.e 'r1lt1'L D"L 1910 rOAY 6wJI'b ('an'b 110 na;ma'lClliIo, ('JI-tJJ:YlolIiii - Jl.JlJI AII- r.1JiH' UhlJI'b CllaujJ{{'1I1, . YjKC )l,RpIn ltIOTOpalII: onLIThI C'h IIIUI'h .Tt'rol1, rorO-jl\C r01a ,)I,a.rm 6.'1a- ronpiJrrHLH' }1eJYJlhTaTl,I. }f " , ....11"- I . , . ; .\ ., , I ," --" lloo6u:te cBniicTBa ,n:n- I' II jJ{a6.1 eii 'rIma "KjlC- MaII"L-Ballpo" M O.il\ 110 (OP- Ir.lIIpOBaTl. T111,'L: AOCllwlwcllwa. 1) 1T.Hr- RaJl 06n.l0'lIw, II rOIlAo.la, CHocn6Han TIl'peB03HThClI TlO 3eM.T1, oo.lCrlJaIOTh MalleBpLI C'h:IIpllilta6J1eM'b IIpIl IHIS0iK)l.Clliu el'O na HI!"!> 3.'mllra--nCCI',!I,a MOiKIIO . . I , ........ , ." "  -- -- q)ur. 56. )J,upuilta6n:h D'b lJOp,-h "Rn:eMaB'b-BaHp'b". cyrn-t II YCTpaHJIIOTh OIlaCIIOCTL rU6eJIII a3pOCTaTa JIemo BLIIIYCTIITL m3'h n CBcpnYTL o60JIotJKY. 2) A;}pOCTaT'b 06.1a)l,aeT'h xopoIIIeii nOBOpOTJlUBOCTLIO BO BC"ljX'L nalipaBJle- Hi.JIx'b BC.l-B)l.CTBie pau,ioHaJihImro' pacnoJIojI;cniJI PY Jlell r. 1 lyolIIlLl }/,OCTaTU'lIlO ,u:a- JIeRO on IeJlTpa TJI1KeCTH If PYJlJI nOBopOTHaro B'L CTpy-t B03Ayxa, ronlnlOii BUIITOM'b. .. '-- \ __ }/ I 11//. <CB... . I-fi.. - I!I.. ..-- <Dur. 57. )J,upuma6:Ib "Colonel Renard". 3) COBltI1>CHic II.1aT4JOpIlILI C'b rOIl)l.o.lIoii }(aen BLIlrrphIIII'b B'b IIlepTBOM'b IrEd" cOJrtiicTBY JI 60.1LIIIeii CIWPOCTU II n03BO.'1IlH BeChllla y,!I,06HO pa311rtcTuTb l\OlIJaIl,u:y, uaccaiKlIpOB'L II IItaIUUIILI. HciJocmmlt1('u. 1) )LJIUllllaJI rOH,n:OJIa (}(O 18 CaJIeel!"L) 3aTpY)I,IIHCT'b npolI3- IJO,u:CTBO cHycI_a, Tal,o l,aKL HC BCCI',u:a II lie Be3)1,1; IIIOJKHO HaihH pOBIIOC nOJ{- xo,u:JIee }(.1IJ1 Toro III'hcTO; npu I1CpOBIIOCTU-JKe BCCLlIta n03\101K1I3 nO.lIOl1I1,a. 
53 2) rpoMaJJ:HbIll BRIIT'b lIIOJKcn BpaIl\aTbCJI TO.1LIW Tor;J;a, Kor,J,a rOH)I.o.l[t np}jno,HJlTa YJKC Ira,1J;'b 3ClIIJIell; npH cnycKB npIIXO,'I,I1TCH 3a.)l:0:lro OCTallaBJIHBaTh MOTOp'b, CROJIb1i:O _b r-i:tI . _  \r /', ' HHa'lC BpaII\aIoIl\incn JIOl/acJ'II ltlOrYT'b C.lIOMaTbCJI 0 3CI.'I10, Ita!>'b TO Irt- pa3'b H CJI)''1aJIOCL. Kpo.-fJ Toro ::JTOT'b BUIlTT" l/aXO,J,JICL nIlepC',!I,U rOIl- ,D;OJlhI, rOIlIIT'b I/a l/aCCa<ltupOB'L CIUL- Hblf( B03JI.YWIlhlii DUX pL, :JxrpY)I;IUlIO- mill YllpaB.lIcuic II )I.t. 1 IaIOIL\iii: YTmllI- TCJIhIlLUI'b )(o.'IrOC npcoLlBauic B'b I/YTII. 3) CTaOI/JII/3aTOphI, )(aBaJI a;}po- CTaTY xopomYlo YCTOll'IHBOCTL, npe;. CTaBJIHlOTL 3Ha'IUTC.H.IlOC conpOTIIBJIC- Hie B03)1:YXY, YfCHLUJaJI COOCTBCHHJIO CKOpOCTh XO)(a.. IIpaB)I.a, B'b )(BYXL IfOCJIt,ll,IIIIX'b 1f3,1J,aHiJIx'b 4J1f pm,f "Ac'rpa" ::JTOT'b IW)lOCTaTOI;:'b YJlW HenpaBJICm,: "Espana" 1I "Cl(ment Ba)aI'd II.' (clJI/r. 58) TaIWX'b cTaulf.1ff3aTOpOB'b IIC lnl'BIOT'b. i ". I' , t.. Il- --.. 11pYII'C ulljJu:J!Ca6.Jfu no.JfY- .1/J/l1iOU ClICme.l/b/. EIL\c nOl'.'l1J nOCTpoihm II y)(aTI- IrhIX'b OIlLITOB'h )(l/pmI(a6.lIJI" Ville de Paris", H3B'IJCTIlLIii (paHlY3cI{jii B03- ;J;)XOllJIaBaTC"lL rpall!'b .J.c JIa-Bo IfOCTpOHJI'b I/O TaJ{oIY-l\e 'fUllY O'leHb MaJlcHbKiii ,I.Hpnmao"lL, mlIWCTbIO BCeI'O JUIUJb B'b 700 fila, pa3C'I1ITaIlIlLIll )(JIJI I10,ll,'bCMa HC oOJI'lJe )BYX'b '1cJIoBin,L. ::hoTL TUH'h IrOJIY'lIfJI'b Ira3Ba-Hic ..3 0)( i a K 'b". ,,30- ,!I,iaK'b III" (cVHr. ;J9), nOCTpocfIlILIll B'b 1909 ro.'(y, nO.1Y'/JI.1"I. mnW('Th B1, 1.400 m 3 , C'b )(DlIraTe.'ICAI'b B'b 40-45 UP: opraHa1If YCToii'llfBOCTlI Y HerO ,.. CJIpUiT L O:HIl'b BCpTHImJILnLIii IIJIaBlIUIt'L UOAl, IWplOll n )(Ba Ma.JICULI\lfX'b HJIOC]HIX'h ropIf3011- Ta.'ILIlLIX'b lI.laBIllIIi;a Ira Kopllrt OOOJIO'JKII; PYJIL IIOBOpOTIlLlii- 3a BCpTlflm:ILIlLUI'b 1I.'IaDIIIIlWIIn., PYJIb rJIyouubI BnCpe)(H, BIiJIT'b- C3a,'I,R roIl:O.:ILI. lJacTLlIIUI 1I0:1C- Ta1II .1I'IJTOlll'h 1I 31UIOll t 909- 191 () I'O),a ,,3o)l:iaI\'b" cyrlJ.q'b 3aJJBIITI, ce6n xopowml'b aapo- CTaTml'b )l.JIfl cIIopm n 6JIHJKHCii pa-3B't;l,I-aI B'b BOCHHOIll'b A1JJI't. On'b l\IQjfte'rI, ,ll,epJKaTLcJI B'L B03- AYX.t 6C3'b cnycKa,ll,O 4 'lacOB'b, ml1>n Ha cc6'1J 'lCTLIpCX'b lIaccamlfpOB'b II pa3- RUBaJI CIwporTL )(0 11 MCTp. B1> CCIt)" IIAY ()(O 40 BCpCT L B'L 'IaC'b). If pli aTom, OIl'I, BeCLIi1 1I0pTl1TfIBCH'b, pa30lIpanCL If -couupanCb B1> 4-5 'mCOB'L H YKJIa,'J,bI- BasICb lIa 1-2 npOCTLIX'b fIO,'l,B0/'l,L!. 1I B'L )(PYI'I:IX'b cTpalIax'L uLI.m Ol/biTLI cD a::JpOC'l'aTMfIf Tm;:orO-JIW THna, II ,ll,aJlW eIl\C 3a H1JCKO:ILIW .TtTb.n;O rpacjJa .n;c-:m-Bo. 110 GOJILIIIIIX'h ycntxOB'L olIn lIe mrlJ.1If. Ih A II r .TJ. i II HmJCCIICp1> Vncuccpl, npOIf3BO)(H.'J!, OfIbITLI co. \. <Jhm 58. <DpaHl\yacICiii )l.opOmaO.:Ib "Clement-Bayard II" 1910 1'. ....... ..- ,--, - '\"... . ,.' 'u -, --- .... <Dn!'. 5U. (l)paul\yacRiii .ll;npuma6n:h ,,3o)l.iaR"h III". 
1 !)02 no 1 f)05 r, cD O'ICIIT. IfCOOJ1LIIIIHn. 'I.upuJKafi.rIeI'I), B1> pO,a:1> CaHToca-,'1.lo- lOlIa J\; 9. B1, II 'f .. JI i II Bo 1905 ro,'l.Y COIJepllla.II'b nOJ1C1'b a<1pOCTaT'b I'paqm .\lIIepHl'o-JI.a-\Iio "Iha.lIin" (lfm- I'ypa GO),HlIIiJBlIlHi CIKOCTL 1.200 m 3 ; B'b UC}I1, OpIfl'lmaJILHOii JIBJ1JIJ1aCL 060- JlO'lJ{a, IfllJlnUm 'laCTL KOTOpoii )(.'111 B031110JKUOCTU paCT1mlfJalliJI o'n, ,JI,a- l!J1cuiJI l'a3a or,ua c)('I>.'lana n;n. pe- ;IUHr.J; lIP" IIO.IIC'I..t IJ'b anpiJ.T); 1909 ro- Aa Oll'b 1I0Tcpn-t.II'L ccpbe3ULIJI 1I0npc- JIl)l,CniJl, no IfcnpaIJJ1elliu ]WTOPbIX'I. UIIOBb nOTcpII'I>.JI'b auapiIO JI-BTOM'b 1!} 1 n I'o)J.a. Bo A I C PH]; -I> C'b a3pOCTaTOM'J. TaIWrO-JIW TIIIIa npOII3BO)J.IlJI1. OllhlTbi ]ial/lfTall'b Ba.I,'I,HII'b; CI'O }l.Hpllil\aOJlb 6bJ.ln. IIpmu]'J'L BOellHhUI'L Irl;JI.()M- CTBOn.. O(IIHI(,pOR'b y I] ('oua 1'0 I!03.'lYXOIl.'Iamn(,J1L- .::..;. - ,-- ..  Ji . """1 ' <1>nl'. 60. ¥ITaJlbHHCJdii p;upIIHm6m, r}Ja4>a AMepul'o.p;a-'-Jio. 1905 r. 110 Poccin B"J, 1908 r. Tpy.n,amf Haro naJl]ta UbI.II'b nOCTpOClI'h a3pOCTaTD" Y 'I e 0 If... ii (, (rIml'. (i 1), TOIJ(C npHHaJl..:J(',jl\alIiii 110 'HillY ]\1. 1I0.IIYIJII'Iwli CllcTcrJ;. Ill, 1909 roJI.Y opm'ullaJlh- II"'" Jlllpml\ao.lIL ObI.1I"b coopy- JJ(PII'L B'L Am'.lIiu -- "B a by" (B611) (rfml'. (2). . B" ]','}).I((/Iliu TOil\C OLIJ1'I. 0)1,1111'" 'IaCTlILI" .'!.upllil,ao:lb 3TOl'II Tlfna-".JI c Ii x JI If III' ell 'b" (rIm 1'. (3), cOBepnlHBJlIiii O;OIll'b no- .1JeT'b-B'b m\TJlop.t 1909 I'o}!.a, " 3artM'b Tparn'II'CKII ]]01 "omiii fi&l"tCT'J; co CBOI1Mo 3KHlJaJKCM'L D'b hOed; HIIO rO.lIa. iii. _- I ...:._ f".ti;." - ..;--.....:....,,,-- - ,'-- . -, ........ , 1 \ < . -!Io'. <DRI'. 62. Anl'n:iiiClciii HpumIl6:u. "Bnby. ]1109 1'. 54 . ,j,,11"111;1 i!JUI'. 61. Pycclciii aapOCTIlT'L _Tqe6B1,jii" I!){)S I'.  / ,- I I "r:a:.( -- - - - . . . . . . . . . . ...,. '- ,j. . .: .4"z=.....,: .....:... -- _ft;" ([JUl'. US. H'l;M()ldii ,!\l1pnma6nh JIeiix- nIlHl'eou (3p6cJlo). 
55 r .11 A B.\ YII. MHrRaH CRCTeMa ynp. aapOCTaTOB"b. lHma.H CIICTeIa YllpaB.l1IeMLIX'L a::>pOCTaTOB1, XapaI\TcpIl3yeTC.H aOCOJlIOTIIO 1J\rIWH 060JIOqlWH II OTCYTCTBiem, IWIWX'b-.1II00 IICIIOMOraTl'.'ILULIX'b opranOB'L )..'IJI coxpaneni.H 1KCCTKOCTn: CHCTeM.... B'b UaCTOJlUee BpCIJI eCTL Bcero .'IlnUb O.a.UII I> 'flllI1, TaIWll CIICTeI"'. pa3- paOOTaUHI>IU rcp}IaUCI<mn )miiopoI1, JIapcOBa.1h. OnncalliIo cro If 1I0CBnUClla <ITa rJIaBtl. ?lIaiiopl. ITapCeBitJ'If. aa,l,aJlcn ILICJILIO IIOCTI>OHTb TaIwii .'I.HplliKilO.1L, 1.0'1'0- pLlii 6WI1,-OLI II pllI'O)/,CIIl. ;l.JIJ\ lI,t:lcij BoeIlIlO-IIO.lIeBLIX1" T. l'. 'JT06b1 a;)pOCTa'\"L IIpe)/,CTaBJ1J1J'I'b BO;UlOiItHO MeUhIlle 3ilTPy.a.IIClIiii IIpn: 06C.1Y.iKIiBallilt oro \I ,1,0- IIYClta.'l'L .wmYlo It Y.'I.06I1YIO IICpl'B03lty ero lIa cyw1J, C'L IImlUI\J,LIO OOLIltlIO- BCHHLIX'b 1I0,ll,BO}\.'I>. II 3'1'0 y)/,a:lOCL anTOpy 6.'leCTnI\J,C, IIpH'!(nn. BLlpaoOTallllr.Iii Inl'b TIUI'b 11110 TeXllHqCCmlM1, CBOIIIlI'b ,lIaHHLIAl1, OIta3aJICJ\ nlfCltOJILIW II(' HUJKC JI.pyfIfX'b. l'JIaBHaJl 3a}\.aQa, IWTOprIO npe,ll,CTOJlJIO pa3p.twlITb n'h TaRoii ItOHCTPYKlI,ilI, 3aItJIIOQaeTCJI B'b oue3ue'Jcnill II C1I3A1'tlUlCIIIOCTII qJOpMLI 060JIOQltU, 'JTo6LI ,!I.tlJllC Ta- IWH cocpe,ll,OTOQCIIIILlll rpY3'b, ItaItOli Upe.'l.CTaBJIJ\eT'b 1131, Ce6JI rOIl;1:o.'Ia C'I> ;}ltllllaJKCIII'b n: r.raWIIIuum, pac- II peJI.1>JIJlJIC.H Bo ,ll,OCTaTOqlloii CTe- lIClln paBHOI\l'BpUO nu Bceii 060- .'lOQK'B. IIOHJ\TIIO, QTO 'rtAl'b mnK\' paCIIOJIOJllIITL rOH,II,OJIY, T"tl1. Y,ll,06- n'te ,ll,OCTII'IJ, 3TOll paBHOM"l>pllocTII Irb paCllpC.'I.-tJIClIill ,ll,aBJIolliJI (lIpll- I1rt{YL CallToca .II.IOIIIOHa), HC IIpn6-t- 1'.tJl-ImIt"L YCJ\oB.'leHO-1I11 1,1, I<aRIfM'b IIpmleJKYTO'lIILUI I. tecTI.ml1, OpI'alIaI1, II lie y,'I,JIIIIUIJI I'OH)I,OJIY CBCpX'b JrtiicTB\lTCJ1LlIOll I10TpeOIlOCTII. 110 I1PH HII:1ROM1, IIOJIOJlwllin 1'0U.'I.0.11Ll JIB.1JICTCJI UOJII,mOC 1I0Boe 3aTJlY)l,lIcllie: IIpOIlC:IJ\Cp1" IWTopwii MOJlte'rL lUl'BTb OCIIOBallieM'b TO.'ILIW caIY rOIl)0",1Y, 6Y)I,CT'L )l,Bllra'fb I'JIaBllblM'L {)UPa3011'J, ec, a JIcmiii 6aJl.OH'b, lIaXO.'l.JII\J,ii1cn BLlllIH II IIpe.'cTaBJIjJJoI\J,Hi 1I111100JII.- wec )l,JIJI B03,11,yxa COIlPOTlIB.1Cllic, 6}',II,CT'b ImK'b-6u 'faI\J,IITLcn BC.1J'B,1,1" IIpll'lCn. IIPH I1taJI'BllmCM1, Imqallill 6Y,II,eTh 311,!1,ltpaTI, nocmn. BBCpX'b. O),IIII1I'b C.1()BU\'I., IIPH 11ll3KOM'b pacno.lIU;KCllill rOIl)/,OJIbI lIeJIb3JI .'I.OOIlTl,Cn IIU.lIHaro cOPIIr1I\J,ClliJI 70Qh'11 IIplI.'lOiIWlli.II ,ll,BllraTc.'lblloJi CII.'ILI 1'1, lI,ClI'fpml'L COllpOTIIB.lICllin, OT'ICI'D 'rpY,II,HO 06e311CQllTb a3pocTaTy XOPOWYIO YCToil'IIIBOC.'fb II 60JIt.wY10 (,IWP0t'TL. Pau,iolla.'ILHO YC'J'pOCIIHOll 1I0,ll,BiiClWll II )l.BYIIIn 6a.1.'lOHCTaIlI, U011'11/J.ell- IILIMII 110 IWlIlI,aM'b OOOJIOqltIl, IIapccBaJJL .'OOIl.J1(,H IIcII3:.r1Iure:'IOCTlr (,IICTCIIlt.1 H UpH neocouclIIIO 1II13IWIII'b (110 KOHeQIlO 60;rl>e Im3ItOI'b, 'rIal'b WL ;J.I'YI'IIX't. TU- nax'L) 1I0.110JKellill rOIl,ll,o.11LI. A IIYTCM'L Yltp'l;nJIelli.H I'01l,1.0JILI It'L I10,J,B-tcI\'1 lie B't. IIlCpTBYIO, a C'L B03I1IU1KIIOCTLIO I1CpC,!l.BIIra'fLCJI BllepC;l.1. II lIa3a}\.1" 6Ll.1l1 06C3IIC- 'JClla YCToH'nmocTL IIpU;J.0.1LIIOll (JCll OOOJIOq"U II I'OpII301I'ra.n,HOC'I'I, ca:'lOll rOIlJ(J.1Ll I1PH ncpcM'1111> CltOpUCTlI .n.uH.iKelliJI lI.lU IO)o B.1inniPM'L B'kl'pa... I10CTpOCIIlJ/,lii mt TaI,IIX1, ua'la.mX:"L ncpllJ.\R )lIpIIJKao.1L lIap{"('Ba:IJl-"P I" «11111". 64) 1I0C.!l't . (DBI'. 64. ,D,npBlIm6nL IIapceBa':1H - "1"'1". 
56 J MUQrIlX'L HcnhlTalll1l II YCOBeplIIeHCTBOBaHiIl .I1'I>Tml'L 1906 ro)(a II saT'lnrI. .rhTOM'b II oceHI.lO 1907 rO)l,a BIIOJIH'B )(OKa3aJl'b CBOlO JKII3HeClloc06110CTb II 'npllro}l.1I0CTb Bo06Il\c, a ROr)(a 25 OR'1'JI6pn Oll'b COBCPIUIIJI'I. ell.\c cellIlJacoBoii 1I0.I1OO'b IIS'b- 1I0,!!,'h BCpJIlIlla ,lI,0 BpaH)(ell6ypra II 06paTIIO, ;J,aDo C06C'1'BCHllYIO CKOpOCTb 11 AIC'll)OB'h B'b celYII;J,Y, TO Boelllloe B1»)(OCTBO !)"hIUIf,10 npUHJI'I'L ern K'b ceo'!> Ha cJlym6y. 06'J,(,M'I. :noii nepBou 1I10)(e.1JIf 6LIJI'J, 2.800m 3 ("'b )l.BllraTe.'1ml'L D'b 6:JIIP. Jhopan AIO)leJlh,-"P H",-sa.IwlI- 'leIlllaJI I_'b JI-tTY 1908 rU)l.a., OTJlII- 'm.'laCI. 6UJlI.lIIlIm pa3l"tj)aAIII II H'lmOTophDUI llsArBllelliJIMII. Ee pa3- CMO'1'pIHI'b 110 tlaCTHM'b, 06o.llo'luQ. ,;Pll" uM'l3e'1''b IJ,l:- JIIIH)l.plllJeCI_YIO (1)opIY co BLITHH)"- TOU :Jaoc'1'pellHcii ROpMOli H CJIem,t OBa.'1I.HLIM1. 1I0COMo (4ml'. 65 H 66). Emwc'1'h 060JIOlJKlI 3,!:mO m 3 , npll )I..uIIl"b Bo 58 M. II IIOlIepClJHlIH1;. B'b 9,4 AI. CnapYJI,1I en, no 06'lml'I:. cTOpOHa'b, npotIllo npHIIJIlThl B)l.OJlb OCII )(Ba JKeC'1'KIIX'b nonca, )l;JlIIHoii <Dur. 65. ;D;npuma6nb IIapceBanH M II 1909 r. Ra:m)l;hIll B'h 40 M., R'b ROTOpLIAI'b npm,p'lm.'I1IeTCJI nO)l;Bi>cha. CODUY- TPH, Ha KOpM-t II Ha 1I0CY, paCnOJlOJKeHhl )(ra 6aJIJlOHeTa, ellll>OC'1'I.IO I,a:m)l,hlH OROJI() 450 m 3 . lllJIaIlrn OT'b 6aJIJIOJIeTOB'b, npOXO)I,JI no,ll,o 060.'lOlJl>Oll, coe,J,IIUJIIOTC.H B'b O)(HY Ha)('b rOH)(OJIOll. Qepe3'b IIJJIIlIII'Y 1II0.iKHO JIalmlJllBa'1'I. B03,l1,YX'L JIll60 B'b ooa 6aJIJIo- HCTa, Jmuo TOJILI\O B'J, O)l,UJI'L "S'h JIIIX'J" npll'IeM'b B'L nOCJli>)I;JIelll'b CJlYlJai> eCTI. B03- MOJKHOCTb aBTOAIaTIllJeCI\II BhInycKaTI. BOS)(Y:X'b IIS'L )l,Pyroro 6aJI.1JOne'1'a lJepes'L cIIeujaJlLlII.Ill R.1JanaU'b 9 (<fJur. 67). 060.10lJI\II 0601lx'b 6aJIJIOneTOB'b nO)l;T.HlIYTLI KBepxy TpocallllI (f), l>OTOpI.IC, IIpOXO.1lJI UJI pOJIl-max'J, (a, a), CBJI3aUhI 06rneii .. ro- . . #-'t. . '0' .'&,.." , . ." - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ . _ _ _ _:'.1 fi.&'_ . _ _ _ _ _ _ _ 4 - - - . - - - - - . - -- - - . - . - - - -: ::.: - - . - - J A9 - - - - -- l r <Dur. tJ6. ,u;upU)J.(aOnb liapCeUa;JH-c60RY Ii cBaAH. '}I.fll'oii nO)l;'L Bepxneii lJaCThIO 060JlOtll>1I caIaro 6a.Jl.lona, a 3Ta TJlra COe)(lII1ena C'L )l;BYIII.H aBTOlaTlI'ICCI_mm KJIalJana.III- h 1I i, IIS'b ROTOPLlX'}, O)l,lIUo (h) fOiKll(} OTI_pLlBaTL II p)"IWll 113'L rOIID,OJlI.I. ECJlII OT'I. paclllllpClIiJl ra3a 6aJIJIOneThI 6Y,!l,fT'b CJI\IIAIaTLC.H, TO TpOCI.I t, f CBOIm'L onycKQuiCM'b OTKpOIO'l''b ItJlanaUbI h lI.m i 11 BLIIIYCTJlTh .'llllIIuiii m3'J" lJ'1'06r.[ )l,Q.1JhI/'tliIIJPC YAICIJI,IIJeuic 06'Le1l1OB'h 6a..1JJIU- IIeTOB'b IIC mta3a.lOCI. Bpe)(I1LIM'b B'L CMLlC.1J'h coxpaHcuiJl 060JlOlJIWH cBoeli <POpAtI.l. B'b lJe'1'hrpeX'b IIrLCTaX'h OOOJIOlJlm, D'L oceBuii ropH30nTa.'lbUOH n.1JOCIWCTlf, mrhIOT'L paspI.IBIILIJI npuclIoc06.'1eHin 1>'b BIIJrt npO.!J,o.lLIII.IX"h pa3p"t30B'h, sa)l.t- JlfiUHI.IX'b ocu6I.Hm 1J0.1I0THIIUQMIf. 
llOO6lW1W t£ wlluo.lla. CHCTeMa. rYCHlIbIX'b .1aUOK'L, upIllqrl>U.lellHLIX'b WI,.. nO.IICa\1, 060.10 1 IKlI, 3aKaUQUBaeTCJI MeTaJIJIIIQeCmuru TpOCa\m. (taCTb IfX'b, Haxo- )J;lIa.llCJI na)J,'b ca.\lOii ron,1,o.lOli, rrpmtp'l>- JI.'IeHa It'b noc.l"t,1l;lI('ii B'b lCpTByIO (lIe- nO;umJKHO), a Kpaiinit' TpOCbI, u.n:Yl.l\ie no 06.t1H10 CToponaMl, ],1> IIOCY II ]WPI'J;. rrp e .n: CT aBJIflIOT1> COOCTncuuo, C'b Itailt,1l;OIr CTOpOilLJ, O.n:HO I1>.lOe, B'b Bn,l,1> cB060)J;no 6e3'b naT1DItI>II BnCJlUaro KauaTa.. Ha :)TU .n:Ba I£aRaTa, ItaR'L lIa pe:lbCbl, H nOCTa- BJIeUa I'OH,1I;OJa CBOH\III pO.lnm1t\1II - co 'IeTblpe CD KaiK,1,oii CTOpOUW (IPllr. 68). \'Dill'. 67. CxeMa acno.l1OJ!(eBiH oa.1.110- II pIf BpaIICHili nponC.1,IIepOB'L I'Ou)J,0"1a BeTOD"L If p;'!luCTBiJl RnananOB7>. MOJKeTh CKO"1L3HTb IIO 3TH\I'b RanaTa\l1>, rrCpe,1l;BHfa.llCb ua IJ,"I>JIbIIi MeTp'b 1131> CBocru ncpBOlIa'JaJIbHaro nOJIoJKcHhr, npnQml'b HaTJIJItcuie Tpoca, no IWTopmlY npOIlCXO,1l;IIT'b CIW.'lJ.nlCllie, YCTpmUleT1> B03\lOilOIOCTb 3a.n:npanin BBCpX1> '1'01'0 I(oHIa 060.1J0'um, H'L '11.10 CTOPOUY a;)pOCTaT'b ;l,lllliKI'Tcn (11\11;CTCJJ II 3a;I,uiii XO,1,'b). rOR.n:O.1la C,l,'I>.'Iana H3'b no, .1bIX'L CTa.'ILUbIX'bTpy60I\1> «}:mr.69) )J,.lIma C1I paBua 6,8 M., llnrpnHa- 1,26 \teTPY. Y.n.aJJcllie ('.11 OT'L OCI' o60-10Qml paBIInCTcn 12,5 \ICTpa}I"r, IhrtcT'13 C'L )l,BHraTC.1IC\I'b B"tC'L CJI COC-raB.l,neT1> 240 ImJIOI'p. (15 ny- ,!I,OR'L), a el.l\e co BC1>\IH npuna.n:.1IC- JI\JIOCTmm If oCHacTKoii-I,400 I\U- JI{)rp. (85 ny.a.OIJl.). OpU/lIb£ oou;)/ceuin. ouepri.ll paJBHIIaCTcn 10U-CII.ILIILIM'L \IOTO- pmll., lIaXO)lIUlI:.lCn B'I. I'OH,.1,O.1I'J;, H uCpe,1l;aeTCn npouC.1J. 1 ICPY, ycm- IIOB.'ICIIIIOMY lIa ocu60ii ,ll,JIJI HCro nO)J,cTaBKI3 ('12) BbICOTOii ORO.'IO 31/ IIICTpOBL co ;J,lIa 1'011), 0.1 LI. IIponrJI.'ICp'b 1U1'l3cTJ. COBepmCIIIIO op"rIllra;lbTII,lll BIf)J,'L II He IIIOJKPTl, 6WTL ,ll,aiKO lIa3nall'r, llIlIITOM'b. 0'1'0 'ICTLlpC KrCI\a taTcpilI, Toii JKe, 1I3'b J\(HOpOH c.n:t.'lalla II 060.110(1- Ita., - IIIIIPllllOii B'L 0,4 :'lcTpa II ..'I..lIIIIoii OI\OJJO MeTpa (11/ apm.), npllKp'lm.1clIIlLW ],'L MCTa:I.'IH'ICCIW- lilY 6apa6aIIIIo:'IY Or-roBY (6), Bpa- ma.mlmlY HaBPpxy nO)J;CTam.n upn IIocpe)J,cTB.t ucpe;l,a'nr, n,weii CII1I3Y OTh MOTopa. Ror,il,a IIIOTOp'L ne paOOTL1CTh, 3'1'11 IIO.'IOTI1.i RoIfl .'lOIIaCTH (.4,.4) BHCJIT'b CB060)l,HO BHH30, 110 npH pa60T"h ;I,BlIraTC.ur. Iwr)l,a 6apa6aH'b na.QHHaPT'b 6oICTpO BpaaTbCJI, 011"13 O fB- . 57 ,... .::, ' I. , \ " \ \ 1 \ ' , \ \ J)/ I J ...... \ : - [ :. -.... - -Ii...:.... . p" '" \, -" f 'r-- . . i' I . 'II, '0 'II. :. ..-! . ) <DBI'. 68. IIop;B-hcRa II rOBO.l1a "PH". 
58 BbITJIrIIUaIOTC.H IJc.rtAc'fuie l.\CIITpOO.tJKIIOii CnJIb! U C03).310'rb TalYIO JIW T.fIry Jl.JUI nocTynaTeJILlIarO ,ll,BJlJKelliJI, RURYIO U 06LIKHOBellHlILIe )I.epeB.JIUllbTe UJIII MPTaJI- JIH'!Ccltie IJIIIITbI. qTOOhl 3TH J\I.JII'IdJI JIOnaCTU 6blJIH ell.\e 60.'11>c JIWCTKUMU np" npall\enin, ua IWHl.\3X'b UX'b 3amnBalOTCJI KYCInI CBUIIl.\a, ycu.'IHBaIoll\ie .n:tiiCTBip l.\eIlTp061JJ1lHOii CUJILI. lh pa60T't npOlleJIJIep'b HlIl1>CT'b )(i3ICTp1. B'b 3,75 !lH'Tpa (51 I, apm.); Bo }UtUYTY Oll'b )I.1>JIteTh ,11,0 300 060pOTOB'b. Ha TOll JKe 110)1,- cTamd., IWTopaH ,ll,epjl\llT'b npone.1JIep'b, U'!>CIW.IlbRO IIJ1)Ke U Bnepe,l.u, YCTaJlO- l!JIeu'b BeUTII.'1HTOP'b (6), lIarOIl.HIOIIill B03)I,YX'b B'b 6a.1I.l0IlCTLI 'lepe3'b WJI3lIry la. Oll'b pa60TaCT'b lfJII-I 01''' AIOTopa OC06LIM'b npUUO)(OM'L, IIJIII I3py'mylO. Pe3Cp- ByapD CD 6eH3UHOAlo )(JIJI MOTopa, BM1HIJ.3101liii 500 .'IlITpOB'L, IIOMtll\aeTC.H IJ'Jo 3a)l.IIeii 'laC'HI I'OIl)I.OJIb!, Y lIal(JIOHUoii cTtHlm (p). O}JW1t'bl ynp1l6J(('11ill. PYJIb nOBOpOTIlLIli n3XO,1J.lfTC.H I10,l.'b IWpAlOii 6a.IIJIOHa, noaa)l.u BepTIIK3JIblIarU 1l.1I3BIlUl{a. IIpmlOyrOJILIiOll 4JOpAILI, ua )I.epClUlHHoM1, OCTOBt Oll'b IlpC)I,CTLlIJ.'1J1CTI. lIu.'1U'fII.JIIILIii AI"I.mOI{l" IUl)l,YBalOndiicJI B03JI.YXUM'b. CneIl,i3JILHbIX'L PYJIcii IJLICOTLI II"I>T'L BOBce. Y npaB.'Iellie 1J'b lJepTlll\aJILIIOM'b Ilallpa- II.'I('IIi" n.OCTI'ITa.P.TCH lIaml.'JJlBallip-III1, B03J1.yxa B1, OJUIII'b oa.1I.'10lle'l"" II BbnC-'\.'lUBa- - - '=-- - , ':b .. ., "'., .;_"1 - .... ---- ([Inr. 69. ron.ll;ona "PII". llielll'L 1t3'b ;J.pYI'OI'O, BCJrt)l.CTBie 1Jero 01"b I1Cpe1\l1>mclliJI l.\CIlTpa TjlilWCTIl B'b CTO. pony 60Jlt(' llaIlO.1IlIelllIaro 6aJIJIOHeTa OCb a3pOCTaTa llaI£JIOII.JICTC.JI B'L TY JK(' CTOPOHY II )!.fiJIbutumee JUJIIJKcJlie CI'O lI)1,eTh IIO lIaK.1IOHIIOU JIHHiu BBCPX'L IVIII BIlH3'L. OPUlU"t ycmoii;'/;1l60cmn. TaIWBL1J\1Jt JIBJImOTCJI ,ll,Ba I'OpH30IlT3JIbllLIX'L n,,1aB- IIltlla Ila RUP!\l't 060JIO'IKI-I CD 06tUX'b cTopOlrb C1I, II O)l,HH'L BCpTlUmJIbIiLIU, YI(p'tIIJIeIIIILlii TaM'" mc 1I0)l.'L 060JIOtIKoi. KaJK)I.blU 113'(, 3THX'b II.TIaBIIHKOB'L HM1>CT'(, 110 )!.na .cJlO.l1 AHLTCpiu, IIanmYTLIXD IIa Jl,CpeBjIHHbIX'b palllax'b. R03J1.YX'L, IHtllOJI- HJIlOll\iif HX'b IIPH )l.BlIJKeIliH, )(ac'fo UAI'L ,ll,OCTaT01JIIYIO jl\CCTIWCTb H 06C311e t lll- BaCT'L ucnp3BIIOC ULIIIOJIIICuie CBOUX'b 4JYHl{l.\iit. rOpU30HTa.'1LIILIl' n.'JaBIIUKH It:\ltlOT'}, 1I0BepXHOC'fL .IIO 16 m 2 , Bepnma.'ILIIblii-18,5 m 2 . B'tc'(, BCel'O 33pOCTaT.a "PH" CJI3raeTCJI U3D: B"tta 1'01l,],O.1LI C'L lIIalIlIIllalII, OCII3CTKOii, p33.'III'lIlLIJ\!H UllcTpYMelITaAIH U :JaHara oCII31111a Ha 12 'JaCOB'b nYTIt- 1,400 I(JlI"pM., (J'l>ca IIO)l,B1)("IH It I{aIlaTOlJo ,1I,.1UI 06JICl''lCIIiJ1 cllycKa-200 KJII'P" Btca 060.'10'lIm-7 50 I,JII'pl. T. c. BeCb BtC'b p3BII.I1CTCJI 2,350 I,JII'Inl. .\ TaI'L I.ilK'b I3CJI IIO;J,'Lell1ll3n CIMa l'aaa Bo OOOJIO'IK"t COCTaB.1HleT'L 3,100 K1I'IHI. TO ,d,JIJI IIO.lIC3IlarO I'pY3a OCTaCTC.I1 3,100 - 2,350 = 750 KJU'p, (45 IIYJl.OB'L). Ih. 33unCHIOCTU orL KOJIII'leCTBa 6ePYIl\31'0CJI 130 1l0JIeTl. ol,.1IlacTa (15-20 n)';l.OB'(,), a:JpoCTa'f'L :llmKl'T"(' I10,1.IU!T(, ClIC 5-6 'lC.lIon-I;Ko. 
5t' "PH" )J.t.m:n. IIcpuLle OllhlTULIC 1I0.1CTbI Ul. auryerl> 1 tlu8 1'0;1,11. 22-ro am'y- cra C'L IIIf1'L IIpOlI:JOIl1.'Ia aBapin If3'L-3a noptlIl XO.I0)J,II:ILIIIJ[;:a MOTopa; a:)pOCTa'l"L IIbIHYJK;t,CII'L 6LIJI'L CIIYCTHTLeJI B'L no:r};. 1'.'1,"1> U3'L ncro BLIIIYCTH.JIII ra3'L (6101.11, fH.ILHhIU BtTCp'L), pa300paJIlf no tlaCT{llIl'L, y.loJ/\If.m ua )l,B'); <VYPJ.I If yue3JIH o6paTHo. HI, cCIITn6pt Oll'h J/pO/l,o:lilm.'I"Io I10JICTLI }IJIn BLII/o.mcuhI yc.lloniii I1pir\mH 11'1> BOe/lIlOe n'B,'{ollICTBO: )l,CCJlTlIlH1COBOlt 6e3upl'pLIB/lLlii no.1eTh, lIuJJ,'LCrL lIa 1,500 1('TpOB'L II raIlCBp'L cD J/O.!J.'LClIIOAI'L B'L OTI_p,.ITQ:.I'L 1I0JIt. 15 CeUTfiTp" "PH" COBCpllIll.1'L Il l /2-'1aCOBOC nYTcllIecTuic, UJ.Iii I.n H3'L Tr1'eJIJI (no).'b Bl'P- .1Hllml'L) I_'L Epall)l,ell6ypry If BCP"YULlIH('b 06paTHO tICpc3'b l(1I3aF" II IIoTc)J,1I \1'1,; Bcero Obl.IIO npOMl,CnO OKO.'IO 300 I.IIJI. llplI 1I0.1CTt na c.'I'I>,1.Y IOI LlHi )J.CHL "PI I" .'I.ajfb BeCh\la 60JIbllIYI0 C06cTBcllnYlo CIWpOCTb )l,DlliKClliu-OIW.:10 };3 'ICTp. B'1. ce'-Y"AY. R'L eom::t.rlmiIO, 3TOT'L nO.TJeT1> OIW/ltm:ICfl ccpLr3110ii auapicfi: OIW.ao rplOueBa.JIL)I,a Clf.1r,/lLIii B'I>TCp1> e.TJOMa:n, .!J.cpeBmIllYlo pimy 0)1,1101'0 113'L J'OpH- 30UTa.'ILHLIX'L n.II:tIlIllIlWB"lo II RycKa\1II en npo6n:n, 06U.10II1_r: lIectIacTin Cl. ;w:u- , '. 41 1""'-  4\" " , . . J 1 'l>nl'. 70. ;D;upuJRa6:u, "Ilapcena:n. v.". najJlCM'L ne 61,1.10, )l,a1KC rO/l)J.oJIa I10Clpa;I;a.'Ia Ma.TJu, Ta..-" KaKb a::JpoCTaT'b ynaJI'L B'b JI1JC'L, no 060JIOtJKa 0I-a3aJJaCL COBepUlcIIIIO H30puaHIIOll. llOC.?It"' peMOIITa, "PII" COBCpIUIfJI'L emc B'L OInn6p.t IIO.TJCT'I, B'b BJ.ICOTY, BLIII0.1II11111:. n a,'I,1JCI. 1I0CTaBJICIIIIOe CMY TpCOOBanie: npIf IlmIOU1I CBOIfX"b 6aJIJlOlIeTOB'b 0111, ,'I,OCTIfJ"h BbICOTl>I I,50U MeTpOBo 113)1,1, 3CMJIeii. lloC.II'); 31'01'0 "PH" 6blJI'b IlpUH.HTb ua CJIYJK6y B"b Boelllloe B'I>.'mlcTBo, a 06ecTBo, 00pa30Ballnoe AJIn nocTpniitm :t3pOCTaTOB"b 3'1'01'0 Tuna, npnCTYllIfJIO I_'L COOPYJlCl1ilO eJIt. 'l.Ylocii \1O;t,e.lII, CC QOJIblllllX'L p1t3I'l>pOln. B"b 06meM'b TlllI'b OCT:t.1CJI 6C3'L 1I3M.tncllin, TO.ILICO 01"-111 ;'I,alll>l 60JIl.llIil pa3\J'!ipLl. ITOC.?I1J nCpBLIX'L OIlbITOB'L BecHoH 1909 l'O)J.a 6bl.1If C)I,tJIallLI 111JIWTOPLIJI ycoBcIHuenCTBOlJallin, a B'b aBrYCT-1> It ceuTJI6pJI 1I0Bwii "P III" COBeplllltJJ'l. IIlUI'O nOJICTOB'L ]JO 'I'paI1K4JYPT1J ua Maiin't, na BceMiprroH B03,J.yxOUJIitBaTeJILIIoii ULI- TaBK.t "Ita", 1')1,'1> Ha nCM'L )l,JIJI pa3BJIeQenin (If 3a IIJIaTY KUIICtJHO) COBCplll3JIIICL uaccai/mpCldn U(3)1,YlllllbIJI UpOI'YJUCIf. "P III.' IUI1JC1"h 6.700 m 3 mlKocTII, npll J(HYX'L 1IlTOpax'L no 100 lIP 1\:tiK,q,L]H n )J.BYX'L npone.TJJlepaX'L; I10,J.nHMael V b UO.1C3- 
60 Hal'O rp}'3a ,n:o 1.500 K.'Irpr. (12-14 'JcJIOldm'b) " CIIOCOOCH'b 1I0,1.HIIMa1'LCJ\ na BLICOTY ,n:o 1.500 MCTpOB'b. XOTJI OCOOCIIHO ,u:.'IIIJIIILIX'L I1YTemeCTHiii "P 1[[" ne cOBcpma.l1., no IIOKa3a.'b cc6J1 Bo06nc OlJCHL BhIHOCJIlrnr.JI'b II GLIC'fpOXO;I,IIIHI'b. JH3Tml'b 1910 rOJl,a Oll'b Drpl'llleJI'b ll'b DoeHllOC B-tJlOMCTBO. IIoCJI'h "P IlL" OCPIILIO 1909 rO.1.a 6bI.'I'b rUTOB'b "P [\''', CMIWC1'hlO lib 2.800 m 3 . IJpo.!J.aHllhIn aBCTj)iiicKUMY IIpalllITCJILCTBY, 3TOT1, <IpoC'raT'b cOBcpmn.1'b B'L KOUl!;b rO,ll.a 1II0ro Hc60.%mnx'b 1I0.'ICTOll'b OhO.'IO B'tHLI. CJI'b;I.Ylolll,iii "P YII (lIllII'. 70) 6hlJI'I. cOOpY]I,CII'b ,n:JIn U:h.1Cii cllopra, K31i'h BO 4>paIllJ,iu ,,30,ll.im\'b". IIcelOTpn lIa CBon Ia.'ILlii 060e\'L-1.200 m 3 , "PV" Cl. caia\'O Ha'IaJIa 3<I.fIHUJI'L ce6J1 DeCLla XOpOlllO, cOBrplllnll'b 1 mpTa 1910 rO)\<1 3 1 / 2 'JacoBoii IIO.leT'L 113"I. EIIHe} £l!CJII.}Ja B'b Eep.'IIHI'b. 1(0 OCCHII 1910 ro,u:a B'b nocTpoiiIt'l; naXO)l,II.'1UI"I> CllI,C TpIl a3pOCTaTa pa3- JlLIX'b pa3M']ipOB'b. Oonl.iJl cBoiicTBa a3pOCTaT0ll1. ITapceBaJIn MUJKno OlrlHIIITI. n3'L c.'I1;.'I.YlOnWX'b 1I0.'1uJKeniii: ,lI,ocmou'Hc11Iou. 1) OTCYTCTBic B'b a3pocTaT'Ii JKCeTIWX'b 'laC1'eU, Kpml'h ron- )l.OJ1LI II ourpcllin, ,n:aCT'b B03IOJKnOCTh: a) I1cnOJIb30naTI. no,n:'beIIIYlo ClIJIY Dcero raaa 060JIo'JIm C'L JIY'JlUeii BLIrO.!l.oii Bo C31LIcxb 60.1I.lllOro B'hca 1I0.1C3110ii H:1- rpY3IUI (,n:JIJI nO,ll.'beltla 20 'JeJIOBtK'b "Z,o Tpe6yel'b 15.000 m 3 raJa IIPH )1,.11111"1> o(OJIO'II\U B'b 136 MeTp., TOr,ll.a IWIC'[, "P" ,u:OCTaTO'lHO 8.000 m 3 ra3a npn ;I..mllt o60JIo'IRU MeTpOn'b B'b 75-80); b) CUBCplUaTh MancBpbl C'b a3pOC1'arml'b na 3CMJI-t llCCLltIa npOCTO, eC3'b 60JILlUoro pllc.Ka CJIObIa1'h .K<lldn-:m6o qaCTn, If C'b nOCToflImoll B03MQ;I\IIOCTLI0 6LICTpO pa306paTh a3pOCTaT'b, CIOJKIITh Ha 06mmo- llelllILIJI I10,ll.BO;I.LI II YBe3TII. 2) Cnocoo'b ynpaoJIcni.JI a3pOCTaTOM'b B'L BepTIIIWJILIIOll nJIOCIWC1'1f npll IImIOIl(1f nrpeI<a'lUnallin l103,l1.yxa 1I3'b OAlIoro 6a.l.l0HCTa B'b ,lI.pyroii BCCb'HI. y,u:06CJI'L, Tm.o I\aK1, 06/HIILIC py.m DL/COTb! lOryr'b ,lI.tuCTHOBaTI. TOJILKO Ila XoP.y, "IIapceua.m "-.il,C C'b 1I1'BCTti. I/o,u:HII)lmOTCJI, BBI/II'IlIlIanCI. B'L B03)J:YX'b )l.lI1raIIf'IeCKn, a lie TOJlbI\O no,n:IIIImJICb a3pOCTaTII'leCKII, BC.l'{;;I.CTBic CBodi JICrKOCTII, Kan IfpJTie nprrific'ltf.Trr. Crr.'IhHO ofl.ref"lIc'lH rCIirr.ff"h OOP,13(JAr"h B3.1eT"b, arOTL Cllvco6'b 06.'ICf'JaeT'b TO'IlI0 TaIOICC II cnYCIC'b na 3PI.'110, a npn MaHcnpllpOBanill B L B03;t.YX:'\> IIUCKO.'IhI\O lIe B.lineT'b Ha YMCIILlllellie ClwpoeTII )l,1I11j\{el/in, IWKI. TO mr];CT'I. )!"IiCTO Y pYJIeii BbICOTbl, I10r.'I0Il(aIOII{IIX'L nJlu pa60T']} IIX'b 'JaCTb pa60TLI 81I111'OII'I.. 3) !\['tcTopacno.lOJK('nie TO'UW npn.1JoJKcHin IIocTynaTeJIbHOn CH.'ILI, T. e. nponr.'1JIcpa, na,n:'b rOHJI;u:IOii 6e3yc.'IOBI/O BblrO}l,II"!>c, q'IiM'b y palIlI.Y3C1\I/Xb T11I10Bo. 4) Tlln'b npOlleJI.'Iepa, JIC mrIilolll,aro TBepAbixo 'JacTcii, .a.o.JKen'b 6bl1'b npII3nalI'b neCI,ltIa y,u:atlIlbul'b, TaIn. I\aK'b IImIlD:O .KOIIOMili B'b B'tc'Ii, a CJI'Ii;r;OBa- TeJII.IIO U B'b 3lIcprin, YCTpalIJleTcn cme B03MOJl\HOCTh aBapiii OT'b nO.'1mmll .11011[1.- ("feu BUJITa, Ea.KOlJhIJI CJIY'la.'IU( I. II 1J0 rrp}lalIin, n BO «I>pal/u.iu. 5) IJpOCTOTa II Y)l.06CTBO J10 pa360pld> nO,ll.B'];cEII, B0310j\{I/OCTb .'I.JIn aspu- ('TaTa 3a)l.Ilnro xo;r;a, ,n:OCTaTO'JlIan nOM'icTuTC.'Ibl/OCTh rOU.!I.o.lbl II y,u:06cTBO no- ca,n:Iclf If BbICa,ll.I\U. lIciJocma1n1,u. 1) }T npa B.1CIlie 6a.1.'IOneTaIII, ua 'IeM'b OCI/OBanO co'{paHenie pallnoB'];cin a3poCTaTa npll IlOIC11> II'I. rOpIf30JlTilJILI/OM'L nanpaBJIClliu, CKpLITO IIUYTPII 060JIo'Jl\JI, 'f"IiM'b 3aTpYAI/flCTCn nOB.tplm ero uCllpaBIlOCTI/. 2) Cnoc060 npnKFIiII.lcnin J_'b 6a.1.10IIY I/C BnOJIII"t IIa.'l.CiKCI/'h. 3) CpaBlIlITCJIbl/O )I..'IIfHHan nOJI;B'tC.Ka Tpe6yeT'b YCTpollcTBa ,n:OEO.1bl/0 BbICO- KHX'b 3.'IlfHl'OB'b. 
, LIAOTb II. JI ETA HIE ME X A H II q E C It 0 E. r .11 A B A '"II I. MOH:mo-Jul H KaRRM"h OOpaaOM"h no.n;pam.aTb JIeTaHiIo B""b npHpO.n;'B. RaIt'b ynmnmaJIOCb panbwe, nepBl,Ul nonrURH 'ICJIOB-B'IeCTBa JICTan, cTpe- MIunCb Bocnpoll3BcCTH nOJIeT'b 111'1111;1,. YB.IC1tauwicCJI aToll: lI.n;eeii JIIO.n;II CTpOHJIII "pl,lJIbJI H, IIlaxan mIll B'b B03.n;YX-B, )l,YMa.m Jl.OOIlTl,CJI B03MOJlWOCTU ncpCl\dmCHiJI. B'b cpe.n;HHX'b B-BI\aX'b TaI>IIX'b IIonLlTOIt'b 6uJIO O'ICHl, IIlII0ro, HO Dc'I; owt JCOHqa- .UlCh O)l,HuaRoBo ucy.n;aqHO II qaCTO C'b CCpbC311bDm IIOCJI-B,WTBiJIllIIf .n;JIJI 3.n;OpOBhJI aMIIX'b a;)pOHaBTOB'b. ::ha-JKC 1(,ICJIl, ClIJIbHO 3aHlUlaJIa II rCIIiaJIbuaro .JIcouap.n;o- .na-BUH'1If, IWTOpbIii B'b CBOIIX'b 3anllCJtax'b OCTaBlI.l'b pnCYHItu T-BX'b'lICRYCCTBeu- JlbIX'b Rpbl.'IbCB'b, cnpocRTHpoBaHUbIX'b Uo 06pa:JII;y RpbIJIbCB1> .JICTYlIeii MbIWlI, I\OTOpblH )l,OJIJKULI 6bIJIli IIpHBo.n;lfTbCn B'b .n;BII,KCHic II PYltaMH, II HoraMH. 'l'exIIIPIccRiii reuiii JIeonap)l,o-,!I;a BIIHqll YIm3aJIo emc II Ha )l,pyroii CIIoc06'b )lexalmqeCRaro JIeTaHiJI-npli nOMOmn BIIHTa Ha BepTIIKaJIbHOM OCH, ROTOphUI'b aImapaT'b MmKeT'b BBI1II'HlUaTbCJI B'b B03)1,YX'b; It'b COJKaJI-BHiJo, aBTOp'b ynmIll- JlaCT'b TOJIbRO, '11'0 CIIIY y;J;a.l0Cl, 1I0.n;UJI1'l, B'b B03)1,YX1:o Tal,IIM'b nYTCM'b 6YlaiKUYIO .MO,!t:eJIl" HO Jill C.'10Ba lIe rOBOpHl"L 0 T-BX'b cpe.n;CTBax'l" RaKH1H ero BIIHT'b npn- 1J0,Il,II.ICJ1 B'b )l,BII.iKCUie. O,Il,uaRO, 1I1110m BpC1ICHIi npolJIJIO, IIpeiK;I;e q'I;M'b qeJIOBJKY y.n;a.JIOCl, ,n:06nTl,CH nepBblX'b, XOTJI CaMbIX'b ne3Ha'JIITeJIl,Hl,IX'b YCH-BXOB'b JIcTaniJI allnapaTOB'b 60JI-Be TJI'KC;IbIX'b, .q"tMl, B03,I1,YX'b. IIe.n;OCTaTOqUaH MYCRYJIl,HaH CIIJIa qe.loB'I;I\a .n;'I;"1aJIa oBcplUem((J HeB03MOiKHhUf'b 1I0JICT"b IIICXaHUqCcKiit no IIPUM-BPY nTIIIJ,'b, 6C3'b nmlOIllH II I JKYCCTBCUIILLX1, .n;onraTCJIeM, a cJIa60 pa3BIITan TCXHIIRa He MOrJIa .n;aTl, R'b TOIY Ee IIlNel'O y.n;OR.leTBOpHTCJIr,lIarO .n;o Ca11al'O XX B-Blta. XpOHllqCCKiJI lIey.n;aqll BC-BX'b nCpBblX'b OnblTOB'b T-BM'b 60.11 l>e pacxo.lo,Il,IIJIH JIlOncit, pa60TaBIllUX'b Ha,'I;'b TlIMlI BOllpocam, '11'0 C'b KOIIIJ,a BOCCMHaJJ;lI;a;raro CTOJJ-BTiH, co BpcMeHlI OnbITOB'b {Jp. l\IoHrOJIhqJbe, HacTynlI.la nopa Bce061llaI'o yn..lcqcuiH a3pOCTaTaMII, pa3p"I;- WHBWHIH, ,Il,JIJI Ha'IaJIa, 3a.n;aqy "lcTalliJI IJCCLMa npoCTO II .n;OCTaTO'IHO y6'I;.n;II- TCJIhHO... II TOJIbRO Kor.n;a BO BTOpOll cTa;6H pa31111Ti.H aapOCTaTHqeCRaro B03)1,YXO- nJIaBalIiJI qCJIOB-BqCCTBO BCTlyI;TH..I0 HCOJlm.n;aHIIO rpmla.n;HblJI 3aTpY)l,HCIDJI B'b pa3- p'I;wcnili Bonpoca ynpanJIJIelllOCTH aapOCTaTOBD,-TOJIl,RO TOr,l:a 6bI.10 BHOBl, {)6paUeHo )l,OJIHOe BHHI\Iauie Ha BonpoCbI JIcTauiJI MCXaUHqeCKarO H TOJILKO I10CJI-B aToro 6LIJIII ,Il,OCTIfI'HYTLI ll-BROTOpIJe, II TO BeCbMa CJIa6bIe peaY"ll,TaTbl. 
62 BO.'lLIUOH 'l'O,'4OIn, H1, 3TOM'b HallpaB.lelliH 6wrL ),aH'I, B'b Tuii JKC I}>paHlJ,iH. Ih 1852 ro,Il,Y 'l'pn 'IeJloBim1l, rJlYOOKO 3aoHTepeCOBaIlHbie )I,-BJlOM'b,.-IIoHTOH'b XAMCKYP'b, }l,c-.lJa.mH,II,CJIJlb II Ha,Il,ap'b,-COCTaBIIJlH TpiYIBUpa'l"b, nOCfaBHBlliHi: cBorn 3a,Il.a t len OCYIlI,eCTBJlCuie 1I0JlCTa McxaHUtlCCKaro "YTCM'b H3Y'4CHiJI 0 Bocnpo- 113BC,Il.ClliJI Clloc060B'b .'1eT<llIin IIpC,Il.CTaBDTCJlJIMU Mipa nTHIJ,'b H HaC"l,RoMbIX'b. Ono BCnOIlIIIIf.1JU orpymKY, 0300p'l>TCUHYlO CIlI,C B'b 1784 ro,Il.Y EbcnBcnlO (4mr. 71) H ,!.O.1JI'OC BpCMJI 1f('lIbl'fblBaJlH pa3.1JO t IHblJI JI(wl,iJI IIW,n:(,JlH, 3aCTaBJlJIJI OX'b B3J1CTaTb U'I> B03,I1,YX'b npH IImlOIlI,li BpaIll,CHiH BHHTOB'b IIa BCpTIfI,aJlI,HOH oeH... (TaIdc auuap:LTbl I10.JIY'lHJlO Ha3Banie rCJlHIWnTCpOB'b-BIIIITOK,PLIJlLIJI MalIJlIIlI,I). lIa,Il,'b 1l0CTpOHKOll rc.UfKOJlTCpa, cnocooHaro C.JIYiKO'l'l. ,n:JlH nO,Il,HHManin B'L H03,n:yx'b lfCJlOB'Jma, 11 CTaJl'b rJlaBllbllIl'b 06pa30M'b pa60TaTb TpiYMBopan, OOOAPCHHblii )'.JI.atIllLIIIIli nOJlCTaMH IItaJlCnblmX'b JlIO,n:CJlCH 0 urpymcI\'L. O)J.uaKo, alInapan, C03- )l,aHHLln III1I1f B'b 1862 rOAY (.JJ,BIfI'aTCJlCM'L 6wIa napOBall MamHlla), ycn-Bxa IIC 1IIII'l,JI'L-ObIJl'b CJlHlIJl\OM'b TJIJlCCJI'b. T-BIII'I, HC !\Iclrbc pa60TLI npo,n:o.1JJKa.JJllch. ,ajI\C 60JlblliC-'l'piYMBllpa'l'1" no IfHOll,ianlB-B lIa)l;apa, p-BlliH:n IIpH3BaTL lIa no- 1I101IJ,b BC-BX'b JlIO,iI,cii, IfIITCpCCYIOIll,OXCJI B03JJ.yxOIIJlaBaHiclIl'b, y6'b- ,n:IIB1. D,\:'L OCTaBOTb HaBCCI')Ia aapoCTaTbI 0 3alUIThCJI )l;iJ.1JOM'h .1Jl'- 'raniJI IIICXaIlO'ICCKaro. rJly601\.iii ;)lrl'Y3iacn Bb ,n:ywiJ, n06I.IBaB- miii B'b cBoeii .iKH3110 nOCJI-B;r;OBa'l'CJlb1l0 }l,OItT0Po:If'L, .mTepaTOpOlll'h, XYJlOil,JI}IIWM'b H, uaKOIICII,'b, (OTOrpa(OM'b,-lIaAap'b o6paTD.'1C}1 C'I. nmpOKUlIlo B033BallieI'L CHa'JaJIa h"'h IIliPY Y'4CllhIX'L, a no- TOM'b H KO BCCMY 06Il1,CCTBY, 20-ro ilO.JIH 1863 rO),a, IJ'L c06paHill uan60Jl'1;c Bbl,n:mOIll,IIXCH JIIOJl.CH lIaYKH, HI'KyccTBa H JllfT('paTYP"', Obl.'I'b TOp.iKeCTilCHHO npOtlHTall'b "l\taHO(CCrL BO:UYlUIIOH aYTo- III o lI,i 0 " , OIlYOJlIIKOBalllIbdi 3aT-BM'b "y'rcm, IIC'IaTIf. CYlltllOCTb Ma- IIHlJ!ccTa JICHa 03'b C.lI-BJI.YIOlIl,UX'b eTpoli;h... "A;}POC'J'aT'b pOJK.)I;CII'b nOllJlaBKOWI, JI Ol"TaIlC'l'CH O"'b Bccr,n:<I. A.JIJI 'foro, tJT06bl OOpOTbCJI CD B03)1,yxmn., IIa,Il,o 06J1a,n,aTb Y.JI:bJlb- HLIIIl'b iI'tCOM'b, 60.'IbHllIl\l'b 'l't,IJ'b B03)1;YX.... tle.'IolrtK'I, AOJlJKCII'L cmpaTbCII Jlan'l'If cc6-B onopy B'b B03Jlyx'1; 110)1;06110 IITHlI,t, y)l;'1;JlbHblH BtC'b KOTOPO" 60.1JblUC B03,I1,YlUII0li ("PC]I,M. II y"aro rOCnO)l;CTBOBa'fb Ha)l;'b B03,I1,YXOIlI'b mrbC'l'o '1'01'0, 'lTOOM ca}IOlIry 6LITb HrpymIwH cro; a )I,.'IJI TOro llan,o lIaiiTH onopy B'b nCWb, 3 IIC C JlY.iKH'fh onopoii ,Il,JlJI ncro. OTlia3aBllIHCh 0'1'1. <lapOC'l'<I-rOill. BCJIlmro pO,Il,a, HYJKHO ncpciiTli 1\1, IICIIO,lbaOB3Hii0 3a KOIIO B1, }l,1I- lIal1l11'leCliarO :ICTaHiJI. BHIITh,-CHIITOU BIfII'f'b, - JW.'IiKCH'b 8"1> 6J1JJ.iKaiilllelll'b 6Y}I,YI.I.lClIl'L B03nCCTo lIac'I. l"b oO.TImmlll'b. T()TL HHH'f''', KOTOpLdi oypaBolllo BXO)l;Ul'b B'b .JJ.CpCBO, ('nOIlID BpaIll,C- lIicM'h B'L B03,I1.YX-B, MOJK(,T'h YBJlC'IL BBCPX'L H 'IC.JIOB'1;Ka"... .iRe.'IaJI 0311allteHOBaTb tl'tllrL-1I1I6Y..'I.h CBOC I)Tpc'lcnie 01'1> 3apOC'faTOll'" It )l;a",e a<lBCplUHTb B-BI''b BJla)l;I.I'ICCTBa a'l'ox'b 1I0CJI'£AIIHX'b, lIa,n:ap1, IIpe)l;lIpOIlJIJI'b 1I0CTpoiil,y IWJlOCCaJIbHarO B03;I;YlUnaro lUapa "rlIraIlT'b" (C:'IIWCTbIO 10,000 ma). C06paB'b III) 1I0JIJIIICK't 15,000 IJ!panKOB1., OH'b )l;1,uCTBoTe.'IhIlO .'1,0- lIC.TIo ;)'1'0 ,n:'t.'IO ,Il,0 lWIIIJ,a II COBCplUlIJI'I. HiJCKOJlbKO 1I0JICTOIrI" BCChMa 1),II,IIalW IICYJl,a t HlLIX'b. llepilMH 1I0JlCT'h, B'b KlITOpOM'b npHIIIIlItaJlO Y'lacTic TplIlla;IJ,aTr. lIaCCa.iKllpOB'L, npO)l;JlO,lCJI BCCro .JIHlUb TPIl- tIaca, a BTOpOH OI\OII'III.'ICn CIlI,e IJ('- 'laJlblrt('-lIoc.1J't HellpO)to.'I.iKUTCJlbHarO TO.iKC 1I0JlCTa. map-L Kpallnc neYjl,MHO OIlYC'I'HICJI B'b rOJl.mll,Il,in, C]I,Ba HC JlJII'I;u'L npll aTOM'}, CTOJlRHOBCllic CD 1I0't3)1;OM'I> II BhlTPJIXIJYB'L H3D KOp3HIJhI noo,n:IIHO'II\'1; Bc'IjX'" CBOOX'b )l;CBHTL lIaccaiKllpOB'h, EO BpCMII ('H.'ILliarO BO.l0'Il'lIhl cro 8"t-rpml'L 110 3CM.'I'1;. (IIo(,JI'1; 'foro "l'III'aIlTI.'" tOlleplIllI.'I'I> elltC Tpn no.'ICTa; TOilW O)l,lIaKO IIC OC06CHIII) YJOB.1CTiI(JpH'l'CJlbHhlXo). WUI'. 'il. l\Io- ,/I.ClIh BheHBe- DIO. PacKpyqn- nalOl1I.aHCH 61f- 'Iella llYKaJlpa- lltneT'L D'L paa- HhiJI CTOpOHbI )l.BR nepBCTbIX'b RHETa, OT'JCro MO)l.C;IL ;lerKO II an eTae'l''h BIJepx't.. 
63 )'BJIC'lL'JlIlI,IH CBoeH H)J.ceii, Ha)l;ap'b )J.-!Jikl'BOBa.'I'b II )l;pymMIi CIIocooaMn. Ero CTapaHiHMII OI,IJIO Y'lpCJK)I;cno .,0omCCTBO noOmpcniH )J.IIHa.IIf'leCIarO B03)J.Y- xon,,1aBaniHMH". OIl'I, JKe opraIIlI30BaJI'I> nepBhIH CnCD;iaJJhHI,IH JKypnaJI'I>-" L' Aero. naute"... II Jl:hUCTBIITCJIhHO ero TPY)l;LI He OCTaBaJIDCh Oe3nJI())I;IIhHfH. qlICJIO 113- c.'1'tJl.ollaTr.'1di ;UlllaMH'leCKUX'I> CIIOC060B'b JIeTaJliH YBCJIUtlUIk'tJIOCb, II pa60Ta }IX'b noneMllory )l;BHra.JJaCh BIICPC)I,'b. <I>paHI\Y3'1> JIello (1870 r,) cO:J}J,a.1J"I. Maccy lllO)I;C- .WH, BOCJlpOH3BO)l;HIlJ,HX'b nO.1eThI nTHD;'b II pa3JIIi'IIIhIX'I> HacimoMI,Ix'h; If XOTH :no fihlJIII TO.1hI\O .'1errdfl lllO)J.eJIH, JIeTaIOIlJ,iH OT'b pacKPY'IlIRaniH pC3HnRH, BpaIlJ,aIOIlJ,eii BHIIT'b lUll XJIOllalOm;rll Kp...JIh1Um, no II OH13 cLlrpa.'111 CBorO POJII. B'b HCTOpiu, 1I0Ka3aB'I>, I\ah"'h BCe-TaI,U l!CJIOB'tIt'b MOiKeT'I> MCXaHIflIeClm nO)l,paJKaTh JIeTallilO, ocYU\eCTB.'IfleMoIIIY B'I> JlpllpOJl:t. Ih TO J/\C BPC!\U1 )l;pyroii <l>paHl\Y3cldii yqCHLlii Mapcii TIIJ,aTe.'1hHO 113y<Ja.JJ'b pa3JIII'lHr.IC cIIoc06hI nOJICTOII'b nTIII\'L, 1I0JIb3YJlCb ji.;1H ,noro MHorOlIlfC.TICHmnm (OTOrpa(ntICCKmfH CIIIIllfKMIIf, C)I;'tJIanHI,IJlIH B'b pa3.1If t JIIhIC MOMenTLI nOJICTa (KIfneM:1TOJ'pa4JH'leCKie anuapaTLI TOr)l;a CIlJ,e H3- B'l;Cl'I1LI He OJ.IJm). SnI paOOTLl, C03)1;an'h pa3.TIH'lHLIJI Teopill IIIcxanllqeCJHX'b IIO- .npTOB'b, nO)l;rOTOBHJIli nO'lny )J.JIH B0311IOJKIIOCTII UX'I, npm{TII'ICCI{,arO OCYIlJ,CCTBJIC- nino aa)l;CpJKKa 6wIa :mIDh B'h TCXHIfR13, JWTOpaH Bce CIlJ,e HC oLI.m pa3BHTa HaCTOJIbKO, 'll'ODbI BLInO"mIlTb BC13 Tpe60BaHin, npe)J.'hflBJJ.JIeMLUI npn IWHCTPYUPO- Ballin aIIIIapaTOB'h, r.'1aRHblJll'l> oopa30M'f., It'b MOTopaJ\to II BIIHTallt'b. COrJIaCHO pa3pa60TanHbIxo TeopiH, npaKTH'lCCIWe oCYII\eCTBJIellie IDJIO B1> TpC'X'!, J'.1aBIILIX'b HanpaBJleHiJlx'h: a) Y)IW ynoMflHYThIe r e.'1 H It 0 II T e phI BOCIIpOIl3BO)/,IIJIII rrO.1JCTI, II-tI\OTII- PblX'h IUlC.tIWMLIX'I>. 6) O)l;UII'b BII.'I.'I> IIO,,'IeTa ll'IlIIJ,'b, XJIOIIalOIlJ,HX'I> JlpII 3Tml'h ItpLIJIhJ!JlIU (Y)l;a p- H hili II 0.'1 e l' 'I.), CTaJIU BocnpOll3BO)l,IfTh npHoopbI, no.'1YlIIlBIDie Ha3BalIic 0 p l' 0 n- TepOB'b (11.'111 Opnll'l'OIlTepOB'b). B) nOJICTb JlpymX'b nTU D;'b , npCHMYIlJ,eCTBeHIIO 60.'1I,lIIIIX'h, )l;epJKaIIJ,I1XCn 1I'h RO:J)I,YX'£ C'b IDIIpOO paCnJIaCTalIlII,IJlID 6e3'1> )l;BllmeniJl I,PLIJIbJUIII (n 0,,'1 e l' 'I> II a- p JI lId Ii), Jl,a.1'h MI,ICJIh K'h nocTpoHK'£ allnapa.TOB'b TpCTMII'O TIIIIa - a 3 pOll JI a- u 0 B 'J.,-OTopLle HaIDJIU B03MOmlII'CTh nOJIY'lIlTb onopy B'I, B03)1;YIIIIIorr cpc)I;'l; noJl.'h CBOIllltlf I1eIlO)l;BHmHhiMII KpLIJIb.fIJ\I1I oJIaro)(apJl 6LlcTpmty nocTynaTCJIblIOMJ J1.BIl.iI\CIIilO, )l;OCTllraC1IOMY BpaIlJ,eHicI'I, BIIHTa I1a ropll30nTaJILIIOH OCII. A3pOII:mHaJll'J. noc IUI IlJ,eHbI BC.t nOCJI'£)I;YIOIlJ,iJl I"JlaBbI, II nOTOJllY 3)1,'£Cb orTaeTCH CKa3aTL 1HIIII, 0 .'1CTaTeJILIIJ.1X'b annapaTax'I, nepBI,IX'h )l;BYX'I, THIIOB'h. j'e..fU1C01Wlepbl. IIoc.TIi OilLITOB'b IIOIlTOIl'I, )(' AMeh"Ypa H13KOTOpLIX'b pe3YJIhTa'l'OB'h .J;OOIl.1CJI IITa.1fbHIICKiii nporpecCOp'h 4'Op.1aIlHIIII (nOCTJ)OllBlJliH )J.UpHJIW.OJIh ..JIeolIap1J,O-)I;a BUH'/II"); ero l'e.uIIWllTCp'b (<1>111'. 72) IIOJl,mnm.l(:fl B'b B03J1.YX'I> C'h W - -- -" ,"0'00."" ocoOnl'O ,.mTC.JJI. no<- C.. '" ') IIHMaBlIIal'O C'h c060Il ItOTe.1J'b C'I> ''''' Il'f. :JanaCOM'h lIeprjIl lIa 20 CCRYH)I;'I> JlB(1)I(Cuin. JlaJIbIlIc 31'01'0 O )l; mKO ' Jrt,,'10 lie 1I0IIIJIO. . _ B'b lIa qaJI'h lIaCTOHIla- 1"0 cTo.rkrin rppaUIJ,Y3CKiii nOJI-. ! - KOBlIlIK'b PClIap'b (IWIICTPy', TOp'h ;J,lIpIlJl;a6.'1n "La Fran- ce"-1884 1'.), 1111101'0 3a1l1l- JlIaBlIIiiicH TcopiPii JJIIIITOB'b, ((>nr. 72. re.nHKoDTep'L Q>opnaHBHII. 
CllI!> 'ID BbIpa60TaTh TallOn THn'b HX'b, ROTOpbIH npH H3B-BCTHOii J!CrR.OCTH 06J!a- ;I.aJI'L }(OCTaTOllllbIMIi pa3l'.d;paMH II npotllloCTbIO )l;JIH Y)I,epJK.anin B'b n03)1;YX-B H'l;- IWTolJaro nO,J,B-BllIamrarO R'b IIHlllo rpY3a. Pellap'b II CaM'b 1\IHOI'O pa60TaJI'], B'b 1904 H 1950 rO)l;ax'b Ha)l;'], KOHCTpYKlI,ien re- .1JHKOUTepa, 110 ClepTb IIpCKpaTIIJIa 3TH TPY)I;bl. B'b 3'1'O-JKe BpeMJI 0611apO)l;OBaJIH pe3YJIb- TaTl,] CROnX'b onblTOB'], 6paTT>JI .1L104>0 If IIJDKC- IICp'b JIeJKe, npOH3BOJI;IIBIIlHi nOCTpOllKY rCJIII- ROIlTCpa Ha Cpe)l;CTBa KHH3J1 l\-IollaKcKaro... AnnapaT'h .1LIO(O npe)l;CTaBJIHJI'L JIHIlIb I1IOJI;eJIb B-BCOIII1, OKO.1JO nY:J:a, cna6J1tClIlIYIO. ra- 30BI>IIII'], )l;BHraTeJIC'1I10 no 3 .1JOIlJ. CIIJILI; 31'01'1> reJIlIKOnTCp'b .IICrIW nO)l;IIl1Ma..1JC.fl BRCpX'L,-n TOJILKO BBepX'L, lie Tep.HJI YCToil'lIIBOCTlI, C'b rpY30111'b ){O 15 (f)YHTOB'I., a IIPH Jl-BCKOJII,KO 60JIblIlen lIarpY3ld> MOJl\II0 6LI.1J0 )l;OOHTLCJI He- nO)l;BIIJKHarO "BllcimiJI" cro B'b B03,'I,YX-B, reJIHlWnTep'b JIc;Ke (qlllr. 74) YCTPOCH'b JI)IH nCpCM-BIlI,Clli.fI Bo B03)1;yrl; nu BC-BM'L Ha- rrpaBJIcniJlM'b. ,lJ,Ba 60JIbIIIHX1, <lJIJIIOllllfllieBLlX'b nOHTOH BHHTa, YKp-BnJIellllblX'b BHYTPCIIHIIMH pacnop- <Dur. 73. Te.nHRoDTap'h . ( ,II,'AMeKypa. KaMn, HacaiKenbI Ha KOllll,CHTpHlIeCRI.fI O)l;Ha BHYTPH )l;PyrOH) OCII, Bpalll,aIOllI,iHCJI B'b pa3HblJI -CTOpOHbl. K'h J!JIIITaM'b rrO)l;B-BUJaHa TpeHora, B'b IWTopon nOM-BUJ:aeTCJl IIl0TOp'b II aBiaTOp'b. B'b 3aJI;HeH 'laCTD YKp-BUJICHa ropIl30HTa.1JbHaJI nOlJepXHOCTb-PYJIb HallpaBJIeniJl. Kor)l.a OCII BHHTOB'b nepTlIKaJIhHbl, TO npH60p'L YCTpelll.1JJleTCJI TOJIbl«) BBepX'b; HO 3TH o(m IIlOrYT'h nOJIyqaTL II HaKJIOHHOe 110- JIOJKCHic, B'b 3aBHCliMOCTD OT'b 'lero II annapaT'b IIIO.iKeT'L Jl:BHraTbCJI no HaIr.WIIIIOH II )l;aJl,e no ropH30HTaJIbllOH JIII- lIill. TIpH B'I;C-B TaRoro rCJIHKOnTepa OKOJIO O)l;IfHHap;u;aTIi IIY)I;OB'b, IIPH C0061l1,aBlIlenCJI pa60T'l; UlW.1JO 15 JIOIll. CM'b, .annapar'b npll onblTaX'b nO)l;HDllIaJI'f. 'leJIOB-BKa II elll,e rpY3'b B-BCOM'b Bccro )1;0 6 nY)I;OB'L. IIocJI'1; 3Toro 6LIJIO npncTY- IlJICIiO K'b nOCTpOHK-B TaROrO-J1\C annapam BD;BOC 60.11.- mllX'b pa3M-BpOB'b. .1LPyroii rCJIIIlWIITep'L, )l;aBllIiii Y)I;OBJICTBOpHTeJILHMC pC3y JIbTaTbI, 1I0CTpOCli'b qJpaJIIJ,Y301l1'b I\opnIO (qml'. 75). 3)1;'tCb BUHTbl paCIlOJIO;KCHbl B'b OJI;HOi1 ropn30HTaJlbHOii DJIOCKOCTII II C'b IICH3M'£HJleMO-BepTIIKaJILlIhIlIl"h nOJIOJKe- HicIII'L I1X'], OCOH, no C'b Bpalll,enielll'b, KOHC'lnO, B'b pa3- Hbl.!I CTOpOHLI. MOTOp'b HaXO,:J.nTCJI nocpcJI;Hlrl;, Ha)l;'b IIIaCCH, 1I0CTaBJIeHIIOIII'b na 'lCTblpCX'b Iw,,'wcax'b; nepc)I,atIa K1, BIIHTaJII'b - 6C3KOHe'lHbIJI CTaJIbHbIJI JICHTbl. .1LBH)KCuie B'b I'OpH30IlTaJIbHOM'b I1anpaBJIeHiu C03,'1,aTCJI COOTB-BTCTBY- lou\eii YCTanollIwn JIerEHX'b nOBepxHocTeii, YEp1mJICHllhIX'b no KOIlIJ.alll'b anuapaTa II nO)l;'b BUHTallm; JIcno, liTO BepTH- KaJIbHafl T.!Ira BIIlITOB'b npH H3B'l;cTHblX'b naKJIOHaX'b 3TIIX'b nOBcpxHocTei1 K'b I'Opll301ITY MO;JWT'b C03JI;aTb nocTynaTc.1JbHYIO CIUY ,tI,BUJKeHiJl 110 J1aKJIOIlHOH Tpa3ETopiH BBepX'b, B'b rOpII30JlTaJILHml'b HanpaB.1CHill 1I.1J1I HaKJIOIIHO BlIH3-b. A YKJIOnCHie 3TUX'b-;J(C nOBepxllocTCii B1, )l;pyrOM'b HanpaBJIeIliH, nepnCII)I;Hlty.1J.fIp- II0III'b npeJKHClY, )l;aeT'h B03M01ImOCTb )I;-BJIaTb 1I0BOpOTbl B'b .1J106yIO C'WPOHY. ."-. ,..' 'lfJ' ,. C .:- ._ - '1' > ." -, -:.4j . ;i. f I' . irll, c_ "'.' fl. '- 64 ,- ----- I l . L* - ....----, --, ---- M 1.." J -4.- , . _ 'O-- - /) & ' / j' GA :' ./ \ c;Dnr. 74. re.nnKon. Tep'h JIame. 
65 OULl1'bI C'b 31'HM'(, re.1I1IWII1'CpO10 )IltJlH 1'IU,ie pe3y.'IhTlt1'bI: O)l,III1'b pa3'b annapa1''b IUIOC1'OJl1'eJlLHO nO;I,IIJ1.'1CR, Y"OCJI C'b c0601i o.n;lIoro 'ICJlOB'Jmlt, It .n;pyroii pa3'b- .D.BYX'b 'lcJlon1nn" npIl 0611e:Ol'b BtC13 OKOJlO )l,Ba;'l:II,lt1'H ny.n;OB'b; II TltKOii nOJleT}, )I:.nn.'lCH O)l,I1Y MHII)'1'Y. BeCb:011t CJla60H OIm3aJlaCb {,KOpOCTb ropH30H1'aJlbHltrO ne- pCllrhlIl,ClliJl-llCcro JllllUb 3' /s MCTpa. B'b CCltyU)l,Y. Boxl;e lI.m IIleH'he y.n;aIJllue onbiTU OWJlII npo1l3Bc.n;CIILI IIIIJKCHCpOMo Bpere, T10C1'poHllUnUI'L anllltp81''b "reJlIIIWIIJlItH'b": 31'0 c06C1'BelllIO 1t3pon.'lall'b, cHa6JKeH- /lLlH )l,BYM.fl BHIITa1lI Ha OC.flX1" CHJlbUO OTI,JlOHCIIHLIX1, nnepx'b, II utCKOJll>KHMH no.n;BmK/ll>Um 1I0BCpXIIOC1'mm, Iml,'L II B'b reJlHKOnTCp13 KOpIllO, .n;JlR npeBp811.e- lIi.fl TnrH llHHTOB'b BnepX1, ll'L 1I£>06xo,J,InIOC nOC1'ynaTeJll>1I0C )l,I3HJKellic. Talwii anna- paT1, )IO;J(eTb nO)l,lIl1:OIaTbCR B'b n03)1,YX1, IICnOCpC)I,C1'BeHIIO C'b 1I1'l;c1'a, lie Tpe6y.R pa36tm, 1\I11,'L 83pOnJlaH'L. OnLITt.l CD 1111111'(, ClQe uaxo.n;.fl1'C.fl B'b nepBoii CTa.n:iH. Bo06IQe 06'b allnapaTaX'L rc.1JIIIWIITepllaro 1'lllla Imlmo CK83aTb Talt1,: I1X'L I10C06HOC1'L nO,UlIBI81'LCfl C1, III13CTa, X01'.fl-6bl 110 Bep1'lflm.'lbHOH .'lliniH, II BH- J'" ........ 'I; v$tf ;{'. .... .... ..,r -.';[2':-:;-> ; :: :-. ; - ./:.:, - ,,, .  : .;:....:"'I:"". -.. .-;::t-..t . p', ". 1...-:...... ..... ':0... : .:::.:: _I...::.-) ,....... . t.' _.,- - :- ".... - "'''-;... . ... - - -. _-:::..-rr'.... -M-- ....l.:.:..........,;..__ \. _. < ''_ .;"-"'> . _, "", . ,', . .' ... ..:..-;.- .,..:,.;;:-. . - - "'."., &".....,.. .. --. ......-., -- _ ... <:;;;:- ", ." ....... ,  ...,. .:-'-:':'. ,!.i1.. _1 ... . '''-..., - , _-'i!t'!;... ....-1... . - ... . .......- ._. - ....;ii..:.. " .. ". .$"";v /::- I!- .> .. .--':rf -,,. "- <DIll'. 75. l'SJIllKOllTep'J> RopHID. -ctTb HenOJl.HlDliHO Bo OAHOi! TOIJK13, y)l,OI3J1CTBOp.flCT'h BC-BM'b Tpc60BaHiml'b, 1\0- TOpblfl npe)l,'],.flBJI.flIOTCJI fi'b B1I0.1H13 ynpaB"mCMbllllo aIm a paTalll'b, II TOJlLlCO Bce eIIl,e He)l,OCTaTO'IiiOC 3I1ltIWICTllO CD Tcopicii BIIH1'OB'b II Hepa3paOOTaHH<lJI Tex- IIHKa IWIICTPY1,II,ill nx'b npu 60. 1 IbIDUX'b pa311I13paX'b, B b CB.fI3H C'b .n;pyrmm Tex- !JH'IeCICHMU 3a1'py.n;IIClIifll\lIf, IIC )l,aeT'b elIl,e XOpOIDnX'b IIpaKTIIIJeCKIiXo PC3YJlb- Ta1'OB'b. B'b HaC1'O.RlQee BpCMJI, KOr)l,a 1I10TOpbl no cBoeii JleI'KOCTIi ,JI,OCTIII'.111 BCCbMa XOpOlUIiX'b PC3YJlbTaTOBo, n.eIl'fpo 1'JIJI\eCTIi Bonpoca IIpli I\OUCTp'lIpOBalliH rCJlII- KOilTepa JlCJI\IIT'b IIMCllno 13'b nOC1'pOllK13 I3HH1'OI3'b .n;JlJI HUX'b-.n;OCTaTO'IHO MOII- HbIX'b II Ha)l,eJKHblXo. Kar'1, na OTpUII,aTCJlbllYIO C1'OPOUY rCJlIIIWnTepOB'b, IIIOJImO e;!{lIHCTBClIlIO YIW.3a1'l> Ha TO OllaCHoe nOJlO1KeHic, B'b KOTOpOC I10na.n;ae1''h annapaT'h "Pll nopIJ13 M01'opa IIJilI BHHTOB'L-OII'b Ralllllml'L lIa.n;aeT'b Ha 3e1l1Jl10. lIo 31'OT'b Hc.n;OCTaTOIt'b MOil\eT'b 6bl1'b YC1'paHCH'L YC1'POHCTBOIII'b 3anaCHblX'b BIIHTOB'b II MO- 'ropa,-X01'.fl 31'0, IWII e'lii 0, CUJlbHO YCJlOJl\IIIIT'b IWHCTPYIW,iIO. 41'0 xaCaeTC.fl .n;o- 1'IIJKeHi.fl 60JlbIllCH Cl\OpOCTIl nocTynaTeJlbHOii, TO 3T01''b BOnpOC'b IIllKalWrO 3a- Tpy.n;HeHi.fl npe.n;CTaBlITb He I\I0JKeT'L, TaK'b KaK'b npHCOC)I,IlIIeHie BHHTa lIa ropll- 30HTaJlbllOlr ocu ncer)l,a .n:aCT'b HYJlmYlo .n;JI.fl 1'01'0 CUJlY. ll03lrIOJKHO, 'lTO m oy.n;YlQeM'h nOJlY'Ja1''b pacnpocrpancHie crtlUallllLIC nmbl rCJlHIWnJla HOBo. 3ADOEDAHIE 1103)1.. OREA.HA. 5 
Opuunwnmepbt. IIOIIhITOKo nOCTpOllTb .'IeTaTeJIbHLln anrrapaT"b C'l. 6bIOU1II nOBcpXHOCT.!Il\IlI, B'b nO.JI.p<lJKaHic Y.JI.apHOIlIY nO.'1CTy I1TllIl,"b, OL]JIO Ot]CIIL MUOI'O EaIC"b B'b ,IJ;pelJ- IIOCTH, TatC"b II B'b nOCJIt,IJ;Hee BpCIIIJI. lIo BCt 3'1'11 OnblTbl lIeII3I'l;uIIO nCTptlIaJIII rrpenHTCTnie Bo BlI,II,t rpOMa,IJ;lIbIX'b TeXIIH'IeCKUX'b 3aTPY,II,HeHiil, C'b KOTOpLIIIIII nplIXO,IJ;llTC.fI ClUlTaTbC.fI IIPH ocyeCTBJIeHili 3TJlX'b XJIO- naIOIIX'b ICpLIJIbeB'b. II03Tmry ,IJ;O CUX'b 1I0p'b III! O,Il,IIII'b OpHUTOIITCpo U HC ,IJ;06UJICH Y,IJ;onJICTBopHTl'JIbIlLIX'b pe- 3 YJI bTaTOBo , ,IJ;a BP.fl)l,o-JIII KOIlIY YJI,aCTC.fI ,IJ;OOUTbC.fI UX'h- II B'b 6Y,II,YIIeMo. B'b IfcTopiu B03,IJ;yxOnJIaBalli.fl lllO.i/(.1I0 OTM'!jTIfTh CJI-B.JI.Yloic nplf60pbI OpHI1TOlITepllarO TIIlIa. B'b celllH)J.CC.fIThIX'b rO,Il,ax'b npom.mro CTOJI-BTi.fl 113B.tCTllbIH pall- U.Y3CRiii 1I3CJI-t,Il,OBaTeJIb Bm.TOp'b Ta- T3H'b nOCTpOII.'I'b Hc60.'1bIIlYIO 1II0.n;eJIh (BocnpOH3BeCTII ce JIcmo MO.i/CCT'L BC.fIKin), ROTOpaJl y.n;atIHO JICmeT'b, XJIOllaJl I\pLIJIb.!Il\1II OT'b paCI\pYlIHBaubl pe3IIIIKII «1mI'. 76). O)J.HOBpCMCHIIO C'b IIIIM'b nCIIO, a IIOCJI-B IICro- Rpecc'b, .n;t.'1<1.JIU TO.iKe MIIOro IIIO)I,e- JIell B'b :3TOM'L po.n;'!J, CTpCIIIJICb '1'0'4- II-BC no)\.pa.i/mTb .JI.BHJI(.cniJlM'b nTIlII,'b, JlO )\.aJIbllle IIIO.n;eJICH )\.-BJIO HC IllJIO. lI'tllleu.KoMY HIIJKellcPY III rCHlI,eJllO 'Y)\.a.'10Cb nocTl)OHTb llClcyccTBellllYIO IITHII,Y (lfl'. 77) C'b pa3laXOIll'b I.pI,IJIbeB'b 60"11;e TpeX'b r.aCH'b, KOTOpa.fl, 6y;rr.Y t lU nO,IJ;Btlllcna I1a KallaT"B, lie TOJIbKO JICrICO nO)\.IIHra.TIaCb BBepX'h- cara. 110 I1a IIlrHOnCllic 1I0,IJ;1I1I1IIaJIa U qeJIOB-nI,a. O)\.HaIW, CBOOO,Il,HarO nOJICTa Olla.. COBepIllH'l'J> He 11101' JIa. B'b 1908 r. 06paTHJI"b Ha ce6H BHlUIaHic OpHIITOIITep'b 6CJIbriHra JIc-.JIa-ro (<jlllt'. 78). IIanepxy BLI- cOlwn tH'TbIpeX'b-KOJIeCHOii KOJICCIIH- QLI XO)\..fIT"b BBCpX'b II BHH3'b, nOBO- paqUnaJlCb H OKOJIO CnOHX'b ocell, ,JI,Ba KpbI.'1a OBaJIbHOH qJOpMLI. nc- pe)l,aqa H)\.CT'b OT'b MOTopa, pacno- .IIO.iIWllllaI'O BHII3Y, nplI 1I0CPC,II,CTB'l; t nepTIIKaJIbll<lrO BpaalOaI'OC.fI l3a.JIa. nO.'10JKIITeJIbIlLIX'b pe3YJILTaTOB"b R 3TOT'b anIla paT b OJl,HaIW lie .n;aJI'b. BBlI,II,Y ynmWIIYTLIXo TCXHII'lC- CKIIX'b TPY)\.IIOCTCii, IIc.1JL3.f1l1aJI.tHTbC.IJ. 'ITO 3a,Il,aqa JIeTalli.fl tICJIOBtKa 6y- AeT'b p'tllleHa nYTClII'b BocnpOlI3Be,IJ;e- "i.fl 'Y,IJ;apnaro IJOJIeTa IlTIIQ'b.. (l)er. 76. MO)l.SJIb BIIRTO- pa TaT<!Ha, JIeTalOaH C'b IIOMOhlO XJIOnaIODX'b Rpblnben"h. , ;---y[ \;\ ( Mr 1v 1 J;' .; . t.. .\'\ . f' L \ --.. : 66 , '\.. - " .... . '" , J (!)er. 77. J1C!,YCcTBsuuaH IITea U[TeHe.lln_ - . - --. '. . . -. . '" . tT?:\ \. ( __ .r.. ._ .. :; -, { (J)llr 78. OpJIBTODTCp"h 6SJIhriiil\a ,n;s-JIa,l'o. 
