Теги: публіцистика  

Год: 1918

Текст
                    , Українсько 1‘обітііпче Товарні тій•
|	ІІоміїріїїіп в Ию Порі; у
І
І В ДЕСЯТІ РОКОВИНИ
І ДІЛА
І МИРОСЛАВА
І СЇЧИНСЬКОГО
♦
І	1908-1918
і
1
І
і
і
і
і
Ню Пори-К'ечу Уогк
;	1918

Українське Робітниче Товариство Поморяни в Ню Йорку В ДЕСЯТІ РОКОВИНИ ДІЛА МИРОСЛАВА СІЧИНСЬКОГО 1908—1918 Ню Йорк—Иеш ¥огк 1918
ДНЯ 12-го ЦВІТНЯ 1908-го РОКУ В неділю, дня 12-го цвітня 1908-го року, погпб у Львові тодішнім цісарський наміс- ник Галичини ґраф Андрій Потоцькіш. В саме полуднє, в своїй урядовій канцелярії в львів- ськім намісництві, впав від вистріленої в ньо- го кулі рукою Мирослава Січпнського “за крпвдп нашого народа, за вибори, за смерть Каганця”. На несподіваний гук револьверового ви- стріла роздавший ся в стінах намісницької палати збігли ся люде, урядники, служба, на- спіла поліція. “То за крпвдп нашого народа, за вибори, за смерть Каганця”, сказав їм Ми- рослав Січпнськпй, їм тай тим селянам, що хотілп й собі авдієнції, так як по всіх галиць- ких урядах, перед веїми канцеляріями день в день ждуть-дожпдають своєї черги україн- ські селяне. Січпнського поліція арештувала і від- везла до поліційного уряду. Списали прото-
— 4 — кол. закували і перевезли до слідчого ареш- ту при карнім суді. Окрім звичайної сторожі на коридорах, в брамах і під вікнами, поста- вили при нім ще окремого жовніра сторожи- ти день і ніч. Трп місяці протягнуло ся слідство, поки прийшов день пімсти. перпшй суд над Миро- славом Січпнськпм. В львівськім судовім бу- динку, окруженім військом і жандармами, об- ставленім поліціянтамп і поліційнпмп аґента- мп відбув ся той суд дня 30-го червня 1908- го року. Державна прокураторія обвпнпла Сі- чпнського за скрптовбійство чи то, як було сказано в польсько-українським жарґоном сппсанім обвпняючім акті, за “скрптоубійчпй морд на найшляхотнійшім чоловіку так окру- тенпим способом зреалізований”, за те, що збавив житя члена одного з найстарших поль- ських родів маґпацькпх, першого урядника в краю, заступця і вірного слугу монархи”. Обвппепип заявив, що до впни не почу- ває: ся і свого вчинку не жалує. Пояснив його тою кривдою, котра діяла ся українському на- родові! і найбільш українському селянству в Галичині під неподільною владою ґрафа Ан- дрія Потоцького. і тою безнадійністю всякої законної акції, котру гальмує і австрійський закон і галицька адміністрація. Показав, як в інтересі політичного паповапя і економіч- ної пажпни польської шляхти намісник По-
— 5 — тоцький разом з підчпнешімп йому галицькп- мп старостами, комісарами і жандармами всі- мп законними і незаконними, безоглядними і безпощадними способами старав ся вдержа- ти в підданстві український рОбучпй люд, як зелїзною рукою війська і жандармерії душив селянський стрейковпй рух, як так-же розби- вав навіть просвітні і культурні орґаиізації, гальмував заробітну еміґрацію, гнобпв і карав агітацію за виборчою реформою, як комісар- ськими злодійствами і жандармським і вій- ськовим терором переводжено вибори. Пред- ставив, як масовими арештованими і слідчи- ми судами томили людей за вчпнкп дозволені навіть законом, за стрейкп, віча, зібрапя, ор- ґанізації, впборчу агітацію. Нагадав, як в Ляд- ськім, Горуцьку і Коропцп впали трупи укра- їнських селян безвинно пострілянпх на по- страх всякій селянській опозиції проти шля- хецької самовладп. І за всю ту кривду не бу- ло ніколи нї суду нї карп. Жандарми, що баг- нетами закололи селянського провіднпка-Ка- ганця, роблять далі свою службу в селі і день в день мусить Каганцева вдова стрічатись з безкарними убійнпкамп свого чоловіка. За- конна дорога українському народові! в Ав- стрії заперта. На веї протести і скарги відпо- відають міністри, що все неправда, і по кож- дій скарзї галицька адміністрація ще твер- діне стискає українського селянина, щоби по-
— 6 — казати йому, що політика йому нї на що не здасть ся. По тих сеймових виборах, за котрі вбито Каганця і в котрих жандармським ґвал- том і урядовим ошуканством уведено шля- хоцьку репрезентацію до сонму, цісар заявив польським послам своє вдоволене, що вибо- ри відбули ся спокійно. Австрійський парла- мент безсильний проти галицького намісника і його старостів, тай в тім парламенті вибор- чий закон запевнив перевагу польській шля- хті. Довголїтпа ‘законна боротьба показала ся безуспішною і тому обвпненіпі перейшов ме- жі закона. Вбив його як самовладного галиць- кого намісника, як представника цілого рс- жіму. Думає, що Потоцькнй повинен був бути покараний за смерть українських селян, по- стріляпнх з його волі. Вбиваючи його спов- нив свій моральний обовязок, дав свому Тіа- родови моральну сатисфакцію за його крив- ди і териіня. Перший суд над Січпнськпм був корот- кий т певний. Рано почали судити і в иочп то- гож самого дня дванайцять судіїв присяжних, польських дідичів, фабрикантів, адвокатів і урядників, двапайцятп голосами рішили йо- го вину. Тільки скритовбійства не признали, таї; як самою поліцією було доказано, що він ішов явно і просто і сповнивши своє діло при- няв за нього одвіча.іність, ік* спасав себе, хоч з намісницької палати легко міг утікти. 1 в по-
— 7 — чи тогож дня предсїдатель суду оповістив присуд, котрим “признає ся Мирослава Сі- чпнського винним морду і засуджує ся його на смерть через повіїпенє”. Спокійно прпняв засуджений свій при- суд і вернув ся в свою камеру слідчого ареш- ту, щоб два місяці ждати собі смертп або жп- тя. Дня 2-го вересня 1908-го року касацій- ний трибунал у Відня скасував присуд львів- ського карного суду по тій причині, іцо для засуду смертп австрійський -закон вимагає попередного рішеня лїкарів-пенхіятрів що до умового стану і одвічальностп обвпненого, і наказав перевести нову росправу перед львів- ським судом присяжних. Після докладних оглядин і довгих розмов з Мирославом Січпнськпм два професорп- пспхіятрп видали свій осуд “високої інтелі- генції обвпненого, його доброти, лагідності!, вразливості! та глибокого відчуваия людської недолі і кривди, його гармонії і ладу в думках і ділах” і очпвпдно повної одвічальностп за свої вчинки. Дня 15-го цвітна 1909-го року був дру- гий суд за смерть ґрафа Потоцького. І обвп- ненпй знов признав свій вчинок і замір пока- рати смертю галицького намісника. За рік не чув докору совістп і не чує впин за собою, свого вчинку не жалує. Терором мусів відно-
— 8 — вісти на той терор, котрим держить ся поль- ське панованє в Східній Галичині, притиски адміністрації, виборчі ошуканства, насиль- ство старостів і жандармів. Політичне убій- ство довершене на представнику шляхецької власні і головнім організаторі урядового те- рору було відповідю на ті політичні убійства, котрими окровавпла ся Галичина підчас се- лянських страйків, народного руху за загаль- ним виборчим правом і на кождпх галицьких виборах. За беззаконність всего галицького режіму, за безнадійність законної політичної боротьби, за безправність українського наро- да в краю і державі, за безвинно погпбшпх се- лян і робітників в Монастпрпсках, Ляцькім, Горуцьку, Коропцп, Львові і Перемсшлп, за кривду нашого народа, за вибори, за смерть Каганця — намісник ґраф Потоцький. Дванайцять судіїв присяжних, знов та- кі-ж самі польські дідичі, урядники і адвока- ти, двапайцятп голосами признали вппу по- вішеного. 1 знов предеїдатель суду оголосив присуд котрим “Мирослава Січпнського за- суджу!; ся па смерть через повішене.” І знов спокійно, беЗ дрожі і вагани, обви- ШЧІІІП припав свій присуд смертн. За три місяці наспіло цісарське рішено, котрим кару смертп перемінено па двапцять літ тюрми.
