Часослов
Молитвы по восстании от сна
Полунощница вседневная
Полунощница субботняя
Полунощница воскресная
Утреня
Шестопсалмие
Бог Господь
Аллилуия
Величит душа Моя Господа
Всякое дыхание
Славословие великое
Славословие вседневное
Благо есть
В храме стояще
Небесный Царю
Час 1-й
Час 3-й
Час 6-й
Изобразительны
Чин о панагии
Час 9-й
Вечерня
Господи, воззвах
Аллилуия
Прокимны
Сподоби, Господи
Ныне отпущаеши
Тропари по Трисвятом
Небесный Царю
Молитва Ефрема Сирина
Молитва Василия Великого
Вечерняя трапеза
Великое повечерие
2-я часть
3-я часть
Чин прощения
Малое повечерие
Отпустительные тропари, богородичны и кондаки воскресные
Отпустительные богородичны всего года
Отпустительные тропари седмичные
Канон молебный Богородицы «Воду прошед...»
Тропари по непорочным воскресные
Тропари по непорочным субботние
Тропари на молебнах
Особые молебные прошения
Наставление, как вести себя православному христианину в храме
Содержание

Теги: христианство  

ISBN: 5-94625-047-7

Год: 2002

Текст
                    


ккк:
оофррорф^фу^^рфрфо^ррфоор^ооооеоордооооосх^ 000000900
*?
и.
§
о
а
'е^
1°
;
’
П
о
1
М»
•:с*
э
о
Ъ
о
й
ь
8
‘о
е
ю
»
к
I «И
издательский совет
русской ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА 2002


.
1
И.*\2

ББК 86-372 4 24 По елгосаовснію СТЁКШАГО ПАТрТдрХА МОСКОВСКАГО И ВССА рЬ’сй илезіи н 4 24 Часослов. — М.: Издательский Совет Рус- ской Православной Церкви, 2002.— 352 с. І8ВМ 5-94625-047-7 Богослужебное издание І8ВЫ 5-94625-047-7 (О Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002
Часословъ, СЯ БГОЛАД СТЫЛАЯ, шед«(>Ж4н поіл'Ккоынй по чнні? «ілтм^і ісрлнліікн^і н чістныр ЖОНМТЫріЙ Бостдкж и/ сна, им&исж одрл, н рцы: /ИлтВДЛАН СТЫ^Я О'Г^ЦХ НДШИ^Х, гдн ін« эдт БЖ« ндшя, помилі/н НДС2, АМИНЬ. Т/жі7 Тристое. Прсстол трце: Ой ндшх: Н НДСТОАЦІЫА Тропдрн, ГЛАСЯ А: ЁССТДЕШЕ (V СНА, припдддслля ТИ БЛЖЕ, Н АГГЛЬСКі/н П*^СНК КОПІЕЛАЯ ТИ сйльне стя, стз, стя есй кже, бцек помилуй наа. СлдКА
4 и СЕрдцс, н о Сама: СО ОДрД н СНД ВОЗДВИГЛИ МА (сЙ гди: оумк мой просв'Ьгн Г ---------- устнН; мой йшрзн, ко (же п’Ети та (Тла трцЕ: ст2? стк, ст2 (сй бже, бцек помилуй идея. И НЫН*Ь Ндпрасніѵ* гі/дІА ПрІИДЕТ2і Н КОІГІѴ- ЖДО ДТАНІА Ш6НДЖ4ТСА, НО СТр<у(ОМ2 ЗОК^МХ К2 полйноірк: СТ2, СТ2, СТ2 (СИ БЖІ, БЦЕК ПОМИЛУЙ НДС2. Г ДИ ПОМИЛУЙ, ві. Н млтві? ак: © СНД КОСТДК2, Елгоддрн ТА СПИА трцс, икш многі'а ради ткоеа благо- сти и долготЕрггЕнІА, не прогн^валсА (сй на ма лѣниваго й грѣшнаго, НИЖЕ погъ’кйлз МА (СЙ СО БЕЗЗДКОНЬМИ моими: но 'іЕлок'Ьсолккстсевалк (си ОБКПНШ, Н К2 НЕ'ІДАНІИ лЕжаіра * ЕнезАпЬ’ БОЗДБНГЛ2
5 ЕОЗДКНГЛЯ МА (ХСИ, КО 0ЖЕ оуТрЕНЕВД- ТИ, Й СЛ48ОСЛОВИТИ ДЕрЖа'ві/ ТКОК. Й нбін'Ь просвѣти МОИ Очи МБІСЛ^ННЫА, іѵвсрзн моа суета, поЛати са слове- самъ твоимъ, й разйи’іти запо>- в’Ьди ТКОА, й творити воли твою, И П'іти ТА ВО ЙсПОв4д4НІИ сердеч- номъ, й коспОкдти всестос ИМА ткое, ОЦй, й сна, й стдгш д^л, НЫН*Ь и прмсню, й во Е’Кки к'йкшка, аминь. /Нлтм ннда: Слава теб'Ё црк, бже всЕдгржнтЕліа, ИЖЕ БЖЕСТВЕННКІМК ТКОИМ2 Й 'ІЛВ'ЪкО- ЛМБНЫМ2 промысломъ СПОДОБИЛЪ ЛІА беи грѣшнаго й недостойнаго и) сна востати, й полЛйти в^одъ стдги/ ДОМ^ ТБОЕГШ. пріимй гди^ й гласъ МОЛЕН'ІА МОЕГІО, МКОЖЕ СВАТЫ^К Й сумнымъ твоимъ силъ, й клговолй ирдціма чистымъ, й духомъ (мирін- нымъ
оѵгкѵц ЧНИѴѴГ 6ѴЯОѴЗ ѵуз «Х1ѴѴѴ -мяуѵл И |А1р оя Су»Ь ЫѴЯР/1 и ‘узоѵѵ нт^Ѵ счзіЦ і мо/Лл^яі оі ‘яіѵѵя -1|1Ѵ хѵѵічс!ѵ$ѵѵ хяннгЬяо 2&Р и ѵѴ ліяи :иУиоѵѵ тіАлікі яУічнЛэяяі л / / <, / (л зруряХ діяиі ѵзнА»июыиди хіѵнн 9
ИСССѴЬЬОО&ОСООООООООСѴСООООССОСО О О О ООО Нд'ІДЛО ПОЛ^НОІ|1ННЦЫ СцГ/нникБ глдголстх: Блгослокснх БГХ наши: Й мы: Слава тсб'Е бжІе наши, слава тек4;. «рм нбный, оут'ішн’гмк, дше истины, нже ксзд4; сый й кса исполнаай, сокровнціс КЛГНД'Л й жйзнн подателю, пр'індн й ксслиса кх ны, Ш БСАКІА скверны, н олнсти ны і й спей влже д$шы нлша. Сткій БЖС, СТкін крѣпкій, СТЫЙ БІЗСЛ«рТНЫЙ, помилуй на си. Трижды. Слава ОЦ&, и снѴ, й століК д^, й нкін'І; й прнснш, й ко к'&кн к*Ь«ѵкб. алАннь. Пре ста а трце, помилуй наси: гди, шійстн гр'іс^й ндша: клко, простй кез- ЗдкіѵнТа наша: с'Гкін, посѣти й йсц’Ьлн НЕМІѴІ|ІИ ндша, иліснс ткосгш ради. Гди
8 йдкаки полУнощннцд Гдн помйлУй, трнжды- Сллм, н нын*Ь: ОТе наша, иже &н на нкН^я, да екатитса нма твое, да пріидЕтя црткіЕ ткое: да кУде’гя кола т’Коа, гаки» на нбен й на зелллн. ^л'йкх нХша НАЕМНЫЙ ДАЖДк НДМ2 ДНКЬ, Й ОКТАВН НДЛА2 ДОЛГИ НАША, МКОЖС Й МЫ ШСТДКЛАЕМ2 Д0ЛЖНИКШМ2 НДШКІЛАХ: Й НЕ ККЕДН ИДЕЯ КО ЙпЛшЕНІЕ, НО нд(2 ш лУкдкдгіѵ. пг Сір'нннкя: Йіілѵ ткое с'і'Гк Тдже0 Гдн помнл]?н^ іи. Садка, н нын’Ь: Прі'ндн'ГЕ, ННМЕА цр'кн НДШЕЛА^ БгУ. ПрИДИТЕ, ПОКЛОННМСА Й ЦрЕКН НД'ШЕЛЛУ ПрІИДИТЕ^ ПОКЛОННЛЛЕА Н СДЛЛОЛА& црЕКН Й КЙ/ Поклоны трн. цртко: покло- прнпддЕмг ПрНПДДЕЛАХ нашеллУ. й * « Н АБІЕ
хХфАі т ” эояді ^іии иллЛя^ -ѵгчнн^иѵѵі идлупм ѵзл.о^ѴуЛЕоЯ Чіунм и чллоѴуЛ шуѴ ^ѵѵзоѵѵ 5X^3 -ѵэмѵ^зАо мрю імш и ‘уѵѵ игплчѵѵт гѵ^гЬикт и ‘зѵѵоитлл ѵѵѵ итииоЖілч ‘иіЭ нѵѵ зѵияп ѵіоЯЛі ' । 7 < « к ‘ 7 • ' илЛоот^ѵѵми ѵѵниуи. и ѵгндп^яЕй ‘'иіЭ зѵизмѵЕоя ^нидііи оз »о -уоѵѵ «лиру ѵѵѵ иѴоЛ оя и Чи'іЭ яііѴкгЕ яХиінрмѵЕЙЗ ЗЯ ОЗ "ИДі ИЛіИУ^І рѴлня 6нтнѴ^зои и 62Хноял> грядою оя ѵ? -игпнѴягоит г? тми схХиАояді<и мозоя» Ѵюіі зояуя^ѵ Н 4ЗЛИГПЗ.(Ьо, ^ѵѵониѴЭ ^33± ’^нря тыЭ монѵѵ оѴ^п уоѵѵ зХ|і(Ь и ‘'мунЕ зЕг эоѵѵ лнояѵЕЕіз тмщ •ѵіѵ идізнкт ггшоѵѵ гХфсЬ т и ^тлош ѴІ.НОМГЕЕ13 <п уѵѵ инѵѵр ЗкуіІИѴЦ чоѵѵ лмояѵЕЕіз нліінкт зХноялі эдоіІѴіИі ~ / / * » і ^ЯЛіМЖОНѴѴ 011 Н И10Я±> ИфЬиѵіЯ 011 ‘чжз уѵѵ :н зѵѵоѵг^х. іізг ц иллоѵиѵѵ- / и^ѵиѵѵо, 6 мнѴ ѵзя ои
ѴІЯ1 »• -ѵѵиѵЛэі ізн^.ы ѵі^УмгнЕоз ѵѴ и сѵнлш хижоя-ь хѵѵзінзѵояоиуз сиѴ.і ижузАф хліНжикинАо ін хлз оннзсіиѵѵз и сннзт^я -о) з'пѵАзі :хнігп^яоі хУя? 3^3 ѵядіЗзу^ •итиѵояозун зн ѵінэжжонія :тяАо хХяз хѵуѴ ‘-ічялісЬж иіЭ хѵ^ъоУюя ізз згЬг МЯЩ "МОЯЛі ^ѵѵяУ хъуъз^яЕоя уоѵѵ ѵъзХо и ‘'ипнЕсЬят иоѵѵ ьніДо снѴ[ •иіояді ^Ѵяуои иріѵ ия]яЕу ^ъ^ѴуоЕоя Ітлоѵѵ ѵінлиі низ Чжя иэуоЛм V •• у »• »-* <-• лу гл уѵѵ няузЕц •ѵіЛіѴУіѵЛзт ?|.чзъ ЕЯ ИІЯИ.БНМН И 42ѴѴИОЯ11 ЕѴѴЭл^И ѵізннлѵіѵЕЕзя З^Н 'Уѵѵ иѵЛзяііАо хѵѵннкѵя хѵѵоХѵ и стлояіі ѵін»и> злзоѴгі! иѵѵ зѴжгѴЕоп чнзѵѵ т иѵѵит У \ У Су \ «лл \. ллЛ зн тл<ь) тлояъ уХѵ н стлоял уЬнѵ т знзіѵ ижсЬят эи -изоѵѵ ЯіЭоіІьЛо ЛЛЛ \ у ж*л 11. Л У I у Ь оя иэонзт хэусіи хУ^Ѵ и сзжз ^.нѵѵ оя иѴжиЕоі оъіик зЬ?(Із0 -кыикт ѵоѵѵ ѵінтяѵЕЕзз ѵія и схХиоѵѵ еХя.(Ь Ч/ .. / VI/ X ѵЪингЬон^ѵои оі
ПО ВСЖ ДНИ 11 скіа. Тогда блговолиши жертвѣ правды, возношеніе й всееожегаелиА: .тогда Возлежати на олтарь твой тельцы. Таже, кдддслад 5КЗ?й ст^.229) Н по конц*€ ^а акТе: В»СрІ?н во единаго кга Оца, В»- держйтелА, творца нй/ й зелллй, внднмымв же встаю, н невнди- ллкіллх. И во единаго гда ійіа ^р’га, ена бжІа, единороднаго, иже ш Оца рожденнаго прежде ве^к К'ікз: св4;тд иетинна «5 бгд истинна, еотворенна, единос&рна Бса Быша. Нас2 ради й нашегіѵ ради спсенІА ш сБ^та, вга рожденна, не ОЦ&, НМЯіі челов^кг, і сшедшаго си неси, й воплотившдгоіа іо Д^4 І’ГЛ Й МрГи ДВЫ, И ВОЧЛБ’Е'іШДСА. РаепАтаго же 34 ны при понтіи стылая піла'т4, й страда вша, й погрекенд. И воскресшаго ей третій день по пим- ніеллй
12 ПОлвнОЦІННЦА нТемх. И кодшедшдго на икса, н с4гдАіра іѵдкнйм Оца. И паки грждЙ- іраго СО СЛаВОН, САДИТИ ЖНВЫЛАХ н ЛАертвылдх, егшжЕ црткік не к$детх коні^л. бторагю соБорг. Н бх д^а ста'го, гда^ жикотворА- іраго, иже и) оф исходаірдго^ иже СО ОЦЕЛАХ Н СНОЛАХ СПОКЛДНАЕЛЛД Й ІІЛА- кнлад, глаголавшаго пророки. Во бдинЬ1 сват^к^ соворн^к и апльск^к црковь. Нспов^д^к едино КрЕірЕНІЕ, во шставлс- н'іе гр^швх. Чаи воскрЕсініА лдерп’ккі^х: жизни Б^дЖрагш В'Іка^ дланнб. Трнстое. Поклоны г. ПрсстдА трЦЕ: ОѴе нашх: И МІі СфЕНННКХ ВОЗГААШат: Мкш твое есть цртво: Тдже тропари сіж, во глдсх й: С’е женн^х грАдетх вх пол^ноірн, клаженх ракх7 «тоже шбрАіретх БДАіра: и и
ПО ВСА ДНИ 13 вджірд: недосчоннх же дйш ліод, не сноліх вджірд: недосчоннх же гики, (гоже іѵбрді|іетх оуныЕдкірд. блюди оуко д^ш'е ліоа, не сноліх штдготнсд, дд не слирти предднд Б^дешн, н цлр- ствід вн*Е здтворйшнсА, но коспрднн ЗокЙірн: сч% ста, ста есн иже, вцею помилуй ндсх. Садка: День Онх страшный помышлдкірн дйш ЛІОЖ, ПОБДН вжнгднірн СВ*Ьі|1І? 'ГВОК^ СЛНЛЛЯ ПрОСЬ^ЦІАКЦІН*. не д4кн ЕО когдд пріндітх кя теБ*Е глдсх глдголкірін^ се женн^х. блюди оувш д^шс мод, дд не воздрелмеши, и прев^дешн внН; толк^ірн гакш пжт’к д'Ккх: но кодреннш пождн? дд оу- срдірешн ^ртд (леелех мдспнч'ымх, и ддстх ч'н чертога кжественнын слдвы СКОСА. Н нын’Ь, вКороднченж: Теке нешБорнм#» ст*^н^, спсенід «утвержденіе
14 ПОЛ&ІОЦ1НКЦД СуТБЕрЖДЕНІЕ, ЕЦЕ ДКО, ЛЛОЛНЛЛХ: Ю- протнвны^х совѣты разори, людей ткон^х пЕчаль на радость прЕложн града моли: наше. огради, ѵЗ ллнрНі лира 3 ' “* супоканІЕ ТВОИ ИКШ «ТЫ (ХСЙ, БЦС, ТДЖЕ, ІДИ ПОМИЛУЙ, Н лалтбК сію; /и. *> и на вса- на земли, ХП на ВСАКОЕ врЕМА часа, на и НЕСИ И славимый многомилостива иже прльсдныА Л9 аа ѵ жЛкін ПОКЛДНАЕМЫЙ ЕЖЕ, ДОЛГОТЕрп’ЬлЙВЕ, МНОГОЕЛГО}?ТрОЕНЕ, ЛЮЕАН, И ГрТШНМА МНЛ^АЙ, ИЖЕ ЫА ЗОКЫН КО (ПаСЕНІЮ ШЕ*Ьі|ИНІА ради Е^д^ірн^х еллгх: имя гдн, прінмй и НДША ВХ ЧДЕХ СЕЙ ЛАОЛИЧ КЫ, Й ИСПрдКИ живота Н4ШХ КЯ ЗАПОВ’ЪдЕЛАХ твонмх, дйшы НДША ІѴСВАТЙ, чЧлЕМ ІѴЧН- СТИ
ПО КСА ДНИ 15 счн7 полаышл^ні'а йспрдвн, ллкіслн СОЧНСТИ, Й НЗБДКН НДС2 Ш КСАКІА скорби., вшлк й колфднсн. іѵградн НМЯ СВАТЫМИ ТВОИМИ дгглы, дд ІѴПОЛ1е'жЕМ2 Н^2 СОБЛМДДЕМН н нд- СТДБЛАЕМН, ДОСТНГНЕМХ Б2 соединеніе Б’ЕрЬЦ И Б2 рз^мх НЕПриСТ^ПНЫА ч'боіа славы: іакш блгоілобснх БО Б^ІСН Б'ЬіІѴБХ., ДЛАННБ. Гдн помнлі/н, трижды. л Слдбд^ й нь(н*Ъ: Ччн'Іаіш&к ^ір^Бімх, й слдБН'Ьй- КЕЗ (раВНЕн'ІА ПрдфТлАХ^ БЕЗ Йстл^нТа бгд слова рождші/к9 сйір5?к БЦ^^ТА БЕЛН1ДЕЛ12. НмЕНЕЛАВ ГДНИЛЛХ БЛГОСЛОБИ, ОТЧЕ. СірЕнникх: Бже Оуі|ІЕДрН НБЦ И БЛГОСЛОБН НКЦ просв'Ьтн лнце ткое' на НКЦ и по- мнл^н ны. Н ДІ|1Е
16 ПОД&ЮірНИЦА Н АЦІ» &ТЬ АЛАНлІІА? ТБОрНЛЛЯ поклоны трі КСЛИКІА, ГЛДГОЛК1|1С АЯЛТК^ СІЙ ТАЙНО/ СТАГШ рЗД*^<^мір< и ка три части: Гди Й КЛІСО ЖИВОТА ЛАОЕГСО, Д^2 праздности, оункініА, лкбоначалТа и ПрДЗДНОСЛОКІА НЕ длждк леи. Поклона. Д^(Х ЖІ іуЕюлЛ ч л СМНрЕНО- ЛА^ДрІ’ж, ТерП^НІА И ЛМКВЕ, ДДр^Н МИ рАБ$ твосл$. Поклона. 6Й ГДИ црм, ДАр^Н ЛАИ Зр&ГИ ЛАОА прсгр'Ьшрні'А, й не о)с1?жддтн врдтд лаоегш: МІОѴ БЛГОСЛОКЕНЯ 6СН во в^ки БЛГОСЛОКЕНХ (ИН во в'&си Поклона. ТаЖЕ ЛМЛЫ^З Гц ГЛАГОЛИ[|іе на кГнждо поклона: Бже, ояйстн ли гу^шндго. Н ПАКИ послѣди млтгі вей: Гдн й влко живота ліоепѵ: и по- клона единя великій. Тдже
по &сЖ дни 17 Тая» литв^ сій; ВАНО ѴМ 046 КОДрЖИ'ГЕЛЮ, ГДН СНІ единорОдный іии й стый ДШЦ едино КЖИТКО, еДННА СИЛА, полаил&и ліа грѣшнаго,, и и/иия» Б’&и СУДЬБАМИ., спей ЛІА недостойнаго рака ткоего: МКШ БЛГОСЛОКЕНХ есн КО К*Екн в/1;кѵовх7 дллйнк. Лі|1» же н'Ссть дллнлЙа, шстабластса: Гдн й клко живота ллон ш: н по- клоны. Й ГЛДГОЛСЛ5І то'кмш: Влко вжі <5Ѵе кадержйтмк: Н МЛТКЫ СІА. п- X КІА н на ПоДОЕДСП Б^ДДТН, ИКСУ МЛТКЫ СІА ГЛАГОЛНТСА Ш КБ-ГШ «ПТСМКрІА МЦА, ДО недѣли КАІЙ. ВдеілТд вмйкдпѵ: Бседсржителк, бжс снл? н вса- плоти, вх вышнн^к жикын7 смнренндА придираАЙ, сердца же
18 П0Л&НОЦ1ННЦД Жі Н оутрсѵкы НЕПЫТ^АН, Й ЮКрО- ВеННДА ЧМОК'ІЖШК'Х МК'І; іірдК'Кдкін? кезндчллкнкін н прнснос&|інын ск'І;ггц оу негіѵже н'ічтк прел\'І;нен‘ІА7 йлн ПрЕЛОЖЕНІА ІѴС'ЬнЕНІЕ. СЛЛѴХ БЕЗСЛЧрТ- НЫН цріо^ прінмн МОЛен'іА НДШД^ ИЖЕ Ва НДЕТОАЦІЕЕ ВрСМА, НД МНОЖЕСТВО Ч'КОН^Х ЦІЕДроТХ ДЕрЗДКЦІЕ, Ц> СКВЕр- ны)(И ня тек'Е оуічЕНх творима: й иятдви ндма прегр'Ьш^нТА ндшд7 иже д^дома и (довода, й мы(д'ію7 К'Ѣд'ІіНІЕЛГХ йлй НЕК'Кд'ІніЕЛѴХ согр'іш»}- НДА НДДАИ^ Й ЦГІНЕТИ НЫ IV ВСАКІА (КВЕрНЫ плоти й дй^д. й ддрйі ндма БОДрЕННЫМа СЕрДЦЕМа, Й ТрЕЗВЕННОМ ЛІЫЕЛІМ ЫІо НДСТОАірДГШ ЖИТІА ноірк ПрЕНТЕЦ ШЖНДДЮІ|1ЫМа ПрИШЕСТВІА ев'Ктлдгіѵ й гавлЕ'нидгш дне СДНН°- родндгш ткоегіѵ інд, гдд й кга й опм НДШЕГШ ійд ^рта, ВОНЬЖЕ ІО ІЛА- ВОІО
ПО ВСА ДНИ 19 вою сОдіа кс'Кух пр’ійдетя, комОждо шддтн по д’Ьлшмя (|гш: дд не падше Й ШКЛ'ЬнЙКШССА, НО кодрств0юі|іе, й ВОЗДВИЖСНИ К’Х Д^ЛаНІИ, ШКрАірСМСА готови, Кх радость н кжссткенный черто'гя сллвы егіѵ совнйдемя, нд'к'же празднОюірнух глася непрестанный, й нензреченнаА сладость зрАіри^'х тво- егш лица до кротО неизреченною. ты ко сен истинный св'Йтх, просв^іраАЙ Й ШС8АЦ1ДАН ВСАЧБСКДА, Н ТА ПОеТК вса тварь во в^кн в*Ькіѵв2, аминь. Тлже возвышдетя сцГенннкк глдголА тогіѵжде: * « А блгословимя вышній кже, Й Дгдн милости, тнорА^іраго прнсніѵ сг нами велика а же й некзелодшкан- нал, слдкнлА же й оужаснаА, н^же н'і'ріь числа: подавшаго намя соня во «упокоеніе немоери ндшса, н шелдьле- ні’е
20 полЯноірницд НИ ТрЙдіОВХ МНОГОТр^ДНЫА плоти. БЛГОДДрИМХ, ТА ГДКШ НС ПОГУБИЛИ 0СН ндсх со бсззаконьми нашими: но члк'Ь- КОЛНБСТВОВДЛХ 6СИ ОБЫЧНШ, Й ВХ нс- Ч ДАНІИ ЛСЖАфЬІА НЫ В03ДВИГЛХ 6СН, ВО ^ЖС СЛАВОСЛОВИТИ державѣ твои. Т^МЖС МОЛНМХ ызм^рн^н твон блгость, просвѣти НАША мысли, очссд: и оумх НДШХ Ш «ГАЖКДПО СНД лѣно- сти возстдвн: шверзи ндша оустд, и ИСПОЛНИ А твосгш ^вдлсн’іа, мкш Д4 ВОЗМОЖСМХ НСПОІСОЛСБЛСМШ п4?ги же и нспоВ’Еддтиса тсб^ во вг^, н <ѵ БС^Х елдвнмолй? БГІ?, БСЗ- ндчдльном^ <5ц^, со здинороднымх ТЕОНМХ СНОМХ, Н ВСССТЫМХ, Й БЛГНМХ, И ЖНВОТВОрАірНМХ ТЕОНМХ Д^ОМХ, НкІН'Ь и прнснѵо, и во в'Кки вікшвз, •» Г АМИНЬ. ---- Пріидите, поклонимса: ^трижды. Н ПОКЛОНЫ Тджс,
ПО КСА ДНИ 21 воддрЕмлЕТХ, ниже оуснетх іила: Гдк сохранити та, л“і на рі?і$ десною Н поклоны три, и >!галлаы: В, V " X I г г ОдКЕДО^Х ОЧИ мои кх горы, шню- Д^ЖЕ ПрІИДЕТХ ПОМОЦІЬ МОА. ІІОЛАОЦІК МОА Ш ГДД СОТВорШДПѴ ИБО й землю. Не длждь во сматен’іе ноги ТВОЕА, НИж'е КоддрЕМЛЕТЯ ^рДНАИ ТА. Се не ------------- --------------- Х^на'й гдк покро'вх Т6ОЙ ТВОЮ. Во ДНИ СОЛНЦЕ НЕ ІОЖЖЕТХ ТЕБЕ, ннж'е лі?нд ноірі'ю. Гдк сохранити ТА ш 6САКДГШ БДД, СО^рДНИТХ Д&Ц>? твою гдк. Гдк со^рднитх ВХОЖДЕНІЕ твое, н исхожденіе тво'е, Ш НЬШ'і; и ДО К'Екд. 5е нын4; блгословЙте гдд вей раки ГДНИ, СТОАіріИ кх ВО дворня ДОМі/ БГД НОірЕХЯ ВОЗД'ЬжЙТЕ рй стда9 и ХрОи'Ь гдни, ндшсгш. Вх Н КАША 6Х БЛГОСЛОВНТЕ ГДД. БлГОСЛО- КНТХ
22 бо Бсзгр*Ешен2, ПОЛ^НОфНИЦА БИТИ ТА гдк ш сТшна, сотворйвый нево й земли. Слава, и нын*Ь Тристое. Поклоны Е ПреетаА трцг. СЯе наши: ІТІкш твое цртво: И тропами «Та, гласи В: Помани гдн, мкш клга ракы ткоа, й ^лнка вя житій согр^шиша, прости: никтоже токлтѵ ты могГй и преставлбнными дати покой. Глубиною мудрости ілк^колкбнш вса строжй, й полезное кс4мя по- оупокой ТА БО й зи- ААВлан, здине содѣтелю, гди, д#шы раки твоими: на купованіе возложнша, творца жднтелА, й кга нашего. Слава, кондакз: Со стыми су по кой ^рте, дйиы раки ТВОН^Х, НД'к'ЖЕ Н'ІЧ'ГК БОЛѢЗНЬ, ни печаль
ПО ВСА ДНИ 23 пндлц ни козды^днТ^ но жкзнк кезконнндА. Н нынѣ, Бгороднченх: Блжнлех та ксн роди, кце дко: вх ЧА КО НСВмѢсТИМЫЙ ^рТОСХ КГХ НДШХ ВмѢсТИТИСА КЛГОВОЛЙ. БЛЖСНИ бсмы й ЛІЫ, ПреДСТДЧ'еЛЬСТВО ТА йм^іре: ДСНЬ во й но'ціь молишиса ш ндсх. тѣ'/их вос_ пѣваміре воп'іе'ллх тй: рдд1?йсА блго_ дічнда7 ГДЬ сх током. Гдн помйлйц Й. _ И лѵѵгвд сіа: ' 1 ОМАМИ ГДИ9 ВХ НДДСЖДИ ВОСКрн’ІА К Л ЖИЗНИ В^1НЫА? ОусОПШБІА Отцы й брдті’м НДШІ?, Й КСА ВО БЛГОЧКТІН й в'ір’Ь скончдвшыаса: й прости имх всакос согрѣшеніе, вольное же й не- вольное, словоліх йлй дѣлоллх, йлй поллышленіеллх согрѣшенное й/ии. й всели
полЙноціниц* ВИ мѢсТД ПОКШННД, Ш- твоегил, веселити В'ЕкД СТЬІА ТБОА: дду ідетя ВСА Іі/н ими 24 ВСЕЛИ А БИ МТСТД СБ'ЕЧЛД, ЕХ МТСТА прохладна, НКД^ЖЕ СОК’ЬжЕ ВСАКДА КОЛ'І’ЗНЕ, ПЕ- ЧАЛЬ и воздыханіе., Йд’Еже прнс'Ці сб^ти лица «-«"Г ИЖЕ Ш Й НДМИ ЦрЧБІЕ ТВОЕ Й ПрИЧЛСТІЕ НЕ- ИЗрЕЧЕННЫХХ й б4;чНЫХХ ТВОИМИ КЛДГ2, Й ТВОЕА КЕЗКОНЕЧНЫА Й КЛЖЕННЫА жизни наслажденіе, ты ко рей жизнь й воскрже й покои оусопшн^^ раксѵвк ТЕОН^іС, ХрТЕ КЖЕ Н4ШХ, Й ТЕК'С СЛДВі/ ВОЗСЫЛДЕЛД2, СО КЕЗНДЧДЛЬНЫЛАЯ ТК0ИМ2 ОЦЕМ2, й престыллх, и клгнлгх, й живо- творАіримх ТВОИМИ Д)(ОМХ, нын4; й прненш, Й ВО В*^КИ В'ІКШВЯ, дмннь. ПрССЛДВНДА ПрИСНОДБО, МТИ кга, принеси ндші/ млтв^ снУ твоем^ и кгѴ ндшемі/, да спсети током д$шы ндша. Оуповдніе
ПО КСА ДНИ 25 О^ПОВДНИ мо'е ОЦ2, ПрИвѢжИЦИ мос сна, покрова мой д^з стый, трцс стал, слам тевѣ. Слаба, и нынѣ: дн помилуй, трижды. Блгословй. Н сцинннка: Хртосз истинный вгз: А I ... А Л Г Н БЫБДРГ2 шпйтз. Н пріемлема проі|»ніс обычное. Сіренникк глдголітя: Помолимса ш великомя госпо- динѣ и отцѣ ндшемя стѣйшемя плтріарск московстѣмъ н всса р^сй дле|Ги й <ѵ господинѣ нашемъ пре- шскАциннѣйшсми ^пкпѣ [или ар^’і— епіекопѣ или мнтрополГтѣ, илКіа]. Н мы: Гди помилуй, чдетш. Ш кого^рднймѣй странѣ нашей, ВЛДСтѢ^Я Н воинствѣ 6А. (V
26 ПОА&НОЦ1ННЦД IV ОТЦ'І НДШ(М2,пНМКІ, И КНН 60 эдтИ; крдтТн нашей. IV нЕндвйдАірн^х И ЛМКАЦЖ^Я ндсх. IV ЛЛИЛЬМЦІН^Х и сл&кдірн^х НДЛѴХ. IV ЗДПОЬ'ІДДБ- шнух НАМК НЕДОСТІОННЫЛЯ2 ЛЯОЛНТНСА IV НН^Х. IV ИЗБАВЛЕНІИ пл*Ъненны^8. IV шшедшн^я отц'І'^х и БрдтіА^х ндшиух. IV кх ліори пліванірн^х. Ц7 Е2 НЕЛІОЦИ^Х лнкмрнух. ПоЛАОЛНЛІСА Н Ѵ$ НЗОБНЛІН ПЛОДШКХ ЗЕЛІНЬІ^Й. Н ш бсаісон дйшн ^ртіднх пракос/дьнкіух. ОуКЛЖНЛЯХ ПрДВОСЛДБНЫА лр^ІЕрЕН, Н ктиторы ЕТДГІѴ ^рдмд СЕГО» [сТЫА ОБИТЕЛИ сеа]. Родители ндціа, и беа ПрЕЖДЕ «ЛШЕДШЫА ОТЦЫ И крдтік ндшь\ ЗД>Е ЛЕЖДЦІЫА И ПОВСКД&1 пра- вославны А. ПрЕДСТОАТЕАК: РцЕЛІХ Й «5 НИ^Х. ди полінлі?н, трижды. /Илтвдлян сгыух ОТ6ЦХ ндшнух, п грм. 'ш «ГЁ «дл*Е](і.ѵ гдн
ПО ВСА ДНЙ 27 гдн інсе ^рге кже ндшя, помилуй ндся^ аминь. вонмй, ыкю сице должно пНггнса во кск седмицѣ пол^ноірннц'к. ПоДОЕМТЯ ВЫДАТИ, ЫКШ ЕО С'ГІЙ гор*Ё лдшнспЧи., по Помани гдн: ГЛДГОЛНЧ’Е НДСТОАІ|ША тропари: Помилуй идея гди9 помилуй ндся: ксАкагш ео іѵк’іічд недо^м^нціе^ сін ч'іі личкЬ1 іакш кмуЬ грі’іпніи при- носима помилуй ндся. Олдкд: Гди, ПОМИЛУЙ НДС2, НД ЧА оуповд^омя? НС ПрОГН*ІвДЙСА НД ЕО ны й’Ьліо, ниже помани беззаконіи на- шила: но призри й нын'к икш елго- іі’т’рокенх, и нзБдкн ны «5 врдгя нд- шнух. ’ГЫ ЕО В(Й БГЯ ндшя., и мы лнді'с чкоГц Ксй д'Ьла річ& ткоск-, и има твое прнзывдсмя. Н нын'Ь.
28 ПОЛІНОЦ1ННЦА ПО «А ДНЙ И нын*в: Жлрділ дБ^рн шБЕрзи ндлгл КЛГОСЛОКЕННДА БЦЕ, НДД'КкірІНСА На ТА да нс погикнелах, но да Йзкдвнліса. тобом іо к'Кдк: ткі бо сен спсеніе рода ^рт'іднскдгш. Н иріснннкх ектеніи: Поллйл^й насъ, бже: 6і|Й ЛАОЛИЛІЕА, 10 бЖЕ СО^рДННТНСА град5? сел\^, й гг6лл5? ^рал\^ «лл$ [(Т^н ОБИТЕЛИ [Ен]. Н припіА. Гди помилуй, л. Возгласі: Оуслкіши ны,бже: Поеемх, Садка, й нынѣ й адпіетя, й пршіаА икш предписана Ндмдло
оіЯ зЯ чЯ &? НдіАЛО СХ КГОМХ I ірницы Г^ББІѴТ- иыа, ткорнта сцГеиннкх: Блгослокенх бгя ндшя: Н мы: Слава ТЕБ»Е БЖЕ НДШХ, (ЛАКА Ч'ЕБ'Е. р НКНКНС ^ТріИТОЕ. ПрЕЕТДА трці: Оте наши: Йіксѵ твое &чк цртво: Гдн ПОМИЛУЙ, БІ. ПрІИДНТЕ, поклоннмеа: трижды. ТдЖЕ >|гАЛ0М2 н: Помилуй МЛ) бже: КддГема д, н по КОНіуЁ (іі: В^іс КО ЕДИНАГО бгд: ТрНСТОЕ. ПрЕСТДА трцЕ: О^е ндшя: Н тропдрн іілі, глла ь: Н РОЗДАННОЕ еГТЕЕТБО, КГ^Х ЗИЖДИ- ТЕЛИ, оустн'Е наша шкердн, гакіѵ ДА КОЗК’ЬтНМЯ ^КАЛ^ ТКОМ, КОПІКфЕ: (ТЯ, 14% ѵт% бже, бціею помилуй наш. Слаба
30 пол^ноціннцд Слаба’ Бышніа силы подрдждкірЕ нд зелілн^ пок'І'днКк п&нь приносила тй, блже: 14% С*ГХ, СТ2 6СН БЖЕ, БЦЕМ ПОТИКАЛИ НДС2. И нын’Ь: О ОДОД Й СНД ВОЗДВИГЛИ АЛА СП1 ѵ ги . - _ _ гди9 оумя ЛІО И п 4 4 Л Л Г тн и сердца и сус’гн’Ё ліой шкерзн9 ко (же п’&гн та і’гал трір: с'гх7 с'і’к, і'гг есй кже, вфм полійл^й НДС/. пг Гдн помилуй, м. же нд ксакос крьмА: Гдн полійлІ?й7 «трижды. Слдкд, и нкін'Ь: ^’гн'ЕншЙф ^срКкіліх: ЙменелАЯ гдннмг блгослоки, отчь Сіріжннка: Бже^ оуірдрн ны7 н блгослокЙ ны: Влко БЖЕ ОЧЕ КСЕДЕржЙЧ’ЕАМ: И
ПО ВеЖ С&БСѴТкІ 31 Л г »* . *. л 7 л И НДСТОАІЦДА МАТКА СТАТИ? (Ѵстрдтід, Б2 келлі'д^: ВСЛИЧДА келнчдм ТА ГДИ, МКШ прИ- Зр'іГлх есн нд смиреніе мое, й н'Ьн мене ддткориля кх рі/кл^х крджін^я: НО СПДСЛХ (ИИ ш нйкда мои. и нын*і кліео, дд покрыетя ма р^кд ТКОА, И ДД ПрІНДС’ГХ НД МА милость ТКОА, ГДКШ СМАТеСА дь’шл МОА, и Бол'Ьзненнд ^сть ко йс^ожде'нін скоемх, іо Окданндгіѵ моегіѵ й еккерндгш т'Ьлесе сегш: дд не когда л^кдвын сопостдтд сок’Ітя срАіретх й пре- пнетх и ко тьм'Е, дд нек^дсомыл Й К'ЁдіѴМЫА К'Х житіи се'мх БЫКШЫА ми гр^н, млтнкя б5ди ми клко, Й ДА не оузрнтхд^шд МОА мрдчндгш кдорд л^кдкы^х демоншкх: но дд прінм^тх И 4ГГЛИ ТКОН СК’СтлІИ й пре- сб^тлін. ддждь слдк?? имени ткоем?? стомі?
32 лолУноціннцд стомУ, и твое» сило» возведи ма на кжесткенное твое сУдиіре. кнегдд сУдНТНСА ми, дд не пр'іймети ЛАА рУк! КНАЗА ллГрд сепѵ, ^ж* исторгну- ти ма гр'Ешннкд ко гдУбннУ ддовУ, но предстдни ми, и кУдн ми спсх и здстУпникя: т4л(кнда ко и сі'а мУч^ніа кесел'ІА сУтк рдкшлгх тко- нлаи. помнлУн гди, шсккернившУшА стрдстклАИ житіа сепѵ, дУшУ МО», и чнстУ » покдАніеми н нспов^ддніемк прінмн, ІЛКШ Блгослокени 6СИ ко К^ІСИ К'Ьсшвх, дмннь. Тля»: Пріидите, покаонилма: трижды, возведена Очи мои кя горы: Се пыжЬ клгослоките гдд: Слім, н нын4в ндшх: ІИкш твое есть цртко:
по бса гі?кіѵты 33 И тропдрн: Помани гдн, ыкш клга: Гл&ннок мудрости: Слава: Со сткіми оупокой, уртн И нынѣ Блжнмх ТА ксн роди, КЦЕ дво: Гдн ПОМИЛУЙ, ВІ. Помани гдн, кв нддеждн коскрніА: СІА ВСА ПрДНАПНСЛШАСА ВХ полй- НОЦ1ННЦ*Ь КССДНІВНОЙ. СЭпй’ГІ IV СІрЕНННКА, іі прочини, н ПрШ'ІАА. •т ПолІноірннцА
ПоЛ^НОірННЦА воскрндА Сцинннкз: Блгослове'нъ кіи ндшх: И мы глдгблсмя: /Імннь. Слдвд тіе’Е ЕЖЕ НЛІ1ГХ, СЛДКД ТЕЕ*Ё. I І₽М ТрнстоЕ. ПрестдА трце: Оче ндше: Сбаціе'нннке: ІТІкіу теое е(ГГЬ цртко: Іди помилуй, бі. Слава, и ны'н*Ь Пріидите, поклоннмса: трижды. ^дломх н: Помилуй МА еже: Н деіе глдголемя трчный кдншнх гласа, трны «а: есть егд слова, сгшже трепЁ- Н абіе НДСТОАірДПѴ неныи: Н ПО №МЗ ЛЕЙ іаксо войстиинй, о г г Достойно славити та 1|І^Т’Х Й ТрАсКТСА уерЕКІМИ, Й СЛДВО- слокати силы нее^сныа, коскрЕсшдго триднЕКнсѵ йз грока, ^ртд жизнодавца стрд^омх прославимъ. воспонмз
ПОлінОЦЖНЦА ПО №А И«А**ЙН 35 воСЛОНМЯ КсЙ БГОЛ'ЬлИѴѴ П'&НкМН бжеетьенными, оір, й (НД, й д^д бжественндго, тріѵпоетден^м ДЕрждв^, едино цртво й гдьстко. К>же локтя вей земнородніи, й Л п ,т* |Л (ЛДВОСЛОВАТЯ (ИЛЫ ИКИЫА, IV ВСК^Я В'Ь'рНІѴ ЛОКЛДНА(М^М, единицѣ по Ы- і|Н(ТВ^, трТѵпостмиі/ю. Гдонділльні/м ^ері/кТлія, й бгондідль- Н^К> Б<3 ердВНЕНІА (ЕрдфіМЯ, НЕрДЗД’Ь'лБ- НІ>К трц5? ВО еДЙнНЦ’Ь, (ЙірЕЕ БГОНАЧД- ЛІЕ, пТА КЕЛН*ЫЕМЯ. Оц^ БЕЗНДІДЛЬНОМ^ Й БгУ, СОБЕ3- Н4*<ДЛЬНОМ>/ СЛОВ^, (О АХОЛІЯ ПОКЛДНАК- (А: НЕрДЗлЙіНОЕ едино (ОЕДННАЕМОЕ (^1|1Е(Тв6, ТрнІИСЛЕНН^М единицѣ П'&НБ- ЛІН почтнмя. Л^ЕЗДрНЫА (ІАЙ мй, БЖЕ Г КО А ЛНѴЛНІА КОЗ- МОЙ, тріѵпостденЕ КЕЕД^ТЕЛК, Й ДОМЯ МА ПОКАЖИ ТВОЕА НЕПрИСТ^ПНЫА
36 ПОЛ&Н0Ц1ННЦ4 НЕПрНСТ&ПНЫА СЛАБЫ, (КИТЕЛИ И СК'ЬгО- носенг й нЕизм'Ь'нЕнг. ѲгШЖЕ 'ГрЕПЕ^І^ТХ Н ^Ері/кіМН, Н СЛЛКОСЛОКАТЯ ТлЖГ ндшх: м. ГрАС^'ГСА ДГГЛЬЕКДА КШННСТКД, <0 ДКЫ НЕНЗрЕЧЕННШ Б0ПЛ01|1- ШДГ0ЕА ^рТД ЖИЗНОДАВЦА, СТрд^ОМХ прославили. --- ТрИСТОЕ. ПрЕСТДА це: О^е Ѵпдкон глдсд. Гдн помилуй, Сады? н нын>іі: Чтн'ЬншЬ’гс гео5?кім2: Л г * гт" И КОЗГЛАЯ ІѴ еціенннкд: Бже, оуі|іЕдрн ны: И МАТКА пркт^й в(ЕМ0Г^І|1ДА Н ЖНК0ТК0рАІ|ИА: Н ШП&та, Н П|)0І|ІЕНІЕ ОБЫЧНОЕ. ТдЖЕ І<рЕН ГЛДГ0ЛСТХ ЕКТЕНІЮ: ГІ0М0ЛНМСА Ш КЕЛИК0Д12 господинѣ: /Ны же: Гдн помилуй, кроткнля Н ТИННАЯ ГАДЕОМЯ. Н по
ПО КСА КІД'ЁлК 37 Н ПО исполненіи ТОА, ГЛДГОЛСТХ прід- стоатілк: /Нлткдмн (>ГЫ)(2 О'ГрЦ'Л наши^х, гди іи» ^ргп БЖС ндшх, помилуй идея. /Ны же Лллннк. Конііцх пол^ноірннцх Нд'ІАЛО
?ии^ іи Начало оутренн Луи оукіѵ (ГТК велнкдж четыредеыСт- ннцд, по ^я» блгослокнтн ярмннк^ ГАДголемз: г Ы г Трнстое. ПрктдА трцяО”» ндшя: Гди полінл^н^ ві. Садка, н нын*Ь: Пріидите, поклоннлка: трижды, и двд ^длмд. Лци яи ни, по Елгосло&енТн: Пріидите, поклоннлка: трижды, и ч|гдлмы. Сіи фідмы ГЛДГОЛКТСА К2 ЛІОНДГГЫ- р^Я КОГНІѴ, ЗД ^Же КДДИТН (1|ИНННкѴ л врдті^ли. ’САЫШНТЯ ТА ГДК К2 ДЕНк печали, 0 ЗДІ|)ИТИТЯ ТА НАДА КГА ІДКІѴКЛА. Пометя тн поліоірь ш стдгіѵ, и Сё сііѵнд здет^питя та. ПолдАнетя БСАК^
ПОСл4ц0ЫНІ« «уТрСНН 39 КСАК^ жертвѣ твои, й всесожженіе ТВОС Т&1НО кйди. ДдсТВ ТИ гдк по сердцѣ твоем?, й весь сок'Ктх твой ЙсПОЛНИТа. ВоЗрДД&МСА IV спсенін твоема, й во нма гдд кгд ндшегіѵ КодвеличимгА: йсполннта гдк вса про- Ш6НІА ТВОА. Нкін'Ь познала, мкш спи гдк ^рі'стл своего. Оуслышитя его сх нвее стдгіѵ своегіѵ, ва силана спсеніе десницы ргш. СГи нд колесницамъ, й сіи нд конем'х: мы же во има гдд кгд ндшегіѵ прнзоаемя. ТГн спати бышд й пддошд9 мы же вост^мома й нспрдни- М'ОМСА. Гдн, спей цдрА, й оуслыши ны, воньже дціе день призовемъ та. ? г ди, силою твоею возвеселйтсА царь . й іѵ спинТи твое'ма КозрддКетсА й'Ьліѵ. Желаніе сердца егш дала сей Й уОЧ'Ен’ІЛч суетнѣ ргш н'Ьсн лишила его. Мкш предварила есн его клгословені'ема
40 пом*ІцоынТс БЛГОСЛОКЕНІЕМЯ КДГ0СТЫННЫЛ12, поло- жила еси нд глдв'Е ргіу К'Ьнеця ш КЛМІМ ЧЕСТНА. ЖиБОТД просйля %ѴГк оу ТЕБЕ, И ДАЛХ дсй долготѣ ДНЕЙ КО К’ЕкИ К'КіСД. ПеЛІА СЛДКД (ГІУ СПД- СЕНІЕМЯ ТКОНМХ, » КЕЛЕЛ^ПІЕ КОЗЛОЖИШИ НД НЕГО. Икш ДДСИ 6Л$ БЛГОЕЛОКЕНІЕ ко К’КкЯ К^КД, КОЗКЕЕЕЛНШН (ТО ЩАДОСТІЮ СЯ ЛНЦЕЛ42 ТКОНЛЯ. І7ІКШ цдркоуповдЕтг НД ГДД, И МАГІЮ ККІШНАГШ НЕ ПОДКНЖНТЕА. Дд ШКрАЦІЕТЕА рі?КД ТКОА КС'І’МХ крдгшмх ТКОНМЯ, ДЕСНИЦА ТКОА ДД ШКрАІЦСТХ КСА НЕНДВНДАЦІЫА ТЕБЕ. ІДкш положити Н^Х МКШ ПЕЦІЬ ОГНЕННОЮ, КО КрЕМА ЛИЦА ТКОЕГІѴ: ГДІ ГН'КкоМХ (КОИМХ СМАТЕ'ГЯ А, И гн'Естя огнь. Плодя Н^Я из ЗЕМЛИ ПОГ&НШИ, И Н^я V) ЕЫНШКЯ 'ІЕЛОК'^'ІЕЕКН^Я. Мкш оуклонишд НД ТА &ЛДА, ПОМЫСЛИ ШД (ОК'ІТЫ, И^ЖЕ НЕ КОЗ- мог^тя
•утргнн 41 г пг * М0Г$Г2 СОЕТДКНТИ. ЙІКІѴ ПОЛОЖМШН А ^ЕКе'тХ КО НЗБЫТЦ^Х ТКОИ^Я, ОуГОТО- КНШН ЛИЦЕ Н^Я. ёоЗНКНСА ГДИ (НЛОМ ТКО*Н>, Б0ГП0ЕМ2 И ПОЕЛАХ ГИЛЫ ТКОА. Слава, И НЬІнѢ Три СТОЕ. ПрЕСТЛА трцЕ.'ОчЕ ндшг: Йкіѵ тко* есть цртко: л Н тропари па: ^ПСН ГДН ЛИДИ ТКОА, Н БЛГО<ЛОКЙ ДОСТОАНіе тко'е, побѣды нд юпротйк- НЫА Дар^А, Н ТВОЕ СО^рДНАА кртол« ТК0НМ2 ЖНТМЬСТКО. Слава: воЗНМЫНСА НД кртх КОЛИ» ТЕ30- НМЕННТОЛЙ/ ТКОЕ/иЙ НОКОМІ? ЖНТЕЛБ- стк^ цидршты ТКОА ддр^й ^рт) бжг: козкилй нага гнлом тконв, побѣ- ды ДАА НаЛА2 нд сопогтдты, по- СОБІЕ НЛ4І?1|ІЫМ2 тко* Ор$яй* ланрд, Н*ПО6*ІдЙл4^Н
42 послѣдованіе НеПОбѢдНМІ?М Побѣдѣ. Н нынѣ: стыдное, не презри блгда молитва наши^х, всспѢтда кце, оуткердй прд- вослдкны^х жительство: спей вѣрныл Г Г\ г^Х ЛЮДИ ТКОА, и подаждь нмз сх нксе побѢд^, здне родила ^сй б’га, едина БлгослобеннаА. СірѴнннкз: Помилуй ндсх вже: (гірГс ліолимса іѵ ьелйісомх госпо- динѣ н (Зцѣ ндшеліх, сКАтѣйшеліх патріарсѣ московстѣмъ й бсса р&й а а е § і и й іѵ господинѣ ндшемх прешс&Ациннѣйиимз епкпѣ [йлй ар- уіяікпѣ, или митрополитѣ нДкя}. Гіре молнмса & бого^ранимѣй
•утріни 43 странѣ ндшсн, клдст'Кух й коин- счкН; (га. бци молимса зд ксю крдтію й за воЗГЛДСХ ЙІКІѴ МИЛОСТИ К'Х Н ЧСЛО- К'Ьнолюксцх бгх (ин: НМІНІМХ гдними клгослокй сѴтчс. Сцинникх: Садка ст'Кй й ^динос^і|ін'Ьн: н припдА. Н начинаема шспгоа|гдлм7ц іс ѵакнмя люлчлнііла н «умнлжнліі мІшлицік ириненный ЯЧ Ерд*п СО ВЛГОГОѴІЖИМЖ н стр^омз Бжінла глаголягк Слдвд кк ккішни^х к'г'^ й на земли мири, КИ ЧСЛОК'Ь'ц'Ь^И клгоколен’й. Тріе Гдн, оустн^ мой іѵкерзешн, й суета моа козк'Ьстатк ^кал^ ткою. Два Гдй
44 ПОМ'ііДОЫНІі глдгблютя д^шн моей: н&тк кя кз4 епѵ. Ты же ЗдстЙпннкя МОЙ ^СН, СЛДКД Н КОЗНОСАЙ глдкі? мою. Глд- МОНМЗ КО ГДН БОЗЗБД^Х, Й ди, что іа оумножншд ст^ждюірін &МЕЦ МН03Н КОСТДЮТЯ НД МА, мнодн СПССИІА гдн, МОА, СОМЯ «услышд МА «5 горы СТЫА СКОСА. Л3Я оуснйр и епд^з, костд^з, іаіеш гдк здетйпитз МА. Не оу КОКСА и; т^мя людей, окрести ндпдддюірнуи НД МА. Носкрнн гдн, спсн ма иже мой, шаѵ ТЫ пордзнлз (СН КСА крджд^юірыА мн ы5е: звбы гр'Кшннкшкз сокрушили есн. Гдне есть спсеніе, н нд люде^и ткон^я клгослокеніе ткое. ЗЯ «усн^я и епдуз, костд^я, гаксѵ ГДК здетйпитя МА. ди, дд не гарост’ію ткоею іѵклнчнши мене, ниже гнИГкомя тконмя нд- кджешн
•утртни 45 \ П' ІА мене. Шкіо стр'клы тбоа ВО МН’Е, Н ОуТЕЕрдЙЛЕ (ХСН р^къ’ ТВОЮ. ЬН’СТк ИСЦ'ЬлЕНІА КДЖІШН оундошд нд МН'Е м плоти моей іо лица гн^вд твоего/, Н'&Тк мира В'х кост^х МОН^Я, іо ЛНЦД Гр'К^И МОН^Я. Ші«О КЕЗЗДКОЖІА МОА превзыдошд ГЛДБІ? мою, іаксо КреМА ТАЖКОЕ ІОТАГОТ'КшД НД МН*І. ВозсмЕрдИшіа и согннша рдны МОА со лнцд кез»міа мое гео. Пострдддуя И (ЛАКОМАДО КОНЦД, БЕСк денк О^Ч’^А уождд^х. Йікіо ЛАДВ'ІА ЛІОА НДПОЛ- ННШДСА поруганіи, Й ^Н'ІЧЧ’к НСіуЬлен'іА ЕК ПЛОТИ Л5ОЕН. Шьлоклен'х Ккі^х7 Й ІЛ5ИрнуСА ДО Б’ЬлД: ркІКД^Х Іо КОЗ- ды^дніа «лрдцд ЛАОСГСО. Гди, прід п окою все жЕЛдніе лдое, й воздыханіе мое іо тіе< не оутансА. Сердце мое сматега, ІОЕТЛВИ МА ГИЛД МОА, Й СК'І’Т’Х очі’ю МО^Ю, Н ТОН Н'І’СП’к СО МНОЮ. Др^ЗН мон
46 ПОМ’&ОВДЯІІ МОЙ Й ИеКреННІН МОЙ, ПрАМІѴ Мн4і ПрИ- БЛИЖНШДСА Й ГУМНА. И БЛИЖНІЙ МОЙ шддлеіе мене стдшд, й н&кдд^са иір^- І|ГІИ дйнй’ МОК, Й Йір^іріи БАДА Мн41, ГЛДГОЛД^і/ е^$ТНДА, Й АКТИВНЫМИ БНЬ день. поЛл^са. Л32 же гаі«ѵ гл^а не слыіндух, й гакю н'імѵх не «ЧерздАЙ суета евонух. И выуа гаіяѵ человѣка не елышдй, й не ймый во сусчЧух евой^а; шклніеніА. йкіѵ нд та гдн, оуіюкаух, ты оуслышншн гдн вже ллой. Мкіѵ р'1;ух: дд не когдд пордд^ктх ллй са крддй лаон9 и адоймх, нд ма келер'К'іевдшд. Йкш ддх нд рдны готова;, й ^вол^знь моа предо мно'м |іть вын^. Йкіѵ везздко'ніе мое ддх возв’Ьірі/, й попек&А іѵ грЧсЧ моема. Врдзй же мой живота, й сукр’ЬпйшлсА пдіе мене, й оумножишдсА нендвндАір’ін ма вез прдвды. ВозддмірѴи мй блда ВОЗ БД Д ГДА рдд^кта мй са врдзй внегдд ПОДВИЖДТИСА ногдмх
47 іутренн воз влага а, суболгд^ ма, здн'е гона^х блгостьіню. Не сустдки мене, гдн бже МОЙ, НЕ СУСТ^ПЙ СУ МЕНЕ. ЁОНМЙ КХ помоірь МОЮ, ГДН СПСЕНІА МОЕГСО. Не сустдан мене, гди бже СУСТ^пЙ СУ МЕНЕ. Ёонмй МОЮ, ГДН СПСЕНІА МОЕГСУ. ВЖЕ БЖЕ МОИ, КХ ТЕБ'Й ОуТрЕННЮЮ: ВОЗЖДДД ТЕБЕ Д}?ШД */ МНОЖИЦЕЮ ТЕБ'Й ПЛОТЬ МОА, ВХ ЗЕМлЙ пЙсТ'Ь, Н НЕПрОуОДН'ІГ, И БЕЗВОДН'Ь. Таксу ВО СтЧ'М'Х ГДКЙуСА ТЕБ'Е, ВИДѢТИ таою. Иксу МОИ, НЕ помоірь вх моа, КОЛЬ СНЛ& ТВОЮ И ІЛА6& Л?/іШИ МИЛОСТЬ ТВОА ПД1Е ЖНВСУТХ, оустн’Е мой ПО^ВДЛНТ'Ь ТА. Таксу БЛГОСЛОВЛЮ ТА вх животѣ МОЕМХ, (У ИМЕНИ ТВОЕМХ ВОЗД’ЬжЙ р5?ц*Ь мой. Иксу су т$ка и лсасти да йспо'лнит- н оустналла радости I МОА. ЛірЕ помнился СА Д&ШД МОА, Г ' ?— ВОС^КДЛАТХ 'ГА ОусТД
48 послѣдованіе помннд^2 та нд постели моей, нд оутрснни^х ІІО^ЧД^СА 62 ТА. ЙКШ ККІЛ2 (Ии помоірникг мой., И 62 крокѣ криль’ ТК0(П4 бОЗрдД^МСА. ПрИЛЬШ Д^’шд МОА по текѣ, мене же пріАтг десница ткоа. ТГи же ксйе нскдшд д!ші& мок, кнйд^тх 62 преиепіоднАА земли: предддл'тсА 62 рйки ОрЙжІА, ЧДСТИ ЛИС0КСУМ2 б5д}?Т2. Царь же бозбеселйтсА су кз4, ^по- ^бдлнтсА &САК2 кленыига ИМ2: йкш ЗдгрддншдсА оустд ГЛЛІОЛЮІ|1Иу2 не- ПрДБ^ДНДА. Нд сутреннн|(2 ПО^ЧД^СА 62 ТА, ІДКСУ 6ЫЛ2 6СЙ помоірникг мой, и 62 кроб'і крилі/ ТВО^М КОЗрДД^КСА. Прильпе д^шд моа по тегй, мене же пріАтг десница ткоа. Слдед., и нын4: Йллил&д, дллил#ід7 дллнл#іа, слаба тек'Е кжіе. Трижды, кез поклонѵуья. Емі
сутрінн 49 Гдн ІЮЛАИЛ&Н, трижды: Слдм, й НЫН'Ь [СірЕнннкя же гадголетж лытки вутр^н- ніл, стоа ніпокровенк прсд стылаи двсрьлАН, тдннш]. Ж ДН БЖЕ СПСЕНІА ЛАОЕГШ, во дни * КОЗЗКД^Х, И ВХ ноірй пр(д тобой: Дд ВННДЕТХ ГірЕД ТА ЛЛЛТКД ЛАОА, при- ІСЛОНН оу^о ТКОЕ ІСХ МОЛЕНІЙ ЛІОЕЛІК, ЙіОѴ НЕПОЛННЕА БШЛХ Д^ШД ЛАОА, Н ЖИКО’ГХ ЛАОИ ДДІ? ПрИБАНЖИЕА. ПрНКЛА'ЬнЕНХ БКІ^Х ГХ НИЗ^ОДАірИЛАИ КХ рОКХ, БЬІ^Х &КШ 'ІЕЛОК'ІіСХ БЕЗ псшоірн, кх ЛАЕрткы^х свободъ: Мкш МЗВЕНнТн СПАірІН во гроігЬ, Н^ЖЕ НЕ ПОМАнЙлХ КТ’ОЛіЙ, н тГн и) рйсй Т’ВОЕА СУрИНОКЕНИ ККІШД. ПоЛОЖИ- ШД ЛАА ВХ рОК’Ь ПрЕНСПОДН*ЬлАХ, КХ ЧЕЛАНКІ^Х Н С^НН СМЕрТ’Н’Ьн. На лаиН; Оу'ГКЕрДНСА гарост’ь ТКОА, Н ВСА во'лны ГГКОА
50 пом'Ьдоыии ТВОА Н АБЕЛЯ есй нд ли. Оуддлнля бей зндемы)(я мон^я ш мене, поло- жйшд ли мерзость. сек'Ё,^ преддня вк^я, и не йс^ождд^я. Очн мой йзнемогост'Ь іо ниіреты, воззвд^я кя тев^ гдн, весь день: возд^я кя тек'Е р5?іуЬ мой. бдд мертвыми ткорйши ч^десд; йлй врдчеве воскреслтя й Йспоб^датса тев’к; бдд повѣсть кто во гров'Ь милость твою, й истинѣ твою вя погнкели; бДА ПОЗНАНА БЬдЬч'Х во ч ьмі1 чудеса тбоа, и прдвдд твоа вя земли здккенн’Ьц И дзя кя ч ск'І; ГДН, БОЗЗБД^Я, И оутрш МЛТКД МОА предвдрнтя ТА. 6ск&« гдн, (Бр^еши двші? мою} сѵврдірдеши лице твое сѵ мене; Нніря ^іл\к дзя, й вя трЬд^х сѵ юности моса, вознеся же са, смирн^СА, й йзнемого^я. Нд мн^ преидошд гн'Еви твой, оустрдш^ніА ТВОА возм^тйшд МА
•ут^ин 51 л о г у л л МА. ШбЫДОШД МА ПКШ КОДА 6НК день, ѵодЕрждшд ма кк&і'к Оуддлнлх (сн ѵ5 лленЕ дрйгд н нскрЕннАГо, Зндемы^х мон^х ІБ ігграсггій. Н Гдн БЖЕ СПСЕНІА МОЕГІѴ, ко дни КОЗЗКД^Я, И К2 ноірн прід ТОБОЮ. Дд КН ИДЕТЕ ПрЕД ТА ДЛЛТКД МОА, ПрИКЛОНН Су^О ТКОЕ КХ МОЛЕ- НІЮ МОЕЛ$. X* ЛГОСЛОКН Д^ШЕ МОА ГДД Й КСА КН$Тр(;ННАА МОА ИМА СТОЕ ^140. БЛГОСЛОКИ Д^ііГе МОА ГДД, И НЕ ЗДБКІБДН кс^х козддан’ін ргіѵ: Шчнірдюірдго КСА БЕЗЗДКІѴН’іА ТКОА, ЙсіуЬлАЮірДГО КСА ггт IV НЕДУГИ ЙСТЛ^НІА чдюірдго ТА ИсПОЛНАЮірДГО ІѴБНОКЙТСА ГДКШ ОрЛА ЮНОСТЬ ТКОА. ТкОрАН МЛТЫНИ ГДК, Й гі?ДЬБ$? КСТМЯ НзКДБЛАИірДГО ткоа: ] ЖИКОТХ ТКоЙ, Б’кн- млтію й ірсдротдмн: ко клгйух желдн’іе тбое: ,_ѵ ол л
52 посл'Ь'дождий ксклли шкнднллкілли. Сказа пйтй скоа ЛСШѴССОКН, СКІНОБШЛЛИ інл^кыллх ^отчк- НІА СКОА. ЦІСДрХ И ЛЛДТИБИ ГДЬ, НІА СКОА. ЦІСДрХ долготерп4глнкх н ллноголллтнкх. Не до конца прогн^каетсл, ниже кх Б'Ккх краждйетх. Не по кеззаконі^ллх на'шыллх сотворили ^стк наллх, ниже по гр'І^лулли ндшылли воздали бі'гь. нами. Шкіѵ по кысот'Е нбн’Ьй ш Зімлн, оу твердили сггк гдк мать. СБОИ на БОАфН^СА бгсѵ. Слнілѵ ІБ- с го ати востоцы ш западх7 оудалнлх есть іѵ идеи кеззакшніА наша. Йко- же ціедрнтх Отеци ^скінкц оуцидрн гдк боацін^са (ггш. Мкш той позна созданіе наше, подлан^, гакш персть (геллкі. Человѣки, гакш трака днГе гакш Ц0,,Г2 сельный, такса соцк'Ь- тетх: Шкш дй^х пройде кх неллх, н не кйдетх, н не познаетх ктолл^ лл'Кста
♦утрНИ 53 м'Есгл своегій. Ллчк же гдна іо Б«ІкД И ДО Б«Ккд НД КОАЦШ^СА (-Гій, н прдвдд ргш нд СкІН^Х СЫНШБИ, ^рдНАЦІН^Я ЗДК'Кт’Х СГІѴ, Й ПОМНА- ірн^г здпсѵк’Ьдн сгш, творити а. Гдк нд нксй оуготовд пртоля СБОИ, и цртко (|гій всЕин швлддде«гг. Блгословй«ге ГДД БСИ ДГГЛН {ГШ, енль- нін крѣпостію, «ГКОрАіріИ СЛОВО 6ГШ, оуелкішд'гн гллп словкя ено. Блго- СЛОБИЧ'С ГДД БСА СИЛЫ СЛ^ГН еГІѴ-7 ТКОрАЦІІИ КОЛИ 6ГС0. Блгословнт* ГДД БСА Д’ілд (ХГСѴ. Нд КСАКОМХ М'&Т'Ь БЛІНП'В’іА (-ГШ, КЛГОСЛОБН дйше МОА ГДД. Нд 6САКОЛГХ ЛѵЕс’Г'Ь КЛЧК’ГВІА КЛГОСЛОВИ ДІ?ШС ЛЛОА ГДД. Гдн, оуслышн МЛ»ГБІ? мою, кнЬ’шй моленіе мое во истинѣ оуелкішн ма вх правдѣ «твоей: Н не внндн «гвоен,
54 ПОСЛ'ІЦОВДЮЕ КН иди кх сКдх си рдвомх ТК0ИМИ, іаі«Ѵ НЕ ШПрДВДИТСА ІірЕД ТОБОЮ ВСАКИ живый. Мкш погна крага д^іпЪ' мою, смирилъ ССЧ’К КИ ЗЕМЛЮ ЖНКОТХ МОНІ Посадили ма есть ки темны^х, мкш МерТКЫА В'Ккд. Н оуны ко миН; д^х МОЙ, КО МН1^ СМАТЕСА (ЕрДЦЕ МОЕ. ПоМАН^Х ДНИ Др^КНІА, ІІО^іЙ^СА ко кс^х д^л^х ткон^и, БИ тко- рЕн’іи^х рЙ$ твоею поЛд^са. Воздай КХ ‘ГЕБ'І; рйуЬ мон, дйшд МОА іаксѵ ЗЕМЛА БЕЗБОДНДА ТЕК'І;. Скорш оусльГши ма гди, нечезе д^х мой: НЕ ІѴБрДТН ЛНЦД ТКОЕГІѴ IV МЕНЕ, Н ОуПОДОБЛЮСА ННЗ^ОДАірКІМИ ЕИ рОЕИ. СлкішанЬ сотвори мн і; завтра млть твою, гакіѵ на та оуповд^х. Скажи МН’Е гди, п^тк, МКШ I Нзмй лла и; врага мойух, гди, ки еонкже пойд>?, КХ ТЕК’І; КЗА^Х дЬіпЬ’ мою. _ — _ О — ЧЕБ'І;
•утргни 55 теб'Е прнв'Ьоух, нд}?чи ліа творити КОЛИ ТВОЮ, гакіѵ ТЫ (Х(Н бгх ЛІОЙ. Д^Х ТВОИ БЛГІН НДСТДЕНТХ ЛІА НД Землю прдв^. Нмене твоего» рдди гдн, ЖИВНШИ МА, прДБДОЮ ТВОЕЮ Й3ВЕДЕШИ (V ПЕЧАЛИ ДІ?ШІ? мою: Н млт’ію ТВОЕЮ ПОТрЕБНШН врдги МОА, И ПОГ^БИШН л ___/ ,1 А XV V ВЕА (ТЫКДЮірЫА ДВШН 7ИОЕН? ГДКIV ДЗХ рДБХ ТВОЙ ^СЛАК. Оуслыши ЛІА гдн, вх правдѣ ТВОЕЙ, Н НЕ ВННДН ВХ е!?ДЗ (X рДБОЛАХ ТВОНЛІХ. Оуслыши ЛІА ГДН, ВХ П''"і------ И НЕ ВННДН БХ |Л ТВОНМХ. ірдвд'Ь твоей, гі?дх сх рдкомх Д^Х ТВОЙ БЛПЙ НДЕТДБНТХ ЛІА НД ЗЕМЛЮ прдвЬ1. Слава, н нын*Ь: Дллил&'д, ДЛЛНЛ^ІД, ДЛЛНЛ^ІД, (ЛДБД ТЕБ’Ё ЕЖЕ. Трижды. ТдЖЕ ^КТЕНІА ГЛДГОЛСТСА Ш ИрЕННИКД.