67 r.lIABA IX. MexaHIPleCRiii nOneT'D no npHH:u;uny napeHiH. HCKYCCTBO 'leJIoBima IIo,n:HOMaTbCJI tI'b B03,n:yX'b, BHC13n. B'b B03)(yxil He- nO,D,BlliKHO II .n;BHraTbCJI no CBoelllY JlwJIaniIo B'b ,'!I060M'b HanpaBJIeHiB, nOJll>SY.HCh MJI 3'1'01'0 npH60pOM'b, TJIJKe.TItullioMo B03,n:yxa,-COCTaB.TIJIeTh CYHOCTL .n eT a- n i.II Me x a H H 'l C C K a r 0, IIJIO a Bi a 1\ ill (avis-nTIII\a). HII re.nHKonTep1J. HB opHHTonTepbl He .n;06HJIHCb cB060,n:Haro JIeTaHiJI. IIoJl;paJKaHie llTHIJ,aM'b y)(aJIOCb OCYll\eCTI30Tb JIllllib IIPH IlOMO1I a3pOnJIaHOB'b. II XOTJI a3pOnJIaHbi nOJIy'lBJIB Bo IIacTOJIee I3pCMJI BeCb1l1a nmpOKoe pacIIpocTpancuie, Ha,n:o OTM13THTb, 'lTO BpJI).o J1M OHII 6y,n:YT'b rJIaBH13iillilIlI1D cpe,n:CTBallIH B03.n;ymHaro C006meHi.II B'b 6Y.ll.yelll'b, TaRO l\aK'b a3pOnJIaHLI OTB13qaIOT'b He BC13lIl'b Tpe60BaHi.IIIII'b nOJIHarO MeXaHU'leCKarO nOJIeTa: OHII He MOryT'b Haxo,n:HTbCJI B'b B03.n;YX13, "BIICJI" Ha O.n;HOM'b M13CTB. Aapon.wu1J U nmua. IITHlI,a .n;epJKHTCH B'b B03.J1.YX13 nOTmIY. 1JTO XJIona- HieM'b CBOHX'b KpLlJIbeB'b OHa C03,n:aeT'b IJO.n;'b HHIIIH cryIll,cHie B03.n;ymHoii cpe.n;Ll. l\aKOBOe H C.JlY.1IIHT'b ,n:JIn HCJI onopofI; TO JKe call1oc xJIonaHie KpbIJIbeB'b, COBep- lliaIOIlI,eeCJI He UpOC'fO BBepX'b II BHH3'b, a C'b H13KOTOpLIM'b BpaellieM'b ItaJK.n;am KpblJIa OKOJIO em npO)l,OJIbHoii OCH,-('1'aK'b lITO KOHCI\'b KpLIJIa OnOCbIBaeT'b JIO- HiH B'b BII,n:13 neT.Jl1I H.Jl1I BOCbMepKH),-)I,aeT'b IITHIJ;13 II nOCTynaTCJILHOe ,n:BIIJKe- Hie, KOTopoe no CBoeMY HanpaBJIeHiro IIHCTHHKTIlBHO perYJIlipyeTc.II COOTB13TC'1'BY- IOIll,HMlI BLlru6allIH RpLIJIbCB'b. IIpH 60JIblli1lX'b pa3M13paX'b KpLlJIbeB'b IlTlIlI,a MO- 1RCTb ,n:aJKe, BLITJIHYB'b HX'b ropn30HTilJIbHO, COBC13M'b npCIpaTHTb CBOIO pa60TY, Taw}, KaIC'b upn ,n:OCTaT01JHOii CIWpOCTH .n;BIIJKeHiJI II HecrYCHHLIH no)l,'b KpLI.JlLHMII B03.n:yX'b cnOC06eH'b .n;aTb eii HYJKHYro ,n:JIJI BlIC13Hi.II onopy. 'l'alwii nOJIeTh llTlII\hI, Ha3bIBaeMLIH nap JI mil M 0, JIerKO BocnpOH3BeCTlI MeXaHH'leCKII, COOpy.n;IIB'b B'b allnapa'1'13 lICKYCCTBeHIILl.II RpLIJIb.II B C006IIB'b eMY c06CTBeHHYlO CKOpOC'1'L )I,.JlJI TOm nocTynaTCJIbHal'O )l,BHJKeHiJI, 1\0TOpOe nTIlI\bI 1I1I113IOT'b HJIlI TOJIbKO B'b CHJIY :mepIJ,iH, HJIII JKC 6JIaro,n:ap.II HecyeMY HX'b B13TPY. C06cTBeHuaJI CKOpOCTb JIeruo co06aeTcJI nOM13eHielll'b Ha annapaTt .n;Bllra'1'eJIJI, BpaalOmaro BHHTo Ha ropH30H'1'aJIbHOH OCII. KOHe'lHO, JKCJIa'1'eJILHO, 'l'1'06LI 0 CaM'b annapa'1''b, a B'b 'laCTHOCTM 0 ,Il,BllraTeJIl>, 6blJIli B03MOJKHO 60"'I13e J;:tJrKOB"hCHbI, nOTOMY 1J'1'O B03- Jl;ymHan cpe)l,a cnoc06Ha OKa3blBaTb IlO)l,,n:epJKKY, npll 113B'£CTHOii CKOpOCTlI, JIHmb onpe)l,13JICHHOMY rpY3Y, npllxo.n;JIe!llYCJI Ha e)l,IIHHIJ,Y nOBepXHOC'1'lI RpLIJILeB'b, T. e. npM 113B13CTIIOH CKOpOL'TlI e.n;HIIHIJ;a nOBepXHOCTll )l,aHHblX'b KpLIJIbeB'b BbI,n:ep- 1KHBaeT'b JIHllib onpe.n;13JIeHHYIO HarpY3KY. 3'1'0 CO<'THOllieHie MeJK,n:y pa3MtpallIU RpLlJIbeB'b, Ha3bIBaeMbIX'b B'b a3pOIIJJaHaX'b 0 n 0 p H bl MIl (H e C y Ill, H M H, no.n;- .n; C P JK 0 J! a 10 m 11 M II) IIOBepXHOCT.!IlIIH, II Be"m'lMHOH BceH HarpY3KH, nplI 60.Jl13e IUH MeHte oIlpe,n:'l;JIeHHOH CKOpOCTIi ,n:BII1KeHiJI, B3.IITO nplllll'£pHO 03'b TaKom 1KC cooTHOmeniJI, nC'lIlCJIelIHaro y nTlII\'b. 4'1'0 KaCaeTC.II CIfJILI ,n:BoraTeJI.H, 'l13M'b 06YC.JlOBJIIlBaeTCJI CKOpOCTb .n;BIfJKeIliJI, TO 3Ta BeJIII'lIiHa onpe,n:tJIH.JlaCb Henocpe.n:- CTBelIHO onLITHblM'h nYTCM'b, npHlII13IIlITe.JlbHO K'b TeOpeTH'leCKlIlIl'b lIC'lHC.JleHiml'b KOJIO'leCTna He06xo)l,IIMOll pa60TLI. TaKMIII'b 06pa30M'b y.n;aJIOCb .n;JIJI nepe,n:BHJKeIDJI II B'b B03,n:YX13 npHM13IIHTb BHHTOBLIC opraHbI .n;BIIJKCHiJI, KOTOpLIC CJIYJKaT'b .n;JIJI ncpc,n:BHJKeHi.II no BO.n;13 II 1I0.n;06110 KOTOpblM'b (BpaeHie KOJIeC'b) 'lC.JlOB13K'b ,n:061IJICJI 60.lfbllilIXo CKopocTeii H Ha CYlli13, Conpomu6Aeuie 6030YtuuOU cpeObt. ECJIlI K'b K'lKoMY-JIII60 T13JIY npHJIOJKHTb H3B13CTHOe YCIIJIie, TO JIBHTCJI OTnOp"h, COHpOTIffiJIeHic- CHJIa, ,n:13iiCTBYIOIlI,aJI B'b npOTIlBOnOJIOJKHOIlI'b HanpaBJIeHiM. ECJIlI .n;aHHoe T13JIO '1'Bep)l,Oe, TO ycu.nie nplIJIO- '" 
68 JKeHHOe K'b HeMY, 6y.n;eT'b O.UI Bceui>J1O nOrJIOeHO ero COnpOTOB..TIeIlicM'b, U.1I1- Jlte paapymOT'b, .n;C(OpMl1pyeT'b aTO T-BJIO, eCJIU ero conpOTUBJICHie ormmeTC.fl cJIa6-Be. IIpo Boa.n;-BHCTBiu IlaKUX'b-JIIfOO CUJI'b Ha T-BJIa JKIf.n;ldn u.m raao06paaIlLUI 6y.n;eT'b TOJite .flB.JUITbC.fl conpoTImJIcHie CpC.n;bI, BU-BmHUM'b npUalIaKOMo IWToparo oy.n;en Bcer.n;a CJIYJltIITb H-BKOTOpOe TOpIOmeHic, YIl1CHhlIIenie .n;aHnaro YCII.qin. JICHO, '41'0 BeJIU'IMHa 0 xapaKTep'b conpoTIfBJleHi.fl TaKoii cpe.n;bI,-.n;()nycTUM'b raaooopa3HoH,-6y.n;en aaBIfC-BTb U OT'b paaJIII'lHbIX'b RaIJeCTB'b TOro npc.n;MeTa, npo nocpe.n;cTB-B KOToparo ycmJic, .n;aBJIeHie nepe.n;aeTC.fl I1a cpe.n;y. IIpu lfaY'IeHilf :noro .flBJIeHi.fl B'b cpe.n;-B Boa.n;YlIIuoll, npe.n;nOJIaraeTC.fl 06bIKuoBeHllO. 'ITO B'b Boa- .n;YX-B .n;BOJKeTC.fl B'b pa3JIU'IHbIX'b nOJIo)IwHi.flx'b U HanpaBJIeHi.flx'b HCB-BCo"Man nJIaCTUHKa (rroBepxHOcTb) nJIO-JKe, 'ITO OKO,TIO TaKoBoH .n;BlfmeTC.fl nOTOI;.'b BOR.n;yxa. OCHOBIII.Ie aalWHbl aTOro .flB.TICHi.fl TaKOBbl: 1) BC.flI\a.fl )l.BuJltya.flc.fl B'b Boa.n;YX-B nOBepXHOCTh BbI3bIBaCT'b conpOTUBJIeHie BOa)l.yxa, HanpaBJIeHHOe B'b CTOPOHY, 06pa'mylO .n;BlDKeniIo, If B'b HanpaBJIeuiu, nepneH)l.uIty.TI.flpnOM'b K'b aTOH nOBepXHOCTH. (;? 1';>  ----...---- --------- ----- ----------------  -'J :> .. . <I>nr. 79 11 60. 06TeKaHie BOiJAywHhlMH CTpYHMH p;IIHmym;eHcH rr.naCTHHKll AB. 2) TOllKa npuJIoJlteHi.fl CUJIbI conpOTUBJIeHi.fl Boa.n;yxa, IIMeHyeMa.fl 11; e H- '1' po M 'b con pOl' II B JI e H i .fl, Haxo.n;OTC.fl npii UaKJIOHHOM'L rroJIOJltcHiu )l.BIIJKY- eHclI rrOBepxHocTO MC1K.n.y I1,eH'l'pOM'b T.flJlteCTO 0 nepe.n;HUM'b KOHQOM'b C.fl, COB- na.n;an BnOJIH-B C'b I1,eUTpOM'b T.flJKeCTH TOJIbKO npu nepneH)l.lfltYJI.flpHOCTO nOBep- XHOCTO K'b HanpaBJIeHiIo e.fl .n;BIfJltCHi.fl. 3) BeJIII'lUHa COnpOTDBJIeHi.fl BOa)l.yxa np.flMO nponOpIl,ioHaJIbHa: a) nJIoa.n;1f .n;nuJltyeHCJI nOBepxHocTH; b) KBa.n;paTY CKOpOCTIf .n;BlIiKeHi.fl; c) H-BKOTOPOH, onblTHblM'b nYTeM'b OlIpe)l.-BJI.flCMOH, (YHKuilf y r JI a B C T P -B II U (yrOJI'b HaK.TIOHa nOBepXHOCTD K'b ropnaoHry). RpOM-B Toro, BeJIII'lIfHa cOnpOTUI3JIeHin Boa.n;yxa aaBIICOT'b ee on IlJIOTHOCTO Boa.n;yxa, Te1rmepaTypbl ero, 6apOleTpI1- 'IeCKaI'O .n;aBJIeniH n YCKOpCHi.fl CMbl T.flJlteCTII B'b )l.aHIIOM'b M-BCTiJ. BCJI aTa aannCIIMOCTb BblpaJKaeTC.fl <fJOPMYJIOH: R = KSV 2 f (i), r)l.-B R-CHJIa cOnpOTHBJIeHi.fl B03.n;yxa (B'b KIfJIJIOrpaMMaX'b); K-HimOTopblH K03«P- <fJHIJ,ieHl"b, BblpaJKalOIn,iii 3aBHCUMOCTb on YItaaaHHblX'b BHtIIIHIlX'b npIlllUH'b (ero BeJIII'IHHa KOJIe6JIeTC.fl, no onpe.n;-B.TIeHilO pa3JIlfllHblX'b oaCJI-B.n;OBaTCJIeH, 01"1> 0,08.n;0 0,16); S-nJIOII\a)l.b )l.BIfJltyciic.fl nOBepxHocTIf (B'b KBa)l.p. MeTpaX'b); V -CKO- pOCTh .n;BIIJKCHi.fl nOBepxlwcTII (MeTpbl B'b ceKYH)l.Y); i-yroJI'b BCTp-BlIlf, a f (i) onpe.n;-BJI.flCTC.fl pa3JIII'IHblIllM <fJopMYJIaMM, BbIBO.n;IfMblI\\M IfCKJIIO'IlITeJIhHO onblTHblIlI'b, aMnllpJrtlCCKIlM'b nYTeM'b, B'b aaBUCIfMOCTIf on (OPMbl II o'IepTaHifr .n;BIfJKyeiic.fl . 2 sin i nOBepXHOCTU ( BOT'b o.n;Ha na'b CaMI>lX'b npOCTblX'b rpOPMYJI'b: f (I) =- + . 2')' I sm I 
(;9 IaE'b BM,!IJIO H3'b 3TOll OCIIOBIIOii <fJOPIIIYJlLJ, CIIJla COnpOTHB.leHiJl B03,D;yxa IIIOJReT'b 6blTb onpcd;J1ena TO.1JbIW npHOJlH3HTeJlLII0, TaK'b Kah"D npH CJlOJKHOCTD 3'1'01'0 JIBJI('lIiJl If 3aBlIClIMOCTIf ero 0T'b CJlUmEG:\I'b 60JlbmOrO 'IlfCJla CaMblX'b pa3- Hooopa3HbIX'b (aI'TOpom" TPY,D;HO IlO,D;,D;aIOIlIfXCJI H3CJl1>,D;OnalliIo If Y'leTY, ,D;OOlITbCJI a6C(MIOTHOii TO'lHOCTH HeB0311IOJKHO. BLIBO,D;'b 3TOll 4>OPMYJlbl ObIJI'b CdJJJaH'b Ha OCHOBaniH BeCbMa 06CTOJITCJlbHbIX'b TPY,D;OB'b IIIHOI'HX'b 113CJl1>,D;OBaTeJlcii, npOD3- BOnBmHX'b Maccy onblTOB'b ,D;JIJI Ea.JK,n:aro 3aKOHa B'b OT,D;1>JIbIIOCTH. 'l'aK'b, lIanp., 3a.BHCHMOCTb !\IC.JKny CHJIoii COnpOTHBJIeHiJl B03,D;yxa II yr JIOM'b BCTp1>'lH nOBepXHOCTH 6LIJJa BbIBe,n:eHa na OCHOBaHiH MHOrHX'b J1aOOpaTOpHbIX'b onbITOB'b, npOH3Bo,n:IfBIUIfXCJI nOJIIWBlIlffiO'l1'b PeHapOIlI1" 4>paHl:\Y3CKUM'b npo(eCCOpOM'b Copo, .II.101U1II3HOM'b n ,n:p. Ha,D;'b onpe,D;"l;JIeHieM'b nOJIoJKeHiJl uellTpa Con pO- TIJB.leHiJl MHoro pa60TaJl'b 1fJ1f31fK'b AJII,60PII'b, np01l3Bo,n:HBlUiii onbITbI C'b 1fJ0Torpa(HpOBaHielll'b pa3HOIJ,B1>THblX'b BO)l,HblX'b CTPYH, HanpaBJIJIeMblX'b B'b CTOPOHY HaHJIOHeHHOH 1l0BepxIIOCTIf: pacnoJIoJKelIie 3TIIX'b cTpyii, HalloO.'1bmee cryrn;eHie IfX'b If onpe,n:1>JIJIJIO M1>CTO TaE'b ua3. IJ,eHTpa conpOTHBJIeHiJl. Ilpo- lfJecCOp'b Copo na OCHOBaHiH CBODX'b OnbITOB'b ,D;aJJ'b If 4>OPMYJIY, onpe,n:1>JIJlIO- rn;ylO pa3CTOJlHie lIIeJK,JI,Y IJ,eHTpaMH TJlJKeCTu If conpOTlIB.1J('HiJl B'b 3aBlfCH!\IOCTH 0T'b BCJIIf'IMHbI yrJIa BCTp1J'lIf: { 2 (1': 2tgi) . 1 r,JI,1> h e.CTb )l,JIHHa. nOBepXHOCTH no na- J ! L ! J J L :J npan.'1eHlIO }l,BlDKeHlJl. qr >YL a f TaKHl'b-JKe Onbl1'HblM'b nYTe!\l'b 6bl- i J1a onpe,D;1>J1eHa II Hau60.1J1>e Bblro,n:HaJI g., .(j. 4>opMa ,D;BIIJRyrn;eHcJI nOBepxnOCTU, Bb13bl- BalOrn;aJl HaUMeHblUee conpOTHBJIeHie B03- <1>nI'. 81- ,D;yxa ,n:J1JI nJIOrn;a,D;II B3JITarO pa3!\I1>pa. II OKa3aJlOCb, 'lTO npmlOyrOJIbHblJl noncpx- a.. HOCTH, nepeM1>rn;aeMblfl B'b B03.IJ.yx1> B'b H1l11paBJIeHiH CBoell ,n:JIHHIIOH CTOpOHbl, BCTp"n'lalOT'b M('Hbmee conpOTHBJIeHie, 'l1>!\10 nplf nepeM1>rn;eHiII IfX'b JKe B'b nanpaBJIeHilf OOJI1>e KOpOTEOii CTOpOHbI (4)Hr. 81). 3aTtM'b BblJICHIfJIOCb e.rn;e, 'lTO nOBepxHocTH, BOl'HYTbIJI CH1l3y, J1er'le HaXO,D;JIT'b ceot onopy Bo B03,n:yx1>, 'l1>M'b IloBepxHocTU conepmeHHo IIJ1oCKiJI; IlpO!CCCOp'b Copo ,D;OIta3aJIo MaTeMa- TIJ'leCKll, 'JTO B'b nOBepXHOCTlI TaIOOro pO,D;a 06pa3yeTcJI ,n:ajIi.e CHJla KOHTp'L-CO- IlpoTIIB.1JeuiJl, YBeJIII'lIfBaIOluaJI H1>CEOJIbKO CKOpOCTb HacTyuaTeJIbHarO ,D;BHJKeHiJI. 3TlI 3aKJIIO'leHiJI HaXO,J.J1Tb ce61> nO,D;TBep.JK,D;eHie If aD npnpo,D;1>: KpblJlbJl nTUIJ,o MI1>IOTb BorHyrocTb CHH3Y II BblTJIHYTbl IfMeHHO B'b nOnepe'lHOM'b HanpaBJIeHiH OTHOClfTeJ1LHO ,D;BIIJKCHiJI. B03iJyut'H/btU 3.tlbii. IIpe1K)I,e 'l1>III"b nepeiiTII K'b a3ponJiaHY, pa3CMOTpUM'b nOJIeT'b OObIKHOBeH- Haro B03,J.ymHaro 3M1>J1, 3anYCKaeMaro Ha OIf'lCUE1>. BOT'b cxeMa, IIJIJIIOCTPIfPYIOXUaJI YCJIOBiJI, npII KOTOP"'X'b JIeTaeT'b Kam,n:blH 3M1>ii (1fJIfr. 82). ECJIIf 3M1Jii naXO;t.IITCJI D'b no K01>, T. e. napHTb Ha EaHaT1> onpe,D;1>JIeIIHOii ,D;.'1HHbl na O)l,HOIIIO If TOM'b JKe M1>CTt, TO ,D;J1J1 paBlioB1>ciJl ero ne06XO)l,ll!\IO, 'lT06L1 B3alfMHO ypaBlIoB1>mlIBaJIllCb BC1> ,D;1>iiCTBYIOIUiJl Ha Hero CIfJIbl. A 3TH CMbl CJI1J,D;YIOIUiJl: 1) coocTBeHHblll BtC'b 3M"l;J1-ropIf30HTaJlbHO BHH3'b; 2) FHJIie, y,D;cpJKIII3alOluee 3Mtii 3a TpOC'b,-no HanpaB.:leHilO Tpoca BHD3'b; 3) cOnpOTllBJIellie B03)\.yxa, oEa3blBaIOluaro, no,n:'b BJIimlieM'b CIfJIbl BtTpa, ,n:aBJIeHie CBOI1MII 'laCTlIIJ,a!\1lI Ha BCIO naEJIOHeHHYlo nOBepxHocTb, B'b HanpaBJIeHiH, nepneH- ,J.DKYJlflPHO!\I'b K'b 3TOH nOBepXHOCTlI BBCpX'b (TaE'b Y'IHT'b TeopiJl). Pa3JIO.JKIIB'b nOCJI"l;,D;HIOIO CHJIY Ha ,D;B1> COCTaBJIflIOIUiJI, D3'b EOTOpbIX'b O)l,Ha HaUpaBJleHa Bep- THKaJILHO BBepx'b, a .n:pyraJl no HanpaBJleHilO JIUIDIf Tpoca, MM YBIf,Il,II!\I'b, 'lTO 
70 ,IJ;JIJI paBHOB'tciJl CHCTeJllhl B'b B03.n;yX't HeOOXO.n;RlIlO TOJILKO paBeHCTBO Mem.n;y BepTl1KaJIbHOll COCTaBJIJllolI\eii CHJIhl COrrpOTHBJIeHiJl B03;I;yxa H COOCTBeHIIhIM'h B'tCOM'b 3M'tH, TOr.n;a KaK'h BTOpaJl COCTaBJlJlIOaJl CHJlb! COrrpOTHBJleIliJl BOB.n;yxa oy.n;eTh BCer.n;a rrOrJIOlI\aThCJI T'tM'h YCHJlieM'h, KOTOphIM'b TpOC'h y.n;epJKHBaeTC.H Ha SeMJI't (PYI\OU 'leJIOB'tKa HJIH COrrpOTIfBJlemeM'h KaKOrO-JIH60 npe.n;MeTa). JICHO, 'lTO npH H3M'tHCHiH O.n;HOU H3'h aTRX'h CHJI'h HapymHTCJI H paBHOB't- cie 3M'tJl. TaK'h, rrpH YBCJIH'IeHiH CIIJIhl B'tTpa, C'h YBeJIR'IeHieMo COrrpOTHBJlemR B03.11:yxa, 3M'tU rrOll.n;eT'h BBCpX'h, H3I'tH.flJl yrOJI'h YKJlOHa CBoeu rrOBcpXHOCTH, rrOKa BepTHKaJlblla.fl COCTaRJI.flIOmaJl He rrpHpaBH.fleTC.fl Ko B'tCY CHCTeMLI. YDeJIH- 'lHBaJl rrOBepXHOCTL 3M-Ij.fl rrpIl TOM'h-JKe B'tTp't, 1I1OJKHO CHJIbHO yneJIH'IHTb H COOCTBeHHLlii B'tC'h cro, .n;06aBllB'h .n;aJKe H3D'tc'I'HYIO HarpY3KY («pOTorpa<<pH'IeCKili arrrrapaTh, 'lCJIOB'tKa-Ha6JIIO.n;aTeJI.fl), TaK'h KaK'h rrpH 60JIbmeU rrOBepXHOCTH H conpOTHBJIeHie B03.n;yxa 6y.n;eT'h 60JILmc. CxeMa nOAema aapon.!laua. BC3'h B'tTpa 3M'tU JIeTaTh He MOJKeT'h. Ho MOJKHO 3aCTaBliTL 3I'tU IIO.n;H.flTLCJI C'I> 3eMJIH H Tor.n;a, Kor.n;a BHlf3Y B'tTpa H'tTh: CTOHTL JIHmL rr06'tJKaTh C'b 6e'IeBIwH. .D:pyrlfMR CJIOBa1H, CHJIY B-BTpa MomHO B03M'tCTHTL cHJIon .n;BllJKCHiJl caMorO 3M't.fl. Ho CKOpOCTb 3Toro C06cTBcHHaro it J\ r.:- - - :Jlc . cu..w. (Dur. 82. (l)nr. 83. }J.BHJKem.fl MOJKHO nOJIY'lHTb H He C'h 3CM.'IIf, 'Iepe3'h 6C'IeBKY, a HCnOCpC,IWTBCHHO y caMoro 3M't.fl, cHa6.n;HB'b cro aKTHBIiOU CHJlOH-MOTOPOM'b, BpamalOlI\HM'b B03- .n;ymHhlll BHHTh. TaKoii 3M'tU H 06palI\aCTCJI B'h a3pOrrJIaH'h, KOTOpblll YJKe HR- 'I'tM'h HC npHB.fl3aH'h Ko 3CMJI't, a rrpH .n;OCTaTO'IHbIXo pa3I"I)paxO crrOC06CH'b JIo.n;HHMaTh H COJIH.n;HYIO HarpY3KY. BOT'b CXCMa JlCTalOII\aro apOnJIaHa, 31'01'0 B03.n;ymHaro 3M't.fl, KOTOpblll "CaM'h CCo't .n;'tJIaCTh B'tTCpo" (<<PHI'. 83). TaI\a.fl JIrc HaKJIOHCHHa.fl K'b ropH30IlTY nOBcpxHOCTL 1I0.n;BepraCTC.fl )I,'tilcTBiIo CJI't.n;YIOII\HX'h CRJI'h: 1) C06cTDCHHa.fl rrocTynaTCJIblIaR CHJIa .n;IJRJ((CHiJl-T.Hra Bpa- IWlIOIWlroc.fl BHHTa-ropH30HTaJIbHO BncpCJ{'h; 2) C06CTD(,HHbIH D'tC'h a3pOrrJIaHa- BCpTHKaJIhHO BHH30; 3) COrrpOTHBJICHic B03,1.yxa-BBCpX'h rrcpncuJ{IlKYJl.flpnO K'h rroBcpxIIOCTH. Pa3JIaraJl rrOCJI't.JJ.HIOIO CHJIY Ha rOpH30UTaJlbHYlO H BCpTHKaJIbHYIO COCTaBJI.fllOlI\i.fl, 1I1bl YBHJ{RM'h, 'ITO rrepBaH H3'h IIHX'b rrOrJIOTHTC.fl THroll BHHTa, T, c. OHa 6y.n;CT'b TOpM03HTh XO.JJ.o a3pOrrJIaHa, a BTOpa.fl 1I1OJKCTo rrOrJIOTHTh CHJIY c06CTBeHHaro B'tca, 06C3rre'lHB"b a3pOrrJIaHY BHc-Jmic B'h B03,!!:YX't npH aTOM'b .n;BlIJKeHiH. TaKoe COOTHomeme MCJK.n;y BC-BMH 3TllMH CRJIalllll, rrpH KOTOpOM'h B'b pe3YJILraT't HXo B3aJtMO.n;'tii:CTBi.fl OCTaeTC.fl TOJILKO OJ{Ha, narrpaBJIeHHa.fl ropH- 30HTaJILHO Brrepe.n;'h, 3aBHCHT'h rJIaBHbIM'h 06pa30M'h OTh CKOpOCTH .n;BHJKem.fl H -OTh HaKJIOHa X'b ropH30Hry rrOBepXHOCTH a3pOnJIaHa. C'b I13M']meHielllo CIWpOCTH H yrJIa HaXJIOHa nOBepXHOCTH (yrJIa BCTp't'lH) lII'tH.fleTCJI If corrpOTHDJIeuie B03- .ll;yxa. q-BM'b CKOpOCTb II yroJl'b BCTp't'lH 60JIbme, T'tMo OOJIbme H BepTllKaJILHaJI OCTaBJI.fllOlI\a.fl CHJlbl corrpOTHBJIeHi.fl B03.n;yxa (UO)l,'beMHaH ClfJIa), HO T'tMo 60JILme 
71 II TOp103JIllleC :rtllcTBie (rOpll30HTaJIbHaH COCTaB.151IOaJI). II TO, II }J.Pyroe RbIBOJlIITb aapOllJIaH'b lI30 paBHOB'Eci51, 3aCTaBJI5151 ero YCTPCllfJIJITbCH BBCPX'b. C'b YMCHLmCIIicM'b CKOpOCTli YMCHbmaeTC51 TOp10351ee }J.'EiiCTBie COllpOTIIBJIeHi51 t!03}J.yxa, 110 YIIICIILllIaeTC51 II 1I0)l'bCMIIOe }J.-BHCTBie. Ca'CNa 'KoucrnpY'K1iu aapon.wua. CXCIIIbI .1eTaHiJI B03}J.ymHaro 3111'E51 H aa- pOIlJIaHa, }J.aunbl51 ua /fJllr. 82 II 83, H-BCKOJIbKO l'p-tmaT"b I1pOTHB"b IICTlIHbI, 110- "TmlY '1'1'0 CIIJIY conpOTllBJICHi51 B03}J.yxa Ha}J.O nplIJIaraTb He eo LleIITp-B T51JKCCTli -CW:TeIlILI, a II'ECKOJIbKO Bllepe.'lll ero. IIplI TaKOMo HOBOIII'b pacllpc}J."I>JICHilI CllJI'b, BCpTIII\aJILHa51 COCTaBJIHIOIIla.51 CliJILI conpOTIIBJIeHifl B03}J.yxa lIe COBlla)laCTb C'b HanpaBJICHielll'L CIIJILI C06CTBcIIHaro B'ECa "anllapaTa (/fJllr. 84), BCJI'E}J.cTBie 'Iero 51BJI51eTC51 napa Cll.no, CTpeIJIaJIC51 ncpcBepnYTI, CIICTCMY. B'I. B03}J.ymHOM'b .3M'E'E 3'1'0 51BJIeHic YCTpaHJIeTC51 npllcoc}J.llHeHiml'L XBOCTa, nOlllIIlI1O '1'01'0, '1'1'0 Y3- ]le'Ilta 3M'E51 }J.'E.1JaCTCH mlCHHO Bo BepxIIcii ero 'IaCTII, rJl'E II HaXO}J.lITCH LleHTp'b -conpOTIIBJIeHi51. B'b a3poII.1IaH'1> MOJKHO I1plIt'EHIITL YCTpOii:CTBO TaKOrO-JKe "XBO- -em" Bo BII)l'E BTOpoii HecyeM norcpxHocTII, pacIIOJIOJKCHHOii C3a}J.lI, IIJIII }J.aJKe -enepe}J.1I OTb rJIaBlloll. I1pll }J.BYXo TaKIIXo 1I0BepXUOCTJIX'b, BapLlIpy51 lIXo pa3- . > (J).HI'. 84. ([)nI'. 85. td'Epa1lI H Hal\JIOHeHiml'b K'b roplI30HTy, IIIO)/(HO }J.06MTbCH Toro, 'ITO paBHO}J.'Eii:- -eTBYIOaH BepTIIKaJIbHLIXo COCTaBJI51IOIIXo CIIJI'b conpOTIIBJIeHi51 B03}J.yxa 06'E- IIX'b nOBcpXHOCTeH IIpoit}J.eT'b (Iepe30 LleHTpo T51JKeCTll Bceit CIICTeMLI, q-Bl\I'b II YCTpaHIITC51 BpC}J.IIOC OIlpOlII,'J,hIBallie (/fJlIr. 85). IIo a3pOllJIanbI lie TOJIbKO Bo 3TOlo O}J.HOlllo 3aHIIICTBOBaJIli !f}J.elO KOH- eTPYlwjH B03}J.YUIIILIXo 3l\1'ECBo, 3TlIXo "aapOllJIaHOBo Ha 51KOp-t", KaKo IIXo IIpO- 3BaJI'b KaIlIITaH'b ct>cp6cpo. RorAa B03}J.yullILIe 3f'ElI C'IaJlII IIpUlll'EH51TLC51 }J.JI51 -ecpbe3Hoit HayKll,-}J..1JJI MeTeOpOJlOrII(ICCItllX'b 1I3CJI'h}J.oBaHiii aTMocqJephI, IIYTellf'b 1I0}J.oCllIa ua HllX'b aBTOIaTII(IeCKUX'b IIpll60pOBo, lIJIli }J.JI51 B03}J.ywHaro /fJ oTO l'pa- .qmpoBaHiJ4,-TO IIpllmJlOCb 03a60T!fTbC51 lUll CIIJILUhIM'b YBe.nII'IeHielo IIX'b 110- BepxllocTcit,-(ITO O(IeHL neY}J.06Ho,-IlJlll YBCJlII'ICHielo 'lIICJIa 3M'EeBo, 3anYCKae- 1.JbIXo lIa 0}J.1I0M'b TpOC'E. A npll 1I0CJI'E}J.IIClllo clloc06'1>. C'b C6JIlIJKeHieMo }J.ByX'b COC'E]lnllXo 3M'I>CB'b, cala c060it OllpCJl'EJllIJlacL KOHCTPYKLli51 O)lHOrO 3111'E51 C'b }J.BYllIJI napaJIJleJIbHLtMII lIoBepXHOC'1'51IlIlI, COC;I.lIHeHHbIIIIlI ce IIHor}J.a BepTIffiaJIL- HhIlI1lI neperopO)lKaMlI; 06JIa}J.a51 3Ha(IIITCJILHO 60JILmeii: 1I0}J.'beMHoii: ClIJIOH, q'EIII'b .3l\1"tH cD O}J.HOii: TaKOIO .iRC I10BCpXIIOCTbI0,-3TOTb CJlO:iKlIhIH 3l\1'I>H 06JIa}J.aeTb eIIle II 60JlLllleit YCTOH(IllBOCTLIO. BO'1'o II CB060}J.UbIe a3pOllJIaULI Cl'aJIII 1I;"I>JIaTb 110 Ta- IWH-iI\e CXCM'I>-Co }J.B)'III51 1I0BCpXIIOCT.fll\m, O}J.Ha Ha}J.o }J.pyroii; TaKie anllapaThI nOJIy'lllJIII na3BaHie 6 If II JI a II 0 B 'b, Bo OTJlII(lie OTb alIIIapaTOB'b C'L O}J.HlIM'b P51- )l.OM'b 1I0BCpXHOCTCii-1I1 0 H 0 II JI a HOB 'I.. IIa}J.o O}J.llaEO 3aM'ETHTL, '1'1'0 TaKoe OTJIII(lie T'EXo II }J.PYI'llX'b a3pOllJIalIOR'b nO(ITII lICEJllO'IlITeJILlIO BH'EmlIee; 06JIa)la.ll 
72 60JIF.IIICll nOBOpOTJIIIBOCTLIO n 1I1CHbmIUlo COnpOTlIB.1CuicMo B03,n.yxa, MOHOnJIaIlLJ YCTynaIOT'b 6HIIJIalIa1\lo Bo ClIfbICJI-B IJpOCTOTbI I\OHCTpYKl.{iH II YCTOll(IHBOCTII B1> II03JLYX't (npII O)J.IIlIalWBoii Co6CTBeHHoii CKOpOCTII), TaKb KaK'L Moit B03,n.yxa, Haxo)J.JIII.{iitC.H Me.m)J.Y nOBcpXIlOCTJIMlI, cnoc06elI'b 0&a3aTL II3B'tCTlioe npOTHBO)J.'tii- CTBie I1pII OnpO&H)J.WBalIill. OCTa,JIOCb ynOlluIHyn, IIpO pa3.1II'IIILIe opraHbI aapOII.,1aHOB'b. 0pW'H/bt d6UOICeuiJl. R,atr'b II )J.lIplliI\a6JHI, a3pOIIJIaHbI cHa6JKaIOTC.H 1\IOTOpaMII, IIpaIl.{aIOIl.{IIMII BlIHT.l>I. l\loTOp'b YCTaHaB.UmaeTcn lIa npO)J.OJILHOH OClI, MCJK)J.Y &PbIJILJIMlI. BIfHT'b, 06WKHOBelIIlO TO.1b&0 O)l.IIII'L, I10MtIl.{aCTC.H lI.m C3a)J.U (TOJIbKO y 611nJIaHOB1», IIJIII cnepe)J.1I (npeII1\IYII.{eCTBeHHO Y 1\IOHOnJIaHOB'L). ClIJIa 1\IOTOpa, B'b 3aBlICIIMOCTII OTb B-BCa annapaTa 1I .iIWJIaeMOU CI\OpOCTII ,n.IJIUIWHi.H, 6bIBacT'b 01''b 25 )J.O 100 JIOma,n.IIHbIXo CIIJIo. MOTOpLI npll1\f'tH.HIOTCJI MCK.IIIO'IHTeJILHO BHYTpeH- H.Hro cropaHi.H (6eH3IIHOBbIe); B'tco HX'b )J.oc'rnrnyT'b BeCb1\Ia IIC60JILIIIOii-1-2_ S KJIrp. Ha HP. BHHTbI 3a nOCJI't)J.Hee npeMJI ynoTpe6JIJlIOTC.H IIO'ITlI lICKJIIO(IlI- TeJILHO )J.epeBJIIIHLle; HaCaJKIIBaIOTC.H OHII 06LI&HOBClIHO lIenOcpe)J.CTBeIIHo Ha IIaJI1> 1\IOTopa. OPWUbt ynpa6.1leuiR U ycmo11;1l'u6ocm'u. YnpaBJIeHie .,1crlW )J.OCTlIraCTC.H TaKo-1Ke, RaKo 1I Bo )J.llpMJKa6JIJJxo. )J,JIJI nepe1\I'tIl.{cHiJI B'L roPM301ITJ,.,IbUOH nJIOCKOCTII cYII.{eCTByeT'b 'py.1Jb nOBopoTnLlii-He60JILlIIaJI IICpTH&aJIbHaJI nOBepXIIOCTL, YI,p'tn.,1Rc:llaJI IIo CaMO}lo XBO- CT't aUIlapaTa; O'1CBII)J.HO, '11'0 YK.l.IoHeuie 'aToi1 1I0DepXHOCTIf Bo IcaKYIO-JIIf60 CTOPOHY 01'"1> DCpTlU,aJILHOH IIJIOC&OCHI, npoxo)J.JIII.{cii (ICpe30 npo.:w.l.IbHYIO OCb annapa:ra, DbI30DeT'b COOTB.tTCTBYIOIl.{CC YKlOHeuic Bcero aapon.lIaila 01'0 nepBOHa'IaJILIIarO lIyr'u. BLlcoTa nO.,1CTa pery- .:mpyeTCJI py JIC1\lo r.1y6IIIILI - ropu30IITaJILHOU no- BepxIIOCTLIO, nOM1>m.aellIOi1 lIJIII Dnepe)J.lJ, lIJIlI To.me n03a)J.H annapaTa; JICHO, (11'0 IIO,n.HM:llaHie nepe)J.H.HrO &pa.H aTOll IIOIlepXHOCTII 6Y)J.eT'b BLI3WBaTL nO)J.HmraHie COOTBtTC1'BYIOIl.{eH (lacTII aaponJIana, 1I Ha060pOT'b. 06a aTII PYJIJ1 npIIBO:J:JITC.H D'b ,n..tiiCTBic npll nocpe)J.- CTB't TJIr'b, TpOCOB'b, CD nOMOIl.{LIO pbI(larODo 1I.1H IIITypDaJIODo, MaXOBlIItOBo. Iho &aCaeTCJI YCTOH(IlfDOCTII anIIapaTOBo, TO 1I 3)J.'tCb, RaK'b IIo )l.upmKa6- JI.HX'b, IIa)J.O pa3JIII(laTL YCTOH<JMBOCTL n p 0 .II; 0 JI I, II Y IO II II 0 n e p C (I n Y 10, 6 o- K 0 BY 10. IIepBa.H 06e311e'lllIlaCTCJI aBTOMaTII'ICCI>H nocpe)J.CTBOMo TOro XBOCTa, 0 &OTOpOM'b YJKe ynoMlIIlaJIOCL. PacnOJIaraCIbIii 06bIKHODeHno n03a)J.II, aT01'o XBOCT'b )J.aeT'b BTOpyIO TO'IKY onopbI )J.JI.H annapaTa D'b II03)J.yX1J, (11)1110 II YCTpaHHeTC.H II0311101K- HOCTL npO)J.OJILHOH &a(IKlI. IIonLITRa II03JIO.iI\IfTL PO.,'lL aToro XiiOCTa Ha PYJIb rJIy6IHILI YCII1>xa He 1I1\I'tJIa, TaK'b &a&o aUIIapaT'b npIf 31'01110 )J."tJla.'IC.H CIIJIbHO neYCTOH<JllBLI1\lo. CYIl\HOCn, 60KOIloii YCTOll<JHBOCTIl aapOnJIaHa 3a:&JIIO'IacTCJI II1> 1'01\10, (IT06bI 06e3IIe- 'IIITL rOpll30HTaJILHOCTI> nOnepe'IHOH ero OClI. IIOMHJ\IO UOpLIBOB'b B.I>Tpa, 1\lory. Il\IIXo IIcer)J.a HaKpeHuTL annapaTh, Hapymeuie aTOll YC'l'OlltJUDOCTIl IIpOllCXO.D.IIT'b Bcer)J.a npn )J.BIIJKenill aapOnJIaHa no IpIfBOii .'lllllill, T. e. npll COBepmeHiu nOBO- pOTOB'b lIJIlI TaIC'b Ha3LIBae1\ILIX'b II H P a.iJC e ii. ..'I.'tJIO Bo T01\I'b, 'ITO Ha BllpaJl\1> KOHeu,'b BUYTpeHH.HrO RpLIJIa B (1'. e. l\pLIJIa., 06paIl.{eHHaro BHYTPL &1> u,eHTpy Kpll- !loit) )J.'tJIaeT'b nYTb 60.,1'te I<opondii, '1-I>Mo I.OHeQo DH'tmHJII'O &pLIJIa A (qmI'. 87); CJl1>,IJ;OIlaTeJILHO, IIHyrpeHllee &PLlJIO 6Y)J.eT'b )J.BlII'aTLC.H cD lIIeHLmCll Cl\OpOCTblO, '1'tM'b IIH'tmBee, CJI1>)J.OBaTeJILHO OHO 6Y)J.eT'b BCTp't(IaTb IIo D03,n.yX't 1\feHbmee ..... ') fJeN".......... =q-a£.Ilo!l..o- tO- 80. rt '.. 1ri.::t CY - 'tiff" 4"-' <Dur. 86. 
73 conpOTHB"l('JIie II, 3Ha t IIITo, C"b YMeHbilieHieMo BepTIIRa"lbHOii COCTaDJI,flIOmeii ClULI COnpOTIIBJleHi.H B03}J.yxa DHYTpeHHee ICpbIJlO H"I>CKOJIbKO HaKJlOHlfTC.H, Tor.na 1\aK'b DH'l>mHCC H'tCKO.1IbKO nO}J.HlDleTC.H. .D:JUI npOTIIBO:J;'tiicTBiJl :)TOMY Bpe}J.HOMY KpeHY eCn, pa3JIlfQHbI.H CpC}J.CTBa. IIplfno}J.u.HD"b 3a.nHiii yroJlo BII'tillllnro I\pbIJIa II OIIYCTMB"b TaIWBOH-JKC yrOJIo Y KpbIJIa BHYTpeHH.HrO, 1I1O.JI"tHO npOTHBo,II:hiicTBO- BaTb Bpe}J.HOllIY HaKJIOHeHiIo nonepetIHoii OClI Ha BlIpaJKaXo If Jill nplI naKpeHeHiH OT'b B'I>Tpa (<<pIII'. 88); TaKoii cnoco6'b Ha3LIBaeTC.H n e p e K a ill If B a Hie M 'b R P bI JI b e B o. .lI.Pyroii cnoco60-6 0 K 0 B bI.H K P bI JI bI ill K 1I, YKp-I>IIJIJICMbIJI no KOHIJ,all!o HecymlfX'b nonepXHOCTeii (<<PilI'. 89); IIo}J.lllfllfaHie O.ZJ:Horo ICpbIJlbIlliKa II o}J.HoBpeMeHHoe oIIycKaHie }J.pyroI'o, }J.'tiiCTBY.H no 60ICal"b a3pon.1IaHa, KaK'b PYJlII rJly61IHbI. 113M1HlneT'b no.:I01KeHie nOnepeQHoit OCII. Eme O:J;HII'b cnoco60 .L ... '-'1etqht. .., Jt. $J.----,-. '\11 \' /". \. ' ' " \, ., ! ...... \ \0,,,,,' ............ ; , ....-...-- "'. , ' ............ jt ", --. -'- "1fa-:;:ic:.;,. ""'" -'0 .. _/----y. ..------ <Dur. 87. lIr. 89. 'f.----'- \ } Ywa.o 'f...e,:: . \ t?. ..,rit: JCLILo <L lMbtUO. \ \ \ 'lJ'Io mJ;1llCl\\ f Mf' ", It..Ulo<Ib 1la«Pu.t1 , /I>ur. 88. <I> HI'. 90. }J.ocTllraeT'b TOro-Jlte aBTOMal'UtICCRII, HO C'b IIIeHbililIlIl"b ycn'txOIl!"b: 3TO B e p T 11- K a JI L H bI.H n C per op o}J. K II, YCTpaIIDaeMbI.H Bo 611nJIallaX"b l\!eJK}J.y o6-lmMH nOBepXIIOCTJlMII (<<p l1r . 90); npII BlIpa.JliaX'b II 60KOBOM'b D1np't 3TH nepero- pO}J.KII, )l,BlIraJlCb B'b CII.lIY lIHepu,i1I no np.HMOH _lHHilI, BbI3bIBaIOT'b conpOTHBJleHie D03.n.yxa CD BHYTpeIlHeii CTOpOHbI II T'tM'b npeIlJlTCTBYIOT'L HaIcpeHeIliIo a3pOIIJlaua. Ha.no, O.nHaKO, 3alll'tTIITb, tlTO 60KOna.H YCTOlltllIBOCTb a3pOnJiana npe}J.CTa- &lJ1CTo Bonpoco naCTOJILKO cymecTBeIlHblll, tlTO OKOHQaTeJILIIOC pa3p".BIIIeHie ero MmKeT'b }J.aTb JIIIIIIb XOpOIIIa.H aBTOll!aTHtleCKaJI YCTOlltIlIBOCTb, He Tpe6Y IO maJI HII- KalCOro YtIaCTIJI aBiaTOpa 11 )J;OCTIIraeMaJl }J.aJKC npII caMbIXo CIIJlbHLIXo HapYillC- Hinx'b OOKOBoro paBHOD'tciJl. Opla1e be d.ur, 63.Jccma t£ cnYC1ca. A3pon.'IaH'b IIlOiKeT'b IIO:J;HJITbCH TOJIbKO npio6p:l>T.H .n.OCTaTOtIHYIO CKOpOCTb; }J.JI.H 3TOrO no}J.'b KOpnycm!o era )I,:I>JIaIOT'L KO- -'mca )J;JI.H pa36'tra no 3ell!JI"I>, YKp'l>nJIJleMLI.H I1a OC06bIXo TeJI:I>JKICaX'b-UI a C C If. IIpII cnYCK't I1a.a.o npe)J;OXpaIlHTb annapaT'b OT'b TOJItIROB'L; 3TO }J.OCTlIraCTCJI 'pml'tHellieWb llOJI03bCB'b, pCt:COp"b II .npyrrrx'b pa3JIHQHbIXo MIOpTH3RTOpOB'b. 
74 r JI A B A X. HCTOpHQeCRiH 4»a3bI pa3BI1TiH aBiaIl.iH. RaR'b cOBpcMeHHble JI:llpllJf{a6JIll 6bIJII BeCbMa OocTo.flTe.Jlblio OIIlIcalILI B1> npOeRrn MeHLe sa CTO JI'tT'b JI:O llX'b nepBaro npaRTUqeCRaro OCYIIW, CTB.'1ClIin TaRb II npOeRT'b nepBaro aaponJIaua nOnBlIJIC.H 60JI'te CTa JI'hT1, TOIY na3a,J,'L, He 06paTlfB'b na ce6n oc06eHHaro BHlulaHin, XOT.H 06miii TllITh U"IJI'L Bo Helll'b npc,1- CRaSaIl'b C'b llSYlIIlITeJILIIOH TO'lHOCTLIO. nHaH.'lOIlCHHaJI R'b rOpllSOHTY nOBepxHOCTb .n.aeT'b npu60py IIOJI:oeI'L. Bpa- mmomiiicn BllHTh-Cos.naeTI. nepelll'tmeuie. JIemiii JI:BllraTeJIb, napODaH MaUIIIHa lIJIIi B3pT,IB'laTbIH lIIOTOpo, pa- 60TalOmiii OTo BSPLIBOB"L ClII'£CIf rasa 1I Bos.nyxa,-)lOryTI. c.:fY- JreUTb llCTO'IIIIfIWM'L aHcpriu. ABOCTI. .n.m YCToii'IIfBOCTll, B03- MO.JKHOCTb nepCM'tmCHiH :u.euTpa .naBJIeHiSI II aDTOMaTll'IeCRan perYJIlfpOBR8 YCToii'IllDaro UO- JIO.JKcui.H - DOTI. rJIaBlIOC, 'ITO nYJKHO B'L aUTlapar't". TaR'L IIMCi1.'!o emc lJo 1809 ro;l:Y aHrJIll'lalIlIIn, I" a 11- .'1 e ii, JI:aBo nOJIuYlO nporpa\l- lilY JI:JISI llLIIIOJIIIClIiH sa,J,a'lu. II T'lllll'b ne 1IICII"BC TO.1JbRO 'Iepe3"b CTO JI'Irr'b TaRoii npOCRT'b )10I"b _A.l. " -- ..L 6 "'f:-I', ,'" ,-. bITL ocymeCTDJICn'b. Callio RaiiJIcii, lIe orpa- HU'lImaHCb O,:J:IUBIo IIpOeKTOlll"b, C,lrBJIaJIo nOnbITI{Y npliBeCTU cro II Bo ncno.J1Hcnie,-Ho no- Tcplrt.1D IIcYJI:a'IY. TaRan 41\(' HCYJI:a'Ia nOCTMrJIa 1I JI:pyroro 8UrJlll'IalIlfHa r C H co H a, ROTOpbIH DS.nYlIIaJIo B'I> 1842 roJI:Y nOCTpOHTb annapaT'b TO.JKe no ll,:J:e't ItaitJIcSI (qmr. 91). Pa:u.io- HaJIbHO pas pa60TaHllbIit npOCRTI. ero He 1I10l"}, lIM'tTb ycn'llxa, 'faRo IWR'b npIl ROJIOCCaJIbHOll nOBCpXHOCTlI RpI>lJILCD'b Bo 300 MCTpOB'b aiinapaTh 6bIJI'L cna6SKcu'L )J;BlIffiTeJIeM'b Bccro JIllllIL Bo 20 JIOlllaJI:. CllJI"b. ROlllY YJI:aJlOCL BncpBbIe CODCpIIllfTL nOJIeTo no npllH:u.Muy uapenin,-),ono- )J;J1l1UHO HellSB-BCTHO. Bo BCSIROM'b CJIY'Ia't nepBLIH TaKOH onblTo 6blJI'b COBCplllCII"b Ha auuaparn OC3'b JI:DlIraTeJIn, T. c. na TaRl, Ha3bmaClIIOlIio HLIII't n JI a II cpt (IlJIaHcp'b JI:iJJIacTI. CRO.1Jb3Jlmic cnycRlI 1I0CJI'B pas6'tra 'Ie"loB'tRa no sCM.'11> nplI cnpblrImauili C'b nIIlIIo cD BOSDblIIleHHOCTII, l]JIll Jf{e npn sanYCKaIIill ero Ha Ka- HaT't, ItaR'b SM'tn). Emc Bo 1781-85 rO)l,ax'b H'tllle:u.'b Me C p D c)i n 'b JI:.tJIa.1Jo onLITJ,J C"b BeCbMa npOCTblM'b annapaTOM'b, lIS06paJKeIIlILIlIIo na qml'. 92: aTO upoo6pa3"b nJIaHCpODo XX B'tI{a. Bo 4:JpaH:u.ill Raldc-To onblTbI, HC TO co slIrteM'h, He TO C'b I1J1aHCpOM'b, npOllSBO)I,IlJIo Bo 1856 ro)l,y lIIOpnRl, JI e-B p II, a 'lCpe30 ;I.CCJJTb JI'llT'b I10CJI't nero Ha HaCTOnClII'b IIJIaHcp'B TpllIIJI8HHarO 06pas:u.a (Tpll pJI)I,a nOBCpXHOIJTCH) ynp8.JKilnJICJI B e H r a III 'b. 'T - :"" r .""1 . fj', '- '--\t/ \.,. ,-... --r """"', '- "', 1 .......; -.' -.: t _.....,-.I_.. . .......:. . 4" - ... --... -.. ....... ......,.- ....,......... (Dnr. 91. llpOeKT'1o sapon.rrsa8 reacoa8 1842 r. 
75 B'b CeMH.n:CC.lITbIX"b rO}J.aX'b, rrpH ::meprIf'IHOM .n:iHITCJIbHOCTIf DO paHI.rjU HaMpa, IToHTelI'b ){'AMcKypa H .n:c-JIaJIaH.n:eJIJIJI, .n:1>JIO nOillJIO Drrepe}J.o H't- CKOJILKO JKHD'l>e. IT e H 0, cpe.n;H CBOllX'b lIIHOro'IHCJICIlIIbIXo 1\!O.n:eJIcii no pa3JIH'I- HUM'b npllIIIJ,IIIralD, nOCTpOIlJIl, Do 1871 ro,n:y o.n:ny, KOTOpan JIeTaJIa DeCbMa YAaIJHo napmIJ,ml'b rrOJIeTOMo. cha 1\10- .n:CJTh, np03BaHHa11 JIM'b rr JI a H 0 4> 0 p 0 M 'J, (rJmr. 93), npH DCCM cBoeii He3MILI- CJIODaTOCTli (Kopnyco - JICrKoe .n:cpeBo, KpLIJIL.H-illCJIROBaJI 6YlImm, BUIITl,-II3'b KapToHa, .n:BlIraTCJIL - CKpyqeHIraJI pe- 3HHa)-JIeTaCT'b 01:JeHL xopomo II ,n:o cera BpcMeHlI HM'teTo ycn'tx'b KaKl> BeCLMa y.n:a'IHa.H B03.n:YillHa.H HrpYilllca. T1lliYIO JKe y.n.a'IHYIO MO,D;eJIb - lIrpYillKY nocTpOHJI'b Bo 1877 ro.n:a aBcrpiHcKiii IIHiKeHep'b R p C C C 'b; ero 1I1O.n:eJIb, CIla- 6J1tCHHa.H JIeI'KlIl\!ll no.1J03bHMlI, caMOCTOJlTCJIbHO no.n;HlI)la.1IaCb co CTOJIa H JICI'KO JICTaJIa Bo 3aJI'I>. B'b 1879 ro.n:y 4>paHIJ,Y3l> B H K TOp 'b TaT:3 H'b y.n:a1:JHO ,D;C- 1\IOHCTplipOBaJI'b B'b illaJI:3-Me.n:oH't rrOJIeT'b MO}J.eJIH a:3po- TIJIaHa (qlB:r. 94), r.n.'t }J.DlImTeJIellll> JlDIfJIC.fl yme 3a- ", . nac'b cmaTaro B03.n:yxa, npMBo.n:IIBillaro BO BpaIIJ,eHie .n:Ba -.- ""-. BIIHTa: 1II0.n:eJIL, rrpMBJI3amlaJl Ha DepeBK'I>, no.n:H.HJIaCL 1I . npOJIeT'tJIa B'I. B03.n:yX't I10JIHLIU KPYfD. Bo BOCLMH,D;eCJI- ". - . TbIX'b rOn;ax'b y}J.a'lIIbIe OIIblTbI C'b Mo.n:eJI.HMJI, . 8';';;P npllBO}J.II1\lbIMH Bl, }J.BnJKCHi KaKl, caTbIMo " '. B03.n:YX01\ID, TaKo H napoBoIl MaillHHolI, IlpO- } .. ";.. H3BO}l.llJI'I> H3CJI't.n:oDaTCJIb X a p r p a B e, 113- "\ D'tCTHbIM CBOllMH pa60TaMH D'b 06JIacTFI KOH- CTpYKIJ,in B03.n:YillIlbIXl> 3M'tCBo; ero MO.n:CJIH (4)lIr. 95) JIeTaJIlf Ha npOT.HJKeHiH .n:o 50 ca- mell'b. B'b TO me BpeM.H Bo repMaHiH rrpo- II3BO,J,HJIo OIlLlTbI na 0pUfaHaJIbHOMo rrJIaHep't (qmr. 96) C a H.n: e p B a JI b, lIO.n.n'tmlfsaBlIliii CDOU aIlnapaT'L. .n:JI.H 60JILillcii 6e30naCHOCTH, Ha TpOC't co CKOJIb3.IIIIJ,II1\10 KOJIbIJ,01\I"b K'L KaHaTY, rrpOTJlHYT01\IY Ha){'b JI.OJIJlHOll. lIIeJKJJ:Y BepIrnmaJlIIl )J,n3'x'L XO.nfOB"l.. " .:: --- -=--- -=- --- -- r"-\... " --- -;-7 -". r ". .- (Dn:r. 92. ll.rraaop" Meepneua3. 1781 r. ((In:r. 93. D.rraao4>op" Deao 1871 r. / / \- '. " . ""-",,- ----r,; \:-'"' . -..£, j / -" ./ <Dur.94. MO)l.Onh Bn:ICTopa TaT3aa 1879 r. Wn:r. 95. Mop;enb XaprpaBe 1883 r. 1890 ro.n:o 03HaMeHOBaJIC.H rpaH.n:i03HOii pa60ToM, npe.n;rrpHH.HTOll 3IIa1\fCHlI- TblMo BJIa.n:'tJIbIJ,CMl> aHrJIiiiCKIfXo Opy.n:iHHLlX'b 3aBo}J.ODo X a it p a 1\1 OM 'I> M aK cu- MOM 'b. Orrl> coopy.n:UJI"b, rrOCJI't lIIHOI'nx'b llo.n:rOTOBJlTeJlbHbIX'b pa60Tb, rpOllla.n:HbIH a:3pOnJIaH'}" HM'tBilliii B'b illlfPllHY 60JI'te 15 CaJlteH'b H B'b BbICOTY 60JI'te 5 r.a- men'b; npn 06IIJ,CM'b B'tC't 60JI'I>e .n:BYXCOT'L rry.n:OBo, :3TO coopYJKeHic HM'BJIO OIWJIO 300 RB. MeTpOS'b Ilo.n:.n:epJKlIBalOIIJ,lIxo 1I0BepXHocTeH II 6bIJIO cIlatiIZeHo IIapoBoll 
MallIHIIOll MOIJ\IIOCTLIO B'b 180 JIOlil. CIIJI'b, BM KOHCTPYI,u,iH OT.11I(Ia"laCL 3arB(Ia- TeJIbBOll TIlI,aTCJILIIOCTblO BbIJI:'tJIKII H rJly6oKoll np0JI:YIIIaIiIlOCTbIO. O.J;lIaKO, CJlOJK- UOCTL }f :n:oporoBu3Ha OIJ[>lTOB'J, (MaKCIn1'I. 3aTpaTllJlo Bcero CBbllIle 1I0.'IY-MMJI"lioHa Py6JIeii) 3aCTaBIIJIli npeEpaTIITL }l.aJIb- H'tllWiJI pa60TbI, lIeC!\JOTp.H II Ha JI:ocTIIrlljTbIH aCTIPJHblH ycn'tx'b: a3pOnJIalio (IfJMr. 97), nOCTaB.lleH- HbIll CBOmm KOJleCallIM lIa peJlLCbI .' '.: JI:.'I.H COBeplIleHi.H pa36'l>ra, OTJI:'tJIIIJlC.H OT'b peJlLC'b, npoG'tJlC11Bo CaJKelio CTO, II nOKaTIf.IICH no BepXHlUio peJlbCaM'b, npo.10iKeHIlLUI'b HaJI:o alInapaTOMo .D:JI.H YCTpaHeuiH CJIHWKO!\I'b BbICOKaro 'UOJI:'LCl\ra II ;n:JI.H 1I3111'tpeHi.H pa3BII- BaC!\lOll Ilpll aTOIlI'b nO)I.'LcIIUIoii CIIJIbI; nIm 3TO!\lo 3TII BepXHie pOJlbCbI ;n:aJKe lie BLIJI:ep1KaJlH lIaTIiCKa annapaTa no;n:H.fiTbM I1BepX'b Ii C"lO!\faJIIICb, nOla3aB'L JI:aBJIeuie B'b 270 IIy;n:OBo (T. e. 60JIblIle, tIf,II,'L B'tC'b caMoii MalIlIIIlLl), a aapOIIJlalI'b 0I\a3a.'1C.H CII.:lbIiO 1I0Bpe- JIG;n:enllLJ)1'J,. B'J. TOM'L JIW ro)I.y Ha)I.o IIOCTpoihwii a3pOIIJJaIIa, TOJKe cD napOBi>Ulo ){BJfra- Te.r.eI>I'b, Muoro pa60Ta.n }pall- u,YS'b A JI: e P 'b. Oll'b BSJJJI'b sa 06paaeIJ,'L JI:JIH KOHCTIJYEJ.J,i.H nplI- M'tpo call1Oii npnpOUI: I_PLJJILJI ero anIIapaTa, np03Bammrc a B i 0 H 0 M 'b (IfJm'. 98), Bo TO'JHOC'l'H BO CIlPOllSBO){HJII1 Itp!>IJIb.H JIeTYtIeii bIbllIlll, a BHII- ']'1>1 6LIJIII c;r.l3JJaIJbI COBeprneIJHO Ha IJo)I.o6ie 06bII\HOBelilIbIX'b IITHtIbllX'b IIcpLeBo. IIpn 3TOMo KOHCTpjltIJ,isr KpLIJILeBo 6LIJIa naCTOJIbKO cOBeplilclilIa, qTO 01111 MOr,,1H CIwla;n:bIBaTbC.H, J>(lli,b xtiiCTUllTOJIbliO CliJlaJI:blBaIOT'b CBOll KpLJJIL.H "lCTY(IiH MLIlIIll (rfmr. 99). chon aBiom.. cOBep- lIIllJI'b nepBbIll CB060JI:ULlH nOJleT'L ee 9 OKT.HOp.H 1890 rOJI:a, a (JCpC3'I> lIIeCTb JI'tT'b .D:pyroll 'faKoii JKe annapaTo B'L npncYTcTBiH olfJlfJmda.'1LHLlx'i> npCJI:CTaBIl- . \:-. ....'---. -.\'-':' . . '1 11 / . ' 1'1 .-/.. I' 1" ...;'po .;. . .. :" -.:' ' -.- ". . ',.,:; ". -: '. '" " ,." ;.; --- - . -=--- ." ---:- ::r -7 .,: " if. , . .- i\.) (!Inr. 96. JT e:J.TPnLBblii alinapa'l"L CnH;D;epllanSJ:. 76 ....""; " . " <Dur. 97. AapOmmH1> XaiipaMa MaRcnM:J. 1890 r. .."'/ ,..," l .>,' ....... . ..... "./" ",'- l. -.......... ", . T ,; 1'Ii1 uO ... (Dnr. 98. ADiOS"h A)l.epa 1890 r. 
.---- ( Bo TOr'h JKC 1896 ro,n:y Y.ZJ:aquull \ IIOJWT"b COBcpwlI.1Ia 60JlLIHan MO,J:eJl[, a3po- IIJIaUa, nocTpoennaro aJlepmmHCmHf'b lIpO- I, '. I( 4>eccOpOM"L JI a II f JI e C M 'b. "A3 po- 1 _ ' .ZJ: P 0 M 'h" ,-Ta 1\1, 6L1.1a np03naHa 3Ta MO;I-CJlL, " (4mr. 100).- ------... .,., rI!\rtJl'b JI. Bt napLl !_PWIL- CBo, pacnoJlo- JKeHHLlX'b o,n:Ha 3a .ZJ:PYl'oit, MC;le:lY KOTopLDm HOM'EIII;aJlIICb ,n:na BIIHTa, npllno,n:IfMbIX'b B'b .ZJ:°hli- c'l'Bie Ma:IeHbKOIi naponoli ManHmoli, !Dr 1>Bweii 3anac'b Ha 5 nIHYT'b xO.ZJ:a. cha 1O.'I.CJlL, UM'RBWaH pa3Maxo KpLlJlI.eB1, Bo 2 caillCHlI. c,n:'tJla.'1a IHm60Jlf,wiit HO.1IeT'b B'b 11/2 nepCTbI: nOA1.CAlo CR B'b B031,YX1, npOII3BO,1,IIJlC.H co cnCI\ia.'1blIoli npnCTaHII, lIOCTpOCUIIOii BOJlU3H BallllurrTolla lIa p'tId; I1oToMaKo: MO}l,CJlf, lea- TIIJlaCb CllaqaJla Ha TCJI'R,KKt, npi06ptm.H nep- BOlIaqa.1If.IryIO cn:opIJCTb, a C'b ICOIrI\a nJlaTcpopMLI JlCT"h.'I11 YJlre caMOCTO.HTeJlI,IIO... 110CTpOlIBo 3a- Tt[o 60JlbIllOll a3pOTIJlaH'h TaKoro JKe TlilIa, ,Il,JlJI UOJleTa CD (IC.'10B'tKOM'h. .JIaHfJlcii lIOTep- n'BJlo O:UIaKO Hey}I,aqy: m, OICT.H6p-t 1903 ro,n:a 3TOTo a3!JOnJiaIl'b, He nOJI.H.HDWIICI, ,n:a<KC Ha B03,D;YXo, CDalIlJlC.H Bo FElty I3M'tCTt C'b aBia- TOpOM'h. TaKo Jf,e IIcy,n:a(IHbI 61,1.1111 nOIlLlTI\if II hMI\:L r 0 cp 1\1 a II a If yuo[.HuYTaro Y<KC aBcTpiHcrearo IIHJKCHCpa Rpecca. MO.ZJ:CJlb nepBaro (cpur. 101) JlCT8J1a ,n:onOJILIIO xopowo, 1I0,Il,HUMa.HCb cD 3eMJln OTTaJIKlIDallieMo CHOHX'b f'I'HOaJorI\I1XCII nor1,. no allnapaTI" IIOCTpoeHllbIit B'b 1896 fO.ZJ:Y .ZJ:.'1JI (IC. JloBiJKa, 6bIJI'b YHeCeH'b B1;TPOM'b II YHIf<JTOJKeIl'b B'b TO npellrJI, KOI',n:a CI'O IIepCHOCHJlH .ZJ:JI.H npOII3Bo.n:C'I.'Ba nep. BOM np06LI; OTCYTCTBie CpC,D;CTRo HC n03BO.1IHJlO 1I306ptTaTCJlIO npO.ZJ:OJlJKaTb OllliITbI,n:aJlbwe. lho KaCaeTCJI Rpecca, TO nocJI't onLITOB'b CD pa3J1II<IHbIMII MO,n:CJlJIMII, OHo TOJfW TIOCTpOHJI'b B'h 1898 ro.ZJ:Y 0plfrIIHaJlr.Hblll a3pOnJlaH'b (cplIr. 102), KOTOpbJii: 6LIJI'I. upC,D;Ha3Ha. (!CHo coneprnaTh OTILITLI ua}l,'b 03e- POMo, CIWJlL3.H cua(IaJla TIO nOBCpx- HOCTH BO}l,bI Ha aJlJlIOllllmiCBblXo (!CJI- HOKaXo, a 3aT1;Mo YJKe IIO.ZJ:IIHMaJlCb Db B03.ZJ:YX'L. ROI',n:a HaKOHelJ,'b Bo 1902 fO,'ly KOllcTpYIcropy Y.ZJ:aJlocb 77 '.; -- .... - ---so 0 - TCJlOll BorHHaro IHIIHrTcpcTBa, CYOCM.ZJ:II- pODrnaro OlIbITLI, c.a:'B.1Ia.'Ib IIOJleTo Ha npo- THJKCllili 150 cail",t' no. --.>I '--, .., '" . ..;. ..,, . --.:::- '. J.'i}l::fpJ ' lfr ITM I fE[ n - "-:I .- . I .....;. . ....... 0.... <Dill'. 100. Mo.a;eJlL JlasmeH 1896 r. .HsllaY-Mop:eJIL sa npncTasH ne- pe)l;'n DaJIeTOM'no (Duro 99. ADios'L A)l.Oplo. cu CJIOmeHHh\:II II )i:pLIJIbJJ MIl. - -'=--'- --......::::_- - --""- - _ - -......:0..-.:; f,o ' -'. to. \ /J -- I -." , -_______ - I \I." -- .J-__ ' " - - =c:: -::::-:---. _ "" - --=::-- ,. --=:: . . ____ -III '\ lJ)ur. 101. 1.1 o.u;eJIb ro<l>A1a1la 1896 r. 
78 --- - /--;- - -: J-- !- I. _ 1I0.lIY'JIITb ra30Bbl1i .n.BllraTCJIb Do 35 .10m. CII.1J'I>, TO OH'I, IIpOll:mC"l'J. onbITo, IIpn Bc.n.mill K'J. TaHOH iI\C KamcTpo4>1>, KaR'J. 1I OnLITb JlaHrJIeJI: pa3013r'J. no DO.n.1> OICa3aJICJI }1)IHHHLIMo HaCTOJILKO, '11'0 IIplf B3JICT'1> aapOIIJIaII'J. O'IYTIIJICJI OKOJIO ImMeHHoii CT1>HHlI, r.n:t ynaJIo lIa OOIC'J. If BCKOp't 3aTOHYJIo. Bc1> lIepe'lllCJICIIIILle OIlLITLI, 1I MHoro eme }l.pymx'J., He YIIOMJIHyrhIXo, H1wI>JIM C06CTBeIIHO }l.B1> rJIaDHbIXo npM'JllULI nOCTOJIIIUbIX'J. HCY}l.a'lo: 1) He.n:OCTa- TO'JHoe 3HaKOMCTBO C'J. 3aKOliaMlI B03.n:ymHoll CpC.n:L1; 2) OTCYTCTBic .n:OCTaTO'JHO JICrKUX'b ltIOTOpOB'J.. ECJIH lIapOnLIJI ilIamllULI MaKcuMa, A.n.cpa If 6LIJIM 'Jy.n:OMo 'rCXIIIIItll I/O JIernOCTM, TO DCC-TaliM }l.JIH a3pOllJIa1lOB'J. 0111> 6blJIII HCIIOMtpHO TJIJKCJIbl, .n:aBaJI Ha 1 JIom. CHJIy 15 KIIJIOrp. D1>CY; .n:BlIraTCJIH ra30DLlc, }!,1>H- CTDYIOic B3pLIDaillll CMtClI napoB'J. 6CH311IIa cD D03}1.yxml'J., 6LIJIU .n:o 1904 ro.n:a TOJKe CIlle CJInmROil!'J. TJIJI;CJILI .n:JIJI IIpnM1>HcuiJI Bo aBiau:ilI-10 KIIJIOrp. ua CIIJIY. TOJILKO 1I0cJI'£.n:onanmce ClIJIbHOe pa3BIITie aBTOM0611JILIIarO cIIop'ra cOKpaTllJIO B'J. 2-3 pa3a 3'fOTb DtC'J., Bblpa60TaBo .n:JIJI JICTaTCJIbUhIX'J. iltamllH'J. ltlOTOpLI ce OOJI1>c JIcrKie, U TOJILKO Tor.n:a ymrtxo 3TIfX'J. arrllapaToD'J. 6bIJIo 06e3ne'ICII'J. DIIOJIH1>. 1103TOMY pa60Ta TtX'J. JIUU:o, KOTOpLIH Do KOHU:'B IIpomJIaro CTOJI'I>11H 3aIIDMaJIlICL U3CJI'b.n.OBaHieM'J. 3aIWnOB'b JIeTauiJI Ha annapaTaxo 6e30 1IIOTOpa, CblrpaJIa 60.1I1>c cepLC3HYIO pOJIb no IICTopill aBiau,iM. Bo 'IHCJI13 TaKlIXo JIllU:o UYJKHO Ha3DaTL npeJK.n:c Bccro H13!CU:Karo IIH<Ke- Hcpa 0 'rTO JI IIJIie H TaJiSf. CepLC3HO 3alllITCpeCOBaH- IILIH }l.1>JIOill'J., C'J. IILITJH!BbIMo rrpOHlIu:aTeJIbHbl1ll0 YIIIOM'J., 60JIb. mlI1II1I 1I03HaHimlll 1I rpm!a.n:Hoii HaCTOllllHBOCTLIO, - JIlIJIieliTaJIb Do Te'lCHie mCCTIi J11>Tb CIICTe- MaTIIQCCKlI .n:tJIaJIo orrblTbI 1I0JIe- TODD Ha nJiaHepax'J., BhIpa6aTbIBaJI Han.1Y'Jmiii TlIno KOHCTPYKu:ilf II HalI.1Y'JmiJI Cpc.n:CTBa )l,JIJI yrrpaBJICIIiJI allllapaTOill'J. Bo D03.n:yx1>. IICpBLIH llJIaIIepo ero, no- CTpoeIIHblll D'J. 1890 ro.n.y, COCTOJIJI'J. 1I3'J. }l.BYXo KpbIJILeD'J., c.n.1>JIaHllblx'J. 110 npn- Mtpy KpLIJIbeDo IITnu,o 113'b IIBOBaro OCTOBa, 06TJIHYTal'0 IIOJIOTHOll!'J., II lIJIOCKarO XDOCTa c3a.n:1I, Ha}l.'J. KOTOpbIMo B03Bblma.1JCJI 3aKpyr.lIeHHblH 1I0DOpOTHbl1i PYJIb. IIa TaKOM'J. arrllapaT13 .111JIieHTaJlb CTaJI'J. )l,"tJIaTL IIpbIJKKII co clleD,iaJlLI!O nocTpoeHHoH 6ameHHlI (4)lIr.103); DCTpt'IaJI no.n:.n:cpJKlcy D'J. CJIa60M'J. DCTptlJHOM'J. D'l>Tp'1>, OHo H13CKOJIbKO nO}l.Hllil!aJICJI DBCPX'J., a 3aT13M'J. IIJIaDHO CKOJIb311JI'J. 110 IIaKJIOIiHOH JIUI!iu. IIOCTelleIIHO pa3H006pa3JI OllblTbl, npbIraJI C'J. OOJILmOll BbICOTbl, .n:1>JIaJI Bo D03.n:yx1> nonopoTbl PYJIeMo, 6aJIaHclIpYJI BCC DpeMJI HoraMII H Kopnycolllo, 'Cr06M IIpOTMDOCTOJI'rb CJIY'IaHHbIM'J. 60KODblilio 1I0pbIDa!\!0 D-BTpa, JIlIJIicHTaJib ,lI,06lIJICJI 60JIbmoro IIcKycCTDa D'J. nOJIeTax'J., B'J. CBJI31I C'J. '1131110 U ycoDcpmcHCTBODaJIo CDon aIInapaTb. .lI.JIJI 60JILmen YCTOH'IlIBOCTII B'J. B03}1.yx1> OHo C}l.13JIaJIb }l.Ba pJI,iI,a I\pLIJIbeDo-O.n:lIH'b Ha.n:'J. .n:pyrnM'J.; II C'J. 3TII!\I'J. HODLliI!o llJIaHepOM'b D0306HOBllJIl:, OIIblTbI (4)lIr. 104), cIIymcancL C'J. XOJIMa DblCOTOll Do 7 1 / 2 ca:meII'J.. Pe3YJIb- TaTbl 6LIJIlI emc OOJI1>e y.n:ODJICTBopIITeJIbHble. JIIIJJiCHTaJIL no.n:HHilIaJICJI nplf DtTpt ClIJIOH B'J. 6-7 ceKYH.n:o-il!eTpoB'J., HOClIJiCH Ha pa3JIlI'IHbIX'J. DLICoTaxo, nOIl,IIIIltlaJICL u DbIllie XOJIMa, .n:1>JIaH KplIBbIJI D'J. D03}1.yxt II y}l.a'lHO 6aJIailcupyn c06CTBeHHbIM'J. T-BJIOM'J.. ED 1906 ro}l.y OH'J. nepclIcc'J. CBon OllbITLI B'J. XOJIlIllI- CT)'IO ill13CTHOCTL, r.n:1> CllYCKaJICH co 70-80-MCTpOBOH BbICOTOii, .n:061IBlll1ICb IIpO- .n:0JI;KlITeJIbHOCTlI nOJICTa .n:o 1I0JIY-IIIl1HyrbI, II }l.aJIbHOCTH }l.0 'IeTDCprn nepCTbl, npll'ICill'J. IIIIor}l.a. CODCplllaJIo 1I0JIeTbi rrO'lTIi 110 3a!\lItUYTOH KpllBOH JIlIIIilI. JIllJIieH- . ... .... ':;" t ..; =+-0,. <I'lir. 102. .M.O)l.enL a3pOIIJJaH:l Rpecca 1898 r. 
Ta.lb cOOUpa.1C.H Yjj\C CTaBliTL Ha CBon anuapaT'b ,n:DllfaTeJIL, KaIo BO DpeM.H 1I0JIeTa 10 aBrycla 1896 fo,n:a Oll'b OLIJI'b H1I3BepmeH'I, Ha 3CM.110 nOpbIBOl'b BtTpa, ncpeJIolaJI"b upu na:I.C- lIill n03DOUOtfUblii CTO"lOo II TYTo il\e YMCpo, ycn13Bo JIIIIllL upo- 1O.1BIITb: "MH'E HC XBaTa.lO 'IYTLH HTIIu.LI, 'ITOOLI yra,n:aTb Hanpa- BJIellic B'ETpa"... OnLITbI JIuJIicUTaJIJI ml'EJIII rpmm.:uwe 311a tfcllie, Heu03pe.n.- CTBeliHO DLI.HCHIIB'b UIorie DO- IIpOCbI 0 conpOTlIBJIellill D03.n.yxa, .n:aB.lCHill s'l>Tpa, HaUBLlfOJJ:!I'1ii- lI1elo B"lrIIot nOBepxllocTen, 0 caWlo paII,ioUaJILUOMo pacrro- "lO.mclIin: u.mITpa THJIWCTn:, u.CII- Tpa COnpOTIIDJIClliH 1I T. n. J,py- foe 3l1a'lCllic CfO ,lI:1WTCJIbHOCTlI- u:I>JIblii pJl,n:o nOCJI't,n:oBaTeJIeH, BOCrrpllIl.HBlllHXo 3TU MeTo,n:bI JKCUepmICIITaJIbllarO 1I3Y'IeHin aTMOC(jlepbl 1I ){OOllBIIIUXCH D'b I;OIlD:1> KOIIu.ODo XOPOIIIUXo pe- 3y.'ILTaTOB1>. B1> AHfJIiu paoomml .1n- .1ieuTa.'IH 3auIITepecoDaJICJI n n JIb- 'I e p 'b, Ha'IaBIUiii nOJlC'fbl Ha TaKUX'b jKe nJIaJlepax'b. 110 11 HalCo ero YtfllTeJIb, 0110 YMep1> nOC"l'E lIonpeilc)LeHiii, nOJIY'IOIlI-lI,IX'b npu 0){1I0Mo Hey,n:atfHOlllo na,n:ellill (1899 f.). Y;r.atfHi;c paOOTaJI7. ill'b A!\Iepllld> IIpo4>ecCOp'b III a- n IO 'I' 'J., I\:b I\OTOpOMY nOTml'L :npIIcoe,n:lIImJIC.f1 r e p II II f 'I.. '0,n:1I0 BpCMH, ){OOUBaJICL YCToii- lI\lUOCTlI, llIaHIOT'b lICllblfLlBaJI'b 1I.llauop7, C'b IIIeCTbW pn:I.a!\1U nOIepXHOC'fen, 110, B'b BlI.n.y ero "paiille cJIa60ii IIO,n:UlIJlCHOCTII, IICpeIIIeJI'b 3aT'I>M'b R'L OllllJlaU- HOlllY TlIl1Y. ChOTo nJIallep'I. (4)nf. 105) OI,I.'I'b YiKe ,n:pyrofo lIma, 'l'EM'b JIWIieIlTa,,'1eDCIiii, "OTJIlItfa.HCL 0T'b nOCJI'E,n:II.HI'O H aYtfIIIell YCToii'lliBOCTbIO. Bo pallu.ill C'b 1899 fo,n:a JI:tJIaJIo OIILlTbl cD IIJIaHepOM'b T:amrrauo epoep'b, YCTpOlm- will nOTmlo ,n:JI.H nOJICTOD'b Ra- PYCC.llb, Ha ROTOpoii II lIcnbl- TbIBa.,11ICb pa3"llI l IHLIJI 1\IO,n:eJIIi. B'b l'cpMallill ;r,'EJIO JIIIJIielrraJIJI npo,n:OJIiKaJI'b B 0 JI L 4> 1\110 JI JI e p 'b, IWTOphIll cTpeMII.1IC.H .n.OOIITLC.II YCTOn'lHBOCTII n.llauepa nYTcm, YCTpollcTBa Y PY,,'1eii Cll- \ . 79 r-  - -:;- ,. ... 4"j -.. "'.' f' <!JUl'. 103. llmle:l''J> Jln.rrieHTa.!I1I Ha ImaHep'j, 1890-1893 r. IJ)m'. 10-1. BTOpoii TIm" TI.rraH3pa JInniCHTa.!IH 18{)4-1896 r. 
80 r I . .ll.aBIniii TO.JKC xopomie Ho HaUJIY1JIIIIIX'Io JIlImcHTaJIJI, ,n,06IIJIHCb P aUT'Io. Ee II/OJIOJJ:bIe JIIO}{n, BJIa,n,1JJIbbI BeJIOCII- neJJ:HOH <fJa6pmtlf, OIUI 3aIIHTepeCOBitJIUCb pa60Toii llIaHIOTa n repIIllra II C.lI:tJIa.'1IICL HX'lo yqeHIIIalIf. C'Io 1900 lIO 1903 rOJJ:'Io 01I1I ycep,n,Ho aaIIlIMa- JIIICb nOJIeTalII, OTJJ:tJIIIBHIIICL CIWpO 0T'b CBO- ero Y 1 llITeJIlI II BbIpa60TaB'Io c06cTBeHHbIll TIIII'Io nJIaHepa (<fJur. 1 08). OHn OTUa3aJIIICb 0T'b BII- ctHiJI Ha nJIaHopt Ha JIOItTJIX'I" RaIn l{tJIaJIH IIXo npe,n,meCTBeHlIlmu, a JJ:aJIII 'l'aEYIO ROHCTPYI(- WIO, IIplI IWTOpOli lleJIOBtR'Io JIO.iKIITCJI Ha HIIJI;- HIOIO nonepxHOCTb. 3aT'BM'Io omI OTRa3aJIIICb 0T'b ([>I1I'. 106. nn:auep'}, BO:Ih4>MIO.:Inepa IIlbICJIH perYJIllpOBaTb YCToIiIIlIBOCTb anuapaTa 1898 I'. IIepelll-teHieM'Io I.{eHTpa TJI.JKeCTU II BBeJIII 110- CTeneHHO Bct opraHbI ,n,JIJI ynpaBJIeHiJI: PYJIb nOnOpOTlILIIi-C3a,!I;lf, PYJII, r.'1Y- 6uHLI-Bnepe.n: II , U crue JJ:JIlI 60Iwnoii YCTOii1JIIBOCTII npIIM-tmIJIH lIepeItaIIlIfBaIIie KpLIJIheB'Io, T. e. o,n:HOBpeMeHHLIii 3a- fH6'1o ROHI.{a oJJ:Horo UpLIJIa BBepX'Io, a JJ:Pyroro BHII3'1o, .II:JIJI B03CT:1IIOBJICHiJI ropII30HTaJIbHOCTU nOnepellHOll OCII npn 60IWBOM'Io I\pcnt. COBepIUlIB1> Bcero BbIIIIe TbICJI'l1I nOJIeTOB'Io Ha TaRHX'Io UJIaHepaX'Io C'}, nOBepxHocTHIIIH 0T'b 15 JJ:O 45 I.B. MeTpOB'Io II BnOJIH-t ORJIa- .n:1>B'Io TexlIluwIi HX'Io, 6pa'l'hlI Paii'f'Io P'BIIIIIJIH cJrtJIaTb anuapa'f'Io C'Io ,n,BII- raTeJIeM'Io. fIOCTpOlIB"L allnapan co- nepIIlellHo '1'aIWro JKe TIlIIa, I(aK'Io II paHLme C'Io nonepxHocTl,lO B"L 48 m 2 , nplI pa3Max'B KpLIJILeB'Io B'Io 12 MeT- POB1,,-OHII CH116,'1,IIJIII oro ra30BLnl1> II/OTOpOM'Io C06CTBCHlloii IWHCTpYEI.{in CTelllbI TJIr'b, II.II:YHX1> HenocpeJJ:cTBeHHo 0'1''10 rpy.n:II II PYI('Io uBiaTOpa, llT06bI Tpe6yellIOe ,'(.111 n03CTaHOBJIelliJI paBHon-tciJI ,n,BIIJKCHie JIBJIJIJIOCb PC3Y JIbTaTOIII'lo lIlICTHJII,THBIIaro OTIJIOHeHilI ero B'Io TY IVIII UHYIO CTOPOHY (<fJlIr. lOG). B'Io ABCTpiu 0PUrHIIUJILHLlll nJIaHep'lo 6LIJI"b 1J0CT!WCH'Io IIHJKeHepOIlI'lo )T 3 JI b COlli '10, npllHH- BIIIIIIII'Io 3a 06pClaeI{'Io {POPIY c-tMellIta R"'IeIIa, 3a- WBllaTeJIl,HO XOpOlliO JIeTaIOIJ(am no B'BTPY. Em nJIaHep'lo (<fJllr. 107) aanYCIt11JICJI CI\aTbIBaHieM'Io 110 peJIbC11M'Io lIa TeJI-tmKt; YCTOn l 1HBOCTb ero B"L B03,n,yxt 6bIJIa BnOJIH-t YJJ:OBJIeTnopIITeJIbUa 6JIa- 1'o,n,a pJI aarnYTLIIII'Io RlJepX'Io IWIII(alll'lo I(pl:JJILeB'Io, <DIll'. 105. IIJraaep'D IInnh'lepa a callIH nOJICTbI OTJIlIllUJIIfCl, II npo.n:OJIjjmTeJIb- 1896-1899 1'. 1l0C'f(,IO, II 60JIbIIloii BI,TCOTOiL. BUOCJI-t,n,CTBill 3TOTb nJIaHep'lo 6bTJI'Io npeBpalI.{eH'Io B'Io a3pOnJIaH'Io, peay JIbTaTLI. ycntxOB1>, H paHbIIle nc-tx'lo .II:PyruX'Io I10CJI-t,'(OBaTe.'1eii B'Io AMepuKt 6 paT b JI F- f 5\ -- - ZJ- :. - " I' I " -.. A _' ...L - <DHl'. 107. l1naaep'D Yan:Lca (8TPIlxaJ. 
MOHOCTbIO B'Io 16IIP (npH R-BCil ll'lo 63 KlIJlOrp.). n'lo ,n,m.a6pil 1903 rO,'l:a IIX'b aapon.1Jall1, c,n,ilJJaJl'lo H"tCIWJlLIW He60Jlb- IIIIIX"h B3J1CTOB'Io, ,n,OIta3aBIIIlIX'Io, 'ITO anna- paTb It!OJ!tCT'Io JleTaTh ('aIOCTO.H'l'CJlI>HO. Tor)l:a B'!, 1904 ro,n,y 01111 nCpeHeCJlH CBOIl OnblThI B'Io yc,n,IIueHHOC M-BCTO OKOoll0 .lathona If TaM'Io C'Io I'Jly60IWii TaIlHCTBOH- HOCTbIO, TaTOJlI,I1O CKpI,IBan CnOlI ycnilxlI )l:aJltc OT'h cJlY'IaiillhIX'Io npOXOjKIIXo, npo- .n:OJ1JKa.'I1I JJ:-BJlO ;J:a.1Jf>IIIe. HI> CCHT.H6p-B 1904 rop:a 01i1I P:061IJlIICb YJKC TOro, 'ITO )I:-BJlaJlII na aaponJlan-B I,PIIBbl.H II MOI'JlII JleTaTb no 3aMI.HYTbB!'Io JlIIHim!'10. Ee 'lepe30 ro.'!:'10 OlIlI cOBcpIIla.1JlI IlOJlCTbI ,n,JlII- TCJlbHOCTblO plW B'Io 20-30 II 60Jl-Be MlIHYTo, npn cpe)l:lIcii CKOpOCTII OlW,,'1O 60 BepCT'Io B'Io [laC'Io, A B'b 1 g07 ro,n,y 01I1I 06paTlIJllfCb BO (l>paHIdlO C'Io npe)l:JlojJteHieM'Io npoJJ:aTb CBOC II306p-BTenie 3a 2 MlIJI. JliOHa <fJpamwB'h, 06.H3Y.HCb c,n,-BJlaTb np06HbIll: nOJleTo B'Io Te'Icnic '-Laca C'Io 6cn31I- 1I0M'Io lIa 100 IWJlOllleTpOBo nYTII. RamnaHY <I>cp6cPY y,n,aJlOCb 3aIIIITCpCCoBaTL CIIH,n,IIKaT'Io, KOTOpbIll: YCJlOBIIJlCn C'Io Paih'h 0 npi06p-BTeHilI naTcnTa 3a MlIJlJlioH'Io 4JpaHIWB'b; HO BoenHOC B.t,n,MCTBO, nC}}('I.ynlfBIIIee 1I306p"tTeHie, no nOJla,n:IIJlO C'b aICplIlmllI.\atII B'Io ncperOBOpaX'Io, II ,n,'1>.'I0 3arJlOXJlo. TOJlbI\O B'Io 1908 ro,n,y )l:PY- rOB CIIllJJ:lfKaTb I.YlIIIJI'b HaKOnel.\'l> CCKpCTb PauToBcI.aro aapOIlJlana 3a If2 MIfJl- JIiona, II npnobIBIIIiii Bo EBpony K'Io IWIlI.\Y rO;J:a c-rapIIliH 1I3'b 6paTbcB'Io 6J1CCT.He IJbIlIO.1JlIlIJlo BC-B IIOCTaBJleIllIbI.H .n..1J.H IIpiel\JU:1f YCJlOBi.H. T-BM'Io npCMCnCl\lo BO <I>paHI.\ilI, OT'IaCTIf nO)l:'b BJli.HuioM'b CJlYXOB'Io 1I3'1o AIC- plII\II, OT[laCm II 110 CaIOCTO.HTeJlbHOii IIHIll.\iaTIIB-B, OIlbITbI Co nJlauepal\1II He OCTaB.1J.HJlIICI>. IImIMl\1O ImlIllTaUa <Pep6epa, lICnbITbIBaBIIIaro aIlIIapaTbl Ha KapyceJllI, 60JlbIIlOe Y'IacTie B'Io aTlIX'b onbITaX'lo nplUIIIMaJlII ApIII.n.aItOH'Io D CaHTOC'Io- ,TI,IO!\IOIrh, OCTaBlmmill YJlte CBOIf aapOCTaTbl. IIocJliI,n,Hie 1I3CJI-B J{OBaTeJlII Bblpa6aTbma.1Jll Tlm'lo nJlaIlCpa, lICXO,n,.H 1I3'1o B03.n.ymHhIX'Io 3M-BCB'b, nplI'IeM'b ,n,JI.H IICnhITaHi.H 3auYCKa.1J1I IIX'b (IIJlaHepbI) Ha,n,'b llO,n,OU, nOJlb3Y.HCb 6hICTpOH l\IOTOpHOB oIl0)l:ROU (4JllI'. 109). 3aBoeBaHie B03,n,yxa nOIIl.1JO 6YIwaJlbIlo IIO <fJOPMYJl-B <I>ep- 6epa: "man 3a marolll'lo, CKa1JOK'Io 3a cI.atIKOM'Io, B3J1eTb 3a B3J1eTOM'b". IIplI OIlbITaX'b C'Io aunapaTaMII, cHa6JKcnHbIl\1II YJKe MOTopalllll, nepBaro ycn-Bxa .n.o- OIIJlCJI CaUTOC'Io-r'.(lOIOU'lo: 13 cenT.H6pn 190() ro.n.a OHo B3.HJI'Io npll3'h aapo-KJly6a 3a nOJlCT'Io CllhIllie 100 MeTpOB'Io. An- Hapan ero npe,n,cmBJlilJI'Io JJ:B-B no- BCPXUOC'I'H, pacnOJlOJKCllIIbIX'h no.n.'Io 'l'ynhIM'b ,n,nyrpaHHbIM'Io yrJlOM'b C'b H-BCKOJlbmmlI BepTHlta..1MIhIMH nepe- rop0,n,I.al\1ll MCJIt.n.y HlfMIl Ii C'Io ,n,aJleIW -,s;' HbIHeCClIHbll\I'Io Bnepe)l:'b XBOCTOl\lo YCTOIl1JIIDOCTII. Tpy,n,hI <I>ep6cpa, <I>apIlJaHa, .D:e- JlarpamKa, BJlcpio .n.aJlH B'Io 1908ro.n.y :nY'IIIIie YCII-BXlI, II C'Io T-BX'Io nop'b B'Io TeXHlIKB allial.\ionuaro ,n,'BJla <l>pau- l.\i.H D,!l;eT'h Bncpe,n,1I BC-BX'Io ,n,pyrlIXb rocY).l;apcTll'lo. ., 'lit . ....- -h ....... -\ \ ..,. --=----.......,..... - ...,. - t --=---- '- =- . - - - =,?-= - "" ., J -- ...... . - -- <l>ur, 109. IInaHop Apm)];alWHa B CaHTOC':L- .IJ:IO:MOHa 1906 r. 8A.BOEBABIE B08)];. OREAR.\.. 81 CI' · , ",..11-... . ...- -i.'. - <Dnr. 108. llnaHe}J'b (jp, l'aiiT'b 1900- 1903 r. 6 
82 r .1] A 13 A XI. BHnn.aHbI RMepHRaHCRarO THna. AaponJiaIl'l, 6paTLCB'Io PanT!. (<<jJlIr. ] 10), ncpBI,lllf"I. .!I;06UUllIiiicJI IIpaKTII1!CCKII- IIpIIM'IJHIfMbIX'Io PC3Y JIbTaTOB'b, JIBJIJIeTCJI B'Io TO JKe npClI1JI npOTOTIIIIOIll1> BC1>X1> OCTaJiblIhIX'Io JICTaTeJII)HbIX1> annapaTOB'Io, ltOHCTPYKIJ,iJI IWTOphIX'Io,!!.O 1I3B1>CTHOit CTeneHlI 6I,IJIa BocnpOlI3BC,JI:ella 110 a1ICplIItaHCItOIIIY 06pa3I\Y. OCTaBanCb ,JI:JIJI CBpOneHIJ,eBD ncn061>.!I;IIIIII,IIII'Io no CBOlI"I'b pClwp,!!.alll'lo B'Io Te'leuie nO'lTU l.\1>JIaro ro.n.a IIOCJI1> '1'01'0, I'aK'b annapaTh 6WI'I, Y.JKe IIOKa3aU'lo no <!'paHIJ,iIf, aapOllJIaUl. Paiha ,JI:OKa3aJI'Io pal\iOUaJIbHOCTb, UpO,JI:YlltallIIOCTL II cepbC3HbIJI TCXHHllCCIdJI ,JI:OCTOUHCTlla CBoeH &OHCTPYIW,iJl, If nOTOMY ,JI:aiKe B'Io UaCTO.HI.I.\ee BpCIIIJI, Iwr,JI:a eCT!> a3pOnJIaHI,I 60JI1>e ycoBepllIeIIcTBoBaHHaro TlIna, "PanToB'I," na,JI:O Bce TaUIf nOCTaBlfTb lIa IICpBOIlI1. nJIaH"t. Onucauie aapOIlJIaHOB1> 6Y.JI:CM'Io ,!!.'tJIaTI) 110 TaIWll-JIW cXCIII1>, I\alt'lo II .n:UpIf- JKa6JIcli B'b I qaCTII ItHIU'lf. HCCyuf in n06cpX1tOCmu (X:pbIAbJt). JIp.HMOyro;II,IlOii <POpMhI, CJICrK11 BbIrH)"- TbIJI cncpxy, C'Io 3aICpyrJIeHHbIIIIlI aa,JI:HlIlIlIi yrJIaIlUI,-HcCYlltiJI lIollepxIIocTIf lIM1>IOT'b pa31\l'tpI,I : 12 1 / 2 IIICTp. B'Io ,n:JIIIllY (no noucpc'lIIorr OClI aaponJiana) II 2 MeTpa B1> IllIlPIlUY. Itam.n.aJI IIOBCpXHOCTb COCTOH1'b 1f3'1o ,n:cpen.HlIIIarO oCToBa, CKc.IICTa, 06TJIHymro lIIaTepieii. OCTOU'Io COCTaBJ1HeTC.H 113'10 Ji.H,n:a pe6cp'lo (uepBlop'b), IIaHII- 3alIlII,IX'I, IIa .JI:Ba IIp.HlllhIX'b IIpOrOIla, II,n:YIl.\lIX'Io BO BCIO .JI:JlIIIIY nOUCpXHOCTII,- O.n.IIH'Io y ncpc,n:Hnro 06p1>3a nOBepXIIOCTII, a ,n:pyrou B'Io pa3CTOJIIIilI OlWJIO nOJI1,- 1IICTpa (I'M, 31t,JI:IIJII'O 06p't3a. KaJK.n.oe PC6PhIllIltO 06pa3yeTCJI Ji31. .n.BYX'Io IIJIallOItl" IIICJI,)l,y IWTOpblll1H I1a rB03,n:lmaX'Io IIJlIl BIIIITIIRaX'Io Ylcp1>nJICHbl .n.epeBJIHHbIJI-.JKC IIpOKJIa,n:ltll pa3JlII'lIILIX'Io pa3wtpOn'lo, 06e3neQUBaIomj.H Tpe6YCMYlO npo<pII.;rb Bcero l.pbIJIa If JKCCTROCTL caMoro pc6pa. TaltOii ,JI:CpellHIlliblu OCTOH'I, 1I0uphIBaCTC.H C'b 061>lIX'Io CTOpOII'Io IIpope3lIllcIIHOii ltIaTcpicH, nplI&JIClInaIOl.l.\cfIc.H R'Io BepXHIIIII1, II IIUJIWHM'I, UJialIl\aIlt'lo PC6PbIllIClt'b; aJiaCTII'lHa.H, JIcnw rnYI.I.\a.Hc.H 3a.n.H.H.H IIaCTJ.> aTUX'b nOCJI1>,JI:IIIIX'Io n03nOJI.HCT'Io nccMY I,PI,IJIY oTI'lI6aTb BlllI3'1o IIJIII IJBCpX'Io ltOUIJ,hI cnoux'Io 31t.n.lllIX'Io lIaCTeii, IJ1>M'Io II .n.onycltaCTC.H B03MOJIWOCTI> IIcpeKanllluaiIi.a I,PbIJIJ.CB'Io )I,JI.H perYJIlIpOBaniJI 6OJwnoii YCToii'IlIBOCTlI. 06'J; IlOBCpXHOCTlI COe.!l;lIHCIlLI llJIrtcrl p.H.n.OM'Io (Bcero 18) BCpTIU,aJILIIblx1. JI.CpeBJIllllblX'Io C'roCl,'Io, YI<p1>nJIelIllbIX'I, 060mIU IWlIIJ,alllII I<'I, npo,n:OJIblIbIM'Io npo- I'OHaM'Io EpI,IJILCB'h: pa3CTO.Hllie II(C.JK,n:y 1l0BepXHOCT.HMH (1'. e. ,n:JIHna CTOCK1.) 1,8 MeTpa. )I,JI.H JIY'lIllcii cn.H311, CTOllKlI coe.n.IIlleHI,I MC.JK.AY C060H .n.iarolIa.lI)HJ,l1l1lf IIICTaJIJIHlJeCltllllIH cTpYHaml, npUIJeM'Io cpe.n.lli.H CTOHI,lI (nccro IICTblpC) CItp.tnJIenI,I C'Io nporolIalllIf narJIYxo, 06C3nCIJHna.H 1I0.'IlIYI0 .JKCCTIWCTI) cpe.n.HoH 'laCTII aapo- nJIalIa, a coe.n.IIHcHie OCTaJII)HbIX'Io IIacTcii .n.onycRaeTh WIJKOTOPYIO no.n.BIIJKIIOCTIh 061.1.\a.H nJIOI.I.\a.n.b 061mx'Io nOBcpxIIocTeii-50 m 2 . l(opnyco ciapon.w1tu. OT,n:1>JIbHarO KOPUYC<1 Y a3pOnJIaIla c06cTBeHIIo lI1>'I'b. MOTOp'I, II C n .n.1>HLC .n.JI.H aniaTopa nOM1>l.I.\ltIOTC.H JlcnOcpc,n:cTelIHo lIa Illl,iKllCU nOBCpx- HOCTlI, ClIMMCTPIlQIlO OTlIOCUTeJIJ,lIO npo,!!.OJIbHOii OClI anlIapaTa, lIplfIJCM'Io IIlCm)I,Y 111111111 HdjeTC.H CI.I.\e clI.n.1>IIbe ,n:JIJI naccllJImpa. A opranI,I ynpaBJICIIi.II OTXO,n:.HT'b OT!. CPC,II)IlIX'Io CTOClt'lo, npo.n.OJIJ/WHHJ,lX'Io II1>CI\OJILIW BIIlI3'1o II 3aIWIIIJIIBaIOI.I.\nXCJI Talll1> ca.'Ia3I<alllIf. JIoCJrt.n.HiJI mrtlOT'b cIIeIl,iaJILIlOC Ha3HaIJCHic .n.JI.H cnycEa. OPW1lbl d6lwlCcnin. I1cTOIJIIIIKOI1> aHepriu .HBJI.HeTCfI 6eH3lIHoBLIii IIIOTOp'I" C'Io IICTI,IpbMJI ncpnm:aJILHhIlIlll l.\IIJIlIII,n:pa11l1 C06CTB('lIl1oii IWHCTpYltIJ,ill 6p. Paiin. IIplI ,JI:onOJIbllO T.H1KeJIOI\l"l) B1>c'h (OltO.IIO 100 RIIJIOrpallllllOn1» 011'10 Bo061.1.\c IIC 6.IIc- I.I.\C'M. cOBcpIllellcTBaIH, OTJIUIJaJICb l\'b TOIllY-J/W TPy.n.HOCTbIO nycKaHi.H cro B1. 