— 9 — Дня 29-го .пиши 1909-го року, но нят- найцятн місяцях запертя в львівськім арешті. Мирослава Січипського но формі остригли, передягнулп в сіру каторжну одежу, знов за- кували і перевезли до Стаппславова відбува- ти свою кару. Того-ж дня зачинила ся за ним тюремна брама на Діброві. Народний голос Широкою луною відбив ся той револь- веровпй впстріл, від котрого погпб ґраф Ан- дрій Потоцькпй. З глухих стін львівського на- місництва пішла луна по всій Европі. З мен- шим або більшим знанєм справи вся європей- ська преса заговорила про правові і іюлїтпч- иі порядки, соціальні’і національні відноси- ни в Австрії і в Галичині, про український на- род та українську справу. І майже загально о- суд і критика обернули ся протії австрійсько- го правптельства і галицьких порядків. На- віть в самій Австрії. Лише віденські ґазетп осудили не тіль- ки сам акт. а й весь український рух. Австрій- ські ліберали і демократи, з давен давна зача- ровані кождпм шляхецтвом і богацтвом, бачи- ли й тут тільки високий рід і великі маєтки по- гпбшого польського маґната. Тай австрійське правптельство, котре ще не перестало дро-
— 10 — жати від сусідської революції в Росії, поба- чило перед собою небеспеку терору, повста- ня, демократії, національного роскладу. Пра- вптельственні ґазети заголосили про ту стра- шну будучність, котру віщує перше в Австрії політичне убійство. Звісно, коли жандарми стріляли стрейкуючпх робітників або опози- ційних селян-впборцїв, то се не називало ся нї ґвалтом нї терором нї політичним убіп- ством, а береженєм ладу і спокою. Однодушно й одноголосно осудило вчи- нок Мирослава Січинського польське грома- дянство. Ті симпатії, котрі в перший момент він здобув собі серед польських робітників заглушила пуста та лицемірна фразеольоґія польських соціалістичних ґазет. Та без жад- ного лицемірства і без сорома виступили .всі прочі польські партії, політики, ппсменнпкіі, професори, преса. Виступили з нелюдською ненавистю, закликаючи для убійнпка ґрафа Потоцького кари, пімстп. смертп. шибениці, тяжких мук. Та ненависть виявила ся україн- ськими погромами у Львові і неустанними до- носами на кождого Українця, що хоч одним словом показав свою згоду з актом Січпнсько- го. Та ненависть кипіла і брпзькала з крово- жадпих політичних промов і ґазетнпх статїв, світила ся з очей тої панської публикп, що прпдпвляла ся і прпслухала ся процесам, ду- шила ся в словах обвиваючого акту і в голо-
— 11 — сах тих прокураторів і судовиків, що розби- рали справу, і в кінцп устами присяжних су- див, класових, національних і політичних со- юзників ґрафа Потоцького, та ненависть дві- чп проголосила наглий і єдннодушшш засуд, посилаючії Мирослава Січпнського на смерть. Але также одноголосно і єдпнодуїпно прпняло ного акт українське громадянство в Галичині’. Звісно, не числять ся москвофі- лі!, що жаліли за своїм опікуном Потоцькпм і проти українського радпкалїзма хотіли за- явити свою поміркованість, тай не числять ся ті нещасні українські душі, що ио урядниць- ких канцеляріях терпли за свій аванс. 1 не числить ся каміне кинуте на засудженого на смерть Січпнського митрополитом ґрафом Шептпцькпм і греко-католпцькіїми єписко- пами. Церква не відступила від свого віково- го правила і ще раз. не перший і не послїд- нпй, понесла своє слово боже не службу тим, що мають вдасть і силу, намісникам і проку- раторам. Та поза тими неважними виїмками весь український народ прпняв справу Мирослава Січпнського як свою справу. З першої хвилі нривптав його повним спочутєм і найглиб- шою симпатією. І повну політичну і мораль- ну санкцію, згоду без застережень дав укра- їнський народ в Галичині його актовії.
