Текст
                    itn •■•/Ці:?' ЙЙЇЛ-Ц-1 !ó^’JCz ж*
W®' о
да
Ó
ТРУДЫ
ПОЛТАВСКОЙ
• • .. ■ . • • . .
йеной архивной йййй
'ій;.’t:*Л-л.4Лк4г йѴ-7 • ■ і ifc?. Йі-.1 • •:$ Wjfet<?••••&> А>;<'ЙчѴ^с й <ї3 -л ікЖ .£: ••;Ж. ". > 5 Г,•. т ,. Ź<-■' d ,W; • ;;Aj
Издано подъ редаіщіей^ дѣйетзнтельйып членовъ Комиссіи r,^X/ 'йй і‘г'‘г■]Г< *J V1'''*>f fii 11' u’’ i *ł'; И. ф.. Иаеловсиаго, ' й. ф. Мальцева u
li
Жѵ
fi О Л T A a A.
Эя*кТ|Яі*,е<йая і.іллі-рафія Г. И. МАРКЕВИЧА.
'• ■ . ..’ ■ ',:,';/і ’ '■' . ■ ' ;І ■ . і"О ЖШ. ’ЖШй '' ■;•- -.-лл-^Мдт- • 'V" і. АІ£х ‘ЧІ'Ѵ: фМ^ ож<м . 3'. -■ ТРУДЫ АРХИВНОЙ КОМИССІИ' 1. Труды, вып. первый . .' . . . . р. 1 р. 50 к. Содержаніе: ІА ,К-ъ исторіиПалт^пской' губерніи Й I. Максимова/-^Церковь въ с. Зэпсельѣ, во ' имя св/ Николая”. X Ф. М;ал^ера?^<0в. Ефремъ переяславскій' .строитель, первыхъ-, больницъ ’ръ. Россіи», И. Ф? ІІшиовсщіір'—* Къ .исторіи Малоросія» во- время ■-генералъгубернаторства КН. Репнина*, Л. В. Надалі „Древнія земельныя сооруженія нъ предѣлахъ- Полтавской губерній ч. ї.;:*, „С древнихъ городахъ, ' • городищахъ и насыпныхъ валахъ*. «Приложенія»,-. ІОтЧеіъ.' по межеванію "У Полтавской губерній **;, В. Л. ' исторіи поІ- танскаго полка и; къ родословной Гоголь-Яновскихъ. 2. Труды вып. второй . ; ■. . . Ц. 75 KŹ Содержаніе: Л. В. Йадалки — ?-Что сказало населеніе Полтавской губерніи о своемъ ••- старомъ -б'ытѣ>• Россіи въ ХУІІ &.и, /А Л. —„Печати: городовъ. 3«ъ. малороссійскихъ казачьихъ’полкбвъ*, •.Приложеній: К X „Матерьялы для,- исторіи П^л.т^вс^апо- иолк*:* ’Ж дѣні.я. о Полтавской губерніи сто лѣтъ назадъ^. 3. Труды, вып. третій Ц. 75 к. . Содержаніе:. jiS^eitorid :,РасколЬничій латргаркъ' .въ "ПЬлтав£‘'Й.І.Ійиголай» .Ś. ' ЛЙ^Ч^ЯлЙійская ярмарка въ -періодъ-.-ея ; оуці^.е^'вбванія 'въ, 'Ромбахъ’ : Д. Ф, з-прабду двухъ -до^^ начала;.- ;-.: Ч. ' XIX вѣка.ю ■ врзнагражденій-:духоненгт.вай:з-а требрііс'ііра-впв^і.я^, Д.Д ЖгсіЧ "• ?:. -•■ левсЦго —ѴП-олт^ъская _ гимназія..оъ -1808'4Ї81Ї годъ/ > Jb: j?. " •■' '■. <Гдѣ похоронены шведскіе, воины, послѣ бйтеы 27-го Іюня 1709 г.т. ■ .г ., ■У;;у ?' . • - чг/ _ ; • ъ; ► Л', г ’ >■ г 7' 'ч. ''-! ’ К'. - г>' " : ' ' .4 . ł“' 4. Труды вып. четвертый . . . . . , ц. 75 к. ‘ Содоржаніе:' - Д. Ф. :•: -т* О- мал оруcęк йхъ • ійлитал’яхъ; Ф. .■ На^овскаір. -г- ■. „Полтава въ XIX столѣтіи.77, Ф. ІІав.ювска-ір — „Проэктъ В* .Малахова' ■ •' . ,ѣъ 18Ś 4 Г'^ о бъ.. у Ч jte-ż# де ні и, вэ а и^ ни г о 'о б щес т.<а с т р ахр в а н і-я.'.от ъ г р а'до.биті$;еуч •' у 7.Z. Я. • „Кобелякокая старина'ф А?. 77 .Лео'Н-пювеіаші,—„Харак¬ терныя черты личности Г. С, Сковороды и егр ізмій .израильскій^ /L Ф. - Репн'инъ':-.ВЪ'' -его •-ртнэшёвіяхъ. К-Ъ • .дворянству ,І|ЗЪ' лза• ••■ ......';■ ;,л;;'й ■/ вм'ійой-маяоп©'ліи! И й*; ₽. гКочуб^иф/ТС,-•'.р1Ч--^^ёестр^і выданнагр':,.- • приданнаго ' въ 1794 г,-и 1815 г.“‘-К А. Тысячелѣтіе города . ' Щ-ёрйясІіава4^.'.Прилаженія: '/ •' Л-дѵ-ТА'.': ч-;й-; 5. Труды вып. пятый . . . . . . . ц. 75 к. Содержаніе: Л. Вадал/сн. -»Памяти В. Б. Антоновича'^ Н. Ф. І7^ло^шо,— О,0 распро < / ’ ;• стр а не н (и? въ • ;• М ,^л р росс і и п0и эв е де и і я j.W евч ё н ка-“Ж- / ' вопросу о переводѣ Ильинской ярмарки изъ Ремень въ Полтаву4', Л. В. т'"-. ■ ’ 7£łŁ4-.>0’ .птЗри’нбмъ-- покровскимъ'. храмѣ-козацкой ' цорьіг.и 'его стройтелѣ^ф.-. Лї. Ф. ІІ^вловскаіб -^^ъ: исторіи-йви'йЬ’иуірейіД-^въ ]Й:аябрбссі:й“^—Ж^Ф. Ййб- ■■■-•• ■ •■■' 'Тутрпмйь^^^^ ; правленіе^ Ж II: Л'еотповркс&а^ Г-йР* ,РУ?’-• во.рода и генезисъ сго философіи",. /?. /А/снлс&скаго.— Iіоатавская „перэан мужская, гимназія0, //. К --.Матеріалы по археологіи Полтавской f у.- Л.-•■'•■;іі ф^губерній*? łi> „Дѣлб у •пд'д^у^йМр'мъ;'; недѳрр.бл^ изъ ІІІмЙѣё.в-, . .скихъ. шляхтичё’й :\К)д£инѣ. ГІетр.овcięć—„Р'пррИс’Хо^ж'дёщи •. .■'• и особенностяхъ владѣнія нозачьими и Наслѣдственными землями въ Малороссіи^ Ъ\ 77. Л(юнтовсши).-г„Къ тексту „Змій Израильскій14, IL Ф. Павлм- ■ -ф ■ • „Статистика ёвррйскагб населенія;въ Пол¥авско&/губ'эрііійуйр'і 'рремёй й ? •. е £ .уЧр е'Ж-Д е н і я ио;., чертѣ осѣд ст й.1?І-’’ ’ t '• -ф'. -' у' d,'. ? ѵ _ \;<■; '"■ 1; 7' Ъ, ■■ ■'“■? • < т -7 '7 6. Труды, вып?. шестой ч,- 1. .... . ц. 50 к. ' -і Со Д ер жян I е: Й. ■' • Ф^? - Ii а tyoąc іщг д. ' М асбё н.Ьк ая - л'фкі" е ъ - ' П оіі'та вѣ.“, ' Й, • Ф*=' б' „Учрежденіе Полтавскаго "Й Оститу та1' (и цострЬйха для него зданія Прика?
полтлвснои НЕВОЙ АРХИВНОЙ ЕОМЖИИ. Издайо подъ редакціей дѣйетййтедьиып чдейойъ комиссій ѵѵѵ.и.ѵ, у. 2>- ріадалки. u '•А > % ВЫПУСКЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ- ПОЛТАВА. Электрическая типографія Г, И, МАРКЕВИЧА. 1915 г
Оглавленіе. Стран. 1. Происхожденіе и значеніе имени «Русь»— Л. Ѣ. Падалки . . • ■ ■ ■ • .1—40 2. Хозяйственное положеніе посполитыхъ и подсосѣдковъ Песчанской сотни, Переяславскаго полка, по даннымъ Румянцевской Описи (1767 года)— И. 0. Ковбы 41—77 3. Воронковская сотня Переяславскаго полка по Румянцевской Описи.—77. К. Ѳедорвнка . . . 79—227 4. Кременчугская фабрика сукнодѣлія для евреевъ въ началѣ XIX вѣка.—И. Ф. Павловскаго . ■ 229—240 ПРИЛОЖЕНІЯ- 5. Отчетъ Полтавской Ученой Архивной Комиссіи за 1914 годъ.—Я. Ф. Павловскаго 1—21
Л. В. /Малка, ПРОИСХОЖДЕНІЕ И ЗНАЧЕНІЕ ИМЕНИ „РУСЬ".
®тъ автора Настоящее изложеніе о происхожденіи и значеніи имени «Русь» представляетъ собою нѣсколько дополненный и исправленный докладъ по этому вопросу Всероссійскому Археологическому съѣзду въ Новгородѣ (1911 г.). Основныя положенія доклада, а также и развитіе темы остались въ прежнемъ ихъ видѣ; дополненія относятся, главнымъ образомъ, къ тѣсно связанной съ вопросомъ географической номеклатурѣ Европейской Россіи; исправленія касаются нѣкоторыхъ частностей по литературѣ вопроса; существенно исправлена, точнѣе, значительно сокращена глава о славянствѣ Руси. Настоящее изданіе, равно какъ и первоначально представленный Археологическому съѣзду въ Новгородѣ докладъ, ставитъ для себя задачей, хотя бы въ слабой мѣрѣ, способствовать возобновленію вниманія и оживленію интереса какъ въ сферѣ дѣятелей исторической науки, такъ и въ болѣе широкихъ кругахъ образованнаго общества, къ вопросамъ о началѣ Русской земли, Русскаго народа и Русскаго государства. Эти первостепенной важности и для науки, и для жизни вопросы въ послѣднее время въ русской исторической наукѣ какъ бы отодвинуты на задній планъ, продолжая, однако, занимать вниманіе иноземныхъ, главнымъ образомъ, нѣмецкихъ историковъ и лингвистовъ. JL Падалка. Декабрь 1914 гФ
Пвоисхождзнів в знаїеиів sn „Русь" Намѣченный вопросъ по существу своєму тѣсно связанъ съ огромнымъ и чрезвычайно загроможденнымъ разнообразными разысканіями вопросомъ о началѣ Руси. т. е. съ вопросомъ о происхожденіи и началѣ Русской земли, Русскаго народа и Русскаго государства. Въ силу того, что даже самое упрощенное обслѣдованіе этого, вопроса, точнѣе, длиннаго ряда вопросовъ, обычнымъ исторіографическимъ и литературно-критическимъ способомъ является задачей, почти невыполнимой по своимъ необъятнымъ размѣрамъ, представлялось цѣлесообразнымъ выдѣлить лишь зерно вопроса съ тѣмъ, чтобы подойти къ его разъясненію путемъ предварительнаго разслѣдованія о происхожденіи и значеніи имени «Русь». Основнымъ матеріаломъ для настоящаго сообщенія послужила Начальная лѣтопись по Ипатскому списку, текстомъ которой, какъ самымъ полнымъ изъ всѣхъ существующихъ лѣтописныхъ списковъ, пришлось и ограничиться въ соображеніи, что значеніе имени <Русь» достаточно исчерпывается однимъ этимъ спискомъ. И въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ другихъ спискахъ Начальной лѣтописи, такъ или иначе повторяющихъ основной ея списокъ, или дополняющихъ его въ частностяхъ, имя «Русь» не можетъ употребляться съ инымъ значеніемъ, помимо тѣхъ значеній, въ какихъ оно нашло мѣсто въ Ипатскомъ спискѣ Лѣтописнаго свода. Соотвѣтственно принятому упрощенію задачи, и относящіеся къ древней Руси иноземные источники вошли въ настоящее разслѣдованіе лишь въ объемѣ использованія ихъ въ наиболѣе крупныхъ ученыхъ трудахъ но древнему періоду Русской исторіи и въ такомъ видѣ, кажется, вполнѣ достаточные для разъясненія начала Руси въ предѣлахъ намѣченнаго вопроса. На ряду съ опредѣленіемъ задачи настоящаго сообщенія надлежитъ отмѣтить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, и тотъ методъ, какой представлялось цѣлесообразнымъ примѣнить въ соотвѣтствіи какъ съ задачей изслѣдованія, такъ и съ матеріаломъ, подлежащимъ обозрѣнію. Данное разслѣдованіе выразилось прежде
всего прослѣживаніемъ значенія имени «Русь», употребляемаго не въ одинаковомъ смыслѣ въ нашей Начальной лѣтописи; выяснялись затѣмъ составные элементы изслѣдуемаго явленія въ послѣдовательности его измѣненій во времени и въ связи съ исторической обстановкой, въ которой наблюдались эти измѣненія. Наблюденныя формы явленія, въ заключеніе, согласованы по основному элементу, наличность котораго обнаружена въ разнообразныхъ формахъ изслѣдуемаго явленія. А такъ какъ однимъ изъ основныхъ элементовъ въ нашемъ вопросѣ является территорія (гдѣ именно, въ какихъ предѣлахъ возникла Русь?), то въ части настоящаго разслѣдованія, касающейся вопроса о происхожденіи имени «Русь», получилъ по возможности широкое примѣненіе территоріальный принципъ изслѣдованія, планомѣрнымъ проведеніемъ котораго достигается установленіе опредѣленныхъ пространственныхъ соотношеній меледу различными формами явленія и наибольшее конктретизированіе сложныхъ сочетаній его элементовъ. Такимъ образомъ, въ настоящемъ сообщеніи не ставится задачей изслѣдовать происхожденіе Руси въ полномъ объемѣ этого вопроса; въ данномъ сообщеніи просвѣщенному вниманію читателей представляется попытка подойти къ этому чрезвычайно усложненному вопросу путемъ предварительнаго разысканія о значеніи и происхожденіи имени «Русь». Въ задачу настоящаго собщенія входитъ прослѣдитъ: 1) значеніе имени «Русь», 2) происхожденіе этого имени, 3) формированіе въ исторической обстановкѣ объекта этого имени, т. е. формированіе Руси, 4) славянство Руси и 5) территорію распространенія имени «Русь». I. Значеніе имени «Русь». Имя, какъ звуковая форма явленія, неразрывно связано съ самой сущностью обозначаемаго имъ явленія. А посему выясненіе имени непосредственно приводитъ и къ тому понятію, какое облекается именемъ. Въ особенности примѣнимо это положеніе по отношенію къ крупнымъ явленіямъ историческаго значенія, останавливающимъ на себѣ вниманіе людскихъ поколѣній въ теченіе вѣковъ. Не можетъ имя, которое прошло черезъ вѣка, имѣть случайное, поверхностное значеніе. Тщетно было бы искать этимологической основы, а слѣдова¬
7 тельно и значенія имени «Русь» за гранями этническихъ элементовъ, образовавшихъ Русь, какъ историческое явленіе. Всякая попытка выводить это имя изъ чужеродныхъ элементовъ явилась бы безплодной уже въ силу неестественности такого положенія, чтобы имя историческаго организма, жизнеспособнаго въ мѣру развернувшейся затѣмъ его мощи, пришло бы со стороны и въ послѣдующемъ было бы усвоено какъ имя страны, народа и государства. Такое имя могло выйти только изъ нѣдръ страны и народа, образовавшихъ русское государство. Послѣ попытокъ А. А. Куника, выводившаго имя «Русь» изъ Скандинавіи черезъ финскую переработку (впослѣдствіи впрочемъ отказавшагося отъ своей гипотезы.) и А. С. Будиловича, пытавшагося вывести имя «Русь» изъ языка готовъ,—послѣ этихъ попытокъ пути въ направленіи инородческой основы имени «Русь» являются окончательно прерванными. Нужно признать рѣшительно необходимымъ искать языковую основу имени «Русь» прежде всего въ исторической традиціи объекта этого имени, а затѣмъ въ памятникахъ языка, которые отъ временъ древнихъ сберегла географическая номенклатура страны. Сокровищницей исторической традиціи, касающейся главнѣйшихъ этническихъ элементовъ, образовавшихъ Русь, является наша Начальная лѣтопись, при всѣхъ ея дефектахъ даже въ главныхъ пунктахъ повѣствованія высоко стоящая въ исторической наукѣ, какъ источникъ свѣдѣній о Руси. Разысканія, соотвѣтственно задачѣ и плану настоящаго сообщенія, направляются здѣсь на выясненіе лѣтописнымъ текстомъ значенія имени «Русь»,—по отношенію имени, какъ звуковой формы, а затѣмъ и обозначаемаго именемъ понятія, какъ содержанія этого имени. Получается видимость, что составитель Начальной лѣтописи въ XII вѣкѣ уже недостаточно ясно представлялъ содержаніе имени «Русь», (а быть-можетъ, по своеобразности литературной техники въ ту пору, не отчетливо опредѣлилъ содержаніе этого имени). Послѣ многократныхъ этническихъ бурь, проносившихся на . восточно-европейской равнинѣ съ первыхъ вѣковъ нашей эры, и особенно сильныхъ въ пору нашествія Гунновъ въ IV вѣкѣ, послѣ совершившихся, съ паденіемъ готскаго владычества, переворотовъ въ соотношеніяхъ этническихъ элементовъ на великой восточноевропейской равнинѣ должно было видоизмѣниться и то первоначально простое, искомое въ настоящемъ разысканіи понятіе, для обозначенія котораго возникло слово «Русь». Такое понятіе, пере-
8 рабатываемое организующейся жизнью въ теченіе ряда столѣтій, въ XII вѣкѣ представлялось уже въ значительной мѣрѣ усложненнымъ, и обозначавшее его слово, при составленіи «Повѣсти временныхъ лѣтъ», для ясности лѣтописнаго текста уже требовало сближеній, сопоставленій и поясненій, какъ это увидимъ изъ послѣдующаго анализа названнаго текста въ мѣстахъ употребленія имени «Русь». Составитель перваго лѣтописнаго свода не находилъ традицій имени «Русь» въ предѣлахъ ни своей земли, ни земель близкихъ. Для разъясненія вопроса, къ каковому времени относится появленіе именного обозначенія «Русской земли», лѣтописцу пришлось обратиться къ иноземному—греческому источнику, въ которомъ («Лѣтописецъ вскорѣ» патр. Никифора) самое раннее упоминаніе имени «Русь« нашъ начальный лѣтописецъ нашелъ подъ 852 годомъ (по настоящему подъ 842 г., какъ это установлено акад. Шахматовымъ). Первое упоминаніе имени «Русь» въ названномъ источникѣ составитель Лѣтописнаго свода условно принялъ за начало Руси (...«начася прозывати Русская земля»...) съ тѣмъ, чтобы годъ, къ которому относится первое упоминаніе о Руси положить въ основу для хронологіи послѣдующихъ событій. Условность отправного пункта лѣтописнаго повѣствованія очевидна изъ простого соображенія, что Русь, прежде чѣмъ появиться въ Царьградѣ, пребывала, очевидно, неопредѣленно продолжительное время у себя дома. Очевидно, къ данному вопросу лѣтописецъ отнесся формально, жертвуя точностью изложенія, лишь бы найти безспорный отправной пунктъ для своего послѣдующаго повѣствованія. Въ послѣдующемъ текстѣ Лѣтописнаго свода видимъ отмѣтку о происхожденіи Руси по существу вопроса. Рѣчь идетъ о такъ называемомъ «призваніи Варяговъ» (...сИдоша за море къ Варягамъ, къ Руси»... и оканчивая словами: «и отъ тѣхъ Варягъ прозвася Русская земля»). Выраженіе «и отъ тѣхъ Варягъ прозвася Русская земля», какъ это уже установлено исторической критикой, вовсе не вяжется съ предыдущимъ текстомъ лѣтописи и представляетъ собою домыселъ самого составителя Лѣтописнаго свода. Если вникнуть пристально въ этотъ текстъ, оставляя въ сторонѣ тенденцію лѣтописца и сосредоточивая вниманіе лишь на самомъ имени «Русь», то, по совокупности элементовъ, выступающихъ въ изложеніи лѣтописца, ясно обнаружатся слѣдующія три обстоятель-
9 — ства: 1) слово с<І-*усь» въ значеніи предикативнаго имени отнесено и къ призываемымъ Варягамъ, и къ сторонѣ, призывающей; 2) въ призваніи Варяговъ на ряду съ Ильменскими Словенами и родственными имъ Кривичами принимаютъ участіе элементы иноплеменные—Чудь и Весь,—при чемъ вся эта разноплеменная группа призывающихъ, съ Чудью на первомъ мѣстѣ, получила общее предикативное обозначеніе «Русь». Слѣдуетъ читать: «Русъ» (двоеточіе): Чудь, Словене, Кривичи, В<>-съ:и 3) названіе народовъ: Свее, (Шведы) Урмани (Норманы), Англяне, приведенныя въ этомъ текстѣ, противополагаются не Руси, а Варягамъ. Имя «Русь», какъ видно изъ выше сказаннаго употреблено здѣсь въ смыслѣ не предметнаго (племенного) термина, а термина опредѣлительнаго значенія. Повторное употребленіе слова «Русь» въ дальнѣйшемъ лѣтописномъ текстѣ приближаетъ къ раскрытію содержанія этого имени: «и ибрашася тріе брата съ роды своими и пояпіа по собѣ всю Русь...» Здѣсь имя «Русь» можетъ относиться лишь къ части народа, различаемой точно также по опредѣлительному признаку. Особенно важнымъ представляется употребленіе имени «Русь» во вступительной части Лѣтописнаго свода. Терминъ «Русь» здѣсь строго различается отъ терминовъ: «языкъ словенскъ», «родъ словенокъ». Такъ, здѣсь читаемъ (стран. 6): «се бо токмо словенскъ языкъ въ Руси» и далѣе слѣдуетъ перечень племенъ, входящихъ въ составъ Словенска языка (собственно восточной его группы) въ XII вѣкѣ. Эти племена Словенска языка въ Руси составитель Лѣтописнаго свода, перечисляя 14 инородческихъ племенъ и замѣчая «се суть инніи языцѣ, иже дань даютъ Руси», съ подчеркиваніемъ различаетъ отъ иноплеменныхъ элементовъ въ составѣ Руси. Имя «Русь» въ этомъ мѣстѣ Лѣтописнаго текста опредѣленно выступаетъ съ значеніемъ термина политическаго порядка, въ смыслѣ имени господствующаго злемента. Въ близкомъ смыслѣ, (съ другимъ лишь оттѣнкомъ) терминъ этотъ употребляется и въ другихъ мѣстахъ лѣтописи. Напримѣръ, читаемъ: «Тѣмъ же изъ Руси можетъ итти по Волзѣ въ Болгары и въ Хвалисы» и т, д. Въ этомъ случаѣ терминъ «Русь» обозначаетъ и господствующій этническій элементъ, и страну, имъ занимаемую.
10 - Въ дальнѣйшемъ погодномъ лѣтописномъ повѣствованіи встрѣчаемъ замѣтку, что въ составѣ рати Олега были Славяне и Варяги и «прочій прозваиіася Русью», въ каковомъ выраженіи заключается опредѣленное указаніе на собирательное значеніе имени «Русь», а въ послѣдующемъ текстѣ имя «Русь» съуживается до обозначенія племени Полянъ (...«Поляне, яже нынѣ зовомая «Русь»...). Имя «Русь» въ этомъ неточномъ выраженіи лѣтописнаго свода относится, строго говоря, не къ Полянамъ, а къ Кіеву и кіевлянамъ, какъ увидимъ это въ послѣдующемъ изложеніи. Здѣсь же отмѣтимъ, что данное выраженіе является произвольной вставкой въ лѣтописный текстъ, включенной тенденціозно и въ противорѣчіе съ обычнымъ употребленіемъ имени «Русь», быть-можетъ, для того, чтобы придать Полянамъ преимущество передъ прочими восточно-славянскими племенами. Развитіе мысли о собирательномъ значеніи имени «Русь» заключается и въ ставшемъ поговоркою выраженіи о Кіевѣ: «Се буди мать городомъ «Руськимъ»... Воспроизводится здѣсь традиція быстраго возрастанія Кіева, по устраненіи Олегомъ предпріимчивыхъ своихъ земляковъ Аскольда и Дира, послѣ чего наступило объединеніе восточно-славянскихъ племенъ, начатое Олегомъ, какъ видно изъ текста Начальной лѣтописи, еще по пути изъ Новгорода въ Кіевъ. Довольно легко, какъ видно изъ лѣтописи, подчинились Олегу Смоленскъ и другіе города областнаго значенія на Поднѣпровьи между Новговородомъ и Кіевомъ Неоднократно повторяющееся и разъясняемое въ Начальной лѣтописи сближеніе «языка словенска и «Руси», какъ собственнаго имени, находимъ и въ томъ мѣстѣ лѣтописи (стран. 15), гдѣ послѣ замѣчанія, что существуетъ одинъ Славянскій языкъ, говорится:... «прозвася грамота Славянская, яже грамота есть въ Руси, и въ Болгарехъ Дунайскихъ». Болѣе яркое сближеніе параллельныхъ по своему объему собирательныхъ именъ—«Руси» и «языка Словенска» видимъ въ слѣдующемъ текстѣ Начальной лѣтописи, характеризующемъ довольно серьезную для своего времени эрудицію лѣтописца. ...«Апостолъ Павелъ училъ въ Иллиріи, гдѣ прежде были Славяне. Стало-быть и славянству учитель Павелъ. А мы—Русь тоже Славяне, стало-быть Павелъ и нашъ—Руси учитель. А славянское племя и русское—одно племя. Отъ Варяговъ прозвались Русью, а изначала были Славяне, только звались Полянами, а говорили по-славянски; звались Полянами, потому что въ полѣ си¬
— ii — дѣли, а языкъ у нихъ одинъ съ другими Славянами». Повѣствователь, сообщающій, что нотъ варяговъ прозвались Русью, а изначала были славяне», озабоченъ разъясненіемъ имени «Русь», которое онъ многократно сближаетъ съ «Словенскимъ» языкомъ (слав, племенемъ). Повѣствователь старательно, можно сказать, напряженно разъясняетъ не то сбивчивое, не то неясное, не то спорное въ его время имя «Русы»: ..лРусь отъ языка словенска, а словенскъ языкъ и русскій — одинъ». Повѣствователь какъ бы предупреждаетъ сбивчивость именныхъ обозначеній: «словенскъ языкъ», «Русь», «Поляне», но вмѣстѣ съ тѣмъ въ вопросѣ о возникновеніи имени «Русь» обнаруживаетъ или недостаточную освѣдомленность относительно происхожденія Руси, или, быть можетъ, и тенденцію. Послѣдній вопросъ въ виду центральнаго его значенія переносимъ въ послѣдующее изложеніе. При всей обремененности настоящаго сообщенія выписками изъ Лѣтописи необходимо продолжить эти выписки въ виду краеугольнаго значенія этого источника для разъясненія вопроса о происхожденіи Руси. Важныя и притомъ новыя стороны выясняемаго явленія видимъ въ договорахъ Кіевскихъ князей съ Греками, въ этихъ первостепенной важности источникахъ изученія нашего прошлаго, гдѣ взвѣшено каждое слово и каждое выраженіе передано съ точностью юридическихъ актовъ. Существенное значеніе имѣетъ обстановка походовъ Руси на Царьградъ, возстановленная въ нашемъ источникѣ не по далекимъ отъ мѣста дѣйствія греческимъ источникамъ, а что возможно, по записямъ очевидцевъ, можетъ быть и участниковъ этихъ походовъ. Въ первомъ договорѣ Олега съ Греками (907 г.) имя «Русь» примѣняется къ воинамъ и торговымъ людямъ—купцамъ: «да приходитъ Русь, хлѣбное емлютъ, елико хотятъ»..,; «и пойдутъ же Русь домови»...; «аще придутъ Русь безъ купли, да не взимаютъ мѣсячины».., и т. д. Существенно важно указаніе перваго Олегова договора на то, что Русь въ эту пору представляется обособленною отъ Слявянъ въ составѣ Олегова войска. «Ишійте прѣ наволочити (паруса шелковые) Руси, а Словеномъ—кропійныя (пеньковые)»... Русь, очевидно, занимала въ войскѣ господствующее положеніе. Она противополагается остальной части войска, обозначенной племеннымъ при¬
12 — знакомъ—Славянами, которыхъ представлялось достаточнымъ снабдить болѣе простыми—пеньковыми парусами. Такъ было дѣло въ пору перваго похода Олега на Царьградъ. Обозначеніе обстановки «того похода въ Лѣтописи заключаетъ въ себѣ очень значительныя указанія: «... поя же множество Варягъ, Словенъ и Чюди, и Кривичи, и Мерю, и Поляне, и Сѣверу, и Деревляне, и Радимичи, и Хорвати, и Дулебы и Тиверци я же суть толковины: си вей звахутъся Великая Скуфь». Русь не названа, хотя это былъ походъ Русскаго князя, походъ Руси. Русь, очевидно, коллективъ, какъ и «Великая Скуфь», коллективъ, однако, не обозначенный въ перечнѣ славянскихъ и инородныхъ племенъ, общее обозначеніе коихъ выражено традиціоннымъ, историческимъ терминомъ: «си вси звахуться Великая Скуфь». Заслуживаетъ вниманія въ этой обстановкѣ, какъ обозначеніе племенного состава Олеговой рати, такъ и территоріальные предѣлы подвластныхъ или союзныхъ Кіевскому князю племенъ, безъ остатка вмѣщающіеся въ предѣлы нѣсколько позже сформировавшейся Русской земли. Существенная черта обстановки договора та, что Олегъ и его воины «по русскому закону кляшася оружьемъ своимъ и Перуномъ-Богомъ своимъ». Еще важнѣе для характеристики внутренняго строенія Руси той поры указанія на обязательство для грековъ давать оброки на русскіе города,—прежде всего на Кіевъ, также и на Черниговъ, и на Переяславъ, и на Полтескъ (Полоцкъ), и на Ростовъ, на Любечъ, и на прочіе городы: по тѣмъ бо городамъ сидятъ князья (очевидно, племенные) подъ Ольгомъ суще». Говоря о законѣ и о главныхъ городахъ своей страны Олеговъ договоръ съ Греками, прямо отмѣчаетъ русскій характеръ городовъ, выражая послѣднимъ терминомъ понятіе о коллективѣ, имѣющемъ свой законъ и владѣющемъ городами своей земли. Въ такой же мѣрѣ характерны черты Руси и во второмъ договорѣ Олега съ греками (912 г.) Здѣсь видимъ, что къ «роду русскому» отнесены 14 варяжскихъ именъ, очевидно, или предводителей части Олеговой рати, или, быть-можетъ, предводителей съ участіемъ самыхъ знатныхъ купцовъ и искусныхъ дипломатовъ изъ Руссовъ той поры, такъ какъ договоръ былъ мирный, не сопровождавшійся на этотъ разъ ратнымъ походомъ. По Лѣтописи, это послы, получившіе полномочія отъ Олега, великаго князя Русскаго,
— 13 — и вмѣстѣ съ тѣмъ послы, заключающіе договоръ «по хотѣньямъ князь нашихъ» (очевидно, правившихъ областными территоріями) и по повелѣнію и отъ всѣхъ, «иже суть подъ рукою его, сущихъ Руси». И въ этомъ другомъ договорѣ на ряду съ Олегомъ выступаютъ областные князья и Русь въ качествѣ правящаго, дававшаго полномочія посламъ элемента. Здѣсь Русью именуются всѣ, особо различаемые по племенному признаку элементы договаривающейся съ Греками стороны. Комплексъ тѣхъ же понятій, въ другихъ лишь сочетаніяхъ, находимъ и въ послѣдующемъ текстѣ договора, обязывающаго грековъ «хранить такую же любовь къ свѣтлымъ князьямъ Русскимъ» и ко всѣмъ подвластнымъ свѣтлому князю. Иного именного обозначенія, для пестраго состава участниковъ похода, подвластныхъ великому Кіевскому князю, не нашлось у составителей договора, помимо обозначенія «Русь». Характерно въ пунктахъ этого второго договора обозначеніе одной договаривающейся стороны «Русинами» и «Русью», на ряду съ другой стороной, именуемой «Христьянами» и «Греками». Терминъ «Рус-ин-ы, по характеру суффикса, равнозначущъв—относящіеся къ Руси, а Терминъ «Русь», противополагаемый термину «Греки», является терминомъ политическаго порядка и имѣетъ значеніе собирательнаго имени, какъ и та Русь, которая по лѣтописной традиціи призывала Варяговъ въ 862 (852) году. Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что во второмъ Олеговомъ договорѣ имя «Русь» употребляется и въ значеніи термина географическаго: <...отъ коея убо страны пришедшими въ Русъ»..^ «...да жалуютъ Русъ христіанскому царству, и ятъ будетъ таковый и извращенъ будетъ нехотяй въ Русъ»; и еще ... «урядъ положиша межю Грѣцькою землею и Русскою». И въ Игоревомъ договорѣ съ греками (945 г.) видимъ разнообразное употребленіе имени «Русь» и различное содержаніе этого имени. Но эволюція термина, какъ формы для облекаемаго имъ понятія, уже замѣтна: здѣсь дается обязательство «хранить договоръ Игоря и отъ всѣхъ бояръ, и отъ всѣхъ людій, и отъ всея страны Русскыяу), Эволюція проявляетъ себя и въ другомъ направленіи. Участниками похода, предшествовавшаго этому договору, является уже менѣе пестрый племенной составъ: участниками Игорева похода на Царь-градъ являются Варяги, Русь, Поляне, Словене ц
— 14 — Кривичи съ нанятыми печенѣгами, но уже безъ сѣверо-восточныхъ сосѣдей Чуди и Мери. По отношенію къ этому составу выступавшаго въ походъ войска не случайнымъ является выраженіе лѣтописца: «Се идутъ Русь, покрыли суть море корабли»; (вѣсть корсунцевъ), точно такъ же, какъ и другое выраженіе объ этомъ же походѣ: «идутъ Русь и печенѣги наяли къ собѣ» (вѣсть болгаръ). Въ составѣ «Русскаго рода», пословъ и гостей Игоря (общимъ числомъ 70 именъ), находимъ уже и имена явно славянскія— правда, меньше десятка именъ, помѣщенныхъ, главнымъ образомъ въ концѣ именного списка пословъ и гостей. И еще перемѣна, по сравненію съ прежнимъ порядкомъ вещей, просвѣчивавшимъ въ договорахъ Олега: послы и гости теперь выступаютъ отъ имени великаго князя Русскаго и отъ «всея княжъяъ, (уже не свѣтлыхъ князей, а въ собирательномъ видѣ), и «всѣхъ людій Русской земли». Произошли, такимъ образомъ, за 33 года послѣ второго Оле-t гова договора, значительныя перемѣны въ положеніи Руси и въ эволюціи значенія ея имени. Минуя употребленіе въ лѣтописномъ текстѣ имени «Русь» для выраженія уже прослѣженныхъ понятій, надлежитъ отмѣтить, далѣе, текстъ, относящійся къ Святославову договору съ греками (971 г.), кореннымъ образомъ разъясняющій вопросъ о значеніи имени «Русь». «Хочю, говорится здѣсь отъ имени Святослава, имѣти миръ... и съ богодухновенными цари, и съ всѣми людьми вашими, иже сушъ подо мною' (слѣдуетъ затѣмъ перечисленіе Русь, Бояре и прочій до конца вѣка». Въ приведенномъ лѣтописномъ текстѣ рѣчь идетъ о Руси, о боярахъ и иныхъ людяхъ (т.-е. общественныхъ классахъ) по племенному признаку греческихъ. Такимъ образомъ, своя «русъ» была и у грековъ. Въ имени «Русь» здѣсь опредѣленно выраженъ нѣкоторымъ образомъ классовый характеръ этого термина. Русь здѣсь господствующій классъ, знать. И Русь, и Бояре—термины, близкіе между собою по своему значенію. Съ такимъ же значеніемъ употреблено имя «Русь» и въ лѣтописномъ примѣненіи его какъ къ Варягамъ въ пору призванія князей изъ-за моря, такъ и къ призывающей сторонѣ—группѣ славянскихъ и неславянскихъ племенъ, представленныхъ своею русью, т. е. своими высшими общественными классами. Имя «Русь», такимъ образомъ, относится къ высшему общестенному слою, къ знати, въ иныхъ случаяхъ къ воинамъ или къ куп¬
1 5 У/вмъ-воннамъ,—вообще къ юсподствующему. правящему въ своихъ земляхъ, общественному элементу. При такомъ содержаніи, имя «Русь» получило съ теченіемъ времени распространенное примѣненіе, перейдя отъ правящей части населенія на всѣхъ управляемыхъ: войско въ походѣ, караваны на торговыхъ путяхъ, жителей управляемыхъ «Русью» областей и, наконецъ, на всю страну, подвластную «Руси». Въ такой разновидности содержанія, т. е. съ значеніемъ термина соціальнаго, затѣмъ географическаго и, наконецъ, политическаго имя «Русь» укладывается въ текстъ всей нашей Начальной лѣтописи. «Идоша за море къ Варягамъ, къ Руси»... т.-е. «Отправились къ варягамъ, господствующимъ въ своей землѣ, потому что такъ именно Русью именуются шведы, норманы, англы, готы»... ...«Рекоша Русь: Чудь, Словены, Кривичи, Весь»... т. е. «Сказали начальники изъ племенъ Чуди, Словенъ, Кривичеи, Веси и т. д. ...«И избрашася тріе брата съ роды своими и пояша по себѣ всю Русь» ...т.-е. «И собрались три брата съ своими родами и взяли съ собой всѣхъ господствующихъ, (свободныхъ, независимыхъ) и пришли»... Къ такому чтенію я поннманіго лѣтописнаго текста приводитъ анализъ содержанія имени «Русь», различно, но вполнѣ опредѣленно и послѣдовательно примѣняемаго въ нашей Начальной лѣтописи, (за исключеніемъ двухъ мѣстъ, тенденціозно вставленныхъ въ лѣтопись въ позднѣйшее время, какъ это отмѣчено будетъ въ своемъ мѣстѣ). При всемъ томъ начальная лѣтопись является источникомъ первостепенной важности для познанія нашего прошлаго. Идущее отъ лѣтописнаго текста значеніе имени «Русь» представляетъ собою весьма существенный пунктъ для разъясненія разнообразныхъ вопросовъ, относящихся къ сложному вопросу о началѣ Руси, какъ исторической категоріи. Если имя «Русь» обозначаетъ не отдѣльное племя, а соціальные верхи племенъ, по своему корню частью родственныхъ, частью чуждыхъ между собою, но объединенныхъ общими экономическими и соціальными интересами, то пунктъ этотъ получаетъ значеніе отправного для разысканій о началѣ Руси. Опредѣленіе значенія имени «Русь» важно и въ другомъ отношеніи: оно освѣщаетъ путь при разысканіяхъ и той территоріи,
— 16 — гдѣ возникла Русь, какъ историческая категорія. Значеніе имени «Русь», относящееся съ предикативнымъ содержаніемъ къ группѣ связанныхъ общими интересами жизнеспособныхъ этническихъ элементовъ на восточно-европейской равнинѣ, совершенно устраняя разысканія Руси внѣ предѣловъ этой равнины, даетъ косвенное указаніе на то, что и въ предѣлахъ великой равнины Русь (категорія)—не обособленная область, не какой-либо «закутокъ» равнины, а обширные, пока не поддающіеся точному опредѣленію ея предѣлы. По принятому въ настоящемъ сообщеніи методу разслѣдованія за выясненіемъ первоначальнаго понятія, выраженнаго въ имени «Русь», надлежитъ обратиться къ разъясненію происхожденія этого имени. II. Происхожденіе имени «Русь». Отправной пунктъ для разысканій о происхожденіи имени «Русь» даютъ главнѣйшіе труды по древнему періоду Русской исторіи, 1). Тождественное по содержанію съ этимъ именемъ понятіе видимъ въ предикативной приставкѣ къ имени одного изъ огромнѣйшихъ этническихъ конгломератовъ, занимавшаго въ началѣ нашей эры обширное пространство восточно-европейской равнины отъ предгорій Кавказа до рѣки Днѣстра, а именно этническаго конгломерата, извѣстнаго въ исторической традиціи подъ именемъ Рокс-Алановъ (Роксолановъ). Въ именномъ обозначеніи названной этнической массы лингвисты видятъ двѣ составныя части: 1) имя народности Аланъ, покрывшее собою цѣлый рядъ племенъ скиѳосарматской группы въ придонскихъ и приднѣпровскихъ степяхъ и 2) предикативную приставку «Рокс-Урсъ-Рус», языковая основа которой, выражающая понятіе бѣлизны и донынѣ сохранилась въ языкѣ Осетиновъ, древняго этническаго осколка, задержавшагося въ ущельяхъ предгогій Кавказа. Сложное имя Рокс-Аланы—значитъ Бѣлые Аланы. Нужно остановиться на понятіи бѣлизны^ выраженномь въ этомъ имени. Понятіе бѣлизны, равно какъ и противоположное понятіе черноты, чернаго цвѣта, получили широкое и характерное і) і) Для данной главы настоящаго сообщенія пришлось пользоваться главнымъ образомъ, трудами: М. Грушевскій, „Кіевская Русь“, изд. 1910 г., его же „Исторія УкраІки-Руси“, т. I, 1898 г., В. Ключевскій, „Курсъ Русской исторіи**, изд* 1904 ги Варяги и Русь, мсторин. изслѣдованіе Гедеонова, 1876 г. Исторія нрава Русскаго народа, Н. П. Загоскина, 1899 г.
17 примѣненіе въ предѣлахъ разселенія народностей иранскаго корня. Такъ, понятіе бѣлизны звучитъ въ именномъ обозначеніи «Бѣлоруссіи», гдѣ въ предикативной, представляющей тавтологію, части имени выражено понятіе о недоступной черезъ свои топи для иноплеменныхъ вторженій странѣ, и потому неизоброченной, свободной, «бѢЛОй». Тоже понятіе видимъ въимени бѣлихъ (по отзыву лѣтописца) угровъ, не выдѣлявшихся, насколько извѣстно, бѣлизною, въ смыслѣ цвѣта. То же понятіе, есть основанія догадываться, скрыто съ широко распространенныхъ именныхъ обозначеніяхъ старинныхъ огражденій, каковы Бѣлгородка вблизи Кіева, Бѣлая церковь, Кіевской губерніи, Бѣлградъ—столица Сербіи,—всѣ эти именныя обозначенія не имѣютъ никакого отношенія къ чему-либо «бѣлому» въ современномъ, прямомъ смыслѣ этого слова. Таковы же именныя обозначенія Бѣлаго моря, многихъ Бѣлихъ озеръ, Бѣлыхъ рѣкъ и т. д. Въ дальнѣйшей эволюціи предикативнаго термина «Рокс-УрсРус-Рос»—понятіе о бѣлизнѣ въ смыслѣ независимости, свободы— естественнымъ ходомъ историческаго процесса расширилось до обозначенія силы, господства въ отвлеченномъ смыслѣ, а въ конкретномъ видѣ—до обозначенія правящаго сословія, знати. Съ такимъ же, явно древнимъ происхожденіемъ звучитъ сказывающееся въ народномъ выраженіи представленіе о «Русскомъ Бѣломъ Царѣ». Характерно, что въ богатомъ архаизмами народномъ украинскомъ языкѣ слово «обілить» въ сферѣ юридическихъ отношеній означаетъ—снять нареканія, оправдать, освободить отъ подозрѣнія. Длинный рядъ иллюстрацій широкой распространенности и противоположнаго понятія въ разнообразныхъ, но однородныхъ смыслахъ о черномъ цвѣтѣ, было бы возможно привести здѣсь, (наприм. «очернить», «чорний городъ», «черный піляхъ», «чорный ліс», «Черное море», «Черная Русь» *) и т. д.); но это не имѣло бы непосредственнаго отношенія къ темѣ настоящаго сообщенія. Итакъ, реченіе «Рокс-Урс-Рус-Рос» въ имени Роксоланы не обозначаетъ бѣлизны племени Аланъ въ прямомъ смыслѣ этого слова, равно какъ не заключаетъ въ себѣ понятія и о существѣ этого имени,—реченіе это выражаетъ понятіе о качествѣ, о господствующемъ положеніи Аланъ въ ряду другихъ племенъ, составляющихъ сложный этническій конгломератъ. *) Черною Русью въ XIV—XV, в.в. называлась нынѣшняя Холмщина, нужно полагать, за порабощенное ея состояніе.
18 ~ Подобно этому и имя «Русь» выражаетъ понятіе о качествѣ, о господствующемъ положеніи не отдѣльнаго племени, а отдѣльныхъ элементовъ нѣсколькихъ племенъ въ формирующемся соціальномъ строѣ того времени. Для племенной основы имени «Русь» нѣтъ мѣста въ странѣ безпрерывныхъ передвиженій,—разнообразныхъ сочетаній племенныхъ элементовъ, такъ какъ длившееся въ теченіе ряда вѣковъ, трудно вообразимое смѣщеніе племенныхъ элементовъ, прослѣдить которое представляется возможнымъ только въ сравнительно позднюю пору, неизбѣжно вело къ сглаженію племенныхъ чертъ въ составѣ высшихъ классовъ соціально-политическаго цѣлаго, формировавшагося изъ сложнаго племенного контомерата. Уже въ исторической наукѣ доказано, что имя скиѳовъ относилось къ самымъ разнообразнымъ племеннымъ элементамъ, объединяемымъ общими условіями быта на великой равнинѣ, какъ и имя наслѣдовавшихъ Скиѳамъ Сарматовъ и Аланъ, какъ и послѣдовавшее за Аланами, Антами и Венедами имя Славянъ, выступившихъ съ своимъ именемъ въ скиѳо-сарматскихъ предѣлахъ въ иноземныхъ извѣстіяхъ въ концѣ V вѣка. Если это такъ, то и въ послѣдующей смѣнѣ народностей, тѣмъ болѣе не можетъ быть мѣста для первенствующей роли обособленнаго, въ большой мѣрѣ нейтрализованнаго чрезвычайно разнообразными сочетаніями племенного признака. Устойчивое имя народа возникаеть послѣ болѣе или менѣе продолжительной жизнедѣятельности его составныхъ частей, послѣ длиннаго ряда самопроявленія ихъ. Возникновенію имени историческаго народа должны предшествовать какія-либо крупныя событія въ жизни аморфныхъ, разрозненныхъ племенныхъ элементовъ,— событія, въ которыхъ приняли бы участіе всѣ элементы, соприкоснувшіеся съ этимъ событіемъ, и чрезъ это участіе сблизившись, опредѣлили бы себя, какъ однородное цѣлое. Именно такія событія совершались въ изслѣдуемыхъ предѣлахъ восточно-европейской равнины въ пору, предшествующую появленію Руси на исторической сценѣ. Таково, прежде всего, продолжавшееся около двухъ столѣтій пребываніе воинственныхъ Готовъ на Поднѣпровьи и въ Черноморскихъ степяхъ, соприкосновеніе съ которыми не могло не оставить рѣзкихъ слѣдовъ въ памяти подчинившихся Готамъ предшественниковъ восточныхъ Славянъ по племенному признаку—Антовъ. Участіемъ въ готскихъ походахъ сухопутныхъ и морскихъ, въ которыхъ, по характернымъ
19 -- изысканіямъ источниковъ, Готы пользовались чужими, вѣроятно, аптскими кораблями, гребцами и мастерами,—такимъ участіемъ не ограничились сосѣднія отношенія Антовъ съ Готами, какъ не ограничились они и разнообразными позаимствованіями общественнаго быта и матеріальной культуры, слѣды какового вліянія древнихъ нѣмецкихъ элементовъ, скорѣе всего готскихъ, можно и до сей поры встрѣчать въ предѣлахъ современной Украйны. Другимъ еще болѣе грознымъ для восточныхъ Славянъ событіемъ было послѣдовавшеее въ третьей четверти IV вѣка нашествіе Гунновъ, пронесшихся разрушительнымъ ураганомъ съ востока на западъ черезъ всю восточно-европейскую равнину и покорившихъ на своемъ пути всѣ племена до предѣловъ средне-дунайской равнины включительно. Это всколыхнувшее почти всю Европу нашествіе страшныхъ и своими обликами, и своимъ поведеніемъ Гунновъ не могло не произвести глубокаго потрясенія среди всѣхъ племенъ, обитавшихъ какъ въ степной полосѣ восточно-европейской равнины, такъ и въ подстепныхъ ея областяхъ. Это самое грозное изъ всѣхъ иноплеменныхъ нашествій, до и послѣ этой поры, не могло не вызвать передвижеаія туземныхъ этническихъ элементовъ въ отдѣльныхъ случаяхъ на очень далекія разстоянія и вмѣстѣ съ тѣмъ, вполнѣ естественно, пробудило стремленіе къ объединенію до этой поры раздѣльно существовавшихъ племенъ. Имя «Русь», олицетворяющее «бѣлизну», господство знаменуетъ собою, такимъ образомъ, смѣну въ историческомъ процессѣ на великой В, Е. равнинѣ. Смѣна въ историческомъ процессѣ выражаетъ собою замѣну одного принципа общественной группировки другимъ принципомъ. Державшійся вѣка родовой бытъ разложился, разумѣется, не вдругъ, и Русь организовалась не сразу. Слѣды организаціоннаго процесса Руси разсѣяны до великой равнинѣ. Таковы племенныя обозначенія „Русское4* море и „Сурсжское44 (т.-е. смежное съ Русскимъ) море, пріурочиваемыя арабскими писателями IX и X вѣковъ къ Черному и Азовскому морямъ. Фактомъ того же порядка является по многимъ признакамъ, существованіе надъ Азовскимъ моремъ все еще остающейся загадочною Тмутараканской Руси, которая съ незапамятныхъ временъ и до XII вѣка, до поры упадка Кіева, поддерживала связь съ Днѣпровской Русью, въ частности, съ Черниговской областью. Слѣды древнихъ русскихъ элементовъ видимъ, далѣе въ Итилѣ, столицѣ Хозарскаго царства,
— 20 — при устьѣ Волги, гдѣ, по свидѣтельству арабскихъ писателей, имѣла прочное пребываніе Русь, обитавшая въ особой части города и управлявшаяся своимъ самостоятельнымъ судомъ. Передъ нами, такимъ образомъ, безспорные факты независимаго, свободнаго существованія и широкаго движенія древне-русскихъ элементовъ на обширныхъ пространствахъ суши и моря, въ ту лору, когда Кіевская Русь лишь начинала организовываться. Выдающимся фактомъ бытія и широкой дѣятельности древнихъ русскихъ элементовъ являются морскіе походы Руси въ византійскіе предѣлы. Первые безвѣстные морскіе походы Руси, очевидно, задолго предшествовали шумнымъ походамъ и мирнымъ договорамъ съ греками кіевскихъ князей Олега, Игоря и Святослава. Русское имя связало себя съ Чернымъ моремъ, очевидно, послѣ продолжительнаго обладанія Русью этимъ моремъ, что не можетъ быть отнесено къ Руси Кіевскаго періода уже по одному тому, что Кіевская Русь, постепенно расширявшая со времени Олега свои рубежи, устраивалась вдали отъ этого моря. Къ такому заключечевію приводитъ и то соображеніе, что связь Днѣпровской Руси съ Чернымъ, или Русскимъ, моремъ въ X вѣкѣ была уже слабою. Лѣтописныя замѣтки сохранили воспоминаніе объ Аскольдѣ и Дирѣ, а традиція русскаго имени для Чернаго моря составителю лѣтописнаго свода совсѣмъ невѣдома. Что мѣста обитанія древнѣйшей Руси не совпадаютъ съ кіевскими предѣлами, подтверждаютъ указанія ряда источниковъ, внимательно обслѣдованныхъ истори-. ческой критикой въ отношеніи ихъ достовѣрности. Такъ, мѣстонахожденія древнѣйшей Руси источники отмѣчаютъ въ непосредственной близости къ «Русскому» морю, этимъ своимъ названіемъ указывающему на обладаніе имъ древнѣйшей Русью. Русь Тмутараканская, поддерживавшая связь почти до конца XII вѣка съ Днѣпровскою Русью, несмотря ни на значительное раздѣлявшее эти двѣ Руси разстояніе, ни на затруднявшія ихъ сношенія полчища кочевниковъ,—правдоподобно, эта Русь и относилась къ древнѣйшей Червоморско-Азовской Руси (Танія, или Артанія, арабскихъ писателей), гдѣ, между прочимъ, находился и приморскій портъ Рожа *). Исторія Русі-Украіни>, М. Грушевскаго,^ Іэ страя. 114.
— 21 — До-кіевскую, древнѣйшую Русь знаютъ и греческіе источники: житіе св. Георгія Амастридскаго и житіе св. Стефана Сурожскаго заключаютъ въ себѣ опредѣленныя указанія на Русь, дѣйствовавшую на черноморско-азовскомъ побережья въ первой половинѣ IX вѣка. На существованіе древней Руси въ предѣлахѣ Тавріи или въ близкомъ сосѣдствѣ съ нею есть указанія въ Паннонскомъ житіи св. Кирилла и Меѳодія, свидѣтельствующемъ, что въ Херсонесѣ Таврическомъ св. братья нашли Евангеліе и Псалтырь, написанныя ^русскими письменами». О сущности этихъ письменъ—вопросъ особый: въ настоящемъ случаѣ важно, что составитель житія связалъ ихъ съ рускимъ именемъ. Въ ряду фактовъ, указывающихъ на древнѣйшую Русь, источники отмѣчаютъ неудачный походъ Руси на Царьградъ въ 860 году, и другой походъ Руси въ IX же вѣкѣ на южный берегъ Каспійскаго моря (Табористанъ). Не о Кіевской, а о какой-то древнѣйшей Руси повѣтствуется и въ Вертинскихъ анналахъ, гдѣ рѣчь идетъ о посольствѣ въ Царьградъ русскаго «Хакана» въ 839 году. Отмѣченные факты неопровержимо указываютъ на существованіе организованной древнѣйшей Руси внѣ кіевскихъ предѣловъ, въ сосѣдствѣ съ Русскимъ и Сурожскимъ морями. При настоящемъ уровнѣ историческихъ знаній, не представляется, однако, возможнымъ ни обозначить опредѣленно мѣстности обитанія этой древнѣйшей Руси, ни опредѣлить точно пору ея возникновенія. Уловить связь древнѣйшей Руси съ территоріей крайне затруднительно уже потому, что эта Русь, по согласному свидѣтельству греческихъ и арабскихъ источниковъ, находилась въ постоянномъ движеніи. Русъ, по названнымъ источникамъ,—это—воины или купцы-вогіны, которые не имѣли ни земелъ, ни городовъ, ни полей, «они жили только тѣмъ, что брали у Славянъ; наѣзжая, они забирали невольниковъ и везли ихъ продавать въ Хазеранъ (Итиль) и Бблгаръ на Волгѣ; на ряду съ этимъ они торговали соболями, бѣлками и иными мѣхами». По роду своей дѣятельности воины и купцы-воины часто удалялись за предѣлы своей земли, гдѣ очень часто и встрѣчали ихъ составители дошедшихъ до насъ историческихъ источниковъ. Такова отмѣченная выше Русь, пребывавшая въ Итилѣ хозарскомъ, одномъ изъ крупнѣйшихъ торговыхъ центровъ восточной Европы въ VIII—IX вѣкахъ; таковъ знатный руссъ, погребеніе котораго въ Бблгарѣ на р. Волгѣ, другомъ крупномъ торговомъ центрѣ той поры, классически описалъ араб-
— 22 — скій писатель-путешественникъ Ибнъ-Фоцланъ. Все это руссы-госта въ чужихъ краяхъ, какъ и та Русь, которую видѣлъ въ Багдадѣ другой арабскій писатель-путешественникъ Массуди (сред. X в.). Особаго вниманія заслуживаетъ свидѣтельство уже упомянутаго арабскаго писателя-путешественника, начала X вѣка, Ибнъ-Фоцлана, видѣвшаго въ Итилѣ и Волгарѣ русскихъ купцовъ, пріѣзжавшихъ на Лидкахъ съ невольниками и мѣхами. Эти Руссы, «причаливъ къ берегу, строили бараки, гдѣ такихъ бараковъ собиралось 10—20». Арабскій источникъ средины IX в. о руссахъ свидѣтельствуетъ, что «у руссовъ одинъ промыселъ—-торговать соболями, бѣлками и иными мѣхами», что живутъ они тѣмъ, что возьмутъ у Славянъ: наѣзжаютъ, забираютъ невольниковъ и везутъ ихъ продавать въ Хазеранъ и Болгаръ». Въ какикъ большихъ размѣрахъ велась эта торголя руссами даетъ понять разсказъ арабскаго писателя-лутешественаика Фодлана о томъ, что жены руссовъ носятъ на шеѣ золотыя и серебрянныя цѣпи, иногда по нѣсколько такихъ цѣпей... *) Ясно, что арабы IX—X в.в. видѣли въ руссахъ не плямя, не народъ, а богатый и вліятельный общественный классъ купцовъ и купцовъ-воиновъ въ станѣ Славянъ. Вышеизложенное приводитъ къ заключенію, что древніе Руссыи древнѣйшая Русь появляются въ исторіи не отдѣльнымъ народомъ, не особымъ племенемъ, а наиболѣе дѣятельнымъ, и въ силу этого самымъ вліятельнымъ общественнымъ элементомъ въ обширной странѣ восточныхъ Славянъ,—элементомъ, осуществлявшимъ свое назначеніе въ историческомъ процессѣ до-Кіевской поры наиболѣе замѣтно въ азовско-черноморскихъ предѣлахъ, гдѣ въ свое время обитали и бѣлые Аланы. Въ виду того обстоятельства, что имя «Русь», по всѣмъ видимостямъ, вышло изъ Аланскихъ нѣдръ, а также и въ виду того общепризнаннаго крупнаго значенія, какое имѣли иранскіе элементы въ древне-русской культурѣ, продолжающіе существовать и до нашихъ дней (въ области народнаго искуства), представляется необходимымъ привести здѣсь самыя характерныя черты быта Аланъ по римскимъ и другимъ источникамъ въ передачѣ, черпаемой изъ монографіи проф. М. Грушевскаго «Кіевская Русь». Аланы, по свидѣтельству Марцелла Амміана (IV в.), занимали безграничныя степныя пространства («Скифскія пустыни») за М, Грушевскій, Кіевская Русь, стр. 369—370.
— 23 — Дономъ. Постепенно ослабивъ сосѣдніе народы частыми побѣдами, они передали имъ свое имя. Аланы—коневники, не знающіе ни домовъ, ни земледѣлія, питающіеся мясомъ и молокомъ; жили они на телѣгахъ, располагаясь кочевьями въ мѣстахъ пригодныхъ для выпаса стадъ скота и конскихъ табуновъ и устраивая лагери изъ устанавливаемыхъ въ кругъ телѣгъ. Они были некрасивы на видъ, свѣтловолосы, имѣли легкое вооруженіе, были очень воинственны, свободолюбивы. У вихъ всѣ въ равной степени благородны, и въ судьи они выбирали наиболѣе прославившихся воиновъ. У Аланъ не было большей славы, какъ убить врага; кожу убитыхъ на войнѣ употребляли они на украшенія своихъ коней.—Храмовъ не имѣли, но втыкали въ землю голый мечъ и дочитали его, какъ Марса, покровителя страны; гадали они при помощи палочекъ. Лукіанъ, Римскій писатель II в., сообщаетъ, что Аланы имѣли одинаковый со Скифами языкъ, одинаково одѣвались, только иначе стригли волосы. Имя Аланъ знаютъ п Китайскія лѣтописи. По этому источнику Аланы—кочевой народъ Antsai, жившій но обѣимъ сторонамъ Каспійскаго моря, при чемъ въ Западномъ направленіи земли ихъ распространялись до границъ Римской имперіи. Въ періодъ династіи Ганъ (отъ 163 г. до Р. Хр. и до 196 по Р. Хр.) они зависѣли отъ кочевниковъ Согдіана, а впослѣдствіи освободились отъ этой зависимости. Изъ этой Аланской этнической среды выдѣлилось съ теченіемъ времени племя «Роксолаловъ» или что то же «Бѣлыхъ Алановъ», которые, по Римскимъ извѣстіямъ, составляли главную и самую многочисленную народность въ Придвѣнровскихъ степяхъ и далѣе на западъ. Заслуживаетъ ѣнпманія то обстоятельство, что въ первой половинѣ второго вѣка имя Роксолановъ Римскими извѣстіями пріурочивается къ Поднѣпровыо, а во второй половинѣ того же вѣка уже къ Поду навью. Константируется, такимъ образомъ, два характерныхъ по своей устойчивостия вленія въ жизни Черноморско-Азовской степи, а именно: 1) продолженіе движенія иранскихъ ордъ по направленію къ западнымъ странамъ, привлекательнымъ своими богатствами и болѣе культурнымъ бытомъ, и 2) распространеніе имени главнаго племени на всѣ другія подвластныя ему разнообразныя племена. Прослѣжена по источникамъ и дальнѣйшая судьба этническихъ элементовъ, носившихъ имя Алановъ и Роксолановъ. Съ гунскимъ
24 — нашествіемъ аланская группа племенъ разбилась: часть ихъ присоединилась къ полчищамъ Вандаловъ и Свевовъ, двинувшихся на западъ въ самомъ началѣ V вѣка и вмѣстѣ съ ними дошла до сѣверной Африки; другая часть, съ упадкомъ гунской державы, перешла границы Византіи и поселилась въ нижней Мизіи. Въ видѣ догадки можно намѣтить п третью часть Аланскаго этническаго конгломерата, ту часть, которая, оставивъ придонскія степи и совершивъ долгій безвѣстный путь, незаходя однако, въ Подунавье, расположилась въ предѣлахъ озера Ильменя, положивъ основаніе для образованія племени Славянъ Ильменскихъ. Незначительное племя Аланской группы осталось въ прикавказскихъ степяхъ и, загнанное въ горы, сбереглось донынѣ въ лицѣ немноголюднаго горскаго племени Осетиновъ, въ языкѣ которыхъ находимъ корень слова «Рокс-Урс-Урус-Рус». III. Форморованіе Руси. Для провѣрки вышеизложеннаго о происхожденіи и значеніи имени «Русь» представляется необходимымъ прослѣдить процессъ формированія древней Руси, хотя бы въ отношеніи отдѣльныхъ сторонъ этого процесса. Такой коренной процессъ, какъ постепенное и длительное разложеніе родового быта и смѣна его новымъ порядкомъ общественно-политическихъ отношеній въ странѣ, долженъ былъ оставить послѣ себя какіе-либо слѣды. Такіе слѣды, дѣйствительно, остались. На нихъ наводятъ скандинавскіе источники. Фактъ тотъ, что земли восточныхъ Славянъ на Поднѣпровьи скандинавскіе источники называютъ «Gardariki», т.-е страною городковъ. Глухое указаніе получаетъ значеніе путеводной нити въ разслѣдуемомъ вопросѣ, благодаря нѣкоторому накопленію объективныхъ историческихъ матеріаловъ въ видѣ вещественныхъ памятниковъ старины, путемъ плодотворнаго въ методологическомъ отношеніи обслѣдованія малыхъ территорій по принципу территоріальному. Матеріалы необильны, но показанія ихъ, благодаря типичности памятниковъ, выразительны. Эти памятники—древнія земляныя огражденія, такъ называемыя городища. Въ предѣлахъ Полтавской губерніи такихъ городищъ путемъ мѣстнаго изслѣдованія описано и наблюдено около 90, въ Черниговской около 150, въ предѣлахъ Кіевской губерніи 435, Волынской—около 350 городищъ. Разумѣется, не всѣ городки—суть древнія огражденія; не всѣ древнія огражденія—одинаково древни; и прямая связь, хотя бынѣ которыхъ изъ нихъ, съ порой плаванія Сканди¬
— 25 — навовъ по рѣчному пути «изъ Варягъ въ Греки» точно не установлена. Тѣмъ не менѣе Скандинавская традиція о «GardarikiB и наличность въ названныхъ предѣлахъ массы древнихъ городковъ, между прочимъ, въ Полтавской губерній, обращаетъ вниманіе прежде всего незначительностью огражденій по площади и расположеній емъ вблизи рѣкъ на защищенныхъ природою мѣстахъ (надъ обрывами). Преобладающая площадь такихъ городковъ 1—2 дес., иногда нѣсколько сотъ кв. саж., и даже нѣсколько десятковъ кв. саж. Слѣдуетъ замѣтить, что, по народной традиціи, городками на Украйнѣ называютъ и нѣкоторыя раскопанныя, такъ называемыя „Роблені могили*, съ совсѣмъ уже назначительною огражденною площадью. При разысканіи территоріи, съ которою можетъ быть связана страна «Gardariki», останавливается вниманіе, главнымъ образомъ, на томъ обстоятельствѣ, что городки названнаго района расположены по главнымъ судоходнымъ въ былую пору рѣкамъ, каковы современныя рѣки въ Лѣвобережной Украинѣ, на ряду съ Днѣпромъ, Сула, Удай, Пселъ, Ворскла и нѣкоторыя другія: а городкимогилы обычно расположены по линіямъ водораздѣловъ, т.-е. въ направленіяхъ, наиболѣе пригодныхъ для сухопутныхъ каравановъ. Обозрѣніе городковъ въ натурѣ, въ ихъ природной обстановкѣ приводитъ къ заключенію о непригодности значительнаго большинства древнихъ городковъ не только для постояннаго осѣдлаго обитанія но и для временнаго укрывательства за ихъ огражденіями, при непріятельскихъ вторженіяхъ въ страну. Большинство древнихъ городковъ, нынѣ городищъ, такъ незначительны по своей площади, что едва ли бы стоило и сооружать ихъ для цѣлей защиты, такъ какъ очень ужъ мало обитателей мѣстности и ихъ имущества (скота) помѣстилось бы въ такихъ городкахъ (нынѣ городищахъ). *) Возникновеніе древнѣйшихъ городковъ Поднѣпровья въ изслѣдованія покойнаго В. О. Ключевскаго связывается съ разложеніемъ родового быта нашихъ предковъ задолго до Кіевскаго періода Русской исторіи. Эта догадка выдающагося историка по отношенію къ *) Старый народный бытъ точно также даетъ показанія о назначеніи маломѣрныхъ городковъ.“На Ѵкраинѣ широко распространена народная дѣтская игра <йъ wpo* докъ». Играющіе дѣлятся надвѣ партіи: задачи одной—охранять городокъ, задачи другой~нападать на него, разорить валы и разграбить его содержимое... Не чуется ли здѣсь отзвукъ далекой старины, когда огражденія сооружались для храненія цѣнностей? Въ такомъ именно освѣщеніи и выступаетъ назначеніе древнихъ городковъ (маломѣр_ ныхъ) Поднѣпровья въ археологическихъ изслѣдованіяхъ, къ сожалѣнію, очень малочисленныхъ.
— 26 — значительной части древнихъ земляныхъ огражденій заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія изслѣдователей вещественныхъ памятниковъ нашей сѣдой старины. Проявлявшій себя непрестанными столкновеніями и вмѣстѣ съ тѣмъ косный и инертный въ отношеніи формъ жизни, вызываемыхъ требованіями времени, родовой бытъ являлся анахронизмомъ и у Восточныхъ славянъ въ ту пору, когда у Славянъ Западныхъ шла коренная перестройка бытового уклада, выразившаяся образованіемъ въ ѴШ вѣкѣ политическихъ организацій у Чеховъ, Хорватовъ и Болгаръ. Ставшее на очередь въ историческомъ процессѣ упорядоченіе соціальныхъ и экономическихъ отношеній и у Восточныхъ Славянъ требовало дѣятельнаго товаро-обмѣна и необходимыхъ для него приспособленій, между прочимъ и для охраны товаровъ. Съ этой цѣлью, правдоподобно, и сооружались городки, служившіе, главнымъ образомъ, цѣлямъ экономическаго порядка. Они могли быть помѣщеніями и складами для товаровъ различнаго вида: скота, кожъ, мѣховъ, продуктовъ пчеловодства, рыболовства и т. д., которые добывались смѣнившими неподвижные роды дворами, состоявшими въ завѣдываніи главъ сложныхъ семействъ. Въ товаро-обмѣнъ той поры, какъ извѣстно, важной статьей входили и невольники. Съ такимъ именно освѣщеніемъ вступаетъ по источникамъ и предъисторическое прошлое матери городовъ русскихъ— Кіева. Общественный элементъ, зонимавшійся этимъ важнѣйшимъ, по ходу вещей для страны дѣломъ и была Русь, т. е. «Бѣлые», независимые, различаемые отъ подневольной «черни>, люди,—господствующій, правящій классъ. Элементъ этотъ первоначально представлялъ собою большіе или меньшіе по своему составу союзы воиновъ-купцовъ, эволюціонировавшіе затѣмъ въ болѣе сложныя общественныя группы. Изъ этихъ группъ наиболѣе яркими явились впослѣдствіи князья и княжеская дружина. *) Съ такой точки зрѣнія Русь представляется явленіемъ, возникавшимъ спорадически, наполнявшимъ области Восточныхъ Славянъ постепенно.' Понятнымъ, при такой точкѣ зрѣнія, становится и послѣдовавшее политическое устроеніе русскихъ областей, (областей, управляемыхъ «Русью»), съ политическими ихъ центрами *) Князь, замѣчаетъ Н, П* Загоскинъ, какъ понятіе, слѣдуетъ производить не отъ нѣмецкаго ktinig, а отъ слаэ, корня къи^кон, выражающемъ понятіе о началѣ, о лавенствѣ.
