Автор: Симеонова Руска  

Теги: български език   речник  

ISBN: 948-954-9455 -41-0

Год: 2009

Текст
                    RUSKA SIMEONOVA
DEUTSCHE
und BULGARISCHE
SPRICHWÖRTER und
ANTISPRICHWÖRTER
РУСКА СИМЕОНОВА
НЕМСКИ
и БЪЛГАРСКИ
ПОСЛОВИЦИ и
АНТИПОСЛОВИЦИ
KOALA PRESS


INHALTSVERZEICHNIS П р е д г о в о р ........................................................................................................ 5 Указания за ползване на р е ч н и к а .......................................................... 7 Besonderheiten der Sprichwörter und Antisp ri chwört er in kontra stiver Sicht D e uts ch/B ulgaris ch .................................................. 8 Sprichwörter A Du bist meine h eimlich e Lieb e .................................................................. 32 B Verzeih m i r ! ............................................................................................... C Ein H er z istfr e i .......................................................................................... 49 D Ich bin sch on ve r geben .............................................................................. 50 E Treue L ieb e bis zu m Gr ab e........................................................................ 54 F Bleibst du mir tr e u ? .................................................................................. 60 G Ich s eh n e mich s o s eh r n ach d i r ! .............................................................. 71 H Ich lieb e die Eins a mk eit............................................................................... 86 I Oh, dass sie ewig grünen bliebe, die Zeit unsererjungen Liebe!.........101 J Du bist hinreißend , b e z au b e r nd!.............................................................102 K Ich gebe die Hoffnung nicht auf..............................................................104 L Glaube, R einh eit........................................................................................ 115 M Willst du m ich h eir ate n ? ........................................................................... 125 N Ich liebe dich heiß und innig. .................................................................. 135 0 Du bist mir z u ver spielt, bitte nimm Rü ck sicht....................................... 141 P Verzage n i e ! ............................................................................................... 143 Q Gib mir eine Chance................................................................................. 147 R Ich lieb e dich über alle s .............................................................................148 S Gib mir d en S chlüssel z u dein em H e r z e n !............................................... 154 1 B estän digk eit............................................................................................. 171 U Ich vertraue dir. ........................................................................................ 178 V Vergiss mich n ic h t!.....................................................................................182 W H o ff n u n g ....................................................................................................186 / Denk an deinen abwesenden Freund. ...................................................... 197
Antisprichwörter A Du bist mir gleichgültig. ......................................................................... 204 B Ich h abe dich du rchs chaut: D u bist grau s a m! ...................................... 207 D Du bist m ir z u g efährlich ...........................................................................209 E Einsamkeit tut mir gut............................................................................... 210 F Man hat schlechte Erfahrungen mit dir . ................................................. 212 G Sei nicht so s t o lz !...................................................................................... 214 H Du bist ein Wichtigtuer............................................................................ 216 K Im richtigen Augenblick muss man auch schweigen können...................218 L Trotz allem erreiche ich mein Ziel. .......................................................... 220 M Du bis t kalt.................................................................................................223 N Ich v e ra chte dich ....................................................................................... 224 O Du bist mir gleichgültig............................................................................ 225 P Zufriede nheit ist das höch ste Glück..........................................................226 R Abneh me nd e L i e b e .................................................................................... 227 S Du bist mir z u a n s pr u ch s v o ll!...................................................................229 T Du liebst mich nicht, du liebst nur mein Geld......................................... 231 U So b es ch eiden bist du d och n i c h t!............................................................ 233 V Meine G ed uld ist a us !................................................................................ 234 W Bin ich d ir nicht gut g e n u g ? ..................................................................... 235 Z Ich bin tod u ng lücklich!............................................................................. 237 Literatura ngabe n 239
ПРЕДГОВОР Между произведенията на народната словесност има един голям дял най- кратки по обем и най-разпространени или обикнати, които се наричат пословици. ( ...) Подсказани от опита, този род произведения на народната творческа мисъл издигат частното, специалното до образ или пример на нещо по-общо, така че пословицата намира широко приложение в живота. М. Арнаудов Идеята за със тав яне то на предложения в тази книга набор от посло вици в съпостав ителен план немски/български език е почерпена от дълго годишна та ми преподавателска практика по немски език за българи и от у ниверситетс кия ми курс по лекс ико логия на немския език за студенти по прило ж на лингвистика. Така както е вярно наблюдението на нашия изтъкнат фолклорист и литературен историк Михаил Арнаудов, че посло виците нам ират широко прило же ние в живота, е вярно и наложилото се от обучението по чужд език убеждение, че по сло вици, поговорки, се нтенции и крилати фрази, из общо мъдрите творения на народната мисъл са успешно приложими в процеса на чуждоезиковото обучение. Това на истина е така , зашото: ■ Те обогатява т с ловния имот и затвър ждават с инта ктичните структури на усвояващите чу ждия език. ■ Чрез мъдрите философско -е тич ни прозрения, които съдържат, те способстват за изграждането „на едно знание за света, за обществото и нравите, на едно житейско изкуство с всич ките му трудни за изпъл не ние или противоречиви но смисъл норми“ (Арнаудов: 1968, с. 623). ■ Съпос та вяйки с ъдър жател ната страна на пословици, се нтенции и поговорки между два езика, може да се стигне до установ яването на интересни
специфични особености поотделно за всеки от двата езика, а също и в съпоставителен план, които да хвърлят допълнителна светлина върху кул турно историческото развитие на съответния народ, както и върху свое ­ образни особенос ти на него вата народопсихология. • Пословиците са запазени в съкровищницата на народните творения като лаконич ни синтак ти чно -структурни единства с впеча тляваща образност на те кс та; често във формата им прис ъс тва алитерация или рима. Това, заедно с тяхната дълбока мъдра или поучителна семантика, ги прави лесни за заучаване и усвояване - едно особено ценно качество за ефективността в процеса на обучението по съответния чужд език. Наред с пословиците, съкровищницата на народното творчество изобилства и с варианти на пос ло виц и с шеговит, по някога ироничен или сатиричен характер. Като т ворения на из вест ни свето вни автори тези варианти са познати под названието „афоризми“. С течение на времето някои от тях са се превърнали в „крилати фрази“, употребявани наред с пословиците, без обикновено да се знае техният автор. В наше време, характеризиращо се с истински бум от варианти на пословици, немският езиковед Волфганг Мидер (1985, 1998) ги нарича „антипословици“ . При много от афоризмите и при повечето от антипословиците, сътворени днес от все още неизвестни на обществото автори, първичните пословици са налице или са лесно откриваеми. Поради невъзможността в рамките на една книга като настоящата да се обхване необозримото богатство от антипословици в немски и в български език, авторката е ограничила подбора си в по-тесните рамки от антипословици с ясен произход. Изходен ез ик е немският. Не са търсени литературни съо тветс твия на немските антипословици в български език, а те са повече или по-малко спо луч ливо преведени от авторката. Предлаганият набор от пословици и антипословици в съпоставителен план не мски/български ез ик може да бъде изпо лзван и като „база данни“ от занимаващите се с фразеология колеги и студенти; от този съпоставителен корпус те биха могли да черпят идеи за научни разработки, разкриващи примерно тяхната синонимия, особеностите на синтактико-морфологичната и на фонетичната им структура, особеностите, свързани с техния превод и т. н. Пожелавам на всеки читате л, в чиито ръце попадне тази книга, приятни и успешни занимания с нея.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕЧНИКА С ПОСЛОВИЦИ И АНТИПОСЛОВИЦИ Тъй като стремежът на авторката е да се избегнат повторения и да се улесни максимал но работа та с речника, моля, чита те лите да обър на т внимание на следните указа ния за по лз ването му: Пословиците и антипословиците са подредени в азбучен ред по т. нар. „ключова дума“, като изходен език е немският. За ключова дума служат следните морфологични единици: • първото съществително име в изречението; • ако в изречението няма съществително име, ключова дума е някое друго име: прила гател но , наречие , чис ли тел но или пък глагол; ■ ключовата дума във всеки един текст е изтъкната посредством шрифт, различе н от осно вния; ■ наред със същински пословици, в речника са включени и сентенции, тук-там и поговорки с висока честота на употреба и в двата езика. (Както е известно, тяхната близост с пословиците е много тясна.) Българските смислови съответствия на немските пословици и/или сентенции не се различават по шрифт от немските; ■ при някои немски пословици и антипословици, които съдържателно могат спокойно да се включат и в списъка на българските, но не са отбелязани в сборниците от български пословици, авторката е прибягнала до съще­ ствуващи, а в редица слу ча и и до свои собстве ни преводи. Авторски преводи са всички български с ъо тве тс твия на не мс ки а нтипосло вици. Всички преведени те кс тове са отпечатани в курсив. София, септември 2008 г.
BESONDERHEITEN DER SPRICHWÖRTER UND ANTISPRICHWÖRTER IN KONTRASTIVER SICHT DEUTSCH/BULGARISCH Dem Volk zu geben, was des Volkes ist, durfte man ihm seine Sprichwörter am wenigsten vorenthalten, diesen seit tausend Jahren gehäuften Schatz, zu welchem es selbst seinen gesunden Verstand, seine Sinnes- und Anschauungsweise, seine Rechtsgewohnheiten und Lebenserfahrun­ gen, j a jenen Teil seiner Lebensschicksale in goldenen Spüchen ausgeprägt hat. Karl Simrock: 1991,23 Ein weiser Spruch, ein Freund in Gefahr. Мъдра дума - добър приятел в беда. Das Sprichwort. Allgemeines zu Wesen, Entstehung und Struktur. Was ist ein Sprichwort? - Vielfach hat man versucht, eine Definition dieses Begriffes aufzustellen, und es gibt in der uns zugänglich gewesenen Literatur eine Fülle von Inhaltsbestimmungen, die nicht selten stark voneinander abweichen. Wenn man vom semantischen Gehalt dieses Begriffes ausgeht, so lässt es sich, her­ geleitet vom Verb „sprechen“, als geläufiges, viel gesprochenes Wort bestimmen. Belegt ist die heutige Zusammensetzung seit 1200, anstelle des älteren Ausdrucks
„ altsprochen Wort“ . Im illustrierten Sprichwörterlexikon von Horst und Annelies Beyer (München, 1987, 6) wird der Begriff wie folgt definiert: „Sprichwörter sind allgemein oder zumindest weithin bekannte, fest und dauerhaft geprägte Sätze, die eine prägnant formulierte Lebensregel bzw. verallgemeinerte Lebenserfahrung ent­ halten. In ihrer komplexen Aussage und ausgefeilten Gestalt bilden sie zugleich Mi­ niaturtexte von manchmal großem poetischem Reiz. Prägnanz und Volkstümlichkeit nach Inhalt und Form sind unerlässliche Voraussetzungen für die Geläufigkeit des Sprichworts und für eine weitgehend mündliche, oft über die Jahrhunderte reichende Überlieferung.“ Diese Definition scheint uns recht einleuchtend zu sein: Sie bestimmt einerseits das Wesen des Sprichworts und hebt andererseits ihre typischen Charakter­ züge hervor. Somit wird indirekt auch versucht, die Grenze zwischen Sprichwort und sprichwörtlicher Redensart zu ziehen. Entstehung von Sprichwörtern Die E ntstehungsgeschichte von Sprichwörtern führt offensichtlich in graue Vorzeit zurück. Denn die in Sprichwörtern vom Volksmund erfassten und mündlich über­ lieferten verallgemeinerten Erfahrungen, Erkenntnisse und Lebensweisheiten lassen sich gar nicht oder nur sehr umständlich, und zwar vermittelt datieren. In der For­ schung verfolgt man selbstverständlicherweise die Herkunft der Sprichwörter nach überlieferten schriftlichen Belegen. Schriftliche Belege von Sprichwörtern lassen sich recht genau in der Geschichte zurückverfolgen. Man findet sie in Werken von Philosophen und Dichtem des Altertums: bei Aristoteles, Plato, Homer oder Ver­ gib in Mythen, Opferformeln und Hymnen an die heidnischen Götter; mit der Ver­ breitung des Christentums in der Bibel usw. Der früheste schriftliche Beleg eines Sprichwortes muss aber nicht unbedingt dessen genauen Ursprung beweisen. Es kann nämlich sein, dass es durchaus längst im Umlauf gewesen ist, bevor es in die Literatur aufgenommen wurde. Die Feststellung der genauen Herkunft von Sprich­ wörtern (Quelle, Datiemng, Vermittler) ist daher mit recht großen Schwierigkeiten verbunden. Trotzdem h at die parömiologische (Parömiologie = Wissenschaft von der Erforschung und Beschreibung der Sprichwörter, griech. Paroimia, lat. Paroemia = Sprichwort, Denkspruch) Forschung zu einer Zweiteilung der Ursprungsquellen der Sprichwörter geführt, und zwar: ) vom Volksmund geschaffene (Urheber unbekannt) und bis zu einer bestimmten historischen Zeit nur mündlich überlieferte Sprichwörter, und
10 b) aus literarischen Quellen entlehnte Sprichwörter. Bei den Lehnsprichwörtem han­ delt es sich, was die Quellentexte betrifft, größtenteils um die Bibel oder um grie­ chische und lateinische Literaturbelege des Altertums. Vermittelt sind sie vorwie­ gend durch die mittelalterlichen Klöster und durch die Humanisten, sowie durch die jeweilige nationale Dichtung. Charakteristisch für eine große Anzahl aus den oben angeführten zwei Gruppen von Sprichwörtern ist ihre Intemationalität. Die Entsprechungen nach Inhalt und Form bzw. nur nach dem Inhalt sucht die parömiologische Forschung in folgenden allge­ meinen Tatbeständen: ■ Die Sprichwörter spiegeln Ergebnisse von Beobachtungen und Erfahrungen aus der nächsten Nähe des Menschen wider, der trotz unterschiedlichen Existenzbe­ dingungen wie alle Menschenwesen denkt und fühlt. ■ Viele Sprichwörter sind auf Parallelen eines Kulturerbes zurückzuführen, wie z. B. sprichwörtlich gewordene Bibelzitate, Weiterwirken antiken parömiologischen Gutes, spätere Entlehnungen. Obwohl jedoch gewisse Lebenserfahrungen und moralische Grundsätze von ver­ schiedenen Völkern und Sprachgemeinschaften gleich empfunden und in ähnlichen Gleichnissen, Bildern und Assoziationen überliefert werden, betreffen die Entspre­ chungen und die Parallelbildungen im Großen und Ganzen die Themen, den Inhalt und nur seltener auch die Form. „Das Sprichwort selbst entsteht durch die poin­ tierte Formulierung und ist vital abhängig vom Sprachgefühl des jeweiligen Volkes“ (H. Röhrich: 2001,36). Nach ihren internationalen Zügen lassen sich Sprichwörter in thematische Gruppen einteilen, wie etwa: Alter und Jugend, Frau und Mann, Liebe und Hass, Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, Besitz und Erwerb, Planen und Handeln, Staat und Recht, Stände und Gesellschaft, Frömmigkeit und Kirche u. a. Eine etwas eingehendere Auseinandersetzung mit der Problematik, Herkunft und Entwicklung der Sprichwörter im Laufe der Zeit, aber auch mit ihrer Funktion und Stilfarbung folgen weiter in unseren Ausführungen, und zwar in den Abschnitten „Sprichwort vs. sprichwörtliche Redensart“ , „Sprichwort vs. geflügeltes Wort“ ,
„Sprichwort vs. Sentenz“, „Sprichwort vs. Epigramm“, weil das Sprichwort enge Beziehungen zu allen diesen sprachlich/textuellen Einheiten aufweist. Sprichwort vs. sprichwörtliche Redensart Die Bezeichnung „Redensart“ kommt im 17. Jh. auf (H. Röhrich: 2001, 23), etwas später als die Bezeichnung „Sprichwort“, die unter Einwirkung des lautlichen und semantischen Zusammenhangs mit „Spruch“ bereits im 16. Jh. belegt ist. Beide Be­ zeichnungen setzen sich dann im 18. Jh. endgültig durch (Metzler-Lexikon Sprache: 20002, 685). Parallel zur Bezeichnung „Redensart“ erscheint auch die Einheit „sprichwörtliche Redensart“ . Zwischen den beiden phraseologischen Begriffen „Redensart“ und „ sprichwörtliche Redensart“ ist jedoch kein Gleichheitszeichen zu setzen. Ein Aus­ spruch wie beispielsweise „mit den Achseln zucken“ entbehrt des sprichwörtlichen Bildes und bedarf keiner zusätzlichen Erklärung. Dagegen sollte man die Redensart „etwas au f die leichte Achsel (Schulter) nehmen“ als eine sprichwörtliche behandeln, weil sie nur übertragen (sinnbildlich) in einer anderen Bedeutung gebraucht werden kann. Im Gegensatz zur Struktur von Sprichwörtern stellen sprichwörtliche Redensarten keine vollständigen Sätze dar. Deshalb sind sie in beliebige Texte einfiigbar. Inhalt­ lich bringen sie selten eine allgemeingültige E rkenntnis zum Ausdruck, z. B.: Stille Wasser sind tief. Тихата вода брегарони. Тихата вода по-дълбоко копае. (Sprich­ wort), und: Wasser ins Meer, in den Fluss, in den Brunnen tragen (sprichwörtliche Redensart): Ihnen Blumen zu schenken ist wie Wasser ins Meer tragen, sie haben ja einen so herrlichen Garten! Die sprichwörtlichen Redensarten gehören nach manchen Lexikologen in die Gruppe der „Phraseme“ oder „Idiome“ , während die Sprichwörter, ihrem Wesen und ihrer Struktur nach, „Phraseo-Texte“ darstellen. Sprich wörtliche Redensarten stellen nach Röhrich (2001, 23) „einen ungeformten •pruchlichen Rohstoff“dar. So bilden sie eine gute Grundlage, damit sie „durch die
Einkleidung in einen formelhaften Rahmen oder in einen imperativischen Lehrsatz das Gewand eines Sprichwortes bekommen“ (Röhrich: 2001, 23). Ein Übergang von einer sprichwörtlichen Redensart in ein Sprichwort ist also durchaus möglich. Man braucht dabei nur gewissen Form-Modellen zu folgen, die für die Sprichwörter cha­ rakteristisch sind. Durch Strukturmodelle mit Man s o ll ..., Man muss ... oder durch imperativische Aussprüche wie z. B. Jeder kehre vor seiner Tür! bekommt die zu einem Sprichwort umfunktionierte sprichwörtliche Redensart eine generalisierende Form und Geltung. Beispiele: Ich kaufe nicht die Katze im Sack; ich muss die Ware vorher noch gesehen haben, (die Katze im Sack kaufen = sprichwörtliche Redensart). Man kauft die Katze nicht im Sack. (Sprichwort). Eine Sonderform bilden sprichwörtliche Redensarten, die von vornherein in einer festen Satzform erscheinen, wie z. B.: Viel Geschrei und wenig Wolle. За две пари яйца, за сто пари гюрултия. Da haben wir die Bescherung! Те ти, булка, Спасовден! Sie sollten aber auch nicht zu den ursprünglich echten Sprichwörtern gezählt werden, obwohl es mitunter schwer fällt, die Grenze zu ziehen. Sie stellen ja keine selbststän­ dige Aussage dar, sondern müssen sich auf etwas vorher Gesagtes beziehen. Auch Sprichwörter können zu sprichwörtlichen Redensarten umfunktioniert werden, wenn man sie verkürzt gebraucht. So hat sich z. B. die sprichwörtliche Redensart im Glashaus sitzen wohl aus dem Sprichwort Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen entwickelt. Selbstverständlich lässt sich nichtjedes Sprichwort in eine sprichwörtliche Redensart umftmktionieren und umgekehrt. Gerade Umgestaltungen wie die oben angeführten machen die Differenzierung zwischen Sprichwort und sprichwörtlicher Redensart so unsicher. Die Abgrenzung gestaltet sich fließend, und unser Sprachgefühl ist nicht immer imstande zu entscheiden, ob es sich um ein ursprünglich echtes Sprichwort handelt oder um eine zum Sprichwort „gemachte“ sprichwörtliche Redensart. So kann man in jedem Sprichwörterlexikon, in jeder Sprichwörtersammlung neben Sprichwörtern auch zu Sprichwörtern gewordene Redensarten vorfinden. Besonders verwischt sind die Grenzen zwischen Sprichwort und sprichwörtlicher Redensart, wo
sie in einen dichterischen Text eingeflochten werden. So z. B. bei Goethe: Wer sich nicht nach der Decke streckt, dem bleiben die Füße unbedeckt, aus: sich nach der Decke strecken = sich anpassen, sparen; im Beyers Sprichwörterlexikon (1987, 95): Man muss sich nach der Decke strecken; bei Simrock: man muss sich strecken nach den Decken; und bei P. Slaveikov (1972, 416): Простирай се според чергата си. Простирай се, додето стига чергата. Bildhaftigkeit von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten. Ein hervorstechendes Merkmal vieler Sprichwörter ist ihre Bildhaftigkeit. W. Schmidt (Deutsche Sprachkunde: 1959, 229) unterscheidet in Anlehnung an F. Seiler: (Deut­ sche Sprichwörterkunde: 1920, 152) dabei folgende Gruppen: a) Sprichwörter, die als Ganzes ein Bild darstellen, anders gesagt, Sprichwörter, die vollkommen und ohne Rest in konkrete Anschauung verwandelt sind, z. B.: Der Fischfängt beim Kopfan zu stinken. Рибата се вмирисва от главата. Neue Besen kehren gut. Нова м етла чисто мете. Katze aus dem Haus, rührt sich die Maus. Няма (я) котката, играят мишките. b) Sprichwörter, bei denen sich das Bild über einen Teil des Sprichworts erstreckt. Solche Sprichwörter geben in der Regel einen Vergleich zwischen einem abstrak­ ten Begriff und einem konkreten Ding, z. B.: Alte Liebe rostet nicht. Стара любов ръж да не хваща. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Чиста съвест, сладък сън. Faulheit ist der Schlüssel zur Armut. Мързеливият носи със себе си сиромашията. c) Eine besondere Form von Verbildlichung ist die Beseelung (Personifizierung) von Gegenständen, Begriffen, auch die Versetzung von Abstrakta in eine Tierklasse. Beispiele: Geld ist ein guter Diener, aber ein böser Herr. Парите са добър слуга, но лош господар.
14 Not hat (kennt) kein Gebot. Нуждата закон изменя. Schöne Worte geben keinefette Suppe. От думи nonapa не става. C лаф пилаф не става. Lügen haben kurze Beine. Ha лъжата краката са къси. Der Neid ist eine Natter. Завистта е от змия по-лоша. Neben den bildhaften Sprichwörtern gibt es auch zahlreiche, die ohne bildlichen Ausdruck und ohne Übertragung auskommen, z. B.: Aller Anfang ist schwer. Всяко начало е (все) трудно. Ende gut, alles gut. Краят увенчава делото. Sprichwörtliche Redensarten sind im Gegensatz zu Sprichwörtern immer bildhaft. Gerade wegen ihrer Bildhaftigkeit, Prägnanz und Plastizität sind sie mit der Zeit zu unentbehrlichem Bestandteilen des allgemeinen Wortschatzes einer bestimmten Nationalsprache geworden. Beispiele: sich mitfremden Federn schmücken-, Himmel und Hölle in Bewegung setzen', Türme a u fjemanden bauen u. a. m. Bei den meisten sprichwörtlichen Redensarten ist das ursprüngliche Bild völlig oder zum Teil verblasst und vom heutigen sprachlichen Standpunkt aus unverständlich geworden. Trotzdem wird ihr inhaltlicher Wert von allen Mitgliedern der Sprachge­ meinschaft verstanden. Beispiele: a u f der Bärenhaut liegen = faulenzen; etwas a u f die lange Bank schieben = etwas verzögern. Diese Art von Metaphorik ist im heutigen Gebrauch klischeeartig geworden, d. h., man gebraucht traditionelle Begriffe, ohne dass man sich ihres Ursprungs bewusst ist, z. B.: mit etwas einen kurzen Prozess machen = energisch, rücksichtslos mit et­ was verfahren; etwas an die große Glocke hängen = etwas überall herum erzählen u.a.m. Wenn man bedenkt, dass zahlreiche Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten thematisch, inhaltlich, ja sogar der Form nach internationalen Charakter haben, so könnte man vermuten, dass auch in Bezug a uf die Metaphorik Übereinstimmun­ gen hierin bestünden. Das ist aber recht selten der Fall. Eher zeigen Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten volksspezifische Besonderheiten, die nur für eine
Volksgruppe verständlich sind. Absolut unverständlich für Europäer sind z. B. die Bilder ostasiatischer Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten. Häufig haben sich Fabeln zu sprichwörtlichen Redensarten, ja auch zu Sprichwör­ tern verkürzt, z. B.: sich in die Höhle des Löwen hegehen/wagen; die sprichwört­ liche Redensart geht auf die Fabel „Der Löwe und der Fuchs“ von Äsop zurück. Die Redensart Die Trauben sind zu sauer oder Die Trauben hängen zu hoch geht über die Fabel „Der Fuchs und die Trauben“ La Fontaines ebenfalls a uf Äsops Fabeln zurück. Daraus hat sich das Sprichwort entwickelt: Die Trauben sind mir zu sauer, sagte der Fuchs, als er sie nicht erlangen konnte. Кисело гроздето, че не го стига лисицата. Wie aus den Zitaten ersichtlich, handelt es sich in den meisten solchen Fällen um „international verbreitete Redensarten, die sich bis in die gemeineuropäische Äsop- Tradition zurückverfolgen lassen“ (Röhrich: 2001, 39). Das griechische Wort „ainos“ bedeutet sowohl „Fabel“ als auch „Sprichwort“ . Das erklärt die Tatsache, dass man­ che dieser Redensarten schon im antiken parömiologischen Gut als Redensart neben der motivgleichen Fabel bestanden haben. Manche Fabeln sind auch ihrerseits in der Antike um ein bereits vorhandenes Sprichwort gedichtet worden. Manchen Sprichwörtersammlem der späteren Zeit mag dieser Prozess gut bekannt gewesen sein. So betitelt unser Petko Slaveikov seine Sprichwörtersammlung (1972, 3) „Български притчи или пословици и характерни думи“, wobei er unter „притчи и характерни думи“ sprichwörtliche Redensarten und zu Sprichwörtern umfunktionierte F abeln und fabelartige Geschichten versteht. Sprichwort vs. geflügeltes Wort Die geflügelten Worte sind Zitate aus heterogenen Quellen, oft auch alte Entleh­ nungen, wörtlich übersetzt. Sie sind jedo ch genau wie die Sprichwörter landläufig. Bei immer mehr geflügelten Worten geht das Zitat-Bewusstsein verloren. Niemand denkt also beim Gebrauch an ihre Quellen und Autoren, meistens sind sie dem Benut­ zer unbekannt. Das gilt besonders für viele aus der Bibel stammende Wendungen, die in ihren wörtlichen Übersetzungen international geläufig sind, wie z. B.:
16 Wer andern eine Grube gräbt, fä llt selbst hinein. Който копае гроб другиму, сам пада в него. (Spr. Sal. 26, 27). Die Prägnanz des Ausdrucks und ihr tiefer Sinn nähern die geflügelten Worte sehr den Sprichwörtern an. Im Laufe der Z eit sind viele Zitate aus literarischen Werken zu geflügelten Worten geworden, die dann als landläufige Sprichwörter gebraucht we rden. Einige Beispiele: (Denn) alle Schuld rächt sich a u fErden. Aus: „Wilhelm Meister Lehrjahre“ (Goethe, 1782, Kap. 13). Das Zitat ist aus dem Lied eines mit geheimnisvoller Schuld beladenen Harfenspie­ lers, der die „himmlischen Mächte“ für sein unglückliches Schicksal verantwortlich macht. Hier der umfangreichere Text: Ihrführt ins Leben uns hinein, Ihr lasst den Armen schuldig werden; Dann überlasst ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich a u fErden. Kleider machen Leute. Дрехите правят човека. Sprichwort? Geflügeltes Wort? Sprichwörtliche Redensart? - Es ist zu einem geflü­ gelten Wort gewordenes Zitat aus G. Kellers gleichnamiger Novelle im Sammelband „Die Leute von Seldwyla“ . Der Spruch ist aber auch beim römischen Rhetoriker Marcus Quintilian (ca. 35 - ca . 100 n. Chr.) in seiner „Institutio oratoria“ belegt: Vestis virum reddit = Das Kleid macht den Mann. Aus geflügelten Worten haben sich auch Sprichwörter mit fester Satzstruktur und verallgemeinerten M etaphorik entwickelt. (Vgl. dazu Fleischer: 1982, 84; Bsp.: Wir leben nicht um zu essen, wir essen um zu leben (Sokrates). Das Hemd ist mir näher als der Rock (Plautus).). Möglich ist es auch, dass geflügelte Worte ursprünglich Sprichwörter gewesen sind und dass Schriftsteller sie in ihre Werke eingebaut, nicht selten sie auch etwas umgedeutet und so weiter vermittelt haben. So z. B.: Es irrt der Mensch, solang er strebt (bei Goethe in „Faust 1, Prolog im Himmel“); nach dem bekannten Sprichwort: Es lernt der Mensch, solang er lebt.
Sprichwörter/Sinnsprüche/Sentenzen/Epigramme Sinnsprüche (Denksprüche, auch nur Sprüche genannt) und Epigramme (Sinnge­ dichte) „[...] drücken einen Gedanken in lebhafter, als Epigramm nicht selten in pointierten Form aus“ (Beyer: 1987, 17). Eine Sonderform der Sinnsprüche sind die Sentenzen: Es sind kurze, fasslich und treffend formulierte und allgemeinmensch­ liche Weisheiten beanspruchende Aussprüche, wie z. B.: Der gnädigste von allen Richtern ist der Kenner. (Schiller) Richtet nicht, a u fdas ihr nicht gerichtet werden. (Bibel) Eines recht wissen und ausüben gibt höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen. (Goethe) Ihrem Wesen nach stehen Sentenz, geflügeltes Wort, Epigramm und Sprichwort sehr nahe. Ihnen allen ist eine lehrhafte Tendenz eigen. Sie erfreuen sich einer hohen Gebrauchsfrequenz. Beim echten Sprichwort ist jedoch der Urheber unbekannt. Das ist der wesentlichste Unterschied, der das Sprichwort absondert. Der Unterschied zwischen „geflügeltem Wort“ und „Sentenz“ schält sich vor allem formal heraus: „Geflügeltes Wort“ ist der Oberbegriff und erfasst auch Einzelwörter und nicht prä­ dikative Benennungen. Die „Sentenzen“ sind ebenfalls unter den geflügelten Worten subzusummieren, sie sind auch eine Art „fremde Rede“ . Sie laufen aber nur in fest­ geprägten Strukturen um und stammen aus belletristischen Werken (vgl. Fleischer: 1982, 86), z. B.: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über (Luther, Bibelübersetzung, Matthäus 12, 34). Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen find et (Schiller, Das Lied von der Glocke). Als Einzelwort lässt sich ein geflügeltes Wort leicht phraseologisieren, wie z. B.: „Messers Schneide“ (Homer) - a u f des Messers Schneide stehen; oder das Wort „Schlaraffenland“ (= das märchenhafte Land, in dem keiner zu arbeiten braucht und wo alles, wonach die Menschen verlangen, im Überfluss vorhanden ist; geprägt ist das Wort von Sebastian Brant, dem Dichter und Humanisten, in seinem Werk „Das Narrenschiff“, 1494); im Schlaraffenland leben = als Schlemmer und Faulenzer le- n.
18 Wie aus allem bis jetzt Ausgefuhrten ersichtlich, sind die Grenzen zwischen Sprich­ wort, sprichwörtlicher Redensart, geflügeltem Wort, Sentenz und Epigramm recht fließend und anfällig; daher werden im Gebrauch diese Begriffe auch oft verwech­ selt. Sprichwörtlich empfundene Zitate sind im Laufe der Zeit immer wieder in den Sta­ tus von echten Sprichwörtern erhoben worden, und immer wieder sorgen griffige Formulierungen aus Literatur und Öffentlichkeit für ständigen Nachschub. Dieser Prozess ist auch heutz utage zu beobachten. Sprich wörter/Aphorismen/Antisprich Wörter Aphorismen kennt die Weltliteratur seitdem es schriftliche Denkmäler gibt. In unserer Zeit gibt es sie in Literatur, Massenmedien, Werbung u. Ä. in Hülle und Fülle, und es wird sie auch weiter in der Zukunft geben, solange es dem Menschen Geist und Kreativität eigen sind. Nährboden für Aphorismen sind in den meisten Fällen Sprichwörter gewesen, vor allem solche darunter, die sich leicht parodieren lassen. Wolfgang Mieder (1985, 1998) nennt sie „Antisprichwörter“ . Im Laufe der Zeit verändern die Aphorismen ihre Form durch Zudichtung, durch Veränderungen in der grammatischen Struktur, durch neue stilistische Figuren u. Ä. Bei vielen von den heutzutage umlaufenden aphoristischen Varianten ist das ursprüngliche Sprichwort nicht mehr zu erkennen, z. B. Alles ist so, wie es ist, nur schlechter. Aphorismen leben weiter in Literatur und Gesellschaft als „geflügelte Worte“ und sind in intellektuellen Kreisen besonders beliebt. Es gibt aber eine Fülle von An- tisprichwörtem, sowohl aus älterer Zeit als auch aus unserer Gegenwart, die ihre sprichwörtliche Herkunft gleich verraten, wie z. B.: Jung gefreit hat oft gereut. Oder: Wer ehrlich ist, freitfrüh, wer klug ist, nie. (Aus dem Sprichwort Jung gefreit hat nie gereut) Morgenstund mit Gold im Mund ist mitunter ungesund. (Aus: Morgenstund hat Gold im Mund) Auch ganz aktuell, wie: Nur die Träume sind steuerfrei. (Aus: Träume sind Schäume) Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein (Aus: Geld allein macht nicht glücklich).
Da Sprichwörter, wie bekannt, keine absolute Allgemeingültigkeit haben und keine Universalregeln darstellen, lassen sie sich von einem geistreichen Autor leicht va­ riieren. So konfrontieren sie die im Sprichwort enthaltene altväterliche Moral oder gar das ganze Wertsystem mit gesundem Humor, aber auch mit beißender Ironie und scharfer Satire, (vgl. Mieder: 1998, VI). Es ist unmöglich, selbst bei einer nur darauf ausgereichten, vertieften Untersuchung die ganze Fülle von Antisprichwörtem zu erfassen und entsprechend wirtschaftlich zu behandeln. Für unser Anliegen kann leider nur eine sehr begrenzte Auswahl in Frage kommen. So haben wir uns ausschließlich auf Antisprichwörter orientiert, bei denen das ursprüngliche Sprichwort ersichtlich ist und die eine treffende Überset­ zung ins Bulgarische erlauben. Wir möchten gern glauben, auf diese Art und Weise, eine quasigleiche Einwirkung auf die Benutzer beider Sprachen erzielt zu haben. Phonostilistische Besonderheiten der Sprichwörter in kontrastiver Sicht Deutsch/Bulgarisch Was die formale, äußere Gestaltung der Sprichwörter in kontrastiver Sicht Deutsch/ Bulgarisch betrifft, so lassen sich nach unseren Beobachtungen während der Arbeit am Lexikon im Allgemeinen folgende phonostilistische Besonderheiten zusammen- lässen: a) Deutsche und bulgarische Sprichwörter zeigen etwa die gleichen rhythmischen Verhältnisse. Diese Beobachtung könnte man durch die Gegenüberstellung von deutschen Sprichwörtern mit ihren bulgarischen Entsprechungen bestätigen, z. B.: Fürjed e Birne ist ein Stiel gewachsen. Всяка крушка си има опашка. Gutes Wortfin d e t (eine) gute Statt. Блага дума железни врата отваря. Von Worten zu Worten ein weiter Weg. От речено до сторено като от лист до корен. Viele zum Rat, wenige zur Tat. Съветници много, помагачи малко.
20 b) Sehr oft geht der Rhythmus in Sprichwörtern beider Sprachen mit Parallelität ein­ her: Das Sprichwort besteht aus zwei Teilen, die sich inhaltlich entsprechen oder im Gegensatz zueinander stehen; sie haben den gleichen Bau und den gleichen Rhythmus, z. B.: Viel Köpfe, viel Sinn. Viel Köpfe, w enig Sinn. Много глави, много ум. Много глави, малко ум. е) Der Endreim trifft man oft in deutschen und in bulgarischen Sprichwörtern; er verstärkt den Parallelismus, z. B.: D er Mensch denkt, Gott lenkt. - Човек предполага, Бог разполага. Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot. Кой лежи, той тъжи. Кой оре, той (е) добре. d) Alliteration (Stabreim) kommt oft in deutschen Sprichwörtern und selten in bulga­ rischen vor, z. B.: Lust und Liebe zum Ding macht alle Arbeit gering. Hunger macht hart Brot zu Honigkuchen. Gleich und Gleich g esellt sich gern. Mit Harren und Hoffen hat ’s mancher getroffen. Gebrauch von Sprichwörtern Röhrich (2001, 16) unterscheidet zwischen einem konservativen und einem inno­ vativen Gebrauch von Sprichwörtern. Unter konservativem (traditionsgemäßem) Gebrauch versteht man den Einsatz von nach Form und Inhalt unveränderten Sprich­ wörtern in der Schriftsprache und in der mündlichen Rede. Beim innovativen Ge­ brauch werden Sprichwörter variiert. „ Es ist frappant, wie das Sprichwort, das lange als traditionsbeharrendes Genre galt, zu Innovationen fähig ist bzw. diese geradezu verlangt“ (Röhrich, 2001, 16). Man möchte hierzu auch die Aussage Mieders (1982, 70) zitieren: „Im heutigen Sprachgebrauch lebt das Sprichwort allein in der Variati­ on.“ Wie könnte man sich diese Vorliebe zu Innovationen erklären? - Wegen seiner knappen Form verallgemeinert ein Sprichwort nur einen konkreten Einzelfall. Da­ durch können nicht alle möglichen und sich voneinander unterscheidenden, ja im Ge­ gensatz zueinander stehenden Fälle eines Erfahrungsbereichs ausgeschöpft werden.
Das fuhrt zum widersprüchlichen Variieren von bereits überlieferten Sprichwörtern wie: Jung gefreit hat nie bereut./Jung gefreit hat oft gereut. Bei Variationen von Sprichwörtern, die im Alltag, in der Publizistik, in der Literatur gebraucht werden, fallt oft, besonders bei widersprüchlichem Inhalt, ein ironischer oder im Allgemeinen ein expressiver Ton auf, z. B. zu Jung gefreit hat nie gereut: Wer ehrlich ist, freitfrüh, wer klug ist - nie; oder: Es ist gut im Trübenfischen, aber auch entwischen usw. Manchmal werden Schlussteile von Sprichwörtern variiert, um eine konkrete Situa­ tion zu charakterisieren. Man pflegt solche Variationen „Sagwörter“ zu nennen, weil sie etwas Zusätzliches zu der jeweiligen konkreten Situation aussagen. Das sind jun ­ ge variative Anhängsel zu einem Sprichwort, die sich heute einer regen Verwendung erfreuen, z. B.: Was sich liebt, das neckt sich, sagte die Katze undfraß die Maus. Dem Sprichwort ergeht es übrigens mit der Zeit und mit der Entwicklung der Ge­ sellschaft und der jeweiligen Sprache wie allem Sprachlichen: Es verändert sich. Ein Grundstock von Sprichwörtern bewahrt dabei, auch unter veränderten Verhältnissen, seine Gültigkeit und wird weiterhin traditionsmäßig gebraucht. Ein Teil davon über­ lebt aber in einer oft verfremdeten Variation, ln unserer Gegenwart, in der Epoche der Leistungsgesellschaft mutieren Sprichwörter in Anti-Sprichwörter. Die Anti-Sprich- wörter-Variationen sind „keine gleichgültigen Sprachspielereien“ , sie werden durch die „massiv in Frage gestellten Ethik“ (Röhrich, ebd.) unserer Zeit und Gesellschaft variert, z. B.: Arbeit ist aller Laster Anfang. f Morgenstund mit Gold im Mund ist mitunter ungesund. | Alte Liebe rostet doch. | Ohne Preis kein Fleiß. I Liebe macht blind und nicht selten ein Kind. Bei der Bildung von Sprichwortvariationen bleibt in der Regel das Strukturmodell das gleiche, während die Metaphorik verändert wird. So z. B. erscheint die sprich­ wörtliche Redensart Eulen nach Athen tragen (= etwas Überflüssiges tun, etwas an
einen Ort bringen, wo es ohnehin zu viel davon gibt), regional gebunden, in mehreren Bilder-Variationen: Wasser in die Donau (in den Rhein, in das Meer) tragen. Was­ ser in die Elbe schütteln. Ganz anders gestaltet sich die bulgarische Entsprechung dieser Redensart: Ha бостанджия (краставичар) краставици да продаваш (не продавай!). Ganz bewusst bedienen sich heutzutage der Sprichwörter alle Institutionen, die sich an ein breites Publikum wenden, wie Presse, Werbung (in den Massenmedien), poli­ tische Propaganda. Diese Tatsache erklärt Röhrich (2001, 20) dadurch, dass Sprich­ wörter mitunter „zu den Ausdrucksformen verbaler Aggression gehören“, was ihr Einsatz in der politischen Propaganda z. B. durchaus rechtfertigt. Er fuhrt in diesem Zusammenhang ein Zitat von Gorbatschov aus dem Jahre 1989 an, und zwar: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, in Anlehnung an das überlieferte Sprichwort: Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der bekommt, was übrig bleibt. Auch bestimmte Slogans der Werbesprache folgen den Bauformen des Sprichworts, z. B.: Neckermann m a cht’s möglich;Abendsfo rt - morgens dort (bezogen auf Güter­ beförderung). Durch den Gebrauch von überlieferten Sprichwörtern bzw. durch nach sprichwörtlicher Art aufgebauten Werbeslogans erhält die Werbung die ihr nötige Emotionalisierung, Frische, ja auch Natürlichkeit. Im Fremdsprachenunterricht bedeutet der Gebrauch von Sprichwörtern und sprich­ wörtlichen Redensarten für den Ausländer die höchste Stufe in der Aneignung der fremden Sprache. Ihr Erwerb und ihr Nachvollziehen ist selbstverständlich mit Schwierigkeiten verbunden, da sie nicht das bedeuten, was sich aus dem metapho­ rischen Gehalt des Sprichwortsatzes oder aus der Summe der Bedeutung der ein­ zelnen Konstituenten einer sprichwörtlichen Redensart ergibt. Andererseits sind sie der Form und der syntaktischen Struktur nach leicht einprägsam und daher für den Fremdsprachenunterricht sehr dankbar. Deswegen ist es angebracht, dass man sie systematisch in ein Fremdsprachen-Lehrsystem einbaut.
Sprichwörtersammlungen Mit den Sammlungen von Sprichwörtern beginnt auch die wissenschaftliche Ausein­ andersetzung mit dem Sprichwort, die sog. Parömiologie. Deutsche Sprichwörtersammlungen Das Sammeln von deutschen Sprichwörtern beginnt im 11. Jahrhundert. Aus jener Zeit sind vornehmlich lateinische Sammlungen in deutscher Übersetzung bekannt. Dabei hat man versucht, die gebräuchlichen griechischen und lateinischen Sprüche durch christliche Spruchweisheiten zu ersetzen. Hierzu nur einige der wesentlichsten Sammlungen in chronologischer Reihenfolge: Von 1020 datiert die älteste lateinische Sprichwörtersammlung von Magister Egbert z u Lüttich. Danach folgen: ■ 12. J ah rh u n d e rt: „Proverbia Henrici“ (Sprichwörter des Heinrich); • 14. J ah rh u n d e rt: „Proverbia communia sive seriosa“ (Allgemein verbreitete ernste Sprichwörter) - enthält 803 niederländische und aus dem Lateinischen übersetzte Sprichwörter; ■ 16. J ah rh u n d e rt: Die Humanisten sammeln Sprichwörter. Man bezeichnet das 16. Jh. als die „Blütezeit des Sprichwortes“ . Erasmus von Rotterdam: „Adagiorum collectanea“ (Gesammelte Sprichwörter) - es enthält 1500 lateinische und griechische Sprichwörter mit Übersetzung und Erläuterungen. Das Buch hat 50 Auflagen erlebt. 1529 erscheint die erste rein deutsche Sprichwörtersammlung von J. Agricola: „S iebenhundertfünfzig deutsche Sprichwörter“ ; zweibändig. 1541: S. Franck: „Sprichwörter, schöne, weise, herrliche Klugreden und Hofspröch“ (enthält 7000 Sprichwörter). • 17., 18. und 19. Jah rhu nd ert: Es erscheinen zahlreiche und umfangreiche (bis über 20 000 Sprichwörter enthaltende) Sammlungen. Die umfangreichste (in fünf Bänden) und die wertvollste ist die von K. F. W. Wander: „Deutsches Sprichwortlexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk“ . Leipzig, 1867 -1880; Neudruck Darmstadt 1964. Sie zeichnet sich durch gute, bequeme Klassifizierung und sorgfältig angegebene Quellen aus.
24 Unter den besten Sprichwörtersammlungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts gehö­ ren u. E. die folgenden: ■ 1985, 1987: Horst und Annelies Beyer: „Sprichwörterlexikon. Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke aus deutschen Sammlungen vom 16. Jh. bis zur Gegenwart“; ■ 1988,1991: Karl Simrock: „Die deutschen Sprichwörter“ ; • 2001: Lutz Röhrich: „Lexikon der Sprichwörter und Redensarten“ (5 Bde.) . Überblick über das wissenschaftliche und Sammlungsinteresse am Sprichwörterschatz des Bulgarischen in chronologischer Reihenfolge Auskunft über die Entwicklungswege der bulgarischen Volksdichtung im Allgemei­ nen und der Sprichwörter im Einzelnen bekommt man aus dem 10-bändigen Werk von Peter Dinekov. So schreibt er im ersten Band: Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена и има многовековна история. Действително не са запазени никакви записани творби о т времето на неговото възникване - тога ва сла вяните не са им али още писменост, а него вата по-к ъсна история в тече ние на векове не е документирана с никакви записи. Но все пак притежаваме редица исторически посо чвания и данни, макар и от по -к ъсни епо хи, които свидете лстват за старинност та на българското поетич но народно творчест во (Динеков: I, 64). Die Entstehung und die Entwicklung der bulgarischen Sprichwörter sind nur spär­ lich erforscht worden. Aus den literaturkritischen Abhandlungen von P. Dinekov und M. Amaudov, um nur die bekanntesten Erforscher der alten bulgarischen Literatur zu erwähnen, lässt sich entnehmen, dass der erste dokumentierte Gebrauch von Sprich­ wörtern und sprichwörtlichen Redensarten in bulgarischen mittelalterlichen Schriften belegt ist. (Die Epoche des Mittelalters für Bulgarien erstreckt sich zwischen dem 9. und dem 18. Jh.) Hervorzuheben wären „O писменах“ (Von den Buchstaben, 10. Jh.); „Беседа против богомилите“ (Vortrag gegen die Bogomilen, 10. Jh.) mit dem bekannten Ausspruch: „Не слагай запалена свещ под шиник./защото/там тя ще угасне“ (Stelle dein Licht nicht unter den Scheffel! (geflügeltes Wort aus der Bibel, Matthäus 5,15 ff: Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, damit es von
allen gesehen werden kann). Weiterhin ist der Gebrauch von Sprichwörtern in zahl­ reichen mittelalterlichen Apokryphen, die von der Bibel herrühren, belegt worden. Die Entwicklungsodyssee der Sprichwörter im Bulgarischen folgt in der Perio­ de 14.- 19 . Jh. dem unerfreulichen Schicksal des bulgarischen Volkes. Neben dem volkstümlichen, mündlich überlieferten und vorwiegend durch die Bibel aus dem Griechischen und Lateinischen entlehnten Sprichwortgut, dringt in den bulgarischen Sprichwortschatz eine Fülle von Phraseologismen und Sprichwörtern ein, die aus dem Türkischen entlehnt sind. In diesem Zusammenhang lesen wir bei P. R. Slavej- kov: „По-главното обогатява не на сбирката ми беше ста нало в Бяла , дето се бях застоял и повече. В това село, по него време [...] , по дюгените и кавенетата мъжете говореха по турски и употребяваха доста таквиз ‘стари думи’ от тоя език. Това ме накара да хвана да записвам и турски ‘стари думи’ [...] Забележих обаче много пъти, че тези, които си служеха с такива стари думи на турски, .. .кога говореха на български, мъчаха се понякога да ги изговарят по български или да придадат по не см ис ъл та им , което и сполуч ваха. Особено жените, които гоже знаеха турски, но си говореха по български, често привождаха такива думи, преведени на български, но преведени тъй, че както не би ги превел сега даже и най-в ещия от на ш ите книжо вници“ (Славейков: 19723, 21). Solche wären z. В.: „Събирай си ума!“, „Дръж си езика!“, „Иде ми отръки“ и. а. Die bulgarische Wiedergeburt, aus bekannten Gründen später eingetreten als die Re­ naissance in Europa (Anfang des 18. Jhs. - Ende des 19. Jhs.), entwickelt sich unter dem Einfluss der europäischen Aufklärung und weckt ein reges Interesse für die nati­ onale volkstümliche Dichtung, diesbezüglich auch für das Sprichwort. Der Gebrauch von Sprichwörtern erreicht eine recht hohe Frequenz in den Schriften bulgarischer Dichter, Schriftsteller, Literaturkritiker: Rakovski, Botev, R R. Slavejkov, N. Gerov, M. Drinov, I. Vasov - alles bekannte Namen, aus deren Schriften sich eine Menge phraseologischer Wendungen, Sentenzen, Maximen und Sprichwörter auflisten lässt. Hierzu einige Beispiele: Ботев: Търпи, че няма край! Глас народен, глас божи! Покорна глава сабя я не сече - да, но какъв хомот влече!
26 « Ю на кът тегло не търпи. Хайдутин майка не храни. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира! Каквото сабя покаже и честта, майко юнашка! Славейков: Бой се от Бога, почитай царя! Несговорна дружина не могат си почина. Ум царува, ум робува, ум патки пасе. Вазов: Преклонената главичка остра сабя не сече. Несегаситуй,щонегасне!u.а.т . Unter den Sprichwörtersammlimgen verdient die von P. R. Slavejkov eine aufrichtige Hochachtung. Der Sammelband „Български притчи или пословици и характерни думи“ (1889-1897), erschienen nach der Befreiung Bulgariens, enthält 17 000 al­ phabetisch geordnete Sprichwörter und ist bis heute noch die reichste und wertvollste Forschungsquelle, eine unerlässliche Grundlage für wissenschaftliche Auseinander­ setzungen mit Problemen der Parömiologie. Klassifikationsprobleme in Sprichwörtersammlungen Die unübersehbare Fülle von Sprichwörtern stellt Sammler, Bearbeiter von Samm­ lungen, Forscher und Benutzer vor Einteilungsprobleme. Wie lassen sich Sprichwör­ ter in einem Sammelband gruppierend darstellen, damit der Zugang zu ihnen am effektivsten und bequemsten gestaltet wird? - Selbstverständlich weist die lexikogra- phisch-lexikologische Erfahrung mehrere Möglichkeiten auf. Hier einige von ihnen: a) eine alphabetische Einordnung, ohne Gruppierung nach anderen Kriterien: Sim- rock, Slavejkov; b) eine Klassifizierung nach Sachgruppen, z. B.: Liebe und Hass, Mann und Frau, Natur und Gott, Familie und Erziehung, Frömmigkeit und Kirche, Staat und
Recht, Gesellschaft und Stände, Planen und Handeln, Gesundheit und Krankheit, Leben und Todu. Ä.; das heißt, jeweils nach den verschiedenen Lebens- und Welt­ anschauungen. Je nach der spezifischen Entwicklung eines Volkes sind bei der Einteilung nach diesen Gesichtspunkten manche Sachgruppen auszulassen bzw. neue in die Liste aufzunehmen. So wäre z. B. für die kontrastive Gegenüberstel­ lung Bulgarisch/Deutsch eine zusätzliche Sachgruppe Volk-Freiheit-Sklaverei von Bedeutung (vgl. dazu „Български пословици и поговорки“ , 19863, Heraus­ geber Milko Grigorov u. Kostadin Kuzarov). c) Einteilung nach Sprichwörtern, z. B. Bayers Sprichwörterlexikon, z. B. Stichwort Rede: An der Rede erkennt man den Toren wie den Esel an den Ohren. Bei dieser Einstellung läuft man aber Gefahr, Sprichwörter zu wiederholen; so könnte man das oben angeführte Sprichwort auch unter den Stichwörtern Tor, Esel, Ohr vor­ finden. d) Einteilung nach Synonimität; so würden sich sinnverwandte Gruppen ergeben wie: Deutsch: Übung macht den Meister. Es ist kein Meister geboren, er muss gemacht werden. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Mancher will ein Meister sein und ist kein Lehrling gewesen. Kein Meister so gut, der nicht so zu lernen hätte. Man ist nie alt zum Lernen. Lerne was, so kannst du was. Übung ist d er beste Schulmeister. Man muss lernen, solange man lebt. Der Mensch lernt nie aus. Ein Lehrling, der nicht nähen gelernt hat, kann auch kein Kleid machen, u. a. Bulgarisch: Никой не се е родил научен. Повторението е майка на знанието.
. 28 Човек се учи, докато е жив. Лошият калфа не мож е да стане добър майстор. Die Einteilung der Sprichwörter nach Synonimität bietet bestimmte Vorteile für die kontrastive Forschung: ■ man kann auf den Reichtum an Synonymen in beiden Sprachen schließen; . man kann kontrastiv die lexikalischen Mittel behandeln, durch die der jeweilige Sachverhalt ausgedrückt wird; • man kann auf Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Metaphorik eingehen; ■ man kann Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Struktur der synonymen Sprich­ wörter aufdecken; • man kann die phonostilistischen Besonderheiten kontrastiv unter die Lupe nehmen. Nachteile ergeben sich a) aus den fließenden Grenzen zwischen den Synonymgrup­ pen und daher die Wiederholung von mehreren Sprichwörtern in verschiedenen Gruppen, b) aus der Technik der Klassifizierung selbst, die viel langsamer vor sich gehen würde als eine alphabetische Einordnung. Die Einordnung in unserem kontrastiven Sprichwörterlexikon folgt dem alphabe­ tischen Prinzip, und zwar alphabetisch nach einem Schlüsselwort: In den meisten Fällen ist unser Schlüsselwort ein Nomen (das erste im Sprichwortsatz vorkom­ mende Substantiv bzw. ein Adjektiv; an einem Verb als Schlüsselwort haben wir uns dort orientiert, wo im Satz kein Nomen vorkommt. Man möchte gern glauben, dass so eine solche Einordnung das Finden eines bestimmten Sprichworts und so die Ar­ beit des an dem Lexikon Interessierten erleichtert, und dass dadurch Wiederholungen von Sprichwörtern vermieden werden. Eine Klassifizierung nach Synonymen, nach Sachgruppen, nach Form und Struktur könnte im Rahmen einer phraseologischen Forschung am vorhandenen Material immer vorgenommen werden.
Forschungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Sprichwort-Lexikons Deutsch/Bulgarisch Das vorliegende kontrastive Sprichwort-Lexikon ließe sich nicht nur für didaktische Zwecke im Fremdsprachenunterricht und als Nachschlagewerk für Übersetzer be­ nutzen. Es kann auch phraseologisch ausgerichteten Untersuchungszwecken dienen. Auf dieser Grundlage wären u. E. etwa folgende Forschungsprobleme in kontrastiver Sicht abzustecken: • Synonyme und Antonyme im Bereich des Sprichwortes; • Sachgruppen von Sprichwörtern im Deutschen und im Bulgarischen; • Aktualisiertes Sprachwortgut im Deutschen und im Bulgarischen; • Volkstümliche Besonderheiten des deutschen und des bulgarischen Sprichwort­ gutes; • Phonostilistische Besonderheiten der Sprichwörter im Deutschen und im Bulga­ rischen u. a. m. Die Einleitung zu dem vorliegenden Sprichwort-Lexikon Deutsch/Bulgarisch erhebt keinen Anspruch au f eine vertiefte und vielseitige Analyse der Sprichwortproblema­ tik. M an sollte sie eher als einen Überblick über manche Probleme der Sprichwörter­ forschung im Allgemeinen und in k ontrastiver Sicht Deutsch/Bulgarisch ansehen. Die parömiologische Forschung und ganz besonders die Untersuchung von Sprich­ wörtern in kontrastiver Sicht lässt weltweit noch viel zu wünschen übrig. Man möchte jedoch hoffen, dass die Ausführungen in der Einleitung und vor allem das Sprichwort-Lexikon Deutsch/Bulgarisch zu einem kreativen Umgang und Gebrauch in Forschung, Lehre und Übersetzung anregen würden.
Sprichwörter Пословици
A (das) Wer A sagt, muss auch B sagen. ■ Зап очне ш л и нещо, довърши го докрай. ■ Като си се хванал на хорото, ще го играеш. Aas Wo Aas ist, sind auch Fliegen. • Има ли мърша, и мухи има. Abbitte Abbitte ist die beste Buße. • Преклонената главичка остра сабя не сече. Abend Es ist noch nicht aller Tage Abend. ■ Нов ден, нов късмет. Abgang Der Abgang des einen ist des anderen Aufgang. • Падени ето на един е възход з а друг. Absicht Absicht ist die Seele der Tat. ■ Намерението е душата на делото. Abt Wenn der Abt zum Glase greift, so greifen die Mönche zum Kruge. ■ Ако се п оп ът напива, народът не ще изтрезнее. Wie der Abt, so sind die Mönche. ■ Какъвто игуменът, таки ва и братята. Abwechslu ng Abwechslung stärkt den Appetit. • Р азн ообр аз ие то усил ва апетита. Ach Mit Ach und Weh ist uns nicht geholfen. ■ От вайкане полза няма. Achseln Man muss nicht a u f beiden Achseln Wasser tragen. ■ Ha кучето дръж, на заека беж. ■ Кобилица само на едно рамо се носи. Achtung Achtung ist besser als Gold.
Acker alt • Вниманието е от злато по-скъпо. Acker Der Faulheit Acker steht v oller Disteln. • Там се грозде не ражда, де моти ка не обхажда. Ein unbebauter Acker trägt nicht gut. • От незасята нива ж етва не чакай. ln gutem Acker wächst auch Unkraut. • Ня ма стадо без мърша. Wie der Acker, so die Rüben, wie der Vater, so die Buben. ■ Какъв то бащата, т аки ва и децата. • Каквато крушата, т а кав а и крушката. Wer den Acker pflegt, den pflegt der Acker. • Грижисезаниватаитящетисе отплати. Adel Adel ohne Geld gilt wenig in der Welt. • Цървули (гащи) няма, гайда иска. • Коприва яде, коприна носи. • На гол тумбак чифте пищови. Der Adel sitzt im Gemüt(e), nicht im Geblüt(e). • Благородството е в душата, не в кръвта. Adler Adler brüten keine Tauben. • Змия гълъб не ражда. • Орелът не мъти гълъби. Adler fangen keine Fliegen. • Орелмухинеловиисмухисене храни. Adler haben große Flügel, aber auch scharfe Klauen. • Орлите имат силни криле, но и остри нокти. Es meint mancher, er sei ein Adler, und ist doch n ur ein Pfau. • Пуякът се надува, защото се м исл и за орел. Affe Der Affe bleibt ein A ff’ und wird er König oder PfafT. • Магарето е магаре, ’ko ще (да) има пари с товари. • Магарето, колкото и да е кескин, ат не става. Je höher der Affe steigt, j e mehr zeigt er den Hintern. • Покачи ли се маймуната на дърво, лъсва й задника. Not lehrt den Affen geigen. • От зор баба и хоро играе. • Сиромах човек - жив дявол. ■ Чо ве к е в нужда досетлив. Ahle Eine Ahle lässt sich im Sack nicht verbergen. ■ Ш ило в торба не седи (стои), allein Allein getan, allein gebüßt. • Сам дробил, са м да куса (сърба). • С ам си забъркал кашата, сам си я сърбай. alles Alles oder nichts. • Вси чко или нищо. • Риск печели, риск губи. • Кой то рискува, той печели. Wer alles wissen möchte, wird schnell alt. • Който иска да знае всичко, бързо остарява. Sage nicht alles, was du weißt; wisse aber alles, was du sagst. ■ Н е казвай всичко, което знаеш, но знай това, което казваш. Einer kann nicht alles wissen. ■ Човек не може всичко да знае. alt Alt genug und doch nicht klug. • Остаре , по беле, а умът му не дойде. • Главата му побеле, умът му не дойде. • Глава побеляла, ам а изкуфяла. Alt hat schwer genug zu tragen. ■ Старос т - нерадост. Alt u nd Weise fahren nicht in einem Gleise. • Стар дъртел, пък ум няма.
Alte Amboss • Старост и мъдрост не вървят заедно. A lt werden will jeder, älter werden - niemand. • Всеки иска да остарее, но не и да одъртее. Man ist so alt, wie man sich fühlt. ■ Човек е на толкова години, на колкото сам се чувства. Alte (das) Das Alte klappert, das Neue klingt. ■ Старото дрънчи, новото звънти. Das Alte wird nie alt, alt wird nur das Neue. ■ Старото никога не остарява, остарява само новото. Alte (PI.) Alte soll man ehren, Junge soll man wehren. Weise soll man fragen, Narr en vertragen. ■ Дето старо се не зачита, там за добр о недей пита. ■ Дето не слушат старите, не прокопсват и млади те . Alten (die) Der Alten Rat, der Jungen Tat, macht Krummes grad. ■ Младо да работи, стар о ум да дава. Die Alten können gute Suppen machen. ■ Старо гърненце, по-сладко варивце. ■ Старо гърне по-вкусно готви. Die Alten reden vom alten Käs. ■ Каквото баба знае, това си бае. Die Alten sind den Jungen Spott. ■ Дойде ли старост, и п рисмех дойде. Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat. ■ Младо да работи, старо ум да дава. Was die Alten sündigen, das büßen oft die Jungen. ■ Синовете изкупват често греховете на бащите. Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. ■ К акв ито старите, т аки в а и младите. ■ Каквато козата, такова и ярето. • П о май ката ще познаеш и дъщерята. • К а кв ит о родителите, такива и децата. Alter Alter hat Vorrecht. • Старостта и м а предимство. Alter ist ein Spital, das alle Krankheiten aufnimmt. • Стар човек не го питат що те боли, ами що те не боли. Alter macht zwar immer weiß, aber nicht immer weise. • Стар дъртел, пъ к ум н яма. • Б ял а брада и мъдра глава невинаги си подхождат. Alter schützt vor Torheit nicht. • Брада сива, глав а дива. • Защо му е брадата, га го няма в главата. Das Alter soll man ehren, die Jugend soll man wehren. ■ Зачитай старите, пази младите. Es ist gut alt werden, wo man das Alter ehrt. • Д а остарееш там , където почитат старите, е хубаво. Wer das Alter nicht ehrt, ist des Alters nicht wert. • Д ето не слушат старите, не п ро ко псв ат и младите. • Дето старо се не почита, там за добро недей пита. • Н е почиташ л и старите, не заслужаваш да остарееш. älter Je älter, j e dünner. ■ Главата му побеле, у мът му не дойде. allzu viel Allzu viel ist ungesund. • Много без мяра е вредно. Allzu viel reißt den Sack. • Две дини под една мишница се не носят. Amboss Amboss fürchtet den Hammer nicht. ■ Нак овалня от чук се не бои.
Ameisen Arbeit Ameisen Die Ameisen haben auch Galle. • И мравката има злъчка. • Муха далак има, мравя злъчка има. • Настъпи мр ав кат а, и тя хапе. Amme Die beste Amme ersezt keine Mutter. • И най-добрата дойка не може да замести майката. Ämter Man soll die Ämter mit Leuten, nicht die Leute mit Ämtern versehen. • Службите са за хората, а не хората за службите. Ändern (das) Ändern und Bessern ist zweierlei. • Промяна и поправка са ра злични неща. Anfang Aller Anfang ist schwer. • Всяко начало е трудно. Böser Anfang nimmt bösen Ausgang. • Лошо начало, лош край. Guter Anfang ist die halbe Arbeit. • Захваната работа презполовена се брои. Guter Anfang (verspricht) gutes Ende. ■ Добрият ден се познава от сутринта. Anfängen (das) Anfängen ist leicht, Beharren ist Kunst. ■ Да започнеш е лесно, да издържиш до края е цяло изкуство. Wer niemals anfängt, bringt niemals etwas zustande. ■ Не започнеш ли, няма да завършиш. Wohl anfangen ist gut, wohl enden ist besser. • Да започнеш добре е хубаво, да завършиш добре - още по-хубаво. Anfäng er Ein Anfänger ist kein Meister. ■ Новакът не е майстор. Angst Die Angst macht Beine. • Страх крак а дава. Ansehen Ansehen kostet nichts. • Гледането пари не струва. • Зей-пазарът е безплатен. Antlitz Wie das Antlitz, so das Herz. ■ Какв ото ли цето, такв оз и сърцето. Antw ort Keine Antwort ist auch eine Antwort. ■ Мъл чанието също е отговор. Apfel Ein fauler Apfel steckt hundert gesunde an. • П ет крушки гнили нав режда т целия кош. Ein roter Apfel lockt den Sinn und doch sitzt ein Wurm darin. • Червената ябълка м а м и окото, но често отвътре е червива. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. • Ябълката не пада далеч от дънера си. • Круша под круша пада. Äpfel Die sauersten Äpfel haben die schönsten Bäckchen. • Вън лице, вътр е трици. • О твъ нка гиздав, в главата гнидав. ■ М о ма гиздава, глав а гнидава. Appetit Der Appetit kommt beim Essen. • Апетитът идв а c яденето. ■ Уста са кучешки: р аз ядат се. April April, April, der macht, was er will. ■ Времето през мар та като мал ко дете. • Баба Марта кат дете е: Ту заплаче, ту се смее. Arbeit Angefangene Arbeit ist halb getan. ■ За хвана та та работа препол овена се брои. Arbeit adelt. ■ Работата краси човека, мързелът го грози. ■ Работата облагородява човека. Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot.
Arbeit I Arbeit ■ К ой оре, той (е) добре, кой лежи, той тъжи. • Работата - хляб, а мързелът - глад. Arbeit bringt Ehr’. ■ Работата краси човека, мързелът го грози. Arbeit erhält das Leben. • Трудът е здраве и живот. Arbeit ernährt, Müßigkeit verzehrt. ■ Работата храни, мързелът глад докарва. Arbeit gibt den Speisen guten Geschmack. • Умори се, та да ти е сладко. Arbeit hat bittere Wurzel, aber süße Frucht. • Копано лозе - пълна бъчва. • Който се мъчи, той се и пъчи. Arbeit ist der beste Schlaftrunk. ■ Без труд почивката не е сладка. Arbeit ist des Lebens Würze. ■ Трудът е солта на живота . Arbeit ist des Ruhmes Mutter. • Работата краси човека. Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den Wald. ■ Работата не е заек, (т а) да избяга. Arbeit macht das Leben süß. • Работата подслажда живота. Arbeit macht volle Küch ’ und Beutel. • Кой то е работен, ще бъде имотен. Arbeit und Lohn müssen immer gleich stöhn (stehn). ■ Каквото е заслужил, такова ще го заслужат. • Каквато ръчица пипала, такава гърбица носила. ■ За равен труд - равна заплата. Arbeit und Sparen macht reiche Knechte. • Работи да ядеш и скрий да имаш. Die Arbeit lehrt den Arbeiter. ■ Работата на ум учи. Einer Frau Arbeit ist nie getan. • За ж ената работата никога не свършва. Er flieht die Arbeit wie ein Hund die Ofengabel. • Бои се (бяга) от работа като куче от ръжен. • Бои се (бяга) от работа като от огън. • Бои се от работата като дявол от тамян. Erst die A rb eit, dann das Spiel. ■ Първо да шием, че после да пием. ■ Н а водени ца гайда не струва. Halbe Arbeit ist gar keine. • Половинчатата работа не е работа. Jede A rb eit ist ihres Lohnes wert. • Каквато работата, такава и платата. Nach getaner A rb eit ist gut ruhn. ■ Без труд почивката не е сладка. Ohne Arbeit und Mühe baut man kein Haus und melkt man keine Kühe. • Без захмет не се яде мед. ■ Няма добро без пот. • Който шета в двора, той играй на сбора. ш Без мокри гащи рац и се не хващат. Schmutzige A rb eit, blankes Geld, ш Който се ца па, той лапа. Viel A rb eit um ein Leichentuch. • Много труд (шум) за нищо. ■ Много крякане - малко файда. • Напънал се планина да роди, че родил мишка. Viel Arbeit wenig Segen. ■ Работа много, полза малко. Wenn die Arbeit so leicht wär’, so tät’s der Bürgermeister selbst. • А ко работа та беше хубаво нещо, и дядо вл ади ка щеше да работи. Wer Arbeit liebt und sparsam zehrt, der sich in aller Welt ernährt. • Работи да ядеш и скрий да имаш. Wer zuschaut, dem ist keine Arbeit zu schwer. ■ Отстрани всяка работа е лека. Wie die Arbeit, so der Lohn. ■ Каквато работата, такава и платата • Според рабо тата и парите. Wo die Arbeit das Haus bewacht, kann die Armut nicht hinein.
arbeiten Arme • Сиро маши ята се бои да влезе у работн а жена. arbeiten Arbeite, als wolltest du ewig leben, und sei fromm, als solltest du diese Stunde sterben. • Работи та ка , като че ли ще живееш сто години, а живей така, като че ли ще умреш утре. Arbeite frisch, die gebratenen Tauben fallen nicht a u f den Tisch. ■ Нищо не пада (на)готово от небето. Arbeite in der Jugend, damit du zu zehren hast im Alter. ■ Който лете пладнува, з и ме гладува. • Който не сее на младост, няма да жъне на старост. • Лете изм ек яр, зи ме господар. Arbeite, wenn du kannst, bekommst du auch nicht, was du verdienst. • Работи без плата, но не ходи без работа. • Залудо рабо ти, залудо не стой. Niemand arbeitet gern umsonst. • Н и к ой не обича да работи нахалост Wer nicht arbeitet, begeht keinen Fehler. • Който не работи, той не греши. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. ■ Който не работи, не бива да яде. Arbeiter Ein schlechter Arbeiter kann kein gutes Werkzeug finden. • Вилата била крива, та очите му избила. ■ За Мирча вила няма. ■ О стан ала Трена без вретена . Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. ■ Какъв то работникът, та кав а и цената. ■ Всяка работа си заслужава цената. | Wie der Arbeiter, so die Arbeit. I ■ Как ъвто майсторът, такъв и майсторлъкът I Zu viel Arbeiter richten wenig aus. • Много баби ки лаво ( хи лаво) дете. arm Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel begehrt. • Скъпер ни кът е най -сиромах. ■ Сиромах е, ама си има паричка. • Болярин, а с качамак си гощава гостите. ■ И ний бяхме сиромаси, ама п ои мвахм е си парици. Arm sein ist keine Schande, wenn man nur Geld genug hat. • Доде имаш, дото гав а те познават. • Докле имам две овци, всеки ми ви ка добър ден. ■ Д а си беден не е срамно, стига пари да имаш. Arm und reich, der Tod macht alles gleich. ■ Смъртта не гледа (не пита) чий син си. ■ Един гроб е и за сиромаха, и за болярина . Arm und reich sind selten gleich. ■ Един се родил да сее, друг да пее. ■ Боляринът на кон язди, а сиромахът пе шко м ходи. Es ist besser arm in Ehren, denn reich mit Schanden. • По-добре честна сиромашия, откол кото безчестно богатство. Arm Man muss den Arm nicht weiter strecken als der Ärmel reicht. ■ Прости рай се според чер гата си. • Простирай се според кесията си. Arme (der) Dem Armen fehlt Brot, dem Reichen Appetit. ■ Дай на бедния хляб, а на богатия - апетит Dem Armen mangelt viel, dem Geizigen alles. • Бедният се нуждае от много, стисн атият - от всичко. Dem Armen sitzt jedes Kleid wohl. • Нова риза c нови кръпки кърпена.