56 ПСИЛ'&ДОКДШІ Й ДКІІ ПОІТСА ко ГЛДС2 тропдрА, ндсТОАірдги; дие етдгш: Бгх ГДК, Н МБНСА НДЛІЯ7 КЛГОСЛОКеНЯ ГЛАДКІЙ КО НАЛА ГДНС. СтГ^Я д: Йіпоб'Кдднтсса гдевн, іакш БАГИ, ИКІѴ к’Х К“ЕкЗ ЛІЛТЬ 6ГКѴ. фгі^я к: Фкышедше шкыдоіш лаа9 н нменелік гдннлія протн КЛАУСА нллх. СтГ^Я Г Не оуллрй, НО ЖНК2 кйді?, н поВ'Ьлія д'Еи гдна. Сті^я д: Кдлинь, $го!кі некргошд ЗнждІ?ірТнп сен кмсчк ко гадб^ сугм: ш гдд кьіеч’ь «н, н ^іп’ь днкенк во очес^я ндшн^я. Тдже глдголелія тропд^ь прнл^чнк- ШДГОИА ПрДЗДННКД, нлй стдгш, йлн г- „ ' ,, , , , КОСКрНЫИ ПрНЛКЧНКШДГО’СА ГЛДСД ДБ4ЖДЫ, й кГородиченя кя тойже глдся. П'ЬкаімК же Бгя гдк: ш^одип? кдншндр^я, н стоите посред'6 ^рд'мд іБкрокінною
57 ГЛАГОЛСТЯ ♦уТріНН ШКрОВСННОЮ ГЛЛК0І4 и ТИ^ІѴ ВЫШепНСДНЫЫА сті^н: СТОИТИ же тдма>, до'ндеже начиФтя п4вцы вгородимня. ТдЖС ПОКЛАНАСТСА нд НСМЖС СТ0НТ2 М'Ьт'І, И Ш6рАІ|1ЫА ПОКЛДНАСТСА КЗ ЛНКСѴМЯ, И ІѴ^ОДНТЯ: ТАКѴО тьоритк, и ^гдд есть аллнаЙд. Лере же есть дллнлЙд или велнкдА лѵ-цд, клИмтю Бгя гдь, поема лллн- лІіа-) трижды, ко глася (Осмогласника. ОтІ^Н ЖС ГЛАГОЛИТСА СІА: Сті^я л: © ноцін оутренкета д§^к мои кк тек'Е кже: ддне ск’Іта по- велініА ткоа нд земли. Сті^я Г: Правдѣ ндЛйтесА жнгі?- ір’ін нд зелын. Сті^я г: Зависть прінметк люди нгндкдзднныа. Сті^я д: Приложи имя 5лд гди, приложи вла елдкныма земли. п АВІІ
58 ПОСлѢдОВДНІЕ Й ЛВІІ ТрЧИЫ ГЛДСД, КІиЖДО ПО здиноціи. Тдже сті^ослокнмя ^гдлтйрь и сѣ- ддльны по чнні? н^а: и патьдесатый лр’дло'ма, кдншны со стТ^ословісмя. Нд &-Н пѣсни П0ЕМ2 пѣснь пре- СТЫА кцы: ЙСЛИЧИТХ ДІ?ШД МОА ГДД, Й КОЗ- рДДОВДСА Д^Х МОИ СО К3Ѣ СПсѢ ЛАОІЛАХ. Мко» придрѣ нд смиреніе рдкы СКОСА, се ко со нынѣ оуклЖДЧ’Х МА ксн роди. йксо сотвори мнѣ величіе сильный, И СТО ИМА СГСО, Й МЛТЬ. егсо КВ роды родсокв КОАірЫМСА СГШ. Сотвори держдкі? мышцей ское'к, расточи гсордыА мыслім сердца н^х. Низложи сйльныА со прсстсолк, и кознсс'е смнренныА: длчі/ціыа исполни БЛДГ2, Й КОГДТАЦІЫАСА СОПѢТИ ТЦІЫ. ВоспріАТХ
эояуід ЖСѴІ ѴОДПІѴНкДѴ -и<Іи 21 4лнуУічѴ эояуід ЧЬю ѵшои ^іірѵзоят іомнѵуі нѵтрѵѵн Читы нѵн ЧямнУЕуои нінкѵя нѵн ‘ѵѵ^.Ѵін чдііЭ тэА« яЬи -нндінѵпХ ляг н ЧнѴ ніогѵьыоиг^Э 4<н іш лЬу -»гкі 'гжііпянк^ѵнЛи п ннчѵнд»фіі іѵѵаѵр.іп\і сйіннът»Ѵя)нліік чд«іЭ іж ігЬр •нііігѵідііоиг^Э іііншІиАо ц •яѴжн^ ’Хтун хдя нѴ.і у.;ь^) :ѵіни<м^ иііпкьш ои Чь^и ^долгой нѵн Чт^іѴін чдрЭ іж »іЬр :гыЭ онноыоу :д^оіѵ<)і ои ‘ѵпрЪн ч^іі^н тяѣ іЛу -гнтнгя чю^>и *'-Ѵ іжуд, іКмля^іХ м^ти^н.ь^ іпѵігяриніЬ ^УіЛіі оГж^оя ід •ѵ>і;|,э оѴ зжуѴ діиЭ инэѵѵ^іЗ и рѵуѵііяѵ 6яилчтун хи’ЭЬ.ьр оя ѵѵо.іѵѵ.і эшояи сн.ьѵѵѵ нллянѵѵѵои ' . л ч» л солоЯ) тоо.ьо ѵѵш &ьѵюшод ѵ /ь с / •• О 65 ииі)хА«
60 посд'КдоВднй всАКОС ДКі (ніе ДД ^ВДЛНТЯ ГДД. Хвалите гдд а неся, увалите его вя вышннух. Тск'6 ПОДОБДСТЯ п&нь кгй1. /Тци же иный день, сице: Первый линя: «/ лдлнте гдд ся неся. ТсВ'Е подоемтя п'Ьнк егУ. Тойже лнкя: Хвалите гдд ея неся, увалите его вя вышннух. Тев'Е подовдетя п'Есик кіъ’. Вторый лнкя: Хвалите его всн дгглн увалите его кса силы епѵ. Тев'б подоЕдетя п'Кснь егі/. Хвалите его солнце й лЬ’наэ увалите его вса ьк'Кзды й ск>Ктя. Хвалите его икса неся^ й кода гаже превыше неся, дд кос^кдлатя нлаа гдне. Мі«ѵ тон ре?е, **> н
♦утріни 61 й кышд: тон повелѣ, и созддшдса. Постдвн а ви к'!;кх^ и ви вѣки вѢкд: повелѣніе положи, н не ланлаш ндети. Хвалите гдл_ ш зелілн алшве, й вса крздны: Огнь, грдди, снѣга, голоть, Д$Хх кйрени, творАЦМА слово ено: Горы й всн ^оллін, древа плодониянд, и всн кедрн: ХвѣрТе н вей скотн, гддн й птицы пернаты: ЦдрТе зелитін, й всн леодіе, кназн, й всн ейдін зеліетін: Юншшн й дѣвы, старцы си кнотдлан да вос^вдлати нлаа гдне: гаки; воз- нес«А нма тогш еднндгсѵ. Исповѣ- даніе рі'іѵ нд зелілн й нд нксн, й вознесети роги лкден своими. Пѣснь всѣліи прпкныліи (|гіу, сыновшліз іил^вылли, лкделіи приклижамірылісА ос пойте гдекн пѣснь нові/, ^вдле- > ѣ ні'е бгш ви црквн прпкныух.
62 ПОМ^ОвДНІС Дд БОЗКСССЛИТСА ІИЛЬ IV СОТЕОрШСМЯ 6ГО7 и сыноке скопи Козрад^ктсА ІО .*К г Г V 1 Цр'к СЙОЕЛАХ: ДД ВОС^БДЛАТЯ НЛАА (ТІО ЕЯ ЛИіуЕ, ЕЯ ЧѴЛАПДН'І' И ^ГДЛТИрН ДД ПОМТЯ 6Л$. Мкш ЕЛГОКОЛНТЯ ГДЬ ЕЯ ЛМДС^Я СБОИ^Я, И ВОЗНССРТЗ КріОТКІА БО СПССНІС. ЁОС^ЕДЛАТСА ПрПЕНІН ВО СЛДК'Е, И ЕОЗрДД^НТСА НД ЛОЖД^Я СЕОН^Я. ЁОЗНОШен'іА БЖІА вя гортани н^я7 н мни Окомд^ Остры вя рйсд^я н^я: Сотворити іоміреніс во мзыц^я, іі’клнчрн'іА ея лмдеуя: Сбаздти цдрн нуя П&ТЫ, и СЛДВНЫА Н^Я РУЧНЫМИ ОКШВЫ ЖМ'ІЗНЫЛІН. СЭ ЗД*Е НАЧННДСМ2 сті^ры нд &: Сотворити вя ни^я гі?дя идпнсдня: слдБд сіа бЙдстя бі'імя прпкнылія (Т(Ѵ. Хвалите кід ко сты^я сгш? ^калите бго во оутксрженТи силы (ігііу. ЕС*ІМЯ ПрПБНЫЛІЯ
іутріни 63 Нд д: Хвалите его на силами егіѵ, увалите ЛЛНОЖЕСТК}/ ВЕЛН'ІЕС'ГКІА (Тил его ко гласН; трЙкн'Еих, его ко \|гдлтііри и гйсле^х. его Б2 ТѴЛІПДН'Ь Н ЛНіуЬ, его ко стрй’на^я и Органѣ, его В2 КУЛСВАЛ^Я докроглд- СГО по Хвалите Хкдлнте ^валите Хкдлнте сны^^кдлн'ге его вх кѵлакдл'!;^х восклн- ЦДНІА. ЁСАКОЕ дкі^дніе да ^вдлнтх гдд. Л|м е(ть ніД'Іла, по т^нрд^х, Слдкд7 г'гі^нрд етаыкдж. Н нын'Е, нагтоАірТн игородн*і{ня: ПрЕКЛГОСЛОКЕННД еін БЦЕ дко, во- ПЛОірШНМЗ КО СА НЗ ТЕБЕ ДД2 ПЛ'ЬнНСА, ДД4ЛАХ ВОЗЗБДСА, КЛАТ6Д ПОТрЕБНСА, еѴД СВОБОДНСА, СЛАЕрТЬ ОуМЕрТВНСА, н лаы іѵжн^олая. т&ия косп'ЬвамгрЕ КОПІЕМХ: БЛГ0СЛ0ВЕН2 ^рТ0С2 кіх ЕЛГО- Еолйвын ’гакш, слава тск'Е Садка
64 ПОСЛѢДОВАНІЕ Садка текѣ локдзавшелсі? налсх свѣтя. Слаба бх кышнн^г бгУ, и нд зелілн ЛАИрХ, НЯ ЧЕЛОВ'кц'І^Х БЛГОКОЛЕн'іЕ. ХвДЛНЛАХ ТА, БЛГОСЛОВНЛАЯ ТА, КЛ4- НАЕЛЛЯ ТН СА, СЛАВОСЛОВИЛСЯ ТА, БЛГО- ДДрИЛАЯ ТА КЕЛНКІА рАДИ СЛАНЫ ТКОЕА. Гдн црю икныи, бже <5Че вседержителю, ГДН СНЕ Единородный ІеГсЕ ЭДЭТЕ, й стын дше. Гдн бже, дгнче кжін, сне отъ, кЗсліааЙ лсГрд, помнл^н ндсх: КЗелСЛАИ гр^н ліірд, пр'інллн лллтк^ НАШ& С'ЬдАН Іі’деснк’ю (5і^Ч поленлі/и ндег. ЙІксѵ ты (пн бдйни стя, ты <чн Единх гдь, інсн ^ртося, ко ѵМ нга ОЦА, ДЛСИНК. Нд КСАКЯ ДЕНЬ КЛІО СЛОВЛЮ ТА, н БОС^КДЛЮ НАЛА ТВОЕ КО ГККН, И Кх К'Ь'кя к^кд. С ПОД ОКИ ГДН ВЯ ДЕНЬ СЕН КЕЗ Г СО^рДННТНСА НАЛАХ. клгослоке'нх гдн, БЖЕ
«утрени 65 БЖЕ ОТ(5ЦХ ндшн^х, н укдльно н про- славлено НМА твое БО В*Іі<Н7 ДЛАННЬ. Б&дн гдн7 лить ткоа нд ндга, акоже супоьдуолАХ НД ТА. Блгослобенх <кн гдн7 нл^чн ли шпрдкдднірлАХ ткойлах. Трижды. Гди,, прнБ*ЬкнірЕ кылх <кн налах К2 род2 И рОД2. Д32 р*^: гди,, по- ланлУн АЛА, НСЦ'ЬлН д!?ш^ ллоі\, місш С0Гр>ЬшН^2 ТГБ'6. Гди, К2 ТеБ*Ё ПрНБ*ЬгС^27 НА^ЧН ЛІА творити КОЛИ ТКОМ7 ИКШ ТЫ (?СН БГ2 люн: МКШ фу ТЕБЕ И СТОЧИ И КХ ЖИКОТД7 КО СК’^Т’Ь ТК0ЕЛА2 «уЗрНЛА2 «'Ет2. провдкн ЛДЛТЬ ТКОН К’ІДі/- 1|)ЫЛЛХ ТА. Стын БЖЕ, (ТЫН кр*ІпкТй7 стын БЕЗ(Л\ЕрТНЫН7 ПОЛЛИЛі/н НДЕ2. ТрНЖДШ. ОлдМ7 н нын'Ъ: Стын КСЗСЛЛЕрТНЫН, ПОЛЛИ/^Й НМ2. ТдЖЕ
66 послѣдованіе ТдЖС ВЫСОЧАЙШИМИ глдсомх: СтыЙ КЖС, СТЫЙ КрѢпКІЙ, стьін Безсмертный, помнаАй ндсх. И по скончаніи слдвословіж, не глдголетх сіренннкх: ЙІіаѵ твое есть. цртко: іакоже мнози глдголктх: но дкіе по концѣ трнстдгш, глдголемх шпАстн- тельный слАчйхшійс^, и кКородиченх. Йіре же ^сть нсдѢла, глдголемх тропарь воскрнын. И вх первый оукш глдга, Е, з, глдголемх с(й: Днесь спссні'с мір^ кыстц поемх воскресшей нз грока, н начальника жизни ндшеж: рдзрАшивх ко смертік смерть, поб^дА ддде ндмх и всл'ік МАТЬ. йо глася же К, д, б, и, глдголемх сен: Еоскресх нз грока, н оузы рдстерздлх бсн ддд, лх есн шсАжден'іе смерти
не плавай маКомокТа велй- «учнненный врдтя: слдкд подокд^тя, гдн Еже •утрени смерти гдн, кса «5 нзкдкнвын: пі&нбын же ТБ0НМ2, ПОСЛДЛЯ 0СН А И 'Т’ЕиН миря Ч’кой ПОДДЛЯ (СН ксе- ленн*ѣн, бднне многомлчнке. Ді|» же есть. четыредесатницл, или ння день, і. __________________ ___ кдгіѵ: по ^кдлнте^х, Слдкд, и нын^ц глдголетх «учиненный срдтя: Тек'б ндшх, н тек*Ё імхА козгылдемх, СЙЙ, Н СІЙ?, н СЧ’ОЛА^ Д^й, нын*Ъ н прнснш, Н КО В'Ккн К'ікшкх, АМИНЬ. &Л4І1Д тек*& покдздкшемі? ндмх ск'&та. Слава ея кышнн^я ег^, н нд земли миря, кя челок^ц^я ЕлгоколенТе. Хка- ЛНМЯ ТА, ЕЛГОСЛОКНМЯ ТА, клднАемк ТН «А, СЛАКОСЛОКНМЯ ТА, ЕЛГОДДрнМЯ та, келнкіА ради слдкы ткоеА. Гдн црк нбнын, Еже Оче кеедержнтелн, гдн сне 67 сѣчей кра секе дпліѵмя нд пропок'ѣдь,
68 поы'ІдовднТ» сне единородный., ІН(Е хртц и стын ДШЕ. ГДН БЖЕ, ДГНЧЕ БЖІН, (НЕ очк, КЗЕЛАдан гр’Ь'х2 ліірд, помнл^н нд(х: КЗЕЛАДАИ гр'Ьх” АдГра, Пр'іИЛАИ ЛАДЧ’К^ ндшЖ сЬдаЙ шдеснЕк) Оцл, помилуй НД(Х. ЙКШ ТЫ 0(Н едини (ТХ, ТЫ 0(Н едини ГДЬ., ІН(Х ХР^0^’ ко ІЛ^ КІД ОЦ4, ДЛАИНЬ. Нд КСЛІСИ ДЕНЬ БЛГОСЛОВЛИ ТА, Н ВОСХОДИ НЛАА ТКОЕ КО К*ІКН, Н КХ И’Ккх к*Ікд. Гдн, ПрНБ'КжНірЕ КЫЛХ НДЛАХ кх родх н роди. ДЗХ р^хх: гдн, ИСЛАНДІИ ЛАА, ИСЦѢЛИ Д^ШІ? ЛАОК, НХИ ТЕБ'І. Гдн, КХ ТЕБ’Е ндЛй МА ткорнтн кодю ты (си кгх лаон: іакш су ТЕБЕ НСТ01ННКХ ЖНКОТД, КО (Б^тЧ ТБОЕЛАХ оузрНЛАХ (Б’КтХ. ПрОБДВН ЛАЛТЬ ТКОК К’І'Д^ірЫЛАИ 'ГА. Тдж« гакш согр'іш прнкігохх, ткоіс, іакш
гутрнн 69 Тдже: Сподобн гдн, вх день СЕН БЕЗ гр'Ьуд СОурДННЧ’НСА НДЛАХ. БЛГОСЛОБЕНХ (|сн ГДН БЖЕ ОТ0ЦХ ндшнух, н увалкно н прославлено нлаа ткое Ко к*^кн, дланнк. Б!?ДН ГДН, ЛАЛЧ’К Ч’ВОА НД ндсх, гакоже оуповауолАХ НД ТА. БЛГОСЛОКЕНХ (СН гдн, НДІ?ЧН ЛАА сопрдкдднцхлАХ ТВОНЛАХ. БЛГОСЛОКЕНХ рСН БЛКО, брАЗ^ИН ЛЛА (ОПрДКДДНІ^МХ ТВОНЛАХ. БЛГОСЛОКЕНХ (сн стын, проск'Ьгн лаа шпрдКддн'ін ТБОНЛАН. Гдн, ЛАЛТК Ч’КОА ко к*^кх, д’Еах рі?кѴ ТКО0М НЕ ПрЕЗрн: Ч’ЕБ'І; подобдетх увала, теб<і подобдетх п^'ніе, тек'Е СЛДКД ПОДОБДЕТ7, ОЦ$, Н СнУ, И СТОЛАІ? дуУ, нын*Ъ н прнснш, н во к’Екн В^КШКХ, ДЛАННК. Ссрінинкя: НсПОЛНИЛАХ ОутрЕННЮЮ ЛАЛЧ’Б^ ндш^ ГДЕВИ. Таже
70 ПОйЙдОЕДМІЕ Тдже осмогласника стТ^нры, аціе Н'&Ч’Ь К^ІНІН ПрДЗДННКЗ. Сті)(і л: Нсполнн^оласа здйтрд МЛТИ ТКОЕА ГДН, Й БОЗрДДОКДХ'ОЛЛСА, Й козвеселн^омса: во вса дни наша еоз- ЕЕСЕЛИ^ОМСА, ЗД ДНИ ЕЯ НАЖЕ СЛАНрНЛХ НЫ 0СИ, Л'ІТД ЕЯ НАЖЕ ВИД^ОМЯ 5ЛДА. Н ПрНЗрН НД рДБЫ ТКОА, Н НД Д’ЬлД ТКОА, й ндстдкн сыны н^я. Стіуя в: Н кйди свѣтлость гдд бКд ндшегш нд ндся, Й Д'Ьлд рбкя НДШНД'2 йспрдвн НД НДСЯ, Й Д'І’ЛО рй«я ндшн^я йспрвн. Слава, й нын*Ь лціі илить. ТдЖЕ: Блго бСТК ЙСПОЕ^ДДТИСА ГДЕКН, й п'^тн нлаени теоелаЙ, еышнін: ВОЗ- Е'ЬірДТН заь’трд ЛАЛТК ТЕОН, й нстннЬ’ ТВОЮ НД КСАіЛ ноірк. Тристое. По Оіе ндшя: Сіргнннкя: Йкш твое есть цртво: Тролдрь дне. Садна
•утрки 71 Слдкд, н йын*Ь, Бгороднчінх. СірЕнннкз ектЕНІ»: Помилуй нди, бже: И прѵѵчлА. ЙЦІЕ (ТТЬ 'ІРГЫрЕДЕСД'ГННЦД: Блго есть нспок'Кддтнса: дважды. ТрИСТОЕ. "По ОчЁ нашх: СфЕнннкх: Йкш твое есть цртво: <Ны же гаагоаемз: ЙХ ^рДМ'Ь СТОАірЕ СЛАВЫ ТВОЕА, НА НЕСИ СТО АТИ ЛАННЛАХ, БЦЕ, ДКЕОЬ Г г г I МЛТ’Н НБН4А, шверзн НДМЯ двери ТКОЕА. Таже, Гдн помилуй, ал. Саака, н нын'Ь: ^тн>Ійш^к> ѵ'Р&імх: Именемъ гдннліх блгословн, Отче. Сіренннкз: Сьін БАГОСАОВЕНХ ^рТОСВ БГХ НАЦІЯ, ВСЕГДА, НЫН*Ь Н прйснш, Н ВО В^КИ в*Ъкшвв, АМИНЬ. И мы
72 ПОСЛ'ІДОКДНІІ ОутріНН И мы глаголема: Нкнын црГо, К’ЕрО суткердн, мдыки оукроти, міра оумн^й, стын ^рамх ин [стОю окнтелк сію ] доБр’Ь сохрани: прежде іошедшыА фтцьі и кратно ндшО кя селеніи^ прдкедны^з оучинй, и пася кз поклажи и нспов'Едднін пр'і- имн, міао клгій и челок'іколюБеця. Посемх поклоны келнкіж три, гла- ГОЛЮІ|]Е кх нн^я нд ко'еліждо поклонѣ лілтвЙ прйбндгш ефремд: Гдн н клко жикотд моегш: Писана &х полЙноірннці. По сн^я же н нны^з малы^з, кі. Тдже пдкн ння поклона келнкін слина, глдголюі|ю и кя немя предписанною млткО: и по еж* костдтн нд'ма, начннаетз предстоАтель первый чдея. Ф Чдся
моѴяусІіі уѵѵ ИВДІІІѴН ‘'НѴ'Д ХѴѴЗОЯ.Ь хя рѵіоялі у^олгі руѵуіХ оя ѵімноѵяои ‘’ИОЯЪ хѵѵоѴ хя ^Ѵння ‘уюяъ И1^ѵѵ хѵѵоял>»шрн\ѵ до хЕр чр 'ѵіАііут^ил гянълѵ и иіяоЛя пч^уѵ :^чѵ ѵічгЬмѵоиѵкі узя ягпяя^ои ‘ііноягЕЕія ѵпгЬмѵѵ^іѴ узя нзЭ хѵ^ѴняѵнзнЕод •рѵѵноя.ь ѵѵѵнкр ѴзЛи ічЬнннтягЕЕзя хь^язіііз ДОНН ‘'нѵ^няуя^ѵ ірМі хя ѴІ11ИѴМ -Н()и ін :иіЭ ічді ‘ѵінояѵЕЕж иѵліоУ V С V « / л/ ІН ХЗЯ ПМІЩ -ѵѵѵ игпиЖіАо и сиъ ^нуыѴіЛи ѵсіл^гЕ ‘"ирѵѵ цуѵл итгчѵіАо -НУЛ Ч'ІМѴОѴѴОМ хя тяи Чіоѵѵ яия н иоѵѵ яЛі ‘-тлоѵѵ л Л/ С л/ \ ѵініѵош иигнод -ЗОѴѴ іінгяЕ эдлѵ^Еікі сиѴ\і нт^ня уоѵѵ ічѵрзѵѵ •нАь ічнрѵяои и .‘ічѴжніь :ѵіѵѵиноѵяои ‘чіінѴніііц ЦІЧЭЛ9ІІ ХОРЬ Н іял-1-іл.і.іллл.м.м-гт^ѵ Еггггзззгззз: со ООО О оосс ссооосооооооо
74 ЧАП правдой ткоен, крагх мой^х радн^йс- прдвн пред ТОБОН пйть мои. Мкш Н’ЕсЧ'к КО ОусЧ’Ед'Х И^Х истины, сердце й^х суетно, греки йкерстх гортань н^х, ждьікн скойми лыра^. СЬдн /1 г ѵ ---- БЖС, ----- ---- " ------- по * да шпад&тх «5 мкіелен множествѣ нечест’ІА нѵх V г \ гакіѵ преіѵгорчнша та, гди. во К'Ь'кх козрдд^і кх нй)рх: 'НТСА, И Й ПО^'КДЛАЧСА нмх ской^х: йзрйни а, іакіѵ преюгорчиша та, гдн. Н дд козкеселАтсА ксн оупокакіріи нд ТА, " кселйшнсА ш тек'Е дкБАірін нлід ткое. Икіѵ ты Блгословйшн праведника гдн, іакш ор&- жТеліх БлгоколенІА К'інчдлх рсн ндсх. СДН, ПрНБ^ЖИіре БЫЛИ (ИН ндмх родя й родх. Прежде даже гордмх не бьГти, н созддтнса земли й вселе'нн'Ън, й «5 в'Кка й до к'Ікд ты рй. Не ш&ратн *іелок*Ек4 ко смире- ніе, й реклх есн: шкрдтйтесА сьіноке 'іелок^честіи
первый 75 челок'кчесчін. Икіѵ чы сАіра лтча пред очнлід чконлад гдн, мкѵо день вчерашній, иже л\нл\онде, и стража ноірнаж. ОуничиженІА нух л'Ьгл кЙд^тх: оутрсѵ мкѵо трака мнмо- ндетх. Оутріѵ процк*Ьтетх н прей- дете, на вечеру шпадетх, шжссч'Ксчя н ндсунетх. Мкш йсчезоуоме гн^комх тконме, н гароетім ткое'к смі?тн^олі- са. Положила реи кеззакѵонІА наша пред тобок: К’Екх н%я Ег пр°~ сК'Іірені'е лица ткоегіѵ. Мкш ксн дни ндшн шск^д'І'ша, и гн'іжолха тконліх нсчезо^олхх. И'кчд наша іаісш паучина по^чд^са: дніе л'Кта на ш ну а, нн^же седмкдесАтх л’Етх, діре “ л-------- ОсмьдееАТХ л'Ьтх, множае иух трйдз н болѣзнь: мюо прінде кротость на ны, н накажемсж. Кто в^сть держакѣ гн^ва ткоегѵо, и кя же і и
смирная ны сей, аттд вя нжже Н прнзрн на ракы твоа, й наставн свѣтлость гда бгд й д'іла р^кя на- неся, й д*Ёло р'Укя воспой теБ'Е, гдн: 76 ‘Ш* й ш страна твоегіо мрость ткой нсчсстгц Десницѣ твой такю скажи ми, и шкованныж сердцемя вя мудрости. ШкрДТНСА гдн, докол^ и оумоленя бЙдн на равы твоа. Нсполни^омса Завтра млти ткоеЖ гдн, и возрадова- )[омсж, и возвеселй^омсж. Во кса дни нашА возвеселй^омсА, за дни вя нжже видф^омя 5ЛДА. твоа, й на Д’ѣлд СЫНЫ И^Я. Н Б^ДН нашегш на нася, шн^я йсправи на наши йсправи. лтк н с5дя Пой й раз^м'Ем вя піатн не- поро'сн'Ь, когда пріндсшн ко ллн^ прсуожда^х вя невлокін сердца моеги), посредѣ до'лаЬ’ ллоегш. Не предлагая пред
77 первый пред бчнмд моіімд веірь здконо- престУпнУм, ткоржірыж преступленіе кознендкнд'^х. Не прнльпе мн*6 сердце строптиво, оуклонжмірдпѵсж ш лхен'е лУкдвдгш не познд^х: Фклекетдмірдпѵ тли нскреннжго своего, сего йзгонж^х: гордымх окомх и несытымх сердцемх, сх енмх не гадА^х. Очи мои нд втр- ныа земли, посджддти а со мном: ^одан по пі^гн непорочнУ, сей ми слУждше. Не жнвжше посредѣ домУ ліоегш творХн гордыни: глдголаи непрдведндж, не нспрдвлжше пред Очи ли монли. во оутріА нзбикл^и веж грішныж земли, ^же потребити «5 грддд гднж кса д^лднсрыж Беззаконіе. Слдвд, н ньж*Ь: ЛллнлУід, дллнлУід, дллнлУід, елдвд теБ'Е еже. Трижды. Поклоны Г. Гди помнлУн, трижды. Н ді|іг
78 ЧДСЯ Й ДІ|И оукш БГя ГДк ПОСТСА, глдго- лімя: Слдвл, тропарь днк Н нын>і: Что ГГА ндречемя: « м.' л , Ліре же дллнлКід, глдголемх Ч’ропдрь, во глася &: ЗдЙч’рд оуслышн ГЛАСЯ мой, црм мой н вже мой. Сті')(Я д: Глаголы моа вившіе гдн, рдЗ^м^н ЗЕІніе мое. Стіуя в: Миш ід ччкН; помолкса, гдн. Слава, н нын>Е, Егороднчени: Ч то ЧА ндречемя, блгодач- ндА5 нко, гакш возсіалд мнцг правды: рдй, мкш прозАклд есн ЦВ'Е’ГЯ мкш прекылд ^сн нетленна: чнеч^ю мггрк, мкш нм*Еи ССН НД егьіух 'ГКОН^Х ШКАЧ ІА^Х СНА, КС^Я КГД. ТОГО МОЛН СПСЧ’НСА д>/шдмя ндшымя. нстл’Еніа: дЙ, С тшпы
лсркын 79 СтіѴПЫ МОА ндпрдви ПО МОККИ ТВОЕМ& И ДД НЕ ШКЛДДДЕТХ миом ВЕАКОЕ БЕЗЗАКОНІЕ. Н36ДКН МА Ш КЛЕВЕТЫ ЧЕЛОвѢчЕЕКІА, И ЕОЭД)ДНМ ЗАПІѴ— вѢдН ТКОА. Лице ТВОЕ просвѣти НД рДБА ТВОЕГО, И НД^ЧИ МА (ѴПрДВДДНІ^МЗ ТВОНМ2. Дд ИЕПОЛНАТЕА оустд МОА ^ВДлЁнІА ТВОЕГІѴ гдн, гаи IV ДД ВОЕПОК елдв^ ТВОМ, ВЕСЬ ДЕНЬ ВЕЛИКОЛѢПІЕ ТВОЕ. С(н ЕТІ^Н К ЧЕТЬірЕДЕЕАТННцѢ КДКШ ЛОМТЕА, ПНЕДНО 52 ТрІіѴДН. ТрНЕТОЕ. По ОчЁ ндшх: Сіренннкз: Мкш ТВОЕ цртко: Лі|ІЕ нѣсть ЧЕТЫрЕДЕЕАТННЦД, големя конддка стдгіѵ, или Л^ЧНВШДГІѴЕА прздннкд. Лі|ІЕ (ТЕТЬ ЧЕТЫрЕДЕЕАТННЦД: ИЛИ КОНДДКД нѣсть, вз ПОНЕдѢлЬННКЯ сувіѵ и ко вторника ГЛД— прн- Ж<
80 часа вторника, н вя чЕтвертока глдголн настоАіріТн вгородичсня: ПрЕСЛДВН^К БЖІН Л\трь, И СТЬІ^Х АГГЛ2 СТ’ЬишКН, НЕМОЛЧНШ ВОСПОЕМЯ СЕрДЦЕЛАЯ н сусткі, кф/ ЙМ НСПОК'К- ДАМІ|ІЕ, мксѵ вонстинн^ рождш^м БГД КОПЛОірЕННД, Н ЛАОЛАІ|І^МСА НЕПрЕСТДННШ ш д^ш/я нашн^я. 8я СрЕДІ? ЖЕ Н ПАТОКХ ГЛ4ГОЛН ш: Скоріѵ ПрЕДВДрН, ПрЕЖДЕ ДАЖЕ НЕ порАКСтилкА крдгилма ^лАірыма та Н ПрЕТАірЫМа НЛЛ4Я, ЭД5ТЕ ЕЖЕ Н4Ш2: ПОГУБИ кртома ’ГКОНМК КОрміріКІА НДЕХ, да оурдз^лѵЬ'ктх, кдксѵ можетх прд- КОМАЕНКІ^Х В>ірд МЛТ8АМН КЦЫ, (;ДИНЕ ЧЛК*ЬкОЛК6ЧЕ. Й2 (&БШТІ? сен: м ' ІНКШ НДЧАТКИ ЕСТЕСТВА, НАСАДИТЕЛИ ткарн, ВСЕЛЕНН4А ІірННОСНТХ ТИ ГДН, бгоніѵсныа моченики: т^і молнт- вдмн
первый 81 вдмн вг мнр*Ъ глКкоц'і; црковь твои, жительство ткое бцен соклмдн, много- мл'тике. вг НЕД'ЁЛК ЖЕ ГЛДГОЛЕМК ѵпдкой ПрНЛ^ЧНБШДГШСА ГЛДСД. ЙГдн помнл^н, ЖЕ НД КСАКОЕ ВрЕМА7 ЧДСК, НД НЕСИ Н нд КЛДНАЕМЫН н СЛДВНМЫН, ДОЛГО’ГЕрП'ІЛНВЕ, БЛГОі/ч’рОБНЕ, н грішныж КО СПСЕНІН 1|ІН)(2 БЛДГ2. НАША В2 ЧДС2 ЖНВОТ2 НДШ2 Д^ШЫ НАША сти, м. н нд всакін земли по- доте бже7 многомлтиве, много- нже прдкэдныж лмбай, мнл^ай, нже вса докый ООБ'ЦіДНІА ради к!?д^- СДМ2 гдн9 прінмн и сен млтвкц н нспрдки ісг здпок*Ъдемк ткоймв: ШСКАТН, ’Г'ЬлЕМ ПОМЫШЛ6НІА йснрдкн, ШЧИСТН) А ИЗБДКН скоркн, зцілг й болѣзней: іѵгрддн ндсг етымн «пи- мысли 8САКІА НДС2 10
82 чд« СЧ’ЫЛАН ТКОИЛАИ 4ГГЛЫ, ДД ШПОЛЧЕНІЕМЗ Н^2 СО6ЛКДДЕМН Й НДС»ГДКЛАЕЛІН, ДО- СТИГНЕЛіа КЗ СОЕДИНЕНІЕ гЕры, Й К2 разума НЕпрнсч^пныж ткоеа слдкы: іакш блгослокенз (=сй ко кѣси кѣсшка, ЛЛАНН8. Гдн помилуй, трижды. Слдкд, н нынѣ ^'ГН'ЬмшКм ГЕр&Тма: й ' ѵ Именемъ гднимя блгослокн, отче. СірЕнника козглдсх: Бже, оуірЕдрн ны: И ДірЕ ЧЕТЫрЕДЕСАТНИЦД, ТКО- рнма три КЕЛНКІА ПОКЛОНЫ, ГЛДГОЛНірЕ прЕдпнмннЙв литкЛ Гдн й клко ж и кота моегш: Подокнѣ н дрі/гн^з лмлы^з, Гі. Тдже н конечный. Быбдктз кийп4, &і. ТдЖЕ, ТрнСТОЕ. ПрЕСТДЖ ТрЦЕ: Оче наша: Ідн помилуй, кі. н
Пі^КЫН 83 И НДСТОАірУю ААЛТкУ: Хрт) СБ'Ё'ГЕ ИСТИННЫЙ, ПрОСБ'ЪцМАН И ШСКАІ|ІДАН КСАКДГО ЧеЛОК*&КД ГрАдУфДГО кх лмрх, дд зндмендітса нд ндсх ск'ктх ЛНЦД ТБОНЧѴ, ДД КХ НСЛГЛ оузрнлік сК'Ьгх непристУпныи: и испрдки стшпы НДША КХ Д'Ёлдн'ІК здпок'Ьден ткон^х, МЛТКДМН ПрПТЫА ТКОСА МТрі, Н кс^х ткон^х сткі^х, ДМННК. СлдКд, н нын*Ь: Гдн номнлУн, трижды. Бдгослоки. Н Быкдетх шпУстх. Коиецх перкдгш *ідсд Ндчдло
.Я^.ЯГ| >? іТтатгегат^'ТТф: ?~-«* гѵ.тѵ..^іер'.^о!» Ді,и,^і,-оЧЦ!«!»,.«!і'* '.Тіг [ Л&ЦУ ЛЭДДУ ЛЗДЙУ Л»У л^йУ ЛУ Нд'ІДЛО ЧДСІѴВ8 оут'КшнтЕлю, дше : сьін, и вса НЫ и) всакіа сквЕрны, и По 6ЖЕ БЛГОСЛОВНТИ сірГжннк^ глд- голелай: Лліннв. Слдва ’гск^ еже ндшг9 слдвд тск1^. $^рІ4 Н6НЫН, ( дЦг ИСТИНЫ, НЖЕ КЕЗД^ НСПОЛНААЙ, сокровнірс клгнух И ЖИЗНИ ПОДДТЕЛК, пріиди И КСЕЛНСА В2 НЫ, •7 ? / Л -ггт Л .. Л Н ШЧНСТИ I СПСН БЛЖЦ Д&ШЫ НДША. Спъін БЖЕ, БЕЗСМЕрТНЫЙ, Слдкд оцй, и снѴ, И СТОМ?? Д^, и НБІН'Ь и прйснш, и во В'КкН в'Ьсшвв, аминь. ПрЕітд'А трцЕ, помилуй насв: гдн, илнстн гр^й ндша: влко, прости без- Здкшн’іа <ѵ 1/ «V г V стын КрФпКІГІ, стыи помилуй нася. Трижды.
чд« третіи 85 ЗАКШНІа наша: стыи, посѣти и исцѣли неллшцін наша, имене ТБоегш ради. Гдн помнлйі, трижды. Слаба, н нынѣ Л V , л _ - .л О«е наши, иже еси нд нбскѵи, дд скатитса има твое, дд пріидете цртвіе твое, дд Будете кола ткоа, іакш нд нксн и нд земли. ^лѣки наши ндсЯірнын ддждь нами днесь, и шстдкн ндмб долги наша, іакоже й мы шстд- клАемв должникшмг ндшымг: н не введи ндсв во искушеніе, но нзбдбн ндсв ш л^клкдгш. Сфенникв: йкш твое есть цртво: Тдже, Гдн помилуй, Й. Слаба, и нынѣ Пріидите, поклоннмса цревн нд- шемі/ кі%. Пріидите, поклоннмса н ХртЙ, цревн ндішмі? бгУ. припддемв Пріидите
86 Ч4« ПрІНДНЧЕ, поклоннмса н припаделАЯ сдмомУ ^ртЙ, црЕКН и кгУ НДШЕмУ. 0 Тдж* Ар’Длмы: *, слышн гдн, прдкдУ лаок, конмн моленію моемУ, кнУшй лалткУ МОЮ НЕ КО «устная ЛЬСЧ'ЙкЫ^Я. СО ЛНЦД ТКОЕГІѴ сУдЬБД МОА ИЗЫДЕТЯ, Очи мой дд кндитд прдкоты. Иску- сная 6СИ СЕрДЦЕ МОЕ, ПОС'ЬтНЛЯ бей нбірік, ЙскУсНЛЯ МА іѵкр'К- ЧЕСА КО МН*І НЕПрДКДД. ЙіСШ ДД НЕ кодгадголмтя сусчд МОА Д'ЕлЯ ЧЕЛОК’Ь- ЧЕСКИ^Я, ЗД СЛОКЕСД ОуСЧЕНЯ чконуя, дзя соурднй^я пУтн жестоки. Соксршн СЧЧѴПЫ МОА КО СТЕЗА^Я ТКОНуЯ, НЕ ПОДКНжУтСА СТАѴПЫ МОА. <ЗЯ коззкд^я7 гакш оусльішдля ма сен КЖЕ, приклони оу^о ТКОЕ МН’Ё, И оусльішн ГЛАГОЛЫ МОА. ОуДНКН ЛАЛТН ТКОА, СПСДАН еуПОКДКЦІЫА НД ТА гг» Ц)
87 ма гаілѵ лекя готовя V г •> г V НД тре'тін Ш ПрОТНБАірН)(ГА ДКННіуЬ ТКОеЙ. Сохрани ма гдн, йкш з'Іниц^ окд: кх крок'Ь крилК тко^и покрыеши МА, СЭ лнцд нечестнвы^я іоет^дстши^я ліа. кради мой д^шХ мои іѵдерждшд, тйся скон здтворйшд: еустд 1 н^я глдголдшд гордыни. НзГОНАір’ІИ МА нын4; іѵкыдошд ма, очи сбои, вод- ложншд отклонити нд земли. Фбашд л V Г г Г 1 локх, и гакш скѵменя сѵкитдан кх п’днны^х. Воскрнн гдн, нредвдрн А, Н ЗДПНК мой и; не- ш врдгя іѵ мдлы)ря іѵ Земли, рдзд4:лй а вя животѣ н^я, н сокровенны^я ТБОИ^Я НСПОЛННСА чрево н^я. Ндсытншдса СЫНІѴВЯ, н ІѴСТДБНШД іѵстднкн млдденц^мя СВО- нмя. Язя же прдвдои мвлиса лнцУ чБоемК нмя: Й3БДБН Д$ш^ чеетнБдгіѵ, оружіе твое рі?кн ткоеА. Гдн,
88 ЧДС2 ТКОЕМ&, НДЕЫір^ЕА, КНЕГДД ГДКНТИ МИ ЕА еддк'Ь ткое'й. 'я теб’Е гдн, коздкнго^я дйші? ^^МОН. БЖЕ МОЙ, НД ТА ОуПОКД^Я, ДД НЕ ПОЕТЫЖ&ЕА КО Б'КкЯ, НИЖЕ ДД I г л X п< \ поемтнтя ми са крдзн мои: Ибо кеи ТЕрПА(|ІІН ТА НЕ ПОЕТЫДАТЕА. Дд ПОЕТЫДАТЕА БЕЗЗДКОНнХК(|ІІН КОТЦІЕ. Штн ТКОА ГДН, СКДЖН Л1Н, Й ЕТЕЗАЛІЯ тконмя наХчн лла. Ндетдкн лла нд й ндЛй ліа: ткіѵ ты Й ТЕБЕ ТЕрП'^Я ке'еь день. Помани шедошты ткоа л ѵ’ гг> |Л Ш КТІС4 *> И Д'ЬнІА МОЕГІѴ НЕ помани: по ТКОЕЙ ПОМАНИ МА ты, ради БЛГОЕТН ТКОЕА, ГДИ. Блгя Й прдкя ГДК, ЕЕГІѴ рдди здконоположнтя ЕОгр*Ьшдкірымя НД пХтН. НдЕТДКИТЯ КріѴТКІА НД Е^ДЯ, наЛнтя истинѣ ткок, (КИ БГЯ епея мой, К'ІІКД НЕК'І- МЛТИ ГДН, И МЛТИ ТКОА, гакіѵ еЙтЬ. ГрѢ^Я МНОЕТИ МОЕА,
89 наЛнтя КрШТКІА П^Т^МЯ ЕКОИМЯ. Есн пйтй гднн мать и истина, кзыскдюірымх заката (тіѵ и скнд*Е- н'іа (тш. Ради нмене ткоегш гдн, и шчнсти гр^я мои: многя ео (ить. Кто рть челок*Ікя еоайса гдц Законоположнтя на пЬ'тн, (тоже НЗКОЛН. Д^Ша (ТШ КО БЛГИ^Я ко- дкорйтсА, и гЬма («ГШ насладити Землю. Дгржака ГДЬ ЕОАЦІИѴСА (ТШ, » іг > \ 1 г ♦ ’ '\2С л и закФтя егш мкитя имя. Очи мои ККІНІ? КО ГД МКШ ТОН НСТОрГНЕТЯ ю с’Ьти иоз’Ь мои. Призри на ма, и помилуй лѵк, гакш эдмнородк и нні|іь семь Х32. Скшркн сердца моегш ОуМНОЖИШДСА, Ш нйкдя МОН^Я НЗКЕДН МА. Виждь СМИренІЕ МОЕ Н трфдя мой, и шстакн кса гр'Ь^н моа. Енждь краги моа, гакш оумножншасА, и иендбнд'і- н'ІЕМЯ ИЕПра'кЕДНЫМЯ БОЗНЕНДКНД*Ьша МА. Сохрани
90 ПО КЕЛИЦ'Ъй ПО МНОЖЕСТВЪ* БЖГ Н Сохрани д#шІ? мои, и нзкдкн ліа, дд не постыя^са, гако оупокд^я нд та. Не&ЛОБИКІИ И прДБІН ПрНЛ'ЬпЛА^СА МН'Е, гако потсрп^2 ТА гдн. Нзбдбн 6ЖЕ, ІНЛА О БС^Х СКОрБЕЙ (ТІО. Л. ОМНЛ^Й МА О О <?- с лити ткоен, ІЦЕДріОТХ ТКОН^Х ОЧИСТИ БЕЗЗДКОНІЕ МОЕ. Нднпдче ОМЫН МА О БЕЗЗДКОН'ІА МОЕГО- И О Гр'Ьу’Д МОЕГШ ОЧИСТИ МА. "і Л л Ѵ , , у га КО БЕЗЗДКОНІЕ МОЕ 432 ЗНДК И ГрФ^Х МОЙ ПрЕДО МНОМ есть БЫН^. Теб’Е БАННОМЪ согр'Ьіийух, И Л^КДВОЕ прЕД тобой соткори^х. Мкш дд шпрдкдйшн- СА КО СЛОКЕС^Х ТКОИ^Х, И ПОБ'ЬдИШИ, КНЕГДД САДИТИ тй. Се БО КХ БЕЗЗДКОНІН^Х ЗДЧДТХ е(МЧ Й К0 Гр'Ь'ЕхЯ роди МА МДТН МОА. Се бо истинѣ КОЗЛИВИЛХ есн: БЕЗК'БСТНДА Й ТДЙНДА прЕМ^дростн ТКОЕА гакилх МИ е<Н. ѴСкропнши МА ѵссшпомх
ТріТІН 91 ѴССШПОМК, Н иЛНір&СА: ШМЫЕШН ліа, н ІІЛЧЕ СН'ЕгД оу НЮАНСА. Слйуй МОЕМХ ДДСН радость н веселіе: козрдд^ктсА кѵостн смнр$нныА. Обрати лице твое ш грт^х монух, И ВСА БЕЗЗДКШНІ'А моа іочйстн. Сердце чисто соднждн ко МН'Е ЕЖЕ, И Д^Х пракх ШЕНОКИ КО О Г | Ги II Г А IV ЛНЦД ТКОЕГШ, Й Д^Л ТКОЕГІО СТЛГШ НЕ ІСНМИ (Б МЕНЕ. НоЗДЛЖДБ ми радость V- г „ л о > СПННІА -------- ----------- --------- ©утверди оутрОБ'Ь МОЕЙ. Не ШКЕрЖИ МЕНЕ Л X *> в-к л ткоегіо, Й Д\ОЛЛ2 КЛЧНИЛ\2 МА. Нд$$ БЕЗЗДКІѴННЫА твонмац Й НЕЧЕСТИКІИ кх ТЕБ'б ІОБрДТАТСА. Н3БДКН МА Ш КрОКЕЙ БЖЕ, ЕЖЕ СПСЕНІА МОЕГІТ, КОЗ- рад^ЕтсА азьікх мой прдкд4: ТКОЕЙ. Гди, оустн'Е мой шкерзЕШИ, й «У.ет’Л ^кдл^ твой. Йікш МОА КОЗК'ЬсТАТХ ЛЦ1І БЫ КОС^ОТ'І'Л БЬіуХ оукш: КСЕСОЖЖСНІА не клго- колншн
92 часа колйши. Жертва бгУ дУ^я сокрУшеня: сердце сокрУшенно и сллиренно бгя не оуннчнжйтх. Оуклжй ГДН, БЛГОКОЛЕ— ніелдя ткойлдя пшнд, н да содиждУт- са ст’Ены іерлйлик’ІА. Тогда блгоко- лншн ЖЕрткУ правды, ВОЗНОШЕНІЕ н ксЕЕОЖЕгаелыА: тогда кодложатя на Олтарь твои тельцы. Слава, и ньін'Ь ЛллнлУід, аллнлУіа, аллнлУіа, слава тек'Е бже. Трижды. Гдн полдйлУн, трижды. Н аіре оувш Бгя гдь поетса, глаголи: , Ьц% Лшс ЖЕ Слдка, дне тропарь. Н НЫН'Ь. ты бей лода истинна а: ДЛЛНлУіл, ГЛАГОЛИ НаСТОАЦЛЙ тропарь, ко глася б: иже притаго твоего д^а, чася агіліѵлдя тконлдя тогш Елгін, не шилій Гдн, КЯ третій низпославын: ш нася
Л •• V третіи 93 Ш НДС8, НО ШБНОКН НДСХ ЛАОЛАірНр ТН СА. Стіга д: Сердце чисто сознждн ко мнч» бжс, н д^з правя шбнокн ко оутроБ’Ь моей. Сті'^я (Г: Не шкержн мене . лица ткоегсѵ, н д^ ткоегіѵ стати; не цжмн «? мене. ст'і^шма прнп*ікдема: пресфдго твоего д^д: поклднасмса по еднно- Ка енма же V нже кесь до конца, н жды. Тдже, Слд'кд, и нын4, кгороднчена: Бце, «гы (пн лоза нстннндж, коз- рдсч'нкшдА ндма плода жнаотд, теб*Е молнмеж, молнел клчце со ечъімн ДПЛЫ, ПОМНЛОКАЧ'Н Д&ШЫ НАША. Гді Бга клгослокена, блгослокена гдк день дне, посп'Ъшнтз ндма кга спсенін ндшн^а: кга ндша, кга спсдтн. Трнстое. По Ом ндша: Кондака
94 , ннз- ИМ2 Д^А СТАГО, И Ли чд'са Конддкя дне стлгш^ или прдздникд. ЛірЕ же ПОС»ГЗ, с‘ІА ГЛАГОЛЕМЗ тропари, ГЛАСИ и: Блгослобе'ня («и хр’ге вже нд'шх, иже премудры ловцы іавлен, послдкг * «уЛОБЛе'н БСЕЛЕННІ^Н, ЧЛБ'І’КОЛЮКЧЕ, СЛАВА ТЕБ'Ё. Слаба: Скоро! И НЗВ'ІсТНОЕ ддждь оут'к- ШЕНІЕ рДБШМХ «ГБОНЛ« ІНСЕ, КНЕГДД «унывати д^ушліг НДШЫЛАХ, НЕ рАЗ- лКЧд'ЙСА Ш Д&Ш2 НАШИЛИ 62 скорбенъ, НЕ ОуДАЛАИСА Ш МЫСЛЕЙ НАШИЛИ БО ОІБСТОАНІИ^Я: но присно» идея пре- ДБДрЙ. ПрНБЛІІЖНСА НАМ2, ПриБЛНЖНСА КЕЗД’Ё СЫЙ, МКОЖЕ СО ДПЛЫ ТКОИМН ВСЕГДА есн: СНЦЕ И П’ЕБЕ ЖЕЛДКірЫМХ СОЕДИНИ СЕБЕ ірСДрЕ, ДД СО КО КІ?ПЛЕН И ТЕБЕ ПОе'мК Н СЛАБОСЛОБНЛ1Х БСЕС'ГДГО Д^А ТКОЕГО. Н кьін'і
г -* третій И нын'Ь 95 Надежда и прЕДстдп'Елмтко и прн- Б’Ёжнірс ^рт'іднх, исшкоримдА ст'Ьна, НЗНЕМОГДНірЫМХ прнггдннірс невѣрное, ТЫ &Н БЦЕ ПрЕ^ТАА: но мкіѵ мГрх спсдкірдд НЕПрЕСТДННОН Ч’КОІК МАТВОЮ, ПОМАНИ И НДЕХ ДВО КСЕП'Ь'тДА. ЙГдн помилуй, м. ЖЕ НД ВСАКОЕ КрЕМА, Н НД ЧДСХ, НД НКЕН Н НД ЗЕМЛН НАЕМЫЙ Н (ЛДКНМЫЙ, ЭДЭТЕ БЖЕ, КЕАКІН поклд- долго- ТЕрП*клНБЕ, МНОГОМЛТНКЕ, МНОГОБЛГО- Ьтрокнг: ИЖЕ ПрдКЗДНЫА ЛНБАЙ н грѣшны А МНА^АН, НЖЕ КСА ЗОВЫН КО СГИЕНІК, ШК'ЦіЛНІА рдДН Б^ірН^Х БЛДГХ. (ДМХ ГДН, прі'имн И НДША И «И НДШХ КХ ЗДПОК*ѢдЕМХ тконмх. дь'шы НДША ІѴСКАТН, Т'ІАЕМ іѵчнстн, по- мышл^ніа нспрдвн, МЫСЛИ ЫЛНЕТН, Й НЗБДБИ МЛТКЫ, и йспрдви жнкотх
достигислая кя 96 ЧДСБ ндкдвн идея іо ксакіа скоркн, ьшлх н Болѣзней, іѵгрддн НДІЯ (ТЫМИ Ч’КО- НЛАН ДГГЛЫ, ДД ШПОЛЧеНІЕЛАЯ Н^Я СОБЛМ- Д4ЕЛАН Н НДСТДВЛАЕЛАИ, СОЕДИНЕНІЕ к^ры, Н КЯ рлд^ЛАЯ непри- ступны А ткоса елдкы: гакш блгосло- кеня (тн ко к^|(н в^кіикя, дланнк. Гдн полаилУй, трижды. л Слаба, и нь(н4:: Чтн'ЕйшУю ѵерУкТлля: Л ' л V ПЛАЕНЕЛАЯ ГДННЛАЯ БЛГОСЛОКН, ОТЧЕ. ЛлТКДЛАН СТЫ^Я ОТ^ЦЯ ндшн^я, гдн нее ^рте бже ндшя, поллнлУй идея. И ді|іе есть четыредеслтннцд, ТКОрНЛАЯ ПОКЛОНЫ., гаКОЖЕ преДПИСДСА. По скончаніи ткі поклоишкя, глдголемя лалткУ сі» стагш лідрддрід: Йлко бже Оче вседержнтелк, гдн сне единородный іисе дотъ, н стый дші
третій 97 дші, едино кжн'гко едина сила, помилуй МА грѣшнаго, И ИМНЖ( к&н с^дккамн^ спсн ма недостойнаго рака 'гкоего: гакіѵ клгослоксня ^сн ко кі'іен к'іксѵкх^ аминь. Коніцг тргтіАгиі часа Часа
^с.Хг Яс ,*^х*/Чг ийг^?-' ІІ члсх шестый ПрінднтЕ, поклоннмса: Поклоны три. Е!Кі, КО НМД ТКОЕ СПСН МА, И кя снл’Ь твоей гі?дн ми: кже, суслышн лілткй п мою, внЬ'шн глаголы оустх МОН^Х. 1ЙКШ чЙяѵДІН костдшл НД МА, н кр'Ь'пцын КЗЫСКДШД Д^Ш^ МО Го, н не прдложншд кгд прд (окок. Се ко кга ПОМОГАЕТЕ МИ, Н ГДК ЗДСТ&ПННК2 д1?шн моей. СЭкрдтнтх &лда врдгіомх М0НМ2, ИСТИНОЮ ТКОЕЮ ПОТрЕКИ Н^Х. Полею пожрй тЕК'б, непок^мса имени ткоемЙ гдн, гакіѵ клго. Йікіѵ іо ксакі’а ПЕ*ІДЛИ НЗБДКИЛХ ЛІА И НД крдгн МОА КОЗЗр’І ОКО МОЕ. вн^шн
ШКТЫЙ 99 НЕ іЬгн^шн кжіе млткі? мои, н Д_ДПре'зрН моленІА моегіѵ. Еонмн мн, н оуслышн ма: козшорке^я псчддік МОеМ, Н (МАТОВА IV ГЛАСА КрДЖІА й іѵ стЙкенІА гр^шнича. Мкіѵ СуКЛОНИШД НД МА Беззаконіе, и ко гн'Кк'Ь крдждока^ мн. Сердце мое смАтесА ко мн^, й коазнь емертн ндпдде нд ма. Стрд^я й тре'петя гн'Кк'Ъ крдждокау? прінде нд маэ и покры ма тьма. И р^я: кто ддстя мй крил'Е гакіѵ голЫкйн'і, й полеірй й почГк^ Се «удДЛН^СА К’Ь'гДА, Н КОДКОрИД'СА КЯ пЙтьінн. Чда^я кпц епедмірдгіѵ ма ІѴ МДАОД^ШІА Й Іѵ Е$рн. ПОТОПИ гдн, й раздали га’зьікк н^хэ гакіѵ кнд'Ьух Беззаконіе, й пререканіе ко грдде. Днемя й ноірік іѵкыдетя и по ет^ндмя сгіѵ: Беззаконіе й трйдя посредѣ егіѵ, й непрдкдд: й не іѵск^де «1
100 Ч4С1 «7 СТО Г НЯ СГШ ЛН^БД Н ЛЕСТЬ. ЙІКІѴ Д1|іе БЫ КрДГЯ ПОНОСНАЯ МН, ПреТерП'ЕлЯ КЫ^Я оуко: Н Д(|ІС БЫ нендкндАЙ ма НД МА КеЛЕр'^ЧеКДЛЯ, ОукрЫЛЯ кыуя СА Ш негш. Ты же ЧЕЛОК'Кче рдкнодйшне, клддыко мой, и дндемый мой: НжЕ К&ПНШ НДСАДЖДДЛСА 6 е Н 10 ЛАНОН крдшеня, КЯ ДОЛА^ бжін уоднуолАЯ ЗДННОМЫШЛЕНІЕМЯ. Дд прі’ндетя же СМерТК НД НА, н ДД СННД^ТЯ КО ДДЯ жнкн: гакш лІ?кдкстко вя жнлнцідѵя Лі ѵ Зг •« т л н^я, посреди н^я: ядя кя кг» код- ЗКІуя, н гдь оуслышд ма. Вечеря и м и пол^дне пок'Еаая, н козк'ЬірЙ, Н ѲуСЛЫШН'ГЯ ГЛАСЯ мой. Нзкдкнтя мнромя Д$Ш^ МОН Ш ПрНБЛНЖДНірН^СА мн>Е: гакіу ко мноз'Ь ба^ со мнон. Оуслышнтя БГЯ, и смнрнтя А, СКІН прежде кчікя: н^сть ко нмя нзміне- ніа, міеш не оуколшдсА к’гд. Простре р5і«1?