— 2? — на большихъ судоходныхъ рѣкахъ, соединявшихъ съ помощью волоковъ бассейны Балтійскаго, Чернаго и Каспійскаго морей для широкаго товаро-обмѣна самыхъ отдаленныхъ странъ Варяжскаго сѣвера, Греческаго юга, Арабскаго востока. На значительность товаро-обмѣна указываетъ и обстоятельное знакомство съ рѣпными системами составителя Начальной лѣтописи. Отмѣченные въ лѣтописи большіе города, дѣйствительно, могли устроиться лишь послѣ длительнаго процесса, продолженіе котораго видимъ и въ предлѣтописную пору, когда кн. Ольга по пути въ Новгородъ не только установляла «дани и оброки», но и устраивала погосты, очевидно, раньше образовавшіеся, но неупорядоченные. Крупные торговые центры лѣтописной поры, длинной цѣпью расположившіеся по главному рѣчному пути «изъ Варягъ въ Греки», нужно полагать, образовывались не безъ участія большого числа болѣе раннихъ мелкихъ городковъ въ странѣ. Было бы излишней осторожностью не относитъ часть этихъ городковъ къ порѣ первоначальнаго неосвѣщенннаго историческими данными формированія Руси. Въ VIII в. процессъ формированія Руси уже обозначился въ южныхъ предѣлахъ Восточно-европейской равнины. Во второй четверти IX вѣка, по свидѣтельству Византійскихъ источниковъ, Русь «всѣ хорошо знаютъ». Это, какъ отмѣчено въ главѣ о происхожденіи имени «Русь»—Русь Черноморско-Азовскаго побережья. Нѣсколько позже такое же положеніе вещей наблюдается и въ областяхъ Днѣпровскихъ въ обстановкѣ рѣчного похода Олега изъ Новгорода на Кіевъ въ 882 г. съ участіемъ Варяговъ, Чуди, Словенъ, Мери, Веси и Кривичей. Двигаясь съ этой, преимущественно неславянской, ратью, Олегъ безпрепятственно посадилъ своихъ мужей для управленія въ областныхъ центрахъ верхняго Днѣпра—Смоленскѣ и Любечѣ. Потребность въ образованіи Руси (государства), какъ видно, назрѣла. Утвержденіе Олега въ Кіевѣ и послѣдовавшія затѣмъ правительственныя его мѣры отмѣчены въ Начальной лѣтописи черезчуръ кратко»: И сѣде Олегъ, княжа въ Кіевѣ, и рече Олегъ: «се буди мати городомъ Русскимъ»! Вотъ и все. А между тѣмъ подъ этимъ краткимъ лѣтописнымъ текстомъ скрывается длительный процессъ объединенія русскихъ областей своими племенными князьями подъ верховнымъ управленіемъ великаго князя Кіевскаго.
— 28 — Кіевъ выдѣлялся предъ этимъ, какъ самый значительный торговый центръ, благодаря своему положенію на Днѣпрѣ, ниже впаденія самыхъ значительныхъ его притоковъ. Густая сѣть многоводныхъ рѣкъ съ ихъ притоками, по замѣчанію Ключевскаго, всей странѣ облегчила сообщеніе съ Кіевомъ, ставшимъ не только торгово-промышленнымъ, но и культурнымъ центромъ для областей, входившихъ въ Днѣпровскую систему и примыкавшихъ къ ней. Политическое верховенство Кіевскаго князя подготовлялось естественнымъ порядкомъ вещей. Торговый центръ, центръ экономическихъ интересовъ, сталъ и политическимъ центромъ, главнымъ стольнымъ городомъ Русскихъ земель. Въ составѣ дружины великаго князя видимъ не только Варяговъ и мѣстныхъ Полянъ, но имѣемъ представителей всѣхъ другихъ племенъ и областей Русскихъ. Первоначально Кіевъ собиралъ воиновъ-купцовъ, какъ очень живописно изобразилъ Константинъ Багрянородный, греческій Императоръ-писатель X вѣка въ своемъ замѣчательномъ трудѣ «Объ управленіи имперіей», удѣливъ много вниманія интересовавшей его Руси. Въ послѣдующемъ Кіевъ привлекаетъ къ себѣ изъ областей самые дѣятельные общественные элементы. Создалось положеніе вещей, при которомъ богатый и культурный Кіевъ не только стягиваетъ добровольцевъ въ княжескую дружину, но и выпускаетъ изъ своихъ стѣнъ дружинниковъ съ князьями, получавшими полномочія великаго князя для управленія областями по мѣрѣ того какъ потомки «свѣтлыхъ> племенныхъ князей, «иже подъ Олегомъ суще», стали въ положеніе почетнѣйшаго дружиннаго контингента. Пріобщеніе къ Кіеву областей въ пору формированія Днѣпровской Руси въ Кіевскую державу достаточно подробно изображаетъ Начальная лѣтопись. Утвердившись въ Кіевѣ, Олегъ предпринимаетъ рядъ походовъ въ сопредѣльныя области: въ 883—на Древлянъ, въ 884— на Сѣверянъ и Радимичей. Области этихъ племенъ подчинились Кіевскому князю безъ сопротивленія, обязавшись давать возложенныя на нихъ дани; съ южными степными племенами—Угличанами и Тиверцами—пришлось Олегу рать имѣть, по свидѣтельству лѣтописца; отдѣленное же широкимъ поясомъ лѣсовъ племя Вятичей пріобщено было въ Кіевской Руси значительно позже, уже воинственнымъ Святославомъ, совершившимъ на Вятичей два похода: въ 964 и 966 г.г. По ходу историческаго процесса въ приведенныхъ фактахъ походовъ Кіевскихъ князей слѣдуетъ видѣть не факты завоеванія
— 29 — русскихъ областей Кіевскими князьями, а факты естественнаго объединенія ихъ изъ Кіевскаго центра. Такой взглядъ устанавливаютъ не только добровольное подчиненіе ближайшихъ къ Кіеву областей Древлянъ и Сѣверянъ съ Радимичами, но и непродолжительность, легкость сопротивленія болѣе пестрыхъ по своему составу (въ силу географическаго ихъ положенія) племенъ Угличей и Тиверцевъ, въ скоромъ времени сошедшихъ съ исторической надъ означенными именами. Княжескіе походы, за которыми слѣдовали дани и оброки, а часто и добыча, главнымъ образомъ въ видѣ челяди, о чемъ неоднократно свидѣтельствуютъ источники,—походы эти вызывались, очевидно, и экономическими интересами; такими же интересами объясняется и то общее слѣдовавшее за ратными походами явленіе, что области безъ особыхъ треній примыкаютъ къ новому политическому центру. *). Въ центральномъ, господствующемъ значеніи Кіева слѣдуетъ искать основанія и для двоякаго употребленія имени «Русь» въ текстѣ Начальной лѣтописи. Имя «Русь» употребляется й въ общемъ значеніи для всей страны, и въ частномъ значеніи для Кіева и его ближайшей области, въ тѣсномъ смыслѣ земли племени Полянъ. Выраженіе лѣтописи «поіде въ Русь» можно было бы выразить: «поіде въ Кіевъ». Частное значеніе имени «Русь» многіе изслѣдователи древняго періода русской исторіи относятъ къ области Полянъ, и Русью въ частномъ значеніи этого имени, вслѣдъ за Начальной лѣтописью, признаютъ племя Полянъ (.. .«Поляне, яже нынѣ зовомая Русь»). Но здѣсь, очевидно, недоразумѣніе. Кіевъ и его ближайшая область именовались «Русью не потому, что племя Полянъ признавалось Русью по преимуществу, а потому, что въ Кіевѣ и его области пребывали представители Руси изъ всѣхъ Русскихъ областей, и Кіевъ, въ липѣ господствующаго общественнаго класса, своего рода коллективной Руси стольнаго города, представлялъ и олицетворялъ собою всѣ области Руси,—всю Русь. Такимъ образомъ, Русь Кіевскаго періода Русской исторіи—- это вызванный прежде всего экономическими интересами союзъ связанныхъ Днѣпровской рѣчною системою племенъ и областей при главенствующей рола Руси первоначально въ образѣ воиновъ и купцовъ. Изъ среды этой Руси выдѣлились сперва племенные *) Весьма характерными явлчются вполнѣ точно установленные факты, что древнерусскіе князья имѣли свои собственные склады товаровъ, которыми они и вели обширную заморскую торговлю.
— зо янязья (поры Олега и болѣе ранней), а затѣмъ князья изъ одного княжескаго, по традиціи лѣтописи, Рюрикова рода, утвердивгося въ Кіевѣ. Требуется здѣсь же установить соотношеніе Руси и Варяговъ, какъ, историческихъ категорій. Эти элементы, сближенные, а въ ранній періодъРусской исторіи отожествляемые многими историками-норманистами, слѣдуетъ признать, хотя и параллельными въ извѣстномъ смыслѣ, но совершенно различными элементами историческаго процесса древней Руси.—Русь на великой равнинѣ, какъ прослѣжено предъ этимъ, есть искони туземный элементъ; Варяги же являются элементомъ, во всѣхъ отношеніяхъ стороннимъ для Руси. Варяги—гости дневней Руси, наемные воины поры возникновенія Русскаго государства равно какъ и начальнаго періода государственнаго состоянія Руси. * *) Случилось такъ, что путаницу въ «Варяжскомъ вопросѣ» вызвалъ важнѣйшій и драгоцѣнный источникъ для древняго періода Русской исторіи—Начальная лѣтопись, давшая поводъ связывать Русь съ Варягами и этимъ повлекшая за собою глубокія и донынѣ окончательно еще неразсѣянныя недоразуменія по вопросу о происхожденіи Руси. Такую тяжелую службу сослужили два мѣста лѣтописнаго текста, въ которыхъ опредѣлено говорится о Варяжскомъ происхожденіи Руси 1). Но эти мѣста въ лѣтописи, какъ это уже достаточно разъяснено исторической критикой, представляютъ собою позднѣйшія тенденціозныя вставки въ текстъ Начальной лѣтописи, быть-можетъ, даже составителемъ лѣтописнаго свода (въ XII в., при Владимірѣ Мономахѣ) по мотивамъ, по всей вѣроятности, династическаго свойства, подобно тому, какъ такіе же мотивы нашли мѣсто и въ «Степенной книгѣ», памятникѣ XVI вѣка, въ которомъ происхожденіе, царя Іоанна Грознаго выводится отъ Римскаго Императора Августа. Процитированныя два мѣста лѣтописнаго свода въ истолкованіи нѣмца— Шлецера дочти на два столѣтія запутали русскую историческую науку въ вопросѣ о происхожденіи Руси, . давъ вмѣстѣ съ тѣмъ ложное освѣщеніе и многимъ другпмъ вопросамъ крупнаго значенія. И хотя начавшаяся съ проф. Коченовскаго скептическая школа русскихъ историковъ довольно дѣятельно доказывала тенден- >) 1) <И отъ тѣхъ Варягъ прозвася Русская земля» и 2) ,,Отъ Варягъ бо прозва* шася Русью*1. *) Историческое изслѣдованіе С. Гедеонова Варяги и Русь.
— 31 ціозное происхожденіе въ лѣтописномъ текстѣ цитированныхъ мѣстъ, тѣмъ не менѣе защитники норманскаго происхожденія Руси все еще не оставили всѣхъ своихъ позицій. Между тѣмъ въ самой Навальной лѣтописи Русь неоднократно различается отъ Варяговъ, а тѣ лѣтописныя свѣдѣнія, въ которыхъ повѣствуется о многочисленности и высокомъ положеніи Варяговъ, при дворѣ Кіевскаго князя, нисколько не колеблютъ доводовъ о туземномъ, славянскомъ происхожденіи Руси. Исключительно варяжскія имена пословъ въ Олеговомъ договорѣ съ Греками, равно какъ и большое преобладаніе такихъ именъ въ договорѣ Игоря, говорятъ лишь о томъ, что все варяжское пользовалось вліяніемъ и почетомъ при Кіевскихъ князьяхъ и въ русскихъ земляхъ. И кто знаетъ, ве скрываются ли здѣсь подъ варяжскими именами принявшіе варяжскій видъ русскіе элементы подобно тому, какъ это было во всѣ времена и наблюдается въ наше время, и не только у насъ,—а аменно то, что неустойчивые элементы широкихъ общественныхъ круговъ до поры проясненія самосознанія, обычно стремятся усвоить обликъ тѣхъ, кого они считаютъ высшими, лучшими, даже до искаженія собственныхъ именъ! А Варяги той поры входили въ составъ высшаго ^общественнаго класса не только въ формирующейся Руси, но и въ дряхлѣющей Византіи. *) Таково въ общихъ чертахъ соотношеніе Руси и Варяговъ, какъ категорій древне-русской исторіи. Что же касается вопроса о томъ, изъ -какой земли и изъ какой этнической среды происходили Варяги начальнаго періода—русской исторіи, равно и вопроса династическаго мы касаться здѣсь не будемъ, въ силу значительной сложности этихъ вопросовъ и второстепеннаго значенія ихъ для настоящаго разслѣдованія. IV. Славянство Руси. Къ концу IX вѣка уже закончился сложный процессъ формированія Руси, какъ руководящаго общественнаго элемента всего подначальнаго разноплеменнаго по географическимъ условіямъ страны населенія, въ главной же массѣ населенія славянскаго. Яснѣе представить этоть сложный, пережитый Русью, процессъ поможетъ обращеніе къ первоначальнымъ судьбамъ Славянства— *) Дреанял и Новая Россія 1875» 12< О Варяго-Руссахъ, В, Васильевскаго,
■ 32 по условіямъ пользованія источниками—вь предѣлахъ традицій Начальной лѣтописи. Минуя римскія извѣстія о Славянахъ, анализъ которыхъ не даетъ направленія данному разысканію въ силу отрывночости и сбивчивости ихъ; минуя поморскихъ Венетовъ, именное обозначені е которыхъ все еще остается неразъясненнымъ; минуя извѣстія о Славянахъ византійскихъ источниковъ, въ которыхъ, вмѣсто Венетовъ, до конца V вѣка находимъ для тѣхъ же территоріальныхъ ' предѣловъ именныя обозначенія многочисленныхъ племенъ скиѳосарматскаго происхожденія,—минуя все это, обратимся къ центральному моменту первоначальной исторіи Славинъ,—къ ихъ разселенію, представленному въ Начальной лѣтописи съ полнотой и обстоятельностью, достижимыми лишь при наличности существовавшихъ въ пору ея составленія и недошедшихъ до насъ первоисточниковъ. Трактуя объ этомъ разселеніи («По мнозѣхъ же временѣхъ сѣли суть Словени по Дунаеви»...), нашъ лѣтописецъ отмѣчаетъ предѣлы разселенія изъ Порунавья прежде всего западной группы Славянъ, въ которой имя „Словенъ* относилось ближайшимъ образомъ, по иноземнымъ извѣстіямъ, западнымъ Славянамъ, въ отличіе отъ Антовъ, за которыми утвердилось впослѣдствіи названіе Русскихъ Славянъ, продолжателей Роксолановъ (свободныхъ, или бѣлыхъ Алановъ). Дунайское происхожденіе отдѣльныхъ племенъ восточно-славянской группы лѣтописецъ опредѣленно отмѣчаетъ для Полянъ, Древлянъ, Дреговичей и той части Кривичей, которые расположились по рѣкамъ Западной Двинѣ и Полотѣ: «Такожде й тѣ же Словене, пришедши сѣдоша по Днѣпру»... Что же касается Славянъ Ильменскихъ, а также Сѣверянъ, то лѣтописный текстъ позволяетъ видѣть въ тѣхъ и другихъ особую группу Славянъ, обнимающую лишь тѣхъ Славянъ, которые не были на Дунаѣ, а пребывали въ своихъ исконныхъ предѣлахъ, частично передвигаясь. О нихъ лѣтописецъ не говоритъ «такожде и тѣже Словене», а отмѣчаетъ « Словене же сѣдоша около озера Ильмера и прозеашася своимъ именемъ »и т. д., тогда какъ относительно цѣлой группы Славянъ Дунайскаго этапа онъ замѣтилъ: «сѣли суть Словени по Дунаеви имены своими, кде сѣдше, на которомъ мѣстѣ». Выходитъ такъ, что Полочанами, сѣвшими на рѣкѣ Полотѣ, и заканчивается группа восточныхъ Славянъ Дунайскаго этапа; «Словене» же Ильменскіе точно также, какъ и племя Сѣвера являются въ лѣтописи со старинными, повидимому, именами, несвя¬
— 33 — занными съ мѣстами ихъ разселенія («кде сѣдше, на которомъ мѣстѣ»), являются безымянными въ смыслѣ именъ собственныхъ, 4TÓ въ свою очередь даетъ основаніе для выдѣленія этихъ племенъ въ особую группу, наряду съ группой Славянъ Дунайскаго этапа. Непрерывность обитанія одной части славянскихъ племенъ,— крайнихъ восточныхъ (Сѣвера) и сѣверо-восточныхъ (Ильменскіе Славяне),—и участіе въ племенныхъ потокахъ, двигавшихся въ Придунайскія страны другой части славянскихъ племенъ (Полянъ, Древлянъ и ироч.),—эта непрерывность обитанія однойчасти и это передвиженіе на Дунай, съ послѣдовавшимъ обратнымъ возвращеніемъ другой части славянскихъ племенъ, получившихъ имена по характеру мѣстъ своего размѣщенія, на ряду съ единствомъ славянскаго «языка» обѣихъ группъ племенъ, остававшихся дома и путешествовавшихъ,—это представляло бы явленіе значительной исторической важности, если допустить, что лѣтописецъ сознательно различаетъ двѣ группы русскихъ славянъ,—бывшихъ на Дунаѣ и не бывшихъ. Если бы прослѣженная предъ этимъ традиція Начальной лѣтописи о разселеніи Славянъ нашла подтвержденіе другихъ достовѣрныхъ источниковъ, то занимающее насъ явленіе означало бы, во-1-хъ, что потоками передвиженій въ западныя страны были увлечены лишь тѣ племена великой равнины, мѣста обитанія коихъ были ближе къ этимъ странамъ; во2-хъ, что потомсто увлеченныхъ этническими потоками племенъ великой равнины, по истеченіи ряда вѣковъ, возвратилось въ старожитные, предковскіе предѣлы и, въ3-хъ, что окончательное размѣщеніе славянскихъ племенъ, не только восточныхъ, но, повидимому, и племенъ западной и юго-западной группъ, опредѣлилось послѣ ухода Готовъ и разброда Гуновъ изъ предѣловъ южной части великой равнины. Въ чемъ же заключается славянство возникшей и распрострастранившейся на великой равнинѣ Руси,—славянство, оправдываемое всѣмъ послѣдующимъ процессомъ соціальнаго и политическаго быта великой страны, не случайно и нескоротечно удержавшей однородную основу туземныхъ нарѣчій «Словенска» языка? Чрезвычайная трудность разслѣдованій по этому послѣднему вопросу по даннымъ источниковъ приводитъ къ необходимости въ настоящемъ сообщеніи ограничиться приведеніемъ лишь нѣкоторыхъ относящихся къ вопросу соображеній, въ соотвѣтствіи съ данныви обширной литературы вопроса.
— 34 — Восточные славяне не могутъ быть отождествляемы съ какимъ-либо, или какими-либо отдѣльными этническими элементами позднѣйшаго иранскаго происхожденія, наполнявшими степную часть восточно-европейской равнины въ теченіе ряда вѣковъ до и послѣ нашей эры. Но широкое распространеніе «Словенска» языка, наблюдаемое вслѣдъ за появленіемъ имени Славянъ въ иноземныхъ извѣстіяхъ съ конца V вѣка,—распространеніе, ярко отразившееся и въ нашей Начальной лѣтописи, приводитъ къ заключенію о взаимной близости, какъ этнической, такъ и культурнобытовой, Славявъ, съ одной стороны, и этническихъ элементовъ болѣе старой волны иранцевъ (иранцевъ скиѳо-сарматской поры), съ другой стороны. Какъ извѣстно, воинственныя орды скиѳосарматской поры въ послѣдовательной смѣнѣ рспространяли свои имена на подвластныя имъ въ политическомъ отношеній племена, получившія впослѣдствіи имя Славянъ. Въ общей массѣ племенъ, подвластныхъ позднѣйшимъ иранцамъ, естественно, были племена старшаго иранскаго происхожденія (волны неопредѣлимо далекаго времени), съ болѣе развитой культурой (осѣдлой, земледѣльческой) и болѣе прочнымъ общественнымъ бытомъ. Имени или именъ такихъ племенъ исторія не знаетъ, если не принимать въ расчетъ геродотовскихъ «Скифовъ-пахарей». Однако у безвѣстныхъ племенъ ранней иранской волны, слабыхъ въ битвахъ, было, очевидно, могучее культурное орудіе въ видѣ языка, которымъ они подчинили значительную часть соприкасавшихся съ ними на великой восточноевропейской равнинѣ племенъ. Носители этого языка, по условіямъ чрезвычайной пестроты и смѣшенія этническихъ элементовъ равнины, въ результатѣ вѣками длившагося культурно-бытового общенія не представляли собою какого-либо особленнаго племени, занимающаго обособленную территорію. По теоріи покойнаго слависта А, А. Котляревскаго, возникновеніе имени Славянъ («Словенъ») сопровождалось объединеніемъ племенъ не на племенной основѣ, а на основѣ фактора психическаго порядка—рѣчи, слова. Жители, полагалъ А. А. Котляревскій, территорій, занятыхъ болѣе или менѣе родственными, но не однородными племенами, говорившіе на понятномъ другъ для друга языкѣ, назвались «Словенами», въ отличіе отъ всѣхъ другихъ людей съ языкомъ непонятнымъ, названныхъ «Нѣмцами». Имя «Русь», исходящее лингвистически отъ представленія о «бѣломъ» (образъ господства, свободы) относится къ соціальнымъ
— 35 — верхамъ этническаго сплава, а имя Славянъ относится къ толщѣ такого же сплава, къ менѣе яркой его массѣ, облекшейся, въ цѣляхъ различенія составныхъ частей цѣлаго, въ представленіе о „черномъ11 (образъ подчиненія, рабства), въ понятіе, эволюціонирующее въ разнообразномъ, не измѣняющемъ своей сущности примѣненіи въ народной и отчасти въ литературной рѣчи даже до настоящаго времени, (чернь, чернорабочій и т. д.) Болѣе или менѣе понятнымъ становится и древній варіантъ имени Славянъ, неизмѣнно употреблявшійся въ древнихъ иноземныхъ источникахъ—„Sklavem’(, т,-е. несвободные, невольники, рабы. Имя Славянъ въ такой формѣ греческіе и римскіе писатели заимствовали у нѣмцевъ, примѣнявшихъ его къ Славянамъ не по одному недоброжелательству къ нимъ, но имѣя для этого и нѣкоторыя основанія, а именно широкое распространеніе въ славянскихъ земляхъ черни, несвободной челяди, рабовъ, каковое явленіе отъ временъ доисторическаго родового быта перешло и въ историческій періодъ весьма замѣтнымъ элементомъ бытового уклада страны. Глухой по внѣшнимъ проявленіямъ въ жизни восточныхъ Славянъ, и потому безмолвный въ отношеніи извѣстій о нихъ иноземныхъ писателей,—этотъ длящійся около 200 лѣтъ промежутокъ (со второй половины VII вѣка и до 2-й четверти IX вѣка), по мнѣнію Ключевскаго, и можетъ быть признанъ порой внутренняго формированія восточныхъ Славянъ вообще и Славянской Руси въ частности. Этотъ періодъ бытія восточныхъ Славянъ заполнила неотвлекаемая внѣшними выступленіями внутренняя работа, протекавшая, повидимому, съ значительными треніями. Въ южныхъ областяхъ восточныхъ Славянъ могло происходить то же, что и въ сѣверныхъ ихъ предѣлахъ. А тамъ имѣли мѣсто крупныя замѣшательства, отзвукъ которыхъ слышенъ въ 'извѣстномъ признаніи Славянъ балтійскаго района, по легендѣ о признаніи Варяговъ: „Земля наша велика и обильна, а наряда въ ней нѣтъ“... Такимъ образомъ, въ предѣлахъ всего разселенія Славянъ болѣе или менѣе одновременно опредѣлился сложный процессъ формированія новаго общественнаго устройства, въ которомъ на развалинахъ родового быта были заложены основы новаго порядка общественныхъ отношеній, нормируемыхъ уже не началами родового быта и не добычничествомъ на сторонѣ, а принципами экономи¬
— 36 — ческаго интереса и вызываемой требованіями времени культурной работы, въ соотвѣтствіи съ проходимой стадіей историческаго развитія, уже въ формѣ семейно-общиннаго уклада общественныхъ отношеній. *) V. Территорія распространенія имени «Русь». Процессъ формированія Руси остается пріурочить, насколько это воаможно при настоящемъ уровнѣ исторической географіи, къ территоріи страны, съ нѣкоторымъ повтореніемъ отдѣльныхъ частностей, уже отмѣченныхъ въ предыдущемъ изложеніи. Имя „Русь“ въ иноземныхъ источникахъ впервые встрѣчаемъ въ Черноморскихъ предѣлахъ второй четверти IX вѣка. Эго—Русь Черномсрско-Азовскаго побережья, съ которой связано имя Браулина, русскаго вождя, плѣнившаго передъ 842 годамъ страну отъ Корсуня (Херсонеса Таврическаго) до Керчи. Возникла эта Русь, разумѣется, значительно раньше второй четверти IX вѣка, такъ какъ въ эту пору, по сказанію житія Георгія Амастридскаго, ее уже „всѣ хорошо знали". Однимъ ихъ звеньевъ, повидимому, заключительнымъ, этой древнѣйшей Руси, явилась Тмутараканская Русь, какими-то не ясными связями вязавшаяся съ областью „Сивера" и въ частности съ Черниговской областью, старѣйшимъ послѣ Кіева княжествомъ первоначальнаго Кіевскаго періода Русской исторіи. Другой предѣлъ территоріального обладанія до-Кіевской Руси —крайнія юго-западныя области современной Россіи и нѣсколько дальше въ восточномъ направленіи,—это страна „Валинами", по традиціи въ сказаніяхъ арабскихъ писателей-путешественниковъ, сближаемая по имени съ Галицко-.&глынсетой областью послѣдующей поры. Это одинъ изъ предѣловъ той мѣстности, въ которой, по заключеніямъ проф. Ключевскаго, имѣли продолжительную остановку восточно-славянскія племена, двинувшіяся послѣ натиска Римлянъ - (Волоховъ Начальной лѣтописи) изъ Дунайскихъ предѣловъ въ области Поднѣпровья. Въ той странѣ, по свидѣтельству арабскаго писателя первой половины X вѣка, Массуди (въ его географическомъ трактатѣ „Золотые- луш“) приблизительно въ ту же пору, когда у западныхъ Славянъ съорганизовалось нѣсколько государствъ (VII—VIII вѣка), у Славянъ восточныхъ также возникт ла политическая организація, преданія о которой дошли до назван*) Загоскинъ, исторія права Русскаго народа, 363—406.
■— 37 — наго писателя—путешественника. Массуди обстоятельно отмѣтилъ славянскаго племени точнѣе, племенъ „Валинана", обитавшихъ восточнѣе предѣловъ разселенія западныхъ Славянъ, существованіе особой политической организаціи, отдѣльнаго царства, съ особымъ царемъ, которому повиновались всѣ прочіе цари этой страны (цари-филархикнязья)—примѣненіе того или другого термина не имѣетъ значенія. На страну ,,Валинана'£, при разысканіяхъ древнѣйшей Руси, направляется вниманіе еще и потому, что въ позднѣйшемъ Галицко-Волынскомъ княжествѣ на этой же территоріи въ Кіевскій періодъ Русской исторіи существовалъ особенно многочисленный высшій классъ общества, классъ бояръ, игравшихъ тамъ значительную политическую роль. Многочисленность этого класса можетъ приниматься, какъ послѣдствіе болѣе ранней политической организаціи, въ видѣ племенныхъ союзовъ, съ особыми племенными правителями, которыхъ арабъ Массуди назвалъ царями. Направляетъ сюда разысканіе первоначальной Руси и то обстоятельство, что на этой Галицко-Волынской территоріи получило самое широкое распространеніе именное обозначеніе „Русинъ^, ставшее собственнымъ именемъ для всего туземнаго населенія въ Галиціи. Наконецъ, послѣдующая участь племени и земли «Валинана» какъ бы подсказываетъ послѣдовавшее переформированіе ея въ Русь. Дѣло въ томъ, что политическій союзъ „Валинана," сложившійся, вѣроятно, по типу прежнихъ, недолговѣчныхъ державъ скиѳо-сарматскаго періода, оказался непрочнымъ. Въ «Валинина», по Массуди, пошли междуплеменные раздоры; союзъ племенъ разрушился; они разбились на отдѣльныя колѣна, и каждое племя выбрало себѣ отдѣльнаго царя (князя). Описанный арабскимъ писателемъ моментъ представляетъ именно то положеніе вещей, съ какого наша Начальная лѣтопись, составляемая изъ своихъ первоисточниковъ въ XII вѣкѣ, ведетъ болѣе или менѣе ясное повѣствованіе, начиная съ событій X в. Утвержденіе прочнаго политическаго строя у восточныхъ Славянъ, по причинамъ прежде всего географическимъ, оказалось дѣломъ болѣе труднымъ, чѣмъ для Славянъ западныхъ. Представляющая огромнѣйшую равнину, не защищенная природою страна являлась нѣкоторымъ образомъ, котломъ, для котораго, при его обширности, долго долженъ былъ разгораться огонь, достаточно сильный для того, чтобы здѣсь скристаллизовались чрезвы-
38 — чайно разнообразныя сплетенія племенныхъ элементовъ, скрывающихъ за собою столь важные въ дѣлѣ общественнаго и государственнаго устроенія элементы психоэтническаго порядка. Обращаютъ вниманіе при разысканіяхъ территоріи распространенія древнѣйшей Руси и отдѣльные пункты на территоріяхъ позднѣйшаго ея распространенія. Таковъ, напримѣръ, г. Суражъ, Черниговской губерніи, на р. Ипути, лѣвомъ притокѣ рѣки Сожи, впадающей въ Днѣпръ. Названіе Суража—однокоренное и тождественнное, по выражаемому имъ понятію, съ названіемъ Сурожскаго (Азовскаго) моря, выражаетъ, какъ и имя этого моря, сопредѣльность съ Русью. Другой такой пунктъ, сближаемый нашими историками съ именемъ Русь—рѣка Росъ правый притокъ рѣки Днѣпра въ южной части Кіевской губерніи, звучащій, по признанію многихъ нашихъ историковъ, какъ одинъ изъ предѣловъ распрастраненія древнѣйшей Руси. Близкими- хронологически къ порѣ формированія Руси въ южныхъ предѣлахъ великой равнины являются и сѣверные ея предѣлы—районъ истоковъ главныхъ русскихъ рѣкъ. Это, повидимому, связанныя въ этническомъ отношеніи съ придонскими степями Ильменскіе предѣлы восточной славянской Руси, призывавшей Русь Варяжскую, по традиціи нашей Начальной лѣтописи. Однимъ изъ болѣе раннихъ этаповъ этой Руси является, правдоподобно, Старая Русса, нынѣ уѣздный городъ Новгородской губерніи на р. Полисти, гдѣ въ центральной части города, и донынѣ сохранились едва зазамѣтные слѣды прежнихъ огражденій (между незначительнымъ притокомъ-рукавомъ Полисти, Перерытицей, и р. Iłopycwo, представляющей чуть замѣтный водоемъ искусственнаго происхожденія, какъ, вѣроятно, и большая рѣчка Перерытица (напрашивающаяся на сближеніе съ «Копанью» въ Великомъ-Новгородѣ). Видимъ здѣсь подкрѣпляемую именемъ « Старая Русса» обстановку, наводящую на мысль, что и здѣсь первоначально пребывала древнѣйшая Русь. Укрѣпленный центръ позднѣйшей Руси обосновался по сосѣдству въ Новѣ-Городѣ на многоводной рѣкѣ Волховѣ. Такимъ образомъ, прослѣживаніе распространенія имени „Русь“ на территоріи приводитъ къ заключенію, что Русь, какъ явленіе соціальнаго порядка, приблизительно одновременно возникла какъ среди той части восточныхъ Славянъ, которая была увлечена въ въ началѣ нашей эры племенными потоками въ Придунайскія
— 39 - страны (юго-западные предѣлы Руси), такъ и среди крайнихъ восточно-славянскихъ племенъ, не принимавшихъ участія въ этомъ круговращательномъ движеній племенъ (Русь Черноморско-Азовскаго побережья). Слѣдуетъ замѣтить, что не только не разрывно, но и органически связанная съ территоріей номенклатура огражденныхъ пунктовъ «языка Словенска», сохранившаго съ незначительными измѣненіями (сравнительно) именныя обозначенія оплотовъ старой колонизаціи,—что такая номенклатура даетъ цѣнныя указанія для разъясненія сущности явленій далекаго прошлаго. На сѣверо-западномъ рубежѣ земель восточныхъ славянъ, унаслѣдовавшихъ предѣлы своего территоріальнаго распространенія отъ народовъ такъ называемаго скифо-сарматскаго періода видимъ городъ Полоцкъ (Полт-е-ск-ъ по лѣтописной традицій), съ именнымъ обозначеніемъ, происходящимъ отъ корня полгп—плът—плот съ суффиксомъ ск, выражающимъ принадлежность, и, что также существенно, съ именнымъ обозначеніемъ мужскаго рода; на юго-восточномъ же рубежѣ означенныхъ земель видимъ городъ Полт-ав-у, съ именнымъ обозначеніемъ отъ того же корня плът—плот, но съ суффиксомь ав, выражающимъ пассивное состояніе, п притомъ съ именнымъ обозначеніемъ женскаго рода. Не свидѣтельствуетъ ли эта этимологія приводимыхъ именныхъ обозначеній огражденій на рубежахъ разселенія восточныхъ славянъ о сооруженіи этихъ огражденій племенами съ общимъ языкомъ? и не соотвѣтствуетъ ли стиль приведенныхъ названій общему положенію вещей на фронтахъ разселенія восточныхъ славянъ, съ одной сторноы, противъ племенъ литовскаго, финскаго и нѣмецкаго корней, съ другой стороны, противъ почти непрестанно и стремительно набѣгавшихъ этническихъ волнъ по великому пути движенія народовъ съ азіатскаго востока на европейскій западъ? А именное обозначеніе рѣки Полтавки въ Галицкомъ Львовѣ не свидѣтельствуетъ ли о мѣстѣ и направленіи третьяго (послѣ Полоцка и Полтавы) рубежа предѣловъ разселенія объединенныхъ языкомъ (словомъ и рѣчью) восточныхъ славянъ на Великой Европейской равнинѣ? Вышеизложенное сводится къ нижеслѣдующимъ положеніямъ: 1) Имя «Русь» произошло, вѣроятно, отъ языковой основы того же слова, какое и до настоящаго времени сохранилось въ языкѣ Осетивовъ: «урс-рус-рос» для выраженія понятія <ібѣлийу>, свободный, независимый, господствующій, правящій.
— 40 — 2) Территорія, съ которой прежде всего было связано имя «Русь», это южные и юго-западные предѣлы Восточно-Европейской равнины. (Черномовско-Азовское побережье, съ одной стороны и Галиція, съ другой стороны). 3) Первоначальное разселеніе Славянъ является отправнымъ пунктомъ для разысканій о началѣ Руси. 4) Такъ какъ данныя историческихъ источниковъ не достаточны для разъясненія этого явленія, а данныя археологіи накопляются слишкомъ медленно, представляется необходимымъ обратиться къ всестороненму и систематическому изученію географической номенклатуры страны. и 5) Вопросъ о степени племенного родства славянской Руси съ иранскими племенами до-исторической колонизаціонной волны остается открытымъ. jT. Jlaga/tka.
Хозяйственное положеніе посполитыхъ и подсосѣЭковъ €$ееіанской еотни, г71ере~ яелавскаго полка, по даннымъ Румянцевской Описи (1767 вд.) *) Прежде, чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію крестьянскаго землевладѣнія въ 60 годахъ 18 вѣка въ одномъ изъ уголковъ Переяславскаго козацкаго полка, въ предѣлахъ нынѣшняго Золотоношскаго уѣзда, считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ объ источникѣ, которымъ мнѣ пришлось пользоваться. Источникомъ для меня служила часть Румянцевской Описи, хранящаяся въ библіотекѣ Кіевскаго Университета св. Владиміра., Здѣсь, если не ошибаюсь, есть еще Опись и части Кіевскаго Полка и Лубенскаго, кромѣ Переяславскаго. При этомъ я пользовался не «подворными табелями», какъ въ аналогичной своей работѣ. Г. Мякотинъ, {Землевладѣніе крестьянское въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767 году. Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ Университета св. Владиміра, Петербургъ, 1895 г), схемою котораго я и пользовался, а самыми вѣдомостями, составлявшимися ревизорами и владѣльцами, черновыми и бѣловыми. Причегиъ для нѣкоторыхъ *) Помѣщая бъ трудахъ Архивной Комиссіи настоящій „статистическій очеркъ прошлаго хозяйственнаго быта въ одномъ изъ уголковъ Полтавской территоріи*, Редакція Трудовъ Признаетъ нужнымъ замѣтить, что интересъ эгого обстоятельнаго очерка умаляется незначительностію той группы населенія, какой онъ касается (179 дворовъ „бездворныхъ хатъ"). Достаточнымъ для очерка было бы или обозрѣніе хозяйственнаго быта всего населенія Песчанской сотни, или обозрѣніе хозяйственнаго быта хотя бы лишь „поспо. питыхъ съ подсосѣдками" но по болѣе широкому району, который обнималъ бы значительную часть козацкаго полка. При данномъ объемѣ предмета очерка, потребовавшія много труда цифровыя вычисленія разнообразныхъ относительныхъ величинъ въ сущности говорятъ мало въ силу незначительности величинъ обсолютныхъ. Редакція*
— 42 — частей описываемой сотни я имѣлъ передъ собою вѣдомость въ трехъ видахъ: черновыя и бѣловыя ревизоровъ, или составленныя для ревизоровъ членами мѣстной канцеляріи и владѣльческія, а для нѣкоторыхъ только въ двухъ. Существенной разницы между ними нѣтъ. Есть лишь нѣкоторыя различія въ терминахъ—наименованіяхъ. Иногда владѣльцы пишутъ, что доданные ихъ платятъ консистенской дачи рубль двѣ копѣйки, а иногда рублевымъ окладомъ её именуютъ. Далѣе, при вѣдомостяхъ владѣльцевъ, если это посполитые владѣльческіе, и администраторовъ всегда есть рапортъ— донесеніе о тѣхъ перемѣнахъ, которыя произошли съ момента составленія Описи ревизорами, вѣдомости которыхъ безъ обозначенія года и носятъ обыкновенно такое заглавіе «Полку Переяславскаго сотнѣ Пѣщанской въ деревнѣ Новой Греблѣ. Опись белая о посполитыхъ бунчуковаго Товариша Томары учиненая ревизорами безъ означенія года въ одной перечневою табелью на семидесяти листахъ №11» и до подачи вѣдомости составленной владѣльцами или администраціей; вѣдомости послѣднихъ администрацій и владѣльцевъ носятъ такое заглавіе «Вѣдомость белая (или черновая) о посполитихъ тихъ владѣніи бунчуковаго товариша Томари. Подана въ 1767 году, да другая при ней приобщенная белая вѣдомость о прибыли и убыли въ 1768 году о дворовомъ числѣ избъ и бездворныхъ хатъ». Въ рапортахъ говорится о перемѣнахъ, происшедшихъ за время составленія вѣдомостей, но онѣ, большею частію, настолько не существенны, что повліять на общее представленіе, составленное по ревизорскимъ черновымъ и бѣловымъ вѣдомостямъ не могутъ. Въ самомъ дѣлѣ, какія перемѣны могутъ произойти за годъ или два? Развѣ кто-либо умретъ или у кого-нибудь родится новый членъ. Переходы же хотя юридически и не были запрещены, но фактически были затруднены, какъ паспортною системою, такъ и долговою зависимостію. Да и кому легко покидать насиженный уголъ въ одномъ мѣстѣ и искать въ другомъ! Но по пословицѣ малорусской «хоть гирше, абы инше», все же бывали. Чаще переходили отъ одного владѣльца къ другому въ предѣлахъ данной сотни, рѣже за предѣлы ея, а еще рѣже за предѣлы Переяславскаго полка. Кромѣ того самъ рапортъ подавался одновременно, или почти одновременно съ вѣдомостями, составленными администраціей или владѣльцами, сличеніе же вѣдомостей ревизоровъ или составленныхъ администраціей для ревизоровъ и
— 43 владѣльческихъ не даетъ существенной разницы, о чемъ я выше упоминалъ. Гораздо интереснѣе свѣдѣнія, которыя иногда помѣщаются вслѣдъ за вѣдомостями о перемѣнахъ отъ предъидущихъ ревизій путемъ разспроса старожиловъ, но ихъ я не встрѣчалъ при всѣхъ вѣдомостяхъ. Изъ встрѣтившихся и помѣченныхъ, какъ свѣдѣнія о перемѣнахъ отъ ревизіи 1730 и 1743 годовъ, я вынесъ впечатлѣніе, что населеніе послѣ этихъ ревизій еще имѣло возможность уходить и уходило. Въ одномъ мѣстѣ перечисляются перемѣны, какія случились, причемъ даны свѣдѣнія о 23 «плецахъ» 14 изъ нихъ оказались пустыми «люди вышли», какъ тамъ говорится, часть перешла по наслѣдству, а два были захвачены членами сотенной старшины, Чайковскій намѣстникъ одинъ купилъ. Что касается «табелей подворныхъ» встрѣчающихся, то ими мнѣ, къ сожалѣнію, не пришлось пользоваться, хотя пользованіе ими значительно могло бы облегчить работу. Дѣло въ томъ, что такія табели оказались только при двухъ вѣдомостяхъ данной сотни, и кромѣ того онѣ имѣютъ нѣкоторые недочеты. Въ нихъ нерѣдко хозяйства, имѣющія самостоятельное существованіе показаны вмѣстѣ, разъ они помѣщены въ одномъ дворѣ, хотя бы члены этихъ хозяйствъ жили по разнымъ избамъ и вели отдѣльно хозяйства— это первое; второе рогатый скотъ, какъ рабочій, такъ и нерабочій помѣщенъ въ одну графу тоже и съ лошадьми. Единственное ихъ преимущество, что населеніе въ нихъ разбито на рубрики по поламъ и внутри каждой по возрастамъ, послѣднихъ рубрикъ три: малолѣтнія отъ 1—до 15 годъ, въ лѣтахъ отъ 15 до 60, и рубрика престарѣлыхъ и увѣченныхъ. Въ самихъ же вѣдомостяхъ есть рубрики по полу и только, но за то указываются годы и отмѣчается здоровъ ли или боленъ и чѣмъ боленъ, и престарѣлые «по старости слабъ или слаба» и увѣченные. Послѣ этихъ краткихъ замѣчаній перехожу къ детальному описанію самого вида вѣдомостей. Онѣ величиной въ листъ писчей тогдашней бумаги, написаны тогдашней скорописью, притомъ иногда очень крючковатой п трудно читаемой, но при навыкѣ быстро можно освоиться и чтеніе очень легко, особенно же еще чтеніе облегчается, благодаря общему шаблону, по которому они писались, хотя онъ и не выдержанъ всюду, особенно это нужно сказать о черновыхъ. Въ вѣдомостяхъ на одной сторонѣ листа пишется наз¬
— 44 - ваніе улицы, номеръ двора, далѣе идутъ рубрики для построекъ: въ первой значится число покоевъ, во второй людскихъ избъ, въ третьей коморъ для поклажи, четвертой конюшенъ и пятой сараевъ. Конечно, если это дворъ владѣльческій или козачій, то всегда почти во всѣхъ рубрикахъ есть цифры, но во дворѣ посполптскомъ или подсосѣдческомъ всегда есть только цифры въ рубрикѣ избъ людскихъ и рѣже сараевъ. Крестьяне—посполитые не жили въ покояхъ (точнѣе ихъ жилище не именовалось такъ) кромѣ тѣхъ случаевъ, когда дворъ былъ раньше козачій или шляхетскій и сами владѣльцы не живутъ въ немъ, тогда и посполитые живутъ въ покояхъ... Разница между покоями и избами, вѣроятно, заключалась въ большей благоустроенности покоевъ, чѣмъ избъ, что и даетъ право настойчиво ихъ различать; далѣе идетъ рубрика съ названіемъ: «Чины и имена, гдѣ указывается чей посполитый и подсосѣдокъ, какого звавія, откуда родомъ, мѣсто рожденія, гдѣ былъ прежде и сколько лѣтъ за нынѣшнимъ владѣльцемъ; затѣмъ идутъ рубрики для населенія по поламъ, о чемъ выше было упомянуто. Въ самомъ верху листа говорится: Дворы «кто въ нихъ (живетъ) жительствуетъ съ показанія сотенной лѣщанской канцеляріи такожъ и владѣльцевъ и самыхъ обитателей каждаго» На другой сторонѣ листа говорится о мѣстѣ, на которомъ стоитъ дворъ или бездворная хата, какое оно по происхожденію и какъ досталось, если куплено, то у кого и за какую цѣну, есть ли документъ или нѣтъ. Если есть, то пишется, что копія съ него за номеромъ прилагается въ части Румянцевской Описи, гдѣ помѣщены документы. Далѣе идетъ перечисленіе угодій и принадлежностей къ данному двору: земли пахатной въ столькихъ-то рукахъ и на столько-то дней и упруговъ и число нивъ, сколько высѣвается на ней хлѣба и какого, разстояніе и, наконецъ, указывается, сколько данная ница имѣетъ три-аршиной мѣры саженей въ окружности. Изъ описанія земли сразу уже можно замѣтить, какъ трудно опредѣлить ея точный размѣръ. Кое-что поддается учету, напримѣръ упруги ихъ въ двѣ три. Что касается отношенія дней къ четвертямъ посѣва, то оно довольно неустойчиво. Въ день высѣваютъ полчетверти или въ 2 дня четверть, это чаще всего встрѣчается, но бываютъ случаи, что въ три дня 2 четверти вмѣсто полторы, какъ нужно было ожидать, или въ 8 дней 6 четвертей, однимъ словомъ установить отношеніе между днями и четвертями
— 45 высѣва для описываемой сотни довольна трудно. Я думалъ, что, быть можетъ, тутъ играетъ роль разстояніе нивъ отъ села или почва, хотя почва довольно однообразна если судить, по нынѣшней, но и этого нельзя утверждать, ибо часто двѣ нивы, на одинаковое число дней въ одномъ и томъ же урочищѣ, а на нихъ высѣвается не одинаковое количество хлѣба четвертей. Все же я склоненъ думать, что играла роль почва, ибо въ сосѣдней Сотнѣ Гельмязовской, почва болѣе однообразна и устойчивость отношенія между днями и четвертями болѣе прочная. Тѣмь не менѣе, при учетѣ земли для описываемой сотни приходится ограничиться только днями, какъ имѣющими болѣе устойчивое значеніе, тѣмъ болѣе, что и писецъ, составлявшій «подворную табель» продавалъ только днямъ значеніе, считая нивы на дни. Если мы перейдемъ къ другимъ угодьямъ лѣсу и сѣнокосу, о которыхъ рѣчь въ вѣдомостяхъ идетъ послѣ пахатной земли, то наше положеніе будетъ еще хуже. Лѣсъ, какъ и всюду мѣрялся только верстами или сажнями въ окружности, единственное утѣшеніе (для учета, конечно, а не для посполитыхъ того времени), что лѣса у нихъ мало, да имѣющійся по большей части состоитъ изъ кустарниковъ, лозы или какъ говорили тогда да и говорятъ теперь изъ «чагарнычка» годнаго на дрова, колья и плетенье огорожъ и сараевъ. Съ сѣнокосомъ тоже обстоитъ дѣло не лучше. Указывается сколько мѣры въ окружности три-аршинныхъ саженей, разстояніе указывается, но добавляется, что на немъ сѣна накашивается столько-то копенъ, а изъ нихъ возовъ, причемъ всюду настойчиво въ возѣ считается 5 копенъ. Очевидно копны не велики, если къ возу всегда еще добавляется терминъ—этитетъ одноконный. Иногда говорится о качествѣ травы: родитъ трава «осоковата» или «средственна».— Послѣ перечисленія, такъ сказать недвижимаго имущества, идетъ перечисленіе движим і го, или какъ иногда говорятъ живого инвентаря, пишется сколько у такого-то хозяина лошадей, возовъ рабочихъ, коровъ дойныхъ, яловыхъ, быковъ молодыхъ, лошадей молодыхъ, телицъ, при этомъ иногда даже обозначаются и годы молодыхъ животныхъ, а при дойныхъ коровахъ всегда нужно разумѣть телятъ, конечно въ тѣхъ случаяхъ, когда не говорится, что корова съ теленкомъ. Что предлагаемое исчисленіе правильно, въ этомъ пришлось убѣдиться при помощи «подворной табели». Когда мой итогъ общій рогатаго скота не сошелся съ итогомъ табели,
— 46 какъ разъ на количество дойныхъ коровъ лри которыхъ не упомянуты телята. Почему въ одномъ случаѣ писецъ считалъ долгомъ упомянуть теленка при коровѣ, а въ другомъ нѣтъ, дать на это прямой отвѣтъ трудно, но все же можно думать, что опускались теленки болѣе молодые по возрасту. Кромѣ того, современная практика у крестьянъ убѣждаетъ насъ, что при дойной коровѣ нужно разумѣть теленка, въ томъ случаѣ, когда онъ не значится. Доеніе коровъ безъ телятъ въ данное время почти не производится. Дойная корова безъ теленка это исключеніе, а не правило.— Послѣ перечисленія рабочаго и не рабочаго скота, идетъ перечисленіе мелкаго скота; козъ, овецъ и свиней. Причемъ овцы дѣлятся иногда на старыя и молодыя, а иногда именуются и дойными, впрочемъ такихъ случаевъ въ описываемой сотнѣ немного—всего одинъ. Что это не описка, а фактъ, тому доказательствомъ служитъ то, что еще 15—20 лѣтъ тому назадъ во многихъ мѣстахъ да отчасти и нынѣ доили и доятъ овецъ, не говоря о козахъ которыя и нынѣ у бѣдняковъ замѣняютъ коровъ. Лично мы овецъ не раздѣляли на молодыхъ и старыхъ, такъ какъ въ описи это не вездѣ раздѣленіе есть, тоже нужно сказать и о свиньяхъ, которыхъ иногда писецъ раздѣляетъ на старыхъ и поросятъ. Наконецъ на этомъ же мѣстѣ, т. е. на второй половинѣ вѣдомости идетъ рѣчь о занятіи хозяевъ, платѣ ими консистенской дачи, или, какъ она именуется, рублеваго оклада, а рѣже квартальными деньгами. Я далъ описаніе бѣловой вѣдомости ревизоровъ песчанской сотни. Черновыя же ревизоровъ и вѣдомости владѣльческія, по содержанію отъ бѣловыхъ нисколько не разнятся, а лишь носятъ нѣсколько иной внѣшній характеръ. Какъ и всякая черновая работа: съ помарками, перемѣтками и т.—д,; далѣе отсутструютъ рубрики и раздѣленіе на двѣ половины, а описаніе идетъ безпрерывно каждаго двора безъ пропусковъ на одной сторонѣ цѣлыхъ листовъ, когда на другой идетъ описаніе недвижимаго имущества посполитаго, кромѣ того изрѣдка въ черновыхъ есть такія свѣдѣнія о жизни посполитыхъ, какихъ въ бѣловыхъ нѣтъ. Изрѣдка въ нихъ говорится о панщинѣ и опытъ «отбуткахъ» о которыхъ, бѣловыя вѣдомости крѣпко молчатъ. Вотъ почему пересмотръ ихъ необходимъ, хотя очень и затруднителенъ. Послѣ этого краткаго описанія вѣдомостей, можно приступить къ изложенію данныхъ, добытыхъ на основаніи источника, бывшаго
— 47 — въ вашемъ распоряженіи. Впрочемъ я позволю себѣ сдѣлать еще одно отступленіе и дать въ сжатыхъ чертахъ физико-географическое описаніе данной мѣстности, придерживаясь нашего источника—Румянцевской описи.— Песчанская сотня, а нынѣ волость расположена по рѣкѣ Супою (одинъ изъ большихъ притоковъ Днѣпра), по нижнему его теченію и почти доходитъ до Днѣпра. Занимаетъ пространство приблизительно около 255 квадратныхъ верстъ. Какъ самое сотенное село ((Пѣщана», такъ и принадлежавшія къ нему село Шабальники и деревня Новая Гребля расположены на ровной низкой мѣстности, отчасти даже болотистой, особенно Песчаное. Рѣка Супой здѣсь разливается, образуетъ массу острововъ, покрытыхъ зарослями лозы, вербъ, изрѣдка попадаются ольха, осина и береза. Много заливныхъ луговъ, на которыхъ родится, трава «осоковата».— Что касается пахатяаго поля, то оно идетъ на Востокъ по направленію къ сотенному городку Золотоношѣ, на сѣверъ къ сотнѣ Гельмязовской и на сѣверо-западъ къ Полковому Городу Переяславу, отъ котораго сотенной городокъ «Пѣщана1» находится въ 40 верстахъ. Кромѣ того къ «Пѣщаной» были причислены хутора, расположенные на рѣкѣ Каврайцѣ, впадающей въ рѣку Супой. Здѣсь же считаю не лишнимъ упомянуть о томъ, что изъ себя представляла «Пѣщана», въ эпоху составленія Румянцевской описи. «Мѣстечко Пещаное лежитъ на ровномъ мѣстѣ, на островѣ, окружено землянымъ валомъ съ двумя воротами. Первыя Переясловскія, вторыя золотоношскія и двѣ фортки: 1-ая на полдень 2-ая на западъ «которымъ форткамъ никакова прозванія нетъ», оный же валъ не починенъ, осыпался, а ворота совсѣмъ разломаны. Съ первой стороны на востокъ съ виду отъ вала въ 18 саженяхъ течетъ рѣка Супой съ полуночи на полдень. Широта оной 180 саженей. Черезъ рѣку построена «гаченная плотина», на плотинѣ амбары и мельницы, ихъ числомъ четыре. Одной владѣютъ два лица, ппсарь сотенной Мѣлецкій и обозный компанейскаго полка Стефанъ Гайворонскій, мельница о двухъ колахъ и одномъ ступномъ. Вторая и третья мельницы принадлежатъ Кантакузинскимъ маетностямъ; 4-ая мельница принадлежитъ тому же Гайворонскому».—Кстати сказать, что мѣстоположеніе мельницъ и въ настоящее время легко опредѣлить, по оставшимся коламъ въ водѣ.
48 — Далѣе за рѣкой идутъ поля обывателей «Пѣщанскихъ» до Хуторовъ Сотника Золотоношскаго верстъ на 10. Со второй стороны на полдень отъ валу поля и лѣса за рѣкою Супоемъ, а за лѣсами деревня Новая Гребля. Съ третьей стороны на Западъ отъ валу за рѣкой Матусовкой (за точность прочитаннаго названія не ручаясь) форштатъ прозываемый именемъ рѣки, а далѣе островъ Костянтовъ—общевыгонное мѣсто и нынѣ оно сохранилось. Съ четвертой стороны, на полночь отъ валу, форштатъ призываемый загребельной, а далѣе островъ, на островѣ лѣса различныхъ обывателей. Названіе урочищъ удержалось до настоящаго времени. Что касается вала, то мѣстоположеніе его еще возможно опредѣлить, но форму трудно, былъ ли валъ круглый или въ видѣ подковы. Конечно, пе всѣ угодья и земля вокругъ Пѣщанской принадлежали посдолитымъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже, значительная доля тогда и теперь принадлежатъ казакамъ. Предметомъ же моей работы будутъ исключительно посполитые и подсосѣдки. Въ Песчанской сотнѣ Румянцевская Опись зарегнстровала очень небольшое количество дворовъ и бездворныхъ хатъ, принадлежавшихъ посполитымъ и подсосѣдкамъ и составлявшихъ самостоятельныя хозяйства: всего 179 (дворовъ и бездворныхъ хатъ), въ этомъ числѣ на долю подсосѣдковъ падаетъ около 30,1°/о, всѣхъ хозяйствъ. Чѣмъ объяснить такое незначительное количество поснолитыхъ, сказать трудно. Быть можетъ тутъ играла роль сравнительная близость къ Полковому городу Переяславу, главному центру лѣвобережной козацкой украины, или сравнительно ранняя заселенность описываемой мѣстности, а вслѣдствіе того отсутствіе мѣста для старшинскихъ аппетитовъ, а также малая пригодность почвы. Дворы и бездворныя хаты такъ группируются. На долю дворныхъ хатъ падаетъ 72,6% процента, а бездворныхъ 27,4%. Что такое изъ себя въ территоріальномъ отношеніи представляетъ дворъ, на нашъ взглядъ по даннымъ описываемой сотни сказать трудно. Въ соотвѣтствующей литературѣ по этому вопросу мы встрѣчали самыя разнообразныя опредѣленія, изъ которыхъ на нашъ взглядъ ни одно не можетъ быть принято. Вопросъ этотъ, на нашъ взглядъ, пока нужно оставить открытымъ, пока наберется достаточное количество матеріала для его рѣшенія. При этихъ дворахъ (слово дворъ мы употребляемъ въ смыслѣ хозяйства, безразлично будетъ
— 49 ли это дворъ въ самомъ дѣлѣ съ дворовой хатой, или такъ называемся бездворная хата, которая, конечно, занимаетъ опредѣленную территорію, нерѣдко имѣетъ постройки), насчитывалось 114 холодныхъ построекъ, (сюда мы причисляемъ, какъ коморы для поклажи, стоящія отдѣльно отъ избы, такъ и сараи и конюшни) или 63,7% и безъ построекъ 65 хатъ, 36,3% конечно, львиная доля этого процента падаетъ на хозяйства изъ бездворныхъ хатъ. Во всѣхъ этихъ дворахъ числилось со служившими во дворахъ владѣльческихъ 89 душами обоего пола 1066 душъ, изъ нихъ жило во дворахъ 977 душъ или 91,65°/г;, а служившихъ 8,35°/о. Жившіе во дворахъ распредѣлялись такимъ образомъ: на долю мужчинъ и женщинъ, способныхъ къ работѣ, т. е. въ возрастѣ отъ 15 до 60 лѣтъ, падало 481 душа или 49,24%, на долю нерабочихъ мужчинъ и женщинъ 423 или 43,3%, на долю престарѣлыхъ и увѣчныхъ обоего пола падаетъ 7,46%, Въ общемъ числѣ населенія ремесленниковъ 32 человѣка или 3,27%, средній ихъ заработокъ, около 2 рублей въ годъ. Средняя населенность двора со служащими 5,9 душт, безъ служащихъ 5,46. Можетъ возникнуть вопросъ, почему я служащихъ причислилъ къ посполитымъ? Многіе изъ служащихъ посполитые тѣхъ владѣльцевъ, у которыхъ служатъ, чаще же ихъ подсосѣдки. Среди служащихъ, якобы по найму, работоспособныхъ 50,5% нерабочихъ 36%, престарѣлыхъ и увѣчныхъ 13,5%. Большинство даже работоспособныхъ служитъ за одежу и пропитаніе, нечего говорить уже о нерабочихъ и престарѣлыхъ, всѣ они служатъ за пропитаніе и одежу. Но есть среди служащихъ и лица, которыя получаютъ сравнительно высокую плату, напримѣръ поваръ у Томары получаетъ 5 р. 50 коп. въ годъ, по происхожденію онъ изъ мѣстныхъ жителей деревни Новой Гребли или садовникъ Томары, уроженецъ Польской Пруссіи, получаетъ 15 рублей и одежу и служитъ по контракту.—Здѣсь нужно замѣтить, что у меня средняя населенность двора получилась нѣсколько ниже чѣмъ у г Мякотина, у него 7,5 душъ на дворъ *). Но какъ мы уже указывали, да и самъ г. Мякотинъ оговаривается, что онъ сложные дворы считалъ за единицу, благодаря тому что ему приходилось пользоваться только «подворными табелями», а не вѣдомостями, гдѣ каждое хозяйство значится *). «Крестьянское Землевладѣніе въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767 году* Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ Универ. св, Владиміра. Петербургъ 1895 г.
— 60 — отдѣльно, хотя бы оно велось и въ одномъ дворѣ съ другими. Случаевъ, гдѣ бы были сложные дворы и хозяйство не обозначалось отдѣльно, у насъ только два: удова съ деверемъ, братомъ умершаго мужа, и четыре брата родныхъ, но и то скотъ у нихъ показанъ отдѣльно, а только земля вмѣстѣ. Во владѣніи всѣхъ этихъ посполитыхъ было лахатной земли на 261 день съ двумя упругамн въ 111 кускахъ около 2г/з дня на кусокъ или 13/< десятины. Въ среднемъ на дворъ и бездворную хату приходится 1,46 дня или около 1 десятины 141 квад. саж. Я позволилъ себѣ здѣсь провесть аналогію хотя отдаленную и перевести дни на современный счетъ. Во вниманіе мною былъ принятъ счетъ земли, который я нашелъ въ Румянцевской Описи, при 'описаніи Кіевскаго полка остерской сотни, гдѣ неоднократно упоминалось, что упругъ равенъ 580 квадратнымъ саженямъ, а день 1740 квадратнымъ саженямъ, т. е. около ®/і десятины немного меньше. Что запахать около 3Д десятины въ день возможно, это доказывается тѣмъ, что въ нынѣшнее время, скотомъ болѣе слабымъ каковыми являются коровы, запахиваютъ 3Д десятины, а то и болѣе, не говоримъ о лошадяхъ, которыми исправные хозяева выориваютъ иногда даже болѣе десятины особенно «стерна», жнитвы. •-Такъ, кажется, расчитывалъ и г. Барвинскій. У него (на страницѣ 122 его работы Крестьяне въ Лѣвобережской Украинѣ въ 17 и 18 в.) есть такое мѣсто, взятое изъ статьи проф. Вагалѣя «Займанщина въ Лѣвоберенской Украинѣ;» козаки сотни Золотоношской доносили, что у нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣется распаханной земли не меньше, какъ на 195 дней (146 десятинъ), которая находится въ ихъ владѣніи. Кромѣ земли во владѣніи тѣхъ же посполитыхъ были и сѣнокосы; ихъ, правда, было очень мало, да и тѣ не поддаются точному учету. Ихъ можно учитывать очень примитивно, а именно по копнамъ.—Всего накашивалось посполитыми 280 копенъ на собственныхъ сѣнокосахъ или же на дворъ 1,5 копны, количество незначительное, а потому напередъ уже можно сказать, что у посполитыхъ скотоводство не было развито. Что касается лѣса, то какъ мы говорили, онъ совершенно не поддается учету. Можно только говорить о дворахъ имѣвшихъ его или не имѣвшихъ. Чтобы яснѣе представить, какъ распредѣлялись угодья между отдѣльными хозяйствами, мы приведемъ слѣдующую таблицу, изъ которой видно, что хозяйствъ имѣвшихъ:
— 61 1. Пахать, лѣсъ, сѣнокосъ и огородъ 1 двор или 0,56% 2. Пахать, лѣсъ 3 двор — 1,68% 3. Пахать, сѣнокосъ 4 двор 2,23% 4. Пахать, огородъ 5 двор — 2,79 5. Пахать,. 14 двор — 7,82 6, Огородъ, 2 двора — 1,12 7. Пахать, огородъ, лѣсъ 2 двора — 1,12 Всѣхъ дворовъ, располагавшихъ угодьями было 32, или 17,88°/о. Дворовъ безъ всякихъ угодій было 147 или 82,12°/о. Изъ этой таблицы видно, какъ высокъ былъ процентъ хозяйствъ, не располагавшихъ никакими угодьями. Ихъ было около &/е всего количества. Имъ ничего не оставалось, какъ поступать въ крѣпостные того или иного владѣльца, на грунтѣ котораго они сидятъ, только 11в имѣла угодья.—Эти данныя весьма общія о недвижимомъ имуществѣ могутъ быть дополнены свѣдѣніями о имѣвшимся у посполитыхъ и подсосѣдковъ скотѣ, ихъ то я и приведу въ самомъ общемъ видѣ. Во всѣхъ этихъ хозяйствахъ насчитывалось 78 старыхъ лошадей и 192 старыхъ вола, слѣдовательно, на каждый дворъ приходилось около 1,5 штуки тогдашняго рабочаго скота. Кромѣ того у тѣхъ же посполитыхъ и подсосѣдковъ насчитывалось 172 старыхъ коровъ, соотвѣтствующія нынѣшнимъ рабочимъ и, принимая современное распредѣленіе скота, мы будемъ имѣть около 2,46 штуки на дворъ рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи или крупнаго. Нерабочій скотъ распредѣлялся слѣдующимъ образомъ: 10 лошадей, 77 быковъ и 230 молодыхъ коровъ и телятъ, въ числѣ которыхъ всѣ возрасты,—всего нерабочаго скота, приходилось на дворъ 1,8. Мелкаго скота было овецъ 518 или по 2,9 на хозяйство, козъ 7 штукъ или 0,04 на дворъ и свиней 282 или 1,5 штуки на дворъ, всего же мелкаго скота приходилось на хозяйство около 4,44 штуки. Я указалъ среднія цифры, которыя можно вывести изъ источника. Конечно, онѣ слишкомъ суммарно говорятъ о положеніи посполитыхъ, которое довольно печально. Но чтобы ЭТИ цифры дали намъ болѣе точное представленіе о печальной долѣ подсосѣдковъ и посполитыхъ необходимо расположить ихъ нѣсколько иначе. Поснолитые времени составленія Румянцевской описи не представляли собою однородной группы. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ группами посполитыхъ частно владѣльческихъ, которыхъ можно раздѣлить на посполи-
52 — тыхъ крупныхъ владѣльцевъ и мелкихъ, подсосѣдковъ, монастырскими посполитими, которыхъ въ описываемой сотнѣ очень малой свободно—войсковыми, которыхъ хотя и мало, но они интересны, какъ рѣдкій остатокъ. Всѣ эти группы, можно сказать, носятъ свои опредѣленныя физіономіи И СВОДИТЬ ТІХЪ въ одно цѣлое было бы натяжкой. Правда, въ конечномъ итогѣ всѣ они сдѣлались крестьянами— крѣпаками, были прикрѣплены, но самый процессъ закрѣпленія неодинаково всѣхъ настигалъ и отражался на ихъ жизни. Среди признаковъ, опредѣляющихъ положеніе посполитыхъ, одинъдва проходятъ безъ рѣзкихъ колебаній: это средняя населенность двора и процентъ работоспособныхъ для всѣхъ группъ. Всѣ остальные мѣняются въ зависимости отъ особенности каждой группы. Для начала обозрѣнія посполитыхъ по отдѣльнымъ группамъ я остановлгось на посполитыхъ частновладѣльческихъ крупныхъ владѣльцевъ *) Правда, они въ описываемой Сотнѣ не такъ ужъ крупны: у одного 24 двора, а другого 45 дворовъ и бездворныхъ хатъ. Причемъ деревня «Новая Гребля» въ которой насчитывалось 24 хозяйства образовалась, какъ гласитъ генеральное слѣдствіе о маетностяхъ Переяславскаго Полка «на купленной землѣ Бунчуковало товариша Василія Томары за Гетьмана Своропадскаго осажована и нынѣ во владѣніи его же Василія Томары найдутся по купчимъ и по универсалу Гетмана Скоропадскаго». Въ моментъ составленія описи, оная деревня была во владѣніи Бунчуковаго товариша Стефана Томары. Второе имѣніе село Шабальники 45 дворовъ было издревле свободное войсковое, потомъ перешло на урядъ сотничества, Къ Чугуевцу, владѣльцу въ эпоху составленія описи, перешло отъ Саввы Терлецкаго. Чугуевецъ именуется ассессоромъ. Имѣнія крупныхъ владѣльцевъ равняются почти 2/й всего количества и составляютъ около 38,5%. У посполитыхъ этихъ владѣльцевъ было 49 дворовыхъ хатъ или 71%, бездворныхъ 20 пли 29%, при нихъ построекъ 56 или 81,1% и безъ построекъ 13 или 18,9%. Лицъ обоего пола насчитывалось въ этихъ дворахъ 367 д, ихъ нихъ рабочихъ обоего пола 177 или 48,23%, нерабочихъ 42,25 и престарѣлыхъ и увѣчныхъ 9,52. Средняя *) При ©томъ крупными владѣльцами мы будемъ считать, согласно цринятой схемъ г. Мякотиномъ, всѣхъ имѣющихъ, не менѣе десяти хозяйствъ посполитыхъ въ своемѣ распоряженіи.