— 12 — Очпвпдно, та спмпатія і згода не могла виявити ся відкрито тії в Газетах иї на публпч- нпх зібранях. За те карали. Але проте та у- країнська думка про убійство Графа Потоць- кого виявила ся ясно і проречпсто. Виявила ся так, що судові власті! мусїли витягнути давно забутий параґраф про “похвалюване карпгідного вчинку” і карати за приватні роз- мови і імпульсивні замітки. Сотки процесів проти українських селян, робітників, інтелі- гентів, женщнн, дівчат, судові слідства мало не в кождім селі і містечку, посвідчили укра- їнську симпатію і згоду з ділом Січпнського так, що в кіцп, щоб не скандалитись, уряд му- сів понехатп процеси. Всі “похвалювали ка- рпгіднпй вчинок”. Сердешна симпатія для особи і громад- ська згода з ділом Мирослава Січипського чу- лії ся в сотках тисяч людей, котрі стежили за його тюремною долею, спочували і довідува- лись, з біочпм серцем дожидали суду і вісти про засуд і кару прппималп мужеським гні- вом і дівочими сльозами. Народний настрій показував той обложний стан, в котрім був Львів підчас обох процесів, показували ма- сові демонстрації по засудї. Народна думка і чуте найшли собі вислів в сільських опові- даних і пісних, признаючих Мирослава Січин- ського рідшім і вірним сипом свого парода. Народна приязнь <•} ііровожала його в тюрму
— 13 — і в осеип 1911-го року роскрпла перед ним тюремні брами. Вона стерегла його по галиць- ких селах від жандармської погоні і вивела вільним за гранпцї австрійської держави, су- ду і карп. В історії Галичини не було мабуть події, котра-б визвала такий єдпнодушнпй порив народного чутя, таке загальне й однозгідне признане українського народа, як справа Г2- го цвітпя 1908-го року, як той акт, що, по сло- вам львівського прокуратора, “збавив жптя члена одного з найстарших польських родів маґпацькпх, першого урядника в краю, за- стуиця і вірного слугу монархи”. Пани і гетьмани Потоцькі Вже близько шістьсот лїт тріває поль- сько-українська боротьба. Зміняли ся її фор- ми, сиособп і цілії, та сама та історична бо- ротьба українського народу проти Польщі не переривала ся. В 1340-ім році польський король Казп- мір заняв Львів і з того часу почав ся поль- ський похід на Україну. За Галичиною Під- ляше, Поділе, Волинь, Київщина і в 1569-ім році вже вся Україна була під Польським Ко- ролівством. А за польською королівською
— 14 — власно ішли польські порядки, польський у- ряд, польська мова і віра і польська шляхта на Україну. Ішяп польські маґнатп з огнем і мечем загарбувати українські землі і повер- тати український народ в підданство. На Україні настала тільки одна власть, польська. Православним Українцям не було приступу до жадного уряду, навіть до мійської старшини, навіть до ремесла в науку не прий- мали. Мову скрізь заведено польську, началь- никами настановлено Поляків, в судах судили польським правом. Тодіж і все українське, папство перейшло до Поляків, при україн- стві лишив ся тільки народ, селяне. Українські землі Польське Королівство віддало панам разом з селянами. Вся земля па Україні вважала ся панською, а селяне папськими невільнпкамії-кріпакамп. Як не- вільники робили панщину на панських ланах, як невільників пани їх купували і продавали разом з землею або з окрема. На кривду від папа не було суду пї помочи. Судією для се- лянина був його власний пай. котрий міг су- дити і карати по своїй вольній волі, навіть смертю. А за тими двома столїтямп все тязшого і тязшого поневолена пішов час*, знов близь- ко два столїтя, лютої і кривавої визвольної бо- ротьби. Від першого селянського та^козаць- кого бунту в І ”>9І-ім році боротьба рік за ро-
— 15 — ком оживає і розярує ся в повстанях Коспп- ського. Лободи. Наливайка. Тараса, Су.тимп, Павлюка. Оетряницї. Гунї і всіх менчпх ота- манів козацьких, що збирали товариство і панських селян кріпаків проганяти панів з У- країнп. І кожда побіда руйнувала шляхецькі двори і проганяла шляхту па довший чи ко- ротший час, і по кождій поразці вона знов вер- тала ся, палючії українські села, вирізуючи повстанців та непокірних, з тяжкими мука- ми для провідників і ще гіршою недолею для селян. Всенародне повстане 1848-го року і вій- ни Богдана Хмельницького увільнили Укра- їну з шляхецької неволі, та не на довго. По Хмельниччині' велика руїна, Україна ділить ся поміж Москву, Польщу і Туреччину і руйнує ся всїмп. А в тій частині України, що лишила ся під Польщею, на правім березі Дніпра, знов війна за війною, повстане за повстанем, кроваві побідп і люті поразки. І чим б.иізше до кінця Польському Королівству, тим більш вонп люті і кроваві, тим більша галицька са- моволя і тязша неволя на Україні. До краю до- борюють ся свяченими гайдамацькими ножа- ми і тою лютою пімстою і карою, котру завда- ли гайдамакам польський уряд і шляхта в 1768-ім році. Чотири роки по гайдамаччині Польщу розібрали, Польського Королівства не стало.
—16 — Але польсько-українська боротьба не скін- чила ся. Кровю і сльозами пише ся далі істо- рія польсько-українських відносин і громад- ського жптя, так як віками писала ся. А на кождіп сторінці тої історії червоніє імя “одного з найстарших маґпацькпх родів”, тих Потоцькпх, що перші і на нередї йшли на Україну з огнем і мечем. Бідна моя Україно, Стоптана Ляхами І — зажурив ся в Шевченковій поемі козаць- кий отаман Тарас, той що в 1630-ім році пе- реміг Поляків в битві коло Переяслава. Отамани, товариші, Брати мої, діти! Дайте менї порадоньку: Що будем робити? Бенкетують вражі Ляхи, Наше бсзголовя... —питає ся Тарас поради в козацького вій- ська. І товарпші-отаманп дали пораду: Лягло сонце за горою, Зірки засіяли, А козаки як та хмара, Ляхів обступали. Як став місяць серед неба. Ревнула гармата, Прокинулись Ляшкії-папки — Нікуди втікати!
— 17 — Прокинулись Ляшки- панкп Тай не повставали: Зійшло сонце, Ляшкії-панки Покотом лежали. Та хто се провадив Ляшків-панків загар- бувати українські землі та вільних людей по- вертати в неволю, топтати Україну та бенке- тувати? То були коронний гетьман Конець- польськпй і польипй гетьман Потоцькпй. Але не на довго “козаченьки порадоньку дали”. В 1637-ім році народ знов повстав, під проводом гетьмана Павлюка. Зразу козакам щастило ся, але під Кумейкамп побило їх польське військо. Польським віськом коман- дував знов пан того самого роду, Микола По- тоцькнй. Він впдав маніфест до козаків, за- грожуючи, що як не піддадуть ся, то виріже їх жінок дітей. Козаки згодили ся здати ся і Потоцькпй запевнив їх, що нікого смертю не покарають. Але тяжко відпокутували своє довірє до шляхецького слова. Павлюка з тре- ма товаришами Поляки відвезли у Варшаву, засудили па смерть і постинали їм голови. А сам Потоцькпй здовж дороги з Боровпцї до Ніжина, якпх двіста кільометрів, наставив кілька тисяч колів і на коли велів посадити спійманих українських селян. Той спосіб ка- тованя і смертної кари він увів в моду поміж шляхтою на Україні.