шестый 101 рйгі? свом нд возддан'іе, іѵсквЕрнйшд ЗДВ'Ь'тХ 6ГШ. Р/ЗД'ЬлЙШДСА (Б гн'Ъ'вд ЛНЦД (ТІО, н ІірИКЛНЖИШДСА СЕрДЦЙ Н^Х: «уМАКН^ШД СЛОВЕЕД Н^Х ПДЧЕ блм, н тд сКть ст^лы. бозвЕрзн нд гдд печаль твой, й ’гой та прЕ- ПИТДЕТХ, НЕ ддстх ВХ В*Ъ'кХ ЛАОЛККІ прДКЕДННІС^. Ты ЖЕ БЖЕ, НндКЕДЕШИ А ВБ (Т^ДЕНЕЦг ИСТЛ'КніА. Лі^жТе КрОВЕЙ Н ЛЬСТИ НЕ прЕПОЛОВАТВ ДНЕЙ свой^х: ДЗХ ЖЕ гдн оуповдн НД ТА. ЖНВЫЙ ВХ ПОЛАОірН КкІШНАГШ, В2 КрОВ'Ь БГД НБНДГІѴ ВОДВОрНТСА. Речетх гдевн: здітйінніга мой ” ПрНБІжНірЕ^ мое9 бгх мой, и оупокдн НД НЕГО. Йкш ТОЙ НЗБДВИТХ ТА ѴІ С'ЕтН ЛОВ*ІН9 и ПлЕірмд свонмд шскннтх ТА, н под крнл*Е €Г(Ѵ нддІ'ешнса. ОрЬ'жіЕМХ ІѴБКІДЕТХ ТА ИСТИНД (ТІО, НЕ СуБОИ- ШИСА (V СЛОКЕСЕ ЛААТЕЖНЛ.
102 ЧАИ шнса ш страна ноірна'гіѵ, іѵ стрѣлы ЛСТАірІА КО ДНИ, ІѴ КН|ІН БО ЧКЛѵЕ Пре^ОДА1|ПА, IV СрАІ|іа И Б'ІЧа ПОЛІ?- ДСННаГІѴ. ПаДСТИ іѵ страны ЧКОСА ч’ыіАі|іа, и тьма ібдеснйв теке, кх Ч’ек,{; же не прнклнжнтсА. Обдчс ОЧНМД Ч’КОНМЛ СМОТОИШИ, й воз- ' - Л г* м ддАніе гр'кшннкіѵки оудрншн. пікіо ты гдн, «упованіе мое, вышнаго положили рсн приБ*Кжні|іс ткое. Не пріндети ни чек'Е &ло, н рана^ не прнклйжитсА т’Ьлесн твоемй. Йкіѵ агглц>ми своими дапок'&ть ш тек^, сохранити та ко кс'І’ух п^те^и тво- ими. Нд р^ка^и кодм^ти та, да не когда преткне'шн іѵ камень ногі? твой. Нд дспі'да и васіліскд „наст^пиши, и попере'ши льва и вміа. Йкш нд ма «упова, и нзбдблк и: покрьік и, гакіѵ подна нма мое: Нодзокети ко мн'і;, и
ШЕСТЫЯ 103 и оуслышУ (го: ея ннмя семь кя скорки, ндмУ (по, и прославлю 6 го: Долготою дней исполню (то, й мклю бмУ слсеніе мое. Слдвд, н нынѣ: ЛлаНлУі'л, ДЛАНлУіа, ДЛЛНлУіа, СЛДВД текѣ кже. Трижды. Ідн помилуй, трижды. И діре поетса^ Бгз гдц глдго- лемг: Слдьл, тропарь дне. Ліре же дллнлйд, глдголемх ндстоАірій тропарь, КО ГЛАСЯ К: же кя шестый день же и 'ідся, нд крт*Е прнгкождей кя рдй дерзно- венный дддмокя гр^^я, н согрѣшеній нашн^х рукописаніе раздери ^рге кже, н спсн идея. СтГр д: Ен^шн кжеэ лаокь, н не презри МОЛЕНІА ЛАОЕГШ. СтГ^я Г: йдх кя бЙ? коззкд^я и гдь оуслышд МА. СлА&А
104 ЧДСХ „Садка, и ны'н*ѣ, вгороднченя: Йкіѵ не нмдмы дерзновеніА за Г » I \ Г \ V гг* ПрЕЛАНШГІА ГрТ^Н НДША, ТЫ НЖС СО тек) рождшдгосА ТСБС роЖДШАГОСА моли бцс дво: много; бо мояістя моленіе мтрнсе ко ‘ р^ШНЫ^'Х нже н стрдддти ш Блгосе'рдію елки, не прёзрн Г| МОЛЬБЫ ВССЧТДА, ІАКІѴ МЛТНЕХ ЕСТЬ, н спстн мопн, НДС2 НЗЕОЛНЕЫИ. Скорш дд предвАрдтЕ ны іредрипты твоа гдн, гакіѵ шбниі|іа^омх й'Ьлш: \ Г Г* г г СЛАВЫ НДСЕ, рддн помозн ндмх вже спсе наше, рддн нмене твоегіѵ гдн, ндклвн й огінстн гр*Ь^н наша, нмене твоегіѵ. Трнстое. По ндшх: Конддкх дне стдгіѵ. Діре постя, — )ОПДОН «А, КО ГЛАСЯ СОД'ЕЛДЛЯ ^сн посред*Е ГЛД- големх СпсенТе Земли эдте кже, нд крт'Е преінст«Ьи рЙц'Ь
ШКТЫИ 105 ір!?цѣ ткой простерли ^сй, соБнрдА кса гадыкн док^іркіА: гдн, слаба тсбѢ. Саака: кланасмса клпн, просАіре проіреніА прегрѣшеніи нашили, ^рте кже: колеи БО БЛГОКОЛИЛИ сен плот’ім кдытн НД КрТИ, ДД ИЗБА КИШИ, гаже СОЗДАЛИ рей, Іѵ рАБОТЫ КрДЖІА. тѣми БЛІГО- дд'рственніо копіеми тн: рддостн испол- нили есн кса, спсе ндши, прншедын спстй мГри. И нынѣ: ЛілрдІА сбірн источники, лити СПОДОБИ ндси вце, призри нд лкдн согрѣшнкшыА, гаки гакіѵ прнсніѵ енл^ ткок: нд та во оупокдкіре, рддИЙсА, копіеми тн, гакоже иногда гдкрінли, Безплотными дру'іетрдтнги. Сей рѣшнкшыА, гаки гакіѵ прнсніѵ снл^
106 ЧДСХ СеЙ ГЛДГОЛСТСА ПОНеД'ЬлкННКИ, во вторники н четвертоки. Посл'Ь- д^нірТй же глдголгтса вя сред^ н патоки, блѵКстіѵ: /ИлрдІА с5ірн: Гласи в, кртокгороднчени: Препрослдкленд есн Бце дбо, поеми та: кртоліи ко снд ткоегѵо ннз- ЛОЖНСА дди, н смерть оуллертьнсА, ОумерірБЛЕННІН БОСТД^ОМИ, Н ЖНБОТД СПОДОБН^ОМСА, рдн ьоспріА^оми дрекнее ндслдждени. т’Ь'ми БлгоддрАірц слдьо- слобнми мкш дсрждБндго ^ртд 6ГД НДІШГО, Н СДННДГО МНОГОМЛТНБДГО. Гдн ПОМИЛУЙ, ли л/ , г /Илтбд: Н же нд БСАісое БремА: Посеми: Гдн помилуй, трижды. Слдбд, н нкін'Ь: Чтн'ІйшІ^н ^ер^ьТлѵх: Нменеми гдними блгослобн, отіе. Сіренннки: /Илтьдлдн стк^и отеци ндшн^и
шестый 107 нашила, гдн інсе хрте кже ндша, ПОМИЛУЙ НДСХ. Н поклоны, іакіѵ речесе, ацн есть поста. Тдже млтва стдгіѵ велнкдгіѵ вдсілід: сила, нже И ВССА 'гкарн За млрдіе кез- твоее, едино- гда нашего ійса на спсе'ніе рода бгш кр'тома Бже н гдн содѣтелю, прикладные млтн роднаго сна твоего, ^рта, ннзпославын нашегіѵ, н чтнь^ма рукописаніе грт^а нашила растерза- кын, и пое'Ьднвын т'ѣліа начала н власти тьмы: сама влко члв'Ьколнеіс, прінми и наса гуЕшны^х влгодар- СТВ6ННЫА СІА Н МОЛ^ЕНЫА МЛТВЫ, и йзБави наса ш всекагш всег^Ентель- напѵ и мрачнаго прегрѣшеніе, н всѣ^а іѵблоентн наса нір^ірн^а, вндимы^а и невйдимы^а врага, пригвозди стра^ твоемй
108 чдсх твоеліУ пліѵтн ндша, и не оуклонн сердецх НДШН^Х ВХ СЛОВесД ИЛИ ПОЛІЫШ- л(:ніа лУкдвствіа: но лнео'він твоей оуАдкн дУшы ндша, дд кх текѣ всегда взнрдніре, и ^же іѵ теке свѣтоліх ндстдвлАемн, теке неприступнаго и прнсносУціндго зрАірс свѣтд, непрестан- ное тебѢ нсповѣддніе и Елгодареніе возсылдемх, ЕезндчдльномУ оцУ со здннороднымх ТБОНМХ снотих, и все- СТЫЛІХ, И ЕЛГИМХ, н ЖНБОТВорАІ|ШМХ твонліх Д^омх, нынѣ и прнсніѵ, н во вѣки вѣкіѵвх, аминь. Н діре сукіѵ Бгх гдь пѣто нзіѵЕрдзнтельндА глдголемх здѣ. Иціе глаголи а по девАтомх шестомя же дллнлУід, "ідсѣ, а декАтын *ідсх по нд^нндетсА СИЦЕ Стын вже: По О*іе ндшх: Гди помнлУн, БІ. Слдвд
шитый 109 Слдьд, и ны'н*Ь Пріидит», поклоннлча: трижды. И л|гдлмьц и приядж. 6*Ёдомо Б^ДН, гакіѵ ко р’гЧн гор’Е дддѵнікой., и кя прочила мондітыр^я, КБ М/п^'Б ГЛДГОЛКТЯ БСЕГДД КЛА'&ТІѴ конддісд предпнсднныж тропдрн нд рАДК, (Нр'Ъ'ІЬ: Блгосломня (ЧН, ^ртг Бже ндшх: н гіріѵчлА. А КОНДДКХ ГЛДГОЛНТЗ ТОКМІѴ нд Н3<ѵкрдзнтсльны^я? кром’Ё КЛІНН^Я ПрДЗДННІСШБК И ітыуъ, €ГДЛ ГІ'І’Ч’Х полѵъин н кеднісоі (лдкомок’й: тогдд ВО ГЛДГОЛЕТЕА КЕЗД*^ КОНДДКЯ. Нд'ідло
А ЛГ Лс Яс Ае ,^Г Ле &Р Яр Лс* А АЯ іГ. і: й:<:і ; *>:. а *‘ »а >а!*' . в ѵ / і'д1 г г г і іг і іа^Ьіі Нлілло НЗШКрДЗНТМБНЫ^В глдголн снце: Елгословн дЬіш моа гдд, блго- СЛОКЕНХ (Ш1 ГДН. Блгословн ді?ше МОА. ГДД, И КСА КнЙ’тр^ННАА Л10А, ИМА С’ГОб (?гш. Блгословй дйш МОА ГДД, Й^НІ ЗДБЫВДН ВС^К ВОЗДДАНІН Спо: ІѴчнірдиірдго вса кгзздкіѵніа ткоа, йсц’ЬлАмірдго КСА Н{Д$ГН ткоа: ЙЗБДВЛАмірдго и; нітл'Ь'ніа живота ткон, к>Ьнчдкірдго та милостію и ірсдротдмн: ИсПОЛНАЮірДГО КО БЛГН^К жслдн'й Тко): ІОБНОВНТСА МКШ ОрЛА ЮНОСТЬ ТВОА. ТворАН мнлшстынн ГДБ, Н С^ДБкЙ КСТЛГХ (ѴБНДНМЫМХ. Скдзд ПІ?ТЙ СКОА МІѴѴССОВИ, сыно- ВІѴМХ ІЙЛ^КЫМХ ^ОтІнІА СБОА. ЦІГДрЯ н
пссл'КдокднТе нди.’Бра^нтельны^ь ш н лалтнкх гдь, долготерп'Ьлни й многолллтни. Не до конца про- гн'Ь'каетгА., ниже ко к'і'кх кражд&тх. Не по ксззако'н'ібмх нашымх сотко- рнлх есть на'ллх, ннж'е по гр^шмх нашыллх коздалх 6(ГГЬ намх. Мкш ПО КЫСОТ*Ё НБН^Н Ш ЗЕМЛИ, оутксрднлк « '? > ' / КОАірИ^- косто'цы ш насх фвдрнтх СА ССТЬ ГДЬ МАТЬ СБОЮ НД СА РГШ. блИКШ ЦИТОАТХ ш Запада, оудалнлх €<ть ксззакшнІА ндша. Йкожс Оте'цх^сыны, оуцидрн гдк коацін^ бгш. Шкш той подна созда'ніс на'шс поллан^, икш персть ^сліы: Человѣка, икш трака дни егіа, икш цк’Ь'тх сельный такш шцк'Ьте'тх. Мкш д^х пройде кх німк, н не к^дстх, н не познаетх ктол$ лі^ста скоегіо. /Илть же гдна «5 к^іа н до гЬ'ка на коАірн^сА н правда сгш на сынН^х
112 ПОСЛ'КдОВДНІ'і СЫН*К^2 СЫНШБХ ^рДНАЦІН^Я ЗАБ'ЬтХ 6П0, Н ПОЛЛНАірН^Й ЗДПІѴВ'ЪдН (ТІѴ •гкорнтн А. Гдк на нксн оуготова пртола сбои, н цртко ^гш бс'Еин іоБллддетх. Блгословйте гдд всн дгглн €ГІѴ, снлкн’ін кр'Кпостік, ТБОрАіріН слово (?гіѵ, оуслышдти глася словеся бгіѵ. Блгословйте ГДД ВСА СИЛЫ {ГШ, СЛ^ГН 6ГІѴ, ТВОрАірІН ВОЛИ ргш. Блгослоенфе гдд ВСА Д*Ьла егШэ НД всаколія лі'&т'Ь качества ^гсѵ. Слаба, первый лнкз вы'шшнліз глд- С0ЛЛ2. И нкін'Ь, вторкін ЛНК2. Пдкн первый лика: Блгословн д^ше моа гдд, н вса КнЙтрбННАА МОА, НМА стое (ГГШ. Блгословеня ^сй гдн. Слдвд (5ц^, н снѴ, н стомЬ д^У. вдлн д^ше моа гдд. Бос^вдлк , Г^ІГДД 62 животѣ М0СЛМ2, пок бгѴ моемк
нзаіБрлзнтмьны^я 113 мосмй, ДОНДСЖГ семь. Не НДД’ІіН’ГССА нд килди, нд сыны *іелоБ’І'іС(К><*, кя нн^же н'Ь'сть епдеёнІА. НдьГдетя дй^я егш, й водвратитсл кя земли свой: кя той день погйкн^тя кса помышл^ніа сгш. Блженя, ?м&ке кгя ідкшкль помоірникя (тил, супокдні’е Сгш нд гдд кгд своего: Сотворшдго нко н земли., море, й вса мже кя нн^я: ХрднАірдго истинѣ кя к*Ікя, ткорАірдго с<?дя шкнднмымя, ддкірдго пнірі? дл'і&рымя. Гдь РѢШИТЕ шко- К4ННЫА, гдь «ум^др/етя слѣпцы, гдь водвбднтя нндкерженныА, гдь лккнтя праведники. Гдь урднйтя пришельцы, енра и кдокі? прійметя, н пЬ'ть гр'КшНЫу’Х ПОГ^?БНгГЯ. ВоцрИ’ГСА гдь ко кі'іея, кгя ткой сішне, кя родя и родя. Н ныні: бдннороднын снё, и слоке кжін, кедсмёртеня
114 ПОСлѢдОВДНІЕ БЕдгмЕртЕня сын, н изволивыи спсеніа ндшегш ради коплотнтнеа из стьіа бцы, н прнснодкы мрТн, непрложнш КОЧЛкѢчНККІНСА: рДСПНЬІНСА ЖЕ ЭД)ТЕ БЖЕ, СЛЛСрТІЮ СМЕрТЬ ІІОПрДКМН, ЗДННЯ СЬІН СТЫА ТрЦБЦ спрослаклАЕМЫи Оц& н с>гомІ? д^, спей идея. Подобдетх вѣдати, іаілѵ вя кслйк^ю лл-цК не глдголемя йзшБразнтсльнкіА л|гдллдкі. Но по лдлтв'Ь мже: Нако гдн інсе ^рТЕ, бже ндшх: начннаетх оучиненнкін лнкх снце: Помани насх, гдн: со сладкопѣніемъ, ко глася н. Н лбіе: Блженн ннірі’н д^омя: По концѣ ЖЕ СТІ^ШКЯ,СОЕДНННКШЫМ- са дкёмя лнкіѵмя, глдголктя снце: Помани идея, гдн: Позглдсніѵ: По црткіи ТКОЕМЯ помани идея, гдн, (?гдд пріндешн ко црткін твоемя. Блженн
НЗІѴБрЗНТМЬНЫХХ 115 Блженн ннціі'н дЙ^олая, гакіѵ т4^х (ТТк ЦрТКО НБНОЕ. Блжени плдч^іріна гакіѵ тіи оу- Т^ШДТСА. Блженн кротцын, гакіѵ тГн нд- сл’Ідатя землю. Блженн ллі^ціін н ЖДЖД^ЦИН правды,, гакіѵ тГн НДСЫТАТСА. Блжени лалтибіи, гакіѵ тіи полаи- ЛОБДНН 6$ДІ0ГХ. ТІИ Блжени чнсті’и «рдцелАХ, гакіѵ тім БГД ОуЗрАТЯ. Блженн лАнроткорцы, гакіѵ сьіноке кжі'н ндрек^тгл. Блженн ндгнднн правды рдди? гакіѵ ’Г'К^я есть цртко НБНОі. Блженн бс'г'ч 6ГДД поносатх кдла,х? и йзжен^тх, и рек^тз бсакк 5ол2 глдголх, нд вы лжйіре ЛАІНС ради. Рдд^нтиж
116 посл'Ёдокані'е РддУнтеса и кеселнтеса, гакш мзда МНОГА НА НБР^Я. КАША Н ДЦ1Е сукш есть ЧЕТЫрЕДЕСАТ- ННЦА, СОЕДНИА%МД ОБА ЛНКД ПОКТЯ СО СЛАДКОП'ЁніЕМЯ: Поманн НАСЯ, гдн: Й ПОІСЛОИЯ здння нд едино КОЕЖДО. ЛціЕ ЖЕ нн, скорш. Слдкд. ПоМАИН НАСЯ ГДН, црткін ТКОЕМЯ. Помаин идея КЛІСО, цртк'іи ТКОЕМЯ. Помани нася стын, егдд црткін ТКОЕМЯ. Лнкя НБНЫЙ ПОЕТЯ ТА, Н ГЛАГОАЕТЯ: стя, егх, стя гдь едкдшдя, неполна НКО И ЗЕМЛА СЛДКЫ ТКОЕА. ёГД4 и нын*Ь: пріндсшн ко ко ко 6ГД4 пріндсшн пріндсшн Приступите кя немУ й проск'Ьтй- ТЕСА, И ЛИЦА КАША НЕ ПОСТЫДАТСА. Линя НБНЫН ПОЕТЯ ТА, Н ГЛДГОЛЕТЯ: стя
нзи’Брдзн*гм*>ны)(8 117 СТЯ, СТХ, СТ2 гД сдкашди, ИСПОЛНк НКО Н ЗеМЛА СЛЛНКІ П’КОеА. СлдВа: Я НІИ СТЬІ^ дгглх н ар^аггля, со вс*Кмн нкными силами поетх та, и глдгблетя: стх, ста, ста гдь сдкдшдх: НСПОЛНк НКО Н ЗС/ИЛА СЛДКЫ ТКОСА. Н нын*Ь: В"Кр>?ю во единаго кга о^д все- держнтелА, ткорцд нй? н земли, кнднмымз же кстмх и невидимыми. Н во единаго гдд інсд хрт’Л, енд ® бжіа, едннородндго, иже ш оцд рожденнаго прежде всН^з втіга. св*Іта ш ск*Ктд, кга истинна, ш кга истинна, рожденна, не сотворенна, едннос!?і|інл кса кыша. Нася ради г нашегш ради спсеніА (5цй, ИМЖС іелок'ікх, И сшедшаго га нксх, и коплотЙкшдгоса «7 дД ста Н МрГи ДКЫ, Й КОЧелО- вНгіШДСА
118 ПОМИЛОВАНІЕ Д В'ЬчШАСА. РдСПАТДГО ЖЕ ЗА НЫ При ПОНТІИ С'Г'ЬлГЛ тлдтН, й стрдддвшд, 6 и ПОГрЕБЕНД. И ВОСКрЕСШДГО ВЯ ТріѴіИ ь день, по писдні'емя. И водшЕДШдго 3 Й сНдАірД ІѴДЕСНІ?К ОЦ4. ідго (о славою мертвыми. НД НБСД, I И ПДКН ГрАД^ір. ЖНКЫМ2 Н , НЕ Б^ДЕЧ-Я КОНЦА. САДИТИ цртв’ім и Етордгѵѵ сокорд: ЩЛ СТДГО, ГДД Н К2 ТВОрАірДГО, ИЖЕ Ц? Оцд НС^ОДАірАГО, ИЖЕ со оцемя й сномя споклднаелід И ССЛДВИМД, ГЛАГОЛА вша го Во бдйн^ СТ^М, СОБОрНІ^М й црковь. ИспокНд^ю ЖНКО- А і ДІ БІ прроки. дпльскУк едино КрірЕНІЕ, ВО ШСТДКЛЕНІЕ ГрН^шКЯ. ЧлМ ВОСКрніА лиртвы^я: И жизни Б^д^ірагіѵ вНкд, длайнь. Л л <> г л ЦІСЛДЕИ, ІѴСТАКИ, прости ЕЖЕ ПрЕ- ГрНшеИІА НДША, ВІѴЛЬНДА Й НЕВШЛЬНДА, іиже
НЗіѴЕрЛЗНТЕЛЬНкІ^ 119 гаже гаже КХ КО стдгіѵ. Слала, л/ гаже ка слок’Ь и ка Д'Кл'Ъ, К'Кд'кнін и не ка К'І'Д'ЬнТн, дни и кя ноірн, гаже ко оулгН; и кя помышленіи: кса ндлія прости., гакш клг2 и члк'Ьколнкеця. СЯе наша: И ді|И оукіѵ есть клчній праздника глаголема ено кондака. сііре же прнлЛйтсА и стагш прдзд- нймдгш кя нема, глдголетсА перК'Ь и ньін'Ъ, прдздннкд. Ліре же дл'інлЪ’і'д п'Ето, или н^сть клчнін праздника, ннж'е стдгіѵ прд- зднйлідгсо, глаголи перк'Ье прешкрд- жсніа, тдже дне й ^рдлід: Ліре же есть ^рдлах гдскТн, глаголи перк'Ье ^рдмд, тдже дне и стдгш рАДокдгш. Слдкд: Со стьіми оупокой: Н нын'Ь: Предстательстко ^ртідна: или ^рдмд кцкі: 6а понед'Е'ікннка
120 посл'Ь'довдн'й ЁХ ПОНЕД^ЛЬННКХ, БЕЗПЛОТНЫМИ, ТД- КОЖДЕ ко кторннкх пртпн, н по чнн^. ПрЕШбрДЖЕНІАЕ Нд гор{ ПрЕШБраЗНЛСА (ТН, Н МКО- ЖЕ КМ*Іі|1Д^? оучнцы ТКОН, СЛЛК^ ТКОН ^рТЕ БЖЕ кнд'ішд: ДД СГДД ТА оузрАТХ рДСПННДЕЛѴЦ (ТрДДДНІЕ оукіѵ ОурДЗЬ/М'ІЪ'Г’Л вольное, мГрокн ЖЕ про- *“ ТЫ {ЕЙ койстннн^ пок*Едатх: мкіѵ ѵ-> „ г .. 0*1» сіаніе. койстннн^ ЁХ ПОНЕД'ЪлЬННКХ КОНДДКХ КЕЗПЛОТ- ны)(х, глдсх ь: гірх’йтрдтнзн БЖІН, СЛУЖИТЕЛИ КЖ(- (ткенныа славы, дггліѵкх начальницы н челов'Ккіѵкх наставницы, полезное НДМХ ПрОСНТЕ, й келТм МЛТЬ, МІОѴ безплотны^х ар^і'стратнзн. Во ьторннкх Іір'ГЕЧН КОНДДКХ, глдсх ь. Подобенх: Вышнн^х нціа: ПррОЧЕ БЖІН, И ПрТЕЧЕ БЛГОДДТН, глдкй
НЗіѴБр43НТМкНКІ^& 121 глдвЪ твои іакш шипокя сіренн'Ьншін Іо земли ШБр'Ітше, НСЦ’ЬлбНІА всегда пріемлемя: ибо паки, іако же прежде кя мГр*Ь, пропов'ІдЪешн покааніс. Вя средѣ, н патокя, гла'ся д: Вознссы'иса нд кртя колеи, тезо- именитомъ ткоемЪ нокомЪ житель- ствѣ іредрігты ткоа ддрѣй, \ртс кже: возвесели идея силой твоей, побѣды дда ндмя нд сопостаты, посокіе нмѣірымя твое оружіе мира, непо- Б'ЪдНмЪк ПОБ'ІдЪ. Вя четвертокя С'ГЫ^Х дплювя, глася к: ТкерДЫА И БГОВ'ІфДННЫА ПрОПО- к^ддтели, кер^я сученйкя ткон^я гдн, пр'ІАЛЯ есн кя нделджден'іе клгн^я ТКОЙ^Я И ПОКОИ, БОЛТЗИИ БО ОН'Ь^Я и
122 послѣдованіе Н смерть ПрІАЛа 0СИ, ПАИ ВСА- кдгш ксеплодіа, едйне свѣдыи ир- ДСІИДА. смерти. сегсо ради гакш вели кіи таинника Вх той же день стагіо ніколдд, глася г: Ё2 МѴрѢ)(Х сте СіреННОдѢГЙСТКИТЕЛЬ поцадалсА сен: ^ртоко ко, прпкне, Сѵли исполнивъ, положила $сн дйігі? ТВ0М ІО ЛМД<^2 ТВОН^Х И СПСЛХ 6СН НЕПОКНННЫА Іо ' ' ІОСКАТНАСА б™, ежІа клгодатн. Вх с^ккіотЧ, егда глаголема, Слава: Со стымн: И нынѣ, настоАфін м*Гнченх, гласа и: «А Мкш начатки естества насадители твари, виленнаА приносите тй гди, бгоніосныа мчнки: тѣ^я млткамн В8 мирѣ гл^коцѣ цркокь твой, жи- тельство
123 нзшбрдзнтмьныхя ТЕЛЬСТВО ТБОЕ, ЕЦЕЮ СОБЛЮДИ, МНОГО- ЛІЛТНБЕ. СіЕ Хі ГЛДГОЛЕТСА НД кінждо ДЕНЦ крол\*Е гі/кБіѵты: П рЕДС'ГДТеЛЬС'ГБО ^рт'ІЛНЯ НЕПОСТЬІД- ное, ^оддтднстко ко ткорцй непре- ложное, не презри гр^шны^я ллолені'н глдсы: но предБдрн гакш блгда нд помоірк ндсх, к*Крнш зоб5і|іи^х тн: оускорн НД ЛМТБі/, И ПО'ПрЙсА нд сулАолені'е, предс’гд’гелм'ТБІ?юі|ін прненш кце, і'гйірн^я та. Н діре есть 'іетыредесАтницд: Гдн помнлхн, м. Сллбл, н нын*ѣ: Чтні’йш^ю ^ерЬ’кТллх: НлАенелгх гдннлах блгослоби, отче. Сціенннкя: Бже, «уіредрн ны: Н нзшкрдж^нныА поклоны йі, а млтбон стдгю ефремл. Н по ^хі БОСТДТН
124 послѣдованіе ВОСТДТН НДМЯ, начинаете ПреДСЧ'ОА- ччль вечерню: ІІрінднче, поклоннм- сд: трижды. Н предначнначільнын л|галолгх: Блгословн дь’ше мод гдд: Лціе же нѣсть м-цд, по кондакаря: Гдн помнл^н, ві. Н млтві/: ВсесТДД Трце, еДННОС&риДА державо, нераздѣльное цртво, всѣуя клгнуя вина, клговолн же н ш мнѣ грѣшнѣмя, оутвердн, вразуми сердце мое? н всГо моГо шнмн сквернѣ, просвѣти мок мысль, дд выні/ славлю, пою н поклд- НАЮСА, Н ГЛАГОЛЮ: ЗДННЯ СТЯ, единя гдь, ?ися ^ртося, ВО СЛДВ^ кгл оцд, АМИНЬ. /Гціе же літ^ргГа, глдголемя: И минь. Дд нсполндтсд оуста ндша ^вдленТд твоегш гдн, мкіѵ да поемя слдві/ твою: мкш сподокнля е(и НД(2 прн~ ЧДСТЙч'НСА стымя твоймя кжествен- нылгх, кезсмертнымя н жнвотворд- Ц1ЫМЯ
нз^Брзн™ЬНЬІХ& 125 ірымя тайнамъ, соблюди нася ко таосн стыни, весь день поУчдтнсд правдѣ твоей: дллилУід, дллилУід, дллнлУ'ід. БЙдн имд гдне блгословсно «5 нын'Ъ И ДО Б'Ккд. Трижды. Слаба., И НЫН'Ь ЕЛГОСЛОВлГо ГДА НА ЕСДКОС КрГМД, ВЫнУ ^ВААД (ТІѴ ВО суетой МО- Н^Х. Ц) ГД% ПО^ВАЛНТСД дУшА мод, да оуслышдтх кротцын, Й В03ВССС— лдтсд. Возвеличите гдд ео мною, й кознесемх нмд (гш ккбп'Е Взыска^к гдд, й оуелышд мд, й й кс^х екорвен мон^х Йзбден мд. Приступите кх немУ, и просв'Ьгнтесд, и лица башд не постыддтсд. Сей нншій НОЗЗЕА, И ГДЬ ОуСЛЫШД Н, Й Ш БС*^Х скорбей сгсѵ сйсе н. Шполчйтсд дгглх гднь окрестх Бодірн^сд (тіѵ, и нд- Бдкнтх н^х. ВкУснте и видите, мкіѵ БЛГХ
126 посл'Кдобдніе И ОуЕТН'К ТКОН 6я5* Ні гл»- ч и н по- клгх гдк: клженх м&кх, иже оупометх нднь. Бончесд гдд кен стГн сгіѵ, ГДКІѴ Н'&ТЬ ЛНШЕНІА К0АІ|1ЫМЕД ^ГШ. Богдтін шкнні|мшд н кддлімша, кзы- ЕКДНір'ІН Жі ГДД НЕ ЛНШДТЕА КЕАКДГІѴ КЛГД. ПрІНДИТЕ 1ДДД, ПОЕлЙшДНТЕ МЕНЕ., Етрд^ ГДНЮ ндЛЙ КДЕХ. Кто бСЧ'к ІЕЛОК’ІКХ, ^О'ГАН ЖНКОТХ, лнкдн дни ВНД'ЬтН КЛГН5 ОуДЕрЖН АЗКІКХ ткон гтг Л Ч Ч К Л V 1ІЗ 5ЛЛ, ------- ГОЛДТИ ЛЬСТИ. ОуКЛОННЕА «5 5ЛД (отвори клго: кзмірн мирд ЖЕНН И. Оін ГДНН НД ПрДКЗДНЫА, И суши егіѵ кх млтк^ й^х: Лице же ГДНЕ НД ТКОрАірЫА 5ЛДА, ПОТрЕ- БИТИ «5 ЗЕМЛИ ПДМАТЬ Н)(Х. В03- ЗКДШД ПрДКЕДН'ІН, Й ГДЬ оуслышд Й)(Х, И IV БЕ^Х ЕКОрБЕН Й^Х Й3КДКН Йух. Близх ГДК ЕОІСр^ШЕННЫ^Х ЕЕрДЦЕМХ, Й ЕМнренньіА дй^омх епее'тх. /Нніѵгн ЕКІѴрКИ
НЗОЖрдЗНТМЬНЫ^Х 127 скшркн праведнымъ, и іѵ кг^'Я НЗКЛКН'ГХ А гдь. Хранити ГДЬ КСА кшсти н^х, нн здннд <ѵ нн^х сокру- ши'ГС А. Смерть Гр'ІЧПННКТКХ АКТА, н нендкндАірін праведнаго прегр’Ьшатх. Нзкакнтх гдь д#шы ракх скон^и,, н не прегр'Ьшатх ксіі оупокакірін на него. Слава, и нынѣ н кывдстх шпйстх. Чина
Чиня IV ПДН4ГІН, 6ЫБАГМЫН БО ОКН’ГМ^Х ПО КСА ДНИ По іѵп&т'Ь БЖКТЫННЫЖ ЛІчЙргГн, ИСХОДИТИ НДСТОАТеАЦ н крдтТн по- «ЛгЕд^ЮІ|1Ь.1ЛЛИ ПО НіЛШ ДБД два, н глдголнтх а^длолаи рмд: Возней та. кже лаон, црн мой: Н кончлнь’ бьіыіЙ а^гдлмІ?, глдголемя млть^ то/гиды: ОѴе ндшя: Слдьд, н нын*Ь дн по- мнаЙц трижды. Блгослокк. НдстоАтель нлн сіренннкя, держдн чредй, гддголетя: Бже, БАГОСАОКН нетіе н пнтіі ТК0НМ2, МКШ ІТЯ КСЕГДД, Н 'ІДСТБ Хрте рДКІѴЛАЯ ньінН; н пр неніи, и ко к’Ькн К'Ькіѵкя ДЛАННЬ.
ЧННЬ IV ПАНАГІИ 129 коднош/нд быти, клдгаетса ки пдндгідри, СТОИТИ НД ОѴСТрОСНОМЗ М*Ес*Р&. по Н о н Н ЧАСТЬ, нлн просфора НМІ?І|1ДА Г___________ / •. г I оустросноми ЛА'ІсТ'Ь. вкушеніи, ТКОрАЙ сложеніе глдголетх сті^и: /ИлТКДМН СТЫ^Я ОТ^ЦХ ндшн^я, ГДН ІЙСЕ ХрТЕ кже ндши, помилуй идеи. Н мы: Имннь. Н костдкше глдголеми: Блгословени бги, мнлЕ’ан н пнтдан г ™ V Г Гѵ Г ,1 идеи Ш КНОСТН НДШЕА, ДДАН ПК(|1» КС АКО и плоти: исполни рддости и КЕСЕЛІА СЕрДЦД НДША, ДД КСЕГДД КСАКОЕ ДОКОЛЬСТКО ИМ^(|1Е, ПрЕНЗШбИЛ&МЗ во КСАКОЕ Д'ІІЛО КЛГОЕ, КО ^рТ"Е ІНС’Ь ГД’Ь ИДШЕМИ: СИ ИИМЖЕ ТЕК'І; слдкд подо- КДЕТИ, ДЕрЖДКД, ЧЕСТЬ И ПОКЛОНЕНІЕ СО стыми д^оми, ко к'Нкн, дмннк. Слдкд ТСК'Е гдн, СЛДКД ТЕК'Е стый, СЛДКД ТЕК'Ё црм, МКШ ДДЛИ 0СН НАМИ крдшнд
130 чинъ веселіе: исполни нага й д^д ДА СОВрАЦІСМСА ПреД ТОКОН I Й НеПОСТЬІДНН, 6ГДА коз- ргіѵ. брДШНД Б2 стало, , клго^годни ддсн комйждо по д4ліѵм2 Слава, и нын4;: Гдн помилуй, трижды. Блгословн. Н ПОЛОЖИ К2 ПОКЛОНН, \'ОТа'Й возвысити престйк, глдголети сице: Блгослокнте МА, отцы сватГн, простите МИ Гр'КшНОЛА^. Н л\ы: Бгя простити тй, Й П0МИЛ&Т2 ТА. Н пріелш чдеть крлнннмн персты рЬ’кх, козвышдети и л\дло> ндд іокрд- ЗОЛАИ СТЫА трцы, глагола келеглдсна’: Велико нма. НдстоАТель, йлн іереи чреднын: Стыа трцы. И преНОСА ндд сѵврдзи вцы, крто- вндніѵ знллден^ети, глдгола: ПрестдА вце, помогай ндми. Н мы
IV ПДНДГІН 131 Блгкенн ршы а? идея. р/_ тобою. Н мы: ТоА МЛЧ'КДМН, кжі, помилуй, н спсн ндга. Н ГЛДГОММ2: Блжнмя ТА кіи роди кце ДКО, Б2 ТА БО НСКМ'ЬтНМЫЙ ^рчогх БГ2 ндшя КМ'ЬчНЧИСА 6ЛГОКОЛН. I ' ' ' й мы, прсдстдтмытко ТА ДЕНЬ ВО Й НОірь МОЛНШНСА т'І’мя косп'Еклкіре копігмг тй Д^НСА КЛГОДДЧНЛА, ГДЬ П Тдж( по(л\я: Достойно есть, гакіѵ констннні?, БЛГКЙТН ТА вф/, ЛрНСНОБДЖЕНН^М Й прснепорочнѣй, й мтрь вгд ндшсгш. Чч н'Кнш&к ^ер^кТмя, й слдкн^нш^м Б*3 срдКНІНІА «рдфТмЯ, БСЗ НСТЛ^НІА вгд слокд рождш^м, БЦІ? ТА КМН'ШЛГ/. И по
132 чина Н ПО СГКЕ ПрНЧДЕ’ГН’ГНСА КС'ІЛАИ, ГАЛГОЛЕЧБ НДЕЧ'ОАЧ’ЕЛЦ нлн (ірЕНННКБ: Во МНШГІА ММГКЫ ПрЕЧЧЫА КЛЧЦЫ НДШЕА вцы, и прнснодвы мрГн. Н мы: Тоа МЛЧКДМИ., ЕЖЕ, ПОМИЛУЙ Й спсн наіи. СірЕнникх: /Шчикх н іредрз гдь, пйірі? ддде БОАірЫМСА егѵо, Н ПрДВДД ргш ПрБЫ- КАЕЧХ КХ Б^КЯ К^КД. Тдже: Водкими^А ш рЕКшнух мн'Е: кя домб гднь пондемя. СтоАіре БА^ НОГИ НДША КО ДВОр^Б Ч КОН^Б7 іерлнмЕ. ЬрлнмБ знждшын гакш ГрДДБ, &Л&КІ ирнчдети {ГШ кк^пі. Тдміѵ ВО ВЗЫДОШД кюл^нд, кшл'Кнд ГДНА, СВИДАНІЕ ИМЕНИ ДііЛЕВО, НСПОВ^ДЛТНСА ГДНМ. Йкіѵ ЧДМШ сідбшд
IV ПАН4ГІИ 133 мйр’Ь ТА. 9 нресчолн нд сйдх, престолн кх домЙ дкдок*к Вопросите же гаже ш '-± іерлнлад, и окнл'й лккАірылах Бі?дн же мйрх кх сйл*Ь твоей и сЗкнліе кх счолпосчЧна^х ткон^х. Ради крдтін мой^х и клйжнн)(х лаой^х, глдголл^х оукіѵ мйрх іѵ чек'Е. Долй? ради гдд кга ндшепѵ, кдыскд^х клгда тек'Е. Трнстое. ПрестдА трце: По Оче нашх: Блгоддрймх та, ^рте кже нашх, гакіѵ насмч нлх (ин идея делѵікі^х ткой^х клагх, не лиши ндсх и нкндгіѵ ткоегш црткІА: но гакіѵ посредѣ оученикіѵкх ткой^х прншелх есн спсе, лайрх дда имх, пріиди и кх ндлах, и спсн ндсх. Н діре оукіѵ есть Блчнін прддд- ннкх, глдголетсА, Сллкд, и нын*і, іеонддкя прдздннк^. Діре же ни, сіа. СлДБД
134 ЧНН8 IV ПДНДГі'н Сддьд: Бжі ОТ^ЦХ НДШИ^Х, ТКОрАЙ прнсню а нлллн по ткоей кротости, не иятдки лить ткоГо и) ндсх: но лллтмлли н^х кх мйр'Ь оупрдки жнкотх. И нын'Ь: /И ЛТБДЛ1И, ГДИ, КС^Х СТЫ^Х И БЦЫ, твой ллйрх ДДЖДК нлллх, й поллнл^й Г V т л г ндсх9 гаки; едини іредрх. Гдн помилуй, трижды. Блгослокн. Сірснннкх глдголетх: Блгословснх кгх, милі/ан и пнтдай ндсх ІБ сконух богдты^х ддріѵкх, скоен клгоддті'н й члк^колмб’йліх, ВСЕГДД, НЫН'Е и прнсніѵ, Й КО В^КИ В'ЬсіѴКХ, ЛЛЛННк. Чдсх
ЧЛСХ Д66АТЫН По БлГОСЛОБЕНВ ЕГ2 НДШ2: СлАМ ТЕК'І, ЕЖЕ НДШ2? (ЛДВД ГГЕК*Е |?Н НЕНЫЙ: ГрИСТОЕ. ПрЕСТДА трцЕ: ОчЕ НДШ2. ЁОЗГЛД12: МкіѴ ТВ©) (ТТЬ цртко: Гдн помилуй, й. Слаыѵ, н нын*Ь ПрТндйтЕ, поклоннмса: трижды. Тдже >|гдлмы: ЙОЛЬ ВОЗЛЮБЛЕННА СЕЛ0НІА ТВОА., ГДН СИЛ2} ЖЕЛДЕТ2 н скончдвдетеа д^шд моа ко дворы гдни. Сердце МОЕ Н плоть МОА ВОЗрДДОВДЕТДЕА ІО м । । Л ’ /Г Ц\ БЗж живт. Ибо птнцд шкртте себт хрдмнніі, Н горлицд ГНѢЗДО" СЕБ^ птенцы скоа: Олтдрн црк> МОЙ Н ЕЖЕ МОЙ. ! ДОМ^ Т8ОЕМ2, вх к'Ь'кн ТКОА ГДН ЕНЛ2, Г~' БлЖЕНН ЖИВ&|ЛИ 62
136 чд« КЯ К'ЕкН К'ЬкиІКЯ ВОС^ВДЛАТЯ ТА. Блженя мйкя, ем!?же есть З^’гі&іленТе (ТІѴ су ТІЕЦ ВОС^ОЖД^НІА вя сердцѣ евоемя положи. Во ндоль плачевной, вя лѵксто еже положи: ибо клгоело- КСНІІ ДД(ТЯ ЗДКОНОПОЛДГДАЙ. Пойді?тя «5 силы ВЯ СНЛ^ гаВНТСА КГЯ КОГШКЯ ВЯ ЙШН*Е Гдн БЖС сйля, оуслышн МЛТБІ? мон, ВН^ШН Бже ІДКІѴВЛЬ. Здірйтниче ндшя бнждь кжк, и при- Зри нд лице ^рі'стд твон ш. Йкиі лі?чіш день единя во дворня твон^я пдіе ТЫСАЦ1Я. Нзволн^я ПрИМСТДТНСА вя домі? кгд лаонш паче, неже гкп^,ги ми бя «лен’ін^я гр'Ішннчи^я. Йкиі лить н истинѣ лкбнтя гдь, кгя клгоддть й слдкК1 ддстя. Гдь не ли- шнтя клгй^я, ^одАіри^я нейлоБІемя. Гдн кже силя, клженя человая супо- ВДАИ нд та. Блговолнля
діватын 137 н соврати к^лговолйли (пн гдн земли твои, жДвозкрдтнли (ПИ ПЛ'ІнИ ІДКШВЛЬ. Шстакилх сен кезздкшніА люде'н ТВО- ИМИ, покрыли (ПИ ВСА Гр'Цн йуи. Оукро- ТИЛИ (ПИ весь ГН^К'Х ТВОИ, ВОЗВрДТНЛСА Сей сѵ гн'Ква гарости твоел.. Возвратй идеи кже спсен’ій нашили, н соврати гарость твои со наги, бдд во В'Іки прогн'КваешнсА нд ны; или прострешн гн'Ь'ви твои <ѵ родд ни роди; Бже, ты ШВрДІ|1кСА ШЖНВИШН НЫ,пИ лндіе твон возвеселАТСА ш тек'б. Мвй нами гдн млть твои, й ндми. Оуслыші/, что речети со ми1! гдь кги: гакіѵ рече'ти мири нд люди СВОА, И НД ПрПКНЫА СВОА, И НД шкрді|ідюі|іыА сердцд ки німі/. Овдче близи боаціи^са бгш спсеніе (ТІО, вселити елдв^ ви землю ндш>?. /Нлть й нстинд ср'Ьтост’ісА, прдвдд й мири ІѴБЛОБЫЗДСТДСА СПСен'іе ТВОЕ ДДЖДЬ
138 ЧМЯ шблобыздстдса. Истина су земли ВОЗс'ІА, И прдКДА СИ НБСС ПрИННЧЕ. И КО ГДК ДАСТИ БЛГОСТЬ, Й ЗЕМЛА НДША ДАСТИ плоди свои. Прдвдд пред ними предндетз, й положити ви пйть СТСУПЫ СВОА. Приклони гдн оууо твое, й оуслышн ма, таксу нніри й оувоги семь дзи. Сохрани дЬ’шЬ' мок, таксы прпвени бсмк: спей рдБД твоего бже мой, СуПОКАНірДГО НА ТА. ПОМИЛУЙ МА гдн, иксу ки тек1^ воззові? весь. день. Возвесели д^шИ' рдБД твоегш, иксу ки теБ'В вза^и дь’шіі мок. Мксо ткі гдн, БЛГИ й кротоки, й многомлтнви встми прнзывдкірыми ТА. Вн^шн гдн МЛТВ^ МОК, Й ВОНМН ГЛАСЙ МОЛСНІА моегсу. Ви день скорвн моса воззвали ки тек'Б, таксу оуслышдли ма есй. Н’&тк подокени тек'Е кя боз'Іги гдн, гдн, блги й кротоки, и
де латы н 139 И Н’&ТЬ ПО Д’ЬлЦШХ 'ГКОНЛІХ. Пси «Зьіцьц елнкн со^гворилх есн, пр'інд^тх И ПОКЛОНАТСА пред 'ГОБОЮ гдн, н прослдвА'гх има твое: Мкш велій (пн 'гы, и 'гворАН чі/десд, тъі - ' ~~~ 6ДННХ. Ндстдви МА гдн, ТВОИ, И ПОНД$ во НС'ГНН'Ь возБеселн'гсА сердце мое, нмене ткоегш. Нспов'Ьмса вже мой, бс'Кмх сердцемъ 6СИ ЕГХ НД пЙ'Гк 'твоей: дд БОАТИСА тсеФ гдн ЛАОНЛАХ^ Й прославлю НМА твое кх в^кх. Икш МЛ'ГЬ 'ГБОА БСЛІА НД МН'Е, Н НЗБД- внлх сен д!?ш>? мою іо Хм пренспод- н’Ьншдгѵо. Бже здконопрес’гйіннцы бо- С'ГДШД нд ма, и сонмх дерЖДБНЫ^Х кзыскдшд дкШ мою, н не предложншд 'геве пред собою. Н ткі гдн вже мон ірсдрын й МЛФНКЫН долго'герп’ЬлнБкін и многомлггнбын? и нсфиннын: Призри нд мд, и помилуй ма: ддждб держдк^ Т’КОЮ
140 чма ТВОЮ отрокі? ткоемк, и спсн сына рЛБЫ ТКОЕА. СоТЙОрН СО МНОЮ 3НД- МЕн'ІЕ ко блго: И Д4 КНДАТХ ненд- КНДАіріН ТЫ гдн МА есн. МА, И ПОЕТЫДАТЕА, МКІѴ помогла мй, и «утѣшила Н пдкн: ко блго: МА, И помогла Сотворй со мною зндменіе И ДД ВИДАТЗ НЕНДКИДАірІН ПОС'ГЫДА'ГСА, МКѴО 'ГЫ гдн мн, н оу'г’Ешнла ма есй. Слдкд, н НБІН’Ь ЛллнлЙ’д, 'трижды. Гдн помилуй, 'трижды. Н ді|и оукш Бга гдк, п'&то, глдголема ДНС, 'гропдрь. йіірс же дллнлУід, ндс'гоАірій, ко глдса іі: же кз дека'гын часа ндса рддн плотію смерть кк^енкын, сумерткн плоти
декАТын 141 плоти наше а лАХдроканіе ^рте бже, й спсн идея. Сті^’х л: Дд прнклнжнтсА млтвд моа пред та гдн, по словесй твоемй крдз^мн МА. Стіух б: Дд внндетя прошеніе мое пред та гдн, по еловеей твоемй нзкдвн МА. Слдвд, й нкГн'Ь, кгородніеня: Нже ндсх ради рожденсА со двы, й рдспАТІе претерп'Ь'вя клгГй, йспро- вергій смертію смерть, й воскрніе іавлей іаксѵ бгя, не презри, гаже созддлх (си рійсою твоею: ідвй члк'Ьколюк'іе твое млтнве, пріимй рождшХю та БЦ^ МОЛАір^ЮСА ЗД НЫ, Й СПСЙ СПСЕ НДШ'Х, ЛЮДИ СѴ*ІДАННЫА. Не преддждь идея до концд, нмене твоегіѵ рддн, й не рдзорй завита ТВОЕ ГСО, Й НЕ ШСТДВИ МЛТИ ТВОЕА и воскрніе 'ілв’Ьколюкі'е пріимй рождшХю ТА со идея
142 часа ТВОЕГО, и ТВОЕГО, г пг НД Кр'ПЁ ВИСАіра, іо наса, двраама ради возлюбленнаго, "" теве, и за ісаака рака * ІНЛА СТаГО Тристое: И по Оче наша: Н аірЕ оувш есть праздника, глаголи кондака егш. йцп же ни, «А, гласа и: Вида разбойника начальника жизни глдголдше: аірЕ не бы к'га была воплоірьсл, иже са нами рДСПНЕІИСА, НЕ БЫ СОЛНЦЕ лЛы СВОА потаило: ниже бы зеліла трЕПЕірЙрн трАСЛДСА, НО ВСА ТЕрПАИ, ПОМАНИ МА ГДИ, ВО ЦрТВІИ ТВОЕма. Слава: ПосрЕд>Ё дкоГо рдзБіѵнннк^, мирило ПраВЕДНОЕ ШЕр^ТЕСА КрТб ТВОНС ОВОМ^ оукій низкодим^ во ада таготою ^леніа: дрКгом^ ЖЕ ЛЕГЧДірі/сА іѵ п^Егр'ЬшЕніи, ка Познанію бгословіа: уртЕ бже, слава теб'Е. Н ньш'Ь
ДІКАТЫН 143 « Л I Н нынт: ЛгНЦД, Н ПДСТЫрА, И СПСД Мірд^ НА КрТ«Е ЗрА^ірН рОЖДШДА ТА, ГЛАГОЛАНІЕ СЛІЗАірн: лгнрх оукш рДД^ЕЧ’СА, ПрІЕМЛА нзбакленіе: оутрокд ян моа горнтх, ЗрАірн ткое рдспАТІЕ, еже ЗА вс'К^я терпншн, сій н кже мон. Гдн помнл^н, м. кіАКое кремА, нд нксн н нд Н СЛАВИМЫЙ Н НД КС А КІИ Землй9 по- ЕЖЦ '"“5^ ЛіНѵГѵ— иж*на ц-ідсх, КЛ4НАЕМЫН долготерпелива., многомлтнве, много- БЛГО5?ТрОБНе, ИЖЕ ПрДКеДНЫА ЛКБАН, и гр<1 ШНЫА мкл}/ан, ИЖЕ КСА ЗОКЫН КО СПМНІН ШК'ЬірДН'ІА рддн Б^ДКірН^’Х клдг'х: сдмх гдн, п^'і'і 1ДС2 СЕН МЛТКЫ, Г' Н4ШХ КХ ЗДПОК*ІДЕМХ тконмх: д&шы НДША «ЯКАТИ, Т’ІЛЕСД ІѴ1ИСТН, ПО- МЫШЛ0НІА НСПрДКН, МЫСЛН ЦГІНСТН, н йзкдки ІИ ЛАИ Н НДША КХ н йспрдки живота
144 НДСХ НдЕДКН ндсх ш ксакі'а ско'ркн9 бомх н Болѣзней: іоградн ндсх стіыми твоими дгглы: дд ІОПОЛЧСНІеМХ Н^х соблкддсми н ндстдвласми, достнгнемх вх соеди- неніе в4Гры, и кх разами непрнст1?пныА ткоел славы, икю блгословснх ^сн во к’Екн к'Ьаѵвх, аминь. Гди помилуй, трижды. Сллвд, и нынѣ Чтн'Ейш^ю ^ерйймх: Нменемх гдннмх клгослокн7 отче. Сір'е'нникх: Бже7 оусредри ны: Н діре ес^ь по'стх ^ртовд рж'ткд, ИЛИ С'і’кіух ДПЛХ, НЗЮбрдЖбННЫАЗІ по- клоны за сж( п'Етн междочасіе. Во стйн же й великою м-ці? токмю три келнкІА поклоны подокдетх творити. Діре же ни I, по козглдеі млтв^ сін келнкдгіѵ гдн, інсе ако долготерпѣын вдеілід: Хрте кже нашх, со ндшн^х со- гр'ішенінух
декАТый 145 гр'ЬшенТн^я, н даже до часа прнксдын нася, жнкоткорАірЕмя дрЕК’Ь рдЗ&иномі? радкойнні^, НкІН'ЬіІНАГІѴ коньже нд КНСА, БЛГО- нже кя рдн П^ГЕСО’ГКОрНЛХ (ПН к^одя, н ілыр- ТІМ смерть рдз^шнля 6СН, ІѴЧНСТН ндся гр'Кшны^я н недостойная рдся ткон^я. согр'Ьшн^омя СО И СЕЗ- ЗДКОННОКД^ОМЯ, н н&мы достойни козкестн Очеса ндша н коззр’Ьтн нд КЫСОТ^ НБН^К: ЗДНЕ ШСТДКН^ОМЯ п5’Гк правды ТКОЕА, Н ^ОДН^ОЛАЯ ВЯ КОЛА^Я ссрдсця НДШН^Я. НО МОЛНМЯ ТКОМ СЕрДЕЦЯ НДШН^Я. НО МОЛНМЯ ТКОК СЕЗ- м'Ёрн^к слгость, поірддн ндся гдн, ' ‘1 1 ' ’ спсн гакш ПО множествѣ МЛТН ТКОЕА, Н НДСЯ НМЕНЕ ТКОЕГІѴ рДДН СТДГШ, нсчезошд кя с&тН; днГе ндшн, нзмн НДСЯ НЗ р{?кн сопротнкндгш, н шстдкн НДМЯ гр^н НДША, Н ОуМЕрТКН ПЛОТ- СКОЕ НДШЕ Мі/дрОКДНІЕ, ДД КЕТ^ДГО ШЛОЖНКШЕ
146 часъ деклтыи БЕЗНАЧАЛЬНЫМИ И ПрЕСТКІМХ, и ШЛОЖИБШЕ ЧЕЛОВѢКА, КХ НОВАГО IV 6- лецемса: и теб1^ пожнбемх нашемі? КЛЦ’Ь, И БЛГОД'&ГЕЛМ, Н 'ГАКІѴ ТКОИЛЛХ ПОСлНідКющЕ ПОКЕЛ'Ені0МХ, кх к'Кчнкіи ПОКОЙ ДОСТИГНЕМЪ, ИД'ЕжЕ ^СТЬ КсЬ^Х ВЕСЕЛАЩИ^СА ЖИЛИЩЕ, ТЫ БО (ТИ БО- ИС'ГННН^ истинное веселіе и радость ЛКБАЩИ^Х ТА ЭДЗТЕ БЖЕ ИДШХ, И ТЕБ'В СЛАВ^ ВОЗСЫЛАЕМВ, СО ТКОИЛЛХ ОЦЕЛ1Х, БЛІИЛ1Х, И ЖНКОТВОрАірИЛІХ ТВОИЛАХ дуоліх, НКІН'Ь и присисѵ, и ко к*^кн К'ЬкіѴКХ, АЛІИНЬ. Слдкд, и нмн'Ь: Гди помилуй, трижды. Блгословн. Н іѵпйтх. К'іідоліо бКдн, гакіѵ бо ддиГнской гор^, и вх прочная монастырки, ДЕБАТЫЙ чд'сх ВХ ПАПЕртИ ГЛАГОЛМ'ГХ. Начало
2і І^ЖЖ лЖ ЖЖ ДЖ ДЙЖ жу Нді ДАО КЕЧЕрНН Глдголе’гя сірінннкк: Блгослове^ня кгя ндшх: Н начиндетя прЕДС'гоА’гсль, или оучнніннын Ч’гіця: Пріндн’гі, поклоннмса црекн нлшглаК кгѴ. ПріНДН'Гі, поклоннмса й прнпддемя ^Р’Г^, ЦрБН НДШСМК БгУ. ПріНДНЧ Ц ПОКЛОННМСА н прнпддемя сдмомі? хр*^ црскн н кгУ нлшемК. Елгослобй дЬше моа гдд: гдн бжс мой, козкслнчнлса (?сн б’Ьліѵ, КО ИСПОВѢДАНІЕ И ВЯ КЕЛЕлѢпОЧ^ ШБЛСКЛСА €СН. (ѴдѢанса сбѢпомх V Г Г I/ -г* V гаки? рндом^ і------------- - кояй/. Покрг-'' НАА возкелн'інлса и ки ШдѢанса ПрОРГИрДАН ИБО МКІѴ ывдан кодами прсккипр^н- СКОА, ПОЛДГААН ОБЛАКИ НД ВОСХОЖДЕНІЕ
148 послѣдованіе ВОСХОЖДЕНІЕ СБОЕ, )(ОДЖН НД КрНЛК кѣтрснм. ТкорАЙ ДГГЛЫ СКОА Д^Н, Н сль’гіі СКОА ПЛАМЕНЬ ОГНЕННЫЙ. ФсНОКДАН ЗЕМЛИ НД ТКЕрДН НЕ прЕклонитсл кх кѣкя кѣкд. Бездна, гаксѵ рндд содѢаніе ^а, нд гордая СЧ’ДНК'ГХ КОДЫ, СО ЗДПрЕірЕн’ІА ТБО- ЕГОО покѣгнКчя, со глдсд громд ТКОЕГОО ОуКОАТСА. ЕіОСуОДАЧ’Я ГОрЫ, Н ННЗубдА'ГХ ПОЛА КЯ лѵісто, 0ЖЕ СѴСНОБДЛЯ 0СН ИМЯ. ПрЕД^ЛЯ положнля есн, 0ГСОЖЕ НЕ ПрЕНДі/тЯ, НИЖЕ СѴКрДТАТСА ПОКрЫТН ЗЕМЛИ. По- СЫЛДАН ИСТОЧНИКИ КЯ ДЕБр^Я^ ПО- СрЕД'Ё горя пронді/тя коды. Ндпдактя КСА СіК'КрИ С6ЛКНЫА, ЖД^ТЯ ОНДГрН кя ждждЗ? скок. Нд ты^я птнцы нкныа прнкнтдктя^ со среды КДМЕ- НІА ДДДАТЯ ГЛДСЯ. НДПАААН горы СО ПрЕКЫСПрЕНННХЯ СКОИуЯ, СО ПЛОДА Д'ЁлЯ
149 ЗЕМЛА. Н &ЛДКЯ ЫЧЕрНН Д’КлХ ТКОН^Х НДСЫТНТСА ПрОЗАКДАН ’ГрдкЬ1 СКОТШМИ, нд сл#жкЬ’ челок'Кксѵми, нзкесчн ^л'Іки Ш ЗЕМЛИ. И КІНО БЕСЕЛНЧ’Я СЕрДЦЕ ЧЕЛОК^КД, оумдетнтн ЛИЦЕ 0ЛЕЕМХ, н ^л'Ьбя СЕРДЦЕ ЧЕЛОК^КД оукр’ЬпН’ГЯ. НдСЫЧ’АТСА ДрЕКА ПОЛЬСКАА, КЕДрН лТКДНСЧЧН, Н^ЖЕ 0СН НАСАДИЛИ. ТдЛКѴ ПТИЦЫ КОГН'ЬзДАЧ’СА: бршдИБО жн- ЛНЦІЕ ПрЕДКОДИЧ’ЕЛКСЧ'КЬЕТХ ИМИ. Горы КЫЕШКІА СЛЕНСМК, ісдменк прик'іжнірЕ ЗДАЦ5МК. Соткорилх СЕТК лйнй ко КрЕМЕНД, СОЛНЦЕ П03НД ЗДПДДХ СКОН. Положили 0СН ТКМ^, И ККИЧ’К иоірц О НЕИЖЕ прондь’тх КСН БК'Ір'ІЕ дйкрдк- нін: Скѵмни рыкднірТн ког^нчнтн, И КЗЫСКДТН Ш БГД пйф^ сек*Е. Ё03- СІА СОЛНЦЕ, Н СОКрдШДСА, Н КИ ЛОЖАМИ СКОН^И ЛАГАТИ. Н3КІДЕЧЯ ЧЕЛОК'Іки НД Д'КлО СКОЕ, И НД ДѢЛАНІЕ СКОЕ ДО КЕЧЕра ИЛИ ^СТЬ лКнК ко
150 ПОСлѢдОВАНІЕ ДО ВЕЧЕрД. І7ІІСШ КОЗКЕЛИЧНШДСА дѣлд ТВОА ГДН, КСА ПрЕЛА^ДрОСТІМ СОТКО- рнлх (ІНІ НСПОЛННСА ЗЕЛЛЛА твари ТКОЕА. СІЕ ЛІОрЕ КЕДНКОЕ И ПрО- СТрДННОЕ, ТДЛІОІ ГДДН, НІ^ЖЕ нѣсть ЧИСЛА, ЖНКШТНДА ЛАДЛАА СЯ КЕЛНКИЛЛИ. ТдЛИѴ КОрДБЛН ПрЕПЛДКДКТИ, 5ЛІІН СЕН, (ТОЖЕ СОЗДДЛХ (ПИ р&ГДТИСА &ИВ. ЁСА КХ ТЕбѢ ЧДКТХ, ДАТИ ПНЦ11? НЛЛЯ КО БЛГО КрЕЛІА. Ддвш^ ТЕбѢ ИЛІЯ, СОБЕр^ТЯ: СОБЕрЗШІ? ТЕбѢ р§К^, КСАЧр- СІСДА •*“' же тебѢ лице возллатѴгса: і’онмеши д§^я н^я, н нсче'зн^тя, и вя персть СВОК КОЗКрДТАТСА. ПоСЛЕШН Д^Д ТВОЕГО, Н СОЗНЖДІ?ТСА, н ШБНОКНШН ЛИЦЕ ЗЕЛААН. Б§ДН СЛДКД ГДНА во вѣки, козкеселнтса гдь іѵ дѣлѣ^я свои^я: ПрНЗНрДАН НД ЗЕЛААК, Н ТКерАН М тр АС ТИСА: ПрИКДСДАНСА гордлія, н ДКІЛААТСА тебѢ рЙЛ?, КСАЧр- НСПОЛНАТСА БЛГОСТН. СЭкрДірШ^
151 вічірнн ДЫМАЧ'СА. ЁОСПОМ ГДЕВН И ЖНВО’Г'Е МОІМЛ-. ПОЮ БгѴ МОІМІІ, дондеже (ЕМк. Дд ОуСЛДДНЧ'СА &/$ БЕЕ^ДД МОА, ДЗХ Я» КО38ЕЕЕЛКЕА <Ѵ ГД'Е Дд НЕЧЕЗН^Ч’И грѣшницы ш земли, и безздкіѵнницы, ІДКОЖЕ НЕ БЫТИ нми: БЛГОЕЛОКН ДЬш'е моа гдд. Солнце познд здпддб сбои: положили СЕН Ч'КМ^ И БЫЕ'Гк НОШК. М ' I А - ГЛКШ КОЗКЕЛНЧНШДСА Д'БЛД Ч'КОА ГДН9 КСА ПрЕМ^ДрОЕЧ-ІК ЕОТКОПИЛИ ^ЕН. Слдкд, н нмн'Ь: 11ллнл^ід9 дллнл$ід7 ДЛЛНЛ^ІД, ЕЛДКД Ч’ЕБ'Ё БЖЕ. Трижды. Тдже сктенід келнкда. Тдже етТ^оелобіе >|'ДАЧ'нрА7 н по ЕТІуСЕЛОКІИ ^КТЕНІД МДЛДА. Н Д6ІЕ7 Гдн КОЗЗВД^К, КБ прилгиКШІНЕА глдеи: » *ДН, КОЗЗВдуИ КИ ТЕЕ'Е, «уЕЛЫШН ^МА. Оѵтлыши МА ГДН.