— 53 — населенность двора 5,32 души. Пое.политые этихъ владѣній имѣли въ своемъ распоряженіи земли на правахъ собственности на 61,67 въ 24 кускахъ, или около 0,89 дня на дворъ, что составляетъ приблизительно 1548,6 квад. сажени, т. е. немногимъ болѣе полудесятины.—Сѣна накашиваютъ на своихъ лугахъ 50 копенъ или 0,74 копны на хозяйство. Какъ количество земли, такъ и сѣна, которое приходится на дворъ, ниже средней цифры для всего числа посполитыхъ. Лѣсъ былъ у двухъ хозяйствъ. Группируются угодья между хозяйствами такъ; Пахать и лѣсъ имѣли два двора 2 — 3°/о Пахать сѣнокосъ 1 —1,5°/о Только пахать 2 — 3°/о Всѣхъ дворовъ, располагающихъ угодьями было 5 или 7,5°/о. Безъ всякихъ угодій было хозяйствъ—64 или 92,5°/о. И такъ только 7із располагала угодьями, и то не всѣми, а 12/із лишены были всякихъ угодій.—Высокій процентъ безземельныхъ, выше средней для общаго числа посполитыхъ и приближащійся къ проценту безземельныхъ подсосѣдковъ свидѣтельствуетъ объ упадкѣ благосостоянія посполитыхъ даже у крупныхъ владѣльцевъ. Печальное положеніе посполитыхъ этого класса нѣсколько смягчится если мы добавимъ, что у нихъ, кромѣ собственной земли, была въ распоряженіи хотя отчасти и владѣльческая земля, которой, безъ сомнѣнія, у посполитыхъ крупныхъ владѣльцевъ всегда больше оказывалось, чѣмъ у посполитыхъ мелкихъ владѣльцевъ. Посполитые крупныхъ владѣльцевъ ее эксплоатируютъ въ нужныхъ размѣрахъ. Для полноты картины жизни посполитыхъ ее пожалуй нужно было бы учесть. Но къ глубокому нашему сожалѣнію, мы этого, не смогли сдѣлать, по ниже слѣдующимъ причинамъ: первая, неизвѣстно, на какихъ условіяхъ посполитые эксплоатируютъ землю владѣльческую, а, вторая,—не вездѣ показана площадь земли, обрабатываемой тѣмъ или инымъ хозяйствомъ. У посполитыхъ Чугуевца при нѣкоторыхъ дворахъ показано число дней, которое они употребляютъ на обработку земли владѣльческой, но объ условіяхъ обработки ничего не говорится. Что касается посполитыхъ другого владѣльца, Стефана Томары, то получается впечатлѣніе, будто они всѣ работаютъ у него во дворѣ. Такъ у него 9 душъ числится на мельницѣ, 2 дѣлаютъ слѣсарное ремесло для двора, 1 сапоги шьетъ, 1 кирпичъ дѣлаетъ, 1 водку
— 54 — продаетъ. Всѣ получаютъ за это плату натурою —хлѣбомъ, наивысщая плата 15 четвертей разнаго хлѣба и наименьшая 21/з чет* верти. Все же были хлѣбопашцы. И вотъ слѣдующая таблица покажетъ, какъ распредѣлялась земля у тѣхъ счастливцевъ, которые ею обладали. Всѣхъ, не воздѣлывающихъ собственной земли или безземель- ныхь, было отъ 2—4 дней 92,5% 2 хозяйства 3% отъ 6—10 дней 1 — 1,5% отъ 15—20 дней 1 — 1,5% отъ 20—50 дней 1 — 1,5% Группа среднеземельныхъ, каковьша мы считаемъ имѣющихъ отъ 6 и до Ібдней земли, равна 3%, остальные распредѣляются веравномѣрно между крупно-земельными, которыхъ 1,5% и малоземельныхъ 3%. Для полученія ясной картины хозяйствъ посполитыхъ этой группы мы должны еще остановиться на скотѣ, который былъ въ ихъ распоряженіи. Всего у посполитыхъ данныхъ владѣльцевъ было 38 рабочихъ лошадей и 91 старыхъ воловъ и 77 взрослыхъ коровъ, въ среднемъ приходилось на дворъ рабочаго скота въ тогдашнемъ пониманіи 1,9 штуки а въ нынѣшнемъ, т. е. крупнаго скота—3 штуки. Нерабочаго скота на всѣ хозяйства приходилось лошадей 4, быковъ 43, телицъ и телятъ 98, или 2,13 штукъ на хозяйство. Мелкаго скота овецъ 197 штукъ или 2,9 на дворъ, свиней 97 или 1,42 штуки на дворъ, всего же мелкаго скота 4,32 штуки на хозяйство. Приведенныя данныя даютъ общее представленіе о средствахъ для обработки земли посполитими этой группы. Чтобы учесть работомощность каждаго хозяйства по живому инвентарю, обратимся къ распредѣленію этого скота по отдѣльнымъ хозяйствамъ. Сначала разсмотримъ распредѣленіе скота рабочаго въ тогдашнемъ пониманіи, когда рабочими считались только волы и лошади. Получается слѣдующая картина: 1. Хозяйствъ неимѣющихъ рабочаго скота (они же и безземель¬ ные) 28°/о 2. Съ 1 штукой рабочаго скота 23,5% 3. Съ 2 штук. 22% 4. Съ 3 штуками 9%
— 55 — 5. Съ 4 и 5 штук. 13% 6. Съ 6 и 10 3% 7. Съ 11 и болѣе 72% Всматриваясь въ эту таблицу замѣтимъ, что около % хозяйствъ не имѣетъ никакого орудія—средства для веденія самостоятельнаго хозяйства. Изъ имѣющихъ скотъ выдѣляется группа среднескотныхъ, каковыми мы считаемъ имѣющихъ отъ 2 до 5 штукъ скота, она равна 44% всего числа, правда, внутри ея хозяйства съ 2 штуками составляютъ половину; далѣе идетъ группа малоскотныхъ, при этомъ она въ пять разъ выше группы многоскотныхъ. Послѣ распредѣленія этихъ хозяйствъ посполитыхъ по рабочему скоту въ тогдашнемъ пониманіи, мы распредѣлимъ эти же хозяйства по рабочему скоту въ нынѣшнемъ пониманіи, или по крупному скоту: 1. Безъ всякаго скота 16% 2. Съ нерабочимъ скотомъ 4,5% 3. Съ 1 лошадью 4,5% 4. —Съ 1 коровою 6% 5. —2 штуками 17,5% 6. —3 штуками 17,5% 7. Съ 4 и 5 штуками - 22% 8—Съ 6 и 10 штук 10,5% 9. Съ 11 и болѣе 1,5% 1,5°/о Эта таблица даетъ приблизительно тоже общее представленіе, какъ и первая. Правда, при группировкѣ по крупному скоту распредѣленіе это нѣсколько варьируется. Уменьшается группа безъ рабочаго скота, уменьшается группа малоскотныхъ, увеличивается группа среднескотныхъ, достигая 57%, съ явнымъ перевѣсомъ внутри на сторону хозяйствъ отъ 3 и до 5 штукъ 39,5%, наконецъ, увеличивается группа многоскотныхъ и дочти равняется группѣ малоскотныхъ. Общее впечатлѣніе получается сравнительно выгодное для этой группы посполитыхъ. Работомощность посполитыхъ довольно высока, почти приближается къ свободно войсковымъ. Отсюда можно сдѣлать только одно заключеніе, что посполитые крупныхъ владѣльцевъ эксплоатировали землю владѣльческую въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ другія группы посполитыхъ. Въ заключеніе обозрѣнія посполитыхъ этой группы остается
— 56 — сказать еще нѣсколько словъ о повинностяхъ ихъ. Къ сожалѣнію, приходится больше молчать, чѣмъ говорить, ибо нашъ источникъ ничего не говоритъ о повинностяхъ по отношенію къ владѣльцамъ. Нѣтъ упоминаній ни о барщинѣ, хотя нужно полагать, что она существовала, ни о денежныхъ взносахъ въ пользу владѣльца.— Правда, всѣ источники скупы на этотъ счетъ.—Что же касается консистенской дачи, то ее платятъ въ обычномъ размѣрѣ 1 руб. 2 коп. съ избы или хозяйства. Между прочимъ посполитые Чугуевца платятъ не въ одинаковомъ размѣрѣ; для каждаго хозяйства установленъ владѣльцемъ особый размѣръ; надобно думать, что владѣлецъ сообразовался съ матеріальнымъ положеніемъ своихъ посполитыхъ. Наивысшій размѣръ для хозяйства 2 р. 80 коп. п наименьшій 40 копеекъ, средняя же плата 1—2 коп. Можетъ возникнуть вопросъ, почему мы начали разсмотрѣніе посполитыхъ съ владѣній крупныхъ владѣльцевъ? Въ отвѣтъ на это мы можемъ только сказать, что группа посполитыхъ этой категоріи была для данной мѣстности, какъ и для всякой другой, самой многочисленной и надобно думать, что она задавала тонъ всему остальному воспольству, которое въ своемъ матеріальномъ отношеніи то приближалось къ ней, то удалялось отъ нея.— Далѣе, говоря о хлѣбопашествѣ посполитыхъ и о землѣ бывшей въ ихъ распоряженіи, мы должны коснуться и вопроса о способѣ веденія полевого хозяйства. Судя потому, что земля въ описываемой Сотнѣ всегда почти значится въ трехъ рукахъ, есть основаніе заклю - чать, что существовало трехполье. Почти всюду перечисляются злаки, которые сѣются, а именно: рожь, ячмень, пшеница, гречка, овесъ, просо и конопля. Можно думать, что одна часть земли «толочилась», готовилась къ озими-ржи, на другой была посѣяна рожь-озимь, а на третьей была «ярь» яровые хлѣба. Послѣ этого сжатаго очерка посполитыхъ крупныхъ владѣльцевъ, мы перейдемъ къ описанію посполитыхъ, бывшихъ въ распоряженіи мелкихъ владѣльцевъ. Причемъ нуягно замѣтить, что составъ этихъ владѣльцевъ былъ довольно разнообразенъ. Въ число ихъ входили лица, стоявшія на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Тутъ можно видѣть и членовъ полковой старшины, и членовъ сотенной старшины, начиная съ сотника и кончая атаманомъ, и различныхъ значковыхъ п войсковыхъ «товарищей», наконецъ, священниковъ и купцовъ. Здѣсь, по мнѣнію
— 5? — г. Мякотина, «наиболѣе рѣзкими чертами сказалась та неясность сословныхъ граней, которая была отличительной чертой общественной жизни Малороссіи въ теченіе 18 вѣка, неясность, продолжавшая существовать въ дѣйствительной жизни, несмотря на энергичныя порою усилія законодательства положить ей конецъ».'—Почти всѣ грунты этихъ владѣльцевъ пріобрѣтены путемъ «искупли». Скупля грунтовъ и угодій къ моменту составленія Румянцевской Описи достигла огромныхъ размѣровъ. Покупались уже не отдѣльные куски пашни, лѣса и луга, а цѣлые козачьи и посполитскіе дворы со всѣми принадлежащими имъ угодьями. Не останавливаясь подробно на этомъ важномъ и интересномъ вопросѣ—скуплѣ грунтовъ,— перейдемъ прямо къ описанію земельнаго положенія этой группы посполитыхъ. Посполитыхъ мелкихъ владѣльцевъ въ общей сложности считалось 35 дворовъ—хозяйствъ или, 19,5°/о общаго числа лосполитыхъ. Дворовыхъ хозяйствъ было 22 или 62,85%, а бездворныхъ J3 или 37,15% съ постройками 23 или 65,7% безъ построекъ 12 или 34,3%. Во всѣхъ этихъ дворахъ было 188 душъ обоего пола, 90 рабочихъ или 48%, нерабочихъ 84 или 44,7 и престарѣлыхъ и увѣченыхъ 14 или 7,3%. Средняя населенность двора для этой группы 5,37 души, а со служившими 5,54 души. На всѣ эти хозяйства приходилось 94,33 дня пахатной земли въ 36 кускахъ или на дворъ 2,69 дня, что составляетъ около 1 десятины и 2280,6 квадр. саженей, почти двѣ десятины. Накашивалось посполитими этой группы на своихъ лугахъ 140—копенъ или 4 копны на дворъ сѣна. Получились среднія цифры довольно высокія, какъ по сравненію съ средними для всего количества, такъ и по сравненію съ цифрами посполитыхъ крупныхъ владѣльцевъ. Нужно добавить, что данныя о земельномъ положеніи этой группы идутъ нѣсколько противъ общаго мнѣнія ученыхъ да лично и нашего, такъ какъ Доказывается, что посполитые мелкихъ владѣльцевъ лучше обезпечены землей, чѣмъ крупныхъ даннаго района. Почему это случилось такъ, а не иначе, объяснить, имѣя малое количество хозяйствъ, трудно. Можно думать, что посполитые этой группы болѣе поздняго происхожденія и не успѣли еще всего продать своимъ господамъ. Кромѣ того, сами ихъ владѣльцы въ большинствѣ случаевъ, не будучи причастны къ войсковой старшинѣ, щадили еще своихъ посполитыхъ, не имѣя за спиной
— 58 - болѣе или менѣе твердой опоры.—Чтобы получить болѣе детальное знакомство съ земельными угодьями ПОСПОЛИТЫХЪ ЭТОЙ ГРУППЫ) обратимся къ распредѣленію угодій по отдѣльнымъ хозяйствамъ: 1. Имѣющихъ пахать, огородъ и лѣсъ 1 дворъ или 2,86% 2. Пахать и лѣсъ 1 дворъ или 2,86% 3. Пахать сѣнокосъ 1 дворъ или 2,86°/о 4. Пахать . 6 двор. или!7,14°/о 5. Лѣсъ 1 дворъ или 2,86°/о Итого имѣющихъ угодья было 10 дворовъ или28,58°/о Безъ всякихъ земельныхъ угодій 25 или71,42°/о Итакъ, около % немногимъ менѣе хозяйствъ не располагало никакими угодьями, далѣе ни одно хозяйство не располагало всѣми угодьями. Земельное положеніе и этой группы не изъ хорошихъ, но все же лучше, чѣмъ другихъ группъ. Обладающіе пахатью дворы такъ группировались. Имѣющихъ отъ 1—2 дней 1 дворъ или 2,86% отъ 2—4 дней 1 )) 2,89% » )) отъ 4—6 дней 1 2,86% )) отъ 6—10 дней 1 » 2,86% )) )) отъ ІО—15 дней 3 и 8,57% » отъ 15 до 20 дней 2 )) » 5,7% Итакъ всѣхъ обладающихъ землей было 9 хозяйствъ или 25,71% Безъ шіхатной земли 26 хозяйствъ или 74,29% Само собою разумѣется не всѣ хозяйства, неимѣющіеся земли пахатной, не вели самостоятельнаго хозяйства, наоборотъ, весьма многія пользовались землею владѣльческой, а то даже арендовали землю и у другихъ не своихъ владѣльцевъ на разныхъ условіяхъ. Сплошь и рядомъ въ описи встрѣчаются показанія въ такомъ родѣ: «Павелъ Исаенко хлеба высѣваетъ ло чужой земли зъ десятины; пшеницы 4 четверика, овса 6 четвериковъ, ячменя и гречки ло 1 четверти, проса 1 четверичекъ». Бываетъ и наоборотъ, посполитий Деревянка имѣетъ земли на 15 дней, а опись о немъ говоритъ: «Онъ Деревянка хлеба не сѣетъ, а имѣетъ пропитаніе отъ заработковъ». Почему онъ хлѣба не сѣетъ, сказать трудно, тѣмъ болѣе, что онъ имѣетъ рабочій скотъ—пару воловъ и не ремесленникъ. Есть случаи въ этомъ родѣ, но понятные. «Герасимъ Дубина собственнаго поля въ двухъ рукахъ имѣетъ . на 5 дней, а о немъ сказано: хлеба не сѣетъ, а отдаетъ поле съ десятины и получаетъ
- 59 — въ годъ одну четверть», Причемъ Дубина ремесленникъ—тйачъ й скота рабочаго не имѣетъ, а потому отдача имъ поля съ десятины понятна. Данныя о землѣ посполитыхъ мелкихъ владѣльцевъ можно дополнить свѣдѣніями о рабочемъ скотѣ бывшемъ въ ихъ распоряженіи. Всего скота было 20 лошадей и 33 вола или lj5 штукъ на дворъ рабочаго скота, а крупнаго плюсъ еще 28 старыхъ коровъ, что дастъ въ итогѣ 23 на дворъ или хозяйство, или рабочаго въ нынѣшнемъ пониманіи. Нерабочаго 2 лошади, 8 воловъ и 44 штуки молодыхъ коровъ и теленковъ или 1,54 іпт. на дворъ. Мелкаго скота: овецъ 92 или на хозяйство 2,63 штуки, свиней 73 штуки или 2,08 на дворъ, итого мелкаго скота на дворъ 4,71 штуки. Полученныя среднія цифры приближаются почти къ среднимъ для общаго количества посполитыхъ описываемой сотни. Кромѣ того они почти одинаковы съ цифрами, полученными г. В. Мякотинымъ для этой группы, *) а именно у. В. Мякотина на 1. дворъ рабочаго скота 1,1 ау насъ 1,5—0,4 2. крупнаго скота 2,2 а у насъ 2,3—0,1 3. нерабочаго у В. Мякотина 2,1 а у насъ 1,54+54 4. и мелкаго » » » 5,8 » » » 471+09 Итакъ, посполитые данной группы Переяславскаго полка ничуть не лучше жили, чѣмъ посполитые Полтавскаго полка. Теперь обратимся къ болѣе детальному разсмотрѣнію цифръ, показывающихъ распредѣленіе скота по хозяйствамъ: сначала по рабочему скоту въ тогдашнемъ понимані.і. 1. Везъ рабочаго скота въ этомъ числѣ 28% безземельныхъ, а 12% земельныхъ 40% 2. Съ 1 штукой рабочаго скота 11,43% 3. съ 2 штуками 34,29% 4. съ 3 штуками 5,71% 5. съ 4 и 5 штуками 2,86% 6. съ 6 и до 10 штукъ 5,71% Итого съ рабочимъ скотомъ въ тогдашнемъ пониманіи было 60% Процентъ хозяйствъ безъ рабочаго скота у описываемой группы посполитыхъ по сравненію съ этой же группою у В, Мякотина нѣсколько ниже; у Мякотина для этой группы получилось 57,14%. х) Крестьянское землевладѣніе въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767 г,
— 60 — Разсматривая эту таблицу, мы сразу замѣчаемъ, что группа среднескотныхъ занимаетъ здѣсь доминирующее положеніе, а именно: 42,86%, съ сильнымъ наклономъ въ сторону хозяйствъ съ двумя штуками. Группа малоскотныхъ въ 2 раза больше группы многоскотныхъ. Если теперь мы перейдемъ къ распредѣленію того же скота, но за мѣрку возьмемъ не рабочій скотъ, а крупный, то получится слѣдующее: 1. Безъ всякаго скота 17,16% 2. Съ овцами, свиньми только—козами 5,71% 3. Съ нерабочимъ скотомъ 5,71% 4. Съ 1-ой лошадью 8,57% 5. Съ 1-ой коровою 11,43% 6. Съ 2 штуками 8,57% 7. Съ 3 штуками 20% 8. Съ 4 и 5 штуками 14,28%) 9. Съ 6 и 10 8,57%) Итого всѣхъ съ крупнымъ скотомъ 71,42% Изъ всѣхъ группъ выдѣляется группа среднескотныхъ, достигающая 42,85 къ тому и внутри ея перевѣсъ въ пользу хозяйствъ, имѣющихъ скотъ отъ 3 и 5 штукъ. Что же касается группы много—скотныхъ, то она въ два съ половиною раза меньше группы малоскотныхъ хозяйствъ. Группируя хозяйства по рабочему скоту въ тогдашнемъ пониманіи, я сказалъ, что изъ имѣющихъ рабочаго скота 28% еще и безземельны, а при группировкѣ по крупному скоту безъ крупнаго скота оказалось 28,58, а безъ всякаго скота только 17,16%, значитъ была группа хозяйствъ не имѣющихъ ни рабочаго скота, ни земли, а одинъ только мелкій и нерабочій скотъ. Можетъ возникнуть вопросъ, какъ эти хозяйства, не имѣя ни рабочаго, ни даже крупнаго скота, могли содержать нерабочій и мелкій скотъ. На этотъ вопросъ отчасти можно найти отвѣтъ въ современной практикѣ, а сверхъ того нужно добавить, что посполитые мелкихъ владѣльцевъ могли пользоваться общими угодьями, особенно жившіе въ мѣстечкѣ «Пѣщана», при которой было общевыгонное мѣсто.— — Островъ «Костянтовъ» и другіе выпусты для скота. Жившіе же на хуторахъ, пользовались выгонными мѣстами при хуторахъ.
61 Чтобы покончить и съ этой группой по «политыхъ, нужно сказать нѣсколько словъ о ея повинностяхъ. Трудно говорить о повинностяхъ и этой группы, все же кое-что можно сказать. Такъ, посполитые удовы Сотниковой Анны Петровой Кандибиной «отбувають 2 дни въ недѣлю панщины наравнѣ съ ея подсосѣдками впрочемъ Анна Кандибина всѣхъ своихъ подданныхъ именуетъ, подсосѣдками, раздѣляя ихъ только на дворовыхъ и «задворныхъ» причемъ всѣ задворные, какъ разъ именуются администраціей и ревизорами посполитими, а не подсосѣдками. Мы держались названій ревизоровъ, они менѣе тенденціозны, а потому и болѣе вѣроятны. О другихъ повинностяхъ ничего не говорится. Что касается размѣровъ консистенской дачи, то она платилась большинствомъ въ размѣрѣ 1 рубля и 2 коп. но есть хозяйства у отдѣльныхъ владѣльцевъ, платящія больше 1 рубля 2 коп. Такъ нѣкоторые посполитые намѣстника Чайковскаго платятъ болѣе нормальнаго оклада напр: 1 руб. 60 коп., а другіе меньше напр; 60 к. Словомъ, размѣръ консистенской дачи варіируется. Послѣ обозрѣнія посполитыхъ частновладѣльческихъ, мы перейдемъ къ разсмотрѣнію группы подсосѣдковъ, которая въ данной мѣстности занимаетъ довольно солидное мѣсто. Подсосѣдковъ было ЗО, 1 °/о всего числа посполитыхъ, многимъ менѣе одной трети. Но прежде, чѣмъ говорить о матеріальномъ положеніи этой группы, я думаю два три слова сказать о самомъ институтѣ подсосѣдковъ. Правда, нѣкоторые ученые историки, какъ напр; уважаемый В. Мякотинъ въ своей работѣ „Крестьянское землевладѣніе въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767» не выдѣляютъ подсосѣдковъ въ отдѣльную группу. Въ такой постановкѣ вопроса есть большая доля истины, а, быть можетъ и вся истина, такъ какъ юридическое положеніе подсосѣдковъ мало разнилось или почти не разнилось отъ положенія остальныхъ посполитыхъ, да и матеріальное положеніе ихъ зачастую было одинаково съ положеніемъ остальнаго посподьства, но чаще матеріальное положеніе подсосѣдковъ было хуже, чѣмъ остальныхъ группъ, да фактически и закрѣпленію и всевозможнымъ ограниченіямъ подсосѣдки раньше подверглись, чѣмъ другіе посполитые, какъ группа менѣе обезпеченная въ матеріальномъ отношеніи. Вотъ соображенія этого рода и побудили меня подсосѣдковъ выдѣлить въ отдѣльную группу, дабы имѣть болѣе ясное представленіе, какъ о самыхъ подсосѣдкахъ,
62 такъ и посполитыхъ мелкихъ владѣльцевъ, къ каковой группѣ мы должны были бы причислить подсосѣдковъ. Возникновеніе класса подсосѣдковъ, по единогласному свидѣтельству историковъ, занимавшихся крестьянскимъ вопросомъ въ Лѣвобережной Украинѣ Лазаревскаго, Мякотина и Барвинскаго, произошло вслѣдствіе стремленія посполитыхъ избѣжать общенародныхъ и особенно подданическихъ повинностей, которыми нерѣдко державцы тѣснили ихъ. «Для чего, говоритъ Лазаревскій, посполитые продавали или такъ бросали свои осѣдлости и поселялись въ свободныхъ хатахъ пановъ, Козаковъ, духовенства и тѣхъ же самыхъ крестьянъ; говоря языкомъ того времени, они «выходили въ сосѣда» дѣлались изъ посполитыхъ... подсосѣдками панскими, козачьими и проч., смотря по тому—въ чьихъ хатахъ они поселились. За помѣщеніе подсосѣдки платили деньгами или личною работою. Конечно, оставить свое хозяйство и перейти въ батраки, чѣмъ часто являлись подсосѣдки, могли заставить только крайняя бѣдность, разореніе самостоятельнаго хозяйства и беззащитность отъ произвола державцевъ. И такъ, беззащитность крестьянской личности лвъ Гетманщинѣ, сопровождаемая бѣдностью, образовала классъ бродячаго населенія, который чаще всего осаживался въ видѣ подсосѣдковъ на владѣльческой скуплѣ въ надеждѣ найти защиту и обезпечить себѣ пропитаніе. По мнѣнію Лазаревскаго «подсосѣдчество началось съ конца 17 вѣка, когда державцы, утвердившись въ своихъ мѣстностяхъ, стали тѣснить посполитыхъ—крестьянъ произволомъ» Рѣдкіе подсосѣдки имѣли какую нибудь недвижимость. Большею частью самый выходъ въ подсосѣдство сопровождался лишеніемъ всей недвижимости. Подсосѣдки описываемой сотни по большей части живутъ въ однѣхъ дворахъ съ владѣльцами отдѣльными избами или въ однихъ и тѣхь же избахъ и очень рѣдко отдѣльно отъ своихъ владѣльцевъ. Почти всѣ подсосѣдки живутъ заработками, или сполничествомъ, у кого есть рабочій скотъ. Такъ-напр. Данило Облапъ земли не имѣетъ, а «высѣваетъ зъ десятины ржи, пшеницы, ячменя и гречки по 1-ой четверти; Иванъ Тимошенко «дѣлаетъ ремесло шевское и съ оного въ годъ получаетъ прибели рубль, якое и впредь дѣлать желаетъ, цеху не водитъ»; выраженіе кормиться «з зажону» чаще всего встрѣчается. Послѣ этихъ бѣглыхъ предварительныхъ замѣчаній перейдемъ 9 А, Mt Лазаревскій „Посполитые крестьяне41 стр. 69 изданіе 1908. Кіевъ.
— 63 къ описанію матеріальнаго положенія подсосѣдковъ. Всѣхъ подсосѣдческихъ хозяйствъ было 54, дворовыхъ избъ 44 пли 81, 4°/о, бездворныхъ 10 или 18,6°/о. Количество подсосѣдковъ, поселившихся не во дворахъ очень незначительно, всего 10 или 18,6%, меньше чѣмъ у всѣхъ остальныхъ группъ, что пожалуй а пріори можно было сказать, имѣя хотя малѣйшее представленіе о подсосѣдкахъ. Во всѣхъ хозяйствахъ было 22 холодныхъ постройки или 40,70% и безъ построекъ 32 хозяйства или 59,3%. Въ этихъ хозяйствахъ числилось 310 душъ обоего пола безъ служившихъ во владѣльческихъ дворахъ, или съ служившими 3490. Жившіе во дворахъ распредѣлялись такъ: рабочихъ было 162 человѣка обоего пола или 52,3%, нерабочихъ 132 или 42,6%, престарѣлыхъ и увѣченыхъ 16 душъ или 5,1%. Средняя населенность двора 5,74 души, а со служившими во дворахъ 6,46. Цифра средней населенности двора со служившими наивысшая для всѣхъ группъ. Семья-то большая, да средствъ къ жизни мало. Пахатной земли у подсосѣдковъ было всего на 13 дней въ 7 кускахъ. Въ среднемъ, на дворъ приходилось около 0,24 дня или 414,6 квадратныхъ саженей около % десятины. Накашивалось сѣна всѣми подсосѣдками на своихъ лугахъ 70 копенъ или 1,3 на дворъ. Количество земли у подсосѣдковъ самое незначительное. Что касается распредѣленія угодій у подсосѣдковъ, то оно представляется въ такомъ видѣ: I дворъ имѣетъ всѣ угодья или 1,85% 1 пахать и огородъ или 1,85% 2 двора только пахать или Э.,7% Всего съ угодьями пахатью было 7,4% А безъ всякихъ угодій безземельныхъ 92,6% Процентъ безземельныхъ самый высокій, какъ и слѣдовало ожидать. Эту грустную картину мы еще усилимъ, когда обратимся къ количественному распредѣленію пахати по хозяйствамъ. 1. Хозяйствъ имѣвшихъ земли отъ 1-го дня до двухъ’2 хоз. или 3,7% 2. отъ 2 дней до 4 дней 1 хоз. или 1,85% 3. отъ 4 до 6 дней 1 хозяйст. или 1,85% Не трудно видѣть, что всѣ хозяйства подсосѣдковъ, у которыхъ какими то судьбами уцѣлѣла земля, представляютъ изъ себя типъ хозяйствъ малоземельныхъ, ни одао не имѣетъ земли въ достаточномъ количествѣ.
— 64 — Безотрадная картина бѣдности подсосѣдческихъ хозяйствъ по обезпеченію земель можетъ быть усилена еще свѣдѣніями о скотѣ, бывшемъ въ распоряженіи подсосѣдковъ. У нихъ было рабочаго скота: 13 лошадей и 40 воловъ около 1 штуки на дворъ плюсъ 46 коровъ, итого крупнаго, рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи 1,83 шт. Нерабочаго скота 2 лошади, 15 быковъ и 56 телицъ и телятъ или 1,35 штуки на дворъ нерабочихъ. Мелкаго скота овецъ 147 штукъ или 2, 73 штуки на дворъ, козъ 7 или 0,13 дворъ, свиней 82 штуки или 1,51 шт. на дворъ, всего мелкаго скота на дворъ 4,37. Всѣ среднія цифры ниже, чѣмъ у остальныхъ группъ посполитыхъ—крестьянъ. Чтобы еще детальнѣе познакомиться съ матеріальнымъ положеніемъ подсосѣдковъ, обратимся къ распредѣленію, бывшаго въ ихъ распоряженіи скота рабо¬ чаго скота, по хозяйствамъ. 1— Безземельныхъ и безъ рабочаго скота 46,3% 2— 1 штукой 18,5% 3— 2 штуками 24,1% 4 съ 3 штуками 5,55% 5 съ 4 и 5 штуками 5,55% Итого со скотомъ рабочимъ было всего 53,7% Вглядываясь въ эту таблицу, мы видимъ, что почти половина хозяйствъ не располагала никакими средствами для веденія самостоятельнаго хозяйства, не имѣя ни земли, ни скота. Единственнымъ средствомъ пропитанія были собственныя руки. Далѣе идетъ группа среднескотныхъ, равняясь 35,2%, съ абсолютнымъ перевѣсомъ въ пользу хозяйствъ съ 2 штуками. Что касается другихъ группъ, то группа многоскотныхъ совсѣмъ отсутствуетъ. Картина распредѣленія рабочаго скота нѣсколько измѣнится, если мы примемъ во вниманіе и число коровъ, иначе говоря, распредѣлимъ скотъ по крупному или рабочему въ нынѣшнемъ пониманіи; 1—Безъ всякого скота 18,55% 2—Только съ овцами, козами и свиньми 7,4% 3—съ 1-ою лошадью 1,85% 4—съ 1-ою коровою 20,37% 5—съ 2 штуками крупнаго скота 20,37% 6 съ 3 штуками 16,66% 7 съ 4 и 5 штуками 7,4% 8 съ 6 и 10 штуками 7,4% Итого съ крупнымъ скотомъ 74,05%
65 Безъ рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи. . . 25.95% Группа среднескотныхъ, ісаковыми мы считаемъ имѣющихъ отъ 2 до 5 штукъ крупнаго скота, занимаетъ доминирующее положеніе, равняясь 44,43% и раздѣляется почти до поламъ между хозяйствами съ 2 штуками и хозяйствами съ 3 и 5 штуками. Группа же многоскотныхъ въ 3 раза меньше группы малоскотныхъ. Словомъ, получилась картина распредѣленія, свидѣтельствующая скорѣе о бѣдности, чѣмъ о достаточности скота у этихъ хозяйствъ. Далѣе, остается еще сказать о повинностяхъ подсосѣдковъ. Подгосѣдки Анны Петровой Кандибиной, удовы Сотниковой «отбуваютъ по два дни панщины», «деньгами не отягчаетъ». Какія повинности несли подсосѣдки остальныхъ владѣльцевъ, неизвѣстно, но нужно полагать, что не меньшія, разъ у вдовы Сотниковой былъ такой размѣръ. Живя по большей части во дворахъ владѣль ческахъ при самыхъ владѣльцахъ, они, вѣроятно, часто были на работѣ у владѣльцевъ, отъ которыхъ сильно зависили. Консистенской дачи платятъ 1 рубль 2 коп., т. е. въ обычномъ размѣрѣ изрѣдка меньше но никогда не больше. Почти на одинаковомъ уровнѣ по свцему матеріальному положенію съ подсосѣдками стоятъ монастырскіе посполитые. Ихъ очень мало въ описываемой сотнѣ, всего 8 дворовыхъ хатъ, принадлежатъ Кіево-Печерской Лаврѣ. При этихъ 8 избахъ двѣ постройки и 6 дворовъ безъ построекъ. Въ этихъ 8 дворахъ насчитывалось 37 душъ обоего пола; двадцать душъ рабочихъ, каковыми мы считаемъ въ возрастѣ отъ 15 до 60 лѣтъ или 54%, 14 душъ -нерабочихъ или 37,86°/° и престарѣлыхъ и увѣчныхъ 3 души или 8,14%. Средняя населенность двора 4,62 души; цифра самая низшая изъ всѣхъ группъ описываемой сотни. У всѣхъ монастырскихъ посполитыхъ было земли на 18 дней съ упругомъ, въ 10 кускахъ, или на дворъ 2,299 или около 1 десятины 1584,6 квадратныхъ саженей, почти 1% десятины. Остальныхъ угодій не было. Земля числится при одномъ дворѣ и вотъ казавшееся, если не благополучіе, то хотя скудное существованіе исчезаетъ. Что касается счастливца, обладающаго землей, то счастье его довольно солидно, онъ принадлежитъ къ типу хозяйствъ обезпеченныхъ землей, каковыми мы считаемъ имѣющихъ землю въ размѣрѣ отъ 6 до 20 дней. Я и здѣсь, какъ и всюду учитывалъ только землю, которую посполитые пользовались на правахъ собственности, хотя бы и условной. При Лаврскихъ же дворахъ кромѣ того еще чис¬
-- 66 — лилось земли на 23 дня и нужно думать, что посполитые монастырскіе пользовались этой землей. Не богаты монастырскіе посполитые и скотомъ. Рабочаго скота было 2 лошади и 6 воловъ или 1 штука на дворъ, а съ коровами, которыхъ было 7 около 2 штукъ (1,875) крупнаго скота или рабочаго въ нынѣшнемъ пониманіи. Нерабочаго одна лошадь, 5 быковъ и 7 теленковъ или 1,6 на дворъ. Мелкаго же скота было только 4 свиньи или 0,5 штуки на дворъ. Цифры среднія для посполитыхъ хозяйствъ монастырскихъ получились низкія, не уступаютъ только среднимъ подсосѣдчѳскимъ, а по мелкому всѣмъ группамъ посполитыхъ описываемой сотни. Если теперь рабочій скотъ разгруппировать по отдѣльнымъ хозяйствамъ, то впечатлѣніе о бѣдности монастырскихъ посполитыхъ еще усилится. Оказывается, что не имѣютъ рабочаго скота 62,5°/0, они 2 и безземельные, а съ рабочимъ скотомъ 37,5°/О, который такъ дѣлится: 1. Съ 2 штуками —12,5°/0 2. Съ 3 штуками — 25°/0 Есть только группа - среднескотныхъ, а отсутствуютъ группы малоскотныхъ и многоскотныхъ. Распредѣленіе скота, бывшаго у монастырскихъ посполитыхъ по крупному, или рабочему въ нынѣшнемъ пониманіи, нѣсколько смягчить грустное впечатлѣніе о матеріальномъ положеніи монастырскихъ посполитыхъ, но все же картина бѣдности сильна. 1. Безъ всякаго скота 12,5°/О 2. Съ свиньми 12,5°/0 3. Съ нерабочимъ скотомъ 12,5°/О 4. Съ 1-ю коровою 25°/0 5. Съ 3 штуками 12,5®/0 6. Съ 4 и 5 штуками 12,5°/О 7. Съ 6 и 10 штукъ 12,5°/0 Итого съ крупнымъ скотомъ 62,5°/0 Безъ рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи 37,5°/О Итакъ почти s/& хозяйствъ были безъ всякихъ средствъ къ веденію самостоятельнаго хозяйства. Допустимъ, что коровами можно было работать, а если нѣтъ, то больше 5/б должно было пропитаться заработками, скитаясь по чужимъ нивамъ и лугамъ. Жестока была церковная администрація по отношенію къ своимъ крестьянамъ, а быть можетъ милостива и самыя нищетные поспо-
67 — литые находили у нея пріютъ. Вѣрнѣе первое положеніе. О немъ наглядно свидѣтельствуетъ картина бѣдности монастырскихъ носнолитыхъ во всѣхъ отношеніяхъ. И наши данныя, какъ ихъ ни мало» идутъ въ унисонъ съ установившимся, въ литературѣ по данному вопросу мнѣніемъ о тяжеломъ матеріальномъ положеніи монастырскихъ посполитыхъ въ 18 вѣкѣ. О повинностяхъ монастырскихъ посполитыхъ нашъ источникъ такъ говоритъ: «Посполитые КіевоПечерской Лавры повинности никакой не отбуваютъ только Лаврскую о Пѣщаной греблю угачиваютъ, однакожъ въ случае и другую повинность подданническую отправляютъ». Въ чемъ заключалась другая повинность нельзя ничего сказать. Консіістенскую дачу платятъ въ обычномъ размѣрѣ 1 р.—2 коп. Въ заключеніе нашего схематическаго обзора посполитыхъ Песчанской Сотни Переяславскаго Полка намъ остается еще сказать объ одной группѣ посполитыхъ, зарегистоованныхъ Румянцевской Описью въ сотнѣ Песчанской, я имѣю въ виду группу посполитыхъ свободно—войсковыхъ. Хотя она не велика и составляетъ ничтожный процентъ общаго числа посполитыхъ, а именно 7,2°/о, но она интересна, какъ рѣдкій остатокъ. Убыль свободно войсковыхъ мѣстностей быстро шла. Генеральное слѣдствіе Полка Переяславскаго знало еще 29% процентовъ свободно войсковыхъ маетностей, а черезъ какихъ вибудь 37 лѣтъ ихъ въ описываемой сотнѣ уже 7,2%, въ четыре раза уменьшились. Раздача попрежнему шла съ неослабною энергіею, а возвращенія маетностей урядовыхъ не приходилось ожидать, онѣ различными способами успѣвали остаться въ рукахъ старшины. Если мы обратимся къ матеріальному положенію посполитыхъ этой группы, то, можемъ сказать, что оно лучше чѣмъ всѣ остальныя, хотя и не блестяще и заставляетъ многаго еще желать. Всѣхъ дворовъ и бездворныхъ хатъ было 13, изъ нихъ 7 хозяйствъ дворовыхъ и бездворныхъ 6. Относительное количество хозяйствъ бездворныхъ у этой группы, вопреки нашему ожиданію, наивысшее. Съ постройками было 11 хозяйствъ или 84,6%, безъ построекъ 2 или 15,4%. Во всѣхъ этихъ дворахъ насчитывалось 75 душъ обоего пола; рабочихъ мужчинъ и женщинъ 32 души или 42,67%, нерабочихъ 38 душъ или 50,67%, престарѣлыхъ и увѣчныхъ 6,66%. Средняя населенность двора 5,8 душъ обоего пола. Земли у посполитыхъ свободно войсковыхъ было на 74 дня съ 1 упругомъ въ 34 кускахъ, или на хозяйство 5,72 дня или около 4 десятинъ
— 68 и 352,8 саженей или около 4% десятинъ. Сѣна накашивали на собственныхъ лугахъ 20 копенъ или 15 копенъ на дворъ. Кромѣ этой земли, бывшей въ распоряженіи посполитыхъ свободно-войсковыхъ на правахъ собственности, была еще земля въ размѣрѣ 102 дней, которой они пользовались на правахъ сполничества «зъ десятины». Далѣе въ ихъ же распоряженіи было двѣ луки, гдѣ они накашивали для своихъ надобностей 400 ко пень, а 100 «въ казенную прибель». Кромѣ пахати и сѣнокоса посполитые свободно-войсковые обладали еще и другими угодьями. Къ группировкѣ этихъ угодій и пахати по отдѣльнымъ дворамъ я перейду: 1. Съ пахатью, огородомъ и лѣсомъ 1 дворъ — 7,7°/) 2. Съ пахатью и сѣнокосомъ 1 двор. или 15,4°/о 3. Пахатью и огородомъ 4 двор. или 30,8% 4. Пахать 3 двор. или 23,1°/о 5. Огородъ 2 двор. или 15,4% Итого съ угодьями было 12 дворовъ или 92,4 и безъ угодій одинъ дворъ или 7,6. Почти 13/ів посполитыхъ обладали угодьями и только %з не имѣла згодій въ своемъ распоряженіи, а безъ пахатной земли было 3 хозяйства или 23%, а съ землей 10 или 77°/о. Если перейдемъ далѣе къ распредѣленію земли по отдѣльнымъ хозяйствамъ, то картина получится не особенно благопріятная. 1. Всѣхъ безземельныхъ будетъ 3 двора 23% 2. Отъ 1 дня до 2 2 двора 15,4% 3. Отъ 2 до 4 4 двора 30,8% 4. Отъ 10 и 15 дней 3 двора 23,1% 5. Отъ 15 и до 20 дней 1 дворъ 7,7% Всѣхъ имѣющихъ земли окажется 10 дворовъ или 7 7% Приэтомъ на долю малоземельныхъ падаетъ 46,2%, а на долю среднеземельныхъ 30,8%. Значитъ, только % посполитыхъ была обезпечена землей въ достаточномъ количествѣ, почти половина слабо.—Отсюда можно сдѣлать такой выводъ: процессъ обезземеливанія коснулся въ достаточной силѣ и посполитыхъ свободно-войсковыхъ. Они успѣли уже выдѣлить изъ своей группы немало безземельныхъ 23% и обладающихъ ничтожнымъ количествомъ земли 46,2%. Чтобы получить полную картину хозяйствъ этихъ посполитыхъ,
— 69 - какую мы привыкли видѣть на основаніи нашего источника, намъ остается дополнить данныя о землѣ свѣдѣніями о скотѣ, бывшемъ въ распоряженіи посполитыхъ этой группы. Всего рабочаго скота было 5 лошадей и 22 вола или около 2 штукъ на дворъ и 14 старыхъ коровъ или крупнаго скота, рабочаго въ нынѣшнемъ пониманіи 3,15 штуки, нерабочаго 1, лошадь 6 быковъ, 25 коровъ молодыхъ и теленковъ, или на дворъ 2,4 штуки, мелькаго скота овецъ 82 или 6,3 шт. на хозяйство, свиней 26 или 2 шт. на дворъ, а всего мелкаго -скота на дворъ получилось 8,3 шт. Получились среднія цифры выше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ группъ посполитыхъ описываемой сотни. Дабы получить болѣе детальное представленіе о каждомъ хозяйствѣ- посполитаго этой группы по рабочему скоту, прослѣднимъ распредѣленіе этого скота по отдѣльнымъ хозяйствамъ: 1. Неимѣющихъ рабочаго скота было всего 15,4°/о всѣ они безъ пахатной земли, а 7,7 безъ всякихъ угодій. 2. Съ одной штукой 7,7% 3. Съ 2 штуками 61,5% 4. Съ 4 и 5 7,7% 5. Отъ 6 и до 10 штукъ 7,7% Итого съ рабочимъ скотомъ было 84,6% Вглядываясь въ эту таблицу, легко замѣтить, что группа среднескотныхъ занимаетъ господствующее положеніе и достигаетъ довольно высокаго размѣра 69,2%, правда, внутри ея сильный наклонъ въ пользу хозяйствъ съ 2 штуками, именно 61,5%. Группы многоскотныхъ и малоскотныхъ равны. Итакъ 15,4°/0 или % не имѣетъ рабочаго скота и пахатной земли, иначе говоря, лишена всѣхъ средствъ для веденія самостоятельнаго хозяйства. Если мы распредѣлимъ тотъ же скотъ посполитыхъ свободно войсковыхъ по иной скалѣ (по крупному скоту), то получимъ такую картину. 1. Безъ всякаго 15,4°/0 2. Съ двумя штуками 30,8% 3. Съ тремя штуками 15,4°/0 4. Отъ 4 и^5 штукъ 23°/О 5. Отъ 6 и до 10 штукъ 15,4°/0 Итого съ крупнымъ скотомъ опять 84,6% Итакъ при распредѣленіи по крупному скоту, какъ и при распредѣленіи по рабочему въ тогдашнемъ пониманіи нѣкоторыя
— 70 — группы остались безъ перемѣнъ, какъ напримѣръ безскотная и группа среднескотныхъ, правда, въ послѣдней центръ тяжести отъ хозяйствъ съ двумя штуками перешелъ къ хозяйствамъ съ 3, 4 и 5 штуками. Группа многоскотныхъ удваивается, а малоскотныхъ— совсѣмъ исчезаетъ. Единственный выводъ изъ разсмотрѣнія хозяйствъ свободно-войсковыхъ можно сдѣлать тотъ, что хозяйственное положеніе ихъ, если и не представлялось блестящимъ, все же скотомъ было оно почти обезпечено, правда и у нихъ уже есть группа безъ рабочаго скота довольно большая. Свѣдѣнія о повинностяхъ посполитыхъ свободно-войсковыхъ есть такія: посполитые платятъ чиншъ въ размѣрѣ отъ 60 к. до 1 р. 25 коп. Консистентскую дачу въ обычномъ размѣрѣ 1 р.—2 коп. Далѣе на «казенную прибель» на сѣнокосныхъ лукахъ «укашиваютъ сѣна по сту копенъ и къ тому же собираемой въ десятину хлѣбъ съ лановъ (въ размѣрѣ 102 дней) перемолочують, а другихъ работизнъ не дѣлаютъ. Лукъ было двѣ и на нихъ накашивалось 500 копенъ сѣна, это въ «казенную прибель», а 400 въ пользу посполитыхъ, причемъ эта работа совершалась совмѣстно съ посполитими свободно-войсковыми сотни Гельмязовской. Вотъ тѣ немногія данныя о посполитыхъ, которыя мнѣ уда* лось почерпнуть изъ вѣдомостей «Румянцевской Описи». Дѣлать какіе-нибудь выводы о посполитыхъ лѣвобережной Украины больше чѣмъ рисковано. Слишкомъ небольшой районъ и малое число хозяйствъ обслѣдовано. Можно сказать только то, что отчасти уже извѣстно изъ другихъ работъ. Жизнь свободно-войсковыхъ была въ найлучшемъ положеніи, за ними идутъ посполитые крупныхъ помѣщиковъ, (эту оцѣнку мы дѣлаемъ главнымъ образомъ по рабочему и крупному скоту, короче говоря вообще по скоту, а не угодьямъ, хотя и послѣднія принимаются въ соображеніе), почти на одномъ уровнѣ стоятъ подсосѣдки и посполитые мелкихъ владѣльцевъ, правда послѣдніе нѣсколько лучше живутъ, а въ самомъ худшемъ положеніи находятся монастырскіе посполитые.
— 71 Лриложені я. ТАБЛИЦА. № 1-й. Обезпеченность постройкапя Наименованіе владѣній. Дворы и бездворныя хаты. 2. Холодныя постройки. Количество. Процентное отношеніе. Количество. Процентное отношеніе. Ć. . о о . д _ , а гО И £ О ь X о Е О ,4 1 к * ь к о Е Ó іЯ о Ш ń - Gt 2 е м * яЯ о g « * о О М ло 5? VD ® 3 л « Л ю д s Ш щ к « £ X ІП “ 3 ю Ч я s Д X 1Х ® 3 и Ш щ s л 3S óa д сх СД о л а О р. со сх <U Н to u 1. Общее число у всѣхъ посполитыхъ 130 49 72,6, 27,4 114 65 63,7 36,3 2. У посполитыхъ крупныхъ владѣль- цевъ . 49 20 29 56 13 81.1 18,9 3. У посполитыхъ мелкихъ владѣльцевъ. 22! 13 62,85: 37,15 23 12 65,7 34.3 4. скихъ У владѣльчеподсосѣдковъ и др. 44 10 81,4 18,6 22 40,7 59,3 5. У посполитыхъ монастырскихъ. 100 21 25 75 8 6. У посполитыхъ свободно войск. 7| 6 53,9 46,1 2 84,6 15,4
72 1. Общее число всѣхъ посполитыхъ. 2. Посполитые крупныхъ влад 1 3. Посполитые мелкихъ влад 4. Подсосѣдки разныхъ влад б. Монастырскіе посполитые 6. Посполитые свободно-войсковые . . № ł—1 *4 4^ to to __ Мужчин. 1 ’НИІГОН 1. Рабочіе отъ 15 да 60. ьо — СО 4^ GC 4^ 03 to О _ Cg 03 О Ł Женш. 4^ 4^ to СЛ GO to СЛ 3° къ. ьз ьс -1 03 ОС оз Процентное отношеніе. оэ to С5 to *4 оо to О со, о “Ч Общій итогъ. Ł ЬО 05 ся О 00 О Ь£^ to С5 Мужчин. Колмч. 11. Нерабочіе отъ 1-15. to LO *4 03 00 »-* <55 ЬО ЬО 05 -4 Женш; ся to 4^ О *<І to Ъо <5° 5^ _ *4 05 05 . 4L Процентное отношеніе. 03 l-Ł 03 СО СЯ to OD 4^ EO СЯ 03 Общій 'итогъ. CC 03 Ló CO 03 co ______ Мужчин. X ь эе 1 і 111. Престарѣлые м увѣченные. i—* 03 tO 06 -4 to Женш. і O GO to j*4 o 5х ѵГ3 'ся <55 4^ 03 e JO 05 ___ Процентное отношеніе. 1 b- 03 -4 Ol 03 05 4^ СЯ 03 Общій итогъ. hk ся ся ся ся 5х Ъі "-4 03 Ъ Й^ QD to _ _!£*■ *4 to O _ Безъ служившихъ. IV. Средняя населенность двора. 1 1 03 00 to o to Число служившихъ. 4^ 05 Ox 51 05 ІЛ 5* 00 to 05 00 to Сослуживцевъ. Оз Оз to •4 łX OD C5 -4 СЛ —1 p _ GO -4 Безъ Олужившихъ. 1.„ V. Общій итогъ насел. i—* 03 o *4 03 4^ to i“* 05 СЛ *4 to 1—1 05 j Со служив- 1 ШИМИ. 1 Обезпеченіе пабечнпи рунами ю группамъ хезпйетвъ.
73 ТАБЛИЦА № 3-й. Распредѣленіе земельныхъ угодій. Группировка I. Общее количество. II. У посполитыхъ крупныхъ владѣя ыі. Ш. У посполитыхъ мелкихъ владѣльц. IV. У под сосѣдиовъ разныхъ владѣльц. V. У монастырей, посполитыхъ. VI. у свободи. войсковыхъ посполит. щ .= Q et О овъ дія. t о Е-* ІК О и « н о ^.51 Р а н о овъ дія. О угодій. Д. Р Ф IX р ф « 2 ф * 3 ф Й ь. 1 ф fX о ф ш чі . Е , £ Ф ч . X £ о О X . Е Ł ф aj 3L о X . Е И Ф 1 gl я . £ ф Ш >ł X £ ф о I а* ф з 2 Q X .її Ф Е g 2 Е .її 3 к g 2 X .її Ф X X Я 1 а frr-i ф Ї u X .її Ф X 2-й 2 3 О -fO О 3 р, ~ u о 3 CL х О о 3 п, ~ и Ł 3 О чО ° S сх її Т S- Е § Э4 к п £ S Дґ s ±г О С Е S £ :г з S и ( S- = | с 2 Е Т s Eg 1. Пахать, лѣсъ, сѣно- і і КОСЪ и ого- 1 родъ. . . . 1 0,56 -— ■—■ — — ѣ 1,85 ‘—- —. —- — 2. Пахать, огородъ, лѣсъ* 2 1,12 — «. 1 2,86 і і — -— 1 7,7 3. Пахать, огородъ, сѣнокосъ ...» 4, Пахать, і 1 лѣсъ, сѣнокосъ — 5. Пахать, лѣсъ. . . . 3 1,63 2 3 1 2,86 — =— .—- — 6» Пахать, сѣнокосъ . . 4 2,23 1 1 ,5 1 2,86 . .— — — 2 15,4 7. Пахать, огородъ. . . 5 2,79 —- -— .—- —■ 1 1,85 — 4 30,8 8. Лѣсъ, сѣнокосъ . . . 9. Лѣсъ, огородъ . . . • 10. Сѣнокосъ, #■ — —. - ■— ■— — —— — — огородъ . . — ■ —. — ’—• — — — — — —— —' 11. Пахать. 14 7,82 2 3 6 17,14 2 3,7 1 12,5 3 23,1 12. Лѣсъ. . 1 0,56 — 1 2,86 — -—■ I — —• 13. Сѣнокосъ. , — 1 і — 14. Огородъ. 2 1,12 і — - — — -—■ —■ 1 „ 1, 2 15,4 Итого съ 1 і 1 12,5 угодьями. . . 32 17,88 5 7,5 10 28,58! 4 7,4 1 1 12 92,4 Безъ угодій. 147 82,12 64' ‘ 92,5 і 25 71,42 50 92,6 7 87,5 1 і 7,6
74 ТАБЛИЦА № 4-й. РйСПРЕДѢвВНІе ЗЕИПИ пштной поспоаитыхъ. 1 I. У посполитыхъ круп ныхъ владѣльцевъ. ( II, У посполитыхъ МЄЛ' кихъ владѣльцевъ. Ш. У подсосѣдковъ разныхъ владѣльцевъ. IV. У поспо- • литыхъ монастырскихъ владѣльцевъ. V, У ПОСПОЛИТЫХЪ свободно-войсковыхъ. На накое число дней. Число дворовъ ХОЗЯЙСТВЪ. 1 Процентное отношеніе. Число дворовъ хозяйствъ. Процентное отношеніе. Число дворовъ хозяйствъ. Процентное отношеніе. Число дворовъ * хозяйствъ. Процентное отношеніе. 5 Число хоэяй- І ствъ. Процентное отношеніе- 0— 64 1 92,5 ) 26 74,29 50 92,6 7 87,5 3 1 / 23 f до 1-го дня. — [ _ — —,— — — ——• 1 отъ 1 — 2 » — — 1 2,86 2 3,7 —_ — 2 ; їм » 3 — 4 » 2 3 1 2,86 1 1,85 — — 4 30,8 » 5 — 6 » 1 2,86 і; 1,85 — — — — » 7—10 » 1 1,5 1 2,86 — —— — — — » 11—15 » -—- —'—■ 3 8,57 — —1 — — — 3 23,1 » 16—20 » 1 1,5 2 5,7 — нѣтъ 1 ДВ. 12,5 1 7,7 » 21—50 » 1 1,5 -—“■ — —' — ■ ■ ‘ — — свыше 50 дней. — — — — — I' — и j — Итого съ пахатыо . . 5' 7,5 9 1 і 25,71 4 7,4 1 12,5 10 1 1 77
75 Обезпеченіе ХОЗЯЙСТВЪ С К D т о и ъ. Мелкій скотъ. 'СОХ ОНЇҐО ВН -оно олеяігэн одээд CM i Г— ИЭ «5 ' 4 =4. Ч о x I M* Tf Tl* III. Свиньи. 1 *4d08tt eh овхоаьипол Ю CM (JO —> 1П tM -Г 4 o~ *“** GM i*—" ’ігп оиэиь CM t?' CO ĆN tK CD GO Cb O- 30 CM 1 П. Козы. •чбоаїї eh овхэаьиігоуі 'Ф CO i i i i *хт OLTOHh Г" fr- II II I. Овцы. •4dostt EH оахоэьиігоя O Ob CO CO CO Ol dT I ccT Ol OT 1 ■im оігои^ CO І’- СЧ Г- CN 03 Ob -fi | GO ю . 1 II. Нерабочій или молодой скотъ. ВН ЧИ&нНЭбо ча оехэ&ьиноэд СО СО 1O eD 0Я ł— —• *ия ■НЭЕГЭХ И HtlHUBJ, O 00 Th co Ю CO O> MO GM Ol ки и и g l?- CO 00 MC 1O SD • L- и ѵ в m о ц O Ol CM ł— —* I. Крупный скотъ. Рабочіе въ нынѣшнемъ пониманіи. Рабочій въ нынѣшнемъ поним. ł<iJoatf eh ЕХОНО ■liyfdH оахоэниіго^ CD -CO CO CO CM МСЭ O? 4 GM т-l CO ■EfHS 1 -OlfB JHHOdO}} 1 CM ló MO O Ol CO —< ^1 ннобоя O CM CO CD Г- GM <X> GM CO ł-И Рабочій въ тогдашнемъ пониман. *doa» eh оѳхээьиио^ Ю 1C —i —i CM »—и •нігод CM —i co o CO CM 0b Ob CO CM ‘иявтоц 00 00 O CO GM MO CO CM 1. Общее число у всѣхъ посп. и подсос. 2. У посполитыхъ крупныхъ владѣя. 3. У посполитыхъ мелкихъ владѣл. 4. У подсосѣдковъ разныхъ влад. 5. У монастырскихъ посполитыхъ. 6. У посполит. свободно-войсков.
76 РаЕпивдѣдвнік рабочаго скота по хозяйстваиъ въ тогдашнвпъ поннианіи (т. о. во время составленія Румянцевской оовсв).
77 Распредіаеніе рабочаго сша въ совреиеинепъ лоииманіи. % < гг ш < Я. Ѳ, а.
cfi. cfó. Ѳ едоранко. ВОРОНИОВСКАЯ сотня ПЕРЕЯСЛАВСКАГО пмм ПО РУМЯНЦЕВСКОЙ описи.
© тъ автора. Эта работа первоначально была написана мной въ качествѣ студенческаго курсового сочиненія, а затѣмъ подверглась значительной переработкѣ согласно руководящимъ указаніямъ приватъ-доцента университета св. Владимира В. Е. Данилевича. За эти указанія и совѣты приношу В. Е. Данилевичу мою искреннюю благодарность. Не могу также не выразить моей признательности Н. П. Василенко, оказавшему мнѣ, въ первой стадіи моей работы, содѣйствіе книгами и практическими наставленія. Считаю, наконецъ, пріятной обязанностью принести самую глубокую благодарность Полтавской Ученой Архивной Коммиссіи, которая любезно согласилась дать мѣсто моему скромному изслѣдованію на страницахъ своихъ «Трудовъ».
І. Общія свѣдѣнія о Румянцевской описи. Указомъ 10 ноября 1764 года Екатерина II измѣнила форму верховнаго управленія въ Малороссіи: она упразднила гетманское правленіе и вмѣсто него учредила малороссійскую коллегію и должность генералъ-губернатора Малороссіи, и объединила оба учрежденія, назначивъ президентомъ коллегіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и генералъ-губернаторомъ Малороссіи П. А. Румянцева. Въ перемѣнѣ верховнаго управленія и назначеніи генералъ-губернаторомъ П. А. Румянцева, человѣка очень энергичнаго и способнаго, нужно видѣть дальнѣйшее развитіе тѣхъ плановъ Екатерины, которые выражены въ двухъ ея указахъ 1763 года: объ «учиненіи въ Малой Россіи новой и вѣрнѣйшей ревизіи», и указа, стѣснившаго право перехода малороссійскихъ крестьянъ. Свои взгляды на Малороссію, сложившіеся, какъ думаютъ нѣкоторые изслѣдователи, подъ вліяніемъ «Записки о непорядкахъ въ Малороссіи», приписываемой ея статсъсекретарю Г. її. Теплову, Екатерина выразила въ «Секретнѣйшемъ наставленіи кн. А. Вяземскому», назначенному генералъпрокуроромъ сената: „Малая Россія, Лнфляндія и Финляндія суть провинціи, которыя правятся конфирмованными имъ правленіями, и нарушать оныя отрѣшеніемъ всѣхъ вдругъ весьма непристойно бъ было; однако-же и называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на такомъ-же основаніи есть больше, нежели ошибка, а можно назвать съ достовѣрностыо глупость. Сіи провинціи, такъже и Смоленскую, подлежитъ легчайшими способами привести къ тому, чтобы они перестали глядѣть, какъ волкъ въ лѣсъ® J) Въ своемъ письмѣ Олсуфьеву по поводу составленія инструкціи для генералъ-губернатора Малороссіи Екатерина еще яснѣе раскрываетъ свои планы: «надлежитъ... привести этотъ народъ къ тому, чтобы мужики съ мѣста на мѣсто не переходили... раздѣлить ихъ 1) Г. А, Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева Задунайскаго по управленію Малороссіей т. 1‘й. Нѣжинъ, 1913. с. 45.
— 34 — настоящія права съ тѣми, которыя они себѣ самовольно присвоили и во всемъ ему (генералъ-губернатору) имѣть и лисій хвостъ и волчій ротъ". „Доходовъ никакихъ нѣтъ оттуда, но еще отсель имъ дается 48000“ 1). Въ приведенныхъ цитатахъ рисуется цѣлая программа правительственной дѣятельности, первымъ пунктомъ которой было уничтоженіе гетманства. Дальнѣйшую программу долженъ былъ осуществить П. А. Румянцевъ. Монументальнымъ памятникомъ дѣятельности Румянцева въ Малороссіи является «Генеральная опись Малороссіи» или, какъ она называется теперь, «Румянцевская опись». Румянцевская опись представляетъ подробную перепись населенія Малороссіи въ 1767— 69 г.г. Перепись населенія въ данной мѣстности не является чѣмъ то новымъ и исключительнымъ. Такъ, извѣстны ревизіи населенія въ 173J, 32, 40, 50, 53 и 64 г.г.; но въ такомъ широкомъ масштабѣ, какъ румянцевская, не была произведена до сихъ поръ ни одна: она захватываетъ всѣ слои населенія тогдашней Украины и сообщаетъ о нихъ самыя разнообразныя и подробныя свѣдѣнія. Каковы были ближайшія цѣли и причины составленія описи? Въ ордерѣ на имя подполковника Норова эта цѣль выражена Румянцевымъ такимъ образомъ: «при описяхъ по прилагаемой при семъ инструкціи въ гадяцкомъ полку извольте сами всѣмъ и всякому, а особо простого народу людямъ толковать, что сіе дѣлается единственно, дабы освободить ихъ отъ неумѣренныхъ дошедшихъ и оказавшихся по справедливымъ жалобамъ отъ старшинъ отягощеній и къ лучшему впредь всякаго человѣка о истинной его породѣ извѣстія, въ разсужденіи, что многіе изъ сихъ бѣдныхъ людей, будучи казаками или свободными,' утратили свое казачество, и многіе подпали въ крѣпостные отъ единаго ненаписанія ихъ и ихъ предковъ въ компуты и списки, и отысканія неправо, а паче гвалтовно, отнятыхъ земель и приведенія всѣхъ сихъ дѣлъ за всевысочайшею конфирмаціею Ея И. В. на вѣчныя времена въ твердое и надлежащее, по правамъ малороссійскимъ состояніе» 2) Изъ этого ордера видно, что Румянцевъ главною цѣлью описи выставляетъ благо народа. Но ставя фактъ производства ревизіи въ связь съ уже выясненными взглядами и намѣреніями Екатерины, мы можемъ сказать, что истинныя цѣли описи прес.- ł) Тамъ же с. 46, 3; Г, Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева, стр. 201.
— 85 лѣдовали интересы государства вообще, главнымъ же образомъ фискальные, что благо народа въ генеральной ревизіи играло роль постольку, поскольку интересы народа совпадаютъ съ интересами государственными вообще. 2) Для производства описи въ каждый полкъ была назначена особая комиссія въ такомъ составѣ: во главѣ комиссіи стоялъ великороссійскій офицеръ одного изъ расположенныхъ въ Малороссіи регулярныхъ полковъ; подъ его командой состояло нѣсколько младшихъ офицеровъ и низшихъ чиновъ. Кромѣ того, въ каждую комиссію въ качествѣ мѣстныхъ представителей были опредѣлены два человѣка изъ мало россійской старшины. О размѣрахъ комиссіи даетъ представленіе именной списокъ комиссіи Полтавскаго полка; въ составъ ея входили: секундъ-майоръ — 1, оберъ-офицеровъ—3, унтеръ офицеровъ—8, полковой канцеляріи писцовъ —2, полковыхъ канцеляристовъ—3, опредѣленныхъ отъ полковой канцеляріи для письма козачьихъ дѣтей—5, малороссійскихъ чиновниковъ—2. Ревизоры, стоявшіе во главѣ комиссій, были облечены самыми широкими полномочіями, и мѣстному управленію предписано оказывать всяческое содѣйствіе комиссіямъ. Ревизоры были снабжены подробными инструкціями и формами описей. Содержаніе описи въ общемъ сводится къ слѣдующему. Въ каждомъ селеніи—городѣ, мѣстечкѣ, селѣ, деревнѣ—переписывались всѣ дворы въ опредѣленномъ порядкѣ. О каждомъ дворѣ сообщалось: кто въ немъ живетъ; званіе, имя, отчество, фамилія, состояніе здоровья, возрастъ, откуда родомъ, давно ли находится въ опредѣленномъ званіи; имя и отчество его жены, ея возрастъ, состояніе здоровья, откуда родомъ и изъ какого званія; количество дѣтей, ихъ полъ, возрастъ и имена, женаты или холосты, (о женатыхъ сообщались такія же свѣдѣнія, что и о семействѣ главы дома) Сколько подсусѣдковъ живетъ при дворѣ, ихъ возрастъ, состояніе здоровья и пр.; сколько работниковъ, ихъ имена, отчества и фамиліи, возрастъ, условія найма. Право владѣнія дворомъ: по куплѣ или по наслѣдству или другимъ какимъ либо способомъ, *) Въ частности интересы крестьянства были мало приняты во вниманіе, что видно изъ инструкціи * о владелческихъ имешяхъ«только не опрашивать у нихъ и не писать сколько оне своему господину податей даютъ и работниковъ посылаютъ» (Максимовичъ орпз et стр. 212.) Но вѣдь въ этомъ, какъ это видно изъ труда Лазаревскаго <Посполитые крестьяне», и состояли «неумѣренныя отягощенія», о которыхъ Рум, говоритъ въ своемъ ордерѣ.
86 — по какимъ документамъ; если дворъ купленъ, то отъ кого, когда, за какую сумму. Затѣмъ идутъ «принадлежитости» двора. Сколько при дворѣ пахатной земли, кому изъ членовъ двора она принадлежитъ и въ какомъ количествѣ; въ сколькихъ «рукахъ» (смѣнахъ) и кускахъ находится поле. О каждой отдѣльной нивѣ сообщались размѣры ея въ дняхъ и въ «квадратныхъ саженяхъ въ окружности», названіе урочища, въ которомъ она находится, количество и родъ высѣваемаго хлѣба, разстояніе отъ села, отъ кого, когда и за какую цѣну пріобрѣтена, имѣется ли документъ на право владѣнія. Тѣ же свѣдѣнія сообщались относительно лѣсовъ и сѣнокоса. Затѣмъ описывались промышленныя заведенія, винокурни, мельницы, пасѣки и пр.; съ указаніемъ дохода отъ нихъ. Дальше слѣдовали свѣдѣнія о скотѣ—волахъ, коровахъ, лошадяхъ съ раздѣленіемъ этихъ группъ на старыхъ и молодыхъ, объ овцахъ, козахъ и свиньяхъ: Послѣ этого сообщалась цифра и родъ высѣяннаго вь текущемъ году хлѣба и обозначался родъ занятій семей, живущихъ во дворѣ, земледѣліе, ремесло (сколько дохода получаетъ въ годъ, вѣдомъ ли цеху, уплачиваетъ ли туда налогъ, отправляетъ ли какія либо повинности), зажонъ и замолотъ хлѣба у постороннихъ, другіе заработки; при этомъ ставился вопросъ, желаетъ ли занимающійся опредѣленнымъ дѣломъ заниматься имъ и впредь или желаетъ перемѣнить родъ занятій. Въ заключеніе сообщалась цифра консистентской дачи, уплачиваемая отъ каждой хаты. *) Изъ этого видно, что содержаніе описи, по самому существу и объему захваченнаго матеріала, представляется очень цѣннымъ для историка. Спорнымъ является вопросъ о томъ, насколько заслуживаетъ довѣрія этотъ матеріалъ въ качественномъ отношеніи. Но и здѣсь большинство изслѣдователей Румянцевской описи сходятся на томъ, что при тщательной критической провѣркѣ этотъ матеріалъ представляетъ большую научную цѣнность, Несомнѣнно, что организація Генеральной Ревизіи имѣла свои недостатки; что она производилась хотя и по детально разработаннымъ инструкціямъ, но людьми неподготовленными къ этому дѣлу, что она встрѣтила 1) Въ нѣкоторыхъ полкахъ, кромѣ этихъ свѣдѣній* заносившихся въ вѣдомость, въ концѣ вѣдомости прилагалась сводная таблица, въ которой есть рубрики только для нѣкоторыхъ свѣдѣній описи: въ эти таблицы вошли свѣдѣнія о возрастномъ составѣ на* селенія, о его земельномъ имуществѣ* о скотѣ, размѣрахъ консистенской подати и денежнаго платежа владѣльцу. Такія таблицы по четыремъ сотнямъ Полтавскаго полка послужили матеріаломъ для статьи Мякотина „Крестьянское землевладѣніе въ Полтавскомъ у, въ 1767 году*.
87 враждебное отношеніе старшины и недовѣрчивое отношеніе со стороны прочихъ слоевъ населенія; что пріемы производства переписи мѣстами только способны были усилить это враждебное и недовѣрчивое отношеніе; но несмотря на все это, населеніе не могло скрыть многихъ объектовъ переписи, а во многихъ случаяхъ ему и невыгодно было скрывать пхъ.—По поводу степени до СТО’ вѣрности Румянцевской описи, существуютъ самыя различныя мнѣнія. Такъ, проф. Д. И. Багалѣй, приводя выдержку изъ «Исторіи руссовъ» Конисскаго о томъ, какъ населеніе различныхъ селъ выгонялось поголовно на улицу, строилось въ ряды и такимъ образомъ переписывалось вмѣстѣ со скотомъ, говоритъ, что такіе пріемы «служатъ гарантіей достовѣрности генеральной описи. Очевидно, провѣрка данныхъ происходила самымъ тщательнымъ образомъ, и въ жертву ей были принесены даже временныя неудобства населенія» х). Рклицкій полагаетъ, что «матеріалъ, собранный переписью, не долженъ и не можетъ отличаться большими недостатками» 2). Въ защиту этого мнѣнія онъ приводитъ слѣдующія соображенія: толково и не кабинетнымъ путемъ составленныя формы описей; производство описи путемъ дѣйствительнаго опроса каждаго хозяина; публичность обстановки описи и страхъ «ежели кто что утаитъ, то онъ самъ себѣ притчину правильную имѣть будетъ укорять, ибо онъ на все то право свое непремѣнно потеряетъ» ’). Другого мнѣнія придерживается Червинскій;—онъ считаетъ, что пріемы Румянцевской описи отличаются неточностью, а многія свѣдѣнія ея неправильны и недостовѣрны. 4) Средину между этими двумя крайними мнѣніями занимаетъ мнѣніе Г. А. Максимовича; онъ присоединяется къ мнѣнію проф. Д. И. Багалѣя, что Румянцевская опись есть «драгоцѣннѣйшій» источникъ для изученія соціальнаго, семейнаго и правового строя Украины. «Но источникомъ этимъ нужно пользоваться съ большой осторожностью, только послѣ тщательнаго критическаго изслѣдованія и освѣщенія всѣхъ его данныхъ» 5). Примѣняя критическій методъ ł) Багалѣй, Генер* опись Малороссіи Кіев. стар. 1883 г. кн. XI стр. 422. 3) Рклицкій. Козаки золотоношскаго уѣзда по даннымъ Румянцевской оп. 1767 года * Оттискъ изъ „Статистическаго ежегодника Полтавскаго губ. земства- на 1909 годъ. Полтава 1909. стрл 3., 3) Рклицкій. Козаки зопотоношск. уѣзда* стр* 3* 4) Червинскій. Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій, т. XV. Кролевецкій уѣздъ. Стр. 67, 68, 70, 65* Г* Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева* стр* 357.
88 изслѣдованія, онъ сначала разсматриваетъ условія и способы производства генеральной описи въ отдѣльныхъ полкахъ. Изъ этого изслѣдованія явствуетъ, что не всѣ части описи, если ее разсматривать территоріально, имѣютъ одинаковую цѣнность. Крайними точками въ ряду полковъ являются полки Кіевскій и Переяславскій. «Описи кіевскаго полка нельзя принимать во вниманіе, такъ какъ она самая скороспѣлая и менѣе всего заслуживаетъ довѣрія, особенно въ сравненіи съ Переяславской, произведенной... наиболѣе тщательно. ’) Разсмотрѣвъ степень достовѣрности описи въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, Максимовичъ подробно разсматриваетъ ее со стороны достовѣрности отдѣльныхъ ея данныхъ вообще и въ результатѣ приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: «наиболѣе достовѣрными данными Румянцевской описи могутъ считаться тѣ данныя, которыя были наиболѣе легкими для регистраціи и наиболѣе осязаемыми, это именно: населеніе—-его число и составъ, скотъ, дворы, постройки, торговопромышленныя заведенія; другія же данныя, свѣдѣнія о которыхъ ревизоры могли получить только отъ самого населенія, будутъ не такъ достовѣрны, это именно: доходы, промыслы, количество посѣвовъ и сѣна, цѣнность угодій; наименѣе достовѣрными могутъ считаться тѣ данныя описи, которыя требовали измѣреній, это именно: размѣры пахатной земли, усадебъ, лѣсовъ и луговъ». 2) Критическая работа, произведенная Г. А. Максимовичемъ надъ степенью достовѣрности данныхъ Румянцевской описи, не носитъ исчерпывающаго и рѣшающаго характера—это первый серьезный шагъ въ направленіи дѣйствительно научнаго отношенія къ Румянцевской описи. Но если общіе выводы его работы относительно достовѣрности данныхъ описи по отдѣльнымъ полкамъ могутъ быть приняты почти безъ возраженій, то нельзя сказать того же относительно его выводовъ о достовѣрности ея отдѣльныхъ данныхъ вообще. Эти выводы должны быть тщательно провѣрены не только на основаніи матеріала, характеризующаго общія условія производства описи, какъ это сдѣлано Максимовичемъ, но, главнымъ образомъ, на тщательномъ изученіи самой описи. Такъ, напр., на основаніи сравнительно небольшого матеріала, имѣвшагося въ моемъ распоряженіи, я пришелъ къ выводу, тоже, конечно, требующему провѣрки, что мнѣніе Максимовича о полной непри- *) Максимовичъ Г. Дѣятельность Румянцева, стр. 341, Г. Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева* стр* 344.
