Текст
                    д-р БОГДАН БАРВІНСЬКИЙ,
дііаснсіЯ член Наукового Товаристіа ім. Шевченка у Львові
Історичні права україн-
ського народу до його
:: народнього імени ::
□ □ □
ВІДЕНЬ—КИЇВ, 1918.
З друкарні	Гольдганзена у Відні

І. Боротьба за народне імя. (Русь — Україна.) Ледви чи є на світі, крім українського на- роду, другий народ, якому довело ся би вести боротьбу за своє народне імя, якому важив ся би хтонебудь заперечувати права до його па- ро днього імена. А бореть ся наш народ за своє імя не від нннї тай не від учора: се бороть- ба цілих століть, цілих людських поколінь’ Отся боротьба українського народу за своє народне імя почала ся вже з половини XIV’. століття, з хвилею упадку ного держав- ного життя. З Київської землі та з її осередку, Київа, вийшло старе історичне імя нашого на- роду й його земель: «Русь, Русин, русь- к и й». І хоч ще довгі часи, бо ще й в XI —XII. ст. звязуєть ся се імя лише з Київщиною, вже в XII. ст. зачинає проявляти ся свідомість, що «Русь» се усї землі' нашого народу в противенстві до північних та східних земель, - і - і
заселених вправдї близько спорідненими пле- менами тої-ж самої східио-словяпської галуни, до якої належить і паш народ, з котрих одна- че витворив ся, па. зовсім пінних умовах розвитку, зовсім окремий мо оков о ь к и іі паро д. І над сими племенами запанували наші київські князі, несучи поміж них світло Хрис- тової віри іі освіту. Повстали там численні князівства, але спільного народпього імена сї землі не мали: кожда з них звала ся своїм власним іменем. «Русь> се була для півні і- пнх літописців її п ї в їй, п п а і її протиставлять вони під спм іменем виразно своїм землям. Та стало ся так. що. як висловив ся наш знаме- нитий історик Микола К’оетомарів, нашому на- родові! ^загарбано його народне імя . Около сього часу, як Київ упав остаточно під ударами татарської орди (1240 р.). в пів- пічио-східпін стороні прийшло до великого зна- чіння одно з тамошніх князівств, Мос- ковське князівство зі своїм осередком Москвою та стало едипптп під своєю владою піній князівства. В хвилі, як у першій іюл. XIV. ст. тратить свою самостійність оеіачпя частина давньої Руської держави, Галпиько- во пінське князівство (яке ііі-гало ся піц ВТ.1Д\ Польщі п . Іптвп), .московські князі, вважаю пі себе спа.ікосмцями колипіпьої Руської держави як потомки київських КНЯЗІВ. ПІ іпиеують ся
вже «ВЄЛІІКИМП князями всеї Руси». Що більше, московські князі стали вважати свої землі властивою, старшою Русю. Тоді то вири- нає вперве на означеннє північно-східних зе- мель імя «Велика Русь», а на означеннє усіх земель нашого народу7 імя «Мала Русь». Але означуваннє усіх земель нашого народу іменем «Мала Русь» немає н і я к о і о с н о- в и. В противенстві до цїлости Руської дер- жави, витвореної київськими князями, «Ма- лою Русю» звала ся в першій пол. XIV. ст. Гал ицько- во л и нська держава*). Серед нашого народу була сильно викорі- нена свідомість, що ного землям прислугує виключне право до імени «Русь». Во не з Москви, аз К п ї в а вийшло се імя, бо не Москва, а Київ мав стати по словам одного з наших перших князів, Олега, ;<м а т ї р ю руських городів». Сю виключність права нашого народу до імени «Русь» різко підчер- Останній її князь Болеслав-ІОрій II підписував ся: „з Божої ласки природний князь усеї Малої Русп“, а се відповідає пншому його підписовп: „з Божої ласки князь Руської землі, Галичини і В о л о д и м и р і ї'. Польський королд, Ка- зимир Вел. підписував ся „королем Польщі і Малої Русп“ що означало Галичину її Волинь, бо лише сї части колишньої Руської держави були в його посіданню. А й з виданого у Відні 1772 р. австрійським правлтельством „Всупного виводу прав Угор- щини до Малої Руси і Поділля" бачимо, що не до усіх земель нашого народу відносить ся імя „Мала Русь“. . з - 1*