— 18 — Ще того самого року прокинуло ся нове повстане під проводом Дмитра Гунї. Перші прпсталп до нього соляне з Ніжина, столиці Потоцькпх. Микола Потоцький взяв ся за свій звичайніш спосіб, загрозпв козакам, що впріже їх родппіі. Козакп не піддали ся і Гу- пя відповів Потоцькому в листі: “Бийте ся з нами козаками, а лишіть в спокою нещас- ний нарід, котрого кровю невинно пролита пімстп з неба кличе”. І Потоцький свою по- грозу сповнив. Палпли українські села, кида- ли в огонь дрібних дітей, мучили жешцнн, без пощади різали мущпн. Пікети з неба не було, але прийшла Хмельниччина. До повстаня піднялись коза- кп. соляне, двірське військо та служба поль- ських панів на Україні. І знов одними з пер- ших були ті. котрим найгіршо допекло, підда- ні одного з тих Потоцькпх. що розжились і запанували па Україні, Андрія Потоцького з Бару. Микола Потоцький. тодїшппй гетьман коронний, вислав проти Хмельницького сво- го сипа Стефапа з військом. Па Жовтих Водах обпали їх козаки так. що майже ніхто цілий не вийшов і погпб сам Стефан Потоцький. Плюн- друючи і мордуючи, палючії по дорозі міста і села, вийшов батько Микола Потоцький мстити смерть сина. Коло підпаленого міста Корсуия Хмельницький ударив несподівано на польські; військо, погромив і майже всіх
— 19 — забрав в неволю разом з самим Потоцьким. Хмельницький віддав ного Татарам, від кот- рих Потоцькпй викупив ся. щоб далі катува- ти і грабптп на Україні. Топ сам Потоцькпп був що одним з поль- ських комаидантів в новій війні проти Хмель- ницького. ще раз з огнем і мечем ішов на У- країну і як перед лютою чумою втікали перед ним люде, старці, женщппп. діти, щоб схоро- нити ся в козацькім таборі. Татарська зрада дозволила Полякам та їх союзникам Німцям вдерти ся до табору, через стиск і ґвалт пере- ляканих ‘біженців’’ правильний відворот зро- бив ся неможливий і знов різня, знов кров старців, женщпн і дітей, тай Круг містечка Берестечка На чотири милі. Поле славні Запорожці Своїм тр\пом вкрили. І по Хмельнпчпнї лишила ся частина У- країни під Польщею і польськими маґнатамп. Славний був воєвода Андрій Потолькпй, кот- рий в 1659-ім році висланий польським коро- лем па поміч гетьмановії Впговському проти Московщини радив королеви поділити Укра- їну поміж Польщу і Московщину, а україн- ських селян віддати Татарам в ясир. Славний був Йоспф Потоцькіш, котрий на Україні у-
— 20 — кріиляв католицьку віру так, що дозволив кождого ігравославного безкарно убити. Та напславіїїпгпй зробив ся топ Потоць- кпй, котрого палять живе в кожділ селі здовж і поперек цілої України: ще один Микола По- тоцькпй, староста Канівський. Той полу-бо- жевільний, полу-озвірілпй маґнат, котрому па луки і зиущанє були віддані тисячі живих людей з душою і тілом. Той Пан Каиьовськпй, котрий велів старил жепщинам та жидам вилазити на дерева і зістрілював їх як во- робцїв, котрий мусів посісти кожду молоду дівчину, яку зоглядїло його око, на те щоб за три днп її задушити чи втопити і шукати но- вої. І чим блпзше було до кінця Польському Королівству, тим страшнїйше робило ся на Україні. “Страшний суд Ляхи в Україну не- суть” — каже Шевченко в Гайдамаках. І ко- ли наступив топ послїдшш зрив народного тсрпіпя і гніву, гайдамаччина, то знов до збун- тованих селян першими пристали двірські ко- заки з мастків Салєзія Потоцького з своїм со- тником Іваном Гоитою. Як Ґонту і гайдама- ків карали, як їм видовбували очи, вирізували язики, відрубували руки й ноги, дерли скіру і четвертували — “страшний суд Ляхи в У- країиу несуть”. Чотири роки по тім страшнім суді впала Польща. Ще три роки, і впало роз-
— 21 — бите остатнє гніздо вільності! української, Сїч Заиорожська. Гомоніла Україна, Довго гомоніла, Довго, довго кров степами Текла, червоніла. її тої кровп. що текла степами, чимало було пролито “одним з найстарших польських маґнацькпх родів’’. Імя Потоцькпх записане в історії тяжкої слави козацької і ще тязших терпінь і неволі українського народа. Записа- не як вираз панства, богацтва. насильства, жостокостп, качука, вогню і меча, іиляхець- кої власні на Україні. Та не за гріхи своїх дідів і батьків погиб ґраф Андрій Потоцькпп. А за те. що в нїм ті гріхи обновили ся. що в нїм відродила ся кров давних поколінь, що в нових відносинах і но- вими способами він стремів до давних цілей.