— 89 годности такой земельной мѣры, какъ день и его часть упругъ, не должно быть выражено въ такой категорической формѣ. Но объ этомъ дальше. Относительно судебъ Румянцевской описи историкъ Конискій писалъ: а опись оная со всѣми ея страшными слѣдствіями и поисками, не имѣла своего окончанія и нечаянно уничтожилась». ’) Конискій при этомъ былъ правъ наполовину: это дѣло, такъ широко задуманное, не было закончено, а значительная часть того, что было выполнено, погибла, но все же и уцѣлѣвшая часть представляетъ огромный матеріалъ, заключенный приблизительно въ 300 томахъ и 40 связкахъ.—Производство описи прекращено приказомъ Румянцева отъ 10 февраля 1769 года и имъ же было предложено Малороссійской Коллегіи принятъ составленную уже опись для храненія въ архивѣ коллегіи. Уже въ самой пріемкѣ описи была замѣтна безпорядочность: такъ, напр., описи Нѣжинскаго и Прилуцкаго полковъ были приняты безъ реестровъ; описи Гадяцкаго, Дубенскаго, Полтавскаго и Стародубскаго полковъ были приняты но очень плохимъ реестрамъ. Вслѣдствіе неприспособленности помѣщенія въ архивѣ малороссійской коллегіи сгнили нѣкоторыя части описи, относящіяся къ полкамъ Миргородскому, Полтавскому, Стародубскому и Дубенскому.— Въ восьмидесятыхъ годахъ восемнадцатаго столѣтія генеральная опись была разослана по намѣстничествамъ и помѣщена въ архивахъ Новгородъ—Сѣверской, Черниговской и Кіевской казенныхъ палатъ. ' Первый обратилъ вниманіе на Румянцевскую опись А. М. Лазаревскій, открывшій въ 60 годахъ прошлаго столѣтія ту часть ея, которая хранилась въ архивѣ Черниговской казенной палаты, и принялся за ея разработку. Вмѣстѣ съ Константиновичемъ они составили обозрѣніе Румянцевской описи, которое охватило полки Черниговскій, Кіевскій, Нѣжинскій и Стародубскій. Эта часть описи, благодаря работамъ черниговскихъ статистиковъ, разработана довольно хорошо. Изъ наиболѣе крупныхъ работъ, разрабатывающихъ матеріалъ этой части или построенныхъ на основаніи этого матеріала, можно назвать слѣдующія. Е. Филимоновъ. «Румянцевская генеральная опись Суражскаго уѣзда 1767 года». Вятка 1888 года. 1) Конискій Георгій. Исторія Росовъ или Малой Россіи* Москва* 1846 г» стр* 257.
90 А. С. СемянОВОКІЙ. Городницкій уѣздъ. Матеріали для оцѣнки земельныхъ угодій, собранные черниговскимъ статистическимъ отдѣленіемъ при губернской земской управѣ... т. XIV. Здѣсь разработана часть Черниговскаго полка. П. Червинскій. Кролевецкій уѣздъ. Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій... т. XV. Разработана часть Нѣжинскаго полка. Лучицкій. И, В. Крестьянское землевладѣніе въ Суражскомъ уѣздѣ Черниговской губерніи въ 1767 и 1888 г.г. Юридическій Вѣстникъ 1889 г. кн. 12. Лазаревскій. А. М. Малороссійскіе посполитые крестьяне (1648 — 1783).Послѣднее изданіе подъ редакціей Н. П. Василенко. Кіевъ 1908 г. Романовскій. В. А. Хозяйства монастырскихъ крестьянъ Любецкой сотни въ 1767 году. Юбилейной сборникъ историко-этнограф. кружка при Универс. св. Владимира. Кіевъ. 1914. Лазаревскій А. М. «Описаніе старой Малороссіи» т.т. І, II и III. Въ настоящее время часть Румянцевской описи, хранившейся въ Черниговской казенной палатѣ, находится въ библіотекѣ Императорской Академіи наукъ, куда она передана въ 1890 годахъ. Другая часть описи, относящаяся къ Полтавской губерніи, находится въ настоящее время въ архивѣ харьковскаго историко-филологическаго общества, куда она попала послѣ того, какъ часть ея сгорѣла въ Екатеринославѣ (въ 1863 году), другая въ Полтавѣ (1678 г.), а третья въ Глуховѣ. Она разрабатывается по иниціативѣ Полтавскаго Губернскаго Земства, которое уже выпустило таблицы подъ заглавіемъ «Козаки полтавскаго полка по матеріаламъ Румянцевской описи» часть I. Полтава. 1913. и часть II. Полтава. 1914, Также на основаніи матеріала, хранящагося въ харьковскомъ историческомъ архивѣ, написана статья Мякотина «Крестьянское землевладѣніе въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767 году».—Самая большая часть Румянцевской описи хранится въ фундаментальной библіотекѣ университета св. Владимира, куда она была передана изъ архива кіевской казенной палаты въ 1855 году. При передачѣ нѣкоторое количество связокъ осталось въ архивѣ казенной палаты, и было передано въ фундаментальную библіотеку по ходатайству И. В. Лучицкаго. Кіевская часть описи охватываетъ три полка—Кіевскій, Лубенскій и Переяславскій. Семь сотенъ Кіевскаго полка заключаютъ въ себѣ 35 томовъ описи и 30 томовъ документовъ. По Дубенскому полку сохранилось 4 т. описи и 1 томъ документовъ Первопирятинской сотни. Наиболѣе хорошо
91 представленъ Переяславскій полкъ: сохранились свѣдѣнія по семнадцати сотнямъ, заключенныя въ 152 томахъ, изъ которыхъ 106 приходится на долю описи и 46 содержатъ документы; кромѣ того въ 18 томахъ заключены свѣдѣнія о г. Переяславѣ и о части Яготинской сотни. Часть матеріала, хранящагося въ фундаментальной библіотекѣ, не переплетена, хранится въ видѣ связокъ и служитъ дополненіемъ къ различнымъ сотнямъ. Надъ кіевскою частью румянцевской описи работали слѣдующія 'лица. И. В. Лучицкій. Матеріалы для исторіи землевладѣнія въ Полтавской губерніи въ XVIII вѣкѣ. Таблицы козачьихъ владѣній сотенъ Золотоношской, Гельмязовской, Пещанской и Лѣплявской. Кіевъ. 1883. РклицкІЙ. М. В. Козаки золотоноіпскаго уѣзда по даннымъ Румянцевской описи 1767 года. Статистическій ежегодникъ полтавскаго губернскаго земства на 1909 годъ. Эта работа представляетъ разработку предыдущихъ таблицъ. И. В. Лучицкій. Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины и общественныхъ земель въ лѣвобережной Украинѣ XVIII вѣка. И. В. Лучицкій. Слѣды общиннаго землевладѣнія въ лѣвобережной Украинѣ въ XVIII вѣкѣ. Отечеств. записки 1882 г. ноябрь. И. В. Лучицкій. Сябры и сябринное землевладѣніе Сѣв. Вѣсти. 1889 г. кн. I. И. В. Лучицкій. Кіевъ 1766 г. Кіевская Старина 1881 г. кн. I. Д. БагалѢЙ. Генеральная опись Малороссіи. Кіевск. Стар. 1883 г. кн. XI. Д. БагалѢЙ. Займашцина въ Лѣвобережной Украинѣ XVII и XVIII ст, Кіевск. Стар. 1883 г. кн. XII. И. В. Лучицкій. Займанщина и формы заимочнаго владѣнія въ Малороссіи. Юридич. вѣстникъ 1890 г. кн. II. Матеріалъ Румянцевской описи легъ также въ основу многочисленныхъ трудовъ В. Мякотина, въ томъ числѣ и въ основу его выдающейся работы «Очерки соціальной исторіи Малороссіи» напечатанной въ Русскомъ Богатствѣ за 1912, 1913 и 1914 г. Изъ этого перечня главныхъ работъ, имѣющихъ то или иное отношеніе къ Румянцевской описи, работъ, обладающихъ крупными 9 Въ сокращенномъ видѣ эта работа напечатана въ „Полтавскомъ Статистическомъ Календарѣ на 1910 годъ*.
— 92 — научными достоинствами, ясно видно, что Румянц. опись представляетъ историческій источникъ первостепенной важности. Она вскрываетъ передъ нами хозяйственный и соціальный строй того времени со всѣми его особенностями, опредѣляющими и объясняющими формы соціальной и хозяйственной жизни нашего времени. А вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ источникъ разработанъ еще очень мало. Почти нетронутымъ является прекрасный по своей сравнительной полнотѣ, цѣльности и сохранности, матеріалъ, относящійся къ Переяславскому полку, наиболѣе цѣнный, какъ это выяснено Г. Максимовичемъ, и въ смыслѣ до сто вѣрности. По своей обширности онъ требуетъ для разработки продолжительнаго коллективнаго труда. П. Описаніе матеріала Румянцевской описи, относящагося къ Воронковской сотнѣ Переяславскаго полка. Румянцевская опись въ части ея, относящейся къ Воронковской сотнѣ Переяславскаго полка, составляетъ четыре переплетенныхъ тома, заключающихъ въ себѣ 1663 листа. На первой страницѣ перваго тома стоитъ слѣдующее общее заглавіе: «Генеральная- опись ревизіи Переяславскаго полку сотнѣ воронковской въ двохъ частяхъ». Первая часть съ 1-го по 23 №». Внизу приписка другимъ почеркомъ: «сотнѣ воронковской генеральная опись безъ описѣ прислана». ł). На слѣдующей страницѣ заглавіе перваго тома: «Полку переяславскаго сотнѣ воронковской опись ревизорская белая 2) о козачьихъ владѣніяхъ такожъ и о посполитихъ владѣльческихъ безъ означенія года сочиненная на семи ста сорока восми листахъ». Слово «восми» зачеркнуто и надъ нимъ болѣе свѣжими чернилами надписано «шести»; такъ какъ указанная приписка и нумерація этого тома сдѣлана однимъ и тѣмъ же лицомъ, то зачеркнутое и исправленное указываетъ на то, что два листа бѣловой были потеряны послѣ того, какъ опись была принята и пронумерована. Кромѣ того утерянъ еще одинъ ł) Т. е. опись прислана безъ реестра» *) Бѣловая,
— 93 — листъ до этого времени; отсутствіе его послѣ 304 листа опредѣляется перерывомъ въ извѣстной послѣдовательности сообщаемыхъ свѣдѣній. Содержаніе всѣхъ трехъ потерянныхъ листовъ легко возстанавливается по черновой описи и вѣдомости священника Павла Евфиміева.—Такимъ образомъ, первый томъ представляетъ собой бѣловую ревизорскую опись, и относится только къ мѣст. Воронкову. Онъ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія не только о козачьихъ и посполитскихъ дворахъ, но и о владѣніяхъ козачьей старшины, клира мѣстныхъ церквей и др. обывателей м. Воронкова.—Воронковская опись, если исключить три листа, содержаніе которыхъ, какъ уже сказано, легко возстанавливается, сохранилась въ цѣломъ видѣ, по пользоваться ею въ томъ порядкѣ, какъ она пронумерована, невозможно. Бѣловая, составлявшаяся по частямъ и разными лицами, какъ это видно по 4 почеркамъ, была по окончаніи соединена чисто механически т. е. безъ сохраненія логической послѣдовательности и пронумерована. Вслѣдствіе этого получилась путаница, представленіе о которой даетъ возстановленный мною естественный порядокъ книги. Сообразуясь съ существующей нумераціей, матеріалъ бѣловой слѣдуетъ расположить въ такой послѣдовательности: 1) стран. 1 — 42. 2) стран. 323 — 508. 3) стран 43 — 322. 4) стран. 509 — 746. Распредѣленіе по почеркамъ Въ предѣлахъ третьяго почерка (стр. 43—322) необходимо сдѣлать слѣдующую разверстку страницъ. За стр. 66 слѣдуетъ 307 — до 314. За стр. 314 » 299 — до 306. За стр. 306 » 67 — до 298. За стр. 298 » 315 — до 322. Руководящими началами при] возстановленіи этого естественнаго порядка явились неразрывность текста, а также единство почерка и видъ бумаги. Второй томъ состоитъ изъ черновой описи по мѣст. Воронкову на 282 листахъ и изъ вѣдомостей различныхъ владѣльцевъ на 207 лпстахъ. Черновая скрѣплена по листамъ внизу подписью:
94 —* пи-cap сотенній воронковскій Григорій Якимовскій. На послѣднемъ листѣ стоятъ подписи; сотникъ воронковскій Матвѣй Сулима. Атаманъ сотен. воронк. Семенъ Леонтовичъ. Писарь сот. вор. Григорій Якимовскій. Черновая даетъ свѣдѣнія только о козачьихъ дворахъ и хотя имѣетъ опредѣленную нумерацію, но состоитъ изъ разрозненныхъ частей, соединенныхъ въ случайномъ порядкѣ. Изъ сравненія ея съ бѣловой видно, что бѣловая составлялась на основаніи черновой, причемъ въ бѣловой приняты были во вниманіе свѣдѣнія дополнительной вѣдомости объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ козачьихъ владѣніяхъ въ промежуткѣ времени между составленіемъ черновой и бѣловой. —За черновою описью во второмъ томѣ слѣдуютъ на 207 листахъ вѣдомости различныхъ обывателей мѣст. Воронкова, послужившія наряду съ черновой описью матеріаломъ для составленія бѣловой. Эти вѣдомости двухъ родовъ: основныя и дополнительныя. Основныя поданы въ январѣ и частью въ первыхъ числахъ февраля 1767 года, дополнительныя въ теченіе почти всего 1768 года. Въ какое время составлены черновая и бѣловая описи по м. Воронкову? Въ своемъ доношеніи Румянцеву секундъ—маіоръ Якубовичъ, завѣдывавшІй производствомъ описи въ Переяславскомъ полку, сообщалъ отъ 19 марта 1767 года: «доношу, что я опись сочинилъ въ надлежащихъ обстоятельствахъ Переяславскаго полка главному городу Переяславлю и того полку шести сотнямъ, именно: полковихъ—первую, вторую, третюю, Трехтемировскую, Воронковскую, Варишевскую со всѣми сёлами, деревнями и всякаго званія принадлежностями, въ числѣ которыхъ описей ТОЧНІЙ копіи къ всякому разсмотрѣнію вашего сіятельства представляю». 2) Изъ этого доношенія видно, если подъ «точными копіями» разумѣть бѣловыя, что черновая и бѣловая описи по м. Воронкову составлены были уже къ 19 марта 1767 года. Но изъ сравненія черновой и бѣловой видно, что между составленіемъ той и другой былъ нѣкоторый промежутокъ. Такъ въ бѣловой описи о козакѣ подпомощникѣ Моисеѣ Шійченкѣ сказано: «консистенской дачи ничего не платитъ, потому что по ревизіи 1764 году не написанъ и вновь еще впрошломъ 1767 году веселился». Отсюда слѣдуетъ, что бѣловая составлена въ 1768 году. Объ этомъ же говоритъ изученіе основныхъ и дополнительныхъ вѣдомостей. Основныя вѣдомости, какъ я уже 1) Г* Максимовичъ, Дѣятельность Румянцева* сТр. 267,
— 95 — упоминалъ, были поданы въ январѣ и въ первыхъ числахъ февраля 1767 года. Это косвенно указываетъ и на время составленія черновой. Затѣмъ были затребованы и поступали почти въ теченіе всего 1768 года вѣдомости объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ составѣ имущества тѣхъ-же владѣльцевъ со времени подачи первыхъ вѣдомостей. Такъ какъ свѣдѣнія этихъ дополнительныхъ вѣдомостей уже попали въ бѣловую, то очевидно бѣловая составлена въ 1768 году, указанія же доношенія Якубовича на 19 марта 1767 года, какъ на время составленія описи, слѣдуетъ отнести къ черновой. Третій томъ, состоящій изъ 42 листовъ, имѣетъ слѣдующее заглавіе: «генеральныхъ описей полку Переяславскаго сотнѣ воронковской разные отрывки». Эти отрывки состоятъ изъ 10 разрозненныхъ вѣдомостей, поданныхъ въ комиссію по составленію генеральной описи различными владѣльцами двухъ сосѣднихъ съ мѣст. Воронковымъ селъ—Стараго и Глубокаго. Для возстановленія цѣльной картины хозяйственной жизни этихъ селъ отрывки третьяго тома ничего не даютъ. Четвертый томъ имѣетъ уже болѣе позднее заглавіе: «Румянцевская опись. Переяславскій полкъ. Документы, относящіеся до селеній Воронковской сотни 1655—1768 г.г.». Этотъ томъ, состоящій изъ 386 листовъ, заключаетъ въ себѣ копіи подлинныхъ документовъ на право владѣнія землей: гетманскіе и полковничьи универсалы, царскія грамоты, запродажныя записи, завѣщанія и пр., относящіеся, главнымъ образомъ, къ м. Воронкову. Изъ обозрѣнія матеріала Румянцевской описи по Воронковской сотнѣ видно, что цѣльный матеріалъ сохранился только по м. Воронкову. По остальнымъ же селеніямъ этой сотни или совсѣмъ ничего не дошло до насъ или же матеріалъ дошелъ отрывочный, и въ томъ видѣ, въ какомъ сохранился, почти ничего не даетъ. Разсматривая то, что сохранилось для насъ отъ описи по м. Воронкову, мы видимъ, что наиболѣе полнымъ матеріаломъ является бѣловая опись. Вмѣстѣ съ тѣмъ и по точности она не уступаетъ черновой 2). Эта бѣловая ревизорская опись и положена въ основу представляемой работы. Свѣдѣнія о посполитыхъ разныхъ владѣльцевъ с.с, Стараго и Глубокаго сообщены въ приложеніи V. s) Нами приняты во вниманіе предостерегающія указанія нѣкоторыхъ иэслѣдоватепей Румянц. описи (Филимонова, Червинскаго и Семяновскаго) о томъ, что черновыя являются болѣе надежнымъ матеріаломъ, чѣмъ бѣловыя.
— 96 — Составъ Воронковской сотни. Въ 1729 — 30 г.г. по иниціативѣ русскаго правительства составлено было такъ называемое «Генеральное слѣдствіе о маетностяхъ», охватывающее всю территорію Малороссіи по полкамъ. Изъ сохранившагося «Генеральнаго слѣдствія Переяславскаго полка» J) видно, что въ составъ Воронковской сотни въ то время входили слѣдующія селенія: м. Воронковъ, с. Сальковъ, с. Софіевка с. Жеребятинъ, с, Рудяковъ, с. Глубокое, с. Куйловъ, д. Ревное, д. Процевъ, с. Вишенки, с. Гнѣдинъ, с. Рогозовъ, с. Старое, с. Кальное и слободка въ м. Воронковѣ. Всѣ эти селенія существуютъ и до сихъ поръ. Изъ тѣхъ замѣчаній, которыми снабжено «Генеральное слѣдствіе», видно, что д. Ревное и с.с. Вишенки и Гнѣдннъ являются результатомъ колонизаціонной дѣятельности кіево-печерскаго монастыря довольно поздняго времени. О двухъ послѣднихъ селахъ сказано: «зъ давнихъ временъ селъ не бывало, но только сѣнокосные луки были, на которыхъ кіево-печерскаго монастыря законники осадили людей»... Выраженіе «съ давнихъ временъ» въ приложеніи къ другимъ селеніямъ не идетъ глубже 1648 года, * 2) на этомъ основаніи можно думать, что вышеупомянутыя села возникли значительно позже этого времени. Къ позднему времени относится также и слободка въ м. Воронковѣ «человѣкъ десятковъ килко подданныхъ», которую осадилъ Иванъ Берло, бывшій сначала сотникомъ воронковскимъ (1696—1706 г.), а потомъ переясловскимъ полковымъ судьею (1707—711 г.), для сына своего Василія 3}. Другія же поселенія Воронковской сотни болѣе древняго происхожденія. Западная часть территоріи Полтавской губерніи—побережье Днѣпра до р. Сулы,—куда входитъ и территорія Воронковской сотни, была колонизована уже въ очень отдаленныя времена. Слѣды этой старинной колонизаціи видны въ цѣломъ рядѣ укрѣпленій, городищъ, валовъ, которыми такъ богата эта мѣстность вообще, и *} В. Мякотинъ* Генеральное слѣдствіе Переяславскаго полка. Сборникъ Харьковск. историкофилолог. Общества, кн. 8 стр. 245. 2) Напр. о м. Воронковѣ: всъ давнихъ временъ къ диспозиціи гетманской надлежитъ и въ вѣдомствѣ сотниковъ обрѣтается “. 3) А. Лазаревскій. Ивъ семейной хроники Верповъ, Кіевск. Старина. 1899 г. Янв, стр. IIL
0 О X) lh? Гй <ЛЙ О fM ^і'іхиизх.fl/o fZxCM>t£Zł /7.? - 3 fi 7 9 3 u /е iM?Z3 /Л Ci.ŁttoFTbA, іґ)
— 97 — территорія ВоронковскоЙ сотни въ частности. *) Ивъ названій, существующихъ и до сихъ поръ, Начальная Лѣтопись сохранила свѣдѣнія о городѣ Вороницѣ (теперь м. Воронковъ^ и о болотѣ Каранѣ, а) которое нѣкоторые считаютъ искусственнымъ древнимъ водоемомъ, защищеннымъ цѣлымъ рядомъ городковъ. * 3) Цѣнныя свѣдѣнія для исторіи территоріи ВоронковскоЙ сотни даетъ жалованная грамота, по которой князь Александръ (Олелько) Владимировичъ (1440—1455 г.) отдаетъ огромныя пространства земли, по Днѣпру своему боярину Олехну Сохновичу: «я, Александръ Володымеровичъ, княжа киевское, Олехну Сохновичу далъ есми, боярину моему городисче Старое надъ Днѣпромъ по Калаурово, 4) селище Булатчинъ, селище Круглое, селище Сотниково за Каранью зъ озерцемъ Велымъ, и къ тому три городисча за Днѣпромъ: Вусурменское, Ярославское, Сальково зъ озерцемъ Линовымъ и селище Процево». 5) Старое, Сальково, Процево, Карань, Бѣлое, Линово—все это названія, сохранившіяся до нашихъ дней. Кромѣ этой грамоты въ архивѣ выдающагося польскаго государственнаго дѣятеля (1604—1646 г.) Александра Пясочинскаго сохранилось еще два документа, относящихся къ жалованной территоріи: духовное завѣщаніе внука Олехна Сохновича, Ивана Юхновича, и раздѣльный листъ между двумя дочерьми Ивана Юхновича—Маріей Ивановной Лозкиной и Ириной Ивановной Сущанской-Проскуриной. По нимъ, а также по документамъ архива Кіевской археографической коммиссіи 6) можно прослѣдить дальнѣйшую истерію наслѣдства боярина Олехна Сохновича, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ представляетъ крупный интересъ. Конечно не слѣдуетъ думать, что осѣдлое населеніе непрерывно обитало на указанной территоріи. Нѣсколько разъ оно истреблялось или разгонялось съ насиженныхъ мѣстъ, но впослѣдствіи раззорѳнныя мѣста опять занимались новыми поселенцами. Такимъ образомъ, нужно различать нѣсколько моментовъ колонизаціи данной мѣстности. Черезъ дочь Ивана Юхновича, Марію, владѣнія Олехна Сох1) Л. Падалка. Прошлое Полтавской территоріи и ея заселеніе. Полтава. 1914 г. стр. 172 и 178» 2) Лавр» 292» Ипат. 219. 3) Л. Падалка. Прошлое Полтавской территоріи, стр. 177. ♦) Караулово, въ произношеніи современнаго мѣстнаго населенія «Кгалавуры»— урочище близъ м. Воронкова (примѣч* редакціи). 6) А» Стороженко. Очерки переяславской старины* К. 1900 г. стр, 79. а) Тамъ же стр* III-
— 98 — новича закрѣпляются за родомъ Лозокъ, которые развиваютъ усиленную колонизаціонную дѣятельность. Первымъ осѣдлымъ поселеніемъ при Лозкахъ была дер. Жеребятинъ, упоминаемая въ 1522 году. Колонизація данной мѣстности особенно подвинулась впередъ съ 1586 года при Лавринѣ и Иванѣ Лозкахъ. Въ періодъ времени между 1586 и 1624 г.г. возобновлены были слѣдующія поселенія: на селищѣ Вороньковичахъ м. Воронковъ; на городищѣ Рогозахъ село Рогозовъ;на городищѣ Старомъ с. Старое; на селищѣ Процовѣ с. Процовъ; на городищѣ Садьковскомъ с. Сальковъ. Между 1624 и 1645 г.г. возникли х. Романновъ (рядомъ съ м. Воронковомъ) и д. Софіевка. Въ это время переясловскія имѣнія по женской линіи Лозокъ переходятъ къ А. Сурину и А. Красинскому, сосредоточиваются въ рукахъ послѣдняго и дѣлаются нѣсколько раньше 1645 года собственностью Людовика Олизара Волчкевича. Его владѣнія находились «въ мѣстечку и замъку Воронкове *) и селахъ до. него надлежащихъ: Романкове, Рогозове, Салькове, Жеребятине, Процове, Зофиовце и слободце новоосаженой Калауровце. 1 2) На картѣ Воплана изъ этихъ поселеній отмѣченъ только Воронковъ (Вороновка), и новыми являются с. Койловъ (Квиловъ) и с. Старое. 3) Въ 1648 году, во время возстанія Богдана Хмельницкаго, Олизары потеряли Воронковское имѣніе, и м. Воронковъ сдѣлалось центромъ Воронковской козачьей сотни. Довольно любопытнымъ представляется то обстоятельство, что Воронковская сотня захватила приблизительно границы одного крупнаго владѣнія, развившагося въ теченіи 200 лѣтъ изъ наслѣдства Олехна Сохновича въ обособленную хозяйственную и административную единицу. Это бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на принципъ, которымъ опредѣлялись территоріальныя границы такихъ военноадминистративныхъ и хозяйственныхъ цѣлыхъ, какъ сотня. Съ теченіемъ времени внутри этого цѣлаго начинается сложный процессъ, приводящій къ установленію частной собственности на землю. Изъ «Генеральнаго слѣдствія» видно, что многія села 1) Слѣды стариннаго укрѣпленія въ видѣ землныхъ валовъ еохранилнся и до нынѣ въ м. Воронковѣ. (Примѣч. редакціи). 2) А. Стороженко. Тамъ же стр. Ш, 3) В. Г. Лясиоронскій. „Описаніе и карты Украины*. Кіевъ. 1901 г. с. Старое мѣстные старожилы называютъ также и Краснополемъ. Въ высшей степени равнинныя и весма плодородныя поля въ межевой дачѣ с. Стараго и дальше въ юго-вост. направніи вполнѣ оправдываютъ это старинное наименованіе с. Стараго, (Примѣч. редакціи).
— 99 — къ 1730 году сдѣлались частной собственностью войсковой старшины (с.с. Рудяковъ, Рогозовъ, Старое, Калное). Относительно с. Рогозова мы знаемъ и способъ, какимъ оно сдѣлалось личною собственностью сотника воронк. Ивана Берлы: «ЗЪ ласки войсковой въ своемъ владѣніи мѣстъ» *) т. е. захватнымъ способомъ, успѣхъ котораго обезпечивался родственными связями съ членами войсковой старшины. Тотъ же процессъ распаденія привелъ къ установленію частной собственности и въ болѣе мелкихъ единицахъ. Разсматривая формы землевладѣнія м. Воронкова времени Румянцевской Описи, мы встрѣчаемъ здѣсь характерный остатокъ того прошлаго, когда земля послѣ переворота 1648 года являлась собственностью болѣе крупныхъ общественныхъ соединеній. Это «общественный козачій зъ другими посполитыми людми» лугъ, которымъ пользовались козаки, посполитые и разночинцы м. Воронкова и селъ Глубокаго и Рогозова. 3) Что касается пахоти, то вся она показана въ подворномъ владѣніи. Параллельно процесу дифференціаціи земельной собственности шелъ процессъ разслоенія общества на отдѣльныя болѣе или менѣе опредѣленныя соціальныя группы. Такихъ группъ въ мѣст. Воронковѣ, примѣнительно къ источникамъ, нами отмѣчено пять: 1. Крупные землевладѣльцы. 2. Козаки выборные. 3. Козаки подпомощники. 4. Посполитые. 5. Подсусѣдки. Болѣе подробному изученію въ дальнѣйшемъ подвергнуты нами четыре послѣднихъ группы^ относительно же первой группы я ограничусь только сказаннымъ въ этой главѣ. Составъ первой группы, которой мы дали несовсѣмъ точное названіе «крупныхъ землевладѣльцевъ», отличается большой пестротой. Въ этой пестротѣ «сказывалась—говоритъ Мякотинъ—«та неясность сословныхъ граней, которая была отличительной чертой 1) А* Лазаревскій. Берлы* отр. 108, В, Мякотинъ, Очерки соц, истор, Малороссіи Рус* Богатст. 1913 Октябрь, стр* 235. Къ сожалѣнію болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ сѢуэкосѢ мнѣ не удалось собрать, т, к. библіот. В. П* Науменко (*Журн, бывшаго суда Земскаго Повѣту Переяславскаго 1779 г,*), которой пользовался Мякотинъ1 по наведеннымъ мною справкамъ, исчезла неизвѣстно куда.
- ióo — общественной жизни Малороссіи въ теченіе ХѴШ вѣка». х) Но преобладающимъ элементомъ этой группы является войсковая старшина: значковые товарищи, хоружіе, сотники, подсудіи, атаманы, возные. Значительная часть первой груды объединена родствомъ и свойствомъ; Сулимы, Берлы, Рустановичи, Волевачи, Варфоломеевы, Козельскіе—все это члены одного родственнаго гнѣзда, въ основѣ котораго лежатъ владѣнія двухъ фамилій—-Сулимъ и Берловъ. Въ м. Воронковѣ была, конечно, только часть ихъ владѣній. Къ сожалѣнію Румянцевская Снись сохранила свѣдѣнія объ этихъ владѣніяхъ только по м. Воронкову и с.с. Глубокому и Старому. Но изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что Сулимы и Берлы являлись въ ВоронковскоЙ сотнѣ дѣйствительно «крупными владѣльцами». Такъ, напр., изъ раздѣльнаго акта имѣній генеральнаго хоружаго Ив. Ф. Сулимы, датированнаго 6 іюня 1756 года, 3) мы видимъ, что сотнику воронковскому Матвѣю Сулимѣ, владѣнія котораго зарегистрированы Р. О., достались: въ м. Воронковѣ дворъ старой зъ строеніемъ, садомъ, тайкомъ, прозиваемимъ дубовымъ, левадою», вынокурнею, трема подсусѣдкамы, пустымъ пледомъ и нивою пахатною...; въ селѣ Глибокомъ дворъ изъ піестма по описѣ хатами; въ д. Калное по описѣ всѣхъ посполитскихъ дворовъ 27, а хатъ 44; хуторъ, зовеіяый Гусинцѣ, при коемъ подсусѣдковъ 15 хатъ, иовостроячихся; с. Старое... въ которомъ по описѣ ласполитыхъ дворовъ 34,—въ тѣхъ же дворахъ хатъ 57; въ д. Старосельѣ посполитыхъ дворовъ 3 и хатъ 3; въ с, Лѣсникахъ бездворныхъ хатъ 8.—Эти свѣдѣнія относятся ко времени до Р. О., а вотъ цифры, заимствованныя изъ ревизіи 1795 года, * *) По этой ревизіи сыновья Матвѣя Сулимы—Иванъ и Александръ— имѣли кр. м. п.: въ Кальномъ—163, Гусинцѣ—68, Воронковѣ114, Глубокомъ—15, Скопцахъ—3, Старосельѣ—22 и Сальковѣ—7. Изъ этихъ документовъ видно, что Румянцевская опись сохранила свѣдѣнія о сравнительно небольшой части сулимовскихъ владѣній. Родъ Сулимъ, насчитывающій въ своей средѣ немало „вначныхъ“ войсковыхъ чиновъ вплоть до гетмана, состоялъ въ род- 1) В. Мякотинъ Крестьянское землевладѣніе нъ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767 Году. Сборникъ въ пользу недост. студ, университета св. Владимира, стр. 180. 3) Си. приложенія Ѵь и VI, *) Сулимовскій архивъ (XVII—XVIII в,в.) Кіевъ. 1884 г. стр. 89. 4) Сулимовскій архивъ, стр, 2
— 101 ~ ствѣ съ родомъ Молдавскихъ выходцевъ Берловъ. Начало благосостоянію этой фамиліи было положено сотникомъ воронковскимъ Иваномъ Верло, который нажитыя во время старшинства земли закрѣпилъ актами властей. Такъ универсаломъ Томары за нимъ утверждались нажитые имъ «грунта въ сотнѣ воронковской, хутора и хаты», а именно: шипковыхъ ломовъ два, хата, прозываемая Ребриковскою, хата Ковтуновская, хата Зелененькаго, хата Оверковская, хата Бутенковская, хуторовъ два подъ мѣстомъ (г. е. около Воронкова), прозываемые Перехристовскій и Гаркушевскій; млинъ тамъ же подъ мѣстомъ. Хуторъ въ с. Рогозовѣ, хуторъ въ с. Жеребятинѣ, тамъ-же островецъ, лозы, гай по Каранѣ, другой гай за селомъ Софіевкою, третій Лисенковскій. Тутъ же и люди, живущіе въ своихъ хатахъ, но «ко двору» его, пана Берла, «наслуговуючіе» (11 семействъ) J) Ко времени составленія Р. О. владѣнія Берловъ по женскимъ линіямъ перешли въ руки Афендика, Козельскаго, Волевача и Варфоломеева. О рогозовскихъ, жеребятинскнхъ и др. владѣніяхъ Берловъ внѣ Воронкова въ Р. О/нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Изъ предыдущаго видно, какъ немногочисленны и отрывочны данныя Р. О. относительно крупныхъ владѣній Воронковской сотни. Поэтому, подвергнувъ анализу остальныя четыре группы населенія м. Воронкова, въ томъ числѣ посполитыхъ и подсусѣдковъ, принадлежавшихъ крупнымъ владѣльцамъ, мы оставили безъ разсмотрѣнія самую группу крупныхъ владѣльцевъ, пеструю по составу и экономическому положенію входящихъ въ нее единицъ. Но для полноты общей картины въ концѣ приложенъ списокъ (№ 6) этихъ владѣльцевъ съ указаніемъ количества принадлежавшей имъ въ м. Воронковѣ пахатной земли. Изъ этого списка видно, что пахатная земля м. Воронкова распредѣлялась между намѣченными нами пятью группами населенія такимъ образомъ: Крупные землевладѣльцы .... 1Э902/з дней Козаки выборные . . . . . .2262 » Козаки подпомощники 2958 » Посполитые . . . . ... . 496 1/з » Подсусѣдки 44 » а всего 77'51 дней, 1) А* Лазаревскій. Берды, стр. 107.
— .102 — Количество населенія въ м. Воронковѣ удалось выяснить только по отношенію къ четыремъ послѣднимъ группамъ. Количество душъ мужского и женскаго пола распредѣлялось между ними такимъ образомъ: Козаки выборные 698 душъ Козаки подпомощники 1309 » Посполитые 588 » Подсусѣдки 128 » 2723 » Все населеніе мѣстечка Воронкова жило въ 381 дворѣ, изъ которыхъ козачьихъ 244, посполитскихъ — 83, подсусѣдческихъ—22 и разныхъ владѣльцевъ—32 двора. Дворъ Румянцевской Описи. Единицей для описанія въ Румянцевской описи служилъ «дворъ». Это понятіе, однако, не совсѣмъ совпадаетъ съ теперешнимъ понятіемъ двора—хозяйства. Иногда это были очень крупныя, сложныя, вызывавшія недоумѣніе у ревизоровъ соединенія. Чтобы дать нѣкоторое представленіе о дворѣ того времени, я приведу для примѣра дворъ козака выборнаго Максима Федька 1). Онъ состоялъ изъ 7 семей, въ которыхъ было 46 душъ. Кромѣ Максима въ отдѣльныхъ хатахъ размѣщались сынъ его Іосифъ, братъ Иванъ, жена покойнаго брата Харка и двоюродные братья Ивана—Климъ, Ярема и Грицько. Земли за дворомъ показано на 1472/з дня въ 46 кускахъ. Изъ этихъ 46 кусковъ 18 нивъ принадлежали Максиму и Ивану, 5 нивъ—всѣмъ дворохозяевамъ, 23 нивы—Максиму, Климу, Яремѣ, Грицьку, Харку и Петру. Скотъ показанъ за каждой семьей отдѣльно; только одна лошадь отмѣчена, какъ «гуртовая для одправленія войсковой службы». Относительно посѣва сказано: «высѣваютъ ржи 9 чт., гречихи—9 чт. овса—4 чт. т. е. посѣвная площадь указана для всего двора, а не для отдѣльныхъ дворохозяевъ. При дворѣ есть винокурня о двухъ котлахъ. Что же такое представлялъ подобный дворъ: хозяйственное органическое цѣлое или случайное механическое сцѣпленіе отдѣльныхъ хозяйствъ, объединенныхъ только дворовой территоріей? Изъ Прилож. I, 54₽
— 103 — приведеннаго примѣра видно, что хотя отдѣльные дворохозяева живутъ въ отдѣльныхъ хатахъ, отдѣльно владѣютъ скотомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они связаны общими интересами: они имѣютъ «гуртовую» лошадь для отбыванія службы со двора; въ ихъ общемъ владѣніи находится нѣсколько кусковъ земли, наконецъ, надо полагать, что и винокурня, которая показана за дворомъ, служитъ для удовлетворенія нуждъ всего двора. Опираясь на дѣло по жалобѣ Якубовича, производившаго перепись въ Переяславскомъ полку, о подачѣ ложныхъ вѣдомостей козаками С. Козлова, Максимовичъ полагаетъ, что «дворъ въ понятіи того времени долженъ былъ имѣть слѣдующіе признаки: 1) единство и наличность дворовой территоріи; 2) родственная связь живущихъ въ немъ семей; 2) отбываніе службы со двора, несеніе податей и другихъ повинностей». Дворъ Максима Федька, вполнѣ подходя подъ это опредѣленіе, обусловленное тремя внѣшними признаками, подтверждаетъ его вѣрность. Но одинъ примѣръ не рѣшаетъ вопроса, важнаго какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрѣнія. Уже во время составленія Румянцевской описи ревизоры становились иногда втупикъ передъ вопросомъ о взаимоотношеніи отдѣльныхъ единицъ, входящихъ въ составъ двора. Червинскому и Семяновскому, изучавшимъ по Румянцевской Описи территорію нынѣшнихъ Кролевепкаго и Городницкаго уѣздовъ, прп сличеніи черновыхъ вѣдомостей съ бѣловыми, приходилось наталкиваться въ бѣловой па фактъ соединенія ревизорами въ одинъ дворъ хозяйствъ, показанныхъ въ черновой описи отдѣльно. 2 3) Такое произвольное соединеніе происходило, очевидно, отъ неумѣнья ревизоровъ разобраться въ живой дѣйствительности при встрѣчѣ ихъ съ самыми прихотливыми сочетаніями хозяйственныхъ отношеній. Иногда ревизорамъ казалось, что казаки огораживаются въ большіе дворы преднамѣренно, «единственно въ укрывательство отъ службы и въ умаленіе государственныхъ податей», какъ сказано въ дѣлопроизводствѣ по жалобѣ Якубовича Румянцеву на подачу ложныхъ въ этомъ смыслѣ вѣдомостей казаками села Козлова 8). Очень интересно рѣшеніе по этому дѣлу. Послѣ тщательно произ- Г, Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева. Стр/317. Червинскій Кролеаецкій уѣздъ. Матер. для оцѣнки земельн. угодій т. ХѴ~^_ Чернигову 1887, 67 стр. Семяновскій. Городницкій уѣздъ. Мат. для оцѣнки вем. угодій т. XIV, Стр, 79, 3) І\ Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева стр, 272.
— 104 — сторону двора, по нашему Явленіе, поставившее ревиРумянцевской описи не быЛучицкаго по золотоношско- веденнаго слѣдствія Румянцевъ оправдалъ обвиняемыхъ на томъ основаніи, что «1) дворы обвиняемыхъ казаковъ не сгораживались, а занимали такую территорію п раньше; 2) что всѣ они родственники между собою; 3) что они отбывали по прежнимъ ревизіямъ». Максимовичъ Якубовича по существу было совершенно заки стремились соединять по нѣсколько чѣмъ и объясняется многосемейность что и такое явленіе могло имѣть і тельности, намъ кажется болѣе цѣлесообразнымъ взглянуть на это дѣло съ другой стороны. Слѣдствіе, наряженное Румянцевымъ, выяснило, что всѣ сочлены заподозрѣнныхъ дворовъ родственники между собою, что они давно имѣли въ своихъ дворахъ отъ 4 до 10 хатъ и что поэтому «совокупя пахотніе ихъ поля и другіе угодья и весь скотъ были показаны». Какъ видимъ, ревизоры имѣли здѣсь дѣло съ какимъ то сложнымъ хозяйственнымъ цѣлымъ родственнаго состава, и на эту именно мнѣнію, слѣдуетъ обратить вниманіе, зоровъ втупикъ, во время составленія ло единичнымъ. Въ таблицахъ И. В. му уѣзду мы находимъ дворы, въ которыхъ число семей достигаетъ 14, а общее число среднесемейныхъ. (2—3 семьи) и многосемейныхъ (4 и болѣе семьи) дворовъ составляетъ болѣе половины всѣхъ дворовъ. Аналогичное явленіе отмѣчено на территоріи Полтавскаго полка, а также въ Городницкомъ, Кролевецкомъ и Суражскомъ уѣздахъ Черниговской губерніи. У Е. С. Филимонова приведено много примѣровъ х) многосемейныхъ дворовъ родственнаго состава, которые напоминаютъ ему сербскую задругу. Такими многосемейными дворами жили не только казаки, но и посполитые. Такимъ образомъ многосемейные дворы мы встрѣчаемъ на всей территоріи, подвергшейся изслѣдованію ."по Румянцевской описи. Ясно, что явленіе, отличающееся такою общностью, является одною изъ бытовыхъ формъ, осмыслить которую можно, только обратившись къ прошлому народа. Это прошлое въ достаточной мѣрѣ освѣщено въ трудахъ ученыхъ, работавшихъ надъ соціальной исторіей Малороссіи. Колоних) Е. Филимоновъ» Формы землевладѣнія эъ Суражокомъ уѣздѣ. Натер, для оцѣнки эем. угодій, т. IX, стр, 15—17. службу съ одного двора считаетъ, что обвиненіе правильно т. е. что кохать въ одномъ дворѣ, > дворовъ. Не отвергая того, мѣсто въ тогдашней дѣйстви-
— 105 — заціоинымъ матеріаломъ для Лѣвобережной Малороссіи послужило населеніе праваго берега Днѣпра. Колонизація шла изъ Полѣсья. Волыни, областей Приднѣпровья, гдѣ «еще въ XVI вѣкѣ выдающейся чертой народной жизни была общинная организація». J| Эту общинную организацію II. В. Лучицкій видитъ въ семейкой общинѣ, основанной на родствѣ, на интересахъ крови и въ создававшейся но ея образу изъ лицъ не объединенныхъ родствомъ «спулкн». Такіе кровные союзы состояли изъ нѣсколькихъ семей. «Во многихъ случаяхъ ясно видно, что всѣ члены такой сложной семьи живутъ совмѣстно, «спольно», совмѣстно же пользуются и землей... Вся семья совокупно платила слѣдуемыя съ нея дани и повинности, вся она составляла единицу, образовала то, что называли службой или дворищемъ... Дворище то и было основной единицей тогдашняго поземельнаго строя». а) «Дворищная организація»—говоритъ А. Ефименко—«имѣла мѣсто на территоріи Литовской, а также Галицкой Руси т. е., слѣдовательно, на всей территоріи южно-русскаго племени съ самаго, такъ сказать, расцвѣта южно-русской исторіи приблизительно до второй половины XVII вѣка». 3) Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, что и И. В. Лучицкій, А. Ефименко выясняетъ значеніе дворища, какъ земельной и податной единицы, съ которой связывалась извѣстная совокупность обязательствъ, составлявшая въ своей суммѣ «службу». Разсмотрѣнное со стороны состава, дворище представляетъ изъ себя группу ближайшихъ родичей, большую или задружную семью. Мы привели мнѣнія ученыхъ разныхъ направленій, отправляющихся изъ одного пункта и діаметрально расходящихся въ дальнѣйшемъ по вопросу объ общинѣ въ Лѣвобережной Малороссіи. Но для нашей цѣли важенъ именно этотъ отправной пунктъ- констатированіе въ XVI вѣкѣ въ Юго-Зап. Руси сложнаго семейнаго союза въ формѣ дворища. 4) Между «дворищемъ» XVI 1) И, В, Лучицкій* Займанщина и формы заимочнаго владѣнія въ Малороссіи* Юридич, Вѣст, 1890 г. кн* 2 стр* 395, а) Лучицкій И* В, Займанщина... стр* 399* А. Ефименко. Дворищное землевладѣніе въ Южной Руси. „Южная Русь4[, т. L СПБ* 1905 г* стр. 377* Мякотинъ: .въ основѣ порядка, ^"который существовалъ въ Лѣвобережной Ма» лороссіи въ эпоху ея первоначальнаго заселенія лежалъ фактъ принадлежности земли большимъ семейнымъ союзамъ, состоявшимъ изъ нѣсколькихъ сводныхъ семей, союзамъ, каждый изъ которыхъ велъ свое происхожденіе отъ одного, общаго всѣмъ его членамъ, родоначальника* Цѣлымъ .родомън, цѣлымъ «племенемъ>, садился такой со-
— 106 — вѣка и нынѣшнимъ дворомъ хозяйствомъ съ его индивидуалистическими тенденціями стоитъ «дворъ» Румянцевской Описи. Каково ихъ взаимоотношеніе? Ставя вопросъ въ такой упрощенной формѣ, мы, естественно, не охватываемъ всего сложнаго и запутаннаго процесса, въ результатѣ котораго явилось хозяйство нашего времени, но намѣчаемъ его главныя вѣхи. Поселенцы, пришедшіе съ праваго берега Днѣпра въ Лѣвобережную Малороссію, принесли, конечно, съ собой привычныя формы жизни. «Но—говоритъ А. Ефименко—старой дворищной формы уже не было... какъ выраженіе старой патріархальной организаціи, организаціи родовой семьи, она уже отошла въ прошлое... Отсюда потребность въ такихъ общественныхъ формахъ, которыя симулировали бы до извѣстной степени патріархальныя отношенія, не будучи ими по существу» *) Такія формы А. Ефименко видитъ въ хуторной формѣ разселенія, въ сябринствѣ и въ организаціи семьи т. е. «двора» Румянцевской Описи. Итакъ «дворъ» Румянцевской описи не есть «дворище», онъ только напоминаетъ послѣднее. И экономическія, и соціальныя, и политическія условія были иныя, и подъ вліяніемъ ихъ сложилась иная организація, но въ корнѣ ея нужно искать характерныхъ чертъ прошлаго—родственной основы; вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду процессъ, приведшій въ результатѣ къ современному индивидуальному хозяйству, въ ней можно отмѣтить и черты обособленія отдѣльныхъ дворовыхъ единицъ. Съ этой точки зрѣнія мнѣ казалось полезнымъ подвергнуть анализу составъ двора м. Воронкова, что оказалось вполнѣ возможнымъ, такъ какъ въ описи тщательно отмѣчены родственныя отношенія членовъ двора. Изъ 327 козачьихъ и посполитскихъ дворовъ на долю многосемейныхъ (отъ 2 до 7 семей) приходится 140. Въ качествѣ неродственнаго элемента въ эти дворы входятъ такъ наз. подсусѣдки, исключенные мною изъ общаго счета. Эти многосемейные юзъ на землю, сообща владѣлъ ею, сообща е« обрабатывалъ. Занятая имъ земля,., находилась въ нераздѣльномъ владѣніи его членовъ... Первоначально и хозяйство на такой землѣ велось общее для всѣхъ входившихъ въ составъ союза семей41... Стр, 207, Очерки соціальной исторіи Малороссіи. Рус. Богатст. 1913. кн, 9. !) А, Ефименко. Дворищное землевладѣніе». Стр. 400.
— 107 — дворы разбиваемъ на три группы, примѣняя для первыхъ двухъ группъ терминологію Прѣснякова: *) I. «Братская семья». . ■. ... 53 двора. . II. «Отцовская семья». . . . ’ . . . 37 двор. .III. Семья, разнообразныхъ родственныхъ сочетаній . 50 двор. Послѣдняя труппа представляетъ изъ себя самую пеструю картину родственныхъ отношеній: шурья, тесть и зять, дальнее родство, свойство и пр. Со стороны организаціи хозяйственныхъ отношеній вторая и третья группа не представляютъ крупнаго интереса. Въ третьей группѣ разнообразіе хозяйственныхъ отношеній зависитъ отъ привходящихъ со стороны элементовъ. Во второй группѣ, куда отнесены сыновья, живущіе при отцѣ, наоборотъ царитъ однообразіе: земля, скотъ, все имущество показаны за отцомъ: сыновья живутъ и работаютъ вмѣстѣ съ отцомъ. Это—первичная форма семьи. . Гораздо боДѣе . интересна съ указанной точки зрѣнія первая группа,.доставленная изъ дворовъ, въ которые входять отъ 2 до 7 семей кровныхъ братьевъ. Въ группѣ такого состава, являющейся болѣе сложной въ сравненіи съ «отцовской семьей», черты родового строя выдвигаются рѣзче, вотъ почему анализъ ея со стороны хозяйственнаго единства двора представляетъ значительный интересъ- ■ Какъ общее правило нужно отмѣтить, что скотъ у отдѣльныхъ членовъ двора показанъ отдѣльно (34 двора). Исключеніе изъ этого правила представляютъ 7 дворовъ, гдѣ въ одномъ и томъ-же дворѣ у однихъ членовъ скотъ показанъ отдѣльно, у другихъ вмѣстѣ. Въ 12 дворахъ скотъ есть только у нѣкоторыхъ дворохозяевъ. Въ 5 дворахъ Козаковъ выборныхъ кромѣ скота, показаннаго отдѣльно у каждаго дворохозяина, отмѣчена «гуртовая лошадь, на которой они войсковую службу одправляютъ». Каково отношеніе составныхъ частей двора къ владѣнію и пользованію землей? Здѣсь мы встрѣчаемся, какъ и слѣдовало ожидать, съ большимъ разнообразіемъ. Въ 25 дворахъ вся пахатная земля показана за дворомъ. Въ 12 дворахъ часть земли показана въ общемь владѣніи двора, часть за отдѣльными членами двора; въ 9 изъ 12 дворовъ общая земля составляетъ большую половину числа кусковъ земли, показанной і) А; Прѣсняковъ. Княжое право'въ древней Руси. СПБ. 1909 Г. стр. 12-
— 108 — за дворомъ. Въ четырехъ случаяхъ дворохозяева сообща арендуютъ землю. Значитъ въ 41 дворѣ изъ 53, что составляетъ 73,6%, земля, находящаяся въ общемъ владѣніи, является связью между отдѣльными семьями двора. Вторую группу 11 дворовъ (26,3%) составляютъ дворы, объединенные очевидно только дворовой территоріей: въ нее входитъ 3 двора, въ которыхъ земля показана раздѣльно за всѣми членами двора, 5 дворовъ, гдѣ земельной связи вовсе нѣтъ и 3 двора, въ которыхъ только нѣкоторыя семьи участвуютъ во владѣніи землей. ^Объ одномъ дворѣ свѣдѣній нѣтъ. Болѣе трудно выяснить вопросъ о пользованіи землей. Цифра высѣва въ большинствѣ случаевъ, даже и тогда, когда нѣкоторые куски принадлежатъ отдѣльнымъ дворохозяевамъ, показана общей для всего двора. Только въ двухъ случаяхъ высѣвъ показанъ отдѣльно. Цифра высѣва обычно формулируется такъ: «Они (Смуси) высѣваютъ ржи 8 чт.»... Въ 9 случаяхъ къ этой фразѣ прибавлено слово «совокупно», указывающее на совмѣстное пользованіе землей. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что здѣсь существовало большое разнообразіе сочетаній какъ совмѣстнаго, такъ и раздѣльнаго пользованія землей. Интересный результатъ даетъ анализъ 140 многосемейныхъ дворовъ при группировкѣ ихъ, съ одной стороны, по количеству семей во дворѣ, а съ другой стороны, по отношенію ихъ къ различнымъ соціальнымъ группамъ м. Воронкова—-посполитымъ, подпомощникамъ и выборнымъ. Эта группировка произведена въ слѣдующей таблицѣ. Количество семей въ дворѣ. Количество дворовъ. итого. Посполитые, Подпомощн. Выборные, 2 23 52 19 94 3 8 15 6 29 4 4 7 11 5 1 2 3 6 . — 2 2 7 ’—- — 1 1 Итого 32 71 37 140
— 109 — Изъ этой таблицы видно: 1) что преобладающимъ элементомъ являются дворы среднесемейные (2-3 семьи на дворъ); дворы многосемейные въ тѣсномъ смыслѣ слова (4—7 семей на дворъ) составляютъ всего 12,1о/о; 2) что многосемейность двора прямо пропорціональна матеріальной обезпеченности различныхъ группъ населенія. Такъ, многосемейные въ тѣсномъ смыслѣ слова дворы составляютъ: у посполитыхъ 3,1°/о ПОДПОМОЩНИКОВЪ .... 5,6% выборныхъ ...... 32,4°/о Подводя общіе итоги предыдущаго анализа, мы прежде всего констатируемъ, что 187 изъ 327 дворовъ, т. е. большая половина, приходится на долю односемейныхъ дворовъ. Этимъ какъ будто намѣчается общая тенденція индивидуализаціи хозяйства. Ty-же тенденцію мы видимъ въ прямой зависимости между обезпеченностью двора и количествомъ составляющихъ его семей. Выборные, группа, наиболѣе обезпеченная, живутъ болѣе крупными родственными соединеніями; въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ за ними подпомощники и посполитые; наименѣе обезпеченные и наиболѣе зависимые отъ другихъ группъ подсусѣдки всѣ распылены на отдѣльныя семьи. Наконецъ, ту-же тенденцію мы замѣчаемъ и въ наиболѣе обезпеченныхъ многосемейныхъ дворахъ, гдѣ благодаря родственнымъ отношеніямъ, съ теченіемъ времени осложнявшимся, прихотливо переплеталась въ хозяйственной жизни индивидуальное съ общимъ. Но эта общая основа двора во время составленія Румянцевской описи играла еще очень замѣтную роль; вотъ почему дворъ Румянцевской описи нужно разсматривать, какъ хозяйственное цѣлое во всей его живой неопредѣленности, хотя это и представляетъ значительное неудобство при сравненіи хозяйственнаго быта прошлаго съ нынѣшнимъ временемъ; вотъ почему правъ И. В. Лучицкій, утверждая, что «исчисленіе размѣровъ надѣла на дворы и сопоставленіе ихъ между собою есть единственно вѣрный путь изслѣдованія». г) 1) И. В, Лучицкій, Крестьянское землевладѣніе въ Суражскомъ уѣздѣ въ 1767 и 1882 г.г. Юридич. Вѣсти. 1889 г. № 12 стр. 618.
— по Мѣры Румянцевской Описи. Однимъ изъ самыхъ неясныхъ и сложныхъ вопросовъ Румянцевской Описи является вопросъ о мѣрахъ. На этотъ вопросъ наталкивается каждый изслѣдователь Румяиц. Описи, и силою вещей долженъ рѣшить его тѣмъ или инымъ способомъ. При этомъ нѣкоторые изслѣдователи пытаются дать рѣшенія общія для всей территоріи Малороссіи. Такая точка зрѣвія безусловно неправильна. Вопросъ о мѣрахъ съ полномъ объемѣ выяснится лишь тогда, когда будетъ изучена вся. Румяиц, Опись, а не отдѣльные ея обрывки. Пока же, при изученіи его на отдѣльныхъ территоріальныхъ единицахъ, нужно имѣть постоянно въ виду два соображенія: 1) разнообразіе и обиліе мѣръ и вѣса въ Малороссіи XVIII вѣка, и 2) относительную точность этихъ мѣръ. Въ жизни мы очень часто руководствуемся приблизительно такимъ опредѣленіемъ: «тудато 20 минутъ ходьбы». И это въ достаточной мѣрѣ удовлетворяетъ относительнымъ требованіямъ точности. Съ такой точки зрѣнія нужно отнестись и къ мѣрамъ Румянц. Описи. Нельзя, напр., требовать опредѣленія съ точностью до 1 саж. такой земельной мѣры, какъ «день». А вмѣстѣ съ тѣмъ если Степанъ Сороколатъ продавалъ въ J 767 году Максиму Гладкому «нивку мѣрою въ 1 день зъ упругомъ», то въ глазахъ и покупателя и продавца эта нивка была въ достаточной мѣрѣ опредѣленной величиной. Абсолютная точность мѣръ и ихъ единство достигается только строгимъ контролемъ государства. Въ 1734 году русскимъ правительствомъ была сдѣлана попытка свести къ единству разнообразныя мѣры Малороссіи и поставить ихъ подъ контроль государства -1). Съ этою цѣлью изъ Москвы были присланы въ каждый полкъ, изготовленные тамъ однообразные образцы мѣръ и вѣса; но ко времени составленія Румянцевской Описи они не вошли въ обиходъ, что видно изъ свѣдѣній, собранныхъ по этому поводу въ 1766 году Малороссійской Коллегіей. Такимъ образомъ Румянцевская Опись отразила вполнѣ разнообразіе мѣръ въ Малороссіи, гдѣ въ XVIII в. «не только каждый городъ и мѣстечко, но даже многіе продавцы имѣли свои особыя мѣры». 2) 2) Кіеэск- Ст. 1889* Іюль. Лобко* Попытка къ уравн* мѣръ и вѣса въ Малороссіи въ ХГШ в+ г) Тамъ же. стр. 232. <Такъ, мѣры сыпучихъ тѣлъ встрѣчаются слѣдующія: четверикъ, четвертинчикъ, осмина, полчетвертинникъ глуховской мѣрьі; четверики:-гадяцкій, равный 3 московскимъ четверичкамъ, козельскій, переяславскій, называемый колодкой и равный 5 московскимъ четверичкамъ, ирклеевскій, роменскій четверики» и т. д.
- 111 — Отсюда ясно, что наблюденія надъ мѣстными мѣрами времени Рум. Описи, даже на такихъ незначительныхъ территоріяхъ, какъ м. Воронковъ, представляютъ большой научный интересъ. Имѣя значеніе исключительно для данной мѣстности, они вмѣстѣ съ тѣмъ помогаютъ выясненію вопроса о мѣрахъ въ его цѣломъ на всей территоріи Малороссіи. Сказанное выше въ достаточной мѣрѣ опредѣляетъ наше отношеніе къ переводу мѣръ Румянц. Описи на наши: приблизительныя мѣры того времени не могутъ вполнѣ соотвѣтствовать точнымъ мѣрамъ нашего времени,—между ними можно только установить съ большей или меньшей точностью общее соотношеніе. Земля въ Воронковской сотнѣ показана въ трехъ мѣрахъ: 1) дняхъ и упругахъ, 2) посѣвныхъ единицахъ— четвертяхъ и четверичкахъ и В) «квадратныхъ саженяхъ въ окружности». Относительно способа опредѣленія размѣровъ земли въ квадратныхъ саженяхъ въ окружности всѣ изслѣдователи Румянцевской описи, встрѣчавшіеся съ этимъ опредѣленіемъ т), приходятъ совершенно справедливо къ мнѣнію о полной несостоятельности и произвольности этого способа. Дѣйствительно, при сличеніи отдѣльныхъ участковъ между собою приходимъ вь полное недоумѣніе, чѣмъ руководились ревизоры при опредѣленіи земли въ квадратныхъ саженяхъ «въ окружности». Не только нѣтъ никакого соотвѣтствія между остальными мѣрами и „квадр. саж. въ окружности“, но встрѣчаются сплошь и рядомъ противорѣчія и нелѣпости. Нужно признать, что какъ-бы ни были неопредѣлены и разнообразны «мѣстныя» мѣры (дни и четверти), все же онѣ заслуживаютъ большаго вниманія и довѣрія, чѣмъ «квадратныя сажени въ окружности». Не внушаетъ довѣрія этотъ способъ еще и потому, что вездѣ въ черновой описи и въ вѣдомостяхъ частныхъ владѣльцевъ по м. Воронкову приписка: «мѣрою квадратныхъ саженей въ окружности столько-то» сдѣлана болѣе свѣжими чернилами; послѣднее заставляетъ предполагать, что свѣдѣнія эти почерпались не отъ мѣстнаго населенія путемъ опроса на мѣстѣ, а явились болѣе позднимъ самостоятельнымъ трудомъ ревизоровъ, отъ которыхъ требовали измѣренія земли квадратными саженями. і) Червинскій, Кролев. уѣздъ стр. 70—Семяновскій, Городницкій уѣздъ, стр. 80 — Максимовичъ. Дѣятельн.у Рмянц. стр. 335. Рклицкій Козаки золот. у. стр, 53.
— 112 — «Опредѣленіе пространства упругомъ» — говоритъ Ханеи&о,* основано на обыкновеніи перепрягать лошадей или воловъ для отдыха и корму три раза въ день» *), Такъ или иначе, во, дѣйствительно, отношеніе упруга ко дню равняется х/з, въ чемъ я убѣдился путемъ личнаго опыта. Является ли день вполнѣ опредѣленной величиной?—Ханенко кладетъ на десятину Р/з дня, т. е. принимаетъ день равнымъ 3/< десятины. Это-же мнѣніе поддерживаютъ Лучицкій, Рклицкій, Червинскій, Мякотинъ 1 2 з)). „Взятые нами“—говоритъ Рклицкій—«хотя и не частые, но зато наиболѣе простые случаи • (когда хозяинъ имѣлъ пашню только въ одной рукѣ и притомъ такъ немного, что засѣвалъ ее всю) дали въ результатѣ, при переводѣ количества высѣяннаго зерна на десятину посѣва т. е. въ данномъ случаѣ на десятину пахати, что день пашни равнялся приблизительно 76% нашей десятины т. е. нормѣ, принятой И. В. Лучицкимъ и П. П. Червинскимъ> 3). Это мнѣніе, считающее день мѣрой вполнѣ опредѣленной, стоитъ въ полномъ противорѣчіи съ мнѣніемъ Г. А. Максимовича, который, находитъ, что „день оранки и его часть упругъ былъ крайне неопредѣленной мѣрою; какъ переводили ее въ различныхъ мѣстахъ коммиссіи, производившія опись, мы съ увѣренностью сказать не можемъ, поэтому опредѣленія земельныхъ угодій въ Румяцевской описи днями оранки нужно признать крайне проблематичными, и переводить ихъ на современныя десятины' весьма рисковано” ’). Опись по мѣст. Воронкову приводитъ къ заключенію, нѣсколько отличающемуся, какъ отъ того, такъ’и отъ другого мнѣнія. При изученіи трехъ различныхъ способовъ обозначенія пахатной земли естественно явился вопросъ, есть ли какое либо соотвѣтствіе между этими тремя способами. Измѣреніе „квадратными саженями въ окружности”, какъ уже упомянуто, не соотвѣтствуетъ ничему и носитъ характеръ вольной ревизорской композиціи. Двѣ-же другія мѣры находятся въ извѣстномъ соотношеніи между собою. Для того, чтобы познакомить съ методомъ работы, при помощи котораго найдено это соотношеніе (методомъ нѣсколько гру1) Отчетъ о состояніи межеванія Черниговской губ. за 1869 годъ. Черниг. 1870 г. стр, 65. з) Русск, Богатств. 1913 п Окт. стр. 245. Впрочемъ въ 11 кн. Русск. Богатст. за 1913 г. на стр. 207 В. Мякотинъ противоречитъ себѣ. «Упругъ—мѣра пахатной земли, равная г/з дня, въ свого очередь равнаго s/s десятины* (?). а) Рклицкій, Козаки золотоношскаго уѣзда стр. 59, *) І\ Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева, стр. 333.
— 113 — б. ’мъ и очень кропотливымъ, но въ данномъ случаѣ, кажется, единственнымъ), здѣсь приводятся результаты наблюденія надъ пахатью, и оказанною въ четвертяхъ ржи. Всѣхъ нивъ, обозначенныхъ такимъ образомъ, зарегистрировано Румянц. Описью въ м. Воронковѣ 845. Изъ нихъ въ 650 случаяхъ одному дню соотвѣтствуетъ чт. ржи, 2 дн.—1 чт, ржи и т. д., однимъ словомъ между днемъ и четвертью устанавливается отношеніе 2:1. Въ 17 случаяхъ такое отношеніе сохраняется приблизительно: Дни. Четверти, Число нивъ* 15 7 1 15 8 1 7 3 1 7 4 3 5 2 10 5 3 1 17 нивъ. Въ 30 случаяхъ мѣры показаны такъ: съ одной стороны дни и упруги, съ другой днямъ соотвѣтствуютъ четверти въ указанной пропорціи 2: 1, а упругамъ соотвѣтствуютъ четверички такъ, что 1 упругъ=1 чк. Очевидно здѣсь мы встрѣчаемся съ двумя системами счета—на дни и четверти, упруги и четверички. При переводѣ на день отмѣченное нами въ 650 случаяхъ отношеніе 2 : 1 не сохранится, такъ какъ отношеніе между днемъ и упругомъ 3 : 1, а между четвертью и четверичкомъ 8:1. Вотъ эти случаи: Дни. Упруги. Четверти. Четверички, Число нивъ. — 1 1 I 22 2 2 1 2 1 1 2 'І2 2 2 1 І і 1 5 30 нивъ.
' — 114 - Затѣмъ идутъ различные виды округленій. Такъ, напр., на ниву въ 2 дня съ упругомъ высѣвается только 1 чт., упругъ игнорируется. Это округленіе въ сторону уменьшенія дня наблюдается въ 118 случаяхъ, причемъ въ двухъ послѣднихъ при округленіи игнорируются 2 упруга. Дни. Упруги. Четверти. Четверички. Число нивъ. 2 1 і ! — 6 ! 7 1 1 — 3 3 1 172 1 — 4 42 93 1 I 1 4* — - 11 1 2 42 — 2 5 72 . 1 2 1 18 нивъ. Въ 18 случаяхъ для округленія счета по днямъ слѣдовало бы прибавить 1 упругъ. Эти случаи сведены въ слѣдующую таблицу. Дни, Упруги. Четверти. 1 1 Четверички,ІЧисло нивъ. і _ ! 1 2 1 : 1 - 4 2 2 172 — 1 - 8 і72 - - 1 —■ 2 7г — 1 —- 5 1 —- 6 — 4 1 1 1 5 18 нивъ. Для полноты картины мы приводимъ также 12 случаевъ, въ которыхъ трудно уловить какую либо пропорціональность.
— 115 — Дни. Упруги. Четверти, Че гверинки. Число нивъ. ! 3 ■ 1 _—- 1 2 — -— 1 8 — 3 —. 1 4 і -— 2 6 — 2 — 2 2 ■— 2 • - 1. 3 —— 2 - J-— 1 4 2 -— 1 — 4 3 __ 1 і 2 1 : % 2 1 12 нивъ. Разсматривая и сличая разныя группировки посѣва ржи, мы видимъ, что въ 675 случаяхъ изъ 845—это составляетъ почти 80%—отношеніе между днемъ и четвертью равняется 2 : 1 т. е. день равенъ 1І2 чт. посѣва ржи. Путемъ такого-же подсчета по другимъ видамъ хлѣбовъ нами выведено слѣдующее соотношеніе: 1 четверть ржи гречихи ячменя Соотвѣтствуетъ двумъ днямъ. пшеницы 1 четверть овса — « одному дню. 1 четверть проса — « восьми днямъ (1 день—I четверичку). Чему соотвѣтствуютъ посѣвныя мѣры другихъ хлѣбовъ—ко¬ нопли, гороху, льна, и т. п,—выяснить не удалось, такъ какъ посѣвы льна въ описи по м. Воронкову не встрѣчаются, а посѣвы конопли и гороху встрѣчаются рѣдко, и на основаніи этихъ случаевъ трудно придти къ опредѣленному заключенію. Какіе же выводы можно сдѣлать на основаніи установленнаго соотвѣтствія между посѣвными мѣрами и днями? Г. А. Максимовичъ, доказывая неопредѣленность такой земельной мѣры, какъ день, и рискованаость перевода ея на десятины, въ тоже время рекомендуетъ посѣвныя мѣры. «Всякая такая мѣра», говоритъ онъ, «имѣетъ вполнѣ опредѣленную величину и перевести ее на квадратныя мѣры не представляетъ особыхъ
—116 — затрудненій» Согласившись съ этимъ мнѣніемъ, мы должны также согласиться съ тѣмъ, что и день есть мѣра опредѣленная и что ее можно перевести на десятины съ такимъ же успѣхомъ, какъ и посѣвныя мѣры. Признавъ полную безнадежность перевода дней въ десятины, нужно распространить это и на четверти. Намъ представляется, что дѣло обстоитъ не вполнѣ безнадежно, и Г. А. Максимовичъ правъ въ томъ отношеніи, что ключомъ для перевода должны служить посѣвныя мѣры. Но какую посѣвную мѣру считать за десятину? Ханенко, Червинскій, Семяновскій, Шмигельскій кладутъ на 1 десятину одну четверть посѣва вообще, не принимая во вниманіе соотношенія между различными видами хлѣбовъ. Но грубость такого пріема вполнѣ очевидна: такъ, принимая за десятину четверть посѣва ржи наравнѣ съ четвертью посѣва проса, мы впадемъ въ очень грубую ошибку, такъ какъ отношеніе между этими хлѣбами 1: 4. Этой ошибки избѣжали полтавскіе статистики, которые, на основаніи «Обзора сельскаго хозяйства по Полтавской губерніи за 1901 годъ» о количествѣ высѣваемаго на 1 десятину зерна и на основаніи указаній полтавскаго агронома и крестьянъ, сдѣлали переводъ въ посѣвныя десятины четвертей по слѣдующему разсчету: Четверть ржи пшеницы овса ячменя } == ] десятинѣ. гречихи I гороху конопли j Четверть проса=4 десятины. Четверть льна=2 десятины. Отношеніе между первыми двумя группами хлѣбовъ 1 : 4; тоже самое отношеніе чисто опытнымъ путемъ выведено нами на основаніи описи по мѣст. Воронкову. Небольшая разница состоитъ лишь въ томъ, что въ этой послѣдней четверть овса стоитъ въ отношеніи къ четверти ржи, какъ 1 : 2. Для наглядности выписываемъ эти отношенія такимъ образомъ: Г. Максимовичъ. Дѣятельность Румянцева стр. 336.