кур. галицький літописець XIII. ст.. називаючи галицько-волинського князя Романа Метисла- вича «самодержцем всеї Руси через се, ню він в останнє зібрав у своїх руках майже веї землі' нашого народу. І.'дмять щю се жила ще іі в часах Козаччини, бо й Хмельницькії її на- зивав себе «руським самодержцем» або «Гетьманом Запорожського війська і всіх Руси іі . маючи тут очивидпо на увазі иемлї нашого на]юдм. Панюго стародавнього на- іюднього іменн «Русин . що ще почавши з X, гт. приходить в договорах наших князів з Греками, в «Правдї Руській» і в нашій нан- давнїйшій (т. зв. Пссторовій) літописі москов- ський паїюд не знав зовсім: там люде кажуть про себе «я русекій . б! се очивидпо скоро- чене < русе кін человЬкч, і вказує, не на руське, іюходженпє московського народу, а на йото колишню приналежність до Р у с ь к о і д е р ж а в и. на с н і л ь и і с т ь в і р п іі к и п я; пост іі. занесених там з Руси. Ще до кінця XVII. ст.. а навіть і в Х\ ІИ. ст. воліли західні ла]юди Европи вжива- ні ДЛЯ земель МОСКОВСЬКОГО Параду іме- ііи Московщина, в противенстві до іменн Русь. на. означеній: земель нашого на- роду під В0Л0ДЇП1І6.М Польщі іі .Ііігви. А син царя Івана Грізного, Федір (1—1598) нази- вав себе царем і великим князем Москво- Росії». 4
Скоро одначе московський народ загарбав нам наше народне імя «Русь», «руський», наш народ у почуванню своєї відрубності! став ужи- вати нового імени, хоч чарівно стародавнього, як тамто: свої землі' став він звати «Украї- н о ю», а себе «Українця м и», «у країн- с ь к и м н а р о д о м» *). Вже в XII. та XIII. ст. «Україною» звали ся в наших лїтописях пограничні з е м л ї українського народу (н. пр. Переяславщина, галицьке Г'юнизе Ті Забуже). Вправдї й у Мос- ковщині' звали ся пограппчні землі «Украї- ною», доля судила одначе так, що підчас коли деинде се імя не вийшло ніколи поза з н а ч і н н є п о г р а н п ч а, звязало ся воно протягом часу тїсно й виключно з землями нашого народу. «Україна» стає у нашого на- роду чимсь незвичайним, чимсь ж п в и м. щ о вміє плакати над своєю недоле ю. В наших лїтописях. народнїх піснях і пнпіих творах нашого письменства читаємо, як Укра- їна «стогне», «журить ся», «сумує її о плакує--. «ляментує» і т. п. Видно з сього, що нашій «Україні» судило ся стати чимсь більше, ніж звичайним пограничем. Вже в XVI. ст. усталюєть ся імя «Україна» й приходить па означеннє Л Звертаємо увагу па наголос. Має бути: Україна, Українці, український а не: Україна. Українці, український, як хибно ви- мовляють у Галичині. 5
середнього та нижнього Події і- н рови. І якраз се залітне, що як колись в княжих часах з Київа розширило ся на всі землі нашого народу імя "Русь», так само в ча- сах Козаччини розширило ся звідти імя «Укра- їна . Для князя Олега був Київ «матірю русь- ких городів >. для козаків був він <серцем У к р а ї п в*). Рішучий зворот у розумінню значіння іменп «Україна» спричинили війни Хмельниць- кого: народ став почувати себе великою одини- цею й відчувати спільну приналежність по- одиноких земель. «Україна в