— 22 — Цїсарські намісники Росія, Німеччина та Австрія поділили по між себе Пільщу і 1772-го року зробили кінець Польському Королівству і на Україні і в загалї. То тяжшпмп та легшими мірами во- ни й далі смирпли польські заходи і змагання до ного відновлена. Польська державна вдасть на Україні’ впала. Але хоч не стало польської держави, го Українцям не стало через те. ліпше. Анї в тих землях, що до Росії перейшли, анї в Галичи- ні’, котра дістала ся до Австрії. І там і тут ли- шили ся польські панн на своїх маєтках і да- лі панували над українським селянством. Бу- ло їм так добре і безпечно як за Польщі, полі- ція і військо російське та австрійське борони- ли їх папованя, карали селяп за кождпй непо- слух панам. Тай не нонравпла ся національ- на доля парода. З окрема упадок Польського Королів- ства і перехід Галичини під Австрію по змінив тих польсько-українських відноснії, що вит- ворили ся за Польщі. Польська шляхта не втратила свого папованя над українським на- родом в Галичині. За панами ліпші.іа ся зем- ля, лишила сч панщина, папська вдасть і пап- ський суд. І якби для демонстрації, що ще
— 23 — Польща не згинула, по розборі Польського Королівства переїхав в Галичину Пап Ка- ньовськпй, щоб тут далі витворяти свої шту- ки і перейти в память всеї України від Дону по Карпати. І паче продовженим вікового за- гарбувана українських земель польською шляхтою зявляє ся загальна грабіж селян- ських лісів і пасовпск в Галичині, довершена панами вже під австрійським панованєм. Ко- штувала їх та грабіж навіть менше ніж за історичної Польщі. Замість Корсуня і Жов- тих Вод загальна побіда перед цісарськими судами і селяне мусїлп ще заплатити кошти за свою поразку, за трпйцять дві тисячі про- граних процесів. Галичина лишила ся далі історичним польським краєм з соціальним і національним панованєм польської шляхти, з темною і безправною народною масою без землі і хліба, понесла на собі в пяте столїтє ярмо панщини. Тільки різниці, що не стало польської держави, польського уряду. Державна вдасть перейшла на австрійське цїсарство й австрій- ський уряд, котрий не попускав Полякам від- бивати собі державну незалежність. Але коли шляхта відрекла ся тпх змагань до незалеж- ності!, коли згодпла ся стояти при Австрії і боронптп австрійських династичних і цісар- ських інтересів, то й австрійське цїсарство віддало її назад всю вдасть в Галичині’. Під
— 21 — зверхною владою австрійського цїсара і в ме- жах австрійської держави ожпло Польське Королівство в Галичині. Воскресила його австрійська конститу- ція 1807-го року. Та горе-конституція сотво- рила горе-парлямент, без вплпву в найваж- нїйшпх державних справах, відданий на лас- ку цісарського скликана і розгону, тап вреш- ті зложений з представників великої земель- ної власності! і трохи мінської буржуазії. 1 так що до Галичини, конституційна власть перей- шла на її представників в парламенті, шлях- ту. Та кромі того конституція установила ще Коронні Краї з своїми Сеймами й адміні- страцією, і разом з тим дала Галичині’ автоно- мію, зробила її самоправним краєм під вла- дою шляхецького Сойму і краєвого намісника як екзекутора шляхецької волї. Закон затвер- див дрінціи єдности, неподільності!, поль- ського правно-нолїтпчіїого характеру і шля- хецької власті! в Галичині, щоб український народ не міг стати творцем свого жптя на сво- їй землп. В такнх-то економічних і правових у- мовах творило ся тс житє галицьке. По селах не самостійні1, зубожіле селянство, підроста- юче до еміграції і иаємпого труду. Міста без промислів і торговлї, забиті жидівською бід- нотою. Папські двори визискуючі мужицьку
25 працю і руйнуючі край екстенсивною госпо- даркою. Український народ без впливу на за- конодавство, суд і адміністрацію. Польський шляхтич як представник галицької нужди в парламенті і соймі.. Суд і уряд на сторожі шляхецькпх соціальних і політичних інтере- сів. Поступ і освідомлене народа задержані його бідністю і безпросвітністю. Просвіта за- держена Радою Шкільною. Вся народна енер- гія витрачуе ся на фізичне самозахованє і на заплачене податків. Отеє, “край шляхецькпй і жидівській і дідівський'’. По звісній рефор- мі: “ту польські пан і польські буґ і круль, по польську ґадай альбо ґембп стуль.” Та независпмо від всіх законів і консти- туцій зародив ся і нестримно пішов той гро- мадський процес, що називає ся національ- ним відродженєм. Несміливо прокинувшись в однім то другім гуртку інтелїґентів воно ио- мало захоплювало все ширше і глибше на- родну масу. Економічний розвій, демократич- ні думки, просвіта, все те хоч не дверми то вікнами вдпрало ся в Галичину. Все те пома- до будило в народі почуте кривди, розумінє своїх соціяльнпх інтересів, цікавість до полі- тики, бажаннє просвіти і національну свідо- мість. І так зародив ся і пішов по Галичині той “український рух” різнороднпх і помішених національних, просвітнпх, культурних, полі-
— 26 — тичних, економічних і соціяльнпх змагань і заходів. Починаючись від несміливих, покір- них, часом хитрих, часом особисто-самолюб- них поклонів правительпству, прошень, пе- тицій, чолобптень, він вже в радикальній пар- тії 1890-го року робить ся громадським со- ціяльнпм і політичним змагапем, і врешті че- рез репресії намісника ґрафа Баденї і на по- ловину підданчу, па половиш’ демонстрацій- ну “депутацію до цісаря” 1895-го року, пере- ходить в широкий демократичний рух. Він значить ся живою і свідомою участю в пар- ламентських та сеймових виборах від 1897- го року, орґапїзацією українських політичних партій, великим хліборобським страйком 1902 -го року, просвітою і культурною діяльністю Прос_віт і Січей, масовими народними висту- пами за загальне виборче право в 1906-ім році, початком економічної самоорґапїзації. врешті загальними виборами 1908-го року. Пір дуже не сильний той народний рух в Галичині, ще дуже не певний своєї сили, свого соціального і громадського характеру і своїх цілей, ще дуже часто руками непевних провідників зводив ся на бездорожа. але-ж са- ме пробуджене людської, громадської та на- ціональної свідомості! в тій масі, котра від віків вважала ся і називала ся бидлом, мусї- ло бути небезпечне для тих, що від віків вва-
— 27 — жали ся і називали ся панами. І проти руху з долу пішла все спльнїйша реакція з гори. Передівсїм законна реакція: цісарські та міністерські укази, ухвали парламенту і сойму, рішепя галицької адміністрації. Гро- зить небезпека, що колись австрійська демо- кратія прийде до власні і загляне в галицькі порядки? Поширити автономію Галичини, скріпити власть шляхецького сойму і наміс- ника, нехай ніхто не має права заглядати до панського фільварку! Поширює ся просвіта? Закон, щоб без згоди сойму не було школи, а з згодою сойму нехай будуть школи в Захід- ній Галпчпнї, тільки щоб не по українських селах, нехай Шкільна Рада йде за словами свого президента Бобжпнського, що для того щоб насти худобу, хлоповп школи не треба. По вистарчає мужицька залежність від пап- ського двора, щоб вдержати мужика на прпвя- зп двірської політики? Перевести ще й дер- жавні маєтки під управу намісника! Закон за законом аж до виборчої реформи 1907-го ро - ку. Під натиском масового руху в державі і у- спіхів російської революції повстав новий парламент з загальним, рівніш, тайніїм ви- борчим правом і з виїмковими законами для Галичини. Демократична виборча реформа не зломила шляхоцької переваги в парламенті, вона перехплпла її тільки на бік мійського на- селеня. Український селянин дістав загальне,
— 28 — рівне, тайне, демократичне право на папері і велику дулю в дїйснос'тіі. Ще одпн закон за- писав галицьких Українців підданими поль- ської держави. Закони душили за горло, але й по закону не можна було дихати. Понад законом стояла галицька адміністрація, намісник, старости, комісарі, жандарми, і вони робили що хотіли, щоб оборонити пановапс польської шляхти над українським народом. Хто не знає тпх га- лицьких адміиїстраційнпх способів, щоб се- лянина відстрашити від політики, від виборів, від орґапїзації, тих податкових кар, жапдар- ськпх ревізій, старостппськпх натисків? Знає кождпй, хто як нсбудь був припасшій до нещасної галицької “політики”. Що в Австрії було дозволене десяти законами, то в Гали- чині робило ся незаконним або й злочином. Право зібрань забеспсчеие самою конститу- цією, але віча заказували старости або розга- няли жандарми. Конституцією ґарадітовапе право орґапїзації, але як намісиш; не злюбив січових товариств, як староста по хотів чпта. іь ні в селі, то карали за читальню, за Січ і за конституцію. Тою самою “основною'’ консти- туцією Гарантоване право переселена, а.в* емігрантів завертали від границі ще оспов- пїйишм “шупасом"’. За дозволені законом стрейки арештували, кували і місяцями дер- жали в слідчих арештах. Парламент і правії-
— 29 — тельство признали запомоги для потерпів- шпх. погорівшпх. голодуючих, а за ті гроші Радп Повітові купували голоси при виборах. До виборів зводила ся вся галицька політика, а вибори зводили ся до боротьби з злодійством виборчих комісарів. Даремно: посли виходи- ли іменовані намісником і вибрані комісар- ськими злодійствами, жандармським і вій- ськовим терором. І врешті як послїдний арґумент галиць- кого режіму баґиет і куля для непокірних або й просто на пострах. Впав мужицький труп, заплакала вдова з сиротами тай знов тпхо. Просьби, скарги, інтерпеляції, протести, що воно помагало? Австрія править ся ціса- рем і всякими двірськими, шляхецькимп та військовими кліками, звязанпмп з галицьки- ми панами спільністю всіх інтересів. Ті уряд- ники, що в Австрії називають ся правптель- ством, на ділі нічим не правили, все були слабші від галицького наміснпка і все прита- кували його рапортам. В тій безвпгляднїй. огидливій і задуш- ливій атмосфері кривди, утисків, злодійства, беззаконності! — роздав ся вистріл 12-го' цвітня 1908-го року. І впав цісарський на- місник Галичини і “член одного з найстар- ших польських маґнацькпх родів”, ґраф Ан- дрій Потоцькпй.