— 117 — У полтавскихъ статистиковъ. I Въ описи по м. Воронкову. Рожь : овесъ : просо Рожь : овесъ : просо 1:1:4 1 : | : 4 Вотъ эта однородность соотношеній, выведенная различными путями на разновременномъ матеріалѣ, собственно и даетъ намъ возможность переводить посѣвныя мѣры, а слѣдовательно и дни, на современныя десятины. Принимая такъ же, какъ и полтавскіе статистики, четверть посѣва ржи за 1 десятину, и сохраняя выведенное по описи м. Воронкова отношеніе между отдѣльными группами хлѣбовъ, мы полагаемъ 1 четверть овса^/а десятинѣ, 1 четверть проса—4 десятинамъ, 1 день посѣва^’/а десятинѣ (такъ какъ 1 четверть посѣва ржи=2 днямъ). Въ заключеніе мы считаемъ нелишнимъ еще разъ энергично подчеркнуть, что цифры эти имѣютъ значеніе только для даннаго мѣста и что принимать ихъ нужно съ тѣми оговорками, которыя приведены вначалѣ. Кромѣ четверти, равняющейся, какъ это видно изъ сравненія отдѣльныхъ случаевъ, 8 четверичкамъ, въ описи по мѣст, Ворон¬ кову витрѣчаіотся для обозначенія площади пахати слѣдующія мѣры: Лолтрети четверти^1 /а четв.= 5 днямъ. Полчварты четверти=31/2 « — 7 « Полпяти четвертй=41/з « — 9 « Полсеми четверти=61/з « =13 « Полвосьми четвертий? 1/з « =15 « Форма таблицъ и методъ ихъ разработки. Нѣсколько словъ еще о формѣ таблицъ и методѣ ихъ разработки. Въ данной работѣ эти два вопроса стоятъ въ тѣсной зависимости и взаимно обусловливаютъ другъ друга. Матеріалъ Румянцевской описи отличается обширностью и разносторонностью, и къ его изученію можно подойти съ различныхъ точекъ зрѣнія. Вотъ почему таблицы Черниговскихъ статистиковъ (Червинскій, Семяновскій, Филимоновъ), полтавскихъ статистиковъ (Рклицкій), И. В. Лучицкаго и В. Мякотина рознятся между собою. Всѣ эти таблицы и ихъ разработки преслѣдуютъ задачи сравненія экономическаго быта прошлаго съ настоящимъ, за исключеніемъ таблицъ В. Мякотина, который при разработкѣ ихъ ограничился лишь
— 118 — опредѣленіемъ характерныхъ чертъ прошлаго. Можно, конечно, возражать противъ искусственнаго ограниченія матеріала, противъ узости поставленной задачи, но нельзя не признать и того, что при этомъ яснѣе выдвигаются характерныя черты прошлаго. Поставивъ себѣ, подобно В. Мякотину *), опредѣленную цѣль изслѣдованія землевладѣнія различныхъ группъ населенія, я включилъ въ свои таблицы по мѣст. Воронкову слѣдующія данныя Румянцевской описи: 1) составъ населенія (дворъ, семья, полъ и возрастъ), 2) количество и виды построекъ, 3) количество земли пахатной, сѣнокосной 8) и лѣсной, 4) количество скота, 5) свѣдѣнія о занятіяхъ жителей (земледѣліе, ремесла, промыслы, зажонъ и пр.). 6) свѣдѣнія о промышленныхъ предпріятіяхъ,?) налоги и повинности. Послѣднихъ трехъ графъ у В. Мякотина нѣтъ, но недостатокъ ихъ въ его работѣ несомнѣнно ощущается. И въ методѣ разработки таблицъ я придерживаюсь схемы В. Мякотина, примѣненной имъ къ изслѣдованію крестьянскаго землевладѣнія въ Полтавскомъ уѣздѣ. Методъ этотъ въ общихъ чертахъ состоитъ въ томъ, что изъ общаго количества дворовъ выдѣляются двѣ рѣзко очерченныя группы—имѣющихъ землю и безземельныхъ. Затѣмъ первая группа хозяйствъ разсматривается съ точки зрѣнія обезпеченія главнѣйшими угодьями—пахатью, сѣнокосомъ и лѣсомъ—въ ихъ различныхъ сочетаніяхъ. Затѣмъ идетъ группировка дворовъ по размѣрамъ имѣющейся у нихъ пахати. И, наконецъ, данныя группировки по землѣ повѣряются и дополняются свѣдѣніями о скотѣ, причемъ во вниманіе принимаются главнымъ образомъ цифры рабочаго скота. По этому методу мною изслѣдовано землевладѣніе четырехъ группъ населенія м. Воронкова: казаковъ выборныхъ, подпомощниковъ, посполитыхъ и подсусѣдковъ. і) В. Мякотинъ. Крестьянское землевладѣніе вь Полтавскомъ полку въ 1767 году. й) Свѣдѣнія о сѣнокосныхъ угодьяхъ по м. Воронкову оказались неполными; въ отдѣльномъ владѣніи сѣнокосы показаны только при 8 дворахъ. При составленіи таблицъ чувствовалось огромное несоотвѣтствіе между количествомъ скота и количествомъ по» казанныхъ сѣнокосовъ. Въ onHCbs оказалось (см* стр. 99) не попалъ общественный лугъ1 которымъ пользовались всѣ жители м. Воронкова.
— 119 — Козачье и крестьянское землевладѣніе въ мѣст. Воронковѣ въ І767 году Козаки раздѣлялись на выборныхъ и подпомощниковъ. «Козаки выборные», говоритъ Шафонскій: «назывались тѣ, которые къ полевой и заграничной службѣ съ лошадью, мундиромъ, ружьемъ и пикою и всею верхнею и ни жнею амуниціею должны быть готовы. Достаточные изъ нихъ сами себя во всемъ должны были содержать, а когда такихъ недоставало, то должны другіе, остающіеся въ своихъ домахъ, имъ во всемъ дѣлать помощь, такъ что иногда два, три и больше дворовъ снаряжали одного козака, и сіи то назывались подпомощники». Такимъ образомъ выборные несли военную службу, а подпомощники имъ помогали. Эта помощь, согласно закону 1735 года, должна была выражаться «въ лошадяхъ, ружьѣ, платьѣ, харчахъ и прочихъ воинскихъ потребностяхъ». і) 2) По описи м. Воронкова козаки выборные внѣшнимъ образомъ отличаются отъ подпомощниковъ тѣмъ, что не платятъ консистенскую подать, тогда какъ послѣдніе наравнѣ съ посполитыми уплачиваютъ отъ двора 1 р. 02 коп. 3) Изъ общей цифры 24.4 козачьихъ дворовъ 59 составляютъ дворы казаковъ выборныхъ. Такимъ образомъ, на одного выборнаго приходится три козака подпомощника. По таблицамъ Лучицкаго отношеніе между количествомъ выборныхъ и подпомощниковъ 1: 2, по таблицамъ Червинскаго 1 : 4. Къ сожалѣнію Рум. Опись не даетъ комментаріевъ къ этимъ цифрамъ, указывая только на численное превосходство Козаковъ подмощниковъ, но зато она даетъ богатый матеріалъ для сравнительной оцѣнки экономическаго благосостоянія эгихъ двухъ разрядовъ козачества. Уже при бѣгломъ взглядѣ на таблицы Козаковъ выборныхъ и подпомощниковъ обнаруживается имущественное превосходство первыхъ. Это бѣглое і) А, Шафонскій. Черниговскаго Намѣстничества топографическое описаніе. К, 1851 г. стр* 65, з) Рклицкій. Козаки золот. у. стр. 21. з) См. лрилож.^Кз 1 и № 2,
— 120 — впечатлѣніе переходитъ въ увѣренность при болѣе тщательномъ изученіи. Выборные лучше обезпечены землей, скотомъ, постройками; многіе изъ нихъ имѣютъ промышленныя заведенія, винокурни и мельницы, а также занимаются подсобными промыслами и ремеслами. Правда, между выборными м. Воронкова встрѣчаются и такіе, которые не имѣютъ ни земли ни скота, но такихъ мало по сравненію съ безземельными и безскотными хозяйствами подпомощниковъ, и появленіе ихъ въ средѣ выборныхъ, какъ это видно при анализѣ каждаго отдѣльнаго случая, носитъ характеръ случайности. Такъ, наприм., о Хомѣ Глущенкѣ ничего неизвѣстно въ описи кромѣ того, что онъ сынъ козака выборнаго Грицька Глущенка, который располагаетъ землей на 38 дней, и вполнѣ возможно, что онъ, имѣя отдѣльный дворъ, кормится на отцовской землѣ. Козакъ выборный Григорій Стрѣлнинъ, хотя и не имѣетъ земли, но живетъ очевидно довольно состоятельно: онъ занимается торговлей—продаетъ рыбу, соль и деготь; кромѣ того у него есть винокурня о двухъ котлахъ, въ которой вино выкуривается съ промышленною цѣлью, и вѣтряная мельница объ одномъ камнѣ, въ которой перемалывается чужая мука. Изъ этихъ примѣровъ видно, что отсутствіе указаній на земельную собственность или даже дѣйствительное отсутствіе ея у Козаковъ выборныхъ, не даетъ намъ права заключать объ имущественной несостоятельности такого дворохозяина вообще.—Это имущественное превосходство, явившееся результатомъ историческаго прошлаго, позволяетъ видѣть въ выборныхъ «не только отдѣльную служебную, а прямо соціальную группу». х) Сравнительное изученіе экономическаго благосостоянія Козаковъ выборныхъ и под помощниковъ мѣст. Воронкова утверждаетъ насъ въ справедливости этой мысли. Въ виду этого при изученіи козачьяго хозяйства мѣст. Воронкова эти два разряда ко задняго населенія разсматриваются порознь. Козаки выборные. Козаки выборные мѣст. Воронкова представлены 59 дворами, въ которыхъ заключалось 135 семей или 698 душъ обоего пола. Въ среднемъ на одинъ дворъ приходилось 2,3 семей или 11,8 душъ. Средняя величина семьи—5,2 души. По возрасту выборные рас- і) Рклицкїй, Козаки эолотонсшск. у, стр* 22*
— 121 — предѣлялись такимъ образомъ: мужчинъ—въ нерабочемъ возрастѣ 181, въ рабочемъ—143, а всего 324 души; женщинъ въ нерабочемъ возрастѣ 214, въ рабочемъ 160 душъ, а всего 374. Рабочія силы по дворамъ распредѣлялись такимъ образомъ. і Безъ раб. муж. Съ 1 раб. муж. Съ 2 раб. муж. Съ 3 раб. муж. Съ 4 раб. муж. и бол. итого. Двор. 1 24 13 7 14 59 % 1,7 1 40,7 1 22,0 11,9 23,7 Дворовъ безъ рабочихъ мужчинъ всего 1,7%. Имѣющихъ одного рабочаго мужчину 40,7%. Остальные дворы хорошо обезпечены рабочими силами, причемъ изъ нихъ почти половина (14 двор.) относится къ числу очень хорошо обезпеченныхъ. Всего пахотной земли у Козаковъ выборныхъ было 2262 дня. Учесть количество земли сѣнокосной и лѣсной невозможно, первой потому, что сѣнокосной земли въ частномъ владѣніи было очень мало, общественный же сѣнокосъ въ опись не попалъ, а второй потому, что размѣры ея показаны только въ одной мѣрѣ—«квадратныхъ саженяхъ въ окружности». Пахатная земля находилась въ частномъ владѣніи у 59 дворовъ, слѣдовательно, на одинъ дворъ въ среднемъ приходилось 38,4 дня. Распредѣляя хозяйства по двумъ с.-х. угодьямъ, мы получимъ слѣдующую картину. Имѣющихъ пахать и лѣсъ ..... 66,10% Имѣющихъ только пахать ..... 18,64% Имѣющихъ только лѣсъ. ..... 1,70°/о Всего имѣющихъ землю ..... 86,44% Безземельныхъ . ..... 13,56% Самой большой является группа дворовъ, обладающихъ пахатной землей и лѣсомъ: она составляетъ болѣе % всего количества дворовъ и болѣе чѣмъ въ три раза превышаетъ группу владѣющихъ только одной пахатной. Всѣ эти хозяйства, обезпеченные пахатной землей, составляютъ вмѣстѣ 84,74%. Сравнительно незначительную группу—15,26%,—присчитывая сюда и тѣхъ, которые владѣютъ только лѣсомъ, составляютъ безземельные.
— 122 — Группируемъ дворы по размѣрамъ пахати. Д Я и. J Безземельные. II Иеобезпечеи. ш Средне обезн. IV Хорошо обезн. 0. 15,26% *— -— — до 2. — — — -— 2—4 ■ — — — ■ ~ 4—6 ■ 3,39% — .—_ 6—12 — — 5,08% - 12-18 —— 3,39% — 18—30 — — 13,56% —— 30—40 -— -— — 11,86% 40—100 — — —- 45,76% 100 и бол. —~ •— -— 1,70% Итого . 15,26% 3,39% 22,03% 59,32% Разбивъ дворы условно на три группы—необезпеченныхъ (2—6 дн.), среднеобезпеченныхъ (6—30) и хорошо обезпеченныхъ (30 и болѣе), мы видимъ, что преобладающимъ типомъ хозяйства у Козаковъ выборныхъ является типъ хозяйства многоземельнаго; группа многоземельныхъ составляетъ почти 3/s всего количества дворовъ и въ два съ лишнимъ раза превышаетъ группу среднеобезпеченныхъ. Въ группѣ многоземельныхъ особенно выдвигается средняя подгруппа хозяйствъ, владѣющихъ землею въ количествѣ отъ 40 до 100 дней. Группа малоземельныхъ по отношенію къ двумъ другимъ невелика.—Соотношеніе группъ между собою и отдѣльныхъ подгруппъ наглядно выясняется на діаграм. №№ 1 и 2. № 1.
— 123 — £ & $ № 2. Такъ обстоитъ дѣло съ землей. Разсмотримъ обезпеченіе дворовъ Козаковъ выборныхъ скотомъ. Всѣ 59 дворовъ владѣли 196 рабочими лошадьми и 284 волами, или 480 шт. рабочаго скота и 198 старыми коровами. Нерабочаго или молодого скота было: лошадей—4, быковъ молодыхъ—44, телицъ—52, молоднику вообще 139, всего 239 штукъ. Мелкаго скота: овецъ—1158, свиней 497 и козъ 7, всего 1662 шт. Итого всѣ 59 дворовъ владѣли 2579 шт. скота. На одинъ дворъ въ среднемъ приходилось: Рабочаго скота (воловъ и лошадей). . . .8,1 шт. Рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи (-(-коровы) 11,5 шт. Нерабочаго скота ....... 4,05 шт. Мелкаго скота . . . . . . .28,2 шт. Это общія цифры, очень благопріятныя для хозяйствъ Козаковъ выборныхъ, сравнимъ съ цифрами дѣйствительнаго распредѣленія скота между отдѣльными хозяйствами, причемъ для простоты ограничимся только цифрами рабочаго скота (воловъ и лошадей). Штукъ рабочаго скота. 1 1 1 Бсзскотные, ' 11 Необезпѳчѳн. III Средне обевнеч. IV Хорошо обозне ч. 0 5,09% — — — 1 — —- -— — 2 1 1 — 6,78% ■ 3 — 10,17% — 4 — 5 -—_ —— 10,17% -— 6—10 . — — *—— 38,98% 11 и бол. ! ~ 1 -—‘ — 28.81% Итого. 5,09% 27,12% 67,79%
— 124 — Разобьемъ условно дворы, обладающіе рабочимъ скотомъ, въ pendant къ группировкѣ по пахати, на три группы: необезпеченныхъ (1 шт. рабочаго скота) среднеобезпеченныхъ (отъ 2 до 5 шт.) и хорошо обезпеченныхъ (6 и болѣе). Въ цифрахъ этой таблицы мы находимъ полное подтвержденіе уже намѣтившихся отношеній при группировкѣ по земельной собственности, И здѣсь доминирующей является группа состоятельныхъ, составляющая болѣе 67% всего количества дворовъ и тоже почти въ три раза превышающая группу среднесостоятельныхъ, вмѣстѣ съ которой она составляетъ почти 95°/о. Группа малоскотныхъ совсѣмъ отсутствуетъ; процентъ хозяйствъ, лишенныхъ рабочей силы, въ общемъ незначителенъ— всего 5,О9°/о, причемъ 3,39% изъ этой цифры приходится на долю дворовъ, лишенныхъ всякаго скота. Итакъ, изъ группировки дворовъ по землѣ и по скоту видно, что хозяйственное положеніе Козаковъ выборныхъ было очень благопріятно. Очевидно этотъ разрядъ въ смыслѣ обезпеченности составлялъ верхи рядового козачества, и его экономическое положеніе можно характеризовать, какъ состоятельное съ уклономъ въ сторону средней состоятельности. Козаки подпомощники. Козаковъ подпомощниковъ въ мЬст. Воронковѣ было 1309 душъ обоего пола; они составляли 279 семей и жили въ 185 дворахъ. Па одинъ дворъ приходилось въ среднемъ 1,5 семей или 7,1 душъ. Средняя величина семьи—4,7 душъ. По возрасту эта группа распредѣлялась такъ: мужчинъ въ нерабочемъ возрастѣ— 352 д., въ рабочемъ—297, а всего 649 душъ; женщинъ въ нерабочемъ возрастѣ 344, въ рабочемъ—316, и всего 660 душъ. Рабочими силами дворы Козаковъ подпомощниковъ были обезпечены такимъ образомъ. Безъ раб. ' мужч. ю а. ж О 2 Съ 2 раб. мужч. Съ 3 раб. мужч. Съ 4 раб. мужч, и бол. Двор. °/о 11 6,0 91 49,1 52 і 28,1 24 13,0 7 3,8 185 і 1
— 125 — Изъ этой таблички мы видимъ, что дворъ подпомощника былъ менѣе обезпеченъ рабочими силами, чѣмъ дворъ выборнаго. Группа необезпеченныхъ и плохо обезпеченныхъ составляетъ здѣсь уже больше половины всего количества дворовъ—55,1%. Въ группѣ хорошо обезпеченныхъ (44,9°/о) самые обезпеченные составляютъ всего 3,8% противъ 23,7% Козаковъ выборныхъ. Пахатной земли у Козаковъ под помощниковъ было 2958 дней, причемъ на I дворъ приходилось въ среднемъ 16 дней, т, є? въ два съ лишнимъ раза менѣе, чѣмъ иа дворъ когэка выборнаго. Эти цифры въ ихъ взаимоотношеніи нѣсколько смягчатся при распредѣленіи земли по семьямъ. У Козаковъ выборныхъ на 1 семью 16,76 дней. У Козаковъ подпомощн иковъ » 10, 6 дней Но угодьямъ дворы Козаковъ подпомощниковъ распредѣлялись такъ: Имѣющихъ пахать и лѣсъ ..... 43,78% » только пахать ..... 36,22% » только лѣсъ 2,7 0°/о Всего имѣющихъ землю. . . . 82,70% Безземельныхъ 17,30% Разсматривая эту таблицу и сличая ее съ соотвѣтствующей таблицей Козаковъ выборныхъ, мы видимъ, что процентъ безземельныхъ у подпомощниковъ нѣсколько больше: безпахатные дворы составляютъ всего количества дворовъ. Менѣе благопріятнымъ является также отношеніе числа хозяйствъ, обладающихъ пахатью и лѣсомъ, къ числу хозяйствъ, обезпеченныхъ только пахатью: въ то время какъ у выборныхъ первая группа превышаетъ вторую болѣе чѣмъ въ три раза, у подпомощниковъ менѣе чѣмъ въ два раза. Но все же число обезпеченныхъ пахатью немногимъ меньше, чѣмъ у выборныхъ, и для выясненія уже намѣтившейся тенденціи уклоненія въ сторону меньшей обезпеченности нуженъ болѣе детальный разборъ данныхъ. Для этой цѣли группируемъ хозяйства по размѣрамъ пахати.
— 126 — Д « п. I Беза&мельн, ІІ і Иеобезпечен. 1 Ш і Средне обезпеч.1 IV Хорошо обезл. 0 20% І -— — ДО 2 — 0,54% — — 2-4 -—■ 9,73% ! — 4—6 — 3,78% ’—■ —■ 6-12 — ’■ - ' 16,22% — 12 — 18 ’— — 12,97% ™— 18—30 — —- 20.00% —■ 30—40 — ■ 1 8.65% 40—100 — —- — 8,11% і 100 и бол. —„ — 1 — 1 Итого . ; 20% Ś 14,05% 49,19% 16,76% ! Разсматривая три группы хозяйствъ Козаковъ под помощниковъ, мы видимъ, что главное мѣсто занимаетъ средняя группа, составляющая половину всѣхъ дворовъ. Группа состоятельныхъ въ три раза меньше средней группы, тогда какъ у Козаковъ выборныхъ было наоборотъ. Намѣтившаяся раньше тенденція принимаетъ совершенно опредѣленныя очертанія: хотя дворовъ, обладающихъ пахатью, у подпомощниковъ сравнительно немногимъ меньше, чѣмъ у выборныхъ, но распредѣленіе ея указываетъ на типъ хозяйства скорѣе среднесостоятельнаго, чѣмъ состоятельнаго. Здѣсь же появляется уже и группа въ 14,05 % малоземельныхъ, совершенно отсутствовавшая у выборныхъ. Вмѣстѣ съ 20% безземельныхъ они составляютъ значителвную—34, О5%—группу сельскаго пролетаріата. На діаграммѣ № 3 показано соотношеніе отдѣльныхъ группъ Козаковъ подпомощниковъ, на діагр. № 4—частичныя соотношенія внутри этихъ группъ.
— 127 — № 3. № 4, Провѣримъ эти выводы группировкой по скоту. Всего у Козаковъ подпомощниковъ было 3626 штукъ скота. Воловъ—491 пт., лошадей старыхъ 165 шт., а всего рабочаго скота 656 шт. да козовъ старыхъ 288. Нерабочаго скота; лошадей—4, быковъ модо-
— 128 — дыхъ—71, телицъ 95, молодняку вообще—256 шт., а всего 426 шт. Мелкаго скота: овецъ—1514. свиней 706, козъ—36, а всего 2256. Изъ общаго количества 3626 шт. иа одинъ дворъ приходилось: Рабочаго скота—3, 5 шт. Рабочаго скота въ нынѣшн. пониманіи 5,1. Нерабочаго скота, 2,3. Мелкаго скота—12,2. Сравнивая цифры этого столбца съ соотвѣтственными цифрами у Козаковъ выборныхъ, мы видимъ, что дворъ козака подпомощника въ два раза менѣе обезпеченъ скотомъ, чѣмъ дворъ выборнаго. То же самое явленіе наблюдается, если разсматривать степень обезпеченности скотомъ отдѣльной семьи. Беремъ для сравненія цифры только рабочаго скота. У выборныхъ на семью—4,9 шт. У подпомощниковъ » 2,3 шт. Группируемъ хозяйства по рабочему скоту. Дворы, лишенные какого-либо скота, составляютъ 4, 86% общаго числа дворовъ. Штукъ рабочаго скота. I Безскотныѳ. II Необезпеченъ 1 ПІ ^Средне обезнеч. IV Хорошо обѳгі. 0 14,06% — 1 — 8,11% 1 ~~ 2 — — 21,62% і — 3 —- I ~~~ 11,35% 4—5 1 1 — 21,07% ! — 6 — 10 I ™ — ' 2О.ОО°/о 11 и бол. — 1 -—■" 3.79% Итого . 14,06% 8,11% ; 54,04% 1 ! 23,79% Эта таблица подтверждаетъ данныя группировки хозяйствъ по земельной собственности. Такъ же, какъ и тамъ, утверждается значеніе средней группы, которая составляетъ нѣсколько больше половины общаго количества дворовъ. Вмѣстѣ съ группой хорошо обезпеченныхъ рабочимъ скотомъ они составляютъ 77% съ лишнимъ, значительно превосходя группу необезпеченныхъ. Но и группа лишенныхъ рабочаго скота выражается уже значительной цифрой. Характеризуя землевладѣніе Козаковъ подпомощниковъ на основаніи группировки дворовъ по пахати и по рабочему скоту
— 129 — мы приходимъ къ выводу, что это хозяйство слѣдуетъ отнести къ среднесостоятельнымъ съ уклономъ въ сторону хорошей обезпеченности. Посполитые. Въ м. Воронковѣ были посполитые двухъ разрядовъ: свободные войсковые («описныхъ войсковыхъ свободныхъ маетностей посполитые») и посполитые частновладѣльческіе. Вопросъ о свободныхъ войсковыхъ маетностяхъ въ достаточной мѣрѣ выясненъ В. Мякотинымъ въ рецензіи на II томъ труда А. Лазаревскаго «Описаніе старой Малороссіи». Пытаясь примирить нѣкорое разногласіе, существовавшее между этими изслѣдователями отъ неодинаковаго пониманія слова «ратуша», В. Барвинскій такъ опредѣляетъ этотъ видъ украинскаго землевладѣнія: «это были маетности, не находившіяся въ подданствѣ, которыя составляли своего рода фондъ для раздачи чиновникамъ и вообще членамъ войска и потому находились онѣ «въ диспозиціи войсковой» и гетманской и состояли въ завѣдываніи мѣстной старшины; мы говоримъ «мѣстной», а не сотенной потому, что въ иныхъ мѣстечкахъ были въ управленіи представители товариства и поспольства, и въ ихъ совмѣстномъ вѣдѣніи и находились свободныя маетности». *) Изъ вѣдомостей по мѣст. Воронкову видно, что въ Переяславскомъ полку существовала должность «смотрителя свободныхъ войсковыхъ и ранговыхъ на вакансіи маетностей», которую въ 1767—68 г.г. занималъ войсковой товарищъ Петръ Рустановичъ. Въ его завѣдыванія было 22 двора посполитыхъ, въ которыхъ заключалось 36 семей или 172 души обоего пола. «3 вышеписанныхъ посполитыхъ»—говорится въ вѣдомости, поданной Рустановичемъ, «собирается чинчъ и отсилается въ скарбъ войсковий». Въ его же завѣдываніи было 11 пустыхъ плецовъ п 73 дня пахатной земли, оставшихся отъ разныхъ лицъ—«нашедшихъ въ козаки», «нашедшихъ за границу», «измершихъ безпотомственно» и др. «Зо всего вышеписаннаго поля»—говорится въ той же вѣдомости—«собирается чрезъ годъ десятина ржи четири гречки три четвертей, и той хлѣбъ продаетца и деньги въ скарбовую войсковую канцелярію отсилаютця», *) В. Барвинскій. Крестьяне въ лѣвобережной Украйнѣ въ ХГП—ХГШ в в, Харьковъ. 1909. Стр. 105.
— 130 — Кромѣ посполитыхъ «свободныхъ войсковыхъ маетностей» въ м. Воронковѣ было 61 дворъ, заключавшіе 90 семей или 416 душъ обоего пола посполитыхъ, принадлежавшихъ частнымъ владѣльцамъ. Распредѣлялись они такимъ образомъ. Вдовѣ войскового канцеляриста Михайла Берлы—Евдокіи Берлиной принадлежало 5 дворовъ, 9 семей, 38 душъ обоего пола. Вдовѣ бурмистра кіевскаго Наталіи Козельской 10 дворовъ, 17 семей, всего 68 душъ. Сотнику Воронковскому Матвѣю Сулимѣ 18 дворовъ, 30 семей, всего 130 душъ. Сыну бывш. сотника воронковскаго Николая Афендика, Григорію Афендику, 22 двора, 28 семей, всего 131 душа. Бывш. сотенному воронковскому атаману Федору Хоменку 1 дворъ, 2 семьи, 13 душъ. Священнику воронковскому Павлу Ефимьеву 2 двора, 3 семьи, 17 душъ. Сыну умершаго кіевской губернской канцеляріи переводчика Василію Варфоломееву 1 дворъ, 1 семья, 6 душъ. Войсковому товарищу Петру Рустановичу 1 дворъ, 1 семья, 6 душъ. Брату войскового канцеляриста Владимиру Берло 1 дворъ, 1 семья, 8 душъ. Чтобы не дробить общаго впёчатлѣвія отъ группы посполитыхъ вообще, мы рѣшили эти два разряда посполитыхъ, почти не рознящихся между собою, разсматривать вмѣстѣ. Всего посполитыхъ въ м. Воронковѣ было 83 двора, въ нихъ семей 126, душъ обоего пола 588. На одинъ дворъ приходилось въ среднемъ семей 1,5, душъ 7,08. Средняя величина семьи 4,66 душъ. По возрасту посполитые раздѣлялись такъ: мужчинъ всего 276, изъ нихъ въ нерабочемъ возрастѣ 147 душъ, въ рабочемъ—129 душъ; женщинъ въ нерабочемъ возрастѣ 173, въ рабочемъ 139, а всего 312 душъ. Обезпеченносгь двора рабочими силами представлена въ слѣдующей табличкѣ. Безъ раб. мужч. Съ 1 раб+ мужч. Съ 2 раб* мужч. Съ 3 раб, мужч. Съ 4 и болѣе. Двор. 5 42 22 13 1 83 °/о 6,00 50,6 26,6 15,6 1,2 Отсюда мы видимъ, что дворъ посполитаго былъ почти въ такой же мѣрѣ обезпеченъ рабочими руками, какъ и дворъ козака
— ізі -■ подпомощника: группа необезпеченныхъ и плохо обезпеченныхъ составляетъ 66,6%, т. е. всего на 1%% больше, чѣмъ у подпомощниковъ. Но обезпеченіе рабочими руками въ равной мѣрѣ съ подпомощниками не можетъ въ данномъ случаѣ служить показателемъ одинаковой степени экономическаго достатка, такъ такъ обезпеченіе землей не стоитъ въ прямой пропорціональности съ количествомъ рабочихъ рукъ. Всего пахатной земли у посполитыхъ обоихъ разрядовъ было 496 дней, такъ что на одинъ дворъ въ среднемъ приходилось 5,96 дн., т. е. въ шесть разъ меньше, чѣмъ на дворъ козака выборнаго и почти въ три раза меньше, чѣмъ на дворъ козака подпомощника. Средній размѣръ надѣла посполитской семьи — 3,92 дня. Уже эти среднія цифры грубо помѣчаютъ мѣсто посполитыхъ въ общей схемѣ экономическаго благосостоянія различныхъ группъ населенія мѣст. Воронкова. По угодьямъ дворы посполитыхъ распредѣлялись такимъ образомъ: имѣющихъ пахать и лѣсъ .... 22,89% имѣющихъ только пахать .... 24,10% Всего имѣющихъ землю. . . 46,99% Безземельныхъ . . . . 53,01% Въ этой таблицѣ прежде всего бросается въ глаза группа безземельныхъ хозяйствъ: она составляетъ болѣе половины общаго числа дворовъ. Изъ имѣющихъ землю половина обладаетъ пахатью и лѣсомъ, другая половина—только пахатыо. Разсмотримъ внутреннее соотношеніе въ группѣ владѣющихъ пахатной землей. Дни I Безземельные. 11 1 Нсобозпочен. ш Среднеобезпеч. IV Хорошо обозпеч 0 53,01% 1 4,82% 9,64% 6,02% 1,21% 2,42% ДО 2 2—4 4-6 6 — 12 12—18 18—30 12,04% 3,61% 7,23% 30—40 40—100 100 и бол. Итого. 53,01% 20,48% 22,88% 3,63%
— 132 — Изъ этой таблицы видно, что самою незначительною группой является группа многоземельныхъ—она составляетъ всего 3,63°/о ■общаго числа дворовъ. Двѣ другія группы владѣющихъ пахатью почти равны между собою: средняя группа немного больше первой, обѣ же вмѣстѣ составляютъ меньше половины общаго числа дворовъ и меньше группы безземельныхъ. Это положеніе иллюстрируемъ діагр. № б и № 6. № 6. Для сравненія приводимъ соотвѣтственныя свѣдѣнія о благосостояніи посполитыхъ Полтавскаго уѣзда *). ♦) В, Мякотинъ. Крестьянское землевладѣніе въ Полтавскомъ уѣздѣ. Стр. 161 165. 169, 177, 181. При сравненіи день принимался равнымъ десятины.
— 133 — Посп 0 л U 1 Ы €. I Боззѳмелъные. j 11 1 Необезпечон. III Срѳдпеобезп, IV Хорош/ обезп. Мѣст. Воронкова. . . 53,01°/о 20,48 22,88 3,63 1 Ранговые . . . 42,96% 15,92 30,37 10,75 Іолтавскаго уѣзда. Магистратскіе . . Монастырскіе . . Круп, владѣльцевъ. 47,32% 71,25 45,12 29,02 14,81 15,71 22,72 12,33 35,93 0,95 1,61 3,25 Мел. владѣльцевъ. 87,43 5,86 6,20 0,51 Во всѣхъ этихъ группахъ общее количество безземельныхъ и малоземельныхъ превышаетъ двѣ остальныя группы, что можетъ быть является типичнымъ для положенія посполитыхъ въ эпоху Румянцевской описи. Для характеристики посполитыхъ м. Воронкова достаточно сказать, что это соединенная группа стоитъ въ одномъ ряду съ группами монастырскихъ крестьянъ и крестьянъ мелкихъ владѣльцевъ, которые, по мнѣнію В. Мякотина, были наименѣе обезпеченными группами. Всего скота у посполитыхъ было 1174 штуки. Изъ этого количества на долю рабочаго скота приходилось 202 шт., въ томъ числѣ воловъ 134 шт. и лошадей 68 шт., кромѣ того имѣлось коровъ старыхъ 96 шт. Нерабочаго скота: быковъ молодыхъ 17 шт., лошадей—1, телицъ—39, всего—126 шт. Овецъ 513, свиней—229, козъ—8, а всего мелкаго скота—750 шт. Изъ этого количества на одинъ дворъ приходилось: Рабочаго скота 2,4 шт. Рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи 3,6 шт. Нерабочаго скота 1,5 шт. Мелкаго скота 9 шт. На одну семью рабочаго скота 1,6 шт. Сравнивая эти цифры съ соотвѣтственными цифрами Козаковъ подпомощниковъ, мы видимъ, что цифры посполитыхъ по всѣмъ разрядамъ значительно ниже. Число хозяйствъ, лишенныхъ всякаго скота, равняется 8,43°/о, вмѣстѣ же съ хозяйствами, не имѣющими рабочаго скота, они составляютъ 24,1°/о. Въ общемъ же группа лишенныхъ возможности обрабатывать землю собственными силами должна быть
— 134 — пополнена довольно значительной группой хозяйствъ, владѣющихъ только одной штукой рабочаго скота, которая, какъ видно изъ таблицы, представляющей группировку по рабочему скоту, равняется 19,28%. Штукъ рабочаго скота. I Безскотвые. II Необ&зпечен. Ш 1 Средне обезпеч.І IV 1 Хорошо обезпеч. О 24,10% — — ■ 1 1 ' ’ 19,28% — —— і 2 — 1 26,51% —* 3 - — 7,23% — 4—5 — ! 10,84% —. • 6 — 10 1 — -— 8,43% 11 и бол. - - ■ 11 — 3.61% Итого. 24,10% 19,28% 44,58% 12,04% Сравнивая данныя этой таблицы съ распредѣленіемъ по земельнымъ группамъ, мы видимъ, что при распредѣленіи по рабочему скоту главное значеніе пріобрѣтаетъ средняя группа, тогда какъ при группировкѣ по землѣ ея превосходство только едва намѣчалось. Оставаясь въ рамкахъ принятаго масштаба, можно, принявъ во вниманіе группировку по скоту и по землѣ, характеризовать хозяйство посполитыхъ, какъ среднесостоятельное съ рѣшительнымъ уклономъ въ сторону необезпеченности. Подсусѣдки. Переходимъ къ четвертому разряду обывателей мѣст. Воронкова, къ такъ называемымъ «подсусѣдкамъ», стоявшимъ, какъ выражается Рклицкій, почти въ «полукабальныхъ» отношеніяхъ къ тѣмъ лицамъ, во дворѣ которыхъ они жили. О подсусѣдкахъ Румянцевская Опись даетъ очень краткія и часто неопредѣленныя свѣдѣнія; но эта неопредѣленность зависѣла главнымъ образомъ очевидно отъ неопредѣленности тѣхъ экономическихъ отношеній, которыя существовали между подсусѣдками и ихъ хозяевами. Вѣдомости по м. Воронкову часто затрудняются провести грань между посполитими и подсусѣдками и путаютъ эти понятія. Такъ, напримѣръ, въ вѣдомости Гридорія Афендика сказано: «вѣдомость... о посполитыхъ дворахъ, бездворныхъ и дво¬
— 135 — ровыхъ»; въ общемъ же итогѣ значится: «итого бономъ мѣстечку Воронкове подсусѣдковъ ему Г. Афендику наслѣдно по отцу доставшихся дворовъ»... При этомъ подсусѣдками названы тѣ, которые въ бѣловой описи показаны посполитими. Такое же смѣшеніе терминовъ мы замѣчаемъ въ вѣдомостяхъ Евфросиніи Берловны— Афендиковой, Владимира Берло и др. Путаницу въ терминахъ «подсусѣдокъ» и «досполитый» очевидно нельзя считать случайной опиской канцеляристовъ. Въ положеніи посполитыхъ и подсусѣдковъ по отношенію " къ своимъ хозяевамъ было дѣйствительно много общаго, но экономическая зависимость подсусѣдковъ была несомнѣнно больше. Это видно хотя бы изъ того, что нѣкоторые подсусѣдки (въ Воронковѣ 7 изъ 29) не имѣли даже отдѣльной хаты, а жили вмѣстѣ съ хозяиномъ въ одной хатѣ. Какъ будто въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ послѣднимъ утвержденіемъ стоитъ фактъ, отмѣченный В. Барвинскимъ, что посполитые искали выхода изъ тяжелыхъ экономическихъ условій «въ переходѣ въ разрядъ подсусѣдковъ» 1) т. ѳ. переходили въ группу еще болѣе зависимую въ экономическомъ отношеніи, чѣмъ поспольство. Но это противорѣчіе кажущееся. Дѣло въ томъ, что подъ общимъ именемъ подсусѣдковъ, по вѣрному наблюденію В. Барвинскаго, скрывались двѣ различныя соціальныя группы. Одна изъ нихъ формировалась изъ посполитыхъ, самостоятельное хозяйство которыхъ по какимъ либо причинамъ пришло въ разстройство; вслѣдствіе этого они принуждены были продать или отдать въ залогъ свое имущество болѣе состоятельнымъ лицамъ и перейти на жительство къ нимъ во дворъ, часто даже помѣщаться въ одной хатѣ съ хозяиномъ. Такое положеніе должно свидѣтельствовать о полной утратѣ хозяйственной самостоятельности, и къ этой именно группѣ примѣнимы слова Рклицкаго о «полукабальномъ» состояніи подсусѣдковъ. Это и есть подсусѣдки въ точномъ смыслѣ слова. Такъ понимало этотъ институтъ и гетманское правительство, что видно изъ ордера гетмана Разумовскаго въ 1752 году, въ которомъ такъ опредѣляются характерныя черты подсусѣдчества: «за подсусѣдковъ почитатись и въ ревизію писани быть должны такие, которые живутъ въ однихъ дворахъ, да толко по особихъ хатахъ съ козаками и поспо*) В. Нарвикскій. Крестьяне въ Лѣвобережной Украинѣ въ ХѴП—XVIII в.в, Харь* ковъ, 1909. стр. 207.
— 136 литими, не имѣющіе у себе собственникъ не точию грунтовъ, но и скота ничего, а толко зъ едпихъ заработковъ себе питаютъ» Это оффиціальное опредѣленіе подсусѣдчества было вызвано тѣмъ, что подъ именемъ подсусѣдковъ скрывался иной разрядъ лицъ, жившихъ въ отдѣльныхъ хатахъ и дворахъ, владѣвшихъ собственными либо владѣльческими грунтами и угодьями. Очевидно, въ экономическомъ отношеніи этотъ разрядъ подсусѣдковъ не походилъ на первую группу и образовался инымъ путемъ, чѣмъ эта группа. Дѣло въ томъ, что подсусѣдки, какъ экономически несостоятельный классъ, сначала не участвовали въ несеніи общенародныхъ повинностей (работы, вызываемыя нуждами государства, содержаніе консистентовъ, подводная повинность и т. м.). Вотъ почему посполитые переходили въ подсусѣдки, а владѣльцы ихъ показывали посполитыхъ подсусѣдками, «чтобы защищать ихъ отъ общенародныхъ повинностей и легче выхлопотать на нихъ универсалъ» 3) Но уже въ 1734 году генеральной старшиной рѣшено было привлечь къ отбыванію повинностей и подсусѣдковъ, и они были обложены денежнымъ окладомъ, что, конечно, сократило переходъ посполитыхъ въ подсусѣдки. Въ м. Воронковѣ мы наблюдаемъ подсусѣдковъ чистаго типа. Они встрѣчаются, какъ у Козаковъ, такъ и у прочихъ обывателей м. Воронкова вплоть до посполитыхъ. Распредѣленіе подсусѣдковъ между двумя разрядами козачества говоритъ въ пользу того, что между зажиточностью двора и количествомъ подсусѣдковъ существовала нѣкоторая зависимость: такъ у Козаковъ выборныхъ насчитывается 9 подсусѣдческихъ семействъ, въ то время, какъ у подпомощниковъ ихъ всего 4. Въ нѣкоторыхъ изслѣдованіяхъ Румянцевской Описи подсусѣдки не отдѣляются отъ тѣхъ дворовъ, въ которыхъ они живутъ. Этотъ методъ имѣетъ нѣкоторое оправданіе въ извѣстной неопредѣленности сообщаемыхъ Румянцевской Описью свѣдѣній о степени экономической зависимости подсусѣдковъ, но опись м. Воронкова въ этомъ отношеніи даетъ болѣе опредѣленный матеріалъ, и это позволяетъ намъ разсмотрѣть подсусѣдковъ, какъ отдѣльную группу, и сравнить ее съ другими разрядами населенія м. Воронкова. i) В* Барвинскій. Крестьяне въ Лѣвоб, Украйнѣ, Стр, 209. а) Тамъ—же* Стр. 209,
- - 137 - Всего подсусѣдческихъ дворовъ или правильнѣе хозяйствъ, состоящихъ изъ одной семьи, было 29. Жили они при 22 дворахъ въ количествѣ 128 душъ обоего пола. Въ среднемъ на одну семью приходилось 4,41 душъ, что приблизительно равняется среднему составу семьи посполитаго. По возрасту подсусѣдки распредѣлялись такъ: мужчинъ въ нерабочемъ возрастѣ 37 душъ, въ рабочемъ 28, а всего 65 душъ; женщинъ всего 63 душъ, изъ нихъ въ нерабочемъ возрастѣ 31, въ рабочемъ 32 души. Рабочими силами семья подсусѣдка была обезпечена такимъ образомъ. Безъ раб, мужч. _ Съ 1 раб, 1 мужч. Съ 2 раб, мужч. Съ 3 раб. 1 мужч. 1 1 Съ 4 раб, і мужч, и боя, і _= Двор. 5 ! 20 4 0 0 % 17,2 69,0 13,8 0 о Изъ этой таблицы видно, что группа необезпеченныхъ и плохо обезпеченныхъ рабочими руками составляетъ 86,2°/о. Эта цифра ярко намѣчаетъ мѣсто подсусѣдковъ въ общей схемѣ. Группа хорошо обезпеченныхъ составляетъ всего 13,8%, причемъ въ ней совершенно отсутствуютъ двѣ подгруппы наиболѣе хорошо обезпеченныхъ. Пахатной земли у подсусѣдковъ показано всего 44 дня, значитъ на 1 семью приходится 1,6 дня. Въ дѣйствительности эта цифра должна быть нѣсколько больше, такъ какъ въ пользованіи подсусѣдковъ было нѣсколько больше 44 дней. Но это увеличеніе приходится, какъ видно изъ Описи, на долю имущихъ. Д н н. J Коззеиолыіые. II Необезпечен. III Средне обезп. Хорошо обевп. 0. 82,75% ■ до 2. —— 3,4 5% — -— 2—4 —-— 3,45% ■ 4— 6 — 3,45% 6 — 12 -— — 3,45% — 12-18 —— ■—- 18—30 — — 3,4:&ОІО — 30—40 ——— —— — 40—100 -■ ■■ — — — 100 и бол. — — — — Итого . 82,75% 10,35% 6,90% 0
— 138 — Въ этой таблицѣ прежде всего обращаетъ вниманіе совершенное отсутствіе группы хорошо обезпеченныхъ н огромные размѣры группы безземельныхъ: она равняется 82,75°/о общаго числа хозяйствъ. Цифра безземельныхъ не является вмѣстѣ съ тѣмъ вздутой, что могло бы случиться при нѣсколько механическомъ отдѣленіи подсусѣдковъ отъ тѣхъ дворовъ, при которыхъ они жили и въ хозяйствѣ которыхъ они могли принимать участіе; за это говоритъ опись, дающая свѣдѣнія о занятіяхъ почти всѣхъ безземельныхъ. Изъ этой же таблицы и иллюстрирующихъ ѳѳ діаграммъ № 7 и № 8 видно, что пахатная земля почти равномѣрно распредѣлена между группами необезпеченныхъ и среднеобезпеченныхъ. Анализируя подробнѣе степень обезпеченія землей хозяйствъ этихъ группъ, нужно сказать, что средняя цифра для нихъ нѣсколько мала. Такъ, папр. относительно Кирилла Самохваленка, подсусѣдка козака подпомощника Степана Голіоса, владѣющаго 4х/з днями пахати, сказано, что онъ, имѣя своей земли на 7 дней, сѣетъ вмѣстѣ съ Голіосомъ. Относительно Таранѳнка, подсусѣдка кіевскаго мѣщанина Козмы Снѣжка, извѣстно, что владѣя землей на 5 дней, онъ кромѣ того «пашетъ поле онаго Козмы Снѣжка и зарабливаетъ хлѣбъ серпомъ и цѣпомъ», а для скота «сена на чужомъ полѣ укашиваетъ возовъ 10». № 7.
— 139 — - . 11 T l~l~I IFfJ FI ~ rJ J- 1-ł-łTi ■ 111 и ІП tHfl № 8. Всего скота у подсусѣдковъ было 98 шт. Изъ нихъ рабочаго скота: воловъ 11, лошадей 11 и коровъ старыхъ 7; молодого скота 6 шт.; мелкаго: овецъ 38, свиней 25 шт. Въ среднемъ на 1 семью приходилось рабочаго скота 0,8 шт. Группируя хозяйства подсусѣдковъ по рабочему скоту, мы получимъ слѣдующую картину. іЦтукь рабочаго скота. I Бозскотные. І ' 11 Нео б впечем. ІИ Средао обезиѳч. IV Хорошо обѳзч. 0 62,07% — 1 3,45% 2 3 4-5 6 — 10 11 и бол. - ~ 27,58% 6,90% 1 Итого % 62,07% 3,45% 34,48% 0 Данныя этой таблицы подтверждаютъ въ общемъ выводы группировки по земельной собственности. Какъ и тамъ, здѣсь отсутствуетъ группа хорошо обезпеченныхъ и на первомъ мѣстѣ стоитъ группа безскотныхъ. Какъ будто нѣкоторымъ противорѣчіемъ является значительно возросшая группа среднесостоятельныхъ, но это противорѣчіе является скорѣе подтвержденіемъ высказаннаго выше соображенія о томъ, что средняя цифра земельной собственности должна быть въ дѣйствительности нѣсколько больше выведенной. Разсматривая ближе среднюю группу, мы видимъ, что въ ней наиболѣе велико число дворовъ (27,58%), владѣющихъ miniшшп’омъ обезпеченности рабочимъ скотомъ—2 шт. на дворъ.
- 140 — Заключеніе. Итакъ мы разсмотрѣли четыре разряда жителей м. Воронкова, значительно рознящихся между собой степенью состоятельности и располагающихся по нисходящей лѣстницѣ въ такомъ порядкѣ: козаки выборные, подпомощники, посполитые и подсусѣдки. Группируя дворы по размѣрамъ земельной собственности, мы получимъ слѣдующіе результаты: I. Безземельные—114 дворовъ. IL Необезпеченные (отъ 2 до 6 дней пах.)—48 дв. III. Среднеобезпеченные ( 6—30 дн. пах.)—125 дв, IV. Обезпеченные (отъ 30 дней)—69 двор. Это соотношеніе иллюстрируемъ діагр. 9. № 9. Изъ этой діаграммы видно, что преобладающимъ типомъ хозяйства въ мѣст. Воронковѣ можно позвать средній съ большимъ уклономъ въ сторону хорошей обезпеченности. Но' вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ разсмотрѣнные нами четыре разряда жителей м. Воронкова выдѣляютъ изъ своей среды довольно значительную группу безземельныхъ, составляющую почти 1/з всего числа дворовъ. Для полноты Картины намъ остается разсмотрѣть, чѣмъ существовала эта группа.
— 141 — Всѣ занятія безземельныхъ сводятся къ слѣдующимъ: Ремесло 16 дворовъ. Ремесло и зажонъ чужого хлѣба . 8 > Ремесло и аренда чужой земли 4 У> Ремесло, зажонъ и аренда' чужой земли. 1 Ремесло и мелкая торговля . 1 )> Аренда чужой земли 28 Зажонъ чужого хлѣба . 40 )) Зажонъ и аренда чужой земли 4 )) Мелкая торговля .... 1 «Съ заработку» .... 1 «Упражняется игрою музыки» 1 Милостыня . . 1 » Шинкованіе горячаго вина . 1 )> «Досматриваетъ мельницей» . 1 )) Неизвѣстно чѣмъ .... 6 )) Итого 114 дворовъ. Наибольшее число безземельныхъ—46,49°/о—, какъ видно изъ этой таблички, жили съ «зажону» . чужого хлѣба. Къ сожалѣнію опись не даетъ свѣдѣній, на какихъ условіяхъ производился этотъ «зажонъ». Около 32°/о снимали чужую землю «зъ десятины». Размѣръ арендной платы выясняется приблизительно изъ тѣхъ простыхъ случаевъ *), когда сдающій землю, не имѣя рабочаго скота, сдавалъ ее всю; опись, обозначая количество земли, отмѣчаетъ въ четвертяхъ ржи и гречихи, сколько онъ получалъ. Въ большинствѣ случаевъ это была сдача земли съ половины. Около 1іі безземельныхъ занимались ремесломъ. Въ описи всегда отмѣчается, сколько получается доходу отъ ремесла, но эти цифры видно не всегда отвѣчаютъ дѣйствительности. Кромѣ консистентской платы, ремесленники м. Воронкова несли повинности по отношенію къ воронк. сотенной канцеляріи «выстаченіемъ подводъ и фашинъ». Описью зарегистрировано до 10 видовъ ремеслъ. Всего ремесленниковъ въ м. Воронковѣ было 65 дворовъ, а въ нихъ ремесломъ занимались 62 семьи. По отдѣльнымъ видамъ ремесла эти семьи группировались такимъ образомъ: Ткацкое—23 семьи. Кравецкое—13 » *) Такіе простые случаи см. напр. въ приюж. № 2, I, 76, 91, 168, 186.
— 142 - Шевское — J1 семьи Кушнирское—5 » Ковальсдое— 4 » Музицкое — 2 » Теселъское— 1 » Бондарское— 1 » Рѣзницкое— 1 » Малярское — 1 » Итого 62 семьи. Итакъ ремесло, зажонъ и аренда являлись главными средствами существованія для группы безземельныхъ. Эта группа вмѣстѣ съ малоземельными достигаетъ 45,5°/о. Такимъ образомъ, произведя перегруппировку послѣдній разъ, мы видимъ, что населеніе мѣст. Воронкова распадается на двѣ рѣзко очерченныя группы. Одну изъ нихъ мы опредѣлили какъ среднюю, съ большимъ уклономъ въ сторону хорошей обезпеченности; она составляетъ б4,5°/о общаго числа дворовъ. Другую—45,б°/о— можно назвать группой сельскаго пролетаріата различныхъ степеней экономической зависимости. Она нѣсколько меньше первой группы, но ростъ ея въ будущемъ обезпеченъ. Процессъ этого роста многообразенъ и сложенъ; въ нашу задачу не входитъ вскрытіе всѣхъ его причинъ, но одно явленіе рѣзко бросается въ глаза при анализѣ этой группы со стороны семейнаго состава. 78,1°/о ея составляютъ дворы односемейные *); вмѣстѣ съ двухсемейяыми число ихъ достигаетъ 94,7°/о. Только б,3°/о приходится на долю многосемейныхъ (3—4 семьи). Этимъ подтверждается уже отмѣченная нами зависимость въ формѣ прямой пропорціональности между многосемейностью и матеріальной обезпеченностью различныхъ группъ м. Воронкова. Огромный процентъ малосемейныхъ дворовъ ясно показываетъ, что ростъ указанной группы стоитъ въ очевидной зависимости отъ процесса распаденія двора; а такъ какъ процессъ распаденія двора замѣчается въ болѣе интенсивной формѣ въ менѣе обезпеченныхъ соціальныхъ группахъ (подсусѣдковъ, посполитыхъ), то этимъ намѣчается и матеріалъ для пополненія этой группы. *) Вопросу о дробленіи семей въ Малороссіи посвящена о^ень интересная брошюра В. В. Тарковскаго <0 дѣлимости семействъ въ Малороссіи». Труды коммиссіи Высочайше учрежденной при Императ. Ѵнив. Св. Владимира для описанія губерній Кіевскаго Учебнаго Округа, Кіевъ, 1853 г.
Приложеніе І. Козаки выборные мѣстечка Зороккоба.
144 — ?? 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27І Н А С Е л Е н І Е. Постройки. Мужчинъ. Женщинъ, пола. Наймиты. Имена и фамиліи. 1 Число дворовъ. Число семей. 1 До 15 лѣтъ. ' 1 15—59 лѣтъ. І 60 и болѣе, О U о До 15 лѣтъ. 1 •S сь ю 1 ю II-I j 60 и болѣе. ВСЕГО. 1 Всего душъ обоего j Взрослыхъ муж. І Взрослыхъ жен. Малол, обоего пол. X І К о м о р ъ «и и cd (X nJ О [Конюшень. Безкоровай Филиппъ. 1 1 2 1 — 3 1 і — 2 5 Г 1 1 1 L Бобрувникъ Василій, 1 1 2 1 1 4 . 3 1 — 4 8 1 1 2 1 Бобру вникъ Яковъ. 1 3 7 3 10 8 4 — 12 22 1 3 3 3 — Бобрувникъ Филиппъ- 1 1 1 1 — 2 1 1 ■— 2 4 1 — 1 Бойко Семенъ, 1 4 5 4 1 10 7 5 1 13 23 3 3 7 Бунчукъ Василій. 1 1 І ■ 1 = 2 3 1 4 6 1 1 4 Бунчукъ Григорій. 1 і 2 I — 3 2 1 — 6 1 — 2 Гаврилко Андрей.* 1 1 3 1 1 5 3 — 3 8 1 1 4 Галабурда Романъ. 1 1 — 1 1 1 1 - 2 3 1 1 2 1 Гамза Павелъ. 1 6 6 6 — 12 9 7 — 16 28 6 — — Гладкій Данило. 1 2 2 2 — 4 6 1 1 8 (2 2 2 4 Гладкій Константинъ. 1 2 3 1 — 4 2 2 — 4 8 2 2 1 1 1 Глущенко Григорій. 1 2 2 2 — 4 2 3 — 5 9 2 3 7 1 Глущенко Фома. 1 1 1 1 1 — 2 1 1 — 2 4 1 1 3 Горбачъ Кузьма, 1 1 1 1 — 2 3 1 1 5 7 1 1 2 — Гузѣй Григорій. 1 2 2 2 4 2 3 - 5 9 2 3 5 Дербахъ Андрей. 1 2 2 , 1 1 4 1 1 1 3 ! 7 1 . 2 1 Дербахъ Ѳеодоръ. 1 1 — 1 — J 1 - 1 2 1 1 1 1 Желѣзнякъ Степанъ. 1 1 1 2 — 3 3 2 — 5 8 2 2 3 1 Желѣзнякъ Филиппъ. ; 1 1 1 — 1 2, , ’і 1 - 3 4 1 1 1 1 Журбасъ Иванъ. 1 4 6 3 — 9 3 6 1 10 19 1 3 5 2 Згонникъ Григорій. 1 4 з1 3 — 6 7 1 4 — ". 1; 4 4 6 Илляшенко Трофимъ, 1 2 2 2 - 4 4І 2 — 10- 2 3 4 1 Ильченко Сергѣй. 1 2 : 3 2 — 5 і! і 3 — 4 9* 2^ 2 з! Ильченко Якимъ. 1 4 6 4 10 1 4 і Г 3 3 4 1 Исаевъ Максимъ. 1 2 4 1 5 —і 3 І 3 8 2' 2 3 1 Карпенко Степанъ, 1 ! 3 1 1 4 — S з! : 5 J 8 ; із і 2 3 7
14:5 Прин. усад. Пах, земля. СКОЛЬКО ВЫСѢВАЕТСЯ. Число огородовъ. І Число пустыхъ плецовъ.| і Въ сколькихъ мѣстахъ. 1 . і Число кусковъ. Число неразд. кусковъ, і Число дней. Рожь. Пшен. Ячм. 1 Овесъ.1 Греч. Просо. Коноп, Гсрохъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. I] Четверичковъ Четвертей. 1 1 Четверичковъ, 1 и-————1—! Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей. 1 . 1 || Четверичковъ. 1 — ■ І 3 4 Ці/з 2 — ■— 1 — 3 — 1 — — — — 4 17 17 43і/з 6 II 41/21 2| 4 5 41/2 2 1 — 1 3 32 77 19 — 4 — 5 12 — 4 Сѣ 14 етъ мъ на 33 нтфаздѣле дворомъ. 9 нной зем пѣ съ 4 брат омъ 5 Вас илі емъ, жи вуш им Ъ отд ѣлъ ны 2 9 261/3 31/2 — 4 — 1 — 1 — 2 — — 1 2 3 12 52і/з 91/2 — 6 —" 2 — 7і/г — — 1 1 3 22 10 45 15 — 1/2 — 1/s 2 6 — 3 14 242/3 9 — 2 1 1 3 25 8 39 31/2 4 4Чг 1 5і/й — 31/2 3 3 1 1 3 22 1 38 9 — 31/2 — 5 — 1 2 4г/з 1 — 1 — 3 23 23 67і/з 171/2 — 41/2 — 1/Ъ — 101/2 1 3 Сѣ 15 етъ мъ на 34 нераздѣпе дворомъ. І1/2 нноЗ 1 зем 21/з лѣ съ 1 брат 1 омъ 31/2 Анд рее 4 мъ, Жи вущ 6 им ъ отд ѣль I1/? ны 1 3 12 43і/з 81/2 4 - 51/2 — 1 — 41/2 — — 1 3 5 252/з Ѵ/2 — 1 — 2і/2 1 — 7 3 37 81з/з 9 3 — — 9 6 161/2 10 ' 2 3 2 3 8 8 і 17і/з 7 — 11/2 1/2 2 1 28 . 28 64 11 7 61/2 ! 2 41/5 t 2 ! 6 1 3 і 7 4 22 21/5 ! 4 5 2 3 з h 32 ! 1Є і 921/3 20і/і ї — 2 > З1/! ! 1С 1 с і 1 1 ł 16 791/е 1121/: 2 — 4 — 26 2і/і І г; — І ч 2 1 1 $ 26 80 211/: 2Ї 21/: г : Зі/! 1 1- J
— 14G т С К О т ъ. Сѣнокосы Лѣсъ.| Число семей въ дворѣ. Рогатый скотъ, Лпш. Мел. скот. а? о 2 -1 ч 1 <и омъ. 1 №№ Имена и фамиліи. Воловъ, Коровъ, Молодыхъ быковъ. Яловыхъ коровъ. д- S Телятъ, Рабочихъ. 1 Молодыхъ. Овецъ. Свиней, Козъ. 1 І К о п е и ъ. Возовъ. 1 К о с а р е f 1 Число кусковъ. I Живущихъ съ за» Арендующихъ зеш 1 Сдающ. зем. въ ар 1 Зьнимающ, ремгесл 1 Безкоровай Филиппъ. і і і ! 1 *— 1 1 1 2 Бобрувникъ Василій. 4 2 — 9 3 1 3 4 Бобрувникъ Яковъ. Бобрувникъ Филиппъ 6 2 2 1 2 4 1 2 і і 1 3 1 г ур/ 31 17 6 6 4 1 5 Бойко Семенъ. 6 6 6 6 1 б; 7 — 35 8 3 1 6 Бунчукъ Василій. 1 2 — -- — 2 2 - 10 і 3 3 7 Бунчукъ Григорій. 2 2 — — — 1 1 — 6 6 - 1 8 Гаврилко Андрей. 6 4 - - — 6 і 13 — 25 4 * 3 9 1 ! Галабурда Романъ. 8 2 — 16 5 — 10 11 1 п 1 Іамэа Павелъ. Гладкій Данило. 11 4 10 і 4 1 6 1 — 1 1 8 1 9 1 г 3 1 УР- 36 12 14 6 — і 12 Гладкій Константинъ. 5 з і - — - 4 І 2 — 7 14 3 13 Глущенко Григорій. 6 4 4 2 2 і 4 - 32 13 4 14 Глущенко Фома. 1 — — — 15 Горбачъ Кузьма. 1 1 — 2 1 1 16 Гузѣй Григорій. 3! — 1 1 : 2, 4 — 34 13 - 17 Дербахъ Андрей. 5 2 — — — 4 — 9 4 3 18 Дербахъ Ѳеодоръ. 3 4 2 — — — 10 4 — 19 Желѣзнякъ Степанъ. 3 3 — — — 2 2 — 13 6 2 20 Желѣзнякъ Филиппъ. 2 1 1 1 — 5 1 2 21 Журбасъ Иванъ. 8 9 —■ 4 7' 5 — 76 21 5 22 23 Згонникъ Григорій. Илляшенко Трофимъ. 7 4 3 2 1 — — 4 2 6 1 г 2 УР^ 18 4 11 5 6 24 Ильченко Сергѣй. 4 1 1 3 . — 26 2 25 Ильченко Якимъ. 9 8 *! 6 —Г 70 24 2 1 26 Исаевъ Максимъ, 2 3 2 ■ — — _і 2 — 29 15 1 ' 27 Карпенко Степанъ. 4 2 ! 3 — 1 і 7 24 9 1 2
Занятія и ремесла. доходъ. Промышленныя предпріятія» Налоги и повинности. Отъ ремесла и занятія. Отъ сдачи зем. въ ар. Винокурни. Вѣтряныя мельниць 1 Пасѣки. Консистенская дача. Рожь. Г реч о. 1 ■ ZT ' Число котловъ. Число кадокъ. Число ведеръ. Скольк.руб, лриб. Число мельницъ. Сколько камней» — 1 І Перем, въ четвер. Доходъ ВЪ четвер.! Число пасѣкъ. Сколько ульевъ» 1 1 Скольк. руб, приб.| Четвертей. Четверичковъ. 1 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. 1 Рубли. 1 Копейки. 1 Прод. рыбу. Прод, соль. і 10 2 1 I 1 1 п 2 1 5 уст ! ! 2С 1 1 1 30 ая. » - 1 5 1С 1 1 1 1 I 20 і 1 і 1 і ł 2 1
— 148 Н А С Е Л Е н І Е. Постройки. Мужчинъ. Женщинъ. аз о к Наймиты. t* о L- EJ ‘ я J Имена и фамиліи. (О ■ «и о хо м « *■ 0 * в ■ 0 сх а» кЧ £ О ні ' ь d о о S * £ J, J, 0) 0 kfl 0 аз a о S н а ад 41 ч і о е: 4J Сі 41 е: о Е4> ц 1 це с: 43 ч о a te t® h ; 0 X X 50 5?2o 1 Д h S cl 2 О О Щ о ю to о ю ю U1 о tt ч • 0 0 r: л _ E В п і о о 1 К 0 1 S О U о ООО cu cu e; rt O rt 0 s я о jr tr tf ю г-< о о m ї=с ю о о m о СП to W 03 m m M x x j 0 a 28 Карпенко Михаилъ, 1 1 z 1 — 3 3 і 1 — 4 7 1 1 1 — - 29 Кишеня Трофимъ, 1 5 5 4 9 9 * 7 16 25 4 4 4 — 30 Клименко Григорій, 1 1 1 1 — 2 2 : 2 4 6 1 1 3 - 31 Коломійченко Димитр. 1 2 - 2 2 2 : 3 : — 5 7 2 2 6 1 32 Коновалъ Ѳеодоръ. 1 2 3 3 — 6 3 2 — 5 11 2 2 7 — 33 Котулъ Остапъ. 1 ? 4 І 2 Iі 6 4 2 — 6 12 2 3 8 1 34 Кудра Антонъ. 1 3 3 3 -- d з і 1 5 — 8 14 1 2 2 5 1 35 Лебедь Василій. 1 1 2 1 і з: і 1 — 2 5 12 31 36 Мамайсуръ Василій. 1 4 2 3 1 І 5, ? 5 1 8 13 2 2 2 — 37 Мамайсуръ Петръ. 1 1 2 1' 1 3 2 1 — 3 6 12 1 — 38 Мамайсуръ Андрей. її 2 3 1 1 5 2 1 1 4 9 12 2 1 39 Мамайсуръ Андрей. 1 1 4 1 —’ 5 1 1 — 2 7 112 1 40 Недождѣй Иванъ. 1 2 - 2 — 2 3 4 — ?! 9 1 1 — — 41 Недождѣй Григорій. 1 3 3 4 — 7 1 3 1 5 12 3 4 9 — 42 Нестеренко Аврамъ. 1 2 з' 1 1 5 2 2 4 9 115 1 43 Пацюкъ Антонъ. 1 4^ 4 4 — 8 7 5 12 20 4 4 8 — 44 Писаренкова Татьян. 1 1 1 — 1 2 2 1 3 5 2 1 2 5 5 1 45 Погорѣлко Кириллъ. 1 1 4 1 - 5 5 2 — 7 12 113 — 46 Полубейникъ Кириллъ. 1 4 3 5 — 8 8 4 12 20 4 5 7 1 47 Прихудно Филиппъ. 1 Зі — 5 — 5 4 2 — 6 11 2 2 3 1 48 Серзкенко Ѳеодоръ. 1 2 2 2 — 4 5 2 — 7 11 2 2 4 — 49 Скочко Корнѣй. 1 2 — 4 — 4 6 2 — 8 12 2 3 3 1 50 Смусь Петръ. 1 5 о 7 ““ 13 6 4 1 11 24j 5 5 10 - 51 Списенко Кириллъ. Г 1 3 2 — 5; 3 2 — 5 10 113 1 52 Стрѣльнинъ Григорій. 1 1 2 1 — 3 1 2 — 3 6 12 3- 53 Тимченко Семенъ. 12 3 2 — 5 3 2 — 5 10 2 11 — 54| Ѳедько Максимъ, 1 7І 17 iof — 1 27 9 10 — 19 46 6 ul 14] 3
149 — Прин. усад. Пак земля. с к о И 1 Ь К О В ы С В А Е ' ГСЯ. ffi о sr м о) ь tó о о Рожь. Пшен. Ячм. Овес. 1 ! Греч. Просо. Коноп. 1 Горохъ. Число огородовъ. Число пустыхъ лл< Бъ сколькихъ мѣс Число кусковъ. Дисло неразд. кусї Число дней. Четвертей. 1— - — Четверичковъ. j Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей, Четверичковъ. 1 Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 — ——■—1 Четверичковъ. 1 Четвертей. Четверичковъ- 1 — — — — — — — 1 — -- — — 1 1 3 17 13 42 12‘/s 21/2 2 I' 41/2 1 — 2 4 — 5з/з 11/2 — — 1 — — — 3 14 12 42з/з 10 I1/? 91/2 2’/2 — — — 1 1 3 22 50і/з 17 1/2 61/2 2 — - 3 20 16 45'/з 10 1 1 3 81/2 — — - 1 3 14 14 611/8 16 5 5 51/2 — — — 3 12 — 42г/з 10 2 1/2 71/2 1 — — 1 — — — —- — — — — — — , 3 4 10 1 ІѴз 2 11/2 — — ? 21 — 43г/з З1/2 1 1 4 2 11 6 2 — 3 2 3 — 72/3 4 -- — 11/2 — — 1 3 26 13 56 61/s 3 31/2 121/2 4 2 — 6 3 15 — 68 7 121/2 15 21/2 — 1 2 1 3 32 32 83г/з 8х/э 8 2 6 2 14 — І/З 9 3 8 . — 221/э 8 2 — 1 — — -— 4 25 — 69 71/2 1 6 12 4 1 1/2 3 2 3 6 5 121/3 41/2 — 1 1 — — — 2 3 15 15 601/3 19І/2 1 6 2 1 — — — 1 3 ; 11 35з/з 16 1 1/2 — 11/2 — — — 1 • “ — — — — ■— — — 1 1 2 » 17 47 151/s j 3 — 41/2 — — 2 1 12 І — 28з/з S 1 11/2 ! 1 2 * -- 2 —. — - — — ■ — 1 г І 213/3 7 г 2 — с 1 1 ‘ — г 1 І < І 46 і £ і 147а/з 1( > ; ЇІ 1 1С ) 7 ЗА 1 1С ) 191/1 ł S ? - 161/! і
— 150 — ж ^1 28 29 ЗО 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43: 44 45 46 47 48 49 50 51 І 52 53і 54 С К 0 T ъ. i Зѣнокосы Лѣсъ, Число семей въ дворѣ. Рогатый скотъ. ЛоШ. Мел . скот. 2 §1 X 0 5 СЩ 1 Е Й 1 А щ о О I 1 tu 1 £ rd Е Ф ns Имена и фамиліи. гЧ □а о 2 'О tś |Д X X I X 1 « ! O, fD 0 О) и £П їП X £ g о R u з> Е ta а к =j F- X 2 I =t бЯ <D і id o cd £ 0 X X 3 ф й> Сі, о о х X s X ET O 0 1 и «? E i Й O sc к 3 2 g гт es * Ф 3 m R Ю r 1 o s 0 O 0 O 0 R и 2 £0 ВД 1 о t: IX ь 1 OJ 1 nJ CL И o , po 0 СП j S T £ я о. < І О І Карпенко Михаилъ. 1 1 — — — — 1 J! 1 _ 1 1 1 Кишеня Трофимъ, 1 5 3 — — 3 2 - 14 8, — Клименко Григорій. 2 21 і — — — 1 2 - — 1 1 Коломійченко Димит, ' 5 1 2 1 - — — 4 — 22 9 ( 2 Коновалъ Ѳеодоръ. 6 1 3 1 — 2 3 4 - 10 4 2 Котулъ Остапъ. 7 7' - 1 4 ; 6 — 25 14 2 Кудра Антонъ, 8 1 3 — - — 3 2 — 16 11 i І 3 Лебедь Василій. 1 4 3 1 3 1 4 — 38 13 2 Мамайсуръ Василій. 5' 1 Iі — - 1 ; 1 — 1 20 2 3 Мамайсуръ Петръ. 2 2і — J 4 1 — 2 2 Мамайсуръ Андрей. 6 1 - 3 4 — 15 4 — Мамайсуръ Андрей, 5 'I 3 - — — 5 1 — ' 12 3 — 1 Недождѣй Иванъ. 2 2 — — — 2 1 — 5 3 — Недождѣй Григорій. 7 8 — — 5 6 ! 5 — 35 15 1 1 г УР- Нестеренко Аврамъ. 4 3 — 2 — 2 7 — ! 18 5 4 Пацюкъ Антонъ. 8 6 — — — : 5 3 — 27 11 50 12 ! 4 Писаренкова Татьян. 2 1 2 — — — 3 = 18 10 — Погорѣлко Кириллъ. і 2 ! 2 — -- , — — 2 1 — 7 4 I 2 Полубейникъ Кириллъ 5 3і — 2 2 3 - 25 5 1 1 Прихудко Филиппъ. 6 4 — — 4 4 1 - 14 7 3 Серженко Ѳеодоръ. 7 5 — — 4 — 5 — 1 22 13 1 Скачко Корнѣй. 2 3 2 — 1 1 4 - 20 6 — 1 Смусь Петръ, 13 4 1 — 3 2 4 — ! 36 15 1 Списенко Кириллъ. 1 4 3 2 1 i 3 3 1 2 19 10 1 — Стрѣльнинъ Григорій. — — — 1 — 2 1 / — 9 1 1 Тимченко Семенъ. 2 2 2 — 1 -— 3 1 : 9 1 Федьно Максимъ. J 18 8 . 3 1 2 2 ; 3 ;1 Ґ yp. . 84 31 9 І
151 Кушнирское. доходъ. Промышленныя предпріятія. Занятія и ремесла. 4 1 1 3 Прод. рыбу, соль и дегеть 5 Налоги и повинности. Консистен- ская да ча. 5 X Ру б л Копѣйк 3 І
152 н А С Е Л Е н І E. Постройки, 2 rt Мужчинъ. Женщинъ. o c Наймиты. ?ОІ o u13 co J? % Имена и фамиліи. ІО о S обоє г rou oj; “Н0Ж ’жк 1 3J a> ДВОрі семе лѣтъ f- ' 40 4J ! 4а R О Г 0 лѣтъ лѣт: о> 4а е; о Г 0 a & I <и o И . M 'O 3 S ° T ъ, M o P a Ю Ш о 1 о щ СГ' ю [з0 „ о іл щ Ф c= t* U O M я с Ę o o o etf O «1 • о и 1 О Я о <D Cu o. t; O s-s о Т t=£ ю т—г о О и До 15- о * o Ш ГО ro | СЙ ш ta є ' X j o ье 55 Федько Ѳеодоръ. 1 1 1 1 2 4 1 5 7 2 з! — — 56 Хоруженко Трофимъ. 1 2 2 2 4 6 2 1 9 13 1 2 2 5 — 57 Черпакъ Климъ. 1 1 3 5 > 3 8 2 5 7 15 5 3 3 9 2 58 Шафороатъ Тарасъ. , Iі 2 4 4 8 4 2 6 14 1 1 2 3 6 2 59 Шевченко Левко 1 6 12 7 19 7 7 і 14 33 1 1 4 4: 5 l i итого . . 59 135 174 143 7 '324 204 160 ' 10 1 і 374 1 698 i i 3 3 4 i i ! 122;139,227| 30
153
164
1 55 -- Занятія и ремесла д 0 X С д ъ. Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. І Отъ ремесла и занятія. I Отъ зем. сдачи въ ар. Винокурни. Вѣтряныя мельницы. Пасѣки Конейстенская дача. Рожь. Г реч. І Число винокур. Число котловъ. Число кадокъ. 1 Число ведеръ. Скольк. руб. приб. Число мельницъ. ~ — 1 ’s и X 1 S ІС о , as л R 2 о 1 Перем, въ четвер. 1 1 Доходъ въ четвер. Число пасѣкъ. | Сколько ульевъ. 1 Скольк. руб. приб. 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ., (Рубли. [ S м «и с о Кущнирское, 10 1 1 1 2 30 60 20 1 Іне 1 ДОС 20 тро 2 но. w Повинности одбуваетъ до полиціи* 9 4 1
Приложеніе II Козаки подпомоіцники міст. £opo»ko6a.