сім часі для на- шого народу с(' нже не якесь пограниче, не Подніпрове, а усї його землі аж по В непу. Се видно виразно з усіх сучасних на- роднїх дум та пісень: в них границею між Польщею й Україною у ріка Висла, поза яку втікають прогнані козаками Поляки іі Жиди та звідтам поглядають на. Україну».. Так само гг деяких сучасних творах нашого письменства границею України е. Висла. В одній вірші з XVII. ст. прославлено запорожське пінсько за се, що очистило Україну» з Ляхів і Жидів аж п о Вис л у. А в віршованій драмі з 1725 р. < Милость Божія» виступає Вість та звертаєть ся до України» зі сло- *> В письмі з 1711 р. до Туреччини писали сопи: „Як чоло- піковії без душі, так Україні годі жити без К и і в а“. — 6 —
вами, що Хмельницький «по В п с л у г р а- нпцю тобі закопав». Цогляд нашого народу, що ного землї про- стягають ся до Висли («Колись наші діди над сїєю річкою козакували», як співаєть ся в су- часній народній пісні), опертий -на старій па- мяти. сягаючій X. ст.. яка не завмерла й в XV’!. ст., а віджила в XVII. ст.’в часах Хмель- ниччини *), з сею ріжницею, що відтепер імя «Русь» стало то ж сам и м з іменем «Україна», а павіть почало останньому уступати м і с ц я. Хмельницький відгрожував ся перед польськими послами загнати Поляків за Віїс- ту, а в Україні (значить ся від Висли) не мало бути «пі одного князя ні шляхтича». До сього мала йому помогти українська чернь, що жила «п о Л ю б л и н, по Крані в». Гетьман Впговський говорив про «права цілої ста- *) В записи Оди, вдови польського князя Меіпка І., з 995 р. означено границі Руси аж по Краків. Німецький історпк Гер- г'е?штайи у своїм творі з 1549 р, а польський канонік Красїньский в творі з 1174 р. подають, що границі Руси сягали Карпатських гір недалеко від Кракова. В договорі Хмельницького з угорським князем Раковцієм з 1657 р. згадані „городи по Вислу ріку, в яких жплп руські люди благочестиві і цер- кви бу.іп“, в шведсько-українськім договорі з 1657 р. говорить ся про .границі і межі запорожського війська пе тільки до ріки Висли, але аж до границь Прусії“, а в статтях Дорошенка з 1669 р. границя руського народу зачпнаеть ся „від ріки Висли".
ріінної України або Руси, де бул-т грецька віра її де к ще мова, а -я; до В п с .1 н», а в письмі гетьмана Дорошенка з 107" р. з вказівками для послів від запорі чеського війська на, еоіім чи- таємо про духовні й світські вузького Праго лавпого українського чари і у стани». Се найяркійші докази тожстмости імен Русь і ('Україна^ вже в XVII. ст. Що 'Україною, звали й на Заход і Е із- рив и г ї землї нашого народу, про се сві ічать почавши від другої йот. XVII. ст. видавші там Географічні карти України іі ґеоґрафічіїі <-ло- варі. Голяпді ькі й французькі Географічні карти з XVII. іі XVIII. ст. зображають поодинокі части великої У к р а ї н п . а ім чию К и- ї в іц п н у. ІЗ о л. п н ь. Поділ л є. Б р а <• л а в- іц п п у. Червону Русь (Галичину) й II о- куттє (з містами Галичем. Коломиєю і ви.). а місто Львів зачислене там до біль- ших міст України». В деяких західпо-евроїн й- ських Географічних еловарях під ім чіем Укра- їна находить ся п Хол.мщііна. :: усього висше сказаного виходить ясно, що вже від половини XVII. ст. єствуе нове .1,1- і а .і ь п о - н а р о д п г. імя: Украіпа>. У- кра їнспь . у к ра ї и е ь к и а , та що анї польські анї московські су їди не можуть нїяі; заиері чити нашому народови історичного права до вживання сього імени.
