Автор: Мандрыка М.  

Теги: публіцистика  

Год: 1929

Текст
                    і. АІ |М і •
Я І
.ЛР. М МЛМ.ЧРМИА
Шлях українського
робітництва
в Новів їда
»«лм -
І«ННІІ¥У

ЬІБЛЮТЕКА "ПРАВАМ І ВОЛГ Ч. І. ДР. М МАМДИІРА Шлях Українського Робітництва в Новії Краю — — НІННПЕГ
В їм тая і роки орґапізалійітй рух українського робітництва в Канаді ї Америці пабрав поважних розмі- рів. Коли ми не можемо ще сказати, що кожний український робітник в Новому Краю належить де робітни- чої професійної орт'атйаацп, то може мо всеж сказати, шо переважаюче число наших робітників належить до робітничих заиомогових орґаіііза цій і дуже поважне число робітни- ків приймає участь в політичних організаціях. Істпує, вже українсь ка робітнича преса, українські ро- бітничі просвітні заклади і т. и. Ко лп в запомоговпх організаціях пер- ше місце належить аполітичній у- країнській робітничій масі, себто та кій, що пе належить до яскраво впз паченої політичної течії, то перше місце в політичних організаціях і в політичній .робітничій пресі нале- жить тій частіші українського ро- бітництва, що зве себе комуністами або йде за комуністичним проводом.
Комуністи ніби визначають папі тичио класовий шлях українського робітництва, бо вони виступають різко і активно назовні, ведуть різ- ку .пінію в своїй пресі, хоч своїм чи- слом комуністи є лишень крапли- ною в морі, а ті, що йдуть за ними, є тілько незначною частиною укра- їнського робітництва, яке політич- но себе назовні ніяк не виявляє. Активність комуністів притя- гає до себе певну увагу, і тим по- яснюється, що до маленької горстки формальних комуністів наліпилося певне число робітників з мас і що це наліплювання може й продовжу ва.тцсь. Таким чином найбільш видним зверху є комуністичний ШЛЯХ СС- ред українського робітництва. Але велика маса українського робітни- цтва іде своїм власним шляхом, ціл ковито відмінним від комуністично го. Одначе, в переважаючій більшо- ети іде вона без яскраво визначено- го лляну, без яспо висвітлених пер- спектив. Тому на часі буде запитися питанням про дійсний шлях україи
— 5 — «глота рс/«тчиі(п<а і> І кепку Краї, шлях, яким р<4г7шист> ш* Іїп де о« лпгяіім сге<х кикчши і іиіхль- >г> лескмліх ідгплія Н наших • птгде ии «прибутні д»тл йиґєггмшяі нмжу питанло Шляхи робітижгтаа Чч» гамг ирле ашевчмпігя шін* рйіітгплпм? Вія іешкитк'і, пер ІІН- ЖМГ» ». ІЯ'іЄЯИ йкт. їжтгргіе чч — імтерінлттмп. я х еідтіль у же поліеичиичи і СОПЬтМЯМГ З цмх тростчютг і іпі’«-іи ]ю ві-пгггЛ » ’ш п я»; такій. тя ячіж и. ис •чідгмсі ілгжіи Чиє пклг'лчкт^я піди яілше слчмй пжідоалмий ґ]>уга рцГіілш ЦПЖ. — • МЖ|»*ЧА — ЧИ» ЙІПЛиЧП гтия и«ои удоінгмиї) пяцигвль М Пупи Ім/стЧИІЇТІМ? Нідпмідь така іНі іпяж« нсіпьчягтрл піч. що і маялмші шлях їчяитиж ц-гжл. але таїдм проАиияіеп^я ну шиилч-ігиіі іпт»;*ч н. для уириТ» ітцгт р<<гг>ои{т*а — йгсерсіе
— б — Робітник, що перебуває тепер в полоні тутешньої деіпевої, яле дема- ґоґічпої комуністичної пропаганди, скаже: "робітник батьківщини не має", або в кращому разі — “інте- реси українського робітника нічим не ріжняться від інтересів всякого іншого робітника". Отже мовляв, ніякого українського шляху у ва- шого робітництва не повинно бути. Що це дешева демаґіґія (соло- дкий обман), кожний робітник з ко мунісїтгіної орґанізації міг би пере копатися, читаючи своїх комуніс- тичних лідерів і навіть Маркса. Як визнав Маркс, так визнав Ленін, а за ним і Сталін, Бухарін та шшЛ, величезну ваіу національного пита идя в робітничому рухові. Цим і по яснюється нинішня українізація і т. п. на Великій Україні (одначе, визнання кої.чушетичнияи провід пиками ваги національного питання не відповідає їхній хибній і тому шкідливій політиці). Та мало тут, в Новім Краю, є робітників з кому- ністичними симпатіями, щоб кри- тично і серіовяо перечитали хоч би
головних лідерів комуністичного руху- Для нас, одначе, не писання і фі льшюфія комуністичних пророків важна. Для нас важним є наукове, се б то реально, спражне пізнання суті національного питання і його ваги. Уже кожний робітник зі своєї практики переконався в тому,, що істнує нерівне відношення МІЖ робітниками, спричинене иаціоиаль нею ознакою. Хто етапе заперечува- ти, що робітник Англієць в масі ліп піе ставиться до итгпіого робітника англійця ніж до “ґаліпіена" або до “рошена", "поліша” і т. її. і навпа- ки, хто стане заперечувати, що ро- бітник Українець літно в масі ста- виться до Українців робітників, ніж до иншггх. Хто ставе заперечувати, що вже одна спільна мова Україн- ців між собою, чи Англійців між ео бою, звязуе МІЦНИМИ, внутрішнє ВІД чутими і тому глибокими заявка- ми. Навіть краянство і тс звязуе. Так було, так е і так буде ще остіль- ко довго (мабуть сотні літ), доки всі національності не зрівняються куль