— зо — Впав як ще один представник тої нять- сотлїтної кривди, поневоленя українського народа Польщею і українського селянства польською шляхтою. Певно, ґраф Андрій Потоцькпй різнив ся немало від своїх дідів та прадідів, тих Мико- лів, Станіславів, Андріїв і Йоспфів Потоць- кпх. історичних гетьманів, воєводів і старо- стів на Україні. Різнив ся так, як різнить ся двайцяте столітє від сїмнапцятого. Вій не мав за собою необмеженого шляхецького права в Польськім Королівстві і тої волї, котру да- вало сїмнайцяте столітє, не мав за собою польських драґупів і німецьких ландскнехтів, не міг заводити панщини, вбивати людей на коли і топити жінок та дітей в берестецьких багнах. Він був тільки маґнат двайцятого ві- ку і тільки такий самовладний пан, як міг в паш час бути, тільки цісарський намісник Га- чппп. котрого повповласипії австрійський ці- сар поставив повповласппм галицьким губер- натором. Він мав за собою лише беззакон- ність австрійської держави, цісарську повпо- власть правити краєм по своїй вольній волї і силу австрійського уряду, суду і жандармів. І тими засобами двайцятого віку, скупими, коли порівняти їх з силою і волею його корон- них та вольних предків, він далі укріпляв польську власті, над українським народом і шляхецьке паковано над )країпсьіашп ссля-
— 31 — нством, хотів задержати жптє живого народу і завернути минуле. Він був найвпднїйіпий щюдставипк ві- домої австрійсько-польської “системи” і він переводив її відкрито, самопевно, заявляючи, що над ним нема власні, контролі і закони, що проти нього не поможе тії скарга ні про- тест. Як славить ного" ирокураторський акт обвпненя в процесі’ Січпнського, він “не до- пускав до знпщеня краю через страйки ріль- ничі і розяренє внутрішних заворушень”, значить скасував конституцію, право зібрань, орґапїзації, стрейків. Він був головний шеф галицької адміністрації, головний керманич тої великої машини ґвалту, терору і коруп- ції, котра захоплювала все громадське жптє в кождім галицькім селі, повіті і в цілім краю. Його вдасть чули над собою етрейкуючі ро- бітники, еміґранти, селянські товариства і у- рядп громадські, мужики, що просили запо- моги в нещастю і виборці при кождих вибо- рах. Він картав старостів за малу енерґію і жандармів за труслпвість, росказував і гро- зив. З його волі врешті полила ся кров у Льво- ві і Перемешлп. погпблн селяне пострілянї в Яхторові, Лядськім. Горуцьку і Коропцп. І як представник і керманич тої “системи” він погпб, “за наші кривди, за вибори, за Каган- ця.”
— 32 — Слово І ДІЛО Зараз і довго по 12-ім цвітна 1908-го ро- ку австрійське правптельство і галицький у- ряд, польські політичні провіднпкп і ґазетп впевиялп всіх і всюди, що діло Мирослава Січписького не може мати і не буде мати жад- них корпснпх наслідків. Впевнялп так неу- станно і непотрібно, як говорять ЛЮДО, котрі самі не вірять, а хочуть других переконати. Певно, з смертю одного чоловіка не зги- нула “система” і не перевернули ся соціаль- ні. політичні та національні відносини в Га- личині. Для того треба довгої і завзятої бо- ротьби та великої і пильної праці. Але того від діла Січписького пе ждав ніхто і наймен- ше він сам. котрий як соціаліст ліпше від сво- їх прокураторів розумів, що значить одно ін- дивідуальне діло в многоскладнім розвою суспільного жптя. Та проте воно мало свої великі наслідки. Па впї воно заговорило “всему світу в україн- ській справі”, здерло з польської шляхти ту маску лицарів “нашої і вашої вольпостіГ, котра держала ся в неї від повстань, і поста- вило проти неї ту публічну оніпїю, що своєю дискретною мрачпістто закривала шляхецькі збитки. Па своїм власнім тереіїї діло Січнії-
— 33 — ського кинуло в “систему'’ пострах і мораль- ну дезорґанїзацію. Звісно, як по смертн По- тоцького піхто не квапив ся на високу та вже пе зовсім безпечну позицію галицького на- місника, і як його нерадий наслїднпк разом з підвладними старостами та комісарами по- чали зберігати хоч форми законності! і ири- лпчностн. Та иередівеїм великі і глибокі наслідки мало діло Січпнського в самім українськім громадянстві в Галичині, для політичного вп- хованя народної маси, для укріплена в пій но- чутя національної і людської гідностп, для пробуджена того духа бунту, котрий єсть спльнїйшою гарантією народних прав ніж за- кони і конституції. Мовп діла почули й зрозу- міли навіть ті, що не чули і не розуміли мови слів. І те діло промовило до народа не сво- їми політичними мотивами і цілями, а тим, що найкраще і иайзагальиїйше відчуваєть ся, своєю моральною стороною. Єсть моральні накази, котрі показують, що добре і що зле, і що добро треба робити і зло поиехатп. Та мораль різна в різних лю- дей і в різних людських гуртах і зміняєть ся з часом і з змінами в суспільнім житю. Але виробило ся певне моральне чуте, однакове майже у всіх людей, котре заставляє їх почу- вати вдоволене з добрих діл і боліти, стпдатп ся злих.