. Arme Armut • Сиромах три пъти се р адва на дрехите си: кога са нови, кога ги обърн е и кога ги закърпи. а Научил се п оп н а пражен (п ържен) боб, свърши се боб, отучи се поп. Dem Armen wird immer das Ärgste zuteil. а Дето е тънко, там се къса. а Тоягата, дето е тънка, там се троши, а Не ми стига кахърът, та ме ритна и катърът. Der Arme isst, wenn er was hat, der Reiche, wenn er will, а Богатите (ядат), кога сколас ат (сварят), с иро мас и те - кога найдат (н амерят). Der Arme kann nicht, der Reiche will nicht. а Сиром ахът - доде м оже, боляринът - ко лкото иска. а Н а богатия - волята, на си ромаха - неволята. Der Arme muss den Reichen erhalten, а Да не бяха сиромасите, не щеше (нямаше) да им а кой да работи. Der Arme schenkt ein u nd der Reiche trinkt den Wein. а Е дин държи рогата, друг дои кравата. а Един сее, друг жъне. Der Arme schläft in Sicherheit, а Голсеотобирнебои. а Един гол хиляда злодеи го не събличат. Verschämter Armer bekommt nichts, а Срамежли в сле пец (просяк), празн а му торбичка. Wenn der Arme a u f ein Pferd kommt, hält er straffer als ein Herr, а Сиромахът, щ о м се замогне, ни кому не ще да помогне . Arme (PI.) Arme haben die Kinder, Reiche die Rinder. а Боляри те те лци водят, си ромасите деца въдят. а Сиромахът е богат с деца, а богатият с добитък. Arme suchen keine Kuchen, а Вчера боб, днес бобец. а Сол И хляб - ГОТОВ обяд. а Сиромах човек и от глад спи. Ärmel Dass lässt sich nicht aus dem Ärmel schütteln. а Не можеш го изсмука от пръстите си. Armen (die) Die Armen helfen die Füchse fangen, damit die Reichen in Pelzen prangen, а Един се мъчи, друг се пъчи. а Един се родил да сее, друг да пее. Die Armen müssen geben, dass die Reichen können leben, а Сиромасите си горят свещите да с мятат н а бо ляри на парите. Es ist besser, die Armen sitzen v or deiner Tür, als du v or ihrer, а По-добре да даваш, а не да искаш. Armut An der Armut will jed er den Schuh wischen. а Сиромах ли е, натъпчи го в калта, а Сиромах видиш ли, стъпи му на врата. Armut brauc ht List, а Сиромах чов ек - жив дявол. Armut hat keine Scham, а Гладният гол не е, че да го е срам. а Гладен и п атри кът хляб си открадва. Armut ist aller Künste Meister, а Чов ек е в нужда досетлив, а Сиромах човек - жив дявол. Armut ist die größte Plage, а Сиромашията е и от болест по-лоша. Armut ist ein schlimmer Gast, а От нямане по-лошо няма. Armut ist eine böse Krankheit, а С иро маш ията е най -тежката болест. Armut ist kein Laster, а Бедността не е порок. Armut kann nichts verlieren.
Arnch Augen ■ Който ням а, не губи. Armut treibt zu Arbeit. ■ ( 'иромаш ията на труд учи. In der Armut lernt man Freunde kennen. ■ 11риятел в нужда се познава. Wenn die Armut kommt ins Haus, fliegt die Liebe zum Fenster hinaus. ■ Влезе ли беднотията през вра тата, любовта и зл иза през коми на. Wer Armut ertragen kann, ist reich genug. ■ Сиромах до шия, нев ол я до воля. Arsch Auf fremden Arsch ist gut schlagen. • Ha чужд гръб сто тояги са малко. Mit eines anderm Arsch ist gut durchs Feuer fahren. • Ha чужд гръб сто тояги са малко. Art Art lässt nicht von Art. • Кръвта вода не става. Arznei Die beste Arznei ist die Geduld. ■ Търпението е най-доброто лекарство. Arzt Arzt, hilf dir selber! • Ако в рач ката п озн ав аше, н ай-напред на себе си би познала. Zwei Ärzte - drei Meinungen. ■ Двама доктори - три мнения. Ast Es sägt niemand den Ast ab, auf dem er sitzt. • Не сечи клона, на който седиш, aufgeschoben Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. • З аба ве но - нез абравено. • К оято работа се оставя за после, нея дяволите я довършват. ■ Н е оставяй дне шнат а работа з а утре. aufhalten Was man nicht aufhalten kann, soll man laufen lassen. • Насила хубост не става. Auge Aug’ u m Auge, Z ahn um Zahn. • Око за око, зъб за зъб. Das Auge des Herrn düngt den Acker wohl. ■ Е дно око дом аки нс ко (господар ско) св ършва (струва) п ове че от две ръце слугински. Das Auge ist ein treuer Zeuge. • О кото е верен свидетел. Das Auge kennt kein Verbot. ■ За ок ото забрана няма. Das Auge muss nicht größer sein als der Magen. • Очите не бива да к омандват стомаха. Das Auge sieht sich nimm er satt. ■ Оч и се ни кога не насищат. Des H errn Auge macht das Pferd f ett. ■ Господарското о ко конете гои. • Вярвай слугата, в ярв ай и око то си. Man glaubt einem Auge mehr als zwei Ohren. • Човек вярва повече на едно око, откол кото на две уши. Wenn das Auge nicht sehen will, so helfen weder Licht noch Brill. • Не искаш ли да видиш, не ти трябват ни светлина, ни очила. Augen Aus den Augen, aus dem Sinn. ■ Дал е ч о т очите, далеч от сърцето. • Неви ждано лиц е ско ро се забравя. Des Herrn Augen sparen drei Knechte und zwei Mägde. • Е дно о ко господарско св ършва п овече от две ръце слугински. Die Augen glauben sich selbst, die Ohren andern Leuten. ■ Очите вярват на себе си, у шите - на други хора. Die Augen sehen alles, nur sich selbst nicht. ■ Очите всичко виждат, само себе си не. Die Augen sind d er Liebe Pforten. ■ Люб ов та през очите влиза.
Aug enblick außen Die Augen sind Fenster, wodurch man ins Herz sieht. • А ко сърцето не казва , ли цето показва. • Окото е огледало на сърцето. Die Augen sind der Spiegel der Seele. ■ Чисто сърце изли за н а лице. • Очите са огледало на душата. Vier Augen sehen mehr als zwei. ■ Чети ри очи о т две по-добре виждат. Volle Augen, leere Hände. ■ Оч и пълни, ръце празни. Was die Augen nicht sehen, beschwert das Herz nicht. • Не виждат ли очите - не трепка сърцето. Aug enblick Den versäumten Augenblick bringt kein Wunsch zurück. ■ И най-силното желание не м о ж е да върне изгубения м и г August Was d er August nicht kocht, lässt der September ungebraten. ■ Ден година храни. Ausbild ung Je weniger Ausbildung, j e mehr Einbildung. • Да те пази Господ от сляпо, що прогледне. Ausda uer Ausdauer verdient den Preis. ■ Търпението си заслужава. Ausgang Ausgang gibt den Taten ihre Titel. ■ Краят увенчава делото. Ehe man eintritt, soll man an den Ausgang denken. • Преди да влезеш, м исл и как ще излезеш. atisharre n Wer ausharrt, dem g elingt’s. • К ойто седи на воденицата, т ой си с ми ла брашното. ■ Издър жиш ли, ще сполучиш. ausmessen Wie man ausmisst, wird einem eingemessen. • C какъвто аршин мериш, c такъв ще те премерят. Ausnahmen Ausnahmen bestätigen die Regel. ■ Изклю ченията потвърждават правилото. a usruhen Wer viel ausruht, wird bald nichts zu beißen haben. ■ К ой то м н ого поспива, той гладен походва. Aussaat Wie die Aussaat, so die Ernte. • К акв ото си сеял, такв оз ще жънеш, außen Außen schimmert’s, innen wi mmert’s. ■ Отвън блести, о тв ътр е вони. • О тв ън ка гиздава, отвътре гнидава.
41 Bach Mancher flieht einen Bach und fallt in den Rhein. • Който бяга о т дъжд, на град н алита. • От трън (та) на глог. Bäche Viele Bäche machen einen Fluss. ■ От капките бара става. ■ Капка по капка вир става. Bächlein Wer dem Bächlein nachgeht, kommt zur Quelle. • Тръгнеш ли по поточето, ще стигнеш до извора. bald Wer bald gibt, gibt doppelt. • Дв ой но дава, който н авр еме дава. • Бързата помощ двойно се брои. Balken Er lügt, dass sich die Balken biegen. • Лъже, та се къса. ■ Лъже, без да му м игне окото. Ball Der Ball sucht den guten Spieler. ■ Всичко си и ска майстора. Bär Bär bleibt Bär, fahrt man ihn auch übers Meer. ■ Вълк куче не става. ■ Който се е родил лисица, вълк не става. Einem alten Bären ist schwer tanzen lehren. • Старконсенаходнеучи. Einen Bären schlägt man nicht mit einem Strohhalm. • Мечка c клечка се не убива. Er entgeht dem Bären und wird vom Wolf gefressen. • От трън та на глог. • Отзлопоназло. Zwei Bären vertragen sich nicht in einer Höhle. ■ Две мечки в една бърлога не живеят.
barfuß Baum barfuß Wer barfuß geht, den drücken die Schuhe nicht. • Който бос ходи, не го стискат обувките. Bargeld Bargeld und gare Kost ist leicht verzehrt. ■ Готови пари, п еч ен хляб ско ро се изядат (и зяждат). Bart An des Narren Barte lernt man das Messer scheren. ■ C лудо се брод изпитва. Bart und Mantel (allein) machen keinen Philosophen. ■ Брада царска, глава воденичарска. ■ Брадата му по расла, па му глава опасла. • Защо му е брадата, га го няма в главата. Besser den Bart verlieren als den Kopf. • По-добре без брада, а не без глава. Der Bart war früher als der Mann. • Брада му къделя, у мът му нефела. Er redet, dass ihm der Bart wächst. ■ Лъже и сам си вяра хваща. Es kommt nicht au f den Bart an, sonst beschämte der Bock den Mann. • Брада има и козата. Machte der Bart heilig, so wäre der Geißbock heiliger Vater. • А к о брадата правеше светеца, козелът щеше да е Господ. Bärte Es sind nicht alles Philosophen, die lange Bärte tragen. • Умът не е в брадата, ами в главата. • Дългата брада не прави философа (учения). Bauch Der Bauch ist ein schlechter Ratgeber. • Стомахът е лош съветник. Der Bauch treibt die Faulen zur Arbeit. • Видя мързелът, че няма що да яде, и проработи. ■ Гладът кара мързеливия да работи. Man füllt leichter den Bauch als die Augen. • Очи син ор нямат. • Глад насита има, о чи насита нямат. Ein hungriger Bauch h at keine Ohren. ■ Глад от баене не взе ма. • Празни приказки не се ядат. Ein hungriger Bauch hat keine Scham. • Гладният гол не е, че да го е срам. • Гладен и па три кът хляб си открадва. Vollem Bauch schmeckt alles bitter. • Сит да гостиш, богат да дариш, те жко е. • Ситият гостенин лес но се гощава. Voller Bauch studiert nicht gern. • Сит търбух за наука глух. Bauer Bauer bleibt Bauer, k och ’ ihn süß oder sauer. • Вари го, печи го, с ориз тъпчи го, пак е рак. • Вари го, печи го, все си е същият. Den Bauern erkennt man an der Gabel, den Advokaten am Schnabel. • Селянинът по вилата се познава, адвокатът по устата. Hat der Bauer Geld, hat es die ganze Welt. • Богат ли е селянинът, богат е светът. Hungriger Bauer ist halb toll. • Гладна вра на на зло грачи. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. • Непозната гозба селянинът не яде. Wenn sich der Bauer nicht bückt, so ackert er nicht gut. ■ Ако селянинът не се наведе, той не може да оре. • Изправен гръб не оре. Baum A uf einen Baum, der sich neigt, klettern auch die Ziegen. • Като падне дървото, всеки си дърва набира. Den Baum muss man biegen, solange er ju ng ist.
Bäume Beharrlichkeit ■ Дър вото се прев ива, дока то е младо. • Стар о дърво на обр ъч не става. Der eine pflanzt den Baum, der andere isst die Pflaum’. ■ Един сее, друг жъне. • Един бие тъп ана, друг събира парсата. • Един се мъчи, друг се пъчи. Der knarrende Baum steht am längsten. • Кър пе ното повече трае. Der Raupen wegen muss man den Baum nicht umhauen. • Н е бива заради бълхата да се изгаря юргана. Ein alter Baum ist schwer (zu) verpflanzen. ■ Къде е никнало, там и навикнало. • Старо дърво м ъчно се пресажда. Ein Baum fällt nicht von einem Streich. Es fallt kein Baum vom ersten Hieb. ■ C един замах не се отсича дърво. • Н е сполуч иш ли веднъж, опитай се пак. Hoher Baum fangt viel Wind. • Високите дървета ги брули вятъра. Je höher der Baum, desto näher der Blitz. • Ко лко то по-високо се издигаш, то лкова по-лесно падаш. Man haut den Baum nicht ab, wenn auch ein Wurm im Apfel ist. • За червива ябълка дърво не се отсича. Niemand kann au f einen Baum steigen, der keine Äste hat. • Никой не може да се покатери на дърво без клони. Wenn der Baum fällt, so klaubt jedermann Holz auf. ■ Ка то падн е дървото, всеки си дърв а набира. Wenn der Baum fällt, will jed er Späne lesen. ш К а т о падне дървото, всеки трески събира. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, ш Отдето дърв ото е подсечено, ната тък и пада. Wie der Baum, so die Frucht. • К ак вото дървото, такъв и плода. Bäume Alte Bäume sind bös biegen. • Старо дърв о мъч но се превожда (превива). • Старо дърв о на обръч не става. Bäume sterben aufrecht. • Дърветат ум ир ат прави. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. ■ Дърветата не м ог ат da стигнат небето. Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. ■ Погрижил се Бог дърветата да не стигат небето. Hohe Bäume trifft der Blitz. ■ Високите дървета мълния ги поразява. Hohe Bäume tun schwere Fälle. ■ В исокото дърво пада тежко. Wo man Bäume behaut, da fliegen auch Späne. • П окрай сухото г ори и суровото. Zwei Bäume machen keine Allee. ■ C едно дърво градина не става. Becher Was nützt ein goldener Becher, wenn der Wein sauer ist. • К ак ва полза от златната чаша, щ ом виното е кисело. bedacht Erst bedacht, dann gemacht. ■ По-добре да си бъхтиш главата, отколкото да си бъхтиш снагата. Beda cht Sachte mit Bedacht hat’s weit gebracht. ■ Бавно и c разум далече се стига. Begräbnis Zum Begräbnis d er Wahrheit gehören viele Schaufeln. ■ C лопата пръст н я ма да погребеш истината. Beharrlichkeit Beharrlichkeit führt zum Ziel. • Целта c постоянство се постига.
Baum 42 barfuß barfuß Wer barfuß geht, den drücken die Schuhe nicht. • Който бос ходи, не го стискат обувките. Bargeld Bargeld und gare Kost ist leicht verzehrt. • Готови пари, печ ен хляб скоро се и зядат (изяждат). Bart An des Narren Barte lernt man das Messer scheren. • C лудо се брод изпитва. Bart und Mantel (allein) machen keinen Philosophen. • Брада царска, глава воденичарска. ■ Брадата му порасла, па му глав а оп асла. ■ Защо му е брадата, га го няма в главата. Besser den Bart verlieren als den Kopf. • По-добре без брада, а не без глава. Der Bart war früher als der Mann. ■ Брада му къделя, умът му нефела. Er redet, dass ihm der Bart wächst. ■ Лъже и сам си вяра хваща. Es kommt nicht a u f den Bart an, sonst beschämte der Bock den Mann. • Брада има и козата. Machte der Bart heilig, so wäre der Geißbock heiliger Vater. ■ А к о брадата правеше светеца, козелът щеше да е Господ. Bärte Es sind nicht alles Philosophen, die lange Bärte tragen. • Умът не е в брадата, а ми в главата. • Дългата брада не прави философа (учения). Bauch Der Bauch ist ein schlechter Ratgeber. • Стомахът е лош съветник Der Bauch treibt die F aulen zur Arbeit. • Видя мързелът, че ня ма що да яде, и проработи. ■ Гладът кара мързеливия да работи. Man füllt leichter den Bauch als die Augen. ■ Очи син ор нямат. ■ Глад насита има, оч и н асита нямат. Ein hungriger Bauch hat keine Ohren. • Глад от баене не взема. ■ Празни приказки не се ядат. Ein hungriger Bauch hat keine Scham. ■ Гладният гол не е, че да го е срам. ■ Гладен и п атри кът хляб си открадва. Vollem Bauch schmeckt alles bitter. • Си т да гостиш, бога т да дариш, те жко е. • Ситият гостенин л есн о се гощава. Voller Bauch studiert nicht gern. ■ Си т търбух за наука глух. Bauer Bauer bleibt Bauer, k och’ ihn süß oder sauer. • Вари го, печи го, с ориз тъпчи го, пак е рак. ■ Вари го, печ и го, все си е същият. Den Bauern erkennt man an der Gabel, den Advokaten am Schnabel. • Селянинът п о вилата се познава, адвокатът по устата. Hat der Bauer Geld, hat es die ganze Welt. • Богат л и е селянинът, богат е светът Hungriger Bauer ist halb toll. • Гладна врана на зло грачи. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. ■ Непозната гозба селянинът не яде. Wenn sich der Bauer nicht bückt, so ackert er nicht gut. • Ако селянинът не се наведе, той не може да оре. • Изправен гръб не оре. Baum A uf einen Baum, der sich neigt, klettern auch die Ziegen. • Като падн е дървото, вс еки си дърв а набира. Den Baum muss man biegen, solange er jun g ist.
Bäume Beharrlichkeit 43 • Дърв ото се превива, дока то е младо . • Стар о дърво на обр ъч не става. Der eine pflanzt den Baum, der andere isst die Pflaum’ . • Един сее, друг жъне . • Един бие тъпана, друг събира парсата. • Е дин се мъчи, друг се пъчи. Der knarrende Baum steht am längsten. • Кърпеното повече трае. Der Raupen wegen muss man den Baum nicht umhauen. • Н е бива заради бълха та да се изгаря юргана. Ein alter Baum ist schwer (zu) verpflanzen. ■ Къде е никнало, та м и навикн ал о. • Старо дърво м ъчно се пресажда. Ein Baum fallt nicht von einem Streich. Es fällt kein Baum vom ersten Hieb. • C един замах не се отсича дърво. • Не сполуч иш ли веднъж, опитай се пак. Hoher Baum fangt viel Wind. • Високите дървета ги брули вятъра. Je höher der Baum, desto näher der Blitz. • Ко лкото по-високо се издигаш, тол кова по-л есно падаш. Man haut den Baum nicht ab, wenn auch ein Wurm im Apfel ist. • За червива ябълка дърво не се отсича. Niemand kann au f einen Baum steigen, der keine Äste hat. • Никой не може да се покатери на дърво без клони. Wenn der Baum fällt, so klaubt jedermann Holz auf. ■ Като падне дървото, всеки си дърв а набира. Wenn der Baum fällt, will jed er Späne lesen. • Ка т о падне дървото, всеки трески събира. Wie der Baum fallt, so bleibt er liegen. ■ Отдето дървото е подсечено, н ата тък и пада. Wie der Baum, so die Frucht. ■ К ак вото дървото, такъв и плода. Bäume Alte Bäume sind bös biegen. • Старо дърво мъчно се превожда (превива). ■ Старо дърв о на о бръч не става. Bäume sterben aufrecht. • Дърветат ум ир ат прави. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. ■ Дърветата не м о гат da стигнат небето. Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. ■ Погрижил се Бог дърветата да не стигат небето. Hohe Bäume trifft der Blitz. • Високите дървета м ълния ги поразява. Hohe Bäume tun schwere Fälle. ■ В исокото дърво пада тежко. Wo man Bäume behaut, da fliegen auch Späne. ■ П о край сухото гори и суровото. Zwei Bäume machen keine Allee. • C едно дърво градина не става. Becher Was nützt ein goldener Becher, wenn der Wein sauer ist. ш Каква полза от златната чаша, щ ом виното е кисело. beda cht Erst bedacht, dann gemacht. ■ По-добр е да си бъхтиш главата, о тколкото да си бъхтиш снагата. Bedacht Sachte mit Bedacht hat’s weit gebracht. ■ Бавно и c разум далече се стига. Begräbnis Zum Begräbnis der Wahrheit gehören viele Schaufeln. • C лопата пръст ням а да погребеш истината. Beharrli chkeit Beharrlichkeit führt zum Ziel. ■ Целта c постоянство се постига.
44 Behauptung Betrug Beharrlichkeit überwindet alles. ■ C труд и постоянств о вси чко се постига. Beharrlichkeit trägt den Sieg davon. • C търпение и постоянство всичко се постига. Behauptung Behauptung ist kein Beweis. ■ Твърдението не е доказателство. Beil Er wirft das Beil zu weit. ■ Лъже без кантар. Beine Besser gesunde Beine als goldene Krücken. ■ Здравето е н ай-гол ямото богатство. ■ По-добре здрави крака, отко лк ото златни патерици. Beispi el Böses Beispiel verdirbt gute Sitten. • Л ош и ят пример заразява. beneidet Lieber beneidet, als bemitleidet. ■ П о-добре завист, а не жалост. • По-добре да т и завиждат, отколкото да те съжаляват. Berg Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber Menschen. ■ Гора c гора се не събира, човек с чо в ека се събира. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berge gehen. • Щом планината не отива при Мохамед, Моха мед ще отиде при пл ани ната. Berge Die Berge kreißen, um ein Mäuslein zu gebären. • Напънал се планина да роди, че родил ми шка. • Мн ого шум за нищо. Es sind nicht alle groß, die a u f Bergen stehen. • Не всички, които са по върховете, са „големи“. Je höher die Berge, desto tiefer das Tal. • К олкото по-висо ко стоиш, то лкова по-ниско ще паднеш. Bescherung Da haben wir die Bescherung! • Те ти, булка, Спасовден! Bescheid enheit Bescheidenheit ist eine Zier. • Скромността краси човека, beschieden Wenn es ihm beschieden, wird er genesen. ■Акоимавек,щеимаилек. Besen Neue Besen kehren wohl. • Нова метла чисто мете. besitzen Wer besitzt, d er lerne verlieren. (Schiller) • За да печелиш, научи се да губиш. besser Besser geleiert als gefeiert. • Залудо работи, залудо не стой. Besser ist besser. • Покрито то м ля ко котките го не лочат. ■ От много глава не боли. Bessere (das) Das Bessere ist der Feind des Guten. • П о-доброто е враг на доброто. Beste (das) Man soll stets das Beste hoffen u nd a u f das Schlimme gefasst sein. • Н адяв ай се на най-доброто и се готви за най-лошото. Beten (das) Beten stärkt den Mut und Arbeit mehrt das Gut. ■ Богу се моли и сам печели. Betrug Betrug und List haben kurze Flügel. • Ha лъжата краката са къси. Der erste Betrug ist ärger als der letzte. • Първата и зм ам а боли повече от последната. Ein Betrug winkt dem anderen. • Една лъжа влече друга. • Измамата сама не ходи.
hotrügen Blinde 45 betrügen Wer betrügen will, pfeift süß. • Който мами, мед му капе от устата. Botrüger Der Betrüger wird oft der Betrogene. • Хи трата свр ака c двата кр ака (в капана). Betrunkene (der) Der Betrunkene kennt keine Gefahr. • Пи ян ият страх не знае. • На пияния м орето е до коляно. Einem Betrunkenen weicht ein Fuder Heu aus. ■ И лудият бяга от пияния. Bett Im Bett ist alles wett. • Леглото изглажда противоречията. betten (si ch) Wie man sich bettet, so schläft (liegt) man. • Ка квото постеле ш, на такво з ще легнеш. • Кой както се нареди. Beutel Arm am Beutel, kr ank am Herzen. • Праз на кесия - готов а треска. Aus fremdem Beutel ist gut wirtschaften (zechen). • C чужди пари евти но се купува. • С чужда пита майчин помен прави. Mein Beutel hat die Schwindsucht. • Празна кесия - готова треска. ■ Празна кесия - ж и ва охтика. biegen Lieber biegen als brechen. • Преклонената главичка (остра) сабя не сече. billig Billig stinkt, teuer blinkt. • Е втино, ам а гнило, скъпо , че мило. Birne Für jede Birne ist ein Stiel gewachsen. • Всяка крушка си има опашка. Wenn die Birne r eif ist, fallt sie von selbst. • Зряла та круша са ма пада. Birnen Kleine Birnen, lange Stiele. • Педя чо век, л ак ът брада. Bissen Man muss den Bissen nicht größer machen als das Maul. • Голям з а лък лап ни, голяма дума не казвай. blank Außen blank, innen Stank. • О тв ън кукла, отв ътре панукла (чу ма). ■ Бяло лице, черна душа. • Н а очи драга, зад очи поврага. Blatt Ein dürres Blatt kann ein bös Gewissen erschrecken. • Шумка шумна , гузен хукна. Blau (das) Er lügt das Blau vom Himmel herunter. ■ C устата си птички лови, с езика си звезди св ал я (сн ем а). Blick Wer nicht einen Blick versteht, versteht auch eine lange Rede nicht. • Който не разбира от поглед, не разбира и от думи. blind Gib blind, nimm sehend. ■ Даваш ли - не гледай, вземаш ли - отваряй си очите. Keiner ist blinder, als der nicht sehen will. ■ Няма по-глух от тоя, който не ще да чуе. • Няма по-сляп от тоя, който не ще да види. Blinde (der) Wir sollen sehen, sagt der Blinde, wie der Lahme tanzen geht. • Присмял се хърбел на щърбел: Де тиеухото?-Аминатебдетие дъното? ■ Присмяла се кука на криво дърво. Blinde (PI.) Es ist gefährlich, wenn Blinde den Blinden führen.
Blöße Bote ■ Сляп сляп води, и двамата в ямата. Unter den Blinden ist der Einäugige König. • Между сто слепи едн оокият е цар. Blöße Jeder hat seine Blöße, aber wer sie zeigt, wird belacht. ■ Всеки се има срамота, ама кому се види, нему се смеят. Blume Eine Blume macht keinen Kranz. ■ C едно цвете ве нец не става. Heute Blume, morgen Heu. ■ Дн ес хоп-троп, а утре в гроб. • Дн ес човек, утре прах. Blumen Die Blume n machen den Garten, nicht der Zaun. • Цветята, а не оградата правят градината. Gemalte Blum en duften nicht. ■ Рисувани цветя не миришат. Blut Blut ist dicker als Wasser. • Кръвта вода не става. • Бра т брата (Свой своег о) не храни, но те жко му, кой то го няма. Junges Blut hat Mut. ■ Младост е лудост. > Млада глава - луда глава. Junges Blut kocht bald über. ■ Младата кръв лесно кипва. Junges Blut, spar dein Gut, Armut im Alter wehe tut. • H a младос т лудувай, на старост кротувай. Blüte Erst die Blüte, dann die Frucht. • П о-на пред цъфтеж, че тогав а плод. Blüten Je mehr Blüten, desto weniger Früchte. • Голям цъфтеж - малко плод. Böck e Wenn die Böcke lammen. • Кога то се отели волът. ■ Когато на кьосето поникнат мустаци. ■ Кога то ц ъфн ат налъмите. • Н а куковден. (Н а куково лято.) Boden Je fetter der Boden, u m so fetter das Unkraut. • Богатс тво то р аз вр ащава. Bohne Nicht die Bohne wert sein. • Не струва ни лу ла тютюн. Boot Wir sitzen alle in einem Boot. • Каквато л ю л ка ни е залюляла, така ва ни и отлюлява . Borgen (das) Borgen macht Sorgen. • Б орч ли я ни сладко яде, ни сладко пие. шКойто е длъжен, той е тъжен. • Вяра, вересия, зл а орисия. Borgen und Schmausen endet mit Grausen. • Борч къща разваля. • От вересия и ракия няма прокопсия. Hüte dich vor Borgen, so schläfst du ohne Sorgen. • Б орчли я ни сладко яде, ни сладко пие. • Който е длъжен, той е тъжен. Böse (das) Das Böse lernt sich leicht, das Gute schwer. ■ Ло ш о то се учи по-лесно от доброто. Dem Bösen muss man mit Gutem begegnen. • Поклони се злому като на светому. Vom Bösen ist nichts Gutes zu erhoffen. • От злото добро не чакай. Böses Böses muss man mit Bösem arzneien. • Клин клин избива. Böses lässt sich leicht verrichten, aber nicht leicht wieder schlichten. • Злото лесно става, но мъчно отмин ава. Bote (der) Der beste Bote ist, wenn man selber geht.
Botschaft Brot • Ha вълка е дебел врата, защото сам си върши работата. Gib dem Boten zwei Pfennig und geh selber. • Дай на пратеника пара и иди сам. Botschaft Üble Botschaft kommt immer zu früh. • Лош ата вест ни кога не закъсняв а. • Лошото иде с колата, а се отнема с иглата. Braut Hat die Braut den Mann, so strömen zehn Freier heran. ■ Като се оже ни мом а, тогаз сгледници се показват. • След дъжд качулка. Keck holt die Braut weg. ■ Ерген на сгледа за себе си сгледва. • Който предвари (и зпрев ари), той натовари. Brei Man geht so lang um den Brei, bis er kalt wird. • Парен каша духа. Regnet es Brei, fehlt ihm der Löffel. • Когато вали манна, няма му лъжиц ата. Wenn es Brei (Suppe) regnet, hat man (der Bettler) keine Schüssel(n). • Кога то с тан ало морето медено, с иром ах ът си изгубил лъжицата. brennen Was dich nicht brennt, das blase nicht. • В чужда манджа сол не туряй. Brille Wer nicht sehen will, braucht keine Brille. • Който не иска да види, не се нуждае от очила. Brot Anderer Leute Brot ist den Kindern Kuchen. • Х орско то в сякога е по-добро. Besser eigen Brot als fremden Braten. ■ По-добре своя леща от чужда кокошка. ■ Свое яйце е по-добро о т чужда кокошка. Besser hartes Brot als g ar keins. ■ По-добре е чер комат, а не празна торба. • П о-добре бобова с лама, отколкото празни ясли. Brot kostet Schweiß. • Хлябът с пот се изкарва. Das Brot geht nicht dem Bauche nach. • Е ла, хляб, да те изям. Eigen Brot nährt am besten. • По-добре своя л ещ а от чужда коко шка. Eigen Brot schmeckt am besten. ■ Свое то е най-сладко. Er kann mehr als Brot essen. ■ Н е яде хляба х арам (даром). Fehlt das Brot im Haus, zieht der Friede aus. ■ Няма ли хляб, и мир няма. Fremdes Brot, herbes Brot. ■ Чуждият хляб съ с сълзи се яде. Gebetteltes Brot schmeckt wohl. • Изпросени ят хл яб е сладък. Gegessen Brot ist halb vergessen. ■ Доброто се скоро забравя. Kein Brot ohne Not. ■ Е1яма добр о без пот. ■ Без захмет не се яде мед. Man muss sich mit Brot behelfen, bis man Fleisch bekommt. • Когато няма риба, и ракът е риба. • Ако не крилце, барем перце. Mancher hat Brot, wenn er keine Zähne me hr hat. ■ Ко га то станало м о рето медено, сир омах ът си загубил лъжиц ата. ■ Кога Господ дава брашното, дяво лът вз ема чувала. Trocken Brot mit Freuden ist besser denn Gebratenes mit Kummer. • По-добр е сух хляб c мир, не печ ено агне със свада. Wer Brot will, d a rf den Schweiß nicht scheuen.
Brüder Butter шНяма добро без пот. • Без захмет не се яде мед. Wer mi r B rot gibt, den nenne ich Vater. • Който дава папо, нему викам тато. • Който ми дава хляб, той е за мен баща и брат. Wessen B rot ich esse, dessen Lied ich singe. • Ha чия кола се возиш, нему песен ще пееш. ■ Дето се храниш, т а м да хвалиш. Brüder B rü d er haben ein Geblüte, aber selten ein Gemüte. • Братята са братя, па и те се скарват понякога. • Братята са една кръв и пак са различни. Gleiche B rüder , gleiche Kappen. • От един дол дренки (са). • Вз еми единия, че удари другия. Brühe Die Brühe ist oft teurer als der Braten. • H a триците скъп, на брашното евтин. ■ К ой то жали по дковата, изгубва коня. • Облизал костница, п латил овчица. Keine B rü he ohne Mühe. • Потруди се, та да хапнеш. ■ Без захмет не се яде мед. Brunnen An kleinen Brunnen löscht man auch den Durst. • Жадна мечка и росата ближе. Dess Brunnen, dess ich getrunken hab, kann ein ander auch zu schmecken kriegen. • Не плюй в кладенеца, от който ще пиеш. Man muss nie sagen: von dem Brunnen trink ich kein Wasser mehr. • Голям за лъ к лап ни, голяма дума не казвай. Buch Buch macht klug. ■ Който знае книга, той има четири очи. • Книгата на зло не учи. Ein gutes Buch lobt sich selbst. • Добрата книга сама се хвали. Wer lernen will ohne Buch, schöpft mit einem Siebe Wasser aus einem Krug. • Без книга човек не види. Bücher Bücher sind stemme Lehrer, ш Книгит е са мълчаливи учители. Bude Es wird ihm schon auch einmal in die Bude regnen. ■ Има още да му пати главата. Bürgen (das) Bürgen soll man würgen. ■ Назаем брашно тъпкано се връща. • Който е длъжен, той е и тъжен. • Който няма борч, той е богат. Bürgerm eister Er lügt wie ein Bürgermeister. • Лъж е като дърт (брадат) циганин, bürsten (sich) Wer sich nicht bürsten lässt, wird ausgeklopft. • Който от дума не отбира, от пръчка разбира. Busch Der eine klopft (schlägt) a u f den Busch, der andere fängt (kriegt) den Vogel. • Е дин бие тъп ана, друг събира парсата. Wer sich vor dem Busch fürchtet, kommt nicht in den Wald. • Който се бои от шумка, да не ходи в гората. Butter Butter verdirbt keine Kost. ■ От повече глава не боли. Das geht aber (ab) wie Butter. ■ Продава се като топъл хляб. Wenn man mit Butter umgeht, macht man sich fettig. • К ойто бърка в масло, омазн я си пръстите. • К ойто бърка в меда, о близва си пръстите.
49 Charakter Der Charakter des Menschen ist sein Schicksal. • Характерът на човека е негова съдба.
бигДсАст аеп Т ебеп. Dach Unter jedem Dach ist ein Ach. ■ Къща без кавга (без дим) не бива. daheim Daheim i st’s am besten. • Св оя къщица - св оя слободица. ■ У дома си ми е най-добре. Dank Dank hat Klang. • Благодаря - к а к хубаво звучи! Mit Dank verdient man Dank. ■ H a благодарността се отговаря c благодарност dankb ar Dankbar sein bricht kein Bein. • Кажи „благодаря“ няма да ти се откъсне езикът! Dankbarkeit Dankbarkeit ist dünn gesät. ■ Благодарността е р ядк о цвете. Dankbarkeit und Weizen gedeihen nur a u f gutem Boden. • Благодарността е като пшеница та - вирее с ам о на добра почва. Darum (das) Jedes Darum hat sein Warum. • Няма дим без огън. Decke Eine gute Decke von Schnee bringt das Winterkorn in die Höhe. • Дебел сняг, го лям комат. Man muss sich nach der Decke strecken. • Простирай се според чергата си. ■ Всяка жаба да си знае гьола. Wer sich nicht nach d er Decke streckt, dem bleiben die Füße unbedeckt. • Простирай се според чергата си. denken Denke langsam, handle schnell. ■ Мисли бавно, действай бързо. Erst denken, dann handeln. • Преди да действаш, помисли!
Denken Ding I.» mag einer denken, was er will, aber reden muss er, w as sich ziemt. ■ Мисли к акаото искаш, но говори какаото трябва. Denken (das) !' Fürs Denken tut man keinen henken, ■ Никого не бесят за неизказани мисли. 1.eben ohne Denken ist Dürsten ohne I Schenken. j • Живот без мислене е като жажда без вода. Denker Der Denker ist kein Schwätzer. ■ Който мисли, не дрънка. Deutsche (der) Was der Deutsche bezahlt, das isst er auch. • Пенявиш се, не пенявиш се, ще те я м (че те ручам) - пари съм давал. Dicktun (das) Dicktun ist sein Reichtum, zwei Pfennig sein Vermögen. ■ Голо, ама гол ямо (фудул). • Голяма фирма, бедно положени е. Dieb Der ist kein Dieb, der einen Dieb auszeucht (auszieht). • Халваджия за бозаджия. Ein Dieb baut dem anderen keinen Galgen. ■ Гарван гарвану око не вади. Kein größerer Dieb als der Schlaf: Es raubt uns das halbe Leben. ■ Ка къв по-голям крадец от съня - отнема ни половината ж и в от Wer einmal stiehlt, bleibt immer ein Dieb. • К ой то открадне игла, той ще открадне и хазна. Diebe Die kleinen Diebe hängt man, die großen lässt man laufen. ■ Законът е като паяжина: Осата я раз късва, мухата се опли та в нея. ■ Не бесят обирджиите , а джебчиите. Die sind die ärgsten Diebe, die man im Haus hat. ■ От домашен хайдутин мъчно мож се уварди. ■ Домаш ен крадец - най-опасен. Diener Ein getreuer Diener ist ein verborgener Schatz. • Верен слуга - дясна ръка. • Верен слуга - здрав ключ. Dienst Dienst ist Dienst (und Schnaps ist Schnaps). • Службата си е служба, дружбата - дружба. ■ Службата не е дружба. Ein Dienst ist des anderen wert. • Услуга з а услуга. Ding Achte kein Ding gering. ■ И дребното кам ъче обр ъща колата. • Н е от минавай дребните неща. All Ding hat seine Zeit. • Всяко нещо с времето си. Alles Ding währt seine Zeit. ■ Всичко е до време. Gut Ding will Weile haben. • Бав но, но сигурно. • Хубавите неща бавно стават Jedes Ding hat zwei Seiten. • Медалът им а две страни. Nachdem ein Ding geschehen ist, sind alle Gräber voll Weisheit. • Ко га то се пр екатури колата, пътища много. Nichts übereile, gut Ding will Weile. ■ Не бързай, кар ай бавно, но сигурно! Wenn ein Ding geschehen ist, kommt guter Rat zu spät. ■ Прекатури ли се колата, пътища много. Wer leise geht, geht weit, jedes Ding will seine Zeit. ■ К ойто върви пол ека, отива далеко. • Б ър за та работа срам за майстора . Wie ein Ding nutzt, wird es geputzt. ■ Според заслугите и отплатата. Wer will, dass es ihm gelinge, seh selbst zu seinem Dinge.
Dahlie 6m Acfxm Dach Unter jedem Dach ist ein Ach. ■ Къща без кавга (без ди м) не бива. daheim Daheim i st’s am besten. ■ Своя къщица - своя слободица. • У дома си ми е най-добре. Dank Dank hat Klang. • Благодаря - к ак хубаво звучи! Mit Dank verdient man Dank. • H a благодарността се отговаря c благодарност. dankb ar Dankbar sein bricht kein Bein. ■ Кажи „благодаря“, няма да ти се откъсне езикът! Dankbarkeit Dankbarkeit ist dünn gesät. • Благодарността е рядк о цвете. Dankbarkeit und Weizen gedeihen nur au f gutem Boden. • Благодарността е като пшеницата - вирее само на добра почва. Darum (das) Jedes Darum hat sein Warum. ■ Няма дим без огън. Decke Eine gute Decke von Schnee bringt das Winterkorn in die Höhe. • Дебел сняг, го лям комат. Man muss sich nach der Decke strecken. ш Простирай се според чергата си. ■ Всяка жаба да си знае гьола. Wer sich nicht nach der Decke streckt, dem bleiben die Füße unbedeckt. ■ Простирай се според чергата си. denken Denke langsam, handle schnell. • Мисл и бавно, действай бързо. Erst denken, dann handeln. • Преди да действаш, п омис ли!
Denken Ding Es mag einer denken, was er will, aber reden muss er, was sich ziemt. • Мисли как вото искаш, но говори к аквото трябва. Denken (das) fürs Denken tut man keinen henken. • Никого не бесят за неизказани мисли. Leben ohne Denken ist Dürsten ohne Schenken. • Живот без мислене е като жажда без вода. Denker Der Denker ist kein Schwätzer. • Който мисли, не дрънка. Deutsche (der) Was der Deutsche bezahlt, das isst er auch. • Пенявиш се, не пенявиш се, ще те ям (че те ручам) - пари съм давал. Dicktun (das) Dicktun ist sein Reichtum, zwei Pfennig sein Vermögen. • Голо, а м а гол ямо (фудул). • Голяма фирма, бедно положение. Dieb Der ist kein Dieb, der einen Dieb auszeucht (auszieht). • Х алва джи я за бозаджия. Ein Dieb baut dem anderen keinen Galgen. ■ Гарван гарвану око не вади. Kein größerer Dieb als der Schlaf: Es raubt uns das halbe Leben. • Какъв по-голям крадец от съня - отнема ни половината ж и в о т Wer einmal stiehlt, bleibt immer ein Dieb. • К ой то открадне игла, той ще открадне и хазна. Diebe Die kleinen Diebe hängt man, die großen lässt man laufen. ■ Законът е като паяжина: Осата я раз късва, мухата се оплита в нея. • Не бесят обирджиите, а джебчиите. Die sind die ärgsten Diebe, die man im Haus hat. • От домашен хайдутин мъчно мож се уварди. • Дом аш ен крадец - най-опасен. Diener Ein getreuer Diener ist ein verborgener Schatz. • Верен слуга - дясн а ръка. • В ер ен слуга - здрав ключ. Dienst Dienst ist Dienst (und Schnaps ist Schnaps). ■ Службата си е служба, дружбата - дружба. ■ Службата не е дружба. Ein Dienst ist des anderen wert. • Услуга з а услуга. Ding Achte kein Ding gering. • И дребното камъче обръща колата. • Н е отминавай дребните неща. All Ding hat seine Zeit. • Всяко нещо c времето си. Alles Ding währt seine Zeit. • Всичко е до време. Gut Ding will Weile haben. ■ Бав но, но сигурно. ■ Хубавите неща бавно стават Jedes Ding hat zwei Seiten. ■ Медалът им а две страни. Nachdem ein Ding geschehen ist, sind alle Gräber voll Weisheit. • Когато се пр екатури колата, пътища много. Nichts übereile, gut Ding will Weile. ■ Не бързай, к арай бавно, но сигурно! Wenn ein Ding geschehen ist, kommt guter Rat zu spät. • Прекатури ли се колата, пътища много. Wer leise geht, geht weit, jedes Ding will seine Zeit. ■ Кой то върви пол ека, отива далеко. • Б ърз ата работа срам за майстора . Wie ein Ding nutzt, wird es geputzt. • Според заслугите и отплатата. Wer will, dass es ihm gelinge, seh selbst zu seinem Dinge.
Dinge dumm • Вълкът с ам си върши работата, з а това му е дебел вратът. • Ако искаш да ти се свърши работата, свърши си я сам. Dinge Aller guten Dinge sind drei. • Щ о е добро, от света Троица е. Auch kleine Dinge achte nicht geringe. • И малкото камъче прекатуря колата. ■ От искра гора се запаля. Geschehene Dinge haben keine Umkehr. ■ М иналото се не връща, са мо се преглъща. ■ Било що било (да му турим пепел). Disteln Disteln sind dem Esel lieber als Rosen. • Магарето предпочита тръните пред розите. Disteln tragen keine Feigen (Trauben). ■ Див глог питомно грозде не ражда. ■ От ра ки та грозде бива ли? Doktor Was bringt den Doktor um sein Geld (Brot): a) die Gesundheit, b) der Tod. • Ка к в о лишава доктора от хонорар: а) здравето, б) смъртта. doppelt Doppelt gemoppelt. • Двойно и пак афиф. • Двоен шев и пак крив. Doppelt gibt, wer gleich (schnell) gibt. ■ Навременна помощ - двойна помощ. Doppelt (genäht) hält besser. • Имай Бога, хвани си и светец. ■ Д вое н шев (дикиш) по-здраво държи. Dorf Kein Do rf so klein, es hat jährlich seine Kirchweih. • И на наша та улица ще изгрее слънце. Dorn Dorn und Distel stechen sehr, falsche Zungen noch viel mehr. • Лоша рана зараства, лоша дума не се забравя. ■ Зл ия т език от трън е по-бодлив. Zertritt den Dorn nur, wenn du Schuhe trägst. ■ Бос тръни не гази. Dornen Wer die Dornen scheut, kommt nicht in den Busch. • Който се бои от вълци, да не ходи в гората. Wer Dornen sät, d arf nicht barfuß gehen. • Сееш ли тръни, не ходи бос. Wer in Dornen greift, sticht sich. ■ Бъркаш ли в кошера, пчелите ще те жилят Dreck Einen alten Dreck soll man nicht aufrühren, sonst stinkt es. ■ В старо бунище не рови - вони страшно. Dreier Der eine ist einen Dreier wert, der andere drei Pfennige. • Какъвто единият, такъв и другият. ■ Ка кво то Куко, тако ва и Пипе. Dritte (der) Wenn zwei sich zanken, lacht der Dritte in Gedanken. ■ Двама се карат, третият печели, drohen Wer lange droht, macht dich nicht tot. • Кой то се кани, не пали. ■ Койт о заплашва, не посяга. du Wie du mir, so ich dir. • Каквото повикало, такова се обадило. ■ Каквото ти на мен, таквоз и аз на теб. Dudelsack Ein Dudelsack pfeift nicht, wenn er nicht voll ist. ■ Гладна м еч ка хоро не играе, dumm Dumm geboren, dumm geblieben.
Dumme Durst • Родил се теле, умрял вол. • Глупостта е нелечима. Wer dumm geboren ist, wird auch in Paris nicht klug. • Вари го, печи го, с ориз тъпчи го, пак си е рак. Dumme (der) Der Dumme h at’s Glück. • За лудия вс якой (в секи) ден (е) празник. Dem Dummen hilft der liebe Gott. • H a лудия и Господ помага. Dumme (PI.) Dumme machen die Feste und die Klugen verzehren den Braten. ■ Глупак лозе коп ае, умен вин о пие. Dummen (die) Die Dummen werden nicht alle. • Глупостта човешка е вечна. Dummheit Die Dummheit straft sich selbst. • Глупостта сама се наказва. Dummheit ist eine Gabe Gottes. • Глупостта е дар Божи . Dummheit ist oft schädlicher als Bosheit. • И м а простотия, по -лоша (вредна) от лошотия. Dummheit und Stolz wachsen a u f einem Holz. • Глупост и гордост две сестри са. Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. • И Господ не може да се пребори с простотията. Den Verstand kann man verlieren, die Dummheit nie. • Умее губи, глупост - не. Dummkopf Ein D um mkopf ging fort und ein Schafskopf kam wieder. • Теле отиде, вол се върна. • Теле и говедо, се е волс ко чедо. • Глупак отиде, про стак се върна. Mit einem D um mkopf da rf man sich nicht a u f den Weg begeben. • C глупав н а път не тръгвай. Dünkel Dünkel geht a u f Stelzen. • Надува се като пуяк. ■ Надула се жаба(та) да надмине вола. ■ Надутият все едно на кок ил и стъпва. Dunkeln Im Dunkeln ist gut munkeln. ■ H a тъмно е удобно да се шушука. Durst Durst macht aus Wasser Wein. • Като няма риба, и ракът е риба. ■ Като няма кокошка, и сврака се ядва.
54 Ehe Die Ehe ist Himmel und Hölle. • Бракътеиад, ирай. Wer entbehrt die Ehe, lebt weder wohl noch wehe. ■ И c жена мъка, и без жена мъка. Ehestand Ehestand, Wehstand. • Венчило, че рно чернило. Ehre Dem Armen Ehre hat Schwere. • Честта е по-скъп а от парите. Ehre ist zu hüten schwer. • Чест трудно се пази. Ehre, dem Ehre gebührt. • Чест томува, к ой то я заслужава. Ehre geht vor Glück und Geld. • Честта е по -с къп а от парите. Ehre, Glauben, Augen vertragen keinen Spaß. ■ Честта, вярата, очите не понасят шегите. Ehre kannst du nirgends borgen, musst schon selber dafür sorgen. ■ Чест назаем се не взима. Ehre ist besser als Gold und Silber. • Честта е по-скъпа от парите. Ehre verloren, alles verloren. ■ Загубиш л и честта си, всичко загубваш. Verlorene Ehr’ kehrt nimmermehr. ■ Загубена чест не се връща. Was nützt die Ehr’, wenn der Beutel leer. • За какво ти е славата, щом ти е празна кесията. Wenn die Ehre einen Riss bekommt, so klafft sie. ■ Пропука ли се честта, не можеш я залепи. Ehren Ehren beschweren; Würden sind Bürden. • Славата и достойнството са тежко бреме. ■ н
ohrlich Eileviel 55 ohrlich Ehrlich währt am längsten. ■ Честността побеждава. Wer ehrlich ist, freit früh, wer klug ist, nie. • Честният се жени рано, умният - никога. Zwischen ehrlichen Leuten bedarfs keiner Rechnung. ■ Между честни хора сметки те са излишни. Ei A uf ein Ei gehört ein Trunk, a u f den Apfel ein Sprung. • Яйце изяж - пийни, ябълка хрусни - скокни! Besser ein Ei im Frieden als ein Ochs im Kriege. • По-добре сух хляб c мир, а не мн ого гозби с ’ зехир (яд, мъка). ■ По-добре сух хляб с мир, а не пе чено агне с ’ свада. Das Ei will (immer) klüger sein als die Henne. • Ко га порасна, кога почн а на баща си акъл да дава. • Не учи дяда си попа как се деца кръщават. • От зелена тиква семе не вземам. Ein Ei in der Hand ist besser als eine Henne über Land. • Коетоевръка,неелъжа. Ein faules Ei verdirbt den Brei. • За хиляда сладко, а за п ара горчиво. ■ В мирис аното яйце разваля мандж ата . Lieber heute ein Ei als morgen eine Henne. • Дн ешн ото яйце от утрешната к окошка е по-добро. Während zwei zanken um ein Ei, so ste ckt’s der dritte bei. • Двама се карат, третият печели. Eiche Es fällt keine Eiche vom ersten Streiche. • C един удар дървото не пада. Was kümmert es die Eiche, dass sich eine Sau an ihr scheuert. • Всяка коза за свой крак. Eifer Blinder Eifer schadet nur. ■ Прекаден светец и Богу не е драг. Eifersucht Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. • Ревността е страст, упорито търсеща страдания. Ohne Eifersucht keine Liebe. ■ Няма любов без ревност. Eigenliebe Eigenliebe macht die Augen trübe. ■ Самолюбието м ъ ти погледа. Eigenliebe neckt des Hasses Triebe. • Самолюбието събужда омраза. Eigenlob Eigenlob stinkt, Eigenru hm hinkt. ■ Който се хвали, сам се квари. Eile Eile bringt Weile. я К ойто бърза, къс но стига. Eile brach (bricht) den Hals. ■ Който бърза много, спъва се. Eile mit Weile. • Кой то иде по лека, той отива далеко. • Бърз ай полека! ■ Бърз ай бавно! Wer Eile hat, der geht langsam. • Бавн о, но сигурно. ■ Кой то бърза, ходи бавно, eil en Eilen tut selten gut. • Когато бърза абаджията, тогава му се къс ат конците. ■ Бързата прежда лесно се къса. ■ Бързата работа срам за майстора. Wer zu sehr eilt, kommt (gern) zu spät. ■ Кой то бърз а, късно стига. Wer zu sehr eilt, tut nichts Gutes. ■ Бър зата р абота сра м за майстора . ■ Бърз ата кучка слепи ги ражда. Eileviel (das) Eileviel kommt spät ans Ziel. • Който бърза, късно стига.
einfach in einfach Warum einfach, w enn’s auch umständlich geht. ■ Защодаепросто, катоможеидае сложно. ei ngebrockt Selbst eingebrockt, selbst aufgegessen. ■ К аквото си дробил, та кова ще сърбаш. Was man sich eingebrockt hat, das muss man auslöffeln. ■ Каквото си дробил, такова ще сърбаш. ■ Щ е си сърбаш попарата! Einigkeit Einigkeit ein festes Band, hält zusammen Leut und Land. ■ Съедин ението прави силата. Einigkeit macht stark. ■ Съединението прави силата. einm al Einmal ist keine Gewohnheit. • Веднъж навик не прави. Einmal ist keinmal. • Н е случиш ли първи път, оп итай се пак. Einmal lesen hilft wohl, zehnmal lesen hilft besser. ■ Повторението е майка на знанието. Einmal sehen ist besser als zehnmal hören. ■ Вяр вай на очите, а не на ушите. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. ■ Който веднъж излъже, не го вярват втори път и право да каже. ■ Ако излъжеш един път, не ти вярват довека. einschlagen Es schlägt nicht immer ein, wenn es donnert. ■ Невинаги, когато гърми, пада гръм. Eintracht Eintracht baut das Haus, Zwietracht reißt es nieder. • Дето има сговор, там и куршум м по вода пл ава, а дето н яма сгоипр, там и кратун а потъва. Eintracht ernährt, Zwietracht verzehr! ■ Със сговор и пелинът е мед. ■ Сговорът храни, раздорът разяжда. Eisen Das Eisen lässt sein Rosten nicht. ■ Няма желязо без ръжда. Eisen wetzt Eisen. • Нуждата кал ява. Man muss das Eisen schmieden, solang^ es heiß ist. • Желязото се кове (чука), дорде е топло. ■ Кови жел язото, дока то е горещо Schmiede das Eisen, solange es glüht ■ К ови желязото, до ка то е светнало eitel Allzu fein ist eitel Schein. ■ Много хубаво не е на хубаво. Ende Alles hat sein Ende, nur die Wurst zwei • Всичко има край, само саламът два. Am Ende soll man a u f den Anfang schell • Прави каквото правиш и сетнииатЦ не забравяй . • Какв ото и да захванеш, мисли къде ще му излез е краят. Das dichte Ende kommt nach. • Щ е усети той дебелия край. Das Ende krönt das Werk. ■ Краят уве нчава делото. Ende gut, alles gut. • Добър л и е краят, всичко е добре. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. ■ По-добре ужа сен край, отколкото ужас без край. Was du tust, bedenke das Ende. • Прави каквото прав иш и сетни ши и не забравяй . • Ка квото и да захванеш, мисли k i . hi' ще му изл ез е краят.
P nie Esel 57 |и|в I nie lucht Uber das Watscheln der I lüHi i l|im мил ec хърбел н а щърбел. • 1рм» мили ес кука на криво дърво. |Н|М»а|«П I hUwi Ic und gebiete! ■ l'ami лий и владей! •)й» tut I ulen ist nichts ohne Mangel. tnl I Illen lebt kein Menschenkind, an I hi iiniii keinen Mangel find’t. Ei I MiHH'K bei кусур не бив а (няма). t>il*hiimu IIhhIi I Iluhning wird man klug. * | Ihiiimi.m наумучи. I IМи ииц ist der beste Lehrmeister, t I Ihm in hin е най-добрият учител. NMu L , den Erfolg haben die Götter den H, h« iiilt gesetzt. I Hiiei i" iпотнесепостига. •iliatiMiia (das) Н И I I huh enen zum Lächerlichen ist nur L *in hi lullt. B t t l i великото до смешното има само K lMHii кричка. •KhaHeii ■Ellulli'M inI schwerer als erwerben. ^ H P R M l’i'iiii еда извоюваш нещо, K gtU A H Uuinio да го задържиш. » Hl lieilm hl. dann gemacht. K | llhpii" попиели, после действай. » H l mausen, dann schneiden. I | Дал* мери, веднъж режи. ( Ijiii im. ui мери, един п ът режи. » III •Ich uni dich, dann richte mich! i I ein i и съди като другите, а другите НИШ 11'бс СИ. рВаМ wagen, dannwagen. I iIhusi мери, веднъж режи. | tytl Им и мери, един път режи. Pisle (dar) Ниш di I Erste im Dorf als der Letzte in >. m«di • По-добре в село чорбаджия, а не в града юом юрджия. • По-добре пръв на село, отколкото последен в града. Ertrinken (das) Wer am Ertrinken ist, ergreift jeden Strohhalm. ■ Давещият се и за сламка се хваща. • Който се дави, улавя се и за змия. Erziehung Erziehung ist Beispiel u nd Liebe, sonst nichts. • Възпитанието е пример и любов, нищ о повече. Esel Als Esel geboren, als Esel gestorben. • Магаре се родил, магаре ще си умре. Auch ein Esel mit Gold beladen frisst nur Disteln. ■ М агарето си е магаре, ако ще да има пари с товари. Dem Esel, der das Korn zur Mühle trägt, wird die Spreu. • Е дин бие тъп ана, друг обира парсата. Den Esel kennt man bei den Ohren, bei den Worten kennt man den Toren und bei dem Angesicht den Mohren. • Свр аката по цвърч ене то, со кола по хвърченето. • Птицата се познава по перата, а чо век по лакърдията . • Магарето се познава по ушите, а глупака по приказките. Den Esel schick, wohin du willst, kein Pferd wird draus, das etwas gilt. • Магаре и на хаджилък да иде, пак си дохожда магаре . Der Esel u nd der Treiber denken nicht eins. • Какв о си мисли кам ила та, а какво камиларят. • Какв ото м исли мишка та, котката го разваля.
einfach Ende einfach Warum einfach, wenn ’s auch umständlich geht. • Защодаепросто, катоможеидае сложно. eingebrockt Selbst eingebrockt, selbst aufgegessen. • Какв ото си дробил, та ко ва ще сърбаш. Was man sich eingebrockt hat, das muss man auslöffeln. ■ К акв ото си дробил, тако ва ще сърбаш. • Щ е си сърбаш попарата! Einigkeit Einigkeit ein festes Band, hält zusammen Leut und Land. • С ъедин ен ието пр ав и силата. Einigkeit macht stark. ■ Съединението прави силата. einm al Einmal ist keine Gewohnheit. • Веднъж навик не прави. Einmal ist keinmal. ■ Н е случиш ли първи път, опи тай се пак. Einmal lesen hilft wohl, zehnmal lesen hilft besser. ■ Повторението е майка на знанието. Einmal sehen ist besser als zehnmal hören. ■ Вяр вай на очите, а не на ушите. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. • К ойто веднъж и злъже, не го вярв ат втори път и прав о да каже. • Ако излъжеш един път, не ти вярват довека. ei nschl agen Es schlägt nicht immer ein, wenn es donnert. ■ Невинаги, когато гърми, пада гръм. Eintracht Eintracht baut das Haus, Zwietracht reißt es nieder. ■ Дето има сговор, там и куршумът по вода плава, а дето н ям а сговор, т а м и кратуна потъва. Eintracht ernährt, Zwietracht verzehrt. ■ Със сговор и пелинът е мед. ■ Сговорът храни, раздорът разяжда. Eisen Das Eisen lässt sein Rosten nicht. • Няма желязо безръжда. Eisen wetzt Eisen. ■ Нуждата калява. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. ■ Желязото се кове (чука), дорде е топло. • К ови желязото, до ка то е горещо. Schmiede das Eisen, solange es glüht. ■ Ко ви желязото, дока то е светнало, eitel Allzu fein ist eitel Schein. • Много хубаво не е на хубаво. Ende Alles hat sein Ende, nur die Wurst zwei. ■ Всичко има край, само саламът - два. Am Ende soll man a u f den Anfang sehen. ■ Пра ви каквото прави ш и сетни ната не забравяй. • К аквото и да захван еш, мисли къде ще му излез е краят. Das dichte Ende kommt nach. • Щ е усети той дебелия край. Das Ende krönt das Werk. • Кра ят уве нчава делото. Ende gut, alles gut. • Добър л и е краят, всичко е добре. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein • Schrecken ohne Ende. • По-добр е у жасен край, о ткол кото ужас без край. Was du tust, bedenke das Ende. • Прави каквото правиш и сетнината не забравяй . • Какв ото и да захванеш, м исли къде ще му излезе краят.
Ente Esel 57 Ente Die Ente lacht über das Watscheln der (ians. • При см ял се хърбел н а щърбел. • При см яла се кука на криво дърво, ontzweien Entzweie und gebiete! • Разделяй и владей! Erde Auf Erden ist nichts ohne Mangel. Auf Erden lebt kein Menschenkind, an dem man keinen Mangel find’t. • Човек без кусур не бива (няма). Erfahrung Durch Erfahrung wird man klug. ■ Опитът на ум учи. Erfahrung ist der beste Lehrmeister. • Опитът е най-добрият учител. Erfolg Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt, а Успех без пот не се постига. Erh abene (das) Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt. а От великото до смешното има само едн а крачка, erhalten Erhalten ist schwerer als erwerben, а По-лесно е да извоюваш нещо, отко лкото да го задържиш. erst Erst bedacht, dann gemacht, а Първо помисли, после действай. Erst messen, dann schneiden, а Дв а ж мери, веднъж режи. а Три пъти м ери, един път режи. Erst sieh a u f dich, dann richte mich! а Себе си съди като другите, а другите като себе си. Erst wägen, dann wagen, а Дваж мери, веднъж режи. а Три пъти мери, един път режи. Erste (der) Besser der Erste im D orf als der Letzte in der Stadt. а По-добре в село чорбаджи я, а не в града кюмюрджия. а По-добре пръв на село, отколкото последен в града. Ertrinken (das) Wer am Ertrinken ist, ergreift jeden Strohhalm. а Давещият се и за сламка се хваща. а К ойто се дави, улавя се и за змия. Erziehung Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts. а Възпитанието е пример и любов, нищ о повече. Esel Als Esel geboren, als Esel gestorben, а Магаре се родил, магаре ще си умре. Auch ein Esel mit Gold beladen frisst nur Disteln. а Магарето си е магаре, ако ще да има пари с товари. Dem Esel, der das Korn zur Mühle trägt, wird die Spreu. а Един бие тъпана, друг обира парсата. Den Esel kennt man bei den Ohren, bei den Worten kennt man den Toren und bei dem Angesicht den Mohren, а Свраката по цвърченето, сокола по хвърченето. а Птицата се поз нава по перата, а чо век по лакърдията , а Магарето се познава по ушите, а глупака по приказките. Den Esel schick, wohin du willst, kein Pferd wird draus, das etwas gilt, а Магаре и на хаджилък да иде, пак си дохожда магаре . Der Esel u nd der Treiber denken nicht eins. а Какво си мисли камилата, а какво камиларят. а К аквото мисли ми шката, котка та го разваля. Е
58 Esel Essen E Ein Esel bleibt ein Esel, k am ’ er auch nach Rom. ■ Магаре и на хаджилък да иде, пак си дохожда магаре. Ein Esel ist ein Esel. ■ Магарето си е всякога магаре. ■ Телето си е пак теле. Ein Esel kraut den anderen. ■ Хал ва джи я за бозаджия. Ein Esel nennt den andern Langohr. ■ При см ял се хърбел на гцърбел. • Прис мяла се кука на криво дърво. Ein Esel stößt sich nicht zweimal an denselben Stein. • Лисицата дваж в капана не влиза. ■ Магаре два пъти не се препъва о един и същи камък. Ein lebendiger Esel ist m ehr wert als ein toter Löwe. ■ По-добре жива мишка, а не умрял а слан (лъв). Einem willigen Esel packt jed er auf. • Доброто магаре всеки го товари. Es ist mehr ein Esel, der Martin heißt. ■ Само едно магаре не се казва Марко. Man führ ’ den Esel nach Paris, es wird aus ihm kein Gaul gewiss. ■ Магаре и на хаджилък да иде, пак си дохажда магаре. Man kann den Esel nicht zum Saufen zwingen, wenn er keinen Durst hat. ■ Вола го закарваш да го напоиш, ама зорлен не можеш го на кара да пие. Man kann einen Esel satteln, ein Reitpferd wird er aber nicht. ■ Магарето, колкото и да е кескин, ат не става. ■ Мага рето си е магаре, ако ще да им а зл ат палдъж (по допашни к). • Магарето си е магаре, и златно седло да има. Man ruft den Esel nicht anders zu Hofe, als wenn er Säcke tragen soll. • Магарето викали на сватба: Ил и вода няма, или дърв а н яма. • Канили мага рето на сватба, но му заръчали да си вз еме и са мара. Vom Esel kann man nicht Wolle fordern. • Ис ка да дои от яло ва крава мляко. Wer sich zum E sel macht, muss die Säcke allzeit tragen. • Ко ято ко би ла се хване, тя вършее на хармана. Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen un d bricht ein Bein. ■ Магарето, кога се наяде, щръклица го хваща. • Въшка, ко га се наяде, на че лото излиза. Wo sich der E sel einmal gestoßen hat, da stößt er sich nicht wieder. • Втори път магаре не сеудря там, където вече се е удряло. Esel (PI.) Esel werden n ur zur Hochzeit geladen, um Wasser zu tragen. • Магарето викали на сватба: Или вода няма, или дърв а няма. • Канили магарето на сватба, но му заръчали да си вземе и самара. Es gibt viele Esel, die keine Säcke tragen. ■ Има много магарета без самар. Nicht alle E sel haben vier Beine. • Н е всички магарета са четирикраки. Eselkopf Auf einen E selkopf sind Laugen umsonst. ■ Мий маг аре със сапун, да загубиш и сапуна, и труда. • Черн ият бял не става. Esse Eine halbe E sse raucht nicht. • Студен ко м ин не пуши. essen Wie einer isst, so arbeitet er auch. ■ Какъвто си на софрата, такъв си и в работата. Essen (das) Essen sehen macht nicht satt. • Да гледаш как другите ядат, не засища.
Hule Ewigkeit 59 Man soll das Essen beenden, wenn es am besten schmeckt. • Когато т и е най-сладко, спри да ядеш. Viel Essen, viel Krankheit. • От преяждан е н яма здраве. • Който яде мн ого, изяда си късмета. • Ла ко ми я та поСюлява човека. Vom Essen wird man fett. • Гъста каш а по яс ра зпаша. Eule Es ist keine Eule, die nicht schwüre, sie hätte die schönsten Jungen. • Попитали враната кой е най хубавец. - „Е, че моите пиленца“ - ре кла тя. • Жабата на жабчето си „хубче“ вика. Jedem dünkt seine Eule ein Falk. • Свое дете и гърбаво па к е мило. Jeder hält seine Eule für einen Falken. • Всеки си хвали крастав ото магаре . Was dem einen seine Eule, ist dem andern seine Nachtigall. • Всеки със съдбата си. ш Всеки си носи кръста . Eulen Es ist wie Eulen nach Athen tragen. • В чужд манастир свой псалтир не чети. ■ Н а бостанджия крастав ици не продавай. Eulen und Licht vertr agen sich nicht. ■ Н ощ ни птици не понасят светлина. Ewigkeit Auch die Ewigkeit besteht aus Augenblicken. • И вечността е сбор от мигове. Е
1 F (SStetfotr/u mirtreu9* Fach Bleibt ein jed er bei seinem Fach, fallt kein Schneider vom Dach. ■ Всяка жаба да си знае гьола. Fädchen Lange(s) Fädchen, faule(s) Mädchen. • Мързелива м о м а дълъг конец вдява. Faden Faden ohne Knoten taugt nichts. ■ Конец без възел работа не върши. Fäden Aus Fäden werden Stricke. ■ Съедин ен ието п рав и силата. ■ От много нишки въже става. Fall Ein Fall macht keine Regel. • Изключ ени ето не е правило. Fallen (das) Durch Fallen lernt man gehen. ■ До кле детето не падне, не мо же да се научи да ходи. Fallen ist keine Schande, aber das Liegenbleiben. • Н е е срамно да паднеш, срамно е да не искаш да се изправиш. Falle nde (der) Den Fallenden d arf man nicht stoßen. • Ha умряло куче нож (не) вади. ■ Н е бий падналия! Fässer Leere Fässer klingen hohl. • Празна бъчва гърми. Fasten (das) Wer nicht hungert, kann gut vom Fasten predigen. • Сит на гладен вяра на хваща, faul Er ist zu faul, als dass er ’s Maul auftun möchte. • От мър зел гладен ще умре. ■ Мързи го да си отвори устата. Faul bekommt wenig ins Maul.