— 8 — турою І СОЦІЯЛЬПНМ положенням, Д<1 кп не зникне національна конку- ренція в праві на працю. Хіба Інтереси англійського- робіт Елцтва, що продукує свої фабричні вироби в Ані'лії для того, щоб ці вироби вивозилися в нефабрпчні (аграрні) країни, не будуть су пері* чптп інтересам робітництва одної а таких країн, ішли те робітництва буде боротися за розвиток своєї пре дукції і проти ввозу англійських виробів. Будуть суперечити, І РЇЬ ілійськс робітництво не так легкі: змоглобп помпріяпея а тим пншпм робітництвом, бо голи заьрпгк ввіз апі'лійськігх виробе, то цих самим закриється ряд фабрик в Анґлії, аа робіток англійського робітника віта до, Анґлія може відчути иедістаток хліба і т. н. А колії ввіз анґлійсь них крамїп не спішити, то робітни- цтво тої иншої країни не матиме змоги піднести свій заробіток, роз- винути своє виробництво. Отже, тут маємо конфлікт екоіюмічппй. Він є гострим конфліктом, бо, зразу ста- вить іюаолшх проти голодних. Роз-
— 9 — . штиля його важке, добре розвяза ш*я одним раптовим заходом є не- можливим. Розвязаги його можна лшиені. великою, довгою працею*® області розвитку міждароднього ро бі птичого руху. А цей розвиток стає можливим лише тоді, коли робіт- іяіцтво ріжяііх національностей культурно і орґаніваційно стояти не рівно, иначе конфлікт рознизу- ватиметься перевагою простої си- ли, як це ми бачимо скрізь в робіт- ничій практиці. Перевагу такої простої, бруталь- ної сили робітництва над робітниц- твом ми бачимо в практиці комуніс ті в на Україні. Московські больптс- впктг, що прийшли на Україну ?. озброєними ^московськими робітни- ками, не вступали ні в яке погодже пня, ні в які розмови Е укреїсг.кимі робітниками і селянами. Московсь- кі большевнки — робітники прине- сли на Україну кріс і баґнет, при- вели свій готовий уже уряд і захо- пили силою українське робітниц- тво і селянство. Вони захопили фа- брики. шахти, залізниці, забрали
— 10 — собі не тільки природні бсгацтва, а й право на працю. І зараз на Вели- кій Україні робітництво в перева- жаючій більшості неукраїнське, чу же (є фахи де українських робітіпг- ків одна пята частина). Українок кий робітник (два міл іони І) блукає зараз по голодних полях України як босоїгопгіт сільський наймит, до того тї безробітний і голодний. За мість встановлення якогось пою- дженпя між Іирадьовшткозг землі — трудовим селянством, МОСКОВСЬКІ робітники, шо захопили українсь- ке робоче селянство, рої низали цей конфлікт між московськими робіт» ничнми інтересами і українськими робітничимп інтересами перемого- ю отієї простої брутальної сили нони попросту конфіскують хліб українського робітника землі по встановленій ними, московськими робітниками, самовільно таксі, або й без всякої такси і плати. Причина цього лежить в НАЦІО- НАЛЬНІЙ нерівності, в національ- ному антаґовізмі (противенстві), який завжди звязуе п»ся з економій
—- 11 — ним аіггаґоюзмом. Національний янтаґсигізм виринає тут з самого ну тра людшпт, як тварини; а еконо- мічний антагонізм з суспільної кон куренції. В чомуж саме є оті національні рЬкниці, в чому саме ховається при чина отого національного алтаґо- нізму, який не впиває паніть тоді, коли робітник стає рядом з робіт- ником, і спілі,на робітнича даяя ні- би єднає їх ндйповніїце? 11. Національні антагонізми серед ко- муністів. Антисемітизм Ми закінчили першу нашу статтю на тому, що поставили запитання: в чому саме полягає причина націо- нального антагонізму, який є таким сильним навіть між робітництвом? Комуністичні провідники на це, як і на все инше, мають скору, але повер хокну і тому помилкову ВІДПОВІДЬ. Вони кажуть, що національні антаґо
— 12 — нізми витворила буржуазія, щоб ді- лити працюючі класи на ворогуючі табори і там ослабити їх. Одначе, у- же комуністична практика, тоб-то життя в большевицьких ресиубль ках, де буржуазія в тому розумінні, яке вживають комуністи, винищена і робітництво інтернаціоналізовано, подає нам Ослику силу випадків на- ціональних антзґонізмів і ворожне- Найбїльше трапляється випадків антисемітизму, себ-то ворожнечі до Жидів. Жидівські робітники в Мос- ковщині попадають під знущання московських робітників, і коли би не захист влади, не покарання тих, що цс знущання роблять, то Жиди-ро- бітники мусїли-б з Московщини вив- тікати. Досить прочитати больше- вицьку московську пресу за довший період (час), щоб побачити, що це не є випадкове явище, а щось більш серіозне. Українофобство комуністів Але не тілько попадають під переслідування жидівські робіт ники. Є випадки переслідування мос ковськими робітниками українських
