Текст
                    Технически
английско-немско-руско-български
речник по хидравлика и пневматика


ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК Хидравлика • Пневматика английско- немско- руско- български Под общата редакция на д-р инж. Гунтер Нойберт Съдържа около 3500 термина III м т ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА« СОФИЯ VEB VERLAG TECHNIK BERLIN
УДК 621.22 + 621.5 (038) = 00 Авторски колектив д-р инж. Гунтер Нойберт — за английски и немски език проф. д. т. н. В. А. Хохлов — за руски език доц. инж. В . Бунджулов и к. т . н. инж. Й . Беязов — за български език. Рецензенти Хелмут Грос инж. Лучиан Олару Научен редактор за българската част проф. к . т . н . инж. Димитър Вълков Първо издание • Литературна група Ш-9 » Тематичен No 2902030000 • Издателски No 9555 Художник на обложката Курт Бекерт * Стилов редактор Готхолд Тримолт Формат 70 X100/16 • Печатни коли 13,5 • Издателски коли 17,4 Тираж 1000 • Цена 7,44 лв. © VEB Verlag Technik, Berlin, ДИ „Техника“, София Печатница: „Фьолкерфройндшафт“, ГДР — Дрезден 8:621.22 + 621.5
ПРЕДГОВОР През последните десетилетия хидравличните и пневматичните елементи и системи станаха необходими средства за автоматизация. Те се използуват в многобройни клонове на машиностроенето и уредостроенето. При съставянето на техническия речник „Хидравлика • Пневматика“ целта на авторите е да се предостави на специалистите речник, който да подпомага изясняването на все по-често срещаните специални текстове от областта на хидравликата и пневма- тиката. Хидравликата и пневматиката се развиват бързо, поради което и тяхното словно богатство бързо се попълва и уточнява. За пример могат да се посочат струйните елементи, които достигнаха особено високо развитие в Съветския съюз и САЩ и за които често в другите езици все още няма достатъчно под- ходящи съответни термини. В такива случаи се наложи да се направят откло- нения от последователно спазвания принцип — употребата на стандартизирани или широко разпространени и утвърдили се термини. За английската дума „fluid“ в някои езици липсва точно съответствуваща дума. Поради това английското „fluid power“ („флуидна мощност“) е дадено на български „хидравлична мощност; пневматична мощност“, от които ползу- ващият трябва да избере съответния израз. Ако текстът не съдържа достатъчно определяща информация, необходимо е съответно описание. При използуването на английски текстове относно разпределителите трябва да се вземе пред вид, че докато във всички останали разглеждани езици раз- пределителите се означават според броя на външните работни присъедини- телни места, то в английския език те се означават според случая по броя на вътрешните пътища на флуида. Един „трипътен разпределител“ например може да бъде означен на английски като „three-way valve“ но също и като „two way valve“. Речникът е съставен по регистровата система, като за основния четириезичен раздел водещ език е английският. Във втория раздел са дадени указатели на термините, подредени в азбучен ред за останалите три езика. Всички бележки и препоръки, свързани с този първи по рода си речник, молим да бъдат изпращани до издателството.
УПЪТВАНЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА 1. Пример за подреждане по азбучен ред air inclusion air in solution air leakage airless air line блок блокировать блокирующий клапан блокирующий цилиндр блок клапанов Drossellänge Drossel mit Druckwaage Drossel mit Umfangskerbe drosseln Drosselplatte въздушна възглавница въздушна дюза въздушна емулсия въздушна каверна въздушна кухина 2« Значение на знаците и съкращенията ( ) източник (генератор) на постоянен дебит = източник на постоянен дебит или генератор на постоянен дебит [ ] бутален ротационен аксиален [хидро-]двигател = бутален ротационен аксиален двигател или бутален ротационен аксиален хидро-двигател / внутренней подачей/с == с внутренней подачей < > в тези скоби са дадени пояснения s. == вижте s. а. = вижте също US == американски английски
АНГЛИЙСКО - НЕМСКО - РУСКО - БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК
Съдържание Основни закони статика на течности и газове, хидро- и аеродинамика, термодинамика, техника на управлението и регулирането. ХИДРАВЛИЧНА И ПНЕВМАТИЧНА МОЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ Източници за захранване с течности и газове помпи с въртеливо и възвратно-постъпателно движение, компресори. Подготовка на течности и газове филтри, масленки, изсушители, топлообменници, вентили за изпускане на течности и газове. Предаване на енергия предаващи среди, тръбопроводи, гъвкави тръбопроводи, съединения. Уплътняване уплътнители и набивки, гребени, четки и пробки. Управление на задвижването разпределители, клапани за налягане, за разход и контрол, струйни елементи, задвижващи и изпълнителни механизми. Уреди за контрол манометри, разходомери, термометри. Акумулатори и резервоари акумулатори, резервоари под налягане и без налягане. Преобразуватели на енергията на течностите усилватели, хидропневматични и пневмохидравлични преобразуватели на налягане. Консуматори на енергията на течностите хидродвигатели, двигатели с въртеливо и възвратно-постъпателно движение, обемни хидро предаватели.
9 acidity AI A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Aio AII A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 abrasion resistance abrupt contraction» sudden contraction abrupt enlargement, sudden enlargement absolute filter fineness, absolute filter rating, absolute filtration fineness, absolute filtration value absolute temperature absolute viscosity, dynamic viscosity absorb absorb <motor>, displace absorber absorber absorption capacity «filter», dirt capacity, dirt-storage capacity, dirt-holding capacity, contaminant-holding capacity abutment motor, rotary abutment motor abutment pump, rotary abutment pump acceleration control acceleration of gravity, gravitational accelera- tion acceleration proof, acceleration resistant accessibility accessories accordian boot, bellows boot, boot, corrugated cover, bellow, gaiter accumulate, store accumulation, storage accumulator accumulator bag, separator bag, bladder accumulator charging, accumulator inflation, accumulator loading accumulator circuit accumulator inflation, accumulator load- ing, accumulator charging accumulator unload- ing valve acidity acidity index, acid number A Abriebfestigkeit f plötzliche Verengung f plötzliche Erweiterung f absolute Absperrgröße f absolute Temperatur f dynamische Viskosität f, absolute Viskosität, dynamische Zähigkeit /, absolute Zähigkeit aufzehren, absorbieren schlucken «Motor» Fänger m, Dämpfer ш, Tilger m s. a. damper Schmutzeragevermögen « < Filter > Sperrtrommelmotor m Sperrtrommelpumpe f Beschleunigungsregelung Erdbeschleunigung f beschleunigungsfest Zugängigkeit /, Zugänglichkeit f Zubehör n Faltenbalg tn speichern Speicherung f Druckspeicher m, Druck- flüssigkeitsspeicher m, Druckölspeicher m, Speicher m, Akkumu- lator m, Akku m Speicherblase f Speicheraufladung /, Speicherfüllung f Speicherkreislauf m, Speicherkreis m Speicheraufladung /, Speicherfüllung f Druckschaltventil n «Speicher» Säuregehalt m, Säure- haltigkeit /, Azidität f Säurezahl f, Säureindex ш, positive Neutrali- sationszahl f прочность на истирание, износостойкость, со- противление износу внезапное сужение (сжатие) внезапное расширение абсолютное значение фильтрации, абсолют- ная величина филь- трации абсолютная температура динамическая вязкость, абсолютная вязкость поглощать, абсорбиро - вать поглощать «мотор» поглотитель, демпфер, амортизатор допустимое скопление грязи «в фильтре» осевой мотор осевой насос управление по ускоре- нию, регулирование по ускорению ускорение земного при- тяжения, ускорение силы тяжести устойчивый к ускорению доступность принадлежности, вспо- могательные приборы, арматура, оснастка сильфон накапливать, запасать, аккумулировать накопление, аккуму- лирование аккумулятор разделительный мешок, мешок «аккумуля- тора» зарядка аккумулятора, заполнение аккумуля- тора цепь аккумулятора, аккумуляторная цепь зарядка аккумулятора, заполнение аккумуля- тора разрядный клапан «аккумулятора» кислотность, содержание кислоты кислотное число, кислотный индекс износоустойчивост внезапно стеснение внезапно разширение абсолютна едрина на задържаните от филтъра частици, абсолютна финост на филтриране абсолютна температура абсолютна (динамична) вискозност абсорбирам, поглъщам поглъщам, поемам, консумирам «за хидродвигател или пневмодвигател» демпфер, амортисьор, смекчител, поглъ- щател допустимо замърся- ване на филтър бутален ротационен аксиален [хидро-] двигател бутална ротационна аксиална помпа управление (регули- ране) по ускорение земно ускорение устойчивост на ускорение достъпност принадлежности мех, мехообразен (вълнообразен) цилиндър, силфон акумулирам, натруп- вам, запасявам се акумулиране, натруп- ване акумулатор разделящ балон (мехур) на акумулатор зареждане (степен на напълване) на акумулатор кръг [верига] на акумулатор зареждане (степен на напълване) на аку- мулатор клапан, прекратяващ зареждането на аку- мулатор, разтовар- ващ клапан киселинност, кисе- линно с ъдържание киселинно число
acid less 10 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 acidless acid number, acidity index acoustic acoustic isolation A»C. solenoid, alternat- ing current solenoid activated carbon activated clay, activated fuller's earth active element active leg actual position, real position actual value, real value actuate, operate, control actuating solenoid, operating solenoid actuator actuator, operating device, operator <valve> actuator port, working port adaptor adder adding <accumulator> additive, agent additive response adhere adiabatic, isentropic adiabatic compressi- bility adjustable angle cam plate adjustable cushion A43 A44 adjustable elbow, single banjo adjustable fitting, banjo adjustable orifice, variable orifice, settable orifice säurefrei Säurezahl /, Säureindex m, positive Neutrali- sationszahl f akustisch akustische Trennung /, akustische Isolierung f Wechselstrommagnet m Aktivkohle f aktivierte Bleicherde f, aktivierte Fullererde f, aktivierte Walkerde f aktives Element n aktiver Kanal m Istposition f Istwert m betätigen, stellen Betätigungsmagnet m Verbraucher m, Druck- stromverbraucher m, Motor m <im allg. Sinn> Betätigungseinlichtung /, Stelleinrichtung f <Ventil> Verbraucheranschluß m Anpaßstück n Addierer m Nachschaltung f <Druck- speicher» Additiv n, Zusatz m, Wirkstoff m Additivverhalten n, An- sprechen n aufAdditives anhaften, haften adiabatisch, isentropisch adiabatische Kompressi- bilität f, adiabatische Zusammendrückbar - keit/ Schwenkscheibe f einstellbare Hubende- bremse /, einstellbarer Endlagendämpfer tn richtungseinstellbare Winkelverschraubung richtungseinstellbare Verschraubung f Verstelldrossel /, verstell- bare Drossel /, einstell- bare Drossel бескислотный кислотное число, кислотный индекс акустический звукоизоляция электромагнит перемен- ного тока активированный уголь активированная отбели- вающая земля, акти- вированная земля Фуллера активный элемент активный канал, дейст- вующий канал фактическое положение, действительное положение истинное значение, фактическое значение, действительная величина приводить в действие, управлять исполнительный электромагнит привод, исполнительный механизм привод, исполнительный механизм окно для соединения с нагрузкой, соединение с нагрузкой переходная деталь, ниппель сумматор, суммирую- щий блок присоединение <гидро- аккумулятора> присадка <к маслу> аддитивная характе- ристика прилипать, приставать адиабатический, изоэн- тропический адиабатическая сжимае- мость поворотная наклонная шайба регулировочный амортизатор, устана- вливаемый конечный амортизатор поворотное колено регулируемое поворот- ное резьбовое соедине- ние окно переменного сече- ния, регулируемое окно, регулируемый дроссель несъдържащ киселини киселинно число звуков, акустичен звукоизолация променливотоков електромагнит активен въглен активирана пръст активен елемент активен (действуващ) канал действително (факти- ческо, налично) положение (позиция) действителна (факти- ческа, налична) стойност задействувам, управля- вам задействуващ (управля- ващ) електромагнит консуматор (потре- бител) <на флуиден поток>, изпълнителен механизъм, двигател <в най-общ смисьл> устройство за задей- ствуване, изпълни- телен механизъм присъединително място за свързване на консуматора (потре- бителя) преходна част, нипел суматор присъединяване, включване <на аку- мулатор> прибавка, присадка <към масло > поведение (реакция) спрямо прибавки (присадки) <на масло прилепвам адиабатен, изоентро- пиен адиабатна свиваемост наклоняваща се шайба устройство за намаля- ване на скоростта в края на хода с въз- можност за настрой- ка, краен амортисьор с настройка ъглово резбово тръбно съединение (коляно) с възможност за уста- новяване в различни положения резбово тръбно съеди- нение с възможност за установяване в различни положения дросел с възможност за настройка, настрой- ващ се дросел
11 air A45 A46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A 61. A62 A63 A64 A65 A66 adjusting screw, adjustment screw admission, supply admittance > > > > > > > > > > > > > > adsorption filter adsorptive dehumidi- fier, adsorptive dehydrator, adsorp- tive dryer aerated aeration aerospace system, space system A«F. hydraulics, alter- nating fluid hydraulics, wave transmission hydraulics, pulsed flow hydraulics after-cooler age agent, additive aging air-actuated direction valve, air-controlled direction valve, air-ope- rated direction valve, pneumatically operated direction valve air bearing, pneumatic bearing air bleeder, bleeder hole, bleeder port, bleeder, vent, vent port airborne airborne system air bottle, air cylinder air breather, breather air breather filter air bubble air-charged accumula- tor, air-loaded accu- mulator, pneumatic accumulator, hydro- pneumatic accumulator, airdraulic accumulator air cleaner, air filter air clutch, pneumatic clutch air compressor air conditioner, air-conditioning unit, conditioner air conditioning air-conditioning unit, air conditioner, conditioner air consumption Luftverbrauch m Einstellschraube A Verstellschraube f Zufuhr A Speisung f Scheinleitwert m, Admit- tanz A Wechselstrom- leitwert m Adsorptionsfilter n Adsorptionstrockner m, Adsorptions-Wasser- abscheider tn lufthaltig Luftaufnahme f Raumfahrtsystem n Wechselstromhydraulik f Nachkühler tn altern Additiv n, Zusatz tn, Wirkstoff tn Altern и, Alterung f pneumatisch betätigtes Wegeventil n, Wege- ventil mit pneumati- scher Verstellung Luftlager n Entlüftungsbohrung А Entlüftungsöffhung А Entlüftung А Entlüfter m aus der Luft stammend, in der Luft enthalten Bordsystem n Luftflasche f Entlüftungsorgan n, Lüftungs organ n Luftfilter n am Behälter, Entlüftungsfilter n Luftblase f luftbelasteter Speicher m, Speicher mit Luftpolster Luftfilter n Druckluftkupplung A pneumatische Kupp- lung f Luftverdichter m, Luft- kompressor m Luftaufbereitungseinheit A Druckluftaufbereiter m, Luftaufbereiter m Luftaufbereitung f Luftaufbereitungseinheit A Druckluftaufbereiter m, Luftaufbereiter m установочный винт, регулировочный винт подвод, питание турбулентная проводи- мость, адмитанц, пол- ная проводимость адсорбционный фильтр адсорбирующий погло- титель, адсорбирую- щий осушитель аэрированный, насы- щенный воздухом аэрация, насыщение газом космическая система гидравлика пульсирую- щего потока дополнительный радиа- тор, вторичный охла- дитель стареть присадка <к маслу> старение распределитель с воз- душным управлением воздушный подшипник отверстие для удаления воздуха полученный из воздуха бортовая система, само- летная система воздушный баллон воздушный штуцер, сапун воздушный фильтр на баке, фильтр сапуна воздушный пузырек пневмогидравлический аккумулятор, аккуму- лятор с воздушной подушкой воздушный фильтр пневматическое сцепле- ние, пневматическая муфта воздушный компрессор установка для конди- ционирования воз- духа, установка для подготовки воздуха, воздушный кондицио- нер подготовка воздуха, кондиционирование воздуха установка для кондицио- нирования воздуха, установка для подго- ■ товки воздуха, воз- душный кондицио- нер потребление воздуха, расход воздуха винт за настройка (довеждане, захран- ване) захранване пълна проводимост, турбулентна проводи- мост адсорбционен филтър адсорбционен осушител (влагоотделител) въздухосъдържаЩ, аериран поглъщане на въздух, аериране система за космически полети променливотокова хидравлика допълнителен охла- дител старея прибавка, присадка <към масло» стареене пневматично задей- ствуван разпреде- лител, разпределител с пневматично управление въздушен лагер обезвъздушителен отвор, обезвъздуши- тел получен от въздух бордова система бутилка за въздух обезвъздушително (вентилационно, проветрително) устройство, устрой- ство за връзка с атмосферата филтър за въздух на резервоар, филтър за въздух на вентила- ционно устройство въздушен мехур пневмохидравличен акумулатор филтър за въздух пневматичен съеди- нител компресор за въздух устройство за под- готовка на въздух, устройство за под- готовка на сгъстен въздух <за захран- ване на пневмосис- тема» подготовка на въздух за захранване на пневмосистема уредба за подготовка на въздух <за захран- ване на пневмосис- тема» консумация (разход) на въздух
air 12 A67 68 69 70 > > > > > > > > air control, pneumatic control, compressed-air control air-controlled direc- tion valve, air-actuated direction valve, air- operated direction valve, pneumatically operated direction valve air cooling aircraft fluid air cushion air cylinder, air bottle air cylinder, pneumatic linear actuator, pneu- matic cylinder airdraulic, hydro-pneu- matic, oleo-pneumatic, air-hydraulic airdraulic accumula- tor, air-loaded accumu- lator, air-charged accu- mulator, pneumatic accumulator, hydro- pneumatic accumulator airdraulic actuator, air- oil actuator 71 72 73 74 75 A76 A77 A78 A79 airdraulics air emulsion air filter, air cleaner air flow air flow <rate>, air flow rate air foil element, foil element air gap air gap solenoid air gap torque;motor trockener Stellmotor m air-hydraulic, hydro- pneumatic, oleo-pneu- matic, airdraulic air-hydraulic booster, air-hydraulic intensi- fier, air-oil booster, air-oil intensifier A80 A81 A82 A83 air inclusion, air trap air in solution, dissolved air air leakage airless, free of air pneumatische Steuerung /, Druckluftsteuerung f pneumatisch betätigtes Wegeventil n, Wege- ventil mit pneumati- scher Verstellung Luftkühlung f Flugzeug-Hydraulik- fiüssigkeit f, Hydraulik- flüssigkeit für die Luft- fahrt Luftpolster n Luftflasche / Pneumatikzylinder m, Druckluftzylinder m, Arbeitszylinder m für Druckluft, Luftzylinder m hydropneumatisch, pneumohydraulisch luftbelasteter Speicher m, Speicher mit Luft- polster pneumohydraulischer Zylinder m Pneumohydraulik f Aeroemulsion f Luftfilter n Luftstrom m Luftdurchsatz m, Luftstrom m Leitflächenelement n Luftspalt m trockener Elektromagnet m, Trockenmagnet m hydropneumatisch, pneumohydraulisch hydropneumatischer Druckübersetzer m, pneumohydraulischer Druckübersetzer Lufteinschluß m, Luftsack m gelöste Luft f Luftleckage /, Luftleck- verlust m, Luftleck- verluste mpl luftfrei пневматическое управление распределитель с воз- душным управлением воздушное охлаждение жидкость для авиацион- ных гидросистем воздушная подушка воздушный баллон пневматический ци- линдр, пневматиче- ский силовой цилиндр гидропневматический, пневмогидравличе- ский пневмогидравлический аккумулятор, аккуму- лятор с воздушной подушкой пневмогидравлический цилиндр, пневмоги- дравлический привод пневмогидравлика воздушная эмульсия, аэрированная жид- кость воздушный фильтр поток воздуха воздушный поток, расход воздуха элемент, работа которого основана на прилипа- нии струи к стенке воздушный зазор, воз- душный промежуток соленоид с воздушным зазором, электромаг- нит с воздушным за- зором, сухой электро- магнит сухой моментный мотор, сухой электромехани- ческий преобразо- ватель гидропневматический, ; пневмогидравличе- ский гидропневматический преобразователь давления, пневмогидра- влический преобразователь давления, пне- вмогидравлический усилитель воздушное включение, воздушная каверна растворенный воздух потеря воздуха при утечке, утечка воздуха безвоздушный, свобод- ный от воздуха пневматично управле- ние разпределител с пневматично упра- вление, пневматично задействуван раз- пределител въздушно охлаждане работна течност за самолетни хидросис- теми въздушна възглавница бутилка за въздух пневматичен силов цилиндър пневмохидравличен, хидропневматичен пневмохидравличен акумулатор пневмохидравличен цилиндър пневмохидравлика въздушна емулсия, аерирана течност филтър за въздух въздушен поток дебит на въздух струен [пневмо-] елемент с направля- ваща повърхност, струен елемент с пристенно действие въздушна хлабина електромагнит с въз- душна хлабина, сух електромагнит Двигател изпълнителен за възвратно- завъртащо движение с въздушна хлабина пневмохидравличен, хидропневматичен пневмохидравличен (хидропневматичен) преобразувател (трансформатор, мултипликатор) на налягане въздушно включване, въздушна кухина (каверна) разтворен въздух обемни загуби на въздух, въздушни пропуски обезвъздушен
13 airtight air line, compressed air line A84 A85 A86 A87 A88 A89 air-loaded accumulator, air- charged accumulator, pneumatic accumulator, hydropneumatic accumulator, airdraulic accumulator air loading «accumulator* air mains, compressed air mains air motor, compressed air motor air nozzle air-oil actuator, airdraulic actuator air-oil booster, air-oil intensifier, air-hydraulic booster, air-hydraulic intensifier A90 air-oil heat exchanger, oil-to-air heat exchanger air-oil intensifier, air-oil booster, air-hydraulic booster, air-hydraulic intensifier A91 A92 air-oil tank air-oil tank power unit A93 A94 A95 air-operated direction valve, air-controlled direction valve, air- actuated direction valve, pneumatically operated direction valve air particle air-powered pump A96 A97 A98 A99 air pressure regulator valve air receiver, pressure vessel, air tank, receiver, compressed air receiver air sampling air solubility air spring air stream defector A 100 air tank, pressure vessel, air receiver, receiver, compressed air receiver airtight Druckluftleitung f, Luft- leitung f luftbelasteter Speicher m, Speicher mit Luftpolster Luftfüllung f < Speicher* Druckluftnetz я, Preßluft- netz n, Luftnetz n Druckluftmotor m, Luft- motor m Luftdüse f pneumohydraulischer Zylinder m hydropneumatischer Druckübersetzer ш, pneumohydraulischer Druckübersetzer Öl-Luft-Wärmetauscher m hydropneumatischer Druckübersetzer pneumohydraulischer Druckübersetzer Druckbehälter m «Kreislauf mit Druck- übersetzer* Druckbehälter- Antriebseinheit f pneumatisch betätigtes Wegeventil n, Wege- ventil mit pneumati- scher Verstellung Luftteilchen n Drucklufthydraulik- pumpe f Luftdruckregelventil n Druckwindkessel m, Windkessel m, Druck- luftspeicher m, Druck- luftbehälter m Luftprobenahme f Luftlösungsvermögen n Luftfeder f Luftstromfühler m, Luftstromindikator m Druckwindkessel m, Windkessel ш, Druck- luftspeicher m, Druck- luftbehälter m luftdicht пневматическая линия, пневматическая магистраль пневмогидравлический аккумулятор, акку- мулятор с воздушной подушкой зарядка воздухом «аккумулятора* пневматическая сеть, воздушная сеть пневматический мотор воздушное сопло пневмогидравлический цилиндр, пневмо- гидравлический привод гидропневматический преобразователь . давления, пневмоги- дравлический преоб- разователь давления, пневмогидравли- ческий усилитель масляно-воздушный теплообменник гидропневматический преобразователь дав- ления, пневмогидрав- лический преобразо- ватель давления, пневмогидравли- ческий усилитель пневмо-гидравлический бак силовой агрегат с пнев- могидравлическим аккумулятором распределитель с воз- душным управлением частица воздуха пневмогидравлический насос; насос, приводи- мый в действие воз- духом пневматический регулирующий клапан пневматическая емкость, пневмати- ческий сосуд, резер- вуар для воздуха отбор воздуха, отбор пробы воздуха растворимость воздуха воздушная пружина щуп для измерения по- тока воздуха, индика- тор для измерения потока воздуха пневматическая емкость, пневмати- ческий сосуд, резер- вуар для воздуха непроницаемый для воздуха въздухопровод, тръбопровод за сгъстен въздух пневмохидравличен акумулатор зареждане с въздух «на акумулатор* пневматична (въздухо- проводна) мрежа пневмодвигател въздушна дюза пневмохидравличен цилиндър пневмохидравличен (хидропневматичен) преобразувател (трансформатор, мултипликатор) на налягане масловъздушен топло- обменник пневмохидравличен (хидропневматичен) преобразувател (трансформатор, мултипликатор) на налягане пневмохидравличен резервоар под наля- гане задвижватца уредба (агрегат) с пневмохи- дравличен акумула- тор разпределител с пневматично упра- вление, пневматично задействуван раз- пределител въздушна частица пневмохидравлична помпа, пневматично задвижвана помпа клапан за регулиране налягането на въздуха резервоар за сгъстен въздух, пневмоаку- мулатор вземане на проба от въздуха разтворимост на въздуха въздушна (пневма- тична) пружина възприемател на «скоростта на* въздушен поток, анемометър резервоар за сгъстен въздух, пневмоаку- мулатор плътен (непроницаем) за въздух
air 14 air trap, air inclusion A ioi A 102 A 103 A 104 A 105 A 106 A 107 A 108 A 109 air valve, pneumatic valve alignment alkalinity, basicity alligator fitting all-port closed centre valve, closed centre valve, blocked centre valve «Erectional» alternating current solenoid, A.C. solenoid alternating fluid hydraulics, A.F. hydraulics, wave trans- mission hydraulics, pulsed flow hydraulics ambient pressure ambient temperature Umgebungstemperatur f Ano Ain A 112 A 113 amino salt amplification amplifier amplify amplify < pressure», boost, intensify analog amplifier, proportional amplifier, proportioner analog computer analog-to-digital converter AND-function anemometer, flowmeter <gas> angle-check valve A 114 A 115 angle coupling, angle fitting, elbow fitting, elbow, elbow coupling, ell angle of incidence angle of tilt, tilt angle, swashplate angle angle plate, cam plate angle-type axial piston motor, bent axis axial piston motor angle-type axial piston pump, bent axis axial piston pump A 116 A 117 angle valve angular frequency Lufteinschluß m, Luftsack m Druckluftventil n $. cylinder alignment Alkalität f, Basizität f Klauenverbindung f Ventil n mit gesperrtem Durchfluß, Ventil mit Sperrstellung <Wegeventil» Wechselstrommagnet m Wechselstrombydraulik f Umgebungsdruck m Aminosalz n Verstärkung f <Vorgang» Verstärker m verstärken verstärken <Druck> Proportionalverstärker m, Analogverstärker m Analogrechner m Analog/Digital- Umsetzer m, A/D-Um- setzer m, Analog/ Digital-Wandler m UND-Funktion /, Kon- junktion У, logisches Produkt n Strommesser m, Durch- flußmengenmesser m <Gas», Anemometer n Eck-Rückschlagventil n Winkelverschraubung f, Winkelverbindung f Auftreffwinkel m, Ein- fallwinkel m Schwenkwinkel m Steuerscheibe f, Hub- scheibe f Axialkolbenmotor m mit geneigtem Zylinder- block, Axialkolben- motor mit Schwenk- gehäuse, Axialkolben- motor mit Schräg- trommel Axialkolbenpumpe /mit geneigtem Zylinder- block, Axialkolben- pumpe mit Schwenk- gehäuse, Axialkolben- pumpe mit Schräg- trommel Eckventil n Kreisfrequenz f воздушное включение, воздушная каверна пневматический клапан щелочность, основность зубцовое соединение, за - жим типа «крокодил» распределитель с закры- тым центром: золот- ник, запирающий в среднем положении магнит переменного тока гидравлика пульсирую- щего потока окружающее давление окружающая темпера- тура аминосоль, соль амина и кислоты усиление <процесс> усилитель усиливать усиливать <давление> аналоговый усилитель, пропорциональный усилитель, усилитель непрерывного сигнала аналоговое вычислитель- ное устройство аналогово-дискретный преобразователь, A/D- преобразователь конъюнкция, функция «И» газовый счетчик, изме- ритель расхода <газ» угловой обратный кла- пан коленное соединение, ко - лено, трубное колено, угловое резьбовое соединение угол наклона, угол скоса угол наклона управляющий диск, наклонная шайба аксиально-поршневой мотор с наклонным блоком цилиндров аксиально-поршневой насос с наклонным блоком цилиндров угловой клапан угловая частота въздушно включване, въздушна кухина (каверна) пневматичен клапан, клапан за сгъстен въздух алкалност, основност челюстно (зъбно) съединение разпределител със зат- варяне на проточните канали в средно положение на затвора променливотоков електромагнит променливотокова хидравлика налягане на околната среда, външно налягане температура на окол- ната среда, външна температура аминова сол усилване усилвател усилвам усилвам налягане пропорционале н усилвател, аналогов усилвател аналогово изчисли- телно устройство аналогово-дискретен преобразувател конюнкция, функция И дебитомер за газ, ане- мометър ъглов обратен клапан коляно, ъглово резбово тръбно съединение ъгъл на наклон (скося- ване) ъгъл на накланяне разпределителна (управляваща, на - клонена) шайба бутален ротационен аксиален хидродви- гател с наклонен цилиндров блок бутална ротационна аксиална помпа с наклонен цилиндров блок ъглов клапан ъглова честота
15 aromatic A 118 A 119 A 120 A 121 A 122 A 123 A 124 A 125 A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 angular momentum, moment of momentum aniline point annular orifice annular piston annular space, annulus annulus anti-corrosion agent corrosion inhibitor anti-extrusion ring, back-up ring, backing ring anti-foaming, anti- frothing, defoaming anti-foaming agent, anti-frothing agent, defoaming agent, defoamer, foam in- hibitor, foam depressant anti-freeze, anti-freeze additive anti-frothing, anti-foaming, defoam- ing anti-frothing agent, anti-foaming agent, defoaming agent, defoamer, foam in- hibitor, foam depres- sant antioxidant, oxidation inhibitor, oxygen inhibitor anti-rusting anti-void valve, vacuum relief valve anti-wear additive, anti-wear agent API degree, degree API «degrees API = 141.5 / specific gravity at 60 °F — I3i.5> aqueous, water-base «hydraulic fluids> A 132 A 133 aqueous fluid, aqueous liquid, water-base fluid, water-base liquid area characteristics, restriction character- istics, throttle char- acteristics, metering characteristics, flow characteristics area element, element of area area ratio aromatic oil Impulsmoment n Anilinpunkt tn Ringblende f, ringför- mige Drosselöffnung f Ringkolben m Ringraum m, Raum m mit Kreisringquerschnitt Ringspalt m korrosionshemmender Zusatz m, Korrosions- inhibitor m, Korro- sionshemmer m, Korrosionsschutz- mittel n Stützring tn «Rundring», back-up-Ring m entschäumend, schaum- verhindernd, schaum- mindernd, schaum- hemmend Anti-Schaum-Additiv n, Entschäumwirkstoff m, Antischaummittel n Frostschutzzusatz m, Frostschutzmittel«, Gefrierschutzzusatz tn, Gefrierschutzmittel nt Frostschutz m, Gefrier- schutz m entschäumend, schaum- verhindernd, schaum- mindernd, schaum- hemmend Anti-Schaum-Additiv n, Entschäumwirkstoff m, Antischaummittel n Oxydationsinhibitor ш, Oxydationshemmer m, Stabilitätsverbesserer tn «Oxydationsstabilität» rosthemmend Unterdruck-Begren- zungsventil n verschleißmindemder Zusatz m API-Grad m, Grad m API <Dichtemaß in den USA» wasserhaltig, auf Wasserbasis «Hydrau- likflüssigkeiten» wasserhaltige Flüssigkeit .£ Flüssigkeit auf Wasserbasis Drosselcharakteristik Д Drosselverhalten n, Öff- nungscharakteristik f, Öffnungsverhalten n Flächenelement n Flächenverhältnis n aromatisches Öl n момент количества движения анилиновая точка кольцевая диафрагма кольцеобразный пор- шень кольцевая камера кольцевая щель коррозийный замедли- тель, антикоррозий- ный агент, анти- коррозийная присадка упорное кольцо «для круглого кольца> антипенный, препят- ствующий пенообра- зованию, уменьшаю- щий количество пены антипенная присадка антифризная присадка, антифриз, присадка против замерзания антипенный, препят- ствующий пенообра- зованию, уменьшаю- щий количество пены антипенная присадка агент, препятствующий окислению, замед- литель окисления антикоррозийный, про- тивокоррозийный вакуумный предохрани- тельный клапан антифрикционная при- садка; присадка, уменьшающая износ градус API «условные градусы для измере- ния плотности в США» водяной, на водяной основе «жидкости для гидросистем» жидкость на водяной основе характеристика дрос- селя, расходная харак- теристика «дросселя» элементарная площадь отношение площадей ароматическое масло момент на количеството на движението, импулсен момент анилинова точка кръгова бленда, кръгъл дроселен отвор пръстеновидно бутало пръстеновидно про- странство пръстеновидна хлабина противокорозионна прибавка опорен пръстен «за кръгъл пръстен» отпенващ, възпрепят- ствуващ образува- нето на пяна противопенна прибавка противозамръзваща (антифризна). при- бавка отпенващ, възпрепят- ствуващ пенообразу- ването противопенна прибавка вещество с антикоро- зионно действие противокорозионен, антикорозионен вакуумен предпазен клапан, предпазен клапан за подналя- гане антифрикационна при- бавка, прибавка, намаляваща износ- ването API-градуси «условни градуси за измерване на плътност в САЩ» водосъдържаща, на водна основа «работна течност за хидросистема» водосъдържаща теч- ност, течност на водна основа характеристика на дросел, характери- стика на отвор (про- ходно сечение), дебитна характери- стика елементарна площ отношение на площи ароматно масло
articulated 16 A 134 A 135 A 136. A 137 A 138 A 139 A 140 A 141 A 142 articulated vane pump Gelenkflügelpumpe f asbestos filter ash content Askania valve asphalt-base, asphaltic aspirator «pressure regulator» A.S.T.M . chart «viscos- ity-temperature characteristics» A.S.T .M, slope «viscos- ity-temperature characteristics» atmospheric air, free air A 143 A 144 A 145 A 146 atmospheric pressure attached jet, wall- attached jet autogenous ignition, spontaneous ignition, autoignition autogenous ignition temperature, sponta- neous ignition tempera- ture, autoignition temperature autoignition, spontane- ous ignition, autogenous ignition autoignition tempera- ture, spontaneous ignition temperature, autogenous ignition temperature automatic control, control, regulation automatic drain separator automatic seal, pressure-energized seal, pressure seal, self-tight- ening seal, self-adjust- ing seal, self-acting seal, self-sealing packing auxiliary pump auxiliary valve A 147 A 148 A 149 A 150 A 151 A 152 average bulk modulus, secant bulk modulus, mean bulk modulus (b--kk) axial clearance axial compressor, axial flow com- pressor axial flow motor, screw motor axial flow pump, screw pump axial force axial notch, notch «flow-control valve» axial piston motor, axial plunger motor axial piston pump, axial plunger pump . Asbestfilter n Aschegehalt tn s. jet pipe valve asphaltisch, asphalt- basisch Kompensationsdüse f, Saugrohr n «Druck- minderventil» ASTM-Diagramm n «Viskositäts-Tempera- turverhalten» ASTM-Richtungs- konstante f atmosphärische Luft f, Luft im Ansaugzustand, Außenluft f atmosphärischer Drude Druck der Atmosphäre Wandstrahl m Selbstentzündung f Selbstentzündungs- temperatur f Selbstentzündung f Selbstentzündungs- temperatur f Regelung £ Regeln n Abscheider m mit selbst- tätigem Ablaß selbstwirkende Dichtung /, selbstdichtende Packung f druck- gespannte Dichtung Hilfspumpe f Hilfsventil n mittlerer Elastizitäts- modul m Axialspiel n, Axialluft «Wälzlager» Axial-Kreiselverdichter m, Axialverdichter m, Axialkompressor m Schraubenmotor tn Schraubenpumpe f Axialkraft /, Längskraft f Axialkerbe f Axialkolbenmotor m, Axkomotor m Axialkolbenpumpe f, Axkopumpe f насос с шарнирно- укрепленными лопастями асбестовый фильтр содержание золы, зольность асфальтовый компенсационное сопло, всасывающая трубка «предохранительного клапана» A.S .T .M.-диаграмма «зависимость вязкости от температуры» кривая зависимости вяз- кости от температуры, кривая изменения вязкости атмосферный воздух, свободный воздух атмосферное давление пристеночное течение, пограничный поток самовоспламенение, самовозгорание температура самовоспла- менения, точка само- воспламенения самовоспламенение, самовозгорание температура самовоспла- менения, точка само- воспламенения регулирование, контроль очиститель с автоматиче- ским дренажем, от- стойник с автоматиче- ским спуском самодействующее уплотнение, само- уплотняющая про- кладка вспомогательный насос, дополнительный насос вспомогательный клапан, дополнительный клапан средний модуль упру- гости, среднее значение модуля упругости осевой зазор, осевой люфт аксиальный компрессор, осевой компрессор винтовой гидромотор,ак- сиальный гидромотор винтовой насос, аксиальный насос осевая сила; сила, дейст- вующая вдоль «оси» прорезь, аксиальная прорезь, аксиальный желобок аксиально-поршневой мотор аксиально-плунжерный насос, аксиально-пор - шневой насос помпа с шарнирно закрепени пластинки азбестов филтър пепелно съдържание асфалтов компенсационна дюза, смукателна тръба «на редукционен клапан» ASTM-диаграма за зависимост на вискоз- ността от темпера- турата ASTM-коефициент на наклон «на характе- ристика вискозност- температура» атмосферен въздух, въздух при състоя- нието на засмукване, външен въздух, свободен бъздух атмосферно налягане пристенен поток, при- стенно течение самозапалване температура на само- запалване самозапалване температура на само- запалване автоматимно регули- ране, регулиране отделител (сепаратор) с автоматично из- пускане (изпразване) самодействуващо уплътнение, уплът- нителен пръстен, притискан от наля- гането, маншетно уплътнение спомагателна помпа спомагателен клапан усреднен модул на еластичност осова хлабина осов (аксиален) турбо- компресор, осов компресор винтов (осов) хидро- двигател винтова (осова) помпа осова (надлъжна) сила осов жлеб, осов (аксиа- лен) прорез бутален осов (аксиален) двигател бутална осова (аксиал- на) помпа
17 balanced A 153 axial piston trans- mission axial plunger motor, axial piston motor axial plunger pump, axial piston pump A 154 axial seal, end face seal Axialkolbengetriebe n, Axkogetriebe n Axialkolbenmotor tn, Axkomotor m Axialkolbenpumpe f, Axkopumpe f Gleitringdichtung У, axiale Dichtung f аксиально-поршневой привод, аксиально- поршневая транс- миссия аксиально-поршневой мотор аксиально-плунжерный насос, аксиально-пор- шневой насос уплотнение в виде, глад- кого кольца, кольцевое уплотнение, осевое уплотнение бутален осов (аксиален) предавател бутален осов (аксиален) двигател бутална осова (акси- ална) помпа уплътнение с триещ се пръстен, осово уплътнение в ВI В2 в3 в4 в5 В6 в7 В8 В9 Вю ВII В12 В13 В14 back, back-up, support back cover back-flush, backwash backing ring, anti-extru- sion ring, back-up ring backlash backlash valve back pressure back pressure valve, counterbalance valve, foot valve, balancing valve back support ring, female support ring, female adaptor ring, female adaptor back-up, back, support back-up ring, anti-extrusion ring, backing ring backwash, back-flush baffle baffle, baffle plate bag bag-type accumulator, bladder-type accumu- lator bag-type strainer balance, compensate <pressure> balance, equilibrium balance connection, balance line, compen- sation line balanced relief valve, compensated relief valve balanced rotor vane pump stützen s. cylinder bottom rückspülen, säubern durch Stromumkehr Stützung m «Rundring*, back-up-Ring m Spiel n, Lose f, toter Gang m Spielausgleichventil n Gegendruck m Gegendruckventil n, Vorspannventil n Druckring m, Sattelring m stützen Stützring m <Rundring>, back-up-Ring m rückspülen, säubern durch Stromumkehr mit Trennwänden ver- sehen, unterteilen <Behälter> Umlenkblech я, Leitblech n, Lenkblech n, Leit- platte У, Lenkplatte У, Umlenkplatte f, Um- lenkfläche У, Leitfläche У, Lenkfiäche f s, separator bag Blasenspeicher m Filterkorb m ausgleichen, entlasten, druckentlasten Gleichgewicht n Entlastungsleitung У, Ausgleichsleitung У druckentlastetes Druck- begrenzungsventil n Flügelzellenpumpe У mit druckentlastetem Rotor подпирать, поддержи- вать, опираться промывать при помощи обратного потока упорное кольцо «для круглого кольца* мертвый ход, зазор, люфт безлюфтовый клапан обратное давление, про- тиводавление клапан обратного давле- ния, опорный клапан, разгружающий клапан упорное кольцо подпирать, поддержи- вать, опираться упорное кольцо <для круглого кольца* промывать при помощи обратного потока преграждать, отражать, направлять, отводить направляюгций щиток, направляющий лоток, направляющая по- верхность аккумулятор с эластич- ной камерой, аккуму- лятор с разделитель- ным мешком фильтрующая оболочка, фильтр в виде мешка балансировать, выравни- вать, разгружать сдавление* баланс, равновесие компенсационная линия, компенсационный трубопровод, разгру- зочная линия разгруженный предо- хранительный клапан, разгруженный клапан с настройкой на задан- ное давление лопастный насос с раз- груженным ротором подпирам, поддържам, опирам промиване чрез промяна посоката на потока опорен пръстен <за О-пръстен* хлабина, свободен (мъртъв) ход клапан за отстраняване на хлабина (мъртъв ход) противоналягане подпорен клапан, клапан за противо- налягане опорен (притискащ) пръстен подпирам, поддържам, опирам опорен пръстен <за О-пръстен* промиване чрез промяна посоката на потока преграден, снабден с разделителни пре- гради «резервоар* отклоняваща стена, направляваща планка (повърхност) акумулатор с еластичен балон (мехур) филтриращ кош, филтриращо „чорапче“ изравнявам, разтовар- вам <за налягане* равновесие, баланс разтоварващ (изравни- телен, компенсацио- нен) тръбопровод разтоварен от налягане предпазен клапан пластинкова помпа с разтоварен от наля- гане ротор 2 Технически речник Хидравлика • Пневматика
balanced 18 в15 В1б в17 Вi8 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В2б В27 В28 В29 В30 balanced self-sealing coupling <hose> balanced valve, pres- sure-balanced valve, pressure-compensated valve balance line, compensa- tion line, balance con- nection balance piston, balanc- ing piston, compensat- ing piston balance spring, valve spring balancing, compensat- ing, compensation balancing cylinder balancing groove, compensating groove balancing piston, balance piston, compen- sating piston balancing valve, flow equalizer, equalizer, equalizing valve balancing valve ball check valve ball element, moving sphere element, moving ball element ball joint ball piston motor ball piston pump ball sleeve, olive ball-type direction control valve ball valve band pass filter, wave band filter band seal bandwidth banjo, adjustable fitting bank bank / in, sectional, in tandem, in stack, stack-mounted, gang-mounted barrel barrel wall, cylinder wall barrier-less accumu- lator, non-separated accumulator, non-sepa- rator accumulator base mounted, foot mounted, gasket mounted, sub-base mounted druckentlastete Schlauch- kupplung f druckentlastetes Ventil я, ausgeglichenes Ventil Entlastungsleitung /, Ausgleichsleitung f Ausgleichkolben m, Entlastungskolben tn Ventilfeder f Ausgleich m, Entlastung f Ausgleichzylinder m Zentriernut f, Druckaus- gleichnut f, Ent- lastungsnut f Ausgleichkolben m, Entlastungskolben m Stromteilventil n <gleiche Teilströme», Gleichlauf- ventil n, Synchronisier- ventil n s. a. back pressure valve Kugelrückschlagventil n Kugelelement я Kugelgelenk n Kugelkolbenmotor m Kugelkolbenpumpe f Doppelkegelklemmring m Kugelwegeventil n Kugelventil n Bandfilter n Liniendichtung f Bandbreite f, Bandweite f richtungseinstellbare Verschraubung f s. valve bank batterieverkettet, im Block s. cylinder barrel Zylinderwand f, Zylinderwandung f Akkumulator m ohne Trennwand, Druck- speicher m ohne Trenn- wand, Speicher tn ohne Trennwand flächenmontiert разгруженный само- уплотняющийся разъем, разгруженный шланговый разъем уравновешенный кла- пан, разгруженный клапан компенсационная линия, компенсационный трубопровод, разгру- зочная линия уравновешенный поршень пружина клапана уравновешивание, ком- пенсация, разгрузка компенсирующий цилиндр, уравнитель- ный резервуар разгрузочная канавка, разгрузочный паз, канавка, служащая для выравнивания давлений уравновешенный поршень гидравлический компен- сатор, клапан для де- ления потока <одина- ковые части потока» шариковый обратный клапан, шариковый запорный клапан шариковый элемент шаровое соединение, шаровой шарнир шариково-поршневой мотор шариково-поршневой насос двойное коническое соединительное кольцо шариковый распредели- тельный клапан, шариковый распре- делитель шариковый клапан полосовой фильтр линейное уплотнение ширина полосы частот, ширина полосы пропускания регулируемое поворот- ное резьбовое соеди- нение соединенный в блок, сборный, составной, разъемный стенка цилиндра, стенка гильзы аккумулятор без разде- лительной перего- родки соединенный посредст- вом платного монтажа разтоварено от налягане тръбно съединение за гъвкави тръбопро- води (маркучи) разтоварен от налягане (уравновесен) клапан разтоварващ (изравни- телен, компенсацио- нен) тръбопровод уравновесено (разто- варено) бутало пружина на клапан изравняване, уравно- весяване, разтовар- ване, компенсация изравнителен (компен- сационен) цилиндър, изравнителен резер- воар разтоварващ жлеб, прорез за изравня- ване на налягания изравняващо (разто- варващо) бутало стабилизатор за отно- шение на дебит, синхронизатор, дели- тел на дебит обратен клапан със сферичен затвор (сачма) сферичен елемент сферична става, сфери- чен шарнир двигател със сферични бутала помпа със сферични бутала двойноконусен затягащ съединителен пръстен сферичен разпреде- лител сферичен клапан ивичен филтър линейно уплътнение широчина на обхвата на честотите регулируемо завъртащо се резбово тръбно съединение батерийно свързан, в блок стена на цилиндър акумулатор без раз- делителна преграда <между течност и газ» съединен (мо нтир ан) на основна плоча
19 bi-rofational в31 В32 в33 в34 в35 Взб В37 В38 в39 В40 В41 В42 В43 В44 В45 В46 В47 В48 В49 В50 В51 В52 baseplate» subplate, manifold, subbase baseplate, subplate, sub-base <for a single valve> basic circuit basicity, alkalinity basic neutralization number basic symbol batch purification beam deflection element bearing length bearing ring, bush, rider, wear ring bellow, bellows boot, boot, accordian boot, corrugated cover, gaiter bellows pressure switch bellows-type actuator bellows-type pressure gauge bend bender bend factor, bend friction factor bend loss bend radius bent axis axial piston motor, angle-type axial piston motor bent axis axial piston pump, angle-type axial piston pump Bernoulli’s equation Bernoulli's law between input and output biased valve, loaded valve bi-metallic thermom- eter binary counter binding, hydraulic lock, lock, pressure freeze, gumming < valve spool> bi-rotational, reversible bi-rotational pump, reversible pump Unterplatte /, Grund- platte f Einzelunterplatte /, Einzelgrundplatte /, Anschlußplatte f Grundschaltung /, Grundkreislauf tn Alkalität /, Basizität f alkalische Neutralisations- zahl _f, negative Neutralisationszahl, Alkalitätszahl f Grundsymbol n, Grund- zeichen и, Grundschalt- zeichen n turnusmäßige Reinigung /, Reinigung im Turnus s. interacting jet element Führungslänge f Führungsring m Faltenbalg m Balgdruckschalter m Balgzylinder m Balgfedermanometer n s. pipe bend Biegevorrichtung f Widerstandsbeiwert tn einer Krümmung Krümmungsverlust m Biegeradius m Axialkolbenmotor m mit geneigtem Zylinder- block, Axialkolben- motor mit Schwenk- gehäuse, Axialkolben- motor mit Schräg- trommel Axialkolbenpumpe /mit geneigtem Zylinder- block, Axialkolben- pumpe mit Schwenk- gehäuse, Axialkolben- pumpe mit Schräg- trommel Bernoulli-Gleichung f Gesetz n von Bernoulli, Bernoullisch.es Gesetz, Satz m von Bernoulli zwischen Eingang und Ausgang belastetes Ventil n Metall-Ausdehnungs - thermometer n Binärzähler tn hydraulisches Verklem- men и, Verklemmen, Kleben n cVentil- schieber> umsteuerbar, reversibel umsteuerbare Pumpe /, Pumpe für umkehrbare Drehvichtung основная плата, главная плата отдельная основная плата основная цепь, основной контур щелочность, основность числовой эквивалент, нейтрализующей щелочи основное обозначение, основной символ циклическая очистка направляющая длина направляющее кольцо сильфон сильфонный переклю- чатель (коммутатор) давления сильфонный гидро- цилиндр сильфонный манометр гибочное приспособле- ние, гибочный меха- низм коэффициент сопроти- вления изгибу потери в колене, потери на поворот <потока>, потери на закругле- нии радиус изгиба (закругле- ния) аксиально-поршневой мотор с наклонным блоком цилиндров аксиально-поршневой насос с наклонным блоком цилиндров уравнение Бернулли закон Бернулли между входом и выходом нагруженный клапан термометр расширения, дилатометрический (биметаллический) термометр двоичный счетчик гидравлический замок, залипание <золотника> реверсивный реверсивный насос подложна (основна) плоча единична подложна (основна, присъеди- нителна) плоча основна схема на включване, основен кръг, основен контур основност, алкалноет числен еквивалент на неутрализиращата основа, алкално число основен символ, основно символично означение циклично очистване направляваща дължина направляващ (водещ) пръстен мех, вълнообразен цилиндър,силфон мехообразен (силфонен) превключвател на налягане мехообразен (силфонен) цилиндър манометър с мехообра- зен цилиндър, силфо- нен манометър приспособление за огъване коефициент на съпро- тивление на огъване загуби в колена, загуби от промяна на посо- ката на потока радиус на огъване (закръгление) бутален осов (аксиален) двигател с наклонен цилиндров блок бутална осова (аксиална) помпа с наклонен цилиндров блок. уравнение на Вернули закон на Вернули между входа и изхода натоварен клапан биметален термометър двоичен брояч хидравлична ключалка, прилепване на затвор двупосочен, реверсивен реверсивна помпа, помпа с двупосочно въртене на ротора
bistable 20 В53 В54 В55 bistable В$6 в57 В58 В59 bistable amplifier, flip-flop bistable directional valve, shuttle valve bit bite fitting, ferrule fit- ting bladder, separator bag, accumulator bag bladder-type accumu- lator, bag-type accu- mulator blade, vane blank end, head end, blind end, cap end Blasius law bleed, vent <pneu- matics> Вбо В61 Вб2 вбз ВÖ4 В65 В66 Вб7 bleed air, vent, deaerate bleeder fholej, bleeder port, vent, air bleeder, vent port bleeder plug, venting screw bleeder port, bleeder hole, bleeder, vent, air bleeder, vent port bleeding, venting, deaeration bleeding valve, venting valve bleed line, venting line bleed-off bleed-off circuit, bypass circuit bleed-off flow, bypass flow bleed-off flow control, bypass flow control bleed-off flow regulator, bypass . flow regulator bleed-off fluid, bleed-off, bypassed fluid bleed-off valve, relief valve, relief, bypass valve, over-flow valve bistabil bistabiler Verstärker m, Flip-Flop я, Kippstufe f bistabiles Wegeventil n Bit n Schneidringverschraubung f Speicherblase f Blasenspeicher m Flügel m, Lamelle / Kolbenseite f, Bodenseite f Blasiussches Gesetz n entlüften «Pneumatik» entlüften Entlüftungsbohrung f, Entlüftungsöffnung f, Entlüftung f, Entlüfter m Entlüftungsschraube f Entlüftungsbohrung f, Entlüftungsöfihung f, Entlüftung f, Entlüfter m Entlüftung f Entlüftungsventil n Entlüftungsleitung f s. bleed-off fluid Nebenschlußkreislauf Nebenstromkreislauf m abgeblasener Strom m, Nebenstrom m Nebenstromsteuerung f, Bypass-Strom- steuerung /*, Abzweig- stromsteuerung f Bypass-Stromregler m, Bypass-Stromregel- ventil и, Nebenstrom- regler m, Stromregler m im Abzweig im Nebenschluß abge- leitetes Druckmittel n Überströmventil n, Ablaßventil n с двумя устойчивыми состояниями, бистабильный усилитель с двумя устойчивыми поло- жениями, двухста- бильный усилитель двухстабильный распре- делительный клапан, золотник с двумя устойчивыми состоя- ниями бит фиттинг с зажимным кольцом, кольцевой фиттинг, резьбовое сое- динение с зажимным кольцом разделительный мешок, мешок «аккумулятора» аккумулятор с эластич- ной камерой, аккуму- лятор с разделитель- ным мешком лопатка, лопасть сторона поршня, сторона дна, головной конец закон Блазиуса выпускать воздух, вен- тилировать, удалять воздух выпускать воздух, 'удалять воздух отверстие для удаления воздуха винт для выпуска воздуха отверстие для удаления воздуха выпуск воздуха, удаление воздуха выпускной клапан вентиляционная труба, вентиляционная линия вспомогательная цепь, параллельная цепь поток во вспомогатель- ной цепи, поток в па- раллельной цепи управление потоком в от- ветвлении, управле- ние потоком в парал- лельной цепи регулятор шунтирую- щего потока, регуля- тор опорожнения жидкость, отведенная в параллельную ветвь; жидкость в параллель- ной цепи перепускной клапан, сливной клапан, пере- ливной клапан с две устойчиви състояния, бистаби- лен усилвател с две устой- чиви състояния, бистабилен усилвател разпределител с две устойчиви положе- ния, бистабилен раз- пределител бит тръбно съединение с врязващ се пръстен балон, мехур «на аку- мулатор» акумулатор с еластичен балон (мехур) пластина страна откъм дъното, страна откъм буталото закон на Блазиус изпускам въздух <в пневматиката» изпускам въздух, обезвъздушавахМ обезвъздушителен отвор, отвор за изпускане на въздух обезвъздушителен винт (пробка) обезвъздушителен отвор изпускане на въздух, обезвъздушаване изпускателен (обезвъз- душителен) клапан обезвъздушителна (вентилационна) тръба спомагателен циркула- ционен кръг, спома- гателна верига, пара- лелна верига дебит в спомагателна (паралелна) верига управление с поток в паралелна верига, байпасно управление регулатор в паралелна верига, байпасен регулатор работен флуид, отведен в паралелна верига преливен (изпускате- лен) клапан
21 bottle В68 bleed-operated valve, bleed-piloted valve, bleed-type valve, vented valve entlüftungsgesteuertes Ventil n управляемый клапан для выпуска воздуха Вбр bleed throttle, exhaust throttle Entlüftungsdrossel f дроссель для выпуска воздуха bleed-type valve, bleed-operated valve, bleed-piloted valve, vented valve entlüftungsgesteuertes Ventil n управляемый клапан для выпуска воздуха blend, mixture blind end, head end, cap end Gemisch и, Mischung f kolbenseitiges Zylinder- ende n, bodenseitiges Zylinderende смесь торец цилиндра со стороны головки Б70 В71 blind end, head end, cap end, blank end blind end, head end, cap end blind end pressure, head end pressure, cap end pressure block, block off block diagram blocked centre valve «directional», closed centre valve, all-port closed centre valve block off, block blower, fan blow-out disk, rupture disk В72 В73 В74 В75 В7б В77 В78 В79 В8о Bode diagram body boiling point Boolean algebra, Boole’s algebra boost, intensify, amplify <pressure> boost, prefill, super- charge, prime <pump> boost booster, intensifier, pressure intensifier booster-operated booster pump, supercharger, charging pump booster ram, kicker ram boost pressure ratio boot, bellows boot, accordian boot, cor- rugated cover, bellow, gaiter bore area, cylinder area bottle, vessel, pressure vessel, shell <accumulator> Kolbenseite /, Bodenseite f kolbenseitig, bodenseitig kolbenseitiger Druck m, bodenseitiger Druck versperren, blockieren, sperren, absperren Blockschaltbild n Ventil n mit gesperrtem Durchfluß, Ventil mit Sperrstellung < Wegeventil» versperren, blockieren, sperren, absperren Ventilator m, Lüfter m, Gebläse n Berstscheibe f, Berst- membran f, Platz- scheibe f, Reißscheibe Bode-Diagramm и, Frequenzkennlinie f s. I. cylinder barrel 2. valve body Siedepunkt m Boolesche Algebra f verstärken <Druck> vorfüllen «Pumpe» 5. a . pressure amplification Druckübersetzer m, Ver- stärker m, Druck- umsetzer ш, Druck- umformer m vom Druckübersetzer gespeist Füllpumpe /, Vorfüll- pumpe /, Speisepumpe f, Zuförderpumpe /, Ladepumpe f Hilfskolben m «Pressenstößelantrieb» Druckverstärkungs- verhältnis n Faltenbalg tn Zylinderfläche f Flasche /, Druckflasche f «Speicher» сторона поршня, сторо- на дна, головной конец со стороны дна, со сто- роны головки поршня давление со стороны го- ловки поршня запирать, блокировать, перекрывать, отсекать блоксхема распределитель с закры- тым центром; золот- ник, запирающий в среднем положении запирать, блокировать, перекрывать, отсекать вентилятор разрывная мембрана, разорванная мембрана, мембрана с разрывом диаграмма Боде, лога- рифмическая ампли- тудно-частотная характеристика точка кипения, точка газообразования Булиева алгебра усиливать «давление» предварительно на- полнять, подкачивать «насос» усилитель, бустер приводимый в действие бустером, питаемый от преобразователя давления насос для подпитки, вспомогательный насос ударный плунжер, вспомогательный поршень «ударного действия», боек коэффициент усиления по давлению сильфон площадь цилиндра баллон, корпус, баллон высокого давления «аккумулятора» управляем обезвъзду- шителен клапан обезвъздушителен дросел, дросел за изпускане на въздух управляем обезвъзду- шителен клапан смес страна (чело) на цилиндър откъм буталото, страна (чело) на цилиндър откъм дъното страна откъм буталото, страна откъм дъното откъм дъното, откъм буталото налягане откъм бута- лото (дъното) затварям, блокирам, разделям блокова схема на включване разпределител със зат- варяне на присъеди- нителните места в средна позиция затварям, блокирам, разделям вентилатор разкъсваща се шайба, разкъсваща се мем- брана, спукваща се шайба диаграма на Боде, логаритмична амплитудно-честотна характеристика точка на кипене Булева алгебра усилвам налягане предварително запъл- вам «помпа» преобразувател (усил- вател, мултиплика- тор) на налягане захранван от преобразу- вател (мултиплика- тор) на налягане помпа за подхранване, напълваща (спома- гателна) помпа спомагателно бутало с ударно действие коефициент на усилване на налягането мех, вълнообразен цилиндър, силфон лице на цилиндър бутилка [за високо налягане], тяло
bottom 22 В8l В82 В8з В84 В8$ В86 В87 В88 В89 В90 В91 В92 в93 bottom boundary friction boundary layer boundary lubrication Bourdon gauge, Bourdon-tube pressure gauge Bourdon spring, Bourdon tube Bourdon-tube pressure gauge, Bourdon gauge Bourdon tube pressure switch bowl Boyle's law braid brake cylinder, frame cylinder braking valve, deceleration valve branch, tee branch How, branch flow rate brazed fitting, soldered fitting breakaway, start, getaway, breakout breakaway force, breakout force breakaway torque, breakout torque break frequency, resonant frequency breakout, start, getaway, breakaway breakout force, breakaway force breakout friction, stiction, static friction breakout torque, breakaway torque В94 В95 В96 В97 breathe, ventilate breather, air breather breather hole, ventilator, ventilating eyelet breathing, ventilation bridge arm, bridge branch Briggs thread, NPT-pipe thread s. cylinder bottom Grenzreibung f Grenzschicht f Grenzschmierung f Rohrfedermanometer n Rohrfeder /, Bourdon- rohr n Rohrfedermanometer n Rohrfeder-Druck- schalter nt s. filter bowl Boyle-Mariottesches Gesetz w, Gesetz von Boyle-Mariotte Geflecht n Bremszylinder m, Rad- zylinder m Bremsventil n, Ver- zögerungsventil к abzweigen Zweigstrom m Lötverbindung /, Löt- verschraubung f Anlauf m, Anfahren n, Start m Losbrechkraft /, Haft- reibkraft /, Startkraft / Losbrechmoment n, Startmoment n Resonanzfrequenz f Anlauf m, Anfahren n, Start m Losbrechkraft f, Haftreib- kraft /, Startkraft f Ruhereibung /, statische Reibung f, Haftreibung f Losbrechmoment я, Startmoment n belüften, entlüften Entlüftungsorgan я, Lüftungsorgan п Lüftungsöffnung /, Belüftungsöffnung f, Entlüftungsöffnung f Entlüftung /, Belüftung f, Lüftung f Brückenzweig m NPT-Rohrgewinde n <mit Dichtelement in den Gewindegängen, außen und innen keglig> пограничное трение пограничный слой, по- граничная пленка пограничная смазка, смазка на поверх- ности раздела манометр с трубчатой пружиной трубчатая пружина, трубка Бурдона манометр с трубчатой пружиной переключатель (комму- татор) давления с трубкой Бурдона закон Бойля-Мариотта оплетка, плетение, жгут тормозной цилиндр тормозной клапан ответвлять поток в ответвлении, отведенный поток спаянное соединение, спаянное трубчатое соединение пуск, пуск в ход, разгон разрушающая сила разрушающий момент резонансная частота пуск, пуск в ход, разгон разрушающая сила трение покоя разрушающий момент вентилировать воздушный штуцер, сапун вентиляционный проем, вентиляционное отверстие вентиляция, про- ветривание ветвь моста, плечо моста NPT-трубная резьба, резьба Бриггса <с уплотняющим элемен- том по шагу резьбы, выполненной по внешнему и внутрен- нему контуру кони- ческой» гранично триене граничен слой гранично (междинно) смазване манометър с тръбна пружина (Бурдонова тръба) тръбна пружина, Бурдонова тръба манометър с тръбна пружина (Бурдонова тръба) превключвател на налягане с Бурдонова тръба закон на Бойл-Мариот оплетка спирачен цилиндър спирачен (закъсните- лен) клапан разклонявам разклонен поток запоено тръбно съеди- нение пускане в ход, старт сила при потегляне, сила за преодоляване триенето при покой, стартова сила въртящ момент при потегляне, стартов момент резонансна честота пускане в ход, старт сила при потегляне, сила за преодоляване на триенето при покой, стартова сила триене при покой, статично триене въртящ момент при потегляне, стартов момент вентилирам, про- ветрявам отдушник, обезвъзду- шителен елемент, вентилиращ елемент отдушник, вентила- ционен отвор проветряване, венти- лация рамо на мост, клон на мост NPT-тръб на резба <с уплътнителен еле- мент във витките, изработена по външния и вътреш- ния контур на конуса>
23 bypass В98 bubble Blase f пузырек, пузырь В99 bubble fest Blasentest m, Blasen- druckprüfung f испытание на герметич- ность с помощью пузырей bubble-tight, fluid-tight flüssigkeitsdicht; gasdicht непроницаемый для жидкости; непроницаемый для газа В loo buckling resistance Knickfestigkeit f сопротивление продоль- ному изгибу, проч- ность при продольном изгибе В ioi buffer, buffer memory Pufferspeicher m, Puffer m буфферная (демпфирующая) емкость building block valve, modular construction valve, modular valve Baukastenventil n клапан в блочном исполнении В 102 built-in, integral, incorporated eingebaut встроенный, вмонтиро- ванный, выполнен - ный за одно целое built-in check valve, eingebautes Rückschlag- встроенный обратный integral check valve ventil n клапан, установлен- ный обратный клапан Вюз built-up manifold, sandwich manifold Sandwich-Unterplatte f основная плата из па- кета «собранного по типу слоеного пирога > bulk filtration, external filtration Außenfilterung f внешняя фильтрация ВЮ4 bulkhead Schott n перегородка В 105 bulkhead branch tee, T-Verschraubung / mit Т-образное резьбовое bulkhead side tee Schottzapfen, T-Schott- verschraubung / соединение с цапфо- вым отсеком для пе- ресечения перего- родки В 10б bulkhead connector, bulkhead fitting Schottverschraubung / резьбовое соединение для пересечения перегородки bulkhead side fee, T-Verschraubung /mit Т-образное резьбовое bulkhead branch tee Schottzapfen, T -Schott- verschraubung / соединение с цапфо- вым отсеком для пе- ресечения перего- родки ВЮ7 bulk liquid Flüssigkeitskörper m жидкое тело Вю8 bulk modulus, bulk Kompressionsmodul tn, модуль упругости modulus of elasticity <fluids> Elastizitätsmodul m «Flüssigkeiten und Gase» «жидкости и газа» В 109 bulk modulus of Elastizitätsmodul гл, модуль упругости elasticity Volumenelastizitäts- modul т «feste Stoffe» «объемный» bumper, shock absorber, Stoßdämpfer m, поглотитель толчков, shock suppressor Stoßfänger m поглотитель ударов Вно bursting pressure, burst pressure Berstdruck m ударное давление, раз- рывное давление, раз- рушающее давление Вui bush Führungsbüchse / втулка, гильза, букса, направляющая втулка В 112 bush, rider, wear ring, bearing ring Führungsring tn направляющее кольцо butterfly valve, flap Klappenventil Drossel- заслоночный вентиль, valve klappe / дроссельная заслонка Виз butt joint fitting Stoßverschraubung / стыковое соединение ВИ4 button, push button Druckknopf tn нажимная кнопка В 115 button -actuated, push-button-actuated druckknopfbetätigt приводимый в действие с помощью нажимной кнопки Виб bypass umgehen обходить В 117 bypass im Nebenschluß ableiten отводить в параллельную линию, шунтировать, перепускать мехур, мехурче изпитване на херметич- ност с помощта на мехури уплътнен за течности (газове), непро- пусклив якост на изкълчване буферен акумулатор, буферен (демпфери- ращ) обем клапан с блоково изпълнение, клапан с модулен монтаж вграден вграден обратен клапан подложка плоча, под- ложна плоча при монтаж на пластове външно филтриране преграда Т-образно резбово тръбно съединение с шийка за премина- ване през преграда резбово тръбно съеди- нение за преминаване през преграда Т-образно резбово тръбно съединение с шийка за премина- ване през преграда течно тяло модул на еластичност <на течност или газ> модул на еластичност, модул на обемна еластичност <на твърди тела» ударосмекчител, амор- тисьор, демпфер разрушаващо налягане направляваща (во- деща) втулка направляващ (водещ) пръстен дроселна клапа челно резбово съедине- ние бутон задействуван <от бутон» заобикалям, обхождам отвеждам в паралелен клон
by-pass 24 В ii8 В 119 В 120 by-pass bypass circuit, bleed-off circuit bypassed fluid, bleed-off fluid, bleed-off bypass filter bypass filtration bypass flow, bleed-off flow bypass flow control, bleed-off flow control bypass flow regulator, bleed-off flow regulator bypass valve, relief valve, relief, bleed-off valve, over-flow valve Nebenschluß tn, Um- gehung/ Nebenschlußkreislauf m, Nebenstromkreislauf m im Nebenschluß abgelei- tetes Druckmittel n Nebenstromfilter n, Bypass-Filter n Nebenstromfilterung /, Bypass-Filterung / abgeblasener Strom m, Nebenstrom m Nebenstromsteuerung /, Bypass-Stromsteuerung /, Abzweigstrom- steuerung / Bypass-Stromregler tn, Bypass-Stromregel- ventil n, Nebenstrom- regler tn, Stromregler m . im Abzweig Überströmventil n, Ablaßventil n параллельное соеди- нение, шунтирование, обвод, байпас вспомогательная цепь, параллельная цепь жидкость, отведенная в параллельную ветвь; жидкость в параллель- ной цепи вспомогательный фильтр, фильтр, стоя- щий в перепускном канале фильтрация в перепуск- ном канале поток во вспомогатель- ной цепи, поток в параллельной цепи управление потоком в ответвлении, управле- ние потоком в парал- лельной цепи регулятор шунтирую- щего потока, регуля- тор опорожнения перепускной клапан, сливной клапан, пере- ливной клапан паралелно съединя- ване, байпас паралелен кръг на циркулация на потока, байпасна верига работен флуид, отведен в паралелна (бай- пасна) верига паралелно включен (байпасен) филтър филтриране в пара- лелна верига, бай- пасно филтриране дебит в спомагателна верига, дебит в паралелна (байпасна) верига управление с поток в паралелна верига, байпасно управление регулатор на дебит, включен паралелно (на отклонение) преливен (изпускате- лен) клапан с СI С2 С3 с 4 с 5 С6 С7 С8 С9 Сю cable cylinder calculator calibrate cam-actuated valve, cam operated valve, cam valve «directional* cam plate, angle plate cam plate, sloping cam plate, swash plate, stationary swash plate cam ring, track ring, contour ring <vane pump> cam-type axial piston motor cam-type axial piston pump cam valve, cam-oper- ated valve, cam- actuated valve direc- tional* canonical form capacitance capacitor Zugseilzylinder tn, Kabelzylinder tn s. computer eichen nockenbetätigtes Wege- ventil n, Nockenventil n Steuerscheibe /, Hub- scheibe / Schiefscheibe /, feste Schiefscheibe, Schrägscheibe / Leitring tn, Gehäusering tn, Führungsring tn «Flügelzellenpumpe* Axialkolbenmotor tn mit Schwenkscheibe, Axial- kolbenmotor mit Schiefscheibe Axialkolbenpumpe /mit Schwenkscheibe, Axial- kolbenpumpe mit Schiefscheibe nockenbetätigtes Wege- ventil n, Nockenventil n kanonische Form / kapazitiver Widerstand m, Kapazitanz / kapazitiver Widerstand m, Kondensator tn тяговый канатный цилиндр, кабельный цилиндр тарировать, калибро- вать, проверять клапан, работающий от кулачка; эксцентрико- вый клапан; распреде- лительный клапан, приводимый в дейст- вие от кулачка управляющий диск, наклонная шайба наклонный кулачковый диск, кулачок кольцо статора, напра- вляющее кольцо <лопастной насос* аксиально-поршневой мотор с наклонной шайбой аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой клапан, работающий от кулачка; эксцентрико- вый клапан; распреде- лительный клапан, приводимый в дейст- вие от кулачка каноническая форма емкостное сопроти- вление емкость, конденсатор кабелен цилиндър проверявам, сверявам, калибрирам, тарирам механично (гърбично) задействуван раз- пределител (клапан) управляващ (опорен, наклонен)диск наклонена [профили- рана] гърбица, наклонен [гърбичен] диск направляващ (статорен) пръстен <на пластин- кова помпа* бутален осов (аксиален) двигател с наклонен Диск бутална осова (акси- ална) помпа с накло- нен диск механично (гърбично) задействуван раз- пределител (клапан) канонична форма обемно (капацитивно) съпротивление обемно (капацитивно) съпротивление, кондензатор
25 centerline Си С12 capacity capacity capacity of accumula- tor, volume of accu- mulator cap end, head end, blind end с13 С14 С15 С1б с17 cap end, head end, blind end, blank end cap end, head end, blind end cap end pressure, head end pressure, blind end pressure capillary, capillary tube carbon residue cartridge cartridge insert valve, cartridge valve, plug-in valve cartridge-type pump, plug-in pump cartridge valve, cartridge insert valve, plug-in valve cascade, install in series, connect in series cascaded, series-con - nected С18 С19 С20 С21 С22 С23 С24 С25 С26 С27 С28 С29 Сзо С31 С32 cased seal cast iron cylinder cast iron for hydraulic equipment cast iron piston, cast iron ram cast iron reservoir, cast reservoir castor-base fluid castor oil cast reservoir, cast iron reservoir catalyst cavitate cavitation cavitation loss cellulose filter center-deadhead position «pump* centering spring centerline mount <cylinder> Kapazität f s. a. flow capacity Speichervolumen n kolbenseitiges Zylinder- ende n, bodenseitiges Zylinderende Kolbenseite /, Bodenseite kolbenseitig, bodenseitig kolbenseitiger Druck m, bodenseitiger Druck Kapillarrohr n, Kapillare f Kohlerückstand m Einsatz m, Patrone f Einsatzventil«, Einsteck- ventil n, Steckerventil я, Einbauventil n, Einschraubventil n Steckpumpe f, Einbau- pumpe f, Einschraub- pumpe f Einsatzventil n, Einsteck- ventil я, Steckerventil n, Einbauventil n, Einschraubventil n hintereinanderschalten, in Kaskade schalten, in Reihe schalten in Serie geschaltet, serien- geschaltet, hinterein- andergeschaltet, reihen- geschaltet, in Reihe geschaltet gefaßte Dichtung /, eingefaßte Dichtung Graugußzylinder m, Gußzylinder m Hydraulikguß m Graugußkolben m, Gußkolben m Gußbehälter m <Grauguß> Flüssigkeit f auf Rizinus- basis Rizinusöl я Gußbehälter m < Grauguß* Katalysator tn kavitieren Kavitation /, Hohlsog m Kavitationsverlust m Zellulosefilter n Druckhaltestellung /; Nullstellung /, bei der nur innere Leckverluste ausgeglichen werden «Pumpe* Rückzugfeder f <in die Mittellage*, Zentrier- feder f radiale Befestigung / «Befestigung in einer Ebene mit der Zylinder- achse* емкость «физическая величина* объем аккумулятора, емкость аккумулятора торец цилиндра со сто- роны головки сторона поршня, сторона дна, головной конец со стороны дна, со сто- роны головки поршня давление со стороны головки поршня капилляр, капиллярная трубка углеродистый осадок наконечник, патрон, гильза притычной клапан, вставной клапан притычной насос, при- винчивающийся насос, вставной насос притычной клапан, вставной клапан включать последова- тельно, соединять последовательно последовательно соединенный усиленное уплотнение цилиндр из серого чугуна, чугунный цилиндр литье для гидравличе- ского оборудования поршень из серого чугуна, чугунный поршень литой резервуар «серый литейный чугун* жидкость на касторовой основе, жидкость на основе касторового масла касторовое масло литой резервуар «серый литейный чугун* катализатор кавитировать кавитация, разрыв жидкости потери от кавитации, кавитационные потери целлюлозный фильтр положение «насоса*, со- ответствующее ком- пенсации внутренних утечек центрирующая пружина центральное крепление «цилиндра*, крепле- ние по оси «цилиндра* обем, капацитет, капа- цитивност «физична величина* обем (капацитет) на акухмулатор край (чело) на цилиндър откъм дъното, край (чело) на цилиндър откъм буталото страна откъм буталото (дъното) откъм буталото, откъм дъното налягане откъм бута- лото (дъното) капилярна тръба, капилярна въглероден остатък, въгленово наслоя- ване вложка, патрон, накрайник клапан-вложка, встроен клапан, навиваем вентил вградена помпа, помпа, присъединявана с резба, помпа-вложка клапан-вложка, вгра- ден клапан, навиваем вентил включвам последо- вателно, съединявам последователно включен последо- вателно усилено уплътнение цилиндър, отлят от сив чугун отливки за хидро- елементи бутало, отлятц от сив чугун резервоар, отлят от сив чугун работна течност, полу- чена на основа на рициново масло рициново масло лят резервоар <от сив чугун* катализатор кавитирам кавитация загуби от кавитация целулозен филтър положение «наротора на регулируема помпа*, при което дебитът на помпата компенсира вътреш- ните обемни загуби връщаща пружина в средно положение, центрираща пружина радиално закрепване «закрепване на цилиндър в равни- ната на оста му*
centrally 26 с33 centrally ported, with interior admission С34 centrally ported radial piston pump, radial piston pump with interior admission centre bypass valve «directional, cylinder ports blocked*, tandem centre valve centre position, neutral position, crossover position, mid-position С35 Сзб С37 С38 С39 С40 С41 С42 С43 С44 С45 С46 С47 С48 С49 centrifugal compressor centrifugal force centrifugal pump centrifuge dehumidi- fier, centrifuge dehydrator ceramic filter ceramic magnet chain return cylinder chamber chamber «vane pump> change of delivery direction, change of output direction change of sectional area channel, duct, passage- way channel «punched tape* characteristic equation С50 characteristic radius, hydraulic radius characteristic time, CT, time constant charge, load «accumu- lator* charge «with pressure*, pressurize, pressure load, expose to pressure charging, inflation, loading, filling charging line, filling line, loading line charging pressure, precharge pressure, inflation pressure, preload pressure innenbeaufschlagt innenbeaufschlagte Radialkolbenpumpe f Ventil n mit freiem Durchfluß «Wege- ventil* Mittelstellung f, Neutral- stellung f, neutrale Stellung f, Nullstellung f, Ruhestellung f Radial-Kreiselverdichter m, Radialverdichter m, Radialkompressor m Zentrifugalkraft f Kreiselpumpe ft Zentrifugalpumpe f, Schleuderpumpe f Zentrifugalabscheider m Keramikfilter n keramischer Magnet m, Keramikmagnet m Kettenrückzugzylinder m Kammer /, Raum m Zelle / «Flügelzellen- pumpe* Förderrichtungswechsel m Querschnittsänderung f Kanal m Spur f «Lochband* charakteristische Glei- chung f hydraulischer Radius m Zeitkonstante f aufladen, füllen mit Gas «Speicher* druckbeaufschlagen, beaufschlagen «mit Druck* Füllung Л Aufladung f Fülleitung f, Vorfüll- leitung f Fülldruck m, Auflade- druck in с внутренней подачей радиальнопоршневой насос с внутренней подачей проточный распредели- тель, золотник со свободной цир- куляцией масла в среднем положении среднее положение, ней- тральное положение, нулевое положение центробежный ком- прессор, радиально- центробежный ком- прессор центробежная сила центробежный насос, центробежная помпа центробежный отдели- тель, центробежный осушитель керамический фильтр керамический магнит цилиндр, перемещаемый в обратном направле- нии с помощью цепной передачи; гидроци- линдр с цепной пере- дачей камера, полость, прост- ранство, объем камера «лопастный насос* изменение направления подачи изменение площади по- перечного сечения линия, канал, трубо- провод дорожка «перфолента* характеристическое уравнение гидравлический радиус постоянная времени заряжать, заполнять газом «аккумулятор* заряжать «давлением* наполнение, заполнение зарядная линия, линия наполнения, напол- няющий трубопровод давление зарядки, давление наполнения «аккумулятора* с вътрешно подаване и отвеждане на работна течност «за бутална радиална помпа* радиална бутална помпа с вътрешно довеждане и отвеж- дане на работната течност разпределител със свободно протичане в средното му положе- ние от помпата към резервоара средно (неутрално, нулево, равновесно) положение центробежен компре- сор, радиален центро- бежен турбокомпре- сор центробежна сила центробежна турбо- помпа центробежен отделител (осушител) керамичен филтър керамичен магнит цилиндър с връщане в обратна посока от верижна предавка пространство, камера- , обем камера, клетка <на пластинкова помпа* промяна на посоката на нагнетяване промяна на лицето на напречно сечение канал, линия, тръбо- провод пътека, писта «на перфолента* характеристично уравнение хидравличен радиус времеконстанта зареждам, напълвам с газ «акумулатор* зареждам, натоварвам <с налягане* запълване, зареждане линия за запълване, напълващ тръбо- провод налягане на зареждане (запълване) «на акумулатор*
27 cleanliness charging pump» booster pump, supercharger С51 С52 С53 С54 С55 chaffer, flutter, oscillate, squeal <valve> check checking cylinder, hydraulic checking cylinder, hydro-check check valve, non-return valve, check check valve pump, seated valve pump chemical stability chevron ring, V-ring, V-cup и о о о о о и 56 57 58 59 60 61 62 Сбз С64 С65 Сбб chlorinated chlorinated hydro- carbon, chloro-carbon choke, orifice, throttle, restrict choke, restriction choke, viscous restriction choke, orifice, throttle, restrictor, restriction choke block choke lengfh, throttling lenght, restrictive length chrome leather churning oil circuit circuit-base plate, circuit manifold circuit block circuit diagram, circuitry circuit manifold, circuit-base plate С67 068 Сбр С70 circuitry, circuit diagram t circumferential groove clamping cylinder damp-type end fitting clean, purify, cleanse cleaning, purification, cleansing cleanliness Füllpumpe f, Vorfüll- pumpe /, Speisepumpe f, Zuförderpumpe f, Ladepumpe f flattern, schnattern, schnarren, schwingen <Ventil> s. check valve Bremszylinder tn, Ölbremszylinder m, Ölbremse f Rückschlagventil n sitzventilgesteuerte Pumpe f, druckgesteuerte Pumpe chemische Beständigkeit f, chemische Stabilität f Dachmanschette f, V-Ring m chloriert chlorierter Kohlenwasser- stoff m drosseln Drossel f, Laminarwider- stand m Drossel f, Drosselwider- stand m, Widerstand m < Strömung» Drosselplatte / Drossellänge f Chromleder n Schwallöl n Kreislauf tn, Schaltung f Mehrfachunterplatte f Umlenkplatte f, Zwischenplatte f Schaltplan m, Kreislauf tn Mehrfachunterplatte f Schaltplan tn, Kreislauf m Ringnut f Spannzylinder tn Klemmnippel tn reinigen, säubern Reinigung f, Säuberung f Reinheit f, Sauberkeit f насос для подпитки, вспомогательный насос трещать, дребезжать, дрожать, вибрировать <клапан> тормозной цилиндр, гидравлический тор- мозной цилиндр обратный клапан, невоз- вратный клапан, за- порный клапан, обрат- ный клапан ударного действия насос с дроссельным управлением химическая стабиль- ность, химическая стойкость V-образное кольцевое уплотнение, V-образ- ная манжета, шеврон- ная манжета, кольце-? вое уплотнение с V- образным сечением хлорированный хлорированный углево- дород, хлороуглерод дросселировать, сужать дроссель, ламинарное сопротивление окно, кромка, заслонка, дроссель, ограничи- тель, сопротивление «течению» дроссельный блок длина дросселирования хромовая кожа слитое масло, вспененное масло цепь, контур, схема универсальная основная плата для большого количества клапанов, панель для установки клапанов промежуточная плата схема включения (цепи) универсальная основная плата для большого количества клапанов, панель для установки клапанов схема включения (цепи) кольцевая канавка зажимный цилиндр, фиксирующий цилиндр зажимный соединитель- ный наконечник <рукава, шланга» чистить, очищать очистка чистота помпа за подхранване, спомагателна помпа трептя, вибрирам <за клапан» [хидравличен]спирачен цилиндър, хидра- влична спирачка обратен клапан помпа, регулируема по налягане с дроселно регулиране химическа устойчивост стреловиден уплътни- тел, V-образен (шевронен) маншет хлориран хлоровъглерод дроселирам дросел, ламинарно съпротивление дросел, дроселно съпротивление при протичане дроселен блок дължина на дросела хромова кожа разпенено масло циркулационен кръг, верига, контур, схема на включване многоместна основна плоча за няколко елемента, панел междинна плоча схема на включване, кръг на циркулация, верига многоместна основна плоча за няколко елемента, панел схема на включване, кръг на циркулация, верига пръстеновиден жлеб, канавка затягащ (фиксираш) цилиндър затягащ накрайник, закрепващ нипел < на ъглов тръбопровод, маркуч» очиствам, чистя очистване, пречистване чистота