I «ule Faulheit • Мързелът благо не яде и ни кога ново не носи. ■ Празен седи, гладен ходи. Mancher ist so faul, er möchte gleich Käse melken von der Kuh. • Зяпа, да но му паднат печ ени врабчета отгоре. Sei nicht faul, die Krippe kommt nicht zum Gaul. ■ Е ла, хляб, да те изям. ■ Хлябът не идва наготово. Wer faul ist in d er Jugend, muss arbeiten im Alter. • Излежавай се млад, да мреш на старост о т глад. Faule (der) Abends wird der Faule fleißig. ■ Ha слънце поспала, на месечинка попрела. • Мър зеливите вечер се разработват. Der Faule friert bei der Arbeit und schwitzt beim Essen. • Стани - ох, седни - ох, слож и пита, не се дига. • Бръз (бърз) на лъжица, тром (бавен) на теслица. • Яде като мечка, а работи с клечка. ■ Яде като меч ка, работи като бубулечка. Der Faule geht zur Arbeit wie ein Dieb zum Galgen. • Отива на работа, к ато че го водят на заколение. Dem Faulen ist der Tag zu lang. ■ Ако не беше м ръкна ло, не можехм е сколаса. • За мързеливия все късно мръква. Der Faule schneidet die Bretter, wo sie am dünnsten sind. • Търси на работата лекото и на бан ицата м екото. Der Faule w ird nicht mit Honig gefuttert. ■ Мързелът благо не яде и никога ново не носи. ■ Без захмет не се яде мед. Ein Fauler ist jede rz eit arm. • Д ебе ла сянка, гладн а уста. Ein Fauler wird lieber drei Tage Hunger leiden als ein Tag arbeiten. • Три дни гладува, а м а рахата си не разтуря. Für den Faulen ist jede r Tag Kirmes. • За мързеливия всеки ден е Великден. Faule (PI.) Die Faulen machen den längsten Weg. ■ С къперн и кът дв а пъти плаща, ленивият по-далеч ходи. Faule haben allzeit Feiertag. • За мързеливия всякога е празник. Faulenzer Faulenzer haben alle Wochen sieben Feiertage, doch keinen Werktag. • Мързеливите по цяла неделя празнуват. Faulenzer haben das ganze Jahr Feiertage. • Пуста празна неделя, как не бе цяла година. Junge Faulenzer, alte Bettler. • Празен седи, гладен ходи. • Мързел на младост, просешка торба на старост In des Faulenzers Hause ist alle Tage Sonntag. • За мързеливия всеки ден е празник. Faule rt Faulert muss zerrissen gehn. ■ Мързеланко скъсан ходи. Faulheit Faulheit bohrt nicht gern dicke Bretter. • Всеки гледа лесното. ■ Всеки п ри п ка н а овършан харман. • На ниско магаре всеки се качва. Faulheit hat Armut zum Lohn. ■ Мързелът носи сиромашия със себе си. Faulheit ist der Schlüssel zur Armut. • Мързелът е клю ч к ъм сиромашията. Faulheit lohnt mit Armut. ■ Мързелът със сирома шия се заплаща. Faulheit u nd Schlafen macht keinen Grafen. • От мързел ник ой не е прокопсал.
Faust Feind 62 Nach Faulheit folgt Krankheit. • Мързе лът е жи ва болест. Faust Das passt wie die Faust aufs Auge. ■ При.гяга м у к ато на свиня звънец (на свинче звънче). Fed ern (PI.) An den Federn erkennt man den Vogel. • П тиц ат а се познава по перата. Schöne Federn machen einen schönen Vogel. • Премените са половин хубост. Viele Federn machen ein Bett. ■ От влакно руно става. Wer zu hoch fliegt, verbrennt sich die Federn. ■ Н е хвъркай нависоко - ще си опърлиш крилцата. fegen Jeder hat zu fegen vor seiner Tür. • Всеки пред къщ ата си да мете. • Всеки да си мет е пред св оята врата. Fehl Niemand ist ohne Fehl. • Толкоз кусурец и у цар ска та дъщеря има. • Никой не е без кусур. Fehler Anderer Leute Fehler sind gute Lehrer. • Чуждите грешки са добри учители. Eigene Fehler sieht man nicht. ■ Човек не ви жда собствените си грешки. Ein Fehler, den man erkennt, ist schon halb gebessert. ■ Осъзнатата грешка е наполовина поправена. Eines anderen Fehler ist ein guter Lehrer. • Човек се у чи и от грешките на другите. Wer nicht arbeitet, begeht auch keinen Fehler. • К ой то не работи, той не греши. Feind Auch vom Feinde kann man lernen. • Човек и от враговете си се учи. Besser ein offener Feind als ein verstellter Freund. • О т дом аше н хайдутин мъчн о можеш се уварди. ■ По-добре открит враг, отколкото фалшив приятел. Besser ein vernünftiger Feind als ein dummer Freund. • По-добре враг разумен, а не приятел ; безумен. Das ist der gefährlichste Feind, der sich 1 ausgibt für einen Freund. • Бо же, пази ме от приятели, от неп риятели сам ще се пазя. • К алето се извътре предава. Der ärgste Feind ist in uns selber. • Човек сам си е най-големият душманин. Einem fliehenden Feind soll man goldene Brücken bauen. • H a душманин, който бяга, направи му златен мост Ein geschlagener Feind ist noch nicht überwunden. ■ Бит ия т враг невинаги е победен. Ein heimlicher Feind ist der schlimmste. ■ Скритият враг е най-страшен. Ein jed er ist sich selbst der ärgste Feind. • Кой що сам си направи, никой не може да му го направи. Man kann sich eher vor einem Feind als vor einem falschen Freund hüten. ■ Пази ме, Боже, от приятели, от врагове с ам ще се пазя. Mann soll weder dem Feinde noch dem Freunde den Rücken kehren. • Не обръщай гръб ни на враг, ни на приятел. Niemand hat einen größeren Feind als sich selbst. ■ Злото, дето сам ще си сториш, никой не може да ти стори. Was der Feind dem Feinde tut, ist selten gut. • Враг на врага не помага. • Враг на врага псалтир не чете.
tulnclo Feuer Wenn der Feind flieht, ist es leicht tapfer •ein. • JlrCHOе да си смел, когато врагът Ом.‘а. f«lnde l;s sind viele tapfer, w enn die Feinde fort lind. . Heски се пише храбрец, щ ом i неприятелят се оттегли. Wenn Feinde gute Worte reden, haben sie Was Böses im Sinn. • Смее ли се врагът ти, лошо ти се пише. Feindschaft Alte Feindschaft ist bald erneuert. • Стара вражда лесно пламва. Die Feindschaft des Weisen ist besser als die Feindschaft des Toren. ■ По-добре един ум ен душманин, а не сто приятели будали. Die Feindschaft zwischen Hammer und Amboss kommt dem Eisen zugute. ■ Д в а м а се карат, третият печели. ■ Кога две кучета се борят за един кокал, третото го изяжда. Keine Feindschaft ist größer als unter Brüdern. • Братска зл оба мяра няма. Versöhnter Feindschaft und geflickter Freundschaft ist nicht zu trauen. • Нямай вяра на потулена вражда и на закърпено приятелство. Feld Das Feld hat Augen, der Wald Ohren. • Гора очи има, поле уши носи. • И стена уши има, и плет очи има. • И стените имат уши. Auf des Nachbars Felde steht der Flachs immer am schönsten. • Чуждото е все по-хубаво и по- сладко. • Х орското н ещ о всякога е по-хубаво. Das wächst au f einem Felde. • От един дол дренки (са). • От един п аз ар грънци (са). Wie das Feld, so die Ernte. ■ К ак во то полето, такава и жътвата (реколтата). Fell Aus fremdem Felle kann man gut Sohlen schneiden. • H a чужд гръб сто тояги са малко. Gib nie das Fell, wenn du mit der Wolle bezahlen kannst. • Не давай кожата, щом можеш да п латиш с вълната. Man kann niemandem mehr als ein Fell herunterziehen. • От едн а овца две кожи не се дерат. • От една овца два меха не могат да бъдат. Man muss das Fell nicht verkaufen, ehe man den Bären hat. • Още на кон се не качил, крака замахал . ■ Преди да убиеш мечката , не продавай к ожата. Ferkel Wenn das Ferkel satt ist, stößt es den Trog um. • Свиня, кога се наяде, обръща коритото. • И зтъках си платното, ри тнах ти кросното. Wer das Ferkel haben will, muss den Sack aufheben. • Канятлите-еж,гонятлите-беж. ■Гонятлите-беж,даватлити- еж. • Без захмет не се яде мед. Feste Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. • Празниците трябва да се празнуват, к акто дойдат (според случая). Festung Eine Festung ist am leichtesten von innen einzunehmen. ■ Най-лесно крепостта се превзема извътре. Feuer Feuer fängt mit Funken an. ■ Огънят от искра се разгаря. Feuer lässt sich mit Stroh nicht löschen.
finden Fische ■ О гън със зехтин не гаси. • Огън се със сл ам а не изгасява. Feuer macht Rauch. • Няма дим без огън. Feuer prüft das Gold, Unglück das Herz. ■ Огънят изпитва златото, а нещастието - сърцето. Feuer und Wasser sind gute Diener, aber schlimme Herren. ■ Огънят и водата са добри слуги, а зли господари. Vor dem Feuer kann man sich bewahren, aber nicht vor bösen Menschen. ■ От огън можеш да се предпазиш, но не и от лоши хора. Wer das Feuer bedarf, sucht es in der Asche. • Трябва л и ти огън, разрови пепелта. Wer das Feuer haben will, muss auch den Rauch leiden (dulden). • Доде не потърп иш на дима, не можеш да се радваш на огъня. Wer das Feuer scheut, muss kein Schmied werden. ■ Не става ковач, който се бои от огън. Wer ins Feuer bläst, dem fliegen die Funken in die Augen. ■ Раздухваш ли огъня, могат да ти хвръкнат искри в очите. Wohin das Feuer fallt, dort brennt es. ■ Огъня зап аля са л там, дето пада въглена. finden Wer finden will, muss suchen. ■ Кой то търси, намир а. Finger Der Finger einer Frau zieht stärker als ein Paar Ochsen. ■ Женск и пръсти теглят по-сил но от чифт волове. Den Finger, der Honig in den Mund streicht, muss man nicht beißen. ■ Н е хапи ръката, която те храни. • Не режи клона, на който седиш. Man muss die Finger nicht zwischen Tür und Angel stecken. ■ Н е слагай пръст, където скърца вратата. Wenn man einem den kleinen Finger reicht, so nimmt er die ganze Hand. • Покажи му пръст, улови ще те за цяла шепа. • Един пръст да м у покажеш, цялата ръка ще т и хване. Wer durch die Finger sieht, braucht keine Brille. ■ Вършиш ли си работата през пръсти, не ти трябват очила. Wer keine Finger hat, kann keine Faust machen. ■ Без пръсти ю мру к на става. Fisch Besser ein kleiner Fisch als g ar nichts au f dem Tisch. • По-добре е чер комат, а не празна торба. Der Fisch fängt am Kopf an zu faulen (stinken). ■ Рибата от гла вата за мирис ва. Fisch und Weib haben kein Alter. ■ Риба и жена не стареят. Gesottenem Fisch hilft das Wasser nicht. • След дъжд качулка. Kleiner Fisch au f dem Tisch ist besser als im Bach ein großer Fisch. ■ По-добре сврака в ръка, а не сокол в гора. Weder Fisch noch Fleisch. • Ни риба, ни рак. Fische Fische fängt man mit Angeln, Leute mit Worten. • Риба се лови c въдица, хората - със сладка дума. Große Fische fressen die kleinen. ■ Големите риби ядат п о- малки те. Lehre nicht die Fische schwimmen und die Tauben fliegen. • Ha краставичар краставици не продавай.
Flflnh« Fragen IIngolängene Fis che sind nicht gut zu I liehe. • Рибата в мо рето - ний туряме Котлето. • Заекът в гората, а той ръжен тъкми. riKche IIluchs bei Feuer ist nicht geheuer. • Огън и слама не стоят миром (мирно един до друг). • ( лама до огън не туряй! ■Wie der Flachs, so das Garn. ( Кикнато нишката, такъв f и конецът. Mache Jede Flasche findet ihren Stöpsel. • Търкулнало се гърнето, та си намери ло похлупака. Macken lis ist nichts so schön, es hat seine Flecken. ■ И на слънцето има петна. • Толкоз кусурец и у цар ска дъщеря има. Fleiß Der eine hat den Fleiß, der andere den Preis. • Е дин бие тъп ан а, друг събира парсата. • Е дин държи рогата, друг дои кравата. Der Fleiß verjagt, was Faule plagt. ■ Само трудът лекува мързела. Fleiß bricht das Eis. Fleiß macht aus Eisen Wachs. • C труд всичко се постига. Lerne mit Fleiß, so wir st du weis. ■ Който се учи, той ще сполучи. • С труд и постоянство всичко се постига. • Учението е майка на знанието. Ohne Fleiß kein Preis. • Без мъка няма сполука. ■ Сухи гащи р иба не ядат. ■ Без захмет не се яде мед. Fleißige (der) Dem Fleißigen hilft Gott. ■Трудисе,мъчисе,иБогщети помогне. • Н а работливия и Господ помага. Fliege Eine Fliege setzt sich auch einem König au f die Nase. ■ Досадникът всекиму досажда. Fliegen Besser Fliegen gefangen als müßiggegangen. ■ Залудо работи, залудо не седи (стой). Man fängt mehr Fliegen mit einem Tropfen Flonig als mit einer Kanne Essig. • Муха се c оцет не лови. Flöhe Besser Flöhe gefangen als müßiggegangen. • По-добре бълхи да ловиш, отколкото с ръце в скута да седиш. Folgen Was immer du tust, bedenke die Folgen. ■ Каквото и да правиш, мисли за п осле (п оследиците). Foppen Foppen geht um. ■ Подигравката се връща. Frage A uf eine solche Frage gehört eine solche Antwort. ■ Каквото повикало, такова се и обадило. ■ Н а такъв въпрос - такъв отговор. Fragen (das) Durch Fragen wird man klug. ■ Чрез питане човек се учи. Fragen kostet kein Geld. ■ Да питаш не е беда. • Питането пари не струва. Mit Fragen kommt man durch die ganze Welt. • Кой пита, не скита. ■ С питане Цариград се намира. Mit Fragen kommt man nach Rom. • C питане до Цариград се стига.
Frau Freum Frau Bei ju ng er Frau und altem Wein ist gut fröhlich sein. ■ Млада жена, старо вино. ■ Млада жена и старо вино веселят душата. Eine Frau, sei noch so klein, sie stellt dem Teufel ein Bein. ■ Жената е по-лукава от дявола. ■ Жената е дявол. • Жена ли е, подлага крак и на дявола. Eine Frau und ein Gewitter sind immer zu furchten. ■ Богдатепазиотженаиотбуря. Die Frau prügelt ihren Mann nicht, hält ihn aber unter dem Pantoffel. • Жената мъжа не бие, но лесно му надвива. Die Frau weiß eine Kunst mehr als der Teufel. • Жената била родена три дни преди дявола. ■ Парата е дявол, ама жената е по дявол. Es meint jed e Frau, ihr Kind sei ein Pfau. • Жабата на жабчето „хубче“ му казва. Hat die Frau die Hosen an, ist der Mann ein Dummeijan. ■ Мъжка жена - глупав мъж. fst die Frau v or dem Spiegel, so vergisst sie den Tiegel. ■ Ж ена пред огледало - загори тенджера. Was die Frau erspart, ist so gut, als was der Mann erwirbt. ■ Ha жената се гледа какво пести, а н а мъжа какво внася. Wenn die Frau sich schminkt ’s Gesicht, sieht sie nach der Wirtschaft nicht. ■ Гизда къща не гизди. Wer eine ju n ge Frau heiratet, muss seinen ju ng en Freunden entbehren. ■ Ако жена ти е хубава, не я пускай са ма на сватба. ■ Н а жена да са къси пътеките. ■ Н а жена, катър и куче който хваща вяра, ум няма. Frauen Alle Frauen sind Evas Töchter. • Всички же ни са евини дъщери. Frauen haben langes Haar und kurzen Sinn. • Жената е дългокоса, но плиткоумна Frauen sind schwer zu durchschauen. • Ж енскат а душа е скрита дълбоко. Frauen und Geld regieren die Welt. • Ж ените и парите командва т света. Frauen und Jungfrauen muss man loben, es sei wahr oder erlogen. ■ Жените обичат хвалбите. Frauengeld Frauengeld ist gleich Schlangenbiss. • Женини пари, змийска кост. Freiheit Freiheit geht über Reichtum. ■ Свободата струва повече от богатството (имота). Freude Die einen singen vor Freude und den anderen bricht das Herz. ■ Е дн и скачат, други плачат. • Един ридае, друг нехае. • Е дин гледа сватба, друг брадва. Geteilte Freude ist doppelte Freude. ■ Споделен ат а р адост е двой на радост. Zwischen Freud und Leid ist die Brücke nicht weit (breit). • Радостта и скръбта наедно ходят. Freund Allerwelts Freund, niemands Freund. ■ Всекиму приятел - ничий приятел. Besser einen guten Freund als Silber und Gold. ■ По-добре хиляда приятели, а не хиляда гроша. ■ Добрият прия тел е истинско богатство. Den Freund erkennt man in der Not. • В нужда се другар (приятел) по знава. ■ Приятел в нужда се познава.
Iteund Freunde • 11риятел се позн ав а в неволя, както златото в огъня. Den Freund zu erkennen, musst du erst ein Scheffel Salz mit ihm gegessen haben. • ’ia da познаеш приятеля си, трябва da изядеш торба сол с него. Der Person Freund, der Sache Feind. ■ Ha вид приятел, по душа враг. l in alter Freund ist der teuerste Spiegel. • Търси истината у стария приятел! hin falscher Freund ist schlimmer als ein offener Feind. ■ По-добре явен враг, отколкото фалшив приятел. hin Freund im Glück bleibt in der Not zurück. • Приятел в нужда се познава. hin Freund in böser Stund’ wiegt mehr als hundert Pfund. ■ Приятел в нужда цена няма. Ein Freund in der Nähe ist besser als ein Bruder in d er Feme. • Приятел до теб е по-ценен от брат надалеко. Ein Freund ist des andern Spiegel. • Кажи ми кои са приятелите ти, да ти кажа какъв си. • С когото те видя, с него те и пиша. Ein Freund ist ein Mensch, v or dem man laut denken kann. ■ Приятелят е човек, пред когото можеш да мислиш на глас. Ein Freund ist überall ein sicheres Kapital. • Приятел верен - сигурен капитал. Ein guter Freund ist mehr wert als hundert Verwandte. • Верен приятел струва повече от куп роднини. Ein guter Freund kommt ungebeten. ■ Добрия т приятел помаг а навреме. Ein guter Freund warnt. • Добрият приятел предупреждава навреме. Ein närrischer Freund macht mehr Verdruss als ein weiser Feind. ■ По-добр е умен душманин, а не безумен приятел. • По-добре разумен враг а не глупав приятел. Ein tr euer Freund ist ein großer Schatz. • Верният приятел е цяло съкровище. Ein wahrer Freund ist der beste Arzt in der Not. ■ Добрия т приятел е к ато мехл ем на рана в труден час. Einem guten Freund soll man etwas übersehen. ■ Ha приятел се прощава. Er ist so lange Freund, als die Schüsseln voll sind. • Има ли чорба, чорбалановци много. Es ist ein Freund, man findet so viel Liebe bei ihm wie ein Schaf beim Wolf. • Мил м у е като на овцата вълкът Für einen guten Freund muss man ins Feuer gehen. • За добрия прия тел и в огъня ще стъпиш. Heute Freund, morgen Feind. • Днес приятел, утре враг. Neuem Freund und altem Haus ist nicht viel zu trauen. • Ha стара къща и на нов приятел вяра н ямай. Wer leihet seinem Freund, verliert sein Geld und gewinnt einen Feind. • Давай пари назаем, да си загубиш приятелите. Wer ohne Freund ist, lebt halb. • Живот без приятел - половин живот Freunde Alte Freunde sind nicht mit Geld zu bezahlen. • C приятел що се върши, с пари не може да се свърши. Alte Freunde soll man nicht verkaufen, denn man weiß nicht, wie die neuen geraten. • П а зи старите приятели, а новите из питай (провери).
Freundschaft Frosch Alte Freunde und alten Wein muss man Zusammenhalten. • Старо вино, стар прияте л - дръж ги. Bei Freunden muss man ein Auge zudrücken. ■ H a приятел се прощава. Das sind keine Freunde, die willkommen heißen, solange man bringt. • Обичам и него, а парите му по- много. Der Freunde Rat ist gut. • Приятел верен който има, не една глава има. Der ist reich, der Freunde hat. • Б ога т е този, който им а приятели. Es sind Freunde wie Hund und Katze. ■ Обичат се като котка и мишка. Freunde erkennt man in der Not. ■ Приятел в нужда се познава. Freunde in der Not gehen hundert a u f ein Lot. • Приятел в нужда се познава. Die alten Freunde sind die besten. ■ Стар при яте л душманин не става. Die Freunde schwinden bald, wird die Küche kalt. • Ври ли гърнето, имаш приятели. Freunden ist keine Tür verschlossen. • За приятели затворена врата няма. Für gute Freunde ist bald gekocht. • Добрите приятели винаги са добре дошли. Gute Freunde findet man nicht am Wege. • Добри приятели не се срещат под път и над път Neuen Freunden und altem Fass ist nicht wohl zu trauen. ■ H a нови прия тели и на стара бъчва вяра да нямаш . Wenn die Freund’ auch Mängel haben, muss man ihnen doch nicht Gruben graben. ■ Обичай доста си c гър бицата му. • Обичай приятеля си с недостатъците му. Freunds chaft Eine verlorene Freundschaft ist eine gewonnene Feindschaft. ■ Загубено приятелство - спечелена омраза. Freundschaft geht über Verwandtschaft. ■ Приятел е по-скъп от роднина. Freundschaft ist des Lebens Salz. • Приятелството е солта на живота. Geflickte Freundschaft wird nie (selten) ganz. • H a закърпено приятелство кръпките много личат Sie leben in Freundschaft wie zwei Wölfe. • Я дат се като кучета (вълци). Fri ede(n) Ein schlechter Friede ist besser als ein guter Krieg. • Мърша ва погодба мн ого е по-хубава от тл ъста сръдба. • По-добре л ош м ир от бушуваща война. Friede ernährt, Unfriede verzehrt. • Мирът гради, войната (враждата) руши. Wer den Frieden hütet, verwahrt einen teuren Schatz. ■ П аз иш л и мира, пазиш най-г олямото човешко богатство. Wo Frieden ist, da ist auch Segen. ■ Мирът е Б о ж а благословия. Wer in Frieden lebt, schläft in Ruhe. • М ирни ят сън е спокоен. Wo kein Frieden ist, ist kein Glück. • Няма ли мир, и щастие няма. fris ch Frisch gewagt ist halb gewonnen. • Смелос т град прев зема. Frosch Blas dich nicht a u f wie ein Frosch. • Видял а жабата, че кова т вола, и тя дигна ла крак. Setz einen Frosch au f goldenen Stuhl, er hüpft doch wi eder in den Pfuhl.
Frösche Füchse • Ha свинята и зурлата й да отрежеш, п ак ще рови. Wenn sich der Frosch zum Ochsen bläst, so muss er platzen. • Н адула се жаба да надмин е вола. Frösche Die ju ngen Frösche lernen v on den alten das Quaken. • К акъвто бащата, та ки ва и децата. ■ Каквато козата, та кова и ярето. ■ По майката ще познаеш и дъщерята. Wo Frösche sind, sind auch Störche. • Има ли жаби, ще има и щъркели. Früchte Verbotene Früchte sind süß. ■ Забран ен ият пл од е най -сладък, früh Früh gefreit hat nie gereut. ■ Или се млад жени, или се млад калугери. Wer früh lacht, der weint gern abends. • Който се заран смее, вечер плаче, früher Je früher, desto besser. • Ко лкото по-рано, тол кова по-добре. Fuchs Alter Fuchs kommt nicht zweimal ins Garn. ■ Лисицата дваж в капана не влиза. Der Fuchs ändert den Balg und bleibt ein Schalk. ■ Вълкът козината си мени, нравът си не мени. Der Fuchs ändert ’s Haar und bleibt, was er war. ■ Вълкът козината си мени, но зъбите не. • Вълк куче не става. • Който се е родил лисица, въл к не става. Der Fuchs verleugnet seinen Balg nicht. • Кръвта вода не става. Der schlaueste Fuchs findet seinen Kürschner. ■ И най-хитрата лисица свършва при кожаря. Ein alter Fuchs ist schwer zu fangen. • Стара лисиц а в капан не влиза. Ein alter Fuchs lässt sich nicht prellen. ■ Старата лисица не ще пръчка. • Стара лисица не можеш я преметна. Einmal muss d er Fuchs doch zum Loch hinaus. ■ Кога и да е, ще излезе лисица на паз ар. Ein schlafender Fuchs fangt kein Huhn. ■ Лиси цата, кога спи, не може да л ови коко шки. Man kann nicht Fuchs und Hase zugleich sein. • Невъзм ожно е да си лисица и заек едновременно. Wenn d er Fuchs predigt, so nimm die Hühner in Acht. • Лиси ц ата и калугер ка да стане, между кокошки те я не пущай. • Ко га то ти се види най-кротка ли сиц ата, тогаз най-добре си варди кокошките. Wenn dem Fuchs die Trauben zu hoch hängen, so sagt er, sie sind sauer. ■ Кисело гроздето, че не го стига ли сицата. Wer den Fuchs fangen will, muss mit den Hühnern aufstehen. ■ Който иска да хване лисицата, ще трябва да стане с петлите. Wer mit dem Fuchs geht, muss mit dem Schwanz wedeln. ■ Общуваш ли c лисица, ще въртиш опашка. Wo der Fuchs sein Lager hat, da raubt er nicht. ■ Вълкът около легло то си па кос т не прави. Füchse Alle listigen Füchse kommen endlich beim Kürschner in der Beize zusammen. ■ И лисицата е хитра, а кожата й на кюркч ии те продават.
Funken futsch Alte Füchse gehen nicht in die Falle. ■ Лисицата дваж в капан не влиза. Schlaue Füchse werden auch gefangen. • Хитрата лисица c четирите крака в капана. • Хитрата св рака с двата крака. Funken Wer in die Funken bläst, macht das Feuer groß. ■ Духнеш ли в искрите, разгаряш огъня. Vom Funken br ennt das Flaus. ■ От една ис кр а мн ого къщи изгарят. Von einem Funken brennt ein großes Feuer. ■ От искра гора се запаля. Wer Funken sät, wird Flammen ernten. • Кой то сее ветрове, ще жъне бури. Furcht Die Furcht hat große Augen. ■ Fla страха очите са големи, ш Страхът гледа на едро. Die Furcht hat tausend Augen. • FFa страха очите са големи. Furcht hütet das Haus. • Страх лозе пази. Die Furcht ist oft größer als die Gefahr. ■ Страхът често е по-голям от опасността. Furcht hütet den Wald (mehr als der Jäger). ■ Страх лозе пази. Furcht kennt kein Gesetz. • За страха закон няма. Furcht macht lange Schritte. ■ Страхът гледа на едро. • Страхът има дълги крака. Furcht sieht überall Gespenster. • Ha страха очите са големи. • Страхът навсякъде ви жда призраци. Zu viel Furcht zerbricht das Glas. ■ Страхът поразии прави. fürchten Was man fürchtet, trifft zu, als was man hofft. • Опасенията се сбъдват по-скоро от надеждите. fürchten (sich) Wer sich fürchtet, ist leicht zu schrecken. • Ле сно е да у плаши ш страхливия. Furchtsame (der) Dem Furchtsamen rauschen die Blätter. • Шумка шумна - сърце трепна. Fuß Bist du übel zu Fuß, so brich zuerst auf. ■ Зле ли си c ходенето, тръгн и преди другите. Der Füll muss gehen, wohin der Kopf will. ■ Главата трябва да води краката. Ein lahmer Fuß macht vorsichtig. • Сакатият е предпазлив. Fuß vor Fuß geht man fern. ■ Стъпка по стъпка далеко се отива. Lieber mit dem Fuß straucheln als mit der Zunge. • По-добре е c кр ак да се подхлъзнеш, анесезик. Wer zu Fuß geht, dem kann man ’s Pferd nicht nehmen. • Голотобирсенебои. • На босия не можеш взе цървулите. Füße Besser mit den Füßen stolpern (strancheln) als mit der Zunge. • C крак се хлъзни, че с език недей. • По-добре да се спънеш с крак, а не с език. Man soll seine Füße nicht in fremde Schuhe stecken. • Не се бъркай в чужди работи. Ohne Füße ist schwer tanzen. > Без крака не може да се танцува: Fußweg A uf einem Fußweg wächst kein Gras. • П о утъпкан път трева не расте. futsch Futsch ist flitsch u nd hin ist hin. ■ Изгубе ното се н е връща.
71 t 7о/ Де/те mle/ь ДаДе/r naefy е/ir/ Gaben Feindes Gaben gelten nicht. • По-добре вода от приятел, откол кото мед от враг. • По-добре празна торба, не змия (враг) в торбата. Gaben vom Feind sind selten gut gemeint. ■ Дарове от врага? - Бъди нащрек! Wer Gaben nimmt, der ist nicht frei. ■ Вземаш л и рушвет, не си свободен човек. Wo deine Gaben liegen, da liegen auch deine Aufgaben. • Прави това, което си способен да правиш. Galgen Der Galgen ist für die kleinen Diebe, die großen lässt man laufen. • Бесилото е за джебчиите, големите риб и се ра зхождат свободно. Was hilft ein golden er Galgen, wenn man dran hängen muss? • Защо ми са жълтици, ако ще ми с къса т врата? ■ Защо ти е златно бесило, щом ще висиш на него? Wer am Galgen vertrocknen soll, ersäuft nicht im Wasser. Wer zum Galgen geboren ist, ersäuft nicht. ■ Който е за бесене, няма да сеудави. Galle Ein wenig (Löffel) Galle kann einen Topf voll Honig vergällen. • З а хиляда сладко, за п ара горчи во (разва ля сладкото). Wer Galle im Munde hat, dem schmeckt alles bitter. • Жлъчна уста сладко не усеща. Gans Aus einer Gans wird kein Adler. • Гъската си е гъска, орел от нея не става. Die Gans geht so lange zur Küche, bis sie stecken bleibt. t
72 Gänse Gäste ■ Еднъж тиква на вода, дваж тиква на вода, трети път т икв а сцепена. ■ Веднъж стомна за вода, дваж стомна за вода, трети път стомна строшена. Eine Ga ns übers Meer, eine Gans wied er her. • Телето си е пак теле. • Магарето и на хаджилък да иде, пак си дохажда магаре . • Гъска отиде, гъска се върна. Gänse Die Gänse halten ihre Beine für eine Ehrenpforte. ■ През краката му може да мине м ач ка с погачка. Jeder hält seine G änse für Schwäne. • Всеки си хвали краставото ма гар е, gar Iss, was g a r ist, trink, w as klar ist, sag, was wahr ist. • Яж всякакво, ам а всяк акво не думай. Garten Was in des Nachbars Garten fällt, ist sein. ■ Това, което пада у съседа, е негово. Zwischen Nachbars Gärten ist ein Zaun gut. • Карай се c ключа си, да не се караш с комшията си. Gassen Er ist Hans Dampf in allen Gassen. ■ Дето го не сееш, там никне. Gast Danach der G ast geraten, wird ihm die Wurst gebraten. ■ К акъвто госта, такъв и мли на. ■ Според човека и кафето му. ■ Според госта и гощавката. Darnach der Ga st, darnach der Quast. ■ К акъвто светеца, такъв и ве неца. ■ Според чо в ека и ки тката. Dreitägiger G a st ist eine Last. ■ За госта дв а дни са доста. Ein ungebetener G a st ist eine große Last. ■ Неканен гост - като магаре на ясла. Einem Gaste ist der andere zuwider und dem Wirte beide. • Гост мрази друг гост, а домакинът и двамата. Einen steten Gast wünscht niemand an seinem Tisch. • Всеки ден гост - кисел грозд. Ein Gast ist wie ein Fisch, er bleibt nicht lange frisch. • З а госта два дни са доста. Ein übler Gast ist angenehm wie Salz in den Augen. ■ Без вре ме гост - о т турчин по-лош. Gast und Fisch bleiben kaum drei Tage frisch. • Три дни са доста и за най-милия гост Gehst du zu Gast, so lade auch Gäste zu dir ein. • Поканят ли те, ще трябва и ти да п оканиш. Je lieber der Gast, j e voller der Teller. • H a скъп гост - по-пълна паница. Wer Gast ist, muss auch Wirt sein. • Щ ом ходиш на гости, ще трябва и да каниш. Gäste Er hat gern Gäste, wenn man den Tisch in einen anderen Winkel setzt. ■ Лесно се канят гости на чужда софра. ■ С чужда пита и баба може. Es werden Gäste kommen,- hast du die Elster vernommen? ■ Детето лази - гости ще дойдат. Man kann gut Gäste laden in anderer Leute Häuser. • Лесно се канят гости на чужда софра. Mancher ladet Gäste zum K albskopf und hat die Kuh no ch nicht gekalbet. • Рибата в морето - ний туряме котлето. • Рибата още в морето, а той сложил ти ган а на огъня.
(inul Gefährte 73 ■ Рибата още в Дунава, той търси скара. Ungeladene Gäste sind die liebsten. ■ Н ай-м или са петнените гости. Ungebetene Gäste sitzen hinter der Tür. • Ha невикан гост мястото му е зад вратата. ■ Некалесан гост - зад вратата му пост. Ungebetene Gäste steckt man hinter den Feuerherd. ■ Некан ен гост, зад вра та та му пост. Ungeladene Gäste gehören nicht zum Feste. ■ Неканените гости седят зад вратата. Wie die Gäste, so die Speisen. • Ка квито гостите, та ка ва и гощавката. Gaul Auch der beste Gaul stolpert einmal. ■ И най-добрият кон понякога се спъва. Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. ■ Ha харизано магаре за подковите не гледат. ■ Н а харизан кон зъбите се не гледат. Gans Die Gans lehrt den Schwan singen. ■ При смял се хърбел на щьрбел. Gebrechen (PI.) An fremden Gebrechen erkennt man die eigenen Schwächen. ■ Човек от чужд ите грешки се учи. Gedanken Die besten Gedanken kommen hinten nach. • Сетни ми уме, де ми беше по- напред? ■ Закъснял ум пари не чини. ■ Умните мис ли все закъсняват. Die ersten Gedanken sind (nicht immer) die besten. ■ Първата мисъл (невинаги) е най- добрата. Gedanken sind zollfrei. ■ М исле нет о е свободно. Geduld Geduld bringt Rosen. • C търпе ние вси чко се постига. Geduld heilt alle Schmerzen. ■ Търпението лекува. Geduld ist die Schwester der Weisheit. ■ Търпението е спътник на мъдростта. Geduld lehrt hoffen. ■ Търпението крепи надеждата. Geduld und Fleiß bricht alles Eis. • C търп ени е вси чко се постига. Geduld überwindet alles. • C търпе ние вси чко се постига. Geduld und Zeit hindern alle Traurigkeit. • Вре ме то л екува болката. ■ Търпението и времето смекчават скръбта. Geduld und Zeit wird ’s Maulbeerblatt zum Atlaskleid. ■ Тър пен ието п рев ръща че рничевото дърв о в копр ина. Leichter trägt, was er trägt, wer Geduld zur Bürde legt. ■ Търпението прави товара по-лек. Mit Geduld und Spucke fängt man manche Mücke. ■ C търпение и змия из дупка се изважда. • С търп ени е вси чко се постига. Gefahr Gefahr macht die Leute einig. ■ Опасността сплотява хората. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. ■ Н е туряй пръст там , къде врата скърца - ще ти отиде пръста. Wo keine Gefahr ist, sind alle tapfer. ■ Мине л и опасността, всеки се пише герой. Gefährte (der) Am Gefährten erkennt man den Mann. • C какъвто се събереш, такъв ставаш.
I 74 Gefälligkeit Geizige Gefälligkeit Eine Gefälligkeit ist der andern wert. • Дъ лг неплатен, грях непростен. ■ Услуга за услуга. gefreit Vorschnell gefreit, selten gedeiht. • Цигу-мигу за два дни, ох-леле за вси дни. Gegensätze Gegensätze ziehen sich an. • Противо полож ностите се привличат. Geheim nis Ein Geheimnis ju c kt au f der Zunge. • Сърби ме езикът да го кажа. Wenn ein Geheimnis wissen zwei, so ist es bald gemein Geschrei. • Само той да знае и цялото село. • Знаят ли го двама - обществена тайна е. Zum Geheimnis ist einer zu wenig und drei zu viel. • Да го знаем аз, ти, моят брат и це лият град. • Един е малко, а трима са много, щ ом тайна трябва да се пази. Geist Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. • Духът е склонен, (но) плътта е слаба. • Щ ение има, можене няма . Gei z Dem Geiz mangelt alles. • H a скъперника всичко м у липсва. Den Geiz und die Augen kann niemand füllen. • Чов ешкото око насита няма. Der Geiz hat keinen Boden. • Скъперничеството е бездънна я ма. Der Geiz hat seinen Gott im Kasten. • Кесията е богът на скъперника. Der Geiz ist die Wurzel alles Übels. ■ Скъперничеството е коренът на всяко зло. Der Geiz muss Hunger leiden, weil der Teufel den Schlüssel zum Goldkasten hat. ■ Скъперникът гладува, защото дяволът м у държи ключа от касата. Der Geiz nimmt sich arm. ■ Скъперникът все се м исл и за беден. Der Geiz und der Bettelsack sind bodenlos. • Скъп ерни чествот о е като циганска вулгия (тор ба) - и двете са бездънни. Der Geiz wächst mit dem Gelde. ■ Лакомията расте c богатството. Geiz ist die größte Armut. • С къпе рн и кът е най-сиромах. Geizhals Der Geizhals hinterlässt lachende Erben. • Скъперникът само кога умре, прави добро. ■ Умрял скъперникът, веселят се наследниците. Geizhals und Verschwender haben beide nichts. • Скъперникът и разсипникът никога нищо нямат geizig Je geiziger, j e ärmer. • Скъп ерн и кът е най -сиромах. Geizige (der) Der Geizige hat nie genug. ■ Човешкото око насита няма. • Колкото повече има, толкова повече се лакоми. Der Geizige hängt nicht auf, um das Pulver zu sparen. • Габровецът не пере, за да пести сапуна. Der Geizige ist das Ross, das Wein fährt und Wasser säuft. • Скъперникът е като кон - вино карй, вода пие. Der Geizige ist ein reicher Bettler. ■ Скъперникът е богат просяк. Der Geizige macht sich eine Höllenfahrt sauer. • Скъперникът сам си вгорчава пътя към ада. Der Geizige trägt seine Seele feil.
Geld Geld 75 • Скъперникът продава и душата си. Je mehr der Geizige hat, je weniger wird er satt. • И мор ето да се излее над него, пак няма да му стигне. • Колкото пове че има, тол кова повече ламти. Der Geizige entbehrt, was er hat, und begehrt, was er nicht hat. • Кол кото повече им а, то лк ова п овече стиска. • Скъперникът стиска, което има , и лам ти за това, което няма . Man kann einen Geizigen nicht mehr Unglück wünschem, denn dass er lange lebe. • Да живее дълго е най-лошата прокоба за скъперника. Wer sich bei einem Geizigen wärmen will, muss das Feuer mitbringen. • Ис каш ли да се стоплиш у цицията, занеси си огъня. Geld Am Gelde ri echt man es nicht, womit es verdient ist. • П ари те не миришат. • Парите не издават к ак са спечелени. Arm an Geld, arm an Begierden. • И ние знаем доброто, ама ни липсва среброто. • Зн ам доброто, дай среброто. Besser sein Geld beherrschen, als sich vom Geld beherrschen lassen. • П ари те не са спечелили мене, аз съм тях спечели л. Das Geld errettet manchen Schalk und Balg von Straf und Spott. • П ари те и зми ята излъгват. Das Geld geht von einer Hand in die andere. • Парата не стои у едного: Днес у тебе, утре у мене. Das Geld heilt alle Wunden. • Пар ите вси чко правят. • Парите и рани лекуват Das Geld ist sein Gott. • Клан я се на парите. • П ари те са неговият бог. Dem Geld öffnet sich die eiserne Tür. ■ Златен клю ч жел ез ни врата отваря. Das G eld stillt weder den Hunger noch den Durst. ■ C пари душа не се държи. Das G eld, was stumm ist, macht recht, was krumm ist. • Пар ите в си чко правят, парите вси чко могат. Das liebe G eld kann alles. • Парите всичко могат. Die viel Geld und viel Gut besitzen, müssen oft in Sorgen schwitzen. • Ha много пари и грижата много. Er geht mit dem Gelde um, als wenn’s Rübenschnitten wären. • Играе си c пари. • Пар и, пари - с кола ги товари. ■ Пари - с лопата да ги ринеш. Er hat mehr G eld als Fliegen auf der Welt. ■ Пари, пари - c кола ги товари. ■ Гъбав е с пари. Er nimmt alles für bar Geld. я Взима всичко за чиста монета. Es ist so gut wie bar Geld. ■ Добре е, като да и ма ш готови пари. Für G eld bekränzt man den Esel. ■ Парите и магаре поп правят. Für Geld kann man den Teufel tanzen sehen. • Пар ите оп опва т и магарето. ■ За пари и дяволът се хваща на хорото. Für G eld lässt man den Teufel tanzen. • За пари и дяволът се хваща на хорото. Für Geld macht man eine Gans zum Schwan. • Пари те и маг аре поп правят. Für solches Geld ein solcher Säckel. ■ За то лкоз пари така ва работа. ■ За грош петел, за грош пее. • Каквито парите, такава и стоката. G
Geborgtes G eld bringt kein Glück (, denn es will immer zu seinem Herrn zurück). ■ Който язди на чужд кон, о т сред пътя пе ша тръгва. • Наза ем взет кожух топло не държи. • Борчли ята ни сладко яде, ни сладко пие. ■ Чужди пари своя паз ва не топлят. • Чужди п ари пръсти горят. Geld allein macht nicht glücklich. ■ Щастието не е в парите. Geld borgen macht Sorgen. ■ Който е длъжен, той е и тъжен. Geld genommen, um Freiheit gekommen. ■ П ар ите са душегубци. Geld geht durch die Türen, ausgenommen die Himmelstür. ■ П ара та върти света, а правдата небето. Geld genug macht dumme Leute klug. ■ Парите дават и ум. ■ Парите и магар ето поп правят. Geld gibt Ursache zum Bösen. • Парата е дявол. ■ Парата е юдино желязо. Geld hat manchen an den Galgen gebracht. • Пари те са душегубци. Geld heckt Geld. ■ Пар ица та грош ражда. • Пар и при пари отиват. Geld ist Abgott in dieser Welt. ■ H a парата цял свят се кланя. Geld ist Blut und Seele des Menschen. • Парите - баща, парите - майка. Geld ist Dreck, aber wer keines hat, ist Dreck. • Парица боклучец, без нея ни в лучец. Geld ist ein guter Diener, aber ein böser Herr. ■ Пар ите са добър слуга, но ло ш господар. Geld kann alles. ■ П арите са всесилни. Geld macht aus Vogelscheuchen Grazien. • П арата превръща плашилото в грация. Geld macht Gunst. • Н ям а добро без сребро. • Дето среброто, там и доброто. Geld öffnet alle Türe(n). ■ Пари те са и от топ а по-силни. Geld passt in alle Taschen. • Пара та не подбира кесията. Geld regiert die Welt. • П ара та върти света, а правдата небето. Geld schafft Geld. • П ар иц ата грош ражда. ■ Пари при пари отиват. Geld schließt auch die Hölle auf. ■ П ар ата и пъкъла отваря. Geld stinkt nicht. ■ Всяка пара на хубаво мирише. ■ Парите не миришат Geld verjährt nicht. • П ар ата давност не губи. Geld vor, Recht nach. ■ П ар ата напред, правото след нея. Gespartes Geld ist eine gute Rente. • З а старини потуряй настрани. ■ Бели пари за черни дни. Hast du Geld, bist du Held. • Имаш ли златце, имаш и добро сърце. Hast du Geld, bist du lieb, du seist Schelm oder Dieb. ■ Ако си богат, вс еки му си сват. • Ако им аш пари, всеки те иска за татко. Je mehr Geld, j e mehr Sorgen. ■ М но го пари, м ного грижи. Kein Geld, kein Paternoster. • Без пара и в гроба те не турят. ■ Без пари и в черкова не ходи. ■ Без пари челяк и богу не е драг. Leicht gewonnen Geld dauert nicht. • Ка кто дошло, така и отишло. ■ Отдето дошло, т а м и отишло. • От вятър дошло, по вятър отишло.
Hold Geldkasten Man kann sich kein G eld aus den Rippen schneiden. • 11арите не извират. Man muss dem Gelde gebieten, nicht gehorchen. ■ Заповядай на парите си, а не и м се подчинявай. Niemand kann Geld und Gut mittragen aus dieser Welt. ■ Не ще му турят парите в гробът. • Пари в гроб се не носят. Nimmer Geld, nimmer Gesell. • Без грош вред си лош. • Без пари челяк и богу не е драг. Ohne Geld ist Kunst umsonst. • Без пари ум, на вятър думи. Ohne Geld kann man nicht durch die Welt. • Без пари нищо не върви. Ohne Geld, ohne Furcht. • Сиромах се от обир не бои. Redet Geld, so schweigt die Welt. • Говори ли парата, светът мълчи . Schlechtes Geld kommt immer wieder. ■ К ал пав мангьр се не губи. • Черен гологан се не губи. So das Geld, so die Ware. • Каквито парите, така ва и стоката . • Копай, мотичке, според платата. Um G eld und Gut verändert mancher Sinn und Mut. • За пари и баща си пр одава. ■ За пари и честта си продава. Viel Geld, viel Freunde. • Много пари, много приятели. Vor dem, der Geld hat, trägt man den Hut in der Hand. • Ha парите добро утро, на парите добър вечер. Was soll eingraben, rostig Geld! ■ Да има човек много пари и да ги крие в земята, файда не ще види. Was soll Geld und Gut einem kargen Mut! ■ Скъперниковото богатство го ядат нехайковци. ■ Скъперникът само кога умре пр ави добро. Wenn du kein Geld im Beutel hast, bist du von jedermann verhasst. ■ Без грош навред си лош. Wenn’s Geld regnet, so bin ich stets unterm Dach. ■ Кога то морето ст ан ало медено, сир омах ът си изгубил лъжиц ата. Wer Geld hat, hat auch Freunde. ■ Пъл но ли ти е гърнето, доставете са готови. Wer Geld hat, ist fromm genug. • Имаш ли пари, и Богу си драг Wer kein Geld hat, dem entfällt keine Münze. • Който няма, не губи. ■ Който няма нищо, не му (в)зимат нищо. Wer kein Geld hat, muss Honig im Munde haben. • К ойто ням а пари в пазвата си, нека има мед в устата си. Wer kein Geld hat, zahlt mit der Haut. • Нямаш ли пари, одират ти кожата. Wer nach Gelde heiratet, verkauft seine Freiheit. • Ожениш ли се за пари, продал си се на вяра. • О жениш ли се за пари, продаваш свободата си. Wo Geld ist, da kommt (läuft) Geld hin. • Де отиваш малко? - При много. ■ Дето има, там се стича. • Пар и при пари отиват. Wo Geld vorangeht, d a stehn alle Wege offen. ■ Златен к люч жел езн и вр ата отваря. Wohlfeil kostet viel Geld. ■ Е вт ино то е винаги по-скъпо. Geldbeutel Sein Geldbeutel hat die Schwindsucht. • Парична треска го гази. • Налегнало го е безпаричие. Geldkasten In einem offenen Geldkasten greift auch wohl eine ehrliche Hand. • От пари и честният се не отказва.
Geld Geld Geborgtes G eld bringt kein Glück (, denn es will immer zu seinem Herrn zurück). • Кой то язди на чужд кон, от сред пътя пеша тръгва. ■ Назаем взет кожух топло не държи. • Борчл ията ни сладко яде, ни сладко пие. ■ Чужди пари св оя п аз ва не топлят. • Чужди пари пръсти горят. Geld allein macht nicht glücklich. • Щастието не е в парите. Geld borgen macht Sorgen. ■ Който е длъжен, той е и тъжен. Geld genommen, um Freiheit gekommen. • Пар ите са душегубци. Geld geht durch die Türen, ausgenommen die Himmelstür. • Пар ата върти света, а правдата небето. Geld genug macht dumme Leute klug. ■ Парите дават и ум. • Парите и магарето поп правят. Geld gibt Ursache zum Bösen. ■ Пар ата е дявол. ■ Парата е юдино желязо. Geld h at manchen an den Galgen gebracht. • П ари те с а душегубци. Geld heckt Geld. • Парицата грош ражда. • П ар и при пари отиват. Geld ist Abgott in dieser Welt. ■ H a парата цял свят се кланя. Geld ist Blut und Seele des Menschen. ■ Парите - баща, парите - майка. Geld ist Dreck, aber wer keines hat, ist Dreck. • Париц а боклучец, без нея ни в лучец. Geld ist ein guter Diener, aber ein böser Herr. ■ Парите са добър слуга, но лош господар. Geld kann alles. ■ Парите са всесилни. Geld macht aus Vogelscheuchen Grazien. ■ П ар ата превръща пл ашилото в грация. Geld macht Gunst. • Н ям а добро без сребро. • Де то среброто, т ам и доброто. Geld öffnet alle Türe(n). • Пари те са и от то па по-силни. Geld passt in alle Taschen. ■ Пара та не подбира кесията. Geld regiert die Welt. ■ Парата върти света , а правдата небето. Geld schafft Geld. ■ Пар иц ата грош ражда. • П ар и при пари отиват. Geld schließt auch die Hölle auf. • П арата и пъкъла отваря. Geld stinkt nicht. ■ Всяка пара на хубаво мирише. ■ Парите не миришат Geld verjährt nicht. ■ Парата давност не губи. Geld vor, Recht nach. ■ Парата напред, правото след нея. Gespartes Geld ist eine gute Rente. ■ За старини потуряй настрани. • Бели пари за черни дни. Hast du G eld, bist du Held. ■ Имаш ли златце, имаш и добро сърце. Hast du Geld, bist du lieb, du seist Schelm oder Dieb. • А ко си богат, вс екиму си сват. ■ Ако имаш пари, всеки те иска за татко. Je mehr G eld, j e mehr Sorgen. • Много пари, м ного грижи. Kein Geld, kein Paternoster. ■ Без пара и в гроба те не турят. • Без пари и в черкова не ходи. ■ Без пари челяк и богу не е драг. Leicht gewonnen G eld dauert nicht. • Както дошло, та ка и отишло. ■ Отдето дошло, там и отишло. ■ От вятър дошло, по вятър отишло.
(leid Geldkasten Man kann sich kein Geld aus den Rippen •clineiden. • 11арите не извират. Man muss dem Gelde gebieten, nicht gehorchen. • Заповядай на парите си, а не им се подчинявай. Niemand kann Geld und Gut mittragen aus dieser Welt. • Не ще му турят парите в гробът. • Пари в гроб се не носят. Nimmer Geld, nimmer Gesell. • Без грош вред си лош. • Без пари челяк и богу не е драг. Ohne Geld ist Kunst umsonst. • Без пари ум, н а вятър думи. Ohne Geld kann man nicht durch die Welt. • Без пари нищо не върви. Ohne Geld, ohne Furcht. • С иромах се от обир не бои. Redet Geld, so schweigt die Welt. ■ Говори л и парата, светьт мълчи . Schlechtes Geld kommt immer wieder. ■ Калпав ман гър се не губи. • Черен голо ган се не губи. So das Geld, so die Ware. • Каквито парите, такава и стоката. • Копай, м от ичке, според платата. Um Geld und Gut verändert mancher Sinn und Mut. ■ За пари и баща си продава. • За пари и честта си продава. Viel Geld, viel Freunde. • Много пари, м но го приятели. Vor dem, der Geld hat, trägt man den Hut in der Hand. • Ha парите добро утро, на парите добър вечер. Was soll eingraben, rostig Geld! • Да има човек много пари и да ги кри е в зе мята, файда не ще види. Was soll Geld un d Gut einem kargen Mut! ■ С къп ерн иковото богатство го ядат нехайковци. • Скъперникът само кога умре прави добро. Wenn du kein Geld im Beutel hast, bist du von jeder ma nn verhasst. • Без грош навред си лош. Wenn’s G eld regnet, so bin ich stets unterm Dach. • К огато м орето стана ло медено, си ромахът си изгубил лъжиц ата. Wer G eld hat, hat auch Freunde. • П ълн о ли ти е гърнето, лостовете са готови. Wer G eld hat, ist fromm genug. ■ Имаш ли пари, и Богу си драг Wer kein G eld hat, dem entfällt keine Münze. • Който няма, не губи. ■ Който няма нищо, не му (в)зимат нищо. Wer kein G eld hat, muss Honig im Munde haben. • Който няма пари в пазвата си, нека има мед в устата си. Wer kein Geld hat, zahlt mit der Haut. • Нямаш ли пари, одират ти кожата. Wer nach Gelde heiratet, verkauft seine Freiheit. ■ Ожениш ли се за пари, продал си се н а вяра. • О жениш ли се за пари, продаваш свободата си. Wo Geld ist, da kommt (läuft) Geld hin. • Де отиваш малко? - При много. • Дето има, там се стича. • Пари при пари отиват. Wo Geld vorangeht, d a stehn alle Wege offen. • Зл атен ключ же лез ни вра та отваря. Wohlfeil kostet viel Geld. ■ Е вти ното е винаги по-скъпо. Geldbeutel Sein Geldbeutel hat die Schwindsucht. • Парична треска го гази. ■ Налегнало го е безпаричие. Geldk asten In einem offenen Geldkasten greift auch wohl eine ehrliche Hand. • От пари и честният се не отказва.
Gelegenheit Geschrei Gelegenheit Gelegenheit macht Diebe. ■ Случаят прави крадеца. gelten Wer will was gelten, der komme selten. ■ Дето те обичат, не че сти (н е ходи често). • Рядко, Радко, да е сладко, gemach Gemach fahrt man den Berg hinauf. • Полека-лека планина се преваля. Gemach geht auch weit. • Пол еко -л еко, близ о далеко . • Върви полека, ще стигнеш далеко. Gemach (gemächlich) kommt man auch weit. • Бързай полека, да стигнеш далеко. Gemach Kein besser (größer) Gemach als eigen Dach. ■ Своя къщица, своя свободица. ■ По-добре в св ой курник, а не в чужди сарай. genug Genug ist besser als zu viel. ■ Имаш ли достатъчно, не ламти за повече. Gerechtigkeit Gerechtigkeit hat lahme Füße. • Справедливостта е саката. Wenn man die Gerechtigkeit biegt, dann bricht sie. ■ Справедливостта не е лък да го опънеш; опънеш л и го - ще се счупи. Wo keine Gerechtigkeit ist, da ist auch kein Friede. ■ Няма ли справедливост, няма и мир. gern Was einer gern sieht, das glaubt er auch gern. • Вярва туй, кое то му уйдисва. Was man gerne tut, ist keine Arbeit. • Хобито не е работа. Was man nicht gern tut, soll man zuerst tun. • Неприятната работа най-напред се върши. Gerücht Jedem Gerücht liegt etwas Wahres zugrunde. • Във всеки слух им а от крилце перце. gesagt Gesagt, getan. ■ Р еч ено - сторено. • Казана дума - хвърлен камък. Gesang Singe, wem G e sang gegeben. ■ Нека пее, който може. Geschäftssachen In G es chäftssache n hört die Freundschaft auf. • Служба не е дружба. ■ Службата си е служба, дружбата дружба. Geschenke Feindes G esch enke haben Ränke. ■ H a враг вяра не хващай. Kleine G e sch enke erhalten die Freundschaft. • Даровете и лошата свекърва сдобряват. ■ Мал ките подаръци поддържат приятелството. gesche nkt Gesch e nkt ist geschenkt. • Дар булка не връща. • Подарък се не връща. Geschmack Über den Geschmack lässt sich nicht streiten. ■ Всеки c вкуса си. • Един се радва на попа, друг на • попадията. ■ Един гледа м айка та, друг дъщерята. Geschrei Viel Geschr ei und doch kein Ei. ■ За две пари яйца, за сто пари гюрултия. ■ Много шум за нищо.
Geselle Gesundheit 79 . Тумба-лумба ш икал ка - ням а св атба ни каква. Viel Geschrei und wenig Wolle. • За две пари яйца, за сто пари гюрултия. • Тумба-лумба дв а дни, а дов ека гладни. Geselle Ein böser Geselle fuhrt den anderen zur Hölle. • Ло ш другар - върл душманин. Gesetz Am wenigsten furchten das Gesetz jene, die es umgehen. • Н ай -ма л ко се страхуват от закона онези, к ои то го заобикалят. Sobald Gesetz ersonnen, wird Betrug gesponnen. • Има ли закони, има и измами. Gesetze Gesetze sind wie Spinnweben: Hummeln (liegen durch und Fliegen werden gefangen. • Законът е като паяжина: Осата я разкъсва, мух ата се оплита в нея. Je mehr Gesetze, j e weniger Recht. • Много закони - м ал ко права. Gesicht Das Gesicht verrät den Wicht. • По лицето му личи що за човек е. Ein freundliches Gesicht hat oft den Teufel im Nacken. • Бял на лице, чер на сърце. • Н а л ице светец, на сърце крадец. ■ Вън лице, вътре трици. Ein schönes Gesicht ist betrügliche Ware. • Очи на и кона, ум на кокона. Hinter einem frommen Gesicht verbirgt sich der Teufel. • H a лице св етец, на сърце крадец. • А нгел на ли це, дявол на сърце. Gesichter Schöne Gesichter haben viele Richter. ■ Дето хубост, та м и завист, gesund Er ist so gesund wie ein Kürbis. • Здрав е като кочан (като камък). Er ist gesund wie ein Saugkalb. ■ Здрав е като бик. Es ist besser kurz gesund, als lange ungesund leben. ■ Абе то ще се мре, ами току здраве да е. Gesund hat zum Klagen keinen Grund. ■ Здрав ли си - не се оплаквай. Gesunder Mann, reicher Mann; kranker Mann, arme r Mann. • З драви ят е най-богат. • З драв ето е н ай -голямото богатство. Wer gesund, dem schmeckt das Wasser süß im Mund. • Когато човек е здрав, и водата му е сладка. Wer immer gesund ist, weiß nicht, wie einem Kranken zu Mute ist. ■ Здрав болен не вярва. ■ На чужд гръб и сто тояги са малко. Wer nicht gesund, lebt schlimmer als ein Hund. • Без здраве имот - омразен живот. Gesunde (der) Der Gesunde ist unwissend reich. ■ Богат е, който е здрав. • Боле ст та е най -голяма та си ромаши я. Der Gesunde weiß nicht, wie reich er ist. • Здравият не знае колко е богат. Gesunden (die) Die Gesunden und Kranken haben ungleiche Gedanken. ■ Здравият и болният разли чно мислят Gesundheit Die Gesundheit ist doch das Beste. • От здравето ни що по-хубаво няма. Die Gesundheit schätzt man erst, wenn man krank ist. • Ц ен им здравето само когато се разболеем. Die Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. • Ц ен им здравето, когато го изгубим.
80 Gewalt Gewohnheit I Es ist eine teure Gesundheit, die man beim Arzt kauft. ■ Купеното от доктора здраве е скъпо. Gesundheit ist der größte Reichtum. • З дравето е най -голямо богатство. • З дравето цен а няма. Gesundheit ist über Geld und Gut. ■ Здравето е най -голямо богатство. • Без здраве имот - омразен живот. Gesundheit ist leichter verloren als wieder gewonnen. • Здраве се лесно руши, но трудно възстановява. Gesundheit kann man nicht beim Krämer kaufen. • Всичко се купува, са мо здраве се не купува. Gesundheit ohne Geld ist am Rhein wie an dem Tiber ein gar schlimmes Fieber. ■ Б ез пари здрав е - готова болест. ■ Боло здраве - готова болест. Gesundheit und ein heiterer Sinn führen leicht durchs Leben hin. • Глав а да е здрава и сърце широко. Gewalt Bei großer Gewalt ist große Narrheit. • Сила без разум сама се съсипва. Gewalt geht vor Recht. • Дето сила владей, там се закон люлей. • Сила Бога не моли. Gewalt und Zwang währt nicht lang. ■ Насилие и принуда дълго не трая т Gewalt wird nicht alt. ■ Сила дълго не трае. Große Gewalt kann nicht werden alt. • В ърла буря не тр ае дълго. Was mit Gewalt erlangt worden ist, kann man nur mit Gewalt behalten. • Пос тигнатото със сила сам о със сила можеш да го задържиш. Wo Gewalt anfängt, hat Verstand ein Ende. ■ Сила без разум сама се съсипва. Wo Gewalt herrscht, schweigen die Rechte. ■ Дето си ла владей, та м се закон люлей. Gewinn Gewinn und Verlieren ist Kaufmanns Fuhr. • Ако би търговец само печелил, печел ко биха нарекли, а не търговец. ■ Търговия без печалба и загуба няма. Gewinn und Verlust wohnen in einem Flause. ■ Кяр а и зарар а са (стари) ортаци. ■ Търговия без печалба и загуба няма. Leichter Gewinn ist bald dahin. ■ От вятър дошло, по вятър отишло. ■ Както дошло, така и отишло, gewinnen Besser nicht gewinnen, als verlieren. ■ По-добре да не спечелиш, отколкото да изгубиш. Wie gewonnen, so zerronnen. ■ Вода дон ес ла , вода отнесла. • Както дошло, така си и отишло. Gewinnen (das) Wer nicht zu sparen weiß, dem nützt das Gewinnen nichts. ■ Н е знаеш ли да пестиш, каква полза от печалбата. Gewis sen Bös Gewissen, böser Gast, weder Ruhe noch Rast. ■ Гузната съвест ни сън, ни покой знае. Das böse Gewissen verrät sich selbst. • Гузен негонен бяга. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. ■ У всекиго има съвест, ама блазе томува , комуто е чиста. ■ Чиста съвест - спокоен сън. Ein gutes Gewissen kennt keine Furcht. ■ Чистата съвест страх не познава. Gewohnheit Gewohnheit ist (eine) andere Natur. Die Gewohnheit wird zur zweiten Natur. ■ Навикът е втора природа. Gewohnheit wird oft zum Laster.
Oltter Glück • От дребни те н ав ици стават големи пороци. Oltter Hin goldenes Gitter ist auch ein Gitter. • По-добре н а клонче, а не в кафезче. • Клетката си е клетка, ако ще да е от злато. I linter dem Gitter schmeckt auch Honig bitter. • По-добре на кло нче, а не в кафезче. • По-добре да си бик, че бит, а не вол, че впрегнат. • Нека гроб, че не роб. • Зад решетките и медът горчи. Glanz Viel Glanz blendet die Augen. • Много блясък заслепява. Glas Das erste Glas beißt wie der Tod, das zweite schmeckt zu Brot, wenn ’s dritte fehlt, ist große Not. • Първа чаша за здраве, втора за радост, тре та за веселба, че тв ърта за лудост. Glashaus Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. • Седиш ли в стъклен палат, не хвърляй камъни. Glaube Blinder Glaube fuhrt irre. ■ Сляпата вяра заблуждава. Blinder Glaube schadet nur. • Сляпата вяра не е за добро. Der Glaube versetzt Berge. ■ Вяра пл ани н а премества , glauben Glauben ist leichter als denken. ■ Д а вярваш е по-лесно, отколкото да мислиш . Wer’s glaubt, wird selig. • Бл ажен и са верующите, gleich Gleich sucht sich, gleich findet sich. • Крастави те магар ета през девет ба ира се подушват. ■ Търкулнало се гърнето, та си н ам ери ло похлупака. • Вз еми единия, удари другия. • Какв ото Куко, та ко ва и Пипе. Glei ch und gleich gesellt sich gern. • Търкулнало се гърнето, т а си нам ер и ло похлупака. ■ Които си приличат се привличат Gleich gesinnt macht gute Freunde. ■ Равен c равен се събира. я Които си приличат спе се и обичат Glöckchen Kleine Glöckchen klingen auch. • М алко е бис ерово зърно, а се носи н а господска шия. ■ Бисерът е малко зърно, ама има го ляма почит. Glocke Die Glocke läutet nicht, wenn man nicht den Schwengel zieht. ■ Ка мб аната не бие, ако не й дръпнеш езика. Die Glocke ruft zur Kirche, kommt aber selber nicht hinein. • Не гледай що прави попът, а що учи. Je höher die Glocke, desto heller der Klang. ■ Ко лк о то е по-нависок о камбаната, толкова е по-ясен звънът й. Glück Das G lück fragt nicht nach Recht. ■ Щастието не пита кой прав, кой крив. Das Glück hat Flügel. ■ Щ астие то е крилато. Das Glück hilft denen nicht, die sich nicht selbst helfen. ■ Помогни си сам, да ти помогне и Господ. • Щастието не идва, ако не му помогнеш. Das Glück ist der Dummen Vormund. • Щастието по ма га на глупците. • Хубавата ябълка св инята я яде. Das Glück ist den Kühnen hold.
glücklich Glücklich • Ща стието п ом аг а на смелите. ■ Срам жена не взима. Das Glück ist keinem treu. • Щ астието ник ому не се кълне във вярност Das Glück ist wie Aprilwetter. • Щ астие то е като мар тенск о време. Gebt einem Manne Glück und werft ihn in die See. ■ Роди ме, мамо, c късмет, па ме хвърли н а смет. Glück bedarf keines Rates. ■ Щ астието съвет не иска. Glück erwirbt Freunde, Unglück bewährt sie. ■ Приятел се познава в неволя, както златото в огъня. Glück hat Tück. • Щастието е измамно (лъжовно). Glück im Spiel, Unglück in der Liebe. ■ Щ астие в играта, нещастие в любовта. Glück ist blind und macht blind. ■ Щ астие то е сляпо, а и заслепява. Glück ist leichter gefunden als erhalten. ■ По-лесно е да намериш щастието, отко лкото да го задържиш. Glück macht Freunde, Unglück prüft sie. ■ Приятел се познава в неволя, както златото в огъня. Glück und Glas, wie bald (leicht) bricht das! • Щ астие то е като стъклото - лесно се чупи. • Щ астие то е нетрайно. Glück und Unglück sind zwei Nachbarn. ■ Щ астието и нещастието са съседи. Glück und Unglück tragen einander a u f dem Rücken. ■ Няма зло без добро, нито добро без зло. • Щ астие то и нещастието са побратими. Großes Glück geht bald in Stück. • Много добро не е на добро. Großes Glück ist schwer zu tragen. ■ Тежко се носи гол ям о щастие. Hilf dir selbst, so hilft dir das Glück. • Помогни си сам, да ти помогне и Господ. Jeder ist seines Glückes Schmied. ■ Човек сам кове щастието си. Je größer Glück, j e größer Neid. ■ Дето хубост, там и завист. Man muss das Glück beim Schopfe packen. • Н е изпускай щастието, дръж го здраво! Wem das Glück pfeift, der hat gut tanzen. • Роди ме, мам о, c късмет, па ме хвърли н а смет. ■ Щ аст лив ият и без музик а танцува. Wem das Glück wohl will, dem kalbt ein Ochs. ■ Теле му родил и бикът. Wenn das Glück groß ist, so muss man dai Unglück furchten. ■ Препаленото щастие често вещае нещастие. Wer Glück hat, der fahrt a u f einem Schüsselkorbe über den Rhein. ■ Роди ме, мамо, c късмет, па ме хвърли на смет. Wer sein Glück nicht sucht, der versäumt es. ■ Н е търсиш л и щастието, пропускаш го. Wer ’s Glück hat, fuhrt die Braut heim. • Късметлият а печели. Wer sich über des anderen Glück freut, dem blüht sein eigenes. • Искаш ли да си щастлив, радвай се и на чуждото щастие. glücklich Glücklich über die Bruck, verlacht man Sankt Nepomuk. • И зтъках си платното, та ти ри тнах кросното. Glückliche (der) Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. ■ За щас тливия времето е спряло.
