Автор: Петков Красимир  

Теги: български език   речник  

ISBN: 954-555-01

Год: 1993

Текст
                    МНОГОЕЗИЧЕН РЕЧНИК
НА
СЪКРАЩЕНИЯТА


11111 СЪКРАЩЕНИЯ НАД 15000 ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНИ КОДОВЕ И ОБОЗНАЧЕНИЯ Английски Френски Немеки Италиански ISBN 954-555-01)5-8
КРАСИМИР ПЕТКОВ МНОГОЕЗИЧЕН РЕЧНИК НА В ТЪРГОВИЯТА, ИКОНОМ И КАТА И МЕНИДЖМЪНТА Издателство «Хермес-7- София. 1993
© Красимир Петков, съставител, 1993 © Издателство „Хермес - 7“, София, 1993
ПРЕДГОВОР Характерна особеност на съвременната цивилизация са интензив¬ ните международни връзки от всякакъв характер,' измежду които особено многостранни и важни са икономическите. За тяхното осъ¬ ществяване вече се е оформил истински международен „лиигва фран¬ ка“ на бизнеса. Съществена съставна част от него представляват съкращенията, чието широко прилагане значително допринася за рационализиране и ускоряване на езиковите комуникации. Именно поради глобалния характер на съвременните икономически и търгов¬ ски връзки, обхващащи цялото земно' кълбо, не рядко в един и същ текст едновременно ' могат да се срещнат съкращения от няколко различни езика. Безспорно най-употребявани международно са англо- езичните съкращения, но широко разпространени са латинските, както и някои френски (особено за наименованията на международни орга¬ низации). В международния бизнес-речник фигурират и кодови обоз¬ начения, утвърдени от ISO (Международната организация по стандар¬ тизация), както и съкращения, приети от Международната търговска палата. Това широко използване и смесване на съкращения от няколко езика в съвременната чуждестранна икономическа литература и в между¬ народната търговска кореспонденция затруднява сериозно техния превод на български. Нашите преводачи, бизнесмени и икономисти често трябва да се справят с истински главоблъсканици поради твърде оскъдните и непълни български речникови помагала, обхващащи съкращения. Тази досадна празнина в нашата речникова литература се запълва от настоящия уникален за България речник, който ще допринесе за приобщаването ни 'към световната икономика. Той е и ефективно предпазно средство срещу погрешно тълкуване на съкра¬ щения, което може да има. твърде неприятни и скъпо струващи последици - особено в търговията. ' С този речник се цели да се предостави универсално пособие за превод на съкращения, срещани в икономическа и търговска докумен¬ тация на езиците на индустриално най-развитите страни в света. Именно по тези съображения в речника са включени и немско- и италианскоезични съкращения, които с малки изключения не се използват в международен мащаб (т.е. извън съответните страни). Начинът на подреждане на съкращенията в речника позволява тяхното бързо намиране, без да е нужно да се знае от какъв език е съкраще¬ 5
нието. (Примерно не е необходимо да се знае, че срещаното в немскоезичсн текст съкращение TIF 'е от френски.) Речникът е съставен на основата на дългогодишно текущо преглеж¬ дане на голям обем специализирана периодична литература на обх¬ ванатите езици (главно реномирани списания и вестници като Business Week, Economist, Finançai 'Times, Wirtschaftswoche,. Handelsblatt, IFO- Schnelldienst, MOC1, Problèmes. Economiques, Mondo. . Economico) и издания на национални и международни икономически организации и институции (UNIDO, ИКЕ/ООН, OECD, . ЕИО), дакто й на търговска кореспонденция. За изясняване и прецизиране на преводното значение на откритите съкращения са използвани многоброни и, главно чуждо¬ езични справочни помагала (включително енциклопедични и тълков¬ ни речници). По този начин настоящият речник спестява ровенето в тях- . - . . .. ■ ' ... В речника са . включени над 11 000 по-широко употребявани, утвър¬ дени съкращения: .над 4600 английски, около 3600 немски, близо 1800 френски, към . 500 италиански и около 250 латински, както и над 300 международни кодови обозначения. Сумарно са разшифровани . и дадени в превод повече от 15 000 техни значения в следните области: * търговия — включително съкращенията по . системата INCOTERMS на Международната търговска палата относно условия за цена .и начин . за.доставка на стоки, утвърдени от ISO кодови обозначения за страни, валути, .мерни единици и условия на плащане, както и съкращения в. митническата и стокосъпроводителната. .доку¬ ментация; . м''. ■ .. ..' f . ( . ... ' ' * икономика — включително .съкращения на макроикономически, фирмени и демографски . показатели, международни и национални институции; ведомства и . организации, фирми, .. учебни заведения, научни звания и степени; . . . , , ■ ■ ' ' - ‘ ' ' ' 1 . • * организация и управление на стопанската дейност — включително счетоводство, маркетинг, управление . на . качеството, икономическо законодателство, материално-техническо снабдяване, транспорт, ко¬ муникации; . . ; , , (. , ;.у. t, » , * финансово дело — включително банкови,/5орсови и застраховател¬ ни институции и операции, ценни книжа; . . .... и 6
* делова кореспонденция ~ съкращения (включително на имената на географски обекти), използвани в писма, телеграми, телексни съоб¬ щения; * стокознание — съкратени наименования на продукти и изделия, както и на техни технико-икономи чески и експлоатационни парамет¬ ри; * електронно обработване на икономическа и търговска информация; * научни изследвания в областта на икономиката. Включени са и общоупотребявани съкращения (включително сре¬ щаните в обяви за покупки и продажби) и особено такива, с които бизнесмените могат да се сблъскат по време на престой в съответните страни. За съкращенията, отнасящи се до най-нова икономическа термино¬ логия, за която все още не е създаден български еквивалент, са дадени и пояснения, така че речникът има отчасти тълковен характер. Речникът се предлага за ползване и в електронен вариант - чрез микрокомпютър от класа на IBM PC/XT или по-мощен, оборудван с твърд магнитен диск. За допълнителна информация относно този и други електронни речници (английско-български, немско-български, френско-български и др.) можете да се обърнете на тел. 23-76-90 (София) в извънработно време. ' “ 1 , J г . ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ L; НА РЕЧНИКА . ■ { • . I ■ ■ ’ ' За да отпадне необходимостта от познаване на езика, от който е съкращението (който не рядко не съвпада е основния език на текста), речникът не е разделен на части за отделните езици. Съкращенията са подредени по азбучен ред, като буквите предхождат цифрите, а главните букви — малките. При изписването на съкращенията с главни букви, общо взето, е възприета съвременната тенденция да се изпус¬ кат точките. Срещаните в съкращенията други знаци (не буквени й цифрови, а като &, ? и +) са пренебрегнати при подреждането. Това означава примерно, че съкращението R&D трябва да се търси след RD, а не след RA. Най-накрая са посочени съкращенията, започващи 7
с цифра или с друг знак. Немските гласни с преглас (Umlaut) като а, о и и са подредени като ае, ое и ue, a û- като ss. След всяко съкращение в скоби е посочен съкратено езикът, от който произхожда, както следва: (м.) - международно прието съкращение (л.) - латински (а.) - английски (и.) - италиански , (н.) - немски (Ф-) - френски Когато след съкращението липсва указание за езика, това означава, че става въпрос за съкращение с еднакво преводно значение в повече от един език и съответният език се посочва в скоби след разшифров- ката на съкращението. След указанието за езика се дава разшифровката на съкращението на този език, последвана от превода на български. Накрая в някои случаи е посочена страната, в която се използва съкращението или до която се отнася то. При липсата на такова указание може, общо взето, да се смята, че съкращението е валидно за страните, в които е официален съответният език. В разшифровките на съкращения от френски и италиански език са изпуснати акцентите. При съкращенията (с изключение на немскоезичните), изписани с главни букви, в раз¬ шифровката съответните букви (формиращи съкращението) също така са изписани като главни. Това не винаги отговаря иа правописа и е направено, за да стане формирането на съкращенията по-нагледно за читателя. В някои случаи преди разшифровката е даден в скоби и друг, по-рядко срещан начин на изписване на съкращението (примерно с малки букви с точки). Възможно е в литературата да се срещат и други начини на изписване освен посочените в речника. Когато за една и съща разшифровка на съкращение са дадени няколко сходни превод¬ ни значения, те са разделени помежду си със запетаята различните преводни значения - с точка и запетая. 8
Ако едно й също съкращение . има няколко различни разшифровки (значения) на един и същ език, всяко значение се дава на нов ред (с изключение на първото), предхождано от тилда. Отделните значения са подредени в азбучен ред. Когато едно и също съкращение се среща в повече от един от обхванатите езици, като има различно преводно значение във всеки от тях, тогава съкращението се разшифрова и превежда поотделно за всеки от езиците, като подреждането е в следната последователност: международно прието съкращение, латински, английски, немски, френски и италиански. ' ' • След разшифровката и превода . на съкращенията на мерни единици извън системата SI в повечето случаи е посочена тяхната еквивален¬ тна стойност спрямо единици от SI.. Тази еквивалентна стойност се отнася за американския вариант на съответната единица, освен ако изрично не е указано друго. В речника се включени и съкращения на често употребявани (главно в търговската кореспонденция) словосъчетания и изрази катО пример¬ но m.d.V.b. Ако не намерите разшифровката на такова съставно съкращение, тогава можете да потърсите разшифровките на състав¬ ните му части — в случая m., . d.,. V. и b. При някои от тези словосъче¬ тания се съкращават само отделни думи, влизащи в състава им, други, по—кратки (обикновено предлози),, се изписват изцяло: като примери могат да се посочат in е.. (съкращение от in cash) и a cl. (съкращение от a classer). В такива случаи, ако не откриете в речника подходяща разшифровка на същинското съкращение (в случая с. или cl.), тогава потърсете под съчетанието от думата, предхождаща съкращението, плюс самото съкращение. Ако не откриете търсеното от вас съкращение на нужния ви език, но намерите. същото съкращение с разшифровки и превод от . други езици, е препоръчително да ги изчетете и сравните с контекста. на превеждания документ. Може би някое от преводните значения е валидно за този контекст. Възможността за това е най-голяма за съкращения от френски и италиански поради сходството между тези два езика в думите и начина на подреждане на последните в словосъ¬ четания. . , ч . . Ако не откриете в речника търсеното от вас англоезично съкраще¬ ние, завършващо с s,. проверете за съкращение без. това s накрая. Съображението: в много англоезични съкращения последното s озна¬ чава множествено число — примерно VIPs е множествено число (Very Important Persons) на VIP (Very Important Person). 9
ПО-ВАЖНА ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1» Accords economiques internationaux» Paris, La Documentation Française, 1990 2. Adam, J.H» Longman Dictionary of Business English. Longman Group Ltd., 1989 3. Azzaretti, M. Dictionnaire international d’abréviations scientifiques et techniques. Paris, La Maison du Dictionnaire, 1978 4. Collins Business English Dictionary. London, Collins E.L.T., 1989 5. Gabler Wirtschaftslcxikon. Wiesbaden, Verlag Gabler GmbH, 1988 6. Graham, John. Macmillan Directory of Technology in Global Financial Markets. New York, Macmillan Publishers, Ltd., 1990 7. King, F.W., Cree, D. Ann. English Business Letters. Longman Group Ltd., 1979 8. Lamming, Richard and Bcssanl, John. Macmillan Dictionary of Business and Management. London, Macmillan Publishers, Ltd., 1990 9. Wertin, Josef. Woertcrbuch der Abkuerzungen. Mannheim, Dudenverlag, 1987 10. Английско-български речник. София, Издателство на БАН, 1985 11. Английско-български речник. София, Наука и изкуство» 1990 12. Английско-пемско-фрснско-руско-български речник но управление и икономика. С. Техника, 1982 13. Англо-русский экономический словарь. Москва, Русский язык» 1981 14. Грозданова, JL, Рангслова, К, Hello! Can I Help You? С.» Фондация „Отворено общество“, 1991 15. Енциклопедичен наръчник по външна търговия. София» 1976 16. Израилевич, Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь. Москва, Советская энциклопедия, 1972 17. Икономическа енциклопедия, С., Наука и изкуство, 1984 18. Италианско-български речник. С.» Наука и изкуство, 1979 19. Муссва, Е., Стапосв, Д. Фрс!гско-бз»лгарски обществено-политически речник. С. Наука и изкуство, 1986 , , 20. Немецко-русский экономический словарь. М. Русский язык, 1981 21. Стефанов, Христо. Фрснско-български бизнес-речник. София, изд. ’’Свят”, 1991 10
Au A (a.) Absent - отсъствуващ « Academy - -академия ~ Acre - акър (единица за площ - 4047 кв.м) ' « Acting - в качеството на; действуващ като . * Affected - -касаещ . » Alcohol - алкохол ' ь » America - Америка ' “ 1 * Area - площ; район ‘ ’'upper medium” - ”над средното рав¬ нище” (условно обозначение относно кредитоспособността на фирми и съ¬ ответно оценка за качеството на техни облигации по класификацията на аген¬ цията Standard and Poor) . А. (н.) Abteilung - отдел t ~ Akte - акт ~ Akzept - акцепт, акцсптнрана менител¬ ница 4 * Amt - служба, ведомство * Angebot - оферта; (пазарно) предлага¬ не • м Anweisung - инструкция; нареждане ~ Arbeit - работа , « Archiv - архив ~ Ausfuhr - износ Ausgabe - издание; извеждане на ин¬ формация ■ м Auswahlprüfung - подборно изпитване А (ф.) Accepte - приет, -акцептиран (за менителница) м/ Acompte - вноска; капаро; отчисление « Acquitte - изплатен, издължен, квнти- ран - ~ Agree - -(защитник) пред търговски съд м Argent - курс "купува”, курс на търсене; "много купувачи, няма продавачи" (обозначение в борсови бюлетини) * Arrivée - пристигане (па влак) м Avis - съобщение, обявление ~ Avoir - авоар а. (л.) anno - (в) година w ante - преди ’ a. (a.) about - около; относно ' w accepted - приет « address - адрес ь м afternoon -- следобяд « age - възраст ' ~ annual - годишен м answer - отговор / — article - статия; артикул, предмет ' * at - по (за единична цена) ~ а. (н.) aus - от « außen - навън а. (ф.) an, annee - година АА (a.) (а.а.) After Arrival - след присти¬ гане * (а.а.) Always Afloat - винаги плаващ (за търговски съд) * Arithmetical Average - средно аритме¬ тично « Authorized Access. - оторизиран (разре¬ шен) достъп * Author's Alterations - поправки на ав¬ тора « - "high quality" - "високо качество” (ус¬ ловно- обозначение относно кредитос¬ пособността -на фирми и съответно оценка за качеството на техни облига¬ ции по класификацията иа агенцията Standard and Poor) 1 АА (н.) Arbeitsanweisung - инструкция за работа - Arbeitausschuß - работна комисия * Ausführungsanweisungen - инструкции за изпълнение; правила за прилагане (на закони); указания за извеждане на ' формула » Ausländsabteilung - задграничен фи¬ лиал (на фирма) « Auswärtiges Amt -- Министерство на външните работи Аа (н.) (АА) Arbeitsamt - трудова борса а. А. (н.) anderer Ansicht - на друго мнение » auf Abruf - по нареждане, по искане (на купувача) * auf Aktien - на акции, акционерен ~ auf Anfrage - прн запитване, при поис¬ кване ~ auf Antrag - по предложение; по молба - auf Anordnung - по нареждане а.а. (л.) ad acta - към дело, изпълнено аа (a.) of each - от всяко , ААA (a.) American Arbitration Association - Американска асоциация на специа¬ листите по арбитраж » "highest quality" - "най-високо качест¬ во" (условно обозначение относно кре¬ дитоспособността на фирми и съот¬ ветно оценка за качеството на техни облигации по класификацията на аген¬ цията Standard and Poor) АААА (м.) година (в обозначение на дата - международен код, утвърден от ISO) . АААА (a.) American Association of Advertising Agencies - Американска асоциация на рекламните агенции AAA A/MM/DD (м.) година/месец/ден (за плащане на съгласувана дата или в 13
установен срок - международен код, утвърден от ISO) AAAS (a.) American Association for the Advancement of Science - Американска асоциация за напредъка на науката . ААВ (н.) Allgemeine Ausführungs¬ bestimmungen - Общи правила за при¬ лагане на закони А АС (ф.) Aires d'activitcs Commerciales - зони на търговска дейност, търговски зони ’ AACSB (a.) American Assembly- of Collegiate Schools of Business - Сдружс-- цис ita американските бизнес-школи A AF (ф.) Academie d'Agricullure de France - Френска селскостопанска академия A AG R (a.) Average Annual Growth Rate - среден годишен ръст ■ я.я.О. (н.) am angeführten- (angegebenen) Ort - на посоченото (цитираното) мяс¬ то • w. » an anderen Orten - на други места . AAR (a.) (a.a.r.) Against All Risks - - "срещу всякакви рискове" (застраховка) AAS (a.) American Academy of Science - Американска академия ма науките. я» Associate in Applied Science - научен сътрудник в областта па приложните науки . ' a.a.S. (и.) auf angeführter Seite - на посо¬ чената страница . AASB (а.) American Association of Small Businesses - Американска асоциация на малките предприятия АЛТ (ф.) Administration de l'Assistance ' Technique - Служба за техническа по¬ мощ (към ООН) AATNU (ф.) Administration de l'Assistance ' Technique des Nations Unies - Админис-' трация за техническа помощ на ООН ÂB (a.) Allen Bradley (американска фирма) AB (и.) Assegno Bancario - банков чек ' AB (и.) Amtsblatt - държавен вестник, официален бюлетин ~ Arbeitsbereich - работен диапазон — Ausfûhrungsbestîmmungen - технически условия, технически спецификации; правила (правилник) за прилагане на закони ~ Außenhandelsbank - външнотърговска банка - Ab. (ф.) Abonnement - абонамент “ а.В. (н.) auf Befehl - по заповед- - ; » auf Bestellung - по поръчка ■ » außer Betrieb - не функционира (повре¬ ден) м außergewöhnliche Belastungen - - непред¬ видени разходи ABA (а.) American Bankers' Association - Асоциация на американските банкери АВАО (и.)- Arbeitsschutz- - und Brand¬ schutzanordnungen - правила (инструк¬ ция) за охрана па труда и противопо¬ жарна охрана . АВВ (м.) Asea Brown Bûveri (шведско- швейцарска фирма) Abb. (н.) Abbildung - фигура, изображе¬ ние (в текст) abb. (a.) abbreviated - съкратен abb. (и.) abbonamento - абонамент ~ ~ abbuono - отстъпка (в цената), приспадане . abbr. (a.) abbreviated - съкратено А ВС (a.) American-British-Canadian SLand-' ards - стандарти, валидни в САЩ, Ве¬ ликобритания и Канада Audit Bureau of Circulation - Контрол¬ на служба (в САЩ, Великобритания) относно тиража на периодични изда¬ ния (с оглед използването им за рек¬ ламни цели) ABC (и.) Argentinien, Brasilien, Chile - Ар¬ жентина, Бразилия, Чили « atomar, biologisch, chemisch - атомен," биологичен, химически А ВС А (а.) American, Britain, Canada and Australian standard - (орган за) стан¬ дарти, вздидни в САЩ, Великобрита¬ ния, Канада к Австралия * — American Business Communications Association - Американска асоциация - по делови комуникации АВСС (a.) Association of British Chambers □f Commerce - Асоциация на британс¬ ките търговски палати • • Abdr. (н.) Abdruck - - отпечатване,- отпеча¬ тък, копие ;, . abds. (н.) abends - вечерно време ■ ABE (ц.) Allgemeine Betrìcbscrlaubnis - об¬ що разрешение за експлоатация - ABECOR (a.) Associated Banks of Europe CORporation - - Европейски банков кон¬ сорциум , . ; ABEI (и.) -Allgemeine Bedingungen für Entwicklungsvcrträge mit Indust ric!- firmen - Общи условия за развойни: проекти с промишлени фирми . ABERCOR (a.) Associated Banks of EuRope CORporation - Европейски банков консорциум . ., AbF (ц.) Arbeitsgemeinschaft Betriebs-, wirtschaftlicher Fachberater - Обедине¬ ние на консултантите no организация на производството . Abf. (н.) Abfahrt - потегляне, заминаване ~ Abfertigung - експедиране; обслужване 14
~ Abfindung - обезщетение w Abflug - отлитанс м Abfüllung - бутилиране на вино * Abfuhr - извозване ABFI (и.) - Allgemeine Bedingungen für Forschungsverträge mit Jndustriefirmen - Общи условия за договори за изслед¬ вания с промишлени фирми Abf.-S. (н.) Abfindungssumme - размер на обезщетението Abg. (и.) Abgang - изход; пласмент, про¬ дажба; експедиране; заминаване, на¬ пускане » Abgaben - данъци, такси ~ Abgeordneter - депутат, народен пред¬ ставител abg. (и.) abgeändert - изменен, променен ~ abgekürzt - съкратено w abgeschlossen - завършен » abgestempelt - подпечатан ABGB (н.) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - Общ граждански кодекс (Австрия) abgedr. (н.) abgedruckt - отпечатан abgek. (n,) abgekürzt - съкратен AbgH (н.) (Abg.-H.) Abgangshafen - - отп¬ равно пристанище ». Abgeordnetenhaus - парламент AbgSt (н.) Abgangsstation - отправна гара АВН (Н.) Allgemeine Bedingungen für Haftpflichtversicherung - общи условия за застраховане за гражданска отго¬ ворност Abb. (н.) Abhandlung - изследване, сту¬ дия, научна статия аЬН (н.) ausbildungsbegleitende Hilfen - помощи за осъществяване на обучени¬ ето ahh. (н.) abhängig - зависим 1 ab inìt. (л.) ab initio - от началото Abk. (н.) Abkommen - споразумение » Abkürzung - съкращение ' ABI (и.) Amtsblatt - държавен - вестник;" официален бюлетин AbL (н.) Ablage - (преписки) в класьор; място За складиране, -депо » Ablauf - ход, развитие; изтичане на срок ‘ ~ Ableitung - производна; извод ’ « Ablieferung - предаване на стока ~ Ablösung - смяна, редуване AB1EGKS (н.)- Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl - Офи¬ циален бюлетин иа Европейската общ¬ ност за въглища и стомана ABlEurGcm. (п.) Amtsblatt der Euro¬ päischen Gemeinschaften - Официален бюлетин па Европейската общност Ahl.-F. (н.) Ablieferungsfrist - срок за дос¬ тавяне Abl.-Fr. (н.) Ablieferungsfrist - срок за доставяне ABLP (и.) Allgemeine Beförderungs¬ bedingungen für den Luftverkehr (Güterbeförderung) - Общи условия (на Международната организация за въз¬ душен транспорт) за стокови доставки при въздушния транспорт ABLV (и.) Allgemeine Beförderungs¬ bedingungen für den Luftverkehr - Общи условия за въздушния транспорт АВМ (и.) ArbcitsbeschaTfungsmaßnahmen - мерки за създаване на работни места ABMS (a.) Automated Batch Manu- ' facturing System - автоматизирана сис¬ тема за (дрсбно-)серийно производст¬ во АЬп. (и.) Abnahme - - приемане (на стока, амбалаж); купуване АВО (н.) Absatz- - und Bczugsorganisation - организация за пласмент и снабдяване Abo (и.) Abonnement - абонамент Abr. - (н.) Abrechnung - отчитане, отчет . » Abreise - отпътуване ’ « Abruf - нареждане за изпращане на. поръчана стока ~ Abrundung - закръгляване, закръгле¬ ние Abr. (ф.) Abréviation - съкращение abr. (a.) abridged - съкратено »> abridgment - съкращение abr. (и.) abrogato - отменено, анулирано АЬг.-В. (н.) Abrechnungsbuch « счетовод¬ на книга * Abrd. (и.) Abrundung - закръгляване, зак¬ ръгление AbrdVo (н.) Abrundungsverordnung - пра¬ вила за закръгляване (при водене на парични сметки) ABRKV (н.) Ausführungsbestimmungen zur Rcichskostenverordnung - Инструк¬ ция за определяне на разноските при държавни доставки AB/RGW (и.) Allgemeine Liefer¬ bedingungen des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe - Общи условия за дос¬ тавка на СИВ Abr.-Term. (п.) Abrechnungstermin - срок " (дата) за отчитане ABS (a.) American Bureau of Shipping - Американско бюро по корабоплаване” (компания за регистриране и класифи¬ циране па кораби, аналогична на бри¬ танската "Дойд”) 15
ABS (ф.) Association Belge de Stand¬ ardisation - Белгийска асоциация по стандартизация Abs. (н») Absatz - алинея; абзац» пасах — Abschnitt - глава, раздел; менителница» екземпляр от ценни книжа ~ Abschrift - препис, копие w Absender - подател ~ Absicht - намерение abs (а.) absent - "Абонатът отсъства11 (служебно телексно съобщение) abs. (a.) absence - отсъствие м absolute - абсолютен absolutely - абсолютно ~ abstract - абстрактен abs. (н.) abseits - встрани ~ absichtlich - предумишлено» нарочно _ absolut - абсолютен abs. (ф.) aux bons soins de - на вниманието на, чрез (в адрес на писмо) abscht. (и.) abschließend - в заключение, накрая Abschn. (н.) Abschnitt - участък, сектор; период, епоха; глава, раздел (на книга); менителница Abschr. (и.) Abschreibung - амортизация (на основни средства) , Abschrift • препис, копие Abst. (н.) Abstand - разстояние» дистан¬ ция ' ~ Abstimmung - съгласуване ABT (а.) Automatic Bank 'feller - банков терминал за автоматично обслужване AbL (н.) Abteilung - отдел abt. (a.) about - относно '* ABU (н.) Allgemeine Bedingungen fur Unfallversicherung - Общи условия за застраховане срещу нещастни случаи abv. (a.) above - ио-горе ABVT (и.) Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Gütertransporten - Об¬ щи условия за застраховане на товар¬ ните превози Abw. (н.) Abweichung - отклонений * Abwertung - девалвация, обезценяване (на валута) — Abwesenheit - отсъствие « Abwicklung - изпълнение на поръчка; уреждане; ликвидация a.b.W. (h.) auf besonderem Wege - по специален начин abw. (н.) abwärts - надолу ~ abweichend - отклоняващ ce ~ abwesend - отсъстващ ABz (и.) Amtsbezirk - административен окръг Abz. (h.) Abzahlung - изплащане w Abzeichen • знак, емблема» отличите¬ лен белег; значка « Abzug - удръжка, приспадане; отстъп¬ ка, отбив (в цената) abz. (и.) abzüglich • без» с приспадане на AbzG (н.) Gesetz, betreffend die Abzahlungsgeschäfte < закон относно сделките на изплащане abzgl, (и.) abzüglich - без, с приспадане на Abzw. (и.) Abzweigung - разклонение АС (а.) (А/С) Account Current - текуща сметка _ АСгс - агьр (мярка за площ в 4047 кв. м) m Adaptive Control - адаптивно управле¬ ние Advisory Circular - циркулярно писмо за сведение w Appeal Court - апелативен съд « Assistant Cashier - помошник-касиер ~ Automatic Checkout - автоматична проверка А/С (a.) Air Conditioning - климатична инсталация АС (ф.) Agent Comptable - касиер Appellation Controllee - контролирана марка А.С. (ф.) Actions de Capita! - обикновени акции а.с. (л.) anni curentîs - на текущата година ~ anno currente - в текущата година а/с (а.) (ас., А/с) account • сметка а с. (и.) (а/с) a conto - за сметка, по сметка а.с. (и.) anno corrente - текущата година, тази година ~ assegno circolare - банкова полица ас. (ф.) acompte - вноска; отчисление; капаро а с. (ф.) a compte - за сметка, по сметка * a condition - при условие а.с. (ф.) année courante - (на) текущата година м argent comptant - пари в брой ~ avaries communes - общи аварии ACADI (ф.) Association des CAdres Dirigeants de industrie - Асоциация на ръководните кадри от промишленост¬ та (Франция) ACARD (a.) Advisory Council for Applied Research and Development - Съвет no приложни изследвания и развойна дей¬ ност (Великобритания) ACAS (a.) Advisory, Conciliation and Arbitration Service - Консултативна, помирителна и арбитражна служба (Великобритания) Acav (ф.) contrat d’Assurance-vie a capital variable • договор за застраховка е|жи- вот1' с променлив капитал 16
a/c bks. (a.) account books счетоводни книги ACC (a.) (acc.) ACCount * сметка ~ Annual Capital Charges - годишни раз¬ ходи за ползване капитала (лихви и погашения) АСС (ф.) ACCreditif - акредитив • Acc. Acceptance (а.), Akzept - (и.), Acceptation (ф.) - акцент, приемане; ак¬ центирана менителница • асс.- (a.) accepted - приет, акцентиран м according to - съгласно « accident - нещастен случай ~ accidental - случаен асс. (и.) accademia - академия » acciaio - стомана ACCA (a.) Association Of Certified and Corporate Accountants - Асоциация на дипломираните и фирмените счетово¬ дители (Великобритания) м Associate member of the association of Certified and Corporate Accountants - кандидат-член на горепосочената асо¬ циация, т.е. заклет счетоводител и пра¬ воспособен ревизор acce, (a.) acceptance - акцент, акцентиране (на менителница) Access, (ф.) Accessoires - принадлежности; спомагателни съоръжения ACCI (а.) Athen Chamber of Commerce and Industry - Атинска търговско-про¬ мишлена палата acept. (a.) acceptance • акцепт, акцептиране Acct, (a.) Account - сметка Accts (a.) Accounts - сметки accy. (a.) accountancy - счетоводство A.C.E. (ф.) Administration de Cooperation Economique - Управление за икономи¬ ческо сътрудничество АСЕР (a.) -Approved - Continuous Examination Program -- споразумение между собственици на транспортно оборудване (примерно -контейнери) и класификационно (застрахователно) дружество- за непрекъснат контрол от последното на състоянието на оборуд¬ ването ACF Autocorrelation Function • автокоре- лационна функция ACFCI (ф.) Assemblee des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie — Асамблея на френските търговско- промишлени палати ACFMO (ф.) Alliance de Constructeurs Français de Machines-Outils » Съюз на френските производители на металорежещи машини acg. (a.) according to - съгласно ACH (ф.) ACHat - закупуване, покупка ACI (ф.) - Academie Commerciale Internationale - Международна търгов- ■ ска академия (в Париж) » Alliance Cooperative Internationale - Международен кооперативен съюз «w Association Cambiste Internationale - Международна асоциация на обмени- телите иа валута (със - >т ih шце в Па¬ риж) «V Association Commerciale Internationale • Международна търговска асоциация a.c.i. (ф.) assure contre incendie - застрахо¬ вана срещу пожар (за стока) ACICAFE (ф.) Association du Commerce et de l'industrie du CAFE (dans la CEE) - Асоциация за търговия и индустрия с кафе (в Европейската икономическа об¬ щност) a.Clir. (л.) ante Christum - - преди Христа, преди новата ера (летоброене) ack. (a.) acknowledgement - потвържде¬ ние; признаване; разписка, квитанция à, acknowledged - приет, потвърден ack'd (a.) acknowledged - приет, потвър¬ ден ACKN (a.) (ackn.) ACKNowlcdged - приет, потвърден a cl. (ф.) a classer • да се сложи към дело (за документ, т.с. въпросът е приклю¬ чен) ACME (a.) Association - of Consulting Management Engineers - Асоциация иа консултантите инженер-икономисти (САЩ) acn (a.) all concerned notified - всички засегнати (или имащи отношение) са уведомени АСО (a.) Adaptive Control for Optimization - адаптивно управление (за оптимизация на характеристиките на процеса) ACORN (a.) A Classification Of Residential Neighbourhoods - ‘‘Класификация на жилищните райони" (Великобритания - за пелите па рекламата) АСР African, Caribbean and Pacific countries (a.) • Afrique, Caraïbes, Pacifique (ф.) - африкански, карибски и тихоокеански страни Д&СР (a.) Anchors and Chains Proved - котви и вериги изпробвани Aept. (a.) Acceptance - акцепт, приемане; акцептирана менителница acq. (a.) acquittal - уреждане, освобожда¬ ване ACRS (a.) Accelerated Cost Recovery System • система за ускорено възстано¬ вяване. на разходите (за производствс- 2. Многоезичен речник 17
но оборудване чрез увеличени аморти¬ зационни отчисления) A/cs Pay. (a.) Accounts Payable - кредито¬ ри по разчети, кредиторам задължения A/cs Ree. (a.) Accounts Receivable - деби¬ тори по разчети» дебиторки вземания ACT (a.) Advance Corporation Tax - данък върху разпределената под формата на дивиденти печалба на фирмата Act. (a.) Acting - изпълняващ длъжността ad. (a.) actual - действителен» фактически ~ actuary - статистик на застрахователно дружество ad, (ф.) action - акция АСТ1А (ф.) Association de Coordination Technique pour les Industries Alimentaires - Асоциация за техническа координация в хранителната промиш¬ леност (Франция) ACTICE (ф.) Autorité de Coordination des Transports Interieurs de surface Centre- Europe - Ведомство за координиране на вътрешния транспорт в Централка Европа ACTJM (ф.) Agence pour la Cooperation Technique» Industrielle et Economique - Агенция за техническо, промишлено и икономическо сътрудничество ACV (a.) Actual Cash Value - действител¬ на касова стойност ACW (а.) Anti-ClockWise - в посока, об¬ ратна на часовниковата стрелка АСУ (a.) Average Crop Yield - среден добив от реколтата AD (м. ) Андора (международен код, ут¬ върден ©т ISO) AD (a.) Abbreviated Dialing - съкратена набиране (на телефонии номера) — A Drink - едно питие (разговорно) ~ Average Deviation - средно отклонение A&D (a.) Assembly and Disassembly - мон¬ таж и демонтаж А-D (a.) Advance-Decline ratio - отноше¬ ние на броя на ценните книжа (акции¬ те), повишили цената си, към този на понижилите цената си (показател за общата тенденция на пазара) A/D (a .) (a.d.) after date - (дни) след датата на издаване (на менителница» чек) ~ alternate days - редуващи се дни . a<D. (н.) ab Dalum - начиная от... ~ an der Donau - на Дунав a. anno Domini - след Христа (за летоб¬ роене) — auf Dienstreise - в командировка » (AD) außer Dienst - оз.; в оставка ad. (л.) addenda - допълнения» приложе¬ ния a d. (л.) (а/d) a dato • от датата на издаване (на менителница, чек), от днес ad. (a.) administration - администрация ~ (ad, AD) advertisement - рекламно обявление « advice - известие, авизо a,d. (н.) an der - иа... (предхожда името на река, на която е разположен град) ADA (н.) allgemeine Dienstanweisung - об¬ ща инструкция за изпълнение на слу¬ жебните задължения; общи указания по експлоатацията * allgemeines Dienstalter - общ трудов стаж Adaci (и.) Associazione degli approvvigionatori compratori italiani - Асоциация на италианските снабдите¬ ли и закупчици ADB (a.) African Development Bank - Аф¬ риканска банка за развитие ~ Asian Development Bank - Азиатска банка за развитие ADB (и.) Allgemeine Deutsche Binnen- LransportVersicherungsbedingungen - Об¬ щи условия за застраховане за транс¬ порта в границите на Германия AdBiz (a.) Advertizing Business - рекламен бизнес a.d.Bs. (н.) aus dem Besitz • от притежани¬ ето (на) ADC (a.) Advise Duration and Charge - Известете времетраенето и таксата w Automated Data Collection - автомати¬ зирано събиране на данни ADCA (н.) Allgemeine Deusche Credit- Anstall - Германска кредитна банка Add. (л.) Addenda - добавки, допълнения a.d.D. (н.) an der Donau - на Дунав ~ an diesem Datum - на тази дата ~ auf dem Dienstweg - по служебен път •ш auf der Durchreise - пътьом add, (a.) addition - събиране; добавяне « additional - допълнителен * address - адрес add. (ф.) addition - събиране, добавяне; сметка (в заведение) addn. (a.) addition - допълнение adds (a.) address - адрес add&d (a.) addressed - адресиран adduce (a.) addressee - получател, адресат a dec. (ф.) a découvert * на открито, на кредит (за покупки) ADF (a.) Asian Development Fund - Ази¬ атски фонд за развитие adf (a.) after deducting freight - след прис¬ падане на навлото ad Пл. (л.) ad finem - на/към/до края a.d.G. (н.) auf dem Gebiet - в областта на...
~ aus der Gegend - от областта (края) на... ~ auf diesem Gebiet - в тази област ad gen. (л.) ad genera lia - общо взето a.d.Gr. (и.) aus diesem Grund * по тази причина A.d.H. (н.) (A.d.IIrsg.) Anmerkung des Herausgebers - забележка на издателя M aus dem Hause - от фирмата... ADI (a.) Acceptable Daily Intake - прием¬ лива дневна доза ADI (ф.) Association pour le Développement International - Асоциа¬ ция за международно развитие ad i. (л») ad interim - временно; междувре¬ менно Adico (и.) Associazione direttori commerciali e marketing manager - Асо¬ циация на търговските директори и маркетинговите мениджъри ad inf. (л.) ad infinitum - до безкрайност ad inil. (л.) ad initium - пр и/до заночване- то/началото ad int« (л.) ad interim - временно; междув¬ ременно a.d.J. (н.) aus dem Jahre - от ... година .<■ adj. (a.) adjourned - отложен * adjunct - притурка, приложение ~ adjusted - коригирано « adjustment - регулиране, нагласявано, настройка a.d.l. (a.) activities of daily living - ежеднев¬ ни дейности ad ИЬ. (л.) ad libitum - по желание, no избор ad Hi. (л.) ad litcram - буквално ad loc. (л.) ad locum - иа място Adm. (a.) Administration - федерални власти (САЩ) Adm. (н.) Administration - администрация ~ Administrator - администратор adm» (a.) administration - администрация ~ admission - достъп, допускане, про¬ пуск; разрешение за внос Ad.Man. (a.) Advertising Manager - дирек¬ тор по рекламата ADN (ф.) Accord européen relatif au transport international des marchandises . Dangereuses par voie de Navigation intérieure - Европейско споразумение за международен превоз ita опасни сто¬ ки по вътрешни водни пътища < ad ос. (л.) ad oculos - очевидно AdöR (н.) Anstalt des öffentlichen Rechts - институция на публичното право ADP (a.) Automatic Data Processing - ав¬ томатично обработване па данни ADP (ф.) Aéroports de Paris - Парижки летища ADR (a.) American Depositary Receipt -, сертификат (издаван от американска банка) за депозиране от американски инвеститор на чуждестранни (т.е не американски) ценни книжа ADR (ф.) Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - Европейско споразумение за международен авто¬ мобилен превоз на опасни стоки Adr. (н.) Adressat - получател, адресат ** Adresse - адрес ad rat. (л.) ad rationem (miem) - за (моя) сметка ads (a.) address - адрес (в телексни съоб¬ щения) advertisements - рекламни обявления ADS (н.) Allgemeine Deutsche Scc- versichcrungsbedingungen - Германски общи правила за морско застраховане adsd (a.) addressed - адресиран adse (a.) addressee - адресат, получател ADSP (н.) Allgemeine Deutsche Spediteur- Bedingungen - Общи условия на гер¬ манските спедиторски фирми ADST (a.) Approved Deferred Share Trust - кредитен фонд за улесняване закупу¬ ването на акции на фирмата от нейните служители (Великобритания) a.ds.T. (н.) an demselben Tag - в същия ден ADSVB (и.) Allgemeine Deutsche Scevcrsicherungsbedingungen - Общи германски условия за морско застра¬ ховане adl. (a.) advertisement - рекламно обявле¬ ние ad us. (jl) ad usum - кагго е прието за употреба AdV (н.) Ableitung für Datenverarbeitung - отдел за (електронно) обработване на данни ad V. (л.) ad valorem - според стойността, адвалорно; с обявена стойност adv. (a.) advertisement - рекламно съоб¬ щение advice - известие; авизо ~ advisory - консултативен ~ advocate - адвокат ad val (л.) ad valorem - адвалорно, според стойността; с обявена стойност adv.pint, (a.) advance payment - предпла¬ щане advl. (a.) advertisement рекламно обяв¬ ление Advtg. (a.) Advertising - реклама ADW (и.) Allgemeine Deutsche Waren¬ nummerung - общогерманско номери¬ ране па стоките 19
ЛЕ (м,) Обединен« арабски смирства (международен код, утвърден от ISO) АЕ (a.) Absolute Error - абсолютна греш¬ ка АЕ (н.) Arbeitseinheit - единица за отчи¬ тане на труда, трудоден ~ Ausfuhrerklärung - декларация за износ а.Е. (и.) als Ersatz - като замяна; като компенсация ~ am Ende - на края ä. (н.) äußerlich - външен АЕА (a.) American Economic Area - Аме¬ риканско икономическо пространство w American Economic Association - Аме¬ риканска икономическа асоциация Association of European Airlines - Асо¬ циация на европейските авиолинии АЕС (a.) Atomic Energy Commission - Комисия по атомната енергия (ООН, САЩ) АЕС (и.) Accordi Europei di Cambio - Европейски споразумения относно об¬ мяната па валута (в рамките ма Евро¬ пейската общност) AEDP (ф.) Association Européenne pour la Direction du Personnel - Европейска асоциация по ръководство на персона¬ ла AEDT (ф.) Association Européenne des organisations . nationales des commcrcants-Detaillants en Textiles • Европейска асоциация па национални¬ те организации ма търговците на дреб¬ но с текстил ЛЕЕВ (ф.) Association Européenne de l’Equipement de Bureau - Европейска асоциация по канцеларско оборудване AEEN (ф.) Agence Européenne pour l’Energie Nucléaire - Европейска аген¬ ция по атомна енергия AEG (н.) Allgemeine Elektrizität^’ gcsellschaft - Обединена компания за електричество (германска фирма) AEI (a.) Average Efficiency Index - среден кнд АЕ! (и.) Associazione Elletlrotecnica Italiana - Италианска електротехничес¬ ка асоциация ЛЕШ (ф.) Association Européenne des Industries de l'Habillement - Европейска асоциация на конфекционната про¬ мишленост AELE (ф.) Association Européenne de Libre Echange - Европейска асоциация _за свободна търговия And. (я.) Änderung - изменение AEP (ф,) Agence Européenne de Productivité - Европейска агенция по _ производителност на труда Âq (и.) Äquivalent - еквивалент äq (и.) (äqu.) äquivalent - еквивалентен AET (ф.) Agent d’Etude du Travail - нор- МИрОЙЧИК ÂV (h.) Änderungsvorschlag - предложе¬ ние за изменение AF (м.) Афганистан (международен код, утвърден от ISO) AF (a.) Accuracy Figure - показател за точност (A.F,) Advanced Freight - аванс за нае¬ лото « Associate Fellow - член-кореспондент « Automated Factory • автоматизиран завод A/F (a.) (A.F.) Air Freight - сто ко 8 товар, превозван по въздуха AF (ф.) Affaires Etrangères - външни рабо¬ ти, международни връзки ~ Air France (френската национална ави¬ окомпания) — Allocations Familiales -< семейни Добав¬ ки ~ An пее Fiscale - финансова година ~ Assurance-Foire - застраховка на пана¬ ири Af. (a.) Africa - Африка a.F. (н.) alte Fassung - стара редакция (на закон) а.Г. (л.) anni futuri - на следващата година a.f. (a.) as follows - както следва a f. (ф.) a forfait - изцяло АГА (н.) Abschreibungen (Absetzungen) für Abnutzung - амортизационни отчисле¬ ния за износване AF АР (ф.) Association Française pour l’Accroissement de la Productivité - Френска асоциация за повишаване на производителността AFAQ (ф.) Association Française pour Г Assurance de la Qualité - Френска асо¬ циация по осигуряване иа качеството AFAV (ф.) Association Française pour Г Analyse de la Valeur - Френска асоци¬ ация за анализ на потребителската стойност (на изделията) AFB (a.) Air Freight Bill - товарителница за стоков товар, превозван по въздуха AFB (ф.) Association Française de Banques - Френска банкова асоциация AFBt) (a.) Association of Futures Brokers and Dealers - Асоциация на брокерите и дилърите за срочни сделки (Великоб¬ ритания) 20
AFC (a.) Average Fixed Costs - средин постоянни разходи AFCET (ф.) Association Française de Cybernétique Economique et Technique - Френска асоциация по икономическа и техническа кибернетика AFCIQ (ф.) Association Française pour le Controle Industriel de la Qualité - Френ¬ ска асоциация no контрол на качество¬ то иа промишлената продукция AFCTI (ф.) Association Française de Calcul et de Traitement de 1’1nformation - Френ¬ ска асоциация по изчислителни методи и обработване на информация AFDC (a.) Aid to Families with Dependant Children • социална помощ за много¬ детни семейства Afec (ф.) Association Française des clablksscments de credit * Френска асо* циация па кредитните институти AFESD (a.) Arab Fund for Economic and Social Development • Арабски фонд за икономическо и социално развитие aff. (a.) (affiL) affilîale(d) - дъщерна фир¬ ма; съдружник аГП. (л.) affidavit - писмена клетвена дек¬ ларация AFG (щ) Arbeitsförderungsgesetz -• Закон за стимулиране на заетостта на работ¬ ната сила A FI (ф.) Aide Française aux Immigres-- - Френска помощ за емигранти AF1C (ф.) Association Française des Investisseurs en Capital-risque - Френска асоциация па инвеститорите на рисков капитал AFIP (ф.) Association Française pour rinteressement du Personnel - Френска асоциация по повишаване ла матери* ал пата заинтересованост на кадрите AF1T (ф.) Association Française des Ingenieurs et Tcchxìicicns • Френска асо¬ циация на инженерите и техниките AFL (aJ American Federation of Labor * Американска федерация на труда AFL-CIO (a.) American Federation uf Labor and Congress of Industrial Organizations - Американска федерации на труда и Контрес на промишлените профсьюзи AFN (ф.) Association Française de Normalisation - Френска асоциация но стандартизация AFNOR (ф.) Association Française de Normalisation - Френска асоциация по стандартна дня AFF (ф.) Agence France Press • (съобщи¬ телна) агенция Франс Прее AFPA (ф.) Association pour la Formation Professionnelle des Adultes - Асоциация но професионалното обучение на въз? parr ните AFPPl (ф.) Association Française pour la Protection de la Propriété Industrielle * Френска асоциация за охрана на индус¬ триалната собственост AFQ (ф.) Association Française pour la Qualité - Френска асоциация по качес¬ твото AFR (a.) Acceptable Failure Rate - допус¬ тима (приемлива) честота на отказите ~ Accident Failure Rale - честота на тру¬ довите злополуки (измервана в брой па злополукигег довели ло смърт или тежко нараняване, за 1 милион отра¬ ботени човекочаса годишно) AFRASEC (a.) AFRo-ASian organization for Economic Co-operation - Афро-ази- атска организация за икономическо сътрудничество AFS (н.) automatisierte Fertigungs¬ steuerung -автоматизирано управление па производството AfS (ir) Absetzung für Substanz¬ verringerung - отби вка за изтоша ване на запасите от изкопаеми (при облагане с данъци в минно-добивното дело) A FS ВО (a.) American Federation of Small . Business Organizations ? Американска федерация на организациите па малкия бизнес аГмГ (a.) aforesaid - гореказан aft. (а.) after - след — afternoon - следобед AFFI) (a.) American Foreign Trade Definitions дефиниции на термините, употребявани във външната търговия на САЩ aftn. (a.) afternoon - следобед AFTR (a.) American Federal lax Report * Американски федерален дат,чей отчет AFW (и.) Akademie für Führungskräfle der Wirtschaft - Академия за ръководни кадри на икономиката - Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung - Комитет за икономически ефективно производство (техническо нормиране) AG (м.) Антигуа и Барбуда (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) AG (a.) Accountant-General - главен сче¬ товодител AG (н.) Aktiengesellschaft - акционерно дружество ~ Amtsgericht - съд от първа (иай-ннзша) инстанция 21
-, Arbeitsgang - работна (технологична) операция - Arbeitsgruppe - работна група - Arbeitslosengeld - парична помощ за безработни А-G. (н.) (AG) Arbeitsgemeinschaft - ра¬ ботна група, обединение, сдружение, координационен комитет Ag. (a.) Agent - агент, представител « Agreement - споразумение, спогодба - Agriculture - - селско стопанство -, August - август a.G. (ir.) ab Grenze - франко границата - als Gast - като гост - (aG) auf Gegenseitigkeit - на взаимна основа a.g. (li.) anderweitig genannt - споменат другояче(или другаде) AGB (a.) A Good Brand - добра марка (качество) - (a.g.b.) Any Good Brand - всякакъв комсрчсски сорт (качество) АСВ (н.) Allgemeine Geschäfts¬ bedingungen - Общи условия за сключ¬ ване на търговски сделки agb. (н.) angeboten - предложен, офериран AGBG (н.) Allgemeine Geschäfts¬ bedingungen-Gesetz - Закон за общите условия за сключване на- търговски сделки AGCC (a.) Arab Gulf Co-operation Council - Съвет за сътрудничество между араб¬ ските страни от Персийския залив agee (ф.) agence - агенция Ag. Cple (ф.) Agent Comptable - -касиер agey. (a.) agency - агенция agd. - (a.) agreed - договорен, споразумея AGFA (н.) Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation - Акционерно дру¬ жество за производство на анилин (гер¬ манска фирма) AGG (и.) Arbeitsgerichlsgesetz - Закон за съдилищата за уреждане на трудови спорове -, Gesetz über die Aktiengesellschaften ■ Закон относно акционерните дружест¬ ва AGI (ф.) AGIO - ажио AG i.L. (н.) Aktiengesellschaft in Liquida¬ tion - акционерно дружество в ликви¬ дация AGIP (и.) Azienda Generale Italiana Petroli - Национална италианска петролна компания AGL (a.) Above Ground Level - над мор¬ ското равнище Agla (il.) Ausgleichsamt - компенсационно бюро (за преизчисления за неправилно ■ -взети суми за превоз) a.gl.O. (н^гт gleichen Orl(e) - на същото място AGM (a.) Annual General Meeting - го¬ дишно общо събрание (на акционери¬ те) Agm. (н.) Arbeiisgemeinschaff . организа¬ ция за сътрудничество, сдружение AGO (ф.) Assemblee Generale Ordinaire (des actionnaires) - общо редовно съб¬ рание (на акционерите) Ago. (и.) Agosto - август AGP (ф.) Assurance du Groupe de Paris - Парижка застрахователна групировка AGr. (и,) Arbeitsgruppe - работна група a.Gr. (н.) ab Grenze - франко границата agr. (a.) agreement - споразумение, спо¬ годба - agricultural - селскостопански m agriculture - селско стопанство agr. (н.) agrar - аграрен, селскостопански AGREE (м.) Плащане по споразумение (международен код, утвърден от ISO) AGS (н.) Arbeitsgangstufe - степен (етап) на производствения процес agst. (a.) against » срещу Agt. Agent (а., я., ф.) - агент, (търговски) представител, пълномощник agt. (a.) against - срещу - agreement -■ съглашение, договор AGTC (ф.) Accord General sur les Tarifs et le Commerce - Общо споразумение за митата и търговията (Г ATT) - AGV (н.) Angestelltenversicherungsgesetz - Закон за застраховане на служителите - Arbeitgeber-Vereinigung - Обединение на работодателите AgV (н,) Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände - Сдружение на потребителските съюзи agy. (a.) - agency - агенция a.g.w. (a.) actual gross weight - действител¬ но брутно тегло agz. (н.) angezeigt • докладвано, заявено; авизирано А/Н (a.) Antwerp-Hamburg coastal ports - пристанищата между Антверпен и Хамбург а.Ь. -(a.) after hatch - (преместване на стока) зад люка AH (н.) Außenhandel - външна търговия Ah. (н.) Anhänger - привърженик, после¬ довател; ремарке w Anhang « добавка, приложение (към книга) 22
а.Н. (н.) ab Haus * франко пометения на фирмата-доставчик а-h. (и.) ab hier - от тук нататък; франко местоположение АНВ (н.) Außenhandelsbank - външнотър¬ говска банка ~ Außenhandelsbetrieb външнотърговс¬ ко предприятие АНС (a.) Accepting Houses Committee * Комитет на банковите институти, ак¬ цепт« рати менителници (група на най- важните лондонски търговски банки, извършващи акцептиране срещу коми- сиона) AHD (н.) Außenhandelsdienst - външно¬ търговска служба (също и заглавие на германско периодично издание с ико¬ номическа информация) АНЕ (njAuöcnhandelserlaß - външнотър¬ говски указ AHF (а.) American Hull Form - Американ¬ ска каско (застрахователна) форма AHG (и.) Außenhandclsgesellschaft - вън¬ шнотърговско дружество ~ Außen Handelsgesetz - Закон за външна¬ та търговия Ahg. (н<) Anhang - приложение* допълне¬ ние AHGB (и.) Allgemeines Handelsgesetzbuch - Общ търговски кодекс АНК (и.) Auslandshandcîskammcr - Вън¬ шнотърговска камара (ФРГ) « Außenhandclskontor - външнотърговс¬ ка кантора АНО (н.) Außenhandelsorganisation - вън¬ шнотърговска организация AHR (a.) Acceptable Hazard Rate - прием¬ лива степен на риск AHR (н-) Außenhandelrund schreiben - вън¬ шнотърговско циркулярно писмо AHSt. (н.) Außenhandelsstcllc (für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft) - външнотърговска кантора (за селскостопански и храни¬ телни продукти) AHStaG (н.) Außcnhandelsstatistik - външ¬ нотърговска статистика AHU (п.) Außenhandelsunternehmen - вън^ шиотърговско предприятие AHV (и.) außerordentliche Haupt¬ versammlung - извънредно общо събра¬ ние AHVB (н.) Allgemeine Haftpflicht- versichcrungsbedîngungcn • общи усло¬ вия за застраховане за гражданска от¬ говорност АН VO (н.) Allgemeine Hafenverordnung • Общ пристанищен правилник AI (а.) Artificial Intelligence - изкуствен интелект ~ Austrian Industries - Австрийски индус¬ трии (концерн на австрийските дър¬ жавни промишлени предприятия) A&I (a.) Agriculture and Industry - селско стопанство и индустрия Al (ф.) Avis d’Importation - авизо за внос A.I. (ф.) Assurance contre Incendie - заст¬ раховка срещу пожар ad. (л.) ab initio - от самото начало ~ ad interim - междувременно; временно ASA (и.) Angestellter im Außendienst - слу¬ жител във филиал AIAA (a.) Association of International Advertising Agencies - Асоциация на международните рекламни агенции AIAC (ф.) Association Internationale des Assureurs-Crédit - Международна асо¬ циация на организациите, застрахова¬ щи кредити Aiaf (и.) Associazione italiana analisti Finanziari - Италианска асоциация на специалистите по финансови анализи A1AG (и.) Austrian Industries Aktien¬ gesellschaft - Австрийско индустриално акционерно дружество (концерн на ав¬ стрийските държавни промишлени предприятия) Al В (а.) American Institute of Banking - / Американски банков институт AIB (ф.) Association des Industries de Belgique - Белгийска промишлена асо¬ циация ~ Association Internationale de la Bauxite - Международна асоциация по бокси¬ та Al В А (и.) Associazione Italiana Brokers Assicurazioni e riassicurazioni - Итали¬ анска асоциация на застрахователните и презастрахователните посредници A1BD (a.) Association of International Bond Dealers - Асоциация на дилърите на международни ценни книжа (регу¬ лира вторичния пазар на еврооблига¬ ции) AICPA (a.) American Institute of Certified Public Accountants - Американско об¬ щество на правоспособните счетоводи¬ тели AICQ (и<) Associazione Italiana per Con¬ trollo di Qualità - Италианска асоциа¬ ция no управление на качеството AID (a.) Agency for International Development - Агенция за международ¬ но развитие (САЩ) AID (ф.) Association Internationale pour le Développement - Международна асоци- 23
ация за развитие (дъщерна организа¬ ция на Световната банка) AIDA (a.) Attention,- Interest, Desire, Action - внимание, интерес, желание, действие (реакции на потенциалния клиент, които трябва да сс уловят от продавача, за да се стигне до продаж¬ ба) AIDA (ф.) Association Internationale de la Distribution des Produits Alimentaires et des produits de grande consommation * Международна асоциация за разпреде¬ ление па хранителни продукти и стоки за широко потребление . -, - Attention, Interet, Desir, Achat - внима¬ ние, интерес, желание, купуване (реак¬ ции на потенциалния клиент, които трябва да се уловят от продавача, за да сс стигне до продажба) A.I.D.A. (ф.) Association Internationale de Droit des Assurances - Международна асоциация по застрахователно право AIDE (ф.) Association Internationale de Distribution d'Eau - Международна асо¬ циация по водоснабдяване ' AIDEC (a.) Association for european Industrial Development and Economie Cooperation - Асоциация за европейско промишлено развитие и икономическо сьзрудничсство Aidp (и.) Associazione italiana per la direzione del personale -- Италианска асоциация по управление на кадрите AIEA (ф.) Agence Internationale de l’Energic Atomique -- - Международна агенция по атомна енергия AIEM (ф.) Association Internationale pour l'Essai des Matériaux - Международна асоциация по изпитване на материали¬ те AIERI (ф.) Association Internationale des Etudes et Recherches sur l'information - Международна асоциация по изследва¬ не на общественото мнение AIESEC (ф.) Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques cl Commerciales - Международна асоциа¬ ции на студентите по икономически и търговски науки Al EST (ф.) Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme -¬ Международна асоциация lia научните експерти по туризъм AIF (ф.) Association des Industriels de France - Асоциация на френските ин¬ дустриалци Aif (и.) Associazione italiana formatori - Италианска асоциация на дизайнерите Aifi (и..) Associazione italiana delle finanziarie di investimento nel capitale di rischio - Италианска асоциация на фи¬ нансовите организации, инвестиращи в рисков капитал - AIGS (a.) Agricultural Investment Grant Schemes - проекти за субсидиране на инвестициите в селското стопанство AIH (ф.)- Association Internationale de l'Hotellerie - Международна асоциация по хотелиерство Ailog (и.) Associazione italiana della logistica - Италианска асоциация по логистика . AIM (a.) Automatic Identification Manufacturers - Международна асоци¬ ация на производителите на средства за автоматична идентификация AIM (ф.) Accord concernant le transport international des Marchandises par , chemin de fer - Международна конвен¬ ция относно железопътния превоз на стоки Aip (и.) Associazione italiana produzione - Италианска асоциация по производст¬ вото Alpa (и.) Associazione italiana di pianificazione e management strategico -¬ Италианска асоциация по планиране и стратегическо управление AIPC (a.) Automated Inspection - and Product Control - автоматизирана инс¬ пекция и контрол на продукцията AIPCEE (ф.) Association des Industries du Poisson de la CEE - -Асоциация на риб¬ ната промишленост в Европейската икономическа общност AIPnD (и.) Associazione I Lallana Prove non Distruttive - Италианска асоциация по неразрушаващн изпитания AIPO (a.) American Institute - of Public Opinion - Американски институт за из¬ следване на общественото мнение AIPPI (ф.) Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle - Международна асоциация за защита па индустриалната собственост a.i.R. (н.) auch in Reinschrift - също и на белова (за документ) Airi (и.) Associazione italiana per la ricerca industriale - Италианска асоциация за промишлени изследвания AIS (a.) Advanced Information Systems - усъвършенствани информационни сис¬ теми w Automated Information System - авто¬ матизирана информационна система 24
~ Automatic Identification System - авто¬ матична система за идентифициране AIS (и.) Apparecchiature Industriali Speciali - специално промишлено обо¬ рудване AIS (ф.) Association Internationale de la Savonnerie et de la Deterrence • Между¬ народна асоциация на промишленост¬ та за сапуни и перилни препарати « Association Internationale de la Soie - Международна асоциация по копри¬ ната м Association Internationale de la Sociologie - Международна асоциация по социология AISAM (ф.) Association Internationale des Sociétés d’Assurance - Международна асоциация на застрахователните дру¬ жества AISE (ф.) Association Internationale des Sciences Economiques - Международна асоциация по икономически науки A1SI (a.) American Iron and Steel Institute - Американски институт по черна ме¬ талургия Aisl (и.) Associazione italiana di studio del lavoro - Италианска асоциация ito из¬ следване на труда Aism (и.) Associazione italiana studi di marketing - Италианска асоциация по маркетингови проучвания AISS (ф.) Association Internationale de la Securite Sociale - Международна асоци¬ ация по обществено осигуряване AIST (a.) Agency of Industriai Science and Technology - Агенция за промишлена научно-изследователска и технологич¬ на дейност (Япония) AIT (ф.) Alliance Internationale de Tourisme - Международен туристичес¬ ки съюз AITA (ф.) Association Internationale des Transporteurs Aeriens - Международна асоциация на въздушните превозвачи AITT (ф.) Association Internationale de la Teinture Textile - Международна асоци¬ ация по текстилно облагородяване AIV (il) Alters- und Invalidenversicherung - социално осигуряване за старост R инвалидност AIV (ф.) Accord concernant le transport International des Voyageurs par chemin de fer - Споразумение относно между¬ народния жп превоз на пътници AIWM (a.) American Institute of Weights and Measures - Американски институт □а мерки и теглилки A.J. (ф.) Actions de Jouissance - лихвонос¬ ни акции a j. (ф.) a jour - в ред, в изправност, наред A JB (и.) Auûcnhandclsjahrbuch - Годиш¬ ник по външна търговия АЛ (ф.) Association Juridique Inter¬ nationale - Международна юридическа асоциация AK (н.) Aktienkapital -.акционерен капи¬ тал ~ Amtskasse - ведомствена (служебна) каса « Anschaffungskosten - разходи за заку¬ пуване Arbeitskraft - (единица) работна сила Ak. (н.) Akademie - академия а.К. (и.) auf Kredit - на кредит ~ außer Konkurrenz - извън конкуренци¬ ята ~ außer Kraft - невалиден AKA (и.) Ausfuhr-Kredit-Akticn- gcsellschaft - Акционерно дружество за кредитиране на експортни операции АКВ (н.) Allgemeine Kundendienst¬ bedingungen - общи условия за обслуж¬ ване на клиентите АКГх (и.) Arbcilskraftzeuge - автомобили за извършване на трудова дейност Akh (и.) Arbcitskraftstunde - човекочас Akkr. (и,) Akkreditiv - акредитив AkornmG (н.) Kommanditgesellschaft auf Aktien - командитно дружество с акции АКР (и.) afrikanische, karibische und pazifische (Staaten) * африкански, ка¬ рибски и тихоокеански (държави) Akr. (н.) Arbeitskreis - сфера на дейност а.Кг. (и.) auf Kredit - на кредит AKRA (и*) Arbeitsgemeinschaft Kraft¬ wagenspedition - Дружество за автомо¬ билни превози Akt. (и.) Akten - досие на дело ~ Aktie - акция <** Aktionär - акционер ~ Aktiva - актив (финансов) akt. (и.) aktiv - актинон; действителен AktG (и.) Akticngcsctz - Закон за акциите Aktz. (il) Aktenzeichen - регистрационен номер, номер на дело Akû (и.) Abkürzung - съкращение AKV (il) allgemeine Krankenvcrscherungs- bedingungen - обши условия за застра¬ ховане срсшу болеет м Ausfuhrkrcditvcrsichcrung - застрахова¬ не (гарантиране) на кредити за износ на стоки « Auslandskasscnvcrcin (организация във ФРГ, търгуваща с чуждестранни ценни книжа) 25
w automatische kundenwunschabhängige Vorbereitung (der Produktion) - автома¬ тична подготовка(на производството) съобразно желанията иа клиентите akz. (и.) akzeptiert - акцентиран (пример¬ но менителница) AL (м.) Албания (международен код, ут¬ върден от ISO) AL (и.) Abteilungsleiter - началник на от¬ дел ~ Amtsleitcr - началник па служба W Ausfuhrlislc - експортна листа AL (ф.) Arrcte-Loi - наредба-закон Al. (л.) Alinea - алинея a.L. (и.) auf Lebenszeit - доживотно m auf Lieferung ■- може да се достави (стока) а.|. (л.) ad libitum - по желание, но избор а1 (a.) allotment letter - разпределително писмо (за дяловстс) _ autograph letter - саморъчно написано и подписано писмо а.1. (ф.) apres livraison - след доставяне Ala. (a.) Alabama - Алабама- (американски шат) ALALE (ф.) Association Latino- Americàine de Libre Echange . - Латино¬ американска асоциация за свободна търговия ALB (н.) Allgemeine Lebensversi¬ cherungsbedingungen - Общи условия за осигуровка на живот ~ Allgemeine Liefer- und Leistungs¬ bedingungen •- Общи условия за достав¬ ки и извършване на услуги (в бившата ГДР) ale. (a.) alcohol - алкохол a.l.c. (ф.) a la carte - "а ла карт" (т . е. избор по меню) Aid. (н.) Aiuminiumdose - алуминиева ку¬ тия (консерва) ALEA (и.) Allgemeine Lieferbedingungen für den Export von Anlagegütem - Общи правила за износа на инвестиционни стоки (средства за производство) ALEA (ф.) Agence Internationale pour l'Energie Atomique - Международна агенция по атомна енергия A/LFG (н.) auf Lieferung - доставимо, по доставка ALITALIA (и.) AeroLinee ITALIAne internazionali - Италиански междуна¬ родни авиолинии Alfu (н.) Arbeitslosenfùrsorge-Unter- stützung - Подпомагане на безработни¬ те (държавна организация в Германия) AIG (н.) Arbeitslosengeld - парична помощ за безработни Alili (и.) Arbeitslosenhilfe - (парична) по¬ мощ за безработни ALL (м.) Албански лек (валутна единица - международен код, утвърден от ISO) allg. (н.) allgemein - общ, всеобщ ALL GEN (н.) allgemeine Genehmigung - общо разрешение AllgLagBed. (н.) Allgemeine Lager¬ bedingungen - Обши условия за склади¬ ране allgm. (н.) allgemein - общ, всеобщ AllCO (н.) Allgemeine Gebührenordnung - Общ правилник за облагане с такси AIIgVcrsBed. (н.) Allgemeine Vcrsichc- rungsbedingungen - Общи условия за застраховане all'ingr. (и.) all'ingrosso - (търговия) па едро allj. (н.) alljährlich - ежегодно allm. (н.) allmählich - постепенен al ph. (и.) alphabetisch - азбучен air. (л.) aliter - иначе, в противен случай a.i.s. (a.) autograph letter signed - саморъч¬ но написано и подписано писмо ALT (a.) Accelerated Life Test - ускорено изпитване на дълготрайност alt. (a.) alteration •- изменение, вариант — alternate - редуващ се _ altitude - височина (над морското рав¬ нище) aitn. (a.) alleniate - запасен, авариен, ре¬ зервен ALU (и.) Arbeitslosenunterstützung - под¬ помагане на безработните ALV (и.) Arbeitslosenversicherung - осигу¬ ровка срещу безработица АМ (л.) (a. m.) Ante Meridiem - преди обяд (за час) AM (a.) Air Mail - въздушна поща ' м . Associate Member - кандидат-член; член-кореспондент A/M (а.) Automatlc/Manual - автоматич- но/ръчно А&М (a.) Assembly and Maintenance - монтаж (сглобяване) и техническо под¬ държане АМ (и.) Aritmetico Medio - средно арит¬ метично АМ (и.) Musterbau-Abteilung - отдел за разработване на опитни образци (мос¬ три) АМ (ф.) Arrête Ministeriel - министерско постановление л. Assurance Mutuelle - взаимно застрахо¬ ване Am. (a.) America - Америка ~ American - американски Ат. (н.) Arbeitsmann - работник 26
а.М. (и.) als Mitglied - като член» в качес¬ твото си на член ~ amtliche Mitteilung - официално съоб¬ щение Mw anderer Meinung - на друго мнение алп. (л.) anno mundi - в ... година a.m. (а.) (а/m) above mentioned - гореспо¬ менат a m. (и.) a meta - наполовина AMA (a.) American Management Association - Американска асоциация по мениджмънт Amb. Ambassador (a.)» Ambassadeur (ф.) - посланик amb. (a.) ambient * околен» окръжаващ (среда) АМС (a.) Agricultural Mortgage Cor¬ poration - Селскостопанска ипотечна корпорация (Великобритания) w Association of Management Consultants * Асоциация на консултантите по ме¬ ниджмънт (САП!) a.m.d.F.b. (н.) augenblicklich mit der Führung beauftragt - натоварен в мо¬ мента с ръководството (на фирма» предприятие) AMDT (a.) AMcnDmenT - изменение, поправка АМЕ (ф.) Accord Monétaire Européen * Европейско валутно съглашение AMEX (a.) AMcncan stock Exchange v Американска фондова борса AmEx (a.) American Express (кредитна карта) AMG (ф.) Assistance Medicale Gratuite - безплатна медицинска помощ amg. (a.) among - сред, измежду AMGI (ф.) Agence Multilaterale de Garantie des Investissements - Междуна¬ родна агенция за гарантиране на инвес¬ тициите АМН (a.) Automated Materials Handling - автоматизирано манипулиране c мате¬ риали; автоматизиран вътрешнозавод¬ ски транспорт AMI (ф.) Agence Maritime Internationale - Международна морска агенция ~ Assurance Mobiliere et Immobilière застрахователно дружество за движи¬ мо и недвижимо имущество Ami (н.) Amerikaner - американец, граж¬ данин на САЩ АМК (и.) Arbcitsmittclkatalog - каталог • на средства за производство AMPS (a.) Automated Manufacturing Production System - автоматизирана производствена система AMRI (a.) Advanced Management Re¬ search International organization - Меж¬ дународна организация по усъвършен- ствуване на управлението AMS (a.) Air Mail Service - въздушна поща ~ American Management Society - Амери¬ канско дружество по мениджмънт AMT (а.) Advanced Manufacturing Technology - напредничава производс¬ твена технология «w Air Mail Transfer паричен превод с въздушна поща «w Air Mail Transport - въздушна поща amt. (a.) amount - количество; сума amtl. (к.) amtlich - служебен; официален amtl-Bcgr. (к.) amtliche Begründung - слу¬ жебна обосновка AmlsL (и,) Amtslciter - началник на служ¬ ба АпИкО (гг) Amtsordnung - служебен пра¬ вилник AN (a.) Arrival Note - уведомление за пристигане (на стока) A/N (a J (a/n) Above*Named - гореспоме¬ нат ~ Advice Note - уведомително писмо, известие, авизо AN (и.) Arbeitsnachweis - доказателство (документ) за извършена работа ~ Arbeitsnorm - трудова (производстве¬ на) норма w Arlikclnummcr - номер на артикула (стоката) AN (ф.) Assemblee Nationale - Национал¬ но събрание, парламент A.N. (ф.) Actions Nominatives - поименни акции An. (il) Analyse - анализ ~ Anschrift - адрес ~ Arbeitnehmer - наемни работници ап. (л.) ante - преди а.п. (л.) absque nota - без обозначение; без характерни признаци ~ ad notam - за сведение an. (a.) anonymous - анонимен, неизвестен ANAH (ф.) Agence Nationale de rAmclîoration de 1*1 labitat - Национал¬ на агенция по подобряване на жилищ¬ ните условия anal, (a.) analysis ^ анализ ~ analytical - аналитичен ANASE (ф.) Association des Nations de l’Asie du Sud-Est - Асоциация на стра¬ ните от Югоизточна Азия (АСЕАН) ANAS1N (и.) Associazione NAzionale Servizi INformatica e telematica - Наци¬ онална асоциация за услуги по елект- 27
ронно обработване и предоставяне на информация Anastal (и.) Associazione nazionale di statistica * Национална асоциация по статистика ANCE (ф.) Agence Nationale pour la Creation d’Entreprises - Национална агенция за създаване на предприятия Andaf (и.) Associazione nazionale dei direttori amministrativi • e finanziari - На¬ ционална асоциация на администра¬ тивните и финансовите директори ANDCP (ф.) Association Nationale Des Chefs de Personnel - Национална асоци¬ ация на ръководителите на кадрови служби ANDER (н.) Alphanum mcrischer Datenerfassungsplatz • (автоматизира¬ но) работно .място за регистриране (въ¬ веждане) на буквено-цифрови данни and.g. (н.) anderweitig genannt - споменат другояче (или другаде) and.vorg. (н.) anderweitig vorgesehen - предвидено другояче (или другаде) Anfg. (и.) Anfang - начало ANFIA (и.) Associazione. Nazionale fra industrie Automobüistche - Национална асоциация на автомобилната индуст¬ рия Ang. (н.) Angaben - данни , сведения w Angebot - предложение — Angelegenheiten - работи, дела w Angestellter - служащ . ang. (и.) angeblich - така наречен; мним; уж _ angemeldet - регистриран » angewandt - приложен . an.g. (н.) anderweitig genannt - споменат другояче(или другаде) a.n.g. (н.) anderweitig nicht genannt - само както е споменат; не споменат другоя¬ че (или другаде) Angest. (н.) Angestellter - служител angew. (и.) angewandt - приложен Angh. (н.) (Angeh.) . Angehöriger - близък, роднина; поданик ANGQ (и.) Associazione Nazionale per Gestione di Qualità - Национална асо¬ циация по управление на качеството Ang-V (и.) Angestelltcnvesicherung - оси¬ гуровка на служители Anh. (н.) Anhänger - привърженик, после¬ довател; ремарке — Anhang - приложение, допълнение (към книга) a.n.i. (ф.) atmosphere . normale internationale - стандартна междуна¬ родна атмосфера , ANIA (ф.) Association Nationale des Industries Agro-alimentaire - Национал¬ на асоциация на селското стопанство и хранителната промишленост ANIAI (и.) Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti - Национална асоциация на инженерите и архитекти¬ те ANIC (и.) Azienda Nazionale Idro¬ genazione Combustibili • Национална нефтопреработвателна компания AN1DEL (и.) Associazione Nazionale Imprese Produttrici e Distributrici di Energia Ellctrica - Национална асоциа¬ ция на производителите и разпростра¬ нителите на електроенергия AN1E (и.) Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche • Нацио¬ нална асоциация на електротехничес¬ ката и електронната промишленост Ank. (и.) Ankauf - покупка, закупуване -, Ankündigung - известие, съобщение » Ankunft - пристигане Ani. (и.) Anlage - приложение (към пис¬ мо); установка, съоръжение, (произ¬ водствена) система; инвестиции Anleihe - заем — Anleitung - ръководство, инструкция ani. (и.) anläßlich - относно -, anliegend - приложен AnIP (н.) Anleihepapier - облигация Атт. (н.) Anmeldung * съобщение; регис¬ трации, вписване -, Anmerkung • забележка Anm.-Form. (н.) Anmeldeformular - регис¬ трационен формуляр Anm.-РП. (и.) Anmeldepflicht - задълже¬ ние за регистриране - Anm.-St. (н.) Anmeldestelle - • регистраци¬ онен пункт (или служба) ANN (ф.) ANNulation - анулиране, отме¬ няне Ann. (и.) Annahme - приемане, акценти¬ ране _ Annonce - обява (във вестник) — Annulierung - анулиране Ann. (ф.) Annonces - обяви ann. (a.) announce - обява, съобщение annual - годишен ~ annuity - годишна рента — annul - анулиране апп. (ф.) annote - анотиран (документ) anni, (ф.) annulement - анулиране Ann.-St. (и.) Annahmestelle - приемен пункт; приходна каса . • АпО (н.) Anordnung - наредба, постанов¬ ление 28
anon. (a,) anonymous - анонимок, неизвес¬ тен ANOVA (a.) ANalysis Of VAriation * дву¬ факторен дисперсионен анализ ANPE (ф.) Agence Nationale pour PEmploi - Национална агенция по заетостта (на работната сила) ANr (и.) Aktennummer - номер на дело ANRPC (a.) Association of Natural Rubber Producing Countries - Асоциация на страните-производителки на естествен каучук ans. (a.) answer • отговор ANSA (и.) Agenzia Nazionale Stampa Associata (италианска телеграфна аген¬ ция) А lisch, (н.) Anschaffung - снабдяване; по¬ купка anschl. (н.) anschließend - следващ; след това Anschr. (н.) Anschrift - адрес ANSI (a.) American National Standards Institute - Институт за американски на¬ ционални стандарти (организация, включваща производители, потребите¬ ли и заинтересувани групи, която оп¬ ределя процедурите, по които упълно¬ мощени организации създават и под¬ държат доброволни промишлени стан¬ дарти в САЩ) Ansi, (il) Anstalt - институт, заведение (възпитателно, лечебно) _ Anstellung - служба, длъжност, назна¬ чение; оферта Ant. (и.) Anteil - дял, участие ant. (a.) anterior - преден (за място); пред¬ хождащ (по време) ANTICJP (м.) авансово плащане (между¬ народен код, утвърден от ISO) Antw, (и.) Antwort - отговор anul (м.) ’’Анулирайте’1 (или ’’Анулирам” - в телексно съобщение) an.v. (н.) anderweitig vorgesehen - предви¬ дено другояче (или другаде) a.n.v. (н.) anderweitig nicht vorgesehen - само както с предвидено, непредвидено другояче (или другаде) ANVAR (ф.) Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche - Нацио¬ нална агенция за подпомагане на науч¬ ните изследвания Anw. (и.) Anwalt - адвокат ~ Anwärter - кандидат (за служба) ~ Anweisung - указание, инструкция; по¬ щенски запис; платежен ордер; бон ~ Anwendung - приложение, употреба ~ Anwesen - селски имот aitw. (н.) anwesend - присъстващ a.n.wi, (a.) actual net weight - реално чисто тегло anx. (a.) annex - анекс, приложение Anz. (н.) Anzahl - брой, количество - Anzeige - обява, реклама; заявление, донесение; авизо; медицинско показа¬ ние ~ Anzeiger - указател; индикатор Anz.-PfL (и.) Anzeigepflicht - задължение за деклариране (примерно на заразни болести) Anz.-Schl. (и.) Anzeigenschluß * край на работното време за приемане на съоб¬ щения (за поместване в средства за масова информация) ANZUS (a.) Australia-New Zealand-United States - АН31ОС (пакт между Австра¬ лия, Нова Зеландия и САЩ) АО (м.) Ангола (международен код, ут¬ върден от ISO) АО (a.) Automated Office - автоматизира¬ но учреждение АО (и.) Abgabenordnung - Наредба за данъците и таксите ~ Anordnung ► наредба, разпореждане _ Arbeitsordnung - правилник за вътрешг мия ред « Ausfuhrordnung - правилник за износ ~ AuslandsorganisaLion - чуждестранна организация АО (ф.) Appel d*Offre - искане на Предло¬ жение (оферта) ~ Appels d’Offres - търг а.О. (н.) am angeführten (angegebenen) Orte - на посоченото място я.о. (a.) and others - и други a/о (а.) (А.О.) account of - сметка на; за сметка на ао. (и.) außerordentlich • извънреден; нео¬ бикновен; извънпланов AO A (a.) Any One Accident - (застраховка срещу) всякакво произшествие А.О.В. (a.) Any Other Business - точка ’’разни” (в дневен ред) aob (a.) at or below - при или под АОС (ф.) Appellation dJOrigine Contrôlée - наименование (марка) с контролиран произход (за вино, сирене) AÖA (и.) Abteilung für Öffent¬ lichkeitsarbeit - Отдел за работа с об¬ ществеността AÖR (и.) Anstalt des öffentlichen Rechts - институция на публичното право aoGV (н.) (ao.GV) außerordentliche Generalversammlung - извънредно об¬ що събрание (на акционерите) 29