— 13 — “хохлів“, — як вони кажуть. Ллє во- рожнеча московського робітника і комуніста виявляється надзвичайно яскраво в прояві отого недовіря мос ксвських людей на українських зем- лях до українських працюючих. Спо чатку комуністи на Великій Україні переслідували все, що носило озна ки українського, і московські робіт- ники залюбки розстрілювали україн- ських, коли ті казали, чи виявляли, що вони Українці. Потім, з причин тактики (а не від зросту своєї сві- домости) московські большевицькі верхи стали переводити українізаці- ю. Так подивіться, скільки ворожне- чі і ненависти до української мови і українського робітника викликала ота примусова українізація з боку московських робітників і рядових ко- муністів на українських землях! Зно ву почитайте большевицьку пресу, і ви переконаєтесь. А на українських землях по за межами большевицьког української республіки (УСРР), на примір на Кубані, в Самарщині і ин ших, так талі і досі українізації не можуть перевести через люту воро- жнечу московських комуністів і ро-
— 14 — бітників до всього українського. На- віть сам комісар освіти большевиць кого союзу Луначарський опираєть- ся всіма силами українізації Кубані. І у нього, у цього “провідника робіт ників" тваринна натура-(його тіло, нерви) проявила гострий національ ний антагонізм. Московське робітництво таке» укра їнофобське як і буржуазія Оці факти з свого життя, де ні би всякі причини національної ворож печі усунено, комуністи називають пережитками колоніяльного станс» ві ща України, але це справи не вияс нює — це порожні слова, бо самі ж комуністи кажуть, що не московсь- кий робітник панував кольоніяльно (ще за царів) на Україні, а хтось ин’пий. Московський робітник прий шов тепер на Україну панувати і ви являє ту саму ворожість національ- ну, яку виявляла і московська бур жуазія. От-же, причина якась инша. .Ми її зараз і вияснимо. Всяке зявище має не одну причи- ну, а складні причини, пучок при- чин. Буває одна причина найсиль-
— 15 — ніща, а инші додаткові; буває й так, що кілька рівних причин складаєть- ся, а коло них є ще й додаткові. Так каже наука, і вона відкидає твердже ння комуністичних провідників, що все залежить від одних економічних причин. Причиїпі національних антагонізмів є складні. Основна причина біольо гічно-суспільна Національний антагонізм теж зале жить од складних причин. Головною причиною тут є біольогічно - сус- пільна. Що-ж це таке? Біольоі*ічнип —це такий, що цілком відноситься до життя нашого тіла, а суспільний — це той, що цілком відноситься до тих умов, в яких ми постійно живе мо з иншими людьми (суспільством). Отже основна причина, після цьог» пояснення, національного антагоніз- му лежить в нашій тілесній природі, а також в умовах, в яких ми постіл но живемо — в суспільстві. РозберІ мо спочатку те, що відноситься до тілесної природи. Це перше ВСЬОГО наше расове походження, — якої ми крови. Народи виросли з племен, себ
— 16 — то з людських скупчень, близьких по крови. От тодіу, своєю тілесною при родою народ від, народа відріжняєть ся. Те, що на протязі літ до народу примішувалися люде инших племен чи народів, не змінює положення. <>- то-ж від цього людина однієї народ ности ріжниться тілом, своїми зоь- нішними особливостями ВІД людини яншоі народносте. А тіло наше но- сить в собі і передає у спадщині дальшим поколінням наші нахили, смаки, наш темперамент і т. и. І ми це все перейняли від наших батьків, вони — від дідів і т. и. З цього бачи- мо, що вдача і устріми у людей ріж- них національностей ріжняться череч ріжну Кров (ріжне походження). Ріжнить людей: їх расове походжеі - ня, мова, побутова культура, жи- тьові звички Живучи племінною масою, люде ви робили собі окремі мови, виробили уміння, звичаї, погляди на світ, на людей, способи життя — себто ви- робили свою культуру. І тодіу мова і культура кожної національності! рї-
— 17 — жшіться. А людина уміє жить, гов?? рити, працювати, розбиратися в рі- чах, дивитися на світ тілько через те, що її вивчили в тому оточінні, де вона змалку виросла. І коли одна лю- дина виросла в одному оточінні, в одній побутовій (національній) куль турі, а друга в другій, то способи жк ття цих двох людей, їх життьові ВИ- МОГИ ріжні. Отже робітник, напр. Англієць, що виріс в умовах англійського побуть засвоїв усе це через анґлійську мо- ву, походить від англійської кроки— він почуватиме себе дуже далеким робітникові, напр. Мадьяровї, оо во- ни будуть чужі: по крови, по МОВі, по уміннях, звичках життя, по сма- ку, устрімах, поглядах на життя і т. и., і близькі лишень по одному — Б робітничій долі. Скажуть, що ця близькість стирає все те, що робить чужим. Пі! Тваринна (тілесна) при- роди людини і набуті змалку звички проявляються з найбільшою силою, і цим пояснюється всі оті вияви на ПІ онального антаґонізму між робітни- цтвом.