83 XO,D,1>. .n:Ba.J,IJ,aTb II.HTb l"I1JI'b pa3BHBamlOU IDl'b :mcprill (mOT'b 1.400 060poToB'I> BaJIa (B'b IIHIIIYTY), Ta1WBaH pa60Ta IIpU II01tl0mIl rrtlllloii lIepe,l.a'm U 3y6'IaTbIXo Ko.lee'b IIepe)l.aeTCH )l.BYlIl'b BIIIITalll'b. BIIIITbI,-,lBYXJIOllaCTllIue, )l.CpeBHHIIbIe, C'b )l.ia1IPTpml'b B'b 2,6 IlIeTpa,-paCIIOJImIWllbI 1I03a)H HccymllX'b IIoBepXIIOC'feU, Bpa- lIJ,aJlCb BI> pa3.1JlI l lllbI.H CTOpOlILI; l\ailt)l.blH 1I3'b lIUX'b .lrtJI<teT'b B'b MIUlYTY 400 060POTOB1>-O'1I>Hb IltaJIO CpaBHllTe..lhllo C'b Jl.pyrn11H a3pOUJIaHalll\f. Opwnb£ ynpa6.,fclIiR. P Y JI b J' JI Y 6 II H hI,-HB.TUlIOmiiicH flU TO jJ{C Bpelll.H II OpraHOIII'b YCTOii1.JHBOCTII, RaJ'b BTOpa.H 'fO'lI.a OIlOpb1 a3pOllJIaHa B'b B03)1.YX-B,- BbIHCCell'.I, BUepO)l.'b Ha 3 IIlC1'pa OT'b lIecyu.\I1x'b IIOBepXllocTCll (qmJ'. 1 Ll). Y&p.t- IlJIeHIIUU lIa )l.JUIHHbIX'b IIpoJ'oHa'b (a), lI.:J.ymnx'b 01''b cepe,J,ullb1 IIIIiKIIHrO KpblJIa, II Ha 3arnYTbIX'b BcpTUI.a.'lbHO BBepxl> 1I0.1J03bIIX'b a3pOllJIaHa (b), COe)l.UUeHHI>1Xo , I t , 1', ...." ' - . --- .....--- -, " 1 -1 -L . ".f" ,., \.. . \ i L- . " .,J,'. -1 J ' ;. .J - .......h'- , ...; " . . "" . V' :.;1 . , . t,' , L .. (I) B 1'. 110. Aapon.naH'I> 6p. PaiIT'I> Ha ae!.1.JI1I. E'I> Me,;J;anLOHiI CIIpaBa-06iii BB.D;'I> el'o D'I> .neTY JI,.l.H JlteCTKOCTD )l.epemlllHblMII paCIwcall1ll (C) C'b BepXIlnIH I\OIIIJ,aMH cpe)l.IIUX'b CTOCI''b KpbIJIbem,,-3TOT'b PYJIb IlpeCTaBJI.HeTI. )l.B'}) HCOOJIl>luiH, 3aOCTpe1lHbI.H 110 KOHIJ,aM'b IIOBepXIlOCTII ts), pa3I-Bpal\m 4 X 0,5 MeTpa I\aJltaJI, paCIIOJIO.JKelIHbIJI 0)1.113. Ha)l.'b APyroii B'b pa3CTO.HHiu OIWJIO IIOJIY-1IeTpa. Y CTpOeIlbi OUII TaIo me. KaK1, u rJIaBHbI.H OIlOpllbI.H nOBepxHocTII, OTJJlI'la.HCb .1JlIllib cmc 60.1JbllICii rnol\OcTbIO, n03BO- JI.HlOmen IIM'b Bblrn6aTbC.H B'b TY II B1, B'b .n.pyrylO CTOPOIlY. I1a lIepTImaJIbHbIX'b cToii- I,ax'b (d), .HBJI.HIOII.\lIXC.H npo;J:o.ljj{cHielll'b 3al'llYTblX'b 1l0JI03LeB'h (b), YKp'lmJIeHhI Bep1'l1- ],a.nbHO lIa33.)J:'b .il.B-B lIfa.lJeHld.H IIOJIyc<pepIl1.JeCId.H nOBepxHocTM (E), c..1Y1KamiJl )J:JlJI YCTpallcHi.H KOJIc6alli.H PYJI.H B'b ropll30HTa.1LlloH nJIOCKOCTIf (Em.'b 6bI KnJIII). YKJIO- lIellic pYJleBblX'b I1oBepxHocTeii B'b TY I1JIII 1I'b )l,pyrylO CTOPOHY pel'Y:IHpyeTC.H )J:epe- BHIIHOH T.HrOH (e), .'rtiiC'l'BYlomiii ltaTpexlI.TIe'iIIJ.IiI pbI1.Jaro (k, 'tn, n), 1Jepe3'b KOTOpLlii 1I0Cpe)l,cTBOI\I'I> BCp'I"lfRaJII>Hb1X'b 'fHl"b (p, q) H npOHCXO)J:I1T'b YI.lOHcuic I10BepXHo- C'reii Py.IJ.H, BpalIJ,alOmUXCJI Ha rnaplIJlpaX'b 01<0.'10 CBOUX'b CPC;I)II'IX'b CTOCEo (d). IbleHllo, upn )l.mnKeHiif py JIenoll: T.HJ'II e BIIepe)l.'b, pbI'IaJ' b 1(, (lUl'tlOmiH BCp1'D- KaJIbllOe nOJIo1KcHic IIpIl ropn30UTa.1I>HOCTlf nOBepxHocTeii), ,!J,Bura.HCb BepXHUM'L KOHl.\Ollo TO.i&C BnepC)I,'b, oIlYClae'f'b nepe,'l.uiii IWHeIJ,'b pbI'IaI'a n II IIO)J:Hu1taeT'b 
84 Sa.II:TIlli KOHeIJ,'Io pbl'Iara m, 'no YKJIOH.fIC1''Io TIepc)!.Hiii I_paM PYJIeBLIXo TIOImpXIlO- CTOii: nHU3'1o (t!CpCS'Io Tm'y q), a 3a,D:niii-BBepX'Io ('lepe3'b THry p); .Hcno, tITO no pe3YJIbTaTB, C'Io YBeJIlI'JelliCI'b conponIBJIeHi.H py.m, .HInnc.H CHIIdIwnic a3pOliJIalia. IIpii 06paTHml'lo .n:nllJKeHin T.HrII e IIepCJl.llm I.paii pYJIenLIX'Io noncpxlIocreii YI,JIO- HHTC.H BnCpX'Io, .HnIITC.H yrOJI'Io BCTp't'lll, KOTOpLIii: .n:acT'b ncpTIIKaJIbllYIO COCTaBJIHIOmyIO CIIJILI conpOTHnJIf'uin Bos.n:yxa, II a3pOnJIall'lo noii.n:eT'b nncpx'Io. P YJI b n 0 BOp 0 l' II LI ii: COCTOIIT'Io 113'10 .n.nyxo nepTlUw.'II,HbIX'L nonopxlIocTeii, norlm:eHnLIX'Io B'Io IWIIIJ,'t .n.ByX'Io .n.epeB.HHHLIX'Io npOrOHOB1" KOTOpbIe OTXO.n..HT'Io . Ha3a)!.'10 nl) npO,D:OJIbHOii OCli annapam, 6Y)l.yqII YIwImJIeHi>I H11 paMlro.X'Io 06imx'Io necy- _ mlIX'Io nOBepXHOCTen. Bc.H ,D:JIlIHa 3TlIX'Io nporollon'lo 5 MeTpOB'Io; pa3I'tpLI IWJK;J:Oii: 1I3'1o pYJIeBbIX'Io nOBepxHocTefi-2 X 0,6 MeTpa. 3a;l,Irie I_pa.H nOCJIi>.n:HIIX'Io COe)l;lIHelIbI BRepxy n BHH3Y ropn30HTa.JJbHIJMII nJIaHImMII, MCJK,D:y GOTOpLIMII Tome HaT.HIlYTO s , {f!10 )j r '-L .:::....:... c e t .' Q.. "' 'ff .... - ..;- - " -- - ." , . . . '.... cI)HI'. Ill. AapOlmaH':L Gp. PauT':L cnepep:H. J j , , I I t . .,: ... ,. ... r nOJI01'HO. ,lI,na TpOCa, YKpi>IIJIeHHLIe y HIIJKHeii: I1JIaImII, npOT.HHYThI BIlepe)l;'Io )1;0 ROpO MbICJIa, HaXO;J:.HllIal'OC.H y CII,D:1>lIi.H aBia1'Opa. ECJIII nOT.HHYTb Bnepe,D:'Io JI'tBLIli pLI'IaT'b IWpOMbICJIa, TO PYJIeBLI.H nOBepXHOCTb y-RJIOn.HTC.H BJI'tno, '11'0 3aCTaBDT'b B'Io JIeTY II apOll.'IaH'Io CBepHYTb B.1I'tno; nplI )l;BIIJKeuiu BIWpC,D:'Io npaBarO TpOCa, npOH30ii,il,eT'b YI(JIOlleuie auuapam BIlpaBO. B 0 I_ 0 B a.H y C l' 0 H 'I 1I B 0 C l' L .n.ocmraeTC.H nepmmmlInaHiml'L I_pLlJILeB'Io, T. e. o.n.IIOnpCMCllIIbDI'Io YI,JIOlleuieI'Io 311.n.HUX'Io IWIIII,On'lo RpbIJILCB'Io: C'Io o.n.Hon CTO- POULI J3BepXo, a C'b .n.pyroH CTOpOHLI-UUII3'b. CxeMa 1'01'0 ynpaBJIeHi.H, IWTOPLUl'lo )l.OCJlIraeTCJI 31'0'1''10 3rpqJOI,T"I" 1I306padI\Cna 1111 rpur. 112. IIlIilWiH oClioBaHin .n.uYX'Io &paiiHIIX'Io 3a:IlIlX'lo CTOCK'Io coe.n.IIIICHbI IIICJK.n.y couoli TpOCOlII'Io (a), nepmmHYTbIM'Io 'Jepe3'1o .n.Ba pOJIIIRa, KOTOpLIC YI<.p1>n.lIeHLI 1I0.n.'Io nepXUIUI'Io I\pLI.lO[1,. A BcpxuiH oCHoBallin T1>X'L JJW CTOm_'Io coe.n.IIIIeHLI MeJK.n:y c060ii TpOCOMo (b), nponymoHIIblM'Io no.n.'Io .n.Ba pOJIlII_a, IWTOpbIC npllI_p.tUJIeHLI na IHldKHeM'Io I,pl)IJI1>. nOCpC)I;CTnol1) pbl'laJKI_a 1n eCTL B03MOJKIIOCTb THIIYTb TpOC'Io b CJI.tna lIanpaBo nJIII clIpaua Ha- JI1>BO. Pa36opml'lo, nanp., nOCJI1>.n.Hee .n.BlIJKCuio. OT'b )l;BII.>Keui.H Tpoca b B.'11;no, OIlYCTHTCH npaBble sa.n:Hie IWHII,LI 0601Ix'Io KpLI.1ILeJ3'1o, Taw!, EaR'Io TpOC'Io UOTRHCT'b 
BlIII30 YKp'BnJIeHUYIO 3)1.13Cb CToIiKY; CTOllKa, IIPII OnYCKaHiu CBOeI'b, nOTSllleT'b BUH3'b TpoC'b a, ROTOpUit, CKOJIb3.H no pOJIIIR.aM'b, nOBJIe'lCT"b BBepxo .ntBYIO KpallUIOIO CToihty, OT'lerO JI'ImLIC 3a;:J:nie IWHLI 0601IX'b I,PUJIbOB'b OTorHYTCfl BUCPX'b. IlTaK'b, on O;!l:HOrO H TOrO-.1Ke ,n:mulwuilI pbl'HlIKita m, OIlOpHbUl nOBepx- llOCTII asponJIalla lIepeKaIlIIlBalOTC.H: 1I0)l.H.HTie O,n:IIOll CTOpOllbl I1X'b YBeJIll'lIIBaeTD COnpOTHD.'ICme B03;'1.yxa B1> 3TOM1, M13C1'i>, CHIIjKl1H ItpLl.10, a olIycKanie ,n:PyroH CTOpOUbI YBOJIIl'lIlBaeTb IIO,n:'bOMIIYIO CIIJIY, YCTpCMJIHlI 31'0 ItpLlJIO IrlJcKOJIbKO llBepX'b. TamDl'b nYTml'b IIOlIepe'lHa.H OCL a3pOII.'l1lHl1 Mome l'b 6I,ITb JIerno BLIPOB- HOlla ropIl30HTa.n,HO: liP" 311I.t'ICIIlIOM'b "peHi> na JI13BYIO CTOPOHY, llan:o pbItIa- .iJ\OK'b In YK.'10HIITb BnpallO, a npo KpeHt HaIlpaBO-YKJIOIIIITb BJI'BBO. Bct Tpll pO)I.a ynpaBJIelli.H "PaIITOI'b" CBO.j,.HTC.H K1, MIIIIlIllYJIIfpOnaHilO )l.BY}1.fl pUtmralII, YCTpoeHHbDIlI 110 06"tIlM'l, CToporraM1. 01 'b cU,a:tni.H aniaTopa. JI 13 B bI II P bI 1J a I' 'b (.t-(!JIIr. 111) perYJIllpyeTb YKJIOHCnie IlOBCpxIIocTeii PYJIH l'.ly6l1HbI uocpe,n:CTllOM'b YUOMJIHYTOii Y.1Ke .n.cpell.llHHOH T.HrII e, IIIlmHiii IWHelJ,'b ItOTOpOH YKp.tn.lleH'b Ha He60JILlIIOM'b nJIo1J't OT'b oce BpaIlJ,eIIiH pU'lara (r) Ha HU;KHeM'b KpI,IJI13. ,IJ,BIIJI\eHieM'b PYKO.HTKII pI,I'lara Buepe,n:'b, IIaKJIOHHeTC.H II pLI'Iaf'b ?C. OT'lero nOJIY'laeT'b YK.'10H'b BJIlI3'b nepe.n.- Hill Kpall PY.'leBbIX'b U.'lOKOCTeli, e a3po- J1aIl'b n,n:eT'b BHH3'b; TaIWe .n.BIf.iKeHie PLl- 1Jara BIIOJIllt COOTBi>TCTBYOT'b IIIICTlIl;:- THBnoMY ,n:BII;J,enho 1:JeJIOB'tKa., .1KeJIaIOma- 1'0 onYCTlITC.H-IIaItJIOH.HeTC.H Iwpnycolll'b Bnepe)I.'b. C'b ,n:BIImeIlieM'b KopnYCOM'b ua- 3aJl,'b II C'b Yl,JIOlleHielll'b Ty.n.a-.1Ke pl,I'lara, 113pOIIJI3JI'b rro,n:mIMaeTC.H BBepX'b. II p a- B LI it P bl 'I a r'b ynpaBJI.HeTb nOBOpOTa1lI annapaTa II o,n:nonpcMenIIO nepeKalIIIIBa- niclII'b I<.pI,IJIbeB'b. IIepBoc .n.OCTHraeTC.H .n.llH,}[eHielll'b pLlqara (A) Bnepe.n.'b-,n:JI.H nOBopOTa BJI13BO, II na3a.n.'b ,n:JIH nOBOpOTa BlIpaBO, TaR'b l\aK'b nOBopOTHoe IWPOMLI- CJIO (1C) CBOIlIll'b JI13BbIIII'b pbI'larOIll'b CB.fI3aUO IllTO]{OI'b (8) C'b npaBI,IM'b PbI1Jl1- roI'b yupaBJIelli.H (rfmr. 112). ,IJ,BII.1Keuic 'l'orO-.JI\e pI,I'lara A BnpaBO H BJI.tno CO- 3,n:aeT'b rrepmmlIIlIBallie orrOpHblX'b 1I0BCpXnOCTell:, nOTOMY 1JTO o,n:HOBpeIlICIIHO C'b 3Tlnl'b ,n:BHJI\eHielll'b YK,'10II.HeTC.H BIIIJa.I10 mm BJI.tBO pLI1JaJKOK'b 1n, YBJICI\a.H C'b CO- 60ii e TpOC'b lJ (rfmr. 112). OqOUII,n:1I0, 'lTO YI>:JIoHeuia pI,I'lara A B.l13LO HaRpeHlI'l''b a3pOIlJIaIl'b BJrlmo, a BlipanO-rraItpeHIIT'b BnpaBO. II 3)1."tCL 31'0 ynpa- BJIeHic 6y.n:eTb IIHCTIIKTIIBIIO, 'r3.I>'b KaI.'b upn 3<UI13'laeMmrb KpmrB a3pOliJIalla Ha J1'1mylO CTOpony mlJIOTb eCT€CTBeIlIIO Y"JIOHIITC.H CBOHIII'b KOPIlYCOM'b BllpaBO, YRJIO- HIIB'b Ty,n:a-.me H PI,l'Jaf'b, n T13I1, B03CTaHOBHTb paBHOB"BCie. , . OPW1tbt dAlt 63Acma u cnYC1Ca. CUel.{iaJIbHblX'b opraUOB'b ,n:JIfI B3JIeTOB'b a3pOll.'IaH'b HO II M13eT'b. EpaTb.H Pall:T'b IIYCKaJIII CBoli aunapaTD B'b B03.n.yX'b noc.l13 6blCTparo pacRaTI,IBauiH ero na IIJaJIeIlLKoit TCJI13.iKKi> no ,n:eC.HTHCamOHIIOMY peJILCY, cnelJ,iaJIl>11O )J.JI.H TOro YKp13nJI.HeIlIOMY Ha 3eMJI'l;. Ca1O paCl,l1TblB:lHio IIpOn3BO.lIJ IJIO Cb 'l"m,lnl'b nYTCIII'b «(pur. 113): C'b BLlCOTbl nupaMII.n.bI (mIJIOHa) ny. CKaJlC.H na.n:aTb TJI,}[teJIblii 40-ny,n:oBUll: rpY3'b, npnB.H311I1lILlll I>:'b I>:allary, KOTOpuii IIpoxo,n:.H 'lepe3'b 6JIOKII B'b 3a,n:I1ml1, II uepe,n:HCM'b ROHlJ,aX'b pOJIbCa IIO;'l.BSl3L1BaJlCJl K'b Te.ll'tiKK.t. C'b YCKopmOmIlMC.H na,n:eHicI'b rpy3a, TeJI'tJK"a 6I:JCTpO CIWJIL31Ua 110 peJlbcy; a3pOllJlaH'b, .n.OlmTlIBIIlIfCb ua IW.'leCax'b .n.0 KOIllJ,a peJIbCa, nOJIY'laJI'b ,ll;OCTaTO'lHYIO 6LICTPOTY .n.JI.H B3JICTa II T JT'laC'b lIycRa.1ClI BBepX'b, OCTaBJIJ1.H Te- J113,}[tKY. Tenepl, IIIIJIOHOM'b Y.iKe lie IIOJII,3YIOTC.H, TaR'I, KaK'b 3TOTD paCKaT'b no- . 85 ..,--- m {,.. --...... cI)HI'. 112. CxeJ.1a cIlo,-o6'\ uopeKamlIBaHia RpbI.nheB':L II yupaB.neHiJI DOBOpOTHhlM.':L py.nel.!':L B':L 611D.naHiI "PaUT':L". 
 86 .ly'mcTcH y,n:a'/HO C06CTBPIIIILIMII CpC.n:CTBarn a3pOn.lalla-npall\Cnic310 B03,n:ym- IIb1Xo BIIHTOB'Io. JIo TCJI1>J1ma. lI-rJIamIOC-pCJIbC'Io HB.'UlIOTCH Hc06xo,n:mroll IIpll- ua.n.JICJKHOCTbIO. )J,JIH CUrCI,a c.'ly.r.:aT'Io 110 JI 0 3 I) JI, YI.p1>II.'lClIIILUI ua npO.1I;OJIlIWUULIX'b BlIH30 cpe,n:HIIX'Io cToih.ax'Io a3pon.laUa. CrrcpC}I,n II C3a)J.1I 3TlIX'h CTOCI\'Io, nOJI03bH yxpt- ITJIeHbI CII\C paclwcam; ItPOM'£ 1'01'0, TPII )l,epCBHIIHr.IX'Io noncpCllIIlILI coe.n.nlIHlOTb nOJI03bH MCJIt.n:y c060ii BlIcpelUI I_PLlJILPB'Io, a ,n:iarolla.lJI)IILUI CXB11TI.n 06C3rre'lU- BaIOT'Io IIM'h JKCCTIWCTb no,n:o OIIOpIIOfi noncpXIIOCTLIO. IIpll cnYCI.1>, xor,n:a aBia- TOp'lo YJKC OCTaIlOBMT'Io MOTOp'lo ClI\e Bo B03)J.yx1>, anlIapaT'b, IWCHYUIlIIfCL 3eMJIn, OCTallaBJIIIBaCTCH .n.onO.lbIlO 6bICTpO, IIpOCIWJII>3IIB'Io Ir-IH'IW.'lblW no nOBcpXIIOCTH. OIll.llU"l'lme.ll/b1l'bR caUUCIIU1l£ Cl9p011Jtan06v Paiima. "PaiiTbl" no ('BOIDI'Io TeXHIftJeCmIM'Io I,atJCCTBalll"b BLI)J.'13.1H10TCH, I\aI\'b annapaTbl npCRpaCHoii pau,iOnaJILHOll IWHCTPYKu,iII, COnCpHlI'laTL C'Io IWTOpblMlI IIII O)l,HII'b MiI'Io .n:pyrnx'Io 6IlnJIaIlOB'Io ne IIIOJKCTb. OTCYTCTBie Iwpny('a II 1\O.;ICC1, n03BOJIHCT'b Ml\I"l. ('B060,n:HO no,n:IlII\IaTb .n:nyx'Io JIlo,n:eii .n.aJJ\c II npH CJIa6ml'L CpaBIlIfTC.1bHO .n:BuraTP.Jrh. XopomaH CROpOCTb nOJIeTa-,n:o 65 BepCT'b B'h 'WC'b, cnuc06110CTb )J.O.'lro ,n:f'p- JhaTbCH B'Io n03.n:yx-t, II nOft.IIIIMaTbcn na 3natJuTeJILIIyro BLICOTY, paBllo IW,K1> y.n.UBIITc.'lbUaH JICrIWCTb II nOBopoT.1HBOCTb Ha xo.n.Y-lIpc,n:cTaBJIHloT'h CI'O I<.pymIblll .n:OCToIIllcTBa, n06Y)J.HBmiH lI!Hol'iH rocy Jl.apcTBa 1I3f1pWI'b mlCuuo 3'1'01'"1> Tlln'b ,n:JIH BoeHHLIXo u:h.'lcii. Ho npH BCClIIo 1'0111'10 a3pOnJIallbl PaiiTa o6JIa.n:aloT'b CCphC311blllUl Hc,n:OCTaT- l,a31I1, npcnHTcTYIOII\HIIIII I1l11'l> nO.lJYtJuTb IlIUpOROC nplll\I1>lIcnic 1IlIICUIIO B'Io UpaItTH'IC- CROll JKU3111l. I'JIa nnLl 1111, nC,1I,OCTaTR01Io HB.UIeTCH OTCYTCTBic B'Io a3ponJI11u'l3 a BT 0- III a TII tJ e C K 0 II n p 0 ,n: 0 .'l I. H 0 fi Y C l' 0 ii tJ If n 0 C T II. IICCYllJ,iJI llOUCPXIIOCTII, BbITnnYTI.u1 B'Io nonepC'1II0Ill'[, HanprtnJIcnin, ('03.n.aIOT'b B L npoJJ:oJILnoii OClI .1JlIIliL o.n:HY TOtJKY onopy; pOJIL XBOCTa YCTOlltIlIBOCTII,-3TOii IJ'ropoii TO'lI\H onopbl,- llrpaCT'Io 3,n:1>Cb rrepc,IJ,lIili Py.1Jh rJIy6IIHLI. IIo TaE'b l,aK'I) 1I0BCpXIIOCTII 3Toro IIO' CJI-t,n:llHro IIC IUI'£IOT'b IlOCTOHIIHaro YE.loHa, I\OTOpLIH pcrYJIHpyeTcH IIIexaml'lCCKII JI'I3BOH PYKon aBiaTOpa, TO np" 1I1a.'l-tllmmn 113I1>HCHiIf llXo YR.'lOHa a3pOII.1am. nOJIY'IaCT'Io TCH!l.CIIU,iIO HTTH .'l1I60 BBCPX'b, .111160 BHII3'I.. IhrtH B1> nll.n.y, 'ITO II lIa PYJl[) rJIy6IIHLI npUXO)l.lITCH H-tIWTopan )l.OJIH 06u\cii Hal'pY31\1I, .n.aBJIellic OT!. IWTOpOll ncpC)I,aCTC.II Ha py.'lcBoii pbl'lal''b,-6y,n:CTo HCHO, '11'0 YAep;Kauir 31'01'0 pbJtIara B'Io pYld, r.Tporo B'Io 0,n:1I01I1'lo rro.OJKelIill JIBJIJICTCH ..l.'I>JI01I'Io .n.aJICKO HC .'lCrimI'Io, TpeUYIOlI\lUI'Io II CIlJIbI, n .n.OJIraro llaBLlK3, TaK'b l.al.'J, aBiaTOpo ,n:OJIjKeH'Io IIpHJIaraTI) It"l> 3TOIY phl'lary I10CTOHHIIoe YCIIJIic CPYIITOB'Io B'b 15-20, IIlIlCHHo no 3TOii nplJtIIIH-t nOJIeTo "PaiiTa" Vt.n:IW YIacTcn no ropu30IITa"1(,Hoij npmlOii .1I111ill; 06LIKIIOB('HIIO ero nYTL llOJIIIIICTvlii, I\aK'Io-6vl C"I> 1,1lJICBOll ItatJlwii:. IlmlmlO TPY)l,HOCTlI ynpaBJIClliH, OTpllu,aTeJIhHan cTopolla TaJWro YCTpollcTBa 3aItJIIO'laeTCn Bo TOlin, '11'0 Co UPIIcnpaBIIOCl'LIO B'b PY JI'£ n.m TOJIJ,J\O ncpe,n:a'lII I,'v HCAIY a3pOnJIalI1> TepHeTb YCTOllllllUOCTb II PUCI,YCT'b nOTClm1;TL I\aTaCTpO<jJY. .IJ,PYI'lIIII'Io I1e)l.OCTaTI\OIII'b a;)pon.'ltUIOBo Paiha nBJIHCTCn lIeCOBeI)[lJ('HCTBO opraUOB'Io )J.Jl.II B3JICTa n CUYCI,a; llc06xo,n:IDIOCTb pCJII)ca CU;1hIlO CT'teunCTh lllM- pOItylO npml'lmlDlocTb annapaTa, a npOCTvIJI IIOJI03hJI, 6C31, Ka.Jwx'L-JIIIUO npIlcno- c06.1eHili, 6YCPCPOBo, CIIIJII"JaIOU\IfX'b Cn)'CKh U11 3CMJlIO, liP o6e3nctJIIBaloT'Io cno- I>OHHaro CIIyCI\a, BLI3LIB11H '1aCTO pa3I1LIH nOBpmI.;J.ClliJl. ElI\c O)l.I1IIIII'J. IICCOneplllcHcTBOlllo Hll.'UICTC.II ltIOT01)1,. JIpII CBOC3I'Io TmKC.l0A\'b B1>c1; (OIWJIO 3 1 / 2 ImJIorp. Ha CIJJIY) Oll"l> Tpe6yeT'Io BeCbMa TlI\aTCJIhHOii pcry.'llI- poBlaJ II nOTOIIIY IIYCl\auie ero n'lo XO.n.'b conpmJ\cno Co 60.1J.ruoii B03HCii. IIpan.n;a, pa3'1o YJKC nYCIIHbIH, Oll'b pa60Taerb XOPOlUO II DC31, OTI,a3a. ... 
87 HCJIb3fl lie YKa3aTb cu\e Ha II-BKOTOpbIfl Hcy,n:06cTBa. )Iua BHllTa, pacnOJIO- il\t'/I/IbIC IIC lIa OJl./Ion ocn, IIrn Bcen u:tJlcC006pa3HocTlf 1'11,1.01'0 npHl!l{lIna, npe.n:- - -- .;- , - - , ¥ ..... 4' ""' I . .. j'!! ,-.J. .. , . 1io,'- 1 1 . ------- ...,.,. =- " -' -4 \ 'r T '... -. .< 1'- ;, ZJ <Du[". 113. .PI1HT'b" Be neTY. BnepXY-1I3neT':L "P:jiTa." no penLCY CT, 1I0M01I1bJO Imnona. CTaBJIJlIOT1, 1I3B-BCTHYI0 UllaCHOCTb, OCJIH C'b O)l.IIlII\I'b U3'b /IIIXo CJIY'-IHTCn l.aI\aH- .'11160 lIelICllpamIOCTL: .n:tncTBie OAIIoro OCTaBwarOCfl BlIIITa, lIanpaB.IlCHlIOe 110 III; OC" anllapaTa, lllOiKCT1. "WrIW nonCCTII 1.0 ItaTacTpoqJ"l3. IIuY/'i.06/I0 II TO, '-11'0 p)"I_I1 auia:ropa IIpn I10Jle1"13 BCC Bpe!Il.fl 3aIlJITbi OGOIiMII pyJICBbIlII1I pwmra!\llI, lie 1I03BO.1lJ1JI )I.'I3JIaTb I1MII 11111101'0 )l.pyroro; B'b ,n:pyrnx'b a;)p0ll.'HlIIaX'b auiaTop'b BCerJl:a InlteTI, "03!\IO}KIIOCTb OCBo60,n:I1TL XOTb OAIIY pyKy. Bo nOC,'1t)l.IIlIX'b a3pOllJIallaX'b PaiiTa YI_a3aIlLIHLIe nC)l.OCTaTI\II OT1Ja- ern I1CnpaI3.'IeIlLI. )(.'l1I aBTO!\IaTII'ICCROii npO,1l;OJlbHOn YCTOii'IliBOCTII lI03a,1l;1I no- BopOTHaro PYJI.II c,n:t.llalla HenOJl,Bml\- "an nOBcpXIIOCTb, llrpmOIl{aJi po.% RTOpOll TO'-IKII onopLI annapaTa B'b B03)1.YX.t; a ,n:.Il,H lIe3amiclIMocTII a3po- 11.111,1111, UplI B3J1eT't, ra.'1a3ItIl ero 110- Jly<IH.1III IWJIeCa ;l.JIJI pa36.tra «pIll'. 114). O)l.lIaIW, 311, HC&.1I0lJellie!\l'b 0,n:1I0ro, )I,BYX'b CJIY'-laOB'b, 3TlI a3pOIlJ13.1l1.1 CIl{C HH'I.t!\l1. OC0601l1l[,JIII'b ce6J1 HO 311,- JlUlIJIIIII 06'b I1X'b .n:OCTUIHlCTBax IIJI'lel'O CKa3aTL lIe"lb3JI. \ 1 1 < I lit. - OI ._ -...... .._;11. ... . cDnl' 114. XBOCT'D naM'nHeHHal'o mraHa Pa.iiTI1. o.apo- 
88 r .TI A B A XII. BliTIJIaHbl cItpaHIJ.yacKaro TRTIa. Il>palln;Y3CEiii Tlm'lo 611IlJIaHOB'Io C03,n:a.'ICn noc,1.!"!; npOlllutllOBeHiH ll'lo EBPOIlY )(OCTOB'1>pHbIX'Io H3B'!;CTiii 0 nO.l/eTaX'Io 6paTbeB'Io PaiiT'Io. lIa6poCIm o'n PYEIl, B'Io 06mCM'Io ,n:OBOJIbHO B'!;pHl.Ie, nOHBlInwieCH B'Io 0,n:1I01'Io aleplllaIlCEOM'Io JIcyP- Ha.'It, II lIa6.I/IO,n:elliH cnc:J,ia.TIbHO nOCJIaIIllarO B'Io Aleplilty COrJIH,n:aTa.H, )I.a.'IH !fipallllY3aM'Io Id>KOTOpblH .n.allllbI.lI, IWTOpbIH 6bI.TIli y,n:aqllo IICIIOJIb30nalIbi B'Io nepBblX'L OllblTaX'Io ApIlI)l.aKOlla, tI>ep6cpa, CaHTOC'Io-JIOlOlia II JaTbl'b B'b pa6o- TaX'Io 6paTI>eB'b Bya3ell'lo. 3aHmtaHCb I1InpOIW nOCTaBJIemlbnm onbITam C'Io IT..'IaHCpaMII-3M'!;mlI1 CHa- 1JaJIa ml"l3cTt C'Io ll>ep6epoI'b, a nOTOM'Io caMOCTOHTeJIbilO II YJKe nOq'I1I nCTOIllHB'b CBOH cpe,n:CTBa, 6paTbJI Bya3eu'Io naWJIli co6t no,n:.n.epm:Ity B'L MOJIo.n.ml'lo CKYJIb- llTop'h .1!:eJIarpanJK'h, EOTOpLlll, nOMlI1O IIIaTepiaJlLIIOll no,n:,n:epJICItIl, CTa.II'Io npllllnllIaTb yqacTie II B'Io TeXHI/lleCKItX'I, onbITaX'b. B'b 1907 ro)l.y It1> 3TOR Iwmallill npn- coe,n:UUl'J1CIl ome neoe3bl3u'hcTllblll aBTOM06IIJIbllblll rOHmIlI'Io rellpIIX'Io ll>apMaU'b, 3allIl'l'epeCoBaBwii:icH fiuiall.ieii: II 3aIa3aBWiii y Bya3eIl'I, fi3pOllJIall'b, IWTOPblU .n.0.1JKCH'b UbIJl'b 6blTb OnJIa4CUHblM b nOCJIt IIpo.lleTa o.n.lloro I>II.'ImIeTpa. OcellLlo a3pon.'IaIl'b 6I,lJI'b rOTon'I>, II nocJIt lI-tCIW.lbl\lH. 'L OllblTOBl, 26 OItTHOpH cl>apllIaHY y.n.fiJlOCb cOBepWIITb nOJIeT'b D;J1I1TeJILHOCTi>lO B'b 21 ceEYH,n:y. Y Cep)l.HaH pa60Ta B'b .n.aJII,lltiiwcM'b )I.aeT'b II 1I0Bblif ycn'1>x'b: 13 IlHBapH 1908 ro.n.a 1>apMaHY y.n.aeTI',H c,n:'hJlan nOJIeT'Io 110 3aMKHYToll ItpllBOll, ,n:J111110ll Bo 1 ItII"lOMl'TP'L-B'I> Harpa.n:Y 011'10 nOJIYlmeT'b npn3'1o B1> 50.000 <fip., yqpmlc.n:eHHI,lll 3a BblIIo.meHie 3TOii 3a;t,aQU Apw,n:aJ\oHOM'b II .1!:eii l I'b-,n:e-JIMlepTml'b. A elll.e 'lCpe3'1o )(Ba III"tCHlI.a ll>apllIaIl'lo cOBepIlIaOT'Io nOJleT'b lIa IlpoTJIJKeniu OEOJ10 .n.BYX'b BCpCT'I" OCTaBaHCb B'b B03,n:YX-B 3 Ill. 39 C. II 3aBOCBLIBaH T-BIII'Io IIOBblii: np1l3'b. O.n.lloBpelllellllo C'Io 11111111> lie OCTaBJlH""'b. paUOTY II .1!:eJIarpaIiJIt'lo. 1I0CTpOHB'b a3pOnJIaH'b II"tCKOJIbIW .n.pyroro un,n:a, OH'b BCTynaeT'b B'Io IWHItyppellll.ilo C'Io cl>ap- MfiHOIII'L, p'hWIIB'Io ocnapllBaTb HOBI,lii: np1l3"h B'Io 10.000 !fip., YCTaIloBJleliHuif ,n:PYrIUl'b J1lot"JIITeJIeM'Io fiBiall.iu ApMaHro 3a IIOJleT"h B'Io 1'e l Iellie QOTBepTM lIaca. U ro anp-BJIH )Ie.larpfiHJlt'I, .TICmeTO lIenpepl>IBHo YJKe 6 1 / 2 III1IHYT'I" 3anUIB'b CBOml'lo ycn.txOM'b ItOHitypeHTfi, HO 3-ro lltafl TCpmIT'L KaTacTpoqJY, nocJI.t 1Jero yt3JKaeTO B'b IITaJIilO, C'b lI.1;JIL10 nepBI,IX'Io )(eMOIICTpaIJ,iIi 3fi-rpallllll,cfr. 30 Man 0H'b JIemeT'h 15 1 / 2 ltllmYl'l> B'b PIIM'h, 22-ro iIOJIH-16 1 / 2 MlmyTO B'Io lYhl.1aH'h, Bce cll\e .n.epJKa pClWp)l."h B'b CBOIIX'Io PYKfiX'Io. TO:JLIW 6-ro iIOJIH cJ)apMan'b IIO- 6HBaeT'Io ero IIOJlOTOI'Io .n..lIITOJIbHOCTbIO B'b 20 M. 19 c., 3a IWTOpLlll II nOJIyqaeT'b nplI3"h ApMaHro <.1!:eJlarpaUJ/{'b nOJlyqllTb ero lie mrh.'1'L npanfi, TaK'b ImE'b Haxo- )l.lIJIC,JJ 3a-rpaHUll.en). A ee 'lepe3"h .n.Ba M'BcHIa llaJlLllIa nepBcncTlla onnT/> ne- pexo.n.nT'b It'b .1!:eJlarpaHJKY, )I."tJlaIOll\eMY BO cl>paHlI.in .n.na nOJIeTa IIpO,n:OJlnnITCJlh- . HOCTI>IO OIWJIO nOJIyqaca ItaJK),blii. Ho 'Iepe3'b ,n:B-BH11.n:lI.aTb Alleii, 29-ro oETH6pn 3TOTb pCIWp.n.'b onmL no6l1BaeT'Io cl>apIaH'Io, JIeTalollI.iJi nenpepI,IBllo 43 MHllyrw. A H<1 CJI-B,n:YIOmiH ,n:CHL TOTO JKC cI>aplan'lo ,n:-BJIaeT'b nepBOO 13'10 nCTopiM B03AYIIl- Hoe nYTellIeCTBie na a3pOnJIall't, nepeJIeTafi C'b a3pO;J.pOIa OlW.O llIaJIoHa. ll'b PeiiMCn, C"h 311TpaToii lIa 31'01''10 25-l'U-BepCTlu.Ill nYTb J1IlWb 20 llIIIHYT1> BpeMenM. Tal.'Io neYCTaHHI,Hm Tpy,n:allllI HeOOJII>lIIoii rpYIIIILI J1lo.n.cn, npil I1o,n:.n.epJlod; 60raTLlx'Io IIlell.enaTOB'b, aniaIJ,iH 6I,lCTpbUIlI M B"1>pHhllllII I1Iara1lI I10.n.BuraJlaCb Bnepe),'b, npHBJICIt11H R'b ceo-B Bce nOBbIH H HOBbIH CM,lbI H paclIIMpHH nOJle cBoen .u.tHTeJlbHocTIl. 
..... R9 06a BIf,!I,a 6I11UaIlOB'Io, C03.11:aHIILIX'Io 1'Io lIaqa.,y 1908 ro,n:a, nO.JIyqIlJ1U I1a- 3BaHie TOll qJlIplLl, nrB mIll CTpOIIJIIfCL-" Bya:Jello" . Ihdm B'Io OCIIOB'I> cBoeii ROHCTPYRiH O;l,lfll'lo H TOT'b-jI\:e npllIIIUl'lo-XBOCTL YCTOI'i'umOCTlI ;n:.JIfl amOMaTH- 'lCClmrO IIpO;l,o.aLIIaro paRHOB-Bci.fl H BPpTllKaJILIILIJI ncpel'OpO;l,KII ;n:.JI.fl aBTOMaTII- qeCIWll YCTOllIIIIBOCTII noncpcqlIoiI, - 3TII a3pon.muLI OT.lII'IaJ1lICL O.1l:lIHo OT'h ,n:pyroro BeCbMa HCIIIOruM'Io: TlIIl1. (PapmI1a InltJI'Io 60.'l-Be rrm:pmdii XBOCT'Io, PYJII> I'JIy6IIIILI ero 6Ll.'l'h BLIIlCCOII b 60.1"l>c BIICpOJl,'Io II IaI'£.'l'lo CllaIlaJIa ,n:Bt 1I0Bepx- HOCTH; COOTU-B'l'CmOHIIO (''10 3TIHI'Io II IlIaCCil (TO.TtjKKa C'Io Ko.'leCaMu) 6bl,JIO H-B- CKOJILKO IIHoro YC'l'pOiiCTBa. Ho C'Io TcqclIiml'lo BpOMCIIU <l>apfaHo I13I-BlmJI'Io CBon 'I'un'lo .n.OBOJIbIIO CIIJIbHO, Bblpa60TaB'Io caIlfOCTO.flTCJII>HYIO IWHCTPYRilO, a TUllo JLeJIa- fpaHjlm, IlO.JIyqnD'Io 'l'O.iIW II'BKOTOpbI1I YCOBc,pIIleIICTBOnalli.fl, coxpaHII.'lCn C'Io xapaK- r ''\ '>' . I" ..- , '. ,""'",,  '...' ' 't x .. . "",.', "N 1 ,. "\: . " ,\ . / .......... '11011.'" . ; " , . ,' ... . , ....... . . " '" '.I . t "" - " '", !!i. <DIll'. 115. BUUlIaH'I> ByaaeHa B'I> HeTY. TepHblllfH CBOIlMH OTJIn(ri.flllI IlO,D,'Io mleHeMo "Bya3eIla" 1I1If-B1I B'Io Teqeme 1909 rO)l.a BeCbMa 60JIbIIlOe pacIlpocTpaHelIie 6JIaro)l.ap.fl JIerlWCTH 06yqelIi.fl nOJICTallfb Ha HOMo. 3TH )l.Ba cOBpeMeHHLIX'Io THIla MbI pa3CIOTpIfM'Io OT)I.'BJILHO. .... .. Bwn.Ul1l'b Bya3ena (<fmr. 115). HecyU{iR n06CpX1l0Cmu, y,n:a.JIeHHWI O)l.Ha 0T'b )l.pyroii Ha P / 'l. MCTpa, I1111-B- lOTI> 06myIO nJIOIlta.JI.b B'Io 40m'\ npn )l.JIIIH-B B'Io 10 II IIlllpllII'B B'Io 2 IlteTpa n:aJK- )l.a.fl. Ob JIerKOll BornYTOCTbIO CIIII3Y II yrJIollfo BCTp-BIIlI 0T'b 6°_8°, OH-B npc,n:- 4 CTaBJIJIlOT'b O,'I,Hy TOqIy OIlOpLI }1)I1I IlpOAOJILIIOii OClI a3pOIIJIalia. JLpyralI TOqKa )l.aCTC.fl x B 0 CT 0 I '10 Y C TO it 11 II B 0 C T II, OTHeCeIlIILlM'I. lIa 4 IlteTpa I1a3a,!I,0 11 MIIf'IHOIltJUI'Io TOJKC )l.B-B IIoBepxllocTIf pa3I-BpaIlUl 2,7 X 2 IIICTpa, B'Io pa3cTOHHilI '1"0";:0 1,;) III. o,n:Ha OTL ;n:pyroii. CTpoclIie BC'BX'Io 3TIIX'Io IIoBepxHocTci:i nO,!I,06Ho lpLIJIbJmh "Paii:ra": ;n:CpCB.flIIIILllI pe6pa 113'10 JICfKIIX'Io nJIalIOlt'lo CO e,'l,IlIICIIbI npo- )l.OJILlIbDUl I1pOI'01IallI II Bce 3'1'0 06nmYTO C'Io 06.tIlx'Io CTOpOH'Io npopC3IIlICIIHOii TliaHbIO. 1I0BCpXHOC'l'I1 coe,n:llIIJIIOTC.II ICJK)l.Y C060ll P,H.J,OJlI'lo BCp'l'UKaJIbIlLIX'Io CTOeK'Io. CI>ly!mJIHClllbIX'Io )l.iarOIla.'lbHblllllI CTa.TlbHhIMII paCTmKKalllII: I(paUlIiH CToihIl rJIaB- . 
90 1IbIX'b HODCpXUOCTeii, rro ]l,B't C'b K11JK.n;aro ItPWIa, paBIIO l.art'}, II XIJOCTL YCTofi- <IliBOCfIJ, 3a6pa1lbI BepTllKaJIbHLDUI rreperopo,!umI1I 1I:1'b 1'oii-J/\e 1'KaIlli, HaT.fIllY' Toil IIa l'Opn30IlTa.TJ:bHLIH n.'HtHItH, coe.'l.uIIJIloll\iJI cToiiItlI. XBOCTh COe]l,lIIIJICTCH Cl, OUOPULUIli 1I0BepXIIOCTJI.\UI <ICTbIpbMfl ,n:epClJmlIIbI1li rrporollMIII, CI{p1m.:ICIlIILIMII no ,II.DYXo rtcTaxo ,n:cpenJIIIHbIMn-irw DepI'lIIWJIbHI.BIII c1'oiilm1II II CTaJlLllbIMIi .ll.iaroIla.'n,HbIMII paCTJIilnml\UI. K 0 p n Y C 'b a a p 0 II .1 a II a B'b BliXt ,II.epCBJIHllarO ImpltaCa, TOiKe 06T1IHYTaro cuapYilW IIOJlOTHOrb, BI.IXO,n:I1T'b IIa 2 ICTpa rrepe,II.'b rrepe,II.umlo oop't3mlo l_pLIJILeJlo, 3aImU'mllaJICh 110<11'11 Y 3a,IJ:Hflru 06pt>3a I1X'b; Bo XBOCT"l> ero rroM'tll\ae1'Cfl MOTOpo, a IIf,CII:O.1JI.IW II03a),1I 01'0 cep£',n:lll1bI uaxo- 1.1ITCJI I'tCTO ;r.'m aBia1'opa (1mI'. 11(j). OPWUbt iJ6U:JlCeuin. l\IOTOpo, YI,p-tIlJIeIlUbIii ICJIt)Y rrOBepXUOCTJI.\1II B b XIJO- CT1> Iwprryca aaporr.'Iaua, rrpllRo,n:IITb B'b ,n:mGKCllie O,IJ:IIII'b ;'I.DYXJlOIIaCTHoii DHHTL" HaeailWUHbIll Hcrrocpc,n:CTBellllO na Ba.lJY MOTopa II ,n:-t.1JaIOll\iii OT'b 1.000 ,n:o 1.20n 060pOTOIJ0 B'b IIIIIYTY. .!LBHraTeJII. CTaDlIJICJI paUbliJe "AuTyaIlCT'b" lie cJla6'tc 40 CIIJIo; DIIUT'b npml'!;IISI.'1CJI MeTa.lJJIII'WCIdfi, ('0 CT1I"'1bIlLUIII cTe6J1Hl\1II II aJlJlIOl\lIIl1ieBLIMII .'10naCTJIMIl. Tcncpl> MOTOp'b 'mll\e CTaBH fCJI 60-65 CIIJlblILIii (IIPMhl "E. N. V. ",-BCCI.ta IlaJ(Cilwoii IWIICTp)'InJ,iIl, a llUIIT'b YlloTpe6JISICTCJI ,n:epeDSIUllblii, 1130 CKlJeCHLIXo ,n:OCOIto, cnCIJ,iaJILilO H3rOTOBJlflCMhlii ]l,JlJI .n:I1puJlm6.'1cii n a;)po- nJIaII Oll'l. 110 oopa3uaMo I1I1iI\CHcpa IIIonI,cpa; .ll.iaMCTpo mnITa-2-2 1 / 2 ICTpa. I hl3Iwe pacrroJIojIwllie MOTopa, I1UjIW IJ,CIlTpa corrpoTuB.'lCIIin BcerO anna. paTa, 06c3nC'IIWaCTb ,n:o Ir!;IwTopon CTCIICIIII YCTofi'llIBUCTb D'b B03,II.yx1>. OPWUbt ynpa6JCeuiJ/. Py.'11> l' Jly6lIJIbI npO,IJ:CTaDJIJlCT'b Jl,n1> CJIen.a BornYTbIH CHII3Y I10BepXIIOCTll, pa3M'l;paml 2 X 1 le1'p. ImiKJJ;afl, coeIIlIeIlHbIXo ICJK,JJ;y co- 60ii Bo o;'l.lIoil rrJIOCIWC1'I'I ropH30llTa. T lbHon OCbIO Do pa3CTOfllliu 1/ S IlIlIpnHLI aTOll 1I0DepXnOCTH OTo eJI uepe.n:Uflro 06p1>3a (rImr. 115 II JlIl'. 116). 8m OCb IO- JIWTb Dpall\aTbCfl Bo ml.3ax'b BLITSIlIYTaro nOca Iwpn)'ca a;)ponJIaua rrOCpC.D:CTBOM'b ]l,BYXo npm_p1mJICHII"IX'b K'b JIf'fi BepTlma.'IhUhIX"l> DbI'mrOB'b, OTb ItOTOpLIXo 01'- XOJl,UT'b Ult3a;J;0, lto CII)J,"huiIO aBiaTopa. J/\eCTItan C'b IlIaplIupamI 'f fl['a. r,BIlJKC- lIio\'b 3TOll TJIrtf Drrepe,n:o I1cpe,n:uiii 06P'B3'b PYJICBOll: nonCpXJIOCTil UOIITIilraeTCSI, CJl't,n:OBa1'C.'1bUO CIIlIJI\aCTCSI H a3pon.'1tlUo, a rrpH }miiKellill Ha3a,n:o-UOBCpXHOCTb no.lJY'IaCTb 60JIbWiii yrOJIo DCTp'B'lll, II aapon.lJltllo 3a611paeT'b BBepxo. Py Jib nOBopOTIILlii YI_ptiIIJlCII'b C3a,IJ:ll, MCjK;J.Y 60IWDbI\1Il I1cpCropo,n:l,a1H XBOCTa YCTofi'llinOC1'II. YnpaBJIeHie PYJISJMll TaKono: JIWCTOJ\afl TSIJ'a, UJl.Yll\UH OTL BepTIIIm.lJLllbIX'b pbPJarOllo PYJI.!I r"'1y6lIJlLI, (£fmr. 116) JlepeXO,1.IITb rrOCpC,IJ:CTBmlo BII.1JIm Bo B1tJI1. II 3aI,aH'lUpaCTCSI rrcpe;:.o cJI.D:1>uicn, aDia1'opa py.lJCDbDlo IWJleCOI'b (t), D'b Bcp1'Hu:aJII>HOll: I1orrCpe'moll rrJIOCI\OCTH. Ha Blt.n, OIWJlO ;)1'01'0 raXOBIma (.I.) O;t.1>TtL I'JIJlb3a (Tpy6I.a); Bo ucli cDepxy II CIIl13Y CCT" npO.D:O.'IbUbIC I1pOp'B3H, Bo IWTO- PLIXo XOJI,IITo 'ICl\a (.,), npOxo,n:SIlIJ,aSI CKB03b BaJIo. CD Bpall\euiclo l\IaXOBHKlt B'b TY UJlII ,II.pyryIO C']'OpOllY 6y,n:cT'b BpallaTLCJI (6.laro,n:apJI 'leK-B 'Il) II J'II"'1L3a IIbltJOll\aSI Ha o,n:Hmn. ItOHU1> 6.'IOlto (6). CD .D:BIDKeuimlo BaJia BIICpe.n:'b llJlII JIa- 3a.ll.o,-rUJlI>3a 6Y.D:eT'b OC1'aD<1TbCSI Bo nOKOhI (6J1aroJl,apn CIWJIbjRCllilO 'lCJ.1I B1. rrpop'll3SIXo). I3pallellimlo KOJIeCa, npH IImIOIl1f IlPOTSIllYTLIX'b 'IC!W30 6J10l0l Tpocon'b (m), ,II.OCTHraeTCSI nepCI\Jla,n:LIIJallic 3a;J;IIHl'0 py.'I}l D.'I'tBO 11.'111 BllpaBO, T. e. I10JlOpOTh a3pOJl.ijalia. ABHJIWlliei\lo TOrO-iKe IWJleCa BIlCpep;L IIJIlI Ha3a.'.l,'b peJ'y.mpyeTcSI BhlCOTa nO.lJe-ra. .!L'!;ilCTBie 3Tmlo I\O.'1CCm\'b BIIO.'IH't cor.lJ1ICOBall0 C'b lIHCTlJIIl_TliDllLIMII n;mlJl\Cuimm aBia'fopa: Upil iI\C.lJaHin rroiiTIi JlBCPX'b,-IIIlJlOTI" YltJIOHSISICb I\Opnycmlo Ha3a,II.o, TJIIICT'b I\OJleCO Ha ce6JI, a npil nOBopa'lIwallin BJItDO, YK.lJOUJIJICb B'I> 'rY-.il\e CTOPOllY, ,n:OJlJIlCllo Ty,!a-jI\e DCpT1iTb H I\OJleco. CncIJ,iaJIJ,uLIxo opraHoBo ,n:JISI pery JlupOBaHiJI 60I\OBOll YCTOU'lUUOC'l'bJO ... Uya3ell'b" He 06JIa;J.aC'J.vb; 3Ta pO.lJL ,n:o H3H'BCTHOll CTeneJIII BbIIlO.llIfleTCSl aB1'O- 
91 - taTflqem(H nCpTIH,a.'lbIiLIMII nepCrOpO;l.ImlII, IWTOpbHl npf'lUIT(,TllYIOT"L ailnapaTY COBeprnaTL I,Q.TIc6ani.H BOKpyn., IIpO.D:O.'lLHOii OCli. OpzaU'bt iJAR 63Acma u cnYCh"a. IIe6o.1LwiH IW.1JeCa nf'."/OClIlIC;l,naro THlla,- YJ\p'1lIJIeHIILI.H 110 ,1I:TTa 110,'('1> I,Opll)"COMo IIIC- J!r.D:Y III0TOpOl\l'h II aBiaTopmlo n y nepek IUIro o6p'13a XBOCTa YCToii'1If130CTll,-;t:a10T1. ailnapaTY B031\IOJKIIOCTL ,'I,-BJlaTb no 3e11IJrt pa36-Bf'b nCpe.D:'L TT3JIeTOIII'h, JI,JIJI IlOJ1YQCllin TOll mWpOCTIf, IIpll IWTOpOll I,pbIJIL.fI IIpio6pt- TaIOT'b .D:0CTaTOQIlYI(\ nO.:n,CIIIYIO Cll.1JY. IIa 3TfHIW qeTLlpe I\O.1JCCa a3pOllJIall'L CIIY- CI,aCTC.fI, ca;J,HCL lIa 3mlJIlo. )J,JI.H 11 PYjIWIl- 1I0CTIf cnym,a IICPC.D:n.H.!I napa IW.1JCCo YItp'1- llJICHa lIe Ha IICll0Jl.BllJKIILIX"b B!JJIRaX'h, a na waplIllpnOl\l'L IIpnclloco6.1JCHiu, C'b 1l0lOilI,LIO KOToparo CH.1Ja TOJI'II:a no 3IIa'I1ITl'.1JLIIOll CTOllClI1I 1I0r.1JOill,HCTCH ynpyroii pcmIIIoii, n3,- ;rl>Toii Ha O,'I,llY U30 IIaIrol'IOIlIIhIX'h CTOCIto (Ifmr. 115). TaI,iJI-iKC pe3RllIoI YCTPOCIILI H Ha nn.1Jl,HX'b 3a;UICii llapLI IWJICCo II CilI,C na O.D:IIOIII'b IW.1JCC.t, Yl,p"tn.1JeHHOI'L nllCpe;l,1I Ropnyca .D:JI.fI IIpc;mxpanclli.fI ero OTo 110- JIOIIIJ\lI Bo CJIy'w:t; OC0I1H a3poII.'Jalll, I\.1JIO- B1/tt3Y. HCTh HOCOl\lo. 06Uf1'/l C60lt cmaa aapo n.flW (t " B.IlaJcu1J " . BY.D:Y'III TCXnRQCCKH IIC TaI{"b 06CTOHTeJILIlO pa3pa60Tall'b, RaI{o "PaiiTh", 06.1Ja- AM JIIIIIlIllIlIllI no Rl;cy opralIalllIl, "Bya3cIlo" IIVC),CTaB.'1JIeTh ROIICTpYI\ll,iIo 6C3Y- . cuq.;.6e ao<aj'''lt. r".., n I i J l.'r'...... "-- .! r, mr: ::"'"I'J i :::' i ":' ,. ell '. \"L '" <1>1111. 116. H'16'PXY. I\opnyc1> ,.Bya3eHa": Bnepe- AU -pynh r:lYGlIElW, c3a;J,n- BIIHTL, MOTOP'" II cU;J:-!;HI,e auiaTopa. llocepetJUJ/1b. lIpOAonLHblfi pa3p-h3'!. py- <Ienoro MeXaII1I3!a.. BnA1> pynenoro MexRRil3Ma cnepxy. , ''... , , ' ... ..... " J I .... , " ... .... " .... -.. ... .. -- "'- «I>nr. 117. .BannaH'!. r. (DapMaHa, TUll'!. 1909 r. 
93 CJlOBIIO lIlCIl"te COBCPllH'HHYIO, Tal\. b Bo al\lClmKallCIW11"b 'I'lIn"h, BCC-Tal_1I Bima. CIWpOCTb nOJICTa cro 'fOJKe ItaIto npll lIlOTOp-l> B,n:no-e CllJlLIIOlIlo, q-l>lIn clloc06cm, no,n:H.fIT!> TOJIbIto o,n:lloro qCJlO- lIICllbIIIC, qinlD Y "PanTa"; a lIPIlCYTC'fBie BcprHKaJl£.IILJ:x 'b I1Cpcropo- ,n:Olto, IIC n03BOJlHH CO- BcpmaTb nOBOpOTOn'b Ma- J1al'O pa,n:iyca, ,n:-I>J1aCT'b a3pOlIJiallo OqCHb MaJIO 1I0BOpOTJllIBbIM'b. .II:OCTOHII- C'fna allIIapa'fa-.'ICmOCTb 06yqcllin IlOJleTalll'b, xo- poman YCTOllQHBOCTb B1, B03,n:yx't n B03l110JKHOC'fb- cnOIwiiHaro C'IlYCI>a. .n_ Ollr. 118. CxeMa 6mmana (DapM3na. 1909 r. Eun,fauo rcnpuxa Wap.lla1ta (4mr. 117, 118 H 119). rCIIpllXo <Paplllallo lHoro pa30 1I3l1rtllHJlo CBUii: a3pOlIJiall'b II I\OHCqHO 6y- ,n:CTb concpwellcTBoB:rrb cro cmc. Clla qaJla 0110 OTKa3aJICH O'fo BCpTlmaJlbHbIX'b ncpcropo,n:OIto 8'b EpLIJlb.IJX'b, OC'faDf1Bo UXO TOJlLl,O B'b xBocn. IIOTOlIlo YHH- 'lTOJIC11J1o IIXo II no X BOCTt, BBC)l:H no:m,n:1I KOllll,OBo r"1aBIIL1Xo ItpLIJ1LCB"b Jda- J1CllbldH I,PLl.'ILIWltu 60KOBOll YC'fOll<nmUC'fIl. O)l:II0BpClIICHIIO 6LIJlo YHlIqTO.ilWH'b Ii Bpe,n:uLIll 110 cnocIY B'tCY lIcpe,J,uiii IWPIIYCo a3polIJ1alla, B3alll-l>lI'b ltOTuparo ,B;JI.IJ Yltp'tIlJIClliJI py.'1fl r.1y61I1ILl OTo HccymHX'b nOBcpxHOCTCii 6LI.UI BbIBC,n:CllbI npo- CTLIC paclwcLI. IIalWIIClI,o B'b 1910 rOAY <PapIaHo YIWPOTHJIo II CY311J1'b IUIJK- HIOIO OIIOPllYIO 1I0BrpXIIocTb CpaBIIIiTe.1bll0 C1> ncpxllcit, a B'b cJI't.n:YIOlll,cn JdO- .n:c.lII XBOC''fD YCTOllQUBOCTlI c,n:.t.JlaJi b lIIOIIOIIJiaIIHLIMo. \ -- f\ ,ft11:. I .c '. . i . I I ! ;, , "\ A ".r - .'I! I  - - -J J 1: (1)111'. 119. "cI>apMaU'h TIIIIII. 1910 1'0)1.0. Cn YKOpO"IeIlIlOH HIlIKHeR IIOBepXHOCThIO. Cn.:hB& BHIl3Y: ,,(])apMaH'I." HJ09 roa; CIIpaBa BHIl3y-"cI>apMII.H"I>" C'I. MOHOImaHIlhlM'h XBOCTOM'h. 
IIUJKC OnlICano 6111I.1allo r. (I>apIaHa Tlllla 1910 rO,Il,a, npU'Ielo B'h CI\06- I\aXo 1I0CTaBJICHbI I1,LHI'pLr, OTHOCJIW;iHCH Ito JlIO,n:c.m 1909 ro,n:a. Hecyu(iJl nooepX'HOCIIHt. BepxlIHfl nOBcpxlIOCTL mrlJcT'b pa:mnpbI 10,5 X X 2,18 MeTpa, mGJOIHH-7 X 2,11' IIIcTpa (TlllIo 1909 r.-l0 X 2 Mcrpa); paa- {TOHllie MCJI\)I,Y III1l1I11-2 MCTpa. n pu 3Tml'b 3a)l,IIiH I\pOJlllaI JWHII,OBo BCpXIICii nODcpxHOCTH BLIpi>aallbI Ha 1'.1Y61111Y 0,6 JlICTpa II 1I0 ,n:.1JIIUi> B'b 2 MCTpa C'b Kam)l,arO IWHlI,a, a Y IIl1ilnICU llOBCpXHOCTlI lla Ta"Ylo .:ilW r.1Jy6I1I1Y 3a 'I,!UIfl I.pOll\a BbJpi>3alIa 110 ccpc,n:ulI"h na ,n:JIlIIIY Do 3 MCTpa. 06I1I,aH IIJIOw;a.'l.b nODcpxIIOCTCii- 36m:! (Tuno 1909 r.-40m 2 ). CTpOCIIic I,PLI.1JbCB1> TaIWC JIi:C I.aIt'b II y .. Bya- 3cHa", TOJILIW OCTODo 06THHYT'b TJmIlLIO .1JIIIUL C'b O,n:HOU IJcpxIIcii CTOpOIILI, a cD HH3Y 110 'I.l{JICCIIbI II 1I0}I.IUIITLI 1I0JIOCbI TItalIIf TOJILIW no,n:o I1pOrOIla1II II pC- 6paJlHJ OCTOBaj 3a,n:UHH Itpor.ma TImIIlf nOj(OrHYTa BIIII30 II 1I0,'l:I(JI£CJIa TaIo. XDOCTo YCTOR'lHBOCTII Imi>cT'b OAIIY H.1JIf ,1I.Bi> UOBCPXIIOCTIf JlJIOIll.a,'l:LIO B1, 5m 2 KaJK)I;aJl; COC)l:IIHHCTCH 0110 C'h r.IaDIILIJlIII OIlOpHuDlII 1I0DCpXIIOCTmm, ImK'b H "Bya3cHo", 'ICTbIpbl\IH ,1I,CpCBJIHIlr.r11I llpOrOllaJlIII, CD BCpTlIIta.'1bHLIJ\1II npmlCJKY- TOIIIILIIIIU CTOuItaml, no TplI C'L I\aiK)I,oii CTOpOlIbI, Cl.p'ImJICHIILIl\IH CTnJIr.IILIMH ,n:iarOlla.1JbHLIJlIU CTH.iImal\llf. BCH )I.JIlllla anllapaTa-lO I. (TIIllo 1909 r.-I41\1.). Op/(/Ilbt aOU:JICClIiR. OpnrHnaJIblILIU .IOTOpo ,,['UOl\! h", IOIII,1I0CTbIO B'b 50 JIOIU. Cll.JIo, II}1USO)l:IIT'h BO sparll,clIic, co CKOpOCTblO 1.200 060pOTOB'b B'I, JlIIIIIYTY, O)I.IUIo )I.BYXJIOllaCTlIoii )l,epCBHllHhIii BUilTh, paCIIOJIOJIWIIHbIll n03n,J,I1 IImI\IICU onop- HOll nOBcpxnOCTH, 0pllrlllra.1LIIOCTb IO- Topa 3aKJIIOIJaCTCH Bo TOMo, 'ITO Ba.JI1. cro YI{P'lJllJICHo HCIIO)l:BIIJI\HO )l:BYJlIJI CTa- HHIIaJlIII Ito caJ\lOii HccYIII,cii 1I0BCpXIIOCTII, a CCMb II,IIJIIIII)l:pODo, pacuO.'10J/{CIlllbIX'b 3Bi>3)1:006pa3HO, DpalI\<lIOTCJI BOKPYI'"h Ba.JIa BJlIi>CTi> BUHTmlo, lIaXO.J:JlCb ll03a,n:u BIIII- Ta (!J>lIr. 120). 1\IOTOpo calo 110 cc6i> BeCLJlIa Ha)I.mltCH'h, )l:OCTaTO'IIIO JICrOI.o Ii Y)l:06CHo Ti>Jllo, 'ITO Bpaw;cHic II,H.1JIIII- ApOB'b )l:aeTh HJllo aBTOJllaTII'lecrw XOpOIUCC OX.'laiK)l:ClIic (lIlIOrAa CTaBIITCJI JIIOTOpo PCHO, TOJKC 50-TII CUJILHhlll, IIJIIl JIce GO-TIl-CHJIbllblll: E. N. V.; OJ!"L TJliKC.li>C, 110 Tpc6ycT'b ropa3)1:0 JlICIILIUC J\lac.1Ja )I:.1Jl mra3KH II Do06w;(' 3H:J.'IIITC.lbIi0 IIpoe no KOHCTPYI\lI,iu). BHlIT'h-)l:epCsHIIIIbIii, TlfTIa IIIoBbepa; )l.iaJIICTpo c1'o-2,6 JIICTpa. Opzau'bt ynpaoJteuiJl. Py.1Jb rJIy6I1IIbl, BbIHCCCIIHl.Iil IlCTblpLJ\1fl nporollMIII Ha 2,5 MCTpa OTo nepC)l:HJlro 06p-n31L l.pLI.lbCBo, ml'lJcT'b 1I0BCpXIIOCTL 3Xl,2111CTpa (Bo TIUl-n 1909 r.-5X1 MCTpn). IIporolIbI It'b Py.uo COC)l:HIIClIbl Do lJCpTIII\aJIb- IILIXo lIJIOCIWCTHXo ,1I,BYIJI CTOllJ;aIII, TOJKC CBJl3alIIILDIII Ha3a)l:o )l:iaromtJIblILDIlI paCTJlJlmaJ\llI. PYJIb nOlJOpOTIILIii YI,p-tnJIHC'fCn Do XBOCT.t Bo DHl!,"!> O)l:IIOU Bcpm- RaJILHOii nOBcpXIIOCTIi no OCII au II apaTa, lIJIlf 130 DH,J,i> )l;I3YX'L 1I0BCpXIIOCTCH, pacnOJIaraCJlIblXo nO 60Jmlll b XDOCTa. Opralllt1H ,J..JIJI 60IWBOii YCToti'I1I130CTU JlBJIHlOTCH )l:Ba Iqnl.'IhIWKa cD I10U('PXHOCfblO B1> 2XO,6 JIICTpa I.aJl\)l:OC, YKpi>- nJICHHbI.fl B"b DbIpi>3axo 3a)l:HCU KpOJlII\II IWlIlI,OBo BCpXIICll olIoplloii nODcpXHOCTH (Bo TImi> 1909 rO;I,a-clIC )l:l3a 'faIWX'h JKC I,PbIJIbIWKa Bo IIIIJlwcii I10BCpXIIOCTII). Ihli>JI D03J110JlmOCTb Bpaw;aTbCJI CDOHMII 3ltJl,IIIIJlIH 06p-h3aJ1l1I OIWJIO 3a,'l,lInrO npo- rOlla onoplIoii I10BCpXHOCTII, 3TII I,Pbl.'lbIllIInI IIPH lIaxoJK)I.cHilI a;)polI.1nlla 1111, 3ClII.'1"J; CB06o)l:II0 OTBIICaIOT'b mIlI3'L, a npH )l:BllmCllill DbITJll'IIlJaIOTCJI I10'ITII ropIl30HTa.1JLIIO, COCTaB.r..HJ1 ImI\o 6bI IIpO)l,OJIIKClIic I3ccii olIoplloii nODCpXHOCTII. IIpu I,pcIr]; anIla- ..... gg .. (Dnl'. 120. PaCIJOHOlIteHie MOTopa II CllAiI- niB )I.:1B aBiaTopa Bn ..(lJapMaHiI". 
paTa B'L IWItYIO-.1II6U C1'opony, ,J,OCTa1'O'JIlO onYC1'HTb C'b TOll CTOpOnI>I KpLlJIblIIIIW 'ITO(h,I 3aCTaBIITb COOTB-nTCTBYIOrrdll IWIICII.o IIOBCpXHOCTn nOJ1:II.fl1'bCJI I10)l:o .1rl>ii- CTBiclIIo TOll nCpTlmaJILJlOll COCT8-BJIflIOIl\Cll CIf.'lL1 COnpOTHBJICllifl n03J1.yxa, ROTOpan JIBHTC.fl C'h ync"lII'lclliml'h yua BCTp-n'ln nOBCpXIIOCTII :noro I.pLI.lhIwIta «(fmr. 121). YIIpanJIcnic a3pOllJIaII0\'b IIpOn3BO,1I:t'ITcn TaKiDl b 06pa30M"b. CU)I:'l>HbC aBiaTopa YI\p'tllJICHO Bncpc.n:u MOTopa, Jla T'l>xo ')Ite .n:BYxo IIOIICpC 1 lIlblXo CTammaxo, .'ImKa- UUIX'b lIa nporona.xo I\pIoIJIbCB'h (qmf. 120). 1\0 1I(,11Y IIo.n:XO;t:m'"h clUmy .n:Ba Tpoca, OT'h nOBopOTHaro py.'1.fl, YEp'I>nJIelflIbIC In, nOJKHOll lIICTa.1JIIIIICCROii T -oopa3lIOii I1C)l:aJIII (n); IIpll naJKU- Manill 1.:lIwii-JIII6o IIOrOll lIa COOTB-tTC1'BYIOII\iii PLI- 'mf'b )Toii nc.n:aJIIf, TpOC'L OTE.'10HJIC1''b B'b TY JKC CTO- POllY \I nOBopOTIILlii PYJIL: a3j101IJIaIl L lIoBopa 1 1lIBaCTb B'h TY CTOPOIIY, CD KOTOpoii :wiaTop'b lIajJm'1'b HOJK- IIOll pw'mr'b. BLICOTa II 60IWBall YCTOH'lIIBOC1'b pe- ry JIlIPYIOTCJl O;I.IIUMo Tpy6 1 IaTLllllo pw'mrOlllo, pac- nO.'10iKl'IIIILIMo BnpaBO 0'1'0 nllJIOTa II Bpan\alorn.IDlC.Il OIWJIO I\pCCTOOopa3l1aro IIIapHHpa «(Imr. l:W). JfJIu- 1KCllicMo pbI'lara BJI-nUO H lllIpano onYCRalOTCJI no- CpC)l:CTBml'b UpOTJIHYTbIX'b TpOl"OBo (qml'. 121) KpbI- .1LIWEII-('OOTB'I>TCTBCIIHO C'" npaBoii II C'I, JI-tBOH CTOpOIILT, OTlJCrO, I\aIto 6u cJI'B.n:yn eCTecTBcHIlOMY YI\.'10IlClliiO T'BJIa If pyml aBiaTopa, 1\ a3poll.'1aH'b Ha- RpCllflCTCJI B'b TY .iRC CTOPOIIY, TaI\o EaI,'h ROIICIJ,'b IIceYIIcii nOBepxlIocTII C'b olIyrn.cmlLIMo &PLI.'lbIIIIIOOMo Ha'lIIIIaCT'b IIO)l:HIIMaTLC.H. ...'{Bllrall 1'0'1'0 .mc calLIii pLI'laro BnCpC)I:"b II Ha3a.n:o, aBiaTOp'b YK1OJUlCT"b ncpc.n:- Ifill 06p-t3'b' I1Cpe.n:Hcii PYJICBOll 1I0BCpXIIOCT!1 BIIII3'(, UJIH BBCPX'b, OT'lerO II .n:BIlJKC- lIie a;)pOIIJIalla 113l\1'BllfleTCJI 80 (OOTB'I>TcTnYIOIIWIO nCC cTopony; lIepl',J,a'la 3TOro -- 94 <Dnr. 121. CxeMa ynpaBneHiH 6mwnoii YCToii"IlJBOCTI>IO B'I> ,,)ap:.JaB-B" . <Dill'. 122. llIacclI <1>al-'IaHa c601'Y. AI-MOTOp'!.. S-DHIIT'L. G-peacpDYo.p'L 1I.:1In 6eH8l1ua. K- clI1I.'Imhe nDiaTopa. C-pyncnoii phi "Iar'!.. F- 1I0)l.HOJRKn, }I'L KOTOpoii Yl>p'lmneHo Imp01.II.rcno (ne)l.alIh) 1I.III1 ynpaJl:IeRin pYJIeM'L nOIJOpoTa. .. , C1>lIr. 123. ,II,eTalll> ruaCClJ. Cnepxy- IHI)I.'Lc6oRY. CnI[3y-nll)l."Ln'l> n:1InH'B. A-ynpyran, RBa1I.paTHaI'o C-B'IeBiH, pe81lBRa, nOCpe1I.CTBOM'L KOTOpOli no- :1I08"L n01I.B-BmeB'L 1.'L cI,aTY ROneC'L. Jl.BII,)KCl1iJI conCpIIIaC'l'CJI C'b IJO!llOrn.bIO ;I.llYX'b TI>OCOB"b, Y"I)"I>UJICllIlbIX'b OAI1HMIl ROHII.aMH y PYJICBorO pbl'mra, a '!!'pynnm KUIlII.aMH Ha KOHII.aXo BepTHlm.l1,HbiXo Pbl'IaJl\IWlJo, npll.n:1>JIaIIJlbIX'I, HCnO,!l,BlDKIIO ED nOBepXIIOCTH py.'1H r. T ly61IlILI {rJ>ur. 118 II (fmr. 119). OPW'Hibt (JJfR 63J/cma u cnyC1ca. Ta TCJrInlma, ItlJTopoii "ll>apMaHo" CTOIlT"b lIa 3ClIIJI'I;, COC'fOUTb 1130 )l:BYX'h nOJI03bCn'h, COC,!!,lIlIJIlOrn.HXo HII1nBiJl oClloBauiJi CJIcnm lJaI.JIOIIHbIX'I, CTOCIo, OTXO.n:JJII\lIX'L (110 'rpII CD RaJK.n:oii CTOpOlrLI) 01'0 CHTpa.'ILIIOii 'laCTU HlI.iKlIJlfO ItpLl.'1a, II l'rn.c 1I3'L ;l.BYXo nap'b I.O.'1CCo, paCI10.'10jJ{(,IIh1Xo 110 06.tlUlo 
95 CTOpOHaM'L nO.1J03bCB'h (4JHI'. 122). BUpO'lCMo, 31'0 YCTpoiicTBO B]' pa3.1JII'lnhIX'L Tlmaxo pa3JUI'lnO; B'I, n'BKOTOpLIXo MO.J.CJUIX'h nepc.n;Hic IroULI IIOJI03bCB'h ena6:H(CHbI ClUC 110 nap-E l\WJICHbKHX'h IWJICCHIWBo; B'b H'EIWTOPLIXo-U'BT'h ItO- .1JCCo 110)(0 XBOCTOMo YCTOi1'lHBOCTH. Ho BC3J1:'B OCb I\aJlr.n;oii napLI KOJICC'h CItp'B- IUCHa C'h IIpOXO;J:JImHl\IH MCJK)l:Y mum nOJIOSLJIMlI npn nOl\IOlI\U PCSUHOBblXo TJI- )IWH, na KOTOpbIXo B'h 06bI'lHOC BpeMJI a3pOnJIano nOlWH'rH, KaIt'b ua pCCCO- pax'h. nM'BJI IIO"'IO::!LH B'h BOS.n;yX'B; eCJIH .JKC nplI cnYCK'B Rapon.lIan'L CH,1JbHO y.n;a- ....., ""!! . i _.. . - - ,-t. " .. ... - I I . .. - I - - <DIII'. 124. BUUnaH1> Mopuca <DapMaua. plITC.fl 06'1. SCMJIIO, TO TO.1J'lCK'b KOJICC'b 3aCTaBllT'h HX1, no.n;U.flTf.CH BBepX'h, Bb!- TJlnYBo 'IJIJKII, H 'fOf.ll.a annapaT'I, 6y.n;cn CItOJILSIITb Ha nO.1I0SbHXo, 1I0Ita,-C1. nor.1Jo!eHiml'I, CllJILI Y)l:apa,-pc:mUbI He CO,!rMYTCH BIIOBb If BHOBb He nOCTi1U.HT'L a3pOnJIallo na 0.n;1I11 IW"lcca. TaI\oe ym"poi1cTBO npCKpaCIIO IIpC;1.0xpaH.IlCTD allnapaT'L 01'1, BCpTlIIaJIL- nbIXo y)I.apOB'L IIpn cnyCI'B. TOJI'IKII II y.n;apLI Bo 601WBOMo HaupaB.1CHin XOpOIlW nOfJIOmaIOTCJI AIJyruM'L npllcnoc06JIcnicl\I1,: lIa OCII I\a,Ir,n:aro ClW-Ta EO.1CCo, MCJK,!!.Y UX'b BTY JIlml\1II II IWJIhCBL1l\1lI ynopaMlI OKOJIO 1I0JIOSLCB'h, Ha)J,'BTbl npYJKIIUhl, I10Sll0"1.mOtW.!I IWJICCaMo C,!!.BHraTbC.Il nO OCH npn 601\OB01\l0 .n;BHj{\Cllin BO npCMH c-nymm, '11>1'010 BCC maccII n IIpe.n;oxpallHCTCJI 01'1. nO.10l\nU (WHr. 123). OUIl{iJ! c6u;ic1n6a 6WnJla1£a r. c]Jap.Ma1£Cl. OOJIa,n:aJI xopollIcii YCTOi1'IHBOCTblfI Bo B03J.YX'B n clloc06uoCTbIO 1I0;1.IlllJ\taTL, I\pOM'B IIIIJIOTa, ('mc .n;BYXD naccaiKlI- pOllo HJIII sanacD 6en3Ima na BpCM.!I .n;o 5 'laCOBo I1o.1JCTa, a3pOIlJIallbI r. <I)ap- l\WIIa JIBJIJJlOTCJI Bo uacTO.mucc BpCMJI O;1.HHl\IU HS'h cal\IbIX'h JIY'lllIIIX'h .1.JI.Il lIoTpe6nocTcn I1paI\TII'lCCKOii "alsnu. DOJILllIaJI C06cTBcIIuaH el\opOCTb nOJICTa (.n;o ;5 BCpCT'L B'h tIaco), B03MOJlmOCTb ,n:OBO.%1I0 JICrI\O IJO.1.IIHMaTLC.fl IIa BeCbMa 3I1alJHTC:JbHYIO BbICOTY, nCCJIOJKHOCTb ynpaBJleHiJI a3pon.TJaUOl\lo (JI1maJI pYIm nOCTOJIIInO cll060.n;Ha) H nO.TlHaJI COrJIaCOBaHHOCl'L BC'BXo MaHHny.'l.!Iuiii C'b IIIICTIlHKTHBIIbam J T I,.1JOHCuimlll 'f-BJIa cal\IOro aBiaTopa, llaIWHC'L - yJl,OUCTBO I3S"'IeTa, cnYCIta, XOpOllI3.!I YCTOM'lHIIOCTb II npeItpaclloe YCTpOitCTllO aMopTH3a- TOPOBo,-I!CC 31'0 COCTaB_'IHCT'h nO.10<l.HTC.lILUhI.H J\a'ICCTBa 6UIIJIaHOBo rCHplIxa lI>apl\Jaua. ITo cpaBlieHiIO C'h "PanTOl\lo", " <I)apMaII1," YC1'ynacTo CMY B'h clloe06110CTII IICUpaBJI.!ITL KOJIc6aHiJI BOKPYI"b npo,n:OJIbHOH OCIl (coxpall.!ITb 601WBYlO YCToiiljIfBOCTL), II BCJI'B,n:CTBic HaJIH'lIlOCTII XBoCTa IIC 06JIa,n:aCT'b Talwii 1I0BOpOT- .lHBOCTLIO; II 3aTpaTa ;mcprill y <J.IapMaHa SHatIlITCJILUO 60JIbUle: 50 CIL10 "PH -WIll:! JIOBCpXUOCTIf I\.pLI.1ILCBo,Tor.n;a EaIt'h y "PaiiTa" 30 eUJIo npn 50m 2 IJOBCpXHOCTll. o CpaBllilTe.l{,lILIX'b )()CTOlIIICTBaxo "lpapl\JaUOBo" IOJKUO CY,!!.IlTb X06H-OI>I no rGl\IY, '11'0 Ho OI\TJIOpIO 1910 rOAa ua HUXo .1ICTaJIU 1II1JIOTOBo CTOJIbI\o-JI\C, CIWJILIW Ha 6HITJIaIIaX'h IIC'BX'b .n;PYI'liXo CMCTel\I'b B'L CYl\IM't; cpaBHIITCJIbIIO-JKC cD tJlICJIOM'L BC'I>Xo Bu061C Im.TJOTOBo-aBiaTopOBD, nOJIytJlIBIIIHXo .n;o TorO-llte BpCMCIIII .D.Hn- JIOM'h 110 4f>palluiu, "tl1apl\laIllICTLI" COCTaBJI.!IIOT'h UO'JTII 'rpCTLIO 'IaCTL. Taltie 
BLI)l:aIoudCCJJ TIlfJIOTbI, 1(11K1, l'aI'b fCH- IHIX'b <l'apIaH'b, 4JpaHlI,Y3'I, .JJ Yff 1I0JIa.U'I>, PycCIdii 1\1. H. E4J1fIOB'I" I'O.T1JIan.n;clI,'b Bano-.n;cHo-Bopu'b, I1.t.1f'10 <I>pcii, npe- ItpacHO .n;CMoHcTpnpona.1U :ym a3pOlIJIaHM ua d,JI-B 110 BceH ESPOIrJ; II .n;aiKC B'j, Al\fCpll"-B, II TOTh ([JaItTh, 'ITO IHOI'iJJ 1'0cy.n.apcTBa (T'panIJ,iJJ, fopMa niJJ, Poc- cin, AIII'.lIi.n, AlJcTpin, Iha.liJJ) 063aBC- :/IIm. .n;JI.fl BOCUHLIXo IrtJICU 1'.1aBULlM'L <l\uI'. 125. Buunau'I> Poacepa COJdlolcpa 06pa30Mo ,,<I>apManaIII"-.lY'IlliC BCCro 1910 r. rOlJopUTo ill, ffXo IIO.lb3Y. /l,pyie 6unJ{,au'bt gJpauY3C1Cazo muna. I'cnplIX'b <I>aplano HC obl.n C)l:ffH- CTBCHHbIlIl'b 'ICJIOB'EKOMo, KOTOpbIH 3ammaJIc.fl YCOBCPlllCUCTBOBaHiclIl'L a3pOliJIa- 1I0Bo, JIIIqHO npOB'Bp.fl.fl Bce Bpel\1.H Ha I1paI>nm-B 1I,-BJICC006pa3lIOCTb CBOUX'b H3M'tncuifi. ItamITano <I>cp6ep'b XOT-BJI'b JJ;06HTLC.fl 60I\OBOll YCTOit'IIlBOCTH, nYTCM'b paCIIOJIoJKeni.fl ItpLiJIbeB'b He I'OpII30n- TaJILHO, a B'b Bll)J,-B 6YItSbI V, KOUC'IHO J1HIllb C'b TY"bH.lo YI'JIOM'b MeJIC)l:Y HHIlI; TaKan JKC 1fJ0pMa 6bI.T1a .n;aHa II .n;JIHIIHOMY XBOCTY; o.n;naKO 3TOT'L a:3ponJIan'b YCII'Exa He HM'BJI'b. .l1yqrnc y.n;aJIIfCb OlIbITLI MopDca <l>apMaHa, 6paTa fcnpHxa <I'apMana, II POJlccpa COMMcpa, KOTOpLIC Bn.1l.o1I3I-1;. IIIfJIU nepnOHaqaJIbHLlit TUllo Bya3cHa H-BCItOJIbIW Db .1I.pYl'ml'b po.n;1; (IfJIfI'. 124 U IfJHI'. 125). 06a anin'fopa BCItUP-B .n;o611JInCb XOpOlllUX'b ycn'I;XOB'b: uepBbIH CBOIIMIl IIOJIeTaMH, HC1(JIlO'IIITCJlbHO BU'B a3po- .1I.pOl\lOB'b, a IIOcJI'J;.n;nii1 nOJICTaMH Ha npo.n;OJIJKIlTCJIbIlOCTb (OlIo nepBuii no- 6HJIo B'b 1909 ro.n;y pCIWJlJI.'b tJpaTben'I. PaUT'b) H IIO 111lCJlY IIo.n;IIllMaeJlILTX'b liMo naCCaJKffpOB'b (21 aUp-BJIH 1910 I'o.n;a OHo nepBbIMo c)I,-BJIaJI'b nO_leT'b C'b 3-1.I1 IIaccaJKlIpaIU). IIoCJIt nepc.n;-BJIOIt'b <I>ap- taHa D COMMepa, 6paTb.fl llya3cu'b TOJKC 1I3M-BHIIJIII cBoii TIHl'b a :3 p 0 n JI a H a «pm'. 126): omI BbIUPOClUil lJep1'HIHWIbHLI.fl rrcpCI'opO.n;I\lI, SaM-BIIIIR1, IIXo I,pbI.'1bIIllIta- 1lI, H c.n;-BJIaJlH X BOC'1 v l, MO- UOIlJIaHHLIii. O,1.HOBpCICJ[HO C'b 'f"1,M'b 1I0HBHJIliCb 61IliJIaHLI apMa- 1I0BCIw,ro TUlIa B'b fcpMalIiu (Aviata), B'b Am'JIilI (Zodiak) II Y lIaco B'b Pocciu (POC- ci.IJ .-\). _: '\ .. -:;;L" '\ '- ..,\\. "\ \ \' ,., <Dur. 127. BUllnau'b Poccill A". 96 J' Il' I 1-"'1 I , - -., - , -"to 1...: '!! .£:- r ." . ,.ft r- -'. \'" .... -,i; '.; ,...-. -- --... c...;. --_.; - -. "-f1,;:.:"- ....- ...... .. Wnr. 126. Buuna.H'h DyaacflA 1910 r. ---.. 