(Hu t Gott 83 Olut Geheime G lut ist gefährlich. ■ I юкри ти ят въглен по-дълбоко пари. • 1аровените въглени повече парят. Oold Dem G old ist kein Riegel zu stark. • Златото же лезн и вр ати отваря, l- s ist kein G old ohne Schaum. • Ha мн ого пари и грижите много. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. ■ Всичко, що свети, не е злато. • Не всичко, което блести, е злато. Gold bleibt Gold, und läg’s im Dreck. • П ари те са и в съдрана кесия драги. • Златото си е злато, даже да лежи в калта. Gold glänzt auch im Schmutz. • Парите са и в съдрана кесия драги. ■ Добър кон и под съдран чул се познава. • Златото и в калта блести. Gold hat keine Flecken. ■ Златото не потъмнява. Mit Gold bewe ist man seine Unschuld am besten. • Със злато най-лесно се доказва невинността. Mit Gold ist jed e Festung zu erobern. • Злато крепост превзема. Mit Gold kauft man weder Tugend noch Verstand. • Ум и разум c пари се не купуват. ■ Ум с пари се не купува, па най- мн ого п ари струва. Reines G old rostet nicht. ■ Чисто злато ръжда го не хваща. Wo es G old regnet, da regnet es Laster. • От златото до порока - една крачка. Goldliebe Goldliebe macht das Leben trübe. • Скъперникът живее мърцина. Goldmünze Die Gold mü nz e ist klein, gibt aber viel. • Бисерът е малко зърно, ама има голяма почит. • Златната паричк а е малка, но струва много. Gott Bei Gott gilt der Bauer so viel als der Edelmann. • Пред Бога всички са равни. Bei Gott gilt Schatz mehr als die Truhe. ■ Господ види де е купенът и де е овенът. Bei Gott ist manches eine Sünde, was vor den Leuten eine Tugend ist. • Господ го вижда правото, чо век го зна е кривото. Bitt den Gott, dass nicht böser wird. • Пази, Боже, от повече зло. Dem ist Gott gnädig, den er hält ledig. • Господ, когото обича, не го порича (осъжда). Der liebe Gott lässt der Ziege den Schwanz nicht länger wachsen, als sie ihn braucht. • Господ знае колко опашка да дава на козата. Ein jed er für sich, Gott für alle. > Господ за всички, а всеки за себе си. Ehe Gott die Tür schließt, öffnet er ein Fenster. а Господ едни вра та за тваря, а па десет отваря. Es geschieht doch, was Gott will, а Щ е стане к ак вото е рекъл Господ. Gibt Gott Korn, so nimmt der Teufel den Sack. а Ко га Господ дав а брашното, дявол а вз ема чувала. Gott behüte mich vor einem Reichen, der verarmt, und vor einem Armen, der erwärmt (reich wird), а Да не дава Господ сляпо да прогледне. а Да не дава Господ сиромах да разбогатее. Gott beschert wohl die Kuh, aber nicht den Strick dazu. а Господ дава, ама в кошара не вкарв а. G
Gott Grab Gott führet gern Gleiches und Ungleiches zusammen. • Господ цървули дере, хор а събира. ■ Господ не избира, а събира. Gott gib, dass es aus deinem Munde in Gottes Ohr gehe. • От твоите уста в Божиите уши. ■ Чул те Господ! Gott gibt dem Zar(en) das Meer nicht ohne die Ströme. ■ Тежка е ц арс ката корона. Gott gibt den Acker, aber nicht den Pflug, das Wasser, nicht den Krug. • Господ дава, ама в кошара не вкарва. ■ Ами н сан дък не пълни. • Лозе не ще молитва, ами мотика. • Помогни си сам, да ти помага и Господ. Gott gibt, Gott nimmt. • Бог (го) дал, Бог (го) взел. Gott gibt jedem sein Teil. ■ Господ зн ае кому к акво трябва. Gott gibt nicht allen einerlei; er gibt einem die Gans, dem anderen das Ei. ■ Господ не дава вси чко сал на едното. ■ Господ едн ому дава вс ичко, а другиму нищо. Gott gibt Schultern nach der Bürde. ■ Според товара и Божията помощ. Gott hilft dem Schiffer, aber rüdem muss er. ■ Лозето не ще молитва, ами мотика. ■ Лозето не ще дяда по па, иска чич а Пота . ■ Господ дава, ама в кошара не вкарва. Gott ist den Tyrannen wohl gewachsen. ■ Господ е най -голем ият чорбаджия. Gott ist Richter über alle Welt. • Господ е стар господар. ■ Господ е над нази, черната земя под нази. ■ Господ е еди нствен съдник. Gott kann man nicht entlaufen. • От Бога нищо нема скрито. Gott teilet seine Gaben ungleich aus. • Бог дава всичко, ама на всички не дав а еднакво. Gott weiß wohl, warum er dem Esel keine Hömer gegeben hat. • Ha бодлива крава Господ рога не дава. ■ Хем шуто, хем тича да боде. Gott wohnt hoch und der Kaiser weit. ■ Б о г високо, цар далеко. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. • Помогни си сам, да ти помага и Господ. ■ Амин сандък не пълни. ■ Господ дава, ама в кошара не вкарва. Hüte dich vor denen, die Gott bezeichnet hat. • П ази се от хора, белязани от Бога. Was Gott tut, ist wohl getan. • Вс ичко направено от Бога е добро. Wenn Gott einen strafen will, so nimmt er ihm den Verstand. • К ога Господ и ска да убие някого, най-напред му взима ума. Wenn Gott einen strafen will, tut er ihm die Augen zu. • И ск а ли Бог някого да накаже, най- напред м у затваря очите. Wen Gott lieb hat, den zärtelt er nicht. ■ Господ, кого то обич а, c жел еза го товари. Wen Gott strafen will, den beraubt er erst seiner Sinne. ■ Дорде Господ не земе на човека ума, не му в зи ма стоката. Wenn Gott will, so grünt ein Besenstiel. • Ако ерекъл Бог, ще цъфнат налъмите. Wenn Gott will, so tagt es. • Ако ерекъл Бог, ще съмне. Grab Wer im Grabe liegt, den drückt die Erde nicht. • Умрял кон от вълци не го е страх. Graben gutlos Graben Man soll nicht jubeln, ehe man über den Graben ist. • Прескочи, пък тогаз викай хоп. Schreie nicht Juchhei, ehe du über den Graben bist. • Прескочи, пък тогаз викай хоп. • Напред прескочи, па подир се хвали. Spring nicht über den Graben, wenn der Steg daneben ist. • Не скачай през трапа, щ ом има брод край него. Gram Gram bricht auch ein starkes Herz. ■ Мъката л ом и и силното сърце. Gras Er hört das Gras wachsen, die Flöhe husten. ■ Ум море, акъл бръснач. Indessen das Gras wächst, verhungert der Gaul. ■ Трай, коньо, за зелена трева, grob Wer grob ist, ist noch lange nicht stark. ■ Грубостта не значи сила. Große (der) Klein und keck stößt den Großen in den 1 Dreck. ■ И малкото камъче прекатуря колата. Orube Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst I hinein. ■ Който копае гроб другиму, сам пада в него. Grün (das) i Es ist dasselbe in Grün. ■Неповрат,апошия. ■ Пременил се Алия, погледнал се - I паквтия. Grund I Nichts geschieht ohne Grund. H i Нищо без причина не бива. Wieder Grund, so das Gebäude. • Ка кв ит о темелите, такава и къщата. Gulden Des Gulden kann man nicht zu viel tun. • От много глава не боли. ■ Къща от имот се не съсипва, gut Allzu g ut ist dumm. ■ Н е бъди добър до глупост Einer ist so g ut (wert) wie der andere. • К а къв то единият, такъв и другият. ■ Хвани единия за краката, удари другия п о главата. Gut Billig G u t ist nie gut. ■ Евтиното е (излиза) скъпо. • Е вт иното месо и кучетата не го ядат. Fremdes G u t liegt hart im Magen. ■ Чуждото присяда (засяда в гърлото). Jung zu bleiben und alt zu werden, das ist das höchste G ut. • Да се запазиш млад (по дух) и когато остарееш, това е най-голямото благо. Unrecht G u t gedeiht nicht. ■ Чужди пари своя паз ва не топлят. ■ От чу жда кесия н ям а прокопсия. Unrecht G u t tut selten (nimmer) gut. • Чужди пари своя п аз ва не топлят. Gute (das) Das G ut e vergisst man leicht, das Böse nie. ■ Добр ото се лес но забравя, а злото никога. Des Guten kann man nicht zu viel tun. • От много глава не боли. Niemand verschmäht das Gute. ■ Срещу доброто н икой не рита. Zu viel des Guten ist nicht gut. ■ Много харно не е харно. Güte Die G üte lockt die Schlange aus der Erde. • Ha човек можеш c добро да му изв ади ш душата. gutlos Besser g utlos als ehrlos. ■ Чест та е п о- скъпа от парата.
Haar Auch ein Haar hat seinen Schatten. • И мравунка напра вя стьпунка. • И тънко влакно сянка прави. Es hängt nur an einem Haar. ■ Виси н а косъм. Es soll ihm kein Haar gekrümmt werden. ■ Косъм да не падне от главата му. Langes Haar, kurzer Sinn. шДългокоса, плиткоумна. • Гъста м у косата, празна м у главата. Haare Haare in drei Teile spalten. • И косъмът цепи. ■ Цепи ко съма на две. Lass dir keine grauen Haare darum wachsen. • Не си посипвай за това глава та с пепел. haben Besser haben als hoffen (hätten). ■ И ма не е по-хубаво от няман е. ■ По-добре да имаш , отколк ото да се надяваш, че ще имаш. Ehe man gibt, muss man haben. ■ За да дадеш, трябва да имаш . Je mehr man hat, j e mehr man habe n will. ■ Чов ешко око насита няма. • Лакомия - каца без дъно. Läufst du nicht, so hast du nichts. • Не се ли потрудиш, няма да имаш. Lerne was, so k annst du was, schaffe was, so hast du was. ■ Учи, за да можеш, работи, за да имаш. Was man hat, das achtet man nicht. • ■ Н е ценим това, което имаме. Wer alles haben will, bekommt nichts. • Който иска всичко, не получава нищо. Wer etwas hat, behält es billig. • Не ценим това, което имаме. Wer nichts hat, dem kann man auch nichts nehmen.
Haben Hand 87 • Голотобирсенебои. Wer nie genug hat, ist immer arm. • Нинаги е беден този, комуто нищо не стига. Wer spart, wenn er hat, der findet, wenn er braucht. • Бели пари за черни дни. Wer will haben, der muss graben. • Искаш ли да имаш, работи! Haben (das) Ein Haben ist besser als zwei Kriegen. • Коетоевръка,неелъжа. • По-добре пет на ръка, а не десет, че чакай. • Дай ми по-добре днес хляб и сол, а не утре печена кокошка. Haben un d Kriegen ist zweierlei. • Да имаш и да чакаш да получиш са две ра зли чни неща. Habenichts (das) Dem Habenichts kann auch der Teufel nichts stehlen. ■ От си ромаха и дя волът н яма какво да открадне. Habich (das) Ein dürrer Habich ist besser als ein fetter Hättich. • По-добре сврака в ръка, откол кото сокол в гора. • По-добре днес яйце, а не утре кокошка. Habich ist ein schöner Vogel, Hättich nur ein Nestling. ■ По-добре сврака в ръка, а не сокол в гора. Habich ist mir lieber als Hättich. • Имане е по-добро от немане. • Коетоевръка,неелъжа. • П о-добре пет в ръка, а не десет, че чакай. Häkchen Was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten. • Който ще става „кука“, отрано се прегъва. Hader Wer sich in fremden Hader mischt, eine Beule davon am K opf erwischt. • Братя кога се бият, бягай да ги отмин еш, че ще те бият. Hahn Der Hahn kräht am kühnsten au f eigenem Mist. ■ Всеки п етел на бунището си пее. Der Hahn kräht nicht a u f Befehl. • Петелът по заповед не пее. Wem’s glückt, dem legt ein Hahn Eier. ■ И петлите му носят яйца. Halbe (das) Lieber das Halbe als das Ganze halb. ■ По-добре м алк о, но цяло, а не цяло наполовина. Hall Wie der Hall, so d er Schall. ■ Каквото повикало, таквоз се и обадило. Hammer Lieber Hammer als Amboss. • По-добре чук, откол кото наковалня. Wer zwischen Hammer und Amboss kommt, wird geschlagen. • Между чука и наковал нята се намирам. Hand Der freigebigen Hand fehlt es an Freunden nicht. • Щедър л и си, приятели много. Die Hand hat fünf Finger, aber jed er ist anders. ■ Пет пръста са на ръката, един с един не са равни. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tat. ■ Лявата р ъка не бива да знае какво прави дясната. Eigene Hand ist die nächste. • М оята уста си м и е най-близо. Eine Hand, die schenkt, wird nicht gekränkt. • Ръка, що дава, не я режат.
Handbreite Hände Eine Hand, die uns geschlagen, küsst sich schwer. • Трудно се целува ръка, коя то те е ударила. Eine Hand gibt, die andere nimmt. ■ C една ръка дава, c двете взима. ■ С едната р ъка дав а, с другата взе ма. Eine Hand wäscht die andere. • Ръка ръка мие (да бъдат и двете бели). • Халваджия за бозаджия. • Услуга з а услуга. Fleißige Hand baut Leute und Land. ■ C труд вси чко се постига. Fleißige Hand erwirbt, faule Hand verdirbt. • Имане без труд лесно се пилей. Fleißige Hand erwirbt sich Brot in jedem Land. • Трудиш ли се, гладен ням а да ходиш. Gebende Hand hat viele Freunde. ■ Д аваш ли, приятели много. Gemeine Hand baut das Land. • Сгов орна дружина п лан и на повдига. • Сговор къща не събаря. In der Hand die Bibel, im Herzen Übel. • H a че лото Христа, в пазухата дявола. Mit einer Hand allein kann man nicht klatschen. • Сама ръка и в морето не може да се омие. • С еднаръка не можеш да ръкопляскаш. Mit leerer Hand ist schwer Vögel fangen. ■ C голи ръце птички не се ловят Von der Hand in den Mund gibt schlechte Nahr un g kund. ■ Ка к вот о изчукал - изпукал. Wer die Hand im Blute badet, muss sie mit Tränen waschen. • Изцапана c кръв ръка със сълзи се измива. Handbreite Gib ihm eine Handbreite, so nimmt er die ganze Elle. • Покажеш ли му пръст, ще ти хване ръката. Hände Andere Hände haben immer die fettesten Schnitte. • Чуждата к око шка е по-голям а (о т наш ата гъска). ■ Чуждият комат е по-голям от нашия. An schmierigen Händen bleibt viel hängen (kleben). ■ П о мръсни ръце се лепи всичко. Des Faulen Hände sind zart. ■ H a мързеливия ръцете са нежни. Ehe sich die Hände binden, sollen sich die Herzen finden. • Сърце подир сърце върви. Es ist nicht in unseren Händen, dass wir edel geboren werden. • Не се ражда всеки господар. Mit fremden Händen ist gut Kohlen schüren. ■ C чужди ръце лесно се вадят въглени. • С чужди р ъце горещо желяз о да пипаш не е чудо. Mit leeren Händen fangt man keine Falken. • C голи ръце птички не се ловят Viele Hände, leichte Arbeit (Bürde). • С говорн а дружина план ина повдига. , ■ Много ръце - лек товар. Viele Hände machen kurze Arbeit. • С гово рна дружина план ина повдига. Viele Hände machen leichte Bürde. • Мно го ръце, лек товар. Viele Hände, wenig Arbeit. ■ Много баби - хилав о дете. Was durch viele Hände geht, wird nicht besser. ■ М ного баби - хилав о дете. Was ich nicht in den Händen habe, kann ich nicht halten. • К ак вото не притежавам, не м ога да задържа.
Handel Hase Was du nimmst v or die Hände, bedenke wohl das Ende. • Ка квото захванеш, м исл и какъв ще му е краят Wer mit leeren Händen kommt, bittet vergeblich. • C празни ръце н ищо се не върши. • С празни ръце не удряй на молба. Handel Beim Handel wird nicht gebrudert. • Дружбата си е дружба, но сиренето е с пари. • В търговията ням а побратими. Jeder Handel will einen Mann ganz haben. • Търгови ята оч и иска. • Търговията всеотдайност иска. Handelschaft Handelschaft leidet keine Freundschaft. • Братя сме, братя, ама кесиите ни не са сестри. • Брате, брате! Ама си ренет о да се плати. • Дружбат а си е дружба, ам а сирен цето е с пари. Handwerk Das Handwerk sinkt wohl, aber stinkt nicht. ■ Занаят запада, ама не пропада. Ein Handwerk lässt seinen Meister nicht verderben. • Занаят къща храни. • Занаят не тегли глад. Ein jed er redet von seinem Handwerk. • Каквото баба знае, това си бае. Ein schlechtes Handwerk, das seinen Meister nicht ernährt. • Л ош занаят е този, к ойто не храни май стора си. Ein schmieriges Handwerk nährt auch. ■ И мръсният занаят храни. Grobes Handwerk macht grobe Finger, а Груб занаят - мазол ести ръце. Handwerk ernährt. а За наят къща храни, а Зан аят не тегли глад. Handwerk hat goldenen Boden. а З ан аят ът струва злато, а Занаятът е златна мина. Handwerk nährt seinen Meister, а З ан аятът къща храни, а Занаят не тегли глад. Seines Handwerks braucht sich niemand zu schämen. а Няма срамен занаят. Handwerke Viele Handwerke verderben den Meister, а Много занаяти погубват майстора. Vierzehn Handwerke, fünfzehn Unglücke, а Кой то захваща мн ого работи, ни едн а не свършва. Wer viele Handwerke zugleich lernt, lernt selten eines wohl. а И зучи един занаят, ам а за свят. а Който учи сто занаята, и един не научава, hängen Man hängt keinen zweimal, а Ведн ъж ще се мре, два пъти не. а О т две смърти никой не умира. Wer hängen soll, ertrinkt nicht, а Който е за бесене, няма да сеудави. Hänschen Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. а Ако се Иванчо не научи, Иван вече никога. Was Hänschen versäumt, holt Hans nicht mehr ein. а Как во то И ван чо пропусне, Иван не може да навакса. Harren (das) Mit Harren und Hoffen hat’s mancher getroffen. а Търпи, душо, да се спасиш, а Търпи, душо, до-ще Великден, а Надей се, търпи, па може и да успееш. Hase Beschossener Hase flieht v or jedem Gebüsch. а Бяга като гърмян (изтърван) заек. а Плашена врана от шубрак се бои.
Hass Hausfrau Rufe nicht „Hase“, bis du ihn im Sacke hast. • Пилците се броят наесен. Man fängt den Hasen nicht mit Trommel. • C дайре се заек не лови. Wenn der Hase läuft über den Weg, so ist das Unglück schon au f dem Steg. • Пази се да не ти мине черна котка път. Wer einen Hasen im Busen trägt, der fliehe. • Имаш ли заешко сърце - бягай! Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fängt keinen. ■ Който гони два заека, и двата изпуща (не стига ни един). Hass Wer Hass sät, kann nicht Liebe ernten. • Който сее омраза, не жъне любов. Hässliche (das) Wer das Hässliche liebt, dem scheint es schön. • Любов хубост не гледа. ■ Любов на лице не гледа. Hast H ast bricht Beine. • Бързането крака троши . hastig Die zu hastig vorwärts treiben, müssen endlich hinten bleiben. ■ Бързаш ли много, накрая изоставаш. • Бър зай полека! Haus Bald brennt das Haus, aber langsam löscht man’s aus. ■ Пл ам не ли къщата, иди, че я гаси. Ehe du ein Haus kaufst, f rag ’ nach dem Nachbar. ■ Не купувай къща, а комш ия. Erst sieh in dein Haus, dann sieh heraus. ■ Първо ви ж себе си, пък тогава съди другите. Halb Haus, halb Hölle. ■ Орта шкото м есо и кучетата не го ядат. Haus ohne Mann, Haus ohne Rat; Haus ohne Frau, Haus ohne Staat. ■ Къща без жена и мъж без пари огън да ги гори. Im Hause des Gehängten redet man nicht vom Strick. • В к ъщата на обесения не се говори за въже. In seinem eigenen Hause ist jed er Herr (König). ■ Всеки е на къщ ата си господар. Man wird alt wie ein Haus und lernt nie aus. • Човек се учи, докато е жив и пак ненаучен остава . Mein Haus, meine Burg. ■ Всеки е н а къщ ата си господар. ■ Моят дом е моята крепост. Mit nichts kann man kein Haus bauen. • От нищо нещо не става. • С вятър се н ищо не купува. • С вятър се боя не прави. Mit vielem hält man Haus, mit wenigem kommt man aus. • Човек знае и две, и двеста. Sein Haus anzünden, um einen Eierkuchen zu backen. • Разв али къща, нап рави колиба. ■ Разв а ли църква, нап ра ви плевня. • Разкро ил аба, нап рав ил торба. Wenn des Nachbars Haus brennt, so trägt man Wasser zum eigenen. ■ Гори ли на комшията къщата, върви да гаси ш твоята. Wenn mein Haus brennt, so ist meines Nachbars nicht fern. ■ Щом ме чка та затр опа у съседа, ще дойде и у нас. Wer in seinem Hause Friede haben will, der muss tun, was die Frau will. ■ Искаш ли мир вкъщи, слушай жена си. Hausfrau Die Hausfrau kann mit der Schürze mehr hintragen, als der Mann mit dem Wagen hinführt.
Haushund Heiraten 91 • Мъж да пренася с колата, жена да изнася с иглата, п ак не остава. I ine gute Hausfrau bewacht das Haus, eine unwirtschaftliche trägt's mit den Münden hinaus. • ) (обра жена пълни къщата, а лошата я изпразва. Haushund Ein Haushund beißt seinen Herrn öfter als ein fremder. • Храни куче да те лае. Haut Die H a u t ist allweg näher als das Hemd. • Кожата е човеку по-мила от ризата. Er hat seine H a u t teuer verkauft. • Скъпо си е пазарил кожата. Er trägt selber seine H a u t zu Markte. • Са м си пъха главата в торбата. • Сам ще си изяде главата. Haut für Haut. ■ Око за око, зъб за зъб. Keiner kann aus seiner H a u t heraus, шОт тази кожа навън не може. • Никой не може да прескочи сянката си. Man soll die H a u t (das Fell) nicht verkaufen, ehe man den Bären gefangen hat. • Преди да убиеш мечката, не пр одавай кожата. Seine H a u t dransetzen. • Турил си глава та в торбата. ■ Риск печели, риск губи. • Пък да става каквото ще. Häute Aus fremden H äute n ist gut Riemen schneiden. • Ha чужд гръб сто тояги са малко. Hebammen Wo viele Hebammen sind, ist’s ums Kind geschehen. ■ М ного баби, хи лаво дете. Heger Auf einen Heger kommt ein Feger. ■ H a всеки пъдар и пакостник. Hehler Der Hehler ist schlimmer als der Stehler. • Който крие крадеца, е по-лош и от него. Wenn nicht wäre der Hehler, so wäre auch nicht der Stehler. ■ Да нямаш е укриватели, и крадци нямаше да има. Heilige (der) Jedem Heiligen seine Kerze. ■ К акъвто свете ца, та къв и венеца. ■ Според светеца и тамяна. Wie der Heilige, so d er Weihrauch. ■ Какъвто светецът, та къв и тамянът. Heilige (PI.) Es sind nicht alle Heilige, die in die Kirche gehen. • C молитва светец се не става. Heirat Heirat mit Eile bere ut man mit Weile. ■ Жени ли се на шега, той ще носи и рога. ■ За един ча с радост, сто години жалост. Wem die Heirat übel gerät, der hat ’s Fegefeuer im Haus. ■ Оже ни се, да си вз емеш белята. Zur Heirat gehört mehr als vier nackte Beine ins Bett. ■ За брака не стигат четири голи крака в леглото. Heiraten (das) Heiraten in Hast bringt lange Last. ■ Ожени го, да не пее! • Бърза ж енитба - голям товар. Heiraten ist Lotterie. ■ Женитбата е лотария. Heiraten ist nicht Kappen tauschen. ■ Лесно е да се ожениш, да видим мож еш ли се раз жени. ■ Ожениш ли се на шега, ще носиш и тъга. Zum Heiraten gehören zwei. • За брака трябват двама. н
heiß Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. ■ Д яволът не е то лкова чер, колкото го п ишат (рисуват). ■ Вряла манджа не се слага на масата. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. ■ Не ме топли това, което не знам. я Не ме е грижа за това, което не знам. Held Niemand ist ein Held v or seinem Kammerdiener. ■ Никой не е пророк в отечеството си. Es ist nicht jed er Held, der einen Harnisch trägt. • Ризниц ата не прави героя. Helden Auch die Helden siegen nicht immer. • И героите нев инаги побеждават. Hemd Das Hemd ist mir näher als der Rock. • Всеки е на себе си най-близ ък. ■ Кожата ми е по-близка от ризата. • Мил си ми, ама животът ми епо­ мил. Das letzte Hemd hat keine Taschen. ■ После днат а р иза е без джобове. ■ Не щ е му турят парите в гроба. Hengst Stirb nicht, lieber Hengst, es kommt die Zeit, wo Gras wächst. • Трай, коньо, за зе лена трева. • Трай, коньо, скоро пр ол ет иде. Henkel Was nützt der Henkel, wenn d er Krug entzwei ist. ■ Защо ти е дръжка, щ ом гърнето е строшено. Henne Die Henne lebt nicht mehr, die goldene Eier legt. • Няма я вече кокошката, дето снасяше златни яйца. Auch eine schwarze Henne legt weiße Eier. ■ И черна кокошка бели яйца носи. Eine Henne brütet nicht a u f zwei Nestern. • Е дна коко шка на два полога не мъти. Kräht die Henne und piept der Hahn, steht’s dem Hause übel an. • Закукурига ли кокош ката и разкудкудяка ли се петелът - те жко й на къщата. Nachbars Henne legt immer die größeren Eier. • Комшийската кокошка все по-едри яйца снася. • Чуждото яйце е с два жълтъка. Herd Eigener Herd ist Goldes wert. • Своя къщ иц а - своя свободица. • Бащ ино огнище - топло пепелище. Je näher der Herd, j e heißer es wird. • Кол ко то по-близо огнището, толкова е по-топло. Herde In jed er Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf. • Няма стадо без мърша. Herr Besser ein kleiner Herr als ein großer Knecht. ■ П о-добр е пръв в село, а не последен в града. • По-добре в село чорбаджи я, а не в град кюмюрджия. • По-добре на две къщ и господар, а не в Цар иград воловар. Der ist mächtig, der sein selbst Herr ist.. • М огъщ е този, кой то е господар на се бе си. Niemand ist frei, der über sich nicht Herr ist. • Не е свободен този, който не е господар на себе си. Welchem Herrn du dienst, dessen Kleider du trägst. • Дето се храниш, там да хвалиш.
Herren Herz 93 Wie der Herr, so das Gescherr. • Какъвто господарят, та къв и пъдарят. Wie der Herr, so die Herde. • Какъвто пастирът, такова и стадото. Herren ( icstrenge (Strenge) Herren regieren nicht lange. ■ Тираните не господстват дълго. (iroße Herren lügen eher. • Най- големите л ъжи у най-големите хора. Mit großen Herren ist schlecht Kirschen essen. • Не е хубаво да има ш вземане-даване c големци. Niemand kann zwei Herren dienen. • Никой не може да служи на двама господари. ■ До пладне с Или я, от пладне с Алия. Wenn die Herren sich ju ck en, blutet dem Bauern der Rücken. • Атовете се ритат, маг аре тата теглят. Herrengunst Herrengunst und Lautenklang klinget wohl, doch währt nicht lang. • Господарско благоволение до вратата трае. Herz Anders reden, denn im Herzen haben, ist gemein bei jedermann. • Отвън м аз но - отвътре омра зно. • Бял на лице, чер на сърце. Aus einem fröhlichen Herzen kommen keine Seufzer. • Весело сърце в ъзди шка не знае. Aus kaltem Herzen kommt kein warmes Wort. • Студено сърце топла дума не познава. Bekümmert Herz treibt keinen Scherz. • Печално сърце шега не знае. Das Herz altert nicht. • Сърце не остарява. Das Herz denkt oft anders, als der Mund redet. ■ Сърцето и приказката често са различни. Das Herz des Menschen ist ein wetterwendisch Ding. • Чо ве шкото сърце е от месо, лесно се обр ъща. • Сърце от месо е - превръща се. Das Herz hört feiner als die Ohren. ■ Сърцето чува по -добре о т ушите. Das Herz lügt nicht. • Сърцето не лъже. Das Herz u nd die Augen kann niemand H • Сърцето и о ко то са бездънни. Der Mutter Herz ist immer bei den Kindern. ■ М айчи но то сърце е винаги с децата. Ein großes Herz ist geduldig. • Голямото сърце е тър пеливо. Ein gutes Herz ist besser als ein schönes Gesicht. • Ha лице Бог не гледа, а на сърце. Ein Herz hat auch das Tier. • И мравка сърце има. Ein Herz ist des anderen Spiegel. • Душа душа п озн ава, а сърце й вест дава. Ein Herz versteht das andere. • Душа душа позн ава, а сърце й вест дава. • Сърце по дир сърце върви. Einem zufriedenen Herzen scheint die Sonne überall. ■ Весело сърце къдел я преде. ■ Широкото сърце от всичко е доволно. Es ist schlecht löschen, wo das Herz brennt. • Пожар в сърцето трудно се гаси. Was dem Herzen gefällt, das suchen die Augen. ■ Дето сърцето лежи, там и окото лежи. Wie das Herz, so sind auch die Gedanken. ■ Мисл ите от сърцето изл изат
94 Heu Himmel Wie das Herz, so sind die Reden. ■ Каквото му е на сърцето, такова му и на устата. Wenn das Herz brennt, muss der Kopf Wasser holen. • Пламнало сърце c разум се гаси. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. ■ Весело сърце, бъбрив език. Wirf dein Herz über den Graben! Dein Pferd spring ihm nach. • Който рискува - печели. • Приятел в нужда се позн ава. Wo ein Herz spricht, da hört ein Herz. • Сърце подир сърце върви. Heu Man braucht viel Heu, um allen Leuten das Maul zu stopfen. ■ Хорски те уста не са чувал да ги за тькнеш. ■ Чуждото гърло не е чувал, не мо ж го върза. heute Besser heute und nicht morgen. • П о-добре днес пет, а не утре шест. ■ По-добре днес едн о яйце, а не утре една кокошка. • По-добре днес, отколк ото утре. Heute gegastet, morgen gefastet. ■ Чов ек знае две и двеста. • Заранта господар, вечерта говедар. • Кога пита и плоска, кога хляб на рогозка. Heute mir, morgen dir. • Дн ес мене, утре тебе. Heute noch a u f stolzem Rossen, morgen durch die Brust geschossen. • Дн ес човек, утре прах. Heute rot, morgen tot. ■ Дн ес хоп-троп, а утре в гроб. • Днес човек, утре прах. ■ Днес човек, утре черна пръст. ■ Д нес венчи ло, утре но сило. Heute zechen, morgen nichts zu brechen. • Кога пита и плоска, кога сух хляб на рогозка. • Зара нта господар, вече рта говедар. • Човек знае две и двеста. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht au f morgen. • Дн еш н ата работа не оставяй за утре. Wer heute lacht, kann morgen weinen. • Кой се заран смее, вечер плаче. Hieb A uf einen Hieb fällt kein Baum. ■ C един замах не се отсича дърво. Hilfe Zu Gottes Hilfe gehört Arbeit. ■ Ти работи, аз ще ти помагам - рекъл Господ. ■ Господ дава, ама в кошара не вкарва. Himmel Auf heiteren Himmel und lachende Frauen ist nicht leicht zu bauen. • H a ясно небе и засмяна жена не разчитай. Der Himmel ist hoch, man kann sich nicht daran halten. ■ Бог високо - цар далеко. • Високо е небето, не можеш се хвана за него. Der Himmel ist hoch, und der Kaiser ist weit. • Бог високо , цар далеко. Der Himmel schütze uns vor kleinen Feinden, vor großen nehmen wir uns selber in Acht. ■ Пази ме, Боже, от малки врагове, от големи те са м ще се пазя. Ein klarer Himmel fürchtet keinen Blitz. ■ Ясно небе от гръм не се бои. Kein Himmel ohne Wolken. • Има ли небе без облаци? Was vom Himmel fällt, schadet niemand. ■ Щото Господ дава, все е добро. Wen der Himmel strafen will, dem beschert er ein böses Weib. ■ И ска л и небето да накаж е някого, праща му зл а жена. Wer nach dem Himmel speit, dem fällt der Speichel in den Bart.
Hinkende Hoffen 95 • Който п люе срещу вятъра, п люе на брадата си. Wer nicht in den Himmel will, braucht keine Predigt. • Не искаш ли да идеш на небето, не ти трябва проповед. Wer sich an den Himmel hält, d er hat kein (llück a u f Erden. • Който ра зчита на небето, ня ма щастие (късмет) на земята. Wo der Himmel aufhört, da fangt die Hölle an. • Пъкълът започва там, където свършва небето. Hinkende (PI.) Wer mit Hinkenden umgeht, lernt hinken. • Ако з а мръкн еш c куц, на сутринта ще закуцаш. ■ Ако със сляп з амръкнеш, кривоглед ще осъмнеш. • С какъвто се събереш, та къв ставаш. hinterdrein Hinterdrein hat man gut reden. ■ Като се прекатури колата, пъти ща много. Hirt Wie der Hirt, so die Herde. ■ Как ъвто овчарят, такова и стадото. Hirten Viele Hirten übel behütet. ■ Много баби, хи лаво дете. Wenn sich die Hirten zanken, hat der Wolf gewonnen. • Двама се карат, третият печели. Hitze liitz im Rat, Eil in d er Tat bringt nichts als Schad. ■ Бър зата кучка слепи ги ражда, hoch Wer hoch klimmt, der fällt hart. ■ Високо хв ърка, а н иско пада. • Кой т о високо хвърчи, от високо пада. Wer hoch steigt, fallt tief. • Ви со ко хвърка, а ниско пада. • Н е брой звездите, да не паднеш в кладенеца. Wer hoch steht, den sieht man weit. ■ Застанеш л и на високо, всички те виждат Wer hoch steigt, den schwindelt leicht. • Изкачиш ли се на високо, завива ти се свят Hochm ut Er möchte vor Hochmut platzen wie der Frosch in der Fabel. ■ Надула се жаба да надмине вола. Hochmut kommt nicht von Armut. • Високомерие и бедност не се римуват Hochmut kommt vor dem Fall. • Големей се, го лем ей се, доде станеш н ай- малък. Hochmut t at nimmer gut. • Който вири нос, на себе си вреди. Hochmut und Stolz wachsen a u f einem Holz. ■ Високомерие и гордост - два филиза на едно дърво. Hochzeit Frühe Hochzeit, lange Liebe. • Рано яж, не май се, рано се жени, не кай се. Glänzende Hochzeit, schlechte Ehe. ш Цигу-мигу за дв а дни, ох-леле з а вси дни. Hochzeit ist eine kurze F reud und eine lange Unlust. ■ Ожени го, да не пей. • Ожени го, ожежи (изгори) го. • Ожени го, овържи го. Keine Hochzeit ohne Brautwerber. ■ Отишъл без сват на годеж. Man soll nicht ungeladen zu r Hochzeit gehen. ■ Ha сватба чакай да те поканят два пъти, на у мряло с а м върви. Hoffen (das) Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.
Hoffnung Honlj ■ Търпи, трай, че н ям а край. ■ Н адявай се, душо, дорде оглупееш. Hoffen und Träumen lässt vieles versäumen. ■ Който чака на надежда, приживе не се нарежда. Hoffnung Die Hoffnung ist das Seil, daran w ir uns alle zu Tode ziehen. ■ К ой то живее c надежда, умира и поглежда. ■ Който чака от надежда, приживе не се нарежда. Die Hoffnung ist ein lang Seil, daran sich viele zu Tode ziehen. ■ Който чака от надежда, приживе не се нарежда. Die Hoffnung ist ein süßes Leiden. ■ Н адеждата е сладка мъка. Die Hoffnung stirbt zuletzt. • Наде жда та умира по следна. Hoffnung brauc ht man nicht zu kaufen. • Надежда не можеш да си купиш. Hoffnung macht den Schwachen stark. ■ Наде жда та крепи човека . Hoffnung macht graue Haare. • Н адеждата състарява. Nicht jed e Hoffnung geht in Erfüllung. ■ Н е всяка надежда се сбъдва. Wer au f Hoffnung jagt, der fängt Nebel. ■ Който чака на надежда, приживе не се нарежда. Wer von Hoffnung lebt, stirbt vor Hunger. ■ Живееш л и c надежда, от глад ще си умреш. höher Je höher hinan, desto höher hinab. Wer höher steigt, als er sollte, fällt tiefer, als er wollte. • К ойто вис око хвърка, ниско пада. ■ Напънеш ли се преко сили, ще се сгромолясаш. Holz Dürres Holz wird nicht grün, wenn ma n es auch begießt. • Сухото дърво не се разлиства, дори и да го поливаш. Hartes Holz will eine starke Axt. • К ора в хляб, ко рави зъби. • Коравото дърво иска остра брадва. ' Nicht aus jed em Holz kann man Pfeifen schneiden. • От всяко дърво свирка не става. Nicht jedes Holz gibt einen Bolz. ■ От всяко дърво свирка не става. Wo man Holz haut, da fallen Späne. ■ По край сухото гори и суровото. Honig Der Honig ist nicht weit vom Stachel. • Медът не е далеч от жилото. ■ Колкото е медът благ, толкова е и горчив. Der Honig ist teuer, den man aus Domen lecken muss. ■ Мед се на точило не лиже. Honig im Munde, Galle im Herzen (im Schlunde). ■ C устата мед и масло (лее), в сърцето пе лин и отрова. ■ Н а устата мед, зад гърба гроб. Mach st du dich zu Honig, so fressen dich die Fliegen. ■ Не се прави на мед, ще те налетят мухите. Wer Honig lecken will, da rf die Bienen nicht scheuen. • Който се страхува от пчели, да не яде мед. Wer kein Honig im Bienenkorb hat, muss ihn im Munde haben. • Който няма пари в пазвата си, нека им а мед в устата си. Wer mit Honig umgeht, leckt auch einmal die Finger. • Кой то бърка в меда, той си облизв а пръстите. ■ Който мие медено каче, не може да не си оближе пръстите. Wer sich zu Honig macht, den benaschen die Fliegen. ■ Кой то ст ава овца, изяжда го вълкът.
Ilimlgrede ilillllillllilllllllillilliillllllliii : Hund Wo cs Honig gibt, da sammeln sich die Fliegen. ■ Има ли мед, има и мухи. Honigrede llonigrede ist nicht ohne Gift. I Ha устата мед, зад гърба гроб. » <' устата мед и масло, в сърцето пелин и отрова. Horcher Der Horcher an d er Wand hört seine 1 eigene Schand. • Иодслушвачът чува собствения си I позор. hören Wer nicht hören will, muss fühlen. ■ Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Huhn Hin blindes Huhn findet auch (ein)mal ein Korn. ■ И кьоравият понякога изважда късмет. Der Huhn des Nachbars ist eine Gans. ■ Чуждата кокошка е п о-го ляма от нашата гъска. Auch ein schwarzes Huhn legt weiße Eier. • И черна кокошка бели яйца носи. Hungriges Huhn träumt von Hirse. • Гладна кокошка просо сънува. Hühner Fette Hühner legen wenig Eier. • Кокошка кога затлъстее, не снася. Früh mit den Hühnern zu Bette, au f mit dem Hahn um die Wette. ■ Рано пиле ра но пее. • С кокошките лягай, но с петлите ставай. Gehe mit den Hühnern schlafen, aber stehe mit den Hähnen auf. • Рано пиле рано пее. • С кокошките лягай, но с петлите ставай. Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier. ■ Много крякане, ма лко яйца. Wer mit den Hühnern zu Bett geht, kann auch mit den Hühnern aufstehen. • Рано пиле рано пее. hui Außen (oben, vorne) hui, innen (unten, hinten) pfui. ■ Отвън кукла, отв ътр е панукла. Hülle In einer rauen Hülle (Schale) steckt oft ein süßer Kem. ■ Под грубата обвивка се крие често добро сърце. Hund Begossener Hund fürchtet das Wasser. ■ Парен каша духа. Bekannt wie ein bunter Hund. ■ И кучетата го знаят. ■ И Сульо, и Пульо го познават. Besser ein lebender Hund als ein toter Löwe. • По-добре жива мишка, а не умрял ас лан (лъв). Den alten Hund ist schwer bellen lehren. • Учената м ай му на не ще тояга. • Н а учен кон юзда не трябва. Ein alter Hund bellt nicht umsonst. • Старо куче напразно не лае. Ein alter Hund bellt zur rechten Zeit. • Старо куче знае кога да лае. Ein alter Hund lernt keine Kunststücke. • Старконсенаходнеучи. • Дър вото се прев ива, докато е младо . Ein bissiger Hund zeigt die Zähne nicht. • Куче, което хапе, не се зъби. Ein blöder Hund wird selten fett. • Глупакът рядко прокопсва. ■ Куче слан ин а не прави. Ein Hund, der mit heißem Wasser begossen worden ist, fürchtet auch das kalte. • Парено куче и от дъжд се бои. • Паре н каша духа. Ein Hund, der nach zwei Hasen jagt, fängt keinen. • Куче, кое то гони два заека, и един не хваща.
Ein Hund, der zwei Tore bewacht, überfrisst sich nicht. ■ Куче, кое то варди две врати, гладно умира. Ein Hund schlägt keinen Knochen aus. • Кучето не изпуска кокала. Ein toller Hund beißt seinen eigenen Herrn. ■ Бясно куче и стопанина си не познава. Ein toter Hund beißt nicht. ■ Умрял ко н не рита. Einen bunten Hund kennt jeder. • Известе н е като бяло магаре. Da liegt der Hund begraben. ■ Тук му е майката. • E mo къде е заровено кучето. Den Hund schickt man nicht nach Bratwürsten. ■ От куче касап ин не става. ■ Вълк овчар не става. Den Hund vorm Löwen schlagen. ■ Тебе думам, дъще, сещай се, снахо. ■ Би е с амара, да се сеща магарето. Der bissigste Hund ist der an der Kette. Hunde an Ketten sind bissiger als alle anderen. • Вързано куче - зло куче. Der Hund bellt den Mond an, aber der Mond scheint fort. • Кучетата си лаят, к ерва н ът си върви. Der Hund bellt den Postwagen an, der r uhig weiterfahrt. • Кучетата си лаят, кер ва н ът си върви. Der Hund ist daheim am stolzesten. ■ Всяко куче у дома си лае. • Всяко куче пред вратата си лае. Der Hund ist keck im eigenen Haus. ■ Кучето л ае пред къщ ата си. • Всяко куче пр ед вра тата си лае. Der Hund knurrt, wenn man ihm den Knochen nehmen will, auch wenn er ihn nicht frisst. ■ Куче държи кокала, нито го гложде, нито на друго дава. Der Hund weiß am besten, wo er das Fleisch gestohlen hat. ■ Знае котката кое месо е изяла. • Гузен негонен бяга. Greift man den Hund beim Schwanz, so knurrt er. • Не хващай куче за опашката - ще те ухапе. Hund und Katze taugen nicht zusammen. • Куче и котка не спят заедно. Jeder Hund ist ein Löwe in seinem Haus. ■ Всяко куче пред вратата си лае. Lass den Hund bellen, singen kann er nicht. ■ Кучето нека си лае, да пее то не може. Man schmeißt nicht nach getretenem Hund mit Steinen. • Ha умряло куче нож не вади! ■ Н е бий падналия! Sie sind einander feind wie Hund und Katze. • Карат се като куче и котка. Soll der Hund Schläge haben, so findet man bald einen Stock. ■ К оето куче искат да обесят, казват, бясно е. Wenn der Hund einen Knochen sieht, wedelt er mit dem Schwanz. • Види ли куче кокал, маха опашка. Wenn man dem Hunde an die Haut will, so sagt man, er sei wütig. • Искаш ли да затриеш кучето, кажи, че е бясно. Wenn man einem Hunde übel will, macht man ihn toll. • Което куче искат да обесят, казват, бясно е. Wenn man einen Hund für toll erklärt, so wird er es. ■ Като кажеш за едно куче, че е бясно, и да не е, то побеснява. Wer den Hund füttert, dem leckt er die Hände. ■ Който дава папо, нему викам тато.
Munde Hunger 99 • Чийто хляб ядеш, по него вата свирка ще играеш. Wer mich liebt, der liebt auch meinen Hund. • Който о би ча мене, обича и кучето ми. /и einem bösen Hund gehört ein Knüppel. • Ha зло куче - зъл прът. Hunde Alte Hunde bellen auch. ■ Старата коп ри ва повече жили. Alte Hunde, treue Hunde. • Кучето е ве рен другар. Arge Hunde gehen stets mit zerrissenem Fell. • Злите кучета рани нося т Bissige Hunde haben zerbissene Ohren. • Бесен гъз - кървав нос. ■ Злите кучета ра ни носят Böse Hunde muss man kurz anbinden. • Злите кучета вързани се дър жат Es geschieht, wenn die Hunde mit dem Schwanz bellen. • Ще стане, кога въ лкът стане куче. ■ Ще с тан е,- кога вър бата роди грозде. Es gibt überall Hunde, die einen anbellen. • Лаещи кучета има навсякъде. Es gibt viele Hunde, die Pudel heißen. • С амо едно куче не думат Шерю или не кажат Караман. • Не само едно куче се казва Шаро. Getroffene Hunde bellen. ■ Не зак ачай куче, да те не лае. Hunde, die viel bellen, beißen nicht. • Куче, ко ето лае, не хапе. • Бой се от тихата вода. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. • Кога ти мечка не гази ръжта, не я барай. • Б елята си търси оня, кой то търси змия да я бие. • Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Stumme Hunde und stille Wasser sind gefährlich. • От тихата вода да те е страх по вече. Tote Hu n de beißen nicht. • Умрял кон не рита. ■ У мряло куче не хапе. Wer mit Hunden zu Bette geht, steht mit Flöhen auf. ■ К ойто спи c куче, навъжда бълхи. Zwei Hunde an einem Bein, kommen selten überein. ■ Две кучки в едно кори то не ядат. • Две кобили от едн а торба не зобят. Hündin Die eilende Hündin wirft blinde Junge. ■ Бързата кучка слепи ги ражда. ■ Б ър за кобила сляпо добила. Hunger Den Hunger mit Wind stillen. • Гърло c думи се не пълни. Der H u n g e r erobert die stärkste Festung. ■ Глад град съсипва. • Глад града пр одава. ■ Глад се ло пали. Der H un g e r ist ein guter Lehrmeister. • Гладът на м ного неща учи. Der Hunger ist Meister. ■ Гладът е п о-го лям май стор от царя. Der Hunger rät nichts Gutes. • Глад дружина предава. • Глад сестра продава. ■ Глад глава загубя. Der Hunger treibt den Wolf ins Dorf. ■ Гладен в ълк и сред селото влязва. Er hat Hunger wie ein Wolf. • Гладен като вълк. • Гладен, та в кор ем а му вълци вият. • Гладът и вълка от гората изкарва. Er hat H u n g er wie eine Kirchenmaus. ■ Гладен като църко вн а мишка. Er kann vor Hunger nicht aus den Augen heraussehen. ■ Не види от глад. Hunger geht vor Scham. • Гладният гол не е, че да го е срам. Hunger hat keinen Ekel. ■ Гладен гадно не гледа. Hunger hat keine Scham. • Гладен сра м не познава.
Hungriger Hütte ■ Глад очи няма. Hunger ist der beste Koch. • Гладен не отбира, а ка кво то намира. • Гладен гост и качамак ядва. • Сладко като в глад. Hunger lehrt geigen. ■ От зор баба и хоро играе. • Чо ве к е в нужда досетлив. ■ Сиромах човек - жив дявол. Hunger lehrt viele Künste. • Гладна хр ътка за йца гътка. Hunger macht hart Brot zu Honigkuchen. ■ Гладен не отбира, а какво то намира. ■ Гладно куче и подлога гложде. Hunger macht rebellisch. ■ Дето има глад, там виреят буни. Hunger macht rohe Bohnen zu Mandeln. ■ Ha гладния и сухите корички са сладки. Hunger macht saure Bohnen süß. • Ha гладния и сухите корички са сладки. Hunger rafft weniger dahin als Fraß. • Ко лко то са умрели от ядене, не са толкоз о т неядене. Hunger vertreibt den Schlaf. • Гладни очи не заспиват. ■ Глад и царя о т по стеля вдига. Wer Hunger hat, dem schmeckt Schwarzbrot wie Zwieback. • Гладен чов ек сухи кори за пи см ет (сухар) прихваща. ■ Гладен гост и качамак ядва. • Гладен не отбира, а ка квото н амира. Hungriger (ein) Ein Hungriger isst seine Äpfel ungeschält. • Гладен не о тбира (избира). ■ Гладно куче и гол кокал гризе. ■ Гладно гадно не гледа. Einem Hungrigen schmeckt alles wohl. ■ Гладен не отбира, а каквото намира. Hungrige (der) Dem Hungrigen ist nicht gut predigen. • Глад от ба ене не взема. • Глад уши няма. • Гладна мечка хоро не играе. Der Hungrige furchtet den Stock nicht. ■ Гладно м аг аре тър пи удари. Der Hungrige denkt nur ans Essen. • Гладна к око шка просо сънува. • На би вола око то все в просото. Hut (der) Ein Hut passt nicht a u f alle Köpfe. • Всяка ш апк а на всяка глава не става. Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land. • Сваляш л и шапка, добре си дошъл. Schnell und gut sitzen nicht unter einem Hut. • К ой то бърз а, късно стига. Unter einem groben Hut steckt oft ein gescheiter Kopf. ■ Хубав кон и под съдран чул личи. ■ Ум много, п ари м алко. Hut (die) Auf der Hut ist immer gut. • Варди се всякога за веднъж. • Д а бъдеш предпазлив е винаги добре. Hütte Lieber eine Hütte a u f der Erde als einen Thron in den Wolken. • По-добре колиба на земята, отколкото трон в небесата.
101 Igel Wer einen Igel streichelt, muss sich nicht über die Stiche beklagen. ■ Таралеж се не милва (в пазва не туря). ■ Щ о м гал иш таралеж, не се оплаквай, че боде. irren Irren ist menschlich. ■ Ha човек е свойствено да греши. ■ И на слънцето има петна. • Чов ек без кусур не бива. ■ Толкоз кусурец и у цар ска дъщеря има. Wir irren alle, nur jed e r irrt anders. • Всички грешат, но всеки по своему. Irrtum Irrtum ist kein Betrug. ■ Заблудата не е измам а. Irrtümer Die Irrtümer der Ärzte deckt die Erde. ■ Лекарс ките грешки земята ги скрива. ш
102 Jacke (Es ist) Jacke wie Hose. ■Неповрат,апошия. • Пременил се Алия, погледнал се - пак в тия. Jeder zieht sich die Jacke an, die ihm passt. • Кой каквото си обич а, то ва му прилича. Jäger Es ist nicht jed er ein Jäger, der einen grünen Rock trägt. • Гегата не пр ави овчаря. Es sind nicht alle Jäger, die das Horn blasen. • Гайдата не прави овчаря. Jahre Die Jahre wachsen, aber die Kräfte schwinden. ■ Множат се годините, чезнат силите. бежшбеш/// Jammer Jammer füllt keine Kammer. • Тюхкането хамб ар не пълни. jammern Wer am meisten jammert, fühlt sich oft am besten. • Бо лен здрав носи. jucke n Was dich nicht juckt, das kratze nicht. ■ Не се чеши там, дето не те сърби. Jugend Am längsten behält man das, was man in der Jugend gelernt hat. • Какво то придобиеш на младост, то ще ти о стан е на старост. Arbeite in der Jugend, damit du zu zehren hast im Alter. ■ Който л ете пладнува, з и ме гладува. • Който много поспива, той гладен походва. • Празе н седи, гладен ходи. Der Jugend Fleiß, des Alters Preis.
lugendfleiß Juristen • Каквото посееш на младост, то ва ще пожънеш на старост. • Каквото придобиеш на младост, това ще ти остан е на старост. Der Jugend steht die ganze Welt offen. • С ветьт е за младите, fleißige Jugend macht behagliches Alter. • / /рилежна м ладос т - спокойна старост. Die Jugend ist kein Fehler und das Alter kein Verdienst. • Младостта не е порок, старостта не е заслуга. Die Jugend weiß nicht, das Alter kann nicht. • Младо(ст) не зна е, ст аро( ст) не може. Jugend hat keine Tugend. ■ Младост и лудост - две близнета. ■ На младостта всичко е позволено. Jugend schadet der Weisheit nicht. • Младостта не пречи на мъдростта. Jugend und verlorene Zeit kommt nicht wieder in Ewigkeit. • Време то ка кв ото отнесе, на зад не го връща. • Изгубеното не се връща. Jugend will sich austoben. ■ Младост и лудост - две близнета. Was man in der Jugend krümmt, wird im Alter nicht mehr gerade. • Грешките на млади ни не се поправят на старини. Was man in der Jugend sät, das erntet man im Alter. • Каквото посееш на младост, това ще п ожъне ш н а старост. Wenn’s die Jugend wüsste und das Alter könnte .. . (würde kein Bettler sein/würde die Welt nie schiefgehen.) • Да би младо знаяло, да би старо можало. .. Wer faul ist in der Jugend, muss arbeiten im Alter. шИзлежавай се млад, да мреш на старост от глад. Jugendfleiß Jugendfleiß belohnt sich im Alter. • Прилежна младос т - спокойна старост. jung Jung gefreit hat nie gereut. ■ Или се млад жени, или се млад калугери. Ju ng gelehrt, alt geehrt. • Изучи се на младини, да те почитат на старини. Jung gewohnt, alt getan. ■ Ка кв ото пр идобиеш на младост, то ще ти остан е н а старост. • Какв ото п осееш на младост, та ко ва ще п ожъне ш на старост. Wer j ung will nicht graben, wird im Alter nichts haben. ■ Който мла д посп ива, той стар попостя. Jungen (die) Die Jungen wollen den Alten raten. • Ела, тате, да ти кажа де е нивата. • Н а кр ас тави чар крастав ици продава. • Не учи баща си как се деца правят. Juristen Die Juristen zerren das Recht, die Schuster das Leder. ■ Юристите разпъват правото, както обущарите кожата.
104 Käfig Je enger der Käfig, umso schöner die Freiheit. • К олк ото е по-тясна клетката, толкова е по-м ила свободата. Schöner K ä fig ernährt den Vogel nicht. • И златна да е, клетката си е клетка. Kahle (der) Was soll dem Kahlen ein Kamm. • H a плешивия гребен не м у трябва. Kahl er (ein) Ein Kahler schilt (nennt) den anderen Glatzkopf. • При смял се хърбел на щърбел. ■ Присмяла се кука на криво дърво. Kais er Dem Kaiser, was des Kaisers ist. ■ Кесаревото - кесарю, Божието - Богу. Kaiser oder nichts. ■ Всичко или нищо. Man soll dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. • Кесаревото - кесарю, Божието - Богу. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. • Това, дето го няма, и царя не го яде. Kalb Ein schmeichelndes Kalb saugt zwei Mütter aus. ■ Хитр ото теле от две кр ав и бозае. • Кроткото агне от две майки суче. ■ Подлизурка яре от две майки бозае. Mit fremdem Kalb ist wohlfeil pflügen. ■ Чуждото жито се лес но за „Бо г да прости“ раздава. Wenn man ein Kalb fortschickt, kommt ein Ochse wieder. • Телето си е пак теле. ■ Теле и говедо, се е во лско чедо.
Kamel Katze 105 Kamel Das Kamel ging um Hörner zu suchen aus und kam ohne Ohren nach Haus. • Ходила камилата за рога и се върнала без уши. • Който търси многото, изгубва и малкото. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn ein Reicher im Reich (iottes komme. ■ Но-лесно е ками ла да ми не през иглени уши, нежели богат да влез е в царството Божие. Kampf Ohne Kampf kein Sieg. ■ Без борба няма победа. kämpfen Wer mit sich selbst kämpft, fuhrt einen guten Kampf. ■ Да надвиеш себе си - това е изкуство. Kanne Wenn die Kanne voll ist, so läuft sie über. ■ Пълна л и е каната (чаш ата), тя прелива. Kanzel Auf der Kanzel ist der Mönch keusch. ■ Поп а го слушай какво пр иказ ва, а не го гледай какво прави. karg Besser karg als arg. ■ По-добре малко, о тколкото лошо. • По-добре нищета, отколкото болест Karren Alte Karren gern knarren. • Стара талига скърца. Man soll den Karren nicht vor die Ochsen spannen. ■ Н е се впряга каруцата пред коня. Wer den Karren in den Dreck schiebt, der soll ihn auch wieder herausziehen. • Вкараш л и каруцата в калта, сам ще трябва д а я изкараш (измъкнеш). Wie man den Karren schmiert, so fährt er. • Както смажеш колата, така и ще върви. Karte Die Karte und die Kanne macht manchen zum armen Manne. ■ Карти и вино докарват човека до просешка тояга. Käse Bei Käs’ und Brot leidet man keine Not. • Хляб и сол - готов обяд. ■ Имаш ли хляб и сирене, сиромах не си. Käse und Brot geht auch zur Not. ■ Хляб и сол - готов обяд. Manche r ist so faul, er möchte gleich Käse melken v on der Kuh. • Зяпа, да но му паднат печени вр абчета отгоре. Kastanien Er weiß, wie man die Kastanien aus der heißen Asche nimmt. ■ Той знае к а к се вадят кестените от огъня. Katze Auch die kleinste Katze kratzt. • И н ай-малк ото коте драще. Die Katze fallt immer wieder a u f die Füße. • Котката не пада на гърба си, а на краката си. ■ Котка по гръб не пада. Die Katze fängt die Mäuse nicht in Handschuhen. ■ И котката би ловила риба, ама не ще да си мо кри краката. ■ Който се цапа, той лапа. Die Katze frisst gern Fische, sie will aber nicht ins Wasser. ■Ядейсенакоткатариба,нояе страх от водата. ■ Без мокри гащи раци се не хващат. • Сухи гащи (сухо дупе) риба не ядат (яде). Die Katze h at neun Leben. > Котката има девет живота. Die Katze lässt das Mausen nicht. K
106 Katzen keiner • Котка та умира и за мишки те мисли. ■ Кот ка та кал угерка не става. Die Katze liebt den Speck und die Sau den Dreck. ■ К от к ат а обича сланинка, свинята - помийка. Einer schlafenden Katze läuft keine Maus ins Maul. • Котката, кога спи, не лови мишки. Es ist eins, ob man von der Katze oder vom Kater gekratzt wird. ■ Котката и котаракът - две мачки са. Gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser. • Парен каш а духа. Gesottene Katze scheut den kochenden Kessel. • Парен каша духа. Katz aus dem Haus, rührt sich die Maus. ■ Н ям а я котката, и граят мишки те. Katz und Hund machen selten Freundschaft. • Куче и котка не сп ят заедно. Katz und Hund verträgt sich nicht. ■ Като куче и котка са. ■ Ра збират се като куче и котка. Man kauft die Katze nicht im Sack. • Агне се в чувал не купува. • Котка в торба не се купува. Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse. ■ Н ям а я котката, играят мишки те. Katzen Der Katzen Scherz ist der Mäuse Tod. ■ З а един сватба, за друг - брадва. Gebrühte Katzen fürchten auch kaltes Wasser. ■ Парен каша духа. • Който се е парил от тикви, и на пл ет ги духа. • Парено куче и от дъжд се бои. Hüte dich v or Katzen, die vorne lecken und hinten kratzen. • Пази се, кога имаш работа с лукав човек. • Па зи се от о ногова, който едно говори, а друго прави. • Пазисеотат-отзад,отбик- отпред, а о т калугер - отвред. Ich habe j etzt andere Katzen zu bürsten. • Сеганемиедотова. Katzen und Frauen gehören ins Haus. ■ Жената и котката да си знаят къщата. Wer sich mausig macht, den fressen die Katzen. ■ Кой то ст ава овца, изяда го вълкът. ■ Бъркаш ли се между мишките, и зяж дат те котките. Kauf Teurer Kauf spart. ■ Скъпо, а м а струва. • Скъпата покупка пести пари. ■ Н е съм богат, да купувам евтино. kaufen Wer kauft, was er nicht braucht, muss bald verkaufen, was er braucht. ■ Кой то купува ка квото му не трябва, пр одава он ова, което му най-трябва. Kaufm ann Jeder Kaufmann lobt seine Ware. ■ В сяка ц иган ка своите вретена хвали. ■ Всеки мечкар своята мечка хвали. • Всеки тър говец си хвали стоката. Keil Ein Keil treibt den anderen. ■ К лин клин избива. Je größer der Keil, je weiter der Riss. • Голям к ли н - гол яма (широка) цепнатина. keinen Man hängt keinen zweimal. • От две смърти н икой не умира. • Н ик ого не обесват два пъти. keiner Es klagt keiner über sich selbst. • Никой не се оплаква от себе си. Keiner ist blinder, als d er nicht sehen will. ■ Сляп е този, който не иска да види. Keiner vergisst sich selbst. • Всеки гледа себе си. • Никой не забравя себе си.
bannen Kinder bannen Wer sich selbst kennt, spottet nicht über (Ddere. • Опознай себе си, за да не се смееш (подиграваш) на другите. Kenntnis Kenntnis geht über Reichtum, а Без наука няма сполука, а Ум царува, ум господарува. ■ а Знанието е по-ценно от богатството. Kerker I s gibt keinen schönen Kerker und keine hässliche Geliebte. а Н я м а хубав затвор и грозно либе. Kern Wer den Kern essen will, muss die Nuss knacken. а Без захмет не се яде мед. а Искаш ли да изядеш ядката, счупи ореха. Kessel Der Kessel scheut das Feuer nicht, а Черен котел от огън не се бои. Kette Wer frei sein will, dem ist keine Kette zu fest. а Иск аш л и свобода, счупи оковите. Ketten Der ist nicht frei, der seine Ketten mit sich trägt. * Не е свободен този, кой то търпи веригите си. Goldene Ketten sind auch Ketten, а Верига и златна да е, пак е верига. Kind Artiges Kind fragt nicht, artiges Kind kriegt nicht. а Не заплаче ли детето, майка му не м у дава да суче. Besser das Kind weint jetzt als die Eltern künftig. а По-добре да п лач е детето, а не да плач е май ката. Das kränkste Kind ist das liebste, а Майката и келяв син обича. Ein Kind, Angstkind; zwei Kinder, Spielkinder. а Едно дете - за страх, две деца - за игра. Es ist besser, das Kind weine denn der Vater. • По-добре да плаче детето, а не бащата. Gebranntes Kind scheut das Feuer, а Парен каша духа. а Който се е парил от тикви, и на плет ги духа. Lieb Kind hat viele Namen, а Галено дете им а м но го имена. Kein Kind wird groß ohne Beulen, а Юнак без рана не бива. Man soll das Kind beim rechten Namen nennen. а Нещата трябва да се назовават с и сти нските и м имена. Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. а За бълхата изгаря юргана. So lange kriecht ein Kind, bis es gehen lernt. а Детето пълзи, дорде се научи да ходи. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, deckt man ihn zu. а Прекатури ли се колата, п ъти ща много. Kindchen Nun hat das Kindchen, wonach es schrie, а Що търсил, това намерил. Kinder Je mehr Kinder, j e mehr Glücks, а М ного деца и късмет много. Kinder und Narren sagen die Wahrheit, а Ha детето - каквото му е на сърцето. а Дец ата, глупците и пияниците пр ав да говорят. Kleine Kinder, kleine Sorgen; große Kinder, große Sorgen, а Малки деца - малка беля, а големи - голяма.
Kindermund Kiele ■ Малки деца - малки грижи, големи деца - големи грижи. Kleine Kinder, Kopfweh; große Kinder, Herzweh. ■ М алки дец а - малки грижи, големи деца - г олеми грижи. Kleine Kinder treten der Mutter a u f die Schürze, große aufs Herz. ■ Малки дец а - ма лки грижи , големи деца - големи грижи. Nachbars Kinder sind immer die Schlimmsten. ■ Н ай-л ош и са винаги съседските деца. Was die Kinder hören im Haus, das plaudern sie au f der Straße aus. ■ И ск аш ли казаното да не излезе от къщи, не го казвай пред децата. Wer keine Kinder hat, weiß nicht, warum er lebt. ■ Децата са смисълът на живота. Wie man die Kinder verwöhnt, so hat man sie. ■ Детето, какт о го научиш, такова и ще бъде. Wohl geratene Kinder, des Alters Stab. • Добр и деца - опора на старини. Kinderm und Kindermund tut Wahrheit kund. ■ Децата, будалите и п ияни те правда гово рят ( исти ната казв ат). ■ Ис тина та е в детската уста. Kinde shand Kindeshand ist bald gefüllt, Kindeszom ist bald gestillt. • Детска ръчица бързо се пълни, детски плач бързо минава. Kirche Man muss die Kirche im D orf lassen. ■ И вълкът да е сит, и агнето цяло. Wie die Kirche, so die Heiligen. ■ Как ва то черквата, такива и светците. Kirchw eih A uf anderer Leute Kirchweih ist gut Gäste laden. • C чужда пита бащин (майчин) помен прави. • Лесно се кан ят гости н а чужда погача. Kissen Das Kissen um Rat fragen. ■ Утрото е по-мъдро от вечерта. ■ Утринта от вечер та е по-добра. Klagen (das) Gesund hat zum Klagen keinen Grund. ■ Здрав ли си, не се оплаквай. Klagen füllt nicht den Magen. ■ C оплакване с томах се не пълни. Kläger Wo kein Kläger, da ist auch kein Richter. • Няма ли ищец, няма и съдия. Klappern (das) Klappern gehört zum Handwerk. ■ Занаятът е шумна работа. Viel Klappern, aber wenig Mehl. • Много шум за нищо. klären Was sich soll klären, das muss erst gären. • Вода, дорде се не р азбърка, не се избистря. • За да се нещо избистри, остави го да прекипи. Kleid Eigen Kleid wärmt am besten. • Своята дреха най-добре топли. Kein Kleid steht einer Frau besser als Schweigen. • Мълчанието е най-добрата дреха за жената. Ein weißes Kleid schützt nicht v or einem schwarzen Namen. ■ C дреха се позор не крие. • Позорът и п од бяла дреха личи. Es gibt kein Kleid, das Schand’ und Laster decken kann. ■ C дреха се позор не крие. Nach dem Kleide wird man empfangen, nach dem Verstände entlassen. • П о дрехите посрещат, по ума изпращат. Ohne Kleid, doch nicht ohne Hoffnung.
Kleider Knoten 109 ■ Човек се надява, дока то е жив. Kleider Geborgte Kleider wärmen nicht lange. ■ Назаем взет кожух топло не държи. Kleider machen Leute. • Премен ите са по лов ин хубост. • Дрехите прав ят човека. Kleie Wer sich unter die Kleie mischt (mengt), den fressen die Säue. ■ Който се м еси c триците, и зядат го свинете. klein Klein, aber fein. • Малко, ама сладко; много, ама горчиво. • Да е малко, че да е сладко. Klein, aber mein. ■ Малко, но мое. Kleine (das) Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wert. • Който не по чита дукатото, той и хилядото не ще да знае. • Не зач иташ л и малкото, не заслужаваш голямото. Kleinen (die) Besser unter den Kleinen der Erste als mit den Großen der Letzte. ■ П о-добр е на две къщи господар, а не в Цар игр ад говедар. • По-добре в село чорбаджия, а не в град иомюрджия. Klotz Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. ■ Ha зла круша - зъл прът. ■ Н а та ка ва глава, такъв бръснач. • Н а дебел дънер - остра брадва и здрав клин. klug Klug reden ist schwer, klug schweigen noch mehr. ■ Умно да говориш - трудно е, умно да м ълчиш - още повече. Kluge (der) Der Kluge hält die Augen offen. ■ Устата си затваряй , о чи те си отваряй. • Ученият е с четири очи. ■ У мни ят с четири очи гледа. Der Kluge kauft im Sommer einen Pelz. • Отдалеко, да ти е леко. • Дете без абичка, зиме без торбичка на ходи. Wenn der Kluge nichts ausrichtet, schickt man einen Dummen hin. • Каквото умният не може да свърши, свършва го глупавият. Kluge (PI.) Sechs Kluge sollen nicht harren auf einen Narren. ■ Петима Петка не чакат. Klügere (der) Der Klügere gibt nach. ■ П о-у мни ят отстъпва. Klugheit Klugheit geht über Stärke. ■ П о-добре драм памет, а не сто оки сила. Knall en (das) Vom Knallen fällt kein Wild. • C много врява не се върши работа. Knäuel Wer das Knäuel sucht, muss dem Faden folgen. ■ Търсиш л и кълбото, тръгни по конеца. Knauser Ein Knauser ist immer arm. ■ С къпер ни кът е най-сиромах. Knochen Wenn man mit einem Knochen nach dem Hunde wirft, so bellt er nicht. • Кучето не лае, ако го замериш с кокал. Wo Knochen sind, sind auch Hunde. ■ Има ли кокал, и псета има. Knoten Wer keinen Knoten macht, macht den ersten Stich vergebens. K
Koch Kopf • Бърз ата работа, два пъти работа. Koch Der Koch wird vom Gerüche satt. • H a готвача м у стига м иризмата. Ein guter Koch ist ein guter Arzt. ■ Добрият готвач е и добър лекар. Es ist nicht jeder ein Koch, der ein lang Messer trägt. ■ Гегата не пр ав и овчаря. ■ Който носи нож, не е непременно готвач. ■ Лъжицата не прави готвача. Köche Viele Köche verderben den Brei. • Много баби, х илав о дете. ■ Дето пеят много петли, там скоро не съмнува. Es sind nicht alle Köche, die lange Messer tragen. ■ К ато съм чер, не с ъм циганин! ■ Гегата не прави овч ар я. ■ Н е всички, к оито носят нож, са готвачи. Köder Ohne Köder ist schlimm Fische fangen. ■ Без стръв риб а не се лови. Kohl Unser Kohl schmeckt wohl. ■ Боб и (пак) боб - пълен джоб. ■ Ипопядебоб. Kohle Die Kohle wird vom Ruß nicht schwärzer. ■ От сажди въглищата по-черни не стават. Kohlen Jeder schart die Kohlen um seinen Topf. ■ Всеки дърпа че ргат а към себе си. ■ Всеки тегли въглена към своето яйце. König Heute König, morgen wenig. ■ Дн ес везир, утре резил. Was der König erlaubt, das verbietet der Diener. • Цар ят дава, пъдаря т не дава. Könige Wenn sich die Könige raufen, müssen die Bauern Haare lassen. ■ Атовете се ритат, магаре тата теглят. Königin Die Königin Geld regiert die Welt. ■ Парица, силна царица. Kopf Auf solchen K op f gehört ein solcher Hut. • Виж му ума, па му крой капа. ■ Виж му ума, че му крой аба. ■ Н а та ка ва глава , такъв бръснач. Dem klugen Kopfe genügt ein Wort. • Умният и от едн а дума разбира. Den Kopf kann man einem nur einmal nehmen. ■ Човек само веднъж губи главата си. Den K opf halt kühl, die Füße warm, das macht den besten Doktor arm. ■ П азиш л и хладна главата и топли краката, докторът ще стои далеч от теб. Der gute K opf hat hundert Hände. • В добра глав а сто ръце. Der kahle K o pf braucht keine Schere. • H a плешива глава бръснач не й трябва. Dicker Kopf, klein Gehirn. ■ Глава голяма, ама мозък няма. • Защо му е глава, кога е празна. Eignen K opf muss man haben, weil man keinen zu leihen bekommt. ■ Ум се назаем не взема. Ein guter K op f hat hundert Hände. • В умна глава сто ръце. Ein kluger K opf ernährt hundert Köpfe. ■ В умна глава сто ръце. • Умният навсякъде си и зкар ва хляба, Ein K opf allein rennt keine Mauer ein. ■ C глава се стена не пробива. Einen eisernen K opf bringt man schwer a u f andere Gedanken. ■ Главата му c една кола дърва не увира. Er geht au f dem Kopfe. ■ Другите нап раво, той накри во.