aoHV (ir.) (ao. MV) außerordentliche Hauptversammlung * извънредно общо събрание (на акционерите) AOI (a.) Automatic Optical Inspection » автоматична визуална- инспекции (на качеството) AOK (a.) In Perfect Order - в пълна изп¬ равност АОК (н.) Allgemeine Ortskrankenkasse - обща местна застрахователна болнич¬ на каса AOL (a.) Achieved Overhaul Life •- реално ■ времетраене на експлоатация между два основни ремонта aoMV (н.) (ao. MV) außerordentliche Mitgliederversammlung - извънредно събрание на членовете AON (a.) All Or Non - "всичко или нище^" (инструкция, указваща, чс • трябва да се купи или продаде цялото налично ко¬ личество от конкретни ценни книжа) AOQ (a.) Average Output Quality - средно изходно качество AOQL (a.) Average Outgoing Qualily Limit - граница на средното изходно качество а/or (а.) and/or - и/или AOV (а.) Analysis-Of-Variances. - диспер¬ сионен анализ АР (а.) (А/Р) Additional Premium - допъл¬ нителна застрахователна вноска ~ AirPort * летище • «й American Patent - па тент на САЩ ш Application Program - приложна прог¬ рама ~ Authority to Pay • п1.^1^омощно за заплащане — Authority to Purchase - пълномощно за закупуване - — Average Payable - платима сума за загуби от авария А/Р (а.) (АР) Account Purchase - фактура за покупка А&Р (a.) Advertising and Promotion - рек¬ лама и стимулиране на продажбите АР (n.)'Anfangspunkt - начална точка — Aplikationsprooramm - приложна прог¬ рама ~ Arbcitsplanung - планиране на работа¬ та ~ Arbeitsproduktivität - производител¬ ност на труда — Ausschließungspatent - патент за изклю¬ чително право на ползване (само от изобретателя) А.Р. (и.) amerikanisches Patent - американ¬ ски патент АР (ф.) A Protester - "да се протестира" (за менителница) ~ Assistance Publique - социални грижи, обществено подпомагане ~ Avis • de Paiement - авизо за плащане А.Р. (ф.) Actions au Porteur « акции на предявител . а.р. (л.) ad publicandum - за публикуване ~ anni pracsentis - (на) настоящата годи¬ на ~ anni praetcriti - (па) миналата година а.р. (a.) above proof - качествена стока, успешно преминала през контрол а.р. (и.) anno passalo - миналата година а.р. (ф.) avaries particulières - частни ава¬ рии аРа (н.) Arzneimittel-Prüfungsanstatt - Служба за контрол на лекарствените препарати (Швейцария) A PACI (ф.) Agence Pour l'Agriculturc, le Commerce et l’industrie - Агенция no селско стопанство,. търговия и про¬ мишленост APACS (a.) Association for PAyment Clearing Services - Асоциация за разп¬ лащателни услуги (Великобритания) apart, (ф.) a parlement - апартамент APB (ф.) Association Professionelle des Banques - Професионална асоциация на банките АРС (a.) American Productivity Center - Американски център по производител¬ ност » Average Propensity to Consume - сре¬ ден дял на потреблението в дохода АРСА (ф.) Assemblee Permanente des Chambres d’Agriculturc - Постоянна асамблея на селскостопанските палати АРСС (ф.) Assemblee Permanente des Chambres de Commerce - Постоянна асамблея на търговските палати АРСМ (ф.) Assemblee Permanente des Chambres • des Metiers - Постоянна асамблея на занаятчийските камари apd. (a.) approved - одобрен APE (ф.) Assemblee Parlementaire Européenne • Европейският парламент АРЕС (ф.) Actualité et Prospective Economique - икономическо състояние и перспективи ~ Agence Pour i’Emploi des Cadres, ingénieurs et techniciens - Агенция no проблемите на заетостта па ръковод¬ ните кадри, инженерите и техниците APEF (ф.) Association des Pays Exportateurs de Minerai de Fer - Асоци¬ ация на страните-износителки на же¬ лезни руди 30
APEX (a.) Advance-Purchase Excursion - предварително закупен евтин туристи¬ чески самолетен билет API (a.) American Petroleum Institute - Американски институт но петрола API-PME (ф.) Agence pour la Promotion Internationale des Petites et Moyennes Entreprises - Агенция за международно подпомагане на малките - и средно го¬ лемите предприятия Api. (н.) Absatzplan - план за пласмента ~ Arbeitsplan ■ план за работа «х Ausbildungsplan - план за обучение - api. (и.) außerplanmäßig - нзвънпланов apmt. (a.) appointment - назначение, длъжност APO (a.) Asian Productivity Organization - Азиатска организация по въпросите на производителността АРО (н.) Allgemeine Prüfungsordnung - Обща инструкция за проверка на сче¬ товодната отчетност AFP (a.) Advanced Procurement Planning - перспективно планиране на закупкитс Арр. (л.) Appendix -- приложение, добав¬ ка, притурка (към книга) . Арр. (н.« Apparatur -- апаратура арр. (a.) apparatus ■ апарат, апаратура, устройство ~ apparent - очевиден APPCN (ф.) Association des Pays Producteurs de Caoutchouc Naturel - Асоциация на страните-производител¬ ки на естествен каучук appd. (a.) approved by - одобрил APPI (ф.) Association internationale d’etudes pour la Promotion et -la Protection des investissements prives en territoires - etrangers -- -Международна асоциация - за стимулиране и защита на- частните инвестиции в чужбина APPO (a.) APPrOvcd - одобрено, прието аррг. (н.) approbiert - - рсзрсшеи, одобрен; правоспособен аррг. (ф.) approuve - одобрен ~ approximativement - приблизително- appro. (a.) (approv.) approval - одобряване ~ (approv.) approved • одобрен, утвърден approv. (и.) approvato - одобрено, утвър¬ дено approx, (a.) approximate - приблизителен ~ approximately - приблизително appt, (a.) appointment - назначение; служ¬ ба, пост • Аррх. (и.) Appendix - приложение, - допъл¬ нение, притурка (към книга) APR (a.) Annual Percentage Rate - годи¬ шен лихвен процент; годишен ръст в проценти • ~ Annual Progress Report -- годишен отчет за постигнатия напредък (резултати) Apr. April (а., н.) - април a pr. (л.) a principio - по - начало, по принцип . * a priori ~ априори . . арг. (ф.) apres - след APS (a.) Average Propensity to Save - сре¬ ден дял на спестяванията в дохода APS (и.) automatisierte -Produktions-. Steuerung - автоматизирано управление на производството . APT -(a.) Advanced Passenger Train - свръхвисокоскоростсн влак Apt. (а.) Apartment, Apartcmcnt (ф.) -¬ апартамент, жилище • a.pid. (л.) anno passato - миналата година APTU (a.) African Postal and Tele¬ communications. Union - Африкански . пощенски и далекосъобщителен съюз AQ (м.) Антарктида (международен код, утвърден от ISO) . AQ (и.) Alta Qualità -- високо качество, висококачествен aq. (л.) aqua - вода aq. (a.) any quantity - всякакво количество ~ aqueous - воден AQAO (ф.) Assurance de la Qualité Assistée par Ordinateur - компютър по-под по¬ могнато (т.с. автоматизирано) осигу¬ ряване на качеството aQc (a.) Adaptive Quality Control - адап¬ тивно управление с ограничение по¬ точност; активен контрол на качество¬ то ~ Annual Quality Congress - Годишен- конгрес по качеството (САЩ) ~ Average Quality Costs - средни разходи- за осигуряване па определено качество AQL (a.) Acceptable - Quality Level - при¬ емливо равнище на качеството ~ Average Quality Level - средно равнище па качеството AQUA (п.) angewandte Qualitätsanalyse - приложен анализ на качеството AR (м.) Аржентина (международен код, утвърден от ISO) AR (a.) Advice of Receipt - авизо (извес¬ тие) за получаване - Annual Report -- годишен отчет ~ Annual Returns - годишни отчетни резултати, годишни приходи . ARkansas - Арканзас (американски шат) 31
~ (a.r.) As Required - както е поискано x AutoRegrcssive method - авторегресио- нен метод A/R (a.) Account Recci vablc-дебитори no разчети, дебитор.пи вземания - against All Risks - "срещу -всякакви рискове" (застраховка) AR (и.) Arbeitsrecht - трудово право х Aufsichtsrat - надзорен съвет; член на надзорния съвет х Außenhandelsrecht - 'външнотърговска право AR (ф.) Acier Rapide - бързорежеща сто¬ мана x Actualités Reglementaires (френски офи¬ циален бюлетин за новости в норма¬ тивната база) Аг (ф.) " remettre contre reçue" - "да ce предаде срещу разписка" (за пощенска пратка) • a.R. (и.) auf Rechnung - за сметка па... х auf Reise - на път; по път « außer Reichweite - извън обхвата па действие; недостижим а.г. (л.) ad rem - но въпроса ar. (a.) arrival - пристигане х arrived - пристигнал ARA (н.) (пристанищата) Амстердам, Ро¬ тердам и Антверпен АгЬ. (и.) Arbeit - работа, труд х Arbeiter - работник arb. (a.) arbitrager - арбитър ArbA (п.) Arbeitsamt - трудова борса Arb.-В. (н.) Arbeitsbeginn - начало на ра¬ ботата ' Arbg. (н.) Arbeitgeber - работодател x Arbeitsgericht - съд за разрешаване на трудови спорове Arb.-Geb. (н.) Arbeitsgebiet - работна зона (област) ARRL (a.) Assets Repriced Before Liabilities - съпоставка между преоце¬ нените активи и пасивите • (служи за оценка иа уязвимостта на банката към промени в лихвения процент) Arbn. (н.) Arbeitnehmer - наемен работ¬ ник Arh.-Pl. (и.) Arbeitsplan - план за работа « Arbeitsplatz - работно място Arb.-St. (н.) Arbeitsstoff - - материал за работа x Arbeitsstunden - часове работа Arbtg. (н.) Arbeitstagung - работно засе¬ дание ArbZ (н.) Arbeitszeit - работно време ARC (ф.) A Reception de Commande - при приемане на поръчката Arch, (н.) Archiv - архив ARCN (a.) Adjustable Rate Convertible Note - конвертируема облигация с про¬ менлив лихвен процент Arg. (и.) Argument - аргумент ARIEL (a.) Automated Real-time Investment Exchange Limited (компют¬ ризирана система за извършване на много големи сделки с акции без пре¬ минаване през обичайната- борсова процедура) Ark. (a.) Arkansas - Арканзас (американ¬ ски щат) ARL (a.) Acceptable Reliability Level - при¬ емливо равнище на надеждност ARM (a.) Adjustable Rate Mortgage - ипо¬ текиран кредит с променлив лихвен процент (СаЩ) • ARO (a.) After Receipt of Order - "след получаване на поръчка" (в съобщения¬ та) x Al Reception of Order - при получаване на поръчка ARP (a.) Adjustable Rate Preferred stock - привилегирована акция с променлив процент на дивидента (САЩ) ARR (a.) Accounting Rate of Return - счетоводна норма на рентабилност Агг. (ф.) Arrête (du) - решение, постанов¬ ление (на ...) x Arrondissement - градски район; око¬ лия агг. (a.) arranged - уреден x arrangement - спогодба, уреждаме; под¬ реждане x arrival - - пристигане £ x arrived - пристигнал 1 агг. (н.) arrangiert - аранжиран; организи¬ ран. уреден arrd. (a.) arrived - пристигнал arrgt (a.) arrangement - договореност; уреждане, решаване arrvg (a.) arriving - пристигащ arrvl (a.) arrival • пристигане • arrvls (a.) arrivals - пристигнали стокови партиди Art. (н.) Artikel - статия; пункт, точка (от закон, договор); артикул Art. (ф.) Article - стока, артикул; член, точка;статия art. (a.) article - статия; артикул, предмет x artificial - изкуствен Art.-Nr. (н.) Artikelnummer - -- номер- на артикула (стоката) *. a.R.u.G. (н.) auf Rechnung und Gefahr - за смет ка и на риск на... ARZ (н.) Automatisierungs- und Ratîo- nalisicrungszentrum - Център за автома¬ тизация и рационализация 32
AS (a<) Academy of Science» - Академия на науките ~ Assistant Secretary * помощник-секрет тар AS (н.) Abrechnungsscheck - разплащате¬ лен (пощенски) чек ~ Arbeitsschutz - охрана на труда < AS (ф.) Academie des Sciences - Академия на науките ~ Assistance Sociale - социална помощ w Assurances Sociales - обществено оси¬ гуряване a.S. (н.) an Samstagen - в съботни дни ~ auf Seite - на страница... ~ auf Sicht - при виждаме, при предста¬ вяне (относно плащане на полица) a/s (a.) above-said - гореказано м account sales - отчет (на комисионера) за продажба на стоката ~ after sight * след виждане (т-е. при Предявяване - за полица) ** alongside - (доставяне стоката) покрай борда, до борда a/s. (ф.) au soins de -■ на вниманието на» чрез (в адрес на писмо) ~ au sujet - относно ASA (a.) Advertising Standards Authority - Ведомство за високи стандарти (по от¬ ношение на достоверността) в реклам¬ ната дейност (Великобритания) ~ American Standards Association - Аме¬ риканска асоциация по стандарти w American Statistical Association - Аме¬ риканска статистическа асоциация 1 - ASA (и.) Arbeitsschutzartikel - предпазни средства за работа ~ Arbeitsschutzausschuß - комисия по ох¬ рана на труда • . k ASAO (н.) Arbeitsschutzanordnung - пра¬ вила (наредба) за охрана на труда - asap (a.) as soon as possible - колкото може по-скоро (в телексни съобщения) ASB (a.) Accounting Standards Board - Съвет по стандартизация на счетовод-^ ството (Великобритания) ASB (н.) Arbeitsschutzbestimmungen - предписания за охрана на труда ASBL (ф.) Association Sans But Lucratif < асоциация c идеална цел, некомерческа организация AsDB (a.) Asian Development Bank - Ази¬ атска банка за развитие ASE (a.) American Stock Exchange - Аме- , риканска фондова борса w Australian Stock Exchange - Австра-, лийска фондова борса > ASE (ф.) Association Suisse des Electriciens - Швейцарска електротехническа асо¬ циация ASEAN (a.) Association of South-East Asian Nations - Асоциация на държави¬ те от Югоизточна Азия ASEF (a.) Association of Stock Exchange Firms - Асоциация на брокерските фир¬ ми, действуващи на фондовата борса (САЩ) ASEM (ф.) Association Suisse pour TEssai des Matériaux - Швейцарска асоциация по изпитване на материалите ASF (н.) Allgemeine Sicherheitsvorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen - Общи предписания за сигурност за фабрики и производствени съоръжения ASF (ф.) Annuaire Statistique de la France - Статистически годишник на Франция ~ Association des Sociétés Financières - Асоциация на финансовите компании asf. (a.) and so forth - и така нататък asgd. (a.) assigned - определен, посочен, назначен ASI (a.) Adam Smith Institute - Институт "Адам Смит" (британски мозъчен тръст) ASIL (a.) American Society of International Law - Американско дружество по меж¬ дународно право ASK (н.) Agrarsonderkredit - специален селскостопански кредит (Австрия) « Auswahl- und Sachkatalog - подборно¬ предметен каталог ASKI (л.) Ausländersonderkonto für Inlandszahlungen - специална банкова сметка за извършване от чужденци на разплащания на територията на ФРГ ASMW (н.) Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung - Служба за стандартизация, метрология и кон¬ трол на качеството на стоките ASN (a.) Average Sample Number - среден брой на пробите ASO (н.) Arbeitsschutzobmann - отговор¬ ник по охрана на труда « Arbeitsschutzordnung • правилник за охрана на труда ASP (a.) American Selling Price - цена на американския пазар ~ Automated Small-batch Production - автоматизирано дребносерийно про¬ изводство w Average Selling Price - средна пазарна цена ASP (и.) Associazione agenzie Sales Promotion -Асоциация на рекламните агенции за стимулиране на продажбите 3. Многоезичен речник 33
ASP (ф.) Accepte Sous Protest - акценти¬ рана под протест (за менителница) Asp. (н.) Aspirant - аспирант « Aspirantur - -аспирантура ASPQ (ф.) Association Suisse pour la Promotion de la Qualité - Швейцарска асоциация за повишаване на качество¬ то ASQ (п.) Arbeitsgemeinschaft für statis¬ tische Qualitätskontrolle - Сдружение по статистически методи за управление на качеството ASQC (a.) American Society for Quality Control - Американска асоциация -по управление на качеството ASR (a.) Automatic Send Receive - телекс ASRS (a.) (AS/RS) Automated Storage and . Retrieval System - автоматизирана ин-- формационно-търссща система; авто¬ матизирана складова система Ass. Association (а., ф.) - Associazione (и.) - асоциация, съюз, дружество Ass. (и.) Assekuranz - - застраховане (на товар) - ~ Assistenz - съдействие Ass. (ф.) Association- - асоциация, дружес¬ тво ~ Associe - съдружник - 1 ? ~ Assurances - застрахователно дело, зас¬ траховки м Assure - застрахован ' : " ass. (a.) assistant - - помощник, асистент ass. (и.) assai - доста ASSCo (и.) Associazione Società è Studi Consulenza di direzzibne c Organizza¬ zione aziendale - Асоциация на консул¬ тантските дружества и бюра по управ¬ ление и организация на предприятията ASSD (а.) Association of Stock and Share Dealer - Асоциация па дилърите иа акции и - ценни книжа (Великобритания) assd. (a.) assigned - присъден, определен, разпределен . asse (ф.) assurance - застраховка - ASSÉDIC (ф.) Association pour [’Emploi Dans l’industrie et le Commerce - Асо¬ циация по заетостта в индустрията и търговията ‘ - ASSILEC (ф.) Association de l'industrie Laitiere de la communauté Economique Européenne - Асоциация на млекопре¬ работвателната промишленост на Ев¬ ропейската икономическа общност ASSINFORM (н.) Associazione Costruttori Macchine е Attrezzature per Ufficio e il Trattamento di Informazioni - Асоциа¬ ция на производителите на машини И оборудване за канцеларски нужди и за обработване на информация Assireve (и.) Associamone italiana revisori contabili - Италианска асоциация на ревизорите-счетоводители ' assml (a.) assessment - оценка Assn (a.) Association - асоциация ' assoc, (a.) associate - съдружник * • w association - асоциация Asst, (а.) Assistant - помощник, асистент assi'd (a.) assorted - сортирано, избрано ASSUC (ф.) Association des organisations professionnelles de commerce des SUCres pour les pays- de la CEE - Асоциация на организациите за търговия със захар в - страните от Европейската икономичес¬ ка общност ass'y (a.) assembly - - събрание, асамблея ■ - AST (a.) Atlantic Standard Time - атлан¬ тическо (нюйоркско) поясно време ASt. (ir.) Antragsteller-просител, заявител _ Außenstelle - - филиал, клон (иа фирма, предприятие) A.-Sl. (и.) Amtsstelle -- служебна инстан¬ ция; служебен пост . ~ Annahmestelle - приемен пункт; при¬ ходна каса . - - * Ausgabestelle - раздавателен пункт « Außenstelle - клон, филиал ' ' ~ Auswertestellc - станция за обработване (анализ) на данни; изчислителен цен¬ тър ' - * a.St. (н.) alten Stils - - по стар стил ~ auf Stapel - на склад (за стоки) - ASTAR (a.) Advanced Statistic Analysis Program - усъвършснствувана програ¬ ма за статистически анализ ASVG (н.) Allgemeines Sozialversichc- rungsgesetz - Общ закон за социалното осигуряване (Австрия) ASVO (н.) Arbe-itsschutzverordnung - - На¬ редба за охрана на труда а supp, (ф.) a supprimer • да се унищожи АТ (м.) Австрия (международен- код, ут¬ върден от ISO) - ■ : г АТ (а.) Air Transport - - -въздушен транс-¬ порт ' • . - « (А/Т) American Terms - американски (търговски) правила • АТ (и.) Anmeldetag - ден на регистрация; ден на подаване на патентна заявка - ■ м Arbeitstag - работен - ден - ~ Ausnahmetarif - специална тарифа (за превоз на товари) - л * ■ . » Austausch - обмен -J; - » autogenes Training - - автогенен тренинг А.Т. (и.) Amtstclcfon - (номер на) служе¬ бен телефон 34
АТ (ф.) Accident du Travail * трудова злополука » Admission Temporaire - временно до* пуснат; разрешение за временен внос (на мостри и стоки примерно за пана* ири) м. Agriculture et Tourisme - селско сто паи- и ст во и туризъм ’ «« Assistance Technique > техническо съ- ;действие (помощ) « Avec Tacite reconduction - с автоматич¬ но подновяване на договора аТ (н.) auf Tausend - на хиляда, промила м außer Tarif - извън тарифата at (и.) technische Atmosphäre - техническа атмосфера АТА Admission Temporaire - temporary Admission (а., ф.) - разрешение за вре- t. менен внос (примерно на мостри и експонати за панаири и изложби); съ- - ответен документ (карнет) АТА (a.) Actual Time of Arrival - действи¬ телно време на пристигане АТА (нв) Allgemeiner Tarifanzeiger - Общ ’ тарифен указател (за товарен превоз) АТА (ф.) Association pour le Transport et l’Affrètement * Асоциация по транс¬ порт и фрахтоване г • - ATAI (ф.) Association de Transport Aerien International * Международна асоциа¬ ция за въздушен транспорт АТВ (и-) Allgemeine Tarifbcslimmungen - Общи тарифни предписания .:о АТС (ф.) Assistant technique du commercé ; - търговски технически сътрудник atchd. (aj attached - приложен ATD (a.) Actual Time of Departure - дейс- . твително време ма заминаване (тръгва¬ не) • ; ATD (ф.) A Titre Documentaire ♦ като » доказателствен (или оправдателен) до¬ кумент . • ‘ АТЕ (a.) Automatic l'est Equipment - ав¬ томатично изпитвателно оборудване ATEN (ф.) Association Technique pour la Production et FUlilisation de l’Encrgie Nucléaire - Техническа асоциация по производство и използване на атомна енергия (Франция) i ATL (a.) Actual Total Loss * действителна пълна загуба (на застрахована стока) Atl. (a.) Atlantic ocean - (пристанища на брега на) Атлантически океан Atl. (н.) Atlantik - Атлантически оксан ~ Atlas - атлас ATM (a.) Association of Teachers of . Management -Асоциация на препода¬ вателите по мениджмънт (Великобри¬ тания) ~ Automatic Teller Machine - машина за автоматично отговаряне на телефонни повиквания; банков терминал A TO (a ) Actual Time Over - действително изминало време А ТО (и.) Allgemeine Tarifordnung - Общ тарифен правилник ~ Autotransportordnung - Правилник за автомобилни (товарни) превози ATP (a.) Acceptance Test Procedure - из¬ питвателна процедура на приемане АТР (ф.) Accord relatif aux Transports internationaux des denrees Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports - Споразумение относно международния превоз на бързо раз ва¬ рящи се хранителни продукти и обо- рудването^ използвано за този превоз a.t.p. (ф.) a tout prix - на всяка цена ATS (м.) Австрийски шилинг (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) ATS (a.) Automatic Transfer System - сис¬ тема за автоматично превеждане на парични суми < ATS (фЗ Agence Télégraphique Suisse - Швейцарска телеграфна агенция als (a.) at the suit of - по иск на 4 AU. (a.) (Atte.) Attention - "На внимание¬ то на” (в служебно писмо) Attn, (а., ф.) Attention - На вниманието на (в писмо); внимание 1 Attr. (н.) Attrape -имитация, макет; улов^ ка.» капан \ 1 ~ Attribut - атрибут attrib, (a.) attributed * приписван на Atty (a.) Attorney - упълномощен; довере¬ но лице ATV (а>) All-Terrain Vehicle - всъдеход ATV (н.) Allgemeine Tarifvorschriften - Общи тарифни предписания (за превоз на товари) «и Allgemeine Technische Vorschriften - Общи технически предписания AU (м.) Австралия (международен код, утвърден от ISO) a.u. (л.) ab usu - както е обичайно ~ ad usum - за употреба AUA (a.) Agricultural Units of Account - селскостопански разчетни единици (разновидност на европейската валут- ‘ на единица (ECU) в Общия пазар) а.и.а. (и.) auch unter anderen - също и между други 7 AUD (м.) Австралийски долар (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) aud. (a.) audit - ревизия 35
~ auditor - ревизор AÜ (и.) Auslandstiberweisung * паричен превод в чужбина Auf. (н.) Aufenthalt - престой, пребивава¬ не Auf к (н.) Aufbau - изграждане; конструк¬ ция; каросерия «w Aufbereitung - подготовка» първично обработване; обогатяване (на руди) Aufber. (н.) Aufbereitung • подготовка, първично обработване; обогатяване Aufg. (н.) Aufgabe - задача ~ Aufgeld - ажио, добавка към цената Au fl. (н.) Auflage - издание; тираж w Auflösung * разтваряне, разтвор; лик¬ видация, разтуряне; разделителна спо¬ собност Aufn, (м.) Aufnahme - приемане; вземане на заем; протоколиране, описване Aufn.-Bed. (н.) Aufnahmebedingungen - условия за приемане (на членове) AufSà (и.) Aufseher - надзирател w Aufsicht - надзор Àufschfì (я.) Aufschubbuch - книга за регистриране на отсрочки в плащания AufsR (и.) (Aufs.-R.) Aufsichtsrat - надзо¬ рен съвет Aufsrat (н.) Aufsichtsrat - надзорен съвет Auf st. (н.) Aufstellung - поставяне, изпра¬ вяне; монтаж; пресмятане, сметка за разноски; списък; кандидатура Auftr. (н.) Auftrag - поръчка; нанасяне на боя; задача» мисия AuftrB (я.) Auftragsbuch - книга за заявки Auflr.-Best. (н.) Auftragsbestätigung - пот¬ върждение на поръчката Auf z.. (h.) Aufzeichnung (en) - записки» бе¬ лежки; рисунка Aug. (а., н.) August - август AUl (ф.) Agence Universitaire d'infor¬ mation - Университетска информаци¬ онна агенция . . Auj. (ф.) Aujourd’hui - днес aum. (и.) aumento - увеличение, ръст au m. (ф.) au mieux - най-много, в най* добрия случай AUMA (н.) Ausstcllungs- und Messe- Ausschuß der Deutschen Wirtschaft - Конфедерация на германската индуст¬ рия за изложби и панаири AUP (ф.) AUtorise Partiellement - частич¬ но упълномощен (в протокол) а.ил (л.) actum ut supra * както е догово¬ рено по-горе Ausb. (к.) Ausbau - демонтиране; разши¬ ряване, развитие (на предприятие, про¬ изводство) м Ausbesserung - ремонт» възстановяване ~ Ausbildung - обучение Ausf. (н.) Ausfahrt - изход за автомобили (от автомагистрала, пристанище, склад) w Ausfall • отпадане, отменяне; липса, дефицит; нспостънване (на приходи) ~ Ausfertigung - изготвяне, издаване (на книжа); екземпляр йй Ausführung - изпълнение; изработка, качество; изложение « Ausfuhr - износ Ausf Anw (н.) Ausführungsanweisung - ин¬ струкция за изпълнение AusfВ (я.) Ausführungsbestimmungen - предписания за изпълнение Ausf.-Gen. (н.) Ausfuhrgenehmigung - раз¬ решение за износ Ausf.-H. (н.) Ausfuhrhandel - експортна търговия Ausf.-Kontr. (и.) Ausführkontrolle - конт¬ рол на износа AusfV (н.) Ausführungsvorschrift(en) - предписания за изпълнение Ausf.-Verb. (н.) Ausfuhrverbot а забрана за износ ' 1 Ausg. (и.) Ausgabe - (печатно) издание ~ Ausgang - изход ausg. (н.)ausgesetzt - обявен (борсов курс) AusgB (н.) Ausgabebuch - разходна (касо¬ ва) книга ausgen. (н.) ausgenommen - освен, c изк¬ лючени; освен ако • ( « ausgenutzt - използван 1 Ausg.-Nr, (н.) Ausgangsnummer - изходен номер Ausg,-Р. (я.) Ausgangspunkt - изходна точка I Ausg Üb (н.) Ausgabeübersicht - преглед (списък) на разходите ' Ausk. (н.) Auskommen * прехрана, препи¬ тание, издръжка ~ Auskunft - информация, сведение Ausk.-SL (н.) Auskunftstelle - информаци¬ онно бюро Ausi, (и.) Auslage • изложени стоки» вит¬ рина; дребни разноски • . • / _ Auslagerung * отлежаване * Ausland - чужбина; чуждестранен J w Ausländer • чужденец ~ Auslieferung - доставяне (на стоки); -предаване, екстрадиране (на престъп¬ ник) 4 ausi, (и.) ausländisch - чуждестранен Ausl.-Auf. (н.) Ausländsaufenthalt - преби¬ ваване в чужбина AusID (н.) Auslandsdienst - служебна ра¬ бота в чужбина 36
Ausld. (н.) Ausland - чужбина, външен пазар AusHg. (н.) Auslieferung - доставка» експе- < ди ране; експедиционен склад AusIG (н.) Ausländergesetz - Закон за чуж¬ денците AusliefL (я.) Auslieferungslager • склад за доставки Ausn. (н.) Ausnahme - изключение « Ausnützung * използване, експлоатира¬ не Ausr. (и.) Ausrichtung • изравняване, ни¬ велиране ~ Ausrüstung - оборудване ausr« (н-) ausreichend • достатъчен « ausrüsten - оборудвам Aussch. (и.) Ausschuß - комисия, комитет ausschl. (и.) ausschließlich - изключител¬ но, само Aust, (a.) Australia - Австралия Aust, (и.) Austausch - обмен ~ Australien - Австралия Austr. (a.) Austria - Австрия Ausv. (и.) Ausverkauf - разпродажба Ausw. (н,) Auswahl - избор ~ Ausweis - паспорт ~ Auswertung - анализ (на Дании), систе¬ матизиране (на резултати) Ausz. (и.) Auszahlung - изплащане w Auszeichnung - отличие; награждаване <*. Auszug - извадка, извлечение, резюме; екстракт, есенция AuszB (н.) Auszahlungsbuch - книга за плащанията Aut. (ф.) Autriche - Австрия aut. (а.) automatic - автоматичен aut. (и.) autore - автор aut. (н.) automatisch - автоматичен ~ automatisiert - автоматизиран м autonom - автономен autorisiert - оторизиран, упълномощен AUTEVO (и.) Automatisierung der technischen Vorbereitung - автоматиза¬ ция на техническата подготовка (па производството) AutG (п.) Gesetz über den Verkauf von Waren aus Automaten - Закон за про¬ дажбата на стоки чрез улич!ги автома¬ ти aulh. (a.) authentic - автентичен мг authorized - упълномощен, оторизиран ~ authorities - власти auth. (н.) authentisch- автентичен AUTOKONT (и.) Automatisierung der konstruktiven Vorbereitung - автомати¬ зация на конструкторските подготви- . телни работи autom. (и.) automatisch - автоматичен AUTOTECH (н.) Automatisierung der technologischen Vorbereitung - автома¬ тизация на технологичната подготовка (на производството) A.u.V, (и.) Annahme und Versand - Прие¬ мане и експедиране (иа товар) AUW (a.) All-Up Weight - пълно (макси¬ мално) тегло Aux. (a.) vessel fitted with Auxiliary engines - корабът съоръжен c допълнителни двигатели aux. (a.) (Aux) auxiliary - спомагателен a.u.Z. (н.) auf unbestimmte Zeit - за неог¬ раничено време AV (a.) Absolute Value - абсолютна стой¬ ност ~ Assets Value - стойност на активите (авоарите) w Audio-Video - аудио-видео ~ AVerage - средно A-V (a.) Audio-Visual - аудио-визуален AV (и.) Allgemeine Vorschrift(en) - общи предписания ~ Angestellten-Versicherung - застрахова¬ не на служащи aw Anlagevermögen - основни средства, инвестиран капитал « Arbeitsvermittlung - посредничество за намиране на работа «ta Arbeitsvertrag - трудов договор и« Arbeitsvorbereitung - подготовка на ра¬ ботата мг Ausführungsvorschriften - предписания за изпълнение AV (ф.) Analyse de la Valeur - (метод за) постигане иа по-голяма потребителска стойност на ново изделие ма етапа на неговото конструиране Av. (a.) Avenue - авеню, булевард, алея Av. (ф.) Avenue • авеню, булевард f «ta Avoir - кредит; влог, авоар a V. a vue (ф.), a vista (н.) - при виждане (т.с. при предявяване относно плаща¬ не на полица) a.v; (л.) (А/V) ad valorem - според стой¬ ността, адвалорно; с обявена стойност av. (a.) average - средно iw avoirdupois - маса (тегло) по английс¬ ката система от обикновени (търговс¬ ки) измерителни единици av (и.) (a.v.) arbeitsverwendungsfähig - ра¬ ботоспособен, годен за употреба А VAG (н.) Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung - Закон за посредничество за намиране на работа и за осигуряване на безработните AVAVG (н.) Arbeilsvermittlungs- und Arbeitslosenversicherungs-Gesetz - Закон 37
□а трудоустрояване и застраховане на безработните AVB (и.) AHgemeine Verfrachtungs¬ bedingungen - общи условия (правила) за фрахтуване ~ Allgemeine Versicherungsbcdingungen - об* щи условия (правила) за застраховане AVC (a.) Average Variable Costs - средни променливи (преки) разходи avdp. (a.) avoirdupois - английска система от обикновени (търговски) измерителни единици за маса; маса па тази система a vdre (ф.) a vendre * за продажба AVE (li.) Allgemeine Verbindlichkeits¬ erklärung - обща декларация за поемане на задължения « A ußen-ha n dels vereinig ung des Deutschen Eizelhandels - Външнотър¬ говско обединение на германските търговии на дребно Ave. (а., ф.)> Avenue - авеню, булевард, алея AVfg. (и.) Allgemeine Verfügung ч общо разпореждане ; AVG (il) Abfertigungsvorschriften fur den internationalen Eisenbahngüterverkehr - Предписания за обработване ла Доку¬ ментите по международния товарен жп транспорт AVI (a.) Automated Visual Inspection - автоматизирана аизуална инспекция AVIS (a.) Audio-Visual Information System - аудиовизуална информацион¬ на система AVK (н.) Allgemeine Verwaltungskosten - общи административни разходи A VL (a.) Approved Vendor List - списък на одобрените доставчици avs (a.) advise - ,,УБcдoмcтe,, (или ’'Уведо¬ мяваме11 - в телексно съобщение) Avv. (и.) Avvocato • адвокат AVwGebO (и.) Allgemeine Verwaltungs¬ gebührenordnung - Обш правилник за административните такси AW (a.) (a/w) Aclual Weight - действител¬ но тегло w AirWay - авиолиния AW (и.) Anschaffungswcrt - първоначална стойност « Aufwertung - (ревалоризация, повиша¬ ване на стойност (па валута) ~ Außenwirtschaft - външноикономичес¬ ки връзки a.W. (и.) ab Werk - франко завода (т.е. стоката се получава от помещения на доставчика) м auf Warlegcld - на временна (намалена) заплата (преди назначаване или пенси¬ ониране) . ~ auf Widerruf - до отменяне •, auf Wunsch - по желание AWB (a.) AirWay Bili - въздушна товари¬ телница, товарителница за стоков то¬ вар, превозван по въздуха AWF (н.) Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung - Комитет за икономически ефективно производство (ФР1’> > KWG (н.) Außcnwirlschaftsgcsetz - Закон за външноикономическите връзки AWOL (a.) Absent Without Official Leave - самоволна отлъчка AWS (a.) Agricultural Wholesale Society - дружество за търговия на едро със сел-- скостспански продукти AWSt (il) Ausländisches Wirtschafts- und Stcuerrccht - чуждестранно стопанско к данъчно право > > AWV (н.) Allgemeine Wirtschaftliche Verwaltung - Управление по усъгър- шепетвуване на методите за ръководс¬ тво па предприятията - Ausschuß fur wirtschaftliche Verwaltung - Комитет по разработване на рацио¬ нални методи за управление да -сто¬ панството — Auûenwirtschaftsverkehr • външноико¬ номически връзки « Auûenwirlschaftsverordnung - Наредба за прилагане на закона за външноико¬ номическите връзки — AWY (a.) AirWaY - авиолиния AwZ (il) Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit - Комисия за иконо¬ мическо сътрудничество (в Бундестага на ФРГ) . » AZ (il) Arbeitszeit - работно време ~ Arbeitszyklus - работен цикъл ; w Ausfallzeit - време на престой Az. (и.) Aktenzeichen - обозначение в дело a.Z. (и.) als Zugabe - като безплатна до¬ ба вка ~ auf Zeit - временно S ‘ AZE (il) Arbeitszeiteinheit - единица ра¬ ботно време AZH (и.) Allgemeines Zoll- und Handels¬ abkommen - Общо митническо и тър¬ говско споразумение AZO (и.) Allgemeine Zollordnung - Обща митническа наредба ~ Arbeitszeitordnung - правилник за par ботното време « - ,. AI (a.) first class - първокласен (условна обозначение за качеството и състояни¬ ето на кораби по класификацията на "Дойд’1) А$ (a.) Australian dollar - австралийски Долар ■ 38
в В (м.) Byte - байт В (a.) Bale - бала м Bid * предложение за цената (от страна на купувача) м (В/) Bill of exchange - менителница» преводен чек м Board - съвет, управление; министерство _ Bond - писмено (парично) задължение^ облигация;залог» гаранция м British - британски ~ Budget - бюджет — Buyer - купувач » "speculative low grade11 - "спекулативна в ниска степен” (условно обозначение относно кредитоспособността на фир¬ ми и съответно оценка за качеството на техни облигации по класификация¬ та на агенцията Standard and Poor) В (н.) Beitrag - вноска, членски внос ~ bezüglich - относно ~ Bildung - образование w Breite - ширина w Brief - борсов курс на ценни книжа» предлаган от продавачите, курс "про- давац; "много продавачи» няма купува¬ чи" (обозначение в борсов бюлетин); . менителница; писмо ж Buch - книга * Bund - съюз, федерация w Bundeseigentum - федерална собстве¬ ност, собственост на федералното правителство В (ф ) Balle - торба, чувал; бала» вързоп В/, (ф.) Billet a ordre г запис на заповед, полица b (м ) hit - бит b. (a.) bag • чувал, торба ~ base - основа, база ж before - преди ж book г книга ~ barn - роден . Ь (н.) bezahlt - платено; обозначение в борсов бюлетин, означаващо, чс на обявения курс са осъществени всички заявки за купуване и продаване Ь. (н.) bei • при Ь. (ф.) benefice - печалба BA (a.) Bank Acceptance - банков акцепт ж Bankruptcy Act • Закон за банкрутите ж Basic Agreement - базов контракт ~ British Airways (авиокомпания) BA (и.) Bankaktie • банкова акция ж Berufsausbildung • професионално обу¬ чение » Beschaffungsabteilung - снабдителен отдел ж (В. А.) Betriebsamt - учреждение, ведом¬ ство; кантора ж Betriebsangehöriger • принадлежащ към персонала на предприятие ~ (В.А.) Betriebsanweisung • инструкция за експлоатация ж Bodenanteil - дял в земя ж Buchungsautomat - счетоводен или ка¬ сов автомат ж Bundesamt • федерално ведомство (ав¬ тономна дирекция към федерално ми¬ нистерство) ж Bundesanzeiger - "Федерални известия" (официален вестник па германските федерални власти) В.А. (ф.) Bordereau d’Achat - бордеро за закупуване BAA (a.) British Airports Authority - Уп¬ равление на британските летища ВАА&А (a.) British Association of Ac¬ countantsand Auditors - Британска асо¬ циация на счетоводителите и ревизори¬ те BAB (n.) Bankaufsichtsbehördc - Служба за банков надзор ж üetricbsabrechnungsbogcn - ведомост за производствен отчет; фирмен отчетен формуляр ж Bundesautobahn - федерална автома¬ гистрала ВАС (ф.) Bureau Agricole Commun pour l’etudc de la conjoncture economique - Общо селскостопанско бюро (на Евро¬ пейската общност) за изучаване на ико¬ номическата конюнктура bac. (фк) baccalaureat • матура» зрелостен изпит В.Асе» (a.) Bachelor of Accountancy - ба¬ калавър по счетоводство Bach, (a.) Bachelor - бакалавър BACIE (a.) British Association for Commercial and Industrial Education Британска асоциация за търговско и промишлено образование back, (a.) backwardation - "бекуордей- шъи* (разликата между слот-цената, т.е. цената за закупуване в момента на налична стока, и цената по срочен до¬ говор за бъдещо закупуване - представ¬ лява отстъпка или добавка към цената 40
при борсови сделки - в зависимост от срока на контракта) BACS (a.) Banks Automated Clearing Service - Автоматизирана банкова раз¬ плащателна система( Великобритания) BAD (ф.) Banque Africaine de Dévelop¬ pement - Африканска банка за развитие w Banque Asiatique de Développement - Азиатска банка за развитие B.Af.D. (ф.) Banque Africaine de Développement - Африканска банка за развитие BAG (н.) Bundesanstalt für den Güterverkehr - Федерално управление на товарните превози « Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel¬ und - Großbetriebe des Einzelhandels- - ’ Федерално сдружение на - средните и големите предприятия за търговия на дребно (седалище - Кьолн) м Bundesarbeitsgericht - Федерален съд по трудови спорове bag. (a.) baggage - багаж ВАП (ф.) Banque Arabe et Internationale d'investissement- - Арабско-междуна¬ родна инвестиционна банка Baircs (м.) Buenos Aires - Буенос Айрес ВАК (н.) Bundcsaufsichtsamt für das Kreditwesen - Федерална надзорна служба за кредитното дело BAL (ф.) Boite A Lettres - пощенска кутия Bal. (a.) Balance - баланс; салдо bal. (ф.) balance - баланс ВАМ (н.) Bundesanstalt für Material¬ forschung und -prüfung - Федерално уп¬ равление за изследвания и изпитване на материалите * Bundesarbeitsministerium - Федерално министерство на труда ВАМВ (a.) Bureau of Administrative Management and Budget - Администра¬ тивно-бюджетно бюро (САЩ) BAN (н.) Bundeseinheitliche Artikel¬ numerierung - Единпо (за ФРГ) номери¬ ране на артикулите BANEXI (ф.) BANque pour I’EXpansion Industrielle - Банка за промишлено раз¬ витие Bank, (н.) Bankrott - банкрут bankey (a.) bankruptcy - банкрут BankR (в.) Bankrai - банков съвет « Bankrecht - банково право ' ' ВАО (н.) Bundcsagabenordnung - Закон за федералните такси и данъци (Австрия) ВАР (н.) Bildschirmarbeitsplatz ♦ автома¬ тизирано работно място, оборудвано с видеотерминал b. а р. (ф.) billets a payer - сметки (полици) за плащане BAQ (и.) Bundesanstalt für Quali¬ tät sforschung - Федерален институт за изследвания по въпросите на качество¬ то bar. (a.) barrel - барел (мерна единица за обем — I59 литра); варел * barrister - адвокат, който пледира b. а г. (ф.) billets a recevoir - сметки (полици) за събиране (получаване) barg, (a.) bargain - сделка Вагр. (н.) Barpreis - цена при заплащане а брой Barr, (a.) Barrel - барел (единица за обем = 159 литра); варел ~ Barrister • адвокат, който пледира BARS (a.) Bchaviourally Anchored Rating Scales - метод за оценка на работата на служителите по постигнати резултати, а нс по изразходвано време BARs (a.) Buy American Restrictions - ог¬ раничения относно вноса на чуждест¬ ранни стоки в САЩ В ARS A (a.) Billing, Accounts Receivable, Sales Analysis - фактуриране, дебитор- ни вземания, анализ на продажбите Barv. (н.) Barverkauf - продажба срещу заплащане в брой Barz. (н.) Barzahlung - заплащане в брой B.As.D. (ф.) Banque Asiatique de Développement - Азиатска банка за раз¬ витие ВАТ - (ф.) Bureau de l'Assistance Technique - Бюро за техническо съдействие (на ООН) Bauj. (н.) Baujahr - година на изграждане (производство) b. a V. (ф.) bon a vue - полица (запис на заповед), платима на виждане (т.е. при - предявяване) BAW (it.) Bundesamt für Wirtschaft - Фе¬ дерално управление по икономика (ФРГ) b.a.W. (н.) bis auf Widerruf - - ' докато ce отмени b.a.w. (и.) bis auf weiteres - до второ нареждане Ba.-Wü- (н-) Baden-Württemberg - Баден- ’ Вюртемберг (западно герман ска про¬ винция) 41
B.a.Z. (и.) Beamter auf Zeit - служител - c временен договор В В (м.) Барбадос (международен код, ут¬ върден от ISO) - . - BB (a.) Bank Book - спестовна книжка * Bearer Bonds - облигации на предяви¬ тел . м Bill Book - книгд за водене на менител¬ ниците ~ (В.В.) Blue Book - "Синя книга" (бри¬ тански сборник от официални доку¬ менти,- парламентарни стенограми и др. относно националния доход) * (b.b.) to break bulk • да започне разто¬ варването W "speculative1’ - "спекулативна" (условно- обозначение относно кредитоспособ¬ ността на фирми и съответно оценка за качеството на техни облигации по класификацията па агенцията Stand¬ ard and Poor) . В&В (a.) Bed and Breakfast - легло- и закуска BB (н.) Bankbevollmächtigter - банков пълномощник > » Besondere Bedingungen - специални ус¬ ловия (в застрахователното дело) ~ Bestellbuch - клика- за поръчки (заявки) ~ Belricbsberatcr - консултант па предп¬ риятия — Betriebsbuchhaltung - счетоводство на X предприятието w Buchungsbeleg - мемориален ордер ВВ (ф.) Banque de Belgique - Белгийска банка « Benefice Brut - брутна печалба B./b. (a.) Bales or bags - бали или торби ВЬ. (н.) Bundesbeamter - служител на фе¬ дералните власти ЬВ (н.) bezahlt und Brief - "нарежданията за продажба са изпълнени частично", т.е. предлагането е превишавало търсе¬ нето (обозначение в борсов бюлетин) Ь/b (ф.) billets de banque - банкноти BBA (a.) Bachelor of Business Admi¬ nistration - бакалавър по стопанско yn- ' равнение ~ British Bankers' Association - Асоциа¬ ция на британските банкери BBankG (н.) Bundesbankgesetz • Закон за Федералната банка ВВВ (a.) "medium grade" - "на средно равнище" (условно обозначение относ¬ но кредитоспособността на фирми и съответно оценка за качеството на тех- ни облигации по класификацията яа агенцията Standard and Poor) ВВСЕ (ф.) Banque Bulgare du Commerce Exterieur - Българска външнотърго века банка B.-Bed. (н.) Bürobedarf - канцеларски ар¬ тикули ВВЕМ (a.) Bed, Breakfast and Evening Meal - легло, закуска и вечеря BBesG (н.) Bundcsbcsoldungsgcisйz- Закон за заплащане на труда на федералните служители BBiG (н.) Berufsbildungsgesetz - Закон - за професионалното образование . BBL (a.) barrel - барел (единица за обем = 159 литра); варел ВВ1. (н.) Bundesblatt -- "Федерален вест¬ ник" (швейцарският държавен вестник) bbls (a.) barrels- - варели (особено с нефт) bbn (н.) Bundeseinheitliche Betriebs¬ nummer - единен за цялата ФРГ номер на предприятието ВЪг( (н.) Betriebsbruttotonnc - експлоата¬ ционен брутотон BBS (a.) Bulletin-Board System - система за бюлетин-борд (при която предадени по електронен път съобщения се съх¬ раняват в паметта на централен ком¬ пютър и се изпращат лак по еяектро- нен път па интересуващите се) ВС (a.) Birth Certificate - свидетелство за¬ раждане » Board of Control - контролен съвет ~ Budgeted Cost - предвидена цена (раз¬ ходи) в бюджета ... В.С. (a.) British Council - Британски съвет (организация за популяризиране в чуж¬ бина на Великобритания и на английс¬ кия език) . ~ Bulk Cargo - насипен товар > В/С (a.) Bills for Collection - сметки (или менителници) за събиране (инкасира¬ не) ВС (ф.) Balance Commerciale т търговски баланс . — Banque de Commerce - търговска банка » Benefice Commerciale - търговска пе¬ чалба „ ~ Biens de Consommation - стоки за пот¬ ребление » Bon de Caisse. - касов ордер ■; ~ Bon de Commande - заявка (поръчка) за покупка . . о ~ Bulletin de la Cote - борсов бюлетин за курсовете 42
~ Bureau de Correspondance * експеди- . торско бюро В/С (ф.) Benefices/Coutes * (отношение) . печалби/разходи, икономическа ефек¬ тивност Ъ.с» (aj blind copy - "сляпо* копие (от с писмо, изпратено на друго лице освен адресата, без знанието на последния) Ь«с.с. (a.) blind carbon copy - "сляпо11 копие под индиго (от писмо, изпратено на друго лице освен адресата, без зна¬ нието на последния) BCCL (a.) Bank of Credit and Commerce International - Банка за кредитиране и . международна търговия .♦ м Bulgarian Chamber of Commerce and Industry Българска търговско-про¬ мишлена палата BCD (a.) Barrels per Calender Day - барели (петрол) за календарен ден ■> ( ВСЕ (a.) Board of Customs and Excise ? Управление по митата и акцизите (Ве- г ликобритания) . < ВСЕ (и.) Banco Centrale Europea - Евро¬ пейска централна банка Ъсе (ф.) balance - баланс BCF (ф.) Billet de Chemin de Fer> железо¬ пътен билет I Beh. (a.) Branch - клон, филиал Bchst. (h.) Buchstabe - буква BC1 (и.) Италиански борсов индекс (на Миланската борса) ВС1 (ф.) Banque de Credit Internationale - Международна кредитна банка , BCM (a.) British Commercial Monomark * британски търговски фирмен знак BCN (a.) Business Communications Net¬ work •‘ Мрежа за делови комуникации B.C.N. (a.) British Commonwealth of Nations - Британска общност на наци¬ ите BC-Net (a.) Business Cooperation Network ; - Мрежа за сътрудничество (или коопе¬ риране) в стопанската дейност (инфор¬ мационна мрежа в Европейската ико¬ номическа общност) » Beo (и.) Banco - банка B.Comm. (a.) Bachelor of Commerce •» ба¬ калавър по търговия- ВСР (ф.) Banque Commerciale de Paris - Парижка търговска банка Bourse de Commerce de Paris - Парижка търговска борса ВСРГГ (a.) British Council for the Promotion of International Trade - Бри¬ тански съвет за стимулиране на между¬ народната търговия BCRD (ф.) Budget Civil de Recherche et Développement - граждански бюджет за Научно-изследователска и развойна дейност BD (м.) Бангладеш (международен код, - утвърден от ISO) BD (a.) (B/D) Banker’s Draft t банкова полица (трата) w (B/D) Bar Draft - дълбочина на газене (на кораб) ~ Bar Draught - засядане (на кораб) ~ (b.d.) Bills Discounted - сконтирани менителници . « B/D (a J Barrels per Day * барели (петрол) • дневно < ~ Brought Down - пренос (на счетоводна сума на следваща страница) BD (н.) Blockdiagramm - блок-схема ' BD (ф,) Barrières Douanières - митнически бариери < ' ч м Base de Données - база от данни , .. ~ Bilan Definitif » краен баланс ~ Bordereau de Deplacement - бордеро за провоз (па стока) Bd, (a,) Band - том ~ Board - съвет; управление; министерс¬ тво; комитет ~ Boulevard - булевард Bd. (н.) Blechdose - консервна кутия « Bund • съюз, федерация ~ Bündel - връзка, сноп; вързоп; чиле (прежда) Bd. (ф.) Boulevard - булевард . ' bd. (a.) bond - писмено (парично) задъл¬ жение, облигация; залог, гаранция ~ bound - оценка, установяване на стой¬ ността; граница, предел bd. (н.) bedingt - условен; донякъде, уговорка b.d, (il) bei dem (der, den) - при . ~ bis dahin - до тогава; до тук, до това ' МЯСТО м bis dato - до дата BD А (и.) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände - Федерално обе¬ динение на съюзите на работодателите BDB (н,) Bundesverband Deutscher Banken - Федерален съюз на германските бан¬ ки » BdD (ф.) Base de Données - база от данни BDE (л.) Betriebsdatenerfassung - събира¬ не (регистриране) на производствени данни 43
BDF (н.) Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs - Федерален съюз на германския междуградски товарен транспорт BDF (ф.) (B.d.F.) Banque de France (френ¬ ската национална банка) BdF (н.) Bundesministerium der Finanzen * Федерално министерство на финансите B/Dft. (a.) Banker's Draft - банкова поли¬ ца (трата) BdG (и.) Bundesgesetz - федерален закон (ФРГ) bdgt (a.) budget - бюджет BD1 (a.) (b.d.i.) Both Dates Inclusive - включително двете дати BDI (н.) Bundesverband der Deutschen Industrie - Федерален съюз на герман¬ ската промишленост BD] (ф.) Bureau de Développement Industriel - Бюро за икономическо раз¬ витие bdls. (a.) bundles - пакети, вързопи * BDM (а<) Basic Decision Model - базов модел за вземане на решения BDF (a.) Business Data Processing - обра¬ ботване на комерчески (търговски) данни BdR (ф.) Bouches-du-Rhone (френски де- партамент> на чиято територия се на¬ мира Марсилия) Bd.-Reg. (н.) Bundesregierung * федерално правителство ; BDRS (a.) Bearer Depository Receipts - бонове на приносителя BDS (н.) Betriebsdatenverarbeitungsstation - станция за обработване на производ¬ ствени данни bds (a.) boards (timber) -дъски, дървен материал м bonds • облигации ~ bundles - връзки bds. (н.) beiderseits и от двете страни; взаимно BDSG (и.) Bundesdatenschutzgesetz - Фе¬ дерален закон за защита на данните Bds.-Min.(H.) Bundesministerium - феде¬ рално министерство BDT (ф.) Bons Du Tresor - съкровищни бонове bdt. (н.) bedeutend - значителен Bdtg. (и.) Bedeutung - значение BD U (и.) Bundesverband Deutscher Unternehmensberater - Федерален съюз на германските фирмени консултанти BDV (и.) Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte • Федерално обедине¬ ние на на германските икономисти и инженери по организация ма производ¬ ството BDVT (н.) Bund Deutscher Verkaus- förderer und Verkaufstrainer - Съюз на германските специалисти по стимули* ране на продажбите и обучение на про¬ давачите BDW (н.) Bund Deutscher Werbeberater und Werbeleiter - Съюз на консултан¬ тите по рекламата и на ръководителите на рекламни служби J BdW (н.) Bund Deutscher Werbe¬ schaffenden - Съюз на работещите в областта на рекламата Bdx. (ф.) Bordeaux - Бордо BE (м.) Белгия (международен код, ут¬ върден от ISO) - ' В.Е. (a.) Bank of England - Английска банка (британската национална банка) м British Embassy - Британско посолство В/Е (a.) Bill of Entry * митническа декла¬ рация м Bill of Exchange - менителница, прево¬ ден чек BE (н.) Berichterstatter • дописник, корес¬ пондент; докладчик м Berufserfahrung - професионален опит (стаж) ~ Betriebseinheit • производствена едини¬ ца ~ Bewertungseinheit - стойностна едини¬ ца ■ » ■ ■ < « (gut) beschleunigtes Eilgut - стока (прат¬ ка) с голяма бързина BE (ф.) Biens d‘Equipement - инвестици¬ онно оборудване « Bordereau d’Escompte - дискоитово бордеро ■ • * Bureau d’Etudes - конструкторско бюро b.&e. (a.) beginning and ending - начало и край be. (и.) bezüglich - относно Bea. (и.) Beamter - чиновник» служител bear b, (h.) bearbeitet - обработен ’ beau, (ф.) bordereau - бордеро I ВЕС (a.) British Employers* Confederation - Конфедерация иа британските рабо¬ тодатели ~ Broad Economic Categories - широки икономически категории - w Business Education Council - Съвет no проблемите на обучението по бизнес 44
ВЕС (ф.) Brevet d’Enseignement Com¬ merciai - диплома за търговско образо¬ вание В. Ес. (a.) Bachelor of Economics - бакала¬ вър по икономмкс bec. (a.) because - понеже, защото, тъй като Bed. (н.) Bedarf - потребност, нужда w Bedeutung - значение ~ Bedienung - обслужване; прислуга м* Bedingung - условие, предпоставка bed. (н.) bedeutend - значителен beds, (a.) bedrooms - спални BEF (м.) Белгийски франк (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) BEF (ф.) Banque Européenne de Finan¬ cement - Европейска банка за финанси¬ ране Bef, (н.) Befähigung - правоспособност, квалификация, годност — Befehl - команда, инструкция ян Beförderung - превозване, транспорт; повишение ~ Befugnis - право, власт, компетентност Befund * констатация, резултат от из¬ следване, заключение bef. (a.) before -преди Bef.-Bed. (и.) Beförderungsbedingungen - условия за превоз Bef.-В es с hr. (н.) Beförderungsbeschrän¬ kungen - ограничения за превоз Bef.-Nachw. (н.) Befähigungsnachweis - до¬ кумент за правоспособност, за квали¬ фикация Befr. (н.) Befragung - анкета ~ Befreiung - освобождаване м Befriedigung - удовлетворение, задо- I волство Befristung - поставяне на срок Befst (н.) Beförderungssteuer - транспор¬ тен данък Bef.-Zgn. (н.) Befähigungszeugnis - свиде¬ телство за правоспособност, за квали¬ фикация Beg. (н.) Begehren - търсене; желание, искане « Beginn - начало beg. (a.) beginning • начало BegL (н.) Beglaubigung - заверка; акреди¬ тиране « Begleichung - плащане (на сметка); уреждане (на спор) begL (н.) beglaubigt - заверен, удостове¬ рен; акредитиран » begleitet - съпровождан BegL-Sch. (и.) Begleitschein - съпроводи¬ телен документ, товарителница Begr. (и.) Begrenzung - ограничаване w Begriff - понятие; представа №. Begründung - обосновка « Begrüßung - поздрав, поздравления, приветствие begr. (н.) begrenzt - ограничен w begründet - обоснован Beh. (н.) Behandlung - разглеждане, тре¬ тиране ~ Behörde - власти, ведомство BEI Вапса Europea degli Investimenti (и.), - Banque Européenne d’investissement (ф.) - Европейска инвестиционна банка bcìf. (н.) beifolgend - приложен (към пис¬ мо) Beil, (и.) Beilage - приложение, притурка heil, (н.) beiläufig - случаен, инцидентен; страничен ~ beiliegend - приложен Век. (н.) Bekanntmachung - (официално) оповестяване, публикуване Bel. (н.) Belastung * товар, натоварване; обременяване №. Beleg - документално доказателство; - оправдателен документ (в търговия¬ та), разписка мг Belegschaft - персонал, колектив ~ Belohnung - възнаграждение Bel.-Nr. (н.) Belegsnummer - номер на оправдателен документ (за направени разходи), на разписка ВЕМ (н.) Вundesemährungsministerium * федерално министерство на прехрана¬ та Bern, (н.) Bemängelung - рекламация ~ Bemerkung - забележка BEMA (а.) Business Equipment Manufacturers Association - Асоциация на производителите на организацион¬ на техника Ben. (и.) Benachrichtigung - уведомяване №. Benutzung - използване BEP (a.) Break-Even Point - точка (мо¬ мент), в която приходите от нов про¬ дукт се изравняват с разходите по ус¬ вояването му в производство ВЕР (ф.) Brevet d’Etudes Professionnelles - диплома за професионално образова¬ ние (квалификация) * Вег. (н.) Berater - консултант мм Beratung - консултация W Berechnung - пресмятане, изчисление 45
im Berechtigung - правоспособност; осно¬ вание ~ Bereich - облает, район « Bereitschaft - готовност -, ~ Bericht - доклад, отчет ~ Berichtigung - поправка на грешка, ко¬ рекция ~ Beruf - професия « Berufung - позоваване; избор, назнача¬ ване (на ръководен лост); обжалване (на присъда); свикване (па конгрес) ber. (к.) berechnet - разчетен, изчислен BERD (ф.) Banque Européenne de Reconstruction et Développement - Ев¬ ропейска банка за възстановяване и развитие l BERI (a.) Business Environment Risk Index - показател за оценка на риска в усло¬ вията за бизнес (в дадена страна) BernÛ (н.) Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst - Бернска конвекция за защита на произведенията на литературата и изкуствата (за авторските права) • û BES (a.) Business Expansion Scheme - план за разширяване на бизнеса ~ Bureau of Employment Security - Бюро за трудоустрояване и осигуряване сре¬ щу безработица (САЩ) Bcs. (Н.) Beseitigung • отстраняване « Besitz - притежание < i Besitzer - притежател > — Besoldung - заплата, възнаграждение ~ Besuch - посещение ' bcs. (н.) besondere Vorschriften - специал¬ ни предписания * besonders - особено Beseh. (и.) Beschädigung * повреждане; увреждане < « Beschaffung - снабдяване, набавяне ~ Beschäftigte - брои заети, численост на персонала -W ßeschäftigung - занимание, занятие, ра¬ бота; заетост - ■. м Bescheid - сведение, известие; осведо¬ меност; отговор (в учреждение относ¬ но решение) • . « Bescheinigung - удостоверение, разпис¬ ка Boschi, (н.) Beschlagnahme - конфискация Beschг. (н.) Beschränkung - ограничение w Beschreibung - описание BesG (и.) Besoldungsgesetz - Закон за па¬ ричното заплащане на труда Bes.-Gr. (и.) Besoldungsgruppe - категория заплащане на труда Best, (и.) Bestätigung - потвърждение w Bestand - наличност, инвентар » , 5 / w Bestandteil - съставна част, компонент м. Bestellung - поръчка м Bestimmung - определяне; предназна¬ чение; клауза BeslA. (н.) Öestellauftrag - поръчка Best.-А. (н.) Bestandaufnahme - инвента¬ ризация; установяване на състоянието на нещата ’ Best.-H. (н.) Bestimmungshafen - крайно пристанище (за стокова пратка) Bcfit.-Nr. (н.) Bestellnummer - помер на поръчката Bcs.-W. (и.) Bcsitzerwcchsel - смяна на собственика Ве(. (н.) Beteiligung - (акционерно) учас* ти е . bet. (а.) (belw.) between ч. между Betlg. (н.) Beteiligung - (акционерно) учас¬ тие - befn (a.) between * между Betr. (н.) Betrag - сума, стойност, размер, количество .. . ~ Betreff - повод; отношение " ï w Betreuung - обслужване, грижи; прид¬ ружаване - < - « Betrieb - работа, експлоатация; режим на работа; предприятие, завод ~ Betroffener - засегнато (въпросно) лице betr. (н.) betraut - поверен,, възложен . w betreffend - относна BETRO (а.) British Export Trade Research Organization - Британска научно-изсле¬ дователска организация по експортна търговия BEUC (ф.) Bureau Européen des Unions des Consommateurs > Европейско бюро на потребителските съюзи » ; г beurl. (н.) beurlaubt - в отпуск, отпускар Bev. (и.) Bevölkerung - население . * ~ Bevollmächtigter - упълномощен •• Bew. (н.) Bewährung • годност; потвърж¬ дение, утвърждаване > л, Bewässerung - напояване, иригация м Beweis - доказателство ~ Bewerber - кандидат (за служба, женит¬ ба) • < -■ - Bewertung - преценка, анализ; остой¬ ностяване; борсова котировка ~ Bewilligung - разрешение, одобрение ч BewG (н.) Bewertungsgcsetz - Закон за оценка на имуществата 46
Bcwig. (н.) Bewertung - оценка; борсова котировка; остойностяване В. Ex. (a.) Bill of Exchange - менителница, преводен чек Boz. (и.) Bezahlung - заплащане ~ Bezeichnung - обозначение ~ Bezieher - абонат; клиент, купувач ~ Beziehung - връзка, отношение * Bezug - доставяне, набавяне (на стока); повод, отношение bez (н.) bezahlt - платено; обозначение в борсов бюлетин, означаващо, че на обявения курс са осъществени всички заявки за купуване и продаване bcz. (и.) bezogen - спрямо, отнесено към ~ bezüglich - относно beлВ (н.) bezahlt und Brief - •’нареждани¬ ята за продажба са изпълнени частич¬ но”, т.е. предлагането е превишавало търсенето (обозначение в борсов бюле¬ тин) bczG (н.) bezahlt-Geld - ’‘нарежданията за закупуване са изпълнени частично” (обозначение в борсов бюлетин) bezgl. (н.) bezüglich - относно bezw. (и.) beziehungsweise - или, съответ¬ но, респективно BF (м.) Буркина Фасо (международен код, утвърден от ISO) B/F (a.) (b/f) Brought Forward - пренос (на счетоводна сума на следваща страни-, ца) B/F. (a.) Bring Forward - изтегляне за по-ранна дата BF (н.) Bßtriebsfläche - производствени площи на предприятието; обработвани селскостопански площи BF (ф.) Bailleur de Fonds - финансиращ, предоставящ капитал «и Banque de France (френската национал¬ на банка) « Banqueroute Frauduleuse - лъжлив бан¬ крут с цел измама ~ Brevet Français - френски патент ВГ. (н.) Bahnhof - жп гара ~ Brief - писмо; курс '’продава'’ (борсов курс на ценни книжа, предлаган от продавачите); менителница Ь.Г» (л.) bona fide - на доверие BFA (н.) Bundesauskunftstcllc für den Außenhandel - Федерално информаци¬ онно бюро по външна търговия BIAI (н.) Bundcsstelle für Auöenhan- / disinformation - Федерална служба за външнотърговска информация В FCE (ф) Banque Française du Commerce Exterieur • Френска външнотърговска банка BFE (a.) Buyer-Furnished Equipment - оборудване, предоставяно от купувача BFEC (a.) British Food Export Council - Британски съвет по износ на хранител¬ ни продукти BFH (п.) Bundesfinanzhof - Федерално финансово управление BFI (ф,) Banque de Financement Industriel - Банка за индустриално финансиране BFIO (н.) Büro für Führungskraftc zu Internationalen Organisationen - Бюро за набиране na ръководни кадри за международни организации , Bfk (н.) Briefkasten - пощенска кутия BFM (и.) Bundesfinanzministerium - Феде¬ рално министерство на финансите ч Bfin. (и.) Briefmarke - пощенска марка bfn (и.) (b.f.n.) brutto fur netto - бруто за Исто bfn (и.) belgische Francs-белгийски фран--. кове BFS (a.) Basic Feasible Solution - базово осъществимо решение; опорен план BfS (н.) Büro für Standardisierung - бюро за стандартизация BFStr. (и.) Bundesfernstraße - федерално шосе (първостепенен път във ФРГ) BfW (н.) Bundcsstelle fur Warenverkehr -j Федерално управление на товарообо¬ рота b/fwd (a.) brought forward - пренос (на счетоводна сума На следваща страни"-, па) BG (м.) България (международен код, утвърден от ISO) BG (a.) British Government - Британското правителство . В/G (a.) Bonded Goods - стоки на склад в ми гни пата BG (и.) BeratungsgcscUschafl - консултан¬ тско дружество ~ Berufsgenossenschaft - професионално сдружение ~ Börsengesetz - Закон за борсите и бор¬ совите операции ~ Bundesgebiet - територия на ФРГ ~ Bundesgcrichl - федерален съд ~ Bundesgesetz - федерален закон . BG (ф.) Boutique de Gestion - "Бутик по управление” (подпомагащ младите предприемачи в създаването и управ¬ лението па собствени фирми) 47
Вя. (н.) Berufsgenossenschaft • съюз на предприемачи м Bogen - (печатна) кола м Burger - гражданин bG (н.) bezahlt und Geld > ^нарежданията за закупуване са изпълнени частично'1, т.е. търсенето е превишавало предлага* нето (обозначение в борсов бюлетин) bg. (a.) bag • торба, чувал BGA (н.) Bundesverband des Deutschen Grob- und Außenhandels - Федерален съюз на германската търговия на едро и външна търговия BGB (н.) Bürgerliches Gesetzbuch - Граж¬ дански кодекс Bgb. (н.) Bergbau - минно дело BGBl, (н.) Bundesgesetzblatt • "Държавен вестник” (във ФРГ, Австрия, Швейца¬ рия) BGC (a.) Bank Giro Credit - банков превод за безкасово разплащане BGH (н.) Bundesgerichtshof - Федерален съд bght. (a.) bought - (за)купен BGL (м.) Български лев (международен код, утвърден от ISO) Bgl. (н.) Beglaubigung - заверка ~ Begleitung - придружаване, съпровод bgl. (н.) bürgerlich - граждански, цивилен; буржоазен; от средна ръка, обикновен, скромен Bgld. (н.) Bargeld - парк в брой Bgm. (н.) Bürgermeister - кмет Bgr. (н.) Begründung - обосновка hgrzt. (н,) begrenzt - ограничен bgs. (a.) bags - торби, чували bgt. (a.) bought - купено Bgw. (н.) Bergwerk • рудник, мина ВН (м.) Бахрейн (международен код, ут¬ върден от ISO) ВН (а.) (В/Н) Bill of Health - медицинско свидетелство; санитарен (карантинен) сертификат B’ham (a,) Birmingham - Бирмингам (ан¬ глийски град) ВНС (a) Bank Holding Company - банкова холдингова компания ВНЕ (ф.) Banque Hypothécaire Européenne - Европейска ипотекарна банка Bhf (и.) Bahnhof - жп гара BHI (и.) Bank für Handel und Industrie • търговско-промишлена банка Bhm. (a.) Birmingham - Бирмингам BI (м<) Бурунди (международен код, ут¬ върден от ISO) Bl (a.) Bond of Indemnity • гаранционно писмо B.I. (и.) Вапса d'Italia - италианската на¬ ционална банка BI (ф.) Brevet d’Invention - авторско сви¬ детелство за изобретение ~ Brevet Industriel - промишлен патент BIAC (a.) Business and Industry Advisory Commission - Съвещателна комисия по бизнес и индустрия (на OECD) BIB (н.) Bundesinstitut für Bevolke- rungsforschung - Федерален институт за демографски изследвания (ФРГ) bib. (ф.) bibliothèque - библиотека BIBOR (a.) Bahrain InterBank Offered Rate - Бахрейнски междубанков лихвен про¬ цент по отпускани кредити BIC (a.) Bank Identifier Code - банков идентификационен код ~ Business Information Center • център за бизнес-информация BIC (ф.) Benefices Industriels et Commerciaux - промишлени и търгов¬ ски печалби ~ Bureau International de ta Chaussure et du Cuir - Международно бюро по обувна и кожарска промишленост л* Bureau International des Conteneurs - Международно контейнерно бюро BICARSA (a.) Billing, Inventory Control, Accounts Receivable, Sales Analysis * фактуриране, следене на запасите, де¬ биторки вземания и анализ на продаж¬ бите BICC (а.) Вете International Copyright Convention - Бернска международна кон-« венния за защита на авторското право В1СС (ф.) Bureau International des Chambres de Commerce - Международ¬ но бюро на търговските палати BICE (ф.) Bureau d'information de la Communauté Européenne - Информаци¬ онно бюро на Европейската общност BICEMA (a.) British Internal Combustion Engine Manufaktures’ Association • Бри¬ танска асоциация на производителите на двигатели с вътрешно горене BICI (ф.) Bureau International du Commerce et de l'industrie - Междуна¬ родно бюро за търговия и индустрия BID А (ф.) Bureau International des Droits d’Auteurs - Международна агенция по авторско право , 48
BIDAC (a.) Bindings and Acceptances committee - Комитет за регулиране на пазарното предлагане и търсене (в Ев¬ ропейската икономическа общност) BIDS (a.) British Institute of Dealers in Securities - Британски институт на ди¬ лърите на ценни книжа BIE (ф.) Bureau International des Expositions - Международно бюро за изложби BIFU (a.) Banking, Insurance and Finance Union - Профсъюз на банковите, заст¬ рахователните и финансовите служите¬ ли (Великобритания) ВП (ф.) Banque Internationale d’inves¬ tissement - Международна инвестици¬ онна банка ВИСС (ф.) Bureau International d’Informa¬ tion des Chambres de Commerce - Меж¬ дународно информационно бюро на търговските палати BîL (н.) Bilanz - баланс bill, (ф.) billctt - билет; банкнота ’ BiL-W. (н.) Bilanzwert - балансова стой¬ ност BIM (а.) British Institute of Management * Британски институт по мениджмънт (стопанско управление) bim. (и.) bimestre - двумесечен период ~ bimestrale - двумесечно BIN (ф.) Bureau International der Normalisation - Международно бюро по стандартизация • ■ BINA (ф.) Bureau International de Normalisation de Г Automobile - Между¬ народно бюро за стандартизация в ав-» томобилостроснето biog. (a.) biography «- биография BIP (и,) Bruttoinlandsprodukt - брутен вътрешен продукт BIPE (ф.) Bureau d’information et de Previsions Economiques - Бюро за ико¬ номически информации и прогнози В1РМ (ф.) Bureau International des Poids et Mesures - Международна агенция за теглилки и мерки BIR (a.) Board of Inland Revenue - Данъш но управление (събира преките данъци върху доходите и капиталите във Вели¬ кобритания) BIRD (ф.) Banque International pour la Reconstruction et le Développement - Международна банка за възстановява¬ не и развитие (Световната банка) BIRBI (ф.) Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle - Обединени международ¬ ни бюра за охрана на интелектуалната собственост BIS (a.) Bank for International Settlements - Банка за международни разплащаиия BIS (н.) Büro-Informationssystem * учреж¬ денска информационна система bis!, (н.) bislang - до сега bisw. (и.) bisweilen - от време на време, понякога BIT (и.) Borsa Intemazionale del Turismo - Международна туристическа борса (в Милано) BIT (ф.) Bureau International du Travail - Международно бюро по труда BIZ (н.) Bank für Internationalen Zahlungsausgleich - Банка за междуна¬ родни разплащаиия •• - *• biz (a.) business - бизнес BJ (м.) Бенин (международен код, утвър¬ ден от ISO) BJ. (и.) Baujahr - година на построяване или производство ВК (и.) Bankkonto • банкова сметка ~ Berufskrankheit професионално забо¬ ляване w Bctriebskontrollc - производствен кон¬ трол; технически контрол Bk. Bank (а,, и.) • банка bk (м.) "Прекъсвам" (в телексно съобще¬ ние) bk. (a.) back • назад, обратно w backwardation - "бскуордсйигьи11 (раз- 41 ликата между спот-цсиата, т.е. цената за закупуване в момента на налична стока, и цената по срочен договор за бъдещо закупу ване - представлява от- ì стъпка или добавка към цената при борсови сделки в зависимост от срока на контракта) ~ block - блок « book • книга ' ' ВКА (н.) Bundeskanzleramt * федерално канцлерство ~ Bundcskarlellamt - Федерална картелпа служба (за борба; с монополизма > икономиката) < ~ Bundcskriminalamt - Федерална крими¬ нална служба 1 BKartА (к.) Bundeskartellamt - Федерална картелпа служба (за борба с монопо¬ лизма в икономиката) 4в Многоезичен речник 49
Bk.-Bed. (н.) Bankbedingungen ~ банкови условия bkble (a.) ’bookable • поръчваем, който може да се поръча bkey. (a.) bankruptcy - банкрут, несъсто¬ ятелност Bkg. (a.) Banking ~ банково дело « Booking - - купуване на билети; резерва¬ ция « Bookkeeping - счетоводство bkg. (a.) breakage - счупване bkge. (a.) breakage . - авария, повреда, счупване . Bk.-Guth. (н.) Bankguthaben - банкови авоари BkHG (н.) BahkhaFtungsgesetz - Закон за.' отговорността на банките Вк.-К. (и.) Bankkonto - банково конто Bk.-Kr. (м.) Bankkredit - банков кредит Bkm. (н.) Bekanntmachung - оповестява¬ не, публикуване, официално обявяване- BKN (и.) Betriebskostennachweis - доказ¬ ване (документиране) на експлоатаци¬ онните (или производствените) разхо¬ ди . bkpg (a.) book-keeping - счетоводство bkrpl. (a.) bankrupt -. фалирал длъжник, длъжник в несъстоятелност bkt (a.) bracket - скоба В/L (a.) (BL, Ь/i.) Bill of Lading - коноса¬ мент > BL (н.) Betriebsleitung - .ръководство на предприятието ~ Betriebsstofflager - склад за горивни материали • ~ Büroleiter - ръководител на офис (кан¬ тора) . . В/L (ф.) Belgique/Luxcmbourg - Белгия и Люксембург , • BI. (н.) Blatt - вестник, бюлетин; лист (хартия) - . Blei - олово — Block - блок . bl. (a.) bale - бала » barrel - барел (мерна единица за вмес¬ тимост); варел ч ■и bilateral - двустранен .. w bill - сметка, фактура; менителница blading (а.) (В/Lading) Bill of Lading - . коносамент . . < Bldg, (a.) Building - сграда . BLEU (a.) Belgium-Luxemburg Economic Union . г Белгийско-Люксембургски икономически съюз , big. (a.) building - сграда big. (н.) beiliegend - приложен (фактура н Др.) . DLIC (ф.) Bureau de Liaison des Industries du Caoutchouc (de la CEE) - Координа¬ ционно бюро на каучуковата промиш¬ леност в ЕИО > blk. (a.) black - черен « blank - празен, празно място; блапхов » bulk - насипен (за товар), неопакован; за масово потребление (стока) BL-Кг. (н.) Blankokredit - бланков кредит Bil (н.) Ballen - бали bile (ф.) bouteille - бутилка Bln. (н.) Berlin - Берлин Bl.-Nr. (н.) Blaltnummer - лист № . BLS (а.) Bureau of Labor Statistics - Бюро по трудова статистика (към Министер¬ ството на труда на САЩ) bls. (a.) bales - бали, денкове, вързопи м barrels - бурета, варели; барели (едини¬ ца за обем = i59 литра) Bl.-Schr.(H.) Blockschrift - шрифт само с главни букви < . > bltn (ф.) bulletin - бюлетин ; .- , Blvd, (ф.) Boulevard - булевард BLWU (н.) Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion - Белгийско-Люксем¬ бургски икономически съюз BLZ (н.) Bankleitzahl - кодов номер па банка . . .. ВМ (a.) Bench Mark - опорен статисти¬ чески показател (служещ като основа за съпоставяне на други, приблизител¬ ни данни); програма за измерване на производителността на компютри w Bill of Materials - спецификация на материалите (необходими за строи¬ телството . на обект или за производс¬ твото на изделие) . . , В.М. (a.) British Manufactured - британско производство . ВМ (н.) (В.М.) Bundesministerium . - феде¬ рално министерство Вт (н.) Baumuster • образец, прототип b.m. (л.) brevi mani - на бърза ръка, по късата процедура ВМА (a.) British Manufacurers' Association - Асоциация на британски¬ те производители ВМА (н.) Bcschaffungsmarktanalyse - ана¬ лиз на снабдителния пазар ., w Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnunß - Федерално министерс¬ тво на труда и социалния ред 50
ш Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten - Федерално минис¬ терство на външните работи (Австрия) BMAS (н.) Bundesministerium für Arbeit und Soziales - - Федерално министерство на труда и социалните грижи (Австрия) B.M.D. (a.) Births, Marrages and Deaths - раждания, сватби и смъртни случаи BMELF (н.) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - ' Федерално министерство на прехрана¬ та, селското и горското стопанство • - BMF (н.) Bundesministerium der Finanzen - Федерално министерство на финанси¬ те г BMf.H.u.V/н.) Bundesministerium für Handel und Verkehr - Федерално ми¬ нистерство на търговията и транспор¬ та (Австрия) BMFW (н.) Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen - Федерално министерство на икономиката и фи¬ нансите BMI (н.) Bundesministerium- des Innern - Федерално министерство на вътрешни¬ те работи BMJ (н.) Bundesministerium der Justiz - Федерално министерство на правосъ¬ дието Bmkg. (н.) Bemerkung - забележка BMN (a.) British Merchant Navy - британ¬ ски търговск флот ’ BMP (н.) Bundesministerium -für das Post- und Fernmeldewesen - Федерално ми¬ нистерство на съобщенията - BMRB (a.) British Market Research Bureau - Бюро за изследване па британския пазар , ' BMS (ф.) Bulletin Mensuel de Statistique - Месечен статистически бюлетин R.M.S.E. - (a.) Baltic Mercantile and- Shipping Exchange - Балтийска търгов- ско-спедиционна борса (в Лондон) BMSR (н.) Betriebsmessung, Steuerung und Regelung - измерване, управление и ре¬ гулиране на производствените процеси ВМТ (а.) Basic Motion Time (study) - "време за основните движения" (мстод- за нормиране на работата чрез измер¬ ване на времето, необходимо за извър~ шванс на нейните съставни операции) BMTS (a.) Basic Motion Time Study - -¬ изучаване на основните трудови движе¬ ния (операции); система от нормативи за разход па време за - основните трудо¬ ви движения BMV (н.> Bundesministerium für Verkehr - Федерално- министерство на транс¬ порта BMVtdg (н.) Bundesministerium für Verteidigung -- Федерално министерст¬ во на отбраната • J BMW (н.-) Bayerische Motorenwerke - Ба¬ варски моторни заводи (автомобилос- троителна фирма) » Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung - Федерално- министерство на науката и изследванията (Австрия) BMwA (и.) Bundesministerium - für wirtschaftliche Angelegenheiten -- Феде¬ рално министерство на икономиката (Австрия) BMWBI, (н.) Ministerialblatt - - des Bundesministeriums der Wirtschaft - "Бюлетин на Федералното министерс¬ тво па икономиката" (ФРГ) BMWi (н.) Bundesministerium - für Wirtschaft - Федерално министерство на икономиката BMWo (н.) - Bundesministerium für- Wohnungsbau - Федерално министерс¬ тво на жилищното строителство BMZ (и.) Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit - Феде¬ рално министерство за икономическо сътрудничество (ФРГ) BN (a.) Bank-Note - банкнота BN (н.) Baumustcr-Nummcr - номер на образеца (прототипа) ~ Betriebsnorm -- заводска нормала; за¬ водска - норма м Belricbsnummcr - заводски (фабричен) номер BN (ф.) Bene Псе Net- - чиста печалба ш Bibliothèque Nationale - - - Национална библиотека » Bureau de Normalisation - бюро по стандартизация bn (a.) been - бил (минало време на гла¬ гола be) « - billion - милиард - - • м BNB (ф.) Banque Nationale de Belgique - Белгийска национална -банка BNC (ф-) Benefices Non Commerciaux - - печалби от нетърговска дейност ' BNCI (<ф.) - Banque Nationale - pour le Commerce cl l'industrie - Национална ' банка за търговия и промишленост 51
BND (ф.) Benefices Non Declares - недек¬ ларирани доходи BNDE (ф.) Bureau National des Données Economiques - Национално бюро за икономически данни BNEC (a.) British National Export Council n Британски национален съвет по износа BNIST (ф.) Bureau National de l’infor¬ mation Scientifique et Technique - Наци¬ онална служба за научна и техническа информация BNL (и.) Banca Nazionale del Lavoro л Национална банка на труда BNP (н.) Bruttonationalprodukt - брутен национален продукт BNP (ф.) Banque Nationale de Paris • Па¬ рижка национална банка BNS (a.) Buyer(s) No Sellcr(s) - има купу¬ вач^), няма продавач(и) (забележка в борсов бюлетин) BNS (ф.) Banque Nationale Suisse - Швей¬ царска национална банка ВО (м.) Боливия (международен код, ут¬ върден от ISO) ВО (а.) (В/O) Branch Office - филиал * Buyer’s Option - опция на купувача, по избор на купувача ш Broker's Option - опция на брокера, no избор на посредника В/O (a.) Brought Over - пронос (на счето¬ водна сума на следваща страница) ВО (и.) Bankordnung - банков правилник м Benutzungsordnung - правилник за из¬ ползване i ~ Betriebsordnung - правилник за експло¬ атация м Börsenordnung - борсов правилник ВО (ф.) Bulletin Officiel - Официален бю¬ летин Ъо (л.) brutto * бруто 1 Ь.о. (и.) bis oben - до горе « bis oberhalb - до повече от, до горната страна на..» ВО АС (ф.) Bulletin Officiel des Annonces Commerciales - Официален бюлетин за търговски обяви ВОСЕ (a.) Board Of Customs and Excise - Управление за митата и акцизите (Ве¬ ликобритания) BOD (ф.) Bulletin Officiel des Douanes - Официален бюлетин на митниците BöKap (и ) Börsenkapital - борсов капитал BorsG (м.) Börsengesetz- Закон за борсите В. of Е. (a.) Bank of England (британската национална банка) В of T (a.) Board of Trade - Министерство на търговията (Великобритания - бив- . то; сега DTI) ВО J (a,) Bank of Japan - японската наци¬ онална банка BOM (a.) Bill of Materials - спецификация на материалите (необходими за строи* телството на обект или за производст¬ вото на изделие) BOP (a.) Balance Of Payments - платежей баланс BOPI (ф.) Bulletin Officiel de la ProprieLe Industrielle - Официален бюлетин. no индустриална собственост bor (a.) borough - квартал, район; град BOS (н.) Bcgriffsordnungssystcm - система за подреждане на понятията, класифи¬ кационна система BOSP (ф.) Bulletin Officiel Prix et Salaires - Официален бюлетин за пените и зап-, латите ВОТ (а.) (ВоТ) Board Of Trade - Минис¬ терство на търговията (Великобрита¬ ния - бившо; cera DTI) w BOughT - закупено ~ Build-Operate-Transfer - построй, експ¬ лоатирай, предай (форма на сътрудник чество) ВОТ (и.) Buoni Ordinari del Tesoro - обик¬ новени съкровищни бонове . • ВОТ (ф.) Bulletin des Operations sur Titres - Бюлетин за операции с ценни книжа (борсов бюлетин) bot. (a.) bottle - бутилка bot. (ф.) ballot - малка бала, вързоп . ВОТВ (a.) British Overseas Trade Board - Британски съвет за външна търговия Boul, (ф.) Boulevard - булевард BP (a.) Bellow Proof - брах ... w (В/P) Bill of Parcels - фактура, сметка «w (bp., b.p.) BirthPlace - място на раждане ~ (b/p.) Blue Print - копне (под индиго) British Patent - Британски патент • British Petroleum (британска петролна компания) . B.P. (a.) Basic Point - базов пункт В/P (a.) (BP) Bills Payable - сметки (или полици) за платане BP (н.) Betricbs(abgabe)prcis - фабрично- заводска цена ~ Buchprüfer - финансов ревизор « Buchprüfung - финансова ревизия м» Bundespatent - патент на ФРГ « Bundespost - Федерална поща ВР (ф.) Boite Postale - пощенска кутия 52 I