97 r .1I A B .A XIII. MOHOllJIaHbl. Dc'i; I1epnolIa'm.lbilLIC I1pOeRTLI .'1CTaTeJIbHLIXo almapaTOB'b (I\aiiJIeii, reH- CeWb), paBlIO I;aIi:'b II nepBbIff y,n:a'lHLUI MOJl:CJIII II a3pOII.1aHLI (TaT3I1a, IIeHo, 41JaIIrJIe.fl, rO<pl\lalla, A;I.epa) 6LIJIII roHon"Iallnaro Tlma. TOJIbIW CTpCl\IJIeHic 06es- lIe 1 111Tb .1JY'lWYIO YCTo!i'IIInOCTb 1I OT'laCTIf 1I36-B1KaTb .'IlIWHlIX'b OCJIo"weIIifi Bo 1,0IlCTpYIailI rr06y,llI.1JO 6paTbeB'b' PanTL, a 3a IImm II 60JIbIIUm- CTBO (}JpaHnY3Cl\HXo IWHCTPYR- TOpOBo SaHJlTbC.fl CHa'mJIa pas- }>a60TIwn 6I1I1JIaHOB1,. IIo 1Il\[eHHO BO <I)paIlliIl IHlWJIOCb CROpO H.t CIWJIbRO JIlo;ei1, ROTopbIe BIIOBL BCPllY JIRCb 1\0 )IOIIOII.'1allal\1b II pa60TLI IWTOPbIX'b B'b 3T01\['b lIa- npaBJIelliIl .n:aJIII 6JIeCTJlIIde pe- ilY JIbTaTbI. Bo 1JlICJI'i; TaItHXo JIRII,o lIa.n:o IIt.SBaTb rrpCJlc)l:e Bcero 1IIIiKeHcpa JIYH B.1Jcpio, I1MH RO- 'Toparo rrOCJI-B ero ItpaCRBaro rrepeJIeTa 'lepes'b JIa-l\laHmo lISB'i;CTHO BC.flROl\lY. )1,0 1907 ro,n:a BJIepio IIp01I3BO.n:1I.1J'b OlIbITbI C'b 61IrrJIanal\m, cna'laJIa naJl:'b BO.1l:0ll - COBl\I-BCTHO C'b O.n:HHl\Io US'b 6paTbeB'b ByaseH'b (4mr. 128), a HO- 'TObl"L lIa)l:o cyrnelO. 0.n:IIaIW 3TII OIlbITbI YJl.a1JlI He I1l\I'i;.1H. Tor.n:a BJIepio rrepe- meJI'b IIa lIIO II 0 nJIall LI. IIepBLIll ero 1I10HOIIJIaHo, 1I3B-BCTHLIfi rro.n:"L Ul\ICHm['b "BJIepio V "-(qJUr. 129) H)I'i;JIo 06pa3II,Ol\lo )I:.IT.fl cBoeii <POpMbI T'B CaMhIJI c.t- lIleHa "UaHOHi.fl", ROTOpbUl6bIJIR Bocnpo- RSBe.n:eIlLI II B'b I1JIaIIep't :,hpuxa. Ho 1111 3Ta loW;I.eJIb, r.n:'i; .n:JIH YCTO!i1JHBOCTH IWHII,LI Ii:pbl.,1ben'b 6bIJIlI rrpIlIIO)l:H.flTLI Imepxy, Jill CJI'i;.n:YIOrn;aH-J't; VI,-rJl.'i; It'b KOlinalllo Ji:pbIJIhCB'b I1P H .n:'i;JILIBaJIIICh no.n:BlI1KHbUl rro BepxHocTlI, cnOC06J1bUl Bparn;aThC.fl Bo paSJIH'lHbIXo nanpaBJIe- !IIi.flxo,-ycn-Bxa oc06aro He IIl\1'i;JIlI. C.1J1>- .n:YlOll\ill "BJIcpio VII", CJI.-BJIaJlHLJll rro 06pasII,y IIIO.n:eJIII .1JaHr.'1C.fl, COBCpWIIJI'b rrapy rrO.IeTOB'b .n:o rro.Iy-nepcTbI.n:JIIIHOll, HO B'b SaKJIIO'lCHie TO;Ke rrOTeprr-BJI'b ImTaCTpo<py, ItaI\o 1I rrpe.n:L1.J:Ylli,ie. IIpo Cal\lOro B.Iepio lIna'Ie He 1'0BOplIJIII, KaIth npo 'leJIOB"I>Ita, ROTOpLIii "JIOl\laeT'b CBOII a3pOrrJIallbI". JIo OHo lIeYTOl\UIlolO npo- .n:OJI.iKaJIo pa60TLl ,:I,a.Ibrne. II BOTo Y.iKe IIIO.n:eJIL .M VIII - lIepBLIll IIpo06pa30 conpel\ICnnaro IIJa.1JCIILJ\aro "B.1Cpio XI", ,n:aCTh pesYJIhTaTLI y,n:oBJIeTBOplITeJIhilLIe HaCTO.1JbRO, 'ITO 31 ORT.fl6pn 1908 l'o,n:a, lIa CJI-B,.'I.YIOIII,iii ,n:eHL I10CJI'i; nepnaro BOS.:I.yrnHaro rrYTerneCTBiJI <Pap)IaHa 1131, lliaJIolia Bo Pl'ibIC'b, BJIepio rrpO)l:'t.ILI- BaeT'b TaRoll JKe OIlLIT'b, COne!JlilaH IIepeJIeT'L 1131, r. TyplI B'b r. Ap'fHe ii 1I 06paTHo (60 BepCT'b) JIIIWh cD )J.nYIlUl OCTanOBRa1\1II B1, IIYTlI. Ern;e JI'i;CROJILRO .n:aJIhII-BnrnHX'b YCOBeprneIICTBOBalliii )J.aJIli B'b 1909 1'0,1.Y TlIUo COBpClIICIIHbIX'b 3ADO.lWABIE B03p;. OREAB.A.. '1 , , jr " ,.. "- -'!II ' -;- \ ' , i",_' ..._; "'1 . \t ,. 1 \,' -, r --.- <Dllr. 128. O)l.IIS'I. 113'1. nnaSepOB'I. Bnepio Hap;'I. BO)l.oii. ,; 1\ ". "I. "i: . -, . <1>111'. 129. "Hnepio V", 
98 MOIIOnJIaHOBo: IaJICUbItarO "BJIcpio XI", 60JIblliOrO "B:wpio XII" II B'b IIOCJI"I>.n;- Hee Bpmw emc "BJIcpio X[ bis". "EJtepio XI", lIecyu,in n06epXItOCI1lU. JI:na ItpLIJIa, cD 3aKpyrJIClIHbUtIII KOHal',m II IIapa.1I- JICJIbHLIl\IH 06p'1>3al\1H (cncpeJl.II II C3a,il,lI) pacnO.tIOJKCUbI 1I0,n:o yrJIOMo BCTp"l>'IJj: OIWJIO 7° II cD JICrmnI"b 1I0;J;oCMmlo Ito KOIIIJ,al\I"b (Bo BII,n:'B V). OCTOB"b ItaJK.n;aro I{PLIJIa. COCTOHTo H3"b .n;B-t.Ha,n:lJ,aTII pc6cp'b, HaIIJ13aIIHr.JXo lIa .n;BYX"b nporonaxo, 3aJtp-ImJICIIIILIXo y Iwpllyca aunapaTa; OCTOBLI c.n;-I>JIaUbI 113'b JIcrnaro .n;cpCBa II o 6TJIHYTbI CD 06"1>ux'b CTOpOU'b JIaKllpOBaHHLDlo IIcpraICHTOl\ID. .n:JUl }KeCTl oaTil CllCTClIlLI 06a ItpLIJIa CTHIIYTbI CBCPXY, Bo 'WTbIpCX'b To'maxo K.aJKJl.Oe, l\ICTa.1JIU'feCIaIl\1H CTPYHa.lIIH, YItp"l>I1JICIIHbUtIIl lIa IW3CJIlt'l> n30 I10JILIXo CTaJIbHLIXo Tpy6'L, nOCTaBJIeHHOlllo Ha IWpUYC"I> anuapaTa MeiK.n;y KpbIJIbfll\lII. IIpll i3TOM'b qCTLIPC ncpe.n;ullx'b CTPYULI, IIplfItp-l>nJICHHbIX'b Ito nope,n:HIIMo npOrOHal\I"L 0601lx'b \ '-". . \ \ :- ---  .:,. :', , '\. ". '\ l' '-. ., -"', , .:.. , :1..... -:- '- "\, ,. "'.. \. '\ (Dur, 130. "Bnepio XI". ItpLIJIbCB'L, 3aI>pimJICIlM I1a IW3eJIIt-B B'b MCPTBYIO (ucnOJ{BnJKHO), a .n;B'B 3a.n;HIIX'b, 1I0n,,n:cp.il\llBalOmlD.. 'b 3a,n:ui.fl 'IaCTll KPLIJILCBo, nponymeubI Ha K03CJIIt.t CKB03b Tpy60'nm, J{aBaH B03l\IOjImOCTL npuno.n;IIIIl\laTb 31i.,II,IIlOIO 'laCTL o.n;I1oro ItpLIJIa, B'b TO BpCMH, Iwr.n;a 3aJ{UH.fl 'laCTb Jl.pyroro 6yneT'b no.n;IIIIl\IaTbCH, - II I1a060pOT'b. Pa3M.tpLI onopllbIXo nOBcpXIIOCTcn: o6ma.fl nJIOma.n;L 15 m 2 , IDllpllHa ItpLIJIa 1,8 m II 06miii pa311laXo 8,6 m. K 0 P II Y cD a i3 p 0 II .1 a II a UpC,n:CTaBJIHCT'b C060ll CJIO}/{IIYIO .n;CpCBHIIHYIO 6aJIKY p"l>llicHaTorr CflCTCl\lbI, ,n:JIIIIIOrr Bo 7 1.ICTpOB'b, CT.flUYTYIO ED OT.n;'I>,lbIlLIXo ItJI'I>TItaX'b CTaJIbULIi\1H ,n:iorOUaJIbULIMU paCT.fliKItMIll. Ito roJIOBHOll 'IaCTII 6aJIKII, 6oJI"I>e llIllpOIWit, I1pImp'BUJICllbI ooa ItpLIJIa; nO;l:'b KOHIJ,Dr.I'L 3a.n;ncrr. 6oJI'BC Y3IWM, - x B 0 C l' 0 Y C l' 0 ii q II B 0 C l' fl. IIoCJI-BJ{Hiii co- CTOllT'b JIUllib II30 o.n;lIon I1(,BepxllocTII, I1JIOIl\a,n:LIO Bo 1 m 2. OPWU'bt 06U:JlCeuiJl. l\IOTOP'b, MOIl\1I0CTblO Bo 24 JIOlll. CUJILI, I10lll'tmaeTcH B'L roJIOBHOll qaCTII Kopnyca. Hcnocpc,n:CTBCHIIO lIa llaJIY cro IIaCanCCH1, )l,CpC- BJJlIIILlll lllOBbC POBCI,iii BUIIT'L, ;l,ial\l eTpmlo B'b 2,] 1\1 cTpa, ,n:'BJIaIomiii Bo l\I!IIIYTY 1,400 060pOTOBo. 1\J0TOp'b 3-};'L-lIIJIlIIl.n;pOBbIM, C'b B03.n;YlllHbIl\lo OXJIaJK,n:cHiml'b, Jl.OBOJIbUO l/a.n;ciKllbIii, 110 nCClloc06HLIrr pa60TaTb .n;O.lro. OPW1t'bt ynpa6Jteui-ll. PY.l" rJIyolluLI COCTOIIT'b n3'b .n;BYX'b IIc60JILIIIIIX'b nOBepxliocTeii, HaxO.lJ,.flIl\IIXCH no 06'l>ml'b CTOpOllallio >..BOcToBon nOBepXIIOCTn- 
99 B'}, BH,nj; rrpOJI.O.lIJI\eHi.fl C.fl, H HMiHOlllHX'}, BpallleIne OEOJIO rOpI1S0HTaJII.HOii OCD. PYJII. nOBopOTHbIii YItpimJICHo Ha caMOlllo XHOCT-B Kopnyca; nJIOllla.n;L ero COCTa- BJI.fleTh OItOJIO 1 m 2 . .D:.1I.fl ynpaB.lIem.fl 60ItOBOii YCToiiH.flBOCTI.1O BJIcpio yrroTpe- 6JI.flJI'}, paSJlH'lHbI.H cpe.n;cTBa. BHa'laJI-B, emc B'L IIIO.n;eJIH J\! VIII, DIII'L 6LIJlD YCTPOCHbI KpblJIbIWItH YCToii'lMBOCTn no KOHD;alllo 60JIbWHX'L EpbIJlbeB'L; YEJlOHe- HcmCMo aTHXo KpbIJIbIWeEo B'L npOTHBOnOJIOJKHbI.fl CTOpOHbI npD O,llHOBpellleHHOM'L YI\JIOHCHiH Bo COOTB-BTCTBYlOllli.fl me paSRbI.fl CTOpOHLI nOBepxHocTeii PYJI.fl rJlY- 6HHbI e.\IY y.n;a.nOCI. paSp-BWHTb MOT'L BOrrpOC'b )l,OBOJII.HO y.n;oBJleTBOpHTeJIbRo. IIpH .1I.aJIbH"I;llwclllo YCOBCPWCHcTBoBaHiH OHo npHIII"I;H.flJI'L )!;JI.fl TOro O)!;HO Bpelll.fl sa)l,Hi.fl PYJIeBbI.H nOBcpxHOCTH, HOTOMo TOJIbI\O 60I\OBbI.fl KpLIJILIWItH no ltOHD;aM'L rJIaBHblXo KpbIJIbeBo, rrOIta HaItOHCU,o He BBeJIo TaItOe me nepeEaWHBanie Recy- WHX'L nOBcpXHOCTeii, KOTopoe npaKTn'lCCKH BBeJlH BnepBLIe 6paTb.fl PaiiT'L. , ., , . , ... . ---..--- c1Jur. 131. CxeMa (B'I. uepcIIeRTHB'h) IIcero YIIpa- BneRiH Ro. .Rnepio". IIYHRTDp'l. lIao6palRaeT'I. O'lepTaHie RpLl.:rLeB'L, aamTpllXOno.HHLIH "IaCTU caap;u-PY.lID rJJy6UHLI U IIOBOpoTRun. <DR!'. 132. ITonepe"lHuii paap:ha'l. nBnepio" ORono Cu,u,:hHiJI o.niaTopa. POnUK'I. cBepxy-6nOR'n RoaenRa, "Iepea'IoKOTOpuii IIepeKIIRYThillepx_ RiH po.CTHIRKU RpU.IIheB'I.. HUlRe-- 'leTLIpeX"hyronhHo.H po.Ma RopIIyca MOHOIIno.Ho., BHYTPU ROTOjJOH Py_ neBoa PLl"lo.r'J> C'I. Mo.XOBIIKOM'I. II ROnOKO.II:'I. (ot). Ee Hume-BblHe- ceHHOe Ha IIO)l.ROCo.X'l. KopOMhicno (1C), Oi''Io ROi'OpaI'O n.u.yr'Io R'I. RpLI.lI:hHM'I. RUmHie TpOChi. Bcc yrrpaBJICHie cOCpe'!J:OTO'lHBaeTC.fl B'b O)!;nOlll'b pLI'lar-B, BepTI-IItaJlbHO YCTaHOBJICHHOIII'b rrepC)!;'L cH.n;tnieWh aBiaTOpa, TOT1JaC'L me sa IIIOTOpOlll"b MCiK)W KpbIJIb.flMH. BcpxHiii KOHeD;'L aTOro pbI'lara saRa n'lHBaeTCH ropHSOIlTaJILnbIIII'L IaXOBHKOlll'b, Ha ItOTOpOlllo nOKO.flTC.fl pYIm nM- .1I0m, a llHJKUiii KOllCD;o YJtp"l;nJIeHo Ito Kopnycy YHHBCpCaJibIlbIlllo WapIlJlpOIlI'b, HIII"I;.fl npHltp-BrrJIeHHOii Ko cc6"1; nOJIYIO 'lawy- IroJIOKOJIo (lfJllr. 131). IIpH YRJIOHCHiH pbI'lara Brrcpe.n;'L H RaSa)!;'L sa,!l.ui.fl nOBepxRocTH PYJl.fl rJIy6HHbI HJIH npHno.n;I1HlllaIOTC.fl (CBOHIIIH sa.n;HHMII 06p"l;- salim) H.lIH orrYCItaIOTC.fl, TaE'b I\aR'L BCpTHKaJIbHbIll )l,BynJIetIHbIit pU'IaJKOIt'b, cItp"l;nJleHHIilii Heno.n;BHJKIIO C'L HXo OCblO, T.flHCTC.fl npH aTOIII'L Bnepe:u;o J1H60 sa BcpxIIee nJIe'lo, J1H60 sa IlflJKUCe-rrpH nOMOmH TpOCOB'b, npoxo.n;.fllllHX'b .n;pyrHIIIH ROHD;aMH 'lCpcso }JOJlHItH H YItp-BnJIeHHbJX'L Ito 'law"I; Bo ncpe.n;Hcii II sa.n;Heii C.fl 'laCT.HX'L. .D:Ba .n;ryric Tpoca, OTxo.n;.flID;ie OT'}, 'IaWH To.m.e 'lepcs'L pOJlIum, cD 60- ROB'L e.fl, H.n;YTh CKpCID;HB8JlCI. BHH3'L, no)l,o ItOpnyco aapOnJlaRa, r.n;"I; Cltp"l;nJl.fleTCJI C'L nJIe'laMH KOpOlllbICJIa (X); a aTn flJIC'lH coe.n;HHCHbI TaKHIIIH.m.e TpocalllH C'L sa.n;RHIIII1 'lacT.flI\IH KpbIJlbeB'L, B'b T-BXo TO'lIta,xo, r.n;"I; K'b HHIII"}' nplllip"l;IlJleHLl Bepxui.fl paCT.fl1KEH, npOXO)!;.flID;i.fl CKB03b Tpy60'lRH WIH 'lepes'}, 6JIOItH KOSeJiKa. * 
100 rRJIOH.HH PYJIeBOH pblqaI"b BJIi>BO HJIH BIIpaBO (qmr. 132), aBiaTOp'b 6y.n:en THUYTb BBepX'b JIJf60 JI1>noe, JIH60 npaBoe nJIeqo ROpoMblc.na, 'ITO nOBJIeqeT'b 3a C060H B'b nepBOM'b C-TIY'la1> oTrH6ame BHH3'b 3a,llJleii qaCTH npaBaro RpbIJIa H BBepX'b- JI1>Baro RpbIJIa, a BO BTOpOM'b cJIyqa1> BbI30BeT'b 06paTHoe .n:1>HcTBie; HCHO, qTO B'b nepBOM'b cJIyqa1> npaBoe KpLIJIO nO,IIJIHMeTcH, a JrhBOe onycTHTC.H, T. e.- MOHOnJIaH'b HaRpeHHTC.H BJI1>BO; BO BTGpOM'b cJIyqa1>-C03.n:acTcH RpeH'b B'b 06pal"t"- nyIO CTOPOHY-BlIpaBo. CJI1>.n:oBaTCJIbHO, npn HapyrneHHOM'b nOnepeqHOM'b paBHo- B1;ciH aapOnJIaHa, aBiaTOp'b .n:OJI;ReH'b YUOHHTb pblqan B'b CTOPOHY 06paTHYIO nOJIyqHBlIIeMycH «peHY, T. e. HMCHHO B'b TY CTOPOHY, Ry.n:a HHCTHHRTHBHO OH'b yxnOHHTCH CaM'b RopnYCOllf'b CBoero T hJIa. ITOBOPOTbI aapOnJIaHa perYJIHpYIOTCH HOJKHbIM'b IWpOMbICJIOM'b, Rah."'I. H Y 4>apMaHa: ,n:JIH nOBopoTa BnpaBO aBiaTOp'b HaJKHMaeTI. npaBOH HorOH, Bm>BQ- JI1>BOH HorOH. IhaR'b. rJIaBHOC ynpaBJIeHie aapOnJIaHOM'b BJIepio 3al(JIIOqaCTcH JIHlIlb B'b MaHHnYJIHpOBaHiH O;I;HHM'b OpraHOM'b; a TaR'b RaR'b C'b HapymeHieM'b ropH30HTaJIbUOCTH nOnepeqHOH HJlB npo.n:OJIbHOH OCH MOHOnJIaHa (YCJIOBLH ero YCTO- Bocm) HapymaeTcH H BepTlmaJIbHOCTb pYJIeBOro PbI- 'lara, TO BCJl 3a60Ta nHJIOTa 6y.n:eT"b 3aUIOqaTbCH JIUmb B'b TOM'b, qT06bI aTOT'b pLlqaI"b 6bIJI'b no- CTOHHHO B'b BepTHRaJIbHOM'b nOJIoJEeHiH, HJIn, qTO TO JItA caMoe,-co6JIIO.n:aJIaCL 6bl rOpH30HTaJlbHOCTb Ha- xo.n:HarOCH y Hero B'b PYRax'b pYJIeBoro MaXOBHRa. Op'lO/H/bt OM 63Aema u cnYC1ca. rOJIOBHaJl qaCTb ROpnyca MOHOnJIaHa, no.n:'b RpbIJIbHMH, nOROHTCH Ha TeJI"hJItR1> H3'b nOJIbIX'b CTaJIbHLIX'b Tpy6'b, CTOHm;eH Ha .n:BYX'b ROJIeCaX'b BeJIOCHne.n:Haro THna. TpeTbeH TOqROH onopLI ,n:JIH MOHOnJIaHa Ha 3eMJI1> HBJIHeTCJJ ROJIeCO no)!;'b RopnYCOM'b H1>CROJIbRO Bnepe,JJ;1I XBO- CTOBOH qaCTH. RaR'b H BO BC1>X'b aaponJIaHaX'b <ppaHI\Y3CKaro THna, am TPH KOJIeCa CJIYJItaT'b H .n:JIH pa361>ra npH B3JIern, H .n:JIH cnyCKa. CHJIa TOJI'l- ROB'b B'b I10CJI1>.n:HeM'b CJIY'la1> BOCnpnHllMaeTCJI aMOp- TH3aTopaMH, YCTPOHCTBO KOTOpbIX'b 06'bJICHeHO Ha cfmr. 133: A-CTOHKH TeJI1>JKKH; a-mapHHpbI, B'b ROTOpbIX'b Bpam;aIOTcH BMKH C, cKp1>nJIeHHbIH C'b OCLIO KOJIeC'b; o-no.n:BnJItHbIJI 060HMLI, CKOJIb3JIm;iJI npH y.n:apax'b BBepX'b no CTOHI\aM'b H HaJKHIdaIOm;iJI Ha npYJKHHbl r; B-COe,IIJIHHTeJIbHaH IIITaHra. ITpH cnycK1> Ha 3eMJIIO, KOJIeCa no.n:aIOTCJI BBepX'b, Bpam;aJICL Y mapHHpOB'b (a, a) H 3aCTaBJIHH BHJIKH C CKOJIb3HTb CBOHMH 060MMaMH 6 no CTOHKaM'b paMbI (a, a); HanpJIJKeHic CJKHMaIOm;HXCJI npYJItHH'b r r norJIOm;aeT'b CHJIY aToro TOJIqI\a, npH- Bo.n:H 3aT1>l\/'b BCIO CHCTeMY B'b HOpMaJIbHOe COCTOJIHie. ECJIH npH CnyCK1> MOHO- nJIaH'b .n:BHJKeTCH He no HanpaBJIeHiIO CBoeH npo.n:OJlbHOH OCH (T. e. 60KOM'b), TO KOJIeca-6JIaro.n:apH YHHBepCaJIbHOCTH mapHHpOB'b a. a--c.n:BHraIOTCJI B'b CTO- POHY, He .n:eIjJOpMHPYH lIIaCCH: aMopTH3aTopaMH TaROro c.n:Bnra HBJIJIIOTCH .n:iaro- Ha.JIbHbIH paCTJJJItKH C'b npYJKHHaMH HJIU pe3HHaMH, COC,IIJIHHIOm;iH lIIapHHpbI a, a C'b KOHl\aMH IIITaHrH B. B'b nOCJI1>.n:HHX'b THnaX'b BJIepio aMopTH3HpYIOm;iH npYJKHHbI r, r 6bIJIH 8aM1>HeHbI pe3HHaMH KpyrJIaro c1>qeHiH, pacnOJIaraeMbIMH OT'b 060HM'b b, b BHH3'b, B.n:OJIL CTOeh."'I.; paCTSfJIWHie TaKUX'b pe3HH1> ,JJ;1>i1CTByeT'b aJI.,'IacruqH1>e, q'BM'b CJKHMaHie npYJKHH'b. ::: II 11 ::'.;":'-.'- <Dur. 13. maCCH "Bnepio". A-CTOURU paMI>!; a, a-YHH- BepCanLHl>!e mapHUpl>!; b, b-06oHMI>!, C1(OlILaHH no cToiixaM"D; c, C-BHJIRU; r, r- npymUHI>!; B - mTaHra. :"::"-':::':: 
101 B'b 3a.n:He)I'b I<OJlec1> .n:1>JlaJlIICb ailIOpTII3aTOpbI TaI<oro me Tiina. TOJlbRO Tenepb BM1>CTO :noro ROJleCa CTaBIlT'b He60.'lbmOH .n:epeBHHHblii nO.1J03'b llJIH npo- CTO napy MaJlCHbRIIX'b 6aM6YROBLIX'b .n:yr'b. 06U{iJr, C6oucm6a "B.;eepio XI". Becb1a He60JlbIIIHX'b pa3M1>pOB'b, co cJla- 6LIM'b CpaBHHTeJIbHO MOTOpOM'b, UeCJIO.IKHLIH no ROHCTPYRWH II npocToH no ynpa- BJIeHiIo, Jlemo B3.JIeTaIOJiii H caHrWHCJI Ha 3eMJlIO, .n:OCTaTO'HIO YCTOH'lIIBbIH, nOBOpOTJlHBbIH H XOpOIIIO nJlaHIIPYIOiii B'b B03.n:YX'!;-"BJlepio XI" RB.1JHeTCH npeRpaCHbIM'b aapOnJlaHOM'b MH cnopTa H .n:JIH T1>X'b Ha.n:06HoCTeii npaKTII'leCROll JKII3HH, r)l,"t He Tpe6yeTcH )l,OJlroc npe6bIBauie aapOnJlaHa B'b B03.n:yx1> H Y'lacTie B'b nOJIeT1> 60Jl1>e o.n:Horo qeJloB1>Ra. He60JlbIIIaIl nO)l,'bCMHaH CIIJla, He )l,03BO- .!JIlIOII\aIl 6paTL IIIH0ro 6eH3IIHa H T-JJM'b 60.1J1>e naccaiKlIpa, He60JlbIIIaH C06CTBeH- HaIl CROpOCTb (.n:o 65 BepCT'b B'b qac'b), Hecnoc06uOCTb MOTopa pa60TaTb 60Jl'JJe qaca HJlH nOJlYTopa qaCOB'b, H ec MaJleHbRiH Hen;OCTaTOR'b 1I10HOnJIaHa-CTpe- MJIeHie HHOr)l,a "RJIeBaTb HOCOM'b"-npH YBeJlIIqeHiH no.n:'bCMHOii CHJlbI xBocTa,- npe)l,CTaBJlRIOT'b e)l,HHCTBeHHoe, '11'0 MOlY.eT'b M1>IIIal'b IIIUPOROMY pacnpocTpaHeHiIO aToro TlIrra. JiI XOTH B'b CJI1>.n:YIOCH 1O]{eJlH-".M XI bis"-am He)l,OCTa.TKIl YCTpa- HeHbI, HO 3a THnOM'b, H3B1>CTHbIM'b no.n:'b HIeHelll'b "JIaMaHIIIcRaro" (Ra.JIa-)IYBp'b) OCTaIOTCH ellie npeHMYlliecTBa, RaK'b aaponJlaua cneI\ia.'lLHO )l,JlH JlI06HTeJleii- aBia:ropoB'b H HaqHHaIOIIQIX'b, BCJl1>)I,CTBie )l,CIUeBII3I1bI H HeCJlOiKHOCTIl IIIOTOpa C'b O)l,uoi! C'fOpOHLI H He60JIbIUOH CROpOCTIi H npOCTOTbI ynpaBJlema-C'b )l,pyroii. "B.Jfepio XII". ROHCTPYRI\iR: aToro annapaTa OTHOCIITCH R'b 1909 ro)l,Y, ROr)l,a BJlepio 6bIJI'b 3aHIlT'b MbICJlbIO nOCTpOHTh aaponJlau'b, cnoc06HLIH He TOJIbRO nO)l,UHMaTL .n:BYX'b .'IIO)I,eH, HO H ORa3aTb 3Haq:IITCJlbHYIO CROpOCTb B'b nOJleT1>, Iero on oc06eHHO .n:06HBaJICH HM1>H B'b BII)I,Y B3RTb 60JlbIIIOH npH3'b H Ry601,,"'}, rOp,.'l;OH'b BeueTfa ua JI"hTHHX'b PeHMCRIIX'b COCTH3aHiHX'b. O)l,HaRO aTOT'b aaponJlaITb He ORa3aJlCH Ha npaRTllli"h )l,OCTaTO'lHO Y.il:06HbIM'b, noqeMY H npocyecTBOBaJl'b BeCbMa HC)I,OJIro. HM"hH TOT'b me THII'b ROUCTPYRrUH, RaR'b H B'b npe)l,bI)I,yeH MO)l,eJIH, "BJlepio XII" nOJlyqHJI'b pa3M"hpLI: pa3MaX'b RpLIJlbeB'b 10 1 /2 MeTpOB'b, )l,JlHHa O'l''b rOJlOBbI )1,0 XBOCTa 11 MeTpOB'b, 06m.eH nOBepxHocTb RpbIJlbeB'b 22 M2. MMKiH IOOHCTpYRTIIBHbIH OTJllI'liH 0T'b "BJlepio XI" 3aRJIIOqaIOTCR B'b CJI"h)l,YIO- llieM'b. IIoBepx'b Ropnyca )l,JIH YCTpaueHiH RaramH B'b ropH30HTaJIbHOH nJlOCROCTII, 6wI'b YCTaHOBJleH'b BepTHRaJIbHLIH HCnO)l,BHmHLIH RHJIb, 3aRaHqHBaIOiiicH nOBO- pOTHbIM'b PYJIeM'b. XBOCT'b YCTOll'lHBOCTH 6bIJI'b c)I,"hJlau'b H3'b )l,BYX'b roplI30HTaJIb- HbIX'b nOBepxHocTeH, pacnOJlOJIteHULIX'b YCTynaMH B'b )l,Ba aTaiKa; O)l,Ha H3'b UHX'b- 3a)l,HM - HrpaJIa pOJIL PYJlH rJly6HUbI. CaMH RpbIJlbH He HM"hJIH nepepbIRa Y IOOpnyca annapaTa, a npe)l,CTaBJlJLJIH O)l,ny HenpepbIBIIYIO nOBepXHOCTb; CH- )I,"hHiH )l,JIH BHJlOTa II naCC8JKnpa, nepBoe Bnepe)l,H BTOpOro, -- HaXO)l,lIJIHCL no)l,'b call1OH nOBepXHOCTbIO, )l,JIH qero H Ropnyc'b aapOnJlaHa B'b aTOM'b M"hCT1> HM1i.'I'b pa3M"hpbI HecpaBHeHHO 60JlbIIIie ROHeqHO, ,n:JIH TaKOro arrnapaTa H opraHbI ynpa- BJleHiH 6bIJlH npHM1>HeHbI 60JI"he IIIOHble, q1>M'b B'b JIaMauIIICRO!\I'b THn"h; MOTOp'b 6bIJI'b nOCTaBJleH'b B'b 60 HP, 6eJlbriHCRaro TUna E. N. Y. C'b BOCblllbIO V-06pa3Ho paCnOJlOiKeHHbIMH I\HJlHJI)I,paMII, a BHHT'b ynoTpe6J1HeTCH ,n:iaMeTpOM'b B'b 2,7 MeTpa, ()I,epeBRHHbIH), CHaqaJIa ,n:BYX'b-JIonacTHoii, a 3aT"hM'b 4-x'b JlOnaCTHOH. Ha TaKOM'b annapaTh JI. BJlepio COCTH3aJICH B'b PeHMc"h B'b 1909 ro)l,Y Ha CROpoCTb C'b a!\lCpHKaHl\eM'b RYPTHCC"b. O.D;HaRO HecMOTpJI Ha nOJ1yqeHllbIH l-ii npH3'b 3a CROpOC'l'b npOJleTa 10 RHJlOMeTpoB'b (B'b 7 M. 47 c.), rJlaBHbIH npH3'b,-3a npoJleT'b 30 RHJlOMeTpOB'b,-,n:ocTaJICH aMepHKaHI\Y, TaR'b RaR'b Y BJIepio npH O,n:HOM'b nOJlerl CJlrrHJlOCb RaROe-TO nOBpeJKJJ;eHie B'b MOTOp"h, BcnblX- HY.'!'b 6eH3HU'b II BeCb aapOnJlaH'b crop"h.1J'b. ,," c. 4, * :s:.. " I!: I 1 . ':£ .os . .'1 ' 0' .... .t. 'L "C C -;:., ( ., ..... r oT -' , :: 
102 B'b ,ll;aJIbH1>nmeM'b BJIepio 3allHMaJiCH em.e H1>(,KO.'1bKO KOHCTPYIIrien 3TOrO a3pOnJiaHa, no He oc06eHHO 3Hepm'IHO, TaK'L 'ITO,ll;O oceHH 1910 HHKaKHX'b ocoOellnbIX'b ycn1>xOB'b OHa He ,ll;06H.JIaCb. "E.fepio XI bis". CTpeMJICHie nOJIYQHTb 60JIbmyIO CROpOCTb nOJIeTa n06Y.lI.HJIO BJIepio em.e B'b 1909 ro,ll;y nOCTaBHTb lIa CBon MOHOllJIaH'b oM XI 60JI'JJe CHJIbHbIH MOTOp'b. TaIWBbIM'b 6uJI'b ]3w6p8JJ'r, pOTaI:ioHHblii (C'b BpaIlla10m.HJlIHC.fl II,HJIHH,II;paJlm) "fHOM'b", IWTOpbIH npeKpacHo 3aJIBHJ1'b ce6H Ha 6IfnJIaHaX'b <I>apMaHa. llepBbIe onbiTbI C'b TaKHM'b a3pOnJIaHOM'b npOH3BO,ll;HJIHCr, ,ll;BYIlIJI Y'IeHimaMH BJIepio-,l(eJIa- rpaH.ffieJlfb H JIe6JIOHOJlI'b. Ho o6a 3TH nHJIOTa, He OY,II;Y'lIf caMH OllbITHbI1H ROHCTpYKTOpaMH, He CnpaBHJ1IfCb C'b TaKon 3a,ll;aIeii H C.lI.1>JIaJIHCb .iftepTBoii CBOHX'b onbITOB'b. llOCTaBHB'b na "BJIepio -.J XI" HOTOp'b "fnoM'b", B,ll;BOC 60JI1>e CHJIbHbIll TOro "AH3aHH", ItOTOpbIH CTaBITJICH paHbIIIe, OIlH He H3M1>HHJIH KOIICTPYKII,iH caMoro annapaTa, Ha 'ITO oe3YCJIOBHO CJI1>,II;onaJIO 06paTHTb BHHMaHie. II BOTh CJIY'IH.JIOCb TO, QTO ,ll;OJIJItHO 6bIJIO CJIY'IHTbC.H: CJIa- 6aJI IWHCTPYRII,i.fl MOHOnJIaHa, paC'lHTaHllaro Ha T.flry JIHmr, B'b 24 CIIJIbI, He CMOrJIa BbI,II;ep:1KHBaTb ,ll;OJIro Ha B03,11;YX-B T.Hry 50-TH CHJIb- Haro MOTopa, nOCTeneHHO C.lI.aBa.JIa H B'b KOHI1> KOHII,OB'b BbI3bIBaJIa KamCTpo<py. TaI'b nom6'b 4 .flHBapH 1910 rO,ll;a on pa3pbIBa BepXUHX'b CTPYH'b MOHOnJIaHa .1I.eJIarpamK'b, a 'IeTbIpe M1>cHII,a cnycTH, Ha cocTH3aHi.flx'b B'b HHII,II,1>, pa36IfJIC.H 0 npH6peJItHLILW CKaJIbI Y CeH'b-Ce6aCTLHHa .lIe6JIOH'L, anuapan KOTop:>ro Tome nU,II;BeprCJI B'b B03,11;yx1> KaIWH-TO ,ll;e- 1fI0pMaIriH. KUIIe'IHO, npll'IHHa ne'IaJIbnoii Y'IaCTH HeC'laCTHbIX'b aBiaTOpOB'b 6bIJIa B'b ,ll;aJIbH1>ihnCM'b Y'lTeHa, H nocrl,ll;Hie THnbI JlIOHOnJIaHa "BJIepio XI" C'b 50-Tn CllJIbHLIM'b MOTOpOM'b ,ll;a.JIll Ha npaKTH- K1; npcKpacHbIC pe3YJIbTaTbI. CpaBHHTeJIbHO C'b THnOJlI'b "JIa- MaHIIICKH.II'b" 6bIJIH C,II;-BJIaIILI CJI1>,II;YIO- IIJ,iJI H3M'BHeHiR:. "BJIepio Xl bis" (<pHr. 135) 6bIJI'b II1>CKOJIbKO ,ll;ame YllleHb- meH'b, TaK'b KaR'b 60JIbma.fl CHJIa MO- Topa n03BOJI.flJIa 060HTHCb C'b MeHbmeH nJIom.a.lI.bIO onOpHbIX'b nOBepxHocTeii. KpbI.'lbH 6bIJIH H-BCI<OJIbKO 60JIbIIIe npHnO,ll;H.flTbI KBepxy CBOllMH KOHlaMH (MeHb- IIIiH yroJI'b V). B3aM-BH'b HenO.lI.BlrnmOn nOBepxHoCTH XBOCTa YCTOH'lHBOCTH 6bIJIIf C,II;1>JIaHbI: ,ll;B1; nO,ll;BHJItHbIX'b CeI'MeHT006pa3HbIX'b nOBepxHocTH (a,a), HM1>IOm.HX'b Bpam.eHic OROJIO nOnepC'IHOH OCH 0-0-0, H ,ll;B1> TpeyroJILHOH 1fI0PMbI HenO,ll;BHJK- HbIX'b nOBepxHocTH (b,fJ) MeJIt,ll;Y KopnycolIl'b anIIapaTa (k) H OCbIO 0,0. IJO)l,BHJK- HLW nOBepxIIocTH (a,a) cJIYJKaTb PYJIJIMII rJIy6HHbh a nepe.iJ;HiH Heno- ,ll;BHJItHbW (li,li)-cm6uJIIf3aTOpaillH. PYJIb nOBopoTllblii OCTaBJICH'b Ha npeJItueJlfb M1>CT1>,-B'b XBOCT-B Kopnyca,-H JIHIIIb IIeMHoro npnnO,ll;HJIT'b BbIIIIe. CaM'b IOp- nyc'b MOHOnJlalIa 6LIJI'b YIIIUpCII'b B'b rOJIOBHOii 'laCTH ,ll;JI.fl B03MomlIOCTH nOM-B- rn;eHi.fl p.H,II;OIlI'b C'b IIHJIOTOIII'b cm.e naCCaJKHpa; )I.JIH JIY'IIIIarO cKQJIb.JKeuiR: B'b .B03)1.YIIIHOH c<pep1> ero 06T.flHY JIH em.e TOH JIte TKaIIbIO, KaK'b H KpbIJILJI. '. , .. . "t. 'j'i' ,.P;.:- :.......... , . J .' eo <Dur. 133 bis. "Bnepio XI bis" B'b DoxoA:h: l_pbIJIhH ero, TaR'b me RRR'b u y "BJIepio XI", JICrRO CRJIRP;b1BRIOTCH. , /'t It' j .' . 1 7'1 , I II. :"" t ,. . I " '4"- ;i:-. -!!II __ Jla.. ,. ,. 11>111'. 134. BJIepio XII 1Q09 r. 
103 CJIi>.n.YIOell IIIO,n:CJIbIO .HBIIJlCH "BJIcpio XIII bis", KOTOpbIll OT.lJllqaeTCH OTI, "BJIepio .1IaMaHIlicRaro" TOJIbRO IIIOTOpOIll'b-50-TH CII.1bllbnl'b IlJIH .n.aJI{e 100 ClUb- BLIM'b "rnOlllO"'b" H YCIIJIeIIHLnm OT.n.i>JIbIlLBIH tIaCT.HIIIII. llpercpacHbIH I;:a'lCCTBa MOHorr.'IaHUB'b TaICOro TIIIIa lie 3MICJJ;JIIIJIU CICa3aTb CH Ha npaIITHKt IIPH yqacTiH HX'b B'b JIi>TUIIX'b COCT.H3aniHX'b 1910 I'o.n.a. IIa PCll}l- clwii aBiaIQOHHOii lIe.n.'tJ!"l; (3-10 iIo.IJJI) Ha 3Tml'b anrrapaTi> 6bI.1II rrOCTaU.lcnbI HOBLIe PCIWp.n.L1 Ha npo.n.O"lJIUfTeJIbHOCTb nO.lJeTa H Ha CKOpOCTb: rOJIJlaHJJ;eI\'b OJIJIHCJlarCp'b JIeTaJI'b Ha TaIWIII'b IIIOIlOIlJlani> HcnpepbIBIIO 5 '1. 3 III., a IjJpaIlI\Y3'b Mopan'b )l,aJI'b Ha .n.ucTaHII,iH B'b 20 RHJIOIIICTpOB'b CJWpOCTb nOJle1a B'b 110 BCpCT'b B'b qaC'J,. Eo BpCMJI I\pyroBoro n<'peJIem a3pOrrJIa1lOB'b B'b aBrycrl; (Circuit dc rEst) rrepBLIIII'b rr06i>.n.uTeJICJlI'b BLIIIIeJI'b aBiaTop'b Ha l\IOHOnJlaHi> "BJIepio Xl bis". lloCJIi> Toro, Ha COCT.H3aHiax'b B'b raBp-t, MOpaH'b na 3TO)I'b .me arrnapaT"B , I /--L ., / / I{ 'v ". .-" CL , -_. ---& - t c.t (Dur. 135. "Bnepio Xl bis. CTaBHJI'b peROp)l,bI BLiCOTbi nOJIeTa, IIo.n.nI1I1IaHCb nOCJIi>.n.oBaTeJlbUO 2.000 H 2.500 MeTpOB'b (2-21/2 BepCTbI), a IIIaBe Ha 2.700 IIleTpOB'b. TaKHIII'b o6pa301l1'b R'b ocellH 1910 rO)l,a 3TO IIIOHOnJlaULl BJIepio no6u.'IH BCi> cYlII,eCTBOBaBIIIie ncpc.n.'b Ti>M'b peRop.n.L1 Ha IIpO)l,OJI>KHTeJlbIlOCTb, CImpocTb 0 BbICOTY rrOJleTa. M01lon.ra1l'O Rep. ROHCTPYh."TOp'b ero, IIIOJlo.n.oii IjJpaHI\Y3cKiH HHJKeHep'b Po6ep'b OCHO lleJlbTpH, pa6OTaJI'b B'b aBiaIl,iu eIII;C C'b 1903 ro.n.a, 3aHlIMaHCb H3Y'leHielll'b BonpOCOB'b conpoTIIUJIeniH B03.n.yxa ,JJ;BH.mYIII;UJlICH nOBepxIIOCTHM'b pa3J1HqHarO THIIa RaR'b TeOpeTH'lCCImM'b nYTeM'b, TaR'b H npaRTllqeCRHM'b-JleTanieM'b lIa nJIanepax'b. J1.n.H caMOCTOmeJlbHblM'b IIYTCM'b H nOCTaBllB'b ceoi> 3a;J:aqcii OCycCTBJIeHie aapOnJIalia B03111OJlCHO oOJIi>e rrpO'lHarO H npocTOI'O no ROIICTpYRI!,iII, oCilo-llcJIbTpH BblpaOOTaJI'b R'b 1908ro.n.y THrr'b MOHOnJlaHa Rep (<PHI'. 136), Ha ROTOpmI'b OLIJIO cOBepIIIello ,JJ;OBOJlbHO Amoro MCJIRHX'b nOJleTOB'b. BOT'b r.IaBHbIH ocooeHHocTII 1II0HOrrJlaHa Rep. Koprryc'b c:J;i>JIaH'b H3'b CTaJlb- HbIX'b TPYO'b II aJlJIIOMUuiH H IIMi>eT'b BH.n.'b Ti>JIa naci>xoMaro. ItpLI.1bH oTorHYTbI CBOHMH ROHII,aMH He HBepX'b, a ni>CROJIbRO BHH3'b. MaTepiaJloJlI'b .n.JIH KpbIJlbCB'b TaKJKC CJlYJICHT'b OT'laCTH CTaJIb H aJIJIIOMIDIiii, a nOTOMY ni>T'b HeOOXO)l,HlllOCTH B'b 
10.1 TiJX'L 1I1I10rO'IIfC.'lCIIJILlX'b paCT.HJlmaX'b, ROTOpLHI Inl'1lOTCfl BOL Jl.pyrI1X"b a3pOlI.'Ia- UaX'L: 3J1.'l;m, K'b I\aJICI,Ol\IY Rpbl.'lY HJl.YTh CHH3Y .1l1illb no Jl.Ri> CTa.lbHblX'b T.HI'II. Do.n;'b Ropnycml'I: YKp'1n.1Jell'b nepTIUtaJIbHblll KliJIb, 3aKan t mumomilic.H C3a}l,U IJOBO- pOTIILHn py.'leM'b. B'b KOHII,iJ Ropuyca YI,pi>nJIClla XBOCTOBa.H nOBcpXHOCTb CentellT006pa3HOll <J:!OpILl, no.n;.n;cp;l\IlUaC- ra.fl Jl.BYMfl CTaJIbHLnm T.HraMH. HaJl.'b XBO- CTmn-eme OJl.RH'b I\llJIb. B'b ro.'lOBi> KOp- nyca paCnOJIOJKCH'b BbIHeCCHHLlii BuepeJl.'b 3a 06pi>3'b Rphl.'IbeB'b OpHI1-1HaJIbHOH l\OH- CTpYI\II,iH MOTOp'b (Rep), Ha na.'lY KOTopaI'O HacaJI\eH'b 'ICTblpeXJIOnaCTIIbIii MeTa...'I.1Rqe- cRill BRHTh. CHJl.i>Hie aBiaTopa - MejK;'I,Y RpI.IJIbmm, B'b Kopnyci> annapaTa. IIa HHjl,- HeM'b I\HJI'l; YKp1mJIeHbl, 0.n;II0 3a .n;py- rmn, .n;ua KO.'leCa .n;JUI pa36i>i'a; Ha Kon- I1,ax'b KpbIJIbeB'b - eme no OJl.HOMY KOJICCY:- Kor.n;a MOHOnJIaH'b He ypaBHoBiJilleII'b, KaI,'b BeJIOCHneJl.'b, Ha nepBbIX'b .n;BYX'b ROJIC- Ca.X'b, TO TpeTbCll TO'lliOll onopbl CJIYJKIIT"b O.n;HO H3'b 60KOBbIX'b KOJIeC'b. EII.'ll,a nepc.n;HHro I\OJIeca, no.n;BepJKeHIIaro TO.'I'lKaM'b H y.n;apaM'b npH cnyrKi>, H!IIi>eT'b nHCBMarnQCCKiii aMopTH3aTOp'b: OCL BHJIKII no;ui>mcHa uaBepxy B'b 3aKpLlTyID Tpy6y C'b TaKIIM'b.me BHYTpeHHUM'b .n;iaMeTpOM'b, B'b ROTOpOH HaJIHTO Mac.10. HMi>IOlII,ee ]I,JlH BbIxo.n;a .1Hillb Y3Iwe OTBepCTie HaBepxy-:no npH y.n;apax'b H .n;aeT'b peccopHoe .n;i>ncTBie. XBOCTOBa.fl nOBepXHOCTL nM-BeT'b B03MO.mHOCTb no- JIY'laTb pa3JIH'IHbIe YKJlOHbI no OTHOilleHilO };,"J, ropu301ITY; R3Ii>HeHien :noro YKJIOHa (yrJIa BCTpi>QH) H pery.'lHpyeTC.fl BbICOTa nOJleTa,-.n;pyrHX'b PYJleii rJly611HLI U1;T'b. .D:JlH II3Mi>HeHiH HanpaBJlCHiH B'b ro- pn30HTaJlbHOH nJlOCKOCTll CJlYJKIITh py JIb nOBopOTHblH, YKpi>nJleHHblH no)l,'b XBOCTO- BOll nOBcpXIIOCTbIO. B'b 3a.n;HCH QacTH HIIjK- u.I:Iro KIIJIH. EOKOBaH YCTOH.'lIlBOCTb Mono.. n.laHa peryJlHpyeTCJl II3Ii>ncuieI'b yrJIOB'I BCTpi>'lH 060IIX'b ItpLI.lbCB'b; O.n;HOBpCMeHIIO, C'b nmlOmbIO 'lCTLlpCX'b ynorJJIIYTLIX'b THl'"b, cI>ur. 137 MOHOll:.IaH'D Rep.,onpOlmHY- B'b O.n;H 0M'b ItpbIJli> no.n;HIIMacTCH 3a.n;HJJfl Tblii sa CIIIIHY. 'Iacn II onYCKaeTCfl nepeJl.II.flH, a B'b .n;py- rOM'L onYCItaCTCJl 3a.n;Hfl.fl H nO;I,HlnraeTC.H nepe.n;H.fl.H 'IaCTL: B'b pe3)"JIbTarn nep- Boe KpLlJlO onYCKaeTCH, a BTopoe 1I0.n;HmraCTC.H-H Ha060poTh. .D:JI.H TnpaBJIeHi.fl BCi>MII :mum py JIflMU cJlYjKaTh, KaIt'b II PaiITa, .n;Ba pbI'lara, Haxo.n;Hmiec.H B'b 06iJlIx'b PYl\aX'b aBiaTopa. TOJlbKO ynpaB.1euie pLJtIarmm )Pyroe. DpaBbIH PbI- Qar'b CJIYJKHT'b TOJIbIW .n;JlH nOBopatllfBaHifl B.'l'1BO IT BnpaBo; JltBLlii,-YKpi>n.'leH- ilbIll BIIH3Y Ha YHIIBepcaJlLHoJ\I'b illapHllp-B,-.n;JIH coxpalIeui.H YCToii'lIIBOCTlI: eC.m pbI'Iar'b nOBOpatJllBaTh BJli>BO H BnpaBo,-To B'b COOTB-BTCTBYIOmyIO CTOPOHY 6y- .n;eT'b naItpeHJITbC.H, OT'b nepeKallillBaHi.fl RpLI.'IbeB'b, H annapaT'b, a npll .n;Bn;KeHin pbI'lara Bnepe.n;'b H IIa3aJl.'b annapaT'b 6y.n;eT'b onYCItaTbCfl lUll 1I0.n;lImraTbC.H OTh 113Mi>HemH yr.'la BCTpi>'l1l XBOCTOBOH nOBepXHOCTI1. Do CBOHJ\I'b pa3I'tpaM'b MOHon.11tH'b "Rep" npH6J1l1J1\aCTC.fl K'b "B.lepio XI": pa3MaX'b 8 MeTpOB'b, .n;JIHHa 7,8 1IleTpa, nJIOma;'l,b I<pbI.'IbeB'b-15 m 2 . CJlOJKHOCTb MOTopa "Rep" II nOBH.1J,luIOMY He.n:OCTaTO'lHan npO;'l,o.lbHaH YCTOH.QIIBOCTb npeuHT- CTBYIOT'b ycn'bxy :noro MOHon.laHa... .. -- _6J   ?..".- (Dur. 136. MOHOnnaH'1> Rep. , , I  ( ..... ..... , . \'- >. . 
105 r .1 A B A XIV. AapOnJIaHbI nOa;U;H"BHWHX'D KOHcTpyinI.iH. CMfO C060ll pa3YlteTCJI, 'lTO ycntxH 6paTI,eB'b PauTh H nepBbJH Y,II;a'lu IIII\OJlbI 6paTbeB'b Bya3eH'b H B.lJepio no.n;BHHYJlU Bnepe.n;'I> pa60TY TtX'b H3CJlt- .n;oBaTeJlen, KOTopble He .n;06H.IJUCb caMOCTOflTCJIbHLIX'b pe3YJlbTaTOB'b, H .n;aJIH 60raTbIii mTcpia.1'b .n;JIH HOBbIX'b Jf3CJI"h.n;OBaHiii. IIoaToMY O'leHb CKOpO nOflBHJlaCb Macca ,ll;pyrnx'b THnOB'b aapOnJIaHOB'b, UM"hIOIUHX'b-npaBM-MHoro 06aro C'b nepllLIMH lWHCTPYRIUHMII, HO OTJIU'laIOlll.lIMUCH H H"hIWTOPbIMH 0pUrHHaJIbHbIMU HOBOBBe.n;eHiHMU. HJfJKe onHCbIBaIOTCJI H"hKoTOpbJe H3'b TaI<UX'b aapOnJIaHOB'b, ,Il.aBIIIHX'I> J1Y'lIllie npaRTlf11eCKie pe3YJII,TaTbI. lIIo1lonauo Aum.1J a ue1n'O. 3TOT'b THn'I>, C03.n;aIlHbIll: BO <I>paHWH HHJKeHepOM'I> .J1eBaccepOM'I> npH Y'lacTiH KanHTaHa <I>ep6epa, BbI.n;"hJIHeTCH lIlorum nOJlOmUTeJlbHbIMH KaqeCTBaMH KOIl- CTPYKWU. BbIpa60TaHHbIU He TaKHM'I> nyreM'I>, KaK'I> ,ll;pyrie aapOnJlaBbI,-IIOCJI"h- Jl:OBaTCJlbHbIM'I> YCOBepmeHCTBOBameM'I> npocrlHIIIHX'b annapaTOB'I>, Ha'lHHaJI C'b nJlaHepOB'I>,-a Ha OCHOBaHiH cTporo 060CHOBaHHbIX'I> TeXHHlleCKHX'I> H3CJI"h,ll.OBaHiii H paC'leTOB'I>, aTOT'b aapOnJlaH'I> ,Il.06HJlCH BO MHOrOM'I> J1yqmux'}, pe3YJlbTaTOB'b, 'l"hl\!'b ero CTapIllie TOBapHH, H nOTOMY Cpe,ll;H BC"hX'I> HX'I> OH'I> 3aHHMaeTh OT)J,"hJlbHOe M"hCTO. <I>upMa "AaHTyaHeTh" , BbIpa6aTbIBaIOmaH aTH MOHOnJlaBbI, HM"heT'b emc 'IY 3aCJlyry, llTO eIO (Tome JIeBaBaCCepOM'I» 6WI"b C03.n;aH'I> nepBbIH .lJerKiH aBiau,ioHHbIH MOTOp'b, KOTOpLIM'I> nOJlb30BaJIHCb H up. Bya3eH'I> H BJlepio. HecyufiJl n08epXUOc1nU (<1mI'. 138). .II.Ba KpbIJIa Tpaneu,cH.n;aJlbHOH <fJOPMbI, pacno.'IOJKeIlHbIJI B'I> BHJ1.'J> 6YXBbI V, 06pa3YIOT'I> 06mYIo nOBepxHocTb B'I> 35m2, npH pa3Max"h B'b 14 MeTpOB'I>. CTpoeHie KpbI.JIbeB'I>, H3'I> pe6pblmeh."'I> H npOrOHOB'I>, OT.'IHtIaeTCH 3aMi;'laTeJlbHOH TaTeJlbHOCTbIO BbI,II;"hJlKH, npOtJ:HocTLIO H B'I> TO .m:e BpmlH J1erKOCTbIO; pe6pa npe.n;CTaBJlJIIOT'b C060H KaK'I> 6bI <fJepMO'lSH p"hIIICT'laTOH TpeyrO.lbHOH <fJOPMbI, CBJI3aHHbIH C'I> nOMOmbIO J1HCTOBoro aJIIOMHHiJI, BC"h llaCTH KOTOpbIX'I> o.n;ullaKOBo npHHHMaIOT'b yqacTie B'I> 06men pa60rl KpbIJla. BepTH- RaJIbHbIJI CToiffiu, YKp"hnJleHllblH na KpbIJlbHX"b He.n;aJIeKO OT'b KOHII,OB'b HX'I>, CBJI- 3aHbI MeTa.,lJIH'lCCl\HMH THraMH (CTpYHaMH) C'I> TaIOOll me CTOHKOH, YKp"hnJleHHOH , MeJK.n;y RpbMbHMH Bb Iwpnyc"h aapOnJliWa, tJ:"hI"b ,ll;OcTuraCTCJI H3B"hcTHaH mecTKocTb ,Il.J1H HIIX'I>. Ropnyeo aaponaua ml"heT'I> BH.n;'I> JIO.n;O'lKH C'I> TpeYI'OJlbHbIM"b nOnepe'lHbIM'I> c13'leHiel'I>. C.n:13JIaH'I> 01l'I> H3'I> ,ll;epeBa, CKp13nJleHHaro aJIIOMUmeBbIMH HaKJIa,ll;KaMH. IIepe.n:HH.H tJ:acTb ero 06IIIHTa <fJaHepKoH, 3aJl:HHH-06TJIHYTa nOJlOTHOM'I>. B'I> rOJlOB13 I:oprryca YRp13rrJleHbI C'b 601<0B'I> KpbIJlbJI, B'b 3a,ll;llell 'laCTH-XBOCT'b YCTOHtJ:H- BCCTII. CeHtJ:ac'I> .m:e 3a KpbIJIbHMH, B'I> RopnYC13 YCTpoeHa Y,II;06HaJI, 06HTa.H C'I> 60KOB'I> BOHJlOKOM'I>, Ka6HHa ,Il.JIH aBiaTopa. Bnepe,ll;u eH YCTaHOBJleH'I> pe3epByap'I> ,Il.JLJI 6eH3HHa II ,ll;a.JI13e lOTOp'b. X8QC11lo YC1nOU'l/U80C'mU (<fJnr. 138) HM13eTb CXO,ll;CTBO C'I> XBOCTOM'I> J1aCTOtJ:KH. .1I:B13 rJpU30H'raJlbHbIJI nOBepXHOCTH TpeyrOJIbHOH tfJOPMbI 06e3rre1JHBaIOT'b YCToa- 'lIlBOCTL npO,ll.OJILHYIO, Tor.n;a KaK'b o.n:Ha nOBepxHocTb BepTIlliaJIbHa.H, To.m:e Tpe- l r OJIbHOH tfJOPMbI, YCTpaHJIeTb Ka'1amH Bcero XBOCTa BnpaBo U BJI13BO. Opzau'bt i)8?OIceui.Je. BOCbMUU,HJIHH.n;POBbIH 55-TH CH.IIbHbIH MOTOp'I> "AHryaHeT'b" YRp13nJleH'I> B'I> rOJlOB13 Kopnyca, Bnepe,ll.H nepe.n;IIHro 06p133a KpbIJlbeB'I>, UM13.H Ha CBOeM'I> Ba.1Y ,ll;BYXJlOnaCTHbIH aJIIOMUmeBbIH BUIlT'b, ,n.iaMeTpOM'b Bb 2,2 MeTpa, --- - 
106 Tlma TO.me "AHTyalleT'b". MOTop'b IUrEeT'b BO,ll;.HIIOe OXJw1KJ/:ellie, ,ll;Jl.H qero C'b OOIWB'L Iwpnyca B'L nepe,ll;l!eii ero 'laCTli YRp1mJIelI'b pa,ll;iaTOp'b-pfl,ll;'b TOHRIIX'b aJIIOMlllliCBbIX'b TPYOOtIelt'L, B'b I<OTOPbIX'b IIIPRYJIllpyeT'b OXJIam)/,aIOrn;an BO,ll;a. IIpeJKHiii IItOTOp'b "AHTyaHeTb" BCCbllla HeY,ll;OB.JJCTBOpIlTCJIbHbIii no paOOT-t. It'b 3Ul1I1> 1910 rO,ll;a rfJHPll1a BbmYCTll.la HOBbIll MOTOp'b, OT'b ROToparo .JK,II;}'T'L XOpOllIJfX'L pe3YJIbTaTOB'L. OPWU'bt ynpaoJ!euM. PYJIb rJIyoIlHI,I COCTaBJIHeT'L npO,ll;o.JJ.meHie rop1I30H- TaJIbHarO onepeHiH XBOCTa YCTOH'lHBOCTH; JfIlI1>n Tome TpeyroJIbllYIO <POPMY, OH'b Bpaw;aeTCJI OROJIO nOnepeqHOll OCH, YRp1>nJIeHHOii B'L 3a,ll;Heii 'laCTII ynCM.HUYTaI'O onepeHiH. TaR'L .JKe YRp1>nJIeH'b H PY Jib nOBopOTIiLIli, COCTOHw;iii H3'b Jl.BYX'L ,,-- . .j t-'=- .......'-t..o.._- :"-'';5._.J - - .... R9 .. ,.... .. , I / LA Tfflll1 50"1leel , <Dur. 138. MononJInn'D "AnTynneT'L". Hanepxy-nn)l."I> annapaTa cnepxy, Imr)l.R on'}, ynaJI'L II'L nOAY npn neYAR'lnOu'L no.u:en JIRTRUR 'lepea'L JIRMROW'L. qaCTeH, RaJK,II;aH B'b BH,II;1> TpeyroJIbllHKa: BepXHJIH nOJIOBIIHa lIaXO,ll;HTCH Ha,ll;1> ropH30HTaJIbHbIM'b onepeHieM'b, npHMbIRaH R'b BepTJfRaJIbHOlllY nJIaBHHI.y, B'b 3a)1;- Hel\fb oop'I;a1> 1i0Toparo H YKp1>nJIeHa OCb ero Bpaw;eHiH, a HJf.JKHJUI nOJIOBHHa cB1>IIIHBaeTC.fI BHH3'b, Ha TOM .me npO,ll;OJI.m:eHIIOH OCH. .n.JIH pcrYJIHpOBaHiJI OOROBOii YCTOHtlHBOCTbIO paHLlIIe npHIII1>HHJIHCL RpbIJIbllIIRH n03a,ll;U ROHII,OB'b no.n.zr;ep.JKHBaro- IIUIX'b nOBepXHOCTeii, I;:aK1> B'L ,,$apMaH1>", HO TenepI. BBC,II;eHO nepelialIIHBanic ItpbIJILeB'b, RaR'b y PajiTa. .n.1>JIaeTCJI aTO Hano,ll;ooic Toro, RaR'b II B'L "BJIe- pio XI": 3a,ll;lIiH CTOpOHLI KpLIJILeB'b COe,ll;HHellbI IIlem)l;Y coooii cBepxy JlleTaJI- JIHqeCRHMH TpO, calllH nepCRHHYTbIMH qepe3'b YKp1>nJICHHble Ha,ll;'b ROPIIYCOI'L OJIORH, B'b TO BpCllIJI, RaR'b napa n;pyrHX'b TpOCOB'b OTXOAUT'L OTb T1>X'b .me TO'leR'b RpWII.eB'b BHH3'b, COe)l,HIIHHCL nO)l;'b I\OpnYCOM'L I1,1>nLIo, npoxo,ll;JIrn;eii nO)l;'b 3YOQaTbIM'b RO.'1eCOl\l'L (<pHr. 139). Bpaw;eHie 3YO'laTarO IWJIeCa oOYCJIOB.1JH- BaeT'}, BbIrn6anie BHH3'b 3a,ll;HCll 'laCTH O,ll;HOro I\pLIJIa, H-BBepX1>-)I,pyroro. BCH 
CHCTe;\la ynpaB,'ICHi.H COCpe,ll;OTO'leHa B'b .n;BYX'b BepTUltaJILllbIX'b IIlaXOBUltaX'b, Haxo.n;.HIl{UXCH UO OOltaM'b cu.n;1mi.H aBiaTopa, H B'b HomHoii nC,II;aJIu. IIoCJI1>.n;Hfl.H ynpaBJIHeT'b OOOHMH PYJI.HMH nOBopOTHMMH: TOJIKaH npaBoii HorOH ne,ll;aJIL, aBiaTOp'b YItJIOII.He'l''b PYJICBLIC I10BepXHOCTU BlipaBO H BnpaBO .iKe UOBOj..atIHBaeT'b aapOnJIaH'b; UpH TOJIKaHiu JI1>BOll HorOH - npOHCXO,ll;UT'b oopaTHoe. IIpaBLIii MaXOBHK'b I1PH BpaIl{eHiH ero Buepe.n;'b YRJIOH.HeT'b BHII3'b UOBepXHOCTL PYJIJI rJIYOHHbl, oTl{ero XBOCT'b UPUUo.n;HUMaeTC.H, a aapOUJIall'b II.n:CT'b BIIUS'b; oopaTHOC .n;1>ltcTBie BbI3LIBaCT'b OOpaTHblll a4J4JeltT'L. JI1>BbIH MaXOBUIt'b YUpaBJI.HeT'b ncpe- l\aIIIHBaHieM'b RpbIJILeB'b; BpameHieM'b ero .n;OCTHraeTC.H Bparn;eHie ROpOMLICJIa, YKp1>- nJIeHHarO Ha O,ll;HOit OCH C'b "'JYO'IaTbIM'b ROJICCOM'b, ROTopoe perYJIlIpyCT'b no.n.HH- Manie 3a.n;HHX'b 'lacTeii Toro UJIH .n;Pyroro RpbIJIa: HanpHl\I1>p'b, Bparn;eHic Maxo- lJIilia Enepe.n;'b T.HHeT'b JI1>Boe IIJIe'lO ROpOMbICJIa, 3YO'laTOe ROJIeCO UpH Bparn;eHiu nO,ll;rnoacT'L BIlH3'b npaBoe RpbIJIO (3a.n;HlOIO 'l8CTL), a BepXHH!\I'b TpOCOM'b aTO )l,BH.iKeHie BbI3LIBaeT'b nO,ll;'beM'b JI1>Baro RpbIJIa--B'b 3aRJIIO'leHie nOnepe'lHa.H OCL aaponJiana HaItpeH.HeTC.H Ha JI1>BYIO CTOPOHY. OpW'H/bt OAR, 6:JAema u cnYC1ca. Kopnyc'b IIIOHOnJIaHa B'b cpe.n;HeH cBoeii 'IaCTU (r.n;1> h."'L HelllY nO,ll;xo.n;.HT'b 3a,ll;Hie IIpOrOHbI KpLIJILeB'b) JIM1>CT'b BepTHltaJILHYIO OCL, Yl'p1>UJIeHlIYIO BHH3Y Ha CRaT1> .n;BYX'b BeJIOCHlIe.n.Haro TlIna I\GJIeC'b. BepTlIKaJIL- Ba.H OCL BM1>maeT'b B'b ceo1> nneBlllaTH'le- CRiii aMOpTH3aTOp'b: HHJKH.HJl 'laCTh e.H, Kalt'b nopIIIeHL, HIII1>eT'b B03M01KHOCTL CROJIL- 3UTL BHYTPH BepxHeii, ltaR'b B'b HJIIIH.n;p1>, CJKHlltaJI Haxo.n;JImiiic.H TaM'b B03.n.yX'b HT1>M'b c03.n.aBaH peccopHoe .n;1>licTBie. TaRUlIl'b OOpa301ll'I" RopnyC'b aapOnJIaHa npe.n:oxpa- HeH'b OT'b TOJI'lItOB'b npH cnYCR'B. XBOCT'L JlIOHOIIJIana, npn Haxo.m,ll;eHin Ha 3eMJI1>, 1I0Jl.,lJ;ep.mBBaeTCJI HeOOJILIIIHlI1'b .n;epeB.HH- HbIM'b nOJI030M'b. ,ZJ;JI.H npe.n;oxpaHeHiJI Hoca MOHOII.JIaHa, nepe,ll;'b XOJIeCaMII, no.n;'b BHH- TOM'b, Yltp1>UJIeHa eme o.n;Ha IIInopa. 06uiJ1, C6oUCm6aJlf01l0nAaua "Aumya- fl,em7J". 3TOT'b MOHOnJIaH'b B'b pJl,ll;Y .n;PY- rlIX'b aapOnJIaHOB'b OTJIH'laeTCJI TtM'b, 'lTO XBOCT'b YCTOHIJHBOCTH ero, "PH ,ll;BHJlteHiH B'b rOpH30HTaJILHOM'b HanpaBJIeHm, Be OOJIa.n.aeTL .n;OCTaTOIJHOH nOlI'beJlIHOll CUJIOH ,ll;JI.H C,II;ep1KaHiJl ceo.H caMoro, nO'leMY BHc1>Hie ero B'b B03.n;yx1> ooy- CJIaBJIHBaeTC.H 3a CIJ:CT'b T.HrH nepe,ll;Heii 'laCTH, T. e. 3a C'lCT'b JIHIIIHeH paOOTbI MOTopa. IIoaTOMY, IIPH CBOnX'b OOJILIIIIIX'b PU31111>paX'b (II IIIupe H ,ll;JIHHH1>e OHIiJIa- HOB'b), "AHTyaHeTL" C'b OOJILIIIHM'b TPy.n;OM'b 1I0,ll;HHMaCT'b .n;BYX'b 'leJIOB1>R'b, COBepmaH OObIRHOBeHHO IIOJIeTLI TOJILItO C'b O.n;HHM'b nHJlOTOM'b. Ho aTo.me OOCTOJITeJlLCTBO nOMOraCT'b 1II0HOnJIaHY COBepIIIaTL CROJIL3.Hmiit cUYCIt'b Ha 3elllJIIO npu OCTaHOBh.-t MOTopa, Tah."'L RaR'b Tor.n;a C'b YMeHLmeHieM'b CROpOCTII YMeHL- maeTCJI n ,ll;aBJIeHie B03,11;yxa Ha XBOCT'L, II aUUapaT'b aBTOMaTII'leCItIi npHHHMaeT'b HaHBbIro.n;H1>iiIIIee nOJIoJKeHie. ,ZJ;OCTOHHCTBaMH "AHTyaHCT'b" .HBJI.HIOTCJl eJl npeRpaCHaH YCTOH'lUOCTL B'b B03.n;yx1>, OOJILmaJl CItOpOCTL UOJIeTa, cnoc06HOCTL npexpacHo UJIaHHpOBaTL H BeCLMa BbICORO IIO.n;HHM8TLCJI Ha.n;'b 3eMJIeii H XOpOIIIaJI nOBopOTJIIIBOCTL, OJIaro- Jl,apJl pacno.'Io1KeHiIO BC1>X'b PYJIeH .n;a.'IeRO on l\eHTpa TJI.meCTH aunapaTa. He,ll;o- -r----- 107 " ' '..,' R,lb().lf--"P"f.t <Dur.l:S9. CxeMaynpanneHiH n""AHrya- BeT'D"-nepcnexTuBHoe uso6paHteHie. Hanepxy-cnpana nOnepe'lHhlU pas- pils'D y maccu: BepTUKaJILHO BUepX"D--- TpOChl, BpaaIOie npu nOMOR ro, pRsOHTanLHaro ROpOMhlcna sy6'laTOe Roneco (B'D cepe,o;UH1I ur.); TpOCLI HAyie 'lepes'D sy6'laTOe Roneco Ha- IClIOHHO:B'D 0611 CTOpOHLI BBepX'D, Beno- cpe,o;cTneHHo nepeRamUllaIOT'D KphlnLH. 
108 CTaTKII "AIlTyaneT"b: CJIOjIlHOCTb Bcell IWHCTPYKU;ilf, c.ly",amcii ;1..1n IJO.n;IUlTi.H JIUllib O)I.lforo qeJIoBim:a, Hena,'I;e.iKIIOCTl. roTopa, 'IaCTO KanplI3HnQalOw;aro, Tpy.n;- HOCTl. o6Y'leuin ynpan.'leHilo (Tpn opraHa, 1I3'L IWTOPl.IX'b Yllpa8.'IeHie o.n;HnM'b- JIi>BbIM'b mXOBIUWM'h-ue cor.'IaCOBauo C'b CCTeCTBCUlIbDIII pecp"leKcam aBiaTO, pa) ueCOBeplliCHCTBO OpraHOB'b cnYCKa-aropTH3aTOp'b qaCTO JIOMaCTC.H npn cnYCKi>, nODpe.n;an II Kopnyc'b. ! . -{ ." .'"' \i- t' -- ----4"'" I I J - \ V ..., ) !JI' " .. . . . ......;. ,,.\ \"' \.J . ., --. ' J. c . .....;f;:. .... ..... ....... ""-.. . i " , "'- "t. , . /,:, \J)nr. 140. n.aTRM'.b BR MOHonnaBii "ABTYRHeT'.b" nepeA'.b na:.IeTOM'.b. Eun.Kauo J(ypmuca. 3aHlITepeCOBaBllillCl. aBiau;ieii ew;e B'b HaqaJIi> 1907 ro.n;a, aMepHl\auCU;'b rJIeu'b RYPTHc'b, MHoro 3amlMaBlliiiic.H paHl.llie aBTOM06uJIbULIM'b CIIOpTOM'b, cTpOHTb B'b KOMnamH C'b TpeM.H .n;pyrHMH JIIIu;alH ui>CKO,,'IbIW 6WlJIaHOB'b. IWTopl.Ie O,D.HaKO He HMi>JIH 60JIblliOrO ycrrtxa. He YHl.IBaH, OH'b npo.n;o"lJKaeT'b pa60TY .n;aJIl.llie COBMi>CTHO C'I: .n;pyruM'b H3CJIi>.n;oBaTeJIeM'b BOnpOCOB'b aBiau;iII _ repnHrOM'b, H K'b 1909 ro.n;y, ycni>lliHo HCnOJIL30BaB'b PC3YJIl.TaTl.I H <fJpaHU;Y3cRHX'b onbITOB'b H OnLITOB'b 6p. PailT'b, BbIpa6aTbIBaeT'b KOHCTPYKUirO He6oJIl.IIJoro II BeCl.Ma p"B3KarO 6HnJIaua. IIoCJIi> U13CRO.'1bI>HX'b y.n;aqHbIX'b nOJIeTOB'L B'b AMepHK13, RYPTIIC'b npi- 133JKaen C'b aTHM'b aapOIlJIaHOJlI'L MeJK.n;yuapO)I.HbI.H COCT.H3allin B'b PeihlC'b II Ta1'L BbIHrpLIBaCT'b nepDl.Ill I1PIl3'b II l..yOOl,,"L rOp.n;OH'b BeHeTTa 3a CIWpOCTh nOJleTa Ha .n;lIcTauu;ill B'b 30 Im.loMeTpOB'b. 
109 Bon :nOTh OIlIT.'laH'h (qmr. 141). Hecyw,iR n06epx.uocmu pacnOJIOJrWHbI O,D:lla HaJl:'b ;r:pyroii, C'b CTporo I'OplI- SOHTaJIbHbIMH oop1>3aIlIH, nplI OOJIbUIOM'b yrJI1> BCTp1>qH. P<13Y1>pu Ka;K,D:oii- 8,8Xl,4 1tteTpa; pa3CTOJIHie Mem)l,Y HIIII!H-1,4 MeTpa; 06rnaJi nOBepxHOCTb- 24m 2 . CTpoeme RpUJlbeB'b H cRpJmJIeHie MeJI.,W HInlll-KaK'h y PaiiTa; TO.'lbKO OCTOB'b OOTJIHfTb He C'b ,D:UYX'b CTOpOH'b, a C'b O,D:Hoii BepxHeii. B'b T8ex'b IIleTpaX'b 1I03a,D:II onOpHbIX'b 1I0BepXHOCTeii HaXO,D:IITCJI, RaR'b R'b nrrr1> "Bya3(,H'b", X B 0 C T 'b Y C TO if q II B 0 C T H, TOJlbRO MOHOIIJIaHHarO oopa3a: O,n:H<1 nOBepXHOCTb, COCTaB- JIJIlOrnaJI Bcero O,D:UH'b KBa,D:paTHbIH IIICTp'b. PYAb UYUWH/bt, OHnJlaHHarO pallTOBCKaro Tuna, BbIHeCeH'b n<1 TaKOe me pasCToJIIJie Bnepe,D:'b; B'b cepe.D:HH-B pYJleBbIX'b nOBepxHocTei1, OOrnaJI ITJIOrna,n:b KOTOpbIX'b COCTaBJlJIeT'b 2, 25m 2 , YKp1>UJICHa HenOJl.BII,IWO, KaK'b II B'b "Pai1T1>" " "'""'- ---r:J.. " . .1 '1 . -4 " "-- . ......... \} ...-- "- '" , I' - () . , . (])uI'. 141. EUnnaH'L RypTlIca. Bu.ll.'D ClJepe)l.H 11 cHuay. ne60JIbliIaJI, Tpeyro.IbHaro BII,D:a, BepTHKaJIbH<1n nOBepXIIOCTb. P y .11 b no BOp 0 T H LI H, E'b BH,n:t OqeHb HeOOJIbUIOll nOBcpXIIOCTII. paCITOJIo.meH'b no 061>HM'b CTOpUHaM'b XBOCTa YCTOllqIIBOCTII. .n.J1H perYJIllpOBaHiJI OOROBOH YCTOH'lHBOCTII, IIICJK,D:Y KOII- aMU oo1>nx'b OIlOpHbIX'b nOBepXHOCTeii, nOIlI"hrnCHbI RP bIJlbIUIRII YCTOH'lIIBOCTII, HIII1>IOIlI,iJI BOSMOJKHOCTb O,D:HOBpeIlICHHO YKJlOIlJITbCJI B'b pa3.JIH'lHbIH CTOpOHl,I. IICTOqIlIIIWM'b :mepriH JIBJIJIeTCJI OpnrllHaJIbHbIll III 0 TOp 'b KOHCTPYKII.iH caMoro Eyprnca; no nmy OH'b HanmlHHaeT'b "AHTyaHeTb", Cb 8-10 TaK'b Jlte pacnoo'IO- ,)l\eHHbIIIIH HJIIIH,D:pal\lH, TOJI\C C'b BOJLJIHbIM'b OXJI<1;K,D:eHiellf1, H IIlOrnUOCTLIO OKOJlO 50 J101na,D:HHLIX'b clI.n. .MOTOp'b nOIlI-BrneH'b IIIeJK,D:y oo1>mm nOBepxlIocTmlll. OKOJIO Sa,D:HJIrO oop-Bsa IIX'b Ha OCOOOll YCTaHoBK1>; Ha BaJIY ero, co CKOpOCTLIO B'b 1.400 OOOpOTOB'b B'b lIIHHYTY, BparnaeTCJI nOS<1,D:1I KpLlJ1LeB'b ,D:CpeBJIHllbIH ,D:BYXJIOnaCTHbIH B II H T 'b .n:iallleTpOM'b B'I> 1.8 MeTpa. BecL aaponJI<1I1'b CTOHT'b Ha TpeX'b K 0.11 e C a x 'b: ,D:Ba 1I0,D:'b l<pLIJILJI1\1H, a O,D:HO MCJK)I;Y KpbIJlLJIlIIII II py.'lelll1, r.IyoIIHbI, no npOJl.OJIbHOH OCH. AMopTH3aTOpoBo KOJIeCa He IIM1>IOT'b, HO n('pe)l,Hee ROJleCO ml1>eT'b TopMa3Hoe npIIcnoc06JIeHie, n03Bo.'lJIlOr.u;ee OQCHb ObICTpO OCTaH<tB.'lIiBaTLCJI nOC.I-B CUYCI{a. 
110 Cucme.1/.a .llnpaMeuill aaporr.JaHO\l'b TaKOBa. .\BiaTOp1>, IIOhf-Bu.(aflCI, Bnepe,1l;H MOTopa «(ur. 142), IrhcKOJIbKO BhIllie HIIiKueH OIIOpUOH IIoBepxHocTU, uM'hen rrepe,1l;'b c06aH BepTllKaJlbHbIii lIIaXOBfIK'b, KaRl> II Bo "Bya3cwl;": ,1I;BIIJReHieMl> ero Bnepe){'b II Haaa,1l;'b ,1I;OCTlIraeTCR yrrpaB.lIcHie BbICOTOll IIO.lICTa (IliTaHl'a, I1,n:YlI.(aR on Maxo- Blma Brrepe,1l;'b, ,n:1JHcTByeT1> lleuOcpe;J:cTBellHo Ha BepTimaJIbHLIll pLl'Iar'b, Herro- )l,BIIJKIlO IIpIlKp-BrrJleUHbIH In PYJIeBbnIl> 1I0BepXHOCTRhll», a BpalI.(eHic MaXOBIIKa )l,acn nOBOpOTbI (rrOMOlI.(bIO TpOCOBo). BOKOBaH YCTOll'IlIBOCTb perYJlIIPyeTcR OTKJIOlleuieID B'b COOTB-BTCTBYIOlI.(YIO CTOPOUY Koprryca calOro aBiaTopa: I'b no- ,1I;BII.JKHOn CmmK-B ero CIIJI.-BHiR rrO;J:Be,n:CUbI TpOCbI OT'b IpbI.lIbIIIICIo YCTOllqIlBOCTII TaIo, 'ITO npH YI>JIOHeuiIl eR (cnIlHlI1), Hanp., Bmmo, orrYCKaeTCR aa,1l;Hiii 06p'h3'b npaDaro KpbIJIa, II rrO,1l;HlmaeTCR-Jl-BBaI'O. HOJKllbIMII nC,1I;aJIRm aBiaTOp'b yrrpaBJIReT'h MOTOpOlll'h n TopMa30M'h nepe,1l;HJIro KOJIeca. ..... \ - ,_)J ,_-o.- I ' - " .\, - ,4. " " '. \,....i . -. t--' .... 'e, )0 ., "' ----. --:.= --4_ 1!.. · . "_.I .. ", . .- '. .,. I ... :---. '.... \ , I "'.... . .t-... ......'r '.. <Dur. 142. BUmIaH"I> RYPTHca cnepe.u;u. 06w,i.R C60UC11l6a "K.lIp11luca". ItOIlCTPYITOp'b CTpOBJIo aTon aaporrJIaH'b crreI.(iaJIbHO ,1I;JIR COCTR3aHiii Ha CKOpOCTb; Bo 3TOIo OTIIomeuiIl C'h HIIlo roryT'h KOHItypnpoBaTb ,1I;aJKe He BC'h lIroIlOIIJIaHbI. TaKau 6bICTpma ,1I;OCTlII'HYTa, nOIlIMO CIIJIbI MOTopa, aKOHOmIbIM'h pacnpe,1l;-BJIeHielo MaTepiaJIa (BeCb B-BC'h C'h rrIlJIOTOMl> MeH'he 18 IIY,1I;OB'h), He60JIbIIIII1lI paaI'hpa)1II IIoBepxIIocTCii n BeCMra 6JIIIaIlIlIlo pacnoJIOJKeHieM'h l.(eHTpOB1> TRiKeCTII H COnpOTlIBJlemJI. AapOnJIaH'h, IpOM-B Toro, xopomo rrOBOpOTJIIID'h, ,1I;OCTaTOqHO YCTOnQUB'b. ElI.(e ,1I;OC'l'OI1IICTBO-nO,1l;HIIMaeT'h )l,BYX'b tIeJIOB'hIn. ItaR'b Ha lle,1l;OCTaTOIto MOJKHO YKaaaTb Ha HeconeplIIeHcTBo OpraHOB'b cnYCIia, He I1M'BIOlI.(I1X'h XOpOIIIIIX'b aropTll3aTOpOB'h. ltlouon.lfauo Canmoca j(wJ.wua "Demoiselle". C)I,'hJIaB1> B'h 1906 ro)l,Y O,1l;I1Ho Y)I,aQHbIH B3JIeTl> .D:JIIIHoii Bo 220 MeTpOB'h Ha CBOeM'h 3HaMeHIITOM'h no I1cTopiIl aapOIIJIaH-B ;M 14 bis, CaHTOC'h-.IJ:IoMOH'h OCTanIlJI'h O)l,HO BpmlJI aBial.(ho, KOr,1l;a BCt ero ,1I;aJILH"l;urniJI IIorrhITKU elI.(e cOBep- IIIHTb nOJIen, XOTR 6bI n Ha TaKYIO MIIKpOCIWnrrQecKYlo ,1I;IICTaHI.(iIO, OCT3BaJlIlCb 6e3pe3YJIbTaTIIbIMII. IIo CTOIIJIO reIIpIlxy <I>apMaHY B'h OKTJI6p'J; 1907 ro,1l;3 npo- JIeTBTb pa3cToRHie B'h 770 MCTpOBo, IaIo I1eYToMHlbIii 6pa3llJICI.('h BIIOBb npIl- HJlJICR aa CTpOHTeJIbCTBO aapOnJIaHOB'b. ITa BTOTh paa'h, TaKo JKe, KaIt'b n B'h .. 
111 CBOnx'b pa60Tax'b no a3pOCTaTaM'b, -Olfb 3a,D;aJlC.H -BJlblO COOpY,D;IITb annapaT'b MHHIIMaJIbHbIX'b pa3M-BpOB'b II B-BCa. B'b 1908 ro,D;Y 3TH pa60TbI 6b1JIH 3aKOH- 'leHbl. II HOBblU anllapaT'b CaHToca-.D:loMoHa, 19 - KOHCqHO, 3TO 6b1JI1> MOHO. llJIaH'b-6b1JI'b IIpi06meH'b K'b 'lIICJlY IICRYCCTBeHHbIX'b nTIl'b cfJpaHl.!,Y3CKon ROH- CTpYRiII. IIo CBoen JlerROCTII 3TOT'b a3pOnJlaH'b IIpeB30liIeJl"b BC-B. cymecTBOB3.BliIie 1.0 cnx'b nop'b. OH'b B-BCIIJI'b Bcero JIIIIIIb 110 RHJIOrpaMIOB'b (6 ny,D;. 28 (YHTOB'b, II3'b KOIIX'b J1/ 2 nY,D;a npIIXO,1I;J1TC.H Ha 20-TII CIIJlbHblii MOTOp'b), npIIqeM'b pa3MaX'b Kpbl.DbCB'b ero He IIpeBOCXO,D;IIJI'b 3 CaJlteH'b. O,1I;HaKO II 3TOT'b a3pOnJIaH'b npli 1I0nblTRaX1> ROIIRyplipoBaTb C'b cI>apMa- HOM'b He ,D;aJI'b XOpOJllIIX'b pe3YJIbTaTOB'b. TOJlbKO ,D;a.JIbH-BUrniH II3M-BHemH II y.nyqIlIeHiJl C03,D;a.JIII, HaROHe"b, ROHCTpYRIJ,i1O )!,OBO.'lbHO Y,D;aquylO, XOT.H II C'b Y3KHM'b nplilIf-BHeHieM'b Ha npaKTIlK'h. MOHOnJIalfb 3TOT'b, 1I0JIY'lIIBliIiii Ha PYC- CKOM'b .H3bIK-B IIM.H "OrpeK03bl" (aBTOp'b ,1I;aJI'b eMY Ha3BaHie "Demoiselle"), co- BepIlIa.JI'b no)!,'b ynpaBJleHieM'b CaHTOC1>-.D:IOMoHa MROro OT)!,-BJIbHbIX'b 1I0JleTOB'b, B'b 1909 II HaqaJI'h 1910 rO,D;a, 06HapYJKIIBaH 60JIbIlIYI0 ClWpOCTb XO,D;a (,D;O 85 BepCT'b B'b 'lac'b), HO Hc60JlbIlIyIO npO,D;OJlJKIITeJIbHOCTb npe6bIBaHi.H B'b B03- ,D;yx'h (He CBblliIe 15 MIIHYT'b). C'b BeCHbI 1910 rO,D;a .HBIIJIliCb II ,1I;pyric IlIIJlOTbl Ha "OrpeR03'h", II TOr,1I;a OHa CTaJIa nO.HBJIHTbC.H II lIa ny6J1II1JHblXo COCT.H3aHiHX'b B'b pa3JIII'lHbIX'b MIfTIIHraX'b. BOT"b RpaTKoe onlIcaHie 3Toro MOHOnJIaHa (cfJIIr. 143 II 144). Ep'bU!M npe,D;CTaBJI.HIOT'b ,1I;B'h np.HMoyroJlbHoii cfJOPMbl 1I0BepxHocTII, YRp'hnJIeHHbIX'b no,D;'b 60JIbliI1IM'b yr JIOM'b BCTp'h'lii f\aJK)!,aJI B'b OT)J,-BJIbHOCTlI B B'b BII)J,'h 6YKBbI V B'b oTHoIlIeHilI O,1I;Ha R'b ,D;pyron. Pa3M'hpbI RaJK)J,aro Rpbl- .'la - 2,8 X 2 MeTpa, C'b 06meii no- BCpXHOCTblO B'b 11 m. CTpYKTypa RpblJIbeB'b - 06bl1JHaro Tuna: ,D;Ba npo- rOHa H P.H)I,'b (no BOCbMII) pe6pblliIeR'b IIPO(IIJlbHaro ,D;epCBa; 06TJIJKRa TRaHblO ,D;'hJlaeTC.H II cBepxy. II CHH3Y, KaR'b Bo06me BO BC'hX'b MOHOnJIaHaX'b. PJI,D;OM'b CTaJIbHbIX'b paCTHJKeR'b KpblJIbJI CRp-B- IlJIelIbl C'b ltOpnYCOM'b II liIaCCli annapaTa. Eopnyco MOHOnJlaHa npe,D;CTaBJIJIeTb c060ii CJIOJKHYIO 6aJIRY p-BliIeTqaTOii CliCTeMbI C'b TpeyroJlbHbIM'b nOnepeqHbIM'b c-B1JelIieM'b, KblTopoe nOCTeneHHO YfeHblIIaeTCJI B'b lIanpaBJIemii OT'b rOJlOBbl R'b XBOCTY; MaTepiaJl'b-TOHRi.H CTaJIb- HLIJI Tpy6bI. Ha Ropnyc'h YRp-BnJleHbl: cBepxy - RpbIJIbH II opraHbl ,!I:BUJKem.H, HHJlte-BOJI CHCTeMa ynpaBJIeHiJI H KOJleCa ,1I;JI.H pa36'hra, a C3a)!,H - PYJIli. Op'tauaMU o6uJlCeniR .R6Jt.RlOmCR: 24-x'b CIIJIbHbln MOTOp'b Ba.Hp'b-KJIeMaR'b (paHbliIe 6bIJI'b eIIJ,e MOTOp'b .D:appaKa B'b 30 HP), C'b rOpII30HTaJIbHO pacnOJlO- JKeHHblMII IJ,IIJIIIH,1I;pallfII, H ,1I;epeBJIHHbIll ,D;ByxJlonacTHLlll BHHTb liIoBbepoBcRaro TIlna C'b .n.iaMeTpOM'b B'b 2 MeTpa. .D:BIIraTeJIb pacnoJlOJKeII'b Ha.n;'b RpbIJlbJIMH, npnxO,D;JICb npli nOJIeT'h HenOCpe,D;CTBeHHo Ha,D;'b roJlOBOn aBiaTopa; Ha)!,'b ,D;BIIra- TeJleM'b pacnOJIOJKeHLI eme pe3epByapbl ,D;JIJI 6eH3HHa H BO,D;bl, CJIYJltamen ,D;JIJI oXJIaJK,1I;eHi.H IIfOTOpa; pa,D;iaTOp'b, r,1I;'h 3Ta BO,D;a IIPRYJlIIpyeT'b ,D;JlJI c06cTBeHHaro OXJlaJIt,D;cHi.H, npe,D;CTaBJIHeT'b pH,D;'b Tpy60K'b, pacnOJIOJlteHHbIX'b napaJlJIeJlbHO npo- )!,OJIbHOii OCII annapaTa no,D;'b RpbIJIbJIMII C'b 06'hIIX'b CTOpOH'b Ropnyca. KaR"b pM'b B'L TOM'b III'hCT'h, r,D;'h pacnOJIOJKeHbI 3TI1 Tpy6RH, RpbIJIbJI ml'hIOT1> crre- pe)!,II HerJly60Kiii Bblp'h3'b, B'b ROTOpOM'b pa60'faeT'b BIIRT'b - OROJlO 1,500 060- pOTOB'b B'b MlmYTY (DUI'. 143. MOHom:rsH'I> CSHTOCS .D;IOMOHS "Demoiselle" 1909 1'. 