Köpfe Korn 111 lir hat wohl den Kopf im Sack. • 11апъхал си глава та в торбата. • Ако искаш да ти е мирна главата, не я туряй в торбата. I r ist nicht auf den Kopf gefallen. • Ile е вчерашен. I r ist nicht richtig im Kopfe. • Хлопа му дъската. Fs redet jed er nach seinem Kopfe. • Според у м а и приказката. Für einen denkenden Kopf gibt es viele Wege. • За мислещата глава - пътища много. (ileicher Kopf, gleicher Hut. • К аквато главата, така ва и шапката. ■ Виж му акъла, па му крой капа. Großer Kopf, kleines Gehirn. ■ Глава гол яма, ама мо зъ к няма. ■ Дал му Господ бой, ама ум не му дал. Im Kopfe sollst du haben, nicht a u f dem Kopfe. ■ Не гледай шапката, а под шап ката. ■ Умът не е в брадата, а в главата. Jeder hat seinen K opf für sich. • Всеки знае своята, а Ива н неговата. Kann man mit dem Kopf nicht durch die Wand, kann man durch die Tür. • Не можеш ли да пробиеш с глава стената, опитай през вратата. Kopf verloren, alles verloren. • Загубиш ли си главата, всичко си загубил. Man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand rennen. • C глава стена не се разбива. Was hilft’s, wenn man mit dem Kopf gegen die Wand rennt. • C глава стена се не пробива. Was man nicht im K opfe hat, muss man in den Beinen haben. • Който го н ям а в главата, трябва да го им а в краката. • Акотиеслабумът,датиездрав гърбът. ■ Ако няма ум, крака няма ли? ■ На къс ум - дълги крака. Wer keinen K opf hat, der hat Füße. • Ha къс ум - дълги крака. ■ Нямаш ли го в главата, дълги да са т и краката. Wer nicht da ist, dem wird der K opf nicht gewaschen. ■ Ha отсъстващия не му трият сол на главата. Wer obenauf ist, der stößt sich an den Kopf. ■ Н е брой звездите, да не паднеш в кла ден ец а. Wer selbst ei nen K op f hat, braucht keinen zu borgen. • Човек трябва да мис ли със собствената си глава. Wie der Kopf, so der Hut. • Виж му акъла, па му крой капа. • Виж му ума, че му крой аба. Wie der Kopf, so die Rede. ■ Според у м а и приказката. Köpfe Die b esten Köpfe stecken oft unter einem Strohhut. • Добър кон и под съдран чул личи. • Хубава булка и под вехто було е хубава. Gezwungene Köpfe tun selten gut. шНасила хубост не става. Harte Köpfe kommen selten überein. • Два остри камъка брашно не мелят. So viel Köpfe, so viel Sinne. • Колкото глави, толкова и умове. Viele K öpfe gehen schwer unter einen Hut. • Колкото глави, толкова умове. Zwei Köpfe sind besser als einer. • Два ума са от един по-добри. Kopfweh Alles wissen macht Kopfwe h. • От многото си знаене тегли. • От много ум боли глава. Korn Kein Korn ohne Spreu. K
Körnlein Krankheiten 112 ■ Гора без криво дърво бива ли? ■ Няма зърно без плява. Wie das Korn, so das Mehl. ■ Ка квото ж итото, такова и брашното. Körnlein Viele Körnlein machen einen Haufen. ■ Зърно по зърно - погача. • Камък по камък - сарай. Kosten Auf fremde Kosten tapfer zehren und a u f eigene schmale Bisslein essen ist die beste und gesundeste Diät. ■ Без пари оцет - по-сладък от мед. Kraft Kraft, die nicht wirkt, erschlafft. • Сила, която не се използва, чезне. Kragen Samt am Kragen, Kleie im Magen. ■ Коприва яде, коприна носи. • Цър вули н яма, гайда иска. ■ Голяма му тафрата, малка му софрата . Krähe Als man die Krähe fragte: Welches sind die schönsten Vögel?, sagte sie: Meine Jungen. • Попитали враната кой е най- хубавец. - „Е, че мойте пиленца“ - рекла тя. • Жабата на жабчето си „хубче“ му вика. Eine erschreckte Krähe flieht vor j ed em Gebüsch. ■ Плашена врана и от шубрак се бои. • Попарен петел и от дъжд бяга. ■ Парен каша духа. Eine Krähe fliegt wohl über das Meer, kommt aber als Krähe wieder her. • Дето да идеш, все си ти. ■ Дето да отиде врана, все е посрана. Eine Krähe hackt der anderen die Augen nicht aus. ■ Гарван гар вану око не вади. Eine ju n g e Krähe wird kein alter Adler. ■ От врана сокол не става. Fliegt eine K rähe über den Rhein, komml eine Krähe wieder heim. ■ Дето да идеш, все си ти. Krähen Alte Krähen sind schwer zu fangen. ■ Лисицата дваж в капан не влиза. • Стар вълк в капан не влиза. Krämer Jeder Krämer lobt seinen Kram. ■ Всяка циган ка своите вр етен а хвали. • Всеки бакали н хвали ст оката си. krank Es sind nicht alle krank, die ach und wehe schreien. ■ Н е всички, ко ито охкат и пъшкат, са болни. Kranke (der) Solange der Kranke atmet, hofft er. • Утеш ав ай бол ния, доде му изскочи душата. • Бол ния т се надява, докато диша. Krankheit Wer die Krankheit heilen soll, d er muss sie kennen. ■ За да лекуваш болестта, тряб ва да я познаваш. Lange Krankheit, sicherer Tod. ■ Дъ лга болест, го това смърт. Krankheit kommt zu Pferde und geht zu Fuß. • Болестта дохо жда на кон, а си отива пешком. Krankheit kommt ungerufen. • Болестта не чака да я повикаш. Krankheit kommt geritten, geht aber weg mit Schritten. • Болестта дохожда на кон, а си отива пешком. Jede Krankheit hat ihren Arzt. • Всяка болка си има билка. • Всяка болест си има свой лек, ала го хорат а не знаят. Krankheiten Es gibt ta use nd Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.
kMUen Kuh 113 • Има хил яд и болести, но само едно К)раве. кlitten Mim soll nicht eher kratzen, bis es juckt. . II, се чеши, щом не те сърби. Hrlutlein Uns K rä utlei n Geduld wächst nicht in Nllcn Gärten. u Тьрпението е дарба. B i t Търпението е р яд ко цвете. Krebs ( Der Krebs wird nicht mit Ersäufen i bcslraft. I*Мокъротдъждсенебои. Ein Krebs lernt niemals vorwärts gehen. ■ Ракът никога няма да се научи да първи направо. Kituz Ein jeder hat sein Kreuz zu tragen. ■ Всеки сам си носи кръста. Mancher schnitzt sich selbst ein Kreuz. • Кой що си сам направи, никой не може да му го направи. Krieg Nach dem Krieg melden sich viele I leiden. ■ След войната герои много. Krieg verzehrt, was Friede beschert. • Войната у нищожа ва придобито то в мир. Krieg sät Krieg. • Войната сее война. Krippe Sei nicht faul, die Krippe kommt nicht zum Gaul. ■ Ела, хляб, да те изям. • Падни, пита, да те изям. Krug Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. • Веднъж ти ква на вода, дв аж ти ква н а вода, трети път ти ква сцепена. • Веднъж стомна за вода, дваж ст омна за вода, трети път ст омн а строшена. Küche Wenn die Küche nicht raucht, wird die Liebe kalt. • Любовта минава през стомаха. • Не пуши ли огнището, и любовта изстива. ln einer kalten Küche bleiben keine Fliegen. ■ Студеното огнище му х и не търпи. Wird die Küche kalt, so gehen die Freunde bald. ■ Няма ли гощавка, няма и приятели. Kücklein Das Kücklein lehrt die Glucke scharen. • Не учи дяда си попа как се деца кръщават. • От зелена тиква семе не взимам. Kugel Nicht jed e Kugel trifft ins Ziel. • Н е всеки куршум улучва целта. Kugeln Wer mit silbernen Kugeln schießt, gewinnt. • Укоготоепарата,унегоеи печ албата. Kuh Alte Kuh gar leicht vergisst, dass sie ein Kalb gewesen ist. • Старата крава лесно забравя, че е била теле. Es gibt mehr als eine bunte Kuh. • Само едно куче не думат (не се каз ва) Шаро или Карам ан . Des Nachbars Kuh gibt allzeit mehr Milch. ■ Людското е все по-голямо (по- много, по-хубаво). Von böser Kuh kommt kein gutes Kalb. • От шугаво прасе здраво свинче не бив а (става). Was nützt der Kuh Muskate, sie frisst ja Haberstroh. ■ Разбира ли магаре от кантар (от вое нна музи ка )? Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut war. K
Körnlein Krankheiten ■ Гора без криво дърво бива ли? ■ Няма зърно без плява. Wie das Korn, so das Mehl. • К ак вото ж итото, такова и брашното. Körnlein Viele Körnlein machen einen Haufen. ■ Зърно по зърно - погача. ■ Камък по камък - сарай. Kosten Au f fremde Kosten tapfer zehren und a u f eigene schmale Bisslein essen ist die beste und gesundeste Diät. • Без пари оцет - по-сладък от мед. Kraft K ra ft, die nicht wirkt, erschlafft. ■ Сила, която не се използва, чезне. Kragen Samt am Kragen, Kleie im Magen. • Коп рива яде, коп рина носи. ■ Цър вули няма, гайда иска. • Голяма му тафрата, малка му софрата. Krähe Als man die Krähe fragte: Welches sind die schönsten Vögel?, sagte sie: Meine Jungen. ■ Попитали враната кой е най- хубавец. - „Е, че мойте пиленца“ - рекла тя. • Жабата на жабчето си „хубче“ му вика. Eine erschreckte Krähe flieht vor jed em Gebüsch. • Плашена врана и от шубрак се бои. ■ Попарен петел и от дъжд бяга. • Парен каша духа. Eine Krähe fliegt wohl über das Meer, kommt aber als Krähe wieder her. ■ Дето да идеш, все си ти. • Дето да отиде врана, все е посрана. Eine Krähe hackt der anderen die Augen nicht aus. ■ Гарван гарвану о ко не вади. Eine ju ng e Krähe wird kein alter Adler. ■ От врана сокол не става. Fliegt eine Krähe über den Rhein, komml eine Krähe wieder heim. ■ Дето да идеш, все си ти. Krähen Alte Krähen sind schwer zu fangen. • Лисицата дваж в капан не влиза. • Стар вълк в кап ан не влиза. Kräm er Jeder Krämer lobt seinen Kram. ■ Всяка циганка своите вретена хвали. • Всеки бакал ин хвали ст ока та си. krank Es sind nicht alle krank, die ach und wehe schreien. • Н е всички, к оито охкат и пъшкат, са болни. Kranke (der) Solange der Kranke atmet, hofft er. • Ут ешавай болния, доде му изскочи душата. • Болния т се надява, докато диша. Krankheit Wer die Krankheit heilen soll, der muss sie kennen. • За да лекуваш болестта, трябва да я j познаваш. Lange Krankheit, sicherer Tod. • Д ълга болест, готов а смърт. Krankheit kommt zu Pferde und geht zu Fuß. • Болестта дохожда на кон, а си отива пешком. Krankheit kommt ungerufen. • Болестта не чака да я повикаш. Krankheit kommt geritten, geht aber weg mit Schritten. ■ Болестта дох ожда на кон, а си отива пешком. Jede Krankheit hat ihren Arzt. • Всяка болка си и м а билка. • Всяка болест си има свой лек, ала го хората не знаят. Krankheiten Es gibt tausen d Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.
Mutzen Kuh • Им а хиляди болести, но само едно к)раве. kratzen Man soll nicht eher kratzen, bis es juckt. • Ile се чеши, щом не те сърби. Kräutlein Das Kräutlein Geduld wächst nicht in allen Gärten. ■ Търпението е дарба. • Търпението е ряд ко цвете. Krebs Der Krebs wird nicht mit Ersäufen [ bestraft. • Мокър от дъжд се не бои. Ein Krebs lernt niemals vorwärts gehen. ■ Ракът никога ня ма да се научи да първи направо. Kreuz Ein jed er hat sein Kreuz zu tragen. • Всеки с ам си носи кръста. I Mancher schnitzt sich selbst ein Kreuz. | • Кой що си сам направи, никой не може да му го направи. Krieg Nach dem Krieg melden sich viele I Helden. I ■ След войната герои много. Kri eg verzehrt, was Friede beschert. > ■ Войната унищож ава придобитото в мир. Krieg sät Krieg, i • Войната сее война. Krippe ! Sei nicht faul, die Krippe kommt nicht zum Gaul. « Ела, хляб, да те изям. • Падни, пита , да те изям. Krug ; Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er j bricht. ■ Веднъж ти ква н а вода, дваж тиква на вода, трети път тиква сцепена. ■ Веднъж с томн а за вода, дваж стомна за вода, трети път стомна строшена. Küche Wenn die Küche nicht raucht, wird die Liebe kalt. • Любовта м ин ава през стомаха. • Не пу ши л и огнището, и любовта изстива. In einer kalten Küche bleiben keine Fliegen. • Студеното огнище мух и не търпи. Wird die Küche kalt, so gehen die Freunde bald. • Няма ли гощавка, няма и приятели. Kücklein Das Kücklein lehrt die Glucke scharen. > Не учи дяда си попа как се деца кръщават. • От зелена тиква семе не взимам. Kugel Nicht jed e Kugel trifft ins Ziel. ■ Н е всеки куршум улучва целта. Kugeln Wer mit silbernen Kugeln schießt, gewinnt. ■Укоготоепарата,унегоеи печалбата. Kuh Alte Kuh gar leicht vergisst, dass sie ein Kalb gewesen ist. • Старата крава лесно забравя, че е била теле. Es gibt mehr als eine bunte Kuh. ■ Са мо едно куче не думат (не се казва) Шаро или Караман. Des Nachbars Kuh gibt allzeit mehr Milch. ■ Людското е все по-голямо (по- много, по-хубаво). Von böser Kuh kommt kein gutes Kalb. • От шугаво прасе здраво свинче не бива (ста ва ). Was nützt der Kuh Muskate, sie frisst ja Haberstroh. ■ Разбира ли магар е от кантар (о т военн а музи ка )? Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut war.
Kühe Kutte ■ След като загубим нещо, тогава го оценяваме правилно. Kühe Schwarze Kühe geben auch weiße Milch. ■ Биволицата е черна, ама дава бяло мляко. Wer seine Kühe anspannt, mag seine Pferde melken. • Който си впряга кравите, нека си дои конете. Kühne (der) Dem Kühnen hilft das Glück, den Feigen weist’s zurück. • Щ астие то помага на смелите. Kummer Kummer macht alt vor Jahren. ■ Мък ата състарява без време. Kunst Arm sein ist eine Kunst, w e r ’s kann. • Сиромах чо век, ж ив дявол. Die Kunst geht betteln. ■ И зкуството не храни. Die Kunst ist lang, das Leben kurz. ■ Изкуството е вечно, жи вотът кратък. Kunst ehrt ihren Meister. • Творбата е слава за майстора. Kunst kann man nicht kaufen. ■ Изкуство c пари не се купува. Kunst will Fleiß. • Няма изкуство без труд. Sich selber kenne n (zwingen) ist die größte Kunst. • Д а познаеш себе си (да победиш себе си) е най-голям ото изкуство. Wohl schweigen ist eine größere Kunst als wohl reden. • Да умееш да м ълчиш е по-гол ямо изкуство, отколкото да умееш да говориш. Kürbis Er ist gesund wie ein Kürbis. • З драв е като кочан. • З драв като кам ък. Kürze ln der Kürze liegt die Würze. • Ко лкото п о-кратко, то лкова по- сладко. Kutte Die Kutte macht nicht den Mönch. ■ Каукът (Съдийската шапка) не прави кадията.
115 (rÄ ein/e(L lachen Wer zuletzt lacht, lacht am besten. ■ Който се смее последен, се смее най-добре. Lachen (das) Am vielen Lachen erkennt man den Narren. • Буда лите все се смеят. Auf Lachen folgt Weinen. • И гр ачка - плачка. Lachen ist die billigste u nd beste Medizin. ■ С мехът е н ай-евтин ото и най- доброто лекарство. Lachen ist gesund. ■ Смехът е здраве. Lagen In kritischen Lagen soll man nicht Sündeböcke suchen, sondern einen Ausweg. ■ В крити чни ситуации не трябва да се търсят изкупителни жертви, а изход. Lahm e (der) Beim Lahmen lernt man hinken, beim Säufer trinken. • C когото си, се такъв си. • С какъвто се събереш, такъв ставаш. Lamm Wer sich zum Lamm macht, den fressen die Wölfe. • Който став а овца, изяда го вълкът. Land Im Lande der Blinden ist der einäugige König. ■ В село то на слепите блазе на едн оокия. • В страната на слепците едноокият е цар. Jedes Land hat seinen Tand. • Друга държ ава, друга наредба. • Всяка страна си и м а особеностите. Wie das Land, so das Sprichwort.
Länder Laster • К аквато страната, та ки ва и притчите. Wie das Land, so die Sitte. ■ Ha всяко село и закон. • Ка квато страната, такива и нравите. Länder Andere Länder, andere Sitten. ■ Във всяко село и адет, във всяка къща и табиет. • Друга държава , друга наред(б)а. • Но во село, но в закон, ländli ch Ländlich, sittlich. • Във всяко село и закон. ■ Селски нрави - чисти нрави. Landstraße A uf der Landstraße wächst kein Gras. ■ П о утъпкан път трева не расте. lange Wer lange droht, macht dich nicht tot. ■ Куче, което мн ого лае, не хапе. Wer lange lebt, erlebt viel. ■ Много живял, много видял. Was lange währt, wird endlich gut. • Хубавите неща бавно стават. Lange bedacht, geschwind gemacht. • Първо измери , тогаз крой. • Три пъти мери, еднаж режи. Jeder will lange leben, aber niemand will alt sein. • Ис ка ш ли да си поживееш, трябва да остарееш. Länge Die Länge trägt die Last. • Ha дълъг път и дрехата тежи. Wenn man es in die Länge zieht, so fehlt’s in der Breite. • Теглиш л и го на дължина, ще стане тясно на ширина. Langeweile Wer schafft (arbeitet), hat keine Langeweile. ■ Залудо работи, залудо не седи. ■ Трудът пропъжда скуката. langs am Langsam, aber sicher. • Бав но, но сигурно. Wer langsam geht, ermüdet micht. ■ Който върви бавно, не се уморява. Wer langsam geht, kommt auch zu Markt (zum Ziel). ■ И кой то върви бавно, стига до пазара (до целта). Wer langsam geht, kommt weit. • К ой то върви бавно, далече стига. Lärm Viel Lärm um nichts. ■ М ного шум за нищо. ■ Празна Мара тъпан била. Last Eine Last, die man gern trägt, fühlt man a u f den Schultern nicht. ■ От свой камък не боли. ■ Н осиш л и приятен товар, не те болят раменете. Eine Last, wohl gefasst, ist n ur eine halbe Last. • Добре хванат товар п о-мал ко тежи. Eigene Last wird nicht zu schwer. • От свой камък не боли. Erst die Last, dann die Rast. • Първо р аботата, после почивката. Es weiß keiner des anderen Last. ■ Си т на гладен вяра не хваща. ■ Никой не зн ае какво тегло носи другият. Je schwerer die Last, j e leichter wirft man sie ab. ■ К олк ото е по-тежък товара, толкова е по-лесно да го хвърлиш. Laster (das) Ist man des Lasters satt, hat man gut tugendhaft sein. • Преситиш ли се на порока, лесно е да бъдеш добродетелен. Laster straft sich selbst. • Порокът сам се наказва. Wo kein Laster ist, da ist keine Tugend. • Няма зло без добро, нито добро без зло.
Laster Lebendigen • Ако не видиш злото, не позн ава ш доброто. Zu einem Laster braucht man keinen Schulmeister. • За порока учител не е нужен. Laster (PL) Laster sind oft Gewohnheiten als Leidenschaften. • Пороците са по-скоро навици, отколкото страсти. Die Laster stehlen der Tugend ihre Kleidung. • Пороците убиват добродетелта. Laster, die man nicht tadelt, sät man. • Не се л и борим c пороците, развъждаме ги. Laster haben einen süßen Anfang, aber ein bitteres Ende. ■ Пор оц ите и м ат сладко начало, но горчив край. Wenn man kleine Laster nicht straft, so wachsen die großen. • Не се ли преборим c малките пороци, те ще пораснат. Lauf Früh auf, gut Lauf. • Рано пиле рано пее. Laufen (das) Was hilft das Laufen, wenn man nicht au f dem rechten Wege ist. • Как ва полза от тичането, щ ом не тичаш натам, накъдето трябва. Laus Besser eine Laus im Kohl als g ar kein Fleisch. ■ По-добре е че р комат, а не праз на торба. ■ Ако не крилц е, барем перце. • По-добре малко, отколкото нищо. leben Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben. • Живей, като че ще умреш утре, работи, като че ще ж ив ееш вечно. Solange ich lebe (atme), hoffe ich. • Дорде м и държи душата, ще я кар ам (ще се надяв ам). Solange man lebt, solange man lernt. • Човек се учи, докато е жив. Leben Das Leben versc hwindet wie Rauch im Wind. • Животът минава като сън. Das Leben ist bald dahin, e h’ man versteht den Sinn. • Дн ес ни има, утре ни няма. Des Menschen Leben hängt an einem Zwimfaden. ■ Животът е кратък, но сладък. • Човешкият живот на един косъм виси. Ein Leben ohne Freund ist eine Welt ohne Sonne. ■ Живот без приятели е като свят без слънце. Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. ■ Безполезен ж и в от - преждевременна смърт Leben heißt kämpfen. ■ Животът е борба. ■ Да живееш значи да се бориш. Leben ist eine Kunst. • Ж ивотът е изкуство. Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. ■ Ж ивотът трябва да се приема такъв, какъвто е. Wer das Leben verachtet, furchtet den Tod nicht. ■ Който презира живота, не се бои от смъртта. • Комуто е омръзнал (дотегнал) животът, не се бои от смъртта. Wie das Leben, so das Ende. • К акто жи вял, тъй умрял. Lebendigen (die) Den Lebendigen Fried, den Toten Ruhe. • Живото c живите, умрялото c умрелите.
Leder Leid Leder Aus fremdem Leder ist gut Riemen schneiden. ■ Ha чужд гръб сто тояги са малко. Lehre Lehre tut viel, das Leben mehr. ■ Не питай старило, а патило. • Животът е по-добър учител от науката. Leh ren (das) Durch Lehren lernt man. • Който обучава, той се и учи. Lehrer Ein Lehrer ist besser als zehn Bücher. • Ученият е c четири очи. ■ По-добре един учител, отко лк ото десет книги. Ein Lehrer kann viel verderben. ■ Учените св ета развалят. Gute Lehrer, gute Schüler. ■ Добър учител - добри ученици. Macht der Lehrer ein X für ein U, so spielen die Knaben Blindekuh. ■ Лош учител - лош и ученици. Wer keinen Lehrer hat, den belehrt die Zeit. • Вре ме то е стар учител. Wie der Lehrer, so d er Schüler. ■ Какъв то учителят, та къв и ученикът. Lehrgeld Lehrgeld ist Schwergeld. • Без мъка няма наука. Lehrling Ein Lehrling, der nicht nähen gelernt hat, kann auch kein Kleid machen. • От лош калфа добър м айс тор не става. Leib Alles au f dem Leibe und nichts darin. • Коп рива яде, коп ри на носи. • Голо, ам а голямо (фудул). Ein gesunder Leib ist besser denn Geld und Gut. ■ Здравето е н ай-г олям имот. Mancher sorgt für seinen Leib mehr als für seine Seele. • Видиш лицето, не видиш сърцето. Wenn man auch den Leib badet, eine schwarze Seele wird nicht weiß davon. • Водата изп ира всичко, осв ен черно лице и лош език. leicht Leicht gelacht, leicht geweint. ■ И гра чка - плачка. Leicht versprochen, leicht gebrochen. ■ Обещава му маз но, ала напразно . • Обещава, а не дава. • Лесно е да говориш, мъчно е да го сториш. Was leicht ist, wird schwer, wenn man es ungern tut. ■ C ж елан ие вси чко се постига. ■ И лек ото дотежава, вършиш л и го с неохота. Wer leicht glaubt, wird leicht betrogen. ■ Лек оверният лесно се лъже. Wer leicht schwört, der lügt auch. ■ Който лесно се кълне, той и лъже. Lei chtsinn Leichtsinn und Torheit sind Nachbarn. • От лекомислието до глупостта - сам о една крачка. Leid Besser das Leid des Feindes als das Mitleid des Freundes. ■ П о-добре да ти завиждат, а не да те с ъжа ляват (ока йват ). Des einen Leid ist des anderen Freud. • Е дин гледа сватба, друг брадва. • Един копа (и плаче), друг тропа и скача. • Дорде един не тегли, друг не добрува. Ein Leid löst das andere ab. • Н еща ст ието ни кога не идва само. ■ Е дн а беля води друга. • И де белята , отваряй вратата. • Е ла, зло, че без тебе по-зло. Es wird viel Leid in 24 Stande n vergessen. • Всяко чудо за три дни. • Всяка мъка до три дни. • Върла буря не трае много.
I olden Leute ( icklagtes Leid ist halbes Leid. ■ Споделена мъка е половин мъка. Fremdes Leid ist bald vergessen. • Чужда болка лесно се забравя. I,eid ist der Liebe Geleit. • Севда от огън по пари. Leid ist ohne Neid. • Ha болката ник ой не завижда. Leiden (das) Das ist das Leiden der Welt, der eine hat den Beutel, der andere das Geld. • Ha света има бедни и богати. • Такъв е ж ивотът - у едни е парата, а у други - торбата. hin böses Leiden ist besser denn zwei. • Е ла зло, че без тебе по-зло. Leiden (PI.) Verborgene Leiden sind doppelt schwer. • Несподелената мъка е двойна мъка. Leide nschaft Leidenschaft oft viel Leiden schafft. • Страстта е и страдание. Leihen (das) Leihen macht Freunde, Wiederfordem macht Feinde. • Давай пари назаем, да си изгубиш приятелите. • Блазе, който дава, тежкд, к ойто взема. leise Wer leise geht, geht weit. • К ой то иде леко, оти ва далеко. • К ой то не бърза, дал еко стига. Leiter (der) Der Blinden Leiter und Blinde fallen beide in die Grube. ■ Ако сл епец сле пеца води, и двам ата ще паднат в ямата. • Сляп слепия води, и двамата в ямата. Leiter (die) Nicht jed e Leiter führt in den Himmel. • Н е всяка стълба води к ъм небето. Wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb. ■ Виновен е и този, к ойто прескача оградата, и този, ко йто държи стълбата. Wer die Leiter hina uf will, muss bei der untersten Sprosse anfangen. • Искаш ли да се изкачиш по стълбата, трябва да започнеш от най-долното стъпало. Lerchen Wo Lerchen singen, hört man Krähen nicht. • П ея т л и чучулигите, гаргите мълчат lernen Lerne was, so kannst du was. • Бе з наука ням а сполука. Man lernt, solange man lebt. • Чов ек се учи, докато е жив. Was man lernt, daran trägt man nicht schwer. • Зн ани ето не тежи. Wer lernen und gewinnen will, muss leiden und ertragen viel. ■ Без мъка няма наука (сполука). Lernen (das) Lernen ist eine bittere Wurzel, aber es trägt süße Früchte. • Без мъка няма наука (сполука). Zum Lernen ist keiner zu alt. ■ За наука старост няма. • Докато човек умре, все ум събира (и п ак без ум умира). ■ Чо век се учи, доде умре, и пак остава ненаучен. Letzte (der) Den Letzten beißen die Hunde. ■ После дн ият те гли (пла ща). ■ П осл едн ият опи ра пешкира. Leute Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. • Не можеш на цял свят да угодиш. ■ И Господ не може да угоди на всички. Alte Leute haben täglich neue Leiden.
Leute Leut • Стар човек го не питат що те боли, ащотенеболи. Alte Leute sind zweierlei Kinder. ■ Стари те са като децата. • Стар чо век - бетер дете. Arme Leute haben bald ausgespeist. • Сиро махът и c пол ови н поминува. Arme Leute soll man nicht verachten. • Бедността не е порок. Ehrliche Leute gehen keine krummen Wege. • Честният човек не се отбива от правия път. Es gibt nur zweierlei Leute a u f d er Welt: solche mit und solche ohne Geld. ■ Господ дава вс ичко, а м а на всички не дава еднакво. • Господ едн ому вси чко дава, а другиму нищо. • Наредил Господ да има бедни и богати. Die Leute begegnen sich, nicht aber die Berge. ■ Гора c гора се не събира, човек с чо века се събира. Man lernt die Leute kennen nicht, bis man mit ihnen verkehrt und spricht. • К он се хвали след месец, чо век след година. ■ Н е м ож еш да опознаеш човека, докато не поговориш с него. Die Leute werden nicht nach der Elle gemessen und nicht nach dem Zentner gewogen. ■ Хората не се мерят на педи, а на ум. Es sind Leute aus einerlei Teig. ■ Това са хора от едно тесто. ■ От една черница бробонки са. ■ О т един дол дренки са. Faule Leute feiern viel. ■ За мързеливия всеки ден е празник. Faule Leute haben lange Tage. ■ За мързеливия денят ня ма край. Faule Leute kommen leicht in Schweiß. • Мързеливите лесно се потят. Faule Leute sind gute Propheten. • Накарай мързеливия на работа, пророк да го направиш. ■ Накарай мързеливия на работа, да те научи на акъл. Gescheite Leut e haben ihre Zungen im Herzen, die Toren das Herz a u f der Zunge. • Ко га то глуп акът гово ри , умният мълчи. Große Leute, wenig Weisheit. • Пълна кесия, празна глава. Hastige Leute geben schlechte Jägerbeute • Бързата работа срам за майстора. • Б ърз а работа, два пъти работа. Junge Leute, dumme Leute. ■ Млад бях: „Мълчи , ти не знаеш.“ Остарях: „Тебе кой те пита.“ • Млад - зелен. ■Младси- зеленси;старси- изкуфял си. Kluge Leute irren auch. • И умните грешат Leut’, die schweigen, und Hun d’, die nich bellen, sind sehr zu fürchten. • О т тихата вода да те е страх повече. Leute und Leute sind zweierlei. ■ Човек е човек, човек е и магаре. • Хор ата са все различни. ■ Човек с човек се не схожда. Man kann den Leuten die Sprache nicht verwehren. • Устата на хората не можеш да заключиш . Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen (trägen) Leute. • И утре е ден, ка зва мързеливият. Niemand kann es anderen Leuten gut . machen. • Н е мож еш угоди всекиму. Wachende Leute träumen nicht. ■ Буден човек не сънува. Weise Leute geben kurzen Bescheid. • Мъдрите пестят думите си. • Wer anderen Leuten schaden will, den trifft es oft.
Licht Liebe • Който коп ае гроб другиму, са м пада в него. • Който копае яма другиму, сам пада в нея. Wie du die Leute grüßt, so dankt man dir. • Каквото повикало, такова се обадило. Licht Auch ein kleines Licht leuchtet in der Finsternis. ■ И м алк ата светлинка пробива мрака. Kein Licht ohne Schatten. ■ Няма светлина без сянка. Man muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. • Не крий запалена свещ под шиник - та м тя ще угасне. Ohne Licht sieht man die Fehler nicht. • Грешките само на светло се виждат Unbedacht hat manches schon ans Licht gebracht. • Необмислени слова кирливи р изи разкриват Wer ’s Licht scheut, hat nichts Gutes im Sinn. • Който се крие от светлината, не мисл и добро. Wer dich einmal hinter das Licht geführt hat, dem traue nie wieder. ■ Който излъже един път, не вярват го втори път. Wer recht handelt, braucht das Licht nicht zu scheuen. ■ Честният човек не се бои от светлината (от истината). Wo Licht ist, da ist auch Schatten. ■ Н я м а светлина без сянка. Liebchen Jedem ist sein Liebchen schön, w ä r’s ohne Zähne. ■ За хората сопол, за мен е сокол. • Любовта е сляпа. Liebe Auf Liebe und Wetter ist kein Verlass. ■ Зимно слънце и женско сърце не са да им вярв ащ. Alte Liebe rostet nicht. • Стара севда ръжда не хваща. • Първо либе не се забравя. Alte Liebe rostet nicht, brennt sie nicht, so glüht sie doch. ■ П ърв о либе не се забравя. Alte Liebe ro stet nicht, und wenn sie rostet, dann putzt m an sie. ■ Стара любов ръжда не хваща, но хване ли - почисти я. Das macht der Liebe kein Kind. • Не е болка за умиране. Die erste Liebe ist die beste. • Първо либе второ не бива. Die Liebe geht durch den Magen. ■ Любовта минава през стомаха. Die Liebe ist blind und macht blind; w e r’s nicht glaubt, ist ein Kind. • Любовта е сляпа (и заслепява). Die Liebe ist stärker als der Tod. ■ Любовта е по-силна от смъртта. Die Liebe kann alles. ■ Любов та мо же всичко. Die Lieb e macht auch kluge Leute zu Narren. ■ Любо вта прави и мъдреца глупак. Geflickte Liebe wird nimmer ganz. ■ Любовта не е дреха, че да я закърпиш. Gezwunge ne Liebe und gemalte Wangen daue rn nicht lange. • Насила хубост (любов) не бива. Liebe duldet keinen Zwang. • Насила хубост не бива. • Силом добро не става. Lieb e , Feuer, Husten, K rätz’ und Gicht lassen sich verbergen nicht. • Любов и кашлица не се крият. Liebe findet man nicht auf dem Markte feil. • Любов от пазара не се купува. Lieb e ist die beste Hut. ■ Любов та е най-добра закрила. Lieb e kann man nicht kaufen.
122 lieben Loc • Любовта не се купува. Liebe kann viel, Geld kann alles. ■ Любовта мо же много, парите - всичко. Lieb’ ohne Gesicht, gar leicht zerbricht. • Нев ижда но л и це скоро се забравя. Liebe sieht nicht au f Schönheit. ■ Любов хубост не гледа. • Любов на лице не гледа. • Любовта е сляпа. Liebe und Armut lassen sich schwer verbergen. • Любов и беднотия м ъчн о се крият. Liebe und Herrschaft lassen sich nicht teilen. • Любовта и вла стта не се делят. Liebe überwindet alles. • Любовта преодол яв а всичко. Von der Liebe allein kann man nicht leben. • Само c любов не се живее. Wer ohne Liebe lebt, der ist lebendig tot. • Младост без любов - прол ет без цвете. • Живот без обич - жива смърт. Wo die Liebe treibt, ist kein Weg zu weit. • За любовта дълъг път няма. • За брата до море, за либе през море. Wo meine Liebe ist, da ist mein Auge. ■ Д ето сърцето, та м и окото, lieben Wer nicht liebt, lebt nicht. ■ Който не люби, не живее. lieben (sich) Wer sich liebt, das neckt sich. • Когато два ма се обичат, те се и дразнят Wer sich liebt, gefällt sich auch. • Любов хубост не гледа. Lieben (das) Lieben und Beten lässt sich nicht nöten. ■ За любов и за молитва принуда не трябва. Lieben und Husten lässt sich nicht verbergen. ■ Любовта и кашлицата не могат да се скрият. Lieben und Singen lässt sich nicht zwingen. • За любов и за песен заповед не трябва. Lied Wer das Lied angefangen hat, der k ann ’s (soll’s) aussingen. • Захванал ли си песента, изпей я докрай. ■ Песен изкарана няма цена. ■ Н е о ставяй недовършен а работа. Wer das Lied nicht weiter kann, der fang (fängt) es (wieder) von vorne an. • Който веднъж не успява, отново захваща. • Не случиш ли първия път, опитай се пак! List List geht über Gewalt. ■ Сила се c хитрос т побеждава. List muss man mit List vertreiben. • Хитрост хитрост прехитря. Lob Lob ist der Toren Prob. • Хвалбата е хула. ■ Похва ли глупака, да м у пораснат ушите. Lob macht nicht satt. ■ Х валбата е праз на заплата. Lob macht rührige Hand. ■ Хвалбата разчувства (разтваря) ръката. loben Loben ist nicht lieben. ■ Хвалбата не е обич. Wer sich selber lobt, den hassen viele. ■ Който сам се хвали, става омразен на другите. Wer sich selbst lobt, der tadelt sich. • Кой с ам се хвали, кори се. ■ Кой сам се хвали, ще жали. Loch Ein Loch im Dache verdirbt das ganze Haus. ■ Пробит покрив къща събаря.
Löcher Lüge Löcher Wer in alle Löcher guckt, dem kann leicht was ins Gesicht fliehen. • Не си пъхай носа т ам, където не ти е работа. Löchlein Kleine Löchlein machen das S chiff voll Wasser. • Малкото к ам ъч е прекатуря колата. • И малк ит е дупчици правят кораба да потъне. Löffel Besser ohne Löffel als ohne Brei. • По-добре без лъжица, отко лкото без чорба. Ein Löffel voll Tat ist besser als ein Scheffel voll Rat. • В аж ни са делата, а не приказките. Es begibt sich viel zwischen Löffel und Mund. ■ Между лъжиц ата и устата много нещ а могат да се случат. Mit dem Löffel kann man das Meer nicht ausschöpfen. • C лъжица не можеш да изгребеш морето. Stecke deine Löffel nicht in anderer Leute Töpfe. • Н е туряй сърп в чужда нива. • Н е се бъркай в чужда работа. • Не си пъхай носа, където не ти е работа. Was nützt ein Löffel ohne Suppe. • Защо м у е лъжицата, като няма нищо в паницата. Es wird nicht jed er mit silbernen Löffeln geboren. ■ Н е всеки се ражда богат. Lohn Guter Lohn macht die Arbeit leicht. • Добра плата - лека работа. Wie der Lohn, so die Arbeit. • Ка кв ато зап латата, така ва и работата. Lorbeeren Von Lorbeeren wird man nicht satt. • Л аврите не хранят. Los Jeder trägt sein Los in sich. ■ Всеки c къс мета си ходи. Löwe Auch der Löwe muss sich vor der Mücke wehren. • И лъвът си пъди мухите. Den toten Löwen kann jed er Hase an der Mähne zupfen. • H a умряло куче (в се ки) нож вади. Ist der Löwe tot, so raufen ihm die Hasen den Bart. • Куц вълк вс яко куче го дърпа. • На умряло куче нож вади. Mit dem Löwen ist nicht gut Beute teilen. • C лъв плячка се не дели. Was d er Löwe nicht kann, das kann der Fuchs. • Което не може лъвът, може го лисицата. Löwen Löwen fangen keine Mäuse. • Лъвовете мишки не ловят. Luft Aus der Luft allein kann man nicht leben. • Само от въздух не се живее. Luftschlösser Luftschlösser lassen sich leicht aufbauen, aber schwer niederreißen. ■ Въздушни кули лесно се градят, но м ъчно се събарят. Lüge Auf eine große Lüge gehört eine große Ohrfeige. ■ Който лъже - на въже; който не-надве. Besser eine Lüge, die heilt, als eine Wahrheit, die verwundet. • Понякога и лъжата си има място. Die Lüge ist der Schild des Feigen. • Лъжата е предпазният щит на страхливеца. Die Lüge ist schnell, aber die Wahrheit entläuft ihr wohl.
lügen Luil ■ Лъж ата е дебела, ам а кратка, правдицата е тънка, ама и дебела. Die Lüge mag noch so geschwind sein, die Wahrheit holt sie ein. ■ Лъж ата върви напред, истината подир нея. ■ Лъж ата върви по-напред, но далеч не отива. Eine Lüge macht die ganze Wahrheit verdächtig. ■ Една-единствена лъжа прави цялата истина подозрителна. Eine Lüge reicht der anderen die Hand. • Една лъжа води друга. Eine Lüge schleppt zehn andere nach sich. ■ Една л ъжа води десет нови лъжи след себе си. Lüge ist die erste Staffel zum Galgen. • Лъж ата е първа та стъпка към бесилото. Lüge und Wahrheit sind oft Nachbarn. ■ Лъж ата и и стината често с а съседи. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. ■ Лъж ата мин ава, истината остава. Man sagt ebenso bald eine große Lüge und eine kleine. • И голяма, и малка лъжа еднакво бързо се изричат. Wenn man anderen eine Lüge anheftet, hat man sich selber schon zehnmal belogen. • Лъжецът сам себе си лъже. lügen Der hat gut lügen, der von weit her ist. • Най-добре лъже онзи, ко йто идва отдалече. Lügen lernt man ohne Buch. ■ Човек се учи да лъже без книга. Von fern lügt man gern. ■ О жени ме, мам о, надалеко, да се хваля. • Отдалеко се лъже леко. Lügen (das) Lügen und Stehlen gehen miteinander. • Който обича да лъже, обича и да краде. ■ Покажи ми лъжеца, да ти кажа крадеца. Wer anfängt mit Lügen, der hört au f mit Betrügen. • Зап очне ш ли c лъжа , ще свършиш с измама. Lügen (PI.) Lügen bezahlen keinen Zoll. • Лъжата мито не плаща. Lügen haben kurze Beine. ■ Ha лъжата краката са къси. Lügen sind des Teufels Wahrheiten. • Лъжи те са истините на дявола. Lügner Ein Lügner h at bald ausgedient. • Ha лъжата краката са къси. • Който в еднъж излъже, не го вярв ат втори път, и п ра во да каже. Der Lügner muss ein gutes Gedächtnis haben. ■ Лъ жа та скоро на мегдан излиза. • Лъж ецът първа та година се радв а на лъжите си. • Лъжецът трябва да има добра памет. Kleine Lügner, große Diebe. ■ М алък лъжец, го лям крадец. Lumpen Wo Lumpen regieren, machen die Kleider Leute. ■ Където у пр ав ляв ат лумпени, там дрехите пр ав ят човека. Lust Lust und Liebe zum Ding macht alle Arbeit gering. ■ Обичай рабо тата си, та да ти е лека.
125 /eira/еп? Mache I Wie die Mache, so die Sache. I • Каквото месила, та кв оз и измесено. I * Какъвто майстора, такава и работата. Macht I Die M a cht berauscht. ■ ■ Властта з а ма й ва ( заслепява). [ Kommt die Macht, so fällt das Recht in I Acht. | ■ Правото е на страна та на силния. Macht geht vor Recht. • Правото е на силния. Macht ist nicht Recht. ■ Власт и право са ра злични неща. Macht ohne Verstand hat keinen Bestand. I * Неразумна власт не трае дълго. Vereinte M a ch t bricht Burg und Strom. • С говорн а дружина пла ни на повдига. Wer die M acht hat, der hat auch das | Recht. • Щом властта евръцете ти, то и правото е на тво я страна. • Силният винаги е прав. Mächtigen (die) Es sind die Mächtigen, die Gesetze schreiben. • Законите силните на деня ги пиш ат. Mädchen Als Mädchen tüchtig und verheiratet nichtig. • Мома мила, а невеста гнила. Die Mädchen sind gut u nd schön, wo kommen bloß die bösen Weiber her? ■ Харна мома - лоша невеста. Mädchen trage n ihr Heiratsgut im Gesicht. • Момата я жени лицето. Magen Der Magen wird eher gefüllt als die Augen. ■ О ч и пълни, ръце празни.
126 Mai Mann M ■ Очите се насищат по-лесно от стомаха. Ein guter Magen kann alles vertragen. • З дравият стома х всичко п онася (и камън и меле). Ein hungriger Magen lernt viele Künste. • Чо век е в нужда досетлив. • Н евол ята учи. Ein hungriger Magen versteht keinen Spaß. ■ Гладен от шега не разбира. Einem hungrigen Magen ist kein Brot zu schwarz. • Гладен не отбира, а ка кво то намира. ■ Гладен чо век и със сух хляб се наяжда. Einem hungrigen Magen ist nicht gut predigen. • Глад от бае не не взема. • Празн и при казки се не ядат. • Гърло с думи се не пълни. Ein leerer Magen verda ut keine Hoffnung. ■ Гладно се не седи. • Гладен с надежди се не храни. Ist der Magen satt, sind die Glieder matt. ■ Пълен стомах - мърз ели ви крака. Man schläft nicht gut mit hungrigem Magen. • Гладни очи не заспиват. ■ Гладно не се спи. Zu viel beschwert den Magen. • От преяжда не здраве няма. ■ Яж, пий - леж, мри. ■ Много ядене - ж и ва болест. Mai Es ist nicht immer Mai. ■ Всеки ден не е Великден. Es währet kein Mai sieben Monat. ■ Всеки ден не е Великден. Mai - kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun’ und Fass. ■ Гергьовски дъжд цен а няма. ■ Гергьовски дъжд - всяка кап ка жълти ц а става. Maid Schmucke Maid, keifend Weib. ■ Мо ма гиздосия, булка поразия. Mal Einmal ist kein Mal. ■ От веднъж нищо не става. Mängel Des Freundes Mängel soll man kennen, aber nicht nennen. ■ Ha приятел се прощава. ■ Грехът зна я, грешн икът не зная. Manier Jeder a u f seine Manier. ■ Всеки по своему, а магаре то постарому. Mann Auch der klügste Mann kann v om Narren etwas lernen. • И най-умният може да се поучи от глупака. Den Mann erkennt man in seinem Amt. • Човек се по делата познава. Den Mann nimmt man beim Wort, den Ochsen bei den Hörnern. ■ Вол се върже за рогата, а човек за устата. Denke ju n g an den alten Mann, so du nicht willst betteln gehen. ■ Учи се от мал, кога остарееш да не I ти е жал. Der Mann ehrt das Amt, nicht das Amt den Mann. • Човекът хвали професията, а не професията човека. Der Mann findet leicht wieder eine Frau, die Kinder nie wieder eine Mutter. • Вдовец лесно намира друга жена, но сираците никога не намират друга май ка. Der Mann ist das Haupt und die Frau, seine Krone. • Мъжът е вкъщи главата, а жената - душата. ■ Мъжът държи къщата, а жената я краси. • Мъж без жена е като гърне без дръжка. Der kluge Mann baut vor.
Männer Maß ■ Умният знае ка к да се подсигури. Hin böser Mann ist ein Teufel, ein böses Weib eine Hölle. • Зъл м ъ ж - същински дявол, зла жена - истински ад. Hin Mann, ein Wort. • Казана дума, хвърлен камък. • Честният като рече, и отсече. Hin Mann, kein Mann. • Един юнак не е юнак. Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Laub und Zweige. • Мъж без жена е като сухо дърво. Hin reicher Mann kennt seine Freunde nicht. • Богатият не п о зн ава п риятел ите си. Hs ist kein Mann so klug, das Weib macht ihn zum Narren. ■Жена идасе некара, пакмъжаще прекара. ■ Няма мъж, когото жената да не превърне в глупак. Gebt einem Mann Glück und werft ihn in die See. ■ Роди ме, мамо, c късмет, па ме хвърли на смет. Gesunder Mann, reicher Mann. • Здравият е най-богат. Je größer Mann, j e tiefer Fall. • Високо хвърка, а ниско пада. ■ Днес везир, утре резил. ■ От ат та на магаре. Kein Mann ohne Tadel. • Чо век без кусур няма. Man empfängt den Mann nach seinem Gewände und entlässt ihn nach seinem Verstände. • П о дрехите посрещат, по ума изпращат. Man kann nicht jedem Mann an der Nase ansehen, was in ihm steckt. • Не всичко, което е на лицето, е и на сърцето. Nach dem Manne brät man die Wurst. • К акъвто госта, такъв и мли на (така ва и чо рбата). ■ Какъ вт о госта, такава и гощавката. So arm ist kein Mann, dass er sich nicht Tugend erwerben kann. ■ Ако не можеш да си богат, кой ти бърка (преч и) да си прав? Was der Mann kann, zeigt sein Amt an. • Работата хвали майстора . Wer sich gedulden kann, ist ein tapferer Mann. ■ Смел е този, който м ож е да търпи. Wie der Mann, so der Hut. ■ Според юнака и калпака му. » П о глава та и шапката. Wie der Mann, so die Ehre. ■ К акъвто Сава, така ва му и слава. Willst du wissen, wer sei der Mann, so sieh nur seine Gesellschaft an. • Искаш ли да опознаеш някого, виж обкръжението му. Männer Die Männer regieren die Welt und die Weiber die Männer. • Мъжете управляват света, а жените - мъжете. Mantel Der Mantel macht keinen Philosophen. ■ Дрехите не прав ят човека. In einem schlechten Mantel steckt oft ein guter Tänzer. • Дрехите не прав ят човека. ■ Хубавата дреха не пр ав и хубав човека . Man muss den Mantel nicht größer machen, als der Stoff hergibt. ■ Прост ирай се спо ред че ргата си. Marmor Auch der Marmor wird glatt, wenn es poliert ist. • Мраморъ т става гладък едва когато го полират Maß Alles hat sein Maß. ■ Всяко нещо c мярката си. Halt Maß im Salzen, doch nicht im Schmalzen. ■ C мяра соли, но мазнината не жали .
Mäßigkeit meiden Maß ist zu allen Dingen gut. ■ Всяко нещо c мярката си. • Прекаден светец и Богу не е драг. Mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. • C какъвто а ршин мериш, c такъв ще те мерят. Mäßigkeit Mäßigkeit führt das Leben weit. • Живей c мярка, за да живееш дълго. Mäßigkeit ist die beste Arznei. • Яж по-малко и бъди на себе си слуга. • Умереността е най-доброто лекарство. Mauer Keine festere Mauer denn Einigkeit. ■ Сгов орн а дружина пла ни на повдига. Maul Das Maul ist des Leibes Henk er u nd Arzt. ■ Устата човешка е и доктор, и палач. Ein böses Maul ist schärfer denn ein Schwert. ■ Е зи кът по-зле сече от ножа. Er hängt das (sein) Maul in alles. ■ Пъха си носа, където не му е работа. • Защо се бъркаш там, дето не ти е работа! Er ist zu faul, als dass er ’s Maul auftun möchte. ■ От мързел гладен ще умре. Man kann nicht allen das Maul stopfen. • Х орските уста не са чувал да ги затъкнеш. • Чуждото гърло не е чувал, не мо ж го върза. Maulw urf Was weiß der Maulwurf von der Stemenkunde. ■ Разбира ти свиня от кладенчова вода. • Разбира т и къртица от астрономия. Maurerschweiß Maurerschweiß steht hoch im Preis. ■ Зидарска п о т скъпо струва. Maus Die Maus weiß mehr als ein Loch. • Ми шката зна е н яколко (спасителни) дупки. Es ist eine schlechte Maus, die nur ein Loch weiß. • Спукана й е работата на миш ката, щ ом само една дупка знае. Wenn die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter. ■ Си т да гостиш, богат да дариш, те жко е. • Сития т гостенин лесно се гощава. Mäuse Wo Mäuse sind, sind auch Katzen. • Има ли мишки, има и котки. Meer Im Meer ertrinkt kein Fisch. ■ Риба се в море не дави. Lobe das Meer und bleibe a u f dem Land. ■ Хвали ми село, живее в град. Wer a u f das Meer war, hat keine Angst vor Pfützen. ■ Който е падал в морето, о т дъжд не бяга. Wer ins Meer fällt, greift nach einem Halme, sich zu retten. • Давещият се и за сламката се хваща. me hr Je mehr, desto besser. • Къща от имот се не съсипва. Je mehr man hat, j e mehr man will. • Чо веш кото око насита няма. • Уста са кучешки: разядат се. Mehr (das) Das Mehr gilt. ■ Многото се цени. meiden Meid ’, hilft es nicht, so leid'. • Търпи, душо, черн ей, кожо. Was man nicht kann meiden, soll man willig leiden. • Търпи злото, да не дойде по-лошото . ■ Е ла, зло, че без тебе по-зло.
Moile Mensch Moile Die letzte Meile ist die längste. • Последните крачк и са най-дълги. Meinung Viel Meinung bricht Einung. • Много мн ен и я раз ва лят единството. Meister Alles hat seinen Meister. • Всяко н ещо си иска май стор а. • Всяка работа от майстора се бои. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. • Никой не се ражда научен. • Мечка се научава, та човек ли не може? Es wird keiner als Meister geboren. • Н и кой не се ражда научен. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. ■ Практиката прави майстора. Jeder findet seinen Meister. ■ Намерил си е майстора. Jeder ist Meister in seinem Handwerk. • Всяко нещо си иска майстора. • Всяка работа от майстора се бои. Niemand wird Meister mit einem Sprung. • Ни ко й не се ражда научен. Wie der Meister, so das Werk. • Каквото ръчица пипала, таквоз и гърбица носила. • К аквото м есила, та кв оз се изм есило. • Майстора го работата му показва. • К акъвто Са ва, та кава му и слава. Mensch Besser ein Mensch sterbe, als das ganze Volk verderbe. • По-добре един да загине, отколкото цял народ. Der Mensch denkt, Gott lenkt. • Човек предполага, Господ разполага. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. • Човекът е мерило за всичко. Der Mensch hat zwei Gesichter: eins für Gott, das andere für den Teufel. ■ След дяво ла върви и Богу се моли. Der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund, dass er viel hören und wenig reden soll. ■ Двеуши са - дважда чуват, и две очи - дваж да виждат. • (И една уста, та по-малко да говори.) Der Mensch gewöhnt sich an alles. • Човек знае и две, и двеста. ■ Човек свиква с всичко. Der Mensch hofft, solange er lebt. • Човек се надява, докато е жив. ■ Живота си давам, вярата не я оставям. Der Mensch ist ein Feld, a u f dem alles wachsen kann. • Чов ек ът е р азтво рена книга. Der Mensch ist seines Glückes Schmied. • Човек сам е ковач на щастието си. Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie ein Vogel zum Fliegen. ■ Човек ероден да се труди, както птиц ата да хвърчи. Der Mensch kann nicht alles, was er will. • Човек знае и две, и двеста. Der Mensch lernt nie aus. • Чов ек се учи, дорде умре (и пак остава нен аучен). • Човек, дока то умре, все ум събира (и па к без ум умира). Der Mensch lernt n ur au f eigene Kosten. ■ Човек се учи от що му се случи. ■ Додето не се излъжеш, не можеш се научи. • Патилата на ум учат Ein kranker Mensch, ein halber Mensch. • Болният е половин човек. Ein Mensch b ed arf des anderen. • Самчовекивраянеможе. Ein Mensch soll des anderen Gott sein und ist des anderen Wolf geworden. • Човек за човека е вълк. Es hofft der Mensch, so la ng’ er lebt. • Чов ек се надява, дока то е жив. Jeder Mensch hat sein Aber. • Ч ов ек без кусур няма.
Menschen Messen Jeder Mensch hat seine Plage. ■ У всекиго свой кахър. ■ Всеки с мък ата си. Jeder Mensch hat seine Stunde. ■ До-ще и за м ен по-добър ден. • Ще протече вода и н а мойта воденица. « И на нашата улица ще дойде празник. Jeder Mensch hat Vernunft, aber nicht jed er gebraucht sie. • У всекиго се намира за една пара ум. • Ум с колата, разум с лопата. Kein Mensch gleicht dem andern. • Човек е отвътре пъстър (не прилича на другите). • Човек не е цвете да го помиришеш и позна еш какво е. • Човек с човек не си прилича. Ist der Mensch geboren, so fangt er an zu sterben. ■ Днес човек се родил и гробът му се отворил. Man kennt einen Menschen erst, wenn man einen Scheffel Salz mit ihm gegessen hat. ■ Дорде не изядеш една ока сол с човека, не мо же ш позн а какъв е. So mancher Mensch, so manche Weise. • Ко лкото хора, то л ков а и табихети. ■ Всеки по своему живее и работи. Von einem törichten Menschen kommt auch ein weiser Rat. • И глупавият на ум може да те научи. Was der Mensch wünscht, das hofft er. ■ Какаото човек иска, на това се и надява. Menschen Allen Menschen gefallen ist nicht möglich. ■ Ha цял свят не можеш да се харесаш. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. • Ha цял свят (Ha всички) не можеш да угодиш. Böse Menschen haben keine Lieder. ■ Който пее, зло не мисли. ■ Ло ш ите хора не знаят да пеят. Die Menschen sind keine Engel. • Хората не са ангели. Mann soll ju n ge Menschen biegen, aber nicht brechen. • М ладото трябва да се превива грижовно, та да не се пречупи. Menschen sind nicht aus einem Stein gesprungen. ■ Н е всички хора са от едно тесто замесени. Menschen und Äpfel sind oft von innen faul und von außen gut. • Бял на ли це, чер на сърце. ■ На лице Христа, а в пазва дявола. Wer mit faulen Menschen umgeht, fängt auch an zu stinken. • C какъвто дружиш, такъв ще станеш. • С когото си, се такъв си. Menschenleben (das) Das Menschenleben hängt an einem Zwirnfaden. • Човешкият живот на косъм се държи. me ssen Besser zweimal messen, als einmal vergessen. • Дваж мери, веднъж режи. Man muss dreimal messen, ehe man einmal schneidet. ■ Три пъти мери, един п ът режи. Messer Es ist kein Messer, der schärfer schiert, als wenn der Bauer ein Edelmann wird. ■ Д ай му нож, да ти избоде очите. ■ Па з и бож е сляпо да прогледа. Wer das Messer für andere wetzt, schneidet sich meist selber in die Finger. ■ Който вади нож другиму, от нож умира.
Minute Morgen Minute l'.ine Minute heute ist besser als eine Stunde morgen. • Днешната работа не я оставяй за утре. • l l o -добре е днес да изгубиш минута, а не утре цял час. Was man von der Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurück. • Каквото си изпуснал от минутата, не могат да ти върнат векове. Wer Minuten spart, gewinnt Stunden. • Който пести м инутите, печели часове. mir Wie du mir, so ich dir. ■ Каквото ти на мене, такова аз на тебе. ■ С каквато мярка мериш, с такава ще те мерят. Missbrauch Missbrauch ist keine Gewohnheit. ■ Злоупотребата не е навик. Misstrauen (das) Misstrauen ist eine Axt im Baum der Liebe. • Н едоверието погубва любовта. Misstrauen kann nichts Gutes erbauen. • Ако не вярваш на приятеля си, не си за ла гай главата. Misstrauen macht fleißig schauen. • Ако се съ мняваш, отвар яй си очите на четири. mitgegangen Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. • C какъвто се събере ш, та къв и ставаш. • Хванеш ли се на хорото, пускане няма. • Дала баба грош да се хване на хорото, дала дв а да се откъсне , не я пущат. • П о кр ай сухото гори и суровото. Mitleid Vom Mitleid z u r Liebe ist oft nur ein Schritt. ■ От съжален и ето до любовта често е са мо едн а крачка. Wo Mitleid ist, da ist auch Hilfe. • Има ли съчувствие, има и помощ. Mittag Das dauert v on zw ölf bis Mittag. • Ще трае от ден до пладне (от Божич до Коледа). Mitte In d er Mitte geht man am sichersten. ■ Златната среда е най-сигурна. Mittel (PI.) Besser die Mittel als Name u nd Titel. • По-добре пари от име и титли. Mode Die Mode macht Gesetze. • М одата кове закони. Nicht was schön ist, ist Mode, sondern was Mode ist, ist schön. • Не това, което е красиво, е м одно, а което е м одно, т о е красиво. Wo es Mode ist, trägt man den Kuhschwanz als Halsband. • Модно ли е, и грозно да е, пак се носи. Mond Was kümmert’s den Mond, wenn ihn die Hunde anbellen. • Какво я е грижа луната, че я лаят кучетата. • Кучетата си лаят, керва нът си върви. Montag Montag blau, Dienstag Hunger. ■ Днес мах мурлия, утре гладория. morgen Verschiebe nicht a u f morgen, was du heute kannst besorgen. ■ Н е о ставяй дне шната работа за утре. ■ Която работа се остави за после, нея дяво лите я довършват. Morgen Am Morgen erkennt man den Tag. ■ Денят се познава от сутринта. Der Morgen ist klüger als der Abend. • Утрото е п о-мъдро от вечерта. Der Morgen kommt, auch wenn der Hahn nicht kräht.
Morgenstunde Mund ■ И без п етли съмва. Morgenstunde Morgenstunde hat Gold im Munde. • Рано пиле рано пее. • Който рано става, нему и Бог помага. Mörser Wenn nichts im Mörser ist, gibt’s großen Lärm. ■ Празн а кратуна се гърми. Mücke Er macht aus der Mücke einen Elefanten. ■ От мухата слон прави. ■ От мухата прави бивол. Mücke n Man schlägt Mücken nicht mit Keulen tot. • По муха се c камък не хвърля. Mücken seihen und Kamele verschlingen (verschlucken). ■ H a триците скъп, на брашното евтин. Mühe Der eine h at die Mühe, der andere die Brühe. • Един тупа (бие) тъпана, друг събира парсата. • Един копа и плаче, друг тропа и скача. ■ Е дна тъче платното, друга троп а хорото. ■ Един се мъчи, друг се пъчи. Mühe und Fleiß bricht alles Eis. • Трудът н ад всичко надвива. Ohne Mühe keine Brühe. ■ Който не се пече на нивата, не се пъчи н а хорото. Was man mit Mühe erworben hat, kann man mit Lust genießen. ■ Спечеленото c труд е сладко. Mühle Die Mühle hö r ’ ich klappern, aber ich s eh ’ kein Mehl. ■ Много шум за нищо. Wenn die Mühle steht, kann der Müller nicht schlafen. • Навик е една мъка, а отвик две. ■ На ви къ т е втора природа. Mühlen Die Mühlen der Götter mahlen langsam, aber fein (Mehl). ■ Господ забавя, но не забравя. ■ Забавя Бог, ама не забравя. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber klein. • Господ забавя, но не забравя. Mund Auch mit lachendem Mund kann man die Wahrheit sagen. • Всяка шег а е н аполо вина истина. Aus einem Munde kalt und warm blasen. ■ Говоря и та ко, и вако. Beredter Mund geht nicht zugrund. • Златни уста не загиват Den Mund spitzen hilft nicht, es muss auch gepfiffen werden. • Не стига само да вденеш конеца (в и глата), трябва и да шиеш. Durch zweier Zeugen Mund wird allerwegs die Wahrheit kund. • Не слушай едного, пък да съдиш двама. Ein verschlossener Mund und offene Augen haben niemandem geschadet. ■ Устата си затваряй, очите си отваряй и ня ма да сбъркаш. Einem kranken Mund schmeckt auch Honig bitter. • Ha болния и медът му горчи. Einmal in d er Leute Mund, kommt man schwer wieder heraus. • Влезеш ли веднъж в хорските уста, н ям а излизане оттам . Er ist nicht a u f den Mund gefallen. ■ Уста назаем не взема. Geschlossener Mund fangt keine Fliegen. ■ П окри тото мл яко котки го не лочат. • П окри тото мляко не се праши . • Човек дорде се пази, и Бог го пази. Im Munde Honig, im Herzen den Stachel. • Мед на устата, жл ъчка в сърцето. Je reger der Mund, j e träger die Hände.
Mundwerk Mutige • Който не ще да работи, той си търси мохабети. • Колкото п ове че мел и устата, ролкова п о-мърз ел иви са ръцете. Mit vollem Munde ist bös blasen. • C пълна уста мъчно се духа. Trunkener Mund offenbart des Herzens ( irund. • Ha пияния каквото му е на сърцето, това му е и на устата. Trunkener Mund, wahrer Mund. • От луд и от пиян чуваш правото (и стината). • На пияния истината е на езика. Was der Mund redet, muss d er Hals bezahlen. • К ой то не си затваря устата, плаща с главата. Was kommt in den dritter Mund, wird aller Welt kund. • Щом тайната я знаят двамина, знае я це лият свят. Wie Mund, so Herz. • Ка квото му на устата, тако ва му и на сърцето. Mundwerk Viel Mundwerk, wenig Handwerk. • Многото думи п ари не струват. • Много пр иказки на во деница биват. • Много приказки - малко работа. Mus Wenn’s Mus regnet, hat er keinen Löffel. • Кога м о рето стана ло медено, си ро махът си изгубил лъжицата. ■ Кутсузин е човекът! (Чов ек без късм ет е!) Musik Wenn wir die Musik bezahlen, so wollen wir dabei auch tanzen. ■ Кой то даде цената, той слуша и свирнята. Wer die Musik bestellt hat, muss (soll) sie auch bezahlen. • Поръчаш ли, трябва и да платиш. Wie die Musik, so der Tanz. ■ К аквато свирн ята , тако ва и хорото. Musikanten Wer die Musikanten bestellt, hat sie auch zu bezahlen. • К ойто даде цен ата, той слуша свирнята. ■ Който поръчва музиката, той плаща и на музикантите. Muss (das) Muss ist eine harte Nuss, ш Принудата е голямо зло. müßig Müßig sein bringt nichts ein. ■ Със скръстени ръце нищо не се постига. Müßiggang Müßiggang bringt Untergang. • Безделието вещае упадък. Müßiggang hat bösen Ausgang (Nachklang). ■ Безделието и м а л ош и последствия. Müßiggang ist aller Laster Anfang. ■ Безделието е майка на всички пороци. Müßiggang ist der Tugend Untergang. • Безделието убива добродетелта. Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. • Безделието е измислено от дявола. Müßiggang ist ein Hausdieb. • Безделникът е домашен крадец. Müßiggang lehrt nichts Gutes. ■ Безделието не у чи на добро. Müßiggang verzehrt den Leib wie Rost das Eisen. • Безделието ра зя жда тялото, как то ръждата желязото. Mut Mut verloren, alles verloren. • Изгубиш л и кураж, губиш всичко. Mut über Gut. • Сме лостта е по-ценна от парите. Mutige (der) Dem Mutigen gehört die Welt. ■ Светът е (принадлежи) на смелите. Dem Mutigen hilft Gott. ■ Ha смелия и Бог помага.
134 Mutter Mützu Mutter Barmherzige Mutter zieht lausige Kinder. ■ Милостива майка - лоши деца. Der Frau Mutter ist des Mannes Teufel. • Тъща къща развр ъща. Ist die Mutter noch so arm, so gibt sie ihrem Kinde warm. • Майката се жертва за чедото си. ■ Май ка на чедо зло не мисли. Ist die Mutter von guten Sitten, magst du wohl um die Tochter bitten. ■ Гледай май ката, взе ма й дъщерята. Jede Mutter lobt ihre Butter. • Всяко птиче своето гнездо хвали. • Всекиму своето се чи ни най-хубаво. ■ Всеки хвали свойто пале. ■ Всеки хвали ст ока та си. Was der Mutter ans Herz geht, das geht dem Vater n ur an die Knie. • Бащ ин а обич, половин обич. Wie die Mutter, so die Tochter. • По майката ще познаеш дъщерята. • К аквато козата, та ко ва и ярето. Mutterliebe Mutterliebe altert nicht. • Майчината обич е до гроба. Zu viel Mutterliebe schadet den Kindern. ■ Децата теглят от майчини и бащини слободии. ■ Прекалената майчи на обич вреди на децата. Mütze Unter einer schlechten Mütze steht oft ein kluge r Kopf. ■ Добър кон и под съдран чул личи. ■ Ум мн ого, пари малко.
135 • 7cfäe6eс/le/ Nachahmung Freiwillige Nachahmung ist die erste Knechtschaft. » Доброволното подражание е начало на робството. Nachbar Böser Nachbar, ewiger Krieg. ■ Зъл ко мшия, зл о голямо. Des Schmauses Nachbar ist die Not. f • Ла ком и я (Гъз) глава затрива. Ein guter Nachbar ist die beste Wache. • Н е купувай къща, а комши я. • Н е купувай лозе, а комши я. Ein guter Nachbar ist mehr wert als ein Bruder in der Feme. • Харен комшия е от брат по-голям роднина. • Добрият съсед е повече от брат. I Liebe deinen Nachbar, reiß aber den Zaun I nicht ein. ■■Карайсеcключаси,данесекараш с комшията си. na chher Nachher ist jed er klug. ■ Като се прекатури колата, пъти ща много. Nachrede Nachrede ist wie ein Schneeball. • Лошата мълва е като снежна топк а - търкаля се и расте. Nachrede schläft nicht. ■ Лошата мълва не спи. Üble Nachrede ist bald flügg’. ■ Лошата мълва се носи на крила, но о ставя подире си воня. Nachri cht Eine gute Nachricht geht durch geschlossene Türen. ■ Добрата вест и през заключена врата минава. Schlimme Nachricht kommt stets zu früh. ■ Лошавото (лошата вест) и вода го/я не спира.