— 18 — Нац. антагонізми між робітництвом зникнуть тілько після високого роз- витку кожної національності! Щоб справді свідомість клясової солідарности перемогла вдачу тіла і набуті змалку звички, треба щоб зрівнялися ріжні національні куль тури в своєму розвиткові і щоб ви- ховання працюючих мас не тілько в школах, але і в родинах було скрізь рівне і на найвищому ступні. Щоб цього осягнути, треба праці поко- лінь, а перше всього треба осягнути найповнішого розвитку кожної наці ональної культури; доки будуть на- ціональности вищі і нищі, пануючі й поневолені — неможливим є зрівня- ти людську культуру і осягнути за- гальну солідарність. Інтернаціонал є спілка націй, а не безнаціональність Праця в цьому напрямі йде. Куль- тура культуру наздоганяє, національ нести виборюють собі право на роз- виток, все більші і більші ріжнона- родні ґрупи зближаються. І в обла- сті робітничого руху іде вже давно
— 19 — праця в цьому напрямкові. Робітни- чий рух прибрав характер — інтер- національного. Вдумайтесь у це сло во, і ви побачите, що воно зовсім не таке, яким виставляють його кому- ністичні агітатори. Інтернаціонал*, ннй значить міжнаціональний, себт«. такий, який веде до звязку націонал», костей, а не до знищення їх і злиття в безнаціональне. В робітничих інтео націоналах сходяться робітники, ор- ганізовані перше всього національ- но: в ті інтернаціонали входять окре мі і незалежні професійні і політич- ні обеднання робітників Анґлії, ро- бітників Німеччини, Франції і му- сять бути там такім окремі і неза- лежні обеднання робітників Украї- ни. Це є факт, якого не бачать сліп- ці. Це € той спосіб всесвітної робіт- ничої організації, який приняли най- більш свідомі, найбільше організо- вані робітники світу, і тілько цей спосіб — спосіб звязку національних робітничих організацій, окремих і незалежних кожна, веде до мети. К«> ло нього обсднано півтора десятка мільйонів робітництва світу. Це як раз ті, кого комуністи називають при
— 20 — служниками капіталізму, а хто в дій сности є передовими колонами ро- бітництва. Як українські робітники себе затумаїпоють В світлі всього того, що ми пода- ли, таким близкозорим, таким неро- зумним показується топтзння наших українських робітничих мас коло крикливих гасел комунізму, що ніби то одним махом знищить національ- ні ріжнотности, національні антаґо нізми, зведе все людство в одну рів- ну, безнаціональну родину. Порожні слова! І вони збирають тілько тих. хто не мав щастя пізнати глибше рі- чю, хто сам не мав змоги і сил пер& думати всі ці тяжкі питання, хто зі- стався на низу свідомости і в своїй пітьмі пішов за крикливим голосом. — III. — Два роди інтересів Робітництва Як ясним стає вже з усього попе- реднього, що ми говорили, робітниц- тво має два роди своїх життєвих ін-
— 21 терссів. Першій це загально робіт ничі інтереси, себто оборона всіма з єднаними силами робітничої кляси, без національних ріжниць, інтересів праці і боротьба за ці інтереси, а другий — це інтереси своєї нацІо нальної робітничої групи. Щоб під- креслити ще раз неминучість цього національного групування і наяв- ність істнування національних інте- ресів серед робітництва, вкажемо на факт, який у всіх є перед очима, що навіть комуністи, які так рішуче твердять, що у робітника нема бать- ківщини і національности і що між робітництвом нема національних су перечок, навіть ці комуністи органі- зуються за національною ознакою. Доказ цьому — українські комуні стичні організації в Канаді і Америці. Чому ці комуністи не організуються зразу всією масою ріжнонаціональ- них осіб, які в даній місцевости жи- вуть і закладають свої сепаратні на- ціонально організації. Тому, що закони живого життя невмолимі. Мусять їх слухатися, і, проповідуючи одне — безнаціональ- ність, організуються національно.
— 22 — Організації загальні В обороні загальних інтересів пра- ці робітництво мусить йти спільним фронтом. Цей фронт мусить мати ясну і виразну будову (структуру) організації, а саме. Як ми подавали приклад з організації інтернаціона- лів, вони створені з національних ор- ганізацій робітництва -—- професій- них і політичних. Отже, правильною формою загально-робітничого фрон ту є організація його з національних Груп робітництва, від чого він стає інтернаціональним або словами на- шої мови — міжнаціональним. Для оборони загальних інтересів робітництва істнують організації (со юзи чи юнії) професійні і політичні. Вони відкриті дляї робітників ріж них національностей, і кожний свідомий український робітник в Новому Кра- ю мусить належати до відповідної професійної організації. Коли є відпо відна і політична організація, він мо же визначили і свою політичну (пар тійну) приналежність. Одначе, пер- ше і основне, що він мусить зроби- ти, це належати до професійної ор-
— 23 — ґанізації. Цим самим він вступає в організовані ряди світового робіт- ництва, став свідомим і корисним членом світової робітничої родини. Разом з тим він стає активним грона дянином своєї нової батьківщини, ко ристуючись правами і несучи обовяз ки цього громадянства. Цс є свідо- мий стан суспільного буття робітни- ка. В загальних юніях українські ро- бітники, коли їх буде значне число, можуть творити фактичні націонале ні Групи, в яких сполучатимуть свої сили. Там-же, де Українці в юніях будуть одиницями, такі національні ґруповання може заступити ширший український робітничий союз, звя- рок з яким буде зміцнчівати сили по одиноких укр. робітників в загаль- них юніях. Організації національні Для розвитку своєї національної культури, потреба якого така ясна з усього того, що ми говорили про на ціональні антагонізми серед робіт- ництва, та для захисту своїх робіт- ничих інтересів, яко національної ґру
— 24 — пи, і інтересів всіх трудящих своєї національности (для нас це — інте- реси українського народу), робітни- цтво організується в національні ро- бітниші обєднання. На низу, себ-то на місцях, це будуть національні ґру пи в загальних юніях, місцеві робіт- ничі доми, союзи і т. и„ але це все мусить бути обєднано в одному ве- ликому робітничому союзі. Це може бути український робітничий союз, може бути український всепрофесій пий робітничий союз, може бути вза галі український союз, який єднав- би сили всіх працюючих української народності! в даному краї. Про прак- тичний програм праці такого обєд- нання будемо говорити далі. Зараз на місці буде ще раз підкреслити, що такс українське обєднання не по винно мати НІЯКОГО ЗОВНІШНЬОГО чу- жого керування, чужого політично- го зафарблення, чужих сторонніх по ЛІРИЧНИХ цілей, не повинно бути під чужою політичною чи іделльоґічиою окупацією, як тепер ми бачимо укра- їнські робітничі доми під комуніс- тичною окупацією.