iv Brevet Professional » свидетелство (дип¬ лом) за професионална квалификация (правоспособност) * В.Р. (ф.) Bon Pour - валиден за; на - стой¬ ност ... (при чекови формуляри -- пред¬ ! хожда паричната сума в цифри) ЪР (н.) bezahlt Papier - ''нарежданията за продажба са изпълнени частично”, т.е. предлагането е превишавало търсенето (обозначение в борсов бюлетин) ВРА (ф.) Benefice Par Action - печалба за акция ■ 1 г . ■ BPatGer. (н.) Bundespatentgericht - Феде¬ рален патентен съд ВРС (a.) British Productivity Council - -Бри¬ тански съвет по - въпросите на произво- ■ дителността • > , . - • b.p.d. (a.) barrels per day - варели (нефт) * дневно ' : д ВРЕ (a.) Business Per Employee - стопанс¬ ки резултати (оборот) за служител * ’ (зает) - B.P.F. (ф.) Bon Pour ... Francs - - - за ... ’ франка (стойност на ценна книга) bpl. (a.) birthplace - място на раждане ВРО (a.) British Post Office -- Британска пощенска служба - - • ВРР (ф.) Billet -Payable au Porteur - полица на заповед на приносителя ВРРВ (ф.) Banque de Paris et des Pays-Bas - Парижка и Холандска банка - BPr. (и.) Betriebsprüfung -- заводско (про¬ изводствено) изпитване; експлоатаци¬ онно изпитване . BQA (a.) British Quality Association - Бри¬ танска асоциация по качеството bque (ф.) banque - банка м banque - буре ' Д ' BR (м.) Бразилия (международен - код, утвърден от ISO) BR (a.) Bank Rate - -- банков курс, сконтов' процент * Book of Reference - - справочник — British Rail - Британски железници * Brokerage Firms - посреднически фирми B/R (a.) (BR) Bills Receivable - сметки (или менителници) - за получаване (събиране) BR (н.) Baureihe - конструктивен - -ред, типов ред, - серия ~ Betriebsrat - Съвет на работниците (и служещите) » предприятието > Betriebsregcln - правила за експлоатация Br. (a.) Branch - отрасъл; филиал British - британски - ~ Brother - брат г Вг (н.) Brief -- борсов курс на ценни книжа, предлаган от продавачите, курс - "про¬ дава”; менителница Вг. (н.) Branche - бранш, отрасъл - ~ Brauerei - пивоварна » Breite - ширина = мг Brennstoff - гориво мг Brief --писмо « Bruder - брат b.R.(H.) bitte Rücksprache - моля за съв- < местно обсъждане (преговаряне) Ъг. (л.) brutto - бруто . ’ • br. (a.) brown- - -кафяв Ьг. (н.) braun - кафяв (цвят) - . : ~ Bruttogewicht - бруто тегло Ьг. - (ф.) brevete -- патентован; дипломиран ~ broche - броширан, подшит BRAEC (ф.) Bureau de Recherche et d’Action Economiques - Изследовател¬ ско бюро за съдействие на икономичес¬ кото развитие . breh. (a.) branch - клон, филиал; отрасъл BRD (и.) Bundesrepublik Deutschland - Фе¬ дерална република Германия < Brd. (a.) Board - съвет; управление; ми¬ нистерство; комитет Ъ.гсс. (a.) bills receivable * - сметки (или полици) за събиране ■ brev. brevet (ао ф.), brevetto (и.) - диплом; патент ’ ■ Br.-G. -(н.) Bruttogewicht - брутно тегло BRGM- .(h.) Bundesrepublik-Gebrauchs¬ muster -- полезен образец, регистриран във ФРГ • BRH (н.) Bundesrechnungshof - Федерал¬ на сметна палата (ФРГ) BRI- (ф.)- Banque de Reglements Inter¬ nationaux - Банка за международни разплащания 1 Brit, (a.) Britain - Британия - ' • ' » British - британски bri. (a.) barrel - барел, варел (единица за обем -= - 159 - 'Литра) - Brls. (a.) Barrels - барели; варели br.m. (л.) brevi mani - на бърза ръка, по късата процедура - ■ • Bro (a.) Brother - брат Bros, (a.) Brothers -- братя (в име на фнрма) brot.fwd. (a.)- brought forward - пренос (на счетоводна сума на следваща страница) BRS (a.) British Road Services - - Британска пътна служба ■ BRTBruttorcgisterton (a.), Bruttoregisler- tortne (и.) - - бруторегистър тон ' brt. brutto (л.) - brut (ф.) - бруто, брутен 53
Brtkm (н.) Bruttotonkilometer - брутотон- ки пометь р Brûa (и.) (Br.ü.a.) Breite über alles * габа¬ ритна ширина brunch (a.) breakfast + lunch - късия солидна закуска Br.-W. (н.) Briefwechsel - кореспонденция BS (а.) (В/S) Balance Sheet - счетоводен баланс w (B/S) Bill of Sale - договор за покупко- продажба, документ за прехвърляне на собственост ~ British Standard * британски стандарт * Building Society - строително дружест¬ во B/S (a.) (BS) Both Sides • от двете страни BS (н.) Bctricbsschutz - заводска охрана ~ Buchungsstelle - счетоводен пункт Bs. (н.) Besitz - притежание Besitzer - притежател b.S, (и.) beide Seiten - двете страни bs. (a.) bags - чували, торби ~ bales - бали, денкове ~ boxes - сандъци, кутии BSA (a.) Below Safety Allowance - под допустимото равнище на безопасност BS АО (н.) Betriebsschutzanordnung - пра¬ вила (наредба) за охрана на предприя¬ тие BS В (h.) Betrieb mit staatlicher Beteiligung - частно предприятие c държавно участие BSC (a.) Bethlehem Steel Corporation (аме¬ рикански металургичен концерн) « British Steel Corporation - Британска стоманодобивна корпорация bsc. (a.) basic - основен Bsc h г. (и.) Beschränkung - ограничение ■» ~ Beschreibung - описание bad. (и.) besonders - особено BS ЕС (ф.) Brevet Supérieur d’Enseignement Commercial - диплома за виеше търгов¬ ско образование BSGDG (ф.) В re vele Sans Garantie Du Gouvernement - пате и това по без гаран¬ ция па правителството bsh. (a.) bushel - бушел (единица за вмес¬ тимост = 35,2 литра) BS1 (a.) British Standards Instutution - Бри¬ тански институт по стандартизация RSIE (ф.) Budget Special d’investissement et d’Equipement - специален бюджет за инвестиции и оборудване BSK (я.) Banksparkasse - спестовна хаса ~ Betriebssparkasse - спестовна каса на предприятие BSL (и.) Bundesverband Spedition und Lageret - Федерален съюз по експедира¬ не и складово дело Bs/L (a.) Bills of Lading - коносаменти» товарителници BSP (a.) Business Systems Planning * пла¬ ниране на стопански системи (за биз¬ нес) I BSP (н.) Bruttosozialprodukt - брутен со¬ циален продукт Bsp. (н.) Beispiel - пример bsph. (н.) beispielhaft - примерен Bspr. (н.) Besprechung - съвещание, об¬ съждане bspw. (и.) beispielsweise - примерно BSR (a.) Basic Service Rate - Базова тариф¬ на ставка (за корабния превоз па кон¬ тейнери) BSS (aj British Standard Specification - технически условия (спецификации) според британския стандарт В/St. (a.) Bill of Sight - полица ,еиа вижда¬ не11 (платима при предявяване) BSt (и.) Beschaffungsstelle - снабдителен пункт ~ Bundesstelle - федерална служба BStBl, (н.) Bundcssteuerblatt - бюлетин на Федералната данъчна служба Bs(g. (н.) Bestellung - поръчка; поръчение, известие _ Bestimmung - нареждане, постановле¬ ние; точка, клауза; определяне, опре¬ деление; предназначение BStGB (н.) Bundesstrafgesetzbuch - Феде¬ рален наказателен кодекс (ФРГ) Bstlg. (и.) Bestellung - поръчка, поръчение; известие Heilig, (н ) Bestellung - поръчка, поръче¬ ние, известие bstrgds (a.) best regards - МС уважение11 (или ”С поздрави11 - в телексно съобще¬ ние) ВТ (м.) Бутан (международен код, утвър¬ ден ат ISO) ВТ (a.) (b.t.) Berth Terms - кейовн нравила (т.е. пристанищни правила за товарене или разтоварване на кораби) ~ British Telecom (британската държавна компания по далекосъобщения) <• Board of Treasury » Управление на държавната хазна (Великобритания) В/Т (a.) British Tariffs - британски тарифи ВТ (н.) Bauteil - Детайл; градивен елемент м Bedarfsträger - потребител, консуматор ~ Betriebsteil - заводски сектор (цех) 54
ВТ (ф.) Brevet de Technicien -■ диплома за техник Bt (ф.) Billet - банкнота; полица; билет ht. (a.) bought - куппно a brought - пренездно (за сума - на (след¬ ваща страница) bt (н.) Baumwolle-Typ - влакно от памучен тип ВТВ (н.) Branchentelcfonbuch - браншов (ведомствен) телефонен указател ВТЕ (и.) Buoni del Tesoro in Euroscudi - съкровищни бонове в екю * ВТЕ (ф.) Bureau des Temps Elémentaires - н op миро въч н o бюро Bte. (ф.) Breveté - дипломиран; патенто¬ ван . . z:. bt.fd. (a.) brought forward - -пренос (ма счетоводна сума на следваща страни¬ ца) - ' . bth. (a.) bath(room) - баня Btkm (н,) Bruttotonnenkilometcr - бруто- тонкилометри bü. (a.) bottle -- бутилка BTN (a.) Brussels Tariff Nomenclature - Брюкселска тарифна номенклатура (класификация на всички стоки, които са обект на международна търговия, с цел да се стандартизирати унифицират митническите тарифи в различните страни) - bto. (н.) brutto - бруто ' ВТР (и.) Buoni del Tesoro Poliennali - дългосрочни съкровищни бонове с ня¬ колкогодишен падеж ВТР (ф.) Batiment et Travaux Publics ■ - строителство и обществени мероприя- - тия . Btr. (н.) Betrag - стойност, количество, размер — Betreff - повод, отношение * Betrieb - ■■- предприятие BTS (ф.) Brevet de Technicien Supérieur - диплома за виеше техническо образо¬ вание ВТТ (ф.) Bourse du Travail Temporaire - трудова борса за временна работа > Btt (ft.) Bruttogewicht - тегло бруто btto (л.) brutto - бруто ! ‘ BTU (a.) Board of Trade Unit - организа¬ ционна единица на Министерството на търговията (Великобритания - бившо; сега DTI) • ■ , « British Thermal Unit - британска топ¬ линна единица Blx (н.) Bildschirmtext (германска вмдео- информационна система) BU ■ (a.) (B/U) Back-up - резервен, дубли¬ ращ; архивен BÙ (и.) BoUeGno Ufficiate - Официален бюлетин BU (н.) Berufsunfähigkeit - неспособност за упражня ване на професия (вследст¬ вие на злополука) . t — Betriebsunfall - трудова злополука • м Bruttoumsatz - брутен оборот, брутни продажби ■ ■ Bu (н.) Buchstabe - буква ' Bn. (ф.) Bureau - бюро, офис, ■ кантора; отдел; управление bu, (a.) bushel - бушел (мярка за обем ’ = 35,2 литра) ’ ВиВ (и,) Buch- und Betriebsprüfung - про¬ верка на (счетоводната) отчетност и на дейността на предприятието >• Buba (н.) Bundesbahn - Федерални желез¬ ници (ФРГ) . ' w Bundesbank - Федерална банка (на ФРГ) ' BuBI. (и.) Bundesblatt - Федерален бюле¬ тин (Швейцария) Buchh. (н.) Buchhalter - счетоводител ~ Buchhaltung - счетоводство Buchst, (и.) Buchstabe - буква BÛ (и.) Berner Übereinkunft (zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst) - Бернско международно споразумение (за защита ■ на авторското право в об¬ ластта на литературата и изкуството) BQ. (н.) Büro - бюро ' BUE (ф.) Banque de PUnion Européenne - Банка на Европейския съюз > Büa (il) Breite über alles • - габаритна ши¬ рина . В.и.Е. (н.) Berichtigungen und Ergän¬ zungen - поправки и допълнения BûMa (н.) Büromaschine - канцеларска машина < Bürg, (н.) Bürgschaft - гаранция, поръчи¬ телство ■ 1 BU1T (ф.) Bureau de l'Union Internationale des Telecommunications - Бюро на Международния съюз по далекосъоб¬ щения • ■ bui. (a.) (bull.) bulletin - бюлетин Bulg.Bulgaria (a.) - Bulgarien (н.)- Bulgarie • (ф.) - България ■ - bulg. ■ bulgarian (a.) - -■ bulgarisch (н.) - bulgare (ф.) - български ' Bull, (н.) Bulletin - бюлетин 55
Buhec (ф.) Bulletin technique - технически бюлетин BuMa (h.) Buchungsmaschine - счетовод¬ на машина BUP (н.) Bargeldumsatzplan « план за ка¬ совия оборот b.u.R. (н.) bitte um Rücksprache - моля за съвместно- обсъждане (преговаряне) bus. (a.) bushel - бушел (мярка за обем = 35,2 литра) . ’ . » business - бизнес, делова дейност; сдел¬ ка; предприятие Busbf. (н.) Busbahnhof - автогара bush, (a.) bushel - бушел (мярка за обем —- 35,2 литра) ‘ BUSI (н.) Börsenumsatzsteuer - данък вър¬ ху оборота от борсови операции b.u.v. (п.) - beschlossen und verkündet - ре¬ шено и оповестено h В/V (a.) (BV) Book Value - балансова стой¬ ност, стойност по счетоводните книги BV (и,) Bauvorschriften - строителни предписания и правила . * Betir’ebsvorstand - заводско ръководство BV (ф’) Bureau Veritas - "Бюро Веритас" (френската национална компания - за регистриране и класифициране на ко- раби,аналогична на- британската "Лойд") ‘ ; BVB (и.) besondere Vertragsbedingungen -¬ специални- договорни условия BVG (н.) Betriebsverfassungsgesetz - Закон за организацията на търговско-про¬ мишлените предприятия < B.V.R. (а.) British Vehicle Registration Британска регистрация на пътни пре¬ возни средства .г , bvr. (н.) bevorrechtigt - привилегирован bvt.brevet (а., ф.) -. патент; диплом < BVL! (н.) Bundesverband des Unter¬ haltungs- und - Kommunikations¬ elektronik - Einzelhandels -- Федерален съюз на търговиите на дребно с разв¬ лекателна и съобщителна електроника BVZ (и.) Bildungs- und Verwaltungs¬ zentrum * Образователно-администра¬ тивен център , BW (mJ Ботсвана (международен код, утвърден от ISO) BW (a.) Bids Wanted - -"искат се оферти11 : (за закупуване на котирани цепни книжа) — Bonded Warehouse - митнически склад (за стоки, за които - не е заплатено мито) - > B/W (a.) Black/Whito - черно-бял (за те¬ левизор, снимка) t BW (н.) Baden-Württemberg - Бадеп-Вюр- темберг « Betriebswirt - специалист по икономика и организация на производството Bw. (и.) Baumwolle - памук > » Bauwesen - строителство яы- Betriebswerkstatt - заводски цех ’ ~ Bewertung - - преценка, оценка b.w. (н.) bitle wenden! - моля, обърнете (на следващата страница)! BWD (a.) Basic Work Data - "основни данни за работата" (метод за измерва¬ не на работата BWH (и.) Börsen- und Wirtschafts¬ , - : handbuch - борсово-икономически на¬ ръчник - bWl (и.) Betriebswirtschaftslehre - наука за организация и управление на сто¬ панските предприятия BWMB (а.) British Wool Marketing Board - Британски съвет по маркетинг на вълнени изделия , BWR - (a.) Boiling Water Reactor - (ядрен) реактор с кипяща вода BWr (н.) Bundeswirtschaftsrat - Фсдера- лен икономически съвет BWVO(ii.) Binnenwa-sserstraßenverkehrs- ordnung - правилник за корабоплаване по - вътрешната водна транспортна мрежа ‘ ч - bx (a.) box - кутия, сандък . bxs (a.) boxes - кутии,- сандъци - * i ' BY (м.) Белорус (международен код, ут¬ върден от ISO) ... .1 b.y.o. (a.) bring your own - донеси собст¬ вено (питие, ядене) , BZ (м.) Белиз (международен код, утвър¬ ден от ISO) , . , . . BZ (н.) Bedienzeit - време на обслужване « Berliner Zeitung - "Берлински вестник" (ежедневник) r « besondere Zusatzbestimmungen - специ¬ ални допълнителни клаузи Bz (н.) Bronze - бронз bz, (a.) bronze - бронз, бронзов -. - - - bz (и.) bezahlt - платено; обозначение в борсов бюлетин, означаващо, че -на обявения курс са осъществени всички заявки за купуване и продаване . - bzgl. (н.) bezüglich - относно < bzw. (н.) beziehungsweise - или, съответно, респективно , . 56
ç C (л.) Centrum - център (на град) С (a.) Capacity - (номинална) производи¬ телност; производствена мощност; то¬ вароподемност; капацитет « Carat - карат (мярка за маса — 200 мг) • Cargo - товар - - ~ Carrier - превозвач — Centigrade - по Целзий - ' w - Class - клас • • » Copyright - авторско право ш Council - - съвет - Court- » - съд • м Cycle - - цикъл > ' 1 ~ "ow grade speculation" - - "спекулативна на ниско равнище" (условно обозначе¬ ние относно кредитоспособността на ' фирми и съответно оценка за качсст- • Soto на техни облигации по класифи¬ кацията на агенцията Standard and Poor) • - » specific Commodity rate - специфична стокова тарифа (за въздушен превоз) С (ф.) Caisse - каса ~ Capitaux • капитали * ’ « Centimes - сантими (парична единица) ~ Code - - кодекс 1 мм Compte - (банкова) сметка - л ' ' н Cours - курс ' w Credit - - кредит ’ с (a.) constant capital, konstantes KapLal (h.) - постоянен капитал ' е. (л.) circa - около - с. (а.) сап -- консерва ■ _ canned - консервиран ' ' м cancelled - отменен ‘ ' ~ case »' сандък, каса; съдебно дело * . cent - цент • ' ? « certified - правоспособен ’ ' - f • chapter - глава (на книга и др.) • chartered - правоспособен • clockwise - по часовата стрелка w coefficient - коефициент 1 ~ contract - договор, контракт ~ copy - копие; екземпляр ш copyright - -авторско право ~ correction - корекция, поправка - 1 ~ cost » йена; себестойност ~ cubic - - кубичен ' • » current - текущ; ток ' ‘ с/. (a.) currency - валута ' с. (и.) conto - (банкова) сметка с. (ф.) coupon - купон - - -> w courant • (иа) текущия месец ' с/. (ф.) (C) contre - срещу, спрямо СА (м.) Канала (международен код, ут¬ върден от ISO) , СА (a.) California » Калифорния (амери¬ кански щат) » Central America - Централна Америка • Chartered Accountant - заклет екелерт- счстоводител » Chief Accountant - главен счетоводител ~ Commercial Agent - - търговски прецс- тавител _- Commission Agent - комисионер ~ Consumers’ Association - потребителс¬ ка асоциация х> Court of Appeal - апелационен съд X. Credit Account - кредитна сметка С/А (a,) Capital Account - сметка капитал (СА) Credit Account - кредитна сметка «. (СА, с.а.) Current Account -. текуща сметка : СА (и.) Consiglio Amministrativo - упра¬ вителен съвет СА (и.) Creditanstalt (австрийска банка) СА (ф.) -Capitai - капитал - Chiffre c*Affaires - оборот »- (société en) Commandite par actions - командитно дружество c акции С.А. (ф.) Clause Accessoire - допълнителна клауза . Са (и.) - Casa - фирма, търговска къща- са (л.) circa - около, приблизително a. contra - Срещу • са (a.) case . -- сандък, - каса; съдебно дело; случай > • с.а. (и.) córrente anno - (иа) текущата ■ -година CAA (a..) Civil Aviation Authority - Ведом¬ ство по гражданска авиация (Великоб¬ ритания) z •> ~ Clean Air Act - - Закон за опазване чистотата па въздуха (САЩ) CAB (a.) Citizens’ Advice Bureau - Бюро за граждански консултации (Всликобри* тапия) ( • Civil Aeronautics Board - -Управление по гражданска авиация (САЩ) cabl. (ф.) câblogramme -- телеграма САС (a.)- Computer-Aided Consulting - i -консултиране, подпомагано от - компю¬ тър САС (ф.)- Comité - Administratif de ‘ Coordination - Административен ^^ми- тет за координация (па ООН) - ■ . — Compagnie des Agents de Change - - Обс- . - -динслие па борсовите брокери; Френ¬ 57
ски борсов индекс (усреднена стой¬ ност за акциите на 40 най-важни фир¬ ми, котирани на Парижката борса) CACI (ф.) Cour d’Arbitrage Commercial International * Международен търговс¬ ки арбитражен съд САСМ (a.) Central American Common Market * Централноамерикански общ пазар CAD (м.) Канадски долар (международен код, утвърден от ISO) CAD (a.) (с.a.d.) Cash Against Documents - инкасо (плащане в брой) срещу доку¬ менти (за разпореждане със стоката) ~ Computer-Aided Design - компютърно подпомогнато (автоматизирано) про¬ ектиране Computer-Aided Dispatch - компютър- к о подпомогнато (т.е.) автоматизира¬ но) диспечерско управление ~ Contract Award Date - дата на сключ¬ ване на договор CAD (и») Contanti A Domicilio - платими в брой при получаване на стоката CAD (ф.) Comité d’Aîde au Développement - Комитет за оказване на помощ в (икономическото) развитие (към Орга¬ низацията за икономическо сътрудни- • чество и развитие) cad (и.) cadauno - всеки с. a. d. (ф.) c’est-à-dire - т.е., с други думи CADAR (a.) Computer-Aided Design, Analysis and Reliability - автоматизира¬ но чрез компютърна техника констру¬ иране, анализ и оценка на надеждност¬ та CAD/CAM (a.) Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing - компютърноподпомогкато (автома¬ тизирано) проектиране и производство CAE (a.) Computer-Aided Engineering * компютъриоподпомогиат (автомати¬ зиран) инженерен труд CAF (а.) (с.а.Г.) Cost And Freight - стой¬ ност и навло платени до... (уговорено пристанище на местоназначение - от¬ носно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) CAF (ф.) (c.a.f.) Cout, Assurance, Fret - стойност, застраховка и навло платени до., (уговорено пристанище на место¬ назначение - относно условия за дос¬ тавка на стока съгласно INCOTERMS) CAFE (a.) Corporate Average Fuel Economy (standard) ♦ предписание на правителството на САЩ за намаляване на специфичния разход на гориво от автомобилите CAFTA (a.) Central American Free Trade Association - Централноамериканска .. зона за свободна търговия cage (ф.) courtage - брокераж, брокерски комисиоиа CAI (ф.) Code Abréviatif Interbancaire - система от междубанкови условии обозначения caire (ф.) commissionaire - комисионер CAL (a.) Calculated Average Life - среден разчетен срок на експлоатация ~ Client Agreement Letter - писмо за договор между клиент и фирма (чле¬ нуваща в Международната фондова борса в Лондон) ■ м Computer-Aided Learning • компютър- ноподпомогнато обучение CAL (ф J Comptant Avant Livraison - зап¬ лащане е брой преди доставяне, пред¬ плащане Cal (a.) California - Калифорния (амери¬ кански щат) , ■ cal. calendar (а.\ calendrier (ф.) - календар ~ caliber (a.), calibre (ф.) - калибър CAM (a.) Computer-Aided Manufacturing - автоматизирано производство с по¬ мощта на компютърна техника САМ/САМ (a.) Computer-Assisted Manufacturing/Checkout and Automatic Monitoring * автоматизирани чрез ком¬ пютърна техника производство, про¬ верка и контрол (при ГАПС) Cam g е (ф.) Cammionagc - превоз с ка¬ мион; такса за превоз е камион (на стока) CAMP (a.) Capital Asset Pricing Model - модел за оценка на основните фондове CAN (a») Customs Assigned Numbers - количества, определени от митницата Can (a.) Canada - Канада ~ Canadian - канадски can (a.) (cane.) cancelled - отменено, ану¬ лирано canci (a.) canceling - анулиране; канцелинг (последна дата за пристигане на пара¬ хода в пристанището съгласно чаргь- ра) с. and d. (a.) collection and deh very - (раз¬ ходи за) вземане и доставяне (на стока) с. and L (a.) Cost And Freight - (платени) стойност и фрахт (до уговорено прис¬ танище) с. and 1. (a.) Cost and Insurance - стойност И застраховка платени 58
can$ (a.) Canadian dollar ■ - канадски- долар CAO (a-) Chief Accounting Officer - главен счетоводител — Chief Administrative Officer - админис¬ тративен директор . w Computer-Aided Office ■ - компютризи- - ■ pano учреждение CAO (ф.) ■Conception Assistée par Ordinateur - компютьрноподпомогна- to (т.е. автоматизирано) проектиране CAP (a.) Common Agricultural Policy - Обща селскостопанска политика (на Общия пазар) . . ». Computer-Aided Planning - компютър- ноподпомогната ■(автоматизирана) технологична подготовка на произ¬ водството «V Computer-Aided Production - компю- търноподпомогнато (автоматизира¬ но) производство ш Convertible Adjustable Rate preferred stock - емисия от привилегировани ак¬ ции, които са с променлив дивидент и конвертируеми в обикновени t CAP (ф.) Certificat d'Aptitude Profe¬ ssionelle - свидетелство за професио¬ нална правоспособност (квалифика¬ ция) / . - Cap. (a.) Capital - столица; главна буква Cap (и.) Capitolo - глава, раздел^ ■ cap (a.) capacity - капацитет -, _ chapter - глава (на книга) - с.а.|>ь (и.) codice di avviamento postale - пощенски код ; • Сара (ф.) Comité de productivité, dans l'assurance - Комитет по производител¬ ността В застрахователното дело ; • СА PC (a.) Computer-Aided Production Control - компютърноподпомогнато - (автоматизирано) управление ■ на про¬ изводството * САРЕ (a.) Computer-Aided Production 7 Engineering - компютърно подпомогна- • та (т.е. автоматизирана) технологична подготовка на производството (на но¬ ви изделия) ■ ' : САРМ (a.) Capital Assets Pricing Model. - математически модел за определяне на пазарните рискове и установяване на рентабилни пътища за диверсификация на производството • w Computer-Aided Production ■ Mana¬ gement -■ компютърноподпомогнато , (автоматизирано) управление на про¬ изводството 1 CAPP (a.) Computer-Aided Production Planning - комиютърноподпомогната (автоматизирана) технологична подго¬ товка на производството Caps (a.) Capital letters - главни букви CAQ (a.) Computer-Aided Quality (assurance) - компютърноподпомогна¬ то осигуряване (контрол) на качество¬ то ♦ . CAQA (a.) Computer-Aided Quality Assurance - компютърноподпомогнато . (автоматизирано) осигуряване на ка¬ чеството CAQM. (a.) Computer-Aided Quality Management - компютърноподпомог- . нато (автоматизирано) управление на качеството CAR (a.) Contractors' All Risks insurance - застраховка, обхващаща всички риско¬ ве на контрагентите (по договор за строителство) CARE (a.) Cooperative for American Relief Everywhere - ■ Федерация на американс¬ ките благотворителни дружества, дейс¬ твуващи в чужбина CARJCOM (a.) CARIbbean COMmunity (and common market) - Общност (и общ пазар) на карибските държави CAR1FTA (a.) CARIbbean Free Trade Area - Карибска зона за свободна търговия earn (a.) carriage ■- превоз, транспорт; стойност на превоза Carr.Fwd. (a.) Carriage Forward - превозът е за сметка на купувача (при посочена¬ та цена) cart (a.) ■ cartage - (стойност на) автомоби¬ лен- превоз CAS (a.) Computer-Aided Sales - автома¬ тизация чрез компютърна техника на търговията . » Computer-Aided System - автоматизи¬ рана (компютризирана) система cas« (a.) casualties - нещастни случаи, зло¬ полуки cash, (a.) cashier - касиер ■ CASHIV (м.) плащане след получаване на фактурата (международен код, ■утвър¬ ден от 1SO) ■ CAS? (a.) Computer-Aided ■ Strategy Planning - компютърноподпомогнато (автоматизирано) ■ стратегическо пла¬ ниране Cass (ф.) (Cour de) Cassation - касационен съд . 59
CASTT (a.) Computer-Aided STorage and Transport - автоматизирано чрез ком¬ пютърна техника транспортиране и складиране; автоматизирана транс¬ портно-складова система CAT (a.) CATegory - категория « CATtle • добитък я. City Air Terminal - аерогара ~ Computer-Aided Testing • компютърно подпомогнато (тх. автоматизирано) изпитване * Computer-Assisted Trading - компю¬ търно подпомогната търговска дей¬ ност cat, catalogue (а., ф.) - каталог CATI (a.) Computer-Assisted Telephone Interviewing - компютърно подпомог¬ нато интервюиране по телефона (метод за проучване на пазара) CATI (ф.) Changement a Terme Avec Intéressement - (опция за валутен) об¬ мен в определен срок с олихвяване CATS (a.) Certificate of Accrual on Treasury Securities -• вид безлихвени съкровищни бонове (САЩ) CATs (a,) Corrective Action Teams - кръ¬ жоци по качеството Catt (ф.) Coupon attache - приложен купон (към акция) . . CAV (ф.) Cooperative Agricole de Vente - кооперация за продажба на селскосто¬ пански продукта СВ (a.) Citizen Band - 'Гражданско радио1’ (честотна лепта, определена за радио¬ станции на частни лица) ~ Coin Box • монетен (телефонен) апарат С/В (а.) (СВ) Cash Book - касова книга СВ (ф’) Carte Blanche - пълна свобода иа действие « Cheque Barre - зачеркнат чек ~ Compte Bancaire - банкова сметка м Cours de la Bourse - борсов курс CB A (a.) Cost-Benefit Analysis - (предвари¬ телен) анализ на разходите (по проект) и ползата (от неговото осъществяване) CBD (a), (c.b.d.) Cash Before Delivery - заплащане в брой преди доставка, предплата, капаро ~ Central Business District - централен район за делова дейност (на град) CBI (a.) Computer-Based Information - ин¬ формация, предоставяна чрез компю¬ тър » Confederaton of British Industry - Кон¬ федерация на британската индустрия CBIS (a.) Computer-Based Information System - информационна система на основата на компютър cbk (а.) cheque book * чекова книжка CBL (a.) Common Business-oriented Language - програмен език CBL c уни¬ версално предназначение за обработка на икономическа информация ~ Computer-Based Learning - обучение основаващо се на използването на компютри > 1 С.Ы. (ф.) Carte blanche - ’’карт бланш", т.е. пълна свобода на действие СВМ (a.) Confidence Building Measures - мерки за укрепване на доверието cbm cubic metre (a.), Kubikmeter (и.) - кубичен метър > CÖO (а») Congressional Budget Office - Бюджетна служба на Конгреса на САЩ СВОЕ (a.) Chicago Board of Options Exchange - Чикагска борса за опции СВОТ (a.) Chicago Board Of Trade - Чи¬ кагска стокова борса (главно за зърно) CBR (a.) Crude Birth Rate - общ коефи¬ циент на раждаемост СВТ (a J Chicago Board of Trade - Чикаг¬ ска стокова борса (главно за зърно) — Computer-Based Training - обучение, основаващо се на използването на компютри c.b.u. (a.) (CBU) completely built-up - в напълно сглобен вид, готови за пускане в действие (за машини) СВХ (a.) Company Branch Exchange - фир¬ мена (учрежденска) телефонна центра¬ ла 1 СС (a.) Cash Credit - кредит в брой > w Chamber of Commerce - търговска па¬ лата I ~ Civil Commotions - граждански вълне¬ ния, размирици ~ Classification Code - класификационен код Collision Course - курс на сблъскване ** Column Centimeter * (на) колон-санти- метьр (за такса за обява във вестник) ~ Common Council - муниципалитет w Current Cost - текуща стойност ~ Computer Center - изчислителен цен¬ тър « « Continuation Clause - условия за про¬ дължаване на действие на чартъра > ~ Cross-Check - взаимна проверка ~ "highest speculation" - "спекулативна във висша степен" (условно обозначе¬ ние относно кредитоспособността на 60
фирми и съответно оценка за качест¬ вото на техни облигации по класифи¬ кацията на агенцията Standard and Poor) C/C (a.) Clean Credit - бланков кредит (без обезпечение) С&С (а.) (СС) Cash and Carry - заплащане в брой и получаване веднага на място на стоката ~ Coal and Coke - въглища и кокс ~ Computers and Communications -ком-, бинация от компютри и комуникации СС (и.) Codice Civile - Граждански кодекс ~ Codice di Commercio - Търговски ко¬ декс СС (ф.) Cahier de Charges - технически условия (спецификации) •ш Chambre de Commerce • търговска палата ~ Chambre de Compensation - клирингова палата w Charge Commerciale - търговски товар ~ Chef Comptable - главен счетоводител ~ Code Civile - Граждански кодекс Commissaire aux Comptes - финансов, ревизор ~ Compte Courant - текуща сметка ~ Compte Créditeur - кредитна сметка ~ Copie Conforme - вярно c оригинала ~ Cote des Changes - валутен курс cc (a.) (c.c.) carbon сору - копие под индиго (до) ~ chapters - глави (на книга) ~ cubic œntimetгс(s) - кубични сантиметри ~ current cost - текуща стойност е.е, (и.) (с/с) conto corrente - текуща (раз¬ плащателна) сметка » с/с (ф.) (cc) compte courant - текуща смет¬ ка «... w cours de compensation - компенсацио¬ нен курс • - , - , CCA (a.) Contract Change Authorization - разрешение (пълномощия) за изменяне . на условията на договора , м Current Cost Accounting -счетоводство на текущите разходи CCA (ф.) Commission mixte FAO/OMS du Codex Aliment a rius - Смесена комисия на Световната организация по прехра¬ ната и Световната здравна организа¬ ция по Кодекса на изхранването СсВ (a.) Cash cum Bonus ».пари в брой с премия ' ССС (a.) Customs Cooperation Council Съвет за митническо сътрудничество (международна организация) «й "poor" - нлошам (условно обозначение относно кредитоспособността на фир¬ ми и съответно оценка за качеството на техни облигации по класификация- ; та на агенцията Standard and Poor) ССС (ф.) Copie Certifiée Conforme - копие, заверено за вярност с оригинала СССЕ (ф.) Caisse Centrale de Cooperation Economique •* Централна каса за ико¬ номическо сътрудничество CCD (ф.) Conseil de Cooperation Douanière - Съвет за митническо сътрудничество CCEI (ф.) Conference sur la Cooperation Economique Interntionale - Конферен¬ ция за международно икономическо сътрудничество CCF (ф.) Credit Commercial de France - Френска търговско-кредитна банка CCFE (ф,) Communauté des Chemins de Fer Européens - Общност на европейс¬ ките железници CCFF (a.) Compensatory and Contingency Fund Facility - Кредитна линия за ком¬ пенсационни плащания и непредвиде¬ ни разходи (на Международния валу¬ тен фонд) CCG (ф.) Conseil de Cooperation du Golfe - Съвет за сътрудничество в Персийс¬ кия залив CCH (a.) Commercial Clearing House - търговска клирингова палата CCI (a.) Chamber of Commerce and Industry - търговско-промишлена па¬ лата CCI (и.) Camera di Commercio Internazionale - външнотърговска пала¬ та CCI (ф.) Centre du Commerce International - Център за международна търговия (към УНКТАД и ГАТТ) ян Chambre de Commerce et d Industrie - търговско-промишлена палата w Chambre de Commerce Internationale Международна търговска палата (в Париж) • ~ Comité Consultatif International - Меж¬ дународен консултативен комитет CCI А (и.) Camera di Commercio, Industria e Agricoltura - Палата за търговия, ин¬ дустрия и селско стопанство CCIAA (и.) Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato - Търговско-промишлена, Селскосто¬ панска и занаятчийска палата ccial (ф,) commercial - търговски 61
CCIC (ф.) Comité Consultatif International du Coton - Международен консултати¬ вен комитет по памука CCI-CA (ф.) Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale - Арбитражен съд на Международната търговска- палата CCIFP (ф.) Commission de Controle des Instruments Financiers de Paris - Париж¬ ка комисия за контрол върху финансо¬ вите инструменти CCIO (a.) Classification of Commodities by Industrial Origin - Класификация (на ООН) на стоките според техния индус¬ триален произход СС1Р (ф.) Chambre de Commerce et d'industrie de Paris - Парижка търговс¬ ко-промишлена палата » Chambre de Compensation Inter-’ nationale des Produits - Международна палата за компенсиране (уравняване) на стокови сделки CCIPB (ф.) Commission du Commerce International des Produits de Base - Ко¬ мисия по международната търговия c основните продукти CCIR (ф.) Comité Consultatif International des Radiocommunications - Междунаро¬ ден консултативен комитет по радио- комуникации 1 CCITT (ф.) Comité Consultatif Inter¬ national du Télégraphe et du Telephone - • Международен консултативен комитет по телеграфия и телефония CCL (a.) Customs Clearance - обмитяване ССМ (a.) Caribbean Common Market - Карибски общ пазар ССМ (ф.) Commission Centrale des Marches - Централна комисия по паза¬ рите (Франция) • сСо (ф.) Copie Conforme а l’Original - копие, вярно с оригинала С.Со. (и.) Codice di Commercio - Търгов¬ ски кодекс ‘ Ç.Com.. (ф.) Code Commerciale - Търговс¬ ки кодекс * ■ ССР (a.) Credit Card Purchase - закупуване - е кредитна карта ’ » ССР (и.) Conto Corrente Postale - пощен¬ ска разплащателна сметка ССР (ф.) Chambre de Commerce de Paris - Парижка търговска палата ~ Compte Cheques Postaux - пощенска чекова сметка - ~ Compte Courant de Paiement - - текуща разплащателна сметка » - Compté Courant Postal - пощенска раз¬ плащателна сметка CCQ (ф.) Controle Centralise de Qualité - централизиран контрол на качеството CCR (ф.) Coefficient de Capitalisation dea Resultats - - коефициент на капитализа¬ ция на печалбите- ■ • м Commission Centrale pour la navigation du Rhin - Централна комисия за кора¬ боплаване по Рейн ССТ (a.) Common Customs Tariff - Обща митническа тарифна система (на Евро¬ пейската икономическа общност)- - ССТ (и.) Certificati del Tesoro a Tasso variabile - държавни облигации c про¬ менлив лихвен процент ССТ (ф.) Credit a Court Terme - кратко¬ срочен кредит cet. (a.) correct - вярно, правилно CCUS (a.) Chamber of Commerce of United States - - Търговска камара на САЩ -- ‘ CCW (a.) CounterClockWise - обратно на посоката на часовниковата - стрелка CCY (a.) CutrenCY - валута ■ CD (a.) Cash Discount - отстъпка в цената при плащане в брой « Certificate - of Deposit - депозитно удос¬ товерение ~ Commercial Dock - кей за търговски кораби ж Closing Date - крайна дата (срок) C&D (a.) Collection and Delivery - (разхо¬ ди за) вземане и доставяне (на стока) С/D (a.) Customs Declaration - митническа декларация ‘ . ■ CD (ф.) Chef de Departement - - началник на отдел ‘ ж Code des Douanes - митнически прави¬ ла ■ ~ Commerce de Detail - търговия на дреб¬ но .-t - ~ Commission du Danube - Дунавска ко¬ мисия (за корабоплаването но реката) — Compte Debiteur - дебитна сметка - -* * Compte de Depot - влогова сметка ~ -Contrôle Douanier - митнически копт-*' рол ■ ■ - « Corps Diplomatique -- дипломатически корпус - C/d (a.) (c.d.) Carried down - пренос c.d. (л.) (cd) cum- dividendo - c дивидент (относно продавани акции) cd. (a.) canned - консервиран - ’ c.d. (и.) cosi detto • така наречен - - z 62
CDC (фО Caisse des Depots et Consi¬ gnations * влогово-заложна каса C.d.C, (h.) Codice di Commercio - Търгов¬ ски кодекс CdC (ф.) Cahier de Charges - технически условия (спецификации) c.d.d. (и.) come do vevasi dimostrare - както трябваше да се докаже Cde (ф.) Commande - поръчка; управление cd.fwd. (a.) carried forward - пренос (на сума) CDG (ф.) Commerce de Demi-Gros - пос¬ редническа търговия СОН (н.) (C.DìH.) Zentralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und Handelsmaklerverbände - Централно обединение на съюзите на представи¬ телите на търговски фирми и на тър¬ говските посредници CDI (фа) Centre de Documentation Industrielle - Център за индустриална документация м Commission du Droit International - Комисия по международно право С.Dip,AT. (a.) Certified Diploma in Accounting and Finance заверена дип¬ лома по счетоводство н финанси C.d.L. (и.) Camera del Lavoro - Камара на труда, трудова борса CDN (ф.) ConDitioNncl > условен, при определени условия . CDP (a,) Contract Definition Phase - етап на определяне на основните положения на договора 1 CDR (a.) Continental Depositary Receipt - сертификат (издаван от банки от Евро¬ пейския континент) за депозиране на чуждестранни (не на страните от Кон¬ тинента) ценни книжа от континента¬ лен инвеститор « м Crude Death Rate - общ коефициент на » смъртност C.d.R. (и J Cassa di Risparmio - спестовна каса CD-ROM (a.) Compact Disk Read-Only Memory - компактен диск за постоянна памет CDS (ф.) Certi Л cat s de Depots en Dollars - удостоверение за дспозит(и) в долари CDs (a.) Certificates of Deposit - депозитни удостоверения CDU (фЗ Classification Decimale Universelle - Универсална десетична класификация (УДК) < ■> C. du С, (ф.) Cours du Change • разменен курс, валутен курс CDV (a.) Current Domestic Value - текуща цена на вътрешния пазар cxt.v. (ф.) carte de visite - визитка, визитна картичка c.d.w> (a.) cool drinking water • студена питейна вода CE (a.) Cause and Effect - причина и последица m Chief Engineer - главен инженер ~ Council of Europe - Съвет на Европа Customer Engineering - сервизно обс¬ лужване на клиентите СЕ (и.) Comitato Esecutivo - изпълните¬ лен комитет СЕ (ф.) Caisse d’Epargnc - спестовна каса м Caisse Enregistreuse - касов апарат w Centrale Electrique - електроцентрала ~ Centre d’Entrainement - учебен център , — Centre d’Essais - изпитателен център ~ Centre d*Etudcs - Изследователски цен¬ тър ~ Chef d’Entreprise - ръководител на Предприятие -и Commerce Exterieur - външна търговия « Communauté Européenne - Европейска общност Conseil Economique ? икономически съвет ~ Conseil d'Etat - Държавен съвет m Conseil d’Europe - Съвет на Европа Ce (ф.) Caisse - сандък, каса с.с, (л.) caveat emptor - ^купувачът да си отваря очите’1 (при закупуване на стока за установяване на дефекти, за които продавачът впоследствие не отговаря) CEA (a,) Commodity Exchange Authority - Управление на стоковите борси (САЩ) СЕА (ф.) Commissariat de TEnergie Atomique - Комисариат по атомна енергия ah Commission Economique pour l’Afrique - Икономическа комисия (на ООН) за Африка «w Confederation Européenne de rAgriculture - Европейска селскосто¬ панска конфедерация w Contre-Assurance Etendue - разширена презастраховка СЕАС (ф.) Conference Européenne de l'Aviatiön Civile - Европейска конферен¬ ция на гражданската авиация СЕАЕО (ф.) Commission Economique . pour l’Asie et [’Extreme Orient - Иконо¬ мическа комисия (на ООН) за Азия и Далечния изток 63
CEAL (ф-) Commission Economique pour [’Amérique Latin - Икономическа коми¬ сия (на ООН) за Латинска Америка СЕЛО (ф.) Communauté Economique de l’Afrique de TOuest « Западиоафриканс- ка икономическа обпшост CeBIT (ir.) (Welt-)Cen Irum Büro» Information und Telekommunikation (специализиран ежегоден панаир в Ха¬ новер по учрежденска техника, инфор¬ матика и телекомуникации) CEC (а.) Commission of the European Communities - Комисия на Европейска¬ та общност CEC (ф.) Comité des Etablissements de CrediL - Комитет на кредитните инсти¬ туции CECA (ф.) Communauté Européenne du Charbon et de [’Acier - Европейска об¬ щност за въглища и стомана CECO (ф.) Confederation Européenne du Commerce de Detail - Европейска кон¬ федерация no търговия на дребно СЕСЕ (ф.) Centre d’Etudes du Commerce Exterieur - Център за външнотърговски проучвания CECI (ф.) Centre d’Etudes Supérieures du Commerce Internationale - Център за виеше образование по международна търговия СЕС1МО (ф.) Comité Européen pour Cooperation dans l’industrie Machines- Outils - Европейски комитет за сътруд¬ ничество в производството на метало- и дървообработващи машини * СЕСОМА (ф.) Confederation Européenne des Commerces de Mobilier» Machines de Bureau et Accessoires - Европейска кон¬ федерация на националните съюзи на търговците па канцеларски мебели, ма¬ шини и принадлежности CED (a.) Committee for Economic Deve¬ lopment - Комитет за икономическо развитие (САШ) CED (и.) Centro Elaborazione Dati - цен¬ тър за обработка на данни, изчислите¬ лен център CEDAC (a.) Cause-Effect Diagram Audi¬ tion Card - контролна карта c диаграма "причина (за дефекти) - последствия11 (използвана за набелязване па мерки за подобряване на качеството) CEDEL (ф.) CEntrale DE Livraison de valeurs Mobilières - Централа за достав¬ ка на ценни книжа (люксембургска ор¬ ганизация, оперираща с ценни книжа и поддържаща във връзка с това специа¬ лизирана информационна система) Cedex (ф.) Courrier d’entreprise a distribution exceptionnelle • Денонощна куриерска служба за обслужване па големите предприятия (Франция) CEDI (ф.) Centre Européen de Documentation et d’information - Евро¬ пейски център по документация и ин¬ формация ~ Confederation Européenne des Indé¬ pendants - Европейска конфедерация на самостоятелните предприемачи CEE (a.) (International) Commission for the approval of Electrical Equipment - Международна комисия за одобряване на електротехническо оборудване СЕЕ (ф.) Commission Economique pour l’Europe - Икономическа комисия (на ООП) за Европа ~ Commission des Communautés Européennes - Комисия на Европейска¬ та общност м Communauté Economique Européenne - Европейска икономическа общност CEEA (ф.) Communauté Européenne de l’Encrgic Atomique - Европейска общ¬ ност по атомна енергия СЕЕС (a.) Committee for European Economic Cooperation - Комитет за ев¬ ропейско икономическо сътрудничест¬ во СЕЕ-ONU (ф.) Commission Economique pour l’Europe de [’Organisation des Nations Unies * Икономическа комисия на ООН за Европа СЕЕР (ф.) Centre Européen des Entreprises Publiques - Европейски център на дър¬ жавните предприятия — Centre Européen d’Etudeg de Population • Европейски център за демографски изследвания > CEFIC (ф.) Conseil Européen des Fede¬ rations de l’industrie Chimique - Евро¬ пейски съвет на националните федера¬ ции на химическата промишленост CEFS (ф.) Comité Européen des Fabricants de Sucre - Комитет на европейските производители на захар CEG (ф.) College d’Enseignemcnt General - общообразователен колеж ' CEG B (a.) Central Electricity Generating Board - Национално управление no слсктроенергстика (Великобритания) 64
CEGROB (ф.) Communauté Européenne des associations du commerce de GROs de Biere (des Pays Membres de la CEE) - Европейска обшпост на националните асоциации на страните-членки на Ев¬ ропейската икономическа общност за търговия на едро е бира CEI (a.) Cost Effectiveness Index - показа¬ тел за рентабилност CEI (ф.) Commission Elcctrotcchnique Internationale • Международна елект¬ ротехническа комисия м Communauté d’Etats Indépendants - Об¬ щност на независимите държави (нас¬ ледник на бившия СССР) CEI В (ф.) Confederation Européenne des Industries du Bois - Европейска конфе¬ дерация на дървопреpaботnaiцата про¬ мишленост CEIF (a.) Council of European Industrial Federations - Съвет на Европейските индустриални федерации CEIR (a.) Council for Economic and Industrial Research - Сънст по икономи¬ чески и индустриални изследвания (САЩ) С-El (ф.) Courrier Electronique * електрон¬ на поща СЕМ (а.) Cost and Effectiveness Method - метод за (оценка на) рентабилността. СЕМ (ф.) Caisse d'Epargne Mutuelle - вза¬ имоспомагателна каса СЕМТ (ф.) Conference Européenne des Ministres des Transports - Европейска конференция на министрите на транс¬ порта CEN (м.) Сто (международен код, утвър¬ ден от ISO) CEN (фа) Cornile Européen de Normalisation - Европейски комитет no стандартизация Ccncep (ф.) Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance - Национа¬ лен център на спестовните и застрахо¬ вателните каси CENELEC (ф.) Comité Européen de coordination des Normes ELECtro- tcchniques - Европейски комитет за ко¬ ординиране на стандартите в областта на слсктротсхниката CEng (a.) Chartered Engineer - висококва¬ лифициран инженер (издържал успеш¬ но квалификационен изпит и имаш оп¬ ределен практически стаж - Великобри¬ тания) Cent (а,) Centigrade - температурна скала îio Целзий; стоградусен, който е със стоградусна скала cent, (a.) centrai - централен «w century - век, столетие CEO (a.) Chief Executive Officer - главен изпълнителен директор (на фирма) СЕ? (a J Convertible Exchangablc Preferred stock - емисия от привилегировани ак¬ ции, които са конвертируеми в обикно¬ вени (за инвеститора) или в облигации (за издателя) СЕ? (<|к) Certificat d’Eludcs Primaires - диплома за завършено основно обра- , зоиапис ~ Certificat d’Eludcs Professionnelles - сви¬ детелство диплома) за завършено про¬ фесионално образование СЕРАС (ф.) Confederation Européenne de l’industrie des Pales, Papiers et Cartons - Европейска конфедерация на целулоза пп-хартиспата промишленост CEPES (ф.) Comité Européen pour le Progrès Economique cl Social - Евро- нсйски комитет ja икономически н со¬ нма зей прогрес СЕРИ (ф ) Centre d’Eludcs Prospectives et d’informations Internationales - Център за международни проучвания и инфор¬ мация СЕ-PMЕ (ф.) Credit d’Equipernent des PeliLes cl Moyennes Etreprises - кредит за оборудване па малки и средни пред¬ приятии . CEPREL (ф.) Centre d’Etude de la PRospeelion Economique a moyen cl Long terme - И ^следователски център за средно- и дългосрочно икономичес¬ ко прогнозиране CEPT (ф.) Conference Européenne des administrations des Posts et des Telecommunications * Европейска кон¬ ференция на националните пощенски и далекосъобщителни администрации CEQ (a J Council on Environmental Quality - Сънст но качество на околната среда (CAIII) CER (a.) ('loser Economic Relations - по¬ тесни икономически връзки — Cost-Efficiency Ratio * отношение на разходите (цената) към ефективността CER (и J Centro Europa Ricerche - Център - за европейски изследвания CER (<}).) Conference Européenne de Radiodiffusion * Европейска конферен* пия по радиоразпръскване 5, Многоезичен речник 65
Cere (ф.) Centre d’etudes des revenus et des coûts - Изследователски център по до* ходите и разходите CERCLA (aj Comprehensive Environ¬ mental Response, Compensation and Liability Act - Закон за всеобхватните екологични задължения» отговорности и компенсации (СА1Ц) CERD (ф.) Commission Européenne Recherche et Développement - Евро¬ пейска комисия за изследователска и развойна дейност (към Европейската икономическа общност) Cercq (ф.) Centre d’etudes sur les qualifications - Изследователски център по професионалната квалификация CERI (a.) Centre Гог Educational Research and Innovation - Център за изследвания и иновации в областта на образовани¬ ето (към OECD) CERI (ф.) Centre d'Etudes et de Recherches Internationales - Център за между на¬ родни проучвания и изследвания CERN (ф.) Centre Européen de Recherches Nucléaires - Европейски център за яд¬ рени изследвания CERР (ф.) Centre Européen des Relations Publiques - Европейски център по връз¬ ки с обществеността CERQ (ф.) Centre d'Elude et de Recherches sur les Qualifications - Изследователски център по професионалната подготов¬ ка на кадрите cert (a.) certificate - свидетелство» удос¬ товерение, сертификат w certified - удостоверен, регистриран; правоспособен Cert-CAM (a.) Certificate in Commu¬ nication, Advertising and Management - ' диплома по комуникация, реклама и маркетинг certif, (ф.) certificate - сертификат ccrl.inv. (a.) certified invoice - заверена фактура CES (a.) Consumer Electronics Show - из¬ ложба иа битова електроника (в САП]) CES (ф.) Certificat d’Etudes Supérieures - свидетелство за завършено виеше об¬ разование ~ College d’Enseignement Secondaire - ко¬ леж за средно образование м Comité Économique et Social - Иконо¬ мическа и социална комисия (на Евро¬ пейската общност) ~ Conseil Economique et Social - Иконо¬ мически и социален съвет (па ООН) СЕТ (a.) Central European Time - централ¬ ноевропейско време я. Common External Tariff - Обща мит¬ ническа тарифа на страните от Евро¬ пейската общност за вноса от страни извън Общността СЕТ (ф.) Commission Européenne du Tourisme - Европейска комисия по ту¬ ризма СЕТА (a.) Comprehensive Employment and Training Act • Закон за всеобщата заетост и обучение е, et Г. (ф.) Cout et Fret - стойност (иа стока) и кавло платени (до уговорено местоназначение) ссЧ.ряг. (л.) ceteris paribus - при равни други условия С.Ехр. (ф.) Colis Exprès - експресна колет¬ на пратка CF (м.) Цснтралноафриканска република (международен код, утвърден от ISO) CF (a.) Call Forwarding - препредаване на телефонно повикване към друг номер * Carriage Forward - превозът е за сметка на товарополучателя (купувача) w Compensation Fee (parcel) - колет с обявена стойност ~ Conversion Factor • коефициент на пре¬ образуване ~ Correction Factor - коефициент на ко¬ ригиране Correlation Function - корслациоина функция C/F (a.) Carried Forward - пренос C&F (a.) (CF, СГ.) Cost and Freight - стой¬ ност и навло платени до... (уговорено пристанище на местоназначение - от¬ носно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) > CF (ф.) Chemin de Fer - железница, жп линия ~ Communauté Française - Френска общ¬ ност ~ Cout du Fret - фрахтови разходи ~ (е. & f.) Cout et Fret • стойност (иа стока) и навло платени (до уговорено местоназначение) СГ. (ф.) Conférer - сравни cf, (л.) conferatur - сравни cf. (а.) confirm - потвърдете * confirmed ~ потвърден с.Г. (a.) cubic feet - кубични фута CFA (a.) Compound Flow Analysis - ком¬ плексен анализ на технологичния про¬ нес 66
CFA (ф.) Communauté Financière Africaine Африканска финансова об¬ щност (обединява бивши френски ко¬ лонии) CFAO (ф.) (CAO-FAO) Conception ei Production Assistées par Ordinateur ? компютърноподпомогнати (т.е. авто¬ матизирани) проектиране И производ¬ ство CFC (a.) ChlorFluoroCarbons - хлорфлуо- ровъглероди (фреони) м Consolidated Freight Classification - Консолидирана класификация на то¬ варите CFCÉ (ф.) Centre Français du Commerce Exterieur - Френски център за външна . търговия 1 ~ Conseil des Federations Commerciales d’Europe -Съвет на европейските тър¬ говски федерации CFE (a,) Customer-Furnished Equipment - оборудване, доставено от клиента CFE (ф^) Chemin de Fer Electrique - елек¬ трифицирана жп линия CFF (ф.) Chemins de Fer Fédéraux - Феде¬ рални железници (в Швейцария) CFI (a.) Cost, Freight and Insurance - стой¬ ност, навло и застраховка платени (до уговорено пристанище на местоназна¬ чение) CFIE (ф.) Conseil des Federations . Industrielles d’Europe * Съвет на индус¬ триалните федерации в Европа CFM (a.) Cubic Feet per Minute - кубични фута в минута din (a.) confirm - потвърдете (в телексно съобщение) w confirmed - потвърдено clìnd. (a.) confirmed - потвърдено CFME (ф.) Comité Français des Manifestations economiques a rifranger - Френски комитет за икономически прояви в чужбина CFO (a.) Chief Financial Officer - главен финансов ръководител (на фирмата), директор по икономическите bi.проси CFF (ф.) Communauté Financière du Pacifique-Тихоокеанска финансова об¬ щност (включва бивши френски коло¬ нии в тихоокеанския басейн) — Compagnie Française des Pétroles - Френска петролна компания CFR (ae) Cost and FReight - стойност и навло платени до.-, (уговорено приста¬ нище на местоназначение » относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) м Cumulative Fertility Rate • сумарен коефициент на плодовитост CFR (фЗ Cout et FRet - стойност и навло платени до... (уговорено пристанище на местоназначение - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) СГг (и.) Confronta! сравни! cfr. (л.) conferà tur - сравни CFSM (<|i.) Centre de Formation Supérieure en Management - Висша школа по ме¬ ниджмънт CFTA (a.) Commodity Futures Trading Act ;- Закон за борсовата търговия със сто¬ ки (едно CFTC (a.) Commodity Futures Trading Commission - Комисия за надзор върху борсовата търговия със стоки (САЩ) CFT1 (ф.) Centre Français de Télé¬ informatique -Френски нентър по теле¬ информатика (съчетание от телекому¬ никации и електронно обработване на данни) е/Iw il (a.) carried forward - пренос cfy (a.) clarify -’’Пояснете съобщението, не е ясно11 (при телексни връзки) CG (м.) Конго (международен код,утвър¬ ден от ISO) CG (и.) Console Generale * генерален кон¬ сул ». CG (ф.) Charges Globales - обши разходи (разноски, такси) * Commerce de Gros * търговия на едро ~ Consul General • генерал cu консул — Créancier Gagiste > кредитор срещу залог CG A (a.) Cargo’s proportion of General Average ♦ лял ua каргото (товара) в щет ите от общата авария м Certified (JeneraI Accountant - правос¬ пособен манен счетоводител CGA (ф.) Conditions Generales d’Achat - обши условия за закупуване CG-ATMV (ф.) Conditions Generales d’Applivalion des tarifs pour le Transport * des Marchandises par wagon ou par rame - Обши условия за прилагане на тари¬ фите за жп превоз на стоки CG BU (a.) Central Government Borrowing Rcquiremcnl - потребности на централ¬ ното правителство от заеми (за покри¬ ване на дефицита в своя бюджет) CGC (ф.) Confederation Generale des Cadres - Обща конфедерация на ръко¬ 67
водните кадри (френска профсъюзна организация) CG Е (ф .) Compagnie Generale d’Electricité (френска електроенергийна компания) cge. (a.) carriage * превоз; стойност на превоза ege. (ф.) courtage - брокераж, броксрска комисиопа CGI (ф.) Code General des Impôts - Общ данъчен кодекс CGIL (и.) Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Обща италианска конфе¬ дерация на труда ego. (a.) cargo • товар ~ contango - лихва за отсрочка CGP (ф.) Commissariat General au Plan - Генерален секретариат по планиране CGPF (ф.) Confederation generale du patronat Français - Обща конфедерация на френските рабтодатели CG ИМЕ (ф.) Confederation Generale des Petites et Moyennes Entreprises - Обща . конфедерация на малките и средно го¬ лемите предприятия CGS (м.) Centimeter-Gramm-Second - из¬ мервателна система сантиметър-грам- секунда CGS (a.) Cost of Goods Sold - стойност на продадените стоки CGT (a.) Capital Gains Tax - данък върху доходите от продажба на производст¬ вени фондове CGT (ф.) Compagnie Generale Trans¬ atlantique (френска компания за тран¬ сатлантическа корабна линия) ~ Confederation Generale du Travail - Об¬ ща конфедерация на труда (френско профсъюзна обединение) СН (л.) Confoederatio Helvetica - Швей¬ царска конфедерация, Швейцария (ут¬ върдено като международен ход от ISO) CH (a.) (ch.) chapter - глава (на книга) ~ Character - знак, символ м Clearing House - клирингова къща, раз¬ четна палата w Custom House - митница СН (ф.) Consommation Horaire • часов разход м Créanciers Hypothécaires - кредитори срещу ипотека Ch, (a.) Chairman - председател — Chief - шеф ~ China - Китай Ch. (ф.) Chapitre - глава ~ Cheque - чек ch (a.) chain - чейн (единица за дължина = 20,12 м) ch. (a.) charge • такса; отговорност w chest - сандък ~ choice - избор c.h. (a.) central heating - централно отои- f ление ch. (ф.) chambre - стая w cherche - търся (в обяви) chat (а.) chaffage - увреждане на стоката, причинено от търкане (при превоз) в друг товар Chane. (а>) Chancellor - канцлер CHAPS (a.) Clearing House Automated Payments System - Автоматизирана разплащателна система иа клирингова палата (за разила ща ни я между евро¬ пейски банки - също и организацията със седалище в Лондон, поддържаща тази система) char, (a.) characteristic - характерен, типи¬ чен СЬВ (a.) Chief of the Bureau - ръководител на бюрото Ch.В, (ф.) Cheque Bancaire - банков чек Chbrc (ф.) Chambre - палата Ch.CIk. (a.) Chief Clerk - главен счетово¬ дител - Ch. d. F. (ф.) Chemin de Fer - железница, железопътна линия CHF (м.) Швейцарски франк (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) ch.Г. (ф.) change fixe • фиксиран (валутен) курс ch.fwd. (a.) charges forward - разходите (таксите) са за сметка на получателя на стоката. т.е. с наложен платеж chg. (a.) change - изменение « charge - такса, налог; задължение, ot¬ to ворност chgd. (a.) charged - дебитиран; включен на отчет; натоварен; обложек с такси chge. (a.) charge - такса; отговорност chgs. (a.) charges - такси; задължения (па¬ рични) CHIPS (a.) Clearing House Interbank Payment System - Система на клирин¬ гова палата за междубанкови разпла¬ та ния (по електронен път; също и ор¬ ганизацията със седалище в Ню-Йорк, поддържаща тази система) СНК (а.) СНесК - проверка, контрол СНКРТ (a.) CHccKPoinT - контролна точка chkr. (a.) checker - контрольор 68
CHL (ф.) Lettre Chargee - ценно писмо chn. (a.) chairman ’ председател ch.pd. (a*) charges paid - разноските (так* сите) платени ch.ppd. (a.) charges prepaid - разноските (таксите) предплатени Chq. Cheque (ам ф,) - чек chrm. (a.) chairman * председател CHS (ф.) CHef de Service - началник на служба c.h.w. (a.) constant hot water - постоянно топла вода СТ (м.) Бряг на слоновата кост (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) CI (a.) Cast Iron - чугун» чугунен (c/i) Certificate of Insurance - застрахо¬ вателен сертификат _ Consular Invoice - консулска фактура «г Corporate Identity - самоличност (соб- < ствен облик) на фирмата w Cost Insurance - застраховка за разхо¬ дите ~ Cumulative Index - кумулативен указа¬ тел ~ Current Information - сигнална инфор¬ мация СЛ. (a.) Channel Islands - (британските) острови в Лама нита С<&1 (a.) (s. & i.) Cost and Insurance - стойност (на стока) и застраховка пла¬ тени (до уговорено местоназначение) - СЛ. (ф.) Certificat d’Importation - разре¬ шително за внос ~ Commerce Interieure - вътрешна търго¬ вия CIA (a.) Cash In Advance - заплащане a брой предварително» аванс ~ Central Intelligence Agency - Централно разузнавателно управление в CALLI « Certified Internai Auditor- правоспосо¬ бен вътрешен ревизор CIA (и.) Compagnia Italiana Turismo - Италианска туристическа компания CIA (ф.) Confederation Internationale de Г Agriculture - Международна селскос¬ топанска конфедерация СЛа (и.) Compagnia • компания» фирма» дружество CIAT (фО Comité Interministériel de TAmcnagcmcnt du Territoire - Междуве¬ домствен комитет за териториално ус¬ тройство (Франция) CIB (a.) Computer-Integrated Business * компютърно-интегриран (т.е. комплек¬ сно автоматизиран) бизнес СГС (a.) Capital Issues Committee - Коми¬ тет за регулиране на издаването на ценни книжа (Великобритания) CIC (и.) Camera di Industria e Commercio - Индустриално-търговска палата CIC (ф.) Centre International du Calcul • Международен изчислителен център CICA (ф.) Confederation Internationale du Credit Agricole - Международна конфе¬ дерация за земеделски кредит CICE (ф.) Centre d’information des Chemins de fer Européens - Информаци¬ онен център на европейските железни¬ ци CICF (ф.) Confederation Internationale des Cadres Fonctionnaires - Международна конфедерация па държавните служите¬ ли CICG (ф.) Centre International du Commerce de Gros - Международен център по търговия на едро CICI (ф.) Commission Internationale de Cooperation Intellectuelle - Междуна¬ родна комисия за интелектуално сът¬ рудничество CICOM (ф.) Centre International de COMmcrcialisation - Международен център по маркетинг CICS (a.) Customer Information Control System • Информационио-улравлява- ща система за клиенти (програмен про¬ дукт за големи компютри на фирмата IBM, предназначен да позволи еднов¬ ременното обработване от потреби-' телеки програми на данни, въведени от дистанционни терминали; съдържа програми за изграждане и поддържане на бази от данни) CID (a.) Committee oh Interest and Dividends - Комитет по лихвите и про¬ центите (САЩ) CID (ф.) Centre d’information et de Documentation * Център за информа¬ ция и документация (на Европейската икономическа общност) « Conference Internationale Douanière - Международна митническа конферен¬ ция CIDA (ф.) Comité Intergouvememental du Droit d’Autcur - Междуправителствен комитет no авторско право CIE (a.) Computer-Integrated Enterprise - компютърно-иптегрирапо предприя¬ тие Cic. (ф.) Compagnie - компания, дружест¬ во, фирма 69
CIEC (ф.) Conseil International' des Employeurs du Commerce - Междуна¬ роден - съвет на- търговиите-работода¬ тели CIEM (ф.) Conseil International pour I’ExpIoration de la Mer - Международен • съвет за морски изследвания CI ES (ф.) Centre de l'information Economique et Sociale - Център за ико¬ номическа и социална информация (на ООН) , C1F (a.) (c.i.f.) Cost, Insurance, Freight - стойност, застраховка и навло платени до... (уговорено пристанище на место¬ назначение • относно условия за дос¬ тавка на стока съгласно INCOTERMS) м Customer Information File - файл, съ¬ държащ информация за клиенти CIF&C (a.) (c.i.f.c.) Cost, Insurance, Freight and Commission - (цена на стока, в^^^юч»ща) стойност, застраховка, навло, комисиона C1FC&I (a.) Cost, Insurance, Freight, Commission, Interest - (цена на стока, включваща) стойност, застраховка, навло, комисиона, лихва CIF&E (a.) Cost, Insurance, Freight and Exchange - (цена на стока, включваща) ■ стойност, застраховка, навло и валутна курсова разлика CIFÄI (a) Cost, Insurance, Freight and Interest - - (цена на стока, включваща) стойност, застраховка, навло и лихва CIF&IC (a-.) Cost, - - Insurance, Freight, Interest, Commission - (цена па - стока, , включваща-) стойност, -застраховка, навло, лихва, комисиона CIF land, (a.) Cost, Insurance, Freight, Landed - стойност,застраховка, навло и разтоварване платени до... (уговоре¬ но пристанище на местоназначение - относно условия за доставка на стока, съгласно INCOTERMS) c.i.f.L.t. (a.) Cost, Insurance and Freight, London terms - стойност, застраховка и навло по Лондонски условия C1FM (a.) Computer Integrated Flexible Manufacturing - компютърно-интегри- рано (т.с. комплексно автоматизирано) • гъвкаво производство CIF&W (a.) Cost, Insurance, Freight and War - (цена, включваща) стойност, зас¬ траховка, включително срещу военни рискове, и навло C1G (ф.) Conference InterGouvernementale - междуправителствена конференция • CIGA (и.) Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi (италианска верига от луксоз¬ ни хотели) • CIGRE (ф.) Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques - Междуна¬ родна конференция на големите елект¬ роенергийни мрежи СПА (ф.) Commission Internationale des Industries Agricoles et -alimentaires - - Международна комисия по селско сто¬ панство и хранителна промишленост CIJ (ф.) Cour Internationale de Justice - Международен съд (в Хага) ’ CIM (a.) Computer-Integrated Manu¬ facturing - компютърно-интегрирано производство CIM (ф.) Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemin de fer - Международна кон¬ венция относно жп превоза на стоки CIME (a.) Computer-Integrated Manu¬ facturing and Engineering - компютър- но-интегрирани производство и инже¬ нерна дейност CIME (ф.) Comite Intergouvememental pour les Migrations Européennes - Меж¬ дуправителствен комитет по миграци¬ ята в Европа CIMP (ф.) Conference Internationale des Matières Premieres- - Международна конференция по суровините ■ CIN (ф.) Chambre Internationale de Navire - Международна палата по корабопла¬ ване ' CINA (ф.) Commission Internationale de la Navigation Aerienne - Международна комисия по въздухоплаване w Convention Internationale de la Navigation Aerienne - - Международна конвенция по въздухоплаване CINOA (ф.) Confederation Internationale des Négociants en Oeuvres d’Art - Меж¬ дународна конфедерация на търговци¬ те на произведения на изкуството CINU (ф.) Centre d’information des Nations Unies - Информационен център на ООН CIO (a.) Chief Information Officer - замес¬ тник-ръководител (на фирма), отгова¬ рящ за информационните ресурси ~ Congress of Industrial Organizations -• Конгрес на промишлените профсъюзи (САЩ) 70
СЮ1С (ф.) Commission Intérimaire de * rOrganisation Internationale de Commerce - Временна комисия на Международната организация по тър¬ говия cion (ф.) commission - комисия; комиси¬ онна CIOS (ф.) Conseil International de rOrganisation Scientific - Междунаро¬ ден комитет по научна организация на труда CIOSTA (ф.) Commission Internationale pour rOrganisation Scientifique du Travail en Agriculture - Международна комисия за научна организация на тру¬ да в селското стопанство CIP (a.) Carriage and Insura ncc. Pa id to... - превоз и застраховка платени до,.< (уговорено местоназначение - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) ** Computer Integrated Processing - ком- лютърно-интегрирана обработка (на информация) CIP (и.) Comitato Interministeriale Prezzi - Междуведомствен комитет по пените CIP (ф.) Chiffre Indicatif de Planification - планов показател (по Програмата за развитие на ООН) CIPE (и.) Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Междуве¬ домствен комитет за икономическо планиране CIPEC (ф.) Conseil Intergouvememental des Pays Exportateurs de Cuivre - Меж¬ дуправителствен съвет на страните-из¬ носителки на мед CIPI (a.) Computer-Integrated Production Insula - компютърно-ивтегриран авто¬ номен производствен участък '> CIPI (и.) Comitato Interministeriale per la Politica Industriale - Междуведомствен комитет по икономическа политика 1 CIPM (а^) Council for International Progress in Management - Съвет за меж¬ дународен напредък в областта на ме- r ниджмънта / CIPQ (ф.) Conference Internationale Permanente de la Qualité - Постоянна международна конференция по въпро¬ сите на качеството CIR (a.) Current Industrial Report - статис¬ тика на промишлените отрасли (СА1Ц) cir. (a.) circle - кръг; кръжок Cire» (ф.) Circulaire - циркулярно писмо circs, (a.) circumstances - обстоятелства circum. (a.) circumference - периметър, обиколка CI R 1)1 (ф.) Centre International pour le Reglement des Différends Relatifs aux Investissements - Международен център за уреждане на инвестиционни спорове CIRÉT (a.) Center for International Re¬ search on Economic Tendency - Център за международни изследвания на ико¬ номическите тенденции CIRIEC (ф.) Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economic Collective Международен център за изследвания и информация по колективната икономика CIS (a.) Commonwealth of Independent Stales - Общност на независимите дър¬ жави (наследник на бившия СССР) « Cost-accounting Information System - счетоводна информационна система CISL (и.) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Италианска конфедерация на работническите профсъюзи CISL (ф.) Confederation Internationale des Syndicats Libres - Международна кон¬ федерация на свободните профсъюзи ' CIT (a.) Committee on Innovation and Technology transfer - Комитет по ино¬ вации и технологичен траансфер (към Европейската общност) CIT (и.) Compagnia Italiana del Turismo - Италианска компания за туризъм CIT (ф.) Centre International du Tabac - Международен център по тютюна м Centre International du Textil - Между¬ народен център по текстил ~ Comité International des Transports par chemin de fer- Международен комитет по жп транспорт м Conference Internationale du Travail - Международна конференция по труда ~ Convention internationale des Telecommunications - Международна конвенция за телекомуникациите ch. (a.) citation цитат ) ~ citizen - гражданин Cl US (ф.) Conseil I nternational des Unions Scientifiques - Международен съвет на научните съюзи C1V (ф.) Commission Internationale du Verre - Международна комисия по стъклото «w Convention Internationale concernant le transport des Voyageurs et des bagages par chemins de fer - Международна 71
конвенция относно железопътния пре¬ воз на пътници И багажи civ. (a.) civil - граждански C1WL (ф.) - Compagnie Internationale des Wagons Lits - Международна комкания за спални нагони CJCE (ф.) Cour de' Justice des Com¬ munautés Européennes - Съд на Евро¬ пейската общност . CJP (ф.) Centre des Jeunes Dirigeants - Център за млади ръководни кадри >v Centre des Jeunes Patrons - Център на младите работодатели CK (a,) ChecK - проверка ck. (a.) cask - буре, бъчва ~ check • чек CKD (a.) (c.k.d.) Completely Knocked Down - (превоз на стока в) напълно разглобено състояние сКр (a.) - ChccKPoint -.контролна точка; пропускателен пункт, . Ck.Pt. (a.) Check Point - ориентир, репер, контролна точка , ck w. (a.) clockwise - по посока' на часовата . стрелка CL (м.) Чили (международен код, .утвър¬ ден от ISO) CL (a.) (c.i.) Car Load - вагонен товар; пълен товар « Civil Law - гражданско право CL (ф.) Commerce Libre - свободна тър¬ говия . « Credit Lyonnais ' (френска банка) . С1. (ф.) Classe .- класа, категория c.i. (л.) citato loco - в- цитираното място. (пасаж) . - « cum laude - е похвала cl. (a.) centiliter - саптилитър « claim - претенция (патентна), иск; взе¬ мане . .. « ' clause - клауза, член, -условие « .clear - чист, без добавка « class - - клас, разряд, категория . class. (a.) classification - . класификация CLC (a.) Commercial Letter of Credit »-• търговски акредитив » CLCB (а.) Committee of London Clearing Banks - Комитет на. лондонските кли¬ рингови банки eld. (a.) cancelled - анулирано « cleared (through Customs) - обмитено ~ cooled - - охладен elk (a.) clerk. - чиновник « - clock - часовник ■ ■ elm. (a.)- column • колона CLP (m.) Чилийско песо (валутна единица - международен код, утвърден от ISO) CLT (ф.) Credit a Long Terme - дългосро¬ чен кредит CLUSA (a.) Cooperative League of LIISA • Кооперативна лига на САЩ СМ (м.) Камерун (международен код, ут¬ върден от ISO) • CM (a.) Cluster Mean - групово средно - значение * « Common Market - Общият пазар « Common Metro - метричната система С&М (a.) Care and - Maintenance basis - поддържане на неизползвано повече съоръжение или оборудване в изправ¬ ност е оглед в .случай на нужда бързо да се пусне в експлоатация СМ (и.) Circolare Ministeriale -■ министер¬ ско окръжно СМ (ф.) Circulation Monétaire. - парично обращснис . « Commerce Maritime - морска търговия « Controle . Medicale - - медицински конт¬ рол « Cours du -Marche - пазарен курс « Cours Moyen- - среден курс cm (м.) centimetre - сантиметър c.m. (л.) causa mortis - поради смърт с.ir. (и.) corrente mese -- (на) текущия месец СМА (ф.) Conseil Mondial de l’Ali¬ mentation - Световен съвет по прехра¬ ната СМАС (a.) Cost of MAChine -- стойност на .машината . , СМАО (ф.) Controle et Mesure Assistées par Ordinateur - - компютърноподио- могиатн (т.е. автоматизирани) контрол и измерване * CM AT (a.) Cost of MATcrial - стойност j. на -суровините (заготовките); матери¬ ални разходи ‘ СМСС (ф.) Credit de Mobilisation des Creances Commerciales - застрахова¬ телно дружество за гаранции но тър¬ говски кредити CMD (a.) Computerized Maintenance Management - компютризирано управ¬ ление на техническото поддържане на оборудването СМЕ (a.) Center for Manufacturing Engineering е производствено-техноло¬ гичен център « Chicago Mercantile Exchange - Чикагс¬ ка стокова борса (главно за месо., но също и за валутни сделки) 72
СМЕ (ф.) Conference Mondiale de l’Energie - Световна конференция пс енергетика CMF (а.) Committee on Financial Markets > Комитет по финансовите пазари (на ОИСР) ~ Comparative Mortality Factor - сравнит-, тенен показател за смъртността CMI (ф.) Comité Maritime International - Международен комитет по мореплава¬ нето CMIS (a.) Common Manufacturing Information System - обща производс¬ твена информационна система « Corporate Management .Information . System - информационна система за обслужване на ръководството на фир¬ мата , CMIT (a.) - Committee on capital Movements and Invisible Transactions - Комитет по движение на капитала и невидими финансови операции (па ОИСР) СМК (м.) Квадратен сантиметър (между¬ народен код, утвърден от ISO) cml. (a.) commercial - търговски, комер- ческн cmn. (a.) commission - комисия; комиси¬ она СМО (a.) Chief Marketing Officer - главен ръководител (на фирмата) по марке¬ тинга, маркетингов директор » Collaterized Mortgage Obligation - вид ценни книжа, гарантирани допълни* телно с ипотеки (САП!) CMPM, (a.) Computer-Managed Parts Manufacture - компютърно управлява¬ но производство на детайли CMQ (м.) Кубичен сантиметър (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) CMR (ф.) Convention de transport international de Marchandises par Route - Конвенция за международния шосеен превоз на стоки СМТ (м.) Сантиметър (международен код, утвърден от ISO) СМТ (ф.) Confederation Mondiale de Travail - Световна конфедерация - на труда ~ Credit a iMoyen Terme - срсдносрочсп кредит CN (м.) Китай (международен кол, утвър¬ ден от ISO) CN Controllo Numerico (и.) - Commande Numérique (ф.) - цифрово-програмно управление CN (a.) Code Number - кодово име « Control Number - контролен номер С/N (a.) Circular Note - циркуляр ■ ~ Consignment Note - -товарителница » (CN) Contract Note - договор * Cover Note- - временно свидетелство за застраховка, ковернот ~ (CN) Credit Note - - кредитно авизо с/n (ф.) compte nouveau - - нова (банкова) сметка - — cours nul - нулев курс CNA (ф.) Centre National des Assurances - Национален застрахователен център ~ Centre National de l'Automation - На¬ ционален център по - автоматизация « Conseil National des Assurances -- Наци¬ онален застрахователен съвет CNAT (ф.) Commission Nationale pour I l’Amcnagemcnt du Territoire - Нацио¬ нална комисия за териториално благо¬ устройство ' • CNaTt (ф.) Comité National pour l'Amcnagemcnt du Temps de Travail Национален комитет по - изучаване на Проблемите на работното време CNC (a.) Computer - Numerical Control - компютърно цифрово-програмно уп¬ равление (на металообработваща ма¬ шина) - ’ CNC (ф.) Comité National de la Con¬ sommation - Национален комитет -по потреблението * Conseil National du Commerce - Наци¬ онален съвет по търговия - • ч - > CNCE (ф.) Centre National du Commerce Exterieur - 11ационалсн център за вън- ' шна търговия CNDE (ф.) Centre National des Dirigeants d'Entrcprisc - Национален център на ръководителите па предприятия - > CNE (ф.) Caisse Nationale d’Epargnee- На¬ ционална спестовна каса CNEL (и.) - Consiglio - Nazionale . dcU’Economia е del Lavoro - Национа¬ лен 0ънет по - икономиката и труда CNEN (и.)- Comitato -Nazionale per l’Encrgia Nucleare - Национален коми¬ тет по атомна енергия CNERP (ф.) Conseil National des Eco¬ nomics Regionales et de la Productivité - - -' Национален съвет по регионална ико¬ номика и производителност - CNET (ф.) Centre National d'Etudcs des Telecommunications - Национален изс¬ ледователски център по тслскомуника-- ции ' 73