II. Великоросів чи Московщина? (Як ми повинні називати наших північних сусідів?) В статті п. з. «Боротьба за народне імя» виказав я ті причини, задля яких наш народ після загарбання йому його иароднього іменн «Русь, руський» московським народом, прине- волений був прпняти для себе й своїх земель нове, хоч не менше старе імя, «Україна, Укра- їнець, український». Вказав я рівно-ж на брак всякої історичної основи в означуванню всіх земель українського народу іменем «Мала Русь», а земель московського народу іменем «Велика Русь» із сього згляду, що «Малою Русю» звала ся в першій пол. XIV. ст. в проти- венстві до цїлостп Руської держави, витвореної київськими князями, тільки Галицько-волин- ська держава. Колп-ж під сю пору вживавсь ся в нашій публіцистиці (зарівно в австрійській як і в державній Україні) на означенне земель московського народу іменн «Велико ро- — 9 —
с і я», *) то цілю отсеї моєї замітки є виказані, що і-я назва не має не то и ї якої і с т о р и ч- н о ї, ба. що більше, ужнванпє її не май л ї я- к о ї л ь о ґ і я П О ї ОСНОВ II. Зачнемо від браку льоґічпої основи імени «Великоросів;. Для зазначення СВОЄЇ відруб- ності! від московського народу вживає наш на- род імені! «Україна, Українець, український >. Так щоя;? Мимохіть ми самі одночасно запере- чуємо сю відрубність нашого народе, назива- ючи землі’ московського наро;іу «Велпкороеівю». Беручи льоґічпо, коли єствує якась «Велико- росія». мусить єствуватп як протиставлеипе до неї «Малоросія», а се. річ очивпдиа. мусить довести до погляду про єдипство обох народів, українського її московського, чи радше, як иа- казувала-б у тім випадку льоґіка. «малорусько- го) її «великоруського . На іцастє не мопсе тут мати рішаючого впливу «льоґіка» наших публі- цистів і ми. сягаючи до історичних основ, мо-. жемо перейти над нею до дпевіюго порядку, відзиваючись до нашої суспільності! з горячою просьбою, щоби раз на все покинула всякий фальшивий встпд перед уясіїванисм імені! Ось у „Ві ст п п ку політики, літ е р а т у р и й «я г- тя“ 'і. 22 з 2-го червня 1918 в статті А. Жука: „До кип по- вніша пристати Україна", читаємо: „Щодо Росії, краще (0 скачати Вслпкоросії, мусить Україна в даній хвилі старити ся лося гнути одної мети". 10
«Московщина. Москаль, м о с к о в- с ь к и й», коли сього не встидав ся наш без- смертній! Геній, Тарас Шевченко *). Ще не так давно, бо зараз після революції в Росії, коли то дехто покладав великі надїї на «автономію» України й иншпх народів у феде- ративній злуцї з Московщиною, у нас встигали ся назвати нашото північного сусіда його влас- тивим іменем, зате залюбки уживано іменн «Росія, Росіянин, російський». Пе- редовсім яка тут льоґічна основа в Означуван- ню сим іменем московського народу й його зе- мель? Ое-ж зовсім ясна річ, що імя «Росія» означало від початку XVIII. ст. державу, в котрої склад входили всякі пнші народності!, що «Росіянином» міг бути зарівно Москаль, як Українець або Поляк, подібно, як імя «Австрія» означає державу, а «Австрійцем» є кождпй її *) Коли ходить о Фальшивий встид, то його у нас, на жаль, аж надто богато. Ось н. пр. в книжочцї для народу прОФ. Гру- шевського: „Про старі часи на Україні’1, С.-Петербург, 1907, що обіймає всього 176 сторінок, на ст. 69- при нагоді згадки про нарікання людий на Україні на .Жидів, в 16-ти рядках дрібного письма пояснюєть ся, чому іменп „Жпд" не належить вважати образливим! Що до Шевченка, гл. н. пр. його „Розриту могилу", де чи- таємо: „А. тиячасом перевертні нехай підростають, та поможуть Москалеві господарювати"; „Чигирин": .За що скородили спи- сами московські ребра"; „Суботів": „Там то він молив ся, щоб Москаль добром і лихом з козаком дїлив ся". — 11 —