OPWUbt ynpa6J!e?l1.R, IIa 3a)I.Hel'tID KOH1> Iwpnyca, Bo BII.J,'h RpeCTOo6pa3- naro XBOCTa paCIIOJIOJKeHbl PYJIII rJIy6lIHbl II nOBOpOTllblii. IIpn nmfOn YHHBep- CaJlI.UarO npnCIlOC06JI(,Hi.H neCL XBOCTb lI:Il1>eT'b B03MOj){HOCTb YK;JOH.HTbC.H JmOO BBepX'L II BHH3'L-)l.JI.H ll3I1>HeHi.H BbICOTbi nOJIeTa, JIlI60 BnpaBO H BJI'lmo-,J,J1.11 nepeM'h11bl HanpaBJIelIi.H B'b roplI30HTaJlI.HOll IIJlOCKOCTII. IIepBoe Jl.BlDKelIie nepe- )l.aeTC.a cooTB1>TcrnYIOIl\IIM'L YK.!JoueHi(,!IIo pbJtlara, pacnOJlOj){eHHaro C'b npaBoii CTOpOHbl OT'b aBiaTopa, a BTopoe - HpameuieM'b BepTlIKa.JII.Haro MaXOBII'IKa, no- M1>rqeHuaro C'b J11>noii CTOpOHbl OTb aBiaTUpa. )-lIpaBJlenie 60KOBOll YCTOll1JIIBOCTI.IO a3po- nJlaHa ,1I;OCTlIraeTCR lIe- peKamHBaHieM'b KPbUb- em,. ,II:J1.H aToro OTb 3a;I.- HHX'L nporOHOBo no- CJI'h)l.HIIX'b II)l.YTl> T.IIrII K'b pbl'Iary, HaXO,1l;.Hme- MYC.II n03a)l.lI CII,1I;1>Hi.ll aBiaTOpaj BO BpeM.H no- .!Jem 3TOT'b pbl'lar'b npn- B.II3bIBaeTC.II 0 C 0 6 bl M II 1I0,1l;T.IIJKKa1\[lI K'b cllIm1> nH.'IOTa, KOTOpblll, npll KpeH1> annapaTa,-HH- CTlIHKTIIBHblMII YK.1JOHe- , lIi.HMII CDoero T1>JIa, lIe.. peKalIJlJBaeT'b B'b COOT- B1>TcTBYIOmi.ll CTOpOHbl KpblJIbH II TtM'b B0300- HOBJI.HeTb HapyrneHHoe 6,6 - pesepnyap'I> paBHoB1>cie. CalllO CD- C'I> ueHSRBOM'I>. )l,1>Hie npe,1l;CTaBJlHe'f'"n lImpoKiii pellleHI., no)l.- x,x - PYIIL rny- B1>rnaHHblH: K'b UillKHlOl'b URHhI. 6a.'Il\aM'b KOpuycaj HorlI aBiaTOpa ynnpaloTCH II'b - MaXODRX'}, P;IIS oco6YlOnO)l.HOj){KYOKOJlO ynpaDlIenis no- OClI lWJleC'b maCCH. OpzaU'bt OAR 63Acma u cnYC1Ca. JIerKi.H CTaJlb- A,A-TPOChI OT'}, MS- Hbl.H TPYObl, YKptnJleH- XODIIXS C I('}, py- Hbl.ll B'b rOJlOBt KOPUY- 1110 nODopOTS. ca, nO)l.)I.epJKIIBaIOT'b OCb, Ha KOHaX'L KOTOpoii, HaKJlOHHO R'b rOpII30HTY, YKp1>n.1eHbl ,1I;Ba llfle- BMaTIIQeCRllX'L ROJleca. TpeTI.e ROJleCO nO)l.B1>meHo K'b 3a)l.Hen 1JaCTII Iwpnycaj TaM'b JKe, y xBOCTa, HM'BeTC.H ee He60JlI.moii DOJl03'b, npe)l.oxpalIJlIOll\iii cneiaJlbHO PY.DII. lllaccH He HM'heT'b HlIl.armX'L aMOpnI3aTOpOB'bj npH He60JlLrn011'b BtC1> annapaTa, ynpyrOCTb CTaJII.HbIX'L Tpy60 OKa3b1BaCT'b caMa H1>KoTopoe peccopHoe )I,'hficTBie, a Hal\J10HIIOCTb IWJleCl> n03BOJl.lleTo H npn HeY,J,a'lUOM'b cnYCKt (nplI 112 , , I I I ..".. .... ...._ -.--------.--..--.........- -..-....-57';00 .-. ....--.--..____...______. ______ _..._ ._...._ M-MOTOp'I>. 6 - BRnT'D. B -DTYIIXS BRHTS. n,n-.npOl'OHhI OCTO- DOD'I> xphIIILeD"h. lII.nl-py6xn: pap;i- aTops. p,p-pe6phlmxR oc- !l"ODOD'I> XPhlIIL- eD'I>. K,K-xopnyc'I> sapo- nnsns. c'J>ur. 144 DopOTaMB. 
113 HerOpII30HTaJIbJIOCTH rrorrepetUJOH ocn) XOTb O)l.HmlY lCOJIecy Y)l.a PIITI,C.H 0 3eMJlIO B'h HOpMa.bHOI'h 1I0JImIieniH. 06ud.R C60ucrn6a "CmpCK03bt". 06JIa)l.aJI MIIllIIllta.%nbIMII pa3111.tpa1lI (Bech MOHOIlJIall'h nOllrtaeTcH lIa I1JIOIQa)l.1I B'h 8 IWa)l.p. caiKeno) II B1>COIlI'h (135 KHJIOrp. = 8 nY)l.OB'h), MOHOIIJlan'h Canfoca-)I,lolllOJIa He Tpe6yeT'h 60JIbIllITX'b paCXO)l.OB'f. lIa o6:mne)l.enie II cO)l,epJ/tallie, a no I1o.eT1> OTJIlitIaC'rC.H JlerKlDl'h, 61.1- CTpbDlo XO,n:OM'h (CKO- pOCTb )1,0 90 BepCT'b), npeKpacHoii nOBOpOTJIU- BOCTbIO II lIeCJIOJlmOCThlO B'b y n pa BJI e Hi Ii I1M'b. "".:: - --., ... :::::-",, \ . . ,. ,- , --' \ " , :? \. .1 , l ;,"'. , - . A\ .. 1,.1 - t: .... '" - , . -.. . : I . -n..::. ..,. , . . . .-,. " '," '- \,.)," \ ..' .\ \ """-", "\. \ .... ". -- ... . " " __J. . -- -- - g .. .,. - -;: .-. -.--- '\ "', -.,. . '. <1>111'. 145. H-hMel\Kiii MOHannaH'!. I'pa.n.e. .... ()TpIH.l,aTe.lJ.bHbBIH CTopOHall1ll .HBJIHIOTC.H: He)l.OCTa'l'OtJHaR YCTOH t IllBOCTb-BCJl1>)I,- CTBie OTCYTCTBi.H IWItIIX'h-JIII60 Heno,n:BIIJKHbIX'h cTa6IIJIU3I1pYIOIlI,IIX'h rrOBepXIlOCTeil, Hecnoc06HOCTb- no YCJIOBi.HM'h pa60TbI IIIOTopa-COBepIllaTb npOJl:OJ1JKIITeJlbHbI rro- .1eTbI, II HeY)l.06HOe I1oJIoJKeHie aBiaTOpa-CJIHIllIWlllo HII3Koe, a rrOTOMY Il1>CKOJIbRO onaCllOe IIPH cnYCK1>, II YTOllllITeJIbHOe BCJI1>;I:CTBie pa60ThI BIIHTa lIerrOcpe)l,- cTBeHHO lIepe)l.'h ro.l0BOll. Ko BcelllY 3TOIlIY, II I1IIJIOTlipOBaTb "CTpeK03Y" 1110- ;KeT'h tIC.mB-tK'h He BblIlle Cpe)l.H.HrO pOCTa II He oco6emIO T.HJKeJlbIH IIO B-tCY, Nouon./laHo .,Jpade". "CTpeK03a" CaHToca-.D:IOMoHa nOCJIYJKIIJIa 06pa3D.OM'h ]/.JI.H H1>MeIJ,KarO KOII- TpYKTopa raHca fpa)l.e, pa60TaBlIIarO Ha)l.'h C03)1.aHieM'h OpIIrHHaJILHarO a3po- lIJ1aHa. IIepBbIe OllbITbI ero rrpOH3BO)l.lIJIHCb Ha)l.'h anlIapaTaMH TOJKe OtJeHb ne60JlbIllllX'h pa3l1rtpOB'h, HO C'h TpeMH pO)l.allUl nOBepXHOCTeii. II XOT.H Tame '!'pHIIJIanbI ero II I10,J,HIiMaJIliCb B'h B03,n.YX'b, IT )l.a,KC 6bIJIII cnoc06Hbl )l.epJKaTbC.H BADOBDAHIE DOB]I.. OKEAHA.. 8 
114 lIa.n'b 3eM.1Jcii B'b TetlClIie H'tClWJILItIIX'b II1I1YT1" 110 )l,aJIbll1>iiIllIlX'b ycrrtxOB'b H .nOCTIIraJiH. II03TOllIY aBTOp'b IIX'l, II nepCIIICJI'b I,'I, TIIIIY CaHTOC'b-)l)OlOlIa, II3M'1- IIlIB'b ero D'b )l,eTa-JIJJX'b. 'faRo, rpa;J,c 1131111>I1IU'b .pOpIY ItpbIJII,CB'b, )l,aD'b Inn. 1I3B'I>CTlII,Iii 1I3n16'b 1J'l. nonCpCtIHOIlI'b (OTIlOCIITC.llbIlO allnapaTa) lIanpaB"lCHiu 11 3aOCTpIIB'b nXb 3a.1.Hie KOIILl,bI, npll 3aItpyrJICllllbIX'I, nCpC)I,III1X'b. Ropnyc'b "CTpC- K03bl"-UbI.1J'I, H1>CIWJIbRO YllpOII\ello. lI1>CIWJII,IW UllYIO <POpIlIY nOJIY'IIlJI'b II XBOCT'b. YnpaDJIClIie 6blJIO TOjKC BBC)I,eHO WI>CIWJI},}W lI.pyroc. 1I0 06Il1,ii1 TlIno OCTaJICJI CaHTocoBCKiii: MIIHIIMa-.'IbHI,IC pa3l\rtpLI, HU3Roe pacno.loihellie IJ,eHTpa T.HjKeCTII, nOM'l>LLI,CHie IIIOTOpa Ila)l,'b It(Jbl.1I,,H)IIJ, OTCYTCTBic neII0.il.BII;J{III,IXo nOBepxHocTeii YCToiiqnDOCTIl II T. )1,. (<pm'. 145). B'b IlaqaJI.t 1910 ro.n:a rpa)l,e npIIlIHl\ta.1J'b yqacTie Ha CBOCl\I'b l\IOHOnJian-B B1. aBianioIlllblX'b COCTJI3aHiJIx'b B1. rCJIionoJIllc'/3 (Brnm'I;), rlI.1> IUI.t.'I'b ,!I.ame /" ./ --------::---... o ',.1 ; , .'\ ' -.' , .) ,. .. -- ..it". . . :!-..:- . ": - ":.. h" . >Io- . r. ': ;' 1 . :, ; . -- --.,......- '-II l.uw; ,:: \ 'r-\\; : -... '. . '. j,. 'C:'"" . .... . , " c;I)uI'. 146. AncTpiiiClciij MOHOnnaH"h 8rpnxa n Y 31Ibca "rOl.IYOL M 1910 r. H'!3ItOTOPLlii qaCTlJIIlIblii YCII-tXo. 3aT'1nl'b Olio BbIcryna.n y CC6H Ha pOAHH1>, " 1I0CJI1> TOro Il3M'tHIIJI'b H"tCKO.1I,IW CBOIO ItOHCTPYI{LI,iIO, c.n:'t.JIaB'b annapaTh CIIO- C06HI,I!\I'b 1I0)l,HmmTI, )l,aiJiC }l,BYX'b qeJIoB'hR'b. IJlononAUllb Ehnpu,xa. ABC'l'piiiCRiii IUlJKeHCp'b lIro 8TPIIX'b, 3aHIIlItaBIllllfCJI B'b 1907 II 1908 ro.n:y IlOJIeTa1lI Ha nJiaHep'l> OpllrnHaJII,HarO BIIAtt (B'b .pOpM't pa3p1>3a C1>l\ICIIH IIII)I,Hi- Clcaro pacTrHi.H " l{alloHi.H"), npucTyuUJI'b R'b nocTpoiiR1> annapam TaIWro-JKC TIlna C'b MOTOpOM'b, 1I0CJI1> TOro RaIt'b nJiallep'b ero OI{a3a.ncn pa3pYlIIellHbUI'b B'b anrycrl 1909 rO)I,a. nCpBI,IC OnLITbI C'b TaI>UIII'b a3pOnJiaHOIlI'b 6WlU IIpOIl3Be)I,eHI,I Bo lIoJI6p1> 1909 rO)l,a, Ha K111ICIIIIOM'L 1I0.q.t, OROJIO B1>HI,I, npUqeM'b ,,8TpUX'b I" JJ,aJlo BCCbMa xopolIIie pe3y.u,TaTLI: 1111.'101"0 el'O, IIleXaHnR'b UJIbHCpo, Yjli.C lIa BTOpOIll'b nOJIern CB060)\1I0 )l,1>.1Ja.n'b 1I0BOpOTbI n )I,aiKe onllCbIBilJI'b BOCI,MCpItIl. IltlWTOpbI.H H31111>ueniJI, I1eo6xO)l,1I1\10CTb ROTOpbIX'b 6blJIa BLIflCHClla ua npaItTIIIt't, .JI:a.'Il1 BecHoii 1910 rO)l,a Tnn'b ,,8TpIlX'b II", OItpeLLl,eHUbIll "rOJIYOClln.". 8TOT"h alillapaTh 1I0.1JytHf.1J'b 60JII,llIiii pa3la>.. 'b ItpLI.'ILCB'b IIpn MCllblIIeii IIInpIIlI't \lX'b U \ L 
115 \. HOBLIH BnUT'b-mrl>cTo tPpaJlJ.J.Y3ClmrO 1lI0BbCpoBCl,arO Tllrra-aBCTplHf'ItlIJ, TOJKC .nepeIHIIIHl>lii, IJO II1CUbUUlX'b pa31r/3pr)Bo. B b arrp'/3:I't "fO.1y6b" COBCpIUIf.l1, pfl;l:'b rrOJICTOB'b, 06l1apYilCIIBl, BCCb1Ia xopomiH Ra'ICCTBa: OUo .:ICrIW 1I0CJI'1> oqem, KOpOTl\aro pa36-hra R3JIeTaJIo Bo ll03.YX'b, CB060.n:1I0 II rr.1JaBnO np0l13R01J:IfJI'b BceB03110JKllbIfl 3BOJIIOLl,in, ;'I.<t,!ff, 60.llbllIYIO p-!J3ll0CTb-JI:0 75 BCpCT'b B'b qac'b,- II, rJIaBIlOe, ,lI;Cp.iICa.:1Cfl Do n03;J:yx'/3 C'b rrOpa31ITeJIr.- lIoil YCTOn'1llBor.TI,IO. " fo- .ly6b" COllepUIlI.Tb eLLl,e 111>- CIW.1JbIW Y)I,aqllbIX'b rro.1Jc, TOBo, IIpH'W1I'b 3a6I1pa.1JCH lIa BhlCOTY B'b 300 MCTpOB'b II c;rtJIaJI'b xopowiii nO.1CT1, mrl> a3p0.npOIlIa-C'b K.a- MCHuaro rrOJIfl )1,0 B /3HbI II o6paTllo (80 Bcpcn). OJI.- nalw nil, JI'tTIIIIX'b COCTJI- 3alliHX'b B'b BYJI:ancIIJT1. ,,rOJIy6b" c)I,tJIaJICH :;IWPT- Bon CIf.Jlbllaro B-tTpa,-no- 1I1I)l.mI0IY BC.II1>)l,CTBie HC' OllbITIlOCTlI nll.l0Ta. IIoCJI']; TOro IIcrrblTblIk'lJIaCb 1II0)l,eJlL ..8TpUX'h III". IJIIJJC8 ,lI;aelll'h KpaTlWC OIllicallic II OTM1>qamlo OTJIlI'IliTC.IIf,lIbI.II '1CPTbI IIIOHOllJIana "rOJIy6b" (1IJllI'. 146). .1IcrIdH, 3JIJIilCTlI'IIIhIH KpbI.'IbJI, rrOXOJKiH Ha KPbI.'lb.ll ro.'1Y0.ll oTorHYTbI Ha3a.n:'b II rrpllIIO)I,ll.HTbI KOHLI,a1II BBCPX'h, '11>11'b arrnapa1'O nOJIY'1aCT'b ,lI;O H1>KO- Topon CTcrrClIlI aBT01IaTlI'1CCI,YI0 YCTOM'IUBOCTb. lloJI:nr6aHie 3TUX'b IWULI,OB'b l,pblJIbCB'h B1I1I3'h lUll Bblrn6anic BBepX'h .IIBJI.IICTC.II clloc060M'b ,lI;.II.II coxpaneuiH OOIWBOH YCTOH'1llllOCTlI II npll e.ll lIapywellhr. .n.JI.II Y,lI;06CTBa TaKoii lIIamrrry.'l.llLl,iu y IWHLI,OBo KpbIJIbell'b YI,p1>nJIellbl BCpTlIKaJIbUbIH cToiiKlI, 01'0 BeplIIlIlI'b IWTOPbIX'h 1,'1, pa:UlI'lIIbHn T0'1Ka110 KOHeqHOCTeii KpbIJIa (K'h KOHLI,MI'h pa.'l.iaJIhllO pa3M1>- IU.CllllbIX'h 3)1.1>CI, 6aM6YIwBbIJ\. 'h pe6phILuCIt'b) II;l:YT'b OT,lI;1>JlbHl>le TpOCbl, ynpaBJI.IIelllbIC O)l.HlIlIl'b 0611I,HM'f, TpOCOM'h OT'h clIJI,/3HiJI aBiaTopa. Pa3taX'h KpblJlbcBo-14 m., Imrpllua-oIWJIO 2 m., rrJlOLLl,a;I,b 32 m 2 . XRocToBaH nOBcpxHOCTb, JIan'1aTOH IOpMbl, OTXO,J.lfT'h HenOCpeJl,CTBeHllo OT'b r.'laBllOfi, nOCTerreHIIO paCWllp.ll.llCb It'h KOIIIJ,y; 06maH rr.IIOnl,a)l.b xBorTa-lO m 2 . II 3,l1;'/3Cb CTpOCllic XBOCTa TaKoe-il{C, ItaK'h II y IWIILI,OB'h KpbIJIbell'b: pa;I,iaJIbllO pacrro.IIOJKcIIUbIH 6al\l6YKollbIn pCOpl.mIl\ll C03- .J.aIO'l"b BeCbllla 3JIacTlIqHYlO rroBcpxHOCTb, crroco6HYlO JIerKO n rrJIaBIIO BblrIl6aTbcH. Bblnr6aHie XHOCTa BBepX'h II BH1I3'h n CJIJ>KlI1"h pYJIellfo rJIy6111m. PYJIeM'h nOBO- pOTlIbIlIf"b .IIBJI.IIIOTC.II ,lI;B1> Bep'fliitaJIbHbIX'b, TpeyrOJIbHOfi IOp1IbI, I10BepXHocTH, l}acnOJIO.ilCCIILIX'b rro]l.'h H na.1('b XllOCTOlllo. MOTOp'h-50-TlI-CII"JIblIbIii <ppaHII,Y3CItoii ClICTellfbI KJIepJK.c-naXO,B;IITC.II Ha HOCY Koprryca annapam; BlIIIT'h-HerrOCpe]l.CTBeHllo Ha BaJIY IIIOTOpa, Bnepe]l.lI. Kopnyc'h arrllapaTa I10IWlI"TCH I1a TeJI'!JiKIt t C'h ,lI;BY11fl KOJIeCMIfT, lIM1>IOLLl,lIX'h alOpTH3aTopbI, noxoilde Ha 1'11"0 "BJIepio". 8JIJIaCTII'1HOCTb ynpaB"lelliH YCTO!i'1UBOCTbIO 60KOBOii (rrepeKalIIlIBaHie KOH- II,0B'b KpbIJIbeB"b) 11 rrpO)l,OJIbHOii (noJI:l'1I6allie xBocra) COCTaBJIHCT1> npeKpac- !lbUl CTOpOUbI :'JTuii ItOHCTPYItIl,iu, 1I1f tlO:LI,eu BC!J .n:'UUn>1H K'h ,lI;a.lblI1>iillI1I1f'b YCIl1;xal"'b. F7 . I - r I , ..... - ..nt: "'" a" ..".. . I ; .41 a.a t.' rik <1>111'. 147. MOHOnnaH"L TenlIbC. * 
116 lIocJI./bihtie uJpO?UrrUbl 1910 waa. Car.lO COGoii pa3YM1;CTCJf, '11'0 YCII1>xH B.cpio, <l>apMaHa II .n:PYrIlX'b He r.lOr JIU He BLI3BaTb .mxopa.n:o'lIIoil paVOTE'! II cpe,'l,II )l,pymx'b KI)HCTPYKTOpOB'b, UHTcpeCOBaBIIJUXCJI aBiau.ieii. nO.HBIIJIOCb cpa3Y r.mol'O aSpOllJIaIlOB1>, qacTO U C'b HOBLIMU YCOBCplIJeHCTBOBauimm, II no Bccil Enpon"t CTaJIll npOHimO)l,lITbCJI IIpal\:- TlIQecl\iJl IICII(,ITaHiJl 1I0BLIX'b IICKYCCTBCHIILIX'b nTuu.o. 1I0 1>0 cml;:aJI"tniIo, EeCbr.m ncmlOrin II30 1IllXo 6LI.m B'b COCTO.HHiu )l,OKa3aTb CBOIO JKII3neCIIoc06HOCTL, a 1'1;, I.:oTOpLIMo Y)I,a.OCL STO C)I,tJIaTb, MaJIO BlleCJIll )l,tiiCTBlITCJIbIlO HOHaro, orpauu- 'IIIBIIJHCb pa3.1JlIqllbBI1, BIIJl.OIl3M'hIlCllicM'b npCJKHIIX'b o6paau.oB'b. I13'b alInapaTOIJ'b, IJLI)I,'hJIllBlIJlfXCJI B'b 1910 rOAY, CJI13'1.)'CT'b Ha3BaTb 1111)110- IlJIaUbi TCJIJlbe II Allpio, O;UlllaROBo IIpC)I,CTaBJI.HIOmic CODoH lI"tqTO cpe.n:uee IIH.'JIt.!J.Y THna1If "BJIepio XI" II "AH'I'yaneT'b"-c'b .yqlIJcii yc'rOnqUBOCTblO, q-EIII'b lIepB('le, II Mellbrnie IIO pa3M-Bpam" q'hM'b BTOpblC. Jla COCTJl3alliJIX'b Bo PelhlC"t BbI.!I.BUUY JIC.H cne O)l,IfH1., IIIaJICllbKiH MOllu- IlJIaH'b-HbIOIIOp'b, BtcJlmiii Bcero 12 nY)I,OB'b, HO IIORa3aBIIJiii ceoJI cnocoolI(,nl1> cOBepmaTb xopolIJie IIOJIeTbi If BH"t aspO)l,pOIa, II lIa 60.blIJoii BbICOT-E. 113'b 6IIIIJlanOB'b 06paTIIJIII Ha ce6JI BHHIlIaHic anna-paTLI Bperc II l'YUII,- I\OHCTPYIiTOPOBo, I\OTOpbIC )'.iKe )l,aBHO pa60Ta10T'b B'b SToil 06JIacTII. nCpBbIfi OIIIIJlall'b IIHTepeccllo IIpIIM'hnelliclIl'b HtKOTOpblXo HOBLIX'b IIpIlHU.lfIIOLJ'b )l,JIJI co- xpaHeHin 601WBOil YCToilqIlBOCTII, ycoBeplIJefICTBOBauier.I'b CHCTeMLI ynpaBJlclliJi aSpOIIJIaHor.I'b II )l,p. BTOpoii-JII060IIbITCII'b, KaI{'b IIpIIM-Bp'b ROHCTPYItU.iII 6HluaHa 110 06pa3D.Y IIIOHOnJiaHOB'b: "l'YIIU" eCTb ,,)I,BYX'bSTaJlOlblli" "BJlepio X["-C'L TOqHO 'ral\llM'b JKC paCIIOJIO.iKeHielllo BC-EX'b opraHOB'b. Orb )l,a.1JI.lI'tiiIIJIIX'b 0IIbITOIJ1, C'b HtlWTOpb11l1H II3'b 3TIIX'b anllapaTOBo 6eay- CJlOBHO MOJKHO Oi\\U'I,aTb XOPOIIJIIX'l. pe3y.1JhTaTOB'b. "";:\" 4:"?f. 0 \! * .! i: . ......,.", .fi" "'-1*90 : .. ...:,!-, .1 I #.:' ,. . ti:i" ;; , 11[11' 1 '1 , :  , . . "'I' - ";::iicc .'i;: \...\. _ "t;aE-_ ,/:: \ ".' ;'- ---'M , ., , ../1. .... .. . +.:. -.. '" s . ...... ---. . .' I _ .1/ )J , ' .\ . . jIIIIr ......,.:._ . '.. _: . II" " .' I:. - .," ., . , / '\J . ' :. ;: . .' " " , , . (;1 " o. ..,. - i;.. :".... ... ,oJ. I.. "' . .. .:). . ....'- , .' .< . ..\J r . . . . .;. "'iiiI"!!4.. . -I ",'. .-"' .1]' .. jiIIIt-.... . -- '" {d Ji , ', \1, ..;, .4\ '" \. .\-:.. . " - ,7-',- . r "l:31 ,. .T . 0 J < '\, . ,. "' -..;.. - '".. . 0 . . . , ....... "'"V .' ,, . ,-' -' ',C ". ". <!)nr. 148. ITocTpoiilm napOUlIl\Ra OCTOD'}, 6unnaRa. 
-) '\.. ,.1 ..... -- ... ," f . ., } '. ::.. . (jt - <Dill'. 149. JlYIl Bnepio. ([Inl'. 150. reHpllX'b <DapMRH"L. 3AKJIIOQEHIH. IhaKb, COBpeMCHHLIMH CpC)I,CTIJa1II ,1I;JUI nepc.n.BUJKClliH lleJIOB1ma no B03)I,YXY HB.l.!110TCJ1 npnoopbl )I.BYX'b THnOB1,: )l.upHiKa6J1I1 II a3pon.1JaHLI I). 1\ \)HCIIHO, 0 cpaBHeHiu r.IPiK)I,Y c060ii ,1I;upllJli"a6JIeii II a3pOTIJIaHOBo, KaKo npC,'I.MCTOB'b no cymeCTBY pa3IIOpO,l.ULIX'b, He MOiKCT'b 6LITb II p1;IIlI, lIO car.w ('060fi uanpalllHBaCTC.H conOCTallJICuie TtX'h H .n.pymx'h OTHOCIITeJIbHO I1X'b B03- MOJKIILIXo pO.1Cli B'h 6Y)I,ymcM'b. TIrnuco6pa3uble a3pOnJIaJlbl, JlO cBoeM I1)I,c1; ocymcCTBJIeHin r.lCxaHlI'JeCKaro 1I0.1(>Ta, 6JIIIiKC no;'(olllJIU K'h pa3p1mleuiIO 3a)I,a I IlI, II1;m, )I,uplllca6JIu. TIoCJI1;,!I,llic, upn BC1>X'b B03M01KUbIXo cOBeplIIeHCTBaX'h, BCer,1l;a 6Y)I,fTo nO)I,06Hbl 'leJIOB1>KY. YM'tIOmeIY I1JIaBaTb TO.1JbKO C'h nOlOmhlO uY3blpell H.1JII np06KoBblx'b nOHCOB1,. .\ uepBbH" ).ajKe 11 npIl He BnOJIII1; y.n.OBJICTBOpOTeJIbHbIX'b KaIIeCTBaX'b, )I,aIOT'h I1pIlrI;p"b .1JeTaHin B'b nOJIuoii M1>p1> caMOCTOHTeJIbmtrO, yno)I,06JIHHcb qeJIO- B1>KY, nJIallaIOmCIY Oe3'b BCHl\llX'b BcnOMOraTeJIhHbIX'b CpC)I,CTBD, I1CKJIIOIIIITeJIbHO c06cTIJeHHbIMu CH.'Ialllll. "lITo jl\C "lYIIlIIe"?-ltaK'b qaCTO npIlXO,1l;I1TCn C"lbIll aTL BOIlpOC'b OT'h ,,)I,I1.1J- JlCTaHTOB'b" . CaMO c060M pa3YM1>eTC.H, IITO B'h 6Y,1l;ymcr.n, ICOr)I,a TIIn'b n03)lYlllHaro 3ICHlli1<Ka UJIII cY)I,ua 6YJl.eT'h YCTaHOBJIeH'b OKOHIIaTeJIbIlO, IIeJIOB1;K'b CYM1>CTh o60iiTHcb COBepJIleHHO 6e3'h TorO ,,3anaca IIJIaBYIIecTu". UCTOIIIIIII\a IIO)l,'bCMHOll ClIJILI, IWTOpbIll B'b BII;I:1> JICrIearo ra3a COCTaBJIflCT'b cymHocTb .1CTi1ui.H a3pocTa- THll('CKaro. B03MOjJ{1I0, IITO TOr)l,a COBpCMClIllbIC a3pou"laHbI GY)l,YT'h C)I,aHbI B"b i1PXIIB'h, leaK'b lI'tIITO CIUhllO YCTap1>BlIIec... JIo Tencpb, KOr)l,a pmWp)l,IlLIMU nplllwIi- pa1lI COIJCplIIelllILIX'b B03;I.YlIIIILIX'b TIYTclIIecTBiIi .Hll.'I.HIOTCJI nOJICTbl:-)I,UpIljJ{a6JICll (sleIlIlaJll1, ,11;0 20 IIeJIOB1>IC'h) 6c3npepblBHo B'b TCIIeuic r.YTOICo - I10JIYTopa, co clmpocTblO )1,0 15 CCI,.-MCTpOBo II cnocoouoCTbIO nO)l,UmIaTbCH lIa BblCOTY )to 1.500 IeTpOB'r, (11/2 BepCTbI), II a3pOIlJIaIlOB'h (31mnaJKo B'b 2 - 3 IICJIOB'lma) 6e3IlpepbIBuo B'L Teqcuip. ).0 5 qaCOB'b, co ClWpOCTbIO )1,0 100-110 BCpCT'h 1) CeplIqeKie sapOCTaTbI nyhIOT'h neCLYa, yaltYIO cepy npnMimeHiH, KSKonalL yme paaCMa.Tpllna:Ia.Cb noL I l'iIsn-h. I I 
 118 B1, IJaC'b, IlpI! enOCOOIlOC'fII rrO,Il,IlIIMaTJ,CJI lIa Bh)('OTY ;w 2.500 -3.000 MCTpOB b (21/2-3 BCpCTbI);-EOrJla, IlpnrOIlI'b nOJIC'1'LI II TtX1, II .n.pyrnxo npllOOpOB1, rroqnl o,JI:rlHaIWBO aaBHI'JITI, OTI. COCTOJIHi.H rroro.n.bT n O.n.HIJaIWBO tJaCTO IWillJaIOTCjl aBapi1JlI1Il OTI. BceBOHIIIO.iKllbIX1, 1IH'.1I1,.IlX1, IlIHIl11lIJ1, II IIe('oB('pmCIICTB'b EOHCTPYKliii,- Tcrrcpb II .n.llpmIWOJIII, II a3pOIlJIall'" IIM'IHOT1, OT)1.'J;.lLIILUI 06JIaCTn npmrtllcuiH D'J, ilUfaHII II, CJI1>.n.onaTeJILHO, O;IlIlaIWEOC IIpano 1111, CYI1eC'l'BOBaIlie. 1I03TOllIY B'!. "aiI,)I,ml'b OT.n.tJl!.HOIlI1, CJIytJa't ".lYIJme" OIW:;I\eTCJI TOT'b anrrapaTh, IWTOpblii 60.'I'te uo.n.oiiJJ:CTb K1, Tp('6oBaHiJIIII'h lamIaI'O c.'IYIJaJI n Bcen 06cTaIlomm... Tml'b, r.n.t nOlla W6IIITJI B03.n.)'IIilIOC npCIUCCTBie na 60JIhliIOC pa:J('TOflHie .n..1IH IIIHOrIIX'b IIYTeWCCTBCIIIIIIIWB'b 11.11:1 60JIbliIOro rpY31" lIe:JaDnrmIO 0'1'1, CTOlUIOCTlI 'mKoiI rrepCB03KI!, - Ha.n.o rrOJIh30naThCJI }l,upuj],a6.1Imm... TaI'b, rJI.t 1I0Tp(,OYCTCJI Ol,ICTpoe nepe.n.BI!.iKeuie Ha cpe.n.IllOIO .n.urTaI1IilO (OTI. 100 .n.o 300 BCPC'f'[,), IIpll BC('],M3 0I'p3II1flICIlIlOM1, IJnc.wt lIaCCail\I1IJOD1, (1-2-3 IJeJIOBtEa),-'raM1, lIa;lO npIlMtllllTb, IWHeIJrrO, a3pOIlJl3n'b. ,J,npII:;Kao.1Jh-3TO lIapoBoc Cy;J,HO, TpC(jYloce 11 OOJILlIJIlXl, .n.CIICiI,lIb1X1, 3aTpaTI. ua 1I0CTpoiiIty, II BCCbMa 60.1JbulUx'!. Cpe)I,CTB'I, ,Il,JUl OOCJI)"- .iI\HBalliJI n eo.n.ep:iKanin nil, 3Cl\I.WI> (3.1JllIlrn-aHrapbl, naIlo.ml'lIic ra30m" IWMaU)I,a). ASpOIlJIall1,-MaJI('Ill,IWfl 6bICTpoxo.n.IlaH IIIOTOpna.n .10)l,I;a, .wnw 'npaBJIJIeMaH O,nIlIIMo IJeJIOlr£ItOIlI'b II He TpCOYlOllI,ajl 60JIbllJlfX'b aa60T'h HU en Co,n('J!iKaHiIO... I'd> .ilee l!JaKTlIqCCKII IIIO)ItIiO IIplIrI>H.Hrb '1'.» II JlPyric nIJlJOOpI,I? BOT'b lrtitOTOpbIC IIpml.tpbl I1:J'b ohIBweil IIpaItTIIIII. B'I, rCpmniII, r,nt .n.nplIilm6.1III I10JIYIJII:1II uan60.1IbllJeC paCH pocTpaneHie II onbITbl C1, IIJIMII 6bIJIII IIOCT:WJICHbI .3.0BO.1IbHO 1111I, pOIW o,nml1, n;i'b .n:upII:il,a6JIcii rpaq1a IJ:errIIeJIlIlIa-"Z II" COnCplIJIIJI'" D'b Mat 1909 ro.n.a HenpepbIBHoe 36-'1'11 'IaCOBOC "YTelIJeCTBic, IIM1>.H na 60PTY )l:B'I>IIa.l.IaTb nacCa:il\I1pOD'b n npOll){fl Bccro OKOJIO 1.300 Bcpcn. ASpOCTaTL IIapceBa.m .\ III no DpCMU BCl'lIlipnon B03,nyxO- rrJIaBaTe"lbHoii BbICTaBKIJ BO 4>paIlHlllypTt (" lIa "-1909 r.) cODepulII.lo IIIHOrU rracCaJKnpCKUX'L PCiiCOB1" rrpo,n:OJIj'\IIl'l'JIbHOCTLlO 0'1'1, 2 )1:0 (i '!aCOin. C'b 8-10 lIacca- :iKIIpalllH. DocmIl,lll .n.uIHl.ilm6JIb ,,1\1 II" HYTlliICCTBOn3JI1, BCCI,m y}atIIlo, COBCplIJ:1JI p:13JIIIIJHbIC IIIaHCBpbI rrpml'»IIlITc.u.1l0 1t1, BOCIIII"'III"I. 1I;I>JIHI\I'b, rrplIIJCI1, ObIJI'b (' JIYIJalf ucrrpCpbIBnal'O nOJlJTa BTetICHic 16 IJaCOB'b. rcpMaHcKoP IIpaBilTc.lbCTBO YC'fpalloaJlo II crrCliaJJ.bHbIC IIIaHenp'" .n.JIfl CBOUX1, BoellllblXl, 1I03,11,YlIJllhIX'b EpCHCCpOB'b,- OCCHblO 1 g09 1'0,la Ii ncclloli 1910 rO.J.a,-r;1> BhlHCHfl.1IIICb cpaBnMTeJIbHbI.H }l,OCTOIIHCTBa pa3"1lI l lllblX1, 'rIlIIOO1,. IIprm.'1PK:1.1IIICb ,nIIpHiI,a6.1I1I II Ha ooic BoeH- nbIC IalleJlpbI, r.n.'I; Kb IllDI1, IIpIJltmmll,JI:UpOBbIBa,1JIICb 041l11Cpbl reIIcpa..1IbHarO wTa6a, IIpOII3BO)l,1IBlllic CllCPXY pa:iB1>,1I,Jw II 'f"tM'b Cll.1IbHO 06JIerIJanlUic 3a,naIJII CBOIIX1, OTpn,IJ,OB1,. CIlciaJlbHO ,nJIlI BoellHbIX1, 1>.1Jeii IUllpeEo DC.mc!' 11 BCJI,Y1'CH orrbITbi C'b 6c3rrpOBOJIOIJll"'M'b 'fcJIcrpa4mpoBaniplo C'b .n.lIplIiIca6JIcJi; ,,1\1 Ill" II 0.n.HHl, 1131, "Icnne.1I1IIIOB'I," lIl\djlO'f'[, IIa cc6,t cuelia,lhHO .n..1Ifl lIUX1, IIOCTpoenHbHI CTaHiII IICI,pOBoro TeJIeI'pacpa, upn nOl\lOIlU KOTOpblX'L IIM'(jIOT1, B031O:;"HOCT" ncpcrOBapUIJaTLCH C'b 3ClIlJIcii 1111, paJcTojllliII AO 200 BcpeTb. BblJIa nOnbITl;t rrpulII.tnellifl .n.lIlmJKa6.1I.H II ,nJIJI lIaCCa.ilmpCKlIx'j, pcncoB'l,; TaKon Jl,lIpm'm6JIb- "Z Yll" (19.000 m: 1 eIlWCTII)-lmt.1I1, OCOOYIO naccail\upCI,YIO rOH;I.OJIY-l\aIOTY 1I0.n.1, ccpe,n:ulloii ooO.1I0'lI\H (C'b 06CT31100HOll, 6YllJ('Tom, II yoopnoii) II ,noJI.ili:cn1, 6hIJJ'b COBCpIlJaTb UOJICTbl IIleJJ\,Ji.Y pa3JIIl'IlIbIlIIlI ropo.n.aU1 l'ncIIjaJIbllO .n.JI.H y.n:OBOJIb- CTBhl lIy6J1UEIL. BUJICTbI 6bl;U1 3apmrtc pacnpo.n.arrbI na lIIoro peiicoll1, BlIepc.n.1" HO-I,"!, cOJKa.1I1>niIo-y,na t lHbIIII'l. DLlWJIa TO.1Ib1\0 o.n.lIa nO-B3.1I.Im 22-1'0 ilOIIJI 1910 r., npl1 ItoTopoii a31)QcTaT'b e'b 13 nacCaJImpall1II (nOM1I1\I0 ItOlllaH.n.bI), rrpOOLIJI1, Bl. B03.n.yxt 9 1 / 2 'laroo'h, C}I,'».1IaB'b Bcero 400 BepcTl.. BTopoe :il\e rryreliIecTBie OlWnIJU.1I0Cb lWTaeTIJotfJoii: .,Z VlI" rronaJl'b B1, 6yplO, .n.OJII'O HOtlf.1JCjl no B'krpy II HaItOHCl. c1>.'1l, B'b lIay 'l'cBT06yprCKal'0 .!rI>ca, CII.1JbIlO IIpIl 3TOM'b. IWIIC'IHO, JlOCTp a .n. aB l,. 
119 Do 4>palllJ,ill Jl:upMJKa6.'111 IIC nOJIyquJIU TaIwrO umpoRaro pacnpocTpUUeHiJl, "aEo y ]rtlllII)B'J" HO 0 IIpIIM.tIlCHiM IfX'L B'L JKM31I1f Bce-TaRIi 3a6OTII.'IIICb 1IU10ro. BOCHllh]e Jl.UIHl.iKa6.lI1 lIeIl3l1mll0 1I1)HIIIDIa.'I1I )"IaCTic B'L 60.1hIllIIX'b IItallCnpaX'b H napaJlax'J., a qaCTHhlC, Tuua "Astra". npHcnoca6.'1I1BaJIUCb )l:JI.H lIaCCa1ImpCKIIX'h YBCcc.luTeJILIILIX'b peliCOB'L. TaRo, B'J. 1909 rOJl:Y IIllioro .'1CTa.'I'L B'b HallclI uspo- CTen " Ville de Nancy", U a<lT.tm" no 1910 ron:y, ., Villc de Pan", "ViIle de Bruxel- .... -... \ 1 _: , _. . .' .. ..... .. ,. .. ". .- - ,i \ \\ 7:1"- " ..J 1 j ;, .. "'- - - .,. .; (DUI'. 151. O)l.UO'I> nS"L ClUlbIX"h bmlbmnX"L (eMROCTL OIW!IO 17.000m 3 ) If CaMblX"h Beyp;a: HUX'I> )l.DpBJJ",ao:Jeii-a1E'pItRaOCl(aI'O DHHieRe}JS MopemlL. llo;J.ounllllICL B'L I1e[.BhllI pas'b OROIIO Cao'L-(J)paOl\ItCKO B"L Mail 1908 I'OJI:a, )l.upUJlta6nb ynalI'b as seMlI10 II CI'O- pillI'L, numb TOllhKO OUllD nYlleBU lI'b XOP;'I> eI'O MOTOpLi. CeMOa)l.l\aTb naCCaHtnpOB'L, naxop;nllmUXCH B-" llleCTn 1'0Rp;0IIaX"h, OCTSIIIICL RllnLl TonbKO nOTOMY, '1TO ynanlI aa I'OJIOBbI nIlTUTblCfl'IROii TO!IUbI, c06pSBmeiicII Ha pil;:t;[(oe spilJIlIII(e. leg", Ville de Lucerne". IIoc.'11>Jl.lIiii }l,I11))fjKu6.'1b cn:tJIu.1J.o C'h 24 i]oJI.H nO 14 aBry- em 35 1I0JICTOB'b 6e3'b IIJaJI'l;lililCii aBapill, IIepeB03HB'J. lIa ce6'J> 150 naccaJKlIpOB'h. B03hlllCilIo aSponJIallLI. UX'b npml1>lIeuie OrpUIIIf'llInaeTC.H no IIUCTO.HWCC BpeM.H, rJlaBHblMo 06pa- 301ll'L, cnOpTOIII'L, 'faE'b ],aWb ('mc CJIIHrnWlIl'b IICJl.unHO 01111 BL]JIYlIUJIIICb n30 CIWp- JIYIfl>I. IIpuBi'!:u, Bc'l; apllliu o63ano))..HTC.H S'fmm IICKyCCTBClillbllIlII IITlIlJ,alllll, no}l,- roTUB"lIIIJaJOTh Ka;LpLI IIHCTpyltTOpOB'b II JICTq, HIWBo 110 3'1'0 lIa'Ja.'10CI. C.'1lfWKOM'J, He,'!:anIlO, TOJILIW C'L naqa.'1a 1910 rOJl.a, qT06LI IIIOJlmO 6L].'10 nOJIY'IlITI. HarJIJlJl.HLle pe3y.'1bTaTI.I Talwii pa601'L]. 3aTo 1'1> IIpmd3pLI, IWTOpLIC nUIII'b Jl.aIOT'h aniaTopbI- enop1'mmlIlJ II IIpo<!JecciollaJlLI, IIC OC1'aBJIHlOT1. 1111 lIIaJI1>iilllaro COIIIH1>ni.H n'L 1I0JI- Hoii IIpnrO,'l.I10cTIf uspon.TJaIlOIJo ){JIJI npaI\Tnqcclwii JKII3IIII. lIaqllHaJJ cD 30 ORTJl6p,)f 1908 roJl.U, RorJl.a. r. <}JapIaIl'L concpllIu.'1'L IIcpnoe B'L IIcTopiu B03,!!,ywHoe IIFc- ---... 
120 UleCTBie Blrt aapo.n:pOla, II C'h Jl.CKaOpLCJmX'h IIOJJeTOB'h TOro JKe roAa BIIJIboypa PaiiTa, JWTOPT,lIl: 31-ro ,ILCImOpfl IIOCTanll.11> npoJl.cpJIwBwiiicn IIOJIrO,ILa pCKOPJl.'b )l,..11ITe.'IbHOCTII IIOJICTa B1, 2 11. 20 liT., -- :\1J.l BlT.'I.lnl'b Ob1CTpOTe11HOC I100'BJl.IIOe UlCCTBic aniardll BIIOpC)1.'L, C'L OTBoenanicM1> mar'L 3a marml'b Bce HOBbIX'L II HonblX'L II03uu,ifi Y IlelIOlwpnOll Jl.0 Ti>X'L IIOp'b CTIIXiH. B'L TO HpCM.n, ItaIt'L ooy- IUIBwieCfl Y PallTa IICpBt.1C Y1Jemmli ero TuccaHAbe II rp. .n.c-JIallloep'L YCOBep- meHCTBOnaJIIICb WI> UCKYCCTBi> JICTaHin Ila aMclnmaHCKIIX'L aapOllJIaHaX'b, cppan- U,Y3LI OMCTpO IlOiJ,rOTOBII.'l1i CHOU TIIIILI: Bya3CH'L, BJIcpio II AllTyaHCT'b. 25 iIoJIJI 1909 rO'l,a BJIcpio ncpCJICTaCT1, JIa-l\ianw'b 1i3'L ItaJI3 B'L }J:YBp'b, BbI3BaB'L OAII- HaRoBI.Ill aIITY3ia3M'L I,alt'L R'L AurJIiu, TaKb II BO q)paUu,iH. lIepe3'b .'I.B'£ ue;TBJ1H 1l0CJI1> TOro Comlel)'}, IIa OHIIJIalrt }aplaHOBCKaro TlIIIa uoouBaeTb pmWpJl.1. B. PaiiTa, ;'):epiKacb B1. B03J1.YX-£ 2 'l. 27 Ill.. a, 11cpe30 Jl.Ba IIIi>cHlJ:a, ua 3Hall1C- IUITMX'L PeibIC&IIX'b COCT.fl3aui.nx'b, r. <l>ap:\la1l'L IIOOIIBaeT'b PCIWPJl.1. CBoero Y'leIlIIKa, .'leTaJI oC30cTaHOBO'1II0 3 11. 5 III. Ha TOIII'L C III1fTllllri> .JIaTaM'L Ha CBOCll "AHTyaIlCT'b" CTaBUT1, pCIWPJl.'L nbICOTbI-155 :\IeTpOB'L-CYJU,ii:i IIYCT.nKo Jl.JUI TeIICpCIIIIIUX'L Jl.UCll, 1I0 OO.;JbmOH ycni>x1> ;n:JIfl TOrO BpmICIIH. 3aT1>M'L, B'b BIIXp't aBiaILioUHbIX'b IleJl.'£.lJ.b B'L BpeclJiu (IlTa.'lin), JK10BU3H H TIapU1Ki> (cpaHli.fl), Bcp- JIHII'£ II Kem,Hi> (I'cplltaui.n), I>.'laKnpt n BypnCIIIYTi> (AIlrJIi.n), JIOC'L-AUil\CJICCt. (A:\lcplIKa), I'eJIiOIIOJIHci> (ErHIICT'J,) UOBbIC pcrWPJl.M C.'l1>Jl.OBa.'lH OJl.lfH'L 3a JJ:PY- mlll'L C'L YJl.llBlITCJIbHOll Ob1CTpOTOiL I'YJI,hC (ua "Bya3cui>"), TIOJIaH'b (Ha "cPap- MaHi>") II JIaTal'b (na "AllTyaHeT'b"), COCT.fl3aflCb Jl.eIlb 3a ;'):Helllo, )l:OOpa.'lHCI. l\,'b 1910 rOAY Jl.0 BMCOTb1 B'b 1.000 IIIC'i'POB1,. r. aplllaH1, 3-1'0 HO.nOp.n JICTaCT'h YJKC 4 'Jaca 17 IIIIlIJYT'b. Emc paIlbrnc rp. }l.e-JIaM6cp'L (ua PallTi» BbI3Lmacn Bceoomiii BOCTOpro nOJIeTOlllo U8.;'):O TIaplIiKCIII'L BOI'PYro 8ll(pe.'lCBOii oanIIm H8 Bb1CO'f'£ OKOJIO 200 CaJ/WU'b. C'L ua 1 Ja.1l01l1'b 1910 ro;r.a Tf'MU'b He 3alllO,n:.1l.flCTC.H. 12-1'0 .nuBap.n KYPTUC'b JICTaeT'b C1, IIaCCaJlwpml'L n:I>JILIll 11aC'b, ,n:i>.'laJI 85 ncpCT1., a ITOJIaH'L,-B'h TOT'b JKe call1bIll Jj:eIlf" - cOBeprnacT1. B03J1.YIJIIIY10 IIpOry.JIKY 1I3'h JIoC'L-AHJKeJIeCa ;n:o oCTpona C.-Ka'ra:IIIHa, JleJKlJl.aro n'L 35 nepcTaxo 0T'b ocpera. H Bo 70 BepCTaX'L OT'b IIyuKTa IIMJIeTa, o:mroIlo.'lY11HO B03Bp a m a .flCb oopaTllu. A B'b EBpon1> 'lepC3'b HC;n:-t.l10 llIOJIO,J,bIC IIH.:IOTbl q)ap:\laHa, EcpIIMOB'L II Bau1.-Jl.eH'h BOPIl'b, ObIOT'b peIWpJl.'L ;n:;JHTCJIbIlOCTII IIO.1cm C'L nacCaJImpOllf'L, JIeTa.n 1 q. 48 M., I a 'lCpC3'b 11/ IIItc.Hu,a nx'L Y11uTeJIb JIcmcT'b oOJI'lJe 'laca (,"}, 2 IIaCCallmpalH. I BCCHOf. 06p a lIJ: aeT 'b ua ceo.H llUHllfalJic ,Il,loooHHe, COBcprnaIomiH uYTcmecTBie H3'b lonll3H B'L OpJleau'b, C'L IIpOJICTOIII'L Ha,il.'L IIapmKc:\l'L, a BCKOp-1> I1oc.wl> Toro r.IOJIOJl.OH IIoJIaIl b, IIepellpaBJl.HIOmiiic.n B'L ;n:BI1 IICpeJICTI1 H3'L .JIoIl,J,oHa ll'L Mafl- qeCTCpo (250 ll.). Bcc Jli>TO uJl.YT'b cocT.n3aHi.n IIO BC-tIlf'L pCKOPJl.a.:\l'b, a K'L oceflll, Ha HOBOll pCHIIICIWii aBiau.ioUHoii UC)l.'{;JIi>, lllOJIOJl.Oll IIHJIOT'b ua " BJlepio" OJlIlCJlarep'b CTaBlIT1. pCKOp;'):'L I1a npOJl.O.'lJKHTC'JIbHOCTb - 5 II. 3 Ill., a TOT'b JKC r.IOflOIIJlalJ'b "BJIepio XIII bis" YCTaIlaBJIHBaCT'b nOCJIi>Jl.OBaTCJ1bHO B'L pa3JIn'l- UblXo PYKaXo peropAbI lIa BbICOTY. 1.365 III. (Mopauo), 1.720 III. (O.'1HCJIarCp'L), 1.793 (IIIaBe), 2.582 (MopaH1.), 2.680 (IIIaBc). IIaKoHcu,l., ccpb03Haro BlIlll\lanin 3aCJIyJI\UBaeT'b opraHll30BaIlIJblii BO <l>paHu,iu "Circuit de l'Est"-IIepeJIeT'(, aapo- IIJlaHOB'h MCJK,Jl.Y ropo;n:alllH, C'L OOlIJ:IIM'L IIpOT.nmeniel\I'L Bo 700 BepCT'b, IICpBOC )'11acTic aapOIIJIftHOB'L B'b 4>paHuY3cIHX'b nOeHHbIX'b lIIaIlCBpaX'b, r;n:'t OHlI IIOI<a- 3a.JIn ceo.n Cb BeCbMa xoporncii CTOpOHbI, IIepeJIeT'b llIaBc 11epe30 MonoJIaH'h, IIpHlleI'b- YBLI -nCpCA'b CMIJ,lllfo CIIYCKO:\I'L Y lI,-tJIII OIl'L pa30nJIC.H H YMep'L 11epC3'b U'BCKOJIbIW )l.lIcii, II-HaROHClI.'L-nCpCJIeTh Bmlll13JICHa II JIcraHbc H31> ITapl1,jl,a H'L BpIOCCCJIb H oopaTHO (oo.'1'tc 500 Bepcn). l\IQjJ{.Hl.I JIH cOIlfH'lmaTbc.n IIOCJIi> Bcero IIepC'lHCJIeIlHarO, IJTO Jl.1'l)HJKaOJIII II a.apOIIJIaHbl CIIOCOOHLT nrpaTb B1, npaKTIi'ICCKOH <Iill3HH 1I3Bi>CTHYIO pOJIb, II pOJ1L ,IUWIeKO Hcr.m.'lOBaJl{IIYlo'?. 
121 J\UKOBa .iIW am pO.lJb II B'L Ka.lwii 06.lJaCnf? I hd,.fl no BIfJl.Y, '1'1'0 npIf nc1Jx'L CBOHXo ycn1Jxax'b conpmwnlIblC B03J1.YUI- nblC CY.J:a If ah"JInaJI\If Bce-TaKII ell\C Jl.1JTIf, TOJIbKO '1'1'0 HaqaBImJI XO;I.IITb, IIPJIb3H Oil(JI,'I,aTb npIfIlI1JHcni.H I1XO Bo jIn13HIl nOBccM1JCTHO. .II:oporollII3IIa, lIe;n;OCTaTOqnt1n BblpaomalIlIOCTb TCXHlIqCCKllXo ;n;eTaJIeii,-cJI.t;n;cTnimlo qcro .HBJI.HIOTC.H qaCTbl.H aBapin.-CIf.:IbHa.H 3aBIlCIIlIIOCTb OTb COCTO.HHi.H 1I0rO;n;LI,-BOT'b npHqlIHLI, no KOTO- pbU,1'L K'b COBpCMeHIILHI'L cpe;n;CTBaMo B03;'1:YlIIIIaro ncpCJJ:BH.iKCHi.H B03MO.iKIIO nplI- 61>ran, (KpOIlI'B cnopTa) JIHIIIb B'L T1>X'L CJIyqaJIXo, Kor;n:a TalWH cnoco6'b .HBJI.HCTCJI e;n:HHCTBcnHO B03111O.iKLbIIII'L )TJI.H BbInOJIHeHi.H Tpc6YClIIOii 3a;n;a'lli If Kor;n:a JI..IJJI aToro Bo061Ie He IIpnxo;r,IITC.H CT1>CH.HTbC.H IIlaTepiaJIbllbll1111 3aTpaTaMIf. BOHlIa-rJIaBUaJI oo.lJaCTb, rA1> MorYTb natiTH cc61> npmI1>HcHic, II C'b rpOIlIa,l- Hon IIOJIb30ii ;n:.IJ.H ;n:1>.lJa, COBpCMCHIIl>1C Jl.IfpmI\a6JIII II aapon;ralibI. IIpIf pa3p.tllll'HlII .r- --/. l , --... . '" f"'.- ,\" . , ,..... ;;::i-... . . '" . '- ....' '. ... .'" (])nr. 152. Bnepio BO BpeMJI nepeneTII. JIaMII.HDIa. MeJKJl.yrOCYJl.apCTBeHIILIX'L KOllrpJIHItTOBo nYTelJl'L oPYJKi.H JIIO;n;If nOJlb3YIOTC.H HC TOJILKO 3ellIHoii !IOBCpXIIOCTblO-cY]{OnYTHOH H BOJl.IIOii, 110 3a6pa.rrIfCb H IIO;n;'b 3eMJIIO, If noJl.'h BO,!/.Y. HCllo, qTO B03MOjl(HOCTb nOJIb30BaTbC.H ene, BceU:'B.'lO no CBoelllY YCMOTp1>uilO, c4Jcpoii Hu;n:3elJlIIOii If Ha;n;BOJl.HOH ;n;aeT'b B'b PYKII BOIOIOll\arO IIOBLIJI cpe;n;CTBa Jl.JI.H Jl.OCTHiI\eHiJI ycn1>xa B'h ClIlbICJI1> OJl.o.'l1>lIi.H Bpara. BeCblIla CJIOjl\IIoe, KpOIlOTJIIfBOC If Jl.oporo CTOIOll\Ce HLIH1J ;n;1>JIO p a 3 B 1> JI. I II II P e K 0 I' HOC I\If P 0 B K n, IfI-BIOIICe u:1>.'IbIO 0611uPYJKenic pacnoJIOJKclli.H npo- TIIBHIlI.a, ero CIIJIo If no B03l\1OjJ\1I0CTII ero Jl.aJILII1>iiIIJIIX'h lIaM-BpClliii, 3I1t1 ' lllTCJIbIiO 06JICr4.HTC.H, IWrJl.a 6Y;I.YTD B03J1.ynIIlblc COrJI.H;n:aTau, cIIoco611LIC IIC TOJIhIW BCC YBlI,:I,1>Tb, BblCMOTp-BTL, 110 ;n;aiI\e If TOqnO 3anC'laTJI'tTL aTO lIa oTorpaqJH'IeCKOii I1.lJaCTlIlIK1>. 06JIaJl.aJI 60JII.IIlOii CIWpOCTLIO ;n;BIDKCniJI, llY.Jl.eCHLIM'L Kpyr030pOM'b, 6y;n;Y4.If K'L 'roIY .iKe nC;n;OC'l'ynHbl C'h 3Cl\1.:m II na II3BtCTIlOll BLICOT.t (1.000- 1.500 lJICTpOB'b) HeJl.OC.HraeMhI ;n;.1.H PY.iIWllnUrO lIJIIf apTIfJIJIcpilicKaI'O OI'llJl npo- nIBHllI\a,-B03J1.YIIIJILIC pa3B1>Jl.qmm )lOrYT L OIa3aTb rpollla;n;IIYlo nOJlb3Y B'b BOHn1. 
122 - 1mK'h lIa YllrB, TaK'b II IIa !lIOFB. rIJ,IfPIUlta6.'1If, KaK'b C,!I;I1I1IfIJ,LI 60.11>C KPYlIIlI.JJl, 6y;n;yT'b pa3B13;n;'IIIKa\UI lIa CTpaTCfIf'leCKO!lI'b 1I0.'1't I;:aInallilf, a a3pOlIJIallhI-lIiJ nOJl13 'l'aI;:TlIlICCKOI"b. Bo '1aCTHOCTII, .1(upIlJIca6J1I1 MorYT'b BbIIIO.'lH.HTb TOiKC pa3- .;]Ullllbl.H 3a;n;a'lII B'b 3amIClIMOCTIf OTh CBOllX"b pa3rljpOB'b; I1C60Jlblllie (mn\OCl'blO )1.0 2.000-2.500m 3 C'b MOTOpMIn B'b 50-70 lIP), cD paiiOHmlo )I.13iiCTBin B'b 100-120 lIepCT'b 1)-;n;.'1JI 6:I1I.ilweii pa3B.t.1(I\H, a 60JlbIllIlX"b pa3l1I13pOB'b (e!lIKOCTblO B'b 5.000-6.000 m 1 C'b IIIOTOpall1ll Bo 10u- 200 IIP)-;n;JlJI pa3wt,'l;ItII 60.'113(' I'Jly6lJIWll, C'b paiiOIlOM'b )I.-nllcTBi.H B'b 200-250 BepcT'I>. OT'b aapO!IJlalla He Tpe- 6yeTC.H nOI,a II Toro, '1TO 111, cocTOmriIl ;n;a1'l, ;n;upmKa6:m Ma.'1aro palloHa; 1J.OCTaTO'lHO, CCJlII BoeHHI.Ill B03;n;YIIIIILIii aBTOM06I1J1b 6y;n;CT'b ,J.cpjr;aTbC.H B1, B03- .n.yx't HcnpcpbIBIIO XOTb JUJa '1aca: 3a aTO npmUl, RpOl\t'B npo.'1C'l'a n'L ;n;Ba KOHu.a upOCTpallCTna, pa,3.!L13.1.H10arO ;n;B-n CYXOlIyTllbl.H aplllill (upmJ'BpHo 15-20 BepCTb), Oll"b cYlll13eTb oo.'lcThL ee HC lIICH'BC 100 BepC'I'b B;I:OJlb n03ull.iU'" II.'!1f B'b TblJlY, 1I0;n;p06HO BbICllIOTp13B'h Bce cro IIlITepecYIOee. )J,pyra.H 3a;n;a'la .n:..1.H BoeHHLIX'b B03;n;YlIIllbIX'b CY)l,OBo II aBTO106I1J1eii--c '1' 0- P 0 JK C B a.H C JI Y JK 6 a H 0 X pall C II i e, IWlIe'lHO, Bo 60JlbIII01'b llIaClII'1'a6t. 131. Boiirrt CYXOIIYTIlOll, a Bo oc06eHIIOCTI'I 6cperOBoii II llIOPCIWH, J,I1pujl,a6J1II II a3po- IIJlaIlbI,-KaK'b r:Ia3a U YIIIII apMiIl, 6eperOBblx'b Rp.tnocTeii lUll aCI\a,'J:pLI,-MO- rY'I"h nplfllecTII lleCpaBIIellHo 60JlLIIIYIO IIOJlL3y, '113lo CpC;n;CTBa, IILIII'B BbIIIOJlII.HIO- iJl aTO na3Ha'leHie, Talt'b l,aJto B03)1,YUlllbIC cl'opOJlm lUl'Ij[oTh rpOllIa.'l.Hbl.H upe- I1l1lyuccTBa B'b CMLlC.l13 Ii Jly'IIIlaro Kpyr030pa ;n;JlH I1a6.'110Jl.elliii, II 60JlblllOH !WPOCTII ;I,JI.H OIIOB13eIli.H 0 BCCM1" lllIlH 3alll-nlICIIIIO10. IIOII.HTUO, 'ITO ,'I,I1pH>Ka6..m oY,!!,YTb 6oJl.tc IIplfroJI;IILI ;n;.'1.H 3TOii U.'t:IU, '1'tlll'b a3pOWIaIIbl,-allrrapaTM IIO cY- lIecTBY CBOP.llIY .HpRO al,TlIBIIbIC. ECTL Cll\e O;n;HO nfJlnrtueuie .'leTaTCJlbIlblX'b IlpU60pOB'b B'b BoeHHOMb ;n;13Jrt: c.uYJK6a CBH3H II I10'lTOBaH. IIpl1 uey;n;06cTBaX'b uYTcn co06eHiH B03,D;YIIIHble Op;n;nHapll.bI II 1I0'lTa.'lLOUbl, 06J1a;n;aI0ie CIWpOCTblO rrepe;n;Bltmeni.H B'b n.tcKOJlbRO pa30 60JlbIllCH, 'I't)1 L nO 3eMJI't, IIIOPy'f'b OIta3aTb He3MI'IJIlIBrLI.H yCJlyrn. lIpellY- lll.eCTBO 3;n;'tCb 6y;n;eT'b na CTOpOIl't, ROHe'lIlO. aapOnJlaIlOB"b, XOT.fl ;n;JI.H nOlIToIIOll H 'J'pallClIopTIIOll CJlYJK6bI B'b TblJlY )l,upnma6:1II 1I100'YTh 61>I'1'b ce nOJ1e3H13e. Bee CI,a3all1lOC BLlllie 0 IlpIllll'tllelliIl B'b BoeUHOIlI'b )I,13Jlt .1CTaTCJlbIILIX'b IIpIl60pOB'b lie 3aTparllBaCTb IIIICKO.1LKO I1X'b al;:TIIBlIOii ,!!,'t.H'fC.1JbIOCTII, 1\0TOpaJI lIa nCIJBLIH B3r.l.H;I.'h I\a.il,eTC.H BaJI60.'1te llll'.!;culoii. B'b JrtiicTHII'l'l'.lLHOC'f}J JK(' mTlmlIOe Y'IacTic cOBpclIIellHbIX'b JlUpIljl«16J1en II a;)pOmIaIlOB'L B'L BOCIIHbIX'b ,'I,'tiiCTBhIX"b nI)e;n;C'faB.'WeTCJI BOllpocom, ;n;OBOJll>IIO rmlIIIITCJlbllbllll'I.. 1\:011 e llll 0, nO.HBJlellie l,pbIJIaTarO npOTIIBInma Im,D;'b aplllipjj IfJllI (jJ.'10TOlll'b fiY)I,eTb BCel'.1(a 1(paiillC nO;n;anJUllorn.e )I,'tiicTBonaTb lIa BeCI> .'lII'IIII,lll cocTam" 110 Bp.H)I,'b .1II1 rOB)L'- IIICHIILIC )l.lfplljr;a6.1I1 If a3pO!IJlaHLI 6y;n;Y'l"b eIlocooIIbI lIa '1'1'0-.11160 60Jlblllec. lICTpC- 6J1eBic CBCPXY 60JlbIllIlX'b r.WCC'b lIa 3elllJl'B Will I1a Bo;rt 0I>a3bIBaCTC.H ;n;-n.'lOI'b ;n;a- JleKO IIC TaRIIlIio JlCI'Rlflllo, ItaI>o TO l,a>KeTCJI CD caMaro lIa'laJIa, XOT.H 6b1 B'b pYKaX1, "JlIO,'lCn cD He6a" 6blJIU II calli hIe ('Il.1hllbIC B3pt.lB l laTbIC Cllap.H,D;b1. II BOTh nO l Il'IIIY. JLlfpIIJKa6m" Bl!C.Hjj.f Ha)l,'b 3ellJICii BCJI't;r.CTBie CTaTll'IeCI,aro ypaBHO- B13llIeIliJl BCCH CIfCTe!llbI B'b MaCC13 B03Jlyxa, JlIIllIeH'L B03MOJKIIOCTli BblopaCLlBaTb llaCTb CBocn uarpY3lm: OU'b 'rOTllaC'b JIW Tcpno'!''b paBHOB'tcie, YCTpeIJI.HeTCJI BBCpXb H 1II0JKCT'b )l,aJ!,e COBC.tI'L .'1HIlIIITbC.H Yllpan.II.H9MOCTII, eC.1J(I OT,II,aHIlLlll .'py3'b cOCTallU'I"h 1I0p.H;n;OlJIIblii npou,eH'f'h nO OTIIomellilO I>'b 06111.elllY wtcy. A3pO- :-- "- 1) PllllOH'b )I.'hiicTDin lIal>rhpne.'cn pa)l.iycOM'b OKPYiliHOCTll, 110 DCi> TO'lKH lCOTOpoii Jl,HpHHm6nL Moa.eT'b IIOlIaCTb, CYM-I:.a'h, He OCTRHRnnJlBaIICL, nepHY'I'bCH.aRT'hM'b 06pRTHO E'b M1>CTY DLUIeTII.-' 1I'b qeHTp'b aTOll OKpylItHOCTJI. 
123 IlJIallo, lIeC\lOTpJl lIa IIC3I1a'lllTe:lbHhH' pa31'/;phl, MomCT.. C.. 611.1hIIlIBI'}, YCIrBxmn. 31tIlIIMaTbcn Rhl6pacLwullicM'h '11'1"0-.'11160 H3.. CBOP!i lIurpY31_u, nU\l, KaIto ero c(WPOCTb nOM ora 1'1'1, COXpallliTb IIpIl aTOIII'}, YCToii'IIIBOCTb; 110 3aTO aTa JlW CKO- pOCTL lie n03DO.'1UTL CIY 6blTb )l,OCTaTO'-IHO III1>TIUlMo B'L 6pocaHill CROHX'h pa3py- 1II11Tt'JIhllhIX'h cnUpJlft,OB1.; a TaI\.. ItaK'L RCII nO,lJ,l,ClIlIIa.H CIIJIa a<JpOIl.'IaHU HeRCJIlrna, '1'0 01'1> MIIII'L pro HCJIh3,1I OJKII)l.aTb TaIUIX'}, rpaH)I,i03l1LL\ 1, pe3Y JIbT<tTOB h, 0 KO- 'rOpL1X'L ,ll.pIaJIII paIlLIII('. lIpIl BCCM.. aTOIII.. HC.U,3.H emc 3aOL18aTb '1'01'0, 'ITO 1111 0,1,1111.. IIpOTIII!lIImo lie )l,OIlYCTIITb II 6e3I1aI_a3amw ,,'IeTaTb Ha,!l,.. IIIm'L HeBhlCOlto, 'r. P. IIIlil\e 300 -500-800 cU,jI;clleii (no 3aBIIcmlOCTII 01'1> BCJIH'IIIHLI ltIl, IIapa:ra) a .IICHO, '-ITO npH 60.'1hIIlOll: CIWVOCTJI 1I0JICTa II BJIi.lllliH B1>'I"pa, r/;TKoCTb nOIla;'l:a- Hill C'L TaIWTI BLICOThl 6y)I,CT'I, 6yt,BU.l[,1I0 IIII'lTOJImoii. 1I0 1\0111"1110, 31'11 OOCTon- '1'eJIbCTRa III' IlCI,JIIO'IaIOT'b B03MmKIIOCTH lIalieceHin B03,!1,YIIIllLIMII MHIIOIIOCU.MIII II o '-I I'm. CCVbe3I1LIX'I, ypOHOB'L npOTIIRIIH1_Y Bo P8.3.'IIf'lHJ,lX1> OT)I..tJl['IILlX'L CJIY'HUIX'h (UO)l,pJ.llJallic IIOpOXOB['IX'b CI\JIU,II,OB'!" CYJi,OB'L, TpallcnOp'TOB1>, RceR03MO"\lIblX.. -coopYJI\('IIHi Bawaro Xapal\TCpa I1JIU 6pOCUHie n3p[,!B'laTbIX'L CllapJIJI,OB'L nayra,ll.'b no 60JIhIIlI1I1I'b nJ'IOlll,tl,Il,.HIII'b); 'ro.%I\O 31'0 6Y)I,eT'b paooToii Yj[\C ;'I.U.'1[,H1>llwaro 6y- Jl.YllI,aro, TUKb l,m.'b IIOim Clu.e OIlhlTIII,IX'h )l,UIlIIhlXo 1\0 TOlr 1104.1'11 He Im1>cTc11. To JI\(, call1OC 1I1OjKII0 Cl\a3aTb II IIpO CT]Yt.lh6y cBepxy. ](lIplljKa6.'111 1l0RJI- Jl.1flmlY 6Y,II,YTD CORCpWClIlIO JIIlWellLI D03I1W.iKHOCTII npOll3BO.'l,IITb cTp't.1lb6y, Till,1> Km,'L, HOII\llIlIO cepL03IIoH onaCIlOCTIf OT'L 3TorO B'L 1I0jl\apil01l1'L OTIIOlliCHilI, Ta OT)I,a'Ia, 1\0TOpa.H 1I0JIY'IaCTe.ll IIpU BhlcTp'13.mx.., IIID.il,eTh UpH'-IIIHHTb aapocTaTY ncnollpamUlhI.II HOBpCJK)I,eHin If Bh13BaTb U.1>JIYIO ICi1TaCTpocpy, nOTmlY '-ITO OT'b HO- 411Y'lalOlll,arOCH COTp.llCCHi.H IIIDj/{CT.. JIOlIlIYTb 060JIO'lKU I1JIH )1,11,11\0 HopBaTbC.H Bcn 1I0Jl,B'tCKU. ('mIDI' 60JIbIIICe, lIa '-ITO IIlOiI\110 pac4.IIThlRaTb )l,llplIil\a6.unrb, II TO B.. u.'tIJIX'b 60JIhIIle ca10060pOHhI, aTO Ha nooPYJlCellic IIr-'ICIeTaIlUl, J\IIfTpaJILC3am I1JIH npOCTO BIIIITOBltalllll; HO IIpml1>Hcllie II aTOro oPYj/{i.ll Tpc6yeT1, HpOlI3RO;l- ()'I'Ba HpaI.TII'-ICCKIIX'b OHLITOBl" 4.1'0 BhI30BCT'}" .'I,O.'1JKIIO 6blTb, u1>KOTOpblR H31111>IIC- lIi.ll B'h I\OHCTppW,i1l TUKIIX1, BOCllllhIX'L B03.J.YIIIllhIX'J. cYJi,om.. B'L IIlnm1>nellill ,R(' TaKorO JIel'lmrO ROOPY"WHiJi K'L U3po".'1aHU1'L 60JILIIIIIX'b 3UTpY)l,Helliii HI' IIpe;t- UH)l.IITCH, .'1 IUllb-6J.I n1>c'L CrO (06JI3aTe.%1I0 IIpn IIII.WT1> C'b naCcaJKnpml..) Ill' "pCnlolWi1JI'1. ,1.0IlYCTIIMYI0 )1,,,'1.11 .JI:aHllarO alluapaTa. lia.JKII.tc .l.pyroe 06CTOllTC.'lbCTBO, pa..Ip"tweHierL KOToparo IIpH,!!,CTC.H 3a- IUITbC.H, )l,OJI.JI\HO 6b1Tb, paHbIIle. 8TO--60jJL6a B.. B03,!1,YX, MhI mrtcllio O'lellb llJaJIU OHblTHOC1'1l D'L )1,1>.'11> 60pbULI C'b D03,!!,YWlIbIM.. HpOTIIBlIlIImI'L C'h 3eMHOll: 1I0BCpXIIOCTII. IIpaB)I,a, 3aBU,!I,0llrb I\,PYIIlIa RJ.JIlYllI,CUW YJlCe clleu.itUbHbl.H OPy.n.i.H )l,JIJI CTp1,JIb6bI 110 a<JpocTaTulln. II 1I0cTpoeII'" )l,a,Ke fipOlIlf- pOBaHHbIe Hywe'lIIbfC aBTOlllOOIlJIII .'1,.11.11 npCC.Jl'B)I,OBalliJl ,ll.lIpIlJlmii.1Icii, HO naeJWJIblW <:)1'8 Cpe)l,CTRa OKaj/{YTCfl )I,'J;llcTBIITe.:'IbllLIIIIll,-IIH'Iero Cl,a3aTI. IICJIb3H. IIplllIlman :;ICl' RO BIIlIIIHlIIic RLICOTY HOJICTa .'1CTalOlll,urO II}10TIIBlIllIta, CIWpOCTb cro .1I,BlIiKCnin, 11 '1'aIOIW lIey ft,OUCTBO II pOIl3UO;CTRa CTp1>JIbULl, -lIlmKIIO ft,Ylllan, '11'0 )l,1,llCTBIITC.1LII0r,Tb 'n1ROro OrII.H 6Y)l,e'I''b BCCI.ra II BeCbMa MaJia. A pU3'b CYXUIIYTllaJI apMin 11 cpJIOT'b OKaJKyTC.H 6C3CIUI.IILIIIIII lJpOTIIBOIIOC'I'aBIITb '-ITO-JIII60 B03,I1,pIlIII,m'}, pa3R-J;II.'IIIKMI'h, IWTOphIC n.. cBoeii pa60rt 0Y)I,YTo, ROHe'mo, O'ICII" lIeClqJmlllLUIH, TO JIBHl'Cfl IICOOXO- ,!I,lDIOCTJ. OXptUIflTb CBOKJ 6C30llaCIIOCTL "YTClllo TO;KC TOJILKo B03,11.YWlIbIX'b CPC;I,CTB'J.. B'h mmylO qJo!my BLJ.'1LeTC.H TaICaH 60pb6a,-MmKCTD HOIm3aTb 1'0.'11.1\0 IIpaKTlIIca. lIa,Il,o .JI:YJllaTh, '-ITO a3pOIlJIaIIhl, KaIt'l, 60JI-Be 6bICTpbIC, HOBOpOT.:1HUhIC, 6Y)I,YT'h IIl'pa:n. I1PH aTOM'b p-twalOlll,Ylo PO,,'II., l\aIto TO H IIo,Il,06aeTh lDl'J:, B'b CIIJIY HjJlIpmK.a;CII- 1I01t aI_TUBIIOl'TII. lIc ;l,aii Borl., O)l,lIaKO, TaIWli y6iiicTRClIlIOii "lIpmCTlIlm"; HYCTh JIy'-IlliC OIIaCCIlic npc)I,'L 1IC10 3aCTaBIlT'h rOCY)I,apCTDa R03I1.Cp;KHBaThC.H 01'1. "l,HI>arO OObl'fa.H pa3p1>lIIaTb CBOII .m'IIIMe C'-IeTJ,I HYTelll'b IIpInI1>nclliH OppdH... 
124 r,n:b JI,e .II.0nycnlMo nplnrImellie .1CTaTe.lIbULIX'b uPU60POB1> 060IlX1, TlIIIOB'b no MHpHOii JKII3HH? TIOJICThI wlHw'fopLlX'b 60"lbIllIIX'b 3arpaHlI1JlIbIX'b )l,lIpmltaoJIcii, Opra1ll130BaIJ- HbIC clIcuja.JIbHO jl,JUI TorO 06pa30BaBIlIlnmC.H KallIammlH, HOCm'L ClWPT.C xapmi- 'fepl. YBcce.lIIITeJIbHblH, 'IT.III'b npHI,"'Ia)l,Hoii. MOJltIIO ntt.ll.T.JJTbC.H, qTO co BPC)IClIeM'b uy;n;Y1"b peiicbI B03;n;yIllHLIX'b Cy;n:OBo II Co 60JIT.e npaBIIJILllbIM'b ;n;BIlJllCUieM'b, liD Tpy;n;HO OJKlI;n;aTfo, Bo BH;n;y 60JILIlIOll 3aBlIClUIOCTlI 0T'b norO;D;bI, qTOObI TaKOe co06- IIWHie MOrJIO IWHKypllpOBaTb C'I, .II.RJIJK.emeM'b no cYIlIi; Ii DO BO.ll.1>; B't,PHT.C, ny- ;., A' 1It,.-. 1. / t ..... . .," ., \ \ \ x \ _,. I A " .\ \ , \ 'r $\ . i,: ,1 t f' . . .- 0?ii. . " )! -- .. . \ .!'- _\ , > .Q- \" I \' d .,' ... . '''. ;.. , .. «DBI'. 153. B03)1.ymaoe cy.u.ao 6YAyC\aI'o. TeIlleC'mi.H Ha ;n;lIpHJKa6JIJIX'b oCTaHyTC.H, r"laBHbIIII'L, 06pa30M'b ,lI,.1JJJ, y;n;OBOJIbCTBi.H, H TOJILlW B"b \II'I;CTaXo, r;n:1> H1>T'b JlpyrnX'L Cpe)lCTB'L coofimelli.H, I10.1Jy1JaT'b cepbe3- Hoe npaKTH1JeCKOe npllMT.ueuie. 'l'aI1>, IIIOJKHO pa3C1JllTbIBaTb, 'ITO B03;n;YlJllIoe co06mcIIie npllUeCeTh ccpbe3- IIYIO nOJIb3Y B1> 60JIbIDnX'L CTen.HX'L, nYCTbllI.HX'b, TYH;n;paX'b, \lfOJIWTh fibITh ce u 1IIeJI\;n;y nYUKTaIllH, pa3;n;T.JIeHHbIIIIl! nO;n;HbIMII npOCTpaHCTBall1ll lie ocooeHuo 3I1a'llI- TeJILHaro npoTJljRcui.H (3;n;T.Cb 5IBlITC.H 3Ha l IHTCJIbULIll BLlIIrpbIW'L B1, CKOpOCTll). I101lIllIlIO Toro, ;n;lIpHJKa6JIIt IIlOryT'b 1I0JIY'IHl'L npuI"t,Hcuie npn H3C.JI't,1,OBalliIl Uo- IJbIXo CTpallo, ;n:OCTyn'L B'L ROTOpbI.H 06LI1JULIMH Cpc;n:CTBalllll npeJl.CTnB.1JIeT'b Kpyn- I1bI.H 3aTpy,lJ,lIeui.H. B031110.iKIIOTb B'b TaKI1X'b C.1Jy1JafIX'b JIerItO H O'lellh T01JUO CO- CTaB.JIJlTb II.1JaHbI HCIl3B1>CTHbIX'L oo.'Iac:reii c'!. nmlOIl\blO fOTorpaq)ill .HBJI.HeTC.H 
125 lJeCI,l>Ht U:tHHbllll'b Ka4.eCTIJOIlI'L. YJKe 11 ceil'lac'b B'b replllalliu llpmtTHlIeCltH llpO- BO:I,HTC.fl I'pOMa)l.II0e llpe)l,upimie )l,JUI H3CJrt)l,OBaHi.fl c1mepo-.JIe;,!:OBHTblXo CTpaH'I, n VII umlOw.n )l.npHJKa6J1eit IJ:euneJllfUa; Jl,J1fl jToii u:t.m CTpOIOTC.H H1>CltOJlblW "Z"-OB'h f')IROCTI,lO )1.0 20.000 m 3 n rpmla),HbIe 3JllfHrIi Ha llIuHlJ;6epreH1>. DI,IJlH {'UJ;C llpOCltTI,l TaIilIX1,-.il\c 3RCne)l,niii )l.J1fl 113CJl1>)l,0IJauiit CaxapLl. AapOIlJlaHL1, RaR'h <lUnapaTLI 1I1eH1>e rpOIlI03)l,l\ie II Tpe60BaTe.lJbllble, CIW- 1>'£0 nO.,1Y l la1"'b uVHIII1>lIeHie B'b 06LI)l,eIlHOll: JKU3HH. YJKe celilJac'b O)l.Ha cTpaHa I10)l.lIlIIlIaeT'b 1J0npOC'b 0 pa3ChlJmi> nO'lTbl 80 clJoeit KOJlouiu Ha aTllX'b B03)l,YW- J{bIX1> <lIJTOIl106ll.1l.H>..1,. n TaKHXo BOnpOCOIJ'b, C'b YC08epweHCTIJOBaHic)1'b auuapa- TOB'L, 6)')l,CT'h Bce OOJlhWe H OOJIhfllP, I1OIm. J(i>iirTIJIITl':n,uo OT'b ycn1>xOB'L J1eTa- -----. '" 1' ' ,:1 -lr" . '. J( ....; pi \.. :ift4 t! ..''''S ._' I. if)';f '. ...... \\.., J \... I . .  --:: . \',." , j "i!J. f. \.:- .\ -, " '...\ ... to. ." \ ' . _j :1it. t , - / """- \J "- "'-..- :-- .:"," .. '" I , J, : '. o. j f" :;:.' r , '. f l' "\. " .... .." $111'. 15-1. B03ymHLIii Do1!a;J;T> 6YA,Yl1.\aro. lIi.H He upe06pa3yeTC.H BeCb YKJla)l,'I, COBpellleHHOll JK1131H1. lIo AO T01'O npn)l,eTC.H 1\0Hel1H0, COOTB1>TCTBylOW.llIllU yaaRoHeHimm yperY.'1HpOBaTI" B1>pU"te C03)l,aTI" RO- .:leI.C"h B03:I.YIIIHaro npaBa, 06YCJlOB.1HBalOW.iit BC1> CJlOiliHI,lC BOUPOCL!, CBJI3aHllhi0 C'b )l.1>J10)1'L .lleTaHifL * * * OCTa.10CI, CRa3aTh cw.e Id)CltOJlLIW CJlOB'h 0 OJlI1iKallWHX'h 3a;'!:aqax'J, B'h itJl1> YCOBepWCHCTBOBaHi.H COBpeIlWHHI>IX'L B03.B:YWIlLIX'L CY)l,OB'h n 3ltHHaJKeii. j{upuiJlCa6.ICu. KaR'L YJKe yumll!HaJlOCI, pauI,WC, ynpaBJI.HCMOCTI, a3pOCTaTOB'b eCTb nOH.HTie OTHocnTC.'1bHoe: upn O)I.HOIlI'L B1>Tp1> - a3pOCTaTb ynpaBJI.HCM'h BUOJlIl1>, upn B1>Tp1> 60Jl1>e CUJII,HOMo - a3pOCTa'n JmWaeTC.II BC1>X'h CBOllCTB b yupaB.IlClliH (OOhl'lHafl CROpOCTI, I10JleTa )l.ltpu>Ka6J1eii 10-15 IIICTp. B'h Celt.). n03TOMY uepBOH 3aJl.a'lCll upa YCOBcpWeIlC'l'BOBalliH )l.HpliJIra6J1eH .HBJI.IIeTC.H BO- upoco 060 IIX1, coocTBelllloii ClWpOCTH ;'!:1J11>KcniJl. ItHIn> yBCJllIlllITI, CIWpOCTb? Ca)lOe 
126 IIpOCTOC, Ita3a0l10Cb 6hT, Cpe.n:CTBO-lIpll\rtHcHic 60.Ttc CH.1JbHJ.IX1> IOTOpou',,-ue HBJI.HeTC.H callIhlM'I, ,n:BHCTBlITC'.1JbHh')lo. I1pII'IlIIIbl TOllIY CJI't.n:YlOIu,in: 1) Co yueml- '!Pllif'I'h 1I1OlI\1I0CTII JlfOTOpOB'I, npUXO)l.IIT(,H, XOT.H II B1, IIICUhlJICll npoIIopu,iu, YBC- .'1 Ii'JUuaTh pa3d,pr.r a::JpOCTtlTa, BCJI1;JI,CTUin YBcml'I1IBaIOllJ,arOen B-BCa Ca)IOrO MOTopa II sauaca rOpIO'larO .n:JIH IIcrO (6cII3If1m); 2) C'b YUC.IIII'ICHieM'I> CIWPOCTU CII0I1bHO 3aTpy;n;H.HCTC.H coxpaHcuic a3pOCTaT0M1> YCToii'JIIBOCTII, TaK1> I.a&'[, BCi> OpraIIhl YCTOn'JUBOCTU cnoc06m,I Bhl'lO.'IIlHTb CBoe lIa3IIa'IClIicTOJIbKO npll H3B1;cT- IIOJi CIWPOCTII, IIC IIpCBhIlIHHOlI\cii ItPHTII'IeCKYIO: 3) npoCToro YBeJIIJ1ICllin 'f.HrrI HC- ,'I.0CTaTO'-IIIO ;n;JIJI YBC.'lH'ICIIiH 06IlC'ii CI.OpOCTH )I.nlIilieIIiH, 'faK'b 1m (('I, Ilc06xo.'J;IHfO ClI\e CYIII.tTb cOx paIlHTb IIOJIIIYIO IIp1BIOJIIIIICllIIOCTb ,'I.unil,eIliJJ.; CC.lII C'h nO)lOnbIO 1I0BOpOTIIal'0 PYJIJJ. Ilpmlo.'1l1IlCllUOCTb 130 ropu30HTa. 1 lhIloii 1r.10CROCTII COXpaIlH'fh n JICI'KO, TO ;n;06I1TbC.H e.H E'L nJIOCIWCTII BPpTII&aJlbHOii-BC.1Ii>,:r,CTBic IU3Il'ICCKnX'I> CUOiiCTB'L ra3a B'L oaJI.1I0n't - BeCbllIa H neCblIta Tpy;r,IIO. I1oCJI'I;,1,I1JJ.H npIl'lInra II nB.'lJICTCJI COOCTueuno ('allloli CYlI\eCTBeIlnoii npn .!I:OCTlIir;ClIiH OO.JJhllICll CKOpOCTII, 1I0TOlllY '-ITO Ha pa3JIIJ1JI1 bUI llIaIICBpHpOBanin npu nf'OiIm.'aHm,IX'L UO;n;'bClllaX'b II CIIHJKCuiHX'L aapOCTaTa 0'1'1> paCllIUpCHi.H UJIU C01,palI\ClliH 06'1>C)!a ra3a B'I, 060- .1I0'IK'1; 3a1'pa'JlIBaeTCJJ. uc llIaJIO anepnn 3a C'-ICT'h YIIICIIblJIClliH CIWPOCTIf. IlTmI:1>, BOIlpbC'L 06'}, YBeJIII'ICllilI C1WpOCTIf CBO,lnTC.H 1\'1, .!I:OCTU:IWlIiIO YCTOM'I1I- BOCTII ;n;HpmI\a6JI.H, T. c. l>'h cnoc06HOCTU XOpOllIO COXIJalIflTb paBIIOui>cie B'L pa3- .1II'IIIhIX'L YCJIOBi.Hx'b. C JI1;;n;}IOIlin 06CTOJITCJII,CTUa flU.'lJlIOTCH nplI'-IHnam Hapy- mCHiJJ. paBHoB'Bcin a3pOCTaTa: 1) nOCTonUIIO YIIICUblIIaIOlI\afICn nO,l,'hmlHaJI CIIJIa 1131>- 3a yTC'lInI ra3a H3'b 060J10'1I\n (0,1% ellIitoCTlf B'L 'Ian,); 2) IIOCTOHIIHO YllleHblJJalOnillCJI Id,C1> Hal'pY3KIt BCJIi>.n:CTBic cropaHiH OCIl3IIIIa II I13paCXOJl,OBauin laCJIa (npIIwtplIo no 0,35 KJlrplll. na 1 lIP no 'laC'b); 3) If311-Bncnic nO)(oC)lHoii CJI.1M ra3a on If3\1'lnreniH TCllmepaTyphl OI\PYjKaIOlI\Crr cpen;bl. I1epBLHr ;n;Ba OOCTO.HTeJIbCTBa, OT'raCTIf B3aIDmo na.paJIII3yncb, CUO,1,1ITCn It'L lIe06xO,'IJu1OCTIr I1pC1JJ. on BpelclIH uhmYClmTb 'faCTI, ra3a, cC.m TO.'1LIW 06hl'IHan YTe'IRa cro nc npeBOCXO}U'I'b 1I0p)laJIhIlYI0; B3a\l1;n'b Talwii IICnpOn3uO;:'UTC.,JJ,noi:i TpaTM ra3a eCTb npoeKTbI K'b no.1b30nanil0 eI'O ;J;JIn IpymutiOUnpOBaHiH 1II0TOpOB'h. lIo caMOe ('epbC3110e - :no nOC.Il-B;n;nce OOCTOJJ.TI'JIhCTBO: SWIICHlOcrb on TCMnepaTypLI Ol\PYjl{aJolll,cii CpC.lI.hl. IhlCnno :na upn'mna 3aCTaBJI1ICT'L ;n;lIpu;lm6011b TO 6bICTpO onYCRaTbC.H n1lH3'1o, Tpc6YJI nano.lIIClliH 6aJI,10HCTOB'Io, TO Bne3annO 3a6HpaTbca Uo;n;'J. o6JIaIta, OnOpOJlUlJIJI 6aJI0I10HCThl. l\al>o npCIIJITCTBOuaTb TaIOIlIY .HB.leniIO- COCTaBJI.HeT'L OAIIY II30 cC'pbe3H'tllmnX'b 3a.n:a'l'b COBpClIIcnnOH aapOCTaTlIIm. J]:PYI'in 3a.n:a'fIf, K.aealOlI\iJIc.H YCOBepwellCTBOBanin B03)I.YIIIHaro C006lI\CHiJl na ;n;ul'u:Im6JI.Hx'b 1), I1a;n;o OTlleC'I'H &0 pa60TaM'Io ua 3elllJI'l>. IIlHpOIwe pa3BIITie dml ilnrapOH1>-aTIIx1> n03)I.YllIlIhIX'L npIIcTanci:i-6YJl.cn CHJIbHO co.n:-BifCTBOBaTb ()C30naCIIocTH B03.n:YllInJ,J X'L nYTPIIIeCTuiii, .n:aBaJl 60JIblllC 1303MmKIIOCTH HaifTII yu.tJlnIlI\C IIPH I1cnoro,!J:!>. I1ocTpoiiRa 60JIbllIOrO 'mCJIa. ra30;n;06J.IBaTeJIbHLIX'L 3a- BO),OB'L o6JIPr'JIIT'I, lI,'tJIO ;n;OCTaBI\n ra3a lIa aBT'0106IUHXo IfJIH nO }KeJI-B3IILDI1. .noporaI1" - I<aI"L-TO lI,-BJIaeTC.H Tenepb, - KO BC.tlll'b B0311IOJKHbIIII'h nYHICTa)lo ImycI>a. Pa3B1fTic U'b cTpanaX'b cincH opieuTHpuBO'IHhIX'b nYlmTOB'b, no KOTO- phlM'b 1I10JKUo-6bI JIemo pacn03HaBaTL djCTnOCl'b CBCPXY, npIIllcc.m-6hl 60.'lbllIYIO 1I0.1h3Y aapoHaBTallr'b, 3aUJIy;n;HBllIIIIIICJI mJ'J,-3a HenOI'O.n:J.J. IIaIWIICu,'b, JIy'rwan I101TaHOUKa lJICTCOpOJIOrH'IeCI>IIX'b CTaJIlI,iH II nporpecc'L B'h cnoc06axo upe;n;- I'Ka3LIBaHi1l noro;n;bI - TOJKe Ol>aJK.eT1> 60JIblIIO(' CO;n;-BHCTBie ;n;1;JIY B03;n;YllIHaro n.1Ia- IW.ni.H, TaK'b I\aK'L 6y;n;en Bo COCTOHHiu npc;n;ynpCJK;r,aTb 0 UC-BX1> c0I1Y'la.HX'b ne6.JJaronpi.HTIIOll ]I,JI.H T Oro noro;n;loI. IJ MbI He I>RCOeMCH TeXHU'leCImX'b BonpOCOD"b 6ml'he yaRRro XRpRKTepa. - 06'b ycoBepmenCTDOB:lBiH OT,IJ:h:IbHLlX"h 'lRCTeii 11 Opl'/! BOB"b ;n;npuHta6n.eu: nOAD'hcKII, I'OB- ]J.O;lbJ, cT:l6mI\lS:lTOpOB"b, pOSJIR'lBhlX"b py:xeii HAp. 