CNG (a.) Compressed Natural Gas - втеч¬ нен природен газ CNIP (ф.) Centre National des Indé¬ pendants et Paysans - Национален цен¬ тър на независимите предприемачи и селските стопани CNIPE (ф.) Centre National d'information pour la Productivité des Entreprises - Национален информационен център по производителност на предприятията cnl, (a.) cancel - анулирам, отменям * CNP (м.) Сто опаковки (международен код, утвърден от ISO) CNP (ф.) Caisse Nationale d’Epargne de Paris - Парижка национална спестовна каса CNPF (ф.) Conseil National du Patronat Français - Национален съвет на Съюза на френските работодатели CNR (a.) Canadian National Railways - Канадски национални железници CNR (и.) Consiglio Nazionale delle Ricerche Национален съвет за научни изслед¬ вания CNRS (ф.) Centre National de la Recherche Scientifique - Национален център за на¬ учни изследвания CNS (a.) Continuous Net Settlement - "неп¬ рекъснато нетно разплащане11 (метод за уреждане на сделки между брокери, така че в края на всеки ден да е налице балансов резултат) entr. (a.) container - контейнер; тара на контейнер ■ CNUCCI (ф.) Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International -■ Комисия на ООН по международно търговско право . CNUCED (ф.) Conference des Nations Unies sur le Commerce Et le Développement - Конференция на ООН по търговията и индустрията (УПК- ТАД) CNUDCI (ф.) Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International - Комисия на Обединени¬ те нации по международно търговско право J СО (м.) Колумбия (международен код, утвърден от ISO) С/О (a.) Carry Over - пренос «« (CO) Cash Order - касов ордер, платеж- - но нареждане < (CO) Certificate of Origine - свидетелс¬ тво за произход СО (ф.) Compte Ouvert - открита сметка, текуща сметка ~ Cours Officici -• официален курс Co. (a.) Company - дружество, фирма, компания County - графство (във Великобрита¬ ния); окръг (в САЩ) Co. (ф.) Compagnie - компания, дружество с/о (a.) care of - чрез, на вниманието па (в адрес на писмо) с/о (ф.) compte ouvert - текуща сметка СОА (a.) Cash On Arrival - заплащане в брой при пристигане на стоката СОВ (ф.) Commission des Operations de Bourse - Комисия (за надзор) на борсо¬ вите операции c.o.b. (a.) close of business - затваряне на предприятие (магазин), преустановява¬ не на делова дейност COBOL (a.) COmmon Business-Oriented Language - програмен език COBOL (предназначен главно за обработване на икономическа информация) СОС (a.) (СоС) Chamber of Commerce - търговска камара СОС (ф.) Comité d’Organisation et de Controle * Комитет по организация и контрол СОССЕЕ (ф.) Comité des Organisations Commerciales des pays de la CEE - Ко¬ митет на търговските организации а страните-членки на Европейската ико¬ номическа общност COCOM (a.) Coordinating Committee for Multilateral export controls - КОКОМ (Координационен комитет за многост¬ ранен контрол на износа) COD (a.) Cash On Delivery (Великобрита¬ ния, В САЩ - Collect On Delivery) - заплащане в брой (инкасо) при доста¬ вяне; с наложен платеж Cod. (л.) Codex - кодекс CODER (ф.) Commission de Dévelop¬ pement Economique Regionale - Коми¬ сия за регионално икономическо раз¬ витие CODIP (ф.) Conference (de la Haye) de Droit International Prive - Хагска кон- ференция по международно частно право CODOT (a.) Classification of Occupations and Directory of Occupational Titles - класификация на професиите и указа¬ тел на длъжностите (Великобритания) coef. (a.) coefficient - коефициент coeff. (а., н.) coefficient * коефициент 74
COFACE (ф.) Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieure - Френска застрахователна компания за външната търговия 1' С. оГ В. (a.) Confirmation of Balance - потвърждение на салдото CO FC (a.) Container On Flat Car - контей¬ нерен железопътен превоз C of C (a.) Chamber of Commerce - Тър¬ говска палата С of Е (a.) Council of Europe - Европейски съвет COFISE (ф.) Compagnie de Financement des Stocks a l’Etranger - Компания за финансиране на запасите в чужбина COG (ф.) Centre d’Organisation et de Gestion - Център по организация и уп¬ равление COG ЕСА (ф.) COmitc G Encra 1 de la Cooperation Agricole - Общ комитет за сътрудничество в областта на селското стопанство (на Европейската общност} Cogenia (ф.) Compagnie generale des matières nucléaires - Компания за ядре¬ ни материали c.o.h. (a.) cash on hand - платане на ръка в брой COI (a.) Central Office of Information - Централна служба за (външнотърговс¬ ка) информация (Великобритания) COIC (a.) Careers and Occupational Information Centre - информационен център за свободни работни места (Ве¬ ликобритания) COINS (a.) Committee On Improvement of National Statistics - Комитет за усъвър¬ шенстване на националната система за статистическа отчетност (Великобри¬ тания) COL (a.) Cost Of Living - цени; екзистенц- минимум Col. (a.) Colorado - Колорадо (американ¬ ски щат) col (a.) collation - "Моля? Повторете!" (или ,1Поггарям’' - в телексно съобще¬ ние) col. (a.) column - колона COLA (a.) Cost-Of-Living Allowance - до¬ бавка към заплатата за компенсиране на поскъпването на живота Coll, (a.) College - колеж coll, (a.) collateral-допълнителен* второс¬ тепенен ~ collected - събран (такса* данък) ~ collection - инкасиране» инкасо ». collision * сблъскване ~ colloquial - разговорен collai, (a.) collateral - второстепенен,, до¬ пълнителен coll.harg. (a.) collective bargaining - дого¬ варяне за сключване на колективен тру¬ дов договор colloq. (a.) colloquial - разговорен colIr. (a.) collector - инкасатор, бирник Colo, (a.) Colorado - Колорадо (американ¬ ски щат) cols, (a.) columns - колони Com. (a.) Commerce - търговия » Commission - комисиона ~ Communication - комуникация* съоб¬ щения com. (a.) commercial - търговски ~ common - общ; обикновен com. (и.) comune - общ; обикновен, оби¬ чаен; община com. (ф.) commerce - търговия ~ commission - комисиона comb, (a.) combination - комбинация, съ¬ единение; картел ~ combine - комбинат, обединение ~ combined - обединен, съвкупен COMECON (a.) COuncil for Mutual ECONomie assistance - (бивш) Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ) COM EX (a.) COMmodity Exchange (of New York) - (Ню-Йоркска) стокова борса Comcx (ф.) Commerce extérieur - външна търговия Coin ilex (ф.) Cornile de coordination des industries textiles (de la CEE) - Коорди¬ национен комитет по текстилна про¬ мишленост (я Европейската икономи¬ ческа общност) comi, (a.) commercial - търговски Coinrn. (a.) Commerce - търговия ~ Commission - комисионна w Commissioner - комисионер ~ Committee - комисия; комитет « Communications - комуникации, съоб* щения Comm, (ф.) Commercé - търговия ! comm, (и.) commerciale - търговски ’ cornine!. (a.) commissioned - поръчан column, (a.) commission - комисия; коми¬ сионна Connus (a,) Communications - комуника¬ ции (съобщения) Comp, (ф.) Compagnie - компания, дру¬ жество comp, (a.) compare - сравни 75
м comparison - сравнение », compatible - съвместим », compensation - компенсация » composition - състав » component - компонента, съставна част », compound - съставен; съставка; състав¬ на дума compd (a.) compound - смес; съединение; състав; компонента (на сплав) COMPENS (м.) Компенсационно плаща¬ не (международен код, утвърден от ISO) compì, (a.) complement - американски, личен състав; комплект compì, (ф.) comptabilité - счетоводство, отчетност » comptant - в брой (за плащане) Сотпг. (a.) Commissioner - комисионер Con. (a.) Consolidated - консолидиран, своден , » Consul - консул con. (л,) contra - срещу, против con. (a.) conclusion - заключение ». contra • против, срещу » conversion - разговор солс. (a.) concentrale • концентрат ’ », concentrated - концентриран . ». concentration- - концентрация w concerning - относно coned, (a.) concentrated - концентриран (за разтвор) conci, (a.) conclusion - заключение соп.сг. (a.) contra credit - срещу кредит CONCReDoC (м.) неотменяем докумен- • тарен акредитив - потвърден без указ¬ ване срока на плащане (международен код, утвърден от ISO) , CONCREDOC/nM (м.) неотменяем доку¬ ментарен акредитив - потвърден с указ¬ ване срока (брой месеци) на плащане • (международен код, утвърден от ISO) cond. condition (а., ф.) - условие; състоя¬ ние », conditional (a.), conditionnel (ф.) - усло¬ вен condo (л.) condominium - кондоминиум • (сграда или група от сгради с жилища, притежавани от техните обитатели, застроена (или застроени) върху земя, притежавана общо от всички обитате¬ ли) conf, (a.) confer - сравни , », conference • конференция : », confidential - поверително Confapi (и.) Confederazione della piccola industria - Конфедерация на малките предприятия CONFEST (a.) CONFErence on STatistics - конференция по въпросите на статис¬ тиката confid. (ф.) confidentiel - поверителен Conflnduslrla (и.) Confederazione generale dell’industria italiana - Обща конфедера¬ ция на италианската индустрия confrnd (a.) confirmed - потвърден, пот¬ върдено Cong, (a.) Congress - конгрес Con.Inv. (a,) Consular Invoice - консулска фактура • . Conn, (a.) Connecticut - Кънектикът (аме¬ рикански щат) Conn, (ф.) Connaissement - коносамснт conn, (a.) connected - свързан », connection - съединение, връзка conni (ф.) connaissement - - коносамснт cons (л.) contras - аргументи против cons, (ф.) consommation - консумация, разход ' consgt. (a.) consignment - доставка, прат¬ ка; експедиране, изпращане; консигна¬ ция CONSIGN (м.) плащане при консигнация (международен код, утвърден от ISO) Consob (и.) Commissione nazionale per le società c la borsa - Национална комисия за банков и борсов контрол Consols (a.) Consolidated annuities - обли¬ гации без срок на падеж (издавани от британското правителство) cons tn. (a.) construction -- строителство; съоръжение; конструкция Coni, (a.) Continent (of Europe) - конти¬ нент (обикновено се има предвид Евро¬ па, а в търговията - пристанищата от Бордо до Хамбург) coni, (л.) contra - срещу, против; недоста¬ тък cont. (a.) container - контейнер »,- (cont’d.) continued - продължава », contents - съдържание », continuation - Продължение » continuous - непрекъснат - ■ » contract • контракт, договор conld. (a.) contained - съдържащ се, по¬ местен » - continued - продължава, следва; про¬ дължен contg. (a.) containing - съдържащ . conti (a.) continental - континентален con tn. (a.) continuation - продължение 76
contr. (a.) contracted - съкратен; умален ~ contraction * съкращение, свиване ~ contractor - контрагент; доставчик , ~ control - контрол, управление », conirib. (a.) contributing (share) - частично заплатена (акция) conv. (a.) convention - конвенция, договор ~ convertible (shares) - конвертируеми {акции) ~ conveyor - конвейер, транспортьор conv. (ф.) converti -* конвертиран, преоб¬ разуван COO (a.) Chief Operating Officer - главен ръководител (на фирмата) по произ¬ водството, директор по производстве¬ ните въпроси co-op (a.) co-operation - сътрудничество; кооперация ~ co-operative - кооператив . COP (a.) Cash'On Presentation - плащане в брой при представяне Cop. (a.) Copyright - авторско право cop. (a.) copyrighted - със запазено автор¬ ско право COPAL (a.) COcoa Producers’ ALliancc - Съюз на производителите на какао COPANT (a.) Pan-American Standards Commission - Панамерикански коми¬ сия по стандартизация COPEREP (a.) COmmittce of PErmanent R E Presentali ves - Комитет на постоян¬ ните представители (на страните-член* ки на Европейската общност) СОРМЕС (ф.) COmite des Petites et Moyennes Entreprises Commerciales (des pays de la CEE) - Комитет на малките и средно големите търговски предпри¬ ятия (на страните от ЕИО) Copr. (a.) (Copt.) Copyright - авторско право COPS (a.) Committee On Population Statistics - Комитет по демографска статистика (САЩ) cor. (a.) correction - корекция, поправка ^ corrected - коригиран ~ corresponding - съответен CORADES (ф.) Comité d’Organisation des Recherches Appliquées sur le Développement Economique et Social - Комитет по организация на приложни¬ те изследвания относно социаляо-ико^ номическото развитие CORDIS (a.) Community’s Research and Development Information Service - Ин¬ формационна служба на Европейската общност по научно-изследователска и развойна дейност COREPER (ф.) COmite de REpresentants PERmancnls - Комитет на постоянните представители (на страните-членки на Европейската общност) Сог.Мсш (a.) Corresponding Member - член-кореспондент Corp, (a.) (Corpo) Corporation - корпора¬ ция; акционерно дружество (в САЩ) Corr, (л.) Corrigenda - списък на печатни грешки е техните поправки согг. (a.) corrected - коригиран ~ correction - поправка ~ correspond - съ ответ ст вувам ~ corresponding - съответен; в съответс¬ твие corresp. (ф.) correspondance - кореспон¬ денция COS (a.) Cash On Shipment - плащане в брой при товарене (експедиране) co. sa. (a J come sopra - к a кто (е посочено) по-горе CoSIRA (а.) Council for Small Industries in Rural Areas - Съвет за подпомагане на малките предприятия в селски райони со.so. (a.) come sopra - както (е посочено) ПО-ГОре 1 COTIF (ф.) Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires - Конвенция относно международния жп транспорт coup, (ф.) coupon * купон f ~ coupure - номинална стойност cour- (ф.) courant - текущ court, (ф.) courtage - брокераж, брокерски комисиона COY (a.) Concentrated Oil of Vitriol - концентрирана сярна киселина ~ COVariation - ковариация CP (a.) (c.p.) Carriage Paid - превозът платен ~ Central Processor - централен процесор (на компютър) •w (C/P) Charter Party - чартър парти ~ Commercial Paper - паричнокредитен документ в търговски оборот (предс¬ тавлява негараитирана Полица, изда¬ вана от фирми за получаване на крат- I косрочни кредити) « Critical Path - критичен маршрут C/P (a,) Custom of Port - обичай на прис¬ танището СР (и.) Casella Postale - пощенска кутия ~ Codice Penale - наказателен кодекс 77
« Capitaneria di Porto • управление ua пристанище СР (ф.) Cheque Postal * пощенски чек ~ Code Penal - Наказателен кодекс м Code Postal - пощенски код ~ Compte Postale - пощенска (разплаща¬ телна) сметка ~ Créancier Privilégie - привилегирован кредитор С.Р. (ф.) Colis Postal - пощенски пакет, колет * CouPons - купони (за получаване на лихви от акции) ср« (a.) compare - сравни ~ coupon - купон (за получаване на лихва от акции) СР A (a.) Certified Public Accountant -»дип¬ ломиран (правоспособен) счетоводи¬ тел ~ Claims Payable Abroad - искове (за обезщетение), платими и чужбина w Cocoa Producers’ Alliance - Съюз на производителите на какао ~ Critical Path Analysis • метод за мрежо¬ во планиране, основаващ се на анализ . на критичния маршрут и прилаган в управлението на развойни проекти СРА (ф.) Centre de Perfectionnement aux Affaires - Център за усъ върш снег ву ване управлението ма стопанската дейност ~ Cour Permanente d*Arbitragc - Постоя¬ нен арбитражей съд CPAF (a,) Cost Plus Award pee - заплаща¬ не па себестойността плюс периодични премии CPAR (a.) Customer Problem Analysis and Resolution - анализ и решаване >ia проблема на клиента CPC (a.) Canadian Postal Code - Канадски пощенски код — Central Product Classification - Цент¬ рална стокова класификация (на DOH) CPC (и.) Codice di Procedura Civile - Граж¬ дански процесуален кодекс CPC (ф.) Code de Procedure Civile - Граж¬ дански процесуален кодеке m Comité du Programme et de Coordination - Комитет за програми¬ ране и координация (на ООН) w Centre de Perfectionnement des Kadres * Център за иоииитанаис на квалифика¬ цията на кадрите -CPCCI (ф.) Conference Permanente des Chambres de Commerce cl d’industrie • Постоянно съвещание на търговско- промкшяеннте палати (в Европейската икономическа общност) CPD (a.) (c.p.d.) Charterer Pays Duties - наемателят плаща таксите CPD (ф.) Comptabilité en Partie Double - двойно счетоводство cpd (a.) compounded - смесен, съставен CPEs (a.) Centrally-Planned Economies - (страни е) централно планирани ико¬ номики CPFF (a.) Cost Plus Fixed Fee - заплащане па себестойността плюс фиксирана пе¬ чалба CPH (a.) Carriage Paid Home • превозът платен (от продавача) w Consumpion Per Hour - консумация (разход) за час CPI (a.) Characters Per Inch • знаци за инч (мярка за плътност на запис) ~ Consumer Price Index - индекс па пот¬ ребителските цени CPIF (a.) Cost Plus Incentive Fee - запла¬ щане на себестойността плюс поощри¬ телно възнаграждение СРЛ (ф.) Cour Permanent de Justice Internationale - Постоянен междунаро¬ ден съд CPM (a.) Critical Path Method - метод за мрежово планиране, основаващ се на определянето ма критичния маршрут (прилаган при управлението на развой¬ ни проекти) СРМ (ф). (système de la) Comptabilité du Produit Materiel -■ (система на) отчет¬ ност на материалното производство CPP Codice di Procedura Penale (и.) - Code de Procedure Penale (ф.) - Наказателно- процесуален кодекс CPP (a.) Constant Purchasing Power - не¬ изменна покупателна способност ~ Cost Per Part - цепа за детайл CPR (a.) Currcnl Population Report - отчет от текущо демографско изследване срг. (a.) copper - мед (метал) с.р.г. (и.) con preghiera di restituzione - с молба за връщане (на документ) CPRC (a.) Central Price Regulation Committee • Комитет за централно ре¬ гулиране на цевите Срго (ф.) Capitaux propres - собствени капитали CPS (a.) Cents Per Share - центове за акция ~ Characters Per Second • знаци в секунда (мярка за скорост на печатане или на , предаване на информация) , 78
« Current Population Survey - текущо демографско изследване CPS (ф.) Comptabilité en Partie Single - просто счетоводство «w CouPonS - купони (за получаване на лихви от акции) CPT (a.) Carriage Paid То... - превозът платен до... (уговорен пункт на место¬ назначение - относно условия за дос¬ тавка на стока съгласно INCOTERMS) м Conference of european Posts and Telecommunications - Европейска кон¬ ференция на националните пощенски и далекосъобщителни администрации ~ Cost Per Thousand - "разходи за хиляда (читатели, зрители)" (метод за сравня¬ ване на разходите за реклама в различ¬ ни средства за масово информиране) СРТ (ф.) Cours de Promotion du Travail - курсове за повишаване на квалифика¬ цията • cpt. (a.) captain - капитан ept, (ф.) comptant - в брой (за плащане) Cptc. (ф-) Comptabilité - счетоводство Compte - (банкова) сметка cpte.ct. (ф.) compte courant- текуща смет¬ ка CPU (a.) Central Processing Unit - центра¬ лей процесор (на компютър) cpv. (и.) capoverso - начален рсд (на аб¬ зац); алинея CQ (a.) Commercial Quality - търговско качество '■ CQ (ф.) Controle de la Qualité - контрол на качеството C.Q.F.D. (ф.) Ce Qu’il Fallait Démontrer - това, което трябваше да се докаже CQI (a.) Commodities Quotations Inc. (американска фирма, предоставяща данни за курсовете на борсови стоки) CR (м.) Коста Рика (международен код, утвърден от ISO) CR (a.) Carrier’s Risk - на риск на превоз¬ вача * «w Cash Receipts - касови постъпления ~ (C.R.) Company’s Risk на риск иа фирмата ~ Cost Ratio - коефициент на полезност (отношение разходи/полза) ~ (с.г.) Current Rate - текущ курс CR (ф.) Compte Rendu - отчет, отчетен доклад ~ Contre Remboursement - плащаме в брой при доставяне иа стоката, с на¬ ложен платеж сг, credit (a.), credilo (и.) • credit (ф.)%* кредит ~ creditor (a.), créditeur (ф.) - кредитор ш currentis (л.), courant (ф.) • текущ (ме¬ сец) CRA (a.) Composite Reserve Assets - уни¬ версални резервни (банкови) активи CRÖ (a.) Commodity Research Bureau - Бюро за изследвания върху цените на основните суровини на международния пазар CRB (ф.) Comité de la Regiementation Bancaire - Комитет за регулиране на банковата дейност CRC (a.) Cost Reimbursement Contract - контракт с (или за) възстановяване на разходите CRDS (a.) Cash Receipts and Disbursement Statement - отчет за паричните постъп¬ ления и плащанията Crc (ф.) Commissionaire - комисионер, посредник CREDOC (м.) неотменяем документарен акредитив - непотвърден без указване срока на плащане (международен код, утвърден от ISO) 1 CREDOC/nM (м.) неотменяем докумен¬ тарен акредитив - нспотвърден с указ¬ ване срока (брой месеци) ira плащане (международен код, утвърден от ISO) CRES (ф.) Centre de Recherches Eco¬ nomiques et Sociales - Център за иконо¬ мически и социологически изследвания CR F (à.) Cost-Revision Formula - формула за преразглеждане па разходите (цени¬ те) CRIS (a.) Cargo Reservation and Informa¬ tion Service - служба за резервация и информация за товари crii, (a.) critical - критичен CRM (a.) Cash on Receipt of Merchandise - наложен платеж, заплащане в брой при получаване на стоката CRNI (a.) Crude Rate of Natural Increase - общ коефициент на естествения при¬ раст на населението CRS (a.) Computer Reservation System - компютърна система за резервации ' crs. (a.) cars - автомобили CRT (a.) Composite Rate of Tax - специ¬ ална ставка за подоходен данък, начис¬ лявана върху лихвата, плащана от де¬ позитни институции върху влоговете (Великобритания) cri. (ф.) courant - текущ (месец, година, курс) 79
c.rt. (ф.) contre remboursement - платане в брой лри доставяне на стоката» с наложен платеж CRU (a,) Composite Reserve Unii - универ¬ сална резервна единица ~ Customer Replaceable Unit - част, която може да сс подмени от клиента CRU (ф.) Centre de Recherche d’LIrbanisme - Изследователски центьр по пробле¬ мите на урбанизма erv (a.) clear receive - ''Добре ли приема¬ те?" (или "Аз приемам добре" - в телек¬ сно съобщение) CRVS (a.) Civil Registration and Vital Statistics - регистрация и статистика на населението CS (м.) Чешко-Словашка федеративна ре¬ публика (международен код» утвърден от ISO) CS (a.) Capital Stock - акционерен капитал w Civil Servant r държавен служител, длъжностно лице r Civil Service - гражданска администра- , ция (Великобритания) ~ Commercial Standard (of the US Department of Commerce) - търговски стандарт (на Министерството на тър¬ говията па САЩ) Common Stock - обикновени акции (САЩ) C/S (a.) Cannot Supply - "не можем да доставим" (в търговията) ~ Cases - сандъци CS (и.) Capo Servigio - началник lia отдел или служба , CS (фе) Cerlificat Supérieur - свидетелство за завършено виеше образование ~ Chef de Service - началник на служба (или отдел) м (société en) Commandite Simple - коман¬ дитно дружество « Conge Supplémentaire - допълнителен отпуск ~ Credit Suisse (швейцарска кредитна банка) Cs (ф.) Cours - курс е.s. (л.) cum sigillo - с лечат es. (a.) (c/s) cases - каси с.б. (и.) come sopra - както по-горе CSA (a.) Canadian Standards Association - Канадска асоциация по стандартиза¬ ция CSC (a.) Container Service Charges - прис¬ танищни такси за обработване на кон¬ тейнерни товари CSCE (a.) Coffee, Sugar and Cocoa Exchange - Борса за кафе, захар и какао (11ю-Йорк) ** Conference on Security and Cooperation in Europe - Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа CSE (a.) Cincinnati Stock Exchange - Фон¬ довата борса в гр. Нинцинати (СЛЩ) CSiS (a.) Center for Strategic and Inter¬ national Studies - Център за стратеги¬ чески и международни изследвания CSK (м.) Чехословашка крона (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) C.S.N, (ф.) Comité Supérieur de Normali¬ sation - Върховен комитет по стандар¬ тизация (Франция) сяк. (a.) cask - буре, бъчва CSO (a,) Central Statistical Office - Цент¬ рално статистическо управление (Ве¬ ликобритания) C.so (и.) Corso - курс; булевард CSP (a.) Cognitive Style Positioning > модел за разпознаване на способностите >• CSQ (и.) Certificazione Sistema Qualità - система за сертификация на качеството w Controllo Statistico della Qualità - ста¬ тистически контрол на качеството c.s.q.n. (л.) conditio sine qua non - условие, без което нещо не може да стане CSRC (а.) Cost-Sharing-Rßimbursement Contract - контракт с частично възста¬ новяване на разходите CSRT (ф.) Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie * Висш съвет no научно-изследователска и раз¬ война дейност (Франция) CST (ф.) Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce international - Статистическа и тарифна класифика¬ ция за външната търговия ~ sous reserve du ConScnTcmenl des parties - при условие за съгласие на страните (клауза в договор) CSTE (a.) Commodity classification for transport S t atistics in Europe - Стокова класификация за нуждите на транспор¬ тната статистика в Европа Cstnis. (a.) Customs - мита» митнически такси; митническата служба във Вели¬ кобритания CSU (ф.) Centre Scientifique Universitaire - университетски научен иептър СТ (a.) Cable 'transfer - телеграфен превод ~ Commercial Tra veiler - търговски път¬ ник 80
ш Conference Terms - условия - на конфе¬ ренция w Corporation Tax - корпоративен данък, данък върху печалбата иа дружества с ограничена отговорност ~ Counter Trade - международна бартер¬ на търговия СТ (ф.) Code du travail - Кодекс на труда ~ College Technique - технически колеж Commission Technique - техническа ко¬ мисия « a Court Terme - краткосрочен Ct (a.) (CT) Connecticut - Кънектикът (американски щат) сЛ. (л.) cum tempore - навреме, с (допус¬ тимото) академично закъснение от 15 минути eu (a.) carat - карат «V cent - цент » crate - кафез, щайга «и current - текущ; ток . et. (ф.) courant - (на) текущия месец с.С (ф.) compte tenu - пред вид, като се вземе под внимание etc (м.) "Свържете се" (или "Свързвам се" - в телексно съобщение) CTCI (ф.) Classification Type pour le Commerce International - Типова -кла¬ сификация за международната търго¬ вия СТЕ (и.) Certificati del Tesoro in Euroscudi - държавни облигации в "екю" (евро¬ пейска валутна единица.) ; cte. (ф.) compte - (банкова), сметка cte. ct. (ф.) compte courant - текуща сметка Ctee. (а.) Committee - комитет; комисия ctf (м.) "Справката следва" (в телексно съобщение) ctf. (a.) certificate - сертификат, удостове¬ рение ~ certify - удостоверявам ctg. (ф.) courtage - брокераж, брокерска комисиона etge. (a.) cartage - (стойност на) автомо¬ билен превоз CTI (ф.) Centre de Traitement de l’information - център за (електронно.) обработване на информация CTL (a.) Computer TechnoLogy -- компю¬ търна технология ' м, Constructive Total Loss - считано пълна загуба (в застраховането - при толкова тежко увреждане на кораб или превоз¬ вана от него стока, че ремонтът би струвал по-скъпо от тяхната пазарна стойност) CTN (ф.) Comité des Négociations Commerciales - Комитет за търговски преговори (към ГАТТ) СТО (и.) Certificati de! Tesoro con Opzione - държавни облигации е опция СТО (ф.) Change a Terme Optimisée - (опция за валутен) оптимизиран обмен в определен срок сЛо (и.) conto - (банкова) сметка c.to c.te (и.) conto corrente - текуща сметка CTPD (ф.) Cooperation Technique entre Pays en Développement - техническо сътрудничество между развиващите ce страни CTQ (и.) Controllo Totale della Qualità - управление на тоталното качество ctr. (ф.) contre tous risques - срещу всички рискове (застрахователна клауза) CTS (а., и.) Container-Transportsystem - контейнерна транспортна система CTS (и.) Certificati del Tesoro a Sconto - сконтирани държавни облигации cts. (a.) crates - кафези, щайги СТТ (a.) Capital Transfer Tax - данък върху трансфернран (прехвърлен) ка¬ питал (Великобритания) ette (a.) committee - комитет CTU (н.) Container-Umschlagplatz - пункт (пристанище) за претоварване на кон¬ тейнери CU (м.) Куба (международен код, утвър¬ ден от ISO) ' cu. (a.) cubic - кубичен CUF (a.) Custom User Fee - - такса за ползване на митнически служби (САЩ) CUG (a.) Closed User Group - - затворена ■ група от потребители (абонати) cum. cumulative (a.) - cumulatif (ф.) - кумулативен (т.е. с натрупване) cum cap. (a.) cum capitalization - c капи¬ тализация • cum dist. (a.) cum distribution - със след¬ ващо разпределение на приходите (или дивидент) cum div. (a.) cum dividend - със (следва¬ щия) дивидент cum int. (a.) cum interest - c (полагащата се следваща) лихва cum.pref, (a.) cumulative preference share - привилегирована акция c натрупване на дивидента (ако не се изплаща всяка година) CUNA (и.) Commissione Unificazione е Normalizzazione Autoveicoli - Комисия б. Многоезичен речник 81
за унификация И стандартизация в ав¬ томобилостроенето CUP (м.) Кубинско песо (международен код, утвърден от ISO) cur. (a.) currency -валута ~ current - текущ; този месец; ток curr.v. (л.) curriculum vitae * (автобиог¬ рафия curt, (a.) current - текущ CUSIP (a.) Committee on Uniform Securities Identification Procedures * Комитет ло унифицирани процедури за идентифика¬ ция на ценните книжа (определя и пуб¬ ликува идентификационни кодове за всички емитирани ценни книжа) 4 CULI (н>) Computerunterstutzter Unterricht - компютърноподпомогнато обучение CV (м.) Острови Зелени нос (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) CV (л.) Curriculum Vitae - (автобиогра¬ фия CV (и.) Cavallo Vapore - конска сила CV (ф.) Capital Variable - променлив ка¬ питал ~ (c.v.) Cheval-Vapeur - конска сила Commis Voyageur - търговски пътник ~ Contrat de Vente-договор за продажба cv, (a.) (C.V.) convertible - конвертируем C.var. (ф.) Cours variable - променлив курс c,v.d. (a.) (CVD) cash versus documents - заплащане в брой срещу документи (за разпореждане със стоката) c.v.d. (и.) come ve levasi dimostrare - което трябваше да се докаже CVP (a.) Cost/Volume/Profit (analysis) • (анализ на) зависимостта на производ¬ ствените разходи и печалбите от обема на продукцията CVS (ф). (données) Corrigées des Variations Saisonnières - (данни) коригирани (из¬ чистени) от сезонните колебания cvt. (a.) convertible - конвертируем CW (a.) ClockWise - по часовата стрелка ~ Commercial Weight - търговско тегло ~ Complete W'idth - габаритна ширина CWO (a.) (c.w.o.) Cash With Order • зап¬ лащане в брой при даване на поръчката CWQC (a.) Company-Wide Quality Control - управление на качеството в рамките на цялата фирма CWR (a.) Child-Woman Ratio - среден брой на децата за жена (демографски показател) CWS (a.) Co-operative Wholesale Society - кооперативно дружество за търговия на едро (изградено от няколко потре¬ бителни кооперации и функциониращо като техен снабдител) cwt. (a.) hundredweight - центнер» квинтал (английски = 50,8 кг; американски = 45,3 кг, метричен = 100 кг) СХТ (a.) Common external Tariff * Обща митническа тарифа на страните от Ев¬ ропейската общност за вноса от стра¬ ни извън Общността CY (м.) Кипър (международен код, утвър¬ ден от ISO) Су (a J Capacity - капацитет * City - град « Company - компания, дружество w Currency • валута CY (a,) Calendar Year - календарна година cycL (a.) cyclic - цикличен CYP (м.) Кипърска лира (международен код, утвърден от ISO) С$ (a.) Canadian dollar - Канадски долар 82
D D (a.) Deadweight - пълна товароподем¬ ност (иа кораб); собствено тегло ~ Debentures - облигации ~ Degree - степен; градус ~ Department • отдел; министерство ~ Deputy - заместник » Derivativo - производна; дериват ~ Dimension - измерение « Director - директор ~ District - район ». Division - подразделение, отдел w Dutch - холандски ~ ’’questionable value” - ’’съмнителна стойност” (условно обозначение от¬ носно кредитоспособността на фирми и съответно оценка за качеството на техни облигации по класификацията на агенцията Standard and Poor) D (h,) Dampfschiff - параход ~ Daten - данни ~ Deutschland - Германия; германски — Dichte - плътност « Dienst - служба ш Dimension - измерение ~ Direktor - директор м Doktor - доктор ~ Dorf - село w Dose - (консервна) кутия ~ dringend -• спешно, бързо (пощенска пратка) w Durchgangszug - бърз директен влак D (ф.) Depart - заминаване (дата, час) ~ Dettes - дългове, задължения яы Dividende - дивидент w Doit - "дължи", дебит m ’’urgent" - бързо, спешно (за пощенски пратки) d. (л.) debet - дължими, дължи; дебит d. (a.) data - данни ~ date - дата ~ day •- ден w delete - изтрий ~ delivery- доставка ~ delivered - доставен ~ died • умрял, починал ~ dime - 10 американски цента « dividend - дивидент « dollar - долар _ double - двоен d (и.) Dezi- деци- ~ Dicke ' дебелина ~ Durchmesser - диаметър d, (н.) der, das, die (определителен член) DA (a.) Data Acquisition - събиране на данни ~ Dearness Allowance • парична компен¬ сация за поскъпването на живота ~ Deed of Arrangement - договор за уреж¬ дане на дългове «w (D/а) Deposit Account • влогова сметка ~ Doesn't Answer - не отговаря D/A (a.) Days after Acceptance - дни след акцептираие (на менителница) w (DA) Documents against Acceptance - "документи срещу акцепт” (вид мени¬ телница, която платецът трябва да ак- цептира преди да получи от банката необходимите документи за разпо¬ реждане със стоката) ~ Documents Attached - документите приложени DA (н.) Datenausgabe - извеждане на данни Dauerauftrag - постоянна поръчка м Dienstanruf - служебно повикване ~ Dienstanweisung - служебна инструк¬ ция ~ Dienstausweis - служебен паспорт ш Drahtantwort - телеграфически отговор DA (ф.) Demande d’Achat • поръчка за закупуване ~ Dettes Actives - дебитори по разчети, дебиторни вземания м Droit d’Auteur - авторско право (също и наименование на международно из¬ дание) D/а. (a.) Discharge afloat - разтоварване в плаващо състояние (за кораб) da (м.) deka- дека- ' « Deziar - дециар (мярка за площ) d.a. (h.) dicti anni - на посочената година DAÀ (м.) Декар (международен код, ут¬ върден от ISO) DAB (ф.) Distributeur Automatique de Billets - банков автомат за изплащане на пари (чрез специална кредитна кар¬ та) . dab. (и.) dabei - при това ’ DAC (а.) Data Analysis Center - център за анализ на данни ~ Data Analysis and Control - анализ на данни и контрол — Deductible Average Clause - клауза за прнспадаемост на щети от авария (при застраховане) w Development Assistance Committee • Комитет (на Организацията за иконо- 84
f мическо сътрудничество и развитие) за ■ оказване на помощ за развитие DACC (a.) Dangerous Air Cargoes Committee - Комитет по опасните въз* душни товари d'acc. (ф.) d'accord - съгласен Dachg. (н.) Dachgeschoß - тавански етаж ~ Dachgesellschaft - - дружество-майка, фирма-майка DAD (a.) Deputy Assistant Director - за¬ местник помощник-директор » Documents Against Discretion (of collecting bank) - документи по усмот¬ рение (на инкасиращата банка) ' dad. (н.) dadurch - чрез - това dad.gck. (н.) dadurch gekennzeichnet - ха¬ рактеризира (отличава) се с това, че... DAE (и.) Dienstaufwandentschädigung -■ обезщетение за направени служебни разходи . ' DAF (a.) Delivered At Frontier * доставена • на границата... (на уговорен пункт -■ относно- условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) < »•< d.a.f. - (a.) described as follows - ' описано както следва daf. (н.) dafür -за това dag. (н.) dagegen - - напротив; - срещу, в замяна на това, в сравнение с това dah. (н.) daher - оттам, поради това DAI (ф.) Declaration-Autorisation d'impor¬ tation - митническа декларация - и раз¬ решение за внос dal. (a.) decalitre - - декалитър (равен на 1C" литра) dam. (a.) decametre - декаметър (равен на ■ 10 метра) DAM ЕХ (ф.) Direction de -1*Approche des т Marches Exterieurs « Дирекция- за дос¬ тъп до външни пазари DAP (a.) Documents Against Payment документи (за разпореждане със стока¬ та) срещу заплащане DA&P (a.) Data Analysis And Processing - - анализ и обработка на данни d.a.p. (a.) do anything possible - направете всичко възможно dapo (a.) do -anything possible - - ''Направете всичко възможно" (в телексно съобще¬ ние) '' DARAG (».) Deutsche Auslands- und R öck versi cher ungsakticngcsellscha ft Германско дружество за застраховане и презастраховане на външнотърговс¬ ки товари Dari, (я.) Darlegung - изложение; разясне¬ ние, пояснение « Darlehen - заем Darsi, (и.) Darstellung -• - представяне, изображение; изложение DAS (ф.) Declaration-Autorisation de Sortie • митническа декларация и раз¬ решително за износ - / d.a.s. (a.) delivered alongside ship - доста¬ вена (за стока) покрай борда, до борда на кораб (на уговорено пристанище) das (н.) daselbst - на съшото място, пак там dass. (и.) dasselbe - същото Dat. (л.) Datum - дата -■ DAD (ф.) Document Administra Hilf Unique - Унифициран административен доку¬ мент (митническа декларация за нуж¬ дите на търговията между страните- членки на ЕИО, к-акто и с ЕФТА) -¬ DAV (н.) Deutscher Arbeitnehmerverband - Съюз на германските -наемни работ¬ ници » Dividendenabgabeverordnung - Наредба за данък върху дивидентите • DAVO (н.) Dividendenabgabe-Verordnung - Наредба относно данъчното облагане на дивидентите « DAW (н.) Dienstanweisung - служебна ин¬ струкция DAX (и.) Deutscher Aktienindex - - Герман¬ ски индекс на акциите (на Франкфурт- ската борса) DAZ (и.) Dîenstaltersz.ulage - добавка към заплатата за трудов стаж dazw. (н.) dazwischen - междувременно, между това DB (a.) Data Base - база от данни ~ Day Book - книга за подневио - водене на покупките и продажбите на кредит (преди завеждане в- главната книга) » (D/В) Documentary Bill - документарна менителница • D&B (a.) Dun and Bradstreet (американска компания, специализирана в предоста¬ вянето на финансова информация за фирми) < DB (н.) Daimler-Benz (германска автомо- билостроителна фирма) » Datenbank - база от данни ~ Dauerbelastung- - продължително нато¬ варване ~ Dauerbetrieb - - (режим на) продължи¬ телна работа (експлоатация) ~ Deutsche Bank (търговска банка) 85
w Deutsche Bundesbahn * Германски фе¬ дерални железници м Deutsche Bundesbank - Германска фе¬ дерална банка (централната банка на ФРГ) w Dresdner Bank - Дрезденска банка Durchführungsbestimmungen - предпи¬ сания за прилагане на закон d.B. (н.) dieses Buches - на тази книга « durch Boten - чрез куриер DBA (a.) Doctor of Business Admini¬ stration • доктор на науките по стопан¬ ско управление ~ (d.b.a.) Doing Business As - действащ като, в качеството си на DBA (н.) Doppclbcstcucrungsabkommcn - спогодба за (избягване на) двойното данъчно облагане DBB (и.) Deutsche Bundesbank - Герман¬ ска федерална банка DBGM (и.) Deutsches Bundcs-Gcbrauchs- m uster - полезен образец, регистриран във ФРГ dbk. (a.) drawback - отстъпка в цената; връщаме на митото db! (a.) double - двоен dble. (a.) double - двоен; повторен DBM (a.) Diploma in Business Mana¬ gement - диплома no стопанско управ¬ ление DBMS (a.) Data Base Management System - система за управление на бази от дакни DBO (и.) Deutsche Bauordnung - Герман¬ ски строителен правилник DBF (н.) Deutsches Bundespatent - патент на ФРГ DBPa (н.) Deutsches Bundespatenl ange- meldet - подадено искане за регистри¬ ране на германски федерален патент DBS (а.) Dominion Bureau of Statistics - Канадско статистическо управление DBS (н.) Datenbanksystem - система (за управление) на бази от данни DC (a.) Data Communication - обмел на данни ~ Death Certificate смъртен акт ~ Department of Commerce - Министер¬ ство на търговията (САЩ) ~ Direct Costs - преки (или променливи) разходи ~ Direct Current - постоянен ток District Columbia - федерален окръг Колумбия (в койго сс намира Вашин¬ гтон - столицата на СА1Ц) м Documents against Cash - документи (за разпореждаме със стока) срещу запла¬ щане в брой D/C (a.) Delivery Clause * клауза относно предаването на стоката (в междудър¬ жавни договори за продажба) м Deviation Clause - клауза за възможни отклонения (от договорените стоки по междудържавни договори за продаж¬ ба) DC (ф.) Dernier Cours - последен курс, последна котировка d.c. (л.) da capo - отначало DCE (a.) Domestic Credit Expansion - (по¬ казател за) разширяване на кредитните операции на вътрешния финансов па¬ зар (Великобритания) DCF (a.) Discounted Cash Flow - (метод за определяне на) бъдещи парични пос¬ тъпления (от инвестиции) с отчитане на обезценяването на парите DCG (и.) Decreto del Capo del Governo - Декрет на председателя на правителс¬ твото deg. (a.) decigram(me) - дециграм (0,1 Гра¬ ма) deh. (и.) durch - чрез, през Ochs, (и.) Durchsicht - преглед, проверка del. (a.) decalitre - дека литър (равен на 10 литра) declaration - декларация dem. (a.) decametre - декаметър (равен на 10 метра) d.col. (a.) double column - двойна колона (за рекламни обяви) DCP (a.) Delivered Carriage Paid to... - доставена, превоз, платен до... (угово¬ рено местоназначение - относно усло¬ вия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) DCS (a.) Doctor of Commercial Science - доктор на търговските науки DCSI (a.) Day’s Cost of Sales in Inventories - отношение между ежедневните мате¬ риални разходи и средната дневна ре¬ ализация det. (a.) document - документ ~ documental - документален DD (м.) ден (в обозначение на дата - международен код, утвърден от ISO) DD (a.) Damage Done - нанесена щета ~ Delayed Delivery • доставянето забаве¬ но ~ Delivered at Dock - доставено на кея, франко кея 86
I 1 I 1 Demand Deposit - безсрочен влог Demand Draft - полипа ’’на виждане’’ (платима при предявяване) Deputy Director - заместник директор Direct Debit - разплащане c платежно искане ~ Distribution Density - плътност на раз¬ пределение ~ (D/D) Documentary Draft - докумен¬ тарна менителница ~ (d.d.) Dry Dock - сух док ~ Due Date - падеж ”in arrears’1 - ”в просрочване” (условно обозначение относно кредитоспособ¬ ността на фирми и съответно оценка за качеството на техни облигации по класификацията на агенцията Stand¬ ard and Poor) D/D (a.) Delivered at Dock - доставен в пристанището» дока w Dock Dues - такси за престой на док DD (и.) diretissimo - експрес (влак) м Disegno dell Decreto - законопроект Dd. (н.) Dividend - дивидент d.D. (н.) der Direktor - директорът ~ die Direktion - дирекцията d.d. (л.) de dato - (броейки) от датата (на издаване) dd. (a.) (d/d) dated - датиран м (d/d) delivered - доставено d.d. (a.) dangerous on deck - стоки, опасни за товарене на палубата d/d (a.) days after date - дни след датата ~ day's date - дата на деня DDA (н.) Diätendienslaller - трудов стаж» даваш право на дневни при команди¬ ровка DDD (a.) Deadline Delivery Date - краен срок за доставяне Direct Distance Dialling - автоматична междуградска телефонна връзка w ”in default” •• ”c пропуски” (условно обозначение относно кредитоспособ¬ ността на фирми и съответно оценка за качеството на техни облигации по класификацията на агенцията Stand¬ ard and Poor) DDD (и.) Direzione delle Dogane - Управ¬ ление на митниците DDG (a.) Deputy Director-General - замес¬ тник генерален директор DDL (и.) Disegno dell Decreto-Legge - проект на закон-наредба DDM (a.) Design, Drafting and Manu¬ facturing - проектиране, изготвяне на чертожната документация и производ¬ ство DDO (a.) (d.d.o.) Despatch Discharging Only - диспач само при разтоварването DDP (a.) Delivered Duty Paid - доставено, мито платено-., (на уговорен пункт на местоназначение - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) D.d.Pst. (н.) Datum des Poststempels - дата на пощенското клеймо DDR (н.) Deutsche Demokratische Republik - Германска демократична ре¬ публика (бивша) dd/s. (a.) delivered sound - доставена здра¬ ва (за стока) DD&Shpg. (a.) Dock Dues and Shipping - такси за кей и товарене на кораб ddt. (л.) dédit - дал» платил DDU (a.) Delivered Duty Unpaid - доста¬ вено, мито неплатено... (на уговорен пункт - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) DE (м.) Германия (код на ISO) DE (a.) Dictating Equipment - диктофонно оборудване DE (я.) Datenerfassung - събиране (регне-, триране) на данни w Dicnstcinkommcn - заплата (като при^ ходи о перо) DE (ф.) Declaration d'Exportation - (мит- . пичсска) декларация за износ d.E. (и.) durch Eilboten - по бърз куриер d.e. (а.) double entry (bookkeeping) - двой¬ но счетоводство d/e. (a.) debt-equity ratio ★ отношение между дълговете на фирмата и чистата стойност на нейния капитал DEA (a.) Department of Economie Affairs - Министерство на икономиката DEA (ф.) Diplome d'Etudes Approfondies - диплома за специализация deb. debito (и.) - debit (ф.) - дебит ~ debitore (и.) -■ debiteur (ф.) - дебитор, длъжник deb. (a.) debenture - облигация Debit, (и.) Debitore, Debiteur (ф.) - длъж¬ ник, дебитор deb.stk. (a.) debenture stock - акция без специално обезпечение; привилегиро¬ вана акция D.Ec. (a.) Doctor of Economics - доктор по икономика Dec. (a.) Décembre, Décembre (ф.) - де¬ кември 87
dec. (a.) deceased - починал ~ decimal - десетичен ~ declaration * декларация * decrease - намаление, спад DECHEMA (н.) Deutsche Gesellschaft fur chemisches Apparatswesen - Германско дружество по химическа апаратура decim. (a.) decimetre - дециметър deci, (a.) declaration - декларация « declared - обявен Decr. Decret (ф.), Decreto (и.) -- декрет, указ, постановление deer, (л.) decretum - декрет, указ Decr.L. (ф.) Decrct’Loi - наредба-закон deci, (a.) decrease - намаление DEE (н.) Datenendeinrichtung -- терминал (абонатно устройство) (към компю¬ търна система или мрежа за предаване на данни) '■ DEF (a.) DE Fence' Specifications - военни спецификации (на британското минис¬ терство на отбраната) Def. (и.) Defekt • дефект « Definition - дефиниция ~ Defizit - дефицит 1 def. (a.) defence - защита * ~ (deft.) defendant > ответник * « deferred - отсрочен, отложен ~ deficit -- дефицит • ■ -• * ‘ « definition - дефиниция, определение def. (н.) defekt - дефектен » definiert - дефиниран . ~ defizitär • дефицитен ’ ' DEFM (ф.) Demandeurs d'Emploi en Fin ■ de Mois - - (брой на лицата) търсещи работа в края на месеца - ' • DÈG- (н.) Deutsche Finanzierungs-gesells¬ chaft für Beteiligungen in Entwicklungs¬ ländern • Германско дружество за фи¬ нансиране на участия (с капитал) в развиващите се страни - ’ deg. (a.) degree - степен, титпа (научна); градус (температурен) DEGT (н.) Deutscher Eisen bahn-Gütertarif - Тарифа за товарни железопътни пре¬ вози Deki. (н.) Deklaration - декларация Del. (а.) Delaware - Делауер (американски - щат) ’ ~ Delete - изтрий - . del. (a.) delayed - забавен • ~ deletion - заличаване, изтриване • — delivered - доставен * delivery- - доставка т- del. (ф.) delegation * делегация deld. (a.) delivered * доставен dell (a.) delicatessen - деликатеси (САЩ) DEL/nM (м.) плащане след изтичане на определен срок от доставката (между¬ народен код, утвърден от ISO) DELTA (a.) DEtailed Labor and Time Analysis - подробен анализ на труда н времето Del term (a.) Delivery term • срок на дос¬ тавка delv. (a.) delivered - доставена (за стока) dely. (a.) delivery - доставка DEM (м.) Германска марка (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) DEM (a.) Design for Economic Manufacture - - конструктивно решение c оглед на рентабилността на произ¬ водството dem. (a.) demand • искане; (пазарно) тър¬ сене » demurrage - демюрейдж (денгуба на кораб) ' dem. (ф.) demande - искане; молба, заяв¬ ление; (пазарно) търсене; поръчка ~ demarche - - постъпка ' » demission - оставка м démontage - демонтиране, разглобява¬ не ’ demn. (и.) demnach - следователно; при тези обстоятелства, съобразено с това^ » demnächst - в (пай-)близко време, в скоро време Demo- (н.) Demonstrations- демонстраци¬ онен demo (a.) demonstration -- демонстрация DEMON (a.) Decision-Mapping via Optimum Networks - маркетингов ме¬ тод DEMON за -оценка чрез мрежов анализ на пускането на нови продукти dem.red. (ф.) demande réduite - намалена поръчка; понижено пазарно търсене demur, (a.) demurrage - - демюрейдж (ден¬ губа на кораб) demz, (н.) (demzuf.) demzufolge - следова¬ телно, вследствие на това Den. (a.) Denmark - - Дания ‘ den (ф.) denier - ден и е (мярка за дебелина на нишка, давана в грамове за нишка с ■ дължина 9000 метра) - * (lenom. (a.) denomination - обозначение, стойност, ценност - ‘ - DEP (a.) Department of Employment and Productivity - Министерство на зае¬ тостта и производителността (Вели¬ кобритания) 88
Department of Environmental Protection - Министерство за опазване на околната среда DEP (н.) Datenendplatz - терминал, авто¬ матизирано работно място за обра¬ ботване на данни ~ Datenerfassungsplatz - (работно) място за събиране на данни Dep. (a.) Department - отдел; министерс¬ тво ~ Depot - склад, хранилище; съхранение; депо ~ Deputy - депутат; заместник Dep. (ф.) (Dept.) Departement - отдел; департамент, окръг; ведомство; минис¬ терство « Depeche - телеграма 1 w Deplacement - водоизместимост яй Depot * влог; депо» склад, хранилище — Depositaire - вложител dep. (a.) departure* заминаване, потегля¬ не * w deposit - депозит, влог; залежи DepG (н.) Depotgesetz-Закон за съхраня¬ ване на ценни книжа Dep’n (a.) Depreciation • амортизация, обезценяване; амортизационни отчис¬ ления ” depo (a.) deposit - депозит, влог (разго¬ ворно) DEPT (и.) Deutscher Eisenbahn-Personen-i Gepäck- und Expreßguttarif - Тарифа за превоз по германските железници на хора, багаж и експресни товарни прат¬ ки Dept, (a.) Department * министерство; от¬ дел; катедра (във ВУЗ) DEQ (a.) Delivered Ex Quay (duty paid) - франко кей (мито платено)..<(на угово¬ рено пристанище на местоназначение - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) der (м.) ’'Повреда0 (или "Повреден" - слу¬ жебно телексно съобщение) der. (а.) derivative - производна (величи¬ на); дериват «и derived - производен 4' ’ der. (ф.) dernier - последен dergl. (н.) dergleichen - и други подобни, от този род ' ' ders. (н.) derselbe - същият DES (a.) Delivered Ex Ship - франко кора¬ ба... (на уговорено пристанище на мес¬ тоназначение - относно условия за дос¬ тавка на стока съгласно INCOTERMS) DES (н.) Datenerfassungsstelle - пункт за събиране на данни DES (ф.) Diplome d'Etudes Supérieures • диплома за виеше образование dea» (л.) designato« - определен, предви¬ ден, назначен предварително desgl. (и.) desgleichen - също DESS (ф.) Diplome d’Etudes Supérieures Spécialisées - диплома за виеше образо¬ вание специален профил DEST (a.) DESTination - местопредназна- ченяе; получател dest. (ф.) destinataire * получател, адре¬ сант destn (a.) destination - местоназначение, адрес DESUP (ф.) Diplome d’Etudes Supérieures de TU ni versite Paris - диплома за виеше образование от Парижкия университет DET (ф.) DETermine(e) - определено (вре¬ метраене) det (a.) determination - определяне, уста¬ новяване " det. (ф.) détaché - отделен, отделно D. et I. (ф.) Dommages et Interets - щети и ‘ загуби detn (a.) detection - откриване DEUG (ф.) Diplome d’Etudes Univer¬ sitaires Generales - диплома за завърше¬ но виеше образование общ профил Dev. (и.) Devisen, (ф.) Devises * валута dev. (a.) deviation - отклонение DEVCO (a.) DEVelopment COmmittee * Комитет за подпомагане на развитие¬ то на стандартизацията в развиващите се страни (към ISO) DevG (н.) Devisengesetz - Валутен закон dev.mo (и.) devotissimo - предан (в завър- шък на писмо) Dez. (н.) Dezember - декември ~ Dezennium - десетилетие ~ Dezentralisation - децентрализация DF (a.) Distribution-Free - непараметри- чен DF (и.) Diritto Finanziario - финансово право DF (Hu) Datenfeld - поле от данни (елемент на запие) ' 1 DF (ф.) Documentation Française - Френ¬ ска документация Df (a.) Deferred shares • акции с отложен дивидент; учредител ски акции D/Г (a.) (DF, d.f.) Dead freight - мъртво навло Df. (н.) Dorf - село 89
~ Durchfahrt - автомобилен проход, пре¬ минаване m Durchführung * провеждане, осъщест¬ вяване, прокарване df (м.) ’’Имате линия за поръчания абог нат1' (служебно телексно съобщение) d.L (л.) de fado - де факто, фактически df. (a.) draft - полица; чертеж; план; проект D.fL (a.) Dutch florins - холандски гулде¬ ни (парична единица) DFM (a.) Design For Manufacturability * конструиране с оглед на производстве¬ на технологичност DFMA (a.) Design For Manufaclurabilily and Assembly - конструктивно решение, издържано от гледна точка на техно- логичност на производството и монта¬ жа D.F.Sc. (a.) Doctor of Financial Science - доктор иа финансовите науки dfL (a.) defendant - ответник, обвиняем ~ draft - полица, трата; чертеж; план; проект DFV (н.) Datenfernverarbeitung - телсоб- работване на дакни ~ Deutscher Fremdenverkehrsverband * Съюз на германските туристически агенции DfV (n.) Durchführungsverordnung - на¬ редба (правилник) за прилагане па за¬ кон DG (и.) Direzione Generale - генерална дирекция» главно управление DG (н.) Dachgeschoß - тавански етаж . DG (ф.) Direclion Generale - главна дирек¬ ция, главно управление ~ Directeur-General - генерален директор Dg. (и.) Durchschlag - копие на машино¬ пис d.G. (н.) durch Gesetz • чрез закон» по законодателен път dg. (a.) decigram(me) - депиграм - degree - степен (научна); градус DGB (н.) Deutscher Gewerkschaftsbund - Обединение на германските профсъю¬ зи DGCCRF (ф.) Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de, la Repression des Fraudes - Главно уп¬ равление по конкуренцията, потребле¬ нието и борбата с измамите dgl. (н.) dergleichen - н други подобни, от този род DGM (и.) Deutsches Gebrauchsmuster * Германски полезен образец DGQ (я.) Deutsche Gesellschaft für Qualitätsforschung - Германско дружес* тво за изследвания по въпросите на качеството DGS (н.) Deutsche Gesellschaft fur Stand¬ ardisierung - Германско дружество за стандартизация DGZ (и.) deutsche gesetzliche Zeit - гер¬ манско официално време DH (ф.) Dette Hypothécaire - мпотскареп дълг d.H. (н.) der Herausgeber * (забележка на) издателят d.h. (ir.) das heißt - т.е. DHB (я.) Deutsche Handelsbank - Герман¬ ска търговска банка DHG (н.) Deutsche Handelsgesellschaft < Германско търговско дружество DHS (а.) Demographie and Health Survey - демографско и здравно изследване ~ Department of Social Security - Минис¬ терство на социалното осигуряване (Великобритания) DHSS (a.) Department of Health and Social Security - Министерство на здравеопаз¬ ването и на социалното осигуряване (Великобритания) d.h.u.а. (н.) das heißt unteranderem - това означава между другото DHZ (н.) Deutsche Handelszentrale - Гер¬ манска търговска централа (в бившата ГДР) DI (а.) Diffusion Index - индекс на разсей¬ ване (при анкетни проучвания предс¬ тавлява процентния дял на лицата, из¬ брали положителен отговор на даден въпрос» минус процентния дял на ли¬ цата, избрали отрицателен отговор на съшия въпрос) м Disposable Income - разполагаем доход (след облагане с данъци) DI (и.) Dipartimento Informatico • отпел за електронно обработване на инфор¬ мация DI (ф.) Declaration d'importation - (мит-, ническа) декларация за внос _ Dommages et Interets - шеги и загуби D.I. (ф.) Destinataire Inconnu - непознат адрес D&I (ф.) Dommages et Interets • щети и загуби Di. (н.) Dienst - служба w Dienstag - вторник 90
di. (a.) diameter - диаметър r d.i. (h.) das ist - т.е. DIA (н.) Deutscher Innen- und Außen¬ handel • германска вътрешна и външна търговия Dia (и J Diapositiv - диапозитив dia, (a.) diameter - диаметър diag. (a.о) diagram - диаграма DIB (и.) Deutsche Investitionsbank - Гер¬ манска инвестиционна банка « Deutsches Institut für Betriebswirtschaft :* Германски институт по управление на стопанските предприятия Die. (и.) Dicembre - декември diet, (a.) dictation - диктуване w dictionary - речник ■ dicta, (a.) dictaphone - диктофон dif. (a.) difference - разлика — different - различен dif. (ф.) différé - отложен, отложено di fee (a.) difference - разлика Diff» (н.) Differenz - разлика »• diff. (a.) difference - разлика diff. (и.) different • различен — differenziert - диференциран DIfW (n.) Deutsches Institut für Wirt¬ schaftsforschung - Германски институт за икономически изследвания dig. (a,) digital - цифров DIHT (н.) Deutscher Industrie- und Handelstag - Съюз на германските про¬ мишлено-търговски камари diL (a.) diluted - разреден DIM (a.) Diploma in Industrial Management - диплома по управление на промишлени предприятия DIM (я.) Deutsches Institut für Markt¬ forschung - Германски институт за па¬ зарни проучвания (в бившата ГДР) dim. (a.) dimension - размер; измерение dim. (и.) diminuzione - намаление, сниже¬ ние, спадане DIN (н.) Deutsche Industrienormen - гер¬ мански промишлени стандарти «V Deutsches Institut für Normung - Гер¬ мански институт по стандартизация din. (a.) dinner - вечеря, обяд; банкет ~ dining-car - вагон-ресторант dining-room - столова, трапезария Dion (н.) Direktion - дирекция (Австрия) DIP (a.) Dividend reinvestment Plan - план за реинвестиране на дивидентите Dip. Diploma (a.), Diplome (ф.) - диплома dip. (и.) dipartimento - отдел dipi, (н.) diplomiert - дипломиран Dipl.-Hdl. (н.) (Dipl.-HdlL) Diplom* Handcislehrer - дипломиран преподава¬ тел в търговско училище Dipl.-Kfm. (н.) Diplom-Kaufmann - дип¬ ломиран специалист по икономика и организация на търговията Di pl. осс. (л.) Diplomatus oeconomiae - дипломиран икономист Dipl.-Ök. (н.) Diplom-Ökonom - дипломи¬ ран икономист Dipl.rer.oec. (л.) Diplomatus rerum oeconomicarum - дипломиран иконо¬ мист Dipl.-Vw. (и.) Diplom-Volkswirt - дипло¬ миран икономист D1PR (н.) Deutsches Institut für Public Relations - Германски институт за “пъблик рилейигьне* (работа с общес¬ твеността) Dir (a.) Director - директор « Directory - каталог; указател Dir. (ir.) Direktion - дирекция ~ Direktive - директива ’ ~ Direktor * директор Dir (ф.) Direction - дирекция» управление dir. (a.) direct - пряк ~ direction - посока, направление ~ director - директор dir. (н.) direkt - директен, пряк 1 DIS (a.) Draft International Standard ~ (окончателен) проект за международен стандарт DIS (ф.) Declaration d’Importation Smplifiec- опростена (митническа) дек¬ ларация за внос » Direction des Industries et Services - Дирекция за индустрията и услугите Dis. (a.) Discount - отстъпка в цената/ отбив; сконто, банков дисконт ~ District - район dis. (a.) discharge - разтоварване; плаща¬ не; снемане от длъжност, уволнение ~ discontinued - прекъснат; преустановен dis (ф.) disposition - разположение disb. (a.) disbursement - плащане» изпла¬ щане disbs. (a.) disbursements - разходи f disc, (a.) (diset.) discount - отстъпка в цената ; банков дисконт, сконто Disk, (н.) Diskont - банков дисконт» скон¬ то; отстъпка в цената DISMA (и.) Deutsches Institut für statis¬ tische Markt- und Meinungsforschung - Германски институт за статистически 91
изследвания на пазара и на обществе¬ ното мнение Disp, (и.) Dispatcher - диспечер ~ Disponent * диспонент, разпоредител; пълномощник на търговска къща ~ Disposition - диспозиция; наредба, раз¬ пореждане; предразположение; разпо¬ ложение Diss. Dissertation (а., и.) * дисертация Disi, (н.) Distanz - дистанция, разстояние diet. (a.) distance - разстояние w distant • отдалечен; най-далечен ~ distinguished from « за разлика от» в отличие от «« district - район, облает, участък, квар¬ тал distr. (a.) distribution - разпределение; пласмент DIT (a.) Double Income-Tax (relief) - (ос¬ вобождаване от) двойно облагане с по¬ доходен данък D1TR (h.) Deutsches Informai io nszentrum für technische Regeln - Германски ин¬ формационен център по технически стандарти (в Берлин) Div. (a.) Division -г отдел; подразделение, > сектор Div. (н.) Diversifikation - диверсификация м Dividende - дивидент ~ Division - фирмено поделение div. (a.) diverse - различен, разнообразен ~ divide - разделям w dividend - дивидент M. divorced - разведен div. (h.) divers - различен, разнообразен м diverse - мнозина div. (ф.) dividende - дивидент Divbcr (н.) di videnden berechtigt - имащ право на дивиденти divde, (ф.) dividende - дивидент divi (a.) dividend - дивиденд divs, (a.) dividends - дивиденти DIW (н.) Deutsches Institut für Wirt¬ schaftsforschung - Германски институт за икономически изследвания (в Бер¬ лин) DIY (a.) Do It Yourself - "Направи си сам’1 diz. (и.) dizionario - речник DJ (м.) Джибути (код на ISO) DJ (a.) Dinner Jacket - смокинг ~ Dow Jones - (борсов индекс) "Дау Джонс" d.J. (и.) desselben Jahres - (на) същата година м dieses Jahres - (на) тази година d.J. (л.) de jure * де юре DJI (a.) Dow-Jones-Index * индекс нДау Джонс" (американски борсов индекс) DJIA (a.) Dow Jones Industrial Average • средна стойност на индекса нДау Джонс" за (30 водещи американски) индустриални фирми d J.J< (н.) des jetzigen Jahres - на сегашната година DJTA (a.) Dow Joncs Transportation Average - средна стойност на индекса "Дау Джонс" за (20 водещи американ¬ ски) транспортни фирми DJUA (a.) Dow Jones Utilities Average - средна стойност на индекса "Дау Джонс" за ( 15 водещи американски) енергоснабдителни фирми DK (м.) Дания (международен код, утвър¬ ден от ISO) DK (н.) Dalenkontrolle - контрол на дан¬ ните ш Delegiertenkonferenz • делегатска кон¬ ференция ~ Deutsches Konsulat - Германско кон¬ сулство - ~ Diplom-Kaufmann - дипломиран спе¬ циалист по икономика и организация иа търговията dk. (a.) deck - палуба - ~ dock - док, кей, пристан Dkfm. (н.) Diplom-Kaufmann • дипломи¬ ран специалист по търговия dkg. (a.) dekagram(me) - дека грам (равен на 10 грама) DKK (м.) Датска крона (международен код, утвърден от ISO) DKK (н.) Deutsche Kreditkarte - Германс¬ ка кредитна карта Dk.L. (a.) Deck Load - палубеи товар dkL (a.) dekalitre - дек а литър (равен на 10 литра) Dkm. (н.) Diplomkaufmann • дипломиран специалист по търговия dkm. (a.) dekametre - дека метър (равен на 1Û метра) dkr (н.) dänische Krone - датска крона dkyd. (a.) dockyard - корабостроителни¬ ца, кораборемонтен завод DL (a.) Dead Load - собствена маса ~ Department of Labor - Министерство на труда (СА1Ц) D/L (a.) Demand Loan - заем до поискване DL (и.) Decreto Legge - наредба-закон DL (н.) Dienstleistung - услуга DL (ф.) Decret-Loi - наредба-закон 92
Dl. (н.) Dienstleitung - служебна линия dl. (a-) decilitre - дсцилитър DLB (н.) Dienstleistungsbetrieb - предпри¬ ятие за битови услуги did* (a-) deadline date - дата на изтичане . на срока r« deEvered - доставен DLF (a.) Development Loan Funds • кре¬ дитни фондове за подпомагане на раз- ' витието ’ • ’ 5 DLK (и.) Dienstleistungskombinat - комби¬ нат за битови услуги d.l.M, (н.) des laufenden Monats - на теку¬ щия месец DLO (a.) Dead-Letter Office - служба за недоставени (върнати) писма ~ (d.Lo.) Despatch Loading Only - диспач само в товарното пристанище (т.е. при натоварването) dlr. (a.) dealer - дилър, търговец dis. (a.) dollars - долари dlvd- (aJ delivered • доставен dlvy. (a.) delivery - доставка d.l.W. (и.) der laufenden Woche - на теку¬ щата седмица dly. (a.) daily - ежедневно dlyd (a.) delayed - забавен, закъснял (сиг¬ нал) DM (м.) Доминиканска република (код на ISO) DM (a.) Decision Maker - лице, вземащо решение R» Demographic Model - демографски мо¬ дел D&M (а.) Development and Marketing - развойна дейност и маркетинг DM (и.) Decreto Ministeriale - министерс¬ ки декрет (указ) DM (н.) Deutsche Mark - германска марка ~ Drehmaschine - струг DM (ф.) Dossier Machine - паспорт на машината d.M. (и.) desselben Monats • (на) същият месец ~ dieses Monats - (на) този месец > - dm decimetre (ам ф.), Dezimeter (н.) - де¬ циметър D-Mark (н.) Deutsche Mark • германска марка DMEB (я.) DM-Eröffnungsbilanz - нача¬ лен баланс (на фирма), изчислен в гер¬ мански марки dmg. (a.) damage - вреда, щета DML (ф.) Développement des Marches Locaux - развитие на местните пазари DMQ (м.) Кубичен дециметър (тл. литър - международен код, утвърден от ISO) DMS (a.) Data Management System - сис¬ тема за администриране на данни R. Decision-Making System - система за вземане на решения w Diploma in Management Studies - дип¬ лома за допълнителна квалификация по Мениджмънт (Великобритания) DMT (м.) Дециметър {международен код, утвърден от ISO) DMT (a.) Dimensional Motion Time - вре¬ ме за изпълнение на ръчни операция (движения) d.Mts. (н.) des Monats - на месеца ~ dieses Monats - (на) този месец DMU (a.) Decision-Making Unit - органи¬ зационна единица за вземане на реше¬ ния (примерно за закупуване на обо¬ рудване) DMUC (a.) Decision-Making Under Certainty - вземане на решения в усло¬ вия на определеност DMUR (a.) Decision-Making Under Risk - вземане на решения в условия на риск DMUU (a.) Decision-Making Under Uncertainty - вземане на решения в ус¬ ловия на неопределеност DN (a.) Distribution Network - разпреде¬ лителна (пласментна) мрежа D/N (a.) Debit Note - дебитно авизо Dn (a>) Down - надолу dn. (a.) dozen - дузина d.n. (ф.) designation normalisée - стандар¬ тно обозначение DNA (a.) Data Not Available - ’’липсват данни11 DNA (н.) Deutscher Normenausschuß - Германски комитет по стандартизация d.n.a. (a.) docs not apply - нс се отнася до; не важи за dne (фО douane - митница D.noie (а.) банкнота от 500 щатски дола¬ ра • DNWF (a.) Does Not Work Full time - работещ на намален работен ден DO (a.) Deferred Ordinary (share) - акция с отсрочен дивидент (изплащан, след като се изплатят дивидентите по всич¬ ки останали видове акции) _ Direct Order - пряха поръчка D/О (a.) (DO) Delivery Order * ордер за предаване (на клиента) на стоката (от склада или от превозното средство), предавателна бележка 93
~ Direct Order * пряка поръчка Do, (н.) Donnerstag - четвъртък * (DO) Dortmund - Дортмунд d.O. (н J der Obige * гореспоменатият do. (л.) ditto - също; същото DOB (a.) Date Of Birth - дата на раждане DOB (н.) Damcnoberbekleidung(sindustric) - (индустрия за) горно дамско облекло DOC (a.) Deterioration Of Costs - нараст¬ ване на разходите — Direct Operating Costs - преки експло¬ атационни разходи DOC (и») Denominazione dì Origine Con¬ trollata - марка c контролиран произ¬ ход (за вино) * DoC (a.) Department of Commerce - Ми¬ нистерство на търговията (САЩ) doc. document (а.» ф.) - документ « documentation (а., ф.) • документация DOCG (к.) Denominazione de Origine с Controllata e Garantita - с контролиран и гарантиран произход (за вино) DOCOLLECT (м.) документарно инкасо без указване срока на плащане (между¬ народен код, утвърден от ISO) DOCOLLECT/nM (м.) документарно ин¬ касо с указване срока (брой месеци) на плащане (международен код, утвърден от ISO) DOD (a.) Department Of Defence - Минис¬ терство на отбраната (САШ) DOE (a.) Department Of the Environment - Министерство на околната среда D<Oe. (a.) Diploma in Economics * дипло¬ ма по икономикс DoE (a.) Department of Employment - Министерство на заетостта и работна¬ та сила (Великобритания) d.ô.R, (и.) des öffentlichen Rechts - на публичното право, според публичното право DOG (ф.) DrOit de Garage - такса за съхраняване / DOH (a.) Department Of Health - Минис¬ терство на здравеопазването DO К (н.) Datenverarbeitung, Organisation und Kommunikation - обработване на данни, организация и комуникация Dok. (н.) Dokumentation - документация dol. (a.) dûllar(s) - долар(и) doll, (a.) dollar - долар dok. (a.) dollars - долари DOM (ф.) Departements d’Outre-Mer - от¬ въдморски департаменти (на Франция) dom. (a.) domestic - вътрешен (пазар) , dom. (и.) domenica * неделя dopp. (н.) doppelt - двоен, двойно Doppelp. (н ) Doppelpackung - в опаковка по два броя DOS (a.) Date Of Sale - дата на продажба DOT (a.) Department of Transport * Ми¬ нистерство на транспорта (САЩ; също и знак за качество върху автомобилни гуми) doti» (и.) dottore - доктор (и научна сте¬ пен) ' Do.-Z. (и.) Doppelzimmer - стая с две легла (в хотел) Doz. (н.) Dozent - доцент doz. (a.) dozen - дузина DP (a.) Data Processing - (електронно) обработване на данни Delivery Point - пункт на доставяне, местоназначение м (d.p.) Direct Port - получаващо приста¬ нище (без посещение на други приста¬ нища) ~ Draft Proposal - предложение за проект (примерно на международен стан¬ дарт) м Dual Purpose - (с) двойно предназначе¬ ние ~ Duty Paid - митото платено D/P (a.) Delivery Against Payment - дос¬ тавка срещу заплащане ~ (DP) Documents against Payment (или Documents against Presentation) - пдо- Kументи срещу плащане11 (вид мени¬ телница» която платецът трябва да заплати, преди да получи от банката необходимите документи за разпо¬ реждане със стоката) DP (н.) Deutsche Post - Германска поща ~ Deutsches Patent - германски патент ~ Dienstpaß - служебен паспорт DP (ф.) Demande de Prix - искане да ce посочи цената ~ Dettes Passives - кредитори по разчети, кредиторки вземания Dp.* (н.) Doppel- двоен d.p. (a.) departure point - точка на потег¬ ляне, отправен пункт ~ depreciation percentage - процент па амортизация d/p (Ф ) (D.P.) documents contre paiement (au comptant) - документи срещу пла¬ щане в брой DPA (а.) Deferred Payment Account - • сметка за отсрочени плащания 94
DPA (н.)Deutsches Patentamt - Гepмайско патентно ведомство DPA (ф.) Direction des Produits Agro* alimentaires - Дирекция по селскосто¬ пански и хранителни продукти (на Френския център за външна търговия) DPB (а.) Deposit Pass Book - спестовна банкова книжка DPC (м.) Дузина парчета (международен код, утвърден от ISO) DPCP (a.) Department of Prices and Consumer Protection * Управление no цените и защита на потребителите DPE (ф.) Diplome Par l’Etat - дипломиран в държавно учебно заведение DPf (н.) Deutscher Pfennig - германски пфениг dpi, (a.) diploma - диплома DPLG (ф.) Diplome Par Le Gouvernement - имащ държавна диплома dpm (a,) defects per million - дефекти на 1 милион броя (от изделието) DPO (ф.) Direction Par Objecifs - (метод на) управление по цели d.p.o.b. (a.) date and place of birth - дата и място на раждане DPP (a.) Director of Public Prosecution - главен прокурор (Великобритания) dpp. (н.) doppelt - двоен, двойно DPR (м.) Дузина чифта (международен код, утвърден от ISO) DPR (a.) Director of Public Relations - директор за връзки c обществеността DPS (a.) Data Processing System - система за обработване на данни ~ Distributed Processing System - система за разпределено обработване (на ин¬ формация) ~ Dividend Per Share - (размер на) диви¬ денда) за акция DPT (a.) Distributed Profit Tax - данък върху частта от печалбата, разпределе¬ на като дивиденти dpt. (a.) department - министерство; от¬ дел; катедра (във ВУЗ) ~ deposit - влог; залог, залагане; капаро, депозит ~ depot - склад, хранилище; съхранение; депо dpts. (a.) deposits - депозити, влогове f Dpty. (a.) Deputy - заместник DPUU (a.) Decision Problem Under Uncertainty - проблемът за вземане на решения в условия на неопределеност Dp.-Z. (и.) Doppelzimmer - стая с две легла (в хотел) DQS (н.) Deutsche Gesellschaft zur Zer¬ tifizierung von Qualitätssichcrungssys- teme - Германско дружество за серти¬ фикация на системи за осигуряване на качеството DR (a.) Decision Rule - правило за вземане на решение ~ Deficiency Report - отчет за липсите ~ Dependancy Ratio - отношение на не¬ трудоспособното население към ак¬ тивното ~ Development Report - отчет за разра¬ ботка ~ Draft Release - проект D/R (a.) (DR) Deposit Receipt -депозитна разписка; разписка за предаване на съхранение , DR (н.) Deutsches Recht * германско пра¬ во Dr. (a.) Debit - дебит ~ Debtor • длъжник ~ Director - директор ~ Doctor - доктор (научна степен, отго¬ варяща па кандидат на науките у нас) ~ Drachm - драхма (гръцка парична еди¬ ница) ~ Drawer - издател (на чек, полица), трасант < ~ Drive - път (водещ през градина или парк до сграда) Dr. (н.) Doktor - доктор (научна степен, отговаряща засега у нас на кандидат на науките) . -ы Drucksache - печатно произведение (ка¬ то пощенска пратка) < ( Dr. (ф.) Debiteur - длъжник ~ Directeur - директор г » Docteur - доктор d.R. (н.) die Redaktion - (забележка на) редакцията dr. (a.) door - врата ~ drachm, dram - драхма (единица за маса = 1,77 грама) ~ draw - получавам, тегля (пари от влог) dr. (и.) dringend - спешно f dr. (ф.) debiteur - длъжник drbk (a.) drawback - връщане на митото; отстъпка в цената x dr.c. (фе) dernier cours - последен (т.е. най-нов) курс; курс при закриване на борсовата сесия . , . 95
DRCE (ф.) Direction Regional du Commerce Exterieur • Регионална ди* рскция за външна търговия Dreh Г. (н.) Durchführung - осъществява¬ не, провеждане, прокарване Drcks. (и.) Drucksache - печатно произве¬ дение (като пощенска пратка) Dr.dcs. (л.) Doctor designatus - аспирант, който е защитил успешно дисертация за доктор на науките, но все още няма диплом DRE (ф.) Direction des Relations Extérieures - Дирекция по международ¬ ни връзки d.Red. (н,) die Redaktion - (забележка на) редакцията DREE (ф.) Direction des Relations Economiques Extérieures - Дирекция по външноикономически връзки Dræ.h. (и.) Doktor ehrenhalber - почетен доктор drg. (a.) drawing * рисунка, скица» чертеж drgl. (н.) dergleichen - такива, подобни (неща» работи) D.R.G.M. (н>) Deutsches Reichs-Geb¬ rauchsmuster - полезен образец, регис¬ триран във ФРГ Dr.hab. (н.) (Dr.habil.) Doctor habilita tus - доктор ка науките, хабилитиран за преподавател във ВУЗ Dr.h.c. (и.) Doctor honoris causa - доктор хонорис кауза (почетен доктор) Dr.oec. (л,) Doctor oeconomiae - доктор на икономическите науки DRP (a.) Distribution Resource Planning - планиране на разпределението на ре¬ сурсите ~ Dividend Reinvestment Plan - план за реинвестиране на дивидентите DRPa (н.) Deutsches Reichspatent ange¬ meldet - подадено искане за регистри¬ ране на германски патент Dr.rer.mcrc. (л.) Doctor rerum mercan- tilium - доктор на търговските науки Dr.rer.oec. (л.) Doctor rerum oeconomvcarum - доктор на икономи¬ ческите пауки DRS (a.) Document Retrieval System • документална информационко-търсе* ща система Drs. Drachms (a.), Drachmes (ф.) - драхми (гръцка парична единица) Dnsc. (л.) Doctor seientiae доктор на науките DRspr. (н.) Deutsche Rechtsprechung - rep* майско правораздаване DS (a.) Data Source - източник на данни w Debenture Stock - акция без специално обезпечение; привилегирована акция w Directing Staff - ръководен персонал « Document Signed (by) * документът подписан (от) D/S. (a.) (d/s, d,s.) days after sight - дни след виждане (т.е. предявяване - за по¬ лица) . DS (н.) Dampfschiff - параход ~ Datensatz - набор (запис) от данни, _ Dienstsache • служебна работа; служеб¬ но писмо DienststempeL - служебен печат (гумен) D.S. (н.) Dienstsiegel - служебен печат (восъчен) Ds (и.) Drucksache - печатно произведе¬ ние (като пощенска пратка) d. & s. (a.) demand and supply - търсене и предлагане ds. (и.) destra - десен, дясно ds. (и.) dieses (Monats) • (на) този (месец) d.s. (н.) das sind - т,е. , ds. (ф.) dans - в DSC (a.) Documentation Standard »Committee - Комитет по стандартиза¬ ция на документацията DSE (н.) Deutsche Stiftung fur interna¬ tionale Entwicklung - Германска фонда¬ ция за международно развитие Ds eG eh (и.) Drucksache zu ermäßigter Gebühr - печатно произведение по на¬ малена такса (за изпращане по пощата) dsgL (я.) desgleichen - нещо подобно; (а) също така; какъвто DSGV (и.) Deutscher Sparkassen- und Giro-Verband - Германски съюз на спестовните каси и на банките.за без* касови плащания DSJ (ф.) Declaration Simplifie d’impor¬ tation - опростена митническа деклара¬ ция за внос м Diffusion Selective de l’information - избирателно разпространение на ин¬ формацията ds. J. (h.) des Jahres - на годината * dieses Jahres - (ка) тази година ds.Js» (и.) dieses Jahres - (на) тази година ds.M. (н.) des Monats - на месеца ~ dieses Monats - (на) този месец ds.Mte. (н.) dieses Monats - (на) този месец dsp (л.) decessit sine proie - починал, без да остави наследници 96