— 158 — 1 4 А С £ Л Е H I Е. Постройки. Мужчинъ. Женщинъ. пола. ! Наймиты. 1 ! £ Имена и фамиліи. m о и й> 1 О і OJ d ъ обоего * муж. ж (D t: о с о (U (й 0 р ъ а о пень. о аз ч Е а> о н ца ч 40 R 40 О t_ ’Й -f0 о u 3 14 <*• X л X 3 о \ó o E- s а 2 о о ю Ch (И ю о* ю іо С ч о о Й ас ч о с о 1-м 1 X о >—’ 1 s o ь 0) о Оч о o о rt о S хг S хг . о 2 о со о ю г—Г o о m сЗ со □ «t В X О £Ć 1 Андрущенкова Анна. 1 — і — ь 1 2 — 3 4 1 1 1 — 2 Антоненко Михаилъ. 1 1 1 і — 2 3 1 — 4 6 1 2 3 1 3 Блиднякъ Василій. 1 2 2 2 — 4 2 1 1 4 8 і 1 3 5 1 4 Бовванъ Трофимъ. 1 2 3 2 5 2 2 — 4 9 1 1 3 — 5 Бойко Яковъ. 1 1 2 1 - 3 4 1 — 5 8 1 2 5 — 6 Бойченко Демко. 1 1 2 1 — 3 1 1 — 2 5 1 1 1 — 7 Борисейко Мартинъ. 1 4 5 4 9 3 5 — 8 17 1 3 3 4 — 8 Бунякъ Аврамъ. 1 2 - 1 1 2 3 2 — 5 7 1 1 1 4 1 9 Бутенко Иванъ. Iі 1 2 2 ' 4 4 1 — 5 9 1 1 1 — 10 Бутенко Филиипъ, [ 1 2 4 2 — 6 ' 2 1 1 4 10 2 2 4 2 11 Буланъ Василій. 1 1 — 1 — 1 1 — 1 2 1 — — — 12 Буланъ Яковъ* 1 2 4 3 — 7 3 3. — 6 13 2 3 3 — 13, Бѣлашенко Іско. 1 1 — 1 — 1 1 1 - 2 3 1 2 2 — 14і Бѣлашенко Матвѣй. 1 1 1 1 — 2 2 2 — 4' 6 1 2 4 1 15 Бѣленко Степанъ. 1 1 1 3 — J — 1 — 1 5! 1 2 5 — 16 Бѣлилоаецъ Никита. 1 3 9 3 — 12 3 ! з __ 6 18 3 3 8 — 17 Васинъ Павло. J 1 1 1 2 2 1 1 4 6 І 1 1 18 Васинъ Максимъ. 1 1 — 1 1 ; 3 1 ■—■ 4 6 1 3 4 — 19 Вербицкій Иванъ. 1 1 1 1 — 2 — 1 2 3 5 1 1 4 - 20 Винниченко Кириллъ. 1 1 1 2 -- 3 2 1 — 3 6 1 1 2 — 21 Вовкогонъ Павелъ. 1 2| 3 2j - 5 3 2 5 10 2 2 4 — 22 Вовкъ Максимъ. 1J 2 1 2 — 3 1 2 — 3 6 1 1 2 1 23 Волошинъ Григорій. 1 1 — 1 - 1 1 1 — 2 Зі 1 1 3 — 24 Гавриленко Василій. 1 21 1 2 — 3 1 2 — 3 6', 2 2 2 — 25і і Гладкій Максимъ 1 1 2 1 — 3 1 1 — 2 5 1 1 1 — 26 Голіоса Иванъ. 1“ 4 7 4 — 11 2 8 — 10 21 3 і 4 5 — 27 Голіоса Степанъ. 11 1 1 -■ 1і 1 -- г' — 2 3: 1 і і -її 1 5 1
159 — СКОЛЬКО ВЫСѢВАЕТСЯ. Прин. усад. Пах. земля. aa О et о О, , о о га о 3 о с к >< ЕCJ >> G и 1 о £ н і£ и л кусковъ. (Q о | 3 ca d> Е Число дней. Рожь. Пшен. Ячм. Овесъ. Греч. і £5 о ш о U5 S 1 «и і пз 1 g £ jS OJ ИЧЕкОВЪ H ичкивъ. >s P3 o s о о о л о о |Д о о S о Сц CD Щ Ь £Х 1 <и ЯЗ н о. ca CL <D m cx a> m Cl <d ffi 1 o, iŁ> □ł ! E- а. CD » a <D ЙЗ s & a |т со г X ГТ 1 T 4ł T 1 <D T 3 1 3 1 9 1 1 — i —. 31/2 1 3 ! 4 8 1 1 1 I 1 3 9 9 193/э 4 ! 1 21/2 3 3 7 14]/з JP 1 2 — _ 1 1'/» 21/2 4 24 72 10 — 5 51/2 3 7 3 14 42 5 51/2 — 26/s 572 2 12 312/3 21/2 11/2 — W 41/2 2 19 19 502/з 6 51/2 2 7 5 2 Зе МП я, 1 з н акъ не ра здѣл еяи а я no каза на з а Ma СЛ0 3] 11 231/я 13^/2 1 1/2 5 2‘ li 3 12 401/э 71/2 — - 2 , 7 2 2 4 13і/з 6 - — — 1/2 2 — 3 14 25 8 1 — — 6 1 4 23 25з/з 61/2 1 1;4 3 1 3 2 з1 12 17 4*/г і 1 1 ''o J“l — 3 11/2 3 9 12 21/2 ■ — !/= - “■ 2 2 6 8 Ч* 1 3 — — ]| 1 і Ъ/з — — — 3 J 6 10 2 1 — ],^l 1 1/9 j 1 1 і \ 1 1 6 3 і — i - i 1 l i 1 1 3 і 7 191/э 4 1 ■/s — 2’ 1 ЗІ 13, 1 21 3</s! і 2 — 4. 11 2J Просо, Коноп. Горохъ. Четверичковъ, 3/4 J 1 2 3 1/2 1 4 7 BC ! kh мъ i 1 i 3 4 i
— 160 — % 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 С к с Т ъ. Сѣнскосы Из о 40 Число семей въ дворѣ. Рогатый скотъ. Лош. Мел. скот. 1S 1? о 2 f я X 1 о л Имена и фамиліи. Воловъ. Коровъ. Молодыхъ быковъ. Яловыхъ коровъ. Телицъ. н (Г rz <5> Н [Рабочихъ. ї її М о л о д ы х ъ. Овецъ. э н и а 0 Козъ. 1 К 0 л е н ъ [в 0 3 0 в ъ. 3 «2 О. 05 U О Число кусковъ. 1 Живущихъ съ заи Арендующихъ 3SMJ 1 Сдающ. зем. въ а| 1 Живущ. ремеСПОіМ' Андрущенкова Анна. І і 2 1 і 1 1 Антоненко Михаилъ. 2 1 2 2І 7 1 3 Блиднякъ Василій. 4 2 3 4 ■1 25 10 1 Бовванъ Трофимъ. 2 І 5 2 3 1 і 1 Бойко Яковъ. 4 1 2 20 5 — 2 І Бойченко Демко. 2 3 1 - і 1 Борисенко Мартынъ. 7 1 1 І19 9 - 4 і 1 Бунякъ Аврамъ. 3 1 J 1 3 1 '3 4 3 1 1 Бутенко Иванъ. 4 2 2 3 1 Бутенко Филиппъ. 6 4 4 5 І 35 8 2 Буланъ Василій. 2 1 1 Буланъ Яковъ. 4 1 3 7 2 1 1 Бѣлашеяко Іско* 2 1 13 3 1 Бѣлашенко Матвѣй, 4 3 3 — 1 3 3 10 1 7 і 1 2 1 Вѣленко Степанъ. 4 2 — 1 1 її 2 12 4 Бѣлиловецъ Никита. 5 4 — — і 3 2 1 2 26 12 2 Васинъ Павло. 2 -- 1 1 j ч 1 Васикъ Максимъ, 1 2 2 — — і з 1 j1 і !| 5 3 Вербицкій Иванъ. 2 1 2 — 2 1 1 1 'і [' 14 6 і г Винниченко Кириллъ^ 1 2 1 2 і 1 10 3 1 1 і Вовкогонъ Павелъ. 4 1 1 1 2 3 і 1 Вовкъ Максимъ. 2 3 1 13 3 1 1 Волошинъ Григорій. 2 1 1 15 2 1 Гавриленко Василій, 2 І ! 1 і 1 1 1 1 Гладкій Максимъ. 2 1 і 1 1 1 1 1 і 1 1 Голіоса Иванъ. 8 5 12 1 1 1 5 1 ; 27 10 6 і 20 281/е 6 2 Голіоса Степанъ. 2 2 1 2 ! 2 І 1 іі 20 1 3 І ЗО 1 6 1 4 2
—161 доходъ. Промышленныя предпріятія. Налоги и повин» ности. ęd О Отъ сдачи зем. въ ар. Винокурни, Вѣтряныя мельницы. Пасѣки» Конейстенская Занятія и £ 4) Рожь. Греч. j MD НИЦЪ. Ґ CL Ł ю X дача. ремесла. S и» і m щ м щ о 1 (0 с эЕ 0J CD Я 0J ш р. 0) сх с ск СЕ X 1S о к X X ІЙ О) О а S о X X ш с: о 1 о ПІ CD Et ч> СП сх ►п ч <и £ X S X £0 ( іА СП пасѣз си 0? >і ч5 о £ S <Р §* а> о о О о о 1 О S , о t10 о о 41 ю 1S 4й 6 Ь< о о О о ч о сЗ О о. 4> о X о ч* Ч р G £ ЕГ ЕТ Г Т ЕГ ІіС 1 о ЕГ ЕГ С 1 о ł* ЗҐ О О. 12 1 ■— 1 1 02 1 02 • 1 02 1 02 1 02 1 02 3 06 1 02 1 02 1 2 04 Р/2 — 1 1 02 2 04 1 02 1 02 1 02 3 06 2 — 1 1 02 Ковальское 1 02 8 1 1 02 1 02 2 04 1 02 1 02 і 2 04 1 02 3 06 1 1 1 20
— 162 Н А С Е ; л Е Н І Е, Постройки. Мужчинъ. 1 Женщинъ, пола. Наймиты. | К о м о р ъ. ь І №№ Имена и фамиліи. 1 Число дворовъ. і Число семей. і До 15 лѣтъ. і 15—59 лѣтъ. 1 ’ 1 j 60 и болѣе. , 'о j з о а і ■До 15 лѣтъ, І 1 —1 1 15—59 лѣтъ. , 1 60 и болѣе. 1 1 В С Е Г 0, 1 Всего душъ обоего Взрослыхъ муж. ( Взрослыхъ жен. Вїалол. обоего пол. і X а т ъ. 1 С а о а е в (Конюшень. 28 Головка Иванъ* 1 3 2 3 5' 1 4 3 — 7 12 2 2 3 1 29 Головненко Никита. 1 1 1 1 2 2 1 1 4 6 1 1 3 — ЗО Гордѣенко Даніилъ. 1 2 3 2 5' 5 2 - 7 12 2 2 2 1 31 Григоренко Василій* 1 1 4 1 1 ■ 1 2 1 1 1 1 - 3 8 1 і І 1 -- 2 32 Григоренко Илья. 1 1 3 1 4 1 2 6і 1 1 1 33 Губа Кириллъ. 1 2 3 2 б' : 2 2 — 4 І 9. 1 2 2 13 34 Губа Павелъ. 1 1 — 1 і! I 4 1 - 5 6* 1 І 1 1 ! з і 35 Гуринъ Иванъ. 1 1 3 2 — 51 I 3 1 — 4 1 9| 1 1 , 1 36 Демиденко Ѳеодоръ. 1 1 — і 1 ! ( — 1 ■'і 1 1 — 2 з: 1 1 і 37 Дерзка Якимъ. 1 1 2 1 - 3 — 1 — 1 4І 1 1 1 1 і2 38 Довгопятъ Степанъ. 1 г 2 - 1 3 — 1 1 4і 1 1 І г 1 391 Доля Димитрій. 1 3 4 3 1 1! і 3 1 5 13| 2 3 4 4о! 41 Дорошенко Иванъ. Друзь Степанъ. 1 1 2 1 3 1 1 1 — 4 1 2 1 і 1 1 і і і ~ і 1 2 5і І 4 1 1 1 1 1 42- Дурицкій Григорій. 1Ł 1| —! ! 1 J 1 1 1 _ 1 2 1 — — 43 Зайченко Ѳеодоръ. 1 1 1 ! 2 І 1 2 1 4 6 11 2 1 2 4 44 Золоторучка Евфимъ. 1 1 1 1 — 1 2 2 1 - 3 1 5| 1 1 2 45 Зоненко Іосифъ. 1 3 5 3 — 8j 4 3 — 7 15і 1 2 2 7 і 46 Зора Харко, 1 1 1 Г 1 1 2 — 3 1 і 1 1| 2 47 Исай Иванъ. 1 1 — 1 — 1 1 1 - 2 3 1 — 4 48 Іопикъ Василій. 1 ч — 2 -- 2 1 1 — 2 4 1 1 1 49 Коверзень Данило. 1 1 — 1 - 1 — •— — 1 1 1 2 50 Коверзниха Ѳеодора, 1 1 3 — — 3 — 2 — 2 5і 1 — -| 51 Кикошъ Андрей. 1 1 1 1 — 2 4| 1 — 5 7 1 1 2 .і 52 Кириченко Яковъ. 1 1 — 1 — 1 - 2 - 2 3 1 1 1 53 Коваленко Антонъ. 1 1 1 1 J 2 — 1 1 2 4 1 — — 54 Колесникъ Иванъ, 1 2 1 3 4і 1 2 — 3 : 7' 2? 3 4
163 Прин. УСЗД. С КОЛЬКО ВЫСѢВАЕТСЯ. Пах, земля. 1 1 ciii і і j , , і Ьъ сколькихъ мѣстахъ, со 1—• 1 1 1 СО 1 W i-k о w со 1 1 to W « 4^ № СО СО СО J u ц ц f Число кусковъ, Число неразд, кусковъ. Число дней. Четвертей. 1 [ 8 —’—■ - ™ Четверичковъ. 1 F 9 6 20* 1 25 7 12 2 6 4 10 3 9 , 4 9 1 20 3 1 : 13 1 1 9 ; 13 20'/я ІЗ'/з 32' /з 8 6І2/'з Ц1/з 29і/з 2з/з 11 й/з 7з/з 20й/з 7Ѵз 11 15 ЗѴ/з 3 і 38і/з 1 2ф 441/й Р/й 4 5 4 5 21 /2 9 I 1/2 I 2 2 1 3 71/2 91 1 11/2 41/? 11/2 в1/^ Пшен. Ячм. Овесъ. 1 1 і і И» Ей о Е О В о >s= зс ' >s ’еЧ ■V «и ї* Ф Т Ф h s S а сх і £Х (X Си «и <v 1 1 0? <D СЕ а 1 CG CD ЛІ н Р f- ' [~9 1 |KL_| 03 CL» <и Ф ф <D Т :г ГҐ т і Гґ LT 1 7 1 — - 2 8 и— __: 7'/2 10 1/2 3 21/2 3 — — І і і Iі/а 4 і І 1 — 21/2 2 2 2 — — ™ 1 — — 1/2 1 — — — і і 3 1 3 — — ‘ — Ѵ/2 1 — І — — 2 2 11 Греч. I Просо. Коноп.' Горохъ, tó Щ о ' со о гй Ф О ОВЪ. 1 ?s ■ iS *cg Ы к о ■Г* ф т іі> о р* X р- з: t- н 3? сх & CL О. 1 О і IX f>a ҐХ 4J . Oj ф 1> 1 ф ф ч> ф Ш ■ ca СЕ Сй щ m CD f-e І е- . f* h h Ф I <и Ф ф 0J 1 03 03 і Т ГҐ Гґ Т ГҐ ] Т г 5Vs З 1 1
164 — с К О Ъ. Сѣнокосы «о Число i семей въ дворъ» Рогатый скотъ І Лош. Мел. скот. >ł Ї о S> 2 1 s s X Г* 5Ę C°J і Имена и фамиліи. t0 і m о 2 о а о і с* ихъ. J х ъ. я 1 1 (Ц X £ w (D Р. ш о nS CE O s <D X ' s* S O u 4> X m щ ю к₽ л т ' £ о ф> о ГО X u t* X 3 <u co o 1 о Ен о п. X 3 П с0 X jq S и; R о 1 О Ef О X а с О X о s H 2 ■ d 3 3 о дз О о о о с; Ш JE 2 [ CO О о о и 1 <13 О 0} щ о & W CQ X о £ ! Н Н 1 £L S О О X X СО X ї; Гґ ' tx б n 26 Головка Иванъ. Ć и 1 4 І 4 і, 39 j 1 7 F [ 2 1 29 Головненко Никита. 4 I 6 * 6 — ЗС Гордѣенко Даніилъ. 4 1 1 1 1 J і 2 23 5 1 31 1 Григоренко Василій. 1 2 і 1 5 І ” І — 5 — 32 Гриэоренко Илья. 2 2! 2 — — — — 33 Губа Кириллъ. 6 3 1 3 1 1 6 7 2 34 Губа Павелъ. 2 — — 6 2 1 35 Гуринъ Иванъ. 4 3 1 — — 2 3 8 2 36 I Демиденко Ѳеодоръ. 2 — — 6 2 — 37 Дерзка Якимъ. 2 1 2 — 6 2 — 38 Довгопятъ Степанъ. — 1 1 10 1 — 1 39 Доля Димитрій. 6 6 2 4 І - 23 11 4 40 Дорошенко Иванъ. — — 1 — — 1, 1 1 1 1 41 Друзь Степанъ. 1 1 1 — — 1 — 1 42 Дурицкій Григорій. — — 1 — — 21 2! , 1 43 Зайченко Ѳеодоръ. 4 1 1 2 — 1, 3 — 5 —* 44 Золоторучка Евфимъ. 2 2 1 - 1 8 4 — 45 Зоненко Іосифъ. 6 6 61 6 27 15 1 46 Зора Харко. 2 2 — 6І І. 2 — 1 47 Исай Иванъ. ... 1 — 8І — 2 1 48 Іопикъ Василій. 6 1 !j — 3 — 1 49 Коверзень Данило, 2 — 2 1 2 5 5 — 50 Коверэниха Ѳеодора. — — 1 -’lj — —= —- — 1 51 Кикощъ Андрей. 2, 2 1 — 3 — 1 1 52 Кириченко Яковъ. —,і — и — — — — 1 53 Коваленко Антонъ. — 1 1 — 3 3 - 1 54 Колесникъ Иванъ. 4 3/ 2 1 2 lii 1 1 5 5 2
16В
— 166 КрК» і 55 Коломійченко Алексан. _ 56 Коломійченко Иванъ. 57 Коломійченко Лукьянъ 58 Колосъ Іосифъ. 59 Коновалъ Семенъ. 60 Конопленко Григорій. 61 Коровка Игнатъ. 62 Король Савва. 63 Косенко Матвѣй. 64 Коханъ Андрей. 65 : Кочерга Павелъ. 66 Кравченко Михаилъ. 67 Кудко Иванъ. 68 Кудра Прокопъ. 69 Кудра Денисъ. 70 Кудра Сидоръ. 711 Кудра Демьянъ. 72 Кудра Трофимъ. 73 Кудра Василій. 74 Куликъ Семенъ. 75 Кучина Никита. 7б' Кущъ Илья. 77 Левочка Василі . 78 з Легкодушенко Маркъ 79| Леонтовичъ Иванъ. 80 Линнинъ Матвѣй. 81 Логвинъ Тарасъ. НАСЕЛЕНІЕ. Имена и фамиліи. і I СЛО дворовъ. 1 сло семей. j Мужчинъ. ‘ Женщчнъ. его душъ обоего пола.І Наймиты. 15 лѣтъ. — 59 лѣтъ, и болѣе. О щ о 15 лѣтъ. — 59 лѣтъ. и болѣе. О J 3 о рослыхъ муж. рослыхъ жен. лол. обоего пол.| S т s: Т о ю Г"* о о со о ю ї-Ч о ХО 1 “ 1 гс 1 £П ; ГС со «1 1 1 - 1 .! 2 1 3 5 6 [ 1 1 — 1 1 1 2 3 1 1 3 1 4 — 1 1 ■ 5 1 J 1 2 3 — 1 1 4 1 3 6 3 9 4 4 8 17 1 1 — 1 1 — 2 2 3 1 2 2 2 4 2 3 5 9 1 1 ! 2 2 2 4І 6 2 8 12 1 1 і 4' 1 8 6 14 8 4 1 13 27 1 2 2 3 5 1 2 1 4 9 1 2 3 1 1 5 2 1 1 4 9 1 1 1 1 J. — 1 1 3 2 1 1 — 1 1 — 2 2 3 1 1 3 1 1 4 3 1 4 1 8 1 1 1 1 3 1 4 4 5 1 1 3 1 4 2 1 3 7 1 1 1 1 2 1 3 ; 4 1 1 2 1 3 3 1 4 7 1 1 3 1 4 3 1 1 5 9 1 1 3 1 4 — 1 1 5 1 1 2 2 4 1 1 1 5 1 2 1 2 3 1 3 4 7 1 2 2 2 4 2 2 4 і 8 1 1 1 2 1 1 2 4 1 3 1 2 6 1 4 3 7 13 1 2 ! 6 2 8 ' 1 2 3 11 1 2 ’ 5 . 3 8 3 . 3 6 14 Постройки. і № ді о. 0) Е 0) о 3 н JŁ (X 2 X ilj О я? 1 о X ° і 1 1 і 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 5 9 1 1 3 1 1 5 1 1 і 1 4 1 4 5 7 2 2 3 2 2 1 1 1 1 J 1 — 1 1 3 1 — 1 1 2 1 — — 1 1 3 1 1 2 1 1 1 > 1 1 2 2 2 1 2 2 — 1 1 1 3 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 j
167 — Прин. усад. Пах. земля. с К 0 л ь к с І в - Ь І 0 Ѣ В А Е Т с Я ш о Lf X ь ІОВЪ. Рожь. Пшен. І Ячм. Овес ь. Гр.Ч. 1 1 Просо. j| Коноп Горохъ. 1 Число огородовъ. 1 Число пустыхъ пл< Въ сколькихъ мѣс Число кусковъ. Число неразд. кусі Число дней. Четвертей. 1 1 Четверичковъ. 1 Четвертей. І Четверичковъ. ~ 1 u 1 а . а? е т j Четверичковъ Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 1 Четверичковъ, Четвертей. 1 -- -1 Четверичковъ. 1 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 1 Четверичковъ. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 _3 2 1 3 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 1 3 3 ЗІ х’ 1 12 12 15 20 ■ 18 1 2 19 2 1 ! 1 12 2 3 7 9 4 8 1 3 1 11 10 8 6 2 2 1 і 1 10 6 2 2 29 2Ь ЗР/з 46і /з 45^3 4 58 4і/з 2 35 і /з 4і/з 9s/3 13 20і/з 91/3 Ю1/3 2 9 12 28 22 27 1 1 5і/2 41/2 10 11 1Р/й 2 16 !/2 1 41/2 ]/2 1 21/2 5 2 1/й 1 P/S 6 31/2 21/2 8 2 і 1 2 і 1 3 і 1 і - X ‘ 1 1 11 І 1 * 1 1 і II Ю Ю tJ W ї; ь-J і—і. 1-й И-1 v— to tp CJ 1 2 tlił 5 І 1111^11-7.-“ і 1 ‘ Сп >—Ł с-ч NJ О) tO 4^ t-? г- 2 1 і 3 5 4і/2 101/2 9і/б 91/2 1 1/2 4 2 2 1 1/2 4 1/2 2 1 5 1 3 1 і 2 1 1 і і 1 1 II Г і
— 168 — ІОІ І 55 56 571 58 59 60 61 62 63 64| 65 66 67 68| 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 1 С К 0 т Ъ. СѢ не косы ! к Число семей въ дворѣ. Рогатый окотъ, Лош. Мел. скот. е" 2 & о <и 1*3 Е 3 г° <п 0 А (б П, пі Имена и фамиліи. łtb 0 0 я 0 а А Е ЙП со Щ о и ОБЪ. 3 40 X 3 0 Е і Й И ц ъ. я т ъ. X s ї* ) Д Ы X -г <и Е еО m 0 то сб о кусков' ґ4 0 «а м Е X S а а f QJ Ф зущ, реме £Х а о 1 3 1 fD t: с о ю R 4D Е о 1 о о □ о 3 S* ч Е 3 2 О Ф а> d О м Щ о S 0 СП з: ' ш ЕС 1IX Н н IX О О bd ю X т * . < сг 1 О Коломійченко Алексин. 2 1 і 3 1 8 2 — 1 Коломійченко Иванъ. 2 1 — J. — 11 4 1 Коломійченко Лукьянъ 2 1 1 1 1 3 2 1 Колосъ Іосифъ, 2 1 — 3 4 11 7 3 Коновалъ Семенъ. 7 6 5 3 5 4 32 7 1 Конопленко Григорій. 2 2 і — : і - 7 І 2 1 Коровка Игнатъ. 4 2 — ' 2 1 6 3 ,1 — 1 Король Савва. 4 . 2 — 3 2 16 3 2 1 Косенко Матвѣй. 6 . 4 4 3 3 24 10 — 1 3 Коханъ Андрей. 4 3 2 — 4 4 10 11 — Кочерга Павелъ. 2 — — — 2 3 2 —, Кравченко Михаилъ. — 2 — 2 — 5 — 1 Кудко Иванъ. — 2 2 — — 4 2 1 1 Кудра Прокопъ. 4 2 — 2 — — 3. ! 2 1 1 Кудра Денисъ, — — — 1 - — 1 1 1 Кудра Сидоръ. 1 1 1 1 1 16 — — Кудра Демьянъ. 2 — -- — 3 2 —' Кудра Трофимъ. 2 3 - — 5 3 1 Кудра Василій, 2 2 — 3 — 2 1 1 Куликъ Семенъ. 2 1 1 — — 1 —= Кучина Никита. 2 1 — ■1 — — 1 1 Кущъ. Илья. ““ — — — — —1 1 — Левочка Василій. 1 — 2 — — і -- 1 1 Легкодушенко Маркъ — 2 — — 2 9 5 — і Леонтовинъ Иванъ. -- 2 — 3 3 — 8 1’ 2 1 1 1 Л инн и къ Матвѣй, 4, 6 2 1 21 І -- 17 3 1 Логвинъ Тарасъ. ; 3 1 2і 1. 25 ЗІ £ 1
169 Занятія и ремесла Кравецкое. Кравецкое, Кравецчое. доходъ. — Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. Отъ ремесла и занятія, 1 Стъ сдачи зем, въ ар, Винокурни. 1 Вѣтряныя мельницы. Пасѣки Конейстенская дача. Рожь. Греч. Число винокур. І Число котловъ. ’ u Число капокъ. Число ведеръ. іп Е д 10 а л Д О і' К о Число мельницъ. Сколько камней. w Перем, въ четвер.! Доходъ въ четвер. Число пасѣкъ, Сколько ульеэъ. і Скольк. руб. приб. и * ° й , а Четвертей. ■со СІ м 3" сх ш 0> ІГ Рубли. || Копейки. || 1 £Х <13 £0 <U І Четверич ьо х_ ы >/s 1 3 1 1 2 3 1 2 1 Пу ста я. г 1 1 і 1 1 і' 02 1 02 1' 02 1 02 1 02 ' 1 02 1 02 4 08 2 04 я 04 ! Не пла Выстаченіе ти 1Ъ. подводъ. 1 02 1 02 1 02 1 02 ' 1 02 1 02 1 02 1 02 2 04 2 04 ! 02 Выстаченіе , 1 подзодъ. 3 06 Выстаченіе подводъ. 2 04! 2 04
— 170 — 1 4 А С Е П Е Н I Е Постройки. Мужчинъ. Женщинъ j і пола.1 Наймиты. і і си Имена и фамиліи. 1 гт і Число1 дворовъ. Число семей. До 15 лѣтъ. 15 — 59 лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. До 15 лѣтъ. 1 15 —59 лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. Всего душъ обоє 1 Взрослыхъ муж. 1 1 Взрослыхъ жен. Малой, обоего не А ! н cd X d о w о я С а р а е j К о н ю ш е н 82 Луценко Іосифъ. 1 1 з! 1 1 4 1 2 — 7 1 1 Г 2 2 і 83 Луценко Иванъ. 1 1 2 1 1 3 1 1 — 2! 5 1 1 2 84 МаслувскІй Андрей. 1 1 2\ 1 1 3 3 1 — 4' 7 1 1 3 85 Маслувская Марія. t 1 2 2 3, Iі 1 5 7 1 ; — 2! 1 86 Иатнѣенко Василій. 1г 3 4 2' 6 3 — 6' 12 2 2 6 87 Махиня Филиппъ. 1 1 — 1 1 1 1 — 1 2 1 1 1 88 Мащенко Иванъ. 1 1 2 3 5 2 1 — 3 1 8 1 1 1 2 89 Мехъ Давидъ. 1 1 2 1 3 — 1 ’і 4 1 1 1 90 Мехъ Каленикъ. 1 2 3 2 5 1! 1 — 2 7 2 2 — 91 Митъ Никита. . 1 1 2 1 3 -- 1 — 1 4 1 - 3 92 Шорколъ Иванъ. 1 2 — 1 1 2 — 2 1 3 5 1 1 3 93 Морозиха Любка. 1 1 — — — 1 1 1 1 1 і 1 1 1 94 Морозиха Татьяна. 1 1 — 1 1 — 3 — 3 4 1 1 2 95 Морозъ Петръ. 1 1 ““ 1 1 і 4 1 1 6 7 1 1 2 96 Москалець Иванъ. 1 3 3 3 6 3 2 1 6 12 і 1 1 1 3 97 Муха Иванъ. 1 2 1 — 4 4 4 1 — 5 9 2 2 3 1 98 Мѣшкуръ Павелъ. 1 3 3 з 6 2 3 — 5 и! 2 2 4 99 Мѣшкуръ Антонъ. 1 1 1 2 3 1 1 і — 2 5 1 1 1 3 100 Назаренко Ѳеодоръ. 1 1 1 1 2 1 3 4 1 — 5 8 1 1 4 1 101 Назаренко Степанъ. 1 1 і 2 2 4 3 2 ! — з ■ 9 1 1 2 102 Неглядъ Василій. 1 1 г 1 2 1 3 1 1 — 2 5 1 1 2 103 Нестеренко Павелъ. 1 , 2 4 1 J 5 1 7 — 8 13 2 3 4 104 Нестеренко Павелъ, 1 1 — 1 1 1 2 ““ 3 4 1 1 1 ‘105 Опилатъ Степанъ. 1 2 7 2 9 — 2 — 2 1 11 1 1 2 2 4 106 О пи латъ Лукьянъ. 1 3 4 3 1 7 7 3 — 10 1 17 2 1 2 6 107 Опилатъ Василій, 1 1 1 1 2 2 1 — 3 5 1 1 1 2 І 1
— 171 — Прин. усад. Пах. земля. СКОЛЬКО ВЫСѢВАЕТСЯ. Бъ сколькихъ мѣстахъ, І Число кусковъ. Число неразд, кусковъ. •' і Число дней. Рожь. 1 Пшін. Ячм. Овес, і 1 Греч. Просо. Коногь Горохъ. 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ, Четвертей, Четверичковъ, 1 „ 1 Четвертей. Четверичковъ. І Четвертей. j Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. І; їй 1 * о »х * Е , 3" н 1 s cl а 0) <13 (Е ПЗ 1 і- н 1 U 4> ! ГҐ т Четвертей. 1 Четверичковъ 1 1 1 2 1 і 1' і 2 1 1 — — — 2 3 9 -1 — 8. Iі 1 2 — j — 1 • 3 1 14 І ЗЗ’/s 7 11Д 8 Ѵ/2 J .1 ' ї 2 ’! 161/3 — 4 2 7 7J і 2 2 1 11 1 2 1 — 'І і 3 15 36 11’/’ 3 2 4 — — — — - 1 — ; — h і 2 2І 4 1 — — 1/2 1' 2 6 2 — — 7? 3 7 222/э 8 — -- 2 — - — — — — — 1 1 10 5 - — — 3 ! 9 17з/и 21/2 1 4 2 і 2 4 7 1 Зі/J і — 1 и і — — 1 _ 1 — — — — 3 ’ 10 j 10 271/3 21/2 1 31/2 6 2 2 4і 2 4 15'Л 1 І 42 10 1 Сіѣе тъ ?на неотдѣ лея но :й 3? мл ’ Ѣ СЪ ( бр ато мъ Сте па но мъ, ж и вущимъ отдѣ ль 1 НЫ мъ дво ро мъ. 3 15 32?/з 3 2 5]/s ?1Д , 1'/* 2 Зі/а' І 3 9 32 101/2 4 1/S 1 4 13 , < 23 ЗЕ/2 1 21/2 1 і 5 21/2 3 2 6 10 2 — 1/2 21/s — — — — — 3 . 10 10 1 17'/з 1'/а 1 3 1 1 3 . 14 і k 25 3^4 1 11 і 2 1 73/= 372 1 7'4
— 172 — С к О Т Ъ. Сѣнокосы Лѣсъ. Число семей въ дворѣ. Рогатый скотъ. Лош. Мел. скот. Й5 д о 2 'АіГнэс 2 Имена и фамиліи. Волосъ. SD О о Молодыхъ 6ые;овъ. Яловыхъ коровъ. Телицъ. Телятъ. 1 Рабочихъ. ; Молодыхъ. Овецъ. Свиней. 1 А w о bd Копенъ. Возовъ. 1 К о с а р с Число кусковъ. Живущихъ съ заж Арендующихъ зеш Сдающ. зем. въ ар Живущ. ремесломъ 82 Луценко Іосифъ. 1 1, 1 1 1 1 13 4 1 1 83 Луценко Иванъ. 3 2 — 4 1 -= 4 1 84 Маслувскій Андрей. 4 2 2 2 18 6 1 ґ 35 Маслувская Марія. 4 1 3 ]| ■ I — 3 1 1 86 Матвѣенко Василій. 3 2 б: 2 15 10 3 2 1 1 87 Махиня Филипцъ, 2 1 і — 1 — 1 88 Мащенко Иванъ. 2 1 2 - — 3 2 89 Мехъ Давидъ. 3 2 : — 10 2 — 1 : 90 Мехъ Каленникъ. — — ' — — — — 2 1 91 Митъ Никита, 2 1 1 — 5 2 1 — і 92 Ыормолъ Иванъ, 2 1 1 1 —„ 2 Iі 1 93 Морозиха Любка, - 1 — —; -■ — — I 94 Морозиха Татьяна. 1 1 1 1 1 — — — 95 Морозъ Петро. 6 3 3 — 8 4 * 1 96 Москалецъ Иванъ. 4 1 1 1 — 12 4 4 - 97 Муха Иванъ, 4 — 4 1 1 2 19 7 1 98 Мѣшкуръ Павелъ. 5 2 2 2 — 10 3 1 1 99 Мѣшкуръ Антонъ. 3 2 1 3 Jo 1 1 100 Назаренко Ѳеодоръ. 4 1 3 4 3' 1 5 і 16 з — 101 Назаренко Степанъ. 4 3 4 3 16 3 2 102 Неглядъ Василій. 4 2 2 2 — 8 5 — 103 Нестеренко Павелъ. 4; 2 1 2 18 4 5 104 Нестеренко Павелъ. — 1 1 — 4 2 1 1 105 Опилатъ Степанъ. 4 2 1 1 1 2 і — 4 1 2 .106 Опилятъ Лукьянъ. 6 2 5 5 1 ' 17 6 3 107 Опилатъ Василій. 2 . 1 1 1 10 і2 1
— 173 — Налоги и повинности. Занятія и ремесла. Питается милостыней. Ткацксе» ДОХОДЪ. Промышленныя предпріятія. к" к <п Отъ зем. 1 Рожь. сдачи въ ар. Г рея. Ви чоку рни, S Вѣтр: мель 1 ЗНЫ' ниц 5* я ы & ) ! п асѣки. АО S Консистенска я дача. ! Отъ ремесла и Четвертей. Четверичковъ. Четверо ей. Четверичковъ, І— 1 1 Число винокур Число котловъ. Число кадокъ. Число ведеръ, Скольк. руб. пр Число мельниіі Сколько камнеі Перем, въ ЧЄТЇ Доходъ ВЪ ЧеТЕ Число пасѣкъ. Сколько ульевт 1 Скольк, руб. пр S Ł Копейки. 2 1 I >/г - ’і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 02 02 02 02 04 02 02 04 02 02 02 02 02 04 02 02 02 02 04 02 04 04 02 ВыстаченІе подводъ.
— 174 — н А С Е л Е Н I Е, Постройки. 1 Мужт 1ИНТ .. Же нш инъ. пола. Наймиты. іД №№ Имена и фамиліи, Число дворовъ. ! Число семей. До 15 лѣтъ. 1 15 — 59 лѣтъ. 1 60 и болѣе. ‘о j а о а ; До 15 лѣтъ 15—59 лѣтъ. 1 60 и болѣе. ВСЕГО, 1 Всего душъ обоего Взрослыхъ муж, 1 Взрослыхъ жен. 1 Йіалол. обоего пол,| Хатъ, г* (X о О л «и ей ея и Конюшень, 108 Павленко Иванъ, 1 1 1 -4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 109, Пащенко Андрей, 1 1 2 — 2 2 1 ЗІ1 1 5 1 1 2 по' Петренко Григорій. 1 2 з: j 3 6, 3 1 1 4 10 21 1 4 Ul Петриченко Иванъ. 1 2 2 1' 3 2 2 1 5 8- 2 2 2 112 Погорѣлко Тихонъ, 1 1 2 1 1 4 1 2 1 4 8 1 2 3 113 Погорѣлко Лазарь. 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 Г 3 114і Погребнякъ Матвѣй. 1 2 1 3 4 1 2 3 7 1 — 2 115 Поддочейка Евдокія. 1 1 1 — 1 1 1 2І 3 1 1 — 116 Покотило Иванъ. 1 1 3 1 4 2 2 4 8. 1 2 2 '117 Поповичъ Иванъ. 1 2 1 3 4 1 2 1 1 4 8 2 2 2 118 Пошабля Ѳеодоръ. 1 2 1 3 4 3 2 5 9 2 2 6 1 119 Придатчиха Марія, і 1 1 — 1 1 1 2 3 4 1 1 — 120 Придатно Савва. 1 2 3 2 5 2 2 4 9 1 1 3 121 Придатно Алексѣй. 1 3 3 3 6 3 5 8 14 3 3 7 122 Прихудчиха Марія. 1 1 — — — ,! — 2 2j 2 1 1 — 123 Радно Демьянъ. 1 1 — 1 1 2 ' — — 1 Г 3 1 і 1 3 124 Ризунъ Кириллъ, : 1 1 3 1 4 -- 1 1 5 1 1 2 125 Ризунка Евдокія. I 1 1 4 — 4 — 1 1 5 1 1 1 126 Розумна Марія. 1 1 "" — — 1 1 1 3 3 1 3 3 127 Романенко Леско, 1 2 , 2 2 1 4 1 2 3 7 1 2 . 3 128 Рубанъ Тарасъ. і 2 2 1 3 3 1 4 7 2 2 1 129 Ручка Г риторій. 1 3 5 2 1 8 3 3 11 2 2 : 4 130 Рушай Даніилъ, 1 2 ; і 1 2 і 3 6 2 8 11 2 2 4 131 Рыбалка Макаръ. . 1 1 2 1 3 1 1 2 5 1 1 132 Рябко Зиновій. 1 2 ї 2 : 2 4 5 . 2 7 ' 11 2 5 2 Ї 6 И ! 133 Рябоаолка Марія, 1 1 3 , 1 ,4 ' 1 1 2 - Ć ? 1 . 1 . 3 1 Г1 Я ft Г7 ОП. ит_ Ld Г" TJ ■а і 1 і о і 1 я > 1 Л і || 1 -
175 Прин. усад. Пая * земля. с К 0 Л Ь К : о В І ь I с В J Ч Е ‘ Т С я. Число огородовъ* 1 Число пустыхъ плецовъ.* Въ сколькихъ мѣстахъ, 1 Число кусковъ* Число неразд. кусковъ. Число дней. 1 Четвертей* 5 1 - £ 1 Четверичковъ, 1 1 Четвертей. 1 - - 1 § Четверичковъ* 1 F 1 1 1 Четвертей. Четверичковъ, * 1 Четвертей. £ го Четверичковъ. 1 ' Четвертей. 1 -1 « Четверичковъ, 1 ’ Четвертей. 1 1 Ї 1 1 Четверичковъ. 1 р Четвертей. g; Четверичковъ. 1 Д ї 1 Т : Четвертей, 1 О — — 1 о 1 Четверичковъ, 1 у1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 "з 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 1 3 1 ! о Н- 1 О Й 1 I 1 Ф- £ GJ 00 -^1 1 СО СО 1 1 СЛ Сл 00 _ СО 1 8 5 15 9 15з/з 191/3 122/3 35і/з 40 2 h/з 14 19!/з 26 2/з 28 1.31/3 ■ 30 1 20з/з 27Мз 15і/з 3 30 - 2 21/2 3«/2 41/2 12 51/2 3 51/2 9 11 3!/Э 91/2 2 31/2 3 11/2 91/2 2 1 1 1 1 З1/ 5 4 1 1/2 1 11/2 2 2 2 4]/s 11/2 5 3 1/2 2 5 10 1/2 1 - 5 i w 1 і <£ Щ 1 і і 1 | 1 1 1 tS' Ф* tO te tp CC Сл) Ф* w-’ О4 to" СЛ 1—4 ЬО 2 1 1 1 1 1 1 з' 1 1 2 1 1 1
176 - С к О т ъ. Сѣнокосы j Лѣсъ. Число семей въ дворѣ. Рогатый спотъ. Лош. Мел* скот. Е* о S Et X а) А Е о 1 №№ Имена и фамиліи. Воловъ. Коровъ. Молодыхъ быковъ* Яловыхъ коровъ. 1 Т е л и ц ъ. і 1 Телятъ. і—- . — — ^Рабочихъ. Молодыхъ. 1 -Я п а а о Свиней. _ Козъ. ! 11 о п е и ъ. I В 0 Э 0 въ* fli и о Число кусковъ. I Живущихъ съ за» 1 Арендующихъ зем/ Сдающ* зем. въ ар Занимаюш. ремесл іое Павленко Иванъ. 2 1 1 2 1 1 — 2 h 1 109 Пащенко Андрей* 2 2 1 —• 7 2 ! 1 110 Петренко Григорій. 4 3 1 1 4 3 18 5 І і 111 Петриченко Иванъ* 3 — — — 2 1 і 1 112 Погорѣлко Тихонъ. 4 2 2 2 — 5 5 113 Погорѣлко Лазарь. 4 1 2 — 1 ' 5 3 1 114 Погрѣбнякъ Матвѣй. 1 2 1 — 2 2 1 115 Поддочейка Евдокія* — 1 1 — — 1 1 1 116 Покотило Иванъ, 2 — 6 — 1 5 7 1 1 117 Поповичъ Иванъ, 5 3 1 3 1 20 7 1 2 118 Пошабля Ѳеодоръ. 4 — 1 2 2 4 5 4 119 Придатчиха Марія. — — — — — — 1 120 Придатно Савва. 2 — 1 8 3 121 Придатко Алексѣй. 8 5 2 5 — 53 14 122 Прихудчиха Марія. — — — — — — 1 123 Радію Демьянъ. 4 ■ 1 1 1 -—’ — 3 1 124 Ризунъ Кириллъ. — 1 — I 6 2 4 1 125 Ризунка Евдокія. — - — 1 3 5 1 126 Розумна Марія. — 1 1 2 — 1 16 3 1 1 127 Романенко Леско 3 2 3 — 8 4 2 128 Рубань Тарасъ. 2 — I 1 1 -- ■— — —' 1 2 129 Ручка Григорій* 5І — 2 — - 11 2І 130 Рушай Даніилъ. 1 1 1 — — 17 11 131 Рыбалка Макаръ* 2* 2 2 I 1 12 4 1 132 Рябко Зиновій. б' 2 і 1 - 5 13! 10 133 Рябоѳолка Марія. 2 1 2 1 2 61 4 1 134, Саливонь Игнатъ. «г- 1 ! 1 .1 — — 1 2 1 1
— 177 — Занятія и ремесла дохо д ъ. Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. Отъ ремесла и занятія. 1 Отъ сдачи зем. въ ар. Винокурни* Вѣтряныя мельницы. в Пасѣки иОНСИстенская дача* 1 Рожь, Г рея. Число винокур. Чиспо КОТЛОВЪ. Число кадокъ. 1 ' . 1 * & і (5 1 о £ і Ш Ż ф 1 <и U 1 Доходъ ВЪ четвер.1 Число пасѣкъ, Сколько ульевъ. -1 Скольк» руб, приб. Четвертей. Ю CW ,lL_, —. 4 I Четверичковъ, j Четвертей. Четверичковъ» 1 Число ведеръ. 1 Снодьк, руб, при Число мельниц- Сколько камне В у б л И. 1 Копейки. І Ткацкое. 1 ушнирсііое. Р/2 £ 2 1 1 2^/2 1 і 1 1 і 1 І 1 1 і і і 1 1 1 і не 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 і 1 1 1 2 2 2 1 і 2 1 1 пл* 02 04 04 02 02 02 02 04 04 , 02 02 04 02 02 02 і 02 02 02 04 04 04 02 ! 04 02 02 Выстаченіе подводъ. Выстаченіе' •фашинъ.
— 178 -- 4 А С Е П Е Н I Е. Построй іки. Мужчинъ. Женщ 'нъ. сй с; о с Наймиты А 1 Я £ Имена и фамиліи. 0) о ф Н» 1 1 . і £ oj О 05 О ъ обоего £ 1 * І <D £ 1 S ' g о 0) tfl 0 Р ъ. ш 0J 1 ді і = 1 to я о £Е 1 S о п «Й с_ 42 U а іА х 3 t3 X 3 4D С я 2 О о Ю ю ю tu ю О ІҐЗ о \о =1 о с о R t; ж я о 3 І-Н 7 X О т-і 1 X О о» О О £Х g «5 о сс о X О 4 1 ~ о О m О * ю О хО сс о 1 14 CQ СО Іш X X О X 135 Сахно Семенъ» 1 2 ! і 2 3 12 ' 3 ! — £ і 1 € 1 і 2 , 3 І 3 і 1 136 Свинаренко Михаилъ» 1 1 ! ’ 1 1 3 ’і _ 1 1 2 ! 5 1 1 2 І 1 137 Семещенко Иванъ. 1 3 2 2 4 2 3 і 1 6 10 2 : 2 4 138 Скряга Никола» 1 1 — 2 2 — — — 2 1 1 2 2 139 Скуй-Бѣда Иванъ. 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 — 140 Смолянка Ѳеодоръ, 1 1 3 3 3 1 6 5 4 9і 15 3 2 5 1 141 Смолянка Артемъ.. 1 2 2 2 4І 2 2 4 8 1 І 1 2 3 142 Снѣжко Семенъ. 1 2 —t. 1 2 3 5 6 1 1 1 2 4 143 Соболецкій Алексѣй. 1і 1 і 1 1 1 1 1 Зі 2 2 4 7 і 1 1 1 144 Солодовенко Петръ» 1 1 2 12 2 -1 4! 4 3 7 11 1 1 ; 2 4 145 Сороколатъ Иванъ. 1 2| 2 1 1 2 1 ! 5 2 2 1 5 10 2 2 4 1 146 Списенко Гевріилъ. 1 2 4 1 1 2 і 3 7 1 1 2; 5 147 Опись Петро. 1 1 2 і 2 1 1 1 2 4 1 1 2 І 148 СтеблевскІй Кондрата 1 4 3 4 1 1 8 6 5 11 19| 3 з' і 5 1 149 Стодульный Андрей. 1 2 2 2 4 2 2 4 8! 2 1 2| 4 150 Стоянъ Андрей. 1 2І 2 2 і 4 4 2 6 10 2 4 I 5 151 Скрѣльпинъ Иванъ. 1 1 —’ 2 2 4 1 5 7 1 1 2 152 Сулицкій Даніилъ. 1 2 1 1 1 2 1 4 б' І 2 2 5 153 Сущиха Марія. 1 1 1 2 з; 2 1 3 6 1 2 3 154 Тендя Иванъ. 1 2 2 2 J 4: 1 2 3 7 2 1 2( — 155 Титаренко Александр. 1 2 3 4 7 1 2 3 10 2 2 і 5 156 Троцен ко Харко. 1 1 2 2 — 2 2 4 1 1 1: 1 3 157 Троценяо Григорій. 1 1 — I 1 1 1 1 1 2 3; 1 — 158 Тютюннчкъ Иванъ. 1 1 "1 1 1 — 1 1 1 2 І 1 ■! — 159 Федько Семенъ. 1 3 5, 3 1 9 3 3 6 15 1 з; 3 1 6 160 Федоренко Тимофей. 1 2 3| 1 2 1 5 2 2 4 9 1 1! 1
179 — Прин. усэд. Пах . земля. с К 0 я Ь К О і В Ы С ' Ё> В А є т с Я. (6 га о и И ь 1 и і S 3 Рожь. Пшен. Ячм. Орссъ. Греч. Просо, Коноп. 1 порохъ. 1 Число огородовъ. Число пустыхъ пл Въ сколькихъ мѣс Число кусковъ. Число неразд. кусі Число дней. 1 Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. , „ 1 Четверичковъ. і Четвертей. СЕ О 5Й 1 У (D m 1 Т Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей, Четверичковъ. 1 Четвертей, 1 Четверичковъ. і і' 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3' 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 : 3 2 5 10 22 6 25 1 7 2 7 24 8 3 8 10 7 2 2 8 4 'І 5 21 12 І Е 3 1 15 7 7 І й 1 1 15 12 66й/з 122/5 56і /з 3 I Р/з 2і/з 14 ! 45?/я 15 II Ѵз 142/з 36 211/з 5 3і/я 18\/з 11 14 66 ' зі1/* 13 4і /з 1 7 3 201/2 2Vs 3 1 4 10 3 і 3 2 10 4 1 Г/з 3^2 3 2 181/13 І 7 2 1 1 ! , 1 і 1 1 1 'і 1 J 1 >: ! Р/2 81 /з 1 V* ! _ І/2 24? 2 2 2 і і 1 і — 1 1 2'^ і g l| IV: 1 ІІ 1 і 1 і 2>/з 101/J 3 4і > і/г 5 7 Iі 1 'і і1/2 h і 1/5 1 1 І 1 І 3 9 Чз 6 і 2 J 2і/а 8 1іД; ( Ч* І1/? Iі/з 6 -1/2 2 21/а ! 2 9 1 9i/t 1! • 2 ■ 2 1 it J J і 1 ,1 ѵ- li 4 2 ; 2 І 2 і- і й і 1 1 і
180 — 1 с К О т Ъ» < Сѣнокосы 1 Лѣсъ. Число семей въ дворѣ. Рогатый енотъ. Дош, 1 Нел. скот. >s І Живущихъ съ зажону. 2 ре иду. її Живуід. ремесломъ. 6№Х Имена и фамиліи, ; ! В о л о в ъ. 1 Коровъ, Молодыхъ быковъ. Яловыхъ коровъ. Телицъ. I (Телятъ, 1 X 5 3* О 42 Й CL Молодыхъ. ! Овецъ. Свиней. —— — ♦ч, Є 0 1 >4, H 0 u o Возовъ. II K 0 с а p e || Число кусковъ, Арендующихъ зем nj fO й ф СП н 2 О 135 Сахно Семенъ. 4 2 2 1 1 18' 8 — 136 Сѳинаренко Михаилъ» 3 — I 2 2 4 1 137 Семещенко Иванъ» 5 4 7 22! 15 2 1 138 Скряга Никола» 1 — — 1 5 3 3 1 139 Скуй-Бѣда Иванъ. —1 — — — — -— — 1 140 Смолянка Ѳеодоръ, 8 4 2 1 2 17 11 1 141 Смолянка Артемъ» 2 4 4 1 — 3 - 2 142 Снѣжко Семенъ. 4 1 2І 1 — 9 4 — 143 Соболецкій Алексѣй» - — 1 — 2 2 — 1 144 і Солодовенко Петръ. 4 4 - 13 6 1 1451 Сороколатъ Иванъ. 6і 3 1 2 1 3 20 10 — 146 Списенко Гевріилъ» 2 — 2 ■1 1 1 2 30 8 1 147 Сііись Петро. 2 2 — — ■ 5 2 — 1 1 ,148 Стеблевскій Кондратъ 10 7 8 4 29 12 4 - 2 149 ! Стодульный Андрей. 4 2 1 1 . 4 13 7 — 150 Стоянъ Андрей. 4 3 4 2 - 11 8 1 151 Скрѣльпинъ Иванъ» 2 — 1 — 3 1 1 152 Сулицкій Даніилъ. 2 3 1 3 — 15 7 — 1 153 Сущиха Марія. 2 — 1 _ 1 10 І 6 і і 1 154 Тендя Иванъ» 3 1 1 — 7 '! 4 1 155 Титаренко Александр. 4 3 1 2 *1 1 — і 1 18 4 — 156 > Троценко Харко» 2 2 2 — 3 — 157 г Троценко. Григорій. . — — 1 — — — 1 1 15Е 1 Тютюннчкъ Иванъ. - — - і 1 — 14S ? Федько Семенъ- ę ' 7 РІ 4 4 ; £ зс і 13 i 1 16С ) Федоренко Тимофей. 4 h 4 1 1 11 , 16 > 5 і і —
-• 181 ДОХОДЪ Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. Занятія и ремесла. Ткацкое. Продаетъ рыбу. Ткацкое. Кравецкое, Кравецкое. Ковальское. Винокурни. Рожы Г рен, к Консистен- { ская і лача. ' I Отъ сдачи Ы зем= въ ар. Вѣтряныя I п ѣви мельницы 04 02 04 2 02 Iі/2 1 02 06 02 02 1і 02 2 04 04 2І 02 !• 02 5 3 06 5 04 2 2 04 02 02 02 02 2 02 15 02- 3 02 02 06 02 „Повинности одправляе”. Выстаченіе подводъ. 5' Р/г 40 8 і Выстаченіе подводъ. Выстаченіе ПОДВОДЪ, Выстаченіе подводъ.
182 н А С Е Л Е И I Е* Постройки. Мужчинъ. Женщинъ, і пола, Наймиты, Ks№ Имена и фамиліи. Число дворовъ. 1 Число семей. До 15 лѣтъ* 15—59 лѣтъ, і 60 и болѣе* ВСЕГО. До 15 лѣтъ. Г15—59 пѣтъ. 60 и болѣе. .ВСЕГО. 1 Всего душъ обоего Iі Взрослыхъ муз+.* Г _ Взрослыхъ же Іі. 1 їїалол, обоего по r. 1! Хатъ, 1 ч d о и о >£ 1 1 С а р а е в д Е (D Е £ щ о 161 Федчиха Екатерина* 1 1 — — — II 2 1 — 3 1 3 і 1 1 1 I 2 162 Фесенко Даніилъ. 1 2 4 2 — 6 3 - 3 9 1 1 1 4 165 Фесенко Степанъ, 1 1 2 1 — 3' 1 1 1 - 2 si 1 1 1 1 164 Финенко Денисъ. 1 1 J -1 1 2 1 — 3 4І 1 -• 1 — 165 Хоменко Василій. 1 1 — 1 1‘ — 1 1 , 21 . 1 1 I 2 166 Хоменко Давидъ. 1 1 1 — 1 — — — 1 1 1 Iі 1 167 Хоменко Павелъ, 1 1 1 1 ■= 2 1 - 1 1 3! 1 1 3 168 Хоменко Корнѣй. 1 2 3 2* — 1 5 4 2 1 7 і 12 2 2! : 5 і 1 Iі 169 Чвора Петръ, 1 1 1 2 3 2 1 — 3 6 1 і ! 1 12І 170 Черкасъ Иванъ* 1 1 1 — 1 — 1 — 2 3 1 і ; і 171 Чирикало Корнѣй, 1 2 4 3 “■ 7 , 4 2 1 7 14 і 2 2 7 1 172 Чубъ Кириллъ* 1 2 2 3 — 5 2 2 4 9І і 1 2 2| 4 173 Чучулака Ом^лько, 1 1 2 2 — 4 — 1 — 1 5 1 Iі 174 Шаповалъ Иванъ. 1 1 2 2 — 4 — 2 — 2І 6 1 2 2 175 Шаренко Романъ, 1 2 4 3 — 7 4 2 - 6 13 2 2 2 '176 Шафоростъ Филиппъ. 1 1 1 1 1 — 2 3 : 1 — 4 6 1 1 1 177 Шевченко Василій. 1 , 1 1 2 і — з 1 і - 2 5 1 1 4 1 178 Шійченко Моисей, , 1 1 — 1 — 1 — і — 1 2 1 1 — і 179 Шолудко Андрей. 1 1 3 2 — 5 2 1 — 3 8 1 2 1 180 Шпарута Аврамъ. 1 1 3 2 — 5 — і 1! . 6' я 1 1 — 181 Штурба Василій. 1 1’ 1 1 — 2 1 3 — 4 6 I 1 1 3 182 ' Шульга Петръ, 1 1 1 2 1 3 1 і — 2 5 1 1 1 1 1 1 183 і Шульга Яковъ. 1 1 — 1 — ! і — і і — ' 1 : 2 ! і 1 — 1 184 г Якимовскій Кириллъ. 1 1 3 1 — 4 - ! і — 1 і 5 1 1 1 185 > Яцета Иванъ. 1 1 1 1 — 2 -— 2 — J н і 1 1 1 |185 279 336 297 16 649р313 316 і 11 і 31 66O!1D59 Ь і : 5 2 6 250 268 473 Г I 25
183 Прин.: усад. • Паз L ЗЄМЛЯ. С к О л ь к с > В > ь I с ѣ в А Е Л ’ С Я. о а I hctXEX O Рожь. Пшен. Ячм, Овесъ. Г реч. Просо, Коноп, Г орохъ. Число огородовъ. 1 Число пустыхъ пл< і Въ сколькихъ мѣс 1 j Число кусковъ. ! Число неразд. куси Число дней. ł г ] Четвертей. 1 Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 . 1 Четверичковъ. Четвертей, 1 1 Четверичковъ. Четвертей. СП о F Ł1 И? , й 1 0? ' Четвертей, J Четверичковъ- Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Д ! щ 1 Р5 □" о. 4J Ф ь 0J Т Четвертей, Четверичковъ. 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 1 3 3 3 1 2 3 12 W 7 2 3 22 10 1 13 9 15 4 13 6 14 7 15 3 3 9 10 9 13 ІВ-2/з 20з/а 1І’/з 4i/;< 5Ѵз 83’/з 23 3 23 29ф 40з/з 8 ЗО 7і/з 282/3 22 36 U 8 18 41 /г 3 2’/s 2 1’/= 24>/S ‘ 3 11/2 21 /э 8 11 2і/г 4 1 4 1 10 2 1 51 /а 1 1 1 - 1 . ~ 1 1 .7 I г ' 1 41 1 1 1 г 1 і—ь УГ 7Г ЬО ьТ 0-1 KJ Ъ-і Т i-Т ю ;Г" 1 2 2 2 _ ьч 1 ’ 1 1 1 [ Е ! 1 1 і (У СЛ W СП Ch Ol 7Г GJ Ю О Ю Ц *Г 1 2’/з 2 ““ 1 J 10 11/2 3\/а і 1]/2 9 І/2 4 1 4 4 5 1 l’/s 2 2 1 1 1 і 1 3 1 1 2 2’/а 3 2 4 3 j 1 "28 23 г Ш7 210 2958 641 27 1 12 1 196 22 , 309 : 2 1 353 L 43 8 |94’/а — 3 1 — 6
— 184 - ж 161, 162^ 165 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174! 175 176 177 178 179 180. 181 182 183 184 185 Имена и фамиліи. Федчиха Екатерина. Фесенко Даніилъ. Фесенко Степанъ. Финенкс Денисъ. Хоменко Василій. Хоменко Давидъ, Хоменко Павелъ. Хоменко Корнѣй. Чвора Петръ, Черкасъ Иванъ. Чирикало Корнѣй, Чубъ Кириллъ. Чучупака Ом^лько. Шаповалъ Иванъ. Щаренко Романъ. Шафоростъ Филиппъ. Шевченко Василій. Шійченко Моисей* Шолудио Андрей, Шпарута Аврамъ. Штурба Василій. Шульга Петръ. Шульга Яковъ. Якимовскій Кириллъ. Яцета Иванъ, СКОТЪ. Сѣнокосы Лѣсъ. Число семей въ дворѣ. 1 В о л о в ъ. 1 1 § . 1 и і К о р о в ъ. Ę і _ 1 Си тый Ші о £ 3 хо йз м о f=; о Яловыхъ коровъ. 1 о ! Т е Л И ц ъ. 1 Телятъ. 1 1 Рабочихъ. ' • Молодыхъ. В Овецъ. К CD х Iе ; 1 'И е Н и 0 □ ' j К 0 з ъ, 1 н 1 1 К о п е н ъ. ИЗ ш о о> О m ; 1S- <D P. ca o o bd | Число кусковъ. || Живущихъ съ зажону. Арендующихъ землю. || Сдаюш. зем. въ аренду. 1 || Жнвущ. ремесломъ. 2 4 2 2 2 6 1 5 4 2 1 6 2 4 і 1 1 2 1 1 1 1 3 4 4 1 і 3 1 ’ 2 2 2 1 2 2 1 1 і 1 і Iі 1 2 2 1 1 2 і !! 1 і J 7 8 -—I 1 1 і Iі 2 —і 1 і-! 2 1 2 1 3 1 ,х— 6 2 і “ 2 1 1 ~ 2 2 1 і I і і І 2 і і 7 . 1 7 И 6' 1 -1 ’і 10 39 4 8 6 ’іО 8 . 4 1 2 2 2 3 7 2 2 а 1 ■ 41 3 3 1 2 1 1 L 2 5 1 1 30 ' і і 10 4 2; 2 1 4 1 1 1 1 3 4 1 і 1 j 1 1 1 1 1 1 ! ■ 1 491'230 71 1 3'95 256,і165 ii 4 ' 1514 706 l[ і 36 — І ”■ I- 136 24 35. 31 4
— 185 — доходъ. Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. Занятія и ремесла. Винокурни. Вѣтряныя мельницы. 1 - 1 s >х Ota а> Sa łó а НЭ С zr s <и г <D со &= о Sd ■ 1 Е g и> о t; О л яэ Ег Е Ь Ч >1 1 ч о «я а> а і (D Ш X Ш- S о д X ■ Z5 О Ф G о о д Е ч ч Ч е; t4 ч и> о о О CJ о Ó о о а X S S S X 5Щ Е к «? о т Т ІҐ □ ЗҐ О П Консистенская дача. 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 2 04 Прод. рыбу. 1 10 1 02 1 02 2 04 1 02 1 02 не II ла ТИ ТЪ. Ткацкое. 1 02 1; 02 Выстаченіе подводъ* 1 02 1 02 Шинкованіе горяч. вина. 1 02 1 02 3 232 56
Приложеніе IIL ЦосполиФыв сѣободнызСь ѣойскоѣых’ъ маеФнойей и разный ЦадѣдЫійЪ м, Воронкоѣа.