127 Aapo-n..Wllbl. Men'te 3aBIICn OT'L B1>Tpa B1. CHJIY 60JIbUIeH ClWpOCTH c06- CTBenlIarO ;n;BHiKCHiJI (on 16 ;n;o 30 MeTpoBo Bo ceRyn,!l,Y), aapOIVlanbl T1>M1> ne JllclI1>e HM.tIOT1. CBOHM1. r..1IaBnblM1. lIpOTHBHHROM1. Ton jKC cam,Yii B1>Te))1., :tOT.II II lIO n1>cROJIblW Jl,pyroii npIPlHH"I;, 'l'jj]\11. Jl,IIpIliKa6J1T1. 3;I."tCb B'j,TCIYL cTpa- meH1. ne B1. ClIlbYCJI1> OrpaHII'IeHi.ll .JI:JIJI aapoTlJIana lIOJIHOii y"paB.a.llmIOCTH, a B'b ClIfbYCxt rpOIlIa;n;HhIX1. 3aTpYJI,nCHiii ;n;JIfl coxpaneHi.ll YCTOH'1HBOCTH. TaR1. lw'I,1. paBHoB°l>cie lIpO;n;OJIbIlOii OCII ;n;OCTIlraCTC.II y 60JIbllIlllICTBa aapOlIJianOU'b aBTOMa- THIlCCYtH, TO BOlIpOC1. CBO,1J;IITC.II R'b coxpaneuilo paBHoB'jjciJI ocn lIolIepclllloii. I1oHJITnO, 'ITO II 60IWBaJI YCTOH'1UBOCTI>, JJ:JIfl 6e30lIacHocTlI OTb OnpORn;I,hlBauin IIOphlBall1H B1>Tpa, IIpOTHBo;n;'tHcTnouaTb IWTOpMMoy, PYJIflMU lIO;n;'IaC1. HCB03111OJKHO 113'b-3a BUC3alInOCTH JIBJIeuiJI, - 60ROBaJI YCToii'IIIUOCTb ;n;OJIjjwa 6hITb TaRjlW aBTOlllaTII'1eCIwii. I{a.ltlll\lob 06pa301l11. oua uy;n;eT'L oCYIleCTBJIena - 6e3pa3JIH'lllo: nYTeMo-JIII cooTB1>TcTBYIOll{arO paClIOJI01KCnifl IICCYII\IfX1. nOBepxHocTCii, lIpn ROTOpOI1. onpOI-iWJI,bIBauic 6y;n;eTo nCB03MOiKlIbllll1>; U.1H lIocpc;n;cTBQ)lo npII- J111mCHifl IIHlJITUmta, ROTOphIiI aBTOlllaTlIllCCRU 6y;n;cn lIepCRJIa;n;blBaTh PYJIII 60ROBOl'O paBIIOB"tciJI IIpn BCJIROMo IIaPYUIeiliu T'OpIl30UTaJihIIOCTII TlolIcpelllIoii ocn; IIJITI-JKC, UaIwuell,o, lIPH nOlllOllI,U JI,IIpOCRolIa l);-BaJltHO ..IITIUIh, '1T06Ll B1>- aTOM'b y"pas..'1eniH TIe lIplllIllIlIaJI1. YlTacTifl caMo lIllJIOTo, ;n;.tiicTBifl ROTOpaT'O 6y;n;yf'b Bcer;n;a 3alIa3;n;hIBaTb lIpOTHB'b lIe06xo,1J;HMOCTII. .!LucTlnrwIIie aBTOlllaTUlleCRoH YCTOlllIHBOCTU pa3BJIjJ(eT'L PYIUf, B'tpH.te RphlJIbfl, aapOnJiallaI1., BbIIIYJK)l.eHHbIM1. ceii'1ac1. lIOCTOJIlII1O CllIITaTbCfl CD Ita'IeCTBOIlI'b n1>Tpa, II OC3YC..IlOBilO YMeHbIIIIIT'b. lIlIC10 I\aTacTpocfJ1. CD aT1I1I1H HCRYCCTBelIIILnm IITTfD:al\UI, y ROTOpbIX1. OTCYTCTBic nnCTIIHRTa JIBJIJIeTCJI rJIaBIIOii TlpH'1HIIOii IIeIIOJIIIarO YClI'jjXa Bo 60pb61> co CTlI- xiell:. ABTOlItaTlilIeCROC YCTPOUCTBO BO Bd,x1. I1alIpaB..IlCHiJIX1. Jl,o.nKlIa B03111-tCTIITL aTon TIpIfpOJK;n;eHIILIIT IITlllIiii UHCTHHltT"b. JJ:PYl'oii 3a;n;a'1cii, T01I{e BeCI,IIIa BajJ\Hoii ;n;.lJI "pHM'jmeHiJI a3pOIIJIanOB1. BOh" npaRTU'IeCROii jKH:mu, JIBJIJIeTC.H YCOBepWCHCTBOBauie CIIOC060B1. B3JIeTa II opra- HOB'b J[:..IlJI ClIYCIm aapOlI.llanOB1.. JJ:06nTbCfl, 'IT06bl aapOTIJIaHbI IIlOrJIH IIO;I,lUmaTbCJI ('0 3eMJIII BepTlma..llLUO,-lWIIe'IUO, neB0311IOJI(HO: aTu 6y;n;YTo YJKC HC aapOlI:UWbI, a alIlIapaTbI ItaIWrO-.ijH60 ;n;Pyroro TlIlla. lIo 6e3YCJIOBUO B03111OJKHO ;n;0611Tbcn CORpalll,ClIi.H TOrO pa361>ra, ROTOpbIii aapOIIJIaUhI Jl.'tJIaIOT'b lICpCJI:'b B3JICTml1.. 8TO OCB060;I:HTb UX1. OT'L CTOJIb CT1>ClIlITCJIbHOii 3aBHCUlIIOCTH OTb aapO;n;pmIOU1. H 06.'1er'1IfT1. lIplllll1>ncllie B1. iK1I3HII. .n:JIJI Toro iKC calliaro ue06xo;n;mlO II YCOBCP- IUCHCTBOBaHie opraHOB1, ClIYCRa, 'IT06hI B03BpaIlI,CHic aapOlIJiaHa na 3elllJIIO- lIe rp03HJIO 6bl HURaItfIllm onaCHOCTJIl\1H lIO.'101O&1. n IIlOrJIO 6bl COUcp- maTbC.H cD YClI1>XOIo Ha lIpOTJIJKClIiu HC3Ua'IUTCJlbHblX"b lIJi0 llI,a;n;eii. Ha;n;o ,'{YMaTb, '1TO I\Or;n;a 6e30lIacHocTb npe6blBauiJl aapOlI..IlaHOB1. B1. B03;n;yx1>- 6y;n;eT'L .a:OCTaTOlIHO 06e3lIc l leHa lIOJIHOH aBTolllaTHIlCcROii YCTOlllIlIBOCTbIO, KOH- CTPyRTOpbl OTIWiKYTCJI OTb lIpml1meHiJl IWJIeC1. ;n;JIJI pa361>ra, BBC;I:H Ha CTan- Ii.Hx1. oTlIpaBJIcni.H IITO-JIIiOO B1. POJl,"t PatiToBcRaro UHJIOHa, IIJIH lIpoC1'oe c6pa- "blBaHie aunapaTa C1. 3anYllI,CIIUbllll'b IIIOTOpOM1. C'b H3B1>CTHOii BblCOTbI. EC..IlR B03;n;YllIHoe nepCJI:BuiKenie lIpIIBbeTCJI B1. jjal31l1I OCHOBaTeJIbHO, TO IIC 6y;n;eT'L IlC06XO;n;UIIIOCTH Tpe60BaTb OT1. aapOlIJIaUOB1. clIoco6HOCTH B3JIeTaTb I1a .'1I06mn 1.tCT1> (RpOIlI1> llacTHbIxo CJIy'meBo oc06aro Ua3Ua'1ClliJI, IH11t'b lIaup. Y aapo- JlJIaUOB1. BoeIlHLIX'b). Aapon.mIlLl I\aR1. n cy;n;a MOpCRiJI HJIU p1>'IHLlfl, 6YJlyr"b. ('OBepWaTb PCiiCbI IIICjj{,'{y onpe;n;1>..IleIlllhIllI1I nYIlItTam, II TOJIbRO na. aTUX1. III1>cTaxo, na Tal\I1X1. B03J[:YllIllhIX'b "PUCT<lUflXo, II 6y;n;YT"b lIO;n;HIIIaThCfl If Ca;'l:IITLCn; a .D..'1fl1 ') JI{:npocRon1> (nml'IOK1» - TlIlRenUU )1.IICK1> nnn MaxoDHKD, npaLLlII.eMhIii C"h- 6onLllloii UhICTpOTOii no. BepTIIKR!lbHOii ocn. :m:UpocKonu, npl1M-hnCRRhIc "a o)l.HOpenL- COBl.dX1> .I1en1lanux'b )l.0pOl'aX1>, ;J,II.!l1l npeKpRCHI>lii npllM1Ip1> YCTOU'JHDOCTU TaKnX"b- (10113)1.0B'L. 
128 TmWro nasua'ICHi.H MOiKIIO JJ:1>.1JUTb wacclI 60.'1l3p .'1el'ldH 1I0 Bl3CY II OOJrtc Y.ll.06UhI.H, '1131II'h IIpIlM'I)H.HCIhUI nblll-£. EIlc MOJKIIO YImSaTb na nl3IwTOpbI.H .'I.eTIMII IWnCTpYKUIlI, 1I0)I,JleJKau\iH YCOBCPW('IICTBOnunilO. 1\10TOp'h, aTO Cep.'lll,e aapOIIJIaIlU, :W.1JJKeH'h OhlTL YJIY'IweHo: 1) paooTa ero .II.0JIJKHa 6bITb B'1>PIIO", 6e30 OTiW.3a II Tl3xo Kunp1I30B'h, IWTOpbIe TaWI, 'IaCTO CJJY'laIOTCJI C1, cOBpellIcllnbIIlI; ;l:JIfl 3Toro HYiliIIO ynpocTlITL calOe l\oncTpYl\lI,iIO lIXo; 2) pa60Ta IIIOTOpa .n;OJIJKlla II03BO.'1HTb 1I3\I-£HeHic ClWpOCTIl BpaIll,cni.H Ba.1a B'L .n;OBOJIbUO CIIJIbnhIX'L IIpe)l,-£.'lax'b, 'ITOOL! B'L 3USIICIOIOCTII OTh 3'1'01'0 1II0ilmO 6blJIO Obi pcrYJ1HpOBaTb H CKOpOCTb 1I0JIeTa (naIIP' OT'b 40 .11.0 80-100 BepcT1, B'L 'lac'L); 3) JKeJIaTeJIbUO, 'lT06hl "YClwnic IIIOTOVa B'L XO)l.'h IIC 6hlJIO conpmKeIIO cD TttKon CJIO:iKHOn IIPOUC)I,)"poi1 " 3UBO.'l.Im " IIpOnCJI.1epa, I\al_o TO 1I1II1>CT'L 1II13CTO TelIepb... Do ClIILICJI1> 60JILworo Y)I,06CTBa 06paIll,eHi.fl cD aapOIJ..1aUall! na IIpm_THKl3, 6bIJIO 6bl BeCbllIa JI{e.1JaTeJIbHbUl'h, 'ITOOhl KOHC'I'PYl\uil1 HXo II03BOJI.HJm Y)I,06noc xpaneuie B1, ullrapax'L Ii Y)I,06nyIO nepeBo31,Y, )l,JUI 'Iero ulInapaThl )l.OJIJI\lILI 6blTb lIO B03l1IOJKIIOCTH pa360pnLIMII. BoT'b B'L 06Il1,Hx'L 'lepTax'L Ii Bce, 'lTO C'I'OHT'b na O'lepeJl,H npH JJ:uJIblI"I>ii- till'\I'h YCOBf'pmCHCTBOIJauiu COIJpf'MCnHhIX'L )IHpH<Im6JIeii H a3pOII.'IanOB'b. * * * B'L 3aI\JIIO'lCIIie na)l,o OI'OBOpUTbC.H, 'ITO npH Bcen rpall)l,i03UUCTll 3aBOC- mwiii 'le.1JOB-£Ka B'h B03)1.YWUOM'b OKean.t, COBpC!\leIIHLle npH60pbl Toro H .n.Pyrol'o TIUIa BCe-TaKH .HBJI.HIO'I'C.H lie 60JI,tc, KaK'L nTelluaMH, I1'h cpaBHcniH CO Cpl',i.- C'fBallIli nepc)I,IJml\:CHhI 1I0 3eMJI1> H no BO)l.1>. n XOT.H B'b 6Y)l,YIll,CM'b 3TH M.'Ia)l,eHlI,hI 6eaycJIoIJno OCTaB.flT"b :LaJICKO nOaa)l,lI ce6.H CBOlIX'L CTapWIIX'h TOBaplUuen-cyxo- nYTHbIX'L Ii IIIOPCKIIX'h,-TeIICpb OUH cIlI,e .II.U.'1ClUl OT'h cOBepwcucTBa, H nOTOlllY qacm, O'ICUh '!aCTO m6nyn Bo 60pb61> 3a pacwHpcIIic CBOIlX'L l1paB'h. IIu, KOHe'lHO, aTH OTJI,'J3JIhHhl.H lIec'JaCTI.H He IIIOI'YT'L OCTaIIOBUTb HOVIaJIbHarO xon:a BeIll,eii; BC'I> HCY)I,a<IH 1I06YJK)I,alOTL eIll,e aHeprn'lHl3c, eIll,e HaCToii'IHB'te H Y"OpIIl3C npo;n:OJI;JlaTh ,!I.aJIbWe YCOBepweHCTRORanie TeXHIiKll ;n:l3.1Ja, T1>cu'te l'miKHYBo pflJl.hl CTapblxo 60pll,OB'I> II upnCOC)I,IIIIIlB'L IIloro )l,pyrnx'b, C'b HOBbIlII1i ClfJIalllll, 1I0BhIlIIIl 3IIaHimlIl... A aTO H .flBJI.fleTCn 3aJIOrmn YClrtxa B'L 6YJl.YIll,elll'b, II IlOTOI\lY He.1L3n COMH-£BtlTbCfl, 'ITO cOBper.leHHhlJI lIepRhul .'1aCTO'IKII HaB'tpHoC C)I,1>.mIOTh BecIIY. :" ' _ .&. 1-'-=:=: : -- . 'I£=-.P-";:'-". ",,c. ?- . - ----:: l. "=-I', . ..f(.._":::" - '.?t .- J ct:J..;.Jt':-.:.ti" J -!":..' ,:;,; - - --- / "- . .",- . .,... -.. <-;:r,;,....-... ." ...  JI't "J';. .-:"". 
r -  do lJpUJlf);J/CeJtie 1. CTpaBB'JRB U3'J, mU3UU B'IIROTOPIdX'J, n pa60TUBKOB1> B03AYxa". nPaU1"h" TilDa 1910 ro,o;a. K A K c M bl non E T b n VI. .AsTo(5iorpalA C5psTbesD PaATD. IIlITCpeC'L Wh H03;n:YXOIIJIaUaHiI0 npOHBJI.HJICfl B'L HaC'L C'L IICpBLIXo ;n:Heii .;n:tTcTHa. I>hI.lla OCCHb 1878 I'O;I:a. O,'l;UaJK;n:LI BC ' lCp01I I, 3aIIICJ1'L K'L HMI'L OTCII,'T" )I.<,p.il\a n'L CHOnX'L PYl\ax'T, Iml\oii-TO IIpC;I,Mf'T'b. MhI lie YCllt:1lf ,'I;tu"e pa3cMoTp.tTh {,I'O, I\mn, OTell,'L 6poclI.n 01'0 H'L B03.'lYX'I,. 11I.tCTO Toro, 1.fT06LI ynacTh lIa nO..l b, IIpe;UICTh 3TOT'b, HOllpClm lIallJlDlo O;Jm,1.auiJDI'b, II0JIOTtJI'b 110 IWlIIaTt, 3artM'b )"Jt.apn.lC.H B'b 1I0TOJIOK'L, O,'l;IIII'L MOMCIIT'L CIWJIh3H.l'b 1I0 IIOTO.Uty If, HaIW ue 11,-", :Ylla.l'L lIa III1.lo. 8TO 6bua MaJIelIhl,aH lII'p)'IlIKa, HOC.fla.H HaY'lIIoe ua3BaHie "rC.1UIKOJITepa ". Ho ILI TOTlJaC'L JKe C'L y;n:HBl1TeJIbHI,lM'L IIpe3p.tllimlo K'L IIaYKt OItpCCTl!.'l1f ee ."JIeTYtlCii MLIWI,!O". r.IaHUYIO t!arTb e.H COCTaB..1JIJI'L JIendii I\a pImC'b ll3'L 6aM6Ylta If IIp06Itu, lIOKpblTblii UYIIJaI'Oll If ClIa6.iI\ClIlILlii ;I,BYI.H BIiIITaIlf. BUHTI,I BpaaJIIiCb H1. npo. TlIBOII0.10.iIWI,Ul CTOpOlIhl II npIlUo,'I,IIJiIfCI, B'T, ;n:UlIiKClIie 1I0cpe;n:CTBOMo cKpytleH- I1LiX'L pllHOl':'L, TmmJl wt;I.llaH nrpynma, eCTeCTnenHO, IIPOCYCCTBOBaJia BeCI,Ma HCJJ:OJIrO "ED pYI\axo tOHctn, Ma.IeULI\HX1. 1IH1.Ib t UiKOB1., no, rlm'L HC Meu.te, I'JIy60IW -3ane1.faTJItJIaCh H'L HallIcii I1aI.HTn. II-tClW.IhIW JI-kf'L cnycnI, lllbI ca1l1U CTaJIII CTpOIlTI, )I.JI.H co6.H I'OJIHlWIlTepbI 3TOI'0 -po,J,a, KaJK,1.Mll pa3'L YBeJIli1.fUUa,n IIX'L pa3I-BpI,I. 110, I\'L I1awmlY neJIInW1IIY H3YM.lCHiI0, tl"EM'L 60JIbllIe 6bVIa "JICTY'Ia.H MbIWh". 'T13M'b xY;J;:e olla JICTa.la. 'l'or.l1.a naM'L CIII,C He 6bIJIO ll3B.tCTHO, liTO, _YBCJII:11.fI:1Ha.H -.'llIlleihIhIC pa3M-BpI,I IIIaWIIlIbI U);BOe, He06xo,:I,IfIlIO ynCJIIf1.fIlTb ClIJIY ABllraTe.'lJl B1. nocmll, pa:n. CepbC3HO 1IIbI 3aHH.Il1Cb IIp06..lCMon JIeTaIIi.H TOJIbKO JI-BTOM'L 1896 I'OJI:a, .ROl',:I,a WI, AIepHKY IlInl]lJJIa B.tCTb 0 TparH1J:CCKOH IWHtHIH-B .1IllJIicIITaJI.fl. TOI';I,a lIIbI C'L I1IITepeCUI'T. B3.H.IHCb I13YtIaTb "IlpoI'pecc'L B'L JIeTaTeJIb- JlhIX'L mII1I11aX'h" llIallIoTa, "OIlLITbI a3po,J,llllamnm" .I1anrJIe.H, "EJKCrO;I,HHKII lBo3AyxOnJiasaniH" 1905, 1906 H 1907 rOAOB-I, II pa3JIll1.fllbIJI 6pOllIlOpbl, 03;l,all- 8ADOEDAHIE 1<08,0;. OKEAHA. 9 
130 Jlun "CIITOBCRIIM'b IIHCTII'1'Y'1'OM'b", cneIl,iaJIbHun C'1'a'1'hll .'hmicH'1'a.'ln n O'1'pbIBKH ll3'b "HapC'1'Ba B03)1:yxa" Myihlpa. TOJIC'1'ble '1'paR'1'a'1'LI OClIOBa'1'eJIbHO n03HaIW:\UI.'UI lIaC'b Co np06JICMOii .'lem- lrin II rlllm npenn'1'C'1'Di.HIIIH, I\O'1'OpLI.H BC'1'p1>'JaIO'1'C.H Ha II''1'II C.H pa3VI>IIIClIi.H, a Myiinpo II JIumeH'1'aJIb 3apa3lIJilI uac'b CBOIiMo HeyracHIIILIM'b BHTY3ia3MOlo: Halle naCCliBIIoe .'1I060nIoI'1'C'1'BO II .TIIO0031Ia'1'eJIbHOC'1'b CM1>IIIIJIIICb aK rHBHOiJ: '1'BOp- 1JeeIwii Jl,11.fl'1'e.'1bJlOC'1'LIO. Bo aBiaIl,ilI cymCCTBOBa.'10 TOrAa ,iI,Ba JlanpaBJIcJli.H, AB-B llIWJIbI. TIcpna.H IUIW'la, BO {'JIaB'» ROTOpOH C'1'OJlJIII '1'alde JIIOAII, Ralt'I. npoifJecCOp'b .1IaHr.'1eii II C3po Xaiip3111'b MaR.IIMo, 3aHIIMa.'1II'b BonpocOMo 0 loleXaHll1ICCKOPtl"l, JIe'1'anilI Bo06m e ; a B'1'opan llROJIa, npe)l:C'1'aBJICHna.fl JlII.'1ieH'1'a. 1 ICMo, MyihlpOI\l'b "8 lliaHIOTOM'b, 3aHlIMaJIaCb JleTaHieMo, OCHOBaHHLIlIlo lIa nplUIIJ,lIu1> napcHin. / ""'" ,,/ / \ ( \ . ," 4.. 1 r, \ \ - \. \ / / I , , .... \ , ./ ----- '''-... ... BBlIh6yp'L PaK'rI>. ..... --- OpBBlIh Paii'rI>. HalllI CIIMna'1'ilI 6UJIII Ha CTOpOH1> I10CJI1>Alleli llRO:ILI; Bo-nepBLIXo, MblCJIb C'1'pOlITb HUHun II )l,OpOl'O C'1'OlOIll,in MallIIHLI, RO'1'OpLIMII HHK'1'O He Bo COCTunHill 6YAeTo 'npaBJI.HTb, npe)l,C'1'aB.'1.fl.'1aCb BaM'b HCJI1moii, a rpmraAHLIC paCXO)l,LI, co- npn.lteHHbIe C'b '1'aROD noc'1'poliKOii, HU'I1>M'b HeonpaBAblBaeMbIMII; BO-BTOPLIXo, B'1'Opa.H llKOJIa I1JI"I>Hn.'1a 'Haco '1"I>Mo He06wwiiuLIM'b 3J1TY3ia311IOM'b, C'b RaKlDl'b anOcrOJIbI JIC'1'aHi.fl Ha IIpIIHII,IIn1> napeHi.H onHCbIBaJiU O'IapOBa'1'CJIbHOC'1'II UYTerue- CTBi.H no B03AYXY Ha .meCTRIIXo RpLIJIbnXo, npllBOAIDlbIXo B'b ABlnKeJlie CllJIOIO B1>Tpa. PaBHOB"l>cie a3pOIlJlaHa Ra.Ke'1'C.H Ha nepBblii B3l'JI.H)l:o A'hJIOlllo O'ICHL npo- CTbIM'b, lolCJKAY '1'1>1\10 1l0'ITII Bc1> 3RcnepUlIICHTaTopLI HaXOAUJIU, '1'1'0 1IleHHO 3'1'0 paBHoB1>cie nB1HeTCH ('AHHcTBeHHOli npo6.'1eMoii, IWTOpoii 01111 He MOl'JIII pa3p1>- rulITb y)I,OBJIeTBOpIITe.'1bHO. B'b 3TOlIIo oTHorueIIiu IIcnbITaHLI 6bIJilI pa3Jlll'IIILIC cnoc06bI. OAHII nOIlI"l>maJiU I1,CHTp'b T.HJlWCTII nOA'b I\pbIJIb.H:\III, IIcxoAn 1I31> '1'01'0 no.'lO- :iKeHi.H. '1'1'0 OH'b BCel'Aa CTpCI\1UTCn 3allnTb caMoe H1l3KOC I1oJIoJKeHie. 1I0 eC.ul u.eBTp'b T,HJKCCTII, )l,1>iiCTBIITCJIbHO, CTpeMIITC.H, IIo)l,06HO MaJlTIIlmy, 3aU.HTb 3'1'0 nOJIO- mellie, TO, cD )l,pyroii CTOPOHbI, OH'b Italto II MaJiTHlIIto, oomlpplmnaeT'b CTpel\l- 
131 .'Jelde KOJleOaTbCH, lIepeXO.n;H 1I3'b o.n;lIoro nOJlOJKCmH B'b Apyroe II HapymaH Ta- RIIM'I, 06pa30M'b YCTOH1JlfBOCTb. .1I:pyraH CUCTCMa, 60.whe YAOBJleTBOpUTeJlLHaH OC06eHHO B'b OTIIOmCmlI 60KOBOrO paBHOWBciH, 3aK..'l101JaJlaCb B'b '1'01110, 1JTO RpI.IJlbRIII'b IIpU.n;aB.'tJI1I qJOplllY 60JlhmOH JlaTUHCKoii 6YKBM V IfJlU, .n;pyruMIl CJlOBaIlUl, .n;ByrpanHaro YI'Jla Co pe6pOlllo, of)paeHllbIMoBII1I3'1" II rpallmm, lIanpaBJICHIILIMII BBCPX'b. B'b Tcopill 3Ta CIICTeMa .IlBJlHeTCH aBTOMaTfI1JCCKOii; 110 Ha npaI(TIIK'B olla CTpa.n;aeT'b .n;BYMH cepLe3HblllllI lIeAOCTaTI\allm: BO-lIepBbIX'b, pHa crpemTCH .n;ep- )KaTb alIlIapaTL B'b COCTOHHilI 1I0CTO.llHHarO ROJle6aHiR; BO-BTOPbIX'b, OHa npII!\rh- HIIMa TOJlbKO Bo CIIOKOiillOMo B03.n;yX'B. Ta JKe CUCTell1a UpUIII'BHHJlacb II .n;JlH ;U;OCTIIJKeHiH npo.n;OJlbHarO paBIIOB'Bcin (cnepe.n;1I lIa3a.n;0). rJlaBllaH 1JacTb a3pOnJiaHa pacnOJlara.mCb no.n;o 1I0JlOjKlI- TeJlbHbIM'L yrJlOMo, Tor.n;a KaR'b ropH30HTaJlbHblH XBOCTb npeACTaBJlHJI'b CBOIO 110- BepXHOCTb no,'!,'b OTpHlI,aTCJlbHbIM'b yrJlOM'b, a 1JaCTb, cJlYJKaIll,aH IIpOTIIBOB'BCOMo, 1I01I1'BIlI,aJIaCb ;aJJeKO BIICpC.n;H. B1> 3TIIX'L YC_l0Bi.llX" 3aM'B1JaJIOCb TO JKe HBJle- Hie, 1JTO II nplI 60KOBOlll'b paBlloB'lJcilI C'b IIOCTOHHHbIM'b CTpeMJleHieMo K'b KOJle- 6aTeJlbHIoIIII'b .n;BIIJIWmHM'b, TaK1> 1JTO T'B caMbIH CIIJlbI, KOTOpbIH Y.n:epJKlffiaJIlI anlIa- paT'b B'b paBHOB'Bciu npu CIIOROHIIOH aTMoCqJep'B. nplI B'BTP'B. IIa060pOT'b, BbI- BO.n;II ero 1I3'b 3'1'01'0 COCTORHiH. I1clIbrraB'b IIpaItTU1JeCKII pe3YJlbTaTbI IlpIIM'BHeHiH .n;ByrpaHllaro yrJla, Ibl IIpU- mJlII Ko 3aKJIIO'IeHiIO, 1JTO a3pOIIJiallo, OCHOBaIlHbIH Ha 3TOM'b nplIlIlI,lIn1;, MOJKen IIpC)I,C'I'aBJlHTL I1aY1JIILIii IIIITepcco. HO CD npaKTU1JeCKOii T01JKU 3p-IJHin HII- RaKoro 3I1a1JeHiH He HI'BCTL. H'b CIIJlY 3TorO MbJ p'BmUJlII IIpIIM'BHIITL COBepmeHIIO ,n,pyroii IIplIlIlI,lIlI'b. Mbl XOT'BJiU CKOHCTpyuponaTb Ham'b alInapaT'b TaI,mlo 06pa301l10, 1JT06bl OHo Call1'b 110 cc6'}) aBTOIlIaTII1JeCKII perYJllIpOBaJIo CBoe paBIIOB'Bcie. MLI XOT'BJIH CA'BJiaTL cro IIO B031110)KHOCTH 6C3pa3J1II1JHbIlllo RaKo Ko IlCpeI'BH'B HalIpaBJleHiH, TaK'L II I{'b 1I3111'IHIeIliJO CKOpOCTU II 'I'aKml'b 06pa301l10 CBeCTH K'b MUHUIIIYMY A'Bii- CTBic IlOpbIBOB'L B"krpa. TIpo,n,OJIbHaro paBIIOB'BciH IIIbI CTapaJIlICL AOCTllrnYTb, IlplI)I,aBan a3pOII.1aUY clIclI,iaJILHYIO qJOPMY; 1JTO JKe KacaeTCH paBHOB'BciH 1I01Ie- pC1JHaro, TO ,n,JlH ero ,n,OCTIIJKCHiH IIlbl C1JIITaJiII HYJKHbIM'b nplIAaTb nOBepXHOCTHM'b namero annapaTa, OT'b o,n,Horo KPaH AO .n:pyroro, KPIIBII3HY, KaKo pa3'b IIpOTIl- BOnOJlOJKIIYIO TOH. KaKoii npH;J.epJKIIBaJiIICb Hamn npe,n,lIJeCTBenIIIIKU. Him HCIIOJlHeIIill BC'BXo 3TUX'b YCJlOBiii, CUJlbI, ,n,'BiiCTBYIOiH Ha annapan BO BpeMH JleTaHiH, AOJlJKIIbI 6bIJIH y,n,cpJI<llBaTb cro B'b paBHOB'BcilI. .1I:JlR aUlIapaTOB'b KpynIlbJX'b pa3M'IJpoBo MLI XOT'BJiII npHM'BHUTb TaKYIO Cll- CTeMY, IWTopaH n03BOJlHJla 6bI MalIJUHIICTY IIO CBOCMY JKeJlaHiIO 1I3M'BH.IlTb I1aKJIOHo E'b ropII30IlTY pa3J1II'lIlLIX"b tracTeii nOMepJKHBaIOHXo IlOBP.pxIIocTen n ,n,aBaJIa 6bI T<LKIIMo o6pa301ll'b B0311IOJKHOCTb, nOJlb3YHCb CIIJlOH B'krpa, YCTaIlaBJIIIBaTb paBIIO- B'IJcic Bo T'BX'b CJlY1JaHX'l>. Kor,n,a annapaTo, npeAOCTaBJlellllblH nopbIBalll'b B'BTpa. 6YJl.eT'b TCpHTb paBHOB'Bcie. 3TOro He TPYAHO 6bJJlO AOCTIII'HYTI" npIIM'BHHH IloBepXHOCTII, Jlemo MoryiH nepeKalIJlIBaTbCH II, KpOM'B '1'01'0, CHaOJKaH allIIapaT'b BcnolOraTCJlbHbIMII lIoBepXHo- CTHMII, "OTOpLIH "PII B03MOJKHOCTU H3M'BHeHi.H IIX'b paCIIOJlOJKeHiH IIrpaJIII-6bI pOJlli PYJlcii. . II pu TaKIIX'L YCJlOBiHX'b CII.'lLI, nOTpe6HbIH .n;JlH y"paBJlcmH a3pOnJiaHOM'b, pOCJIB 6bI B'b OAUHaROBOH npOnOpll,iH cd CII_laMII, CTpeMHIIMIICH HapymHTb paBlIO- B'Bcie aImapaTa, II TaKaH CUCTeMa 1_a3aJIaCL IIpml'BHIilIOH K'b anlIapaTaM'b CROJIb yro,n,HO 60Jlbm1IX'b pa3M'BpOB'b. TIepeKaIIJHBaIlie KOlIlI,OB'b rJlaBHbIX'b nOBepXHOCTeii, T. e. H3M1meHie yrJlOB'b I1aKJIOHa ItpbIJILeB'b B'b 06paTHbIH CTOpOIlLI AJiH IlpOTU- BO,n,'BUCTBiH 60KOBbIM'b HaKpeHeHiHM'I, anllapaTa, II ee pacnoJloJKeHie BlIepe,n,H * 
132 rOpIl30HTaJILllaro PY"UI ,n:JI.H )"lIpaBJITHi.H BblCOTOii 1I0JIeTa-BOT'b OCUOBlmJI xa- paKTepuaH 'IepTa uamero a3pOIlJIalla. nepBble cephe3Hble OIThITbl. Bo OKT.H6p'h 1900 ro,n:a MI.l IIpHC-rynIl.'lIf WI. HamIDI'b HaCTO.Hm,mn, OIILITam, Bo }\UTTH raYKo (C'hBepnaH KapOJIIIHa). IIama IIlamllHa Ao.1JJKHa 6bI.1Ja JIe'faTh HaIlO'l,o()ie 6YMa,jKHaro 3rI).fl, Co O;'l,lIl1:\l'L 'ICJIOB'hKOM'b 1111, OOPTY, IIpIl CKOpOCTII B'hTpa 0T'b 7 ]1.0 9 IIteTpOB'L 110 cel,YH.J.Y. Ho OllblTLI 1I0Ia3aJI\I, 'ITO )l:JI.H nOAOem Hamo alIllapaT'b HYJK)l.a.JICJl Bo ropa3,n:0 oOJI'he CHJIbHOlllo n'I>Tp'h. TaKo I>aK'b CTOJIb CIIJIbULIC BtTpM 6LIBalOT b p'h,n:KO, !\II.I BhIHYjIOJ:eHLl. 6hlJIH 3aCTaBJI.HTL JIeTaTI. OAHY tamIlHY Ha1l0JJ:06ie 0YlllaJKuaro 3111'hJl. npml'hIl.H.H )l:JI.H Y"p:1B.'Ie- HiH ('10 CIICTeIY pI.I{rarOB'b II BcpenOKo, 100- TOpOll. IIII.I YllpaB.1H.1II cD 3elJm. .TJ.'hTOIlI'b 1901 1'0)1.(1, !\ILl BeTymIJIII B'b JIHllllLUI Cliomelli.H C'L lIIamoTml'b. Y 3uaBo, '{ITO 111M 3ammaellle.H ania1l.ieit Bo !>a'1ecTwh elIopTa, a HC cD 1I.'hJIhIO lIaXCIIBLI, 0110 CTaJIo 060JJ:pJITL naco BC'hllllI CHJIallU1. no IHtmOMY npurJIamellilO OH'b npOBeJI'b C'b IIMIII n'h- CKOJILlW lIe.n:'hJIh Bo KIIJII.- ,TLeBUJII,- XUJIJI'h, Bo meCTII IIJIII eellIH KUJIOIllOTpaX'b Ito lory 0'1'0 KUTTII raYlt'b, BO BpelllJl HaIlIIIX'b OlIblTOB'b 1901 1'0)1:11, II ABYXo CJI'hJJ:YIOI1I.lIX'b 1'0AOBo. OU'b npIIcYTcTBOBaJI1, TaKJKO npll OAHml'L 1I3'b nO.lIeTOB"b lIamoro a3pOIlJIana C'b 1110'1'0- pOllio 6JIu30 .lI:aHTOlIa (Bo mTa1''h Orio), B'b OKTH6p'h II>CH1I.t 1904 ro.n:a. Ham'b amlapaTh 1901 rO)l.a IIlIItJIo I1o.n:.1I: e pil\I1BalOm,i.H I10BepXHOeTlI, KaKo B"b annapaT'h JbIJIierlTaJI.H: npoqJUJIL I1X'b IIpc;'{- CTaB.UIJIo Ayry I1apaOOJII.l co cTp'I>JIoii IIpO- II;J[j.Hep'h up. PaiiT'Io. moa B'b 1/ 12 ; IIO 1I.1JOrn;aJJ:b 6I.I.,'la yneJUI{ICHi1 cD 15)1:0 29 m 2 . TaKolr 60JIhmoH 3alHtC'I. !\ILl JJ:OIIYCTlIJIH C'b Toli 1I.1>JII.IO, '1T06LI OblTb 60JI.tc YB'hPOUHWIII Bo Tmlo, {ITO nO}I,'Lomra..H ClIJIa Hamero amrapaTa 6y,leTo )l.OCTaTO'IHO Bemma, Ital"o Y 6YlllaJK- 1111,1'0 :nl'h.H, )I:.'1.H JIeTaui.H IIpIl B1>Tpaxo CIIJIOH Bo 7 -9 ceKYHAo-lIIeTpoBo. lIOCIIIOTpH, OJI;rraKO, 1111, 3TO, I10)l:oCMHaH CIIJIa Hamoro anliapaTa 0Ia3a- JIaCL Bo )I:'I>iicTBIITeJlbilocTU 3Ha l lIITOJIbil0 !\ICIILmen, '11>1110 !\ILl npe),I10JIaraJIU, II IIOTOMY upHm.l0CI. OTI>a3aTbCH OTh IIlhIeJIII JIeTaTb Ha annapaT'B, 1I0CTpOeH- no1'L na npuu1l.mrh 6ptailmaro 3d>H. IIIaIIIOT'b, npHCYTCTBOBaBmiii IIpIl HanIIIXo OlIbITaxo, 3a.H, BU.l0 liTO HOYAa'la OTHIO,lI,L ne AOJIJKHa 6blTb IIpilillICaUa UCAOCTaT- l>a!\lo KOHCTPYIOJ:ill. tho J\acaCTC.H naco, TO !\ILl HamJIII e,n:I1UCTBOHlloe 060.Hcuouie Hamon neY)l.a{rh, a I1I11CUUO. '11'0 6 bl B m i R B'b Y nOT p C 6 JI 0 H i II '1' a 0 JI II II, bl )I: a B .'1 0 H i.H B 0 3 .n: Y x a 6 bl JI II U e '1' 0 '1 H LI. Tor)I.a IIIbl ptmuJIII "pOIl3BO;I:HTb lIapHm,ie I10JIeTbl, ClIyeKaftCb no CKJIO- HaI'L XO.1JIlIOB1>,-3TO 6L1.1Jo eAIHIcTBeHHLln clIoc060 u3y{IlITI. YCJIOBiH paBlIoB'hci.H Ha a3pOIIJIaH'h. II 0 C JI t II 'h C K 0 JI L It II X 'b III II U YT'b '1' a K II X 'b Y rr P a JK H 0 H i if !\ILl ULIJIU B'b COCTOHHin npOIl3BO,l,HTI. 1I0JIeTbl rrpOTJDlteuielllo OIWJIO n.HTUAC- 
133 (,.HTII CailieH'h, a IJCpC3'b H1>CKOJIbKO '{uell fbI yme C'h YB'I>PCIIIIOCTbIO )laIlCBpnpo- Ba.ilU npH B1>Tp-l, CUJIOll B'b 12 MC1pOBo. Hawn OJIblTbI I) npUBc.lIll nac'b cOBepweHlIO HeOJiCll;I,aUUO It'b J/pn:mauilo C.TI>- .J.YIOIIJ,aro qJaltTa: Mbl OT&pI.J.1n, 111'0, BOllpeml K.aCCH'leCKOMY )"'Il'UiIO, Y .'I.BIIJKY- Illl'tic.H I\plIBOll J/OBCpXHOCTH I1,CHTp'h )(aBJIcJ/i.H ncpe,J,uuraeTCJI Bce OOJI'1>c lIa3a.'l.'h no M1>p1> TOro, KaRo yroJIo 1I1CJK,n:y IIfJBCpXUOCTblO II uaJIpau.l(,lIico n1>Tpa CTa- nOBIITC.H Bce 60JI-l>c II 60.11>e OCTpbUI'b. l\1I.I OTI(PI.I.'III Talo/Ce, 111'0 IWr.'l:a I,PI.I.%H npn 1I0JICT1> pacnO.l0JKenLI no)('h pa3JIH1JIlI.IMII yrJIam K1, nanpaB.ll'uiIo n1>Tpa, I,pbl.l0 COOTB'1>TCTBYIOlIl,ee 60.1bIIICMY YJ'JIY, onYCKaJIOCb, II annapaT'b UaItpeunJIC.H U'}, CTOPOIlY, KaRo pa3'h npOTHBOnOJIOJl{llYIO TOll, lIa ltoTOpylO 011"1" 110 naurC1IY MH1>uiIO, ,'{0.1- .iKeno 61>1.11. 6bl HaRpCUHTbC.H, CCJlII ObI cro ,n:BIIJI\Cllin BJIOJIwh COOTnt.TBona.1H J/O- .1ery 6YMaJKUarO 3M'lJR. YBc.1H'IeIlic yrJ1a (lIICJli.'l:Y ItpbI.I0m, II lIallpaBJIelJic10 w1>Tpa) YCUJIHBaJIO COIJPOTlIB.Icuic ,n:BUiKenilO BnCpc,1.o, YMCllbllIan CIWpOCTJ, COOT- B'1>TcTllYIOIII.aro RpbIJIa, npn1JC1I1'b YMeHbl11eHie CROpOCTII B03paCTaJIO 6blcTp1>e, 1J'1>M'b YlIe.'IIl 1 /CHic yrJIa B C l' P 1> 'III, npHCYTCTBie BCpTHKaJIbHarO lII,IITa C3a,n:II eIII.e yxy,n:IIIaJIO 1I0JIOJKCIlic, ;l."1>.1I3.fl "aIIIHHY YJKe COBCpl11CHHO onacHoti. HaI'b IIOTpeOOBa.'10Cb Ut.IWWPOC Bpel.H ,lI.JIfl 1'01'0, 1JT06bI nalhlI CpC,n:CTBO R'h J/pC)(OBpalIl,eHiIO ;)1'Oll OJIaCIIOCTII: cpe,n:CTBO ;)1'0 6bIJIO Haii,n:cno Bo YIlOTpe6JIeuill 1J0)(BlI,KHbIX'b PYJIefI 1J0BOpOTa, ,n:t.liCTB)"lOlII,IIXo B'h corJIaciu COb lJepCItaIIIIIBaHie1l10 Rpbl.lbeB'b. OnblTbl 1901 ro,n:a OTI[IO)(b HC MOJ'JIU BIlYiliaTh Ha)lo P030BblXo Ha;(CJIi),'b II )(t.iicTBonaTb lIa naco 060,n:pJllOlII,c. HecMoTpn na ;no, IIIaIlIOT'b YBt.pJI.'I'L, 1JTO pe3YJII.TaTbl, nOJIY1JellnbIC HaMil, RaK'b B'b ClIlblCJIt. ynpan.'lClliJI alllJapaTOWb, TtU,o H B'h OTIIOilicnin nC.'lII 1 IUnI.l 1I0,n:Hu:.mero rpY3a, npeBocxo,n:IIJIII pe3y JIbTaTI.I Bc1;xo I1aIIIIIX'h npC)I,I11CCTBeHIIIIROBo. Mbl JlW, CD ('Boell CTOpOHbl, AOJIJKHbl 6bIJIII ROHCTarnpOBaTI. l}JaRT'b, '11'0 BCt. I1,IIrpPI.I, CJIYJKHBlUin ocnOBalliHMo npn paC1JeT-B a3pOII.1anOB'h. 6blJIlI lIeT01JnbI II '11'0 J/pIIXIJ.lHTcn UJIYJIi:(aTb BIIOTbMaX'h. llpnCTYIIUBo K'h pa6OT1, C'h aOCOJIIOTHOH Bt.poii B'b CYlII,eCTBYlOlII,i.H .1.aHIIbI.H I1aYRIf, 1IIbl I1pUIIIJIII Ko TO My, '11'0 CTaJIII I10J(BepJ'aTb COMHt.lliIo O)l.no I10JIO)Kellie 3a )l,pyrnlll'b, TaIto 1JTO Bo ROHII,'B KOHLlOBo, 1I0C.lt. )I,BYXJIiJTIIIIX1, OlIbI- TOB'h, 1IIbl RI.16pOCHJIH 3a 60pT'h BCCb Halli'b 6araJ!('[, H ptl1111.:m Bllpe,n:L ,n:OB'!J- pnTbC.H lIeKJI10 1 IHTCJILHO PC3Y.lbTa1'a1l1'b Hal11I1Xo C06CTBeIlHI.IX'b II3CJI"i,J(oualliii. IIcnlHa II 0l11110IUI 6bIJIU 1'al,1. I1CpCII.'lCTenLI :'IeJliAY C06010, 111'0 B'b KOIIC'IU03I'b C1JCTt. I10JIY'IUJIC.H 6e3Bblxo,n:HblH CY1I10YP'b. HemloTpn, o,n:HaKo, na :no, BP(,1II.H, I10CBnlIl,CIlHoe HMUI II3Y 1 1eHilO cIJCII,ia.lb- _ HbIX'b TPYAOBo, IIC O"'JIO uOTepnHo, 1160 TPYAbI ;)TlI I103naKOMIfJIlI HaC'b cD IIHTC- peCYlOI1.\UM'h HaC'b npe,n:ICTOl\lo BO BCeM'b cro 06'bC1f'h 11 I103BOJIIIJIII HaM'h II3u1>- JKaTb C'b CMIaJ'O Ha'IaJIa MHOJliCCTBa OllJIfOOKo, KOTOpbUl :llbl MOrJIII c,n:'I>.1aTb Bo oe3KOHC 1 1I10 pa3JIII1JHbIXo naupaBJleninx'b. ITapeHie H Me.xaHHqeCROe JIeTRHie. BTe 1 ICHic CCHTn6pfl 11 0l'1'n6p.H Mt.C.HeBo 1902 roAa MLI COBCpIIIIIJIII Ha n.naHepa)!.o 01\0.110 TbICJl'I1I nOJIeTOB'b, 1130 KOTOpbIXo Irl>IWTOjJLIe Obl.llI ua upO- TJIJJwmu 60JI'1>e 200 MCTPOB'[. (600 I}JY'fOB'b). II-1>mw;Jb&o IIOJIeTUB"L, cOBt'jJlIlellllblxo np01'lIB'b B'1>Tpa CIIJIOH ,n:o 18 Celi:ynJI;O-MCTpOB'b, )l,OI,a3aJIII HaM'b IIOJIIIYlO I1,'1>JIeco- 1) Bcil Boo6e nOneTLJ npOll8BOJUI.1IBCh npOTBD'Io B-t,Tpa. llpn He OqeHh cum,- HOM'Io BilTP'h TpYAHOCTh 8IUc.uIOQaeTCJl OTHIOAh He D'Io ABumeuin npOTBD'Io D08AywHal'O TeqeBiJl. a 11'10 coxpaHeHin paDHOBilCiJl. 
134 06pa3HocTb II I1paBI1JIbHOe .n;1;HCTBie BC'hXo npliCnOC06JIeHiii, BBe.n:eUHbIX'b IJ;JUI COxpaHcHi.n paBHOB-Bci.n. OceHblO 1903 rO)l.a MbI cOBepumJIIf Ha TOM'b JKe anrrapaT-B 60JIblIIOe 1JI1CJIO rrOJIeTOBo, BO BpClII.n KOTOpLlX'b Y)l.amtJ!ocb )l.epJKaTbc.n B'b B03)1.YX-B 60JI'he MflHYTbI, 'laCTO rrap.H 3Ha1JlITeJIbHOC Bpmf.n BbllIIe nCpBOHa'laJIbHarO IIYHKTa. 1I0JIY'lflB'b T01JHbIH JlaHHbl.n )l.JIH HalIIlIX'b BbI1JlJCJIeHiH II .n;06I1BIIIUCb paBHo- B'hci.n, )l.OCTaTO'lHO YCTOH1JIIBaro KaK'b IIPli B-BTp'h. TaIto II B'b cnOlwHHoii aTMO- clj>ep'h, !llbl C01JJIU B03MOJKHblMo rrpIIcTymITL K'b nocTpoiht'h arrrrapaTa Co MOTOpOlo. Bna1JaJI'h MbI paCtIllTbIBaJiH a3pOrrJIaH'b Hi:\. rpY3'b Bo 280 RflJIOrp. BRJIlOtla.n CIO)l.a MaUlHHlIeTa II MOTOp'b Bo 8 JIOllIa)l.IIHbIX'b CIIJI'b. Ho Ha )I.-BJI-B CIIJIa MOTOpa OKa3aJIaCb 60JIblIIeii, 1JeM'b Mbl IIpC)l.rrOJIaraJIII, 'lTO II03BOJIflJIO HaM'b YBeJIII1JUTb B'hC'b Ha 70 KIIJIOrp., C)I.-BJIaB'b lIpOtIH-Be RpbIJIb.n II APyri.n qaCTli arrnapaTa. BbltJepTIITb :hp!>IJIb.n Ha OCHOBaHiu nalIIHX'b Ta6JIfI0 6bIJIO HeTpY)l.HO, a TaK'b l_aK'b rrporreJIJIepbI IIpCACTaBJI.HJIII rrpOCTbl.fl IIoBepxHocTlI, rrpuBO)l.UMbI.H Bb BflHTOBoe )I. BIIJIteHie, Mbl C'b 3TOll CTOpOHbI He npC)l.BII)I.-BJIIf HUKaKOH onaCHOCTR. MbI Ha.n;-B.nJIlICb IIo-npOCTY 3allMCTBOBaTb Y IIlDKeHCpOB'b TeopilO CY)l.OBbIXo BIIHTOB'b II, no.n;CT11BJW.n B'b IIXo qJOPMYJILI )l.anHbI.n nalIIIIX'b Ta6JIIIII,'J> COnpOTlJBJIeHi.H B03- )l.yxa, nOJIytIHTb B03MOJItllOCTb BbI1JepTIITb nponeJI.'lepbI, nplfcnoc06JICHlibie Ro Ha- IIIUM'b Tpe60Bani.nM'L. JIo, HaCKOJIbRO IIlbl ycn'hJIli y6-BJl:IITbC.H, B'b pacnop.njKeHill Kopa6cJIbHbIX'b IIHJKeHCpOBo IIM-BIOTCH TOJIbKO 3MnlI- pII'leCKi.n qJOpllIYJIbI pa60TbI BIIHTOB'b, Talto 'lTO TO'lHOe )I.'l>llcTBie npOIIeJIJIepOB'b, HCCMOTp.n HaB'hItOBOe rrpIfM'l>lleHie IfXo,OCTaeTCJI H e p a 3 r a A a H H bI III 'b. He 6Y)l.Y1JII B'b cocTo.nmII npe.n;npllHJlTb )l.JIIIHHbIii pnJl:o npaRTlI1JeCKflX'b onbI- TOB'b, KOTOpLIii: n03BOJIflJI'b 6bI HaM'b orrpe.n;-BJIIITb IIpOIIeJIJIep'b, IIpliCIIOC06JIeHHblH R'b HalIIelllY anuapaTY, ML! nOJIaraJIII Hc06xOAIIlIlbIM'b, IICXOA.n II3'b Teopil1 pealtll,iit BIIHTa, COCTaBIITb ce6'h 60.'I-te IIJIH Men-Be .nCHoe IIpe.n;cTaBJIeHie 0 HeM'b 1I IIO- .1JYlIUTb B03MOJKHOCTb BbIlIepT1ITb em na oCHoBaHiII O)l.Horo TOJIbRO Bbl1JIICJIem.n. IIpollIJIO H'hCROJIbRO M'hcnqeB'b, B'b Te'lCHie ROTOpbIX'b MLI OCHOBaTeJIbHO II3Y'laJIU I,a>liAYIO lIaCTh 3a.n;a1JII, II JIIIlIlb TOr)l.a Mbl CTaJlII y.nCH.nTb ce6t BC'h 3.neMCHTbl COIIpOTIIBJICHin B03Ayxa BpaU\aIOIlleMYc.n BliliTY. XopolIIee A'hHcTBie IIpOIIeJIJIepa He 3aBIICIIT'b O'I'b Toii IIJIII Jl:PYI'OR CIIe- lI,ia.1bHoH qJOpMbI ero; II a U JI Y 1J III a r 0 nponeJIJIepa Boo6I1C He IOJKeTo 6blTb. ITpoIIeJIJIep'b, OKa3bl&'tIOru.iiI BLICOI\Oe IIOJIe3HOC )I.-BiiCTBie )l.JIJI O)l.HOll MalIIlJHbl, MOJKeT'h OIm3aTbCJI COBcplIIeHIIO HCrOJl:HbIM'b )l.JI.n )l.Pyroii. Tal\lIM'b o6pa30Mo, Bo KaJKAOM'b )l.aHHOM'b cJlY1Ja-B nponeJ1JIep'b rrpflXO;t.llTCJI ROHCTPYIlpOBaTb oc060, 1JT06bl 0110 y.n;OBJIeTBOpJlJIo clIell,iaJIbHLIM'b Tpc60BaHiJlM'b TOll MalIlllHbI, )l.JIJI ROTOpOH cro )I.-BJIalO'I'b. HallIII nepBbIe npOIlCJIJIepbl, CKOHCTpYIIpOBallHble IICRJIlOlIU1'eJIbHO Ha OCHO- BaHiu BbI1JIICJIeniii, Jl:OC1'aBJIJlJIli HaM'b nOJIe3HyIO pa6OTY, Bo pa3M-Bp'h 660/0 3aTpalIIIBaeMOll 3Hepriii t): Mbl nOJIY1JIIJIII pe3YJIbTa'I'b, npeBOCXO)IJIBlIliii rrO'lTlJ Ha t /a pe3Y JIb1'aTbI, nOJlYtIeHHbIe JIaHrJICeM'b II MaItCIIIIWM'b. ITepBble nOJIe1'bI Ha aIInapaT'h C'b M01'OpOM'b 6bIJlII IIpOII3Be)l.ellbl 17 ceH- 1'.n6p.n 1903 rOAa. ITepBblii IJOJIe'I'b )l.JIu.nCJJ 12 CeltYH)I.'b,-npaB)l.a, 01Jellb He)l.OJIrO, eCJIII cpaBIIII1'b C'b IIOJleTOM'b n1'HII,'b, HO 31'0 6bIJI'b nepBblii CJIYtIaii B'b MipOBOii IIC1'OpiII, Ror)l.a MaIIlHHa, HecyaJl Ha ce6'h lICJIOB'hRa, nO)l.lUlJIaCb C06CTBeJIHOH CIIJIOH Ha B03)1.YX'b, Bb CB0(0)l.HOM'b IIOJIeT-t npOIIIJIa II3B-BC1'HOe rop1l30H1'aJIbHOe pa3CTo.nHie, HIfCROJIbRO He YMeHbllIM CBoeH CIropOC1'H, II, HaKOHeo, cnYC1'HJIacb Ha 3eMJIIO, HC nOTepn'hBIIIlI IIOBpCJK)l.elIiii. B1'OpOH II 1'perill nOJICTbl 6LIJIli lI'I;CKOJIbKO t) ,D;PYI'BMB CJIOnaMB, Roacl>cl>BieH1''Io nOJIeaHRI'O ;D;:hiic1'nin panHHJICJl 0,66. 
135 npo.n:OJIJKHTeJIbll'he, a 1JCTBepTbIH nO.llen .n:JIUJIC.a yme 59 ceRYH.n:o: "Pli STOIlI'b no.1JCT'h npoi1)1.ello 6LIJIO npOTlfBo B'hTpa CIfJIOH B'b 8 CCKYIIAO'ICTpOB'b pa3cToHHie B'b 852 !fIym, u3M'hpcHHoe lIO 3CIIIJI'h. lIo OIwH'raHin nOJICTOB" lIIanIHna 6bIJIa YCTallOBJIClIa Ha M'hCT'h, r)l.'h ee C1JIITl11n H'b nOJIIIOH 6e30nacllocTII. O.n:HaRo, cnycTH n'hCROJIbRO IImnYTh, Ror)l.a Ibl 6cct,J,oBa.1JIi 0 rOBeplliellllLIXo Hall'" nOJIeTaXo, asp 0 n JI a II 'b 6 bl JI 'b n 0 )I. x B a 'lCH'b RIIC3aIlHblMo nopLIBOM'L B'hTpa, ROTOpblH CTa.l1'b C'b clIJIoii 6 II T b e roo 3 C 1II.1 10. Be 'h n p II C Y l' C l' B Y 10 m i C n 0 C n 'h IIIn JI II n a n 0- III 0 I b, H 0 6 bl.'1 0 Y J/C C n03)1.HO: IICCMOTpJlllo nallin cTapaHin, a3pOnJIaHo ORa- <!aJIcn pa36uTLul'b, II OIlRTLI nplIlliJIOCb HpcpBaTb. BcclIOIo 1904 ro.n:a MLI no.1ytlI'IJIH B03MOJKnOCTb nOCTpOl'lTL HaB'hC'b II .. , , r . t . I , , . . ,... -.._. -- 'J " .. ,,-.,. , .., " ....... \'.IY J J J'" _. \".,.II -. '41. J ..- 'At """_ "." P- I:'" ,;:;o,.:=.... .; J / /'il r ! i -",' 1 \1 \ \ \ \ \ .. -- /- ... ..... -..\ . \ \. \ :. \ \ I \\ .....ii' .. .I BBA'I> ..PaiiTa", CTOJlaI'O Ha peJIbcil, CBRAB. npO;J:o.lilLaTI, nallili OIlLIT1>1 na .'1yry l'c!fI!fIlIlaHo, B'b CllMIIICo-IIh3HlliCH'h, Bo BOCblllH IIH1.1HX'b R'b BocTor,.y OT'}, )l,aiiToHa. (IIITaT'b Orio). IIOIJLlii a3pOuJIan'b 6LIJI'b THJKeJI'bc n npo1JII'he TOro, lIa ROTOpOlll'b JIILI cOBCpmaJiH IIO.1JCTLI Bl, RIIJII.-):CBH.IL-XHJIJI'I>, lIO BO MIIOrollI'b noxo.n:U.l0 lIa IICro. Ror}la allliapaT'b OL1JI'b rOTOB'b, Bd; l'a3CTL1 ,lJ,allToHa 6wlIf II 3B'nmCHbl 0 npe.n:CTOJlmnX'b OIlJ.tTaX'b, II I'D nalo npn6I.1.1J0 O1WJIO )l.eCJlTIi IIpc.:J.cTaBJITc.lcH Hellanl. 1\ILI nporn.lII TOJIbRO 0 1'0,\10, 'IT06LI HC .n:'hJIaJIlICb IInmmic CHIunCII lJ He COCTl1BJI.HJIIIeL cCllcaioHIILIe OT'ICTL1, 'IT06r.r lIe npllB.leRaTL na JII'hCTO OIlLITOB'h TO.1JI'b IIapO,'{a. Bccro COUpaJIOCL O1\OJIO 50 'JCJIOR'hKl,. Ror)l.a RC'h IIpl1l'OTOBJIeIli.H 6L1JIH ()KOIl'JCHbI, rOCIIO)l.CTBoBa.1J'}, B'nTep'b CIIJIOH 6-8 IIICTpOB'b B'L CCRYH)l.y, ne.n:OCTa- T01Jnblll )I,JI.H TOro, 1JT06LI nO;UUlTb naco .n:a,Ke lIa IIC3na'IIITCJIf.IIOC pa3CTO.Hllic. 110 B'b BIf.J.Y TOro, 1JTO MIlOro .1Ii'b c06pa.lIIcL II3.n:a.1JCl\a )l.JIfl Toro, 11T06bl YBIi- 
13G .1I:I>Tb l/alIl'b allllapa'l'h Bo xI;iirTBin, ILI npJlCTYI/II.lII I\,'b om.IT}'. J\1> ;{OBCpmcniro. 6'1;)l.LI, II MOTOp'b OTKa3aJICR pa-60TaTb Y;J;OB.'ICTBOpUTC.'IhIlO. l\1annllla, HC YCllt.B"b 1I0 l iTII 1I0)UUITbCfl lIaJ{'b 3CM.1Cii, npO.'I,o.'111>a.1a CIW,,11.3I1Tb, mfC!W.1bKO He rr(X{HI1- I\laflCb BBCpX'h. IH;CItmLRO pcrropTcpOB"b rrpIllII.,1J1 II lIa CJI-TI.n:YIOIllif.i .n;cnr" 110 CIIOBa 6Ll.m 06mIlYTLI B'b CBOMX'L OJKJI.'I:alliRX'b. lVIOTOl''b paOOTa.1J'b rr.:JOxo, II aaporr.'IaII1., npOCI\OJIT,3IIno BCCI'O 60 4)YTOB'b (19 III £'TpOBo), CUYCTIIJICfl Ha :lC:\T.110. Bo 1904 rOAY /IILI .'ICTaJIII I\laJIO, I/O 3ai\I1>TIIJIH, liTO rrpo6JIei\1a paBlloB1>ciJr cru;c HC paavnmclla OIWII'IaTe.1JLHO. IInoI'.n;a, OIlIfCLIBaR hPYI"1>, IlfJIIOOP'b CTpC- l'tIJI.1C.n ncpcBcpllYTLCR I/a 601t'I" TOI'.n;a I,alto rrplI IlpmTOJIIIIWiiHOi\J1. IlOJICT1; 0I!1. Bo T1;xo JKC YCJIoBinX'I> /l1I'HOBCIiHO rrpnIl.l1.1'L 6bI 1I0pna..'ILIIOC nOJIOiIWllie. 81. 1905 rOAY BO BpmlR o,;{noI'O I10.IJCTa a3pon.1aIl'h UnnCl.ma.'I1, T,pyru BOI,pyn. .n;epeBa n B.n;pyro CTaJIo Ual(JIOHRTlC.I1 lIa OAIIO KpIUO, B3flBl. lIallpa- BJIcuic npmlO lIa .n;eper30. MaUlIUIIfCT'b, ItOTOpOi\IY OTIIIOAb nc YJI/,f6a.rrarT, IICpCII£'- KUlBa rronaCTb ua KOJIIOlJCe ACpCBO, cTapa.ITCR cnycTIITT,C.I1 IIII]((£, I('b 3CIII.'I1>; T1;i\I'b IIC IIICII1;c JIiJBOC I,pLIJIO 3a)I,1;JIo 3a .n;CpCBO. OTopBaBl. H1;cKO.1JbKO B1;TBCii. A3pOIIJlall'b .iKe, npoJIcT1;BIUiii Y.iKC paacTo.nllie Bo 6 MHJIL, IlpO.n;o"l.iKaJI'b CRoil 110- JIC1'o AO 1111;cTa OTrrpaBJICui.n. ITpMlJl1l1a Bc1;x'f, 3TIIX'b I1cy.n:alfb :\TOI'JIa 6LI1'b YC1'pallClia ,,'Il1mL I,D I\OIIIJ:Y CCIITR6pR 1905 l'O.n:a. Tor,;{a rrp o .n:OJIjlnI1'C"li>JlOC1'b rrOJICTOB'b CTaJIa ObICTpO Bm- pOCTaTf,. lIo 5 OKT.I16p.n orrMTLI 6bIJIU npcpBaH(,J D'b BII.n;y /llIIOJKeeTBa 3pIlTC.wil, rrpUBJICHaBllHfXC.n lalll. ITpaKTII'ICCltII oCyru;CC1'BlfB'L TaKIJi\Io 06pa30/ll'h n,'leIO a3pOrrJIarra, IIlbI lIoellJI- TIf.Uf 1906 If 1907 roAM 1I0CTpoiht1; HOBLIXo arrrrapaTOB'b If BC;J.ClliIo lIauliIXo TOprOBI.IX'b .n;'.I;JI'b. TOJIhKO B1. /IIa1; 1908 rO;J:a lith! B0306uORIf.11f Bo I(H.1L- .7!:CBlfJIL-XU.IJ.'1't (CiJBeplian RapoJIuna) HallilI OllbITLI, npcpBamTLIC C'b OI,TJl6p.l1 190;} rO;1,a. 3Uf 1I0BLle rrOJICTU Obl,,111 npc.n.llpllnRTbl C'b l.rtJII.IO 1l0I;:a3aTh, 111'0 aDpOIl,1aU'b y.n:OBJICTBOpRCT1. YC,,10Bi.l1M'b Hamcro KOH'fpaKTa C'b npaBnTc.'I(,(>,1'Bmlo COP ;1,IIIICII- HbIX'b llha1'OB'b. ITo 3TmlY I\OIlTpal,'fY /IIbI 06R3aJHfch .n;OC1'aBIITL a3porr.1aIl1. ;r,.'IJI .n:BYxo naeCall\11pOB'b C'b 3aIlacmlo nponIl3iu, crroc06nMu cOBepIlIIfTh IIO.1CT'b B'b. 125 JlIIIJIh (anr.ii1C1,T1X'b), co CKOpOC1'LIO 40 IIflIJIb (aIll'JIiilcKlfxo) B'b llac'L. 3TH OIlLI1'LI MhI npOIl3BO,'lIIJIU Ha TU:'I'[, JKC a3poIl.1aIl'h, Ha I\OTOplllll'h COBCpIlIaJIIICb no.eThI B'I> CIImJ(','I>-nh}iiI1Il'II1; B'b 1905 I' o .n:y, HO Oll'b IIO,l.BPprCH n1;KoTopLmo II3i\I'nnClliml'[, Jr.JIR y,'I,OB.1C1'BOpCllin I10CTaBJICHHLH!1. TpcIJonauimll.. Bc1; OIlLlTbI lIaMH npoll3BO)l,IIJIHCb BcelrtJIO Ha C06CTBCHHI.1JI cpe;1,c:rna. Blla'Ta.'!"t MI.! II HC ,n:Y/I[a.1U 0 BO;I/II'BU.\CHiII paCXO.'l.OB'b. I\OTOpbIC 1\.1. TOllfY .il>C Or.I.'IIf OllCUb HCBC.'IIU({f n HMCKO,,'IbI\O lIe npCBocXO,'.\IIJIII 'foil CYJlIMLI, Ka&yIO lIlhI, Bo06ll.\c, JlWI'"lI1 IIOTpa'fUTb pa;UI IIpocToro pa:m.lc l lClliR. BrrocJI"1;;r,cTIiIl, 1\0l';I,a na:'1 L Y;1,a- .OCb OCYll.\CCTBIITI, lIIeXaHI1'ICcKiiJ: II 0,,'1 CT'b, J\lJ,J 01'l\:113a.'IIICb OTh ('Bonx'}. 06L1((JJLlX'h 3allRTiii, IIOCBflTTfB'b Bce HaIlIC Bpmm II BC-E lIamll ItallHTaJIhl ycoBeprnCHcfDoBauiIo a3pOll mIla ;{.lR rrpIBltIlIflIIOC1'1I cro H'b rrpaKTlllIeCKOU .iKII:IIIII. I\:oI'.n;a Mr.1 oCB060.n:nMCH 01'0 Hc06xo:UIMOCTH 01',n:aBa1'r. BCC IJpCIIIJI CBOIDI'b. TOpI'OBL/M1. .n:. t .1111\!1., lIfbl 3aii/l[CIIICJI orry6.1I1IWnanit'M'L PC3YJII.TaToB'h IIaIllIIX'b .1a60paT(,pllbIX'b OrrblTOB'L: IfCI,JIIO(JII'1'C.bHO 3TUlII'L OIlbITalll'b /lILI 06H3aHbl T'ti\rb 'ITO lIaIllJIII ncpBOC ptmcnic np06JIeJllbI .eTaHiR. Bu.Jr'b(jypo t 0P6UJrb Pmt1l/o. .. 
. XOLfY-MOry. f{3'1> )f(H3HH CaHTOBa-AIOMOHa. CaUTOC1>- }l,IOMOH1>, pO)I,uBluiHcn B1> 1873 ro)I,Y, npOBc.Tb CBOC J{-BTCT80 II IOllOCTb Ha 06UlllpHblX1, I\OqJciillI>IX'h lIJ1aHTaiHx'b B1> rJlYillll Gpa3u.1Jiu. B1> 3TOMo KpalO, CTOJIb 1J.YJI\)I,OIlI1" CTO.% IlIaJIO I10llHTlIml'b lIam" B1, )I,Yill'l> OJlO)I,oro 6pa3IfJIba KaKIUtI1.-TO 06pa30M1, 3apo,U1.1cn neK.IIO'IlITCJlblIblii, eTpaCTIlhIii IIHTcpeco I'L B03)I,)IxOIlJlaBalIilO CIC TOr)I,a, Bo Taldc rO.lI>I, KOr)I,a JlPYl'ic ;1.1)1'11 IIIe'ITaIOT1> -'!Hilll> 061> OJlOBJlHlIbIX1> COJl,.'I,anmaxo. BCIHHIIIIHUI CBOC ,II:-I>TCTBO, CalI- TOC1>-)J:lOlIfOH'b rOBOpllTb, 1J.TO ero nLITJlHBLlii )I,-BTCIdii pn, 1I0qCIY-TO He IIl11pluen CD C03I1aHielllo: - qe.10B-BKo IIIOJKCT'L IIJIaBaTb 110 BO)I,'t, 1I10JKCTb 1'JaTL<'JI rro ropa1 b II .1I:o.'IaM1>, 1II0JKCTh npOHIfl«tTb 80 H'I;)I,pa 3eI.'IU. Ho llO'lC(Y JKe O)I,lIa TO.1L&0 CTIIXiH IIC 1I0KopeHa, lie nOJl,BJlaCTIla eMY? llO'IC3IY 0111> IIC MOJKCT1> .1 eTa T L? 11, BOTh, l\OrJ{a B1> 18 J1'13T1>, IOJlo,.'I,oii 6pa;m.lc0 1I0Ila)I,aOT'I, B1> IIapUsJ;l" Jwr)I,a er, OKPYJKaJOUlic iKallllO nOJll3YloTCH Bc'hMIl 6H1ra 'III J\IIBII.m30UaIIHOii, YT01J.eIlIlOU Jii:U3Hll,-IIc,'I,po :JaHJlT'b II£' 3T1un,: UII'I, OTLlCI\IIUaCT1> a;lpcc'b )..aliOro TO U03)I,YXOIIJll1naTCJlH-lIp()(peeciollaJia II OT/lpan.1JHCTen "0 IICIIIY CD npoer,GOIo: - YeTpoiiTc I10,iloe('L lIa a3pOCTal..t, B031.I1ITC IIIl'IUI eo c0601O! - XopOWO! Ho BLI ,ilO.l,i((HLI, pa3prl>eTcn, :JalI.1aTHTI,! CI.Illo O'IeHb UOmTbIX1> pOJl:llTC.1JCM, C'I. IOIlOCTll, H.m, IIpanllILH'1>c, Ch ,J;tTeTBil rrplIBLlKwili, Y1J.aCTBYJI B1> pa60TaX'L 1I1t IIJlaIlTaiHX1" paCnOpnilia1'hCn 113B'BCTIILDIII cymmllIH, BOCCllllla)I,uaTH.1J'kmiii CaIlTVC1>-;I:IOIlIOII'b HC ClrlllCII1> 3TIUtl'L TpCOOBa- Hic11.. 1I0 el'o CIIIYll.\aCT'l, pa3l1rhp'b cymlLl, liOTUpYIO UOTpCOOBa.1J1> 80:J;lYXfIlI.1il- BaTeJlb: OIW.l0 ;l.BYX'b T},lC.H 'I 1, (!lpaIlIWU1.. II 3'1'0 3a y'!acTic Bo CMIlJIII'b op lll- napHOIII'b rrOJlCT'B lIa uULIImonCIIIIOM1> B03.D:YWIIOII/"J. wap-B. Ta\{'b If IIC oeYll.\CCTBU.TJaCb JlLI.llaH MC'ITa IIc,J,pu, II UpllillJlOCb B03Bpa1'IIThCn Bo Bpa311J1iI0, IIC I1.1aBam, 110 BO:llla)l1, B03;lYUIHaro OI,£'alla. IIPOXO,UIT'b Jl'tCJW.Ll;;o J1'BT"b. ll(',lPO--B3pOC.1LIii lICJlOI3"tl\l,. TCII£'pL Oll'b II caloCTonTc",'ICII'b, II, J'J1aBHO£', B1> C/"O paeIlOp,nil\l'lIill '-OoJlLluin fl,eIleilOILln Cpe,.'I,cTI3a, TaR'!> 'ITO 0110 1I1O.iI,CT1, YJKC, 81> CJIY'l<.d; lIa,1,06uoC'I"If, rro;J\l'pTII08<'tTL XOTH 6h! II )I,BYIIW TbIC.H1J.allllI qJpallKOB1, 3<1 Y,ilOBOJIbeTBic upO,J,cp>KaTbCJI 1J.aC1> lIJIII lIo:rrupa B1> I303f1,YX-B. .IT mWWUCL OllnTb U'b IIal'HiKo, CaIlTOC1,- ,L(lmlOlI'b I10cTyrraCT1> I1paKI"If'lI/"te, 'I-Blo pallbillC; BIII'1>CTO TOro, 'lT06b1 06pau\aTLCJI "'b I1pO!Iwceiolla.lbHI>III/"b 113pOHitB- Talo, Oll'b O'l'llpaBJIneTCn Ko O,1l,IJOIIIY lI;n, (IJa6pmaIlTou'I" 113J'OTOB.'1H101I1X'b apu- CTRThl, II CD )I,BYX'!> CJIOBo IWII'laCT1, C}{'BJlI\Y: l'IY I1peAOCTaB.IHeTcn 803)IOiI\IIOCTL 3a ;I, B'1> , TPH COTIIlI (IJpaIllWI3'b IIPHIIHTI, )"IaCTic B1> 110JlCTt. 81> eMIOlo .1I:. t .1"1>, 110.'ICT1> COeTO.HJlC.fl, H OCTamIJl1> B1> Ayw't 1II0JIO,.'I,oro 'IeJlOlrtJ.a. Tmdn CII:lhHbln BIIC ' taT.T1>lIi.H, 1J.TO YJICC C'b 31'01'0 AlOlIlCHTa CaHTOC'b-.a:IOIOII'b CTallOBIlTCR CIIUpTC- !\13110Mo B03,.'I,YXOIIJlaUanin. 
138 CalllO c060n pa3YM')';eTC.H, ero HC MOI'JIlI y.n;OBJIeTBOpiiTL c.IY1JaiiHhIe nOJICTLl Co KaKUlII1.-nu6y.n;L npOqJCCciOHaJILllhIM1> B03.n;yxOnJIaBaTCJIeI'l» a TaK"b UaK'b "MaJIeHMfiit 6pa3uJICln," 06JIa.n;aJI'b orpOMHbll11f1 Cpc.n;CTBaMli. TO HHtITO lIe npCn.HTCBOBaJIO e:\lY 063aBeCTlICb C06C1'BCIIHbIMo aapOCTaTOM'b. II BOTh, POJK.n;acTC.H nepBI>lll no OplIrIIHaJILHOC1'n KOHCTPYIUUlI Illap'b, KOTOPOMY CaHTOC'b B'b 1JeCTb .n;aJIClmll pO,ll,UHLI ,lI,aJI'L Hln .. Bpa31uiH" . .n;-BJIO 3aKJIIO'ItteTC.H B'b CJI-BJJ;YlOmelllb. .n;o TOI'O BpCMClI1I mapLI 1I31'0TOBJIRJIlICb n01JTlI lICKJlIOtlHTCJIbHO 1130 01JCHL ,lI,Oporol'O II 01JCHb TnJKeJIaro KHTaiicKaro Ille.my, cHa6JKaJIHcb TnJKeJIOID C-BmolO, rpOll103,l1,KOID KOp3I1HOIO. TRJKeCTb MaTepiaJIa BhIHY- m.n;aJIa .n;aBaTL aapOCTaTY 3Ha1JIITe.TJbJTLle Pa3l1I-BPLI. TCOPCTHKlI B03AyxOnJIaBallin rrOJIara.'lfI, 'ITO lIlaJIO-ltIaJIbCKII Y.n.OB.leTBOpHTeJIbHLIii Illapo .n.OJIJKCH'b BM'LmaTb He MeH-Be IUlTUCO'l"b Ky61I'ICCI\IIXo MeTpOB'b ra3a. Y 6pa3IIJTha me pO,ll,lIJIaCL Hlr:en C03,l1,aHiR mapa-nUI'MeJI, 06'beMOMo BCCI'O JIHlllb OKOJIO CTa Ky6n1JeCKlIX'b MC1'- pOB'b, ynOTpe61IB'b .n.JIJI OOOJI01JRU HeU3M-BpnMO 60JI-Be JIeI'Idii MaTepiaJIo Bo BII,lI,-B RlIoHclmro mCJIlta., 60JI1;o TOHKaI'O, 'I-B1II'b IfHTaifcRiii. illap'b-lIlIrMen Tpe- OOBaJIo II oco60ii, 110 JICrnocnI ocnaCTulI: HCKJII01JIITeJIbHO JleI'I\OH C-BTH, KpO- llletJHOH n JIemOH Kop3nHLI. Bce aTO npnxo.n.UJIOCL c03.n;aBaTL B'b nepBLIH pa3'b, II onhITHLIO qJa6pmfaHTLI aapOCTaTOB'L TOJIbKO nOKatIIIBaJIH rOJlOBOIO, CJIblma Tpe- 60BauiJI CaHToca, 1JT06hl I\Op311Ha B-BCIfJIa He OOJIbme meCTlJ, MHOro ceMII KIIJIO- rpaJlIMOBo. VAHaKO, CaHTOCo YIIPRllIO CTOnJI'b Ha CBOeM'b. If HeCMOTpJl HaBc1. HaCM-BmKU " 3HaTOKOBo", YB-BpnBIllIIX'b, 'ITO Ha TaKOM'b map'" MOJKCn nOJIeT-BTb "pa3B-B TOJIbI\O KYKJIa",-"Bpa3IIJIiJl", B-BCUBlllaJI C'b EOp3HHOID II BC-BMlI nplIClIOCOOJIelIiJIMli MeHbIIIC nOJIYTopa llY.n.OB'b n pCKpacHO no.n.HnJIaCb B'b B03.n.yx'b, YHocn B'b 3a06.aa t lIlbIR BLICOTbl CM-BJIaro 1l0BU t IKa CD 6aJIJIaC1'OM'b B'b TplI.n.aTb KUJIOrpaM- MOB'b. A 3a llepBbIlIlb nOJIeTOMo mapa-IIHrMen, 0IfOH1JUBlllllMC.H cOBepmeHllo 6JIa- ronOJIY1JHO, nOC.T)';.n;oBa,JIII .n;Pyric nOJIeTbI; lIMn 3aIlTepeCOBaJIOCb 06mecTBo 1I 3aHH- TepCCOBaJIHCL fl,aJKC BJIaCTII c:I)paun,in, tlYTKO c.ll-B.n.nll1iR 3a BCJIKIIM'b ycn-BXOM"b B'b .n.-BJI-B B03.n;yxOnJIaBanin. IfM.H CaHTOC'b-.n;IOMOHa CTaJIO Yi:OllIlIHaTLC.H 1I'h pa3l'OBOpaX'b TeXHlIltoB'b H CnopClIJ:.JHOB'b YJJ\C 6e3'b CIillcxo.n.HTeJILlIOH YJILI6KlI: qJa6plIltn aapOCTaTOB'b CTaJlIl nOJIY1JaTb 3aRa3bI ua 1I3ro'OBJICllie mapOB'b "no cIIoc06y CaHToca". 3m OLI.1a nepBa.H KpynHaJI II HCCOMH-BHllan n06-B.n.a MOJIO.n.oro 6pa31IJILa. 110 caMo CaHTOC'b aTOIO n06'L,WIO He y.n.oBJIeTBupuJIC.H. llpaB.n: a , nOJIeTLI .n.ocTaBJIRJIII CMY orpOMHoe Y.n.OBOJIbCTBie. Ho aTO 6blJIU 06m:HOBCHHLIC 1l0JIeTLI Ha neynpaB.llReMOlll'b aapOCTaT-B, TaKie caMbIC, Kmde COBepmaIOTC.H CUTll.HMII B03.n;YXOIIJI3 BaTCJIeii peMCCJICHHHKOB'b. - AapOHaBTh-pa6'b B-BTpa!-TaltoBa qJopMYJIa B03.n.yxonJIaBaTeJI.H .n: 0 6paro CTapam BpellleHII. Ho CauTOC1>-.II.IOMOH'h He MHpIIJIC.H C'b aTOIO qJOpllIYJIOIO. OU'b XOT-BJI'b 6hITb He pa6ml'b B'l;Tpa, a JJ(CJIaJI'b CTaTL "rOCnO,'l,HHOM'b B03.n.yxa". BpamaJlCb B'b Kpyry aapolIaBToBo BC-BX'L KaTeI'fJpHi, II3Ytla11 HCTOpilD B03){yxo- I1JIaBaHiJI, 6ec-B.n:YJI C'b TcxHHKaMII II Y'IelIhIMII, - MOJIO){OH 6pa3uJIe'b CJIbIIllHTb CO BC-BX'b CTOpOHo cKCnTIItlCCldR 3aJIBJIeHi.H: - YllpaBJIJIellILIH aapOCTaT'I,? Ho, Bon MOn! 3To-a6cyp){0! BhI He 1I111-BeTe ,JI,OCTaTO'IHO CIIJIhHaro .n:BlIraTC.llH. ECJIIJ Bhl npnI-BHIITe napOBYID MamUHY, BaC'b .n.eT'b Ta JKe ucy.n.atIa, ItaKaJI 1I0CTlIrJla reHiaJIhHarO .iRlIqJqJapa. HeMblCJIIIMO opaTb B'L rOH.n;OJIY CTOJIb rpOllI03.n;laii allnapaT'b, KaE'b napOBaH lIIallllfHa C'b KOTJIOMo, C'b 3anacaMII yrJIJI II BO.n;bI. - A aJIeKTplItlcclae .n.BIfI'aTCJln? OTB-BT'.b .n;aeT'.b ca.\mH Be.lIIIKHi 1J306p-BTaTe.'Ib 3.n.llcOH'b, K'b looTOpOM1 npo- 6IIpae1'CJI IIpc,'I,IIpiuM1JHBbIii 6pa3HJIl''b: 
139 - .H Iflll.Y. loe-'lTo HaWeJlo 1I0 COBpeltWHHbIe 3J1eKTpOMOTOpLl Dee elll.e Y.)I(aCHO T.JJJKCJlbI. H'BT'b, BLI C'b 3TIiM'b HH'WrO He c,n:tJlaCTe, MOJlOJl.OH 1JCJlOB'hK'b! IIOJl.OJK)]J1Te, IIOKYAa HMl0, 3J1eKTpOTCXllllKaMo, y.n.aCTCH BbIJl.YMaTb 1JTO - HHOy.n.b 6oJl'Be paIUOHaJlbHOC. IIOMHlITC qJOPMYJlY Toro JKe .JKmf>qJapa? B03.n.YXOIIJlaBaHie CTaneT'b Ha Horn TOJIbKO Tor.n.a, RorAa 6y.n.eT'b CROHCTpyupOBaHa MaWIiHa B-BCOM'b {''b 60Jlbwie KapMaHHbIe 1JacbI, pa3BnBalOllI.aH cnJlY O.n.HOH napoBoH Jlowa.n.u. He paHbwe. A HaWlI 3J1CKTpOMOTOpbJ IIoKYJl.a Tpe6YlOT'b B-BCa, 1JYTb JlU lIC R'b CTO pa30 60Jlbwaro..f--Ho CaHTOC'b-.n;lOMOII'b HC MlIplITC.fl C'b 3TIiM'b lIpllroBopmn.. ECJllI' 11(' ro.n:.flTC.fl napoBbUI 1\IalIIIiHbI, eCJllI lIeJlb3.fl BOCIIOJlb30BaTbC.fl 3J1CRTpO- MOTopallllI,-TO H-BT'b JIll .n.pyrnxo .n:BlI- raT(' Jleii? IIocJI-B.n:nie ro.n:bI .n:eBnTHa.n:aTaro B"IJKlI ObJJIlI 03HaMCllOBaHbI B03HJIKIIOBe- HieM'b n CKa30'IHO 6bICTpbIlItD pOCTOM'b aBToM06u.lbHOH IIpOMbllIIJleHHocTlI. II paB- .n.a, CCJlIi paBlluTb aBTOMOOlIJlH IIaWnX'b JlHeii C'b HCYI,JllO)J(JIIIJH, rpm103.n.RInIH, a r.'IaBHOe - CJIa60ClIJlHbIMH aBTOM06JIJlH1\1H XOTH 6bI 1900 ro.n:a,-TO Ha110 HeBOJlbHO CTaHOBnTCH CM-BmllbIlllo TO YBJle'ICllic aBTO106HJleMo, KOTopoe OT1\I-B'1eHO UCTO- pielo T-BX'b .n.Hei-i:; HO pa3'b P01UIBWHCb, aBTOM06IfJlb, IIp1I1\I-BHlIBmill Jl.JlH IIepeJl.Bu- ;I,eBin .n.aBHO H3B'BCTHYlO CIi.1JY OKa3aJl'b OrpOIl1HOe BJlinHie na IIIeXaIIII'lecKYlO IIpO- IIlblIlJ.1JeHHOCTb, nOHYJK.n:a.n crpoHTb BCC 60- JI'he MorY'lie ABI1J'aTeJlII IIIaJlaro B'J;ca. BCHHlIHOltIOTOpbl Obl.1Ii 3HaROMbl CaHTocy-.n;lolllOuy: OJlHam.n:bl, B'b ncpBLle ro.n:bI CBOCro IIpeobIBaHin Bo IIaplIm-B, OHo .n.aJKe opraHIi30Ba.l0 I'OIlKY Tpexl\O- JlCCHblX'b IIIOTOpHbIX'b Be.'lOCIIne.n.OBo lIa Tp3R'B. TCXHlIIWIII11-3HaTOIwlIl1I roHl<a 3Ta I1p1I3HaBa:IaCb HeB0311IOJKnOlO, a6cyp.n.HOlO. IIpe.n:pcKaJlu KamcTpo<jJy. Ho... HO Can- TOCo-)J,IOlllOlI'J. CTOJIJI'b Ha CBOellto, - H rOHKa Jl.aa 6JICCTHrrdC peaYJIbTaTbI. If, BOT'b, BCIIOlIUma.fl 0 HeH, CaH- TO Co 3a.n.YMbIBaeT'b I1pmdmm'b I'D B03AYX0I1J1anallilO 6CH3lIHO-l\IOTOPLl, lIa KOTOpbH' MaJlO 06palll.aJloCb BIIH1\Iallin. Ha'l11l1aeTC.fl C1, Be%1I1a OpI11'IfllaJlbHarO OIIbITa: ua;I,O IICIILlTa:l'b, He 6y.n:eT'b JIll MOTOp'b, lIaxo.n:Rwiiicn B'b r{IHAOJl-B B03.n.YWHaro 1II11pa, pa3BIIBaTb npn CBOCH pa- 60'l'-B TaKio 1I0pLlBHcTue TO.l'lKlI, He 6y.n;eT'b JIll OH'b TaKo TpHCTII map'b, '11'0 31'0 IOiKeT'b rp031ITb onaCHOCThlO Tom,oii lIIC"lIWnOll oooJlO'IK'h? lIe 311Ka3LIBan cnCiaJlhllaI'O IIIOTOpa, 6pa3lI.IC'b f'HIOmCT'b MalIIUIlY Co l1JIl"IJBlIIarocn y nero .. '{'3I1A31\13,". l\IawlIHa )lOBOJlbIlO IIcYKJIlOJKan, THJKeJla, OHa I10Ka3aJll1Cb 6bI I,mWl\Io-TO :'IOHCTpOM'b, CCJJI1 6bI ec CpaIJllllTb Co COBpel\WHIlLllIllI 6eH3lHlO-MOTopaMIi. ED T01\l)'-.JK.(', OHa p113BUBaeT'b lIIi'ITO;ICUPO CIiJlY, Dcem TP" C'b I10.10BIf01O .'10Wa)llII1bUI CU:ILI. Ho Jl.JI.fl OIlLITa ro.n:u.rraCb H mIa. C'b CBOIIMo IICpB06uTHLIMo 6CH3UHO-MOTOPOMo CaHToco 3aolipaCTCJI Bo JI-BC'b, IIO.n.B'£lIIHBaeTo l\fOTOp1, ua C-BTll BepeBoKo I,'b B'IJTBHMo ):l'pCBbCJJ'b II calll0 ycailllI- f 1' ., '. : .. . ., o . 1:1 ,J.t 4" CI (I ,-J_ l -1 '.. .. 1:- . ,T . . ", .; I1CllLlTILHle uepBlLro MOTopa. 