cleanout 28 C7i С72 С73 С74 С75 С76 С77 С78 С79 С8о С8i С82 С83 С84 С85 С86 С87 С88 С89 С90 С91 С92 С93 С94 С95 cleanout opening cleanse, purify, clean cleansing, purification, cleaning clearance clearance compen- sation clearance loss, clearance slippage clearance volume clearance width, gap width clevis mount clog, plug clogging, plugging closed centre valve, all-port closed centre valve, blocked centre valve <directional> closed circuit, closed loop closed circuit system, closed loop system closed crossover valve <directional> closed end, closed termi- nation, stiff end, dead end closed load of a solenoid closed loop, closed circuit dosed loop system, closed circuit system closed termination, closed end, stiff end closing, closure closing characteristics closing force closing pressure, shutoff pressure dosing pressure surge, closing shock dosing stroke, shutoff stroke dosing time closure, closing cloud point cluster coupling, cluster fitting Coanda effect, wall-attachment effect Coanda-effect amplifier coarse mesh, coarse-meshed Reinigungsöffnung f reinigen, säubern Reinigung f, Säuberung f Spiel n Spielausgleich m Spaltverlust m, Spalt- verluste mpl schädlicher Raum m, Totraum m, toter Raum Spaltweite f, Spaltbreite f Gabelkopfbefestigung f, Gabelaugenbefesti- gung/ zusetzen, verstopfen, verlegen Verstopfung /, Zusetzen n, Verlegung f < Ober- fl ächenfilter> Ventil n mit gesperrtem Durchfluß, Ventil mit Sperrstellung <Wege- ventil> geschlossener Kreislauf m, geschlossener Kreis m System n mit geschlosse- nem Kreislauf Ventil n mit positiver Schaltüberdeckung <Wegeventil> festes Leitungsende n Dauerlast f eines Elektro- magneten geschlossener Kreislauf m, geschlossener Kreis tn System n mit geschlosse- nem Kreislauf festes Leitungsende n Schließen n Schließverhalten n Schließkraft / Schließdruck m Schließdruckstoß m, Schließschlag m Schließweg m Schließzeit f Schließen n Trübungspunkt m Rohrgruppenverbindung Coanda-Effekt m, Wand- hafteffekt m, Wand- effekt m s. wall attachment amplifier grobmaschig отверстие для промывки и очистки чистить, очищать очистка зазор, люфт компенсация люфта, компенсация зазора потери в щели объем вредного про- странства, вредный объем ширина щели, ширина зазора крепление с помощью серьги прокладывать, уклады- вать, свертывать закупорка, засорение распределитель с закры- тым центром; золот- ник, запирающий в среднем положении замкнутая цепь, замкну- тый контур замкнутая система; система, работающая по замкнутому циклу золотниковый распреде- литель с положитель- ным перекрытием жестко укрепленный конец трубы, закре- пленный конец включенная нагрузка электромагнита, по- стоянная нагрузка электромагнита замкнутая цепь, замкну- тый контур замкнутая система; система, работающая по замкнутому циклу жестко укрепленный конец трубы, закре- пленный конец закрытие, запирание, отсечка, перекрытие характеристика вклю- чения включающая сила, закрывающая сила, запирающая сила давление включения, запирающее Давление гидравлический удар при закрытии, волна давления при закры- тии путь остановки, путь вы- ключения, путь закрытия время закрытия закрытие, запирание, отсечка, перекрытие точка росы, точка замутнения соединение нескольких труб, групповое соединение труб эффект Коанда, эффект прилипания струи к стенке крупноячеистый отвор за почистване чистя, пречиствам пречистване, очистване хлабина отстраняване на хла- бина, компенсация на хлабина загуби в хлабина вредно пространство, обем на вредно про- странство широчина на хлабина вилкообразно закреп- ване нанасям, отсядам, задръствам, наслоя- вам замърсяване, задръст- ване <за повърхността на филтър> разпределител със зат- варяне на присъеди- нителните места в средна позиция затворена циркулация (верига), затворен кръг система със затворена циркулация на потока разпределител с поло- жително припокри- ване неподвижно закрепен край на тръбопровод продължително нато- варване на електро- магнит затворен кръг на цир- кулация, затворена верига система със затворена циркулация па потока неподвижно закрепен край на тръбопровод затваряне, припокри- ване характеристика на затваряне сила на затваряне налягане на затваряне хидравличен удар при затваряне път на затваряне време на затваряне затваряне, припокри- ване точка на оросяване, точка на потъмняване групово тръбно съеди- нение ефект на Коанда, ефект на прилепване на струя към стена с едри (големи) отвори, едроплетен, едро- тъкан <за мрежа>
29 compensated o n О О О О О О О О О о о 96 97 98 99 100 coating, cover, covering cock, plug valve, plug cock coder, coding device, encoder coefficient of volumetric expan- sion, thermal expansion coefficient, cubical expansion coefficient coiled tube collection chamber collection pressure collection tube, collector tube, receiver tube, output tube collector groove 101 102 ЮЗ 104 105 Юб 107 108 С 109 Сио collector tube, collection tube, receiver tube, output tube collet, wedging ring, compression sleeve, gripping ring column length combination dial pressure gauge combination flow regulator, combina- tion restrictive and bypass flow regulator combination sliding and rotary spool valve combined air, free air, undissolved air combined seal combiner valve, flow combiner valve command, control, govern commercial pressure gauge compartment compatibility compensate <leakage> compensate, balance <pressure> compensated flow control valve, pressure-compensated flow control valve, flow regulator compensated relief valve, balanced relief valve Mantel m, Hülle /, Um- hüllung /, Ummante- lung f Hahn m, Hahnventil n Kodierer m, Codierer m, Kodiereinrichtung /, Codiereinrichtung f Wärmeausdehnungszahl f, kubische Ausdeh- nungszahl /, Wärme- ausdehnungskoeffizient m, räumlicher Aus- dehnungskoeffizient m Spiralrohr n Fangraum m Fangdruck m Fangrohr n Sammelnut /, Druck- ringkanal m Fangrohr n Klemmring m Knicklänge f Manometer n mit mehreren Skalen Hauptnebenstromregler m, kombinierter Haupt- und Nebenstrom- regler m Längsdrehschieber m, Drehlängssdiieber m freie Luft /, ungelöste Luft, gemischte Luft Metall-Weichstoff- Dichtung f Stromvereinigungsventil и, Stromteilventil n «speziell für Strom- vereinigung:» steuern Betriebsmanometer n geringerer Genauigkeit Abteil n Verträglichkeit f ausgleichen, kompen- sieren «Leckverluste» ausgleichen, entlasten, druckentlasten Stromregelventil n, Stromregler m druckentlastetes Druck- begrenzungsventil n кожух, оболочка кран, пробковый кран кодирующее устрой- ство, шифратор коэффициент теплового расширения, про- странственный коэф- фициент расширения спиральная трубка приемная камера давление в приемном канале приемная трубка, выходная трубка коллекторный канал, кольцевой коллек- торный канал приемная трубка, выходная трубка заклинивающее кольцо, напорная муфта, уплотнительное кольцо свободная длина про- дольного изгиба манометр с несколькими шкалами комбинированный регулятор расхода, со- стоящий из главного и вспомогательного регулятора комбинированный по- ступательно движу- щийся и вращающий- ся золотниковый клапан нерастворенный воздух, свободный воздух уплотнение из металла и мягкого материала, комбинированное уплотнение клапан для смешивания двух потоков управлять промышленный мано- метр низкой точности отделение, камера совместимость компенсировать «утечка» балансировать, вырав- нивать «давление», разгружать «от давления» уравновешенный регу- лирующий клапан, клапан потока, ском- пенсированный по давлению, регулятор расхода, регулятор количества разгруженный предо- хранительный клапан, разгруженный кла- пан с настройкой на заданное давление обвивка, кожух, мантия кран кодиращо устройство, шифратор коефициент на топлин- но (обемно) разшире- ние спирална тръба приемна камера, приемно (събира- телно) пространство налягане в събирателно (приемно) простран- ство приемна (събирателна) тръба събирателен жлеб, колекторен канал приемна (събирателна) тръба захващащ (затягащ, клемен) пръстен свободна дължина при изкълчване многоскален манометър комбиниран регулатор на дебит за основен и спомагателен (парале- лен) поток комбиниран краново- плунжерен разпреде- лител с осово и въртеливо измест- ване на затвора неразтворен (свободен) въздух комбиниран уплътнител от метал и мек мате- риал стабилизатор за отно- шение на събиращи се дебити управлявам, контроли- рам, регулирам промишлен манометър с писка точност отделение, камера поносимост, съвмести- мост компенсирам «обемни загуби» разтоварвам «от наля- гане» регулатор на дебит разтоварен от налягане (уравновесен) пред- пазен клапан
compensating 30 compensating, balancing, compensa- tion compensating groove, balancing groove Cm С 112 Сиз Сид СИ5 Сиб СП7 Си8 СИ9 С 120 С 121 С 122 С 123 С 124 С 125 С 12(5 С 127 compensating of load, force compensating compensating piston, balancing piston, balance piston compensation, balancing, compen- sating compensation line, balance line, balance connection compensation network compensator <flow control valve>, pressure compensator compensator control, pressure-compensation control compliance composite tubing compress compressed air compressed air con- trol, pneumatic control, air control compressed air line, air line compressed air mains, air mains compressed air motor, air motor compressed air receiver, pressure vessel, air tank, air receiver, receiver compressed water, pressurized water, water under pressure compressed water pump, water pump compressibility compressibility, compressibility figure compressible compressional viscosity compression fitting, compression joint compression fitting with rubber wedging ring compression heat Ausgleich mt Entlastung f Zentriernut /, Druck- ausgleichnut f, Ent- lastungsnut f Kraftausgleich tn Ausgleichskolben m, Entlastungskolben m Ausgleich m, Entlastung f Entlastungsleitung f, Ausgleichsleitung f Korrekturnetzwerk n Druckkompensator m, Druckwaage Regeldrossel f <im Stromregel ventil» Nullhubregelung f Nachgiebigkeit f Mehrfachrohr n «mehrere Rohre ineinander- gesteckt», Mehr- schichtrohr n verdichten, komprimieren Druckluft /, Preßluft f pneumatische Steuerung f, Druckluft- steuerung f Druckluftleitung ff Luftleitung f Druckluftnetz и, Preß- luftnetz «, Luftnetz n Druckluftmotor m, Luftmotor m Druckwindkessel m, Windkessel m, Druck- luftspeicher m, Druck- luftbehälter tn Preßwasser n, Druck- wasser n Preßwasserpumpe f, Druckwasserpumpe _f, Preßpumpe / Kompressibilität /, Zusammendrück- barkeit f Kompressibilitätszahl /, Preßzahl f kompressibel, zusammen- drückbar Kompressionsviskosität f, Kompressionszähigkeit /, Verdichtungs- viskosität /, Verdich- tungszähigkeit f Klemmringverbindung /, Klemmringver- schraubung f Klemmverbindung / mit Gummiklemmring Kompressionswärme /, Verdichtungs- wärme f уравновешивание, компенсация, раз- грузка разгрузочная канавка, разгрузочный паз; канавка, служащая для выравнивания давлений сравнение (компен- сация) сил уравновешенный поршень уравновешивание, ком- пенсация, разгрузка компенсационная линия, компенсационный трубопровод, разгру- зочная линия компенсационная цепь, корректирующая цепь компенсатор давления управление компенса- цией давления податливость, эластич- ность, упругость составной трубопровод «трубки вставлены друг в друга» сгущать, сжимать , уплотнять сжатый воздух, воздух под давлением пневматическое управление пневматическая линия, пневматическая магистраль пневматическая сеть, воздушная сеть пневматический мотор пневматическая емкость, пневмати- ческий сосуд, резер- вуар для воздуха вода под давлением, сжатая вода водяной насос сжимаемость коэффициент сжатия сжимаемый вязкость при сжатии кольцевое зажимное соединение, кольцевое зажимное резьбовое соединение соединение с резиновым заклинивающим кольцом теплота, выделяемая при сжатии изравняване, уравно- весяване. разтовар- ване, компенсиране разтоварващ жлеб, разтоварваща канавка сравняване на сили, силова компенсация разтоварено (уравно- весено) бутало уравновесяване, из- равняване, разтовар- ване, компенсация разтоварваща линия, разтоварващ тръбо- провод, компенса- ционен тръбопровод корекционна (компен- сационна) верига стабилизатор на раз- лика на налягане <в регулатор на дебит» регулиране на нулев ход, управление с компенсация на налягането податливост, еластич- ност съставен (многослоен) тръбопровод <от тръби, поставени една в друга» сгъстявам, свивам, компримирам сгъстен Скомппимиран) въздух, въздух под налягане пневматично управле- ние, управление със сгъстен въздух пневматичен тръбопро- вод, въздухопровод пневматична (въздухо- проводна) мрежа пневмодвигател резервоар за сгъстен въздух, пневмоаку- мулатор вода под налягане водонагнетателна помпа свиваемост коефициент на свиване свиваем вискозност при свиване затягащо пръстено- видно съединение, клемно пръстено- видно резбово съединение съединение с гумен затягащ пръстен топлина, отделена при свиване (сгъстяване)
I connect 31 C 128 C 129 C 130 C 131 C 132 С133 C 134 c 135 C 136 compression joint, compression fitting compression packing, compression seal, compressive seal compression sleeve, wedging ring, grip- ping ring, collet compression work compressive seal, compression seal, compression packing compressor computer concurrent flow, parallel Sow condensate drain, condensate outlet, condensed water drain, condensed water outlet condensation condense condensed water, water of condensation condensed water drain, condensate drain, condensate outlet, condensed water outlet condensed water outlet, condensate drain, condensate outlet, condensed water drain conditioner, air- conditioning unit, air conditioner c 137 С138 c 139 C 140 C 141 C 142 condition of stability conductance conduction, line, conduit conduction of heat, heat conduction conductivity conduit, line, conduction cone confinement-con- trolled seal congealing, congelation, freezing connect, interconnect connect, port connected in parallel, paralleled connecting line, junction, connection connect in parallel, install in parallel, parallel Klemmringverbindung /, Klemmringver- schraubung f Weichdichtung f Klemmring m Kompressionsarbeit Weichdichtung f Verdichter m, Kom- pressor nt Rechner m, Rechen- maschine f Parallelstrom m, Gleich- strom m Kondensatablaß tn, Kon- denswasserablaß m Kondensation f kondensieren Schwitzwasser n, Kon- denswasser n Kondensatablaß m, Kondenswasserablaß m Kondensatablaß tn, Kondenswasserablaß tn Luftaufbereitungseinheit f, Druckluftaufbereiter m, Luftaufbereiter m Stabilitätsbedingung f Leitwert m Leitung f Wärmeleitung f Leitfälligkeit f Leitung f s. valve cone Dichtung f mit Anzugsbegrenzung Verstockung f verketten, verbinden anschließen parallelgeschaltet, nebeneinandergeschal- tet Verbindung /, Verbin- dungsleitung f, Anschlußleitung f parallelschalten кольцевое зажимное соединение, кольцевое зажимное резьбовое соединение мягкое уплотнение заклинивающее кольцо, напорная муфта, уплотнительное кольцо работа сжатия мягкое уплотнение компрессор вычислительная машина параллельно-струйное течение, параллель- ный поток дренаж конденсата, сток конденсированной воды конденсация конденсировать конденсат, конденси- рованная вода дренаж конденсата, сток конденсированной воды дренаж конденсата, сток конденсированной воды установка для кон- диционирования воздуха, установка для подготовки воздуха, воздушный кондиционер условие устойчивости, условие стабилизации проводимость линия, магистраль, трубопровод тепловая проводимость проводимость линия, магистраль, трубопровод уплотнение с ограничен- ным натягом упрочнение, заморажи- вание соединять, связывать, присоединять присоединять включенный параллель- но соединение, соединитель- ная линия включать параллельно, соединять параллель- но резбово съединение със затягащ пръстен меко уплътнение затягащ (уплътнителен) пръстен, клемен пръстен работа за свиване меко уплътнение компресор изчислителна (сме- тачна) машина паралелен (постоянен) поток отвеждане (изпускане) на кондензирани води кондензация кондензирам кондензат, конден- зирана вода отвеждане (изпускане) на кондензирана вода отвеждане (изпускане) на кондензирана вода уредба за подготовка на въздух <за въвеж- дане в пневмосис- тема>, кондиционер условие за устойчивост (стабилизиране) проводимост, кондук- тивност <стойност> тръбопровод, провод, линия топлопроводимост проводимост тръбопровод, провод, линия уплътнител с огранича- ване на натягането втвърдяване, замръз- ване свързвам, съединявам, присъединявам присъединявам паралелно (успоредно) включен съединение, съедините- лен (свързващ) тръбопровод включвам паралелно, свързвам успоредно
connect 32 с 143 С 144 С 145 С 146 С 147 С 148 с 149 С 150 С 151 С 152 с 153 С 154 С 155 connect in series, install in series, cascade connection, junction, connecting line connector, fitting, coupling, joint conservation of mass, mass conservation conservation of momentum constant delivery pump, fixed dis- placement pump constant displacement motor, fixed dis- placement motor constant extension speed telescopic cylinder constant flow source constant force liquid spring constant output pump <power output> constant pressure source contactor servo- mechanism contact pressure gauge contact-type seal contaminant С 156 С 157 С 158 С 159 С 1бо С i6i С 162 с 163 contaminant-holding capacity, dirt capacity, absorption capacity <filter>, dirt-storage capacity, dirt-holding capacity contaminant particle contaminant release, contaminant separa- tion contaminate contamination contamination, impurities contamination resistant continuity equation continuous booster, continuous inten- sifier contour follower, copying device, copier hintereinanderschalten, in Kaskade schalten, in Reihe schalten Verbindung f, Ver- bindungsleitung у, Anschlußleiiung f Verbindungsstück n, Verbindung f, Ver- schraubung f Massenerhaltung f Erhaltung f der Bewegungsgröße Konstantförderpumpe f, Konstantpumpe f Konstantmotor m, Hydromotor m mit unveränderlichem Schluckvolumen • Gleichlauf-Teleskop- zylinder m Konstantstromquelle f Gleichkraft-Flüssigkeits- feder f Konstantleistungspumpe f Konstantdruckquelle f Kontaktservo m, Kontaktregler m Kontaktmanometer n Berührungsdichtung f Verschmutzung f «ver- schmutzendes Medium> Schmutztragevermögen n «Filter* Schmutzteilchen и, Schmutzpartikel f Schmutzabscheidung f, Schmutzablagerung f verunreinigen, verschmutzen Verschmutzung f, Ver- schmutzungsvorgang m Verunreinigungen fpl, Verschmutzung f, Schmutz m schmutzunempfindlich Kontinuitätsgleichung f Dauerstrom-Druck- verstärker m Kopiergerät n, Kopier- einrichtung f включать последователь- но, соединять последо- вательно соединение, соедини- тельная линия фиттинг, соединение, муфта, свинчивание сохранение массы сохранение количества движения насос постоянной произ- водительности, нере- гулируемый насос, насос постоянного расхода мотор постоянного объема, гидромотор с постоянным объемом, нерегули- руемый мотор телескопический цилиндр с синхрон- ной скоростью хода источник постоянного потока, источник постоянного расхода гидравлическая пружи- на постоянной силы насос постоянной мощности источник постоянного давления контактный регулятор, контактный испол- нительный механизм контактный манометр контактное уплотнение загрязнение, загрязняю- щее вещество допустимое скопление грязи <в фильтре> частица грязи отделение загрязняю- щего вещества загрязнять загрязнение «процесс загрязнения* загрязнение, загрязнен- ность, грязь нечувствительный к загрязнению уравнение неразрывно- сти «потока* бустер непрерывного действия копировальное устрой- ство, копир, копиро- вальный следящий механизм включвам последо- вателно, свързвам серийно съединение, свързващ тръбопровод, свърз- ваща линия съединение, резбово съединение съхранение (запаз- ване) на маса запазване на количест- вото на Движение помпа с постоянен дебит, нерегулируема помпа двигател с постоянен работен обем, нере- гулируем хидродви- гател телескопичен цилиндър с постоянна скорост източник (генератор) на постоянен дебит хидравлична пружина с постоянна сила помпа с постоянна мощност . източник с постоянно налягане контактен изпълнителен механизъм, контактен регулатор контактен манометър допиращ се (контактен) уплътнител замърсяване, оне- чистване, замърся- ващо вещество допустимо замърсяване «на филтър* замърсяваща частица отделяне на замърся- ващо вещество замърсявам, онечиствам замърсяване, оне- чистване замърсител, нечистотии нечувствителен към замърсяване уравнение за непрекъ- снатост «на потока* усилвател (мултипли- катор) на налягане с непрекъснато дей- ствие копирно устройство
33 control 3 Технически речник Хидравлика ♦ Пневматика contour ring, cam ring, track ring <vane pump> Leitring ш, Gehäusering tn, Führungsring tn <Flüge!zellenpumpe> кольцо статора, напра- вляющее кольцо <ло- пастный насоо направляващ (статорен) пръстен <на пластин- кова помпа> С 1б4 contraction coefficient Kontraktionszahl f, Kontraktionskoeffizient m коэффициент сжатия коефициент на свиване (контракция) <на струя> С 1б5 contraction of size, size contraction Querschnittsverengung f уменьшение поперечного сечения намаляване на напречно сечение, стесняване С i66 control, command, govern steuern управлять управлявам, контроли- рам, регулирам control, actuate, operate betätigen, stellen приводить в действие, управлять привеждам в действие, задействувам, въз- действувам, управля- С 1б7 control Steuerung f управление вам управление С i68 control, regulation, automatic control Regelung f, Regeln n регулирование, контроль регулиране, контрол С 169 control <pump> Stelleinrichtung f, Stell- kopf tn, Steuerkopf tn <Pumpe> управляющий блок, люлка <насоса> управляващо устрой- ство <на помпа> С 170 control accuracy Regelgenauigkeit f точность регулирования, точность управления точност на регулирането С 171 control characteristic Regelkennlime /, Regel- kurve f характеристика регули- рования характеристика на регулирането С 172 control characteristics Regelverhalten n, Regel- charakteristik f характеристика процесса регулирования характеристика на регулирането, пове- дение при регулира- нето С 173 control circuit Steuerkreislauf tn, Steuerkreis tn, Steuerschaltung f цепь управления верига за управление, циркулационен кръг за управление С 174 control duct Steuer leitung f, Steuer- kanal m управляющий канал управляващ канал С 175 control element, final control element Stellglied n регулирующий орган, исполнительный орган регулиращ (изпълните- лен) орган control force, operating *• Betätigungskraft f, Stell- устанавливающая сила, сила на задействуване, force kraft f, Verstellkraft f управляющая сила управляваща сила С 176 control input Steuereingang m, Signal- eingang m вход управляющего сигнала, вход сигнала вход на управляващия сигнал, вход на сигнала С 177 control jet Steuerstrahl tn управляющая струя управляваща струя controlled quantity, regulated quantity Regelgröße f регулируемый параметр регулируема величина С 178 controlled system Regelstrecke f объект регулирования обект на регулирането С 179 controller Regler tn <Festwert> регулятор регулатор С 180 control lever, operating Steuerhebel m, управляющий рычаг управляващ (задейству- lever Betätigungshebel tn рабочий рычаг ващ) лост С 181 control loop Regelkreis m цепь регулирования, цепь управления контур (верига) на регу- лиране (управление) control nozzle, control tube Steuerdüse f, Steuerrohr n управляющее сопло, управляющая трубка управляваща дюза (тръба) С 182 control oil Steueröl n управляющее масло управляващо масло <в управляваща верига> С 183 control opening, control orifice Steueröffhung f управляющее отверстие управляващ отвор control panel, valve Ventilblock tn, Ventil- блок клапанов, упра- управляващ (клапанен) unit, valve block einheit f, Steuerblock m, Block m вляющая панель блок С 184 control part, control unit Steuerteil tn, Steuereinheit f управляющая часть управляваща част (уредба) С 185 control piston Reglerkolben tn управляющий золотник управляващ плунжер, управляващо бутало control piston, operating Stellkolben tn, Betätigungskolben tn регулирующий пор- управляващо (задей- piston шень, управляющий поршень ствуващо) бутало С 186 control plane Steuerebene f, Schalt- ebene f плоскость управления равнина на управление
control 34 С 187 С 188 control point control port Steueranschluß m control position, spool position С 189 С 190 С 191 С 192 с 193 С 194 control position, operating position control pressure control quantity, manipulated quantity control signal control surface «fluid dynamics» control system С 195 196 197 198 199 200 201 202 203 С 204 control tube, control nozzle control unit, control part control valve control valve of a copying device, copying valve, tracing valve, tracer valve control volume <fluid dynamics» О О с ю о п с ю convection convection current converging nozzle converter, transducer convoluted diaphragm cool coolant, cooling medium cooler cooling cooling fan cooling jacket cooling medium, coolant copier, copying device, contour follower С 205 С 20б С 207 С 208 С 209 copper pipe, copper tube copper strip test copper tube, copper pipe copy copying copying control, tracer control Steuerort /и, Stellort tn Schieberstellung f, Schaltstellung f Arbeitsstellung f, Ein- schaltstellung f Steuerdruck tn Stellgröße f Steuersignal n Bezugsfläche f <Hydro- und Aerodynamik», Kontrollfläche f Regelsystem w, geregeltes System n, Regelung /, Regelkreis tn Steuerdüse f, Steuerrohr n Steuerteil m, Steuer- einheit f s. directional control valve Kopierventil n, Kopier- schieber tn Bezugsvolumen n «Hydro- und Aero- dynamik», Kontroll- volumen n Konvektion f Konvektionsstrom tn konvergierende Düse f Wandler m, Meßwandler m, Meßgrößenumfor- mer tn Wellmembran f kühlen Kühlmittel n s. radiator Kühlung / Kühlventilator m Kühlmantel m Kühlmittel я Kopiergerät n, Kopier- einrichtung f Kupferrohr n Kupferstreifentest tn <Test auf korrodierende Wirkung» Kupferrohr n kopieren, nachformen Kopieren n, Nachformen n Kopiersteuerung f точка приложения управляющего воздействия управляющее окно, управляющий канал положение золотника рабочее положение, включенное состояние управляющее давление величина перемещения . исп олнительного органа управляющий сигнал плоскость сравнения; площадь, к которой относены коэффициен- ты или показатели <гидро- и аэродина- мика» система регулирования, система управления управляющее сопло, управляющая трубка управляющая часть управляющий золотник «копировального механизма» приведенный объем <гидро- и аэро- динамика» конвекция конвекционный поток сходящееся сопло преобразователь, датчик, преобразователь изме- ряемой величины гофрированная мем- брана охлаждать охладитель, охлаждаю- щий агент охлаждение охлаждающий вентиля- тор, вентилятор для охлаждения охлаждающий кожух, охлаждающая рубашка охладитель, охлаждаю- щий агент копировальное устрой- ство, копир, копиро- вальный следящий механизм медная труба тест на медную ленту «тест на действие коррозии» медная труба копировать копирование, обработка по копиру управление копиром приложна точка на управляващото въздействие управляващ отвор, управляващо присъединително място позиция на разпредели- теля, положение на затвора на разпреде- лителя, положение на включване работно (включено) положение управляващо налягане стойност на премества- нето на изпълнителен орган управляващ сигнал повърхнина на сравня- ване система за регулиране (управление) управляваща дюза (тръба) управляваща част следящ разпределител, управляващ разпре- делител на копирна система приведен обем конвекция конвенционен поток стесняваща се (конвер- гентна) дюза преобразувател, изме- рителен преобразу- вател вълнообразна мембрана охлаждам охладител, охлаждащо средство охлаждане охлаждащ вентилатор охлаждащ кожух, охлаждаща риза охладител, охлаждащо средство копирно устройство, копирна уредба медна тръба изпитване с медна лента <на корозионно действие» медна тръба копирам копиране копирно управление, управление с копирно устройство
35 crack С 210 С 211 С 212 С 213 С 214 С 215 С 2IÖ С 217 С 218 С 219 С 220 С 221 С 222 copying device, copier, contour follower copying error copying feed, tracing feed copying lathe copying machine copying roller, tracer roller copying system copying unit, tracer unit copying valve, control valve of a copying device, tracing valve, tracer valve corrode corrodibility corrosion inhibitor, änti-corrosion agent corrosion stability С 223 С 224 С 225 С 22б С 227 С 228 corrugated cover, bellows boot, boot, accordian boot, bellow, gaiter corrugated tube cotton braid С 229 С 230 С 231 Coulomb friction, dry friction counter counterbalance valve, back pressure valve, foot valve, balancing valve counter-current, counter-flow coupler <female coupling half» coupler, hose coupling, coupling self-sealing coupling, disconnect coupling <hose> coupling, fitting, joint, connector coupling <hose> coupling flange coupling half cover, covering, coating С 232 с 233 cover, cover plate cover covering, cover, coating cover plate, cover crack, respond «pressure- control valve> Kopiergerät и, Kopier- einrichtung f Kopierfehler m Kopiervorschub tn Kopierdrehmaschine f Kopiermaschine f Kopierrolle f Kopiersystem n Kopiereinheit f Kopierventil n, Kopier- schieber tn korrodieren korrodierende Wirkung f korrosionshemmender Zusatz tn, Korrosions- inhibitor m, Korro- sionshemmer ш, Korro- sionsschutzmittel n Korrosionsbeständigkeit f, Korrosionsfestigkeit f Faltenbalg tn Wellrohr n Baumwollgeflecht n Coulombsche Reibung f, trockene Reibung Zähler m Gegendruckventil n, Vorspannventil n Gegenstrom tn Überwurf-Kupplungs- hälfte f. Schlauchkupplung f Verbindungsstück n, Verbindung f, Verschraubung f s. a . coupler Verbindungsflansch tn Kupplungshälfte f Mantel Hülle f, Um- hüllung /, Ummante- lung/ Deckplatte /, Abdeck- platte /, Deckel m s. a. cylinder cover Mantel m, Hülle /, Um- hüllung f, Ummante- lung/ Deckplatte /, Abdeck- platte /, Deckel tn ansprechen «Druckventil» копировальное устрой- ство, копир, копиро- вальный следящий механизм ошибка копирования копирующая подача копировально-токарный станок копировальная машина копирующий ролик копировальная система копировальный агрегат, копировальный прибор управляющий золотник «копировального механизма» подвергаться коррозии, ржаветь корродирующая способность коррозийный замедли- тель, антикоррозий- ный агент, антикорро- зийная присадка коррозионная устойчи- вость, коррозионная стойкость, стойкость к коррозии сильфон гофрированная труба хлопчатобумажная тесь- ма, хлопчатобумажная оплетка, хлопчато - бумажный жгут сухое трение, кулоново трение счетчик клапан обратного давле- ния, опорный клапан, разгружающий клапан обратный ток, проти- воток накидная муфта «поло- вина накидного соединения» разъединительная муфта, самоуплот- няющаяся муфта «для шлангов» фиттинг, соединение, муфта, свинчивание соединительный фланец половина соединения, половина соедини- тельного разъема кожух, оболочка прикрывающая плата, крышка кожух, оболочка прикрывающая плата, крышка срабатывать «клапан давления» копирно устройство, копирна уредба, следящ механизъм грешка при копиране подаване при копиране копирен струг копирна машина копирна ролка копирна система копирен агрегат (уред) копирен (следящ) раз- пределител <на копирна уредба» кородйра корозионно действие противокорозионна прибавка, антикоро- зионно вещество корозионна устойчи- вост, устойчивост на корозия мехообразен (вълно- образен) цилиндър, силфон вълнообразна тръба памучна оплетка сухо (кулоново) триене брояч клапан за противоналя- гане, подпорен клапан противоток, обратен поток обхващаща половина на съединител тръбно съединение за гъвкав тръбопровод (маркуч) [резбово] тръбно съединение съединителен фланец половина от съединител кожух, риза, мантия покривна плоча, капак кожух, риза, мантия покривна плоча, капак задействувам се «клапан за налягане» 3
cracking 36 cracking pressure <pressure valve>, response pressure Ansprechdruck m <Druckventil> предельное давление «регулирующего клапана> с 234 crescent gear motor, crescent seal gear motor Innenzahnradmotor m mit sichelförmigem Füll- stück шестеренный мотор с внутренним зацепле- нием и с серповидным разделителем С 235 crescent gear pump, crescent seal gear pump Innenzahnradpumpe f mit sichelförmigem Füll- stück шестеренный насос с внутренним зацепле- нием и с серповидным разделителем crescent seal gear motor, crescent gear motor Innenzahnradmotor m mit sichelförmigem Füll- stück шестеренный мотор с внутренним зацепле- нием и с серповидным разделителем crescent seal gear pump, crescent gear pump Innenzahnradpumpe /mit sichelförmigem Füll- stück шестеренный насос с внутренним зацепле- нием и с серповидным разделителем С 236 crescent-shaped sepa- rator, crescent- shaped spacer Sichel f, sichelförmiger Trennkörper tn, sichel- förmiges Füllstück m серповидный раздели- тель С237 criterion of stability Stabilitätskriterium n критерий устойчивости С 238 critical pressure kritischer Druck tn критическое давление С 239 critical Reynolds number kritische Reynoldszahl f критическое число Рейнольдса С 240 critical temperature kritische Temperatur f критическая темпера- тура С 241 cross bleed, crossover bleed Überschneidungs- entlüftung f перекрестное вентилиро- вание cross drilled mani- fold, solid manifold, drilled manifold gebohrte Unterplatte / просверленная основная плата crossover bleed, cross bleed Überschneidungs- entlüftung f перекрестное вентилиро- вание crossover position, neutral position, centre position, mid-position Mittelstellung f, Neutral- stellung f, neutrale Stellung /, Nullstellung f, Ruhestellung f среднее положение, ней- тральное положение, нулевое положение CT, characteristic time, time constant Zeitkonstante f постоянная времени С 242 C-type Bourdon tube C-förmiges Bourdonrohr n, C-förmige Rohrfeder f С-образная трубка Бур- дона, С -образная трубчатая пружина cubical expansion coefficient, thermal expansion coefficient, coefficient ofvolumetric expansion W ärmeausdehnungszahl f, kubische Ausdehnungs- zahl f, Wärmeaus- dehnungskoeffizient m, räumlicher Ausdeh- nungskoeffizient tn коэффициент теплового расширения, простран- ственный коэффи- циент расширения С243 cup ring, cup seal, cup washer Topfmanschette f, Napf- manschette f чашечная манжета, ча- шечное уплотнение current, flow Strömung f течение С 244 cushion <cylinder> dämpfen <Endlage>, bremsen <Hubende> демпфировать <в конеч- ном положении:»-, тор- мозить <в конце хода> С245 cushion cushion area <stroke end> s. a . cylinder cushion Bremsfläche /, Dämp- fungsfläche f <Hub- ende> тормозная поверхность, тормозной участок «конец ходах С 246 cushion chamber, cushion cylinder, cushion dashpot Bremszylinder tn, Dämpfungsraum m амортизационная камера, амортизационный ци- линдр, тормозной цилиндр налягане на задейству- вано <клапан за налягано зъбен двигател с вътрешно сцепване и сърпообразен раз- делител зъбна помпа с вътрешно сцепване и сърпо- образен разделител зъбен двигател с вътрешно сцепване и сърпообразен раз- делител зъбна помпа с вътрешно сцепване и сърпо- образен разделител сърпообразен раздели- тел критерий за устойчи- вост критично налягане критична стойност на Рейнолдсовото число критична температура кръстосано вентилиране пробита подложка плоча кръстосано вентилиране средно (неутрално, нулево) положение, средна позиция времеконстанта С-образна Бурдонова тръба, С-образна тръбна пружина коефициент на топлинно разширение, коефи- циент на обемно раз- ширение чашовиден маншет, чашообразен уплът- нителен пръстен течение, поток демпферирам <при крайно положение)*-, намалявам скоростта <в края на хода> спирачна (демпфери- раща) повърхност <в края на хода> спирачен цилиндър, амортисьорно про- странство
37 cylinder cushion collar» cushion plunger С 247 cushion cylinder, cushion dashpot, cushion chamber cushioning <of a piston* cushioning device, cylinder cushion С 248 С 249 С 250 С 251 С 252 с 253 С 254 С 255 С 256 С 257 С 258 С 259 С 2Ö0 С 261 С 262 cushioning stroke <end • of stroke*, cushion stroke cushion plunger, cushion collar cushion seat cushion stroke, cushioning stroke <end of stroke> cutaway diagram cutting edge cutting ferrule, cutting sleeve cylinder cylinder, jack, ram cylinder alignment cylinder area, bore area cylinder back cover, cylinder bottom cylinder barrel, cylinder block cylinder barrel, cylinder body cylinder block cylinder body cylinder bore, inside wall of cylinder cylinder bore, cylinder inside diameter, cylinder inner diameter cylinder bottom, cylinder back cover Bremskolben m, Brems- zapfen m, Dämpfungs- kolben m Bremszylinder tn, Dämpfungsraum т Hubendebremsung Endlagenbremsung Endlagendämpfung f Hubendebremse f, End- lagendämpfer tn Bremsweg tn, Dämp- fungsweg tn <Hub- ende* Bremskolben m, Brems- zapfen tn, Dämpfungs- kolben m Dämpfungsdichtung f <zur Hubendebrem- sung*, Bremsdichtung f Bremsweg m, Dämpfungs- weg tn <Hubende> Schnittschaltplan m, Schnittbild n Schneidlippe f, Schneid- kante f Schneidring in Zylinder tn Arbeitszylinder m, Zylinder m Zylinderausrichtung f Zylinderfiäche f Zylinderboden m Zylinderblock m, Kolben- träger m, Zylinderstern m <Radialkolben- pumpe>, Zylinder- körper tn, Zylinder- trommel f Zylindermantel in s. cylinder barrel, С 258 s. cylinder barrel, С 259 Zylinderinnenwand f, Zylinderbohrung f Zylinderinnendurch- messer m, Zylinder- bohrung f, Zylinder- durchmesser tn, Zylinderbohrungs- durchmesser m Zylinderboden m амортизационная втулка, амортизационный плунжер, тормозная втулка,тормозной пор- шень, демпфирующий поршень •амортизационная камера, амортизационный цилиндр, тормозной цилиндр торможение <в конце хода*, амортизация <в конечном положении* амортизатор сцилиндро- вый*, цилиндровый амортизатор, аморти- зационный механизм, демпфер конечного положения, амортиза- тор конечного поло- жения тормозной путь <в конце хода* амортизационная втулка, амортизацион- ный плунжер, тормоз- ная втулка, тормозной поршень, демпфирую- щий поршень амортизационное уплот- нение <для торможе- ния в конце хода* тормозной путь <в конце хода* схема сечения, сечение, разрез отсечная кромка <манжетного соединения*, кромка среза отсечная втулка, отсеч- ное кольцо цилиндр рабочий цилиндр, силовой гидроци- линдр, цилиндр выравнивание цилиндра площадь цилиндра дно цилиндра основание цилиндра, крышка цилиндра блок цилиндров цилиндровая втулка, корпус цилиндра, втулка цилиндро- вая*, гильза цилин- дровая*, рубашка цилиндра внутренняя стенка цилиндра [внутренний] диаметр цилиндра дно цилиндра, основа- ние цилиндра, крыш- ка цилиндра спирачно бутало, дехмпферно стебло, спирачен плунжер спирачен цилиндър, амортисьорно про- странство спиране (намаляване на скоростта) в края на хода амортисьор <за края на хода*, устройство за намаляване на ско- ростта <в края на хода* спирачен път <при намаляване на ско- ростта в края на хода* спирачно бутало, спи- рачно (демпферно) стебло, демпферно бутало демпферен уплътнител <за намаляване на скоростта в края на хода* спирачен път <при намаляване на ско- ростта в края на хода* схема на сечение, сечение, разрез врязващ ръб врязващ пръстен цилиндър работен (силов) цилиндър,цилиндър изравняване (из- правяне) на цилиндър лице на цилиндър дъно на цилиндър цилиндров блок (бара- бан), цилиндрова звезда < на радиална бутална помпа* цилиндрова втулка, тяло на цилиндър вътрешна стена на цилиндъра, цилин- дров отвор вътрешен диаметър на цилиндър дъно на цилиндър
cylinder 38 с 263 С 264 С 265 С 266 С 267 С 268 С 269 С 270 С 271 С 272 DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D 9/ю DII cylinder chamber cylinder cover, cylinder end cover, cylinder end cap cylinder cushion, cushioning device cylinder end, cylinder head cylinder end cap, cylinder end cover, cylinder cover cylinder end seal cylinder flange cylinder front cover cylinder head cap, cylinder head cover cylinder head cylinder head, cylinder end cylinder head cap, cylinder head cover cylinder front cover cylinder inner diam- eter, cylinder inside diameter, cylinder bore cylinder wall, barrel wall cylinder with differential effect <double-acting» damp, dampen dämpfen dampener, damper absorber damping damping coefficient, damping constant, damping ratio damping constant, damping factor damping hole damping ratio, damping coefficient, damping constant dashpot, dashpot damper dash size chose: num- ber of 1/16-in. incre- ments in the inside diameter» dash size ctubing: number of 1/16-in. increments in the outside diameter» D.C . solenoid, direct current solenoid deadband, deadzone Zylinderraum m Zylinderdeckel m Hubendebremse f, End- lagendämpfer m Zylinderende и Zylinderdeckel m Zylinderenddichtung f Zylinderflansch m Zylinderkopfdeckel m Zylinderkopf m Zylinderende n Zylinderkopfdeckel tn Zylinderirmendurch- messer m, Zylinder- bohrung f, Zylinder- durchmesser m, Zylin- derbohrungsdurch- messer m Zylinderwand f, Zylinderwandung f Differentialzylinder m, Differentialkolben- zylinder m Dämpfer in Dämpfung f Dämpfungszahl f, Dämpfung /, Dämpfungsmaß n Dämpfungskonstante /, Dämpfungsfaktor m, Dämpfungswiderstand m Dämpfungsbohrung f Dämpfungszahl /, Dämpfung f, Dämpfungsmaß n Dämpfer m mit Dämp- fungstopf, Topf- dämpfer m <Maß für Schlauchweite» <Maß für Rohraußen- durchmesser» Gleichstrommagnet tn Totzone ft inaktive Zone f, Totbereich m камера цилиндра крышка цилиндра, торцевая крышка, торцевая пробка амортизатор <цилиндро- вый», цилиндровый амортизатор, аморти- зационный механизм, демпфер конечного по- ложения, амортизатор конечного положения торец цилиндра, головка цилиндра крышка цилиндра тор- цевая крышка сцилиндра», торцевая пробка торцевое уплотнение, уплотнение торца цилиндра фланец цилиндра основная головка, головка цилиндра головка цилиндра торец цилиндра, головка цилиндра основная гноловка, головка цилиндра [внутренний] диаметр цилиндра стенка цилиндра, стенка гильзы дифференциальный цилиндр D смягчать, амортизировать, демпфировать демпфер, амортизатор демпфирование коэффициент демпфи- рования постоянная демпфирова- ния, демпфирующее сопротивление демпфирующее отвер- стие коэффициент демпфиро- вания демпфер, катаракт, амортизатор <мера ширины шланга» <мера диаметра трубы» электромагнит постоян- ного тока зона нечувствительности пространство на цилиндър, камера на цилиндър капак на цилиндър устройство за намаля- ване скоростта в края на хода <на ци- линдър», амортисьор, амортисьор за края на хода, демпфер за края на хода край (чело) на цилиндър капак на цилиндър челно уплътнение на цилиндър фланец на цилиндър капак на главата на цилиндър глава на цилиндър край (глава) на цилиндър капак на главата на цилиндър вътрешен диаметър на цилиндър стена на цилиндър диференциален цилиндър смекчавам, демпфери- рам смекчител, демпфер, амортисьор смекчаване, демпфери- ране коефициент на демпфе- риране константа на демпфери- ране, демпферно съпротивление демпферен отвор коефициент на демпфе- риране демпфер, амортисьор, катаракт мярка за отвора на гъвкав тръбопровод (маркуч) мярка за външния диаметър на тръба електромагнит за постоянен ток зона на иечувствител- ност
39 degradation D12 DI3 D14 deadband current dead end deadhead pressure «pump» dead point dead-tight, leakproof, leaktight D15 D16 D17 D18 dead time dead water dead weight pressure gauge tester deadzone, deadband deaerate, bleed air, vent deaeration, bleeding, venting Dean and Davis viscosity index, viscosity index, VI D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 deceleration valve, braking valve decentered decentering force decoder, decoding device decomposition prod- uct, degradation product decompression, relief decompression check valve, decompres- sion valve de-energized «solenoid» defining equation defoam defoamer, anti-frothing agent, anti-foaming agent, defoaming agent, foam inhibitor^ foam depressant defoaming, anti- frothing, anti-foaming D28 defoaming agent, anti- frothing agent, anti- foaming agent, defoa- mer, foam inhibitor, foam depressant degradation product, decomposition product Umkehrstrom m s. closed termination Druck tn, bei dem gerade innere Leckverluste aus- geglichen werden Totpunkt m dicht, lecksicher Totzeit f Totwasser n Manometerprüfvor- richtung f mit Druck- waage, Manometer- prüfvorrichtung mit Gewichten Totzone f, inaktive Zone Totbereich m entlüften Entlüftung f Viskositätsindex m, Zähigkeitsindex m Bremsventil n, Ver- zögerungsventil n außermittig, aus der Mittellage ausgelenkt auslenkende Kraft f Decodierer tn, Deko- diereinrichtung f, Dekoder m Alterungsprodukt n, Zersetzungsprodukt n Entspannung f, Druck- abbau m Rückschlagventil n mit Vorentlastung stromlos, entregt <Elektromagnet> Definitionsgleichung f entschäumen Anti-Schaum-Additiv n, Entschäumwirkstoff m, Antischaummittel n entschäumend, schaum- verhindernd, schaum- mindernd, schaum- hemmend Anti-Schaum-Additiv n, Entschäumwirkstoff m, Antischaummittel и Alterungsprodukt n, Zersetzungsprodukt n обратный ток давление, компенси- рующее внутренние утечки мертвая точка непроницаемый для масла, непроницаемый для жидкости, гер- метичный время преодоления зоны нечувствитель- ности отключенная <от сети» вода пресс для испытания ма- нометров, устройство для испытания ма- нометров с весовым нагружением, пресс Рухгольца зона нечувствительности выпускать воздух, удалять воздух выпуск воздуха, удаление воздуха индекс вязкости <число, указывающее измене- ние вязкости в зависи- мости от температуры» тормозной клапан эксцентричный, откло- ненный из среднего положения отклоняющая сила устройство для декодирования, дешифратор, декодирующее устройство отработанный продукт, продукт распада декомпрессия, сниже- ние давления, разряжение разгрузочный контрольный клапан, разгрузочный клапан, Декомпрессионный клапан обесточенный «электромагнит» характеристическое уравнение удалять пену антипенная присадка антипенный, препят- ствующий пенообразо- ванию, уменьшающий количество пены антипенная присадка отработанный продукт, продукт распада обратен поток налягане, компенси- ращо вътрешните обемни загуби крайна (възвратна, мъртва) точка плътен, уплътнен, непропусклив, херметичен закъсняване, време за изминаване зоната на нечувствителност, мъртво време неактивна (изключена от мрежата) вода устройство за изпитване на манометри с нато- варване, преса за манометри неактивна зона, зона на нечувствителност изпускам въздух, обезвъздушавам изпускане на въздух, обезвъздушаване вискозностен индекс «число, показващо изменението на вис- козността в зависи- мост от темпера- турата» спирачен клапан, закъснителен вентил ексцентричен, отклонен от средно положение отклоняваща сила устройство за декоди- ране, дешифратор продукт от разпадане (стареене) понижаване на наляга- нето, разширение, декомпресия обратен клапан с предварително разто- варване, декомпре- сионен клапан изключен «от тока» електромагнит характеристично уравнение отпенвам противопенна при- бавка, отпенваща прибавка противопенен, отпен- ващ противопенна при- бавка, отпенваща прибавка продукт от разпадане (стареене)
degree 40 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 degree API, API degree <degrees API = 141.5 / specific gravity at 60 °F— I3l.5> degree Barbey <conventional unit of fluidity in France> degree Engler ««conventional unit of kinematic viscosity in Germany and Franco degree of contamina- tion degree of filtration degree of freedom degree of stability dehumidifier, dehydrator, dryer, demoster, desiccator dehumidifying, dewatering dehydrator, dehumidifier, dryer, demoster, desiccator API-Grad m, Grad m API <Dichtemaß in den USA» Barbey-Grad m < ältere Einheit der Flüssigkeit, des Kehrwertes der Zähigkeit, in Frank- reich» Engler-Grad m Verschmutzungsgrad m Filtergrad m Freiheitsgrad m Stabilitätsgrad m Trockner tn, Abscheider tn <Wasser» Entwässerung f Trockner m, Abscheider m < Wasser» градус API <условные градусы для измере- ния плотности в США» градус Барбье сстарая единица для измере- ния вязкости во Франции» градус Энглера, услов- ный градус кинемати- ческой вязкости степень загрязнения степень фильтрации степень свободы степень устойчивости осушитель, дегидратор обезвоживание, удаление воды осушитель, дегидратор градуси-API <условни градуси за измерване на плътност в САЩ» градус Барби < стара единица за измерване на вискозност във Франция» градус Енглер <условна единица за измерване на кинематична вискозност» степен на замърсяване (онечистване) степен на филтриране степен на свобода степен на устойчивост изсушител, влагоотде- лител, дехидратор обезводняване, влаго- отделяне, дехидри- ране изсушител, влагоотде- лител, дехидратор D36 delay, lag D37 delay line D38 delay line filter D39 deliver D40 delivering stroke, discharge stroke, pumping stroke D41 delivery Verzögerung f Verzögerungsstrecke f, Verzögerungsleitung /, Delay-Line f Interferenzfilter n fördern, liefern, abgeben Förderhub tn Förderung f задержка, запаздыва- ние, выдержка времени линия задержки, линия запаздывания интерференционный фильтр поставлять, доставлять, подавать, нагнетать ход подачи, ход нагнета- ния подача, производитель- ность delivery, flow rate, flow, delivery rate, discharge rate, discharge, dis- charge flow <pump>, output < delivery rate» Förderstrom m <Pumpe>, Lieferstrom tn подаваемый расход, рас- ход подачи, величина производительности закъсняване, задър- жане по време линия на закъсняване (задържане по време) интерференционен филтър нагнетявам, подавам, доставям нагнетателей (подавате- лей) ход нагнетяване, подаване нагнетяван дебит, пода- ван поток <за помпа» D42 delivery chamber, discharge chamber, pressure chamber, , outlet chamber, output chamber <pump> delivery channel, discharge duct, dis- charge channel, delivery duct, pressure duct, pressure channel <pump> delivery connection, discharge connection, pressure connection, outlet connection, output connection <pump> delivery control Förderraum tn, Druck- raum m, Auslaßraum m, Austrittsraum m <Pumpe> Druckkanal m, Förder- kanal m, Austrittskanal tn <Pumpe> рабочая камера, рабочий объем, камера давле- ния, выходная ка- мера, выходная по- лость <насоса> напорный канал, вы- пускной канал <насос> нагнетателно простран- ство, нагнетателна камера, изходно простран ство <на помпа» нагнетателен канал <на помпа» Förderstutzen m, Druck- stutzen m, Förderan- schluß m, Druckan- schluß m <Pumpe> подающий патрубок, на- порный патрубок, на- порный штуцер <насоса> нагнетателно присъеди- нително място, изход <на помпа» Förderstromverstellung f delivery duct, discharge duct, discharge channel, delivery channel, pressure duct, pressure channel <pump> delivery line, delivery pipe, discharge line, discharge pipe, pressure line <pump> Druckkanal m, Förder- kanal m, Austrittskanal m <Pumpe> Druckleitung f, Förder- leitung /, Austritts- leitung У <Pumpe> управление произво- дительностью, объем- ное управление напорный канал, выпускной канал <насос> обемно управление, обемна настройка, обемно регулиране <на дебита на помпа» нагнетателен (изходен) канал <на помпа» напорный трубопровод, подающий трубопро- вод, выходной тру- бопровод, напорная линия, подающая ли- ния, выходная линия <насоса> нагнетателен (изходен) тръбопровод <на помпа»
41 diaphragm D43 D44 delivery port, discharge port, pressure port, outlet port, output port, exit port «pump* delivery pressure, discharge pressure, outlet pressure, output pressure «pump* delivery range, discharge range, output flow range delivery rate, flow rate, flow, delivery, discharge rate, discharge, discharge flow «pump*, output «delivery rate* delta ring D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 dem oster, dehumidifier, dehydrator, dryer, desiccator demulsibility demulsification, demulsifying demulsify demulsifying, demulsification depression depth filter desiccant desiccator, dehumidifier, dehydrator, dryer, demoster desired value, required value desurger, water hammer absorber, shock pressure absorber, surge absorb- er, pressure snubber detachable fitting detector detent-controlled valve, detent- positioned valve develop <flow> development of flow dewatering, dehumidi- fying dewpoint dial gauge, dial instrument dialkyl orthophosphate diaphragm «accumu- lators diaphragm accumu- lator, diaphragm-type accumulator Förderöffnung /, Aus- laßöffnung /, Aus- trittsöffnung f, Druck- öffnung f «Pumpe* Förderdruck tn, Liefer- druck tn, Arbeitsdruck m, Ausgangsdruck tn, Austrittsdruck m «Pumpe* Förderstrombereich tn Förderstrom tn <Pumpe>, Lieferstrom, m Deltaring tn, Dreieck- ring m Trockner tn, Abscheider m «Wasser* Demulgierbarkeit f, Dismulgierbarkeit f Demulgierung f, Dismulgierung f demulgieren, dismulgieren Demulgierung f, Dismulgierung f Drucksenkung f, Druck- verminderung f «auf Unterdrück* Tieffilter n, Tiefenfilter n Trockenmittel n Trockner m, Abscheider m «Wasser* Sollwert tn Stoßdämpfer tn «gegen hydraulischen Stoß*, Druckstoßdämpfer tn lösbare Verbindung f Aufnehmer m, Meßwert- aufhehmer tn, Meß- fühler tn rastgesichertes Ventil n sich ausbilden «Strömung* Strömungsausbildung f Entwässerung f Taupunkt tn Zeigerinstrument n, Anzeigeinstrument n Dialkylorthophosphat n Trennmembran f, Mem- bran f «Speicher*, Trennwand f Membranspeicher m рабочее отверстие, выпускное отверстие, напорное отверстие «насоса* давление подачи, рабо- чее давление «насоса* диапазон изменения расхода, диапазон изменения произ- водительности подаваемый расход, расход подачи, величина произ- водительности треугольное кольцо, дельта кольцо осушитель, дегидратор способность уничтожать эмульсию избавление от эмульсии, уничтожение эмульсии избавляться от эмульсии, уничтожать эмульсию избавление от эмульсии, уничтожение эмульсии понижение давления глубинный фильтр осушитель осушитель, дегидратор заданное значение, требуемая величина поглотитель гидравли- ческого удара разъемное соединение, разъем приемник, чувствитель- ный элемент, измери- тельный щуп клапан, управляемый по упору развивать, образовы- вать, создавать «поток* развитие потока, образо- вание потока обезвоживание, удаление воды точка росы, точка насы- щения, точка таяния, точка плавления стрелочный прибор диалкил ортофосфат диафрагма, разделитель- ная мембрана, мем- брана «аккумулятора*, разделительная диафрагма диафрагмовый аккуму- лятор нагнетателей (изходен) отвор «на помпа* налягане на нагнетя- ване, работно наля- гане «на помпа* обхват на изменение на дебита нагнетяван дебит, нагнетяван поток «на помпа* пръстен с триъгълно сечение, д-пръстен изсушител, влагоотде- лител, дехидратор способност за унищожа- ване на емулсия, деемулсионност отстраняване на емул- сия, Деемулсиране отстранявам емулсия, деемулсирам отстраняване на емул- сия, деемулсиране понижаване на наляга- нето, депресия дълбочинен филтър изсушител изсушител, влагоотде- ' siwstji, дехидратор зададена стойност демпфер срещу хидра- вличен удар разглобяемо съединение възприемател, чувстви- телен елемент клапан с фиксатор (със задържап^о устрой- ство) образува се, създава се, възниква «поток* образуване, възник- ване, развитие «на поток* обезводняване, от- страняване на вода точка на оросяване (насищане) показващ уред, инстру- мент със стрелка диалкилортофосфат разделителна мембрана (диафрагма) мембранен акумулатор
diaphragm 42 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 diaphragm actuator diaphragm ball ele- ment, diaphragm sphere element diaphragm element diaphragm motor- operated valve, diaphragm-oper- ated valve, diaphragm valve diaphragm-piercing poppet valve cou- pling diaphragm pressure switch diaphragm sphere element, diaphragm ball element diaphragm stack diaphragm-type accu- mulator, diaphragm accumulator diaphragm-type compressor diaphragm-type piston diaphragm-type pressure gauge diaphragm valve, diaphragm-operated valve, diaphragm motor-operated valve dielectric constant di ester difference equation differential area piston differential equation differential manom- eter, differential pressure gauge differential piston booster, differential piston intensifier differential pressure gauge, differential manometer differential pressure regulator, fixed- pressure-reduction valve, uniform- pressure-drop valve differential relief valve differential trans- former digital digital amplifier digital computer digital to-analog converter Membranzylinder tn Membran-Kugel- Element n Membranelement n membranbetätigtes Ventil n Membran-Schlauch- kupplung f Membrandruckschalter m Membran-Kugel- Element n / Membranenpaket к, Membranensatz tn Membranspeicher tn Membranverdichter m Membrankolben tn Plattenfedermanometer и membranbetätigtes Ventil n Dielektrizitätskonstante f Diester m Differenzgleichung f Differentialkolben m Differentialgleichung / Differenzdruck- manometer n Differentialkolben- Druckverstärker m Differenzdruckmano- meter n Druckgefälleventil к, Druckdifferenzventil n Stufenkolben-Druck- begrenzungsventil n Differential transformator Differentialtrafo tn digital digitaler Verstärker m Digitalrechner m Digital/Analog-Wandler tn, D/A-Wandler tn, Digital/Analog- Umsetzer tn диафрагмовый силовой цилиндр мембранно-шариковый элемент мембранный элемент диафрагмовый клапан, мембранный вентиль, мембранный испольнительный механизм диафрагмовое тарельча- тое клапанное соедине- ние, мембраяно- соединение шланговое мембранный переключа- тель (коммутатор) давления мембранно-шариковый элемент мембранный блок диафрагмовый аккуму- лятор мембранный компрессор поршень мембранного типа щитовой пружинный манометр диафрагмовый клапан, мембранный вентиль, мембранный исполь- нительный механизм диэлектрическая постоянная двойной сложный эфир разностное уравнение дифференциальный поршень дифференциальное уравнение дифференциальный манометр дифференциальный поршневой усили- тель, дифференциаль- ный поршневой мультипликатор дифференциальный манометр клапан постоянного перепада давлений, вентиль перепада давлений предохранительный клапан со ступенча- тым плунжером, диф- ференциальный разгрузочный клапан дифференциальный трансформатор цифровой цифровой усилитель цифровая вычислитель- ная машина цифроаналоговый преобразователь, Ц-А преобразователь мембранен цилиндър мембранно-сачмен елемент мембранен елемент клапан с мембранно задействуване мембранно съединение за гъвкав тръбопро- вод (маркуч) мембранен превключ- вател на налягане мембранно-сачмен елемент мембранен пакет (блок) мембранен акумулатор мембранен компресор мембранно бутало мембранен манометър, манометър с плоска пружина клапан с мембранно задействуване диелектрична кон- станта диестер диференциално уравнение диференциално бутало диференциално уравнение диференциален мано- метър усилвател на налягане (мултипликатор) с диференциално бутало диференциален мано- метър стабилизатор на разлика на налягане, клапан за постоянна разлика на налягане предпазен клапан със стъпаловидно бутало, диференциален предпазен клапан диференциален транс- форматор цифров цифров усилвател цифрова изчислителна машина цифрово-аналогов пр еобразувател
43 direct D87 D88 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95 dilatattonal viscosity* second viscosity dimensionless, nondimensional dimethyl silicone dipstick direct current solenoid, D .C . solenoid direct impact modulator, summing impact modulator directional control directional control block, directional control unit directional control valve, direction valve, directional valve, control valve directional control valve with four throttling orifices directional control valve with multiple throttling orifices directional control valve with one throttling orifice directional control valve with two throttling orifices directional valve, directional control valve, direction valve, control valve D96 D97 D98 D99 D 100 direction of delivery, direction of output flow direction of flow direction of output flow, direction of delivery direction of rotation direction valve, directional control valve, directional valve, control valve D 101 directly actuated, directly controlled directly controlled solenoid-operated valve, one-stage solenoid-operated valve direct-mounted valve, line-mounted valve direct pressure control valve direct valve, one-stage valve Dilatationsviskosität f, Dilatationszähigkeit f, Sekundärviskosität /, Sekundärzähigkeit f dimensionslos Dimethylsilikon и Pegelstab ж, Maßstab tn Gleichstrommagnet m Parallelstrahlelement n s. directional control valve Wegeventilblock tn, Verteilerblock m Wegeventil n Vierkantenschieber tn Mehrkantenschieber m Einkantenschicber m Zweikantenschieber m Wegeventil n Förderrichtung Strömungsrichtung f Förderrichtung f Drehrichtung f Wegeventil n direktgesteuert, direkt- betätigt direkt gesteuertes Magnetventil n Rohrventil n, Leitungs- ventil n nicht vorgesteuertes Druckventil n, direkt gesteuertes Druck- ventil einstufiges Ventil n, nicht vorgesteuertes Ventil, direkt gesteuertes Ventil вязкость при объемной деформации, вторич- ная вязкость, объем- ная вязкость безразмерный диметиловый силикон линейка с делениями, мерная линейка электромагнит постоян- ного тока элемент с продольными струями блок распределитель- ного клапана, распределительный блок направляющий клапан, управляющий кла- пан, распределитель, распределительный клапан, управляю- щий золотник четырехкромочный золотник путевой клапан с много- кратным дросселиро- ванием, путевой кла- пан с пакетом шайб однокромочный золотник двухкромочный золотник направляющий клапан, управляющий кла- пан, распределитель, распределительный клапан, управляю- щий золотник направление подачи <жидкости> направление потока направление подачи <жидкости> направление вращения направляющий клапан, управляющий клапан, распределитель, рас- пределительный клапан, управля- ющий золотник прямо управляемый электромагнитный клапан с прямым управлением клапан,вмонтированный в линию напорный клапан пря- мого управления, напорный клапан без усиления управ- ляющего сигнала однокаскадный клапан, клапан прямого действия вискозност при обемна деформация, вто- рична (обемна) вис- козност безразмерен диметилов силикон измерителна линийка, линийка с деления електромагнит за постоянен ток елемент с паралелни (надлъжни) струи разпределителен блок разпределител четириръбов разпреде- лител <с четири управляващи ръба, проходни сечения> многоръбов разпреде- лител <с много управляващи ръбове, проходни сечения> едноръбов разпреде- лител <с един управляващ ръб, проходно сече ние > двуръбов разпредели- тел <с два управля - ващи ръба, проходни сечения> разпределител посока на нагнетяване <течност> посока на поток посока на нагнетяване <течност> посока на въртене разпределител непосредствено задей- ствуван, директно управляем клапан с непосред- ствено задействуване от електромагнит клапан за тръбен мон- таж, монтиран в тръбопровод предпазен клапан с непосредствено (директно) управле- ние единичен клапан, кла- пан с директно управление
dirt 44 D 102 D 103 D 104 D 105 D 106 D 107 D 108 D 109 Dno Din dirt capacity, dirt- holding capacity» absorption capacity <filter>, dirt-storage capacity, contaminant- . holding capacity dirt indicator» filter servicing indicator dirt seal, wiper, dirt wiper dirt sensitivity dirt-storage capacity, dirt capacity, absorption capacity <filter>, dirt-holding capacity, contaminant- holding capacity dirt wiper, wiper, dirt seal discharge «accumulator» discharge, flow rate, flow, delivery rate, delivery, discharge rate, discharge flow «pump», output <delivery rate» discharge chamber, pressure chamber, delivery chamber, outlet chamber, output chamber «pump» discharge channel, discharge duct, delivery duct, delivery channel, pressure duct, pressure channel «pump» discharge coefficient, flow resistance value, resistance value, Joss coefficient discharge connection, delivery connection, pressure connection, outlet connection, output connection <pump> discharge duct, discharge channel, delivery duct, delivery channel, pressure duct, pressure channel <pump> discharge flow <pump>, flow rate, flow, delivery rate, delivery, discharge rate, discharge, output «delivery rate> discharge line, discharge pipe, pressure line, delivery line, delivery pipe «pump» discharge port, delivery port, pressure port, outlet port, output port, exit port «pump» discharge pressure, delivery pressure, outlet pressure, output pressure <pump> • Schmutztragevermögeri n < Filter» Filterwartungsanzeiger m, Verstopfungsan- zeiger m, Verlegungs- anzeiger m Schmutzabstreifer m, Abstreifer tn, Abstreif- manschette f Empfindlichkeit f gegen Verschmutzung, Schmutzempfindlich- keit f Schmutztragevermögen n «Filter» Schmutzabstreifer m, Abstreifer m, Abstreif- manschette f Entleerung / «Speicher» Förderstrom m «Pumpe», Lieferstrom tn Förderraum tn, Druck- raum m, Auslaßraum m, Austrittsraum tn «Pumpe» Druckkanal m, Förder- kanal tn, Austritts- kanal m «Pumpe» Durchflußkoeffizient m, Durchflußbeiwert m, Widerstandsbeiwert m, Verlustbeiwert m Förderstutzen m, Druck- stutzen m, Förder- anschluß tn, Druck- anschluß tn «Pumpe» Druckkanal m, Förder- kanal tn, Austritts- kanal tn «Pumpe» Förderstrom tn «Pumpe», Lieferstrom tn Druckleitung f, Förder- leitung f, Austritts- leitung /«Pumpe» Förderöffhung /, Aus- laßöffhung /, Austritts- öffnung /, Druck- öffnung /«Pumpe» Förderdruck m, Liefer- druck tn, Arbeitsdruck tn, Ausgangsdruck m, Austrittsdruck m «Pumpe» допустимое скопление грязи «в фильтре» допустимо замърсяване (онечистване), фил- триращ капацитет указатель засорения фильтра отделитель грязи, отделитель чувствительность к за- грязнению, чувстви- тельность к засорению допустимое скопление грязи «в фильтре» указател за онечистване, индикатор за замърсяване чистач (пръстен), остригващ замърся- ванията чувствителност към замърсяване допустимо замърсяване (онечистване), фил- триращ капацитет отделитель грязи, отделитель разрядка, опорожнение < аккумулятора» подаваемый расход, расход подачи, вели- чина производитель- ности чистач (пръстен), остригващ замърся- ванията «на бутало, бутален прът» изпразване, разреждане «на акумулатор» нагнетяван дебит (поток) «на помпа» рабочая камера, рабочий объем, камера давле- ния, выходная ка- мера, выходная полость «насоса» напорный канал, вы- пускной канал «насос» нагнетателно (изходно) пространство <на помпа» нагнетателей (изходен) канал «на помпа» коэффициент расхода, коэффициент сопро- тивления, коэффи- циент потерь подающий патрубок, на- порный патрубок, напорный штуцер «насоса» коефициент на дебит (съпротивление) нагнетателно гърло, присъединително място <на помпа» напорный канал, выпускной канал «насос» нагнетателей (изходен) канал подаваемый расход, расход подачи, вели- чина производитель- ности нагнетяван дебит (поток) «на помпа» напорный трубопровод, подающий трубопро- вод, выходной тру- бопровод, напорная линия, подающая линия, выходная линия «насоса» рабочее отверстие, выпускное отверстие, напорное отверстие «насоса» давление подачи, рабо- чее давление «насоса» нагнетателей (изходен) тръбопровод <на помпа» на гнетателей (изходен) отвор «на помпа» налягане на нагнетя- ване, работно наля- гане «на помпа»
45 double-acting D 112 D 113 D 114 D 115 D 116 D 117 D 118 D 119 D 120 D 121 D 122 D 123 D 124 D 125 D 126 D 127 D 128 D 129 D 130 D 131 D 132 discharge range, delivery range, output flow range discharge rate, flow rate, flow, delivery rate, delivery, discharge, discharge flow «pump», output <delivery rate» discharge side, pressure side, outlet side, output side «pump» discharge stroke, delivering stroke, pumping stroke disconnect disconnect coupling <hose>, hose coupling, coupler, self-sealing coupling disconnection disk-type reducing valve displace, squeeze out, expel displace, absorb <motor> displacement displacement, output volume <pump>, output /volume, pump» displacement displacement configuration displacement ram, plunger displacement-type cylinder, plunger- type cylinder, ram displacing chamber dissolve dissolved air, air in solution distance thermometer, remote thermometer distributor «hydrodynamic machine» distributor disturbance, disturb- ance quantity dither diverter valve, flow diverter dividing valve «flow», flow-dividing valve, flow divider dope <oil> doped oil, inhibited oil double-acting cylinder Förderstrombereich m Förderstrom m <Pumpe>, Lieferstrom m Förderseite /, Lieferseite /, Druckseite f, Aus- trittsseite /, Auslaß- seite /«Pumpe» Förderhub m entkuppeln, trennen, lösen Schlauchkupplung f Entkuppeln n Kreisschieber- Druckminderventil n verdrängen schlucken <Motor> Verdrängung f Fördermenge /je Um- drehung, Förder- volumen n, Förder- raum tn s.a. motor displacement Verdrängersystem n Tauchkolben m, Plunger m Tauchkolbenzylinder m, Plungerzylinder in Verdrängerraum m lösen «Chemie» gelöste Luft f Fernthermometer n Leitrad и, Leitapparat m s. a . rotating distributor Störgröße f oszillieren «mit geringer Amplitude» Verzweigungselement n Stromteilventil n, Stromteiler m legieren «Öl» legiertes Öl n doppeltwirkender Arbeitszylinder tn диапазон изменения расхода, диапазон изменения производи- тельности подаваемый расход, расход подачи, вели- чина производитель- ности сторона напора, напор- ная сторона «насос» ход подачи, ход нагнетания разъединять, разобщать разъединительная муфта, самоуплотняющаяся муфта «для шлангов» разъем редукционный клапан с круглой шиберной заслонкой выдавливать, выжи - мать, вытеснять поглощать «мотоо» вытеснение производительность за • один оборот, объемная производитель- ность, подача «насоса» вытеснительная система плунжер, скальчатый поршень плунжерный цилиндр вытесняемый объем растворять «химия» растворенный воздух термометр для телеиз- мерений, дистан- ционный термометр направляющий аппарат «гидродинамическая машина» величина возмущающего воздействия, величи- на возмущения колебаться, вибрировать <с небольшой амплитудой» элемент, отклоняющий поток гидравлический дели- тель «потока», дели- тельный клапан, клапан для деления потока легировать, добавлять присадки «масло» масло с присадкой цилиндр двойного дей- ствия, цилиндр двухстороннего действия обхват на изменение на дебит нагнетяван дебит (поток) «на помпа» нагнетателна (изходна) страна «на помпа» нагнетателей ход отделям, разединявам, освобождавам тръбно съединение за гъвкав тръбопровод (маркуч) отделяне, разединяване клапан за постоянно изходно налягане с дисков затвор, редук- ционен клапан с дисков затвор нагнетявам, изтласквам поглъщам, поемам «за двигател» нагнетяване, из- тласкване нагнетен обем за едно завъртане, работен обем «на помпа» нагнетяваща (из- тласкваща) система плунжер плунжерен цилиндър нагнетяван обем, нагнетателно про- странство разтварям «химия» разтворен въздух дистанционен термо- метър направляващ апарат «на хидродинамична [турбо-]машина» величина на смущава- щото въздействие, смущаваща величина трептя <с малка ампли- туда» елемент, отклоняващ поток стабилизатор за отно- шение на дебити при разделяне на поток, делител на дебит легирам, слагам при- бавки «за масло» легирано масло <с прибавки» двойнодействуващ цилиндър
double-acting 46 D 133 double-acting hand pump D 134 double-base fluid, double-base liquid D 135 double check valve, dual check valve D 136 double-compression fitting doppeltwirkende Hand- pumpe f Zweistoff-Flüssigkeit f, Flüssigkeit f mit zwei Hauptbestandteilen, zweibasische Flüssig- keit Doppelrückschlagventil n, wechselseitig entsperr- bares Rückschlagventil я, entsperrbares Zwillingsrückschlag- ventil n Doppelkegelklemmring- Verschraubung / ручной насос двойного действия жидкость на двух осно- вах, жидкость с двумя составными частями, жидкость, составленная из двух компонентов двойной запорный кла- пан, сдвоенный запор- ный клапан, двойной обратный клапан двойнодействуваща ръчна помпа двукомпонентна теч- ност <с две съставни части> сдвоен обратен клапан D 137 D 138 D 139 D 140 D 141 double cup, U-ring, U-cup, U-packer Nutringmanschette f, Nutring m, Doppel- lippenring m double-diaphragm element double-end rod, through rod, double rod double-end rod cylinder, double-rod piston cylinder, through-rod piston cylinder double-flapper valve, two-jet flapper valve, twin flapper-and- nozzle valve double-leg elbow amplifier, elbow amplifier double-lip wiper Doppelmembran- element n, Doppel- membranrelais n durchgehende Kolben- stange /, beidseitige Kolbenstange Arbeitszylinder m mit beidseitiger Kolben- stange, Arbeitszylinder mit durchgehender Kolbenstange zweidüsiges Prallplatten- ventil n резьбовое соединение с двойным кони- ческим уплотнитель- ным кольцом U-образное уплотнение, U-образное кольцо, U-образное кольцевое уплотнение, U-образ- ная манжета, кольце- вая манжета, коль- цевая канавка, двой- ной кольцевой буртик двухмембранное реле, двухмембранный элемент двусторонний поршне- вой шток цилиндр с двумя штоками, цилиндр двухстороннего действия сдвоенный дроссель, сопло-заслонка Zwillingskrümmer- verstärker т Doppellippenabstreifer т двухступенчатый усилитель кулачок с двумя выступами резбово тръбно съеди- нение с двойнокону- сен уплътнителен пръстен U-образен уплътните- лен пръстен двумембранен елемент, двумембранно реле двустранен бутален прът работен цилиндър с двустранен бутален прът двудюзов вентил от вида дюза-пластина двустъпален усилвател чистач с двойна устна double-plane swivel joint double poppet self- sealing coupling double-pressure booster, double- pressure intensifier double pump, dual pump, tandem pump, split flow pump, two-way flow pump double rod, through rod, double-end rod double-rod piston, two-rod piston, through-rod piston double-rod piston cylinder, double-end rod cylinder, through- rod piston cylinder in zwei Ebenen drehbares Rohrgelenk n Doppelsitzkupplung f < Schlauch > Eilgang-Druckübersetzer m Zweistrompumpe f} Zweikreispumpe f, Zwillingspumpe /, Doppelstrompumpe /, zweiströmige Pumpe f durchgehende Kolben- stange /, beidseitige Kolbenstange Kolben m mit beidseitiger Kolbenstange, Kolben mit durchgehender Kolbenstange Arbeitszylinder m mit beidseitiger Kolben- stange, Arbeitszylinder mit durchgehender Kolbenstange шарнирное сочленение труб, поворачиваю- щееся в двух плос- костях: двухплоскост- ное шарнирное соединение труб двойное тарельчатое са- моуплотня ютцееся соединение, двойное тарельчатое соединение сдвоенный усилитель давления сдвоенный насос <с двой- ной производитель- костью > двусторонний поршне- вой шток- поршень с двумя што- ками цилиндр с двумя штоками, цилиндр двухстороннего действия въртящо се в две равнини тръбно съединение двуседлово тръбно съединение <за гъвкав тръбопровод> преобразувател на налягане за бърз ход, двоен усилвател сдвоена помпа, помпа с два потока двустранен бутален прът бутало с двустранен бутален прът цилиндър с двустранен бутален прът
47 drain D T46 D 147 D 148 D 149 D 150 D 151 D 152 D 15З D 154 D 155 D 156 D 157 D 158 D 159 D 160 D 161 D 162 double-seating valve double shut-off hose coupling» two-way seal hose coupling double-solenoid valve <directional> double-vane actuator «rotary* double-wire-braided hose downstream downstream pressure drag coefficient drain <tank> drain, drain opening drain, drain line, drain pipe, leakage line drainage drainage drainage port, drain port drainback, drain return drain line, drain pipe, drain, leakage line drain line «externally drained valve* drain opening, drain drain passage, leakage passage drain pipe, drain line, drain, leakage line drain plug drain port, drainage port Doppelsitzventil n Schlauchkupplung /mit beidseitiger Abdich- tung, Zweiwege- Absperrkupplung / Wegeventil n mit zwei Elektromagneten Zweiflügeldrehkolben tn, Zweiflügeldreh- zylinder m, Zweiflügel- Drehwinkelmotor m, Doppelflügeldreh- kolben m, Doppel- flügeldrehzylinder tn, Doppelflügel-Dreh- winkelmotor m Schlauch tn mit zwei Stahlgeflechteinlagen unterhalb <in Strom- richtung>, nachge- schaltet Druck tn hinter einem Element, Nachdruck tn Widerstandskoeffizient m, Widerstandsbeiwert m «aerodynamischer Widerstand* ablassen, entleeren «Behälter* Entleerungsöffnung /, Ablaßöffnung / Leckflüssigkeitsleitung / Leckölleitung / Entleerung /, Ablaß tn Leckflüssigkeitsab - führung f, Leck- flüssigkeitsableitung f Leckflüssigkeitsanschluß tn Leckflüssigkeitsrücklauf ш, Leckölrücklauf m Leckflüssigkeitsleitung /, Leckölleitung f Entlastungsleitung / «ablaufdruckent- lastetes Ventil* Entleerungsöffnung /, Ablaßöffnung / Leckflüssigkeitskanal m, Leckölkanal tn Leckflüssigkeitsleitung / Leckölleitung f Ablaßschraube Leckflüssigkeitsanschluß in двухседельный клапан шланговое соединение с двойным уплотне- нием, шланговое соединение с дву- сторонним уплотне- нием клапан с двумя электро- магнитами, распреде- литель с двумя элек- тромагнитами, золот - ник с двумя электро- магнитами гидродвигатель с двумя лопастями, двухло- пастной моментный гидроцилиндр дважды армированный шланг, шланг с двойной стальной оплеткой ниже по направлению течения давление после элемента коэффициент сопро- тивления опустошать «сосуд* отверстие для опорож- нения, отверстие для стока канал утечки, дренажная трубка дренаж, опорожнение, сток дренаж, сток дренажное окно, дре- нажный канал, слив- ной канал возвращение утечки жидкости, дренаж канал утечки, дренаж- ная трубка сливная линия «клапана для сброса давления* отверстие для опорож- нения, отверстие для стока дренажный канал, канал стока канал утечки, дренаж- ная трубка сливная пробка, сливная заглушка дренажное окне. дре- нажный канал, слив- ной канал двуседален клапан тръбно съединение с двустранно уплътне- ние клапан (разпределител) с два електромагнита хидродвигател с две лопатки, двуло- патъчен завъртащ х идродвигател двойноармиран маркуч (шланг), маркуч (шланг) с двойна стоманена армировка (оплетка) надолу по посока на течението налягане след елемента, остатъчно налягане коефициент на съпро- тивление изпразване «на резер- воар* изпускателен отвор канал (тръбопровод) за отвеждане на обемни загуби дренаж, изпразване <на течности и газове* изпускане на течности и газове, дренаж изпускателен отвор (канал) на течности и газове, отпадъчен дренажен отвор (канал) обратно връщане на обемни загуби канал, дренажна тръба линия за отвеждане на обемни загуби «кла- пан за спадане на налягането* отвор за изпускане (изпразване) дренажен канал, канал за изтичане дренажна тръба, тръба за обемни загуби (пропуски, протечки) изпускателна пробка (тапа), изпускателен винт изпускателен отвор, отвор за изтичане
drain 48 D163 D 164 D165 D 166 D 167 drain return, drainback drain valve draw back cylinder, return cylinder, kicker cylinder draw in, suck in, suck drawn piping, drawn tubing drilled manifold, solid manifold, cross drilled manifold D-ring drive shaft, driving shaft, input shaft drop lubricator dryer, dehumidifier, dehydrator, demoster, desiccator dry friction, Coulomb friction Dryseal-pipe thread, NPTF-pipe thread dual check valve, double check valve D 168 D 169 D 170 D 171 D 172 D 173 D 174 D 175 D 176 D 177 D 178 D 179 D 180 dual feed valve dual-pressure circuit, high-low circuit, hi-lo circuit dual-pressure pump, high-low pump dual pump, double pump, tandem pump, split flow pump, two-way flow pump dual sequence valve duct, passageway, channel duct <valve>, passage, passageway <valve> ducting system dump, relax duplex pressure gauge dust cap, protector cap dust excluder duty cycle, working cycle, operating cycle dwell time dynamic character- istics Leckflüssigkeitsrücklauf m, Leckölrücklauf m Ablaßventil я, Entleerungsventil n Rückzugszylinder mt Rückhubzylinder m ansaugen gezogenes Rohr n gebohrte Unterplatte / D-Ring m Antriebswelle f, Eingangswelle f Tropföler m Trockner m, Abscheider m <Wasser> Coulombsche Reibung f, trockene Reibung NPTF-Rohrgewinde n «selbstdichtend, außen und innen keglig> Doppelrückschlagventil и, wechselseitig entsperr- bares Rückschlagventil n, entsperrbares Zwil- lingsrückschlagventil n Zweigeschwindigkeits- ventil n Zweidruckkreislauf m Schaltpumpe f Zweistrompumpe f Zweikreispumpe /, Zwillingspumpe f, Doppelstrompumpe /, zweiströmige Pumpe f Zweirichtungsfolgeventil n Kanal m Durchflußkanal m, Ölweg m <im Ventil> Kanalsystem n entspannen Zweidruck-Manometer n Doppelmanometer n Staubkappe f, Schmutz- kappe /, Schutzkappe f Staubfänger m Arbeitsspiel n Verweilzeit f dynamisches Verhalten n возвращение утечки жидкости, дренаж спускной клапан, слив- ной клапан, дренажный клапан возвратный цилиндр, цилиндр обратного хода всасывать цельнотянутая труба просверленная основная плата Д-кольцо, Д-образное кольцо ведущий вал, входной вал капельная масленка осушитель, дегидратор сухое трение, кулоново трение NPTF-трубная резьба «самоуплотняющаяся, выполненная кониче- ской по внешнему и внутреннему контуру> двойной запорный кла- пан, сдвоенный запор- ный клапан, двойной обратный клапан двухскоростной клапан, клапан с двумя пода- чами цепь с двумя давле- ниями, цепь с низким и высоким давле- • ниями сдвоенный насос, насо высокого и низкого давлений сдвоенный насос <с двойной производи- тельностьк» клапан двойного Последовательного действия линия, канал, трубо- провод перепускной канал <клапан> система каналов, система коммуникационных каналов расширять, разряжать, ослаблять, смягчать манометр для измерения двух давлений, сдвоенный манометр защитный колпак от пыли, защитный кол- пак от грязи пылеуловитель рабочий ^икл время задержки динамическая характе- ристика връщане на обемни загуби изпускателен вентил (клапан) възвратен цилиндър, цилиндър за обратен ход всмукване, засмукване безшевна (валцована) тръба пробита основна плоча D-пръстен, D-образен пръстен задвижващ (входящ) вал капкова масленка изсушител на вода сухо (кулоново) триене NPTF-тръбна резба «самоуплътняваща се резба, изработена конусно по външния и вътрешния контур> двоен обратен клапан двускоростен клапан, клапан с две подава- ния (скорости) линия с две налягания, линия с ниско и високо налягане сдвоена помпа <за ниско и високо налягано сдвоена помпа <с еди- нично и двойно пода- ване на дебит> клапан с двойно после- дователно действие линия, канал, тръбо- провод изпускателен канал <клапан> система от канали разширявам, разреж- дам, понижавам налягане манометър за измерване на две налягания «ниско и високо защитен капак от прах и замърсявания прахоуловител работен цикъл време на задържане (закъснение), пауза динамична характерис- тика