DSS (a.) Decision Support System - систе¬ ма за подпомагане вземането на реше¬ ния ~ Department of Supply and Services • , Министерство на снабдяването и услу¬ жите (Канада) «»г Document Search System - система за търсене на документи DSS&R (a.) Document Storage, Search and Retrieval - съхраняване к търсене на . документи; (автоматизирана) докумен¬ тална ипформацнонно-търссща систе¬ ма DST (a.) Daylight-Saving Time - лятно часово време DST (ф.) DcStinaTion предназначение, местоназначение Dsl. (н.) Dienst - служба ~ Dicnstcllc - учреждение, служба; инс¬ танция . . г Dst.-A. (и.) Dienstalter - прослужени годи¬ ни, стаж Dst.-Bcz. (ц.) Dicnstbczeichnung * служеб¬ но обозначение DSlG (к.) Deutsche Statistische Gesell¬ schaft - Германско статистическо дру¬ жество Dst.-Gr. (н.) Dienstgrad - служебен чин, ранг, (военно) звание dstl. (н.) dienstlich - служебен dstn. (a.) destination - местоназначение« адрес (за изпращане на стока) DS1R (н.) Deutsches Stcucrrccht -■ герман¬ ско данъчно право Deutsches Strafrecht - германско нака¬ зателно право Dsl.-Zt. (н.) Dienstzeit • служебно време; време, прекарано На служба DT (и.) Datenträger - информационен но¬ сител dl. (л.) dédit ~ заплатил ~ ditto - също, същото du (н.) deutsch - германски, немски ; DTB (н.) Deutsche Terminbörse - Герман¬ ска борса за срочни (фючърспи) сделки d.t.b.a. (a.) date to be advised - дата на уведомяване или изпращане на авизо DTC (a.) Depositary 'frust Company * де¬ позитна тръст-компания (САП1) ~ Design To Characteristics - проектиране съгласно зададени характеристики ~ Design To Cost - проектиране съгласно зададена стойност dtd. (a.) dated - датиран DTE (il) Datcntransfercinrichtung - уст¬ ройство за предаване на данни DTI (a.) Department of Trade and Industry - Министерство на търговията и про¬ мишлеността (Великобритания) Dim* (и.) Dortmund - Дортмунд (запад¬ ногермански град) dio. (л.) ditto - също, същото г DTR (a.) Double Taxation Relief - осво¬ бождаване от двойно данъчно облага¬ не DTS (ф.) Declaration de Transit Simplifiée - опростена тразитна митническа дск- * ларация * Droits de Tirage Spéciaux - ’’Специални тиражни права" (за ползване на креди¬ ти от Международния валутен фонд) DTU (ф.) Documents Techniques Unifies - унифицирана техническа документа¬ ция D(z. (и.) Dutzend - дузина Dlzd. (и.) Dutzend - дузина Du (a.) Dutch - холандски << d.U. (н.) der Unterzeichnete - долуподпи¬ саният d.u. (п.) dauernd unterwegs - вечно в ко¬ мандировка (те.никога го няма» вина¬ ги отсъствува) D.u.I), (н.) Dienstsiegel und Dicnststcmpcl - служебен восъчен и гумен печат DÛ (н.) Datenübertragung - предаване ^пренасяне) на данни • • r DUE (и.) Datcnübcrtragungscinrichtung - съоръжение (апаратура) за предавано па данни ilun. (a.) dunnage - настилка от дъски, клоки и др- под или между корабен товар dup- (a.) duplicate - дубликат • k DupJ. (a., in) Duplicate - дубликат Du re li Г. (и.) Durchführung - изпълнение; прилагане (па закон) > ’ DUT (ф.) Diplome Universitaire de Technologie - университетска диплома по технология Dui. (a.) Dutch - холандски DV (a.) Delivery Verification - удостовере¬ ние за постъпване на стоката DV (и.) Datenverarbeitung - обработване на данни ~ Daucrvcrlrctcr - постоянен представи¬ тел ~ Dienstvorschrift • служебно предписа¬ ние, инструкция 7. Многоезичен речник 97
~ Diplomatischer Vertreter * дипломати- чески представител * Durchführungsverordnung - наредба (правилник) за прилагане на закон d.V. (н.) der Verfasser - съставителят» ав¬ торът w der Vertreter -• представителят M durch Vertrag - чрез договор DVA (н.) Datenverarbeitungsanlage - сие* тема за (електронно) обработване на данни ~ Deutsche Verkehrsausstellung - Герман¬ ска транспортна изложба d.Vf. (н.) der Verfasser - съставителят, авторът DVFA (tu) Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung - Гер¬ манско обединение за финансов анализ И консултации относно инвестирането на капитали d.v.J« (н.) des vorigen Jahres • на миналата година DVKB (н.) Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank * Германска банка за кредитиране на транспортни операции DVO (н.) Durchführungsverordnung - на¬ редба (правилник) за прилагане на за¬ кон DVS (н.) Datenverarbeitungssystem - сис¬ тема за (електронно) обработване на информация (т.с. компютър) Dvsl. (н.) Dienst Vorsteher - началник« вис¬ шестоящ DW (a.) (d,w.) Dead Weight - пълна това¬ роподемност (на кораб); собствено тег¬ ло w Delivered Weight - доставено тегло Dock Warrant - складова разписка Dw. (н.) Direktwahl - пряко набиране (на телефонни номера) • „ . — Durchwahl - (номер за) пряко набиране за междуградска телефонна връзка d.W. (и.) der Wissenschaften - на науките « der Woche - на седмината ~ derselben Woche • (на) същата седмица M dieser Woche - (на) тази седмица d.w. (a.) daily wage - дневна надница ( DWC (a,) (d.w.c.) Dead Weight Capacity - обща товароподемност DWD (н.) Deutscher Wirtschaftsdienst • Германска служба за икономическа ин¬ формация dwg. (a.) drawing - чертеж DWT (a,) (d.w.t.) Dead Weight Tons (или Tonnage) - дедуейт тона (или тонаж) dwt. (a.) pennyweight - пениуейт (мярка за мяса« равна на 1/20 от трой-унцията или 1,5552 грама) DWV (н,) Deutscher Wirtschafts verband - Дружество на германските икономисти DY (a.) Dock Yard - корабостроителница, кораборемонтен завод D/у. (a.) (dy.) Delivery - доставка Dyd. (a.) Dockyard - корабостроителница, кораборемонтен завод DZ (м.) Алжир (код на ISO) DZ (н.) Doppelzimmer - (хотелска) стая с две легла dz. dozen, (a.) douzaine, (ф.) dozzina - дузина (и.) da (н.) Doppelzentner - метричен центнер (равен на 100 кг) dz. (н.) derzeit - понастоящем DZB (н.) Deutsche Zentralbank - Герман¬ ска централна банка DzB (н.) Devisenzuteilungsbestätigung - потвърждение за получаване на валута DZD (м.) Алжирски динар (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) DZF (и.) Deutsche Zentrate für Fremden¬ verkehr - Германска туристическа цен¬ трала DZN (м.) Дузина (международен код, ут¬ върден от ISO) dzne (ф,) douzaine - дузина DZP (mJ Дузина пакети (международен код, утвърден от ISO) DZT (и.) Deutsche Zentrale fur Tourismus - Германска централа по туризъм Dzt (н.) Dienstzeit » служебно време; вре¬ ме, прекарано на служба dzt. (и.) derzeit - засега, понастоящем D-Zug (и.) Durchgangs2Ug - бърз директен влак Dzw. (nJ Dienstzweig - служебен клон DzZG (н.) Durchführungsbestimmungen zum Zollgcsctz - Правилник за прилага¬ нето на митническия закон 98
Е Е (a.) East - изток w Eastern (standard time) - Нюйоркско време (часови пояс, обхващащ източ¬ ното крайбрежие на САЩ) « Efficiency - производителност; коефи¬ циент на полезно действие ~ English • английски ~ Equivalent - еквивалент ~ Error * грешка ~ Excellent - отличен w Expensive - скъп (хотелска категория) Е (и.) Eilzug - бърз влак ~ Einfuhr - внос - Eingabe - въвеждане на данни ~ Einheit - единица (измервателна) ~ Einschreiben - препоръчано (писмо) ~ Eintritt - вход ~ Einwohner - жител Eisen - желязо ~ Elektrostahl - електростомана ~ Empfänger - приемник; получател ~ Ende - край «w Entscheidung - решение (съдебно) ~ Entwurf - проект ~ Eröffnung - откриване; курс при откри¬ ване на борсова сесия Е* (н.) Eigentum - собственост ~ Einsendung - изпращане, пратка в ре¬ дакция ~ Einwohner - жител «w Ersatz - замяна, заместител Е (ф.) Exportation - износ ЕА (a.) Economic Adviser - икономически съветник (консултант) ЕА (и.) Ente Autonomo - автономна (т.е самостоятелна) организация (корпора¬ ция) ЕА (и.) Eilaufirag - спешна поръчка ~ Einigungsamt - примирителна служба, арбитраж ~ Einstweilige Anordnung - временна на¬ редба (или разпореждане) * Eintrìttsaltcr - възраст за постъпване или встъпване (в брак, длъжност, учи¬ лище) ~ Exportauftrag - поръчка за износ E/A (и.) Eingabe/Ausgabe - въвеждане и извеждане (на данни) с.а. (л.) eiusdem anni - (на) същата година са. (a.) each - всеки един EAAA (a.) European Association of Advertising Agencies - Европейска асо¬ циация на рекламните агенции EAAP (a.) European Association for Animal Production - Европейска асоци¬ ация по животновъдство EAC (a.) East African Community - Източ- ноафриканска общност (включва Ке¬ ния, Танзания н Уганда) EAEC (a.) European Atomic Energy Community - Европейска общност по атомна енергетика EAG (н.) Einfuhr- und Ausfuhrhandels¬ gesellschaft - търговско дружество за внос-износ EAL (a.) Expected Average Life - очакван среден срок на експлоатация EAM (a.) Electrical Accounting Machine - електрическа счетоводна машина EAN (a.) European Article Number * за¬ падноевропейски (щрихов) код за мар¬ киране на стоки EAN (н.) Europäische Artikelnumerierung - европейски (щрихов) код за маркира¬ не на стоки EANPC (a.) European Association of National Productivity Centers - Евро¬ пейска асоциация на националните центрове по производителност на тру¬ да EAON (a.) (e.a.o<n.) Except As Otherwise Noted - c изключение на случаите, за които е указано другояче ЕАР (a.) Employee Assistance Program - програма за (социално) подпомагане на служителите ЕАР (ф.) Ecole Européenne des Affaires - Европейско виеше икономическо учи¬ лище (в Париж) еар (ф.) (е. a р.) effet a payer - полица (или менителница) за плащане EAR (a,) Employee Attitude Research - изследване на отношението на служи¬ телите ~ Erection AU Risks insurance - застрахов¬ ка за всички рискове по строителство¬ то car (ф.) (е. a r.) effet a recevoir - полица (или менителница) за събиране (полу¬ чаване) EARN (a.) European Academic and Re¬ search Network - западноевропейска компютърна мрежа, обединяваща ака¬ демичните и изследователските цент¬ рове EASTT (a.) Environmental Advisory Service for Technology Transfer - Еколо¬ гична консултативна служба по техно¬ логичен трансфер 99
c.a.t. (a.) earliest arrival time » най-ранно Времена пристигане < • EAU (ф.) Emirats Arabes Unis - Обединени арабски емярства > EAX (a.) Electronic Automatic exchange - електронна автоматична телефонна централа * Е.В. (a.) Encyclopaedia Britannica - Бри¬ танска енциклопедия ЕВ (н.) Eigenbericht - собствена кореспон¬ денция « eigener Berichterstatter - наш собствен кореспондент » Einfuhrbewilligung - импортен лиценз, разрешение за. .. Eröffnungsbilanz - встъпителен (нача¬ лен) баланс ЕВА (н.) elektronischer Buchungsautomat - електронен счетоводен автомат EBB (a.) (c.b.b.) Extra Best Best - най-ви¬ соко качество ЕВС (a.) European Brewery Convention - Европейска пивоварна конвенция cbd. (н.) ebenda - на същото място Ebf (н.) (EBf) Einschreibebrief - препоръ¬ чано писмо . EBIAT (a.) Earnings Before Interest and After Tax - ■ печалби преди отчисляване: на дължими лихви и след приспадане на данъци EBIC (a.) European Banks International Company - Международно сдружение на европейските банки EBIT (a.) Earnings . Before Interest and Taxes ■ - печалба .преди отчисления • за лихви и данъци . . ) ЕВО (a.) . Employees Buy-Out - изкупуване на акции на фирма от нейни служители EBQ (a.) Economic Batch Quantity - опти-», мално произвеждано . количество от един продукт за задоволяване на собс¬ твени нужди е.Вг. (н.) eigenhändiger Brief - собствено¬ ръчно писмо —. eingeschriebener Brief - . препоръчано писмо . • ■ EBRD (a.) European Bank for Recon¬ struction and Development - Европейска банка за възстановяване и развитие c.Br.m.U. (н.) eigenhändiger Brief mit Unterschrift - собственоръчно писмо с подпис EBS (a.) European Business School - Евро¬ пейска бизнес-школа EBWE (и.) Europäische Bank. für Wieder¬ aufbau und Entwicklung - Европейска банка за възстановяване и развитие ЕС (м.) Еквадор (код на ISO) EC (a.) East Coast - източното крайбрежие на САЩ ~ European Community - Европейска икономическа общност (ЕИО) Executive Committee - изпълнителен комитет ЕС (н.) Eurocity-Zug - експресен пътни¬ чески влак от мрежа, свързваща голе¬ мите западноевропейски градове ЕС (ф.) Echanges Commerciaux - търговс¬ ки връзки ~ Effets de Commerce - парично-кредит¬ ни документи (чекове, полици) с.с. (л.) - ex commissione - след поръчка w ex concluso - след решение п exempli causa - например сс. (ф.) écoulé - (на) миналия месец ’ ЕСА (a.) Economic Commission (of United Nations) for Africa - Икономическа ко¬ мисия (на OÖH) за Африка _ Economic Cooperation Act - Закон за икономическо сътрудничество (САЩ - план "Маршал”) w European Confederation of Agriculture - Европейска конфедерация по селско стопанство . — European Co-operation Administration - Управление за сътрудничество е Ев¬ ропа (американско ведомство, ръково¬ дило изпълнението на плана "Мар¬ шал”) ЕСАС (a.) European Civil Aviation Conference - Европейска конференция по гражданска авиация ECAFE (a.) Economic Commission (of United Nations) for Asia and the Far East - Икономическа комисия (на ООН) за Азия и Далечния изток есс. (и.) eccetera - и така нататък, и Други ECD (a.) Early Closing Day - ден на ранно затваряне на магазините w Estimated Completion Date - предвиж¬ дана дата на завършване ECDC (a.) Economic Co-operation among Developing Countries - техническо СЪТ- ' рудничество между развиващите се страни ЕСЕ (a.) (United Nations) Economic ,. Commission for Europe • Икономическа комисия за Европа (на ООН) ECGD (a.) Export Credit Guarantee Department - Департамент за гаранти¬ ране на кредити за осъществяване на износ (към Министерството на търго¬ вията и индустрията па Великобрита¬ ния - осигурява гаранции срещу риска от промяна във валутния курс) 100
E.Ch. (a.) English Channel - проливът Ла* ма и ш ech. (ф.) échantillon - образец» мостра,» * échéance - падеж, срок за платане ECHO (a.) European Commission Host Organization - автоматизиран инфор- - мационен център на Европейската об* шност ECIS (a.) European Community Infor* . mation Service - информационна служ¬ ба на Европейската икономическа об¬ щност ECITO (a.) European Central Inland Transport Organization - Европейска централна организация за вътрешен транспорт ECLA (a.) Economic Commission (of United Nations) for Latin America - Ико¬ номическа комисия (на ООН) за Латин¬ ска Америка ECM (a.) European Common Market -• Общият пазар ЕСМА (a.). European Computer Manufacturers Association - Европейска асоциация на производителите на из¬ числителна техника ЕСМЕ (a.) Economic Commission for the Middle East - Икономическа комисия (на ООН) за Средния изток ECO (a.) Economie Cooperation Organization * Организация за иконо¬ мическо сътрудничество (включва Тур¬ ция, Иран и Пакистан - преди) ~ European Coal Organization - Европейс¬ ка организация по въгледобив ECO (ф.) Europe Centrale et Orientale - Централна и Източна Европа ecoL (a.) ecological - екологичен ~ ecology - екология ECOM (a.) ElcCtrOnic Mail - електронна пота econ. (a.) economical - икономически ~ economist - икономист economics - икономика Econ.R. (a.) Economic Review - ’’Иконо¬ мически преглед”(списание) ECOSOC (a.) ECOnomic and SOCial council - Икономически и социален съ¬ вет на ООН (ЕКОСОС) ECOWAS (a.) Economic Community ОГ West African States - Икономическа об¬ щност на западпоафрикаиските държа¬ ви ECP (a.) EuroCommercial Paper - парич- нокредитни документи, използвани в европейския търговски оборот ~ European Committee of Crop Protection - Европейски комитет за защита на реколтата ECR (a.) Electronic Cash Register - елект¬ ронен касов апарат ECS (a.) Environmental Control System - система за контрол на околната среда » European Committee for Coordination of Standards - Европейски комитет за координиране на стандартите (седали¬ ще * Париж) ECS (ф.) Echantillons Commerciaux - тър¬ говски мостри ECSC (a.) European Coal and Steel Community - Европейска общност по въглишата и стоманата ECSE (a.) Error-Correcting Sequential Estimation method - метод на последо¬ вателно оценяване с коригиране на грешките ECT (a.) European Container Terminus - Европейски контейнерен терминал (в Холандия) ECU (a.) European Clearing Union - Евро¬ пейски разплащателен съюз « European Currency Unit - европейска разчетна единица (валутна единица в Общия пазар) ED (a.) Empirical Distribution - емпирично разпределение ~ Engineering Data - технически данни; техническа информация Engineering Drawing - технически чер¬ теж * Estate Duty - данък върху имуществото на починал» плащан от неговите нас¬ ледници r Ex Dividend - без дивидент (относно продавани акции) « Existence Doubtful - съществуването съмнително (па лице, организация) « Extra Dividend -допълнителен диви¬ дент ED (ф.) Eau Douce - пряспа (несолена) вода « Entrepot Douanier - митнически склад Ed. (ф.) Edition - издание c.D. (и.) exklusive Dividende - привилеги¬ рован дивидент cd. (a.) edited - под редакцията; издаден m edition - издание ~ education - образование cd. (и.) edile - здание edilizia - строителство ~ edizione - издание EDA (a.) Economie Development Admini¬ stration - Управление по икономичес¬ кото развитие (САЩ) 101
EDB (н.) Einheitsdurchschreibebuch¬ haltung - единна система за счетоводс¬ тво с копия от документите EDC (aj Economic Development Committee - Комитет за икономическо развитие ~ Error Detection and Correction - откри¬ ване и коригиране на грешки EDCO (a.) EDiting Committee (for ISO- Recommendations) • Редакционен коми¬ тет (за препоръките на Международната организация по стандартизация) EDCs (a.) Economic Development Committees - Комитети за икономичес¬ ко развитие (влизащи в състава на бри¬ танския Национален съвет за икономи¬ ческо развитие, като всеки от тях отго¬ варя за отделен сектор на индустрията) EDD (a.) Expected Date of Delivery - очак¬ ва ira дата на доста вя нс EDF (a.) European Development Fund - Европейски фонд за развитие EdF (ф.) Electricité de France (френска национална електроснабдителна ком¬ пания) EDHEC (ф.) Ecole De Hautes Etudes Commerciales - Виеше търговско учи¬ лище EDI (a.) Elecronic Data Interchange - елек¬ тронен обмен на данни EDIFACT (a J Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport - стандартен формат EDI FACT за обмен на данни нри елек¬ тронна обработка на информация за административни, търговски и транс¬ портни нужди EDMA (a.) European Direct Marketing Association - Европейска асоциация по директен маркетинг Edm (a.) Edition - издание e.(Lo.c. (a.) effective day of change - дсп на влизане в сила на промяната EDP (a.) Electronic Data Processing - елек¬ тронно обработване на данни edul (н.) entgegen dem Uhrzeigcrlauf - об¬ ратно на движението на часовниковата стрелка EDV (и.) elektronische Datenverarbeitung - електронно обработване иа данни EE (a.) Eastern Europe - Източна Европа w Ecological Efficiency - екологична ефек¬ тивност ~ Employment Exchange - трудова борса w (e.e.) Errors Excepted • c изключение на грешки (т.с< без отговорност за греш¬ ки) ЕЕ (н.> Einfuhrerklärung * (митническа) декларация за внос « Einkaufsennächtigung - пълномощие за закупуване (a J each and every • всеки поотделно и общо ЕЕА (a.) European Economic Area - Евро¬ пейско икономическо пространство (включващо Европейската икономи¬ ческа общност и Европейската асоциа¬ ция за свободна търговия) ~ Exchange Equalization Account - Урав¬ нителна сметка за златните и валутни¬ те резерви (Великобритания - изпълня¬ ваща функциите на фонд за стабили¬ зиране на валутния разменен курс) ~ Export Expansion Act - Закон за стиму¬ лиране на износа ЕЕВ (a.) European Environment Bureau - Европейско екологично бюро EEC (a.) European Economic Community - Европейска икономическа общност EED (a.) European Enterprise Deve¬ lopment - Развитие на европейските предприятия (дружество за стимулира¬ не въвеждането иа кови технологии) ЕЕЕ (ф.) Espace Economique Européen * Европейско икономическо пространст¬ во EFF (a.) Extended Fund Facility - Разши¬ рена кредитна линия (на Международ¬ ния валутен фонд) EEF (н.) Europäischer Entwicklungsfonds - Европейски фонд за развитие ЕЕО (a.) Equal Employment Opportunity - равноправие във възможностите за намиране и упражняване на работа EEOC (a.) Equal Employment Opportunity Comission - Комисия за равноправие във възможностите за намиране и уп¬ ражняване на работа ЕЕР (а-) Export Enhancement Program - Програма за стимулиране на износа (САЩ) ЕЕТ (a.) East (cm) European Time - източ¬ ноевропейско време EEZ (a.) Exclusive Economic Zone- крайб¬ режна икономическа зона (простираща се до 200 мили от брега) -» EF (a.) Efficiency Factor - коефициент на полезно действие « Extra Fine - свръхфнн EF (и.) Eisenbahnfähre - железопътен фе¬ рибот м Erwerbsfähigkeit - работоспособност, способност за изкарване на прехрана¬ та 102
E&F (и*) Entwicklung und Forschung - развойно-изследователска дейност ЕГ. (н.) Einfuhr - внос, импорт * Erbfolge - ред на наследяване EFA (н.) elektronischer Fa kt uric га ut о mat - електронна счетоводна (фактурна) ма¬ шина EFC (a.) European Forestry Commission - Европейска комисия по лесовъдство eff. (a.) effect - авоар, покритие ш elective - ефективен, действен efficiency * коефициент на полезно действие; производителност eff< (и.) effetto - полица, запис на заповед cff. (н.) effektiv - ефективен EFMD (a.) European Foundation for • Management Development - Европейска фондация за подготовка на мениджъри и повишаване на тяхната квалифика¬ ция EFQM (a.) European Foundation for Quality Management - Европейска фон¬ дация по управление па качеството EFR (a.) Electronic Filing and Retrieval - електронно архивиране н търсене EFRE (н.) Europäischer Fonds für regionale Entwicklung *- Европейски фонд за регионално развитие EFSP (a.) European Federation of Sales Promotion - Европейска федерация за стимулиране на продажбите EFT (a,) Earliest Finishing Time - най-ран¬ ното възможно време на свършване ~ Electronic Fund Transfer - прехвърляне на финансови средства (примерно за разплащане) по електронен път EFT A (a.) European Free-Trade Asso¬ ciation - Европейска асоциация за сво¬ бодна търговия EFTPOS (a.) Electronic Fund Transfer at Point-Of-Sale - електронно безпарично заплаша не на покупки в търговски обекти EFFS (a.) Electronic Funds Transfer System - система за електронно разп¬ лащане (прехвърляне на средства от една банкова сметка на друга) EFWZ (и.) Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit - Европейски фонд за валутно-полити¬ ческо сътрудничество EG (м.) Египет (международен код, ут¬ върден от ISO) EG (и.) (E/g.) Erdgeschoß - приземен етаж, партер «w Europäische Gemeinschaft - Европейска (икономическа) общност, Общ пазар Eg. (a.) Egypt - Египет e.G. (н.) eingetragene Genossenschaft - ре¬ гистрирана (търговска, промишлена) кооперация е.g. (л.) eiusdem generi - от същия вид ~ (eg.) exempli gratia - например e-g.e. (ф.) eau, gaz, électricité - вода, газ, електричество EGKS (н.) Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl - Европейска общност по въгли щата и стома пата EGM (a.) Extraordinary General Meeting - извънредно общо събрание (на акцио¬ нерите) EGmbH (и.) (eGmbH) Eingetragene Ge¬ nossenschaft mit beschränkter Haftung ** регистрирано (търговско-промишле* r но) дружество c ограничена отговор¬ ност EGmuH (н.) Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht - регист¬ рирано дружество c неограничена от¬ говорност EGmuN (и.) Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Nachschußpflicht - регистрирано дружество c неограниче¬ на отговорност за правене на допълни¬ телни парични вноски EGP (м.) Египетска лира (международен код, утвърден от ISO) EGR (a.) Earned Growth Rate - (процен¬ тен) размер на реализирания ръст (па Приходите) Egn (и.) Egregio - многоуважаеми (обръ¬ щение в писмо) EGT (и.) Einhcitsgebührcntarif - единна тарифа (за таксуване на превоза на товари по жп транспорт) EH (м.) Западна Сахара (международен код, утвърден от ISO) EH (п.) Einzelhandel - търговия на дребно eh. (п.) ehemalig - някогашен, бивш; по- раншен im ehemals - някога, преди ~ ehrenhalber • в знак на почит » eigenhändig - саморъчен EHantlSchG (н.) Einzclhandclschutzgcsctz - Закон за защита на търговията на дребно ЕНВ (п.) Europäisches Hopfenbaubüro - Европейско бюро по отглеждане на хмел Е11С (а<) European Hotel Corporation - Европейска хотелска корпорация (съв¬ местно притежание на банки и авиоли¬ нии) 103
ehem. (и.) ehemalig - някогашен» бивш, предишен - EHG' (и.) Einzclhandclsgcsctz - Закон за търговията на дребно Ehm. ■ (н.) Einhcitsmietc - нормиран каем ehm. (н.) ehemals -. някога EHS (н.) Einzelhandelsspane - маржа при търговия на дребно (разлика . между цената на закупуване и продажната це-1 па) EI (а.) Endorsement Irregular - индосамен- тът (джнрото) е нередовен . EI (ф.) Ecart Inferieur - долно отклонение ~ Effets. Immobiliers ■- недвижимо иму¬ щество . ~ Exportation Interdite - износът забра¬ нен EIA (a.) Electronic Industries Association - Асоциация по електронна промишле¬ ност (САЩ, Япония) E1AJ (a.) Electronic Industries Association of Japan • Японска асоциация по елек¬ тронна промишленост EIB (a.) European Investment Bank Ев¬ ропейска инвестиционна банка (седа¬ лище - Брюксел) , ~ Export-Import-Bank - Експортно-им¬ портна банка (държавна институция в САЩ, Япония и .други страни, гаран¬ тираща срещу политически рискове пред търговските банки отпуснати от тях кредити на местни износители) .. Eìg. (н.) Eigenschaft - свойство eig. (и.) eigentlich - всъщност, наистина; действителен, фактически, същински eigII. (н.) eigentlich - .всъщност, собствено EIIA (a.) European Information Industry Association - Асоциация на европейска¬ та информационна индустрия , Eilg. (н.) Eilgut . • стока (пратка) с голяма ■ бързина eind. (и.) eindeutig - недвусмислен, едноз¬ начен, ясен . Einf. (н.) Einfuhr - внос - Einführung - въведение, увод Eing.-Dat. (н.) Eingangsdatum - дата ца постъпване . Eing.-Nr. (п.) Eingangsnummer - входящ номер Einh. (н.) Einheit - единица ; einh. (н.) einheimisch - местен ~ einheitlich ■ - единен EinhW (н.) Einheitswert - имуществен ценз; облагаема стойност на стопански единици . Eink. (н.) Einkauf - покупка * Einkünfte - доходи Einl. (н.) Einladung - покана « Einlage « влог, вноска ма съдружник; гфибавка ~ Einleitung ■ ■- въведение, встъпление, увод ~ Einlieferung - доставяне, предаване Eint.-Sch. (н.) Einlieferungsschein • преда¬ вателна бележка (за доставяне на сто¬ ка) Einllg. (п.) Einleitung - въведение, увод Einn. (и.) Einnahmen • приходи, ■ парични постъпления . • EinnB (п.) Einnahmebuch - книга за при¬ ходите . . EinnNachw (н.) Einnahmenachweisung - сведения за постъпленията . >. ' EinnUb (и.) Einnahmeübersicht ■- преглед на постъпленията . . - Eins, (и.) Einsendung - пощенска пратка einschl. (н. ) einschließlich - включително Einschr. (н.) Einschränkung - ограничение ~ Einschreiben - препоръчано (писмо) Einw. (н.) Einwirkung - въздействие, вли¬ яние ' . — Einwohner - жител Einz. (н.) Einzahlung - плащане, вноска — Einzel- единичен, отделен; поименен ~ Einziehung - конфискуване; събиране па вземания ■ EinzHG (н.) Einzclhandelsgc&etz? Закон за на търговията на дребно Einzig, (и.) Einzahlung - ■ плащане, платеж¬ на вноска Е1РА (a.) European Institut for Public Administration - Европейски институт по държавна администрация (в гр. Ма¬ астрихт - Холандия) EIRENE (a.) European Information REsearchers NEtwork - Мрежа на евро¬ пейските информационни брокери ’ EIRMA (a.) European Industrial Research Management Association - Европейска асоциация по управление на промиш¬ лената ■ изследователска дейност E1S (a.) Economic Information System - информационна система па икономика ~ Executive Information System. - инфор¬ мационна система за- ръководители . EIS (н.) Einkaufsinformationssystem - ин¬ формационна система за покупки EISE (и.) Ente Italiano Sviluppo Esport¬ azione - Италианска агенция за разви¬ тие на износа . EIU (a.) Economist Intelligence Unît ■ (звено на британската групировка Economist, издаваща едноименното списание, за-- нимаващо се с изготвяне и публикуване 104
на икономически и пазарни изследва¬ ния) ЕК (к.) Exekutivkomitee - изпълнителен, комитет EKF (н.) Eigenkapilalfinanzierung - финан¬ сиране със собствен капитал EKZ (и.) Einkaufszentrum - център за покупки, търговски център EKZW (н.) Europäisches Komitee für die Zusammenarbeit der Werkzeug¬ maschinenindustrie - Европейски коми¬ тет за сътрудничество в инструментал¬ ното машиностроене EL (а.) Equipment List - списък иа обо¬ рудване » E/L (a.) Export Licence - лиценз (разреши¬ телно) за износ EL (ф.) ELcctncite - електричество ELA (a.) European Logistics Association - Европейска асоциация по логистика ELEC (a.) European League for Economic Cooperation - Европейска лига за ико¬ номическо сътрудничество ELG (нJ Elcktrizitätslicferungsgcscllschaft - електроснабдителна компания El g го (и.) Einkaufsgcmcinschaft der Lebensmittel-Großhändler - Снабдител¬ но дружество на търговките ма едро е хранителни продукти ELN (и.) Erzeugnis- und Leistungs¬ nomenklatur - номенклатура на издели¬ ята и услугите ELR (aj Export Licensing Regulations - регламент (предписания) относно да¬ ването на разрешения за износ ELS (a.) Economic Lol Size - икономичес¬ ки оптимален размер на партидата (се¬ рията) ELSP (a.) Economic Lot-Size Problem - задача за икономически най-изгодния размер на партидата (серията) ELT (a.) European Letter Telegram - пис¬ мо-телеграма съгласно европейските предписания ЕМ (a.) Electronic Mail - електронна поща EM (н ) Ehrenmitglied - почетен член ~ Einzclmaß - единична мярка ; ~ Erwerbsminderung - частична нетрудос¬ пособност ЕМ (ф.) Effets Mobiliers - движимо иму¬ щество Em. (н.) Empfänger - получател е.т. (и.) ciusdcm mensis - па съшия месец EMA (a.) European Marketing Association - Европейска асоциация по маркетинг ~ European Monetary Agreement - Евро¬ пейско валутно споразумение E-mail (a.) Electronic Mail - електронна поща EMB (a.) Electronic Mail Box - електронна пощенска кутия Emb. (а., и., ф.) Embargo - ембарго EMC (ф.) Erreur du Moyen Carre - сред¬ ноквадратична грешка EMCF (a.) European Monetary Coopera¬ tion Fund - Европейски фонд за моне¬ тарно сътрудничество EMCOF (a.) European Monetary Co- Operation Fund - Фонд за европейско монетарно сътрудничество (в рамките на Европейската общност) EMF (a.) European Monetary Fund - Ев¬ ропейски валутен фонд EMG (н.) Gesetz über den Verkehr mit Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen r Закон за търговията е благородни ме¬ тали, скъпоценни камъни и перли • EMI (a.) European Monetary Institute - Европейски монетарен институт EMN1D (п.) Erforschung, Meinung, Nachrichten, Informationsdienst • про¬ учване, мнение, съобщения, информа¬ ционна служба EMO (ф.) Exposition mondiale de la Machine-Outil - Световно изложение на металорежещи машини (в Париж) ЕМР (a.) European Management , Programm - Европейска програма гго мениджмънт ЕгпрГ. (и.) Empfänger - получател ~ Empfang - прием; получаване (на пис¬ мо, стока) * Empfehlung - препоръка Einpf.-B. (и.) Empfangsbescheinigung - удостоверение, разписка за получаване (нари, стока и др.) cnipf.R.P. (н.) empfohlener Richtpreis - препоръчителна ориентировъчна цена стрг. (ф.) emprunt - заем EMQ (ф.) Ecart Moyen Quadratique - сред¬ ноквадратично отклонение EMR (а.) Executive Management Respon¬ sibility • отговорност на изпълнително¬ то ръководство EMS (a.) Electronic Mail System - система за електронна поща «w Energy Management System - (автома¬ тизирана) система за управление иа разхода на енергия — European Monetary System • Европейс¬ ка валутна система EMT (a.) European Mean Time - централ¬ ноевропейско време 105
EMU (a.) Economic and Monetary Union - - икономически и saлутеи съюз (на страните-членки на ЕИО) ' EMV (a.) Expected Monetary Value • очак¬ вана ценност на парите EN (a.) Equipment Number - номер (фаб¬ ричен) на оборудването EN (н.) Europäische Norm * Европейски стандарт • En. (и.) Eigenname - собствено име » Energie - енергия ENA (ф.) Ecole Nationale d'Administration - Висш институт за подготовка на ад¬ министративни кадри (Франция) м Ecole Nationale d'Agriculture - Виеше училище по селско стопанство (Фран¬ ция) ENAM (ф.) Ecole Nationale d'Admini¬ stration Municipale - (Висш) институт за подготовка на кадри за общинската администрация Епс. (a.) (Encl.) Enclosed - приложено (към писмо) — Enclosure - приложение епс. (ф.) encaissement - инкасиране, инка¬ со ened. (a.) enclosed - приложен Ends, (a.) Enclosures - приложения end. (a.) endorsed - Ьжиросако <v endorsement - джиро, индосамскт en d.d. (ф.) en date du - от .... на ... (дата) ENEA (a.) European Nuclear Energy Agency - Европейска агенция по атомна енергия FnEG (и.) Energiecinsparungsgesetz - За¬ кон за икономия на енергия ENEL (и.) Ente Nazionale Per l'Energia Elettrica - ''Национална електроенер¬ гийна компания" en esp. (ф.) en especes - в брой (относно начин на заплащане) en fav. de (ф.) en faveur de - в полза па Eng. (a.) Engineering - машиностроене; инженерна дейност « England - Англия English - английски ENI (и.) Ente Nazionale Idrocarburi - На¬ ционална компания за въглеводороди ENI (ф.) Economics Nouvellement Industrialisées - повоиндустриализира- ни икономики (имат се пред вид стра¬ ните в Югоизточна Азия) ENIT (и.) Ente Nazionale Industrie Turistiche - "Национална компания за туристическа индустрия" ел ш.р. (ф.) en mains propres - лично (относно връчване на получател) E-Nr. (н.) Eingangsnummer - входящ но¬ мер ~ Einzelnummer - отделен брой (на вест¬ ник, списание) » Erkennungsnummer - идентификацио¬ нен номер ENS (ф.) Ecole Nomiate Supérieure * Висш педагогически институт ENT (ф.) ENTreprises - предприятия Ent. (и.) Entwicklung - развитие; разра¬ ботване, развойна дейност . entd. (a.) entered - постъпил entf. (и.) entfernt - отдалечен, на разсто¬ яние от... Enin, (н.) Entnahme - вземане, теглене; купуване; менителница, трата Entsch. (и.) Entschädigung - обезщетение Entscheidung - решение EntschG (и.) Entschädigungsgesetz - Закон за обезщетенията cnlspr. (и.) entsprechend - съответен Eniw. (и.) Entwicklung - развитие; разра¬ ботка, развоен проект ~ Entwurf - проект ■ • ’ enlw. (н.) entweder - или ~ entwickelt - разработен; развит; проя¬ вен / en*, (a.) envelope - плик — environs • околности env. (ф.) environ - около, приблизително : En WG (и.) Energiewirtsdtaaftsgeælz - За¬ кон за енергетиката г Enz. (и.) Enzyklopädie - енциклопедия ЕО (a.) Executive Officer - ръководител, длъжностно лице с изпълнителна власт » Executive Order - нареждане, заповед на изпълнителната власт Е&О (а.) (е. & о.) Errors and Omissions - грешки и пропуски ЕО (и.) Einkaufsorganisation - снабдител¬ на организация, организация за купу¬ ване на едро е.о. (л.) ех officio - служебно, по силата на служебните задължения ео (ф.) extraordinaire - извънреден, необи¬ чаен; непредвиден (разход) ЕОС (a.) Equal Opportunities Commission - Комисия за еднакви трудови нрава на мъжете и жените(Великобритация) EOD (a.) (c.o.d.) Every Other Day - през ден. Е&ОЕ(е. & о.с.) Errors and Omissions Excepted (a.) * erreurs et omissions excplees (ф.) - с изключение на (т.с. без отговорност за) грешки и пропуски 106
EOE (a.) European Options Exchange * Европейска борса за опции (Амстер¬ дам) е.off. (л.) ex officio - служебно, по силата на служебните задължения e.o.h.p. (a.) except otherwise herein provided - освен ако е предвидено дру¬ гояче в настоящето (писмо, документ) ЕОМ (a.) (e.o.m.) End Of Month (following date of sale) - края на месеца (след датата на продажба) « Every Other Month - всеки втори месец е.о.о.е. errors or omissions exepted <a.), erreurs ou omissions exeptecs (Ф.) - c изключение на (т.е, без отговорност за) грешки или пропуски EOQ (a.) Economie Order Quantities - оп¬ тимално поръчвано количество (в ма¬ териално-техническото снабдя вапе) EOQC (a.) European Organization for Quality Control - Европейска организа¬ ция по управление на качеството EOS (a.) Electronic Order delivery System - Система за електронно поръчване (на Чикагската борса) EOST (ф = ) Ecole d'Organisation Scien¬ tifique du Travail - Виеше училище за научна организация на труда e.o.t. (a.) end of transmission - край на предаването ЕОТС (a.) European Organization for Testing and Certification - Европейска организация по тестване и сертифика¬ ция c.o.W. (и.) erstes offenes Wasser - със за¬ почваме на навигацията ЕР (a.) Equilibrium Point -точка на рав¬ новесие ЕР (н.) Einheitspreis - единна (или норми¬ рана) цена ~ Endpunkt - крайна точка EPA (a.) Environmental Protection Agency - Агенция за опазваме на околната сре¬ да (С AHI) w European Productivity Agency - Евро¬ пейска агенция по производителност на труда ЕРА (и.) Europäisches Patentamt - Евро¬ пейско патентно ведомство (в Мюнхен) ЕРСА (a.) European Petro-Chemical Association - Европейска пефотохими- чсска асоциация EPD (a.) Excess Profits Duty - данък върху свръхпечалбата EPF (a.) European Packaging Federation - Европейска федерация по опаковките Excepted Provident Fund - схема за пенсионно осигуряване, при която набраните средства за пенсия се полу¬ чават наведнъж при пенсиониране EPIC (a.) Exchange Price Indication - база от данни за борсови цени, поддържана от Лондонската стокова борса EPIC (ф.) Etablissements Publics Industriels et Commerciaux - държавни промишле¬ ни и търговски предприятия Ери (н.) Einschrcibpäckchen - препоръча¬ на пощенска пратка (колет) EPOS (a.) Electronic Point Of Sale - елек¬ тронен касов терминал EPP (a.) Executive Pension Plan * план (схема) за пенсионното осигуряване на висши ръководители па фирмата ЕРг (п.) Einzelprokura - отделно (единич¬ но, поименно) пълномощие ЕРг. (и.) Eizclprcis - единична цена EPS (a.) Earnings Per Share - печалба за акция EPT (а.) Excess Profit Tax - данък върху свръхпечалбата ЕРТА (a.) (United Nations) Extended Pro¬ gram of Technical Assistance (for economic development of under¬ developed countries) - Разширена прог- рама на OOI1 за оказване на техническа помощ за икономическо развитие на слаборазвитите страни EPU (a.) European Payments Union - Ев^ ропсйски платежен съюз EPW (a.) Expected Probability of Winning - очаквана вероятност за спечелване (нри теорията на игрите) EPZ (н.) Europäische Produktivitäts¬ zentrale - Европейска централа по про¬ изводителност на труда eq. (a.) equal - равен ~ equation - уравнение, равенство ~ equipment - оборудване ~ equity - чиста стойност на капитала, чиста стойност на дялово участие м equivalent - еквивалентен eq. (ф.) equation - уравнение ~ equipe - екип « equivalent - еквивалентен Eq pm (ф.) Equipement - оборудване Eqpt. (a.) Equipment - оборудване, апара¬ тура EQS (a J European Quality System - Евро¬ пейска система за качеството equiv. equivalent (а., ф.)- еквивалент, ек¬ вивалентен ER (a.) Effectiveness Report • отчет за ефективността 107
ER (н.) Einfuhrerklärung - декларация за внос ■ » einheitliche Richtliìnicn - единни дирек¬ тиви (предписания) е.г. (ф.) en roule - на път (за стока) (н.) Erbschaftsteuer ■- данък вър¬ ху наследството ; ErbSt (н.) Erbschaftsteuer -■ данък върху- наследството Erbt, (н.) Erbteil - наследствен дял ERC (a.) Economic Research Council - Съвет за икономически изследвания Erdg. (н.) Erdgeschoß . - ■ приземен етаж, па ртер ERE (и.) Europäische Rochnungscinheit европейска разтегна (валутна) единица Erf. (н.) Erfahrung - професионален опит (стаж) « Erfassung - регистриране (на данни) » Erfindung » изобретение ~ Erfolg - успех * Erfordernis - изискване » Erfüllung - изпълнение; плащане, пога¬ сяване (на дълг) erf. (н.) erfasst - регистриран, вписан ~ erforderlich - необходим, изискван Erg. (н.) Ergänzung - допълнение ~ Ergebnis - резултат erg. (н.) ergänze! допълни! Ergon, (a.) Ergonomics - ергономия . erb. (н.) erhalten - получен; запазен erhältlich - доставим, ма разположение, може да се купи ERISA (a.) Employee Retirement Income . Security Act - Закон за пенсионно оси¬ гуряване па служителите в частни пред¬ приятия (САЩ) Erk. (н.) Erkundigung • сведение, инфор¬ мация ■ - Erki. (н.) Erklärung - обяснение; изявле¬ ние, декларация Erk.-Z. (н.) Erkennungszeichen - разпозна- вателен знак Erl. (п.) Erläuterung - разяснение, обясне¬ ние . » Erlaß - указ, декрет . . < « Erlaubnis - разрешение .. ... » Erledigung - уреждане, решаване _ » Erleichterung - улеснение eri. (н.) erlassen -■ публикуван, издаден ~ erledigt - уреден, ликвидиран (въпрос) ERM (a.) Exchange-Rate Mechanism - Ме¬ ханизъм за регулиране на валутния об¬ менен курс (в Европейската общност) ERM (н.) Erdölraffinerie - петролна рафи¬ нерия j Erm. (н.) Ermächtigung - овластяване, упълномощаване, оторизиране «. Ermäßigung < намаляване, понижаване (на цени) ~ Ermittlung - издирване, проучване, ан¬ кета . crin.Pr. (н.) ermäßigter Preis - намалена цена и егп. (н.) ernannt - назначен ERNIE (a.) Electronic Random Number Indicator Equipment - електронно обо¬ рудване (компютър) за генериране на случайни числа (използвано примерно за определяне на печеливши номера) . ERO (a.) European Regional Organization - Европейска регионална организация ERP (a.) European Recovery Programme • Програма за възстановяване на Европа (план ’’Маршал”) ERP-SV (и.) European Recovery Program Sondervermögen - Специален фонд но- Програмата за възстановяване на Ев¬ ропа (плана "Маршал” -■ ФРГ) Err. (л.) Errata - (списък на) печатни грешки ERR (a.) ERRor - грешка ERS (a.) Ergonomics Research Society - Дружество за ергономични изследва¬ ния (Великобритания) ~ Economic Research Service - Служба за икономически изследвания (САЩ) . Ers. (н.) Ersatz - заместител, замяна; обез¬ щетение . ■ . — Ersuchen - молба Erst, (н.) Erstattung - плащане, отплаща- не, обезщетение erstkl. (н.) erstklassig - първокласен, пър- вокачсствсн ERT (a.) Excess Retention Tax - данък върху неразпределените дивиденти над определен праг ERTA (a.) Economic Recovery Tax Act - Закон за стимулиране на икономичес¬ кия подем чрез . данъчни облекчения (приет в СА1Ц през 1981 г.) erw. (н.) erwähnt - споменат Erz. (н.) Erzeugnis - изделие . w Erzeugung - производство; създаване ES (м.) Испания (международен код, ут¬ върден от ISO) ( cs. (и.) esempio - пример . ' ESA (a.) European System for integrated economic Accounts - Европейска систе¬ ма за обединена икономическа отчет¬ ност ESC (a.) Economic and Social Committee - Икономически и социален комитет (към Европейската общност) . . 108
— Economic and Social Council - Иконо¬ мически и социален съвет (към ООН) ESC (ф.) Ecole Supérieure de Commerce ? Виеше търговско училиuic esc. (ф.) (escte) escompte - дисконт, скон¬ то, отбивка в йената ESCAP (a.) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Икономическа и социална комисия за Азия и Тихоокеанския регион ESCE (ф.) Ecole Supérieure de Commerce . Exterieur - Виеше училите по външна търговия (в Париж) ESCI (ф.) Ecole Supérieure de Commerce International - Виеше училище но вън¬ шна търговия ESCE (ф.) Ecole Supérieure de Commerce de Paris - Парижко виете търговско училище ESdg (н.) Einschreibsendung - препоръча¬ на пощенска пратка . E5F (a.) European Science Foundation - . Европейска научна фондация ~ European Social Fund • Европейски социален фонд ~ Exchange Stabilization Fund - Фонд за стабилизиране на валутния разменен курс (САЩ) • ESG (ф.) Ecole Supérieure de Gestion - Виеше училище по управление ESID (a.) Ecologically Sustainable Industrial Development - екологично поносимо промишлено развитие esn. (a.) essential - съществен, основен ESOMAR (a.) European Socie Ly for Opinion surveys & MArkcting Research - Европейско дружество за изследване на общественото мнение и на пазара ESOP (a.) Employee Stock Ownership Plan - план, насърчаващ превръщането на служителите на фирма та в нейни акци¬ онери (САЩ) ESP (м<) Испанска пезета (международен код, утвърден от ISO) esp. (a.) especially • особено, специално esp. (ф.) especes - пари, валутни сортове ESPRIT (a.) European Strategic Program of Research in Information Technology - Европейска стратегическа програма за изследвания в областта ira информаци¬ онните технологии на ЕИО Esq. (a.) Esquire - господин (след име в адрес на писмо) ESRC (a.) Economic and Social Research Council - Съвет за икономически и со¬ циологически изследвания (Великоб¬ ритания) м European Science Research Councils - Съвети (към Европейската общност) за съвместни научни изследвания Ess. (a,) Essex - Есскс (английско графст¬ во) ESS ЕС (ф.) Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales - Виеше училище по икономически и търговски науки EST (a.) Eastern Standard Time - Нюйор¬ кско време (часови пояс, обхващащ из¬ точното крайбрежие на САЩ) ** ESTimated - оценъчно ESi (и.) Einkommensteuer r подоходен данък csi. (a.) established - основан, учреден - estimate - оценка — estimated - разчетен; предполагаем est» (ф.) estampille - подпечатан . EStDV (н.) Verordnung zur Durchführung des Einkommensteuergesetzes • инструк¬ ция относно прилагането на закона за подоходния данък Estel (ф.) Etudes sondages et télématique (френска организация за изучаване на общественото мнение) EStG (и.) Einkommensteuergesetz * закон за подоходния данък estn. (a.) estimation - оценка ESI R (н.) Einkommcnsteuerrichtlinien - Указания относно (облагането c) подо¬ ходен данък . Esttg (и.) Erstattung - възстановяване, компенсиране (на разходи) ЕТ (м.) Етиопия (код на ISO) El. (н.) Etappe - етап ~ Etat - бюджет; личен ст»став; щат El. (ф.) Etablissement - предприятие, фир¬ ма; учреждение, заведение к. Etage - стаж ETA (a.) Estimated Time of Arrival - пред¬ виждано време па пристигане (на те- • лексно съобщение, самолет и т.н.) ~ Event Tree Analysis - анализ на ’’дърво¬ то*1 на събитията (за оценка на риска) Elab. (ф.) (ElabL) Etablissement - предпри¬ ятие, фирма; учреждение, заведение el al. (л.) et alia - и по друг начин ~ et alii - и други ~ et alibi - и другаде ETC (a.) Estimated Time of Completion * предвиждано време (срок) за завършва¬ не eie. (л.) et cetera - и така нататък, и т.н. e.l.c. (ф.) on tous cas - във всеки случай 109
ETD (a.) Estimated Time of Departure - предвиждано време на заминаване (от¬ пи та нс) efd (a.) estimated * приблизително, ори¬ ентировъчно; предполагаемо ETE (a.) (e.t.e,) Estimated Time en Route - предвиждано времетраене на пътуване ETF (a.) Estimated Time of Flight - пред¬ виждано времетраене на полета е Л. к. in. (a.) every test known to man - всякакво изпитване, познато на човека ETO (a.) European Transport Organization - Европейска транспортна организация ETR (a.) Estimated Time of Return - пред¬ виждано време (час) на връщане Ets. (ф.) Etablissement • предприятие, фирма; учреждение, заведение et seq. (л.) et sequentes - и следващото ETSI (a.) European Telecommunications Standards Institute - Европейски инсти¬ тут по телекомуникационни стандарти ЕТТ (н.) einheitlicher Transittarif - единна транзитна тарифа et их- (л.) et uxor - и съпругата ETV (a.) Educational TeleVision - образо¬ вателна телевизия ETW (a«) Electronic Typewriter - елект¬ ронна пишеща машина etw. (н.) etwas - нещо EU (a.) End User - краен потребител — Expected Utility - очаквана полза EU (и.) Erwerbsunfähigkeit - нетрудоспо¬ собност E.U. (ф.) (E-U) Etats Unis - САЩ e.U. (н.) eigenhändige Unterschrift - само¬ ръчен подпис EU A (a.) European Unit of Account * Ев¬ ропейска разчетна (валутна) единица (заместена през 1979 г. от ECU) EUC (a.) End-User Control - контрол от страна на крайния потребител EUCEPA (a.) European committee for CEllulose and PAper - Европейски коми¬ тет по целулоза и хартия EuGH (н.) Europäischer Gerichtshof - Ев¬ ропейски съд EUR (и.) Exposizione Universale di Roma - Римско световно изложение (квартал в Рим) EuR (н.) Europarecht - Европейско право Eur, Europe (а., ф.), Europa (и.) - Европа ~ European (a.), Européen (ф.), Europäisch (н.) - европейски EuRat (к.) Europarat - Европейски съвет EURATOM (a.) EURopean ATOMic energy community, (и.) EURopäische A T O Mge me in schafl (н.) - Европейска общност по атомна енергия EUREKA (a.) EUropean REsearch Co¬ ordination Action - научно-изследова¬ телска програма на Европейската ико¬ номическа общност Eurex (a.) computer-based trading system for the Eurobonds markets - компютри¬ зирана система за осъществяване на сделки на пазара на еврооблигации EURO (a.) EUropean Regional Office (of » FAO) - Европейско регионално бюро (на Световната организация по прехра¬ ната на населението) EUROFIMÀ (и.) West-Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial - Западноевропейско дружество за финансиране на железо¬ пътния подвижен състав EUROP (н.) Europäisches Übereinkommen über die gemeinschaftliche Benutzung von Guterwagen - Европейско съглаше¬ ние за съвместно използване на товар¬ ните вагони EuroS (a.) Eurodollar - евродолар EuroSCD (aj Eurodollar Certificate of Deposit - депозитно удостоверение за евродолари EuroSTD (a.) Eurodollar Time Deposit * срочен влог в евродолари EUR 12 (м.) 12-те страни-членки на Евро¬ пейската икономическа общност EUSt (и.) Einfuhrumsatzsteuer - данък върху оборота от внос EUTO (a.) European Union of Tourist • Officers - Европейски съюз на служите¬ лите в туристическата индустрия EUWID (н.) Europäischer Wirtschafts¬ dienst - Европейска икономическа служба EV (н.) Eigentumsvorbehalt - запазване на собствеността ~ Einsteilvorschrift - предписание за наз¬ начаване на работа; инструкция за ре¬ гулиране (на машина) « Energieversorgung енергоснабдяване E.v« (н.) Eingang vorbehalten - при условие на предварително получаване (пример¬ но на пари) e.V. (н.) (EV) eingetragener Verein - регис¬ триран съюз, обединение, дружество ev. (и.) eventuell - евентуален, възможен e/v (Ф ) (ЕЛЛ) en ville - тук (в адрес на писмо) EVCA (a.) European Venture Capital Association - Европейска асоциация по рисков капитал 110
EVD (н.) Eidgenössisches Voikswirt- schaftsdcpartemcnt - Федерален депар¬ тамент (министерство) на икономика¬ та (Швейцария) eve. (a.) evening - вечер evg. (a.) evening - вечер EVN (н.) Energieverbrauchsnorm - норма за разход на енергия Е VP (н.) Einzelhandelsverkaufspreis - цена на дребно ~ End Verkaufspreis - крайна продажна цена EVT (н.) Europäeische Vereinigung für Tierzucht ■- Европейска асоциация по животновъдство evt. (н.) (evtl.) eventuell - евентуално EVU (н.) Elektrizitätsversorgungs¬ unternehmen - електроснабдително предприятие; електроенергийна систе¬ ма «г Energîcvensorgungsuntcmehmen - снср- госнабдително предприятие EW (и.) Einheitswert - единична стойност, стойност за единица; стойност между две деления (на скала) « Elektrizitätswerk - електроцентрала ~ Euer - Ваш (в писмо) » ■ Extremwert - екстремална (пределна) стойност cW. (н.) eingetragenes Warenzeichen - за¬ пазена (търговска) марка EWA (н.) Europäisches Währungsab¬ kommen - Европейско валутно спора¬ зумение м Europäische Werkzeugmaschinen¬ ausstellung - "Европейска изложба на металообработващи машини" EWAG (н.) Energie- und Wasserversorgung - енерго- и водоснабдяване EWBS (н.) Exportwarenbeglcitschein - придружителен документ за експортни стоки EWE (и.) Europäische Währungswert - Европейска валутна единица EWF (н.) Europäischer Währungsfonds -¬ Европейски валутен фонд EWG (н.) Europäische Wirtschafts¬ gemeinschaft - Европейска икономичес¬ ка общност EWGV (н.) Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft - Договор за основаването на Европейс¬ ката икономическа общност Е-Wirtschaft (и.) Elektrizitätswirtschaft - електроенергетика EWMA (a.) Exponentially Weighted Moving Average - експоненциално пре¬ теглена подвижна средна стойност EWR (н.) Europäischer Wirtschaftsraum - Европейско икономическо пространст¬ во (включващо Европейската икономи¬ ческа общност и Европейската асоциа¬ ция за свободна търговия) EWS (н.) Europäisches Währungssystem - Европейска валутна система EWWU (н.) Europäische Wirts^hafts- und Währubgsubiob - Европейски икономи¬ чески и валутен съюз e.Wz. (н.) eingetragenes Warenzeichen - запазена (търговска) марка Ех Export (a.), Exportation (ф.) - експорт, износ Ex. (a.) Exchange - борса; покупко-про¬ дажба на валута; размяна « Extra • екстра качество (примерно на египетски памук) Ех. (п.) Exemplar - екземпляр Ех, (ф.) Exemple - пример « Exercice - финансова (или отчетна) година; упражняване на длъжност, права ex. (a.) examined - освидетелствуван, из¬ питан w example - пример » exception - изключение ~ excess - излишък, в излишък ~ excluding - с изключение иа w executive - изпълнителен » executed - изпълнено « export - износ « express - експрес; специален; спешен, срочен » extract - екстракт, извлек » extraction - извличане ex b. (a.) ex bonus - без право за придо¬ биване на безплатни акции (относно продавани акции) exc. (a.) except - освен схс. (ф.) excepte - с изключение на « exception - изключение » exceptionnel • изключителен, особен, извънреден ех с. (ф.) ex coupon - "без купон за полу¬ чаване на следващата лихва" (относно продавана облигация) ex cap. (a.) ex capitalization - ■ "без капита¬ лизация” (т.е. без право за получаване на безплатни акции - относно продава¬ ни акции) Exch. (a.) Exchequer - Министерство финансите(Великобритания) exch. (a.) exchange - борса; покупко-про¬ дажба на валута; курс (обменен) 111
excl. (a.) excluding - c изключение на ’ ~ exclusive - изключителен; висококачествен exd. (a.) examined * проверен, освилстсл- ствувац, изпитан ' ек d. (a.) (ex div.Jcx dividende - "без право иа получаване на следващия дивидент" (относно продавана акция) ex dr. (ф.) cx-droits - без (придобиване на) права (относно продавана акция) Ехес. (a.) Executive - ръководител (с из¬ пълнителна власт) . ■ « Executor - изпълнител (на завещание) exes, (a.) expenses • разноски, разходи ех.Г. (н.) extrafein - екстра качество ex.g. (л.) exempli gratia - например Exgul (н.) Expreßgut - експресен товар ex i. (a.) ex interest - без лихва, безлихвен; *’бе.з право на следваща лихва" (относ¬ но продавани акции) Ех-Im (a.) Export-import - износ-внос . « Export-Import bank - Екснортпо-импор- тна банка (държавна институция (в САЩ, Япония и други страни), гаран¬ тираща срещу политически рискове пред тьрговскитс банки отпуснати от тях кредити на американски износители Eximbank (a.) Export-import bank - Екс¬ портно-импортна банка (вижте по-горс) exkl. (и.) exklusiv - изключителен, специ¬ ален, затворен, недостъпен — exklusive - с изключение на, без ех п. (a.) ex new - "без права да се възпол¬ зва от следващата емисия" (относно продавани акции) . . „ exor. (a.) executor - изпълнител . . „ Ехр. (ф.) Expediteur - експедитор . м Expedition - експедиция, експедиране ~ Experience - практически опит, трудов стаж ~ Experiment ■ експеримент 5 „ ~ Exportation .- експорт, износ ~ par Express - експресно., ■ е бьрз куриер exp. (a.) expansion - разширение ~ expenses - разноски . ; » experimental - експериментален > ~ expiry - изтичане .на . срок, давност ~ exponent - степенен показател ~ exponential - експоненциален ~ export -■ износ. . — exporter - износител , ~ express - спешен; експресен ЕхрА (н.) Exportausschuß - Комитет но въпросите на износа . Ехр!. (н.) Exemplar - екземпляр ó Ехрп. (ф.) Expedition - експедиция ь ехрп. (a.) expiration - изтичане (на срок) Expo (а,, и., ф.) Exposition - ■ изложение exps (a.) expenses ■ - разходи expt, (a.) experiment - експеримент expll (a.) experimental - експериментален explr (a.) exporter - износител ежру (a.) expressway - магистрала EXQ (a.) EX Quay - от кей... (на уговорено . пристанище - относно условия за дос¬ тавка на стока съгласно INCOTERMS) ех г. (a.) .ex rights - "без . права да се възползва от следващата емисия" (от¬ носно продавани акции) * Exrx. (a.) Executrix . • изпълнителка (на завещание) ; EXS (a.) EX Ship - от кораб ... (па угово¬ рено пристанище на местоназначение - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) cxs. (a.) expenses - разноски - EXT (ф.) EXTourne -. сторииранс ext. (a.) extension - (номер на) вътрешен телефон;удължение » exterior - екстериор, външен вид ~ external - външен ■’ ~ extinct - изтекъл (за срок); изчезнал (вид и др.) ~ extra - допълнително w extract - екстракт, откъс, извлечение extn. (a.) extraction - извличане; . добив extr. (a.) extraordinary - извънреден, до¬ пълнителен; изключителен w extremal - краен, екстремален EXW (a.) EX Works - франко .завод... (определен пункт на получаване - от¬ носно условия за доставка па стока съгласно . INCOTERMS) ч . E/Z (a.) Equals Zero - равно на нула EZ (н.) Einkaufszentrum - търговски цен¬ тър за покупки - I . - . « Einwohnerzahl - брой на. жителите » Einzelzimmer - (хотелска) стая . с едно легло . ’ EZB (и.) Einfuhr- und Zahlungsbewilligung - лиценз за внос и заплащане . - - ~ Europäische Zentralbank . - Европейска централна банка * ■ Ezg. (н.) Einzahlung - плащане, платежна вноска EZO (н.) Eisenbahn-Zollordnung - железо¬ пътни митнически правила EZL (н.) Europäische Zahlungsunion - Ев¬ ропейски платежен съюз . - „ . . . ‘ 1 » ' . Ai ' . f С - 112
F F (a.) Fahrenheit ■ (температура по скала¬ та на)Фарснхайт ~ Fair - сносно качество (на памук, въл¬ на) . ~ Federation - федерация ~ Fellow - член на научно дружество; аспирант « Finance - финанси » Fuel - гориво — Function - функция F (н.) Fach - учебен предмет; научна дис¬ циплина; специалност -, Faser - влакно, нишка ~ Fernhörer - телефон м. Fernruf - телефонен номер м. Fcrnschncllzug - бърз влак за далечни разстояния м. Fernverkehrsstraße - автомагистрала « Fläche - повърхност; площ — Fortsetzung - продължение ~ Frankfurt (am Main) - Франкфурт (на Майн) ~ Frauen - (за) жени — Funktion - функция F (ф.) Femme * жена — Franc(s) - франк(а) (парична единица) м. France - Франция Г. (л.) folio - лист f (a.) fathom - фатом, клафтер (единица . за дължина = 1,83 м) » female, feminine - женски (род) « following - следващ « fool - фут (мярка за дължина - 304,8 мм) — fragile - чуплив — full - пълен f. (a.) financial - финансов » from - от ~ function - функция f (n.) fcïn -тънък,фин; малък;точсн;чист; висококачествен » feucht - влажен ~ folgende (Seite) - следващата страница » für - за FA (a.) Factory Automation - заводска . автоматизация ' ». Financial Act - финансов закон; финан¬ сов документ » Financial Advisor - финансов съветник FA (и.) Fachnormenausschuß - отраслова комисия по стандартизация (към Гер¬ манския комитет по стандартизация) », Finanzamt - (данъчно-)финансова служба » Firmenanschrift - адрес на фирмата ~ Forschungsanstalt - изследователски институт FA (ф.) Facture Acquittée - киитирапа (т.е. изплатена) фактура Fa. (п.) Familie - семейство » Firma - фирма f.a. (a.) first aid - първа помощ » free alongside - франко покрай борда па кораба (на посочено отправно приста¬ нище) FAA (a.) Free of All Average - свободно (т.е. незастраховано) срещу всякакви аварии (застрахователна клауза) FAA (и.) Fragebogen zur Arbeitsanalyse - въпросник за анализ на работните опе¬ рации FAAC (а.) Flexible Automated Assembly Cell - гъвкава автоматизирана монтаж¬ на клетка (участък) FAAS (a.) Flexible Automated Assembly System - гъвкава автоматизирана мон¬ тажна система (ГАМС) FAB (ф.) (f.a.b.) Franco A Bord -. франко борда (на кораб на уговорено приста¬ нище на товарене - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) Fab. (н.) Fabrik - фабрика » Fabrikation - фабрично производство f.a.B. (н.) frei an Bord - франко борд f.a.b. (a.) first aid box - аптечка за оказване на първа помощ fabbr. (и.) fabbrica - фабрика, завод Fabr.-Pr. (н.) Fabrikpreis - фабрична (за¬ водска) цена F.-Abt. (н.) Finanzabteilung - финансов отдел FAC (а.) (Га.с.) - (as) fast as can (bo) - колкото е възможно по-бързо FAC (ф.) Facteurs d'Achats du Client - търговски агенти (закупчици) па клион» та . - » Fonds d'Aide et do Cooperation - Фонд за помощ и сътрудничество - Гас, (a.) facsimile - факсимиле , Fax. (ф.) (FAC) franc d'avarie commune - свободна (т.е. пезастрахована г за сто¬ ка) от обща авария * ' FACAC (a.) (f.a.c.a.c.) fast as can as , customary - бързо, колкото е обичайно F ACCA (a.) Fellow of the Association of Certified and Corporate Accountants - 114
I Ì член на Асоциацията на дипломирани¬ те и фирмените счетоводители (Вели¬ кобритания), т.е. заклет счетоводител и правоспособен ревизор FACT (а,) Factor Analytic Chart Technique »- метод FACT за атестиране на работ¬ ното място ~ Fully Automated Cataloguing Technique - напълно автоматизирана каталожна система FAD (ф.) Fonds d*Aide au Développement • Фонд за подпомагане на (икономичес- ’ кото) развитие La.d. (a.) free air delivered - франко доста¬ вяне по въздуха FAF (a.) Fit And Forget - абсолютно надежден (възел, компонент) m Free At Field - франко летището f.a.F. (н.) frei ab Fabrik - франко фабри¬ ката (т.е. за вода-доставчик) Г.а.Н. (н.) frei ab Haus - франко помеще¬ ние (склад) на фирмата-продавач Г.а.Н. (н.) frei ab hier - франко от тук (т.е. от помещение на фирмата-продавач) Fahr, (а.) Fahrenheit • (температура по скалата на) Фарснхайт FAK (a.) Freights All Kinds - (корабни) стокови товари от всякакъв вид FA К (н.) Familien-Ausgleichskasse - каса за изплащано на помощи за многодет¬ ни семейства Fak. (и.) Faktura - фактура fak. (н.) fakultativ - факултативен, по из¬ бор Fa.-Kat. (и.) Firmenkatalog - фирмен ката¬ лог Fake, (н.) Faksimile - факсимиле FAL (и.) (Bundes)Forschungsanstalt für Landwirtschaft. - Федерален изследова¬ телски институт по селско стопанство (в гр. Брауншвайг - ФРГ) FAM (a.) Foreign Air Mail - задгранична въздушна поща Fam. (н.) Familie • фамилия, семейство FAME (a.) Forecasts and Appraisals for Management Evaluation - прогнози и оценки» подавани на стопанското ръко¬ водство за анализ FAO (a.) (United Nations) Food and Agricultural Organization - Организация на ООН по изхранването и селското стопанство FAO (ф.) Fabrication Assistée par Ordinateur - компютърно-подпомогна- To (т.е. автоматизирано) производство F.a.o. (a.) For the attention of • иа внима¬ нието на (в писма) FAP (a.) Family Assistance Plan - програ¬ ма за оказване на помощ на многодет¬ ните семейства F&AP (a.) Fire and Allied Perils - пожар и свързаните с него рискове (застрахова¬ телна клауза) Г.а.р. (ф.) (FAP) franc d’avarie particulière - свободна (т.е. незастрахована - за стока) от частна авария FAQ (a.) (f.a.q.) Fair Average Quality - добро средно качество (за пшеница) - (f.a.q.) Free Alongside Quay - франко кей FAR (a.) Failure Analysis Report - отчет за анализа на грешките (дефектите) ~ Free of claim for Accident Reported - незастрахована (за стока) срещу посо¬ чената злополука FAS (a.) Flexible Assembly System - гъвка¬ ва автоматизирана монтажна система w (f,a.s.) Free Alongside Ship - франко протежение на кораба (на уговорено пристанище на товарене - относно ус¬ ловия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) FAS (ф.) Facilite d‘Ajustement Structurel - възможност (за получаване на заем от Международния валутен фонд) за прес¬ труктуриране иа икономиката f.a.s. (a.) Firsts and seconds - (стоки от) първо и второ качество FASB (a.) Financial Accounting Standards Board - Съвет по стандартизация на финансовото счетоводство (САЩ) FASB8 (a.) Standard 8 of Financial Accounting Standards Board - Стандарт 8 на Съвета по стандартизация на фи¬ нансовото счетоводство (СЛЩ; стан¬ дарты е публикуван през 1975 г. и касае воденето на сметки в чужди ва¬ лути) FASR (ф.) Facilite d’Ajustement Structurel Renforcée - увеличена възможност (за получаване на заем от Международния валутен фонд) за преструктуриране на икономиката Fass, (и.) Fassung - редакция, вариант FAST (a.) Forecasting and Assessment of Science and Technology - прогнозиране и оценка на развитието на науката и технологиите ~ Function Analysis System Technique - системен метод за функционален ана¬ лиз I ì 115
FAST (н.) Fertigungsablauf-Analyse und -Statistik - анализ и статистика на хода на производствения процес fallì (a,) fathom • фатом, клафтср (едини¬ ца за дължина = 1,83 м) falt, (и.) fattura - фактура п, fatturato - оборот FAX (м.) FAXimile - факсимилс « lelcFAX - (номер на) телефакс (апарат за предаване на разстояние на факси- милста от документи) r.a.W, (н.) frei ab Werk - франко завода- производител FAZ (н.) Frankfurter Allgemeine Zeitung (ежедневник) - FB (a.) Fecdßack - обратна връзка я. (Fb) Freight Bill - фактура за фрахт (навло, превоз) FB (н.) Fachbereich - отраслов сектор и» Finarrzbuchhaltung - финансово счето¬ водство * Forschungsbercich • изследователски сектор л ~ Forschungsbericht - отчет от изследо¬ вателска работа — Frachtbrief - товарителница, коноса¬ мент ~ Fragebogen - въпросник « freie Berufe - свободни професии FB (ф.) Frane Belge - белгийски франк Fb. (н.) Fahrik - фабрика — Fortbildung - продължаване на образо¬ ванието, квалификация FBAA (a.) Fellow of the British Association of Accountants and Auditors - член па Британската асоциация на счетоводи¬ телите и ревизорите FBCF (ф.) Formation Brute de Capital Fixe - брутен прираст па основните фондо¬ ве, брутни капитални вложения FBI (а.) Federation of British Industries - Федерация на британските индустриалци Fbk. (н,) Fabrik - фабрика . Fbl. (и.) Faltblatt - дипляла « Formblatt - формуляр, бланка fbr. (a) fibre - влакно, нишка FBT (a.) Fringe Benefit Tax - данък върху паричните и натуралните добавки към заплатите f.b.y. (a.) future budget year - бъдеща (следваща) бюджетна година FC (a.) For Cash - плащане в брой — Fuel. Consumption - разход на гориво » Functional Control - функционален кон¬ трол, проверка на функционирането FC (ф.) Facture Consulaire - консулска фактура . — Fin Courant - края на този месец м, Fonds de Commerce - търговски капи¬ тал , FCA (a.) Farm Credit Administration • Администрация по отпускане на кре¬ дити на фермери ■ те (САЩ) ~ FrccCArricr - франко превозвачаь..(уго- ворен пункт - относно условия за дос¬ тавка на стока съгласно INCOTERMS) ~ Fellow of the institute of Chartered Ac¬ countants . - заклет експсрт-счстоводи- тел Fcap. (a.) (f/cap.) foolscap (стандартен размер на листове печатна хартия: във Великобритания - 432 х 343 мм; в САЩ - 406 X 305 мм) , FCAR (a.) Free of Claim for Accident Reported - незастраховапа (за стока) срещу посочената злополука FCC (а.) Federal Communications Commission - Федерална комисия, по съобщенията (САЩ) FCC (ф.) Fonds Communs de Creance - обществени кредитни фондове (също и облигации, които могат да се закупят само при създаването па фонда и при падежа косят предварително фиксиран Доход) FCCA (a.) Fellow of the association of Certified and Corporate Accountants - член на Асоциацията на дипломирани¬ те и фирмените счетоводители (Вели¬ кобритания), т.е. заклет счетоводител и правоспособен ревизор FCFS (а.) First-Come-First-Served - '"пър¬ ви дошъл, първи обслужен" (обслужва¬ не по последователност на постъпва¬ не) F-chgs. (a.)Forwarding charges - спедитор¬ ски такси (разноски) FCIA (a.) Foreign Credit Insurance Association - Асоциация по застрахова- , не на задгранични кредити (САЩ - гарантира срещу комсрчсски рискове пред търговските банки отпуснатите от тях кредити на американски фирми за осъществяване на износ в чужбина) FCKW (н.) Fluorchlorkohlenwasscrstoffe - флуорхлорвъглеводороди (фреони) FCL (a.) Full Container Load - пълен коп- тейнерен товар (един единствен експе¬ дитор и един единствен получател) 116
FCM (a.) Futures Commission Merchant - комисионер по срочни сделки FCO (a.) Foreign and Commonwealth Office - Министерство па външните ра¬ боти и на Британската общност на нациите (Великобритания) * f.co. (a.) fair copy - чист препис (без поп¬ равки) ‘ Гсо (и.) (f.co) franco - франко, безплатно FCP (ф.) Fonds Communs de Placement - обществени инвестиционни фондове ' (също и облигации за тях) Гср. (a.) foolscap (стандартен размер на листове печатна хартия: във Великоб- 1 ритания - 432 X 343 мм; в САЩ - 406 х 305 мм) FCPR (ф.) Fonds Communs de Placement a Risque - обществени фондове за рис¬ кови инвестиции (в малки и средни предприятия) FCR (a.) Forwarder's Certificate of Receipt - скспелиторско свидетелство за полу¬ чаване на товара (стоката) FCS (a.) Food, Clothing and Shelter - хра¬ на, облекло и жилище Fes. (ф.) Francs - франка f.c.s. (a.) free of capture and seizure - сво¬ бодна (т.е. пезастраховапа) отплячкос- ванс и конфискуване (за стока) f.c.s.a.d. (a.) free of capture, seizure., arrest and detainment - свободна (т.е. нсзаст- рахована) от плячкосване, конфискува- нс.блокиранс и задържане (за стока) FCSR&CC (a.) (f.c.-s.r.&c.c.) - Free of Capture, Seizure, Riots and Civil Commotions - свободна (т.е. псзастра- хоиаиа - за .стока) от всички рискове от изземване, конфискации, метежи и граждански размирили fest (a.) forecast - прогноза FCT (a.) Forwarder's Certificate of Transport - скспелиторско свидстелст- во’за транспорт f.ct. (ф.) fin courant - Края на текущия месен FD (a.) (f/d.) Free Delivery - франко дос¬ тавка — (f.d.) Free Dispatch • безплатно експе¬ диране « (f.d.) Free Discharge - безплатно разто- ■ ' . нарвано » Free Dock - франко док (кей) F&D (a.) (f. & d . ) Freight and Demurrage - наяло и демюрейдж (денгуба на кораб) FD (и.) Ferndurchgangszug - бърз дирек¬ тен влак за големи разстояния ~ Fernsprechdienst - телефонна служба — Freidevisen- със свободно конвертиру¬ ема валута ~ Flußdiagramm - блок-схема (на прог¬ рама) LD. (н.) frei Dock ~ франко док Г/d (a.) free dock - франко док f.d. (и.) fur das (den, die) - за FDA (a.) Food and Drug Administration - Управление за санитарен контрол на качеството на хранителните продукти и медикаментите (САЩ) FDD (ф.) Franco Destination Dédouane - франко (доставка по) местоназначение, мита платени (за стока) f.d.D. (н.) für den Dienstgebrauch - . за служебно ползване f.d.e.B. (н.) für den eigenen Bedarf - за собствени нужди f.d.c.G. (it.) für den eigenen Gebrauch - за собствена употреба FDES (ф.) Fonds de Développement Economique et Social - Фонд за социал¬ но-икономическо развитие r.D.G. (и.) für Dienstgebrauch - за служеб¬ но ползване fdg. (a.) funding - финансиране; влагане на пари в ценни книжа; събиране на средства за изплащане на заеми FOI (a.) Foreign Direct Investments - чуж¬ дестранни преки инвестиции FDIC (a.) Federal Deposit Insurance Corporation - Федерална корпорация за Гарантиране на банковите влогове (на вложителите срещу банкрут на банките ■ - САЩ) FDIC1A (a.) Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act - Закон за усъвършенстване на Федералната корпорация за гарантиране на банко¬ вите влогове (САЩ) Ld.J. (н.) für das Jahr - за годината ~ für dieses Jahr - за тази година f.d.L. (н.) für den Linksunterzeichneten - за подписания вляво FDM (и.) Fachverband des Deutschen Maschinen- und Werkzeuggroßhandcls - Отраслово сдружение па търговците на едро с машини и инструменти FDD (a.) For Declaration (purposes) Only - само за деклариране Fdr. (a.) Founder - основател 117
f.d.R. (ц.) für den Rcchtsunterzcichncten - за подписания вдясно ~ für die Richtigkeit - вярно (за удостове¬ ряване на верността на документ) f.d.R.d.A. (и.) für die Richtigkeit der Abschrift - (удостоверяване)за верност¬ та на преписа f.d.R.d.a.A. (и.) für die Richtigkeit der auszugsweisen Abschrift - (удостоверя¬ ване) за верността па преписа на извад¬ ката f.d.R.d.CL (н.) für die Richtigkeit der Unterschrift - (удостоверяване) за вер¬ ността на подписа FDV (ф.) Frais Divers - други разходи FE (a.) Far East - Далечният изток; дале¬ коизточен FE (и.) Fachverband der Elektroindustrie - Отраслов съюз на електротехническа¬ та промишленост (Австрия) ~ Forschung und Entwicklung - изследо¬ вателска и развойна дейност F&E (и.) (F + Е) Forschung und Entwicklung - научно-изследователска и развойна дейност (ПИРД) f.c. (a.) first edition - първо издание ~ for example - например Feb, February (a.) - Febbraio (и.) - Februar (и.) - февруари f.c.B. (н.) für eigenen Bedarf - за собствени нужди FECDBA (a.) Foreign Exchange and Currency Deposit Brokers’ Association- Асоциация на брокерите по междуна¬ родни разплашапия и валутни влогове (Великобритания) FECOM Fondo Europeo di Со- Operazione Monetaria (и.) • Fonds Européen de Cooperation Monétaire (ф.) - Европейски фонд за валутно сътруд¬ ничество FECS (фо) Federation Européenne des Fabricants de Céramiques Sanitaires - Европейска федерация на производите¬ лите на санитарна керамика FED (ф.) Fonds Européen de Développement - Европейски фонд за развитие Fed. (a.) Federal * федерален M Federal Reserve Bank - Федерална ре¬ зервна банка (СА1Ц) ~ Federal Reserve Board - Федерално ре¬ зервно управление (САШ) — Federation - федерация Fvd.Rvs.Bd. (a.) Federal Reserve Board - Федерално резервно управление (САЩ) Fcd.Res.Bk. (a.) Federal Reserve Bank - Федерална резервна банка (САЩ) FED-STD (a.) FEDeral STanDard - феде¬ рал ек стандарт на СА1Ц FEE (ф.) Federation des Experts* Comptables Européens - Федерация на европейските екснсрт-счетоводители м Fondation Européenne pour (’Economie - Европейска фондация по икономика FEER (a.) Fundamental Equilibrium Exchange Rale - фундаментален равно¬ весен разменен курс (отразяваш разли¬ чията в инфлацията и други фактори) f.e.G. (н.) für eigenen Gebrauch - за собс¬ твена употреба FEM (a.) Fast Growing Exporters - бързо растящи износители (група от страни) _ Finite-Element Method - метод на край¬ ните елементи FEM (ф.) Federation Européenne de la Manutention - Европейска федерация по обработване на товари fem. (a.) feminine - женски FENU (ф.) Fonds d’Equipement des Nations Unies - Фонд на ООН за инвес¬ тиционно оборудване FEPE (ф.) Federation Européenne de la Publicité Extérieure • Европейска феде¬ рация за външна реклама Ferpî (и.) Federazione relazioni pubbliche italiana - Италианска федерация по връзки е обществеността > * Terr, (й.) ferrovia - железница FES (и.) Ferrovie Federali Svizzere - Швей¬ царски федерални железници Festpr. (н.) Festpreis - твърда цена FET (a.) Far East Time - далекоизточно време ~ Federal Excise Tax - федерален акциз fcv. (ф.) février - февруари FF (a.) Fuel Flow - разход иа гориво - Fully Fair - напълно приемливо качес¬ тво (па памук) FF (н.) Fremdenführer - туристически гид, екскурзовод ~ Fremdfertigung - чуждестранно произ¬ водство Französische Francs - френски франковс FF (ф.) Faillite Frauduleuse - измамничес- ки фалит ~ Faux Frais - непредвидени разходи w Franc Français - френски франк ~ Frères - братя (в име на фирма) ИВ