— 34 — Таке загальне моральне чуте говорить людям , що злом є брехня, що в звичайних, правильних відносинах поміж людьми пе треба говорити і робити неправди. Коли тобі брешуть, коли ти сам говориш неправду, ду- риш, кривиш душею, то тобі хоч трохи при- кро, хоч крихітку сором. А таки зовсім при- кро і соромно, коли дивині ся па людську не- правду. А такої брехні назбирало ся в галицькім житю немало. Брехня не тільки в урядовій беззаконності!, фальшивих рапортах, вибор- чих злодійствах, брехливій пресі і парла- ментськім шахрайстві. Брехня була также в у- країнській громадській діяльності! і політиці, в тім, що Поляки називали “руським впзан- тійством”, низькою і облудною хитрістю. ВІ- ДОМО, та хитрість виробила ся за довгі і тяжкі віки неволі. Брехня і хитрість боронить сла- бого, підданого, невільника. Брехня була в тих неустанних вірнопід- даичих заявах, котрі робила українська полі- тика в Галичині, в тій заприсяженій вірності! своїй неволі. Брехня ховала ся в тих с.іаво- словіях цїсаревн і правительству, в неустан- них подяках за свою нужду. Але брехня ні* переводила ся в опозиції. Люде йшли не- правдою до доброї ціні, але все таки се була неправда. Люде робили те, що їм каже совість, а проте й до власної совісти боялп ся нріізпа-
— 35 — ти ся. Десь колись виломили ся з того закопа, що їх стиснув, тай на суді відперли ся і запе- речили. Відпирали ся навіть того, що зако- ном було дозволено. Відпирали ся в ґазетах і в парламенті’, не признавали ся до власних слів і діл. до самих себе. Діло Січпнського було явним і славним заперсченєм тої політичної брехні. Він спов- нив ного явно і чесно, не скривив душею за весь довший час слідства і суду, ие відпер ся і не відрік ся і прпняв на себе всю одвічаль- нїеть, ие виключаючи смертного засуду. Та моральна несподіванка серед загальної не- щіцюстп і непевності!, та правдивість перед самою смертю, тоді колії люде привикли хо- вати ся навіть з законною діяльністю, воно до живого захопило весь український загал в Га- личині. І коли його адвокати пробували під- вести його впну під лекшпй параґраф і пока- зати сумнів, чи він мав замір на смерть убити намісника чи може тільки налякати, і коли він на суді заперечив своїм адвокатам і заявив, що в нього такп був замір убійства, тоді на- віть польські і москвофільські ґазетп мусїлп признати: молодець! Та була в його ділі ще друга моральна сторона і ще спльнійша. Єсть в людях загаль- не чуте, що кривдити чоловіка не можна і що за кривду повинна бути кара. Кривда діяла ся українським селянам в Галичині літами і
— 36 — столїтямп, діяла ся в кождім селі і в кождій хаті, але відплати за кривду не було. Люде ховали ся від кривди, в остатній час вже й єднали ся і думали зарадити будучій кривді, але теперішність проходила безкарно. І як далеко не оглянутись в галицьку історію, зда- єть ся все так було. Люде боронили тільки терпінєм і витривалістю, тільки принпмалп неволю і злодійство, але не відповідали. На- віть “козацька слава” тільки здалеку прошу- міла по при Галичину, як тінь пролїтаючого о- рла. Каже професор Грушевськпп, що в той час козаччини всі енерґічні, сильні і відважні люде йшли з Галичини на наддніпрянські сте- пи, де могли вибити ся на волю. А з понад Дніпра втікали в Галичину люде мирні та смирні, що воліли спокій, хочбп навіть в пе- волп. І так виросла в Галичині окрема порода мирних та смирних людей. Може воно й так, хоч не, у всім такі смирні галицькі люде. Со- кира рішала не одну заплутану ґрунтову, спадкову чи любовну справу та нераз лунало гуцульське “твоя смерть, а мій кримінал!". Та се особисті справи. А в народних і громад- ських такого справедливого поділу впни і ка- ри не було. 1 кримінал і смерть, все було тіль- ки українським селянам. Давшій пан і маида- тор, іювочасішй староста, комісар, жандарм, кого вій бояв ся? Говорили про боротьбу, та боротьба була ду;к<* одностороння. З горн би-
— 37 — лп а на долі корили ся і терпіли. В боротьбі падали жертви, але се були тільки жертви. Во- ни не боронили ся, ие опирали ся, навіть не закляли перед смертю. Коли тому Марковії Каганцевп жандарми прокололи груди, він тільки прошептав “вже з мене кров ллєть ся” і сконав. Великий паш народ своїм мучениц- твом. Велика ним вся його історія аж до тепе- рішної війни, що довела те мучеництво до неймовірної масової хрестної смертп. Вели- ка річ мучеництво, свята річ, але по своїй су- ти не моральна, зла. Адже кождий почуває, що мучеників не повинно бути, що безвинно ніхто не повинен мучити ся. І не те лише страшне, що літами і столїтямп діяла ся крив- да, а й те, що за ту кривду нікому ніколи ка- рії пе було. Діло Січпнського було такою несподі- ваною карою, таким засиокоєнєм зневаженої народної моралп. Він не був мученик, він не впав від крпвдп, він не боронив ся від неї, він атакував кривду. І пайпокірнїйші почули гли- боке моральне вдоволене: нарешті-нарешті, вже наші не боронять ся, а наступають, вже не бють наших, а наші бють! І се зробило Січпнського героєм. Остатні роки бачили немало случаїв са- можертви, немало терористичних актів, в Ро-
— 38 — сії і на Балканї. Та там вонп творили ся в ре- волюційнім настрою, в громадській акції, там людей підносило і піддержувало те товари- ське чуте, з котрим, як то кажуть, навіть ци- гановії лекше йде ся на шибеницю. Січпнськпй сповнив своє діло сам і в по- кірній, заляканій, забитій галицькій сус- пільності!. Сповнив його в атсмофері загаль- ного пригноблена, зневіри, безсильності!. І не тільки сповнив, а й відповів за нього, ви- слухав два смертних засуди, не впав духом, не зломив ся в тюрмі і вийшов з неї такпй-же як увійшов. Тими моральними прикметами своєї о- собн і свого діла Січішський зєднав собі те глибоке довірє і приязнь народа, що супрово- жалп його на суд і в тюрму, тай не покинули доси. І тим його діло мало тї свої великі на- слідки для політичного підйому народної ма- си. для укріплена в ній иочутя національної І ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ! та гордостп, для пробу- дженої духа боротьби. Хто дня 12-го цвітня 1908-го року був у Львові, той памятає тих нещасних львівських пизше-пролстарів, сторожів, 'ВОДОНОСІВ. мій- ськпх робітників, дроворубів, наймичок, тих львівських “батярів”, що ще ранком того дня були справді “батярамп’’, а вже вечором по- чували себе ЛЮДЬМИ. ТІ, ЩО СВОЮ МОВу ВЖЄ забули, що перед ними день в день зневажа-
— 39 — но і опльовувано '‘українську гайдамаччину” як щось найгірше, раптом признали ся до тої гайдамаччини і до Січпнського і перший раз в жити) заявляли своє політичне становище наївним та болючим для властей "похвале- нєм карпгідного вчинку”. Та передівсїм по у- країнськпх селах в Галичині, поміж тими що найдовше і пайтяжше чули “крпвдп нашого народу” і найдовше ждали кари, наступив той довгоиамятнпй підйом народної енергії, сміливості!, солідарності! і завзятя. Здавало ся, що з діла Січпнського переливає ся мо- ральна сила “по курних хатах мужицьких, по варстатах робітницьких”, будить спячпх, під- носить пригноблених, додає людям певності! і віри в свою справу.