49 electric D 181 D 182 D 183 D 184 D 185 D 186 ЕI E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 ЕII E12 E13 E14 E15 E16 dynamic compliance dynamic compressor, nonpositive displace- ment compressor, turbo-compressor dynamic pressure dynamic regidity, dynamic stiffness dynamic seal, moving seal dynamic stiffness, dynamic rigidity dynamic viscosity, absolute viscosity eccentricity eccentric shaft eccentric slot, groove <flow control valve> edge edgetone amplifier edgetone effect edge-type disk filter edge-type filter effective area, net area, exposed area efficiency efflux edge, outlet edge efflux viscometer eigen frequency, natural frequency elastance, stiffness, rigidity elastomer elbow, elbow fitting, elbow coupling, angle fitting, angle coupling, ell elbow amplifier elbow coupling, elbow fitting, elbow, angle fitting, angle coupling, ell electrically-controlled valve electrical thermom- eter electrical-to-fluid transducer electric control dynamische Nachgiebig- keit f dynamischer Verdichter m dynamischer Druck tn dynamische Steife f Bewegungsdichtung /, dynamische Dichtung f dynamische Steife f dynamische Viskosität /, absolute Viskosität, dynamische Zähigkeit /, absolute Zähigkeit Е Exzentrizität / Exzenterwelle f Umfangskerbe f Kante/ Kantenwirbelverstärker tn Kantenwirbeleffekt m Plattenspaltfilter n Kantenfilter я, Spaltfilter n wirksame Fläche / Wirkungsgrad m Abströmkante /, Ausfluß- kante /, Abflußkante / Ausfluß-Viskosimeter я, Ausfluß-Zähigkeits - messer m Eigenfrequenz f Steife / Elastomer m, Elastwerk- stoff tn Winkelverschraubung /, Winkelverbindung / s. double-leg elbow amplifier Winkelverschraubung /, Winkelverbindung f s. solenoid-controlled valve elektrisches Thermometer elektrohydraulischer Wandler tn, elektro- hydraulischer Über- setzer m; elektropneu- matischer Wandler, elektropneumatischer Übersetzer elektrische Verstellung /, elektrische Steuerung / динамическая упру- гость динамический компрес- сор, откачивающий компрессор динамическое давление, динамический напор динамическая жесткость, динамическая устой- чивость подвижное уплотнение динамическая жесткость, динамическая устой- чивость динамическая вязкость, абсолютная вязкость эксцентриситет эксцентриковый вал эксцентричная щель, эксцентричная кана- вка, эксцентричный паз кромка, край, ребро, грань вихревой усилитель вихревой эффект пластинчато-щелевой фильтр щелевой фильтр рабочая площадь, эффективная площадь коэффициент полезного действия, КПД кромка стока вискозиметр, действие которого основано на истечении жидкости из отверстия собственная частота жесткость эластомер коленное соединение, колено, трубное ко- лено, угловое резьбо- вое соединение коленное соединение, колено, трубное ко- лено, угловое резьбо- вое соединение электрический термо- метр электрогидравлический преобразователь; электропневматиче- ский преобразователь электрическое упра- вление динамична устойчивост (^еластичност) динамичен [турбо-] компресор динамично налягане, динамичен напор динамична коравина (устойчивост) подвижно уплътнение динамична устойчивост (коравина) динамична (абсолютна) вискозност ексце нтрицитет ексцентриков вал ексцентричен прорез (канал) ръб, край, ребро, страна вихров усилвател вихров ефект пластинков филтър филтър с междинни процепи работна (ефективна) площ коефициент на полезно действие, к. п. д. обтекаем ръб <на сли- вано вискозиметър с изти- чане на течност от отвор собствена честота коравина, недеформи- руемост еластомер ъглово съединение, коляно, тръбно коляно, ъглово рез- бово съединение ъглово съединение, коляно, тръбно коляно, ъглово рез- бово съединение електрически термо- метър електрохидравличен (електропневматичен) преобразувател електрическо управле- ние 4 Технически речник Хидравлика • Пневматика
electrohydraulic 50 Е17 Ei8 Е19 Е20 Е21 Е22 Е23 Е24 Е25 Е2б Е27 electrohydraulic electrohydraulic servovalve electrohydraulic transducer electromagnetic flow- meter, induction flowmeter electromechanical transducer electromotive force, E.M.F., emf electrophoresis- switched electropneumatic transducer electrosonic trans- ducer electrostatic filtration element of area, area element element of volume, volume element ell elliptical rotor motor emergency control «solenoid», override Е28 Е29 Езо Е31 Е32 Е33 Е34 Е35 Езб Е37 Е38 emergency pump, stand-by pump emergency system, stand-by system emergency valve emf, electro- motive force emulsibility emulsification Emulgierung / emulsify emulsifyer enclosed hydraulic panel, hydraulic cabinet encoder, coder, coding device end cap end cover end face seal, axial seal end fitting end of stroke, stroke end end plate end seal energize <solenoid> energized <solenoid> elektrohydraulisch elektrohydraulisches Servoventil n elektrohydraulischer Wandler m, elektro- hydraulischer Über- setzer m induktiver Durchfluß- messer m elektromechanischer Wandler m, elektro- mechanischer Über- setzer m elektromotorische Kraft /, EMK f elektrophoretisch geschaltet elektropneumatischer Wandler m, elektro- pneumatischer Über- setzer m elektroakustischer Wandler elektro- akustischer Übersetzer m elektrostatische Filterung / Flächenelement n Volumenelement n $. elbow fitting Ovalradmotor m Notbetätigung /, Hilfs- betätigung /«Elektro- magnet:» Notpumpe / Notsystem n Notventil n elektromotorische Kraft /, ЕМК/ Emulgierbarkeit / emulgieren Emulgator m Hydraulikschrank m Kodierer m, Codierer m, Kodiereinrichtung /, Codiereinrichtung / s. cylinder cover s. I . cylinder cover 2. wear plate Gleitringdichtung / axiale Dichtung / Endstück n Hubende n $. wear plate s, cylinder end seal erregen «Magnet» erregt «Elektromagnet» электрогидравлический электрогидравлический исполнительный клапан электрогидравлический преобразователь индукционный электро- магнитный расходо- мер электромеханический преобразователь электродвижущая сила, ЭДС включенный электро- форезически электропневматический преобразователь, электропневмо- преобразователь электроакустический преобразователь электростатическая фильтрация элементарная площадь элементарный объем мотор с элипсоидальным ротором аварийное управление, вспомогательное упра- вление «электро- магнитом» аварийный насос, резервный насос аварийная система аварийный клапан, резервный клапан электродвижущая сила, ЭДС способность к образо- ванию эмульсии эмульсирование, при- готовление эмульсии, создание эмульсии превращать в эмульсию, делать эмульсию эмульгатор закрытый гидравличе- ский пульт, закрытая гидравлическая панель кодирующее устройство, шифратор уплотнение в виде глад- кого кольца, кольцевое уплотнение, осевое уплотнение концевой фиттинг наконечник конец хода возбуждать, включать «электромагнит» включенный, находя- щийся под нагрузкой «электромагнит» електрохидравличе н електрохидравличен изпълнителен клапан електрохидравличен преобразувател индуктивен електро - магнитен дебитомер електромеханичен преобразувател електродвижещо на- прежение, е. д . н. включен чрез електро- фореза електропневматичен преобразувател електроакустичен преобразувател електростатична фил- трация елементарна повърхност елементарен обем двигател с елипсовиден ротор аварийно (спомагателно) управление «електро- магнит» резервна (аварийна) помпа аварийна система резервен (аварие н) клапан електродвижещо на- прежение, е. Д . н. способност за образу- ване на емулсия образуване на емулсия превръщам в емулсия уред за образуване на емулсия (емулгатор) хидравлично табло, хидравличен пулт кодиращо устройство, шифратор уплътнение с О-пръстен, аксиално уплътнение накрайник край на ход възбуждам, включвам «електромагнит» включен, намиращ се под товар «електро- магнит»
51 exciter Е39 Е40 Е41 Е42 Е43 Е44 Е45 Е46 Е47 energy equation, law of conservation of energy Engler’s viscosimeter enlargement of size, size enlargement enthalpy entrained air Е48 Е49 Е50 Е51 Е52 Е53 Е54 Е55 Е5б Е57 Е58 Е59 Ебо entrainment com- pressor entrance friction entrance length «required to attain fully developped flow> entrap, trap, pen-up, pocket entrapped oil, trapped oil, pocketed oil «gear pump> E-packer, E-ring EP additive, extra- pressure additive, extreme pressure additive equalizer, equalizing valve, flow equalizer, balancing valve equation of state equilibrium, balance erase signal E-ring, E-packer Ermeto-type fitting error «control system» error in indication, indication error error signal escape escape passage, pressure relief groove «trapped oil> ester-base fluid Еб! Е62 4* Euler’s equation evacuate evaporative cooler excess flow, surplus flow, overflow excess flow loss, surplus flow loss excess flow valve, flow-limiting valve exchange part of oil, scavenge «closed circuit hydro- static transmission» exchanger excitation exciter Energiesatz m Engler-Viskosimeter я, Engler-Zähigkeits- messer m Querschnittserweiterung f Enthalpie /, Wärmeinhalt tn enthaltene Luft f Strahlverdichter m Anlaufreibung f Anlaufstrecke f «bis zur vollständigen Aus- bildung der Strömung» einschließen Quetschöl n E-Ring in Hochdruckzusatz EP- Additiv n, HD -Zusatz m Stromteilventil n «gleiche Teilströme», Gleichlauf- ventil n, Synchronisier- ventil n Zustandsgleichung f Gleichgewicht n Löschsignal n E-Ring m s. ferrule fitting Regelabweichung f Anzeigefehler tn Stellsignal n entweichen, ausströmen, abfließen Quetschölnut f Flüssigkeit f auf Esterbasis Eulersche Gleichung f evakuieren, auspumpen Verdunstungskühler m Überstrom m Überströmverlust m Strombegrenzungsventil n spülen «hydrostatisches Getriebe» s. heat exchanger Erregung f Erreger m закон сохранения энергии вискозиметр Энглера, прибор Энглера для измерения вязкости увеличение поперечного сечения энтальпия, тепло- содержание включенный воздух, содержащий воздух струйный насос трение на входе начальный участок «участок формирова- ния Потока» заключать, задерживать защемленное масло «в шестеренном насосе» Е-кольцо, Е-образное кольцо присадка для сверхвы- сокого давления, ЕР-присадка гидравлический компен- сатор, клапан для деления потока «оди- наковые части потока» уравнение состояния баланс, равновесие сигнал на стирание Е-кольцо, Е -образное кольцо ошибка регулирования, сигнал рассогласо- вания погрешность показания сигнал ошибки вытекать, утекать, просачиваться канал утечек жидкость на основе сложного эфира уравнение Эйлера откачивать, выкачивать холодильник с испа- рителем избыточный поток, пере- лив, водослив, избы- точный расход избыточные потери по- тока, потери за счет избыточного расхода клапан, ограничиваю- щий расход промывать «гидравличе- скую передачу» возбуждение возбудитель закон за запазване на енергията Енглеров вискозиметър увеличаване на на- пречно сечение енталпия, топлосъдър- жание съдържащ въздух струен компресор триене на вход начален участък, участък на пълното формиране на поток заключавам, задържам „захапано“ масло в междузъбията на зъбна помпа Е-образен пръстен прибавка за свръхви- соко налягане, ЕР- прибавка делител на поток, цели- телен клапан уравнение на състоя- нието равновесие, баланс сигнал-за изчистване «на скала» Е-пръстен отклонение (разсъгла- суване) при регули- ране погрешност на показа- нията сигнал на грешка изтичам, оттичам, просмуквам се канал на обемни загуби (протечките) течност на основата на етер уравнение на Ойлер изпомпване, евакуиране хладилник с изпарител преливащ поток, пре- ливник, излишен дебит загуби от преливния поток клапан, ограничаващ дебита промивам хидравлична предавка възбуждане възбудител
exciting 52 Е63 Е64 Е65 Е66 exciting force exclusion seal, protective seal exclusive OR-function exhaust, outlet, outflow exhaust line, exhaust pipe, outlet line, outlet pipe exhaust pressure «pneumatics* exhaust pressure, output pressure exhaust side «actuator*, outlet side Е67 Е68 Е69 Е70 Е71 Е72 Е73 Е74 Е75 Е76 Е77 Е78 exhaust speed con« troll er, speed control muffler exhaust throttle, bleed throttle exhaust water, return water exit angle exit port «pump*, dis- charge port, delivery port, pressure port, outlet port, output port expanding mandrel expansional viscosity expansion fitting, expansion joint, expansive joint expansion thermom- eter expansive joint expel, displace, squeeze out explosion proof exposed area, net area, effective area expose to pressure, pressurize, pressure load, charge <with pressure* extend extended position extension fitting, extension unit, telescopic line extension speed extension stroke, out stroke, outward stroke extension unit, extension fitting, telescopic line external distributor seal «U-cup* Erregerkraft f Schutzdichtung f ausschließende ODER- Funktion /, Antivalenz f Auslaß m, Austritt m, Abfluß m, Ausfluß m, Ablauf m Auslaßleitung Austritts- leitung Л Ablaufleitung Druck m in der Ent- lüftungsleitung «Pneumatik* Ausgangsdruck m, Austrittsdruck m, Ablaufdruck tn Austrittsseite /, Auslaßseite У, Ablaufseite f <Ver- braucher> Entlüftungsdrossel f Entlüftungsdrossel f Abwasser n, rückfließendes Wasser, rückströmen- des Wasser, Rück- wasser n Austrittswinkel m Förderöffnung ft Auslaß- öffnung f, Austritts- öffnung ff Druck- öffnung f«Pumpe* Dehndorn m Ausdehnungsviskosität f, Expansionsviskosität f, Ausdehnungszähigkeit /, Expansionszähigkeit f Rohrverbindung /mit Rohraufweitung, Rohrverschraubung f mit Rohraufweitung Ausdehnungsthermo- meter n, Expansions- thermometer n s. expansion fitting verdrängen explosionsgeschützt wirksame Fläche f druckbeaufschlagen, beaufschlagen <mit Druck> ausfahren Ausfahrstellung f Teleskoprohr n «in. einer Rohrleitung* Ausfahrgeschwindigkeit f Ausfahrhub tn . Teleskoprohr n <in einer Rohrleitung* Außenlippenring tn возбуждающая сила предохранительное уплотнение, защитное уплотнение функция исключенное ИЛИ выпуск, слив, истечение сливная линия, сливная труба давление в линии опора- жнивания, выпускное давление «пневматика* выходное давление сторона выпуска, выход- ная сторона «гидро- двигателя* выпускной дроссель дроссель для выпуска воздуха вода, текущая в обрат- ном направлении угол отвода «потока* рабочее отверстие, вы- пускное овтерстие, напорное отверстие «насоса* удлиняющийся стер- жень, растягиваю- щийся стержень вязкость при расши- рении развальцовочное соединение термометр с удлиняю- щимся стержнем, дилатометрический термометр выдавливать, выжимать, вытеснять взрывобезопасный, защищенный от взрыва рабочая площадь, эффек- тивная площадь заряжать «давлением* выпускать выдвинутое положение «штока поршня* телескопическая труба «в трубопроводе* выходная скорость ход вперед телескопическая труба «в трубопроводе* кольцо с внешней уплотняющей поверх- ностью, U-образная манжета възбудителна сила защитно уплътнение логическа функция ИЛИ изпускане, отпадане, изтичане, сливане отвеждаща (изпуска- телна) линия, отвеж- даща тръба налягане в линията на изпускане «пневма- тика* изходно налягане изходна страна, отвеж- дане, изпускане «на хидродвигател* изходен дросел дросел за изпускане на въздух вода, протичаща в обратна посока ъгъл на отвеждане «на поток* работен (изпускателен) отвор, напорен отвор «на помпа* телескопичен прът вискозност при разши- рение тръбно развалцовано съединение термометър с удължа- ващ се прът, дилато- метричен термометър изтласквам, нагнетявам взривобезопасен работна (ефективна) площ повишаване на наля- гане, зареждам с налягане изпускане изтеглено положение <на бутален прът* телескопична тръба «в тръбопровод* изходна скорост ход напред телескопична тръба «в тръбопровод* U-образен маншет
53 fabric-reinforced Е79 external drainage Leckölabfuhr /in eine ge- sonderte Leckölleitung, Ablaufdruckentlastung внешний дренаж, отвод масла в сливную ли- нию «падение давления» отвеждане на масло в неработната (отвеж- дащата) линия Е8o external filtration, bulk filtration Außenfilterung f внешняя фильтрация външна филтрация external gear motor, Zahnradmotor m mit шестеренный мотор зъбен хидродвигател с gear-on-gear motor außenverzahnten Rädern, außenver- zahnter Zahnradmotor с внешним зацепле- нием външно зацепване external gear pump. Zahnradpumpe /mit шестеренный насос зъбна помпа с външно gear-on -gear pump außenverzahnten Rädern, außenver- zahnte Zahnradpumpe с внешним зацепле- нием зацепване Е81 external ignition Fremdzündung / внешнее зажигание, за- жигание от посторон- него источника външно запалване external-internal Innenzahnradmotor m, шестеренный мотор зъбен хидродвигател с gear motor, internal gear motor, gear- within-gear motor innenverzahnter Zahn- radmotor m с внутренним зацеплением вътрешно зацепване external-internal gear Innenzahnradpumpe /, шестеренный насос зъбна помпа с вътрешно pump, internal gear pump, gear-within-gear pump innenverzahnte Zahn- radpumpe / с внутренним зацепле- нием зацепване Е82 external leakage äußere Leckverluste mpl, äußerer Leckverlust m внешняя утечка външни обемни загуби (протечки) Е83 externally drained ablaufdruckentlastet внешнедренированный външнодрениран, съединен с отвежда- щата линия Е84 externally guided Gewichtsspeicher m mit грузовой аккумулятор акумулатор с тежести и weight-loaded accumulator äußerer Führung с внешним управле- нием външно управление Е85 externally piloted valve fremdgesteuertes Ventil n клапан с внешним управлением клапан с външно управление Е86 external piloting Fremdsteuerung / внешнее управление външно управление Е87 extra-fine fog lubricator, micro-fog lubricator Mikronebelöler m масленка, образующая тонкораспыленный туман фин маслоразпръсква- тел extra-pressure Hochdruckzusatz m, присадка для сверхвы- прибавка за много additive, extreme EP-Additiv n, сокого давления, високо (свръхвисоко) pressure additive, EP additive HD-Zusatz m ЕР-присадка налягане Е88 extreme pressure hose Höchstdruckschlauch m шланг высокого давления тръба (маркуч) за високо налягане Е89 extreme pressure Hochdruck-Schmiermittel смазка для высокого смазка за високо наля- lubricant n, Hochdruck- Schmierstoff tn давления гане Е90 extrusion <seal> Einklemmen n <Dichtung> выталкивание, вытесне- ние, защемление «уплотнения» защипване < на уплътни- телен пръстен» . eye mount, tongue Schwenkaugenbe- крепление с помощью закрепване със сфе- mount festigung / поворотной шаровой опоры рична шарнирна опора fabricated packing, textilannierte Dichtung /, F уплотнение, армирован- уплътнение, армирано с fabric-reinforced seal textilversteifte Dichtung ное тканью текстилна тъкан FI fabric cover Textilumflechtung /, Textilmantel m оплетка из текстиля текстилна обвивка F2 fabric filter, fabric membrane filter Tuchfilter и, Gewebe- filter n <Textil-> суконный фильтр, по- лотняный фильтр, матерчатый фильтр «текстиль» филтър от текстил Е3 fabric-reinforced seal, textilarmierte Dichtung /, уплотнение, армирован- уплътнение, армирано с fabricated packing textilversteifte Dichtung ное тканью текстилна тъкан
face 54 F4 face valve, seated valve, seating valve, seat valve failure Sitzventil n Ausfall ш, Versagen n седельный клапан выход из строя, отказ клапан със седло повреда, отказ F5 fan, blower Ventilator m, Lüfter m, Gebläse я вентилятор вентилатор F6 fan-in Eingangszahl /, Zahl f der möglichen Eingänge число входов брой на входовете F7 fan-out Belastungszahl f число выходов, нагру- зочное число брой на изходите F8 fast closure-type schnell schließendes быстро закрываемый бързодействуващ кла- valve, quick closure- type valve Ventil n клапан пан (вентил) F9 fastening torque Anzugsmoment я, An- zugsdrehmoment Я, Befestigungsmoment n, Befestigungsdreh- moment n закрепляющий момент мом:ент на закрепване fast feed, rapid feed, quick feed Eilvorlauf m, Eilvorschub tn быстрая подача бързо подаване fast feed piston, rapid traverse piston, rapid feed piston, fast traverse piston, quick traverse piston, quick feed piston Eiigangkolben tn бытроходный поршень бързоходно бутало fast return, rapid return, quick return Eilrückzug m, Eilrück- gang tn, Eilrücklauf m быстрый отвод бързо отвеждане fast return stroke, rapid return stroke, quick return stroke Eilrückhub m быстрый обратный ход бърз обратен ход fast travel, rapid traverse, rapid travel, quick travel Eilbewegung f быстрое движение бързо движение fast traverse piston, rapid traverse piston, rapid feed piston, fast feed piston, quick traverse piston, quick feed piston Eilgangkolben tn быстроходный поршень бързоходно бутало Fio fatty acid Fettsäure f жирная кислота мастна киселина Fи feedback Rückführung /, Feed- back m, Rück- kopplung f обратная связь . обратна връзка feedback, negative Rückführung /, negative отрицательная обратная « отрицателна обратна feedback Rückführung связь, обратная связь връзка F12 feedback loop Rückführzweig m цепь обратной связи верига на обратната връзка FI3 feedback system System n mit Rück- führung, System mit Rückkopplung система с обратной связью система с обратна връзка FI4 feed control Vorschubsteuerung f управление подачей, регулирование подачи управление на подава- нето feel cylinder, reaction cylinder Rückwirkungszylinder tn цилиндр обратного воздействия цилиндър с обратно действие feel servo-mechanism, Servoregler m mit fühl- сервомеханизм с сервомеханизъм с reaction servo- mechanism barer Rückwirkung, Folgeregler m mit fühlbarer Rück- wirkung обратным воздействием обратно действие Fis felt filter Filzfilter я войлочный фильтр, фетровый фильтр, суконный фильтр филцов филтър female adaptor, female adaptor ring, female support ring, back support ring Druckring m, Sattelring tn упорное кольцо опорен пръстен Fi6 female branch tee, female side tee T-Verschraubung / mit Aufschraubkappe im Abzweig резьбовой тройник тройник с резба, Т-раз- клонител F17 female connector, female end fitting, socket end fitting Nippel tn mit Überwurf- mutter, Stutzen m mit Überwurfmutter штуцер с внутренней резьбой нипел
55 filter female connector, female end fitting F18 F19 female elbow female end fitting, female connector F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 female end fitting, female connector, socket end fitting female run tee female side tee, female branch tee female support ring, female adaptor ring, female adaptor, back support ring ferrule, socket ferrule fitting, bite fitting ferrule fitting with guided ferrule fibre filter filler, filler hole, filler opening, refill opening filling, inflation, loading, charging filling line, loading line, charging line film coefficient, surface coefficient film strength film thickness filter filter filter area, filtering area, filter surface, filtering surface filter bowl filter capacity, filter rating, filtration value, filter fineness, stoppage rating filter cartridge filter disk, filter plate, filter washer filter efficiency Aufschraubverschrau- bung f Winkelverschraubung f mit Überwurfkappe, Aufschraubwinkel tn <Rohrverschraubung> Aufschraubverschrau- bung f Nippel tn mit Überwurf- mutter, Stutzen tn mit Überwurfmutter T-Verschraubung f mit Aufschraubkappe im durchgehenden Teil T-Verschraubung f mit Aufschraubkappe im Abzweig Druckring tn, Sattelring m Hülse f, Tülle f Schneidringverschrau- bung/ Schneidringver- schraubung fmit Führung Faserstoffilter n Einfüllöffnung f, Füll- öffnung f Füllung /, Aufladung f Fülleitung /, Vorfülleitung f Wärmeübergangszahl f Filmfestigkeit f Filmdicke f filtern, filtrieren Filter n Filterfläche f Filterglocke f Absperrgröße /, Filter- kennzahl f, Filter- kenngröße f, Filter- feinheit f Filtereinsatz tn, Filter- patrone f Filterscheibe f Filterwirkungsgrad m наружная соединитель- ная муфта, стыковое соединение, стыковой фиттинг, резьбовое соединение с накид- ной гайкой наружное колено, ко- лено с накидной гай- кой, колено с резьбо- вым соединением <резьбовое соединение труб> наружная соединитель- ная муфта, стыковое соединение, стыковой фиттинг, резьбовое соединение с накид- ной гайкой штуцер с внутренней резьбой тройник с накидными гайками в прямой наети резьбовой тройник упорное кольцо соединительная муфта, обойма, манжета, втулка, наконечник, гильза фиттинг с зажимным кольцом, кольцевой фиттинг, резьбовое соединение с зажим- ным котцом кольцевой фиттинг с на- правляю агим кольцом, резьбовое соединение с уплотняющим коль- цом и направляющим участком фильтр из волокни- стого материала отверстие для заливки, отверстие для заполнения наполнение, заполнение . зарядная линия, линия наполнения, наполня- ющий трубопровод коэффициент теплоот- дачи прочность пленки толщина пленки фильтровать, процеживать фильтр фильтрующая поверх- ность, площадь фильтрации фильтрующий колпачок, [фильтрующая] камера число, характери- зующее работу фильтра фильтрующая гильза, фильтрующий на- конечник, фильтру- ющий патрон фильтрующая шайба эффективность фильтра, степень фильтрации външна съединителна муфа тръбно коляно с резба външна съединителна муфа иипел тройник с носеща гайка в дясната страна тройник с резба опорен пръстен съединителна муфа, маншет, втулка, накрайник фитинг (резбово съеди- нение) със затягащ пръстен резбово съединение с уплътнителен пръстен и направля- ващ участък, фитинг с направляващ /пръстен филтър от влакнест материал отвор за напълване напълване, запълване линия на зареждане, зареждащ тръбопро- вод коефициент на топло- предаване здравина на слоя (филма) дебелина на слоя (филма) филтрирам, прецеждам филтър филтрираща повърх- ност филтрираща камера число, характеризи- . ращо работата на филтъра филтрираща гилза, филтриращ накрай- ник (патрон) филтрираща шайба ефективност на филтър, степен на филтриране
filter 56 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 filter element» filtering element filter fineness, filter rating, filtration value, filter capacity, stoppage rating filter gap, filtering gap filter housing filtering area, filter area, filter surface, filtering surface filtering element, filter element filtering gap, filter gap filtering surface, filter area, filtering area, filter surface filter loss filter permeability filter plate, filter disk, filter washer filter rating, filtration value, filter capacity, filter fineness, stoppage reating filter regulator filter servicing indi- cator, dirt indicator filter surface, filter area, filtering area, filtering surface filter washer, filter ' plate, filter disk. filter with star shaped filter element filtrate filtration filtration value, filter rating, filter capacity, filter fineness, stoppage rating fin final control element, control element final stage fine control fine filter, micronic filter, fine grade filter fine filtration, micronic filtration fine grade filter, fine filter, micronic filter finned tube, fintube fire point fireproof fluid, non- inflammable fluid, non-flam fluid, non- flammable fluid fire resistance Filterelement n Absperrgröße /, Filter- kennzahl f, Filter- kenngröße ft Filter- feinheit f Filterspalt m Filtergehäuse n, Filter- körper m Filterfläche f Filterelement n Filterspalt m Filterfläche f Filterverlust tn Filterdurchlässigkeit f Filterscheibe Absperrgröße f, Filter- kennzahl Filterkenn- größe /, Filterfeinheit f Filter-Reduzierventil n Filterwartungsanzeiger m, Verstopfungs- anzeiger m, Verlegungs- anzeiger m <Filter> Filterfläche f Filterscheibe f Stemfilter n, Siebstem- filter n Filtrat n, Filterrückstand tn Filterung f, Filtrierung f Absperrgröße f, Filter- kennzahl jf, Filterkenn- größe У, Filterfeinheit f Rippe /, Kühlrippe f Stellglied n Endstufe f Feinsteuerung ft fein- fühlige Steuerung f Feinfilter я, Feinstfilter n, Mikrofilter n Feinfilterung /, Fein- filtrierung f, Feinstfilte- rung f, Mikrofilterung f Feinfilter я, Feinstfilter я, Mikrofilter n Rippenrohr n Brennpunkt m nicht brennbare Hydraulikflüssigkeit f Feuersicherheit /, Feuer- beständigkeit f фильтрующий элемент число, характеризую- щее работу фильтра фильтрующая щель корпус фильтра фильтрующая поверх- ность, площадь фильтрации фильтрующий элемент фильтрующая щель фильтрующая поверх- . ность, площадь фильтрации потери в фильтре пропускная способность фильтра, проницае- мость фильтра фильтрующая шайба число, характеризующее работу фильтра редукционный клапан с фильтром указатель засорения фильтра фильтрующая поверх- ность, площадь филь- трации фильтрующая шайба звездообразный фильтр фильтрат, отфильтро- ванный осадок фильтрация число, характеризующее работу фильтра ребро, охлаждающее ребро регулирующий орган, исполнительный орган конечная ступень, оконечный каскад, последный каскад прецизионное управле- ние, точное упра- . вление фильтр тонкой очистки тонкая очистка, тонкая фильтрация фильтр тонкой очистки ребристая трубка точка зажигания, момент зажигания негорючая жидкость пожаробезопасность филтриращ елемент число, характеризи- ращо работата на филтъра филтрираща междина (процеп) тяло на филтър повърхност на филтри- ране филтриращ елемент филтрираща междина (процеп) филтрираща повърх- ност хидравлични загуби на филтър пропускателна способ- ност (проницаемост) на филтър филтрираща шайба число, характеризи- ращо работата на филтър редукционен клапан с филтър показател за замърсява- нето на филтър филтрираща повърх- ност филтрираща шайба звездообразен филтър филтрат (филтрирана утайка) филтрация число, характеризи- ращо работата на филтър охладително ребро регулиращ (изпълните- лен) орган крайно (последно) стъпало прецизно (точно) управление микрофилтър фино филтриране микрофилтър оребрена тръба точка на запалване, момент на запалване негорима течност пожаробезопасност
57 flannel F56 F57 F58 F59 F60 fire resistant fire-resistant fluid F61 first law of thermo- dynamics fitting» coupling, joint, connector five-port valve, five-way valve «directional* fixed angle cylinder block, inclined cylinder block «angle-type axial piston pump* fixed axial clearance gear pump fixed displacement motor, constant displacement motor fixed displacement pump, constant delivery pump F62 F63 fixed mount, rigid mount fixed orifice, fixed restrictor, nonadjustable orifice, nonadjustable restrictor fixed-pressu re -red и c- tion valve, differential pressure regulator, uniform-pressure-drop valve fixed restrictor, fixed orifice, nonadjustable orifice, nonadjustable restrictor F64 F65 fixed vane pump <pump with non-rotating vanes> flammability, inflammability flammability test, ignition test F66 F67 F68 F69 F70 F?l F72 F73 flammable, inflammable flange flange flanged coupling flanged port flange mount flange port, flanged port flange seal, hat seal, hat washer flange seal flannel filter schwer entflammbar schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit f erster Hauptsatz m der Wärmelehre Verbindungsstück Verbindung /, Verschraubung f Fünfwegeventil n Schrägtrommel f «Axial- kolbenpumpe* Zahnradpumpe /mit festem Axialspalt Konstantmotor m, Hydro- motor m mit unver- änderlichem Schluck- volumen Konstantförderpumpe /, Konstantpumpe / nichtnachgiebige Befesti- gung /, starre Befesti- gung Festdrossel /, fixe Drossel /, nicht einstellbare Drossel, nicht verstell- bare Drossel Druckgefälleventil n, Druckdifferenzventil n Festdrossel f, fixe Drossel /, nicht einstellbare Drossel, nicht verstell- bare Drossel Flügelzellenpumpe / mit nichtrotierendem Flügelkörper Entzündbarkeit /, Ent- flammbarkeit) Entzündungstest m, Ent- flammbarkeitstest w, Zündtest m entflammbar, brennbar Flansch m s. a . cylinder flange . Flanschverschraubung / s, flange port Flanschbefestigung / Flanschanschluß m Hutmanschette /, Innen- lippenring m Flanschdichtung/ Flanellfilter n огнестойкий, трудно воспламеняемый огнестойкая жидкость, трудно воспламеняе- мая жидкость первый закон термо- динамики фиттинг, соединение, муфта, свинчивание пятиходовой кран цилиндровый бкок с фиксированным углом наклона «ак- сиальнопоршневой насос* шестеренчатый насос с постоянным осевым зазором мотор постоянного объема, гидромотор с постоянным объемом, нерегулируемый мотор насос постоянной произ- водительности, нерегулируемый насос, насос постоянного расхода 4 жесткое крепление, неподвижное креп- ление постоянное окно, по- стоянное сопротивле- ние, нерегулируемое окно, нерегулируемое сопротивление, по- стоянный дроссель клапан постоянного перепада давлений» вентиль перепада давлений постоянное окно, по- стоянное сопротивле- ние, нерегулируемое окно, нерегулируемое сопротивление, по- стоянный дроссель насос с неподвижными лопатками воспламеняемость испытание на воспла- меняемость, тест для проверки на воспла- меняемость огнеопасный, воспла- меняемый, горючий, воспламеняющийся фланец фланцевая муфта, флан- цевое соединение фланцевое крепление фланцевое соединение фланцевое уплотнение, внутренний кольцевой буртик, кольцо с вну- тренней уплотняющей поверхностью фланцевое уплотнение фланелевый фильтр труднозапалителе н (огнеустойчив) труднозапалителна течност първи закон на термо- динамиката свързващ елемент, муфа, фитинг петпътен кран наклоняващ се цилин- дров блок [с фикси- ран ъгъл] «на акси- ално-бутална нерегу- лируема помпа* зъбна помпа с постоянна осова (странична, челна) хлабина нерегулируем хидро- двигател нерегулируема помпа, помпа с постоянен дебит твърдо (неподвижно) закрепване нерегулируем (постоя- нен) дросел клапан за постоянна разлика на налягане нерегулируем (постоя- нен) дросел пластинкова помпа с неподвижни плас- тинки «монтирани в статора* възпламеняемост изпитване на възпла- меняемост огнеопасен, горящ, възпламеняващ се фланец фланцово съединение фланцово закрепване фланцово съединение фланцово уплътнение, пръстен с вътрешна уплътнителна повърхност фланцово уплътнение фланелен филтър
flapper 58 F74 flapper Prallplatte f, Strahlklappe f заслонка <дросселя «сопло-заслонка» > F75 flapper-and-nozzle valve, flapper valve Düse-Prallplatten-Ventil n дроссель «сопло-заслон - ка», заслоночный клапан F76 flap valve, butterfly Klappenventil n, Drossel- заслоночный вентиль, valve klappe f дроссельная заслонка F77 flare bördeln загибать кромку, заги- бать край, развальцо- вывать F78 flare angle Bördelwinkel m угол загиба, угол развальцовки F79 flare fitting, flare joint Bördelverbindung f, Bördelverschraubung f развальцовочное конус- ное соединение F8о flareless joint, bördellose Rohrverbin- соединение труб без non-flared fitting dung f развальцовки F8I flash point Flammpunkt tn точка воспламенения, момент вспышки F82 flat diaphragm Plattenmembranzylinder цилиндр с плоской actuator m, Druckdose f мембраной F83 flat valve Plättensitzventil я, Plattenventil п <Sitz- ventil>, Plansitzventil n плоский седельный клапан flat valve axial piston wegegesteuerte Axial- аксиально-поршневой pump, valve plate kolbenpumpe /, Axial- насос с плоским axial piston pump, port kolbenpumpe mit золотниковым plate axial piston pump A Steuerplatte, ventillose Axialkolbenpumpe распределителем F84 • flat valving surface, ebene Steuerfläche f, плоская управляющая plane valving surface flexible connection flexible diaphragm ebener Steuerspiegel m s. flexible line s. flexible membrane поверхность, плоская поверхность клапана F 85. flexible fine, flexible flexible Leitung f, гибкая линия, гибкий connection biegsame Leitung шланг, гибкое соеди- нение, соединение к гибкимшлангом,линия из гибкого шланга F86 flexible membrane, flexible diaphragm elastische Trennwand f эластичная разделитель- ная перегородка, эластичная мембрана F87 flexible metallic hose Metallschlauch m, flexibles Metallrohr n, biegsames Metallrohr гибкий металлический шланг flip-flop, bistable bistabiler Verstärker in, усилитель с двумя amplifier Flip-Flop n, Kippstufe f устойчивыми поло- жениями, двухстабиль- ный усилитель F88 float Schwimmer tn поплавок F89 float chamber Schwimmergehäuse n, Schwimmerkammer f поплавковая камера F90 float drain filter Filter n mit schwimmer- betätigtem Ablaß фильтр с поплавковым . дренажом F91 floating bearing Schwimmlager n плавающий подшипник, плавающая втулка floating piston, free frei beweglicher Kolben свободный поршень, F92 piston, free-floating piston tn, Freikolben m плавающий поршень, свободно-плавающий поршень fl oat-operated gauge Schwimmerinstrument я поплавковый прибор F93 float switch Schwimmerschalter m поплавковый выклю- чатель F94 flood, supply beaufschlagen <mit Flüssigkeit?*, speisen заполнять <жидкостью>, питать F95 flow strömen, fließen протекать, течь, литься F96 flow, current Strömung f течение F97 flow, stream Strom m поток, струя, ток flow, flow rate, delivery Förderstrom m <Pumpe>, подаваемый расход, рас- rate, delivery, discharge rate, discharge, discharge flow <pump>, output < delivery rate> Lieferstrom tn ход подачи, величина производительности преграда <на дросел дюза-преграда> дросел дюза-преграда, клапан дюза- преграда вентил с плоска пре- града, дросел пре- града (клапа) развалцоване ъгъл на развалцоване конусно съединение с развалцоване съединение на тръби без развалцоване точка (момент) на възпламеняване цилиндър с плоска мембрана клапан с плосък затвор аксиално-бутална помпа с плосък разпредели- тел плоска управляваща повърхност, плоска повърхност на клапан гъвкава тръба, гъвкаво съединение, маркуч еластична мембрана (диафрагма) гъвкав метален тръбо- провод усилвател с две устой- чиви положения, бистабилен усилвател поплавък поплавкова камера филтър с поплавково почистване плаващ лагер, плаваща втулка свободно (плаващо) бутало поплавков уред поплавков изключвател запълвал! <с течност>, захранвам протичам, теча течение поток, струя, течение подаван дебит <помпа>, големина на дебита
59 flowmeter flow, inlet flow rate, inlet flow, flow rate <motor> flow, flow rate <Iine, valve etc.» flow «valve», flow rate F98 F99 F 100 F IOI F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109 F IIO F III F II2 F 113 F 114 F 115 F 116 flow amplification flow amplifier flowboard, fluid breadboard flow capacity, valve capacity, capacity, flow rating <valve> flow characteristics, restriction character- istics, throttle character- istics, metering char- acteristics, area charac- teristics flow combine valve, combiner valve flow control flow control, flow regulation flow control, flow con- trol device flow controller, flow control valve, flow metering valve flow control valve without spifl-off flow decrease flow diagram flow diverter, diverter . valve flow divider flow dividing flow dividing valve, flow divider, dividing valve <flow> flow equalizer, equal- izer, equalizing valve «flow», balancing valve flow force, flow-pro- duced force flow gain flow-limiting valve, excess flow valve flow line, streamline flowmeter Schluckstrom m Förderstrom m «Leitung, Ventil usw.>, Durch- flußstrom m Durchflußstrom m <Ventil> Stromverstärkung f «Vorgang» Stromverstärker m Kreislaufsimulator m, t Schaltungssimulator m, Modellunterplatte f Durchflußkapazität f <Ventil>, Ventil- kapazität f Drosselcharakteristik Drosselverhalten n, Öffnungscharakteristik f, Öffhungsverhalten n Stromvereinigungsventil и, Stromteilventil n «speziell für Strom- vereinigung» Stromsteuerung f Stromregelung f Stromstellgerät n Stromventil n Zweiwege-Stromregel- ventil n Abnahme f des Stroms, Stromverringerung f Flußdiagramm n . Verzweigungselement n s. flow-dividing valve Stromteilung f Stromteilventil и, Stromteiler m Stromteilventil tt «gleiche Teilströme», Gleichlauf- ventil к, Synchronisier- ventil n Strömungskraft f Stromverstärkung /, Stromübertragungs- faktor m Strombegrenzungsventil n Stromlinie f Strommesser m, Durch- flußmengenmesser ш, Durchflußmesser m потребляемый поток «гидромотор» величина расхода «в трубке, клапане _ ит.д.» расход усиление потока «процесс» усилитель потока цепь моделирования, схема моделирования пропускная способность «клапана» характеристика дрос- селя, расходная харак- теристика «дросселя» клапан для смешивания двух потоков управление потоком, регулирование расхода регулирование расхода, объемное регулиро- вание, объемное .. управление устройство для устано- вления потока, устрой- ство для установления количества регулирующий вентиль, клапан для регулиро- вания расхода двухходовой регулирую- щий клапан ослабление потока, уменьшение потока картина потока элемент, отклоняющий поток деление потока, деление расхода гидравлический дели- тель' «потока», дели- тельный клапан, кла- пан для деления потока гидравлический компен- сатор, клапан для деления потока «одинаковые части f потока» сила струи коэффициент усиления по расходу клапан, ограничиваю- щий расход линия тока расходомер консумиран дебит «хидродвигател» стойност на дебита «в тръбопровод, клапан и др.» дебит усилване на дебита усилвател на дебита схема на моделиране пропускателна способ- ност «на клапан» характеристика на дросел клапан за смесване на два потока управление (регули- ране) на дебит регулиране на дебит, обемно регулиране устройство за уста- новяване (фикси- ране) на дебит регулиращ вентил, клапан за регулиране на дебит двупътен регулиращ клапан намаляване на дебит картина на поток (течение) елемент, отклоняващ поток, отклонител делене на потока (дебита) хидравличен делител «поток», делителем клапан, клапан за делене на поток клапан за делене на поток на равни части сила на струя коефициент за; усилване по дебит ограничител на дебит, клапан, ограничаващ дебита токова линия дебитомер
flowmeter 60 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121 F 122 F 123 F 124 F 125 flowmeter «gas», anemometer flow metering valve flow mode, type of flow flow nozzle flow of fluid under pressure flow pattern flow-produced force, flow force flow rate «line, valve etc.», flow flow rate, inlet flow rate, inlet flow, flow <motor> flow rate, flow, delivery rate, delivery, discharge rate, discharge, dis- charge flow «pump», output <delivery rate> flow rate, flow <valve> flow rate required for cooling <closed-circuit hydraulic transmission» flow rating, flow capacity, valve capacity, capacity <valve> flow regulation, flow control flow regulator, compensated flow control valve, pressure-compensated flow control valve F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 flow regulator flow resistance value, discharge coefficient, resistance value, loss coefficient flow ring valve flow velocity, stream velocity fluctuate, pulsate fluctuating pressure, pulsating pressure fluctuation, pulsation, ripple flueric fluid amplifier fluid born fluid breadboard, flowboard fluid chamber, hydraulic fluid chamber fluid dutch, fluid coupling, hydro- dynamic coupling, hydrodynamic clutch Strommesser ш, Durch- flußmengenmesser m «Gas», Anemometer n s. flow control valve Strömungsform f Meßdüse f Druckstrom m Strömungsbild n Strömungskraft f Förderstrom tn «Leitung, Ventil usw.>, Durch- flußstrom m Schluckstrom m Förderstrom m «Pumpe», Lieferstrom m Durchflußstrom m <Ventil> Spülstrom tn «Getriebe mit geschlossenem Kreislauf» Durchflußkapazität f, Ventilkapazität f Stromregelung f Stromregelventil к, Stromregler tn s.a . flow control valve Durchflußkoeffizient tn, Durchflußbeiwert m, Widerstandsbeiwert m, Verlustbeiwert tn Ringdrosselventil n Strömungsgeschwindig- keit f schwanken, pulsieren schwankender Druck m, pulsierender Druck Pulsation /, Schwankung f s. fluidic s. fluidic amplifier aus dem Arbeitsmedium stammend, im Arbeits- medium enthalten Kreislaufsimulator m, Schaltungssimulator m, Modellunterplatte f Flüssigkeitskammer f, Flüssigkeitsraum m Flüssigkeitskupplung /, Strömungskupplung /, hydrodynamische Kupplung f газовый счетчик, изме- ритель расхода «газ» вид течения, режим потока измерительное сопло, мерное сопло поток жидкости под давлением картина течения сила струи величина расхода <в трубке, клапане ит.д.» потребляемый поток < гидромотор» подаваемый расход, рас- ход подачи, величина производительности расход расход, необходимый для охлаждения «при- вод с замкнутым кон- туром» пропускная способность «клапана» регулирование расхода, объемное регулирова- ние, объемное управ- ление уравновешенный регулирующий кла- пан, клапан потока, скомпенсированный по давлению, регулятор расхода, регулятор коли- чества коэффициент расхода, коэффициент сопро- тивления, коэффи- циент потерь клапан с дросселирую- щей шайбой скорость потока, ско- рость течения, ско- рость струи колебаться, пульсиро- вать пульсирующее давление пульсация, флуктуация «небольшая пуль- сация» выделенный из рабочей жидкости, содержа- щийся в рабочей жидкости цепь моделирования, схема моделирования жидкостная камера, камера для жидкости гидродинамическая муфта, гидродинами- ческое сцепление газов анемометър, дебитомер за газ вид (режим) на течение измерителна дюза «на дебит» дебит на течност под налягане картина на течение (поток) сила на струя стойност на дебита «в тръбопровод, клапан И др.» консумиран дебит «хидродвигател» подаван дебит, стойност на Дебит дебит дебит за охлаждане «протичане в затво- рена хидравлична система» пропускателна способ- ност «на клапан» регулиране на дебит, обемно регулиране регулатор на дебит коефициент на дебит (съпротивление) клапан (вен тил) с дро- селна шайба скорост на поток (тече- ние, струя) колебая се, пулсирам пулсиращо налягане пулсация, флуктуация съдържащ се в работна течност схема на моделиране камера за течност хидродинамичен съеди- нител
61 fluid F 131 F 132 F 13З F 134 F 135 F136 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 14З F 144 F 145 F 146 F 147 F 148 fluid control fluid coupling, hydrodynamic coupling, fluid clutch, hydrodynamic clutch fluid diode fluid dynamics fluid flow fluid for transmission of pressure, pressure fluid fluid friction fluidic, fluid state element fluidic amplifier, fluidic booster, fluid amplifier, fluid transistor fluidic diode, fluid diode fluidic interface valye fluidic module, fluidic module package fluidics fluidity «reciprocal of viscosity* fluid level fluid mechanics fluid motor, hydraulic motor, motor, oil motor «hydraulic*, oilhydraulic motor fluid port, hydraulic fluid port, hydraulic fluid connection «accumulator* fluid power fluid power engineer fluid power medium, hydraulic fluid, hydrau- lic liquid, hydraulic medium, working fluid fluid power system hydraulische Steuerung /; pneumatische Steuerung Flüssigkeitskupplung /, Strömungskupplung f, hydrodynamische Kupplung f s. fluidic diode Dynamik /flüssiger und gasförmiger Körper Flüssigkeitsstrom tn; Gasstrom m Druckübertragungs- mittel я, Druckmittel n <im engeren Sinn* Flüssigkeitsreibung /; Gasreibung / Strahlelement n, Fluidic я, Strömungselement n Strahlverstärker m, Strömungsverstärker tn Strahldiode f, Strömungsdiode / vom Strömungselement betätigtes Ventil n Logikbaustein m <aus Strahlelementen* «Lehre von der techni- schen Anwendung strömender Flüssig- keiten oder Gase für Steuerungszwecke* Flüssigkeit / «Kehrwert der Zähigkeit*, Fluidität / Flüssigkeitsniveau n, Flüssigkeitsspiegel tn Mechanik / flüssiger und gasförmiger Körper Hydraulikmotor tn, Hydromotor m, Motor m, Ölmotor m «Hydraulikmotor*, Ölhydraulikmotor m Flüssigkeitsanschluß m, Druckflüssigkeits- anschluß m «Speicher* hydraulische Leistung /; pneumatische Leistung Hydraulikingenieur m; Pneumatikingenieur m Hydraulikflüssigkeit f, Arbeitsflüssigkeit /, Druckübertragungs- mittel n, Druckmittel« Hydraulikanlage /; Pneumatikanlage / «für Leistungsüber- tragung* гидравлическое управ- ление; пневмати- ческое управление гидродинамическая муфта, гидродинами- ческое сцепление динамика жидкости и газа поток жидкости; поток газа жидкость для силовой трансмиссии жидкостное трение; газовое трение струйный элемент, пневмонический элемент струйный усилитель струйный диод кран, управляемый струйным элементом; кран, приводимый в действие струйным элементом логический модуль «струйный элемент* струйная техника, пневмоника текучесть «обратная величина вязкости* уровень жидкости гидромеханика, механика жидкостей и газов гидромотор, мотор «гидромотор* гидравлическое соеди- нение «аккумулятора* гидравлическая мощ- ность, мощность жид- кости; пневмати- ческая мощность инженер-гидравлик; инженер-пневматик рабочая жидкость, рабочая среда гидравлическая силовая система; пневмати- ческая силовая сис- тема хидравлично (пневма- тично) управление хидродинамичен съеди- нител динамика на флуидите флуиден поток течност за силов преда- вател течностно триене, газово триене струен (флуиден) елемент струен усилвател струен диод вентил, управляван от струен елемент логически модул «струен елемент* струйна техника, пневмоника, флуи- дика протекаемост «реци- прочна стойност на вискозност* ниво механика на флуидите хидродвигател хидравлично съедине- ние «с акумулатор* хидравлична (пневма- тична) могЦност инженер-хидравлик, инженер-пневматик работна течност (среда), работен флуид хидравлична (пневма- тична) силова система
fluid 62 F149 F 150 F 151 F 152 F 153 F 154 F 155 F156 F 157 F158 F 159 F 160 F 161 F 162 F 163 F 164 fluid power trans-* mission fluid pump, hydraulic pump, pump, oil- hydraulic pump, oil pump «hydraulic» fluid reservoir, fluid tank fluid side, hydraulic fluid side «accumulator» fluid state element fluid tank, fluid reservoir fluid-tight, bubble-tight fluid-to-electrical transducer fluid transfer barrier fluid transistor fluid transmission, hydraulic transmission, . • hydrostatic trans- mission fluid under pressure, pressurized fluid, pressure fluid fluontc fluorinated oil fluoro-carbon fl uoro-chloro-carbon fluorolube flush, rinse flushing fluid flushing valve <closed circuit», scavenger valve, make-up valve flutter, chatter, oscillate, squeal «valve» foam, froth foam, froth foam depressant, anti-frothing agent, anti-foaming agent, defoaming agent, defoamer, foam inhibitor foam formation, foami ng, frothing foam inhibitor, anti-frothing agent, anti-foaming agent, defoaming agent, defoamer, foam depressant focused jet amplifier hydraulische Leistungs- übertragung /; pneumatische Leistungsübertragung Hydraulikpumpe f, Hydropumpe /, Pumpe f, Ölhydrau- likpumpe f Flüssigkeitsbehälter m, Flüssigkeitstank m Flüssigkeitsseite f < Speicher» s. fluidic Flüssigkeitsbehälter m, Flüssigkeitstank m flüssigkeitsdicht; gasdicht hydroelektrischer • Wandler m; pneumo- elektrischer Wandler Flüssigkeitstrenner m, Trennflüssigkeit f < Speicher» s. fluidic amplifier hydraulisches Getriebe n, hydrostatisches Getriebe, Hydro- getriebe n, Flüssig- keitsgetriebe n <hydrostatisch» Druckflüssigkeit /; Druckgas n s. fluidic fluoriertes Öl n Fluorkohlenstoff m Fluor-Chlor-Kohlenstoff m Fluorolube n Handels- bezeichnung von Schmierstoffen auf der Basis chlorierter Polyfluorvinyle» spülen Spülflüssigkeit f Spülventil n <geschlossener Kreis- lauf» flattern, schnattern, schnarren, schwingen <Ventil» schäumen Schaum m Anti-Schaum-Additiv n, Entschäumwirkstoff m, Antischaummittel n Schaumbildung /, Schäumen» Anti-Schaum-Additiv n, Entschäumwirkstoff m, Antischaummittel n Ringstrahlverstärker m, Bündelstrahlverstärker tn гидравлическая пере- дача мощности; пневматическая передача мощности гидравлический насос, масляный насос «гидравлический» сосуд для жидкости, резервуар для жид- кости, бак для жид- кости сторона жидкости < аккумулятор» сосуд для жидкости, резервуар для жид- кости, бак для жидкости непроницаемый для жидкости; непро- ницаемый для газа гидроэлектрический преобразователь; пневмоэлектри- ческий преобразо- ватель разделительная жид- кость «аккумулятора» гидравлическая передача, гидрообъем- ная передача жидкость под давле- нием, сжатая жид- кость фторированное масло фтористый углерод фторо-хлбристый углерод фторолуба «торговое обозначение смазок на основе хлориро- ванного полифторви- нила» промывать жидкость для промывки кран для промывки, кран продувки «замкнутый цикл» трещать, дребезжать, дрожать, вибрировать «клапан» пениться пена, пленка, накипь антипенная присадка образование пузырей, пенообразование, вспенивание антипенная присадка усилитель с фокусиро- ванной струей хидравлична (пневма- . тична) предавка (предавател) на мощност хидравлична (маслена) помпа резервоар за течност страна на течност «акумулатор» резервоар за течност непропусклив (уплът- нен) за флуид хидроелектрически преобразувател, пневмоелектрически преобразувател разделителна течност <на акумулатор» хидравлична обемна предавка флуид под налягане флуорирано масло флуориран въглерод флуоро-хлоро-въглерод флуоролуба «търговско означение на масло на основата хлориран полифлуоровинил» промивам флуид за промиване кран за промиване (продухване) трептя, вибрирам «клапан» пеня се пяна противопенна прибавка пенообразуване противопенна прибавка усилвател с фокусирана струя
63 free F 165 fog lubricator Nebelöler m масленка, образующая масляный туман foil element, air foil element Leitflächenelement n элемент, работа кото- рого основана на прилипании струи к стенке Fl66 follow-up system Folgeregelung /, Nach- laufregelung /, Folge- regler m, Nachlauf- regler m следящая система F167 foot mounted, base mounted, gasket mounted, sub-base mounted flächenmontiert соединенный посред- ством платного монтажа F168 foot mounting Fußbefestigung f закрепление на опоре, крепление на пяте F 169 foot treadle, pedal Fußschalter m, Fuß- schalthebel mt Fuß- hebel m ножной привод, педаль, ножной выключатель foot valve, back Gegendruckventil я, клапан обратного давле- pressure valve, counterbalance valve, Vorspannventil n ния, опорный клапан, разгружающий balancing valve клапан F 170 force amplification Kraftverstärkung f «Vorgang» увеличение силы F 171 force balance Kräftegleichgewicht n баланс силы, силовой баланс, равновесие сил F 172 force compensating, Kraftausgleich m сравнение (компен- compensating of load сация) сил F173 force control Kraftregelung f силовое регулирование F174 forced convection Konvektion f bei erzwungener Strömung . принудительная конвекция F 175 forced oscillation, erzwungene Schwingung вынужденные колебания forced vibration f F 176 force error, load error Lastfehler m, statischer Fehler m «Kopieren» статическая ошибка, «copying» ошибка от нагрузки «копирование» F 177 force gain Kraftverstärkung f, Kraftübertragungs- faktor m коэффициент усиления по силе F 178 force multiplier Kraftverstärker m силовой усилитель, мультипликатор F 179 formed pipe coupling, formed pipe fitting Rohrverbindung f mit трубчатое соединение vorgeformtem Rohr с предварительно изогнутыми трубами F 180 forward loop direkter Zweig tn <Regelkreis» основной контур воздействия «цепь регулирования» F 181 forward stroke Hinhub m ход вперед F 182 four-port valve <directional>, four- way valve < direc- tional», three-way valve <directional, internal fluid ways» Vierwegeventil n трехходовой кран, четырехщелевой кран F183 four-terminal device, four-terminal network Vierpol m четырехзвенник, четырехполюсник four-way valve, four-port valve, three-way valve «internal fluid ways» Vierwegeventil n трехходовой кран, четырехщелевой кран frame cylinder, brake cylinder Bremszylinder m, Rad- zylinder m тормозной цилиндр F184 free air, undissolved freie Luft f, ungelöste нерастворенный воздух, air, combined air Luft, gemischte Luft свободный воздух free air, atmospheric air atmosphärische Luft f, Luft im Ansaugzu- stand, Außenluft f атмосферный воздух, свободный воздух free convection, Konvektion /bei freier естественная конвекция natural convection Strömung, Eigen- konvektion f конвекция фин маслоразпръсква- тел елемент, работещ на принципа на прилеп- ване на струя към стена следяща система съединен (монтиран) на основна плоча съединен с опора (пета) крачен педал обратен (разтоварващ) клапан, клапан за обратно налягане усилване на сила равновесие (баланс) на силите изравняване(компен- сация) на силите силово регулиране принудителна конвек- ция принудени трептения статична грешка, грешка от натовар- ване коефициент на усилване по сила усилвател на сила тръбно съединение с предварително извити тръби основен контур на въздействия «регули- ращ контур> ход напред трипътен кран, чети- рипътен кран четиризвенник, чети- риполюсник трипътен кран, чети- рипътен кран спирачен цилиндър неразтворен (свободен) въздух въздух (атмосфера) естествена (свободна) конвекция
free 64 F 185 F186 F 187 F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 Fl95 free co'nvection current, natural convection current free-float flowmeter, rotameter flowmeter, tapered tube flowmeter free-floating piston, free piston, floating piston free flow free flow coupling, free passage coupling free flow return free jet free of air, airless free passage coupling, free flow coupling free piston, floating piston, free-floating piston free plunger metering pump free spool free spool valve free surface freeze point, pour point freezing, congelation, congealing frequency discrimi- nator freie Konvektions- strömung f Schwebekörper- Durchflußmesser m frei beweglicher Kolben m, Freikolben m freier Durchfluß m Durchgangskupplung Rücklauf m mit freiem Durchfluß, freier Rücklauf, ungehin- derter Rücklauf Freistrahl m luftfrei Durchgangskupplung f frei beweglicher Kolben m, Freikolben m Freikolbendosierpumpe f, Flugkolbendosier- pumpe f schwimmender Kolben m, Freikolben m, Flug- kolben m <Ventil» Freikolbenventil и, Flug- kolbenventil я, Ventil n mit schwimmendem Kolben freie Oberfläche f Stockpunkt m, Fließpunkt m Verstockung f Frequenzmodulator m ток конвекции, поток естественной конвекции ротаметр свободный поршень, плавающий поршень, свободно-плавающий поршень свободный поток, свободный расход проходное соединение, переходное соедине- ние обратное свободное течение свободная струя безвоздушный, свобод- ный от воздуха проходное соединение, переходное соедине- ние свободный поршень, плавающий поршень, свободно-плавающий поршень дозирующий насос со свободным поршнем, дозирующий насос с плавающим поршнем плавающий плунжер, свободный плунжер <клапана> клапан со свободным плунжером, клапан с плавающим плунже- ром свободная поверхность точка затвердевания упрочнение, заморажи- вание частотный дискрими- ' натор <различитель> поток на. естествена конвекция ротаметър свободно (плаващо) бутало свободен поток (дебит) проходно съединение обратно свободно течение свободна струя обезвъздушен проходно съединение свободно (плаващо) бутало Дозираща помпа със свободно бутало свободен (плаващ) плунжер клапан със свободен (плаващ) плунжер свободна повърхност точка на втвърдяване втвърдяване, замръз- ване « честотен дискриминатор (модулатор) F 196 F 197 F 198 frequency filter frequency range frequency response Frequenzfilter n Frequenzbereich m Frequenzgang m фильтр частот, частот - ный фильтр диапазон частот, частот- ный спектр частотная характе- ристика честотен филтър честотен обхват честотна характеристика F 199 frequency spectrum Frequenzspektrum n F 200 fresh oil Frischöl n F 201 friction Reibung f F 202 frictional force Reibkraft f F 203 friction damper Reibungsdämpfer m F 204 friction damping Reibungsdämpfung f F 205 frictionless reibungsfrei F 206 friction loss Reibungsverlust tn friction stress <fluid», shear stress Schubspannung f Scherspannung f F 207 friction torque Rcibmoment n частотный спектр честотен спектър рафинированное масло, очистено (рафинирано) очищенное масло масло трение триене сила трения сила на триене фрикционный демпфер фрикционен Демпфер демпфирование демпфериране на трением триенето без трения, свободный без триене от трения загуба на триене потери на трение напряжение сдвига, на- напрежение на течно пряжение вязкого триене трения <в жидкости» момент трения триещ момент
65 gasket F208 F 209 F 210 F 211 F 212 F213 front cover froth, foam froth, foam frothing, foaming, foam formation full displacement position full flow filter full flow filtration full flow heat exchanger full periphery port functional symbol fuse s. cylinder head cap schäumen Schaum tn Schaumbildung f, Schäumen n Vollförderstellung f Hauptstromfilter и, Gesamtstromfilter n Haüptstromfilterung /, Filterung /des gesamten Stroms Hauptstrom-Wärme- tauscher m, Wärme- tauscher m im Haupt- strom Ringnutanschluß m Funktionsschaltzeichen n, Funktionszeichen n s. hydraulic fuse пениться пена, пленка, накипь образование пузырей, ледообразование, . вспенивание положение полной производительности фильтр основного потока фильтрация основного потока, фильтрация главного потока, фильтрация суммар- ного потока теплообменник в основ- ном потоке кольцевая канавка функциональное обозна- чение, функциональ- ный символ пеня ое пяна пенообразуване положение на макси- мален дебит филтър на основен лоток филтриране (очистване) на основен поток, филтриране на сума- рен дебит топлообменник в основния поток пръстеновидна канавка функционално означе- ние, функционален символ GI G2 gain gain margin G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 GII gaiter, bellows boot, boot, accordian boot, corrugated cover, bellow galvanometer, galvo gang-mounted, sectional, in bank, in tandem, in stack, stack-mounted gang mounting, sectional mounting, section-type mounting, stack mounting, tandem mounting gap width, clearance width gas bottle, gas cylinder gas chamber gas-charged accumu- lator, gas-loaded accu- mulator, pneumatic accumulator, hydro- pneumatic accumulator gas charging valve <accumulator>, gas valve, gas precharge valve gas constant gas cushion gas cylinder, gas bottle gas dynamics gaseous gas flow gasket, static seal, gasket seal gasket mounted, foot mounted, base . mounted, sub-base mounted Verstärkung /, Über- tragungsfaktor m Verstärkungsreserve / Faltenbalg tn Galvanometer n batterieverkettet, im Block Batterieverkettung / Spaltweite ft Spaltbreite / Gasflasche / Gaskammer /, Gasraum in hydropneumatischer Spei- cher tn, gasbelasteter Speicher, Speicher mit Gaspolster Gasventil я, Gasfüllventil n <Speicher> Gaskonstante / Gaspoister n Gasflasche / Gasdynamik / gasförmig Gasstrom tn ruhende Dichtung /, statische Dichtung flächenmontiert G коэффициент усиления запас по коэффициенту усиления сильфон гальванометр соединенный в блок, сборный, составной, разъемный соединение в батареи, блочный монтаж ширина щели, ширина зазора баллон для сжатого газа газовая камера пневмогидравлический аккумулятор, аккуму- лятор с газовой, подушкой газовый клапан, газовый перезарядный клапан, газовый клапан для заполнения <аккуму- лятора> газовая постоянная газовая подушка баллон для сжатого газа газовая динамика, динамика газа газообразный .поток газа неподвижное уплотне- ние, прокладка, набив- ка, уплотнение, сальник соединенный посредст- вом платного монтажа коефициент на усилване запас на коефициент на усилване мех (силфон) галванометър съединен в блок (раз- глобяем) блоков монтаж, бате- рийно свързване широчина на хлабина балон (бутилка) за сгъстен въздух газова камера пневмохидравличен акумулатор газов вентил, газов клапан за пълнене газова константа газова възглавница газова бутилка за сгъстен въздух газодинамика газообразен газов поток неподвижен уплътни- тел (салник) съединен (монтиран) на основна плоча 5 Технически речник Хидравлика • Пневматика
gasket 66 G12 GI3 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G2$ G26 G27 G28 G29 G30 G31 gasket seal, static seal, gasket gas-loaded accumula- tor, gas-charged accu- mulator, pneumatic accumulator, hydro- pneumatic accumulator gas loading «accumu- lator> gas pipe thread gas precharge valve, gas valve, gas charging valve <accumulator> gas side <accumulator> gas solubility gas-type fitting gas under pressure, pressurized gas, pressure gas gas valve, gas precharge valve, gas charging valve «accumulator* gate gate gauge glass <oil>, level sight glass, sight glass, sight gauge gauge port gauge pressure gauge probe, pressure probe gauge saver, snubber gauge-tapping point gear motor gear-on-gear motor, external gear motor gear-on-gear pump, external gear pump gear pump gear pump with pres- sure-dependent axial and radial clearance «with double bearing* gear pump with pres- sure-dependent axial clearance, gear pump with pressur- ized side plates gear tip clearance . <gear pump> ruhende Dichtung /, statische Dichtung hydropneumatischer Spei- cher m, gasbelasteter Speicher, Speicher mit Gaspolster Gasfüllung f < Speicher * Gasrohrgewinde n Gasventil я, Gasfüllventil n < Speicher> Gasseite f «Speicher* Gaslösungsvermögen n Gasrohrverschraubung f Druckgas n Gasventil n, Gasfüllventil n «Speicher* Gatter n $. a. logic element Ölstandsglas n Meßanschluß tn Überdruck ш, Druck in «Überdruck* Drucksonde f Manometerdämpfer m Meßstelle f «im Kreis- lauf*, Meßanzapfung f Zahnradmotor tn Zahnradmotor in mit außenverzahnten Rädern, außenverzahn- ter Zahnradmotor Zahnradpumpe f mit außenverzahnten Rädern, außenver- zahnte Zahnradpumpe Zahnradpumpe /, Zahn- radgenerator tn Brillenpumpe f Zahnradpumpe f mit druckabh ängigem Axialspalt, Zahnrad- pumpe mit axialem Spielausgleich, axial entlastete Zahnrad- pumpe Zahnkopfspiel n «Zahn- radpumpe» неподвижное уплотнение прокладка, набивка, . уплотнение, сальник пневмогидравлический аккумулятор, аккуму- лятор с газовой подушкой зарядка газом «аккумулятора* газовая трубная резьба газовый клапан, газовый перезарядный клапан, газовый клапан для заполнения «аккуму- лятора* сторона газа «аккумуля- тора* растворимость газа газовый фиттинг, резь- бовое соединение газовых труб газ под давлением, сжатый газ газовый клапан, газовый перезарядный клапан, газовый клапан для заполнения «аккуму- лятора* сетка, решетка стекло для наблюдения за уровнем «масла* отверстие для измерения избыточное давление, из- быточный напор, мано- метрическое давление зонд для измерения давления демпфер манометра место измерения «в цепи*, место присоеди- нения измерительного прибора шестеренный мотор, шестеренчатый мотор шестеренный мотор с внешним зацеплением шестеренный насос с внешним зацеплением шестеренный насос, шестеренчатый насос шестеренный насос с аксиальным и ра- диальным зазором, за- висящим от давления <с двойным вкла- дышем* шестеренный насос с уплотняющими боко- выми дисками, шесте- ренный насос с ак- сиальным равномер- ным зазором, шесте- ренный насос с ком- пензацией осевого зазора зазор по гребню шестер- ни «в шестеренном насосе* неподвижен уплътни- тел (салник) пневмохидравличен акумулатор, акумула- тор с газова въз- главница зареждане с газ «аку- мулатор* газова тръбна резба газов вентил, газов клапан за пълнене «акумулатор* страна на газа «аку- мулатор* разтворимост на газ резбово тръбно съеди- нение за газ, газов фитинг газ под налягане газов вентил, газов клапан за пълнене «акумулатор* решетка маслопоказател отвор за измерване над налягане, напор, манометрично наля- гане сонда за измерване на налягане демпфер на манометър място за присъединя- ване на измерителен уред зъбен хидродвигател зъбен хидродвигател с външно зацепване зъбна помпа с външно зацепване зъбна помпа зъбна помпа с осови и радиални хлабини, зависещи от наляга- нето <с двойни втулки* зъбна помпа със стра- нични уплътнителни дискове с равномерна осова (челна) хла- бина, зъбна помпа с компенсация на осо- вата хлабина хлабина по периферията на зъбите, радиална хлабина <в зъбна помпа*
67 gumming G32 gear-within-gear motor, internal gear motor, external-internal gear motor gear-within-gear pump, internal gear pump, external-internal gear pump Gerotor pump G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 getaway, start, breaka- way, breakout gland, stuffing box gland, set of seals, pack- ing, seal assembly gland, gland nut glycol govern, control, command governor, speed governor governor spring graphical diagram, symbolic diagram gravitational accelera- tion, acceleration of gravity gravity drain, gravity drain line gravity force gravity head, potential head gravity-held check valve gravity ram, gravity return ram gravity return gravity return ram, gravity ram greasiness, lubricating ability, lubricity, oiliness, unctuousness gripping ring, wedging ring, compression sleeve, collet groove <flow control valve>, eccentric slot G44 G45 G46 G47 groove control valve grooved olive ground test connection Boden-Prüfanschluß m guide rod Führungsstange f gummed, rubberized gumming, hydraulic lock, lock, pressure freeze, binding <valve spool> Innenzahnradmotor m, innenverzahnter Zahn- radmotor m, Zahnring- motor m Innenzahnradpumpe /, innenverzahnte Zahn- radpumpe /, Zahnring- pumpe f Gerotor-Pumpe /^Han- delsbezeichnung einer Innenzahnradpumpe ohne Sichel> Anlauf m, Anfahren я, Start m Stopfbuchse /, Stopf- buchspackung f Dichtungssatz m, Dichtsatz m Stopfbuchsenbrille f Glykol n steuern Drehzahlregler m Reglerfeder f Funktionsschaltplan m Erdbeschleunigung f Leckölgefälleleitung f Schwerkraft f, Gravi- tationskraft f Lagenhöhe /*, geodätische Höhe У gewichtsbelastetes Rück- schlagventil n schwerkraftrückgeführter Tauchkolben m Schwerkraftrückführung f schwerkraftrückgeführter Tauchkolben m Schmierfähigkeit /, Schmiervermögen «, Öligkeit f, Fettigkeit f Klemmring m Umfangskerbe / Drossel У mit Umfangs- kerbe, Umfangskerben- drossel У <Ventil> genuteter Doppelkegel- klemmring tn gummiert hydraulisches Verklem- men я, Verklemmen, Kleben n <Ventil- schieber> шестеренный мотор с внутренним зацепле- нием шестеренный насос с внутренним зацепле- нием героторный насос, шес- теренный насос с вну- тренним зацеплением без разделителя пуск, пуск в ход, разгон сальник многорядное уплотнение, уплотняющий ком- плект сальниковая втулка (гайка) гликоль, двухатомный спирт управлять регулятор числа оборотов регулирующая пружина схема принципа дейст- вия, принципиальная схема ускорение земного при- тяжения, ускорение силы тяжести трубопровод для слива утечек масла сила тяжести высота положения, гео- дезическая высота весовой запорный кла- пан, весовой обратный клапан плунжер, возвращаемый силой тяжести возвращение под дейст- вием силы тяжести плунжер, возвращаемый силой тяжести смазывающая способ- ность, смазывающие свойства заклинивающее кольцо, напорная муфта, уплотнительное кольцо эксцентричная щель, эксцентричная канав- ка, эксцентричный паз дроссель с пазом, дрос- сель с кольцевой канавкой лабиринтное кольцо, уплот- нительное кольцо с канавками наземная испытательная установка направляющая штанга, направляющий стержень прорезиненный, покры- тый резиной гидравлический замок, залипание <золотника> зъбен хидродвигател с вътрешно зацепване зъбна помпа с вътрешно зацепване героторна помпа < тър- говско означение на зъбна помпа с вътрешно зацепване без разделител> пускане в ход уплътнителна кутия, уплътнител, салник уплътнителен пакет притискаща втулка на уплътнител, сални- кова втулка гликол, двуатоме н спирт управлявам регулатор на скоростта на въртене регулираща пружина принципна схема на действие земно ускорение, уско- рение от силата на тежестта тръбопровод за отвеж- дане на пропуски (протечки) сила на тежестта геодезична височина обратен клапан, задей- ствуван от собстве- ното си тегло плунжер, възвръщащ се от силата на тежестта възвръщане под дей- ствие на силата на тежестта плунжер, възвръщан от силата на тежестта мазилна способност, мазилни свойства фиксиращ пръстен ексцентрична хлабина дросел с пръстеновиден канал лабиринтен пръстен, уплътнителен пръстен с канавки изпитвателна уредба на фундамент направляващ прът гумено покритие хидравлична ключалка, хидравлично залеп- ване <разпределите л>
half 68 н HI Н2 н3 н4 half adder half bridge halogenated halogenated-petro- leum fluid Н5 Н6 н7 Н8 Н9 Ню Ни Н12 HI3 Н14 HIS Н1б Hl? Hi8 Н19 Н20 Н21 Н22 hand-operated direc- tion valve, manual direction valve hand pump hat seal, hat washer, flange seal head, pressure head head head cap head cover headed <piston> headed piston, piston <headed piston» head end, blind end, cap end head end, blind end, cap end, blank end head end, blind end, cap end head end pressure, blind end pressure, cap end pressure header heat heat conduction, con- duction of heat heat exchange heat exchanger heat transfer heat transfer coefficient heat transfer coefficient heavy, high viscous, sluggish, viscous, thick heavy oil heavy-walled heel clip ring> helical Bourdon tube, helix Bourdon tube Н23 Н24 Н25 helical compressor helical gear pump helical spline type actuator, piston-and- helix rotary actuator Halbaddierer m, Halbadder m Halbbrücke / halogeniert Halogenaromat n handbetätigtes Wege- ventil n, Wegeventil mit Handsteuerung Handpumpe f Hutmanschette /, Innen- lippenring tn Druckhöhe f $. a. I . cylinder head 2. spool land s. cylinder head cap s. cylinder head cap mit Kopf <Kolben> Scheibenkolben tn kolbenseitiges Zylinder- ende «, bodenseitiges Zylinderende Kolbenseite /, Bodenseite kolbenseitig, bodenseitig kolbenseitiger Druck m, bodenseitiger Druck Rohrverteiler m, Leitungs- verteiler m, Verteiler- verschraubung f, Verteilerstück n erhitzen, erwärmen Wärmeleitung f Wärmeaustausch tn Wärmetauscher tn Wärmeübergang m, Wärmedurchgang m, Wärmeübertragung f Wärmeleitzahl f Wärmedurchgangszahl f dickflüssig, zäh, zäh- flüssig, hochviskos Schweröl n dickwandig Manschettenrücken mt Rücken tn <Lippen- ring» Schrauben-Bourdonrohr n, Schraubenrohrfeder f Schraubenverdichter tn außenschrägverzahnte Zahnradpumpe f Drehwinkelmotor tn mit Schraubkolben, Steil- gewindemotor tn, Schraubkolben- Schwenkmotor tn полусумматор полумост галоидированный галогено-нефтяная жид- кость, галогено-арома- тическая жидкость распределитель с руч- ным управлением, золотник с ручным управлением ручной насос, ручная помпа фланцевое уплотнение, внутренний кольце- вой буртик напор, напор давления с головкой <поршень> дисковый поршень, поршень <дисковый> торец цилиндра со сто- роны головки сторона поршня, сторона дна, головной конец со стороны дна, со сто- роны головки поршня давление со стороны головки поршня коллектор, сетевой рас- пределитель, магис- тральный распреде- литель нагревать, разогревать, подогревать тепловая проводимость теплообмен теплообменник передача тепла, теплопередача коэффициент тепло- передачи коэффициент тепло- передачи вязкий, густой, клейкий тяжелое топливо, нефть, мазут толстостенный задняя сторона манжеты <манжетное кольцо» винтовая трубка Бур- дона, винтовая пру- жинная трубка винтовой компрессор шестеренный насос с винтовыми шестер- нями привод винтового типа, привод вращательного действия с винтовым поршнем полусуматор полумост халогенйран халогенно-нефтена (халогенно-ароматна) течност разпределител с ръчно управление ръчна помпа фланцово уплътнение с вътрешен пръстен нагнетателна височина, напор с глава <бутало> дисково бутало край на цилиндър откъм дъното страна откъм буталото, страна откъм дъното откъм дъното, откъм буталото налягане откъм бута- лото (от вътрешната страна) колектор, разпредели- тел на присъедини- телните линии нагряване, подгряване топлопроводимост топлообмен топлообменник топлопредаване коефициент на топло- предаване коефициент на топло- предаване вискозен, гъст тежко гориво, мазут, нефт дебелостенен задна страна на маншет <маншетен пръстен» винтова Бурдонова тръба, винтова пружинена тръба винтов компресор зъбна помпа с накло- нени (винтови) зъби винтов хидродв игате л
homogeneous 69 Н2б Н27 Н28 Н29 Нзо H3I Н32 Нзз Н34 Н35 Нзб Н37 * Нз8 Н39 Н40 Н41 Н42 Н43 Н44 Н45 Н4б helical spool helix Bourdon tube* helical Bourdon tube herringbone gear pump, herringbone pump high-grade pressure gauge, precision pressure gauge high-low circuit, dual-pressure circuit, hi-lo circuit high-low pump, dual-pressure puinp high-pass filter high polymer, long chain high pressure, H.P . high-pressure filter, pressure line filter high-pressure hose high-pressure pneumatics, H.P . pneumatics high-pressure pump high-pressure side, H.P. side high-pressure stage, H.P. stage high-pressure system, H.P. system high-speed system high-swell fluid high-temperature fluid high-viscosity index oil high viscous, heavy, sluggish, viscous, thick hi-lo circuit hold current, holding current holding circuit, locking circuit holding current, hold current holding valve, locking valve, lock valve, sustaining valve hold positively, lock positively, interlock hollow piston, hollow spool homogeneous seal, unreinforced seal Spiralschieber m Schrauben-Bourdonrohr n, Schraubenrohrfeder f pfeilverzahnte Zahnrad- pumpe f, Zahnrad- pumpe mit pfeil- verzahnten Rädern Feinmeßmanometer n Zweidruckkreislauf m Schaltpumpe f Hochpaß m hochpolymer, makro- molekular Hochdruck m, HD Hochdruckfilter n Hochdruckschlauch m Hochdruckpneumatik /, HD-Pneumatik f Hochdruckpumpe f Hochdruckseite jf, Seite f höheren Drucks, HD-Seite f Hochdruckstufe /, HD-Stufe f Hochdrucksystem n, HD-System n Hochgeschwindigkeits- system n stark quellende Flüssigkeit /, Flüssigkeit mit starker Quellwirkung Hochtemperaturflüssig- keit f Öl n mit geringer Abhän- gigkeit der Viskosität von der Temperatur dickflüssig, zäh, zäh- flüssig, hochviskos s. dual-pressure circuit Haltestrom m, Dauer- strom m Haltekreislauf mt Haltekreis tn Haltestrom tn, Dauer- strom m Halteventil n verriegeln Hohlschieber m, Hohlkolben nt nicht armierte Dichtung f, unbewehrte Dichtung спиральная канавка винтовая трубка Бур- дона, винтовая пру- жинная трубка шестеренный насос с шевронным зубчатым зацеплением, шеврон- ный насос прецизионный мано- метр, манометр для точных измерений цепь с двумя давления- ми, цепь с низким и высоким давлениями сдвоенный насос, насос высокого и низкого давлений фильтр высоких частот высокомолекулярный высокое давление фильтр высокого давле- ния, фильтр в напорой линии шланг высокого давле- ния пневматика высокого давления насос высокого давления сторона высокого давления ступень высокого дав- ления, каскад высо- кого давления система высокого давле- ния быстродействующая система жидкость, вызывающая набухание снапример резины» высокотемпературная жидкость масло с высоким ин- дексом вязкости <масло, вязкость кото- рого мало зависит от температуры» вязкий, густой, клейкий удерживающий ток замкнутая цепь удерживающий ток запорный клапан, сто- порный клапан, блокирующий клапан запирать, блокировать, замыкать пустотелый клапан, пустотелый поршень неармированное уплот- нение, однородное уплотнение спирален шибър винтова пружинена тръба, Бурдонова тръба зъбна помпа с шевронно зацепване прецизен манометър линия с две наляга- ния—ниско и високо сдвоена помпа, помпа с високо и ниско наля- гане филтър за високи честоти високомолекулен високо налягане филтър за високо налягане маркуч за високо наля- гане пневматика на високите налягания помпа за високо наля- гане страна на високо наля- гане стъпало за високо наля- гане система за високо наля- гане бързодействуваща система течност, предизвикваща набъбване <например на гума» течност, издържаща висока температура масло с незначително изменение на визкоз- ността от темпера- турата вискозен, гъст задържащ ток затворена верига задържащ ток затварян! (стопорен) клапан затваряне, блокиране кух клапан, кухо бутало неармирано уплътнение, еднородно уплътне- ние
hose 70 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 hose hose clamp, hose clip hose connector, hose fitting, hose coupling hose coupling, coupler, self-sealing coupling, disconnect coupling <hose> hose coupling hose end hose end fitting hose fitting, hose connector hose line hose protector hot wire flowmeter H56 H57 H58 H59 Нбо Нб! Нб2 Н63 Н64 H.P . , high pressure H.P . pneumatics, high-pressure pneumatics H.P. side, high-pressure side H.P . stage, high-pressure stage H.P . system, high- pressure system humidity, moisture humidity meter, hydrometer, hygrom- eter hunt, jump hybrid hybrid computer hydraulic, hydrostatic, oilhydraulic hydraulically operated direction control valve hydraulically powered hydraulic brake hydraulic cabinet hydraulic checking cylinder, checking cylinder, hydro-check hydraulic component, hydraulic element Schlauch ш Schlauchklemtne /, Schlauchschelle f Schlauchverbindung f Schlauchkupplung f s. a . hose fitting Schlauchende n, Schlauchansatz m Schlauchstutzen ш, Schlauchnippel m Schlauchverbindung f Schlauchleitung f Schlauchschutzhülle Schlauchschutz m Hitzdraht-Durchfluß- messer m Hochdruck m, HD Hochdruckpneumatik f, HD-Pneumatik f Hochdruckseite /, Seite/ höheren Drucks, HD-Seite Hochdruckstufe /, HD - Stufe f Hochdrucksystem n, HD-System n Feuchtigkeit f, Feuchte f Feuchtemesser w, Hygro- meter n pendeln, schwingen, trampeln gemischt, kombiniert Hybridrechner m hydraulisch, hydro- statisch, ölhydraulisch hydraulisch betätigtes Wegeventil n, Wege- ventil mit hydraulischer Steuerung, Wegeventil mit hydraulischer Verstellung hydraulisch angetrieben hydraulische Bremse f, Öldruckbremse f, Flüssigkeitsbremse f s. enclosed hydraulic . panel Bremszylinder m, Öl- bremszylinder m, Ölbremse f Hydraulikbauteil к, Hydraulikelement n, Hydraulikgerät n шланг, рукав шланговый зажим шланговый разъем, соединение шланга разъединительная муфта, самоуплотняющаяся муфта <для шлангов> наконечник шланга, конец шланга концевой фиттинг шланга, штуцер шланга шланговый разъем, соединение шланга шланговая маги- страль, шланговая линия, шланговый трубопровод защитная оболочка шланга, протектор шланга термоанемометр высокое давление пневматика высокого давления сторона высокого давления ступень высокого давле- ния, каскад высокого давления система высокого давления влажность измеритель влажности, гигрометр качаться, колебаться, вибрировать смешанный, комбиниро- ванный, гибридный гибридное вычисли- тельное устрйоство гидравлический, гидростатический распределитель с ги- дравлическим управ- лением, золотник с гидравлическим управлением приводимый в дей- ствие энергией жидкости гидравлический тормоз тормозной цилиндр, гидравлический тор- мозной цилиндр гидравлическая ячейка, гидравлический элемент маркуч съединител за маркуч съединение на маркуч разглобяемо съедине- ние, самоуплътня- ваща се муфа <за маркуч> накрайник за маркуч щуцер за маркуч разглобяемо съединение за маркуч еластичен тръбопровод защитна обвивка за маркуч термоанемометър високо налягане пневматика на високите налягания страна на високо наля- гане стъпало за високо наля- гане система за високо наля- гане влажност хигрометър, измери- телен уред за влажност люлея се, вибрирам, трептя смесен, комбиниран, хибриден смесено (хибридно) из- числително устрой- ство хидравличен, хидро- статичен разпределител с хидравлично упра- вление хидравлично задвиж- ване хидравлична спирачка спирачен хидравличен цилиндър хидравличен елемент