152 ПОСЛ*ЁДОБДНЙ Гдн, коззкдух кх тск’Іі, оусдышн ліа: конлан глдсі? лаолсніа ллоегш, БНСГДД БОЗЗБД’ГН ЛАН КХ Ч’СК’І. Оуслы- ШН ЛАА ГДН. Да кдднло ЛАО^Ю, гдн. Еіторкін линя: НСПрДБН’ТСА ЛАЛ'ГКД ЛАОА, ІДІСШ пред тобою, бозд'Еыш рй$ ЖСрТБД БСЧСрНАА. ОуСЛЫШН ЛАА Н по чинъ стіун: Положи, гдн, ^рдненТе ОуС'ГШЛАХ лаонлах, н дверь іѵгрджден'ІА ш оугг- НД^Х ЛАОН^'Х. Не оу клони сердце мое бх слобссд л^клбс'гкТа, непірекдти кннкі и? гр'Ы^х. Си челОБ^кн Д'ЁлдкірнлАн Еезздкон'іе, Н не СОЧТ^СА СО НЗКрДННЫЛАН н^х. НдКДЖС'ГХ ЛАА прдведникх ЛАА'ГІЮ, н іѵклнчнтх лаа: ^лін же гр'Ешндгш ДД НС НДЛАДС'ГН'ГХ ГЛДБЫ ЛАОСА. ЙК1Ѵ
вечерни 153 Очи шнміі ол __ л ЙКСѴ 6ЦИ Н МЛТКД МОА КО БЛГО- колені’н^х н^х, пожерты ккішд при кдменн гі?дін н^х. ОусльішдтсА глаголи мои, іакш козмогошд: мкш толірд земли про- С^ДНА НД земли, рДСТОЧНШДСА КШСТИ «Х2оРРН Йкш кх тек*Ё гдн, гдн, мои, нд та супокд^х, не Д&1Л? мои. Соурднн МА Ш С'ітн, іоже состдкншд мн, и ш соклдзнх д>Елді4і|ін^х Беззаконіе. Пдд$тх ко мреЪ:^ сбои грѣшницы: СДннх 6СМЬ лзх, дондеже пренд?. » ЛДСОМХ МОНМХ КО ГД1 КОЗЗБЛ^Х, ’ГЛДСОМХ МОНМХ ко г, помолнусА. Пролін пред ннмх моленіе мое, печаль мои пред ннмх козк^ір^. Бнегдд нечездтн й мене д5^ мо- емУ, н тьі позндлх (чи стези моа. Нд п^тн
154 посл'Кдокдніе Нд п^'гн семи, по нем&ке ^оікдд^х, скрышд сНТть мн'Е СмОТрА^Х шдеснь’к И БОЗГААДЛ^Х, и не к’Е зндан мене. Погнке Бѣгство ш мене, и н&'гк кзысісдан дЬ’інЬ7 мок. Еоззвд^х кх тек'Ё гдн, р^х: ты Сен о^повднТе мое, чдеть моа есн нд Земли жнвкі^х. Нонмн моленіи моем&, іак«і смн- рн\сА в>Ьлш: ндкдкн ма ш гонаі|ін^х ма, гаікш оукр'ЬпншдеА пдче мене. Нд Т, етіунры: Нзкедн нз темницы дйш^ мои, не покуда1 гнса имени ткоемй. Ліен'е ждЙтх прдвздннцы, дондеже козддсн МН'Е. Нд и: Нз глубины коззбд^х кх тек’Е гдн, гди, оуслышн глдех мои. Дд к^дь’тх
155 вечерни Да кЬ’дЬ’ти суши твой, внемлнір'Ь глдеі? молені'а моегсѵ. На 5: <ѵ г йше БЕЗЗДКШНІ'а ' А Г ГДН, КТО ПОСТОНТХ5 сѵчніреніе вт. Нмене ради ткоегш НАЗрНШН ГДН., мікш су теке потерп'Іуи та гдн, потерп'Е дЬ’шд моа вх слово твое, суповд ДЬ'ШД МОА нд гдд. Нд д: СЭ стрд'жн сутреннІА до ноірн, ш стрджн сутреннІА, дд оуповдетх Тиль нд гдд. Икіѵ оу гдд млть, и многое су непѵ избавленіе, и той избавити Тила Ш ЬС'І^И БЕЗЗАКОНІИ СГШ. Хвалите гдд вей іазьіцы, по^вдлнте (ТО ВСН ЛКДІЕ. йкш оутвердисА МЛТВ (?ГСѴ нд идеи, И ИСТИНА ГДНА ПрЕБЫВДЕТЯ ВО В*Іі(И. Слдвд
156 ПОСЛѢДОВАНІЕ Слава: Стану мине'н. Й нынѣ: Бгороднчснх. Ац» нѣсть стАГіо:Слдвд:Йнынѣ:Бго(іоднчЕна. ТворЕНІЕ сшфронід, пдтрідруд ирлнллскдгш. СвѢті 'ГН^'ІН (ТЫА СЛДКЫ, БЕЗ~ СМЕрТНДГІѴ ОЦД НБНДГШ, С'І’ДГШ БЛжГнНДГШ, ІНСЕ ^рТЕ: ПрНШЕДШЕ НД здпддя солнца, кндФкше свѣтя внср- НІН, ПОЕЛГХ ОЦД, СНД Н С'ІДГО Д^Д, КГД. ДОСТОННЯ 6СЙ ВО КСА ВрЕЛАЕНД пФтй ККИГН ГЛДСЫ ПрПБНЫМН, СНЕ 6ЖІН, ЖНБОТЗ ДДАЙ: тФлиКЕ мГря ТА СЛДКНТ2. Подокмтз вФддтн, икш дцл прн- Л^ЧНТСА М-ЦД, нлн йллнлйд, ВМ'&ТО! ПрОкГмЕНІѴЬЯ «ДМНЦКІ, ПОЕЛАХ СІА. Вя ПНЛЬННКЯ БГІЕрД: /ІЛЛНЛІЯЛ, трижды, во глася а. Сті\я: Ідн, дд не гаростін твоею ШБЛН'ІНШН ЛЛЕНЕ, ННж'е ГнФ'БОЛАХ ТКОНМЯ НДКДЖЕШН ЛІЕНЕ. ЛллнлЙід. СтГ^я: Н КО Б*Ікн К*ІКШК2. ЛІЫ ЖЕ
ЫЧЕрНИ 157 ЛІЫ Жі КЫСО'ІДНШНМХ глдсомх: Йллилйд. йо кторннкх и кх ЧЕТксртокх кгнрд: ЛллнлЙд. С’гГ^х: Возносите гдд вгд ндшего, И ПОКЛДНАНТЕСА подножіи ногк1 егоо, гакш сто ЛллнлЙд. СтГ^Х: Н КО Б'Ікн Б’ЬкШБХ. ЛллнлЙд. Вх срсд^ ьнерд: ЙллнлЙд. СтГ)(Х: Во БСК ЗЕМЛИ ЙЗЫДЕ к*іірднй Н^Х, Н КХ КОНЦЫ КСЕЛЕННЫЖ глдголы н^х. 4 ллнлЙд. Стіух: Н ко К'Екн к*Ьсшкх. ЙллнлЙд. Вх НЕДѢЛИ ЖЕ Н КХ ПАТОКХ КЕІЕрД, ННКОГДДЖЕ ПОЕТСА ДЛЛНлЙд. 4ірЕ ЖЕ есть Бгх ГДК, ПОИТСА ПрОКІМЕНЫ СІА. Вх НЕДѢЛИ КЕЧЕрД, глдсх н: С'е НЫН'Ь клгослокнте гДл ксн рдкн гднн. г СтГ^х: СтОАірІН КО ^рДМ'Ь гднн, КО дкор^х ДОМІ? БГД НДШЕГШ. Вх
158 ПОСЛ'ІДОВДНЙ В’Х ПОНеД'ЬлЬННКВ вечера, гласа д: Гдь оуслышнта ма, внегдд воз- звати МН КЗ неміі. СтГ^а: Внегда призвати ми, о у слыша МА БГХ правды моел. Во вторника вечера, гласа л: /Нлть ткоа гдн, поженета ма вс а дни живота моегш. СтГ^а: Гдь пдсета ма, и ннчтоже МА ЛНШНТЗ, НД М'&Т'Ь БЛДЧН*Ѣ, ТДМІГ всели ма. Ва сред^ ве'чера, гласа с* Бже, во нма твое спсн ма, и ва сйл*Ь твоей гі?дн ми. СтГ^я: Бже, оуслышн млтв}? мой, вн^шн глаголы оустя мон^а. Ва четвертока вечера, гласа &: Помочь моа (Б гда, сотворшагю нко и землк. СтГ^в: Возведена очи мои ва горы
159 вечерни горы-, шнкдУже прійдети помоірь МОА. Ек патоки ве'черд, глдсх 3: Бже, здстУпннкв мои рск ты, й мать твоа предварити ма. Сті^х: Ндмн ма «5 врага мон^в вже, и ш вестднірнух нд ма нз- БДБН МА. Ея сУккштУ вечера, глдсх а: Гдь вецрнсА, іл л'КпотУ шкле- чесА. < ° А Опрс: ІѴвлечесА гдь ПреПОАСДСА. Сті^в: Ибо «утверди гаже не подвижитса. СтГув: ДомУ твеемУ ВЯ СНлУ Н ВССЛеНнУн, СтГув: ДомУ твоемУ педекдетх стына гдн, 62 делготУ днГн. Н по прокі'мен'Ъ глдголетв: Сподобн гдн вя вечеря сен сез гр'Ьуд сеурдннтисА ндмя. Блгословенв (сн гдн
160 посл'і'довднй ТВОА НД НДСХ, ібпрдвддн'і'^мх БЛГОСЛОВЕНХ (СИ ВЛКО, кра— іѵпрдьддні’емх твонмх. 6СН стый п МА ГДН БЖЕ ОТ(5ЦХ НДШН^'Х, н увдлкно и прослдвлсно НМА твое ВО Б^'іСН, дмннь. ГіЬдн гдн, млть мкоже суповд^омх нд ТА. клгослобе'нх 6СИ гдн, ндЬЧн ма ТВОНМХ. З^мн МА БЛГОСЛОВЕНХ ѴОПрДВДДНІН ТБ0НМН. Гдн, МЛ'ГК ТВОА ВО В'ЕіСХ, Д'Ьлв тво(-н нс презри: тсб'Е подобдстх Д'ВДЛД, ТСБ'К ПОДОБДСТ2 П'Ен’Й, ТСБ'К СЛДВД ПОДОБДЕТХ, ОЦ&, Н СнѴ, Н СТОМІ? д^ нын*Ь, н прненш, н во в*Ікн В’ѣкшвх, ДМННЬ. СірЕНННКХ: ИсПОЛННМХ КЕЧЕрНКК міѵгв^ ндші/: И ПріѴЧДА. И ПО ВОЗГЛДС'Ь сті^нры СТІ^ОБНЫ, Б8 НН^ЖЕ ГЛДГОЛЕМХ НД- СТ0АІ|)ЫА СТІ^Н. СтГ^х
Йсч^йн ;о" 161 Кя ЯГК«6 БОЗБЕДОуХ (5чн ЛАОИ, іКнвйіреліі? нд нёснЦй іяіпѵ очи рДВЯ ЕЯ рякй господіи СБОИуЯ, МКІѴ Очи рдвыни ЕЯ рЙкЙ госпожи сеоіа: ’ГДКСѴ очи НДШН КО ГД? ЕГЙ НДШСЛіЙ, дондежс оуціедритя ны. СтГ^я к: ПоланлЙн ндся, гдн, по- лінлЙн ндся, пкш по ліногй нспо'лнн- ^оллса оуннчнженІА: нднпдчс ндполннса ДЙШД НДШД ПОНОШСНІА ГОКзЙкі|1Н)(Я, н вуннчнженіА гордыня. Слдед, н нын^, Бгороднчсня. /Илтед с'і'дгіѵ сѵлиіѵнд кгопрінліЦд: Нын'Ь шпйірдсшн рДЕД П-ЕОСГО,’ влко, по глдголй ТБоеліЙ, ся лднролія; мкш внд'ѣс'гд бчн лаои спсснТе твое, Сін «угото'вдля пред лнцслая < ес^я лкдж, сб'&гя ео шкрокеніе газыкоіЕЯ, Н СЛДВЙ ЛКДСН ТБОН^Я ІНЛА^<Ф“ЛІАТ' Трнстое. По Оче ндшя: тройдрь
162 посл'Ёдоыніе прнлКчньшдгіѵсА прдздннкд, ИЛИ СТДПѴ, нлн днк Садка, н нын>Ь, кгороднчЕня: Н ІѵпКсТХ. Йі|1Е Я» (Гсть М-ЦД, нлн ННЯ ПОСТЯ, Н ДЛЛНЛУІД П'ВтО, ГЛДГОАН тропдрн СІА, КО ГЛАСЯ д: БцЕ ДБО рАД^ЙСА, БЛГОДДТНДА МрІЕ, ГДЬ СЯ ТОБОЮ; БЛГОСЛОБІНД ТЫ БЯ ЖЕНД^Я, н блгослокенз плодя іргкд ткоегіѵ, гакіѵ спсд роднлд (ЧИ д$шя ндшн^я. Поклоняд'. Слам: Кртнтелю ^ртокя, вс^я идея ПОМАНИ, ДД НЗБДБНМСА IV БЕЗЗАКОНІЙ НДШН^Я: ТЕБ1^ БО ДДДЕСА БЛГОДДТЬ МОАНТНСА ЗД ны. Поклоня Г Н нынИ;: /Полите дд ны гни дплн, стін БСН, ДД Н36ДКНМСА Іѵ Б*^ДЯ Н СКОрБЕНС ИМЯ КО Т^ПЛЫА ПрЕДСТДТЕЛН КО СПС^ СТАЯѵД^ОМЯ. Поклоня А Под ТВОЕ 6ЛГОІ?ТрОБІЕ ПОНБ'ѢгДЕМЯ Бце
163 кгирни БЦЕ, Л40Л(?НІА Н4Ш4 НЕ ПрЕ^ЗрИ ВО ІОБСТОАНІ'н, НО Ш Б*^Д2 НЗБ4ВН НЫ 6ДНН4 ’і’ГаА, 6ДНН4 БЛГОЕЛОВЕНН4А. Б13 ПОКЛОН4. Гдн Поллнл^н^ м. Слава, н нын'Ь Чтн4$шЙо ^ЕрЛТмя: НлАЕНЕЛЛЯ ГДН Н ЛАЯ БЛГОЕЛОВН, бтіі. Сірнннкг: Сын БЛГОЕЛОВЕН2 )(рТОЕ2 БГ2 Н4Ш2, ПрНЕНШ, Н во В’Екн гакш оу гр(ки>Б2 гім ВСЕГД4, нынИ; н К’ікшвя. ЛліННБ. В’Ьдомо 6^ДНЭ ЛІЛП’вѴ ПрЕДСТ’ОАТ’МЬ глдгоаетя: Цріо, Б^ Оу’ГБЕрДН, сукротн, мГрг оулінрн, гтый [ і»г?м обитель с’і’іо ] довр'і сохрани: прЕждЕ шшедшыа Отцы __т Г .4 Р •» І43БІКН ЭД4Л12 «Н ч Н крачі’к НДШІ? В2 СМЕНІН^Я П|)4БЕДНЫ^2 оучннн
164 ПОСЛ*КдОБДНІ< сучннн, Н НДСЯ Б2 ПОКДАНІН Н НСПО- В’Кдлнін прінмн, іакш Блгін н чело- К'ЬкоЛКБЕЦЗ. ПоСЕМХ ПОКЛОНЫ КЕЛНКІА трн, ГЛД— голкціе ья себ’Е нд коемждо поклонѣ ЛАЛТВЬ’ прпвндгіѵ бфрсмл. Гдн Н БЛКО ЖИВОТА МОЕГІѴ, Д^а праздности, оунЫНІА, лнбондчдліа и ПрДЗДНОСЛОБІА НС ддждь мн. Поклона БЕЛНКІН. ДЙ)(Я ЖЕ Ц'ІлОМ^ДрІА, СМНрЕНО- М?Др’ІА, ТЕрП^НІА Н ЛМББЕ ДДр^Н МН рдб$ тбоелаѴ. Поклона белнкін. 6н гдн црн, ддр^н ЛІН зр'ітн МОА ПрЕГр'ЬшСНІА, Н НЕ шгі?ЖДДГГН ердтд МОЕГІѴ: МКШ БЛГОСЛОБЕНЕ ьо В*Ккн ьікшкя, дмннь. Поклона белнкін. Тдже малыша поклонцібя ы, глдго- лкціе себ*Е ктан на кГнждо поклона: Бже, шчнстн ма гр*^шндго.п Н пакн
вгнрнн 165 Н пдкн, скон'ідбя поклоны, глдголсмх ЛАЛТ^’ БСИ бышеписдинЬН: Гдн Н БЛКО ЖНБОТА МОЕПѴ: иН ПОКЛОНЯ 6ДННК белнкін. Тля», ТрнстоЕ. Н поклоны три. Н по Оче ндша: Гдн помнлКн, ьі. Тажі млтьЛ Всестда трце, еднногеі|індА дсряслБо, НЕРАЗДѢЛЬНОЕ ЦрТБО, БсѢ^К КЛГН^Я БННД, КЛІГОКОЛН Я5Е Н СѴ ЛАнѢ грѢш- нѣмя, ОуТБЕрдН, БрДЗ^ЛАН СЕрДЦЕ ЛАОЕ, н кск мок шнлан сквернѣ, просвѣти МОК МЫСЛЬ, ДД БЫН^ СЛАБЛИ, ПОИ Н ПОКЛАНАНСА, И ГЛАГОЛИ: здння стя, (5ДНН2 гдь, інси гртоск, БЯ слдьЬ’ кгд ОЦА, АМИНЬ. Посемя: л т БЙди НМА ГДНЕ БЛГОСЛОБЕНО Ш нынѣ н до бѢка. Трижды. Н поклоны г. Слаба, н нынѣ: Таже
166 ПОСЛ'ІДОВДНЙ Тдже, Ардломя лг: Блгословлн гдд НД БСАКОЕ КрЕМА: Стр. 125, И АрДЛОМЯ рмд: Возиесі? та, бже мой: Н посемя, Достойно &чъ: Слдьд, и иын*ѣ: Гдн помилуй, трижды. Блігословн. Й БЫВДЕТХ КОНЕЧНЫЙ С5п&ТЯ. СІА ЖЕ БЫВДМТХ, 6 ГДД 6СГГЬ великій постх. ЛфЕ ЖЕ есть ина поста, и п'Ето ЛллнлЙд, по поклонца, и трнстоми, и по возглдсі: Мкіѵ твое ^сть цртво: Гдн ПОМИЛУЙ, БІ. Слдбд, н нын4і: И плкн, Гдн ПОМИЛУЙ, п трижды. Бдгослобн. Й иіпйтх. Нірс ЖЕ Бгх гдь, по трнстомх шпЙтнтслбный тропдрь дне, и шпйтх. йірЕ ЖЕ ^ОірЕШИ, ПО КОНЦ^ БЕЧЕрИН ГЛДГОЛН МЛТВ^ СІЙ БЕЛНКДГШ Бдсілід: БдГОСЛОБЕНХ 6СН КЛКО ВСЕДЕрЖНТЕЛМ, просв4тнвый ДЕНЬ св*Ктомя СОЛНЕЧНЫМИ, И но'ірь ОуАСННБыЙ ЗДрАМН ОГНЕННЫМИ, ежЕ
БСЧСрНН 167 илт’Ьнн ИМЯ СТЬІМИ жіел\я |же долготѣ ДГН прейти НДС/ СПОДОБИЛЯ (ПН, и ПрНБЛИЖИТНСА НДЧДЛІѴМ2 ноірн: оуслвішн моленіе ндніе, и ьс^я людей тбон^я, и всЕух идея прости БІѴЛкНДА и НІКШЛкНДА СОГр'ЬшСИІА. прінмн ВечерНАА ндшд мол^ні'ж, и ннзпослн множество МЛТИ ТВОА, и іредротя твонуя нд достоАніе тво'е: шст’Ьнн ндся стьімн твонмн дгглы: вошр^жн ндся ор^жіемя прдвды: шгрддн ндся истиною твоею: соблюди ндся силою твоею: нзкдвн ндся ш ксакдгш шестоанТлц И ВСАКДГиі ндв*Ітд сопротнвндгиі. поддждк же ндмя н ндстоАірТн вечеря ся прн^одАірею ноірію сонершегня7 стя^мнреня, везгр^шенх, вез- влдзненя7 Безмечтдненя, н вса дни живо- тд ндшегш, МЛТБДМИ СТЫА БЦЬЦИ БсНГ^Я СТЫ^Я и? Б'КкД БЛГО^ГОДИБШН^Я, дмннь. Чтн'Кнш^ю хер&?мя: Н Бывдетя (спустя. ВшеДШГ
ососооооооооо оооооооооооооаоооооо Кшсдше же кх трдлеЗД глаголема: „ >іа Г •> Г .. Ч Г *> 1ЛДАТХ оукозін0 Н НДСЫТАТСЛ^ и ко^кдлатх гдд взыскаюірін бгш0 жива К»дѴтх сердца н^а ва е’Гкх б4жд. Слаба, и нын«Ь 5 Гдн П.едінлйі, трижды. БдгоСЛОбЙ. Й блгослокластя сцГенннка трапезѣ. По гадені'и жг, Слдм, и нц^і. Беить чрйо тко» ітда трапеза, йм^іраА нБндго ^л^бд, ^ртд бЕд нашего, (Б негіѵже всакх гддын не еумнраета, мкоже рече ксЕ^а, второ- дн’гельннце, пнтдтель.. Н посема: Чтн'ЕншЬ'к ^ерІ?б?мг: Тдже: Возвеселила ны еен г,ди, на тво- ре'ні'нха тбон^х, й ех д'іл'Ь^а рйеі/ тко^к Бозрдді>еллсА. зндменасА нд ндег ек^та лнцд тьоегш гдн, ддл2 б(н кеселіе и.< ‘ иЭ ' 62 “РА1^
ЛКЛТВЫ ВЪ трдл/ук 169 КЗ ирдц’Ъ МОЕМЯ, ш плода пшеницы, кі'на Н &\ІЛ СКОЕГІѴ СуМНОЖИШДСА. бя мнр«Ь кк$пгк оусн^ и почіи, ілки) ты гдн, единаго нд оуповднін видная МА есн. Слдвд, н НЫН*Ь Гдн помилуй, трижды. Блгослокн. СірЕНнніег: НДЛ1Н БГ2, СКОіН БЛГОДДТТм Н '(ЛБ'ЬкОЛКБІЕМг, 6СЕГДД, НЫН'Ѣ н ирненш, Н ВО В'ЕкН ЬГЬ<ШКИ, ДМННБ. Начало
НДЧДЛО СИ ЕГОМЗ КСЛНКДГШ ПОбЕЧЕрІА ГлДГОЛЕТЗ сірінннкк: БѴгослобенз ЕГЗ НДШЗ: Н ндчнндмтх ЕрдтІА: Слдкд ТЕБ'Е ЕЖЕ НДШК, СЛДКД ТЕБ'Ё. рм НБНЫЙ: ТрНСТОЕ. ПрЕСТДА трце: Фче ндшк. Гдн ПОМИЛУЙ, КІ. Пріидите поклоннмса: трижды. Й ДЕІЕ, ДІ|1Е 6СТБ ПерВДА СЕДМНЦД келнкіа 'іЕтыредесАТннцьц начинаема: Бже, вз помоірь мои коими: Н нспол- ннкшіЙа сем^ пое'мз келнкін кдншнз. ЛірЕ ЖЕ ННЭ НД'ІИНДЕМЯ СИЦЕ: ВНЕГДД прнзкдтн мн^ оуслы'шд МА бгх правды моеа: кз скорей рдс- прострдннлз ма есн. Оуіредри ма, и оуслышн млткі? мом. Сьіноке челок’Йестін, докол'Ь тАжкосердіи; кск5»
великое повечеріе 171 н нціете лжи; оудики ГДК оуыышнтх НД НДСХ ІыЕтЯ ЗНДМеНДІА КСК^Н ЛМЕНТе сЛтЙ, И оу кадите, мкіѵ прпЕндго скоего: гдк оуыышнтх МА, ьнегдд К033КДТН МИ КХ Німк Гн’ікдйтееА, н не еогр’Ьшдйте: мже глаголете кх еердцд^х кдшн^х, нд лоад^х кдши^х оумнлнтеіА. Пожрите жертвѣ правды, И ОуПОЬДНТЕ нд гдд. /Иніѵзн глдголмтх: кто мкнтх ндмх БА ГД лица тьоегіо, гдн. Ддлх еі” ^л'іе кх «рдіуЬ моімх, ц> плода пшеницы, кінд н ^лед скоегш оумножншдсА. &х мнр'Ь кк&п'Ь оуснй н почГк: гакш ты гдн, единаго нд оупокднін все- лили МА €СН. Г^ди, дд не иростім ткоем іоелн- ншн мене, ниже гнікомх тконмх ндкджешн мене. Помилуй ма гдн, ідкш немоціенх нсц*Ълн ма г^н
172 і ЫЛИКСі дйші? МОИ, мои Оматка ш іаростн Око ГДН, НКЦ) СМАТОШДСА КСѴСТН МОА. И Д^ШД МОА СМАТКА 5гкліѵ: н ты ГДН, ДОКОЛ'Ь; ФкрДТНГА ГДН, НЗБДЬН спсн ма рддн млтн ткоел: Мкіѵ н’Ь'сть бя смерти помн- ндан теке, ьо дд'Ь же кто нспок,&т- са тев*^ Оутр^дн^сА козды^дніемя монмя, ндмын нд ьсак^ ноціь ложе мое, следдмн монмн постели " ' сѵмоч^. ’ мое, сѵБетшд^я ко кс^я крдз^я мо- Н)(я. СЭст^пнте ш мене ксн д^лдмірін Безздконі’е, гаіеш оуслы'шд гдь глася плд*ід мое г іѵ. ОусльГшд гдь моленіе мое, гдь млтк^ мои пр’ІАтя. Дд ПОСТЫДАТСА, Н СМАТ^ТСА КСН ЬрДЗН мон: ДД БОЗБрдТАТСА, Н оуеТЫДАТСА 5’ЬліѴ КСКОр*Ь. ОКОЛ'Ь, ГДН, ЗДБ^ДеШН МА до конца; докол'Ь ШБрдцідешн лнце тко'е
повечеріе 173 твое іѵ мене; Доколѣ лоложй со- Б'іткі КЯ дь’шн моей, БОЛѢЗНИ БК се'рдц’Ъ моема день и ноціь; Доколѣ кознесетсА врага мой на ма; Призри, «услышн ма гдн кже мой, просвѣти Очи мой, ДД НЕ когда оусн^ КЯ смерть. Дд не когда речета крага мой: еукр'Ьпн^сА на него. Ст&каюірін ми возрдді/нтсА, аіре подвижна. Дза же на мать тбом суповд^я: коз- рад1?етсА сердце мое <ѵ спсені’н ткое'мя. Боспок гдекн блгод'ЁАВшем^ мн'Е, и пой имени гда кышнагш. Призри, оуслкіши ма гдн кже мой, просвѣти очи мой, да не когда оусн? ва смерть: Да не когда речета врага мой: оукр'Ьпн^сА на него. Олава, и НЬІН’Ъ: л г г г Лллилвіа, аллнлъіа, аллнлКіа, слава текН; кже. Трижды. И поклоны Е Гдн
174 ВЕЛИКО? Гдн помилуй, трижды. Слава и нын'і: а тек'Е гдн, воздвнго^я дК’шІ5 кже мой нд та «уповала, дд Ц Ц мою,------------ дд не постыж^са во В'Кка, ниже посм'Ьюта мн са врдзн мон: Ибо всн терпА'ірін та, не постыдатса. Дд постыда'тса Безздконн{?юі|іін вотіре. Пі?тн твоа гдн, скажи мн, н стезАма твонмя ндЛн МА. Ндстдвн МА нд истинѣ твою, н нд^чн ма: мкіѵ тьі бсн вгя спса мой, и тевё терпка ве'св де'нь. Поманн іредріоты твоа со кткд Н НСБ'Ь- МДТН ГДН, н МЛТН ТВОА, МКІѴ с!?ть. Грт^я юности моед, Д'ЬнІА МОСГСО НС ПОМАНН, ТВОСН ПОЛІАНН МА ты, ради БЛГОСТН твое а гдн. Блга н права гдц сегіо ради здконоположнтя согр'ішдюірымя нд пі/тн. Ндстдвита КрІОТКІА нд сйда, ндЛнтх ПО
левечерГе 175 НДі/іНТЯ КрЮТКІА ПЬТСЛГХ СБ0НЛА2. Всн пі/тТе ГДНН МАТЬ Н ИСТИНА, взыскдюціымя дакота егш н скнд'І- н'іа сгіѵ. Рддн нмене твоегіо гдн, н йгчнстн гр^я мон, многя ко есть. Кто (ХСТЬ ЧСЛОК'ЕкЯ БОАНСА ГДД} Здконоположнтх емЬ’ нд пі/тн, рго'же нзво'лн. Д^ШД (ИЧО во клгн^я во- ДВорНТСА, Н С’ЕйА (ТІО НДСЛ’КдН’ГЯ Земли. Держдвд гдк боа'і|ін^са (тій» Н ЗАВ^ТЯ (;Г<Ѵ МВНТЯ НМЯ. Ф*ІН мой выні/ ко гді/, шею тон нсторгнетя и; с’Етн ноз»Ь мон. Прнзрн нд ма, н помнлі/н ма, гакш здннородя н нніря бсмь дзя. Скіѵркн сердца моегш «умножншдсА, иі ні?ждх мон^я нзведн ма. Внждк смнре'ніе мое н тр^дя мон, Н ІОСТДВН ВСА гр^н МОА. ВнЖДЬ ВрАГН МОА, мкш сумножншдсА, н нгндвнд*І- н'іемя нспрдведнымя вознендвнд'Ьшд ма. Соурднн
176 мнког Со^рДНН Д$И1К ЛАОЮ, Й Й36ДВН ЛАА, ДД не постыж&а, гакіѵ оупоьд^г нд та. НіЗЛОБНБІН Н ПрДВІН ПрНЛ'ІпЛА^СА ЛАН'Ё, мкіѵ потери*^ та гдн. Нзбдвн еже, інла ш бс^я ікорксй бгіѵ. „ д ТА гдн оупоьд^я, дд не по— &ЖЕТЫЖ&А БО Б*^К2, ПрАБДОН ТБОЕЮ НЗБДБН ЛАА, Й Й3ЛАН ЛАА. ПрНКЛОНИ КО ЛАН’Е 010(0 ТБОЕ, оускорн НЗАТН ЛАА. Б0ДН ЛАН Б2 БГД ЗДірнТИТЕЛА, Н Б2 ^0ЛА2 ПрНб'ЕжНЦІД, &КІ СПСТН ЛАА. Йкіѵ держдьд ТЛА О А, н ПрНБ'&КНіре лАое (тн ты: и нлаене тбоегіѵ рддн НДСТДБНШН ЛАА, Н ПрІПНТДЕШН ЛАА. Нзбедешн ЛАА ц> С^ТН йа, нже екрышд лаи:> іакш тк'і ^ен здірнтнтель лаон ГДН. Вя рЙц'Ь ТБОН й Предложй Д^(2 лао'н: НЗКДКНЛЯ ЛАА ^снг гдн гбже іитнны. ВозненлБнд'ілх (кн >р)(рднА- ірьіА і^і'гы «оті|іг: дз? -же нд гдд ОуПОБД^Я
помчсріс 177 оуповдр. йодрДД^ІОСА (ѵ млтн твоей, нд смиреніе мое, Б2 рйсд^х врджіи^х, СМАТеСА МОА И н возвеселюсл гакш прнзр'&х сей нд смиреніе мое, спдслх сен Е5 нйкдх дйші? мок. И н«Ксн мене здтворнлх вх рйсд^х врдгкін^х, постдьнлх (сн нд прострднн’Ь но?4 мои. Помилуй ма гдн, гакш скорблю, гаростію око ^мое, д!?шд сутрокд моа. Йкш нсчез'е вх болѣзни гкнво'тк мо'и, н АТТА МОА ВХ ВОЗДЫ- ^дніи^й: нзнемо'гке нищетою крѣпость МОА, Н --- л -------'----- СО вс^х врдгх мои)(х ббі^х поно- шеніе, н и стрд^х знд%мымк монмх: видащіи ма вонх б'Ькдшд ш мене. Здквенх кк^х іакш ме'ртвх ш „сердцд, бьГ)(х іікш сос^дх погі?Бле'нх. Мко> сльГшд^х гджденіе мншгн^х гкнвйщн^х <5крестх: внегдд сокрдтнсА нмх вкЙп’Ь нд МА, прІАТИ КІѴСТИ МОА СМАТОШДСА. СОСІДШМХ МОИМХ &>ЬлШ,
178 великое ПрІАТН ДІ?шК МОЮ СОбѢірДШД. Язя же нд та гдн оуповд^я, рѣ^я: ты ?сн БГЯ мон. Ея рЙй ТБ06Н жрек'ін мон, ИЗБДКН МА НЗ рі/кн врдгя мон^я, И Ш ГОНАфН^Я ма. Просвѣти лице твое нд рдкд твоего, спсн ма матію твоею. Гдн, да не постыжЙа, гакш прнзкд^я ТА, ДД ПОСТЫДАТСА и сче- сти кін, и снндІ?тя во ддя. Нѣмы дд Б^ТЯ оустны ЛКСТНВЫА, ГЛДГОАЮЦІЫА нд прдведндго кезздко'ніе, гордынею н оуннчнженіемя. Коль многое мно- жество багостн твоса гдн, юже скрьіля 6СН БОА^ірЫМСА теке, сод’ілдля есн оуповдюірымя НА ТА, ПрСД СЫНЫ человѣческими. СкрьГешн к^я вя тдннѣ лица твоегіо «5 МАтежд человѣческд: покрыешн н^я вя кровѣ и) прерѣкд- ніа мзыкя. Блгослове'ня гдь, гаки? оуднкн МАТЬ свою во грддѣ ѵогрд- ждснТа
поыч^іе 179* ЖДЕН’ІА. Л32 ЖЕ КО НЗЕТ^ПЛЕНІН Л1ОЕЛГХ-, ШБЕрЖЕН'Х СЕМЬ Б ЛНЦД ОЧІМ ч'коек: »гш рддн оуслышдлх (СН ГАДС2 Л\ЛЧ’ЬКІ Л\ОЕА? КНЕГДД коззкд^я К'Х ТЕбНЕ. ЙОЗЛККНЧ’Е гдд кен ПрПБНІН ргш, ГДКШ НЕ'ГННЫ КЗЫЕКДЕТК гдь н КОЗДДе'п'Б НЗАНШЕ Ч'КОрЖЦІЫЛАХ гордыни. /И1?ЖДНТЕЕА, Н ДД КрЬпНЧ'ЕА ЕЕрДЦЕ кдше^ кен оупокдмірТн нд гдд. ЖНБЫН К2 поліоірн кышнжгш, кя КрОК’Ь БГД НБНДГШ КОДКорНТЕЖ. Речетб гдекн: зде'г&іннкя мой еен, н ПрНБ*^ЖНІ|ІЕп Л1ОЕ, БГЯ МОЙ, Н ОуПОКДК НД НЕГО. Йі«О ТОН НЗБДКН>ГХ ТА Ш Е’ЬѴгН ЛОКЧН, Н Ш ЕЛОКЕЕЕ ЛІЖ'ГЕЖНД. ІІЛЕЦ1ЛМ ЕКОНЛЛД ІѴЕ’ЬнН'ГЯ ТА, Н ПОД КрНА*Ё 6ГШ НДД*^ЕШНЕА. Ор^ЖІЕЛ\Х ѴиКЫДЕЧ’Х Ч'А НЕТННД 6ІЧѴ, не оукон- ШНЕА Ш НОЦ1НДГѴУ, Ш ЕЧ’р’ЬлЫ ЛЕЧАірІА КО ДНН, Ш КЕірН КО 'ГЬМ'Е ПрЕуОДЖірІА
180 велнкое пре^одАірІА, <Б срлирд и К'Есд полі?- денндпѵ. Пддечх іо етрдны чьсел ТьІІСАЦІД, Н ТМД ІѴДКН^М текі, кя текН; же не прнвлнжнтіА. Оедче Оінмд тьонмд смотрншн, н вод- ддан'іс грНаііннкшвх вудрншн. Мкш ты гдн, оуповдн'іе мое, бышнаго положнля (пн прнв’Ежнціе твое. Не пріндетя кх тев'Е бло, н рлнд, не прнвлнжнтсА т'Ьлесн ч’воелй/. Йкш дггдшмк сконмя ЗД ПОБИТЬ <Ѵ 'Геб’Е, СО^рЛНН'ГН ТА 80 ЬСІ^’Й пЬче^х чьо- н^х. Нд рйм^я Бодм^чя та, дд не когдл преткнешн ш кдменв ногі тбом. Нд дспідд н кдсілГскд НДСТ&ПНШН, н поперешн лькд н бміа. Йкш нд ма оупокд, н ндкдьлк н: покрмк н, гакш поднд нма мое. Воззовете ко мн*Е, н оумышк’ его: іх ннмя (і'імь вя екоркн, ндмі/ (то, н проелдмм {го: Долготою
поычірі'с 181 Долготою дней исполню ргш, и мелю спсеніе мое. Слдкд, и нын*Ь: 0 9 Дллнл^ід, дллнлйд, дллнлй'д, слдкд *тсе*Е бжі. Трижды. Гдн помилуй, трижды. Слд'вд, и нын>і: Яіре есгг<‘ по'стя, поклоны три. Тдже начинаема глдголдтн сті’^н со слддкоп*Ініемг, не ско'рш, и велнкнмх глдсомг. Первый лика: Са ндми БГ2, ^мзЙм’Ейте газьіцы, и покдрАЙтесА: ЙІкш сг ндми бгя. ЕторыЙ лика, тожде. Тдже по чннЬ1 кГнждо анка свой стГуз. Первый лйів: Оуслышнте до посл’Ёднн^а земли: Йксѵ сг ндми Бгг. ВторыЙ
182 ВЕЛИКОЕ Вторый лика: 7ИогЙ|Гін покарАЙТЕСА: Йкіѵ іа нд'мн вГа. Лі|1Е БО ПДКН ВОЗМОЖЕТЕ, Н ПДКН поБ'Іжде'нн будете: Мкіѵ п ндмн ДІ|ІЕ ^ОВ^ТХ ІОБ*Ѣі|1ДКДЕТЕ БГВ. Н ИЖЕ разорнтз гдь.: ІЙкш іа нами вга. ТГ Г V V г Н (ЛОКО, (*ЖЕ ДірЕ, К03ГЛДГОЛЕТЕ, НЕ прЕБ^дЕта ва кдса: Мкш сх нами вГа. Страна же ва'шЕгю не субонлкА, ниже см5?тнлча: Мкіѵ іа нами вга. Гдд же бгд ндшего того интима, н той будете ндма ва страна: Йкш са намн вга. И Д1|ІЕ НД НЕГО НДД'ІАСА кйді/, кЙдЕта мнН; во шибеніе: Мкіѵ іа намн вга. Н оупокаА в^дй нд него, н ігіді#- іа нма: Йки> іа намн кЕа.