— 40 — Січинський в Америцї По чотпрох роках тюрми, по трех роках на чужпнї Мирослав Січинський приїхав в А- мерпку, знов поміж своїх, українських емі- грантів. Вони зрозуміли були ного діло так добре і пережили його так глибоко як україн- ський загал в Галичині, вони так-же не забу- ли і вони такою-ж приязню і довірєм Січпн- ського прпвпталп. З того часу минуло трп роки і коли віри- ти “найважнїйппім” представникам україн- ської еміґрації в Америцї, греко-католпцькпм попам та редакторам “напважнїшппх” ґазет ‘‘Свобода” і “Америка”, то нема в світі гір- шого чоловіка ніж Січинський. Хиба справді можливе, щоб чоловік так зовсім змінив ся? Пї, тай ті закиди, які йому роблять ся, доказують, що не змінив ся. Ті самі о’бвппувачеия ставили ся йому десять літ тому назад, тільки тоді не “своїми”. Коли українські попи в “Америці” зая- вляють, що за діло Січипського Бог карає на- рід війною, то здає ся оживають польські ґазети з перед десяти літ. що закликали божої пімстп для вссго українського парода. Коли читати таке: “Мирослав Січинський брав у- часть в вічах, їздив па ревізії сільських чита- лень і в загалі старав ся настроїти пизші вер- стви своєї суспільності! виявляючи в них, що
— 41 — діє ся їм кривда”, — то здасть ся, що воно ви- ните з філядельфійської статї “Січішськпп їздить бунтувати”, а на правду се з давного обвпняіочого акту львівської державної про- кураторії. Коли “Свобода” віддає Січпнського “під осуд народа” за “легкодушність”, “зарозумі- лість”, “жадобу слави”, то редактори теж не видумали, а дословно перейняли від прокура- тора і предсїдателя львівської росправп, ра- зом з підозрінєм, що “Січішськпй є знарядом в руках других людей.” Так голосно. А по тихо лякає ся тем- нпх людей Січпськпм як чортом, котрий хоче їх бідним душам відобрати царство небесне, Український Народний Союз, “Свободу”, Ро- бітника”, що тільки єсть. І по тихо то офіцери з одної партії, то “організатори” з другої ро- сказують, як то Січішськпй вбпв Потоцького з особистих причин, — підозрінь, якого не важили ся кинути навіть львівські прокура- тори і ті судії, що засудили його на смерть. Та не в тім річ, щоб в десяті роковини сперсчати ся з сплетнями та клеветою, а щоб звязатп сучасне з минулим. Мотиви тої кампанії проти Січпнсько- го відомі. Своїм приїздом він перебив той со- лодкий і не безкорисний роман, що завязав ся поміж українськими провідниками в Америці і австрійським конзулятом. Своїм приїздом по
— 42 — неволї нагадав “кривди нашого народу” в той час коли українські ноші і редактори в Аме- риці до нестяму звеличали “нашого цїсара, наше правптельство і нашу армію”. Своїм процесом він ще в Америці ті кривди рОЗГО” лоспв. Саме собою розуміє ся. що австрій- ський конзулят, греко-католпцькі ноші і о- фіцери-редаторп старалп ся перешкодити його процесові! і що з того часу по нинїшнпй день воші мусять ненавидіти того, хто по сло- вам цісарського прокуратора, “збавив жптя заступця і вірного слугу монархи” і нагадав “кривди нашого народа”. І друга причина, то той соціалізм. до ко- трого признає ся Січішський. разом з про- паґандою демократизме, толерантності!, бо- ротьби і всіх тих громадських думок ненави- сних більшим та менчпм слугам старого ладу. Та окрім політичних причин є ще пнші, а власне моральні. Вони ту кампанію проти Січписького переносять поза межі політичної боротьби на поле клеветп, лапки й особистої пенавпсти. Хто є ті українські провідники в Амери- ці, що його так ненавидять? Се-ж ті духовні аптреіірепьори. що виросли і живуть пайне- моральпїйіпою брехнею, брехнею перед тем- ними і довірчивими людьми, що богатїють пекельними карами і “землею горючою на сім ліктів”, що деруть ся поміж собою за па-
— 13 — живу і парафії, що від неділі до неділі обріху- ючн людей і обріхуючпсь поміж собою загу- били всяке почуте правди, чесності! та чести. Се-ж ті непевним вітром викинуті на амери- канський ґрунт цілі, пів-та чверть інтелїґен- тп, що з усеї науки зберегли тільки умілість кепсько писати і патріотичним ґвалтом вп- зпськуватп ту вірну любов рідного краю, що живе в грудях українських іміґрантів. Се-ж люде без розумній добра і зла, без громад- ської думки і громадських цілей, готові все і всюди до всяких політичних та ІіеіЮЛЇТІІЧНПХ бпзнесів, скупчпвші в собі галицьку рабську хитрість з американським гумбуґом і ґрефтом. Вони присягають ся. що осріблплпб Сі- чпнського, якби “дав спокій тій своїй політи- ці”. Вони озолотплпб його, якби своєю попу- лярністю хотів був помогти їхним інтересам. І воші проклинають, лають і клевечуть за те, що поміж ним і ними нема жадної спільності!. І коли вони його ненавидять і клевечуть, так се тільки ще оден доказ, що та моральна сила, яка керувала руку Мирослава Січпн- ського дня 12-го цвітня 1908-го року, його слова па суді і його жптє в тюрмі, керує його діяльністю досп, в тих американсько-україн- ських відносинах, нераз прпкрійшпх ніж суд і тюрма.
Ціна 20 центів