71 hydraulics Нб5 Нбб Нб7 Н68 hydraulic control hydraulische Steuerung f hydraulic copying, hydraulic tracing control hydraulic element, hydraulic component Н69 Н70 Н71 Н72 Н73 Н74 Н75 Н76 Н77 Н78 Н79 hydraulic engineer hydraulic fluid, hydraulic liquid, hydraulic medium, fluid power medium, working fluid hydraulic fluid chamber, fluid chamber hydraulic fluid con- nection «accumulator», fluid port, hydraulic fluid port hydraulic fluid discharge plug «accumulator* hydraulic fluid port, fluid port, hydraulic fluid connection <accumulator> hydraulic fluid side «accumulator* hydraulic fuse hydraulic hose Hydraulikschlauch m hydraulic jack hydraulic liquid, hydraulic fluid, hydraulic medium, fluid power medium, working fluid hydraulic lock, lock, pressure freeze, binding, gumming <valve spool* hydraulic medium, hydraulic fluid, hydraulic liquid, fluid power medium, working fluid hydraulic motor, fluid motor, motor, oil motor, oilhydraulic motor hydraulic oil hydraulic power hydraulic pump, fluid pump, pump, oilhydraulic pump, oil pump hydraulic radius, characteristic radius hydraulics, oil hydraulics hydraulisches Kopieren и, hydraulisches Nach- formen n Hydraulikbauteil n, Hydraulikelement n, Hydraulikgerät n Hydraulikingenieur m Hydraulikflüssigkeit f, Arbeitsflüssigkeit /, Druckübertragungs- mittelrc, Druckmittel n Flüssigkeitskammer /, Flüssigkeitsraum m Flüssigkeitsanschluß m, Druckflüssigkeits- anschluß m «Speicher* Flüssigkeitsventil n, Druckflüssigkeitsventil n «Speicher* Flüssigkeitsanschluß m, Druckflüssigkeits- anschluß m «Speicher* Flüssigkeitsseite f «Speicher* Membransicherheits- ventil n, Membran- sicherung f Brech- kappe f hydraulischer Hebel m Hydraulikflüssigkeit f, Arbeitsflüssigkeit /, Druckübertragungs- mittel я, Druckmittel n hydraulisches Ver- klemmen n, Ver- klemmen, Kleben n < Ventilschieber* Hydraulikflüssigkeit /, Arbeitsflüssigkeit ft Druckübertragungs- mittel n, Druckmittel n Hydraulikmotor m, Hydromotor m, Motor m, Ölmotor m, Ölhydraulikmotor m Hydrauliköl n hydraulische Leistung f Hydraulikpumpe f, Hydropumpe /, Pumpe /, Ölhydraulikpumpe f hydraulischer Radius m гидравлический радиус хидравличен радиус Ölhydraulik /, Hydro- statik /, Hydraulik f, Verdrängerhydraulik f гидравлическое управ- ление, управление жидкостью гидравлическое копирование гидравлическая ячейка, гидравлический элемент инженер-гидравлик рабочая жидкость, рабочая среда хидравлично управле- ние хидравлично копиране хидравличен елемент инженер-хидравлик работна течност (среда) жидкостная камера, камера для жидкости хидравлична камера гидравлическое соеди- нение «аккумулятор* хидравлично съедине- ние жидкостный кран, жидкостный разряд- ный кран «акку- мулятор* гидравлическое соеди- нение «аккуму- лятор* сторона жидкости «аккумулятор* гидравлический пре- дохранитель, мем- бранный предохрани- тель, мембранный предохранительный клапан гидравлический рукав, гидравлический шланг гидравлический домкрат рабочая жидкость, рабо- чая среда хидравличен вентил (кран) хидравлично съедине- ние страна на течността мембранен предпазен клапан хидравличен тръбопро- вод (маркуч) хидравличен подемник (крик) работна течност (среда) гидравлический замок, залипание «золот- ника* хидравлична ключалка, хидравлично залеп- ване «разпределител* рабочая жидкость, рабочая среда работна течност (среда) гидромотор, мотор хидродвигател рабочая жидкость масляной основы гидравлическая мощ- ность, мощность жидкости гидравлический насос, масляный насос работна течност на маслена основа хидравлична мощност хидравлична (маслена) помпа гидравлика, масляная гидравлика хидравлика, маслена (силова) хидравлика
hydraulic 72 Н8o H8i Н82 Н8з Н84 Н85 Н86 Н87 Н88 Н89 Н90 Н91 Н92 hydraulic shock, . water hammer, line shock hydraulic system hydraulic tracing control, hydraulic copying hydraulic trans- mission, hydrostatic transmission, fluid transmission hydraulic unlock hydrocarbon hydrocarbon-base fluid hydro-check, checking cylinder, hydraulic checking cylinder hydrodifferential transmission hydrodynamic, hydrokinetic hydrodynamic bearing hydrodynamic clutch (coupling) hydrodynamic lubrication hydrodynamic machine, hydro- kinetic machine hydrodynamics hydrogen hydrokinetic, hydrodynamic hydrokinetic machine, hydrodynamic machine Н93 hydrolytic stability Н94 hydrometer, humidity meter, hygrometer hydro-pneumatic, oleo-pneumatic, airdraulic, air-hydraulic hydropneu matic accumulator, gas- loaded accumulator, gas-charged accumulator, pneumatic accumulator hydropneumatic accumulator, air- loaded accumulator, air-charged accumulator, pneumatic accumulator, airdraulic accumulator hydrostatic, hydraulic, oilhydraulic hydraulischer Stoß m, Druckstoß m, Wasser- schlag m, Druck- schlag m Hydrauliksystem «, Hydraulikanlage ft Hydraulik f hydraulisches Kopieren я, hydraulisches Nach- formen n hydraulisches Getriebe n, hydrostatisches Getriebe, Hydro- getriebe я, Flüssig- keitsgetriebe n hydraulische Auslösung /, hydraulische Ent- riegelung f Kohlenwasserstoff tn Flüssigkeit / auf Kohlenwasserstoffbasis Bremszylinder m, Ölbremszylinder ш, Ölbremse / hydrostatisches Getriebe n mit Umlaufrädersatz < äußere Leistungs- verzweigung» hydrodynamisch hydrodynamisches Lager n s. fluid coupling hydrodynamische Schmierung / hydrodynamische Maschine f, Strömungsmaschine / Hydrodynamik / Wasserstoff m hydrodynamisch hydrodynamische Maschine f, Strömungsmaschine / Beständigkeit /gegen hydrolytische Spaltung Feuchtemesser m, Hygrometer n hydropneumatisch, pneumohydraulisch hydropneumatischer Speicher m, gasbe- lasteter Speicher, Speicher mit Gas- polster luftbelasteter Speicher m, Speicher mit Luft- polster hydraulisch, hydro- statisch, Ölhydraulisch гидравлический удар хидравличен удар гидравлическая система, гидравлическая установка гидравлическое копирование хидравлична система хидравлично копиране гидравлическая передача, гидро- объемная передача хидравлична предавка, хидростатична пре- давка гидравлическое расцепление углеводород жидкость на углеводо- родистой основе тормозной цилиндр, гидравлический тормозной цилиндр гидравлическая дифференциальная трансмиссия гидродинамический гидродинамический подшипник, гидро- динамическая опора хидравличноразделяне въглеводород течност на въглеводо- родна основа хидравличен спирачен цилиндър хидравлична диферен- циална предавка хидродинамичен хидродинамичен лагер гидродинамическая смазка гидродинамическая машина, струйное устройство гидродинамика водород гидродинамический хидродинамично мазане хидродинамична машина хидродинамика водород хидродинамичен гидродинамическая машина, струйное устройство устойчивость к гидролизу хидродинамична (струйна) машина устойчивост срещу хидролиза измеритель влажности, гигрометр гидропневматический, пневмогидравли- ческий пневмогидравлический аккумулятор, акку- мулятор с газовой подушкой хигрометър хидропневматичен, пневмохидравличен пневмохидравличен акумулатор пневмогидравлический аккумулятор, акку- мулятор с воздушной подушкой пневмохидравличен акумулатор гидравлический, * гидростатический хидравличен,хидро- статичен
73 improver H95 H96 Н97 hydrostatic bearing hydrostatic drive hydrostatic head pressure gauge, manometer hydrostatic trans- mission, hydraulic transmission, fluid transmission hydrostatisches Lager n hydrostatischer Antrieb tn Н98 Н99 Н loo hygrometer, humidity meter, hydrometer hygroscopic hysteresis hysteresis loop Manometer n für statischen Druck, Druckhöhenmano- meter n hydraulisches Getriebe n, hydrostatisches Getriebe, Hydroge- triebe n, Flüssigkeits- getriebe n <hydro- statisch» Feuchtemesser m, Hygrometer n hygroskopisch, wasseranziehend Hysteresis f, Hysterese f Hysteresisschleife f, Hystereseschleife f гидростатический подшипник, гидро- статическая опора гидравлический объемный привод, гидростатический привод манометр для измерения статического давления гидравлическая пере- дача, гидрообъемная ' передача д No измеритель влажности, гигрометр гигроскопический, впитывающий влагу гистерезис петля гистерезиса хидростатичен лагер хидростатично задвиж- ване манометър за измерване на статично налягане хидростатцчна предавка /хидрометър 7 ■^хигроскопичен -Л хистерезис - хистерёзйсно поле II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 ideal fluid, perfect fluid ideal gas, perfect gas ideal torque, theoretical torque identify function idle stroke idling pressure ignition ignition test, flamma- bility test immersed, submerged immersed torque motor, oil-immersed torque motor I9 Iю III I12 I13 I14 IИ immersion filter, in-reservoir filter, sump filter, reservoir filter, submersed filter impact absorber, impact damper impact cylinder impact damper, impact absorber impact modulator, opposed jet element impact wrench impedance impeller improver, improving additive, improving agent vollkommene Flüssigkeit f, ideale Flüssigkeit; vollkommenes Gas к, ideales Gas vollkommenes Gas n, ideales Gas theoretisches Dreh- moment n Folgefunktion /, Identitätsfunktion f Leerhub tn Leerlaufdruck tn Entzündung f Entzündungstest tn, Entflammbarkeitstest tn, Zündtest tn Tauch-, unter dem Flüssigkeitsspiegel Ölbad-Stellmotor m Behälterfilter и, Sumpffilter n Prallfänger tn, Prall- dämpfer m Hochgeschwindigkeits- zylinder tn, Hoch- energiezylinder m Prallfänger tn, Prall- dämpfer tn Prallstrahlelement n, Gegenstrahlelement n Schlagschrauber m Impedanz f, komplexer Widerstand tn, Wech- selstromwiderstand tn, Scheinwiderstand tn Laufrad n, Verdichterrad n Verbesserer tn, verbes- sernder Zusatz tn I идеальная жидкость; идеальный газ совершенный газ, идеальный газ теоретический крутя- щий момент логическая функция повторения, функция «Да» холостой ход, ход опорожнения давление опорожнения, давление выхлопа, давление холостого хода воспламенение, зажи- гание, вспышка, прокаливание испытание на воспламе- няемость, тест для проверки на воспла- меняемость погруженный, затопленный моментный мотор, по- груженный в масля- ную ванну; электро- механический преоб- разователь, работаю- щий в масле фильтр отстойника пластинчатый демпфер ударный цилиндр пластинчатый демпфер элемент с противодейст- вующей струей импульсный гаечный ключ импеданц, комплексное сопротивление, сопро- тивление переменному току, кажущееся сопротивление рабочее колесо, крыльчатка присадка; вещество, улучшающее качество; улучшающая добавка идеален флуид идеален газ теоретичен въртящ хмомент логическа функция за повторение ДА празен ход налягане при празен ход възпламеняване, запал- ване изпитване на възпла- меняемост потопен под нивото моментен двигател, потопен в маслена вана, електромехани- чен преобразувател, работещ в масло филтър на утайник пласти нков демпфер цилиндър за големи скорости пластинков демпфер елемент със срещупо- ложни струи импулсен гаечен ключ импеданс, комплексно съпротивле ние, съпротивление на променлив ток работно колело прибавка — вещество, подобряващо свой- ствата
74 impulse 116 117 118 119 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 128 I29 I30 I31 I32 133 I34 impulse, pulse impulse^ impulse control impulse counter impulse cylinder impulse frequency, pulse frequency impulse motor impulse solenoid impurities, contamina- tion inclined cylinder block, fixed angle cylinder block <angle-type axial piston pump> inclined piston pump inclusion seal inclusive ОП-function, OR-function incompatibility incompressible incorporated, built-in, integral indication error, error in indication indication time indicator inductance induction amplifier induction flowmeter, electromagnetic flowmeter inductor industrial pressure gauge industrial-type fluid inertance inertia, inertance inertial force infinite, stepless inflammability, flammability inflammable, flammable inflation, loading, charging, filling Impuls m . Impuls m s. pulse control 5. pulse counter Impulszylinder tn Impulsfrequenz f s. pulse motor Impulsmagnet m Verunreinigungen fpl, Verschmutzung f, Schmutz m Schrägtrommel f <Axialkolbenpumpe> Schrägkolbenpumpe f Dichtung /gegen Ausströmen ODER-Funktion /, Dis- junktion /, nicht aus- schließende ODER- Funktion Unverträglichkeit f inkompressibel, nicht zusammendrückbar eingebaut Anzeigefehler tn Einsteflzeit f <98 %-Zeit> Anzeigegerät n, Anzeige- einrichtung f Induktivität /, induktiver Widerstand tn Flüssigkeitsreibungs- verstäxker m, Gas- reibungsverstärker m induktiver Durchfluß- messer tn induktiver Widerstand tn, induktive Drossel /, Induktivität f Betriebsmanometer n höherer Genauigkeit industrielle Hydraulik- flüssigkeit f s. inertia Trägheit ft träge Masse f Massenträgheit f Trägheitskraft f stufenlos Entzündbarkeit /, Ent- flammbarkeit f entflammbar, brennbar Füllung /, Aufladung f импульс импульс импульсный цилиндр частота импульсов импульсный соленоид, импульсный электро- магнит загрязнение, загрязнен- ность, грязь цилиндровый блок с фиксированным углом наклона <аксиально- поршневой насос» насос с наклонными цилиндрами уплотнение, обеспечи- вающее отсутствие утечки жидкости дизъюнкция, функция «ИЛИ» несовместимость несжимаемый встроенный, вмонтиро- ванный, выполненный за одно целое погрешность показания время установки, время успокоения показывающий прибор, показывающее устройство индуктивность усилитель с жидкостным трением, индуктив- ный усилитель индукционный электро- магнитный расходо- мер индуктивное сопроти- вление, катушка ин- дуктивности, индуктор промышленный мано- метр высокой точности индустриальная жид- кость, промышленная жидкость <для гидросистему инерция, инерционность, инертная масса, инерция массы сила инерции, иннерционная сила бесступенчатый, плавный воспламеняемость огнеопасный, воспламе- няемый, горгрчий, воспламеняющийся наполнение, заполнение импулс импулс импулсен цилиндър честота на импулсите импулсен електро- магнит замърсявания, нечи- стотии цилиндров блок с фик- сиран ъгъл на на- клона <аксиално- бутална помпа* помпа с наклонени цилиндри уплътнение, осигуря- ващо херметичност функция ИЛИ несъвместимост несвиваем вграден грешка на показанията време на успокояване (спиране) показващ уред, показ- ващо устройство индуктивност усилвател с течностно триене, индуктивен усилвател индуктивен електро- магнитен дебитомер индуктивно съпроти- вление промишлен манометър с висока точност индустриална течност <за хидросистеми* инерция, инерцион- ност, инерционна маса инерционна сила безстъпален, плавен възпламеняемост огнеопасен напълване, запълване
75 inlet 135 IЗб I37 I38 I39 I40 I41 I42 inflation pressure, charging pressure, precharge pressure, preload pressure inflow, inlet, intake, input influx angle inherent resistance, internal resistance inhibited inhibited oil, doped oil inhibition inhibitor initial condition initial load I43 I44 injection pump, injector inlet, inflow, intake, input inlet capacity, suction capacity inlet chamber, suction chamber, input chamber <pump> inlet connection, suction connection, input connection <pump> inlet filter, intake filter inlet filter <pumpx, suction strainer, suction line filter, suction screen, intake filter, pump intake filter inlet flow, inlet flow rate, input flow rate, input flow inlet flow, suction flow, input flow, intake flow <pump> inlet flow, inlet flow rate, flow rate, flow <motor> inlet flow rate, inlet flow, input flow rate, input flow inlet flow rate, inlet flow, flow rate, flow <motor> inlet line, suction line, suction pipe, inlet pipe, intake line, intake pipe, input line, input pipe «pumpx inlet nominal size, inlet size inlet pipe, suction line, suction pipe, inlet line, intake line, intake pipe, input line, input pipe «pumpx inlet port, suction port, input port <pump> inlet pressure «pumpx, suction pressure, input pressure Fülldruck m, Auflade- druck tn Einlaß ш, Eintritt ш, Zufluß m, Zulauf tn Eintrittswinkel m Innenwiderstand tn mit Inhibitoren legiertes Öl n Inhibition f, Sperrung f Inhibitor tn, Verzöge- rungsmittel n, Gegen- mittel n Anfangsbedingung f Anfangslast f, Anfangs- belastung /, Einschalt- belastung f Einspritzpumpe f Einlaß tn, Eintritt m, Zufluß m, Zulauf m Saugvermögen n, Ansaugvermögen n Saugraum m, Ansaug- raum m, Einlaßkammer f «Pumpex Saugstutzen tn, Ansaugstutzen m, Sauganschluß tn, Ansauganschluß m Einlaßfilter n, Zulauf- filter n Saugkorb tn, Saugfilter n, Saugsieb n Einlaßstrom in, Einlaß- förderstrom m Ansaugstrom in, Saugstrom m Schluckstrom m Einlaßstrom in, Einlaß- förderstrom m Schluckstrom tn Saugleitung f, Eintritts- leitung f, Speiseleitung f <Pumpe> Eintrittsnennweite f Saugleitung f, Eintritts - leitung f, Speiseleitung f «Pumpex Säugöffnung f, Ansaug- öffnung f, Einlaßöff- nung f, Eintrittsöffhung У «Pumpex Saugdruck tn, Ansaug- druck m, Eingangs- druck m, Eintrittsdruck m, Einlaßdruck tn < Pumpe > давление зарядки, давление наполнения впуск, вход, подвод угол подвода <потока>, угол впадения <притока> внутреннее сопротивле- ние с замедлением, замедли- тельный, с присадкой замедлителя масло с присадкой запрет «логическая функция «запрет?» ингибитор; вещество, замедляющее реакцию начальное условие, начальное значение начальная нагрузка, первоначальная нагрузка, исходная нагрузка топливный насос, подпитывающий насос впуск, вход, подвод способность всасывать, всасывающая способность камера всасывания, входная камера «насосах всасывающий штуцер, всасывающий патру- бок фильтр, расположенный на входе всасывающий фильтр, фильтр на впускном отверстии «насосах входной поток, расход входного потока засасываемый поток, всасываемый поток потребляемый поток «гидромотор X входной поток, расход входного потока потребляемый поток «гидромоторх всасывающая линия, всасывающий трубо- провод размер впускного отверстия всасывающая линия, всасывающий трубо- провод отверстие всасывания, входное отверстие, впускное отверстие «насосах давление всасывания, входное давление «насосах налягане за зареждане (напълване) довеждане, вход входен ъгъл «на потокх вътрешно съпротивле- ние със закъснение, с вещество за закъсне- ние масло с прибавка логическа функция „з абрана“ инхибитор — вещество, което забавя реак- цията начално условие първоначално натовар- ване горивна помпа довеждане, вход, пода- ване смукателна способност смукателно простран- ство (камера) смукателно гърло (щуцер), смукателна тръба филтър, разположен на входа смукателен филтър на входния отвор на помпата входен дебит засмукван дебит консумиран дебит дебит на входа консумиран дебит смукателен тръбопро- вод, смукателна линия размер на входния отвор смукателна линия, смукателен тръбопро- вод смукателен (входен) отвор «помпах налягане на засмукване «помпах
inlet 76 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 I55 I56 inlet section, intake flange, suction manifold inlet side, intake side, pressure side <actuator> inlet side, suction side, intake side <pump> inlet size, inlet nominal size inlet valve <pump>, suction valve in-line axial piston pump in-line check valve, straightway check valve, straight check valve in-line filter, line filter in-line motor, in-line plunger motor in-line plunger pump, in-line pump inner diameter, inside diameter input input, inlet, inflow, intake input, input quantity input chamber input chamber <pump>, suction chamber, inlet chamber input channel, input duct input circuit, input element input connection <pump>, suction con- nection, inlet connec- tion input duct, input channel input element, input circuit input flow, inlet flow rate, inlet flow, input flow rate input flow, suction flow, inlet flow, intake flow <pump> input flow rate, inlet flow rate, inlet flow, input flow input jet input line, suction line, suction pipe, inlet line, inlet pipe, intake line, intake pipe, input pipe input nozzle, input tube input pipe, suction line, suction pipe, inlet line, inlet pipe, intake line, intake pipe, input line Zulaufplatte /, Eintritts- platte f Eintrittsseite У, Einlaßseite f, Druckseite У, Zulauf- seite У <Verbraucher Saugseite У Einlaßseite У, Eintrittsseite У, Zufluß- seite y<Pumpe> Eintrittsnennweite f Säugventil n <Pumpe> Axialkolbenpumpe У mit antriebsachsparallelem Kolbenträger Rückschlagventil n mit geradem Durchfluß Rohrleitungsfilter n, Leitungsfilter n Reihenkolbenmotor m Reihenkolbenpumpe f Innendurchmesser m Eingang m Einlaß m, Eintritt m, Zufluß m, Zulauf m Eingangsgröße f Eingangskammer f Saugraum, m Ansaugraum Einlaßkammer f <Pumpe> Eingangskanal m, Eintrittskanal m Eingangsglied n Saugstutzen m, Ansaug- stutzen m, Sauganschluß m, Ansauganschluß m Eingangskanal m, Eintrittskanal m Eingangsglied n Einlaßstrom m, Einlaß- förderstrom tn Ansaugstrom m, Saugstrom m Einlaßstrom m, Einlaß- förderstrom m Eingangsstrahl m Saugleitung f, Eintritts- leitung У Speiseleitung У <Pumpe> Strahldüse У Strahlrohr n Saugleitung У Eintritts- leitung У, Speiseleitung У <Pumpe> подводящая плата, подводной фланец сторона входа, сторона впуска, напорная сторона «гидродвига- теля» Л ■ сторона всасывания размер впускного отверстия всасывающий клапан <насос> аксиально-поршневой насос с параллельным расположением осей поршней путевой обратный кла- пан, обратный клапан с прямым протоком фильтр, установленный в трубопроводе рядный поршневой мотор поршневой насос с ряд- ным расположением цилиндров, рядный поршневой насос внутренний диаметр вход впуск, вход, подвод входная величина камера входного сигнала камера всасывания, входная камера <насоса> входной канал, под- водящий канал входное звено всасывающий штуцер, всасывающий патрубок входной канал, под- водящий канал входное звено входной поток, расход входного потока засасываемый поток, всасываемый поток входной поток, расход входного потока входная струя, всасывающая линия всасывающий трубо- провод струйное сопло, струй- ная трубка всасывающая линия, всасывающий трубо- провод входна плоча (фланец) входна (нагнетателна) страна смукателна страна размер на входния отвор смукателен клапан аксиално-бутална помпа с успоредно разполо- жение на буталата обратен клапан с право протичане филтър, монтиран на тръбопровода редов бутален двигател бутална помпа с редово разположение на цилиндрите, редова помпа вътрешен диаметър твход довеждане, вход входна величина камера на входния сигнал смукателна (входна) камера (простран- ство) <помпа> входен (подаващ) канал входно звено смукателно гърло, смукателен щуцер входен (подаващ) канал входно звено входен поток, дебит на входния поток засмукван поток входен поток, дебит на входния поток входна струя смукателен тръбопро- вод струйна дюза (тръба) смукателна линия
77 intake input port «pump*, suction port, inlet port I57 ИЗ I59 I60 I61 I62 I63 I64 I65 166 I67 168 I69 I70 I71 I72 I73 I74 I75 I76 I77 input power input pressure input pressure, suction pressure, inlet pressure <pump> input quantify, input input shaft, driving shaft, drive shaft input signal input tube, input nozzle in-reservoir, filter, sump filter, reservoir filter, submersed filter, immersion filter inrush current inside diameter, inner diameter inside nominal diam- eter, nominal diam- eter, nominal size inside support ring, male adaptor ring, male adaptor, male support ring inside wall of cylinder, cylinder bore instability instable «compounds* instable <vibration systems* install in parallel, connect in parallel, parallel install in series, cascade, connect in series instantaneous delivery instantaneous value in-stroke, retraction stroke, retract stroke, withdrawal stroke, inward stroke instrument panel insulation, isolation insulator, isolator intake, inlet, inflow, input intake filter, inlet filter intake filter, suction strainer, suction line filter, suction screen, inlet filter <pump>, pump intake filter intake flange, suction manifold, inlet section Säugöffnung f, Ansaug- öffnung /, Einlaßöff- nung f, Eintrittsöffnung f «Pumpe* Antriebsleistung /, Eingangsleistung f Eingangsdruck m, Eintrittsdruck m Saugdruck tn, Ansaug- druck m, Eingangsdruck m, Eintrittsdruck m, Einlaßdruck m «Pumpe* Eingangsgröße f Antriebswelle f, Eingangswelle f Eingangssignal n Strahldüse f, Strahlrohr к Behälterfilter n, Sumpffilter n Einschaltstrom m Innendurchmesser m Nennweite /, Nenn- durchmesser w, NW Stützring m «Manschet- tensatz* Zylinderinnenwand f, Zylinderbohrung f Instabilität f, Unstabilität f instabil, unbeständig «chemische Ver- bindungen* instabil «Schwingungs- systeme* parallelschalten hintereinanderschalten, in Kaskade schalten, in Reihe schalten Momentanförderstrom m Momentanwert m, Augenblickswert m Einfahrhub m Instrumententafel f Isolierung f, Isolation f Isolator m Einlaß m, Eintritt m, Zufluß, ш, Zulauf m Einlaßfilter я, Zulauf- filter n Saugkorb tn, Saugfilter n, Saugsieb n Zulaufplatte /, Eintritts- platte / отверстие всасывания, входное отверстие, впускное отверстие «насоса* приводная мощность, входная мощность входное давление давление всасывания, входное давление «насоса* входная величина ведущий вал, входной вал входной сигнал струйное сопло, струй- ная (входная) трубка фильтр отстойника пусковой ток внутренний диаметр номинальный диаметр упорное кольцо внутренняя стенка цилиндра нестабильность, неустойчивость неустойчивый «смесь, состав., химическое соедине- ние* неустойчивый, неста- бильный «колеба- тельная система* включать параллельно, соединять параллельно включать последова- тельно, соединять последовательно мгновенная подача, мгновенная произ- водительность мгновенное значение ход внутрь, возвратный ход приборная доска, при- борная панель изоляция изолятор впуск, вход, подвод фильтр, расположен- ный на входе всасывающий фильтр, фильтр на впускном отверстии «насоса* подводящая плата, подводной фланец смукателен (входен) отвор входна мощност входно налягане входно налягане, наля- гане на засмукване. входна величина задвижващ (входящ) вал входен сигнал струйна дюза, струйна (входна) тръба филтър на утайник (резервоар) пусков ток вътрешен диаметър номинален диаметър опорен пръстен вътрешен отвор на цилиндър, вътрешна стена на цилиндър неустойчивост, неста- билност неустойчив неустойчива система паралелно свързване последователно свърз- ване моментен дебит моментна стойност ход навътре, възвратен ход табло изолация изолатор довеждане, вход филтър, разположен на входа смукателен филтър, филтър на входящия отвор «помпа* входна плоча (фланец)
intake 78 178 I79 I80 I81 I82 183 I84 I85 I86 IS? 188 189 190 191 I92 193 intake flow, suction flow, inlet flow, input flow <pump>, intake line,intake pipe, suction line, suction pipe, inlet line, inlet pipe, input line, input pipe «pump» intake side, inlet side, pressure side «actuator» intake side, suction side, inlet side, <pump> integral, built-in, incorporated integral check valve, built-in check valve integral drive, integral transmission package, packaged drive integrating circuit, integrating element, integrator intensifier, pressure intensifier, booster intensify, boost, amplify «pressure» interacting jet element, jet inter- action element, stream- interacting element, interaction element, beam deflection element interaction interaction chamber interaction element, interacting jet element, jet interaction element, stream-interacting element, beam deflection element interaction region interconnect, connect interconnectabilify interconnection intercooler, interstage cooler intercooling, interstage cooling interface interface device, interface element interlock, hold positively, lock positively interlock circuit Ansaugstrom m, Saug- strom tn Saugleitung f, Eintritts- leitung /, Speiseleitung f <Pumpe> Eintrittsseite /, Einlaß- seite /, Druckseite f, Zulaufseite f «Verbraucher» Saugseite /, Einlaßseite f, Eintrittsseite /, Zufluß- seite f «Pumpe» eingebaut eingebautes Rückschlag- ventil n Getriebebaueinheit /, Getriebe n in ge- schlossener Bauweise, Kompaktgetriebe n Integrierer m, Integrier- glied n Druckübersetzer m, Verstärker m, Druck- umsetzer m, Druck- umformer m verstärken «Druck» Freistrahlelement n Wechselwirkung /, gegenseitige Ein- wirkung f Wirkkammer /, Wirk- raum m Freistrahlelement и Wirkgebiet я verketten, verbinden Verkettbarkeit /, Verknüpfbarkeit f Verknüpfung /, Verkettung f Zwischenkühler tn Zwischenkühlung f Grenzfläche /, Kontakt- fläche f Zwischenglied к, Binde- glied n, Verkettungs- element n verriegeln Sperrkreisschaltung /, Verriegelungs- schaltung f засасываемый поток, всасываемый поток всасывающая линия, всасывающий трубо- провод сторона входа, сторона впуска, напорная сторона «гидродви- гателя» сторона всасывания встроенный, вмонтиро- ванный, выполненный за одно целое встроенный обратный клапан, установлен- ный обратный клапан трансмиссия нераздель- ного исполнения интегратор усилитель, бустер усиливать «давление» элемент со свободным взаимодействием струй взаимодействие камера взаимодействия элемент со свободным взаимодействием струй область воздействия, зона воздействия соединять, связывать, присоединять способность к взаи- мосвязи, сцепляе- мость, сопрягаемость взаимосвязь, сцепление, сопряжение промежуточный охладитель промежуточное охлаж- дение, внутреннее охлаждение поверхность раздела, граничная поверх- ность, контактная поверхность промежуточный элемент, сопрягающий элемент запирать, блокировать, замыкать схема блокировки, цепь блокировки засмукван дебит смукателен тръбопро- вод входна (напорна) страна «хидродвигател» смукателна страна вграден вграден обратен клапан вградена предавка интегриращ елемент, интегратор усилвател усилвам «налягане» елемент със свободно взаимодействие на струите взаимодействие камера на взаимодей- ствие елемент със свободно взаимодействие на струите област (зона) на взаи- модействие свързвам, присъединя- вам сцепляемост, способ- ност към взаи- мосвързване взаимосвързване, сцепление междинен охладител междинно охлаждане гранична (раздели- телна) повърхност междинен елемент затварям, блокирам схема (верига) на бло- кировка
79 isothermal I 94/5 196 I97 I98 I99 1100 1101 I 102 IЮЗ I IO4 I IO5 I I06 I IO7 I IO8 I IO9 I IIO I III I II2 interlock cylinder, locking cylinder internal damping internal drainage internal energy internal gear motor, gear within gear motor, external-internal gear motor internal gear pump, gear within gear pump external-internal gear pump internal leakage IИЗ I II4 internally drained internally piloted valve internal piloting internal pressure internal resistance, inherent resistance interruptible jet sensor interstage cooler, intercooler interstage cooling, intercooling intra vane <two-piece vane pump> intrinsic viscosity inviscid fluid, nonviscous fluid involute tooth system inward stroke, retraction stroke, retract stroke, withdrawal stroke, in-stroke iodine number irrotational, nonrotational isentropic, adiabatic isolating valve, shutoff valve isolation, insulation isolator, insulator isothermal isothermal com- pressibility Verriegelungszylinder m innere Dämpfung f Leckölabfuhr /in die Ablaufleitung <ohne Ablaufdruckentlastung> innere Energie / Innenzahnradmotor m, innenverzahnter Zahnradmotor m, Zahnringmotor m Innenzahnradpumpe /, innenverzahnte Zahn- radpumpe /, Zahnringpumpe / innere Leckverluste mpl, innerer Leckverlust m nicht ablaufdruckent- lastet selbstgesteuertes Ventil н, eigengesteuertes Ventil Selbststeuerung /, Eigensteuerung / Innendruck m Innenwiderstand m Strahlunterbrecher m Zwischenkühler tn Zwischenkühlung / innerer Flügel m einer Flügelzellenpumpe mit Doppelflügeln Strukturviskosität / reibungsfreie Flüssigkeit /, nichtviskose Flüssigkeit Evolventenverzahnung / Einfahrhub nt Jodzahl / nichtrotierend, drehungs- frei adiabatisch, isentropisch Absperrventil n, Sperr- ventil n, Abschalt- ventil n Isolierung /, Isolation / Isolator m isothermisch isotherme Kompressibili- tät /, isotherme Zu- sammendrückbarkeit / блокирующий цилиндр внутреннее демпфиро- вание, самодемпфи- рование внутренний дренаж, отвод утечки масла в сливную магистраль внутренняя энергия шестеренный мотор с внутренним зацеп- лением шестеренный насос с внутренним зацеп- лением внутренняя утечка внутреннедренирован- ный клапан с внутренним управлением, са- моуправляющийся клапан, клапан с авто- матическим управле- нием внутреннее управление, самоуправление внутреннее давление внутреннее сопротивле- ние датчик прерывателя струи промежуточный охладитель промежуточное охлаж- дение, внутреннее охлаждение внутренняя лопатка на- соса с двойными лопатками структурная вязкость, внутренняя вязкость невязкая жидкость, текучая жидкость эвольвентное зубчатое зацепление ход внутрь, возвратный ход иодистое число, число иода безвихревой, потен- циальный адиабатический, изоэнтропический отключающий клапан, запирающий клапан, запорный клапан изоляция изолятор изотермический изотермическая сжимаемость блокиращ цилиндър вътрешно демпфери- ране вътрешно отвеждане на обемните загуби (протечките) вътрешна енергия зъбен хидродвигател с вътрешно зацепване зъбна помпа с вътрешно зацепване вътрешни обемни загуби (протечки, пропуски) вътрешнодрениран клапан с вътрешно управление, клапан с автоматично управле- ние вътрешно управление, самоуправление вътрешно налягане вътрешно съпротивле- ние струен сигнализатор с прекъсване на струята междинен охладител междинно охлаждане вътрешна пластинка (лопатка) на помпа с двойни пластинки (лопатки) вътрешна вискозност малковискозна течност еволвентно зъбно зацепване ход навътре, възвратен ход йодно число безвихров, потенциален адиабатен, изоентро- пиен изключващ клапан, спирачен клапан изолация изолатор изотермичен изотермична свиваемост
jack 80 jack, cylinder, ram jack, lifting cylinder jam, lock, stick jet jet action valve jet angle jet impact pressure jet interaction element, interacting jet element, stream- interacting element, interaction element, beam deflection element Arbeitszylinder m, Zylinder m Hubzylinder m verklemmen Strahl m s. jet pipe valve Strahlwinkel m Strahldruck m Freistrahlelement n рабочий цилиндр, силовой гидроци- линдр, цилиндр подъемный цилиндр, гидравлический домкрат запирать, защемлять, заклинивать, заедать, заглушать, прежимать струя угол струи давление струи элемент со свободным взаимодействием струй jet pipe <jet-pipe valve* jet pipe valve, jet action valve, Askania valve joint, fitting, coupling, connector jump, hunt jump, jump resonance junction, connection, connecting line Strahlrohr n «Strahl- rohrventi!> Strahlrohrventil w, Askania-Ventil n Verbindungsstück n, Verbindung /, Ver- schraubung f pendeln, schwingen, trampeln Pendeln я, Trampeln и Verbindung f Verbin- dungsleitung f, Anschlußleitung f струйная трубка <клапан со струйной трубкой* клапан со струйной трубкой, вентиль фирмы «Аскания» фиттинг, соединение, муфта, свинчивание качаться, колебаться, вибрировать скачок, качание, колебание соединение, соедини- тельная линия работен (силов) цилиндър подемен цилиндър, хидравличен крик заклинвам, задържам ?струя ъгъл на струята налягане на струята елемент със свободно взаимодействие на струите струйна тръба, клапан със струйна тръба клапан със струйна тръба, вентил на фирмата „Аскания“ съединител, муфа колебая се, вибрирам, трептя, люлея се колебание, люлеене, трептене, вибриране съединение, съедини- телна линия kicker cylinder, return cylinder, draw back cylinder kicker, ram, booster ram kidney-shaped kidney-shaped slot kinematic viscosity kinetic energy kinetic friction, running friction Rückzugszylinder mt Rückhubzylinder m Hilfskolben m «Pressen- stößelantrieb* nierenförmig, bohnen- förmig nierenförmige Öffnung f, bohnenförmige Öffnung kinematische Viskosität f kinetische Energie f Bewegungsreibung /, Reibung f der Bewegung к возвратный цилиндр, цилиндр обратного хода ударный плунжер, вспомогательный поршень «ударного действия*, боек в форме боба отверстие в форме боба кинематическая вязкость кинетическая энергия трение движения цилиндър за обратен ход, възвратен цилиндър ударно (спомагателно) , бутало, пневматичен пистолет бъбрековидна форма бъбрековиден отвор кинематична вискоз- ност кинетична енергия триене при движение knife, scraper <filter> Abstreifer m, Spalt- räumer m <Filter> скребок «фильтра* чистач «филтър* LI L2 L3 labyrinth seal lag, delay laminar, streamline; viscous laminar flow, streamline flow Labyrinthdichtung f Verzögerung f laminar Laminarströmung f, laminare Strömung schlichte Strömung L лабиринтное уплотне- ние задержка, запаздыва- ние, выдержка времени ламинарный, вязкий, слоистый ламинарный поток, ламинарное течение, . слоистое течение лабиринтно уплътнение задържане, закъсня- ване по време ламинарен . л аминарно течение
81 length б Технически речник Хидравлика • Пневматика L4 laminated flow Schichtenströmung f слоистое течение слоесто течение land $. spool land land corner, land edge, metering edge Steuerkante f управляющая кромка управляващ ръб L$ lap überdecken перекрывать припокривам L6 lap Überdeckung f перекрытие припокриване L7 lap in cross-over position Schaltüberdeckung f перекрытие во время переключения припокриване през време на превключ- ване L8 lateral force, side force Seitenkraft f боковая сила, поперечная сила странична (напречна) сила L9 law of conservation of angular momentum Flächensatz tn закон сохранения момента количества движения закон за запазване момента на коли- чеството на движение Lю law of conservation of energy, energy equation Energiesatz т закон сохранения энер- гии закон за запазване на енергията LII law of conservation of momentum Impulssatz m закон сохранения коли- чества движения закон за запазване количеството на дви- жение <закон на импулса> L12 Jaw of similitude Ähnlichkeitsgesetz n закон подобия закон за подобие lead 5. phase lead L13 leak lecken, leck sein течь, протекать, стекать теча, протичам, стичам се L14 leak Leckstelle f место течи, место утечки място на пропуски (протечки) L15 leakage, seepage, slippage Leckverlust m, Leckver- luste mpl, Leckage f, Leckflüssigkeit ft Lecköl n утечка масла, просачи- вание жидкости обемни загуби на масло (протечки) L16 leakage air Leckluft f воздух утечки пропуски на въздух, протечки L17 leakage compensation Leckflüssigkeitsausgleich m, Leckageausgleich tn компенсация утечки жидкости, компен- сация утечки компенсация на обемни загуби (протечкй) Li8 leakage current, leakage flow Leckflüssigkeits- strömung f9 Lecköl- strömung f, Leck- strömung f расход жидкости утечки, расход утечки дебит на обемни загуби (протечки) L19 leakage flow, leakage flow rate Leckstrom m, Verlust- strom m, ündichtheitsstrom m поток утечки, расход потока утечки дебит на обемни загуби (протечки) leakage line, drain line, drain pipe, drain Leckflüssigkeitsleitung /, Leckölleitung f канал утечки, дренажная трубка канал на обемни загуби (протечки) leakage passage, drain passage Leckflüssigkeitskanal ш, Leckölkanal tn дренажный канал, канал стока дренажен канал, канал на пропуски (про- течки) L20 leakage path Sickerweg tn, Leckweg tn путь просачивания, путь утечек <жидкости> път на обемни загуби (протечки) L21 leakage water Leckwasser и вода утечки обемни загуби (про- течки) L22 leakproof, leaktight, dead-tight dicht, lecksicher непроницаемый для масла, непроницае- мый для жидкости, герметичный херметичен, непро- пусклив за масло и течности L23 leaky leckend, undicht, leck негерметичный, с течью, неплотный нехерметичен, неуплът- нен L24 leather packing Lederdichtung f кожаное уплотнение кожено уплътнение L25 length of straight pipe gestreckte Rohrlänge /, abgewickelte Rohr- länge длина развернутой трубы дължина на тръбопро- водната линия
length 82 L26 L27 L28 length of stroke, stroke length, stroke level level gauge, level indicator L29 L30 L31 L32 L33 level sight glass, sight glass, sight gauge <oil>, gauge glass lever feedback servovalve lever-operated valve <directional> lever-type feedback life, service life lift «poppet valve» lifting cylinder, jack L34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 lift off a seat, unseat lift valve м м м г м м м м м м м м light, low viscous, thin light oil limitation of delivery limit switch limit valve line, conduit, conduction linear, straight linear action disk valve «directional», sliding plate valve linear actuator Schubkolbentrieb m linear compliance linearity linearizable linearization, linearizing linearize linearizing, linearization linear motion, straight line motion line branching, pipe branching line filter, in-line filter L47 L48 line location line loss Hublänge _f , Hub m Niveau n, Spiegel m Niveauanzeiger m, Standanzeiger m, Pegelanzeiger m, Füllstandsanzeiger tn, Flüssigkeitsstands- anzeiger tn Ölstandsglas n Servoventil n mit Hebel- rückführung hebelbetätigtes Wege- ventil n Hebelrückführung f Gebrauchsdauer f, Lebensdauer f Hub m <Sitzventil» Hubzylinder m abheben von einem Sitz Hubventil n dünnflüssig, niedrigviskos Leichtöl n Förderstrombegrenzung f Endschalter m, Endlagen- schalter m, Grenzwert- schalter tn Grenzschaltventil и, Grenzventil и, Ventil- Grenzschalter т Leitung f geradlinig Flachlängsschieberventil n , «Wegeventil» Dehnungsnachgiebigkeit /, Längsnachgiebigkeit/ Linearität f linearisierbar Linearisierung f linearisieren Linearisierung f geradlinige Bewegung f, Verschiebebewegung f Rohrverzweigung f, Leitungsverzweigung f Rohrleitungsfilter n, Leitungsfilter n Leitungsverlegung f, Leitungsanordnung f, Leitungsführung f Leitungsverlust m величина хода, ход уровень указатель уровня стекло для наблюдения за уровнем <масла» исполнительный вен- тиль с рычажной обратной связью рычажный клапан, рычажный вентиль рычажная обратная связь срок службы, длитель- ность использования, продолжительность службы, ресурс . ход <тарельчатого кла- пана», подъем «тарель- чатого клапана» подъемный цилиндр, гидравлический домкрат подниматься с седла, отходить от седла подпорный клапан маловязкий, текучий, жидкий легкое масло ограничение производи- тельности конечный выключа- тель; выключатель конечного положения; выключатель, сраба- тывающий при дости- жении параметром предельного значения клапан-конечный вы- ключатель, конечный клапан линия, магистраль, трубопровод прямолинейный клапан со скользящей пластинкой, клапан с продольной плоской заслонкой поршневой привод, привод прямолиней- ного движения линейная упругость, упругость линейность линеаризируемый линеаризация линеаризиров ать линеаризация прямолинейное движение разветвление трубы, разветвление линии фильтр, установленный в трубопроводе укладка трубопровода, расположение трубо- провода потери е линии, линейные потери дължина на хода, ход ниво нивопоказател маслопоказател изпълнителен клапан с лостова обратна връзка клапан с лостово задвижване лостова обратна връзка дълготрайност, про- дължителност на експлоатация ход «плосък тарелков клапан» подемен цилиндър, хидравличен крик (подемник) повдигам се от седло клапан с повдигане на затвора, подпорен клапан нисковискозе н леко масло ограничение на дебит краен изключвател клапан на краен из- ключвател тръбопровод, линия праволинеен клапан с надлъжна пластинка бутална предавка линейна еластичност линейност линеаризируем линеаризация линеаризирам линеаризация праволинейно движе- ние разклонение на тръбо- провод филтър, монтиран в тръбопровод разположение на тръбо- провод линейни загуби
83 load L49 [ine-mounted välve, direct-mounted valve Rohrventil n, Leitungs- ventil n клапан, вмонтированный в линию клапан, монтиран в тръбопровод line network, piping, Rohrnetz n, Leitungs- сеть из труб, система система от тръби, tubing netz n труб тръбна мрежа L50 line pressure Leitungsdruck m, Druck m in der Leitung давление в магистрале, магистральное давле- ние, давление в трубопроводе налягане в тръбопровод (линия) liner, sleeve Büchse /, Buchse f втулка, гильза втулка L51 liner «cylinder> liner Laufbüchse f, Innen- führung /, Führungs- büchse f «Zylinder» s. a. valve sleeve гильза, направляющая втулка «цилиндра» направляваща втулка L52 line rupture Rohrbruch m разрушение трубы, излом трубы, разрыв трубы разрушаване на тръбо- провод L53 line rupture protection valve Rohrbruchventil n автоматический аварий- ный клапан автоматичен авариен клапан line shock, hydraulic shock, water hammer hydraulischer Stoß m, Druckstoß m, Wasser- schlag m, Druckschlag гидравлический удар хидравличен удар L54 line size Leitungsquerschnitt m поперечное сечение трубы, проходное сечение трубопро- вода напречно (светло) сечение на тръбопро- вод line-to-line lap, zero lap Nullüberdeckung f нулевое перекрытие нулево припокриване line-to-line lapped, zero-lapped nullüberdeckt с нулевым перекрытием с нулево припокриване line-to-line valve, Ventil n mit Schalt- золотник с нулевым разпределител с нулево zero-lap valve «directional» überdeckung Null перекрытием припокриване L55 lip packing, lip seal Lippendichtung /, Lippendichtring m, Lippenring tn кромочное уплотнение маншетно (ъглово) уплътнение L56 lip seal fitting Rohrverbindung /mit Dichtlippe, Schlauch- verbindung /mit Dichtlippe фиттинг с уплотняющей кромкой, соединение с уплотняющей кромкой съединение с ръбово уплътнение L57 liquid . flüssig жидкий, текучий течен L58 liquid column Flüssigkeitssäule / столб жидкости течностен стълб L59 liquid flow Flüssigkeitsstrom m поток жидкости течностен поток L60 liquid metal flüssiges Metall n жидкий металл течен метал L61 liquid piston com- Flüssigkeitsring- кольчатый компрессор, ротационен пластинков pressor, liquid ring verdichter tn компрессор с гид- компресор с воден compressor • равлическими поршнями пръстен L62 liquid spring Flüssigkeitsfeder / гидравлическая пружина хидравлична пружина load, aufladen, füllen mit Gas заряжать, заполнять зареждам, запълвам с charge «accumulator» «Speicher» газом «аккумулятор» газ L63 load-carrying ability, load-carrying capacity Tragvermögen n несущая способность, способность к поддер- жанию нагрузки носеща способност «натоварване» L64 load-carrying properties Trageigenschaften fpl свойства как носителя свойства като носител L65/6 load-dividing valve, pressure-dividing valve Lastteilventil n клапан, распределяю- щий нагрузку разпределителен кла- пан, клапан, разпре- делящ натоварването loaded valve, biased valve belastetes Ventil n нагруженный клапан натоварен клапан (вентил) load error, force error Lastfehler m, statischer. Fehler m статическая ошибка, ошибка от нагрузки статична грешка loading, inflation, charging, filling Füllung /, Aufladung / наполнение, заполнение напълване, запълване, захранване loading line, filling line, Fülleitung /, Vorfüll- зарядная линия, линия зареждащ (напълващ) charging line leitung / наполнения, напол- няющий трубопровод тръбопровод L67 load pressure Lastdruck tn давление нагрузки налягане на натовар- ване 6*
load 84 L68 L69 L70 L71 L72 L73 L74 L75 L76 L77 L78 L79 L80 L81 L82 L83 L84 L85 L86 L87 L88 L89 L90 L91 load pressure feedback Lastdruckrückführung f load sensitivity load torque lobed element pump, lobe pump lobed ring, X-ring, quad ring lobed rotor com" pressor lobed rotor motor lobe pump, lobed element pump local pressure loss lock, jam, stick verklemmen lock, hydraulic lock, pressure freeze, binding, gumming < valve spool» locking circuit, holding circuit locking cylinder, interlock cylinder locking valve, lock valve, sustaining valve, holding valve lock positively, hoH positively, interlock lock valve, locking valve, sustaining valve, holding valve locus, locus function logic circuit logic element, gate logic network logic unit long chain, high polymer longevity of service, long service life loss loss coefficient, dis- charge coefficient, flow resistance value, resistance value lossless loss of gas lowering valve low-melting metal Lastempfindlichkeit /, Lastansprechen n Lastmoment n Drehkolbenpumpe f «System Roots», Roots-Pumpe f X-Ring m Kreiskolbenverdichter ж, Drehkolbenverdichter m Kreiskolbenmotor m, Drehkolbenmotor tn Drehkolbenpumpe /, Roots-Pumpe f örtlicher Druckverlust tn hydraulisches Verklem- men «, Verklemmen, Kleben n «Ventil- schieber» Haltekreislauf tn, Haltekreis m Verriegelungszylinder tn Halteventil n verriegeln Halteventil n Ortskurve f Logikkreis tn, Logik- schaltung f Logikelement n, Logik- glied n, Tor n Logiknetzwerk n Logikeinheit /, Logikteil m hochpolymer, makro- molekular lange Lebensdauer f Verlust tn Durchflußkoeffizient tn, Durchflußbeiwert tn, Widerstandsbeiwert tn, Verlustbeiwert m verlustlos, verlustfrei Gasverlust tn Absenkventil n, Senk- ventil n niedrigschmelzendes Metall n силовая обратная связь по давлению, обрат- ная связь по давлению нагрузки чувствительность к нагрузке момент нагрузки насос с вращающимися поршнями Х-образное кольцо ротационный компрессор ротационный двигатель, ротационный мотор, кулачковый роторный мотор насос с вращающимися поршнями местные потери давления запирать, замедлять, заклинивать, заедать, заглушать, пережи- мать гидравлический замок, залипание <золотника> замкнутая цепь блокирующий цилиндр запорный клапан, сто- порный клапан, бло- кирующий клапан запирать, блокировать, замыкать запорный клапан, сто- порный клапан, бло- кирующий клапан годограф, траектория логическая цепь, логическая схема логический элемент логический контур, логическая цепь логическая часть, устройство логики высокомолекулярный долговечность работы, большой срок службы потери коэффициент расхода, коэффициент сопроти- вления, коэффициент потерь без потерь, свободный от потерь потеря газа спускной кран легкоплавкий металл силова обратна връзка по налягане на нато- варване чувствителност към натоварване момент на натоварване помпа с профилни цилиндрични въртящи се елементи «Рут» Х-образен пръстен ротационен компресор ротационен двигател, роторен гърбичен двигател, профилни цилиндрични въртящи се елементи <Рут> помпа с профилни цилиндрични върт- ящи се елементи <Рут> местни загуби на наля- гане спирам, затварям, блокирал!, заклин- вам, заяждам, зади- рам хидравлична ключалка, залепване «на раз- пределител» затворена верига блокиращ цилиндър блокиращ (стопорен) клапан спирам, блокирам, затварям блокиращ (стопорен) клапан ходограф, траектория логическа схема логически елемент логически контур, логическа верига логическо устройство високомолекуле н дълготрайност загуби коефициент на дебита (съпротивление, хидравлични загуби) без загуби загуби на газ изпускателен клапан (вентил) леснотопим метал
85 magnetic L92 low-pass filter Tiefpaß m фильтр низких частот L93 low-power level signal Signal n niedriger Leistung сигнал малой мощности, слабый сигнал L94 low pressure, L .P. Niederdruck m, ND низкое давление L95 low-pressure filter Niederdruckfilter я фильтр низкого давления L9б low-pressure hose Niederdruckschlauch m шланг низкого давления L97 low-pressure pneu- matics, L.P . pneumatics Niederdruckpneumatik /, ND-Pneumatik f пневматика низкого давления L98 low-pressure pump Niederdruckpumpe f насос низкого давления L99 low-pressure side, L.P. side Niederdruckseite f, Seite f niederen Drucks, ND-Seite f сторона низкого давления L loo low-pressure stage, L.P . stage Niederdruckstufe f, ND-Stufe / ступень низкого давле- ния, каскад низкого давления L 101 low-pressure system, L.P. system Niederdrucksystem n, ND-System я система низкого давления L 102 low-temperature characteristics Tieftemperaturverhalten n характеристика при низ- кой температуре, по- ведение при низкой температуре Lюз low viscous, light, thin L.P., low pressure L.P. pneumatics, low-pressure pneuma- tics L.P . side, low-pressure side L.P. stage, low-pressure stage L.P. system, low-pressure system lube, lubricant lube oil, lubricating oil dünnflüssig, niedrigviskos Niederdruck m, ND Niederdruckpneumatik /, ND-Pneumatik f Niederdruckseite f, Seite f niederen Drucks, ND-Seite f Niederdruckstufe /, ND-Stufe f Niederdrucksystem n, ND-System n Schmiermittel я, Schmierstoff m Schmieröl n маловязкий, текучий, жидкий низкое давление пневматика низкого давления сторона низкого давления ступень низкого давле- ния, каскад низкого давления система низкого давления смазка, смазочный материал смазывающее масло L 104 lubricant, lube Schmiermittel я, Schmierstoff m смазка, смазочный материал LЮ5 lubricate schmieren смазывать L 10б lubricating ability, lubricity, oiliness, greasiness, unctuousness Schmierfähigkeit f, Schmiervermögen я, Öligkeit f, Fettigkeit f смазывающая способ- ность, смазывающие свойства LЮ7 lubricating film Schmierfilm m смазочная пленка Lю8 lubricating oil, lube oil Schmieröl я смазывающее масло L 109 lubrication Schmierung f смазывание, смазка Lно lubricator lubricity, lubricating ability, oiliness, greasi- ness, unctuousness Öler m Schmierfähigkeit f, Schmiervermögen я, Öligkeit /, Fettigkeit f лубрикатор, масленка смазывающая способ- ность, смазывающие свойства Lin lubricity additive Schmierfähigkeits- verbesserer tn • присадка, улучшающая смазочные свойства L 112 lumped mass Punktmasse f точечная масса, сосредо- точенная масса м МI Mach number Machzahl f число Маевского, число М, число Маха М2 magnetic cartridge Magnetpatrone f магнитный патрон М3 magnetic-coupling flowmeter magnetisch gekuppelter Durchflußmesser tn индуктивный расходо- метр М4 magnetic filter Magnetfilter n магнитный фильтр, магнитная ловушка М5 magnetic plug Magnetpfropfen m, Magnetstopfen m магнитная пробка М6 magnetic ring Magnetring tn магнитное кольцо филтър на ниски честоти слаб (маломощен) сигнал ниско налягане филтър за ниско наля- гане маркуч за ниско наля- гане пневматика на ниските налягания помпа за ниско наля- гане страна на ниско наля- гане стъпало на ниско наля- гане система на ниско наля- гане характеристика при ниска температура малковискозен, лесно- течащ ниско налягане пневматика на ниските ♦ налягания страна на ниско наля- гане стъпало на ниско наля- гане система на ниско наля- гане мазилно (намазващо) вещество, масло мазилно (намазващо) масло намазващ материал, масло намазване, смазване намазващи (мазилни, смазващи) свойства, способност за мазане намазващ (смазващ) филм намазващо (смазващо) масло намазване, смазване масленка намазваща способност, намазващи свойства прибавка, подобря- ваща мазилните свойства точкова (съсредото- чена) маса число на Мах магнитен патрон индуктивен дебитомер магнитен филтър магнитна пробка магнитен пръстен
magnetic 86 M7 M8 М9 Мю magnetic separator Magnetabscheider m magnetic tape, recording tape main circuit, primary * circuit main flow Ми М12 М13 М14 М15 М1б М17 М18 М19 М20 main jet, power jet, principle jet main line, operating line main pump, primary pump main spool, primary spool mains pressure maintenance main valve, primary valve <directional> make-up, replenishment, recharging make-up tank make-up valve, scavenger valve, flush- ing valve <closed circuit» male adaptor, male adaptor ring, male support ring, iriside support ring male branch tee, male side tee male connector, port connection, male end fitting, plug end fitting, port fitting male elbow, street elbow male end fitting, port connection, male con- nector, plug end fitting, port fitting М21 М22 male hose connector, male hose end fitting male run tee, street tee Magnetband n, Magnet- tonband и, Tonband n Hauptkreislauf tn Hauptstrom m Hauptstrahl m, Leistungsstrahl m Arbeitsleitung f, Hauptleitung f Arbeitspumpe f, Hauptpumpe f Hauptsteuerschieber tn <Schieber des Haupt- steuerventils» Netzdruck tn Wartung ft Pflege f, Instandhaltung f Hauptventil n, Haupt- steuerventil n Auffüllung f Nach- füllung f, Ergänzung f Ergänzungsbehälter m, Ausgleichbehälter m Spülventil n geschlosse- ner Kreislauf» Stützringtn «Manschetten- satz» T-Verschraubung f mit Einschraubzapfen im Abzweig Einschräubverbindung f, Einschraubverschrau- bung f, Einschraub- zapfen m Winkelverschraubung f mit Einschraubzapfen, Einschraubwinkel tn Einschraubverbindung f, Einschraubverschrau- bung /, Einschraub- zapfen m Schlauchstutzen m mit Außengewinde, Schlauchnippel m mit Einschraubzapfen T-Verschraubung f mit Einschraubzapfen im durchgehenden Teil магнитный отделитель, магнитный уловитель, магнитная ловушка магнитная лента, магни- тофонная лента магистральная сеть, основная цепь, основ- ной цикл, основная циркуляции, главная циркуляция основной поток, маги- стральный поток, главный поток главная струя, основная струя главная линия, рабочая линия основной насос, рабочий насос главный золотник, основной золотник, основная заслонка сетевое давление, давление в магистрале уход, обслуживание, техническое обслужи- вание, эксплуатация магистральный клапан, основной клапан, ос- новной управляющий клапан, основная управляющая заслон- ка, магистральный распределитель пополнение, дополнение допольнительный резер- вуар, сглаживающий резервуар кран для промывки, кран продувки «зам- кнутый цикл» упорное кольцо резьбовой тройник с ввинченной втулкой в ответвлении проходное соединение, накидная соедини- тельная муфта, конце- вой накидной фит- тинг, концевой соеди- нительный фиттинг, переходная муфта, на- винчивающаяся втулка, резьбовое соединение угловое резьбовое соеди- нение с ввинченной втулкой проходное соединение, накидная соединитель- ная муфта, концевой накидной фиттинг, концевой соедини- тельный фиттинг, пе- реходная муфта, на- винчивающаяся втул- ка, резьбовое соеди- нение штуцер шланга с внеш- ней резьбой тройник с резьбой и с ввинчивающейся втулкой в прямой части магнитен отделител (уловител, сепаратор) магнитна лента, магни- тофонна лента основна тръбопроводна (магистрална) мрежа, основен цикъл, основна циркулация основен (главен) поток силова (мощностна) струя, основна струя главна (работна) линия главна (работна) помпа главен (основен) раз- пределител налягане в мрежата поддържане, обслуж- ване, експлоатация главен (магистрален) разпределителен клапан (разпреде- лител) допълване, попълване компенсационен резер- воар вентил (кран) за проми- ване (продухване) опорен пръстен разклонител (тройник) с резба и завинтена втулка в отклоне- нието му фитинг, резбово съеди- нение резбово ъглово съеди- нение с навита втулка резбово съединение с муфа, накрайник щуцер за маркуч с външна резба тройник с резба и с навинтваща се втулка в правата му част
87 mechanical male side tee, male branch tee M23 male support ring, male adaptor ring, male adaptor, inside support ring manifold, subplate, baseplate, subbase manifold block <com- mon body of several valves> manifold mounted, subplate mounted, panel mounted, subbase mounted manipulated quantity, control quantity manometer, hydrostatic head pressure gauge M24 М25 М2б М27 М28 М29 Мзо М31 М32 М33 м34 manual control manual direction valve, hand-operated direction valve manual drain separator margin of stability, stability margin mass accumulation mass conservation, conservation of mass mass flow master cylinder master gauge match matrix valve maximum pressure М35 Мзб М37 М38 М39 М. 40 mean bulk modulus, secant bulk modulus, average bulk modulus (B= - aw) measurement of pres- sure, pressure measurement measuring error measuring range measuring transformer mechanical amplifier mechanical efficiency, torque efficiency <pump or motor> mechanical friction torque T-Verschraubung f mit Einschraubzapfen im Abzweig Stützring m <Manschetten- satz> Unterplatte f, Grund- platte f Block tn gemeinsames Gehäuse mehrerer Ventile> unterplattenmontiert Stellgröße f Manometer n für stati- schen Druck, Druck- höhenmanometer n Handverstellung /, Hand- steuerung /, manuelle Verstellung f, manuelle Steuerung f handbetätigtes Wege- ventil n, Wegeventil mit Handsteuerung Abscheider m mit Handablaß Stabilitätsreserve f Massenzuwachs m Massenerhaltung f Massenstrom tn, Stoff- strom m Steuerzylinder m, Hauptzylinder m, Geberzylinder m Vergleichsmanometer n anpassen Matrixventil n Maximaldruck tn mittlerer Elastizitäts- modul tn Druckmessung f Meßfehler tn Meßbereich tn Meßwertwandler m, Meßwertumformer tn Verstärker m mit bewegten Teilen mechanischer Wirkungs- grad tn mechanisches Reib- moment n резьбовой тройник с ввинченной втулкой в ответвлении упорное кольцо основная плата, главная плата блок <универсальный корпус для большого количества клапанов> установленный способом платного монтажа величина перемещения исполнительного органа манометр для измерения статического давления ручная регулировка, ручное управление распределитель с руч- ным управлением, золотник с ручным управлением очиститель с ручным дренажем, отстойник с ручным спуском запас устойчивости приращение массы, накопление массы сохранение массы массовый поток управляющий цилиндр, цилиндр-датчик, главный цилиндр образцовый манометр, эталонный манометр пригонять, прилажи- вать, приспосабливать матричный клапан максимальное давление, наибольшее дав- ление средний модуль упру- гости, среднее значе- ние модуля упругости измерение давления ошибка измерения, по- грешность измерения диапазон измерения преобразователь изме- ряемой величины усилитель с подвиж- ными деталями, меха- нический усилитель механический коэффи- циент полезного действия механический момент трения тройник с резба и завинтена втулка в отклонението опорен пръстен основна (базова) плоча блок (корпус), в който са вградени няколко клапана монтиран върху основна (базова) плоча регулируема величина <например пре- местване на изпълни- телен механизъм> манометър за статично налягане ръчно управление разпределител с ръчно управление водоотделител (дре- нажно устройство) с ръчно управление запас на устойчивост нарастване (акумули- ране) на маса съхранение (запазване) на маса масов дебит (поток) управляващ цилиндър образцов (еталонен) манометър приспособявам, на- пасвам матричен клапан максимално налягане усреднен модул на еластичност измерване на налягане грешка при измерване диапазон (обхват) на измерване преобразувател на измервана величина механичен усилвател механичен коефициент на полезно действие механичен триещ момент
mechanical 88 M41 mechanical logic element Logikelement n mit bewegten Teilen логический элемент с подвижными, Детал- ями механический логический элемент механичен логически' елемент M42 mechanical loss mechanischer Verlust m механические потери, потери механической энергии механични загуби М43 mechanical-positional mechanische Lagerück- механическая обратная механична обратна feedback führung f связь по положению връзка по положение М44 mechanical valve mechanisch betätigtes золотник с механиче- разпределител с меха- <directional> Wegeventil n, Wege- ventil mit mechanischer Verstellung ским управлением, распределитель с механическим упра- влением нично управление М45 medium-pressure hose Mitteldruckschlauch tn шланг среднего давления маркуч за средно наля- гане М46 medium speed motor Motor m mittlerer Drehzahl мотор со средним числом оборотов, мотор средней скорости двигател със средна честота на въртене М47 melting point Schmelzpunkt tn точка плавления точка на топене М48 membrane filter Flächenfilter n мембранный фильтр мембранен филтър М49 memory, storage Speicherelement n, Spei- cher m <Logik>, Speicherglied n, Speicherbaustein m запоминающий элемент, память <машина> памет М50 memory function Speicherfunktion f функция запоминания запомняща функция М51 mercury Quecksilber n ртуть живак М52 mercury tube Quecksilber-Druck- переключатель скомму- живачен превключ- pressure switch schalter tn татор> давления со ртутной трубкой, ртутный переключа- тель давления вател на налягане М53 mesh line Eingriffslinie f линия зацепления линия на зацепване М54 mesh network rule Maschensatz m правило замкнутой цепи, правило контурного тока правило на затворената верига mesh number, sieve Maschenzahl f <Zahl der номер сетки <Число номер на мрежа <брой number Maschen je Zoll> чаеек на квадратный дюйм> на клетките в мрежа в един квадратен дюйм> М55 mesh opening width Maschenweite f эффективная ширина ячейки, размер ячейки <фильтра> ефективна широчина на отвор < филтър > mesh screen, screen filter, screen Siebfilter n сетчатый фильтр мрежест филтър М56 metal-cased seal, seal with metal shell metallgefaßte Dichtung f уплотнение с металличе- ским кожухом метализиран уплътни- телен пръстен, метална гарнитура М57 metal filter Metallfilter n металлический фильтр метален филтър metal ribbon filter, wirewound strainer, wirewound filter Drahtbandfilter n ленточно-проволочный фильтр металнолентов филтър М58 metal-to-metal friction metallische Reibung f трение металла по металлу триене между два метала М59 meter <flow> steuern <Flüssigkeits- stromstärko управлять <расход жид- кости управлявам <дебит> М6о metered orifice kalibrierte Öffnung ft kalibrierte Bohrung f калиброванное отвер- стие, калиброванное окно калиброван отвор М6i mefer-in zumessen, zulaufsteuern, im Zulauf steuern, zusteuem дозировать, управлять притоком дозирам (управлявам) дебит М62 meter-in circuit Zumeßkreislauf m, Kreis- lauf m mit zuflußseitiger Stromsteuerung дозирующая цепь управляваща (дози- раща) верига, схема за дозиране Мбз meter-in circuit with Zumeßregelkreislauf tn дозирующая цепь с схема за дозиране с spill-off mit Ablaßdrossel дросселем на сливе дроселиране в отвеждащата линия М64 meter-in flow control, Zulaufsteuerung /, управление потоком во управление на входя- metering in Steuerung / im Zulauf, Zumessung f, Zufluß- steuerung /, zulauf- seitige Stromsteuerung f входной цепи щия дебит (поток)
89 mid-position M65 meter-in flow regulator Мбб M67 'M 68 М69 М70 М71 М72 М73 М74 М75 М76 М77 М78 metering character- istics, restriction char- acteristics, throttle characteristics, flow characteristics, area characteristics metering check valve, return orifice check valve, orifice check valve metering edge, land edge, land corner metering groove Zuflußstromregler m, Zu- fluflstromregelventil и, Zuflußregler m, zulauf- seitiger Stromregler m Drosselcharakteristik f, Drosselverhalten n, Öffnungscharakteristik f, Offhungsverhalten n Drosselrückschlagventil n, Einwegdrossel f Steuerkante f Steuernut /, Drosselkerbe f регулятор расхода на входе регулатор на дебит на входа metering-in, meter-in flow control metering orifice metering orifice metering orifice metering orifice <directional valve» metering-out, meter-out flow control metering pump, proportioning pump metering valve meter-in valve meter-out meter-out circuit meter-out flow con- trol, metering-out meter-out flow regulator meter-out valve micro-fog lubricator, extra-fine fog lubri- cator micronic filter, fine filter, fine grade filter micronic filtration, fine filtration mid-position, neutral position,centre position, crossover position характеристика дрос- селя, расходная харак- теристика «дросселя» дросселирующий обрат- ный клапан управляющая кромка характеристика на дросел дроселиращ обра ген клапан . управляващ ръб Zulaufsteuerung /, Steue- rung f im Zulauf, Zu- messung f, Zuflußsteue- rung /, zulaufseitige Stromsteuerung f Steuerblende /, Meß- blende f «Stromstell- drossel», Dosierblende f Steueröffnung f, Steuerbohrung f Steuerspalt m, Regelspalt m SteuerÖffiaung f «Wegeventil» Steuerung /im Abfluß, Abmessung /, ablauf- seitige Stromsteuerung Dosierpumpe /, Meßpumpe / s. flow control valve Steuerventil n im Zulauf, Zusteuerventil n, Zumeßventil n, Zuflußsteuerventil n ablaufsteuern, im Ablauf steuern, abmessen <im Ablauf steuern» Abmeßkreislauf m, Kreis- lauf m mit abflußseitiger Stromsteuerung Steuerung /im Abfluß, Abmessung /, ablauf- seitige Stromsteuerung / Abflußstromregler m, Abflußstromregelventil n, Abflußregler m, ablaufseitiger Strom- regler m Steuerventil n im Ablauf, Abmeßventil и, Abflußsteuerventil n Mikronebelöler m Feinfilter и, Feinstfilter w, Mikrofilter n Feinfilterung /, Fein- filtrierung /, Feinstfilte- rung /, Mikrofilterung / Mittelstellung /, Neutral- stellung /, neutrale Steilung /, Nullstellung f Ruhestellung / управляющая канавка, управляющий паз, дросселирующая канавка управление потоком во входной цепи дросселирующее окно, дросселирующая шайба измерительное окно, дозирующее отверстие управляющая щель управляющее окно «распределительного золотника» управление расходом на сливе дозирующий насос управляющий клапан на входе, дозирующий клапан управлять стоком цепь управления на сливе управление расходом на сливе регулятор расхода на сливе управляющий клапан на выходе масленка, образующая тонкораспылённый туман фильтр тонкой очистки тонкая очистка, тонкая фильтрация среднее положение; ней- тральное положение, нулевое положение дроселиращ процеп (жлеб) управление на входя- щия дебит (поток) дроселираща бленда (шайба, диафрагма) измерителен (дозиращ) отвор управляваща междина, управляващ процеп управляващ отвор «на разпределител» управление на отвеж- дания дебит Дозировъчна помпа дозировъчен клапан управлявам отвежда- ния дебит система за управление на отвеждания дебит управление на отвеж- дания дебит регулатор на отвежда- ния дебит управляващ клапан на изхода пулверизационна масленка фин филтър фино пречистване, фина филтрация средно (неутрално, нулево) положение
midstroke 90 M79 MSo М8i М82 М8з М84 М85 М86 М87 М88 М89 М90 Мpi М92 М93 М94 М95 М96 М97 М98 М99 Мwo М lot М 102 М хоз МЮ4 midstroke stopping mill-type cylinder mineral-base fluid, mineral oil base fluid mineral oil mineral oil base fluid, mineral-base fluid miniature bore cylin- der, miniature cylin- der, small bore cylinder miniature switch miniature valve miniaturization minimum pressure minimum pressure valve mismatch mist <oil mist* mitre valve, mushroom valve, mushroom piston valve, mushroom- headed valve mixed flow compres- sor mixed hydraulic/ mechanical trans- mission mixture, blend mode of vibration, vibration mode modular construction valve, modular valve, building block valve moisture, humidity moisture content, water content molecular sieve molecular weight moment, torque moment of inertia moment of momen- tum, angular momen- tum momentum monolayer monosfable motor motor body motor displacement Anhalten n an beliebiger Stelle des Hubs <robuster Zylinder z. В . für die Schwerindustrie» Flüssigkeit f auf Mineral- ölbasis Mineralöl n Flüssigkeit f auf Mineral- ölbasis Mikrozylinder m Mikroschalter m Mikroventil n Miniaturisierung f, Ver- kleinerung /der Abmessungen Minimaldruck tn ‘Minimaldruckventil n Fehlanpassung / Nebel m <Ölnebel* Pilzkolbenventil n Diagonal-Kreisel- verdichter m, Diagonal- kompressor m Getriebe n mit Leistungs- verzweigung Gemisch n, Mischung / Schwingungsform / Baukastenventil n Feuchtigkeit /, Feuchte / Wassergehalt m, Feuch- tigkeitsgehalt m Molekularsieb и, Molekülsieb n Molekulargewicht n Drehmoment n, Moment n Trägheitsmoment n Impuismoment n Bewegungsgröße / monomolekulare Schicht / monostabil s. hydraulic motor Motorkörper tn Schluckmenge /, Schluckvolumen’ n остановка поршня в промежуточным положении мощный гидроцилиндр <например для тяже- лой промышленности* жидкость на минс- рально-масляной ос- нове, минеральная жидкость минеральное масло жидкость на мине- рально-масляной ос- нове, минеральая жидкость цилиндр небольш диаметра малогабаритный пере- ключатель коммута- тор*, микровыключа- тель малогабаритный клапан миниатюризация минимальное давление, наименьшее давление клапан минимального давления рассогласование, непра- вильная настройка туман «масляный туман* грибковый кланап, кла- пан с грибовидным поршнем диагональный компрес- сор гидромеханическая трансмиссия смесь форма колебаний клапан в блочном исполнении влажность содержание воды, влагосодержание молекулярная решетка молекулярный вес вращающий момент, момент, крутящий момент момент инерции момент количества движения количество движения мономолекулярный слой, слой толщиной в одной молекулу моностабильный, с од- ним устойчивым положением корпус мотора удельный объем, рабо- чий объем <мотора> спиране на буталото в междинно положение мощен сервоцилиндър <за тежката про- мишленост* течност на основа мине- рално масло, мине- ралномаслена течност минерално масло минералномаслена течност миниатюрен цилиндър, микроцилиндър микропревключвател, миниатюрен пре- включвател миниатюрен клапан, микроклапан миниатюризация минимално налягане клапан за минимално налягане разсъгласуване маслено-въздушна пулверизирана смес, маслена мъгла клапан с гъбовидно бутало диагонален турбо- компресор хидромеханичен преда- вател (предавка) смес форма на трептения клапан с модулна (бло- кова) конструкция влажност съдържание на вода, влагосъдържание молекулна решетка молекулна маса въртящ момент инерционен момент момент на количество на движение количество на движе- ние едномолекулен (моно- молекулен) слой моностабилен, с едно устойчиво положение тяло на двигател единичен работен обем на двигател
91 mushroom valve M 105 motor displacement control «hydrostatic transmission» Sekundärverstellung f, Schluckstromver- stellung /, Motorver- stellung f «hydrosta- tisches Getriebe» управление удельным объемом мотора управление на работния обем на двигател M 106 motor housing Motorgehäuse n корпус мотора тяло на двигател M 107 motorized valve Ventil n mit Stellmotor клапан с исполнитель - ным двигателем клапан с изпълнителен механизъм M 108 motor test stand Motorprüfstand tn, Motorversuchsstand m стенд для испытания моторов изпитвателен стенд за двигатели moulded lip, preformed lip vorgeformte Lippe /, Formlippe f отформированная кромка фасонен ръб moulded seal, preformed seal vorgeformte Dichtung f, Formdichtung f, Profildichtung f фасонное уплотнение фасонно уплътнение mounting panel <for valves», valve panel, panel Ventilmontageplatte f, Ventilaufnahmeplatte f монтажная панель для клапанов, гидро- панель монтажна плоча за клапани, хидропанел moving ball element, moving sphere element, ball element Kugelelement и шариковый элемент сачмен (дробинков) елемент M 109 moving coil Tauchspule f плунжерная катушка, подвижная катушка подвижна бобина moving seal, dynamic seal Bewegungsdichtung f, dynamische Dichtung f подвижное уплотнение подвижно уплътнение Mno moving sphere element, moving ball element, ball element Kugelelement n шариковый элемент сачмен (дробинков) елемент muffler, silencer Schalldämpfer m глушитель, глушитель шума шумозаглушител Min multiple control- nozzle element Element n mit mehreren Steuerdüsen элемент с несколькими управляющими соплами елемент с няколко управляващи дюзи M II2 multiple-flow pump Pumpe f mit mehreren Förderströmen, Mehr- strompumpe f, Mehr- kreispumpe f насос с многократной производитель- ностью, многосту- пенчатый насос многостъпална помпа M 113 multiple gear pump Mehrradpumpe f <Zahnradpumpe» многошестеренный насос зъбна помпа с повече от две зъбни колела M 114 multiple stage compressor Mehrstufenverdichter m, mehrstufiger Verdichter m, mehrstufiger Kompressor m многоступенчатый компрессор многостъпален ком- пресор multiple valve, valve bank, valve block, multitandem valve, valve stack Ventilbatterie f, Batterie ft Ventilblock m, . Block m блок клапанов, клапан- ный блок клапанен блок M 115 multi-plunger pump Mehrkolbenpumpe f многопоршневой насос многопилиндрова помпа M Il6 multiport valve, multiway valve «directional» Mehrwegeventil n многоходовой кран многоходов клапан (разпределител) M 117. multistage valve mehrstufiges Ventil к, Mehrstufenventil n многокаскадный клапан многостъпален клапан multitandem valve, valve bank, valve block, multiple valve, valve stack Ventilbatterie /, Batterie /, Ventilblock m, Block tn блок клапанов, клапанный блок клапанен блок multiway valve «directional», multiport valve Mehrwegeventil n многоходовой кран многоходов клапан (разпределител) M 118 mushroom-headed valve, mushroom piston valve, mushroom valve, mitre valve Pilzkolbenventil n грибковый клапан, клапан с грибовид- ным поршнем клапан с гъбовидно бутало
NAN D-function 92 N NI N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Nio NII N12 N13 N14 Nis Ni6 NAN D-function naphthenic, naphthenic-base narrow slit, small clearance space natural angular frequency natural convection, free convection natural convection current, free con- vection current natural frequency, eigen frequency NC needle valve negative feedback, feedback «negative feedback> net area, exposed area, effective area network neutralization number neutral position, centre position, crossover position, mid-position Newt «unit of kinematic viscosity in Great Britain, I Newt == I in.2 /sec» Newtonian fluid Newton*s law «of viscosity> N17 Ni8 N19 N20 N21 N22 nipple NO noise no-load, zero load no-load flow, zero-load flow nominal area, nominal size nominal diameter, nominal size, inside nominal diameter nominal filter fineness, nominal filter rating, nominal filtration fineness, nominal filtration value nominal flow rate nominal operating pressure, nominal working pressure verneinte UND-Funk- tion f, NAND- Funktion f naphthenisch, naphthen- basisch enger Spalt m Eigenkreisfrequenz f Konvektion / bei freier Strömung, Eigen- konvektion / freie Konvektions- strömung / Eigenfrequenz / 5. normally closed Nadelventil n, Nadel- drossel f Rückführung / «negative Rückführung:*, nega- tive Rückführung wirksame Fläche / Netzwerk n Neutralisationszahl / Mittelstellung /, Neutralstellung /, neutrale Stellung /, Nullstellung /, Ruhestellung / Newt n «Einheit der kine- matischen Viskosität in Großbritannien» Newtonsche Flüssigkeit / Newtonsches Gesetz n «Zähigkeit» Nippel m, Stutzen tn s. normally open Rauschen « Nullast f Durchflußstrom m bei Nullast Nennquerschnitt m Nennweite /, Nenn- durchmesser m, NW Nennabsperrgröße /, nominelle Absperr- größe / Nenndurchflußstrom m, Nennstrom tn Nennarbeitsdruck m, Nennbetriebsdruck m функция штрих Шеффера нефтяной узкая щель собственная угловая частота естественная конвекция, конвекция ток конвекции, поток естественной кон- векции собственная частота игольчатый клапан, игольчатый дроссель отрицательная обратная связь, обратная связь «отрицательная обратная связь» рабочая площадь, эффективная площадь контур, цепь нейтрализационное число, число ней- трализации среднее положение, ней- тральное положение, нулевое положение ньют «единица кинема- тической вязкости в Великобритании» ньютонова жидкость закон вязкостиНьютона, ньютонов закон вязкого трения, закон Ньютона о вязком трении ниппель, штуцер, патрубок шумы, помехи, искажения нулевая нагрузка расход при нулевой нагрузке, расход при отсутствии нагрузки номинальная площадь поперечного сечения • номинальный диаметр номинальное значение фильтрации, номи - нальная величина фильтрации номинальный расход жидкости номинальное рабочее давление логическа функция НЕ-И нефтен, петролен тесен процеп собствена ъглова честота естествена (свободна) конвекция поток на свободна кон- векция собствена честота иглен дросел отрицателна обратна връзка ефективна (работна) площ верига, контур неутрализационно число средно (неутрално, нулево) положение, средна позиция нют «английска единица за кинематична вискозност» Нютонова течност Нютонов закон за течно триене накрайник, нипел, щуцер шум, смущение нулево натоварване, нулев товар дебит при нулев товар номинално сечение (площ, лице) номинален диаметър номинална степен на филтрация номинален дебит номинално работно налягане