— 25 — Бо така окупація позбавляє укра- їнські робітничі національні обєдиан- яя всякої вартости. — IV — Чергові завдання Українського Робітництва В попередній статті ми вказали на потребу загальних робітничих орга- нізацій і участи в них українського робітництва і на потребу національ- них (для нас українських) робітни- чих організацій. Українські робітники мають перед собою загальні робітничі організації і мусять дбати лишень про те, щоб вступити до них і потім бути актив- ними їх членами, працюючи на розвн ток і скріплення організацій. Націо- нальні-» свої організації українські робітники мусять будувати самі. Які цс організації: а) економічні: запо- могою і на випадок слабости, може й безробіття, бюра праці при запомого них організаціях, кооперативи ріж- них галузей, як наїїр. — споживчі, кредитові, продукційні (виробничі) і инші, та б) просвітні організації о- кремі, чи злучені з економічними ор-
— 26-' ґанізяцїями, а саме: читальні, клюби курси для дорослих, школи для дітей, школи для молоді, школи для доро- слих і ин. До пресвітлих організацій треба віднести і курси та школи про- фесійні — для вивчення робітників фаховим уміням, для удосконалення фаху' і т. и. На просвіту і просвітні організа- ції треба звернути не меншу, а ще більшу увагу, як на економічні орга- нізації, так саме, як і на національні організації треба звернути увагу не меншу, а ще й більшу, як на загаль- ні робітничі організації. Бо тілько освічений, свідомий суспільно (кля- сово в широкому розумінні) і вивче- ний фахово, а значить і ліпше забез- печений заробітком робітник зможе належно стояти за свої інтереси і бу- де здібним до організаційної і суспіль кої праці. Тако-ж тілько обєднані в міцні національні організації робіт- ники зможуть належно брати участь в загальних робітничих організаці- ях і уявляти в них силу, яка буде і ро бітничі інтереси захищати і націо- нальні нерівносте та антагонізми ви- рівнювати.
Економічні організації Ми не будемо докладно спинюва- тися на способах організації запомо- гових товариств, кооперативів, бюр праці і инших економічних організа- цій. Українське робітництво в Новім Краю має вже зразки їх перед собо- ю і має певний в тому досвід. Розу- міється, що ці зразки не досконалі, що вони не досягай ще належного розвитку, що вони ще не обняли со- бою багатьох сторін життя робітни- ка (напр., слабо з бюрами праці, з виробничими кооперативами) і т. д. Але, маючи істнуючі зразки і ставлю чи перед собою завдання в повній їх величині, можна вже іти до удоско- налення й розвитку. Головно, чого треба боятися, вносити або перейма- ти від старих організацій, це того, що є стороннім в робітничій еконо- мічній організації, що затемнює її ці ли, вносить непотрібні сварки й роз- биття. До такого стороннього, що по падає в економічні організації ро- бітництва, треба віднести релігійні впливи, впливи вузько - партійні, впливи особисті окремих честолюб- них людей і т. и. Отже, на економіч-
— 2К — них робітничих організаціях не мас бути релігійного зафарблення (при- бажаїші, робітник свої релігійні по- треби задовольнятиме в релігійних організаціях), партійно - політично- го (бо робітник знайде, як захоче від повідну політичну партію поза еко- номічною організацією), себто кер- мування економічною організацією однієї якоїсь політичної партії, а тим паче зафарблення якогось особисто- го. Бо все це вносило-б суперечки, антагонізми, звужало-б організаці- ю, дробило, будучи в той-же час цілком непотрібним, стороннім ДЛЯ даної економічної організації. Просвітні організації Просвітні організації мусять бути національними в першу чергу, з тих причин, про які ми говорили, висвіт- люючи міжнаціональні антагонізми. Нехай не думають читачі, що ми маємо на увазі якусь початкову осві- ту. Далеко ні. Робітництво має по- ставити своїм завданням досягнути такої освіти, яку мають капіталістич ні верстви суспільства, щоб вирів- нятися з ними в інтелектуальних (ро--
зуміти і науково мірЛін чиїх }смллз Заядліша ч» *•»*«, дл< псукд них СЛмнйтис» яг тумбі* Т|мЛ» явид Од МЯ*М*, ТІ К*МШІ ЯКІ істмуатп., *»• С при ГГуИННММ робІТМИИОИІ вік приявзл- нвй до усбг-тг, ден*, у иісио занггиЛ, вемгрт і ммм мало часу, щоби ку- джі. дамко ходмги на виклади. м>*и тю • мого мало, щоб платити • т. м. До того» ктмуюмі имолк ік прмсто СОВИНІ до аигтрсб робі І ПИКА Треба гинтллмтіг сд.-і* змдамнмч створим ПрИіТ}ТИ) Сі-редіМСшу (*►- бІГМИКЛЯІ вягіису рсійітяичу ШМЇЛ}-. і тцвіжі иікллпЯ» пуг»* би стлій В£чі|»- мик рі б* ич—і^і уійлгрсігтгі Це го- лгоиг і нлббі.тьич псвггмі ияддмм а за ммм хусідиб ті «іколіі д« ді- тей, шкали для підлітків ди-ладі. вуреж для дорослжа, <т*ц*«дьні кур см і япимм. — V — Крайні стежжа В посеред під статтях ми нквітли МІ. ЯКИМ СММ ШЛЯХОМ ММ ЙТИ ДАЛІ, масть }МрАИ<1>КЛ(С> рлбітимцтМ ІЯ які МКДЛННЯ воно ММ Перед собсчй.