140 BaCTC.fI CBCPXY, JIa :\IOTOp.t, lID cnrIiaJILJIOC e'tJl_10. 1\IOTOpo nYII{PUo B'b XOJl.'b. 1\10- TOp'b pa6OTaC'I"h CD JIIIXOpaiJ,l)1/HOIO 6hICTpOTOIO. A 0pHrIluu.1JI,HLIii BcaJ(HIIKo HC 'IYB- cTByeT'b HII TOJIqIWBo, IIII COTp.flCClliiI: 60JI'BC II.TIlI )leIl'I>o CcpLC3Haro xapal,Tepa. II qCpe30 r.UIIIYTY OHo nOKII)aeT'b C't,IJ,.'IO C'b )Ono.1bHOIO y.'lbI6KOIO: lIIOTOp-h rO)IITCjl ]l.JI.fI TOro, qT06LI npIlBO)HTb Bo )l,nll.iKeHic a3pOCTaT'h. 1\Ia.1J0 Toro: IICIIJ.lTaB'b 6CII3HII0-)IOTOP1, 1I'b ]I.'tJI'I;, CaUTOC'b pa3D HaBcerJUt 1I30am-I.'lC.fI 01"1. oIlaceHi.fl, IIopow)I,eHlmrO Ylta3aHi.HMII TeXIlIlKOB'h, cJI'I;JI,Ylol.l{aro po)l,a: _ EpaTb B'b rOHJl.O.1Y 33pocTa:ra 6en:mHo-:\I01'OPo'! IIo, 'J;.;J,L, 31'0 ,iI\C BCC paBlln, '11'0 no)l,'b oo'mOll C'b 1I0POXOMo pan,.IIa)l,LlBaTb IWCTepo! A3pOCTaTo B30l-- nrTC.fI nplI nepHO)lo JKC nOlI1,p:lI'I;... Ho CallTOC'b- )1,luMOllo TBCp,l.IIJI'b _UlIllL O;l.HO: - H(' 60JIJICfI J-l IIC 6YAY 60.flTLCJI, '11'0 map'h B30pBeTC.fJ, BOCIIJIa}'ICIlJ-lBllIIICJ.. BOTh, IIHOe ;rhJIO-B03M0'(;HOC1'J. pa3pb1Ba 060.10qKll ra3a, CCJIII .JI.au:ICHie pac- mllp.fJIOll\arOC.fI ra3a Ha ooo.1JOql,Y 1I3IIHyrplI npen30ll,l,CT"h H3B"tCTHblll Mat;ClI- Myr.I1o,-,rro IlocTpallIH'tc, II 3Toro .fI onacmOCL J-l TenepL. * * * ITepnLI YllpaB_'1.HmILlli a3pOCTaTh CaHTocu- )1,lmlOua, nOH.fJTIlO, KpallHe uc- cOBepllleHHbIlI 110 (Op}'I't, 6M.'I'b C03.;J,aHo miD Bo 1898 ro)l,Y. 81'0 6LIJIo 6aJIJIoJI'b ltIU11H,'I.pllQeCKOH IpOpMLI, IIpaBlIJIhH.tc CRa3aTb-Cnrapo- 06pa3ublll. ITo]l.ommYlo CJ-lJIY }lOC1'aBJIH.10 BO)l,0P0)l,o. 1\I01'upo lIoM"tl.l{a.1cH 111\ 1I0.JI.U'tllICHIIOIi I{o 6aJIJIOHY KOp3111.-J3. H cY)b6"t 6WIO yro.JI.uu, qT06Ll nepBbIli nOJI,oeMo, nepBLlll 6.1UII'b BbIllICJI'I. KOMUMo. 1I0)l,;'!:anlUIIcL con't1'aMo .fIBUnmJ-lXCH BO MHojJ\ecTB'1; nOCMOTp'B1'b ua nO.1eTh CTapLIXo H OIILITHLIX'b B03,l.yxoIl.TIaBa1'eJIcii, CaHToco-)1,lmIOHo, BonpCl\J-1 CU6CTBCIl- JILIMo onacPllimlo, IIPC;UIfJIIIIJl.1J'b IIO)l,'LCMo Co M'l;cTa, Im3aBIlIarocn C)IY omlCHLIM'b. l1cpe30 JI'l;CKOJIbKO cm,Yll,l,'b rup.JI.O nO,Il.IIHMaBUliill'J1 l!BepX'h a3pOCTaTl. mrtC'c-t C'b C'B- .JI.OKO},I'b oLI.;n. IIaIlCCCII'b lIup),1ll0m, B'BTpa Ha rpynllY J.epeB)'cBo II 113UpBaIl'b H'b KJIOQKU. 1I0 II MOTOp'b, If, r.mBHOC, caMo B03.J1.yxOUJIaBaTCJIL OCTa.UWb JICBPCJ.IDILI},m. Y)I,IIBIITc.1bIlLnrh TOIIO},I'b pa3CKa3b1BaCT'b 06'b 3TOll K3TacTp04rl, ca}'l1, CaIl- TOC1,-.110:lIUHo Bo cnOIlXo MC;llyapaxo. _ iho C:lY'II1.10Ch,-fOBUPIIT'L 0110,-18 crHTHopfi 1898 rO)l,a. 1-10, no IICJI- IWM1, c_1Y'Ia1;, IIeY,l.ll'IHLlli 1I0]l.oC;lI'b nce Jim ]l.OK333.10, '11'0 r.lOll 1101'Op'b paoo- TarT']" II '1'1'0 pa601'llCT'b II B03)1,YWliblii B"IIT'b. Hl no lIX'b llllH'1; C.1Y'lIl.1llCb ImTlICTpOI!Ja. ".n HC Haxo,n:IIJID IIYiKII LlM'h 6C3n_1()]l.HO TepJITb Bper.UI, ulI_1aKHB<W C.1YQIl- IIwceCJI: jl 3aCTanllJI'b pauoTaTb Irl;.lYIO :lIaCCY .1IO,Wll, QmUI a3pOCTaT'h, II 'lepC30 .JI.Ba )l.II.fI Moil B03AYWII),lii Kopa6Jlb 6),1_11, OIlHTh rOTUB1, H'b nYTI.. Ha 3TUT L pa30 .fI C3r.n. uhIopa.10 },I'tC'ro 1I0J.'beMlI, Jlpellc6pera.fJ YI,a3aHimm "OllbITllhlXo" lI:'1pO- IIa.II'1'OBo: 0111-1 .1CTaJIII lIa IIpOCTLIX'b 6aJI"10Haxo, II HX1, OllblTHUCTb BCJI nOKOII.1JlICb lIa 3111lJlill 3'I'JlX'b a3puCTaTOII'b, a ,.II lIaXO.JI.II_1C.fJ Ha 3:JpocTaT'1; ynpaB.1HmlOr.I1,. II J[ md;.1JD Y.JI.OnOJILCTdic y61; HlTbC.fJ, QTO 6LIJI'b COBcpmellHo npatl'b; !>Ioii 1l3pOCTaTb 6.ijarollo';IYQHO r.mllOBaJlo npe,l,aTeJILCldJI )l,e!JCBbJI, 1I0JUIJlUllIHCL palILllIc npIlIL1J1jf\elliJl It'b HJUI'!. lIa ;J.ocTaTOQHYIO BbICOTY. MOTOpo pa60'la.1Jo oe3YIW!Uf3- IICIIIIO, UIIIIT'b }'ICJIhIWJI'h _10IlUCT.HMlI Co Hey _10BlIr.IOIO }I:.1.f1 r.1aaa Ob1CTpOTOIO,-II, 1I0BOpa'IIIBaH 110 'fY 11.111 ;t,pyryIO CTOPOIlY PY.;lL,-.fI BII.JI.'I;.JJ'b, ImIt"h lIU('JlYIUIIO 1I01l0pa'IlIHae'ICJI If 1I0;mlraCTC.fJ B'b TY 11.111 JWFYIO CTOPOIlY BeCL cllapE;'!:'h. ,,('1'011';10 r.1II.t OTTJlllyTb lIa3a;0 nCpC)I,UlliI,HOli rpY31" H3M'I;IfH.fJ ;1TIDlo paBHo- n'Bcic ;I;:J!WCTlIT<L Ta"'L, '!T06)'1 IIUCo cro 1I0)l,H.fJ.1CH BUepX'b, a Bo TO JKe BpeMH BIIIITo ;I.'t.1a:I'b CBOC ;I.'t_l0,-:\IOll B03]1.YllIHLlii Kopa6.1b 1I0,J,HIIMaJIC.fJ. OTTJl1'IIBaJl'h 
Hi .rr rpY30 BIlCpC;:!,n, noco onYCRaJICfl, a:JpOCTaT1>, nO)l,rOIl.flCMI>IIi BllnTOlo> lIa'lIIlIaJI'L CKOJlb3lfTb BlIlI30. .,Ho TYT'b .II c,JI,'BJIaJIo rpyoylO If HClIpOCTlITCJIbllYI0 OUIHOKY, lWTUpaJI ceJ:i- 'JaC'b "'c nOBJICl\.'lil :m COOOlO 3aCJIYJIWIIIIOC lIaKaaallic: .fl YBJIC1\C.fl II ,JI,OllYC'fl1JIo :1:JpOCTa'fo no;n:.II.flTbC.fl na BhlCOTY ED 400 IIICT))OB1.. "J..IUI rnapooopa3naro 1IJIIf rpyrnCBlJ)I,lmro a3pocTaTa TaRon nO:J,oCMo lie "Ilpc)I,C'I"aBJIJICT'b IIH IlIa.iTtHrnal'O 3aTpY)l,lIclli.fl. Ho ynpaBJI.flCIblH cl1rap006pa3I1blJ:i a:JpocTaTo llJIaBaJIo no B03,I1.YXY B'b CYlI\IIOCTIf, BlICpBbIC, l1 pucKoBaTb nO.J.Hl1- IlIaTbCJI BblCOKO lIa,Il.o 3NIJIClO 6hlJIO 6C3r:1lblCJICHII0, 6c3Lrno1LHo, naIWIICl\o- onacllo. nOltp.a a3pOCTaT'b nO)l,IIHlIlaJICJI, 0110 OTJIli'1II0 COXpall.flJIo CBOlO lfJoP1\lY, lIano.1l1ml 060JIOqKY pa31101l1'BpIl0. IIo BOT'b, lIpHXO,Il.H'fC.fl CIIYCKa'I'bC.II. OiJOJIOql{(J, nO)l,BcpraCTC.fl 60JIbWOIY )l,aBJIClliIO anlOclfJcpllaro Bos.J.yxa, a Ba¥fpu ra3-L C;ItlI- MaCTC.fl, IIOqC)IY 060JIOqKa lIaqUBaCT'b IllOp- lLlHTbCH, 06pa30BI>188Tb CltJIa;J:KH..H IIYCWlIO no XO.J.o B03,J1,YWllYIO nomy, )l,OJI1KCIIC'fBY- 10lI\Y)O lIanOJIIIHTb lIaXO)l,flIl\CCCJI BllYTPll 060.1OqKH cnClI.iaJIbUOC O'f;n:.'BJICllic, q'fOObl 3TlDID sacTaBHTb 1'1130 3a1l0JIHlITb CKJIa;'l.RIf, 110 nOllla pa60mcTb c.'la60, nocpCAHII't :13pOC'fa'fa 06pa3YCTC.fl CRJIa,Il.Ka, CaMa "CH- l'apa" CJIOBIIO Ha;via1\II>lBaC'fCJI, 3amOaJICL 06011l't!H lWIIlall!H KBCPXY, C-BTKa, Bbl,Jl,Cp- .iIWBaIOlI\a.fl 11:1 CCO'B TJlJKCCTb I'OII,Il.OJIbl H OJI rpY3a,-TO CCTb, IIICII.fl, IlIOTOpa, 6aJl- _l:.tCl'a If T. )1,., - ;n:.aB1IT1> lIa 060JIOqRY OT.n.'B.lbIlLI1\IH nOT.lm!H nc paBIIOM-npIlO. J303I1UKaCT'b OnaCHOCTb, '11'0 1';I,-n-IIu6Y)l,b -I.' l.ilUaT'b C-nTRII npopnCTo 060JIOql'Y. CnYCRo 06paTUJICfl B1. ua;n:.I'Hic. AlIlIapaT'b ynaJIo na JIyry. IIOqTH Bo nOCJI't)l,ncc IIIrllOBCllic IIICII.fl OC'BIIHJIa IIILlCJIb-KaR'L sa)l,ep.iKa'fb na;n:.cllic: ,JI,Y.'lD cpaBIIIITCJlLIIO CB'B:iI\iJ:i B't- TCpn, rnaBwiii na)/,aIOuij.ii a:JpOCTaT'b. lIa llepBhlB OnhlT':L C"b ynpaBIlHeMbIM'Io a.a- JlY)'y 6L1JIH ;n:.'tTu-nO)l,pOCTRlI, nYCKaBwie pOCTa.TOM"b. SM-BCB'L no B'BTPy,.H K[JHRIIYJI'b H!lIo, qT06bI OIlH CXBUTU.'lIICL 3a BOJIO'IHBWiiic.fl no SCIIIJI-B RallaT'L a3pOCTaTa H 1I0CTapaJIHCh 1130 Bd>xo ClIJIo TalI\IITb ltallaT'b npOTlIBo B'BTpa. MaIlCBp1> y)l,aJIC.fl: a3pOCTaT'b 06paTllBwIICb Bo H1>'1TO nO)l,06110c Ol'pomolllY 3M"tI0, IIC PYXHYJlo lIa '3C)JII0, a cpaBIIUTCJlLIIO M.HrRO onYCTI1JICJI,-H .II 6hlJIn ClIaCClI'1.". .... ..... t.. lao ......... ... ....... .. ,'. - ''f..:.--:. - '" , ,( :0.. , <. ', -.. .. -I .,.... , .. . , - * * * BCCIIOIO CJI'B)I,YIOlI\arO rO,ll;a lIO SaKa3Y CaIlToca-Jl.IOMolla 6L1JI'b 113roTOBJICHo 1I0BI>I" YllpaBJI.flCMblii a3pOCTaTb. IIapl1JKcKaH I1YOJIUKa, BHlUIaTCo'bIiO CJI't;:t,lIBWa.fl sa OnblTa)!H CM'BJIarO 6pa3HJIbl\8-, nOToponHJIaCb cam OltpCCI'HTb 3TOTo annapaTb, )l,aB'b CMY Hllm H306p'BTaTCJI.fl H OTM'BTHBo HOMCp01\l'b Bo O'l'JIliqic OT'b TOro, Cn ROTOpblM'b ;n:.'BJIaJIHCb OllLITbl OCCllblO 1898 rO.!l.a. TaR"b pO;n:.lIJICH "CaHTOC"b- Jl.IOMOHo ;M 2". Ho "CauToca-Jl.lor.lOlIa ;M 2" 1l0CTHrJla Ta JKC caMafl yqacTb: I1PH ncpooMo .mc IIp061101l10 nOJlCT'B, COCTO.HBWCIIICJI 11 IIJaJI 1899 rO,ll;a, 0110 lIa nop.ll,ll;oqllO" BblCOT-B CTaJIo TCpJITb <POP)IY, nOTmlo, nOqTH CJlOiKIIBlIIl1Cb BABoe, ynaJl'b ua 3eMJIIO, II 060.'lOqKa 6b1J1a pa30pBalla 0 B'BTBlI ,ll;CpCHLCB'b. 
142 H306p'tTaTC.1JI, HC YHI,maCTb: TOTqaC'},-jIW HaqHHacTcH BLIpa60ma mIaHa IIOBarO a3pOCTaTa Toii iRC CIICTCMLI, HO 60JI'tc cOnCpmCHIIoii <POPIIILI. CpaBHHTCJIl-HO )l,JlHIIHaH Cllfapa YKOpaqllBaCTCJI II TOJICT'teT'b, 6aJJ.lIOH'b npi06p'tTaeTb OBa.1JJ.HYJO (POPMY. BOT'b ItaKo pa3C.Ka3bIBaCT'b CaMo I\OHcTpywrOJYb npo nCpBbIii IJOJICTJ, Ha 3T01rl'L ammpaT't. - 13 HOH6pJI lS!:I9 fO)l,a nOImHYJI'b .II Ha 60PTY "CalIToca 3" MacTcp-. CKiJI Bo BOJKHpap't (npC)I,M'tCTbC IIapHJKa). 3TO 6LIJID C1JaCTJIHB'tiirniir no.1CT'b H3'b BC'tXo, )1,0 3Toro BpCMCIIII C)I,'tJIaHHbIX'b MHOJO. "OTo BOJKupapa .II lIanpaBIIJICJI Ha MapcoBo nOJIC, I\OTOpOC npHB"1CI.aJIO MCIIJI CBocn r.1Ja.)J,KoiI nOBcpxIIOCTbJO. Talll'b, Ha)J,'b aTHMo orpOMHLIlllo nJIaII.OM'b, .II MOn, CB060)l,HO ynpa:iIUlHTbCH. II MOH a3pOCTaT'b )I,'tJJaJIo nOCJIYIIIHO I\VYfH. nO)l,lIHlllaJICJI II OnycKaJICJI no )l,iarOHaJIH, lllCJI'b no B'tTPY H npOTIIBo BtTpa. ,,3TO 6wIa n06't)l,a, )I.aBHo JK)J,aHlIaJl, CTpaCTIIO ')/{C.aHHaJl n06't)l,a. Ho .II 6bIJI'b CJJlfIIJI\OIll'b 3aHJITo, 1JT06LI OT)I,aBaTbCJI OXBaTLIBaBIIICMY MCHJI 1JYBCTBY. MC:iIi)J,Y npoqmlo, 06paTHBo BHIIMallic Ha 8Ii<pCJICBY 6alllHJO, JI p'tlllH.1Jo OO.1JCTtTb BO.Kpyr'b HCJI, )I.Cp,)/{aCl, Ha 1I0'lTJlTCJI'bIlOn )l,IICTaHlJ,ilI. 1JTO II BbmO.JIHHJI'b ycntlllHo H'tCKOJIbIW pa3'b. 3aT'tIll'b .II OTIIpaBHJICJI Ito IIapK'b-)I.C-TIP3HCo, OTIy.n: a Ko Ba- faTaJIJIb II cnYCTlI.JJcJI KaK'b pa3'b I1a TOlllo caMOlllo IIltCT'£, f)l,'£ KOf)I.a-TO nOTep- n't.1l'b KaTaCTpo<py IIlOn ncpBbIH a3pOCTarr'b. "IIo MOHM'b paC'lCTalllo, npH 3TOlllo IIO.JICT't "CaHTOC'b 3" pa3BlIBa.Tb CIW- pOCTb OKOJIO 25 KOJIOllICTpOB'b B'b 1Jac'b. "IIOCJI't aTOfO nO.JICTa .II ymc HC COMu'tBaJICJI HII Ha iOTY Bo nO.1H01\\"b ycn'tx't MOCH II)J,CII. H: ;J:JIJI IIICUJI 6bIJIO JICIIO MOC JKH3HCHUOC nplI3BaHie: CT})OIITL B03)1,YIIIHLIC .Kopa6.m". * * BCCHOIO 1900 fO)l,a O)l,lIHo 1130 CTpaCTIILlX'b nO.K.JIOHIIH.KOBo HCKYCCTBa BO:l- AYXOIIJIaBauiJI, IIIHJI.JIiOHCp'b ,ILCHq'b-)I,C-.ITa-l\lcpTo-nCpC)I.aJI'b Bo pacnopHiI\ellie aar OKJI y6a <PpaHujH nOqTCHIlYIO CflIll\IY Bo 100.000 <ppaH.KOBo, Ha3Ha'lIIBo ce IJ'b Ka1JCCTB'£ npclIIiH TOlllY H30 a3pOllalJTOBo, IWTOpL1H COBCplllHTh nOJIeT'b Ha YlJpaBJIJJCIIIOM'b a3pocTa'rh ua C.JI't;I.YIOW;HX'b YC.1loBiJIx'b: aapoC'raTh )l,0.1,)/{CH'L nO:l:- I1JITbCJI ED CaH'b-J{.JIY cD III'tCTa, npIlHa)l,.JJCJKaW;aro aapo-KJIy6y, npo.1CTtTb, 1111 pa3y IIC KOCHYBIIIHCb 3CIII.JIII, BOKPYI'o 3li<pC.JICBOH 6amuH II BcpnyrLCJI IIa M'tCTO OTnpaB.1lCIIiJl B b C3110-RJIY IIC n03JKC, KaltD 'lCpC3'b nOJI'laca noc.1't Haq,tJIa nOJICTa. Bc'£ yeHJIiJl CaHToca-AIOIIIOHa 6bI.JJH HanpaBJICHLI Ko oB.JIa)l,imilO aTIflll'b npIl301l1'b. l\laJIo no Ma.JIY. lllan, 3a lllarOM'}" nYTCMo nOCTOHHHO BBO)J,lIl11bIXo no YKa3aHiIO onbITa YCOBCPlllCHCTBOBaHiii Bo KOHCTpYKujll annapaTa, Oll'b .'\.06H- BaCTCJI Bce JIY'JIIIIIXo II .JIY1JIIIHXo PC3Y.JILTarrOBo. 1I3M'tHeHa If!0Pllla 060.JJ0'JKH aapocTarra. Y JIY1JIIICH'b I\CpOCHHO-III0TOpo (qCTbIPCXIJ,lIJJlIH)I,pOBaJl Mai1Il1Ha). )' BC.1JH- 1JCHa lJO)l,oCIIlHaJl ClI.JIa II CItOpOCTb anllapaTa. IICC01JllblH: 6aJI.1aCTh 3aM'hHCR'b BO)I.JIHLllllo. I'oH)J,OJIa COBCplllCHIIO I1CqC3JIa: BM'tC'fO HCJI nOJlBJIJJCTCJI Kypbo3Hoe coopYJKClIic- c't)l,JIO B(,PXOM'b lIa )J,JJHHHOii IIITaHI"B, COb )l,BYMH KOJIeCaMH BlIll3Y. IIOCTOJlHHbIJI ynpajJmcHiJl B'b IIapllJK't H cro ORpeCTHOCTJlXo HayqalOTh 110 HHqTO,)/{HbIM'b nplI3Ha.Kalllo onpc;r,'tJIJlTL 6.;lH,)/{allllliJl 1I3M'tHcniJl HanpaBJICHiH H CIIJlbI B'£Tpa, JICrKiJl H3111tneHiJl nOrO)I.bI, BI.IJICHJIIOT'b HaH60JI'tc y.n:06HbIH, nOll.- XO)J,JlIuj,H BpellIeHa )I.JIJI nOJICTOB'b. II BO'Io, 8 aBfycTa 1902 f., C'b annapaTOM'b nOMCpo nJITbIH: CanTOCo )I.'tJIaCTJ, ncpBYIO 0<plf!lIujaJIbHYIO nOnbITKY KOHKYPPIIPU- BaTh Ha npll30 ,ILciha. Ho nOnbITKa TCpnHTh HCY)I,aqy; H3'b-3a nCHcnpaBHOCTH KJIanaHa a3pOCTaTh CBaJIlI.JICJI BIlH30, Ha Kpblmy KaIWI'O-TO )l,OMa: 060JIO'lKa .JIon- HY.JIa C'b Y,il\acHbIMo TpCCKOlln, HO caMo aapOHaED KaKHMo-TO qY)l,O:ll'b OC'l'aJICJI 1KHB'b. * 
TIpoxo)!,lrr'b ..tCJII'b,-CaJlTOC'b-)])Ol\lOIl'b ,,06'b'1>3JKaeTo" unHTI. IIOBLlii )!,HpH- JKa6JlI. ;M 6. II nocJl'B np0611hIxo IICIII.ITalliH YJI,atIHO cOBepIlIaeT'b 19-ro 0lt'fH6pn nOJleT'b BOKpyn 8ii<pcJleBOn 6aIlIHII lIa npIl3'b JI:eii'la. - TpOMo,- paSCI\a3I.l BaIOTb MeMyapbI,-ICTeOpOJlOrllqecJ\aH 06cepBaTopiR OnOB'BCTHJla MeIIR, qTO na BbICOT'B 8nlpe.leBoii 6aIlIIIII )!,ye'f'b n'BTep"b CIIJlOIO OI\OJlO IlIeCTII IIICTpOBo Bo ceKYH)J,Y. "A.fI, HeB3l1pa.H lIa ;)TO, rOTOBIIJICJI nYCTlIThC.H Bo nYTh. II IIeBOJlhHO H y.lbI6HYJlCn: B'I3)!,!' Bcero TPII ro)!,a TOIY Ila3a.1,0, pa60TaJI cD MOII)IH nepBIum aapOCTaTam, KaK'b 6bIJlo JI rop)J,o II CqaCT"llll3'h, y6'J,)J,UBIlIHCI., '1'1'0 OHn Jl,mUKYTCH npIl 6e3B'kfpiIl CO CKOpOCTLIO... IJ,'BJlLIXo celI{ MeTpOB'b no ceKYU,w!.. lIa O.IIH'b MCTp'b 6blCTp1>e TorO BtTpa, CD ItOTOplHIo MII'£ cerO)!,IIH npIl.n;eTCH 60pOTbCH! "U'I;-rep'b )!,YJl'b C60KY II OTKJIOIIH"'ID Moil aapOCTaTo, '1'1'0, nOIlHTHO, M'BIlIaJIO MallenplipOBauilO. H p'l3lIIIIJlCH nOJI:HHTbC.H, uo Kpaiineii M'Bp"l3, lIa )!,eC.HTOKo Me- TpOED na)!,o BepIlIlIlIOIO 6aIlI-HU. 8TOTo IIlall<:'Bpo 0'1' JIHI aJI'b Y III(' II H JllIIII- lIee BpeM.H, HO B'b TO ;Ke BpeM.fI.H IIpi06p'B- TaJI'J, YB'BpeIlHOCTI., liTO, no ItpaUlIeil M'1>p'l3, B't- TpOlllo He npHiI{MeT'b MelI.H K'b CalltOH 6 aIlI II'B, KOI')J,a JI 6y)!,y ee OrH- 6aTI.. 8TO ObIJlo 011 LITo, I.IHeceHIILIii IHOIO Bo TO BpeMn, ItOr)!,a 0)J,I111'b II3'b 1II0IIXo IIpe)J,bIJl.Y- IllIIX'b ann a paT 0 B 0, BCJl'B.n;CTBie nOT<:,pIl ra3a II OCTallOBKII pa60TbI MO- Topa, BOJlO'lIIJlO UM'b J,pbIIIJaMH IIapllJKa-no lIanpaBJlelliIo Ko 8Ulllc- JleBoii 6amI/'too. "If3o Callo- !{JlY .fI OmpaBIIJlCn B'b 2 'laca 42 IImlI'Tbl I10IlOJlY)J,IIH. Kor)J,a, .1l0CTHrnYBo 8iitfJeJleBOii 6amuII, .fI KpYTO nOBepIlYJl'b PYJII. II CTaJI'b orn6aTb e.fl rpOIltOOTBO)J,'b, onIICblBa.fl Kpyl''b upH6JIlI311TeJIhll0 Bo nHTI.JI:eC.fIT'b IIICTpOBo,-6!'IJIO 2 'laca 51 MIIIIYTa. 3l1aqUTo, B'b )!,eBHTI. IHUYT"b .fI YJlW c;J,tJIa.'lo IIYTb Bo I1.nTb C'b nOJlOBIIHOIO KIIJlOMeTpOBo II cOBepIIlIIJl'b TPY)!,Hblii nOnOpOT'b. TenepI. OCTaBa- JlOCb HCnOJlllllTb BTOPYIO nOJlOBIlI/Y pa60TI.I--BCPHYTbCH B'b CaH'b-EJlY. "Ho lIa aToMo06paTIIOM'bnYTII .n;'BJIO nOIIlJlO CD ItY)J,a 60Jlbmlllo 3aTpY)!,lleHielD. "HaqaTb C'b Toro, qTO MOTOpo, KOTOp!'IH npll nepBOH qaCTII nYTII pa60Ta.n O'1'JlIl1JHO, B)!,Pyro 3aKanpH31l1/QaJlo. E)!,Ba.H O'1'OIlIe.lo OT'b 6aIlIHII 8HqICJI.fI lIa 500 Me'1'poBo, I{aK'b 0110 CTaJl'b yrpOJKaTb COBC'BMo oCTaHOBIIrI.C.fI, II H'tlwTopoe BpeM.H .II OCTaBaJlC.II B'b nOJlIloii HCH3B'BCTIIOOTH, Q'1'O 6y.n;eTh .n;aJIbllJe. .H 6pOCHJl'b PYJlb II C'1'aJl'b OCllla'1'pHBa'1'L MOTOpo, nblTancI. BIIOBI. UYCTlITb ero Bo XO)!,O. T'£I'b Bpel\lellelo l1apOCTaTb HaXO)J,IIJlC.fI lIa.n;o Jl'BCOM'b, II '1'Y-f'b no.n;Beprcn 113B'£CTIIOIIIY I\aJK,)!,OMY OIl:bITIIOMy aapoHaBTj" .fIB.1JelIiIo: "'l'BCIILI.II npOC'1'paUO'l'Ba IIpHT.IIr.HBaIOT'b Ko ce6'B a3POCTaT'b BCJI'B.n;cTBie OXJlaJj'{.n;eHHaro B03.n;yxa lIa.n;'b HIIMII. "IIOI{y.n.a MOTOp'b OIl.HTI. npllllleJlo Bo .n;BIIJKCllie,-nOTep.llBmiii noc'1'yna:reJlL- HpO OIlJIY aapocTaTb onyc'1'lIJlC.II Ko By ,1JOIICKOIY Jl'l3cy, CJlOBIIO pa3C1JII'1'blBa.H 143 -<I ;/ // - I 14"'1 ,. ''"---...... <. r / _. . .. _ #" .. .- a "" .__- \ ....- .r-'__ _:r ....;.,.. .......,;: t. c " --, ::_--- ;.. ":;. - :'-:;' ..£:-:. ;.;..- - --,.., :-- - - -. :.-,..,..,. ",__"7- ._ __ _ ." -' - -:_...' ... -",--.."....-"--.....:-, ,- ------ '  -.... - . - "".-... "'- --""1: - J&,..... - . -':;r .... - ....:-.__ "',..;__ ...- ... .......-:. . - "'---' . . L: ; O)l.HH':L nB':L no.neTOB'b CaBToca-,D;IOMoH6 B'b MOHaRO. 
1-14 epe;r.n (lro '!.Cpem,(lR'J, nOI,OIl'lII1'L CerO)IJUIIlIIIIOIO pa.601'Y II OllOI1111'h OT'h 1'py.n:OWh. H TOpOII.l:IBO IIepe;I,BlIIIY."J'J, rpY3'1, lIa:mx", ,IOC'J, a:JpOC1'aTa II0;'l.II.IIJICn, :1I01'op1, pa- OOTa.1'I" XOT.II {'na'Ia"11l II .1'/;IIIIBO, 110 aapoc:ra.T'h ]Jl'pl'C"Ta.Wb CIlYCImTLC.fl II 110- n.lI,I.n. BII(lPC)I,'L, CTa"l'h 1I0,J.I1IIMaThC.fl p't3KO no B'ICXO'!.HIIl'ii :liaI'OIla.. J III,-IIOTOMY '1'1'0 IOToln, pa60'1'11"1'I, TCIICp" 1I0pm.1hllhBrL XO,'I.Orh. A iJ!l/YThl o'hry'n" 11 Tal\'l. 0.111301,'h ('POI.'b. CTOII1''J, IIpo:rhoaTJ. MI'II0Bl'IILe, -Ii .II nOTclHIIO npaBo lIa 110"1)'- qellie "11I13a. 06.n:pmB'h ::no no.loelli(l. JI "pC)I.OCTaBII.l'h a3pOCT<LTY 11'1'1'11 110.1- JII,nl'" XO.J.0J'I" CMf"[..iRC II IHlII.fl:lcn Malllllly.:JnpOBaTh CD IWllaTMIII II rpY30i'b, lr};:\\'" :lOOll.lCH 1'01'0, 'ITO oa.1.l0ll'b I1P"I1.11.'1'L-TaKII ropn:10IITaJI""0C nO"10JKCHic. ,,!3ec 060ImIOCI. 6.mroIlUJIYlI1\O: Ill' rllYCl\aHeL II IIC yrl;I)JJ.II C"KOpOCTU, '11'061.1 Ill' 1I0TCIHlTh BpCMl'HII, Ji IIpOIlCCl'J\ lIaXh \'OJIonaml cy.n.cii Ii TOJIIIJ.l :lpIlTC.1I'" lIa n.l0ma,'!.11 a:Jpo-it. 1 Iy6a. 3'1'0 61>I.m In, 3 'mca, 11 MIlIlYT'b, 30 CCltYII;I:L. }J,o cpOl.a orTaBa.lOC" ec Tlm,1.Ia'l''' rflI,YIl,J,1.. ., T, orJJ:a a3pOt'TaT'b ollyeTJIJIcJI. "IH1T JIIIYTLlii 3a OpOIlll'lIIILIii 11111010 ImmtT'b, .II I\IHllmy.10 Cy,'I,hJBI'b: - .H BLllIrpa.l'I.? - )l.a!-lqHlItIly.lII MWI> TIn OTB'tT'L. ::1'1'0 l,pIllIaJIa To.1IIIa..." O)l,lIaIW, CmIToey IIPIIJlJ.10CL IICI1l'JI,I1Th II'I>1,oTOpal'O pO,1J.a 60pL6y U3n-3a "1)113a Jl.ell'la: yc.1IoBin I\Olmypc11 Olw:m.lIIrL Ill' cooc'h\lo .IICIII,UIII, lIaIllJlIICb l,a:IYIlC'1'LI, IWTOpbIl' 3aJIJI.111.1II, '1'1'0 MO\CIITO\'L TlosopmHClli.fl a3poc1'aT11 IIa..'l.O C 1 111TaTL lIC npOJIC'l"L cro IIa o rOJlOBa1II CYArii, 11 lUtTllllCcl{Qe n030pa- lIellic lIa 113pO)l,.'0\'h. Tor;I:a a:JpOllaBTo 01l03;1.11.1'L... 1111 HO.HIY"YT"I IIJIII, 0, Y;J\aC'L, lIa COpOl." CCK)'II,'n, IIo aae.1ynl CaliToca 6!.IJIII 1I]JI13I1allbl CY)I,bH, IIIU )l.a HC IUlII O;l.IIIUIII-UC-Lrb Iipml'f, 3a HlDI'L 6bIJIO "IJU3II:lIIO IIpano lIit IIp1l3'b ]l,ciiqa. * * * O)l,lIal'0 CaIIToc'J,- JlmlOlI'b O1'IIIO;l.L lIe YCIIOIWII:ICJl nit SaBO(lBaIlHLIX'b ,,1aB- pax'J, II IIC y)l,OBOJIbCTBOI3iUCJI 1I0JIY l JCIIIILI.\I1I UO'ICCTJDm. 3a a3pO('TaTOMo nOAII'In, wec1'oii CJI-t)l,YC'fo 1I0\epo Ce;I:bllIOH, BOCMlOii, )l.eI3JITLlll. lloCJI't)l.I1iii 6bIjI'L Bo OC06l'1I110CTII nOIlYJI.flpl'U'L, TaI.'b I. alto a3pOlIaIl'f1, IIOI,aabIBa.1CJI C'b lImn, O'b IIapu.I,'!; p'tWIITCJILIiO BC3XlJ... II3'b )l,aJIhw!;iiIIlIIX'L ua)l,O O1'III'hTIITI, ;M 11, ('oocpwaolUiii 1I0JIC1'bl B1> MonaIw, na 6epcry CpeAH3l'.\l- Haro llIOp.ll, B'b },OTOpmrL nCYTmuUloMY Tpy.iI\ClllIImy npIlIll.1IOCL ;I:aJKe IIClty"aTbcn Irbclw.lhKO pa30 n31>-3a lIa,Jl,(llIiJl a:JpocTaTa... Bo 1906 ro.'I.Y 1\:ol';{a }npaB"l.flCMLIMII a:JpOCTaTalllII CTaJIII 063i1BO)U1TbCfl plwuc1; rorY;l.1lpeTB11 ;I:.1J1 RO(lJIIILIX'L U;h.1Cll, 11 1111 o'!ep(lJJ:H CTO.flJIO pa3p-tml'JIie BOllpO- COBo aRialilI,-CaIlTOC'L-,J,lmI01I1, C'b 'J'-LM1>-JKe Boo;l.yweBJICuimlo CTaJI1, CTpOIlTI, a3pOIl.1aULI II lIa COOCIII'L aImapa-rh, nOJIY'J\\UWC)I'J, ",M 14 bis" COBl'pulII.n, B'b uO.ll6p-t 1906 ro)l.(I, ncpBI,lll B'!. Enpon-t 1I0.'1CTo I1a rrpu6op-t THJKc.rLiiwml'L 1J03,1.yxa. .... ....... '4" .. llepnbIii a3pOnnaH'L CalJ'rOca-)J.IOYOHR. 
rpaC:Pb U E n n E n VI H b. " HaIJ,ioHaJIbHblii rCpMaHCldii repoii, TBOpCIJ,"b 0plIrImaJlbUbIXo B03,11;ymubIX'L RpciicepOBo, I'patIJo <I>ep,ll;lIuau,II;'L tlJOH'b-IJ:enneJlIIUo COCTOIIT'L ED U1)}\OTOpOM'L CBoiiCTB'B CD Poccieii, 6Y;n:.Y'I1I C'L 1895 roa JKeuaT'L ua JllItlJJI.!Iu,II;cROii 6apouecc'h lIca6eJlJl'B tlJouo- BOJlb<p'L. MOjKeT'L 6blTb 31'0 OIta3aJlO H'BROTOpOe BJli.!IIIic ua TO 6.llaro;n:.ymie cro, C'L ROTOpbIMo 0H'b OTHOCIIJlC.!I KO BC'BM'L uCY,ll;a'lalllo, npeCJI't,ll;OBaBIlllIlIIo ero H306p'h: 'l'eHi.!I... IIpc06J1a,ll;aHic H'BMCIJ,ROii RpOBB II BocnlITauie ,ll;aJlII eMY IJ,'BmWCTb, ua- CToii'lHBOCTb II UCCOI{.PYIIIHMYIO TeUTOucltyIO 3ucpriIO B'b ,ll;OCTHJKCHiH IJ,'BJlII. A I'euiii raJlbCKarO npolIcxoJK,II;cuin no MaTcpH-tlJpaIlIJ,Y.iKeUR'B CRa38..J1C.!I y uero B'L IIIBpOROMo nOJIcrl TBOpqeClWii IIlbICJIII, COe,ll;lIHCUHOMo C'L CTpCM"leHicM'L Ko w;e- neTHJlbUO TOUROii, ,ll;06pOCOB'BCTUO-U'BMCIJ,KOii OT,II;'BJIlt'B MeJlo'lcii II ,ll;eTa.lIeii. IIpe,II,RH rpatIJa ILenneJllIHa no JKeucRoii JlHHiH 6blJ1H tlJpaUn;Y3bI. lIMnepa- 'l'Opo aBCTpiiicRrn IOClItlJo II nO,ll;aplIJI'L npa.n.'B.n.y no MaTepB rpatIJa ILenne.'IllHa sa6pOIIIcuUblii II nORHuYTblii )l.OlllHHHRaUCRrn MouaCTbIpb Bo ROHCTauIJ,'B BM'BCT'B C'L Hc60ol1bIIIHMo OCTpOBKOM'L, Ha ROTOpOMo OUo 6bIJI'L nOCTpOeH'L. 3,11;'BCb pO)l.H- JlaCb MaTb rpa4>a ILCnnCJlHHa H 3,11;'BCb JKe, B'L 60ROBOM'L <pJIHrCJI'B MouaCTblp.fl, pO)l.HJlC.fl 8 iIO.lUf 1838 r. 3I1allleUHTbIH CbIH'L. A OT'L OTIJ,a CBoero BeJIHKrn nHJlOT'L rCpMaUCI\aro B03;n:.YIlluaro rpJIOTa yuaCJI'B,II;OBaJI'L CW;C Ue60JIbIIIOC nOM'BCTbC OKOJlO ropo;n:.a ROUCTaUIJ,a. 3TH 06CTO.flTCJlbCTBa Bbl.flCH.!IlOTb CB.!I3b 1I306p'BTaTCJI.!I C'L pO)I;BHoii ero uCO,ll;YIlleBJIeUIIbIXo ,II;'BTHW;'L. 3,11;'BCb, ua IIIBCiiIJ,apCROM'b 6cpcry BO,ll;CUCI\aro oaepa, rpa4>'L ILcnneJIIIU'L OMa; Clo;n:.a BJICRYT'L cro pO)l.CTBCUUbI.!I B UOJlHTHqeCRi.!I CHMnaTIII. IIpi'BaJKa.!I U3 pO,ll;Hoii 6cper'L, rpalfn. <I>ep,ll;HUaUJI,'L OCTaBJI.!ICT'L BC.!IRYIO otIJlIIJ,iaJIbUOOTb, BCJlHqje II CJlaBY, 06paw;a.flCb noupOCTY ED ;JJ06paro CeMb.!IJIIIua, J1I06C3Uaro X03.flllH3, YM'BJlarO 3CMJlC,II;-tJlbIJ,a B 3eMJleBJla,ll;'BJlbIJ,a, RaI\HM'L 3UaIOT'L ero BC'B 6J11I3me. Ha 03Cp'B-JKe, B'L nJlaByqCM'L ,ll;OR'B C'L UaB'BCOM'L ,ll;JI.!I )l;HpHJKa6J1eii, OH'L UCYTO- MHMWt pa60TIIBR'b, 3a6bIBaIOIIJ,iii ,ll;OMamHiii yrOJI'L pa)I;H JlI06HMaro ,II;'hJIa. Ha Bce BpCM.fl, npC)l;IIICCTBOBaBmce cnYCRY "ILcnneJllIua I", rpa<P'L <I>ep,ll;BUaH,II;'L OTRa3a.1CH OT'L ROlIItlJopTa, celllciiHaro yrJIa, BC'BX'L ,ll;OMamHHXo a.pHcToRpaTHqe- CRHX'L npHBbI'IeR'L H nOCCJIHJIC.fl Bo rOCTHuBIJ,'B ED <I>PH)l.pHXcra4>erl, ua 03ep'B. Ho 3aYP.!I,JI.Hblii rOCTHUHqUblii UOMepo CJlYJKHJI'L eMY TOJlbIW ,ll;JI.fl UO'lJIera: ,nUB OII'L npOBo;n:.HJI'L Ha BO,ll;'B, B'L RpbITOMo ,ll;OK'B, caMo pa60Tan: 60JlbmC BC'BX'L. BABOEBAHIE BOS]!;. ORBABA 10 
146 Y Jl,HBHTeJIbHOC CnOlWITCTBie Jl:yxa n cat006.'Ia.'I,aIlie OOIl3PYJKlIJrb rpa4 JD B'b ,n:eHb, I1a3I1a t ICIIIII>iii Jl:JIfl nepBaro, OTJ10JKenHarO nOJIeTa. Bo tJCTbIpe tmCa YTpa, 19 ilOHH 1908 ro)!,a, rpalfJ'b ObI.Tb YiRC na Horaxo, rOToBbIii 1\0 no133.J.KB B'b .'I,Olt'b, qTOObI npHcyrcTBoBaTb npll HanOJIHCllill OaJIJIOHa ra30Mo H npH noc"l13)!,I1HXo IIO.1l:rOTOBJICHiHXo Io nO.'I.'bcIY. Rb nOJlOBHHt nHTa.ro CTaJIU cooHpaTbcH rOCTU-H "Jcnne.'1I1H'b". nnOJIH'B, Ka3a.'10Cb, nO.II.TJIHYBluiH:cH H nplllfJpaHTlIBWiiiCSl Ko nOJIeTY, OUJI'b BbIBCJI,en'b 1I3'b .1I:OKa. JIo npoxo)J,IiJIH tlaC'b sa qaCOM'b, a )1,HpllJKaOJIb BCC CTOHJI'b I1a III13cT'B. HaI\OIIelJ,'b, It'b napoxo.rr,y C'b npUrJIaWCllllhDIH nO)!,'b13xaJIo MOTOpllLIH KaTepo rpalfJa, H caMo OH'b HCHbIlIlo If cnoKOHUbDI'b rOJIOCmrb OOoflBIIJIo, 'ITO Ha 3TOT'b pa3'b nOJIeTh He COCTOUTCH II tJTO 0110 npHr.lamaCT'b rocTeii Ko OClIIOTPy ;n:.HpH- .maOJIH. OIta3a.'10Cb, '1'1'0 O)J,Ha 113'b )!,eTonaII,ioHllblX'b ItalllCpo IIIO'ropa ;n:.aBaJIa yrCqI':Y ra3a, H Tcxmmo He IItOI"b nopytJUTbCfl 3a npaBH.'1LHOC lfJymw,ioHllpoBallie Mcxa- HH3)1a. rpaJ'b p13I1Il1TCJIbilO OTKa3aJIC.H OT'b nOJICTa. BY)!,b I1a ero III13CT'B Ill\llly.'1b- CHBHblii, HcpBno-.lcrKmIIlCJICIIIII,Ill IfJpa1l1J,Y3'b I1JIH YIIpmlbtii aHrJIlltJaIHIII'b, onu IIOCTaBH.'I\I ObI Ha KapTY II ceOfl II oy;n:.yrn.ee )J,'hJIa, JIIIWb 6LI HC y)!,apllTb Bo rpn3L JIIILI,OIll'b nepe)l,o nOtJCTilLIll1H rOCT.fum. JIo rpalfJo npC)!,IIOtJCJI'b npOqHblH ycn'hxo BI, oY)J,yru.el1) YJl:OBJICTBOpCIIiJO IIlI1up'Hoii BCIII,IWI,H calltOJllooiH Bo Ha- CTOHru.C)I'b. Hb 3TOT'b :;I;:e BCtJep'b, JIlIWb TO.lbI\O roCTH y13XaJIII I1a oeperb, lLen- nCJIHII'b BHOBb ctJIo 3a paOOTY, p13WlIB'b BI,lcTynHTb He nIlatJc Iml':'b I10)1rOTOB- "'ICHHLIIII'b ;n:.o nOC.'I13),HJlro rn03)J,m,a. II OJIeCTHIIl,ie VCutXH nO"leTa 20 ilOIlH H l-ro ilOJIfl nOKa3aJIH, lIaCKOJIbK() npaBo 6b1JI'b c03)J,aTeJIb "U:cnnCJIHlIa", Iwr)J,a I1aKallYH13 He nOCl'aBUJI'b na KapTY cy ,bOY CBOIO U CBoero 11300p't'relliH. "..- . " -. .. .. ..., " , .. " _... ....... c... --' _'" -' " I .' . . " \ \ , \ '" " , y )( nOCl'hp;Hee A1I'rme rpa4>a. II,ennenHHa "ZVII".-RoppHp;0P"h, COep;UHIlIOIl.\iii CpeAHIOIO rOH.J,ony-naCC&HmpCEYIO KaIOTy-C"b 60KOBhIMH rOH)l.OnaUH. 
.+ \\:() t 0)) rpacDOM'b L{errrreJUIHOM'b Qepe3'b illBeI1l(apiIO. O'IepK"h npO/l>eccopa fepre3eJIJIfi. haK'b ,ll;pyry II CTapOllIY COTPY,ll;HliKY rpal))a ILCnnCJIIIHa, Ha MOlO ,ll;OJIIO BbI- naJIO OO.:JbIlIOC C'JaCTbC npHU.flTb yqacTic B'b lI.B1ma,ll;I1,aTHqaCOBO:IID B03;n:.YIlIHOlllo nYTCIlICCTBilI Ha,Jl,o nIBCUl1J1pCKIIMH ropaIH, T. C. Ha)I;o III'tCTHOCTLIO, npc;n:.CTaBJI.flIO- cjj IIalIoo.1JbllIi.fl 3aTpY,II;ucniH )l.JI.fl BC.flRaro ncpCJl:BWKCni.fl Bo06c. Mn't 6bIJIO OTBC,II;CHO :l1'tCTO Bo ncpCJJ:Hcii rOU,II;OJI't, r,ll;'t COCpC,II;OTOqCHLI BC't opraHLI ynpa- B.lcniJl aJpOCTaTfUn" II H-tI\OlOpbl.fl 3aOOThl no ynpaBJICHiIo: InfeHIIO pr1'y.1JlIpo- BaHic PYJIcii rJIy611ubI "lCJKaJIO Ha :lIOCU OTB'tTCTBCHUOCTU. BL1.1JO qy.n.CCHOC YTPO, I\Or;I:a IIIbI Bo HC3aOBcHIILlit ,ll;JI.II HCTOpiH ,ll;CUL l-ro ilO.lfl 1908 ro;n:.a BbI'£X1JJIU R'b nJIOBY'lc11y 3JIJIlfHry Y MaHLI,CJIJI.II Ha Hc60JIhlllClII'b napoxo;n:.'t "BIOpTC116cpr"b", XOpOIllO 311aIW:lIOMo 1I1I1't no npC1IWH:lI'b Onl>I1'alll'b C'b B03,11;YlIIIILDlH 311'tmm. TaMo HaC'b DJKu,n:a.'lIl, TaK'b I\aR'L IfHJlWIICpOMo .1I.roppo ,ll;nplI- il\a6.:Jb OLlJI'b npHBC:I,CJlo YJlcc Bo nOJIuYlo r01'OBHOC1'b. MbI 6LICTpO 3aH.flJIII CBOH JlI'!3CTa B'b ncpc,II;Hcii rOH,Il.OJI't BM'tCTO JIIO;n:.CH, BpCMCIIHO nOM'tII1,CHHhIXo TY,II;a npll ypaBHOB'tumnallilI JlpJlJKa6JI.II. Bccro Haco 3,I1.'tCb nOIlI'tC1'IIJIOCb BOCC11b tICJIOB'!3K'h: rp. JcnnCJIlnl'L, HHJKCnCpo .1I.IOppo, .II, ,ll;Ba I))JI01'CKIIXo JICUTCHaHTa II TPH MaIlIH- II II CTa. Bl, 3a,ll;HCii rOIIJJ:OJI.t Haxo,n:IIJIOCb TOJKC TPH MamIIHHCTa. Bo npOC1'paRCTB't JlIC*,II;Y OO1>III11H 1'OH,II;OJIaMII nOllrhCTlfJIc.II no npH1'JIalliCHiIo rpal))a CC IIHCa1'CJIb 3auJI,TD, nO.iKcJIaBluiii Y,II;OCTOB'hpHTbCJI, UaCROJlbIW cro npC,II;CTaBJICHiJl 0 B03,11;YIII- U011D nYTCIlICCTBiIl COrJIaCYI01'C.II C'b ,II;'tiiC1'BII'l'CJlLHOC1'bIO. Bo CCMb MHHYTI. ,ll;II"pmlm6J1L 6LIJlo n3BJICQCIIo 1130 3J1JII1Hra, I10,ll;HJl1'o Bo B03.J,YX7, If TOTqaCo .iKC nYCHo nOJlULBf'b XO,ll;OMo K'b KOHC1'anI1,Y, ROTOpLIH MLI Jl.OCTIIrJIII YJliC QCpe3'b 20 III11HY'f'b H 6JIa1'onoJlYQno nCpCJlCT'tJIII npl1 JICHBOm, BocTopr't Bccro HaCCJlCHiJl. IIcpc)l.o HalllH 3CJICH'tJlH ropHCTblC 6cpcra Pciina; BnpaBo-BIfJlJrtJlHCb 60raTLl.fl cC.1Ja 11 1II0HaC1'LlplI; C3a,ll;H 1'op;n:.o II O)l.lfHORO BbICII- .llICb rp03HLIH CI{3JILI J'orCnTBEJIJI. 1I0 MbI HCCJIIICb 6LICTpO co CKOpOC1'blO ;n:.o 50 RII.IIOre1'pOB'b B'b Qac'b, II ,ll;JI.II ua6J110Jl:CHiii HC HIII'£.lOCb IIIHOro BpCMCUII. OC1'aBIfBl> n03a,ll;H cc6.fl llIupOlcylO no- BCpXHOCTb HHiI.HJI1'O 03cpa, MLI BCTyml.m B'b nOC1'OHHHO 1I11>U.fl IO rn.YIOCJI ,JI,OJlIIHY PCRHa, II TYTo na'la.lIaCb ('aMaH T.IIil.CJl3n, HO II" ca"aH HHTcpCCHan qaCTb nYTC- IlICCTBin-.1aBHpOBauic cpe;n:.n Y3RHXo 1'OpHLIX'b ,ll;O.UlHo. 03Ha.lWMIITbCH Co 3TIIlIIII nOCJI't;n:.HJIIIIII-6bIJIO rJIanHoii 3a,Il.aqcii nalliCH no't3,11;RH. Mbl JIcnW M01'JIH 6LI nOk H.HTLCJI Ha,ll;'I> caILum BLICOInam 1130 OIcpYJJ{aBIlIHXo naco 1'opo, TaR"], RaKo 1I1't- mIIiHCH B'b 1I30611.1JiII 6aJIJIaC1''b n03nOJlHJIo ,ll;OCTHrHY1'b BLlCOTbI 60Jl'tc tr!>lI1o 1.200 !\ICTpOB1>, no mreHHO )l:JI.fl IIcnLI1'aHin xo;n:.a ,ll;HpmKa6JIJI B'b 31'II"X'b Y3KHX'b IWPPII- .n.opaxo, r;n:.'t QacTO I'tnJICTCJI It HanpaBJICHic B't1'pa, 1I1hI OC1'aB1WlHCL Ha Hc60JILllIOH Bblcort OT'b 3C1\I.1II. ])IpJlJha(>JIL npo.lCTaCTh Ha,ll;o MHOflflllH cc.nCHi.llMH cD OCTPOROHCQHLlMH RPLI- lIJaII1II1Bejjl1,apCI\lIXo ,ll;OJlIlIIWB'b. Mbl BH;n:.Hlo, RaR'b npH HaIlICM'b nplI6.1lIilWHiu JIIO,ll;H na'lIlIIilIOT'b OilmB.lCHHO c06HpaTbC.n BIII'tCT't, CIIJJbHO .1IWC1'HRY.lHPY.n, IIIaXafl rn.n.flna!\lH, n.laTI\aJlIH, BLln'tWHBan I))Jlam, B36lIpa.nCb Ha RPblIlIH. ROTvpbl.n CIWpO BC't HaqHHalOTo 1JepH1>TL 01''1> nac-tBllIcii I1y6.1JHIH. Mbl C.nLIIllIIIII'b CRB03L rYJI'b JlI01'OpOB'b RplIKII "ypa" II pa3JIII'lIILl.H npIlB'tTC1'BiJl; !\ILl QYBC1'BYCIII'b, QTO H ,ll;Pyric JlIO,ll;H ,ll;OJI,ilWLIM'b 06pa30lli'L OIl,'tIlIIBaIOT'b B:1J1{UOC1'b II 3HaQCHic HaIIIcro nO.1JC1'a. Ho ,ll;Hp1IJKa6J1b .nCTJfTo }laJILIUC, II naHopa11a 110,11;1> Ha:llH M'tH.flC1'CH; :lII npo.lCTaCM'I> lIa,ll;'b Illal))rp- 
148 raY3CHCRIIllio BOJI,OnaJI,OIlI'b, npHB'tTCTBYIOll\IIMo HaC'b CBOIIMo WYlllOlllo, Ii BCCrO JIHmb B'b 100 MCTpaxo on HcrO Jll06YCIIICH a--roH p't,IJ;ROH ItapnlHoii CBCPXY. II HCBOJIbHO JI,YMaCTCJI: BOT'b BO,IJ;Ona,IJ;'b-rpOlllaJI,HOC npcnJlTcTBic ]l.JIJI CY,IJ;OB'b, nJIb1BYll\HX'b no Pciiny; a MbI, Ha JI,UpII,I;a6.Tt, npOmJIHCb Ha,Jl,'b HHMo TaR'b j/tC CB060JI,HO, IaKb II BCIO)l.Y B'b ]l.Pyrolll'b MtCT't; II IIlHorO Cll\C JI,pyrHxo npCII.HTCTBiii, rp03HblX'b JI,.1H nCpCJI,BH.iKCHi.H no cym't JI BOJI,'t, nCpCCTaJlII )l.JIII HaO'b CYll\CCTBOBaTb COBCpIllCIIHO... CJI't]l.Y.H TC'1ClliIo PCllHa, nOJI,BcpraJiCb '1aCTO II B'tTPY, Mbl JI,OJICTaeMo ,II.O YCTb.H Typa H 3aT'!3M'b 1I0Bapa'lIlBaCMoBllpaBo, B'b ropbl IIIBCMlJ,apiII. BclO.J.Y I1ac'b BCTp't'laloTJ, TOJInbl HapO]l.a, BCIO;J:Y illBCHl1,api.H IllJICTo CBOH npHB'tTo. Ho nYTCIllCCTnic Bo Y3RIIX'b ,1WJIIIHaXo CJIHIllIWM'b YJKC SaT.Hl'IlBaCTO.H, CTa- HOBIITcn YTOIIIHTCJIbHbIMo. Ha HaWIIX'b rJIa3aX'b, BHII3Y, .iKCJI't3HOJI,OpO:iKIIbIH no'ts]l.o B]l.Pyrn CRpblBaeTcn, RbJpHYB'b Bo TYHCJIb. l\'lbl TO.iKC B'b H-nROTOpOM'b pOJI,'t "Hbl- p.HCII1'b "-HO BBCpX'b: C'b nOJI,IIHTbI]\III Bblmc PY JI.HIIIH rJIy6lIHbl, 6C31> lIIaJI'tHlilaro paCXOJI,OBaHi.H 6a.1uacTa, JI,IIp1lJKa6JIb BCJlHtlCCTBCHRO 3a6IIpaCTC.H B'b BbICOTY, '1T06hI nCpCJICT'tTb BYJIaXCRYIO ropy. IIapa.TIJICJlbHO TYHC.'l1O lbI npOJICTaCMo Ha)l.'b ropoii Bo BbICOT-n 550 :.H.TpOBo, tlT06bl 3arJnlo BHOBb cnYCTI:lTbC.H Ha BblCOry TYHC.1.H, JI,'tHCTBY.H on.UTb TOJlbRO PYJImm rJIy6ullbI. 3ar£M'b B'b 12 '1. 12 M. lllbI npoxo- ]l.HM'b Ha;J:'b BaJI,CUOIII'b, JI,cp.iKa RYPCo B]l.OJlb oJI,Hoii 60IWBOR JI,OJIIIHbl R'b lOry OT'b ropO,Jl,a II nClwpt IIIIIUYCM'b PCycCIYIO ]l.OJIIIHY, BblT.HHYBIllYIOCH JI,JlliHHOH nOJlOCOll, l:I]I..H co CKOPOCT},IO 55 KIIJIOICTpOBo Bo 'lac'b. A Cll\C '1CPC3'b H'tROTOpOC BpCIII.H ncpc)I.'b HalllII nOIa3blBaIOTC.H rOJIy6bI.H nOBcpxHOCTII lLyrcpCltaro II <I>IIPBa,lIb- IllTC)l.TCRarO 03Cp'b, co BblC.Hll\IIMIIIICJI no cTopoHaMo Bcpml:IHaMH rop'b IIJlJl8!f'b II Plirll II OJlcCT.Hll\cii CH't)I(UOll nOBcpxHOCTblO BCplICKOH 06JIaCTil. BOT'b nOI\a3bwaCTC.H JIIOI1,Cpllo... <I>HpnaJIbJI,IllTCJI,CKOC 03CpO Y naC1> noJI,o HoraMH- ItypC'b JI,cpjjtH'rc.H npmlO Ha CCpCJI,I1H't oro, BJI,OJIb xpc6Ta IIH.1aTa. RHH3Y Mbl BH)l.I:IM'b 6't.1bW napoxo;I.HRH, cUYIOIWC Bo pa3J1H'1HbIX'b HaUpaBJICHi.Hxo C'b MHoro- '1HC.'lCHUbIIllH naccaj/mpalllII, JlURylOll\HMI:I H '1'1'0-'1'0 HMI'b Rpll'lall\lilllH... Y JlHlI,bl, ua6CpC.JKllbUl-BCC RHIllHTo napOJI,OM'b, RaRo MypaBcHIIHK'b. .!LaJI'tc MbI 6CpCM'b HanpaBJICHic BJI'tBO Rb lLyrcpcRoMY 03Cpy. noc.TI'tJI,UCC 06pall\aCT'b BHHMaHic CBocn CB'tTJIO-roJly60H 1I0ncpxHocTblO, oco- 6cnHo 6pOCaIOll\ciic.H B'b rJla3a CpaBHI:ITCJlbHO cD TCMHOH BOJI,oii IJ>HpBaJIb,ll,mTC)I.- OKaro oscpa. lI)I..!l )l.aJIbmC Ha POTOH6ax'b, r.lrt Y3ROC 03CpO CYJKHBaCTC.H JI,O O)l.lIoro KIIJIOICTpa ml:lpHlIoii, MbI HM'£CM'b CJlY'laH y6'tJI,IITbC.H, HaCKOJlI>KO ncpc- III'tH'lHBa CHJIa B'tTpa B'b ropaxo: SJI,'tCb, B'b Y3KOH JI,OJIHH't HaC'b BCTp't'1aCTb TaKOH CHJlbHbIH B'BTCpo, '1'1'0 JI,upH.iKa6J1b nOJI,BHraCTC.H BnCpCJI,'b co CIWpOCTblO C]l.Ba B'b 1 CCRYHJI,O-MCTp'b... .1I.PYrHIIIH CJIOBMII:I, npHxOJI,I:ITC.H 60pOTCH cD B'tTPOM'b CHJIoii ]1.0 14 CCRYIIJI,O-MCTpOBo. 110 K'b C'1aCTblO, 3TH rOpHbl.H nopOTa HC ]l.JIHHHbI,- CROpO aapOCTaT'b CHOBa nO.mblMD XOJI,OM'b HeCC'l'C.H Ha]l.'b IO.JKHOii, umpOIWH 'lac.TbIO 03cpa. 3aT'tMo HYJKHO ncpc6paTbC.H R'b [(lOpliXCROIIIY OScpy. .1I.JI.H 3TOro Ha,IJ;O no,'l:- H.HTbCH Ha BblCOTY 830 IIICTpOB'b, I1]1..H HaBcTp't'1Y ClII,C C'tBCpO-BOCTO'lHOIllY B'tTpy, cl:IJla Ro'roparo, RaRo MbI YSHaJlIi nocJI'!3 Ha lLlOPHXCROH MCTcopOJlOrn'1COKOii CTan- IJ,iH,-OllpCJI,'tJl.HJlacb B'b 6 CCRYH,IJ;O-MCTpOB'b. MbI BHOBb nO,Jl,HJlJlH PY.111 rJIY- OI:lHW, II JI,HpH.iKa6J1b nOCJIywHO nomCJI'b BBCPX'b. aTOTb ncpcJlcTb '1CPCSo rop. rCH'b CI:IJIbHO 3a:rpy.n:II.HJI(!.H BblCOROH ropoii, ROTOpylO TOJlbKO C'b JI'tBOH CTOpOHbl npop't3blBaCT'b Y3Ka.H JI,OJlHHa. B'b 3TOTb ROppHJI,Op'b MbI II nanpaBHJIHcb. B03- ,ll,ymHbl.H TC'1CHi.H 06pa30BaJIH TaM'b BCCbMa CIIJIbHbW BCpTHKaJIbHblC nOTOKH, ROTO- pLIC CTpCIIIHJIIICb YBJIC'1b aapOCTa'I''b BBCPX'b, TOJIKa.H cro O,II,HOBpCIIICHHO B Ha- saJI,'b. B'b 60pb6't C'b 3TIIMII TC'1cni.HMII PYJIII ropll30HTaJIbHbiC H BCpTIIKaJIbHblC ,noKa3aJIH BnOJlu't ('BOH npcRpaCHbl.H Ka'1CCTBa; JI,Hpu.iKa6JIb, JI,poJKa BC'tMD T't- JlOMo, xopomo COXpaH.HJlo YCTpoii'IlIBOCT'b, II XOT.H MCJI,JICHHO, HO B'tpHO mc'b 
149 Ro IIaccROH B03nbIIIICIIIIOCTII. B1, Him T 'PLIX1, M'J;cTaX'b, OCOOCIIIIO y3Iwxo, :J,BH- .ilwllic COBC.tM1, 3aJ\IC)J,.JI.HJIOCb H )l.aJKC lIH1IlYTalllll MbI ,n:BIIra.TIIICb Ha:JaJl,'b-)J,OIta3a- TCJILCTBO, 'ITO CHJIa B':krpa HHor:n;a npCBblIIIaJIa 15 {,(,I\YU;I.O-)ICTpOBo. IIoCJI'B 3TorO UpJlIIIJIOCL HCKaTb 3allJ.I1TbI OTo B'BTpa 311 CKaJI11111H, :n;JIH 'Iero 111M ;n:.Bura.JIUCb TO BupaRO, TO BJI'BBO; 1'YT'b UbI.m 1IIOICIlTLI, Iwr,n:a IW3aJIUCb, qTO llallJa KopMa 3a)l;'B- BaCT'b 3a 60IWBbIJI crtuM ROppIl;J:opa-JI,O Toro 10JJI'!3:n;Hiii 6bIJIo l'trtcTamf Y30Ii:'b... B'I, 1 q. 50 M. MLI HaXO;I.H.1IlCb I1a;J:o IIaccI\OH B03BI,IIIICIlHOCTLIO, lIa BbIC01''h 840 MCTpOB'b OT1, ypOBlIJI MOp.ll. II BJ:pyr'b Bo n'BCKO.TIbKO CeItYH:n;o Ii:apTlIHa. 6bIcTpo H3M'BHH.mcb. IIcpc)I;o IIMIII ItpacoBa.TIOCL BO BCIO :n;JIHUY ]IOpIlXCIWC 03<'pO, RJI1mo on uac'b IIOpHXCRaJI I\OTJIOBHlIa, BnpaBo-PannCJIbCBH.1bCRaJI 6yxTa.. lJpH JICHOM'b {'OJIHC'IIIO)f'b OCB'BliI.CHilI !dbI JIlo60Ba.JIHCb jlnIBOnHCHoH M'BC1'- HOCTLIO II qcpu1mUlmllI IIll rJIaOH IIOBCpXIIOCTH o3cpa 'IfJI\aycl,"MII oCTpOBa}II1. , " \ .... 1/ II , , I, I . . ..,.,.. \ I 1-- . ,. \ .... ' , lIpo;IeT'Io "D;errrreJIHaa" aa.D:'Io illBeiin.apieii. 'faIto JlW MC)I;JICIIHO, RaK'b II npli B3.1CT1>, a3pOCTaT'b CTaJI'h onycRaTbC.!I BHII3'b. B1ncpo BCC CliI.C 6w!'b CHJIbubIH-13-14 CCRYH:n;O-MCTpOB'b-1I ;n:.YJIo llaBcTp'£'IY. O;n:.HaRO PYJIII rJIy6IIHbI )I;'hiicTBOBa.1IH npm\:pacHO, HCII3M'BIIUO onycKaH Haco BCC HlI.iKC, II I\'b 2 1 /. qacaPdo MM llJJIIf YJKC COBCpIIICIIHO CnOI\OHHO lIa:n;o 03CpOM'b Ha BbICOrl; 400 1IICTpOBo, :n;cpJlca. I\Ypco IIa. l{JOPIlX'b. II.!ITlla;n:.I\<tTb I\lIJIOM€TPOB'b, OT- )I;'B.1JIBUlIIXo Haco OTD II,'BJlH, MbI npOIIIJIH C'b 3aTpaToH II,'BJIaro 'Iaca BpCMCIIH- TaK'b CHJIbllO M1>IIIaJlD BC1'p'BtlHbIH B1>TCP'b. ILIOpHXo TOJKC BCTp'BTIIJI'b Ilac'b pa;n:.OCTHLIMH UPHB'!3TcTniJIMII. IIpo.lcTaH KaRo MOJICHO UII;KC, 1I1bI EIIJl'£JIII 6'BJlCaBIIIIIXo JIIO.:LC, C'b nO)l;HHTbI1I1lI I\BCpXY ro- .JIOBa1l11I II UpOTJIIlYTbI1I1lI PYI\a1l1H, rp01llIW RputJalil.lIx'b "YPa.". H MbI HC OCTaU.1JIJIli 3TH IIPHB'BTCTBiH 6c30 OTB.t1'OB'b, MaXaJl n.'IaTKaJlIII H 6pocaJI KapTOtIKII... ;I,a.1IbIIIC MbI CBCPHYJIH Ro C'BBCPY, II)I;.!I lIa)l;o qy:n;UbI1I1I1 JItCliCTbIMH rOpa1l1H, Bce BpC1IIJI npOTlIB'b C'BBCpO BOCTUtJHl1rO B'BTpa CIf.10H ORO.10 6 CCRYH)[O C1'pOBo. Bo O)l;IlOM'b M'BCT'h nyrb II1CJIo Ha)l;'b JIHIIieli JKCJI'B3HOll .!I:Oporu; C'b O:n;HHMo nO'B3)1;OMo HaIII'b )l.lIpUJKa6.1b )l;aiKC COCT.II3aJICH n'BKOTOpOC BPC}IJf,-IIO 6C30 PC3YJIbTam )1;.1.11 TOir H .n.Pyroir CTOpOUbI. OI\OJIO 4 'JaCOB'b MM 6bI.UI IIll;1,'b 
150 BHHTepTYPOM1>, a noc.'I-t IUlTFI-Ha.J.o <I>paYCII<fJCJIh;J:OM1>, I'.J.-t 0611-tHfl.1IH'L npu- B-tTCTBimlll Co o(IJlII\epa\lI apTlIJIJIepiRCKoii 1lI1\0JIbI. Db 5 1 / 2 'IaCOBo B;I,a.ll1 3a- 6JIecrlJIa 3IIaIWmJI nOBepXHOCTL ]30;I,eHCI\aI'O 03epa, II npH EClfCpHIIX1, JIY'IaXo COJIHD.a nOKasa.luCb pO,n:HLlC I'opo,n:a Halllero a3pOCTaTa II rp01m)l.HLlH 3.1lIHTh, m- HJIrn,iii It'b ce6-t 06paTIIO. IIo YCTaBlUan IWIaII;J:a rtI1> IIC MeH'BC EocnpOTH- BHJIaCb onYCKaHilo Ha seMJIIO. A3pOCTaT1> OLIJIo HanpaB:leIIo 1\0 BOCTOKY, lfT06bI BO HCnOJIHemC 06-tmaHin 060HTH eIl\e Popmaxo H PCHIICKYIO ,n:O.lIII1Y. IIo BOSBpameHiu MbI BU)I.-tJIli eID.e 'IY.J.Hoe _ sp-t.mmC-3altaT'b CO.lI1I\a: I1a,n:o P030B'hI0Il\cii BO)l.OH BHCt.'lO .flpKO-KpaCHoe nApo, bIe;I,JIeHIiO norpYJKaB!IIeeC.fl B'b \ .!:!' ,-' ......... >jt 1 .... , .. " , - ,. , " , -...... ..;.., -- " --. --- ,.......... "' -- .' " <I>OTorpacJ>iR Mof!CTHOCTB, CHJITM C"L "IJ,ennennHa" npn non en. OSCpO. KpyrO:\lb ObIJlO THXO... H TOJIbKO lla)l.o Ham JKYJKJKl1JIII IIpone.'lJIepbl CBOIO O)l.Ho06pa3HYIO n-tCHb... Bo 8 If. 26 I. I'OH.D:OJILI KOCHYJlIICb IIoBepxHocTU BO)l.bl,-TO'lHO B'b TOT'b JKe 'Iaco, IWI'.J.a YTPOM'b OH-t OTb Hee OT.n.-t.'IlIJIHCb. 3a .n.E-tIIa.n.laTL lfacom. nOJIeTa rLI npo.1eTa.'lH Bo pa3JIHlfHbIX'b Hanpa- J1eHiJIxo lla.!l.'b I'Opo.n.a1IH H ropallI, IIepenpaBJIfl.'IlICb 'Iepeso rpaHliD.bI MeiKJl.Y OT)I.-tJIbIlbIMII rocYllapcTBa11H, ml-tn ED CBOHXb PYKaxo BJIaCTb Ha.llo a3pOCTaTOMb 1.J.YBCTEYJI ce6n Bcer.n.a rocno.n.a1lI nOJIo.ilteHin U HaCTOJImlBllI n06-t.J.llTe.'lH11l1 BOS- .n.YllIllaro OIealla... A pJI,'I.OMo co lHoii CTon.l'b 'IC.10B']>Ko, KOTOpLlH, BonpeKII l\1H-tHilO Bcero cB-tTa, .n.a.1D Ham, BD Pyml 3TY BeJIIIKYIO n06-t.n.y. Bcn <fJurypa ero Bblpa:IraJia cKpmmocTb, 110 He 6es'!. rop,n:ocTH OT'b c03HaHi.H Ba)!WbIXo pesYJIbTaTOBo ero Tpy.n.OB'b... CIIOlwiiHan YJILI61;a 03apUJIa ero JIIII\O, KOr)l.a OH1>, 1I0C1IOTp'1.11, Ha capan, Ky.n.a .n.OJliKHbI 6bI.1H BBeCTlI ero a3pOCTaTb... I1po4JecCOpl> repre3elIlIb. 
Ilpu.Jlo:HCellie II. B03.l!YXOnllABAHIE B'b POCCIII1 *}. JJ.O He)I,aBHjITO eme BpellieHU Y HaC'l> rocnO)I,CTBOBa.JJ.O 1I1H1mie, 'ITO Bo Poccin 8000m.e MaJIO HHTepeCOBaJIHCb BOllpocaMH tIeJIOB-t'IeCKarO J1CTaHiJl. O)I,HaKO, PYKo- IIUCb H-tKaro A. CYJlaKa)I,SeBa, HaH)I,eHHaJl B'b 1908 ro)I,Y Bo O)I,HOH 1JaCTHOH 6u- 6J1ioTeK-t (.fl. e. BepesuHa-IlIupJleBa), )I,aeT'b )I,OBOJIbHO OOlllHpIlLIii IIIaTepia.JJ.'b, IISo KOToparo MOJKHO BII)I,-tTb, 'ITO II B'b IIpcJlmie B-tKa cpe)I,u PYCCI\UXo 6uJIO He MaJIO JIIO)I,eH, Sa)I,aBaBlllUXCJI n.-tJILIO pasp-tllllITb IIp06JIeMY J1eTani.H, U 'lT0 TOJIbKO OC06bIJI YCJIOBi.H, BeCb YI\JIa)I,'b Halllen JKUSHII COS)I,aBaJl'b MHoro 'rpeHiH II IIpenJlTCTBiif K'b )I,aJIbH-tiimcl\IY pasBHTilO )I,-tJIa. B'b 3TOH PYKOIIlICU, OTHOC.Hm.enc.H It'b Ha1JaJlY XIX CTOJI-tTiJl U OSarJIaBJIeHHoH: ,,0 BOS)I,ymHolllo JIc'l'aHiu Bo Pocciu CD 906 JI'£Ta 110 P. X.", npHBO)I,UTCJI He IlaJIO paSJIH1JHbIX'b 4JaKToBo, KaK'b OT)I,'£J1bHbIC JIIO)I,U T-t1l111 UJIII UHbI1I1H cnoc06aNH IIblTaJIUCb 1I0)I,HJlTbCJI Ha BOS)I,YXo, Bo n-tIW'l'OPbIXo CJIY'Ia.HXo 6Y)I,TO Obi U Y)I,a1.J.HO Jl,aJKe, HO KOHCn.o BCer)I,a, K'b COJKaJI-tHiIo, OblBaJlo nJIatleBHLIH. BOTh )I,J1J1 npuJ\t-tpa H-tCKOJILKO )I,OCJIOBHbIX'b BbIIlHCOK'b. ,,1699 r. CTp-tJIen.o PJlsaHcKoii C-tpOB'b )I,"BJIaJIo B'b PJlJKCK"B KpblJIbJl, USo I\pblJIheB'b rOJIy6eH BeJIUKie, U 110 CBoeH OObIKHOCTIi XOT-tJI'b JIeT"BTb, HO TOJIbKO 1I0)I,HmICJI apmUH'h Ha ceMb, lIepeKYBbIpHYJICJI II YllaJl'b Ha CIIIIHY, HO He60JlLHo". ,,1729 rO)I,a Bo ceJI-t RJII01J-t, He)I,aJIeIW O'f'b P.HJKClm, KysHen.'b qepllaK'b- rposa HaSbIBaBllJiifcJI s)I,-tJIaJI'b KpbIJIbJl IIS'b npOBOJIOKH, Ha)I,-tBaJlo UX'b, KaKo PY- RaBa; Ha BOCTpbIX'b KOHn.axo Ha)I,"BTbI 6bI.Jm nepLJI CaMLIJI 1IIJll'KiJl, KaKo IIYXo JtSo .HcTpe6KoBo II pbI60JIOBOB'b, II 110 npHJlH1JilO Ha Horn TOJKe KaK'b XBOCTh, a lIa rOJlOBY KaK'b llJallKa C'b )I,JIIIHHUIIIH MJlrKll!ll1l lIepbJlIlIll; JIeTaJl'b TaK'b, MaJIO JI,-tJIO Hli BUCOKO Hli HUSKO, YCTaJID II CIIYCTIIJIC.H Ha KpOBJIIO :QepKBH, HO 1I0n'b RpUJIbJl CJlwro, a ero C)I,Ba He IIpOKJIJlJI'b". ,,1745 rO)I,a IIS'b MOCKBLI llJeJI'L KaKOU-TO Kapa'IeBen.'b n )I,"BJIaJl'b SM"B1i oy. 1ItaJImue Ha llJCCTIIKaX'b, U IIpUKp"BnIlJI'b K'b neTJI-t. IIo)I,'b HelO c)I,"BJIaJIo C-t,II,aJIKY If 1I0)I,HJlJICJI, HO ero CTaJIO KPYTlITL, II OH'b ynaJI'b, YllJII60 Hory II OOJI-te He nO)I,HH!IIaJICJI" . ,,173] rO)I,a B'b P.HSaH-t IIpli BOeBO)I,-t 1I0)I,'bJltliif HepexTen.'b KpJlKYTHOD <PYPBUHD s)I,-tJIaJI'b KaK'b 1IIJl1Jb 60JIbllJOD, Ha)I,Y JI'b )I,LIIIIOMo 1I0raUblM'b II BOIII01J1I1II'b, 0'1'0 Hero S)I,"BJIaJIo nCTJIIO, c-tJIo B'b Hee U He1JUCTaJI CIiJIa nO)I,HJlJIa ero BblllJe 6epeSbI, II nOCJI-t Y;I:apHJIa ero 0 KOJIOKOJILHIO, HO OHo yn."BIIIIJICJI sa BepeBKY, *) IICTO'lHlIKa.MlI cnymnnn oTp;-hn"bHbIJI CTRT"bn n aaMilTRB, nOMilIIlaBmisCB paaBO- BpeMeHBO B1> mypHanaX1> "Boa;J;yxonnaBa'Ien"b" II "BtCTBllR1> Boap;yxon.aaBaHis". 
152 1Jim'b SBOH.!IT'b, H OCTa.JICH TaIW jK.HB'b. Ero Bhlrna.JIli HS'b ropO)l,a, OIl'b yrno.JIo Bo MOCKBY H xortJlH salwnaTb JKIIBOrO Bo SeMJlIO II.JIU CJlre'lb". IIoCJI1>)I,HHi OIILIT'b rOBOpHT'b 6eSYCJiOBHO 0 nonLITR-t nO)l,H.llTbCH Ha BOS- )l.ymHolllo IIIap-t, HanOJIHeHHOMo RaRHIII'b-JIH60 ;'J:bllllOlII'b. 11 KTO 3HaeT'b, He 6Y)I,I> TaKoro OTpHrr,aTeJILHaro OTHOIIIeHiH R'b 3TlIMo onLITalll'b co CTOpOHLI )l,pymxo, MO- JIWT'b 6LITb, 1JeCTb npHM-tHeHiH B'b JKH3HH nepBbIX'b a9pOCTaTOBo npHHa)l,JIejKa.JIa 6bl He opaTbHlIl'b MOHrOJlb4>be BO <I>paHIUH (HX'b onLITbl OTHOC.!ITCH K'b 1783 ro)l,y), a HaIDHMo COOTe1JeCTBeIlHHKalllo. MHTepecHo, '1'1'0 H Bo )l,pyruxo coxpaHHBrnllxCH pYKonHCHX'b eCTL OTM-tTKU o IpaHHc OTpllIJ.aTeJlbHOM'b oTHoIIIcmll KO BC.JlKlilIIo H306p-tTaTeJlHM'b, nbl'raB- mHMCH nO)l,HIIMaTLCH Ha B03)1,YX'b. TaR'b, cOXpaHHJIaCb naMHTb, 1JTO Bo rr,apcTBo- BaHie IoaHHa rpOsHaro H1mrn "CMep)l,'b HlIRlITKa 60.!IpCRarO CblHa JIynaToBa XOJIon'b" cOBepIIIIIJI'b BOKpyPb AJie:KcaH)I,pOBCKOH CJI0(0)l,bI, B'b IIpHCYTCTBm rr,ap.H H 1tlaCCLI IIYOJlIlRH, H-tCROJILRO Y)I,a'lHbIX'b nOJleTOBo npH 1I0MOIIUi KaKOH-TO Ma- IIIHHLI na nO)l,06ie llTH%HXo KpbIJlbCB'b. Ho OKOIl1JHJlOCL 3'1'0 )l,1>JIO )l,JIH JieTYHa 01JeHb CKBepHO. Bo'f'b RaIWH CYPOBblH nplIRa3'b nOCJI'B)I,OB8JI'b nOCJI-t ero y)l,a1J- HLIXo onbITOB'b. "qCJIOB.tR'b He nTHIJ;a, RpblJIbeB'b He HMaTL. AIrr.e-JKe npHCTaBlIT'b ce61> aIW RpLIJlbH )l,epeB.HIIHbl,-npOTIIB'b eCTeCTBa 'l'BOpH'l"b. To HC BOJKbe )l,1>JIO, a OT'b He1JHCTOH CHJILI. 3a cie )l,pYJKeCTBO C'b He1JIICTOii CHJIOH OTPYOlITb BbI)I,YM- IIJ,IlRY rOJIOBY, T'I;JIO ORaJIHHarO nca ClIlCp)l,.Hmaro OpOClITb CBHHL.!IM'b na c'b1>)I,e- Hie. A BLI)I,YMKY, aKH )l,LHBOJILCKOIO 1I0MOIrr.L10 CHapmKeHIIYIO, nocJI-t 60JKCCTBeH- HOll .1lI1'ypriH Ornelll'b c.me1Jb". IIOII.HTHO, 'JTO IIPH TaKIIX'b B3rJI.H)I,aX'b na .u:eTamc HIiKaKoro paSBlm.!I nepBOHa1Ja.JILHbIX'b OIlbITOB'b OJKli)l,aTb 6blJIO HeJIbS.H, UOTOMY 'ITO I10CJI-t)l,CTBi.H )l,8JKe Y)I,a'JllblXo nonLITOKo OTOHBa.JIH OXOTY Y CaMblX'b HpblXo Hs06p-tTaTCJleH. A 80 KOHII,1> XVIII B-tRa, ROr)l,a YCIl1>XIl MOHrOJIb4>Le IIpOHHKJIH B'b PocciIO H OO'bHCHHTb IIXo "He'IIICTbIO" 6blJIO yJKC lIeB03MOJItHO, 1I0.HBHJICJI cncnja.JILHblH npllitaS'b, Bocllpe- malOmiii 3I1HHMaTLC.H TaKHlIIIi OIlbITallUl 1I3D COOOpaJKeHrn )l,PyroI'o po)l,a: ,,80 npc- Jl.ynpcJK)I,eHie nOJItapHLIXo CJIyqaeB'b HJIIi HeCqaCTHbIX'b npIIRJII01JCHiii, MOryIlI,HXo npousoWrH 0T'b HOBoHs06p1>TeHHbIX'b B03)1,YIIIHbIX'b rnapOB'b, HanOJIHCHHbIXo roplo- 1JHMo BOS)I,YXOM'b HJIII JKapOBHHMU co BCHKUMH rOpI01JUMH COCTaBaMII, npHKasaHo, 1JT06bl HliRTO He )l,epsa.JI'b IIYCRaTL Ha B03)1,YX'b TaKIIX'b IIIapOB'b no)l,'b CTpaXOlll'b YIIJIaTbI neHII Bo 25 Py6. Bo npllitaso 0611J,eCTBeHHaro npll3p-tHiH H B3bICKaHi.H B031tIO<KHLIX'b YObITKOB'b". BOJI1>c 'l'oro: ROr)l,a 'B'b 1786 ro)l,Y )l,JIH )l,eMOHcTpllpO- BaHiH CBOHX'b OnbITOB'b Ha MOHro.%4>bCpaX'b 80 POccilO XOrBJIo npi-txaTb USB-tCT- HblH BOS)I,yxOnJIaBaTeJlb 4>paHII,YSo BJlaHIIIap'b, TO eMY 6blJlO npe)I,JlOJKeHO-)I,JIH nporYJIOK'b nO)l,a.JIbIIIe Bbl6paTb 3aKOYJlOK'b: "u60 3)1,1>Cb OTHIO)l,L He SaHIIMaIOTCJI celO H )l,pyrolO 1I0)l,06HOit a3pOMaHielO, )l,a H BC.JlKie onLITLI OHOH .HRO 6C3nJIO)I,- HbIH II nCHYJKHbl.H y HaC'b COBepIIICHHO 3aTpY)l,HeHbl". JIecMoTpH Ha TaKiH cT1>cHeHiH, HHTepeC'b B'b IIYOJIHR1>, nOBH)I,HMOMY, 6blJlo 60JlblIJoii. ho )l,OKa3LIBaeTCH H T1>M'b, 'ITO C'fa.JIH nOHBJI.!ITbCH ItHlirH no BOS)I,YXO- lIJlaBanilO. TaRo, B'b 1783 ro)l,y 6blJIa nepeBe)l,eHa o)l,lIa KHlli'a C'b 4>paHrr,ysCRaro, 1I0JIY1JHBIIIaJI :!arJlaBie: "PascYlIt)l,emc 0 mapax'b, rOpI01JHM'b BCIrr.eCTBOM'b nanOJI- HCIJIILIXo H 110 B03)1,YXY JIeTaIOIIJ,UX'b "Jill BOS)I,yxonoCllbIX'b, H30op1,TeHHblxo r. MOnrOJIb4>bepoMo B'b IIapHJK1>". Bo CJl1>)I,YlOmCMo ro)l,y 1I0HBHJlaCb 80 Cno. TaKaJI JKC KHIIJKKa na n1>MeIl,KOlII'b H3blK1>, a Bo 1794 ro)l,y ellJ,c O)l,Ha Ha Pyc- CKOlll'L (TO.l1te nepeBOAHaJI)-"MCI\.yCCTBO JieTaTb 110 I1TH1JbC3IY". BM-tCT1> cD 9TlflII'b KOe-r)l,1> Ha'Ja.JIIICL H )l,elllOHCTpaujH 1I0JIeTOBo. TOIllY JKe BJ1aHrnapy y)l,a.JIOCI, CO- BeplIJIITb B'b 1789 ro,1I.Y nO.'Ie'f'b cD rpa4>OMD IIOTOIJ.KlIlIIo Bo BaprnaB-t, a Bo 1802 ro)l,Y Bo IIcTep6yprB H MOCRB-t )l,CMOHCTpHpoBaJ111 nOJIeTbl B03)1,'IIInbIX'b mapoBD HTaJI.HHCRm npo1>eccopo qepHII, ,,6aJIanccpD" 'feprr,1I II cIrr.e O)l,Hllo 
153 IiTa.'1bHI,elI,o, "H3B-tCTllblii CBOmm cpOIiycam-lioxycam C:IaBHLIii IIHHcTTIi-,'!,c l\fepcH, np04Jeccop1> H ,D;eMOHCTpaTOp1, qmsmm II IaTeIaTHlm". IIso 060fln.1CHiii Toro BpeMeHIi Bo "lVloCIWBCI\IIX1, B-t,'!,OMOCTnxo c, BlI.n;HO, 1JTO mapo TCPIl,H, IIM-tBllIiii no OKPY;KuOCTH 24, a B'I. BbImHHY 14 apmHHo, C'b ".JKeJIaCMLIM'b ycn-txml'I. nJIa- BaJl')", Ha)I,'b MOCKBOll 01JeHl, .n;OJIro Ha BIi)I,Y BC-BXo }KHTeJIcll", a CaM'b r. TeplI,li "y.n;OCTOH.1C.H OT1, nO'JTeHHOH ny6JIHKH JIeCTHaro )I,JI.H ce6.H 0.n;06pcHi.H, paRHo II lIO- 1\83aI1HOC HCKYCCTBO ero H KmmaIliH B'b I'Hl\lHaCTHli-t II 6aJlaHCHpOBaHiH TaK.JKe H COSiI\eHHbIH <fJeiiepBCpK1> .n;OCTaBHJIH spH'l'eJl.HM'" Hel\laJlOe y.n.OBOJILcTBie". Ho eIll,e 60JlLmiii ycn-txo y I1y6JIHKH IIM-tJIH nOJIeTbI cfJpaHII,ysa rapHepeHa B'b 1803 ro)I,Y. IIepBLIH nOJIeTo COCTO.HJIC.H 20-ro ilOlI.H 131> IIeTcp6ypr-B, co .n;Bopa l-ru KaJJ:e'l'CI\aro Kopuyea. JIeT-BJIo rapHcpeHo BMi,CT'B co CBO('ll .JKeHOH If cny- CTHJIC.H I1C)I,IWIeKO OT'" MaJloH OXTbI; IIplf no.n;oeM-t lIPIlCYTcTBOBa.JIa BC.H lI,apCKa.H CmIL.H H Macca I1y6.JIHKU. BTOpOC nYTcmecTBic HM-t.JIO M'BCTO 18 ilO.JI.H; B'b HeM'I. cOBepmeHHo HCO.iKH.n.aHHO npllHflJI1, Y1JacTie 60-.JI-tTHiii rellepaJlo JILBOBo; lIO.JIeT'b .JI:.JIIIJlC.H 60.JI-te 1/ 2 1Jaca H SaKOH1JII.JIC.H ED 3-x'b BepCTaX'b OTb KpacHaro Ce.JIa, I1pH1Jef1, map'b npOHCC.JIO B-tTpmlo H Ha)I,b Sa..JIHBOM'''. Bb CCHT.H6p-t rapHepeIl'b cD HCMeHbIlIHMo ycn-tXOlll'h no.n;BIISa.JIC.H B1> Mo- cKR-B, npeJJ:cTaB.JI.H.H "paSHbI.H BOS)I,YIlIIIbI.H aBO.JIloII,iH cD IlIapOM'b, KaHaTO!lo nplI- Kp'BnJleHHLUlo, IiOTOpbI.H KOH1JaTc..H I10CTenCHHbIMo BOSBbIIlIeHieM1> IlIapa, no OTC'B- '!eHiH !(aHaTOBo". 20-ro CeHT.H6p.H Be1JepOMo fapHepeH'b BM-tCT'h cD COOTeqe- CTBeHHlfIWMo 06ep'I. nepe.JIeTf,JI'r, HS'b MocRBbI I\YJJ:a-o D'b ORpCCTHOCTH, a Ha C.JI-t.n;YIOIlI,iii .n;eHL, I10nO.JIHIIBD IlIapo .n;bIMOM'b H BSJIB'b 60.JIbiliC 6a.JI.JIacTa, cOBep- IlIlfJlo nO.JIeT'b O,'I,I1Ho no HanpaB.JIeHilO Ha KaJlYry Ii MeIll,oBcK'b, cnycTHBIlIHCb 1Jepes'b 3 1 / 4 1Jaca B1> 330 BepcTaxo OTb MOCKRbI. EC.IIH npe.n;bI)I,yII.J,ie cnYCKIi Ha SCM.IIIO OKaH1JIIBa.JIHCb ,D;.JIJI xpa6paro Bos.n;yxOn.JIaBaTe.JI.H BeCLl\m y.n;aqHO, TaKo RaKo ORpccTHble .mHTeJIH IIeTepnypra II l\IOCRBbI IISB-tIll,3J1HCL 0 npe.n;cTO.HIlI,eMo nO.JIeT'B, TO S)I,-tCb,-B,'!,a.JIU OT"}, lJ.ClITpa,- CMY npHIlI"'IOCb HCUbITaTL npH BCTp-t'l-t C'b KpCCTL.HHaMIi nOC.JI-B CUYCKa H-tCKO.JILRO )I,OBO.JILHO T.H.meJIbIXo MHHYTb. Bo nepeBo.n.-t cro RHlIrR, IIs.n;aHHOH C'b OIlHcaHicMo BCtX'I. nO.JIeTOBo, 000 aTOM'I. nOB'BCTByeTC.H TaK'h. ".H onYCTIIJlC.H Ha SeM.JI1O 6es'b BC.HKarO CH.JILnarO y.n;apa, no npH1JHH'B Toro, 1JTO .H npUB.HSa.JI'b no,'!,'b .JIo.n;O'lliY MOIO Ii,IlIOK'b 6aJl.JIacTa, H K.JIHKHY.JIo Ko ce6-t KpeCTL.HIIo, KOTOpLIC 'fy-r'b CJIY1JII.JIHCL. OHH I10.n;XO.n;II.JIH KO l\1H'B C'I. He.n;oR-tp1JlI- BOCTbIO, OC'fallaB.JIHBa.HCL OTb BpeMeHil )1.0 BpeMeHII II KpeCT.HCb; Hal\OHeIl,'L, CTaJIli 0I1lI B'b paSCTO.HHiu O'f'b IeH.H Ha nHCTOJIeTHblH BbICTp'BJI'b. Tor.n;a nOKaSaJI'b .H miD H-tCKOJILKO cepC6p.HHbIX'b py6.JICBIIROBD, a KaIn .JIIO.n;B BO BC'BX'b SCM.JInXo IIC OTKa3bIBaIOTCJI OT'b .n;06pa, I\OTopoe I1HCnOCLI.JIaCTC.H HMo C'b He6a, TO H no- M.HHYTLIC KpeCTL.HHC no.n;OllI.JIII KO m'B H BS.H.JIH .n;eHLI'H, asaTO, C'b cBoeii CTO- pOHbI, 1I0MOr.JIli MH'B HanO.JIHUTb .JIO)I,01JKY MOIO SeMJIelO, HS'b.HB.JIfl.H o.n;HaKOJKo KO 1Ilf, BeJIHKYlo He.n.OB-tp1JIIBOCTb. BCKOp't c6ijJKaJIIICL H )I,pyrie I10CeJI.HHe, no no- BO.n;y 1Jero .H noqeJI'b sa I1y.mHoe npHlUlTb BC-t 1\I'Bpbl npe.n;ocTOpOJKHOCTIi. .H no- JIOJKHJI1> Ha SeM.JI1O H'tCIWJIbKO cepC6p.HHLIX'b py6JIeBHKOBo H op.n.epo, )I,aHHLIll 1\IH'B ero CinTeJILCTROM'b, rocno.n;IUlOM'b reHepa.JI'b-cfJeJIL)I,1\IapIlIaJlOMo B rJIaBHO- Ha1Ja.JIbCTBYIOIlI,HM1, Bo MOCltB-t II en ry6epHiH, rpacfJoMo IIBaHoMo IIeTpoBH1JeM'b CaJITbIKOBLII1" a caMo nOllICJI'r, II30 JI'BCY Ha .n;opory, BSflJI'b C'b c060ll: pYJKLe, napy IIHCTOJIeTOBo, KIIHJKaJl'h II Tonopo. KaKo CKOpO qHCJIO KpeCTbflHo YBe"1H1JH- JIOCL, TO OHB nO)I,H.HJIB Co SCMJIH .n;eIlLI'H, HO IIlIKTO HSo HHX'b He Y1\ltJIo npo- 'IBTaTb nOJIOJI\CHHOll BM'BCT'B Co Hmlll 6YMaru; .n;OJI}KnO 6bI.JI0 .n;OJlm.n;aTLC.H npn- xo.n;a CllI,e .n;pyrnx'b COTOBapHllI,eii HX'b, II, HaKOHelI,o, HaIlIeJIC.H IeJKAY HHlJlH 0.n;1II10, SHaIolll,iii rpaMOTY, KOTOpbIH npoqc"1'b miD nOMHHyrYIO 6ymry. TOT1JaC'b BC-B OHn CTa.1H K,JIaH.HTLC.H Bo MOIO CTOPOHY, I\y.n;a .H meJIo, II Me.lliJl.Y T'hM'b I\peCTIlTbCJI; . 