Nachrichten Narb» Nachri chten Schlechte Nachrichten haben Flügel, gute kommen geschritten. ■ Лош ите вести са крилати, добрите едва кретат Schlechte Nachrichten wandern schnell. • Лош ите вести на криле се нося т Nachsehen (das) Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. • Закъснееш ли, ще подсмърчаш (ще вз емеш някому цървулите). Nächste (der) Jeder ist sich selbst (selber) der Nächste. ■ Всеки е на себе си най-близък. Liebe deinen Nächsten. • Обичай ближния си. Nacht Bei Nacht sind alle Katzen grau. ■ В тъмнината всички крави са черни. • Всяка крава нощем е черна. ■ В тъм ното всички к отки са черни. Bei Nacht sind alle Kühe schwarz, alle Weiber schön. • Нощем всички котки са черни и всички ж ени красиви. Die Nacht ist die Mutter der Gedanken. ■ Н ощ та забр еменява, денят ражда. • Нощта е майка на размишленията. Je dunkler die Nacht, j e schöner der Tag. ■ Колкото е по-тъмна нощта, толкова е по-хубав денят Nachtigall Er will die Nachtigall singen lehren. • H a крас тав ичар крастав ици не продавай. Wo die Nachtigall singt, hört man die Krähe nicht. • За пее ли славей, гаргите млъкват. Nackte (der) Einen Nackten kann man nicht ausziehen. • Голсеотобирнебои. ■ Един гол хиляда зл одеи го не събличат. • На босия не можеш взе цървулите, а на голи я ризата. Nadel Hast du die Nadel, ich habe den Faden. ■ Халваджия за бозаджия. Mit einer Nadel gräbt man keinen Brunnen. • C игла се геран не копае. Nagel Ein Nagel treibt den andern. • Клин кли н избива. Mann muss nicht alles an einen Nagel hängen. • Н е бива да се залага всичко на една карта. Name Der gute Name ist leicht verloren, aber schwer wiedergewonnen. ■ За час човек чест добива и за час я изгубва. Ein guter Name ist besser als Bargeld (Reichtum). • Честта е по-скъпа от парите. Ein guter Name ist das beste Erbgut. ■ Р ядка е честта, затов а е скъпа. ■ Доброто и ме - н ай -голямото имане. Ein guter Name ist ein reiches Erbteil. ■ Доброто им е е богато наследство. Eines Narren Namen liest man an j ede r Wand. • Имената на глупците висят по стените. Es geht nichts über einen guten Namen. • Глава да падне, им е да не падне. Man fuhrt den Namen nach der Tat. ■ Според делата и славата. Mein Name ist Hase (ich weiß von nichts). • От мен да е далеч, че каквото бъде, да бъде. ■ (Правя се, че) Ни лук съм ял, ни на лук м ириса л. Narbe Die Narbe bleibt, wenn auch die Wunde heilt. ■ Лоша рана зараства, лоша дума не се забравя. ■ Белегът остава, дори и да зарасте раната.
Narben Narr Narben Wer alte Narben aufreißt, schafft neue Wunden. • Чоплиш ли зараснала рана, отваряш нова. Narr Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, dass du ihm nicht auch gleich werdest. • Ha лудия не ставай другар. Auch ein Narr kann einmal ein kluges Wort reden. • И от глупавия умна дума можеш да чуеш. Auf einen Narren soll man nicht harren. • За лудото не питай, то са мо се обажда. Aus einem Narren wird kein Weiser. • О т глупака мъдрец не става. Der ist ein Narr, der andere Leute für dumm hält. • Глупак е, който смя та другите за прости. Dem Narren fehlt nichts als der Verstand. • H a глупака са мо акълът м у пречи. Den Narren erkennt man am Kopf, am Klange den Topf. • Глупавият по п ри каз кат а си личи. • Празна кратуна все дрънчи. Der ist ein Narr, der sich an anderer Leute Kesseln die Hände verbrennt. • C лудо се брод изпитва. • Виж му ума, та му крой аба. Der Narr bleibt ein Narr, gäbst du ihm gleich eine Pfarr’. • Ще п оумнее, кога му закука кукувица н а гроба. Der Narr gilt dem anderen als gescheit. ■ Глупакът смята подобния нему за умен. Der Narr schneidet sich mit seinem eigenen Messer. • Пре каден светец и Богу не е драг. Ein Narr bleibt ein Narr, und ob er schon Gold trägt. • Магарето е магаре, ако ще да има п ари с товари. Ein Narr hat immer Festtage. ■ H a лудия всеки ден Великден. Ein Narr kann einen Stein in den Brunnen werfen, den zehn Weise nicht herausziehen. • Един луд хвърля камък в гераня, четирийсет мъдри не могат да го извадят. Ein Narr redet, wenn der Kluge denkt. ■ Глупакът говори, док ато у мн ия т мисли. Es ist nicht Not, dass man dem Narren die Schelle anhängt. ■ А ко носеха вс ички глупаци звънци, желязото би стан ало 100 гроша оката. Jeder hat einen Narren im Ärmel. • И най -мъдрият си е малко прост, ш Всеки умен и глупост показва. ■ Толкоз кусурец и у царска дъщеря има. • И на слънцето има петна. Jeder ist ein Narr au f seine Art. • Всеки си е башка луд. • Всички сме луди - кой много, кой малко. Jedem Narren gefallt seine Kappe. • Всяка циганка своите вретена хвали. • Всеки си хвали краставото магаре . Sieben sollen nicht harren a u f einen Narren. • Петима Петка не чакат. Solange ein Narr schweigt, hält man ihn für klug. ■ Мълчи л и глупакът, минава за умен. Trüge j ed e r Narr einen Kolben, das Holz würde teuer. • А ко да н осеха вс ички луди звънци, ж елязото би ст ан ало 100 гро ша оката. Wer als Narr nach Rom geht, kehrt als Narr wieder. ■ Бе з ум отиде, безумен се върн а.
138 Narren Na»« Wer einmal als Narr getauft, auch in Paris Verstand nicht kauft. • Даекалпак,датикупя,амаумне мога. Zum Narren kann sich einer allein machen, aber neunundzwanzig machen ihn nicht wieder gescheit. • Един луд хвърля ка мъ к в кладенеца, а четир идесет мъдри не мога т да го извадят. Narren (PI.) Die Narren sterben nicht aus. ■ Черен голо ган не се губи. Die Narren verlieren den Weg ins nächste Dorf. • Пусни лудия на път, тръгни, та го търси. Narren bauen Häuser und kluge Leute bewohnen sie. • Лудо дав ал о, мъдро взе мало. Narren bedürfen der Schellen nicht. ■ Луд звънец не носи. Narren geben Feste und die Klugen essen den Braten. ■ Лудо дав ало, мъдро вз емало. Narren haben das beste Glück. • Ща стието п ом ага на глупците. ■ Хубавата ябълка св ин ят а я яде. Narren stecken die Nase in jeden Dreck. ■ Глупците си пъхат носа навсякъде. • Н а всяка м анджа мерудия. ■ Н а всяко гърне похлупак. Narren wachsen unbegossen. ■ Лудите несяни никнат. Wer mit Narren anfangt, muss mit Narren aufhören. ■ C какъвто се събереш, такъв ще станеш. Wer mit Narren umgeht, dem hängt die Narrheit an. ■ C какъвто се събереш, такъ в ставаш. ■ Кажи ми кои са приятелите ти, да ти ка жа какъв си. Wer Narren will weise machen, der hat gern verlorene Arbeit. • Тигокарашвпътя,товървив тръните. • Мий магаре, хаби сапун и време. Zwei Narren machen ein Paar. • О т един дол дренки. • О т един па зар грънци. ■ Вземи единия, удари другия. • Намерили се Куко и Пипе. Naschen (das) Naschen macht leere Taschen. ■ Печено прасе на маса, боси крака под маса. • Който яде мн ого , изяжда си късмета. ■ Лакомия - празна кесия. Nase Er trägt die Nase höher als die Stirn. ■ Ка то върви, звездите че те (брои). ■Голям- немусестиганосътс тр ич ава клечка. Er trägt die Nase so hoch, dass er kein Lerchennest auffinden kann. • Вирнал глава , не види де стъпва. • Ко га с тана кратуна, кога опаш навири. Je weniger einer weiß, je höher trägt er die Nase. ■ Ще му дойде умът, кога го чукне горният праг, та погледне долния. Man muss die Na se nicht in alles stecken. • Не си пъхай носа навсякъде. Man muss w eiter sehen, als die N ase reicht. • По-далеч от носа си не вижда. Man soll seine Nas e nicht in Nachbars Töpfe stecken. ■ Ha всяко гърне мерудия. Jeder nehme sich selbst bei der Nase. • Всяка коза за свой крак. Wer die Nase in alle Winkel steckt, der klemmt sich gerne. ■ Н е сл агай пръст, където вра та та скърца. Wer die N ase zu hoch trägt, stolpert leicht.
IWIKS Neues 139 • Ще му дойде умът, когато го чукне горният праг, т а погледне дол ния. Wer seine Nase in alle Löcher steckt, der holt sie b eschissen heraus. • Увира се като ко нска муха под опашка. Wer seine Nase in fremde Dinge steckt, zieht sie blutig heraus. • Който не си зна е м ястото, той скоро си съдира гащите . nass Nässer als nass kann man nicht werden. • Мокър от дъжд се не бои. Natur Die Natur lässt sich leicht sättigen, das Auge nimmer. • Земя та се насища, ок ото човешко никога. Die Natur w ill ihr Recht. • Природата си иска правата. Was die Natur nicht gegeben h at am Kinn, gibt sie am Sinn. • Ако не е хубаво, поне е умно. Was die Natur versagt, kann niemand geben. • Това, което природата не дава, никой не може да го даде. Neid Besser Neid als Mitleid. ■ Д а ти завиждат, ти да не зав иждаш. • Док ато ти завиждат, радва й се, започнат ли да те съжаляват - т ежко ти. • Добре си, когато ти завиждат, а не когато те окайват. Der blosse Neid tut sich selber Leid. • К ой то е завистлив, св етът му е крив. Der Neid ist die schlimmste Krankheit. • З авистта е л юта болест. Neid ist des Glücks Gefährte. • Дето хубост, т а м и завист. Neid sieht die Mängel eher als was Gutes. ■ Завистта ви жда повече злото, от ко лкото доброто. Neid tut sich leid. • Завистта сама себе си поболява. Wer durch Neid will schaden, wird selbst mit Angst beladen. • К ойто завиди, не види. nei den Wer neidet, der leidet. ■ К ой то завиди, добр о не види. • Който е завистлив, светът му е крив. Neider Besser Neider als Mitleider. (Besser zehn Neider als einen Mitleider.) ■ Нека ти завиждат, а не da me окайват. Neidische (der) Der Neidische ist sein eigner Henker. ■ Който е завистлив, светът му е крив. • Завистникът е сам на себе си враг Neige Was au f die Neige geht, wird leicht sauer, ш Което е на св ършване, лесно се вкисва. Neigungen Aus Neigungen werden Tugenden und Laster. ■ От наклонностите човешки се ражд а т добродетели и пороци. Nesseln An Nesseln riecht man nicht. ■ Коприва се не мирише. Nest Das Nest verrät den Vogel. • Гледай ума му, съди за дома му. • Какъвто му умът, такъв и домът. Eigenes Nest hält wie eine Mauer fest, в М оят дом е моята крепост. Erst das Nest und dann den Vogel, в Първо клетката, па тогаз птицата. Mein Nest ist das Best, в Своя къщица - св оя слободица. в Моят дом е мо ята крепост. Neuerung Neuerung macht Teuerung в Обновлението е скъпо удоволствие. Neues Es geschieht nichts Neues unter der Sonne, а Нищо ново под слънцето. N
Neugier Nus Neugier Neugier treibt den Vogel in die Schlinge. • Любопитството вкар ва п тич ката в клетката. nicht Was nicht ist, kann noch werden. • Не случиш ли първи път, опитай се пак. nichts Es ist nichts so schlecht, es ist zu etwas gut. ■ Всяко зло за добро. • Няма зло без добро, нито добро без зло. Nichts ist ewig. ■ Нищо не е вечно. Nichts macht so müde, wie nichts tun. ■ Нищо неуморява повече от безделието. Nichts wird so geheiß, w ie es gekocht wird. • А ко ти пари, подухай го да изстине. Wer nichts hat, dem kann man auch nichts nehmen. • Голотобирсенебои. Wer nichts hat, kann auch nichts geben. • От нищо нещо не става. ■ От нямане имане не става. ■ Който няма нищо, нищо не може и да даде. Nichts (das) Aus Nichts wird nichts. • От нищо нещо не става, niemand Niemand gibt, was er nicht hat. ■ От нямане имане не става. Not Die Not hat keinen Feierabend. ■ Нуждата почивка не знае. In der Not frisst der Teufel Fliegen. ■ Като няма риба, и ракът е риба. ■ При нужда дяволът и мухи яде. In d er Not schmeckt jedes Brot. • Гладен не отбира, а каквото намира. • Гладен и със сух хляб се наяжда. In der Not spürt man den Freund. • Приятел в нужда се познава. Not am Mann, Mann voran. • Като няма риба, и ракът е риба. Not bricht Eisen. ■ Нужда зако н разваля. Not ist die Mutter der Erfahrung. • Нево лята учи. Not ist die Mutter der Erfindungen. • Неволята у чи на изобретателност. Not kennt (hat) kein Gebot. • Нужда зако н изменя. Not lehrt beten. • Нужда вр ат пр евива. Not lehrt den Bären tanzen und den Affen geigen. • Нуждата учи мечката да таниува и маймуната да свири. Not macht aus Stein Brot. ■ Гладен чов ек не пробир а, а какво то намира. Not macht ein alt Weib tanzen. ■ От зор баба и хоро играе. Not macht erfinderisch. ■ Чо век е в нужда досетлив. • Сиромах човек - жив дявол. • От зор баба и хоро играе. • Нево лята ум дава на човека. Not sucht Brot. • Огладнееш ли, ще се досетиш к ак да намериш хляб. Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten. • К огато нуждата е най-голяма, Бог е най-близо. Nuss Muss ist eine harte Nuss. • О т костел ив орех ядка не излиза. • Принудата е костелив орех. Wer die Nuss essen will, muss die Schale zerbeißen. • Без захмет не се яде мед.
oben Wie oben, so unten. • Отгоре гиздав, отдолу гнидав. Ochs(e) Der Ochs stößt von vom, das Pferd von , hinten, der PfafF von allen Seiten. • От ат отзад, от бик отпред, а от калугер отвр ед (се пази). I Der Ochs will den Hasen erlaufen. I ■ Поискал волът да надмине заека. I Einem Ochsen kann man nur einmal das | Fell über die Ohren ziehen, k • Ha вола само веднъж можеш да му одереш кожата. Ochsen [ Alte Ochsen machen gerade Furchen. I ■ Стар ият вол по-дълбоко оре. Das passt wie dem Ochsen ein Sattel. ■ Приляга му като на свиня звънец. Er spannt die Ochsen hinter den Pflug. ■ Не в прягай воловете зад ралото. Ofen Hinter dem Ofen ist gut Krieger sein. • У дома на топло всеки се пише герой. Wird der Ofen kalt, gehen die Freunde bald. • Дорде и маш, дотогав а те познават. Wer alt ist, macht sich den Ofen zum Freunde. ■ За м ладите - света, за старите - дома. Ohr Zu einem Ohr hinein, zum anderen hinaus. ■ От едн ото ухо вляз ло , от другото излязло. Ohren An den Ohren erkennt man den Esel. • Магар ет ата по ушите се познават. Bei tauben Ohren ist jed e Predigt verloren. ■ Глух от гайда (думи) не отбира. • З а глухите втори п ът камбана не бие.
142 Ohrfeige Osten Tauben Ohren predigt man vergebens. ■ За глухите втори път камбана не бие. Wer Ohren hat, zu hören, der höre! • Който има уши, да чуе! Ohrfeige Eine ehrliche Ohrfeige ist besser als ein falscher Kuss. • По-добре честна плесница, отко лкото фалшива целувка. ÖI Man soll kein Ö l ins Feuer gießen. • Огън се със зехтин не гаси. Ordnung Ordnung ist das halbe Leben. • Порядъкът е половин ж и во т Ordnung regiert die Welt. • Редът управлява света. Osten Osten und Westen, zu Haus ist’s am besten. ■ Св оя къщица, своя слободица. • В къщи си ми е най-добре.
р Pack Jeder hat seinen Pack zu tragen. • Всеки c чо рбата си ври. • Всеки си носи бремето. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. • Вчера ме е било, днеска ми е мило. ■ До като се бият, и се сдобряват. Packesel Bist du ein Packesel, kannst du überall Arbeit finden. ■ Магаре ли си, самари много. Papier Das Papier duldet alles und errötet (über) nicht(s). ■ Хартията е търпелива и от нищо не се смущава. Das Papier ist geduldig. • Хартията е търпелива. Papst Man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Petunie ■ Човек не бива да е по католик от папата. Wer den Papst zum Vetter hat, kann Kardinal noch werden. ■ Който си им а вуйчо владика, лес но се нарежда. Paradi es Im Paradies allein ist Pein. ■ Да си сам в рая, това е истинска мъка. passen Was dem einen passt, passt dem anderen nicht. > К огато един пл аче, друг се смее. Pastor Dem einen gefallt der Pastor, dem anderen die Pastorin. • Един се радва на попа, друг на попадията. • Е дин гледа м айка та, друг дъщерята. ■ Всеки с вкуса си. Zweimal predigt der Pastor nicht.
Pech Pfemilu • За глухите втори път камбана не бие. Pech Wer Pech angreift, der besudelt sich. ■ Който гази кал та, ще се окаля. ■ К ой то бърка в гюбрето, нему вонят ръцете. Pelz Ein fremder Pelz wärmt nicht. • Чужда дреха не топли. Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. ■ Х ем сърби, хем боли. ■Хеммисеиска,хемнеми стиска. Perlen Auch Perlen verlieren ihren Glanz. ■ И перлите губят блясъка си. • Всяко нещо - до време. Die Perlen findet man im Schaum des Meeres und die besten Frauen unten im Volke. ■ Добра та булка и c вехтия сукман е добра. Man soll die Perlen nicht v or die Säue werfen. • Свиня от бисер не разбира. Petersilie Er ist Petersilie in allen Suppen. • Ha всяка ман дж а мерудия. Pfanne Aus der Pfanne ins Feuer (fallen). • От трън та на глог. Pfaffen (PI.) Pfaffen haben zwei Hände: eine zum Nehmen und eine zum Festhalten. • И попът им а две ръце: едната взима, другата стиска. Pfau Pfau hat adlig Gewand, gleisnerischen Gang und teuflischen Gesang. ■ Паунът им а благородна одежда, лицемерна походка и дяволски глас. Pfau, schau a u f deine Beine. ■ Пауна си гледа краката и пищи. (Защо то кр аката му са грозни .) ■ П о-напред в и ж себе си, па тогава кори другите. Den Pfau erkennt man an den Federn. ■ Паунът по перата се познава. Wenn man den Pfau lobt, breitet er den Schwanz aus. ■ Похвалиш л и пауна, той разперва опашка. Pfeife Wie die Pfeife, so d er Tanz. ■ Ка кв ато свирнята, так ов а и хорото, Pfeil Ein goldener Pfeil trifft am sichersten. ■ Най-си гурн о улучва златната стрела. Man muss nicht alle Pfeile a u f einmal verschießen. ■ Не си изстрелвай патроните наведнъж. Pfennig Böser Pfennig kommt allzeit wieder. • Черен голо ган не се губи. Ein Pfennig klingt nicht. • Сама пара не дрънка. Ein ungerechter Pfennig frisst zehn andere. • Пари от беда беда раждат. • П ар ите са душегубци. Ein ersparter Pfennig ist zweimal verdienl, • Спе стеното е два пъти спечелено. Mancher geizt um Pfennig und wirft Taler weg. • Скъп на триците, евтин на брашното. ■ Скъп на парицата, щедър на златицата. Pfennig ist Pfennigs Bruder. • Парата при пара отива. Pfennig zu Pfennig macht (am Ende) einen Taler. ■ Парицата грош ражда. • П ар и при пари отиват. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. ■ Който не п ази пара та, той не вижда и гроша.
Mlennige Priester ■ Който не си пази парата , не струва и дукато. Wo der Pfennig spricht, hört man andere Reden nicht. • Говори л и парата, уш ите друго не чуват. Pfennige Ans Pfennigen werden Taler. • От ситни парици става т жълтици. Pford Das Pferd beim Zaum, den Mann beim Worte. ■ Конят се държи за юздата, м ъж ът - за думата. Das Pferd stirbt oft, eh Gras wächst. • Трай, кон ьо, за зе лена трева. • Трай, ко ньо, пр олет иде. Das Pferd will wohl den Hafer, aber nicht den Sattel. • Конят и ска зоб, а не седло. Ein braves Pferd stirbt in den Sielen. • Добрият кон c хамут на шията си умира. Ein Pferd, das langsam geht, kommt auch weit. • Бавно , н о славно. Fremdes Pferd und eigner Sporn machen kurze Meilen. ■ C чужд кон по-лесно се върви. Hast du kein Pferd, so brauche den Esel. ■ Ако нямаш кон, вземи си магаре. ■ Който ням а че рноо ка, целува и гурелива. (Man kann bald) vom Pferd a u f Esel kommen. • От ат на магаре. Man fasst das Pferd beim Zaum, den Mann beim Wort. • Кон се държи за юздата, човек за думата. Pferd und Esel soll man nicht zusammen spannen. • К о н и магаре заедно се не впрягат. Stolpert doch ein Pferd au f vier Eisen (und hat vier Beine). ■ Конят има четири крака и пак се препъва, та камо ли човек. Pferde Fremde Pferd e laufen schnell. • C чужд кон по-ле сно се върви. Ungleiche Pferde ziehen nicht wohl. • Различни коне не теглят добре. Pferdehandel Im Pferdehandel gilt keine Freundschaft. ■ Братс тво з а братство, сирене за пари. ■ Служба та си е служба, дружбата - дружба. ■ Чис ти см етки - добри приятели. Pflug Einer mit dem Pfluge, sieben mit dem Löffel. ■ Един работи за хилядо. ■ Един се мъч и, друг се пъчи. ■ Еди н бие тъп ана, друг събира парсата. Der Pflug am Morgen macht die besten Furchen. ■ Рано пиле рано пее. Gebrauchter Pflug blinkt, stehendes Wasser stinkt. • Работно рал о блести, застояла вода вони. Wenn der Pflug arbeitet, dann blinkt er. • Ралото е лъскаво, когато оре. Pilgerfahrt Eine Pilgerfah rt macht nicht heilig. ■ Хаджилъкът не прави хората светци. Prediger Der Prediger predigt nicht zweimal. ■ За глухите (баби) два пъти кам ба на не бие. Preis Wie der Preis, so die Ware. ■ К а кв ато цената, така ва и стоката. • К оп ай, м оти ч ке, според платата. Priester Priester und Wegweiser zeigen wohl den rechten Weg, aber sie gehen ihn nicht selbst.
Probieren Pul« ■ Попът на закон учи, а закон не пази (варди). ■ Попа слушай какво ти казва, а недей пр ави ка кво то прави. • Попа слушай, но подире му не върви. Probieren (das) Probieren geht über Studieren. • Не питай стари ло , а патило. • Опитът у чи понякога повече от книгите. Prophet Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. ■ Никой не е пророк в собствената си страна. Prozess Wer einen Prozess führt um eine Kuh, gibt noch eine zweite dazu. • Който се съди за телето, щ е загуби и кравата. Pudel Ein nasser Pudel scheut das Wasser nicht, ■ Мокър от дъжд се не бои. Pünktchen Ein Pünktchen macht die ganze Ehre schwarz. • И м алк ата точица почерня доброто име. Putz Außen Putz, innen Schmutz. • О тв ън блести, отв ътр е вони. • Вън лице, вътре трици.
147 Qmir eine to/ianee. Quelle An der Quelle ist das Wasser am reinsten. • От из вора во дата е най-чиста. Wie die Quelle, so das Wasser. ■ Как ьвто изворът, такава и водата.
148 R • ¥('/ //ебе (/го/ ü6er a//eA. Rose Rabe Beim Raben hilft kein Bad. • Арапина колкото и да се мие, все е чер. Erziehst du dir einen Raben, wird er dir die Augen ausgraben. • Хран и гарга, да ти изкълв е очите. • Храни куче, да те лае. Raben (PI.) Was den Raben gehört, ertrinkt nicht. ■ Кой то щат бесят, той не се удавя. Weiße Raben und treue Freunde findet man selten. • Бяла гарга и верен приятел рядко се намират. Rabengeschrei Rabengeschrei verdunkelt die Sonne nicht. • Браненето на гаргите не скрива слънцето. Rache A uf Rach’ folgt Ach. ■ Отмъщението носи съжаление. Blinde Rache, schlimme Sache. ■ Сляпото отмъщение е лош о нещо. Die Rache ist süß, aber man verdirbt sich leicht den Magen daran. • Отмъщението е сладко, но лесно разваля стомаха. Es gibt keine schönere Rache als Verzeihen. • Най-доброто отмъщение е п рошката. Rache heilt keine Wunden. ■ Отмъщението не лекува раните. Rache ist neues Unrecht. • Всяка мъс т е но ва неправда. Rache ist süß, verzeihen süßer. • Отмъщението е сладко, прош кат а - по-сладка. Rad Das morsche Rad bricht zuerst. • Гнила прежда лесно се къса. • Изгнилото колело най-напред се чупи.
Räder Ratten 149 Das Rad der Zeit kann nicht zurückgedreht werden. • Времето хвърчи и никога не се завръща. Räder Brüchige Räder knarren am meisten. • Празна кратуна все гърми. ■ Пукнато колело най-много скърца. Ungeschmierte Räder knarren. ■ К ола без катр ан не вървят. • Несмазано колело скърца. Rand Am Rande des Glases tanzen böse Geister. ■ Дя волът е на ръба на чашата, но кой да го види. Rang Hoher Rang kommt nicht von Müßiggang. • Служба без курбан не става. ■ Мъчно е войвода да станеш, а то па ри се лес но печелят. Je höher der Rang, j e härter der Zwang. ■ По-висок сан, по -теж ко бреме. rasch Rasch gewachsen, schnell verblüht. ■ Който много бърза, рано остарява. Rast Rast ist die halbe Mast. ■ От почивка се дебелее. rasten Rast ich, so rost ich, sagt der Schlüssel. • Почивам ли си, ще ръждясам, казал ключът. Wer rastet, der rostet. • К ойто спи, не печели. Rat Alle wissen guten Rat, nu r der nicht, der ihn nötig hat. ■ Всеки може съвети да дава, само не онзи, к ому то е нужен съвет. • Най-лесно е да дадеш съвет другиму. I Ein guter Rat ist besser als hundert Hände. • Полезен съвет е по-добър от сто ръце. I Ein g ute r Rat zur rechten Zeit w ahrt I manchen vor viel Herzeleid. ■ Добрия т съвет е полезен, ако е даден навреме. Erst Rat, dann Tat. ■ Посъветвай се, преди да действаш. Geschwinder Rat, bereute Tat. • Бър за та рабо та два пъти работа. Guter Rat ist Goldes wert. ■ Добрия т съвет струва злато. Guter Rat ist teuer. ■ Добрият съвет ня ма цена. Guter Rat kommt über Nacht. • Утрото е п о-мъдро от вечерта. Guter Rat kommt nie zu spät. • За добър съвет никога не е късно. Rat nach (der) Tat kommt zu spat. • К ато се прека тури колата, пътища много. ■ След дъжд качулка. Viele zum Rat, wenige zur Tat. • Ум да дават - много, да работят - малко. ■ Накарай мързеливия да работи, да те научи на ум. Vorbedacht hat Rat gebracht. ■ Три пъти мери, един п ът режи. raten Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. • Който не слуша, нему не може да се помогне. Wir können anderen raten, aber uns selbst nicht. ■ Ч ов ек м оже да съветва другите, но себе си не. Ratgeber Ratgeber tragen den Schaden nicht. ■ Съветникът не носи отговорност за щетите. Ratgeberi n Es gibt keine bessere Ratgeberin als Erfahrung. • Н ям а по-добър съв етни к от опита. Ratten Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. • Плъховете п ърви напускат п отъва щи я кораб.
Raubvögel Reil« Raubvögel Raubvögel singen nicht. • Грабливите птици не пеят Rauch Wer den Rauch fürchtet, kommt nicht zum Feuer. • Който се бои от пушека, не седи до огъня. Kein Rauch ohne Feuer. • Няма дим без огън. Wer sich wärmen will, muss auch Rauch vertragen. • Ис ка ш ли да се стоплиш, ще търпиш и дима. Wo Rauch aufgeht, muss Feuer sein. ■ Има ли дим, има и огън. ■ Ди м без огън няма. Raupen Der Raupen wegen muss man den Baum nicht umhauen. ■ Заради гъсеницата дърво не се отсича. Rechnung Es geht alles a u f eine Rechnung. • Веднъж ще се мре, два пъти не. Klare Rechnung macht gute Freunde. ■ Чисти см ет ки - добри приятели. Kurze Rechnung, lange Freundschaft. ■ Дребн и сметки - дълго приятелство. Man muss (soll) die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. ■ Прави си сметката без ханджията. ■ Човек не бива да си прави сметките без кръчмаря. Richtige Rechnung, gute Freundschaft. • Д обр и см етки - добри приятели. Wer die Rechnung ohne den Wirt macht, der muss zweimal rechnen. • Който си прави сметката без кръчмаря, т ой два пъти плаща. recht Recht tun ist besser als recht haben. ■ Прави добро и във водата го хвърли. ■ Д а защ итаваш правдата е по-добре, отколкото да чак аш твоята правди да защитят Tue recht, so hast du recht. • К ойто прави добро, добро намира, ■ Който прави зло, да не чака добро • За правото мри, за криво то - удри! Tue recht und scheue niemand. • Кажи си право пред всеки и не се бой от никого. • Който е прав, той се не бои. Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. ■ К аквото за единия, та ко ва и з а другия. Recht Das Recht des Stärkeren ist das größte Unrecht. • Правото на силния е най-голямата неправда. Es genügt nicht, Recht zu haben, man muss es auch bekommen. • Не стига само да имаш право, трябва ти да го признаят Von Recht zu Unrecht ist nur ein Schritt. • О т правото до неправдата е само една крачка. Rechte (PI.) Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. ■ Равни пр ав а, р авн и задълже ния. Rede An der Rede erkennt man den Mann. ■ Чо ве к по пр иказ ката се познава. An d er Rede erkennt man den Toren wie den Esel an den Ohren. • Магарето се познава по ушите, а глупакът по приказките. Die beste Rede ist die wohlerwogene. • Н ай-доброто слово е добре премисленото. Eine gute Rede findet eine gute Statt. • Добра(та) дума железн и вра та отваря. • Добра дума, златен ключ. Kluge Rede ehrt den Mann. • Умни я приказката м у го хвали.
loden Reiche • Умната реч - чест за човека. Kurze Rede, gute Rede. • Кратка реч, добра реч. Verständige Rede schützt vor (vieler) j Fehde. • Говори разбрано, за да не те разберат погрешно. reden Rede nicht, wo kein Ohr ist. • Не говори, щом няма уши да те слушат Rede wenig, höre viel. • Слушай м ного, думай малко. Wer redet, was er nicht sollte, muss hören, was er nicht wollte. ■ Ако думаш каквото не бива, ще чуеш каквото не искаш. Wer viel redet, tut nichts. • Праз на кратуна все гърми. ■ Който не ще да работи, той си търси мохабети. ■ Празни приказки не се ядат. Reden (das) Alles Reden ist verloren, findet man nicht offene Ohren. • Сякаш на камък хортуваш (говориш). Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. I ■ Думането сребро, мълч ан ето злато. Redlichkeit Redlichkeit wandert weit. [ • C правината (правдата) се стига н акр ай света. Regel I Kleine Regel ohne Ausnahme. • Няма пра ви ло без изключе ние. I ■ Всяко правило си има изключение, regen (sich) I Sich regen bringt Segen. • Дв ижен ието е здраве. Regen i Auf Regen folgt Sonnenschein. I ■ След дъжд и слънце. Aus dem Regen in die Traufe, f ■Оттрън та на глог. I Besser regnen sehen als im Regen stehen. ■ По-добре да гледаш ка к вали, а не да стоиш п од дъжда. Ein kleiner Regen macht auch nass. • Кро тки ят дъжд по-добре мокри . Im Regen ist schlecht Heu machen. • В дъжд не се пласти сено. Regen bringt Segen. ■ Дай, Боже, дъжд, да се роди ръж. • Дъждов ен м ай - плодородие безкрай. Wenn d er Regen vorbei (vorüber) ist, nimmst du den Mantel um. ■ След дъжд качулка. Wer dem Regen entgehen will, gerät in den Hagel. ■ Бяг ам е от дъжд, спо летя ни град. • Който бяга от дъжд, на град налита. • От трън та на глог. Wer im Regen geht, wird nass. > Вървиш л и под дъжда, ще се намокриш. reich Ehrlich macht reich, aber langsam geht’s her. ■ От работа гърбат ставаш, а не богат. Reich genug ist derjenige, welcher in steter Gesundheit lebt. ■ Здравето е н ай- голямото богатство. Reich und faul sind gern beisammen. • Богатството и мързелът се об ичат Reich Im Reiche der Blinden ist der Einäugige König. • В царство то на слеп ците едн оокият е цар. Reiche (der) Der Reiche stiehlt u nd d er Arme wird gehängt. ■ К ог ато богатият краде, бесят бедния. Reiche (PI.) Reiche essen, wenn sie wollen, Arme, wenn sie was haben. ■ Богати те ядат, ко га сколасат, си ромаси те кога намерят.
Reichen Rom Reichen (die) Die Reichen haben den Glauben in der Kiste. ■ В ярата на богатия е в парата. Die Reichen wissen nicht, wie den Armen zumute ist. ■ Богат на беден вяра не хваща, reicher Je reicher, j e kärger. • К олк о то по-богат, толкова по- стиснат Reichtum Der ist reich, des Reichtum niemand weiß. • Богат е този, чието богатство ник ой не познава. Dicktum ist sein Reichtum, zwei Pfennig sein Vermögen. • Голо, ама голямо. ■ Ha гол тумбак чифте пищови. • Цървули няма, гайда иска. Großer Reichtum, wenig Schlaf. • Голямо богатство - лош сън. Jäher Reichtum währt nicht lange. ■ Богатс твото е като сла на пред слънце. ■ Бързото забогатяване не трае дълго. Rechten Reichtum stiehlt kein Dieb. ■ Ис тинс кото богатство не м ож е да се открадне. Reis Dürres Reis gibt rasches Feuer. ■ Сухи съчки бързо пла мват Reiter Wenn der Reiter nichts taugt, hat das Pferd Schuld. • Ло ш ли е ездачът, виновен е конят. Reue Reue ist ein hinkender Bote, sie kommt langsam, aber gewiss. ■ Разкаянието е к ато куц човек - пристъпва бавно, но сигурно. Späte Reue fruchtet nichts. • От закъсняло разкаяние полза няма. Späte Reue, lange Reue. ■ Закъсняло разкаяние трае цял ж и в о т Späte Reu macht Schaden neu. • От късно каяне няма файда. Richter Bist du nicht Richter, so sei au ch k ei n Schlichter. • Не се меси в триците, изядат те свинете. • Не се меси в чужда свада. Ein Richter soll zwei gleiche Ohren haben. ■ Съдията трябва да слуша еднакво и с двете уши. Ring Was hilft ein goldener Ring an der Nase? ■ Прилича му като на свинче звънче. Bricht ein Ring, so bricht die gan ze Kette, • Счупи ли се една брънка, отиде цялата верига. R iss Ein kleiner Riss ist leichter zu f licken als ein großer. • Ма лката дупка се за кър п я по-лесно от голямата. Ein Riss in die Ehr heilt nimmermehr. • Пропука ли се честта, не можеш я залепи. Rock Man macht den Rock nach dem Mann und nicht den Mann nach dem Rock. ■ Дрехата се прави според човека, а не човека според дрехата. Röcke Es trauern nicht alle, die schwarze Röcke tragen. • Кау кът (Кач улката) не прави кадията. • Дрехата не прави човека. • Не всички, които носят черно, са в траур. R ohr Wer im Rohr sitzt, hat gut Pfeifen schneiden. ■ Имаш ли вуйчо владика, лесно ще се наредиш. Rom In Rom tu, wie Rom tut.
H ose Rute • Като си дошел на селото ни, ще играеш и на хорото ни. Wer in Rom ist, muss leben wie ein Römer. • Като си дошел на селото ни, ще играеш и на хорото ни. • В чужд манастир свой псалтир не чети. • Във всяко село и адет, във всяка къща и табихет. Rom ist (ward) nicht an einem Tage erbaut (worden). • И слън цето и зведнъж не изгрява. • И Рим не ебил построен за един ден. Rose Auch die zertretene Rose duftet. • Хубав кон и под съдран чул си личи. ■ И стъпканата роза ухае. Keine Rose ohne Domen. • Няма шипка без тръни, нито севда без свада. ■ Трендафил без тр ън и и либе без кусур не бива. R ost Rost trist Eisen, Sorge den Menschen. ■ Ръждата разя жда желязото, а гриж ат а човека. Rücken Es fällt mancher a u f den Rücken und stößt sich dabei an die Nase. ■ Ha гърба си да падне, пак носа си ще разбие. ■ С чер повой ме е повила майка ми. Wer sich gern bückt, dem tut der Rücken nicht weh. • Обичаш ли да се покланяш, ня ма да те боли гърбът. Ruf Ein guter R uf ist bald verloren. • За един час човек чест добива и за един ча с я изгубва. Der gute Ruf geht weit, aber der schlechte noch weiter. • Добрата реч иде надалеч, а лошата о ще по-далеч. Ruhm Großer Ruhm, w enig Geld. • Голяма ф ирма, бедно положени е. Ruhm ist verführerischer als Gold. ■ Славата е по-прелъстителна от златото. Rute Die Rute macht aus bösen Kindern gute. ■ Боят е излязъл от рая.
54 Saat Böse S a at trägt böse Ernte (Frucht). • Кой то сее ветрове, ще жън е бури. Wie die S aat, so die Ernte. ■ Ка квото си сеял, та кв оз ще жънеш. ■ Ка квото посееш, тов а ще пожънеш. Sache Erst mach dein Sach, dann lach! ■ Първо работата, после кефа. Jede Sache hat ein Aber. • Всяко нещо си ис ка ч алъма. Jeder spricht für seine Sache . ■ Всеки своето хвали. Sack A uf den S ack schlägt man, den Esel meint man. • Би е самара, да се сеща магарето. Allzu viel reißt den Sack. • Две дини под една мишница се не носят. Ein leerer S ack steht nicht aufrecht. • Празен чувал прав не стои. säe n Der eine sät, der andere erntet. > Един сее, друг жъне. Was du säst, das wirst du ernten. • Какв ото посееш, тов а ще п ожънеш. Wer nicht sät, der kann nicht ernten. • Който не посее, той няма и да пожъне. • Докато не хвърлиш в нивата, не никне. Wer sät, der mäht. ■ Който сее, той и жъне. Wer wenig sät, erntet wenig. • От едно зъ рно брашно се не смила. • С малко брашно - малка пита. Säen (das) Man muss das Säen nicht unterlassen, aus Furcht vor den Tauben. ■ К ойто се страхува о т врабци, той просо не сее.
«agen Sau tagen Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist. ■ Кажи ми кои са приятелите ти, да ти кажа какъв си. Sagen und tun ist zweierlei. ■ Лесно е да говориш, но мъчно е да го сториш. • От речено до сторено като от лист до кор ен. Sagen (das) Durch Sagen und Wiedersagen wird ein Geheimnis durch die Stadt getragen. • Знаят ли я дваминката, знае я на селото поло ви н ката. Saite Wenn man die Saite zu hoch spannt, so springt sie. • Опънеш ли много струната, тя се скъсва. Salz Salz und Brot macht Wangen rot. • Хра ни душа, да те слуша. ■ Сол и хляб - готов обяд. Samt Samt am Kragen, Kleie (Hunger) im Magen. • Коприва яде, коприна носи. • Голяма му тафрата, малка му софрата. ■ Мре от глад, а готов за сват. Sanftmut Sanftmut macht alles gut. ■ О гън се със зехтин не гаси. • Блага дума всичко оправя. Sarg Zwischen Sarg und Wiege ist nur eine Stiege. • Смъртта и люлката само една ст ъп ка ги дели. Satan Es ist leichter wider den Satan zu streiten als w ider ein schönes Weib. ■ По-лесно е да се бориш със сатаната, откол кото с хубава жена. satt Zu satt macht matt. • Пълен стомах мъчно работи. ■ Си т търбух за наука глух. Satte (der) Der S att e versteht den Hungrigen nicht. ■ Сит не разбира гладния. • Си т на гладен вяра не хваща. Dem S atte n schmeckt das Beste nicht. ■ Ha сития нищо не му е сладко. Sattel Auf eigenem S attel reitet man am besten. ■ Чуждо седло не е меко. Den Sattel schlägt man, den Esel reitet man. • Удряй са мар а, да се сеща магаре то. ■ Тебе думам, дъще, се щай се, снахо. Wer sich zwischen zwei Sättel setzt, reitet schlecht. • От два стола та на зе мята. Sau Aus einer S au zeucht man keinen Zelter. ■ Магарето, колкото и да е кескин, ат не става. Der S au ist im Dreck am wohlsten. • Разбира ти свиня от кладенчова вода. ■ Свиня разбира ли ти от хубаво? Die böseste S a u, die beste Möhre. ■ Хубавите ябълки свинете ги ядат. Eine volle Sau weiß nicht, wie es den Hungrigen ist. • С ит на гладен вяра не хваща. Es ist keine S au so schmutzig, sie findet einen Eber, d er sie küsst. ■ Краставите м ага рета пр ез девет баира се подушват. • Намерили се Куко и Пипе. Je schlimmer die Sau, desto besser die Eicheln. • Хубавата ябълка св инята я яде. Was soll der Sau ein goldenes Halsband. ■ Какво ти разбира свиня от кла де нчов а вода.
schaden Scham!« Wenn die Sau mit einem Fuß vorüber­ kommt, so folgt sie bald mit dem Rüssel hinnach. • Видяла св инята рогозина, па са кала и постеля. Wenn die Sau satt ist, wirft sie den Trog um. • Свинята, като се наяде, обръща копанята. schaden Was dem einen schadet, nützt dem anderen. ■ П ол за едному, вреда другиму. Schaden Besser nachgeben als zu Schaden kommen. ■ Който не отстъпва, търси си белята. Des einen Schaden ist des anderen Gewinn. ■ Често злото за едни е добро за други. Durch Schaden wird man klug (, aber selten reich). ■ Човек се учи от що му се случи. • Чов ек, дорде не потроши, дорде не разсипе, може ли да се научи? • Човек се учи от грешките си. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. ■ Н е сполучиш ли, за присмех ставаш. Wer Schaden tut, muss Schaden bessern. • Направи ш л и беля, поправи я. Schaf Das einzelne S chaf ist in Gefahr vor dem Wolf. • Овца отдели л и се от стадото, вълкът я изяда. Ein gutmütig Schaf wird von allen Lämmern gesogen. • Ако станеш овца, всеки ще те стриже. Ein räudiges S chaf steckt die ganze Herde an. ■ Една шугава овца цяло стадо ошугавя. Ein Schaf, das sich nicht zur Herde hält, frisst der Wolf. • Ко ято овца се дели от стадото, въл кът я изяда. Von außen ein Schaf, von innen ein Wolf • H a лиц е светец, на сърце крадец. Schafe Schafe ohne Schäfer sind des Wolfes Beute. • Овце без овчар на вълка са дар. Wer sich unter die Schafe mischt, der wird mit ihnen geschoren werden. • Овцалиси-щетестрижат Schale In ei ner harten S chale steckt oft ein weicher Kern. • Не му гледай шапката, а под шапката. • И под твърда черупка се крие мека ядка. Je bitterer die Schale, j e süßer der Kern. • Н е гледай кората, ам и средата. Schalk Je ärger der S chalk, je größer das Glück. • Роди ме, мамо, c късмет, па ме хвърли на смет. • Н а хитреца му рабо ти късметът. Kein Schalk so groß, es gibt einen größeren. • Всеки си намир а майстора. Scham Scham hindert Schande. • Срамът предпазва от позор. Scham ist des Armen Unglück. • Срамежлив слепец - празна му торбичка. Wer keine Scham hat, der hat auch keine Ehre. ■ Нямаш ли срам, и чест нямаш. Schande Arm sein ist keine Schande, noch Unehr ’. • Б едността н е е порок. Besser nackt und bloß als mit Schande groß. • По-добре сетен сиромах, а не чрез позор богаташ.
»charf Schiffe Fs ist keine Schande, in den Dreck zu lallen, aber eine Schande i st’s, im Dreck liegen zu bleiben, • Не е позор да паднеш в калта, но да останеш да лежиш в нея - да. Schande lässt sich mit Seife nicht ahwaschen. • Срам се със сапун не опира, icharf Allzu sc harf macht schartig. • Прекал ен светец и Богу не е драг. Schatten Niemand kann über seinen eigenen Sch atte n springen. • Никой не може да прескочи сянката си. Wer nach dem Schatten greift, hat nichts in der Hand. • К ой то гони сян ката (вятъра), остава с празни ръце. 8chatz Je größer Schatz, j e größer Sorge. ■ Голям им о т - големи грижи. Vergrabener Schatz ist keinem nütz. • Заровено имане не носи полза никому. Scheiden (das) Scheiden bringt Leiden. ■ Разлъката е мъка. Scheiden und Meiden tut weh. t • Раздялата носи страдание. Schein Allzu fein ist eitel Schein. • Прекалената изтънченост е лъжовна. Der S chein betrügt, die Farbe lügt. • Н е всичко, що свети, е злато. Schein trügt. • Гледаш му лицето, не му зн аеш сърцето. Schelle Jeder hat seine Schelle. • Всеки си е башка луд. Schelm I Ein Schelm betrügt den andern. I ■ Това се ви ка май стор, хайдук хайдука да краде. Salb’ den Schelm, so sticht er; stich ihn, so salbt er. • Мазниш ли се на подлеца, той хапе, хапеш ли го, той се мазни. Scherben Scherben bringen Glück. • Счупеното носи щастие. Scherm ess er Kein Schermesser, d er härter schiert, als wenn der Bauer ein Herre wird. • С ляпа к око шка кога прогледа, иска да се качи и на петела. Scherz Auf Scherz folgt Schmerz. • От играчка става плачка. Aus Scherz wird oft Emst. • Господ и на шега помага . Es wird viel im Scherz geredet und im Emst gemeint. • Всяка шега е наполовина истина, scherz en Wer scherzen will, soll auch Scherz verstehen und aufnehmen. • Искаш ли да се шегуваш, трябва и да п онасяш шеги. Scheuern (PI.) In leere Scheuern kriecht keine Maus. • В празен хамбар мишка не влиза. Wenn alte Scheuern brennen, hilft kein Löschen. • Стар боклук като се зап али , зле гори. • Стар кон мла да тр ева ище. Schiff Lade nicht alles in ein Schiff. • Не залагай само на една карта. Vieler Z ugriff hält ein Schiff. ■ С гово рна дружина пла ни на повдига. Wenn ein Schiff a u f den Grund gefahren, lotet man zu spät. • К ато се пр екатури колата, пъти ща много. Schiffe Große Schiffe, große Wasser. • Голяма р иба г оляма вода иска. • Голяма риба в малка вода не живее.
158 schimmern Schlnm schimmern Außen schimmert’s, innen w immert ’s. ■ Отвън блести, отвътре вони. schimpfen Wer schimpft, der hat verloren. • Сърдитко П ет ко, п раз на му торбата. Schla cht Besser weichen als die Schlacht verlieren. • По-добре да отстъпиш, отколкото да изгубиш битката. Schlaf Der Schlaf ist der größte Dieb, er raubt uns das halbe Leben. ■ Сънят е половин смърт. Es kommt nichts im Schlaf. ■ Нищо не идва като насън. Im Schlaf vergisst man die Sorgen bis zum nächsten Morgen. • Заспим ли, г рижите ни изчезват до следващата сутрин. Schlaf und Tod sind Zwillingsbrüder. ■ Сънят е пол ови н смърт, schlafen Wer schläft, sündigt nicht. • Който спи, не греши. Schlag Au f einen Schlag fallt kein Baum. ■ Един удар дърв о не поваля. Kein Schlag zu viel, als der daneben fallt. • И злиш ен е оня удар, който не пада на място. Wer den Schlag erwartet, den trifft er nur halb. ■ Подготвеният по-лесно понася удара. Schläge Schläge machen weise. • Бита книжка - пред царя, а небита - н и пред говедаря. • Патилата на ум учат Von vielen Schlägen wird die Axt stumpf. ■ О т р абота гърбат ставаш, а не богат. • О т м но го удряне брадвата затъпява. Schlange Den einmal die Schlange beißt, der fürchtet sich vor j ed em gewundenen Seil. ■ Който е хапан от змия, той се бои и о т гущер. • Парен каша духа. Die Schlange wechselt wohl die Haut, aber nicht die Giftzähne. ■ Вълкът козината си мени, но нрава - не. • Змията кожата си сменя, но не и зъбите. Einer Schlange ist nicht zu trauen, wenn sie auch stirbt. ■ Змията умира и отровата си държи. Wen eine Schlange gebissen, den erschreckt eine Eidechse. ■ Който е хапан от змия, той се бои и о т гущер. Schlechte (das) Das Schlechte ist wie der Dreck, j e mehl man ihn rührt, j e (desto) mehr stinkt er. ■Неровиго,датиневони! ■ Злото е като лайното - ровиш ли ю, ще вони! Schlingen Es ist nicht so leicht, allen Schlingen zu entgehen. • Всичките добрини не се събират ни едно място. ■ Н евъзможно е да избегнеш всички ж итей ски клопки. Wie einer seine Schlingen stellt, so fangt er. ■ Каквато примка туриш, такава риби ще хванеш. Schloss Jedes Schloss kann man öffnen mit einem goldenen Schlüssel. в Златен ключ железн и вр ата отваря, Schloss und Schlüssel macht man nicht lllr treue Finger. а Катанецът е за добрите хора, а за лоши те и зид не помага , в Катинар и ключ не се правят за честните хора. Zu jed em Schloss gibt’s einen Schlüssel, в За всяка ключалка си има и ключ.
4i hlund schön Rvhlund Der Schlund richtet viele zugrund. • Голямата ла ко ми я поболява чо века. Des Geizes Schlund ist ohne Grund. • Човешкото око наси та няма. Schlüssel Tin goldener Schlüssel öffnet alle Türen, nur nicht die Himmelstür. ■ Златен ключ же лезн и вр ата отваря, hm goldener Schlüssel öffnet alle Schlösser. • Златен ключ ж еле зн и вр ата отваря. Wo der Schlüssel am Tor hängt, da geht man gern aus und ein. • Ha отворена стая много прозорци не трябват. • През отворена врата лесно се влиза и излиза. Wo kein Schlüssel passt, da öffnet Geduld. • Не става ли ключът, опитай с търпение. Ichmähwort Ein Schmähwort ist schlimmer als ein Backenstreich. • Люта рана заздравя, люта дума се не забравя. schmecken Schmecke, wie du willst, ich fresse dich. • Пенявиш се, не пенявиш, ке (че) те ручам. Wenn es am besten schmeckt, muss man aufhören. • Когато ти е най-сладко, спри! 8chmerz Der Schmerz ist kein gerechter Richter. • Болката не е справедлив съдник. Ein Schmerz stillt den anderen. ■ Клин кли н избива. Es ist kein Schmerz so groß, die Zeit lindert ihn. • Времето л еку ва ( всяка болка). Fremder Schmerz geht nicht ans Herz. ■ Чужда бо лка не боли. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz, geteilte Freude ist doppelte Freude. • Сподел ен ата бол ка е половин болка, с поделен ата радост - дв ойн а радост. Man muss nicht jed en Schmerz zum Doktor tragen. ■ Н е всяка болка е за доктор. Schmerzen Wer seine Schmerzen klagt, erleichtert sie. • Изплачи болката си, та да ти олекне. Schmied (PI.) Ein schlechter Schmied, der die Funken furchtet. • Не става ковач, който се бои от огън. Jeder ist seines Glückes Schmied. • Всеки е ковач на щастието си. schmieren Wer gut schmiert, der gut fährt. ■ Добра с мазк а - добра каляска. Schminke Keine bessere Schminke als Gesundheit. • Н я м а по-добър гр им от здравето. Schmutz Alten Schmutz muss man nicht aufrühren. • Не хвърляй камък в рядка кал, ще те о пр ъска. Je mehr man den Schmutz rührt, j e mehr stinkt er. • Ко лкото пове че р ови ш в бунището, тол кова пове че вони. Schnecke Die Schnecke trägt ihr Haus bei sich, weil sie den Nachbarn nicht traut. ■ Охлювът носи своята къщичка на гърба си, защото не вярва на съседите си. S chneide r Der Schneider trägt zerrissene Kleider. • Терзията със скъсан и терлици ходи. schön Schön ist, was gefallt. ■ Хубаво е това, което ти е драго да го гледаш. Schön währt nicht lange. • Хубост - до пладнина. Was schön ist, das ist lieb.
Schönheit Schuldnii • Хубавото вс екиму е мило. Schönheit Schönheit macht nicht satt. • Хубавина хляб не дава. Schönheit ohne Verstand ist eitel Tand. ■ H a лице икона, а на ум кокона. Schönheit und Torheit sind Geschwister. • Хубава глава, ама мозък няма. Schönheit und Verstand gehen selten Hand in Hand. ■ Хубава глава, ама мозък няма. • Брада царска, глава воденичарска. Schönheit vergeht, Tugend besteht. ■ Красо тата мин ава, добродетелта остава. Von der Schönheit frisst man nichts herab. • Хубостта не се яде, само с очи се гледа. Von der Schönheit kann man nicht leben. ■ Гола хубост не храни. Schornstein Der Schornstein schimpft das Ofenloch. • Присмяла се куката на кривото дърво. Schreibe es in den Schornstein! • Куче влачи, диря няма. Schrecken (der) Der Schrecken ist oft größer als die Gefahr. ■ H a страха очите са големи, s chreiben Was man schreibt, bleibt. ■ Напи сан ото остава. Schritt Der erste Schritt ist der schwerste. • Всяко начало е трудно. ■ Първата ст ъп ка е най-трудна. Der größte Schritt ist aus der Tür. • Първата стъпка е най-мъчна. • Най-голяма е к рачката от вратата навън. Der schwerste Schritt ist der über die Schwelle. • Най-трудната крачка е крачката през прага. Schritt für Schritt kommt man weit. ■ Стъпка по стъпка планина се прехвърля. Schritte Des Vaters Schritte sind des Sohnes Tritte • Бащина поука - синова сполука. • Синът върви п о стъпките на баща си. Lange Schritte machen den Weg kürzer. ■ Дългите крачки скъсяват пътя. Schuh Ein Schuh passt nicht für jeden Fuß. ■ За всеки крак си има и обувка. Jeder weiß am b esten, wo ihn der Schuh drückt. • Всеки зна е къде го стяга чепика. • Всеки зна е св оето бреме. Man muss nicht in fremde S ch uhe die Füße stecken. • Всяка жаба да си знае гьола. Schuld Alle S chuld rächt sich a u f Erden. • Всяка вина се заплаща. Alte Sch uld rostet nicht. ■ Стар дълг не се забравя. Für alte S ch uld nimmt man auch Bohnenstroh. ■ От зъл длъжник и кош плява добра е. Man muss die Sch uld des Esels nicht auf den Sattel schieben. ■ Бий самара, да носи товара. • Б ий с амара, да се сеща магарето. War es deine Schuld, so trag es mit Geduld. • Изсърбай си nonapama, щ ом сам си я надробил. Schulden Sch uld en sind keine Hasen (, sie laufen nicht weg). • Дълг неплатен - грях непростен. • Дълговете не са зайци (ня ма да избягат). Wer auf Schulden liegt, hat ein hartes Lager. • Бор чл ията ни сладко спи, ни сладко пие.
Schuldige Schwein Schuldige (der) Dem Schuldigen träumt’s bald vom Teufel. ■ Виновният все к ош мари сънува. I)en Schuldigen erschreckt eine Maus. ■ Виновният и от мишка се стряска. Der Schuldige läuft, ehe man ihn jagt. • Гузен негонен бяга. Schule Die Schule des Lebens kann man nicht schwänzen. • От житейската школа не м ож е ш избяга. Schultern Auf fremden Schultern ist leicht tragen. • H a чужд гръб и сто тояги са малко. • Леко се носи на чужд гръб. Schuss Weit von Schuss ist gut lachen. ■ Лесно му е, кой то гледа отстрани. Schüsseln Ungleiche Schüsseln machen schiele Augen. • Н ера ве нството пор аж да завист. Schuster Der Schuster trägt immer die schlechtesten Schuhe. ■ Обущаря т все със скъсани обуща ходи. • У грънчар ново гърне няма. • Терзията н езакърп ен ходи. Schuster, bleib bei deinen Leisten! • Всяка жаба да си знае гьола. • Ако си булка, булото си гледай. • Прос тир ай се според черг ата си. Schwache (der) Dem Schwachen ist sein Stachel auch gegeben. • Настъпи мравката и тя хапе. Schwachen (die) Vereint sind auch die Schwachen mächtig. ■ Сговорн а дружина п ла ни на повдига. • Една пръчка лесно се счупва, но повече - мъч но. Schwalbe Eine Schwalbe macht keinen Sommer. ■ Е дна лястов ица прол ет не прави, schwarz Was schwarz ist, muss man nicht weiß nennen. ■ Черн ото бяло не става. • На черното не можеш да кажеш бяло. schweigen Wer schweigt, stimmt zu. ■ Мълча нието е зн ак на съгласие. Schweigen (das) Kluges Schweigen ist besser als dummes Reden. • По-добре ум но да мъл чиш , отколкото да говориш глупости. Mit Schweigen beleidigt man keinen. • Мълчанието никого не обижда. Schweigen bricht Freundschaft. • Мъл чанието руш и приятелството. Schweigen ist auch eine Antwort. • Мълчанието също е отговор. Schweigen ist nicht einwilligen. • Мълчание не значи съгласие. Schweigen und Denken kann niemand kränken. • К ойто повече мъл чи, по-хубава дума ще рече. Schweigen zur rechten Zeit übertrifft Beredtsamkeit. • К ойто мъдро м ълч и, той по-добре говори. Vom Schweigen tut dir die Zunge nicht weh. ■ От мълчание език не боли. Schwein Auswendig fein, inwendig ein Schwein. • Ha лице светец, на сърце крадец. • Ангел на лице, дявол на сърце. • Бял на лице, чер на сърце. • Вън лиц е, вътре трици. • Отв ън ка гиздав, в г лава та гнидав. • М о ма гиздава, глав а гнидава. Das Schwein fühlt sich im Dreck am wohlsten. • Зар екла се свиня да не рови в калта.
Schweine Seemann • Ha свинята й дай да рови в гюбрето (калта). Ein gutes Schwein frisst alles. ■ Доброто прасе яде всичко, не провира. Ein Schwein bleibt Schwein. ■ H a свинята и зурлата да отрежеш, пак ще рови. Schweine Schweine und Geizhälse nützen erst nach ihrem Tod. ■ Свинете и цициите не са полезни приживе. Wenn die Schweine satt sind, stoßen sie den Trog um. ■ Свиня кога се наяде, обръща копанята . Schweiß Ohne Schweiß kein Preis. • Няма добро без пот. Schwelle Die Schwelle ist der höchste Berg. ■ П ърв ата кра чка е най-трудна, schwer Was dir zu schwer, das lasse liegen. • Което не е по силите ти, остави го. Schwere (das) Das Schwere fallt, das Leichte steigt. ■ Пълен клас тежи, празен стърчи. Schwert Das Schwert kennt keinen Freund. • Мечът (ножът) прия тели не познава. Kein schärfer Schwert als böse Zunge. ■ Езикът по-зле сече от ножа. ■ Е зи кът пон яко га глава сече. • Няма по-остър от подлия език. Wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. • Който вади нож, от нож умира. Schwerter Scharfe Schwerter schneiden sehr, scharfe Zungen noch viel mehr. • Езикът кости няма, но кости троши. ■ Ост ра дума в сърце влиза. Schwimmer Die besten Schwimmer ertrinken zucrsl • Добрите плувци и на пл итко то се давят Schwöre n (das) Schwören ist ehrlich, Halten beschwerlh h • Вречеш ли се, стой си на думата; ш си ли се врекъл, не давай дума. Schwüre Hohe Schwüre haben die Lüge vor der Türe. ■ Чуеш ли някой да се кълне, чакай да те излъже. Hörst du Schwüre, so steht die Lüge vor der Türe. ■ Чуеш ли някой да се кълне, чакай да те излъже. sechs(e) Wo sechse essen, ist auch der Siebente satt. • Където има за пет, има и за Петко See (die) Lobe die See, aber bleib a u f dem Lande. • Х вали ми град, жи вей на село. ■ Х вали морето, но стой на сушата. Seele Die Seele eines Verliebten ist nie zu Hause. • Душата (мисълта) на влюбения никога не е вкъщи. Eine gesunde Seele in einem gesunden Leib. ■ Здрав дух в здрав о тяло. Gesunde Seele will gesunden Körper haben. ■ Здрав дух в здраво тяло. Seelen Gleiche Seelen finden sich. • Равен c рав ен се събира. Verwandte Seelen finden sich. • Рав ен c равен се събира. • Сродни души - добри приятели. Seemann Einen guten Seemann erkennt man im Sturm. • Добрият моряк в буря се познава.
Hagen Sieg 163 Hagen An Gottes Segen ist alles gelegen. ■ Всичко е в Божиите ръце. ( leduldig sein bringt Segen ein. • C търпение всичко се постига. ■ Час търпи , ве к живей. Sich regen b ringt Segen. • Дърво и камък да седи, ти да не седиш. • Трудът е здраве и живот. • Движението е здраве и живот. Sehen (das) Ein Sehen ist besser denn zehn Hören. ■ Вярвай оч ите си, а не ушите си. • По-добре вярвай очите си, а не хората. Sehen geht über Hören. • Вярвай очите си, а не ушите си. Sehne Was nützt es, die Sehne zu spannen, wenn der Pfeil nichts taugt. • Как ва полза да опъваш тетивата, щом стрелата не струва. Seide Mit feiner Seide näht man keinen groben Sack. • Чувал c коприна не се шие. Seifenblasen Seifenblasen sind bunt, aber hohl. • Сапунените мехури са пъстри, но кухи. sein Was sein soll, schickt sich wohl. • Какв ото е писа но, ще стане. Seine (das) Ein jed er findet das Seine schön. ■ Всеки му своето се ч ин и най-хубаво. • Всеки харесв а себе си. Jedem das Seine. • Всекиму своето. • Всеки му св оя неволя. • Всеки заслужава участта си. Jedem gefällt das Seine. • Всеки му своето се чи н и най-хубаво. Seite Jeder hat seine schwache Seite. • Чов ек без кусур не бива. • Всеки си и м а своите слабости. Seiten Alles hat (seine) zwei Seiten. ■ Всяко нещо си има две страни, selbst Selbst eingebrockt, selbst ausgegessen. • К аквото си дробил, та кв оз ще сърбаш. Selbst (das) Selbst ist der beste Bote. ■ Въл кът са м си върш и работата, затов а му е дебел вратът. Senf Senf nach d er Mahlzeit. ■ След дъжд качулка. Sense Wie die Sense, so der Schnitt. • К аквато косата, така ва и коситбата. setzen Wer nicht setzt, kann auch nicht gewinnen. ■ Който не ри скува (з алага), той и не печели. Sichel Es soll keiner seine Sichel in fremden Schnitt anlegen. • Не туряй сърп в чужда нива. • Н е се бъркай в чужда работа. Sieb Ein Sieb hält kein Wasser, ш Сито вода не държи. sieben Sieben warten nicht a u f einen. • Петима Петка не чакат. • Трима едного не чакат. Sieden (das) Auch im Sieden der Eier ist Vernunft. ■ И яйца да вариш е нужен акъл. Sieg Den Sieg erringt, wer sich bezwingt. • Победата печели онзи, който преодолее себе си. Es ist der schönste Sieg, an dem kein Blut klebt. • Н ай-добрата победа е безкръвната.
Silber Sonn» Silber Gediegenes Silber rostet nicht. • Чисто сребро ръжда го не хваща. Singen (das) Vom Singen und vom Sagen kann man nichts zu Tische tragen. • Цигулар (Музикан т) къща не храни. • С лава сл авея не храни. Sinn Des Menschen Sinn bewährt sich in der Prüfung. • Човешката личност проличава в изпи танията. Ein ehrlicher Sinn, ein ehrliches Kleid. • Честността прилича всекиму. Einerlei Sinn macht Freunde. • Единомислието създава приятели. Gesunder Sinn in gesundem Leib. • Здрав дух в здрав о тяло. Reich im Sinn, arm im Beutel. • Ум много, пари малко. Williger Sinn hat flinke Beine. ■ Доброто желание и м а бързи крака. S intflut Nach mir die Sintflut. • След мен ( ако ще) и потоп. Sitte Sitte ist stärker als Recht. ■ Нравите са по-сил ни от закона. Sklave Lieber tot als Sklave. • Нека гроб, че не роб. • По-добре смърт, отко лкото робство. sofort Was man nicht sofort tut, tut man später. • Отложеното не се отменя. Sohn Bist du Gottes Sohn, so h ilf dir selbst. • Помогни си сам, за да ти помогне и Господ. ■ Доде човек сам се чува (пази), дотогава го и Господ чува (пази). Verheirate deinen Sohn, wenn du willst, deine Tochter, w enn du kannst. ■ С ина жени, кога ис каш, а дъщер ята дай, кога можеш. solange Solange man lebt, solange man hofft. ■ Чо век се надява, докато е жив. Sommer Der Sommer dauert nicht das ganze Jahr ■ Дваж лято не бива. • Времето хвърчи и никога не се завръща. Es ist nur ein Sommer im Jahr. • Дваж лято не бива. Im Sommer spricht man vom Schlitten und im Winter fährt man darauf. • Отдалеко, да ти е леко. Wer im Sommer nicht erntet, muss im Winter darben. • К ойто ле те поспива, зим е гладен походва. Sonne Auch die Sonne hat ihre Flecken. • И на слънцето има петна. • Чове к без кусур не бива. Die Sonne scheint an die Berge zuerst. ■ Слънцето огрява най-напред върховете. Die Sonne scheint den Armen wie den Reichen. • Слънцето навред грее. • Слънц ето не изгряв а с амо за едното. Die Sonne scheint auch au f den Dreck. ■ Слънцето грее и в калта, но не се окалва. Die Sonne scheint auch hinter den Wolken. ■ Слънцето и зад облаците си свети. Die Sonne scheint über Gute und Böse. ■ Слънцето огрява и добро, и зло. Den einen wärmt die Sonne, den andern blendet sie. ■ Някого слънц ето топли, другигото заслепява. Je höher die Sonne, j e kleiner der Schatten. ■ К ол ко то е по-високо слънцето, толкова е по-малк а сянката. Wenn die Sonne scheint, nimm den Mantel mit auf den Weg.
Sonnen Spatzen • Зима без абичка, лете без торбичка не ходи. Sonnen Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen. • Лъж ата скоро на мегдан излиза. • Скр ито-покрито няма. Zwei Sonnen sind zu viel in einem Himmel. • Ha едно небедве слънца са много. Sonnenuhr Mach es wie die Sonnenuhr: Zähl die heiteren Stunden nur. • Бъди като слънчевия часовник - отмервай само светлитемигове. Sorge Eine Sorge kommt nicht allein. • Една беля сама не иде. Sorge frisst den Menschen (Weisen) wie Rost das Eisen. • Кахърите ядат човека, както ръждата - желяз ото. ■ Всяко дърво си има червей да го яде. Sorge macht graue Haare un d altert ohne Jahre. • Не старят годините, ст арят грижите. Sorge und Kummer rauben den , Schlummer. i ■ Угрижени очи лес но не заспиват. Viel Sorge verkürzt das Leben. • Много грижи скъсяват живота. Wer Sorge hat, ist krank genug. • Грижите са истинска болест. Sorgen Fremde Sorgen hängt man an den Nagel. • Чужда болка не боли. • О т чужди грижи глав а не боли. Kleine Sorgen machen viel Worte, große i sind stumm. • Дребните грижиразвързват езика, големите санеми. [ Wer keine Sorgen hat, macht sich welche. I•Човекбезгрижа неможе;няма ли - сам си измисля някоя. Wer seine Sorgen los wird, hat genug gewonnen. • Надвиеш ли сигрижите, смятай, че си спечелил. Späne Wer über sich haut, dem fallen die Späne ins Gesicht. ■ Вол рови, зад рога му пада. • Кой що чини, на главата му дохожда. Sparen (das) A uf Sparen folgt Haben. ■ К ой то спестява, не оси ромаш ава. Das Sparen kommt zu spät, wenn ’s a u f die Neige geht. • Късно е да пести ш, кога не остане. Spaß Der Spaß ist gut, wenn j ede r lacht. • Щом всички сесмеят, шегата е добра. spät Besser spät als nie. ■ По-добре късно , о тко лкото никога. Spaten Fleißiger Spaten ist immer blank. ■Копаели лопатата, тя блести. Spatz Besser einen Spatz gefangen als müßiggegangen. ■ Дърво и камък да седи, ти да не седиш. ■По-добреврабчета да ловиш, а не празен (безработа)даседиш. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube au f dem Dach. • По-добр е гарга в ръка та, отколкото со кол в гората. Ein alter Spatz lässt sich nicht mit Spreu fangen. • Стар вълк в капан не влиза. • С трици маймуни не селовят Spatzen A uf Spatzen schießt man nicht mit Kanonen. ■Неси струваповрабци c топ да стреляш.