F.f. (н.) Fortsetzung folgt - следва продъл- ЖС R ИС ГГ. (a.) following - следват (например за страници) ff. (и.) facende funzione - изпълняващ длъжността ff (н.) feinfaserig - тънковлакнест M sehr fein - много тънък, фин, много точен ff. (н.) und die folgenden (Seiten, Jahre) - и следващите (страници, години) Г.Г.а. (a.) free from alongside - франко покрай борда на кораба, франко кей FFB (a.) Federal Financing Bank - Феде¬ рална банка за финансиране (САЩ; фи¬ нансира държавни ведомства, като из¬ купува техни облигации) FFC (a.) Flexible Fabrication Cell - гъвкава автоматизирана производствена клет¬ ка (участък) FFCI (ф.) Facilite de Financement Compensatoire et de financement pour rimprevus - възможност (предоставяна от Международния валутен фонд) за получа Raue на финансови компенсации и обезщетения за непредвидими щети FFF (н.) Film, Funk, Fernsehen - кино, радио, телевизия fff (и.) äußerst fein - свръхфин FfH (и.) Forschungssteltc für den Handel - Изследователски институт по търговия ffly. (a.) faithfully - предан (в заключение на писмо) Ffm (и.) Frankfurt am Main - Франкфурт на Майн FFPC (a J Firm-Fixcd-Prîcc Contract - кон¬ тракт с тмърда цена FFR (ф J Francs FRancaîs - френски фран¬ ка ffr. (н.) französischer Franc - френски франк FFS Flexible Fabrication System (a.) - flexibles Fertigungssystem (ir.) - гъвкава (автоматизирана) производствена сис¬ тема (ГАНС) FFSCI (ф.) Federation Française des Sociétés de Commerce Internationale • Френска федерация на дружествата за международна търговия FF.SS. (и.) Ferrovie dello Stato - Държавни железници FFT (a.) Fast Fourier Transform - бързо преобразуване на Фурме ~ Floor-to-Floor Time - време за транс¬ портиране от един цех в друг (на де¬ тайл) FFW (a.) Failure-Free Warranty contract - гаранционен контракт за отсъствие на дефекти ГГу. (a.) faithfully - предан (в заключение на писмо) FFZ (и.) Flurförderzeug - средство за на- земеп вътрешнозаводски транспорт, количка FG (a.) Federal Government - Федерално правителство м (f.g.) Fully Good - много добро качес¬ тво (на памук) FG (и.) Fachgruppe - специализирана гру¬ па, отраслова група «й. Finanzgericht - данъчно-финансов съд ~ Forschungsgcscllschaft - изследователс¬ ко дружество ~ Fraunhofer Gesellschaft - Дружество ’’Фраунхоф" (за научни изследвания, включващо няколко института) FG (ф.) Frais Generaux - общи (текущи) разходи Fg. (и.) Feingold - чисто злато — (FG) Ferngespräch - междуградски те¬ лефонен разговор « Forschung - изследователска дейност r- Frachtgüterzug - товарен влак е малка скорост f.g. (a.) fine-grained - дребнозърнест FGA (a.) (f.g.a.) Foreign General Average - задгранична обща авария (застрахова¬ телна клауза) ~ Free of General Average - свободна (т.е. псзастрахована - за стока) срещу обща авария FGt:b (и.) Fernsprechgebühr телефонна такса FC К (и.) Fcrtigungsgcmcinkostcn - произ¬ водствени общи (допълнителни) разхо¬ ди Fgn. (и.) Forschungen - изследвания Гцn. (a.) foreign - чуждестранен Fgr. (и.) Fachgruppe - специализирана група, професионална група fgl. (a.) freight - стоков товар; фрахт, навло (такса за превоз) Fgul (п.) Frachtgut - товар за превоз е малка бързина .FH (а.) Forward Hatch - (подвозваис па стока) към люка (па кораб) FH (п.) Fachhochschule - виеше специал¬ но училище 119
FHA (a.) Federal Mousing Administration - Федерално управление по жилищното кредитиране (САЩ; застрахова срещу загуби кредиторите) Finance Houses Association - Асоциа¬ ция на финансовите институти за сдел¬ ки на изплащане (Великобритания) FHLMC (a.) Federal Home Loan Mortgage Corporation • Федерална корпорация за отпускане на заеми срещу жилищни ипотеки (САЩ) FHS (a,) Family Health Survey - изследва¬ не на семейното здравословно състоя¬ ние ‘ FHS (н.) Fachhochschule - специализира¬ но виете училище FHW (ц.) Fachhochschule für Wirtschaft - виете специално училище но икономи¬ ка FH2 (н.) Freihandelszone • зона за свобод¬ на (безмитна) търговия FI (м.) Финландия (международен код, утвърден от ISO) FI (a.) (f.i.) Free In - франко в... FI (ir.) Fachinformation - научно-техни¬ ческа информация; отраслова инфор¬ мация — Fcrtigungsingcnicur - инженер-технолог ~ Forschungsinstitut - изследователски институт FI (ф.) Foire Internationale - междунаро¬ ден панаир ~ Fonds d’investissement - инвестиционен фонд f.i. (a.) for instance - например FIA (a.) Foreign Investment Agency - Аген¬ ция за чуждестранни инвестиции FIA (ф.) Federation Internationale de l’Autòmobile - Международна автомо¬ билна федерация f.i.a. (a.) full interest admitted - всички интереси са взети предвид FIANN (ф.) Federation Internationale des Associations Nationales de Normalisation • Международна фелера- 1 ция на националните асоциации но стандартизация FIATA (ф ) Federation Internationale des Associations des Transitaires et Assimiles - Международна федерация на траве- портно-скспедиторскитс асоциации FI AV (ф.) Federation Internationale des Agences de Voyages - Международна федерация на пътническите агенции FIB (a.) Free Into Barge - франко баржа — (f.nb.) Free Into Bunker - франко бункер FIB (ф.) Federation des Industries Beiges - Белгийска индустриална федерация FIBOR (a.) Frankfurt interbank Offered Rate - Франкфуртски междубанков лихвен процент по отпускани кредити F1BTP (ф.) Federation Internationale du Batiment et des Travaux Publies • Меж¬ дународна федерация rro високо и под¬ земно строителство FIBIJ (п.) Finanzbuchhaltung - финансово счетоводство r.i.e. (a.) freight, insurance, carriage - (цена на стоката, включваща) фрахт (морски превоз), застраховка и сухопътен пре¬ воз (до уговорено място) FICA (a.) Federal Insurance Contributions Act - Федерален закон за застрахова¬ телните вноски (САЩ) FlCT (ф.) Federation Internationale de Centres Touristiques - Международна федерация на туристическите центрове rid. (a.) fiduciary - на доверие (относно отпускане на кредит) FIDA (ф.) Fonds International de Déve¬ loppement Agricole - Международен фонд за земеделско развитие FIDES (ф ) Fonds d’investissement pour le Développement Economique cl Social - Инвестиционен фонд за социално-ико¬ номическо развитие FIDI (ф.) Federation Internationale des Déménageurs Internationaux - Между¬ народна федерация на експедиторите за международни мебелни превози fi.fa. (л.) fieri facias - изпълнителен лист (съдебно разпореждане за конфискува¬ не и разпродажба на имущество на длъжник) FIFO (a.) First In, First Out - "пръв постъ¬ пил, пръв напуснал" (метод за управ¬ ление на складовите запаси); “първи auiHhJl» пьрьи напуснал" (обслужване на клиентите ио реда на получаване на заявките им) Fig. Figure (а., ф.) - Figur (н.) - фигура, изображение fig. (a.) figurative - преносен ~ figure - фигура; цифра; цена FIGEL) (ф.) Federation Internationale des Grandes Entreprises de Distribution - Международна федерация на големите предприятия за търговия на дребно Fili U АТ (ф.) Federation Internationale pour L'Habita lion, l’Urbanismc et 120
FAmenagcmcnt des Territoires - Между¬ народна федерация по жилищно стро¬ ителство, урбанистика и териториално благоустрояване Fil (a.) Franked Investment Income - при¬ ход на фирмаjiiony'ien като дивидент от друга при вече заплатен данък (Ве¬ ликобритания) FIL (a.) Foreign Investment Law - Чакон за чуждестранните инвестиции (Япония) FIL (ф.) Federation Internationale de Laiterie - Международна федерация по млекопреработвателна промишленост Fil. Filiale (ф., н.) - филиал FIM (м.) Финландска марка (междунаро¬ ден код» утвърден от ISO) FIM (h.) Frankfurter Internationale Messe - Франкфуртски международен панаир FIMÜRA (a.) Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association - Координационна асоциа- ‘ пия ira финансовите посредници, мени¬ джъри и брокери (Великобритания) ПМТМ (ф.) Federation des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux - Федерация на машинострои¬ телната и металообработващата про¬ мишленост FIN (a..) Foreign lNvcstor - чуждестранен инвеститор fin (м.) * "Завърших съобщението" (в те¬ лексно съобщение) fin (л.) finis - край fin. (a.) financial - финансов finish - завършване, край; довършване, окончателно обработване, последни производствени операции fin. (lì.) finanziell - финансов f.i.n.a. (a.) following items not available - следните артикули не са в наличност F1NEX (a.) Financial INstrumcnt Exchange - Корса за финансови средс¬ тва (Ню-Йорк) FINEX (ф.) Fl Nances Extérieures - външ¬ ни финанси Fhi.f (н.) Finanzjahr - финансова година FinK (и.) Finanzkassc - финансова каса Fîn.-Pr, (h.) Finanzprüfer - финансов ре¬ визор * Finanzprüfung - финансова ревизия FinR (ir.) Finanzrecht - финансово право FirtV (и.) Finanzverirag - финансов дого¬ вор FIO (a.) (f i o.) Free In and Out - франко натоварване и разтоварване (па стока¬ та) f.i.o. (a.) for information only * само за информация (примерно ориентировъч¬ на пена) FIOM (ф.) Federation Internationale des Ouvriers sur Métaux - Международна федерация на металообработващите работници FIOS (a.) (f.i.o.s.) Free In and Out and Slowed - франко натоварване, стифира- нс (подреждане, укрепване и изравня¬ ване иа стоката в трюмовете на кораб) и разтоварване F1OT (a.) (f.i.o.t.) Free Гп and Out and Trimmed - франко натоварване (иа на¬ сипни товари па кораб), изравняване (в трюмовете) и разтоварване FIOT (ф.) Federation Internationale des Ouvriers du Transport - Международна федерация иа транспортните работни¬ ци FIP (aj Federal Information Processing standards - стандарти за обработване на информация, възприети от прави¬ телството на САП! FIPA (<|>.) Federation Internationale des Producteurs Agricoles - Международна федерация на селскостопанските про¬ изводители FIPS (a.) Federal Information Processing Standard - американски стандарт за обработване на информация FIR (н.) Forschungsinstit ut für Ratio¬ nalisierung • Изследователски институт по рационализация (на производство¬ то) fir. (a.) firkin - фиркин (стара мярка за обем па течности, използвана вее още в търговията е бира и равняваща се на 40,9 литра); бурс стакана вместимост FIRA (a.) Foreign Investment Review Agency - Агенция за регулиране на чуж¬ дестранните инвестиции (Канада) Firm.-Si.(и.) Firmenstempel - фирмен пе¬ чат FIS (a.) Free Into Store - франко склада (на купувача) w Family Income Supplement - семейни добавки FIs (a.) Financial Institutions - финансови институции fis (a.) fiscal - фискален, данъчен, финан¬ сов 121
FIT (a.) Federal Income- Tax - федерален подоходен данък (САЩ) Free In Truck - франко натоварване на камион » (f.i.l.) Free . of Income Tax - освободен от подоходен данък Fit (и.) Fondo per rinnovazione technologica - Фонд за технологично обновяване FIW (a.) (f.i.w.) Free In Wagon - франко вагон FIW (н.) Forschungsinstitut für Wirt¬ schaftsverfassung und Wettbewerb - Из¬ следователски институт по икономи¬ ческото състояние и конкуренцията FIZ (и.) Fachinformationszentrum - цен¬ тър за специализирана (нау^по-техии- чсска) информация FJ (м.) Фиджи (международен код, утвър¬ ден от ISO) FJ. (н.) Finanzjahr - финансова година FJP (и.) Fünfjahrcsplan - петгодишен план FK (м.) Фолклепдски (Малвкнски) остро¬ ви (международен код, утвърден от ISO) FK (и.) Fachkommission - отраслова ко¬ мисия ~ Finanzkasse - данъчно-финансова каса * Führungskräfte - ръководни кадри Fk. (н.) Fälligkeit - падеж ~ Fahrkarte - билет за пътуване Гк. (н.) fachkundig - вещ, компетентен FKM (н.) Fälligkeitsmonat - месец па па¬ деж , . Fkla. (и.) Faktura - фактура ‘ FL (a.) FLorida - Флорида (американски щат) Fl, Qi.) Flachs - лен ~ Fläche - площ 1 ~ Flecken - населен пункт ~ Fleisch - месо ~ Flüssigkeit - течност ~ Flug - полет ~ Fluß - река -, Freiliste - списък на стоки, разрешени за внос без никакви ограничения il. (a.) florin - флорин, гулден (холандска парична единица) » floor • етаж ~ fluid - флуид (течност или газ); течен FLA (н.) Fachlchranstalt - професионално учебно заведение 1 Fla. (a.) Florida - Флорида. (американски щат) FLB (ф.) Franco Long du Bord • франко покрай борда па кораба, франко кей □.dr. (a.) fluid drachm - драхма за течнос¬ ти (мярка за обем) flex, (a.) flexible - гъвкав figd. (н.) folgend - следващ FLI (ф.) Federation Lainière Internationale - Международна федерация но вълнен текстил F.Hi (и.) Fratelli - братя FLOPS (a.) Floating Point Operations Per Second - брой операции е плаваща за¬ петая в секунда fl. oz. (a.) fluid ounce - унции за течности (единица за обем = 0,03 л) FLS (и.) Fertigungsleitsystem • система за управление на производството Fit. (a.) Flight - полет fltg. .(a.) floating - плаващ FM (м.) Микронезия (международен код, утвърден от ISO) FM (a.) (f.m.) Fair Merchandise - . добра средна стока FMI (1и) Fachnormenausschuß Maschinen¬ bau - Отраслова комисия по стандар¬ тизация в машиностроенето ~ Fälligkeitsmonat - месец па падеж ш Fertigungsmittel - средства за произ¬ водство , — Festmiete - фиксиран наем « Finanzministerium - финансово минис¬ терство — Flächenmaß - мярка за площ . ч> Fm. (a.) Farm - ферма W Farmer - фермер « Firm - фирма, търговско дружество Г.ш. (л.) fine messe - . края на месеца fm (a.) fathom - фатом, клафтер (единица за дължина - 1,83 м); единица за обем па дървен материал, равна на 6,12 куб. метра fm. (a.) from - от 4 fm (ц.) Fcslmcler - плътен кубичен метър (за дървесина) . FMC (a.) Flexible Machining Cell - гъвкава автоматизирана клетка (учасгък)за ме¬ ханична обработка -, Flexible Machining Center - гъвкав об¬ работващ център FMCG (a.) Fast-Moving Consumer Goods - евтини постоянно търсени стоки за широко потребление (като мляко, мас¬ ло, чай, кафе и др.) frndl. (н.) fernmündlich - по телефона Fnie (ф.) Femme - жена 122
FMEA Failure Mode And Effects Analysis (a,) - Fehlcrmoglichkeils- und Einfluß-analyse (il) - анализ на характе¬ ра на отказа (неизправността) и на възможните последствия от него FMF (a.) Food Manufacturers* Federation - Федерация на производителите na хранителни продукти FMI (ф.) Fonds Monétaire International * Международен валутен фонд FMîn. (и.) Finanzministerium - Министер¬ ство на финансите FML (a.) Flexible Manufacturing Line - , гъвкава автоматизирана производстве¬ на линия • FMN (ф.) Fonds Mondial pour la Nature - Световен фонд за опазване на природа¬ та fuir, (a.) former - предишен, бивш FMS (a.) Flexible Manufacturing System - гъвкава автоматизирана производстве¬ на система (ГАНС) fins (a.,) fathoms • фатоми, клафтсри (еди¬ ница за дължина = 1,83 м) •FMTS (ф.) Federation Mondiale des Travailleurs Scientifiques - Световна фе¬ дерация па научните работници FN (a.) Foot-Note - забележка под линия Fn. (и.) Familienname - фамилно име - Fußnote - бележка под линия FNA (и.) Fachnormenausschuß - Отрасло¬ ва комисия по стандартизация f-n.a. (a.) for necessary action - за нужните действия FNАС (ф.) Federation Nationale des Agents Commerciaux • Национална федерация на търговските представители F/new (a.) Factory-new - чисто нов (т.е. със заводска гаранция) FNMA (a.) Federal National Mortgage Association - Федерална национална ипотскарна асоциация (държавна орга¬ низация в САЩ, която купува ипотеки от кредитни институти и ги препродава на инвеститори) FO (a.) Finance Officer - финансов служи¬ тел ~ (f.o.) Firm Offer - твърда оферта (пред- ложение) Foreign Office - Министерство па вън¬ шните работи (на Великобритания) — (f.o., F/O) For Orders - на заповед на... ~ Fuel Oil - течно гориво, мазут FO (ф.) Force Ouvrière - Работническа сила (френски профсъюз) Fo (и.) Franco • франко Fo (и.) Forint - форинт (унгарска парична единица) fo. (л.) folio - лист Го. (и.) firmalo - подписан FOA (a.) Foreign Operations Administra¬ tion - Управление по задграничните операции w Free Of Average - свободно (т.е. нсзас- траховано) от аварии . — (Го.а.) Free On Airport • франко лети¬ ще... (уговорено летище на товарене - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) FOB (a,) (f.o.b.) Free On Board - франко борда... (па кораб на уговорено прис¬ танище на товарене - относно условия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) FOB/FOB (a.) (f.o ,b./f.o.b.) * Free On Board and Free Off Board - франко на борд и франко от борд FOBNP (a.) (f.o.b.n.p.) Free On Board Named Port - франко на борд в угово¬ реното пристанище FOBNPFP (a.) Free On Board» Named Port» Freight Allowed - франко на борд в уговореното пристаните, фрахтът да сс приспадне FOC (а.) (f.o.c.) Free On Car - франко вагон * (f.o.c.) Free Of Charge - безплатно; бег разноски ~ Free Of Claims - без признаване ла рекламации (за подмяна); без (финан¬ сови) претенции; патентно чисто (из¬ делие) FOCUS (a.) Financial and Operational Combined Uniform Single report - ’’Уни¬ фициран единичен комбиниран финан¬ сов и оперативен отчет” (изискван от брокери и дилъри, работещи под юрис¬ дикцията на самоуправляваща сс фи¬ нансова институция в СА1Ц) FOI) (a.) (f.o.d.) Free Of Damage - свобод¬ на (псзастрахоиапа) от увреждане (зас¬ трахователна клауза за стока) ГГ.<Е (н.) foderai - федерален FOK (a.) Fill Or Kill - ’’изпълни или убий” (нареждане от клиент на брокер да закупи или продаде пенни книжа сами при удовлетворяване на строго опреде¬ лени (от клиента) условия; в противен случай да откаже сделката) foi. (л.) folio - лист 123
fol. (a.) follow - следна ~ following - следваш < folg, (a.) following - следващ FOM (a.) Fault Of Management - грешка на администрацията Figure Of Merit - качествен показател FOMC (a.) Federal Open Market Comm ilice - Федерална комисия ja от¬ ворен пазар (контролира паричната маса и определя политиката относно лихвените проценти в САЩ) FOMODA (ф.) FOnds de Modernisation et de Développement de ^Artisanat - Фонд за модернизация и развитие на заная¬ тите fond, (ф.) fonction - функция FONDAR (ii.) Fonds für Deutsche Aktien ■? фондове па малките притежатели ira акции на предприятия FONDRA (п.) bonds für Deutsche Renten ■ und Aktien - фондове на малките при¬ тежатели ira ренти и акпии на предпри¬ ятия • Footsie (а.) (разговорно произнасяне на съкращението FTSE) Financial 'limes Slock Exchange - британски барсов ин¬ декс (обхващаш акциите па 100 водещи фирми на Лондонската фондова борса и публикуван от вестник "Файнаишъл Тайме") FOQ (a.) (f.o.q.) Free On Quay - франко кей, свободно от разходи за нншртова- не , FOR (a.) (f.o r.) Free On Rail - франко вагон... (на уговорено място на тръгва нс - отпоено условия за доставка па стока съгласно INCOTERMS) For. (м.) Forint - форинт (унгарска парич¬ на единица) • ’ for. (a.) foreign * чуждестранен , lurex (a.) foreign exchange - чуждестранна валута, девизи Forf. (ф.) Forfait - обща (глобална) сума FORFA (н.) Forschungsinstitut für • Arbcilspsychologie und Personalwesen - . Изследователски институт по трудова психология и работа с кадрите Forte, (ir.) Fortsetzung • продължение FOS (a.) (f.o.s.) Free On Ship - франко 1; кораб « Free On.Slalion - франко rapa FOT (a.) (f.o.t.) Free Of Tax - освободено от мита (или от данъчно облагане) ~ (f.o.t.) Free On Truck - франко камион... (па уговорено място па тръгване * от¬ носно условия за доставка на стока 1 съгласно INCOTERMS) FOW (a.) (f.o.w.) Free On Wagon - франко вагон r.o.w. (a.) first open water • "първа открита вода" (т.е. незабавно след започване на корабоплаването) FOX (a.) Futures and Options exchange - борса за срочни сделки FF (a.) Family Planning - контрол на раж¬ даемостта; регулиране tra раждаемост¬ та вътре в семейството - ~ Fixed Price - твърда цена Floating Policy • генерална (плаваща) полица FP (и.) Fermo Posta - до поискване (поща) FF (ir.) Festpreis - твърда цена w freie Pufferzjcit - свободен резерв от време FP (ф.) Foire de Paris - Парижкият панаир - ~ Franchise Posiate - освобождаване от пощенски такси F/p (a.) (I-Р) Fire policy * застрахователна полипа срещу пожар f.p. (a.) fine paper - първокласни ценни книжа ~ Tully paid (shares) - платени напълно (акнкн) Г.р. (ф.) fin prochain - края на следващия месец ~ en franchise postale - платени пощенски разноски FPA (а.) (Г.р.а.) Free of Particular Average - свободна (т.е. неза страха на па - за стока) от частна авария ’ FPA (ф.) Formation Professionnelle Accélérée - ускорена професионална подготовка — Formation Professionnelle des Adultes - професионална подготовка па възрас¬ тни ~ Formation Pratique des Chefs - практи¬ ческа подготовка па ръководните кад¬ ри FPA (ф.) Federation Française de ^Agriculture - Френска селскостопанс¬ ка федерация FPAAC (a.) Free of Particular Average, American Conditions - свободна (т.е, незастрахована > за стока) от частна авария съгласно американските усло¬ вия FPAEC (a.) Free of Particular Average, English Conditions свободна (т.е. не- 124
застрахована - за стока) от частна ава- , рия съгласно английските условия FPAUCB (a.) Free of Particular Average Unless Caused By ... - свободна (т.е. Неза страхована - за стока) от частна авария» освен причинена от FPC (a.) Federal Power Commission - Фе¬ дерална комисия по енергетика (САЩ) FPC (ф.) Formation Professionnelle des Cadres - (курс за) професионална под¬ готовка иа кадрите FPCE (a.) Fixed-Price Contract with Escalation - контракт (договор) с кори¬ гиране на фиксираната цена по пълзя¬ ща скала FPCR (a.) Fixed-Price Contract with Rcdctermination - контракт (договор) с последващо коригиране на фиксирана¬ та цена FPIF (a.) Fixed Price plus Incentive Fee - фиксирана цена плюс поощрително възнаграждение ( FPIL (a.) Full Premium If Lost - пълно покриване на загубите в случай иа за¬ губване (на отока при превоз - застра- ! хо вателна клауза) Fpl. (и.) Fahrplan - разписание на превоз¬ ни средства ~ Flugplan • разписание на полети FPLD (и.) Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - пенсионен фонд за наемни работници fpm (a.) feet per minute - футове в минута FPR (a.) Federal Procurement Regulation - Наредба относно поръчките за снабдя¬ ване на федералните власти (САШ) F.pr. (ф.) Fin prochain - края на следващия месец FPRP (a.) Fixed Price Redeterminable Prospective - фиксирана начална цена» която може да се преразгледа на опре¬ делени етапи на изпълнение на работа¬ та (по договор) FPRR (a.) Fixed Price Redeterminable Retroactive - фиксирана начална цена» която може да се преразгледа след завършване на работата (по договор) FPS (a.) Feet Per Second - фута в секунда ~ Foot-Pound-Second ; измервателна система "фут-фунт-сскуида" Fque (ф.) Fabrique - фабрика FQI (a.) Fiber Quality Index - показател за качеството на влакното / FR (м.) Франция (международен код» ут¬ върден от ISO) FR (a.) Federal Republic - Федерална pc^ публика ~ Federal Reserve (System) - Федерална резервна система (САЩ) « Firm Request - твърда заявка w Freight Release - документ за заплаща¬ не иа навлото, разрешаващ предаване¬ то на стоката (на купувача) FR (ф.) Fonds de Roulement - оборотен капитал ~ Frais de Representation - разходи за представяне ~ Fret de Retour - фрахт (навло) за обра- ' тен превоз; обратен товар Fr, Franco (и.) - Franc (ф.) - франк (па¬ рична единица); франко Fr. (a,) France - Франция French - френски _ Friday • петък Fr. (и.) Fracht - фрахт» навло (такса за превоз); стоката, която се превозва ~ Frage - въпрос > « Franken - (швейцарски) фрапкове * Frau - госпожа « Frei lag- петък fr. (a.) francs - франкове w freight - стоков товар; навло» фрахт ~ from - от fr. (и.) französisch - френски w frei - свободен; франко «V freigernacht - заплатено» освободено (от такси И Др.) * freitags - в петъците ~ frisch - пресек, свеж ~ früher - преди frag, (a.) fragile - крехък, чуплив ( FRB (a.) Federal Reserve Bank - Федерална резервна банка (САЩ) ~ Federal Reserve Board - Съвет на Феде¬ ралната резервна система (САЩ) Fr.b (и.) Franco belga - белгийски франк frbL (н.) farblos - безцветен ~ freibleibend - незадължителен (за офер¬ та) Frbr. (н.) Frachtbrief - товарителница, ко¬ носамснт FRC (а.) FRee Carrier - франко превоз¬ вач... (на уговорен пункт - относно ус- 1 ловия за доставка на стока съгласно INCOTERMS) FRCD (а.) Floating Rate Certificate of Deposit - (удостоверение за) срочен де¬ позит с указан падеж и променлив лих¬ вен процент (свързан с Междубанковия лихвен процент по отпускани кредити) 125
FRE (a.) Floating Rate of Exchange - пла¬ ващ валутен курс FRE (ф.) Fonds de Reserve Européen - Европейски резервен фонд fre. (ф.) facture - фактура ' freq, (a.) frequently - често . ' FREXA (ф,) FRance Export Association - Френска асоциация по износа FRF (м.) FR ano Français - Френски франк (международен код, утвърден от ISO) FRFP (а.) Final Request For Proposal - последно искане на предложение (оферта) frfr. (и.) frachtfrei - франко местоназна¬ чението (т.е. транспортиране за сметка на продавача) FRG (а.) Federal Republik of Germany - Федерална република Германия Fr.-G. (н.) Frachtgut - товар за превоз с малка бързина frgrn. (н.) freigemacht - заплатено, осво¬ бодено (от такси и др.) : Frgt. (и.) Frachtgut - товар за превоз с малка бързина frgt. (а.). freight - стоков товар; фрахт, навло ' Fr.-H. (н.) . Freihafen - . свободно пристани¬ ще * Freihandel - . свободна (т.е. безмитна) търговия . • fr.H. (н.) frei Haus - франко местонахож¬ дение , Fri. (a.) Friday - петък • fridge (a.) refrigerator - хладилник • Frisco (а.) San Francisco - Сан Франциско fristger. (н.) fristgerecht - в срок, съгласно срока • т Fr.-K. (и.) Frachtkosten - разходи по пре¬ воза (на стока) . Fri. (н.) Fräulein - госпожица ’ . FRN (а.) Floating Rate Notes. .- ■ (краткос¬ рочни) облигации с променлив лихвен процент * . FRO (a.) Fire Risk Only - само срещу риск от пожар (застрахователна клауза) fro. (н.) franko * франко, без такса, безп¬ латно и f.r.oJ. (a.) fire risk on freight - пожароопа¬ сен товар . . frpf. (a.) fireproof - огнеустойчнв, огнеу¬ порен, негорлив ' FRS (a.) Federal Reserve System . - Феде¬ рална резервна система (САЩ) w Fellow of the Royal Society « член на Кралското научно дружество (Вели¬ кобритания) * Fr.K (и.) Franco svizzero - .швейцарски франк Frs (ф.) Francs (français) - (френски) фран- кове ~ Freres - братя (в име на фирма) Fr.-Sch. (н.) Frachtschein - товарителница ~ Frachtschiff - товарен кораб FRSN (а.) Floating Rate Serial Noles • - вид (краткосрочни) облигации с промен¬ лив лихвен процент, при които главни¬ цата се изплаща на части едновремен¬ но с плащанията на лихвата но пред¬ варително определен график > FRT (ф.) Fonds de la Recherche et de . la Technologie- Фонд за научно-изследо¬ вателска и развойна дейност (Франция) Frt. Freight (a.) - Fracht (н.) - Fret (ф.) - фрахт, навло Fri.fwd. (а.) Freight forward - дължим фрахт, т.е. фрахтът за сметка на купу¬ вача Frto (н.) Frachttonne • фрахтов тон Frt.ppd. (a.) Freight prepaid « фрахтът предплатен - fr.v. (и.) frei von - свободен от, освободен от, безплатен, франко Fr.-Verk. (н.) Freiverkauf • свободна иро- дажба ~ Fremdenverkehr • (международен) ту« ризъм frwd. (a.) forward - напред; нататък frz. (и.) französisch - френски FS (a.) Feasible Solution - допустимо (нли възможно) решение ~ Federal Specifications - приемни техни¬ чески условия на федералните власти в САЩ « Field Survey - оглед на място - ~ Free Stock - свободен резерв ‘ FS (и.) Ferrovie dello Stato - Държавни железници ■ FS (н.) Fährschiff - ферибоот » Fernschreiben - телеграма; телексно съобщение . - w Fernschreiber - далекопишещо устройс¬ тво, телекс . FS (ф.) Franc Suisse - швейцарски франк Fs (к.) Feinsilber - сребро с висока чистота Fs. (н.) Fortsetzung - продължение f.S. (н.) folgende Seite - (на) следващата страница . , - 126
fs (ф.) florins - флорини (гулдени - холан¬ дска парична единица) f.s. (ф„) faire suivre - моля препратете (на адрес) FSE (ф.) Fonds Social Européen - Евро¬ пейски социален фонд FSI (a.) Floor Space Index - отношение между разгънатата етажна площ и площта на застроения терен FSI (ф,) Federation , Syndicale Internationale • Международна федера¬ ция на профсъюзите FSLA (a,) Federal Savings and Loan Association - Федерална спестовно-за¬ емна асоциация FSLIC (a,) Federal Savings and Loan Insurance Corporation - Федерална кор¬ порация по застраховане (гарантиране срещу банкрут) на сметки в спестовно- заемни асоциации (САЩ) FSM (ф.) Federation Syndicale Mondiale 7 Световна федерация на профсъюзите Fs-Nr. (н.) Fernschreibnummer -телексен номер Fspr. (н.) Fernsprecher • телефон ~ Femspruch - телефонограма FT (a.) Financial Times - вестник ”Файнан- шъл Тайме” (Англия) — (ft.) Full Terms - пълни условия (в корабоплаването - диспач се заплаща за цялото икономисано време както в товарното, така и в разтоварното пристанище) « Functional Test - функционални изпи¬ тания F&T (a.) Fire and Theft - (застраховка срещу) пожар и кражба F&T (н.) Forschung und Technologie - из¬ следвания и технологии; изследовател¬ ска и технологична дейност FL (h.) Forint - форинт (унгарска парична единица) ~ Fürstentum - княжество ft. (a.) foot, feet - фут(а) (единица за дължина ~ 0,3048 метра) FT A (a.) Financial Times Actuaries index (британски борсов индекс, представля¬ ваш усреднена статистическа стойност за изменението в котировките на акции на Лондонската фондова борса и пуб¬ ликуван във вестник ”Файнаншъл Таймс”) * Free-Trade Agreement - споразумение за свободна търговия ~ Freight Transport Association - Асоци¬ ация за товарен транспорт FTASI (a.) Financial Times-actuaries All- Share Index (британски борсов индекс, представляващ усреднена статистичес¬ ка стойност за изменението в котиров¬ ките на 700 акции на Лондонската фон¬ дова борса и публикуван ежедневно във вестник ”Файнаншъл Таймс”) FTBI (a.) Financial Times Business Service • Служба за бизнес-информация на ”Файяанпгъл Таймс” (британски дело¬ ви вестник) FTC (a.) Fair Trade Commission • Коми¬ сия за честна търговия (Япония) - Federal Trade Commission - Федерална комисия по търговията (САЩ - осигу¬ рява спазването на законите против монополизма и нелоялната конкурен¬ ция) Fie (ф.) Faillite - фалит Fig. (и.) Fertigung - производство flh. (a.) fathom - фатом, клафтер (единица за дължина = 1,83 м); единица за обем на дървен материал * равна иа 6,12 куб. метра) FTL-Systcm (н.) Fertigungsintegriertes Transport- und Lagersystcm - интегри¬ рана c производството транспортно- складова система f.to (и.) firmato - подписан : FTÖ (н.) Fachverband der Textilindustrie Österreichs - Отраслов съюз на авст¬ рийската текстилна промишленост f. to f. (a.) face to face - лице в лице { FT Ord. (a.) Financial Times (industrial) Ordinary share index - британски борсов индекс (обхващащ акциите иа 30 воде¬ щи индустриални фирми на Лондонс¬ ката фондова борса и публикуван ежед- » невно от вестник "Файнаншъл Таймс”) FTS (a«) Flexible Tooling System - гъвкава инструментална система (подсистема на ГАПС) FTS (н.) Fahrerloses Trans portsystem - ав¬ томатична (т.е. без водач, робокарна) транспортна система ~ flexibles Transportsystem - гъвкава транспортна система FTS (ф.) France Tourisme Service - Френ¬ ска туристическа служба м France Transport Service - Френска транспортна служба FT-SE (a.) (FTSE) Financial Times-Stock Exchange - британски борсов индекс 127
(обхващаш акпиитс на 100 водещи фир¬ ми па Лондонската фондова борса и публикуван от вестник "Файнгнппъл Таймс”) FTW (а.) Free ’frade Wharf - пристан за свободна тьрговия FTS00 (a.) Financial Times 500 - класация • ira (британския вестник) "Файнашиъл Таймс” на 500-те най-големи европейс¬ ки фирми FUA (н.) Fachuntcrausschuß - отраслова подкомисия (подкомитет) FUDR (a.) Failure and Usage Data Report - отчет за неизправностите и цапни за експлоатацията на оборудването FuE (н.) Forschung und Entwicklung - на¬ учноизследователска и развойна дей¬ ност (ПИРД) fund, (a.) fundamental - основен fur. (a.) furlong - фарлонг (единица за дължина - 201 м) Turn, (a.) furnished - обзаведен, мебелиран F.u.S.f. (li.) Fortsetzung und Schluß folgen - следват продължение и край FuOn. (it.) Fußnote - бележка под линия FuT (il) Forschung und Technologie - из¬ следвания и технологии fut. (a.) future - бъдеше ~ futures - срочни сделки ’ FV (a.) Fishing Vessel • риболовен плава¬ телен съд FV (il) Fachverband - отраслов съюз ~ (Fv.) Fachvcrcinìgung - отраслово обе¬ динение ~ Fachvermittlung посредничество за намиране на работа на специалисти — Fernverkehr - междуградски трафик; движение на влакове на големи разс¬ тояния f.v. (л.) folio verso - па гърба на листа f.v. (il) frei von -свободен от (примерно такси, разходи-.); франко FVG (н.) GcscLz uher die Finanzverwaltung - Закон за данъчната администрация FVO (a,) For Valuation Only - "само за преценка” (т.е. ориентировъчна цена) FVV (н.) Fremdenverkehrsverband - Съюз на туристическите агенции FW (a.) Fresh Waler - пряспа иода ~ Full Weight - пълно тегло Fw. (н.) Fachwort - специален термин (научен, технически) fw. (и.) fortwährend - постоянен» непрес¬ танен; непрекъснато ~ freiwillig - доброволен FWB (н.) Frankfurter Wertpapierbörse - Франкфуртска фондова борса (за ценни книжа) FWD (a.) Four-Wheel Drive - четирико¬ лесно предаване (за автомобил) ». Front-Wheel Drive - предно предаване ~ Free Water Damage - свободна (т.е. незастрахована - за стока) срещу ув¬ реждане от водата fwd. (a.) foreword - предговор ~ forward - напред; бъдещ; срочен; отп¬ равям, експедирам; препращам fwdd, (a.) forwarded - експедиран fwdg. (a.) forwarding - експедиране FWH (a.) Flexible Working Hours - гъвка¬ во работно време FWR (a.) Forwarder’s Warehouse Receipt - складова разписка на експедитора f.w.L (a.) fair wear and tear - приемливо износване (на машина, сграда) FX (a.) Foreign eXchange - чуждестранна валута fxd. (a.) fixed - фиксиран, неподвижен, стационарен; твърда (цена) FY (a.) Financial Year - финансова година FYI (a.) For Your Information - "за Ваша информация” (указва, че посочената цена или котировка е ориентировъчна, а ме твърдо предложение за сделка) FYF (a.) Five-Year Plan - петгодишен план fy.pd. (a.) fully paid - напълно заплатен FZ (н.) Fachzeitschrift - специализирано списание « Firmcnzcilschrifl - фирмено списание Fz. (н.) Fahrzeug - единица от подвижния жп състав; превозно средство «w Fernzug - влак за големи разстояния ~ Finanzen - финанси Fragezeichen - въпросителен знак Fzw. (и.) Finanzwesen - финансово дело 128
G G (a.) Gauge - размер, калибър « General - главен; обш, универсален; обикновен » Germany - Германия ~ (g.) Gold - злато ~ Guarantee - гаранция, поръчителство; поръчител ' G (н.) Gasse * уличка » Geld - курс "купува”, курс на търсене; "много купувачи, няма продавачи" (обозначение в борсови бюлетини) » Gesetz - закон -, Gewicht - тегло » Gewinn - печалба; усилване ~ Gruppe - група . G. (н.) Güter - стоки g. (a.) grain - гран (единица за маса = 65 милиграма); зърно g. (и.) giorno - ден g (н.) gasförmig • газообразен ~ glatt - гладък ». Grad - градус ~ Gramm - грам » grob - груб . ~ Groschen - грош (австрийска монета) g. (ф.) gauche - ляв, ляво G А (м.) Габон (международен код, утвър¬ ден от ISO) GA (a.) General Agent - генерален (търгов¬ ски) представител » Georgi А - Джорджия (американски щат) G/А (a.) . (G/a, G.A.) General Average • обща авария G&A (a.) General and Administrative (expenses) - общи. и административни (разходи) GA (и.) Giunta Amministrativa - управи¬ телен съвет GA (н.) Geldanlage - инвестиция на пари, на капитал « Gemcindeausschuß - общинска комисия _ Geschäftsanteil - дял (участие) в търгов¬ ско предприятие » Gesetzesartikel - член на закон » Gutachterausschuö - експертна комисия Ga (н.) Güterabfertigung - обработване (експедиране) на товари ga (м.) "Можете да предавате" (или "Мо¬ же ли да предавам?" - в телексно съоб¬ щение) ga. (a.) gasoline - бензин . GAAP (a.) Generally Accepted Accounting Principles - общоприети счетоводни принципи (САЩ - публикувани от Съ¬ вета по стандартизация на финансово¬ то счетоводство) GAB (а.) General Arrangements to Borrow - Общи договорености относно отпус¬ кането на кредити (от Международния валутен фонд) GAEC (ф.) Groupement Agricole d'Ex- poilation en Commun - земеделска гру¬ па за колективно използване на маши¬ ните G AFA (a.) General merchandise, Apparel, Furniture and Appliances - потребител¬ - ски стоки е общо предназначение, об¬ лекло, мебели . и битови уреди GAFL (a.) General merchandise. . Apparel, Furniture, Lumber, building, materials, hardware and farm equipment - (основ¬ ните групи от магазини за) стоки за широко потребление: е общо предназ¬ начение, облекло, мебели, строителни материали, железария и селскостопан¬ ско оборудване Gag (н.) Ganzzug - маршрутен товарен влак е еднороден товар GAGMI (ф.) Groupement d'Achats des Grands Magasins Indépendants . - Групи¬ ровка за снабдяване на независимите универсални магазини (снабдителна организация) gal. (a.) (gall.) galJon(s) - галон (единица за вместимост - 3,79 литра) GAM (a.) Goal Automated Manufacturing - целево автоматизирано производство GAN (н.) Generalauftragnehmer - генера¬ лен изпълнител, генерален доставчик G Anw (н.) Gutschriftsanweisung - нареж¬ дане за кредитно авизо GAO (a.) General Accounting Office - Цен¬ трално финансово-контролно управле¬ ние (САЩ) GAP (a.) General Allocation Problem - обща задача за разпределението ~ Gross Agricultural Product - брутен селскостопански продукт GAP (н.) Großhandelsabgabeprets - цена па едро GAP (ф.) Groupe d'Aidc au Développement - група за съдействие па развитието Gar. Garantie (ф., и.) - гаранция gar. garantiert (ti.) - garanti (ф.) - гаран¬ тиран gas. (a.) gasoline - бензин 9. Многоезичен речник 129
GATE (и.) Deutsches Zentrum für . Entwicklungstcchnologicn • Германски център по технологии за развитие GATS • General Agreement on Trade in Services - Обшо споразумение относно (международната) търговия е услуги GATT (a.) General Agreement on Tariffs and Trade - Общо споразумение за ми¬ тата и търговията (международна ор¬ ганизация) > Gatt, (н.) Gattung - сорт» вид GAU (н.) größter anzunehmender Unfall - предполагаемата най-голяма авария, която може да се случи (примерно в атомна електроцентрала) GAV (a.) Gross Annual Value - брутна годишна стойност (на приходите, об¬ лагани е данъци) ‘ GAW (a.) Guaranteed Annual Wage - га¬ рантирана годишна заплата GB (a.) Great Britain - Великобритания (международен код, утвърден от ISO) GB (н.) "Geld und Brief” - курс на купува¬ чите и курс на продавачите, търсене и предлагане (обозначение в борсови бю- . истини) • ‘ ~ Genehmigungsbescheid - известие, за разрешение ~ Generalbeauftragter • генерален пълно¬ мощник . ~ Genossenschaftsbank - кооперативна банка ~ Geschäftsbedingungen - условия за сключване на сделки м Geschäftsbereich - сектор на делова дейност (иа фирма) ~ Geschäftsbericht - отчет за дейността на предприятие (фирма) . ~ Gesetzbuch • •• законник, кодекс > ~ Grundbuch - емлячна книга . Gb. (н.) Gebühr - такса, налог • gb. (н.) genehmigungsberechtigt - упълно¬ мощен да дава разрешение • j GBA (н.) Gesetzbuch der Arbeit - кодекс на труда . , GBf (н.) Güterbahnhof - сточна гара Ghhr (п.) Güterbahnhof - •сточна гара СВ1. (н.) Gesetzblatt - държавен вестник Gbm. (н.) Gebrauchsmuster - полезен об¬ разец GBO (a.) (g.b.o.) Goods in Bad Order - стоките са в лошо състояние GBO (н.) Grundbuchordnung - правилник за водене иа кадастърните или позем¬ лените книги; правилник за водене на счетоводния дневник GBP (a.) Great Britain Pound - британска лира (международен код, утвърден от ISO) GBR (н.) Gesamtbetriebsrat - Общ съвет иа работниците (и служещите) в пред¬ приятието GbR (и,) Gesellschaft des bürgerlichen Rechts - дружество по гражданското право . gbr. (и.) gebräuchlich - обичаен, приет; употребим Gbrm. (н.) Gebrauchsmuster - полезен об¬ разец Gbst. (и.) Geburtstadt - град на раждане GÖV (н.) (innerdienstliche) Gülcrbef- örderungsvorschriften der Eisenbahn - правила за железопътен превоз на то¬ вари Gbz (н.) Gebührenzcttel - квитанция за заплащане на такси GC (a.) General Cargo - сборен (общ) товар . w Geneva Convention - Женевска конвен¬ ция GCC (a.) Gulf Co-operation Council - Съ¬ вет за сътрудничество на арабски стра¬ ни от Персийския залив GCD (a.) (g.c.d.) Greatest Common Divisor - най-голям общ делител GCE (a.) General Certificate of Education - зрелостно свидетелство (Великобри¬ тания) GCR (a.) General Commodity Rate - Обща стокова тарифа (за въздушен превоз) GCSE (a.) General Certificate of Secondary Education - зрелостно свидетелство за завършено средно образование (Вели¬ кобритания) GCT (a.) Greenwich Civil Time - грииуичко (т.е. западноевропейско) време GD (м.) Гренада (международен код, ут¬ върден от ISO) GD (н.) Generaldirektor - генерален дирек¬ тор g.ri. (a.) general duties - общи мита Gdbgr, (н.) Grundbegriff - основно поня¬ тие G.d.b.R. (п.) Gesellschaft des bürgerlichen Rechts - дружество по гражданското право '* Gdc (н.) Gemeinde • - община G.d.F. (и.) Guardia di Finanza - финансова полиция GdF (ф.) Gaz de France (френска нацио¬ нална компания за газоснабдяванс) Gdns. (a.) Gardens - парк 130
GDP (a.) General Decision Problem - обща задача по вземане на решения » Gross Domestic Product - брутен вътре¬ шен продукт GDS (a.) Global Data Set - глобален ком¬ плекс от данни GDS .(н.) gebührenpflichtige Dienstsache - служебен документ, подлежащ на зап¬ лащане чрез таксова марка . ' gds. (a.) goods - стоки ' GDSS (a.) Group Decision Support System - система за подпомагане на груповото вземане на решения GdU (н.) Gegenstand des Unternehmens - предмет на дейност на предприятието GE (а.) фирма General Electric (САЩ) ». GEorgia - Джорджия . (американски щат) • ». Greater than or Equal to - по-голям от или равен на * GE (и.) Gerichtscnlschei^ung) - .съдебно решение ~ Gesamteinkünftc - общи доходи » Geschäftsergebnis - резултати от дей¬ ността (на предприятие, фирма) • м Getreideeinheit - зърнена единица Gewichtseinheit- - . единица за тегло (ма¬ са) £.е. (н.) gut erhalten - добре запазен (за стока) Geb. (и.) Gebäude - сграда, здание « Gebiet - област, зона, район ~ Gebühr - такса, налог ' geb. (н.) geboren - роден * gebürtig - родом (от) Gcb.-B<^fr. (н.) Gebührenbefreiung - осво¬ бождаване от такси (налози) Geb.bea. (н.) Gebühr bezahlt - таксата заплатена Geb-J. (н.) Geburtsjahr - година на раж¬ дане ■ GebO (н.) Gebührenordnung - Правилник за облагане е такси Gebt*, (н.) Gebrauch - употреба; обичай, традиция ж Gebrüder *• братя (в име на фирма) gebr. (и.) gebraucht - употребяван GebrMG (н.) Gebrauchsmusterschutz¬ gesetz - закон за защита на полезните (промишлените) образни • Geb.-Tar. (н.) Gebührentarif - тарифа за такси G EC (a.) General Electric Company (бри¬ тански електротехнически концерн) gef. (и.) gefällig - угодно; любезно » gefälligst - ако обичате GEFA (ir.) Gesellschaft- für Absatz¬ finanzierung - Дружество за финансира¬ не на пласментни операции CEFO (н.) Gesellschaft für Osthandel - Дружество за търговия е източноевро¬ пейските страни GEG (п.) Giroßeinkaufsgcnossenschaft der Konsumvereine - Дружество за снабдя¬ ване на едро на потребителските коо¬ перации gegr. (ii.) gegründet • основан; заземен gek. (н.) gekennzeichnet - обозначен, мар¬ киран; характеризиран « gekündigt - уволнен; предупреден (при¬ мерно за разваляне на договор) ~ gekürzt - съкратен gel. (и.) geladen - натоварен ~ geliefert • - доставен ~ gelöst .- решеп; разтворен; разхлабен, развързан gelt, (н.) gellend - валиден, в сила Gelt.-K. (п.) Gélegcnhcîtskauf - оказион Geni, (н.) Gemeinde - община - — Gemeinschaft - общност, сдружение; задружно gem. (п.) gemäß - съгласно, .съобразно, според; съответен, съобразен ~ gemahlen - смлян » gemeldet • съобщен, докладван » gemischt - смесен gcnieinn. (п.) gemeinnütziieh - общополе¬ зен GEMES (н.) Gesellschaft für Messe¬ gestaltung und Organisation - Дружество по оформяне и организиране на пана¬ ири - GEMS .(a.) Global Environmental Mo¬ nitoring Systems - системи за глобален екологичен мониторинг Gen. (и.) Gennaio - януари Gen. (н.) Genehmigung - разрешение, поз¬ воление ’ « Genossenschaft .- кооперация, съдружие gen. (и.) genau - точно ~ genannt • наречен; споменат » genehmigt - разрешен, позволен; одоб¬ рен ~ generell - обш, общовалиден; изобщо Gen-Dir. (н.) Generaldirektor - генерален директор GenG (и.) Gcnosscnschaftsgeectz-Закон за кооперациите Gen.Man. (a.) General Manager - главен управител, генерален директор Gent, (a.) Gentlemen - господа GEP (и.) Gchidsentwicklungsplan • тери¬ ториален план за развитие 131
Gepa (и.) Gepäckabfertigung * багажна служба • gepr. (и.) geprüft - промерен; изпитан Ges. (и.) Gesellschaft - компания» фирма, дружество; общество Gesellschafter - съдружник « Gesetz - закон Ges. (ф.) Gestion - управление gee. (и.) gesättigt - наситен gesammelt * събран «г gesamL - общо ~ geschützt • защитен ~ gesehen * видян м. gesellschaftlich - обществен, колекти¬ вен; дружествен m gesetzlich - законен м. gesucht - търсен Gesch. (н.) Geschäft - делова дейност, бизнес, търговия; сделка; магазин 4 ~ Geschenk - подарък g esc h. (н.) geschäftlich - делови, търговски ~ geschätzt - оценен; ценен м> geschützt - защитен Gcsch.-Abschl. (и.) Geschäftsabschluß л сключване на сделка Gesch.-Ant. (и.) Geschäftsanteil - дял (участие) в търговско предприятие Gesch.-Br. (и.) Geschäftsbrief - делово (служебно, търговско) писмо GescliF. (n.) Geschäftsführer - търговски директор, икономически директор Geschfhr (и.) Geschäftsführung - стопан¬ ско ръководство (на фирма) Gcsch.-L. (н.) Geschäftslage - състояние на бизнеса GcschO (и.) Geschäftsordnung - регла¬ мент, правилник; устав на търговско предприятие; правилник за вътрешния ред (на парламент) G esc h.-St. (и.) Geschäftsstelle - кантора, офис G esc h Z (н.) Geschäftszahlen - показатели за дейността на предприятие, фирма Gesch.-Zw. (н.) Geschäftszweig - търговс¬ ки отрасъл, бранш Ges.-Einn. (и.) Gesamteinnahmen • общи приходи g cs. g er. (н.) gcscLzlich geregelt - регламен¬ тирано със закон ges.gesch. (и.) gesetzlich geschützt * запа¬ зена марка G es.-К ар. (и.) Gcsclìschaftskapital - Дру¬ жествен капитал GesmbH (н.) Gesellschaft mit beschränkter Haftung - дружество c, ограничена от¬ говорност gesp. (и.) gespart - икономисан, спестен - gesperrt • блокиран, закрит, затворен ~ gesponsort - спонзорираи Ges.-Pr. (и.) Gesamtproduktion • обща продукция - Gesamtprogramm - обща програма ~ Gesamtprokura - общи пълномощия ges.Reg. (h.) gesetzliche Regelung - законо¬ во регламентиране Gcs.-Slg. (н.) Gesetzessammlung • сборник от закони GcsSt (h.) Gcsellschaftsstcucr - данък вър¬ ху фирми GESt. (н.) Grunderwerbsteuerr данък вър¬ ху сделки по закупуване на земя Ges.-T, (h.) Gesetzestext - текст на закон Gcfi.-Z. (н.) Gesamtzahl - общ брой Ge(r. (и.) Getränke - напитки ~ Getreide - зърнени храни Gew. (н.) Gewährleistung - гаранция, по¬ ръчителство Gewerbe - занаят, занятие, професия ~ Gewicht - тегло gcw. (и.) gewerblich - занаятчийски; про¬ фесионален w gewöhnlich - обикновен, обичаен Gewa (и.) Gewinnanteil - дял в печалбата GewO (н.) Gewerbeordnung - Наредба за упражняване на занаят (професия) GewSt (н.) Gewerbesteuer - данък занятие GewSlDV (и.) Gewerbesteuer-Durch- führungsverordnung - инструкция за на¬ числяване и вземане на данък замятие GewStG (и.) Gewerbesteuergcsetz - Закон за данък занятие GewStR (н.) Gewerbesteuer-Richtlinien - предписания относно данък занятие Gew.-T- (н.) (Gew.Tln) Gewichtsteilen-тег¬ ловни части gez. (н.) gezeichnet - подписан; начертан, маркиран, отбелязан GF (м.) Френска Гвиана (международен код, утвърден от ISO) GF (a.) Good Fair - приемливо качество GF (и.) Geruchsfrei - без мирис • - (Gf.) Geschäftsführer - търговски дирек¬ тор; ръководител на търговска фирма ~ große Fahrt - пълен ход (за кораб) g<F.(H.) gegebenen Falles - евентуално,лри случай, в даден случай GFA (а.) General Freight Agent - генерален представител по фрахтовитс операции GFA (и.) Gewerbeförderungsamt - Управ¬ ление за подпомагаме развитието на занаятите (Австрия) GfA (и.) Gesellschaft für Außen- handclsinformaLion - Дружество за вън¬ шнотърговска информация 132
g.f.a. (a.) good • fair • average - (стока c) добро средно качество 4 GFCF (a.) Gross Fixed Capital Formation - брутен • прираст на основните фондо¬ ве, брутни капитални вложения GFE (a.) Government-Furnished Equip¬ ment - оборудване, предоставяно от правителството . gfg. (и.) geringfügig - незначителен, нищо¬ жен • ' GFM (и.) Gesellschaft für Marktforschung - Дружество за пазарни проучвания- • - GFP (a.) Government-Furnished Parts - комплектуващи изделия, доставяни от държавно предприятие Mt Government-Furnished Property - собс¬ твеност, предоставяна от правителст¬ вото GFR (a.) General Fertility Rate - общ кое¬ фициент на плодовитост Gfr (к.) Goldfranken - златни швейцарски франкове GFV (н.) Güterfernverkehr - товарни пре¬ вози на големи разстояния GfV (н.) Geschäftsführender Vorstand - председател, ръководещ деловата дей¬ ност (на фирма) GFZ (я.) Großforschungszentrum - голям изследователски център GG (н.) Gesamtgewicht - общо тегло GG. (н.) Gesetze - закони G.G. (и.) gesetzlich geschützt - защитен от закона gg. (и-) giorni • дни gg. (н.) gegen - срещу ggbfs. (н.) gegebenenfalls •- евентуално; при известни условия ggez. (н.) gegenzeîchnét - приподлигал-' - g.gef.R. (н.) gegen gefällige Rückgabe - c молба за връщане GGF -(н.) Gesellschafter-Geschäftsführer - съдружник, ръководещ деловата дей¬ ност (на фирма) ggf. (н.) gegebenenfalls - евентуално; при известни условия ggfs (н,) gegebenenfalls - евентуално; при известни условия ' GGK (и.) Gehaltsgruppenkatalog - каталог на тарифите за заплащане по катего¬ рии g.g.R. (н.) gegen gefällige Rückgabe - c молба за връщане • g.gr. (a.) great gross - 12 гроси (1728 броя) Ggs. (н.) Gegensatz - противоположност, контраст GgSch (и.) Gegenschein - обратна разпис¬ ка (за получаване на пощенска пратка) ggT (н.) größter gemeinsamer Teiler - най- голям обш делител g.g.u. (н.) gesehen, genehmigt, unter¬ schrieben - видян, одобрен, подписан (за документ) gG-VS (н.) Gefahrgutverordnung Straße - Наредба относно пътния транспорт на . опасни вещества (ФРГ) Ggw. (и.) Gutgewicht - безплатно свръх- тегло (.добавка към теглото) ggz. (н.) gcgenzeichnct - приподписал GH (м.) Гана (международен код,утвър- ден от ISO) GH (н.) Gesamthochschule - универсално виеше учебно заведение ~ Großhandel - търговия на едро Gh. (н.) Gasthaus - гостилница; гостопри¬ емните м Gehalt - заплата ~ Gesamthohe - общ размер; обща висо¬ чина ~ Geschäftshaus • - • търговска • къща GHG (н.) Großhandelsgeselischaft - Дру¬ жество за търговия на едро GHK (и.) Großhandelskontor - кантора на фирма за тт.рговия па едро GHQ (a.) • General HcadQuarters - генера¬ лен щаб, главна квартира GHS (н.) Großhandelsspanne - маржа при търговия на едро GHT (а.) Greenwich Hour Time -гринуич- • ко (т.е. западноевропейско) време GHV (п.) geschàftsführender Haupt¬ vorstand - главен изпълнителен дирек-; тор GI (м.) Гибралтар (международен код, • утвърден от ISO) Gl (a.) Government Issue - собственост на правителството (САЩ); войник GI (и.) Gcneralimporteur - генерален вно¬ сител • » Gcncralinspcktor - генерален инспектор G1C (a.) Guarantcd Investment Contract контракт за гарантирани инвестиции G1C (ф.) Guilde Internationale des Cooperatives - Международна коопера¬ тивна гилдия GICS (a.) Geographic Identification Code • Scheme - система за кодиране на геог¬ рафски наименования < G1E (ф.) Groupement d'interets Economiques - • групировка на основата па обши икономически интереси, пул, картел GIFR (a.) General Illegitimate Fertility Rate -• - обща коефжциент на извънбрачната • плодовитост 133
GIIP (ф.) Groupement International de l'industrie Pharmaceutique (des Pays de la CEE) - Международна групировка на фармацевтичната промишленост (на страните от Европейската икономичес¬ ка общност) I g to. (н.) giovedì - четвъртък g.j.p. (a.) glazed imitation parchment • вид пергаментова хартия Giu. (и.) Giugno - юни • GJ (и.) Geschäftsjahr - отчетна година,, финансова година > GK (и.) Generalkonsul *> генерален консул ~ Gesamtkatalog - пълен каталог Grundkapital - основен капитал, уста¬ вен капитал (при акционерно дружес¬ тво) : ~ Güteklasse - клас на качество . Gk. (a.) Greek - гръцки Gk, (н.) Girokonto - разплащателна смет¬ ка r. Gleitkomma - (с) плаваща запетая GKA (и.) GcbrauchswerL’KuCL^яn-Aпatycc - анализ на отношението на потребител¬ ната стойност към разходите, функци¬ онално-стойностен анализ м, Gcmcinkostcnanatycc . - анализ на до¬ пълнителните (общите) разходи w Grenzkontrolamt - гранична контролна служба GKD (н.) Geld- und Kapitalmarkt¬ disposition - положение на паричния и капиталовия пазар GKG (н.) Gerichtskostengesetz - .Закон за съдебните разходи GEI. (п.) Güteklasse - клас иа качество GKO (н.) GeschäfSckoctenordnung - На¬ редба относно . разходите за делова дейност . GKR (н.) Gemeinschaftskontenrahmen industrieller Verbände - Единен смет¬ коплан на промишлените съюзи . GKV (н.) GemelnkosSenvorschrlft • Пред¬ писание относно общите (допълнител¬ ните) разходи « Gesetzliche Krankenversicherung - зако¬ ново застраховане срещу заболяване GL (м.) Гренландия (международен код, утвърден от ISO) GL (и.) Germanischer Lloyd - "Германски Лойд" (компания за регистриране, кла¬ сифициране и застраховане на кораби) « Gcs^aCt^^g - ръководство на пред¬ приятие, фирма ~ Gruppenleiter - ръководител па група . GL (ф.) Grand Livre (commerciai) - главна (счетоводна) книга Gl. (н.) Gläubiger - кредитор » Gleichung - уравнение w Gleis - коловоз gl. (a.) gill * джил (мярка за обем на течности, равна на 0,142 литра) gl. (н.) glatt - гладък; дюс, еднообразен; хлъзгав ~ gleich - еднакъв, равен; все едно; ведна¬ га, сега gl.Ä. (н.) gleiche Anschrift - същият адрес * gleicher Ansicht - на същото мнение GIAz (и.) gleitende Arbeitszeit - плаващо (гъвкаво) работно време glcichn. (и.) gleichnamig - едноименен gleichz, (и.) gleichzeitig - едновременен gl.IVL (н.) gleicher Meinung - на. същото време w gleiches Muster - същия образец * gl.N. (н.) gleichen Namens - със . същото име . Glos, (a.) Glouchetteгcilire -> Глочестър- шир (английско графство) GLS (a.) Global Limits System - "Система за глобално управление на риска" (на фирмата General Electric) gl.T. (и.) (zu) gleiche(n) Tcile(n) - (в) равни части • gli. (н.) gültig - валиден, в сила glz. (и.) gleichzeitig - едновременно, съ¬ щевременно GM (a.) General Manager - главен управи¬ тел; генерален директор , ~ General Merchandise - стока с общо предназначение « фирма General Motors (САЩ) GM (н.) Gebrauchsmuster - полезен (про¬ мишлен) образец . ~ Geldmarkt - паричен пазар » Gcschaftsmodus - - форма (начин) на сделка GM (ф.) Gare a Marchandises - сточна гара GMAT (a.) Graduate Management Admission Test - приемен изпит (тест) за висша бизнес-школа — Greenwich Mean Astronomical Time - Гринуичко средно астрономическо време ' GMB (a.) Good Merchantable Brand - добър търговски сорт GmbH (н.) Gesellschaft mit beschränkter Haftung - дружество c ограничена от¬ говорност . ' GmbHG (п.) Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung - Закон за дружес- . тва c ограничена отговорност . 134
GMP (a,) General Maximum Problem - обща задача за максимизация и. Good Manufacturing Practices - задъл¬ жителни производствени методи GMQ (a.) Good Merchantable Quality * добро търговско качество gms. (н.) gemeinsam - съвместно GMT (ak) Greenwich Mean Time - грииу- ичко (западноевропейско) време GmuH (н.) Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung - дружество е неограничена отговорност GMV (a.) Guaranteed Minimum Value - гарантирана минимална стойност GN (м.) Гвинея (международен код, ут¬ върден от ISO) GNA (ф.) Groupement National d’Achat - Национална изкупвателна групировка G.n.b.R« (и.) Gesellschaft nach bürger¬ lichem Rocht - дружество по граждане* кото право GNE (а.) Gross National Expenditures - брутни национални разходи GNI (a.) Gross National Income - общ национален доход GNMA (a.) Government National Mortgage Association • - Правителствена национална ипотечна асоциация (дър¬ жавно ведомство в САЩ, отговарящо наред е други институции като FHLMC • и FNMA за развитието на вторичен пазар на жилищни ипотеки) GNP (a.) Gross National Product - брутен национален продукт GNT (н.) Gûtemahvcrkehrstarif - тарифа за превоз на стоки на малки разстояния GO (a.) General Office - главен офис (кан¬ тора) GO (и.) Gebührenordnung - Правилник за облагане е такси м Geschäftsordnung - регламент, правил¬ ник; устав на 'търговско предприятие; правилник за вътрешния ред (иа пар¬ ламент) «w Grundbuchordnung - правилник за во¬ дене на счетоводния дневник; правил¬ ник за водене на кадастърните или поземлените книги; ■■ нй Gründungsordnung - правилник за ос¬ новаване (учредяване) GO (ф,) Garantie d’Origine - гаранция за произход (на стока) GOB (a.) Good Ordinary Brand - обикно¬ вен търговски сорт СоВ (и.) Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung - Основни положения (принципи) на счетоводната отчетност GÖV (и.) Gesellschaft der Österreichischen Volkswirte - Дружество иа австрийски¬ те икономисти GOII (а.) General OverHead * общи допъл-’ нитслии разходи GOPO (a.) Government-Owned, Privately Operated - принадлежащ на правителс¬ твото и експлоатиран от частна фирма Gouv. (ф.) Gouvernement - правителство Gov. (a.) Government - правителство w Governor - губернатор Govt, (a.) Government - правителство GP (м.) Гнадслупа (международен код» утвърден от ISO) GP (a.) General Practitioner - лекар обща медицина (без специалност) ~ General Purpose - универсален; джип ’ w Government Property - държавна собс-^ твеплст ~ the Great Powers - Великите сили Gross Profit - брутна печалба G P (h.) Gebrauchsprüfung - изпитване при експлоатационни условия ~ Gegenprobe - проверка (на изчисления) ~ Gesamlprcis - обща цена • ~ Gesamtpufferzeit - пълен резерв от вре¬ ме GP (ф.) Grand Public - широка обществе¬ ност; (стока) за широко потребление m. Grand Prix - Граи при (Голямата наг¬ рада) Gp. (a.) Group - група; групов ~ Group of companies - групировка от фирми G РАО (ф.) Gestion de Production Assistée par Ordinateur - компютърно-подло- могнато (т-с. автоматизирано) управ¬ ление на производството GPC (a.) General Purpose Computer - ком¬ пютър е универсално предназначение gpl» (a.) gallons per hour - галони в час GpL (и.) Leiter der Gùleprüfung - ръково¬ дител на службата за контрол ца качес¬ твото GFM (a.) Graduated Payment Mortgage - ипотекирал кредит, изплащан е прог¬ ресивно нарастващи вноски и- Gross Profil Margin - крайна брутна печалба (процентно отношение на брутната печалба към цената) G PO (a.) General Post Office - централна пота ~ Government Printing Office - Правител¬ ствена печатница (САЩ) G PO (ф.) Gestion Participative par Objectifs - (метод на) колективно управ¬ ление но пели 135
gpr. (h.) geprüft - проверен gpr.u.gen. (il) geprüft und genehmigt * проверено и одобрено GQ (м.) Екваториална Гвинея (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) GR (м.) Грам (международен код, утвър¬ ден от ISO) « Гърция (международен код, утвърден от ISO) GR (и.) garantiert rein * гарантирано чисто ~ Gemeinderat -общински съвет » Geschäftsrichtlinien - указания за дело¬ ва дейност w Gûtcrrcchtsregistcr - регистър (списък) за правата на притежателите на това¬ ри Gr. (a.) Greece - Гърция Greek - гръцки Gr. (н.) Grad - градус; чин» ранг, степен ~ Grenze - граница Gros - гроса (равна на 12 дузини, т.е. на ]44 бройки) ~ Größe - големина « Grund • причина w Gruppe - група « Gruß - поздрав gr. (a.) grade • степен (на чистота); качес¬ тво; сорт; градус ~ grain - зърно; гран (единица за маса - 65 милиграма) gram(me) - грам ~ gross - бруто, брутен; гроса (12 дузини) ~ group - група gr. (н.) gratis - гратис, безплатно ~ groß - голям grad, (a.) graduated - градуиран r. gradually - постепенно м graduate - завършил (виеше) учебно заведение Grad, (и.) Graduatoria - подреждане, кла¬ сация gram (a.) telegram - телеграма Gr.-Bctr. (н.) Großbetrieb ♦. голямо пред¬ приятие Gr.Br. (ф.) Grande Bretagne - Великобри¬ тания GRD (м.) Гръцка драхма (международен код, утвърден от ISO) Grdb. (нJ Grundbesitz - поземлена собст¬ веност м Grundbuch - емлячна книга, кадастър за земята; счетоводен дневник Grds. (н.) Grundsatz - принцип GrdSt. (н.) Grundsteuer - поземлен данък Grdst. (н.) Grundstock - основен фонд ~ Grundstück - недвижим имот, земя; парцел gr.gro. (a.) great gross - 12 гроси (172# броя) Grhdl. (н.) Großhandel -търговия на едро ~ Großhändler - търговец на едро Grhdl.-Ges. (н.) Großhandelsgesellschaft - дружество за търговия на едро GR1 (a.) (g.r.i.) Guaranteed Retirement Income - гарантиран доход при пенси¬ ониране или подаване на оставка Grkfm, (н.) Großkaufmann - търговец на едро GRT (a.) Gross Register Tonnage • бруто- регистърен тонаж GRMG (и.) Geschäftsraummietengesetz - Закон за наемане на служебни помеще¬ ния GRN (a.) Goods Received Note - бележка (разписка) за получаване на стоки GRÒ (a.) General Register Office - Служба . по регистриране на гражданското със¬ тояние (Великобритания) grò. (a.) gross - гроса (12 дузини) Gro.L (а») Gross ton - дълъг тон (равен на 1016 кг) Gross tonnage - брутен (регистърен) тонаж GRR (a.) Gross Rate of Return - брутна норма на рентабилност w Gross Reproduction Rale - брутен кое¬ фициент на възпроизводство GRS (а.) Global Research System - система за глобални изследвания grs. (a.) grains - грана (1 гран — 65 милиг¬ рама) GrSl. (и.) Grundsteuer - поземлен данък GrSlG (н.) Grundsleuergesetz - Закон за поземления данък GRT (а.) Gross Register Tonage - бруторе- гистърен тонаж , Gr.T. (a.) Gross Ton - дълъг тон (равен на 1016 кг) Gr.-Verk. (н.) Großverkauf - разпродажба» продажба на едро gr.wt. (a.) gross weight - общо (брутно) тегло * GS (а.) Government Stocks * държавни ценни книжа GS (н.) Geschäftsstelle - търговска канто¬ ра» офис ~ Gesetzsammlung - сборник от закони geprüfte Sicherheit - "Проверена сигур- ност11 (знак за качество) GSA (а.) General Services Administration - Управление на службите с общо пред¬ назначение (държавно ведомство в САЩ, имащо и снабдителни функции) 136
G s ch. (h.) Geschäft - делова дейност, биз¬ нес, търговия; сделка; магазин Gschf. (н.) Geschäftsführer - управител на предприятие, ръководител на фир¬ ма g.sit. (н.) gut situiert - с добро (местопо¬ ложение GSM (a,) General Sales Manager • главен директор по пласмента _ Good Sound Merchantable - добра, > здрава, продаваема (за стока) g.s.m. (a.) grams per square metre - грама на квадратен метър (за хартия) ~ good, sound, merchantable - добра, здрава, продаваема (откосно качество на стока) GSP (a.) Generalised System of Preferences - Обща система за (митнически) префе¬ ренции GsPr (и.) Gesamtprokura - общо пълно¬ мощие GST (a.) Goods and Services Tax • данък върху (оборота от) стоки и услуги Gst (н.) Geschäftsstelle - търговска канто¬ ра, офис GstL (и.) Geschäftsstellenleiter - ръководи¬ тел (директор) на търговска кантора (или офис) GT (м.) Гватемала (международен код, утвърден от ISO) GT (a.) Group Technology * групова тех¬ нология (на организация на производ¬ ството) ~ Greater Than -По-Голям от G&T (a.) Generation and Transmission - производство и пренасяне (на електрод енергия) GT (н.) Gebührentarif - тарифа за такси ~ Gehaltstarif - тарифа за трудовото въз¬ награждение Gt (a.) (g.t.) Gross ton - дълъг тон (равен на 1016 кг) GL (н.) Gut - имот; стока, товар; мате¬ риал g.L (a.) gross tonnage брутотонаж gL (н.) ganztägig - целодневен GTar (н.) Gütertarif - тарифа за превоз на товари GTC (a.) Good Till Cancelled - валидно до второ нареждане gid. (a.) guaranteed - гарантиран glee, (a.) guarantee - гаранция, поръчител* ство; поръчител GTF (a.) Gross Total Fertility - брутна обща (или сумарна) плодовитост GTM (a.) Good This Month (order) - вали¬ ден до края на текущия месец (ордер) GtrBhf (и.) Güterbahnhof - сточна гара GTW (a.) Good This Week (order) - вали¬ ден до края на текущата седмица (ор¬ дер) GTZ (и.) Gesellschaft für technische Zusammenarbeit - Дружество за техни¬ ческо сътрудничество (във ФРГ - осъ¬ ществява техническа помощ за разви¬ ващите се страни) GU (м.) остров Гуам (международен код, утвърден от ISO) GU (и.) Gazetta Ufficiale - "Държавен вес¬ тник" Gu, (н.) Gummi - гума, каучук GuA (н.) Gesund hei Is- und Arbeitsschutz - охрана на здравето и труда guar, (a.) guarantee - гаранция, поръчи¬ телство; поръчител ~ guaranteed т гарантиран GüFernVkG (н.) Güterfernverkehrsgesetz - Закон за междуградския товарен тран¬ спорт GûKG (н.) Güterkraftverkehrsgesetz - За¬ кон за товарния автомобилен транс¬ порт Gült, (и.) Gültigkeit - валидност GûlL-D. (н.) Gültigkeitsdauer - срок на валидност GuleZVO (н.) Gütezeichen Verordnung - Наредба за присъждане на знак за ка¬ чество Güt.-Tn (nJ Gütertransport - товарен транспорт GUS (a.) Great Universal Stores - универ¬ сален магазин (Великобритания) GUS (н.) Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten - Общност на независимите държави (наследник на бившия СССР) guterh. (н.) guterhalten - добре запазен Guth, (и.) Guthaben • авоари, влогове GuV (и.) (G + V) Gewinn und Verlust - (изчисляване на) печалби и загуби g.u.v. (и.) gerecht und vollkommen - пра¬ вилен (или справедлив) и съвършен guv’nor (a.) govemer - управител GV (н.) Generalversammlung - общо съб¬ рание Generalvertretung • генерално предста¬ вителство « Gesamtverzeichnis * пълен списък _ Gewinn- und Verlustrechnung - счето¬ водство на печалбите и загубите ~ Güterverkehr - товарен транспорт GV (ф.) (g-v.) Grande Vitesse - голяма бързина (за превоз на стока), бърза пратка; бърз товарен влак 137
GVS (н,) Generalversammlungsbeschluß -■ решение на общото събрание * G VE (и.) Großvieheinheit - тегловна (ус¬ ловна) единица за едър добитък GVP (н.) Großhandelsverkaufspreis - про¬ дажна цена в търговията ма едро GVT (ф.) Glissement Vieillesse Technicité - корекция за отразяване на остаряване¬ то на данните и на настъпили измене¬ ния през отчетния период GvL (a.) Government - правителство G VU (h.) Gas verso rgungsunternehmen - газосиабдително предприятие « Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechts Verletzungen - Дружество за преследване на нарушенията на ав¬ торското право GVW (a.) Gross Vehicle Weight - брутно тегло на превозното средство . GVZ (н.) Güterverkehrszentrum - център за товарни превози GW (м.) Гвинея Бисау (международен код, утвърден от ISO) « GigaWatt - гнгават GW (a.) (g.w.) Gross Weight - брутно тегло GW (н.) Gas und Wasser- (снабдяване c) газ и вода ~ Gesamtwert - обща стойност ~ Gesellschaft für Wirtschaftsforderung - Дружество за стимулиране на иконо¬ мическото развитие « Grenzwert - гранична (пределна) стой- ноет « Grundwerkstoff - основен материал Gw. (и.) Geldwert - парична стойност ~ Gewerbe - занаят, професия . w Gewicht - тегло * Gewichtsteil - тегловен дял ; м Gewinn - доход; печалба GWH (н.) Gesetz gegen Wettbewerbs- . beschränk ungen - Закон срещу ограни¬ ченията в конкуренцията GWh (aJ GigaWatthour - гигаватчас GWI (nJ Gesellschaft für Wirtschafts¬ information 'г Дружество за икономи¬ ческа информация GWP (a.) Government White Paper * "Бя¬ лата книга4 (официално издание на британското правителство) м Gross World Product - брутен световен продукт GwvH Ql) (Gw.v.HJ Gewichtsteile vom Hundert - тегловни проценти GWZ (н.) Gebäude- und Wohnungs¬ zählung - преброяване на сградите и жилищата GY (м.) Гвиана (международен код, ут¬ върден от ISO) GZ (н.) Gesamtzahl • общ брой ‘ ям Gesamtzeit - общо време ~ Gcschäftszulassung - разрешение за тър¬ говска дейност ~ Girozentrale (австрийска банка) Gz (и.) Güterzug - товарен влак gZw (н.) gezeichnet - подписал • » • GZA (и.) Grenzzollamt - гранична митни¬ ческа служба gzj. (и.) ganzjährig - целогодишен GZSI (н.) Grenzzollstelle - гранична мит¬ ническа служба GZT (н.) Gemeinsamer Zolltarif - Обща митническа тарифа (в Европейската общност) GZVO (н.) Gütezeichenverordnung - На¬ редба за (присъждане на) знак за качес¬ тво G-5 (м.) Group of Five - Групата на петте държави (САЩ, Япония, ФРГ, Франция и Великобритания, договорили се да поддържат постоянен разменен курс на своите валути) G-7 (mJ Групата на седемте най-развити държави (САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) G-10 (м.) Group of Ten - Групата иа lû-те държави (съгласили се да отпускат за¬ еми на Международния валутен фонд) G-24 (mJ Group of 24 - Групата на 24-те държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и разви¬ тие (ОИСР) 138
H H (a.) Half - половин; полугодие ' — Harbour - пристанище * Height • височина ~ High(cst price) - максимална цена; най- висок курс на ценни книжа ~ Hour - час H (h,) Haben - авоари; ”да взема ", кредит ~ Hafen - пристанище ~ Haltestelle - спирка ~ Haus - къща; фирма w Haushalt- домакински, битов ~ Hersteller - производител ~ Hoch - максимална цена; най-висок курс на ценни книжа ~ Höhe - височина Н. (ф.) Homme(s) - мъж(е) h (a.) hand - хенд (мярка за дължина, равна на 4 инча или на 10,16 см) h. (ф.) hauteur - височина ~ heure - час ~ hier - вчера НА (aj Health Authority - здравни власти НА (и.) Hamburg - Хамбург ~ Handelsabkommen - Търговска Спогод¬ ба ~ Hauptabteilung - главен отдел На (и.) Haben - авоари; "да Взема", кредит ha (м.) hcctar (а.) - Hektar (н.) - хектар h.а, (л.) hoc anno - тази година - ( w huius anni - на тази година ha. (н.) hauptamtlich - щатен Ha.-Art. (и.) Handelsartikel - търговски артикул Hab. (ф.) Habitants - жители Ha.-Bil. (н.) I landelsbilanz - търговски ба¬ ланс habil, (л.) habilitatus - хабилитиран HABIT (м.) плащане при обичайни усло¬ вия (международен код, утвърден от ISO) Hat. (н.) Hafen - пристанище Haft, (н.) Haftung - отговорност H.-Ag. (и.) Handelsagent - търговски агент НаН (н.) Handelshochschule - виеше тър¬ говско училище HAN (н.) Hauptauftragnehmer - главен изпълнител, главен доставчик HAL (н.) Hauptabteilungsleiter - началник на главен отдел Halbf. (н.) Halbfabrikat . полуфабрикат Halb]. (н.) Halbjahr - полугодие Handb. (и.) Handbuch - наръчник НАР (н.) Handelsabgabepreis - търговска продажна цена Hapag (н.) Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft - Акци¬ онерно параходно дружество Хамбург - Америка Н.-АгС, (и.) Handelsartikel - търговски ар¬ тикул Harv< (а.) Harvard University - Харвардс- ки университет (САЩ) HASA WA (a.) Health And Safety At Work Act - Закон за здравеопазването н бе¬ зопасността иа труда НВ (a.) Hard-Book - книга с твърда под¬ вързия НВ (и.) Handelsbetrieb - търговско пред¬ приятие w Handelsbilanz - търговски баланс ~ Hauptbuch - главна счетоводна книга ~ Hauptbuchhalter - главен счетоводител Hb. (н.) Handbuch - наръчник hb. (н.) halb- полу-» половин Hbd (н.) Hochbedarf - голямо търсене H.-Bcz. (и.) Handelsbezeichnung - търгов¬ ско наименование (обозначение) Hbf. (н.) Hauptbahnhof - централна гара hbfl. (н.) hauptberuflich - основна профе¬ сия H.-BiL (н,) Handelsbilanz - търговски ба¬ ланс Hbj. (и.) Halbjahr - полугодие НВ1. (н.) Handelsblatt - '»Търговски вест¬ ник" (издаван във ФРГ) НВМ (ф.) Habitation a Bon Marche - жи¬ лище с много нисък наем» евтина квар¬ тира HBR (a.) Harvard Business Review (амери¬ канско списание) Н.-Вг. (н.) Handelsbrauch - търговски обичай, юзанс ~ Handelsbricf - търговско писмо hbr. (a.) harbour - пристанище HBS (a.) Harvard Business School - Хар- вардска бизнес-школа ' НС (a.) Hague Convention - Хагска кон¬ венция (относно разрешаване на меж-1 дународни спорове) ~ Hard Copy - копие върху твърд носител (обикновено хартия) ай House of Commons - Камара на общи¬ ните (долната камара на британския парламент) Н/С (a.) (h/c) Held Covered - обявен за застрахован (от застрахователната компания, макар чс застрахователните доумеити още не са изготвени) 139
Н&С (a.) Hot and Cold (water) • топла и студена (вода) h.c. (л.) honoris causa * хонорис кауза» почетен h.c. (ф.) hors cadre - не е от персонала w hors commerce - не с за продажба „ hors concours - извън конкурса (състе¬ занието); извън конкуренцията НСВ (a.) House of Commons Bill - зако¬ нопроект на Камарата на общините (Великобритания) t h.c.c. (a,) human-caused error - причинена от човек грешка (или неизправност) HCF (a.) Highest Common Factor - най- голям общ делител HCIL (a.) Hague Conference on Inter¬ national Law - Хагска конференция по международно право HCL (aj (h.c.L) High Cost of Living - скъпотня HCOPIL (a.) Hague Conference On Private International LawХагска конференция по частно международна право НСР (a.) House of Commons Paper - доку¬ мент на Камарата на обшините (Вели¬ кобритания) HCR (ф.) Haut Commissariat pour les Réfugiés - Върховен комисариат (на ООН) за бежанците H CS (a.) High Carbon Steel - високовъгле- родна стомана h.c.t. (л.) hora cum tempore - час c акаде¬ мичния четвърт час закъснение Н/D (м.) Havre-Dunkirk - Хавър-Дюнкерк (корабоплавателна линия) HD (a.) Heavy Duty - предназначен за тежък режим на работа (голямо нато¬ варване); мощен ~ Higher Diploma - диплома за виеше (или полувисше) образование (Вели¬ кобритания) • ~ Hook Damage - увреждане (на стоката) от куки < HD (ф.) Hors Dimensions - извънгабари- тен Hd» (и.) Hand - ръка; ръчен; лично (за писмо) hd. (a.) hand - ръка - ~ head - глава ~ hogshead - мярка за обем ка течности (равна на 234, 245 или 286 литра); голяма бъчва с такава вместимост hd. (и») hundert - сто HdA (и.) Handbuch der Ausfuhr • Спра¬ вочник по износа ~ Humanisierung der Arbeit • Хумаяизи- ране на труда (изследователска прог¬ рама по ергономия във ФРГ) Hdb. (in) Handbuch - наръчник» справоч¬ ник HDBK (a.) (hdbk.) HanDBooK - наръчник HDE (н.) Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Централен съюз na гер¬ манските търговии на дребно HdE (н.) Handbuch der Einfuhr • Справоч¬ ник по вноса hdg. (a.) heading - заглавие hdkf. (a.) handkerchief • носна кърпа; кър¬ па за глава Hdl. (н.) Handel - търговия ~ Händler - търговец Hdl.-Abk. (н,) Handelsabkommen - тър¬ говска спогодба HDS (к.) Haftpflichtdeckungssumme - зас¬ трахователна сума за гражданска отго- ' ворност HDT (ф.) Hors Droits et Taxes - без налози и такси HDV (a.) Heavy Duty Vehicle - превозно средство (автомобил)» предназначен за тежък експлоатационен режим (голямо натоварване) Hdw. (н.) Handwerk - занаят HdWb (и.) (Hdwb.) Handwörterbuch - на¬ ръчен (джобен) речник HdwO (н.) Handwerksordnung - Наредба за упражняване на занаяти НЕ (ф.) Hautes Etudes - виеше образова¬ ние w Heure dEte - лятно часово време h.e. (л.) hic est - сто * hoc est - т.е. HEA (ф.) Heure Estimee d‘Arrivée - очак¬ ван час на пристигане НЕС (ф.) (Ecole de) Hautes Etudes Commerciales - (Училище за) виеше търговско образование - Heure de ГЕигоре Central - централно¬ европейско време HEF (a.) High Energy Fuel • високоенер- гийно гориво НЕО (a.) Higher Executive Officer - вис¬ шестоящо длъжностно лице с изпълни¬ телна власт berg, (н.) hergestellt • произведен Herst, (и.) Hersteller - производител ~ Herstellung - производство Herts, (a.) Hertfordshire • Хертфордшир (английско графство) > 140