154 a Kale'b H-tROTOpbIe lIS'b HIIX'b nO,!l.OlllJIH H Ko lIloeii J10)l,01JI.i;, TO JI onnTb BOS- BpaTIIJICJI K'l. HIIM'l> II, OblB'b YB-tpeH'b YJKe BD )l,06pml'L IlX'b 1\0 lIlJliJ pacnOJIO- JKelliH, Ha'laJI'b onOpaJlmUBaTb map'b ltlOll". 3TOTo nOJIeT'b Bb13BaJI'b Cpe)l,H nYOJIHKH TaKoii HHTepeco, '1'1'0 nOlllHMO cBoeit KHHl'H rapHepeH'b C)I,'BJI8Jl'b em;e H-tCKOJlbJ<,O cuoom;eHiII II _'IeRlJ,in, I1-HeCMOTpJl Ha BbICOKiJl lI,-tHhI, ny6JIHKa Bcer.n:a nepenOJIHJlJIa nOilI'BllJ,eHic. ITOCJI-t '1'01'0 I'apHepeH'b COBeplllHJIo H-tCROJIbKC CB060)l,HbIXo nOJIeTOBo B-b OCTseiiclmX'b npOBIIIIlJ,iJIXo, a B'b anp-tJl-t 1804 rO)l,a, BM-BCT-t co cBoeii cynpyroit, BHOBb nO.HBHJICJI B'b MOClm-B. Ho ero )l,elllOHCTpaniH npioop-tJIH oo.1J'Be YBeCeJIII- TeJIbHbIH xapaKTep'b-C'b "Marn<JeCKlIMH YBeCeJIeHimm: HHHlJ,ialJ,i.H, sarOBOp'b, npo- oYJItIl,eHie A)I,aMa, T-BHb JIlO)I,OBlIKa XVI, BOCXOJK,)I,eHie Ha BOS)I,YX'b BOS)I,ymHoH HIIMlJlbI H onym;eHie eJl C'b napamlOToMo" H T. n. ITpaB)I,a, HapJl)l,Y C'L aTIIlIl'b OO'bJlBJIJIJlOCb, '1'1'0 "npenO)l,aeTCJI Teopi.H BOS)I,yxOIIJIaBaHiJl H ynoTpe6JIeHi.H napa- lllIOT/!', OTltpbITie »,pcKlI,ilI lllapOB'b npocpcccCpOM'b .n:eHlJ,eJIeM'b, onIlcame JIeTy1JarO KOpaOJIH OTlI,a raJlieHa )l,JIJI nO)l,HJlTiJl lIa BOS)I,YX-B apMiIl, CocTo.HllJ,eii HSo 4-xo MHJImOHOBD qeJIOB-Bm"... US'b CBOOO,ll,HbIX'b Jlte IIOJIeTOB'b HSB-BCTeHo O)l,I1H'b, S MaR 1804 r., B'b KOTOpOMo npHHmla.JIa Y'lacTie 1I IIepBaJI PyccKaJl JKeHllJ,I1Ha,-H'I>KaJI TYllleHHKoBa. TOT'b JKe 1804 ro)l,'b )l,OJIJKeH'b ObITI. oTlIl-t'leH'b no nepBoii B'b PocciIl nonbITlt-t IICIIOJIbSOBaTI. nOJIeThI Ha rnapax'b )l,JIJI HaY'lHOii lI,-BJIII... II npeJltuie aapoHaBTI.I BO BpeMJI CBOHX'b IIOJIe'I'OB'b npOHSBO)l,lIJIH Koe-KaKie onbITbI no HSM'li- peHilO TJlJlteCTH T-BJI'b, onpc)I,-BJIeHilO pasp-tJlteHHOCTH BosJJ:yxa Ha paSJIH1JHbIXo BblCOTaX'b II T. n., HO ARa)l,ellliJl HaYKo He npIl.IJ,aBaJIa HI'b cepbosHaro SHa'leHin. Tenepi. JKe, BOCIIOJIbSOBaBlllHCI. IIpeObIBaHieM'b B'b ITeTep6ypl'-B aapOHaBTa P06epT- COHa, AKa)l,eMiJl CHapJl)l,HJIa sa CBoii C'leTb cneII,iaJIbHblii nOJIeTo, )I,JIJI Y1facTiH Bo KOeM'b 6I.IJI'b HaSHa'leH'b aRa)l,eMHK'b 3aXapOB'b. .u:-tJIblO Hltl-tJIOCI. BbIRCHlITI. BOil- lIWJltHOCTI. npeObIBaHi.H <JeJIOB-BKa Ha paSJIII'lHbIX'b BLICOTaX'b, a Tal\JKe npmm- BeCTlI H-BKOTOpbIe onbITbI no HSM"l;peHiIo TeltlIIepaTyphI H IIJIOTHOC'l'H BOS)I,yxa B'b paSJIH'lllbIX'b CJIOJlXo, no I1SM-BpeHilO OTRJIOHeHiII MarHlITHOH CTP'BJIKH, CKOpOCTlI HcnapeHiJl JKII)I,KOCTeH H T. II. IIIap'b, HM-BBrniii eMKOCTL B'b 9.000 KYO. CPY'f'b, 6bIJI'b HanOJllIeH'b BO)l,OpO)l,OIll'b, nOJIY'leHHbIlI!'b KHCJIOTHbIlIl'b cnoCOOOlll'b nJ'TeI'b BOS)I,-tJiCTBiJl c-tpHoii KIICJIOThI Ha JKeJl-tsHbIJl CTPYJKKII. OOllJ,iii IrtC'b ero cD npIl- 60pa1llH, C'b-tCTHbIIIIII npHIIacaMll, 23/t nY)l,aMH 6aJIJIaCTa H )l,BYMJI IIaccailmpalllH COCTaBJI.HJIo 18 nY)I,OB'b 3 cpYHTa. ITpH CIIJII.HOM'b B-BTp-B aapOHaBTaltl'b Y)I,a.locL cOBeplllIlTI. IIYTelllecTBie Ha npOTJlJKeHiH 330 BepcTo, npO)l,epJKaBlllHCL B'b BOS)I,yx'l; 3 1 /2 'laca H IIO)I,HHlIIaJICb Ha BbICOTY, r)l,-B ypOBeHL 6apOMCTpa onYCKaJICJI )1,0 22 )l,IOHMOB'b. CnyCKo npOHSOllleJI'b BnOJIH-B Y.IJ,a1JHO )l,JIJI IIaCCaJltIlpOB'b, HO He6JIaro- nOJIY'lHO )l,JIJI BSJlTIilX'b C'b HIIIIIII npIloopoBD: nocJI-B)I,Hie ObIJIII CBJlSaHbI nepe,1;'b cnycKOlll'b B'b 60JII.lllOll: yseJl'b H BM-BCTO JlKOpJl cnYllJ,eHLI Ha KaHaT-B BHHS'L, r,J.-t IIPH 6bICTpOM'b em;e XO)l,-t lllapa, OHH CHJlI.HO Tpen8JIHCL 0 SeMJIIO II nOJIY<JII.'I1I OOJIbllli.H 1I0BpeJK)I,CHiJl. :HHTepecHbIH panop'f'b 3axapoBa 06'1. aT01\lo nOJIeT-t ObIJIo lIalIe<JaT8Ho AKa)l,eMieH HaYKo 1Jepes'b TPH rO)l,a B'b "TexHoJIonl<JecKoM'b JltypHa.JI-t.., HO K'b cOJKaJI-tHilO Ha)l,eJK)I,aMo Y1JeHaro aapoHaBTa 0 npo)l,oJIJKeHiIl TaKIIX'b onIil- TOBD CObITLCJI He npHlllJIOCb-Ha BOS)I,YlllHble mapbI )l,OJIJltHarO BHIIMaHi.H o6pameHo He ObIJIO, H )l,aJII.H-Bll:lllee YCOBepllleHCTBOBaHie )I,-tJIa JIeTaHiJl Ha HHX'b TaK'b II OCTaJlOCb Ha IIOne1JemIl JIIIlJ,o, SaH.HTblX'b TOJII.KO aKCnJIOaTaIJ,ieH nOJIeTOBo, COBep- lllaeMIilX'b )l,JI.H YBeCeJIeHiJl nYOJlHKH. TIocJI'B)I,Hie, K'b CqaCTblO, He nepeBO)l,I1JIHCb. Bo Te'leHie 1804-5-6 rO):OBo II B'b IIeTep6ypr-B, H BD MOCKIffi HeO)I,HOKpaTHo cOBepllla.1JII nyo.1JH1JHbIe nO.leTbI HllOcTpaHlJ,bI AJIeKCaH)I,'b PooepTCOH'b II Be1\lltlC. OHlI JIeTa.1JII II Bo O,1;HHO<JKY, II cD IIaccaiKIIpaMII, BCer)l,a c06Hpan 1Ilaccy ny6JIIIKII, lIeClIlOTp.H II Ha BbICOKiJl )I,.lJl 
lQ5 'roro BpeMeHII lI,iJHbI (5 p., 3 p. II 1 p., a Ha nJIOIll,a,lJI Y llIapa-25 PyoJIen) P06epTCOH'b nplIM1>HJI.1I'b Bo CBOIlX'b nOJIeTaXo II .. cnYIlI,eHie napallIlOTa Co qe.'1o- U-tKOMo". II .n;'tJIaJI'h .n;8JKe nOIIblTKH 06paTHTb CBon llIapo Bo YllpaBJIHelbIii, BTHrHBaJI 060JIoqRY BHYTPb II JIWJIaJI TBMo BOCIIO.lbSOBaTbCH yCJIyram B-tTpa. KaKo cD nOMOll.l,blO napYCOBo na IIlOp-t. JIlo60nbITHO, '1'1'0 Ha nYOJIIlKY TH YB't- peHiH .n;1>ncTBOBaJIIi 1I0BII.n;HMOMY runHOTHqeCKHMo oopaSOMo,-Ta.Ko OHa B-tpliJIa CJIOBaM'b P06epTCOHa-"npo4>eccopa 4>IISU'IeCKHXo, ru.n;paBJIlIqeCltHX'h, KHHCTOSO- rpaq.,H'IeCKIIX'b II a3pOCTaTlI1JeCKIiXo onbITOBo"; Ifb coxpaUHBweMCSI HOMep1> raaeTM "MOCKOBCRiH B-t.n;Olllocrn" rOBOpllTCH no 3TOMY nOBO,1(Y TaK'b: ..MHOrO'lIlCJIeHllbie 3PR7C.;m 5LIj{n mrl'I.n:-tTej{.!IMH MaHeBpa c.n;'BJIaHHaro B.n;YllIHbIMo llIapOIlI'b, OH'b nOllIeJI'b cnepBa B'b npaBYIO CTOPOHY, a nOTOMo IIOBepHYJIo Ha JI-tBO", npll lIeMo 06'bHCHHeTCH, 'ITO "YKJIOHeHie cie npOHcxo.n;lIT'b O1''b nepeM'1mbI BII.n;a, KOTOpblii P06epTcouo BJIaCTeH'b .n;aTb cBoeMY llIapy; 1I60 nocpe.n;CTBOM'b Tpexo BepCBOK'h MOJIWTo BTHHYTb TaKo nasbIBaelllbIH 3RBaTopo llIapa BO BHYTpeHHocTb cero nocJI't.n;H.fITO, TaKo '1'1'0 llIap'b IIIOJIteT'b YJKO noqeCTbcH napycoMo, KOTOpblit 60JI-tc IlJIIi MeH-te KOCBeHHO npe.n;CTaBJIHeTCSI HanpaBJIeHilO Bi;Tpa". He'lcro II rOBopllTb, '1'1'0 BC1> 3TII "lIIaUeBpbI" npOlIcxo.n;HJIH TOJIbKO B'b Bo06pa3teuili nbIJIKarO a3po- BaBTa, HJIII IIIOJIteT'b 6bIT!> eIll,e II .mypua.ulcTa. I10MIIMO HHoCTpaHIJ.EiB'b HBHJIHCb CROpO II PyccKie Bos.n;yxOnJIaBaTCJIIi. qCCTb Cl1llTaTbCH nepBblM'b npHHa)J;JIeJKIIT'b llITa60 - JIeKaplO KawIIHCKOMY, IWTOpblll .n;aJI'b B'b MOCKB1> 24 CCHTH6pH II 1 OKTH6pH 1805 ro.n;a .n;Ba npc.n:cTaBJIeniH. 06'b ycn-tx1> 3THX'b 1I0JIeTOBo IIIOJKHO Cy.n;lITb 110 TOMY, 11'1'0 Bo 3'1'11 .n;HII 6bIJlII OTM-t- HeHbl .n;a.me cnCKTaKJIIi B'b I1eTpoBcKOMo TeaTp1>-BcH ny6JlllKa 6bIJIa OTBJlCl1eHa nOJIeTalllH. BOJI1>c ITO.n;p06HbIX'b CB1>.n;-tHiii, Ko CO.m8.11>HilO, He COXpaHIIJlO('b. B'b .n;aJIbH-tiirneM'b .n;1>JIO llIJIO Bce TaRo :me, C'b '1'1>1\11, .me YBeCeJIIITeJlLllbI!'d'b xapaKTepOMo. "Onl>ITbI BOSJIeT'lmiH", "cnYIlI,eHie C'b napaw 10'1'0 1II'b ", BceBOSIOJKHbIH "BOS.n;YllIHbIH OXOTbl" H "BOS.n;YllIHbIe 601l"-lIpe.n;CTaBJIHJIH e.n;HIICTBeHHbIC npuM'.I;- HeHie OTKpblTill MOHroJIbcpbC II IlIapJIH. ITpi1>SJKaIOIlI,ic C'b 3ana.n;a, rJIaBHbBf'h o6pa30M'b cppaHII,Y3bl II IITaJIbHHlI,bI, CTaJIH IIpOHllKaTb II B'b npOBIIHII,ilo, .n;-tJIaH H TaM'b xopollIie C60Pbl CBOIIM'b "a3pOCTaTHlIeCKIIM'b IICKYCCTBOM'b". Ms'b PYCCKHXo, o.n;HaKO, IIIHOrO OXOTHIIKOB'b He Haxo.n;HJIOCb: 1I0BII.n;IIMOMY ny6JIliKa 06paIll,a.la BUHlIIaHie Ha "KOMnCTeHTHOCTb" Bo CBoeMo .n;1>JI1> TaKHXo a3pOHaBTOB'b II He Jl,OB-tpHJIa IICKYCCTBY CBOHX'b COOTeqeCTBeHHII&OB'b. TaRo, B'b 1828 r., "cnYCIt1, Ha MOHrOJIb4>bep1> C'b paKeTaMII", npe.n;npHHHTbIH Ifb MOCKB't H-tKOH IIl"1ml,a.HRoii MJIbIIHCKOit, .n;aJIo c60py Bcero JIHllIb 200 p., DOCJI-t l1ero cM1>JlaH B03.n;yxOUJIa- BaTeJIbHIIII,a, He oKynHBo CBOIIX'b pacxo.n;OB'b, 60JIbIlIe y.me He Do.n;HIIMaJIaCb. 1812 ro.n;'b .n;OJIJIteH'b 6blTb oTIII't'leH'b nepBoit DonblTKoH cos.n;aTb B03.n;YllIHOC Cy.n;HO, ynpaBJlHeMOe, .n;JIH 60ph6bI C'b HallIecTBieMo !fJpaHII,ysoBo. ABTOpo 3TOro IIpOeKTa-aBCTpieIl,o JIeunIIX'b-DOJIYl1IIJI'b .n;JIH BhlllOJIHeHiH cBoero DJIaHa ye;J.lI- BeHHoe III1>CTO no.n;'b MOCKBOll, COTHII .n;B-t MaCTepOB'b II IISB-tCTHYIO CYMMY ,JJ:eHel"b. B'b qeM'b IIMeHHO SaltJIlOl1aJICH rrpOeKT'b-.n;oIIO,n:JIIIHHO HellsB-tcTHO, TaKo KaK'h TaHHa ero OXpaHHJIaCb BeCbMa CTporo. I10BII.n;IIMOMY 3'1'0 6bIJI'b KaRoii-TO a3po- CTaT'b, IIpe,n:HaSHaqaBllIiiic.!I IIepe.n;BlIraTbCH npll nOMOIll,II KaRHX'b-TO KpbIJIbeB'b... He1Jero II rOBOpllTb, '1'1'0 IIS'b npe,n:npi.HTiH HlIqCrO He BbIllIJIO: "BOs.n;YllIHbIii Kopa6JIh" He TOJIbRO He MOI"b BbIcTynlITb npOTIIIfb Bpara, HO Hli pasy He 110](- HHBllIHCb Bo BOS,n:yX'b Bo06Il1,e, caMo cn-tIlIHO 61>j{{aJIo 110 cyxy npIT npII6.1H- JKeHili cppaHII,YSOB'b. B'b 1847 ro,n:y npOHSOllIJIa ncpBaJI Bo Pocciu ItaTacTp04Ja C'b a3poHaBTml'b. H1>mo JIe.n;e, CblHo 6aJIeTHarO TaHlI,OBIII,HKa II CMlo TaHII,OBIII,HRo, IIpe;t:nplllUlBo 80 ITeTep6yr-t nOJIeT'b Ha llIap1>, 6bIJIo saHeCeH'h B-tTPOMo B'h JIa,'l,Oj[\CKoe osepo, r,!l,-t II 1I0ruO'h. 
1!)fi . Cpe}!,II MUOrIIX'b YBl'l"l'.1I1Te.1bHbIXo nOJIeTOB'b }!,aJIJ.H-ElllIIarO BpeMeHII Ha;'l:O BLI}!,t.lllTb nOJICTbl Co IIaY1JHOii 11, 13.1LIO, IIpe}!,IIpIlH.H'fble l\I. \. PbIKa1JeBf,JM'b; O}!,HHo TaI\Oll nOJICTh OLIJIo COBepIlleHo B'b 1868 r., H }!,Ba }!,pyrie B'b 1873 r., npIl1JeWh B'b nocJI-B}!,uiii paB'b ObIJI'h I1CnO.lb30BaH'b a3poCTaT'b ".iIlOJIL-<I>aBp'b", IJpmJa}!,.!le- jl\aIll,ili <vpaHlI,Y3Y DIOUeJIb. Ilo.'leTLI 3Tn OUJIII YJJ:a'JHo HCIJO.'Jb30BaIIhI H }!,a.11I xopoIlJiH HaplHLIii lIIaTepb1I.n. EIlI,c paHbIlle, mleHIIO Bo 18G6 ro}!,y,- I10CJI-B Ol\OH'JaHi.H c1JBepO-aMcpn- KaHcKoii BOMHbI (1861-1865 r.), r}!,"t npllllrtllJIJIIICL B03}!,YIllHbIe IllapLI,-no I1Jl1Iu,iaTHB'B reHCpaJIa TO'I'.lcocHa B'h BoeIIHOMo MHHHcTepcTB"t 6bIJIa 06pa30Balla. ROlIIHCci.H I13'b 04mll,epoB'L HHiKeHepHI.IX'r., apTlIJIJIepiiicItllX'b H reHCpaJiLHarO IIITa6a. .1I:JI.H BbI.HCHCHi.H Bonpoca 0 npIlIll"tlwHilI a3pOCTaTOBD K'b BoeHHoMY .nj>JIY. IIo npocYIHC!'TBOnaB'b OKOJIO }!,CC.HTII Jl1>T'b, 3Ta KOMHCci.H HlillerO He BLlpa60TaJIa, 1"ilIt'b 1JTO Bo BOllH"t cd TYPll,icii Pyc- CEa.H apMi.H 6LIJIa Oe3'b a3poCTaToBo. TOJIbIW CJI'l>}!,YIOIlI,aJ1 TOIlKIIHcKan ItaMnaHin (1884 r.) BHOBb oopaTllJIa BIIHMaHie Ha He06xo}!,HMOCTb BItJIIO'Ieliin "B03.11:YIllllOii OTpaCJIH" Bo BoeHlloe }!,"t. JlO, T-ElIfb oOJI'.f:;e, 'ITO B'b aTO JKe BpeM.H 1I3'b <l>paHlI,iu CTaJIH }!,OXO}!,HTb 1I3B"tCTi.H OO'b ycn"tIllHbIX'b nOJIeTaX'b }!,HpIlJ!m6J1JI PCHapa II Kpe6ca. Pacnop.HJKeHieI'b BocHIIaro lIlllIIHcTpa BaHHoBCKaro Bo }!,eKa6p"t 1884 r. OblJIa oopaaoBaHa HO- Ba.H KOMIICci.H "no npIlllI"tHeHito B03,il.Y- :\:on.'lasaHi.H, rOJIy6IIJloll n01JTLI II CTOpO- ;!(eBbIXo BbIIlJCK'b Ito BOeHHLIM'b lI,t- .amlo". Pe3YJIbTaTOMo paooTb KOMIIC- '.:in .HBHJIOCb C<VOpMlipoBaHic 15 4JeBpaJI.H 1&85 ro}!,a Ka}!,poBoii BOB}!,yxOIIJIaBaTeJlb- Hon KOlllaH}!,bI Bo COCTaB-B O}!,Horo olfJn- lI,cpa, }!,nyx-b YHTep'b - oqmn.epOB'b II :W P.H.lI.OBLIXo - HBo JlIIJKIUlX'b 1JIIHOBo }'1JeOHOH raJIbBaHII'lecKoH pOTbl. IIa- 1JaJIhJlHK'b KOMaH}!,w, nopY1JIIK'b hO- BaIlbRO, OLIJI'b KOMaH}!,lIpOBaHo TOH JKe BCCIIOll: B.a rpallllll,y }!,JIn 03HaKmfJICHi.H cD .JI."t.'lml'b Ii }!,JI.H npi06p"tTeHi.H a3pOCTa'rOB'b. B'b lloJI"t B03}!,yxOnJIaBaTeJIbHOii KOMaH;J:-B, nonOJIHCHHOii eIll,e TpCM.H O<VlIlI,Cp11MH, ObIJIO OTBe;J:eHO oo.'lbIllOe lIl-BCTO Ha Bo.mOBOlIfo nOJI"t; KOMaH.1I:a IIpllH.HJIa }!,Ba npll6bIBIlJie H30-3a rpaHIIn.bI a3po- CTaTa "OpeJI'b" II "COKOJl'b" (ellIKOCTblO IIO 1.000 m 3 ) II IIpllCTymlJla Ko cBoeii HOBOii CJIYJ!.o"t. BoeHHbIH lIlIIHIICTpo BaIIIIOBcKiii IIepBblii IIOKa3aJIo IIpllMtp'h, ,,'1'1'0 II H11 BOB}!,YX"t MOJKHO CJIYJKHTL n.aplO H OTe'IeCTBY"-lmIto OHo BbIpa3HJiC.H 11 anryC'ra, ca}!,.HCb B'b KOP3llHY aapOCTaTa "COKOJI'b", BnepBbIe nO}!,H.HTaI'O Hr, RaHaT-E. IIOCJI'B MHOrHX'b nO}!,'beMOBo npHB.H3J1bIlllo CllOCOOOI'b, 6-1'0 HO.HOp.H Toro ,)hC 1885 ro}!,a COCTO.HJIC.H nepBLIn cB060}!,HbIH nOJIe'J"b. B'b KOTOpOMo npmIllMaJIH Y1JacTic nopY'HU\'b KOBaHbKo, nO}!,IIOpY'IIIKo TPOlfJlIlIlOBo H HHoCTpaHell,'b pY}!,OJIb4JH. COBCpIllllBIlliii paHbIllc B'b POCCill lImoro IIOJICTOBo. Bo 1887 ro}!,y KOMaH}!,a OLIJIa npe06paBuBaHa B'b .,napI{'b". Bo 1888 ro.JI:Y KOlIIaH}!,UPOMo naplta 6LIJIo Ha3Ha- 'leHo nopY1JIIK'b A. )1. KOBaUbKO, KOTOpbIll II }!,O CIIXo IIOpo CTOIlTb BO rJIaB-B 3'1'01'0 Y'IpeJI,}!,eHi.H. CD '1'01'0 JKe BpeJ\leHH, cor JIaCIIO IIJTaTY napKa, OO'b.HBJIeHHOllIY Bo 1590 ro.1l:Y, KaiKJJ:LIii ro.1l:'b Ito uapKI npnKOMaIl,!I.HpOBLIBa.10cL }!,JI.H npoxoJK}!,eHi.1l . . t If')) -"..' ,. ,.., r'i\ \' #, '- J'eBcpan'b A. M. HOBaflbHO, BliIn-b B6"Ia."1J.UUK".JI. BoenHoii Boa,ayxonuaDBTonbBon lliKO;::r:LJ.. 
Kypca BOCCMb OcfJlTI(CPOBo, KOTOpLIC Ha3Ha1Ja,'JlICb saTi>:\I'h Bb Y'lpeiK,XeIlHLUI .,Itp.t- nOCTHbUI nos,n:yxOn.laBaTCJIbHbT.H OT,D;i>JICHifl" (UO BOCbMlI I_pi>noCT.HX'h). IhaK"b, K'b ,n:eB.HHOCTbIlIlo ro,n:a:\I'h B03;'1:yxOnJIaBame, XOT.H II B'b CMlOll nep BlfllHOH cfJOPM't, 6wl0 YJKe npllBlITO Bo Poc'cill 0r!J4IHu5aJILHO, nOJIY'IIIBo IISRi>CT- HYID OTpaCJlb npIlM'lmelli.H K'b JKII3HeHHI,Ulo nOTpct5HOCT.fnI'h. O,D;HOBpCMeHHO C'b 3TlDl'b, KOlI(HIHO, HC 6e30 Bm.HHi.H HaCTOii'IlIBbIXo pa60Th II 1JaCTII1JHLIX'b ycn-tXOBo 1111, 3anaJd3, BonpOCLl B03,D;yxOnJIaBaHi.H CTa.m HaXO,'l.IITL cc6t Bi>PIIbIXo a,n:emOB'b II CpC,n:H 06ecTB:t. II,n:ecii C,D;i>JIaTb aapOCTaTh ynpa- B.TI.HCMbIMo 3aHHTcpeCOBaJUlCb BCC!,Ma IHOriC, H Hi>KOTOpbIe IIpOeKTbI, npe)I,JIaraB- wicc.H ,n:JI.H TOro, :mCJIY&KlIBalOT'b OLITb onli>lfeuHbIMII, KaKo t5e3YCJIOBUO Opllru- Ha.1LIIr.Ie II He JIHrnCHHbIe IIHTepeca ,D;aJliP II B'b HaCTO.Hrn;Ce BpC:\I.H. Hs'b TaKliXo IIpoeKToBo HymHo H:t3B:tTb O,D;IIIIM'b 1I30 ncpBblxo IIpOCKTb .nllpHJKa6JIJI KOC'fOBFllfa, Sa.HBJICHllbIH ce B'b KOHIi> 80-xo rO,D;OBo, T. e. BCKOp'l; noc.TIi> OlIblTOBo CD ,J,HplliKa6JIeM'h PCHapa BO <l>paHu.ill. KOCTOBlI'I'b npe,n:JIOH.TL BnCpBbIe meCTKYIO ClIC'fC:\IY ,n:JI.H aapOC1'a'fa, HMi>.H Bo BII,n:y lIMCHHO 1'13 me npe- 1I:\lyeCTBa, IWTOpLlll1ll BTlOCJI13;'1:CTBill nbJ- TaJIliCb nOCnOJIbSOBaTbC.H IJIBapu.'b, CeBepo II ycn-trnllo BocnO.TIb30BaJIC.H l(emleJIIIII1>. npOeKT'b aTOT'b Bb CBOC npeM.H 6bIJI'b pa3- C:\IOTpCH'L clIcu.ia.TIbHOll KOIlIHCcicii Y1JeHbIX1, II 'l'CXIIIIlWB1" KOTOpt.IC 3aCBII,D;-tTeJlbCTBO- BaJIIi, '11'0 npOeKT'b IIl\I-te'f'b Bo OCIIOB-t BnOJlH-B paSYIIIHLI.H co06pam:cHi.H, COrJIaco. BaHHbIJI CD <IJH3HlfecKIIMH 3aKOHaMH, H 1JTO nOTO:\IY IIpaKTlIlfCCKoe BLIIIOJIHeHie ero HC npe,D;CTaBJI.HeT'b Hlilfero lleB0311lOilmaro. Ro COJKaJI-BHilo, CBoenpClIlCIIIIO He t5LIJIO ot5pa. rn;CHO BHlIl\laHi.H Ha CKoHcTpynpoBaHHblii Ko- CTOBHlfeM'b 6ellslIlloBhlii IIIOTOp'b, KOTOpblll ,D;JIJI Toro BpeMcIIH t5blJlo 06pa3II.OBbllllo; no- aTOMY TO, '11'0 MOrJIO 6bl lI:1l-BTb ycn-BX'b, OIm3aJIOCb lIorpc6eHHbllll"b. q'fO me KacaeTCH ,n:o )LlIpIlJIlat5J1n, TO lla nocTpoiiKY ero t5blJIa oTnyeHa Bo pa3Hoe BpeM.H npaBHTCJIb- CTBeHHan cy6CIIJti.H Bo pa3:\I-Bp-B ,n:o 150.000 Py6J1eii, 1I0 Cpe,D;cTBb a1'lIXo OKa- 3aJIOCb HC,D;OCT3T01J:HO (no paclfeTY KOHCTpYKTopa 1'pe60Ba.locb eIIe 400.000 p.), II nOTolllY pa60TbI SaKOH'JeHbI He 6bIJIH. BOTh ocot5eHHocTli aapocTam "pyccKaro l(cnncJIlma". 0t50JIO'IKa, clIrapoBn,n:Hoii <pOp:\lbI, ,n:OJIilma 6blJIa HM-B'fb eMKOCTL B'b 5.000m 3 , npH ,n:JIHII't Bo 30 CaiIWH'h II Hallt5o.TIbllie!tlo nOnepe1JHIIK-t B'b 6 CaiK.eH'b; 6eH3I1HOBbllr: MOTOpo B'b HO-IOOHP ,D;OJI.iKeHo 6bIJI'b npIlBO.ILHTb BO BpacHie BlIHTLI, paCnOJIOJIWHIIbIe no OCli 060.101Jlm. MaTCpb.HJIo 1J;JI.H nocJI-t,n:Heii I1pe;'l:I1a- 3Halla.TIC.H a p 60 P II l' 'b-,D;epeBo, OC06bl:\I1, 06pa30Mo CK.1eCHHOC B'b H-BCKO.lbIW CJIOeBo, 1J-t:\lo ,n:oCTHraJIaCb np01JHOCTb B"b rneCTb pa3'b 60JI-Be HOp:\IaJIbHOii. 'Icr- KOCTb IItaTepb.HJIa, no paClfeTaIlI'b IWHCTpYKTopa, ,D;aeT'b aapOCTaTY IIlepTBblH B.tco J1l1llib OKOJIO 50% Bceii ero nO,D;oeMHOii CIIJIbI, TaIto llTO Ha ,D;OJIIO nOJIe3UOH HarpY3I>lI OCmCTe.H t5o.'I-Be 150 nY,D;OBo (y "l(eIlueJ1I1110Bo" upn 15.000 m 3 e:\IKOCTli B-BCo nOJIe3HOll HarpysKII COCTaBJI.HCTo 120 UY;I:OB'b). .lI:Pyroii npOCK'f'b, npe,n:JIOmeHHblll IJ;iOJIKOBCKmlo ce B1> Ha1JaJl-B ..'I:CBJIIIO- CTblXo rO,D;OB'b, BeCbMa JIlot5onblTeH'b T13M'b, '11'0 CTaBIIT'b ce6-t IJ,-BJIbIO pa3p-BweHie call1Ou cyecTBeHHoii sa,D;alfll aapocTaTIIKII-yperyJIlIpOBaHie 1I0CTO.HHHOH nOJ!.1>- ellllIoii ClUbI rasa Bo 060JI01JK-B. .lI:JI.H 3Toro aBTO po . npe,n:JIaraeT'b: 1) C,D;-BJIaTb 060JlO1JKY IIleTa.'I.'InlleCKOH, HO M.HrI\OH, T. e. cOBeprneHHo nO)l.aTJIHBOn BHYTpeHlleMY 157 ....-. PyccRiii 8:\rhihwBhlii RapOCTaT"L, 
;J,aBJIcuilO ra3a (H3'h BO.11llICl'bIX'b .UICTOB'h); 2) )l,aTI, B03IO'KnnCTb COXpall5lTh nOCT05lIlCTBO pa3I10CTlI MCJKJJ:Y TmmcpaTypoli ra3a Ii TemepaTYPoIi OIcpYJhaIomcii cro Cpe)l,LI, nYT{'fD nO)l,orp1mani51 BHYTpcnHOCTlI 06oJIo1JIOI nOcpC)I,CTBO)I'h TPy6hJ, IIpo.l0JKeHlIOn no OCII C5I; 3) KOMneHcllpoBaHie y6wlH roplo1Jal'o )l,JIfl MOTOpOI3'I> (oT'lel"O nO)l,'hmmaJI CIIJla YBCJIH<JIlBaeTC5I) CJKHraHieM'b ra3a 1I3'h 060JIO'lI\l[. 110- n1lTHO, '11'0 eCJUI ra3'b B'b 060JIolJK1J 6Y)I,eT'b BOJIeHo 3aHlmaTL Ilpll pacuIIJpellil! 11.111 CJKHMaHiH Jll06ylO CPOPMY, a pa3HocTb TellIepaTYpo BIlJ;WIlCli II BnYTpellHf'ii 6y.n:eTo nO)I,)I,cpJKlIJJaTbC1I nOCToflHHOH, nYTeMo 60JILIlJaro lIJlll )leHLiliaro nO)l,orp1J- BaHi.H ra3a, npll'1elo cmc YBCJIH'JeHic nO)l,'bclHoii CH.1bl OT'h cropaniJI roplolmro MOTOpOBo oY,'I.eT1> KOMllCHclIpOBaTbC.H cJKlIranimIo cooTBf,TCTBYlOmaro .me T(no Ilo,'J:1>eMnOH CIIJI1J) KOJIIl'leCTBa ra3a,-TO He 6y.n:eTo HIUWKIIX'h npIllJHllo Ito uapy- lllCllilO YCToiIIlHBOCTlI aapOCTaTa 130 BepTIUtaJIbHOMo HallpaBJIeHiH. Ha OCHoBauiu aTIIX'b C006pa.iI\CHiIl, TCopcTlI'1eCKH 6e3ycJIoBHO npaBIlJIbHblXo, .QiOJIKOBCKiiI npo- eKTIJpOBaJIo IlOCTpOMI\Y aapOC1'aTOB'h 1I3'b JIaTYlII1 I1JIH .meJl-B3a, eJrIKOCTblO B'I> 7.000m 3 II B'b 58.000m 3 , YBJICKaflCI. lI)I,ecii 1lI11pOImro Ilplul1mcui.H TaICIIX'h )l,lIpllJKa6JIeii )I,JI.fI lIacyuJ:HbIX'b llOTpe6- HocTen .mH3 II I!. O)l,HaKO IlpaltTH'leCKII K'I> BhmOJIUCHiIO a3pocTaTa npllCTyllJICIIO He 6LIJIO 113'L - 3a OTCYTCTBi.H nYiKHhlX'I> CpC)I,CTB'L. B'L KOHII,1J .n.eB.HHOCTLIX'h rO)I,OB'h opnI'llUa.1JbHb!H np1l60p'b 6u.n nOCTpOeH'h )l,OI;'.TOpml'h .RaHlI.leBCltIU!'h. 3a)l,alJllIIICb IJ:f,JIhIO )l,aTb B03)IOJKHOCTb np01l3130)IITb IlOJICTLI 6e30 60.'lLWIJxo 3aTpaT'b, 1.11> YA06HhiMo cnyclwlo Ha 3eMJIIO n C'h B031O.iKJ[OCTblO nO)l,IIIIMaTbC.H II cny- CKaTbCJI 6e30 3aTpaT'b OaJIJIaCTa 11.111 ra3a, - .RaHHJIeBCKiii IJplICOe)l,ImHJI1> K'h 6a.MOllY ne6oJIbwoii CMKOCTII pfl)l,o Y3- KHX'b nOBcpxIfocTerr ()I,epeB.HHH"'H PM!hl, 06T.HIIYTbUl IlOJIOTUQ)Io), cIloc06HhlX'h YI\JIOIUITbC.H IlO)l,o .'Ilo6hIM'b yrJIOM'b Il1> rop1l30HTY; aapoHaBTo, IlO)I,B-BIlIaHHblIi B'b c-B)I,JI1;, Bpall.l,aCT1> IW,ImLum ne)l,aJInm I'Op1l30HTaJIbHblH BlIHT'h II IW16H1lHPYJI O)l,IfOBpeMeIfHo YKJlOHo nOBepxnocTeH, 3aCTaBJI.HeT'b annapaT'h HTIH BBepxo lIJ111 BII1I3'b )l,HIfaII1'1eCKHM'L clloc0(0)1'b. Hap.H)I,y C'b aTlIMU npOCICTaMfI )l,OJI}Kllbl 6blTb onl1J'1eIlu Uf,KOTOpLIC IlIarR Boellllaro B1;)I,OMCTBa, npe)l,npllHHMaBrUarO nocTpoi1Ky ynpaBJl.HeMLIX'b aapoCTaTOB'h no npe)l,JIo.meHiJIMo, 1I0cTynaBllIlIM'h I13"L-3a rpaUlIlI,LI. TaK'b, cmc Ro BOCbMH)I,eC.HTbIXo 1'0)l,axo IIpU B03AyxOnJlaBaTCJIbIfOI'b napKB C1]>OHJIC.H )l,lfpllJKa6JlL no IIpOeI\TY H1JKoero lllIOCTpalIlI,a lona. T cn-txa aTO npe)l,- npiJITic HC md).1Jo, XOT.H ..'I:enef'I:, lICTpa'1PHo Ha HCro ObIJIO He l\raJIo. B'b 1893 roJ,Y nocTynllJIO npe)l,Jlo.iIwHic aBCTpHill,a IIlBapM 1l0CTpOllTb upn- cnoc06.'Icnic, OOpttmalomec .1J1060H B03)1,YIlIHblrr IlIapo B'b YlipaBJI.HCMLIiL.. 3aT1;m) aTO npC)I,JIoJKcHic CBeJlOCb K1> 1I0CTpOllK1J aJIJIIOIIIHicBaro .n.upH1KaOJI.H, Ifa 1.11'0 U OLIJIII OTlIYll.l,Cllbl )l,OBO.'IbUO 3IIa'1HTCJIbIfLI.H Cpe)l,cTBa. AapOCTaT'b nOJIY'1HJl'b (IJop)IY CltJICUaIIllaro H30 aJlJIIOMIlHicBblXo JIIICTOB'b II,lIJIlIH)I,pa, t cnJIlOcHYTaro no 60Ka}I'b, 3aocTpcHHaro Ha O)l,IImio KOIIII,1. H npllTYUJIellllarO Ifa )l,pyrOM'b), K'b KOTOPOMY Ha MCTa.'IJIlI'lCCRlIXo-1Ke 'f.HraX'b, Bo BlI)1J HeIl3Mf,IfJleMOH clIcTeMbl, 6LIJla 1I0)l,B1;- IlIaHa TaKa.H-)J{C I'OH)I,OJIa. BeH3I1HOBL!ll MOTOp'b HM1;JI'b BpamaTb )l,Ba BlIIfTa C'b (ff\.h I-- I .... · \ 1 ' .' , D;t" I \t\!J' '. -;':WI .', . I . / I" -:1" V'<',I;...JI' " I$. I J r- I' . t, r...\, :. '.-" , . Ii" " 'r :I ;, s- I:' ,"" rx n .....-;;... . AapOCTaT"h Ha BOeHHOM"L CYAHii. }.)l. 
60KOB'b 060JIOqKH-,n:JIH nOCTynaTeJIhnarO ,n:BuJKeniH, O,n:Ullo nTtHT'b na I1epeM1m- II0ll ropFl30HTa.'IbHOll ocn nO,!l'b 060JIOqKOH-.1JIH nepe1r1mbI nanpaBJIenifl, U elI(e OJJ:HH'b mIRTh no.H,o rOHJI:OJIOll )I..'IH perY.llnpOBalliu BhICOTOH nO.leTa. Pe3y.'IbTaTLI 3TOll nOCTpOlffin 6bIJIH, o,n:HaKO, .'I:aJIeKO He OTpa,n:nbIe. IIpn nepBOM'h H:tnOJIlienin a3pOCTaTa ra30Mo (Henocpe,n:TBeHnO B'b aJIJIlOMnHieBYIO 06o.1]oqKY), neCb ra30 CTaJIo YTeIaTb Bo nopLI K.JIenanHLIXo coe)l.nHeniii. IIpHlIIJIOCb BBeCTH BIIYTpH 060JIOlIKn OT)I.-tJlbHbIe 6aJIJIOHLI ,n:JIH ra3a. 110 npH BTOpOM'b OnblTB HanOJIHeHiH ra- 30Mo ;)Tnxo OaJIJIOHOBD CTaJIa ,n:ecfJoplHpoBaTbH 060JI(jqKa; ,n:a n nOMnMO Toro CHCTeMa c,n:-tJIa- .mCb CJIHIIIIWM'b TH<KeJIOll, qT06LI 3anaC'b ra3a (CMKOCTh 2.800 m 3 ) MOr'L ,n:aTb Tpc6yeMYIo no,n:oeMIIYIO CHJIY. On TpeTbHro OnbI'I'a IUlJKC- Hepnoe B-t,n:OMCTBO OTIta3aJIOCb, nocJI-t qero IlInapu,o y-J3xaJI"}' B'b rCpMaHiIo, r)l.-t CYM"BJI'h TaRH HaHnl ,n:pyrnxo KamlTa'InCTOBo... TpeTr.H lIeYJJ.aqa BbIIllJIa C'b YJKe ynOMH- HYTW,!'b )l.npHnUl6.'IC1!'b KOCTOBUqa. Kor)l.a Ha ;, OTIIYIlI,CHHbU! ,n:eHbnI 060JIOlJKa a3pOCTaTa 6hIJI1\ Y1KC 110'11'11 nocTpoella, OK:t3aJIOCL, 'lTO HanOJl- JH'Hic eR I'a301l1'h 6Y)I,eT'b )I.1,JIOM'b nO l lTH HeB03- MOJKHLUI'b; a TaRo KaI'b Tpe60BaBIlliHCH U3M1>- HeHiH BhI3bIBaJIH HOBLle l,pynHhIe pacxo,n:bI, TO npe)l.npimie 6I.IJIO OCTaBJICHO. HaIwneu,o, IIeY)l.alJeii call1aro nOCJI-t,n:HHro BpcMeHu HBJIHCTC H CUJIbHO HaIllYI1>Blilec ",n:-tJIO TaTapHlloBa". A3pOll106HJIb ero ,n:OJI:meH'b 6bI.1]"}, JI.epJI\aTbCH B'b B03,n:YX-t Bo CUJIY 6bIcTparo 01'- 1l0CUTeJlhllarO C)l.Bu:melliH H pa3)1.BIDKeHiH ,n:BYXo ropn30HTaJIhllJ.IXo 1I0BCpXIIOCTCll, U3'b KOTO- PhlX1> o,n:Ha clla6iK8JIaCb aBTOIaTlIqCCKIIMH KJIanaHaMH. )LaB'b Cy6CHJJ:ilO B'b 50.000 p.t BOCHHoe B'B,n:OMCTBO OCTaBHJIO 31'0 ,n:-tJIO, KaI,o TOJIbIW BhIHCHHJIOCb, qTO "a3pu- M06UJIb" MOiI,CT'b JIeTaTb JIHlIIb B'b npO(,IT-t... Bc"J3 TaKiH llCY)l.alJH HBUJlUCh npU'lUHOll OCTOp01KHOCTH BoelIHaro B-t)l.OMCTBa Bo ,n:a.,lbH"tllIllClo 063ane,n:eHiH JIeTaTCJIbHLIlI1H annapaTaMH. II03TOMY H KO BpCMeHU PYCCIW-HnOHCKOll BOllHW Hallia apMiH 06JIaJ(aJIa JIHllib 3M1>llKOBLIMH H ccfJepll'le- CKBIIIH a3pOCTaTaml.I1paB,n:a, nepe,n:o caMoii BotinoD y,n:a.n:OCb elll,e CUJIbnO YJIY'lllillTb BCIO MaTepbHJIbHYIO 'laCTb: BM-tCTO KUCJIOTHal'O cnoc06a ,n:06LIBaHiu ra3a 6bI.11. BBe,n:euo llI,eJIOqHhIll (B03,n:1>iicTBie -B,n:Karo IIaTpa Ha aJIJIIOMHHiii), 'l-tllio BeCb CJIO- ;KHbJii 06030 BHOBb yqpe:m)l.CIIHbIX'h 1l0JICBLlX1> B03,n:yxOnJIaBaTeJIbHbIX'b qaCTeH ObIJIo CHJIbHO ynp0Ill,CHo. BJIarO)l,apH 3TOIY HBHJIaCb B03M01KHOCTb OTnpaBHTb U3l> POCciH B'b MalllJjKypiIo CHalJaJIa O,n:HHo, a 3aT-t1l1'b elll,e ,n:Ba nOJIeBbIX'b B03,n:yxOI1JIa- BaTCJlbHLIXo 6aTaJIbOHa, KOTOpLIe npUHeCJIH CBOHllI'b yqacTieM'b H3B-BCTHYIO nOJIb3Y. K'b COJKaJI-tUiIO, IIOUhlTIta C)I.-tJIaTL TO:mC BO cfJJIorl, ycu-txa He HM-BJIa: KynJICH- HI.Jii Ha cneu.iaJIbHO ,n:JIH Toro n01KCpTBOBaUULIH )l.CHbrll Kpeucepo "PYCL", 060py- ,!lOBaIIllm a3pocTaTaMH, npHBH3HLIlIIII 3M-tUKOBbIlIlIl If )I..'lH cB060,n:HLIX'b nOJIeTOD'b, BLIiiJJ:H H30 .JlH6aBLI Bo HaqaJI-t 1905 ro,n:a BM-tCT-B cD OTpJI,n:OM'b a)f,lIl1IpaJIa IIc- 60raTOBa., BbIHYJKJJ.CHo OhlJI'L H30-3a HCHCnpaBHOCTII MalIIHHo BCPHYTbCH 06paTHO. TOJIbKO 1906 H 1907 ro,n:bI, C'b nepBLIMIl ycn'BxaMu rpa<fm IXenneJInHa H )l.HpHJKa6JIeii ".11e(0)1H" II "Ville de Paris", BHOBb 3aCTaBII.1]IJ 06paTHTb BUHMauic 159 :... 9- .:-='" !' h . .> - . £4 - ., $--:.d, IIpu6op"L p;oxropa ,LI;&HUnenCE&I'o. " 
niL IICOOXO,J,HIlIOCTb 003aB(','I:(llIiR YIlpaB.11H(';\ILIMII a3pOc.TaT<Um. B1, OKT.HOp'1 1907 r. npn r JIaBlIOM'b IIlIJK('I1('PIlOM'b 'lJpaD.1cIIiIf OLIJIa 00pa30BaIra crrell,ia.lbH<lJl KO- MHCci.H ROTOpa.H 3alI.HJIaCb BJ,Jpa60TIwfi KOlICTPYKlI,iH .n:upH)Ka6.11.H II rrocTpoihwfi ('1'0. UJl.IlOlJpCICHIlO C'b T'}nl'b B'b Y'lCOnOMo Boa;I.yxoII:m- naTCJlLJImI1, rrapKTI OLJ.1Ia . J na'IaTa I1ocTpoih\a. I1I8JIeJIL- Itaro .n;upmlw.6.1Jfl COOCTRCII- IIbIMH cpe.n;cTBaMIf, H3'L 000.110'11\.11 3M"l;ihwBaro <l3- pocTaTa. II 3arlHI1. ,'1:.11,11 rrpooLI 0J.1.1IJI I1pioop.tTeJIU 80 (!)palllliu 110 O.n;IIOMY )lU- pllJKaOJIIO y".JIeOO)lIl" U Y "ACTpa". TTepBbIMo IIIt'IaJI'L Iml- naHilO ., Y lJcolll.Ii:j" - B\.I- CTpOeJIIILIll Bo rrapl1. C1, Jl.JlIfIIHOii rOlI.n;OJIOll II l.Hr- ROU OOOJIolJIwii (1.200 m 3 ), C'b IOTopmrL BceI'O lHlUh B'b 25 CIl.n, "Ytleolll,di" COBCpllIHJIo H-BCKOJIbRO 1I0"lCTOB1, JI'tTOJllo 1908 rOAa II rroc.w1 Ramrra"l blIOii rrepe.n;1>JlRII cme JI-BTOM'b 1909 ro.n;a; XOpOIIIO .n:epJKaCb Bo B03)J.YX-B, oe3'b TalII'aiKa, .n:aBaJI coocTBelIHYlo CROpOCTL .n;o 10 I1ll3TpOBo Bo CCICYH.n:y, 3TOTo .n;U!HliKaib" CbIrpaJIo CBOIO pOJIb, rrO;rrOTOBIIBo Kb yrrpaBJlcnilO JIlIlJIlbIH COCTaBo IIIIJIOTOB'I" MexaHIIIWBo II KOIaIl;rbI .n;.1Jfl 06C.1YilrHBaniR CJI-B.n;YIOII\UX b a3pocTaToB1.. JI1>TOMo 1909 ro.n;a npllObIJI'b 1I30-3a rpalllIlI,LI II OLIJIo npIfII.HT'b B'b Y'leo- HOMo B03)lyxOrrJIaBarreJIL- JIOM'b rrapIct a3pOCTaT'I. "JI e 0 e.n;b" , rrOCTpoeHHLlii 4J11pMOll "JIeoo.n;II". nOI(I- TbI ocelIblO TOrO-JKe l'O.n;a BbJ.HCIIIIJIH JI1>RoTopLle He- Jl,OCTaTKfI, ROTOpbJe 3a 3UIIIY ObIJIII YCTpaneHLI. JI1>TOM1, 1910 ro.n;a, - C'b HOBLum PYJI.HMH rJIyollllbI Bo BII.n;t OIllIJIalla, C'b H3111-BHl'HIIOll I1JIaTtfJopMoii If CTp'hJ10ii, cD BLJIIIe nOCTaBJIeHHbIMII BHH- TallllI (yme .n:epCBJIHHbIIIIH), "JIeoe.n;b" COBeplIIlIJI'L IIIH0ro y.n;a'lHLIX'b I10.1CTOB"b Bo ORpeCTHOCTJIXo raT'lUIIU, KpaCHaro CeJIa, IapcKaro CeJla, Cpell.Heii POraTKII, H-BCROJIbRO pa3'b rroobIBaBo II Ha.n;'b neTepoyproMo. IIa- 1I00JIblIIiii nOJIeTb ero .n;JlIIJIC.H 6 tIaCOB"b; naIlOOJILlIIa.H CROpOCTb rrOJIem 6bI.la 11 MeTpOB'b B'b ceKYH.!I:Y. ){pyroll 3arpaHII'lHbIH .n;lIplIJKaOJIb "Clement-Bayard", npicMRa KOToparo CIIJlbIlO 3a.n;ep_KaJIaCb 113'b-3a OL1BIIIIIXo aBapiit, rrpllOLIJIo B'b PoccilO JIlllIIb Jl1>TmI"b 160 1'( '. M - .:. '.: . -r - tI4 ". , . - - rOB 1I. 0 11 0. JI e (j e 1I. fl-. , , ":-- 111 ==- 1 YnpaDIlHeMblii aapOCTaTL "Je6e,'L". 
161 1910 rO)l.3; 6Y)l.y'm Ha.3lIa ' IPHo Hn C-'lym6y B'f, Bapma.flcJciJt Yftp1m. I ((,HHhlll paHOHl>, OIl'J, cOHeplllllJl'J, TaMo Hi>eO,1\bO lIp06HI,IX'b IIOJleTOBo. I\:'b Jli>TY JKC 1910 ro.n;a OJ,J.1I'b 3a1tolllJCHo If JI.npHihaOJ\l" eTp(IHR- llliiil'.JI 110 YIa3a"iJIM1. 1\0MHeciu 1'.1aHllaro HlliKCIIepllal'O plpaR.'IPlliR; He HlIOJlWI-> y.n.ORJI{'TBOPHTCJlbHl,\.JI 1\a'ICeTBa OTX],.1JhHJ,IXo 'mCTcn ero, IIOeTaB,'ICHllhIXo pa3J1l1lJ- Hhum pyeeKHMll 3aBO)(a:.m, Cli.1JI,HO 3a)l.cpKaJlH 1I0cTpoih,y. )l,upIima6J1I, ;:rrOTh, IJO- .1Y ' Il1BllIiIi IIMJI "Kpe 1 ICT'h", "IHHIa,1\.."IC<IUIT'b K'b THllY 1I0JlYJKeCTKIIX'L-C'I, MeTaJIJDiI- 'IPclwn IIJlaTfJ10p:'UIH H CTpi>:IOH lIO)(o 060JlUlJKOii, TaKo jj{e, IUlKo H y THua ".1JC60)(H". OT.'IH'liJI OT'b ;:r1'OI'O 1I0c.:rtJl,lI.llrO T3IWBLI: a) OTCYTcTByen R-tTpO- pi>30 MPjKJl.Y 060.10lJKUii H lIJla:l'Il)()pIOi.j; 0) Opra\lnllllI OlIPI)('Hi.JI Ha IW}nti> 060- .1O ' I1\H CJlYJliaT'L He lIJ10Clde lIJ1aBHHI,H, a ,'lHa C(PPOKOIIl)1IP(,I"'Xo lIamJJlJlI,OH3.-B'I. ropH30HTa.'II,HOll IIJIOCKOCTII; B) rOH.D:OJla c.n.i>JIaHa oOJli>e IIpOCTOpHOii II 6C3'b nH- paMH)!.I,I, a C'b n.1\OCHM'J, )l,HOIII'b; r) B1. (loo."IO'IK"I, YCTpOl'HO )I,Ba 6aJlJlOHeTa. }l,npHma6J1I, 3TOTh .JIBJI.JIeTe.JI caMoH KPYlI- HOR e)!.lIlIlIII.eii Bo HalliCMo 3apOJli.n;aIO- IIW\l'.JI R03)(YIIlHOlllo <fJ.1\orl: eMKOCTI, ero 5.730m 3 IIplI )(BYXo MOTOpax'J, lIO 75 eIlJl'b, '11'0 ,I(aCTD B03MOJKHOCTI, 1I0)l,IIIIMaTI, BO- ('(':.II, C,1\OB'''Io. 110Ra, )(0 311111LI 1910 r., " KpC1I l'T'L " COBCpllllI.1\'b H1>CI\O,1II>I\O 110- ,'Il'TORo, B'b 0611\C:II1, )(OHOJlhIlO YJla'lHI.IX1" 110 Cll\C Ma.lO BI,\.JICllIiRIIIHXo BCi> em I>a- t') cr:CBa. 4TU6b1 3aI,OUlJHTI, C1, ,n:HpHJlia6J1JIIIIII. OeTanC.JI CKa3aTI, CIII,C "po )l,Ba He60Jlb- IIIHX'b a3pOCTaTa, BJ,ICTPOCIIIII,IXo 3a Jl1>TO Hit 0 r. 113. pyCCRuX1, 33BO)(aX'b lIO.n. PYJWBO)(CTBOlllo o(fmn.epoH'h B03)(yxoIIJla- BaTC.lI,HaI'O lIapa. l1epBl,Iii 1131, IIHX1" 3aIWIIlJeHIII.IH 1;:1, CCIIT.HOpIO I1JKOpeICUM'I, 3aBo.n;OMo II IIPO:JBaIlHl,liI "J'OJIYOCIII'L" , ObICTpO e)('bJlaJIo Bc'b OIlhl'l'lll>Ie I1U- .1ICTbI, OTJllIlJHO BI>I)(Cpj/(aBo IICIIl.rnLlliH H .naB'b CKOpOCTh 14,3 eCI,.-IIIC'I'p. Ifo TIUlY, 3TO ;1.HpHilmO,"lh I10.1YMjIJ'KOii CliCTeMbI, B'L pO,I(-t IIJpaIIIlY3CJUiX1, "aU,n:iaKOU'L". Ihd}JJ CIIIIW("CL B'b 2.300 m3, IIpll 75-TII-CllJlh- HOlllo MOTOp'll, "I'OJly6I," ofi.1a.Jl.aeTb: )!.JJHHIIOii (2b \11) 1'0IlJlOJ1Uii, O)(IIHMo BepTH- KaJ1I,HI,lllio II .n;BYIII.JI ropll30llTaJlLIIhnm IIJlaBHHKaMII IIa KOplll'b OOO.lOlJKH, ;l;BYM.JI _.nepeB.JIHm,IMH BlIIrralII, BLIHeceIIHhIlIIH II3'b I'0I1.n;OJII>I lIa nO)(CTaBK't (KaK'b y Dap- CeBaJlJJ), II pYJlelllo rJlyoHIII>I 6H!I.1JaIIII3.rO TIIIIa ua \locy ro 11,'1.0."1 I>I. ,;'{pyroii )(HPUjKa.6J1(', I10CTPOPII\II,In IIIOCJWBCIWii (ImpAIOH "jI,YKCo", TaKoro.iKC pa3M'tpa 11 IIpHM'1pIlO TOro JKe THna, 6lJJTb 3aKOIl'JCllo Bo OKT.H6pi>, KOr)(a COBep- lllIIJlo y,I(aH"'H 4-x'I,-aCOBoii nOJleT'b Bo OI\peCTIIOC'I'.JIX'b IIcTcp6ypra. "rOJly6h" npe.nlla3HalJaCTeH Ha G,"lYJJ(6y Bo RieBcKiii OICPYI"I" a ,,).(YKCo" 130 B.;m)l,HBOCTOK'b. IfOMIfMO 3'nIX1, IUITIf C)l.HIIHll'J, (" Y 1Je6HhIii" Yjj{e 3aOH'IHJlo CBOIO CJlYiK6y), BoeHIIoe B'b.IlOMCTBO IIpHHHMae'f'b Ko 1911 ro)(y 0)1,11110 60.:II,IIIOii (eMKOCTbIO Bo 6.000 ma) a3pOCTa'f'L lIapceBa.il.JI H llBa MaJlbIX'h (no 2.400 m 3 )_"" 3o,J,iasa . 3ABOBBAUIII B03A, ORBA B.... 11  " - J-. D ". -', Ha'L DO;IeTOB'I. no BpeMH I-ou C.-IIeTep- 6ypl'CImH aBimioHHoii He.u;1>JIli. 
162 '" ... '" . ',... YCU-I>XII ,ll,Hpu»moJIcii Ha 3arra)(1), a rJIanHoe-6bICTpLle llIal'H aBiaIJ,iu, I1 MOl'JIH lIC OCTaUOBlITh lIa ceot BlllnfaHi.JI Bccro Pycclml'O OOIIJ,CCTBa. IIccmnrtHHo, '/1'0 oo.1JI>1lI011 l1HTCpCC'b ".1, E03- Jl.yxorr.'IaBaHiio OhIJIo Bl, POCCiH U('er)J,a - 31'0 )lOi1\1I0 UM)(1)Tb H:!'h Toii MaCCL! BceH03MOiK- IIJ,IX1, I1pOm,ToB'h II ,.11306p1>- Tcniil" , IWTOphlMII 3aChIllaIOTC.JI pa3.m'lIIhl H Y'IPCiI\JI.<'lIiJIU lIan- f)(jxl;l' n;JWljCTIII,1.!1 Jllna., Inl 1>10- lIi.H IWIWC-JIHfio 0 UOIllcllic 1>1, )I.");IY JICTauiJl. If 1'OJIhl.o . :' IIco.uarollpiJl'fIIaJl oOIIJ,a.J1 06- ,A..,. CTaUOIIIW, _ OTCYTCTBic CCPI,- ",J . ..... C3JIOll ..1JIITPIHITYI'LI, XOT.n 0',1 rrCpCB(WlOii, IIO.'IIIa}1 pa3po3- nellIlOCT!, Bek..:'I. OTxt.'!!,IlI.>lXo III1Tel'ecYlolII1XC}1 .TII1 IJ,'h , 0'1'- CYTCTHic TaI,oii OUIlWCTHCIIIIOii ()pl'amI3aljH, lWTopan MOI'JIa tiLl IIpith-1I lIa IIOMOIIJ,h H'I, KaJK- )(OM'J, OT,9,'!>JII.llmlo c.lIY'l:rh H B3.J1.11a UI,) E'h ('HOM pp'" 0611Cl' PYIWBOJI.I:TBO,-TOJ/hKO BOT'h aTH 06CTOJlTe.1b- CTBa aa)(epll\HBaJIH pa3HHTic BCCI'O )l,"t.'1a. 1I0, IWUC'1HO, TaiWe 1I0.1I0iK.CHic )(OJIro )J,.1IIThCn IIC MOI'.1I0-HH'l'CPCC1. OO)IJ,CCTna ;'I.lJ.'J;"I'IrL 01.1.1'1. IIPOIlBI1TLC}I, lIaKOHCIJ,bJ IfL pca.JILlloii lIJOpM1>. TaJwii 4IOPMO" H .JIBII.lIOCL 1I0'ITH 0)1.110- npC}ICIIHOe Y'Ipe.JK;r.euic Bl> 190t.' rOAY )(BYX'b aapo'I\.IY- 60B'h-O)J,CC(,Ial'O H I1MIIcpa- 'fOpl'Karo BccJwGeiiicI,aro (no CUO.). CoopaH'h Y cc6.JI JIIO- ;'I.el1, lIaHoo.djC :JalIIITCpeCo- B all II "I Xl, n(3)I.YXOII.lIamwi(wo, 3'1'11 a3po-It.'1Y0I.l ('Ta,,1lI110IlY :U)- pH311pOHaTh )l."t."IO B'L )Jal'l'axo, a cHoeil npaKIWICCIWii Jl1;- .JITe,,11.1I0CTI.IO 3IIaJW}IHJIII Bee OOIICl'TBO ("), ;'I.OCTHI'IIYTJ.IMH YClrtxaMlI, II}JOup;,I.a.JI '1'"];;\10 lIHTCpCCo Ii CO)1,'tiicTnY.JI J(aJIb- utHIIICMY rrporpeccy. C,O '1'01'0 MonOmmH"L CTY/eH'l'R JGeBcRRr<l uO.:JHTe}'HHI(YMa Bu- npeMeHII I'pynna .'111IJ,0, HIITC- nIlHIUlHa, COBepUHlBmiii napy Y/R'iHLlX'}, 1I0.lleTOB'J>. peCYIOIIJ,HXC.J1 B03B,YXOl/JIana- nie!ll'b, ObIJI11 COpraHM30Balia Bb VII OTJ(1)JI't IIMIlCpaTopCKaro 'fexHHLJeCRarO OUIIJ,Cl'TBa, 'rpYJl.LI KOToparo B'L 3'1'0" OOJI::!I'TH ;I.aIOT'b CJl.IIHCTHeIIIIbIii MaTCph.JIJI'b; "1. eOJl\aJlt.II iIo, npaITBLJCCIwii: paooToii: VJI OT)(1;JI'b He 3aHHMaJIC.H). JJIn HaqaJIa, a3pO-I\JIy6M3Hbl CTaJIlI JleTaTh Ha IllapaXl" HO JIHIllL TOJIhKO IIfJJlBHJ1HCL H3'b-3a rpa.HHIL) H8B hcm 060 Y)(8.QllLlX'b DOJleTaX'b HB. aapOWl8.Uax'J" .J> " _. ;'ir ...  .' - - . . '_'r_'-.. 1\"" - ""l  '. .: .  ". . -.. . 'JI: ..... .....J:. .... 1 . - .} .....T d . .. 1 -: -,,: -.", 'c,.  .. ..". . .. ... - ""I " . i , . ,::. ..;. : t' -. --.. . '!"' ...... ..........,.. MOHonnaH'J> "Foccin B"-Tlfna "Bnepio XI.. U-_'. l. +- .: -, Ii- 
f - leaK'I> Bc'la'b 1I01'1IIIY:1O 1;;'1> ;)TOIY oOJrl;p ('OBOIHIIP.lllmIY CIIOr.ooy JII'T:tlliH. ITp:tH,1.a. R'h lIa'l11xl; ;rliJlo IIC IIIJ10 TaK"/' XOPOIIHl, K:II;;'r. X(rl'"l;.'IO(;h: IIOBOC ,'r/;.110 Tpl'OOB<tJlO rraBI>Hea. Ih IIcT(,poyp..-J; 0)1,1111'1> lI:n, 1I0Jl(!TI1I!'r. mapa (5 iJOIIJl (nO!.! I'.) :litlWII- 'l1I.1JC'JI l;;aTlI("TpcHI.oii (IIpII'IIH1a PH '1'0'1110 lie BI.UU;II('IIa), IIpll WJ'l'opoii paaOIf.Jlnr Ha cMepTh I'pac/lo '1'. (I'. lIa.'IIIILlWh. A fi'b n,'ccc-J; IIpioup'IrrcHllhlii aiJpO-K.'ly60Ml, a3pOllJlall1, Bya:wlla ObI.1'I. pa.16HTl, IIpll IIcpBr,IXl, if\C Onr,ITaXl, BceHoii 1909 I'o)(a... 110 nOTml'b il,"/;JlO lIa. T J:I)(I1.1JOCb IIpPl\pac'IIO. EIl(I (1('(,111,10 1 nOD l'01J;a B'L ITI'Tcp6ypl'"l. IWIOII(,Tlm(JOBa."lI-JCb rrO.lIeTLI rflpaH- UY3CI;;UX'b aBinTllpOB'L-.1( CI'aIlf,C IIn "Bya:IIJII1;" II rloiio lIa ,,()Jlcpio", a BCCHOU . 19101'o.n.a H. B. A:.JPO-K."IY6-1> 01)('aHII30na."I1. 1-10 JICT!'p6ypnacyIO aniauiOlmyIO IIC,J,'tJlIO, 11<1 IWTOpoii /lpHlIH1r:JJlH Y'IacTic /lJf'fb ania'l'OpOH'b na arrUapaTrIXo 'le'I'Llpexo pa3- JlH'lH('IX'b CIIC'I'C1I'L. O,1J;HORPCMCIIHO WI. O,n:c('(;-/; ,n:C11011C'l'1>HpUHilJl1> 1I0:ICTLI EcfJHMlIB'b, 06Y'll1BWiHC.H nIlJlOTail(y Ha a3pOIlJlau't, KY/lJleliHoMo O.1l:mHI'b H30 'l.lCIIOBo O)(eCClmI'O a::JJJo- . KJly6a. IIocJI't '1'01'0 B1> O,n:ecc't /lO.!lR/I.mCh CllI,C ,1,B<1 aiJpo/l.lIa/la DJlcpio, II:.\. IWTOPbIX'b .1JCTaJlo 1111- .WT'b I\aTauco, II elll,C COOCTHCH/lI.IC a3pO/l.ml1I.1 lI'1a:oTopLIX'b 'lJlCIiOB1. a;)po- KJlyoa. Ihlll('paTopn;;iii Bce- poe!"iikl;;iii .bpO-I;;JlYU'L, IlcpnLlii :J:u;;a31. IWTOpaI'O 11<1 a3polI.1Jall'l, Paii fa IIpH- 1II.10CL H3.JITL 06pa:1'II0 113'/,- :Ia IIc.n.06pocoWtCTIIOC'f1l '1m pM 1.1, - nOJlY'lu.1'l. )l:JI.!l C(OJI YJKe B'roJ)oii 3aKa- 3allllI,Iii a3pOIl.lall'h (I)ap- Malla .1J'kroMo 1910 l'O)l,a: IWl'.n.a C'b iJTInlo aiJpOllIa1l0Mo BCpllY JlCJI H3'/,-3a rpa- IIl1llLI ooy'ulHwiik.H JlCTaTb lIa lIC11'I, tl.1JClIo aiJpO-KJI 6a B. A. .ile6e,1,cwb. Bel.:ov-I; 1I0e..1"13 :11'01'0 JIBII.1Je.JI II u'fOpoii IIUJlUT'b-aBia'fopo_r. C. CCI'HO, oOY'IaHUJiikJI p<1l1MIJe 3a-l'palll1UCll H ycn'13wlIo e.n.aBluiti iJK3a1tell'b lIPH U. 13. A3pO-KIIYUt. Pa3B1rl'ilO B'h Poccill auiauiu Illoro 1I0MOrJlO II elll,e O)l:UO Y'IpCiK)l:euic. BLI- ('o'laiiwe Y'lpC.iI.:.n.eHlluH "OC06Llii KOMIITen 110 C03)l,aHiIO Bcepocciiimcal'O BOellU11I'O 1J)lOTa Ha )(OOPOBO.1bli.bl.JI llOJKCp'fHOB<1ui.JI" BLI)('t.nu'L I13'L ceo.H "oT,n:'13.lIo B03,n:ylU- lIal'O cfJJlOTa" 11 WllpOlW I1one.1J'.b .n.'13Jlo 063aBe.n.elli.H aiJpOIlJIaUaAIH. )T..JI ua'mm 6wlO IIpioop'krcuo weCTL aiJpOIlJlallOB'L (no )(Ba ,,<J.IapMaua", "B.1Jepio" II "Am'yaucrL"), H KOMall)l:HpoHaHo 3a-rpaIllluy )(JI.JI 06YQellin I1HJlOTaJKY WCC'f.b o(IJHlJ,cpOB'L, KOTO- pLIe K'.b oceHB BepllY JlI1Cb BIIOJlII'13 06Y'leHIILIMH aBiaTOpall1H. I{OHe'lHO, Bo TO xe BpeMJI He CTO.H.1JO Ha III'tCT't )(1;JlO aBiau,iH II Bo . 'le611011'1. 1303.n.yxOITJlaBaTCJlbHOMo napK't. BoeHHo-I1I1JKeHepHoe B't.n:mlcTBo pa3C'lUTbIHa.1JO CHa'Ia.Jl<1 OOOiiTHCb C06cTBelluuIIIH CpCJlCTHaml, )(.1J.JI 'lCI'O n'lo "lIaVld;" 6blJlit Ila- 'laTa 1I0CTpoiiKa 1I.JI'f11 aiJpou.1JaHOB'L elll,C C'L Iwuu,a 1 !:JOB I'o;a. 1I0 KOI')(11 3'1'11 itiJ}JOIIJJ:tIlLI } C11'/;XOH'L lIC OOIl:tpy,lIm.lII, TO B'b Iwm:r/; 1 !:.IU!:J 1'0;1,11 OLI.H I1pi06p'b- TeliLI 3a l'pitHUlleii ,n:Ba "Pal'rm". :::hH auuapaTLI IIUII<1.1U U1> Po('dlO .IIHIlIL K'L Bcel!"t, "'ol'Aa )l,JlJI ()uY'lelJi.H 1l0Jle'l':UI'L lia 11l1X'L flJlufiMJI'L 11 lIUC'J'PYWl'011'lo H. E. llo- 163 , " -a. .... " L ,""-\ I - I. IlepBloIO PyccKic aRiaTopbI M. H. E<IiII.MOD"b U H. E. IIonoR'L. 
164 nOBo, yqacTHHKo nepBOH aBia.n,ioHHoii ne.IJ:'I;.1R. OJl.HaIW ('0 "Pa.iha.MlJ" TaR'L RH- lJero II He BbUlUO: TIOIIOBo IIPK O.IJ:IIOMo OIlbITHOM'h IIO.1Crl Bo Ma'£ TJIJf(CJlO pa.3- " p- - . 1. '... 1'18'1> IJOaeTOHI, no npeMH "lkopocciiiC'IC:\ro npa3J1,Hlrrc:, nU<!)l.yxollannaaiH.. OrI.:ICJI If O;I,il;('Hl, (JhlJl h IIOI"'IIYTh 1'I)miIO. a. a:)po".a"'" 111,1.10 P'!illJ('HO OCTaRIfTL npe:llCIIIIO IIC y t'J;.:l'h. .1IY'IIII(I 110111.110 r[;jlO t'I, )l.BpUi ,,(I'a pMa II ,BI W' , IIpiOup'J:n'PR- . vt l - #('0. l..t. I' . . It. ;,ilnlliill' . '. "j ..... :- : . J lis'" DOnOTOB"b BO npOMJI .RcepocciHCIC:l.rO Dpa8)1.HIIK& B08)1.YXODnan&Bh,.. 
165 IILIMI1 lJO£,III11.IM'h Wl;;I,OMf'TBOM1. y :miaTOpOR'h, IIplillUM:tRIIII1X'I, Y'I:tCTic R'h ., :mia- iomlOiI IIe)f."J;Jl1;". Ha HIIX'h XOpOIllO BHY'IHJICJI JlCTaTJ, OAIIII'h orlmll,cpl. (IHIPY'IIfKl. l'0plln,OB"l,), a ('III,I' IIa TPCTbPWI. 3:u,a:JarrllOI1, " <I':tlnJ:tIrl> " , np"BI':JCIIIOWI. n:n,-3a rpaHlfll.l>T B. A. .;l I'Ge,WIIJ.nn., Tlp.PIIIO OOY'III.WH .1IeT:neJlf,IImIY HCI,yec'I'HY ;'l.Pyroii o<fJlllJ,ep'h -I/OpY'IHI,'h PY).IImn.. A "I. OCCIII! 01.1.110 IIpioi'ip']n-cilo elll,£' ,'l.Ha a3pnll.a/la: O;UIII1. 4>apMalI1. y Et!IIDIona II .,Ayiata" (..'I'apMitm." II'flllH'II,I>:tro IIpOIl3Uo.l.CTBa) Y Baplila BCImro OOllI,I'CTn:t nOR 1Y xoII :Iar:aIliJI. Ec.1JrI 1,0 n('('IY IICpe'III(:\(JII II()MY IIpHG:U1HTb 1'111.1-'. 'ITO In, MOI'''I!"!> ([{,yqHHO) Inl'i>cTCJl (n. 19()s 1'0Jl.:I. a;1j10;o II l:t M II'\('(" 1'<1 H JI;}t")OpaTOpiHj qTO no rl1O. nO.1IlI- TCXHHqeCI;:Olo I1I1CTliTyd; Y'lpe;Ii:l('IIO clI£,lIja.lI.uoc B03)1.yxOnJJaBaTI'.:n./lO(' OTJ'I,'t.- _llHIic, )f.:1H IWToparo 'JooPY;I.YCTCJI 'I'mKl' CIICll,i:t.lI.H:W .1aoopa:l'OpiJI; 'ITO "PHM'J;pl' -.... .4 .... .-.:....._.. I" . _ \ \, \ ;.- .-. , .,011111!------ -, or- ;.. .. '. 1 \ \ ' - \ P, ,t, \ !1;' .' " : , ,. ....'. " \, 't , '. 'II: - '"" : fill!' \ . 1 . . ., .,\ . -,- , , ii ' f I ' ", I \ . I '.: 'n'">->' . .' :"/ '.... ""': ... .". -;.. , ". ':-....-=-- -:''''- IhmoT'L aniaTop'b B. A. JIeoe)l.en"b 11 ero Y'ICHllwb nopY'llfR"b PY)l.HeB'b na HoeHHOMT. R"pOfln&n II, ITpTcp6ypra II O,le('CM YIJ.CI,'h II ,'(pyric roPOJI,a., rJrJ; TO.iKC eTa.1M ytIpeJK.)l.aThl'JJ pa3.1HqHbIJI OpranH311ll,in B03il.YIlIllltl'O ('llOp'ra; q'l'O 1I0JlRH.1JOCh II"£CI\OJlbKO QeJlOBtKl., 1l3Y'IHBWHX'h nU.IOTaJK'h n.1Il 3a-rpallllll,£'li, 11:111 .1I.a.;I>O eaIOCTOJITeJlbHO; 'ITO no MHO- rnXl. l"0pOil,axl. OT,Th"1I.IIf,fH .1I1I1J,:t (Tltjm lI.OouBan,(;}1 f'ar()('TIIJITeJlbHJ.IX'h IWHCTpYKll,iii aapOnJiaIlOB1" II IIC BCCr;1,1t oC3yewl;IUHo: '1'1'0 3a.BO}f.hl .,1-1"0 Poceii-iCI,aro TOBa- purecTua Bo;qyxolIraBa.lliH" (CnG.) U " MUTop'r." (Pllm) 1I0)1,I'OTOHII.1II "'r. oceml II'tCI,OJlbIW anll:lpaToH'\. (mllou'h '1'<111;\1:1118, B.£'pio II PaiiTa), .1I.OK:t:;ltBlUll:n. CBOII JleTaTe_lblJLIJI CIIO('OOlioCTn: lITO "r '!Com.lii B03J1.yxonJla-B:nc.1JbHLIIi I1apKo CD .11;'1'a 1910 I'. CH.lbliO p a3 iJ.BHlIYJI'b tBOU paltm:u, nepcpl'(IJOpMHpoHaBillHcb B1> Bocmro- B03,!/.yxon:JaBaTCJlbHpO illlWJlY (30 04J11repOBo eJKero.l,lIo) If Y'leOm,IH 6aTaJlLOli b: 'lTO OT)f."Lm. B03,!/,YIIIHaro <fJ:IOTa OOY'Ja.<JT'L 3a 3HMY CIfC IlJITHaJl.LI,aTb aBiaTOpoB'I.:- ec.m Ho06pa3UTh ('eot nclO :)'rY I\.apnllly, TO oe:-JYCJlOBIlO IIjJlf)f.eTCJI npu3lIaTL, qTO XOTJI :-lit 1I0c.r!>,'l.lIiii 1'0)1.7, PYCCKaJI auiaLl,i.H c)\,1;JlaJiIt 1'O.UbKu uepBLIH CJJOll W1IJ"L, 110 31'oTI. JlJ;WI, CJI hAye'!''h lIa:'lUaTI, KOJlOCCaJlLIILIIII'L... .. . 
166 BO'I'I. )!,Jljj 1U1II1IIi1I'O JtcMOJfeTplfpOnauiJl ;1TOff Ytapnml.l,-H IIC TOJlI.KO OTIIO- ClfTI'JII.JlO aHi;lIin, JlO II a3pO('T1ITIII\H,- II. B. A;)po-ltJlyt'h, 0pl'aJlH:;on:lJl'h I\'h CCIfI'JIOp'J; uno 1'0:1.<1 "Jkpp()(;ciiieidii np:l:I;I,lIIm'I. BO:IJl.yxOIIJlilnalliH". Y'J;H'Tic B'h eOC'l'JI3aniJIX'L Bc-I;xo nOI'IIIII.I\:'L <1Bi:LTOpOIl'I. 1I CIIC TaJWI'O eB'krn.:J;L anh1liu, y;:aK'h EqJH:\IOBa, c.n;1;JI:l,1IO "npa3J1.JlI1I\."I." xJiiicTlIUTCJlr,III.IM1, TOP;I;cCTBOM1. pTf'f'KaI'O B03)!,yxo- IIJIaBlUliJl, 06P:lTII.lJO BI'r,L I'I;c.HII:I. CCII'l'J16ph n'" TaJwii TpiYMqJ'l., YWTO!ml'O MaJlO 1,'1'0 Ii OJKII)I,t"LJl'b OT'h .lJIO,Cjj, TO.1JbI;:O Cne-TaIt'b eKaaaTJ,-'--OUepIlBlImxcfI... IIcpc- JJeT'b JleihcnalIT:l rIioTpolwl;:aro, mr!;t;T'1; C1. uaf'e1l}J,upmlo, 1131, IIeTcp6ypl'a Bo !(pollmTaJl.T1" npn nO.lJIIOM1, oTcYrBill I,altlf\:'h-.JIIIIJO COIIYT(;THyK JlI U 1X1 , eMY CYJOIl'b- Ha cJlY1Jaii 1Ii1J1.cniJI; nYT('IIICCTBic I1(PY'II1I;a I'Y)I,JlCBll lIa,lJ,o lIcTcpoyprmlo H aa- l"BMo nel)CJleT'b ero en a;)po:pOMall:\.hl\II.1JmUII.oBoI.a.f1l11ny(60:rl>c60Bepc.ro); nOJleTh J10pyqlllta l\IaTI.1CBu'm-l\Jau:hcIIII'la na B[,ICO'l"t CBLIlUC 1.200 MCTpOB'h, CBOOO,RHI,Iii nOJlCT'h n0,1UIOJIIWBIIIIJt<1 O.lJIIIHOna U11 iliap-I; II'L 'fc'ICHie ncnpcpbIBIIO 40 qaCOBo Ii na )l,IICTalIlilo B'b 1.5UO ncpc'ro;-3TH (1IaKTLY oCTallYTC.H CUC 1111- .n;OJlro B'b J1aMJITH CBH)I,'kreJycll II HaBCCr)f.a aO.lJOThlMIl 0YKBaHI aanCqaTJI'l>loTC.H B'lo HCTOpiH namcro OTC'ICCTBCllllaro n03,J1,yxon:laualliJl. II'J;l'r, eOMlrhlliJl, 11'1'0 aa I1rpBl.Dm YCII"txaMII II0f'JI-tJYIOT1, II ,JI,aJlLH.tihllic... JIlixa 61J)I,a-H.1'IaJlO. A na 1 1aJlO Tencph 1l0JlOJitell0 THCp,l.O... lIa)o nO,1Ke.1JaTL, 'ITO()b1 TaIto jl{(, TRCp,Jl,O 1\ )' H'LpCIIIlO 110111.'10 JI.'hJlO 11 ,'a.;jLlllC. I , , 1 ... _-t.. \i \..... 1 .r . ... . \J ( '\' 1IIIfI--.- r'- }" . .-w- .1:\' . . ,- -. ... ,",-is-. . ..' -". -,,'" ;. \; ), , , " .,... '" ,. - ,.......,. . .... "...-. - ,- . "- ... - . --... - fI" _.3A.. ...".. -::::- .. . , (l . , . . oj'L .'tJ 4f 7"n"- . , ./: h..,'t( (' ,"":-- -. . .. 
or [IAB[I E tilE. n n E .IX E HIE. nepBhlJ1 nOIIhlTKIJ 'JPnOB'!;'JeCTBa neTaTh.-IIpll'1I1HhI UU. HOrJl.I\'I"L.-Pa8pf.me- Hie nepBoR np06J1eMbI nerI\HiH-OTA1IJlBThCn OT'h 8eM.'lIl: CIloc06bI MOH- rO;Jh<lib6 II IlJap:m.-llceooll(eo YBJIe<.IeHie aapocTaTar.lII. . . . . . . . . . 3 IIACTb 1. JleTaHie Cb nOMOlllbtO rasa. .. fJIABA I. BeYDPaBJISemlde a3pOCTaTJ.I. AapocTIITbI npllBJl3HbIe, 3M MtKoBbIe H nJl C'B060AHblX"h 1I0neTOB'h.-MaTephHnLHaJl 'IaCTh Ctpi'pll'IeCKIIX"L aapOCTaTOB"h.- IIplDltHeHie HeynpI\HJJ.HC1IbIX"L aapOCTaToBl, B"h BUeHHOM"L II r.!OpCKOM"h ;1."1\.'1'1;, B"h HaYK'" II II"L Ka'IeI"TB1> cnopTa.. .... _ . . . . . fJIABA II. BODPOCLI JDpaBJlSelllOCTB a3pOC'fa'fOB'J,. nepBbln nonbITKII AaTh IInaBalO- ll(eMY aapocHlry C06CTlJeHH'IO CKOpOCTb lBUJKCHi.H.-PS3HUl\a MPJK,AY cpe. ,Aofi BO,AHOR H cpe)l.oO B03,nymHoR.-IIpBJJ.aHie aapOCraTaM"h opraHOII'h ,nBU- JKeHiH.-113M1IHeHie 4)JOPMbI a8puCTaTOB'h.-Cpe,ACTBa ,A.1H coxpaHeHiB YCToR- 'IUBOCTu.-OpraHbI ynpaBneBi 1.-06Il\iH 'CJlOBiH yupaBJIHer.WCTH . . . f.BABA III. HC'fopia pa3BBTia ABpBJHa6JIeii.-IIepBbIR npOeKT'h 'lIpaBJI.HeMarO aapo- craTII..-)J.lIpHJKa6JIH .mUclJWapll, .L!.lOnlOll-J\.e-JIoMa, XauneRH8, THccaHAhe.- IIepBbIl) npaKTH<.IeCKiR 'p'BpHJKa6.1h "l1>paHQin" .-3acJlY rH CaHTOC'h- 1.1IOMoHa, rpacfls TI:enneJIHHa, 6p. JIp(0)l.lf, ClOpKya, IIapCena:IH.-HeY,Aa'IHbIH KOH- CTPYKItiH. . . . . . . . . . . . . . .. .... .., .., . fJIAB! IV. JReC'l'Bas CBCTema fDp. aapOCTa'1'OB'J, IIpe,nCTaBHreJlh-"IJ,ennenHH"h-.- OT)l.1InhHble opraHbI aapOl'TaTa II XapaKTf'pHbIB oc06eHHOCTH HX"L.-Pa3nH'I- Hble .Z"'bI B"h I'epr.JaHiH.-06Il\i.H cBoRcna aapOCTaTOB'h aTOm THna.-1.1py- rie npe»;cT8BuTPnH CHCTeMbI, . . . _ .. ............... f.nAB! V. UOJIfmeC'fKaa CBCTema YDp. a3pOC'faTOB'J,. OT,n1lJIl,HbIe opraHbI THna ,lle- 6011.11 II XII.paKTepHbl.H oco6eHHoC'TIl uX"L.-Pa3.1H'IBbIe AIlpIlJKa6;rH THna JIe- 60,Au H 061l\iH C!!OOCTBa IIX'h. --I'epMaHC'Kio TIIU"h I'pocca.-llra:JhHJlcKiR BO- eHHbIR THn"h.-AapOCTaT"h "JIeoHapno'JIa-RHII'III", "Nulli Secunrlus", "Tor- res Quevedo". . . . . . " ........ .......... fWA VI. UOJIYUfKaa CBC'feO yup. a3pOCTaToB'J,. THII'h "AcTpa" .-OTA'I;JIhHbIe opraHI.I; UX"h OCOOPHHGCTlI.-Pa3:1lI'IHbIf' llllpH1!:ao:m aToro THna H HX"h 06- Il.!i.H cBoRC'TBa. -.,,30.:1iaK"h". "lIra:IiJl", "Baby", "JIeOXJIIIHreH"h", "Y'Ie6HbIt\". fJIABA VII. marKU CBC'1'ellla yDp. a3pCC'fa'fOB'J,. Tuu'I. IIapCenaJlH.-I'JlaBHfo.H H,AeH KOHCTPYKQiu. - OT,n1lnhHbIII <.IaCTH ell H IIX'h xapaKTe)JHbIH oc06eHHocTH.- Pa3.1H'IHbIe )l.HpHJKa6nH IIapcena:J.H B'h I'cpMaHIlI.-06rlliH cBoAcTBa cu- CTeMb! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q ACT b 11. JleTaHie MeXaHM'IeCKoe. fJIABA vm. mOmO-JlB B Baun 06pa30n DOApaman JIeTaBim B'J, DPUPOAt. He- Y,AOBnerBopHTenhHOCTh aapOCTaTH<.IeCKal'o cuoc06a JleTaHiH.-IlepBbH! pa- 60TbI Hal1"h ocyecrBneHie"''h nOJIeTa uYTeM'h JJ;HHaMH'ieCKHM'h.-TpiYMBH- paTh H MaHHcflecn. Hap;apa.-P83J1U<.IHbIe cnoc06b! )l.HHaMB<.IeCKarO no- JlaTa. - I'e.'IHEOUTepbl B OpHBTouTepbI: oCiIl(is cBoAc'fBa H AocTurHYT.h!e ;rcu1IxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti I " CTJ-'AD. 9 16 25 37 42 49 55 
 ",""IF A.a. r.llAIA II. .lIxlmecKiA DOJIIIT'J, DO DPBBDJ DlPllllll. AapODJH\R"I> " nTHftl\.-Oo- npOTHBJIeHie B03)1.}"mHoA Cpe)l.bI.-CXe1a nO.leTa II03)1.yrnHaro 3lo1'11B H RopO- U.lI1.Ha..-CxeMa. KOHCTpYKl\iH aapOIl_laHa.-OT)I.'II;rhRbIe opraHbI aepou.'Ia- HOB"h-HUJKPHiH, yupaBnf'HiH H YCToA'JIIHOCTH .. ....... ... 67 fJIABA X. HCTopu'IecBia asJ.I paSBBTia aBiaiB. IIepBbIfI npoeKTbI aapon':III.BOB"h.- Pa60Tbl IIeHo, XaprpaBe, TaTaHa.--AapOllJIIIH1, MaK(,HMa.-AnioH'}, Al1 e pa.- AapOApOlol"h ,lIaHrnPH.-IITJIl\a forInmHa.-MoAe:Jb ItpecclI.-3aCJIyrH JIIf. ;rieHTan.H.-JJ:'II.HTe.lhHocTb IllIIHloTa, fepllHra. IIlInb<.Ippa, BO;JhmOnnepa, lI>ep6eplI, Yan.lhca.--OnbITbI fip. PnAT'h, CaHTo(,"h-;hoMOHa, Apm,AaKOHa .. 74 fJIABA XI. BBDJIaBI.I amepBKaBcKaro Tuna- AponnaH"l, "PafIT"h".-Ero oTA'IInhHhle oprllHbI - .L\BIIJKeHiH, 'npaBnpuiJI, YCTOI'!'IlInOCTII.-Kopnyl''L, RphlJIhH. - CUO- ('00"1> J\3.'IeTa H onycItaHiH Ha RPM.1RJ.-O'i'!\H'IHTPnhHhIJl CBoO('TBa "£'aO- TOB"h" . . . .. ...... ., - . _ , " 82 fJIAB! XII. BUDJIaBI.I paBIIyscKaro TBDa. OUbITbI 6p. l3ya3eH"h, l1>ep6ppa, l1>ap- MIIHa, .IJ:eJIarpaHJKII.-BHn:IaHbI "Bya3eHl," H "l1>apMaH"h": OTA'bnhHbJe op- TaRbI IIX"h R 06ll\iJ1 cBoAcnla ImJKaro THlIa.-Pa:IHoHHnHOC'fI1 THua: "Mo. "'IC"h l1>apMaR'L", nCOMMep"h", "Bya3PJll, 1910 r." HAP.. . . . . . . . 88 rJJABA xm. MOBODJIaBI.I. OnhITJ,I BJIPpio.-MoHOU.'IIIHhI: "BJIepio XI", .,Bnepio XII", Hnepi(J XI bis"-lIx"h oTA'II:JhHbIe opraHbI H OUllliJl CIJOO('TII8.-RoHCTPYK- niSI MOHon.1I1Ha .,Rep" . . . . . . . . . . . . .. . 97 rJlABA XIV. AspODJIaBLI DosB1IiimBx'J, BOBCTPYKIIiii. MOHonnaHl, ,,1\ HTyanen,"---;!e. TIIJIH IWHl'TPYKlliu II OT,IH'IIITenhHbIlI CBoitcTBa eg.-BuII,laB'L K,\'pTlfrll- MOHOnJIaH"h CIIHToca-JJ:IOMoHa "CTpeKoaa". - MOHonJlaH'}, fpa.u,e. - MOHO- UnaH"h ,,3TpHxa".-AapounaHbI Te.'IJlhe, ARpio, Bpere II fYIlH ...... 105 3 A [{ .II 10 q E H 1 fl. .aHpHJKafiJlH H l\;:jPOUJIRHbI B"h upHI"llHeHiu K"h JKII;JHlI.-H'blwTophle IIpHM t'PhI.- Pom, ]\HpnJKROnetl H aap0II.:IaHOB'h B"h npHM-bHeHill In, BOPH HOMY !J.1\ny IJ'}, (,,'I,\'JK6ax'}, pR3H1>]\0'-IHOR, CTOpOJKI'!JOR J{ I'BH3B; HO;JMOJKHIWTh RKTIIBHRro BblrT,\'nneHi.H npOTJfB'}, UpOl'HBHIlKa Ha 3PM1; H 1111. B03A,\'xf,.-IIPIIM-t,HPRip ]\Hp"JKa6.1JPt\ 11 aapOnJlRHOn"h B"h MHpHOI't JKH3HH.-fnaBHbISI :l1I/IWIII B"h ;r!>.i'» yconeprneHCTBOBaHiH T1>X"h H ,ApyrHX"h npH60pOBL . . . . . . . . 117 nPIIJIOJI"EHIE I. CTpaHHilKH H3"b JKHSHH H Ai)flTeJlbHOCTH HIiKOTOpbIX"b pa60THHKOBb B03Ayxa, HaK'J, mI.I DOJI8T1IJIU.-ABTo(\iorpR9.>iJl 6p. PaOn . . . . . . XO'l1 - mory. lIa'}, JKHaHI{ H c06CTBeHUblX"h OllIfcaHio CaHToca-nlOMOHa Fpal}}'J, eDD8J1UB'L . . . . . .. ...........' . _ . V'J, rpaom'J, IteDUeJIBBOIII'J, '1epeS'L mBeiiIlapim.-IIpoeccopa fppl'e3e!\JIH 129 137 141\ 147 .-/ n P II JI 0 .IE E HIE II. BOSA1XODJI8BaBie B'L Pocciu. CTapbIJI UOU}iTKH neTaTh.- IIepBbIe nO.1eTbI B"h Poc- ciH HlL B03AymBbIX'L mapaX"h BnaHlIIapa, fapHPpeHR, 1>06epTcoHa, aKa- )l.PMHRa 3axRpoBa, IIITa61>-JIeKRpJ1 KnUlJlIICKllro.-IIpoeKT"h .TJennllxa.-Op. rRIIH30naHie B06BHO-B03nyxOnJIanaTeJIhBOli C.1YJKObI.-IIpoeKTbl KOCTOBII'III, UiOJIROBCKaro, JJ:IIHHneBcKRro.- HeYAa'IHbI6 OUblTbI BOeHHaI'O B'».L\OMCTBR.- BoeHHbIe ynp. aapocTIITbI.-PII3BIITie H.L\eU 1I03AyxonnaBRHiH B"h 06me- cTH1>-n'tJlTenhHOCTh RapO-KJIy60Bl:. -CollpeMeHHaH KapTlIHR 161 
, - ---......... BbIXOnIlT'h B'h CB'bT1:>: , I 803Byua..,0 Cllpa60".uo 1912 r. Ll"ttHa I py61lb Bet BBt.ntHiH, KaealOIUiHeH B03AyxonfIaBaHiH: ,. , I. B03J1,YXOllJIaBaHie B"b rOCYAapCTBeHHOH }fU13HI1. II. HaYKa 11 TeXHI1Ka B03]1;yxOnJIRBaHiH., III. B03AYIllHblft crropT'b. IV. B03J1,. CTpOI1TeJIhCTBO, npOMhllllJIeHHOCTh 11 TOprOBJIH. .: nEPEllETlJ C.-nETEP6\,prlJ-MIJCKBA. MHoro pI1CYHKOBo, Ta6nl1Uo. 1>Ha 60 K. CR.7IA :0:8,ZI:A::H::I:0:: I{HI1r0l13J1,aTeJIhCTBO IT. n. COI1Hl1HA, CITE. CTpeMHHHRH, 12. CITE. JJI1- Tet1'HbIM, 41, HB. 7. ITpoAa>Ka BO BctX'b KHI1>KHhIX'b Mara3I1HaX'b. .... 
r .....-- . , . . ..... r- j. r .. J t  U"kHa 90 Kon. KHloirA 3TA IoiM"5ETCSI: y aBTopa-C.-neTep6ypr"b, n"1Tej:1HbI, 41. VI BO BC"tX"b KHI1)1{HblX"b Mara3I1HaX"b. + " .e'"''V 2' .. . - TMn. n. n. COiiKHH8. cn6. CTpl'MIIHH8R, .NO 12 1 . " .......,