Speck Sprachtm Speck Ist nur Speck da, die Mäuse finden sich schon. ■Има ли сланинка, има и мишки. Geträumter Speck ist mager. ■Илюзиите не хранят Man kann nicht Speck haben und das Schwein behalten. ■ Хе м въ лкът сит, хем агнето цяло. • И питата цяла, и кучето сито. Mit Speck fängt man Mäuse (, mit List die Menschen). ■Мишки съссланина селовят (, а хората схитрост). Speise Viel Speise und Trank macht matt und krank. • Лакомията и болестта сасестри. Sperling Besser ein Sperling in d er Hand als ein Rebhuhn im Strauch. ■ По-добре св рака в ръка, а не сокол в гора. ■ Гълъбът на стряхата, вр абчето в ръката. Ein Sperling schimpft den anderen Dachscheißer. • При см ял се хърбел н а щърбел. • При смяла се кука на криво дърво. Sperli nge Zwei Sperlinge a u f derselben Ähre vertragen sich nicht. • Две кобили в една торба не зобят. Spiegel Auch ein neuer Spieg el glättet alte Runzeln nicht. Der Spiegel lügt nicht (sagt immer die Wahrheit). ■ Огледалото не лъже . Spiel Beim Spiel ist Aufhören das Beste. ■ Игра гърне не пълни. ■Играй, но знай кога да спреш. Der Jungen Spiel wird den Alten zu viel. ■ Младите кога се веселят, старите не ги търпят. ■ Всяко нещо с (на) времето си. Im Spiel gibt es keine Freundschaft. • В играта приятелство шша. Im Spiel und Spott sagt man oft die Wahrheit. ■ Всяка шега наполовина истина. Spiel will Augen haben. ■Играта иска очи. • Играеш ли, отваряй си очите! Unglücklich in dem Spiel, glücklich in det Liebe. ■Комуто не върви в играта, върви му в любовта. Wer das Spiel mit anfangt, muss es mit fortsetzen. • Уловил л и си се на хорото, ще го играеш. • Хванеш ли се на хорото, трябва да го играеш. Spieler Junge r Spieler, alter Bettler. ■Млад комарджия, стар просяк. Splitter Man sieht wohl den Splitter im fremden Auge, aber nicht den Balken im eigenen. • Види косъма в окото на брата си, а не види гредите в своето. Jeder hat seinen Splitter. • Всеки си е башка луд. ■ Всички сме луди - кой много, кой малко. Spötterhaus Spötterhaus brennt auch. ■ Който другиму се смее, и нему ще се смеят. Sprache Wer anders redet und anders meint, der redet Teufels Sprache. ■ Ангел на ли це, дявол на сърце. Sprachen Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. (Goethe) ■Който не знае чужди езици, той не познава и свояроден език.
»prechen Stein «prechen •Sprich nicht, wenn man dich nicht hören will. ■Неговори, щом няма койдате чуе. Sprich wenig und höre viel. • Кога м ал ко думаш, по-мно го чуваш. Wer angenehm spricht, dem hört jed er gern zu. • Я ж люто, но гово ри сладко. Wer spricht, was er will, muss hören, was er nicht will. ■ К ойто говори ка кво то иска , чува ка квото не иска . Spreu Wo keine Spreu ist, da sind auch keine Körner. • Няма ли плява, и жито няма. springen Erst spring, dann sing. « Преди да си скочил, не викай „хоп“. Spruch Ein weis er Spruch ist ein Freund in Gefahr. ■Мъдрадума - добър приятел. Sprung Zu einem großen Sprunge gehört Anlauf. ■За да направиш голям скок, трябва да сезасилиш. Sprünge Schnelle Sprünge geraten selten. ■ Бързата работа срам за майстора. Staat Viel Staat auf dem Kopf und nichts im Topf. ■ Ha гол тумбак чифте пищови. Stachel Wider den Stachel ist nicht gut lecken. • Срещу ръжен не се рита. Stärke So Stärke nicht hilft, muss man List versuchen. • Непомагали силата, опитай с хитрост. Was Stärke nicht kann, (das) tot Behändigkeit. ■Не става ли съссила, опитай със сръчност. Wo Stärke nicht hilft, muss man List versuchen. • Не става ли съссила, опитай с хитрост Stärke re (der) Der Stärkere h at immer Recht. ■По-силният винаги е прав. stechen Wer stechen will, muss stichfest sein. • Ha бодлива крава Бог рога не дава. Stecken (der) Ein krummer Stecken wirft keinen geraden Schatten. ■ Крив о дърво чутура не става. Stecknadel Eine Stecknadel hat auch einen Kopf. ■И карфичката си има главичка. Stein A uf dem rollenden Stein wächst kein Moos. ■ Камък, който се търкаля, мъх не лови. ■ Камък, който се търкаля, трева не хваща. Ein kleiner Stein im Wege wirft einen großen Wagen um. ■ М алкото ка мъ че прекатуря колата. Ein Stein allein kann kein Korn malen. ■ Воденица без дв а кам ъка брашно не мели. Ein Stein allein macht keine Mauer. ■ C един камък зид (къща) не става. Einen geworfenen Stein kann man nicht zurückrufen. ■ К а зан а дума, хвърлен камък. Walzender Stein wird nicht moosig. • Камък, който се търкаля, мъх не лови. Wenn der Stein fallt, so fallt er a u f den kranken Fuß. ■Камъкът все на болния крак пада. Wer den Stein über sich wirft, dem fallt er au f den Kopf.
Steine strolniii ■ Който хвърля к ам ък нависоко, на главата му пада. Steine Nicht alle Steine sind ohne Wert. • Камъкът тежи на мястото си. Wenn zwei harte Steine Zus am m enkom m en, gibt es schlechtes Mehl. • Два остри камъка брашно не мелят. Zwei harte Steine mahlen selten feine (reine, kleine). • Дв а остри кам ъка брашно не мелят, sterben Man braucht n ur sterben, um gelobt zu werden. • Ко га умре човек, тогава става добър. ■ За мъртв ите и ли добро, или нищо. Steuermann Den guten Steuermann erkennt ma n im Sturm. ■Добрият капитан в бурно море се познава. Stiche Stiche, die nicht bluten, tun weher als andere. ■Рани, които не кървят, болят повече. Stiel Wenn man einem übel will, so findet man der Haue (Hacke) bald einen Stiel. • Мътиш, не мътиш водата, щ е те изям. ■Искаш ли да навредиш някому, повод винаги ще намериш. Stier Man muss den Stier an (bei) den Hörnern packen. • Вържи попа, да е мирно селото. Stillschweigen (das) Mit Stillschweigen antwortet man viel. ■ Мъл ча ни ето е крас нор еч ив отговор. Stimme Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. • Глас народен - глас Божи. Stirn An der Stirn sieht man nicht das Hirn. • Главаголяма, амамозъкняма. Breite Stirn, wenig Hirn. • Глава голяма, а м а м озък няма. Eine eiserne Stirn stößt sich keine Beule. ■ Главата му не увира с три товари дърва. • Дебелата глава отудар сенебои, Leere Stirn ist immer heiter. • Празна глава - веселушка. Stock Ein Stock hat keine Seele. • Дърводуша няма. Stoff Ein alter Stoff reißt von dem Flicken. • Гнил п лат кръпка не държи, stolpern Stolpern fordert. • Човек, що тегли, от него се учи. ■ Чо век се учи от грешките си. Stolpern ist besser als fallen. • По-добрееда се препънеш, а не да паднеш. Stolz Stolz geht voran und Schande hinterher (hintennach). • Който хвърчи високо, ниско пада. Wo Stolz ist, da ist auch Schmach. • Който хвърчи високо, ниско пада. Storch Der Storch liebt den Sumpf der Frösche wegen. • Щъркелът обича блатото заради ж абите. Strafe Die Strafe ist ein hinkender Bote, der langsam kommt, aber gewiss. ■ Господ забав я, а ла не забравя. Man entgeht wohl der Strafe, aber nicht dem Gewissen. • Можеда се избегне наказанието, но не и гузната съвест streben Wer nicht strebt, der nicht lebt. ■Живот безцел е истинска смърт (еживот мърцина).
Streich Stunde Streich Hüte dich vor dem ersten Streich. ■От първия ударда се пазиш. Von einem Streiche fallt keine Eiche. ■ C един замах не се отсича дърво. • Не случиш ли веднъж, опитай се пак. Streiche Viel Streiche fällen die Eiche. • C един замах не се отсича дърво. • Не сполу чиш ли веднъж, оп итай се пак. • Много удари пов алят дървото. Streit Ein Streit ist bald angefangen, aber schwer geendet. ■Спорбързо пламва, но бързо не приключва. Kein Streit ohne Ursache. • Нищ о без причи на не бива. • И ма си крушка опашка. • Няма спор (кавга)безпричина. streng Allzu streng zerreißt. • Прекалената строгост вреди. Strenge Die Strenge hat schon oft gereut, die Milde nicht. ■Строгият се кае по-често от отстъпчивия. Große Strenge taugt nicht a u f die Länge. • Си ла дълго не трае. • Сила силовита не е вековита. Strick Man zerreißt den Strick, wo er am dünnsten ist. • Където е най-тънко, там се къса. Wer für den Strick geboren ist, kann im Wasser nicht umkommen. ■ Комуто е писано да го обесят, няма да се удави. Stroh Stroh am Feuer ist nicht geheuer. • Огън, слама и топъл вятър - пази боже! ■Слама до огнище - запаликъща. Strohhalm Wer schlecht geht, stolpert über einen Strohhalm. ■Който не си гледа в краката, и от сламка се препъва. Strom Es ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen. • Трудно е да се плува срещу течението. Wenn der Strom anschwillt, ist das Wasser trübe. • Придошлата река мътни води влачи. Wer gegen den Strom schwimmt, muss ersaufen. ■Който плува срещутечението, той се дави. Wider den Strom ist übel schwimmen. ■Срещу течението мъчно сеплува. Stube Aus einer leeren Stube ist nichts zu nehmen. • C трън да завъртиш, няма що да зака чиш. Stufe Stufe für Stufe kommt man au f den Turm. ■Довърха на кулата сестига стъпало по стъпало. Stühle Wer a u f zwei Stühlen sitzen will, fällt oft mitten durch. ■ От два стола та ни един. • Отдва стола та наземята. Wer sich zwischen zwei Stühle setzt, fällt (mit dem Arsch) a u f die Erde. ■ О т два стола та на земята. A uf hohen Stühlen sitzt man schlecht. ■Ha висок стол не се седиудобно. stumm Besser stumm als dumm. • По-добреда мълчиш, отколкото глупости даредиш. • По-добре ням, отколкото тъп. Stunde Besser eine Stunde zu früh als eine Minute zu spät.
suchen ■<Ш • По-добреда подраниш, отколкото да закъснееш. In einer Stunde heilt keine alte Wunde. ■Старарана не зараства бързо. suche n Suchet, so werdet ihr finden. ■ Търсете и ще намерите. • Който търси, намира. Was sich sucht, das findet sich. ■ Крастави те м агаре та пр ез девет баиря се подушват. • Коитосетърсят,тесенамират Wer sucht, d er findet. • К ойто търси, намир а. Wer sucht, was er nicht soll, findet, was er nicht braucht. ■Търсиш ли не това, което трябва, намираш това, което нети е нужно. Sumpf In einem Sum pfe muss man kein klares Wasser suchen. • Неходи в блато за чиста вода. Wer im S um p f steckt, möchte auch andere hineinziehen. • Затъващият в блатото повлича и други след себе си. Sünde Bekannte Sünde ist halb verziehen. ■ Признат грях - наполовина простен. ■ При зн ат грях - половин грях. ■ И зповядан грях не е вече грях. Eine kleine Sünde ist auch eine Sünde. ■Ималкият грях си егрях. Es ist keiner ohne Sünde. ■ Безгрешен е само един Господ. • Безгрешен човек няма. sündigen Einer sündigt, der andere büßt. • Един пие, други плаща. • Нешко крал, Обрешко да плаща. Suppe Man muss die Suppe erst kosten, ehe mim sie lobt. • Неопитана гозба не е сладка. Warme Suppe, warme Freu ndschaft. • Пълно да е гърнето, лостовете са готови. • Чорба има ли, чорбалановци колко то щеш. Was nützt die Suppe, wenn der Löffel fehlt. ■Защоти е чорба, като нямаш лъжица. Wenn es S uppe regnet, hat der Bettler keine Schüssel. • Когато станало морето медено, сиромахът си загубил лъжицата. Wer alte Supp e aufrührt, den holt der Kuckuck. ■ Би ло, що било. • Ка квото било, било. süß Süß getrunken, sauer bezahlt. • Пили, пели, плакали, плащали. • К ойто пл аща, виното не го хваща. Was süß ist, kommt oft sauer an. ■Сладкото може и горчиво да излезе.
171 Tadel Der Tadel des Weisen ist besser als das Lob des Narren. • По-добре мъдър (умен) да те кори, а не глупав да те хвали. Gerechter Tadel ist besser als falsches Lob. ■По-добресправедлив укор, отколкото фалшива похвала. tadeln Tadele heimlich, lobe öffentlich. • Вместо пред мнозина да те похвалят, по -добре е н ас аме да те похулят. Tadeln ist leicht, können ist schwer. ■Дакритикуваш елесно,мъчно еити даго направиш. Tadeln kann ein jed er Bauer, besser machen wird ihm sauer. ■Да кори всеки може, но да поправя му е трудно. Tag Am Tage errungen, am Abend verschlungen. • К а кв ото изпука, изпука. Besser ein Tag bei einem Weisen als ein Jahr bei einem Narren. ■ C умния плачи, c лудия не пей. • С умния (човек) камъни носи, с безумния другар не бивай. ■ С умен да седиш умен да станеш. Der Tag hat Augen, die Nacht hat Ohren. • Денят очи има, нощтауши има. Der Tag weiß nicht, was die Nacht bringen wird. ■ Никой не знае какво ще му донесе утрешният ден. Ein guter Tag fangt morgens an. ■ Денят си личи (се познава) от сутринта. Ein kla rer Tag vertreibt viel düstre Tage. ■ Един с лънчев ден раз сейв а дузина мрач ни.
Tage Taten Ein Tag gewonnen ist oft ein Jahr gewonnen. • Д е н година храни. Es ist nicht ein Tag wie der andere. ■Ден c ден не си приличат. Es wird Tag, wenn auch der Hahn nicht kräht. ■ И без петли (се) съмва. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. • Денят не бива да се хвали от сутринта. Neuer Tag, neues Glück (neuer Rat). • Нов ден, нов късмет. Wenn der Tag zu Ende, regt der Faule die Hände. ■ Мър зеливите ве чер се разработват. Wer am Tage Gutes tut, hat am Abend frohen Mut. • Прави добро и във водата го хвърли. • Правидобро,датиелекона душата. Wer bei Tage schläft, muss nachts hungern. ■ Който много поспива, той гладен походва. ■ Който лете пладнува, зи ме гладува. Tage Die Tage folgen einander wohl, aber sie gleichen sich nicht. • Ден c ден не си приличат. Es ist nicht alle Tage Sonntag. • Всеки ден не е Великден. Es ist nicht aller Tage Abend. • Още не е изгубено всичко. • Пилци те се броят наесен. Man stirbt alle Tage. ■ Ч ов ек умира всеки ден по малко. Schöne Tage lobt man abends, schöne Frauen morgens. • Хубавден сехвали вечер, а хубава жена сутрин. Taler Ein Taler heute ist besser als hundert morgen. • По-добре днес пет, а не утре шест. Wenn mit dem Taler geläutet wird, gehen alle Türen auf. • Зл атен ключ жел ез ни вра та товаря. ■ П ар ите вси чко правят. Wo Taler liegen, so rollen Taler hin. • П ариц ата грош ражда. • Пари при пари отиват. Tasche Aus einer fremden Tasche ist gut zahlen. • C чужди пари ев тин о се купува. Besser in der Tasche kein Geld als ohne Freunde in dieser Welt. • П о-добр е хиляда пр иятели, отко лкото хиляда гроша. ■По-добре без пукната пара, отколкото без приятели. Tat Böse Tat bleibt nicht verborgen. • Зл ото се чува по -далеч о т доброто. • Злото скрито не остава. Böse Tat trägt böse Frucht. ■ Всяко зло влачи по себе си и друго зло. • Отишъл с един дявол, върнал се със сто. • Лошите дела злинираждат Nach der Tat ist jed er klug. • К ато се прекатури колата, пътища много. ■ След дъжд качулка. Nach d er Tat weiß jed er guten Rat. ■ Ка то се прекатури колата, пътища много. • След Коледа - коладе ле! Wie die Tat, so der Lohn. • Според работата и платата. Taten Gute Taten leuchten auch im Dunkeln. ■Добрите дела и в мрака светят Taten sprechen mehr als Worte. • Д ел ата каз ва т повече от думите. Wo Taten sprechen, beda rf es keiner Worte. ■Да оставим делата да говорят;думи не са нужни.
Tätigkeit Teufel Zu geschehenen Taten ist nicht meh r zu raten. • Ка то се прекатури колата, пъти ща много. • След дъжд качулка. Tätigkeit Tätigkeit ist das Salz des Leben. ■ Дей нос тта е солта на живота, taub Es ist keiner so taub, als der nicht hören will. ■ Няма по-глух от тоя, който си прави оглушки. Tau be (der) Den Tauben ist gut predigen. • Бай си, бабо, няма кой да чуе. Keinem Tauben soll man zwei Messen singen. • За глухите (баби) два пъти к амба на не бие. Tau b en (PI.) Gebratene Tauben fallen einem nirgends ins Maul. • Ча ка да му пусне Господ печени врабчета. • Печените врабчета не валят от небето. Satte Tauben lassen die besten Körner liegen. • Ситият гостенин лес но се гощава. Tausch Beim Tausch kommt immer einer zu kurz. • Приразмяна единият винаги е губещ. Tausch ist kein Raub. • Размяната не е кражба. Teiche Man kann nicht in zwei Teichen zugleich fischen. • Две дини под една мишница не се носят. • На глава се два калпака не слагат. Teig Jeder Teig findet seinen Kneter. I • Всеки си намира майстора. Teuere (das) Das Teuere ist billig. ■ Скъпото е (излиза) евтино. Teuerste (das) Das Teuerste ist nicht immer das Beste. ■Най-скъпото невинаги е най-доброто. Teufel Auch der Teufel weiß nicht alles. • И самият дявол не знае всичко. Den Teufel brauc ht man nicht rufen, er kommt wohl von selbst. ■ Не викай злото, и само може да си дойде. Den Teufel ja gt man hinaus, der Satan kommt wiede r herein. ■ Вместо да опр ав им (и зп ишем) вежди, да не и звади м очи. Der Teufel bleicht seine Großmutter (, sagt man bei Sonnenregen). • Дъжд вали, слънце грее, мечка се жени. Der Teufel h at mehr Apostel als zwölf. ■ Апостолите на дявола са повече от дванайсет. Der Teufel ist nie so schwarz, als man ihn malt. • Дяволът не е толкова чер, какъвто го пишат. • Дяволът не етолкова чер, колкото го рисуват. Der Teufel schläft nicht. ■ Дяволът не спи. Gib dem Teufel einen Finger, und er greift nach der ganzen Hand. ■ Подай на дявола мал ки я си пръст и т ой ще ти хване цялата ръка. Jeder hat seinen Teufel, der ihn plagt. ■Всеки човек си има по едно дяволче дагомъчи. Male den Teufel nicht an die Wand, sonst sitzt er dir im Nacken. • Не дърпай дявола за опашката! • Да спи зло под камък! Man soll nicht den Teufel durch Beelzebub austreiben. ■ Вместо да изпишем вежди, да не и звади м очи. Nur der Teufel lebt ohne Hoffnung.
174 Tiefe Tod ■Само дяволът живее без надежда. Was der Teufel nicht weiß, weiß ein altes Weib. ■ Дяво ла го наддяволува бабата. Was zum Teufel will, das lässt sich nicht aufhalten. ■Който иска да върви по дяволите, не можеш го спря. Wenn er hätte, was er nicht hat, erj agte den Teufel aus der Hölle heraus. • Па з и боже сляпо да прогледа! Wer den Teufel ins Schiff nimmt, der muss ihn auch fahren. • Бръсн арят бръсне и здраво, и келяво. ■ Хванеш ли се на хорото, трябва да го играеш. Wer den Teufel zum Freund hat, der hat Hölle umsonst. ■ Сдружиш ли се c дявола, пъкълът ти е сигурен. Wird der Teufel genannt, so kommt er gerannt. ■ Не викай дявола! • Н е дърп ай дявола за опашката! Wo man zischelt, ist der Teufel nicht fern. • Шушу-мушу къща разваля. Tiefe Man muss die Tiefe des Flusses kennen, ehe man hinein fährt. ■ Доде не изп иташ брода, не нагазяй вода. Tier Quäle nie ein Tier, denn es fühlt wie du den Schmerz. • Живинка нали е, не мъчи я. Tierchen Jedem Tierchen sein Pläsierchen. • Всяка живинка по своему се кефи. Titel Was ist der Titel ohne Mittel. • Голяма фирма - бедно положен ие. Tochter Die Tochter geht der Mutter Gang. ■ Каквото преде майката, това тъче дъщерята. Die Tochter tadelt man, und die Schur meint man. • Тебе думам, дъще, се щай се, снахо. Tod Alles, was geboren, hat der Tod erkoren. ■ Всеки, кой то се е родил, щ е умре. Arm oder reich, d er Tod macht alles gleich. • Смъртта не пита чий син си. ■ Един гроб и за сиромаха, и за болярина . • Смъртта с ред не ходи. Besser ein Tod in Ehren als ein Leben in Schande. • По-добре че стно да умреш, а не без честно да живееш. Der Tod braucht keinen Kalender. ■ С мъртта c ред не ходи. • С мъртта не гледа ни кого в мустаките. Der Tod ist der Sünde Sold. ■Смъртта е изкупление на греха. Der Tod heilt alle Leiden. • Умирачката оправя всичко. Der Tod fragt nicht nach Zeit. • Смъртта не пита мла д ли си, стар ли си. Der Tod hört nicht a u f unsere Klagen, er fasst, wen er will, am Kragen. • От смъртта никой не може да се измоли. Der Tod klopft bei allen an, beim Kaiser und beim Bettelmann. ■ С мъртта чука на в сяк оя врата. Der Tod kommt wie ein Dieb in der Nacht. • Д окле слънц е изгрее, ко лко калпаци опустяват. Der Tod lässt sich nicht mit Geld abfinden ■ От смърт откуп няма. Der Tod nimmt alle Menschenkind, fragt nicht, ob alt, ob ju ng , wes Stands und Ehm sie sind. • Смъртта не пита чий син си. Der Tod vergisst keinen. ■ Във волски рог да се свре човек, смъртта пак ще го намери.
Der Tod will eine Ursache haben. • Смърт без причина не бива. Des einen Tod, des andern Brot. • Доде не мръкне за едното, за другиго н е съмва. • Доде еди н не тегли, друг не добрува. Einen Tod kann der Mensch n ur sterben. • Д ве смърти не биват, а без една не мо же. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. • От смърт лек няма. Im Tode sind wir alle gleich. ■ Пред см ъртта вс ички сме равни. Man kann nicht zweifachen Todes sterben. • О т дв е смърти никой не умира. ■ Веднъж ще се мре, два пъти не. Man lobt im Tode einen Mann, der Lob im Leben ni e gewann. • К ога чов ек умре, тогаз добър става. Nach dem Tode Arznei, dann ist alles vorbei. ■ За отсечена глава цяр няма. • Ко га падн е главата, косите се не жалят. Nach dem Tode braucht man kein Rezept mehr. • Ко га падне главата, косите се не жалят. Nach dem Tod kommt das Lob. • З а мъртви те или добро, или нищо. ■ Призн ан и ето идва след смъртта. Nicht entgeht dem Tode, w er nicht der Geburt entgangen ist. • Който не се е родил, той няма да умре. Unsonst ist nur der Tod. ■Само смъртта ебезплатна (гратис). Топ Der Ton macht die Musik. ■ Тонът пр ав и музиката. ■ Не е важно какво, а как го правиш. Tonnen Leere Tonnen klingen hohl. • Ш ини к глава , акъл въшка. • Празна каца все гърми. Topf Auf einen schiefen Topf gehört ein schiefer Deckel. ■ Каквото Куко, таквоз и Пипе. • Н а остр а бр ада остър бръснач. Der Topf lacht über den Kessel und doch sind beide schwarz. ■ Присмяло се гърнето на казана, че бил черен. • При см ял се хърбел на щърбел. Der schwarze Topf heißt den schwarzen Kessel Zigeuner. ■ Присмяло се гърнето на казана, че бил черен. Der zersprungene Topf des Nachbarn ist immer noch besser als der eigene, welcher ganz ist. ■ Чуждото яйце е c два жълтъка. Ein leerer Topf am meisten klappert, ein leerer K opf am meisten plappert. ■ Празна кратуна се гърми. Einem tönernen Topf gebührt ein hölzerner Kochlöffel. ■ К акъвто светец а, та къв и венеца. Jeder Topf findet seinen Deckel. ■ Търку лн ало се гърнето, т а си нам ер ил о похлупака. Nennt mich Topf und lasst mich nur vom Feuer. • Несесърдяигърнедамикаже човек, само да не ме бутне да се строша. • М агаре (куче) о т п рякор не умира. Siedet der Topf, so blüht die Freundschaft. • П ъл но да ти е гърнето, лостовете са готови. • Чорба има ли, чорбалановци ко лкото щеш. ■Ври ли ти гърнето, и приятелството цъфти. Topf von Ton und Topf von Eisen sollen nicht zusammen reisen. • Ако ка м ък удари гър нето, тежко на гър нето; а ко гърнето удари ка мъка, тежко п а к на гърнето.
Töpfe Traum Wenn der Topf an den Stein stößt, so zerbricht er; stößt der Stein an den Topf, so zerbricht er auch. ■ Ако ка мък удари гърнето, тежко на гърнето; а ко гърнето удари кам ъка, т еж ко пак на гърнето. Wie der Topf, so der Deckel. • Какв ото Куко, та кв оз и Пипе. Wie der Topf, so die Pfanne; wie der Hans, so die Hanne. ■ Търкулило се гър нето, т а си н амер ило похлупака. Zersprungener Topf klingt nicht. • Пукнато гърне не звънти. Töpfe Die leeren Töpfe klingen am hellsten. ■ Празн а кратуна все гърми. Die Töpfe erkennt man an dem Klange, die Narren am Gedankengange. • Глупавият по при каз ката се по знава. Gesprungene Töpfe halten am längsten. ■ Счупена ст омн а п овече трае. • Кър пен ото пове че трае. Kleine Töpfe laufen bald über. • Малко гърнелесно кипва. Töpfer Jeder Töpfer lobt sein Geschirr. ■Всеки грънчар си хвали грънците. Tor (der) Der Tor bessert sein Leben wie der Krebs seinen Gang. • Глупосттаще сеоправи, когато ракът тръгне направо. Womit der Tor protzt, dessen schämt sich der Weise. • От каквото се мъдър срамува, с него се лудият надува. Toren Mit Toren ist schlecht scherzen. ■Луд от шега не разбира. Toren braucht man nicht zu säen, sie wachsen von selbst. ■ Лудите несеяни никнат. • Не пращай за лудо, то само ще дойде. Torh eit Torh eit ist die schwerste Krankheit. • Глупостта е най-тежката болест. Torheit und Stolz wachsen auf einem Holz. • Глупост и фукня (горделивост) - две близнета. Tote (der) Man trägt keinen T oten zurück. • Умрели те се не връщат. • Изгубеното се не връща. Tote (PI.) Von den Toten soll man nichts Übles reden. ■ За мъртви те и ли добро, и ли нищо. Tote n (die) Die Toten kehren nicht zurück. • Умрел ите се не връщат. Von Toten soll man n ur Gutes reden. ■ За мъртви те или добро, или нищо. Trab Heute im T rab , morgen im Grab. • Дн ес хоп-троп, а утре в гроб. Träne Wir weinen ihm keine T rä n e nach. • Прав ти път! • Ей полето, ей ти коня. Tränen Trä n en machen das Herz leicht. • Поплачи си, да ти мине. ■Сълзите облекчават мъката. Trä n e n wecken keinen Toten auf. ■Сълзите не могат да върнат мъртвите. Trauben Die Trauben sind mir zu sauer, sagte der Fuchs, als e r sie nicht erlangen konnte. • Ки село гроздето, че не го стига лисицата. Von sauren T ra u b e n wird kein guter Wein. • От кисело гроздедобровино не става. Trau m Ein T ra u m gewährt, was man wachend begehrt. ■ К акв ото мислиш, та ко ва сънуваш.
Träume Tür Im Traum gewonnen, im Traum zerronnen. • Който вярва (на) сънищата, той пасе ветровете. • Който вяр ва на сън ищата, туря ума си на облаците. Träume Träume sind Schäume. ■ Който вярв а (н а) сънищата, той пасе ветровете. • Сънищата са сапунени мехури. treiben Wie man ’s treibt, so geht’s. • Ка квото си надробиш, то ва ще сърбаш. ■ Ка квото си по стелиш, така ще легнеш. Trennung Lange Trennung ist der Liebe Tod. ■ Д ал е ч от очите, далеч от сърцето. • Дългата раздяла е смърт за любовта. Treppe Wenn man die Treppe kehrt (wäscht), fangt man von oben an. • Стълбитесеметат отгоренадолу. Wer die Treppe hina uf will, geht Stufe für Stufe. ■Довърха на стълбата се стига само стъпало по стъпало. Tressen Goldene Tressen und nichts zu essen. ■ Голяма му тафрата, малка му софрата. Treue Gekaufte Treue hat wenig Wert. ■Купената вярност няма стойност. Trockene (das) Wer im Trock(e)nen sitzt, lacht über den Regen. ■ Си т на гладен вяра не хваща. ■Щом съм насухо,немеегрижа, че вали. Tropfen (der) Ein Tropfen macht das Meer nicht voller. ■Cкапка семоре не пълни. Steter Tropfen höhlt den Stein. ■ Капка камък копае. шКапка на камъка трап изкопава. ■ Мекото въже претрива якия камък. Tropfen (PI.) Aus Tropfen wird ein großer Fluss, aus Flüssen eine See. ■ Капка по капка вир става. Viele Tropfen machen einen Platzregen. ■ От капките бара става. ■От капките порой става. Tröpflein Kleine Tröpflein füllen endlich einen großen Topf. ■ Ка пка по ка пка вир става. ■ От капките ви р се пълни. Trübe (das) lm Trüben ist gut fischen. • В мътна вода лесно се лови риба. trunken Was man trunken sagt, hat man nüchtern gedacht. • Какв ото н а пияния на устата, та ко ва на трезвия на ума. Trunkene (der) Der Trunkene ist ein Schiff ohne Steuer. • Пиян човек - съдран чувал. Tugend Tugend besteht, Schönheit vergeht. ■Добродетелта е вечна, красотата мимолетна. Tür Offene Tür verfuhrt auch den Heiligen. • Гладен и п ат ри ка хляб си открадва. Verschließe deine Tür, dass dein Nachbar ehrlich bleibt. • Искаш ли честен съсед, заключвай си вратата. Zwischen Tür und Wand lege niemand seine Hand. ш Н е туряй пръст, к ьдето вратата скърца. ■ Братя кога се бият, бягай да ги отм инеш, з ащото ще те бият.
и ' Уо/ vertra/w У//. übel Übel gewonnen, übel zerronnen. ■ Що е c дявола събрано, оти ва по дявола. • О т вятър дошло, по вятър отишло. Übel (das) Besser ein Übel als zwei. ■ Е ла, зло, че без тебе по-зло. Dem Übel soll man entgegen gehn und stehn. ■ Лошото се c л ошо изпъжда. Ein Übel ruft das andere. • Всяко зло влачи по себе си и друго зло. Ein Übel ist des anderen Geschwisterkind. ■ Едно зло никога не идва само. Ein Übel vertreibt das andere. ■ К ли н клин избива. Man muss das Übel im Keim ersticken. ■Злототрябва да сеунищожава още в зародиш. Man muss nicht das Übel ärge r machen. • Небива вместо да сеизписват вежди, да се извадят очи. Tu Übel und wähne nicht Besseres. • Всяко зло влачи по себе си и друго зло. ■ Направи добро - не кай се, направи зло - надей се. Übel kommt geritten und geht weg mit Schritten. • Лошото идва c ко лата и се отнема с иглата. Wer das Übel flieht, den verfolgt es. ■ Със зло се на глав а не излиза. Wohin gehst du, Übel? - Wo es mehr Übel gibt. • Къде отиваш, зло? - При другите злини. Übel (PI.) Alte Übel sind schwer zu heilen. • Стари недъзи мъчно селекуват. Von zwei Übeln muss man das kleinere wählen.
Überfluss Unglück ■ Ела зло, че без тебе по-зло. • От две злини по-малката хвани. Überfluss Überfluss bringt mehr um als Mangel. ■ От м ногото надуване и мяхът се пука. • От преяждане няма здраве. Überfluss bringt (macht) Überdruss. • Охолството пресища. Überfluss leert den Beutel. • Печено прасе на маса, боси крака под маса. • Охолен живот - празна кесия. Überlegung Geht Überlegung vor, kommt keine Reue nach. • Три пъти мери, един път режи. ■Мисли, предидадействаш и няма да съжаляваш. Übermut Kein Übermut entläuft der Rut. • Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Übermut tut selten (niemals) gut. ■ Който хвърчи високо , н иско пада. • Високомерието свършва зле. Übung Übung ist der beste Schulmeister. • Практиката е най-добрият учител. Übung macht den Meister. ■ Повторението е майка на знанието. • Н ико й научен не се ражда. Übung tut mehr als aller Meister Lehr ’. • Чо ве к доде не потроши, доде не разс ипе, мо же ли да се научи? • От практиката човекучи повече, отколкото от теорията. Ufer Ersoffen ist ersoffen, am Ufer oder im Meer. ■ Човек и на плиткото се дави. Umgang Schlechter Umgang verdirbt den besten Menschen. ■Лоши приятели покварят и най- добрия човек. umgehen Sag mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, w er du bist. ■ Кажи ми кои са ти приятелите, да ти кажа какъв си. • С какъвто се събереш, такъ в ставаш. umkehren Besser umkehren als irregehen. • По-добреда се върне човек, отколкото да върви погрешно. Umstände Umstände verändern die Sache. • Обстоятелстватапроменят нещата. umziehen Dreimal umgezogen, ist einmal abgebrannt. ■Трипъти дасеместиш евсеедно да ти изгори къщата. unbegonnen Lieber unbegonnen als unbeendet. • По-добре незапочнато, отколкото недовършено. Undank Undank ist der Welt Lohn. ■ Доброто се скоро забравя. • Храни куче да те лае. ш Дай му н ож да ти избоде очите. ■Светът е несправедлив и неблагодарен. Undank tut weh. • Н ебл агодарно стта боли. Unglück Anderer Unglück ist uns nur ein Traum. ■ От чужда беда не боли глава. Besser ein Unglück denn zwei. • Има лошо, има и по-лошо. Das Unglück kommt ungebeten. ■Бедата не чака да я викаш - сама си идва. Das Unglück macht zu Weisen, ш Чов ек, що тегли, от него се учи. • Не пи тай учило, а патило. Des einen U nglück ist des anderen Glück. ■ Едни плачат, други скачат.
Unglück Unglück ■ Додето не мръкне за едното, за другиго не съмва . Des Freundes Unglück muss man zu tragen helfen. ■Haприятел сепомага в труден час. Ein Unglück brütet das andere aus. ■ Едно зло не идва само . Ein Unglück gebiert das andere. • Беда беда води. Ein Unglück kommt selten allein. ■Еднабелядае,сшекердая храниш. ■ Нещас ти ето нико га не идва само. Ein Unglück tritt den anderen auf die Fersen. • Е дна беля води друга. ■ Иде белята, отвар яй вратата. • Нещас ти ето ни кога не идва само. Eines Unglück ist des anderen Glück. ■ Доде то не мръкн е за едного, за другиго не съмва. • Е дн и плачат, други скачат. Es kommt kein Unglück allein. ■ И де белята, о тв аряй вратата. • Нещастието ни кога не идв а само. ■ Е дна беля друга води. Fremdes Unglück vergisst man schnell. >Чуждото нещастие бързо се забравя. Gemeinsames Unglück ist leicht verschmerzt. • Общата беда е половин беда. Gemeinsames Unglück tröstet. • Общото нещастие е полови н нещастие. Im Unglück zeigt sich der Freund. ■ Приятел в нужда се познава. Jeder kennt sein Unglück. ■ Кой то тегли, той знае. Jeder schmiedet sein Unglück selbst. ■ Човек сам си е душманин. Kein Unglück so groß, es h at (trägt) ein Glück im Schoß. • В сяко зло за добро. • Няма зло без добро, нито добро без зло. • Е ла, зло, че без тебе по-зло. Man muss das Unglück nicht wecken, wenn es schläft. ■ Д а би мирно седяло, не би чудо видяло. • Кога ти мечка не гази ръжта, не я барай. Mancher kommt zu großem U nglück durch sein eigenes Maul. • Славеят тегли от езика си. • К ойто мн ого говори, той сбърква. ■ Език мой, враг мой. Selbst geschaffenes U nglück lastet schwer. ■Каквото сам си причиниш, не може никойдругда ти стори. Unglück ist die Schule der Weisheit. • Неволята ум дава на човека. ■ Неволята на ум учи. Unglück sitzt nicht immer vor armer Leute Tür. ■Нещастието не чукасамо на вратата на бедняка. U nglück verscheucht die Freunde. • Приятел в нужда се познава. ■Нещастието пропъжда приятелите. Über fremdes U nglück weint sich niemand rote Augen. • Чуждата болка не боли. ■ От чужда беда не боли глава. Von fremdem U nglück tut der K opf nicht weh. • Чуждата бо лка не боли. • О т чужда беда не боли глава. • Здрав на болен вяра не хваща. Wen das U nglück einmal packt, den lässt es nicht bald los. ■ Злото л есно дохожда, но м ъчн о си отхожда. Wenn’s Unglück sein soll, kann man sich den Fi nger im Hirsebrei (in der Nase) abbrechen. ■ Всеки c къс мета си ходи. Wer U nglück haben soll, der kann die Nase im Bette brechen, ш Всеки c къс мета си ходи.
Unkraut unverhofft Unkra ut Unkraut braucht man nicht zu begießen, es wächst über Nacht. • За злото не трябва да пращаш, то с амо иде. • Расте, сяка ш дяволи го те гл ят за ушите. Unkraut vergeht nicht. • Черен голо ган не се губи. Unkraut wächst auch ungesät. ■ П лев ели те сами никнат. Unkraut wurzelt besser als Weizen. • Расте, сякаш дяволи го тегл ят за ушите. Unmäßigen (die) Der Unmäßigen Gott ist der Bauch. ■За незнаещите мярка търбухът на Господ. Unnützes Unnützes, noch so billig gekauft, ist immer zu teuer gekauft. ■ Непотребна стока, колкото и да е евти на, вин аги с къп а излиза. Unrecht Besser Unrecht erleiden als Unrecht tun. • По-добреда търпиш неправда, а не даявършиш. Kein Unrecht bleibt unbestraft, ш Всяка н еправда си о тмъщава. Untergehen (das) Auch im Untergehen ist die Sonne noch schön. • Слънцето и на залез е красиво. Untreue Untreue ist gegen alle Menschen misstrauisch. • Изменникът е подозрителен към всички. Untreue schlägt ihren eigenen Hirn. • Изневярата (Измяната) си отмъщава. Untreue wird mit Untreue bezahlt. • Каквото правиш, таквоз ще патиш. • Измянатасезаплащасиз.няна. unverhofft Unverhofft kommt oft. ■ Каквото не си сънувал, това ти иде до главата. • Де го чукаш, де се пука.
182 I Vater Der Vater kniet vor den Heiligen, der Sohn bestiehlt sie. ■ И от добър баща и майка се раждат лош и синове. Der Vater lügt, der Sohn betrügt. ■ Крушата не пада по -далеч от дървото. ■ Какъвто бащата, таки ва и децата. Ein Vater kann eher zehn Kinder ernähren als zehn Kinder einen Vater. ■ Еди н баща тегли на девет син а гаалето, девет син а не мога т да гледат на един бащ а гаалето. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. ■Да станеш баща елесно, дабъдеш баща е трудно. Wie der Vater, so der Sohn. (Wie die Mutter, so die Tochter.) ■ Какъвто бащата, такъв и синът. Vaterland Man trägt das Vaterland nicht an den Sohlen fort. • Бащ и н о огнище, топло пеп елище. Verachtung Verachtung ist schlimmer als Hass. • Презрението е по-лошо u om омразата. Veränderung Veränderung macht Leben, а Животът е като месец - кога пълен, ко га празен. Verborgene (das) Alles Verborgene kommt an den Tag. а Което се крие, то ще да се открие. Verbot Je strenger das Verbot, je süßer schmecken die Äpfel. а З абр анен ият плод е най-сладък, verboten Was nicht verboten ist, ist erlaubt, а Което не езабранено, е позволено.
Verdacht verschweigen Verdacht Verdacht ist der Freundschaft Gift. • Съмнението (Подозрението) е отрова за приятелството. Wo Verdacht einkehrt, nimmt die Ruhe Abschied. ■Подозрението е враг на спокойствието. Verdruss Ohne Verdruss (ist) kein Genuss. ■ Н ям а сладко без горчиво, vergangen Was vergangen ist, soll man vergangen sein lassen. ■ Миналото се не връща, само се прегл ъща. • Изгубен ото се не връща. • С тана лото - станало, vergeben Vergeben ist leicht, vergessen ist schwer. • Да простиш е лесно, дазабравиш е трудно. Vergeben (das) Vergeben ist die beste Rache. • Прошката е най-доброотмъщение. Vergehen (das) Für jedes Vergehen gibt es auch ein Vergeben. ■ Ha грешка има и прошка, ve rgessen Vergessen ist (oft) schwerer, als sich zu erinnern. ■ Д а забр ави ш е по-лесно, отколкото да си спомни ш. Vergnügen Kurzes Vergnügen, langes Jammer. ■Всякоудоволствие сезаплаща. verlangen Wer nichts verlangt, bekommt nichts. • Не щял, не взел. Wer verlangt, der bekom mt’s. ■ К ойто проси, той носи. verlassen (sich) Wer sich au f andere verlässt, ist verlassen. • К ой то се надява на чу жда трапеза, гладен остава. verletzen Verletzen ist leicht, heilen schwer. • Рана лесно става, но мъчно заздравява. verlieren Man kann nicht mehr verlieren als sich selbst. ■Изгубиш ли себеси, всичко си изгубил. Verlieren ist oft großer Gewinn. • Всяко зло за добро, ve rlobt Verlobt ist noch nicht verheiratet. • Сгоден все още не значи женен. Verlust Es ist kein größerer Verlust, als wenn der Mensch sich selbst verliert. ■Да загубиш себе си - каква по-голяма загуба от тази. Vernunft Vernunft, Geduld und Hafergrütze sind zu allen Dingen nütze. ■ Ум царува, ум робува, ум патки пасе. Verrat Den Verrat liebt man, den Verräter hasst man. ■Предателството ценят, предателя презират Der Verrat fallt a u f den Verräter. • Предателството ебумеранг - връща се на предателя. Vor Verrat ist keiner sicher. ■Срещу предателство няма застраховка. Verräter Der Verräter schläft nicht. • Предателят сън незнае. verschoben Verschoben ist nicht aufgehoben. • Отло жен ото не е отмене но, verschweigen Verschweige, was du tun willst, so kommt dir niemand dazwischen. ■ Не разкривай плановете си и никой няма да ти пречи.
V *3)4^Ш mle/t nicAtf Vaterland Man trägt das Vaterland nicht an den Sohlen fort. ■ Бащи н о огнище, топ ло пепелище. Verachtung Verachtung ist schlimmer als Hass. ■Презрението е по-лошо u om омразата. Veränderung Veränderung macht Leben. • Животът е като месец - кога пълен, кога празен. Verborgene (das) Alles Verborgene kommt an den Tag. ■ Което се крие, то ще да се открие. Verbot Je strenger das Verbot, j e süßer schmecken die Äpfel. • Забран ен ият пл од е най -сладък, v erbote n Was nicht verboten ist, ist erlaubt. • Което не е забранено, е позволено. Vater Der Vater kniet vor den Heiligen, der Sohn bestiehlt sie. ■ И от добър баща и майка се раждат л ош и синове. Der Vater lügt, der Sohn betrügt. • Крушата не пада по-да леч от дървото. ■ К а къв то бащата, таки ва и децата. Ein Vater kann eher zehn Kinder ernähren als zehn Kinder einen Vater. ■ Един бащ а тегли на девет сина гаалето, девет с ина не м огат да гледат н а един баща гаалето. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. ■Да станеш баща е лесно, дабъдеш баща е трудно. Wie der Vater, so der Sohn. (Wie die Mutter, so die Tochter.) ■ К акъвто бащата, такъв и синът.
Verdacht verschweigen Verdacht Verdacht ist der Freundschaft Gift. • Съмнението (Подозрението) е отрова за приятелството. Wo Verdacht einkehrt, nimmt die Ruhe Abschied. • Подозрението е враг на спокойствието. Verdruss Ohne Verdruss (ist) kein Genuss. • Няма сладко без горчиво, vergangen Was vergangen ist, soll man vergangen sein lassen. ■ Миналото се не връща, само се прегл ъща. • Изгубеното се не връща. • С тан алото - станало, vergeben Vergeben ist leicht, vergessen ist schwer. • Да простиш е лесно, да забравиш е трудно. Vergeben (das) Vergeben ist die beste Rache. ■Прошката е най-доброотмъщение. Vergehen (das) Für jed es Vergehen gibt es auch ein Vergeben. ■ Ha грешка има и прошка, vergessen Vergessen ist (oft) schwerer, als sich zu erinnern. • Д а забрави ш е по-лесно, отколкот о да си спо мниш. Vergnügen Kurzes Vergnügen, langes Jammer. ■Всяко удоволствие се заплаща. v erlangen Wer nichts verlangt, bekommt nichts. • Не щял, не взел. Wer verlangt, der beko mmt ’s. ■ Кой то проси, той носи. verlassen (sich) Wer sich a u f andere verlässt, ist verlassen. • К ойто се надява на чужда трапеза, гладен остава. verletze n Verletzen ist leicht, heilen schwer. ■Рана лесно става, но мъчно заздравява. ve rliere n Man kann nicht mehr verlieren als sich selbst. ■Изгубиш ли себе си, всичко си изгубил. Verlieren ist oft großer Gewinn. • Всяко зло за добро, ve rlobt Verlobt ist no ch nicht verheiratet. ■Сгоден все още незначи женен. Verlust Es i st kein größerer Verlust, als wenn der Mensch sich selbst verliert. ■Да загубиш себеси - каква по-голяма загуба от тази. Vernunft Vernunft, Geduld und Hafergrütze sind zu allen Dingen nütze. • Ум царува, ум робува, ум патки пасе. Verrat Den Verrat liebt man, den Verräter hasst man. • Предателството ценят, предателя презират. Der Verrat fällt a u f den Verräter. • Предателството ебумеранг - връща се на предателя. Vor Verrat ist keiner sicher. ■Срешу предателство няма застраховка. Verräter Der Verräter schläft nicht. ■Предателят сън не знае. verschoben Verschoben ist nicht aufgehoben. ■ Отло жен ото не е отменено, verschweigen Verschweige, was du tun willst, so kommt dir niemand dazwischen. • Не разкривай плановете си и никой ням а да ти пречи.
Versehen viel Versehen (das) Verseh en ist kein Vergehen. ■ Н едогл еж дан ето не е престъпление, vers ehre n Was versehrt, das lehrt. ■ Трябва да се опариш, за да се поучиш. vers prechen Versp rechen und halten ist zweierlei. ■ Обещав ането не е като даването. • Който много се врича, нищо не дава. Es verspricht mancher goldene Berge und hat keine bleiernen. ■ Обещава му маз но, ал а напразно. • Обещава, а не дава. Versprechen (das) Versp rechen ist dem Narren gute Freude. • Обещай се на лудия да се порадва. Versp rechen muss man halten. • Като не си дал дума, не давай, като дадеш - не шавай. ■ Ка зан а дума - хвър лен камък. ■ Ре че но - сторено, versprochen Besser nicht versprochen als nicht gehalten. ■ По-добре не се вричай, а не да се вречеш, че да не изпълниш. Leicht ver s pr och en , leicht gebrochen. ■ Обещан ие къща не разваля. • Обещава му маз но, ала напразно. ■ Обещав ането не е като даването. Versta nd Der V erst and sitzt im Kopfe, nicht im Barte. • Брада царска, глава воденич арска. • Защо му е брадата, кога го няма в главата. • Умът не е в брадата, ами в главата. Mit fremdem Ve rsta nd reitet man nicht weit. • Cчуждовъженесепущайв кладенец, че мо же да е гнило. Mit Versta nd kann man Gold erwerben, aber mit Gold keinen Verstand kaufen. • Ум се c пари не купува, а най-много пари струва. • Ум и разум с пари се не купуват. Verstand ist das beste Kapital. ■Умът е най-ценният капитал на човека. Verstand lässt sich nicht einprügeln. ■От бой се не поумнява. Versuch Versuch macht klug. • Опитването не ще пари. ■Опитът учи. Versuchen (das) Versuchen schadet nicht. • Опи тв ането не ще пари. • Да опиташ не е беда. vertragen (sich) Können sich zwei vertragen, hat der dritte nichts zu sagen. ■ Щом двама се погаждат, третият е излишен. Vertrauen (das) Vertrauen ist gut, Vorsicht (Kontrolle) ist besser. ■ Довер ието си е доверие, а контролът контрол ( а без контро л не бива). Vertrauen (er)wec kt Vertrauen. ■ До вер ие за доверие. • Вяра според вяра. Vieh Geschenktem Vieh besieh die Zähne nie! • Ha харизан кон зъбите не се гледат. viel Gar zu viel ist ungesund. • Всичко пр екал ен о е вредно. Hast du viel, so b rauc hst du mehr. • Човешкото око насита няма. ■ Чов ешкото о ко е ненаситно. Mit vielem hält man Haus, mit wenigem kommt man aus. • Човек знае и две, и двеста. Wer viel bedenkt, leistet wenig. • Кой то м н ого умува, ма лко работа върши. Wer viel fasst, lässt viel fallen.
viele Vorteil ■ Две дини под една мишница се не носят. • Който търси многото, той загубва и мал кото. Wer zu viel verlangt, bekommt gar nichts. • Който ламти за много, изгубва и малкото. • Който се цели в мн ого врабчета, не удря ни едно. Wo viel ist, da will auch viel hin. • П ар и при пари отиват, viele Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. • Мнозина звани, малцина избрани. Vogel Besser ein Vogel in der Hand als ein Rebhuhn im Strauch. ■ По-добр е св рака в ръката, отколкото со кол в гората. • Щоевръка,неелъжа. Besser ein Vogel im N etz als hundert fliegende in der Weite. ■ Неуловените пти чета по хиляда за пара. • По-добре св рака в ръката, а не сокол в гората. Es ist nicht alles ein Vogel, was fliegt. ■ Не всичко, кое то хвърчи, се яде. Den Vogel kennt man beim Gesang. ■ Свр ак ата по цвърченето, со кола по хвърченето. Der Vogel, der am frühesten au f ist, findet das erste Korn. • К ойто прев ари, той натовари. ■ Рано пиле рано пее. Jedem Vogel gefällt sein Nest. • Всяко птиче св ойто гнездо хвали. Jeder Vogel h at sein Nest lieb. • Всяко птиче свойто гнездо хвали. Wie der Vogel, so das Nest. ■ Гледай ума му, съди за дома му. • Какъвто му умът, такъв и домът. Vögel Alte Vögel sind schwer zu rupfen. • Стар петелмъчно сескубе. Vögel, die morgens singen, holt abends die Katze. • Кой се смее заран, вечер плаче. • Н ай -добре се с мее онзи, който се см ее последен. Vögel von gleich er Feder fliegen zusammen. ■ Краст авите магар ета се подушват п рез девет се ла в десето. Vöglein Das Vöglein will hin, wo es ausgebrütet ist. • Където е никнало, там и навикнало, vorbei Was vorbei ist, ist vorbei. • Било, що било. ■ Каквото било, било. v orgebaut Vorgebaut ist gut gebaut. • Отдал еко, да ти е леко. Vorrat Guter Vorrat schadet dem Keller nicht. • От много глава не боли. ■ Къща от имот се не съсипва. Vorrat nimmer schad ’t. • Къща от имот се не съсипва. • Повече стока очи не вади. Vorsicht Vorsicht ist die Mutter der Weisheit (der Porzellankiste). ■ Човек дорде се пази, и Бог го пази. Vorsicht verbr ennt sich nicht. ■ Парен каша духа. Vorteil Vorteil geht vor Stärke. ■Предимството важи повече от силата.
186 Wächter (PI.) Wie die Wächter, so die Diebe. • Каквито пазачите, такива и крадците. Waffen Goldene Waffen, sicherer Sieg. • Златен клю ч же лезн и вр ата отваря. ■ Пари те всичко правят, wagen Wer nicht wagt, gewinnt nicht. • Който не рискува, той не печели. • Риск печели, риск губи. Wer nichts wagt, h at nichts zu hoffen. • Кой то не рискува, то й не печели. • Риск печели, р ис к губи. Wer wagt, gewinnt. ■ К ойто рискува, той печели. Wer zu viel wagt, v erliert alles. ■Който всичкорискува, той и всичко губи. wägen Erst wägen, dann wagen. Erst wäg’s, dann wag ’s. ■ Три пъти мери, един път режи. Wagen Ein leerer Wagen rasselt am meisten. ■ Празна кратуна се гърми. Ein ungeschmierter Wagen knarrt. • Несмазана врата скърца. Überladener Wagen bricht leicht. ■Претоварена кола лесно се преобръща. Wenn der Wagen zerbrochen ist, fehlt’s nicht an Wegweisern. • Прекатури ли се колата, пътищ а много. Wer den Wagen überladet, zerbricht ihn. ■Претовариш ли колата - строшаваш я. Zu viel wirft den Wagen um. • Пре мн ого тов ар обръща колата. Wahl Wer die Wahl hat, hat die Qual. ■ К ойто избир а, примира. ШШ ■
Wahn Wände • От много мъчно сеизбира. Wahn Alles ist eitler Wahn, nur der Tod ist sicher. ■ Всичко е лъжа и измама, само см ъртта е нещо сигурно. währen Es währt nichts ewig in der Welt. ■ Нищо на тоя свят не е вечно. Was lange währt, wird endlich gut. ■ Бързата работа срам за майстора. ■ Бавн о, но славно. Wahrheit Die Wahrheit ist des Weins, der Kinder und der Narren. ■ От луд и от пиян чуваш правото. • На детето - каквото му е на сърцето. Die Wahrheit ist der Welt Leid. ■ Ист ин ата боде. • Пра вдата очи вади. Die Wahrheit ist eine Speise, die niemand schmeckt. • Прав ото в очи боде. • Исти на та боде. Die Wahrheit ist kein Liebeskuss, man macht damit sich nur Verdruss. • Правото в очи боде. • Истината боде. Die Wahrheit ist wie das Öl, sie schwimmt nach oben. • Истината винаги излиза на бял свят. Die Wahrheit hat ein schönes Gesicht, aber zerrissene Kleider. • Истината еcкрасиволице, но е облечена в дрипи. Die Wahrheit liegt in der Mitte. ■ И сти н ата е някъде по средата. Die Wahrheit zu sagen ist nützlich dem, der hört, und schädlich dem, der spricht. • Казвай правото, да останеш без приятели. Einer lügt und der andere sagt nicht die Wahrheit. ■ Той не лъже, ама и право не казва. Man kann die Wahrheit drücken, aber nicht erdrücken. • Правдата се гази, но не се прегазва. Mit Wahrheit kommt man durch. • Истината море преплува. Wahrheit geht über alles. шП рав дата е вечна. Wahrheit kann man nicht kaufen. • Истина несекупува. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. • Ако излъжеш един път, не ти вярват довека . • Който веднъж излъже, не го вярват и право да каже. Zwischen Wahrheit und Lüge ist ein schmaler Pfad. • Omистината долъжата има само една крачка. Wald Der Wald hat Ohren, das Feld hat Augen. • Гора о чи има, поле уши носи. (Er kann) den Wald v or lauter Bäumen nicht sehen. • Не видяла баба купата, а видяла в нея иглата. • Не вижда валмото, а влакното. Im Walde regnefs zweimal. ■Вгоратадва пъти вали. Je tiefer in den Wald, j e mehr Bäume. ■ По-далеч в гората, по-мн ого дърва. Je tiefer im Walde, j e dichter das Holz. • По-далеч в гората, по-много дърва. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es (wieder) heraus. • Ка кв ото п овикало, та кова се обадило. Wand An eine faule Wand soll man sich nicht lehnen. • H a гни ла дъска не стъпвай. Wände Auch die Wände haben Ohren. • И стена уши има, и плет очи има. ■ И стените имат уши.
Ware Wechtal Ware Gute Ware lobt sich selbst. ■ Добра та стока са ма се хвали. Gute Ware verkauft sich selbst. ■ Хубав кон и на ясли те се продава. • З а добра стока мющери и сума (купувачи мн ого). Wie die Ware, so das Geld (der Preis). ■ Според стоката и цената, warten Sieben warten nicht a u f einen. ■ Петима Петка не чакат. • Трима едного не чакат. Warum (das) Jedes Warum hat sein Darum. ■ Всяка крушка си и м а и опашка. • Всеки въпрос си им а и отговор, was Bei was man ist, das lernt man. • C какъвто ходиш, т акъв ставаш. Lerne was, so kannst du was. ■ Ка квото научиш, то ва ще ти остане. Was (das) Es ist kein Was ohne Weil. • Крушката си има опашка. • Нищонеебезпричина. Wäsche Man muss die schmutzige Wäsche nicht a u f dem Markt ausbreiten. ■ Не си показвай кирливите ризи. Schmutzige Wäsche soll man nicht vor allen Leuten waschen. ■ Човек не бива да изнася кирливите си ризи пред хората. Wasch deine eigne Wäsche. ■ Не се бъркай в чужди работи. Wasser (das) Das stillste Wasser hat den tiefsten Grund. ■ Тихата вода е най-дълбока. Das Wasser läuft nicht den Berg hinauf. • Вода връз баир не върви. Es ist bös arbeiten u nd Wasser trinken. ■ Гладна м еч ка хоро не играе. Es wird überall nur mit Wasser gekocht. • Всеки е от майка раждан. Fürchte dich nicht vor schnellem Wassci die Teufel hausen im stillen Wasser. • Пази се (бой се) от тихата вода. Im Wasser waten und nach Wasser dürsten. • Вода гази, жаден ходи. Jedermann leitet das Wasser a u f seine Mühle. ■ Всеки на св оята воденица вода нав ръща. • Всеки към своята воденица водата отбива. Klares Wasser, klarer Sinn. • Бистра водица, м ир на главица. Tiefes Wasser hat keine Furt, schönes Mädchen keine Geburt. ■ Дъ лбока вода брод няма, хубава мома род няма. Wasser hat keine Balken. • Вода греди ( та ван) няма. Wasser und Feuer schonen keinen. ■ О гън и вода хатър не гледат. Wasser macht kein Kopfweh. • Би ст ра водица, мир на главица. Wenn das Wasser über drei Steine gelaufen hat, w ird’s helle. • Всяко чудо за три дни. Wie das Wasser, so die Mühle. ■ Според водата и воденицата. Wo Wasser geflossen ist, fließt es wieder. • Където е текла вода, п а к ще тече. Wasser (PI.) In trüben Wassern ist gut fischen. ■ Р иба се лови най-добре в мът на вода. Stille Wasser sind tief. ■ Тихата вода бряг рони. ■ Б ой се от тихата вода. • Тихата вода е дълбока . Wasserkrug Wasserkrug macht alt und klug. ■ Б истра водица, ми рн а главица. Wechsel Ein jed er Wechsel schreckt den Glücklichen. (Schiller) ■Всяка промяна плаши щастливия.
Weg Weib Weg Auf betretenem Wege wächst nicht leicht Gras. . Поутьпкан път трева нерасте. Auf dem Wege, den viele gehen, wächst kein Gras. ■Поутьпкан път трева нерасте. Dass viele unrecht gehen, macht den Weg nicht recht. • Чуждите грешки не те оправдават. Der gerade Weg ist der kürzeste (beste). • Прав ият път е най- кратък. Der Weg zum Ruhm führt über Domen. • П ътят к ъм с лавата е трънлив. Der Weg zur Hölle ist breit. ■Пътят към ада е широк. Der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. ■ Пътят към ада е постлан с добри н амере ния. Ein langer Weg ist schwer zurückzulegen. • Дълъг път няма стигане. Schmal ist der Weg zur Tugend, b reit zur Sünde. ■Към добродетелта пътечка води, а широк друм към греха (порока). Weg e Alle Wege führen nach Rom. ■ Всички пъти ща водят към Рим. Auch krumme Wege führen zum Ziel. • И кривите пъти ща водят к ъм целта. Es führen viele Wege zur Hölle, aber keiner heraus. ■Много пътища водят към ада, но нито един обратно. Gottes Wege sind unerforscht. • Божи и те пъти ща са неведоми. Kurze Wege sind oft Umwege. ■Прекият път невинаги е най-кратък. Weh A uf Weh und Ach folgt Freude nach. ■ И на нашата улица ще дойде празник. • До ще слънце и пред нашта врата. • След страдания идварадост. Jeder fühlt sein Weh am meisten. • Всеки знае де го треп е самаря. • Всеки зна е къде го стяга чепика. wehtun Was wehtut, das lehrt. ■ Трябва да се опариш, за да се поучиш. Weib Besser mit einem armen Weibe trocken Brot essen als bei einer reichen mit Zankbutter streichen. ■ Женино имане присяда. Das Weib betrügt den Mann, u nd wenn er Augen hätte wie ein Wagenrad. • Нечестната жена и в кафез да я сл ожиш, тя ще му нам ер и колая. Das Weib ist des Mannes größtes Glück oder Unglück. • Добра жена - мъжу рай, зла жена - м ъжу ад. • Жената трябва и за зло, и за добро. Dein Weib, dein Pferd und dein Schwert magst du wohl zeigen, aber nicht ausleihen. • Кон, часовник и жена се назаем не дават. Des Schusters Weib und des Schmiedes Pferd haben allezeit zerrissene Schuhe. ■ H a обущаря дец ата боси ходят, а на терзи ята голи. Ein fleißig Weib im Haus ist besser als ein schlankes draußen. ■ Не хвали ми хубавица, а хвали ми работница. Ein Weib verschweigt, was es nicht weiß. ■ Жена не казва сал което не знай. Ein schönes Weib hat den Teufel im Leib. ■Хубава жена - истински дявол. Ohne Weib ist keine Freude ganz. ■ Къщ а без жена, кладе нец без вода. Schön Weib und guter Wein sind zwei süße Gifte. • Хубава жена, хубаво вино - достове (приятели) много. • Хубава жена и хубавовино - две сладки отрови.
Weiber W ollt Wer da schlägt sein Weib, trifft seinen eigenen Leib. ■Койтобие жена си, сам себе сиудря. Wer ein böses Weib hat, brauc ht keinen Teufel. • Дяволът е дявол, ама жената е по дявол. • Зла жена и от дявола е по-лоша. Weiber Alte Weiber und Frösche quaken viel. ■Старитежени са като жаби - крякат много. Auf Weiber und Gewinn steht aller Welt der Sinn. ■Паратаижената - натяхсекрепи светът Böse Weiber geben Wort für Schläge. ■ От зла же на по-лош душманин няма. Böse Weiber haben Maulffeiheit. • Зла жена - змийска уста. Bösen Weibern kann niemand steuern, wenn sie das Schwert ins Maul führen. • Зла жена - змийска уста. • От зла жена спасение няма. Der Weiber Geist ist von Quecksilber, ihr Herz von Wachs. • Женско сърце - памучен чорап - раз тяг а се. Die Weiber heißen alle Eva. • Всички жени се казват „Ева“. Die Weiber lachen, wenn sie können, und weinen, wenn sie wollen. ■ Жена се смее, кога може и плаче, кога ще. Drei Weiber in einem Hause sind zwei zu viel. ■ В една къща има място само за една жена. Dreier Weiber Gezänk macht ein Jahrmarkt. • Скаратли сетри жени, панаир става. Es gibt nur zwei gute Weiber a u f der Welt: Die eine ist gestorben, die andere nicht zu finden. • Самодведобрижени има на света: умрялата и несъществуващата. Hässliche Weiber hüten das Haus wohl. ■ Грозната булка до м бере, хубавата сбор бере. • Хубост къща не крепи. • Н е хвали ми хубавица, а хвали ми работница. Mit Weibern, Wein u nd Pferden kann malt am leichtesten betrogen werden. • H a жена, катър и куче кой то хваща вяра, ум няма. Weiber sind Katzen mit glatten Bälgen und scharfen Tatzen. • Женатаекотка - мека игладка, а злината си крие като котка ноктите си. W eiberschönheit Weiberschönheit, das Echo im Wald und Regenbogen vergehen bald. • Женска хубост, ехо в гората и дъга след дъжд не траят дълго. Weise (die) Jeder singt a u f seine Weise, der eine laut, der andere leise. • Всеки действа по своему. Weises (ein) Es ist etwas Weises in jedem Sprichwort. • Всяка пословица крие мъдрост. Wein Beim Wein geht die Zunge a u f Stelzen. • Виното р аз върз ва ез ика. Der eine hat den Wein getrunken, der andere muss die Zeche bezahlen. • Е дин пие, други пл аща. Der Wein bringt mehr zu Falle als das Schwert. • К ойто вино по пи ва, главата си разби ва (н а ледеца поспив а). Der Wein löst die Zunge. • В иното р аз вър зва езика. Der Wein macht die Alten beritten. • В иното и дядо раз игр ава. • В иното и мъдрия подлудява. Ein guter Wein hilft den Alten a u f den Bein.
Weizen Werke • Ви ното и старите подмладява, ш Виното и дядо разиграва. Es ersaufen mehr im Wein als im Rhein. • Който винце п оп ийва, г лава та си разбива. Guten W ei n braucht man nicht anzupreisen. • Добрата стока сама се хвали. Guter Wei n b eda rf keines Kranzes. ■ Добрата стока сама се хвали. Guter Wein ist der Alten Milch. • Ha дяда попа окото все във виното. Im Wein ist Wahrheit. ■ Във вин ото е истината. Ist der Wei n in dem Manne, ist der Verstand in der Kanne. ■ Виното и ум ния изумява. • Виното не седи (мирн о) в главата като в бъчвата. Wenn d er Wein eingeht, so geht der Mund auf. • Трезвен го мисли, пиян го дума. • Що мисли трезвен, пиян го казва. Wer täglich in dem Weine schwimmt, schwimmt, bis er endlich Schiffbruch nimmt. • Вино, вин о голо, продаде ми воло, н а бате и двата, на тате колата. • Вин о ви новато, с пакости богато. Weizen Auch unser Weizen wird einmal blühen. ■ До -ще слънц е и пред наш та врата. • И на нашата улица ще дойде пр азник. Im besten Weizen ist Unkraut. • Гора без криво дърв о бива ли ? • Няма зърно без плява. Welt Also geht es in der Welt. Der eine steigt, der andere fällt. ■Откак свят светува, едни се издигат, други падат Die W elt schaltet, Gott waltet. ■ Човек предполага, Бог разполага. Ohne Mein und Dein würd ’ die W elt ein Himmel sein. ■ Без мое-твое светът щеше да е рай. Viele loben die alte Welt und leben, wie es der neuen gefällt. ■ Едно ми сли, друго казва, трето върши. • Е дно мисли, а друго прави. Wenn ich tot bin, mag es in der Welt gehen, wie es will. • Кога у мра аз, т огаз да опустее вси чки ят свят. Wer da liegt, über den läuft alle Welt. ■ Паднеш ли, всеки те гази. wenig Besser wenig und gut als zu viel und schlecht. • Ма лко, та сладко, много, та горчиво. Rede wenig, höre viel. ■ Като ми пееш, Пенке ле, кой ли ми те слуша. Wenig zu wenig macht zuletzt viel. • От сто бради по косъм, тебе цяла брада. ■ Ка пка по ка пка вир става. Wer wenig haben will, muss viel verlangen. • Искай много, за да получиш малко. Wenig (das) Viele Wenig machen ein Viel. ■ От капките вир се пълни. • Капка по капка вир става, wenns chon Wennschon - dennschon. • Ако е гарга, рошава да е. Werk Am Werke erkennt man den Meister. • Майстора го работа та му показва. Gut Werk will Weile haben. • Добратаработа иска време. Gutes Werk lobt sich selbst. • Хубаватаработа сама сехвали. Wie das Werk, so der Lohn. • Всякаработа си заслужавацената. Werke An den Werken kann man’s merken.