— зо — Тепер порівняємо з цим те, що є зараз в тій частині українського ро- бітництва, яке йде за комуністичним проводом. Чому Українці пристають до кому- ністів? Пі Англійці, ні Німці, ні Шве- ди цього не роблять в такій великім масі як Українці. Комуністичні про- відники кажуть, що цс тому, що тіль ко московський і український робіт- ник є класово свідомим, а Англійці, Німці і инші несвідомі. В дійсності! це все робиться тому, що Англійці, Німці і инші робітники більш освіче- них народів є свідомими клясово і національно, себ то освіченими, оз- броєними знанням. Тому вони не йдуть на облудні большевицькі гас- ла. А українські робітники, що легко так ідуть до комуністів, є якраз не- свідомими — національно цілком, а клясово майже цілком. Всі несвідо- мі завжди попадають на гачок дема- гогії’, себто облесливих, захватних слів, найбільших, але ніколи нездійс- нимих обіцянок. Большевизм чи кому нізм е чистою демаГоґією. 1 тому не- свідомі українські робітники, що не
— 31 — навчилися ще критично думати, що не мають знання, падають в широ- ку сітку большевицької демагогії, як риба, що безпорзсудно йде на облуд ний світ.- Большевицька “клясова свідо- мість” полягає в тому, що робітни- кові прищеплюють єдино ненависть до “неробітника”. От і все. Дійсного знання устрою суспільства та діяль- носте суспільних сил большевики ро- бітнику не дають; навмисне до цьо- го знання робітника не допускають. Чому? Щоб мати в робітникові слух няне, безкритичне, загіпнотизоване ті ло, яко сирову енергію (силу) для переведення в життя планів, виро- блених “вождами". Освічені, звиклі до організації Ан- глійці, Німці і инші, що критично вміють думати, на цс не йдуть і не підуть. Большевики називають їх не свідомими, а Українці, які справді несвідомі, тішаться цим і думають, що вони, Українці, що вміють іти на порожні слова комуністичних де- магогів, єдино є свідомі. Тому й звертають на криву стеж- ку большевизму.
— 32 — Суспільна свідомість А дійсна клясова свідомість с сус цільною свідомостю, себ то знанням устрою суспільства і всіх головних суспільних сил. Суспільно свідомий робітник знає, що окрім антагоніз- му між роботодавцем і робітником є ще багато инших, як от: біольогічні ( з природи тіла) антагоніз- ми і солідарносте, расові чи націо- нальні, ідеальні (чи ідейні), госпо- дарсько територіальні, господарсько національні, культурні і т. и. Коли він не виучував їх теорегично (ро- зумово), то завдяки вищій своїй культурности, бачив і бачить їх прак тично, а, завдяки умінню організува- тися (політичному умінню), улашто вус своє життя так, щоб забезпечи- ти себе як найкраще в цій складній системі антагонізмів і ооротьби. При світлі суспільної свідомості! робітник зразу бачить всю неправду, всю фальш большевицького комуніз- му. Вище освічений робітник знає за кони політичної економії, закони роз поділу праці і продукції... Тому він бачить, що в большевицькій держав
— 33 — ній системі капіталістичний визиск не тільки не зник, а збільшився, став тяжчим; що робітник не тілько не став “диктатором”, а попав у стра- шну, безпросвітну неволю. Український свідомий суспільно робітник бачить, що большевизм ви нищує природні добра українського трудового народу, винищує фізич- но українських працюючих, заводить над ними касту пануючих чужинців, ніби теж робітників, а в дійсности управителів, панів; визискує працю українських робітників на фабриці і в полі, держить їх в страшній тем- ряві і неволі. І тому кождий такий робітник є непримиримим ворогом большевицького комунізму. — V Проклята спадщина нашої неволі Той факт, що наші деякі робітни- ки ідуть за московськими большеви- ками, € ніщо иншс, як прояв прокля- тої спадщини нашої неволі. Через те, що наш народ завжди був поне- волений, свідомість його не могла розвиватися нормально. В ріжні іс-