горожапнп. чи він Українець, чи Поляк, чи Німець і т. д. Розгляньмо тепер історичні ОСНОВИ, чи можна Московщину звати «Росією . а Москалів Росіянами». < російським > народом. І так го- дить ся зазначити, що імя . Росія > о грець- кого походження, а пішло з грецької назви Рос» (від ст. почавши) на озна- ченій; українського (руського) народу, закпм ще московський народ зявнв ся па історичній видінні. З іменн і’ое утворило ся пізпїііше грецько імя Росія на означеній? Руської держави, що опісля перейшло до нашої мови. Уже київський митрополит (ВІД 1113 р.) Гішго- рііі Цамвлак підписував ся Григорій Росе- к и іі . київський митрополит Ізпдор перший в 1439 р. став підписувати ся київським митро- политом і всеї Роееї . а смоленський епп коп Ми аїл у своїм поела.ііію до папи римсько- го з 147Н р. називає себе <еле:ктом на митропо- лію Київського престола і всеї Росії . нали- ваючи при тім паш народ ро <• і й с ь і; и м н (’ловяііами . російськими іннамп \ От- же бачимо, що імя Росія, іянчйеькиіі пінно з грецької мови, а внобразува.н» ся не в Мос- ковщині. а у пас па Україні. Па се звертає, увагу учений крплоінаніїн пок. Литій Петру- ш е в н а у замітці, котра в нашій науковій лі- тературі пішла зовсім у забуттк. Подаючи но- вінчні факти, пінне він: Па основанії нрпве- 12
денних даннпх заключаєм. что названій землі русскоії Росією, народа же русскаго росій- •ским в о з н и к л о і в и о б р а з о в а л о с ь на- цією церковною єрархією ю ж н о іі Р у с п. от которой оно з а імствова нп о сїверіїою Р у с і ю і до сих йор нею употребляєт ся» *). Є тому історичним фактом, що як на означеннє своїх земель і народу московський народ загарбав наше історичне імя «Русь, руський», так само на означеннє своєї держа- ви загарбав він нам імя «Росія, російський». Цікаво, що навіть син царя Івана Грізного, Федір, не бачив виключності! права свого на- роду до імени «Росія», підписуючись «Пресвіт- лим царем і великим князем М о с і; в о - Р о с- с ії»**), а шведський король Карло XII. в дп- пльомі для запорожського війська з 10. мая 1710 р., вихвалюючи вірність гетьмана Орлика і «слав'ного народу російського, що стогне в ярмі під преможним л о сковськи м пано- ваннєм» ***), признає не московському, а укра- *) Літературний Сборник 1869, ст. 256. Крім сього додає він, що від імени „Росія" „потом проізошло російскій, Росіянин". **) Гл. мою розвідку п. з. „Звідки пішло імя Укра- їна"? Відень 1916, ст. 15. ***) Є п з єн: „Орлик у Швеції". (Записки Наук. Тов. іл. Шев- ченка т. 92) ст. 93: .іпсІїМае §еп!і8 Коззіасае, зиіі іи^о ішроіепііз аотіпаііоиі.? Мозсогііісае апііеіапіія". — 13 —