ПОВГіЕріЕ 183 СЁ д'зх н д'С'ги, гаже лай ддде кга: ЙІКШ СХ НДЛАИ КГХ. Лнді'е )(ОДАІ|ЛН БО Ч’КЛА’І, БНД'ЬшД сб’І’тх: велій Йіаѵ са ндлан кгх. Жнк^фіи БО стрдн’Е й с'Кни смірг- н’Ьй, сб'Етх возеіАе’ГХ нд вы: Йка» СХ НДЛАН КГХ. лл Ч Л / .• ІЙка» СРгрочд родніА налай-, снх, и дддс'са ндлах: Миш сх ндлан кгя." бгіоже НД'ІДЛБСТБО БКИП’к нд рДЛА'Ь егю: Мкю СХ НДЛАН 6ГХ. И ЛАНрд ргАО н’і'і’гк предала: ІЙкю СХ НДЛАН 6ГХ. И ндрнцде’ГСА Йлаа бги-\ келйкд сок’іч’д дгглх: Мкіѵ п ^ндлаи кгх. Ч^денх сок’Ктннкх: Мкт іа ндлан ЕГХ. Бгх крупою, клдс'гй'гель, ндчдак- ННКХ ЛАНрД: Мкш (X НДЛАН кгх. Оцх
184 кмнкое А ЯЛ Оцх еЙд^шдгіѵ в'Екд: йкш сх НДМИ БГХ. Нспо'лнившымх же са сті^шмх, іакш ПрСДрНКА, ПОСТСА. Сх ндми вгх, ^ідз^м^йте идыцы, И ГІОКДрАН'ГНА: ЙІКШ СХ НДМИ БГХ. И паки единицею й Окою лнкй. Слдкд: Первый лига: Сх ндми бгх: Н нын'і: ВторьСй, тожде. Тдже двд лнкд ккйп'і: «г л ІЙКІѴ сх НДМИ БГХ. И ДБІе НДСТОАірыА тропдрн. Первый лига: День прешедх, влгоддрм та гдн, ве*<ерх7 прош&, сх иоірі'н вед гр^д поддждь ми спсе, и спсн ма. Вторый лига. Слдкд: День прешегдх7 славословлю та влко, ве*іерх? прошЙ, сх ноірію всзсовлдзнстко поддждь ми спсе, й спей ма. Дм
покгири 185 Дкд лнісд. И нынъ: День прешедя, пѢснослоблм та гтын, кечеря, ироній, « ноціін не- ндьѣтеня поддждь мн спсе, н спд- сн МА. бкйпѣ дкд анка: Безплотное естество ^ерЛілчкое, немолчными пѣсньмн та слдбосло- БАТЯ. сердфГмн, ПрСБОЗНОСАТЗ: ДГГЛШК2 ІестокрнльнДА жнкштнда непрестднными глдсы ------------- Х( БШИНСТВД трнетымн п'Кснкмн кое^бдлАютз. Прежде ко сын Оцк, тьоего снд: н рдкночеетнд носан д^д жнзнн7 трцы іаклАешн нераздѣль- ное. ПрестдА дбо мтн бжіа, й нже слова сдмокндцы н іл^гн: пррижк же н мчнкх бсн лнцы ’ ‘ смерти^ нм&ре И СОЕСЗНДЧДЛкНЛ 'ГА КСА ТА *> л (♦СН НМЛ 11) н •»г і, га Кіо кез- жнзнк: ш кс*^2 молнтесА
186 БІЛНКОС моантесд прна'Ьжніо, гаіоѵ ксн 6СЛАЫ 62 К'ідддя. Да пре'аестн НЗБЛКЛЬІШСА л^каьдгш, дгглкск^к бопіе'лля п&нь: стый, стый, стый, трнстын гдн, ПОМИЛУЙ Н СПСН НДС2, ДМННЬ. Н АКіе ННЗКНЛЮ глдсолю: X & .’Ь'рЙо КО единаго КГА ОЦД 6СС- |ЦІДСрЖНТСЛА, ТбОрЦД нкь’ Й ЗСЛЫИ, биднмылая же бстмя н некнднліылля. в Н ьо Единаго гдд ?ни Х?*™’ БЖІА единороднаго, НЖЕ ш оцд рожденнаго прежде кс^в кікк: ск*Кта ці ск'Бгд, бгд истинна оі кга истинна, рожденна, не сотаоренна, едннос$ірнд г оц$, нмже бсж кбГіид. Нася ради 'іелобткя, н нашегш ради спсен'іж сшедшаго сх нкся, н боплотнкшдгосд ш д](а ста н мрін дбы, н вочело- X Б'Кчшасд. Распдтаго же за ны при понтГнст'Ьмх пілат'ѣ, н стрдддкша, н
ПОВЕЧЕРІЕ 187 Й ПОГрЕБЕНД. Н ВОСКрЕСШДГО В2 ’ГріЧ’ІН 6 ДЕНЬ, ПО ІІНСДНІ0ЛАХ. И БОЗШЕДШДГО 5 НД НБСД, И С'ЪдАЦМ ІОДЕСН&Ю ОЦА. И пдкн грАД&цмго СО САДКОЮ Й?ДНТН 5 ЖНВЫМХ Й МврТВЫЛЖ, (ХГОЖЕ црТВі’ю НЕ бЙ’дЕ’ГХ КОНЦА. И Б2 Д^Д С’ГДГО, ГДД ЖИВО- И ТВОрАірДГО, ИЖЕ 25 С>ЦА НС)(ОДАірДГО, НЖЕ СО ОЦЕМ2 Й СНОЛАБ СПОКЛДНАЕЛАД й сслдкнлдд, глдголдкшдго пороки. Во 6ДННІІ стйю, сокорн^м й лгілкскЬ’ю д цркоьь. Нспо&*ід^к ЗДННО КрірЕНІЕ, ВО ШСТДВАЕНІЕ Гр'Ь^и.’Б'Х. ЧдЮ ВОСКрнІА ДІ лАЕртвыух: И ЖИЗНИ кЙдЁ’ірдгіѵ В'ЕкД, 61 АМИНЬ. И АБІЕ, ПрЕСТДА: ВСА ГЛАГОЛЮТСА ПО ДБДЖДЫ, КрОЛД*С ПрЕСТЛА ВЛЧЦЕ, 6ЖЕ ГЛДГОЛЕТСА ТрИЖДЫ. ГІрЕС'ГЛА ВЛЧЦЕ БЦЕ, МОЛИ Ш НДС2 гр’Ешныдх. Вса
188 велнког ЙСА НБНК1А СИЛЫ ЕТЫ^Е ДгЕлЯ И др^дггля молите іѵ идея гр*ішны^х. С’Гы'й ішХнне прроіЕ, й прити, й КрТНТЕЛН ГДД НДШЕГШ ІИЕД ДОТА, моли ІО ИДЕЯ гр^ШНЫ^Е. фтТн СЛД&НІН дплн7 прроцы й МЧНЦК1, Й КСН СТШ, МОЛИТЕ IV ИДЕЯ гр*ѣ'шны^2. ПрПБНІИ Й КГОНОСНІН Отцьг ндшн, ПДСТЫрІЕ И ОуіНТСЛІЕ КСЕЛЕННЫА, МОЛИТЕ Ш НМЕ Гр*ЬшНЫ^2. Зд’Ь' ЖЕ ГЛДГОЛЕТСЖ И ЕТЫН хрдмд. Непоб’Іднмда, и непостнжимда, й БЖЕЕТКЕННДА ЕНЛО ЧТНДГШ Й ЖНКОТКорА- 1|1ДГШ кртл, НЕ ШЕТДБН ИДЕЯ I Бже, ипйгтн идея гр'Ешны^з. Бже, шчнстн ндез гр*Кшны^з7 ПОМИЛУЙ НДЕ2. Тдже: ТриЕТОЕ. ПрЕЕТДА трце: Оте ндше: "“I Гр^ШНЫ^. ’р'ЕшНЫ^З. ІѴЧНЕТН ИДЕЯ Гр*КшнЫ^37 И Н поемя
ПОВГИрІе 189 Н поемя тропдрн сіа кя понед*Ълк- кя среді? кнерд, во глася ь. ірНЛ^НТСА прдздннкя, гропдрк праздника.] Лтн сэчн мои ^рте кже, вя смерть, дд не на ннкя н г *г |4іШ ЖС Пі поемх ті Проск'_ не когда оусн# когда рече'тя враги мой: оукр'Ьпн^сА него. Слдкд: Заступники дУшн моса кУди вже, гака» посредѣ ^ождй с^тей многн^я, ЙЗБДБИ ма а» нн^я, н спей МА Блже, гака» 'ілк'ЪколкЕеця. Н нын'Ь, кгородиченя: ЙІка» не нмдмы дерзнокенІА зд премншгІА гр^й НДША? теке рождшдгосА моли, ты иже а, вце дво: много» ко можетя моленіе мтрнее ко Блгосердік влкн. не презри гр^шны^я мольбы Бсе-і'тдА, гака, млтивя есть, и
190 ЫЛНКОС н таги ллогіи7 иже и стрдда'ти іѵ нася ндкодикын. Ямы тропари во вторники и кк четвертокк ве'черд, ко глася и: Невидимы^ краги мой^2 насыпа- ніе к'Есн ГДИ, И ОКЛАННЫА плоти Лаоса неможеніе к*Іси созддвыи ма. т«Ьмже в? рЙц'Ь твои предай дй^и МОЙ, ПОКрЫН мЛ КрНАОМД ТВОСА блгости, дд не когда суснй кя смерть, й румныл мон очи просвѣти 62 нд- слджденіе кжесткенны^г слоке'іся ткон^я, й ВОЗДВИГНИ ма во времА влгопотрекно кя ткоемй слдЕословТн, гакіѵ едннх КЛГ2 й члк*Ьсолккецг. Сті^Я: Призри, й оуелкіши МА, гдн Бже^мо'й: Йкіѵ стрдшеиз ейдк твои гдн, ДГГЛІѴМ2 ПреДСТОАЛ1|1ЫМХ, ЧМОВ'ЮсШМХ ВБОДНМЫМ2, КНИГАМИ рДЗГНБД%МЫМ2, Д'ЬліОМИ
191 поксчсри Д'ІАІѴМЯ НСПЫТ^МЫМЯ, ПОМЫСЛШМЯ НСТАЗ^ЛЛЫМЯ: кГй сЙдЯ кЙдЕТЯ МН'Ё ЗДЧДТОМІ? БО гр’ѣс^дг^ КТО МН ПЛАМЕНЬ оугмнтя} кто мн тьм? прось'Ьтнтх; ДІ|ІЕ НЕ ТЫ ГДИ, ПОМНлйшН МА, гакіѵ ЧЛВ*ЪкОАКБЕЦЯ. СлдВД: Слезы ми даждь еже, га ко же иногда жеи'Е Гшниц'Ь: и сподоби ма іѵмо- ЧНТН НОЗ’Ь ТВОИ, ИЖЕ МА (V пі?тн ПрЕЛЕСТН СКОКОДНКШЫА, Н мѵро БЛГО- ^(ЛНІА теб*Е прнноснтн, ЖНТІЕ чисто, ПОКДАНІЕМ8 МН СОЗДАННОЕ, ДД сусльіш^ Н Д32 желаемый тбо'и глася: Б’Ірд ТКОА СПСЕ ТА, ИДИ КЯ МНр’Е И НЫН*Ъ, БГОрОДНЧЕНЯ: Не постыдили, бце, надеЗецХ ч'кок НМ«Ьа, СПДебсА, ПрЕДСТДТЕЛЬСТВО ТБОЕ СТАЖДКЯ , ПрСЧТАА, НЕ су ко кса: ПОЖЕНІ? крдги МОА, Н ПОБ'ЬждЙ А, КО 6ДННХ ІѴБОЛкГнсА, ИКІѴ ВЯ БроНА кро'кя
192 БМНКОГ Н Б«ЛЛОГІ?1|ІІ?К тн: ЛЛЛТКЛЛЛН ТВОНМН, ТВОЮ БЛЧЦЕ., Н БОЗ- твоелій КрОБЯ ТВОИ, ПОМОірЬ-, Л10ЛАСА ВОПІЮ СПСН МА стдвн мд іѵ мрдчндгсѵ СНД КЯ слдбосло'бію, силою нз теве боплоггнб- ШДГІѴСА СНД БЖІА. Гдн помилуй, м. Сллбд, н ньГн'Ь: Чтн’Кнш^ю )(ср?бТмя: Йліснсмя ГДННЛѴЯ БЛГОСЛОБН, ОТЧС. Ьрей: /Натбдмн сты^к Оч'бця нд- шн^я, гдн інсс ^рте кжіс ндівя? по- мнл^й ндся? дмннь. ____Н млтві? сію вслнкдпѵ вдсГлід: У* М КІА НЗБДБН ’ГЬМ'Е ПрС^ОДАірІА. Прінмн жертвѣ вечернюю р^кя ндшн^я возд'Ехн'й. (лподовн же ндся н ноірнос попрніре БСЗ ГДН-, НЗБДБЛЕН НДСЯ IV ВСА— СТр'ЬлЫ ЛСЧ'Аір'іА БО ДНИ, НДСЯ И IV БСа'кІА БЕірН БО
193 ПОМЫСАШМХ И ПОПЕЧЕНІЕ, егкі НА С'ГрДШ- повпіри Б<3 поро'кд пренчн, НЕНОШЕНЫ ш ЗЛЬІ^Х. И И3БДКН НДСХ Ш БСАКДГШ см^і|іеніа н боазнн, мян Е5 дідболд НДЛ\Х ПрИВЫБАКфІА. Ддрі/Й ДІ?ШДМХ Н4ШЫМХ СулиіАЕНІЕ, НДШЫМХ Н'ЬліХ Н ПрДБЕДН*&МХ ТБОЕМХ С^Д*Ё ИСПЫТАНІА. ПрНГБОЗДН С’ГрА^ ТБОЕМК ПЛШЧ'Н НДША, н оумЕртьн суды НДША сёірыА нд земли: дд н соннымх КЕЗМОЛБІЕМХ ПрОСБ'ЬгНЛПА Зр'ЕніЕЛІХ С^ДЕКХ П'БОН^Х. СЭНМН ЖЕ Ш НДЕХ БСАКОЕ МЕ'І'ГДНІЕ НЕПОДОБНОЕ, Н ПО^О'ГЬ кредн^. ЁОЗС>ГДБН ЖЕ НДСХ БО БрЕМА МОЛНТБЫ, Оу'ГБЕржДЕНЫ БХ I И ПрЕСП*ІБДНІ|1ЫА БХ ЗДПОБ*ЪдЕ^Х ТБО- н^х, блгоболе'ніемх, и 6ЛДГОСФІК здннородндгш (НД ТБОЕГШ: (X ННМЖЕ БЛГО(ЛОБЕНХ е(Н, ЕХ ПрЕРГЫМХ, Н БЛГНМХ, Н ЖНБ0ТБ0|)АІ|1НМХ ТБОИМХ Б'Ір'Ь, ДХОМХ
194 ВСЛИКОС Д^ОМЬ, НЫН'Ь и приснш, И КО К'&кн Б'ЬкіѴКБ, ДЛІННЬ. И дкіі: Пріидите, поклоннмса: трижды. И поклоны г. Тдже '|гдломх и: ПомйлУй ма кжг, по келиц^н милости тьое'й, й по множествѣ іредротя тбон^б, почисти кезздко'ніе мое. Ндипдче шмын ма іѵ кезздко'иІА моегіѵ, и іѵ гр'Цд мое гео оочистн ма. Ёііоѵ Беззаконіе мое Хда знлм, й гр«^г мой предо мноЪ есть ккін^. ТеБ*Ё 0днном^ согр'Ъшн^Б, й л^кдкое пре/ ТОБОК СОТБОрН^Б. Мкю ДА іопрлкдйшн- СА БО СЛОвесЁ^Б ТБОИ^Б, Й ІІОК'ЬдНШН внегда садити тн. Се' во бб кезздко'нін^Б ЗДЧ4Т2 ^СМБ, Й БО Гр’Ьс'^Б рОДН МА МДТН МОА. Се БО истинѣ БОЗЛК6НЛЯ есн, КеЗБ^СТИДА Й ТДЙНДА премудрости ТБОСА МКНЛБ МН 0СН. СОкропиши МА ѴССѴОПОМ2
повечеріе 195 мн«6 вже, і оутров’Ь моей. Не іовержн мене 1 Ч *Э Ч-* _ \ г*^ ѵссіѵпомя, н іѵчнір&’сА: шмыешн ли, и паче сн^га сув’ЬлксА. СлЕ моемЙ ддсн радость и веселіе: козрад^ктсА киити смнренныА. СЭкратн лице твое Гѵ гр'Еуя мои^б, и кса кедддкіѵнІА моа шчнстн. Сердце чисто содиждн бо И Д$дЯ ПрДБХ ШБНОБН БО Гѵ -гт Г" д ч СУ ЛНЦД ТЕОИТѴ Н ТКОеГѴУ СТДГѴУ НЕ шнмн іѵ мене. йозддждь мн рддость спсе'нід твоегѵо, н Д^олгх блчннмк «утверди ма. Нд$?ч§ везздкіѵнныА пйтсмк твоими, й нечестнБіи кх ТСБ'Ё ІѴБрДТАТСА. НЗБДВИ МА (V кровей кже, вже спсенід моегіѵ, В03- рддЙтсА азкГкя мо'й прдвд'Ь твоей. Гдн, суетнѣ мой шве'рзеши, и суета МОА ЕОЗВ'ЬтАТг ^БДЛ§ ТБОН. ІІІКІѴ діре бы вос^от’Ьлг еси жертвы, ддля бьі^х оукш: всесожже'нІА не блго- болншн
196 КМНКОІ волиши. Жертва кгУ д^2 сокрУшенх, сердце сокрУшенно и смиренно кгя не оуннчнжнт’х. О укажи гдн, блго- воленіемх твоимх сішид, и дд <°- ЗИЖдУтСА С’пЕны іерУгДЛНЛАСКІА. Тогдд елговолишн жертвУ правды, возноше- ніе и всссожсгдемдА: тогда возлоекдтя нд (Злтдрь твои тельцы. Гдн, суслыши молитвУ вопль мой кх тек1^ дд пріидетх. Не шврдтй лнцд твоегш "* воныке дціе день скорБлію, ко мн'Е оууо твое: воньже і Мкю нсчезошд мои, н МА. гакіѵ ш мене: приклони дціе день призовУ та, скорш оуслышн дкімх днГе мон, Н КІѴСТИ МОА мкш сУшнло сосдошл- са. ОуАЗвенх кы^я гакіѵ трдвд, й нзсше сердце мое, ідкш здбы^2 снести ^л'Ебх мои. СО глдсд ВОЗДЫ)(ДНІА мо- егш, прнльпе кость моа плоти мое'й. ОуПОДОКИ^ГА
повечеріе 197 ОуПОДОБН^ЕА НЕАЕЫТН пЛ’ГЫНН'Ьи, Бкі^Я акш ноцжый ьрдня нд нырнцін. Бд^я, й бы^я аки) птеіцд, іѵео'ба- Ц1ДАЕА НД ЗД'Е. Ве'еБ ДЕНЬ ПОНОШД^ ЛАИ кради ЛАОИ, И уКАЛАЦИН ЛАА МНОЮ КЛЕНА^ЕА. ЗДНЕ ПЕПЕЛЯ іаКОІ ^Л’КкЯ гадл^х9 н родя. іакѵо пріндЕ ткон пнтн л\ое сх плдчьмх расткорАуя. СЭ лнцд ГнНТкд ТКОЕГѴО н іароЕТн ткоеа, іакіѵ бознеея ннз- КЕрГЛЯ ЛАА (ІСИ. ДнГе МОН МКШ с4Гнк СуКЛОННШДСА, Н ДЗЯ іакѵо {'Ено НЗС^О^Я. Тьі ЖЕ ГДН, КО К*ЬЛКЯ ПрЕБЫКДЕШН, Н ПДЛААТк ТКОА КЯ рО^ДЯ Й Ты коскрЕ^я оуцидрншн сТшнд: КрЕЛАА «уЦІЕДрИТН рго, ИКЮ БрЕ^ЛАА. Йкш БЛГОКОЛНШД рДБН КДЛАЕНІЕ (ІГІѴ, Н ПЕ'рЕ’Гк ргш ОуЦІЕДрАТЯ. И СуБОАТЕА гаЗкГцЫ іТлАЕНЕ ГДНАр н КЕН ЦДріЕ ЗЕЛАСТІН ЕЛДВЫ ТКОЕА. Г/ІКШ ЕОЗИЖДЕТЯ ГДк СІѴОНД, Н іаКИТЕА КО ЕЛДК*Ь
198 вмнкос сыны оумерфвленныі^х: БХ СІ'іОН'Ь НМА ГДНС, КО СЛДБ'Ь СБОСИ. Прндр'Е НД МОЛИТЬ}? смиренными, и нс оуничижн молс'ніа Н^Х. Дд НДПНШСТСА СІС БХ родх ННХ, И ЛМДІС ЗНЖДСМІН БОСМБДЛАТХ ГДД. гёікіѵ прнниче СХ ВЫСОТЫ СТЫА скоса, гдь сх нксе нд землк призр'Ё: Оуслышлтн БОЗДЫМДНІ’с ІѴКОБДННЫМХ, рдзр'Ьшнтн ' ' ЁОЗК'ЬтнТН И 6ПѴ ВО ісрЙдлнм'Ь. Внегда сократиса лкдеми кк^’п'Ь, и цдр^мх (5?кс рдкотдтн гдскн. СЭб’Ьіцд на пйтн крѣпости егіѵ., оумдлсніс дней мон^х козк'Ьстн мн. Не бозбсдн мене бх преполоБеніе дне'н мон^х, ьх род'Ь родіѵвх Л’ітд ТБОА. ЁХ НД'МЛ'^Х ТЫ ГДН, З^ЛЛ» ІѴСНО6ДЛХ 6СН7 н д«Ьлд р}?К>? ТБО0М С#ТБ НБСД. Тд ПОГНЕНЬТХ, ты же прсБЫБдешн: и вса гаки; рнзд ? / *> » Г Л •• Г н гаки? Одеждъ сшшн 9 И
повічсри 199 и изм'Ьнатса. Ты же тонжде ^сн, н л'ктд тбоа не шсіЯд'ЬЪтя. Сынокс рДБ2 тконух КЛЛАТСА, Н С'КмА Н^2 ко Ь’Екг НСПрДКИТСА. _ /Илткд мдндссім цдрЯ №дГнскд: »*ди кседержнтелм, кже От^цх 3|ндшн^2, дкрддмокх, н иддкокх, и ідкшклц и с'Емене н^х прдкедндгш: соткорнкын нко н земли со ксек Л&1ОТОК Н^2, СЬАЗДКЫН море СЛ0К0ЛЛ2 поксл*Кніа 'г&оегш, здклкінкын кез- дн^7 н здпечдтсткокдкын м стрдш- нкілах н слдкнымх нменемх тконмх, егоже бса боатса, н трепеір^тх 55 лнцд силы ткоса гдкш непостоянно келнколФпіе слдкы ткоса , н не- стерпимъ гн4?кх, с'гкі нд гр^шннкн прсіренІА ткосіхѵ. БезмНгрнд же и ^йкш ннктоже постоитъ пред кмнкол*Епімш СЛАБЫ ТБоел/ нензсл'Ёдокдннд
200 великое ШБ'ѢірДНІА вышній, ; и много- КААНСА Ш ЗЛОБДДЪ оставленіе согр'ішнк- нензсл*Кдовднн<і милость твоего»: тьГ ко есн гдь Блгоѣтрокена, долготерпелива мнлостньх, и “ человеческн^а. Ты гдн, по множе- ствѣ БЛГОСТН ТБОСА, О»БешЛЛ2 0СН г .. о <7 Л „ 1 г ПОМАНИ Н шымя тев^, н множествомъ іредро'тя твон^ъ, сопред^лила есн помааніе гре'шннкіѵмя во спсеніе. Ты оувш гдн Еже силъ, не положила (ин по- кдАн'іе праведнымъ, дврддмѣ и ГсддкѢ и мкшвѣ, не согрешнвшымъ теке. Но ПОЛОЖИЛЪ 6СН ПОКДАНІе нд мн^ гр^шнемъ: здне согр^ши^ъ пдіе числа песка морскаго». ОумножншдсА веззакожІА кезздкоУнІА моа: н н^смь досто'инъ воззрѣти, н видѣти высотѣ нбнѢм о» мноЖествд неправда моида. Ола- МОА, ГДН, ОуМНОЖНШДСА чена
сплоѵѵ к ѵъоянж к -юя счлѵ РН и <г итиѴ хУжѴ ОЯ рнѵчѵ ѴЛл нѵѵяУ и сизоя<ь ндпоѵиѵѵ иъЕонѵѵ ои с **> / л Т Л нгпэлзэ ѵт^э ѵнноъэоУэн тми СЯОЯЪ Ч.ЬЭО-іуЯ мэя нтняи ^).НѴѴ ‘•ѴзУнгЬмПІ КЯЭ 1ЭЯЗЯ НЭЭ іяъ •нѵѵѵэЕ яХннѴоиэнэсІи хя ѵѵѵ к X ь -^ЯП ЭЗДИН схХиоѵѵ хѵсл5 нпвѴнѵяоі КЯѴЯОѴіКѴік КЯ^Ч КЯ ЭЖИ}{ иѵѵиоѵѵ шѵчнрмі’ЕЕзя оз жзѵѵ иэ^иои эн и ‘ниг нзтт снѴя иѵѵ изтт ^ѵзѵѵоиг / С к У & X йтоои он :кѵѵдія яЕѵ уоіѵ ѵінтяѵЕЕэя и ‘-зУит^.1101 кУит^Л-іоз :нли -ояѵѵэ зяз.іі сп ѵяээскь сѵЬѴс!» ѴНЯіѴОЯ х і *»• к / у муноѵянои фмнн ц -клнояъ нін^ѵэяои ИІЧЯИНРСІУоЗ ЭН Н ‘'4'ЭОЗЛі НѴОЯ ИІЧЯ л х І> к / Л -ийояъоз эн ^клиоояъоэ поясъ Ѵзои эояуя^ѵ н ‘-«ояъ яъзоЗи кУѵяірняоЛи энгЕ :ѵінэѵягѵэт ніѵ чъзън и сѵзоѵѵ к "X с 1 л е к іяяѵѵя нъэая&оя к к хс -Е^іѴЗЖ НРѴѴ&ЛО нигшониг яѵѵзЭ КНЭк оя 6ніѵіян ЭН З&Э юг энЬкіяои •• /
202 великое моегш: мкш ТА ПОЕТХ кса сила НБНДА, Н ТВОА ^'с'Гк ІЛЛКЛ ВО К'ЕкН КІКШКХ, ДЛЛННК. ТристоЕ. Поклоны три. ІЬестда тоце: . ЧЕ ндшх: О1 , ]К , „ Возгласи Інкш твое рстк цртко: И тропари на, ко глася в: Помилуй НДСХ ГДН, ПОМИЛУЙ ндсх: ВСАКДГШ БО ШВ'ЕтД НЕДО^М'КкЦИ, СІИ ТН ЛАОЛНТК^ МКШ ВЛЦ’Ь гр’Ешніи прн- носнліх: помнлКЙ ндсх. Сда'кд: Гдн, поллнлі/н ндсх: нд та во «уповд^оллх, НЕ ПрОГН^БДНСА НД НБІ 5«ЬліО, НИЖЕ ПОЛААНН БЕЗЗДКОНІН ндшн^х: но прнзрн н нкін'Ь мкш блго- і/трокЕнх, н нзкдкн ны ш крдгх НДШН)(Х: ты БО дсн КГХ НДШХ, Н МЫ ЛКДІЕ ТКОН, КСН Д'ЬлА рйсй твори, Н НАЛА твое прнзыва'Емх. Й ны'н4: /НнЛОСЕрд'ІА двери ШБЕрЗН НДМХ БЛГОСЛОВЕННДА
ПОЮЧЕріЕ 203 СПСЕНІЕ БЛГОСЛОКЕННДА КЦЕ, НДД'Ѵкір'ІНЕА НД ТА ДД НЕ ПОГНБНЕМЯ, НО ДД НЗБДКНМЕА тобою со Б'Ёдг: ты во е’си рода ^ртіанскагш. Гдн помнл5?н^ лГ. (мака, н нын*к: ЧтнгІ;нш^к^Ер^ь?м2: Именемъ гдннмб клгослоьн, СірІЕнннкх: іНолнткдмн сты^яотецх НДШН^2? ГДН ГНСЕ ^р*ТЕ, Б5Й ндшб, помилуй ндсб^ аминь. _ И МОЛНТ1& ЛКО ЕЖЕ ОЧЕ КЕЕДЕрЖНТЕЛМ, ГДН, СТЫН ОТЧЕ. іі >ЕНЕ ЁАННОрОДНЫН ІНЕЕ ^рТЕ, И ДШЕ-, ЕДИНО БЖЕЕТКО, 6ДННД СНЛД, помилуй ма грѣшнаго: н нмнже к4г(к судьбами, ігйй МД НЕДОСТОЙНДГО рДБД ТВОЕГО, МКШ БЛГОЕЛОКЕН2 есн КО К'ЕкИ К'Ькоокк, аминь. ПргНДНТЕ, поклоннмга: трижды. Й Хеи
204 К(ЛНК<И Н «и: вх полюсь же, гдн, помоірн мн ЛЛН 5ЛДА. ЛЛОМ вонмк7 ПОТфНГА. Дд ПОСТКІДАТСА И ПОСрДМАТСА НІ|Л?1|ИН д!?ші? МОИ. Дд ВОЗбрДТАТСА БСПАТЬ, И ПОСТЫДАТСА ДОТАЦІИ Дд КОЗбрДТАТСА ДБіе ІТЫДАіреСА, глдголнфін мн: клгоже, возвееелАТСА Блгоже. глдголкір’ін л\н: ВОЗрДД^ЮТСА И тект вей ні ГЛДГОЛНТХ БЬІН^, гдц лнкАірін спсенТе твое. Йзх же нніри ^смь, и ОуБОГХ, БЖС помозн мн: ПОМОфННКК МОЙ " "—'----------- ты, гдн не * дн, оуелышн щ моленіе мое оуслышн МА Б2 книди ки сйди (X не шпрдвднтсА пред токон есакх живый. Мкш ш ір}?фін Теке кже: и дд дд возвеличитіА О/ і, н избавитель мои Здкоснн. МЛТБ^ МОК), ВО НСТНН'І правдѣ твоей: И не рДБОМХ ТБОНМХ, МКШ » г _ Г Гь БН&11Н ткое'н, О
ПОВНірІ* 205 І7ІКІѴ погнд врдгх дЙшЬ' мон, смнрнлх Есть ьх земли жнво'тх мой: Посдднлх ма (ктк Б2 темны^х, гакіѵ мертвыА В^КД. И оуны БО МН’Е Д^Х МОЙ, БО МН'Е смжтеіА сердце мое. Поман^х дни ДрСВНІА, по^чнд'іа во ВгЕ^Х Д'Іл'Ь^Х твонух, БХ ТБОрГНІНуХ рйіл’ ТВОрН ПО- $ід^са. Возд^х кх 'гекН; р^іуЬ мон: дь’шл МОА гакіѵ ЗІМАА БЕЗВОДНДА ТіК'Е. Скоріѵ оуслышн ма гдн, нпез'е д^х мой: не ѴУЕрдтн днцд 'гвоегіѵ іо мене, Н ОуПОДОБЛНСА ННЗуОДАфЫМХ ВХ рОВХ. Слышдні? сотвори МН’Е здйтрд твон, гакіѵ нд та суповд)(Х. Скажи -ь гдн л ' ѵ -м КХ ТСБ'Й ВЗА^Х Д$Ш^ МА МАТЬ ТВОН МН'Ё гакіѵ Ндми тек'С прнк’Ьго^х, ндЛи ма творнтн БОЛН ТВОЮ, I* ~ ' Д^Х ТВОЙ КЛГІН НДСТАВНТХ пйтк, воиьже пойдЙ, 1 мон. - л сѵ врдгх МОН^Х, ГДН КХ I твон, гакіѵ ТЫ ^ІН БГХ мой. МА НД Земли
206 ВМНКОС Землю прд'ві?. Нмене твоегіѵ рддн гдн, жнвншн ма, правдою твоею нзведешн іѵ ппдлн даш!? мою: И млтію по- твоею потревншн враги моа, н Г&НШН ВІА СТХЖЛЮфЫА дЬ’шн моей гакіѵ лдя рдвя твои есмь. (хЛДБД Б2 БЫШНИ^Я Кгк, И НД 3«МЛН миря, Б2 ЧСЛОВ'Гц'Ь^Я блгоболІни. Хвд- ЛНМЯ ТА, КЛГОСЛОВНМ2 ТА, КЛДНАСМЯ ТН СА, СЛЛБОСЛОБНМ2 ТА, КЛГОДДрНМЯ та, велнкіА рддн славы твоса. Гдн ц^ю нкнын, кже оѴі вкдсржнтелю, гдн сне бднноро'днын інсе “ стын дшс: гдн вжс, дгнче бж’ін, снг ОТЪ, ЕЗІМЛАН гр^я міра, помилуй идея: вдсмлАН гр'Ьун міра, пр’інмн МЛТБ^ наші?, С'КДАН іѵднн!?ю ОЦД, помилуй идея, іакіѵ ты есн единя СТЯ, ТЫ есн единя ГДБ, інся ^рто'ся, ВЯ СЛЛБЬ’ бгд С)ЦЛ, дмннь. Нд БСАкѴ
поіечфі/ 207 Нд ВСАК^ НОфЕ БЛГОСЛОБЛН ТА, Н ВОС^БДЛЮ НМА ТБОС БО в'Екн, в»Ікх К'ІКД. Гдн, п КХ рОДХ помилуй гакіѵ соп н вя НДМХ ГДН, МОИ, тек'й ВОЛЮ гакіѵ рНБ^ЖИЦІЕ ЕЫЛХ (ЧН н роди. ддх р^х: МА, НСЦ*ІЛН Д#ШЬ' ’р’Ьшн^х тсе^. Гдн, кх ПрНЕ’ЬгО^Х, НД}?ЧН МА ткорнтн ТВОЮ, МКШ ТЫ (КН егх мон: оу теве нсточннкх жнботд, во св’іт’Ь твоімй оузрнмх с&’і'тх. ІТрокдвн МЛЧ Б ТБОМ вОДфЫМХ ТА. Тдже Сподоен гдн вх ноірк СІЮ кгд гр' (О^рДННТНСА НДМХ. ЕЛГОСДОВЕНХ ^СН ГДН, еж« от^цх ндшнух, и ^вдльно, н про- славлено НМА твое КО В*^КН, ДМННЬ. БЙдн ГДН, МЛТЕ ТВОА нд ндсх, акоже оуповд^омх нд та. елгословс'нх есн ГДН, НДІ?1Н Л1А ІОПрДКДДНІ’еЛАХ твонмх. клгослокенх клко, врдді/мн МА
208 Великое ма шпрдвддніемх тконліх. клгослокенх есн стын, просвѣти ліа сѵпрдвдднТн ТВОИМИ. Гдн, МАТЬ ТВОА ВО В^КХ, д’Клх рй<§ тко^ю не презри. теБ»і по- довдетх ^вдлд, тек1^ подоБдетх п’Еніе, тек1^ слдвд подовдетх, Оц$, й снУ, й стомУ Д^У, нын*Ъ й прнснш й во В'Ь'кн в'Ькшвх, дмнна. ІТосемх ГЛДГОАСМ7 КДИШНК рАДОвы'Й СТОМІ?, или кц4. Н по исполненіи кдншнд й тропдреЙ: Трнстое. ПрестдА трце: О5» ндша: Тдже поемж велетлдснш й коснил, нд глдсх Гдн снлх, сх ндми Б^ДН, нногш бо рддв’Ь теве помощника вх скор- ве^х не нмдмы: гдн снлх, помилуй ндсх. Н иж*Ьцштх тождс долгій лнкя.
поБічерй 209 Н погга ндченшін лика: Сті^а д: Хвдлнте кгд ко сты^а 6ГІѴ, ^ВДАНТЕ (ТО 60 ФуТЫрКЕНІН силы (тіо. Гдн сила, са ндллн б!?дн: вторый лика: СтГ^х а: Хвалите его нд снлд^з епА, ^КДЛНТЕ 6ГО ПО ЛІНОЖНТВ^ КЕАНІЕСТБІА (ТІО. Гдн сила, са налай еЙдн: Сті^а г: Xкдлите его во глдс’Ь ’Гр&Н’Ьма, ^КАЛЕІТЕ его ко \р*длтирн н г^слі^. Гдн сила, са ндлін к#дн: Огі^а д: Хвдлнте его ва тѵм- ПДП’Ь и ЛНЦ’Ь, ѵедлите ^го во стр^нд^а н Органѣ. Гдн сила, са налай бЙ’дн: СтГ^а е: Хбдлеіте его ва кѵмвд- л^а докроглдснкі^х, ^йдлнте его ка кѵ,мадл'і)(а косклнцдніа: ксакое дкі^д н’й дд ^кдлнта гдд. Гдн сила, са ндмн к#дн: Тдже
210 Великое Тдже ОКА ЛИКА ВК&іѢ Хвдлнте кгд во сты^х (тш, умлнте бгб во «утверженіи силы егей. Гдн енлх, сх ндмн кЕ'дн, ИНОГО) ко рддвѣ теке помощника нх скоркеух не имдмы: гдн еилх, помилуй ндех. Слава: Гдн, діре не кыуомх стыа твоа й клгостынм кдкш см'Елн та, егоже йм'Ьлн млтвенннки, твок мнл^кці^к нд'сг: кы^омх спсе, п'Кти слдкослокАтя непрестд'нно, дгглн; «ердце- в*Ъд'іе, поірддн дбшы ндша. Й нынѣ /ИнШГДА МНОЖЕСТВА МОНуХ КЦТ прегрѣшеніи, кк 1 г 1 ' інстда, спсеінІА 1 НемОІ|КТК&4ЦЙ?І4 мок енд ткоего ’ текѣ прнкѣго^х трекЬ’л. посѣти і дйші?, й моли и кгд нашего, дати мн шстдвленіе
повгири 211 44 иятдвленіе., гаже сод’Ьа^х лмтыух, бдннд клгословенндА. ВсеСТДА БЦС, ВО ЬреЛАА ЖИВОТА моегш не шстдви мене, человѣче- скомъ предстдтелвствЪ не ввѣри ма: но сдма здстЪпи, н по- милуй МА. Все оуповдніе мое нд та возлдгдм, МТН КЖІА, со^рднн МА ПОД Кро'- ВОМ2 ТВОИМИ. Й . ДИ помилЪй, м. же нд всАКое времА и нд ксакій , , і ЧАИ, нд нксн н НД земли поклд- НАемый и слдкнмый )(рте кже, долго- терп’Ьлнве, многомлтиве, много- клго^трокне, иже прдвздныА лккаи и грѣшны а милі/ай, иже вса зовкш ко спсе'нім іоБ'ЬірднІА рддн кКд^- ірнух КЛДГ2. САМИ ГДН, (ірінмн И НДША 68 чдсх сей млтвы, и нспрдкн ЖНБОТ2
212 ьмикое 7КНКОТЯ НДШ'Х КИ ЗДПОБ'ЬдЕМХ ЧБОНЛАХ; дКШЫ НДША ШСБАТН, Т*Ьл«Д ШЧНСТН, ПОМЫШЛ0НІА нспрдБН, МЫСЛИ ШЧНСТН, Н НЗЕДБН НЛС'Х Іо БСАКІА скоркіц 5шлх н болѣзней: іѵгрддн ндск стьімн ТБОИМН дгглы, ДД ШПОЛЧЕНИМХ соблюддсмн и ндстдблаемн, достигнемъ Б’Х соединеніе Б'Ь'рКІ, И Б’Х рЛЗ^Л\’Х НЕІІрН- СЧ^ПНЫА ’ГБОЕА СЛАБЫ: ІДКШ КЛГОСЛОКЕН'Х 0СН БО Б'^КН К'ЬіСШБХ^ ДМННБ. Ідн помилуй, ’грнжды. Саака, н нын'Ь ^’гн'КГішЕк ^рКкТлс'х: Нлинслѵх гдннмх блгослобн, «Э’гче. Сірнннкя: Бже7 оуі|Идрн ны: Н ’гкорнмк Г ПОКЛОНЫ БЕЛНКІА, К литкою стдги? ^фрідлд, н прочная бі: Гдн И БЛКО ЖНБОТД ЛІОЕГІѴ, Д^Я прдздностн, оуныніА, ЛЮКОНДЧДЛІА н ПрДЗДНОСЛОБІА не ддждк мн. Поклоня.
локечеріі 213 ЛЙ^х же ц’І;лол\УдрІА? слінрено- мУдр'ІА, терп’ІінІА н лквве7 ддрУй лан рдкУ чкоелаУ. Поісло'на. 6н ГДН цріс9 ДДрУн ЛАИ Зр’І’ТИ ЛАОА прегр’кшенІА, н не іѵсУжддтн крдтд лАоегіе: гакш влгословена есн во в^кн в'Ьісшва, длАннк. Поклона. Тдже: Трнстое. Н поклоны г. ПрестдА трце: О*іе ндша: Гдн помнлвн., ві. Н лАлтвд лаоле'кнда ко прест'Ен БЦ'Ь, пдѵлд лаонд^д окнтелн еѵергетіды, снр'І;чк7 Блгод'Ь'тельннцы: КГА СЛОВА ЧЕЛОК’ЕкШЛАХ влчце9 гаже преелдвныма ТКОНЛА'Х рЖЧ’ЬОЛА'Х соедн- ННВШДА, Н ІЙрИнУкШееСА естестьб рода ндшегіѵ нкныма собокУпльшда: гаже ненддежны^а едина нддеждд, н корнлАы^’х помоіре, готовое за- ступленіе
214 велгікое мтн, челоВ'ЬколмБН'Ь мое, рке и* стопленіе кх тек’і; прнтЕКАкірн^х, и вс4^я ^ртідня прнк'&кніре. не гн^- ШАНСА ЛАЕНЕ Гр'Ь'шНАГІѴ, СКВе'рНАГіѴ, скверными помыслы, и словесы, й д'Ьанбмн всего сске непотрекнд со- творшд, н рдз^момя л'Ености слдстей АІІТ1А рдкд кывшд: но гакіѵ •ілб'Ько- ЛКБНВДПѴ БГД “ -I ' _..Д. оумнлосерднсА ш мнй; гр'Ь'шн'Ьмя н /II , ..А ’ Я V БЛВДН'БМЯ, Н прінмн скверны^ оустенк приносимое теБ*Ё моленіе: и твоего снд, й ндшего вліс^ и гдд, мдтернее твое дерзновеніе оупотревлАиірн, моли, дд шверзетя И мн*{ 'ІЛВ'ЬсоЛКБНЫА оутршкы СЬОЕА блгостн, й презр'Квя моа Безчнсл^н- нда прегр’ЬшенІА, шБрдтнта ма КЯ ПОКААНІМ, й свой^я Здпов^деіі А’ЕлдтелА йск&нд гакіітх ма. й пред- стлнн мн4: прнсніѵ, гакіѵ млтивда, й іѵкрдтнтя МА свон^я здпов*іден
повечеріе 215 НДШ^СТКІА ІѴГОНАНфН, Н ко И МНЛОСЕрДДА, н блголибивда, кх нд- СТ0АЦ1ЕМ2 оукш ЖИТІИ ТеіІЛДА ПрЕДСТА- телвиице н помоірннце, сопротивны^в «пи- ніи НДСТД6ААНІ|1Н ма: и ВО ВрЕМА йс^одд моегш шкданн^м мой д&шЬ’ СОВЛИДДИЦІИ, И Т^МНЫА зрдки л^кд- вкі^х вѣсшвк далече аі неа сѵгона'- иіри: кх стрдшнын же день е^дд В'ІЧнМА МА НЗБДВЛАНірн М&КИ., И НЕИЗрЕ'іЕННЫА СЛДВЫ ТВОЕГШ (НД И ВГД НДШЕГШ НАСЛѢДНИКА МА ПОКДЗ&КЦ1Н. ИЖЕ И ДД ОулКч^ ВЛЧЦЕ МОА, ПрЕСТДА БЦЕ, ТВОНМХ ^ОДАТДНСТВОМХ И ЗД- (т^пле'ніемв блгодатім и ЛНБІЕМВ бдинородндгш СНД ГДД И ВГД И СПСД НДШЕГШ ІНСД ЭДэтд: бМ^ЖЕ ПОДОВДЕТ2 ВСАКДА СЛДВД, ЧЕСТЬ И ПОКЛОНЕНІЕ, СО БЕЗНДЧДЛВНЫМВ 6ГШ ОЦЕМ2, Й ПрЕСТЫМХ, Й БЛГИМХ, Й животворАЦіимг члв'Ько- твоегш,
216 великое жикоткорАірнліа с-гш д^ома, нкГн'Ь и поненш, и ко к’Ікн к'Ькоіка, дмннь. /ИлТКА ИНДА КО ГД& НДШЕМ^ ІИС^ ХртЪ, Йднтіо^д монд^д пдндектд: ДДГКДк НАМа клко^ нд сона грАдЙіркілѵл ПОКОЙ Т'ілд й д^шн, н со^рднн ндса ш лірдчндгш енд гр^ок- ндгш, И «І КСАКДГШ ТЕМНДГІѴ И НОф- ндгш слддострдстіА: «укроти сгрелі- Л^НІА стрдстсн, оугден рддАА^ННЫА СТр'І’ЛЫ лЬкдьдгш^ ІДНІЕ нд ны литнкнш дкннінліыа: плоти ндшеа костаніа «утоли, И 6САКОЕ ЗЕМНОЕ И КЕІЦЕСТКЕН- НОЕ НДШЕ Мі/дрОвДНІЕ ОуСПН. И ДДр^Н ндма б^е, кедра «ума^ іуЬлом&дра помысла., сердце трЕз&Аі|іЕЕСА, сона ЛЕГОКа И БСАКДГШ САТДНИНД МЕЧТАНІА нзм'ЬнЕна. козстдки ас ндса ко крЕМА млткы оутЕЕрждены ка здпов'кдеуа ткон^а, и пдмАть с^дЕлка ткон^а ка сек>Е
217 КСЕНОфНОЕ КО 0ЖЕ П'ЕтН СЛАБИТИ ПрЕЧТНОЕ ПОБІЧЕрІЕ КХ СЕбН» ТКЕрД^ НмЙіЦА: (ЛДКОСЛОЕІЕ ндмх ддр^й, I Н БЛГОСЛОБИТН Н I н великолѣпое НЛ1А ТВОЕ, оцд, и СНА, И СТДГІѴ дуд, НЫН'Ь й прнснш, и ко вѣки вѣкшка, длишь. ПрЕЕЛДКНДА прнснодко, МТН ЭДЗТД БГА, ПРИНЕСИ НДШІ? МЛТБІ? СНІ? ТКО- ЕмЙ, И БгУ НДШЕМІ?, ДД (ПСЕТХ ТОБОК Д&НЫ НДША. /Илткд ннда сглгш і’шлннГкід: ОупОБДНІЕ МОЕ Оца, ПрНБ'ЬкНфЕ МОЕ (НХ, покрокх МОЙ Д^Х СТКШ, ТрЦЕ СТДА, (ЛАКА ТЕК’Е. Слаба, и ньГн'Ь Гдн помнл^н, трижды. Блгослокн. И ДК'ІЕ (ірЕНННКХ бозглашд'етх, нала? НА ЗІМЛН ,прніслоншым(А: ЙЛІСО МНОГОМЛТНБЕ, ГДН ІИ« ЭДТЕ ЕЖЕ НДШЯ, МЛТБДМН БСЕПрЕЧТЫА БЛ*ІЦЫ
218 КМНКОі НДШСА кцы, н прненодвы Силою чтндпо КЛ'ІЦЫ лідрін: гкорАірдгѵо кр‘тд: Предічдтедычвы чтны^я нЁны^я енля Безплотны^: елдкндгш пррокд, нрчечн ішдннд: Сты^х маі- ксеМБ^льныХ2 дплз: Сты^'Х Силою и жнво- Чтндгш и кртнтелА НЫѴЯ И I ' Л і) СЛДБНЫ^Х И ДОБрОПОБ'БДНЫМХ М»1«- ннкшкя: ПрпБнымх От^ця ндшнух: Огыух и прдведнымх Бгоотеця, ІШ4ІСІЛІ4 И ДННЬЦ Твон^х СТЫМХ, БлГОПрІАТНі/ сотвори Ѵ0СТ4В— прегрѣшеніи ндшнух. Покрын кроволія крнлі? твоею. Ожени Ш Н4СЯ БСАІС4ГО &рДГ4 И СОПОСТ4Т4. Оулінрн Н4Ш^ ЖИЗНЬ. Гдн, ПОЛІН- Л^Н Н4ЛСЯ, н ліГря ткоіі, и спей Д^ШЫ НДША, гдіеш БЛІГЯ И *ІЛвѢкО- и кгоносны^х И БсѢ^Х л\лтвУ ндшѴ. ДдрЙі нллѵх лен’іе идея лювеци. Тдже
ПОКН^Ті 219 ТдЖС СОТБОрНБЯ преДСТОАТСЛЬ покло'нх нд земли., глдголетя крдтТн: Блгослокнте отцы стГн, простите мн гр'ІішнолЛ'. Н крдтІА: Бгя простнтя тн, отче стый. Сіренннкя же глдголетя: Помолнлка сѵ келнкомя господинѣ н ндшемя ст^ншемя пАтрГдрск ЛДОСКОВСтЕиЯ Й ВС€А рйм дле^Гн й іѵ господинѣ нлшелѵх прешсіренн4;ншеліх егікп'Ь[нлн др^іепісп4,нлн .мнтрополі'т’Ь нДкх]. И пршчдА, гдкоже предпнсдно би П0лЪ’ноціннц*Е Н мы: Гдн помилуй, нд кмСкін сті^х. Н посл’Ьдн предстоАТедь глдголетя: /Илткдмн стьі^х бтеця нлшнух, гдн інсе эдэте кже нлшх, полднд^н ндсх. Н ндчнндмтя крдтІА <ѵ десндгіѵ н л4'- БДГСѴ лнкд по чнніі’, единя по едннол^, ТБОрНТН
220 великое поклон, и просити н — г тьорнти прІАтн прошеніе а; предстоАтелА-, подокнѣ глдголміре: Блгословн , ОТЧе СТЫИ, н прости лаа грѣшнаго. Н прсѵчдА. СтоАірУ предстоА'телн посреди цркве, дондеже исполнатса вса. Н пр’іемше прошеніе ш предстолтелА, (Ѵ^ОДИМХ ВХ келліи НАША, ГЛАГОЛ»і|» млтвУ сім, гаже и ш бсакдгіѵ чело- в’Ь'кд глдголетсА: НеНДБИДАірир И ІУКНДАІ|ІН^Х нд'сх прости ГДН, ЧЛК'ЬкОЛНБЧС. Блго- ТБОрАірЫЛІХ БЛГОСОТБОрН. БрАТІАМХ н сродникюмз нашкшз, ддрі?н гаже ко спсенім прошен'ІА, и жизнь Б'Ігі- н^к. Бх немоіреух с^ірыА посѣти, и исцѣленіе ддр^н. ІЯже вх морн оупрдви. Сх пі?тешесткі?мі|інлін спутешествуй. СлУждірылдх
221 вЛ&КДЦІЫМЯ, И МНЛ^МірЫМЯ идея, Гр'к^ЧОБ'Х ШСТДКЛІНМ ддрь’н. ЗаПОбѢ- ддбшн^и ндмя недостижными МОАН— ГИСА IV НН^Я, ПОМИЛУЙ ПО БСЛНцѢй твоей милости. Помани гдн, прежде ОуСОПШЫА ОТЦЫ, И Ердті'к НАШ}?, И «упокой а, ндтже присѣцідети свѣтя лица твоегсѵ. Помани гдн, крХт'ій ндпінух пл4ненны^х, и ндкдкн а іѵ бсакдгіѵ (ѵестоаніа. Помани ГДН, ПЛОДОНОСАірН^Х, И ДОЕрОд4лдМ- Ціиуя БО С'гкіух ТБОН^Я ЦрКБД^Я, И ддждь имя гдже ко спсенік проше- ніа, и жиднь К'Е'ін^к. Помани гди и идея смиренными, и гр^шны^ и недостойны^ рДЕХ твои^я: и про- свѣти ндшя оумя сьѣтомя рАЗ^МА ТБоегш, и ндстдБн идея нд стези Здповѣдей тбои^я. /Илтбдмн пречтыА ЕЛ'ІЦЫ НДШСА БЦЫ, И ПрНСНОДБЫ мрГи
222 МАТКА IV ПрОЦІСНІН мрГн, н кс'Ьух ткоііух стьі^х. Мксѵ клгослокенх сен ко с4і:::: 2х АМННЬ. Конецх ЫЛНКДГШ ПОБЕЧерІА Прошеніе сице глдголітса: Прости МА, ОТЧС СТЫН, И БЛГО- слокн9 0ЛНКД согр'Ьшн^г ко кса дни ЖИКОТД ЛІОСГШ, и кк сГн день Б«3 ЧИСЛА согр4ішн^2, Д^ШЕЮ И Т'ЕлОЛІЯ, СНОМХ и лѣностію, помрдченіелія бЪскскилтх, кх мыслеѵх нечисты^, кх забытіи X ,1 г .. I г оули, и “ ~ сердцеліх^ и кс'Еин ліонлін чЕксткы сл^омх и кндоліх, колеи и неколен: и н'Есть тогсб гр^д, егіоже не со- ткорн^х, но МА, б'ГК ПОМОЛНСА ѴО К'ЬіПІ К'ЬсШКХ, , КХ ЗДБЫТІН ко илйкде'нін: согр'І;шн^х Ч Ц? КС^Х КДИСА, прости стын, Н БЛГОСЛОКИ, и МН>Ё Гр’ІшН'ЬмХ. Начало
іихц-і-і-іі±и±цы.міііы«»^ыі^а^шдэ^ Нд'ЕДЛО Я ЕГОМХ МДЛДГШ ПОБЕ'ІЕрІА М ОЛНТКОСЛОВІЖ НДЧДЛЬНЫЖ Зр Ві НДЧДЛ'Ь ПОЛІЕНОЦ1ННЦЫ ПО ВСА ДНИ -стр. 7. МОК БОНМН, потірніА: Дд «/•ЖЦ КХ П0Л\0фк Ж_ЖГЛНо помоірн мн Г •> Г ' V .4 .. П0СТЫДАФСА И П0СрДЛ\АТСА НіріріН ДйШ^ МОН. Дд БОЗБрЛТА'ГСА КЕПАТЬ, Н ІІОСТКІДАТСА ^'ОТАірІН МН 5ЛДА. Дд БОЗКрДТАТЕА ДЕІЕ (ТЫДАфЕЕА, глдгоднірін мн: еддгоже, еддгоже. Дд КОЗрДДЬ'КТСА Н БОЗБЕЕЕДАТСА ш ГЕБ'Е БСН Еіір^ір’іи ТЕБЕ ЕЖЕ: Н ДД ГДДГОДНТ2 ККШ^э ДД БОЗБЕЛНЧНТСА ГДК, ДМЕАір'іН СПЕЕНІЕ ТВОЕ. Дда ЖЕ нніря бсл\ь н оуЕогх, еже помодн мн: ПОМ0ЦІННКХ МОН, Н НЗЕДКНТЕЛЬ мон СЕН ТЫ, ГДН НЕ ЗДКОСНИ. Гдн
224 ЛАДЛОУ Гди, СуСЛЫШН ЛІЛ'ГКЬ' МОМ: (Стр.19б). Слдкд кх кышнн^х БІЬ', н нд зшлн мири, КХ ЧЕЛОК'Ец'Ь^Х БЛГОКОЛСНИ. Хвд- ЛНЛІХ ТА, БЛГОСЛОКНМХ ТА, КДДНАСЛІХ ТН СА, СЛДКОСЛОБНЛІХ ТА, БЛГОДДрИМХ ТА КЕЛНКІА рддн СЛДКЫ ТКОЕА. Гдн црм нбный, бже оче бсЕДЕржнтЕлм, гдн СНЕ единородный, ІНСЕ ДОТЕ, н стын діш: ГДН ЕЖЕ, дІГНЧЕ БЖІ'Й, СНЕ очь, кзелілай гр^х мГрд, помилуй ндсх: бзеллдаЙ гр^н мГрд, прінмн молитвѣ ндш^: с'Ьдай іодсснйм оцд, помилуй ндсх. гакіѵ ты дсн едннх стх, ты (ЧН едннх гдь, інсх ^ртосх, кх слдкі/ бЕг оцд, дмннь. Нд БСАіЛ? НОЦІЬ 6ЛГОСЛОВЛК ТА, Н БОС^БДЛМ НЛІА Т’КОС КО К^КН, Н КХ Б'ІЖХ Б'Ккд. Гдн, ПрНБ'КжНЦИ БЬІЛХ б<н ндмх кх родх н родх. дзх Р'і^'х: гдн, помилуй
повечеріе 225 ПОМИЛУЙ МА, ИСЦ'ЬлН дЙшЙ мою, мкш согр'Ьшн^х теб’Е Гдн, кх теб^ ПрНБ^ГО^Х, НД&Н МА ТКОрНТН КОЛЮ твою, мкш тьі (ин бгх мой: мкш су тебе НСТОЧННКХ ЖНЕОТД, КО СК'Ет'Ъ ТКОЕМХ сузрнліх СК'НтХ. ПрОБДКН МАТЬ.- ТКОЮ К^д^ірымх 'ГА. Тдже: СпОДОБН ГДН КХ НОЦІЬ СІЮ БЕЗ Гр'І^А СО^рАННТНСА НДЛІХ. БЛГОСЛОКЕНХ &Й ГДН, БЖЕ ОТ6Ц2 ндшнух, Н уКДЛБНО, Н П|)О- СЛДБЛЕНО НАЛА ТВОЕ ВО В'ІЖН, ДМННк. Бі?ДН ГДН, МАТЪ Т’КОА НД НДСХ, МКОЖЕ суповлуолгх НД ТА. БЛГОСЛОКЕНХ 6СН гдн, нд^чн ма шпрдкдднТемх ТВОНМХ. БЛГОСЛОКЕНХ {СН клко, врдз^мн МА ШПрдКДДНІЕМХ ТВОНМХ. РСН стын- просвѣти МА БЛГОСЛОКЕНХ ШПрдВДДНІН ТБОНМН. ІДН, МИЛОСТЬ ТВОА КО В'ЕкХ, Д'ІЛХ
226 Д’ІМХ ПОДОБДЕТХ ^КДЛА, малое рЬдЛ’ Т’кобк не презри. теб'Е Т(КІ^ ПОДОКДЕТХ П'Ъ'ніЕ, ТЕБ'Е СЛДКД ПОДОКДЕТХ, ОЦ>>, И снУ, И СТОМ^ Д^, НЫИ'Ь и прнсніѵ И БО Б'КкН Б'ЬкіѴБХ, ДМИНК. Е'ѣр&’ю бо бднндго кгд оцд: (Ст’р. и). ПосЕМХ ГЛДГОЛЕМХ: Дост’онно 6І*ГЬ: ТрНС'ГОЕ. ПрЕС'ГЛА т^це: Оче ндшх: Тропдрк ПОЛДНЮ С'ГЛГШ, и эдммй, и ИДС’ГОАірыЖ. [ЛціЕ ЖЕ (^Гк ПрДЗДННКХ, ГЛАГОЛИ ’ГОКМСѴ конддкх прдздннк^.] Бже от’бцх ндшн^х, ткорли прнснсѵ НДМИ ПО ТКОЕЙ кротости: НЕ . тком сѵ ндся: но БХ МНр’Ь оупрдвн СХ (ѴСТДБИ МИЛОСТЬ МОЛИТВАМИ Н)(Х НЛІІІХ. КО КСЕМХ гакіѵ БАГрАННЦЕК и вѵссомх, цркокк ткоа сукрдснБшнсА, т'Емн ЖИБОТХ ЙжЕ ТЕОН^'Х, КрОКЬМН Мір'Ь М$*1(ХННКХ
ПОБНірН 227 г'^лан коп'ич-х тн, ^рте кже: лкделгх тконліг іредриягы тбоа нндпослн: миря жительствѣ ткоемѣ ддрѣн, и ~ . Слдвд: дѣшдлѵх ндшымг велій лмть. Со стымн оу по ко Гі ^рте, дѢшы рдвя твон^я, нд*Ёже ігЕсчк болѣзнь, ни печдлк, ни возды^дні'е, но жиднь Безконечндж. н ньГн'Ь: /Илтвамн ГДН ВС^Я С’ГМ^'Х, и кцы, твои лиір'Х ддждь ндмя, н помнлѣн ндсх, ідкш сдни'Х іредрк. Гдн поланлѢн, лл. Тджс лмтвѢ: Иже нд всжкое времж и нд всжкін чдса (Стр. 211). Гдн помнлѣн, трижды. Слдвд, и нын'Ь: ’Ітн'ІншѢк ^ерѣеим'х: Нлиислѵх гдннлѵх блгосаоен, отче. Сіренннкя:
228 лшое пок^черіЕ Сцинннкя: /Нолнткдмн стъі^к ОтбЦ2 ндшн^к7 ГДН Ін« ЭДТЕ НАШХ, помилуй ІШХ7 ДМННк. НЕСКБЕрНДА, НЕБЛДЗНДА, нргл'Еннла: И ДДЖДК НДМХ БЛКО, нд сонх грАдйрымх покой ‘Г'ІГлд н дЬшн: (Стр. 21б). ПрЯЛДБНДА ПрнСНОДБО! (Стр. 217). О повднІЕ мое оцх: (Стр. 217). Слдбд? н нкін'і: Гдн помилуй, трижды. Н БЫБДЕТК Ігпйт27 Н прОІ|ИНІЕ IV СірЕНННКД. ОІА Б(А НфН БЯ КОНЦ>Ё БМНК4ГІѴ ПОБЕЧЕрІА. КдДІСМД
&ЗШ >Л'.- '^М^'ЖЖ'^ Ка Діелы 31 Аллилѣ 14 , р7< 1П ЛМКІНН НеПОрОЧНІ'Н ВХ пь'ть, Д°ДА_ 4 Км« ціін кх законѣ гднн . Блдженн к ИСПЫТДКфІН СКНД*ГніА еги> ’ Всѣ'мХ «рдцема взыгр^тя бпѵ . Не д^лдигрі’н г ЕО Беззаконіе, кх п^тедя егсѵ Х°АН- шд . Ты здпок^дддх бпі здпіѵкѣдн д ткоа содрднитн б»ѣлсѵ : Ддеы нспрдкн- 6 ЛИСА п^тіе мои , содраинтн іѵгудвдднІА ткоа . Тогдд не постыж&са , внегдд^гун. ь Зр^ТИ мн нд вса здпіѵгЪдн твоа' . ИсПО- 3 ктмса теві вх прдкостн сердцд , внегда нд^читнмнса с^дьедмя правды ткоел'. IVк прдвдднІА ткоа' сокрднн , не, іѵставн мене до б’Ьлд . Ех чееома непрдвнта мн»ѣн- Д шій пкть свой , внегдд сохранити словесд ткоа' ; Кг&иа сердцемъ монма кзы- " скддх теке' : не іѵрннн мене сѵ здпок»Ь. ден твон\х . вх сердцѣ моема скрыта Іі словесд твоа , шсш дд не согр^ш'^ тек»Ь . Блдгословенк всн гдн , нд^чн ма іопрдв. кі ддні’бма ткоимх . Оучтндмд монмд воз_ г< К’Ьстнда кса с^дьеьГ «уста твонда . Нд П^ТН СВИДАНІЙ ТВОНДЯ НДСЛДДНДСА , ДІ гакіѵ іѵ всакомя Богатствѣ. На здпо_ еі кідедя твондя пога^млмса к оурд_ зЬм^н пі/тн ткоа « во іѵпрдвддиінда 5і твондя
230 кіднли Зі твондх ПоЛ^СА , НС ЗЛЕ^$ СЛОВЕСХ ТВ0- Зі идя . Цозддждь рдв^ твоемі/ , живи ма , НІ Й СОДОАНН СЛОВЕСА ТВОА . бЭкрын очн МОИ , Й Оу-рДЗ^М^К ЧУДЕСА IV ЗАКОНА Д I ТВОЕГІѴ . ПрНШЛЕЦХ АЗХ ВЕМК НД ЗЕМЛИ , К НЕ скрын IV МЕНЕ ЗАЛЮВ^ДН ТБОА . в©3- ЛИКН дЬшд' МОА ВОЗЖЕЛАТИ СУДЬБЫ ТВОА КА НА ВСАКОЕ ВрЕМА . ЗдпрЕТНЛХ рСН ГШр_ ДЫМХ , ПрОКЛАТН ОуКЛОНАИЦННСА <Ѵ здло_ КВ В-ЬдЕН ТВОНДХ . ©НМН ІО МЕНЕ ПОНОСЯ и оуничижЕнІЕ , гакю свиданій твоидх кг взыскахъ . Иво сѢдоша кнази , й на ма КЛЕВЕТАД^ : рАБК ЖЕ ТВОИ ГЛ^МЛАШЕСА кд во сѵпрдвддніихя твондх . Ибо скидФніа ТВОА » ПОУЧЕНІЕ МОЕ ВСТЬ , И СОВѢТИ КВ МОН ІѴПрАВДМіІА ТВОА . ПрНЛПЕ ЗЕМЛИ дЬшд моа : живи ліа по словеси ТВО- К5 ЕМ^ . Ці/тн МОА ВОЗВ^СТИДЯ , и «углы. шдлх ма вей г нд^чн ма сопрдвдднГвмя КЗ твоймх . П^тв сопрдвДАНІИ твоидх врд_ зі/мн МН , И ПОГЛ^МЛИСА КХ Ч^ДЕС^ДХ ки твоидх боздрЕмд ді/шд моа <о оуны_ ИІА : іутксрдн МА КХ СЛОВЕС^ХХ твондх - КД ПКтВ НЕПрдВДЫ ІОСТДКМ ІО МЕНЕ , И ЗДКО- Л НЮМХ ТВОНМХ ПОМИЛУЙ МА . ПЙТЬ ИСТИ- НЫ НЗБОЛНДХ , Й СУДЬБЫ ТВОА НЕ ЗДБЫДХ . ЛД ПрНЛ^ЛИДСА СВИД*ѢніВМХ ТКОНМХ ГДИ » НЕ АІ посрдмн МЕНЕ4 . П^ТБ ЗАПОВѢДЕЙ ТВОНДХ ТЕКОДХ , ВГДА рдзшнрйлх В™ «рДЦ* моі . лг Здкоиоположн мн-і гдн , п^тк іопрд&ДДНІН ТБОНДХ
! -* К1ДІСМД 31 231 ткомдъ , и кзыціЙ н кынг/ : Ерлзами лд ЛІА , И ИСПЫТАЙ ЗДКОНВ ТКОН , И СОХРА- НИ Й КС^МВ серущема монмв . Ндстд'вн А6 ли нд стези здпов'іден ткон'хв , гакіѵ т&н восдот'Цк . Приклони сердце мое' ко ла СКНД»ГніА ТКОА , д не кв лидоимстко . СЗкріти очи мои , еже не кнд^тн с^еткі, лз ва п^тн ткоема живи ли . Постдкн л"н рдк$/ ткоеліі/ слово ткое кв стрдда твой. СЗимн поношеніе люе , еже непціекАДк , лд гакіѵ с^дькы ткоа благн . Се козжелд^в м Здпіѵб^дн твоа : кв прд'кд'Ъ твоей живи ма : И дд прі’ндетв нд ма' милость мл твоа гдн , спдсснёе ткое по словесн тво- ем^ . И сѵк'Ьфлн поношднціымв мн сло- лГк ко , гакіѵ еупокади нд слокесд твоа • Й не іѵнмн іѵ еуств моихъ слокесе м"г ИСТИННА ДО Б»ЪЛД , ІАКСѴ НД СУДЬБЫ ТВОА еуПОКАХХ . И СОДрАНИ здко'нк ткон кын$/ , лід КХ К'йкв И КВ Б^КВ к^кд . И ДОЖДАДВ М6 кв шнрочЧ , гакіѵ зд'псѵк'Ъдн ткоа взы- скавъ . И ГЛАГОЛДД'В IV СКИД^ИІНДЪ ПТНО- Мй ндв пред цдрн , и не стыдадса . И по. мз очддса БХ зд'пок^лед-в ткондв , гаже коз- лнкидв б*Ъліѵ . Й КОЗДКИГО\В р^ц«Ь мои мн къ здпок'Ьдемв тконмв , гаже козликнхв, и гл^младса бо іѵпрдкдднінхх твонхв . Помани словесд ткоа рдк?/ твоемі/ , «д нхже оупокдніе ддлв мн есн . То ма и •ут'ѣшн ко смиреніи моема , гакіѵ слово твое