93 nonpressurized N23 N24 N25 N26 nominal pressure» rated pressure, pressure rating nominal size, nominal area nominal size, nominal diameter, inside nominal diameter nominal speed nominal working pressure, nominal operating pressure nonadjustable orifice, nonadjustable restrictor, fixed orifice, fixed restrictor N27 N28 nonbalanced, non- compensated, uncompensated, unbalanced nonbalanced pump, unbalanced pump, uncompensated pump, noncompensated pump nonbalanced valve, unbalanced valve, uncompensated valve, noncompensated valve noncentering valve N29 N30 N31 N32 N33 noncompensated, uncompensated, unbalanced, non- balanced noncompensated pump, unbalanced pump, uncompensated pump, nonbalanced pump noncompensated valve, unbalanced valve, non- balanced valve, un - compensated valve non-corrosive non-cushioned N34 N35 N36 nondi mensional, dimensionless non-flam fluid nonflammability, noninflammability non-flammable fluid, non-inflammable fluid, fireproof fluid non-flared fitting, flareless joint noninflammability, nonflammability non-inflammable fluid, non- flammable fluid, fireproof fluid nonlinearity nonlubricated compressor, oilless compressor nonpositive displace- ment compressor, dynamic compressor, turbo-compressor nonpressurized Nenndruck tn, ND Nennquerschnitt m Nennweite f, Nenn- durchmesser tn, NW Nenndrehzahl / Nennarbeitsdruck m, Nennbetriebsdruck m Festdrossel f, fixe Drossel /, nicht einstellbare Drossel, nicht verstell- bare Drossel nicht entlastet, nicht druckentlastet, nicht ausgeglichen, nicht druckausgeglichen nicht druckentlastete Pumpe f nicht druckentlastetes Ventil n Wegeventil n ohne Rück- stellung in die Mittel- lage nicht entlastet, nicht druckentlastet, nicht ausgeglichen, nicht druckausgeglichen nicht druckentlastete Pumpe f nicht druckentlastetes Ventil n nicht korrodierend ohne Endlagenbremsung dimensionslos s. non-inflammable fluid Unentzündbarkeit f nicht brennbare Hydraulikflüssigkeit f bördellose Rohrver- bindung f Unentzündbarkeit f nicht brennbare Hydraulikflüssigkeit / Nichtlinearität f ölfreier Verdichter m, ölloser Verdichter, Trockenlaufkom- pressor m dynamischer Verdichter m drucklos номинальное давление номинальная площадь поперечного сечения номинальный диаметр номинальное число оборотов номинальное рабочее давление постоянное окно, по- стоянное сопротивле- ние, нерегулируемое окно, нерегулируемое сопротивление, по- стоянный дроссель неразгруженный от давления, неурав- новешенный давле- нием неуравновешенный насос, неразгружен- ный насос неразгруженный клапан распределитель без центрирующей пружины неразгруженный от давления, неуравно- вешенный давлением неуравновешенный на- сос, неразгруженный насос неразгруженный клапан некоррозийный, некорродирующий не амортизированный <цилиндр>, без тор- можения в конечном положении безразмерный невоспламеняемость негорючая жидкость соединение труб без развальцовки невоспламеняемость негорючая жидкость нелинейность компрессор без масла (смазки) динамический компрес- сор, откачивающий компрессор без давления номинално налягане номинално лице на напречното сечение номинален диаметър номинална скорост, номинална честота на въртене номинално работно налягане нерегулируемо (по- стоянно) съпротивле- ние, нерегулируем дросел неуравновесен (неба- лансиран) по наля- гане неуравновесена помпа неуравновесен клапан разпределител без центрираща пружина неуравновесен, неком- пенсиран по налягане неуравновесена (неком- пенсирана) помпа неуравновесен (неком- пенсиран, небаланси- ран) клапан некородиращ, анти - корозионен недемпфериран в края на работния ход <цилиндър> безразмерен н евъзпламеняемост негорима течност тръбно съединение без развалцоване невъзпламеняемост невъзпламеняема течност нелинейност компресор без мазане турбокомпресор, Дина- мичен компресор без налягане
non resinous. N37 N38 N39 N40 non resinous, resin-free non-return valve, check valve, check nonreversing motor nonrelational, irrotational non-separated accumulator* non- separator accumulator, barrier- less accumulator nonsliding vane pump nonviscous fluid, inviscid fluid non-viscous restriction, orifice, orifice restrictor N41 N42 N43 N44 N45 N46. N47 N48 N49 NOR-function normally closed, NC normally closed valve normally open, NO in Ruhestellung offen normally open valve Schließventil n notch <flow-control valve*, axial notch NOT-function nozzle nozzle diode nozzle throat, throat N50 NPTF-pipe thread, Dryseal-pipe thread N51 NPT-pipe thread, Briggs thread N52 null bias N53 null characteristics N54 null shift, zero shift N55 number of pistons N56 number of teeth harzfrei Rückschlagventil n nicht umsteuerbarer Motor m nichtrotierend, drehungsfrei Akkumulator m ohne Trennwand, Druck- speicher m ohne Trenn- wand, Speicher tn ohne Trennwand Flügelzellenpumpe f, bei der die Flügel nicht in Schlitzen gleiten reibungsfreie Flüssigkeit /, nichtviskose Flüssig- keit Blende f, Blendendrossel /, Turbulenzdrossel f verneinte ODER- Funktion f in Ruhestellung geschlossen Öffnungsventil n Axialkerbe f NICHT-Funktion f, Negation f, Inversion /, Umkehrung /, Ver- neinung f Düse f Düsendiode f Düsenverengung / NPTF-Rohrgewinde я <selbstdichtend, außen und innen keglig* NPT-Rohrgewinde n <mit Dichtelement in den Gewindegängen, außen und innen keglig* Nullungsstrom m, Null- abgleichstrom tn Nullverhalten n Nullpunktdrift f, Null- punktverschiebung f Kolbenzahl f Zähnezahl f несмолистый, свобод- ный от смолы обратный клапан, невоз- вратный клапан, за- порный клапан, обрат- ный клапан ударного действия нереверсивный мотор безвихревой, потен- циальный аккумулятор без раз- делительной перего- родки лопастный насос, у кото- рого лопатки не скользят в пазах невязкая жидкость, текучая жидкость диафрагма, шайба, тур- булентный дроссель, квадратичный дроссель функция НЕ-ИЛИ , стрелка Пирса нормально закрытый, нормально замкнутый нормально закрытый клапан нормально открытый, нормально разомкну- тый нормально открытый клапан прорезь, аксиальная прорезь, аксиальный желобок функция отрицания, НЕ-функция, инверсия сопло, наконечник <сопло* сопловой диод горловина сопла, наконечник сопла NPTF-трубная резьба «самоуплотняющая- ся, выполненная кони- ческой по внешнему и внутреннему контуру* NPT-трубная резьба, резьба Бригтса <с уп- лотняющим элементом по шагу резьбы, вы- полненной по внеш- нему и внутреннему контуру конической* нулевой поток, нулевой компенсационный поток характеристика (поведение) нуля дрейф нуля, сдвиг нуля число поршней число зубьев 94 - несъдържащ смола обратен (възвратен) клапан нереверсивен (едно- посочен) двигател безвихров, потенциален акумулатор без раз- делителна преграда пластинкова (ло- патъчна) помпа с неподвижни плас- тинки безвискозяа течност бленда, турбулентен дросел логическа функция НЕ-ИЛИ ’ нормално затворен нормално затворен клапан нормално отворен нормално отворен клапан аксиален (надлъжен) прорез логическа функция НЕ, отрицание, инверсия дюза, накрайник дюза-диод гърло на дюзата NPTF-тръбна резба сконусна самоуплът- няваща се резба* конусна резба NPT <резба на Бригс с уплътнителен еле- мент по стъпката на конусната резба* нулев компенсационен поток характеристика в нуле- вата точка изместване (дрейф) на нулата брой на бутала брой на зъби
95 oil N57 N58 N59 number of vanes numerical control nut-and-sieeve flare fitting, three-piece flare fitting Nyquist criterion Flügelzahl f numerische Steuerung f Bördelverbindung f mit Muffe Nyquist-Kriterium n число лопаток цифровое управление соединение с муфтой с помощью разваль- цовки критерий Найквиста брой на лопатки (пла- стинки) цифрово управление съединение с муфа и развалцоване критерий на Найкуист О оI offsetting spring, return spring О2 oil-base fluid, oil fluid О3 oil bath air breather oil cleansing device, oil reconditioner, reconditioner <oil> О4 oil change Ölwechsel tn о5 oil cleansing device, oil filtration device, oil reconditioner Ölreinigungsgerät n о6 oil column Ölsäule f о7 oil content Ölgehalt tn о8 oil cooler Ölkühler m о9 oil cooling Ölkühlung о10 oil diffusion pump Öldiffusionspumpe/ ОII oil-diluted ölverdünnt о12 oil discharge plug, oil plug «accumulator* Ölventil n «Speicher* о13 oil film Ölfilm tn о14 oil filter oil filtration device, Ölfilter n Ölreinigungsgerät n oil fluid, oil-base fluid О15 oil fog, oil mist oil-free Оi6 oil grade <viscosity> oil hydraulic, oil hydraulic system, oil system oilhydraulic, hydraulic, hydrostatic oiihydrauHc motor, hydraulic motor, fluid motor, motor, oil motor <hydraulic* oilhydraulic pump, hydraulic pump, fluid pump, pump, oil pump «hydraulic* oil hydraulics, hydraulics Rückholfeder f, Rück- zugfeder f Flüssigkeit f auf Ölbasis Entlüftungsstutzen m mit Ölbad, Naßfilter m «am Behälter* Flüssigkeit f auf Ölbasis Ölnebel m ölfrei, Öllos Viskositätsgrad m eines Öls Ölhydrauliksystem я, Öl- hydraulikanlage /, Druckölsystem я, Druckölanlage f, Ölhy- draulik f hydraulisch, hydrostatisch, ölhydraulisch Hydraulikmotor m, Hy- dromotor tn, Motor m, Ölmotor tn «Hydrau- likmotor*, Ölhydrau- likmotor m Hydraulikpumpe f, Hydropumpe f, Pumpe f, Ölhydraulik- pumpe f Ölhydraulik f, Hydro- statik /, Hydraulik f, Verdrängerhydraulik f возвратная пружина жидкость на нефтяной основе воздушный сапун с масляной ванной, мокрый фильтр <на резервуаре* смена масла, замена масла устройство для очистки масла масляный столб содержание очистки масла масляный холодильник, масляный радиатор масляное охлаждение масляный диффузион- ный насос разбавленный маслом масляная пробка, масляный вентиль <аккумулятора> масляная пленка масляный фильтр устройство для очистки масла жидкость на нефтяной основе масляный туман свободный от масла, не содержащий масла степень вязкости масла гидравлическая 'система, работающая на масле; гидравлическая сис- тема, работающая на масле под давлением гидравлический, гидро- статический гидромотор, мотор «гидромотор* гидравлический насос, масляный насос «гидравлический* гидравлика, масляная гидравлика възвратна пружина течност на нефтена основа обезвъздушителен щуцер с маслена въздушна баня смяна на масло маслоочистител маслен стълб маслено съдържание маслен охладител маслено охлаждане маслена дифузионна помпа разреден с масло входящ маслен клапан «акумулатор* маслен филм маслен филтър маслоочистител течност на нефтена основа маслено-въздушна смес обезмаслен степен на вискозност хидравлична маслена система хидравличен,хидро- статичеи хидродвигател маслена помпа маслена хидравлика
oil 96 О17 Оi8 О19 О20 О21 О22 О23 oil hydraulic system, oil system, oil hydraulic <system> oil-immersed solenoid oil-immersed torque motor, immersed torque motor oiliness, lubricating ability, lubricity, greasiness, unctuousness oil-in-water emulsion, slurry oilless compressor, nonlubricated compressor oil level oil maintenance О24 о25 О2б О27 О28 oil mist, oil fog oil motor <hydraulic>, hydraulic motor, fluid motor, motor, oil- hydraulic motor oil plug <accumulator>, oil discharge plug oil pump <hydraulic>, hydraulic pump, fluid pump, pump, oil- hydraulic pump oil reclaimer oil reconditioner, oil cleansing device, oil filtration device oil remover oil reservoir, oil tank oil resistant oil sump oil system, oil hydraulic system oil tank, oil reservoir О29 О30 oiltight oil-to-air heat ex- changer, air-oil heat exchanger oH-to-cil booster, oil-to-oii intensifier oil-to-water heat exchanger, water-oil heat exchanger Ölhydrauliksystem я, Öl- hydraulikanlage f, Druckölsystem я, „ Druckölanlage /, Ölhy- draulik f <Anlage> nasser Elektromagnet m, Ölbadmagnet m Ölbadstellmotor m Schmierfähigkeit /, Schmiervermögen Öligkeit /, Fettigkeit f Öl-in-Wasser-Emulsion f ölfreier Verdichter m, ölloser Verdichter, Trockenlaufkom- pressor tn Ölspiegel m, Ölniveau я Ölpflege f Ölnebel tn Hydraulikmotor m, Hydromotor m, Motor tn, Ölmotor m <Hydraulikmotor>, .. Ölhydraulikmotor tn Ölventil n <Speicher> Hydraulikpumpe f, Hy- dropumpe f, Pumpe У, Ölliydraulikpumpe f Ölregenerator m, Ölrück- gewinnungsgerät n Ölreinigungsgerät n Ölabscheider in Ölbehälter tn, Öltank tn ölbeständig, ölfest Ölsumpf m Ölhydrauliksystem я, Ölhydraulikanlage /, Druckölsystem я, Druckölanlage f, Ölhydraulik f Ölbehälter tn, Öltank tn öldicht Öl-Luft-Wärmetauscher m reinhydraulischer Druck- übersetzer tn Öl-Wasser-W ärme- tauscher m гидравлическая система, работающая на масле; гидравлическая система, работающая на масле под давлением затопленный электро- магнит, электро- магнит, погруженный в масло моментный мотор, погру- жённый в масляную ванну; электромеха- нический преобразо- ватель, работающий в масле смазывающая способ- ность, смазывающие свойства водо-масляная эмульсия, суспензия компрессор без масла (смазки) уровень масла уход за маслом, эксплуатация масла масляный туман гидромотор, мотор <гидромотор> масляная пробка, масля- ный вентиль <аккумулятора> гидравлический насос, масляный насос <гидравлический> устройство для регене- рации масла, регене- ратор масла устройство для очистки масла масляный уловитель, маслосъемник масляный бак, резервуар для масла, масляный резервуар маслостойкий масляный отстойник, масляный поддон гидравлическая система, работающая на масле; гидравлическая система, работающая на масле под давле- нием масляный бак, резервуар для масла, масляный резервуар непроницаемый для масла масляно-воздушный теплообменник полностью гидравличе- ский бустер, гидравли- ческий преобразова- тель давления масляно-водяной теплообменник хидравлична маслена система електромагнит, потопен в масло електромеханичен ротационен преобра- зувател, потопен в масло мазилни качества водно-маслена емулсия компресор без намаз- ване на цилиндъра ниво на масло експлоатация на масло маслена мъгла хидродви га те л входящ маслен клапан <акумулатор> маслена помпа маслен регенератор маслоочистител маслоотделител маслен резервоар маслоустойчив маслен утайник хидравлична маслена система маслен резервоар маслонепроницаем маслено-въздушен топлообменник хидравличен преобра- зувател на налягане маслено-воден топло- обменник
operating О31 О32 О33 о34 О35 Озб о37 Оз8 О39 О40 О41 О42 043 044 045 oil under pressure* pressurized oil, pressure oil oil wear oleo-pneumatic, hydro-pneumatic, airdraulic, air-hydraulic olive, ball sleeve one-dimensional one-piece cylinder, solid end cylinder one-stage solenoid- operated valve, directly controlled solenoid-operated valve one-sfage valve, direct valve one-way sea! hose coupling, single . shut-off hose coupling on-off control, open-and shut control, two-position control open centre valve <directional> open circuit, open loop open crossover valve <directional>, semiopen centre valve opening characteristics opening force opening pressure opening pressure surge, opening shock opening time open loop open loop, open circuit open termination, soft end operate, actuate, control operating conditions, working conditions operating cycle, work- ing cycle, duty cycle operating device, actuator, operator <valve> operating fluid, work- ing fluid operating force, control force operating lever, control lever Drucköln <Gegensatz: druckloses Öl» Ölabnutzung f, Ölverschleiß tn hydropneumatisch, pneumohydraulisch Doppelkegelklemmring m eindimensional Zylinder m mit nicht lösbar verbundenen Deckeln direkt gesteuertes Magnet- ventil n einstufiges Ventil n, nicht vorgesteuertes Ventil, direkt gesteuertes Ventil Schlauchkupplung / mit einseitiger Abdichtung, Einwegabsperr- kupplung f Zweipunktregelung f Ventil n mit Freigang- stellung, Ventil mit Schwimmstellung <Wegeventil» offener Kreislauf m, offener Kreis tn Kreis- lauf» Ventil n mit negativer Schaltüberdeckung <Wegeventil» Öffnungsverhalten n Öffhungskraft f Öffnungsdruck m Öffnungsdruckstoß m, Öffnungsschlag m Öffnungszeit f aufgeschnittener Kreis m, offener Kreis m offener Kreislauf m, offener Kreis m <Kreis- lauf> freies Leitungsende n betätigen, stellen Betriebsverhältnisse npl, Arbeitsbedingungen fpl Arbeitsspiel n Betätigungseinrichtung f, Stelleinrichtung f <Ventil> Arbeitsmittel я <im engeren Sinn» Betätigungskraft f, Stell- kraft f, Verstellkraft f Steuerhebel m> Betätigungshebel tn масло под давлением, сжатое масло отходы масла, масляные ОТХОДЫ гидропневматический, пневмогидравличе- ский двойное коническое сое- динительное кольцо одноразмерный, одномерный ... цилиндр без съемных крышек электромагнитный кла- пан с прямым управлением однокаскадный клапан, клапан прямого дейст- вия шланговое соединение с одинарным уплот- нением двухпозиционное регулирование распределитель с откры- тым центром, золотник со свободной цирку- ляцией масла в сред- нем положении разомкнутая цепь, разомкнутый контур распределитель с полу- открытым центром, золотник с отрица- тельным перекрытием открытое состояние открывающая сила давление открытия, открывающее дав- ление гидравлический удар при открытии, волна давления при откры- тии время открытия разомкнутая цепь разомкнутая цепь, разомкнутый контур незакрепленный конец трубы, незакреплен- ный конец приводить в действие, управлять рабочие условия рабочий цикл привод, исполнительный механизм <клапан> рабочая среда (жид- кость) устанавливающая сила, управляющая сила управляющий рычаг, рабочий рычаг масло под налягане маслени отпадъци хидропневматичен, пневмохидравличен двойноконусен присъ- единителен пръстен едноразмерен монолитен цилиндър <с неразглобяеми фланци» електромагнитен клапан с директно управле- ние единичен (едностъпа- лен) клапан маркучно съединение с единично уплътнение двупозиционно регули- ране разпределител с цирку- лация в средно поло- . жение отворен контур разпределител с отри- цателно припокри- ване характеристика на отваряне сила на отваряне налягане на отваряне хидравличен удар (хидравлична вълна) при отваряне време за отваряне отворена верига, отво- рен контур отворена верига, отво- рен контур свободен (незакрепен) край на тръбопровод работни условия задействувам, управля- вам работен цикъл задвижване, изпълни- телен механизъм работен флуид управляваща (пре- местваща, задейству- ваща) сила управляващ (задей- ствуващ) лост 7 'Технически речник Хидравлика • Пневматика
operating 98 operating line, main line Arbeitsleitung /, Hauptleitung/ главная линия, рабочая линия работна (гла вна) линия О49 operating piston, Stellkolben m, регулирующий пор- управляващо (задей- control piston Betätigungskolben m шень, управляющий поршень ствуващо) бутало О50 operating position, control position Arbeitsstellung /, EinschaltsteUung f рабочее положение, включенное состояние' работно положение operating pressure, working pressure Betriebsdruck m, Arbeitsdruck m рабочее давление, эффективное давление работно налягане 051 operating solenoid, actuating solenoid Betätigungsmagnet m исполнительный электромагнит управляващ (задей- ствуващ) електро- магнит О52 operating speed, working speed Betriebsdrehzahl f рабочее число оборотов, эксплуатационное число оборотов работна честота на въртене operating stroke, power stroke, working stroke Arbeitshub m, Nutzhub tn рабочий ход работен ход 053 operating tempera- ture, working temperature Betriebstemperatur /, Arbeitstemperatur / рабочая температура работна температура operator <valve>, Betätigungseinrichtung /, привод, исполнительный изпълнителен (упра- actuator, operating device Stelleinrichtung f «Ventil» механизм вляващ) механизъм, задвижване О54 opposed [cylinders} Verdichter m in Boxer- компрессор с взаимно компресор с противо- compressor bauart противоположными цилиндрами положни (насрещни) цилиндри opposed jet element, Prallstrahlelement n, Gegenstrahlelement n элемент с противодейст- насрещноструен impact modulator вующей струей елемент 055 Orbit motor Orbitmotor m планетарный мотор <гидромотор> планетарен двигател «хидродвигател» О56 OR-funciion, inclusive ODER-Funktion f, дизъюнкция, функция логическа функция OR-function Disjunktion /, nicht ausschließende ODER- Funktion / «или» ИЛИ orifice, choke, throttle, restrict drosseln дросселировать, сужать стеснявам, дроселирам О57 orifice, orifice restrictor, Blende /, Blendendrossel диафрагма, шайба, тур- бленда, диафрагма, non-viscous restriction /, Turbulenzdrossel f булентный дроссель, квадратичный дроссель турбулентен дросел О58 orifice, throttle, choke, restrictor, restriction Drossel /, Drosselwider- stand m, Widerstand tn < Strömung» окно, кромка, заслонка, дроссель, ограничи- тель, сопротивление «течению» дросел, съпротивление orifice amplifier, restriction amplifier Drosselverstärker tn дроссельный усилитель дроселен усилвател orifice area, orifice size, restrictor size, restric- tion area, throttling area Drosselquerschnitt m площадь поперечного сечения дросселирую- щего окна «дросселя», проходное сечение дросселя лице на напречно сечение orifice check valve, Drosselrückschlagventil n, дросселирующий обрат- дроселиращ обратен return orifice check valve, metering check valve Einwegdrossel / ный клапан клапан О59 orifice equation Drosselgleichung f уравнение дросселя, уравнение насадки уравнение на дросела О6о orifice meter Meßblende /, Meß- blenden-Durchfluß- messer m измерительная диафраг- ма, измерительная диафрагма расходо- мера бленда (диафрагма) на дебитомер О6i orifice plug eingeschraubte Drossel ft Drossel-Einschraub- verschraubung f винтовой дроссель винтов дросел orifice restrictor, Blende /, Blendendrosse диафрагма, шайба, тур- бленда, диафрагма, orifice, non-viscous restriction /, Turbulenzdrossel f булентный дроссель, квадратичный дроссель турбулентен дросел
99 output О62 Обз 064 065 orifice size, restrictor size, restriction area, orifice area, throttling area orifice sleeve, throttling sleeve, restriction sleeve orifice union 066 О-ring, toroidal ring oscillate, chatter, flutter, squeal <valve> oscillate in resonance, resonate oscillating motor, rotary actuator, oscilla- tory motor, oscillatory actuator oscillator О67 oscillatory actuator (motor), rotary actuator, oscillating motor outer diameter, outside diameter outflow, outlet, exhaust 068 outlet chamber, dis- charge chamber, pres- , sure chamber, delivery- chamber, output cham- ber <pump> outlet connection, discharge connection, delivery connection, pressure connection, output connection <pump> outlet edge, efflux edge outlet line, outlet pipe, exhaust line, exhaust pipe outlet nominal size, outlet size outlet pipe, outlet line, exhaust line, exhaust pipe outlet port, discharge port, delivery port, pressure port, output port, exit port <pump> outlet pressure, discharge pressure, delivery pressure, output pressure <pump> 069 О70 О71 О72 outlet side, exhaust side < actuator> outlet side, discharge side, pressure side, output side <pump> outlet size, outlet nominal size outlet valve <pump> output Drosselquerschnitt m Drosselbüchse / Drossel-Rohrverschrau- bung f Rundring tn, Rund- schnurring tn, O-Ring m flattern, schnattern <Ven- til>, schnarren, schwin- gen <Ventil> in Resonanz schwingen, mitschwingen Drehwinkelmotor tn, Drehkolbentrieb tn, Drehzylinder tn, Schwenktrieb tn, Schwenkmotor tn Schwingungsgenerator m, Oszillator m Drehwinkelmotor tn, Drehkolbentrieb tn, Drehzylinder m, Schwenktrieb m, Schwenkmotor m Außendurchmesser m Auslaß tn, Austritt m, Abfluß tn, Ausfluß tn, Ablauf tn Förderraum tn, Druck- raum tn, Auslaßraum m, Austrittsraum m <Pumpe> Förderstützen m, Druckstutzen tn, Förderanschluß tn, Druckanschluß m <Pumpe> Abströmkante f, Ausfluß- kante f, Abflußkante f Auslaßleitung f, Austrittsleitung f, Ablaufleitung f Austrittsnennweite f Auslaßleitung f, Austrittsleitung f, Ablaufleitung f FÖrderöffhung f, Auslaß- öffnung f, Austritts- Öffnung f, Drucköffnung /<Pumpe> Förderdruck tn, Liefer- druck m, Arbeitsdruck tn, Ausgangsdruck tn, Austrittsdruck tn <Pumpe> Austrittsseite f, Auslaßseitc f, Ablaufseite f <Verbraucher> Förderseite f, Lieferseite f, Druckseite f, Austritts- seite f, Auslaßseite f <Pumpe> Austrittsnennweite f Druckventil n <Pumpe> Ausgang tn площадь поперечного сечения дросселирую- щего окна <дросселя>, проходное сечение дросселя дросселирующая втулка дроссель, образуемый резьбовым соедине- нием труб О-образное кольцо, кольцо с круглым сечением трещать, дребезжать, дрожать, вибриро- вать <клапан> колебаться с резонансной частотой, резониро- вать осциллирующий мотор, привод враща- тельного действия, генератор колебаний, осциллятор осциллирующий мотор, привод враща- тельного действия, лице на напречно сече- ние на дросел дроселираща втулка дросел, образуван от резбово тръбно сече- ние О-пръстен вибрирам,трептя трептя в резонанс ротационенщвигател (осцилиращ) двигател генератор на трептения, осцилатор ротационен серводви- гател, осцилиращ двигател внешний диаметр, наружный диаметр выпуск, слив, истечение рабочая камера, рабочий объем, камера давле- ния, выходная камера, выходная полость <насоса> подающий патрубок, напорный патрубок,. напорный штуцер <насоса> външен диаметър изход, отвеждане работна (нагнетателна) камера, работен обем нагнетателей щуцер, нагнетателно гърло кромка стока сливная линия, сливная труба изходен ръб отвеждаща линия (тръба) размер выходного отверстия сливная линия, сливная труба . рабочее отверстие, выпускное отверстие, напорное отверстие <насоса> давление подачи, рабо- чее давление <насоса> размер на изходен отвор отвеждаща линия работен (нагнетателе н, изпускателен) отвор работно (изходно) наля- гане <на помпа> сторона выпуска, выход- ная сторона <гидро - двигателя> сторона напора, напор- ная сторона <насоса> изходна страна на хидродвигател нагнетателна страна <помпа> • размер выходного отверстия клапан давления <насоса> выход размер на изходен отвор нагнетателей клапан изход -7*
output 100 output, output quantity output «volume, pump*, displacement, output volume «pump* о73 074 075 О76 077 078 О79 О80 О81 О82 О8з output «delivery rate*, flow rate, flow, delivery rate, delivery, discharge rate, discharge, dis- charge flow <pump> output chamber «pump*, discharge chamber, pressure chamber, delivery chamber, outlet cham- ber output circuit, output element output connection <pump>, discharge connection, delivery connection, pressure connection, outlet connection output element, output circuit output flow range, delivery range, discharge range output loading output port, discharge port, delivery port, pressure port, outlet port, exit port «pump* output power, power output output pressure, exhaust pressure output pressure, discharge pressure, delivery pressure, outlet pressure <pump> output pulsation, output ripple output quantity, output output ripple, output pulsation output shaft output side, discharge side, pressure side, outlet side <pump> output signal output speed «rotation* output stage output torque, torque output output tube, collection tube, collector tube, receiver tube Ausgangsgröße f Fördermenge fje Um- drehung, Förder- volumen и, Förderraum tn Förderstrom tn «Pumpe*, Lieferstrom tn Förderraum tn, Druck- raum m, Auslaßraum tn, Austrittsraum tn «Pumpe* Ausgangsglied n Förderstutzen tn, Druck- stutzen tn, Förder- anschluß tn, Druck- anschluß m «Pumpe* Ausgangsglied n выходное звено Förderstrombereich tn Ausgangsbelastung f Förderöffhung, Auslaß- öffnung f, Austritts- öffnung /, Druck- öffnung f «Pumpe* Ausgangsleistung f, Abgabeleistung f, abgegebene Leistung f, Abtriebsleistung f Ausgangsdruck tn, Austrittsdruck m, Ablaufdruck tn Förderdruck tn, Liefer- druck tn, Arbeitsdruck m, Ausgangsdruck m, Austrittsdruck tn «Pumpe* Förderstromschwankung f, Förderungleich- förmigkeit f, Förderstrompulsation f Ausgangsgröße / Förderstromschwankung f, Förderungleichför- migkeit f, Förderstrom- pulsation f Abtriebswelle f Förderseite f, Lieferseite f, Druckseite f, Austritt- seite f, Auslaßseite f «Pumpe* Ausgangssigna! n Abtriebsdrehzahl f Ausgangsstufe f Abtriebsdrehmoment n, abgegebenes Moment n Fangrohr n выходная величина, выходное значение производительность за один оборот, объемная производительность, подача «насоса* подаваемый расход, рас- ход подачи, величина производительности изходна величина единичен работен обем дебит на помпа, изходен (подаван) дебит рабочая камера, рабочий объем, камера давле- ния, выходная камера, выходная полость «насоса* нагнетателна (работна) камера, камера за сгъстяване, работен обем выходное звено подающий патрубок, напорный патрубок, напорный штуцер «насоса* изходно звено нагнетателно гърло, нагнетателен щуцер диапазон изменения рас- хода, диапазон изме- нения производитель- ности нагрузка на выходе, выходная нагрузка рабочее отверстие, выпускное отверстие, напорное отверстие «насоса* выходная мощность, от- даваемая мощность изходно звено, изходен орган диапазон (област) на изменение на дебит изходен товар, товар на изхода работен (изходен) отвор изходна (отдавала) мощност выходное давление изходно налягане давление подачи, рабо- чее давление «насоса* работно н алягане колебания подаваемого потока, пульсация подаваемого потока, выходная пульсация выходная величина, выходное значение колебания подаваемого потока, пульсация по- даваемого потока, выходная пульсация ведомый вал, выходной вал сторона напора, напор- ная сторона «насос* колебания на изходния (подавания) дебит изходна величина колебания на изходния (подавания) дебит изходен (задвижван) вал нагнетателна страна «на помпа* выходной сигнал число оборотов выход- ного вала, выходная скорость «вращения* выходной каскад передаваемый вращаю- щий момент, момент на выходе приёмная трубка, выходная трубка изходен сигнал изходна честота на въртене изходно стъпало изходен въртящ момент приемна дюза (тр ъба)
101 oxygen О84 О85 О86 О87 output volume <pump>, displacement, output «volume, pump» outside diameter, outer diameter out stroke, outward stroke, extension stroke over-alI efficiency overdamped overflow, excess flow, surplus flow О88 О89 О90 over-flow valve, relief valve, relief, bleed-off valve, bypass valve overhead reservoir, overhead tank overlap overlap in cross-over position Fördermenge /je Um- drehung, Förder- volumen n, Förderraum m Außendurchmesser nt Ausfahrhub m Gesamtwirkungsgrad m stark gedämpft «Dämpfungszahl > i> Überstrom m Überströmventil и, Ablaßventil n Hochbehälter m, Fall- tank m positive Überdeckung /, Überdeckung f, Plusüberdeckung f positive Schaltüber- deckung /, Schalt- überdeckung производительность за один оборот, объемная производительность, подача <насоса> внешний диаметр, наружный диаметр ход вперед полный коэффициент полезного действия сильно демпфирован- ный «коэффициент демпфирования больше единицы» избыточный поток, перелив, водослив, избыточный расход перепускной клапан, сливной клапан, пе- реливной клапан напорный резервуар, напорный бак положительное перек- рытие, перекрытие положительное перекры- тие во время пе- реключения работен (единичен) обем, обем за едно завъртане външен диаметър ход напред пълен коефициент на полезно действие силно демпфериран <с коефициент на демпфериране, по- голям от единица» излишен дебит, прели- ване преливен клапан напорен резервоар положително припокри- ване положително припо- криване при пре- включване О91 О92 О93 О94 overlapped О95 О96 О97 О98 О99 overlapped valve overload, overloading overpressure over-pressure valve, relief valve, relief, pressure-limiting valve override, emergency control «solenoid» overshoot overshoot ratio oxidation-inhibited oxidation inhibitor, antioxidant, oxygen inhibitor Оюо oxidation resistance oxidation stability, oxidative stability oxidizing agent oxygen inhibitor, oxidation inhibitor, antioxidant positiv überdeckt, über- deckt «positiv», plus- überdeckt Ventil n mit Über- deckung, Ventil mit positiver Überdeckung, Ventil mit Plusüber- deckung Überlast/, Überlastung/ Überdruck m «unzulässiger» Druckbegrenzungsventil и, Maximaldruckventil Überdruckventil n Notbetätigung /, Hilfs- betätigung / «Elektromagnet» Überschwingen n Überschwinggrad ш, Überschwingverhältnis n mit oxydations- hemmenden Zusätzen Oxydationsinhibitor m, Oxydationshemmer m, Stabili tätsVerbesserer m «Oxydationsstabilität» Oxydationswiderstand m Oxydationsbeständigkeit f Oxydationsmittel и Oxydationsinhibitor m, Oxydationshemmer mt Stabilitätsverbesserer in < Oxydationsstabilität» перекрытый, с положи- тельным перекрытием клапан с перекрытием, клапан с положитель- ным перекрытием избыточная нагрузка, перегрузка превышение давления «недопустимое» клапан предельного давления, напорный клапан аварийное управление, вспомогательное управление «электромагнитом» перерегулирование степень перерегулирова- ния с добавкой, препят- ствующей окислению, замедлитель окисления агент, препятствую- щий окислению, замедлитель окисления сопротивление к окислению стойкость к окислению, устойчивость к окислению окисляющий агент, окислитель агент, препятствую- щий окислению, замедлителитель окисления припокрит клапан (разпределител) с припокриване претоварване недопустимо надналя- гане предпазен клапан, ограничител на наля- гане аварийно (спомага- телно) управление «електромагнит» пререгулиране степен на пререгули- ране с антиокислителна прибавка антиокислител устойчивост срещу окисляване устойчивост срещу окисляване окислител антиокислител
р 102 РI Р2 Р3 Р4 Р5 packaged drive, integral drive, integral transmission package packed plunger packed plunger, packed spool packing, sealing packing, seal, sealing device packing, set of seals, gland, seal assembly pack! ng less spool valve packing lubricator, seal lubricator packing ring, seal ring panel, valve panel, mounting panel <for valves> panel block Р6 Р7 Р8 Р9 Pio Ри Р12 Р13 PI4 PI5 panel mounted, subplate mounted, manifold mounted, subbase mounted paper disk filter, paper plate filter, paper washer filter paper filter paper plate filter, paper disk filter, paper washer filter paper ribbon filter paper washer filter, paper plate filter, paper disk filter paraffin-base paraffinic, paraffin-base parallel, install in parallel, connect in parallel paralleled, connected in parallel parallel flow, concurrent flow partial delivery partial-differential equation partial flow filtration partially closed centre valve, pressure port blocked valve <direction> particle counter s. poise Getriebebaueinheit f, Getriebe и in ge- schlossener Bauweise, Kompaktgetriebe n Kolben tn mit Dichtung, gedichteter Kolben, abgedichteter Kolben Schieber m mit Dicht- elementen, gedichteter Schieber Abdichten «, Ab- dichtung f Dichtung /, Packung /, Manschette f Dichtungssatz m, Dichtsatz m schiebergedichtetes Ventil n Dichtungsschmierein- richtung X Dichtungs- schmierung f < Gerät* Dichtungsring m, Dicht- ring m, Packungsring Manschettenring m Ventilmontageplatte /, Ventilaufnahmeplatte f Verkettungsunterplatte f unterplattenmontiert Papierscheibenfilter я Papierfilter n Papierscheibenfilter я Papierbandfilter n Papierscheibenfilter я s. paraffinic paraffinisch, paraffin- basisch parallelschalten parallelgeschaltet, nebeneinander- geschaltet Parallelstrom m, Gleichstrom m Teilförderung f partielle Differential- gleichung f Teilstromfilterung f Ventil n mit Freigang- stellung <Wegeventil, Druckleitung gesperrt> Teilchenzähler m, Partikel zähler tn трансмиссия нераздель- ного исполнения поршень с уплотнением, уплотненный поршень, уплотненный плунжер золотник с уплотнитель- ным элементом, задви- жка с уплотнитель- ным элементом набивка, уплотнение, герметизация набивка, сальник, уплот- нение, уплотняющее приспособление многорядное уплотне- ние, уплотняющий комплект шиберный уплотненный клапан, золотниковый уплотненный клапан устройство для смазки уплотнения, масленка уплотнения уплотнительное кольцо монтажная панель для клапанов, гидропанель блок, образованный соединением плат; панельный блок установленный способом платного монтажа фильтр из бумажных шайб бумажный фильтр фильтр из бумажных шайб фильтр из бумажных лент фильтр из бумажных шайб парафиновый включать параллельно, соединять параллельно включенный параллель- но параллельно-струйное . течение, параллель- ный поток неполная производи- тельность дифференциальное уравнение без правой части, неполное дифференциальное уравнение частичная фильтрация потока, неполная фильтрация потока золотник с частично закрытым центром <распределительный золотник, запираю- щий напорную линию* счетчик частиц агрегат помпа-двигател <в едно тяло> уплътнено бутало, уплътнен плунжер разпределител с уплът- нение уплътнение, уплътните- лен пръстен уплътнение, уплътни- телна кутия,уплът- нител многостъпално уплът- нение, уплътнителен пакет плунжерно уплътнен клапан (разпредели- тел) масленка на уплътни- телна кутия уплътнителен пръстен монтажна плоча (панел) за клапани, хидро- панел панелен блок, блок от монтажни плочи . мон т иран върху панел филтър от хартиени шайби хартиен филтър филтър от хартиени шайби филтър от хартиен ленти филтър от хартиени шайби парафинен съединявам успоредно (паралелно) включен (монтиран). успоредно, паралелно съединен параленен (постоянен) поток непълна производител- ност непълно диферен- циално уравнение частично очистване (филтрация) на поток разпределител, полу- затворен в средно положение брояч на частици
103 phase P16 partload efficiency Teillastwirkungsgrad m P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 26 27 passage, passageway, duct «valve» passage area passageway, duct, channel passageway, passage, duct <valve> passive element passive leg peak pressure peak pressure, pressure peak, pressure surge pedal, foot treadle pen-up, trap, entrap, pocket percussive tool perfect fluid, ideal fluid perfect gas, ideal gas perfluorinated perforation <punched tape> perforator ’ X J T J peripheral force peripheral leakage <gear pump» 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Р38 Р39 peripherally ported, with exterior admission peripherally ported radial piston pump, radial piston pump with exterior admission permanent magnet permanent signal petroleum, petroleum oil petroleum-base fluid, petroleum oil base fluid petroleum oil, petroleum petroleum oil base fluid, petroleum-base fluid PFM, pulse frequency modulation phase angle phase lag phase lead phase margin phase plane trajectory phase response Durchflußkanal tn <Ventil>, Ölweg m <im Ventil» Durchflußquerschnitt tn, Durchlaßquerschnitt m Kanal m Durchflußkanal tn, Ölweg m <im Ventil» passives Element n passiver Kanal m Spitzendruck m Druckspitze f Fußschalter m, Fußschalt- hebel m, Fußhebel m einschließen schlagendes Werkzeug n vollkommene Flüssigkeit f, ideale Hüssigkeit; vollkommenes Gas n, ideales Gas vollkommenes Gas n, ideales Gas perfluoriert Lochung / «Lochband» Locher m, Lochband- locher m, Streifen- locher m Umfangskraft / Zahnkopfverlust m, Kopfverlust Um- fangsverlust in «Zahnradpumpe» außenbeaufschlagt außenbeaufschlagte Radialkolbenpumpe / Dauermagnet m, Permanentmagnet m Dauersignal n Erdöl n Flüssigkeit /auf Erdölbasis Erdöl n Flüssigkeit /auf Erdölbasis Impulsfrequenz- modulation /, PFM Phasenwinkei m Phasennacheilung / Phasenvoreilung / Phasenreserve /, Phasenrand m Phasenbahn / Phasengang m частичный коэффициент полезного действия, неполный коэффи- циент полезного действия перепускной канал «клапана» площадь проходного се- чения, живое сечение, площадь окна линия, канал, трубо- провод перепускной канал «клапана» пассивный элемент пассивный канал пиковое давление импульс давления ножной привод, педаль, ножной выключатель заключать, задерживать ударный инструмент идеальная жидкость; идеальный газ совершенный газ, идеальный газ полностью фториро- ванный перфорация «перфорированная лента» устройство для пер- форирования, перфоратор окружная сила периферийные утечки «в шестеренном на- сосе» с внешней подачей, с внешним запол- нением радиально-поршневой насос с внешней по- дачей постоянный магнит постоянный сигнал нефть, керосин жидкость на нефтяной основе нефть, керосин жидкость на нефтяной основе частотная модуляция, ЧМ фазовый угол отставание по фазе опережение по фазе запас по фазе фазовая траектория, годограф изменение фазы непълен коефициент на полезно действие проходен канал на клапан лице на проходното . сечение канал, линия, тръбо- провод проходен канал пасивен елемент пасивен канал върхово налягане импулс на налягане педал, крачен (педален) превключвател затварям, задържам ударен инструмент идеален флуид идеален газ напълно флуориран, наситен с флуор перфорация «перфо- лента» перфоратор периферна сила обемни загуби (про- течки, пропуски) между зъбното колело и цилиндрич- ната част на тяло, радиални загуби «зъбна помпа» с външно подаване (захранване) бутално-радиална помпа с външно захранване постоянен магнит постоянен сигнал нефт, петрол течност на основа земно масло, течност на нефтена основа нефт, петрол течност на основа земно масло, течност на нефтена основа честотна модулация фазов ъгъл фазово изоставане фазово изпреварване фазов запас, фазов ■ резерв фазова траектория, ходограф фазово изменение
phase 104 p40 phase shift Phasenverschiebung f сдвиг по фазе фазово изместване Р41 phosphoric ester Phosphorsäureester m эфир фосфорной кислоты фосфорен естер p42 photocell, photosensitive transistor Fotoelement n, Fotozelle f фотоэлемент фотоклетка, фото- елемент P43 pilot, pi lot-act uate, pilot-operate versteuern управлять с предвари- тельным усилением управлявам с предва- рително усилване pi lot-actuated, pilot-operated, piloted vorgesteuert управляемый управляван pilot-actuated valve, pilot-operated valve, piloted valve vorgesteuertes Ventil n управляемый клапан, двухкаскадный клапан, клапан с гидроусилителем управляван (двустъпа- лен) клапан P44 pilot air Vorsteuerluft f воздух для управления, воздух для первого каскада управления въздух за управление P45 pilot choke, pilot restriction Vorsteuerdrossel f дроссель первого каскада управления, управля- ющий дроссель управляващ дросел P46 pilot circuit Vorsteuerkreislauf m цепь управления, управляемый цикл управляваща верига piloted, pilot-operated, pilot-actuated vorgesteuert управляемый управляван piloted reducer valve, pilot-operated pressure-reducing valve vorgesteuertes Druck- minderventil n редукционный клапан с гидроусилителем редукционен клапан с хидроусидаател piloted relief valve, pilot-operated relief valve vorgesteuertes Druck- begrenzungsventil n предохранительный клапан с гидроусили- телем предпазен клапан с хидроу силвате л, двоен предпазен клапан piloted valve, pilot- operated valve, pilot- actuated valve vorgesteuertes Ventil n управляемый клапан, двухкаскадный клапан, клапан с гидроусилителем двоен (управляем) клапан P47 piloting Vorsteuerung f управление управление piloting device, pilot unit Vorsteuereinheit f, Vor- steuerteil m управляющий агрегат, управляющий механизм управляващ механизъм (агрегат) P48 pilot line, pilot pressure line Vorsteuerleitung f управляющая линия, линия управления, напорная линия управления управляваща линия pilot-operate, pilot, pilot-actuate vorsteuern управлять с предвари- тельным усилением управлявам с пред- варително усилване P49 pilot-operated, pilot- actuated, piloted vorgesteuert управляемый управляем p50 pi lot-operated check valve hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil«, ent- sperrbares Rückschlag- ventil, gesteuertes Rückschlagventil <hydraulisch> управляемый запорный клапан, запорный кла- пан с гидроусилителем, управляемый обрат- ный клапан хидравлично управля- ван обратен клапан Р51 pilot-operated pressure control valve vorgesteuertes Druck- ventil n < напорный клапан с ги- дроусилителем, на- порный клапан с предварительным управляющего сигнала двоен регулатор на налягане (напорен клапан) P52 pilot-operated pressure-reducing valve, piloted reducer valve vorgesteuertes Druck- minderventil n редукционный клапан с гидроусилителем Двоен редукционен клапан P53 pilot-operated relief valve, piloted relief valve vorgesteuertes Druck- begrenzungsventil n предохранительный клапан с гидроусили- телем двоен предпазен клапан
105 pipe P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 p62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 pilot-operated valve, pilot-actuated valve, piloted valve pilot piston pilot pressure pilot pressure line, pilot line pilot restriction, pilot choke pilot spool Vorsteuerschieber m pilot stage pilot unit, piloting device pilot valve <direction> pintle, pintle valve, valve spindle pintle valve radial piston pump, valve spindle radial piston pump P'pe pipe bend, tube bend pipe bend loss pipe branching, line branching pipe-cleaner test <flammability of fire- resistant fluids* pipe cushion pipe end, tube end pipe entrance friction pipe fitting, tube fitting pipe friction pipe friction loss pipeline, tube line pipe plug, tube plug pipe run vorgesteuertes Ventil я Vorsteuerkolben tn Vorsteuerdruck m Vorsteuerleitung f Vorsteuerdrossel f Vorsteuerstufe f Vorsteuereinheit Vorsteuerteil tn Vorsteuerventil n < Wegeventil*, Vor- steuerschieber m <Ventil> Steuerzapfen m, Mittel- zapfen m Radialkolbenpumpe f mit Steuerzapfen, wege- gesteuerte Radial- kolbenpumpe, ventil- lose Radialkolben- pumpe Rohr n <gröberer Tolerenz* Rohrkrümmer m, Krümmer in Rohrkrümmungsverlust m Rohrverzweigung Lei tungsVerzweigung ,,pipe-cleaner“- Test m <Testversuch zur Prüfung der Ent- flammbarkeit* elastische und dämpfende Rohr- aufnahme f Rohrstutzen m, Rohr- ansatz m, Rohrende n Rohreinlaufreibung f, Rohranlaufreibung f Rohrverbindung f, Rohrverschraubung f Rohrreibung / Rohrreibungsverlust in Rohrleitung f Rohrverschluß tn Rohrleitungsführung /, Leitungsführung f управляемый клапан, двухкаскадный клапан, клапан с гидроусилителем поршень пилота, поршень гидроусили- теля управляющее давление управляющая линия, линия управления, на- порная линия управ- ления дроссель первого каска- да управления, управляющий дроссель золотник-пилот, управляющий золот- ник предварительный управляющий каскад, управляющий каскад управляющий агрегат, управляющий механизм управляющий клапан «распределительный клапан* управляющая цапфа, распределительная цапфа радиально-поршневой насос с цапфенным распре делением труба «некалиброванная труба* угольник, колено трубы, изгиб трубы потери в трубе на закру- глении, потери в ко- лене трубы разветвление трубы, разветвление линии «pipe-cleaner» тест <пробный тест для испытания воспла- меняемости* трубчатый амортизатор, эластичный демпфи- рующий трубчатый амортизатор конец трубы, штуцер, трубчатый насадок трение на входном участке трубы фиттинг для соединения труб, резьбовая арма- тура для соединения труб, соединительны«, части трубопровода, соединение труб трение в трубе потери в трубе на трение трубопровод пробка трубы, заглушка трубы направляющая труба двоен (управляващ) клапан, клапан с хидроусилвател бутало на първото стъпало управляващо налягане управляваща линия управляващ дросел управляващ разпреде- лител управляващо стъпало управляващ механизъм (агрегат) управляващ клапан (разпределител) управляваща шийка (втулка), разпредели- телна втулка радиално-бутална помпа с ротационен разпределител некалибрована тръба тръбно коляно, извита тръба хидравлични загуби в извита тръба (коляно) тръбно разклонение проба за определяне точката на възпла- меняване < масло* еластичен тръбен демпфер тръбен накрайник (щуцер) триене на входа на тръба тръбно съединение, фитинг триене в тръбопровод загуби от триене в тръбопровод тръбопровод пробка (запушалка) на тръбопровод направление (трасе) на тръбопровод
piping 106 P76 P77 P78 piping, tubing, line network piping layout piston piston «direction valve>, sliding spool, plunger, spool P79 PSo P81 P82 P83 P84 piston, headed piston piston piston accumulator piston-and-helix rotary actuator, helical spline type actuator piston area piston bearing piston-bearing length piston cap piston chain type rotary actuator P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 piston chamber «directional valve>, spool chamber piston damper piston element, spool element piston end position, plunger end position piston face P94 P95 piston force, plunger force piston head piston head piston head seal, piston seal piston motor piston pump, plunger pump, reciprocating pump piston-rack type actuator piston relief valve, plunger relief valve piston return spring piston ring piston rod, rod Rohrnetz и, Leitungsnetz n Rohrleitungsplan m Kolben tn Langsschieber m, Kolben m, Ventilkolben m, Ventilschieber m, Rundschieber m, Steuerkolben m, Kolbenlängsschieber m Scheibenkolben m s. a . valve spool Kolbenspeicher tn Drehwinkelmotor tn mit Schraubkolben, Steil- gewindemotor ш, Schraubkolben- Schwenkmotor т Kolbenfläche f Kolbenführung f Kolbenführungslänge f Kolbenboden tn Kettenkolben-Dreh- winkelmotor m, Kettenkolben- Schwenkmotor tn Schieberkammer /, Steuerkammer f «Wegeventil» Kolbendämpfer tn Kolbenelement n Kolbenendstellung f Kolbenfläche f «nicht geometrisch» . Kolbenkraft f Kolbenkopf m s. spool land Kolbendichtung f Kolbenmotor m Kolbenpumpe f, Schub- kolbenpumpe f Zahnstangen-Dreh- winkelmotor m, Zahn- stangen-Schwenkmotor m Kolbendruck- begrenzungsventil n Kolbenfeder /, Kolben- rückzugsfeder f Kolbenring m Kolbenstange f сеть из труб, система труб схема трубопровода, план трубопровода поршень скользящий золотник, плунжер, поршень, золотник дисковый поршень, поршень поршневой аккумулятор привод винтового типа, привод вращательного действия с винтовым поршнем площадь поршня поршневой подшипник, направляющая поршня длина направляющей поршня поршневая головка, дно поршня поршневой гидро- (пневмо-)двигатель с цепной передачей, привод вращательного действия с поршнем и цепной передачей камера золотника «рас- пределительного клапана» поршневой демпфер, поршневой аморти- затор поршеньковый элемент конечное положение поршня, конечное положение плунжера поверхность поршня, поверхность плун- жера сила поршня, сила плунжера; сила, раз- виваемая поршнем днище поршня, головка поршня, дно поршня поршневое уплотнение, уплотнение поршня поршневой мотор поршневой насос, плун- жерный насос ппривод вращательного действия с зубчатой рейкой и шестерней плунжерный разгрузоч- ный клапан, поршне- вой разгрузочный клапан, поршневой предохранительный клапан возвратная пружина поршня поршневое кольцо шток, поршневой шток тръбна система схема (план) на тръбо- провод бутало бутало, плунжер дисково бутало бутален акумулатор винтов двигател лице на бутало направляващ лагер на бутало направляваща дължина на бутало бутално дъно бутален двигател с верижна предавка плунжерна камера «разпределител» бутален демпфер, амортисьор бутален елемент крайно положение на бутало (плунжер) бутална повърхност бутална сила бутално дъно уплътнение на бутало бутален двигател бутална (плунжерна) помпа задвижване зъбна рейка-зъбно колело плунжерен (бутален) предпазен клапан бутална възвратна пружина бутален уплътнителен пръстен (сегмент) бутален прът
107 PLM P96 p97 P98 P99 P 100 P 101 P 102 P 103 P 104 P 105 P 106 P 107 P 108 piston rod area» rod area piston rod diameter» rod diameter piston rod packing» piston rod seal» rod-bearing seal, rod seal piston seal» piston head seal piston separator» separator piston piston speed, speed of piston traverse, speed of piston travel piston stroke, plunger stroke piston-to-rod seal piston travel, piston traverse piston traverse piston type cylinder piston-type pressure gauge piston-type pressure switch piston-type quantity meter piston-type rotary actuator piston valve <direction- al>, spool valve, plunger valve piston valve, spool valve, plunger valve, sliding spool valve piston valve piston wear, plunger wear pivoted mount, swivel mount plane valving surface, flat valving surface plant air, shop air P 109 Pno p III P II2 PИЗ plastic filter plasticizer plastic tube plate valve plate valve, port plate, valve plate, valving plate pleated paper filter P LM, pulse length- modulation Kolbenstangenfläche f. Kolbenstangen- querschnitt tn Kolbenstangendurch - messer m Kolbenstangendichtung f Kolbendichtung f Trennkolben m Kolbengeschwindigkeit /, Geschwindigkeit /der Kolbenbewegung Kolbenhub m Dichtung / zwischen Kolben und Kolben- stange Kolbenweg m, Kolben- bewegung /, Kolben- vorschub m s. piston travel Arbeitszylinder m mit Scheibenkolben Kolbenmanometer n Kolbendruckschalter m Kolbenzähler m Drehwinkelmotor m mit Schubkolben und mechanischer Über- setzung, Schwenkmotor m mit Schubkolben und mechanischer Über- setzung Schieberventil n, Kolben- ventil n <Wegeventil» Kolbenventil и 5. a . sliding-spool valve Kolbenverschleiß m schwenkbare Befestigung / ebene Steuerfläche /, ebener Steuerspiegel m Betriebsdruckluft /, Betriebspreßluft / Kunststoffilter n, Plastfilter n Weichmacher m Plastrohr n, Kunststoff- rohr n Flachschieberventil я, Plattenschieberven til я, Plattenventil n Steuerplatte / Papiersternfilter я Impuislängenmodulation /, PLM , Impulsdauer- modulation / Impuls- brei tenmodulation f площадь и/гока диаметр штока поршня уплотнение штока поршня поршневое уплотнение, уплотнение поршня разделительны й поршень скорость поршня, ско- рость перемещения поршня ход поршня, ход плунжера уплотнение между поршнем и штоком перемещение поршня, путь поршня, ход поршня цилиндр с дисковым поршнем, цилиндр поршневого типа поршневой манометр переключатель (комму- татор) давления поршневого типа счётчик поршневого типа, поршневой счётчик поршневой гидро- (пне вмо-)мотор, порш- невой привод враща- тельного действия с распределителем механическим золотниковый клапан плунжерный клапан, золотниковый клапан износ поршня шарнирная (поворотная) опора плоская управляющая поверхность, плоская поверхность клапана производственный сжатый воздух фильтр из синтетиче- ского материала, пластмассовый фильтр пластификатор, смягчитель пластмассовая труба, труба из синтетиче- ского материала шиберный клапан, плоский золотник плоский распределитель бумажный звездообраз- ный фильтр, бумаж- ный фильтр широтно-импульсная модуляция, ШИМ лице на напречно сече- ние на бутален прът диаметър на бутален прът уплътнение на бутален прът уплътнение на бутало (плунжер) разделително бутало скорост на бутало (плунжер) ход на бутало (плунжер) уплътнение между бутало и бутален прът преместване (ход) на бутало цилиндър с дисково бутало бутален манометър бутален превключвател на налягане бутален брояч бутален ротационен хидро- (пневмо-) дви- гател (предавател) с механичен разпреде- лител бутален разпределител (клапан) плунжерен разпредели- тел (клапан) износване на бутало шарнирно закрепване, шарнирна опора плоска повърхност на клапан сгъстен въздух пластмасов филтър смекчител, ударосмек- чител пластмасова тръба плосък разпределител, шибър плосък разпределител хартиен нагънат филтър широкоимпулсна моду- лация
108 plug P 114 P 115 plug plug, clog plug plug cock, plug valve, cock plug end fitting, port connection, male con- nector, male end fitting, port fitting plugging, clogging plug-in pump, cartridge-type pump P Il6 P II7 plug-in valve, cartridge valve, cartridge insert valve plug valve, cock, plug cock plunger «solenoid», slug plunger, displacement ram plunger, sliding spool, piston <direction valve>, spool P Il8 plunger end position, piston end position plunger force, piston force plunger pump, piston pump, reciprocating pump plunger relief valve, piston relief valve P 119 P 120 plunger stroke, piston stroke plunger-type cylinder, displacement-type cylinder, ram plunger valve, spool valve, piston valve, sliding spool valve plunger valve, spool valve, piston valve «directional» plunger valve plunger wear, piston wear pneumatic pneumatic accumula- tor, gas-loaded accu- mulator, gas-charged accumulator, hydro- pneumatic accumulator pneumatic accumula- tor, air-loaded accumu- lator, air-charged accu- mulator, hydropneu- matic accumulator, airdraulic accumulator pneumatically oper- ated direction valve, air-controlled direction valve, air- actuated direction valve, air-operated direction valve pneumatic bearing, air bearing verstopfen, verschließen zusetzen, verstopfen, verlegen Stopfen m Hahn m, Hahnventil n Einschraubverbindung /, Einschraubverschrau- bung /, Einschraub- zapfen m Verstopfung /, Zusetzen w, Verlegung /«Ober- fiächenfilter» Steckpumpe /, Einbau- pumpe f, Einschraub- pumpe f Einsatzventii n, Einsteck- ventil n, Steckerventil и, Einbauventil к, Einschraubventil n Hahn ш, Hahnventil n Tauchkern m, Tauch- anker m Tauchkolben m, Plunger m Längsschieber ш, Kolben Ventilkolben m, Ventilschieber tn, Rundschieber m, Steuerkolben m, Kolbenlängsschieber tn Kolbenendsteilung f Kolbenkraft f Kolbenpumpe f, Schub- kolbenpumpe / Kolbendruck- begrenzungsventil n Kolbenhub tn Tauchkolbenzylinder m, Plungerzylinder tn Kolbenventil n Schieberventil Kolben- ventil и «Wegeventil» s. a . sliding-spool valve Kolbenverschleiß m pneumatisch hydropneumatischer Speicher m, gasbelasteter Speicher, Speicher mit Gaspolster luftbelasteter Speicher tn, Speicher mit Luftpolster pneumatisch betätigtes Wegeventil n, Wege- ventil mit pneumati- scher Verstellung Luftlager n затыкать, закупоривать, заглушать, запирать прокладывать, уклады- вать, свертывать пробка, заглушка кран, пробковый кран проходное соединение, накидная соединитель- ная муфта, концевой накидной фиттинг, концевой соединитель- ный фиттинг, пере- ходная муфта, навин- чивающаяся втулка, резьбовое соединение закупорка, засорение притьгчной насос, при- винчивающийся на- сос, вставной насос притычной клапан, вставной клапан кран, пробковый кран сердечник «электро- магнита» плунжер, скальчатый поршень скользящий золотник, плунжер, поршень, золотник конечное положение поршня, конечное положение плунжера сила поршня, сила плун- жера; сила, развивае- мая поршнем поршневой насос, плун- жерный насос плунжерный разгрузоч- ный клапан, поршне- вой разгрузочный кла- пан, поршневой предо- хранительный клапан ход поршня, ход плунжера плунжерный цилиндр плунжерный клапан, золотниковый клапан золотниковый клапан износ поршня пневматический пневмогидравлический аккумулятор с газовой подушкой пневмогидравлический аккумулятор, аккуму- лятор с воздушной подушкой распределитель с воз- душным управлением воздушный подшипник запушвам запушвам, прокарвам, полагам пробка, запушалка, тапа кран резбово съединение с муфа задръстване, запуш- ване, замърсяване завинтваща (включ- ваща) се помпа завинтващ (включващ) се клапан кран котва «електромагнит» плунжер разпределително бутало, . разпределителен плунжер крайно положение на бутало (плунжер) бутална сила бутална (плунжерна) помпа бутален предпазен клапан ход на бутало (плунжер) плунжерен цилиндър плунжерен (бутален) клапан плунжерен разпредели- тел износване на плунжер (бутало) пневматичен пневмохидравличе н акумулатор с газова възглавница пневмохидравличен акумулатор с въз- душна възглавница разпределител с пнев- матично управление въздушен лагер
109 port P 121 P 122 P 123 P I24 P 125 P I26 P I27 P 128 P I29 P I3O P I3I P I32 pneumatic clutch, air clutch pneumatic component, pneumatic element pneumatic control, compressed-air control, air control pneumatic cylinder, pneumatic linear actuator, air cylinder pneumatic element, pneumatic component pneumatic engineer pneumatic linear actuator, pneumatic cylinder, air cylinder pneumatic power pneumatics pneumatic system pneumatic valve, air valve pneumistor <pneumatic amplifier* pneumonic element <pneumatic logic element* pneumostatic pocket, trap, pen-up, entrap pocketed oil <gear pump*, entrapped oil, trapped oil poise, p <unity of dynamic viscosity* poisonous, toxic Druckluftkupplung f, pneumatische Kupp- lung f Pneumatikbauteil я, Pneumatikelement n, Pneumatikgerät n pneumatische Steuerung /, Druckluftsteuerung f Pneumatikzylinder m, Druckluftzylinder ш, Arbeitszylinder m für Druckluft, Luftzylinder m Pneumatikbauteil я, Pneumatikelement «, Pneumatikgerät n Pneumatikingenieur tn Pneumatikzylinder ш, Druckluftzylinder m, Arbeitszylinder tn für Druckluft, Luftzylinder m pneumatische Leistung / Pneumatik f Pneumatikanlage /, Pneumatiksystem и, Druckluftanlage /, Druckluftsystem n Druckluftventil n Pneumistor m pneumati- scher Verstärker* pneumonisches Element n <pneumatisches Logik- element* pneumostatisch einschließen Quetschöl n Poise n, P «Einheit der dynamischen Viskosi- tät* giftig, toxisch пневматическое соедине- ние, пневматическая соединительная муфта пневматическая ячейка, пневматический элемент пневматическое упра- вление пневматический ци- линдр, пневматиче- ский силовой цилиндр пневматическая ячейка, пневматический элемент инженер-пневматик пневматический ци- линдр, пневматичес- кий силовой цилиндр пневматическая мощность, мощность потока газа пневматика пневматическая система; система работающая на сжатом газе пневматический клапан пневмистор «пневмати- ческий усилитель* пневмонический элемент «пневматический логический элемент* пневмостатический заключать, задерживать защемленное масло «в шестеренном насосе* пуаз, р < единица измерения динами- ческой вязкости» ядовитый, токсичный пневматичен съедини- тел пневматичен елемент пневматично управле- ние, пневмоуправле- ние пневматичен силов цилиндър, пневмати- чен цилиндър пневматичен елемент инженер-пневматик пневматичен цилиндър, пневматичен силов цилиндър пневматична мощност пневматика пневматична система пневматичен клапан пневматичен усилвател пневматичен логически елемент пневмостатиче н заключвам, затварям, задържам захапано масло «в зъбна помпа* поаз «единица за дина- мичен вискозитет* отровен, токсичен Р133 Р134 Р 135 pole height polyglycol polyglycol ester polymerization s. viscosity pole height Polyglykol n полигликоль Polyglykolester m Polymerisation f полигликолевый слож- ный эфир, эфир поли- гликоля и кислоты полимеризация полигликол полигликолов естер Р136 Р137 Р138 :Р 139 140 poppet poppet relief valve poppet valve port, connect port Ventilteller m, Ventil- kegel m «stumpf* Kegelsitz-Druck- begrenzungsventil n Kegelsitzventil я, Kegel- ventil n, Tellerventil n anschließen Anschluß m тарелка клапана, конус клапана «усеченный* тарельчатый разгрузоч- ный клапан, предохра- нительный вентиль коническим клапаном тарельчатый клапан полимеризация конусна тарелка, кону- сен затвор «клапан* конусен тарелков предпазен клапан присоединять отверстие, окно, соединение конусен тарелков клапан присъединявам отвор за съединяване port connection, port fitting, male connector, male end fitting, plug end fitting Einschraubverbindung /, Einschraubverschrau- bung f, Einschraub- zapfen m проходное соединение, накидная соединитель- ная муфта, концевой накидной фиттинг, концевой соединитель- ный фиттинг, пере- ходная муфта, навин- чивающаяся втулка, резьбовое соединение резбово тръбно съеди- нение с муфа, съеди- нителен фитинг
porting 110 P 142 P 143 P 144 P145 P146 P147 P 148 P 149 P 150 P 151 P 152 Р153 P154 P 155 P156 P 157 P158 P159 P 160 P161 P 162 P 163 P 164 P 165 P 166 P 167 porting ring «flow ring valve» port plate, plate valve, valve plate, valving plate port plate axial piston pump, flat valve axial piston pump, valve plate axial piston pump port size positional cylinder position balance position change position command signal, position control signal position control position control position control signal, position command signal position feedback position feedback signal positioning positive displacement compressor positive displacement flowmeter, volumetric flowmeter positive displacement- metering valve positive displacement motor positive displacement pump potential head, gravity head potentiometer pour point, freeze point pour point depressant additive power amplification power amplifier power-assisted steering, power steering power brake, servo brake power circuit power contro power controller Drosselring m «Ring- drosselventil» Steuerplatte f wegegesteuerte Axial- kolbenpumpe f, Axial- kolbenpumpe mit Steuerplatte, ventillose Axialkolbenpumpe Anschlußweite f Mehrpositionszylinder m Lagegleichgewicht n Lageänderung f Positioniersignal n Lagesteuerung Lageregelung f Positioniersignal n Lagerückführung /, Positionsrückführung f Positionsrückmelde- signal n, Lagerück- meldesignal n Positionierung f Verdrängungsverdichter m, Kapselverdichter m Verdrängerzähler m Schrittventil n Verdrängermotor tn Verdrängerpumpe f Lagenhöhe f, geodätische Höhe/ Potentiometer n Stockpunkt m, Fließpunkt m Stockpunkterniedriger m Leistungsverstärkung f «Vorgang» Leistungsverstärker m Servolenkung f Servobremse f Leistungskreislauf m, Arbeitskreislauf tn Leistungsregelung f Leistungsregler m дросселирующая шайба «клапана с дроссели- рующей шайбой» плоский распределитель аксиально-поршневой насос с плоским золотниковым распределителем присоединительный размер позиционный цилиндр, многопозиционный цилиндр равновесие по положе- нию изменение положения сигнал положения, управляющий сигнал по положению позиционное управле- ние, управление по положению позиционное регулиро- вание, регулирование по положению сигнал положения, управляющий сигнал по положению обратная связь по по- ложению сигнал обратной связи по положению управление по положе- нию нагнетающий компрессор объемный счетчик шаговый клапан гидрообъемный мотор гидрообъемный насос высота положения, гео- дезическая высота потенциометр точка затвердевания добавка для снижения точки затвердевания усиление мощности «процесс» усилитель мощности непрямое управление сервотормоз рабочая силовая цепь регулирование мощности регулятор мощности дроселираща шайба (бленда, диафрагма) плосък разпределител аксиално-бутална помпа с плосък разпредели- тел присъединителен раз- мер многопозиционен цилиндър равновесие по положе- ние изменение на положе- ние управляващ сигнал по положение позиционно управление позиционно регулиране управляващ сигнал по положение обратна връзка по положение сигнал от обратната връзка по положение управление по положе- ние обемен компресор обемен дебитомер стъпков клапан обемен хидроДвигател обемна помпа геодезична височина потенциометър точка на втвърдяване (замръзване) прибавка за снижаване точката на втвърдя- ване усилване на мощност усилвател на мощност сервоуправление, инди- ректно управление сервоспирачка силова (работна) верига регулиране на мощност регулатор на мощност
111 prefilter P 168 P 169 P 170 P 171 P 172 P 173 P 174 P 175 P 176 P 177 P178 P 179 P 180 P181 P 182 P 183 P184 P 185 P 186 P 187 P 188 P 189 power cylinder power dividing <mixed hydrostatic- mechanical trans- mission> power gain power hydraulic system power jet, main jet, principle jet power loss power output, output power power pack, power package, power unit power pump power steering, power-assisted steering power stroke, working stroke, operating stroke power unit, power package, power pack PPM, pulse phase modulation Prandtl number preamplifier * precharge pressure, charging pressure, inflation pressure, preload pressure precipitate precipitate, sediment precipitation, sedimentation precipitation number precision choke, precision restriction, precision throttle precision pressure gauge, high-grade pressure gauge precision restriction, precision throttle, precision choke prefill, supercharge, boost, prime <pump> prefill circuit prefill tank, surge tank prefill valve, surge check valve prefilter Leistungszylinder tn, Kraftzylinder m, Arbeitszylinder m <Kraftzylinder> Leistungsverzweigung f •(hydrostatisches Getriebe» Leistungsverstärkung f, Leistungsübertragungs- faktor tn Leistungshydraulik- system n, Leistungs- hydraulikanlage f, Leistungshydraulik f, Krafthydrauliksystem n, Krafthydraulik- anlage f, Krafthydrau- lik f Hauptstrahl m, Leistungs- strahl m Leistungsverlust m Ausgangsleistung f, Ab- gabeleistung f, abgege- bene Leistung /, Abtriebsleistung f Hydraulikaggregat я, Pumpenaggregat п Preßpumpe Servolenkung f Arbeitshub' m, Nützhub m Hydraulikaggregat к, Pumpenaggregat n Impulsphasenmodulation /, PPM Prandtlzahl f Vorverstärker tn Fülldruck m, Auflade- druck tn ausfällen, niederschlagen Ausfällung / (Nieder- schlag», Niederschlag tn Ausfällung /, Fällung f Fällungszahl / Feinstelldrossel f Feinmeßmanometer n Feinstelldrossel f Vorfällen <Pumpe> Vorfüllkreislauf m, Vor- füllschaltung f Nachsaugbehälter m, Füllbehälter m Vorfüllventil n, Füll- ventil n Vorfilter n силовой цилиндр, рабочий цилиндр распределение мощности <в комбинированной гидромеханической передаче» коэффициент усиления по мощности гидравлическая силовая система главная струя, основная струя потери мощности выходная мощность, отдаваемая мощность насосный агрегат, сило- вой агрегат <гидравлический» насос привода, напорный насос непрямое управление рабочий ход насосный агрегат, сило- вой агрегат • (гидравлический» фазовая модуляция, ФМ число Прандтля предварительный усилитель давление зарядки, давле- ние наполнения выпадать, осаждаться осадок осаждение, седимента- ция, выпадение осадка седиментационное число точный дроссель прецизионный манометр, манометр для точных измерений точный дроссель предварительно на- полнять, подкачивать <насос» цикл предварительного наполнения, цепь подкачки заполненный бак [системы подкачки] переливной клапан фильтр предваритель- ной очистки силов (работен) цилиндър разделяне на мощност <в хидромеханичен предавател» коефициент на усилване на мощност хидравлична „силова“ система моЩностна (силова, главна, основна) струя загуба на мощност изходна (отдавана) мощност помпен (силов) агрегат помпа за нагнетяване <за хидропредавател> сервоуправление, индиректно управле- ние работен ход помпен (силов) агрегат фазова модулация число на Прандтл предавателен усил- вател, предусилвател налягане за пълнене (зареждане) отпадам, утаявам се, наслойвам се отпадък, утайка утаяване, наслояване утаечно число фин (прецизен) дросел прецизен манометър фин (прецизен) дросел предварително напъл- вам спомпа» цикъл за предварително напълване резервоар за запълване преливен клапан филтър за предвари- телно очистване (филтриране), груб филтър
prefiltration 112 p 190 P 191 p 192 P 193 P 194 P 195 p 196 P 197 p 198 prefiltration preformed lip, moulded lip preformed seal, moulded seal preloading «packing» preload pressure, charging pressure, precharge pressure, inflation pressure pressure pressure-actuated, pressure-controlled, pressure-operated pressure adjustment relief valve P 199 p 200 p 201 pressure amplifica- tion, pressure boost, pressure intensification pressure amplifier pressure-and-femper- ature compensated flow control valve pressure balance, pressure compensation pressure-balanced gear pump, pressure- compensated gear pump pressure-balanced valve, balanced valve, pressure-compensated valve pressure-biased valve, pressure-loaded valve pressure boost <of intensifier>, pressure gain pressure building-up, pressure build-up pressure cap pressure-centered valve <direction> p 202 p 203 pressure chamber, discharge chamber, delivery chamber, outlet chamber, output chamber <pump> pressure change pressure channel <pump>, discharge duct, discharge channel, delivery duct, delivery channel, pressure duct pressure collapse pressure-compensated flow control valve, compensated flow con- trol valve, flow regulator Vorfilterung /, Vor- filtrierung f vorgeformte Lippe f, Formlippe f vorgeformte Dichtung f, Formdichtung f, Profildichtung f Vorspannung f <Dichtung> Fülldruck m, Auflade- druck m Druck m druckgesteuert, druck- betätigt einstellbares Druck- begrenzungsventil n Druckverstärktmg f «Vorgang» Druckverstärker m «Steuertechnik» s. temperature-and- pressure compensated flow control valve Druckausgleich т, Druckentlastung f druckausgeglichene Zahnradpumpe f, druckentlastete Zahnradpumpe druckentlastetes Ventil n, ausgeglichenes Ventil druckbelastetes Ventil n Druckverstärkung f, Druckübertragungs- faktor tn Druckaufbau tn Verschlußkappe f «druckdicht» Wegeventil n mit hydraulischer Rück- führung in die Mittel- lage Förderraum tn, Druck- raum tn, Auslaßraum tn, Austrittsraum tn «Pumpe» Druckänderung f Druckkanal tn, Förder- kanal in, Austrittskanal m «Pumpe» Druckzusammenbruch m Stromregelventil n, Stromregler m предварительная филь- трация, предвари- тельная очистка отформатированная кромка фасонное уплотнение предварительная затяжка, предвари- тельное натяжение «уплотнения» давление зарядки, дав- ление наполнения давление, напор управляемый давлением, приводящий в дей- ствие давлением, ра- ботающий от давления предохранительный клапан с настройкой на заданное давление усиление давления усилитель давления выравнивание давления, компенсация давления разгруженный шестерен- ный насос, шестерен- ный насос с компен- сацией по давлению уравновешенный кла- пан, разгруженный клапан клапан, нагруженный давлением, неразгру- женный клапан коэффициент усиления по давлению нарастание давления напорный колпак «герметичный» клапан, самоустанавли- вающийся в среднее положение давлением распределитель само- центрирующийся давлением рабочая камера, рабочий объём, камера давле- ния, выходная камера, выходная полость «насоса» изменение давления напорный канал, вы- пускной канал «насоса» разрушение давлением уравновешенный регу- лирующий клапан, клапан потока, ском- пенсирован ный по давлению, регулятор расхода, регулятор количества предварително (грубо) филтриране отлят фасониран ръб лято фасонно уплътне- ние предварително затягане (натягане) «уплътне- ние» налягане за зареждане налягане, напор управляван от налягане предпазен клапан с настройка по зададено налягане усилване на налягане усилвател на налягане изравняване (компенси- ране) на налягане уравновесена (разтова- рена) зъбна помпа уравновесен (разтова- рен) клапан клапан под налягане коефициент на усилване по налягане нарастване (увелича- ване) на налягане херметичен капак (кал- пак) под налягане самоцентриращ се [в средно положение] разпределител нагнетателна (работна) камера, нагнетателей (работен) обем изменение на налягане нагнетателей канал разрушаване от наля- гане регулатор на дебит
113 pressure p 204 P 205 p 206 pressure-compensated gear pump, pressure- balanced gear pump pressure-com - pensated pump, pressure-controlled pump pressure-compensated valve, balanced valve, pressure-balanced valve pressure compensa- tion, pressure balance pressure-compensation control, compensator control <pump> pressure compensator, compensator <flow control valve> p 207 P 208 p 209 p 210 P 211 p 212 P213 P 214 P 215 pressure connection, discharge connection, delivery connection, outlet connection, output connection <pump> pressure control pressure control device pressure-controlled, pressure-actuated, pressure operated pressure-controlled pump, pressure- compensated pump pressure control valve, pressure valve pressure decrease pressure-dependent pressure detector, pressure-sensing device, pressure sensor, pressure transmitter pressure difference pressure distribution pressure-dividing valve, load-dividing valve pressure drop P 216 P 217 P218 pressure duct, discharge duct, dis- charge channel, delivery duct, delivery channel, pressure channel <pump> pressure-energized seal, automatic seal, pressure seal, self-tight- ening seal, self- adjusting seal, self- acting seal, self- sealing packing pressure failure pressure feedback pressure field druckausgeglichene Zahnradpumpe /, druckentlastete Zahn- radpumpe Nullhubpumpe /, Pumpe f mit Nullhubregelung druckentlastetes Ventil n, ausgeglichenes Ventil Druckausgleich m, Druckentlastung f Nullhubregelung f Druckkompensator m, Druckwaage /, Regeldrossel f <im Stromregelventil> Förderstutzen tn, Drück- stutzen m, Förder- anschluß tn, Druek- anschluß tn <Pumpe> Druckregelung f Druckregelgerät n, Druckregler m druckgesteuert, druck- betätigt Nullhubpumpe /, Pumpe f mit Nullhubregelung Druckventil n Druckabnahme /, Druckverringerung f druckabhängig Druckfühler m, Druck- meßdose f, Druckgeber tn, Druckaufnehmer m Druckdifferenz f Druckverteilung f, Druckprofil n Lastteilventil tn Druckabfall m, Druck- gefälle n Druckkanal m, Förder- kanal m, Austrittskanal m <Pumpe> selbstwirkende Dichtung /, selbstdichtende Packung /, druck- gespannte Dichtung Druckausfall tn Druckrückführung f Druckfeld n разгруженный шесте- ренный насос, шесте- ренный насос с ком- пенсацией по давлению разгруженный насос; на- сос, управляемый давлением уравновешенный клапан, разгружнный клапан выравнивание давления, компенсация давления управление компенса- цией давления <в насосе> компенсатор давления подающий патрубок, напорный патрубок, напорный штуцер <насоса> управление по давлению устройство для на- стройки заданного давления, задатчик давления управляемый давле- нием, приводящий в действие давлением, работающий от давления разгруженный насос; насос, управляемый давлением напорный клапан уменьшение давления зависимый от давления датчик давления, щуп для измерения давле- ния перепад давлений, разность давлений распределение давлений, эпюра давлений клапан, распределяю- щий нагрузку падение давления напорный канал, вы- пускной канал <насос> самодействующее уплот- нение, самоуплотня- ющая прокладка перерыв в подаче давления обратная связь по давлению поле давлений компенсирана (уравно- весена, разтоварена) зъбна помпа помпа с автоматично разтоварване от налягане уравновесен (разтова- рен) клапан уравновесяване (ком- пенсиране) «наля- гано регулиране на нулев ход, управление с компенсация на налягането компенсатор на наля- гане нагнетателпо гърло, нагнетателей Щуцер <помпа> управление по налягане, регулиране на наля- гане регулатор на налягане регулиран, управляван от налягане помпа с разтоварване, уравновесена помпа регулатор на налягане, напорен клапан спадане на налягане зависим от налягането измерител (чувствите- лен елемент) на наля- гане разлика от налягания, пад на налягане разпределение на наля- гането, диаграма на налягането делител на налягане, клапан, разпределящ натоварването спадане на налягане нагнетателей (изходен) канал <помпа> автоматично уплътне- ние, самоуплътняващ се пръстен аварийно спадане (прекъсване) на наля- гане обратна връзка по наля- гане област на налягане 8 Технически речник Хидравлика • Пневматика
pressure 114 P 219 P 220 P 221 P 222 P223 P 224 P225 P 226 pressure fluctuation, pressure pulsation, pressure ripple pressure fluid, fluid for transmission of pressure pressure fluid, fluid under pressure, pressurized fluid pressure freeze, hydraulic lock, lock, binding, gumming «valve spool» pressure gage «US», pressure gauge pressure gain, pressure boost <of intensifier» pressure gas, gas under pressure, pressurized gas pressure gauge, pressure gage «US» pressure gauge cock pressure gauge socket pressure generator pressure head, head pressure-independent pressure input port, pressure port pressure intensifica- tion, pressure ampli- fication, pressure boost pressure intensifier, intensifier, booster P 227 P 228 P229 P 230 P231 P 232 P233 P234 pressure limitation <pump> pressure-limiting valve, relief valve, relief, over-pressure valve pressure line pressure line, discharge line, discharge pipe, delivery line, delivery pipe <pump> pressure line filter high-pressure filter pressure load, pressur- ize, charge «with pressure», expose to pressure pressure-loaded bearing pressure-loaded valve, pressure-biased valve pressure loss pressure loss due to pipe roughness pressure measure- ment, measurement of pressure pressure oil, oil under pressure, pressurized oil Druckschwankung /, Druckpulsation f Druckübertragungsmittei n, Druckmittel n <im engeren Sinn» Druckflüssigkeit f; Druckgas и hydraulisches Ver- klemmen й , Ver- klemmen, Kleben n «Ventilschieber» Manometer n «Überdruck» Druckverstärkung /, Druckübertragungs- faktor m Druckgas n Manometer n «Überdruck» Manometerventil я, Manometerabsperr- ventil n Manometerzapfen m, Anschlußzapfen m des Manometers Druckstromerzeuger m Druckhöhe f druckunabhängig Druckanschluß w, Druckölanschluß m Druckverstärkung f «Vorgang» Druckübersetzer m, Verstärker m, Druckumsetzer m Druckumformer m Druckabschneidung f «Pumpe» Druckbegrenzungsventil n, Maximaldruckventil n, Überdruckventil n Druckleitung f Druckleitung f, Förder- leitung /, Austritts- leitung /«Pumpe» Hochdruckfilter n druckbeaufschlagen, beaufschlagen «mit Druck» druckbeaufschlagtes Lager n druckbelastetes Ventil n Druckverlust tn Rohrrauheitsverlust m Druckmessung f Drucköl n «Gegensatz: druckloses Öl» пульсация давления жидкость для силовой трансмиссии жидкость под давлением, сжатая жидкость гидравлический замок, залипание «золотника» манометр, измеритель давления коэффициент усиления по давлению газ под давлением, сжатый газ манометр, измеритель давления манометрический запор- ный клапан, мано- метрический затвор соединительная муфта манометра генератор давления, источник давления напор, напор давления независимый от давле- ния Подача давления, напорное окно усиление давления «процесс» усилитель, бустер отсечка давления «в насосе» клапан предельного давления, напорный клапан напорная линия напорный трубопровод, подающий трубопро- вод, выходной трубо- провод, напорная линия, подающая линия, выходная линия «насоса» фильтр высокого давления, фильтр в напорной линии заряжать «давлением» подшипник под давлением клапан, нагруженный давлением, неразгру- женный клапан потери давления потери в трубе на шероховатость измерение давления масло под давлением, сжатое масло пулсация (изменение) на налягане течност за хидравлични силови предаватели течност под налягане хидравлична ключалка манометър, измерител на налягане коефициент на усилване на налягането газ под налягане манометър, измерител на налягане кран (клапан) за мано- метър присъединителен щуцер с резба на манометър източник на налягане напорна височина, височина от наля- гане, напор независим от наля- гането отвор за подаване на налягане, нагнетате- лей отвор усилване на налягане усилвател на налягане ограничаване на наля- гане «помпа» предпазен (ограничите- лен) клапан напорна линия нагнетателей (напорен) тръбопровод филтър за високо наля- гане поставям под налягане, подлагам на налягане лагер под налягане клапан под налягане загуба на налягане загуба на налягане от грапавост измерване на налягане масло под налягане