— 188 — №№ і 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Н А С Е П Е н I Е Постройки. Мужчинъ. Женщинъ- пола. Наймиты. Имена и фамиліи. 1 Число дворовъ. І Число семей. До 15 лѣтъ. 1 15 — 59 лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. 1 До 15 лѣтъ 1 15—59 лѣтъ. 60 и болѣе, 1 о u щ ч Всего душъ обоего і Взрослыхъ муж. Взрослыхъ жен. йіалол. обоего пол.І 1 X а т ъ. І К о м о р ъ. С а р а е в [Конюшень. Посполитые войсковыхъ свободныхъ маетностей. Муха Иванъ, 1 1 1 1 2 3 1 4 6 і і 1 1 і 1 і Некропля Михаилъ, 1 1 1 1 2 2 1 3 5 1 і! І ] Матюшка Григорій. 1 1 — 1 1 — 1 Г 2 1 1 ч 2 Набока Гавріилъ. 1 2 3 1 1 5 1 1 1 3‘ 8 1 2 1 2 Водиченко Григорій. 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 Г 1 3 Кафтызмыха Горпина. 1 1 — - — 2 1 1 4І 4 1 1 — Левченко Иванъ. Г 1 3 1 4І 2 1 3 7 1 1 Сушко Артемъ, 1 5 6 4 2 1 ! 7 6 1 І41 26 4 5 5 Сласный Петръ. 1 2 1 2 3 4 2 6 9 1 1 — Зопоторучка Павелъ. 1 1 — 1 1 2 2 і 4' 5 1 1 2 Розумний Максимъ. 1 1 2 — 1 3 — — 1 1 4 і 1 1 1 1 1 Стрѣльпинъ Климъ. 1 1 2 1 3 2 1 3 6 1 1 2 Петренко Кириллъ. 1 2 2 3 5 3 2 5 10 2 2 4 Бердникъ Михаилъ. 1 1 1 1 2 3 2 5 і і [ 7 1 I 1 1 Червичникъ Иванъ. 1 1 2 1 3 4 1 1 6 9 1 3 ! 2 2 1 Лебчиха Агафья. 1 3 2 1 3 2 4 1 7' 1 10 2 2 2 Мартиненко Иванъ. 1 2 3 3 6 2 2 1 5 11 1 1 2 ' 1 2 1 Матюшка Василій. 1 2 — 1 1 2 1 з' 4 1 Голодный Семенъ. 1 1 — 1 1 — 1 11 1 1 2 1 1 о Хвостъ Гаэріилъ. 1 3 8 3 11 3 3 6 і 17 3 2 2 1 Ковтуненко Степанъ. 1 1 1 1 2 1 1 2І 4 1 1 2 2 І Пащенко Іосифъ. Посполитые Евдокіи Берло вдовы войскового канцеляриста Михаила Берло. 1 3 1 3 4 і 3 3 1 7 11 і I 2 2 і 1 £ 1 3 1 Григорій Душа. 1 3 3 2 1 5 5 3 ■! і 9 14 1 1 2 2 1 3
— 189 — Прин, усад. Пах. земля. СКОЛЬКО ВЫСѢВАЕТСЯ. Число огородовъ. Число пустыхъ ллецовъ. Въ сяолькихъ мѣстахъ. ; Число кусковъ, Число неразд. кусковъ. Число дней. Рожь. 1 і Пшен. Ячм. Овес. Греч. ; Просо. Коноп. Горохъ. , Четвертей. ЧетверичкоБЪ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей. . Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей, 1 Четверичковъ. І Четвертей* 1 Четверичковъ. 1 : 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 4 2 3 1 1 2 3 ! 1 3 4 1 1 10 20 8 2 5 1 1 і 1 1 1 2 6 1 І’/з 9 5 5 34 57s/s І612/3 4 8ф і 2 1/1 ’/ї' 3 1 2і/с П/Її' 2і/3 16 9 7 2 3 1 І 4 5 1 1 1 і 1 1 '/її 1 1 F, 1 •f ! і і і І І 5 І і Ї 1 м.‘ TT' fj М Ю ~ - — 1 і і 1 ( 1 і і і 1 і і ! І і і 1
— 190 — №№ і 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ( 3 К ( Э Т ъ. ( Зѣ но косы t* 1’ и ЦА EL. Ч исло семей въ дворѣ. Рогатый скотъ. J Лош. Мел. скот. 1 >1 X о £ Et X а> >4 Е о Имена и фамиліи. Воловъ. 1 - 1 Коровъ, Молодыхъ быковъ. Яловыхъ коровъ. Телицъ. Телятъ, 1 Рабочихъ. 1 Молодыхъ. ч п а й о і 1 *И 9 Н И S Q [ о 1 К О п е н ъ. В 0 3 О въ. 1 К о с а р е ѵ 1 Число кусковъ. і Живущихъ съ зан 1 Арендующихъ зеш Сдаюш. зем. въ ар 1 Занимаюш. ре месл Посполитые войсковыхъ свободныхъ маетностей. Муха Иванъ, Некропля Михаилъ. Матюшка Григорій. Набока Гавріилъ, Воличенко Григорій. Кафтызмыха Горпина. Левченко Иванъ, Сушко Артемъ. Опасный Петръ. Золоторучка Павелъ. Разумный Максимъ. Стрѣльпинъ Климъ. Петренко Кириллъ. Бердникъ Михаилъ. Черничникъ Иванъ. Лебчиха Агафья. Мартиненко Иванъ. Матюшка Василій, Голодный Семенъ. Хвостъ Гавріилъ. Ковтун енно Степанъ. Пашенко Іосифъ. Посполитые Евдокіи Берло вдовы войскового канцеляриста Михаила Берло. Григорій Душа. 4 1 5 2 4 4 2 1 2 1 2 1 2 6 1 1 2 3 і __ 1 4 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 3 1 - 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 — і . 2 1 1 3 1 ь 1 2 Г ' 2 II 2 ! 1 -у 1 і 1 20 6 г 11 4 I14 1 , 22 2 2І 6, 2 1 7 1 2 3 5 1 3 4 2 2 1 3 2 7 ■ 6 > 1 I 2 1 1 2 І 1 1 1 і 1 і '| і 1 і 1 1 1 1 сь 1 3 2 1 1 1 1 за 1 1 1 1 1 , 1 1 ра 2 - I 1 2 1 ь 1 1 1 00 1 1 1 ; — 1 — 1 I 1 1 1 L 1 1 тку 1 2 1 1 1 1 2 2 І
— 191 - - доходъ. Промышленныя предпріятія. Отъ сдачи зем. въ ар. Занятія и ремесла. Ткацііое Шевское. Ткацкое, Кравеикое, 3 J Ткацкое, Рѣзницкое, Т кацкое. Ше BCKOG , Ткацкое. Винокурни, Вѣтряныя мельницы. Пасѣ ки. зло мельницъ. зло камней. а 1 Qł £ ! е> і * 1 щ ■ £ fi S" ш К 4ł А нз о: о зло пасѣкъ. зло ульеѳъ. ЇЛЬКО руб. приб. з; !Т ь: ГҐ 4> С о S !Т J S 1 т и Налоги и поѳин- ности, Конси- стен- СК J я дача. s S н- і4 Ю 3 о 0_ 1 02 1 02 1 02 1 02 Выстаченіе фашинъ. 1 02 1 02 1 02, 4 08 1 1 02 1 02. 1 02 Выстаченіе подводъ. 1 02 2 . 04 1 02 1 I 02 2 ' 04 [- 1 і' 02 НЄІПЛЗ ти тъ. 1 02 3 06: 1 02 2 04 2 1 : 04
— 19.2 — Н А с Е Л Е Н I Е Постройки. Мужчинъ. Женщинъ ■еігои < І Наймиты. (А 1 №№ Имена и фамиліи. Число дворовъ. Число семей, До 15 лѣтъ. І Г- X 1 15 — 5^ лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. До 15 лѣтъ. 15 —59 лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. Всего душъ обоего Взрослыхъ муж. Взрослыхъ ЖЄН. 1 о с о о \о о о t! |S 1 X а т ъ. Коморъ, ш <и nJ Гб U ] Конюшень. 24 Кравецъ Кузьма. 1 2 2 2 4 — 3 3 7 1 1 2 25 Душа Иванъ. 1 2 2 2 4 2 3 — 4 8 2 3 4 26 Яценко Яковъ. 1 1 1 2 3 1 1 — 2 5 1| 3 ЗІ 1 27 Старина Василій 1 1 1 1 2 1 ■—’ 3 4 1 — 2 Посполитые Наталіи Козельской, вдовы кіевскаго Бурмистра. 28 Дѣдковскій Трофимъ. 1 2 — 1 1 2 — 1 1 2 4 1 2 3 2 і 29 Лиховидъ Иванъ. 1 3 4 3 7 2 4 — J 1 13 2 2' ї 3 1 ЗО Паламаренковъ Яковъ. 1 1 1 1 і ’З 1 4 6 1 1 - 31 Зоненко Максимъ. 1 2 1 2 3 3 2 61 1 9 2 2 і 3 1 1 32 Сорока Василій. 1 1 1 1 2 '—- 1 — 1 1 3 1 1 2 33 Кислый Ѳеодоръ. 1 2 3 2 1 6 3 2 — 5 11 2 3 9 1 34 Кислый Григорій. 1 2 3 2 5 1 3 - 4 9 2 2 7 35 Коваленко Степанъ. 1 1 2 1 3 — 1 — 1 4 і 1 1 36 Довгопятъ Яковъ. 1 1 — 1 1 — 1 — 1 1 1 2 37 Цѣркунъ Григорій. 1 2 1 2 з1 1 ■ 2 1 4 7| 1 1 2 1 Посполитые Матвѣя Сулимы, сотника во ронковскаго. 1 1 38 Дончиха Прасковья. 1 1 1 — 1 2 2 — 4 5| 1 39 Стешиха Агафья. 1 1 — 1 1 4 1 1 6 7І 1 1 1 40 Бондаръ Иванъ. 1 Зі 3 1 Зі і 1 7 3 3 — 6 13| 1 2 2 3 41 Борщъ Денисъ. 1 2| 1 2 3 — 3 — 3 61 1 і 2 2 3 42 Кривичка Кулина* 1 3 — 3 3 4 2 1 1 7 10 Iі i 1 1 1| 2 43 Пицюренко Климъ. 1 3( 1 6| 9 2 3 — 5 14 1 1 3 3 5 І 44 Конюшій Василій. 1 2 і 2 і 3 5 2 3 ! _ 5 10 і 1 1 і 1 3 45 Желѣзнякъ Артемъ. 1 Iі -і 1 1 1 ! 1 1 2 і 3 і! 1 1 1 1 1
193 — Прин. усад. Пах. земля. С К 0 П І = К 0 В [ 0 Ѣ В А Е Т ( 3 я - *0 вз О dl <й а о Рожь. Пшен. Ячм. Овесъ. Гре* і. Просо. Коноп. Горохъ. Число огородовъ. Число пустыхъ пл< Въ сколькихъ мѣс Число кусковъ. Число неразд. кусі Число дней. Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей. 1 Четверичк'овъ Четвертей. Четверичковъ. ! Четвертей. 1 Четверичковъ. 1 Четвертей. Четверичковъ. 1 Четверте^. Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. 1 1 1 1 1 2 з! 3 3 3 2 2 3 1 2 2 4 1 3 і _ 12 , із ' 4 6 5 1 І 1 і і і 3 1 5і/з 4 19 21 10г/з І62/3 10 4 1' і 1/2 1/2 2 3 2 5а/з 4*/з 2 -і 2 і і 1 1/2 1/2 П/2 !/й 1 Iі 2 >/2 — / “ 11/2 2 1/2 і 2 1 11/2 ~з 2 11 /4 1/2 ( 2 1 Ѵ/2 1»/2 2і/г 1 4 в 3 1 і [ і 1 і 1 і і J 1
— 194 №№ Имена и фамиліи. СКОТЪ. Сѣнокосы Лѣсъ. Число семей въ дворѣ. 1 Рогатый скотъ. 1 Леш. Мел. скот. Копенъ. 1 Возовъ. 1 >s й? п$ О 1 Число кусковъ. [ Живущихъ съ закону. Арендующихъ землю. 1 1 Сдающ. зем. въ аренду. | 1 £ о Е О S 1 °- 3 £В * Воловъ. Коровъ. Молодыхъ быковъ. Яловыхъ коровъ. _ Телицъ. Т е п я т ъ. j Рабочихъ. Молодыхъ. Овецъ. ІСвиней. Козъ. 1 24 Кравецъ Кузьма. ■—■ 1 1 1 2 1 1 ■ — 1 1 — — і 1 25 Душа Иванъ. 4 2 — 4 7 1 < 14 ! — - 1 і 26 Яценко Яковъ. 2 1 2і — 11 6 2 — 1 1 _ 27 Старина Василій — — 1 І 4 і, 1 — — — 1 Посполитые Наталіи Козельской, вдовы кіевскаго Бурмистра. [ 1 і І 1 1 * 1 1 і і ! 28 Дѣдковскій Трофимъ. 1 — 1 ! 1 ~ 1 — — 1 і — 1 -- 2 29 Лиховидъ Иванъ. 3 1 3 1 1 і 1 1 23 11 1 1 — і 2 1 2 30 Паламаренковъ Яковъ. — 1 — — 1 1 1- — 1 — 1 1 —-1 1 31 Зощенко Максимъ. 5 — 4 1 - 2 2 29 6 1 — — 32 Сорока Василій. 2 — — 4 -1 1 10 2 і 1 1 1 33 Кислый Ѳеодоръ. 7 — 2 4 2 ' 3 6 і !! 36 і 4 з! 1 — 34 Кислый Григорій. — — 5 2 1 —- 1 2 ! 1 ЗО 4 — 35 Коваленко Степанъ. — — -1 1 _ 1 1 — — 1 36 Довгопятъ Яковъ. — — 3 3 — 1 - 3 — 1 37 Цѣркунъ Григорій. — 1 1 3 2І 1 1 22 9 2 Посполитые Матвѣя Сулимы, сотника воронковскаго. ■І 1 1 38 Дончиха Прасковья. — — — — 1' — 1 — 1 39 Стешиха Агафья. — 3 — — 2 1 г — — — 1 40 Бондаръ Иванъ, 6 2 і 1 3 6 1 18 1 з 1 3! 1 41 Борщъ Денисъ, 3 — 1 2 І — і16 5 — 2, і 42 Кривичка Кулина, 4 2 — 1 7 1 І 1 — 3 1 43 Пицюренко Климъ. 6 3 I і — J 1 — 16 13 і — 3 44 Конюшій Василій. 2 1, 1 і 1 1 — і і 1 5 3 1 — 45 Желѣзнякъ Артемъ. -1 1 і і і 1 1 і 1 1 і 1 і 1 1 1 j 11 1 і — 1 ■
195 — Д о X э д ъ. Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. ;;1 Отъ зем. сдачи въ ар. Винокурни, Вѣтряныя мельницы. Пасѣки. Консистенская дача. Занятія и Рожь. Греч. И е> R ю і -И J 1 камней, і 1 CL ci 41) і 1 «3 ремесла. s; S 0J ЕС О X ; >:= да о Sc X о X (Ó X о et t* X, о ej руб, Прі и X да «4 О UJ да u да 4D Sr ; tO І X цй о ульевъ с ХО 5S Е <D н S f-1 X m X X 0) да Ій S о г1 DO да К о о* X л К X ІХ Рн CD О О о о Л О да E fi О л О >х tC ш S Ь да о о и § о о o> GL о X о R о >» с 6 т т Г ГГ о г О Й Ś 3й о X о Ои Кравецкое. 4 і 1 02 2 04 1 02 Ткацкое. 4 1 02 Ткацкое, Мел. торгов. 2 ■ 2 04 Шевское, 2 1/S 1/2 1 1 2 04 Кравецкое. 1 1 1 02 і 2 04 Ткацкое. 2 [ і і 1 02 2 04 2 04 1 02 * 1 02 - 2 04 Упражняется игрою муз. 2 2 I 2 1 1 1 02 02 2 04 2 04 1 02 3 06 1 02 і 1 j і 1 1 02
— 196 ■ Н А С Е Л Е Н I Е Постройки. Мужчинъ. Женщинъ 1 > пола.1 Наймиты. 1 Коморъ. 1 tó Имена и фамиліи. Число дворовъ. Число семей. До 15 лѣтъ. 8 15—59 лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. 1 До 15 лѣтъ. 15 -59 лѣтъ. 60 и болѣе. ВСЕГО. 1 Всего душъ обоего Взрослыхъ муж. Взрослыхъ жен. 1 Малол. обоего пол.| Хатъ. Ш ф nJ І Конюшень, 46 Муха Петръ, 1 1 1 3 4 2 2 — 4 8 1 1 47 Матвѣенко Трофимъ. 1 1 3 1 — 4 1 — I 5 1 1 2 48 Федоренко Иванъ, 1 1 2 -- 2 2 1 2 4 1 1 2 49 Чередничка Феська. 1 1 2 1 3 2 1 — 3 6 1 1 2 50 Цегельникъ Иванъ. 1 • 1 2 — 2 1 1 — 2 4 1 1 1 51 Колосъ Прокопъ. 1 2 1 3 2 1 6І 1 з 3 — 6 12 2 2 3 52 Личманъ Василій. 1 2 3 — ' 1 2 3 6 1 1 1 3 53 Яцикъ Петръ. 1 1 4 1 — 5 1 1 1 6 1 1 1 54 Шумиха Одарка. 1 1 і — 1 2 2 -■ 4 5 1 1 2 55 Опилатъ Петръ. 1 1 3 — з 1 2 -- •> 6 1 1 2 Посполитые Григорія Афсндкка, сына бывшаго сотника воронковскаго: 1 і 1 56 Кива Никифоръ. 1 1 1 1 — 2І J ! 2 I 3 5 1 2 1 57 Якубенко Василій. 1 1 2 2 1 1 2 — 3 5 1 1 2 58 Суличенко Антонъ. 1 2 2 — 2 2 І 2 ■— 4 6 • 1 1 1 59 Нестеренко Каленикъ. 1 1 2 1 ^г 3 1 1 — 2 5 1 1 1 60 Яхней Павелъ. 1 1 1 1 — 2 1 2 — 3 5 1 1 61 Рекало Иванъ. 1 1 2 1 — 3 1 2 — 3 6 1 1 1 62 Литвинъ Логвинъ. 1 1 — 2 1 3 3 1 4 7 1 1 3 63 Бондаръ Василій. 1 2 2 1 1 4 2 — 2 6 1 1 2 64 Лобода Никита. 1 1 2 1 — 3 3 2 — 5 8 1 1 2 65 Кислый Павелъ. 1 2 2 3 — 5 2 1 — 3 8 1 3 5 66 Огѣйка Марія* 1 1 2 — 2 1 1 — 2 4 1 1 2 67 Супруненко Семенъ. 1 2 2 • 1 — 3 3 2 І 5 8 1 ; ■ 3 68 Бердникъ Иванъ. 1 1 1 2 2 2 ! і і 3 1 5 1 1 3 691 Клігиенкова. Агафья. 1 1 і 2 1 1 — 1 2 J 1 2 3 5 1 1 1 3
197- Прин. усад. Пах. земля. СКОЛЬКО ВЫСѢВАЕТСЯ. Число огородовъ. 1 Число пустыхъ плецовъ.І 1 Бъ сколькихъ мѣстахъ. | Число кусковъ. j Число неразд» кусковъ. Число дней. Рожь. Пшен. Ячм. Овес. Греч. Просо. Коноп. Горохъ. 1 Четвертей. Г — Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. £1 О т S О. 0> га ь (D ZT Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. 1 Четвертей. Четверичковъ. Четвертой, Четверичковъ* 1 Четвертей. Четверичковъ. 1 1 1 3 1 і 1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 2 3 1 5 21 3 1 3 І “ ’ 4 L 1 ; ' 6 L « Г— Г) Г*» (N00 4Z, Ф —Г" ёч" » СО ёГ еГ оз « 1^1 Iю 1 1 1 і 40 1 1 i Sil _ . - , ■— ■ 7 2'/й 13 Р/2 Р/2 2 ї/г 1 2 3 2 6 7* 31,h 1/2 1 2 1 1 1 1 1 8 1 І’/з Ѵ/2 1 2 7 4’/з 1 1/2 9»/э Ѵ/2 г. I і 1 1 31/3 1\/2 6 12 4 2 I 1 1
- 198 — Имена и фамиліи. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Муха Петръ. Матвѣенко Трофимъ. Федоренко Иванъ. Чередничка Фесьиа. Цегельникъ Иванъ. Колосъ Прокопъ. Личманъ Василій Яцикъ Петръ. Шумиха Одарка. Опилатъ Петръ. Посполитые Григорія Афендика, сына быв* шаго сотника воронновснаго: Кива Никифоръ. Якубенко Василій. Суличенко Антонъ. Нестеренко Каленикъ Яхней Павелъ. Рекало Иванъ. Литвинъ Логвинъ. Бондаръ Василій. Лобода Никита. Кислый Павелъ. Огѣйка Марія. Супруненко Семенъ. Бердникъ Иванъ. Клименкова Агафья. С О т ъ. Рогатый скотъ. Лош. Мел. скот. і (Й ей ш I о ш ЇЙ а о 3 X чя а і ю о X £ м _Д о ЇЙ m їй =г Г 3 г1 о о и а (й к S о; О ч ZT X о Ч си u о 3 ф р; к; ’.о о о о О о ч о о Я5 о и СО а * Н tL о О &Й L 1 — 1 3 11 2| 11 — 4 &• 2 2 1 — — 1 1 13 2 4 4 — 2 і 1 — 2 6 4 і — 5 25 10 3 12 4 3 38 4 2 2 — - — 2 2 2 — — — — 2 1 2 1 — ■ 1 1 — 1 1 -- ■- 1 — — 6 2 І "1 -1 1 і- — 1 1 — 1 1 1 3 4 — 2 12 8 о 1 1 2 — 5 і —■ 7 z 6 2 2 2 2 3 28 8 2 1 1 1 3 3 1 1 — гі 1 5 2 4 1 — 1 1 — 9 4 1 2 L 1 2 — ! 9 2 1 Сѣнокосы Лѣсъ. Число семей въ дворѣ. Копенъ. 1 Возовъ. I Косарей. і Число кусковъ. 1 1 Живущихъ съ зажону. 1 1 Арендующихъ землю. 1 Сдающ. зем. въ аренду. 1 Занчмаюш. ремесломъ. |
199
— 200 — Имена и фамиліи. ь I А С Е ЛЕИ I Е. Постройки. Число дворовъ. 1 Число семей. 1 Мужчинъ. Женщинъ. Всего душъ обоего пола. Наймиты ей X Коморъ* го ф л о. п* Конюшень. До 15 лѣтъ. 1 15—59 лѣтъ, 1 60 и болѣе. ВСЕГО. До 15 лѣтъ. І 15—59 лѣтъ* 60 и болѣе. *0 J зон Взрослыхъ муж* * Взрослыхъ жен. ОДалол. обоего пол. 70 Покотиленко Алексѣй. 1 2 — 2 — н 1 I і 1 1 1 3 5і; 1 і 1 1 ! 1 1 - 71 Пшикъ Иванъ* 1 1 2 1 — -^1 Г 1 — 5І I 1 1 1 72 Гаевый Якимъ* 1 1 1 1 — 2 5 2 — ?і 9 і і 1 1 1 1 1 — 73 Гаевый Павелъ, 1 3 1 - 4 2 1 — 3 7 1 1 1 - 74 Бараненко Кузьма. 1 1 1 1 - 2 1 2 1 — 3 5| 1 1 1 1 — 75 Желѣзнякъ Денисъ, 1 1 3 2 — 5 3 1 — 4 9| 1 2 3 — 76 Клименко Петръ. 1 1 — 1 1 1 і — 4 1 1 2 — 77 Кисленко Степанъ. 1 1 1 1 — 2і 1 1 _ 1 — 1 3 I 1 2 3 —. Посполнтын Ѳеодора Хоменка, бывшаго атамана сотни воронковской: 1 78 Мусѣевъ Онопрѣй, 1 2 4 2 — 6 4 2 6 12 1 1 2 — — — Посполитые Павла Ев фиміева священника церкви воронковской: і ■ 1 79 Золоторучка Іосифъ. 1 1 2 1 3 2 1 — 3 6 1 1 — — 80 Савеліевъ Ѳома, 1 2 4 2 — 6 3 2 — 5 и 1 1 1 — Посполнтын Василія Варфоломеѳва, сына 1 переводчика Кіевской губернской канцеляріи: 81 Ивенко Антонъ* 1 і! 4 1 — 5 — 1 — 1 6 1 1 1 - Посполитий Петра Рустамовича, войскового товарища: 1 82 Фустъ Максимъ. 1 1 2 1 — 3 2 1 — Й- 3 6 1 2 1 Посполитий Владимира Берло, вознаго сотни воронковской.* 83 Шевченко Архипъ* 1 1 I 3 1 1 4 1 Г 2 4 8 1 — — 83 126 136 129 і И і 276 155 139j I18 1 312| 588 1 5 7 108 П2 157 1 10І
201 Прин, Усад. Пах. земля. 3 К 0 Я ь К 0 в Ы С В і \ Е т с Я. .4 ш о X «І н 1 щ о Рожь, Пшен. Ячм. Овесъ. Г реч. Просо. Коноп. Горохъ. І Число огородовъ. Число пустыхъ пл< 1 Въ сколькихъ мѣс Число кусковъ. Число неразд. кус» Число дней, 1 1 Четвертей. 1 £ і Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей, Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. Четвертей, 1 Четверичковъ. Четвертей, I Четверичковъ, 1 Четвертей. 1 Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 1 Четверичковъ. і 3 3 3 2 1 І ! сь 1 1. NJ О) со 1 ! 1 1 1 I і 1 і ! і 172/3 71/3 19 ! 19’AS 1 1'/2 1 2і /ї 71/2 1 1' 1 і 1 1 ї !/3 1 1 1 і 42 1 і і — 1’/2 і 2 1 1 ‘1 1 ■ .1 2 1 1 1 і f і t ! 4 2 2 1 1 4 ■ і ■і і 1 2 7 “б — 206 і —і 1 496і,'з 1117 ,4| І7-/а| 1 4 23‘р 1 і В' 21 2 49, 1 24 — П| — ~2 ‘— —
202 % 70 71 72 73 74 75 76 77і 78 79 80 81 82 83 Сѣнокосы Число семей въ дворѣ. Имена и фамиліи. Воловъ. і ' 1 (Коровъ, О |м -—- - - 3 Молодыхъ быковъ. £ 1 Яловыхъ коровъ. о Телицъ. j 1 [Телятъ, I Рабочихъ. ga, о Молодыхъ. 1 Ч 1 Овецъ. о □ Свиней. о Козъ. 1 5 Копенъ. 1 1 >х ęd I 0) m і ó. О сй ' 1 ОТ о о ' о 1 CQ І'хі Число кусковъ. 1 1 §1 ® * І S « от 1 ° і 3 ЗІ |. дії; з , « і ! І 1,' 1' . 1 1 1( 1 ’Г 1 І ї і 1 - і 1 - 1 Сдаїощ. зем. въ аренду. j Живущ. ремесломъ. Покотиленко Алексѣй. Пшикъ Иванъ. Гаевый Якимъ. Гаевый Павелъ. Бараненко Кузьма. Желѣзнякъ Денисъ. Клименко Петръ. Кисленко Степанъ. Посполитий Ѳеодора Хоменка. бывшаго атамана сотни воронковской: Мусѣевъ Онопрѣй. Посполитые Павла Ев фмміева священника церкви воронковской: Золоторучка Іосифъ. Савеліевъ Ѳома. Посполитий Василія Варфоломеева, сына переводчика Кіевской губернской канцеляріи: Ивенко Антонъ. Посполитий Петра Руслановича, войскового товарища: Фустъ Максимъ. Посполнтын Владимира Берло, вознаго сотни воронковской: Шевченко Архипъ. 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 L2 2 1 к h __ L 1 1 L 1 і 1і 2| 2 1 1 1 _| J 1 1 ““1 1 1 і I —! і і L 11 11 1 і 1 і j і 1 і і І 1 і і -і 10І 3 4І 4| п 1 і 1 4 ' 3 1 Iі 1 1 . . 1 1 1 1 1 ьо ’ Ю OJ Ю 4^ CJ і '1 3 і 1 І 1 1 1 1 1 2 1 і 1 і 1 1 1 1 1 ! 1 ч ! ! 1 1 1 І 1 1 г 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 134 73 г 23 1 39 1 1 109 І 68 1 1 і 5І3 229 ,і ! 8 27 29 29 і 39 і
— 203 —
Приложеніе IV. Цодс^сѣдки равл и^ных’ь обыѣа^е^вй мѣс'Цка Воронноѣа.
— 206 — 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 j — Н А С Е Мужчинъ. і Л Е Н Женщинъ. 1 пола. Е Е. Наймиты. Г Іост 1 ройі 1 tó ІИ. Имена и фамиліи. 1 Число дворовъ. 1 Число семей. До 15 лѣтъ. 15 — 59 лѣтъ. 1 60 и болѣе. 'о j а о а і До 15 лѣтъ 15—59 лѣтъ. 60 и болѣе. І ВСЕГО. Всего душъ обоего Взрослыхъ муж. 1 Взрослыхъ жен. Малол. обоего поя. 1 X а т ъ. і _ Коморъ. m (D C1J а ПЗ Кона шень. Васильевъ Иванъ, подсусѣдокъ значковаго товариша Матвѣя Тимненка. Глоба Яинмъ,иодсусѣд. козака подп. Давида Хоменко. Онопрѣенко Назаръ,под сусѣдоісъ козака подп. Гр. Сороколата. Гончаренко Федоръ, подсусѣц. козака подп, Дан. Рушая. Гусанъ Иванъ, подсус. 1 козака подп. М. Плахтѣя. Яремова Анна, иодс. | коз. подп. М. Плахтѣя. | Проколенно Герасимъ подсусѣд. козака выборнаго Кузьмы Горбача. Шкуратяний Иванъ, подсусѣд. козака выборнаго Тимченка. Маляренко Иванъ, подсусѣдокъ козака подп. Ѳ. Меха. Савченко Тихонъ, подс. козака выборнаго Фед. Федько. СамохваленкоКмряллъ, подсус. козака подпом. Степана Голіоса. Агрипнна вдова, подс. коэ. подп. Степ. Спилата. Тначъ Григорій, подс. козака Ивана Шѳайки. — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1' 1 2 3 1 1 1 2 1 в 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і 3 2 1 1 2 2 1 3 4 1 1 1 2 1 1 2 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 і 3| 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 6 Ї 2 1 1 4 4 5 5 5 3 3 і і і 1 2 Жи хоз въ съ мъ 1 съ мъ съ мъ 1 съ мъ 1 1 съ мъ 1 вет яи од ха хоз РЬ ха хоз въ ха хоз ВЪ ха хоз въ ха хоз эъ , ха 1 ъ с но но тѣ. яи ОД 1 тѣ. яи одн тѣ. яи одн тѣ. яи одн тѣ. яи □дн тѣ. ъ мъ й но НОЙ но ой но ой но ой но ой
207 Прин. усад+ Пах- земля. С к 0 л Б Ь : о в Ь І С Ѣ в А Е : т с я. 1 Число огородовъ. Число пустыхъ плецовъ.| Въ сколькихъ мѣстахъ. Число кусковъ. Число неразл. кусковъ. 1 Число дней. Четвертей. J L ~ * і Четверичковъ. 1 Четвертей. І □ і § Четверичковъ. 1 ,к Четвертей. 1 1’ f ‘ м. ! «0 ш о X І 4> X <и Четвертей. О і . 2 І Четверичковъ. р’ ] Четвертей. I п J І Четверичковъ. 1 Четвертей. 1 Д Q Четверичковъ, 9 ТТ - 1 — Четвертей. І g3 J Четверичковъ. 1 § 1 Четвертей. 1 J О 1 Четверичковъ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 і 2 ! 1 1 2/з ' 29 і і і 1 і і і і 7 і 1 81/2 1 і 4 1 1 1 і і 1 г 1 і і і І о І 5 5 і 3 11/2 1 2 І 1 ! і ; h і 1 : 1 t і 1 і 1 І 1 і 1 і 1
— 208 — «а о 40 №№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 131 і 1 СКОТЪ. іСѣнокосы Имена и фамиліи. Рогатый скотъ. Лош. Мел, скот. К о п е н ъ. [ Возовъ. Воловъ, 1 Коровъ, - Молодыхъ быковъ. Яловыхъ коровъ. Телицъ. Телятъ. 1 (Рабочихъ. Молодыхъ. Овецъ. Свиней. 1 _ — і сй ш о Васильевъ Иванъ, подсусѣдокъ значковаго товариша Матвѣй Тим ченка* г 1 Е j і Глоба Янимъ, подсусѣд. козака подп, Давида Хоменко. — ■— — — 2 * 1 — 1 — 1 ,1 ОнопрѣѳнноНазаръ,подсусѣдокъ козака поди. Гр. Сороколата. 2 •— —J — — — 1 і — 1 Гончаренко Федоръ, подсусѣд. козака подп* Дан. Рушая. 1 Гусакъ Иванъ, подсус. 1 козака подп. М. Плах- 1 тѣя. Яремова Анна, подо. | коз. подп, М.Плахтѣя.) 1 1 1 і Проиоленко Герасимъ подсусѣд, козака вы борнаго Кузьмы Горбача. 2 — ’ і — — і _ — 1 Шкуратяний Иванъ, подсусѣд. козака выборнаго Тимченка. 2 1 ■ - ■ —; 1 2 -—’ 17 6 ■=- 1 Маляренко Иванъ, подсусѣдокъ козака подп. О. Меха. Савченко Тихонъ, подс. козака выборнаго Фед. Федько. 2 — — — 1 — — — 3 - — — СамохваленкоКирйллЪ; подсус. козака подпом. Степана Голіоса. — - 1 — — 2 4 1 Агркпнна вдова, подо, коз. подп. Степ. Опилата. і і 1 1 1 і і 1 Ткачъ Григорій, подс козака Ивана Швайки і 1 ""і 1 I. 1 1 1 — і н — ! Число семей эъ дворѣ* _ 1 I & л о 2 X <D £ сС £ О. «и ró S от от О и Из я о ОТ *4: X X X 1 3 зем, £ ОТ £Х S £ • 3 1 & =J со 'і X Q а* S О ґб S * СХ 1 сг О X
209 — Занятія и ремесла. доходъ. Промышленныя предпріятія. ! Залоги и повинности. (Отъ занятія и ремесла. Отъ сдачи зем. въ ар. Винокурни, Вѣтряныя мельницы. Пасѣки. Консистенская дача. Рожь, Греч, j . Число винокур. Число котловъ. 1 Число кадокъ. Число ведеръ, . - 1 Скольк, руб. приб. Число мельницъ. Число камней. Перем, въ четкерт.І Доходъ въ четверт,| Число пасѣкъ. Число ульевъ. 1 1 Сколько руб. приб,| Четвертей, j Четверичковъ.] Четвертей, і Четверичковъ. 1 Рубли. Копѣйки. 1 Малярное, „Досматриваетъ мель* ницей*1. 5 !/2 ЧТ. ржи і 1 і І 1 І 1 ■ і 1 1 1 1 ! 1 ! і 1 1 і 1 1 ! і і і ! 1 і I 1 1 1 1 02 02 02 02 і
— 210 №№ Имена и фамиліи. 14 15 Стебліовскіи Степанъ, подсус. священ. с. Глибокого Е. Иванова. Лукьяненко Михаилъ, сотен. подсус. атамача Леонтовича, 16 Шевченко Кононъ, 1 17 Вивчаренко Ѳеодоръ. «а Я й й й и со z ₽; и w 5 3 р Е. Постройки. Е Мужчинъ. Женщинъ. Наймиты. о Й £ Л Е НАС а LJ Ш 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 1 5 1 1 2 2 4 1 1 1 я Е х 1 3 1 2 1 3|І 1 1 2 5 1 18 Мазевнчъ Марина. »=( 19 Тараненко велъ. Па- О У с ЕЗ Е о ьі ó 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 4 20 Третьякъ Омельянъ. їь х 5 5 а еэ ® х « « ° .22 Д S ио 1 4 1 5 2 21 Глоба Моисей, 1 1 4 2 6 2 1 3 22 Новицкій ВДОВЪ. > 1 1 1 1 23 Башенко Алек- 1 сѣй. j 1 1 2 1 3 24 Левченко Яковъ, подсус. Анны Заверушиной. 1 1 4 4 1 5 25 Непаренко Остапъ, подо, подсудія Янова Рустамовича. 1 3 1 4 2 1 3 26 Куликъ Тнмофѳй, подсус. Владиміра Берло. 1 1 2 3 1 1 2 27 Насакъ Левко, подсус. К овалемка—сотеннаго подписка. 1 1 1 1 1 2 5 6 7 9 2 4 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 Козинець Гера¬ 5 симъ. s й 2 Ц Г cd 29 Мнрошнньъ Сергѣй. щсусѣд ілія Ли іГПОЛИТ Г ЛИМЫ. Et 5 во 3 1 4 1 2 3 7 1 1 1 1 1 1 2 3 1 29j 35| 28 2 65|| 28 32 3 6311128 23 6 1
211 Четверичковъ.
- 212 — СКОТ Сѣнокосы ДОГ: Имена и фамиліи. f ^огатый скотъ. Лош, 1 быковъ.1 коровъ, j fi ихъ, fi н ЛОЙ Р 0 0 ОЕЫХЪ выхъ л и ц ЛЯГ б о ч а ч о t; о с !І § о о 01 сп о 00 к. Н X S Мел. скот. Я) с о о Число семей въ дворѣ. Число кускоѳъ, 1 I Живущихъ съ зажону. 1 1 Арендующихъ землю. 1 Сдающ, эем. въ аренду. 1 Занимаюш, ремесломъ* 14 15 16' ' 17 ! 13 19 20 21 22 23і 24 25 26 27 28 Стеблїовсній Степінь, подсус, свяіцен. с. Глибокого Е. Ивановѣ. Лукьяненно Михаилъ, подсус. атамана cofew, Леонтовича. Шевченко Кононъ, Вявчаренко Ѳеодоръ* Малевичъ Марина. Тараненко Павелъ. Третьякъ Омельянъ. 3 Глоба Моисей* 1 !«Й OJ « й НОВНЦИІИ ИКОВЪ. V йJ: ф * і й 5 7 . I « Башенно Алей- г. Сѣй* ) Левченко Яновъ, подсус. Анны Эаверушиной, Непаренко Остапъ, подс. подсудія Янова Рустановнча. 2 Кулинъ Тнмофем, подсус Владиміра Берло. 1 1 2 Нссакъ Левко, подсус. Н ов аленна - сотеннаго подписка. Козинець Герасимъ. к ї £ Мирошникъ Сергѣй. 111 4. 381 25 з s
213
Приложеніе V. ЦасполиФыв раци^ны^ ^адѣлЬІій’ь Ift с.с. Г^бокомЪ и Старомъ Воронкоѣской соФни.
— 216 — Н А С Е Л Е н І Е Постройки. я 1 і Мужчинъ. Женщинъ е о Е Наймиты. (А Я 3 Имена и фамиліи. m 1 обоего а і <и UJ Е О к о ■г d m 4ł е н ь. о Р, о и семей лѣтъ. лѣтъ f И і о , О лѣтъ. лѣтъ е □ г о. душъ «£■ А м tA м f 45 О АО О о Е Й J0 ш о о ю гъ АО ■ Щ ІЛ О lQ Ю ш о 1 Е □ е о Е а Е о Е о S 1 О 1 S о О о сх О Е св О яІ О S :г S У о і=С іП 1—1 о мэ 1 CQ о i—ł О О И tnd & |Ш m ?d X 1 о 1 bd Посполитые сотника І а 1 ! ~d 1 d воронковскаго Матвѣя Сулимы на хуторѣ его г і і при селѣ Глубокомъ. 1 і 1 Ткачъ Грицько. 1 1 — 1 1 1 — 1 і 1 2 г і : 2 Прохоренко Андрей. 1 1 4 1 5. 1 2 1 3 8 1 І і 3 Герасименко Василій. 1 1 2 2 1 1 4 2 1 3 і 7' і 1 і 4 Котъ Степанъ. 1 1 3 1 4 — 1 1 5 1 5 Федорченко Гордѣй. 1 1 2 1 3 1 1 1 2 і 5 1 1 6 Федорченко Гавріилъ. ( 1 1 3 1 1 4 2 . 1 3 7 1 7 Илляшенко Семенъ, 1 3 — 3 1 1 1 5 і 6 9і 1 і 8 Кучина Антонъ. 1 1 1 1 і 2 1 1 і 2 4 і 1 8 : 10 і 11 26 її 8 13 1 — І21 47 8 і 1 Посполитые Григорія г 1 Дфендина въ селѣ і Старомъ; 1 Чайченка Логвинъ. 1 ! 2 : 1 2 3 1 1 1 3 і 6 1 ,1 2 2 Шаповаленко Иванъ. 1 1 3 1 4 1 -■ 1 5 ! 1 1 2 1 3 4 J 3 7 1 2 I 1 4 11 1 1 ї 2 ' 2 j Посполитые Василія 1 1 1 1 І Варфоломеева, въ с. Старомъ: j I 1 1 Караченко Карпъ. 1 2 1 ч 3 1 1 — 2 5 І і 1 2 Марченко Иванъ. 1 1 — 1; 1 1 1 1 " 2 3 1 -— 2 2 2 1 2 4 2 1 2j 1 — 4 8 і
— 217 — Пах. земля. С К 0 ЛЬКО ВЫСЪВАЕТСЯ. Бъ сколькихъ мѣстахъ, Число кусковъ. Число не рази, кусковъ. Число дней. Рожь, Пшен. Ячм. Овес. Греч. Просо. Коней. Горохъ. 1 Четвертей. Четверичковъ, Четвертей. Четверичковъ, Четвертей. Четверичковъ. Четвертей. I Четверичковъ. Четвертей, Четверичковъ, Четвертей, Четверичковъ, I Четвертей, I Четверичковъ. І Четверіей. Четверичковъ. 1 1 1 І 1 <Л 1 І 1 О> -1 — б’/з 17і/з 18 і . ; зі/2 9 9 1 2 1 1 І І І І ] І І J і і и І І І і І і І І 19 41ф 211/2 і І ! J і: і І І і І і і і І І І 1 1 і і і і Г‘ 1 і і і І І І 1 1 І 1 ! р . І І ' І І І S І і і
— 218 і 2 З 4 5І 6 7 8 С К О т Ъ. Сѣнокосы |Лѣсъ Число семей въ дворѣ. Рогатый скотъ* Лош. 1 Мел. СКОТ. 1 1 *s о .1 Е1 3 £ сй 4) rQ 1 <0 щ о ье э Ю 1 i JQ 1 А ! ■0? § Си СТ1 Е Имена и фамиліи. 1 «4 і щ я коровъ А а гЧ £- j X И fi Ц Ы X ъ. t4 <1J <4 X и о п <ч m о о ГО , о РЭ £ 55 з зем, въ ремеслс о о X х к ск о о 3 с to о к □ S 3 fi? .О™ 2 ш * о ІТ 4? X о о о о о Ę « ч X п 2 >ч ш о о о о <у TJ crf о я 01 О «и иЗ ч* и о JS с: tK н Ł ’ 2 о О □ 3 :г к £Х < м О Посполитые сотника 1 1 воронковснаго Матвѣи СулИІИЫ на хуторѣ его при селѣ Глубокомъ* Г1 Ткачъ Грицько,. - 1 — 1 1 — — Прохоренко Андрей. — — 2 1 6 ! 2 1 і 1 ' і ■ 1 Герасименко Василій* 1 4' г — — 1 : 9 13 і Котъ Степанъ. — -- 2 — 1 4 4 Федорченко Гордѣй, 2 1 - 1 2 14 3 Федорченко Гавріилъ. 1 2 — 2 1 _ 1 14 3 Илляшенко Семенъ. 4 1 — 3 4 13 10 Кучина Антонъ. — 1 і — 1 — г 1 1 2
— 21Э Занятія и ремесла. доходъ. Промышленныя предпріятія. Налоги и повинности. 1 Отъ ремесла и занятія, 1 Отъ сдачи зем. въ ар. Винокурни. Вѣтряныя мельницы Пасѣки. Конейстенская дача. Рожь, Греч, Г Число винокур. Число котловъ. Число кадокъ. Число ведеръ. Скольк.руб, приб. Число мельницъ, Сколько камней. Перем, въ четвер. 1 Доходъ въ четвер. Число пасѣкъ. 1 Сколько ульевъ. 1 - j Скольк, руб. приб. Четвертей, Четверичковъ. Четвертей. Четверичковъ. Рубли. 1 Копейки. і 1 і і 1 1 1 1 1 1 02 02 02 02 02 02 1 і і 6 1 1 12 02 02 Съ заработ. Съ заработ. 1 1 1 1 1 1 2 04 і і і
Приложеніе VI. Содержаніе второго тома Румянцевской описи относящагося къ Роронковской сотнѣ. 1. Черновая ОПИСЬ на 282 листахъ. (Черновая скрѣплена по листамъ внизу подписью: пи-cap со-тен-ній во-рон-ковскій Гри-горій Іакимовскій. Подпись въ концѣ: сотникъ воронковскій Матвѣй Сулима. Атаманъ сотенный воронковскій Семенъ Леонтовичъ. Писарь сотенній воронковскій Григорій Іакимовскій. 2. Дополнительная вѣдомость объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ козачьихъ владѣніяхъ со времени составленія черновой описи. Учинена Генваря—дня 1768 года. На 5 листахъ. 3. Вѣдомость о грунтахъ умершихъ послѣ ревизіи 723, 736 й 738 гг. казаковъ, кто и какимъ образомъ ими завладѣлъ. 1767 года генваря. На 4 листахъ. 4. Вѣдомость сына умершаго кіевской губернской канцеляріи переводчика Василія Варфоломѣева о жиломъ его дворѣ, посполитскихъ хатахъ и пр. Учинена 1767 года генваря—дня. На 2 листахъ. 5. Дополнительная вѣдомость Василія Варфоломѣева объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ его владѣніяхъ со дня подачи предыдущей вѣдомости. Подана 1768 года генваря 28 числа. На одномъ листѣ. 6. Вѣдомость Василія Варфоломѣева объ измѣненіяхъ, происшедшихъ ьъ его владѣніяхъ послѣ ревизіи 1764 года. Учинена 1768 года іюня 3 дня. На одномъ листѣ. 7. Вѣдомость о владѣніяхъ значковаго товарища Федора Тимченка. Учинена (767 года Іануарія—дня. На 2 листахъ. 8. Вѣдомость о владѣніяхъ значковаго товарища Петра Тимченка. Учинена 1767 года. На 2 листахъ. 9. Вѣдомость о владѣніяхъ хорунжаго сотеннаго воронковскаго. Матвѣя Кардаша. 1767 года генваря—дня. На 2 листахъ.
__ 221 — 10. Вѣдомость о владѣніяхъ вдовы подъэсаула охочекомоннаго стараго Ч го полка Парасковіи Кулишевичевой (?) Учинена 1767 года генваря 7 дня. На 1 листѣ. 11. Вѣдомость о владѣніяхъ священника церкви Рождества Пресвятыя Богородицы въ м. Воронковѣ Ивана Щербацкаго. Учинена 1767 года генваря 30 числа. На 1 листѣ. 12. Вѣдомость о владѣніяхъ атамана пятой сотни второго компанейскаго Забѣлинаго полка Максима Бутенка. Учинена 1767 года. На 1 листѣ. 13. Вѣдомость о владѣніяхъ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы въ м. Воронковѣ Учинена 1767 года генваря—дня. На 3 листахъ. 14. Вѣдомость о владѣніяхъ церквей ворОНКОВСКИХЪ Пресвятыя Богородицы и Архистратига Михаила, поданная въ воронковское сотенное правленіе 1762 года марта 12 дня. На 4 листахъ. 15. Вѣдомость о владѣніяхъ церкви собора св. Архистратига Михаила. Учинена 1767 года февраля 3 Дня. На 1 листѣ. 16. Дополнительная вѣдомость священника Павла Евфиміева о трехъ пустыхъ пледахъ, принадлежащихъ церкви св. Николая. Учинена 1768 года сентября—дня. На одномъ листѣ. 17. Вѣдомость опредѣленнаго по указу скарбовой войсковой канцеляріи описныхъ свободныхъ въ полку переяславскомъ маетностей войскового товариша Петра Рустановича о находящихся въ мѣстечку Воронковѣ описныхъ свободныхъ маетностей посполитыхъ, о дворахъ, въ онихъ такожъ н бездворныхъ хатахъ въ оних мужеска и женска полу людяхъ, о принадлежитостяхъ къ нимъ и пустыхъ въ мѣстечку Воронковѣ и на форштатахъ плецахъ, на коихъ изшедшіе и умершіе посполитые жительствовали и о протчихъ грунтахъ. Учинена 1767 года генваря—дня. На 20 листахъ. 18. Дополнительная вѣдомость Петра Рустановича объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ составѣ посполитыхъ свободныхъ описныхъ маетностей и въ ихъ владѣніяхъ послѣ подачи предыдущей вѣдомости 1768 года іюля—дня. На 1 листѣ. 19. Вѣдомость о прибыломъ въ свободное м. Воронковъ въ число тамошнихъ посполитыхъ ЯкимѢ Паско. Сочинена 1768 года ноября. На 1 листѣ. 20. вѣдомость о владѣніяхъ Ефросиніи Дончихи. 1767 года февраля. Па 1 листѣ.
— 222 — 21. Вѣдомость третьей сотни сотника охочекомоннаго второго компанейскаго Забѣлинаго полка Ивана Заверухи владѣніяхъ. Учинена 1767 года января—дня На 4 листахъ. 22. Вѣдомость о владѣніяхъ войскового товарища Петра Рустановича. Учинена 1767 года генваря дня. На 2 листахъ. 23. Дополнительная вѣдомость войск. тов. Петра,Рустановима объ измѣненіяхъ происшедшихъ въ составѣ его имущества со времени подачи предыдущей вѣдомости. Учинена 1768 года генваря—дня. На 1 листѣ. 24. Вѣдомость войск. тов. Петра Рустановича объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ составѣ его подсусѣдковъ со времени ревизіи 1764 года. Учинена въ 1768 году. На I листѣ. 25. Вѣдомость о дворѣ и подсусѣдческихъ дворахъ удовствующой кіевской бурмистровой Натальи Берловны Козельской. Учинена генваря —1767 года. На 10 листахъ. 26. Дополнительная вѣдомость о владѣніяхъ Натальи Козельской. Учинена 1768 года февраля—дня. На 2 листахъ. 27. Вѣдомость о владѣніяхъ огородничаго сотеннаго воронковскаго Даніила Каверзня. Учинена 1767 года генваря -дня. На 1 листѣ. 28. Вѣдомсть о владѣніяхъ сторожа баштового Федора Недождея. Учинена 1767 года генваря. На 1 листѣ. 29. Вѣдомость о владѣніяхъ бывшаго атамана сотеннаго воронковскаго Федора Хоменка. Учинена 1767 года генваря 28 дня. На 4 листахъ. 30. Дополнительная вѣдомость объ измѣненіяхъ въ составѣ людей и имущества бьтв. атамана сотеннаго Федора Хоменка со времени подачи предыдущей вѣдомости. Учинена 1768 ГОДД генваря 20 дня. На 1 листѣ. 31. Вѣдомость о владѣніяхъ священника Михайловской ВоронковскоЙ церкви Павла Евфиміева. Сочинена 1767 года генваря— дня. На 6 листахъ. 32. Вѣдомость священника церкви св. Николая Павла Евфиміева о пропущенномъ въ прежде поданной вѣдомости посполитомъ его племянницы Хомѣ Савеліевѣ. Учинена, І768^года сентября 20 дня. На 1 листѣ. 33. Вѣдомость о владѣніяхъ діакона церкви Рождества Пресвятыя Богородицы Лукіана Ващенка. Сочинена 1767 года генваря 25 дня. На 4 листахъ.
— 223 — 34. Дополнительная вѣдомость діакона Лукіана Ващенка. Учинена 1768 года сентября 16 дня. На і листѣ. 35. Вѣдомость объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ имуществѣ діакона Лукіана Ващенко послѣ ревизіи 1764 года. Учинена 1768 года ноября 27 дня. На 1 листѣ. 36. Вѣдомость о пустомъ пледѣ вдовствующей попадьи Анастасіи Богдановичевой и о прочемъ владѣніи. Учинена 1767 года февраля I дня. На 2 листахъ. 37. Вѣдомость о владѣніяхъ сотеннаго воронковскаго атамана Семена Леонтовича. Учинена І767 года генваря-дня. На 4 листахъ. 38. Вѣдомость о владѣніяхъ вознаго сотни воронковской Владимира Берлы. Учинена 1767 года генваря 27 дня. Па 9 листахъ. 3-9. Дополнительная вѣдомость вознаго Владимера Берлы объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ его владѣніяхъ со времени подачи предыдущей вѣдомости. Учинена 1768 года генваря 27 дня. На 2 листахъ. 40. Вѣдомость вознаго сотни воронковской Владимера БерЛЫ объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ его владѣніяхъ послѣ ревизіи 1764 года. Учинена 1768 года іюня 3 дня. На 1 листѣ. 41. Вѣдомость о дворѣ кіевскаго мѣщанина Козмы Снѣжка. Учинена 1767 года генваря 27 числа. На 2 листахъ. 42. Вѣдомость о владѣніяхъ умершаго войскового канцеляриста вдовы Евдокіи Берловны. Учинена 1767 года февраля 2 дня. На 5 листахъ. 43. Вѣдомость вдовы умершаго кіевскаго гарнизона капельмейстера Маріи Кашевеной о владѣніяхъ ея. Учинена 1767. года генваря ЗІ”дня. На 2 листахъ. 44. Вѣдомость о владѣніяхъ писаря сотеннаго воронковскаго Григорія Якимовскаго. Учинена 1767 года генваря 29 дня. На 2 листахъ. 45. Вѣдомость объ измѣненіяхъ во владѣніяхъ писаря Григорія Якимовскаго со времени ревизіи 1764 года. Учинена 1768 года ноября 30 дня. На 1 листѣ. 46. Вѣдомость о владѣніяхъ Григорія Афендика, сына умершаго сотника воронковскаго. Сочинена 1767 года генваря—дня. На 14 листахъ. 47. 'Вѣдомость о владѣніяхъ Ефросиніи Берловны Афеиди новой. Сочинена 1767 года генваря—дня. На 16 листахъ.
— 224 — 48. Вѣдомость о владѣніяхъ сотника воронковскаго Матвѣя Сулимы. Учинена 1767 года генваря 18 дня. На 13 листахъ. 49. Вѣдомость объ измѣненіяхъ, происшедшихъ во владѣніяхъ сотника Матвѣя Сулимы со времени подачи предыдущей вѣдомости. Учинена 1768 года ноября I дня. На 1 листѣ. 50. Вѣдомость отъ сотника воронковскаго Матвѣя Сулимы сколько (ъ написанныхъ по ревизіи 1764 году посполитыхъ въ мѣстечку Воронковѣ имѣющихся, убыло. Учинена 1768 года ноября 19 дня. На 3 листахъ. 51. Вѣдомость о владѣніяхъ отставного молдавскаго гусарскаго полка капрала Михаила Бразолевича. Учинена 1767 года февраля II ;ня. На 1 листѣ. 52. Вѣдомость о. находящихся въ сотнѣ воронковской на жительствѣ цыганахъ. Учинена 1767 годв февраля - лня. На 1 листѣ. 53. Вѣдомость о владѣніяхъ значковаго товарища Матвѣя Тимченко. Учинена 1767 года февраля 8 дня. На 3 листахъ. 54. Вѣдомость о владѣніяхъ подписка сотеннаго сотни воронковской Никифора Коваленка. Учинена 1767 года февраля 6 дня На 4 листахъ. 55. Дополнительная вѣдомость подписка Никифора Коваленка «сколько втехъ пахатныхъ земляхъ во всякой нивѣ вокружности троарпіинныхъ саженей мѣри явилось». Учинена 1768 года генваря 18 дня. На 2 листахъ. 56. Вѣдомость уволеннаго отъ службы полкового канцеляриста Романа Григоровича. Сочинена 1767 года генваря—дня. На 4 листахъ. 57. Вѣдомость лодсудія Золотоношскаго повѣту Якова Рустановича. Учинена 1767 года генваря—дня. На 8 листахъ. 58. Вѣдомость о владѣніяхъ канцеляриста переяславской духовной консисторіи, Симеона Богдановича. Сочинена 1767 года генваря—дня. На 3 листахъ. 59. Вѣдомость о пахатной нивѣ и пустыхъ двухъ плецахъ, пропущенныхъ въ вѣдомости о владѣніяхъ Григорія Афендика. Учинена 1768 года августа 26 дня. На одномъ листѣ. 60. Вѣдомость о владѣніяхъ войскового товарища Димитрія Волевача. Учинена 1767 года февраля 3 дня. На 4 листахъ.
— 225 — 61. Вѣдомость о бездворной хатѣ священника глыбоцкаго Евстафія Иванова. Учинена 1767 года февраля—дня. На 1 листѣ. 62. Вѣдомость войск. тов. Димитрія Волевача о пропущенныхъ въ прежде поданной вѣдомости трехъ пустыхъ пледахъ. Учинена 1768 года октября—дня. На 1 листѣ. 63. Общіл реестръ жителей мѣстечка- Воронкова, Содержаніе третьяго тома. Генеральныхъ описей полку Переяславскаго сотнѣ Воронковской разные отрывки. . с. Старое. 1) Вѣдомость умершаго сотника Николая Афендика на 6 листахъ. 2) Вѣдомость церкви, школы и пр. на 4 листахъ. 3) Вѣдомость о пахатномъ полѣ, принадлежащемъ церкви, на 2 листахъ. 4) Вѣдомость намѣстника Андрея Федорова на 4 листахъ. 5) Вѣдомость Асаула сотеннаго, Кондрата Мисника на 4 листахъ. 6) Вѣдомость переводчика Василія Варфоломѣева на 4 листахъ. с. Глубокое. 1) Вѣдомость объ убылыхъ и прибылыхъ вдовы полковника кіевскаго Дарагана на 4 листахъ. 2) Вѣдомость сотника Воронковскаго Матвѣя Сулимы о хуторѣ подъ с. Глубокимъ на 8 листахъ. 3) Вѣдомость священника. Евстафія Иванова на 2 листахъ. 4} Вѣдомость о церкви на 2 листахъ.
Приложеніе VII. вписокъ владѣльцевъ пахатной веліли въ м. Воронковѣ воронковской сотни перся* славскаго полка. Дней. 1. Варфоломеевъ Василій, сынъ кіевской губернской канцеляріи переводчика . . . . . 61 2. Тимченко Федоръ, значковый товарищъ . . 27 3. Тимченко Петръ, значковый товарищъ . . ЗР/з 4. Кардашъ, Матвѣй, хорузкій сотенный воронковскій. ІОСР/з 5. Кулишевичева Параско вья вдова подъэсаула охочекомоннаго стараго Ч—го полка . . . 14 6. Щербацкій Иванъ священникъ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы — 7. Церковь Рождества Пресвятыя Богородицы. . 23 8. Церкви Рождества Пресвятыя Богородицы и цер¬ кви Архистратига Михаила общихъ владѣній . 1002/з 9. Церковь Архистратига Михаила .... 9 10. Дончиха Евфросннія ...... 11®/з 11. Заверухина Анна вдова сотника второго компанейскаго долка 131/» 12. Рустановичи—Петръ войсковой товарищъ и Яковъ подсудій золотоноіпскаго повѣту . . . . 231 13. Козельская Наталія «удовствующая кіевская бур- мистровая» ........ 236 14. Недождѣй Федоръ, сторожъ баштовий. . . 26 15. Хоменко Федоръ, бывшій атаманъ сотенный воронковскій ........ 62 16. Евфиміевъ Павелъ, священникъ Николаевской церкви 71®/з
— 227 — 17. Ващенко Лукинъ, діаконъ церкви Пресвятыя Богородицы ....... 39э/з 18. Богдановичъ Анастасія, дочь священника . . З63/а 19. Леонтовичъ Семенъ, атаманъ сотенный воронковскій . . ... . . . . 47а/к 20. Берло Владимиръ, возный сотни воронковской . 245 21. Снѣжко Козма, мѣщанинъ кіевскій . . . 72 22. Якимовскій Григорій писарь сотенный воронковскій. 20 23. Афендикъ Григорій, сынъ бывшаго сотника во- ронковскаго . . . . . . .145 24. Афендикова Евфросинія (Верловна) ... 87 25. Сулима Матвѣй, сотникъ воронковскій . . 241/з 26. Тимченко Матвѣй, значковый товарищъ . . 41 27. Коваленко Никифоръ, подписокъ сотни воронковской . ........ 733/з 28. Григоровичъ Романъ, уволенный отъ службы полковой канцеляристъ . . . . . . 38 29. Богдановичъ Семенъ, канцеляристъ Переяславской духовной консисторіи . . . . . 55 30. Волевачъ Димитрій, войсковой товарищъ . . 49 199О2/з дней. 31. Козаки выборные ...... 2262 32. Козаки подномощники . . . . .2958 33. Посполитые свободныхъ войсковыхъ маетностей и мелкихъ владѣльцевъ м. Воронкова . . . 496*/з 34. Подсусѣдки ....... 44 ВСЕГО 7751 дней.
ІрвменЭДГская фабрика сукнодѣлія ддя вбрвеіз’ь Н началѣ К1К Ша (по архивнымъ даннымъ). Министръ внутреннихъ дѣлъ ки, А. Б. Куракинъ представилъ въ 1809 году на высочайшее усмотрѣніе докладъ объ учрежденіи двухъ фабрикъ сукнодѣлія для снабженія сухопутныхъ и морскихъ войскъ сукнами. «Уваженіе государственныхъ нуждъ, писалъ онъ въ этомъ докладѣ и соревнованіе къ общественной пользѣ вѣрноподданныхъ вашихъ, подаетъ и въ настоящемъ дѣлѣ ту пользу, которой предварительно ожидать можно; уже отъ дворянства и нѣкоторыхъ фабрикантовъ начали вступать отзывы о готовности ихъ завести вновь и распространить старыя суконныя фабрики, иныя съ помощью предназначенной ссуды, а другія безъ оной собственнымъ коштомъ. Среди таковыхъ благовидныхъ началъ, обращая непрерывно попеченіе мое на привиденіе оныхъ къ предположенной цѣли, я непрестанно держусь тѣхъ мыслей, что сія вѣтвь толикой важной государственной промышленности должна распространиться елико можно раздробительнѣе на сей конецъ; въ упомянутомъ докладѣ заводителямъ суконныхъ фабрикъ опредѣлены разныя награды денежныя и прочія пособія, разрѣшено купцамъ и другого званія людямъ покупка на условіяхъ, въ семъ намѣреніи равно для умноженія колоній и пріобрѣтенія иностранныхъ фабрикъ суконныхъ мастеровъ, вызываются оныя изъ чужихъ земель, къ чему по имѣющимся у меня отзывамъ, многіе объявили желаніе и нѣкоторыя уже прибыли. Между сими мѣрами къ умноженію выдѣлки солдатскихъ суконъ служащими, поставилъ я также, въ виду помощь казеннымъ 9 Настоящая статья была помѣщена въ очень сокращенномъ видѣ въ журналѣ „Голосъ минувшаго" Октябрь 1913 г. Помѣщаетъ ее нынѣ цѣликомъ*
— 230 — и частнымъ фабрикамъ работниковъ изъ евреевъ, кои, по высочайше конфирмованному Вашимъ Величествомъ въ 9-ый день декабря 1804 г. положенія по присоединеннымъ отъ Польши губерніямъ, изъ помѣщичьихъ селъ и деревень, корчемъ и шинковъ въ города, мѣстечки и другія земли въ теченіе нынѣшняго и двухъ слѣдующихъ годовъ перевести должно. И хотя народу сему въ замѣну таковыхъ переселеній предоставлены разныя выгоды и преимущества въ заведеніи суконныхъ и другихъ фабрикъ, въ пріобрѣтеніи земель и тому подобное со льготами и денежною ссудою, чѣмъ желательно нѣкоторыя зажиточныя воспользуются, но большая часть ихъ столь бѣдны, что не имѣя теперь надежнаго средства къ пропитанію пристанища, ни покрова, сами собою ничего на пользу свою предпринять изъ настоящихъ мѣстъ никуда двинуться не могутъ и предстоитъ теперь правительству забота, чтобы съ соблюденіемъ казенной пользы указать евреямъ симъ путь къ перемѣщенію и всегдашнему пропитанію благонадежный». Такъ кн. Куракинъ, проэктируя учрежденіе фабрикъ, помимо государственной цѣли—развитія сукнодѣлія, имѣлъ въ виду предоставить бѣднѣйшимъ евреямъ средства къ существованію. Онъ предполагалъ открыть двѣ фабрики и обѣ въ Малороссіи, одну въ Черниговѣ, а другую въ Кременчугѣ. Императоръ Александра I на докладѣ князя Куракина написалъ: «учредить для опыта одну изъ сихъ двухъ фабрикъ; выборъ же мѣста для помѣщенія оной предоставить министру внутреннихъ дѣлъ сдѣлать это по удобности». Александръ. 11 марта 1809 года. Одну изъ проэктированныхъ фабрикъ кн. Куракинъ учредилъ въ Кременчугѣ и если остановился на этомъ городѣ, то потому что и въ то время въ немъ было много евреевъ. Въ Полтавскомъ губерніи въ то время было 1343029 душъ обоего пола, въ томъ числѣ евреевъ 2032 мѣщанъ и 82 купца, всего 2114 д. Изъ этого числа 530 душъ, т. е. і/і часть всего населенія губерніи жила въ Кременчугѣ, чем}7 способствовало положеніе города на большой рѣкѣ и развитіе торговли. Организація этой школы или какъ она называлась «училищная фабрика для евреевъ» была возложена на малороссійскаго генералъ-губернатора и полтавскаго губернатора. Первымъ былъ въ то время кн. Я. И. Лобановъ-Ростовскій, а вторымъ А. Ѳ. Козачковскій. Министръ внутреннихъ дѣлъ предписалъ разъяснить евреямъ пользу этой школы
- 281 — и привлекать для занятія въ ней евреевъ, не имѣющихъ капитала, совершенно праздныхъ, не знающихъ художества и ремесла и до бѣдности -(никакого рода состоянія избрать не могутъ*. Евреевъ же состоятельныхъ предписывалось привлекать къ открытію такихъ фабрикъ, съ субсидіей, отъ казны. Кн. Куракинъ былъ убѣжденъ, что евреи, какъ способныя, по его мнѣнію, къ «художествамъ и ремесламъ» скоро успѣютъ въ этомъ дѣлѣ, но въ этомъ вскорѣ, какъ увидимъ ему пришлось розочароваться!. Прежде всего администрація позаботилась, конечно, о пріисканіи помѣщенія для эюй школы. Вотъ переченьи стоимость вданій, указывающій, что администрація хотѣла поставить это дѣло широко: 1) Домъ, купленный у купца Маслепикова, въ 3 этажа, гдѣ помѣщались мастера, служители и арестанты .... 2) Къ этому дому были придѣланы надъ по¬ гребомъ каменныя кладовыя въ три этажа, съ черепичною крышею . . . . 3) Шесть казармъ, деревянныя, крытыя дранью, стоимостью каждая по 3699 р. 5 к., всего ....... 4) Деревянный амбаръ въ два этажа, крытый дранью для храненія не мытой шерсти . 5) Каменныя лѣтнія кухни . . . . 6) Дворъ черезъ улицу, гдѣ былъ выстроенъ флигель ....... 7) На берегу р. Днѣпра флигель . 8) Сарай для помѣщенія двухъ котловъ 7970 р. 30 к. 11571 » 22 » 22194 » 30 » 2677 » 20 » 4171 » 20 »> 2748 » 45 » 1296 и 90 » 889 » 20 » Всего . 53517 » 77 » Постройка зданій для училищной фабрики находилась подъ контролемъ губернатора А. Ф. Козачковскаго, при ближайшемъ надзорѣ помощника Инспектора фабрикъ и колоніи, сначала Савенкова, а затѣмъ Стрижевскаго. Зданія были выстроены непрочно. Черезъ годъ, по окончаніи постройки, помощникъ Инспектора до- і) Арї. К. Правя, 1809 № 25. Стрижевсиій просилъ разрѣшенія именоваться ему директоромъ фабрики, но кн* Куракинъ нашелъ, что тамъ, гдѣ есть Инспекторъ фабрикъ, то помощнику его именоваться директоромъ „несовмѣстно. 1910 № 216* а) 1811 дѣло Мз 115.
— 232 — носилъ о необходимости капитальнаго ремонта этихъ зданій. Онъ писалъ, что полы разсохлись, что необходимо подсыпать землю на 1/а аршина, въ стѣнахъ образовались большія щели и т. п. А между тѣмъ, губернаторъ Козачковскій, посѣтивъ въ 1808 г. фабрику, осмотрѣлъ зданія и во всемъ нашелъ, „желаемый порядокъ". Онъ даже ходатайствовалъ о награжденіи помощника Инспектора фабрикъ Стрижевскаго слѣдующимъ чиномъ, а своею властью многимъ изъ служащихъ на фабрикѣ увеличилъ жалованье *). Впце губернаторъ Бояриновъ, завѣдывавшій, по увольненіи Козачісовскаго, отказался ассигновать на ремонтъ какую либо сумму, предложивъ это сдѣлать самымъ жильцамъ. 2) При Козачковскомъ строились еще зданія на нѣмецкихъ колоніяхъ въ Полтавѣ, Кременчугѣ и Константиноградѣ и вездѣ строились непрочно, да и не велись отчетности, а смѣта, притомъ, расходовалась широко. Это случилось и и при постройкѣ зданій Кременчугской училищной фабрики. Козам конскимъ былъ заключенъ контрактъ на постройку зданій съ Орловскимъ мѣщаниномъ Трофимовымъ и Кременчугскимъ Петромъ Полозовымъ съ двумя товарищами на сумму 30868. р. При Козачковскомъ они получили 27710 р., оставалось имъ уплатить 3158 р. Но въ 1810 г. въ Маѣ мѣсяцѣ Козачковскій былъ уволенъ отъ службы и вотъ подрядчики начинаютъ хлопотать о выдачѣ недоданной суммы, а смѣта уже была вся израсходована. Подрядчики хлопотали года три и получили ли они эти деньги, неизвѣстно. Было рѣшено взыскать ихъ съ губернатора Козачковскаго, но, по высочайшему повелѣнію, взысканіе было прекращено. Еще подала заявленіе объ отдачѣ 1300 р. вдова помощника Инспектора фабрики Савенкова, выданныхъ покойнымъ ея мужемъ подрядчику Трофимову. Такъ безпорядочно велось дѣло по постройкѣ. Училищная фабрика въ Кременчугѣ была оборудована на 40 еврейскихъ семействъ. Всѣ они жили въ казенныхъ зданіяхъ. Въ 1809 и 1810 годахъ евреевъ было достаточно и не мало среди нихъ было семейныхъ. Кременчугскій раввинъ и еврейскій кагалъ обратили вниманіе администраціи на помѣщеніе нѣсколькихъ семействъ въ одной комнатѣ. Они взглянули съ нравственной точки зрѣнія и, конечно, были правы. Вице-губернаторъ Бояриновъ разрѣшилъ самимъ евреямъ приспособить помѣщенія, какъ они пожелаютъ, устроить перегородки и т. п. Беѣ евреи съ ихъ семьяI) 1813 № 186. а) Св. 25 1810 ГЁ 73.
— 233 — ми пользовались содержаніемъ отъ казны, взрослымъ выдавали „кормовыхъ" по 12 к. въ сутки, а малолѣтнимъ по 6. Получали еще деньги и на одежду. Евреи, поступившіе на фабрику, переименовывались въ „казенныхъ мастеровыхъ суконщиковъ" и пока были на фабрикѣ, освобождались отъ всѣхъ податей и военнаго постоя. Послѣ обученія, а для этого считалось достаточнымъ пробыть на фабрикѣ одинъ годъ, евреи должны были выбрать для своего поселенія городъ или мѣстечко въ Малороссіи и заняться сукнодѣліемъ. Они получали въ теченіе мѣсяца, пока устроятся, кормовыя деньги и сто рублей на обзаведеніе. -1) Для обученія евреевъ сукнодѣлію былъ выписанъ мастеръ изъ Глуіпковской фабрики. По распоряженію военнаго министра было командировано еще семь человѣкъ мастеровъ изъ Павловской и Екатеринославской фабрикъ. Былъ еще на фабрикѣ челночный мастеръ, подмастерье, дѣлатель скраблъ, кордъ и др. Надо сказать, что фабрика была оборудована учащимъ персоналомъ хорошо. Мастеръ получалъ 450 р. асс. жалованья, три подмастьерья по 175 р., такое же жалованье получалъ и дѣлатель скраблъ и кардъ, сновальщикъ 175 р., кузнецъ, столяръ и токарь по 150 р. Словомъ на жалованье учащаго персонала казна издерживала 3290 р. асс. въ годъ. На этой фабрикѣ по штату должно быть 40 семействъ, но такого числа никогда не было. Было изготовлено 40 становъ, 'стоимостью каждый станъ по 82 р.—I1/* к., а постройка всѣхъ становъ обошлась 5204 р.—17’/г к. Такое количество становъ не было въ дѣйствіи sa все время существованія фабрики. Евреи ткали сукно (суровье), которое и продавалось Кременчугскому комиссаріату. Вотъ статистическія данныя о числѣ евреевъ на Кременчугской фабрикѣ. Въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1809 г. т. е. спустя два мѣсяца послѣ открытія фабрики, было 30 семействъ, всего 150 д. обоего пола, считая женъ, дѣтей и многихъ родственниковъ, но изъ этого числа малолѣтнихъ было 63 д., 1 старикъ и 23 женщины. 2)Въ 1810 г., въ февралѣ мѣсяцѣ было 40 семействъ, но изъ нихъ на станахъ работало всего 18 человѣкъ, на скраблахъ и кардахъ 18, занимались пряжей 40, словомъ работало всего 93 человѣка. Въ Апрѣлѣ і) 1809 г. № 15. а) 1809 г. 12.
— 234 — того же года было 232 д. ивъ нихъ на разныхъ работахъ было 148 д., остальные по малолѣтству и по старости не могли рабоотать. Въ 1811 году было много меньше, 180 д. изъ нихъ работающихъ только 70. Въ 1813 г. 108 душъ обоего пола, изъ нихъ на работахъ было 37 ч. Въ 1815 г. было 37 ч. Въ 1816 г.—63 Д-, мужскаго пола 33, женскаго 30. Въ 1817 г. было еще меньше, всего 55 д. обоего пола и работало всего 2 стана. Такъ попостепенно сокращалось количество евреевъ на фабрикѣ. Въ началѣ существованія фабрики занятія евреевъ шли успѣшно, о чемъ доносилъ полтавскому губернатору помощникъ Инспектора фабрикъ. Онъ писалъ, что 9 семействъ „совсѣмъ выучились сукнодѣлію и могутъ быть отпущены изъ фабрики, ибо немного остается знаніе ихъ усовершенствовать, а прочіе должны еще оставаться». х) Губернаторъ Козачковскій въ концѣ 1809 г. приказалъ роздать евреямъ въ награду 37 р.—40 к. и ихъ получили 66 чел., выдавали отъ 15 к. до 2 р.—50 к. на душу 2) Евреямъ уплачивали за работу «половинки» сукна, т. е. 40 аршинъ отъ 5 до 10 р. смотря изъ какой шерсти она была выткана, изъ мытой, не мытой, пряденной или непряденной. Евреямъ вообще не нравилась работа на фабрикѣ, ихъ влекло больше къ торговлѣ. Въ силу этого, вскорѣ по открытіи фабрики, начинается ихъ бѣгство. Съ 1809 г. —1811 годъ, т. е. за два года убѣжало 149 душъ (81 мужчинъ и 68 женщинъ) Помощникъ Инспектора фабрикъ Стрижевскій доносилъ, что евреи цѣлыми семьями въ ночное время «въ окна отъ улицъ изъ казармъ своихъ бѣжали. „Наружнаго караула, замѣчаетъ онъ, при сей фабрикѣ не было и учреждать ее не предназначено, потому что сюда поступали по желанію». Причиной бѣгства, помимо несочувствія евреевъ этому дѣлу, было преобразованіе училищной фабрики, что было сдѣлано по иниціативѣ Малороссійскаго генералъ-губернатора князя Я. И. Лобанова-Ростовскаго. Имъ былъ внесенъ проэктъ учредить здѣсь прядильную фабрику, оставивъ только 10 становъ, а остальныя должны были прясть пряжу и этой пряжей снабжались бы нѣмецкія колоніи въ Полтавѣ, Кременчугѣ и Константиноградѣ. Ва эту работу платили: за 1 ф. пряжи 5 к., за основу — 9 к., за ческу 1 ф. шерсти—3 к., за стрижку верховъ—25 к. отъ пуда, а за і) 1809 г. № 25. =) Св. 24. № 15.