232 КАДИМА 31 НД ТВОЕ ЖНВН ЛІА . Гордіи ЗдКОНОПрЕСТ^ПО- ВАД$) ДО Б'ІЛД , Ш ЗАКОНА ЖЕ ТВОЕГСѴ Ш НЕ оуклоннксж . Поліжн^а СУДЬБЫ ТВОА (V НГ В^НД гдн , н оут’ѣшндсА . Печдль пріжта ліа ш гр^шннка , сѵстдвлжкі|інхх закона нд тдо'н . П^тд кжд^ мнЧ іѵправддніж твож' , йё нд лійсчЧ пришельствіж моегіѵ . Помж- нЬда нк ноірн нліж твое гдн , и со^рд- М5 нндк здкона твой . Сен кисть мн^ , н*з гакіѵ іѵпрдвддній тнонда взыска^» * Часть МОЖ ВСН гдн , р^да со/рдннтн ЗАКОНК нн твой . Помоандса лнц^ твоеліі/ ксѣ'ма сердцема монма : помилуй ма по сло. нд весн твосм^ . По мыслила п^тн твож', н ВОЗврДТН^К НОЗ^ мой во скндФніж твож . § Оуготовндсж , н нс смі/тн^сж , сохранити 0Д Запшв^дн твож . Оу жж грФшннкх шкжза. ШДСЖ МН'Ь н ЗАКОНА , ТЕОСГСѴ не ЗД. §в кы\к . Под&нофи востд^в нспов^ддтн. сж тск«Ъ іѵ гі/дькд^х правды твоеж' . ПрНЧДСТННКК 43& всмь вс^мх кожірымеж теке » й дрднжфымв здпеѵв'ѣдн твож . ЙА /ИНЛОСТН ТВОЕА ГДН НСПОЛНЬ ЗЕМЛА4 , ^6 СѴПрДВДАНІ’бМХ твонмк нд^чн ліж . Блгость сотворила вгй « рдкома твонма гдн , по словесн твослі^ . Блгостн Н НДКДЗДНІН н рдз$/м$/ нд5/чн мж : гакіѵ здпов^демк §3 твонма в^ровдх& . Прежде ддже не смн_ рнтнліисж , дзя прегр-ѣшн^а : сегіѵ рддн Ди сло'во твое' сохрднн\х . Блгх всн ты •г* ГДН
КДДІСМЛ 31 233 ГДИ , Н БЛДГОСТІЮ ТВОСИ НД^ЧН АДА ІѴПрДВ, дднТбма ТВОИМа . ОуМНОЖНСА НА МА не- прдвдд гордыда : дза же вгѣма сердцема МОНЛѴА ИСПЫТАЮ ЗДПІѴВ^ДН ТВОА . ОуСЫ_ Ф рнсл мкш млеко сердце идъ : дза же Здкон5/ твоем'^ поі/чндса . Блдго мнй , ФД гакіѵ смирила ма' есн , гакіѵ да нд^ч&са іѵпрдвдднібма твонма . Блдга мнЧ ЗАКОНА ©в суета твойда , пдче тысліра злата н сосерд . Слава : ІгЙц'Іі ТВОИ СОТВОрнСТ’б МА , Н СОЗДА- Фг 1 стй ма' : врдз^мн ма , й нд^чіС са здпов»Ьдема твонма . Боа'ціі'нса тсбс ОД сузрлта ма , н возвеселАТСА , гакіѵ нд словесд твоа оуповдда . рдз^м'ѣда гдн , ое гакіѵ прдвдд с^дьббГ твоа' , Н ЕОНСТННН^ смнрйла МА 6СН . Б&ДН же МИЛОСТЬ ТВОА , оэ дд сутЧшнтх ма по словесн твоем^ рдБ$/ твоелі^ : Дд прінд^тх мн»Ь (редріѵ- оз ты твоа' , н жнвх б&Д^ , гакіѵ ЗАКОНХ твои поученіе мое есть . Дд постыда'тса фи гордін , гакіѵ иепрдведніѵ БеззлконновдшА нд ма : ддя же погл^млнса ва здпов’Ь- дедх твонда . Дд іѵБрдтлта ліа' боаціі’н- од са теке' н е^дацин свнд^ніа твоа . Б&дн сердце мое непорочно во іѵпрдвддш’нда п твонда , гакіѵ дд не постыж&са . Йсче_ пд Зд'ета во епдееніе твое д^шд моа , нд словесд твоа оуповдда - Исчезошд очн гів мой ва сло'во твое' , глдголюціе : когдд «ут*ѣшн_
234 кддісли 3) пг сутНішншн ліа : Здне бьідх гакіѵ м^дх нд слдн>Ь : шпрдвдднТн твондх не за бьідх . пд Колнкш есть дней рдкд твоегсѵ ; когда СОТЕОрНШН Ми (V ГОНАфНДХ Л1А с&дх ; не Пов^ддшд мнЧ здконопрестКпннцы ГЛ^М- лен'іА , но не іакш законъ твои гдн . П5 Еса здпіѵб^дн твоа истина : непрдведніѵ пз погндшд ліа , помозн мн . Елилй не скончдшд мене нд земли : лзх же ~не пн іѵстдвндх здпов4ден твондх . По млтн твоей ЖНБН МА , н содрднн СВНД’ІНІА пд оустх твондх . Во в4ікх гдн слово твое ч прекыБАЕТх нд некесн , Кх родъ н родх нстннд твоа' : сѵсновдлх бсн земли , н ЧА преБЫКДІТХ . Оучнненіемх ТКОНМХ превы. вдетх день , гакіѵ всачсскда рдбіѵтнд тевЧ . чв Йксѵ дціе бы не законъ ткон поученіе мое БЫЛЪ , тогдд ®уБІѴ ПОГНБЛХ БЫДХ чг во слінреніи моемх . Во Б^кх не здвХд^ шпрдвДАНІИ ТБОНДХ , ІАКШ вх ННДХ ІѴЖН» ВИЛЪ ЛАА 6СН - Средл ЧД ГІТвон бсмк дзх , епден ма : гаксѵ чб А сѵпрдкдднГн твондх взыскддх . Жене' ЖДДШД Гр^ШННЦЫ ПОГУБИТИ Л1А 5 СВНД'Е- 45 НІА твоа рДЗ^М^ДХ . Есакіа кончины внд^дх конецъ : ШНрОКА ЗАПОВѢДЬ твоа' 43 Б’ЬліѴ . Коль ВОЗЛНБНДХ ЗДКОНХ ТБОН 4И гдн , весь день поученіе мое есть • Пдче крдгх люн\х сул^дрнлх МА бсн ЗДПО- в^ді’н твоей , гдкіѵ вх в^кх моа есть. Пдче
КДДІСМА 31 235 ПДЧС ВС^ДВ ОуЧАфИДВ АЛА рЛЗ^ЛѴІіДК , ЧД гдксѵ свндѢніа твоа поученіе моі есть • Пд'чС стдрец* рАЗ^М^ДВ , МКСѴ ЗДПІѴ- у ВѢДН ТКОА КЗЫСКДДВ . О БСАКДГІѴ П^ТИ РЛ ЛУКАВА КОЗБрАИНДВ НОГАМЪ МОИМа , МКІѴ ДД СОДрАИН СЛОВССА ТКОА . СО С^ДСЕа Т6О- Р* Йда НС оуКЛОНн'дСА , МКСѴ ТЫ ЗДКОИО- положйла ми есн . Коль сладка гортднн рг МОІМІ> СЛОКССД ТКОА , ПАЧС МСДД оу_ стсѵма мойма . СІ здпобѣден твонда РА рдзЛи^да : ссгсѵ рдди вознендвндѣда келка П^ТЬ ИСПрАКДЫ . Свѣтйльинка ИОГд'мА МО. ?6 нала здкона твой , й ск^та стезлма мойма . Кладса й постдкнда содрдийтн рь судьбы прдвды ткоеА . СлАНрИДСА до ьѣлд : 93 ГДИ , ЯчИКИ АЛА ПО СЛОВНН ТВОСЛА^ - ЕіѴЛЬ- рн на а суета мойда , благоволи же гди , и сі/дьЕдма ткойма ид^чн ма . Ді?шд РД моа ва твоей вын^ : й здко'на ткоегсѵ не здвыда . Положйшд грѣшницы Р* с^ть мнѣ : й ш здпокѣдей тконда не ЗДЕА^днда . Ндслѣ’доклд* свидѢніа твоа Рлі во в^ка , гдкш рддовдніе сердцд моегсѵ сКть . Приклонила сердце мое' сотворити ре* (ѵпрдвддніА твоа' ка вѣ'ка за яоздаа- ше Здконопрест&пныА яознендкндѣда , Р™ Здкоиа же твои возлнкйда • Поліофника РА* мон и здстКпинка мой есн тьі , ид словесд твоа оуповдда . О^клоннтесА сѵ Р6» меие л^кдкн^ЮфТн , й йгпытдн запіѵвѢдн ЕГА
236 кдді'мд 31 рі БГД Л40ЕГІѴ . ЗдСТ^ПН МА ПО СЛОКЕСИ ТКО- емЪІ , и жйвх к^дЬ7 : и не поердмн меие |3» <5 ЧДАНІА МОЕГІѴ . Поліозй МН , И СПДС^_ СА , И ПО^ЧЙСА ко сѵпрлвдджнкх ткондх рн ВЫН^ . ОуиНЧНЖНЛХ 6СН БСА~ ІѴСТ>?ПЛМірЫА іѵ іѵпрдвдднін ткондх , гакіѵ нЕпрдведно ПОМЫШЛЕНІЕ йдх . Прест^пднірыА НЕПфЕ- вддх вса грйшныА земли : сегіѵ рддн К03- р лнкндх свндФніа ткоа . Пригвозди стрддЬ* ткоеліЬ* пліѵтн моа : іѵ сі/дебх ео тко_ ркд н\х СуБОАДСА . Сотворнух с^дх н прдк. Д$/ : НЕ ПрЕДЛЖДЕ МЕНЕ ІѴЕНДАфЫМХ МА . р«в боспрінмн рдкд твоего ко ^БЛДГО , ДД НЕ рГг іѵклекетднтх мене' гордТн - Очи МОН НСЧЕ- ЗОСТНі ИО ГПДСЕНІЕ ткое , и кх слово ркл прдвдм ТКОЕА . СоТвОрН СХ рДЕОМХ ТвО- н'мх по милости ткое'н , И ІѴПрДКДДЖбЛІХ рие твонліх ндЛн ма . Рдех тко'й ^сме дзх : крдз^лін МА , И «уВ'ІІМХ свид4?иіа ткоа . брЕМА сотворити гдекн : рдзорншд здко'нх рз твои . Сегіѵ рддн БОЗЛНКНДХ ЗДПІѴКІДН рк ткоа пдче злдтд и топдзіА . Сегіѵ рддн КО КС'ЙмХ ЗДПОК>ѢДЕМХ ТКОНМХ НДПрДКЛАД- СА , КСАКХ пЬтЕ НЕПрЛВДЫ КОЗНЕНДКНДІДХ - рд Дивнд скндФніа ТВОА : СЕГІѴ рддн нспытд рл А дЙпд МОА . Й&ленй слове'сх твондх проскНардЕтх и В^ДЗ^МЛАЕТХ МЛДДЕНЦЫ . рм Оустд МОА (ѴКЕрЗОДХ , Н ПрНКЛЕКОДХ ддх , гакіѵ ЗДПОК’ІДЕЙ ткондх желдух . Слдкд 5 Призри
кадііма 237 Прн'зрн нд ма и помнлЙі ма , по с^дЙ ЛНКАфИДХ НМА ТКОе . СТШПЬІ МОА рг ндпрдвн ПО СЛОВССН ТВОСМ^ , И ДД Не^ШБЛЛ- ддета мнок вс лкое Беззаконіе . Йзкдвн рд ма іѵ клеветы челоВ'кческі'А , н содрднн ЗдпіѵвНідн твоа . Лице твое просвѣти нд ре рака твоего , и наі/чн ма іѵпрДвдднГемх твонмх . Йсдіѵднфд воднда йзведості очн рь мон , понеже не содрлнндх здконд тво_ егіѵ . Приведена бсн гдн , и прдвн сі/дн рз твоеі : Злпов'кддлх 6 си прд'вдЬ’ свнд<ні'а р« ТВОА , Н истинѣ Й^ЛСѴ . ИСТДАДД МА рА есть ревность твоа' , іакш здеьішд сло- веса твоа вразн мон : Рдзжжено слово р* твое й'йліѵ , и рдкх твои возлнеи 6 - Юн^ншін аз& 6₽мь н «уничижена , сѵпрдв- р*д даніи твоида не здгыдх . Правда твоа р*« правда во вфка , и закона твои истина . СкшрЕн й нХжди шЕрФтоша ма' : злпіѵ- р*г К'Ьдн твоа по^че'ніе мое . Правда свид1^- ри ніа твоа вх в’Ькх : вразуми ма , н жива е^д?/ . боззкдда яс^мж сердцема р*е моима , «услышн ма' гдн : іѵпрдкдднІА твоа' взыф'^ . 6оззва\а тн , спаси ма р’в й содрднн скнд€ніа твоа - Предвдрнда ва р*з Еізгодіи , и воззкадх , нд словеса твоа оуповдда . Предвдрнсті очн мон ко «утр^, р*я по^чнтиса словесема твонма . Гласа мон «услышн гдн , по милости таоен , по С^ДЬЕ'Ь твоен ЖНКН МА . ПрНЕЛИЖНШДСА рй" гона'цГіи
238 клдіслі* 31 / / .. / ГОНАфІН МА БЕЗЗАКОНІЕМЪ : IV ЗАКОНА ЖЕ ТКОЕГІѴ суддлншАСА . Близъ 6‘Н ты ГДН , И КСН ПЙТІЕ ТКОН ИСТИНА . ИсПЕрКД ПО_ знддъ іѵ скнд^нГй ткондъ , гакіѵ къ кФкъ ІѴСНОКДЛЪ А 6СН - бнждь СМНрЕНІЕ МОЕ , Н НЗМН МА , гакіѵ ЗАКОНА ТКО- ЕГІѴ НЕ З^КЫДЪ . С$/ДН С^ДЪ МОИ , И НЗЕАКН ма : словЕсе рддн твоегіѵ жнкн б* Г‘ гг г* Г6 |Н& Г3 |НИ Г* гз (і* із'г га* гі9 МА . А&ЛІЧІ іѵ грѣшника сплсенТі , ГАКІѴ іѵпрдкдднТн ткондъ НЕ КЗЫСКДШЛ . ЦІЕД- ріѵты ткоа многн гдн : по с^дееНі ТКОЕН ЖНКН МА . /ИноЗН НЗГОНДфІН МА н ст^ждицгі'н мн : іѵ скндНкнін ткондъ НЕ ОуКЛОНН^СА . ЁНД^ДЪ НЕрАЗ^М'ЬКДИфЫА Н ИСТА АДЪ •» гакіѵ СЛОВЕСЪ ТКОИДЪ НЕ СОДрДННШД . бнждк , гакіѵ ЗДПІѴкИіДН ТКОА КОЗЛИЕНДЪ , гдн , ПО МИЛОСТИ ТКОЕН живи ма . Начало слокесъ тйондъ исти- на , Н КО К'ЬкЪ КС А СУДЬБЫ прдвды тко_ ЕА . КНАЗН ПОГНАША МА тХнЕ , И IV СЛОКЕСЪ ТКОНДЪ ОуЕОАСА СЕрДЦЕ МОЕ . КоЗрл7^мсл АЗК IV СЛОКЕС^ДЪ твондъ , гакіѵ ІѴКр^ТААН корысть мног^ . НЕПрАК- ді/ кознсндккд4іу& н іѵмсрзн^х : законъ ЖЕ ТКОН КОЗЛНКНДЪ . СЕДМЕрНЦЕИ ДНЕМЪ ^кдлн\х ТА IV Сі/дкЕДДХ ПрАКДЫ ТКОЕА . /Миръ МНОГЪ ЛИЕАфЫМЪ ЗАКОНЪ ТКОН » Н Н’йсть ИМЪ СОБЛАЗНА . ЧаА^Ъ СПАСЕ- НІА ТКОЕГІѴ гдн » и запіѵкНідн ТКОА КОЗЛКЕНД'Ъ . Содрднн Д^ШД МОА СКИД'ЕнІА ТКОА
о я X’ я осея о 2 т о □ „’о 3 2 о Е о^сю « о =«-« з я >„ *>' =с з 5 да х,х 09 о О я я сю -5 Х^ =' Э л й 12 X э сй ? § > •ч 3' ч -1 ЕЯ О X. *: >5 = ® СЮ я о = = = . І'І 2 5 СП 5 § §-- В'_ - * >« * >3 о Ч о = < я Ох^ О “ * ч >а т« 5 2: О " ч 3 * о 00 >, Й^ЕЯ 9 °^- _ „ 8 > 9? 5 я * _ 3 2,<* ;5 ?’ о х. * № * т О X „ з. 5, ЕЯ ° 1. і -'"" -2 5 3» 5 $ о О т' сю Е Я я ію ея ь. Р5 я , -ч г О 2, >>! ’ г,»., з 5 5 з- в-че о^-1 >.= 5'- Д- 3 * 5 Й ^5 ч > 2 х^* > =:е^/ іла СЮ $5~* м ** ~ч і _□ г з. оЧ- ю • О -1 > р> 8 О о & 2 -Ч з Ія .. 8 8 Е, >5 Е« • = = 5 >< м I 8 О , 0 [ О і <р1 л 1 > 1 2і 2» 2і О Л1Х 4 X ь > 5 ь ІЮ1 §
іА^/^А^Лг«^&^Агг^А?:Ѵ.Яг.%, «•;4і«іоі«:о^іо.<.е:Ф:а^с;о!<:о:».<>:>:оі»:<:<>:»:о:*.р:<»!»:о:»:«і»іо^:о:.-.<>л»і[ л1 ©П^СТИТЕЛЬНІН БОСКрНЫ ОСЛѴ1 ГЛДСІѴБЯ, СХ БГОрОДНІНЫ Н КОНДАКИ Кдменн здпнд’гдні? Еб і^Дб^ н ьонншлѵх с’грсгйірыми прн'гое чЧло ТВОЕ, воскресли (?СН •ГрНДНЕБНЫН СПИ, игіѵ рддн жнзноддікчс: СЛДБД Ддрі?АН длнроБн ЖИЗНЬ. СИЛЫ НКНЫА БОПІА^ ’ПЦ СЛДБД ьоскрнік ФБОСЛА^ Хр17^? Цр'ГБІК ТБОСЛій) СЛДБД сл« ТБОСЛІ^, 6ДННС ІЛБ'ЬкОЛКК’іС. Бго^одн-иня: ГдьрТнлі? ь'Цідып^ ч ек'і; дьо, рдд^н- САІ СО ГЛДСОМК БОПЛОфДШЕСА БС^К БЛКД, БХ ’ГЕБ'І; С’іЧ’ЛІХ КІБѴО'Г'Ь, ИІСОЖС рис ПрДБЕДНЫН ДБДХГ ГДБНЛДСА ШНрШДА НЕСИ, ПОНОСНБШН ЗМЖДІІ’ГЕЛА ’ГБОЕГО. СЛДБД БСЕЛЬШЕЛЛ^СА БИ *ГА, СЛДБД
тропдрн БОСКрІСНЫ 241 СЛАБА ПрОІШДШелгі? Нд ТЕБЕ, СЛДБД СКО- воднБшелі^ ндсх ржтьомя ТБОНЛЛХ. Кондакя: Воскрля (сн гака’ кга нд гровд ко СЛд'ь'Ь, Н лм'рк СОБОСКрСНЛХ (?(Н: Н (*СТЕСТ- во челоь'Ьсеское гака вгд босп^бдетя та, н сліертк нсчеде. ДДАМЯ же ЛНК&ТХ, блко: $ѵл нкін’І; а оузѵ ндБдьлАелм рд. дЛтса, доьёі|ін: ты е«н, нже ьс'Іми по. дда ^рте Боскрніе. о Тропдрц глася б: бгдд снндшіля есн кя шертн^жиБоте кедслісртнын, тогда ддк оуллертБНЛх беи блнстднТілія бжктбд: бгдд же н оумершыА а’ прексподнн^к Боисрснлк €сн, бса силы нкнкіа вдыБд^: жндно- ддБче, эдт вже ндшя, слдьд тек’І;. .Бгороднченя: Бса Іідче СЛАкИЛД, БСА ПрССЛДБНДА ТБ0А БЦС, таинства, ''чистотѣ ддпечдтдннон, и д'КбстбЬ’ хрдннліі?/ Чистотою запРідтл’Кнна, н дестколід ^рднилл дѵгн
242 тропари ЛѴГН ПО3НДЛДСА 6СН НЕЛОЖИД, БГА рождши истиннаго: того лаолн СПСТИСА дЕшллах нд'шымз. Коиддкв: Воскрля (си ш грока всссильнс спи: И АД2 БНД’ЬвЯ чЕдО, ОуЖАИСА, И Лирт. ь'ін БОСТАШД: ТБДрЬ ЖС ВИДАМИ, СрД. дЕіТСА ТЕБ'Ь, И ДДДЛАХ СЫИЛНТСА, И ллГря спи мон, босп’Ьбдстк та прненш. Туопдрц глася г: Да бнелатса нкнда, дд рДД^НТСА ЗеліндА, гакш сотьорн держлк^ лшшцек СКОЕМ ГДЦ Ііопрл СЛАСрт'ІК СЛАСрТК, перьенгцх лиртБы^я высть, йз чревА АДОВА НЗБДБН НЛІЪ, И ПОДДДЕ ЛАірОКН КЕЛ'ІЮ ЛАЛТК. Бгороднмня: Та ходатайствовавшею спссни родд НЛШЕГШ, БОСП'ІІБДЕЛАХ 6ЦЕ ДВО: ПЛОТІЮ БО Ш ТЕБЕ БОСПрІАТОЮ, СН2 ТВОИ И БГХ
Ч^я мряоъ ‘эдыннуъ зоѵѵоѴ^.янн иѵѵтѵ.мѵ и юніѵліАо ѵмЧіЧ т до а -л. * ' * * - % :кнм.нѴр()о.Д] ‘чъуѵѵ міѵи няойіѵѵ иѵ^уѴ схдя уллі' злЬізоя ЧъсЬѵѴЗ ѵідоіЬяосііііи ^гѵрлѵи ѵіѵгЬѵѵуяХ хѵѵтѵру ‘ѵтлЬѵт іішѴжрт инѴфѴуіЬ и ЧяннкАо ннѴ\і ѵтяяЛ’з.яАо пшѵ * 1 -»3* 1 Т ЯГ с н А т чѴфяоирсш ѵінрпеѵ м^ѵъ^яо •ѵюяъ иллзт г / ^яуялЬѵ ы^ншяъяжя тннуьніішн хшмуя '^.изоя иХс!уісІ^.ѵи ш ічіір^и н іяг ‘ѵлЭ ѵіъі^ѴуіІ и ‘ъыуінѵ хѵѵуѴу чли? іиХічн.ь^ѵѵз яамІѵ т ніЭ гѵэгёоя »ун н сіМіЬ гэоіи Ен чннѴ ніЭ яѵЛміод гхмгѴноэд хЬіямѵояяіЧѴк лніЕі иѵъ т яіѵн нчѵяЕн I Лг V ш у У 4» ‘ЯЪСІЛіІ ХѴѴИІОЫЮЧ ЙІѴОіЛя ‘-2ІПГН Кія >2, у “ ' -*?л г» ІК пнпітоі
244 тропарн сйрыліх нд зелілн ідкнса бгх, кх НЕСЛНП'НОЛІХ СОЕДИНЕНІИ коплоірдЕлік: Н кртя КОЛЕЙ НДСХ рддн БОСІірІ'нЛАХ^ НЛ4ЖЕ КОСКрСНКХ ПЕрКОЗДДННДГО, СПСЕ Ш СЛАЕрТН дйим НДША. Конддкя: Спея н нзкдкнтелк лаон, нз грокд ІДІЛѴ БГХ, БОСКрСН Ш оузя ЗЕЛАНОрШДНЫА, Н ЕрЛТД ддшкд сокруши, Н ІДКШ КЛКЛ БОСКрСЕ ТрНДНЕБЕНЯ. Тропдрк, глдсх СОКЕЗНД'ІДЛЬНОЕ СЛОКО Оц» н д^окн? Ш ДКЫ рОЖДШЕЕСА НД СПСЕНІЕ НДШЕ, коспонліх к’Ёрнін, н поклонилма: іаіеш КЛГОКОЛН ПЛОТІМ КЗЬІ'ГН Н СЛІЕрТЬ ПрЕЧ'ЕрП'ёт’Н, ОуЛІЕрШЫА, I СВОНЛЛХ. РХд^ЙСА ДКЕрЕ ГДНА НЕПро^ОДНЛМА: рДД^НСА С’Г'ЬнО Н ПОКрОКЕ прИТЕКДИ- ірн^я КХ ГГЕК‘{;. рДД^НСА НЕШБ^рЕКДЕЛІОЕ ПрНСТДННірЕ нд кртх, , Н ВОСКрСИП'И СЛДКНЫЛ4Х КОСКрЕСЕНІЕЛІХ ВгородичЕНх:
воскресни 245 прнстднніре н ненск&окрд'індА, ро'гкд- шда плотію ткорцд ткоего н кгд: молАірн не и.’пЛд'{;Блн <ѵ косп4кдю- Н КЛДНАЮірИ^СА ржткі? ткоем». Конддкг: Ко А1$ СПСС МОН СОШ ЕЛЯ {СИ, н крдтд сокр^шнкый шеи, ксеснленя, оумершн^з іакш создатель сокоскрснля есн, н смерти жало сокр^шнлз 6СН, И ДДДМ8 Ш КЛАТЬЫ НЗКДКЛІН8 кьістк, 'ІЛБ'ЬкОЛКБ'іе. Т’КмЖС бсн зоксмг: спсн ндся гдн. Тропарь, глдся е: Лтльскіа силы нд грок'к тЬоемя, н стрег^ірін шмертк'ішд, н столше мрід ко гро'к'к, еТці^цін пречтдгсѵ т'Ьлд ткоегш. пл'Ъннлх рсн ддх-, не нсіс^снкса Ей негсѵ: ср'Ктнля е1” ддр^АН жнкотх, воскрсын йз ллертБЫ^'х гдн, слдкд тек*Е. Бгороднчени
246 тропдри Бгороднченя: Бл’гословсннХм ндрекГн твок мтрь, припили рей нд страсть вольными ^от'Ен’іема, возс'іаби нд крт*Е: взы- скати уОТА ДДДМД, ГЛАГОЛА дітлшмя: срддХЙтесА МН^: мкш шкр'Етесж по- ГНКИІЛА дрдулдд. ВСА ЛА^Др'Ь сустроивыи БЖЕ НАШИ, СЛАБА ТЕК*Е. Конддка: ЖНБОНД'МЛЬНОК ДЛДНІН сумершыА ш мрачными судолій жнзноддыца ьоскрсню БС^И хртбся бгя, воскрни поддде ЧСЛОК^- ’ШКОЛгі? родй: 6‘ТЬ КО БС^Х СПСНТСЛЦ во. скрш и живота, й кга вс’буа. Тропарь, гласа 3: Разрѣшила (ин кртоліа твоими смерть, шверзла еей рдзкоинніЛ' рд'й, мѵроно'снцдми плачь преложила ^сн, и дплшма пропов>Еддтн повелѣла ^сн, мкш воскресла еси урте кже, ддр^АЙ міровн велік млть. Бгороднченз
воскрссны 247 БгороднчЕих: І?ІКШ НДШЕГІѴ БОСІСрНІА СОІСрОВИфЕ^ НД ТА НДД'Ккі|)ЫАСА БСЕП'КтДА, Іѵ ро'вд И ГЛУБИНЫ ПрЕГр'ЬшЕНІН ВОЗВЕДИ. ТЫ БО ПОБНННЫА Гр'Ц'й СПСЛД 6СИ, рОЖДШДА спсеиіе ндше: иже прежде ржчкд двд, И КИ ржТБ>^ ДКЛ, И ПО рЖЧ'В'Е пдкн Г ПрЕБЫВДЕШН ДВД. Кондаки: Не ктолаЬ’ держдвд слдертндА водмо. жетх держлтн челок^кн: ^ртосх во СННДЕ СОКр^ШДА И рДЗорАА (НЛЫ ^А. СБАЗ^ЕЛМ. БЫБДЕТИ ДДИ, ПррОЦЫ ІОГЛЛСНШ рДД^МТЕА, ПрЕДЕТД, ГЛДГо'лКІ|)Е? СПСХ сЙрКІЛАХ БХ Б'^Р’Ь: ИЗЫДИТЕ Б'^рнін БХ БОСКрнІЕ. Тропдрц гласи и: Си высоты снндшели (|сн влго- ^трОБНЕ^ ПОГрЕБЕН'ІЕ ПрІАЛИ три- ДНЕВНОЕ, ДД НДСИ СВОБОДНЫЙ СтрдСТЕН^ ЖНБОТЕ И БОСКрНІЕ НДШЕ, ГДН., СЛДКД ’гек'^’ БгородичЕнз:
248 тропдрн коскрнны Бгороднчінх: Нже ндга ради рожденсА іѵ двы, н рДСПАТІЕ преТерП'ЕвЯ Елгін, мспрокЕргін смертію смерть, н воскрніе гавлен гакіѵ кгя, не презри, гаже созддля есн р^кою твоею: гавн члв'ЬколюЕІе тво'е млтнве, прінмн рождш^ю та ец^, ллолаі|і^кса зд ны, и епсн епсе нлш'х, люди Іѵчданнкіа. Конддкя, Коскрсх НЗ ГрОЕД, ОулирШЫА 603. Д6НГЛЯ (ЧН Н ДД4МД воскрснлх ССН, и сѵд лнкйетя во твое'лю воскрні'н, н мір. (тін концы торжесткйетя, нз мер. ткы^х БОстдніемя твонмк многолілтнве. ХіЧ- Бгороднчны
ѴЛННкО.ЫН тннзѵѵфзЕіэ ѵѵтѴмюЛ и снічннзчл>і -«{я чнлр тнчѵуилмн ѵѵтнакѵ^ :чѴл ядд ѵн сИІНН(ІрЪЯ 05 Н ѴсЬкЗЧ иіннчѵ^Ѵінои яд *ѴѴНЛгі&ЧЭШН 0Ъ1уфЧ1Н ѵлідУу^ ‘-ѵѵѵѵнчоѵэочѵѵэ нѵѵѵзЕ ѵн и ‘ѵѵннічоѵі -О.ІѴЭ Я-Хрян ѴН 6Й1Я ѴѴЛіІНмЗц :инз1ьЛо яЫном яд -у.Хнтун хХут^Ѵ т нѵоѵѵ о.юл. :ялі^ірѵѵ ін нъфѴнч еямѵ^іг ѵіѵѵкѵноннк «ктлЭ ‘тпнінмсІЕшн ніЭ уѵнѴоЛ н ‘•тнтѵѵялЕзя ніЭ оэ уѵѵкѵЕ .•ѵілі^ѴуЛ ч^уч.ь нтуіІЕ д.эіл. яч ‘-ѵѵнл.уѴо^уэ хзэѴ^к оѴ^ :г кэуѵм Чр хзд гн с2>іннчѵЯіѴінои яч н ѵс)імч мѵ^Ѵін яд ннэскг.Ао кіинол яч нлги н ‘'ИнЭІьАо оч Чр ядд ѵн н 6нн(І9кіч яч сол>:рѵ »ч оч иіѵѵзои сПІМЧѴЭЛіН2.32Пт ІЧИкиѴо^П - У ^лл У і-м-млі-тт Р& * Г?1у*»тмтмIігг»ііТінтпіТ2іірстітитіііТіііТііі^ііТі>ГТіііТіііЖ.і»ф.іЖшфтТіііТД ІТ
250 Бгородичиы тропари источника жнднн гдд, блгоддтнда бце, СПСДН ТА 6ЕЛНЧДНІ|ІЫА. Вх КОНЕЦХ оутрЕнн: ЁЕЗЛІДТЕрНДГО НД НЕСИ ПДЧЕ МБИЛН и слЬ^д, нд земли без ОЦД родила (СИ, ТОГО БЦЕ МОЛИ IV дьшдух НДШН)(Я. Во кторннкх БЕЧЕрД Н 62 срЕД^, нд Бгх гдь: ТьоЁ ПрЕДСТДТЕЛЬСТБО НМ&1|1Е ПрЕ- ЧНСТДА, И ТБОНМН МЛТБДМН ЛНТКіуЯ НЗБДБЛАЕМН, КрТОМЯ СНД ТБОЕГІѴ БЕЗД'І СОБЛНДДЕМН, ПО До'лГІ? ТА БСН БЛГО- ЧЕСТНШ БЕЛНЧАЕМХ. Вя КОНЕЦЪ ПрЕч'тДА БЦЕ, НД Вх СрЕД^ БЕЧЕрД Н нд Бгх оутрЕнн: нбс’Іѵя: '7 гдь: Здченшда нешпдльніѵ: Вх конецх оутрЕнн: БЕЗмдтЕрндго нд нксн: Вх чЕТБЕртокх
глдсх д 251 Ея ЧСТВСрто'іІЯ ВСЧСрД Н ВЯ ЛАТОЙЯ, нд Бгя гдь: Твое предстательство нм^іре: Ея конеця оутренн: Г^е’ітдА кце: 6я патокя вечера н вя сі?ккшті?, нд Бгя гдь: Гд&р'інл)? в>Ьі|ідвші/ тек>Ё дво: 8я конеця еутренн: Безмдтерндго нд нксн: Ея нед'Ьлк вечера и вя понед'Ьльннкя, нд Бгя гдь, глася в: БІго^трокІА сёірн нсточннкя, млтн сподокн ндся кце, прнзрн нд ЛМДН гам'і гакіѵ прнснш снл^ НСА, га ко же иногда глвр'інлх 9 л согр'кшнвшыА, твон: нд тд ко «уповдмціе, рддІ?н вопіемя тн, * ’ ' " кедплотны^я др^'істрдтнгя. Вя конеця сутренн: /Нтн стда нендреченндгіѵ СВ'ІГтД дггльскнмн
252 бГОрОДНЧНЫ ТрОПДрЙ АГГЛкСКНЛІН ТА П&НкЛІН почнтдмціе, БЛГОЧЕЕТНІѴ ЕМНЧЛЕЛГХ. Ва понедѣльника кгирд, н ко Бчо'рнніех, нд Бга гдь: БжИТЬЕННДГІѴ КК^'ОЛГХ ОБЦШНЦЫ естктвд ТОЕОМ, КЦЕ ПрНЕНОДБО, БГД БО НДЛіа БОПДОТНБШДГОСА рОДНЛД (ЧИ. тѢмЖЕ ПО ДОДГІ? ТА БСИ БЛГОЧЕСТНЮ белнчделгх. Ва конЕца оутренн: Та белн'іделѵх бце, бопікі|п: рдд^ніА НЕЗЛ^ОДНЛМГІѴ ГБ'ЬтД ОБЛШ, ТОГО НОСНБШН К'Х Н'Кді^К, СЛ4БЫ гдд. Во вторника вгирд, й ва сред^7 нд Бга гдь: ПрЕПрОГДДБЛЕНД ССН БЦЕ дбо: Нірй ва ё чдс'Е. Ва конеца оутргнн: Та беличделѵх кце, бопімціе: рдд}?нсА ЖЕЗЛЕ, Іѵ НЕГІѴЖЕ БЕде'ЮиЕННІѴ Бга ПроЗАБКШ, ПОГУБИ НД ДрЕБ'Ь СЛІЕрТк. Ва срЕді/
ГЛ4СК В 253 6а срцХ кечерд, н кя 'ютыртоня, нд Бгя гдк: Ежнткенндгіѵ кыуолія окірннцы: Кя конецх оутренн: Та келнчделіх кце, коп'іі«і|и: рддЙісА недд^однлыгіѵ ск'Ьгд: Вя четвертокх кечерд, н кя патокя, нд Бгя гдь: Препрослдкленнд (?сн кце дко: 6я конецх оутренн: Та велнчделіх бцц копікіре: рдд^неА жедле: Вя ПАТОКХ ьечерд, н кя с^ккці'гк, нд Бгя гдь: Вса плче смысла^ кса пресллкнлА »гкоа: Вя конецх оутренн: /И»гн стда нендреченндгш ск'Ктл: /Ііре же понлочнтса дллнлй'д кя коелі- лнко глді'Ь, глдголктсА сіа, глдея к: Йгілн, ЛАЧНЦЫ н прроцьц С'ГН’ГМИ, прпкн’ін
254 БГСрОДИЧНЫ ТрОПДри прпвнін н пркнін, ДОБр'Ь ІІОДБНГ'Х е ко спгі/, ш ндсх того СОКЕрШНКШІН, Н К'Ь'рк СОБЛЮДШІЙ, ДЕр- ЗНОБЕНІЕ НЛАЪ’іре КО СПЙ?, Ш НДС'Х Ч'ОГО МКШ ВАГА ЛЮЛНТЕ СПСТНСА, Л10ЛНЛ1СА, Д^ІІІАЛІЯ НАІ1ІКІЛГХ. Помани гдн, мкш клгя, Д^ІІІКІ рдкя ТБОН^Я, Н СЛНКД КЯ ЯЕНТІН СОГр’Ь- шншд, прости: ннктожс во бЕдгр'Ь- ШЕНЯ, Т0КЛ1Ш ТЫ МОГІн И ПрЕСТД— кл^ннылія ддтн покои. /Итн СТДА НЕНдрЕЧЕ^ННДГШ СК'Ьгд: 6я НЕД'Еак БЕЧЕрд, И КЯ ПОНЕД'КлВННКЯ, нд Бгя гдк, глдся г: КрДСОТ’Е ДКСТКД ТКОЕГШ, свѣтлой чистотѣ ткое'н ОуДНКНКСА, БОПІАШЕ ТН КЦЕ: ПО)(БДЛЙ ПрННЕСІ? ДОСТОНН^ ьоднліЕнЙм та; недо^лі'Ькдн САКСА. Т'ЬмЖЕ МКШ ПОБЕЛ'КнЯ БкІ^Я, копіи тн: рддКнсА влгоддтнда. Вя коне'ця н пре- гд врінля К&К ТН что же и суясд- СБ'ЕтЛОН ЧНСТОТ’Е
ГЛАСЯ Г 255 конецх оуч’рени: нд'Ьке спсдетса, тдлоѵ прнтЕкдЕтя, н кое иное Ё2 Кінждо, прдБЕдніѵ н таковое прнБ'ЬкнірЕ, гакіѵ ты кце, покрывдкціЕЕ д&шы ндша; Ея понед^лкннкя БЕчЕрд, н бо ьторннкх, нд Бгя гдь: ПрНЕ'БкНірЕ Н СИЛА НДША, БЦЕ, ДЕр- ЖДБНДА ПОЛЮірЬ ЛІірА, ЛІЛТКДЛІН 'ГКО— НЛІН покрын рдккі ТБОА Ш БЕАКІА нйкды, едина блгоелобеннда. Вя КОНЕЦЯ оутрЕнн: К Гнждо, мд'Бке епсдечча: Ео Бтбрннкя ВЕ*ІЕрА? Н БЯ (рЕД^ нд Бгя гдк: Жезля силы стаждбш'ін крчх СНД ТВОЕГО» БЦЕ, ’Г’ЕліЯ ННЗЛДГАЕЛІЯ врдгіѵвя ШДТАНІА, ЛМБОБІН ТА НЕПрЕСТДННІѴ БЕАНЧАНЦІЕ. Ея КОНЕЦЯ Оу'ГрЕНН: Прнк^кнірЕ н сила ндшд, бце: Ея срсді/
256 ГгорОДНЧНЫ ТрОПЛрЙ Н ЛІЫ К'ЬрОКА- :ЙрЬ7і«: т'Емя НЕНзрЕ- нд Бга гдь: Іірроцы пропов’Ьддшд, дгілн НЛ^ЧНІПА, лічнцы йспок'Еддшд, Г ^ОМЯ кц}/ ТА КОНЕТНННі/ й Н ВЕЛНЧАЕЛіа ржтко ТКОЕ ЧЕННОЕ. Вя конеця оутрЕнн: КГнждо, НД^ЖЕ США ЕТС а: Ва ЧЕТКЕрТОКХ КЕЧЕрД, н ка на Бга гдь.: ЖЕдла силы стагкдбшін: Ба конеця сутрЕнн: ПрНК^НЦІЕ Н СИЛА НАША, ПАТОКЯ, кце: Ва патокя КЕЧЕрд, й кх г&кіѵт^ нд Бгя гдь: Та ^оддтанстбокакші/м епееніе родд НАШЕПѴ: Вя конеця оутрЕни: Прро'цы пропов'Кддшд: Вя НЕДѢЛИ
глася д 257 н кезм’Ірнымя дксфкомя, др^Т- рЛД^ЙСА: рдД^ЙСА рдд^йсА прЕпроелдклен- Ея консця оуфренн: Ея Н'Д'КлК кгнрд, Н БЯ ПОНЕД&КННКЯ, нд Бгя гдк, глдся д: О Гы Г I ПОСПНФДКІШНСА КО УрДЛѴК КО ІФДА сфы^я, шд'І'АНН'кй ь'І;рок н премёдро- счі'к, сфрдфнги гдкрі’йля ПрННЕСЕ СЯ НК« ц'Ьлокдніе, н еже рдд^нсА: рдд^нсА клгослокеннда, рдд^йсл препрослдклен- НДА, ГДЬ СЯ ФОКОЙ. пг Ея консця оутренн: Йкіѵ кскух ^СН ФКОрен'ІН КЫШШДА, косп’Ькдтн ФА досфонню недоі?м'Ь- кдкірс кф, Ф$не, молнмк фа, поми- луй идея. Ея понед'Ьлкннк'х кнірд7 н ко кФорннкя, нд Бгя гдк: Кя кц'Ь прнл'Ежніѵ нмн'І; прнфгцемя Гр'ЬЪнІН Н СЛАНрЕННІН, Н при ІІЛДЕЛА'Х, КЯ ПОКДАНІ'н ЗОК&Ц1Е нд гл^кнны д^шн: Елчіу помозн нд ны мнлоир- докдкшн
258 БГОрОДНЧНЫ ТрОПАрИ ДОБДБШН: ПОТЦШСА, погнкделіх со ліножестБд прегрѣшеніи, не шкрдтн ТВОА рдкы ТЦ1Ы: ’ГА КО Н СДИнИ нддеждЬ НЛІДЛШ. бх конецх оутрени: Та еслн'ідсліх кце, Бопіюіре: ты сен к^пннд, вя ненже неюпдлкнш леіѵѵсен БНдѢ ІДКІѴ ПЛАМСНК ОГНЬ БЖССТБД. бо вторники ьечерд, и кх сред^, нд Бгя гдь: Дбо пренепорочндА, лети хртд кгд, ОрЙгк’іе пронде твою притаю дйш^ (ГДД рдспнндшд БНД’ЬлД (?СН колею снд н кгд твоего: ргоже клгослобсннда, ліолацін не престдн, прошеніе прегрѣ- шеніи НДЛ12 ддровдтн. бх конецх оутренн: Та Белнчделлх, кце, копі’юіре: ты' ^сн горд, ш нсажс нензглдголднніѵ ияѣ- чесА кдлинц н врдтд ддіѵвд сокруши. бх среди’
ГАЛЯ X 259 Вх ІрІДІ? ВГІІрА, н кх четыртоія, на Бгх гдь: Слово О*І«, ЭДТД БГА НАШЕГО, 16 ТЕБ( ВОНЛОЧІІВШЛГОСА ПОЗНЛ^ОЛѴХ кце, ДВО, ЗДННД ЧИСТА А, С ДЕСНА БЛГОСЛОЕІН— нда: Т'Клѵх непрктднноЕ та босп'І- БЛКІЦЕ КЕЛНЧДЕЛѴХ. Вх коніцх сутренн: Йіксѵ всісух есн твореній: Вх четверто'кх кгирл, н кх патокх, на Бгх гдь: Дво пренепорочндА літн: Вх конецх сутржн: Т а беанчделѵх бце, Бопікци: ты бей горд: Вх ПАТОКЯ кгмрд, Н КХ 6?ББІѴТ^ на Бгх гдь: 6и;е іи В'Ікд сутдЕнос: Вх конецх оутрінн: Та веанчлелгх кце, копініре: ты е«н Квинна: Вх нед'Елю
260 кгородичны тропари Ея н(д*Елк кечерд, н кя понед'І’лкннкх, нд Бгя гдц глася е: Со АГГЛЫ НБНДА, СИ ЧСЛОК'ЕкН ЗШ- нда глдсоми рддоБдніАэ вце, ьопіеми тн: рАД^НСА, БрАТД НЕСИ ШНрШАА. рДД^НСА бдннд земнородными спсен'іе. рдд^нсА ЧИСТДА, БЛГОДДТНДА, ройчДШДА ЕГД боплотнбшдгоса. Ея консця оутрснн: © ДБЫ БОЗСІА^ЫНЛіГр^МР'ГС бже^скшы СБ'Ь'тА ТОН ПОІСДЗДБЫН, ПОМИЛУЙ НДСИ. би понед'І’лкннки кечерд, н ко кторннкя, нд Бгя гдк: Ско'рын ткон МАТЕ ПОКАЖИ НА чнстда, оукротн н пддш}/н мон Б'ЁмИ ЕО? К'ЕмИ елнкд н \оі|іяпи. Ба конецз оутренн: /Нтн БЖІА ПреСТДА, СТ’ЬнО МрСТІЛНИ, НЗЕДБН ЛНДН ТБОА ОБЕІЧНИЛ, ЗОБ&рЫА тн покрокц Н ПОЛАОфк н рдкы тбоа: н ьолны І^ТНЫ^Я ПОМЫСЛСѴБИ, дЙшЙ БОЗСТДБН БЦі: дно, гаки.’ можешн,
ГЛАСЯ 6 261 тн прнл'Ежніѵ: сопротнвнсА срдл\ныл\х н гшрдыжх пожыслишх, дд вопіемх тн: рдДЙіСА прнснодьо. Во БТОрННКХ Бгирд7 Н БХ СреД^, нд Бгх гдь: КрТОМХ СНД ТБОСГСО КГОБЛГОДДТНДА, Тдшльскда прелесть бса ОупрдЗДННСА, н дежшнсклА крѣпость попрдсА: сего» рддн Б'КрНІН ПО ДОЛГ^ ТА ПрНСНШ поемх Н КЛГОСЛОБНМХ, Н КЦ& БОНСТННН^ нспоЬ'Еддкіре, та Белн'сдемх. Бх конецх оутренн: СО дбы бозс'іабын лир^: Бх сред^ кечерд, н вх четьертокх, нд Бгх гдь: Стрднное ДБЫ ТДННСТБО, ЛіГрІ? ПО- кдздса спснтельное: «5 нел ко роднлсА бсн кез сІГллене, н плотію покдздлса бсн кез нстл'іініа, ьс'к^х рддосте, гдн слдбд теь^. Бх конецх
262 Егорсдичны тропари Вя конеця оутренн: /И«гн КЖІА ІірЕСЧ'дА: Вя іеч’ьертокх ьечерд, н ія патокя, нд Бгх гдь: Крчодѵх енд ТБоегіѵ: Вя конеця оутренн: ® дбы бозпабын лхГрЪ7: Вя пафокя ьечерд, н кя с&кияг^ нд Бгя гдь: Рдд^нса, ДБере гдна непро^однлхдА: Вя конеця сутренн: ® ДБЫ БОЗПАБЫН Лм'рЙ Вя нед*ілк ьеіерд, н кя понед*ільннкя7 нд Бгя гдк, глдея &: Ндчддо ІПГеНІА, ГДЬріНЛОБО ПрОБ'Ь- ірдн'іе КЯ ДБ'Ь Еы'ІС'Гк: СЛЫШД КО, рддІ?н{А, н не оук'Ьяіе ц'імоблніа, не оус^мн'ІеА гдкш сдррд бя с'Ь'нн, но снце глдголдше: и рдкд гдна, кКдн лхн’і; по ГЛДГОЛ^ ЧБОЕлЛ’. Вя конеця
глася § 263 А Вя конецх оутренн: Лр^дгглкскоЕ слово пр'ІАлд сен, н ур&Гликін прчолх покдздлдса бсн7 н НД ШКЖ'ГІНуЯ Ч БОИуХ НОСНЛД С’С*\ КЦЕ? нддеекд^ дЬшх ндшмух. ёя лонед'Еиннкх Бе'*іерл, н бо вторника, нд Бгя гдь: Оуіовдніе мГрд, блгда бце два, п’вое н едино держдвное предстд- ’тельство проснмя: оумнлосерднсж нд кезпредстдч’елксч’венныА лндн, моли МЛЧ’НБДГО КГД, НЗКДБНЧ’НСА Д^ШДМЯ НДШЫМЯ (О БСАІСДГЮ преірЕНІ/К, 0ДННД КЛГОСЛОБЕННДА. ёя конеця оутренн: НнКЧ’ОЖЕ ПрНТЕКДАН КХ ЧСК’І; по- СрДЛЛЛЕНЯ Ш ТЕБЕ НС^ОДН'ГК, ПрЕ‘ічдА БЦЕ ДБО: НО ПрОЕНТХ БЛГОДДТН, Н ПрІЕМЛЕТХ ДДрОБДн’ІЕ КХ ПОЛе'зНОЛЙ? ПроШЕНІК. Ёо
264 Бгороднчны ТрОПДрЙ ЙО кторннкх мчерл, Н КХ ЕріД, нд Бгх гдк: Бце дбо, люди снд ткоего колею прнгьозднБШДГосА нд кр’Г’Е, н лирх іо ПрЕЛЕСТ'Н СБОБОЖДШДГО ^рТД БГД НДШЕГО, ПОЛІНЛОБДТ'Н Д^ШкІ НДША. Вх коніцх «утрЕнн: Прежде б*ьісх «5 оцд кез л\'гре рожденнд снд н слокд бжіа? кх по- СЛ'ІДНАА Л'Б'ГЛ род НАД ССН, БОПЛО'ГНБ- ШДГОСА Ш 4'ГКІ^'Х кровей ТВОНМХ БГО- роднтельннце, Без лд^жд: ^гоже лаолн ддрокдт'нсА ндмх гр^шкх шстдкденТю прежде концд. нд Бгя гдк: С'ГЛА Кліце^ І'ГДА БГД НДШеПѴ ЛДТН, КС^Х ’гкорцд неизреченна? рОЖДШДА, МОЛИ СО ДПЛЫ СЦИННЫЛСН КСЕГДД БДГОС’ГЬ (-га’9 СТрДСТЕН НДСХ и’зБДБНТН
ГЛАСЯ 5 265 ИЗБАВИТИ И ІѴСТАБЛеНІ’е НДМХ ДАТИ гр^іѵБХ. Вх конеця сутренн: Великиух ДДрОБАНІИ, ЧИСТА А ДВО бголітн ты сподобиласа дей: гакіѵ родила (ин плотію единаго іѵ трцы, ^рта жизнодавца, во спсені'е д5шх НАШН^Х. Вх ктвгртокх вечера, Н ВХ ПАТОКЯ, нд Бга гдь: Бце дбо, ліолй енл твоего: Вх конеця оутрени: Прежде в4кх іѵ Оца бгз літре: Вх патокя вечера, н вя с&кштѴ, нд Бга гдь: Предпов'ЬтБ&тх гедеіѵнх злілт'іе и екдз&тя двдх ржтво твое кце: еннде бо гакіѵ дождь нд р^нб слово во чрево твое: и прозлБлд е*й кез с'Еиене Зеліле стдА, лирд спсеніе, ^ртд бга ндшего, БЛГОДДТНДА. Вя конеця
266 Егорбднчны тропари Вх конецх оутренн: Прежде ьккх со оцл кез мтре: Вх недѣлю кечерд, н кх понедѣлкннкх, нд Бгх гдк, глд'сх 3: Бце дно несккерндА, снд ткоегб моли сх горними силами, п^оірені’ю прегрѣшеніи ндмх прежде конца ддро- БДТНСА, кѣрніѵ ТА СЛд'КАфЫМХ. Вх конецх оутренн: Прекозшлд ес|1 снаы нкныа, здне ^рдмх покдзАЛдСА (пн кже'сткеннын, КЛГОСЛОБеННДА кце, ГДКІѴ рОЖДШАА ^ртд, СПСА Д#ШХ НДШН^Х. Вх понедѣлкннкх кечерд, н ко кторннкх, нд Бгх гдк: Раді/нса, чекѣ прнкоднмх, кце: ДГГЛІѴКХ КО БКІШШАА ПОКДЗАЛДСА (КН, КГА рОЖДШДА. Вх конецх оутренн: Оумнрн МЛТБДМИ КЦКІ ЖИЗНЬ нд'ші/, БОПІКЦІН^Х
ГЛАСЯ 3 лілтике 267 ГДН, СЛДКД ВХ Сі Бгя гдк: ЗД ны уртд кгд, н копііоірн^х тн: ТЕК'Ё. Во вторника нд Рдспе'ншдгоса разрѣшивши го слиртн дЕрждкѢ, НЕііре- СТДННІѴ МОЛИ ЕЦЕ ДБО, ДД СПСЕТЯ дѣшм НДША. Вх КОНЕЦЯ оутренн: Нзкдкн кце, <ѵ содергкдірнуя ндся гр^ІОКЦ гакіѵ ННОГІѴ ОуПОБДНІА К'Ъ'р- НІН, НЕ НМДЛІЫ рДЗК’Ь ТЕЕЕ, Н IV ТЕЕЕ рОЖДШДГІѴСА БГД. Вх СрЕД^ КНЕрД, Н КХ ЧЕТКЕрТОКХ, нд Бгх гдь: Плодя ЧрЕБД ТБОЕГІѴ, ПрЕЧНСТДА, прро^кіѵкя есть н ЗДКОНД исполненіе: Т'ЕиЯ ТА кф/ КХ Б'ІІД'ЬнТн СЛДКАЦІЕ, ЕЛГО- честніѵ КЕлнчдЕлля. Вх КОНЕЦХ оутрЕнн: Плодя чрЕКД ТКОЕГІѴ КГОНЕБ'Есч О, ЧЕЛО- К'КкіѴМХ ПОКДЗДСА СПСЕНІА ^ОДДТДН- СТКЕННЫН
268 БГОрОДНМНЫ ТрОПАрМ етбеннын: т'Емя ТА кцЕ, рлзЛиолся н АЗБНСОЛ1К СЛДБАІ|1Е, Б'КрНІН БЕЛНЧДЕЛ1Х. Вя чЕТБЕртокя тера, н кя патокя, нд Бгя гдь: Рдепеншдгоеа дд ны: Вя конеця оутрЕнн: Нзедбн бце: Вя патокя ычерд, н кя с&кіотй, нд Бга гдь: л' ЙКШ НДШЕГШ БОСК^НІА СОКрОБНЦІЕ: Вя конеця оутрінн: РддЛіЕА, НЕВЛ1*ЬсТНЛМГО БЯ НЕЕ^Я БМ'ЪсТНБШДА КО ОутрОЕ'Ь ТБОЕН: рДД^НСА ДБО, ПррОКШБЯ ПрОПОК’ЁддніЕ, (НЖЕ бозеіа ел\л\днЕнля: рддКТісА, лѵгн Хртл ЕГД. Вя НЕД'Ѵліе КЕ*і(рД, н КЯ ПОНЕД’ЬлБННКЯ, нд Бгя гдь, глдся н: РддКнса, дгглолія радость л»Грд ПрІЕМШДА: рДДК'іНА, рожДШДА ТБОрЦД ТВОЕГО
ГЛ4СХ Н 269 ТБО ЕГО Н гдд: рдД^НСА, СПОДОБЛЬШДАСА БЫТИ МТН БЖІА. Еа конецх оутренн: РдД^НЕА, БрДТД ЦрА СЛДБКЦ ИЖЕ ВЫШНІЙ ЗДННХ ПрОНДЕ, И (5ДНН^ ЗА- печдтдн^ сеурднн7 ВО СПСЕНІЕ дХінх ндшн^х. Вх понедѣльника БЕ'ІЕрД7 Н БО Кторнніга, нд Бгх гдь: Недвижимое оутБерждЕніЕ Б'і’ркц и ЧЕСЧНкІн ддрх Д^ШХ НДШН^Х, БЦІ? п'Іенбмн ЕЕЛНЧДЕМХ Б'і’рнін: рдд^нсж7 КДМЕНБ ЖИЗНИ КО чрЕК'Ь ТКОЕМХ БМ’Ь- ЕТНБШДА. рДД^НІА, КОНЦЕН НДДЕЖДО, (КОрКАЦІН^Х ЗДСТ^ПАЕНІЕ. рДДЬнСА НЕБ'Ь- ето ненеб’Іетнда. Вх КОНЕЦХ оутрЕни: Дко ІіреЧТДА, СПЕЙ НЫ МЛТКДМИ ТБОНМН, дкнжйрн оутрокі? МТрНКЮ енѴ тбоем^7 и бгУ ндшем^. Во
Бгх гдь: пг 270 БГорОДИЧНЫ ТрОПДрН ЁО Бторннкх ЛІЧірл, н бх среДІ^ нд Бгх гдк: 1 Г Ч г* л Ягнцд н пдстырл н спсд мірдэ НД Кр'Г'ІІ ЗрА1|ІН роЖДШДА ТА, ГЛДГОЛДШС ШЗАЦІН: міръ оуко рДД&ТСА, ПрІСМЛА нЗБДВле'ніе: оутрокд же моа горнтх, Зрлірн твое рдспАТІ’е, еже зд БгКух терпншн сне н кже мой. ёх конецх оутренн: Плодх чреьд твоегил, пречтдА, пррокюБх н здконд исполненіе: П”БМХ ТА КЦ^ БХ Б'ІІД'ЬнІН СЛДБАЦіе, клгочестнш Белнчдемх. Вх среді? Бнерд, и кх 'іетберто<кх9 нд Бгх гдк: АІ ЫСЛеННДА Брдтд ЖИЗНИ, ПрСЧТДА Бце, прнтекдкіірыА тек'Е Б'Ь'рнш Йзбдбн «і Б'І’дх, дд слдбнмх престое ржтьо тьое, бо спсен’іе д^шх нлшнух. Вх конецх оутренн: Д бо пречтдА: Вх четвертое»
ГЛАСЯ И 271 йх четкертокя кнерд, Н ЬХ ПАТОКЯ, нд Бгх гдь: АГ Лгнцд Н ІІДСТЬірА: Вж конеця оутренн: Плодя чрекд твоегіѵ пречтдА: Вя патокя вечерд, Й КЯ С^ЕКІѴ^ нд Бгх гдь: Йже идея рддн рожденсл IV двы, н рдспАт'іе претерпкая багГн, нспровергін смертію смерть, н воскресеніе гавлей гакіѵ кгя, не презри, гаже созддля б1” рі?кон ткоею. гаки члв^колнкіе ткое млтнке: прінмн ро'ждш^н та бці? молаціі/юса ЗД ны, н спей спи ндшя, ЛЮДИ ІѴЧДАННЫА. Ея конеця оутренн: Дко пречтдА, спсн ны млтвдмн твонмн, двнж^ірн оутроБ}? мтрнюю н^ твоем? н бгІ? ндшем^. СЭпйтнтельнін
О ооооооооооссооооосооо ооооооо (Юп^ст нтельнін тропдрм всел седмицы Вя недѣли вечера, тропарь, глася д: Нбньця боннстбя дру'итрдтндн, мо- лили Бася прнснш мы недостонн’ін, дд кашнмн млтьдмн шгрдднте идея КрОБОМЯ крнл^ НЕЕЕірЕСТБЕННЫА БДШЕА СЛДЕЫ, СО^рДНАКірЕ НДСЯ ПрНПДДДКІ|1Н)(Я прнл’Ежнш, и вопімірн^я: ш к'ідя НЗБДБНТЕ НДСЯ, МКШ ЧННОНДЧДЛБННЦЫ БЫШНН^Я СНЛЯ. Бгородичсня, глася ч’онжс: ВосПНТДБШСЙСА БЯ ^рдМ>Ь ВО СТДА СТЫ^Я, ШД'ЕаНН'Ьи В'Ерою и пре— Мудростію, Н БЕЗМ'ІрНЫМЯ ДБСТБ0МЯ, дрді'с'грдтнгя гдкрі’нля прнНЕСЕ СЯ НБСЕ ц'Ьлобдніе, н еже рддХнсА: рДД^НСА КДГОСЛОБЕННДА, рДД^НСА ПрЕПрОСЛДВЛЕН- НДА, ГДБ СЯ ТОБ0К. Ёя ПОНЕД*ЁлкННКЯ
Т^опдри БСЕА СіДМИЦЫ 273 Вя понед'ільннкя Бечерд, глася к: ПдліАТК ПрДБеДНАГІѴ СЯ ПОХВАЛАМИ, чек'Н же доБЛ'Кггх свнд'Ечмксчво гдне, почти: покдздля ко са реи еонстннн^ Ч ’ *О^ Г ІЛѵ «V ѵ Ч И ПррОКІѴБЯ ЧЧН'КНІШН-, гакіѵ Н ЕЯ стр^А^я крестити СПОДОБИЛСА €СН про- ПОВ’ЕдДННДГО. т'Ьмже ЗА истинѣ по- СТрАДАБЯ рдд}?АСА, БЛГОБ'ЬсТНЛЯ рсн И С&рымя БО ДД'Ь БГА, гаЕЛКШАГОСА ПЛО- ТІЮ, Бземлнірдго гр^я лирд, и по- даю[|іаго ндмя ьел'ію лить. Бгороднченя, глася тонже: БжеСТБСННДГІѴ БЫ^ОМЯ ОКЦІННЦМ естестБд, ТОБОЮ кце приснодво, БГД бо ндмя боплотнбшдгоса роднлд (КН: чА'ліже по долг^ та бсн клгочестнсѵ Белнчделія. Во Бторникя вечерд, тропдрк, глася д: Спей ГДН, ЛЮДИ ТБОА И БЛГОСЛОБН достоАн’іе
274 тропдри ДОСТОАНІС ТВОЕ, ПОБ'ЕДЫ НД (ОПрОТИБ- НЫА ДДр^А, И ТВОЕ СО^рДНАА Кр‘тОЛІЯ ТЕОНЛІЯ ЖИТЕЛЬСТВО. Твое прЕдстдтЕльство нліъіре пре— ЧТДА, И ТБОИЛІН ЛІЛТБДЛІИ ЛИТИСЯ НЗБДБЛАЕЛІИ, кртолѵх СНА Т6ОЕГІѴ БЕЗД'І; 1 ТА БСН БЛГО— СОБЛКД4ЕЛАН, по до'лг^ чнтнш беличделія. глдсх г: Еа (|і(д^ Бгирд, Лгілн (ТІИ, МОЛИТЕ ЛЛЛТНБДГО БГД, ДД ПрЕГр’ЬшЕНІН ГѴСТДБЛЕНІЕ ПОДДСТ2 Д^ШДМЯ НЛШЫЛАЯ. Иный-, глася д: Правило в'Еркі и іѵБрддя кротости, БОЗДЕрЖДн’ІА ОѴЧИТЕЛА, ИБИ ТА СТДД^ >1 V Ло V \ г СЕГІѴ рДДИ БККІѴКДА, НИЦИТОЮ 'гвоелі^, гдже веірЕЙ йстннд: сч'аждлх (?{н смиренилія
всел седмицы 275 Л л Ѵт* К-* г ннціе^гон когдтда^ сти сціеннонд'ідлк- ннче ніколдГ) моли ^ргл бЕц спстнса д^шдліи ндшыліз. Бгороднчена: Слово очее, ^ртд бгд ндшего, іѵ ТСБС ВОПЛОТИВШДГОСА познд^оліи БЦІС д’в’о, едина чтал, едина Блгословенндл: т’Юии непрестднніѵ та Босп’Ьвдніре ВЕличделія. Ва четьертокя вечера, тропарь: Спей гдн, лндн твоа: Спей Твое И пли, предстательство йлі^іре: Ба патокх: лічнцы и прроцы, етнтеліе, ПрПБНІИ и првніи, доБрт подвиги совер- шившій, и В’Ері? соблюдшій, дерзновеніе илл^ціе ко спсі?, «5 ндся того гакіѵ ЕЛГД ліолнте СПСТИСА, ЛІОЛИЛІСА, Д^ШДЛІИ НДШЫЛЛ2. Поліани гдн, гакіѵ блгя, рдкьі ТВОА, и
276 лосл'Ь'до^нй Н СЛНКД ннктоже ліогГн и ей житій согр'Ьшншд, прости: ко кезгр'Ешенх, токмсѵ ты ПрЕС’ГДЕлрКНЫЛЛЙ ДАТИ ПОКОИ. Бгороднчснх: СТДА НЕИЗрНСННДГІѴ ск'Ітд /Итн ДГГЛКСКНЛІН ТА ПТСНЬМИ почитднци, КЛГО’ІЕСТНСѴ ЕЕЛИЧДЕЛАИ. Посл’Едоканіс окірдгш МОЛЕБНА Блгослокнкші? сф’снник^ ндчнндсліх: Гдн, оуслышн лалткЬ ліок: Слд&д, н нын'Ь: Бгх гдк, и гавйсА ндліх: со сті^н. Тджс тропдрь кц'Ь: Кх кфі прнл*Бкнш нынт прнтсцсліх гр'ішнін и смирснніи, и припддсмх кх покданін зок^іре нз глі/кины ді/шн: клчце поліозй, нд ны лінлосердокдкшн: пот- фйсА, погнкделіх іѵ ліножествд прсгр'Ь- < »»и шеніи
ЛІОЛІЕНД 277 ШЕН'ІІЦНЕ сократи ТЕОА рдкы ТЦІЬЦ ТА КО н едкн^ нддежді? нмдмы. Дьджды. № оумолчнмх ННКОгдд вце, силы тбоа глдгблдтн недостоннін: діре ко ты не бы предсчоАлл моллірн, кто БЫ НДСХ НЗБДБНЛХ Ш ТОЛНКН^Х К'І^ДХ; кто же бы со^рдннлх ДО НЫН*Ъ СБО— водны; не шстъпнмх ьлчце ш теве, ТБОА БО рДБЫ спсдешн прнснш Ш БСА— кн^х лмтыух. Тдже ’\|гдло'мх н. И по л|гдлм^ ндчннделіх кдншнх пре— СТЫА ЕЦЫ, Без ірМОСШБХ. Глдсх н. П’ЕсНЬ А. Ірліосх: бод^ прошедк гаксѵ с$ш^, н егѵпткдгіѵ 5ЛД НЗК'ЬжДБК, ІНЛЬТАНННЯ 60- п’іАше: нЗБДБнтелк н вг^ ндшелі^ понлік. Прнп^вх: ПрестдА вце, спсн ндсх. /Яногнмн содержимъ ндпдстьмн, кх тек'Е прнк'Ьлк спсеніА нскш: сВ мтн слова
278 ПОСЛ'ІдОВаНІе СНД н молн ’ГСБ'Е СЛОБД И ДНО, и> ТА^КИ^Я н лісчкіух ЛІА спсн! Страстей Л\А смі/ціднтя прнлозн, многдгаі оуныніА исполнити мон дКші/: оумирй ОТрОКОБНЦС, тишннон егд тьоегш всенепо^очндА. Сады: СпСД ро'жДШ^Н ТА И ЕГД, ДНО, ИЗЕДБИТИСА мн литься: 1(2 БО НЫН'Ь ПрИБ’ЬгДА, ПрОСТНрДН Й д5ш^ й помышленіе. И НЫН'Ь НедЙг^нцід т’Еломх й д^шен, поеЬ- іренІА Бжественндго, й промышлен’ІА іо чек'е сподоби едина бгомтн, ідкш блгда, блгдгш же роднтелБнице. П'Ьснк г. Ірмоск: НГндгю крйгд вер^отворче гдн, н цркве зиждители, тьі ліене сутвердн вк либвн твоей, желаніи край, В'Криыхк «утвержденіе, бдйне члв’іколиЕче.