HEX (a.) Helsinki stock Exchange - Фон¬ дова борса на Хелзинки (също така финландски борсов индекс) HF (a*) Human Factors - човешки фактори hf. (a.) half - половин, полу- Hfbf (н.) Hafenbahnhof - пристанищна жп гара hfl (н.) holländischer Florin (Gulden) - хо¬ ландски флорин (гулден) HfÔ (н.) Hochschule für Ökonomie - виеше икономическо училите HG (a.) High Grade - високо качество, висококачествен HG (и.) Handelsgesellschaft - търговско дружество ~ Handelsgüte - търговско качество, тър¬ говски сорт ~ Haushaltsgesctz - Закон за държавния бюджет Не- (н.) Herausgeber - редактор на изда¬ ние hg (и.) Hektogramm - хектограм ~ hochglänzend - силно гланциран, с ог¬ ледална повърхност hg. (н.) herausgegeben - издадено (под редакцията иа ...) HGB (и.) Handelsgesetzbuch - Търговски кодекс « Hgbf. (и.) Hauptgüterbahnhof - главна сточна гара H.-Ges. (н.) Handelsgesellschaft - търговс¬ ко дружество HGcscliF. (н.) Hauptgeschäftsführer - гла¬ вен икономически (търговски) дирек¬ тор HGS (н.) (HGSl) Hauptgeschäftsstelle - главна кантора, управление HGF (н.) Hauptgeschäftsführcr - главен директор HG V (a.) Heavy Goods Vehicle тежкото¬ варно превозно средство hgy. (a.) highway - магистрала НН (и.) Handelshochschule - виеше тър¬ говско училище ~ Hochschulen - висши училища НН (ф.) HeurC'Homme • човекочас ~ Horaire d’Hivcr - зимно разписание hhd (a,) hogshead - мярка за обем на течности (равна на 234» 245 или 286 литра)-, голяма бъчва с такава вмести¬ мост HHFA (a.) Housing and Home Finance Agency - Агенция по финансиране на жилищното и комуналното строителс¬ тво (САЩ) HHG (a.) HouseHold Goods - стоки за домакинството HHS (н.) Handelshochschule - виеше тър¬ говско училище HI (a.) Hawaii Islands - Хавайски острови (американски щат) HI (н.) Handelsinstitut - търговски инсти¬ тут Hi. (н.) Hilfs- спомагателен HIAA (a.) Health Insurance Association of America - Американска асоциация на дружествата за застраховане срещу бо¬ леет HICLASS (a.) Hierarchical CLASSification - йерархична класификация hi.ас. (a.) high accuracy - висока точност; високопрсцизен (уред) Hi-Fi (a.) High-Fidelity - c високо качество на възпроизвеждане (иа звук) hireL (a.) high reliability - (с) висока на¬ деждност, високонадежден HIT (и.) HaupLinvcstträger - главен инвес¬ титор hiv. (ф.) hiver - зима HJ. (н.) Halbjahr - полугодие, семестър lìj. (н.) halbjährlich - шестмесечен, на по¬ лугодие HJB (н.) Halbjahresbeitrag - шестмесечна вноска HjD (н.) Halbjahresdurchschnitt - средна стойност за полугодие НК (м.) Hong Kong - Хонконг (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) НК (и.) Handelskammer - търговска кама¬ ра * Handwerkskammer - занаятчийска ка¬ мара ~ Hauptkasse - главна каса •м Herstellungskosten - производствени разходи HKIBOR (a.) Hong Kong InterBank Offered Rate - Хонконгски междубан¬ ков лихвен процент по отпускани кре¬ дити H.-KL (и.) Handelsklasse - търговско ка¬ чество HKTDC (a.) Hong Kong Trade Deve¬ lopment Council - Хонконгски съвет за развитие на търговията HKS (a.) HongKong Dollar - Хонконгски долар HL (a.) Heavy Loaded - силно натоварен w House of Lords - Камара на лордовете (горна камара на британския парла¬ мент) 141
H/L (a.) Hißh/Low - отношение на най-ви¬ соката към най-ниската стойност (на цена, борсов курс) HL (н.) Hochleistung - голяма производи¬ телност или мощност h.l. (л.) hoc loco - на това място hl (a.) hectoliter - хектолитър hl (н.) Hektoliter • хектолитър (равен на 1О0 литра) hl (ф.) hectolitre - хектолитър HLM (ф.) Habitation a Loyer Modere - жилище на умерен (нормиран) наем HLT (м.) Хектолитър (международен код, утвърден от ISO) Н.М. (a.) Her/His Majesty - Нейно/Нсгово величество; кралски (за британски дър¬ жавни институции) HM (н.) Handelsmarine - търговски флот w Handelsministerium - Министерство на търговията (в Австрия) НМ (ф.) HyperMarche - хипермаркет, много голям супермаркет h.m. (л,) hoc mense - този месец ~ huius mensîs - на този месец hm (н.) halbmatt * полуматов ~ hektometer - хектометьр Hme (ф.) Homme - мъж HMG (a.) Her/His Majesty's Government - Британското правителство HMI (a.) Handbook of Maintenance Instructions - наръчник по експлоата¬ ция HMIT (a.) Her/His Majesty’s Inspector of Taxes - държавен данъчен инспектор (Великобритания) HMQ (м.) Милиони кубически метра (международен код, утвърден от ISO) HMS (a.) Hour, Minute, Second - час, минута,секунда И.M.S. (a.) Her Majesty's Service - Кралс¬ ка (държавна) служба (Великобрита¬ ния) Her Majesty’s Ship - кораб от британс¬ ките военноморски сили HMSO (a.) Her Majesty’s Stationary Office - Служба за публикуване на официални държавни докуме>гти (Великобрита¬ ния) HN (м.) Хондурас (международен код, утвърден от ISO) HN (н.) Hauptnenner - общ знаменател : HNC (a.) Higher National Certificate - дър^ , жавно свидетелство за завършен чети¬ ригодишен курс във ВУЗ (Великобри¬ тания) UND (a.) Higher National Diploma * дър¬ жавна диплома за завършено виеше образование (Великобритания) НО (a.) Head Office - главен офис (канто¬ ра) Н/О (a.) Handling Order * ордер за обра¬ ботване на товари НО (к.) Handelsorganisation - търговска организация (в бившата ГДР) ~ Hinterlegungsordnung - правила за де¬ позиране и съхраняване ма парични суми Но. (и.) (НО) Hotel - хотел ho. (a.) house - дом НОВ (н.) Hcrrnobcrbekicidung - мъжко горно облекло H.o.D. (a.) Head of Department - началник отдел höfl. (н.) höflichst - най-любезяо HOG (и.) Handelsorganisation-Gaststätte - ресторант на търговска организация (е бившата ГДР) HOGAFA (и.) Hotel- und Gaststätten¬ fachausstellung - Специализирана из¬ ложба по хотелиерство и рестораи- тьорство hols, (a.) holidays - празници, почивни дни НОМ (ф.) norme HOMologuee - аналоги¬ чен стандарт Hon, (a.) Honourable - почитаем, уважаем; член на Камарата на общините във Великобритания и на Конгреса ма САЩ м Honorary - почетен; неплатен Hon. (н.) Honorar - хонорар hor. (а., и.) horizontal - хоризонтален HORECA (ф.) Hotcllcric-R esta Ural ion- Ca fe - хотел нерст во, ресторантство, ка- феджийство HP (a.) Half Рау - половин заплата » 1 Iandling Capability - обработващ капа¬ цитет w Hewlett Packard (американска фирма) High Pressure - високо налягане м Hire Purchase - покупка на изплащане м Horse Power - конска сила « Houses of Parliament - Камари на пар¬ ламента (Великобритания) HP (н.) Halbpension - полупансион (със закуска и вечеря) — Hauptprogramm - главна програма HP (ф.) Haute Pression - високо налягане - Homme-Poste - човек осмя на HPA (il) Handelspolitischer Ausschuß - Комитет по търговска политика 142
~ Hauptpostamt - Централна поща HPF (a.) Highest Priority First - "най-нап¬ ред задачите е най-висок приоритет11 (преимущество по приоритет) Hpt. (и.) Haupt- главен Hptst. (н.) Hauptstadt - столица Hptvg. (н.) Hauptvertretung - главно пред¬ ставителство HQ HcadQuarters (а.) - Hauptquartier (н.) - главна квартира» главно седали¬ ще HQ (ф.) Hautement Qualifie - висококва¬ лифициран HR (a.) Hellenic Register (of Shipping) (гръцка компания за регистриране и класифициране на кораби) ~ House of Representatives - Палатата на представителите (Долната камара на Конгреса на САЩ) ~ Human Resources - човешки ресурси, кадри HR (н.) Handclsrat - търговски съветник ~ Handelsrechnung - търговска фактура м Handelsrecht - търговско право Handelsregister • търговски регистър ~ Hotel/Restaurant * хотел-ресторант Hr. (и.) Herr - господин h.Ri (и.) herrschende Rechtssprechung - действащо правораздаване hr. (a.) harbour - пристаните « hour - час HRA (h.) Handelsregister A - търговски регистър А (за еднолични търговски фирми) HRB (н.) Handelsregister В - търговски регистър Б (за търговски организации) ~ Handelsrcgislerblatt • "Бюлетин на Тър¬ говския регистър" HRD (a.) Human Resource Development - развитие на кадровия потенциал (пови¬ шаване на квалификационното равни¬ ще на персонала) HRcg (il) (H.-Reg.) Handelsregister - тър¬ говски регистър hrg. (н.) hcrgcstellt - произведен HRIS (a.) Human Resource Information System - информационна система за кадри (човешки ресурси) HRM (a.) Human Resource Management - управление на човешките ресурси URO (a.) Hellenic Railways Organization - Гръцки железници hrs. (a.) hours - часа, часове; работно време Hrsg, (н.) Herausgeber * издател hrsg. (н.) herausgegeben - издадено (под редакцията на...) First, (н.) Hersteller - производител ~ Herstellung - производство HRTP (a.) Human Resources Training Programme - програма за обучение на кадрите HS (н.) Hochschule - висте учебно заве¬ дение HS (ф.) Heures Supplémentaires - допъл¬ нително заработени часове извън ра¬ ботното време, извънреден труд -Hors Serie - извънсериен «w Hors Service - извън работно време; неработещ, повреден, извън употреба Hs. (и.) Handschrift - ръкопис, мануск¬ рипт w Haus - къща, дом, сграда h.s. (л.) hoc sensu - в този смисъл FIS code (а.) код (на Стока) по митничес¬ ката тарифа hschr. (я.) handschriftlich - ръкописен HSG (н.) Hochschule Sankt Gallen für Wirtschaft- und Sozialwissenschaft - Вие¬ ше училище по икономика и социоло¬ гия в Санкт Гален (Швейцария) hsg. (a.) housing - подслоняване; жилищ¬ но строителство; помещение; корпус, кожух (на машина) Huh. (н.) Haushalt - домакинство; бюджет (на община, държава) HSp. (н.) Handelsspanne - търговска мар¬ жа HSS (а.) High Speed Steel - бързорежеща (инструмс!ггална) стомана HSS (ф.) Hors Serie Speciale - извън спе¬ циална серия (за изделие) HT (м.) Хаити (международен код, утвър¬ ден от ISO) Н/Т (н.) Höchsl/Ticfst - най-висок към най-нисък курс (на ценни книжа) HT (ф.) Heures de Travail - работно време ~ (hA.) Hors Taxes - без данъци и такси (за цена, оборот) h.L (л.) hoc tempore - в това време ш hoc litulo - с това заглавие ht. (a.) heat - топлина ~ height • височина h.L (ф.) hors texte • извън текста hig. (a.) heating - загряване; отопление HTGR (a.) High Temperature Gas-cooled Reactor • високотемпературен (ядрен) реактор c газово охлаждане НИ (и.) Hotel - хотел м Hotelier - хотелиер 143
HV (м,) Унгария (международен код, ут¬ върден от ISO) Нйа (к.) Hohe über alles - габаритна висо¬ чина HUF (м.) Унгарски форинт (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) Нил. (a.) Hungary - Унгария hun. (a,) (hund.) hundred - сто* HV (н.) Handelsverkehr - търговски връз¬ ки « Handelsvertrag - търговски договор ~ Handelsvertreter-търговски представи¬ тел -ы Handelsvertretung - търговско предста¬ вителство w Hauptversammlung - общо събрание (на акционерите) « Hauptverwaltung - главно управление H.V, (и.) Handverkauf • ръчна продажба ' H.-Vertr. (и,) Handelsvertrag - търговски договор а. Handelsvertreter - търговски представи¬ тел ! м Handelsvertretung - търговско предста¬ вителство HVG (и.) Handcisvertretergesetz - Закон за търговските представители . HVT (и,) Hauptversorgungsträger - главен снабдител HW (a.) High Water - прилив Hol Waler - топла вода Н/W (a.) HighWay - магистрала HW (и.) Handelsware - търговска стока w Handciswert - търговска стойност « HandelswissenschaPt - търговска наука ~ Handwerk - занаят Hw (н.) Handwerk - занаят w Handwerkskammer - занаятчийска ка¬ мара h.W. (н.) höchster Wert - максимална стойност h/w (a.) herewith * с настоящето, с това; тук приложено husband and wife - съпруг и съпруга HWD (a.) Heavy Water Damage - увреж¬ дане (на превозвана стока) поради л о- шо време HW F (н,) Höhere Wirlschaflsfachschuie * икономически техникум HWK (н.) Handwerkskammer - занаят¬ чийска камара HWL (к.) Höhere Wirtschaftliche Lehr¬ anstalt • средно учебно заведение по икономика (икономически техникум) HWW (и.) Hochschule für Welthandel, Wien - Виеше училище по международ¬ на търговия във Виена HWWA (и.) Hamburgisches Welt¬ wirtschaftsarchiv - Хамбургски архив по световна икономика (старо наиме¬ нование - сега Institut für Wirt- schaftsforschung Hamburg, т.е. Хамбур¬ гски институт за икономически изслед¬ вания) Ну. (a.) Highway - магистрала hydel (a.) hydro-clectricity - електрическа енергия, генерирана от ВВЦ Нур. (и.) Hypothek • ипотека, залог « Hypothese - хипотеза hyp. (ф.) hypotheque - хипотека НурВ (н.) Hypothekenbuch - ипотечна книга Нур.-В, (и.) (Hypbank) Hypothekenbank - "Ипотскарна банка11 НурВг (и.) (Hyp.-Br.) Hypothekenbrief - заложно писмо HypD. (и.) Hypothekendarlehen - ипотечен заем hypfr. (ii.) hypothekenfrei - ненпотекиран, лезаложен HZ (к.) Handelszentrale - търговска цент¬ рала I Hz (м.) Hertz - херц (измервателна едини¬ ца за честота) HZA (и.) 1 labenzinsabkommen - съглаше¬ ние за лихвения процент по кредит ~ Handels- und Zahlungsabkommen - тър¬ говско-платежно съглашение ~ Hauptzollamt - главно митническо уп¬ равление H.-Zw. («.) Handelszweig - търговски клоп Hl (a.) first Half-year • първо полугодие H2 (a.) second Half-year - второ полугодие 144
I 1 (a.) Idaho - Айдахо (американски щат) — Initial - първоначален « Inner - вътрешен ~ Input - производствени разходи ~ Institute ♦ институт Italy - Италия I (и.) (i) Information - информация 1 (ф.) Importation - внос ~ Impôt - данък, налог ~ Information - информация ~ Interdiction - забрана 1 (a.) inch - инч, цол (25,4 мм) L (a.) interest - лихва 1. (н.) in (im) - в IA (aJ lova - Айова (американски щат) IA (ф.) Intelligence Artificielle - изкуствен интелект ~ Interet Annuel - годишна лихва la (н.) Prima - първи екземпляр от мени¬ телница prima - първокласен, първо качествен, екстра (за стока) LA. (и.) in Abwesenheit - в отсъствие ~ im Auftrag - по нареждане, по поръче¬ ние La. (л.) inter alia - впрочем, между другото « in absentia - в отсъствие (на ...) La. (a.) immediately available * доставка веднага La. (н.) im allgemeinen - изобщо IAA (a.) International Advertising Association - Международна асоциация по рекламата IAA (н.) Internationale Automobil- Ausstellung - Международна автомо¬ билна изложба (във Франкфурт ма Майи) ~ Internationales Arbeitsamt - Междуна¬ родно бюро но труда IAA (ф.) Industries Agricoles cl Alimentaires - аграрио-храпитслна про¬ мишленост IAAE (a.) International Association of Agricultural Economists - Международ¬ на асоциация на селскостопанските икономисти IABA (a.) International Aircraft Brokers Association • Международна асоциация ка брокерите за въздушни товарни пре¬ вози IAC (а.) International Air Convention - Международна конвенция по възду¬ хоплаване IACCP (a.) Inter-American Council of Commerce and Production - Интсрамс- рикански съвет но търговия и произ¬ водство 1АСМЕ (a.) International Association of Crafts and small and Medium sized Enterprises - Международна асоциация на занаятите, малките и средно голе¬ мите предприятия IACS (a.) International Association of Classification Societies - Международна асоциация на класификационните дру¬ жества IACSME (a.) International Association of Crafts and Small and Medium-sized Enterprises - Международна асоциация на занаятчиите и на собствениците на малки к средно големи предприятия IADS (a.) International Association of Department Stores - Международна асоциация на универсалните магазини IAEA (a.) International Atomic Energy Agency - Международна агенция по атомна енергия 1АЕВ (и.) 1 ntcrnalionalc Atomenergie- Behörde - Международна агенция за мирно използване на атомната енергия IAEC (a.) International Atomic Energy Commission - Международна комисия но атомна енергия IAEE (a.) International Association of Energy Economists - Международна асоциация на икономистите по енерге¬ тика IAEO (и.) Internationale Atomenergie- Organisation - Международна органи¬ зация (агенция) ио атомна енергия (МАГАТЕ) IAEVG (a.) International Association Гог Educational and Vocational Guidance - Международна асоциация по образо¬ вателна и професионална ориентация IAFD (a.) Internationa! Association of Food Distribution - Международна асо¬ циация по търговия на дребно с храни¬ телни продукти lAFE (a.) International Association of Fairs and Expositions - Международна асоци¬ ация на панаирите и изложбите lAG (ф.) Institut d’Administration et de Gestion - Институт по администрация и управление IAHP (a.) International Association of Horticultural Producers - Международ¬ на асоциация на производителите на плодове и зеленчуци 146
i.allg. (н>) im allgemeinen - изобщо, общо взето • IAM (a.) Institute of Administrative Management - Институт по админист¬ ративно управление lAMCR (a,) International Association for Mass Communication Research - Меж¬ дународна асоциация по изследване па средствата за масово информиране ' : IAO (и.) (Fraunhofer-) Institut für Arbeits¬ wirtschaft und Organisation - Институт за икономика и организация на труда (към дружество "Фраунхоф11 в Герма¬ ния) « Internationale Arbeitsorganisation - Международна организация на труда (към ООН) 1 . IAP (н.) Industrieabgabepreis * заводска цена г IAPH (а.) International Association of r Ports and Harbours - Международна асоциация на пристанищата IA PI P (a.) International Association for the Protection of Industrial Property - Меж¬ дународна асоциация за защита на ин¬ дустриалната собственост IAPPPFI (a.) International Association for the Promotion and Protection of Private Foreign Investments - Международна асоциация за поощряване и защита на частните чуждестранни инвестиции IArbA (н.) Internationales Arbeitsamt - Международно бюро по труда IARD (ф-) Incendie, Accidents et Risques Divers - пожар, аварии и рискове (зас¬ траховка) IARIW (a,) International Association for Research in Income and Wealth - Меж¬ дународна асоциация за изследвания относно доходите и благосъстоянието на населението ■ IAS (a.) Institute for Automated Systems - Институт по автоматизирани системи IASB (a.) International Aircraft Standards Bureau - Международно бюро по авиа¬ ционни стандарти IASC (a.) International Accounting Stand¬ ards Committee - Международен коми¬ тет по счетоводни стандарти IASM (и.) Istituto per TAssistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno - Институт за подпомагане на развитието на Южна Италия IASP (a.) International Association for Social Progress - Международна асоци¬ ация за социален напредък IASS (a.) International Association of Soil Science - Международна асоциация на почвоведите IAT (н.) Internationale Arbeitsteilung - международно разделение на труда IATA (а.) International Air Transport Association • Международна асоциация за въздушен транспорт IATM (а.) International Association for Testing Materials - Международна асо¬ циация по изпитване на материалите LA.u.f.R. (н.) im Auftrag und für Rechnung - по нареждане и за сметка (на...) LA.u.i.V. (и.) im Auftrag und in Vertretung - по поръчение и представлявайки... IAV (н.) Internationales Ausschreibungs¬ verfahren - международна процедура за обявяване на конкурс (или търг) IAVG (a.) International Association for Vocational Guidance - Международна асоциация по професионално ориенти¬ ране ' IAW (н.) Institut für angewandte Wirt- schaftsforschung - Институт за прилож¬ ни икономически изследвания (в Бер-' лин) ~ Institut für Arbeitswissenschaften - Инс¬ титут по научна организация на труда i.a.W. (и.) in anderen Worten - с други думи i.a.w. (a.) in accordance with - в съответс¬ твие с, съгласно IB (a.) Industrial Business - промишлен бизнес ~ Information Bureau - информационно бюро » Institute of Bankers - Институт по бан¬ ково дело (Великобритания) « International Bank (for Reconstruction and Development) - Световната банка (за възстановяване и развитие) ~ Invoice Book - книга за водене на фактурите IB (н.) Informationsbank - информацион¬ на банка, база от даини » Informationsblatt - информационен бю- лстин m Informationsbüro - информационно бюро ~ Internationales Büro - Международно бюро I.B. (н.) im Bau - в строеж ~ in Betrieb • работи, функционира, в експлоатация (устройство, машина, механизъм) ~ in Buchstaben - словом (за число, сума) 147
lb. (л.) ibidem пак там, на същото място (за цитат) Lb. (a.) in bond - на съхранение в митни¬ чески склад (до заплащане на митото); цена, при която разноските по осво¬ бождаване от митнически склад (вклю¬ чително плащане на мито) и по-ната¬ тъшен превоз на стоката са за сметка на купувача » Lb. (in) im besonderen, insbesondere - осо¬ бено, по-специално; в частност IBA (a.) Independent Bankers’ Association - Асоциация на независимите банкери (САЩ) « International Bauxite Association - Меж¬ дународна асоциация по боксит Lb.A. (н.) in besonderem Auftrag - по спе¬ циално поръчение (на..J IBAA (a.) Investment Bankers’ Association of America - Асоциация па американс¬ ките инвестиционни банки IBAM (a.) Institute of Business Admi¬ nistration and Management - Институт по стопанско управление (Япония) IBCC (a.) International Buildings Clas¬ sification Committee - Международен комитет по класификация на сгради ~ International Bureau of Chambers of Commerce - Международно бюро на тьрговскитс камари ibd. (л.) ibidem - пак там (за цитат) Lhez. (н.) im besonderen - особено, по-спе¬ циално; в частност i.bcz.A. (il) in besonderem Auftrag - no специално поръчение (на...) IBF (a.) International Banking Facility - ♦’способност за извършианс на между¬ народни банкови операции1' (квалифи¬ кация, позволяваща на американски банки и на чуждестранни банки в САП! да извършват еьродоларови операции) 1Ы (и.) Induslriebank filiate - филиал на промишлено-търговска банка IBFG (и.) Internationaler Bund Freier Gewerkschaften•• Международна феде¬ рация па свободните профсъюзи > IBI (a.) Invoice Book Inwards - книга ja водене на фактури за покупки IBI (и.) IstiLuto Bancario haliano - Итали¬ ански банков институт tbid. Gl) ibidem - иак там (за цитат) IBiE (a.) International Brewing Industries Exposition - Международни изложение на пивоварната промишленост Ibis (и.) Interbankinformationssystem - Междубанкова, информационна систе¬ ма (ФР!') IBK (a.) Institute of Book Keepers - Инс¬ титут на счетоводителите (Великобри¬ тания) IBN (ф.) Institut Belge de Normalisation - Белгийски институт по стандартиза¬ ция IBO (a.) Invoice Book Outwards * книга за водене на фактури за продажби IBR (a.) Intrinsic Birth Rate - действителен коефициент на раждаемост IBRD (a.) I nlcrnational Bank for Reconstruction and Development - .Меж¬ дународна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) IBRO (a.) International Banking Research Organization - Международна органи¬ зация за изследвания в областта иа банковото дело IBS (п.) Innovalionsbcratungstclle - кон¬ султационен пункт ио иновация IBS (ф.) Impot sur les Benefices des Sociétés - данък върху печалбите ira фирмите IBU (a.) International Broadcasting Union * Международен съюз по радиотелеви¬ зионно разпръскване i.bu. (a.) imperiai bushel - английски бу- шел (мярка за обем 36.37 литра) IBWM (a.) International Bureau for Weights and Measures - Международно бюро за теглилки и мерки IC (a.) Identification Card - карта за само¬ личност . г « Information Center - информационен център ~ International Conference - международ¬ на конференция I&C (a.) Installation and Checkout - инста¬ лиране и проверка ~ Instrumentation and Control (system, equipment) - (система, оборудване за) измерване и контрол IC (н.) 1 ntcrcity-Zug - експресен пътничес¬ ки клак от мрежа между големите гер¬ мански градове IC (ф.) Ingenieur en Chef - главен инженер ~ Interets Composes - сложна лихва i/c (a.) in charge - отговорен, отговарящ за, под ръководството на ~ in command - ръководещ, контроли¬ ращ, управляваш; ръководител ICA (a.) institute of Company Accountants • Институт на фирмени те счетоводите¬ ли International Coffee Agreement - Меж* дупародно споразумение за кафето ~ International Commerce Arbitration - Международен гьрговски арбитраж 148
~ International Commodity Agreement - Международно споразумение относно (цените - на) базовите суровини (захар, пшеница, кафе и др.) ’ ~ - International Communication Association - Международна асоциа¬ ция по съобщенията —- International Confederation- of Agriculture - Международна конфеде¬ рация по селско стопанство ' — International Co-operative Alliance - Международен кооперативен съюз ICAA (a.) International Civil Airports Association • Международна асоциация на гражданските летища ICAC (a.) International Cotton - Advisory Committee - Международен консулта¬ тивен комитет по памука ICAE (a.) International Commission of Agricultural Engineering - Междуиарод- -■ ■ на комисия по механизация на селско- 11 то стопанство » International Conference of Agricultural Economists ■ - Международна конфе¬ ренция на селскостопанските иконо¬ мисти ICAI (a,) ■ International Commission for Agricultural and food Industries - Меж¬ дународна комисия по преработване на селскостопанските продукти ICAM (a.) Integrated Computer-Aided Manufacturing - интегрирана производ¬ ствена система с компютърно управле¬ ние I.C.A.M. (a.) International Civil Aircraft Markings - Международна регистрация на гражданската авиация (по нацио¬ нална принадлежност) ICAO (a.) International Civil Aviation Organization - Международна органи¬ зация за гражданска авиация ICB (a.) International Container -Bureau - Международно контейнерно бюро ICC (a.) Institute Cargo Clauses - клаузи на Института (обединението) на лондонс¬ ките застрахователни компании относ¬ но застраховането на - стокови товари « International Chamber of Commerce - Международна търговска камара (се¬ далище - Париж) — Interstate Commerce Commission - Ко¬ мисия за междущатска- търговия (САЩ) ICC-CA (a.) International Chamber of Commerce Court of Arbitration - Арбит¬ ражен съд на Международната търгов¬ ска палата ICCE (a.) .-International Council of Commerce Employers - Международен съвет на търговците-работодатели > * ICCF (a.) International Committee on Canned Foods • Международен коми¬ тет по консервирани храни ICCH ■ (a.) International Commodities Clearing House - Международна стоко- * ва клирингова палата (за стокови И срочни сделки, осъществени на Лон¬ донската международна борса за фи¬ нансови срочни сделки) - ICCICA (a.) Interim Coordinating Committee for International Commodity Arrangements - Временен координаци¬ онен комитет по международните съг¬ лашения за търговия със- стоки ÏCCRI (и.) Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane- - Кредитен институт иа италианските спестовни каси ICCTA (a.) - International Consultative Council of Travel Agencies - Междуна¬ роден консултативен съвет на пътни¬ ческите агенции ICD -(a.) -Industrial Cooperation -and Development - (agency) - (Агенция за) ■ индустриално сътрудничество и разви¬ тие ICD (ф.) Institut international du Commerce et de la Distribution - Меж¬ дународен институт по - търговията и пласмента ICE (а<) Internal Combustion Engine - дви¬ гател о вътрешно горене > ~ International Cultural Exchange - меж¬ дународен културен - обмен ICE (и.) Istituto nazionale per il Commercio Estero - Национален институт по вън¬ шна търговия ICE (н.) Intercity-Expreß - -експресен влак между големите германски градове ICEG (а.) International Center for * Economic Growth - Международен цен¬ тър по икономически растеж ICEM (a.) Intergovernmental Committee for European Migration - Междуправи¬ телствен комитет по европейската миг¬ рация (на населението) ICES (a.) International Council for the Exploration of the Sea - Международен съвет за изследване на морето ICFC (и.) Industrial and Commercial Finance Corporation - Корпорация за финансиране на индустрията и търго¬ вията (Великобритания) ICFTU (a,) International Confederation of Free Trade- Unions - Международна 149
конфедерация на свободните профсъю¬ зи ICG (a.) Inter CarGo - международен то¬ варен влак 1 ICGS (a,) International standard Classification of all Goods and Services - Международна стандартна класифика¬ ция на всички стоки и услуги ICH А (ф.) Impôt sur le CH iff re d’Affaires • данък върху оборота ICHCA (а») International Cargo Handling Coordination Association * Междуна¬ родна асоциация за координация на стоковите превози с кораби ICI (aj Imperial Chemical Industries (бри¬ тански химически концерн) I Cl A (a.) International Credit Insurance Association * Международна асоциация по застраховане на кредити Iciap (и.) Imposta com una lé per l’esercizio di imprese e di arti c professioni - общин¬ ски данък за упражняване на стопанска дейност, изкуства и професии ICÏD (a.) International Commission on Irrigation and Drainage - Международна комисия по напояване и отводняване ICITO (a.) Interim Commission of the International Trade Organization - Вре¬ менна комисия на Международната организация за търговия ICJ (a.) International Court of Justice - Международен съд (седалище - Хага) ICL (a.) International Computers Limited (британска фирма за производство на изчислителна техника) ICM (a.) Intergovernmental Committee for Migration - Междуправителствен коми¬ тет по миграцията (на населението) ICM (ф.) Impôt sur la Circulation des Marchandises - данък върху стокообо- рота ' ICMA (a.)- Institute- of Cost and Management Accountants - Институт на счетоводителите по водене на разходи¬ те и мениджмънт ICO (aJ International Coffee Organization Международна организация по кафе¬ то ÏCOR (a.) Incremental Capital Output Ratio * инкрементална (т.е, за опреде¬ лен период от време) капиталоемкост ICP (a.) International Classification of Patents - Международна патентна кла¬ сификация ICRPMA (a.) International Committee for Recording the Productivity of Milk Animals - Международен комитет за следене иа продуктивността на млеко- дайни животни ICS (a.) Installment Credit Selling - про¬ дажба на изплащане ~ International Chamber of Shipping • Международна палата по корабопла¬ ване « International Consultancy Service - меж¬ дународна консултантска служба ICS (и.) Istituti di Credilo Speciale - (фи¬ нансови) институти за специални кре¬ дити ICSID (a,) International Centre for Settlement of Investment Disputes - Международен център за уреждане на инвестиционни спорове ICSM (a.) International Committee of Scientific Management * Международен комитет по научни методика менидж¬ мънт ICS U (a.) International Council of Scientific Unions - Международен съвет на науч¬ ните съюзи ICT (a.) Internationa! Commercial Terms - Международни правила за тълкуване на търговските термини ICT (ф.) Ingenieurs, Cadres et Techniciens - инженерно-технически персонал ICTA (a.) Income and Corporation Taxes Act - Закон за подоходния и корпора¬ тивния данък (Великобритания) ICV (a.) International Commission of Viticulture - Международна комисия по лозарство ICV (ф.) Indice du Cout de la Vie - индекс за равнището на потребителските цени Lew, (a.) in connection with - във връзка с ID (м.) Индонезия (международен код, утвърден or ISO) ID (a.) IDen tifica lion (documents) - доку¬ менти за самоличност «w Infectious Deseases - заразни болести ~ Information Department - информаци¬ онен отдел (или служба) л ; I&D (a.) Information and Documentation - информация и документация ID (и.) (Id.) Identifikation - идентифика¬ ция, разпознаване; документ за само¬ личност ~ Informationsdienst - информационна служба; информационно обслужване Id. (a.) Idaho - Айдахо (американски щат) LD. (н.) im Dienst - на (действителна) служба / «w (iD) im Durchschnitt -. средно м inklusive Dividende - включително ди¬ видент 150
id. (л.) idem - същото; също (така) i.d. (н.) in der -в IDA (a.) International Development Association - Международна асоциация ■ за развитие (в рамките на програма на Световната банка отпуска на развива¬ щите се страни заеми при изгодни ус¬ ловия за подпомагане на тяхното ико¬ номическо развитие) IDA (ф.) Indemnisation Directe des Assures - пряко обезщетение на застрахованите Ida. (a.) Idaho - Айдахо (американски шат) ЮАС (a.) Import Duties Advisory Committee - Съвещателен комитет по вносни мита (Великобритания) IDB (a.) illicit Diamond-Buying - незакон¬ но купуване на диаманти м Industrial Development Bond - облига¬ ция за подпомагане на икономическо¬ то развитие (издавана от местните власти в САЩ) ~ Intcr-amcrican Development Bank - Ин- терамериканска банка за развитие ~ Inter-Dealer Broker - посредническа ор¬ ганизация за осъществяване на непре¬ ки комуникации (обмен ха поверител¬ на информация) между дилъри IDBT (а.) Industrial Development Bank of Turkey - Турска банка за индустриално развитие IDD (a.) International Direct Dialling - международна автоматична телефонна връзка IDDA (a.) Integrated Industrial Promotion Programme - Комплексна програма за стимулиране ira промишленото разви¬ тие (на UNI DO) IDE (ф.) Institut de Développement Economique - Институт за икономичес¬ ко развитие w Investissements Directs Etrangers - преки чуждестранни инвестиции IDF (a.) International Dairy Federation - Международна федерация по млекоп¬ реработвателна промишленост t.d.F. (и.) in der Fassung - във варианта (редакцията) « in der Form - във формата i.d.G. (н.) in dem Gesetz - в закона I.d.g.F. (n.) in der gellenden Fassung - във валидната редакция (вариант) IDI (ф.) Institut de Développement In¬ dustriel - Институт за промишлено раз¬ витие — Institut de Droit International - Инсти¬ тут по международно право ID1S (a.) Interbourse Data Information System ♦ Мсждуборсова информацион¬ на система (в Западна Европа) Ld.M. (н,) in der Minute - за минута IDN (a.) Integrated Data Network - мрежа с интеграция на услугите по предаване на данни I.d.Q. (иЛ Indice di Qualità - показател за качеството, качествен показател IDR (a.) Information Dissemination and Retrieval - (система за) търсене и разп¬ ространение на информация ~ International Depositary Receipt - сер¬ тификат за депозиране на ценни кни¬ жа, позволяваш търгуването с тях в други страни освен страната, в която са регистрирани ~ Intrinsic Death Rate - действителен коефициент на смъртност i.d.R. (н.) in der Regel - по правило ~ in der Reserve - в запаса IDS (a.) Information Distribution System • система за разпределяне (разпростра¬ нение) на информация i.d.S. (н.) in dem Sinne - в смисъла (на...) * in der Sache - по въпроса i.d.Svk. (и.) in der Sekunde - за секунда i.d.Sl. (nJ in der Stunde - в час i.d.Sld. (и.) in der Stunde - за час IdW (и.) Institut der Wirtschaftsprüfer - Институт па икономическите ревизори IE (мЛ Ирландия (международен код, ут¬ върден от ISO) IE (н.) Informationseinheit - единица за информация « (LE.) Internationale Einheit - междуна¬ родна (измервателна) единица LE. (и.) im Entstehen - в процес на възник¬ ване ~ im Entwurf - в проект ~ in Imi wicklung - в процес на развитие (или разработване) te (л.) (ï.c.) id est - това е, т.е. Le. (и.) im einzelnen - в Частност, взето поотделно; в подробности IEA (аЛ Institute of Economic Affairs - Институт по икономически въпроси (британски мозъчен тръст) ~ International Economic Association - Международна асоциация по иконо¬ мически науки w International Energy Agency - Между¬ народна енергийна агенция (за разпре¬ деляне на запасите от петрол между страните-членки при трудности в снабдяването е него) 151
IEA (и.) Internationale Energieagentur ± Международна агенция по енергетика IEC (a.) International Electrotechnical Commission - Международна електро- техническа комисия i.e.F. (н.) in erleichterter Form - в облекче¬ на форма ~ in erweiterter Fassung - в разширен вариант (редакция) IEFC (a.) International Emergency Food Council - Световен съвет (към ООН) по изхранването (на гладуващи райони) IEP (м.) Ирландска лира (международен код, утвърден от JSO) IEP (н.) Internationales Energieprogramm - Международна енергийна програма IES (а.) Information Exchange System - система за информационен обмен i.e.S. (и.) im eigentlichen Sinne • а същин¬ ския смисъл ~ im engeren Sinne - в тесен смисъл I/F (a.) Insufficient Funds - няма покритие (бележка върху неприет чек) IF (ф.) Institut de France - френска акаде¬ мия на науките LF. (н.) in (der) Fassung - в редакцията (варианта) ~ in (der) Firma - във фирмата ~ in Form - във форма i.f. (a.) in full - напълно, изцяло (наиме¬ нование, адрес) IFA (a.) International Fiscal Association 7 Международна данъчна асоциация IFA (ф.) Impôt Forfataire Annuel - годи¬ шен договорен данък i.Fa. (н.) in (der) Firma - във фирмата IfaA (н.) Institut für angewandte Arbeitswissenschaft - Институт за при* гложри научни изследвания по органи¬ зация на труда IFAC (a.) International Federation of Ac¬ countants - Международна федерация на счетоводителите IFAD (a.) International Fund for Agricultural Development - Междунаро¬ ден фонд за селскостопанско развитие IFB (aJ Invitation For Bid - покана (към купувач) за даване на оферта If В (и.) Institut für Bedarfsforschung - Ин¬ ститут за изучаване на потребностите (пазарното търсене) IFC (а.) International Finance Corporation - Международна финансова корпора¬ ция (орган на ООН за подпомагане на частните предприятия в развиващите се страни, функциониращ в тясно сът¬ рудничество със Световната банка) ~ International Fisheries Convention - Международна конвенции по риболов IFCATI (a.) International Federation of Cotton and Allied Textile Industries « Международна федерация на памукоп- рсработвателпата промишленост и свързаната с нея текстилна промишле* ност IFD (a.) International Federation for Documentation - Международна феде¬ рация за (научно-техническа) докумен¬ тация 1FE (a.) Institute of Freight Forwarders • Институт на фрахтовите спедитори (Великобритания) • IFEC (ф.) Institut Français des Experts Comptables - Френски институт на екс¬ перт- счето водител ите iff (a.) if and only if - тогава и само тогава IFG (ф.) Institut Français de Gestion - Френски институт по стопанско управ¬ ление IFH (и.) Internationale Federation des Handwerks - Международна федерация на занаятчиите IFHP (а.) International Federation for Housing and Planning - Международна федерация по жилищно строителство и планиране IFI (и.) Istituto Finanziario Industriale - Индустриален финансов институт IFIG (н,) Internationales Forschungs- und Informationszentrum für Gemein¬ wirtschaft - Международен изследова¬ телски и информационен център по колективна икономика IFIP (а.) International Federation for Information Processing - Международна федерация по обработка на информа¬ цията IFMS (н.) integriertes Fertigungs- und Moniagesystem - интегрирана произ¬ водствено-монтажна система 1FO (н.) Institut für Wirtschaftsforschung - Институт за икономически изследва¬ ния (в Мюнхен) IFOP (ф.) Institut Français d’Opinion Publique - Френски институт за изуча¬ ване на общественото мнение IFP (ф.) Institut Français du Petrole - Френ¬ ски институт по петрола IFPMA (а.) International Federation of . Pharmaceutical Manufacturers’ Associations - Международна федера¬ ция на асоциациите на производители¬ те на фармацевтични продукти 152
IFPS (a.) Interactive Financial Planning System • диалогова система за финан¬ сово планиране IFRI (ф.) Institut Français des Relations Internationales ? Френски институт по международни отношения IFS (a.) International Financial Statistics - Международна финансова статистика (на Международния валутен фонд) IFS (ф.) Institutions Financières Spécialisées - специализирани финансо¬ ви институции IFSP (a.) Index of Family Size Preference - показател за предпочитаната числе¬ ност на семейството IFU (н.) Internationale Fruchtsaftunion - Международен съюз по плодови соко¬ ве irw (н.) Institut fur Weltwirtschaft * Инс¬ титут по световна икономика (в гр. Кил, ФРГ) « Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirlschaftsforschung - Рсйнско-вест- фалски институт за икономически из¬ следвания IG (a.) Imperial Gallon - британски галон (4,546 литра) m Industrial Group - промишлена групи¬ ровка ~ Interest Group - група (обединение) за защита на икономически интереси, концерн, пул IG (н.) Industriegewerkschaft - промишлен профсъюз ~ Interessengemeinschaft - обединение за защита на икономически интереси, концерн, пул LG. (н.) im Gange - в ход м in Gold - (пресметнато) в злато, златен « in Gründung - в процес на основаване (учредяване) Lg. (н.) im ganzen - изобщо, въобще, като цяло IGA (а.) International Grain Agreement - Международна спогодба за зърнените храни IGA (н.) Abfertigungsvorschriften für den internationalen Eisenbahngüterverkehr - Предписания за обработване на доку¬ ментите по международния товарен жп транспорт ~ Internationales Getreideabkommen - Международна спогодба за зърнените храни IGAFA (и.) Internationale Gastronomie- und Fremdenverkehrsausstellung - Меж¬ дународна изложба по гастрономия и туризъм Lgal. (а.) imperial gallon - британски галон (мярка ш обем 4,546 литра) 1GB (п.) Internationaler Genossen¬ schaftshund - Международен коопера¬ тивен CUOI IGCC (a.) InterGovcrnmcntal Copyright Committee - Междуправителствен ко- - митст но авторското право 1GCR (a.) InterGovcrnmcntal Committee on Refugees - Междуправителствен ко¬ митет за бежанците i.g.d. (a.) illicit gold dealer - незаконен търговец ci.с злати 1GE (и.) Imposta Generale Sull’Entrata - данък общ доход IGF (ф.) Inspection Generale des Finances - Главна фи на со па инспекция IGH (il) Internationaler Gerichtshof - Международен съд (8 Хага) ign. (л.) ignotus - неизвестен- IGO (a.) Inter-Governmental Organization - междуправителствена организация IGR (ф.) Impôt General sur le Revenu - данък общ доход IGEI (и.) Internationale Gasunion - Между¬ народен съюз по природния газ ~ Internationale Gewerbe-Union - Между¬ народен съюз на занаятчиите IH (а.) International Harvester (американ¬ ска фирма, произвеждаща селскосто¬ пански техника) IH (jl) Investitionshilfc - инвестиционна помощ i.H. (il) im I lause - във фирмата... (в адрес на търговско писмо предхожда името на фирмата-, в която работи получате¬ лят); вътрешнофирмен IH А (а.) International Hotel Association - Международна хотелска асоциация Il IB (в.) I nd uslrie- und Handelsbank - про¬ мишлено-търговска банка «w In vest ilio ns- und Handelsbank - инвес¬ тиционно-търговска банка IHG (и.) Investitionshilfegesetz - Закон за оказване на инвестиционна помощ IHI (ti.) Internationales Handelsinstitut - Международен институт по търговия IHK (в.) Industrie- und Handelskammer - промишлено-търговска камара Internationale Handelskammer- Между¬ народна търговска камара (Париж) IHKG (il) Gesetz uber Industrie- und Handelskammern - Закон относно про¬ мишлено-търговските камари 153
IHT (a.) InHcritancc Tax * данък върху наследството i.H.v. (и.) in Höhe von - на стойност... II (ф.) Importation Interdite • вносът заб¬ ранен ПА (а.) International Institute- of Agriculture (ф.) - Institute International d'Agricuiturc- Международен институт по селско стопанство IIAS (a.) International Institute of Administrative Sciences - Междунаро¬ ден институт по науки за администра¬ тивно управление IIASA (a.) International Institute - for Applied Systems Analysis - Междунаро¬ ден институт за -приложен системен анализ (МИНСА) (Австрия) IIB (ф.) Institut International de Brevets * Международен патентен институт ПС (ф.) Institut International du Commerce - Международен институт по търговия IIE (ф.) Institut International de l’Epargne •- Международен институт на спестов¬ ните каси IIFP (ф.) Institut International des Finances Publiques - Международен институт по държавни финанси (в гр. Саарбрюкен * ФРГ) I1L (a.) Institut of International Law ~ Ин¬ ститут по международно право ИРА (a.) International Intellectual Property Alliance - Международен съюз по инте¬ лектуална собственост I1PP (a.) Industrial Investment Project Profile - профил на проект за инвести¬ ции в промишлеността ’ IIRI (a.) International Industrial Relations . Institute --.. Институт по международни индустриални връзки IIS (и.) Internationales Institut für Statistik - Международен институт за статисти¬ ка . ' • ! « Internationales Institut des Sparwesens - Международен институт на спестов¬ ните каси IIS (ф.) Institut International de Statistique ■ -- Международен институт за статисти¬ ка IISA (ф.) Institut International des Sciences Administratives - Международен инсти¬ тут но науки за управлението ; USI (a.) International - Iron and Steel Institute - Международен институт- no черна металургия IISPS (a.) International Institute of Social and Political Sciences - Международен институт по социология и политически науки (седалище - Великобритания) IISS (a.) International Institute for Strategic Studies -- Международен институт за стратегически изследвания (в Лондон) IIVS (ф.) Institut International de» Vins et des Spiritueux * Международен инсти¬ тут по вината и спиртните напитки I.J. (и.) im Jahre - в.... (година) I.K. (н.) in Kommission - на комисионни ' начала ~ in Konkurs - в банкрут (фирма) — in Kürze - накратко IKS (и.) Informations- und Kommu- * nikationssystem - информационно-съ¬ общителна система » * internes Kontrollsystcm - - вътрешна сис¬ тема за контрол IL (м.) Израел (международен код, утвър¬ ден от ISO) IL (a.) ILlinois - Илинойс (американски щат) - ' ' I/L (a.) Import Licence - лиценз (разреши¬ телно) за внос . I.L. (н.) im Lager - в склада ~ in Lagerung - на отлежава не * in Liquidation - в ликвидация ILO (a.) International Law Commission - Комисия по международно право (към ООН) ILIS (н.) - Integriertes Leitungs-Informa¬ tionssystem - интегрирана управленска информационна система III.(a.) Illinois -- Илинойс (американски щат) , Ill. Illustration (а., н., ф.) - илюстрация ill. illuslriertre (н.) - illustre (ф.) - илюстро¬ ван ILM (ф.) - - Immeubles a Loyer Modere - апартаменти с умерен наем - ILN (ф.) Immeubles a Loyer Normal - апартаменти с нормален наем ILO (a.) International Labour Organization - Международна организация на труда (към ООН) . , . i.l.o. (a.) in lieu of - вместо . ILRM (a.) International League for the Rights of Man - Международна лига за човешките права 1 < ILS (a.) In-Line System * - конвсиерна сис¬ тема . ILT (ф.) ILlimi'fcc ч - - неограничено (вре¬ метраене) . ILU (a.) institute of London Underwriters • Институт на лондонските застрахова- тс.чи (обединение на застрахователни компании) 154
IM (ф.) Interets Moratoires - лихви за просрочване на плащания Im Import (a.) - Importation (ф.) * внос LM. (h.) im Mittel - средно ~ im Monat - месечно IMA (a.) International Management Association - Международна асоциация по мениджмънт IMA (н.) Interministerieller Ausschuß * междуведомствена комисия Ima (и.) prima - преди IMAD (ф.) Intervalle Moyen Avant Défaillances - средно времетраене на работа преди повреди IMADI (ф.) Intervalle Moyen Avant Defaillance Initiale - средно времетраене на работа до първата повреда IMAG (и.) Internationale Messe- und Ausstellungsdicnst-Gescllschaft - Друг жество за обслужване на международ¬ ни панаири и изложби im allg. (н.) im allgemeinen - общо взето, въобще 1MB (н.) Internationale Messe fur Bekleidungsmaschinen - Международна изложба на машини за конфекционна¬ та промишленост (в Кьолн) IMC (а.) International Monetary Conference - Международна монетарна конференция IMCO (а.) Intragovernmental Maritime Consultative Organization - Междупра¬ вителствена консултативна организа¬ ция по мореплаване IMCS (a.) Interactive Manufacturing Control System - оперативна (в диало- 1 гов режим) система за управление на производството 1MD (a.) (International) Institute for Management and Development - Между¬ народен институт по мениджмънт и • развитие (в Лозана, Швейцария) IME (и.) Istituto Monetario Europeo - Ев¬ ропейски монетарен институт IMED (ф.) Intervalle Moyen Entre Défaillances - средно времетраене на работа между две повреди IMEDE (ф.) Institut pour Petude des MElhodes de Direction de l’Entrcprisc - Институт за изучаване на методите за управление на предприятието IMEP (ф.) Intervalle Moyen Entre Pannes - средно времетраене на работа между две повреди LMER (ф.) Intervalle Moyen Entre Revisions - среден интервал между два технически прегледа (ла оборудване) IMEX Import-EXport (a.) * IMpor-tation- EXportation (ф.) - внос-износ imcx-operalion (a.) import-export ope¬ ration - операция на внос на суровини или полуфабрикати, които се експор¬ тират след преработване или доработ¬ ване I ч IMF (a.) International Marketing Federation • Международна федерация по маркетинг « International Monetary Fund - Между¬ народен валутен фонд IMI (a.) International Management Institute - Международен институт но проблемите на управлението i.ML (н.) im Mittel - средно IMM (a.) International Monetary Market - Международен пазар за (срочни) ва¬ лутни сделки (осъществявани на Чи¬ кагската стокова борса) Iinrn. (и.) Immigration - имиграция а- Immobilien - недвижимо имущество, имоти linin. (ф.) Immeuble - недвижимо имущес¬ тво, имот; сграда hum. (a.) immediately - незабавно Imrn.-B. (ir.) Immobilienbüro - бюро за продажба на недвижими имоти Iinjii.-l Idi. (il) Immobilienhandel - търго¬ вия е недвижими имоти * 1 mmobilicnhändlcr - търговец па недви¬ жими имоти IMO (а,) International Maritime Orga¬ nization - Международна организация « по мореплаване w International Мопсу Order - междуна¬ роден пощенски запис i.Mo. (il) im Monat - месечно imp. (aj imperial - имперски; британски (за измервателни единици) _ impersonal * безличен ~ import - внос ~ imported - вносен ~ improvement - подобрение imp. (ф.) impayé - неплатен, неизплатен. ш importation - внос IMPACI’ (a.) Integrated Management Planning And Control Technique - ком¬ плексен метод за планиране и контрол па стопанското управление iiiipcc. (a.) importance - важност» значение Imp.-Kont. (li.) Importkontingcnlc • им¬ портен контингент, вносна квота Impt-SL (il) Importsteuer * данък върху вноса IM R (a.) Infant Mortality Rate - коефи¬ циент на детска смъртност 155
IMRADS (a.) Information Management Retrieval And Dissemination System • (автоматизирана) система за обработ¬ ване, търсене и разпространение па ин¬ формация ' IMRO (a.) Investment Management Regulatory Organisation - Организация за контрол върху стопанисването на инвестираните финансови средства (Великобритания) IMS (a.) Information Management System - система за управление на информаци¬ ята;. система за- организация па данни я. Integrated Machining System - интегри¬ рана система за механична обработка (комплекс от обработващи машини, свързани помежду си в единна техно¬ логична верига) ~ Integrated Manufacturing System - ин¬ тегрирана (комплсксно-а втоматизи- рапа) производствена система IMSM (a.) Institute of Marketing and Sales Management - Институт по маркетинг и управление на пласмента (Велико¬ британия) IMT (н.) Institut für Management Training - Институт за обучение по мениджмънт IN (м.) Индия (международен код, утвър¬ ден от ISO) •! IN (a.) INtcrphóne - интерфон I.N. (н.) im Namen - от името на... я» im Nebenamt - по съвместителство w .in Normalzustand - в нормално състо¬ яние • * ■ _ internationale Norm - международен стандарт 1.п. (л.) in natura - в натура in. (a.) inch(es) - инча (единица за дължи¬ на: I инч -• 25,4 мм) • : ‘ ~ income - доход - ; ~ interest - лихва INA (a.) International Normal Atmosphere - Международна стандартна атмосфе¬ ра • INA (и.) • Istituto Nazionale delle Assi¬ curazioni - Национален застраховате- • лен институт * • INA (ф.) Institut National de l'Audiovisuel - Национален институт за радио и те¬ левизия IN АМ (и.) Istituto Nazionale Assicurazione Mallatie • - Национален институт за здравно • застраховане • ' > INC (ф.) Institut National de la Consom¬ mation - Национален институт за изу¬ чаване на потреблението ’ Inc. • (a.) Incorporated • регистриран като корпорация - с права на юридическа личност; дружество с ограничена отго¬ ворност (САЩ); обединен lnc. (a.) inclosure - приложение я. including - включително * income - доход ~ incomplete - незавършен — increase - увеличение, нарастване in с. (a.) in cash - плащане в брой ince. (a.) insurance -• застраховка INCINc (a.) INternational Copyrights INformation Center - Международен информационен център по авторско право * incl. (a.) included, inclusive •- включително incl. (ф.) inclus « включително, приложе- * но; включен ' incld. (a.) included • - включен, включител¬ но INCOTERMS ■ (a.) INternational Commercial TERMS - Международни правила за тълкуване на търговските термини (използвани за обозначаване на условията за доставяне на стоките - начин и какво се включва • в • тяхната цена) - ■ lnd. (л.) Index - индекс, указател; числов показател Ind. (a.) India - Индия w Indiana - Индиана (американски щат) » Industry - индустрия, промишленост Ind. (п.) Indemnität - обезщетение; йена- казуемост • - л. Indigo -• индиго 1 « Indikation - белег, признак; индикация » Indossament - жиро (на чек, менител¬ ница) • л, Industrie - индустрия, промишленост . ~ Industrieller - индустриалец i.N.d. (н.) im Namen des/der - в името на.,, ind. (а.) independent - независим; само¬ ' стоятелен ~ indicator - индикатор, показател ~ indirect • косвен • • ~ indorsement - индосамент ~ industriai - промишлен - ind. (ф.) industrie - промишленост Ind.-В. (н.) Industriebedarf •- промишлени нужди • ~ Industriebetrieb промишлено предп¬ риятие, завод . indm. (a.) indemnity - обезщетение, ком¬ пенсация; гаранция Ind.-Öc. (н.) Industrie-Ökonomie - про¬ ' • мишлена икономика 156
Incd (ф.) Institut national d’çtudcs démo¬ graphiques * Национален институт за демографски изследвания * Inex (il) Industrieanlagenexport - износ на промишлено оборудване in ex. (л.) in extenso - дословно, изпяло lnf. (н.) Information - информация inf (мЛ "Абонатът временно прекъснат •’ свържете се със службата за информа¬ ция” (служебно телексно съобщение) . inf. (a.) inferior - низш; лошокачествен ~ information - информация 1пС{ф.) information - информация INFAC (a.) International Flexible Auto¬ mation Centre - Международен център по гъвкава автоматизация 1NFCO (а Л IXFormalion Committee (of the International Standards Organi¬ zation) - Информационен комитет (на Международната организация по стан¬ дартизация) . f Info Information (a., il,фЛ - информация infra dig. (л.) infra dignitatem - под дос¬ тойнството ми lng. Ingenieur (и., ф.) - инженер • i Ingi. (иЛ Inghilterra - Англия < INH (м.) Инч (равен па 25,4 мм - между народен кол, утвърден от ISO) lnh. (и.) Inhaber - притежател ~ Inhalt - съдържание init. (л.) initio - в началото . INK (мЛ Квадратен инч (международен код, утвърден от ISO) Ink. (il) Inkasso - събиране на вземания, инкасиране inkl. (и.) inklusive - включително Inid, (и.) Inland - в страната, на вътреш¬ ния пазар in Hin. (лЛ in limine - в началото in Ine. (и.) in loco - на място; вместо INM (aj International Nautical Mile - меж¬ дународна морска миля (1852 м) irincrho (il) innerhalb - вътре в; в течение на ... (период от време) inoff. (и Л inoffiziell - неофициален 1NPI (ф.) Institute National de la Propriété Industrielle - Национален институт за индустриална собственост In рг. (лЛ in principio - По начало, но принцип INKS (иЛ Istituto Nazionale per la Previ¬ denza Soziale - Национален институт за социално осигуряване INQ (м.) Кубичен инч (международен код, утвърден от LSO) INR (мЛ Индийска рупия (международен код, утвърден от ISO) INRA (фЛ Institut National de la Recherche Agronomique - Национален институт за агрономичпи изследвания INRIA (ф.) Institut National de Recherche d4nformatiquc et d’Automatique - На¬ ционален и зследователски институт по • информатика и автоматика INS (аЛ Immigration and Naturalization Service * Управление по имиграцията и натурализацията (САЩ) INS (фЛ Institut National de Securite - Национален институт по охрана на труда Ins. (a.) inches - инчове ~ insurance - застраховане, застраховка ' insh. (и-.) insbesondere - особено, по-спс- ниално; в частност bisce, (аЛ insurance - осигуровка ' INSEAD (фЛ INStitut Européen d’AD- ministration des affaires - Европейски институт но управление на предприя¬ тията (във Фонтспсбло, Франция) INSEE (фЛ Institut National de la Stati¬ stique et des Etudes Economiques - На¬ ционален институт no статистика и икономически изеледнания к • insg. (il) insgesamt - всичко, общо, заедно I lisp. Inspection (а., фЛ - Inspektion (и.) * инспекция, оглед, проверка, контрол Inspector (а.) - Inspecteur (ф.) - инегсек-' тор Inst, (a.) Institute - институт ~ Institution - институция Inst, (н.) Instanz- инстанция ~ Institut - институт ’ Institution - институция ~ Instruktion - инструкция ' inst. (a.) installment - платане на Части; вноска instant - този месец (остаряло) 1 * INSTARS (a.) INformalion SToragc And Retrieval System - информационно-тър- ссша система ' insti, (a.) installation - инсталация, мон¬ таж in sum. (a.) in summary - в обобщение insur. (a,) insurance - застраховане, заст¬ раховка INT (aЛ INTcrphonc - иптерфои INT (ф.) INTcrdite - забранен ' , * IЬЛ creta * лихни ini, (a.) interest • лихва - interim - временен; междинен ~ internal - m.TpeineH « international - международен w interval - интервал 157
* interview - интервю ini. (и.) interessi - лихви ini (и.) intern - вътрешен * international - международен int. (ф.) interet * лихва in Lai. (л.) inter alia - между другото InlArbA (н.) Internationales Arbeitsamt - Международно бюро по труда 1 ' inlchg. (a.) interchangeable - взаимозаме¬ няем Interbank (a.) International Bank for Reconstruction and Development - Меж¬ дународна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) - Interfund (а.) International Monetary Fund - Международен валутен фонд intern, (и.) internationaler - международен Ini’l (a.) International -международен intn. (a.) international - международен INT пМ% (м.) процент за просрочване (брой месеци) на плащането (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) in trans, (л.) in transitu * пътьом» минавай¬ ки intro (a.) introduction - въведение Inv. (н.) Inventar • инвентар « Inventur • инвентаризация * Investition - инвестиция < inv. (a.) invoice • фактура inv, (ф,) invariable - постоянен, непромен¬ лив Invest, (и.) Investitionen - инвестиции, ка¬ питални вложения INV/nM (м.) плащане след изтичане на определен срок (брой месеци) след по¬ лучаване на фактурата (международен код, утвърден от ISO) invi, (a.) inventory - опис, инвентарна ведомост — inventories -стоково-материални запа¬ си : - 1NVULTIMO (м.) плащане в последния ден от месеца, през който е получена фактурата (международен код, утвър- ден от ISO) INVULTIMO/nM (м.) плащане след и> тичане на определен срок (брой месе¬ ци) от последния ден от месеца, през който е получена фактурата (междуна¬ роден код, утвърден от ISO) : InvV (н.) Invalidenversicherung • застра¬ ховка срещу инвалидност Inzw. (и.) inzwischen - междувременно . 1-0 (a.) Input-Output - производствени разходи - продукция I/O (a.) Input/Output - вход/изход (въвеж¬ дане и извеждане на данни в компютър¬ ни системи) Inspecting Order- нареждане за инспек¬ ция i.O. (и.) in Ordnung - в ред l.o. (a.) in order - в ред, в изправност IOB (a.) Institute Of Bankert - Институт по банково дело (Великобритания) w Institute Of Bookkeepers - Институт lia счетоводителите (Великобритания) * Institute Of Brewing • Институт no пивоварна промишленост (Великоб¬ ритания) LO.b. (н.) in Ordnung befunden - намерено в ред, проверено IOC (a.) Indirect Operating Costs - косвени експлоатационни разходи lOCU (a.) International Office of Consumers Unions * Международно бюро на потребителските съюзи ÏOE (a.) International Organization of Employers - Международна организа¬ ция па работодателите I. of Е. (a.) Institute of Export - Институт по износа (Великобритания) IOLM (a.) International Organization of Legal Metrology - Международна орга¬ низация по легална метрология IOM (a.) Institute of Office Management - Институт по учрежденско управление (Великобритания) I.O.M. (a.) Isle Of Man остров Мен (британски - в Ирландско море) ЮР (a.) Irrespective Of Percentage - без оглед на процента IOS (a.) Integrated Office System - интег¬ рирана учрежденска система « International Organization of Stand¬ ardization - Международна организа¬ ция no стандартизация Investment Overseas Service *. Служба по задграничните инвестиции lOU (a.) Immediate Operational Use - го¬ тов за пускане в действие - I Owe You - "Дължа ви" (разписка за дълг) I.O.W. (a.) Isle Of Wight - остров Уайт (в Ламанша - британски) IP (a.) Information Processing - обработ¬ ване на информация ~ Information Provider - доставчик на информация ~ (i p.) Installment Paid - поредната внос¬ ка е изплатена w Insurance Policy - застрахователна по¬ лица 158
IP (н.) Industrieproduktion - промишлена продукция ~ lnhabcr(wert)papicrc - ценни книжа па предявител » Inkassoprovision - комисиона за инка¬ сиране па вземания - * * IP (ф.) -Incapacité Permanente < постоянна нетрудоспособност i.P • (и.) in Papier - • в ценни книжа * in Pension - В оставка * i.p. (л.) in puncto - по този въпрос, относ¬ но i.p. (a.) incentive pay •- стимулиращо зап¬ лащане (па труда) IPC (a.) Illustrated Parts • Catalog - илюст¬ рован каталог на части ~ Individuals, Partnerships and Corpo- ‘ -rations - частни лица, сдружения и кор¬ порации • » International Patent Classification - Международна патентна класифика¬ ция • ( м International Pepper Community • Меж¬ дународна общност по пипера 1РС (и.) Indice dei Prezzi al Consumo - индекс на потребителските цени IPC (н.) Innovations- und Patent-Centrum - Иновационен и патентен център 1РС (ф.) Indice des Prix a la Consommation - индекс tta потребителските пени IPCC (a.) Intergovernmental Panel of Climate Change * Междуправителствен съвещателен орган по промени в кли¬ мата IPD (a.) Individuai Package Delivery - дос¬ тавка като самостоятелна пратка IPE (a.) • International Petroleum Exchange - Международна петролна борса (Лон¬ дон) 1PF1 (a.) Initial Pro Forma Invoice - пър¬ воначална фактура про • форма IPFO (a.) Initial Pro Forma Offer - първо¬ начална оферта про форма ' * IPG (a.) International Planning Group - Група за международно планиране IPL (a.) Illustrated Parts List - илюстрован каталог на части IPM (a.) Institute of Personnel Mana¬ gement - Институт по управление на кадрите(Великобритания) ÏPMA (a.) International Primary Market Association - Международна асоциация (за регулиране) на първичните финасо- ви пазари IPO (a.) Initial Public Offering - първона¬ чална емисия от ценни книжа за пуб¬ лична продажба IPP (a.) Index of Industrial Production - индекс за ръста на промишлената про¬ дукция IPPF (a.) International • Planned Parenthood Federation - Международна федерация по регулиране па раждаемостта IPR (a.) Institute for Public Relations - Институт по "пъблик рилейшънс" (връзки е обществеността) (Великобри¬ тания) IPRA (a.) International Public Relations Organization - Международна органи¬ зация по "пъблик рилейшънс" (връзки с обществеността) 1PRS (н.) lndustrieprcisregelsystcm - систе¬ ма за регулиране на промишлените це¬ ни IPS (a.) Information Processing System - система за обработване на информа¬ ция IPSS (a,) International Packet Switched Service - Служба за международно пре¬ даване па компютърни данни по теле¬ фонни линии е пакетна комутация (Ве¬ ликобритания) ■ IPT (и.) (Fraunhofcr-)l nstitut für Produktîonstcchnologic - Институт (към дружеството пФраунхоф”)за производ¬ ствени технологии IPW (и.) Institut für Internationale Politik und Wirtschaft - Институт за междуна¬ родна политика и икономика IQ (м.) Ирак (международен код, утвър¬ ден от ISO) • IQ (a . ) Identifiable Quality - установимо качество . . » Intelligence Quotient - коефициент на иргтслигситкост i IQ (и.) Indice di Qualità - качествен пока¬ зател IQ (и.) Informationsquelle - информацио¬ нен източник ~ Intelligenzquotient - коефициент на ин¬ телигентност iq (л.) (i.q.) idem • quod - същият като, съ unoTo като IQA (a.) Institute for Quality Assurance - Институт по осигуряване на качество¬ то IQD (м.) Иракски динар (международен код, утвърден от ISO) l.q.e.d. (л.) id quod erat demonstrandum - това, което трябваше да се докаже IQL (a.) Incoming Quality Level - постъп¬ ващо равнище на качеството 159
IQMS (a.) Integrated Quality Management System - интегрирана система за управ¬ ление на качеството IR (м.) Иран (международен код, утвър¬ ден от ISO) IR (a.) Information Retrieval - търсено на информация * Inland Revenue - вътрешни приходи (от преки данъци) ~ Interest Rate - лихвен процент ~ International Registration • междуна¬ родна регистрация IR (и.) I nlcrnationalcr Rat - международен съвет — interne Revision - вътрешна ревизия > IR (ф.) Impôt sur le Revenu - данък върху дохода, подоходен данък — Interets de Retard - лихви за просроч-: ьапс иа платане Ir. (a.) Irland - Ирландия i.R. (и.) im Rückfall - при рецидив ~ im Rückstand - В закъснение (е плаща¬ ния) iw im Ruhestand - в оставка; па почивка «w in Reserve - в запас IRA (a.) Individual Retirement Account - индивидуална сметка за пенсионно осигуряване (САЩ) IRA (и.) Internationales Rohstoffab¬ kommen - Международна конвенция за суровините IRB (a.) Industrial Revenue Bond ? обли¬ гация ja подпомагане па икопомичее-. кого развитие (итавана от местните власти в САЩ) IRD (a.) Inland Revenue Department - Да¬ нъчна служба (Великобритания) IRDAC (a.) Industrial Research and Development Advisory Committee - Консултативен комитет (към Евро¬ пейската общност) по промишлена, из¬ следователска и развойна дейност IRC (a.) International Rice Commission - Международна комисия по ориза IREF (a.) International Real listale Federation - Международна федерация на посредниците за продажба на нед¬ вижимо имущество Irep (ф.) Institut de recherches et d’etudes publicitaires - Инсти тут за изследвания в областта на рекламата IRF (a.) International Road Federation * Международна пътна федерация 1RG (ф.) Impôt sur le Revenu Global ». данък общ доход irg. (л ) irgend - някак си, ио някакъв, начин; нъобше, изобщо IRI (и.) Istituto per Ricerca Internazionale - Институт за международни изследва* пия ~ Istituto per la Ricostruzione Industriale - Институт за промишлено преуст¬ ройство (италианска държавна хол¬ дингова компания) IRM (a.) Information Resources Management * управление на информа¬ ционните ресурси IRÒ (a.) Incrnational Refugee Organization - Международна организация на бе¬ жанците ~ Incrnational Research Organization * Международна организация за научни изследвания «w 1 nland Revenue Office - данъчна служба lrpcf (и.) Imposta sui redditi delle persone fisiche - данък върху дохода на физи¬ чески лица Irpcg (и.) Imposta sui redditi delle persone giuridiche - данък върху дохода на юри¬ дически лица IRPP (ф.) Impôt sur le Revenu des Per¬ sonnes Physiques - данък върху доходи¬ те на физически липа, подоходен данък IRR (м.) Ирански реал (международен код, утвър/ден от ISO) IRR (a.) Internal Rate of Return - вътреш¬ на норма па рентабилност irr. (ф.) irrégulier - нередовен, неравноме¬ рен irre, (a.) (irréel.) irredeemable - лемзлла- тим, исногасмсм 1RS (a.) Information Retrieval System - . система за търсене на информация w. Internal Revenue Service - Национална данъчна служба (CAIH) 1RS (и.) Istituto per la Ricerca Sociale - Институт за социологически изследва¬ ния 1RS (н.) lnformationsrechcrchcsystem - система за търсене на информация, ии- формационни-тт«рсс|ца система IRTC (a.) International Railway Transport Committee - Международен комитет по железопътен транспорт IRTU (a.) International Road Transport Union - Международен съюз за шосеен транспорт IRCI (a.) International Railway Union - Международен железничарски съюз <w International Relief Union Междуна¬ роден съюз за оказване на помощ 160
w International Road transport- Union --• Международен съюз за шосеен транс¬ порт . ■X Irrevocable Right of Use - неотменимо • право на ползване . IS (м.) Исландия (международен код, ут¬ върден от ISO) IS (a.) Information Source - информацио¬ нен източник ~ Information System - -информационна • система . » Interactive Scheduling - календарно планиране в- диалогов режим; плани¬ ране на - натоварването на.машините в диалогов режим . IS (н.) Informationssystem - информаци¬ онна система -, . IS (ф.) Impôt sur les Sociétés - данък върху фирмите, корпоративен данък ~ Interet Simple - проста лихва Is. (a.) Island - остров i.S. (н.) Im Sinne - в смисъла (на.,) _ _ im Sommer - през лятото • « in Sachen - по въпросите- (на...) . _ in Summa - сбор, сума ... ISA -(a.) International federation of the national Standardizing -Associations -¬ Международна федерация на - нацио¬ налните асоциации по стандартизация * International Settlement Authority r Международна арбитражна служба « International Silk Association - Между¬ народна асоциация -по коприната * International Sociological- Association - Международна - социологическа асо¬ циация - - - • - ' * International Standard -Atmosphere - ■ Международна стандартна атмосфера i.Sa. (lu) in Sachen -- по въпросите на . iaa. (ii.) in summa - - обшо, сумарно ISAR (a.) Information Storage And Retrie¬ val -- (система за) съхраняване и търсене на информация . ISBC (a.) International Small Business.-' : Congress - Международен конгрес (по проблемите) на малките предприятия ISBI -(a.) International Savings Banks Institute - Международен институт на спестовните каси ISBL (<[).) Institutions - Sans But Lucratif - институции c идеална цел, некомерчее- ки организации j ' ISBN (а.} International Standard Book Number - международен стандартен номер на книга > - ■ • - ì ISC (a.) International Statistical Classi¬ fication - Международна статистическа класификация ~ International Sugar Council - Междуна¬ роден съвет по захарта ISC (ф.) Institut Supérieur de Commerce - Висш институт по търговия (в Париж) ISCA (a.) International Standards steering Committee for consumers Affairs - Меж¬ дународен управителен комитет по въпросите на потребителите (към ISO) ISCAP (a.) Integrated System 'of Classi¬ fications of Activities and Products- - Обе¬ динена система от класификации на (стопански)дейности и продукти (в Ев¬ ропейската общност) ISCO (a.) International- Standard Classification of Occupations - Между¬ народна стандартна класификация на професиите Iseo (и.) Istituto per - la congiuntura - Инс¬ титут по конюнктурата - . Iscom (и.) Imposta sui servizi comunali - данък върху комуналните услуги ISD (a.) International Subscriber Dialling - международна автоматична телефонна връзка ISDN (a.) Integrated-Services -Digital Network - цифрова (съобщителна) мре¬ жа с интеграция на услугите ISE (a.) International Stock Exchange - - . Международна фондова борса (в Лон¬ дон) - ISF (a.) International Shipping Federation - Международна федерация на кора- бовладелците ISG (ф.) Institut Supérieur -de Gestion - Висш институт по стопанско управле¬ ние (в Париж) ISHS (a.) -International Society for • Horticultural Science - Международно научно -дружество по градинарство IS1 International Statistical Institute (a.) • Internationales Statistisches Institut (н.) - Международен статистически инс¬ титут ISIC (а.) International Standard Industrial Classification (of all economic activities) - Международна стандартна индуст¬ риална класификация (на всички ико¬ номически дейности) ISK (м.) Исландска крона (международен код, утвърден от ISO) ISM (a.) Industrial, Scientific and Medical • (equipment)- - промишлена, научна и медицинска апаратура 11. Многоезичен речник 161
ISO (a.) International Standards Organi¬ zation - Международна организация по стандартизация ~ International. Sugar Organization - Меж¬ дународна организация по захарта ISR (a.) Information Storage and Retrieval • (система за) съхраняване и търсене на информация 1 ISRO (a.) International Securities Regulatory Organization - Международ¬ на организация за регулиране на паза¬ ра па цепни книжа ■ . iss. (a.) ' issue - емисия : ' * issued - смити ран, пуснат в обращение ISSN (a.) International Standard Serial Number - международен стандартен номер на периодично издание ISSS (a.) International Society for Soil Science- • - Международно научно дру¬ жество по почвознаиис 1ST (a.) Indian Standard Time - индийско стандартно време (часови пояс) 1ST (ф.) Information Scientifique et Technique - научна и техническа инфор¬ мация ist. (и.) istituto - институт < 1ST A (a.) International Seed-Testing Association - Международна асоциация по контрол на качеството на семената. Istat (и.) Istituto centrale di . statistica - - Централен статистически институт ISTG (н.) Internationale Schlafwagen- und Touristik-Gesellschaft - Международно дружество за спални вагони • и туризъм IStR (н.) Internationales Steuerrecht - Меж¬ дународно данъчно право I.S.V. (н.) im Sinne von • в смисъла на - IT (м.) Италия (международен код, ут¬ върден от ISO) , IT (a.)- Income Tax - подоходен данък, данък общ доход . • » Information Technology - информаци¬ онна технология - ■ IT (и.) Informatiunstechnik - информаци¬ онна техника ■ • — Informationstechnologie - информаци¬ онна технология ; • . • I • IT (ф.) Incapacité Temporaire - временна л нетрудоспособност > ~ Instruction Technique - техническа ин¬ струкция ‘ • It. (a.) Italian * италиански . » Italy • Италия . LT. (п.) im Text - в текста >. . • •. • » in Tausend - • в хиляди ч . IT. (a.) in transit -• транзитно, пътьом <¬ it. (и.) italiano - италиански «. - • cs» ITA (a.) Income Tax Act - Закон за подо¬ ходния данък * International Tourist Association - Меж¬ дународна туристическа асоциация ~ International Trade Association - Управ¬ ление по международна- търговия (САЩ) ITA (ф.) Institut du Transport- Acrien • Институт за въздушен транспорт ITBs (a.) Industriai Training Boards - Съ¬ вети за професионално обучение (Вели¬ кобритания) ITC (а.) Inland Transport Committee - Комитет по вътрешен транспорт (в Икономическата комисия на ООН за Европа) » International Tea Committee • - Между¬ народен комитет по чая ~ International Telecommunication Convention -.Международна спогодба- по далекосъобщенията « International Tin Council - Междунаро¬ ден съвет по калая w International Trade Center - Център за международна търговия ‘ w International Trade Commission • - Ко¬ мисия по външната търговия (САЩ) * Investment Tax Credit - част от инвес¬ тиционните разходи, кредитирана косвено чрез приспадане от облагае¬ мата с данък печалба (мярка за стиму¬ лиране на инвестирането) 1Л.с. (a.) installation time and cost - време и разходи за инсталиране lTeCs (a.) Information Technology Centres - центрове по информационни техно¬ логии (Великобритания) lTexM (и.) Institut für Textil¬ marktforschung - Институт за изслед¬ ване на текстилния пазар . itin. (a.) itinerary - разписание ITL (м.) Италианска лира (международен код, утвърден от ISO) ITMA (н.) Internationale Textilmaschinen¬ Ausstellung -• Международна изложба на машини за текстилната промишле¬ ност (в Хановер) ' . ITMF (а.) International Textile Manufacturers Federation - Междуна¬ родна федерация на производителите- на текстил ITO (a.) International Trade Organization - Организация за международна търго¬ вия (към OOII) ITS (a.) International Trade Secretariat - Международен търговски секретариат 162