— 34 ~ торичні часи цілі групи українсько- го народу, і як раз ті, що мали себе за більш розвинених, підпадали під вплив пануючих. Так, ми бачимо в старі часи польошізацію українських елементів і разом з тим перехід їх до пануючих економічно над українсь- ким народом чужих Груп, бачимо в часи після Богдана Хмельницького русифікацію українських Груп і зно- ву перехід їх до пануючої економіч- но над українським народом і.над У- країною чужинців — Москалів. Те ми бачимо й тепер на наших комуні- стах: русифікацію їх (бо визнання Москви за провідний, керуючий центр — це є найгірша русифікація) і перехід на бік пануючих економіч- но над Україною і українським наро- дом московських большевиків, влас- тиво централізованої московсько? деспотичної держави. Колись українські зрадники і пе- ревертні певні були, що вони прилу- чаються до ліпшої культури, до кра- щого світу, до більшої могутності). Тоді Варшава і Петербург, з їх блес ком і імперіялізмом, здавалися тім
— 35 — українським перевертням тим ідеа- лом, до якого мусить іти весь україн ський нарід. Тепер те саме думають наші комуністи, ідучи за “блеском" “могутністю” і імперіалізмом Мос- кви. Роджені в неволі, вирощені невіль никами батьками, ті перевертні не могли тоді зрозуміти, що вони як раби йдуть за блескучим возом сво- го переможця і гнобителя, що тіль- ко власного працею, власного силою можна створити дійсну свою свобо- ду і забезпечити свій розвиток і не- залежність. їх свідомість була міл- кою, і не могли вони зрозуміти, що вони стають в ряди свого ворога проти власного народу, проти самих себе. Те саме ми бачимо їі тепер. За- мість непримиримого поборювання московських окупантів, руїнників і гнобителів українського народу, на- роду працюючого, наші комуністи і- дуть в ряди тих гнобителів і скріплю ють їх силу, працюють для них на- віть там, де їхня, себ-то московська рука не сягає.
— 36 — Робота на ворога Так є тут, в Канаді і Америці. Мос ковських большсвиків тут нема, май же нема. Працюють для Москви про ти цілого українського народу в Ста рому Краї і проти українського насе лсння в Канаді і Америці самі Укра- їнці, що впряглися в віз московсько- го комунізму. Бонн взяли на себе весь тягар комуністичної пропаган- ди, вони дають на цю пропаганду і на розстріли українських робітників в Старому Краї свої долярн, вони ви дають тут часописі, в яких закрива- ється правда про розбійницьке гос- подарювання московських большеви ків на Україні та поширюються бре- хливі, шкідливі для українського працюючого народу відомости про український нарід і про диктатуру московських большсвиків; вони ро- блять все, щоб перешкодити україн- ському народові в його страшній смертельній боротьбі проти москов- ського ворога. Чи не каїнова це робота! Каїнова. Бо коли-б наші робітни- ки не давали на московську прбгіа-
— тг — Гамду гроеней, не шмридм брехлвівої пртілгамдя, не лакрмвалн своїми брехгамм Страшної дійсності. яка а ма Україні? — слоном, колиб воем м* доосмаїхли “Москалеві на Україні господарювати", тт» не було-б там тих Страшим»: налужить. було б мен кх* рл»стріліа, «мокло* до Сибіру, пілнеаіряммя а тюрмам— Том) всямий демтяр на божоенміьку пропаганду — с доларом на рютріл українсь- ких робітників, м українську нево- лю. Провокація и Каналі Працюючи вхагаЯ нз ворога, на- ші большсямки в Канаді, може в сво ЇХ масах навіть не темтю’ві топ», роблатк хи. пр>ага.жціЛнс діло про- ти всього українського населення, проти навіть цілий українського к* роду В Каналі Прнучаалгьсх миші ма цюналшаостн дивиться на Увраімніа. як на алмумктя, ворогів псяяог о гро мадсьного ладу, ворогів людського добробуту, а рак** з тмм як на л*>- дей ммішоі, гіршої свідомості, 6' культурна людина, в тому числі і культурний роСстмик, дивиться на
— 38 — московський комунізм і большевизм, Як на божевільну ідею, а на людей, що йдуть за цею божевільною ідеєю, як на людей відсталих, некультур- них, не здібних розбиратися в річах. Ця погана слава про Українців страшно шкодить інтересам україн- ського робітництва. Українців відне- сли до категорії "нєпажаданих" імі грантів, не зважаючи на велику пра- цездібність українських поселенців. Українці уже один раз перенесли на собі напади за комуністичну про- паганду і невідомо, чи не буде ще гірших нападів в майбутньому. Ста- новище українського робітника на канадійських підприємствах є загро жене якраз комуністичною пропаґан дою. Кому з Українців від цього ко- ристь! Тільки тім, що мають плат- ню за комуністичну пропаганду. У- країнський робітник цим лишень під різує свою робітничу базу, рубає сук, на якому сидить. Він думає, що “єд- нає пролєтаріят цілого світу”, в той час, коли в дійсности московські ко- муністи його розбйгангїь.