— 2’iib — тканье суровья 27 к. отъ аршина. Вырабатываемой платой за пряжу евреи и должны были содержать себя, а кормовыя деньги съ I Января 1911 г. болѣе уже не выдавались. Вотъ это прекращеніе выдачи кормовыхъ денегъ и усилило бѣгство евреевъ. Проэкть Лобанова-Ростовскаго былъ одобренъ комитетомъ по мануфактурной части и высочайше утвержденъ. J) Кременчугскому еврейскому обществу не понравилось прекращеніе выдачи кормовымъ денегъ, выдаваемыхъ каждому члену семьи, а въ семействѣ еврея—работника было не мало, помимо женъ и дѣтей, родственниковъ и всѣ они получали эти деньги, а теперь съ изданіемъ этого закона, необходимо было на прокормленіе заработать. На защиту евреевъ и выступилъ евревскій кагалъ. Онъ порѣшилъ въ Мартѣ мѣсяцѣ 1811 г. донести полтавскому губернатору Бравину о томъ, что евреи не получаютъ кормовыхъ денегъ, какъ это имъ обѣщалъ губернаторъ Козачковскій и потому теперь бѣдствуютъ; они не могутъ прокормитъ себя, а дѣти ихъ „впадаютъ въ болѣзни®. На все это еврейское общество взираетъ «соболѣзнуя “ и по своему закону снабжаетъ евреевъ пропитаніемъ и если бы оно такъ не поступало, .то евреи, живущіе иафабрикѣ5 въ «разсужденіи нынѣшней дороговизны» давно уморены были бы отъ голода. Еврейскій кагалъ пошелъ еще дальше, онъ этимъ хотѣлъ воспользоваться въ своемъ интересѣ и доносилъ губернатору, что съ этого времени, въ виду этой помощи евреямъ, живущимъ на фабрикѣ, онъ лишенъ возможности платить въ казну подати и рекрутскія деньги. Въ заключеніе, еврейскій кагалъ ходатайствовалъ передъ генералъ губернаторомъ о разрѣшеніи отпуска евреямъ за недѣлю до праздниковъ (было весной, значитъ къ празднику Пасхи), чтобы они могли заработать дабы «какъ по еврейскому закону слѣдуетъ, приготовить особую пищу». Объ этомъ рѣшеніи еврейскаго кагала, губернаторъ Бравинъ денесъ кн. Я. И. Лобанову— Ростовскому, отъ котораго кагалъ получилъ должное внушеніе. Генералъ-губернаторъ, писалъ Бравинъ, приказалъ объявить еврей- 9 1810. № 81, св, 2, По этому закону рѣшено: 1) оставить на будущее время то число становъ, которое нынѣ находится въ дѣйствіи, примѣрно отъ 10 до 15 могли всегда существовать. 2) дальнѣйшее умноженіе становъ оставить и вмѣсто этого учредить пряДильню, для которой рабочихъ заимствовать изъ евреевъ и изъ другихъ классовъ людей—все это на попеченіи генералъ-губернатора, для того чтобы эта прядильня'снабжала бы всѣ ткацкіе станы иностранныхъ суконщшюѳът
— 236 скому кагалу свое неудовольствіе видѣть оный участникомъ въ соблазнѣ людей развращенныхъ; каковые евреи при прядильной Кременчугской школѣ находящіяся, ибо положеніе сихъ людей, какъ и то, что требуютъ отъ нихъ, ему извѣстны и согласны СЪ ПОЛЬ* зой ихъ, но лѣнь и ослушность, подстрекаемая извѣстными бездѣльниками, развращая ихъ, мѣшаетъ имъ внять приказаніямъ къ приведенію того въ желаемый порядокъ, возьмуться строгія мѣры надъ ними и ослушивающими и что то дѣло его, генералъ-губернатора, а ничье либо, о чемъ, и предупреждаетъ кагалъ для собственнаго его охраненія». Такую внушительную натацію получилъ кагалъ за вмѣшательство въ дѣла фабрики и за попытку освободиться отъ налоговъ, мотивируя отказъ благотворительностью своими собратьямъ. Князь Лобановъ-Ростовскій не былъ доволенъ поведеніемъ евреевъ на фабрикѣ. Вотъ интересное письмо помощнику инспектора Стрижевскому. «Къ искорененію лѣности, къ коей пріобыкли всѣ евреи при прядильной фабрикѣ находящіеся, увѣренъ я, что единое и сущее средство, быть можетъ, строгое взысканіе обязанности ихъ, къ чему потребны не слова, а сильныя дѣйствія, каковы суть тѣлесныя наказанія, кои я давно разрѣшилъ вамъ употреблять помощью полиціи; нынѣ же, чтобъ еще лучше изобличить негодное сихъ людей СВОЙСТВО и что и сущей пользы своей не рады, если хоть мало потрудиться о ней должно, предписываю за заработку ихъ производить плату какъ значитъ ниже сего, именно—за полтара фунта основы 12 к., за фунтъ утока 5 копѣекъ, за полпуда спущенныхъ верховъ шерсти 12 к. и поелику сей платой могутъ они, если потрудятся, вырабатывать въ день всякой больше двѣнадцати копѣечной суммы, прежде ими получаемой, то всякое новое неудовольствіе и домогательство ихъ, должно признано утвержденіемъ праведнаго заключенія моего, обращаться должно съ ними соотвѣтственно нерадѣнію ихъ и какъ съ ослушниками, согласно чему рекомендую вамъ неослабно и . . . , предоставляю вамъ расположить разборку шерсти на престарѣлыхъ и малолѣтнихъ съ платою отъ вѣса, который бы соотвѣтствовалъ цѣнѣ шестикопѣечной на каждаго въ сутки изъ помянутыхъ людей и симъ положеніемъ руководствоваться до установленія пред- 1) 1911 № 79.
— 237 — полагаемыхъ для основъ машинъ, *) Князь Лобановъ-Ростовскій Апрѣля 13 дня 1811 года Полтава. Этимъ распоряженіемъ генералъ—губернаторъ повысилъ нѣсколько цѣну за пряжу на 2 к. съ фунта, что указываетъ на сознаніе имъ недавно установленную цѣну недостаточной. Прядильная школа при фабрикѣ падала съ каждымъ годомъ, такъ какъ евреи убѣгали и пришлось администраціи пополнять рабочихъ «колодниками» какъ звали въ то время арестантовъ и эти колодники должны были отрабатывать украденное ими. Такіе колодники содержались въ то время въ рабочихъ домахъ. Зданія фабрики опустѣли за отсутствіемъ евреевъ, что и побудило полтавскаго губернатора Тутолмина передать нѣкоторыя зданія военному вѣдомству. 31 Марта 1816 г. Императоръ Александръ I утвердилъ докладъ Инспекторскаго Департамента Главнаго Штаба объ учрежденіи въ Россіи военныхъ госпиталей. Да основаніи* этого закона, учреждались въ Лубнахъ и Гадячѣ дивизіонные госпитали, а въ Кременчугѣ долженъ быть учрежденъ корпусный госпиталь 3 класса, на 600 или 600 нижнихъ чиновъ и на 10 офицеровъ. Предполагалось для этого госпиталя приспособить зданіе «богоугоднаго заведенія» содержимаго приказомъ Общественнаго Призрѣнія. Но полтавскій губернаторъ Тутолминъ, посѣтившій Кременчугъ, нашелъ это зданіе недостаточнымъ и предложилъ подъ госпиталь зданія училищвой фабрики, а прядильню онъ предполагалъ перевести въ фабричные дома близь соляныхъ магазиновъ. Помощникъ Инспектора^фабрикъ Стрижевскій энергично отстаивалъ и доказывалъ, что зданіе богоугоднаго заведенія болѣе пригодно для устройства госпиталя, но въ этомъ не успѣлъ. Губернаторъ Тутолминъ предписалъ передать эти зданія военному вѣдомству, что н состоялось 14 Декабря 1816 г. 2) А черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 16 Апрѣля 1817 г. фабрика была закрыта по предписанію генералъ-губернатора князя Н. Г. Репнина. Еще въ 1912 г. директоръ департамента мануфактуръ и торговли, сенаторъ. Карнѣевъ, посѣтившій эту фабрику, нашелъ ее безполезной. Кн. Н. Г. Репнинъ, ознакомившихъ съ нею, былъ такого же мнѣнія и вошелъ съ ходатайствомъ объ ея закрытіи. Въ моментъ закрытія училищной фабрики, евреевъ было 9 человѣкъ, которыхъ приказано было отпустить на волю и они, по 1) 1911 № 79. а) 1816 г. Не 231.
— 238 — словамъ помощника Инспектора фабрикъ, обратились къ пріисканію себѣ мѣстъ въ обществахъ для причисленія въ «первобытное состояніе». Но Кременчугскій кагалъ соглашался принять только 4-хъ. Князь Репнинъ приказалъ губернатору внушить кременчугскому еврейскому обществу, что обязанность добрыхъ гражданъ вспомоществовать единовѣрцамъ своимъ, уваженія заслуживающихъ». *) На фабрикѣ осталось еще три арестанта— мужчина и двѣ женщины, но пока шла переписка о нихъ, куда ихъ отправить, они успѣли убѣжать. Казенныя долги евревъ были прощены. На евреяхъ, бывшихъ на фабрикѣ, было долга 9516 р.—56 к,. да на бѣжавшихъ изъ фабрики—8741 р.—24 Ѵа к. Генералъ-губернаторъ кн. Репнинъ предложилъ кременчугскому еврейскому обществу уплатить эти долги, но оно отказалось и кн. Репнинъ болѣе не настаивалъ. Но еврейское общество,’ какъ увѣдомила кременчугская полиція, обезпечиваетъ на будущее время «своею отвѣтственностью на случай несостоятельности ихъ къ платежу податей и другихъ общественныхъ повинностей», Долгъ же, числившійся на бѣжавшихъ евреевъ, какъ поступившихъ незаконно, рѣшено было взыскать по отысканіи ихъ; если же въ теченіе двухъ лѣтъ они не будутъ отысканы, то сложить и всякую переписку о нихъ прекратить. Всѣ инструменты и другія вещи были сданы городской полиціи, а пять домовъ были переданы Кременчугской городской думѣ, съ условіемъ занятія ихъ, въ видахъ облегченія, военнымъ постоемъ. 2) Всѣхъ евреевъ, бывшихъ на фабрикѣ со времени ея учрежденія былъ 40 семействъ и 5 холостыхъ, въ разные годы, а считая женъ, дѣтей и родственниковъ было 232 д. Фабрика просуществовала восемь лѣтъ съ небольшимъ. Цѣль правительства не была достигнута. Причина этому несочувствіе евреевъ къ этому занятію: ихъ влекло къ комерческой дѣятельности, особенно въ Кременчугѣ, населенномъ, какъ мы уже говорили и сто лѣтъ назадъ сравнительно съ другими городами Полтавской губерніи, наиболѣе евреями, да и торговля здѣсь, благодаря судоходной рѣкѣ была и въ то время, какъ и нынѣ, болѣе обширной, чѣмъ гдѣ либо въ другомъ пунктѣ Полтавской губерніи. 1) Св. 16 дѣло № 326, а) 1817 г. Н8 267.
— 239 — Интересно прислѢдить сколько стоила казнѣ эта фабрика. Помощникъ Инспектора фабрики Стрижевскій представилъ два отчета о приходѣ и расходѣ суммъ за весь періодъ существованія училищной фабрики. Вотъ послѣдній отчетъ: ПРИХОДЪ- Ассигновано изъ Государственнаго Казначейства 124600 р. — а За проданное суровье 21447 арш. 11 вершк. 28881 » 201/з Возвращено евреемъ Мордхою Витманомъ взятыя имъ впередъ ..... Отъ уволенныхъ евреевъ возвращено издержанные на нихъ изъ училищной суммы За проданныя верхи, состригаемые съ шерсти 316 п Получено отъ бывшаго казначея за котлы и другія вещи по стоимости ихъ казнѣ Отъ уволеннаго колониста Эримана за инструменты . Въ уплату долга изъ суммы по водворенію въ Полтавской губерніи иностранныхъ суконщиковъ деньгами ...... 7 » 50 » 860 » 90} л 982 » 25 » 424 » 30 » 8 » Іб1^ 28113 » 54^2 Всего . 183877 » 861/» ъ- Р А С X О д На покупку дома у купца Масленникова съ мѣстомъ, передѣлка, его и на прибавку къ нему прочихъ построекъ . . 43210 » 69 » Починка домовъ .... 1481 » бѴз Устройство колодца 209 » 80 » Инструменты .... 6757 » 25^2 Покупка и приготовленіе шерсти . . 14575 » 36 » Покупка вѣсовъ, гирь и сундуковъ 264 » 76 » Доставленіе и содержаніе евреевъ пищею, одеждою и лѣкарствами . * . 11856 » 191/! Дрова и свѣчи .... » . 17222 » 523/і Олей для мященія шерсти . » 932 » 50 »
— 240 — Разныя мелочныя издержки .... 1907 » 143/4 Плата за пряжу, и стрижку шерсти 2032 » 43 » За тканье суровья изъ готовой шерсти 5044 » 717а Промѣнъ ассигнацій ..... 644 » 65 » Содержаніе арестантовъ .... 581 » 7 » Жалованье чиновникамъ и служителямъ 19572 » 467* Наемъ истопниковъ и караульныхъ 6900 » — » На жалованье надзирателю, мастеровымъ и трубочистамъ ...... 3980 » 363/4 Канцелярскіе расходы ..... 3916 » 661/* Отослано въ разныя мѣста отработанныхъ арестантами . . . . . . 853 » 27 » Всего 147037 » 287г Издержано по части водворенія иностранныхъ суконщиковъ на счетъ возврата ' . 35779 » 54а/4 Затѣмъ къ 1 Іюля 1817 года въ остаткѣ наличныхъ денегъ 1061 » 374 Въ долгу у водворенныхъ 'иностранныхъ су¬ конщиковъ . 34 » 5971 Всего 183877 » 867а Разсматривая этотъ бюджетъ училищной фабрики, невольно останавливаешься на издержкахъ по отопленію, да и другіе расходы. Фабрика не окупала затратъ на нее. Но если бы цѣль министерства внутреннихъ дѣлъ была достигнута и обучившіеся евреи открывали бы по городамъ мастерскія сукнодѣлія, то такія затраты были бы цѣлесообразны, такъ какъ способствовали развитію промышленности. Но, какъ мы знаемъ, цѣль не была достигнута и казна понесла полный убытокъ. Кн. Куракинъ не зналъ склонностей и стремленій евреевъ, мало сочувствовавшихъ такого рода занятіямъ, а потому и школа эта не достигла цѣли и ее пришлось скоро закрыть. X Jb. Яа&лобскій.
ОТЧЕТЪ полтярснои _ о о ушей ШИІШ КИИИІИ за 1914 годъ. оставилъ правителъ дѣлъ ЙС Ф, JTttejlOGCKlU.
Въ отчетномъ году, предсѣдателемъ Комиссіи, за выѣздомъ въ Петербургъ кн. Н. Б. Щербатова, былъ единогласно избранъ въ засѣданіи 26 Января, губернскій предводитель дворянства М. И. Герценвицъ. Товарищемъ предсѣдателя состоялъ А. Ф. Мальцевъ, правителемъ дѣлъ и казначеемъ И. Ф. Павловскій и библіотекаремъ В. А. Щепотьевъ. Въ составѣ редакціонной Комиссіи были: И. Ф. Павловскій, А. Ф. Мальцевъ и Л. В. Падалка. Ревизорами были: Г. Т. Ивановъ и А. Ф. Дучинскій. Въ отчетномъ году было 5 засѣданій, на которыхъ, помимо текущихъ дѣлъ, были прочитаны слѣдующіе доклады: А. В. Падалка прочиталъ два доклада: 1) Колонизація Переяславскаго Поднѣпровья и 2) «Вміевы валы въ Кіевской землѣ и на территоріи Полтавской губерніи. А. Ф. Мальцевъ—«Г. П. Алексѣевъ». Этотъ очеркъ посвященъ характеристикѣ почетнаго опекуна, почетнаго члена Комиссіи Г. П. Алексѣева, скончавшагося въ Сентябрѣ 1913 г. въ Екатеринославѣ. Докладчикъ охарактеризовалъ его, какъ прекраснаго человѣка, ревнителя просвѣщенія, всю жизнь собиравшаго древности, имѣвшаго свой музей. П. Н. Малама прочиталъ очеркъ, составленный по архивному матерьялу: «Саранча въ началѣ XIX. в.» Какъ извѣстно, саранча особенно опустошала поля въ началѣ прошлаго вѣка, чѣмъ особенно былъ озабоченъ первый малороссійскій генералъ—губернаторъ кн. Куракинъ. Докладчикъ указалъ на мѣропріятія, принятыя въ то время администраціей того времени и на многіе проэкты, представляемыя въ то время обывателями администраціи для истребленія саранчи. И. Ф. Павловскимъ были прочтены слѣдующія сообщенія: 1) «Воспитательный домъ въ Малороссіи въ концѣ ХѴШ в.» Это былъ единственный воспитательный домъ, учрежденный въ Малороссіи со времени изданія законоположенія о воспитательныхъ домахъ. Этотъ воспитательный домъ учрежденъ протоіереемъ Тимковскимъ въ вы¬
4 строенномъ имъ для этой цѣли помѣщеніи и онъ же содержалъ на свой счетъ «несчастнорожденныхъ младенцевъ» какъ называли въ то время рожденныхъ внѣ брака. 2) письмо генерала Яковлева ки, Куракину о желаніи получить графскій титулъ, въ виду его родства съ царствующей династіей и 3) письмо Лужанскаго А. В. Куракину. Послѣднія два сообщенія—бытовыя картинки изъ жизни въ началѣ прошлаго вѣка. 4) О первомъ съѣздѣ представителей архивныхъ комиссій въ Петроградѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ 1914 года. Докладчикъ изложилъ въ своемъ сообщеніи занятія съѣзда и коснулся, главнымъ образомъ, вопроса, о состояніи архивовъ и выясненію правъ архивныхъ комиссій. Докладчикъ прочиталъ только половину своего сообщенія. Изданія колшесіи въ 191І і. I. Вып. П-й «Трудовъ комиссіи» куда вошли слѣдующія статьи: 1) А. Ф. Мальцева—«Г. П. Алексѣевъ» (некрологъ), Г. Коваленка—«Письма Е. П. Гребенки къ Н. М. Новицкому, С. Сиротенко—Церковное пѣніе въ древней Руси (X—XVI в.), А. Дучинскаго-къ заботамъ князя А. Б. Куракина о судоходствѣ рѣкъ въ Малороссіи, И. Ѳ. Неутріевскаго—Голодъ въ Полтавской губерніи въ 1834 г. и мѣры борьбы съ нимъ; П. Н. Маламы— дѣло объ очистки р. Остра въ Нѣжинѣ, И. И. Скитскаго—Купчая крѣпость гетмана Разумовскаго и другіе документы ХѴПІ вѣка, относящіяся къ землевладѣнію гетманской и слободской Украйны; М. Г. Астряба—Столѣтіе Лубенскаго высшаго начальнаго училища, И. Ф. Павловскаго—Письмо Каразина къ кн. Куракину о привлеченіи малороссійскаго дворянства къ пожертвованію на Харьковскій Университетъ, М. Слабченко—Матеріалъ къ исторіи города Крюкова, Г. А. Максимовича-—Матеріалы, относящіяся къ учрежденію почты въ Малороссіи при графѣ Румянцевѣ—Задунайскомъ. Приложенія: Отчетъ Архивной Комиссіи за 1913 г. составилъ И. Ф. Павловскій. «Казки» оповидання, В. П. Милародовича. (Окончаніе) 75 к. Этотъ выпускъ былъ разосланъ всѣмъ гласнымъ губернскаго земства и уѣзднымъ гласнымъ тѣхъ земствъ, которыя выдаютъ субсидію архивной комиссіи.
5 2) Актовыя книги полтавскаго уряда XVII в. вып. III. Справы вѣчистыя 1672 — 1680 г.г. Эготъ выпускъ из¬ давъ подъ редакціей д. члена комиссіи В. Л. Модзалевскаго 40 к. 3) Л. В. Падалка. Прошлое Полтавской территоріи и ея заселеніе. Изслѣдованіе л матерьялы съ картами . 1 р. 20 к. 4) его же—Карта козацкихъ полковъ на Полтавской территоріи ....... 50 к. 5) его же—Карта Боплана о заселеніи Полтавской территоріи во второй четверти XVII в. 50 к. 6) его же—Карта территоріальнаго разграниченія Полтавской губерніи въ мастшабѣ мѣстныхъ условій . 50 к. Р. Послѣднія три изданія съ пояснительнымъ текстомъ. 7) И. Ф. Павловскій. Полтавцы. Іерархи, государственные и общественные дѣятели и благотворители. Опытъ краткаго біографическаго словаря Полтавской губерніи съ */г XVIII, съ 180 портретами . . . 1 р. 50 к. Въ отчетномъ году Комиссія начала печатать въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 12-ый вып. своихъ «Трудовъ» и работу П. А. Гнѣдича «о малорусскихъ пѣсняхъ» собранныхъ имъ въ Роменскомъ уѣздѣ. Въ отчетномъ году скончался скоропостижно почетный членъ Архивной Комиссіи Ѳеодосій, Епископъ Оренбургскій, бывшій викарій Полтавской епархіи. Избраны дѣйствительными членами Комиссіи: Акиманскій Б. Е. секретарь Его Преосвященства, епископа Полтавскаго, В. И. Булюбашъ, членъ Правленія Полтавскаго Земельнаго банка, его супруга О- В. Булюбашъ, членъ Городской управы И. Г. Бородай, преподаватель реальнаго училища М. В. Плесскій, нынѣ директоръ Уманьской гимназіи, д. с. с. Л. С. Бѣлецкій, директоръ реальнаго училища К. С. Реха, помощникъ присяжнаго повѣреннаго П. Я. Грозинскій, служащій въ Губернской Земской управѣ М. В. Рклицкій. Изъ иногороднихъ: профессоръ Нѣжинскаго историко-филологическаго института Г. А. Максимовичъ, Миргородскій уѣздный врачъ А. И. Ксензенко, бывшій корпусный врачъ, нынѣ Миргородскій Городской голова, д. с. с. И. А. Зубковскій, преподаватель Кременчугскаго Комерческаго училища С. В. Рклицкій и Г. М. Хоружко, живущій въ с. Остапьѣ, Хорольскаго уѣзда.
6 Въ 1914 г. Архивная комиссія разсматривала описи архивныхъ дѣлъ, присылаемыхъ ей правительственными учрежденіями Полтавской и Харьковской губерній. Это дѣла казначействъ и уѣздныхъ полицейскихъ управленій, такъ были присланы описи дѣлъ 1-го стана Полтавскаго уѣзда съ 1868 по 1902 г., 2 стана съ 1865 —1902 г. и 3 стана, Зѣньковскаго полицейскаго управленія, Роменскаго полицейскаго управленія, Харьковской Казенной палалаты, опись книгамъ Гадячскаго казначейства съ 1804 по 1899 г., 1856—1899 г.г.), опись Прилукскаго полицейскаго управленія, опись Купянскаго казначейства съ 1895 г. по 1904 г. Харьковской Казенной Палаты, Полтавскаго Губернскаго Присутствія. Въ этихъ описяхъ много тысячъ дѣлъ. Архивная Комиссія, разсмотрѣвъ эти описи, нашла необходимымъ сохранить многія книги, хранящіяся въ архивахъ, дѣла о владѣніяхъ о и переселеніяхъ. Въ одномъ изъ засѣданій Архивной Комиссіи былъ обсужденъ вопросъ о перенесеніи Покровскаго храма, находящагося во дворѣ архіерейскаго дома на площадь передъ-вокзаломъ Харьково-Николаевской желѣзной дороги, о чемъ усердно хлопоталъ передъ епархіальнымъ начальствомъ одинъ изъ приходскихъ священниковъ города Полтавы. Храмъ этотъ перенесенъ изъ Роменъ при бывшемъ архипастырѣ Полтавскомъ, преосвященномъ Іоаннѣ, нынѣ архіепископѣ Рижскомъ. Храмъ этотъ представляетъ собой интереснѣйшій памятникъ XVIII вѣка, какъ въ архитектурномъ отношеній, такъ и • по отношенію къ живописи, иконостасу. Архивная Комиссія, исходя изъ того, что это интереснѣйшій памятникъ, и потому считала перенесеніе его на болотистое мѣсто нежелательнымъ, да и нѣтъ гарантіи, что въ недалекомъ будущемъ, храмъ можетъ быть замѣненъ каменнымъ, да перемѣненъ можетъ быть и самый иконостасъи потому единогласно порѣшила ходатайствовать передъ Его Преосвященствомъ, епископомъ Ѳеофаномъ объ оставленіи этого храма во дворѣ архіерейскаго дома. Его Преосвященство, сочувственно отнесся къ этому ходатайству, о чемъ и увѣдомилъ 31 Іюля Архивную Комиссію* «что у Полтавскаго Епархіальнаго начальства нѣтъ намѣренія переносить Покровскую церковь на другое мѣсто». 12 Октября Архивная Комиссія единогласно порѣшила обратиться, къ Его Преосвященству съ ходатайствомъ о возстановленіи особаго причта для завѣдыванія «Шведской могилой. «На Шведской мо¬
7 гилѣ въ 1894 году, при почившемъ іерархѣ Полтавскомъ, епископѣ Илларіонѣ, былъ расширенъ храмъ и устроенъ на могилѣ воиновъ, павшихъ въ сраженіи, въ 1709 г. памятникъ. Тогда же былъ организованъ особый причтъ, совершавшій здѣсь ежедневное богослуженіе и настоятелю этого храма былъ порученъ и надзоръ за храмомъ и памятникомъ. Но въ 1913 г., въ силу Указа Учебнаго Комитета Святѣйшаго Синода, отдѣльный причтъ былъ упраздненъ и «Шведская могила» перешла въ вѣдѣніе начальника учительской семинаріи. Въ силу этого же указа, назначенъ завѣдывающимъ второклассной церковно-приходской школой священникъ, который, какъ и настоятель, совершаютъ здѣсь богослуженіе, по не каждый день. Съ другой стороны, какъ завѣдующій учительской семинаріей, такъ и завѣдывающій школой, какъ занятыя школьнымъ дѣломъ, не могутъ посвящать много времени надзору за этимъ великимъ историческимъ памятникомъ, который очень усердно посѣщается не только жителями Полтавы и его окрестностей, но и пріѣзжими и весьма нерѣдко изъ далекихъ мѣстъ, считающимъ своимъ долгомъ посѣтить этотъ великій памятникъ. Въ силу этихъ соображеній, Архивная Комиссія обратилась съ просьбой къ Его Преосвященству съ ходатайствомъ о возстановленіи прежняго порядка, особаго причта, тѣмъ болѣе, что на это не требуется денежныхъ средствъ ни отъ казны, ни отъ Святѣйшаго синода, такъ какъ причтъ получалъ жалованье изъ процентовъ капитала I. С. Судіенка. Его Преосвященство, епископъ полтавскій Ѳеофанъ, сочувственно отнесся къ этому и порѣшилъ ходатайствовать передъ Святѣйшимъ Синодомъ. Съ такою же просьбой, Архивная Комиссія обратилась къ Полтавскому губернатору А. К. Вагговуту. Описаніе архивовъ Лолтаввкой губерніи. Въ годичномъ собраніи Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, 18 Марта 1911 Г. ЕГО Императорское ВєЛИЧЄСТВО, Государь Императоръ изволилъ обратить вниманіе на состояніе архивовъ въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ Россіи. Государь Императоръ изволилъ повелѣть Императорскому Русскому Историческому Обществу заняться обсужденіемъ мѣръ, какія могли бы способствовать сохраненію архивнаго матеріала, какъ необходимаго
8 и цѣпного источника для изученія прошлаго Россіи. Исполняя Высочайшую волю, при названомъ Обществѣ была образована Особая Комиссія, порѣшившая поручить Архивнымъ Комиссіямъ собрать свѣдѣнія объ архивахъ. Въ отчетномъ году, Полтавская Архивная комиссія, получила, по высочайшему повелѣнію 2000 р. на обслѣдованіе архивовъ Полтавской губерніи, при условіи, что эти средства не могутъ быть расходуемы на другія нужды Комиссіи. Исполняя это порученіе. Архивная Комиссія приступила, въ текущемъ год}7 кь собиранію свѣдѣній объ архивахъ губерніи. Выла организована Комиссія, въ составъ которой вошли: И. Ф. Павловскій, Л. В. Падалка, В. А. Щепотьевъ, А. Г. Рикманъ и священникъ А. В. Каменскій. Комиссія составила проэкты опросныхъ листовъ для обслѣдованія архивовъ городовъ, церквей и волостныхъ правленій. Для обслѣдованія архивовъ уѣздныхъ городовъ, Архивная комиссія, послѣ переписки со многими лицами и учрежденіями, поручила многимъ лицамъ эту работу и въ Декабрѣ мѣсяцѣ начали уже поступать въ Комиссію опросные листы. До 1 Января Архивная Комиссія не успѣла подыскать лицо, которое взяло бы на себя трудъ обслѣдовать архивы города Прилукъ. Среди преподавательскаго состава въ Прилукской гимназіи не нашлось никого, кто бы могъ теперь же приступить къ эгому обслѣдованію. Архивная Комиссія тогда обратилась въ уѣздную земскую управу съ просьбой указать кого-либо изъ служащихъ въ управѣ, кому бы комиссія могла бы поручить это дѣло, но до 1 Января отвѣта Комиссія не получила. Вотъ списокъ лицъ, которымъ Комиссія поручила описаніе архивовъ. Въ Полтавѣ:—И. Ф. Павловскому, въ Константиноградѣ—В. С. Засядько, помощнику акцизнаго надзирателя, въ Лохвицѣ— свящ. В, И. Трипольскому, въ Миргородѣ, по рекомендаціи Земской управы U. В. Рогачею, въ Переяславѣ—священнику Ѳ. Д. Зубкову, въ Пирятинѣ обслѣдованіе архивовъ произведено директоромъ гимназіи г. Тростянскимъ, въ Лубнахъ-—члену Комиссіи М. Г. Астрябу, въ Золотоношѣ. преподавателю гимназіи М. А. Злобинз::. Ьк бэлякахъ члену Комиссіи—преподавателю мужской гимназіи Гх Гнѣдичу, въ Кременчугѣ, члену Комиссіи, преподавателю К^срческаго училища С. В. Рклицкому, въ Гадячѣ Земская управа сама выразила желаніе произвести обслѣдованіе, въ Хоролѣ, по рекомендаціи директора реальнаго училища, С. В. Тарасову, въ Ромнахъ—В. А. Щепотьеву, въ Зеньковѣ—директору мужской гимназіи.
9 Архивная комиссія, желая обслѣдовать архивы церквей Полтавской епархіи (слишкомъ 1200 церквей) обратилась съ просьбой къ преосвященному Ѳеофану, епископу Полтавскому за разрѣшеніемъ получить данныя объ архивахъ церквей черезъ благочинныхъ епархіи. Его Преосвященство, сочувственно отнеся къ просьбѣ Архивной Комиссій и предложилъ Консисторіи разослать черезъ о. благочинныхъ опросные листы, доставленныя въ Консисторію Комиссіей. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ всѣ опросные листы вмѣстѣ съ указами на имя благочинныхъ, разосланы по епархіи. Что же касается архивовъ волостныхъ правленій, то Архивная Комиссія обратилась съ просьбой вь Губернское Присутствіе, которое, сочувственно отнеслось и предложило Земскимъ начальникамъ собрать данныя по опроснымъ листамъ, составленнымъ Архивной Комиссіей. По полученіи всѣхъ данныхъ объ архивахъ уѣздныхъ городовъ, церквей и волостныхъ правленій, Архивная Комиссія предполагаетъ издать отдѣльную брошюру. Сочиненія, полученныя въ 191% I» Ротмистровъ. Районы передвиженія корней. Передвиженія воды въ почвѣ. Одесское опытное поле—II кн. Проэктъ организаціи опытныхъ полей. Методика полевого опыта. Сущность засухи. Наставленіе къ воздѣлыванію хлопчатника. Корневая система у культурныхъ растеній. Зубковскій И. А. Историческая замѣтка о Миргородѣ. Память 300-я дома Романовыхъ. Рѣчи произнесенныя въ засѣданіи Архивной комиссіи. Ежегодникъ Естественно-историческаго музея Губернскаго Земства 1, 1912 г. Труды Рязанской архивной комиссіи т. XXV, в. 2. Жерела до исторіи України—Руси. 2 кн. Къ 50-ю земскихъ учрежденій, изд. Саратовской Архивной комиссіи. Хроника Шевченковскаго Общества.
— 10 — Труды Иркутской архивной комиссіи, в. I. Словарь’ тюркскихъ нарѣчій В. В. Радлова, 24 кн. Труды Вятской архивной комиссіи, 1914 г. вып. I,, 1914 г. в. II—III. Въ тылу арміи. Калужская губернія въ 1812 г. Вѣстникъ Музея, изд. Комитета по сбору на постройку Воронежскаго Губернскаго музея. Воронежская Старина в., 12. Авраменко. Историческій очеркъ Золотоногаскаго Красногорскаго монастыря. Извѣстія Общества изученія Олонецкой губерніи 5 в. Опись дѣламъ Архива Государственаго Совѣта т. 8. 9. 16, 16, 20. Отчетъ Нижегородской Архивной Комиссіи съ окт. 1912 — окт. 1913. Извѣстія И. Археологической Комиссіи в, 47, 48, 49, 50 и прибавленія 2 книги къ вып. 48 и 50. Ляскаронскій В. В. Кіевскій Вышгородъвъ удѣльно-вѣчевое время. Отчетъ Одесской городской больницы. Труды Оренбургской архивной комиссіи вып. X XIX, XXX, XXIV. Отчетъ Харьковской Общественной библіотеки. Барвинскій В. А. Къ вопросу объ упыряхъ. Богаевскій А. Т. Кременчугская городская больница. Описаніе документовъ и актовъ въ Московскомъ Архивѣ Министерство юстиціи, кн. 17. Епископъ Киріонъ: Культурная роль Иверіи въ исторіи Руси, его нее, Колонизація Армянъ въ го. з. Россіи, его же—Историческій очеркъ викаріата въ Херсонѣ. Архивъ сельца Зиновьева, изд. Костромской арх, ком. Архивъ сельца Корнилова, тоже. Отчетъ Черниговской архивной комиссіи за 1913 г. Труды Владимірской архивной комиссіи, в. XV. Максимовичъ Г. А. Къ вопросу о степени достовѣрностгі писцовыхъ книгъ. Архивъ царства Польскаго, ч. I. Богалѣй проф. Русская исторія, т. I. (до Іоанна III). ■ Опись дѣлъ и документовъ Историческаго архива, изд. Саратовской архивной комиссіи.
— 11 — Дѣйствія Нижегородской арх. комиссіи т. XVII, в. I. Отчетъ И. Археологической Комиссіи за 1909 и 1910 г. Каталогъ Russica, 2 тома. И. Публичная Библіотека за 100 лѣтъ. Императорскій Царско-сельскій Лицей. Д. Кобеко. Галлерея Петра Великаго. Варвинскій В. А. Д. П. Миллеръ. Отчетъ церковно архелогическаго Общества при Кіевской Дух. Академіи за 1913 г. Горяйновъ 1812 г. Документы Госуд. и С. П Главнаго архива. Его же—Дарданеллы и Босфоръ. Его же—Государственный Архивъ. Разрядъ II. Юбилейный сборникъ П. Архелогическаго института. Альбомъ снимковъ съ Царскихъ грамотъ, изд, Арх. Института, 2 фотографическихъ снимка. Сборникъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи, в. 5 в. 6. Извѣстія Калужской архивной комиссіи 1913 г., в. XXII. Труды Бессарабскаго Церковно—Археологическаго Комитета в. IX. Проф. Линниченко. Рѣчи и поминки. Сборникъ статей. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Бессарабскаго историкоархеологическаго комитета за 1913 г. Исторія Полтавскаго земства I. в. 2 экз. Архивъ ю. з. Россіи ч. 3-я. т, IV и ч. І т. XVIII. Извѣстія общества изученія Олонецкой губерніи. Микулинскій соборъ, изд. Тверской Архивной Комнсссіи. Книги польской коронной метрики. XV ст. I, т. I. кн. 10. Лѣтопись Херсонскаго музея, 1912 г. 2 вып. Древнія городища по берегамъ низовья Днѣпра. Труды X съѣзда уполномоченныхъ дворянскихъ обществъ 5 к. Годовой отчетъ Музея 1812 г. Малама В. В. Родъ Малама. Село Спасское, изд. Тверской арх. комиссіи. Журналы засѣданій Тверской арх. комиссіи 2 в. Постниковъ. Записки Вѣжецкаго городского старосты изд. Тверской архивной комиссіи. Вѣстникъ Общества ревнителей исторіи, в. I.
12 Малороссійскій гербовникъ, изд. Черниговскаго дворянства Труды Саратовской архивной комиссіи, в. 31. Отчетъ Московскаго Историческаго музея за 1913 г. Проф. Титовъ. Архіепископъ Дмитрій Ковальницкій. Семипрестольный соборъ въ Екатеринодарѣ. Отчетъ музея высшихъ женскихъ курсовъ въ Кіевѣ. Барвинскій В, А. Замѣтка по исторіи финансовое управленія въ Гетманщинѣ, Опись документовъ и дѣлъ Историческаго архива, изд. Саратовской архивной комиссіи. Извѣстія Общества любителей Кубанской области 6 вып. Сельцо Тобынское и Вознесенская пустынь, изд. Оренбургской архивной комиссіи. Столѣтіе военнаго министерства. Главный Штабъ. 2 книги. Родословныя развѣдки, подъ редакціей В. Л. Модзалевскаго, 2 тома. Родъ Кашкиныхъ, его же. Труды Ставропольской архивной комиссіи в. ,5. Первовское Археологическое Общество, его изданіе. Труды Пермской архивной комиссіи в. XI. Труды Черниговской архивной комиссіи в. I (2-е изданіе). Труды Рязанской архивной комиссіи т. XXVI., в. I. Извѣстія Таврической архивной комиссіи. Ks 51 (2 экз.) Б. Л. Модзалевскій Воспоминанія С. А. Лайкевичъ. Его же—А. Ѳ. Лабзинъ. Его же—Неизданныя рукописи Пушкина. Проф. Линниченко—2 письма Фридриха II. Его же—Психологія борьбы. Минерва вып. ПІ, изд. Кіевскихъ высшихъ женскихъ курсовъ. Матерьялы по этнографіи Россіи, т. II. Протоколъ особой комиссіи при Петроградской архивной комиссіи по пересмотру описей подлежащимъ уничтоженію дѣламъ. Отчетъ Петроградской архивной комиссіи за 1913 г. Акты и документы къ исторіи Петроградскаго Городского управленія т. I. Л. М. Савеловъ. Грамоты рода Савеловыхъ. Его же.—Савелковы и Савеловы, XV—XX в. Родословіе.
13 Записка Тамбовскій Ученой Архивной Комиссіи къ съѣзду 6 мая 1914 г. Смоленская Старина, вып. 3., ч. I. Отчетъ о дѣятельности Смоленской ученой архивной комиссіи. В. И. Грачевъ. Пребываніе ихъ Императорскихъ Величествъ въ Смоленскѣ, 31 Августа 1912 года. Извѣстія Общества изученія Олонецкой губерніи, № 6—7. Сборникъ Императорскаго Русскаго общества: т. т. 1, 9 —11, 13—22, 24,-40, 42-44, 46—52, 54—50, 61, 63-144, всего 130 книгъ. Архивъ Госуд. Совѣта: т. т. 1, 2, 3. 4, 5, всего 17 книгъ. Труды съѣздовъ уполномоченныхъ Дворянскихъ Обществъ: 1-го съѣзда, 3—10, указатель къ 1—5 трудамъ, всего 10 книгъ. Хотяинцовъ Д. Письма къ дворянству: письма V, VI—IX (въ одной книгѣ), X (2 экз.), всего 4 книги. Доклады, записки, справки и проч. къ съѣздамъ уполномоченныхъ Двор. Обществъ, Пранайтисъ I. Христіанинъ въ Талмудѣ еврейскомъ. Куриловъ И. Роменская старина и прибавленіе къ Роменской старинѣ (2 книги). Віографич. словарь—19 книгъ. (Отъ И. Р. И. Общества). Учрежденія, которымъ посылаются «ЛГруды коліиссіи^, Труды Комиссіи, «помимо почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ», разсылались слѣдующимъ ученымъ обществамъ и учрежденіямъ: Архивнымъ Комиссіямъ: Воронежской, Витебской, Вятской Владимірской, Екатеринославской, Иркутской, Курской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской Пермской, Петроградской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Симбирской, Самарской, Смоленской, Ставропольской, Тульской, Тверской, Тамбовской, Таврической, Черниговской п Ярославской. Въ Петроградѣ получаютъ: Государственная Дума, Архивъ Государственнаго Совѣта, Археологическій Институтъ, Архивъ Сената, Музей Императора Александра Ш, Академія Наукъ, Императорская Публичная Библіотека, Археологическая Комиссія, Импе¬
— 14 — раторское русское историческое общество, Императорское общество ревнителей исторіи. Въ Москвѣ: Историческій Музей, Археологическое Общество, Археологическій Институтъ, Оружейная Палата, Архивъ Министерства юстиціи, Архивъ Министерства иностранныхъ дѣлъ. Въ Кіевѣ: Общество Лѣтописца Нестора, Университетъ, Комиссія для разбора древнихъ актовъ, Церковно-археологическій Комитетъ при Духовной академіи, Коммерческій институтъ, Высшія женскія курсы. Въ Харьковѣ: Университетъ, Музей изящныхъ искусствъ при университетѣ, Историко-филологическое общество, Городская общественная библіотека. Въ Черниговѣ; Музей имени Тарновскаго Церковно-археологическія Комитеты: въ Каменецъ—Подольскѣ, Воронежѣ, Кишиневѣ и Полтавѣ. Въ Константиноградѣ: Земская мужская гимназія имени дома Романовыхъ. Въ Ромнахъ—Городская библіотека. Въ Курскѣ—статистическій комитетъ. Въ Одессѣ: университетъ и общество исторіи и древностей. Въ Херсонѣ: Городской музей. Въ Петрозаводскѣ: Олонецкое общество изученія сѣвера. Въ Екатеринодарѣ: Общество любителей изученія Кубанской бласти. Въ Полтавѣ: библіотека Губернской Земской управы, Александровская гамназія, вторая мужская гимназія, Маріинская женская гимназія, духовная семинарія, мужское духовное училище, женское епархіальное училище, реальное училище, городская общещественная библіотека, земскій музей и библіотека психіатрической больницы, редакція «Епархіальныхъ Вѣдомостей». Лочетные члены Архивной Коліиеми: Багалѣй Д. И. бывшій ректоръ и профессоръ Харьковскаго Университета, а нынѣ членъ Государственнаго Совѣта. Вразоль С. Е. б. Полтавскій губернскій предводитель дворянства а нынѣ членъ Государственнаго Совѣта. Гавріилъ, бывшій епископъ Прилукскій, викарій Полтавской епархіи.
— 16 Венгеръ б. министръ народнаго просвѣщенія. Іоаннъ, бывшій епископъ Полтавскій, нынѣ архіепископъ Рижскій. Иконниковъ В. С. историкъ, заслуженный профессоръ Кіевскаго университета и членъ Академіи Наукъ. Ефименко А. Я. профессоръ высшихъ женскихъ курсовъ въ Петроградѣ. Катерининъ М. К. б. Полтавскій губернаторъ а нынѣ Харьковскій губернаторъ. Князевъ В. В. бывшій Полтавскій губернаторъ. Левицкій О. И. Историкъ. Линниченко И. А. профессоръ Новороссійскаго Университета. Мальцевъ А. Ф., докторъ медицины, директоръ Полтавской психіатрической больницы. Графъ Муравьевъ Н. Л, бывшій Полтавскій, а нынѣ Московскій губернаторъ. Назарій, б. Полтавскій архіепископъ, нынѣ архіепископъ Херсонскій и Одесскій. Павловскій И. Ф. бывшій преподаватель Петровскаго Полтавскаго кадетскаго корпуса. ГІантелѣевъ М. Н. бывшій директоръ Кіевской гимназіи «группы родителей»». Петровъ Н. И., заслуженный профессоръ Кіевской Духовной Академіи. Потоцкій А. П. бывшій директоръ П. Полтавскаго кадетскаго корпуса. Покровскій Н. И. директоръ С. Петербурскаго Археологическаго Института. Сильвестръ, епископъ Прилукскій а съ 13 ноября епископъ Челябинскій, первый викарій Оренбургской епархіи. Сунцовъ Н. О. проф. Харьковскаго Университета. Скаржинская Е. Я. Шереметевъ С. Д. графъ, членъ Государственнаго Совѣта. Щербатовъ Н. Б. князь, бывшій губернскій предводитель дворянства. Успенскій А. И. директоръ Московскаго Археологическаго института. Князь Урусовъ Н. П. бывшій Полтавскій губернаторъ, нынѣ сенаторъ, Екатеринославскій губернскій предводитель дворянства и членъ Государственнаго Совѣта.
16 — Графиня Уварова П. С. предсѣдательница Московскаго Археологическаго общества. 28 ЭварницкІй Д. И. историкъ, завѣдующій музеемъ имени Поля въ Екатеринославѣ. Члены колшееш, жувущіе въ Лолтавѣ, Аглаимовъ С. П,, бывшій земскій начальникъ Полтавскаго уѣзда. Акиманскій В. Е. секретарь Его Преосвященства, епископа Полтавскаго. Андрущенко И. В. преподаватель мужского духовнаго училища. Балясный К. А., камергеръ, б. Орловскій губернаторъ. Бородай И. Г. членъ Городской Управы. Булюбашъ И. П. б. членъ Правленія Земельнаго Банка. Булюбашъ В. И. членъ Правленія Земельнаго Банка. Булюбашъ О. В. супруга предъидущаго. Бѣлецкій Л. С. бывшій членъ Лубенскаго Окружного суда. Бучневичъ В. Е. судебный приставъ окружнаго суда, Быковъ Ю. В. ротный командиръ кадетскаго корпуса. Василевскій В. Л. преподаватель Александровской гимназіи. Волковъ Н. К. служитъ въ Земельномъ Банкѣ. Волкова Е. В. супруга предъидущаго. Голобородько П. Г. преподаватель кадетскаго корпуса. Грозинскій П. Я.—помощникъ присяжнаго повѣреннаго. Джежелѣй А. Д. Управляющій акцизными сборами. Дучинскій А. Ф. преподаватель реальнаго училища. Ивановъ Г. Т., преподаватель мужскаго духовнаго училища. Каменскій А. В., священникъ, законоучитель Александровской гимназіи. Коваленко Г. А. секретарь городской думы. Комарецкій Н. И. преподаватель духовной семинаріи. Краузе К. К. старшій фабричный инспекторъ. Купаловъ А. Ю. преподаватель реальнаго училища. Лисовскій Г. Я., протоіерей, смотритель духовнаго училища. Малама П. Н. предсѣдатель оцѣночной комиссіи въ Земельномъ Банкѣ. Маркевичъ Г. И. товарищъ управляющаго городскаго банка.
17 — 'Несницкій А. А. завѣдующій городской амбулаторіей. Остроумовъ Д. И. преподаватель Александровской гимназіи. Падалка Л. В.. служитъ въ губернской земской управѣ. Поповъ М. М., помѣщикъ. Рахубовская М. В., вдова полковника. Реха К. С. директоръ реальнаго училища. Рвзенко И. Н. преподаватель духовной семинаріи. Рикманъ А. Г. членъ Городской управы. Рклицкій М. В. служитъ въ Губернской Земской Управѣ. Сиротенко С. Т,, преподаватель Александровской гимназіи. Трипольскій В. И. священникъ, настоятель Вознесенскаго храма. Фисунъ Е. Е., служитъ въ губернской земской управѣ. Фіалковскій Н. Ѳ. преподаватель мужскаго духовнаго училища. Хмѣлевскій I. Ц. художникъ—фотографъ. Чубовъ М. М., священникъ Троицкаго храма. Щепотьевъ В. А., преподаватель женскаго епархіальнаго училища. Щербаковскій В. Н. ’■ помощникъ завѣдующаго музеемъ губернскаго земства. Иногородніе: Астрябъ М. Г. бывшій воспитатель и преподаватель дворянской гимназіи (Лубны), Барвивший В. А. историкъ (Харьковъ). Богословскій Е. С., инспекторъ гимназіи въ Жмеринкѣ. Василенко Н. П. историкъ (Кіевъ). Гпрсъ А. Д., нотаріусъ въ Золотоношѣ. Гнѣдичъ П. А. преподаватель Кобелякской мужской гимназіи. Гололобовъ Я. Г.—бывшій Полтавскій вице-губернаторъ, нынѣ и. д. Волынскаго губернатора. Дроздовъ С. Л. начальникъ почто-телеграфной конторы въ Каневѣ. Зубковскій И. А. городской голова въ Миргородѣ. Китицынъ II, А., отставной топографъ (Кременчугъ). Коваржикъ Ѳ. О. директоръ Константиноградской мужской гимназіи.
18 Ксензепко А. И. врачъ въ Миргородѣ. Кушниръ К. Ѳ. (Золотоношскаго уѣзда). Леонтовскій В. П., преподаватель Кишиневской первой гимназіи. Максимовичъ Г. А. профессоръ историко-филологическаго института въ Нѣжинѣ. Макаренко Н. Е. археологъ (Петроградъ). Мещерская М. А. княгиня (Петроградъ). Модзалевскій В. Л. историкъ (Черниговъ). Николайчпкъ Ѳ. Д. начальникъ СувалскоЙ дирекціи ѵчилищъ. Никольскій П. В. директоръ училищъ Каменецъ—Подольской губерніи. Неутріевскій И. Ѳ. преподаватель мужскаго духовнаго училища (Нижній -Новгородъ). Потоцкій П.. П., генералъ-лейтенантъ, инспекторъ артилерій гвардейскаго корпуса (Петроградъ). Плесскій М. В. директоръ Умааьской гимназіи. Ренскій М. Д. Служитъ по министерству земледѣлія (Лохвица). Рклицкій С. В. преподаватель Коммерческаго училища (Кременчугъ). Савеловъ Л. М. предсѣдатель Историко-Родословнаго общещества (Москва). Скаржинскій В. В. Камергеръ (Петроградъ). Скитскій И, И. членъ Харьковской судебной палаты. Соколовскій М. К., историкъ (Петроградъ). Соколовская Тира Оттовна, историкъ (Петроградъ). Хоружко Г. М. (Остапье, Хорольскаго уѣзда). Чигринцевъ И. О. предсѣдатель Роменской Земской Управы. Шелухинъ А. П. служитъ въ архивѣ при Кіевскомъ университетѣ. Щербакъ С. Д. служитъ въ архивѣ Министерства юстиціи (Москва). 34. Явойскій А. А. инспекторъ народныхъ училищъ Кременчугскаго уѣзда.
19— Отчетъ по библіотекѣ Лолтавекой Губернской Ученой архивной Коліиееіи, За 1914 годъ. Къ 1 января 1914 года состояло 3234 тома, 720 заглавій, записанныхъ въ каталогѣ подъ 1 —1386. Въ 1914 году поступило 373 тома, 111 заглавій (изъ нихъ 76 новыхъ), записанныхъ въ каталогѣ подъ <№№ 1387 —1690. Къ 1 января 1916 года въ библіотекѣ состоитъ 3607 томовъ, 796 заглавій, записанныхъ въ каталогѣ подъ №№ 1—1690. Въ библіотекѣ, пожертвованной М. И. Пантелѣевымъ, состоитъ 418 т., 509 заглавій. Библіотекарь Комиссіи В. Щепотъевз. 1915 г. 24 января. денежный отчетъ за 1914 і. Остатокъ къ 1 января 1914 г. 1135 р* 8 К. Получено °/о въ Об. Кредита на 1 янв. 1914 г. 19 )) 39 )) °/о изъ Полтавскаго Городского Банка 10 20 Отъ Полтавскаго Земельнаго Банка . 100 й — )) — Полтавской губернской земской управы 300 1 — Полтавской уѣздйой земской управы . 100 й — Общества Взаимнаго Кредита Отъ особой Комиссія при Императорскомъ р. 50 Й — Историческомъ Ооществѣ для обслѣдованія архивовъ губерніи ........ 2000 D —, » — Кременчугскій земской управы па 1914 г, 50 Й — )) — Переяславской 50 <( — Пирятинской ..... 49 75 » — Кобелякской ..... 25 И —■ й — Хорольской ..... 100 Й .— )) — Лохвицкой ..... 50 й й — Миргородской ..... 49 )) 75 й — Лубенской ..... 50 )) — )) — Золотоношской ..... 49 75 й
20 — — Гадячской ....... — Константиноградской ..... — Роменской ....... °/о .отъ Полттвскаго Городского Банка на 1 Іюля 99 » 25 100 » 75 » — » — » 1914 г Отъ Общества Взаимнаго Кредита на 1 Іюля 28 » —» 1914 г ’ 14 » 44 » Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ . 200 » - 9 Всего 3521 » — » Членскіе взносы ...... 172 » — )) Продажа изданій Архивной Комиссіи Получено для клише портретовъ въ изданіи: 86 » 491/а „Полтавцы" ........ 191 » 25 » Всего РАСХОДЪ 5105 » 97^2 ' Правителю дѣлъ ...... 300 » — » Библіотекарю ....... 100 » — » Печатаніе трудовъ Архивной Комиссіи . І 726 » 88 » Уплочено за обслѣдованіе архивовъ . 330 » 75 » Снимки, чертежи картъ, клише Отправка изданій (Словаря, работъ Л. В. Па- 557 » 77 » далки, отправка изданій комиссіи .... Канцелярскія расходы (конверты бланки, карточки для библіотеки, опросные листы для обслѣдо¬ 36 » 53 » ванія архивовъ ....... 46 » 84 s) 4 шкафа ....... 104 » — » Выписка журнала и книги .... 9 » 60 » Марки на повѣстки (приглашеніе на засѣданіе) . 3 » 13 » Марки при внесеніи денегъ въ Банкъ Прислугѣ и наградныя къ Пасхѣ и Рождеству 1 » — » Христову ........ 32 » — » !) Зеньковсдое зємсе<С’Є собраніе, ассигновывавшее въ предъидущіе годы пособіе въ 50 р, въ 1914 г. отказало. На 1915 г, ассигновало 50 р. 2) Всѣхъ исходящихъ ну* мероаъ было 3463.
— 21 Почтовый расходъ и уплата за провозъ изданій И. Р. И. Общества . . . . . . 18 » 68 » Поѣздка на съѣзды . . . . . . 260 » — » Итого . 3517 » 18 » 1915 г. 2 Января ревизіонной комиссіей провѣрена приходорасходная книга, при чемъ оказалось дохода, поступившаго въ 1914 году 3970 р. р. вЭ^з, а съ остаткомъ отъ 1913 г. на 1 Января 1915 г. всего прихода 5105 р.—97Ѵв к. Расходъ за 1914 г.—3517 р.—18 к. Остатокъ на 1 Января 1915 г.—1588 р. 79’/з к. Деньги хранятся въ Полтавскомъ Городскомъ Банкѣ по книжкѣ за № 234—1302 р.—81 к. и въ Полтавскомъ Обществѣ Взаимнаго Кредита за М 2750—292 р. — 44 к. Итого на лицо денегъ по этимъ книжкамъ 1595 р.—25 к. Излишекъ 6 р.— 45 к. представляютъ личныя средства казначея и подлежатъ возврату. Отчетъ составленъ, согласно документамъ, на всѣ расходы, имѣются оправдательныя документы. Члены ревизіонной Комиссіи: I. Т. Ивановъ и А. Ф. Дучинскій.
УГС'ѵѴ ' зомъ обікєственнаго П^й'Ір.ѣйія;/ В.;.й.- ‘Ь’асг<ле^-2бй.тг^Деревянный и.нвёнтарь .- 1900' г, въ Полтавской „гу бер ні и£/ 7/ ї. ■ Иванов—„О • -.-ма'гийтрагскихъ. и ‘ монастырскихъ крестьянахъ города Переяслава'/. Письма.. •.генералъ-губер.» ' . натора къ.. А. Б.'-Куракина изъ Малоросе і ис/- переводъ-ГЫ -А, ‘Нес вито кой, '^.дд-ь редакціей-И. Ф. Паяло вс karć, -71 Л£ .?;3-ейляны:е.: валы йъ м. Варнѣ, Лохвицкаго-І.уѣзда’ и..'-.его' окрестностяхъ*/ М./7/ ' «Процессы-Андрея ..Марковича?.: г //.</ ■’ . шестой ч. 1.1. . ... ... S- а- :!?•'- tó«xi -р-т.'«г М, -г.'- ’- . ■ А- Ге V- . —■ -■/(.'• ... ШИШИМНМНННІ- i- :Содержаніе: в. J.L Вас<ааліса <Посполитые Гадячскаго козачьяго полка /'■ •.. -' • ' ••' 178Дѣ^ хранящейся-:зъ- архивѣ-Йо^гавскѳ.й -казекн'ой'-палаты. 1- J . .. . . _ Г. Г. - . Г . Л А«- п г-, п и -Tl 1 hT , У Т ѵГі 11 ПІ ТІМ Ѵ-Ъ. «'Ł. ’AAZł<Sri4 hT ц. 50 к. ■по ОП'ие^ ' •Его. -же— .' ,/.' ‘леречены.прёе.ленЕЙ -съ -лрспопйтымй/.; ..рх.одяшчхъ въ .составъ : гадячскагз ,;//''у ноза^ьяго полка* іъ 11785 году, еро же бписаніе -.отдѣльныхъ • поселеній ’.'/.ѵ/ посполитыхъ;;у/ .. ■/’ f •. ,'■ • • ■■ Документы,'извѣстія и замѣтки:-1) о' переселеніи въ-западныя губерніи и обратно. 2) объ -уничтоженіи '-плотничьягр цеха/..„русской' -.породы^/ въ</■///'■’ ' Черниговѣ—сорбщ* И.; Ф-. Павловскій/:.'/ • 'У././/- ./'. ./'••/' '// а'/У/ы/ .- 7. Труды, вып.- седьмой . . . ■ • ■ ц* 75 к. Содержаніе: Къ 2?уе?готе«а.-А„Гиа£ныя темы религіознаго пѣсеннаго творчества укра- '"У ',. , f '■ -ийбй-аГД' ядро да'.: въ хри$тіфйск^ , / Марковича14 А. 77ц-д^цс?і, —„Историческая обстановка формированія бытового уклада народной жизни въ Полтавщинѣ1/ Jlr Ф-• 77а<?<іо<гс?^іо,—Малоросе і й- Z Т • с'кіе •йбзачьи ‘полки въ •бррѢЙѢ.’ръ-.П.ол.й’к-а'йи/въ 1831 '.г///Й.' Ф, Даалоіёкдоік-. 'У ' ./.,,' ;• •..; ■■ ;Дч-^О-.;Мѣ^ахѣ-рее&чѣнікэУа^ /л;И;/Ф,'Й^^ крестьяне, г. Полтавы1/ fcФі llaoóflćtfaw. . / /:•/•/•■•.’ У' / ’:.'.^-<>Т1ла цъ z-воНнаго .-цоапйѣанЫ. приАлександрѣ'-и ѣожертврёанtę -Йодѣа'вокаго . J._ .-■ >/д8о^нС^ -гене^ѣфа^’рра Яигірандй, ґ • б нѣкдторьіхъ уѣздахъ. Полтавской губерніи, въ:1840 годуД 7-Л Ф. Павловска-ю. — ..Родословная ..рода Поповыхъ/, 77”. Ф. '7Z«^wec?cai^/— Малороссійское ' И ’Тсозачье ополченіе въ Крымскую -ройнуУ.’ .уу ; _■•; . • • • '■_... г '' Документы извѣстія и замѣтки: .1) О безпорядкахъ и упущеніяхъ по службѣ •/ •<■./.' /. ;/-‘чиірЬвъ ;ПОл^авфкои ..казённой пайаУгі/'^- &\приё.^Йдинен1и/Ц00ада'.': Крюкова :. J къ Полтавской -губерніи. 3) Правила о переселеніи раскольниковъ вредныхъ '-.тЛЬ 'т'Х ::/^і^^и:ёъ;Йакий<а^сніЙ’ край;- :Йысочфй.шв ,у£верждеын^ ІІИЗ/г/ - . 4).О сектѣ молоканъ въ Новгородъ-Сѣѳерскомъ уѣздѣ, Черниговской губ. 5) О школахъ для раскольничьихъ'дѣтой. 6).О. желаніи. помѣщика колеж» '• ч: . • ск афз а с се с р^а- ''П^ё тр а ’•• Г а ігаг а н а п срв Да X ь с в о V и мущё с т во • в'ъ • • п'о^ж и з и е Н н о е • владѣніе 'женѣ своей. .7) О .растеніи червецѣ вь Малороссіи. 8) Статистика • помѣ'щиг<овъ ’Лубёнскарр и Кременчугскаго уѣз'д.овь, ръ 1805 году и число владѣемыхъ ими душъ "въ. первомъ. .- Просьба землемѣра о награжденіи ’/ .--..л-'-<.-- •-••-’..€№• чиновъ-. -ІЮ^П-йсьмр-къ- Пепнйн'ухЧер-нигрзскаго губернскаго предводителя. . б <. ■'. ' -...■-рѣёлан-^' tlІирая?- 1І)’• С/т.Знм®ćть рев и'-зск,р‘§4 дуй;въ18^7 гёду.-y/ĆJoобід, 72/ Ф,. • ,/ • 77(7^io^ć?L'f’?ć. Приложенія, Краткіе Ьтчеты за 1905 1906, 1907 и'1908 г.г. 8. Труды, р’ып., восьмой ’ . . . * іь-75 к. Содержаніе:- Гк II. Малама,- • 3)Къ исторіи4- села Малыя Крынки1/ ' Влад. ■ Щеліотъева.— „Демократическія симпатій И. П. .Котляревскаго1/ .Влад. Щвпо^ъева,— Книжный ѳаріаятъ/одного изъ народныхъ разсказовъ Aj ІДЧ Стороженная .- •• Д. .-•■ Полтавщина то лѣтняя; тяжба* Марковичей, ёо- • ./'/..у/.'Свѣчками-х'Пасю^ ,г-.г/{т.'./І,.'. Л..• ,-^л^1^а;^„0тоийоЬть.. f „ ревизской душа1/ Портретъ Малороссійскаго гетмана И, С. Мазепы. Приложеніе, 77. 77, а/лло/кФосила,—„Казки и оповідання4/ 9. Труды, вып, девятый/ . . . . > ц* 75 к. Содержаніе; А. —„Пиръ Петра Великаго/послѣ Полтавской побѣды въ- .../ ; ■• ' лхудо^<ёствё-нн'ых;Ъ изеб раже и Іяхъ /у 1Ł • Ф;. С/ссіго. • мир мо'К фгйтаці й - "і -■..' '" . ВЪ'.'важныхъ ^айнъ1/ Ж -.'•■•. ники Великаго НоъгораДа/, .37. 7/ А'шл/ъ;ба.^„Населеніе Малороссіи по ;-^§№бБ^^иЯОИИВ№Я№ Г- ; б.'к -о у'-'.
■ ' *•'' ' 'іч- Д ■ ;< Д' I . £ •■.•г',' .’ -Л' '■ ■ ревизі ямъ '1729^-1764 г/*, ГдЛ. ^Нѣкоторыя черты украинСкаго стиля съ вопросомъ р. происхожденіи, у край не кой ■хатыи1/£\/4/:^фадвдс).—. ' . ^Результаты пробной'раскопки'-въ урочищѣ МечетьД. II/.. Д, ’ ../. ' ‘ „Генеральное-слѣдствіе о маетностяхъ Миргородскаго подка\&. АІ.ЩлнКаю —„Кладъ,. ‘найденный, при с... Малая Перёшелина, ' Констант и но градскагоуѣзда;■ Приложеніе 77 II. Милорадовича^.Казки и оповід'анняД 10. Труды, вып, десятый . .' . . , . ц. 75 к. / Содержаніе: 77 77 ЯЗемли церквей Дубенскаго Духовнаго Правленія ■ въ 1787 годуД Któw .Йоляояой-Д.О нѣркодькихъ документахъ Х'ѴІИ вѣиа“. 7/. И. „О переселеніи по высочайшему повелѣнію изъ Малорос¬ сіи на Черноморскія земли- 25000‘душъ казаковъ 1 820 ґода1\ II II Мала.чія. -„Дѣло о- пожертвованіяхъ на сооруженіе памятника и выбытіе медали Государю Императору Александру J въ 1814 тодуи. 7L Ф. ІІаеловскін.- ,,Нѣмецкія колоніи‘въ-Полтавской губерніи въ XIX.ст. (1808 -18б7)Д J СР, М«.лъче^,^„Устройетэо больничнаго дѣла при .учрежденіи Полтавской ■ губерніи (въ первые годы 19 вѣка)“, Влад. 2Це,по7?іьейа.—„Памяти НІ В,Пьь ■; сенка (ДО Марта :1842 -h—24 октября 1912-г?Д И. Труды, вып’ одинадцатый- ..; . - . . ц. 75 к* Содержаніе: Малъуевъ—Г. Г1. Алексѣевъ Д Некрологъ). .77Письма Ес П Гребенки къ Н* М. .Новицкому. С1. Сму)О)»е^ш-Церковной, пѣніе въ древней Руси (X—ХѴ’І віф Л.. Дучиискаго—къ заботамъ князя А. Б, Куракина о судоходствѣ рѣкъ-въ Малороссіи* //. 7< IIеутріевскаіо^Голодъ- въ Полтавской губерніи въ Г8.?3'-т34 Л н мѣры борьбы съ. -нимъ.. И. Н, Маламы—-.„Дѣлообъ очисткѣ р. Остра въ Нѣжинѣ,—77. II. ■ Купчая . крѣпость ; гетмана Разумовскаго и .другіе документы ХѴИГ'в* относящіяся къ іёмле ѵШ вѣдѣнію гетманской; слрбодсйой ^крайййѵ М, -^|Ьлѣт1е; скаго Высшаго начальнаго училища; И Ф. Пав.ижкаго—Письмо В.,Н. Каразина къ кн, Куракину о привлеченіи^малороссійск'аго дворянства къ пожертво-ванію на Харьковскій университетъ, Л/, 07с/(?грпйо — Матёріалы къ* исторіч.; г* Крюкова^ X Mo kcw-at о ё ?.(гга.—М атер і а л ы относя щія с я къ у ч р е жде н гю почты въ Малорбсрій:при. Гр* Румянцевѣ-Задуна^ : - ' •• '!'" Приложеніе: Отчетъ Архивной Комиссіи за 1913 г. сост .77, Ф. •• . а - .': J&4 П, Млыора-доѵгша.--Казки и оно видання. (Окончаніе)’; . ? k і -л К Отдѣдьйыя иаданій: \ : • /■' ’ ?/ < ,4. ;'•? г ■ ' ,7\ ■ ,■ ' ' 9 ' < \ 1 ; t ~!-г 1) Указатель <Кіевскіи Старины> за 25 'лѣтъ • •' А у..,;.{>IJ ■ ./7і,; ..-2) Біографическій' ейоварь ученыхъ и писателей Полтавской губерніи съ XVIII'bą б.олѣе''430 біогрt.со’ставлённый И4'Ф. ,Павло'вбкймъ, съ ’ііортретамй( . 3J Первое дополненіе, къ этому словарю/его же Жч': 4.).-, Ą-нтовыяг ..■ 'к н и га П бл тавс к а го / го.р;о повагcf ■ уряда XV11!‘ в, ' -вЫпу ск а: ■Д)“Справы.побочныя- 15б4;^І671 К. 2) ,справы;-”вѣчистыя’.". 1664-*Д67Т'.г,^:Зу . справы вѣчистыя 167.2—168Ó г* 3. ъып." изд, діодъ - редакціей В:.: Л,-Модза.-левскаго', , . z . . _^.г ' . ; « 'ДѴ .. -. :5.) IL .fi Д р а.дай на/ Прошлое. 'Нол та вс ко.й 'террйтор Іи. й ея - заселеніе Изслѣдованіе и матёр^ялы съ кд(г£ами\'. , Д, J ѴД ',^7 -Д 7 . 6) его же, Карта казацкихъ пелкбвъ на -Полтавской территоріи \ -; Д7 7) его же* Карта Воплана .-о заселеній .Полтавской- территоріи .во ѣто- ..рой. четверти1 XV Ш в. . . і /г,Д j'1/. ч ” - і' 8) е го же, К й ита те ррй торі а л ь н а г □ ра зграй я чё 0 я П ол та в с к-б "й. ■' ту б ер- ній въ -масштабѣ'.мѣстныхъ изданій . • . ; (Дд, Д ; Ді Д.,',. 7 : .'$) Йі, Ф* Павловскій. .'Прлт’авііьі;.'Іер.архи,..’Гррудар^^ ственныя/дѣятели и благотворитеЙ7 Опытъ краткаго біогр* словаря Полтавской гуо. съ і/s ХѴШ в, съ 180. портретами '/ \.”Jr;-•< \ 10) Очеркъ дѣятельности малороссійскаго генералъ^гу'бернатора кн. Куракина,.бъ рисунками,-его же Д ч 'Д../Д'Д; гДДѣ ■, Д^Д<-*'7<7?Д.<\ ; . Г1) Отчетъ' комиссіи, "за .10 лѣтъ, ёго же-' ,-';-77 < Д/Д?'--7 Д\ДѴ д’Д - 12) Кладъ, найденный -въ с, .М, 'Перещепичѣ. . 13) nt А. Гнѣдичъ, Матеріалы по'народной,-словесности -Полтавской губ, .Ром.енскій уѣздъ, В/Г Пѣсни-обрядовыя съ картой .уѣзда-и- 20 рис,.въ 16 таблицахъ ' ", ', ’■ .. -Д'.'.ѣД,. ДЧ. ■-Д- 77>7'.^- JTiWÓewcńł Zi?- 75 к. д 'ir-50 7 A 1 :., 60 „ „ '20 ,.;. „ 50 ',.. >, 50 „ /і 50 Ѵ„ :50/ Ш 60„ „ 30 ■n