Werktag Witwoi • Човек се познава по делата. Gute Werke haben keinen Namen. • Добрите дела сабезименни. Werktag Dem Faulen Werktag ist immer morgen, sein Ruhetag heute. • За мързеливия работният ден е утре, а почивният днес. Wetter Wer ’s Wetter scheut, kommt niemanls weit. • Боиш ли се от времето, далеч няма да стигнеш. Wie das Wetter, so die Laune. ■Според времето и настроението. Widder Bist du kahl, so bocke mit keinem Widder. • Шут c рогат не може да се боде. ■ Хем шуто, хем боде. Wiederholung Wiederholung ist die Mutter aller Studien. ■ П овторе нието е ма й ка на знанието. Wiege Eine goldene Wiege ist nicht immer eine Kinderstube. • Златната люлка не е гаранция за добр о възпитание. Man soll nicht für die Wiege sorgen, ehe man das Kind hat. ■ О щ е кон не видял, кра ка замахал. Wie in der Wiege, so im Grabe. ■ Каквато го люлка залюляла, такава го и мотика закопала. Wild Der eine jagt das Wild, der andere isst den Braten. • Един пие, други плаща. • Един бие тъп ана, друг събира парсата. ■ Един се мъчи, друг се пъчи. Wille Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. ■ C во ля всичко се постига. Wind Den eigenen Wind riecht jed e r gern. ■ Своя пръдня на см ир но мирише. Fehlt es am Wind, so greife zum Ruder. • Нямаш ли попътен вятър, грабни веслата. Wer den Wind im Rücken hat, kommt schnell vorwärts. • C попътен вятърбързо севърви напред. Wer gegen den Wind brunzt, bekommt (macht) Tasse Hosen. • Не пикай срещу вятъра, щеходиш с мокри гащи. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. ■ К ой то сее ветрове, ще ж ъне бури. Wirkung Keine Wirkung ohne Ursache. • А ко не духа вятър, гората не се люлее. Wirtin Eine schöne Wirtin verkauft auch saures Bier. • Хубава кръчмарка и кисело вино продава. wissen Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. • Ка квото не зная, не ме вълнува (не ми пари). Wissen (das) Wissen ist Macht. • Знанието е сила. Wissen ist Macht, Können ist Großmacht. • Знанието е сила, умението е велика сила. Wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. ■Където науката (знанието) е безсилна(о), там се намесва вярата. Wissenschaft Wissenschaft ist ein guter Wanderstab. • Със наука к ъм сполука. Witwer Der Witwer findet leicht eine Frau, aber die Waisen schwer eine Mutter. ■ Дете без баща е половин сираче, а без майка цяло.
Wohltat Wolken 193 Wohltat Wohltat annehmen ist Freiheit verkaufen. • Приемането на благодеяния превръща човека в роб. • Даровете заробват човека. Wolf Alten Wolf reiten die Krähen. • Стар вълк на кучетата м аскара. Aus einem Wolf wird kein Schafhirt. ■ Викал в ълка да му варди овцете. • От вълк овчар не става. Besser es fresse mich ein Wolf als ein Lamm (Schaf). ■ По-добре да те рита кован кон, а не босо магаре . • Не ме е яд, кога ме пари коприва, а щир (бурен). Dem Wolf die Schafe anbefehlen. ■ Ви кал вълка да му варди овцете. Der Wolf ändert wohl sein Haar, aber bleibt, wie er war. ■ Вълкът козината си мени, но зъбите (нрава) - не. ■ В ълк куче не става. Der Wolf frisst auch von gezählten Schafen. • Вълкът и от броените овце яде. • За вълк броено няма. Der Wolf muss in seiner Haut sterben. ■ В ълк куче не става. • Който се е родил лисица, вълк не става. Einer ist dem anderen ein Wolf. • Човек за човека е вълк. Ein Wolf im Schlaf fangt nie ein Schaf. • Който много поспива, той гладен походва. Es beißt kein Wolf den andern. ■ Вълкът вълк не дави. ■ Гарван гарвану око не вади. Füttere den Wolf im Winter, und im Sommer frisst er dich. • Хран и куче, да те лае. • Хран и гарга, да ти изкълве очите. ■ Добр ото се скоро забравя. Man miss dem Wolfe nicht die Schafe zum Hüten geben. • Вълкът о вчар не бива. Wenn der W olf tot ist, spielt ein Kind mit dessen Zähnen. • Куц вълк в сяко куче го дърпа. • (Все ки) н а умр яло куче нож вади. • Умрял ко н не рита. Wenn man den Wolf zum Hirten macht, ist die Herde in Gefahr, s Вълк му пасе овцете. Wenn man vom Wolfe redet, so sieht man seinen Schwanz. • За вълка говорим, а той в кошарата. Wer einen Wolf zum Freunde hat, braucht einen Hund zum Wächter. ■ C кучето дост стани и тояга та не пущай. Wo der Wolf liegt, da raubt er nicht. • Въ лкът около легло то си пакост не прави. Wölfe Bei Wölfen u nd Eulen lernst du heulen. • C вълците трябва някой по в ълч ешки да вие. ■ С какъвто се събереш, та къв ще станеш. Mit den Wölfen muss man heulen. • C вълците в ълк бъди. ■ C вълц ите трябва няк ой по вълч ешки да вие. • С к акъвто се събереш, такъ в ставаш. Wolke Eine kleine Wolke kann den schönsten Tag verderben. ■И малкото облачеможе да помрачи хубавия ден. Es regnet nicht aus jed er Wolke. • Не всеки облак носи дъжд. Wolk en Nicht alle Wolken regnen. • Не всеки облак носи дъжд. ■Когато гърми, невинаги вали. Ohne Wolken kein Regen. ■Няма дъждбезоблак. W
Woll e Worin ■Нищобез причина не бива. Wolle Aus grober Wolle wird nie ein feines Tuch. ■Отгрубавълна тънко платно не става. Mancher geht nach Wolle aus und kommt geschoren selbst nach Haus. • За въл на тръг нал, остр иган се върнал. wollen Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. • Каквото не искаш да ти причинят, не причинявай и ти на другите. Was nicht will gehen, das lass stehen. ■ Каквото не ти спори, зарежи го. Wort Das letzte Wort gilt. ■ После днат а дума се брои (важи). Das Wort macht den Handel. ■Думата (приказката) прави алъш- вериша (търговията). Das Wort verhallt, die Schrift bleibt. • Думите отлитат, н апи саното остава. Ein bitteres Wort kommt aus bitterem Herzen. • Лоша дума от лошо сърце излиза. Ein böses Wort verwundet mehr als ein geschliffenes Schwert. • Дума стрела не е, пък в сърце се забива. ■ Тежка рана заздравя, лоша дума не се забравя. Ein gesprochen Wort und ein geworfen Stein kehren nicht wiede r in ihren Schrein. • Дума назад не се връща. ■ Думата не е врабче, ама като я изпуснеш, не се улавя. Ein gutes Wort bleibt lange im Gedächtnis. • Добрата дума за ви наги се помни. ■Добрата дума не се забравя. Ein silbern Wort öffnet ein eisern Schloss leichter als ein eherner Schlüssel. • Блага дума железни врата отваря. • Добра дума скъпа не бива. • Добрата дума цена няма. Ein Wort, ins Ohr gesagt, wird weit gehört. • Ha ушенце казана дума далеко се чува. Entfahrenes Wort kommt nie zurück. ■Казана дума не се връща. Es soll einer neunmal ein Wort im Munde umkehren, ehe e r es sagt. ■ По-добре избирай думата, то газ я казвай. • Думата не е врабче, ама като я изпуснеш, не се улавя. Gutes Wort findet gute Statt (guten Ort). • Блага дума железн и врата отваря. Gutes Wort ist halbes Futter. ■ Добр ата дума цена няма. Höfliche Worte machen die Zähne nicht stumpf. • Нямадатисеоткъснеот езика,ако си вежлив. Höfliche W orte vermögen viel und kosten doch wenig. • C любезност много сепостига, атя ни струватолкова малко. Wenn das Wort heraus ist, gehört es einem anderen. • Казана дума - хвърлен камък. Wort ohne Tat ist ein Acker ohne Saat. • Думи бездела -угарбезпосев. Wörtche n Wenn das Wörtchen Wenn nicht w är’, w ä r’ mein Vater Millionär. ■ Ако би слушал Господ псетата, от небето са муни биха завалели. ■ Гладна к око шка просо сънува. Worte Allzu gute W o rte haben keinen Glauben. ■ Прекаден св етец и Богу не е драг. An den Worten erkennt man den Toren (wie den Esel an den Ohren). • Глупака п о думите му ще го позн ае ш. Auf Worte kommt’s nicht an, die Tat macht den Mann. ■Недумите, делата правят човека.
Wörter Wunden 195 Besser a u f Worte hören als a u f Schläge warten. • По-добреcдумида тесъдят, отколкото да тебият Freundliche (höfliche) Worte vermögen viel und kosten doch wenig. • Кроткото агне от две майки суче. • Слюбезност многосепостига,а и не струва пари. Große Worte, kleine Werke. ■ Много думи м ал ко пар и струват. Gute Worte füllen den Magen nicht. ■ О т дума поп ара (пилаф) не става. • Добрите думине пълнят стомаха. Gute Worte kosten nichts. ■ Добр а реч пари не струва. Gute Worte vermögen viel u nd kosten wenig. • Добр ата дума ц ена няма. ■ Блага приказка пари не струва. Mit schönen Worten ko cht man keinen Brei. • От думи попара не става. • С лаф пилаф не става. Mit Worten totschlagen ist auch gemordet. • Думата стрела не е, пък в сърцето се забива. Mit Worten zahlt man keine Schulden. • C думи седълг неплаща. Schöne Worte füllen den Sack nicht. • Гърло (Чува л) c думи се не пълни. • Глад от баене не взима. • С лава слав ея не храни. Schöne Worte geben keine fette Suppe. ■ От думи попара не става. ■ С лаф пилаф не става. Schöne Worte machen das Kraut nicht fett. • От думи попара не става. ■ С лаф пилаф не става. Spitzige Worte gehen durchs Herz. ■ Думата стрела не е, пък в сърце се забива. Viele Worte, wenig Werke. • Мн ого думи, ма лко дела. Von Worten wird der Bauch nicht voll. • Гърло c думи се не пълни. ■ Глад от баене не взема. ■Празни приказки не сеядат. Von Worten zu Werken ein weiter Weg. • От речено до сторено като от лист до кор ен. Worte, die vom Herzen kommen, gehen zu Herzen. • Добра дума - златен ключ. Worte füllen den Beutel nicht. ■ Празна реч джоб не пълни. Worte hab en Flügel. • Думите са крилати. Worte schlagen kein Loch in den Kopf. • Дума дупка не прави (ама и не я пълни). Worte sind der Seele Bild. • Думите са огледало на душата. Wörter Wörter sind (keine) Schwerter. • Човек c дума (не) се убива. Wunde Keine größere Wunde als ein falscher Freund. • Приятел без полза враг се нарича. • Лицемерен приятел е по-лош от враг. Wo die Wunde, da die Hand. ■ Всеки се че ше, дето го сърби. Wunden Alte Wunden bluten leicht. ■Старарана лесно кърви (мъчно заздравява). Alte Wunden sind schwer zu heilen. ■Старирани мъчно се лекуват. Alte Wunden soll man nicht aufreißen. ■Старирани не бива да серазчоплят (човъркат). Der Liebe Wunden kann nur heilen, wer sie schlug. • Любовнирани може да лекува само този, който ги епричинил. Es gibt für alle Wunden Pflaster. ■ За всяка болка си има и билка. Fremde Wunden schmerzen nicht. ■ Чужда бо лка не боли. W
Wunder Wut Heimliche Wunden bluten nicht. • Скрита болка не кьрви. Kleine Wunden schmerzen auch. • И пръста да си порежеш, пак боли. Tiefe Wunden heilen langsam. ■Дълбокарана мъчно зараства. Wunder Ein Wunder währt nicht länger als neun Tage. • Всяко чудо за три дни. Wünsche Erfüllte Wünsche machen nicht satt. ■Изпълнени желания не засищат. Je mehr man hat, j e mehr man will, nie schweigen unsre Wünsche still. • Чов еш ко то око е ненаситно. Wünsche füllen den Sack nicht. ■ Който чака от надежда, приживе не се нарежда. ■Сжеланиеджоб несепълни. Wünsche lösen Wünsche ab. • Апетитът идва с яденето, wünschen Was man wünscht, das glaubt man gern. ■ Гладна к окошка просо сънува. Wünschen (das) Von Wünschen wird man nicht reich. • C„даискашдаимаш“несетрупа богатство. Würde A uf die Würde kommt die Bürde. • Службата е хубава, блазе му, който може да служи. • Високите са слуги на ниските. Keine Würde ohne Bürde. • Тежка е царс ката корон а. Würde bringt Bürde. ■ Високите са слуги на ниските. ■ Тежка е царс ката кор он а. ■Достойнството (Честта) задължава. Würfel Gefallen ist der Würfel. ■ Жребият е хвърлен. Was der Würfel gewonnen, ist bald zerronnen. • Случайната печалба бързо сетопи. Wurm Auch der W u r m krümmt sich, wenn er getreten ist. ■ И мравката да стиснеш, ще те ухапе. • И червеят сегърчи, като го настъпиш. Ein jeder hat seinen Wurm. • Всеки си е башка луд. ■ Всеки си и м а св оята слабост. Wurst Brätst du mir die Wurst, so lösch’ich dir den Durst. ■ Услуга за услуга. • Дълг с плащане е добър. ■ Дълг неплатен, грях непростен. Würze Wie die Würze, so der Braten. • Ма нджа за хилядо, пи пер за дукато. • Без сол и пипер манджа не бива. Wurzel Je bitterer die Wu rz el, j e süßer die Frucht. • И от лош баща и майка излизат добри синове. • Горчив корен - сладък плод. Wurzeln Wenn die W u r ze l n vertrocknen, so stirbt der Baum. • Изсъхне ли коренът, дървотоумира. Wo die Wurzeln stehen, da wird es wieder grün. ■Има ли корен, щеима и филизи. Wut In der W ut tut niemand gut. ■ Лютият човек сам себе си яде. • Отяд-вад. ■ Който се люти, бързо остарява. • Вяростта синикойнепостъпва добре.
■ 197 an deinen а/мее^е/и/еп zahlen Wer za h lt, schafft an. ■ Който дава парата, той и пари трупа. Zahn Das ist n ur für den hohlen Zahn. • Ha сто вълка (души) кози крак. Zähne Die Zähne zeigen ist noch nicht lachen. • Да сезъбиш незначидасесмееш. Es möchte mancher beißen, wenn er nur Zähne hätte. • Хем шуто, хем тича да боде. ■ На бодлива крава Б ог рога не дава. Hast du keine Zähne, schüttle nicht die Mähne. ■ Хем шуто, хе м боде. Mancher hat Zähne und kein Brot, mancher Brot und keine Zähne. ■Някой има зъби, а няма хляб,друг има хляб, а няма зъби. Solange man Zähne hat, schmeckts uns, solange man Augen hat, ist die Welt schön, solange man hören kann, hat man Freude an der Welt. • Сла дос т до зъби, свят до очи , радост до уши. Wer nicht beißen kann, muss die Zähne nicht zeigen. ■ Хем шуто, хем тича да боде. ■ На бодлива крава Бог рога не дава. Zank Alten Zank soll man nicht aufrühren. ■Стара вражда (свада) се не рови. Mit Zank u nd Streit kommt man nicht weit. ■Свадата (кавгата)добро не носи. Zau m Ein goldener Zaum macht das Pferd nicht besser. ■ Добр ият кон и под съдран чул личи. In den Zaum beißen hilft nicht. ■ Срещу ръже н не се рита.
Zaun Zelt ■Щом те държат за поводите, няма смисъл да хапеш юздата. Sich selbst im Zaume halten ist die größte Herrschaft. • Да надвиеш себе си е най-голямото изкуство. Za un Ein niedriger Zaun ist bald übersprungen. • Ниска ограда лесно се прескача. Ich bin nicht hinter dem Zaun aufgewachsen (aufgelesen). ■ Не са ме намерили на улицата. ■ Не са ме извадили от калта. • И мене ме е майка родила. Was nützt der Zaun, wenn die Tür offen ist. ■ Защо ти е ограда, щом ти зяпа портата. Was über den Zaun fällt, ist des Nachbars. ■ Изгубеното се не връща. • Падналото зад оградата е на съседа. Wo der Zaun am niedrigsten ist, da steigt man über. ■Където съпротивата е най-слаба, там най-лесно се успява. Zeche Jeder zahlt seine Zeche. • Всеки си плаща за гяволъка. Wer die Zeche ohne den Wirt macht, muss zweimal rechnen. • Който си прави сметката без кръч маря, дв а пъти плаща. Zeiger Gottes Zeiger geht langsam, aber richtig. • Господ забавя, но не забравя. Zeit Alles zu seiner Zeit. ■ Всичко c вре мето си. • Всяко нещо с времето си. Andere Zeit, andere L e u f . • Други времена, други умове. ■Други времена, други хора. Der ist glücklich genug, d er keine Zeit hat, unglücklich zu sein. • Щастлив етози, който няма време дае нещастен. Die Zeit bringt alles an den Tag. ■ C времето всичко на мегдан излиза. Die Zeit entblättert jed e Rose. • Който не се е родил, той няма да остарее. • С времето и най-хубавото цвете увяхва. Die Zeit heilt jed es Leid. .■ Време то лекува. Die Zeit ist an keinen Pfahl gebunden. ■ Вре мето не чака. • Времето хвърчи и никога не се стига. Die Zeit ist Balsam, der alles heilt. ■ Времето е м ех лем за всичко. Die Zeit ist der beste Schulmeister. ■ Времето както ни научи. • Вре ме то е стар учител. Die Zeit lindert jeden Schmerz. • Вре ме то ле кува всичко. Die Zeit macht greis, aber nicht weis. ■Cвремето човек остарява, но не поумнява. Die Zeit steht nicht still. ■Времето тече, не спира. Die Zeit vergeht nicht, aber wir. ■ Времето си върв и, а нас ни коси. Die Zeit wartet au f niemanden. ■ Времето никого не чака. Gute Zeit macht keine Langeweile. • Щастливият не брои часовете. Kommt Zeit, kommt Rat. • Като му дойде времето, ще му се намери и колаят. Man muss sich nach der Zeit richten, die Zeit richtet sich nicht nach uns. • Човек трябвада се съобразява с времето, времето не се съобразява с нас. Meid’, leid’ und schwe ig’, es kommt die Zeit. ■ Търпи, душо, до -ще Великден. • Търпение - спасение. ■ Търпеж му е майката. Mit der Zeit werden auch die späten Früchte reif.
Zeiten zielen • И късният плодузрява, когато му дойде времето. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. • Пести бели пари за черни дни. Verlorene Zeit kommt nie wieder. • Загубено вре ме не се връща. Vor der Zeit ist gut raten. • Лесно е да седават съвети, преди дасеезапалила чергата (да еопрял ножът о кокала). Was man nicht tun kann, tut die Zeit. • Каквото неуспееш дасвършиш, ще го свърши времето. Wer mit der Zeit geizt, ist ein g uter Sparer. • Който се скъпи за минутата (времето), е добър сп естовник. Wer nicht kommt zu r rechten Zeit, der bekommt, was übrig bleibt. ■ Петима Петко не чакат, а Който закъснява, каквото остане получава. • Който закъснява, огризки получава. Wer Zeit gewinnt, gewinnt viel. а Който не си губи времето, печели двойно. Wie die Zeit, so die Leut, а Времената се менят и ние се меним с тях. Zeit bringt Rat. а Времето е добър съветник. Zeit gewonnen, alles gewonnen, а Спечелиш ли време, печелиш всичко. Zeit ist des Zornes Arznei, а C времето ядът преми нава. Zeit ist die b este Medizin, а Вре ме то е най-добрият лекар. Zeit ist Geld, а Времето е пари. Zeit ist köstlich Gut. а Времето е го лямо богатство. Zeit ist Leben und Leben ist Zeit, а Времето е живот и животът (е във времето) с време се мери. Zeit kann man nicht kaufen, а Време не се купува. Zeit und Stunde bindet man nicht mit dem Seil fest. а Времето не м ож еш да спреш. Zur rechten Zeit schweigen ist eine Kunst. а Да замълчиш навремеецяло изкуство. Zeiten Andere Zeiten, andere Sitten, а Други времена, други нрави. Das sind schlimme Zeiten, wo das Unkraut te urer ist als der Weizen, а Лоши времена са тези, в които триците са по-скъпи от брашното. Die Zeiten werden nicht schlechter, aber die Menschen. а Времената не стават по-лоши, а човеците, zerstören Zerstören ist leichter als aufbauen. аДасеруши епо-лесно, отколкото да се гради. Zeug Wer wenig Zeug hat, muss kurze Kleider tragen. а Ко муто че ргата е къса, трябва да си с вива краката. Zeugen (PI.) An falschen Zeugen fehlt es nie. а Лъжливсвидетел винаги щесе намери. Ziege Die Ziege muss grasen, wo sie angebunden ist. а Всяка жаба да си знае гьола, а Всяка коза за свой крак. Ziel Mit klarem Ziel gewinnt man viel, а Ясна цел - сигуренуспех. Wer nicht nachlässt, kommt ans Ziel, а И от пиле мляко се намира, кога чо век търси. а Съдра же лез ни цървули, докато го найде. zielen Wer gut zielt, trifft gut.
Zielen Zuschauer ■Сигурнаръка - право в целта (улучва). Zielen (das) Zielen ist nicht genug, es gilt Treffen. • Нестигасамодасецелиш,трябваи дауцелиш. Zigeuner Bin ich auch schwarz, so bin ich kein Zigeuner. ■ Ако съм чер, не съм циганин. ■ Ако съм чер, опален пън не съм. Zorn Der Zorn ist blind. ■Яростта есляпа. Wer seinen Zorn bezwingt, hat seinen Feind besiegt. • Обуздан гняв - победен враг. Zorn ist ein schlechter Ratgeber. ■Гневът е лош съветник. Zorn und Geld verwirren die Welt. • Гневът и парите о бърква т света. Zorn und Übermut tut selten gut. ■ Лошият човек сам себе си яде. • Който се люти, бързо остарява. • Отяд-вад. Zucker Zucker im Munde, Pfeffer im Herzen. • H a уста благ, на сърце свиреп. • Мед наустата, жлъч в сърцето. • Наустатамед, на сърцетолед. zuerst Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. • Кой то превари, той натовари. Zügel Es lenken nicht alle, die Zügel halten. • Не всички, които държ ат юзди, управляват. Wer die Zügel fahren lässt, kommt bald aus dem Sattel. ■Отпуснеш ли юздите, падаш от коня (лошотисепише). Wer redet ohne Zügel, verdient seine Prügel. • К ой то говори какв ото иска, чува ка квото не иска. ■Разюздан език бой заслужава. z uletzt Wer zuletzt lacht, lacht am besten. ■ Най-добр е се смее онзи, който се смее последен. Zunge Böse Zunge bricht den Hals. • Зъл език глава затрива. Böse Zunge, böses Herz. • Ло ша дума от лошо сърце излиза. • Зъл език - зло сърце. Böse Zunge schneidet schärfer als ein Schwert. ■ Езикът по-зле сече от ножа. Die Zunge ist mein Feind. Sie redet, bevor der Verstand spricht. • Език мой, враг мой, защо все бър заш пред разума?! Die Zunge ist oft schneller als der Kopf. • Език мой - враг мой. ■ Славеят тегли от езика си. • Б ез ум при казва, з атова порязва. ■ Н ай- напр ед и збирай думата, тогаз я казвай. Die Zunge hat kein Bein, schlägt aber manchem den Rücken ein. ■ Ези кът кости няма, но кости троши. ■ Ези кът по-зле сече о т ножа. • Дума стрела не е, пък в сърцето се забива. Die Zunge stößt immer an den kranken Zahn. ■ Кого де сърби, там се чеше. • Кого де го боли, там се пипа. Lass die Zunge nicht schneller als die Gedanken sein. • Не позволявай езикът ти да изпреварва мислите. Was die Zunge redet, muss der Rücken bezahlen. ■ Език човека коси. Wer eine schnelle Zunge hat, soll wenigstens nicht langsam denken. ■Щом имаш бърз език, гледай (поне) да немислиш бавно. Zuschauer (PI.) Die Zuschauer sind die besten Spieler.
Zusehen Zwist • Зяпачите са най-добрите играчи. Zusehen (das) Vom Zusehen wird man nicht satt. ■Зяпането не насища. Vom Zusehen wird niemand satt. ■ Очи пълни, ръце празни. Zwang Zwang währt nicht lang. • Никоя принуда не траедълго. Zw eck Der Zweck heiligt (nicht) die Mittel. ■ Це лта (не) опра вдава средствата, zwei Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. • Двама се карат, третият печели. Zweifel Im Zweifel handle nicht. ■Съмняваш ли се, не действай. Zweifel ist des Glaubens Feind. • Съмнението е враг на вярата. Zweig Der Zweig dünkt sich klüger als der Baum. ■ Яйцето иска да учи ко кош ката. Wer den Zweig nicht biegt, der wird den Ast nicht biegen. • Дървото се превива, докато е младо (тънко), zweimal Besser zweimal fragen als einmal irregehen. ■ Дв а пъти мери, един път режи. Zweimal verrückter ist der, der es erlaubt (gibt). ■ Луд и два зелника изяда, (дваж) по- луд, кой то му ги дава. Zwerg Der Zwerg bleibt immerdar ein Zwerg, und stünd’ er a u f dem höchsten Berg. ■Джуджето си е джуджедори и на високо да стои. Zwietracht Zwietracht macht Ohnmacht. ■ К а вга добра няма (не бива). ■Раздорът разделя. Zwirn Feiner Zwirn hält nicht. ■ Дето е тънко, там се къса. Zwist Häuslicher Zwist gehört nicht au f die Straße. • Домашната сваданееза предхора.
Anti Sprichwörter Антипословици
204 mir у/ей'/у/?///у . Wer Asagt, muss auch B sagen. Mancher sagt A, ohne das B zu beherrschen. «Незапочвай,щомнетиеясна следващата стъпка. Wer В sagt, hat das А vergessen. ■Започнеш ли с Б-то, значи забравил сиА-то . Keiner kann alles. Was keiner kann, das kann ich auch. ■Това, което никой не може, това го мога иаз. Die Alten reden vom alten Käs. Greis: ein Kind mit Vergangenheit. • Старецът е дете cминало. Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Wie die Alten sungen, d ara uf pfeifen die Jungen. • М ладо старо не зачита. Alter schützt vor Torheit nicht. Alter schützt vor Liebe nicht. ■Любовта възраст не знае. Alter schützt vor Torheit nicht, aber Dummheit vor Intelligenz. • Старостта не пречи на глупостта, но глупостта - на интелигентността. Bildung schützt vor Torheit nicht. ■Образованието не предпазва от оглупяване. Blinder Glaube schützt vor Dogmen nicht. ■Сляпатавяра е чиста монета догма. Die einzigen Torheiten, vor denen das Alter schützt, sind die sogenannten Jugendsünden. ■Старостта е сигурна защита (само) срещу пороците (щуротиите) на младостта. Aller Anfang ist schwer. Aller Anfang ist Gefahr. ■Всяко начало крие опасности.
Aller Anfang ist leicht, wenn man ihn mit dem Ende vergleicht. • Сравнено c края, всяко начало е лесно. Aller Anfang ist schwer, besonders der Anfang vom Ende. • Всяко начало е трудно, особено началото на края. Aller Anfang ist nur dann schwer, wenn man ihn sich zu leicht macht. • Всяко начало е трудно само ако се опитваш да си го направиш лесно. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fault nicht weit vom Stamm. • Ябълката не се скапва по-далеч от дънера. Der Appetit kommt mit dem Essen. Der Appetit kommt mit dem Essen, aber noch häufiger mit dem Fasten. • Апетитът идва cяденето, но много по-често с гладуването. Arbeit adelt. Der Kerl, der die Arbeit erfunden hat, (der) muss nischt zu tun jeh abt haben. • Този, който е измислил работата, трябвада нееимал какво да прави. Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. • Койтознаещоетрудинебягаот него,пиши го луд. Arbeitswut tut selten gut. • Прекалената работа не е здравословна. Arbeit macht das Leben süß. Arbeit macht das Leben süß, Faulheit stärkt die Glieder. ■Трудът подслажда живота, мързелът укрепва тялото. Arbeit macht das Leben mies, allein der Müßiggang ist süß. • Работата прави живота горчив, безделието го подслажда. Arbeit macht das Leben süß, aber wer kann schon so viel „süß“ vertragen? ■Работата подслажда живота, но кой бимогъл да понесетолкова много „сладост“? Arbeit macht das Leben süß; deshalb Vorsicht ihr Diabetiker! ■Внимание, диабетици!Трудът подслажда живота. Arbeit macht das Leben süß, leider bin ich Diabetiker. • Работата подслажда живота, колко жалко, че съм диабетик. Wenn die Arbeit so leicht wär, so tät’s der Bürgermeister selbst. • Акоработатабешехубавонещо, и дядо владика щеше даработи. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wer nicht arbeitet, soll wenigstens essen. • Който неработи, трябвапонеда яде. Wer nicht arbeitet, soll wenigstens gut essen. • Който неработи, трябва поне добре да се храни. Armut ist kein Laster (keine Schande). Armut ist kein Laster, aber auch keine Tugend. ■Бедността не епорок, но не е и добродетел. Armut schändet nicht, aber sie drückt. • Бедността неесрам за човека, но го потиска. Armut ist keine Schande. Ein leerer Sack steht nicht aufrecht. Armut ist keine Schande, aber ein leerer Sack steht nicht gut aufrecht. • Бедността не е порок, но празен чувал не стои изправен. Armut ist keine Schande, Reichtum auch nicht. ■Бедността не е порок. Богатството също. Säge nicht den Ast ab, auf dem du sitzt. Säge nicht den Ast ab, a u f dem du sitzt, bevo r du dir nicht einen höheren gesichert hast. • Не сечи клона, на който седиш, преди да си си осигурил по-висок.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus dem Bett, aus dem Sinn. • Далеч от леглото, далеч от чувствата. Aus dem Duden, aus dem Sinn. • Далеч от речника, далеч от смисъла. Vier Augen sehen mehr als zwei. Vier Augen sehen nicht besser als zwei, aber mehr. ■Четири очи не виждат по-добреот две, но виждат повече. Was die Augen nicht sehen, beschwert das Herz nicht. Seitdem man mir die Augen geöffnet hat, sehe ich schwarz. • Откактоми отвориха очите, станах черноглед. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen beschädigen die Regel. • Изключенията объркват правилата. „Ausnahmen bestätigen die Regel“, sagte der Weg und führte an Rom vorbei. • „Изключенията потвърждават правилото“,рекъл пътят и заобиколил Рим. Ausnahme bestätigt das Chaos. • Изключението потвърждава хаоса. Die Ausnahme von einer Regel fuhrt immer zur Annahme ei ner neuen Regel. • Изключението от дадено правило водидо появата на ново правило. Die Ausnahme von der Regel ist in der Regel die Regel für die Ausnahme. ■Изключението от правилото е по правило правило за изключението. Wenn Ausnahmen durch Regeln bestätigt werden, droht regelmäßig Ausnahmezustand. • Ако изключенията потвърждават правилото, то по правило ни грози извънредно положение. Zu viele Ausnahmen töten die Regel. • Многото изключенияубиват правилото.
207 c/urc/iAefwft: дтлЛат / Ein voller Bauch studiert nicht gern. Ein voller Bauch denkt nicht gern, aber ein leerer nicht gut. • Сит стомахнеобичадамисли, но гладен не мисли добре. Lieber beneidet als bemitleidet. Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. ■Състраданието се дарява, завистта се заслужава. Bescheidenheit ist eine Zier. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. ■Скромността краси човек, но по- успешно се върви напредбез нея. Neue Besen kehren gut. Ein neuer Besen kehrt sich allmählich selbst zugrunde. • И новатаметласесъсипваот метенето. Neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Winkel. • Новата метла чистомете, но старата не пропуска ъгълчетата. Neue Besen kehren nicht nur gut, sie sind auch hübscher als alte, шНовата метла не само добремете, но е и по-хубава от старата. Wie man sich bettet, so schläft man. Wie man sich bettet, so lebt man. • Постели си добре, за да живееш добре. Wie man sich futtert, so w iegt man. ■Теглото зависи от клъопачката. Es ist gefährlich, wenn der Blinde den Blinden führt. Es ist gefährlich, aufrichtig zu sein, außer wenn man auch dumm ist. • Опасно е да си откровен, освен ако не си глупав. Unter den Blinden ist der Einäugige König. Besser geschielt als ganz blind. ■По-добре кривоглед, отколкото сляп.
Die Blinden werden nie den Einäugigen zum König wählen. Er sieht ihre Probleme nicht. • Слепците никога не биха избрали едноокия за цар.Той не вижда проблемите им. Unter den Blinden genießt der Einäugige blindes Vertrauen. • Сред слепци едноокият серадва на сляпо доверие. Unter den Dummen ist der Dümmste König. ■Сред глупците най-глупавият е цар. Vom Bösen ist nichts Gutes zu erhoffen. Wer nichts Böses tut, hat damit auch nichts Gutes getan. ■Да не си вършил зло незначи, че си направил добро. Trocken Brot macht Wangen rot. Trocken Brot macht Wangen rot. Butterbröter noch viel röter. • Суххлебец - червени бузки, намазана филийка - още по червени. WesBrot ich ess’des Lied ich sing’. Wes Wein ich trink, des Lied ich sing. • Чието винце пия, нему и песен пея.
209 Ein Denker ist kein Schwätzer. Ein Diplomat ist ein Mensch, der offen (aus)spricht, was er nicht denkt. • Дипломатът ечовек, който говори това, което немисли. Gut Ding will Weile haben. Gut Ding will Feile haben. ■Зада стане нещохубаво, то трябва дасе шлифова. Aller guten Dinge sind drei. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. „Aller guten Dinge sind drei“, sagte das vierte Rad am Wagen u nd ließ die Luft ab. ■„Всички хубави неща са три“рекло четвъртото колело и спукало гумата. „Aller guten Dinge sind drei“ , sagte das vierte Rad am Wagen und löste sich von der Achse. • „Всичкихубавинеща сатри“,рекло четвъртото колело и се откъснало от колата. Aller guten Dinge sind heute dreimal so teuer. • Всички хубави неща вднешно време са три пъти по-скъпи. Wer dreimal lügt, ist guter Dinge, denn aller guten Dinge sind drei. ■Който излъже три пъти поред, значи, че е в прекрасно настроение, защото всички хубави неща са три.
miraut, • Ревността е страх от възможното сравнение. Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt. Aber angenehm. ■Самохвалството вони, но вони приятно. Eigenlob stinkt. Das Lob der anderen ist parfümiert. • Самохвалството вони, но хвалбите на другитеразнасят чудни аромати. Das Eigenlob ist der einzige Gestank, der für manch einen lieblich duftet. ■Самохвалстото е единствената воня, която за някои хораухае вълшебно. Es ist nicht alles Eigenlob, was stinkt. • Невсичко, което вони,е хвалипръцковщина. Eile mit Weile. Eile mit Weile - aber begib dich a u f den Weg. 210 Die Ehe ist Himmel und Hölle. Die Ehe ist der einzige Krieg, in dem man mit dem Feind ins Bett geht. • Бракът е единствената война, при която човек спи с врага си в едно легло. Die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit den Problemen fertig zu werden, die man allein niemals gehabt hätte. • Бракът еопит на двама душида се справят с проблемите, които никой от тяхнеби имал,акобешесам. Ehrlich währt am längsten. Wenn die Ehrlichkeit am längsten währen würde, würde es nicht so viel Lügner geben. • Ако честността побеждаваше винаги, нямаше да има толкова много лъжци. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich.
• Бързай полека, но не спирайда вървиш. Was dem einen seine Eule, ist dem anderen seine Nachtigall. Was für den einen die Fessel, ist für den anderen der Sicherheitsgurt. ■За един окови, за други предпазен колан. Was dem Armen die Hoffnung, ist dem Reichen das Erbe. ■Каквото за бедняка е надеждата, такова е за богатия наследството.
212 F 2Ma/iAal ÄcA/ecAfo ^Ог/аАлт^епу m it r/lr. i Durch Fallen lernt man gehen. Wenn du hinfällst, dann heb doch etwas. • Ако паднеш, то поневдигни нещо от земята. Faulheit ist der Schlüssel zur Armut. Faulheit ist: sich ausruhen, bevor man müde wird. • Мързелът е почивка, преди ощеда си сеуморил. Anderer (Leute) Fehler sind gute Lehrer. Aus Fehlern wird man klug; unsere Herrschenden machen aber keine Fehler. • Човексеучи от грешките си, но нашитеуправници неправят никакви грешки. Fremde Fehler beurteilen w ir wie Staatsanwälte, die eigenen als Verteidiger. ■Чуждите грешки осъждаме като прокурори, а собствените като адвокати защитници. Großer Leute Fehler sieht man weit. • Грешките на големите хора отдалеч се виждат. Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. • Всяка грешка изглежда невероятно глупава, ако я направи друг; а не ти. Eigene Fehler sieht man nicht. Politiker sind dazu da, um Fehler zu machen, nicht, um aus ihnen zu lernen. • Политиците са призвани да правят грешки, а недасеучат от тях. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Die politische Leiche stinkt lebend am stärksten. • Политическият трупвони най-силно приживе. Eine Frau, sei noch so klein, sie stellt dem Teufel ein Bein. Eine Frau kann j ed erz eit hundert Männer täuschen, aber nicht eine einzige Frau.
* Жената винаги можеда измами стотина мъже, но не и една- единствена друга жена. Freiheit geht über Reichtum . Freiheit ohne Gerechtigkeit ist Willkür. • Свободабез справедливост е своеволие. Geteilte Freude i st doppelte Freude. Geteiltes Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. ■Щастието е единственото нещо, което сеудвоява, когато се споделя. Einem guten Freund soll man etwas übersehen. Ein Freund ist jemand, der dich mag, obwohl er dich kennt. • Приятел етози, койтотехаресва и обича, въпреки че те познава. Heute Freund, morg en Feind. Verlassen dich die Freunde, empfangen dich die Feinde. ■Изоставятли те приятелите, ще те приемат враговете.
214 An f remden G ebre chen erkennt man die eigenen Schwäche n. Erkenne dich selbst, um zu begreifen, warum man dich hasst. ■Опознай себе си, за дарабереш защо темразят. Früh gefreit hat nie gereut. Heiraten ist die erste Dummheit, die man begeht, wenn man vernünftig geworden ist. ■Женитбата е първата глупост, която хората вършат, когато поумнеят. Wer ehrlich ist, freit früh; w er klug ist, (gar) nie. ■Честният се женирано,умният - никога. Zu früh gefreut, hat oft gereut. ■Несерадвай предварително;може да съжаляваш. Geiz i st die größte A rmut. Geiz ist die Armut der Reichen. ■Скъперничеството е сиромашията на богатите. Geld allein m acht nicht glücklich. Geld allein macht nicht ehrlich. ■Парите не правят човека честен. Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. • Паритененосят щастие, но страшноуспокояват. Geld allein macht nicht glücklich, aber es kann das Glück finanzieren. • Парите не носят щастие, но могат даго финансират Geld allein macht nicht glücklich. Es muss einem auch gehören. ■Сами по себеси парите не носят щастие - човек трябва и да ги има. Geld allein macht nicht glücklich. Wer fragt aber nach dem Glück, wenn er Geld hat.
215 ■„Само парите не правят човека щастлив.“Но кой ти пита за щастие, щом се докопа до пари? Geld allein macht nicht unglücklich. • Парите не правят човека нещастен. Geld kann all es. Geld ist wie ein gutes Parfüm - es verdeckt Probleme. ■Паритеса като хубавпарфюм - те скриват проблемите. Geld regiert die Welt. Geld ist immer da, nur die Taschen wechseln. • Пари има винаги, сменят сесамо кесиите. „Geld regiert die Welt“ , sagte der Teufel und zückte sein Scheckbuch. • Парата върти света,рекъл дяволът и извадил чековата си книжка. Geld regiert nicht die Welt, sondern die Regierungen d er Welt. • Парите неуправляват света, а правителствата по света. Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht, aber bisweilen die Art, wie es verdient wird. ■Парите не миришат, но понякога намирисва начинът, по който са спечелени. Geld stinkt nicht, ist aber leicht zu beschnüffeln. ■Паритенемиришат, нолесно се надушват Geld stinkt nicht, wenn man eine Nase dafür hat. • Парите немиришат,стигадаимаш нюхза тях. Für Geld bekränzt man den Esel. Für Geld tue ich alles, sogar arbeiten. • За пари бих направил всичко, даже бихработил. Wo keine G ere chtigkeit ist, ist auch kein Friede. Wo keine Gerechtigkeit ist, ist keine Freiheit, und wo keine Freiheit ist, ist keine Gerechtigkeit. ■Няма ли справедливост няма и свобода, а няма ли свобода, няма и справедливост Bös Gewissen, böser Gast, weder Ruhe, weder (noch) Rast. Das Gewissen ist ein Wachhund, der jede Sünde verbellt. ■Съвестта е куче пазач, което лае срещу всеки сторен грях. Auch die Stimme des Gewissens hat mal Stimmbruch. ■И гласът на съвестта понякога мутира. Das böse G ewisse n v errät sich selbst. Erleidet des Gewissens Stimme Stimm­ bruch, d a rf man keinen Ton angeben. ■Ако гласът на съвестта ти мутира, не давай тон. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steine n werfe n. Wer im Glashaus sitzt, sollte sich im Dunkeln ausziehen. ■Който седи в стъклен палат ще трябвада сесъблича на тъмно. Der Glaube ve rsetzt Berge. Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. ■Ако има вяра, която планина повдига, то това е вярата в собствените сили. Gleich und Gleich gesellt sich gern. Reich u nd Reich gesellt sich gern. ■Пари при пари отиват. Wer sich über des anderen Glück freut, dem blüht sein eigenes. Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. ■Щастието е единственото нещо, което при деление сеудвоява. Es i st nicht alles G old, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt nicht alles, was Gold ist. ■Невсичко, щоблести, езлато, но и не всичко, което е злато, блести. G
Es ist nicht alles Gold, was dich blendet. • Не всичко, което те заслепява, е злато. Gott ist Richter über alle Welt. Gott ist allmächtig, n ur nicht au f der Erde. ■Богевсемогъщ, само неи на земята. Unrecht Gut tut selten gut. Ehrlich Gut gedeiht heute nicht. ■Честно спечеленото в днешно не прокопсва. Unrecht Gut ist steuerfrei, шМръсните пари не се облагатi
217 Eine Hand wäs cht die andere . Wenn eine Hand die andere wäscht, (so) ist das kein Zeichen für saubere Verhältnisse. ■Когато еднатаръка мие другата, това неезнакза чисти отношения помеждуим. Was ein Häkchen w erde n will (soll), krüm mt sich beizeiten. Was hoch hinaus will, krümmt sich beizeiten. • Искаш ли да напреднеш в кариерата, покланяй се овреме. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Was Hänschen nicht lernt, werden ihm die Mädchen beibringen. * Това, коетоИванчо незнае, щего научи от девойките. Eigenes Herd ist Goldes wert. Eigenes Herd ist Goldes wert für den, der ihn hat. ■Собственият дом е от злато по- скъп, стига да го имаш. Was du heute kannst besorgen, das ve rs ch iebe nicht auf morgen. Was du heute kannst besorgen, kaufst du billiger als morgen. • Неоставяйднешнитепокупки заут­ ре - утреще ти струват по-скъпо. Hoffnung m a cht den S chw achen stark. Des Klienten Hoffnung ist des Advokaten Futter. ■Надеждата за клиента ехрана за адвоката. Hunde , die bellen, beißen nicht. Hunde, die schielen, beißen daneben. ■Кривогледото кучехапе не където трябва.
218 nwM тип ат '/ ^e/uve/иеп/ können. Der Klügere gibt nach. Der Klügere, der immer nachgibt, ist am Ende der Dumme. • Глупак и половина е всъщност умният, който винаги отстъпва. Der Klügere gibt nach, aber nicht auf. ■По-умният отстъпва, но не се отказва. Der Klügere gibt Nachhilfestunden. ■По-умният дава частни урои,и. Der Klügere gibt nach, sagte der Fuchs und ging der Falle aus dem Wege. ■По-умният отстъпва, казала лисицата и заобиколила капана. Der Klügere gibt nach, sagen die Dummen. • По-умният отстъпва, казват глупаците. Weil der Klügere immer nachgibt, regieren die Dummen die Welt. • Понежепо-умният винаги отстъпва, света управляват глупаците. Wenn man mit einem Knochen nach dem Hund wirft, so bellt er nicht. Beißt du in den Knochen, wirst du zum Hund. • Захапеш ли кокала, ставаш куче. Wo K nochen sind, sind auch Hunde. Sogar die Vegetarier kämpfen verbissen um den Knochen. • Даже и вегетарианците се борят ожесточено за кокала. Viele Köche ve rde rbe n den Brei. Zu viele Feste verderben die Gäste. • От много празнициболи стомах. Viele Sekretärinnen verderben den Chef • Многото секретарки провалят шефа. Ohne Köder i st s chlim m Fische fangen. Wer sich zum Köder macht, nach dem schnappen die Haie. • Щом служиш за стръв, ставаш плячка на акулите.
Was man nicht im K opf hat, muss man in den B einen haben. Was man nicht im Kopf hat, muss man auf dem Konto haben. ■Който го няма в главата, добрееда го има в банката. Was man nicht im Kopf hat, muss man im Computer haben. вНямаш ли говглавата, имайгопоне в компютъра. Was man nicht im Kopf hat, hat man’s zwischen den Beinen, вКойто го няма в главата, той го има междукраката.
220 а//ет erreie/sicA mein Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Am besten lacht dieser, der mit den Regierenden lacht. • Най-добресесмее онзи, който се смее суправляващите. Wer zuletzt lacht, lacht allein. • Който сесмеепоследен, той сесмее сам. Wer zuletzt lacht, hat eine la nge Leitung. ■Който сесмее последен, не е наред с главата. Wer zuletzt lacht, löscht das Licht aus. • Който сесмее последен, той гаси лампата. Wer zuletzt lacht, stirbt w en igstens fröhlich. • Който сесмеепоследен, поне си умираусмихнат. Wer zuletzt lacht, hat den Witz nicht verstanden. • Който сесмеепоследен, той нее разбрал навреме вица. Andere Länder, ande re Sitten. Andere Länder, gleiche Probleme. ■Други страни - същите проблеми. Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. Wer kriecht, stolpert nicht. • Който пълзи, не се препъва. Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. Keiner ist unnütz: Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. • Няма ненужнихора:В края на краищата темогат и като лош пример да послужат Leben ohne Denken ist Dürste n ohne Schenken. Denken ist eine Anstrengung, Glauben ein Komfort. ■Мисленето е напрежение, вярата - комфорт
Ein Lehrer ist besser als zehn Bücher. Lehrer sind Menschen, die nach der Schule in Pension gehen. • Учителите са хора, които след училище отиват в пенсия. Kluge Leute irren auch. Alberne Leute reden Dummheiten, gescheite Leute machen sie. • Глупците дрънкат глупости,умните ги вършат Alte Liebe rostet nicht. Alte Liebe rastet nicht. ■Стара любов отдих не знае. Alte Liebe rostet nicht, wenn sie gut vergoldet ist. • Стара любовръжда не хваща, ако е добре позлатена. Liebe m acht blind. Liebe macht blind, aber glücklich. • Любовта заслепява, но прави човека щастлив. Liebe macht blind, aber w er heiratet, kann plötzlich wieder sehen. ■Любовта заслепява, но ожениш ли се, току-виж, си прогледнал пак. Liebe macht (solange) blind, bis einem die Augen aufgehen. • Любовата заслепявадотогава, докато на човекнемусеотворят очите. Liebe macht blind, darum tasten sich Verliebte ab. • Любовта заслепява, затова влюбените сеопипват Liebe macht nicht immer blind, oft sieht sie mehr, als eigentlich da ist. • Любовта невинаги е сляпа, често тя вижда повече неща, отколкото ги има в действителност Liebe macht blind und nicht selten ein Kind. ■Любовта е сляпа, но нерядко и деца прави. Ich verstehe nicht, wozu sich die Frauen herausputzen, da die Liebe doch blind ist. • Немиеяснозащоженитетолкова секонтят, щом любовта есляпа. Liebe geht durch den Magen. Die Liebe geht durch den Magen, bis es einem schlecht wird. • Любовта минава през стомаха, докато на човек му прилошее. Liebe, die durch den Magen geht, braucht das Herz nicht zu belasten. • Любов, която минава през стомаха, по правило не тормози сърцето. Die Liebe geht durch den Magen - wohin? ■Любовта минава през стомаха, а след това накъде отива? Liebe geht durch den Magen - wo soll sie enden? • Любовта минава през стомаха, а къдели свършва? Liebe geht durch Mark und Pfennig. • Любовта минава през парите. Lügen haben kurz e Beine. Die Lüge h at kurze Beine, die Wahrheit jed och nackte. • Ha лъжата кракатаса къси, а на истината - боси. Die Lüge h at kurze Beine, rennt aber schneller als die Wahrheit. • Haлъжата краката са къси, но тя тича по-бързо от истината. Lügen haben kurze, aber ausdauernde Beine. ■Лъжата има къси, но издръжливи крака. Lügen haben kurze Beine, aber eine sehr kräftige Stimme. ■Haлъжата краката са къси, но гласът й емного силен. Lügen haben kurze Beine, aber fällt das in unserer Dackelgesellschaft auf? • Haлъжата кракатаса къси,но нима това биенаочив нашетообщество от дакели? Lügen haben kurze Beine, aber Rückenwind.
■Налъжата краката са къси, но затова пъкя духа попътен вятър. Lügen haben kurze Beine. Ja, am liebsten kriechen sie. • Ha лъжата краката са къси, затова тя предпочита да пълзи. Wer einm al lügt, dem glaubt man nicht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, aber man wählt ihn trotzdem. • Който излъжеведнъж, немувярват втори път, но защо ли пак гласуват за него?
223 Die M acht berauscht. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. • Искаш ли да проумееш характера на даден човек, дай му власт Es ist noch kein Meiste r v om Himmel gefallen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ohne sich dabei wehzutun. ■Няма майстор, паднал от небето, койтода не се еударил здравата. Früh übt sich, w as ein M eiste r werden will. Früh regt sich, was ein Schwänzchen werden will. ■Практиката на въртиопашковците отрано започва. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Deutsche denkt, die Polizei lenkt. • Германецът предполага, полицията разполага. Der Geist denkt, das Geld lenkt. • Духът човешки предполага, но паратаразполага. Der Mann denkt, die Frau lenkt. ■Мъжът предполага, жената разполага. Der Mensch denkt und die Leute ziehen Schlüsse. • Човек предполага, а хората си правят изводи. Müßiggang ist alle r Laste r Anfang. Eitelkeit ist aller Laster Anfang. ■Суетата е начало на всички пороци. Enthaltsamkeit ist aller Laster Anfang. ■Въздържанието е начало на всички пороци. Hunger ist aller Laster Anfang. ■Гладът отприщва пороците. Müßiggang ist aller Ideen Anfang. ■Безделието ражда много идеи. Ohne Mühe keine Brühe. Ein ungeschmierter Wagen knarrt. Ohne M ampf kein Kampf. • Храната прави борбата. Wer nicht schmiert, verliert. ■Безрушвет няма мед.
224 Liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten, aber lass dich nicht erwischen. • Обичай ближния си, но внимавайда не те спипат. Die Natur will ihr Recht. Wenn die Erde schreien könnte, wären wir alle taub. • Ако земята можешеда крещи, всички щяхме да оглушеем. Not lehrt beten. Not lehrt beten, aber noch häufiger fluchen. • Неволята ниучидасемолим, но още повече даругаем. Not lehrt beten! Arbeit lehrt, wie man gegen Not sich wehrt. • Неволятаниучидасемолим, а трудът как да себраним от нея. Not lehrt betteln. • Неволята на просия учи. Not m a cht erfinderisch. Not macht listig. • Неволята на хитростучи.
225 Ordnung ist das halbe Leben. Ordnung ist das halbe Leben, aber die andere Hälfte ist schöner. • Редът е половината живот, но другата половина е по-хубава. Ordnung ist das halbe Leben, Unordnung die andere Hälfte. ■Редът е половината живот, безредието - другата половина. Ordnung regiert die W elt. Ordnung regiert die Welt, und der Knüppel den Hund. ■Редът управлява света, а тоягата - кучето.
226 Papier ist geduldig. Papier erträgt alles, besonders Toilettenpapier. ■Хартията всичко понася - особено тоалетната хартия. Papier ist geduldig. Es könnte sogar die Wahrheit ertragen. • Хартията етърпелива, би могла да понесе дажеи истината. Man k ennt den Pfau an seinen Federn. Wer sich mit fremden Federn schmückt, sollte wenigstens Geschmack haben. ■Който се кичи c чужди пера, трябва поне да има вкус. Sind die Pfeiler m orsch, so b ri cht die Brücke. Wer alle Brücken hinter sich reißt, sollte wenigstens schwimmen können. • Неруши всички мостовеслед себеси, ако не можеш да плуваш. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Wer den Kanzler nicht ehrt, ist der Demokratie nicht wett. • Не почиташ ли канцлера, не заслужаваш демокрацията. Wer den Pfennig nicht ehrt, hat einen Hang zum Großgeld. ■Който не почита стотинката, има слабост към едрите пари. Wer den Pfennig nicht ehrt, rechnet mit Inflation. • Който непочита стотинката, чака инфлация. Wer den Privatpatienten nicht ehrt, ist dessen Schwarzgeld nicht wert. ■Неуважаваш ли частния пациент, не заслужаваш рушвета му.
227 Gute r R at ist teuer. Guter Rat ist teuer, aber nicht jed er teuere Rat gut. ■Добрите съвети са скъпи, но не всеки съвет е добър. Guter Rat ist teuer, schlechter Rat kann teuer zu stehen kommen. *Добрият съвет струва скъпо, но лошият може и солено да ти излезе. Von R echt zu Unrecht ist nur ein Schritt. Vom Fanatismus zur Barbarei ist es nur ein Schritt. ■От фанатизъм до варварство - само една крачка. Es genügt nicht, Recht zu haben, man muss es auch bekommen. * Неедостатъчно да имаш право, трябва и да ти го признаят. Es genügt nicht, unfähig zu sein, man muss auch in die Politik gehen. * Не едостатъчно да си некадърен, трябва и в политиката да влезеш. Wer ist schuld daran, dass er Recht hat. • Коймуекрив, катоеправ. Wer sein Recht nicht braucht, verliert es. • Не си ли ползваш правата, губиш ги. Reden i st Silber, Schweigen ist Gold. Reden i st Silber, Schweigen ist Karriere. • Говоренето е сребро, мълчанието - кариера. Selig, wer nicht zu sagen hat und doch (trotzdem) schweigt. • Блаженетози, който няма какво да каже и въпреки това мълчи. Denke viel, rede wenig und schreibe noch weniger. шМисли много, говори малко и пиши още по-малко. Schweigen ist Gold, doch keine Scheidemünze. ■Мълчанието е злато, но не и разменна монета. Sich regen bringt Segen. Sich regen bringt Muskelkater.
• Движението предизвиква мускулна треска. Reich genug ist derj enige, w e lche r in stete r Ges undheit lebt. Lieber reich und gesund als arm und krank. • По-добребогат и здрав, отколкото беден и болен. Keine Rose ohne D ornen. Die Rosen verblühen, aber die Domen bleiben. ■Розите прецъфтяващ но бодлите остават.
229 Unnütze Sachen sind immer teuer gekauft. Die höchste Gebühr bezahlt man heutzutage für das Licht im Tunnel. • Най-високата такса плащаме все още за светлината в тунела. Salz und Brot macht Wangen rot. Trocken Brot macht Wangen rot, Butterbröter noch viel röter. • Суххлебец - червени бузки, намазана филийка - още по-червенки. Durch Schaden wird man klug. Durch eigenen Schaden wird man klug, durch fremden wird man reich. ■Човек сеучи от собствените си грешки, а от чуждите - забогатява. Durch Schaden wird man klug, ist aber ein teures Lehrgeld. ■Човек сеучи от грешките си, но заплаща скъпо за обучението. Werden wir j e so klug sein, den Schaden zu beheben, durch den wir es wurden? • Щестанем ли някога толковаумни, че да премахнем грешките, от които смесеучили? W er schläft, s ündigt nicht. Wer selbst schläft, kann andere nicht aufwecken. • Заспал ли си, не можеш да събудиш другите. Wer seufzt, gähnt nicht. ■Прозявката не е въздишка. Wer sündigt, schläft nicht. ■Който греши, той неспи. Jede r ist s eines Glückes Sch mied. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber wer möchte heute Schmied werden? • Всеки сам кове щастието си, но кой на днешно време иска да стане ковач? Jeder ist seines Glückes Störenfried. • Всеки сам пречи на щастието си.
230 Nicht jed er ist seines Glückes Schmied. ■Невсеки е ковач на собственото си щастие. W er gut schmiert, der gut fährt. Ohne Schmiergeld scheint allein die Sonne. ■Безрушвет само слънцето свети. Schönheit ohne Verstand ist eitel Tand. Schönheit ohne Anmut ist eine Angel ohne Köder. ■Красотабез чар е като въдица без стръв. Schritt für Schritt kommt man weit. Des V aters S chritte sind des S ohnes Tritte. Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt. ■Никого не можеш да задминеш, ако вървиш по стъпките му. Eine Schw albe m acht noch keinen Sommer. Ein Soldat macht keinen Krieg. ■Сам воинът не е воин. Eine Taube macht noch keinen Frieden. ■Един-единствен гълъб мир не носи. Es i st schwer, gegen den Strom zu schwi mm en. Am leichtesten schwimmt man mit dem Strom, man vergisst aber, dass er nach unten führt. ■Най-лесно се плува по течението, но то води само надолу. Schwimmst du mit dem Strom, erreichst du die Quelle nicht. s ■Носиш ли сепо течението, трудно щестигнеш до извора. Jedem das Seine. Toleranz: Jedem das Seine. Aber alles zu seiner Zeit. ■Толерантност: Всекиму своето, но когато мудойдевремето. Alles hat zwei Seiten. Jedes Ding hat zwei Seiten - die zweite ist immer hypothetisch. • Всяко нещо има две страни, но втората винаги е хипотетична. Besser ein Spatz (Sperling) in der Hand al s ei ne Taube auf dem Dach. Besser ein Buch in der Hand als die Fernsehantenne a u f dem Dach. ■По-добре книга в ръка, отколкото телеантена на покрива. Besser stumm als dumm. Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. • Глупави мисли спохождат всекиго, но мъдрият ги премълчава. Wer sucht, (der) findet. Wer sucht, der findet. Frag nur nicht, was! • Който търси - намира. Непитай само какво! Wer nicht sucht, wird bald nicht mehr gesucht. •Нетърсишли,нямаидате потърсят. Süß getrunken, s au er bezahlt. Süß versprochen, bitter gegessen. ■Сладките обещания дават горчиви плодове.
231 m le/v nicAt, c/u Ае/Шnur mein Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man soll den Flug nicht vor der Landung loben. • Не хвали полета преди приземяването на самолета. Man soll das Gehalt nicht vor d er Steuer loben. ■Не хвали заплатата, предида си си платил данъка. Man soll den Handwerker nicht vor der Rechnung loben. • Нехвали майстора, предида ти е далсметката. Man soll das Kind nicht vo r der Zeugung loben. ■Нехвали детето, предида се е родило. (Нероден Петко не хвали.) Man soll den Tag nicht v or dem Feierabend loben. • Не хвали деня преди края на работното време. Es ist keiner so taub, als der nicht hören will . Wer nicht hören will, muss femsehen. • Който не иска да слуша, дагледа телевизия. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Gegen den Tod ist ein Kraut gewachsen, das Leben. • Срещусмърттта има само един- единствен лек - живота. Gegen die Dummköpfe ist kein Kraut gewachsen. ■Срещуглупостталек няма. Gegen die Jahre ist kein Kraut gewachsen. • Няма биле против стареене. Gegen geschwollene Beine ist kei n Kraut gewachsen. Aber ein Strumpf. • Нямалексрещуподутикрака.Нопък има ластични чорапи.
Träum e sind Schäume. Wer seinen Traum verwirklichen will, muss erst mal aufwachen. ■Който иска да осъществи съня си, трябва първода се събуди. Nur die Träume sind steuerfrei. • СамомечтитесабезДДС. Stet er Tropfen höhlt den Stein. Steter Tropfen höhlt die Leber. • Капка по капка - цироза. Steter Tropfen leert das Hirn. ■Капка по капка и ...оглупяваш.
233 бе& сАей/еяг /Ш (/(((/((/ nleAtf Vor zwei Übeln muss man das kleinere wählen. Unter zwei Sünden soll man keine wählen. ■От два гряха ни един не избирай. Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich die sagen, w er du bist. Gib mir deinen Ausweis, und ich sage dir, wer du bist. •Даймиличнатасикартаиазщети кажа кой си. Gib mir deine Kontonummer, u nd ich sage dir, wer du bist. • Дай ми номера на банковата си сметка иазщетикажакойси. Ein Unglück komm t selten allein. Ein Zwilling kommt selten allein. ■Близнакът рядко серажда сам. Unkraut v erdirbt (vergeht) nicht. Unkraut vergeht nicht, wenn es regelmäßig begossen wird. ■Плевелите не загиват, ако се поливат редовно.
eda/dШ,аал/ Verspre chen und halten i st zw eierlei. Ich verspreche nichts; und das halte ich auch. ■ А з нищо не обещавам и ще удържа дум ата си. V orsi cht ist die Mutte r der Porzell ankiste. Angst ist die Mutter der Tapferkeit. ■ Страхливостта е майка на храбростта. Faulheit ist die Mutter aller Erfindungen. ■Мързелът е майка на всички изобретения.
Ein ungeschmierter Wagen knarrt. Ein Advokat und ein Wagenrad wollen geschmiert sein. • Адвокатът екато колата - трябва му смазка. Erst wägen, dann w agen. Ein wahrer Diplomat ist ein Mann, der zweimal nachdenkt, bevor er nichts sagt. • Истински дипломат е този, който двапъти премисля, а нищонеказва. W er die W ahl hat, hat die Quai. Die schönste Qual ist die der Wahl. • Най-приятната мъка емъката на избора. Wer die Wahl hat, wird wählerisch. • Имаш ли възможност даизбираш, ставаш претенциозен. Stille W as se r sind tief. Stille Wasser sind tief; leere Brunnen auch. ■Тихите води са дълбоки; сухите кладенци също. Stille Wasser sind tief, darum oft eiskalt. ■Тихите води са дълбоки, но и леденостудени. Im trüben W as se r ist gut fischen. Es gibt Menschen, die Fische fangen, und solche, die n ur Wasser trüben. ■Има хора, които ловят риба, и такива, които само мътят водата. Der gerade W eg ist der beste. Der direkteste Weg der Listigen ist die Schlangenlinie. ■Най-прекият път за хитреците е змийският. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege fuhren nach Rom. Aber nur einer in den Himmel. • Всичкипътища водят към Рим и само един към небето. Im W ein ist (liegt) die W ahrheit. Im Wein ist die Wahrheit und noch einiges mehr. ■Въввиното секриеистината и още някои неща.
236 Im Wein ist Wahrheit, im Schnaps Fantasie. • Въввиното еистината, ав ракията - фантазията. Im Wein liegt Wahrheit? Jedoch: Sie steht nicht a uf dem Etikett. ■Във виното е истината, но това нее написано на етикета. Wahrheit im Wein? Verdirbt das nicht den Geschmack? • Във виното имало истина?Това не му ли разваля вкуса? Wer die Wahrheit im Wein finden will, soll sich mit dem Suchen Zeit lassen. • Койтоиска да открие истината във виното, не трябва да бърза. Wei n löst die Zunge. Alkohol löst die Zungen, aber nicht die Probleme. ■Алкохолът развързва езиците, но не и проблемите. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Was das Volk nicht weiß, macht das Volk nicht heiß. • Ha народанемупука за това, което не знае. Was ich nicht weiß, kann ich nicht vergessen. •Щомнезнамнещо,нямаидаго забравя. Was ich nicht weiß, Macht mich nicht heiß. Und was ich weiß, machte mich heiß, Wenn ich nur wüsste, Wie man’s machen müsste. (Goethe) ■Незнам ли нещо, хичнемипуказанего; но ако знам нещо, тобимипукало само ако знаех как да се справя с него. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß; was ich nicht kann, geht mich nicht an. •Незнамлинещо-немипука,не могалинещо-немезасяга. Was ich nicht weiß, muss ich abschreiben. ■Щом незнам нещо, щетрябвадаго препиша. Wo ein Wille ist, (da) ist auch ein Weg. Wo kein Wille ist, sollte wenigstens ein Ausweg sein. ■Няма ли воля, трябва поне изход да има. Wer den Wind im Rücken hat, kommt schnell vorwärts. Einen fremden Rücken brauchen nur die Wirbellosen. • От чуждгръбсенуждаят само безгръбначните. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht, Macht ist Geld - und dennoch ist Wissen unbezahlbar. • Знанието е сила, силата - пари, и въпреки това знанието е безценно. Unwissenheit besiegt die Angst - Unwissenheit ist Macht. • Незнанието надвива страха, следователно незнанието е сила. W
237 Die Zeit heilt alle Wunden. Die Z eit heilt alle Wunden. Oft mit einem Schlag. ■Времето лекува всички рани. Понякога само с единудар. Die Zeit heilt Wunden, aber wer heilt die wunde Zeit? ■Времеторани лекува, но има ли кой далекувараненото време? Die Zeit heilt Wunden, aber als Kosmetikerin ist sie miserabel. • Времеторани лекува, но като козметик неструва. Die Zeit heilt Wunden, aber keine Narben. ■Времето лекуварани, но не заличава белези. Die Zeit heilt Wunden - doch w er hat heute schon Zeit? ■Времето лекува, но койразполага днес с време? Zeit ist Geld. Arbeit ist Zeit, Zeit ist Geld, Geld ist Luxus Und Luxus können wir uns beim besten Willen nicht leisten. • Трудът е време, времето е пари, а парите са лукс, който при най-доброжелание трудно можем да си осигурим. Zeit ist Geld. Deshalb wird sie einem auch so oft gestohlen. • Времето епари, затова честичко ни го крадат Zeit ist Geld - Freizeit kostet Geld. ■Времето е пари, а в свободното време се охарчваш добре. Zeit ist Geld und Geld ist teuer. ■Времето епари, а парата енещо скъпо.
238 Der Zweck heiligt die Mittel. Dem Zweck, der die Mittel heiligt, ist nichts heilig. ■Нищо не оправдава цел, която оправдава всички средства. Manche Zwecke verderben die heiligen Mittel. ■Някои цели злоупотребяват c оправданите средства. Mancher Zweck heiligt nicht die Mittel. Er missbraucht sie. ■Някои цели не оправдават средствата, а злоупотребяват с тях. Z
LITERATURANGABEN Albrecht,P.(2005):Zitate und Sprichwörter. Fränkisch-Grimbach. Amaudov,M.Арнаудов,M.(1949):Български пословици и гатанки. Отбор ихарактеристика. София. AmaudovМ.Арнаудов,М.(1968):Очерци по българския фолклор,София. Beyer,H./Beyer,А.(1978):Sprichwörterlexikon. Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke vom 16.Jahrhundertbiszur Gegenwart.München. Dinekov, P./Stoikova, St. Динеков, П./Стойкова, Ст. (1976): Въпроси на българското народно творчество. София. Grigorov, M./Kazarov, К. Григоров, М./Кацаров, К. (1969): 5000български пословици и поговорки. 1-2,София. Langenscheidt(1985,1995,2001): 4000 Sprichwörter und Zitate. Fürjeden Anlassdiepassenden Worte, BerlinundMünchen. Mieder,W.(1982):Antisprichwörter. Bd.I.Wiesbaden. Mieder,W.(1985):Antisprichwörter. Bd.II.Wiesbaden. Mieder, W. (1989): Antisprichwörter. Bd. III. Wiesbaden. Mieder,W.(1998): Verdrehte Weisheiten. Antisprichwörter aus Literatur und Medien. Wiesbaden. Nikolova-Galabova, J./Galabov, K. Николова-Гълъбова, Ж./Гълъбов, K. (2000-' ): Немско-български фразеологиченречник. София. Nikolova-Galabova, J./Galabov, К.. Николова-Гълъбова, Ж./Гълъбов, К. (1968): Българско-немски фразеологиченречник, София. Reichert,Н.G.(о.J.): Unvergängliche lateinische Spruchweisheiten, Wiesbaden. Röhrich,D.(2000):Lexikon derSprichwörter undRedensarten (5Bde). Freiburg-Basel-Wien. Schmidt,W.(1959):Deutsche Sprachkunde. Berlin. Simrock,K..(1991):Diedeutschen Sprichwörter. Gesammelt von KarlSimrock. Stuttgart. Slaveikov,P.R.Славейков,П.P.(1972):Български притчи или пословици и характерни думи. София. Stoikova,St.Стойкова,Ст.(2007):Български пословици и поговорки. София. Tange, E.G. (2000): Zitatenschatzfür Q u e r d e n k e r . Vlahov,S.Влахов,C.(1998):Съпоставителенречник на пословицибългарски,руски. френски, английски, немски (и латински).София. Weidenfeld,Chr.S.(Hrsg.)(2004):Lexikon der schönsten Sprichwörter undZitate. München,
РУСКА СИМЕОНОВА НЕМСКИ И БЪЛГАРСКИ ПОСЛОВИЦИ И АНТИПОСЛОВИЦИ Българска, I издание, 2009 г. Рецензенти: доц. д-р Анна Лилова, доц. д-р Мария Грозева Редактор: д-р Кана Димитрова Коректори: д-р Кана Димитрова, Елена Добрева Корица и компютърен дизайн: Атанас Чакъров Печат: „Абагар“ АД - Велико Търново Коала прес Пловдив ул. „Атанас Каменаров“ No 11 тел./факс: (032) 642 102 София ул. „Поручик Христо Топракчиев“ No 11 ет. 2, офис 24 мобилен: 0896 829 244 e-mail: info@koalapress.com www.koalapress.com Цена: 18,60 лв.