115 pressure P235 P 236 P237 pressure operated, pressure-controlled, pressure-actuated pressure oscillation pressure oscillation damper, pressure snubber, pressure pulsation damper pressure peak, pressure surge, peak pressure pressure port, pressure input port pressure port, dis- charge port, delivery port, outlet port, output port, exit port <pump> pressure port blocked valve «direction», partially closed centre valve P238 P 239 P 240 P 241 P 242 P243 pressure probe, gauge probe pressure pulsation, pressure fluctuation, pressure ripple pressure pulsation damper, pressure snubber, pressure oscillation damper pressure range pressure rating, nominal pressure, rated pressure pressure ratio pressure-reducing valve, reducing valve, reducer pressure regulator, regulator «compressed air> pressure relief groove «trapped oil», escape passage pressure ripple, pressure fluctuation, pressure pulsation pressure rise pressure seal, automatic seal, pressure- energized seal, self-tightening seal, self-adjusting seal, self- acting seal, self-sealing packing pressure-sensing device, pressure sensor, pressure detector, pressure transmitter pressure-sensitive switch, pressure switch pressure sensor, pres- sure-sensing device, pressure detector, pres- sure transmitter pressure side «actuator», inlet side, intake side pressure side, discharge side, outlet side, output side «pump» druckgesteuert, druckbetätigt Druckschwingung f Druckschwingungs- dämpfer m, Druck- schwankungsdämpfer m Druckspitze f Druckanschluß tn, Druckölanschluß tn Förderöffnung f, Auslaß- öflhung f, Austritts- öflhung f, Druck- öflhung f «Pumpe» Ventil n mit Freigang- stellung «Wegeventil, Druckleitung gesperrt» Drucksonde f Druckschwankung f, Druckpulsation f Druckschwingungs- dämpfer tn, Druck- schwankungsdämpfer m Druckbereich m Nenndruck m, ND Druckverhältnis n Druckminderventil n, Reduzierventil n Reduzierventil n, Druck- minderventil n «Druck- luft» Quetschölnut f Druckschwankung f, Druckpulsation f Druckanstieg m, Druckerhöhung f, Drucksteigerung f selbstwirkende Dichtung f, selbstdichtende Packung f, druck- gespannte Dichtung Druckfühler m, Druck- meßdose f, Druckgeber tn, Druckaufhehmer tn Druckschalter tn Druckfühler in, Druck- meßdose f, Druckgeber m, Druckaufhehmer tn Eintrittsseite f, Einlaßseite f, Druckseite f, Zulauf- seite f «Verbraucher» Förderseite f, Lieferseite f, Druckseite f, Austritt- seite f, Auslaßseite f «Pumpe» управляемый давле- нием, приводящий в действие давлением, работающий от давле- ния колебания давления поглотитель пульсаций давления, демпфер колебаний давления импульс давления подача давления, напорное окно рабочее отверстие, выпускное отверстие, напорное отверстие «насоса» золотник с частично закрытым центром < распределительный золотник, запираю- щий напорную линию» зонд для измерения давления пульсация давления поглотитель пульсаций давления, демпфер колебаний давления диапазон давлений номинальное давление отношение давлений редукционный клапан редукционный клапан «пневматический» канал утечек пульсация давления увеличение давления самодействующее уплот- нение, самоуплотняю- щая прокладка датчик давления, щуп для измерения давле- ния переключатель (комму- татор) давления датчик давления, гцуп для измерения давле- ния сторона входа, сторона впуска, напорная сто- рона «гидродвигателя» сторона напора, напор- ная сторона «насоса» управляван от налягане изменение на налягане демпфер «за налягане» импулс на налягане отвор за подаване на налягане, нагнетате- лей отвор нагнетателей (работен) отвор разпределител с отри- цателно припокри- ване (хлабина) в средно положение, разпределител в нагнетателна линия измерител на налягане, сонда за налягане изменение (пулсиране) на налягане демпфер «за налягане> област (диапазон) на налягане номинално налягане отношение между налягания редукционен клапан редукционен клапан «пневматичен» отвеждащ канал за обемни загуби (про- течки) изменение (пулсиране) на налягане повишаване на наля- гане автоматично уплътне- ние, самоуплътняващ се пръстен измерител (осезател, сигнализатор) на налягане превключвател на налягане измерител (осезател, сигнализатор) на налягане напорен вход «хидро- двигател» нагнетателна (напорна) страна на помпа, изход на помпа от нагнетателната страна 8*
pressure 116 p 244 P245 P 246 P247 P 248 P 249 P 250 P 251 P 252 P253 P 254 P255 P 256 P 257 P258 ₽ 259 P 260 P261 pressure side [/on the] pressure signal pressure snubber, pressure pulsation damper, pressure oscillation damper pressure snubber pressure storage vessel pressure supply, pressurization pressure surge pressure surge, pressure peak, peak pressure pressure switch, pressure-sensitive switch pressure tap pressure-fight pressure-to-flow amplifier pressure transmitter, pressure-sensing device, pressure sensor, pressure detector pressure valve pressure-versus- displacement characteristics pressure vessel, air tank, air receiver, re- ceiver, compressed air receiver pressure vessel, bottle, vessel, shell «accumu- lator pressure wave pressurization pressurization, pressure supply pressurize, pressure load, charge «with pres- sure:», expose to pressure pressurize pressurized fluid, fluid tinder pressure, pressure fluid pressurized gas, gas under pressure, pressure gas pressurized oil, oil under pressure, pressure oil pressurized reservoir, pressurized tank pressurized water, compressed water, water under pressure pressurizing pump press water Pressenwasser n druckseitig, förderseitig Drucksignal n Druckschwingungs- dämpfer m, Druck- schwankung sdämpfer m s. a . water hammer absorber 5. accumulator Druckzuführung f, Druckbeaufschlagung f Beaufschlagung f «Druck» Druckstoß m Druckspitze f Druckschalter m Druckmeßabzweig tn druckdicht Verstärker m mit Druck-Strom-Wand- lung Druckfühler m, Druck- meßdose f, Dr uckgeber m, Druckaufhehmer m s. pressure control valve Druck-Schieberweg- Verhalten n Druckwindkessel m, Windkessel m, Druck- luftspeicher w, Druck- luftbehälter m Flasche /, Druckflasche f «Speicher» Druckwelle f Herstellung f eines Überdrucks Druckzuführung f, Druckbeaufschlagung /, Beaufschlagung f «Druck» druckbeaufschlagen, beaufschlagen «mit Druck» unter Überdruck setzen Druckflüssigkeit f; Druckgas n Druckgas n Drucköl n «Gegensatz: druckloses Öl» Druckbehälter tn, unter Überdruck gesetzter Behälter m Preßwasser n, Druck- wasser n Vorspannpumpe f со стороны нагнетания сигнал давления поглотитель пульсаций давления, демпфер колебаний давления подвод давления, подача давления скачок давления, импульс давления импульс давления переключатель (комму- татор) давления ответвление для отбора измеряемого давления герметичный, плотный усилитель с преобразо- ванием давления в расход датчик давления, щуп для измерения давле- ния характеристика давления как функция пере- мещения <заслонки> пневматическая емкость, пневматический сосуд, резервуар для воздуха баллон, корпус, баллон высокого давления «аккумулятора » волна давления создание избыточного давления, наддув подвод давления, подача давления заряжать «давлением» находиться под избыточ- ным давлением жидкость под давле- нием, сжатая жид- кость газ под давлением, сжатый газ масло под давлением, сжатое масло резервуар, находящийся под давлением; напор- ный бак вода под давлением, сжатая вода насос для предваритель- ной подкачки; насос для создания предва- рительного давления вода для опрессовки от нагнетателиата страна сигнал от налягане демпфер «за налягане» подаване (довеждане) на налягане, захран- ване с налягане импулс (скок) на наля- гане връх на налягане превключвател на наля- гане отклонение за измер- ване на налягане уплътнен, херметичен усилвател с преобразу- ване на налягане в дебит измерител (осезател) на налягане характеристика наля- гане — преместване резервоар за сгъстен въздух бутилка за сгъстен въздух вълна от налягане създаване на надналя- гане захранване с (подаване на) налягане подавам (захранвам с) налягане подлагам на налягане течност под налягане газ под налягане масло под налягане резервоар под налягане вода под налягане помпа за създаване на предварително наля- гане, помощна помпа вода за преса
117 protective primary circuit, main circuit primary pump, main pump primary spool, main spool primary valve, main valve «directional* P 262 P 263 P 264 P265 P266 P 267 P268 P 269 P 270 P 271 P 272 P273 P274 -P275 P 276 P277 prime <pump>, prefill, supercharge, boost principle jet, power jet, main jet printed circuit priority valve, sequence valve process pressure gauge profiled member program, programme program control, programme control programme, program programme control, program control programmer proof pressure propagation propagation speed, propagation velocity propeller flowmeter proportional amplifier, proportioner, analog amplifier proportional controller proportional-plus- derivative cont roller proportional position valve proportional pressure valve, proportioning pressure regulator proportioner, pro- portional amplifier, analog amplifier proportioning pressure regulator, proportional pressure valve proportioning pump, metering pump propylene glycol protective seal, exclusion seal Hauptkreislauf tn Arbeitspumpe f, Haupt- pumpe/ Hauptsteuerschieber tn «Schieber des Haupt- steuerventils* Hauptventil n, Haupt- steuerventil n vorfüllen <Pumpe* Hauptstrahl m, Leistungsstrahl m gedruckte Schaltung f Folgeventil n, Zuschalt- ventil n, Folgesteuer- ventil n Labormanometer n Profilkörper m, Profil- stück n Programm n Programmsteuerung Programm n Programmsteuerung f Programmspeicher m, Programmgeber m Prüfdruck tn Ausbreitung f, • Fortpflanzung f Fortpflanzungsgeschwin- digkeit /, Ausbreitungs- geschwindigkeit f Flügelrad-Durchfluß- messer m, Flügelrad- zähler m, Woltmann- flügel m Proportionalverstärker tn, Analogverstärker tn P-Regler m, Proportional- regler m PD-Regler m, Regler m mit Vorhalt Stellventil n mit linearer Charakteristik Druckverhältnisventil n, Druckstufenventil n Proportionalverstärker tn, Analogverstärker tn Druckverhältnisventil n* Druckstufenventil к Dosierpumpe f Propylenglykol n Schutzdichtung f магистральная сеть, основная сеть, основ- ной цикл, основная цепь циркуляции, главная циркуляция основной насос, рабочий насос главный золотник, основной золотник, основная заслонка магистральный клапан, основной клапан, основной управляю- щий клапан, основная управляющая заслон- ка, магистральный распределитель предварительно напол- нять, подкачивать «насос* главная струя, основная струя печатная схема последующий клапан, подключенный клапан лабораторный манометр профильный кулачок «элемент, работа кото- рого основана на эффекте Коанда* программа программное управление программа программное управление программное запоминаю- щее устройство, про- граммный накопитель, программный датчик испытательное давление, давление опрессовки распространение, расширение скорость распростра- нения расходомер с крыльча- той, счётчик с крыль- чаткой аналоговый усилитель, пропорциональный усилитель, усилитель непрерывного сигнала П-регулятор, пропор- циональный регулятор ПД-регулятор, пропор- ционально-дифферен- циальный регулятор, регулятор с предваре- нием клапан с линейной характеристикой пропорциональный клапан давления аналоговый усилитель, пропорциональный . ' усилитель, усилитель непрерывного сигнала пропорциональный клапан давления дозирующий насос пропиленгликоль предохранительное уплотнение, защитное уплотнение главна мрежа, основна верига, основен цикъл главна помпа главен разпределител главен разпределител (клапан) напълвам предвари- телно «помпа* главна (основна, мощ- ностна) струя печатна схема присъединителен клапан лабораторен манометър профилиран детайл, профилирано тяло програма програмно управление програма програмно управление програматор изпитвателно налягане разпространение скорост на разпростра- нение крилчат дебитомер, дебитомер на Волтман пропорционален ^на- логов) усилвател пропорционален регу- латор, П-регулатор пропорционално-дифе- ренциален регулатор, ПД-регулатор, регу- латор с изпреварване пропорционален клапан (разпределител) пропорционален регу- латор (клапан) на налягане пропорционален усил- вател пропорционален регу- латор (клапан) на налягане дозираща помпа пропиленгликол защитно уплътнение
protector 118 protector cap, dust cap p 27S P 279 P 280 P281 P 282 P 283 P284 P 285 P286 P 287 P288 P 289 P 290 P 291 P 292 P 293 P294 P295 P 296 P297 P 298 P299 P 300 P 301 proximity sensor pull action cylinder pull action solenoid, pull-type solenoid, tractive magnet pull-away actuated remote disconnect coupling, self-sealing coupling with pull- away actuated remote disconnection pull stroke pull-type solenoid pulsate, fluctuate pulsating flow pulsating pressure, fluctuating pressure pulsation, fluctuation,’ ripple pulsation dampener, pulsation damper, ripple damper pulsation-free, pulseless, smooth pulse, impulse pulse amplifier pulse control, impulse control pulse control, impulse control pulse counter, impulse counter pulsed flow hydraulics, A.F . hydraulics, alternating fluid hydraulics, wave trans- mission hydraulics pulse frequency, impulse frequency pulse frequency modulation, PPM pulse generator pulse length modulation, PLM pulseless, smooth, pulsation-free pulse motor, impulse motor pulse phase modula- tion, PPM pulse train pump pump pump-and-motor- displacement control «hydrostatic trans- mission* pump body Pumpenkörper tn Staubkappe /, Schmutz- kappe f, Schutzkappe f berührungsloser Geber m, berührungsfreier Geber Zugzylinder tn Zugmagnet m Schlauchkupplung /mit Abreißsicherung Hub tn mit Zugbean- spruchung der Kolben- stange 5. pull-action solenoid schwanken, pulsieren pulsierender Förder- strom m schwankender Druck m, pulsierender Druck Pulsation /, Schwankung Schwingungsdämpfer m «Förderstrom- schwankungen* pulsationsfrei Impuls m Impulsverstärker m Impulsregelung / Impulssteuerung / Impulszähler m Wechselstromhydraulik / Impulsfrequenz Impulsfrequenz- modulation /, PFM Impulsgenerator tn, Impulserzeuger tn Impulslängenmodulation /, PLM, Impulsdauer- modulation /, Impuls- breitenmodulation / pulsationsfrei Impulsmotor tn Impulsphasenmodulation f, PPM Puls m Pumpe / s. a. hydraulic pump Primär- und Sekundär- verstellung /, Verbund- verstellung /, FÖrder- und Schluckstromver- stellung / «hydrosta- tisches Getriebe* защитный колпак от пыли, защитный колпак от грязи бесконтактный датчик цилиндр, работающий на растяжение тянущий электро- магнит, тянущий соленоид шланговое соединение с самоуплотняющим- ся разъемом ход с учетам растяже- ния штока поршня колебаться, пульсиро- вать пульсирующий поток пульсирующее давление пульсация, флуктуация «небольшая пуль- сация* демпфер пульсаций, гаситель пульсаций без пульсаций, плавный импульс импульсный усилитель, усилитель импульсов пульсное регулиро- вание, прерывистое регулирование импульсное управление, прерывистое управление счетчик импульсов гидравлика пульсирую- щего потока частота импульсов частотная модуляция, ЧМ генератор импульсов широтно-импульсная модуляция, ШИМ без пульсаций, плавный импульсный (шаговый) мотор фазовая модуляция, ФМ серия импульсов, ряд последовательных импульсов насос, помпа первичное и вторичное управление, регулиро- вание подаваемого и потребляемого потока, управление насосом и мотором «гидравличе- ская объемная пере- дача* корпус насоса защитен калпак «срещУ прах* безконтактен измерител (сигнализатор, осеза- тел) на разстояния еднодействуващ силов цилиндър (серво- цилиндър), който само издърпва издърпващ" електро- магнит (соленоид) самоуплътняващо се маркучно съединение ход, включващ разстя- гането на буталния прът трептя, пулсирам пулсиращ дебит пулсиращо налягане трептене, пулсация демпфер, успокоител без пулсация, плавен импулс импулсен усилвател импулсно регулиране импулсно управление брояч на импулси вълнова хидравлика честота на импулси, импулсна честота честотна модулация импулсен генератор широкоимпулсна моду- лация без пулсации, плавен импулсен двигател фазова модулация серия от импулси помпа първично и вторично управление, регули- ране на нагнетявания и на засмуквания дебит картер (тяло) на помпа
119 push-type P 302 pump-controlled servomotor, pump displacement controlled servomotor Р303 Р 304 pump cylinder pump delivery control ■(hydrostatic transmission» Р305 Р 306 Р 307/8 Р309 Р 310 РЗП Р 312 Р313 Р314 Р315 Р316 Р317 Р318 Р319 Р 320 Р 321 Р 322 Р323 Р324 pump displacement controlled servo- motor, pump- controlled servomotor pump housing pump impeller pumping stroke, delivering stroke, discharge stroke pump intake filter pump pulsation, pump ripple pump seizure pump shaft pump starvation pump test stand pump with automatic valves pump with non- rotating cylinder barrel punched card punched tape punched tape reader, tape reader pure fluid element purification,. cleaning, cleansing purify, clean, cleanse push action cylinder push action solenoid, push-type solenoid push button, button push-button-actuated, button-actuated pushpin (solenoid» push-pul I-type solenoid push stroke push-type solenoid, : push action solenoid pumpenstromgesteuerter Servomotor tn Pumpenzylinder tn Primärverstellung f, Förderstromstellung /, Pumpenverstellung f ■(hydrostatisches Getriebe» pumpenstromgesteuerter Servomotor m Pumpengehäuse я Pumpenlaufrad я Förderhub т s. suction strainer s. output pulsation Festlaufen n der Pumpe, Festfressen n der Pumpe Pumpenwelle f unvollständige Füllung f der Pumpe, Ab- schnappen n der Pumpe Pumpenprüfstand tn, Pumpenversuchsstand m Pumpe f ohne Steuer- ventile, wegege- steuerte Pumpe, flächengesteuerte Pumpe, schlitz- gesteuerte Pumpe Pumpe f mit nicht rotierendem Kolben- träger Lochkarte f Lochband n, Loch- streifen tn Lochbandleser tn, Streifenieser tn reinhydraulisches (reinpneumatisches) Element n <ohne bewegte Teile» Reinigung /, Säuberung / reinigen, säubern Druckzylinder tn, Schubzylinder tn Stoßmagnet m Druckknopf tn druckknopfbetätigt Stößel m (Elektro- magnet» Umkehrmagnet tn, Umkehrhubmagnet tn Hub tn mit Druck- beanspruchung der Kolbenstange Stoßmagnet m исполнительный меха- низм с объемным управлением, испол- нительный механизм с управляемым насосом цилиндр насоса первичная установка, первичная настройка (привода» исполнительный механизм с объемным управлением, испол- нительный механизм с управляемым насосом корпус насоса рабочее колесо насоса, крыльчатка насоса ход подачи, ход нагнатения заедание насоса вал насоса неполное заполнение <насоса» стенд для испытания насосов насос с Путевым управлением, насос с автоматическим клапаном насос с невращающимся блоком цилиндров перфорированная карта, перфокарта перфорированная лента, перфолента устройство для считыва- ния с перфоленты чисто гидравлический элемент, элемент без подвижных деталей очистка чистить, очищать цилиндр, работающий на сжатие толкающий электро- ; магнит, ударный электромагнит нажимная кнопка приводимый в действие с помощью нажимной кнопки толкатель (электромагнита» реверсивный электромагнит ход с учетом сжатия штока поршня толкающий электро- магнит, ударный электромагнит хидравличен изпълни- телен механизъм (серводвигател), задвижван от регу- лируема помпа, хидравличен изпъл- нителен механизъм с обемно управление цилиндър на помпа първична настройка (обемен хидропреда- вател» обемен хидродвигател, хидравличен серво- двигател с регу- лируема помпа тяло на помпа работно колело на помпа нагнетателей ход задиране (заяждане, заклинване) в помпа помпен вал недостатъчно запълване на помпа изпитвателен стенд за помпа помпа с клапанно управление помпа с невъртящ се цилиндров блок перфорирана карта, перфокарта перфорирана лента, перфолента четящо устройство (от перфолента» флуиден елемент без подвижни части, струен елемент пречистване, очистване пречиствам, очиствам еднодействуващ серво- цилиндър, работещ : на натиск избутващ (ударен) електромагнит, соле- ноид бутон управляван от бутон избутвач (соленоид» обратим (реверсивен) електромагнит ход, включващ скъся- ването на буталния прът избутващ електро- магнит
quad 120 QI Q2 Q3 Q4 Q5 quad ring, lobed ring, X-ring quarter bridge quasi-irrotational quasi «stationary, quasi-steady quick closure-type valve* fast closure-type valve quick-disconnect, quick disconnect coupling quick exhaust valve, rapid escape valve, quick release valve quick feed, rapid feed, fast feed quick feed piston, rapid traverse (feed) piston, fast traverse (feed) piston., quick traverse piston quick release valve, quick exhaust valve, rapid escape valve quick return, rapid return, fast return quick return stroke, rapid return stroke, fast return stroke quick travel, rapid traverse, rapid travel, fast travel quick traverse piston, rapid traverse piston, rapid feed piston, fast traverse piston, fast feed piston, quick feed piston quiescent current quiet zone of oil, static oil pocket radial clearance radial force radial motor, radial piston motor, radial plunger motor radial piston pump, radial plunger pump, radial pump radial piston pump with exterior admis- sion, peripherally ported radial piston pump radial piston pump with interior admis- sion, centrally ported radial piston pump radial piston trans- mission radial plunger motor, radial piston motor, radial motor radial plunger pump, radial pump, radial piston pump radiation radiator, cooler X-Ring tn Viertelbrücke f quasi-nichtrotierend quasi-stationär schnell schließendes Ventil n Schnellkupplung f Schnellentlüfturigsventil n Eilvorlauf tn, Eilvorschub m Eilgangkolben tn Schnellentlüftungsventil n Eilrückzug m, Eilrück- gang m, Eilrücklauf m Eilrückhub tn Eilbewegung f Eilgangkolben m Ruhestrom m Zone /ruhigen Öls Radialspiel n, Radialluft / <Wälzlager> Radialkraft /, Querkraft / Radialkolbenmotor tn Radialkolbenpumpe / außenbeaufschlagte Radialkolbenpumpe / innenbeaufschlagte Radialkolbenpumpe / Radialkolbengetriebe n Radialkolbenmotor tn Radialkolbenpumpe / Strahlung / Kühler m Q Х-образное кольцо четвертая часть моста почти безвихревой, квазипотенциальный квазистатический быстро закрываемый клапан быстроразъемное соединение быстродействующий выпускной клапан быстрая подача быстроходный поршень быстродействующий выпускной клапан быстрый отвод быстрый обратный ход быстрое движение быстроходный поршень спокойное течение зона невозмущенного потока масла R радиальный зазор, радиальный люфт радиальная сила, поперечная сила радиально-поршневой мотор радиально-поршневой насос, радиально- плунжерный насос, радиальный насос радиально-поршневой насос с внешней подачей радиально-поршневой насос с внутренней подачей радиально-поршневой привод, радиально- поршневая транс- миссия радиально-поршневой мотор радиально-поршневой насос, радиально- плунжерный насос, радиальный насос излучение холодильник, охлади- тель, радиатор Х-образен пръстен четвъртинка от мост почти безЕИХров, ква- зибезвихров квазистатичен бързозатварящ се клапан бързодемонтиращо се съединение бързодействуващ обезвъздушителен (изпускателен) кла- пан бързо подаване бързоходно бутало бързодействуващ обезвъздушителе н (изпускателен) клапан бързо връщане бърз обратен ход бързо движение бързоходно бутало спокойно течение, спо- коен поток несмутена зона на маслен поток радиална хлабина (междина), радиален процеп радиална (напречна) сила радиално-бутален дви- гател радиално-бутална помпа радиално-бутална помпа с външно раз- пределение радиално-бутална помпа с вътрешно разпределение радиално-бутален пре- давател радиално-бутален дви- гател радиално-бутална (плунжерна) помпа излъчване охладител, радиатор
121 real R8 ram ram, displacement-type cylinder, plunger-type cylinder ram, cylinder, jack К9 Rio Rii R12 random, stochastic random input rapid approach pump R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 rapid escape valve, quick exhaust valve, quick release valve rapid feed, quick feed, fast feed rapid feed piston, rapid traverse piston, fast traverse piston, fast feed piston, quick traverse piston, quick feed piston rapid return, quick return, fast return rapid return stroke, quick return stroke, fast return stroke rapid stroke rapid travel, rapid traverse, quick travel, fast travel rapid traverse piston, rapid feed piston, fast traverse piston, fast feed piston, quick traverse piston, quick feed piston rated pressure, nominal pressure, pressure rating rate of mass accumu- lation rate of mass flow raw wafer reaction cylinder, feel cylinder reaction force reactionless servo-mechanism reaction ring, track ring <radial piston pump> reaction servo-mecha- nism, feel servo- mechanism reading reading accuracy readout real fluid, true fluid Kolben tn großer Abmes- sungen <meist Tauch- kolben Tauchkolbenzylinder m, Plungerzylinder m Arbeitszylinder tn, Zylinder ш zufällig, stochastisch, regellos, aleatorisch zufällige Eingangsgröße f, regellose Eingangs- größe, stochastische Eingangsgröße, aleato- rische Eingangsgröße Eilgangpumpe f Schnellentlüftungsventil n Eilvorlauf m, Eilvorschub tn Eilgangkolben tn Eilrückzug m, Eilrückgang tn, Eilrücklauf tn Eilrückhub m Eilhub m Eilbewegung f Eilgangkolben tn Nenndruck tn, ND Größe f des Massen- zuwachses Massenstrom tn Rohwasser n Rückwirkungszylinder tn Rückwirkungskraft f, Rückkraft f rückwirkungsfreier Servoregler m, rück- wirkungsfreier Folge- regler tn Leitring tn, Führungsring tn <Radialkolben- pumpe> Servoregler tn mit fühl- barer Rückwirkung, Folgeregler tn mit fühl- barer Rückwirkung Ablesung f Ablesegenauigkeit / Leseausgang tn wirkliche Flüssigkeit /; wirkliches Gas n поршень больших раз- меров, крупногабарит- ный поршень плунжерный цилиндр рабочий цилиндр, сило- вой гидроцилиндр, цилиндр случайный, произволь- ный, стохастический случайный вход, слу- чайное входное воз- действие, стохастиче- ское входное воздей- ствие быстродействующий насос быстродействующий выпускной клапан быстрая подача быстроходный поршень быстрый отвод быстрый обратный ход быстрый ход быстрое движение быстроходный поршень номинальное давление величина аккумулиро- ванной массы массовый расход неочищенная вода, необработанная вода <паровых котлов>, .. сырая вода цилиндр обратного воздействия противодействующая сила, сила реакции, реактивная сила испольнительный механизм, не чувст- вительный к нагрузке направляющая втулка, направляющая гильза, направляющее кольцо <радиально-поршне- вого насоса> сервомеханизм с обратным воздейст- вием отсчет точность отсчета выход для считывания реальная жидкость, реальный газ бутало с големи раз- мери плунжерен силов цилиндър работен (силов) цилиндър случаен, произволен, стохастичен случайно входно въз- действие бързоходна помпа бързодействуващ обезвъздушителен (изпускателен) клапан бързо подаване, бърз подготвителен ход бързоходно бутало бързо връщане, бърз ход назад бърз обратен ход бърз ход бързо движение бързоходно бутало номинално налягане стойност на акумули- рана маса масов дебит неочистена вода цилиндър с обратно въздействие реактивна сила изпълнителен следящ механизъм, нечу- вствителен към натоварване направляващ барабан <радиално-бутална помпа> изпълнителен следящ механизъм, чувстви- телен към натовар- ване отчитане точност на отчитане изход на отчитане реален флуид
real 122 R30 R31 real gas real position, actual position real value, actual value R32 R33 R34 reattachment point receiver, pressure vessel, air tank, air receiver, compressed air receiver receiver tube, collection tube, collector tube, output tube recharging, replenish- ment, make-up reciprocating compressor reciprocating motion reciprocating pump, piston pump, plunger pump reciprocating seal R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 reconditioner <oil>, oil cleansing device, oil filtration device, oil reconditioner recording tape, magnetic tape recovery rectangular section ring reduced pressure reduzierter Druck tn reduced temperature reduzierte Temperatur f reducer, reducing adaptor reducer reducer union reducing adaptor, reducer reducing nipple reducing valve, pressure-reducing valve, reducer Redwood No. 1 Second Redwood No. 2 Second wirkliches Gas n, reales Gas Istposition f Istwert m Anlegpunkt m Druckwindkessel ш, Windkessel m, Druck- luftspeicher m, Druck- luftbehälter tn Fangrohr n Auffüllung J, Nachfüllung f, Ergänzung У Kolbenverdichter ш, Hubkolbenverdichter т Hin- und Herbewegung У, hin- und hergehende Bewegung f Kolbenpumpe f, Schub- kolbenpumpe у Dichtung У für hin- und hergehende Bewegung Ölreinigungsgerät n Magnetband n, Magnet- tonband n, Tonband n Ausbeute f Dichtring m mit recht- eckigem Querschnitt Reduzierstück q, Redu- zierung /«Rohrver- schraubung »; Reduzier- verschraubung у 5. a . reducing valve gerade Reduzierver- schraubung У, gerade Reduzierung f Reduzierstück я, Redu- zierung У «Rohrver- schraubung:», Reduzier- verschraubung у Reduzierstutzen tn Druckminderventil я, Reduzierventil n Redwood-Sekunde f I «Einheit der kinemati- schen Viskosität in Großbritannien, für weniger zähe Flüssig- keiten» Redwood-Sekunde У 2 «Einheit der kinemati- schen Viskosität in Großbritannien, für zähe Flüssigkeiten» реальный газ фактическое положение, действительное поло- жение истинное значение, фактическое значение, действительная величина точка приложения пневматическая емкость, пневматический сосуд, резервуар для воздуха приемная трубка, выходня трубка пополнение, дополнение поршневой компрессор возвратно-поступатель - ное движение поршневой насос, плун- жерный насос уплотнение для воз- вратно-поступатель- ного движения устройство для очистки масла магнитная лента, магни- тофонная лента добыча, дебит, выход кольцо прямоугольного поперечного сечения, кольцевое уплотнение с прямоугольным поперечным сечением пониженное давление, уменьшенное давление пониженная темпера- тура, уменьшенная температура редукционное резьбовое соединение, редук- ционный ниппель укороченный штуцер, прямое укороченное резьбовое соединение редукционное резьбовое соединение, редук- ционный ниппель редукционный ниппель редукционный клапан секунда Ns 1 Редвуда «единица кинематиче- ской вязкости в Вели- кобритании для жид- костей обладающих малой вязкостью» секунда Ns 2 Редвуда «единица кинематиче- ской вязкости в Вели- ких жидкостей» реален газ действително положе- ние действителна стойност приложна точка резервоар за сгъстен въздух приемна дюза (тръба) допълване, попълване бутален компресор възвратно-постъпа- телно движение бутална (плунжерна) помпа уплътнение за двупо- сочно движение' маслоочистител магнитна лента, магнитофонна лента коефициент на възста- новяване уплътнителен пръстен с правоъгълно сечение понижено (редуцирано) налягане понижена температура редукционно тръбно резбово съединение редукционно праволи- нейно тръбно резбово съединение редукционно тръбно резбово съединение редукционен нипел редукционен клапан секунда No I на Редууд «единица за кине- матична вискозност за лесноподвижни (редки) течности» секунда No 2 на Редууд «единица за кинема- тична вискозност за мъчноподвижни (гъсти) течности»
123 remote R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R5I R52 К-53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 Redwood Second reed-type suspension valve, suspension valve reference fluid reference pressure reference temperature refill opening, filler, filler hole, filler opening regeneration valve regenerative actuator, regenerative cylinder regenerative circuit regenerative cylinder, regenerative actuator regulated quantity, controlled quantity regulation, control, automatic control regulator, pressure regulator < compressed air» reinforced seal reinforcement relax, dump reliability reliable relief, decompression relief relief circuit relief line relief passage relief valve, relief, pressure-limiting valve, over-pressure valve relief valve, relief, bleed-off valve, bypass valve, over-flow valve relief valve with dashpot plunger relieve, unload R62 remote control Redwood-Sekunde f <Einheit der kinemati- schen Viskosität in Großbritannien» Blattfederventil n Schie- ber an Blattfedern auf- gehängt» Bezugsmedium n Bezugsdruck m Bezugstemperatur f Einfüllöffnung f, Füllöffnung f Eilgangventil n Eilgangzylinder tn Eilgangschaltung f <mit Differentialzylinder» Eilgangzylinder tn Regelgröße f Regelung f, Regeln n Reduzierventil n, Druck- minderventil n «Druck- luft» armierte Dichtung /, bewehrte Dichtung Armierung f, Einlage f, Bewehrung f entspannen Zuverlässigkeit f, Funktionssicherheit f zuverlässig, funktions- sicher Entspannung f, Druckabbau m s. a. relief valve Führungskreis tn, Entlastungskreis tn Führungsleitung f, '■ Entlastungsleitung f Übefströmkanal m, Entlastungskanal m, Abläufkanal m Druckbegrenzungsventil n, Maximaldruckventil n, Überdruckventil n Überströmventil n Druckbegrenzungsventil n mit Dämpfungs- zylinder entlasten Fernsteuerung f секунда Редвуда «еди- ница кинематической вязкости в Велико- британнии» подвесной клапан, кла- пан с плоской пружи- ной «золотник, подве- шенный на плоской пружине» эталонная среда стабилизированное давление, эталонное давление эталонная температура отверстие для заливки, отверстие для запол- нения восстанавливающий клапан быстроходный цилиндр, восстанавливающий цилиндр схема быстрого возврата «с дифференциальным цилиндром», схема восстановления быстроходный цилиндр, восстанавливающий цилиндр регулируемый параметр регулирование, контроль редукционный клапан «пневматический» армированное уплот- нение армирование, оснащение, усиление расширять, разряжать, ослаблять, смягчать надежность, достовер- ность надежный, прочный декомпрессия, снижение давления, разряжение разгруженный контур, разгруженная цепь сбросовый трубопровод, разгрузочный трубо - провод сливной канал, канал разгрузки клапан предельного дав- ления, напорный клапан перепускной клапан, сливной клапан, пере- ливной клапан разгрузочный клапан с демпфирующими плунжером, разгру- зочный клапан с демпфером, предо- хранительный клапан с демпфирующим цилиндром разгружать, сбрасывать «давление» дистанционное упра- вление, телеупра- вление секунда на 1'едууд «английска единица за кинематична вис- козност» висящ клапан еталонен флуид еталонно налягане еталонна температура отвор за напълване бързодействуващ кла- пан бързоходен цилиндър бързоходна схема бързоходен цилиндър регулируема величина, регулируем пара- метър регулиране, управле- ние, контрол редукционен клапан «пневматичен» армирано уплътнение усилване, армиране отслабване на напре- жение сигурност, надеждност сигурен, надежден разширение (намаление) на налягане разтоварена верига, разтоварен контур отвеждащ (разтовар- ващ) тръбопровод отвеждащ (дренажен) канал предпазен клапан преливен клапан предпазен клапан с демпфер разтоварвам от наля- гане дистанционно управле- ние, телеуправление
remote 124 R63 R64 remote pilot control valve remote thermometer, distance thermometer remote-type coupling, remote-type self-seal- ing coupling R65 R66 R67 R68 R69 R70 replenishing valve replenishment, make- up, recharging required value, desired value re-seat R71 R72 R73 R74 К75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 reservoir, tank reservoir bottom, tank bottom reservoir capacity, tank capacity reservoir filter, in-reser- voir filter, sump filter, submersed filter, immersion filter reservoir port reservoir volume, tank volume reservoir wall, tank wall reset pressure residue resilient seal valve soft seat valve, soft-seated valve resin-free, nonresinous resinifi cation resistance resistance thermometer resistance to emulsification resistance to evapora- tion resistance to flow resistance to flow output resistance to foaming R83 R84 R85 R86 R87 resistance value, discharge coefficient, flow resistance value, loss coefficient resistor resonance resonant frequency, break frequency resonate, oscillate in resonance respond <pressure- control valve>, crack . response, pressure, cracking pressure <pressure valve> Fernvorsteuerventil n Fernthermometer n fembetätigte Schlauch- kupplung f Nachsaugeventil« Auffüllung f, Nachfüllung /, Ergänzung f Sollwert m schließen <Öfihimgs- Sitzventil> Behälter m, Tank m Behälterboden m Fassungsvermögen n des Behälters Behälterfilter n, Sumpffilter n s. tank port Behältervolumen n, Tankvolumen n Behälterwand f Rückstelldruck m Rückstand m Weichsitzventil n harzfrei Verharzung f Widerstand m <Eigen- schaft> Widerstandsthermometer n Emulgierwiderstand m, Beständigkeit / gegen Emulsion Verdampfungswider- stand m, Verdunstungs- widerstand tn Strömungswiderstand m Förderwiderstand m Schäumwiderstand tn Durchflußkoeffizient m, Durchfiußbeiwert m, Widerstandsbeiwert mt Verlustbeiwert tn Widerstand tn <Element> Resonanz / Resonanzfrequenz / in Resonanz schwingen, mitschwingen ansprechen <DruckventiI> Ansprechdruck tn <Druckventil> дистанционный упра- вляющий клапан с гидроусилителем термометр для теле- измерений, дистан- ционный термометр дистанционная муфта, дистанционное само- уплотняющееся соеди- нение, шланговое сое- динение с дистанцион- ным управлением наполняющий клапан п опо лнен ие, дополнение заданное значение, требуемая величина закрывать <седельный клапан> бак, резервуар дно резе рвуара, дно сосуда, дно бака вместимость бака, емкость бака фильтр отстойника объем сосуда, объем бака стенка резервуара, стенка бака исходное давление осадок, отстой, остаток, тяжелый остаток клапан с упругим уплот- нением, клапан с элас- тичным уплотнением несмолистый, свободный от смолы смолообразование сопротивление <свойство> термометр сопроти- вления сопротивление к образо- ванию эмульсии, устойчивость к образо- ванию эмульсии сопротивление к испаре- нию, сопротивление к парообразованию сопротивление потоку сопротивление на вы- ходе, сопротивление выходному потоку сопротивление к цено- образованию коэффициент расхода, коэффициент сопроти- вления, коэффициент потерь сопротивление <элемент> резонанс резонансная частота колебаться с резонансной частотой, резониро- вать срабатывать <клапан давления» предельное давление дистанционно управля- ван клапан с хидро- усилвател Дистанционен термо- метър уплътнено съединение за гъвкави тръбопро- води с дистанционно управление захранващ (напълващ) клапан попълване, допълване зададена (необходима, желана) стойност пов тор но затварям, нормално затворен клапан (вентил) резервоар дъно на резервоар вместимост (обем) на резервоар филтър на резервоар (утайник, утаител) обем на резервоар стена на резервоар изходно налягане утайка, наслойка клапан с еластично уплътнение несъдържащ смола, несмолест смолообразуване съпротивление термометър със съпро- тивление устойчивост срещу образуване на емул- сия устойчивост срещу изпарение хидравлично съпроти- вление при протичане изходно хидравлично съпротивление на поток устойчивост срещу пенообразуване коефициент на дебит (хидравлично съпро- тивление) . съпротивление, реостат резонанс резонансна честота трептя в резонанс задействува чувствителност <регу- латор на налягано
125 retract R88 response time R89 R90 R91 R92 restrict, choke, orifice, throttle restricting element, throttling element, restrictive element restriction, throttling restriction, orifice, throttle, choke, restric- tor restriction amplifier, orifice amplifier restriction area, orifice size, restrictor size, orifice area, throttling area restriction character- istics, throttle char- acteristics, metering characteristics, flow characteristics, area characteristics restriction choke, choke, viscous restric- tion restriction loss, throttle loss restriction screw, throttling screw restriction sleeve, orifice sleeve, throttling sleeve restriction valve, throttle valve, restrictor valve, restrictive valve, restrictor, throttle, throttling valve restrictive control, throttle control, throt- tling control restrictive element, throttling element, restricting element restrictive flow- regulator <main circuit» R- 93 R94 restrictive length, throttling length, choke length restrictive valve, re- strictor, throttle valve, valve, restriction valve, throttle, throttling valve restrictor, orifice, throttle, choke, restric- tion restrictor size, orifice size, restriction area, orifice area, throttling area restrictor valve, throttle valve, restric- tive valve, restriction valve, restrictor, throttle, throttling valve retarding force retract, withdraw Einsteilzeit f <9$%-Zeit> drosseln Drosselelement n Drosselung f Drossel f, Drosselwider- stand ш, Widerstand m «Strömung» Drosselverstärker tn- Drosselquerschnitt т Drosselcharakteristik f, Drosselverhalten я, Öffnungscharakteristik /, Öffnungsverhalten n Drossel /, Laminarwider- stand tn Drosselverlust m Drossclschraube f Drosselbüchse f Drosselventil и, Drossel f Drosselsteuerung f Drosselelement и Hauptstromregler m, Hauptstromregelventil n Drossellänge f Drosselventil n, Drossel f Drossel f, Drosselwider- stand tn, Widerstand m < Strömung» Drosselquerschnitt m Drosselventil n, Drossel f Verzögerungskraft f einfahren время переходного про- цесса, время устано- вления дросселировать, сужать дросселирующий элемент дросселирование окно, кромка, заслонка, дроссель, ограничи- тель, сопротивление «течению» дроссельный усилитель време на преходния процес дроселирам дроселиращ елемент дроселиране дросел, дроселиращ отвор,ограничител дроселен усилвател площадь поперечного сечения дросселирую- щего окна «дросселя», проходное сечение дросселя характеристика дросселя, расходная характеристика «дросселя» светло сечение на дроселиращ отвор характеристика на дросел дроссель, ламинарное сопротивление ламинарно съпротивле- ние, дросел потери в дросселе загуби в дросел дросселирующий винт дроселиращ винт дросселирующая втулка дросселирующий кла- пан, ограничивающий клапан, ограничитель, дроссель дроселираща втулка дроселиращ (ограни- чителен) клапан дроссельное управление дроселно управление дросселирующий элемент регулятор главного рас- хода, регулятор основ- ного расхода, регуля- тор магистрального расхода длина дросселирования дросселирующий кла- пан, ограничивающий клапан, ограничитель, дроссель дроселиращ елемент регулатор на дебит «на главния поток» дължина на дроселира- нето дросел, дроселиращ клапан окно, кромка, заслонка, дроссель, ограничи- тель, сопротивление «течению» площадь поперечного сечения дросселирую- щего окна «дросселя», проходное сечение дросселя дросселирующий кла- пан, ограничивающий клапан, ограничи- тель, дроссель дроселиращ отвор, дросел напречно сечение на дроселиращ отвор дроселиращ клапан, дросел замедляющая сила, тормозящая сила, задерживающая сила пускать в ход, запускать, разгонять, втягивать задържаща (спираща) сила пускам в ход, задей- ствувам
retracted 126 R95 R96 R97 R98 R99 R 100 R 101 Pv 102 R 103 R 104 R 105 R 106 R 107 R 108 R 109 Rno Rin R 112 R 113 R 114 R 115 R 116 ,R 117 retracted position retraction speed» withdrawal speed retraction stroke, retract stroke, with- drawal stroke, in-stroke, inward stroke return check valve return cylinder, draw back cylinder, kicker cylinder return flange return flow return line return line filter return orifice check valve, orifice check valve, metering check valve return plate, return flange return pressure return pressure null shift return speed «cylinder* return spring, offsetting spring return stroke return water, exhaust water reverse reverse stroke reversible, bi-rotational reversible pump, bi-rotational pump reversing motor reversing time reversing valve Reyn «unit of dynamic viscosity in Great Bri- tain; IReyn « 6,9 • io6 centipoise* Reynolds number, R.N. rider, bush, wear ring, bearing ring rigid, stiff rigidity, stiffness, elastance Einfahrstellung f Einfahrgeschwindigkeit f Einfahrhub m Rückentlastungsventil n, Umgehungsventil к, <beim Rückhub> Rückzugszylinder m, Rückhubzylinder tn s. return plate Rückstrom tn Rückleitung f, Rückölleitung /, Rücklaufleitung f Rücklauffilter и, Rückstromfilter n Drosselrückschlagventil я, Einwegdrossel f Ablaufplatte /, Endplatte f Rückhubdruck m Nullpunktdrift /infolge Rücklaufdruck- schwankungen Rückhubgeschwindigkeit Rückholfeder /, Rückzugfeder / Rückhub т Abwasser я, rückfließen- des Wasser и, rück- strömendes Wasser, Rückwasser n umsteuern Gegenhub m umsteuerbar, reversibel umsteuerbare Pumpe /, Pumpe für umkehrbare Drehrichtung Umsteuermotor m, um- steuerbarer Motor tn Umsteuerzeit / Umsteuerventil n Reyn n «Einheit der dynamischen Viskosität in Großbritannien* Reynolds-Zahl /, Re, Reynoldssche Zahl / Führungsring tn steif Steife / вдвинутое положение хштока поршня* скорость входа, входная скорость . ход внутрь, возвратный ход обратный разгрузочный клапан возвратный цилиндр, цилиндр обратного хода обратный поток, поток обратного направле- ния обратная линия, воз- • вратная магистраль фильтр в сливной линии дросселирующий обрат- ный клапан конечная плата, воз- вратный фланец давление обратного хода дрейф нуля из-за изме- нения давления в обратной связи скорость обратного хода «цилиндра* возвратная пружина обратный ход вода, текущая в обрат- ном направлении реверсировать, изме- нять направление реверсивный ход реверсивный реверсивный насос реверсивный мотор время реверса реверсивный клапан рейн «единица динами- ческой вязкости в Великобритании* число Рейнольдса «Re* направляющее кольцо жесткий, устойчивый жесткость навлязъл в цилиндъра «бутален прът* входяща скорост възвратен ход, ход навътре обратен (разтоварващ) клапан цилиндър за обратен ход, възвратен цилиндър обратен поток (дебит) обратна линия филтър в отвеждаща линия дроселиращ обратен клапан крайна плоча, възвра- тен фланец налягане при обратен ХОД изместване (дрейф) на нулата поради промяна на наляга- нето при обратния ход скорост на обратния ход за цилиндър възвратна пружина обратен ход възвръщаща се (от- падъчна) вода реверсирам, обръщам обратен ход реверсивен, обратим реверсивна (обратима) помпа реверсивен (обратим) двигател време за реверсиране реверсивен (обратим) клапан Рейн «английска еди- ница за динамична вискозност* Рейнолдсово число <Re> направляващ пръстен устойчив коравина
127 rotary-block R 118 R 119 R 120 R 121 R 122 rigid mount, fixed mount ring packing, ring seal rinse, flush ripple, pulsation, fluctuation ripple damper, pulsation dampener, pulsation damper R.N., Reynolds number rod, piston rod rod area, piston rod area rod bearing, rod bush rod bearing seal, piston rod seal, rod seal, piston rod packing rod bush, rod bearing R 123 R 124 R 125 R 126 R 127 R 128 R 129 R 130 R 131 R 132 R 133 R 134 R135 R 136 rod diameter, piston rod diameter rod end rod end rod end rod end chamber rod end coupling rod end pressure rod seal, piston rod seal, rod bearing seal, piston rod packing roller roller-operated valve <directional> roller vane motor roller vane pump rolling diaphragm actuator rolling piston radial pump rotameter flowmeter, free-float flowmeter, tapered tube flowmeter rotary abutment motor, rotary abutment pump rotary actuator, oscil- lating motor, oscilla- tory motor, oscillatory actuator rotary-block radial pump nichtnachgiebige Befesti- gung /, starre Befestigung Ringdichtung f spülen Pulsation f, Schwankung f Schwingungsdämpfer m «Förderstrom- schwankungen» Reynolds-Zahl /, Re, Reynoldssche Zahl f Kolbenstange f Kolbenstangenfläche f, Kolbenstangen- querschnitt m Kolbenstangenführung f, Führungsbuchse f der Kolbenstange Kolbenstangendichtung f Kolbenstangenführung /, Führungsbuchse f der Kolbenstange Kolbenstangen- durchmesser tn Kolbenstangenseite f, Ringraumseite /, Ausfährseite f kolbenstangenseitiges Zylinderende n ausfahrseitig, kolben- stangenseitig, ring- raumseitig Kolbenstangenraum tn, Ringraum m Kolbenstangenkopf tn, Kolbenstangen- befestigung f kolbenstangenseitiger Druck m, ausfahr- seitiger Druck, ring- raumseitiger Druck Kolbenstangendichtung f Rolle/ Rollenventil n, Rollen- hebelventil n «Wege- ventil> Rollflügelmotor m, Rollenzellenmotor in Rollenzellenpumpe f, Rollflügelpumpe f Rollbalgzylinder tn, Rollmembranzylinder m Radialkolbenpumpe f mit rotierenden Kolben Schwebekörper-Durch- flußmesser in Sperrtrommelmotor m Drehwinkelmotor tn, Drehkolbentrieb m, Drehzylinder m, Schwenktrieb m, Schwenkmotor tn Radialkolbenpumpe f mit rotierendem Kolben- träger жесткое крепление, неподвижное креп- ление кольцевое уплотнение промывать пульсация, флуктуация «небольшая пульса- ция> демпфер пульсаций, гаситель пульсаций число Рейнольдса <Re> шток, поршневой шток площадь штока подшипник штока, вкла- дыш штока, направля- ющая втулка штока уплотнение штока поршня подшипник штока, вкла- дыш штока, направ- ляющая втулка штока диаметр штока поршня сторона штока цилиндр со стороны штока поршня со стороны штока поршня кольцевая камера головка штока, конец штока поршня давление со стороны штока поршня уплотнение штока поршня ролик, валик, блок роликовый клапан «распределителя» мотор с лопатками в виде роликов насос с лопатками в виде роликов сильфонный цилиндр, мембранный гофриро- ванный цилиндр радиально-поршневой насос с вращающи- мися поршнями ротаметр осевой мотор осциллирующий мотор, привод враща- тельного действия радиально-поршневой насос с вращающимся поршневым блоком, радиальный насос с вращающимся блоком неподвижно закрепване пръстеновидно уплът- нение промивам пулсация демпфер Рейнолдсово число <Re> бутален прът лице на сечение на бутален прът направляваща втулка на бутален прът уплътнителна кутия (уплътнител) на бутален прът направляваща втулка на бутален прът диаметър на бутален прът страна на цилиндър откъм буталния прът край (чело) на цилиндър откъм буталния прът откъм страната на буталния прът работно пространство на цилиндър откъм буталния прът край (съединение, глава) на бутален прът налягане откъм бутал- ния прът уплътнителна кутия, уплътнител на бута- лен прът ролка, плунжер плунжеров клапан двигател с ролки вместо пластинки, ролков двигател помпа с ролки вместо пластинки, ролкова помпа мех, силфонен цилиндър радиално-бутална помпа с въртящи се бутала дебитомер, ротаметър осов двигател хидродвигател със завъртащогвъзвратно движение радиално-бутална помпа с въртящ се бутален блок
rotary 128 R 137 R 138 R 139 R 140 R 141 R 142 R 143 R 144 R 145 R 146 R 147 R 14S R 149 R 150 R 151 R 152 Ri53 Pv 154 rotary compressor rotary disk, rotary plate rotary disk valve, rotary plate valve rotary flowmeter, rotary piston flowmeter rotary motion, rotating motion rotary motor rotary piston flow- meter, rotary flow- meter rotary-piston pump rotary plate, rotary disk rotary plate valve, rotary disk valve rotary plug valve <directional>, rotary spool valve rotary pump rotary seal rotary spool rotary spool valve, rotary plug valve <directional> rotating connection, rotating joint, rotating seal rotating cylinder rotating distributor rotating joint, rotating connection, rotating seal rotating joint with multiple flow paths rotating motion, rotary motion rotating seal, rotating joint, rotating connec- tion rotating vane pump rotor roughness Umlaufkolbenverdichter m, Rotationsverdichter m Flachdrehschieber m, Kreisschieber m Kreisschieberventil n, Flachdrehschiebcrventil n Drehkolbenzähler Wälzkolbenzähler m, Ovalradzähler m Drehbewegung f, Rotationsbewegung /, rotatorische Bewegung f Flüssigkeitsmotor m «unbegrenzt drehend*, Rotationsmotor m Drehkolbenzähler m, Wälzkolbenzähler m, Ovalradzähler m Drehkolbenpumpe f Flachdrehschieber m, Kreisschieber m Kreisschieberventil n, Flachdrehschieberventil n Kolbendrehschieberventil « Pumpe f mit drehendem Förderteil Dichtung /für relativ zueinander rotierende Teile Kolbendrehschieber m Kolbendrehschieberventil n Drehdurchführung / rotierender Zylinder m, umlaufender Zylinder, drehender Zylinder Schleifring tn «hydrau- lisch, pneumatisch*, Verteiler m «rotierend* Drehdurchführung / Drehdurchführung / mit mehreren Anschlüssen Drehbewegung /, Rotationsbewegung /, rotatorische Bewegung Drehdurchführung / Flügelzellenpumpe /mit rotierendem Flügel- träger Rotor tn Rauheit /, Rauhigkeit / ротационный поршневой компрессор, рота- ционный компрессор вращающаяся заслонка, поворотная плоская заслонка клапан с поворотной заслонкой, клапан с поворотной плоской заслонкой роторно-поршневой счетчик, ротационный счетчик вращательное движение гидравлический мотор «непрерывного вра- щения*, ротационный гидродвигатель, гидромотор роторно-поршневой счетчик, ротационный счетчик насос с вращающимися поршнями вращающаяся заслонка, поворотная плоская заслонка клапан с поворотной заслонкой, клапан с поворотной плоской заслонкой вращающийся клапан, клапан с поворотной заслонкой, вращаю- щийся золотниковый распределитель насос с вращающимся рабочим органом вращающееся уплот- нение, уплотнение, применяемое для гер- метизации вращаю- щихся деталей вращающийся золотник вращающийся клапан, клапан с поворотной заслонкой, вращаю- щийся золотниковый распределитель вращающееся соеди- нение, приведение во вращение вращающийся цилиндр распределитель «вра- щающийся*, вращаю- щийся распреде- литель вращающееся соеди- нение, приведение во вращение вращающееся соеди- нение с расширяю- щимся потоком жид- кости вращательное движение вращающееся соеди- нение, приведение во вращение пластинчатый насос с вращающимся лопаст- ным блоком ротор шероховатость, неровность ротационен компресор въртящ се диск, въртяща се преграда клапан с въртяща се преграда ротационно-бутален дебитомер въртеливо (ротационно) движение ротационен хидродви- гател, хидродвигател на въртеливо движе- ние ротационно-бутален дебитомер бутална ротационна помпа въртящ се диск, въртяща се преграда клапан с въртяща се преграда въртящ се бутален раз- пределител ротационна помпа ротационно уплътнение въртящ се разпреде- лител клапан с въртяща се преграда, ротационен разпределител въртящо се съединение въртящ се (ротационен) цилиндър въртящ се (ротационен) разпределител въртящо се (рота- ционно) съединение въртящо се ротационно съединение с много присъединителни места въртеливо (ротационно) движение въртящо се (рота- ционно) съединение пластинкова помпа с въртящ се пластин- ков блок ротор грапавост, неравност
129 Saybolt R 155 R 156 R 157 R 158 R 159 R 160 R161 R 162 R 163 R 164 R 165 R 166 R 167 R168 R 169 SI S2 S3 s4 s5 S6 S7 S8 rounded edge round-edged Routh’s criterion of stability rubber coating, rubber covering rubber cushion accumulator rubber-faced flat valve rubberized, gummed runaway speed runaway velocity running efficiency running friction, kinetic friction running leakage running torque rupture disk, blow-out disk rust inhibitor sacrificial anode safety valve sampling valve sandwich manifold, built-up manifold saponification number saturated hydrocarbon saturation saturation region Saybolt Furol Second gerundete Kante f, abgerundete Kante abgerundet, mit abgerundeter Kante Routhsches Stabilitäts- kriterium я, Hurwitz- sches Stabilitäts- kriterium Gummimantel m, Außengummi m, Gummiumhüllung f Gummifederspeicher m, Gummifederakkumu- lator tn Gummiplattenventil n, Gummisitzventil n gummiert Nullastdrehzahl f, Durchgangsdrehzahl f Nullastgeschwindigkeit f, Durchgangsgeschwin- digkeit f Betriebswirkungsgrad m, Wirkungsgrad tn bei Nennbetrieb Bewegungsreibung /, Reibung/der Bewegung Leckverluste tnpl bei Nenndrehzahl Drehmoment n bei Nenndrehzahl Berstscheibe f, Berst- membran f, Platz- scheibe f, Reißscheibe f Rostinhibitor m, rost- hemmender Zusatz m Opferanode f Sicherheitsventil n Probenahmeventil n, Entnahmeventil n, Probehahn m Sandwich-Unterplatte f Verseifungszahl f gesättigter Kohlenwasser- stoff tn Sättigung f Sättigungsgebiet n Saybolt-Furol-Sekunde f 9 Технически речник Хидравлика - Пневматика закругленная кромка, притупленная кромка, обточенная кромка закругленный, с приту- пленной кромкой критерий устойчивости Рауса-Гурвица резиновая оболочка, резиновая рубашка, резиновое покрытие аккумулятор с резиновой пружиной плоский клапан с резино- вым покрытием, кла- пан с резиновым седлом прорезиненный, покры- тый резиной число оборотов при отсутствии нагрузки, число оборотов холо- стого хода скорость при отсутствии нагрузки, скорость холостого хода коэффициент полезного действия при номи- нальном режиме трение движения утечка при номинальном числе оборотов действующий момент, крутящий момент при номинальном числе оборотов разрывная мембрана, разорванная мем- брана, мембрана с разрывом замедлитель ржавления, добавка, замедляющая ржавление s протекторный анод предохранительны й клапан кран для отбора пробы основная плата из пакета «собранного по типу слоеного пирога> коэффициент омыления насыщенный углеводо- род, предельный углеводород насыщение, насыщен- ность область насыщения секунда Сейболта закръглен (притъпен) ръб притъпен със закръгле- ние <ръб> критерий за устойчи- вост на Раус-Хурвиц гумена (каучукова) обвивка, гумено (кау- чуково) покритие акумулатор с гумена пружина тарелков клапан с гумено седло гумиран завъртания на празен ход скорост на празен ход к. и. д. при номинален режим триене при движение обемни загуби (про- течки, пропуски) при номинален режим въртящ момент при номинален режим предпазна мембрана антикорозионна при- бавка защитен анод предпазен клапан кран за вземане на проба основна плоча от пакет тип „сандвич“ коефициент на осапун- ване наситен въглеводород насищане област на насищане секунда на Сейболт
SayboIt 130 S9 Sio Saybolt Second, Say- bolt Universal Second, SSu, SUS, Universal Second scale range Saybolt-Universal- Sekunde f <Einheit der kinematischen Viskosi- tät, England und USA» Anzeigebereich tn универсальная секунда Сейболта «единица измерения кинемати- ческой вязкости в Англии и США» диапазон показаний «прибора», диапазон шкалы универсална секунда на Сейболт «единица за кинематична вискоз- ноствСАЩи Англия» обхват (диапазон) на скала «показващ Уред» SII scavenge, exchange part of oil <closed circuit hydrostatic transmis- sion» spülen «hydrostatisches Getriebe» промывать «гидравличе- скую передачу» частична подмяна на масло «обемен хидро- предавател» S12 scavenger circuit Kreislauf m mit Spülung, Schaltung /mit Spülung цепь с промывкой, цикл с промывкой система (цикъл) с про- мивка, система с компенсация на флуида S13 scavenger pump, slippage pump <closed circuit» Spülpumpe / «geschlosse- ner Kreislauf» продувочный насос «замкнутая цепь» компенсационна (про- мивъчна) помпа S14 scavenger valve, make-up valve, flushing valve <closed circuit» scraper, knife <filter» Spülventil n «geschlosse - ner Kreislauf» Abstreifer m, Spaltraumer m «Filter» кран для промывки, кран продувки «зам- кнутый цикл» скробок «фильтра» кран за продухване (промиване, допъл- ване) гребен, четка «за почистване на филтър» метален почистван Si5 scraper, scraper seal Abstreifer m aus Metall, Metallabstreifer m гребеночное уплотнение, металлический отбой- ник, металлический сбрасыватель S16 scraping effect, wiping effect Abstreifwirkung f эффектстирания, эффект соскабливания ефект на механично почистване S17 screen, strain filtern «mit Siebfilter» фильтровать «сетчатый фильтр» филтрирам, почиствам «мрежест филтър» Si8 screen, screen filter, mesh screen Siebfilter n сетчатый фильтр мрежест филтър S19 screw Schraubenspindel f, Schraube f ходовой винт, винт винтово вретено, винт S20 screw-down valve Spindelventü n винтовой клапан винтов клапан (вентил) S21 screwed connection, screwed joint Gewindeverschraubung f «Rohr», Fitting tn резьбовое соединение «трубы» резбово съединение S22 screw motor, axial flow motor Schraubenmotor m винтовой гидромотор, аксиальный гиДро- мотор винтов (аксиален) хидродвигател S23 screw pump, axial flow pump Schraubenpumpe f винтовой насос, аксиальный насос винтова (аксиална) помпа S24 screw-together fitting <hose> Schlauchverbindung f mit Gewindetülle взаимносвинчивающий* ся фиттинг «шланга», шланговое соединение с резьбовым наконеч- ником съединение с накрайник с резба S25 sea abdichten, dichten уплотнять уплътнявам S26 seal, sealing device, packing Dichtung /, Packung /, Manschette f набивка, сальник, уплот- нение, уплотняющее приспособление набивка, уплътнителен пръстен S27 sealant seal assembly Dichtstoff m, Dichtungs- kitt m s. set of seals материал для уплот- нения, уплотняющая набивка уплътнителен материал S28 seal cartridge Einbaudichtsatz m, Einbaudichtung / втулка седла уплътняваща втулка на седлото S29 seal cavity, seal pocket Dichtraum m, Dichtungs- raum m, Dichtungs- gehäuse n уплотняющая полость, уплотняющий карман, герметичный объем, герметичный корпус уплътнена (херметична) камера S30 seal friction Dichtungsreibung f Reibung /der Dichtung трение от уплотнения, трение, создаваемое уплотнением триене при уплътняване s31 sealing, packing sealing area, sealing surface sealing device, seal, packing Abdichten «, Abdichtung / Dichtfläche /, Dichtungs- fläche / Dichtung /, Packung /, Manschette / набивка, уплотнение, герметизация уплотняющая поверх- ность набивка, сальник, уплот- нение, уплотняющее приспособление уплътнение уплътнителна повърх- ност уплътнителна кутия, уплътнител, салник, уплътнителен пръс- тен (маншет)
131 seize S32 S33 s34 535 536 537 538 s39 S40 S41 S42 S43 S44 s45 546 547 548 sealing edge sealing element, sealing member sealing force sealing lip, seal lip sealing member, sealing element sealing strip sealing surface, sealing area seal lip, sealing lip seal lubricator, packing lubricator sealness seal pocket seal ring, packing ring seal washer seal with metal shell, metal-cased seal seamless seat seated directional valve, seating direc- tional valve seated valve, seating valve, face valve, seat valve seated valve pump, check valve pump seating directional valve, seated direc- tional valve seating valve, seat valve, seated valve, face valve secant bulk modulus, mean bulk modulus, average bulk modulus second viscosity, dilatational viscosity sectional, in bank, in tandem, in stack, stack-mounted, gang-mounted sectional mounting, section-type mounting, stack mounting, gang mounting, tandem mounting sediment, precipitate ' sedimentation, precipitation sediment figure seepage, leakage, slippage seize Dichtkante / Dichtelement n Dichtkraft f Dichtlippe /, Dichtungs- lippe f Dichtelement n Dichtungsschnur /, Dichtschnur f Dichtfläche f, Dichtungs- fläche f Dichtlippe f, Dichtungs- lippe f Dichtungsschmierein- richtung /, Dichtungs- schmierung f <Gerät» Dichtheit f, Abdichtung f s. seal cavity Dichtungsring m, Dicht- ring m, Packungsring tn, Manschettenring m Dichtungsscheibe f metallgefaßte Dichtung f nahtlos s. valve seat Sitzwegeventil n Sitzventil n sitzventilgesteuerte Pumpe /, druck- gesteuerte Pumpe Sitzwegeventil n Sitzventil n mittlerer Elastizitäts- modul tn Dilatationsviskosität /, Dilatationszähigkeit f, Sekundärviskosität /, Sekundärzähigkeit f batterieverkettet, im Block Batterieverkettung f Ausfällung f <Nieder- schlag>, Niederschlag m Ausfällung /, Fällung f Ablagerungszahl f Leckverlust m, Leck- verluste mpl, Leckage f, Leckflüssigkeit /, Lecköl n festlaufen, fressen уплотняющая кромка уплотняющая деталь, уплотняющий элемент уплотняющая сила уплотняющая кромка уплотняющая деталь, уплотняющий элемент уплотнительная лента уплотняющая поверх- ность уплотняющая кромка устройство для смазки уплотнения, масленка уплотнения уплотнение уплотнительное кольцо уплотнительная шайба уплотнение с металличе- ским кожухом бесшовный, цельнотя- нутый <о трубах> седельный направляю- щий клапан, клапан с седлом <распредели- тельный клапан> седельный клапан насос с дроссельным управлением седельный направляю- щий клапан, клапан с седлом распредели- тельный клапан» седельный клапан средний модуль упру- гости, среднее значе- ние модуля упругости вязкость при объемной деформации, вторич- ная вязкость, объем- ная вязкость соединенный в блок, сборный, составной, разъемный соединение в батареи, блочный монтаж седиментация, осадок осаждение, седимента- ция, выпадение осадка число, характеризующее осадок; седимента- ционное число утечка масла, просачи- вание жидкости заедать, застревать уплътняващ ръб уплътняващ елемент (детайл) уплътняваща сила уплътняващ ръб уплътняващ детайл (елемент) уплътняваща лента уплътнителна повърх- ност уплътняващ ръб масленка за уплътнител уплътнение уплътнителен пръстен уплътнителна шайба уплътнител с метален кожух безшевна тръба тарелков разпределите- лен клапан тарелков (седящ) кла- пан, клапан със седло клапанна помпа клапанен разпредели- тел, тарелков клапан <на разпределител» тарелков (следящ) кла- пан , клапан със седло среден обемен модул на еластичност вискозност при обемна деформация, вътрешна вискозност монтиран в блок блоков монтаж утайка, наслойка утаяване, наслояване утаечно число обемни загуби (про- течки, пропуски) заяждам, задирам, заклинвам 9*
selector 132 S49 S50 s51 S52 S53 s54 S55 S56 S57 selector switch Wahlschalter tn selector valve, shuttle valve self-acting seal, self- adjusting seal, auto- matic seal, pressure- energized seal, pressure seal, self-tightening seal, self-sealing packing self-bleeding, self-purging self-bypassing filter self-cleaning, seif-cleansing, self-clearing self-flaring fitting S58 s59 S60 S6l S62 S63 564 565 self-guided weight- loaded accumulator self-lubricating self-priming self-purging, self-bleeding self-seeding coupling, hose coupling, coupler, disconnect coupling <hose> self-sealing coupling with pull-away actuated remote disconnection, pull- away actuated remote disconnect coupling self-sealing packing, self-tightening seal, automatic seal, pressure- energized seal, pressure seal, self-adjusting seal, self-acting seal semi-automatic seal semiopen centre valve, open crossover valve «directional* SEN, steam emulsion number sensitive element, sensor separate <fiow> separated accu- mulator, separator accumulator separation separation separation point • <flow> Wechselventil n selbstwirkende Dichtung У, selbstdichtende Packung У, druck- gespannte Dichtung selbstentlüftend Schaltfilter n. ' selbstreinigend, selbstsäubernd selbstbördelnde Rohr- verbindung f Gewichtsspeicher tn mit Führung im Zylinder selbstschmierend selbstansaugend, selbstsaugend selbstentlüftend Schlauchkupplung f Schlauchkupplung f mit Abreißsicherung selbstwirkende Dichtung f, selbstdichtende Packung У, druck- gespannte Dichtung vorgespannte selbst- wirkende Dichtung f Ventil n mit negativer S chaltüberdeckung «Wegeventil* Dampfdemulgierzahl f, Wasserdampf- demulgierzahl f Geber m ablösen < Strömung* Speicher in mit Trenn- wand, Druckspeicher tn mit Trennwand, Akku- mulator in mit Trenn- wand Ablösung f Abscheidung f . Ablösepunkt in < Strömung* селекторный коммута- тор, двухпозиционный избирательный переключатель селективный клапан самодействующее уплот- нение, самоуплотняю- щая прокладка самоосвобождающийся от воздуха самошунтирующийся фильтр самоочищающийся саморазвальцовываю- щийся фиттинг, само- развальцовываю- щееся соединение труб самоуправляемый гру- зовой аккумулятор самосмазывающийся самовсасываемый самоосвобождающийся от воздуха р азъединительная муфта, самоуплот- няющаяся муфта «для шлангов* шланговое соединение с самоуплотняющимся разъемом самодействующее уплот- нение, самоуплотняю- щая прокладка самодействующее уплот- нение с предваритель- ным .натяжением, полуавтоматическое уплотнение распределитель с полуот- крытым центром, зо- лотник с отрицатель- ным перекрытием число, характеризующее конденсацию пара датчик, чувствительный элемент отделять, отрывать, срывать <течение>, разделять споток* аккумулятор с раздели- тельной перегородкой отрыв, срыв <потока, по- граничного слоя*, от- деление, отслаивание сепарация, разделение <смеси*, отделение точка срыва <потока* избирая, избирателен превключвател клапан-избирач автоматично (самодей- ствуващо) уплътне- ние самообезвъздушаване филтър с клапан, самоизключващ се филтър самоочистващ се саморазвалцоващо се тръбно съединение самонаправляващ се акумулатор с тежести самосмазващ се самозасмукващ самообезвъздушаващ се, самоосвобожда- ващ се от въздух самоуплътняващо се съединение за маркуч маркучно съединение с уплътнително устройство при разсъединяване автоматично уплътне- ние, самодействуващ уплътнителен елемент автоматично уплътне- ние с предварително натягане, полуавто- матично уплътнение разпределител с отри- цателно припокри- ване кондензационно число осезател, сигнализатор, чувствителен елемент откъсвам се, отделям се <поток* акумулатор с раздели- телна преграда откъсване/ отделяне пограничен слой разделяне, сепариране ссмес* точка на отделяне (откъсване) <поток>
133 settable separator accumula- tor, separated accu- mulator s66 S67 S68 S69 S70 S7I S72 573 574 575 576 577 578 579 S80 S8I S82 S83 S84 S85 S86 separator bag, accumulator bag, bladder separator piston, piston separator separator tube sequence pressure switch Speicher m mit Trenn- wand, Druckspeicher m mit Trennwand, Akkumulator m mit Trennwand Speicherblase f Trennkolben m Trennschlauch m Folgedruckschalter m, Maximaldruck- schalter m sequence valve, priority valve sequencing circuit sequencing control sequential logic series circuit series-connected, cascaded Folgeventil«, Zuschalt- ventil n, Folge- steuerventil n Folgeschaltung f Folgesteuerung f Sequentiallogik f, sequentielle Logik /, Folgelogik f Serienschaltung f service life, life servo servobrake, power brake servocontrol for linear motion servocontrolled servodrive servomechanism servomotor servopump servosystem, servo servovalve set of seals, packing, gland, seal assembly set pressure settable orifice, variable orifice, adjustable orifice in Serie geschaltet, serien- geschaltet, hinter- einandergeschaltet, reihengeschaltet, in Reihe geschaltet Gebrauchsdauer /, Lebensdauer f s. servo-system Servobremse f Servosteuerung /für geradlinige Bewegung , servogesteuert Servoantrieb m Servoregler m, Folge- regler m Servomotor m, Stell- motor m Servopumpe / Servosteuerung /, Servo- regelung /, Folge- steuerung /, Folge- regelung / Servoventil n, Folge- ventil n Dichtungssatz m, Dicht- satz m Einstelldruck /я, einge- stellter Druck т Verstelldrossel /, verstell- bare Drossel /, ein- stellbare Drossel аккумулятор с раздели- тельной перегородкой разделительный мешок, мешок <акку- мулятора> разделительный поршень разделительная трубка последовательный выключатель <комму- татор> давления, выключатель макси- мального давления последующий клапан, подключенный клапан последовательная цепь, схема с принудитель- ной последователь- ностью действий последовательное управление последовательная логика последовательное включение, последо- вательное соединение последовательно соединенный сервотормоз управление при помощи исполнительного механизма для осуществления прямолинейного движения управляемый исполни- . тельным механизмом сервопривод, исполни- тельный механизм регулятор непрямого действия, серво- механизм исполнительный дви- гатель, исполнитель- ный механизм вспомогательный насос управление при по- мощи исполнитель- ного механизма, непрямое управление исполнительный клапан, следящий клапан многорядное уплотне- ние, уплотняющий комплект установленное давление, настроенное давление окно переменного сече- ния, регулируемое окно, регулируемый дроссель акумулатор с раздели- телна преграда разделителна еластична преграда <акумула- тор> разделително бутало разделителна тръба изключвател на макси- мално налягане присъединен клапан последователна схема последователно упра- вление последователна логика последователно включ-\ ч ване (съединяване) - последователно вкЛю- * * 5цен (съединен) . срок службы, длитель- ность использования, продолжительность службы, ресурс спирачка с хидравличен (пневматичен) изпъл- нителен механизъм, сервоспирачка управление с изпълни- телен механизъм за праволинейно движе- ние, сервоуправление управляван от изпълни- телен механизъм изпълнителен меха- низъм, сервозадвиж- ване регулатор с индиректно . действие, сервомеха- низъм изпълнителен меха- низъм, серводвигател спомагателна помпа, сервопомпа управление на система с изпълнителен меха- низъм, сервосистема следящ клапан (разпре- делител), сервокла- пан уплътнителен комплект (пакет) установено (настроено) налягане регулируем дросел, регулируемо съпро- тивление
settling 134 s87 S88 settling bowl settling compartment S89 shaft S90 shaft seal S91 sharp edge S92 sharp-edged S93 shear S94 shear breakdown S95 shear force S96 shear rate S97 shear resistant shear-seal type valve S98 S99 S loo S 101 S 102 shear stability, shear strength shear stress» friction stress «fluid» shear work shell «accumulator», bottle, vessel, pressure vessel shellsand-tu be heat exchanger shifting time, switching time shifting zone, switching . zone S 103 S 104 S 105 S 106 S 107 S 108 S 109 Sno Shi shift register shock absorber, shock suppressor, bumper shock pressure ab- sorber, water hammer absorber, surge absorb- er, desurger, pressure snubber shock suppressor, shock absorber, bumper shock wave shoe, thrust shoe, slipper «radial piston pump» shop air, plant air short stroke valve shrink shrinking shut-off shutoff pressure, closing pressure shutoff stroke, closing stroke Ablagerungsglocke f, Abscheidungsglocke f, Niederschlagskammer f Ablagerungsabteil n Welle f Wellendichtung f scharfe Kante f, unge- brochene Kante scharfkantig Scherung f, Scherschub m, Schub m Scherungsversagen n Scherkraft f, Schubkraft f Größe fder Scherbean- spruchung, Größe der Schubbeanspruchung scherfest Scherschlußventil n Scherfestigkeit /, Schubfestigkeit Schubspannung /, Scherspannung f Scherarbeit f Flasche /, Druckflasche f «Speicher» Röhrenwärmeaustauscher m mit Mantel, Röhren- wärmeübertrager m mit Mantel Schaltzeit f, Umschaltzeit f Schaltbereich m, Umschaltbereich m Schieberegister n Stoßdämpfer m, Stoßfänger m Stoßdämpfer tn «gegen hydraulischen Stoß», Druckstoßdämpfer m Stoßdämpfer m, Stoßfänger tn Stoßwelle f Gleitschuh m Betriebsdruckluft /, Betriebspreßluft f Kurzhubventil n schrumpfen, schwinden Schrumpfung /, Schwund m Abschluß ш, Absperren я, Sperren n Schließdruck in Schließweg m отделительный колпа- чок, отстойник, осаждающая камера камера для осадка, отстойник вал уплотнение вала острая кромка, режущая кромка, твердая кромка острокромочный, с острыми краями сдвиг выход из строя из-за среза поперечная сила, сила сдвига степень сдвига, величина сдвигающего усилия, напряжение сдвига прочный на срез, проч- ный на сдвиг отсечной запорный клапан поперечное сопротивле- ние, сопротивление сдвигу, прочность на сдвиг напряжение сдвига, на- пряжение вязкого трения <в жидкости» работа сдвига баллон, корпус, баллон высокого давления «аккумулятора » трубчатый теплообмен- ник с рубашкой время коммутации, время включения, время срабатывания зона переключения сдвигающий регистр поглотитель толчков, поглотитель ударов поглотитель гидравли- ческого удара поглотитель толчков, поглотитель ударов ударная волна колодка, опорная колод- ка, ползун, скользя- щая колодка производственный сжатый воздух клапан с малым ходом сжиматься, суживаться, сокращаться, давать усадку, усыхать потеря, свертывание, сокращение отсечка, перекрытие, запирание, выклю- чение давление включения путь остановки, путь выключения, путь закрытия утайник, отделител утайник, утаечна (отде- лителна) камера вал уплътнение на вал остър (режещ) ръб остроръбест срязване, изместване скъсване поради сряз- ване срязваща сила степен на срязване, големина на срязва- щата сила устойчив на срязване отсичащ клапан съпротивление срещу срязване, якост на срязване срязващо напрежение, напрежение от вискозно триене работа при срязване бутилка (балон) за високо налягане тръбен топлообменник с риза време за включване зона за превключване преместващ регистър смекчител (амортисьор, демпфер) на удари смекчител (амортисьор) на хидравличен удар смекчител (амортисьор) на удари ударна вълна челюст работен (сгъсте н) въздух клапан с малък ход свимам, стеснявам, съкращавам свиване, съкращаване, загуба затваряне, припокри- ване, изключване налягане за изключване ход за затваряне (из- ключване, припокри- ване)
135 single-plane S 112 shutoff valve, isolating Absperrventil n, Sperr- отключающий клапан, valve ventil я, Abschaltventil n запирающий клапан, запорный клапан S 113 shuttle valve, bistable directional valve bistabilesWegeventil n двухстабильный распре- делительный клапан, золотник с двумя устойчивыми состоя- ниями shuttle valve, selector valve Wechselventil я селективный клапан side force, lateral force Seitenkraft f боковая сила, попереч- ная сила side plate <pump>, wear plate, end plate, end cover Seitenplatte f боковая крышка, боко- вая пластина <насоса> S 114 sieve number, mesh Maschenzahl /«Zahl der номер сетки «число number Maschen pro Zoll> ячеек на квадратный дюйм» sight gauge, sight glass, level sight glass, gauge glass <oil> Ölstandsglas я стекло для наблюдения за уровнем «масла» S 115 signal transducer Signalwandler m преобразователь сигнала Sиб silencer, muffler Schalldämpfer m глушитель, глушитель шума SИ7 silica-gel desiccant Kieselgeltrocknungs- mittel я, Silikagel- trocknungsmittel n силикогелевый осуши- тель, силикогелевый абсорбер Sп8 silicate ester Silikatester Kiesel- säureester m эфир кремневой кислоты S 119 silicone-base fluid, Silikonflüssigkeit /, силиконовая жидкость, silicone fluid Flüssigkeit /auf Silikonbasis жидкость на кремне- вой основе S 120 siloxane Siloxan я силоксан «кремнеорга- ническое соединение» S 121 silt, sludge, slush Schlamm m, Ablagerung f отстой, грязь, ил, наслое- ние, отложение sine motor cvane motor Flügelzellenmotor m mit синусный гидромотор with non-rotating nichtrotierendem «гидромотор с не- vane block» Flügelträger вращающимся лопастным блоком» S 122 sine pump <vane pump Flügelzellenpumpe /mit пластинчатый насос с не- with non-rotating vane nichtrotierendem подвижным коллекто- block» Flügelträger ром, в котором укреп- лены лопатки S 123 single-acting einfachwirkender Ver- поршневой компрессор compressor dichter m, Tauch- kolbenverdichter m простого действия S 124 single-acting cylinder einfachwirkender Arbeitszylinder tn цилиндр простого дей- ствия, цилиндр одно- стороннего действия S 125 single-acting hand einfachwirkende Hand- ручной насос одинарного pump pumpe / действия single banjo, adjustable elbow richtungseinstellbare Winkelverschraubung f поворотное колено S 12б single-capacity system System n erster Ordnung система первого порядка S 127 single-flapper valve, eindüsiges Prallplatten- клапан с одним соплом и single-jet flapper valve ventil n заслонкой S 128 single-flow pump, Pumpe /mit einem насос с одним выходом, single pump Förderstrom, ein- strömige Pumpe, Einstrompumpe / насос с одним потоком single-jetflapper valve, eindüsiges Prallplatten- клапан с одним соплом и single-flapper valve ventil n заслонкой S 129 single-lip wiper Einlippenabstreifer m кулачок с одним выступом S 130 single-plane swivel in einer Ebene drehbares шарнирное сочленение joint Rohrgelenk n труб, поворачи- вающееся в одной плоскости; одноплос- костное шарнирное соединение запорен клапан разпределителен клапан с две стабилни поло- жения на затвора, бистабилен разпреде- лителен клапан клапан-избирач странична (напречна) сила страничен капак, стра- нична пластинка помпа номер на мрежа «брой на клетките в мрежа в един квадратен цол> стъклен нивопоказател <масло> преобразувател на сигнал заглушител, шумоза- глушител силикагелов влагоизсу- шител естер на силициева киселина силиконова течност силоксан «силициево органично съедине- ние> кал, мътилка, утайка синусоидален хидро- двигател «пластинков хидродвигател с неподвижен пластин- ков блок» пластинкова помпа с неподвижен пластин- ков блок еднодействуващ бута- , лен компресор еднодействуващ цилиндър ръчна еднодействуваща помпа завъртащо се коляно система от първи ред единичен клапан тип дюза-преграда помпа с един изход стъргало с един режещ ръб шарнирно съединение, въртящо се в една равнина, едно- равнинно шарнирно съединение
single 136 single pump, single- flow pump s 131 s 132 S133 s 134 5135 5136 s 137 SI38 s 139 S 140 S 141 S 142 s 143 S 144 s 145 S 146 S 147 S 148 S 149 S 150 S 151 s 152 s 153 S 154 single-ram booster, single-ram intensifier single-rod piston single-shot booster, single-shot intensifier single shut-off hose coupling, one-way seal hose coupling single-sided plate valve single-stage single-stage com- pressor single-vane actuator <rotary> single-wire-braided hose sink sintered bronze sintered metal filter sintered metal powder filter sinusoidal siphon siphon size size contraction, contraction of size size enlargement, enlargement of size slave cylinder sleeve, liner sleeve, socket sleeve slide block <radial piston pump> slide-seal coupling, slide-seal self-sealing coupling sliding bearing sliding plate sliding plate valve, linear action disk valve <directional> sliding spool, plunger, piston <direction valve>, spool sliding spool flow control valve Pumpe / mit einem För- derstrom, einströmige Pumpe, Einstrom- pumpe / Einkolben-Drucküber- setzer tn Kolben tn mit einseitiger Kolbenstange Einhub-Druckübersetzer in Schlauchkupplung /mit einseitiger Abdichtung, Einwegabsperr- kupplung / nicht druckentlastetes Flachschieberventil n einstufig einstufiger Verdichter wt, einstufiger Kompressor m Einflügeldrehkolben w, Einflügeldrehzylinder m, Einflügel-Dreh- winkelmotor tn Schlauch tn mit ein- facher Stahlgeflecht- einlage Senke / Sinterbronze / Sintermetallfilter n sinusförmig hebern Saugheber m, Heber tn s. valve size Querschnittsverengung / Querschnittserweiterung Stellzylinder m Büchse / Buchse / Muffe / s. a, valve sleeve Gleitrahmen tn, Gleit- körper tn «Radial- kolbenpumpe» Gleitdichtungskupplung /, Gleitsitzkupplung / Gleitlager n Flachlängsschieber m Flachlängsschieberventil n «Wegeventil» Längsschieber m, Kolben m, Ventilkolben m, Ventilschieber ш, Rundschieber tn, Steuerkolben tn, Kol- benlängsschieber tn Kolbendrosselventil n, Kolbendrossel f, Schlitzdrossel / насос с одним выходом, насос с одним потоком однопоршневой преобра- зователь давления, одноплунжерный бустер поршень с одним штоком одноразовый преобразо- ватель давления, бустер одноразового действия шланговое соединение с одинарным уплот- нением неразгруженный шиберный клапан однокаскадный, одноступенчатый одноступенчатый компрессор моментный гидроци- линдр с одной ло- пастью, гидродвига- тель с одной лопастью шланг с однорядной проволочной оплеткой слив спеченная бронза металлокерамический фильтр синусоидальный, сину- соидальной формы сифонить, откачивать сифон уменьшение попереч- ного сечения увеличение поперечного сечения исполнительный цилиндр, установоч- ный цилиндр втулка, гильза муфта, втулка скользящий блок радиально-поршне- вого насоса> подвижное самоуплотня- ющееся соединение, гладкое соединение с уплотнением подшипник скольжения скользящая плоская заслонка клапан со скользящей пластинкой, клапан с продольной пло- ской заслонкой скользящий золотник, плунжер, поршень, золотник золотниковый дроссель помпа с един изход еднобутален (едно- плунжерен) преобра- зувател на налягане, мултипликатор бутало с един бутален прът усилвател на налягане с еднократно действие маркуч с единично уплътнение неразтоварен шибърен клапан единичен, едностъпален едностъпален компре- сор еднолопатков ротацио- нен хидродвигател маркуч с единична сто- манена оплетка отвеждане, стичане термообработен (порест) бронз металокерамичен филтър синусоидален изсмуквам със сифон сифон намаляване на напречно сечение увеличаване на на- пречно сечение изпълнителен цилиндър втулка втулка, муфа плъзгащ се блок «ради- ално-бутална помпа> подвижно самоуплът- няващо се съединение плъзгащ се лагер плъзгаща се плоска преграда плосък разпределител (шибър) разпределителн о бутало, разпределите- лен плунжер плунжерен дросел