ITT (a,) International Telephone and Telegraph (международен концерн, произвеждащ съобщителна техника) ITTCC (a.) International Telephone and . Telegraph Consultative Committee - Международен консултативен комитет по телефонни и телеграфни връзки ITU (a,) International Telecommunications Union - Международен съюз по теле¬ комуникации ITVV (н.) Internationaler Transport¬ Versicherungs-Verband -* Междунаро¬ ден съюз за международно застрахова¬ не IU (а.) International Union - Междунаро¬ ден съюз ~ International Unit - международна (из¬ мервателна) единица IU (н.) internationale Union - - Междунаро¬ ден - съюз . IUA (a.) International Union of Advertising - Международен съюз по рекламата IUAA (a.) international Union of Advertisers Associations - Междунаро¬ ден съюз на асоциациите по реклама IUA1 (a.) International Union of Aviation Insurers- - Международен съюз на авиа¬ ционните застраховатсли IUAS (a.)! nt er national Union of AgricuLiral Sciences - Международен съюз по селскостопански науки I.u.A.v. (н.) Irrtum und Auslassungen Vorbehalten - без отговорност за греш¬ ки и пропуски IUCN (a.) International Union for - -the Conservation of Nature and natural resources - Международен съюз за опазване на - природата и на природни¬ те ресурси IuD (н.) Information Und Dokumentation - информация и документация I.û. (н.) im übrigen - впрочем 1ÜG (н.) Internationales Übereinkommen über den Eisenbahngüterverkehr -- Меж¬ дународна конвенция по товарния жп транспорт IÜP (it.) Internationales Übereinkommen über den Eisenbahn-Personen und -Gepäckverkehr -- Международна кон¬ венция относно железопътния превоз на пътници и багажи I.U.F. (н.) im umgekehrten Falle - в обрат¬ ния случай », in umgekehrter Folge - в обратна пос¬ ледователи ост luHK (н.) Industrie- und Handelskammer - Tъpгoвско-п роми тлена камара luK (н.) Information und Kommunikation - информация и комуникация 1UUA (а.) International Union - of Local Authorities - Международен съюз на общинските власти IUMI (a.) International Union of Marine Insurance - Международен съюз по морско застраховане IUNS (a.) International Union of Nutrition Sciences - Международен научен съвет по въпросите на храненето IUOTO (a.) International Union of Official Travel Organizations - Международен съюз на официалните (национални) ор¬ ганизации по туризъм IUPA - (a.) -International Union of Prac¬ titioners in Advertising - Международен съюз на'специалистите по реклама • IUPCT (a.) International Union -for the Publication of Customs Tarifs - Между¬ народен съюз за публикуване на мит¬ нически тарифи IUPN (а.) International Union for the Protection of Nature - Международен съюз за защита на природата IUSSP (a.) International Union for the Scientific Study of Population - Между¬ народен съюз за научно изследване на населението IUT (ф.) Institut Universitaire de Techno¬ logic - университетски технологичен институт (за- подготовка на инжене¬ ри) IV (a.) (î.v.) Increased Value - увеличена стойност . (i.v.) I nvoicc Value -- фактурна стойност IV (н.) Industrievereinigung - промишлено обединение м Informationsverarbeitung - обработване на информация « Interessen Vertreter - представител (за¬ щитник) на интереси > • » internationaler Verband - междунаро¬ ден съюз i.v. (н.) (IV) Irrtum vorbchalten - -без от¬ говорност За грешки I.V. (п.) im Vorjahr(c) - през миналата година _ in Veränderung (begriffen) - в процес на изменение ~ in Verbindung (mit) - във връзка (с) ~ in Vertretung - като заместник, предс¬ тавлявайки, за... ш in Vollmacht - по пълномощие « in Verwaltung - под управлението (на) » in Vorbereitung - в подготовка 163
IVA (и.) (Iva) Imposta sul Valore Aggiunto - данък върху добавената стойност i.Verb.m. (н.) in Verbindung mit - във връзка c IVG (h,) Industrie-Verwaltungs-Gesell¬ schaft - Дружество за усъвършенстване на методите за управление на промиш¬ лените предприятия i.Vm. (н.) im Vormonat - през миналия месец ~ in Vollmacht - по пълномощие i.V.m. (и.) in Verbindung mit * във връзка с . • • IVO (н.) Investitionsverordnung - Наредба за инвестициите Lv.O. (н.) in verschiedenen Orten - на раз¬ лични места IVR (a.) International Vehicle Registration - Международна регистрация на път¬ ните превозни средства (по национална принадлежност) IVS (и.) lnformalionsvcrmittlungsstelle - служба за предоставяне на ииформа-. пия» информационна служба Lv.W. (и.) im vollen Wortlaut - в пълния дословен текст IW (н.) Institut der deutschen Wirtschaft - Институт по германска икономика (в Кьолн) i.W. (и.) im Wartestand - временно незае¬ та (работа, служба) «w im Winter - през зимата (IW) in Worten - словом (за сума) Lw. (и.) im wesentlichen - по същество; всъщност IWA (a.) International Wheat Agreement * Международно споразумение за (тър¬ говията с) пшеница IWA (н.) Internationales Weizen-abkom- men ’ Международно споразумение за (търговията с) пшеница ; ~ Internationale Werkzeugmaschinen¬ ausstellung т Международна изложба на металообработващи машини IWC (a.) In-door Wireless Communication - безжична (радиотелефонна) връзка в рамките на една сграда м International Wheat Council - Между¬ народен съвет по (търговията с) пше¬ ница IWF (н.) Internationaler Währungsfonds Международен валутен фонд IWG (н,) Institut für Wirtschaft»- und GcscUschaftspolitik - Институт по ико¬ номическа и социална политика IW1 (и,) Industriewissenschaftliches Institut - Научен институт по индустрия (Авс¬ трия) IWO (а.) Internationa! Wheat Organization Международна организация за пше¬ ницата м International Wine Office * Междуна¬ родна служба по вината IWO (и.) Internationale Weizen-Organi¬ sation - Международна организация за пшеницата IWS (a.) International Wool Secretarial - Международен секретариат по въл ната Lw.S. (н.) in weiterem Sinne > в по-широк смисъл IWSA (а.) International Water Supply Association - Международна асоциация по водоснабдяване IWTO (a.) International Wool Textile Organization - Международна органи¬ зация по вълнен текстил IWV (н.) Internazionale Warenhaus- Vereinigung - Международна асоциа¬ ция на универсалните магазини i.W.v. (н.) im Werte von - на. стойност... IWW (a.) Industrial Workers of the World - Световна организация на работници¬ те от промишлеността « ~ Inland WaterWays > вътрешни водни пътища i.y.s.w.Lm. (a.) if you see what I mean - axo разбирате какво имам предвид IZ (н.) Informationszentrum - информаци¬ онен център • w Internationale Zusammenarbeit - между¬ народно сътрудничество i.Z. (н.) in Zusammenarbeit mit - във връз¬ ка c ; • ~ in Zusammenhang mit - във връзка c IZA (н.) Internationales Zuckerabkommen • Международно съглашение по захар¬ та i.Z.ni. (н.) in Zusammenarbeit mit - н сът¬ рудничество c... . ‘-»ri — in Zusammenhang mit - във връзка c... I2S (a.) Integrated Information System - интегрирана (комплексна) информаци¬ онна система 164
J __ J (a.) Japan - Япония » Joint • съвместен; обединен ~ Journal - вестник л, Judge - съдия » Junior - младши м Justice - правосъдие J. (н.) Jahr • . » Japan - Япония; японски j. (H.)j ahHich- годишен » jeder - всеки ~ jetzt - сега J. ((Oj ow-дсн J/А (a.) (JA) Joint Account - обща сметка JA (н.) Jahresabschluß - приключване на годината JAB (н.) Jahresabschlußbericht - Отчет за приключване на годината Jahrb. (и.) Jahrbuch - годишник Jahrg. (и.) Jahrgang - годишно течение, годишнина (на вестник, списание); на¬ бор, випуск JAL (a.) Japan Air Lines - ''Японски авио¬ линии" jal (ф.) joumai - журнал, дневник Jan. January (a.) - Januar (и.) - януари janv. (ф.) janvier - януари JAP (н.) Jahresarbeitsprogramm - годиш¬ на програма за работа . Jap. (a.) Japan - Япония » Japanese - японски JAT (ф.) Just A Temps - '"точно навреме" (метод за управление на материално- техническото снабдяване) jalo (н.) (Jato) Jahrestonncn - тона годиш¬ но JB (a.) YearBook - годишник Jh. (и.) Jahrbuch - годишник ~ Jahresbericht - годишен отчет Jbb. (н.) Jahrbücher •- годишнини Jhcr. (и.) Jahresbericht - годишен отчет J.-Bil. (н.) Jahresbilanz • годишен баланс . JC (л.) Juris-Consultus - юрисконсулт JCCI (а.) Japan Chamber of Commerce and Industry - Японска търговско-промиш¬ лена палата JD (н.) Jahresdurchschnitt - средно за го¬ дината jd. (a.) joined - съединен, общ j/d (ф.) jours de date - дни след датата Je. (ф.) Jeune - младши JEO (a.) Jury of Executive Opinion • - съве¬ щателен орган, в който ръководители¬ те с изпълнителна власт обменят мне¬ ния ‘ JESA (a.) Japanese Engineering Standards Association - Японска асоциация за тех¬ нически стандарти JETRO (a.) Japan External TRade Organi¬ zation - "Японска организация за вън¬ шна търговия" ‘ Jeu. (ф.) jeudi - четвъртък JF (ф.) Jeune Femme - млада жена (в обяви за работа) jfe (м.) "Абонатът не отговаря поради отпуск" (в телексно съобщение) JFK (a.) John Fitzgerald Kennedy airport - Летище "Кенеди" (Ию-Йорк) Jg. (н.) Jahrgang - годишно течение, го¬ дишнина (на вестник, списание); набор, випуск j.g. (a.) junior grade - младши (по ранг, длъжност) JH (ф.) Jeune Homme - млад мъж (в обяви за работа) J/Н (ф.) Jour-Homme - човекоден Jh. (н.) Jahrhundert - столетие Jhdt. (и.) Jahrhundert - столетие, век ' Jlig. (н.) Jahrgang - годишно течение, годишнина (на вестник, списание); на¬ бор, випуск Jhr.-Abo. (н.) Jahresabonnement - годи¬ шен абонамент 1 JHV (н.) Jahreshauptversammlung - го¬ дишно обшо събрание JIB (a.) Japan International Bank - "Япон¬ ска международна банка" JIS (a.) Japanese Industrial Standards - Японски промишлени стандарти JISC (a.) Japanese Industrial Standard Committee - Японски комитет по про¬ мишлени стандарти JIT (a.) Just-In-Time - метод "точно нав¬ реме" (за управление на материалио- тсхничсското снабдяване) jJ. (и.) jedes Jahr - всяка година jl (ф.) journal - дневник JLTPR (a.) Japanese Long-Term Prime Rate - японски базисен лихвен процент за дългосрочни заеми JM (м.) Ямайка (международен код, ут¬ върден от ISO) J.M. (и.) jeder Monat • всеки мсссц jmd. (и.) jemand - някой 165
JMV (н.) Jahressnitglicdven&mmlung - го¬ дишно събрание на членовете jnc. (a.) junction - жп възел JNR (a.) Japan National Railways - - Япон¬ ски национални железници Jnr. (a.) Junior - младши, син jnt. (a.) joint - съвместен jnt.stk. (a.) joint stock - акционерен капи¬ тал JO (м.) Йордания- (международен код» утвърден от ISO) JO (ф.) Journal Officiel - "Държавен вест¬ ник1’ (на Френската република) JOCE (ф.) Journal Officiel des Commu¬ nautés Européennes - "Официален вест¬ ник на Европейската общност" JODC (a.) Japan Overseas Development Corporation * Японска корпорация за задгранично развитие (некомерческа организация за подпомагане на разви¬ ващите се страни) JORF (ф.) Journal Oficicl de la Republique Française - "Държавен вестник на Френ¬ ската република" JP (м.) Япония (международен код, ут¬ върден от ISO) JP (ф.) Juste Prix - уместна цена j.P. (н.) juristische Person - юридическа личност JPN (a.) JaPaN -- Япония . JPTBA (a.) Japan Machine Tool Builders Association - Асоциация на японските производители на металообработващи машини JPY (м.) Японска йена (международен код, утвърден от ISO) JR (н.) Jahresrechnung - годишна сметка Jr. (a.) Junior - младши jr. (ф.) jour - ден JSB (a.) Joint-Stock Bank - акционерна банка JSC (a.) Joint Stock Company - акционер¬ но дружество JSS (a.) Job Shcduling System - система за календарно планиране (при ГАПС) Jt. (н.) Jahrtausend - хилядолетие j<. (a.) joint - общ, съвместен Jig. (н.) Jahrestagung - годишна конфе¬ ренция j.u. (a.) joint use - съвместно използване Jul. (a.) July - юли Jun. (a.) June - юни » Junior - младши June, (a.) Junction - жп възел jur.P. (и.) juristische Person - юридическа личност jusq.n.a. (ф.) jusqu'à nouvel avis - до ново нареждане JV (и.) Jahresversammlung - годишно съб¬ рание j/v (ф.) jours de vue - дни след предявяване (на менителница) JVC (а.) фирма Victor Co. of Japan (Япо¬ ния) J&WO (a.) (j. & w.o.) Jettison and- Washing Overboard - (загубена) част от товара на кораб, изхвърлена и отнесена през борда (по време на буря) Jy. (a.) July - юли JZ (н.) Jahreszahl - годишен цифров пока¬ зател 166
к К. (a.) Knot - морски възел К (н.) Kasse - каса w Konzentration - концентрация s w Krona - крона (парична единица) к (м.) Karat - карат (мярка за маса на скъпоценни камъни и бисери, равна на 200 милиграма; мярка за чистота на благородни метали) - kilo- кило- (представка за 10 на трета степен, т.е, хиляди) k (и.) Konstante - константа ~ Kennummer - код; числ. характеристика К А (в.) Kontoauszug - извлечение от бай¬ кова сметка м Kreditabkommen - кредитно споразу¬ мение ~ Kurzarbeit - работа на намалено работ¬ но време KAF (н.) (K.A.F.) Kost, Assekuranz, Fracht - (цена на стока, включваща) стойност, застраховка и фрахт . - К AG (н.) Kommunalabgabengesetz - Закон за комуналните дальни и такси KAL (a.) Korean AirLincs (южнокорейска¬ та национална авиокомпания) Kan, (a.) Kansas - Канзас (американски щат) Кар. (н.) Kapital - капитал ~ Kapitel - глава на книга Kapovaz (и.) kapazitätsorienliertc variable Arbeitszeit - съобразено c производст¬ вения капацитет променливо работно време KapSt (н.) Kapitalertragsteuer - данък вър¬ ху доходите от капитала KarlG (н.) Kartellgesctz - Закон срещу ограниченията в конкуренцията (анти- мопонолсн закон)~ Kat. (и.) Katalog - каталог w Kataster - кадастър « Kategorie - категория KatA (и.) Katasteramt - кадастърна служ¬ ба KB (a.) KiloByte - килобайт (измервател¬ на единица за количество информация, равна на 1024 знака или 8 килобита) KB (н.) Kassenbeleg - касова бележка . ~ Kassenbericht - касов отчет . . « Kassenbestand - касова наличност « Konnossement bedingungen - кокоса- ментни условия w Konzessionsbctrieb - концесионно пред¬ приятие * Kursbuch - книга (или брошура) с разписанието на влакове, самолети, кораби — Kurzbericht - кратък отчет Kb (а.) Kilobit - килобит (измервателна единица за количество информация) Kb (и.) Kurzbenennung - съкратено наи¬ менование к. & b. (a.) kitchen and bathroom • кухня н баня KBS (a.) Knowledge-Based System - систе¬ ма на основата на база от знания KBS (и.) Kaufmännische Berufsschule - търговско професионално училище . k.b.V. (и.) keine besonderen Vorkommnisse • никакви особени произшествия Kc, (м.) koruna - крона (чехословашка парична единица) КСВТ (a.) Kansas City Board of Trade - Канзаска търговска борса (СЛ1Ц) KD (a.) Knock Down - удар c чукчето (при търг, ç което предметът па търг сс присъжда на наддалия най-много) м Knocked Down - разглобено на части (изделие) ' KD (н.) Kontrolldienst - контролна служба Kundendienst -служба за обслужвано на клиентите, сервиз KDB (и.) Kommunaler Dienstlei¬ stungsbetrieb • комунално предприятие за битови услуги KDC (a.) Knocked Down Condition - в разглобено състояние (относно доста¬ вяно оборудване) ’ KDCL (a.) Knocked Down in CarLoads - разглобена (стока), доставяна в някол¬ ко вагона (или автомобила) Kde. (и.) Kunde - клиент Kdg. (и.) Kündigung • денонсиране (на договор); уволнение с предупреждение; предупреждение за напускане на рабо¬ та KdgH (н.) Kasse der gegenseitigen Hilfe • взаимоспомагателна каса K.d.ö.R, (н.) Körperschaft des öffentlichen Rechts - корпорация съгласно публнч* ното право. k.d.l.c.L (a.) knocked down in less than carloads - разглобено (съоръжение, ма¬ 168
шина) на непълни товари (незапълва- ши цял вагон или автомобил) KDZ (н.) Kundendienstzentrale - централа за обслужване на клиентите ' КЕ (м.) Кения (международен код, утвър¬ ден от ISO) KE (п.) Kapitalerhöhung - увеличение на капитала • т ■ KEG (я.) Kommission der- Europäischen Gemeinschaft - Комисия на Европейс¬ ката (икономическа) общност Ken. (а.) Kentucky - Кентъки (американс¬ ки щат) I - ' - - KEP (п.) konstruktiver Entwicklungsprozeß - конструктивен процес на разработване KESt (ir.) Kapitalertragsteuer - - данък вър¬ ху доходите от капитала KF (н.) Konsulatsfaktura - консулска фак¬ тура • Korrclationsfunktion - -• хорелационна функция • ' ’’ — Kullurflächc - обработваема площ (aa¬ l' ета със селскостопански култури) -• КГ. (н.) Kauf - купуване, покупка ■ — Kurzfassung - кратко изложение, резю¬ ме 1 * »> Kurzform - кратка форма, съкратена форма • KFA- (и.) -(K.F.A.) Kosten, - Fracht, Assekuranz - (пена, включваща.) стой¬ ност, фрахт и застраховка - КГА (н.) Kammer für Außenhandel - вън¬ шнотърговска камара KFAED - (a.) Kuwait Fund for Arab Economic Development - Кувейтски фонд за арабско икономическо разви¬ тие ' * ■ ь KFG (н.) Gesetz - über den Verkehr - mit Kraftfahrzeugen - Закон за автомобил¬ ния транспорт Kfh. (ц.) Kaufhaus - универсален магазин Kfm. (и.) Kaufmann - търговец - kfm (и.) kaufmännisch - търговски ’ КГ-Рг.(н.) Kaufpreis • продажна цена Kfz (н.) Kraftfahrzeug - автомобил KG - (h.) Katastralgemeinde - кадастрална община ~ Kindergeld - детски добавки — Kommanditgesellschaft - командитно дружество Kg (н.) Konsumgenossenschaft - потреби¬ телна кооперация K.g. (н.) Kenntnis genommen - взето за сведение kg (a.) keg - буре ~ kilogram(mc) - килограм KGaA (н.) Kommanditgesellschaft auf Aktien - - -акционерно командитно дру¬ жество KGM (м.) Килограм (международен код, утвърден от ISO) Kgr. (н.) Königreich - кралство ~ Kongreß - конгрес ’ ■ ; kgs (a.) kegs - бурета « kilograms * килограма KGV (н.) Konsumgenossenschaftsverband - Съюз на потребителни кооперации » Kurs/Gewinn-Verhältnis - отношение на (борсовия) курс (на акции) към печал¬ бата kgV (н.) kleinstes gemeinsames Vielfaches - най-малко - общо кратно * КН (м.) Кампучия (международен код! утвърден от ISO) КН (a,) Know-How - ноу-хау к.Н. (и.) kurzer Hand zurück - незабавно да се върне обратно (резолюция върху документ) kh. (н.) kurzerhand - накратко; набързо, по бързата процедура KHD (н.) Klöckncr-Humboldt-Deutz (за- падпогсрманска фирма) KI (н.) künstliche Intelligenz- - изкуствен интелект ki. (a.) kitchen - кухня KIB (н.) Konstruktions- -und Ingenieurs¬ büro - инженерно-конструкторско бюро », Kraftfahrzcug-Instandsetzungsbetricb - автомобилен сервиз K1BOR (a.) Kuwait InterBank Offered Rate - Кувейтски междубанков лихвен про¬ цент по отпускани кредити kil. (a.) (kiid.) kilderkin - мярка за обем на течности, равна на 18 галона, т.е 81,8 литра; буре с такава вместимост KJO (a.) Kuwait Investment Office - Ку¬ вейтска служба за инвестиции KIS (и.) Kundeninformationssystem - ин¬ формационна система за клиентелата Kj. (и.) Kalenderjahr - календарна голина k.J. (и.) kommenden (künftigen) Jahres - (на) следващата голина КК (н.) Kemkrafl - ядрена сила (енергия) » Krankheilsko.ülcn - болнични разходи KL (н.) Konsumladcn - магазин на потре¬ бителна кооперация Kl. (н.) Klafter - клафтер, сажен (мярка за разстояние) 169
ям Klasse - класа, категория; клас (ма точност) « Klassifikation - класификация « Klausel - клауза, уговорка; формули¬ ровка kl (н.) Kiloliter - килолитьр (равен на 1000 литра) kl. (и.) klein * малък kl.M. (н.) kleine Menge - малко количест¬ во KIKw. (н.) Kleinkraftwagen - малолитра¬ жен автомобил К1.-Р. (н.) Kleinpackung - опаковка за продажба на дребно ■ ! . KLV (н.) kombinierter Ladungsverkehr - комбиниран товарен транспорт k.M. (и.) kommenden (oder künftigen) Monats - (на) следващия месец km (и.) Kilometer - километър KMInd (н.) Konsummittelindustrie - про¬ мишленост, произвеждаща потреби¬ телски стоки КМТ (м.) Километър (международен код, утвърден от ISO) kmt (н.) Kilometertonne - тонкилометър KMU (н.) kleine und mittelständische Unternehmen - малки и средно . големи предприятия , kn. knot (a.) - Knote (н.) - възел (единица за скорост на кораби, равна на 1,852 км/час) КпР (н.} (Kn.-P.) Knotenpunkt - транспор¬ тен възел KNR (н.) Kosten-Nutzen-Rechnung - из¬ числяване . на съотношението между разходи и полза (т.е. на икономическа¬ та ефективност) K.-Nr. (н.) Kataiognummcr - каталожен номер , , KnzU (н.) Konzessionsunternehmen - кон¬ цесионно. предприятие KO (н.) Konkursordnung - Правилник от¬ носно процедурата в случай на банкрут Ko (н.) Konnossement • - коносамент Koeff. (н.) Koeffizient * коефициент Koll. (и.) Kolleg - колеж « Kollege - колега - Kollegium - колегиум KomG (н.) Kommanditgesellschaft - ко¬ мандитно дружество Komm, (н.) Kommentar - коментар w Kommission - комисия — Kommunikation - комуникация, съоб¬ щения komm, (и.) kommerziell - комерчески,- тър¬ говски . — kommunal - комунален Komp, (н.) Kompensation - компенсация komp. (it.) kompakt - компактен ~ kompatibel - съвместим м kompetent - компетентен kompl. (н.) komplett - комплектен, пълен Ko.-Nr. (н.) Kontonummer - • ' номер на (банкова) сметка Kons, (н.) Konsortium ? консорциум . « Konsument - консуматор - . , .г konsl. (н.) konstant - константен ч Kontr. (и.) Kontrahent • контрагент, стра¬ на по договор . * Kontrakt -• контракт, договор м> Kontrolle - контрол « Kontrolleur - контрольор . • konv. (н.) konventionell - конвенционален, общоприет-, традиционен ,• , KonvA (н.) Konvertierungsanleihe . * кон- всрсионен заем / Кол vT (и.) Konventionaltarif - договорна тарифа \ Konz, (и.) Konzern - концерн ■ - ~ Konzession - концесия * konz, (н.) konzessioniert - концесионирап, даден на концесия Когг. . (и.) Korrektur - коригиране, поправ¬ ка . , . м Korrigenda - (списък на) печатни греш¬ ки , korr. (н.) korrigiert - коригиран . kostenl. (н.) kostenlos - безплатно / : KostO (н.) Kostenordnung - правила за поемане на разходите - КОТКА (а.) СОгеап TRAde promotion , . centre - Корейски център за -стимули¬ ране на търговията , . KP (м.) Корейска народнодемократична република (международен код, утвър¬ ден от ISO) , . - i . KP (н.) Kaufpreis - продажна цена » Kleinpackung - опаковка за продажба на дребно . К.Р. (н.) Kleinpackung - опаковка (на то¬ вар) за търговия на дребно; малка раз¬ фасовка кр (н.) Kilopond - кило по нд KPD (н.) Kunden-Produkt-Datei - файл с - данни за клиентите и . продуктите k.p.h. (a.) kilometres per hour - километри в час . kpl. (н.) komplett - комплектен, пълен 170
Kpsch. (и.) • Körperschaft •- корпорация, дружество , Kpl. (и.) Kapital - капитал KPW (м.) Севернокорейски вон (между¬ народен код, утвърден от ISO) KR (м.) Република Корея (Южна Корея) (международен код, утвърден от ISO) KR (н.) Kontrollrat - контролен съвет д Кг. (м.) Krona, Krone - крона (парична .единица в Швеция, Дания, Норвегия) Кг. (и.) Kreis - окръжност, кръг; кръжок кг.А. (н.) kraft Amtes -• по силата па служебното (си) положение х kraft Auftrages - по силата на поръче¬ нието- (задачата) Krabus (н,) Kraftomnibus - автобус • Krad (н.) Kraftrad - мотоциклет , -i К Reg (н.) Konlenrcgulativ - регламент относно взаимни разчети \ Krf. (и.) Kraftfahrer - шофьор Krfw. (и.) Kraftwagen - автомобил KRG (и.) Kontnollratßesetz- - Закон за Кон¬ тролните съвети . Кг! (п.) Kreditinstitut - кредитен институт, банка , / •■ KRR (н.) Koslcnnchhnungsrihhtlinien • - предписания относно калкулирането на разходи KrV (н.) Krankenversicherung - застрахов¬ ка срещу болест KRW (м.) Вон на Република Корея (меж¬ дународен код, утвърден от ISO) KS (a.) KanSas - Канзас (американски щат) k.S. (и.) (auf) kurze Sicht - (в.) краткосроч¬ на перспектива . . K-Seide (и.) Kunstseide - изкуствена коп¬ рина kSf (a.) Key Success Factor - ключов фактор за успех KSR (a.) Keyboard Send/Receive - телекс KSt. (и.) Körpenschaftssteuen - данък върху (търговско-промишлени) корпорации (фирми) KStDV (н.) Verordnung zur Durchführung des Körperschaftssteuers - наредба за прилагане на закона за данък върху (търговско-промишлени) корпорации KStG (и.) Körpcnshhaflssthuhrgcsclz - За¬ кон за данъка върху (търговско-про¬ мишлени) корпорации KSZE (и.) Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - Конферен¬ ция за сигурност и сътрудничество в Европа Kt. (н.) Kanton - кантон (териториална единица в Швейцария) » Karat • карат (единица за маса на скъпоценни камъни - 200 милиграма; мярка за чистота на благородни мета¬ ли) Kin. (н.) Karton - картон; кашон » Kenntnisse - познания , X Konten -• (банкови) сметки J X Kontonummer - номер на банкова сметка • < Kto. (п.) Konto - сметка Klo.-St. (н.) Kontostand - наличност по сметката Ktr. (и.) Kontrakt - контракт . X Kontrolle •- • контрол • KT-Risiko (ti,) К onverticrungs- und Transfer-Risiko - риск от ннкдl^внртнра- нс и пепренеждане (на суми) KTS (a.) Key Telephone System - бутонна ; (секретарска) телефонна система (при¬ тежаваща ограничени функции на уч¬ режденска телефонна централа и обик¬ новено с 2-12 • външни линии и 4 до • 40 вътрешни) kls (a.) knots - възли (единица за скорост на кораби) i KU (н.) Konzessionsunternehmen - конце¬ сионно • предприятие . X Kraftfahrtunfзllvhrsihhhrung - застра¬ ховка срещу автомобилна злополука Kündg. (н.) Kündigung - денонсиране (на договор); уволнение с предупреждение; предупреждение за напускане иа рабо¬ та Kürz, (и.) Kürzung - съкращение K.U.F. (п.) Kost und Fracht - (цена на стока, включваща) стойност и навло kufri (н.) kurzfristig - краткосрочен KUG (ir.) Kunst urhebergesetz - Закон за авторското право върху произведения на изкуството Kursz. (н.) Kurszettel - борсов бюлетин (за курсовете на валути, ценни книжа) Kurzz. (н.) Kurzzeichen -• съкратено обоз¬ начение KUS (н.) Kraflfahrl unfa lische den - щети от мътно-транспортно произшествие КиТ (н.) Konkurs- und Treuhandwcsen - ликвидационно и опскунско дело k.u.t.d. (a.) keep up to date - поддържане на съвременно равнище 171
KV (н.) Kartellverband - картелно обеди¬ нение « kaufmännische Verwaltung - търговска администрация м Kaufvertrag - договор за закупуване « Konkursverfahren - ликвидационна процедура » Konkursverwalter - ликвидатор (на фа¬ лирало предприятие) ~ Kraftverkehr - автомобилен транспорт ~ Krankenversicherung - болнична заст¬ раховка Kv (н.) Konkursverfahren - процедура по ликвидация (па фалирало предприя¬ тие) * k.V. (н.) keine Vorschriften - без предпи¬ сания, няма предписания KVG (н.) Kapitalverkehrssteuergesetz -- за¬ кон за данъчното облагане на оборот¬ ния капитал » Kraftverkehrsgesellschaft -- автотранс¬ портно дружество w Krankenversicherungsgesetz - Закон за застраховането срещу заболяваме KV1 (н.) kunststoffverarbeitende Industrie - пластмасопреработваща промишле¬ ност KV-Programm (н.) Kosten Verbesserungs¬ programm - програма за подобряване . на конкуренте способността по отно¬ шение на цената KW (м.) Кувейт (международен код, ут¬ върден от ISO) KW (н.) Kalenderwoche . - календарна сед¬ мица ’ ~ Konsum ware - . потребителна стока ■« Kraftwerk • електроцентрала k.W. (н.) kommender Woche • ...(ден) на следващата седмица KWD (м.) Кувейтски динар (междунаро¬ ден код, утвърден от ISO) KWG (н.) Kreditwesengesetz * закон за кредитното дело KWH (м.) Киловатчас (международен код, утвърден от ISO) KwK (н.) Kraftwagenkolonne ~ автомобил¬ на колона KWT (м.) Киловат (международен код, утвърден от ISO) kWu (н.) Kommunalwirtschaftsunter¬ nehmen - предприятие на комуналното стопанство • KY (a.) (Ку.) KentuckY - Кентьки (амери¬ кански щат) KZ (н.) Kapitalzufluß - приток на капита¬ ли ■ м Kennzahl • (икономически) показател « Kennzeichen - обозначение; автомоби¬ лен регистрационен номер ~ Kinderzuschlag - детски добавки » Kostenzuschuß - парична помощ (суб¬ сидия) за посрещане на разходи • « Kurszettel - борсов бюлетин ' K.Z. (н.) Kurszettel - таблица за валутните курсове, курсов или борсов бюлетин Kz (и.) Kurzzeichen - съкратено обозначе¬ ние Kzf. (н.) Kurzfassung - кратко изложение, резюме ~ Kurzform - кратка форма ’ kzh. (н.) kurzerhand - накратко; набързо Kzl. (н.) Kanzlei - канцелария 172
L L (a.) Large (size) - голям (размер дрехи) — Law - закон; право . » Letter - писмо ~ Level - ниво, етаж ' ч » Life - експлоатационен - срок ’ ~ Lira - лира (парична единица) «- London - Лондон ~ Low(est price) - най-ниска цена; най-ни¬ сък курс (на ценни книжа) ~ Luxury - лукс (хотелска категория) L (и.) Legge - закон ~ Letlera - писмо 1 ~ Lire - (италиански) лири L (н.) Länge - дължина , ~ Lager- - лагер; склад ” ~ Land - страна; провинция (в Германия, Австрия) L (ф.) Lettre - - писмо 1 — Loi - закон 1. (a.) laad - зеем , ~ left - ляво - length - дължина - ' ‘ ' ~ line - линия ■ 1. (н.) laat- съгласнн.в съотввтсттис ~ links - наляво LA (м.) Лаос (международен код, утвър¬ ден от ISO) LA (а.) Latin America - Латинска Америка ~ Law Agent - юрисконсулт ~ Legislative ' Assembly - законодателен орган ~ Letter ’Of Advice - авизо, известие » Local Address - местен адрес » Local Authority - местни власти - Los Angeles - Лос Апжелос L/А (a.) Ledger Account - сметка в глав¬ ната счетоводна книга я Letter of Authority - пълномощно La (a,) Louisiana - Луизиана (американски щат) LA. (и.) laut Akten - съгласно документи¬ те, по документи ~ laut Angaben - съгласно показанията ж laut Angebot - съгласно офертата ~ laut Auftrag - съгласно поръчката, съг¬ ласно нареждането ~ laut Auskunft - съгласно информация La. (л.) lege artîs - .по правилата на изкус¬ твото; съгласно предписанията l/а (ф.) lettre d'avis - авизо, известие LAB (a.) Legal Advisory Board - юриди¬ чески консултативен съвет , Lab. (a.) Laboratory - лаборатория я- Labrador * Лабрадор (канадска про¬ винция) Lab (н.) Laboratorium - лаборатория labo (ф.) laboratoire - лаборатория lafri (н.) langfristig - дългосрочен ’ LAFTA (а.) Latin American - Free Trade Association - Латиноамериканска асо¬ циация за свободна търговия Lag. (и.) Lager - склад .. * » Lagerung - отлежаване, лагеруване Lag.-H. (и.) Lagerhalle - складово поме¬ щение Lagerhaus - - складова сграда LAN (a.) Local Area Network - локална (компютърна) -мрежа Lancs.- (a.) - Lancashire - Ланкашир (анг¬ лийско графство) • - Laiidkr. (н.) Landkreis - -околия landw. (п.) landwirtschaftlich - селскосто¬ пански LA F (a.) London AirPort - Лондонско лети щс LAPT - (a.) London Association for the Protection of Trade - - Лондонска асоци¬ ация за защита на търговията (дава сведения- за надеждността на -клиенти¬ те, -купуващи- на’ кредит) larg. (ф.) largeur - широчина Lash - (a.) - Lighter aboard ship - лихтер (баржа) на ’ борда на кораб LAUTRO (a.) Life Assurance and Unit Trust Regulatory Organization - Органи¬ зация за регулиране на дейността на животозастраховащите и на попечи- телните -инвестиционни дружества (Ве¬ ликобритания) LB (м.) Ливан (международен код, утвър¬ ден от ISO) LB (a.) (L.B.) Letter Box -пощенска кутия LB (if.) Landwirlschaftsbank - селскосто¬ панска банка ж Lieferbarkeitsbescheinigung - свидетелс¬ тво за допускане на ценни книжа в борсово обръщение Lh. (и.) Leben - - живот « Lehrhuch - учебник ' ~ Lichtbild - снимка ’ I.B. (п.) laut Bericht - при известие, при авизо; съгласно отчета (съобщението) Ih. (a.) pound - фунт (еДИниЦа за маса — 0,454 кг) LBCH -(a.) London Bankers’ Clearing House - Клирингова палата на лондонските банкери • LBH (a.) Length, Breadth, Height - дължи¬ на, ширина и височина (габаритни раз¬ мери) 173
LBO (a.) Leverage BuyOut - изкупуване на всички акции на фирма от група от инвеститори с кредит» гарантиран с активите иа тази фирма LBP (м.) Ливанска лира (международен код, утвърден от ISO) LBS (a.) London Business School - Лон¬ донска бизнес-школа lbs (a.) pounds - фунта (единица за маса = 0,454 кг) LC (a.) Labor Costs - разходи за труд (т.е. по работната сила) L/C (a.) Letter of Credit - акредитив L.C, (и.) (L/C) Lettera di Credito - акреди¬ тив LC (ф.) Lettre de Credit - акредитив ~ Livres de Commerce - търговски книги, счетоводни книги Le. (л.) loco citato - в цитираното място (пасаж) lx. (a.) lowercase - написан смалки букви; долен регистър Le, (и.) luogo citalo - (в) цитираното място 1/с (ф.) (LC) lettre de change - менителни¬ ца, трата leur compte - тяхна сметка LCC (a.) Life Cycle Costing - нразходи по жизнения цикъл1' (метод за определяне на действителните разходи по оборуд¬ ване (или нов продукт), като освен пър¬ воначалните разноски по закупуване и пускане в действие (за продукта - по . разработване и усвояване в производс¬ тво) се калкулират и експлоатационни¬ те разходи (за продукта - разходите по неговия пласмент и гаранционно под- сдържане)) ~ London Chamber of Commerce - Лон¬ донска търговска камара LCD (a.) (telegram in the) Language of the Country of Destination - телеграма на езика ма страната, за която е предназг начена ~ Least Common Denominator - най-ма¬ лък общ знаменател LCE (a.) London Commodity Exchange - Лондонска стокова борса LCFS (a.) Last Como, First Served - ’’hoc- леден пристигнал - пръв обслужен11 (обслужване в обратен ред на присти¬ гането) LCI (ф.) Lettre de Credit Irrevocable - не¬ отменим акредитив LCL (a.) (l.c.l.) Less than CarLoad - непъ¬ лен товар (стоковата пратка не запълва цял вагон или автомобил) w Less than Container Load - контейнер, в конто има товари иа двама или по¬ вече притежатели или експедитори LCM (a.) (l.c.m.) Least Common Multiple - най-малък общ множится LCM (ф.) Lycce Classique et Moderne - общообразователен линей LCO (a.) (telegram in the) Language of the Country of Origin - телеграма на езика на страната, от която е подадена LCR (ф.) Lettre de Change Rclevec - отче¬ тена менителница (трата) 1/сг(1.сг.) letter of credit (a.), lettre de credit (ф.)- акредитив LCT (a.) Life-Cycle Testing - изпитване за установяване на експлоатационния срок LD (a.) Labor Department - Министерство на труда (САЩ) w (L/D) Letter of Deposit - депозитно писмо (меморандум) (относно ценни книжа, срещу чисто депозиране сс по¬ лучава кредит) London Docks - Лондонски докове _ Long Distance - на голямо разстояние, далеко- L&D (a.) (LD) Loans and Discounts - заеми и сконтирани менителници ~ Loss and Damage - загуби и щети Ld. (a.) Limited (Liability Company) - (дру¬ жество) c ограничена отговорност (Ве¬ ликобритания) Ld.- (н.) Landes- на провинцията, региона (в Германия и Австрия) LDC (a.) Long Distance Cal! - междуград¬ ски телефонен разговор LDCs (a.) Less-Developed Countries • сла¬ бо развити (или развиващи сс) страни ~ Least Developed Countries - най-слабо развити (т.е. най-нзостанали) страни LDD (a.) Loss During Discharge - загуби, причинени по време на разтоварване (на стоката) LDDC (a.) Least-Developed Developing Countries - най-слабо развити развива¬ щи се страни LDE (a.) Less Developed Economics - по- слабо развити (национални) икономи¬ ки Idg. (a.) landing - място за разтоварване; акостиране; приземяване ~ loading - товарене» товар; допълнител¬ на сума към такса за покриване па административни разноски Ldg. (н.) Ladung - товар Ldkr. (и.) Landkreis - околия ’ 174
LDMA (a.) London Discount Market Association - Асоциация на лондонски¬ те сконтови банки ‘ i Ldn. (a.) London - Лондон LDNs (a.) Less Developed Nations ♦ • слабо развити (или развиващи сс) нации (или страни) Ldpr. (и.) (Ld.-Pr.) Ladenpreis - продажна цена • hlr. (a.) ledger - главна счетоводна книга Ids. (a.) loads - товари Ldstr. (н.) (Ld.-Str.) Landstraße • шосе * Ldw. (н.) Landwirt •- земеделец, селски стопанин Landwirtschaft - •селско стопанство ldw. (и.) landwirtschaftlich - селскостопан¬ ски LE (a.) Labour Exchange - трудова борса * Less than or Equal to - по-малко от или равно на м Local Enterprise - местно предприятие LE (ф.) Libre Echange - свободна (т.н. безмитна) търговия 1.Е. (н.) letzten Endes - - в края на краищата Leb. (и.) Lebensmittel - хранителни стоки Lcb.-Gcsch. (н.) Lebensmittelgeschäft - ма¬ газин за хранителни стоки * LECE (ф.) Ligue Europeene de Cooperation Economique - Европейска лига за ико¬ номическо сътрудничество leg. (a.) legal - законен; юридически ' » legislative - законодателен ' _ legislature - законодателни органи; за- ‘ • конодателство * leg. (u.) legal - легален, законен ' * » legislative - законодателен . legitim • легитимен, законен leg. {ф.) legal - законен; юридически « legislative - законодателен Lehrb. (н.) Lehrbuch - учебник Leics. (a.) L^ches^r'shire - Лсйчсстършир . (английско графство) ' LES (a.) Licencing Executive Society - Международно лицензионно общество- (неправителствена организация) L. es Sc. (ф.) Licencie es Sciences - бакала¬ вър на науките . lett. (и.) lettera - писмо 4 LEV (a.) Low Emission Vehicles • автомо¬ били, отделящи малко токсични газове . LF (a.) Least Favorable - най-неблагопри¬ ятен ~ Load Factor - коефициент на натовар¬ ване « Late Fee • последна вноска (плащане) LEA (a.) Local Freight Agent • местен представител на фрахтова фирма Lf.-Bed. (и.) Lieferbedingungen - условия за доставка Ifd. (и.) laufend - текущ • lfde.-N'r (il.) laufende Nummer - пореден (или текущ) номер Kd. m (н.) laufendes Meter - линеен метър 11’d.J. (н.) laufenden Jahres - (на) текущата година * Ifd.M. (я.) laufenden Monats - (на) теку¬ щия месен Kd. Nr. (и.) laufende Nummer - пореден номер Lf.-Fr. (h.) Lieferfrist - срок за доставяне Lfg. (н.) Lieferung - доставка LFM (н.) Leipziger Frühjahrsmesse • - Лайп¬ цигски пролетен панаир Km (и.) laufendes Meter - линеен метър LFN (н.) Land-, • Forst- und Nahrungsgutcr- wirtschaft •- селско и горско стопанство и хранителна промишленост Lfrg. (н.) Lieferung - доставка Lfw. (il) Luftfahrt wesen - въздушен тран¬ спорт, аеронавтика Lfzt. (н.) (Lf.-ZL) Lieferzeit - срок за дос¬ тавяне LG (a.) Life Guard - телохранител ~ (l.g.) Low-Grade •- нискокачествен; с ниско съдържание LG (п.) Lebendgewicht - живо тегло » Lieferungsgenehmigung - разрешение за доставка Lg. (н.) Länge - дължина - Lage - положение, местоположение; слой,пласт ~ Lager - склад » Leerzug - празен товарен влак ~ Leitung - линия; ръководство ~ Liegenschaft - недвижим имот Ig. (a.) large (size) - голям (размер) lgfr. (ii.) langfristig - дългосрочен ig.tn. (a.) long ton - дълъг тон (1016 кг) LH (a.) (I.h.) Left Hand - ляв, лява страна « Long-Haul - магистрален (превоз, съ¬ общения) L/Н (a.) Leiter of Hypothecation - ипотеч¬ но (заложно) писмо LH (u.) Landeshauptstadt • - столица на провинция (във ФРГ, Австрия) ~ landwirtschaftliche Hochschule - селс¬ костопанско виеше училище ~ Lufthansa (германска авиокомпания) LHM (и.) Leipziger Herbstmesse • - Лайп¬ цигски есенен панаир LHS (a.) (l.h.s.) Left-Hand Side •- лява страна (на уравнение) LI (м.) Лихтенщайн (международен код, утвърден от ISO) 175
li. (н.) links - ляво LIA (ф.) Ligue Internationale d’Arbitrage - Международна лига по арбитраж Lib. (a.) Library - библиотека lib. (ф.) libere * освободен, изплатен LIBOR (a.) London InterDank Offered Rate - Лондонски междубанков лихвен про¬ цент по отпускани кредити LlC (a.) Low Income Country - страна e ниски приходи на липе от населението Ik. (a.) licence - лиценз, разрешение, разг решително LICCD (ф.) Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale - Международна лига за борба с нелоялната конкурен¬ ция LICD (ф.) Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale - Международна лига срешу нелоялната конкуренция LIDIA (ф.) Liaison Internationale Des Industries d’Alimentation - Междуна¬ родно координационно бюро по хра¬ нителна промишленост Lief, (н.) Lieferant - доставчик ~ Lieferung - доставка LiefSch (и.) Lieferschein - товарителница; квитанция за доставяне LIFFE (а.) London International Financial Futures Exchange - Лондонска между¬ народна борса за финансови срочни (фючърсни) сделки LIFO (a.) Last In, First Out - “последен постъпил, пръв напуснал11 (последова¬ телност на обслужване; метод за уп¬ равление на складовото стопанство; метод за инвентаризиране на складо¬ вите запаси) Liko (н.) Licferungskontrolle - контрол на доставките LIM (ф.) Livret Indicateur international des Marchandises - Международно разпи¬ сание за стокови превози ? lim. limit (a.), limite (ф.) - граница, лимит ~ limited (а.) • limitiert (н.) - limite (ф.) - ограничен; с ограничена отговорност (за фирма) lim (л.) limes - лимес, граница, предел Li.m. (a.) limit in the mean - средно значе¬ ние на пределната стойност Lincs, (a.) Lincolnshire - Линкълншир (ан¬ глийско графство) LIP (a.) Life Insurance Police застрахо¬ вателна полица “живот11 Liq. Liquidation (а., н., ф.) - ликвидация liq. (a.) liquid - течност, течен; ликвиден/ бързо реализируема (стока) , . Liquìs (н.) Liquidationsanleilscheine - лик¬ видационни акции L1RC (ф.) Ligue Internationale de la Rcprcsantation Commerciale * Между¬ народна лига на търговските предста¬ вители L.it. (и.) (Lit) Lire italiane - италиански лири Lit. (н.) Literatur - литература lit. (a.) literally - буквално « literature - литература Lit.-Verz. (и.) Literaturverzeichnis - списък па литературата liV. (ф.) livraison - доставка Livr. (ф.) Livraison - доставка Liz. (н.) Lizenz - лиценз > Hz. (и.) lizenziert - лииензиран, с лиценз Liz.-Gcb. (и.) Lizenzgebühr - лицензиопна такса, роялти Liz.-Vtg. (н.) Lizenzvertrag - лицензионея договор LJ. (и.) laufenden Jahres - (на) текущата година . -е. LK (м.) Шри Ланка (международен код, утвърден от ISO) 1( LK (н.) Landkreis - околия w Landwirtschaftskammer - Селскосто¬ панска камара . А 1kg. (a.) leakage - утечки, изтичане Ikge. (a.) leakage - (допустимо намаление в количеството на течност вследствие на) изтичане, утечки Lkr. (и.) Landkreis - околия Lkw (н.) (LKW) Lastkraftwagen - товарен автомобил (камион) LL (a.) Limited Liability - ограничена от¬ говорност . — Long Life - дълго вечен (c голям експ¬ лоатационен срок) . .<• ,, Lower Limit - долна граница ) ~ Low Level - долно ниво LL (и.) Ladeliste - манифест, митническа декларация (за кораб] I. 1. (л.) loco laudalo - на посоченото място II. (a.) lines - редове LLC (a.) Limited Liability Company - фир¬ ма с ограничена отговорност LLCC (a.) Lowest Life Cycle Costing • минимизация на разходите през експ¬ лоатационния срок z . , LLDC (a.) Least Developed Countries * най-слабо развити страни Lids, (a.) Lloyd’s (of London) (асоциация на лондонски застрахователни дружес¬ тва, занимаващи се главно със застра¬ ховане на кораби) 176
LL. P P. (и.) Lavori Pubblici * обществени . мероприятия, обществено строителст¬ во LM (н.) Leipziger Messe - Лайпцигски панаир LM. (н.) laufenden Monats - (на) текущия месец ~ laut Muster - съгласно образеца 1-т. (н.) Länge in Metern - дължина в метри LM А (и.) Leipziger Messeamt - Управле¬ ние на Лайпцигския панаир LMAC (a.) anticipated Life of MAChine - очакван експлоатационен срок на ма¬ шината lmb. (a.) lumber • дървен строителен ма¬ териал . < , LME (a.) London Metal Exchange - Лон¬ донска борса за метали LMG (н.) Lcbensmittelgesetz - Закон за отговорността за продажба яа населе¬ нието на лошокочествснк хранителни продукти и стоки от първа необходи¬ мост LmKzV (н.) Lebcnsmittel-Kcnnzeich- nungsverordnung - Наредба за обозна¬ чаването на хранителните продукти LMP (a.) Limited Manpower Production * производство е ограничена численост . на персонала ‘ ; ш Locally Most Powerful - локално най- мощен (за критерий) LMT (a.) Local Mean Time • средно мес¬ тно време LN (и.) landwirtschaftliche Nutzfläche - полезна (обработваема) селскостопан¬ ска площ ~ Leistungsnachweis - удостоверений за успех LNG (a.) Liquefied Natural Gas - втечнен природен газ » Lo. (н.) links oben - горе вляво I/o. (ф.) leur ordre- тяхна заявка (поръч¬ ка); тяхно нареждане LOA (a.) Life Offices’ Association - Асоци¬ ация на животозастраховашитс дру¬ жества (Великобритания) Lo.a. (a.) length over all габаритна дъл¬ жила LOB (a.) Location of Offices Bureau * "Сяуукба. за разполагане на офисите” (британско ведомство, съветващо и на¬ сърчаващо фирмите да разполагат офисите си извън центъра иа Лондон) LOC (a.) Letter Of Commitment - гаран¬ ционно писмо, писмо за поемане на финансово задължение L.o/c (a.) (Lo.c.) Letter of credit - акредитив lüc.cit. (л) loco citato - в цитирания пасаж loc.cur. (a.) local currency - (в) местна валута LOCI 1 (a.) London Options Clearing House - Лондонска клирингова палата за оп¬ ции loco, (a.) locomotive - локомотив LOGIS (>i.) logistisches Informations- und Steuerungssystem - информационно-уп- ранл н baiiia система за логистиката (ма¬ териално-техническото снабдяване) logo (a.) logogram - емблема^ символ (чес¬ то използвана като търговска марка) LOH (a.) Loss Of Hire - загуба на наем 1опц4 (a.) longitude - географска дължина LOS (a.) Law Of Sea - морско право (конференция на ООН) LOTC (a.) London Over-The-Counter i market - Лондонски извънборсов пазар на цепни книжа (включително и на та¬ кива без официална борсова регистра¬ ция) LP (п.) Luftpost - въздушна поща LPG (д.) Liquefied Petroleum Gas - втечнен природен газ LPI (a.) Lines Per Inch - (брой) редове на инч LPM (a-) Lines Per Minute - редове в минута (за скорост на печатано или предаване на информация) LpSdg (и.) Luftpostsendung - пратка по въздушна поща . LPSO (a.) Lloyd’s Policy Signing Office - кантора на ‘'Лойд11 за изготвяне и под¬ писване на застрахователни полици (главно за кораби) LPU (a.) Low Pay Unit - (таксова) единица по ниска тарифа на заплащане LPV (ф.) Livres des Procedures Fiscales - справочници за данъчните процедури LPZ (и.) Lcitpostzahl - пощенски код LQP (a.) Lot Quality Protection - гаранция за качеството на партидата LQS (a.) Lot Quality Standard - стандарт за качеството па партидата LR (м.) Либерия (международен код, ут¬ върден от ISO) LR (a.) Lloyd’s Register (of Shipping) - Регистър на ’’Лойд” (британска компа¬ ния за регистриране и класифициране на кораби; съшо и ежегодно издаван от ноя регистър на всички океански кора¬ би над 100 тона в света) L/R (aj Left to Right - от ляво надясно LR (ф.) Lettre Recommandée - препоръча¬ но писмо 12. Многоезичен речник 177
l.R. (н.) laufende Rechnung - текуща смет¬ ка * laut Rechnung - съгласно сметката, съгласно фактурата LRC (a.) Learning Resource Centres - цен¬ трове за подготовка на кадри LRR (a.) Lower Reduced Rate - по-ниска намалена данъчна (или тарифна) став¬ ? ■ -ка ■ ■ LRS (a,) Lloyd's Register of Shipping •¬ корабен регистър на иЛо^йд" (британс¬ ка компания за регистриране и класи¬ фициране на кораби; също и ежегодно издаван от нея регистър на всички оке¬ ански кораби над 100 тона в света) LS (м.) Лесото (международен код, ут¬ върден от ISO) LS (л.) Loco Sigilli - вместо печат ~ (Ls.) Locus Sigilli - място за печат LS (a.) Least Square (method) - метод на най-малките квадрати » LS (и.) Leitsatz - теза ■ « Lieferschein - товарителница; квитан¬ ция за доставяне LS (ф.) Libre-Service - самообслужване 1 L.S. (ф.) Lettre Suit - следва писмо I.S. (н.) (auf) lange Sicht - дългосрочен (менителница, облигация) Ls. (a.) left side - лявата страна « letter signed - писмото подписано м> long sight - дългосрочен м lump sum - глобална сума, платима наведнъж сума (чартърна клауза, при която фрахтът се заплаща по предва- . рително уговорена . сума независимо от количеството на товара) Ls/c (a.) Letters of credit - акредитиви Ls.c. (л.) loco supra • citato - на горепосо¬ ченото място < LSD (л.) (L.s.d.) Librae, Solidi, Denary - пари • • LSE (a.) London School of Economics - ' Лондонски • икономически институт (към Лондонския университет) ~ London Stock Exchange - Лондонска фондова борса ■ ■ Leg, (и.) Lösung - разтвор; решение > LSM (a.) Least Squares Method - метод на най-малките квадрати LSP (a.) Large Scale Production - масово (едросерийно) производство LSP (в.) Leitsätze für die Preisermitllung . • auf Grund von Selbstkosten - Принципи за определяне на цената въз основа на себестойността , # LSPN (ф.) Ligue Suisse pour la Protection de la Nature - Швейцарска ляга за опаз¬ ване на природата LSR (a.) Local Shared Resources • локални колективно използвани ресурси LSS (a.) Large-Scale Systems - голямома- щабни системи (състоящи се от по- малки системи) L.st. (и.) Libra sterlina - английска лира Lst. (н.) Ladestelle - пункт за товарене » Leitstelle - пункт за управление ~ Lohnsteuer - данък върху трудовото възнаграждение I.s.t. (a.) local standard time - местно стан¬ дартно време LStDV (н.) Lohnsteuer-Durchführungs¬ verordnung - Наредба за данъчно обла¬ гане на работната заплата Leig. (н.) Leistung - мощност; производи¬ телност J LStR (н.) Lohnsteuer-Richtlinien - указа¬ ния за данъчно облагане на работната заплата Letr. (н.) Landstraße - шосе г LT (a.) Less Than - по-малко от • •' м Letter-Telegramme - писмо-телеграма * LifeTime - експлоатационен срок L/T (а.) Letter of Transmittal - съпроводи¬ телно писмо на документи LT (и.) Landtag - Ландтаг (парламент на германска провинция) ~ Lufttransport - въздушен транспорт LT (ф.) Leltre-Te leg ramme - писмо-тел ег- рама « Lycee Technique - техникум ~ a Long Terme - дългосрочен Lt. (н.) Leiter - ръководител • Lt. (a.) local time - местно време — long ton - дълъг (или английски) тон (равен на 1016 кг) It. ((н) Laut - еъ гласио, сггорсед . LTA (н.) Lohntarìfabkommen - споразу¬ мение относно тарифата на заплащане на труда * LTB (н.) laut Bericht - при известие, • при авизо; съгласно отчета (съобщението) LTCBs (a.) Long-Term Credit Banks - бан¬ ки за отпускане на дългосрочни креди¬ ти Ltd. (a.) Limited (Liability Company) ' - (дружество) с ограничена отговорност (Великобритания) ltd. (н.) leitend - ръководен, ръководещ; проводящ : Ltee (ф.) Limitee - (фирма) с • ограничена отговорност 178
LTF (a.) Long-Term Forecast - дългосроч¬ на прогноза Ltg. (н.) Leitung - ръководство 11g. (a.) lighterage - товарене и разтовар¬ ване чрез лихтери;такса за използване на лихтери (a.) less than truckload - непълен товар (стоковата пратка не запълва пял автомобил) LTOM (a.) London Traded Options Market - Лондонски пазар на опции LTPD (a.) Lot Tolerance Percent Defective - допустим процент (долна граница) на дефектните изделия в една партида Ltr. (к.) Leiter - ръководител hr. (a.) lighter • лихтер, помощен кораб, баржа L/Tte (ф.) Leur Traite - тяхна менителни¬ ца (трата) ' LTV (н.) Lohntarifvertrag - договор от¬ носно тарифата на заплащане на труда LU (м.) Люксембург (международен код» утвърден от ISO) LU. (н.) laut Untersuchung - съгласно про¬ учването I/и (a.) laid up - временно изваден от употреба (експлоатация) и съхранен за случай на нужда lu. (и.) luglio - юли Lu. (н.) links unten - вляво долу Lüa (н.) Länge über alles - габаритна дъл¬ жина LUF (м.) Люксембургски франк (между¬ народен код, утвърден от ISO) Lug. (и.) Luglio - юли Lux. (a.) Luxembourg - Люксембург LUXIBOR (a.) Luxembourg InterBank Offered Rate • Люксембургски между¬ банков лихвен процент по отпускани кредити LV (a.) Luncheon Voucher - бон за хране¬ не LV (н.) Landesverband - областен съюз (в рамките на германска провинция) ~ Lebensversicherung - застраховка "жи¬ вот*1 ~ Luftverkehr - въздушен транспорт LV (ф.) Lettre de Voilure - товарителница ~ Litre (en) Verre - едиолитрова стъклена бутилка lv. (ф.) livre - книга LvD (и.) (L.v.D.) Leiter vom Dienst - дежу¬ рен ръководител LVS (н.) Logistikverwaltungssystem - ло- гистнчна система за управление (на материалните потоци) LW (а.) Lighl-Wcighl - лек ~ Low Water - отлив L. & W. (a.) Living and Well - жив и здрав Lw (н.) Landwirtschaftskammer * селскос- топанска камара Lw. (н.) Landwirtschaft - селско стопанс¬ тво I.W. (н.) laufende Woche - текущата сед¬ мица ~ letzte Woche - миналата седмица LWC (a.) Light Weight Coated <- лека c покритие (вид хартия) Lwg. (ii.) Lastwagen - товарен автомобил; товарен вагон ~ Liegewagen - кушетвагон LwK (н.) Landwirlschaftskammer - селс¬ костопанска камара LWM (н.) Landcswirlschaftsmmisterium - министерство на икономиката (на гер¬ манска провинция) LY (м.) Либия (международен код, утвър¬ ден от ISO) LYD (м.) Либийски динар (международен код, утвърден от ISO) LZ (н.) Lebenszeit - до живот Lz (и.) Lizenz - лиценз, разрешение LZB (н.) Landcszentralbank - Регионална централна банка (на провинция във ФРГ) LZF (н>) Liste zugelassener Firmen¬ erzeugnisse - Списък на допуснатите (за продажба, използване) фирмени изде¬ лия LZL (н.) Lonhzahlungsliste • ведомост за изплащане на работната заплата Lz.-N. (н.) Lizenznehmer - получател на лиценз 179
м М (a.) Male - мъжки ~ Man - мъж « Mark - марка (парична единица) ~ Mass - маса . \ - Medium - среден (размер дрехи); сред* ство, способ; информационен носител м Mega- мега* (представка, означаваща 10 на шеста степен) < ~ Member * член ~ Memorandum * меморандум, паметна записка ~ Million - милион ~ Minimum charge - минимална разход* на тарифа (за въздушен превоз на сто¬ ки) ~ Moderate - умерен, среден по цена (хотелска категория) «. Monday - понеделник ~ Мопсу * пари ~ Month - месец w Monthly - (сжс)мсссчно; списание, из¬ лизащо всеки месец ~ Motorway - магистрала М (н.) Männer - (за) мъже ~ Mark • марка (парична единица) » Menge - количество ~ Mille - хиляда ~ Mitte - център, среда ~ Mittelsorte - средно качество (стока) w Modell - модел М. (и.) Markt - пазар « Maß - размер, мярка w Maßstab - мащаб « Mitteilung - съобщение w Monat - месец Muster * образец, мостра . (ф.) Monsieur - господин (a.) married * женен ~ mean - среден w meridian - меридиан ~ meridiem - пладне ~ metre(s) - метри « middle - среда; среден ~ mile • миля « minute - минута м mistake * грешка т. (и.) mio - мой ш (н.) Mehrwert - добавена стойност « Meter - метър * Milli* МИЛИ- iS g iw Minute - минута м mittel, mittlerer - среден m. (н.) mit - c w monatlich - месечно m. (ф,) mois * месец MA (м.) Мароко (международен код, ут¬ върден от ISO) M&A (a.) Merger and Acquisition - сливане и закупуване (на фирми) МА (и.) Markenartikel - Марков артикул (стока) ( ~ Mitarbeiter - сътрудник Ma. (a.) Minnesota - Мияесота (американ¬ ски щат) Ма (и.) Maschinenbau - машиностроене m.A. (и J mangels Angaben - по липса на . сведения , . м mangels Annahme - поради неприсманс (на менителница), поради отсъствие на акцепт mit Anlagen - с приложения (към пис¬ мо) m/а (а.) (M/А) my account - моя сметка ma (и.) miria - десетки хиляди m.a. (и.) mit anderen - с други ma.b. (ф.) mis a bord - качено на борда MAC (a.) Maximum Allowable Con¬ centration - максимално допустима концентрация * mach« (a.) machinery • машина; механи¬ зъм - machining - механична обработи ~ machinist - механик ‘ MAD (a.) Maintenance, Assembly in4 Disassembly техническо поддържам* сглобяване и разглобяване « Mean Absolute Deviation « средне аб¬ солютно отклонение Mad. (ф.) Madame - госпожа ' * . ( МАЕ (и.) Ministero dogli Affari CiUrt • Министерство на външните работа m.Â. (н.) mit Änderungen - g изменение m. а е. (ф.) machine a écrira • пишеше машина ’ Mafo (и.) Marktforschung • проучване на пазара Mag« (и.) Maggio - май mag, (a.) magazine - списание Magin (ф.) Magasin - склад MAH (н.) Ministerium für Außenhandel • Министерство на външната търговия M-aid (a.) Marshall-aid - финансова по¬ мощ, оказана на Западна Европа от САЩ след Втората световна война по плана "Маршал" 180
maint, (a.) maintenance - техническо под¬ държане (обслужване на машини, съо¬ ръжения) Maj. (ф.) Majoration - увеличаване, покач¬ ване; надценка МАК (и.) maximale Arbeitsplatz¬ konzentration - максимална концентра¬ ция (на вредни вещества във въздуха) на работното място Maki. (н.) Makler - борсов посредник, брокер MAL (а.) Maximum Allowable Level - мак¬ симално допустимо равнище ~ Mean Achieved Life - средна постигна¬ та наработка (експлоатационен срок) ш. а ш. (фО mot a mot - дума по дума, дословно « ' MAN (a.) MANual - наръчник, учебник; ръчен (режим на работа, настройка) Metropolitan Area Network - градска (компютърна) мрежа (обхващаща те¬ риторията на голям град) Man. (a.) Manitoba - Манитоба (канадска провинция) тп.А.п. (и.) meiner Ansicht nach - по мое мнение man. (a.) management - мениджмънт, сто¬ панско управление, ръководство ~ manager - мениджър, ръководител « manufacturing - производство ~ manufacturer - производител man. (ф.) manuel - наръчник, ръководство MANF (a.) May, August, November, February - май, август, ноември, февру- ари Mans, (a.) Mansions - жилищна коопера¬ ция с- . MAP (a.) Manufacturing Automation Protocol - протокол MAP за автомати¬ зация на производството м. Maximum Average Price • максимална средна цена Маг. (a.) March - март w Marine, Maritime - морски mar. (и.) marzo - март March, (ф.) Marchandise - стока Mark, (н.) Marketing - маркетинг ~ Markierung - маркировка marniere. (и.) marina mercantile - търгов¬ ски флот MARS (a.) Marketing Analysis Research System - система за разработване на пазарна стратегия MASIS (a.) Management Scientific Information System * система за обс- лужване на ръководството с научна информация Mass. (a.) Massachusetts Масачузетс (американски шат) mat. (a.) maturity - срок на погасяване (плащане), падеж Mat.-A. (il) Malerialamt * служба за ма¬ териално снабдяване Mal.-Bcsch. (н.) Materialbeschaffung - ма¬ териално снабдяване MATIF (ф.) Marche A Terme d’tn- struments Financiers * Пазар на срочни финансови сделки (парижка борса) Mat.-K. (и.) Matcrialkostcn - разходи за материали MAV (ф,) Moyens Audiö-Visuels - аудио¬ визуални средства MAW (м.) Мегават (международен код, утвърден от ISO) MAW (ir.> Ministerium für Außen¬ wirtschaft - Министерство на външнои¬ кономическите връзки m.a.W. (и.) mit anderen Worten - с други думи MAWI (и ) Materialwirtschaft - материал¬ но стопанство ■< max (л.) maximum - максимум ‘ max. (м.) maximal - максимален, макси¬ мално ihjlZ. (в.) mit allem Zubehör - c всички принадлежности MB (a.) McgaByte - мегабайт M/В (a.) (MB) Motor Boat • моторница MB (н.) Mahnbrief - предупредително писмо (за неизправност, закъснение) ~ Maschinenbau - машиностроене iw Materialbuchhaltung - счетоводство за материалните разходи w Ministerialbekanntmachung - (цирку¬ лярно) министерско разпореждане - ~ Mitteilungsblatt - информационен бю¬ летин « Monatsbeitrag - месечна вноска MB (ф.) Marche Bancaire - банков пазар ш.В. (и.) mit Beleg - с оправдателен доку¬ мент (за направени разходи) MBA (a.) Master of Business Admi¬ nistration - магистър по стопанско уп¬ равление (научна степен) MBA (ф.) Marge Brute d’Autofinancement - ’’кеш-флоу” MBBG (a.) Major British Banking Groups - основни британски банки МВЕ (a.) Management By Exceptions - управленски метод на ’’изключенията”, 181
т.е. оперативното управление е делеги¬ рано на нисшестоящи ръководители» а висшестоящите се намесват само при изключителни обстоятелства МЬег. (и.) Monatsbericht - месечен отчет MBG (н.) Marktbearbeitungsgruppe - гру- , па (отдел) за проучване и въздействие на пазара mbg (и.) milioni di barili a giorno - мили¬ они варели (нефт) дневно mbH (н.) mit begrenzter Haftung - с огра¬ ничена отговорност (за фирма) MBI (a.) Management Buy-In • изкупуване на акции на фирма от външни мени¬ джъри MBL (н.) Merkblatt - информационна лис¬ товка ~ Mitteilungsblatt - информационен бю¬ летин « Monatsblatt - месечен бюлетин MÖO (а.) Management Buy-Out - изкупу¬ ване иа акциите на фирма от нейните мениджъри «w Management By Objectives - управление по цели MBSs (a.) Mortgage-Backed Securities - ценни книжа с ииотскарно покритие MBU (а.) 1000 В U she Is - 1000 бушела (мярка за обем; 1 бушел = 35,2 литра) Mbull. (н.) (M-Bull.) Monatsbullelin - ме¬ сечен бюлетин m.B.u.R. (н.) mit Bitte um Rücksprache - c молба за съвместно обсъждане (прего¬ варяне) .. МС (м.) Монако (международен код, ут¬ върден от ISO) МС (a.) Machinery Certificate - технически паспорт « Marginal Cost - пределна себестойност ~ Member of Congress - член на Конгреса иа САЩ, сенатор ~ Member of Council • член на съвета » Monte Carlo (method) метод "Монте . Карло1' ~ Moisture Content - съдържание на вла¬ га М/С (а.) Machinc/Catcring - обслужване на машината МС (ф.) Mandat-Carte - платежна (кре¬ дитна) карта R. Marche Commun - Общ пазар ~ Marche au Comptant - сделка в брой * Marche des Courtiers - пазар на (борсо¬ вите) посредници m/с. mon compie (ф.), mio conto (и.) * моя сметка m.c. (л.) mensis current is - текущия месец w mortis causa - по причина на смърт m.c. (a.) minutes charged - таксувани ми¬ нути (за времетраене на телефонен раз¬ говор) m/c. (a.) machine - машина ~ motor cycle - мотоциклет m.c. (и.) mese corrente - (на) текущия месец пие. (ф.) metre courant • погоней метър ~ metre cube - кубичен метър MCA (a.) Monetary Compensatory Amount - размер на паричните компен¬ сации (в рамките ка Общата селско¬ стопанска политика на Европейската общност) MCBF (a.) Mean Cycles Between Failures - среден брой на работните цикли между две повреди MCBR (a.) Mean Cycles Between Removals - среден брой на работните цикли меж¬ ду два демонтажа MCD (и.) Massimo Commun Divisore - най-голям общ делител MCE (a.) Management Center Europe • Център по мениджмънт Европа MCE (ф J Machines a Calcul Electroniques - електронни калкулатори MCEEC (a.) Monetary Committee of the European Economic Community - Валу¬ тен комитет на Европейската икономи¬ ческа общност Mcf (а.) 1000 cubic feet - 1000 кубични фута Mcfd (а.) 1000 cubic feet per day - 1000 кубични фута дневно Mciit (a.) Merchant - търговец на едро; търговски mchy. (a.) machinery - машинария, обо¬ рудване MCI (a.) Management Control of Inventory - метод MCI за управление на матери¬ ално-стоковите запаси m.c.m. (и.) minimo comune multiplo - най- малко общо кратно MCR (a.) Maximum Continuous Rating - номинална мощност; номинална про¬ изводителност MCS (a,) Master of Commercial Science - магистър по търговски науки » Monte-Carlo Simulation - моделиране по метода ’’Монте Карло” : m/cs. (a.) machines - машини , 182
m.ct. (ф.) • mois • • courant - (на) текущия месец mctr. (н.) Meterzentner - метричен цент¬ нер (100 кг) MD (a.) Malicious Damage - злоумишлена щета t ~ Managing Director ~ главен директор, изпълнителен директор ~ Mean Deviation - средно отклонение ~ Mean Difference - средна разлика « Mean Down-time - средно времетраене на неработоспособното състояние ш Medical Doctor - лекар Memorandum of Deposit - депозитен меморандум (относно ценни книжа, срещу чието депозиране се получава кредит) . < . MD (н.) Mannesmann Demag (германска фирма) ~ Monatsdurchschnitt -• средномесечна стойност ; Md. (а.) (MD) Maryland - Мериленд (аме¬ рикански щат) Md. (н.) Milliarde(n) - милиард(н) < Md. (ф.) Marchand - търговец * m.D. (н.) meines Dafürhaltens - (по) мое мнение * mit Durchschlag - с копие (на • пишеща машина) m.d. (л.) more dicto - по посочения начин m/d (а.) (М/D) months after dale - месеци след датата MDA (a.) MultiDisciplinary Assessment approach - подход на миогодисциплим- на оценка ' MdA (н.) Mitglied des Aufsichtrates - член на надзорния съвет (на фирма) m.d.Auss.a. (н.) mit der Aussicht auf - c перспективата за» c изгледи за m.d.B. (н.) mit der Bitte - c молбата m.d.B.u.Ktn. (н.) mit • der Bitte um Kenntnisnahme - c молба за запознава¬ не (c документ) 1 m.d.B-u.Ü. (n.) mit der Bitte um Über¬ nahme - c молба за поемане (на въпро¬ са); с молба за приемане (на извършена ' работа) ' MDE (н.) Maschinendatenerfassung - съби¬ ране (регистриране) на данни за (про¬ изводствените) машини «й mobile • Datenerfassung - събиране (ре¬ гистриране) на данни с мобилни (пор¬ тативни) технически средства (джобни компютри и др.) m.d.E. (н.) mit dem Ersuchen - с молбата MdF (и.) Ministerium der Finanzen - Ми¬ нистерство на финансите - m.d.F.b. (н.) mit der Führung beauftragt - натоварен c ръководството m.d.F.d.G.b. (h.) mit der Führung der Geschäfte beauftragt - натоварен c ръ¬ ководството на деловата дейност (на фирмата) * MDI (и.) MiliarDI - милиарди ! * mdise. (a.) merchandise - стока mdl. (a.) model - модел mdl. (и.) mündlich - устно ' • m.d.L.b. (н.) mit der Leitung beauftragt - натоварен (упълномощен) с ръководс¬ твото - м. mit der Lieferung beauftragt • - натоварен c доставката ■ ' m.d.L.d.G.b. (н.) mit der Leitung der Geschäfte beauftragt - натоварен c ръ¬ ководството на деловата дейност - MDM (а.) Manufacturing Description Method - метод за описване на произ¬ водството Л M.d.M' (и.) Mitte des Monats - средата на месеца ’ mdnt. (a.) midnight • - полунощ MDR (а.) Minimum Daily Requirement - минимални дневни потребности m.d.R. (и.) mit dem Rang - c ранга (на ...) * mit dem Recht - c правото « mit der Richtlinie - c директивата Mds. (ф.) Mesdames - госпожи ' mds (ф.) milliards - милиарди mdse, merchandise (a.), marchandise (ф.)- стока • . MDSS (a.) Marketing Decision Support System •- система за подпомагане взе¬ мането на решения в областта на мар¬ кетинга indst. (п.) mindestens - най-малко, мини-: мум MDT (a.) Machine Down-Time - време на престой на машина ~ Mean Down-Time - средно време на престой (поради неизправност) Mdi (ф.) Mandat - пощенски запис; ман¬ дат, пълномощие m.d.T. (н.) mit dem Titel - със заглавието m.d.V.h. (и.) mit der Verwaltung beauftragt - натоварен c административното уп¬ равление MDW (a.) Measured DayWork - *измсрс-‘ на дневна работа" (система на запла¬ щане според заработените дни) m.d.W. (и.) mit den Worten - с думите 183
m.d.W.b. (к.) mit der Wahrnehmung beauftragt * упълномощен да защитава интересите (на фирмата) m.d.W.d.G.b. (н.) mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt - натовареи c уреждането на деловите въпроси ME (a.) Mechanical Engineer * машинен инженер — Middle East - Близкият изток ME (и.) Membro Effetîvo * действителен член ~ Mondo Economico • ’’Икономически свят” (италианско седмично списание) МЕ (н.) Mengeeinheit - количествена из¬ мервателна единица ~ Meßeinheit * измервателна единица < МЕ (ф.) Manuel d’Entreticn • наръчник за техническо поддържане (експлоата¬ ция) ~ Moyen Entretien * среден ремонт Me. (a.) (ME) Maine - Мейн (американски щат) Ме (ф.) Maitre - адвокат ~ Madame - госпожа %• < т.Е. (н.) meines Erachtens - по мое мнение w mit Einschränkungen - с ограничения ~ mit Erlaubnis - с позволение meas. (a.) measure - мярка МЕС (a.) Marginal Efficiency of Capital * пределна ефективност (възвращае¬ мост) на капитала ~ Matsushita Electronics Corporation (японска фирма) ~ Member of the Executive Council - член на изпълнителния комитет t МЕС (д.) Mercato Europeo Comune - Об¬ щият (западноевропейски) пазар М.Ес. (a.) Master of Economics^ магистър по икономикс mec h. (a.) mechanical - механичен; маши¬ нен; технически MECO (a.) Millions of ECU * милиони ’’екю“ (европейски валутни единици) Med. (a.) Mediterranean - средиземномор¬ ски med. (я.) medio - средата на месеца med. (a.) medium - среден; среда MEDA (н.) Messedienst für die Agrar- und Ernährungswirtschaft * Дружество за техническо обслужване на селскосто¬ пански и продоволствени панаири МЕЕС (а.) Middle East Economic Com¬ mission * Икономическа комисия на ООН за Средния изток z . • ' ( L w Middle East Economic Consultants (консултантска фирма със седали¬ ще h Лондон по въпросите на ико¬ номиката на страните от Средния изток) MEES (a.) Middle East Economic Survey - ’’Средноизточен икономически л per* лед” (списание) m.e.G. (к.) mit eigenem Geschäftsbereich ♦ със собствена сфера на дейност; със собствен портфейл (за министър) mehrj. (н.) mehrjährig • многогодишен Mehrw, (н.) Mehrwert - добавена стой* ноет . ' . meistb. (и.) meistbietend - (продажба) на търг Meislbeg.-Kl. (и.) Meistbegünsti-gung- . klausel - клауза за най-облагодетелст¬ рана държава (в търговски договори) MELF (н.) Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Министер¬ ство на продоволствието, селското стопанство и горите Melle (ф.) Mademoiselle - госпожица mem, (л.) memento - помни, запомнете _ memorandum * меморандум^ паметна записка mem, (a.) member - член w memorial * паметник memo, (л.) memorandum - меморандум, паметна записка MENA (a.) Middle East News Agency - , "Средноизточна съобщителна аген¬ ция” (на Египет) МЕР (a.) Mean Effective Pressure - средно работно налягане ■ l ~ Member of the European Parliament • депутат от Европейския парламент МЕРС (ф.) Mécanisme d’Examen des Politiques Commerciales i Механизъм (на GATT) за проверка на търговската политика _ mer. mercredi (ф,)» mercoledì (и.) сряда mer. (a.) mercantile • търговски ~ merchandise - стока mere, (a.) mercantile • търговски; стоков mess, (a.) message - съобщение; телеграма Messrs, (ф.) Messieurs - господа MESZ (н.) mitteleuropäische Sommerzeit - централноевропейско лятно време MET (a.) Mean European Time - средно¬ европейско време Met. (a.) Metropolitan - столичен met. (a.) meteorological - метеорологичен Meth, (и.) Methode - метод 184
meth, (и.) methodisch - методичен m.e.V. (н.) mit eigenem Geschäftsbereich - със собствена област на дейност MEW (a.) Manufacturers Empty Weight - тегло на фабричната опаковка, тара Мех. (a.) Mexican - мексикански — Mexico - Мексико > M/F (a.) Male/Female - мъж или жена (в обяви за предлагане на работа) MF (a.) Marktforschung - проучване на пазара ~ Maschinenfabrik - машиностроителен завод w Meinungsforschung - изучаване на об* щсственото мнение MF (ф.) Marque de Fabrique - производс¬ твена Марка » Menus Frais* странични разходи ~ Millions de Francs - милиони франка mfd. (a.) manufactured • произведен; фаб¬ ричен MfF (н.) Ministerium für Finanzen - Ми¬ нистерство на финансите ' Mfg. (а.) Manufacturing - промишлено производство mfG (и,) (mJ.G.) mit freundlichen Grüßen - със сърдечни поздрави mfg. (a.) manufacturing - производствен MFI (и.) Meinungsforschungsinstitut - ин¬ ститут (организация) за проучване на общественото мнение • MFLOPS <а.) Million Floating-Point Operations Per Second - милиони опера- 5 дии с плаваща запетая в секунда (мярка за бързодействие на компютри) MFN (a.) Most Favored Nation • най-об¬ ла го детел ства на нация MFR (a.) Marital Fertility Rate - коефи¬ циент на брачна плодовитост mfr. (a.) manufacturing - производство manufacturer - производител mfrs, (a.) manufacturers - производители « manufactures - промишлени изделия mfs. (a.) manufacturers • производители ~ manufactures - промишлени изделия MISI (н.) Ministerium für Schwerindustrie - Министерство на тежката промишле¬ ност (в бившата ГДР) tnfst. (а.) manifest - манифест, митническа декларация (за кораб) m.f.W. (н.) mit folgenden Worten - със следните думи MG (м.) Мадагаскар (международен код, утвърден от ISO) MG (н.) Monopolgesetz - антимонополен закон, закон срещу ограничаването на конкуренцията mg (и.) Milligramm - милиграм « mittelgrob - средно едър (примерно пясък) MGD (а.) Million Gallons a Day - милиона галона дневно (1 галон = 3,79 литра) mge. (a.) message - съобщение MGK (и.) Materialgemeinkosten - общи материални разходи Mgmt (a.) Management - мениджмънт, стопанско управление М/GNP (a.) Money to Gross National Product - отношение на паричната маса към брутния вътрешен продукт MGR (a.) (Mgn) ManaGeR • мениджър, ръководител; (програмен) админист¬ ратор * Mgt (a.) Management - управление; ръко¬ водство М/Н (ф.) Mois-Homme - човекомесец MHI (н.) Montage, Handhabung und Industrieroboter - Секция по монтажни роботи към Съюза на германските ма¬ шиностроителни предприятия ~ Montagetechnik, Handhabungstechnik und Industrieroboter - монтажна и ма- нипулаторна техника и промишлени роботи МНР (a.) Member of the House of Repre¬ sentatives - член на Камарата на пред¬ ставителите (САЩ) MHR (a.) Member of the House of Repre¬ sentatives - член на Камарата на пред¬ ставителите (САЩ) MHS (a.) Material Handling System - сис¬ тема за (автоматично) манипулиране с материали, (автоматизирана) транс- портно-захранваша система MHS (ф.) Mis Hors Service • извън екс¬ плоатация, спряна от работа (за маши¬ на) Ml (м.) остров Мидусй (международен код, утвърден от ISO) MI (а.) Mortality Index - коефициент на смъртност Mi (a.) Michigan - Мичиган (американски щат) Mi. (н.) Mittwoch - сряда mi (a.) mile - миля ~ mileage - километраж mi. (aj mill - фабрика, завод; мелница 185
MIA (ф.) Mission d’Investigation Approfondie - мисия за задълбочено проучване (разследване) Mia (н J Miliùrde(n) - милиард(и) mia (ф.) milliards - милиарди MIAT (ф.) Ministere de l’industrie et de • Г Amenagement du Territoire - Минис¬ терство на индустрията и на територи¬ алното устройство MIB (a.) Management Information Base - управленска информационна база (ин¬ формационен масив относно всички управлявани обекти) MIB (н.) Münchener Institut für Be¬ triebsführung - Мюнхенски институт ne управление на стопанските предприя¬ тия Mib (и.) Индекс на акциите (на основните италиански фирми)» котирани на Ми¬ ланската фондова борса Mich (а.) Michigan ^ Мичиган (американ¬ ски щат) MICP (a.) Mandatory Investment Control Program - Програма за задължителен контрол на инвестициите в чужбина (САЩ) MICR (a.) Magnetic Ink Character Recog¬ nition - (автоматично) разпознаване на знаци, нанесени с магнитно мастило (използвано при кредитни карти, чеко¬ ве и др. банкови документи) mi fri (и.) mittelfristig - среднесрочен MICS (a.) Manufacturing Information and Control System - производствена мн- формационно-управляваща система MIEs (a.) Multinational Industrial Enter¬ prises - многонационални индустриал¬ ни предприятия MIG (a.) Moody’s Investment Grade - ка¬ чество (т>с. сигурност и рентабилност) на инвестиционни целим книжа съглас¬ но оценъчната скала на американската фирма Moody’s (MIG1 е най-високо качество» a M1G4 - най-ниско) MIGA (a.) Multilateral Investment Guarantee Agency - Международна агенция за гарантиране на инвестици¬ ите (към Световната банка) m.i.ti. (a.) miles in hour - мили в час (за скорост) MIL (м.) Хиляда (международен код, ут¬ върден от ISO) MIL (a.) MILitary - стандарти на САЩ за апаратура с военно предназначение Mill, (н.) MiUion(en) - милион(и) mill (a.) million - милион Min. (a.) Minister - министър ~ Ministry - министерство R» Mining - минно дело, минно производ¬ ство Min. (н.) Minister - министър «w Ministerium - министерство mln (а., н.» ф.) minute - минута min (л.) minimum - минимум min. (н J mindestens - поне, най-малко ~ minimal - минимален ~ ministeriell - министерски mind, (н.) mindestens - поне, най-малко Minn, (a.) Minnesota - Ми не сота (амери¬ кански щат) MlnPBW (a.) Ministry of Public Building and Works - Министерство на общест¬ вените мероприятия и строителство min.prem. (a.) minimal premium - мини¬ мална застрахователна вноска MinTcch (a.) Ministry of Technology ♦ Министерство на технологията min.wt (a.) minimum weight - минимално тегло Miny (a.) Ministry - министерство MIO (м.) Милион (международен код, утвърден от ISO) . Mio (h.) Millionc(n) - милион(и) mio (ф.) millions - милиони MIP (a.) Marine Insurance Policy - морска застрахователна полица ri Monthly Investment Plan - месечен план за инвестиции R* Mortgage Interest Payment - плащане на лихви по ипотеки MIPS (a.) Million Instructions Per Second - милиони инструкции (команда) в се¬ кунда MIS (a.) Management Information System - управленска информационна система w Multicurrency Intervention System - многовалутна система за ннтервени- ране (намеса на паричните пазари) mise, (a.) miscellaneous - разни, различни ~ miscellany - сбирка; сборник . MISS (а.) М ult i-Item, Single-Source - един¬ ствен доставчик на множество артику¬ ли Miss, (a.) Mississippi - Мисисипи (амери¬ кански щат, река) MIT (а.) Market If Touched - инструкция (давана на посредник или на търговец) за осъществяване на сделка (купуване или продаване на стоки или ценни кии- 186
жа), когато се достигне предварително указана пазарна цена м Massachusetts Inst ut utc of Technology - Масачузетскн технологичен институт (САЩ) м Minimum Inventory Turnover - мини¬ мална обръщаемост на материално« производствените запаси MitG (н.) Mitbestimmungsgesetz - Закон за участие на трудовите колективи в ръ¬ ководството на предприятията (чрез включване на представители иа наем¬ ните работници в надзорните и упра¬ вителните съвети - отнася се до минно¬ добивната и чернометалургичната промишленост във ФРГ) Mitgl. (н.) Mitglied - член Mitgl.'A. (н.) Mitgliedsausweis - членска книжка - MITI (a.) Ministry of International Trade and Industry - Министерство на между¬ народната търговия и промишленост¬ та (Япония) Mill, (н.) Mitteilung - съобщение, известие mitL (и.) mittente • подател mix» (a.) mixed - смесен ~ mixture - смее mixt» (a.) mixture - смес M1Z (н») Materialinformationszentrum - информационен център по материали¬ те MJD (а.) Management Job Description - описание на управленската длъжност (или задача) Мк. (м.) Mark - марка (германска парич¬ на единица) ~ Markka - марка (финландска парична единица) mk (a») mark - знак, белег; марка (на кола) mkg (н.) Meterkilogramm - метъркилог- рам МКК (н.) Magnetkonlenkarte - магнитна карта за автоматизирани операции с банкови сметки MRS Metre, Kilogram and Second (a.), Mcter-Kilogramm-Sckunde (н.) - метър- килограм-секунда (метрична измерва¬ телна система) Mkt Market (a.), Markt (il) - пазар Mktg. (и.) Marketing - маркетинг MKZ (н.) maximal zulässige Konzentration - максимално допустима концентрация ML (м.) Мали (международен код, утвър¬ ден от ISO) ML (a.) Maximum Likelihood - максимал¬ на вероятност ~ Mean Level - средно ниво w Ministry of Labour • Министерство на труда M/L (a.) More/Less - повече/по-малко ML (ф.) Mandat-Lettre • пощенски пре¬ вод, пощенски запис Ml. (a.) Mail - noma, пощенски mi millilitres (а. ф.), Milliliter (и.) - мили- литри ml. (a ) mail - поща ~ miles * мили MLB (a.) 1000 фунта (т.е. 454 кг) MLD (м.) Милиард (международен kojl утвърден от ISO) Mid (a.) Maryland • Мериленд (американ¬ ски щат) Mid. (il) Meldung - съобщение; сигнали¬ зация м Milliarde(n) - милиард(и) MLE (а.) Maximum Likelihood Estim