Л4ОЛІЕНД 279 ЦзЕДСТДТЕЛЬСТбО И ПОКрОБХ ЖИЗНИ МОЕА ПОЛДГДЮ ТА, БГОрОДИТЕЛЬНИЦЕ дно, ты ма ш корми ко прнстдниір^ ТЬОЕмЙ, БЛГН^Х БННОКНДА, вѢрНЫ^Х ОуТБЕржДЕНІЕ, ЗДИНД КСЕпѢтДА. /ИОЛК ДВО, ДУШЕВНОЕ СМ^фЕНІЕ, И печали моеа кйрю рдзорнтн: ЧЫ БО БГОНЕНѢСЧ’НДА, НДЧДЛЬННКД ТНШННЫ ЭДЭЧ’Д роднлд б1», 6ДННД ПрЕЧТДА. Слдкд: БлгодѢч’ела рождшн ДОБры^Х ЯННОБ- ндго, блгодѢаніа БОГДТС’Г&О ыѣмх источи: вса бо моясешн, гаки? сильнаго БХ крѣпости ^ртд БЛЖЕННДА. Литыми НЕДУГИ, й стрдстьмн ИСТАЗДЕМЙ, П0М03Н. НСцѢлЕНІН ТА ЗНДЮ СОКрОБНфЕ ПрЕНЕПОрОЧНДА, НЕН7КДНВДЕМОЕ. Сіе рождши9 ЕГО- Н нын'к: болѢзненнымн дно, чы МН БО НЕІѴСКІ?ДНОЕ
280 посл'Ьдокани Сіе по г-й и й-й п’ічнн токллш: Спсн ш б'Едя рдвы ткоа бце, гакіѵ КСН ПО БЗ>Ь кх тек’Е прнБ’ЬгдЪих, іакіѵ нер^шнлі’Ьй ст'ЬнН; и прЕдетдтЕлкстві/. Призри клгосЕрдІЕЛ» бсеп^тда бце, нд мое литое т’Ьлеи іѵйлоблен’іе, н неЦ’Ьлн д5?шн мо«а болѣзнь. Тдже іірн, нлн діакона: Помилуй ндсх,бжцпо бмнц'Ьн л\лтн тко(н,молнмхтн (А^оусльішн н помнл^й. Инія: Гдн помилуй,, трижды, п €>1|И Ліо'лнЛИА IV КЕЛНКОЛЮ ГОС~ ПОДНн4 Н ОТЦ1^ НДШЕМХ, ікат^й- ШЕМХ ПАТрГлрС’Ь ЛАОСКОКСГ'клѴЛ Н БСЕА рЛн а л { 2 і и ни? гоеподнн'Ь нд- ШЕЛѴХ ПрЕШеБАірЕНН'ЬйШЕМХ СПКП’Ь [нлн
молекнд 281 [нлн др^Т'ПКпѢ, нлн митрополитѣ, нмкз ]• 6і|И МОЛИМСА IV БОГО)(рДННмѢн стрднѣ ндшж, влдстѣ^и н воин- ствѣ (?А. [ПоССМЗ ЗД НН^'ЖС ПОНТСА МОЛСБЖх]. 6і|И МОЛИМСА IV МЛТИ, ЖИЗНИ, мирѣ, здрдвін, спннін, посѣщеніи, прошеніи н БДГОПОСпѢшСНІН рДБД БЖІА, [йлн рлКІѴБ'Х БЖІИ)(2], НМКЗ. По сн^жс: А бци МОЛИМСА ЗД всм врдтім, и зд ВСА ХрІСТІДНЫ. Потомз возглдсз: Мкіѵ млтнвх: и ПрѴЛДА. Н аб'й
282 ПОСлѢдОКДНИ И двіе глдголемя тропарь, глася в: /Моленіе теплое, и стѣна нешво- рНМДА, млти йсточниче, Мі'рОВИ прн- нѣжнсре, прнлѣжніѵ вопіелія тн: кце влчце, предвари, н іо нѣдя нзвдви идея, едина вскорѣ предстательств^ніраА. Пѣснь д. Ірмосх: О^саьішддх гдн, сліотренІА тво- егіѵ таинство, рдз^мѣхк А^лд твоа, й про- елдвн^а твое вжество. Страстей мон^я сжЛре'ніе, корлічік рождшдА гда, и к^рм оутншн мон^я прегрѣшеніи, кгоневѣстнаА. /НлрдІА ткоегіѵ кездн^ прнзыванір^, подладь мн, гаже влгосерддго рождшдл, И СПСД всѣ^я помірн^я ТА. НдслджддміресА пречтдА, твой^я ддровднш, клгоддрственное воспѣвдемя - -і' .І — 5 -е. г?- Слдвд: Нд одрѣ Болѣзни моел и немоірн ннзлеждір^ пѣніе, вѣд^іре ’га нгомтрь.
МОЛІ6НД 283 ннзлежлціЬ' мн, гдкш клголмбнбд помозн БЦС, СДННЛ ПрНСНОДБО. И нынѣ Надеждѣ н «утвержденіе, и спсенІА сг’ЕнЬ1 недвнжнм^, нм^іре та всеп^- ТДА, Не^ДОБСТБД БСАКДГІѴ НЗЕДВЛАСМСА. П*Кснь Ірмосъ: Просвѣти НДС» ПОВЕЛЕНІИ твоими гди, й мышцей твоен высокой тво'н миръ ПОДДЖДЬ НДМК, ЧЛБ'ЬкОЛНБЧС. Исполни ч'тда, весел'ІА сердце мое, твом нетл'Ішн^'ю ддкірн рддостк, веселІА рОЖДШДА БИНОКНДГО. НЗБЛВИ НДСХ Ш К^Д^ КЦ* ЧТДА, вѣчное рождшн нзкдвленіе, и миря ЕСАКХ оулѵх пренм^ціін. Слдкд: РдЗр'Ьин мглЯ прегр’іше'нін лгонух, Бгоневтсто, просв'Ьціеніемх тбоса свѣтлости, сб'і'тх рождшдА кжествен- нын и прев'Ь'чнын. Н нын*Ь
284 посл'Ьдовдн'й 51ѴЛК Д^ШД дд$> прн- Й нынѣ НсіуЬлн чтда, д^шн моса неможе- ніе, пос'ЬіреніА твоегіѵ сподобльшда, и ЗДрДБІе МЛТВДМН ТВОИМИ ПОДДЖДЬ МН. П ѢС Н Ь &. Ірмоск: ЛілтбЬ' проліи ко гдК и том8 козб4ц$ печдли моа, гакіѵ МОА НСПОЛНИСА, Н ЖИБОТХ МОЙ БЛЙГКИСА, Н МОДИСА гакіѵ ііѵнд: IV ТЛИ Е7КІ, возведи ма. Смерти н тли гакіѵ іпдмх ммх іа ндддвх смерти, тл'іиіемх и смертію мое Естество гато вывшее, дво моли гдд и снд твоего, врдгіѵвх ЙЛОД'ІНСТВ'ІА МА НЗКДБНТН. Предстдтелкниці? та жнвотд вѣмк, и хрдннтельнні^ тверд^ дво, и ндпд- стен р'ЬпдірЬ' молвы, и ндлогн кѣіѵвз ІѴГОНАЮІ|1^, и молюса всегдд, ІѴ тли стрдстен мон^х нзвдвнтн ма. Слдвд
МОЛЕБНА 285 Слаба: МкіО СТ'Ені? ПрНБ'КжНірД СТАЖД- ^ОМЯ Н Д#ШЯ БСЕСОЕЕрШЕННОЕ ЕПСЕНІЕ, н пространство вя скорБЕ^я, отроко- ЕНЦЕ: Н ПрОСВ'ЦіЕНІЕЛАХ твонмя прнснш рЛД^ЕМСА. сЗ ВЛЧЦЕ, Н НЫН^ ИДЕЯ Е5 С’ГрЛС’ГЕЕ^ Н Б^ДЯ СПСн! Н НЫН'Ь Нд ОДр'Е НЫН'Ь НЕМОфСТВ^АН ЛЕЖ&, н н’&тб йсіуЬлЕНІА плотн моей: но БГД Н СПСД МірЙ, Н НЗБД6НТЕЛА НЕДІ?- ГЮБК рОЖДШДА, ’ГЕБ'І; молнеа блгон: Ш ТЛН НЕДУГИ ЕОЗС’ГДБН МА. Тдже: Спсн «5 б'Едк: н Прнзрн БЛГОЕЕрд’ІЕМК: бкТЕНІД МАЛАА. Н ПО БОЗГЛДЕ’Ь АБІЕ КОНДАМЕ, ГЛАСЯ 5: ПрЕДЕТЛТЕЛЬСТБО ^рТІДНЯ НЕПОСТЫД- НОЕ, ХОДАТАЙСТВО КО творцѣ НЕПрЕЛОЖ- НОЕ, НЕ ПрЕЗрн Гр^ШНЫ^Я МОЛЕНІН ГЛАСЫ, но прЕдвдрн ГДКШ БЛГДА нд помоірь ндся, Б'Ь'рнш зов^ірн^я тн: оускорй нд млтв^, н
286 ПОСЛѢДОВАНІЕ БСАКОЛАЙ БНЖДЦ Н СЛЫШАНІЮ Н ПОТірНСА НД СуЛАОЛЕНІЕ, ГірЕДС’ГА’ГЕЛЬ- с’гв^юцін приснш бце, чт&ірнуи та. Н акіе прокіМЕна: ПоЛААнЙ НЛАА ТКОЕ БО род’Ь н род’Е Сті^а: Сльішн дірн н прнклонн сууо ТКОЕ. Сшенннкз: й ’ < П IV СПОДОБНТНСА НАЛАЙ с’ідгіѵ ^ѵлід, гдд бгд лаолнлах. ПрЕЛА^дрОСТБ, ПрОСТН, ОуСЛЬІШНЛАК стдгіѵ еѵлід. хНнрк бсклах. СО лЙсн стдги’ еѵлід чтеніе: 80 ДНН ОНКЦ ВОЕТДБШН МДрІДЛАЯ-, НДЕ БК Ги’ОНАА со ТШДН'ІЕЛАК БО г 'іЛ 17 Г г г грддя іъдобх. Н кннде вх долах ріння? Н ц'Ьлокд ^ЛІСДБЕТК. Н кысть, гліей’ оуслкішл ^ЛІСДБЕТБ Ц'ІІЛОБАНІЕ ЛАрШНО, БЗЫГрДСА ЛАЛДДЕНЕЦ’Х БО ЧрЕБ'Ь СА.: н нспо'лннса д^д стд ^ліслкеггх. н
мол/кнд 287 Н кодопн глдсолія беліилак, н рги: клгословенд пъі вя женд^ и клго- словеня плодя чреьд ч’коегш. Н іѵк$дК МН'Е СІЕ, ДД Пр’ІНДЕ ЛЛТН ГДД МОЕГШ Ко ланНц Се бо гакіѵ кисть глдся іукло- ЬЛНІА ТКОЕГІѴ ко сушію МОІН, кзыгрдсА ЛАЛДДЕНЕЦХ рддоірдлін КО ЧрЙ^ ЛАОЕЛГХ. Н КЛАЕННД К^роКДЕШДА, гакіѵ кёдЕТЯ СОКЕрШЕНІЕ ГЛДГІѴЛДННИЛАХ 0Н ш гдд. Н рн) ЛАДріДЛѴХ: КЕАНЧИЧ Х дКшд ЛЛОА ГДД, Н ЬОЗрдДОБДСА Д^2 МОЙ IV Б^Ь СІІС‘!< МОЕМХ. Йкш призр*! НД ШНрЕНІЕ рдБЬІ скоса: се ксу іѵ нкш‘1; суклждтя ліа КСН родн. Йкіѵ соткорн МН’Е БЕЛНЧІЕ СНЛБНЫН, Н СТО НМА (Гій. ПрЕБЬИТК ЖЕ мдр’ідмя СХ НЕ» МКІѴ ТрН МЦЫ, Н КОЗКрдТНСА КХ ДОМИ СБОЙ. Н деТе, Слдкд, глдся &: /НлТКДЛІИ БЦЫ, МЛТНКЕ, ІѴЧНСЧ’Н МНОЖ^СТЕД СОГр^ШЕНІЙ НДШН^Х. Й ныні
288 послѣдованіе Н нынѣ, тонже. Тдже ПомнлЪн МА, БЖІЕ, ПО БСЛНцѢи млти твоей, и по множествѣ іредріѵтя твоими отпити Беззаконіе мое. Гласи &: Не ВБ^рн ма человѣческомъ пред— стательствЪ, престдА влчце, но прінмн моленіе рака твоегш: скоркь бо іѵкдержнти ма, терпѣти не могЪ деміѵнскагіѵ стрѣлАн’ІА, покрова не нМами, ОКДАННЫН, оѵтѣшен’ІА ниже всегда не нмамх, ? / « * Гдѣ ПрИвѢгнЪ побѣждаемъ, н развѣ теке влчце міра: «упованіе н предстатель- ство вѣрныуи, не презри моленіе мое, полезно сотвори. Сіренннки: Спсн7 вже7 лкдн тбоа, и блгослобн достоАНІе твое: Гдн ПОМИЛУЙ, БІ. /Ндтік н шедротамн: И пршчДА. П'Еснь
МОЛЕЕНД 289 ПНГснк 3. Ірмосх: © і^ден дошедше отроцы ва ВДБѴЛІѴН^ ННОГДД, Б'ірок ТОМСКОЙ ПЛДМЕНЬ парный попршд, покци: Отцеьх бже, БЛГОСЛОБЕНХ 6СН. Наше спеен'іе гскоже ьос^оч’Елх ссн9 (ПСЬ, оусч’ронч’н, БО оу’грокі? ДБЫА ВСЕЛНЛЕА 6СН, КЖЕ Л\ГрЪ7 ІірЕДСЧ Л'ГЕЛКННЦЬ' ПОКАЗАЛА рсн: ОТ6Ц2 НДШН)(2, БЖЕ, БЛГОСЛОБЕНХ ОСИ. боАН’ГЕАА МНЛОСЧ’Н, ^ГОЖЕ рОДНЛА 6СН ЛѴГН •ІЧ’ДА, ОуМОЛН НЗБДБНЧ’НЕА (Б ПрЕГр'ЬшЕНІН И ДЬ'ШЕБНКІ^Х ЕКБЕрНК, к'Ерок зоБ&рымк: ЕЖЕ, БЛГОЕЛОЕЕНХ (ЧИ. СоКрОБНірЕ (ЛЕЕНІА Н нечл’Еніа ча рождшІ?м, оуТЕЕржДЕНІА, Н ДБЕрЬ ПОКДАНІА 30- БІЧЦКІЛѴХ П0КАЗАЛ2 б(Н: ОЧ’бЦЯ НДШН^Х БЖЕ, БЛГОСЛОБЕНХ 6ЕН. СНГСЦЯ ндшн^х СлАБДХ нггочннкх и столпх Н нын*Ъ
290 ПОСЛ'ЬдОКДНЙ прн- дбо7 ндмя Л г И нкін'к: Т’ЬлбСНЫА СЛЛКШСЧН И ДЬ'ШСВНЫА недуги, вгороднтельннце, лмбобім ст^пдкцінух кх кровЬ' твоем», ИСЦѢЛИТИ СПОДОБИ, сГЙд хр'1^ рОЖДШДА. П'Ьснк и. Ірмосх: Ц|>А явнаго, егоже понтк вши дггдьстін, дадайте и превозносите во вса к*Ккн. Помоірн гаже «; теке чрекЧ'кіркіА, не предрн, дво, поюірьіА и превозносА- ІЦКІА ТА во В*Кі(Н. Неможеніе дЬ'шн моса ннуѣдАешн Н Ч’клССНІ'ІА ЕОД*КЗНН, ДВО, ДД ТА промдвдм, ітда, бо к’ІРкн. Сддвд: Исцѣленій богдтство нздньдешн Б’ірнсѵ покірымк та, дво, н превоз- носАірымх неизреченное твое ржтво. И нын'Ь: Ндпдстсн ты прилоги «тонАешн и
МОЛІБН4 291 Н СТрАСТЕН НАРОДЫ дно: Т*ЁмЖЕ ТА ІІОЕЛѴА ко БСА Б'ЕкіІ. П'Еснь X* Ірліосж: Вонстннн^ вгороднц^ тж нспо- К'ІГдІ/емЯ, СПССНІИ ТОБОИ, дбо ЧТАЖ, СЯ БЕЗ- ПЛОТНЫМИ ЛНКН ТЖ БМНЧДКЦИ. Тока слезх люнух не соьрдтисА, ИЖЕ СО КСАКДГСО ЛИЦА &САКо СЛЕЗІ? СОЕМШДГО, ДКО, УрТА роЖДШДА. Радости мое сердце исполни, део, ІАЖЕ рддостн ПрІЕМШАА ИСПОЛНЕНІЕ, Гр'ЬуОБН^М ПЕ'ід'лК ПОТрЕКЛАМфН. ПрНСТДННірЕ И ПрЕДСТДТЕЛЬСТКО ТЕК'В прнк'Ьгдніри^х к&ди, дко, н ст’Ьнд НЕр^ШИМАА, ПрИК'ЕжИірЕ ЖЕ Н ПОКрОКХ, н кеселіе. Слаба: С В'ЕтД ТКОЕГІОЗДрАМН ПрОСБ'ЬгіЦДБО, Лірдкк НЕ&^Д’ЬнІА СОГОНАфН, КЛГО&*ЕрНШ кф? та нспок*Ёддніри^к. Н нын*і: На ЛГ&т4 СО5ЛОКЛЕНІА НЕМШірИ СМНрНКШАГСѴСА
•ічн ЮінЛѴіГІіЛо зягЭ сфэ нѵоѵѵ Чімгіш ніѵіря и оі ‘тнііюѴѵЛ яАія ио-ья.іизч У ъ 1 Т*у? п УГ фннн чнэ^н ^язъ тн^ѵнон кѵѵюц ;Иіиѵ.ьуѴ‘0.Х нѴ^я сѵЛіѵѵ зЬкѵя со :зэць (п ѵззіѵзіііѴяіос) кя нтз^яііінѵліуѴоХ ѵѴ ‘кХиоял. хяѵсі кХіяннолпоУзн швѵоіѵ 4 «у “У ніѵнкіи ‘ѵѵгьнчѵэЕн и.ыѵ и Аікѵп \ « /С,ж->ь •нЕоіѵои нѵѵ нъ ‘кХічн’кзѴѵнзн оѴжзѴѵн ‘•н^нллѵѴо^я ‘-м^фянсіи д.яз.іі кя :уоіѵ утз? и къ^ялпгііоичн соѵ^.ь къз^чліі -гЬоіѵзн кятХфІі кХноѵѵ кХн^ніѵ •КІѴИ.ЬкОІІ ИІѴЧІП?рі1 ѵіі\ѵ ЧяЯДіѴѴЯ т иѵн мятяѵяѵяЕн ‘кХіянмнѵоз івъзоѵ у р у С. у Л -кЬ^чі ^тіізнк н тн м^ттнд ігянкиѴо^я ѵічгЬуоіііѵн кѵѵзои п»ѵ и сиѴмѴ И КМНННЗЧ.І1СІЗМ1 КЯИНШіЬі КАіИѴѵЯ у :члііЭ оннсмію^г ‘чіэг у игіімѵ^оч.іізсііі зічѵсІѴЕ оя ѵічѵсМ* у «у «у -ЗН 8н СНѴ^1І13Н содѴ сѵзлгмѵгпяионѵѵэ лнѵяоѴгрѵіон 262
МОДСБНД 293 Вса дггліѵбя кшннсчбл, пртече ГДНЬ, ДПЛІѴБЯ ДБОеНДДССА>ГНЦЕ, РГІН БСН СЯ кцно СО'ГБорН’ГЕ МЛЧБК, БО е«І СПСЧ’НСА НДМЯ. Слдбд: НД ЧА БО Й НЫН*Ь ндша: СірЕНННКЯ: І7ІКШ ЧБОЕ рс'і ь цр>ГБо: Й «гропдрн СІА, ГЛДСЯ б: Помилуй ндся, гдн, помилуй ндся, БСАКДГШ БО Гбь'Іггл: Гдн, помилуй ндся, оупоБд^омя: /И НЛОССРДІА ДБ^Н: Іерей, нлн дТдконя: Помилуй НДСЯ, БЖЕ, ПО БСЛНіуЬй млчи Ч БОЕН, МОЛНМЯ Ч’Н СА, ОуСЛБІШН Н ПО- МИЛУЙ. Лнкя: Гдн помилуй, трижды. И ПОТОМЯ Н ПріОІДА ПО рАДі/, гакотке сукдздсА н по г-н п'ічнн. Посемя
294 послѣдованіе Посемх литьд прее’гѣн вцѣ: престдА гпже Бліце Бце! бьГшшн ьсѣ^я дггля н др^дггля, и БИА тБдрн *ггнѣйшн, полдоірннцд С«Н іѵенднмы^я, ненддѣюірн^іА нд- дѣлніе, «укогн^я здст^пннцд, печдль- ны^я сут’ѣшеніе, длчі/ірн^я корллн- ТеДЕННЦе, НДГН)(Я іодѣлніе, бодьньі^я исцѣленіе, грѣшнкіух спаніг, урі- сті’дня ьсѣ^я поможеніе н здсг^пле- ніе! ксемл’гнБДА Блчце7 литію тьоею Белнкдго гогподннд гтѣншдго одтрідр^д ггіж'е, дбо кце спсн н помилуй н отцд ндшего ДЛОСКОБСІСДГО н бсса р&н дле^іА 7 преияБАіреннкіА мн’грополі,’гы1 др^іегікпы н спилы, н бссб сфеннгпескій н мондшескій 'іння, БОГО^рДННМ^Ю стрдні? НДШІ?, БЛДС’ТН н БОННСТБО СА, Н БІА ПрДБОСЛДЕНЫА ^ріс’гідны, рнзою ТБоем чепгно'ю зд- ІрН’ГН
МОЛЕБНА 295 СИЛОЮ И ьн- ірн’гн: й (умоли, гпяІе, нз теке КСЗ сѢмЕНЕ БОПЛОТНБШДГОСА ЭДТ4 кгд НДШЕГО, ДД ПрЕПОА^ШСТХ ндсх СВОЕЮ свыше НД НЕБНДНМЫА ДНМЫА Брдгн НДША. СО БСЕМЛТНБАА ггіже, блчце кце, боздбнгни ндсх нз ГЛУБИНЫ Гр^ОБНЫА Й ИЗКДБН НДСХ іѵ глада, гЬ'кнчелбсчвл, іѵ трь'сд и ПОТОПА, Іѵ ІѴГНА й меча, іѵ НД- ^ОЖДЕНІА ННОПЛЕМЕННЫ^Х и междоЙоб- НЫА крднн, Й Іѵ НДПрДСНЫА СМЕрТН, И Іѵ Н4ПДДЕНІА БрДЖІА, Й Іѵ ТЛЕ- таорны^х Б'ыгри, И Іѵ СМЕрТОНОСНЫА МЗБЫ, Й Іѵ БСАКДГІѴ 5ЛД. поддждь, ГПЖЕ, миря Й ЗДрДБІЕ рдкіѵмх ’ГБОНМХ, БС'КЛѴХ ПрДБОСЛДБНЫМХ ^ртІДНІѴМХ, И ПрОСБ'Іп’Н имя сумх й очи сердечны А, СЖЕ ко спсенію: й сподокн НЫ, ір'КШНКІА рдкы ТБОА, ЦР’ГБІА СНД Ч’БОЕГІѴ, ^рггд кгд ндшегіѵ: мкш держдБД ^пѵ БЛГОСЛОБЕННД?
296 послНідовдн'й мол/бнд блгослобсннд, Н ПрСПрОСЛДВЛСКД., СО К«3- ндчдльнкімх (ггіо Оцсмх, н сх пре- С’ГЫМХ, Н КЛГНЛІХ, Н ЖНВО’ГВО- рАІ|ІНЛГХ (ХГІО Д^ОЛАХ, И ВО Б*ІіСН Б'ѢіСІѴБХ^ нын'Ь и ДЛІННБ. прнснш, Н пртдА, н (ѵпь'стх.
Ш2ЕШІ222Е°Еі2ггЕг2гШІИа2НН2ЕІЕ2ІаЕ2ЕШлЗІ -Ада' лУій"’ луда1 дУ СОБОЛИ ОуДНБНСА, ЗрА ЛАЕр'ГБКІ^Х КЛѵЬіКБШДСА, ТрОПДрн БОПСрИНЫ, ПО^ЛАКІА по НЕПОрОЧНД^Я, КХ НЕД>ЕаА^Х БСЕГШ Л*&ГД, ГАДСХ е Нд едннолАх но'елАЖДотропдр'Е глдголелАХ: БлГОСАОБСНХ $СН ГДН? ндЛн ЛАА ІОПрДБДДНі’еЛАХ ТБОНЛАХ. ЛгГЛЬСКТн СОБОрХ ОуДНБНСА, ЗрА теке кх мертвы^ бла’Ъннбшдса, смертной же, спи, крѣпость рддорнк- ШД, И СК СОБОК ДДДМД БОЗДБНГШД, н й> ДДД ВСА СКОБОЖДШД. Блгослокенх еск гдн, ндЛн ли ІОПрДКДДНІеМЯ П’БОНЛЛХ. Почто мѵрд а ЛАНЛОСТНБНЫЛАН слездмн, БЛНСТДАНСА БО ГрОБ’Ь ДГГАЯ ЛАѴрОНОСН- ЦДЛАХ К>ЬірДШЕ: БНДНТЕ БЫ ГрОБХ Й СурДЗ^ЛА'ІІРГЕ, СПСХ БО БОСК^И 10 ГрОБД. Блгослокенх © оучнцы, рлсткорлетц
298 тропари воскресни по непорочндуі Блгословеня 6СН гдн, ндЬчн МА сопрдкддні^мя тконмя. 54гли> рднсѵ мѵронсоснцы течл^ ко грок^ тбоелаК рыддмірА, но пред- СЧД кя ННМЯ ДГГЛЯ Н рЕЧЕ: рЫДДНІА крслѵк престд, — _ '------ -----— дгіліѵмя рцыте. Блгослоксня 6СН гдн, ѵопрдкддніемя ТБОНМЯ. /Иѵрониянцы ж^ны, прншедшА ко грокі? чбоелеЬ', рыдд^, дггля же кя ннмя рече, гола: что помышлАете} грокд. не плдчнте, БОЕКрПІЕ ЖЕ НДЬЧН ЛІА ся мѵры спсе, ГЛА- СЯ МЕрЧБКІМН ЖИВАГО гакіѵ кгя ко воскрсе іѵ Слдкд: Поклоннмса оф? н (тіо сновн, н счом^ д^Ѵ, ст’Кн тріуЬ ко еднномя с^іреств’Е, ся сердфімкі докіяре: стя, стя, стя, есн гдн. Н НКІН'Ь
тропари сѴміѴТНН ПО непорочна^ 299 Н нынѣ Жизнодавца ро'ждшн, гр^д, дво, дддлла избавила есн, радость же рѵ'Ь вя печали мѣсто подала сен: падшыа же й> жнзнн кя сен направн, нз ч еке ВОПЛОТНВЫНСА БГЯ И ЧЛвѢіСЯ. Иллнлйд, лллнлйд, дллнлЙд, слава чекѣ вже. Трижды. • Нныа тропари, по^мыа по непорочна^ вя с^ббгѵт^, глася е ГлдголетсА на зднномя коемждо и сн^х: БлГОСЛОМНХ (ХСН ГДН, НдЬ'ЧН МА шлракддніемя чъонллх. Сч'ы^’Х лнкя іѵк жизни и дверь рднсквк, да шврАірІ? и ддх пЙть покаАНІ'емя: погнкшее овча Х3я нс'гочннкх
300 дзя н- г спси Блгословеня сен гдн, нд&н ма шпрдБддніемя ТБОНМЯ. Игнцд кжі'а пропоВ'Еддкше, И ЗДКЛДНН гдкоже дгнцы, и кя жизни стш, и прнснос^цін'Ън тропари С^ББСГТИН Семь, воззови ма, спсе, и МА. КЫКІШ I нестдр'Кем'Ън, ПрССТАБЛЫШСА, того прнл'Ежніѵ, лѵГнцкі, молите, ДОЛГІѴБЯ рДЗр'ЬшЕНИ НДМЯ ддровдтн. Блгословеня всн гдн, ндЛн ма шпрдкддніемя тьонмя. Ея П<?ТБ оузкін ^ождшін прискорб- ный, всн бя житіи крестя икш гдремя БЗСМШІ'н, И МН'Е ПОСЛѢДОВАВШІЙ вѢрОИ, пріидите ндслдднтесА, н^же оуготовд^я бдмя почестей и кѣнцшвя нкныух. Блгословеня всн гдн, идЬчн ма іопрдвддніемя ТБОНМЯ. ІѴкрдзя ^смб нензре*іенныА ткоеА СЛАБЫ
по непорочнд^ь 301 слабы., дірс н мзбы ношЬ’ прегрѣшеній: ОуЦИДрИ ТБОС СОЗДАНІЕ БА КО, Н іочйсчн твонлія Блго^трокіелія, н ьозжелѣнное ОТСЧССТБО ПОДДЖДК ЛІН, рАА ПАКИ ЖНЧ'ЕЛА ЛІА СОТБОрАА. Блгослоьс'ня {СН ГДН, НД&’чн ЛІА ІОПрДБДДНІСЛІЯ ТБОНЛАЯ. Древле оу ко» и> НС сйрнуя созддбый ЛІА, Н ІОБрДЗОЛАЯ ТБОИЛІЯ ЕЖеСТБЕННЫЛІЯ ПОЧЧ’МІІ, прссч^плснилія АС ЗАПОЫІСДИ, ПДКН ЛІА БОЗБрДТНБЫН БЯ ЗЕЛААК, Ш НІАЖС БЗАТЯ КЫ^'Я, НД СЖЕ ПО ПОДОБІЮ БОЗБЕДН, ДрЕБНЕН: ДОБРОТОЮ ЕОЗІІ.'КрЛЗНЧНСА. Блгосаобіня (СИ гдн, ндЛи лѵк ГѴПрАБДАНІ0ЛЛЯ ТБОНЛІЯ. Оу ПОКОЙ БЖІЕ рдвы ТБОА, Н оучинн А ЕЯ рДН, НД'КжЕ ЛНЦЫ СТЬІ^Я ГДН, н пріннцы сіаютя іакіѵ сб'Ьтнаа: ОуСОПШЫА рДБЫ ТБОА ОуПОКОН, ПрЕЗНрДА Н^Я БСА СОГр'Ьш^НІА. Слаба *
302 тропдри С&661ѴТНИ по шпорочндр Слдьд: ТрНСІАПЧАкНОЕ (ХДННДГШ КЖЕСЧБД 6ЛГО- А Г „Г -5 л Ѵт* честно? поемя^ вопініре: стя е<н оче 6ЕЗндчдлбный? собезндчдлбный сне, Н КЖНЧ’БЖНКІН ДЩЕ, ПрОСБ’ЬгІі НДСЯ б’Ірон чек'І; іл^ягдірн^я, и Е'К'індічѵ ОГНА нсунч'н. Й ны'н'Ь: РдД^ЙСА ЧЧЛА КГД ІІЛОЧІК рождшдА бо спсенм вс^я, родя іелоЕ'Ііескій ІОКр’Іт’Е спишь, Ч’ОКОК ДД ШБрАірМЯ рдй,п БЦЕ ЧЧДА? БЛГОСЛОБЕННДА. ЛллнлЙд, дллнлйд, дллнлйд, СЛДБД Ч’ЕБ'Е еже. Трижды.
А ЧЛ •ѵА&^з? "кЗ С«2^»^ЕИдддД^йпхі^хіьГьДХ^гіХй^±«±ізгг^пзІігггі2^ггі^тгйг;^т^ ТРОПАРИ, ПОЕМЫЕ НА МОЛЕБНАХ ГОСПОДУ БОГУ Святой Троице, глас 8: Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже пре- мудры ловцы явлёй, / низпослав им Духа Святаго,/ и теми уловлёй вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе. Всемилостивому Спасу, глас 8: С вышних призирая, убогия приемля, / посетй нас, озлобленныя грехй, Владыко Всемнлостиве, / молитвами Богородицы, даруй душам нашнм ве- лию милость. Нерукотворенному Образу, глас 2: Пречистому Твоему Образу покланяемся, Бла- гйй, / просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: / волею бо благоволйл еси плотию взыти на Крест, / да избавити яже создал еси от работы вражия. / Тем благодарственно вопием Ти: / радости исполнил еси вся, Спасе наш, / при- шёдый спасти мир. Благодарственный Спасителю, глас 4: Благодарни суще недостойнии раби Твои, Гос- поди, / о Твоих великих благодеяниях, на нас бывших, / славяще Тя хвалим, благословйм, благо- дарим, поем и величаем Твое благоутробие / и раб- ски любовию вопием Ти: / Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.
304 Тропари, БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД СВЯТЫМИ ЕЯ ИКОНАМИ: Глас 4: Не умолчим никогда, Богородице, / силы Твоя глаголати недостойнии, / аще бо Ты не бы пред- стояла молящи, / кто бы нас избавил от толйких бед? / Кто же бы сохранил до ныне свободны? / Не отступим, Владычице, от Тебе: / Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых. Глас 4: Умолкает ныне всякое уныние / и страх отчая- ния исчезает, / грешницы в скбрбех сердца обре- тают утешения / и небесною любовию озаряются светло. / Днесь бо Мати Божия простирает к нам спасающую руку / и от пречистаго образа Своего вещает, глаголя: / Аз Споручница грешных к Мое- му Сыну, / Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. / Темже людие, обременённии грехмй и скорбьмй многими, / припадйте к подножию Ея иконы со слезами, вопиюще: / Заступнице мира, грешных Споручнице! / Умоли Матерними Твоими молитвами Избавителя всех, / да Божественный всепрощением покрыет грехи наша / и светлыя двери райския отвёрзет нам. / Ты бо еси предста- тельство и спасение рода христианскаго! или иной тропарь Божией Матери (см. далее) Боголюбской (18 июня), глас 1: Боголюбйвая Царице, / неискусомужная Дево Богородице Марие, / моли за ны Тебе Возлюбив- шаго / и рбждшагося от Тебе Сына Твоего, Христа Бога нашего, / подати нам оставление прегреше- ний, / мйрови мир, / земле плодбв изобилие, / пас- тырей святыню / и всему человёчу роду спасение, / грады наша и страны Российския от нахождения нноплеменных заступи / и от междуусббныя бра- ни сохрани. / О Мати Боголюбивая Дево, / о Ца- рице Всепетая, / ризою Своею покрый нас от вся- каго зла, / от видимых и невидимых враг защитй/ и спаси души наша.
поемые на молебнах 305 Взысканию погибших (5 февраля), глас 7: Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / во объятиях Своих Предвечнаго Младенца и Бога но- сившая, / проси Его дати миру умирение / и ду- шам нашим спасение. / Сын бо Тебе, Богомати, вещает, / яко вся прошения Твоя во благое испол- нит. / Сего ради и мы, припадающе, молим Тя / и, надеющиися на Тя, да не погибнем, / имя Твое именуем: / Ты бо еси, Владычице, / Взыскание по- гибших. Владимирской (21 мая, 23 июня, 26 августа), глас 4: Днесь свётло красуется славнейший град Моск- ва, / яко зарю солнечную восприймши, Владычи- це, / чудотворную Твою икону, / к ней же ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: / О Пречудная Владычице Богородице, / молися из Тебе Воплощенному Христу Богу нашему, / да из- бавит град сей / и вся грады и страны христиаи- ския невредимы от всех навёт вражиих / и спасет души наша, яко Милосерд. Всех скорбящих Радости (24 октября), глас 2: Всех скорбящих Радосте, / и обиднмых Заступ- нице, / и алчущих Пнтательнице, / странных уте- шение, / обуреваемых пристанище, / больных посещение, / немощных покров и Заступнице, / жезл старости, / Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая, / потщйся, молимся, спастися рабом Твоим. Донской (19 августа), глас 4: Заступнице верных Преблагая и скорая, / Пре- чистая Богородице Дево! / Молим Тя пред святым и чудотворный образом Твоим, / да якоже древле от него заступление Твое граду Москве даровала еси, / тако и ныне нас от всяких бед и напастей милостивно избави / и спаси души иаша, / яко Милосердая.
306 Тропари, Достойно есть — Милующей (11 июня), глас 4: Притецём, вернии, со дерзновением / к Милую- щей Царице Богородице / и умиленно воззовем к Ней: / ниспослй на ны милости Твоя богатыя: / град сей избави от всякаго обстояния, / мир даруй мйрови и спасение душам нашим. Знамению (27 ноября), глас 4: Яко необорймую стёну и источник чудес / стя- жавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая, / сопротивных ополчения низлагаем. / Темже молим Тя: / мир граду Твоему даруй / и душам нашим велию милость. Иверской (12 февраля, 13 октября), глас 4: От святыя иконы Твоея, / о Владычице Бого- родице, / исцеления и цельбы подаются обильно / с верою и любовию приходящим к ней, / тако и мою иемощь посети. / и душу мою помилуй, Благая, / и тело исцели благодатию Твоею, Пре- чистая. Казанской (8 июля, 22 октября), глас 4: Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! / За всех мблиши Сына Твоего, Христа Бога иаше- го, / и всем творйши спастися / в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Гос- поже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех и в болезнех,. обременениых грехй многи- ми, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею / и сокрушеиным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами, / и невозвратно на- дежду имущих на Тя, / избавления всех зол. / Всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: / Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим. Неопалимой Купине (4 сентября), глас 4: Иже в купине, огнём горящей и несгораемей, / показавый Моисёови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, / огиь Божества неопальне во чреве приймшую / и нетленну по рождестве пребыв-
поемые на молебнах 307 шую, / Тоя молитвами от пламене страстей избави нас / и от огненных запалёний град Твой сохрани,/ яко Многомилостив. Нечаянной Радости (1 мая, 9 декабря), глас 4: Днесь, вернии людие, / духовно торжествуем, / прославляюще Заступницу усердную рода христи- анскаго, / и, притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: / О премилостивая Владычице Бо- городице, / подаждь нам нечаянную радость, / обремененным грехй и скорбьмй многими, / и из- бави нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша. Покрову Пресвятой Богородицы (1 октября), глас 4: Днесь, благовернии людие, / свётло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, / и, к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим по- кровом / и избави нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога иашего, спасти души наша. Почаевской (23 июля), глас 5: Пред святою Твоею иконою, Владычице, / мо- ля щи ися исцелений сподобляются, / веры истин- ныя познание приемлют / и агарянская нашест- вия отражают. / Темже и нам, к Тебе припадаю- щим, / грехов оставление испроси, / помыслы бла- гочестия сердца наша просвети / и к Сыну Твоему молитву вознеси / о спасенин душ наших. Семистрельной, или Умягчению злых сердец (13 августа), глас 5: Умягчй наша злая сердца, Богородице, / и на- пасти ненавйдящих нас угаси / и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающе, / Твоим сострадАнием и милосердованием о нас умиляемся / и раны Твоя лобызаем, / стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. / Не даждь нам, Мати Благосердая, / в жестосёрдии иашем
308 Тропари, и от жестосердия ближних погибнути, /Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение. Скоропослушнице (9 ноября), глас 4: К Богородице притецём, сущии в бедах, / и ко святей иконе Ея ныне припадём, / с верою зовуще из глубины души: / скоро наше услыши моление, Дево, / яко Скоропослушница нарёкшаяся, / Тебе бо раби Твои в нуждах / готовую Помощницу ймамы. Смоленской (28 июля), глас 4: К Богородице прилежно ныне притецем. Споручнице грешных (7 марта, 29 мая), глас 4: Умолкает ныне всякое уныние / и страх отчая- ния исчезает... (см. стр. 304). Страстной (13 августа), глас 4: Днесь возсия неизреченно граду нашему Моск- ве икона Богоматере / и, яко светозарным солн- цем, пришествием Тоя озарйся весь мнр, /, Небес- ныя Силы и души праведных мысленно торжест- вуют, радующеся, / мы же на ню взирающе, / к Богородице со слезами вопием: / О Всемилостивая Госпоже, Владычице Богородице, / молися из Тебе Воплощенному Христу Богу нашему, / да подаст мир и здравие всем христианом / по велйцей и не- нзреченней Своей Милости. Тихвинской (26 июня), глас 4: Днесь, яко солнце пресветлое, возсия нам на воздусе / всечестная икона Твоя, Владычице, / лучами милости мир просвещающи, / юже великая Россия, / яко некий дар Божественный, / свыше благоговейне восприймши, / прославляет Тя, Боге- ма ти, всех Владычицу, / и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего величает радостно. / Ему же молися, о Госпоже Царице Богородице, / да сохра- нит вся грады и страны христианския невредимы от всех навёт вражиих / и спасет верою покланяю- щихся / Его Божественному и Твоему пречистому образу, / Дево Неискусобрачная.
поемые на молебнах 309 Троеручице (28 июня, 12 июля), глас 4: Днесь всемирная радость возсия нам вёлия, / даровася Святёй Горе Афонстей / цельбоносная Твоя, Владычице Богородице, икона, / со изобра- жением тричйсленно н нераздельно Пречистых рук Твонх, / в прославление Святыя Троицы, / созываеши бо верных и молящихся Тебе о сем по- знати, / яко двема гімаши Сына и Господа держа- ти, / трётию же яви на прибежище и покров чту- щих Тя, / от всяких напастей и бед нзбавляти, / да вси, притекающии к Тебе верою, / приемлют неоскудно от всех зол свобождение, / от врагов защищение. / Сего ради и мы вкупе* со Афоном вопием: / радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. Умилению (28 июля), глас 4: К Богородице со умилением прнпадём, / вси грехмй обременённии, / чудотворную Ея икону Умиление облобызающе / и вопиюще со слезами: / Владычице, приимй моление недостойных раб Тво- нх / и подаждь нам, просящим, / велию Твою ми- лость. Умягчению злых сердец (13 августа), глас 5: Умягчй наша злая сердца... (см. Семистрельной, стр. 307). Утоли моя печали (25 января), глас 5: Утоли болезнн / многовоздыхающия души моея, / Утолившая всяку слезу от лица землй: / Ты бо человеком болезни отгониши / и грешных- скорбн разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надеж- ду и утверждение, / Пресвятая Мати Дево. Целительнице (18 сентября), глас 1: Любовию, Чистая Дево, Твою святую икону по- читающнм / и Божию Тя истинную Матерь про- славляющим / и верно покланяющнмтися / Целн- тельннца явися, / всякое зло и болезни от сих удаляющая, яко Всемогущая. * Вместе.
310 Тропари, Честному Кресту: глас 1: Спаси, Господи, люди Твоя, / и благослови до- стояние Твое, / победы / на сопротивныя даруя, / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. ТРОПАРИ БЕСПЛОТНЫМ СИЛАМ И СВЯТЫМ ОБЩИЕ Святым Бесплотиым Силам: глас 4: Небесных воинств Архистратйзи, / молим вас присно мы, недостойнии, / да вашими молитвами оградите нас / кровом крил невещественныя вашея славы, / сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия: / от бед избавите ны, / яко чинона- чальницы вышних сил. Ангелу Хранителю: глас 6: Ангеле Божий, / хранителю мой святый, / жи- вот мой соблюди во страсе Христа Бога, / ум мой утверди во истиннем пути, / и к любви горней уязви душу мою, / да тобою направляем, / получу от Христа Бога велию милость. Пророку: глас 2: Пророка Твоего (имярек) память, Господи, празднующе, / тем Тя молим: / спаси души наша. Пророкам: глас 2: Пророков Твоих (имярек) память, Господи, празднующе, / теми Тя молим: / спаси души наша. Апостолу: глас 3: Апостоле святый (имярек), / моли Милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим. Апостолам: глас 3: Апостоли святии (имярек), / молите Милостива- го Бога, / да прегрешений оставление / подаст ду- шам нашим. Святителю: глас 4: Правило веры и образ кротости, / воздержаиия учителя / яви тя стаду твоему / Яже вещей Исти- на: / сего ради стяжал еси смирением высокая, /
поемые на молебнах 311 нищетою богатая, / отче свящеиноначальниче (имярек), / моли Христа Бога спастися душам на- шим. Святителям —см. священномученикам. Священномученику: глас 4: И нравом причастник, / и престолом наместник апостолом быв, / деяние обрел еси» богодухно- венне, / в видения восход: / сего ради слово исти- ны исправляя, / веры ради пострадал еси даже до крбве, / священномучениче (имярек), / моли Хри- ста Бога, / спастися душам нашим. Священномученикам, святителям, преподобным: глас 4: Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не отстави милость Твою от нас, / но молитвами их / в мире управи живот наш. Мученику: глас 4: Мученик Твой, Господи, (имярек), / во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога наше- го: / имёяй бо крепость Твою, / мучителей низло- жй, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / Того молитвами спаси души наша. Мученикам: глас 4: Мученицы Твои, Господи, / во страданиих сво- их венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога наше- го: / имуще бо крепость Твою, / мучителей низло- жйша, / сокрушйша н демонов немощныя дерзо- сти. / Тех молитвами спаси души наша. Мученице: глас 4: Агница Твоя, Иисусе, (имярек) / зовет велиим гласом: / Тебе, Жеиишё мой, люблю, / и Тебе ищу- щи страдальчествую, / н сраспинаюся и спогребаю- ся крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, / яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, / да и живу с Тобою: / но яко жертву непорочную принмй мя с любовию пожёршуюся Тебе. / Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.
312 Тропари, Мученицам: глас 1: Агницы словесныя / Агнцу и Пастырю приве- дбстеся мучением ко Христу, / течеиие скончавше, и веру соблюдше. / Темже днесь радостною душёю совершаем, досточудныя, / святую вашу память, / Христа величающе. Исповеднику: глас 8: Православия наставниче, / благочестия учите- лю н чистоты, / вселенныя светильниче, / архие- реев богодухновенное удобреиие, (имярек) премуд- ре, / учёньми твоими вся просветил еси, / цевнйце духовная. / Моли Христа Бога спастися душам на- шим. Исповедиикам: глас 8: Православия наставницы, / благочестия учйте- лие и чистоты, / вселенныя светильницы, архиере- ев богодухновенное удобрение, (имярек) премуд- рии, / учёньми вашими вся просветили естё, / цев- нйцы духовнии. / Молите Христа Бога спастися ду- шам нашим. Бессребреникам: глас 8: Святии безсрёбреницы и чудотворцы, / посети- те немощи наша: / туие приясте, туне дадите нам. Преподобному: глас 8: В тебе, отче, извёстно спасёся еже по образу: / прийм бо Крест, последовал еси Христу, / и дёя учил еси презирати убо плоть, преходит бо, / при- лежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобие (имярек), дух твой. Преподобной: глас 8: В тебе, мати, известно спасёся еже по образу: / приймши бо крест, последовала еси Христу, / и дёющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о душй, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобная (имя- рек), дух твой. Преподобный — см. священномученикам.
поемые на молебнах 313 Христа ради юродивому: глас 1: Глас апостола Твоего Павла услышав глаго- лющ: / мы юроди Христа ради. / раб Твой, Христе Боже, (имярек) / юрбд бысть на земли Тебе ради: / темже память его почитающе, / Тебе молим, Гос- поди, / спаси души иаша. Святым праотцам: глас 2: Верою праотцы оправдал еси, / от язык теми предобручивый Церковь: / хвалятся в славе свя- тии, / яко от сёмене их есть плод благословён, / без сёмене Рождшая Тя. / Тех молитвами, Христе Боже, помилуй иас. Всем святым: глас 4: Иже во всем мире мученик Твоих, / яко багря- ницею и вйссом, / кровьмй Церковь Твоя укра- сйвшися, / теми вопиет Ти, Христе Боже: / людем Твоим щедроты Твоя иизпослй, / мир жительству Твоему даруй / и душам нашим велию милость. Глас 2: Апостоли, мученицы и пророцы, / святйтелие, преподобиии и праведнии, / добре подвиг совер- шйвшии и веру соблюдшии, / дерзиовение имуще ко Спасу, / о нас Того, яко Блага, молйте. / спас- тися, молимся, душам нашим. ТРОПАРИ СВЯТЫМ Всем святым, в земли Российстей просиявшим, глас 8: Якоже плод красный Твоего спасительного сёя- ния, / земля Российская прииосит Ти, Господи, / вся святыя, в той просиявшия. / Тех молитвами в мире глуббце / Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве. Святому благоверному князю Александру Нев- скому (30 августа), глас 4: Познай свою братию, российский Иосифе, / не в Египте, но на небеси царствующий, / благовер- ный княже Александре, / и приимй молеиия их, /
314 Тропари, умножая жита людем плодонбсием земли твоея, / грады владычествия твоего ограждая молением, / православный людем на сопротивныя споборствуя. Мученице царнце Александре (23 апреля), глас 4: Царства земнаго славу презрёвши, / Единаго Христа, нас ради распятаго, возлюбила есй / и То- го мужественне исповёдающи, / венцем мучениче- ски увенчалася еси, / всеблаженная царнце Алек- сандро, / темже и ныне престолу Царя Славы на небесёх предстоящи, / молися о спасении душ на- ших. Митрополиту Алексию, святителю Московскому и всея Руси (20 мая, 12 февраля), глас 8: Яко апостолом сопрестольна, / и врача предоб- ра, / н служителя благоприятна, / к раце твоей честнёй притекающе, святителю Алексие богомудре, чудотворче, / сошедшеся любовию в память твою, светло празднуем, / в песнех и пениих радующеся н Христа славяіце, / таковую благодать тебе даро- вавшаго нсцелений, / н граду твоему великое утверждение. Апостолу Андрею Первозванному (30 ноября), глас 4: Яко апостолов первозванный и верховнаго су- щий брат, / Владыце всех, Андрее, молися, / мир вселенней даровати / и душам нашим велию ми- лость. Праведной Анне (25 июля, 9 сентября), глас 4: Жизнь рождшую во чреве носила еси, / Чис- тую Богоматерь, богомудрая Анно: / темже к прия- тию Небесному, идёже веселящихся жилище, / в славе радующися, ныне преставилася есн, / чтущнм тя любовию прегрешений просящи очищение, при- сноблаженная. Мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию, Ви- ленским чудотворцам (14 апреля), глас 3: Иже земных чести и славы отвергшеся, / дбблии
поемые иа молебнах 315 и честнни страдальцы, / веры ради крепко и муже- ственно муки претерпёсте, / на смерть себе вдавше за Живот всех, Владыку. / Темже и Христос пре- славно, / столпбм бблачным с небесё вас озари / н почестьми и веицы от престола славы венча, / со ангелы Тому предстояще, / молите спастися душам иашим. Преподобному Афанасию Афонскому (5 июля), глас 3: Еже во плоти житию твоему удивишася ангель- стии чини, / како с телом к невидимым сплетёнием изшел еси, приснославне, / и уязвйл еси дёмонския полкй, / отонудуже, Афанасие, Христос тебе возда- дё богатыми дарованьми: / сего ради, отче, моли / спастися душам нашим. Святым благоверным киязьям Борису и Глебу (24 июля), глас 2: Правдивая страстотерпца и истинная Евангелия Христова послушателя, / целомудренный Романе с незлббивым Давидом, / не сопротйв стаста врагу сущу брату, / убивающему телеса ваша, / душам же коснутися не могущу. / Да плачется убо злый властолюбец, / вы же радуюшеся с лйки ангельски- ми, предстояще Святей Троице, / молйтеся о стра- не нашей, богоугодней быти, / и сыновбм Россий- ским спастися. Велнкомученице Варваре (4 декабря), глас 8: Варвару святую почтим: / вражия бо сёти со- круши / и, яко птица, избавися от них, / помощию и оружием Креста, всечестная Святителю Василию Великому (1 января), глас 1: Во всю зёмлю изыде вещание твое, / яко приём- шую слово твое, / имже боголепно научил еси: / естество сущих уяснйл еси, / человеческия обычаи украсйл еси, / царское священие, отче преподобне: / моли Христа Бога / спастися душам нашим.