137 small s 155 sliding spool valve, Kolbenlängsschieber- золотниковый клапан, spool valve, plunger ventil n, Kolbenlängs- золотниковый рас- valve, piston valve ventil n, Längs- schieberventil и, Kolbenlängsschieber tn пределитель, плун- жерный клапан, поршневой клапан sliding spool valve, spool valve, plunger valve, piston valve Kolbenventil n плунжерный клапан, зо- лотниковый клапан S 156 sliding vane com- Zellenverdichter ж, Lamellenverdichter tn ротационный лопастной pressor, vane compressor компрессор, компрес- сор со скользящими лопастями sliding vane motor, vane motor Flügelzellenmotor m, Flügelmotor tn, Zellenmotor tn лопастный гидромотор S 157 sliding vane pump Flügelzellenpumpe f mit gleitenden Flügeln насос со скользящими лопатками sliding vane pump, vane pump Flügelzellenpumpe f, Flügelpumpe f, Zellenpumpe f, Dreh- flügelpumpe f лопастный насос S 158 slip coefficient Gleitkoeffizient m коэффициент скольже- ния S 159 slippage Fördermengenverlust m einer Pumpe потеря производитель- ности насоса slippage, leakage, Leckverlust m, Leckver- luste tnpl, Leckage /, Leckflüssigkeit /, Lecköl n утечка масла, просачива- seepage ние жидкости slippage pump, Spülpumpe f продувочный насос scavenger pump «closed circuit* «geschlossener Kreis- lauf* «замкнутая цепь* slipper «radial piston pump*,shoe, thrust shoe Gleitschuh tn колодка, опорная ко- лодка, ползун, скользящая колодка S 1бо slipper piston Gleitschuhkolben tn скользящий поршень S 1б1 slipper pump Radialkolbenpumpe / mit Gleitschuhen, Gleitschuhpumpe f радиально-поршневой насос с опорными ко- лодками, радиально- поршневой насос со скользящими колод- ками S IÖ2 slip pipe, slip tube Schieberohr n скользящая трубка SIÖ3 slope coefficient Richtungskonstante f коэффициент крутизны «viscosity temperature «Viskositäts-Tempera- «зависимость вязкости characteristics* turverhalten* от температуры* S 164 sloping cam plate, Schiefscheibe f, feste наклонный кулачковый swash plate, cam plate, stationary swash plate Schiefscheibe, Schrägscheibe f диск, кулачок S 165 slow-clcsure-type schleichend schließendes медленно закрываю- valve Ventil n щийся клапан, клапан с низким быстродей- ствием S 1бб slow-speed motor Langsamläufer-Hydro- motor tn, Langsam- läufer m тихоходный мотор, тихо- ходный гидромотор, моментный гидро- мотор S 167 sludge, slush, silt Schlamm tn, Ablagerung отстой, грязь, ил , наслое- f ние, отложение S 168 sludge formation slug sluggish Schlammbildung f s. plunger s. high viscous илистое образование, образование накипи slurry, oil-in-water emulsion Öl-in-Wasser-Emulsion f водо-масляная эмульсия, суспензия slush, sludge, silt Schlamm m, Ablagerung f отстой, грязь, ил, наслое- ние, отложение small bore cylinder, miniature cylinder, miniature bore cylinder Mikrozylinder tn цилиндр небольшого диаметра small clearance space, narrow7 slit enger Spalt tn узкая щель бутален разпределител (клапан) бутален (плунщерен) клапан ротационен пластинков компресор пластинков хидродви- гател пластинкова помпа с подвижни пластинки пластинкова помпа коефициент на плъзгане (триене) вътрешни обемни загуби (протечки) на помпа обемни загуби, про- течки, пропуски компенсационна помпа «затворена система* плъзгач плъзгащо се бутало, бутало с плъзгачи радиално-бутална помпа с направляващи плъзгачи на буталата плъзгаща тръба коефициент на наклон (стръмност) характе- ристика вискозност- температура* наклонена [профили- рана] гърбица, наклонен [гърбичен] диск бавнодействуващ клапан бавноходен хидродви- гател утайка, кал , наслояване утаяване, наслояване на нечистотия (утайка) водно-маслена емулсия утайка, кал, нечисто- тия, наслойка микроцилиндър тесен процеп (междина)
smooth 138 S 169 S 170 S 171 S 172 s 173 s 174 SI75 S 176 s 177 S 178 s 179 S 180 S 181 S 182 S 183 smooth, pulseless, pulsation-free smoofhen <pulsating fiow> smooth pipe snap-action switch snubber, gauge saver snuffer liquid socket, ferrule socket, sleeve socket end fitting, female connector, female end fitting socket-welded fitting with spherical seal member socket-welding fitting, welded fitting, weld fitting soften soft end, open termination soft-seated valve, soft seat valve, resilient seal valve soldered fitting, brazed fitting solderless fitting solenoid solenoid, solenoid- actuated, solenoid- operated, solenoid- controlled solenoid coil solenoid-controlled, solenoid-operated, solenoid-actuated, solenoid solenoid-controlled valve, solenoid- operated valve, electrically controlled valve, solenoid valve solenoid-operated, solenoid-actuated, solenoid-controlled, solenoid solenoid-operated valve, solenoid- controlled valve, electrically controlled valve, solenoid valve solenoid pilot actuated pulsationsfrei glätten < pulsierender FÖrderstrom> glattes Rohr n Sprungschalter m Manometerdämpfer tn Löschflüssigkeit Hülse f, Tülle У Muffe У Nippel m mit Überwurf- mutter, Stutzen m mit Überwurfmutter Schweißkugelver- schraubung у Schweißverschraubung f erweichen freies Leitungsende n Weichsitzventil я Lötverbindung У, Löt- verschraubung у lötlose Rohrver- schraubung у Elektromagnet m elektromagnetisch betätigt, magnet- betätigt, Magnet- Magnetspule у elektromagnetisch betätigt, magnet- betätigt, Magnet- elektromagnetisch betätigtes Ventil n, magnetbetätigtes Ventil, Magnetventil n elektromagnetisch betätigt, magnet- betätigt, Magnet- elektromagnetisch betätigtes Ventil я, magnetbetätigtes Ventil, Magnetventil n elektrohydraulisch betätigt без пульсаций, плавный сглаживать <пульсирующий поток> гладкая труба тумблер, выключатель с замыканием кон- такта щелчком демпфер манометра жидкость для тушения огня соединительная муфта, обойма, манжета, втулка, наконечник, гильза муфта, втулка штуцер с внутренней резьбой ниппельное сварное сое- динение со сфериче- ским уплотняющим элементом, сфериче- ское штуцерное соеди- нение сварной фиттинг, свар- ное соединение <труб> размягчать, смягчать незакрепленный конец трубы, незакреплен- ный конец клапан с упругим уплот- нением, клапан с эла- стичным уплотне- нием спаянное соединение, спаянное трубчатое соединение несварной фиттинг, бесшовное соединение электромагнит, элек- тромеханический преобразователь приводимый в действие электромагнитом катушка электромагнита приводимый в действие электромагнитом электроуправляемый клапан; электро- управляемый распре- делитель; клапан, управляемый электромагнитом приводимый в действие электромагнитом электроуправляемый клапан; электро- управляемый распре- делитель; клапан, управляемый элек- тромагнитом приводимый в действие электрогидравлически плавен, без пулсации изглаждам, изравнявам <пулсиращ поток> гладка тръба бързодействуващ из- ключвател с прещ- ракване, тумблер демпфер на манометър пожарогасителна течност съединителна втулка, муфа, гилза, накрай- ник, маншет втулка, муфа щуцер (накрайник) с вътрешна резба заварено съединение със сферичен уплът- нителен елемент заварено тръбно съеди- нение с резба смекчавам свободен (незакрепен) край на тръба клапан с еластично уплътнение запоено тръбно съеди- нение безшевно [тръбно рез- бово] съединение, незаварено съедине- ние електромагнит управляван (задейству- ван) от електромагнит бобина (соленоид) на електромагнит с електромагнитно упра- вление (задейству- ване) електромагнитен раз- пределител (клапан) с електромагнитно управление- (задей- ствуване) електромагнитен раз- пределител (клапан) управляван електро- хидравлично
139 speed solenoid valve, elektromagnetisch электроуправляемый solenoid-controlled betätigtes Ventil n, клапан; электро- управляемый распре- valve, solenoid- magnetbetätigtes operated valve, electrically controlled valve Ventil, Magnetventil n делитель; клапан, управляемый электро- магнитом S 184 solenoid with manual Elektromagnet tn mit электромагнит с ручным emergency control, solenoid with manual override Handnotbetätigung аварийным управле- нием. ■ solid end cylinder. Zylinder m mit nicht lös- цилиндр без съемных one piece cylinder bar verbundenen Deckeln крышек S 185 solid front pressure Manometer n mit berst- манометр с защитной gauge sicherer Frontplatte фронтальной платой S 186 solid manifold, drilled manifold, cross drilled manifold gebohrte Unterplatte f просверленная основная плата S 187 solubility coefficient, solubility constant Löslichkeitszahl f коэффициент раствори- мости S 188 solvent Lösungsmittel n растворитель S 189 solvent-refined flüssigkeitsraffiniert очищенный жид- костью S 190 sonic bulk modulus Kompressionsmodul tn, berechnet aus der Schallgeschwindigkeit модуль упругости, вы- численный по ско- рости звука S 191 sonic velocity, speed of sound, velocity of sound Schallgeschwindigkeit скорость звука S 192 source Quelle f источник s 193 source of con- Verschmutzungsquelle /, источник загрязнения, tamination Schmutzquelle f источник грязи space system, aerospace system Raumfahrtsystem n космическая система specific gravity, specific weight Dichte f удельный вес S 194 specific heat spezifische Wärme f удельная теплота S 195 specific volume spezifisches Volumen n удельный объем S 196 specific weight, specific gravity Dichte f удельный вес S 197 spectacle-bearing plate <double bearing plate of a gear pump with pressure dependent axial and radial clearance > Lagerbrille f двойная опорная втулка шестеренного насоса с аксиальным и радиальным зазором, зависящим от давле- ния S 198 speed amplification, Geschwindigkeitsver - увеличение скорости velocity amplification stärkung f <Vorgang> <процесс> S 199 speed control Drehzahlsteuerung f управление числом обо- ротов, регулирование скорости вращения. S 200 speed control Drehzahlregelung f регулирование числа оборотов S 201 speed control Geschwindigkeits- steuerung f управление скоростью, регулирование скорости S 202 speed control Geschwindigkeits- regelung f регулирование скорости, управление по ско- рости S 203 speed control muffler, exhaust speed con- troller Entlüftungsdrossel f выпускной дроссель S 204 speed control valve Geschwindigkeits- steuerventil n клапан, управляющий скоростью S 205 speed error Geschwindigkeitsfehler m скоростная ошибка, ошибка по скорости S 20б speed gain, velocity Geschwindigkeitsver - коэффициент усиления gain stärkung f, Geschwin- digkeitsübertragungs- faktor m по скорости speed governor, governor Drehzahlregler tn регулятор числа оборо- тов speed of piston travel, Kolbengeschwindigkeit f, скорость поршня, ско- speed of piston Geschwindigkeit f der рость перемешения traverse, piston speed Kolbenbewegung поршня електромагнитен клапан (разпределител) електромагнит с ръчно аварийно управление неразглобяем цилиндър - ма но ме тър с нечупливо стъкло пробита основна плоча коефициент на разтво- римост разтворител пречистен с течност модул на еластичност (свиваемост), из- числен от скоростта на звука скорост на звука източник източник на замърся- ване космическа система плътност специфична топлина специфична маса плътност двойна опорна лагерна втулка на зъбна помпа с радиална и осова хлабина, зави- сеща от налягането нарастване (увели- чаване) на скорост регулиране (управле- ние) на скорост регулиране на скорост регулиране на скорост регулиране на скорост изпускателен дросел клапан-регулатор на скорост грешка в скорост коефициент на усилване на скорост регулатор на скорост на въртене скорост на бутало, бутална скорост
speed 140 S 207 S 208 S 209 S 210 S 211 S 212 S 213 S 214 S 215 S 21б S 217 speed of response speed of sound, sonic velocity, velocity of sound speedometer, tachometer speed -to-pressure transducer spherical accu- mulator spherical valving surface spill-off valve spindle spiral Bourdon tube split flow pump, dual pump, double pump, tandem pump, two-way flow pump split piston valve splitter <fluidics> split transmission spontaneous ignition, autogenous ignition, autoignition spontaneous ignition temperature, auto- genous ignition temper- ature, autoignition temperature spool, sliding spool, plunger, piston «direc- tion valve* S 218 S 219 S 220 S 221 S 222 spool spool chamber, piston chamber «directional valve* spool displacement, spool traverse, spool travel spool element, piston element spool end,spool face spool land, spool «land*, piston head «valve*, head «valve piston* spool position, control position spool stroke Ansprechgeschwindig- keit /, Einstell- geschwindigkeit f Schallgeschwindigkeit f Tachometer я, Tacho m, Drehzahlmesser tn Drehzahl-Druckwandler tn Kugelspeicher m, kugel- förmiger Speicher tn sphärische Steuerfläche /, sphärischer Steuer- spiegel m Dreiwege-Stromregel- ventil n s. valve stem Spiral-Bourdonrohr я, Spiralrohrfeder f Zweistrompumpe /, Zweikreispumpe /, Zwillingspumpe /, Doppelstrompumpe f, zweiströmige Pumpe f Doppelkolbenventil n, aufgespaltenes Ventil я Trennkeil tn «Strahl- elemente* räumlich getrenntes Ge- triebe n, Getriebe in offener Bauweise, Ferngetriebe n Selbstentzündung f Selbstentzündungs- temperatur f Längsschieber m, Kolben m, Ventilkolben tn, Ventilschieber m, Rundschieber tn, Steuerkolben m, Kolbenlängsschieber tn s.a. I . spool land 2. valve spool Schieberkammer f, Steuerkammer f «Wegeventil* Schieberweg tn, Steuer- schieberweg tn Kolbenelement n Schieberfläche f, Stirn- fläche /eines Schiebers Steuerschieberbund tn, Steuerschiebersteg tn, Schieberbund m, Schiebersteg m, Schie- berkolben tn «Steg, Bund*, Steuersteg tn, Steuerbund tn Schieberstellung / Schaltstellung f Schieberhub tn, maxi- maler Schieberweg m, Schaltweg m «Wege- ventil* скорость срабатывания скорость звука тахометр, измеритель числа оборотов датчик числа оборотов с выходом в качестве дазления сферический акку- мулятор, шаровой аккумулятор сферическая управляю- щая поверхность, сфе- рическое распреде- лительное «зеркало» регулятор расхода с воз- вращением избыточ- ного расхода в бак спиральная трубка Бур- дона, спиральная трубчатая пружина сдвоенный насос «с двойной произ- водительностью* двубурточный золотник разделительный клин, отсекатель «струйного элемента* трансмиссия раздель- ного исполнения самовоспламенение, самовозгорание температура самовос- пламенения, точка самовоспламенения скользящий золотник, плунжер, поршень, золотник камера золотника «рас- пределительного клапана* величина перемещения золотника поршеньковый элемент поверхность заслонки, поверхность золот- ника, цилиндрическая поверхность золотника золотниковая фаска, фаска, буртик золот- ника, поясок золот- ника, заплечик золот- ника положение золотника ход золотника, переме- щение золотника, максимальное переме- щение золотника скорост на предаване на сигнал, скорост на задействуване (реагиране) скорост на звука оборотомер преобразувател на броя на завъртанията в налягане сферичен акумулатор сферична управляваща повърхност «разпре- делител* регулатор на дебит с отвеждане към резервоар бурдонова спирало- видна тръба, спи- рална тръбна пру- жина сдвоена помпа двуръбест разпредели- телен плунжер разделителен клин «струен елемент* предавател с разделени помпа и двигател самозапалване, самовъз- пламеняване температура на самоза- палване плъзгащ се разпредели- телен плунжер (шибър) разпределителна камера преместване на разпре- делителен плунжер бутален елемент работна повърхност на плосък разпределител (шибър), цилин- дрична повърхност на разпределителен плунжер фаска (канавка) върху разпределителен плунжер положение на разпреде- лителен плунжер ход на разпределителен плунжер
141 squeal S 223 S 224 S 225 S 226 S 227 S 228 S 229 S 230 S 231 S 232 S233 S 234 S235 S 236 S237 S 238 S 239 S 240 S 241 spool travel* spool traverse, spool displacement spool valve, plunger valve, piston valve, sliding spool valve spool valve, plunger valve, piston valve <directional> spool valve, sliding- spool valve, plunger valve, piston valve spool valve pump spray spray test spring accumulator, spring-loaded accumu- lator spring-biased valve, spring-loaded valve, spring-opposed valve spring cavity, spring pocket spring-centered spring-centered direc- tion control valve spring centering spring-loaded accumu- lator, spring accumu- lator spring-loaded valve, spring-biased valve, spring-opposed valve spring offset valve spring-opposed valve, spring-loaded valve, spring-biased valve spring pocket, spring cavity spring rate spring return direc- tional valve spring return piston spring stiffness spur gear pump, straight spur gear-on - gear pump square land valve square ring, square section ring squeal <valve>, chatter, flutter, oscillate Schieberweg m, Steuer- schieberweg m Kolbenventil n Schieberventil n, Kolben- ventil n «Wegeventil» Kolbenlängsschieber- ventil я, Kolbenlängs- ventil я, Längsschieber- ventil я, Kolbenlängs- schieber tn schiebergesteuerte Pumpe f, ventilgesteuerte Pumpe <Schieber» zerstäuben, versprühen Sprühtest m federbelasteter Akkumu- lator m, federbelasteter Speicher m federbelastetes Ventil n Federkammer /, Feder- raum tn mit Federrückzug in die Mitteiiage Wegeventil n mit Feder- rückzug in die Mittel- lage Federrückzug in in die Mittellage federbelasteter Akkumu- lator m, federbelasteter Speicher tn federbelastetes Ventil n Ventil n mit Federabhub, federgeöfihetes Ventil federbelastetes Ventil n Federkammer f, Feder- raum m Federkonstante / Wegeventil n mit Feder- rückzug federrückgeführter Kolben tn Federsteife f außengeradverzahnte Zahnradpumpe f Ventil n mit zylindrischen Schieberbunden Quadratschnurring tn flattern, schnattern, schnarren, schwingen «Ventil» величина перемещения золотника плунжерный клапан, золотниковый клапан золотниковый клапан «распределитель» золотниковый клапан, золотниковый распре- делитель, плунжер- ный клапан, поршне- вой клапан насос с золотниковым клапаном распылять, разбрызги- вать испытание на разбрызги- вание пружинный аккумуля- тор подпружиненный клапан полость для пружины, место установки пружины центрируемый с по- мощью пружины распределитель с цент- рирующей пружиной, распределитель с воз- вратом в среднее поло- жение с помощью пружины пружинная центровка пружинный аккумуля- тор подпружиненный клапан клапан, открывающийся пружиной подпружиненный клапан полость для пружины, место установки пружины жесткость пружины клапан с возвратной пружиной, распреде- литель с возвратной пружиной поршень с возвратной пружиной жесткость пружины шестеренный насос с внешним прямым зацеплением клапан с цилиндриче- ским пояском кольцо прямоугольного сечения трещать, дребезжать, дрожать, вибрировать «клапан» преместване на разпре- делителен плунжер бутален (плунжерен) клапан бутален (плунжерен) клапан (разпредели- тел) бутален (плунжерен) клапан (разпредели- тел) помпа с клапанно (шибърно) разпреде- ление разпрашавам, раз- пръсквам, пулвери- зирам изпитване на разпраш- ване пружинен акумулатор пружинен клапан пружинно простран- ство центриран с пружина разпределител с цен- трираща пружина пружинна центровка пружинен акумулатор пружинен клапан клапан, отварян от пружина пружинен клапан пружинно простран- ство пружинна константа разпределител с въз- вратна пружина бутало с възвратна пружина пружинна константа зъбна помпа с външно зацепване клапан с цилиндричен затвор пръстен с квадратно сечение, уплътнител трептя, вибрирам
I squeeze S 242 142 squeeze out, displace, ; expel squeeze-type moulded seal SSu, Saybolt Universal Second, SUS, Universal Second, Saybolt Second S243 S 244 S 245 S 246 S247 S 248 S 249 S 250 S 251 S 252 5253 5254 5255 S 256 S257 S 258 S259 S 260 S 261 S 262 S 263 S 264 S 265 St, stoke <unit of kinematic viscosity» stability stability limit stability margin, margin of stability stabilization stack/in, stack-mount- ed, sectional, in bank, in tandem, gang-mount- ed stack mounting, section- al mounting, section- type mounting, gang mounting, tandem mounting stagnation pressure stalled leakage flow stalled pressure stall torque standard air stand-by pump, emergency pump stand-by reservoir stand-by system, emergency system star shaped start, getaway, break- away, breakout starting flow starting force starting leakage starting load starting torque start pulse start-up starvation static compliance static friction, stiction, break-out friction static oil pocket, quiet zone of oil static pressure static rigidity, static stiffness verdrängen Formweichdichtung /, Profilweichdichtung f Saybolt-Universal- Sekunde f «Einheit der kinematischen Viskosi- tät, England und USA» Stokes я, St «Einheit der kinematischen Viskosität» Stabilität f Stabilitätsgrenze f Stabilitätsreserve f Stabilisierung f batterieverkettet, im Block Batterieverkettung f Ruhedruck m Leckstrom m im Kipp- punkt Kippdruck m, Druck m beim Abkippen Kippmoment n Luft / unter Normal- bedingungen, Luft unter Normbedingungen Notpumpe / Notbehälter m, Reserve- behälter m Notsystem n sternförmig Anlauf m, Anfahren и, Start tn Anlaufstrom tn Anlaufkraft /, Anfahr- kraft / Anlaufleckverlust m Anlauflast /, Anlauf- belastung / Anfahrmoment я, Anlaufmoment n, Anfahrdrehmoment n, Anlaufdrehmoment n Startimpuls m Inbetriebnahme /, Ingangsetzung / j. pump starvation statische Nachgiebigkeit / Ruhereibung /, statische Reibung /, Haftreibung Zone /ruhigen Öls statischer Druck tn statische Steife / выдавливать, выжимать, вытеснять профилированное уплот- нение из мягкого мате- риала, прессованное фасонное уплотнение универсальная секунда Сейболта «единица измерения кинемати- ческой вязкости в Англии и США» стокс, ст. «единица кинематической вяз- кости» устойчивость, стабиль- ность граница устойчивости запас устойчивости стабилизация соединенный в блок, сборный, составной, разъемный соединение в батареи, блочный монтаж статическое давление критическая утечка давление сброса опрокидывающий момент воздух при нормальных условиях аварийный насос, резервный насос аварийный резервуар, резервный резервуар, резервный бак аварийная система звездообразный пуск, пуск в ход, разгон начальный поток сила трогания, усилие трогания утечки в начале работы, начальные утечки начальная нагрузка, нагрузка при разгоне момент трогания, пуско- вой момент, крутящий момент трогания командный импульс пуск в ход, ввод в эксплуатацию статическая упругость трение покоя зона невозмущенного потока масла статическое давление статическая жесткость, статическая устойчи- вость измествам пресовано профили- рано уплътнение универсална секунда на Сейболт «единица за кинематична вискоз- ност в Англия и САЩ» стокс «единица за кине- матична вискозност» устойчивост, стабил- ност граница на устойчивост запас на устойчивост стабилизация монтиран в блок блоков монтаж статично налягане максимални обемни загуби (пропуски) налягане в отвежда- щата линия обръщащ (завъртащ) момент въздух .при нормални условия аварийна (резервна) помпа авариен (резервен) резервоар аварийна система звездообразен пускане в движение, развъртване, ускоря- ване начален дебит сила при потегляне (пускане в движение) обемни загуби (про- пуски) при потегляне натоварване при потегляне (пускане в ход) пусков момент команден импулс пускане в ход, въвеж- дане в експлоатация статична еластичност триене в покой зона на несмутен маслен поток статично налягане статична коравина (устойчивост, неде- формируемост)
143 stem S266 S 267 S 268 S 269 S 270 static seal, gasket seal, gasket static stiffness, static rigidity stationary stationary, steady stationary barrier stationary body cylinder ruhende Dichtung /, statische Dichtung statische Steife f stationär, ortsfest stationär nicht verschiebbarer An- schlag m, festerAnschlag Zylinder m mit fest- stehendem Zylinder- mantel неподвижное уплот- нение, прокладка, на- бивка, уплотнение, сальник статическая жесткость, статическая устойчи- вость стационарный, непод- вижный устойчивый, постоян- ный, ровный, спокой- ный, стационарный нерегулируемый упор, непередвигаемый упор цилиндр с неподвижным корпусом неподвижно уплътне- ние статична коравина (устойчивост) неподвижен, стациона- рен устойчив, стационарен, постоянен неподвижна преграда, неподвижен ограни- чител цилиндър с неподвижно тяло stationary rod cylinder stationary state, steady state stationary swash plate, sloping cam plate, swash plate, cam plate S 272 stator Stator m S273 stay bolt, stay rod, tie rod Zugstange f S274 steady, stationary stationär S275 steady flow stationäre Strömung f S 276 steady pressure stationärer Druck nt, Druck im Beharrungs- zustand Zylinder m mit fest- stehender Kolbenstange Beharrungszustand m, stationärer Zustand m Schiefscheibe f, feste Schiefscheibe, Schrägscheibe f цилиндр с неподвижным поршневым штоком устойчивое положение, стационарное положе- ние, установившееся положение наклонный кулачковый диск, кулачок статор распорка, соединитель- ная тяга, стяжной болт, тяга устойчивый, постоян- ный, ровный, спокой- ный, стационарный установившийся поток, установившееся течение установившееся давле- ние, стационарное давление цилиндър с неподви- жен бутален прът устойчиво (установено, стационарно) положе- ние наклонен [гърбичен] диск, наклонена [профилирана] гърбица статор съединителен прът (болт) устойчив, стационарен установено (стацио- нарно) течение установено (стацио- нарно) налягане S 277 S 278 S 279 S 280 steady state, stationary state steady state characteristics steady state error steam, water vapour Wasserdampf m, Dampf m S 281 S 282 S 283 S 284 S 285 S286 S 287 steam emulsion number, SEN steam jet vacuum pump steam-operated booster, steam - operated intensifier steel piping, steel tubing steel wire braid steel wool filter steering booster Beharrungszustand m, stationärer Zustand т Beharrungsverhalten к, stationäres Verhalten n bleibende Regel- abweichung f Dampfdemulgierzahl /, Wasserdampf- demulgierzahl f Dampfstrahl-Vakuum- pumpe f dampfhydraulischer Druckverstärker m, dampfbeaufschlagter Druckverstärker Stahlrohr и Strahldrahtgeflecht n Stahlwollefilter n Lenkkraftverstärker m, Lenkhilfzylinder m устойчивое положение, стационарное положе- ние, установившееся положение статическая характеристика постоянное рассогласо- вание, постоянная ошибка регулиро- вания, установившая- ся ошибка, ошибка в установившемся состоянии водяной пар число, характеризующее конденсацию пара струйно-паровой вакуумный насос парогидравлический повыситель давления, паровой усилитель стальная труба оплетка из стальной проволоки металло-шерстяной фильтр рулевой цилиндр, руле- вая машина, силовой управляющий привод, гидроусилитель руля устойчиво (стацио- нарно) положение статична характери- стика статична грешка, раз- съгласуване водна пара число, характеризи- ращо кондензацията на пара струйна парна вакуум- помпа парохидравличен усилвател на наля- гане стоманена тръба оплетка от стоманени нишки филтър от метални нишки (вълна) кормилен хидроусил- вател stem s. valve stem
stem-operated 144 S288 S 289 S 290 S 291 S 292 S 293 S 294 S295 S 296 S 297 S 298 S 299 S 300 S 301 S 302 S 303 S 304 s 305 S 306 s 307 S 308 stem-operated valve stem valve coupling, stem valve self-seal- ing coupling step change step input stepless, infinite stepped land stepper motor, stepping motor step response step vane stick, lock, jam stiction, static friction, break-out friction stiff, rigid stiff end, closed termina- tion, closed end, dead end stiffness, rigidity, elastance stochastic, random stoke, St <unit of kine- matic viscosity* stoppage rating, filter rating, filtration value, filter capacity, filter fineness stop tube «cylinder* stop valve «cylinder* storage storage, memory storage, accumulation storage signal store, accumulate straight, linear straight check valve, straightway check valve, in-line check valve straight coupling, straight fitting, union straight line motion, linear motion straight spur gear-on- gear pump, spur gear pump stößelbetätigtes Ventil n Stößelventil-Schlauch- kupplung/ sprungförmige Änderung f, Sprung m Sprungeingang m stufenlos Stufenbund ш, Stufensteg m Schrittmotor m Sprungantwort f Stufenflügel m verklemmen Ruhereibung f, statische Reibung f, Haftreibung f steif, starr festes Leitungsende n Steife f zufällig, stochastisch, regellos, aleatorisch Stokes и, St «Einheit der kinematischen Viskosität* Absperrgröße /, Filter- kennzahl /, Filterkenn- größe /, Filterfeinheit f Anschluß m zum Anhalten des Kolbens in einer Zwischenstellung Ventil n zum Anhalten des Kolbens in einer Zwischenstellung Lagerung f Speicherelement n, Spei- cher m, Speicherglied n, Speicherbaustein m Speicherung f Speichersignal n speichern geradlinig Rückschlagventil n mit geradem Durchfluß gerade Rohrverbindung f, gerade Rohrver- schraubung f geradlinige Bewegung /, Verschiebebewegung f außengeradverzahnte Zahnradpumpe f клапан, приводимый в действие толкателем самоуплотняющееся соединение стержне- вого клапана, иголь- чатый вентиль со шланговым соедине- нием изменение в форме скачка, скачок, ступен- чатое изменение скачкообразное входное воздействие, ступен- чатый входной сигнал бесступенчатый, плавный ступенчатый буртик, ступенчатый поясок шаговый мотор реакция на скачкообраз- ное возмущение, вре- менная характеристика ступенчатая лопатка запирать, защемлять, заклинивать, заедать, заглушать, пережи- мать трение покоя жесткий, устойчивый жестко укрепленный конец трубы, закреп- ленный конец жесткость случайный, произволь- ный, стохастический стокс, ст. «единица кине- матической вязкости* число, характеризующее работу фильтра соединительный канал для остановки поршня в промежуточном по- ложении, труба для остановки «цилиндра* клапан для остановки поршня в промежу- точном положении, стопорный клапан, фиксирующий клапан хранение, укладка, установка запоминающий элемент, память «машина* накопление, аккумулиро- вание сигнал на запоминание накапливать, запасать, аккумулировать прямолинейный путевой обратный кла- пан, обратный клапан с прямым протоком прямое соединение, штуцерное соединение прямолинейное движе- ние шестеренный насос с внешним прямым зацеплением клапан, задвижван от бутон самоуплътняващо се съединение на сте- блото на клапан, иглен вентил с мар- кучно съединение скокообразно (стъпал- но) изменение скокообразен (стъпален) входен сигнал безстъпален стъпаловидна фаска, стъпаловиден пръс- тен стъпков двигател реакция на скоко- образно смущение стъпална лопатка заклинвам, заяждам, затварям, задирам триене в покой твърд, устойчив, корав, недеформируем закрепен (затворен) край на тръба твърдост, устойчивост, коравина случаен, произволен стокс «единица за кинематична вискоз- ност* коефициент на филтри- раща способност «филтър* съединителен канал за спиране на бутало в междинно положение «цилиндър* клапан за спиране на бутало в междинно положение, позицио- нен клапан съхраняване, подреж- дане запомнящ елемент, памет «изчислителна машина* натрупване, акумули- ране сигнал за запомняне (запаметява не) натрупвам, акумули- рам, запасявам, се праволинеен обратен клапан с право протичане директно [тръбно рез- бово] съединение праволинейно движе- ние зъбна помпа с външно зацепване и прави зъби
145 submerged s 309 S 310 S 311 S 312 S3I3 s 314 straight thread, parallel thread straightway check valve, straight check valve, in-line check valve strain, screen strainer, surface filter stream, flow stream filament stream-interacti ng element streamline, flow line streamline* laminar, viscous streamline flow, laminar flow streamtube stream velocity, flow velocity street elbow, male elbow street tee, male run tee S3I5 S 316 s 317 S3I8 S 319 S 320 S 321 S 322 S 323 stroke stroke, length of stroke, stroke length stroke adjustment stroke end, end of stroke stroke length, length of stroke, stroke stroke multiplier stroke volume, swept volume stroking mechanism, tilting mechanism Strouhal number <ratio of response time to transport time> stud mount, trunnion mount stuffing box, gland stylus S 324 subbase, subplate, baseplate, manifold subbase, baseplate, subplate <for a single valve> subbase mounted, subplate mounted, manifold mounted, panel mounted subbase mounted, foot mounted, base mounted, gasket mounted submerged, immersed gerades Gewinde n Rückschlagventil n mit geradem Durchfluß filtern <mit Siebfilter* Oberflächenfilter n Strom m Stromfaden m s. interacting Jet element Stromlinie f laminar Laminarströmung f, laminare Strömung /, schlichte Strömung Stromröhre Strömungsgeschwindig- keit f Winkelverschraubung f mit Einschraub- zapfen, Einschraub- winkel tn T-Verschraubung f mit Einschraubzapfen im durchgehenden Teil Hub m Hublänge f, Hub m Hubeinstellung f Hubende n Hublänge /, Hub tn Habvervielfältiger m Hubraum m, Hub- volumen n Schwenkeinrichtung Strouhalzahl / <Verhältnis der Ein- stellzeit zur Durch- gangszeit> Schwenkzapfenbefesti- gung/ Stopfbuchse f, Stopf- buchspackung f Taster m, Taststift m, Tastbolzen m, Fühler tn Unterplatte f, Grund- platte f Einzelunterplatte /, Einzelgrundplatte /, Anschlußplatte f unterplattenmontiert flächenmontiert Tauch-, unter dem Flüssigkeitsspiegel цилиндрическая резьба путевой обратный кла- пан, обратный клапан с прямым протоком фильтровать <сетчатый фильтр* поверхностный фильтр поток, струя, ток трубка тока линия тока ламинарный, вязкий, слоистый ламинарный поток, ламинарное течение, слоистое течение струйная трубка скорость потока, ско- рость течения, скорость струи угловое резьбовое соединение с ввинчен- ной втулкой тройник с резьбой и с ввинчивающейся втулкой в прямой части ход величина хода, ход регулировка длины хода, установка хода конец хода величина хода, ход устройство, увеличива- ющее ход, мульти- пликатор хода объем, описываемый поршнем, рабочий объем поворотное устройство, поворотный механизм число Струхаля сот- ношение времени уста- новления ко времени прохождения* цапфовое закрепление, поворотное закрепле- ние сальник щуп, манипулятор основная плата, главная плата отдельная основная плата установленный способом платного монтажа соединенный посред- ством платного монтажа погруженный, затоплен- ный цилиндрична резба обратен клапан с право протичане филтрирам «мрежест филтър* филтър с филтрираща повърхност струя, поток струйна (токова) нишка струйна (токова) линия ламинарен, вискозен, слоест ламинарно течение, ламинарен поток струйна тръба, токова тръбичка скорост на течение (поток, струя) ъглово резбово съеди- нение със завинтена втулка тройник с резба и завинтена втулка в правата част ход големина на ход регулиране (установя- ване) на ход край на ход големина на ход увеличител (мултипли- катор) на ход (ли- нейно преместване) ходов (работен) обем <на бутало* завъртащо (накланящо) устройство число на Струхал «отно- шение .между вре- мето на. преходния процес към тран- спортното време* шарнир салниково уплътнение, уплътнителна кутия, салник осезател, сигнализатор основна (главна) плоча отделна основна плоча монтиран върху основна плоча съединен посредством плоча потопен Ю Технически речник Хидравлика • Пневматика
submersed 146 s 32s S 326 S327 S 328 s 329 s 330 S33I s 332 s 333 s 334 5335 5336 submersed filter, in-reservoir filter, sump filter, reservoir filter, immersion filter subplate» baseplate, manifold, subbase subplate, baseplate, subbase <for a single valve> subplate mounted, manifold mounted, panel mounted, subbase mounted subsonic subsonic flow suck, suck in, draw in sucking, suction suction capacity, inlet capacity suction chamber, inlet chamber, input chamber <pump> suction characteristics s 337 S338 s 339 S 340 s 341 S 342 suction connection, inlet connection, input connection <pump> suction flow, inlet flow, input flow, intake flow <pump> suction head suction line, suction pipe, inlet line, inlet pipe, intake line, intake pipe, input line, input pipe <pump> suction line filter, suction strainer, suction screen, intake filter, inlet filter <pump>, pump intake filter suction manifold, intake flange, inlet section suction pipe, suction fine, inlet line, inlet pipe, intake line, intake pipe, input line, input pipe <pump> suction port, inlet port, input port <pump> suction pressure, input pressure, inlet pressure <pump> suction screen, suction strainer, suction line filter, intake filter, inlet filter <pump>, pump intake filter suction side, inlet side, intake side <pump> . suction side [/on the] suction strainer, suction line filter, suc- tion screen, intake filter, inlet filter <pump>, pump intake filter suction stroke suction valve, inlet valve <pump> Behälterfilter n, Sumpffilter n Unterplatte /, Grund- platte / Einzelunterplatte /, Einzelgrundplatte Ji Anschlußplatte / unterplattenmontiert Unterschall- Unterschallströmung / ansaugen Ansaugen я, Saugen n Saugvermögen n, Ansaugvermögen n Saugraum m, Ansaug- raum m, Einlaß- kammer f <Pumpe> Saugverhalten n, An- saugverhalten n Saugstutzen m, Ansaug- stutzen m, Saugan- schluß m, Ansaugan- schluß m Ansaugstrom m, Saug- strom m Saughöhe f Saugleitung /. Eintritts- leitung f, Speiseleitung /<Pumpe> Saugkorb m, Saugfilter n, Saugsieb n Zulaufplatte /, Eintritts- platte f Saugleitung f, Eintritts- leitung /, Speiseleitung /<Pumpe> . Säugöffnung/, Ansaug- Öffhung /, Einlaßöffnung /, Eintrittsöfihung f <Pumpe> Saugdruck m, Ansaug- druck m, Eingangsdruck m, Eintrittsdruck m, Einlaßdruck tn <Pumpe> Saugkorb m, Saugfilter n, Saugsieb n Saugseite /, Einlaßseite /, Eintrittsseite f, Zufluß- seite /<Pumpe> saugseitig Saugkorb m, Saugfilter w, Saugsieb n Saughub tn Säugventil n <Pumpe> фильтр отстойника основная плата, главная плата отдельнаяосновная плата установленный спосо- бом платного монтажа инфразвуковой, дозвуковой дозвуковой поток, дозвуковое течение всасывать всасывание, засасыва- ние способность всасывать, всасывающая спо- собность камера всасывания, входная камера <насоса> характеристика всасывания всасывающий штуцер всасывающий патрубок засасываемый поток, всасываемый поток высота всасывания всасывающая линия, всасывающий трубо- провод всасывающий фильтр, фильтр на впускном отверстии <насоса> подводящая плата, подводной фланец всасывающая линия, всасывающий трубо- провод отверстие всасывания, входное отверстие, впускное отверстие <насоса> давление всасывания,, входное давление <насоса> всасывающий фильтр, фильтр на впускном отверстии <насоса> сторона всасывания со стороны всасывания всасывающий фильтр, фильтр на впускном отверстии <насоса> ход всасывания всасывающий клапан <насос> потопен филтър основна (главна) плоча отделна основна плоча монтиран върху основна плоча дозвуков дозвуково течение (поток) всмуквам, засмуквам всмукване, засмукване засмукваща (смука- телна) способност смукателна (входна) камера <помпа> смукателна характери- стика смукателно гърло <помпа> засмукван (входен) дебит <помпа> смукателна височина смукателен тръбопро- вод, смукателна линия смукателен филтър подаваща плоча, пода- ващ фланец смукателен тръбопро- вод смукателен отвор смукателно (входно) налягане <помпа> смукателен филтър смукателна страна откъм смукателната страна смукателен филтър смукателен ход смукателен клапан <помпа>
147 surge S343 suction work Ansaugarbeit f работа всасывания работа за засмукване S344 sudden contraction, plötzliche Verengung f внезапное сужение внезапно рязко сви- abrupt contraction (сжатие) ване, внезапна кон- тракция s 345 sudden enlargement, plötzliche Erweiterung f внезапное расширение внезапно (рязко) раз- abrupt enlargement ширение S 346 sulfonated fatty acid sulfurierte Fettsäure f сульфированная жирная сулфирана маетна кислота киселина s 347 sulfur content Schwefelgehalt tn . содержание серы съдържание на сяра s 348 summing impact Parallelstrahlelement n элемент с продольными елемент с надлъжни modulator, direct impact modulator струями (паралелни) струи s 349 sump Sumpf m отстойник, поддон утайник sump filter, in-reservoir Behälterfilter n, фильтр отстойника потопен филтър filter, reservoir filter, submersed filter, immersion filter Sumpffilter n supercharge, prefill, vorfüllen <Pumpe> предварительно напол- предварително напъл- boost, prime <pump> нять, подкачивать <насос» вам <помпа» supercharger, booster Füllpumpe f, Vorfüll- насос для подпитки, спомагателна помпа pump, charging pump pumpe /, Speisepumpe вспомогательный f, Zuförderpumpe f, Ladepumpe f насос S35O supercharging Vorfüllung f предварительное напол- предварително напъл- нение, наддув ване S 351 supercharging Zuförderdruck m, давление предваритель- налягане за предвари- pressure Vorfülldruck tn Überschall- ного наполнения, дав- ление наддува телно напълване s 352 supersonic ультразвуковой, ултразвуков, свръхзву- Überschallströmung f сверхзвуковой ков s 353 supersonic flow сверхзвуковой поток, свръхзвуково течение сверхзвуковое течение s 354 supply, admission Zufuhr /, Speisung f подвод, питание захранване supply, flood beaufschlagen <mit заполнять «жидкостью», захранвам <флуид» Flüssigkeit», speisen питать S 355 supply air Speiseluft f воздух питания захранващ въздух S356 supply air line, supply Speiseluftleitung f линия питания сжатым захранваща линия за air pipe, supply air tube воздухом сгъстен въздух! S357 supply jet Speisestrahl m питающая струя захранваща струя * S358 supply nozzle, supply Speisedüse /, Zuführdüse питающее сопло, питаю- захранваща дюза tube /, Speiserohr n щая трубка S 359 supply pressure Speisedruck m, давление питания, захранващо налягане supply pressure level Zuförderdruck m питающее давление S 360 Speisedruckpegel m, уровень давления стойност на захранващо Speisedruckniveau n питания налягане S361 supply pressure null Nullpunktdrift /infolge дрейф нуля из-за изме- пълзене (изместване, shift Zuführdruckschwan- нения давления дрейф) на нула, kungen питания породено от измене- ние на захранващо налягане supply tube, supply Speisedüse /, Zuführdüse питающее сопло, захранваща тръба nozzle /, Speiserohr n питающая трубка (дюза) support, back-up, back stützen подпирать, поддержи- подпирам, поддържам вать, опираться S 362 supporting pressure, Stützdruck m опорное давление подпорно налягане support pressure S363 support ring Stützring tn опорное кольцо, распор- подпорен пръстен ное кольцо, пружинное ТЛгч TTtLTT/*b surface coefficient, Wärmeübergangszahl f кольцо коэффициент тепло- коефициент на топло- film coefficient отдачи предаване S 364 surface filter, strainer Oberflächenfilter n поверхностный фильтр повърхностен филтър surface of valve plate, Steuerspiegel tn, плоскость распреде- разпределителна valving surface Steuerfläche f лителя повърхност S365 surface property Oberflächeneigenschaft / поверхностное свойство свойство на повърхност S366 surface roughness Oberflächenrauheit /, поверхностная шерохо- повърхностна грапавост Oberflächenrauhigkeit f ватость S367 surface tension Oberflächenspannung/ поверхностное натя- повърхностно напреже- жение ние surge absorber, water Stoßdämpfer tn «gegen поглотитель гидравличе- демпфер «хидравличен hammer absorber, shock hydraulischen Stoß», ского удара УДар» pressure absorber, desurger, pressure Druckstoßdämpfer m —' ■ 10* snubber
surge 148 surge check valve, prefill valve surge tank, prefill tank surplus flow, excess flow, overflow surplus flow loss, excess flow loss SUS, Saybolt Universal Second, SSu, Universal Second, Saybolt Second S368 suspension valve, reed-type suspension valve s 369 S 370 5371 5372 s 373 5374 5375 S 376 s 377 S 378 S379 S 380 S38I S 382 S383 sustaining valve, locking valve, lock valve, holding valve swash plate, wobble plate swash plate, sloping cam plate, cam plate, sta- tionary swash plate swash plate angle, angle of tilt, tilt angle swash plate axial piston pump, wobble plate axial piston pump swelling «seal» swept volume, stroke volume switch switching frequency switching lag switching pressure switching time, shifting time switching zone, shifting zone switch-over filter <twin-element filter» swivel, swivel connec- tion, swivel coupling, swivel joint swivel mount, pivoted mount symbolic diagram, graphical diagram synchronization synchronize synchronized motion Vorfüllventil n, Füllventil n Nachsaugbehälter ш, Füllbehälter m Überstrom m Überströmverlust tn Saybolt-Universal- Sekunde / «Einheit der kinematischen Viskosi- tät, England und USA> Blattfederventil n «Schie- ber, an Blattfedern auf- gehängt» Halteventil n Taumelscheibe f Schiefscheibe f, feste Schiefscheibe, Schrägscheibe f Schwenkwinkel m Axialkolbenpumpe /mit Taumelscheibe Quellen n «Dichtung» Hubraum m, Hubvolumen n umschalten, schalten Schaltfrequenz / Schaltverzögerung / Schaltdruck m, Umschaltdruck m Schaltzeit /, Umschaltzeit Schaltbereich m, Umschaltbereich m Schaltfilter n «Doppel- filter» Rohrgelenk n schwenkbare Befestigung Funktionsschaltplan m Synchronisierung /, Herbeiführung f von Gleichlauf synchronisieren, Gleich- lauf herstellen Gleichlauf Synchron- lauf m переливной клапан заполненный бак [системы подкачки] избыточный поток, перелив, водослив, избыточный расход избыточные потери потока, потери за счет избыточного расхода универсальная секунда Сейболта «единица измерения кинемати- ческой вязкости в Англии и США» подвесной клапан, кла- пан с плоской пружи- ной «золотник, под- вешенный на плоской пружине» запорный клапан, стопорный клапан, блокирующий клапан поворотная плата, наклонная шайба наклонный кулачковый диск, кулачок угол наклона аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой разбухание, набухание «уплотнения» объем, описываемый поршнем, рабочий объем распределять, переклю- чать, коммутировать, выключать частота переключения замедление включения, задержка включения, задержка переклю- чения давление включения, давление переклю- чения время коммутации, время включения, время срабаты- вания зона переключения переключающийся фильтр «сдвоенный фильтр» шарнирное соединение, шарнирная муфта, трубный шарнир шарнирная (поворотная) опора схема принципа дейст- вия, принципиальная схема синхронизация синхронизировать синхронное движение, синхронное вращение преливен клапан резервоар за запълване излишен (преливащ) дебит обемни загуби (про- течки) от излишен дебит универсална секунда Сейболт «единица за кинематична вискоз- ноств САЩи Англия» клапан с плоска пру- жина блокиращ (застопоря- ващ) клапан наклонен диск, накло- нена шайба наклонена [профили- рана] гърбица, наклонен [гърбичен] диск ъгъл на наклон аксиално-бутална помпа с наклонен диск набъбване, раздуване «уплътнение» ходов (работен) обем «бутало» превключвам, включ- вам честота на включване (превключване) време за включване (превключване) налягане за включване (превключване) време за включване (превключване) зона за превключване филтър с автоматично превключване «сдвоен филтър» шарнирно съединение шарнирно окачване принципна схема синхронизация синхронизирам синхронно движение
149 tee 5384 5385 5386 5387 TI Т2 т3 т4 synthetic fluid synthetic rubber system system pressure tachometer, speedom- eter take-off point, tap, tapping point tandem/in, sectional, in bank, in stack, stack-mounted, gang-mounted tandem centre valve, centre bypass valve «directional, cylinder ports blocked > tandem cylinder tandem mounting, sectional mounting, sectiön-type mounting, stack mounting, gang mounting tandem pump, dual pump, double pump, split flow pump, two-way flow pump tangential Т5 Т6 т7 Т8 Т9 tank, reservoir tank bottom, reservoir bottom tank capacity, reservoir capacity tank drainback tank port, reservoir port tank volume, reservoir volume tank wall, reservoir wall tap tap, take-off point, tapping point Тго ТII tape reader, punched tape reader tapered thread tapered tube flow- meter, free-float flow- meter, rotameter flow- meter tapping point, tap, take-off point tar number fee, branch synthetische Flüssigkeit f synthetischer Gummi m, synthetischer Kautschuk m System n, Schaltung f, Anlage f Systemdruck т Tachometer n, Tacho ш, Drehzahlmesser m Zapfstelle /, Abgriff m, Anzapfung f batterieverkettet, im Block Ventil n mit freiem Durchfluß «Wege- ventil* Tandemzylinder m Batterieverkettung f Zweistrompumpe f, Zweikreispumpe /, Zwillingspumpe /, Doppelstrompumpe /, zweiströmige Pumpe f tangential Behälter tn, Tank tn Behältefboden m Fassungsvermögen n des Behälters Leckflüssigkeits- behälterleitung f Behälteranschluß m Behältervolumen n, Tankvolumen n Behälterwand f anzapfen Zapfstelle f, Abgriff in, Anzapfung f Lochbandleser tn, Streifenleser tn konisches Gewinde n, kegeliges Gewinde Schwebekörper- Durchfiußmesser m Zapfstelle /, Abgriff m, Anzapfung f Verteerungszahl f, Teerzahl f abzweigen синтетическая жидкость синтетическая резина, синтетический каучук система, устройство, установка давление в системе т тахометр, измеритель числа оборотов точка выпуска жид- кости, место выпуска жидкости, точка отвода соединенный в блок, сборный, составной, разъемный проточный распредели- тель, золотник со свободной циркуля- цией масла в среднем положении тандемцилиндр, спарен- ный цилиндр • соединение в батареи, блочный монтаж сдвоенный насос «с двойной произ- водительностью* тангенциальный, напра- вленный по касатель- ной бак, резервуар дно резервуара, дно сосуда, дно бака вместимость бака, емкость бака слив жидкости в бак окно для подключения бака объем сосуда, объем бака стенка резервуара, стенка бака отбирать точка выпуска жид- кости, место выпуска жидкости, точка отвода устройство для считы- вания с перфоленты коническая резьба ротаметр точка выпуска жид- кости, место выпуска жидкости, точка отвода смоляное число, коэффи- циент смолосодер- жания ответвлять синтетична течност синтетичен каучук система налягане в система оборотомер точка, в която се извършва отвеждане (отклоняване) на течността монтиран в блок разпределител със свободна циркулация в средно положение на плунжера (зат- вора) два последователни цилиндъра с общ бутален прът, сдвоен цилиндър блоков монтаж сдвоена помпа тангенциален резервоар дъно на резервоар обем (вместимост) на резервоар отвеждане на течност в резервоар присъединителен отвор на резервоар обем на резервоар стена на резервоар частично отклонявам (отвеждам) място на изпускане (отвеждане) на теч- ност четящо устройство «перфолента* конусна резба ротаметър място на изпускане (отвеждане) на теч- ност показател за съдържа- ние на смола отклонявам
tee 150 T12 Tl3 т14 T15 Т1б TI7 Т18 Tip Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30 T3I Т32 т33 т34 т35 Тзб Т37 Т38 fee, tee coupling, tee fitting telescopic cylinder telescopic cylinder of two stages telescopic damper Teleskopdämpfer m telescopic line,extension fitting, extension unit telescopic plunger telescopic tube temperature and pressure-com pen** sated flow control valve temperature change temperature-compen- sated flow control valve temperature controller temperature gradient temperature null shift temperature range temperature regulation temperature rise template tendency to foam Tesla diode, Tesla’s valvular conduit test connection test stand theoretical torque, ideal torque thermal conductivity thermal expansion thermal expansion coefficient, cubical expansion coefficient, coefficient of volume- tric expansion thermal flowmeter thermal relief thermal stability thermal switch Temperaturschalter tn T-Stück n, T-Ver- schraubung f Arbeitszylinder tn mit Teleskopkolben, Teleskopzylinder m Teleskopzylinder tn mit zwei Ausfahrstufen Teleskoprohr n <in einer Rohrleitung» Teleskopkolben tn Hubrohr n, Teleskoprohr n temperaturkompensierter Stromregler tn Temperaturänderung f temperaturkompensiertes Stromventil n Temperaturregler m Temperaturgefälle n Nullpunktdrift /infolge Temperaturschwan- kungen Temperaturbereich m Temperaturregelung f Temperaturanstieg tn, Temperaturerhöhung f Schablone f Schaumneigung /, .Schäumneigung Tesla-Diode f Prüfanschluß tn Versuchsstand tn, Prüfstand tn theoretisches Dreh- moment n Wärmeleitfähigkeit Wärmedehnung f, Wärmeausdehnung f Wärmeausdehnungszahl f, kubische Ausdehnungs- zahl /, Wärmeaus- dehnungskoeffizient tn, räumlicher Ausdeh- nungskoeffizient tn thermischer Durchfluß- messer tn Entlastung /bei Wärme- dehnung Wärmebeständigkeit / Т-образное соединение, тройник телескопический цилиндр двухсекционный теле- скопический цилиндр, телескопический цилиндр с двумя вы- ходными ступенями телескопический демп- фер, телескопический амортизатор телескопическая труба <в трубопроводе» телескопический поршень телескопическая труба регулятор расхода с температурной ком- пенсацией изменение температуры клапан расхода с темпе- ратурной компен- сацией регулятор температуры падение температуры, уменьшение темпера- туры, температурный градиент дрейф нуля из-за изме- нения температуры диапазон температур регулирование температуры увеличение температуры шаблон, трафарет, лекало, копир тенденция к образо- ванию пены диод Тесла контрольное соединение, соединение для испы- тания испытательный стенд теоретический крутя- щий момент тепловая проводимость, теплопроводность тепловое расширение коэффициент теплового расширения, про- странственный коэф- фициент расширения тепловой расходомер тепловая разгрузка тепловая устойчивость, тепловая стабильность температурный выклю- чатель, тепловое реле Т-образно съединение, тройник телескопичен цилиндър двустъпален телескопи- чен цилиндър телескопичен демпфер (амортисьор) телескопична тръба телескопично бутало телескопична тръба регулатор на дебита с температурна ком- пенсация изменение на темпера- тура регулатор на дебит с температурна компен- сация регулатор на темпера- тура градиент (спадане) на температура дрейф на нулата поради температурни про- мени диапазон на темпера- тура регулиране на темпера- тура нарастване на темпера- тура шаблон тенденция към пено- образуване диод на Тесла съединение за изпит- ване изпитвателен стенд теоретичен въртящ момент топлопроводимост топлинно разширение коефициент на топлинно (обемно) разширение топлинен дебитомер топлинно разтоварване топлинна устойчивост (стабилност) термостат^ топлинно реле
151 throttle T39 T40 Т41 Т42 Т43 Т44 Т45 Т46 Т47 Т48 Т49 Т50 Т51 Т52 Т53 Т54 thermal wedge thermocouple thermodynamic« thermometer thick, high viscous, heavy, sluggish, viscous thickener thin, low viscous, light thin-walled threaded plug threaded port three-diaphragm element three-piece flare fit- ting, nut-and-sleeve flare fitting three-port valve, three-way valve, two-way valve «inter- nal fluid ways» three-position control three-position valve <directional> three-step decompres- sion cycle three-way valve «internal fluid ways», four-port valve, four-way valve three-way valve threshold, threshold value . threshold pression threshold value, threshold throat throttle, choke, orifice, restrict throttle, throttle valve, restrictor valve, restrictive valve, restriction valve, restrictor, throttling valve throttle, orifice, choke, restrictor, restriction Т55 Т56 Т57 throttle characteris- tics, restriction characteristics, metering character- istics, flow character- istics, area character- istics throttle control, throttling control, restrictive control throttled directional valve throttle loss, restriction loss Wärmekeil tn, thermischer Keil tn Thermoelement n, Thermopaar n Thermodynamik f Thermometer n dickflüssig, zäh, zäh- flüssig, hochviskos viskositätserhöhender Zu- satz ш, zähigkeits- erhöhender Zusatz, Verdicker m dünnflüssig, niedrigviskos dünnwandig Gewindestopfen tn Gewindeanschluß tn Dreimembranenelement n Bördelverbindung / mit Muffe Dreiwegeventil n Dreistellungssteuerung f Dreistellungsventil n, Wegeventil n mit drei Schaltstellungen, Dreipositionsventil n Entspannungszyklus tn mit zweistufiger Vorent- lastung Vierwegeventil n s.a . three-port valve Schwellwert m, Ansprech- schwellwert tn Schwelldruck m, Ansprechdruck tn Schwellwert m, Ansprechschwellwert tn s. nozzle throat drosseln Drosselventil я, Drossel f Drossel /, Drosselwider- stand m, Widerstand m «Strömung» Drosselcharakteristik /, Drosselverhalten n, Öffnungscharakteristik ft Öffhungsverhalten n Drosselsteuerung f Wegeventil n mit Drosselkanten Drosselverlust m тепловой клин термопара, термоэлемент термодинамика термометр вязкий, густой, клейкий сгуститель, загуститель, присадка, увеличи- вающая вязкость ■маловязкий, текучий, жидкий тонкостенный резьбовая пробка резьбовое соединение трехмембранный элемент соединение с муфтой с помощью разваль- цовки трехходовой кран трехпозиционное управление трехпозиционный напра- вляющий клапан, трехпозиционный распределитель трехступенчатый цикл уменьшения давления, цикл разряжения с предварительной * двухступенчатой разгрузкой трехходовой кран, четы- рехщелевой кран предельное значение, граничное значение предельное давление, пороговое давление предельное значение, граничное значение дросселировать, сужать дросселирующий клапан, ограничиваю- щий клапан, ограни- читель, дроссель окно, кромка, заслонка, дроссель, ограничи- тель, сопротивление «течению» характеристика дросселя, расходная характери- стика «дросселя» дроссельное управление дросселирующий клапан, распредели- тель с управляющей кромкой потери в дросселе топлинен клин термодвойка, термо- елемент термодинамика термометър гъст, вискозен сгъстител рядък «течност» тънкостенен тапа с резба резбово съединение тримембранен елемент развалцовано съедине- ние с муфа трипътен разпределител трипозиционно упра- вление трипозиционен раз- пределител тристъпален цикъл на намаляване на наля- гане четирипътен разпреде- лител гранична стойност гранично налягане гранична стойност дроселирам дросел, дроселиращ клапан дроселиращ отвор характеристика на дросел дроселно управление дроселиращ клапан, разпределител с дроселиращ ръб загуби в дросел
throttle 152 T58 T59 T60 T6i Т62 Тбз Т64 Т65 Т66 Тб? Т68 throttle valve, restrictor valve, restrictive valve, restriction valve, restrictor, throttle, throttling valve throttling, restriction throttling area, orifice size, restrictor size, restriction area, orifice area throttling control, throttle control, restrictive control throttling element, restrictive element, restricting element throttling length, restrictive length, choke length throttling screw, restriction screw throttling sleeve, orifice sleeve, restriction sleeve throttling valve, throttle valve, restrictor valve, restrictive valve, restriction valve, restrictor, throttle through rod, double rod, double-end rod through-rod piston, double-rod piston, two-rod piston through-rod piston cylinder, double-end rod cylinder, double- rod piston cylinder throwaway element thrust shoe, shoe, slipper <radial piston pump» tie rod, stay rod, stay bolt tiit tilt angle, angle of tilt, swashplate angle tilt cylinder tilting axis tilting block, tilting box Т69 Т70 tilting cylinder block <angle-type axial piston pump> variable angle cylinder block tilting mechanism, stroking mechanism time constant, characteristic time, CT time delay valve, timing valve time lag Drosselventil «, Drossel f Drosselung f Drosselquerschnitt m Drosselsteuerung f Drosselelement n дросселирующий элемент дроселен елемент Drossellänge длина дросселирования Дължина на дросели- ране Drosselschraube f дросселирующий винт дроселен винт Drosselbüchse f Drosselventil n, Drossel f durchgehende Kolben- stange /, beidseitige Kolbenstange Kolben tn mit beidseitiger Kolbenstange, Kolben mit durchgehender Kolbenstange Arbeitszylinder tn mit beidseitiger Kolben- stange, Arbeitszylinder mit durchgehender Kolbenstange Wegwerfelement n Gleitschuh tn Zugstange f Schwenkung f Schwenkwinkel tn Schwenkzylinder tn качающийся цилиндр Schwenkachse f Schwenkkörper tn, Schwenkrahmen m Schwenkgehäuse n < Axialkolbenpumpe» Schwenkeinrichtung / Zeitkonstante f Zeitventil я Zeitverzögerung f дросселирующий клапан, ограничиваю- щий клапан, ограничи- тель, дроссель дроселиращ клапан, дросел дросселирование площадь поперечного сечения дросселирую- щего окна <дросселя>, проходное сечение дросселя дроссельное управление дроселиране проходно сечение на дроселен отвор дроселно управление дросселирующая втулка дросселирующий клапан, ограничиваю- щий клапан, ограничи- тель, дроссель Дроселна втулка дроселиращ клапан двусторонний поршне- вой шток поршень с двумя што- ками двустранен бутален прът бутало с двустранен бутален прът цилиндр с двумя штоками, цилиндр двухстороннего действия сменный элемент колодка, опорная ко- лодка, ползун, скользящая колодка распорка, соединитель- ная тяга, стяжной болт, тяга наклон, поворот угол наклона двойнодействуващ цилиндър сменяем детайл плъзгач <радиална бутална помпа» теглич, съединителен прът наклон, завъртане ъгъл на наклон поворотная ось, качающаяся ось поворотный блок наклоняващ се цилиндър ос на завъртане (люле- ене) завъртащ се блок цилиндровый блок с из- меняемым углом на- клона <аксиально- поршневого насоса» поворотное устройство, поворотный механизм постоянная времени наклоняващ се цилин- дров блок <аксиално- бутална помпа» наклоняващ се меха- низъм времеконстанта клапан с временной задержкой временное запаздыва- ние закъснителен клапан закъснение
153 track T71 T72 Т73 T74 T75 T76 T77 T78 Т79 T8o T8l Т82 Т83 timer timing valve« time delay valve tongue mount, eye mount tooth mesh leakage tooth space, void between the teeth toroidal ring torque, moment torque amplifier torque contro torque converter Drehmomentwandler tn torque efficiency <pump or motor>, mechanical efficiency torque motor torque output, output torque torsional compliance torsional stiffness total head toxic, poisonous toxicity tracer control, copying control tracer roller, copying roller tracer unit, copying unit tracer valve, copying valve, control valve of a copying device, tracing valve tracing feed, copying feed . tracing valve, copying valve, control valve of a copying device, tracer valve track ring, reaction ring <radial piston pump> track ring, cam ring, contour ring «vane pump> Zeitgeber m, Zeitglied n Zeitventil n Schwenkaugen- befestigung f Eingriffsverlust m, Zahn- eingriffsverlust m Zahnkammer f Zahn- lücke f s. O -ring Drehmoment n, Moment n Drehmomentverstärker m Drehmomentregelung / mechanischer Wirkungsgrad tn Stellmotor m, Dreh- momentgeber m, Drehmomentmotor m, Schaltmotor m, Steuermotor m Abtriebsdrehmoment n, abgegebenes Moment n Torsionsnachgiebigkeit /, Verdrehungsnach- giebigkeit f, Verdrill- nachgiebigkeit f Torsionssteife f, Ver- drehsteife f, Verdrill- steife f Gesamtdruckhöhe f . giftig, toxisch Giftigkeit f, Toxizität f Kopiersteuerung f Kopierrolle f Kopiereinheit f Kopierventil n, Kopierschieber m Kopiervorschub m Kopierventil n, Kopier- schieber m Leitring tn, Führungs- ring tn «Radial- kolbenpumpe> Leitring m, Gehäusering m, Führungsring m < Flügelzellenpumpe» датчик времени, отмет- чик времени, реле времени, программ- ное устройство клапан с временной задержкой крепление с помощью поворотной шаровой опоры утечка через зубчатое зацепление впадина между зубьями, промежуток между зубьями вращающий момент, момент, крутящий момент усилитель крутящего момента регулирование вращающего момента, управление по крутящему моменту преобразователь момента механический коэффи- циент полезного действия моментный мотор, электромеханический преобразователь передаваемый вращаю- щий момент, момент на выходе упругость при круче- нии, податливость при кручении, угловая упругость угловая жесткость полное давление, полный напор ядовитый, токсичный токсичность, ядовитость управление копиром копирующий ролик копировальный агрегат, копировальный прибор ч- управляющий золотник < копировального механизма» копирующая подача управляющий золотник <копировального механизма» направляющая втулка, направляющая гильза, направляющее кольцо < радиально-поршне- вого насоса» кольцо статора, направ- ляющее кольцо <лопастный насос» реле за време, про- граматор на време клапан със закъснение закрепване със сфе- рична шарнирна опора пропуски през, зъбно зацепване междузъбие въртящ момент усилвател на въртящ момент регулиране на въртящ момент преобразувател на момент механичен коефициент на полезно действие двигател изходен въртящ момент еластичност при усук- ване якост при усукване общо налягане отровен, токсичен отровност, токсичност копирно управление копираща ролка копирен агрегат управляващ разпреде- лител «копирно устройство» копиращо подаване управляващ разпреде- лител направляваща втулка (пръстен, барабан) < радиално-бутална помпа» направляващ пръстен ' «пластинкова помпа»
track 154 т84 track surface Laufbahnfläche f tractive magnet, pull action solenoid, pull- type solenoid Zugmagnet m т85 transducer, converter Wandler m, Meßwandler m, Meßgrößen- umformer т т86 transfer character- istics Übertragungsverhalten n т87 transfer function Übertragungsfunktion f т88 transfer locus Ortskurve f der Über- tragungsfunktion т89 transient, transient phenomenon Einschaltvorgang m, Einschwingvorgang m т90 transient force transient phenomenon, transient Übergangskraft У, Kraft f im instationären Zustand Einschaltvorgang m, Einschwingvorgang tn 391 transient response Übergangsfunktion f т92 transmission Übertragung f т93 transmission Getriebe n т94 transmission line Übertragungsleitung f т95 transverse impact modulator Querstrahlelement n т9б trap, pen-up, entrap, pocket einschließen т97 trapped fluid eingeschlossenes Medium trapped oil, entrapped oil, pocketed oil <gear pump> Quetschöl n treble pump, triple pump Dreistrompumpe /, Dreikreispumpe / т98 trialkyl thiophosphate Trialkylthiophosphat n т99 tricresyl phosphate Trikresylphosphat n т 100 T-ring T-Ring m т 101 triple-headed booster, triple- headed intensifier Dreifachkolben-Druck- übersetzer m т 102 triple-plane swivel joint in drei Ebenen drehbares Rohrgelenk n т 103 triple pump, treble pump Dreistrompumpe У, Dreikreispumpe f тЮ4 trouble shooting true fluid, real fluid Störungsbeseitigung f, Beseitigung f von Störungen wirkliche Flüssigkeit f; wirkliches Gas n тЮ5 truncated edge angefaste Kante f Т хоб trunnion Schwenkzapfen m Т 107 trunnion mount, stud mount Schwenkzapfen- befestigung f направляющая поверх- ность, направляющая плоскость тянущий электро- магнит, тянущий соленоид преобразователь, датчик, преобразователь из- меряемой величины передаточная характеристика передаточная функция амплитудно-фазов ая характеристика <годограф> процесс включения, процесс установления, переходный процесс неустановившаяся сила процесс включения, процесс установления, переходный процесс переходная функция, переходная характеристика трансмиссия, передача передача, передаточ- ный механизм линия передачи элемент с поперечными струями заключать, задерживать изолированная среда, замкнутая среда защемленное масло <в шестеренном насосе> трехпоточной насос триалкилтиофосфат трикрезилфосфат, пол- ный эфир ортофосфор- ной кислоты и крезола Т-кольцо, Т-образное кольцо трехпоршневой преобра- зователь давления шарнирное сочленение труб,поворочиваю- щееся в трех плоско- стях; трехплоскостное шарнирное соединение трехпоточной насос устранение неисправ- ности, устранение возмущения реальная жидкость, реальный газ притупленная кромка поворотная цапфа цапфовое закрепление, поворотное закрепле- ние направляваща повърх- ност издърпващ електро- магнит измерителен преобразу- вател предавателна характе- ристика предавателна функция амплитудно-фазова характеристика <ходограф> преходен процес неустановена сила преходен процес преходна функция (характеристика) предавател, трансмисия предавател, трансмисия предавателна линия насрещноструен усил- вател със странично управление затварям, задържам затворен флуид затворено масло <зъбна помпа > тройна помпа триалкилтиофосфат трикрезилфосфат Т-образен пръстен трибутален усилвател на налягане тръбно шарнирно съединение, под- вижно в три повърх- ности тройна помпа отстраняване на смуще- ние (неизправност) реален флуид притъпен ръб шарнир шарнирно закрепване
155 two-position T io8 T log Tno Tin T 112 Tиз Т ii4 Т 115 Тпб Т 117 !Т п8 Т 119 Т 120 Т 121 Т 122 truth table tube tube bend, pipe bend tube bundle <of plastic tubes> tube bundle heat exchanger tube end, pipe end tube fitting, pipe fitting tube line, pipeline tube plug, pipe plug tube union, union tubing, piping, line network tubular tubular heat exchanger turbine turbine flowmeter turbine motor turbo-compressor, dynamic compressor, nonpositive dis- placement compressor turbulence turbulence amplifier turbulence diode turbulent turbulent flow Т 123 Т 124 Т 125 Т 12б turbulent reattach- ment amplifier, wall attachment amplifier, Coanda-effect amplifier twin filter twin flapper-and- nozzle valve, double-flapper valve, two-jet flapper valve two-di mensional copying two-jet flapper valve, double-flapper valve, twin flapper-and- nozzle valve two-port valve, two-way valve <directional> two-position control two-position control, on-off control, open- and-shut control Wahrheitstabelle /, Schaltbelegungstabelle f Präzisionsrohr я, Rohr n Rohrkrümmer m, Krümmer m Rohrbündelkabel nt Rohrkabel n Rohrbündelwärmeaus- tauscher m, Rohr- bündelwärmeüber- trager m Rohrstutzen m, Rohr- ansatz m, Rohrende n Rohrverbindung /, Rohrverschraubung f Rohrleitung f Rohrverschluß m gerade Rohrverbindung f mit zweiseitigem Rohranschluß Rohrnetz n, Leitungsnetz n rohrförmig, röhren- förmig Röhrenwärmeaus- tauscher tn, Röhren- wärmeübertrager m Turbine / Turbinen-Durchfluß- messer in Turbomotor tn dynamischer Verdichter m Turbulenz f Turbulenzverstärker m Turbulenzdiode f turbulent Turbulentströmung /, turbulente Strömung ft wirbelige Strömung Wandstrahlverstärker tn Doppelfilter «, Zwillingsfilter n zweidüsiges Prall- plattenventil и zweidimensionales Kopieren n zweidüsiges Prallplatten- ventil n Zweiwegeventil n Zweistellungssteuerung f Zweipunktregelung таблица включений труба < калиброванная трубках угольник, колено трубы, изгиб трубы кабель из пластиковых труб, пневмокабель трубчатый теплообмен- ник конец трубы, штуцер, трубчатый насадок фиттинг для соединения труб, резьбовая арма- тура для соединения труб, соединительные части трубопровода, соединение труб трубопровод пробка трубы, заглушка трубы прямое трубное соедине- ние с двусторонним подсоединением труб сеть из труб, система труб в форме трубы, трубчатый трубчатый теплообмен- ник турбина турбинный расходомер турбомотор динамический компрес- сор, откачивающий компрессор турбулентность турбулентный усилитель турбулентный диод турбулентный турбулентный поток, вихревой поток, турбулентное течение струйный усилитель с прилипанием струи к стенке; струйный усилитель, построен- ный на основе эффекта Коанда сдвоенный фильтр сдвоенный дроссель сопло-заслонка двухкоординатный копир сдвоенный дроссель сопло-заслонка двухходовой кран двухпозиционное управление двухпозиционное регулирование таблица на включва- нията калибрована тръба тръбно коляно маркуч от пластмаса тръбен топлообменник тръбен накрайник (щуцер) тръбно резбово съеди- нение тръбопровод пробка (запушалка) на тръбопровод право тръбно съедине- ние с двустранно присъединяване на тръбите тръбна мрежа тръбовиден тръбен топлообменник турбина турбинен дебитомер турбодвигател турбокомпресор, дина- мичен компресор турбулентност турбулентен усилвател турбулентен диод турбулентен турбулентно течение струен усилвател с при- лепване на струята към стена, Коанда- усилвател сдвоен филтър дросел дюза-преграда с две дюзи двукоординатно копи- ране дросел дюза-преграда с две дюзи двупътен разпределител двупозиционно упра- вление двупозиционно регули- ране
two-position 156 T 127 T 128 Т 129 Т 130 т 131 Т 132 т 133 иI U2 и3 two-position valve <directional> two-rod piston, double-rod piston, through-rod piston two-speed pump <hand>, two-stage pump two-stage two-stage compressor Zweistellungsventil n, Wegeventil n mit zwei Schaltstellungen. ’ Zweipositionsventil n Kolben m mit beidseitiger Kolbenstange, Kolben mit durchgehender Kolbenstange Zweistufenpumpe f двухпозиционный направляющий кла- пан, двухпозицион- ный распределитель поршень с двумя што- ками двупозиционен разпре- делител бутало с двустранен бутален прът two-stage pump, two-speed pump <hand> two-stage valve two-step decompres- sion cycle two-way flow pump, dual pump, double pump, tandem pump, split flow pump two-way seal hose coupling, double shut-off hose coupling two-way valve internal fluid ways>, three-port valve, three-way valve two-way valve, two-port valve <directional> type of flow, flow mode U-сир, U-ring, double cup, U-packer unbalance unbalanced, noncom - pensated, uncompen- sated, nonbalanced unbalanced pump, uncompensated pump, noncompensated pump, nonbalanced pump unbalanced valve, nonbalanced valve, uncompensated valve, noncompensated valve uncompensated, non- compensated, unbal- anced, nonbalanced uncompensated pump, unbalanced pump, noncompensated pump, nonbalanced pump uncompensated valve, unbalanced valve, nonbalanced valve, noncompensated valve unctuousness, lubricat- ing ability, lubricity oiliness, greasiness zweistufig zweistufiger Verdichter m, zweistufiger Kom- pressor m Zweistufenpumpe f zweistufiges Ventil n Entspannungszyklus tn mit Vorentlastung Zweistrompumpe /, Zweikreispumpe /, Zwillingspumpe f, Doppelstrompumpe f, zweiströmige Pumpe / Schlauchkupplung f mit beidseitiger Abdichtung, Zweiwege-Absperr- kupplung f Dreiwegeventil n двухступенчатый насос, двухступенчатая помпа двухкаскадный, двухступенчатый двухступенчатый компрессор двухступенчатый насос, двухступенчатая помпа двухкаскадный клапан двухступенчатый цикл уменьшения давления, цикл разряжения с предварительной разгрузкой сдвоенный насос <с двойной производи- тельностью> шланговое соединение с двойным уплотнением, шланговое соединение с двусторонним уплотнением трехходовой кран Zweiwegeventil n Strömungsform f Nutringmanschette f, Nutring m, Doppel- lippenring m fehlender Ausgleich tn, Unausgeglichenheit f nicht entlastet, nicht druckentlastet, nicht ausgeglichen, nicht druckausgeglichen nicht druckentlastete Pumpe f nicht druckentlastetes Ventil n nicht entlastet, nicht druckentlastet, nicht ausgeglichen, nicht druckausgeglichen nicht druckentlastete Pumpe f nicht druckentlastetes Ventil n Schmierfähigkeit /, Schmiervermögen Öligkeit /, Fettigkeit двухходовой кран вид течения, режим потока и U-образное уплотнение, U-образное кольцевое уплотнение, U-образ- ная манжета, кольце- вая манжета, кольце- вая канавка, двойной кольцевой буртик несимметричность, неравномерность, рассогласование, неуравновешенность неразгруженный от да- вления, неуравнове- шенный давлением неуравновешенный насос, неразгружен- ный насос неразгруженный клапан неразгруженный от давления, неуравно- вешенный давлением неуравновешенный насос, неразгружен- ный насос неразгруженный клапан смазывающая способ- ность, смазывающие свойства двустъпална помпа дву стъпален двустъпален компресор двустъпална помпа двустъпален клапан Двустъпален декомпре- сионен цикъл сдвоена помпа тръбно еластично съединение с двупо- сочно уплътнение трипътен разпределител двупътен разпределител режим на течение TJ-образен уплътни- телен пръстен неуравновесеност, разсъгласуване неуравновесен неуравновесена (нераз- товарена) помпа неуравновесен (нераз- товарен) клапан неуравновесен (неком- пенсиран) по наля- гане некомпенсирана (нераз- товарена, неуравно- весена) помпа неуравновесен (нераз- товарен) клапан намазваща способност, : намазващо свойство
157 unsteady U4 U5 U6 и7 U8 U9 Uю UII U12 и13 и14 U15 U1б и17 Ui8 U19 U20 U21 U22 U23 U24 и25 и26 и27 underdamped underlap underlap in cross-over position underlapped underlapped valve undissolved air, free air, combined air uniform-pressure-drop valve, differential pres- sure regulator, fixed- pressure-reduction valve uninhibited union, tube union union union cross union elbow union-hose connector union tee unit area unit mass unit volume universal register Universal Second, Saybolt Universal Second, SSu, SUS, Saybolt Second unload, relieve unloader valve, unloading valve unloading valve unlock unlocking <ofspool> unlocking force unreinforced seal, homogeneous seal unsaturated hydro- carbon unseat, lift off а seat unsteady unsteady flow schwach gedämpft <Dämpfungszahl < i> negative Überdeckung f, Unterdeckung f, Minusüberdeckung f Schaltunterdeckung f, negative Schaltüber- deckung f negativ überdeckt, unter- deckt, minusüberdeckt Ventil n mit negativer Überdeckung, Ventil mit Unterdeckung, Ventil mit Minusüber- deckung freie Luft /, ungelöste Luft, gemischte Luft Druckgefälleventil и, Druckdifferenzventil n ohne Inhibitoren gerade Rohrverbindung f mit zweiseitigem Rohr- anschluß s. a. straight fitting kreuzförmige Verschrau- bung f mit vierseitigem Rohranschluß, Kreu- zung f mit vierseitigem Rohranschluß Winkelverschraubung f mit zweiseitigem Rohr- anschluß Schlauchstutzen m mit zweiseitigem Schlauch- anschluß, Schlauch- verbinder m T-Verschraubung f mit dreiseitigem Rohr- anschluß Flächeneinheit f Masseneinheit f Volumeneinheit j, Einheitsvolumen n Universalregister n Saybolt-Universal- Sekunde f <Einheit der kinematischen Viskosi- tät, England und USA* entlasten Abschaltventil n, Entladeventil n, Entlastungsventil n 5. a. accumulator unload- ing valve entriegeln Lösen n <des Ventil- schiebers* Lösekraft f nicht armierte Dichtung ft unbewehrte Dichtung ungesättigter Kohlen- wasserstoff m abheben von einem Sitz instationär, nichtstationär instationäre Strömung f nichtstationäre Strö- mung слабо демпфированный «коэффициент демпфирования < I* отрицательное перекрытие отрицательное перекры- тие во время пере- ключения с отрицательным пере- крытием клапан с отрицательным перекрытием, клапан с начальным зазором нерастворенный воздух, свободный воздух клапан постоянного передача давлений, вентиль перепада давлений без замедлителя, без ингибитора прямое трубное соедине- ние с двусторонним подсоединением труб четверник, крестовина, крестообразный чет- верник с резьбовыми штуцерами резьбовое угловое соединение ниппельное шланговое соединение, штуцер для соединения двух шлангов ниппельный тройник, резьбовой тройник единица площади единица массы единица объема универсальный регистр универсальная секунда Сейболта «единица измерения кинемати- ческой вязкости в Англии и США* разгружать, сбрасывать «давление* ненагруженный клапан, разгруженный клапан размыкать, расцеплять, отпирать освобождение «золот- ника* разъединяющая сида неармированное уплот- нение, однородное уплотнение ненасыщенный углево- дород, непредельный углеводород подниматься с седла, отходить от седла неустойчивый, неста- ционарный, неустано- вившийся неустановившийся поток, неустановив- шееся течение слабодемпфериран, коефициент на демпфериране «I* отрицателно припокри- ване отрицателно припокри- ване по време на превключване с отрицателно припо- криване клапан (разпределител) с отрицателно припо- криване неразтворен въздух диференциален редук- ционен клапан без закъснител право тръбно съедине- ние с двустранно присъединени тръби кръстообразно тръбно резбово съединение, четворник ъглово резбово съеди- нение нипелно съединение за два маркуча тройник, нипелен тройник единица за площ единица за маса единица за обем универсален регистър универсална секунда Сейболт «единица за кинематична вискоз- ноствСАЩи Англия* разтоварвам ненатоварен клапан разсъединявам, отварям освобождавам «плун- жер на разпредели- тел* разсъединяваща сила неармирано (еднородно) уплътнение ненаситен въглеводород повдигам се от седло неустойчив, неустано - вен неустановен поток, неустановено