— 39 — Єднання працюючих всього світу лежить на тих дорогах, від яких мос ковська диктатура відводить робіт- ника далеко, далеко! — VI.— Висновки З усього того, що ми висвітлили в попередніх статтях, з залізною льоґі кою виходить, що українське робіт- ництво в Новім Краю, як таке, му- сить держатися, перше всього наці- ональної єдности, разом з тим кля сово-професійної єдности, мусить подбати про найвищий свій культур- ний розвиток, кладучи в основу сво- ю національну культуру і розвиваю- чи її засобами найвищої світової куль тури, в загальному поступі цієї куль тури. Одночасно українське робіт- ництво мусить створити І рО">ВИПа1И свої економічні організації, як хжю ну підставу істнування і боротьби Зп кращу долю. Коли говорити про це конкретно, то можемо накреслити такий про- грам: 1. Створення Союзу українського
— 40 — робітництва, яко національної робіт- ничої організації з завданнями: а) клясово - професійними; б) культурно освіти ими; в) економічно - запомоговими. 2. Влиття українського робітниц- тва в істнуючі загально робітничі професійні організації (юнії) і роз- виток в них активности українських ґруп, які будуть обєднані своїм Со- юзом українських робітників. 3. Масова і активна участь всього українського робітництва в діяльно- сті українського робітничого універ ситету, яко високої школи позаоч- ного навчання українських працюю- чих мас і яко організатора місцевих курсів. 4. Організація курсів: а) для о- рослих, б)для старшої молоді, в) для дітей. Організація фахового вивчен- ня. 5. Організація запомогової каси, а- бо розвиток істнуючих подібних ор- ганізацій в напрямку до обєднання сил і коштів, щоб така каса уявляла з себе могутню фінансову інститу- цію.
— 41 — 6. Організація робітничих коопера тинів ріжного роду: кооперативів постачання, виробничі* кооперати- вів, кредитових, шкільних і т. и. Найважніше в плині Найважнішим в лляні мусіло-би бути, на перший погляд все те, що відноситься до клясово-професійної організації. Але не не так. Найважні- шим в пляні організації українсько- го робітництва є організація освіти — школа, Робітничий Університет. Бо всі ті помилки, всі ті збочення, всі'ті баламуцтва, вся ота вода на во рожий інтересам українського ро- бітництва млин, — все це е наслід- ком неосвіченосте українського ро- бітника, наслідком недостачі його знання, без чого робітник орієнтує а тися в суспільних обставинах не мо- же і попадає туди, куди його при- тягне найкрикливіша рекляма. На організацію освіти, на розви- ток іменно робітничого Університе- ту, і то українського, робітництво наше мусить звернути найбільшу у- вагу, не пошкодувати праці, не по-
— 42 — шкодувати засобів, а улаштувати цю справу як найліпше. Дуже малий час потрібно після її улаштовання, щоб величезні, благі наслідки вияви- лися і щоб свідомість, активність і положення українського робітниц- тва змінити на краще. Не треба забувати Не треба також забувати того, що Україна — край з 40 міліонами пра- цюючих людей — в близші часи му- сить індустріялізуватися: з хлібороб ської іаграрної) кольонії Москви і Польщі мусить обернутися в вільну промислову країну, покриту тисяча- ми величезних підприємств тяжкої і легкої індустрії: металевої, нафтової, хемічної, вугельної, текстильної, ке- рамічної, машиново-будівельної і т. и. Всі дані на Україні для цього є: вугля, нафта, залізо, керамічна гли- на, манган, живе срібло, сіль, ріжні инші мінерали, бавовняні поля, си- лова вода і ин. Індустріального робітництва укра їнського нема. Зі зростом індустрі! на Україні зростає число чужинці*
43 — робітників, які припливають з Півно- чі, а українське індустріальне робіт- ництво не росте. Українська держа- ва — буде державою трудового на- роду; організувати її господарство мають не чужі капіталісти, а свої у- країнські працюючі руки. Тому укра їнське робітництво в Новім Краю, вивчене організаційно, вишколене технічно, мусітиме постачити Ста- рому Краєві робітничих інструкто- рів: організаторів, техніків, керов- ничих.... Ця обставина ще більш підкреслює потребу найліпшої організації укра- їнського робітництва в Новім Краю, найліпшого вивчення клясово-профе сінного і технічного, а тако-ж неми- нуче найвищої, найліпшої освіти у- країнського робітника.
ПЕРЕДЛЛАЧУПТІІ ОЛМЖЖУ В кЛНЛЛ' КМЧММО ТИЖНГКУ ЧАІСМ1ІЮ> “ПРАВДА і ВОЛЯ“ Ґвктн ппзіж*' па пиі«хлім-к} ^іууіс і ;у >»|М-н._и.і . «ф«аи «»м •*. п КаикМ. на стнп- >.»• •* <»*ЮТа і «а «лжгілиа .і*іи мавжве »ра». а <ш міртаик мнима* та спкпетім т>м ^>1ММ*ММІІ С-ІМІИХ Ір» 3*4 Кк-іу411*гЗІ (мж'туаа^к Гирамамз »1іиі<уаіша Сігілиі Нерсалягга н«»«х~т» І{їм на р*І II.А мі 'і р. іл. ьіік-идліг:»• бмилггь п»гьіімат«< чиї ай і ь пі-ичімм, ииіг_> нмо.тк*. > КРйіНСМіГ СДОВС? ияхл РНА\Ч Г>А Л \¥<Н А нн ієн «гучагюі аасн> МШІІШШЧІІІЇШЄЕРСИЦІ >жг>> «м . ІК«Ч*Т««« 1 і- «... ,М. І’<.Ч (їиі и*іи <ь»пу «гчш> о» шп. Гпйінми. <мр *<ра. га р.чі'**’ І міг іфмі,* лчніояіп». итапно сптонтои МІРА •І'СМіОГСі ИМ4Т1ІМЧОІ 0 ШІ&ІЧ.МІІ І*