їпському народові!, як впрочім • твердів\ 10ГЬ ЄЄ впспю наведені історичні дані, право до назви «р о с і й с ь к її іі п а р о д». Вернім ся тепер до розглянений Історичної ОСНОВИ Імені! «Велпкоросія». Ііорпстаїочи з упадку самостійності! останньої частини давньої Руської держави. Галицько-волинського князів- ства в першііі йол. XIV. ст.. .московські князі стали вважати свої землі властивою, старшою Русю і звати їх Великою Русю . а землі панюго народу «Малою Русю . Історична основа імени «Велика Русь, дуже слабка, бо як уже згадано, імя «Мала Русь-» означаю тільки Га- лицько-волинську державу, отже «Великою Русю» супроти неї могла звати ся хиба цілість колишньої Руської держави, витвореної київ- ськими князями, а не землі московського наро- де. Через те ніякої історичної основи не має підпис царя Алексія Михайловича після під- тапя України Хмельницьким Московщині в 1654 р.: Вожою милостю, ми великий государ, цар і великий князь Алексій Михайлович, всі В е л и к о і і М а л о і Р о с с і ї самодержець». Властивим народним іменем нашого пів- нічного сусіда є імя Московщина. Мос- каль. м о е к о в с ь к н іі». Як з Кпїва піш іо імя Русь» (ще в XI—XII. ст. іти в Русь зна- чило іти до Кпїва. вийти з Р\ ськоі землі .зна- чило вийти до Київщини) й розширило СЯ по- стелено па всі землі українського народу, так — 14 —
з Москви пішло імя «Московщина», поширюючи ся па землі московського народу. Йшла річ, що великі князі московські, вважаючи себе як потомки київських князів, спадкоємцями дав- ної Руської держави, покинули вживати на означеннє своїх земель імени «Московщина* (хоч цар Федір Іванович, як то ми бачили, зове їх «Москво-Росіею»), а загарбали нашому наро- дові! імя «Русь». Одначе ще до кінця XVII. ст., а навіть у XVIII. ст. воліли західні народи Европи уживати для зе- мель московського народу і для нього самото імени «М о с к о в щ п н а», «М оскал ї» (Мовсо- хіа, МоЕсоуііае) в противенстві до імечи «Русь» (Еизвіа, Еиійепіа), уживаного на означеннє зе- мель нашого народу під володїннєм Польщі й Литви. Так само козаки в дппльоматпчній пере- писцї з поч. XVIII. ст. все протиставлять Укра- їні «Москалів». Наведу хоч би лише кілька прикладів. І так у меморіялї з 1711 р., котрий козаки мали предложитп турецькій ГІортї, на- рікають вони, що «несправедливий Москаль посягає по Київ, столичний город України й бажає його відорвати», додаючи при тім, що «як чоловіковії без душі, так Україні годї жити без Київа» *). А гетьман Орлик у своїм меморіялї *) Колесса: „Матеріали до історії Козаччини з рр. 1709— 1721, зібрані в Шведськім Державнім Архіві в Штокгольмі11. Львів — 15 —
до шведського короля Карла ХИ. (між 1711 а 1713 р.) протиставить «всему українському на- родові!- «Москалів». пишучи з жалем про «московське ярмо її підданство.» *). Бачимо з повивших заміток, що зарівио льоґіка іі історія промовляють против уживання імени «Велпкоросія». Не стало вже Росії як держави, остав пінії лише народ, але він ані «російський», птії «великоруський . тільки «московський». Багато в пас було нарі- кань на те. що наші сусіди Поляки зовуть пас Малоруспнамн» (Маіоі импі). а у Німців ми ще до недавня були «Кіеіпги^еп (Малороси). Та на се одна тільки рада: II! а н у й м о с а м і себе, то й її а о будуть шанувати! І'.'ІО ст. 12: .іпііізіе Монеп.ч ргаеіепйіг іпсігороИіп Ксгаіпас пгЬет Кіоуіапі, еаіпіріе аЬ І'ітаіпа «ерагагс соїіаіпг”. *) 3 а її пеки Н. Т о її. і м. ПІ е її ч с п к а т. 92 (стаття СнзеїіаУ ст. Ці і 116; „(иуі'і ипігетва Щтаіпспвія а<1 Іогііа соїііга 5і о в сл » аге-пііа аііісі по1>ія\|ііе еоипігі ро88Іі“: „М о я і- і“: Дивині М о-я с о V і І і с и пі'; „5$еу11* М о в с о т і (і с а с .чиІлесНоііЬ". 16