316 Тропари, Святителям Василию Великому, Григормю Богослову и Иоанну Златоусту (30 января), глас 4: Яко апостолов едннонравнии / и вселенныя учй- телие, / Владыку всех молите, / мнр вселенией да- ровати / и душам нашнм велию милость. Равноапостольному великому князю Владимиру (15 июля), глас 4: Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисе- ра, / славнодержавный Владимире, / на высотё сто- ла седя матере градов, / Богоспасаемаго Киева, / испытуя же и посылая к Царскому граду / увёдети православную веру, / обрел еси бесценный бисер, Христа, / избравшаго тя, яко втораго Павла, / и оттрясшаго слепоту во святей купели, душев- ную вкупе и телесную. / Темже празднуем твое успение, людне твои суще: / моли спастися душам нашим. Великомученику Георгию Победоносцу (23 ап- реля, 3 ноября), глас 4: Яко пленных свободитель / и нищих защити- тель, / немощствующих врач, / Победоносче велико- мучениче Георгие, / моли Христа Бога спастися ду- шам нашим. Святителю Григорию Богослову (25 января), глас 1: Пастырская свнрёль богословия твоего рйторов победй трубы, / якоже бо глубины Духа изыскав- шу, / и доброты вещания приложйшася тебе: / но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам нашим. Мученикам исповедннкам Гурию, Самону и Авнву (15 ноября), глас 5: Чудеса святых Твоих мученик / стёну необорйму нам даровавый, Христе Боже, / тех молитвами со- веты языков разори, / яко Един Благ н Человеко- любец.
поемые на молебнах 317 Святому благоверному князю Даниилу Москов- скому (4 марта), глас 3: Явился еси странё нашей, яко звезда пресвет- лая, / преподобне княже Данийле, / лучами света твоего озаряя град твой и обитель твою, / людем православный поборник, / пленным свободитель и нищим защититель, / моли Христа Бога / стране нашей даровати мир / и спасти души наша. Великомученику Димитрию Солунскому (26 ок- тября), глас 3: Велика обрёте в бедах / тя поборника вселен- ная, стр а стотерпче, / языки побеждающа: / якоже убо Лйеву низложйл еси гордыню, / и на пбдвиг дерзновенна сотворив Нестора, тако, святе Димит- рие, / Христу Богу молися / даровати нам велию милость. Преподобномученице Евдокии (1 марта, 4 ав- густа) глас 8: Правостию умною душу твою привязавши в лю- бовь Христову, тленных и красных и врёменных за- бытием претекла еси, / яко Слова ученица: / поще- нием страсти пёрвее умертвивши, / страдальчески второе врага посрамила еси, / тем Христос сугубых венца сподоби тя, славная Евдокие, / преподобная страстотёрпице, / моли Христа Бога спастися ду- шам нашим. Преподобной Евфросинии Полоцкой (23 мая), глас 4: Подражающи дванадесятолётна дванадесято- лётну Христу / учившему во святилнщи, Божию Слову / последовала еси, Евфросиние: / славу вре- менную и земнаго обручника оставльши / и вся мирская презрёвши, / краснёйшему паче всех Хри- сту себе уневёстила еси. / Крест взёмши, / путем ангельскаго жития шёствующи и многия к нему наставляющи, / во благоухании мира в небесный чертог востекла еси, / идёже моли Егоже возлю- била еси / о чтущих благочестно память твою.
318 Тропари, Великомученице Екатерине (24 ноября), глас4: Добродетельми, яко лучами солнечными, / про- светила еси неверныя мудрецы / и, якоже пресвет- лая луна, ходящим в нощи неверия тьму отгнала еси, / и царицу уверила еси, / вкупе же и мучителя обличила еси, / богозванная иевесто блаженная Екатерино, / желанием востекла еси в небесный чертог, / к прекрасному Жениху Христу, / и от Него царским венцем венчалася еси: / Емуже со ангелы предстоящи, / за ны молися, / творящия пречестную память твою. Пророку Божню Захарми и праведной Елиса- вете (5 сентября), глас 2: Праведных Твоих Захарии н Елисаветы, Госпо- ди, память празднующе, / теми молим Тя: / спаси души наша. Пророку Божню Ил ни (20 июля), глас 4: Во плоти ангел, / пророков основание, / вторый предтеча пришествия Христова, Илия славный, / свыше пославый Елисеевы благодать / недуги от- гоняти / и прокажённыя очищати: / темже и почи- тающим его точит исцелення. Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову (8 мая, 26 сентября), глас 2: Апостоле Христу Богу возлюбленне, / ускорй избавити люди безответны, / приёмлет тя припа- дающа же падша на перси приёмый. / Егоже моли, Богослове, / и належащую мглу языков разгнати, / прося нам мира и велия милости. Мученику Иоанну Воину (30 июля), глас 4: Всеблагаго Бога и Царя / благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодётелю: / пострадав бо ради веры мужескн, / блаженно же скончав те- чение, / зриши Всетворца Господа в небесёх свет- лёйше: / от Негоже приём дарование чудес, / страждущнм человеком во всякнх напастех помо- гавши: / укрепляеши воины в ратех, / от врагов пленения, / ран же н внезапных смертей / н от бед
поемые иа молебиах 319 лютых изымавши. / Темже моли Владыку Христа, приснопамятие, / да во всяком обстоянни сотворит нам милость / и не введет нас во нскушения, / но спасет души наша, яко Человеколюбец. Святителю Иоаину Златоусту (13 ноября, 27 ян- варя), глас 8: Уст твоих, якоже светлость огня, возснявши бла- годать, / вселенную просветн: / не сребролюбия мирови сокровища сниска, / высоту нам смирен- номудрая показа: / но твоими словесы наказуя, / отче Иоанне Златоусте, / моли Слова Христа Бога спастися душам нашим. Предтече Иоанну (7 января, 29 августа), глас2: Память праведнаго с похвалами, / тебе же дов- лёет свидетельство Господне, Предтече: / показал бо ся еси воистину и пророков честнёйший, / яко и в струях крестити сподобился еси Проповедан- наго. / Темже за истину пострадав, радуяся, / бла- говестйл еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотню, / вземлющаго грех мира / и подающаго нам велию милость. Преподобному Иову, игумену Почаевскому, чу- дотворцу (28 октября, 6 мая), глас 4: Многострадальнаго праотца долготерпение стя- жав, / Крестителеву воздержаиию уподобляйся, / божественныя же ревности сбою приобщаяся, / тех имена достойно прияти сподобился еси / и ис- тинныя веры был еси проповедник безбоязнен. / Темже монахов множества ко Христу привел еси / н вся люди в православии утвердил еси, Иове пре- подобне отче наш, / моли спастися душам нашим. Равноапостольным Кириллу и Мефодию, учите- лей Словенским (11 мая), глас 4: Яко апостолом единоиравнии / и Словёнских стран учйтелие, / Кирилле и Мефодие богомуд- рии, / Владыку всех молйте / вся языки Словен- ския утвердити в православии и единомыслии, / умирити мир и спасти души наша.
320 Тропари, Равноапостольным Константину и Елене (21 мая), глас 8: Креста Твоего образ видев / и, якоже Павел, звание не от человек приём, / во царёх алостол Твой, Господи, / царствующий град в руцё Твоей положи, / егоже спасай всегда в мире / молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче. Преподобномученику Корнилию, игумену Пско- во-Печерскому, чудотворцу (20 февраля), глас 6: Псково-Печерская обитель, / издревле славная чудесы иконы Богоматерни, / многия инокн Бого- ви воспита, / тамо и преподобный Корнилий под- вигом добрым подвизася, / чудную Богоматерь славя, / ииоверныя просвещая, иноки и многия люди спасая, / обитель же свою дивно украшая и ограждая. / Тамо и мученичества венец / по многих лётех пастырства своего доблестне прият. / Темже воспойм, людие, Христа Бога, / и Пречистую Его Матерь возблагодарйм, / яко дарова нам препо- добномученика славна / и молитвенника о душах наших достоблаженна. Мироносице равноапостольной Марии Магда- лине (22 июля), глас 1: Христу, нас ради от Девы рождшемуся, ./ чест- ная Магдалина Мария последовала еси, / Того оправдания и законы хранящи: / темже, днесь все- святую твою память праздиующе, / грехов разре- шение / молитвами твоими приемлем. Святителю Николаю Чудотворцу (6 декабря), глас 4: Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви тя стаду твоему Яже вещей Исти- на, / сего ради стяжал еси смирением высокая, / нищетою богатая, / отче священноначальниче Ни- колае, / моли Христа Бога спастися душам нашим. (9 мая), глас 4: Приспё день светлаго торжества, / град Бар- ский радуется, / и с ним вселенная вся лнковст-
поемые на молебнах 321 вует / пёсньми и пёньми духовными; / днесь бо священное торжество / в пренесение честных и многоцелебных мощей / Святителя и Чудотворца Николая, / якоже солнце незаходимое, возсия / светозарными лучами, / разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: / спасай нас, яко предстатель наш, великий Никблае. Равноапостольной Нине, просветительнице Гру- зни (14 января), глас 4: Слова Божия служительнице, / во апостольстей проповеди первозванному Андрею и прочим апос- толом подражавшая, / просветительнице Иверии / и Духа Святаго цевнйце, / святая равноапостоль- ная Нино, / моли Христа Бога / спастися душам нашим. Равноапостольной великой княгине Ольге (11 июля), глас 1: Крилами богоразумия вперивши твой ум, / воз- летела еси превыше видимыя твари, / взыскавши Бога и Творца всяческих, / и. Того обрётши, паки рождение крещением прияла еси; / дрёва живот- наго наслаждающися, / нетленна во веки пребы- вавши, Ольго приснославная. Великомученику и целителю Пантелеймону (27 июля), глас 3: Страстотерпче святый и целебниче Пантелей- моне, / моли Милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим. Мученице Параскеве (Пятнице) (28 октября), глас 4: Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскёва, / мужескую крепость приемши, жен- скую же немощь отвергши, / диавола победи и мучителя посрами, / вопиющи и глаголющи: / при- иднте, тело мое мечем ссецыте и огнем сожги- те: / аз бо радующися иду ко Христу, Жениху мо- ему: / тоя молитвами, Христе Боже, / спаси душй наша.
322 Тропари, Преподобной Параскеве (14 октября), глас 4: Пустынное и безмолвное житие возлюбивши / и во след Христа, Жениха твоего, усердно потек- ши / и Того благое иго во юности твоей вземшн, / крестным зиамением к мыслеииым врагом мужес- ки вооружившися, / постническими подвиги, / пос- том и молитвами и слезными каплями углие стра- стей угасила еси, / достославная Параскево: / и иыие в небеснем чертозе с мудрыми девами пред- стоящи Христу, / моли о иас, почнтающих честную память твою. Первоверховным апостолам Петру и Павлу (29 июия), глас 4: Апостолов первопрестольницы / и вселенныя учйтелие, / Владыку всех молите / мир вселенней даровати / и душам нашим велию милость. Святителям Московский и всея Русн Петру, Алексию, Ионе, Филиппу и Ермогену (5 октября), глас 4: Первопрестольницы Российстии, / истиниин хра- нителие апостольских преданий, / столпи иепоко- лебимии, / православня наставницы, / Пётре, Алек- сйе, Ионо, Филиппе и Ермогене, / Владыку всех молите / мир вселенней даровати / и душам на- шим велию милость. Преподобный отцам Печерскнм (28 сентября, 28 августа, Неделя 2-я Великого поста), глас 2: Егда снидосте во гробы и самёх себе заклю- чйсте, / тогда, страсти умертвивше плотскйя, / спогребостеся Христу, богоносиии, / и диавольския в подземиых разрушйсте ограды, / сего ради анге- ли веицы с небесё вам подают. Святителю Пнтириму, епископу Тамбовскому (28 июля), глас 4: Веры и благочестия наставниче, / Цёркве све- тильииче, / моиашествующих ббразе, / святителю Питириме премудре, / стадо твое благочестно упасл еси / и ко Христу привел еси. / Темже в
поемые на молебнах 323 вышних венцем славы украшён, / с иами иа земли духом пребываеши, синя чудесы. / Моли Христа Бога спастися душам нашим. Преподобному Серафиму Саровскому, чудотвор- цу (2 января, 19 июля), глас 4: От юности Христа возлюбил еси, блаженне, / и Тому Единому работати пламенне вожделев, / непрестанною молитвою и трудом в пустыни под- визался еси, / умилеиным же сердцем любовь Христову стяжав, / избранник возлюблеи Божия Матере явился еси. / Сего ради вопием ти: / спа- сай иас молитвами твоими, Серафиме преподобие, отче наш. Преподобному Сергню, игумену Радонежскому, чудотворцу (25 сентября), глас 4: Иже добродетелей подвижиик, / яко истинный вони Христа Бога, / на страсти вельмй подвизался еси в жизни врёмеиней, / в пениих, бдеииих же и пощеииих образ быв твоим учеником; / темже и вселйся в тя Пресвятый Дух, / Егоже действием свётло украшен еси, / но, яко имея дерзиовение ко Святей Троице, / поминай стадо, еже собрал еси мудре, / и не забуди, якоже обещался еси, по- сещая чад твоих, / Сергие преподобие, отче наш. Святой благоверной Тамаре (1 мая), глас 4: Вышния красоты желая, / нижния сласти телес- иыя далече от себе отгнала еси / и, в чертозе цар- ской пребывающи, / ангельское житие препро- вождала еси, / царице Тамаро, блаженная, / моли Христа Бога ] спастися душам нашим. Мученнкам Флору н Лавру (18 августа), глас4: Преудббреиную и богомудрую двоицу пресвет- лую / восхвалим, вериии, по достоянию, / Флора преблажеинаго / и Лавра всечестнаго, / иже усерд- но Троицу Несозданную ясно проповёдаста всем;/ темже, пострадавше до крове, / и венцы пресвет- лыми увязбстеся, / молйтеся Христу Богу, / да спасет души иаша.
ОСОБЫЕ МОЛЕБНЫЕ ПРОШЕНЫЯ БЛАГОДАРЕНИЕ О ВСЯКОМ БЛАГОДЕЯНИИ БОЖИИ Тропарь, глас 4: Благодарни суще недостойнии раби Твои, Гос- поди, / о Твоих великих благодеяииих, на нас быв- ших, / славяще Тя хвалим, благословйм, благода- рны, поем и величаем Твое благоутробие / и раб- ски любовию вопием Ти: / Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе. Кондак, глас 3: Твоих благодеяний и дарбв туне, / яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, / к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе при- носим / и, Тебе, яко Благодетеля и Творца, сла- вяще, вопием: / слава Тебе, Боже Всещедрый. Слава и ныне: Богородичен, глас 3: Богородице, христианом Помощнице, / Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: / радуйся, Пречистая Богородице Дево, / и от всех нас бед Твоими молитвами всег- да избави, / Едина вскоре предстательствующая. Прокимен, глас 4: Воспою Гбсподеви, благодёявшему мне. и пою имени Господа Вышняго. Стих: Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Евангелие, Лк. 85 зач. (12, 12—12, 20).
Особые молебные прошення 325 Ектения: Помилуй нас, Боже... Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Вла- дыко наш Господи, о Твоих благодеяниих, яже излиял еси изобильно на рабех Твоих, и припада- ем, и славословие Тебе, яко Богу, приносим и уми- ленно вопием: избави от всех бед рабы Твоя и всегда, яко Милостив, исполни во благйх желание всех нас, прилежно молимся Ти, услыши и поми- луй. Якоже ныне милостивно услышал еси молитвы рабов Твоих, Господи, и явил еси на них благо- утробие человеколюбия Твоего, сице и в предняя, не презирая, исполни во славу Твою вся благая хотения верных Твоих и яви всем нам богатую милость Твою, вся нам согрешения презирая, мо- лимся Ти, услыши и помилуй. Благоприятно, яко кадило благовонное и яко тучная всесожжения, да будет, Всеблагйй Влады- ко, благодарение сие наше пред величеством сла- вы Твоея, и низпослй всегда, яко Щедр, рабом Твоим богатыя милости и щедроты Твоя, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов Цер- ковь Твою Святую, град сей (или: весь сию), храм сей (или: обйтель сию, или: дом сей) избави, лю- дей же Твоим, всем безгрешное со здравием дол- го денств не и во всех добредетелех преспёяние да- руй, молим Ти ся, Всещедрый Царю, милостивно услыши и скоро помилуй. Молитва Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже вся- каго милосердия и щедрот, Егоже милость безмер- на и человеколюбия неизслёдимая пучина! Ко Твоему величеству припадающе, со страхом и тре- петом, яко раби недостойнии, благодарение Твое- му благоутробию о Твоих благодеяниих, на рабех Твоих (или: на рабе Твоем, иа рабе Твоей) быв- ших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Вла-
326 Особые молебные дыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и ве- личаем и, припадающе, паки благодарны, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви и во всех добродетелех преспевающих Твоя благодеяния всех верных Твоих получити, Церковь Твою Свя- тую и град сей [или: весь сию, или: обитель сию], от всякаго злаго обстояния избавляя и мир и без- мятежие тем даруя, Тебе со Безначальным Твоим Отцём, и Пресвятым, и Благйм, и Единосущным Твоим Духом во Единем Существё славимому Богу, всегда благодарение приносити и пребла- гая глаголати и воспети сподобити: Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему, во ве- ки веков *. О недужных Тропарь, глас 4: Скорый в заступлении Един сый, Христе, / скорое свыше покажи посещение страждущим ра- бом Твоим / (или: страждущему рабу Твоему, страждущей рабе Твоей), избави от недугов и горьких болезней, / воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, / молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче. * ...Да якоже ныне моления рабов Твоих прняти и мило- стнвно исполнити сподобил есн, н во предняя, Церковь Твою Святую и град сей от всякаго злаго обстояния из- бавляя н мир и безмятежне тем даруя, сподобиши всех верных Твоих, в Твоей и искренняго любви н во всех добродетелех преспевающих, Твоя благодеяния получити, Тебе же со Безначальным Твонм Отцем, и Пресвятым, и Благйм, и Единосущным Твоим Духом, во Едннем Су- ществе славимому Богу, всегда благодарение прииосити н преблагая глаголати н воспети: Слава Тебе, Богу, Благо- дателю нашему, во векн веков.
прошения 327 Прокимен, глас 7: Помилуй мя, Господи, яко немощей есмь, исце- ли мя, яко смятбшася кости моя. Стих: Яко несть в смерти поминаяй Тебе. Евангелие: Мф. 25 зач. (8, 5—8, 13). Кондак, глас 2: На одрё болезии лежащих (или лежащаго, ле- жащую) и смертною раною уязвленных (или: уязвленнаго, уязвленную), якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу / и разслабленнаго, на одрё носимаго, / сице и ныне, Милосерде, страж- дущих (или: страждущаго, страждущую) посети и исцели: / Ты бо Един еси недуги и болезни рода нашего понесый / и вся могйй, яко Многомилостив. Ектения: Помилуй нас, Боже... Врачу душ и телес, со умилением в сердце сокрушенном к Тебе припадаем, и стеняще вопи- ем Ти: исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес рабов Твоих (или: раба Твоего, рабы Твоея), имярек, и прости им (ему, ей), яко Благосерд, вся прегрешения вольная и невольная, и скоро воздвиг- ни от одра болезни, молим Ти ся, услыши и поми- луй. Не хотяй смерти грешных, но еже обратитися и живым им быти, пощади и помилуй рабов Твоих (или: раба Твоего, рабу Твою), Милостиве: запрети болезии, отстави всю страсть и весь недуг, и прост- ри крепкую Твою руку, и, якоже Иайрову дщерь, от одра болезни воздвигни и здравых (или: здрава, здраву) сотвори, молим Ти ся, услыши и помилуй. Огненную болезнь Петровой тещи прикосновеии- ем Твоим исцеливый, и ныне люте страждущих ра- бов Твоих (или: люте страждущаго раба Твоего, страждущия рабы Твоея), имярек, болезнь благосер- дием Твоим исцели, здравие им (или: ему, ей) ско- ро подавая, прилежно молим Ти ся, Источниче цель- бам, услыши и помилуй.
328 Особые молебные Молитва Владыко Вседержителю, Святый Царю, нака- зуяй и не умерщвляяй. утверждаяй ниспадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, рабов Твоих (или: раба Твоего, рабу Твою) имярек, немощст- вующих (немощствующа, немощствующу) посетй милостию Твоею, прости им (ему, ей) всякое согре- шение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесё ниспослй, прикоснйся телесй, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь тая- щуюся: буди Врач рабов Твоих (раба Твоего, рабы Твоея), имярек, воздвигни их (его, ю) от одра бо- лезненнаго и от ложа озлобленна цёлых и всесовер- шенных (цёла и всесовершеина, цёлу и всесовер- шенну), даруй их (его, ю) Церкви Твоей благоугож- дающих и творящих (благоугождающа и творяща, -щу и -щу) волю Твою. Твое бо есть, ёже мйловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, иыне и присно, и во веки веков. Аминь. О ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ Тропарь, глас 2: Путь и Истина сый, Христе, / спутника ангела Твоего рабом Твоим (рабу Твоему, рабе Твоей) ныне, / якоже Товйи иногда, / послй сохраняюща и невредймых (невредйма, невредйму) к славе Сво- ей от всякаго зла, / во всяком благополучии соблю- дающа, / молитвами Богородицы, Едине Человеко- любче. Прокимен, глас 4: Скажй ми, Господи, путь, вбньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Стих: Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Еваигелие: Ин. 47 зач. (14, 1—14, 10) или Мф. 34 зач. (10, 7—10, 15).
прошения 329 Кондак, глас 2: Луцё и Клебпе во Еммаус спутешёствовавый, Спасе, /сшествуй и ныне рабом Твоим (рабу Твое- му, рабе Твоей), путешествовати хотящим (хотя- щу, хотящей), / от всякаго избавляя их (его, ю) злаго обстояния: / вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй. Ектения: Помилуй нас, Боже... Стопы человеческия исправляяй, Господи, приз- ри милостивно на рабы Твоя (или: на раба Твоего, рабу Твою) имярек, и, простив им (ему, ей) всякое прегрешение, вольное и невольное, благослови бла- гое намерение совёта их (его, ея) и исходы и входы со путешествием исправи, прилежно молим Ти ся, услыши и помилуй. Иосифа от озлобления братий его преславно свободйвый, Господи, и во Египет того наставивый, и благословением Твоея благости во всем благопо- лучна сотворивый, и сих рабов Твоих (сего раба Твоего, сию рабу Твою) путешествовати хотящих (хотяща, хотящу) благослови и шествие их безмя- тежно и благополучно сотвори, молим Ти ся, услы- ши и помилуй. Луцё и Клебпе во Еммаус спутешёствовавый и весело во Иерусалим возвратитися Твоим преслав- ным познанием сотворивый, спутешествуй Твоею благодатию и Божественным благословением и ны- не рабом Твоим сим (рабу Твоему сему, рабе Твоей сей), нами Тебе прилежно молящимся (молящему- ся, молящейся), и во всяком деле блазе, к славе Пресвятаго Твоего имени благопоспешй, во здравии и благополучии соблюдая и возвращая во время благоподобно, яко Всещедрому Благодётелю, молим Ти ся, скоро услыши и милостивно помилуй. Молитва Господи Иисусе Христе, Боже наш, Истинный и Живый Путю, состранствовати Иосифу и Пречйстей Ти Деве Матери во Египет изволивый и Луцё и
330 Особые молебные Клеопе во Еммаус спутешёствовавый! И ныне сми- ренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Тво- им сим (рабу Твоему сему, рабе Твоей сей) Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему Товни ангела хранителя и наставника послй, сохра- няюща и избавляюша их (его, ю) от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов и ко испол- нению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и паки цёло и безмятежно возвращающа: и даждь им (ему, ей) все благое свое намёрение ко благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполнити. Твое бо есть еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благйм и Животворящим Твоим Ду- хом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. В НАЧАЛЕ ВСЯКОГО ДОБРОГО ДЕЛА Тропарь, глас 2: Твбрче и Создателю всяческих, Боже, / дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, / Твоим благо- словением спешно исправи / и нас от всякаго зла избави, / яко Един Всесилен и Человеколюбец. Прокимен, глас 4: Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Стих: И призри на рабы Твоя и на дела Твоя. Евангелие: Мф. 20 зач. (7, 7—7, 11) или Ин. 48 зач. (14, 10—14, 15 и 14, 21). Кондак, глас 6: Скорый в заступление и крепкий в помощь, / предстани благодатию силы Твоея ныне / и, благо- словив, укрепи / и в совершение намерения благаго дела рабов Твоих произведи: / вся бо, елйка хбще- ши, / яко Сильный Бог, творити можеши. Ектения: Помилуй нас, Боже... Призри, Человеколюбче, милостивным Твоим оком на рабы Твоя (или: на раба Твоего, на рабу
прошения 331 Твою), имярек, к Твоему благоутробию верою при- падающия (припадающаго, припадающую) и, услы- шав моления их (его, ея), благое намерение и дело их (его, ея) благослови, и благополучно начати и спешно, кромё всякаго препятствия, в славу Твою совершити, яко Всесильному Царю, молим Ти ся, услыши и помилуй. Во всем поспешествуяй всем во благое, Госпо- ди, милостивно, и рабом Твоим (или: рабу Твое- му, рабе Твоей), нами Тебе молящимся (молящему- ся, молящейся), поспешествуй, Спасе, и в благопо- лучное совершение делу их (его, ея) спешно про- известйся благослови, молим Ти ся, Всемогйй Вла- дыко, услыши и помилуй. Ангела Твоего хранителя пристави делу сему, Благоувётливе Господи, и еже отвратити вся пре- пятствия видимых и невидимых врагов, поспешство же во всем ко благополучному совершению делате- лям сотворити, молим Ти ся, Преблагйй Спасе, услыши и помилуй. В славу Твою вся творити повелеваяй, Господи, рабом Твоим (или: рабу Твоему, рабе Твоей), к Твоей славе дело свое начинающим (начинающему, начинающей), благословением Твоим поспёшство благополучное с довольством к совершению по- даждь, здравие им (ему, ей) со благоденствием да- руя, молим Ти ся, Вседаровитый Творче, услыши и милостивно помилуй. Молитва Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови благое намерение рабов Твоих (или: раба Твоего, рабы Твоея), имярек, и дело их (его, ея) еже бла- гополучно начати и без всякаго преткновения к славе Твоей совершити: дёлателем же благопоспе- шй и дела рук исправи, и в совершение силою Пре- святаго Твоего Духа спешно произвестй сотвори, яко Ты еси Творец и Создатель всяческих, и Тебе славу возсылаем, со Безиачальным Твоим Отцем,
332 Особые молебные и с Пресвятым, Благйм и Животворящим Тво- им Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. НА БЛАГОСЛОВЕННА НОВОГО ДОМА Тропарь, глас 8: Якоже Закхёеву дому Твоим, Христе, входом спасение бысть, / сице и ныне входом священных служителей Твоих и с ними святых Твоих ангел / мир твой подаждь дому сему и милостивно благо- слови его, / спасая и просвещая всех жити хотя- щих в нем. Прокимен, глас 4: Вйдеша вси концы земли спасение Бога нашего. Стих: Воспойте Гбсподеви песнь нбву, яко дивна сотвори Господь. Евангелие: Лк. 94 зач. (19, 1—19, 10). По Евангелии стихира, глас 5: Благослови, Господи, дом сей / и исполни его земных Твоих благ / и в нем благочестно жити хо- тящих от всякаго злаго обстояния неврежденных / и всякое изобилие небеснаго и земнаго Твоего бла- гословения тем даруй / и, яко Щедр, помилуй / по велицей Твоей милости. Ектения: Помилуй нас, Боже... Еще молимся о еже ниспослати благословение Свое на дом сей и на рабов Своих, имярек, и на всех в нем благочестно жити хотящих и послати им ангела Своего милостива, соблюдающа и сохра- няюща их от всякаго зла и наставляюща к дела- нню всех добродетелей и ко исполнению Святых Христовых заповедей. и о еже сохранити их от гла- да, губительства, труса, потопа, огня, меча, на- шествия иноплеменник и всякия смертоносныя раны и даровати им здравие, и долгоденствием оградити их, рцем вси: Господи, услыши и поми- луй.
прошения 333 Молитва Боже, Спасителю наш, изволивый под сень Зак- хёеву внйти и спасение тому и всему дому того бы- вый, Сам и ныне зде (в новем доме) жити восхо- тевшыя и нами недостойными мольбы Тебе и моле- ния приносящия от всякаго вреда соблюди невре- димы, благословляя тех зде жилище и ненавётен тех живот сохраняяй. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым и Благйм и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва иная Господи Боже, Владыко Вседержителю, благо- слови, молим Ти ся, жилище сие и вся рабы Твоя, живущия в нем, яко да, охраняеми Тобою, пребу- дут в мире, любви и согласии: благослови их, яко да, исполняюще волю Твою святую, обитают зде до старости своея и узрят сыны сынов своих: благо- слови их радостьми, веселием и изобилием, яко да утешают неимущих: благослови их долголетием, яко да, угождающе Тебе, Владыце, Создателю и Спаси- телю, по милости Твоей внйдут живущии в сем жилище и во Царствие Твое Небесное, уготованное всем творящим повеления Твоя. Услыши нас, Все- милостиве, и благослови жилище сие и живущих в нем: яко да всегда хвалят Тя, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
*^ѵ^, а Ар А? Лр ,*Ѵ* Ар /V А** /Ц%° □0000044 •гнстеего НАСТАВЛЕНИЕ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРАВОСЛАВНОМУ ХРИСТИАНИНУ В ХРАМЕ БОЖИЕМ На пути в церковь есть обычай читать молитву: Винду в дом Твой, поклонюся ко храму свято- му Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред То- бою путь мой: яко несть в устёх их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей сво- их, по множеству нечестия их изрйни я, яко преогор- чиша Тя, Господи. И да возвеселятся вси, уповаю- щии на Тя, во веки возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе любящии Имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Кроме этой молитвы, можно читать тропарь, кондак и другие песнопения службы да иного дня, 50-й и 90-й псалмы, воспоминать священные со- бытия, которые празднует Церковь в данный день. Входить в церковь надлежит тихо и благого- вейно, как в дом Божий, в таинственное жилище Царя Небесного. Шум, разговоры, а тем более смех, при вступлении в церковь и пребывании в ней оскорбляют святость храма Божия и величие обитающего в нем Бога.
Наста вление, как вести себя в храме Божнем 335 Войдя в храм, следует остановиться близ две- рей и сотворить три поклона (земных в простые дни, а в субботы, воскресенья и праздники — пояс- ных) с молитвами: Боже, милостив буди мне, греш- иому.— Поклон. Боже, очисти мя, грешнаго, и по- милуй мя.—Поклон. Создавый мя, Господи, прости мя! — Поклон. На следующих молитвословиях поклоны обыч- но полагаются поясные: Кресту Твоему / покла- няемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим. Достойно есть яко воистину блажити Тя, Бого- родицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и Слав- нейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя ве- личаем! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присио и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! (Трижды.) Благослови. Молитвами святых отец наших, Господи, Иису- се Христе, Боже наш, помилуй нас. После этого, по обычаю поклонясь на обе сто- роны прежде вошедшим людям и сотворив три поясных поклона с молитвой Иисусовой: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, греш- наго,— внимай начавшемуся Богослужению с бла- гоговением и страхом Божиим. Мужчинам положено, по древнему обычаю, становиться в храме на правой стороне, а женщи- нам — на левой. По отпусте службы то же должно читать, что и при входе в церковь, и с такими же поклонами и отпустом. Служба церковная совершается со многими великими и малыми поклонами. Святая Церковь требует совершать поклоны с внутренним благо- говением и внешним благообразием, не спеша, и,
336 Наставленне, как вести себя по возможности, единовременно с другими моля- щимися в храме. Пред совершением поклона нуж- но осенить себя крестным знамением и потом де- лать поклон,— если малый, то нужно наклонить главу так, чтобы рукой можно было достать до земли, при великом же нужно оба колеиа прекло- нить вместе и главою достигнуть земли. Крестное знамение должно изображать на себе правильно, с благоговением, не спеша, соединив вместе три первыя перста правой руки в зиак того, что Бог есть Троица Единая и Равночестиая, а остальные два перста сложив и пригнув к ладони в ознаме- нование того, что Иисус Христос есть Бог и Чело- век, сошедший на землю нашего ради спасения. Сложенную таким образом десницу (правую руку) следует полагать сначала на чело, чтобы просве- тил Господь ум наш, затем на чрево, дабы укротил воюющую на дух плоть, а после на правое и на левое плечи — для освящения нашей деятельно- сти. Церковный Устав строго требует, чтобы мы совершали поклоны в храме Божием не только истово, чинно и все одновременно, но и неторопли- во («не борзяся»), и своевременно, то есть именно тогда, когда это указано. Поклоны и коленопре- клонения следует совершать по окончании каждого краткого прошения или молитвословия, а не во время его исполнения. О неблагочинно совершаю- щих поклоны Устав церковный произносит строгий суд (Типикон. понедельник первой седмицы Свято- го Великого поста). Пред началом всякого Богослужения нужно по- лагать по три поясных поклона. Затем, при всех службах, на всяком Приидите, поклонимся, на Святый Боже, на троекратном Аллилуия и на Буди Имя Господне полагаются по три поясных поклона, только иа Аллилуия средй шестопсалмия, ради глубокой тишины, по Уставу поклонов не по- лагается, но совершается крестное знамение. На
православному христіанину в храме Божием 337 Сподоби, Господи как на вечерни, так и на утрени (в славословии великом, поемом или читаемом), полагаются по три поясных поклона. На всех екте- ниях церковных служб внимательно вслушивайся в каждое прошение, мысленно вознося молитву к Богу и, осеняя себя крестным знамением при воз- глашениях: Господи, помилуй или Подай, Господи, твори поясной поклон. При пеиии и чтении стихир и других молитвословий тогда только полагается поклон, когда слова молитвословий побуждают к этому; например: «припадем», «поклонимся», «мо- лимся». После Честнейшую Херувим и пред Именем Гос- подним благослови, отче (или: Владыко) всегда по- лагается глубокий поясной поклон. При чтении акафистов на каждом кондаке и икосе полагается поясной поклон; при троекрат- ном произнесении или пенни тринадцатого кондака полагаются поклоны земные или поясные (по дню); такие же поклоны полагаются по прочтении мо- литвы акафиста. Помянник читается с поклонами после каждой статии (причем в некоторых монастырях поклоны полагаются земные или поясные, по дню, в иных же всегда поясные). По Достойно на повечерии и утрени, также и во время пения Честнейшую на 9-й песни канона — поклои по дию; после стиха Хвалим, благословим полагается поясной поклон. Пред и по прочтении Евангелия (на Слава Те- бе, Господи) всегда полагается один поясной по- клон; на полиелее после каждого величания — по одному поясному поклону. При начале чтения или пения Символа веры, при произнесении слов: Силою Честнаго и Живо- творящаго Креста, при начале чтения Апостола, Евангелия и паримий положено осенять себя крест- ным знамением без поклона.
338 Наставление, как вести себя Когда священнослужитель, преподавая мир, произносит: Мир всем или возглашает: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы (любовь) Бога и Отца, и причастие (общение) Святаго Духа буди со всеми вами и лик (хор), отвечая, поет: И духови твоему или И со духом твоим, следует делать поясной поклон, без крестного знамения. Поклон полагается при всяком благословении свя- щеннослужителей всех молящихся, а также при отпусте, если он совершается без Креста. Когда же отпуст произносится священнослужителем с Крестом, которым он осеняет молящихся, то по- клон следует творить с крестным знамением. Не- благочестивым самочинием является то, когда миряне при общем благословении священнослу- жителя складывают свои ладони, а затем иногда еще и целуют их. При возглашении Главы ваша Господеви приклоните следует наклонять главу и стоять до окончания молитвы, произносимой свя- щенником: в это время священник молится Богу о всех, преклонивших свои главы. Когда в церкви осеняют народ Крестом, Свя- тым Евангелием, образом или Святой Чашей, то все должны креститься, преклоняя главу. А когда осеняют свечамн или благословляют рукой, или кадят народ, то не должно креститься, а только поклониться. Лишь в Светлую седмицу Святой Пасхи, когда кадит священник с Крестом в руке, то все крестятся и, отвечая на его приветствие Христос воскресе, говорят: Воистину воскресе. Так должно различать поклонение пред святы- ней и пред людьми, хотя и священными. Прини- мая благословение священника или епископа, хри- стиане складывают ладони крестообразно, полагая правую на левую, и целуют десницу благословляю- щего, но не крестятся перед этим. При прикладывании (лобызании) ко Святому Евангелию, Кресту, честным мощам и иконам еле-
православному хрнстнаннну в храме Божнем 339 дует подходить в должной порядке, не спеша и не теснясь, полагать два поклона пред целованием и один после целования святыни; поклоны творить по дню — земные или глубокие поясные, досязая рукой до земли. Прикладываясь к иконам Спаси- теля, Божией Матери и святых, не следует цело- вать их в лик. В Патриаршем чиновнике середины XVII века указывалось, что, прикладываясь к иконам Спа- сителя, следует целовать в ножку (при поясиом изображении в ручку); к иконам Божией Матери и святых — в ручку; к иконе Нерукотворенною об- раза Спасителя и к иконе Усекновения главы свя- того Иоаниа Крестителя — в косу власов (А. Гор- ский, К. Невоструев. Описание славянских рукопи- сей Московской Синодальной библиотеки. Отдел третий. Книги Богослужебные. Часть вторая. М., 1917, с. 511). На иконе может быть изображено несколько священных лиц, но целовать икону полагается один раз, дабы при стечении молящихся ие задержи- вать других и тем не нарушать благочиния в храме. От Святой Пасхи до праздника Святой Трои- цы, от праздника Рождества Христова до празд- ника Крещения Господня (Святки), вообще во все Господни великие праздники поклоны земные при храмовых Богослужениях отменяются. Всенощное бдение Первое отверстие царских врат и каждение ал- таря изображает явление славы Божией в сотво- рении мира и человека и блаженное состояние пра- родителей в раю Божием после их сотворения. Пение 103-го псалма (предначинательного): Благослови, душе моя, Господа изображает вели- чественную картину мироздания. Каждение свя- щенника во время пения этого псалма изображает действие Духа Божия, носившегося при сотворе-
340 Наставленне, как вести себя нии мира над водами. Возжженный светильник, предносимый диакоиом во время каждения, зиаме- нует тот свет, который по Творческому гласу явил- ся после первого вечера бытия. Затворение царских врат после пения псалма и каждения означает, что вскоре по сотворении мира и человека врата рая были заключены вследствие преступления праотца Адама. Чтение священником светильничных (вечериих) молитв пред царскими вратами знаменует раскаяние праотца Адама и его потомков, которые в лице священника пред за- ключенными царскими вратамн, как пред заклю- ченными дверями рая, молят Творца своего о по- миловаиии. Пение псалма Блажей муж со стихами из трех первых псалмов и чтеиие 1-й кафизмы изображает частью блаженное состояние прародителей в раю, частью — раскаяние согрешивших и их надежду на обетованного Богом Искупителя. Пение Господи, воззвах со стихами знаменует скорбь падшего прародителя и его молитвенные воздыхания пред заключенными вратами рая, а вместе с тем и твердое упование, что Господь по вере в обещаниого Искупителя очистит и избавит род человеческий от падений греховных. Это пение изображает также хвалу Богу за Его великие ми- лости к нам. Отверзание царских врат при пенни Догмати- ка (Богородична) означает то, что чрез воплоще- ние Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и сошествие Его на землю отверзлись для нас двери рая. Исхождение священника из алтаря иа солею и тайное моление его знаменует сошествие Сына Божия иа землю для нашего искупления. Диакон, предшествующий священнику, представляет образ святого Иоаниа Предтечи, приготовлявшего людей к принятию Спасителя мира Каждение, совершае-
православному хрнстнаннну в храме Божнем 341 мое диакоиом, указывает, что вместе с пришест- вием на землю Сына Божия, Искупителя мира, Дух Святой исполнил весь мир Своею благодатию. Вхождение священника в алтарь знаменует Возие- сение Спасителя на Небо, а приближение священ- ника к Горнему месту означает седение Сына Бо- жия одесную Отца и ходатайство пред Отцом Сво- им за род человеческий. Возглашением диакона Премудрость, прости! Святая Церковь научает нас с благоговением внимать вечернему входу. Песно- пение Свете Тихий содержит прославление Христа Спасителя за сошествие Его на землю и совершение нашего искупления. Лития (общее исхождение и общее моление) содержит сугубые моления о наших телесных и ду- ховных иуждах и, прежде всего, о прощеиии согре- шений наших Божиим милосердием. Молитва Ныне отпущаеши повествует о срете- нии праведный старцем Симеоном Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском и указывает на необходимость постояиного памятования о часе смертном. Молитва Богородице Дево, радуйся напомииает о благовещении Архангела Гавриила Пресвятой Деве Богородице. Благословение хлебов, пшеницы, вина и елея, исполняющее их различных благодатиых дарова- ний, напоминает о тех пяти хлебах, которыми Христос, чудесно умножив их, иасытил пять тысяч народа. Шестопсалмие — плач кающагося грешника пред Христом Спасителем, пришедшнм на землю. Неполное освещение в храме при чтении шесто- псалмия напоминает о состоянии души во грехе. Мерцание светильников (лампад) изображает ночь Рождества Христова, которая оглашена была радо- стный славословием Ангелов: Слава в Вышиих Богу, и на земли мир в человецех благоволение.
342 Наставление, как вести себя Чтение первой половины шестопсалмия выра- жает скорбь души, удалившейся от Бога и ищущей Его. Священник, во время чтения шестопсалмия чи- тающий пред царскими вратами молитвы утрени, напоминает о Вечном Ходатае Нового Завета пред Богом Отцом — Господе Иисусе Христе. Чтение второй половины шестопсалмия раскры- вает состояние раскаявшейся души, примиренной с Богом. Пение Бог—Господь, и явися нам напоминает о спасении, совершенном явившимся в мир Спа- сителей. Пение воскресного тропаря изображает славу и величие Воскресшего Христа. Чтение кафизм напоминает о тяжких скорбях Господа Иисуса Христа. Пением стихов Хвалите Имя Господне Святая Церковь прославляет Господа за многие благодея- ния и милости Его к роду человеческому. Тропари Ангельский собор напоминают о благо- вестии Ангела женам-мироносицам о Воскресении Спасителя. Во время воскресного всенощного бдения Свя- тое Евангелие, благовествующее об одном из явле- ний Воскресшего Господа женам-мироносицам или апостолам, по Уставу положено читать в алтаре на престоле, как на месте, знаменующем Живо- носный Гроб, из которого восстал Христос Спа- ситель. По прочтении Евангелие износится на средину храма для поклонения и лобызания верующими. При изнесении Евангелия из алтаря молящиеся взирают на него с особым благоговением, как иа Самого Воскресшего Господа, поклонясь и взывая: Воскресение Христово видевше, поклонимся Свято- му Господу Иисусу. Это пение должно быть обще- народный.
православному хрнстнанину в храме Божием 343 В канонах утрени прославляются Воскресение Христово (или другие священные события из жиз- ни Господа), Пресвятая Богородица, святые Анге- лы и угодники Божии, чествуемые в данный день. При пенни Величит душа Моя Господа каждый раз после припева Честнейшую полагается поклон земной или поясной — по дню. В хвалитных стихирах и в великом славосло- вии возносится особое благодарение и прославле- нно Господа Иисуса Христа. Божественная литургня На Божественной литургии, или Евхаристии, воспоминается вся земная жизнь Господа Иисуса Христа. Литургия условно разделяется на три час- ти: проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных На проскомидии, совершаемой обычно во время чтения 3-го и 6-го часов, воспоминается Рождество Спасителя. В это же время воспоминаются и вет- хозаветные пророчества о Его страданиях и смер- ти. На проскомидии приуготовляются вещества для совершения Евхаристии и поминаются живые и почившие члены Церкви. Великая отрада бывает душам усопших от поминовения их на Божествен- ной литургии. Поэтому спеши в храм Божий для присутствия на проскомидии, поминая о здравии и об упокоении сродников, и знаемых, и всех право- славных христиан. Молиться за усопших можно так: Помяни. Господи, души усопших раб Твоих (имена) и прости их согрешения, вольная и не- вольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благ и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. На литургии оглашенных песнью Единородный Сыне изображается пришествие на землю Господа Иисуса Христа. Во время малого входа с Евангелием, изобра- жающим исшествие Господа Иисуса Христа на
344 Наставление, как вести себя проповедь, при пенни стиха: Приидите, поклоним- ся и припадем ко Христу совершается поясной по- клон. При пенни Трисвятого — три поясных по- клона. При чтении Апостола на каждение диакона надлежит ответствовать наклонением главы. Чте- ние Апостола и каждение означают проповедь апостолов всему миру. Во время чтения Евангелия, как бы внимая Самому Господу Иисусу Христу, следует стоять с преклоненной главой. Поминовение членов Церкви показывает, за кого приносится Жертва Евхаристии. На литургии верных великий вход символизи- рует исшествие Господа Иисуса Христа на вольные страдания для спасения мира. Пенне Херувимской песни при открытых цар- ских вратах бывает в подражание Ангелам, не- престанно славословящим Небесного Царя и не- видимо торжественно сопровождающим Его в пре- уготовленных и переносимых Святых Дарах. Поставление Святых Даров на престоле, закры- тие царских врат и задергивание завесы означают погребение Господа Иисуса Христа, приваление камня и приложение печати ко Гробу Его. Во время пения Херувимской песни следует со вниманием читать про себя покаянный 50-й псалом: Помилуй мя, Боже. По окончании первой полови- ны Херувимской песни полагается поясной поклон. Во время поминовения Святейшего Патриарха, местного епископа и других полагается стоять бла- гоговейно, с преклоненной главой и при словах: И всех вас, православных христиан говорить про себя: Архиерейство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем. Так говорится при служении епископа. При служении же других священнослу- жителей следует говорить про себя: Священство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем. В кон-
православному хрнстнаннну в храме Божием 345 це поминовения надлежит говорить по себя: Помяни мя, Господи, егда (когда) приидеши во Царствии Твоем. Слова: Двери, двери пред пением Символа ве- ры в древности относились к привратникам, дабы они не впускали в храм оглашенных или язычни- ков при совершении таинства Святой Евхаристии. Ныне эти слова напоминают верным, чтобы они не дозволяли входить в двери своего сердца по- мыслам греха. Слова: Премудростию вонмем (бу- дем внимать) призывают внимание верующих к спасительному учению Православной Церкви, из- ложенному в Символе веры (догматы). Пение Символа веры общенародно. В начале Символа веры следует совершить крестное знамение. При возглашениях священника: Приимите, иди- те... Пийте от нея вси следует полагать поясные поклоны. В это время воспоминается Тайная вече- ря Господа Иисуса Христа с апостолами. Во время совершения самого таинства Святой Евхаристии — преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы и приношения Бескровной Жерт- вы за живых и усопших надлежит молиться с осо- бый вниманием, и по окончании пения Тебе поем при словах: И молим Ти ся (молимся Тебе), Боже наш, надо поклониться до земли Телу и Крови Христовым. Важность этой минуты так велика, что с ней не может сравниться ни одна минута нашей жизни. В этой священной минуте заключаются все наше спасение и любовь Божия к роду человече- скому, ибо Бог явился во плоти. Во время пения Достойно есть (или другой свя- щенной песни в честь Богородицы — задостойника) священник молится о живых и усопших, поминая их по именам, в особенности тех, за которых со- вершается Божественная литургия. И присутст- вующие в храме должны в это время помянуть поименно своих близких, живых и умерших.
346 Наставление, как вести себя После Достойно есть или заменяющего его за- достойника— земной поклон. При словах: И всех, и вся — совершается поясной поклон. В начале общенародной) пения Молитвы Гос- подней— Отче наш — следует изобразить на себе крестное знамение и положить земной поклон. При возгласе священника: Святая — святым земной поклон полагается ради возношения Свято- го Агнца пред Его раздроблением. В это время надлежит воспоминать Тайную вечерю и послед- нюю беседу Господа Иисуса Христа с учениками. Его крестные страдания, смерть и погребение. По отверстии царских врат и вынесении Свя- тых Даров, означающей явление Господа Иисуса Христа по Воскресении, при возглашении: Со стра- хом Божиим и верою приступите! — полагается земной поклон. Приступая к принятию Святых Таин Тела и Крови Христовых после того, как священник про- читает молитвы пред причащением, надлежит по- ложить земной поклон, сложить руки на груди крестообразно (ни в коем случае не креститься, дабы не толкнуть нечаянно и не пролить Святую Чашу,— крестообразно сложенные руки заменяют в это время крестное знамение) и не спеша, благо- говейно, со страхом Божиим подходить к Святой Чаше, назвав свое имя, а по принятии Святых Таин облобызать нижнюю часть Чаши, как само пречистое ребро Христово, и затем отойти в сто- рону спокойно, не творя крестного знамения и поклонов до принятая теплоты. Надлежит особен- но возблагодарить Господа за Его великую ми- лость, за благодатный дар Святого Причащения: Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Земные поклоны в этот день не соверша- ются причастниками до вечера. Те, кто не прича- щается за Божественной лнтургией, в святые минуты причастия должны стоять в храме с бла-
православному хрнстианину в храме Божием 347 гоговейной молитвой, не помышляя о земном, не выходя в это время из храма, дабы не оскорбить Святыни Господней и не нарушить благочинна При последнем явлении Святых Даров, изобра- жающей Вознесение Господа Иисуса Христа на Небо, при словах священника: Всегда, ныне и присно и во веки веков полагается земной поклон с крестным знамением для тех, кто не сподобился Святых Таин, а для причастников — поясной по- клон с крестным знамением. Кто не успел еще к этому времени принять теплоты, должен обратить- ся лицом к Святой Чаще, выражая этим благого- вение к великой Святыне. Святой антидор (с греч — вместо дара) раз- дается присутствующим за Божественной литурги- ей для благословении и освящения души и тела. дабы те, кто не приобщались Святых Таин, вкуси- ли освященною хлеба. Церковный Устав указыва- ет, что антидор можно принимать лишь натощак — ничего не евшим и не пившим. Антидор так же, как и хлеб, благословленный на литии, должно принимать благоговейно, сложив ладони крестообразно, правую на левѵю, и целуя подающую этот дар руку священника. В дни Святой Четыредесятницы полагаются еще следующие земные и поясные поклоны. При произнесении молитвы святого Ефрема Си- рина: Господи и Владыко живота моего (моей жизни) полагаются 16 поклонов, из них 4 земных (в Уставе они называются великими) и 12 пояс- ных (метаний). Устав церковный заповедует чи- тать эту молитву с умилением и страхом Божиим, стоя прямо и возводя ум и сердце к Богу. Совер- шив первую часть молитвы—Господи и Владыко живота моего,— полагается положить великий по- клон. Затем, став прямо, по-прежнему обратив мысль н чувства к Богу, следует произносить вто-
348 Наставление, как вести себя рую часть молитвы — Дух же целомудрия — и, окончив ее, снова сотворить поклон великий. После произнесения третьей части молитвы — Ей, Госпо- ди Царю — полагается третий земной поклон. За- тем полагаются 12 поклонов поясных («излегка, утомления ради» — Типикон, понедельник первой седмицы Великого поста) со словами: Боже, очис- ти мя (меня), грешнаго. Совершив малые поклоны, снова читают молитву святого Ефрема Сирина, но не разделяя на части, а всю целиком, и в конце ее полагают земной поклон (четвертый). Эта свя- тая молитва произносится на всех седмичных ве- ликопостных службах, то есть за исключением суб- бот и воскресений. На вечерне полагается по одному земному по- клону после песнопений; Богородице Дево, радуй- ся, ^Крестителю Христов и Молите за ны, святи и апостоли. На великом повечерии должно внимательно слушать чтение церковных молитв. После Симво- ла веры, при пенни Пресвятая Владычице Бого- родице, моли о нас, грешных и прочих молитвен- ных стихов, по окончании каждого стиха полага- ется земной поклон, в полиелейные празднова- ния — поясной. О поклонах при чтенни Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Уставе сказано: «Творим же на кийждо (каждый) тропарь метания три, глаголюще настоящий припев: Поми- луй мя. Боже, помилуй мя». На.Господи сил, с нами буди и прочих стихах полагается по одному поясному поклону. При произнесении священником великого отпус- та — молитвы Владыко, Многомилостиве необходи- мо преклониться до земли, с сердечным умилени- ем испрашивая у Господа прощения согрешений. После тропарей часов с их стихами (1-го часа: Заутра услыши глас мой; 3-го часа: Господи, Иже
православному хрнстнанину в храме Божнем 349 Пресвятаго Твоего Духа; 6-го часа: Иже в шестый день же и час; 9-го часа: Иже в девятый час) полагается по три земных поклона; на тропаре Пречистому образу Твоему — один поклон до зем- ли; на всех часах по окончании Богородичнов (на 1-м часе: Что Тя наречем, о Благодатная; на 3-м часе: Богородице, Ты еси лоза истинная; на 6-м ча- се: Яко ие имамы дерзновения; на 9-м часе: Иже нас ради рождейся) совершаются три малых по- клона («и метания трн» — говорится в Уставе). В чине изобразительных, во время пения Блаженн: Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, после каждого стиха с припевом полагается делать ма- лый поклон, а при последнем трехкратном пенни Помяни нас полагаются три поклона до земли; по молитве Ослаби, остави, хотя и нет указания в Уставе, но древним обычаем принято всегда пола- гать поклон (земной или поясной — по дню). На литургии Преждеосвященных Даров на ве- черне, во время чтення третьего антифона 18-й кафизмы, когда Святые Дары переносятся с пре- стола на жертвенник, а также при появлении свя- щенника со свечой и кадильницей в отверстых царских вратах, произносящего перед чтением вто- рой паримии: Свет Христов просвещает всех! по- лагается припадать ниц до земли. Во время пения: Да исправится молитва моя моление всего народа совершается с преклонением колен; певцы и чтец встают на колени поочередно по нсполнении поло- женного стиха; по окончании пения всех стнхов молитвы положены три поклона до земли (по обы- чаю) с молитвой святого Ефрема Сирина). Во время великого входа, при перенесении Прежде- освященных Даров с жертвенника на престол, на- роду н певцам следует припадать ниц до земли из благоговения к Святым Тайнам Тела и Крови Хри- стовых. По окончании пения Ныне Силы Небесныя полагаются три поклона до земли, по обычаю, так-
350 Наставление. как вести себя же с молитвой святого Ефрема Сирина. Заамвон- ную молитву священника надлежит слушать со вниманием, прилагая ее смысл к сердцу, и по окон- чании ее совершить поклон поясной. В Страстную седмицу земные поклоны прекра- щаются с Великой Среды. В Уставе об этом гово- рится так: «На Буди Имя Господне: поклоны три, и абие (тотчас) упраздняются совершенно в церк- ви бываемыя поклоны; в келлиях же даже и до Великаго Пятка совершаются». Поклонение Свя- той Плащанице в Великую Пятницу и Великую Субботу, подобно как и Святому Кресту, сопро- вождается тремя земными поклонами. Поклоны входные и исходные, а также о кото- рых сказано, что они полагаются в зависимости от дня («по дню») — в дни суббот, воскресений, праздников, предпразднств и попразднств, поли- елея и великого славословия совершаются пояс- ные, в простые же дни полагаются земные. В сед- мичные дни поклоны земные прекращаются с вечерни в пятницу от Сподоби, Господи, и начи- наются от вечерни в воскресенье, также от Сподо- би, Господи. Накануне однодневных праздников, полиелея и великого славословия земные поклоны прекраща- ются также с вечерни и начинаются с вечерни же от Сподоби, Господи, в самый праздник. Пред великими праздниками земные поклоны прекращаются накануне предпразднства. Поклоне- ние Святому Кресту в праздник Воздвижения всег- да совершается с земными поклонами, хотя бы он пришелся и в воскресный день. Во время чтения паримий и кафизм с седальна- ми принято сидеть. Полезно помнить, что по Уста- ву сидеть разрешается не во время самих кафизм, а во время чтения житий и святоотеческих поучений, положенных между кафизмами с седальнами.
православному христианнну в храме Божием 351 Попечение Святой Церкви о нас продолжается н после службы, чтобы мы не лишились благодат- ного настроения, которого по милости Божией удо- стоились в храме. Церковь заповедует нам и рас- ходиться из храма в благоговейном молчании, с благодарением Господу, сподобившему нас при- сутствовать в храме, с молитвой, чтобы Господь даровал до конца нашей жизни всегда посещать Его святой храм. В Уставе об этом говорится так: «По отпуще- нии же, исходяще из церкве, йдем со всяким без- молвием в келлии своя, или на службу. И не по- добает нам беседы творити друг со другом на мо- настыре в пути, удержано бо сие от святых отец». Бывая в храме Божием, будем помнить, что мы находимся в присутствии Господа Бога, Бо- жией Матери, святых ангелов и Церкви первород- ных, то есть всех святых. «В храме стояще (стоя, находясь) славы Твоея, на Небеси стояти мним (мыслим)». Спасительная сила церковных молитв, песнопе- ний и чтений зависит от того, с каким чувством принимают их наши сердце и ум. Поэтому, если невозможно положить поклон по той или иной причине, то лучше со смирением испросить мыс- ленно у Господа прощения, чем нарушать церков- ное благочииие. Но совершенно необходимо вни- кать во все, совершающееся за церковный Бого- служением, чтобы питаться им. Тогда только за церковной службой каждый согреет свое сердце, возбудит совесть, оживит иссохшую душу и про- светит свой ум. Будем твердо памятовать слова святого апос- тола Павла: «Стойте и держите предания, имже научистеся или словом, или посланием нашим» (2 Сол. 2, 15). ф
СОДЕРЖАНИЕ Полунощница вседневная .... . . 3 Полунощница субботняя . . . . . . . 29 Полунощница воскресная . 34 Последование утрени . . . . . 38 Час первый . 73 Час третий . . 84 Час шестой............. . 98 Последование изобразительных 110 Чии о панагйи .... 128 Час девятый .... 135 Последование вечерни 147 Молитвы в трапёзе . 168 Великое повечерне 170 Малое повечерне . - . 223 Кафнзма 17...................................... 229 Отпустительны воскресные, восьми гласов. с Богородич- ными и кондаки ..... 240 Богороднчны отпустительные, поемые в течение всего года................................. 249 Отпустительные тропари седмичные 272 Последование общего молебна................... . . 276 Тропари воскресные, поемые по Непорочных . 297 Тропари, поемые по Непорочиых в субботу . 299 Тропари, поемые на молебнак 303 Особые молебные прошения . 324 Наставление, как вести себя православному хрнстнанину в храме Божием................................. 334 Подписано в печать 02.10.02 Формаі 84x108/32. Тираж 7000 экз. Зак. № 5339. Издательский Совет Русской Православной Церкви. 119435 Москва, Погодинская ул., д. 20, корп. 2. ЛП № 05181 от 25.06.01 Отдел реализации: (095) 246-20-85 Отпечатано с готовых диапозитивов издательства. ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, Тверь, пр-т Ленина, 5