U-packer 158 U-packer, U-ring, U-cup, double cup Nutringmanschette /, Nutring ш, Doppel- lippenring m U28 U29 изо и31 и32 и33 и34 upstream upstream orifice upstream pressure upstream restriction, upstream throttle U-ring, U-cup, double cup, U-packer used oil U-tube heat exchanger oberhalb < gegen die Stromrichtung>, vor- geschaltet Vorblende f Druck m vor einem Element, Vordruck m Vordrossel f Nutringmanschette f, Nutring tnt Doppel- lippenring tn U-образное уплотнение, U-образное кольцо, U-образное кольце- вое уплотнение, U-об- разная манжета, коль- цевая манжета, коль- цевая канавка, двой- ной кольцевой буртик выше «против потока>, со стороны источника входная диафрагма, входное отверстие, входной жиклер давление до элемента U-образен уплътните- лен пръстен по-нагоре срещу потока входен отвор налягане пред елемента Gebrauchtöl n U-Rohrwarmeaus- tauscher m, U-Rohr- wärmeübertrager m, Haarnadelwärmeaus- tauscher m, Haarnadel- wärmeübertrager HI входной дроссель U-образное уплотнение, U-образное кольцо, U-образное кольцевое уплотнение, U-образ- ная манжета, кольце- вая манжета, кольце- вая канавка, двойной кольцевой буртик отработанное масло; масло, бывшее в употреблении теплообменник в виде U-образных труб входен дросел U-образен уплътнителен пръстен, U-образна уплътнителна канавка използувано (отрабо- тено) масло топлообменник от U- образни тръби VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 vacuum vacuum pump vacuum relief valve, anti-void valve vacuum tight V8 V9 Vю Vи valve valve bank, valve block, multitandem valve, multiple valve, valve stack valve block, valve unit, control panel valve body valve bonnet, valve end cap, valve cover valve capacity, flow capacity, flow rating «valve* valve characteristics, valve response valve chatter, valve vibration, valve oscilla- tion, valve flutter valve cone valve-controlled pump valve-controlled servomotor valve cover, valve end cap, valve bonnet valve flutter, valve vibration, valve oscilla- tion, valve chatter valve liner, valve sleeve Vakuum n Vakuumpumpe f Unterdruck-Begrenzungs- ventil n vakuumdicht Ventil n Ventilbatterie f, Batterie f, Ventilblock m, Blvds m Ventilblock m, Ventil- einheit У, Steuerblock mi Block m Ventilkörper m, Ventil- gehäuse n Ventildeckel m, Ventil- abschlußdeckel tn Durchflußkapazität f, Ventilkapazität f Ventilcharakteristik /, Ventilverhalten n Ventilschwingung ft Ventilschnarren n, Ventilflattern n Ventilkegel tn «schlank > ventilgesteuerte Pumpe /' ventilgesteuerter Stell- motor m Ventildeckel m, Ventil- abschlußdeckel m Ventilschwingung f, Ventilschnarren n, Ventilflattern и Ventilbüchse f V вакуум вакуумная помпа, вакуумный насос вакуумный предохрани- тельный клапан герметичный для ваку- ума, уплотненный для вакуума вентиль, кран, клапан, золотник блок клапанов, клапан- ный блок блок клапанов, упра- вляющая панель корпус клапана кожух клапана, крышка клапана пропускная способность «клапана* характеристика клапана колебания клапана, вибрация клапана конус «клапана*, клапанный конус «игольчатый* насос с клапанным распределением исполнительный меха- низм с дроссельным управлением кожух клапана, крышка клапана колебания клапана, вибрация клапана клапанная втулка, клапанный штуцер вакуум вакуумкомпресор, вакуумпомпа вакуумен предпазен клапан уплътнен срещу вакуум клапан, вентил, кран клапанен блок панел, управляващ блок, клапанен блок тяло на клапан капак на клапан пропускателна способ- ност, капацитет «кла- пан* характеристика на клапан трептения (вибрации) на клапан клапа нен конус (затвор) помпа с клапанно раз- пределение изпълнителен меха- низъм с дроселно управление капак на клапан трептене (вибрация) на клапан клапанна втулка
159 vane V12 V13 valve oscillation, valve vibration, valve chatter, valve flutter valve panel, panel, mounting panel <for valves> valve piston valve plate VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 V19 valve plate, port plate, plate valve, valving plate valve plate axial piston pump, port plate axial piston pump, flat valve axial piston pump valve response, valve characteristics valve seat valve setting valve size valve sleeve, valve liner valve slot valve spindle, pintle valve, pintle valve spindle, valve stem valve spindle radial piston pump, pintle valve radial piston pump V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 valve spool, spool, valve piston valve spring, balance spring valve stack, valve bank, valve block, multitan - dem valve, multiple valve valve stem, valve spindle valve unit, valve block, control panel valve vibration, valve oscillation, valve chat- ter, valve flutter valving cone valving plate, port plate, plate valve, valve plate valving surface, surface of valve plate vane, blade vane block vane compressor, sliding vane com- pressor Ventilschwingung /, Ventilschnarren к, Ventilflattem я Ventilmontageplatte У, Ventilaufnahmeplatte f s. valve spool Flachschieber m, Plan- schieber m, Ventilplatte f Steuerplatte f wegegesteuerte Axial- kolbenpumpe У, Axial- kolbenpumpe mit Steuerplatte, ventillose Axialkolbenpumpe Ventilcharakteristik У, Ventilverhalten n Ventilsitz tn Ventileinstellung У Ventilweite f Ventilbüchse f Steuerschlitz tn Steuerzapfen m, Mittelzapfen m Ventilstößel tn, Ventil- spindel У Radialkolbenpumpe У mit Steuerzapfen, wege- gesteuerte Radial- kolbenpumpe, ventil- lose Radialkolben- pumpe Schieber m, Ventilkolben m, Steuerschieber m, Ventilschieber m Ventilfeder f Ventilbatterie У, Batterie У, Ventilblock m, Block m Ventilstößel m, Ventil- spindel у Ventilblock tn, Ventil- einheit У, Steuerblock m, Block tn Ventilschwingung f, Ventilschnarren я,. Ventilflattern n Steuerkonus tn Steuerplatte f Steuerspiegel tn, Steuer- fläche у Flügel in, Lamelle f Flügelkörper m, Flügel- träger tn Zellenverdichter tn, Lamellenverdichter tn колебания клапана, вибрация клапана монтажная панель для клапанов, гидро- панель плоский шибер, плоская заслонка, вентильная заслонка плоский распределитель аксиально-поршневой насос с плоским золотниковым распределителем характеристика клапана седло клапана, клапанное седло настройка клапана, установка клапана размер клапана, диаметр клапана клапанная втулка, клапанный штуцер окно распределителя, управляющее окно управляющая цапфа, распределительная цапфа шток клапана, стержень клапана радиально-поршневой насос с цапфенным распределением золотник, клапанный золотник, распредели- тельный золотник, поршень <клапана», клапанный поршень, заслонка пружина клапана блок клапанов, клапанный блок шток клапана, стержень клапана блок клапанов, упра- вляющая панель колебания клапана, вибрация клапана управляющий конус клапана плоский распределитель плоскость распредели- теля лопатка, лопасть лопастный блок ротационный лопастный компрессор, компрес- сор со скользящими лопастями вибрации на клапан клапанен блок, хидро- панел плосък шибър (разпре- делител) плосък разпределител аксиално-бутална помпа с плосък разпреде- лител характеристика на клапан седло (гнездо) на клапан настройка на клапан отвор (размер, диа- метър) на клапан клапанна втулка проходно сечение (про- цеп) на разпределител въртящ затвор на раз- пределител, разпре- делителен кран стебло на клапан радиално-бутална помпа с въртящ се разпре- делител разпределителен плун- жер пружина на клапан клапанен блок стебло на клапан клапанен блок, упра- вляващ панел трептения, вибрации <на клапан» управляващ затвор (конус) <на клапан» плосък разпределител повърхност (плоскост) на разпределител пластина, лопатка пластинков блок ротационен пластинков компресор, компресор с плъзгащи се плас- тинки
vane 160 V29 vane motor, sliding vane motor Flügelzellenmotor ш, Flügelmotor m, Zellenmotor m лопастный гидромотор пластинков хидродви- гател V30 vane pump, sliding-vane pump Flügelzellenpumpe f, Flügelpumpe f, Zellen- pumpe f, Drehflügel- pumpe f лопастный насос пластинков а помпа V31 vane slot Flügelschlitz m, Lamellen- schlitz nt щель, для пластинки, паз крыльчатки жлеб (шлиц) за плас- тинка V32 vane tip Flügeikuppe f гребень лопатки гребен на лопатка V33 vane transmission Flügelzellengetriebe и, Flügelgetriebe к, Zellengetriebe п лопастная трансмиссия пластинков предавател vane-type actuator, vane-type rotary actuator Flügel-Drehwinkelmotor т. Flügel-Schwenk- motor m, Flügel-Dreh- zylinder m, Flügel- Drehkolben m пластинчатый гидро- (пневмо)-мотор, ло- пастный гидро(пнев- мо)-мотор пластинков хидродви- гател, лопатъчен хидродв игате л (пневмодвигател) V34 vane-type damper Drehflügeldämpfer tn демпфирующий флажок, пластинчатый демп- фер пластинков демпфер V35 vane-type rotary actuator, vane-type actuator Flügel-Drehwinkelmotor m, Flügel-Schwenk- motor m, Flügel-Dreh- zylinder tn, Fiügel- Drehkolben m пластинчатый .гидро- (пневмо)-мотор, ло- пастный гидро(пнев- мо)-мотор пластинков ротационен хидродвигател V36 vane-within-a-vane - type pump Flügelzellenpumpe /mit Doppelflügeln лопастный насос с двой- ными лопатками пластинкова помпа с двойни пластинки (лопатки) V37 vapour Dampf tn пар пара V38 vapour pressure Dampfdruck m давление пара налягане на пара V39 vapour pressure ther- mometer, vapour tension thermom- eter, vapour ther- mometer Dampfdruckthermometer n, Dampfspannungs- thermometer n манометрический термометр манометричен термо- метър variable angle cylinder block, tilting cylinder block <angle-type axial piston pump> Schwenkgehäuse n <Axialkolbenpumpe> цилиндровый блок с изменяемым углом наклона <аксиально- поршневой насоо наклоняващ се цилин- дров блок <аксиално- бутална помпа> V40 variable delivery pump, variable dis- placement pump, variable volume pump, variable pump Verstellpumpe f, Pumpe f mit veränderlichem Förderstrom насос переменной произ- водительности, насос с переменным рабочим объемом, регулируе- мый насос помпа с променлив дебит, регулируема помпа V41 variable displacement motor Hydromotor m mit ver- änderlichem Schluck- volumen, Verstell- motor m мотор с регулируемым объемом, регули- руемый мотор хидродвигател с регу- лируем дебит, регули- руем двигател variable displace- ment pump, variable delivery pump, variable volume pump, variable pump Verstellpumpe f, Pumpe f mit veränderlichem Förderstrom насос переменной произ- водительности, насос с переменным рабо- чим объемом, регули- руемый насос помпа с регулируем дебит, регулируема помпа V42 variable orifice, adjustable orifice, settable orifice Verstelldrossel f, verstell- bare Drossel f, einstell- bare Drossel окно переменного сече- ния, регулируемое окно, регулируемый дроссель регулируем дросел variable pump, variable delivery pump, variable displacement pump, variable volume pump Verstellpumpe /, Pumpe f mit veränderlichem Förderstrom насос переменной произ- водительности, насос с переменным рабо- чим объемом, регу- лируемый насос помпа с регулируем дебит, регулируема помпа V43 variable speed drive Antrieb m mit verstell- barer Drehzahl, Verstellantrieb tn привод с регулируемым числом оборотов предавател (трансми- сия) с регулируема честота на въртене V44 variable speed gear stellbares Getriebe n регулируемый привод регулируема трансми- сия
161 venting V45 V46 variable volume pump, variable delivery pump, variable displacement pump, variable pump variation of eccentricity variation ratio V-cup, V-ring, chevron ring V47 V48 V49 V50 vee notch, V notch vegetable oil vegetable oil-base fluid velocity amplification, speed amplification velocity dis- tribution, velocity profile velocity gain, speed gain V5I V$2 velocity gradient velocity head velocity of sound, sonic velocity, speed of sound velocity profile, veloc- ity distribution V53 vena contracta vent, bleed air, deaerate vent <pneumatics>, bleed vent, bleeder hole, bleeder port, bleeder, air bleeder, vent port vented valve ventilate, breathe ventilating eyelet, breather hole, ventilator ventilation, breathing ventilator, breather hole, ventilating eyelet venting, bleeding, deaeration venting line, bleed line V54 venting screw, bleeder plug venting valve, bleeding valve Verstellpumpe /, Pumpe f mit veränderlichem Förderstrom Exzentrizitätsverstellung /, Exzentrizitäts- änderung f Steilbereich ш, Regel- bereich tn Dachmanschette f, V-Ring tn V-Kerbe/ Pflanzenöl n Hydraulikfiüssigkeit f auf der Basis pflanzlicher Öle Geschwindigkeitsver- stärkung f Geschwindigkeitsver- teilung /, Geschwin- digkeitsprofil n Geschwindigkeitsver- stärkung /, Geschwin- digkeitsübertragungs- faktor m Geschwindigkeitsgefälle я Gescliwindigkeitshöhe f Schallgeschwindigkeit f Geschwindigkeitsver- teilung f, Geschwindig- keitsprofil n Einschnürungsquer- schnitt m, Ein- schnürungsstelle f entlüften entlüften «Pneumatik» Entlüftungsbohrung /, Entlüftungsöfihung /, Entlüftung f, Ent- lüfter m s. bleed-operated valve belüften, entlüften Lüftungsöflhung Belüftungsöffnung f, Entlüftungsöffnung jf Entlüftung f, Belüftung ft Lüftung f Lüftungsöffnung /, Belüftungsöffnung /, Entlüftungsöffhung f Entlüftung f Entlüftungsleitung f Entlüftungsschraube f Entlüftungsventil n насос переменной произ- водительности, насос с переменным рабочим объемом, регули- руемый насос установка эксцентриси- тета, изменение эксцентриситета диапазон регулирования V-образное кольцевое уплотнение, V-образ- ная манжета, шеврон- ная манжета, коль- цевое уплотнение с V-образяым сечением V-образная канавка растительное масло жидкость на основе растительного масла увеличение скорости <процесс> профиль скоростей, про- филь изменения ско- рости «потока жид- кости>, эпюра ско- ростей коэффициент усиления по скорости градиент скорости увеличение скорости скорость звука профиль скоростей, профиль изменения скорости «потока жидкости», эпюра скоростей суженное проходное сечение, критическое проходное сечение выпускать воздух, удалять воздух выпускать воздух, вен- тилировать, удалять воздух отверстие для удаления воздуха вентилировать вентиляционный проем, вентиляционное отверстие вентиляция, проветривание вентиляционный проем, вентиляционное отверстие выпуск воздуха, удале- ние воздуха вентиляционная труба, вентиляционная линия винт для выпуска воздуха выпускной клапан регулируема помпа, помпа с регулируем дебит изменение на ексцентри- цитет облает (интервал, диа- пазон) на регулиране V-образен уплътните- лен пръстен (маншет) V-образен жлеб растително масло течност на основа на растително масло нарастване на скорост скоростен профил, скоростна диагра?ла коефициент на усилване по скорост градиент на скорост нарастване на скорост скорост на звука скоростен профил, скоростна диаграма критично (стеснено) проходно сечение изпускам (отделям) въздух, обезвъздуша- вам изпускам въздух, вен- тилирам, обезвъзду- шавам отвор за отделяне на въздух вентилирам вентилационен отвор вентилация, проветря- ване вентилационен отвор изпускане (отделяне) на въздух, обезвъзду- шаване обезвъздушителна (вентилационна) тръба изпускателен винт «въздух» изпускателен клапан «въздух» и Технический речник Хидравлика • Пневматика
vent 162 V$5 V56 V57 V58 V59 V60 V61 V62 V63 V64 V65 V66 V67 V68 V69 V70 V71 V72 V73 V74 vent port» bleeder hole, bleeder port, bleeder, vent, air bleeder Venturi flow control valve Venturi tube vessel, bottle, pressure vessel, shell «accumulator* VI, viscosity index, Dean and Davis viscosity index vibration mode, mode of vibration viscometer, viscosimeter viscosity viscosity force viscosity index, VI, Dean and Davis viscosity index viscosity index improver viscosity number <SAE> viscosity pole height viscosity temperature characteristics viscosity temperature chart, viscosity temperature dia- gram, VT-chart viscous, laminar, streamline viscous, high viscous, I heavy, sluggish, thick viscous damper viscous friction viscous friction torque viscous restriction viscous restriction, choke, restriction choke V-motor V notch, vee notch void between the teeth, tooth space volatile volatility volume control volume control device volume element, element of volume Entlüftungsbohrung f, Entlüftungsöffnung jf, Entlüftung f, Entlüfter m Stromventil n mit Venturirohr Venturirohr n, Venturi- düse f Flasche f, Druckflasche «Speicher* Viskositätsindex m, Zähigkeitsindex tn Schwingungsform f Viskosimeter и, Zähig- keitsmesser т Viskosität /, Zähigkeit f Zähigkeitskraft f Viskositätsindex m, Zähigkeitsindex m Viskositätsverhaltens- verbesserer ш, Zähig- keitsverhaltensver- besserer tn Viskositätskennzahl f, Zähigkeitskennzahl f «SAE* Viskositätspolhöhe f Viskositäts-Temperatur- verhalten n, VT-Ver- halten n Viskositäts-Temperatur- Diagramm n, VT-Blatt Viskogramm n laminar dickflüssig, zäh, zäh- flüssig, hochviskos Flüssigkeitsdämpfer m, viskoser Dämpfer m viskose Reibung Л Newtonsche Reibung, Flüssigkeitsreibung f viskoses Reibmoment n Laminardrosselung / Drossel Л Laminarwider- stand m V-Motor m V-Kerbe f Zahnkammer f, Zahn- lücke f flüchtig Verflüchtigungsfähig- keit f s. flow control device $, flow control device Volumeneiement n отверстие для удале- ния воздуха клапан с трубкой Вентури трубка Вентури баллон, корпус, баллон высокого давления «аккумулятора* индекс вязкости «число, указывающее измене- ние вязкости в зависи- мости от температуры* форма колебаний вискозиметр, измери- тель вязкости вязкость, густота, клей- кость, тягучесть сила вязкого трения индекс вязкости «число, указывающее измене- ние вязкости в зависи- мости от температуры* присадка для улучше- ния индекса вязкости вязкостное число «SAE* предел, величина полюса вязкости характеристика зависи- мости вязкости от температуры, харак- теристика вязкости, зависимость вязкости от температуры диаграмма вязкость- температура ламинарный, вязкий, слоистый вязкий, густой, клейкий жидкостной демпфер вязкое трение, скорост- ное трение, пропор- циональное трение скорости, жидкостное трение момент вязкого трения ламинарное сопротив- ление дроссель, ламинарное сопротивление V-образный мотор,мотор с V-образным распо- ложением цилиндров V-образная канавка впадина между зубьями, промежуток между зубьями летучий, быстро испаряющийся, улетучивающийся летучесть, испаряемость, способность рассеива- ния элементарный объем вентилационен отвор, обезвъздушителен отвор регулатор на дебит с Вентуриева тръба тръба на Вентури бутилка, балон, корпус «акумулатор* вискозностен индекс «показва зависимостта на вискозността на температурата* форма на трептения вискозиметър гъстота, вискозност сила от вискозно триене вискозностен индекс прибавка за подобря- ване на вискозност- ния индекс вискозностно число гранична стойност на вискозностния полюс характеристика вискоз- ност-температура диаграма вискозност- температура ламинарен, вискозен, слоест вискозен, гъст вискозен демпфер вискозно триене момент от вискозно триене ламинарно съпротивле- ние ламинарно съпротивле- ние, дросел V-образен двигател V-образен жлеб междузъбна кухина, междузъбие летлив, лесноизпаряем летливост елементарен обем
163 water V75 volume of accumulator, capacity of accumulator volumetric efficiency > > > > > > £ £ volumetric flow- meter, positive dis- placement flowmeter vortex vortex amplifier vortex diode 'vortex flow vortex sensor V-ring, V-cup, chevron ring VT-chart, viscosity temperature diagram, viscosity temperature chart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W13 W14 W15 wall-attached jet, attached jet wall attachment amplifier, Coanda- effect amplifier, turbulent reattachmeht amplifier wall-attachment effect, Coanda effect wall friction wall profile wall roughness wall thickness washer washer seal water-base, aqueous «hydraulic fluids» water-base fluid, water-base liquid, aqueous fluid, aqueous liquid water column water conditioning, water treatment water content, moisture content water cooling water drain water figure water glycol fluid water hammer, hydraulic shock, line shock water hammer absorber, shock pressure absorber, surge absorber, desurger, pressure snubber Speichervolumen n volumetrischer Wirkungsgrad tn, Liefergrad tn, Füllungs- grad m <Verdichter> Verdrängerzähler m Wirbel m Wirbelverstärker m Wirbeldiode f, Spiral- diode f Wirbelströmung f Wirbelfühler m, Wirbel- taster tn Dachmanschette /, V-Ring m Viskositäts-Temperatur- Diagramm H, VT -Blatt n, Viskogramm n Wandstrahl т Wandstrahlverstärker tn Coanda-Effekt m, Wandhafteffekt m, Wandeffekt tn Wandreibung / Wandprofil n Wandungsrauheit f Wanddicke f s. seal washer Scheibendichtung f wasserhaltig, auf Wasser- basis «Hydraulikflüssig- keiten» wasserhaltige Flüssigkeit /, Flüssigkeit auf Wasser- basis Wassersäule f Wasseraufbereitung /, Wasserbehandlung f Wassergehalt tn, Feuchtigkeitsgehalt tn Wasserkühlung f Wasserablaß m, Wasser- ableitung f, Wasser- ablauf m Wassergehaltszahl f Wasser-Glykol- Mischung f hydraulischer Stoß tn, Druckstoß m, Wasser- schlag tn, Druckschlag tn Stoßdämpfer tn «gegen hydraulischen Stoß», Druckstoßdämpfer m объем аккумулятора, емкость аккумулятора объемный коэффициент полезного действия объемный счетчик вихрь вихревой усилитель вихревой диод вихревое течение, вихревой поток вихревой щуп, вихревой датчик V-образное кольцевое уплотнение, V -образ- ная манжета, шеврон- ная манжета, кольце- вое уплотнение с V-oo - разным сечением диаграмма вязкость- температура w пристеночное течение, пограничный поток струйный усилитель с прилипанием струи к стенке; струйный усилитель, построен- > ный на основе эффекта Коанда эффект Коанда, эффект прилипания струи к стенке пограничное трение, пристеночное трение профиль перегородки, профиль стенки щероховатость стенки, неровность стенки толщина стенки шайбовое уплотнение водяной, на водяной основе «жидкости для гидросистем» жидкость на водяной основе столб воды подготовка воды содержание воды, влагосодержание водяное охлаждение спуск воды, водосток, водоотвод число, показывающее содержание воды водо-гликолевая жид- кость, водо-гликоле- вая смесь гидравлический удар поглотитель гидравли- ческого удара обем (капацитет) на акумулатор обемен коефициент на полезно действие обемен брояч, обемомер вихър вихров усилвател вихров диод вихрово течение вихров осезател (сигна- лизатор) V-образен уплътните- лен пръстен (маншет) V-Т-диаграма, диа- грама вискозност- температура пристенен поток, пристенно течение струен усилвател с при- лепване на струята по плоска стена «ефект на Коанда» ефект на Коанда «при- лепване на струя по плоска стена» триене на стена (пре- града) профил на стена (пре- града) грапавост на стена (пре- града) дебелина на стена (пре- града) дисково уплътнение водосъдържаща, на вод- на основа «работна теч- ност за хидросистема» течност на водна основа воден стълб подготовка (обработ- ване) на водата водно съдържание водно охлаждане отвеждане на вода число, показващо вод- ното съдържание водно-гликолова теч- ност хидравличен удар амортисьор на хидра- вличен удар IT*
water 164 water hydraulic, water hydraulic system, water system W16 17 18 19 20 21 22 23 24 W25 W26 water hydraulic press water hydraulics water hydraulic system, water system, water hydraulic water hydraulic valve, water valve water-in-oil emulsion water of condensation, condensed water water-oil heat exchanger, oil-to-water heat exchanger water pump water pump, compressed water pump water separation capability water separator water soluble oil water system, water hydraulic system, water hydraulic water treatment, water conditioning water under pressure, compressed water, pressurized water water valve, water hydraulic valve W27 W28 W29 W30 W31 water vapour, steam wave band filter, band pass filter wave equation wave transmission hydraulics, A.F. hydraulics, alternating fluid hydraulics, pulsed flow hydraulics wear particle wear plate, end plate, end cover, side plate <pump> wear plate <gear pump> wear plate leakage <gear pump> Wasserhydrauliksystem n, Druckwassersystem n, Preßwassersystem nt Wasserhydraulikanlage ft Druckwasseranlage f, Preßwasseranlage /, Wasserhydraulik f wasserhydraulische Presse f, Druckwasserpresse f, Preßwasserpresse f Wasserhydraulik f Wasserhydrauliksystem я, Druckwassersystem я, Preßwassersystem п, Wasserhydraulikanlage f, Druckwasseranlage /, Preßwasseranlage /, Wasserhydraulik / Wasserhydraulikventil n, Druckwasserventil n, Preßwasserventil я, Wasserventil n Wasser-in-Öl-Emulsion f Schwitzwasser n, Kon- „ denswasser n Öl-Wasser-Wärme- tauscher m Wasserpumpe f Preßwasserpumpe f, Druckwasserpumpe /, Preßpumpe f Wasserabscheide- vermögen n Wasserabscheider m wasserlösliches Öl n Wasserhydrauliksystem n, Druckwassersystem n, Preßwassersystem n, Wasserhydraulikanlage f, Druckwasseranlage /, Preßwasseranlage f, Wasserhydraulik f Wasseraufbereitung f, Wasserbehandlung f Preßwasser n, Druck- wasser n Wasserhydraulikventil n, Druckwasserventil n, Preßwasserventil n, Wasserventil n Wasserdampf m, Dampf m Bandfilter n Wellengleichung f Wechselstromhydraulik f Abriebteilchen n Seitenplatte f Seitenplatte f <Zahnradpumpe > Lecköl n im Axialspalt, Leckflüssigkeit f an der Seitenplatte <Zahnradpumpe> гидравлическая система, работающая на воде; гидравлическая система, работающая на воде под давлением водна система под наля- гане гидравлический пресс, работающий на воде гидравлика воды, водяная гидравлика гидравлическая система, работающая на воде; гидравлическая система, работающая на воде под давлением хидравлична водна преса хидравлика на водата водна система под наля- гане водяной клапан воден клапан водо-ма сл ян ая эмульсия, эмульсия воды в масле конденсат, конденсиро- ванная вода масляно-вод ян ой теплообменник водно-маслена емулсия кондензат, кондензи- рала вода маслено-воден топло- обменник водяной насос водяной насос способность отделять воду водоотделитель, отстойник для воды, уловитель воды масло, растворяющее воду гидравлическая система, работающая на воде; гидравлическая система, работающая на воде под давлением водна помпа водна помпа способност за водоот- деляне водоотделител масло, разтворимо във вода водна напорна система подготовка воды вода под давлением, сжатая вода водяной клапан подготовка на водата вода под налягане воден клапан водяной пар полосовой фильтр волновое уравнение гидравлика пульси- рующего потока водна пара лентов филтър вълново уравнение вълнова (променливо- токова) хидравлика частицы, получившиеся в результате износа; частицы износа боковая крышка, боковая пластина <насоса> боковая плата «шестеренного насоса> утечка масла через осевую щель, утечка жидкости через бо- ковую плату <шестеренчатого насоса> частици, отделящи се при триене страничен капак <помпа> страничен капак «зъбна помпа> странични пропуски «зъбна помпа>
165 withdrawal W32 W33 W34 w35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 wear ring, bush, rider, bearing ring wedging ring, compression sleeve, gripping ring, collet weighted accumulator, weight-loaded accumulator welded fitting, socket-welding fitting, weld fitting welded steel pipe weld fitting, welded fitting, socket-welding fitting welding socket <fitting> weldless connection, weldless fitting wetted perimeter wetting power Wheatstone bridge white noise wick lubricator windage wipeage wiper, dirt wiper, dirt seal wiper scraper seal wiping effect, scraping effect wire braid wire braid cover wire braid layer W51 W52 W53 wire cloth, wire mesh, wire gauze, wire screen wire cloth filter, wire gauze filter, wire screen filter, woven wire mesh filter wire gauze, wire mesh, wire cloth, wire screen wire gauze filter, wire cloth filter, wire screen filter, woven wire mesh filter wire mesh, wire cloth, wire gauze, wire screen wire mesh disk filter wire screen, wire mesh, wire cloth, wire gauze wire screen filter, wire cloth filter, wire gauze filter, woven wire mesh filter wirewound filter, wirewound strainer, metal ribbon filter withdraw, retract I withdrawal speed, I retraction speed Führungsring m Klemmring tn Gewichtsakkumulator mt Gewichtsspeicher m Schweißverschraubung f geschweißtes Stahlrohr n Schweißverschraubung f Schweißkugelbuchse f schweißlose Verbindung /, schweißlose Ver- schraubung f benetzter Umfang tn Benetzungsvermögen n Wheatstone-Brücke f weißes Rauschen n Dochtöler tn Luftreibung f, dem Quadrat der Geschwin- digkeit proportionale Reibung f Abstreifverlust m Schmutzabstreifer m, Abstreifer m, Abstreif- manschette f Abstreifer tn mit Gummi- und Metallippe Abstreifwirkung f Drahtgeflecht n Metallumflechtung f Drahtgeflechteinlage f, Drahtgeflechtlage f Drahtsieb к, Drahtgewebe n Drahtgewebefilter n, Drahtsiebfilter n Drahtsieb n, Drahtgewebe n Drahtgewebefilter n, Drahtsiebfilter n Drahtsieb n, Drahtgewebe n Siebscheibenfilter n Drahtsieb n, Drahtgewebe n Drahtgewebefilter и, Drahtsiebfilter n Drahtbandfilter n einfahren Einfahrgeschwindigkeit f направляющее кольцо заклинивающее кольцо, напорная муфта, уплотнительное кольцо грузовой аккумулятор сварной фиттинг, свар- ное соединение <труб> сварная стальная труба сварной фиттинг, свар- ное соединение <труб> сварная муфта, сварная гильза, сварная сфе- рическая втулка несварное соединение, соединение без сварки смоченный периметр свойство смачивае- мости, свойство увлажнения мост Витстона, измери- тельный мост белый шум фитильная маслёнка воздушное сопротивле- ние, пропорциональ- ное квадрату скорости потери три отделении отделитель грязи, отделитель отделитель с резино- выми и металличе- скими скребками эффект стирания, эффект соскабливания проволочная оплетка металлическая оплетка, покрытие проволоч- ной оплеткой слой из проволочной оплетки проволочная сетка, проволочная ткань фильтр из проволочной сетки, фильтр из про- волочной ткани проволочная сетка, проволочная ткань фильтр из проволочной сетки, фильтр из про- волочной ткани проволочная сетка, проволочная ткань сетчатый фильтр в виде шайбы проволочная сетка, про- волочная ткань фильтр из проволочной сетки, фильтр из про- волочной ткани ленточно-проволочный фильтр пускать в ход, запускать, разгонять, втягивать скорость входа, входная скорость направляващ пръстен притягащ пръстен акумулатор с тежести заварено тръбно съеди- нение заварена (шевна) стома- нена тръба заварено тръбно съеди- . нение заварена гилза, зава- рено сферично съеди- нение съединение без заваря- ване намокрен периметър намокряща способност, овлажняваща спо- собност Уитстонов мост бял шум масленка с фитил въздушно съпротивле- ние, пропорционално на квадрата на ско- ростта загуби при отделяне стъргало, чистачка чистачка с метално и гумено стъргало ефект на остъргване (почистване) оплетка (обвивка) от метални нишки покривка (обвивка) от метални нишки пласт (слой) от оплетка от метални нишки мрежа (тъкан) от метални нишки мрежест метален филтър мрежа (тъкан) от метални нишки филтър с метална мрежа мрежа (тъкан) от метални нишки мрежест дисков филтър мрежа (тъкан) от метални нишки мрежест филтър лентов филтър пускам в ход входна скорост
withdrawal 166 W54 55 56 W57 W58 3 3 W59 withdrawal stroke» retraction stroke, retract stroke, in-stroke, inward stroke wobble plate, swash plate wobble plate axial piston pump, swash plate axial piston pump working clearance working conditions, operating conditions working cycle, operat- ing cycle, duty cycle working fluid, operating fluid working fluid, hydraulic fluid, hydraulic liquid, hydraulic medium, fluid-power working port working pressure, operating pressure working speed, operating speed W60 working stroke, power stroke, operating stroke working temperature, operating temperature woven wire mesh filter, wire cloth filter, wire gauze filter, wire screen filter W-ring X-ring, Iobed ring, quad ring ZI Z2 z3 z4 Z5 Z6 zero delivery zero lap, line-to-line lap zero-lapped, line-to- line lapped zero-lap valve, line-to- line valve <directional> zero load, no-load zero-load flow, no-load flow zero shift, null shift zero-speed torque Einfahrhub tn Taumelscheibe f Axialkolbenpumpe f mit Taumelscheibe Betriebsspiel n Betriebsverhältnisse яр/, Arbeitsbedingungen fpl Arbeitsspiel n Arbeitsmittel n <im engeren Sinn> Hydraulikflüssigkeit /, Arbeitsflüssigkeit f, Druckübertragungs- mittel к, Druckmittel n $. actuator port Betriebsdruck ш, Arbeitsdruck m Betriebsdrehzahl f Arbeitshub mt Nutzhub m Betriebstemperatur /, Arbeitstemperatur f Drahtgewebefilter и, Drahtsiebfilter n W-Ring m X Х-Ring m Nullförderstrom m Nullüberdeckung f nullüberdeckt Ventil n mit Schaltüber- deckung Null Nullast f Durchflußstrom m bei Nullast Nullpunktdrift /, Null- punktverschiebung f Drehmoment n bei Drehzahl Null ход внутьр, возвратный ход поворотная плата, наклонная шайба аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой рабочий зазор рабочие условия рабочий цикл рабочая среда (жидкость) рабочая жидкость, рабочая среда рабочее давление, эффективное давление рабочее число оборотов эксплуатационное число оборотов рабочий ход рабочая температура фильтр из проволочной сетки, фильтр из про- волочной ткани W-кольцо, W-образное кольцо Х-образное кольцо z нулевая подача <жид- кости>, нулевая про- изводительность нулевое перекрытие с нулевым перекрытием золотник с нулевым перекрытием нулевая нагрузка расход при нулевой нагрузке, расход при отсутствии нагрузки дрейф нуля, сдвиг нуля вращающий момент при нулевом числе оборо- тов, пусковой момент възвратен ход клатеща се наклонена шайба аксиално-бутална помпа с наклонен диск работна хлабина работни условия работен цикъл работен флуид работна течност работно налягане работна честота на въртене работен ход работна температура мрежест филтър уплътнителен W-обра- зен пръстен Х-образен пръстен нулев дебит нулево припокриване с нулево припокриване разпределител с нулево припокриване нулево натоварване дебит при нулево нато- варване •изместване (дрейф) на нулата пусков въртящ момент
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА НЕМСКИ ЕЗИК
169 äußere A Abdeckplatte С 232 abdichten S 25 Abdichten S 31 Abdichtung S 31, S 38 abfließen E 53 Abfluß О 67 Abflußkante E 10 Abflußregler M 77 Abflußsteuerventil M 78 Abflußstromregelventil M77 Abflußstromregler M 77 Abgabeleistung О 75 abgeben D 39 abgeblasener Strom В 64 abgedichteter Kolben P 1 abgegebene Leistung О 75 abgegebenes Moment О 83 abgerundet R 156 abgerundete Kante R 155 abgerundeter Kante / mit R 156 abgewickelte Rohrlänge L25 Abgriff T 8 abheben von einem Sitz U25 Ablagerung S 167 Ablagerungsabteil S 88 Ablagerungsglocke S 87 Ablagerungszahl S 47 Ablaß D 154 ablassen D 153 Ablaßöffhung D 160 Ablaßschraube D 162 Ablaßventil D 163 Ablauf О 67 Ablaufdruck О 76 ablaufdruckentlastet E 83 Ablaufdruckentlastung E79 Ablaufkanal R 58 Ablaufleitung О 68 Ablaufplatte R 104 Ablaufseite О 69 ablaufseitiger Stromregler M77 ablaufseitige Strom- steuerung M 76 ablaufsteuern M 74 Ablauf steuern /im M 74 Ablesegenauigkeit R 27 Ablesung R 26 ablösen S 61 Ablösepunkt S 65 Ablösung S 63 abmessen M 74 Abmeßkreislauf M 75 Abmessung M 76 Abmeßventil M 78 Abnahme des Stroms F108 Abriebfestigkeit A I Abriebteilchen W 28 Abschaltventil S 112, U 20 Abscheider D 35 Abscheider mit Handablaß M26 Abscheider mit selbsttätigem Ablaß А 143 Abscheidung S 64 Abscheidungsglocke S 87 Abschluß S in Abschnappen der Pumpe P 310 Absenkventil L 90 absolute Absperrgröße А 2 absolute Temperatur А 3 absolute Viskosität D 186 absolute Zähigkeit D 186 absorbieren А 4 absperren В 70 Absperren S in Absperrgröße F 42 Absperrventil S 112 Abstreifer К 5, W 45 Abstreifer aus Metall S 15 Abstreifer mit Gummi- und Metallippe W 46 Abstreifmanschette W 45 Abstreifverlust W 44 Abstreifwirkung S 16 Abströmkante E 10 Abteil C 107 Abtriebsdrehmonient О 83 Abtriebsdrehzahl О 81 Abtriebsleistung О 75 Abtriebswelle О 79 Abwasser E 67 abzweigen T 11 Abzweigstromsteuerung В65 Addierer А 34 Additiv А 36 Additivverhalten А 37 adiabatisch А 39 adiabatische Kompressi- bilität А 40 adiabatische Zusammen- drückbarkeit А 40 Admittanz А 46 Adsorptionsfilter А 47 Adsorptionstrockner А 48 Adsorptions-Wasser- abscheider А 48 A/D-Umsetzer A in Aeroemulsion А 72 Ähnlichkeitsgesetz L 12 Akku А 13 Akkumulator А 13 Akkumulator mit Trenn- wand S 62 Akkumulator ohne Trennwand N 39 aktiver Kanal А 26 aktives Element А 25 aktivierte Bleicherde А 24 aktivierte Fullererde А 24 aktivierte Walkerde А 24 Aktivkohle А 23 akustisch А 20 akustische Isolierung А 21 akustische Trennung А 21 aleatorisch R 9 aleatorische Eingangsgröße R10 alkalische Neutralisations- zahl В 33 Alkalität А 102 Alkalitätszahl В 33 altern А 54 Altern А 55 Alterung А 55 Alterungsprodukt D 28 Aminosalz А io6 Analog/Digital-Urnsetzer Ain Analog/Digital-W andler Ain Analogrechner A no Analogverstärker P 272 Anemometer F 117 Anfahrdrehmoment S 260 Anfahren S 255 Anfahrkraft S 257 Anfahrmoment S 260 Anfangsbedingung I 39 Anfangsbelastung I 40 Anfangslast I 40 angefaste Kante T 105 anhaften A 38 Anhalten an beliebiger Stelle des Hubs M 79 Anilinpunkt A 119 Anlage S 386 Anlauf S 255 Anlaufbeiästung S 259 Anlaufdrehmoment S 260 Anlaufkraft S 257 Anlauf!ast S 259 Anlaufleckverlust S 258 Anlaufmoment S 260 Anlaufreibung E 44 Anlaufstrecke E 45 Anlaufstrom S 256 Anlegepunkt R 31 anpassen M 32 Anpaßstück A 33 Ansauganschluß S 333 Ansaugarbeit S 343 Ansaugdruck S 338 ansaugen D 164 Ansaugen S 329 Ansaugöffhung S 337 Ansaugraum S 331 Ansaugstrom S 334 Ansaugstutzen S 333 Ansaugverhalten S 332 Ansaugvermögen S 330 anschließen P 139 Anschluß P 140 Anschlußleitung J 8 Anschlußplatte В 31 Anschlußweite P 145 Anschlußzapfen des Manometers P 224 Anschluß zum Anhalten des Kolbens in einer Zwi- schenstellung S 301 Ansprechdruck R 87, T 53 ansprechen C 233 Ansprechen auf Additives А37 Ansprechgeschwindigkeit S 207 Ansprechschwellwert T 54 Anti-Schaum-Additiv А 127 Antischaummittel А 127 Antivalenz E 65 Antrieb mit verstellbarer Drehzahl V 43 Antriebsleistung I 57 Antriebswelle I 60 anzapfen T 7 Anzapfung T 8 Anzeigebereich S 10 Anzeigeeinrichtung I 26 Anzeigefehler I 24 Anzeigegerät I 26 Anzeigeinstrument D 59 Anzugsdrehmoment F 9 Anzugsmoment F 9 API-Grad А 130 Arbeitsbedingungen W 56 Arbeitsdruck D ui, W 59 Arbeitsflüssigkeit H 68 Arbeitshub P 176 Arbeitskreislauf P 165 Arbeitsleitung M 11 Arbeitsmedium enthalten - imF129 Arbeitsmedium stammend aus dem F 129 Arbeitsmittel W 58 Arbeitspumpe M 12 Arbeitsspiel W 57 Arbeitsstellung О 50 Arbeitstemperatur О 53 Arbeitszylinder C 255, P 168 Arbeitszylinder für Druck- luft P 125 Arbeitszylinder mit beid- seitiger Kolbenstange D 138 Arbeitszylinder mit durch- gehender Kolbenstange D 138 Arbeitszylinder mit Scheibenkolben P 104 Arbeitszylinder mit Teleskopkolben T 13 armierte Dichtung R 52 Armierung R 53 aromatisches Öl А 133 Asbestfilter А 135 Aschegehalt А 136 Askania-Ventil J 6 asphaltbasisch А 137 asphaltisch А 137 ASTM-Diagramm А 139 ASTM-Richtungskonstante А 140 atmosphärische Luft А 141 atmosphärischer Druck А 142 Auffüllung R 66 aufgeschnittener Kreis О46 aufgespaltenes Ventil S 213 Aufladedruck C 50 aufladen C 49 Aufladung I 34 Aufnehmer D 53 Aufschraubverschraubung F19 Aufschraub winkel F 18 Auftreffwinkel А 114 aufzehren А 4 Augenblickswert I 72 Ausbeute R 35 ausbilden / sich D 55 Ausbreitung P 269 Ausbreitungsgeschwindig- keit P 270 Ausdehnungsthermometer E72 Ausdehnungsviskosität E70 Ausdehnungszähigkeit E70 ausfahren E 74 Ausfahrgeschwindigkeit E77 Ausfahrhub О 85 Ausfahrseite R 123 ausfahrseitig R 125 ausfahrseitiger Druck R 128 Ausfahrstellung E 75 Ausfall F 4 ausfällen P 180 Ausfällung P 181, P 182 Ausfluß О 67 Ausflußkante E 10 Ausfluß-Viskosimeter E 11 Ausfluß-Zähigkeitsmesser ЕII Ausgang О 72 Ausgangsbelastung О 74 Ausgangsdruck D in, О76 Ausgangsglied О 73 Ausgangsgröße О 78 Ausgangsleistung О 75 Ausgangssignal О 8o Ausgangsstufe О 82 ausgeglichenes Ventil Вдб Ausgleich В 18 Ausgleichbehälter M 17 ausgleichen В 11, C 109 Ausgleichkolben В 21 Ausgleichleitung В 17 Ausgleichzylinder В 19 Auslaß О 67 Auslaßleitung О 68 Auslaßöffhung D но Auslaßraum D 105 Auslaßseite D 112, О 6p auslenkende Kraft D 21 ' auspumpen E 57 ausschließende ODER- Funktion E 65 außenbeaufschlagt P 28 außenbeaufschlagte Radial- kolbenpumpe P 29 Außendruckmesser О 84 Außenfilterung E 80 außengeradverzahnte Zahnradpumpe S 308 Außengummi R 158 Außenlippenring E 78 Außenluft А 141 außenschrägverzahnte Zahnradpumpe H 24 außenverzahnter Zahnrad- motor G 26 außenverzahnte Zahnrad- pumpe G 27 äußere Leckverluste E 82
äußerer 170 äußerer Leckverlust E 82 außermittig D 20 ausströmen E 53 Austritt О 67 Austrittsdruck D in, О76 Austrittskanal D 108 Austrittsleitung D 109, 068 Austrittsnennweite О 70 Austrittsöffhung D no Austrittsraum D 105 Austrittsseite D 112, О 69 Austrittswinkel E 68 axiale Dichtung А 154 axial entlastete Zahnrad- pumpe G 30 Axialkerbe A i$o Axiaikolbengetriebe А 153 Axialkolbenmotor А 151 Axialkolbenmotor mit geneigtem Zylinderblock В45 Axialkolbenmotor mit Schiefscheibe C6 Axialkolbenmotor mit Schrägtrommel В 45 Axialkolbenmotor mit Schwenkgehäuse В 45 Axialkolbenmotor mit Schwenkscheibe C 6 Axialkolbenpumpe А 152 Axialkolbenpumpe mit an- triebsachsparallelem Kolbenträger I 48 Axialkolbenpumpe mit geneigtem Zylinderblock В46 Axialkolbenpumpe mit Schiefscheibe C 7 Axialkolbenpumpe mit Schrägtrommel В 46 Axialkolbenpumpe mit Schwenkgehäuse В 46 Axialkolbenpumpe mit Schwenkscheibe C 7 Axialkolbenpumpe mit Steuerplatte P 144 Axialkolbenpumpe mit Taumelscheibe S 369 Axialkompressor А 148 Axialkraft А 149 Axial-Kreiselverdichter А 148 Axialluft А 147 Axialspiel А 147 Axialverdichter А 148 Axkogetriebe А 153 Axkomotor А 151 Axkopumpe А 152 Azidität А 17 в back-up-Ring А 124 Balgdruckschalter В 38 Balgfedermanometer В 40 Balgzyiindcr В 39 Bandbreite В 30 Bandfilter В 28 Bandweite В 30 Barbey-Grad D 29 Basizität A 102 Batterie V 6 batterieverkettet S 45 Batterieverkettung S 46 Baukastenventil M 95 Baumwollgeflecht C 224 beaufschlagen F 94, P 257 Beaufschlagung P 247 Befestigungsdrehmoment F9 Befestigungsmoment F 9 Behälter R 68 Behälteranschluß T 6 Behälterboden R 69 Behälter fi lter I 63 Behältervolumen R 71 Behälterwand R 72 Beharrungsverhalten S 278 Beharrungszustand S 277 beidseitige Kolbenstange T62 belastetes Ventil В 50 Belastungszahl F 7 belüften В 94 Belüftung В 96 Belüftungsöffhung В 95 benetzter Umfang W 38 Benetzungsvermögen W 39 Bernoulli-Gleichung В 47 Bernoullisches Gesetz В 48 Berstdruck В HO Berstmembran R 168 Berstscheibe R 168 Berührungsdichtung C 154 berührungsfreier Geber P 278 berührungsloser Geber P 278 beschleunigungsfest А 9 Beschleunigungsregelung A8 Beseitigung von Störungen T 104 Beständigkeit gegen Emulsion R 78 Beständigkeit gegen hydro- lytische Spaltung H 93 betätigen А 29 Betätigungseinrichtung A31 Betätigungshebel C 180 Betätigungskolben О 49 Betätigungskraft О 48 Betätigungsmagnet О 51 Betriebsdrehzahl О 52 Betriebsdruck W 59 Betriebsdruckluft S 107 Betriebsmanometer gerin- gerer Genauigkeit C 106 Betriebsmanometer höherer Genauigkeit I 30 Betriebspreßluft S 107 Betriebsspiel W 55 Betriebstemperatur О 53 Betriebsverhältnisse W 56 Betriebswirkungsgrad R 164 Bewegungsdichtung D 184 Bewegungsgröße M 100 Bewegungsreibung R 165 bewehrte Dichtung R 52 Bewehrung R 53 Bezugsdruck R 46 Bezugsfläche C 192 Bezugsflüssigkeit R 45 Bezugsmedium R 45 Bezugstemperatur R 47 Bezugsvolumen C 195 Biegeradius В 44 Biegevorrichtung В 41 biegsame Leitung F 85 biegsames Metallrohr F87 Binärzähler В 52 Bindeglied I 92 bistabil В 53 bistabiler Verstärker В 54 bistabiles Wegeventil S 113 BitВ55 BlaseВ98,S66 Blasendruckprüfung В 99 Blasenspeicher В 9 Blasentest В 99 Blasiussches Gesetz В 56 Blattfederventil S 368 bleibende Regelabweichung S 279 Blende О 57 Blendendrossel О 57 BlockM23,Vб,V23 Block/im S 45 blockieren В 70 Blockschaltbild В 71 Bode-Diagramm В 72 Boden C 262 Boden-Prüfanschluß G 46 Bodenseite H 10 bodenseitig H 11 bodenseitiger Druck H 12 bodenseitiges Zylinderende H9 bohnenförmig К i bohnenförmige Öffnung K2 Boolesche Algebra В 74 bördellose Rohrverbin- dung F 80 bördeln F 77 Bördelverbindung F79 Bördelverbindung mit Muffe T 48 Bördelverschraubung F 79 Bördelwinkel F 78 Bordsystem А 58 Bourdonrohr В 84 Boyle-Mariottesches Gesetz В87 Brechkappe H 70 Bremsdichtung C 249 bremsen C244 Bremsfläche C 245 Bremskolben C 248 Bremsventil D 19 Bremsweg C250 Bremszapfen C 248 Bremszylinder В 89, C 52 , C 246 brennbar F 66 Brennpunkt F 54 Brillenpumpe G 29 Brückenzweig В 97 Buchse S 146 Büchse S 146, V 18 Bündelstrahlverstärker F 164 Bypass В 118 Bypass-Filter В 119 Bypass-Filterung В 120 Bypass-Stromregelventil В66 Bypass-Stromregler В 66 Bypass-Stromsteuerung В65 c C-förmige Rohrfeder C 242 C-förmiges Bourdonrohr C242 charakteristische Gleichung C47 chemische Beständigkeit C55 chemische Stabilität C 55 chloriert C 56 chlorierter Kohlenwasser- stoff C 57 Chromleder C 61 Coanda-Effekt C 94 Codiereinrichtung E 35 Codierer E 35 Coulombsche Reibung C 225 D Dachmanschette V 81 Dampf S 280, V 37 dampfbeaufschlagter Druckverstärker S 283 Dampfdemulgierzahl S 281 Dampfdruck V 38 Dampfdruckthermometer V39 dämpfen C 244, D 1 DämpferА5,D2 Dämpfer mit Dämpfungs- topf. D 7 dampfhydraulischer Druckverstärker S 283 Dampfspannungsthermo- meter V 39 Dampfstrahl-Vakuum- pumpe S 282 Dämpfung D 3, D 6 Dämpfungsbohrung D 5 Dämpfungsdichtung C 492 Dämpfungsfaktor D 4 Dämpfungsfläche C 245 Dämpfungskolben C 248 Dämpfungskonstante D 4 Dämpfungsmaß D 6 Dämpfungsraum C 246 Dämpfungsweg C 250 Dämpfungswiderstand D 4 Dämpfungszahl D 6 Dauerlast eines Elektro- magneten C 82 Dauermagnet P 30 Dauersignal P 31 Dauerstrom H 43 Dauerstrom-Druck- verstärker C 163 D/A-Wandler D 86 Deckel C 232, C 264 Deckplatte C 232 Decodierer D 22 Definitionsgleichung D 26 Dehndorn E 69 Dehnungsnachgiebigkeit L41 Dekoder D 22 Dekodiereinrichtung D 22 Delay-Line D 37 Deltaring D 44 Demulgierbarkeit D 45 demulgieren D 46 Demulgierung D 47 Diagonalkompressor M 91 Diagonal-Kreiselverdichter M91 Dialkylorthophosphat D 60 dicht L 22 Dichte S 196 Dichtelement S 34 dichten S 25 Dichtfläche S 36 Dichtheit S 38 Dichtkante S 32 Dichtkraft S 33 Dichtlippe S 37 Dichtraum S 29 Dichtring S 39 Dichtring mit rechteckigem Querschnitt R 36 Dichtsatz S 85 Dichtschnur S 35 Dichtstoff S 27 Dichtung S 26 Dichtung für hin- und her- gehende Bewegung R 34 Dichtung für relativ zuein- ander rotierende Teile R 144 Dichtung gegen Ausströ- menI21 Dichtung mit Anzugs- begrenzung C 141 Dichtungsfläche S 36 Dichtungsgehäuse S 29 Dichtungskitt S 27 Dichtungslippe S 37 Dichtungsraum S 29 Dichtungsreibung S 30 Dichtungsring S 39 Dichtungssatz S 85 Dichtungsscheibe S 40 Dichtungsschmierein- richtung P 4 Dichtungsschmierung P 4 Dichtungsschnur S 35 Dichtung zwischen Kolben und Kolbenstange P 102 dickflüssig H 42 dickwandig H 21 Dielektrizitätskonstante D73 Diester D 74
171 Druckwasserpresse Differentialgleichung D 77 Differentialkolben D 76 Differentialkolben- Druckverstärker D 78 Differentialkolbenzylinder C 272 Differentialtrafo D 82 Differentialtransformator D82 Differentialzylinder C 272 Differenzdruckmanometer D79 Differenzengleichung D 75 digital D 83 Digital/Analog-Umsetzer D86 Digital/Analog-Wandler D86 digitaler Verstärker D 84 Digitalrechner D 85 Dilatationsviskosität D 87 Dilatationszähigkeit D 87 dimensionslos N 31 Dimethylsilikon D 88 direktbetätigt D 99 direkter Zweig F 180 direktgesteuert D 99 direkt gesteuertes Druck- ventil D 101 direkt gesteuertes Magnet- ventil D 100 direkt gesteuertes Ventil О36 Disjunktion О 56 Dismulgierbarkeit D 45 dismulgieren D 46 Dismulgierung D 47 Dochtöler W 42 Doppelfilter T 123 Doppelflügeldrehkolben D 148 Doppelflügel-Drehwinkel- motor D 148 Doppelflügeldrehzylinder D 148 Doppelkegelklemmring o33 Doppelkegelklemmring- Verschraubung D 136 Doppelkolbenventil S 213 Doppellippenabstreifer D 141 Doppellippenring U 32 Doppelmanometer D 176 Doppelmembranelement D 137 Doppelmembranrelais D 137 Doppelrückschlagventil D 135 Doppelsitzkupplung D 143 Doppelsitzventil D 146 Doppelstrompumpe D 171 doppeltwirkende Hand- pumpe D 133 doppeltwirkender Arbeits- zylinder D 132 Dosierblende M 68 Dosiergerät F 105 Dosierpumpe M 72 Dosierventil F 106 Drahtbandfilter W 53 Drahtgeflecht W 47 Drahtgeflechteinlage W 49 Drahtgeflechtlage W 49 Drahtgewebe W 51 Drahtgewebefilter W 50 Drahtsieb W 51 Drahtsiebfilter W 50 Drehbewegung R 151 Drehdurchführung R 149 Drehdurchführung mit mehreren Anschlüssen R 150 drehender Zylinder R 147 Drehflügeldämpfer V 34 Drehflügelpumpe V 30 Drehkolbenmotor L74 Drehkolbenpumpe L71, R 140 Drehkolbentrieb R 135 Drehkolbenverdichter L73 Drehkolbenzähler R 138 Drehlängsschieber C 104 Drehmoment T 74 Drehmoment bei Drehzahl NullZ6 Drehmoment bei Nenn- drehzahl R 167 Drehmomentgeber T78 Drehmomentmotor T78 Drehmomentregelung T76 Drehmomentverstärker T75 Drehmomentwandler T 77 Drehrichtung D 98 drehungsfrei I 112 Drehwinkelmotor R 135 Drehwinkelmotor mit Schraubkolben H 25 Drehwinkelmotor mit Schubkolben und mecha- nischer Übersetzung P 108 Drehzahl-Druckwandler S 208 Drehzahlmesser T 1 Drehzahlregelung S 200 Drehzahlregler G 35 Drehzahlsteuerung S 199 Drehzylinder R 135 Dreieckring D 44 Dreifachkolben-Druck- übersetzer T 101 Dreikreispumpe T 103 Dreimembrancnelement T47 Dreipositionsventil T 51 Dreistellungssteuerung T 50 Dreistellungsventil T 51 Dreistrompumpe T103 Dreiwege-Stromregelventil S 211 Dreiwegeventil T 49 D-Ring D 166 DrosselC59,О58,T58 Drosselbüchse О 63 Drosselcharakteristik R 91 Drossel-Einschraub- verschraubung О 61 Drosselelement T 59 Drosselgleichung О 59 Drosselkerbe M 67 Drosselklappe F 76 Drossellänge T 60 Drossel mit Druckwaage Сно Drossel mit Umfangskerbe G44 drosseln C 58 Drosselplatte C 60 Drosselquerschnitt О 62 Drosselring P 142 Drossel-Rohrverschrau- bung О 64 Drosselrückschlagventii R 103 Drosselschraube T 61 Drosselsteuerung T 55 Drosselung R 89 Drosselventil T 58 Drosselverhalten R 91 Drosselver lust T 57 Drosselverstärker R 90 Drosselwider stand О 58 Druck G 22, P 194 Druckabbau D 23 Druckabfall P 215 druckabhängig P 212 Druckabnahme P211 Druckabschneidung P 227 Druckänderung P 202 Druckanschluß D 107, Р237 Druckanstieg P 242 Druckaufbau P 199 Druckaufnehmer P 243 • Druckausfall P 216 druckausgeglichene Zahn- radpumpe P 204 Druckausgleich P 198 Druckausgleichnut В 20 druckbeaufschlagen P 257 druckbeaufschlagtes Lager P 230 Druckbeaufschlagung P 247 Druckbegrenzungsventil R59 Druckbegrenzungsventil mit Dämpfungszylinder R61 Druckbehälter А 91, P259 Druckbehälter-Antriebs- einheit А 92 Druck, bei dem gerade innere Leckverluste ausgeglichen werden D 13 Druck beim Abkippen S 248 druckbelastetes Ventil P 231 Druckbereich P 238 druckbetätigt P 209 Druck der Atmosphäre А 142 druckdicht P 251 Druckdifferenz P 213 Druckdifferenzventil D 80 Druckdose F 82 druckentlasten В II druckentlastete Schlauch- kupplung В 15 druckentlastetes Druck- begrenzungsventil В 13 druckentlastetes Ventil В i6 druckentlastete Zahnrad- pumpe P 204 Druckentlastung P 198 Druckerhöhung P 242 Druckfeld P 218 Druckflasche В 8o Druckflüssigkeit F 155 Druckflüssigkeitsanschluß F 145 Druckflüssigkeitsspeicher А13 Druckflüssigkeitsventil H 69 Druckfühler P 243 Druckgas F 155, G 18 Druckgeber P 243 Druckgefälle P 215 Druckgefälleventil D 80 druckgespannte Dichtung A 144 druckgesteuert P 209 druckgesteuerte Pumpe C54 Druckhaltestellung C 30 Druck hinter einem Element D 151 Druckhöhe H 6 Druckhöhenmanometcr H97 Druck im Beharrungs- zustand S 276 Druck in der Entlüftungs- leitung E 66 Druck in der Leitung L 50 Druckkanal D 108 Druckknopf В 114 druckknopfbetätigt В 115 Druckkompensator C 112 Druckleitung D 109, P 228 drucklos N 36 Druckluft C 116 Druckluftanlage P 128 Druckluftaufbereiter А 65 Druckluftbehälter P 254 Drucklufthydraulikpumpe А94 Druckluftkupplung P 121 Druckluftleitung C 117 Druckluftmotor А 86 Druckluftnetz C 118 Druckluftspeicher P 254 Druckluftsteuerung P 123 Druckluftsystem P 128 Druckluftventil A ioi Druckluftzylinder P 125 Druckmeßabzweig P 250 Druckmeßdose P 243 Druckmessung P 234 Druckminderventil P 240, P 241 Druckmittel H 68, P 220 Drucköfihung D 110 Drucköl О 31 Druckölanlage О 17 > Druckölanschluß P 237 Druckölspeicher А 13 Druckölsystem О 17 Druckprofil P214 Druckpulsation P 219 Druckraum D 105 Druckregelgerät P 208 Druckregelung P 207 Druckregler P 208 Druckring F 21 Druckringkanal C 100 Druckrückführung P 217 Druckschalter P 249 Druckschaltventil A x6 Druck-Schieberweg- Verhalten P 253 Druckschlag H 80 Druckschwankung P 219 Druckschwankungsdämpfer P 246 Druckschwingung P 235 Druckschwingungsdämpfer P 246 Druckseite D 112, I 45 druckseitig P 244 Drucksenkung D 48 Drucksignal P 245 Drucksonde G 23 Druckspeicher А 13 Druckspeicher mit Trenn- wand S 62 Druckspeicher ohne Trenn- wand N 39 Druckspitze P 236 Drucksteigerung P 242 Druckstoß H 80, P 248 Druckstoßdämpfer W 15 Druckstrom F 120 Druckstromerzeuger P 225 Druckstromverbraucher А30 Druckstufenventil P 276 Druckstutzen D 107 Druckübersetzer I 81 Druckübersetzer gespeist/ vomВ76 Druckübertragungsfaktor P 221 Druckübertragungsmittel H68,P220 Druckumformer I 81 Druckumsetzer I 81 druckunabhängig P 226 Druckventil О 71, P 210 Druckverhältnis P 239 Druckverhältnisventil P 276 Druckverlust P 232 Druckverminderung D 48 Druckverringerung P 211 Druckverstärker P 197 Druckverstärkung P 196, P 221 Druckverstärkungs- verhältnis В 79 Druckverteilung P 214 Druck vor einem Element U30 Druckwaage C 112 Druckwasser C 119 Druckwasseranlage W 18 Druckwasserpresse W 16
Dru ckwasse rри m ре 172 Druckwasserpumpe С 120 Druckwassersystem W 18 Druckwasserventil W 19 Druckwelle P 255 Druckwindkessel P 254 Druckzuführung P 247 Druckzusammenbruch P 203 Druckzylinder P 320 dünnflüssig L 103 dünnwandig T 44 Durchflußbeiwert D 106 Durchflußkanal P 17 Durchflußkapazität F 101 D urchflußkoeffizient D 106 D urchflußmengenmesser F116,F117 Durchfiußmesser F 116 Durchflußquerschnitt P 18 Durchflußstrom F 122, F 124 Durchflußstrom bei Nullast N19 Durchgangsdrehzahl R 162 Durchgangsgeschwindig- keit R 163 Durchgangskupplung F 189 durchgehende Kolben- stange T 62 Durchlaßquerschnitt P 18 Düse N 47 Düsendiode N 48 Düsenverengung N 49 Düse-Prallplatten-Ventil F75 Dynamik flüssiger und gas- förmiger Körper F 133 dynamische Dichtung D 184 dynamische Nachgiebigkeit D 181 dynamischer Druck D 183 dynamischer Verdichter D 182 dynamische Starrheit D 185 dynamische Steife D 185 dynamische Steifigkeit D 185 dynamisches Verhalten D 180 dynamische Viskosität D 186 dynamische Zähigkeit D 186 E ebener Steuerspiegel F 84 ebene Steuerfläche F 84 Eck-Rückschlagventil A 113 Eckventil А 116 eichen C 2 Eigenfrequenz N 7 eigengesteuertes Ventil I 102 eigengewichtrückgeführter Tauchkolben G42 Eigenkonvektion N 5 Eigenkreisfrequenz N 4 Eigensteuerung 1103 Eilbewegung R 16 Eilgang-Druckübersetzer D 144 Eilgangkolben R 17 Eilgangpumpe R 11 Eilgangschaltung R 50 Eilgangventil R 48 Eilgangzylinder R 49 Eiihub R 15 Eilrückgang R 13 Eilrückhub R 14 Eilrücklauf R 13 Eilrückzug R 13 Eilvorlauf R X2 Eilvorschub R 12 Einbaudichtsatz S 28 Einbaudichtung S 28 Einbaupumpe C 16 Einbauventil C 17 eindimensional О 34 eindüsiges Prallplatten- ventil S 127 einfachwirkende Hand- pumpe S 125 einfachwirkender Arbeits- zylinder S 124 einfachwirkender Ver- dichter S 123 einfahren R 94 Einfahrgeschwindigkeit R96 Einfahrhub R 97 Einfahrstellung R 95 Einfallwinkel А 114 Einflügeldrehkolben S 137 Einflügel-Drehwinkel- motor S 137 Einflügeldrehzylinder S 137 Einfüllöffnung F 25 Eingang I 52 Eingangsdruck I 58, S 338 Eingangsglied I 54 Eingangsgröße I 59 Eingangskammer I 53 Eingangskanal I 55 Eingangsleistung I 57 Eingangssignal I 61 Eingangsstrahl I 56 Eingangswelle I 60 Eingangszahl F 6 Eingang und Ausgang / zwischen В 49 eingebaut В 102 eingebautes Rückschlag- ventil I 78 eingefaßte Dichtung C 18 eingeschlossenes Medium T97 eingeschraubte Drossel О6i eingestellter Druck S 86 Eingriffsiinie M 53 Eingriffsverlust T 73 Einheitsvolumen U 17 Einhub-Druckübersetzer s 133 Einkantenschieber D 94 Einklemmen E 90 Einkolben-Druckübersetzer S 131 Einlage R 53 Einlaß I 42 Einlaßdruck S 338 Einlaßfilter I 76 Einlaßförderstrom I 43 Einlaßkammer S 331 Einlaßöffnung S 337 Einlaßseite 145, S 339 Einlaßstrom 143 Einlippenabstreifer S 129 Einsatz C 15 Einsatzventil C 17 Einschaltbelastung 140 Einschaltstellung О 50 Einschaltstrom I64 Einschaltvorgang T 89 einschließen T 96 Einschnürungsquerschnitt V53 Einschnürungsstelle V 53 Einschraubpumpe C 16 Einschraubventil C 17 Einschraubverbindung P 141 Einschraubverschraubung P 141 Einschraubwinkel lyi 20 Einschraubzapfen P 141 Einschwingvorgang T 89 Einspritzpumpe I 41 Einsteckventil C 17 einstellbare Drossel V 42 einstellbare Hubendebremse А42 einstellbarer Endlagen- dämpfer А 42 einstellbares Druck- begrenzungsventil P 195 Einstelldruck S 86 Einstellgeschwindigkeit S 207 Einstellschraube А 45 Einstellzeit 1 25, R 88 einströmige Pumpe S 128 Einstrompumpe S 128 einstufig S 135 einstufiger Kompressor S 136 einstufiger Verdichter S 136 einstufiges Ventil О 36 Eintritt I 42 Eintrittsdruck I 58, S 338 Eintrittskanal I 55 Eintrittsleitung S 336 Eintrittsnennweite I 46 Eintrittsöffinung S 337 Eintrittsplatte I 77 Eintrittsseite I 45, S .339 Eintrittswinkel I 35 Einwegabsperrkupplung О37 Einwegdrossel R 103 Einzelgrundplatte В 31 Einzelunterplatte В 31 elastische Trennwand F 86 elastische und dämpfende Rohraufnahme P 68 Elastizitätsmodul В io8, В 109 Elastomer E 12 Elastwerkstoff E 12 elektrische Steuerung E 16 elektrisches Thermometer E14 elektrische Verstellung E 16 elektroakustischer Über- setzer E 24 elektroakustischer Wandler E24 elektrohydraulisch E 17 elektrohydraulisch betätigt S 183 elektrohydraulischer Über- setzer E 15, E 19 elektrohydraulischer Wandler E 15, E 19 elektrohydraulisches Servoventil E 18 Elektromagnet S 179 elektromagnetisch betätigt S 182 elektromagnetisch betätig- tes Ventil S i8x Elektromagnet mit Hand- notbetätigung S 184 elektromechanischer Über- setzer E 21 elektromechanischer Wandler E 21 elektromotorische Kraft E29 elektrophoretisch geschaltet E22 elektropneumatischer Übersetzer E 15, E 23 elektropneumatischer Wandler E 15, E 23 elektrostatische Filterung E25 Element mit mehreren Steuerdüsen Mui Element ohne bewegte Teile P 317 EMKE29 Empfindlichkeit gegen Verschmutzung D 103 Emulgator E 33 Emulgierbarkeit E 30 emulgieren E 32 Emulgierung E 31 Emulgierwiderstand R 78 Enddichtung C 267 Endlagenbremsung C 247 Endlagenbremsung / ohne N30 Endlagendämpfer C 265 Endlagendämpfung C 247 Endlagenschalter L 37 Endplatte R 104 Endschalter L37 Endstück E 36 Endstufe F 49 Energiesatz L 10 enger Spalt N 3 Engler-Grad D 30 Engler-Viskosimeter E 39 Engler-Zähigkeitsmesser E39 entflammbar F 66 Entflammbarkeit F 65 Entflammbarkeitstest I 8 Enthalpie E 41 enthaltene Luft E 42 entkuppeln D 113 Entkuppeln D 114 Entladeventil U 20 entlasten В 11, U 19 Entlastung В 18 Entlastung bei Wärme- dehnung T 36 Entlastungskanal R 58 Entlastungskolben В 21 Entlastungskreis R 56 Entlastungsleitung В 17, D159,R57 Entlastungsnut В 20 Entlastungsventil U 20 entleeren D 153 Entleerung D 104, D 154 Entleerungsöffnung D160 Entleerungsventil D 163 entlüften В 57, В 58, В 94 Entlüfter В 59 Entlüftung В 59, В бо, В96 Entlüftungsbohrung В 59 Entlüftungsdrossel В 69, S 203 Entlüftungsfilter А 61 entlüftungsgesteuertes Ventil В 68 Entlüftungsleitung В 62 Entlüftungsöffnung В 59, В95 Entlüftungsorgan А 6о Entlüftungsschraube V 54 Entlüftungsstutzen mit Ölbad О з Entlüftungsventil В 61 Entnahmeventil S 3 entregt D 25 entriegeln U 21 entschäumen D 27 entschäumend A 126 Entschäumwirkstoff A 127 entspannen D 175 Entspannung D 23 Entspannungszyklus mit Vorentlastung T 132 Entspannungszyklus mit zweistufiger Vorent- lastung T 52 entsperrbares Rückschlag- ventil P 50 entsperrbares Zwillings- rückschlagventil D 135 Entwässerung D 57 entweichen E 53 Entzündbarkeit F 65 Entzündung I 7 Entzündungstest I 8 EP-Additiv E 47 Erdbeschleunigung G 37 Erdöl P 33 Ergänzung R 66 Ergänzungsbehälter M 17
173 Frequenzfilter Erhaltung der Bewegungs- größe C 144 erhitzen H 14 E-Ring E 50 Ermeto-Verschraubung F22 erregen E 27 Erreger E 62 Erregerkraft E 63 erregt E 38 Erregung E 61 erster Hauptsatz der Wärmelehre F 58 erwärmen H 14 erweichen S 176 erzwungene Schwingung F 175 Eulersche Gleichung E 56 evakuieren E 57 Evol ventenverzahnung IHO Expansionsthermometer E72 Expansionsviskosität E 70 Expansionszähigkeit E 70 explosionsgeschützt E 73 Exzenterwelle E 2 Exzentrizität Е I Exzentrizitätsänderung V 45 Exzentrizitätsverstellung V45 F Falltank О 88 Fällung P 182 Fällungszahl P 183 Faltenbalg В 37 Fangdruck C 98 Fänger А 5 Fangraum C 97 Fangrohr C 99 Faserstoffilter F 24 Fassungsvermögen des Behälters R 70 federbelasteter Akkumu- lator S 233 federbelasteter Speicher S 233 federbelastetes Ventil S 234 federgeöffnetes Ventil S235 Federkammer S 229 Federkonstante S 236 Federraum S 229 federrückgeführter Kolben S 238 Federrückzug in die Mittel- lage S 232 Federrückzug in die Mittel- lage/mit S230 , Federsteife S 239 Feedback F 11 Fehlanpassung M 89 fehlender Ausgleich U 1 Feinfilter F 51 Feinfilterung F 52 Feinfiltrierung F 52 feinfühlige Steuerung F 50 Feinmeßmanometer H 29 Feinstelldrossel P 184 Feinsteuerung F 50 Feinstfilter F 51 Feinstfilterung F 52 fernbetätigte Schlauch- kupplung R 64 Ferngetriebe S 215 Fernsteuerung R 62 Fernthermometer D 125 Fernvorsteuerventil R 63 Festdrossel F 63 fester Anschlag S 269 feste Schiefscheibe S 164 festes Leitungsende C 84 Festfressen der Pumpe P 307/8 festlaufen S 48 Festlaufen der Pumpe P 307/8 Fettigkeit L 106 Fettsäure F то Feuchte M 96 Feuchtemesser H 56 Feuchtigkeit M 96 Feuchtigkeitsgehalt W 10 Feuerbeständigkeit F §5 Feuersicherheit F 55 Filmdicke F 29 Filmfestigkeit F 28 Filter F 3X Filterdurchlässigkeit F 40 Ffltereinsatz F 34 Filterelement F 36 Filterfeinheit F 42 Filterfläche F 32 Filtergehäuse F 37 Filterglocke F 33 Fiitergrad D 32 Filterkermgröße F 42 Filterkennzahl F 42 Filterkorb В io Filterkörper F 37 Filter mit schwimmer- betätigtem Ablaß F 90 filtern F 30, S 17 Filterpatrone F 34 Filter-Reduzierventil F 43 Filterrückstand F 46 Filterscheibe F 41 Filterspalt F 38 Filterung F 47 Filterung des gesamten Stromes F 210 Filterveriust F 39 Filterwartungsanzeiger F44 Fflterwirkungsgrad F 35 Filtrat F 46 filtrieren F 30 Ffltrierung F 47 Filzfilter F 15 Fitting S 21 fixe Drossel F 63 Flachdrehschieber R 141 Flachdrehschieberventil R 142 Flächeneinheit U 15 Flächenelement E 26 Flächenfiiter M 48 flächengesteuerte Pumpe P 312 flächenmontiert F 167 Flächensatz L 9 Flächenverhältnis А 132 Flachlängsschieber S 151 Flachlängsschieberventil S 152 Flachschieber P 112, V 13 Flachschieberventil P 112 Flammpunkt F 8 Г Flanellfilter F 73 Flansch C 268, F 67 Flanschanschluß F 70 Flanschbefestigung F 69 Flanschdichtung F 72 Flanschverbindung F 68 Flasche В 8o flattern C 51 Flattern V 24 flexible Leitung F 85 flexibles Metallrohr F 87 fließen F 9S Fließpunkt P löi Flip-Flop В 54 flüchtig V 72 Flügel V 27 Flügel-Drehkolben V 35 Flügel-Drehwinkelmotor V35 Flügel-Drehzylinder V 35 Flügelgetriebe V 33 Flügelkörper V 28 Flügelkuppe V 32 Flügelmotor V 29 Flügelpumpe V 30 Flügelrad-Durchflußmesser P 271 Flügelradzähler P 271 Flügelschlitz V 31 Flügel-Schwenkmotor V 53 Flügel träger V 28 Flügelzahl N 57 Flügelzellengetriebe V 33 Flügelzellenmotor V 29 Flügel zellenmotor mit nichtrotierendem Flügel- träger S 121 Flügelzellenpumpe V 30 Flügelzellenpumpe, bei der die Flügel nicht in Schlit- zen gleiten N 40 Flügelzellenpumpe mit Doppelflügeln V 36 Flügeizellenpumpe mit druckentlastetem Rotor В14 Flügelzellenpumpe mit gleitenden Flügeln S 157 Flügeizellenpumpe mit nichtrotierendem Flügel- körper F 64 Flügeizellenpumpe mit nichtrotierendem Flügel- träger S 122 Flügeizellenpumpe mit rotierendem Flügel träger R 152 Flugkolben F 192 Flugkolbendosierpumpe F 191 Flugkolbenventil F 193 Flugzeug-Hydrauiik- flüssigkeit А 69 Fluidic F Г36 Fluor-Chlor-Kohlenstoff F158 .. fluoriertes Öl F 156 Fluorkohlenstoff F 157 Fluorolube F 159 Flußdiagramm F 109 flüssig L 57 flüssiges Metall L 60 Flüssigkeit F 142 Flüssigkeit auf Erdölbasis P32 Flüssigkeit auf Esterbasis E55 Flüssigkeit auf Kohlen- wasserstoffbasis H 85 Flüssigkeit auf Mineralöl- basis M 82 Flüssigkeit auf Ölbasis О 2 Flüssigkeit auf Rizinusbasis C23 Flüssigkeit auf Silikonbasis S 119 Flüssigkeit auf Wasserbasis W8 Flüssigkeit mit starker Quell Wirkung H 39 Flüssigkeit mit zwei Haupt- bestandteilen D 134 Flüssigkeitsanschluß F 145 Flüssigkeitsbehälter F 150 Flüssigkeitsbremse H 63 Flüssigkeitsdämpfer V 66 flüssigkeitsdicht F 152 Flüssigkeitsfeder L 62 Flüssigkeitsgetriebe H 82 Flüssigkeitskammer F 130 Flüssigkeitskörper В 107 Flüssigkeitskupplung F 132 Flüssigkeitsmotor R 139 Flüssigkeitsniveau F 143 flüssigkeitsraffiniert S 189 Flüssigkeitsraum F 130 Flüssigkeitsreibung F 135, V67 Flüssigkeitsreibungs- verstärker I 28 Flüssigkeitsringverdichter L61 Flüssigkeitssäule L 58 Flüssigkeitsseite F 151 Flüssigkeitsspiegel F 143 Flüssigkeitsspiegel / unter dem S 324 Flüssigkeitsstandsanzeiger L28 Flüssigkeitsstrom F 134, L59 Flüssigkeitstank F 150 Flüssigkeitstrenner F 154 Flüssigkeitsventil H 69 Folgedruckschalter S 68 Folgefunktion I 4 Folgelogik S 72 Folgeregelung F 166, S 83 Folgeregler F 166, S 80 Folgeregler mit fühlbarer Rückwirkung R 25 Folgeschaltung S 70 Folgesteuerung S 71, S 83 Folgesteuerventil S 69 Folgeventil S 69, S 84 Förderanschluß D 107 Förderdruck D ui Förderhub D 40 Förderkanal D 108 Förderleitung D 109 Fördermenge je Umdrehung D 119 Fördermengenverlust einer Pumpe S 159 fördern D 39 Förderöffnung D xio Förderraum D 105, D 119 Förderrichtung D 97 Förderrichtungswechsel C44 Förderseite D 112 förderseitig P 244 Förderstrom F 122, F 123 Förderstrombegrenzung L36 Förderstrombereich D 43 Förderstrompulsation О 77 Förderstromschwankung О77 Förderstromstellung P 304 Förderstromverstellung D42 Förderstutzen D 107 Förder- und Schluckstrom- verstellung P 300 Förderung D 41 Förderungleichförmigkeit О77 Fördervölumen D 119 Förderwiderstand R 81 Formdichtung P 192 Formlippe P 19т Formweichdichtung S 242 Fortpflanzung P 269 Fortpflanzungsgeschwindig- keit P 270 Fotoelement P 42 Fotozelle P 42 frei beweglicher Kolben F 190 freie Konvektions- strömung N 6 freie Luft F 184 freie Oberfläche F 194 freier Durchfluß F 186 freier Rücklauf F 187 freies Leitungsende Ö 47 Freiheitsgrad D 33 Freikolben F 190, F 192 Freikolbendosierpumpe F 191 Freikolbenventil F 193 Freistrahl F 188 Freistrahlelement I 82 fremdgesteuertes Ventil E85 Fremdsteuerung E 86 Fremdzündung E 81 Frequenzbereich F 197 Frequenzdemodulator F 195 Frequenzfilter F 196
Frequenzgang 174 Frequenzgang F 198 Frequenzkennlinie В 72 Frequenzspektrum F 199 fressen S 48 Frischöl F 200 Frostschutz А 125 Frostschutzmittel А 125 Frostschutzzusatz А 125 Fühler S 323 Führungsbüchse В in, L 51 Führungsbüchse der Kolbenstange R 122 Führungskreis R 56 Führungslänge В 36 Führungsleitung R 57 Führungsring В 112, C 5, R24 Führungsstange G 47 Füllbehälter P 187 Fülldruck C 50 Fülleitung F 26 füllen mit Gas C 49 Füllöffnung F 25 Füllpumpe В 77 Füllstandsanzeiger L 28 Füllung I 34 Füllungsgrad V 75 Füllventil P 188 Fünfwegeventil F 60 Funktionsschaltplan S 380 Funktionsschaltzeichen F 213 funktionssicher R 55 Funktionssicherheit R 54 Funktionszeichen F 213 Fußbefestigung F 168 Fußhebel F 169 Fußschalter F 169 Fußschalthebel F 169 G Gabelaugenbefestigung C 76 Gabelkopfbefestigung C 76 Galvanometer G 3 gasbelasteter Speicher G 12 gasdicht F 152 Gasdynamik G 9 Gasflasche G $ gasförmig G 10 Gasfüilung G 13 Gasfüllventil G 19 Gaskammer G 6 Gaskonstante G 7 Gaslösungsvermögen G 16 Gaspolster G 8 Gasraum G 6 Gasreibung F 135 Gasreibungsverstärker I 28 Gasrohrgewinde G 14 Gasrohrverschraubung G 17 Gasseite G 15 Gasstrom F 134, G 11 Gasventil G 19 Gasverlust L 89 Gatter G 20 Geber S 60 Geberzylinder M 30 Gebläse F 5 gebohrte Unterplatte S 186 Gebrauchsdauer S 75 Gebrauchtöl U 33 gedichteter Kolben P 1 gedichteter Schieber P 2 gedruckte Schaltung P 262 gefaßte Dichtung C 18 Geflecht В 88 Gefrierschutz А 125 Gefrierschutzmittel А 125 Gefrierschutzzusatz А 125 Gegendruck В 3 Gegendruckventil В 4 Gegenhub R 110 Gegenmittel I 38 gegenseitige Einwirkung I83 Gegenstrahlelement I и Gegenstrom C 227 Gehäusering C 5 Gelenkflügelpumpe А 134 gelöste Luft А 81 Gemisch M 93 gemischt H 58 gemischte Luft F 184 Generator P 299 genuteter Doppelkegel- klemmring G 45 geodätische Höhe G 40 gerade Reduzierung R 40 gerade Reduzierver- schraubung R 40 gerade Rohrverbindung S307 gerade Rohrverbindung mit zweiseitigem Rohranschluß U 10 gerade Rohrverschraubung S 307 gerades Gewinde S 309 geradlinig S 306 geradlinige Bewegung L46 geregeltes System C 193 Gerotor-Pumpe G 32 gerundete Kante R 155 Gesamtdruckhöhe T 81 Gesamtstromfilter F 209 Gesamtwirkungsgrad О 86 gesättigter Kohlen- wasserstoff S 5 geschlossener Kreis C 80 geschlossener Kreislauf C80 geschweißtes Stahlrohr W35 Geschwindigkeit der Kolbenbewegung P 100 Geschwindigkeitsfehler S 205 Geschwindigkeitsgefälle V51 Geschwindigkeitshöhe V 52 Geschwindigkeitsprofil V50 Geschwindigkeitsregelung S 202 Geschwindigkeitssteuerung S 201 Geschwindigkeitssteuer- ventil S 204 Geschwindigkeitsüber- tragungsfaktor S 206 Geschwindigkeitsver- stärkung S 198, S 206 Geschwindigkeitsver- teilung V 50 Gesetz von Bernoulli В 48 Gesetz von Boyle- Mariotte В 87 gesteuertes Rückschlag- ventil P 50 gestreckte Rohrlänge L 25 Getriebe T 93 Getriebebaueinheit I 79 Getriebe in geschlossener Bauweise I 79 Getriebe in offener Bauweise S 215 Getriebe mit Leistungs- verzweigung M 92 Gewebefilter F 2 Gewichtsakkumulator W33 gewichtsbelastetes Rück- schlagventil G41 Gewichtsspeicher W33. Gewichtsspeicher mit äußerer Führung E 84 Gewichtsspeicher mit Führung im Zylinder S55 Gewindeanschluß T 46 Gewindestopfen T 45 Gewindeverschraubung S21 gezogenes Rohr D 165 giftig T 82 Giftigkeit T 83 glätten S 169 glattes Rohr S 170 Gleichgewicht В 12 Gleichkraft-Fl üssigkeits- feder C 149 Gleichlauf S 383 Gleichlauf herstellen S 382 Gleichlauf-Teleskop- zylinder C 147 Gleichlaufventil F 112 Gleichstrom C 132 Gleichstrommagnet Du Gleitdichtungskupplung S 149 Gleitkoeffizient S 158 Gleitkörper S 148 Gleitlager S iso Gleitrahmen S 148 Gleitringdichtung А 154 Gleitschuh S 106 Gleitschuhkolben S 160 Gleitschuhpumpe S 161 Gleitsitzkupplung S 149 Glocke F 33 Glykol G 34 Grad API А 130 Graugußkolben C 21 Graugußzylinder C 19 Gravitationskraft G 39 Grenzfläche I 91 Grenzreibung В 81 Grenzschaltventil L 38 Grenzschicht В 8a Grenzschmierung В 83 Grenzventil L 38 Grenzwertschalter L 37 grobmaschig C 95 Größe der Scher- beanspruchung S 96 Größe der Schub- beanspruchung S 96 Größe des Massen- zuwachses R 18 Grundkreislauf В 32 Grundplatte S 325 Grundschaltung В 32 Grundschaltzeichen В 34 Grundsymbol В 34 Grundzeichen В 34 gummiert R 161 Gummifederakkumulator R 159 Gummifederspeicher R 159 Gummimantel R 158 Gummiplattenventil R 160 Gummisitzventil R 160 Gummiumhüllung R 158 Gußbehälter C 22 Gußkolben С 2T Gußzylinder C 19 H Haarnadelwärmeaus- tauscher U 34 HaarnadelWärmeüber- trager U 34 haften А 38 Haftreibkraft В 92 Haftreibung S 297 Hahn P 116 Hahnventil P 116 Halbadder H 1 Halbaddierer H 1 Halbbrücke H 2 Halogenaromat H 4 halogeniert H 3 Haltekreis L 77 Haltekreislauf L 77 Haltestrom H43 Halteventil L 79 handbetätigtes Wegeventil M25 Handpumpe H 5 Handsteuerung M 24 Handversteilung M 24 harzfrei N 37 Hauptkreislauf M 9 Hauptleitung Mn Hauptnebenstromregler C 103 Hauptpumpe M 12 Hauptsteuerschieber M13,M16 Hauptsteuerventil M 16 Hauptstrahl P 172 Hauptstrom M 10 Hauptstromfilter F 209 Hauptstromfilterung F 210 Hauptstromregelventil R 92 Hauptstromregler R 92 Hauptstrom-Wärme- tauscher F 211 Hauptventil M 16 Hauptzylinder M 30 HD H31 HD-Pneumatik H 33 HD-Seite H 35 HD-Stufe H 36 HD-System H 37 HD-Zusatz E 47 hebelbetätigtes Wegeventil L 31 Hebelrückführung L 32 Heber S 144 hebern S 143 Herbeiführung von Gleichlauf S 381 Herstellung eines Über- drucks P 256 Hilfsbetätigung О 95 Hilfskolben В 78 Hilfspumpe А 145 Hilfsventil А 146 Hinhub F 181 hintereinandergeschaltet S74 hintereinanderschalten I 70 Hin- und Herbewegung R33 hin- und hergehende Bewegung R 33 Hitzdraht-Durchflußmesser H55 Hochbehälter О 88 Hochdruck H431 Hochdruckfilter P 229 Hochdruckpneumatik H 33 Hochdruckpumpe H 34 Hochdruckschlauch H 32 Hochdruck-Schmiermittel E89 Hochdruck-Schmierstoff E89 Hochdruckseite H 35 Hochdruckstufe H 36 Hochdrücksystem H 37 Hochdruckzusatz E 47 Hochenergiezylinder I 10 Hochgeschwindigkeits- system H 38 Hochgeschwindigkeits- zylinder I 10 Hochpaß H 30 hochpolymer L 85 Höchstdruckschlauch E 88 Hochtemperaturflüssigkeit H40 hochviskos H 42 Hohlkolben H 45 Hohlschieber H 45 Hohlsog C 27 HubL26.L33,S315 Hubeinstellung S 316 Hubende S 317 Hubendebrem.se C 265 Hubendebremsung C 247 Hubkolbenverdichter R 32 Hublänge L 26 Hub mit Druckbean- spruchung der Kolben- stange P 324
175 Kolbenweg Hub mit Zugbeanspru- chung der Kolbenstange P 282 Hubraum S 319 Hubrohr T 17 Hubscheibe C 4 Hubventil L 34 Hubvervielfältiger S 318 Hubvolumen S 319 Hubzylinder J 1 Hülle C 231 Hülse S 174 Hurwitzsches Stabilitäts- kriterium R 157 Hutmanschette F 71 Hybridrechner H 59 Hydraulik H 79, H 81 Hydraulikaggregat P 177 Hydraulikanlage F 148, H81 Hydraulikbauteil H 64 Hydraulikelement H 64 Hydraulikflüssigkeit H 68 Hydraulikflüssigkeit auf der Basis pflanzlicher ÖleV49 Hydraulikflüssigkeit für die Luftfahrt A 69 Hydrauükgerät H 64 Hydraulikguß C 20 Hydraulikingenieur F147,H67 Hydraulikmotor H 74 Hydrauliköl H 75 Hydraulikpumpe H 77 Hydraulikschlauch H 71 Hydraulikschrank E 34 Hydrauliksystem H 81 hydraulisch H 60 hydraulisch angetrieben H62 hydraulisch betätigtes Wegeventil H 61 hydraulische Auslösung H83 hydraulische Bremse H 63 hydraulische Entriegelung H83 hydraulische Leistung F146,H76 hydraulische Leistungs- übertragung F 149 hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil P 50 hydraulischer Hebel H 72 hydraulischer Radius H 78 hydraulischer Stoß H 80 hydraulisches Getriebe H 82 hydraulisches Kopieren H 66 hydraulisches Nachformen H66 hydraulische Steuerung F131,H65 hydraulisches Verklemmen Н73 Hydrodynamik H 91 hydrodynamisch H 87 hydrodynamische Kupplung F 132 hydrodynamische Maschine H90 hydrodynamische Schmierung H 89 hydrodynamisches Lager H88 hydroelektrischer Wandler F 15З Hydrogetriebe H 82 Hydromotor H 74 Hydromotor mit unver- änderlichem Schluck- volumen C 146 Hydromotor mit veränder- lichem Schluckvolumen V41 hydropneumatisch H 94 hydropneumatischer Druckübersetzer A 89 hydropneumatischer Speicher G 12 Hydropumpe H 77 Hydrostat C 112 Hydrostatik H 79 hydrostatisch H 60 hydrostatischer Antrieb H96 hydrostatisches Getriebe H82 hydrostatisches Getriebe mit Umlaufrädersatz H86 hydrostatisches Lager H 95 Hygrometer H 56 hygroskopisch H 98 Hysterese H 99 Hystereseschleife H 100 Hysteresis H 99 Hysteresisschleife H 100 I ideale Flüssigkeit 11 idealesGasII,I2 Identitätsfunktion I 4 Impedanz 113 Impuls 116, P 286 Impulsbreitenmodulation P294 Impulsdauermodulation P294 Impulserhaltung C 144 Impulserzeuger P 293 Impulsfrequenz P 291 Impulsfrequenzmodulation P 292 Impulsgenerator P 293 Impulslängenmodulation P294 Impulsmagnet 118 Impulsmoment A 118 Impulsmotor P 296 Impulsphasenmodulation P 297 Impulsregelung P 288 Impulssatz L 11 Impulssteuerung P 289 Impulsverstärker P 287 Impulszähler P 290 Impulszylinder I 17 inaktive Zone D 18 Inbetriebnahme S 262 induktive Drossel I 29 induktiver Durchfluß- messer E 20 induktiver Wider stand I27,I29 Induktivität I 27, I 29 industrielle Hydraulik- flüssigkeit I 31 Ingangsetzung S 262 Inhibition I 37 Inhibitor I 38 Inhibitoren / mit I 36 Inhibitoren / ohne U 9 inkompressibel I 23 innenbeaufschlagt C 33 innenbeaufschlagte Radialkolbenpumpe C34 Innendruck 1104 Innendurchmesser 165 Innenführung L 51 Innenlippenring F 71 innenverzahnter Zahnrad- motor I 98 innenverzahnte Zahnrad- pumpe 199 Innenwiderstand 1105 Innenzahnradmotor I 98 Innenzahnradmotor mit sichelförmigem Füllstück C234 Innenzahnradpumpe I 99 Innenzahnradpumpe mit sichelförmigem Füllstück C235 innere Dämpfung I 94/5 innere Energie I 97 innere Leckverluste 1100 innerer Flügel einer Flügel- zellenpumpe mit Doppel- flügeln I 107 innerer Leckverlust 1100 instabil I 67,1 68 Instabilität I 66 Instandhaltung M 15 instationär U 26 instationäre Strömung U27 Instrumententafel I 73 Integrierer I 80 Integrierglied I 80 Interferenzfilter D 38 Inversion N 46 isentropisch A 39 Isolation I 74 Isolator I 75 Isolierung 174 isotherme Kompressibilität 1114 isotherme Zusammen- drückbarkeit I 114 isothermisch 1 113 Istposition A 27 Istwert A 28 J Jodzahl I in к Kabelzylinder C 1 kalibrierte Bohrung M 60 kalibrierte Öffnung M 60 Kammer C 42 Kanal D 173 Kanalsystem D 174 kanonische Form C 8 Kante E 4 Kantenfilter E 8 Kantenwirbeleffekt E 6 Kantenwirbelverstärker ES Kapazitanz C 9 Kapazität C 11 kapazitiver Widerstand C 9, C10 Kapillare C 13 Kapillarrohr C 13 KapselVerdichter P 155 Kaskade schalten / in I 70 Katalysator C 25 Kavitation C 27 Kavitationsverlust C 28 kavitieren C 26 Kegelsitz-Druck- begrenzungsventil P 137 Kegelsitzventil P 138 Kegelventil P 138 kegliges Gewinde T 9 Keramikfilter C 39 Keramikmagnet C 40 keramischer Magnet C 40 Kettenkolben-Drehwinkel- motor P 84 Kettenkolben-Schwenk- motor P 84 Kettenrückzugzylinder C41 Kieselsäureester S Ii8 Kieseltrocknungsmittel S 117 kinematische Viskosität К 3 kinetische Energie К 4 Kippdruck S 248 Kippmoment S 249 Kippstufe В 54 Klappenventil F 76 Klauenverbindung А 103 Kleben H 73 Klemmnippel C 69 Klemmring W 32 Klemmringverbindung C 125 Klemmringverschraubung C 125 Klemmverbindung mit Gummiklemmring C 126 Knickfestigkeit В ioo Knicklänge C 101 Kohlenwasserstoff H 84 Kohlerückstand C 14 Kolben P 78, S 153 Kolbenbewegung P 103 Kolbenboden P 83 Koibendämpfer P 85 Kolbendichtung P 98 Kolbendrehschieber R 145, R 146 Kolbendrehschieberventil R 146 Kolbendrossel S 154 Kolbendrpsselventil S 154 Kolbendruckbegren- zungsventil P 118 Kolbendruckschalter P 106 Kolbenelement P 86 Kolbenendstellung P 87 Kolbenfeder P 94 Kolbenfläche P 80, P 88 Kolbenführung P 81 Kolbenführungslänge P 82 Kolbengeschwindigkeit P ioo Kolben großer Abmessun- genR8 Kolbenhub P 101 Kolbenkopf P 90 Kolbenkraft P 89 Kolbenlängsschieber S153,S155 Kolbenlängsschieberventi) S 155 Kolbenlängsventil S 155 Kolbenmanometer P 105 Kolben mit beidseitiger Kolbenstange D 145 Kolben mit Dichtung P 1 Kolben mit durchgehender Kolbenstange D 145 Kolben mit einseitiger Kolbenstange S 132 Kolbenmotor P 91 Kolbenpumpe P 92 Kolbenring P 95 Kolbenrückzugsfeder P 94 Kolbenschieber S 225 Kolbenseite H 10 kolbenseitig H 11 kolbenseitiger Druck H 12 kolbenseitiges Zylinder- endeH9 Kolbenspeicher P 79 Kolbenstange R 120 Kolbenstangenbefestigung R 127 Kolbenstangendichtung P97 Kolbenstangendurchmesser P96 Kolbenstangenfläche R 121 Kolbenstangenführung R 122 Kolbenstangenkopf R 127 Kolbenstangenquerschnitt R 121 Kolbenstangenraum R 126 Kolbenstangenseite R 123 kolbenstangenseitig R 125 koibenstangenseitiger Druck R 128 kolbenstangenseitiges Zylinderende R 124 Kolbenträger C 258 Kolbenventil S 224, S 225 Kolbenverdichter R 32 Kolbenverschleiß P 119 Kolbenvorschub P 103 • Kolbenweg P 103
Kolbenzahl 176 Kolbenzahl N 55 Kolbenzähler P 107 kombiniert H 58 kombinierter Haupt- und Nebenstromregler C 103 Kompaktgetriebe I 79 Kompensationsdüse A 138 kompensieren C 109 komplexer Widerstand I 13 kompressibel C 123 Kompressibilität C 121 Kompressibilitätszahl C 122 Kompressionsarbeit C 129 Kompressionsmodul В io8 Kompressionsmodul, berechnet aus der Schallgeschwindigkeit S 190 Kompressionsviskosität C 124 Kompressionswärme C 127 Kompressionszähigkeit C 124 Kompressor C 130 komprimieren C 115 Kondensatablaß C 133 Kondensation C 134 Kondensator C 10 kondensieren C 135 Kondenswasser C 136 Kondenswasserablaß C 133 konisches Gewinde T 9 Konjunktion А 112 Konstantdruckquelle C 151 Konstantförderpumpe C 145 Konstantleistungspumpe C 150 Konstantmotor C 146 Konstantpumpe C 145 Konstantstromqüelle C 148 Kontaktfläche I 91 Kontaktmanometer C 153 Kontaktregler C 152 Kontaktservo C 152 Kontinuitätsgleichung C 162 Kontraktionskoeffizient C 164 Kontraktionszahl C 164 Kontrollfläche C 192 Kontrollvolumen C 195 Konvektion C 196 Konvektion bei erzwun- gener Strömung F 174 Konvektion bei freier Strömung N 5 Konvektionsstrom C 197 konvergierende Düse G 198 Kopf/mit H7 Kopfverlust P 27 Kopierdrehmaschine C 213 Kopiereinheit C 217 Kopiereinrichtung C 210 kopieren C 207 Kopieren C 208 Kopierfehler C 211 Kopiergerät C 210 Kopiermaschine C 214 Kopierrolle C 215 Kopierschieber C 218 Kopiersteuerung C 209 Kopiersystem C 216 Kopierventil C 218 KopierVorschub C 212 Korrekturnetzwerk C in korrodieren C 219 korrodierende Wirkung C 220 Korrosionsbeständigkeit C 222 Korrosionsfestigkeit C 222 korrosionshemmender Zusatz C 221 Korrosionshemmer C 221 Korrosionsinhibitor C 221 Korrosionsschutzmittel C 221 Kraftausgleich F 172 Kräftegleichgewicht F 171 Krafthydraulik P 171 Krafthydraulikanlage P 171 Krafthydrauliksystem P 171 Kraft im instationären Zustand T 90 Kraftregelung F 173 Kraftübertragungsfaktor F 177 Kraftverstärker F 178 Kraftverstärkung F 170, F 177 Kraftzylinder P 168 Kreiselpumpe C 37 Kreisfrequenz А 117 Kreiskolbenmotor L 74 Kreiskolbenverdichter L 73 Kreislauf C 63, C 66 Kreislauf mit abflußseitiger Stromsteuerung M 75 Kreislauf mit Spülung S 12 Kreislauf mit zuflußseitiger Stromsteuerung M 62 Kreislaufsimulator F 100 Kreisschieber R 141 Kreisschieber-Druck- minderventil D II5 Kreisschieberventil R 142 kreuzförmige Verschrau- bung mit vierseitigem Rohranschluß U 11 Kreuzung mit vierseitigem Rohranschluß U 11 kritischer Druck C 238 kritische Reynoldszahl C239 kritische Temperatur C 240 Krümmer P 64 Krümmungsverlust В 43 kubische Ausdehnungszahl Т34 Kugelelement M-iio kugelförmiger Speicher S 209 Kugelgelenk В 23 Kugelkolbenmotor В 24 Kugelkolbenpumpe В 25 Kugelrückschlagventil В22 Kugelspeicher S 209 Kugelventil В 27 Kugelwegeventil В 26 kühlen C 200 Kühler R 7 Kühlmantel C 204 Kühlmittel C 201 Kühlrippe F 48 Kühlung C 202 Kühlventilator C 203 Kunststoffilter P 109 Kunststoffrohr P in Kupferrohr C 205 Kupferstreifentest C 206 Kupplung H 49 Kupplungshälfte C 230 Kurzhubventil S 108 L Labormanometer P 263 Labyrinthdichtung L 1 Ladepumpe В 77 Lageänderung P 148 Lagegleichgewicht P 147 Lagenhöhe G 40 Lagerbrille S 197 Lageregelung P 151 Lagerückführung P 152 Lagerückmeldesignal P 153 Lagerung S 303 Lagesteuerung P 150 Lamelle V 27 Lamellenschlitz V 31 Lamellen Verdichter S 156 laminar L 2 Laminardrosselung V 69 laminare Strömung L 3 Laminarströmung L 3 Laminarwiderstand C 59' lange Lebensdauer L 86 Langsamläufer S 166 Langsamläufer-Hydro- motor S 166 Längsdrehschieber C 104 Längskraft А 149 Längsnachgiebigkeit L 41 Längsschieber S 153 Längsschieberventil S 155 Lastansprechen L 69 Lastdruck L 67 Lastdruckrückführung L 68 Lastempfindlichkeit L 69 Lastfehler F 176 Lastmoment L 70 Lastteilventil L 65/6 Laufbahnfläche T 84 Laufbüchse L 51 Laufrad Г 14 Lebensdauer S 75 leck L 23 Leckage L 15 Leckageausgleich L 17 lecken L 13 leckend L 23 Leckflüssigkeit L 15 Leckflüssigkeit an der Seitenplatte W 31 Leckflüssigkeitsabführung D ISS Leckflüssigkeitsableitung D 155 Leckflüssigkeitsanschluß D 156 Leckflüssigkeitsausgleich L17 Leckflüssigkeits-Behälter- leitung T 5 Leckflüssigkeitskanal D 161 Leckflüssigkeitsleitung D 158 Leckflüssigkeitsrücklauf D 157 Leckflüssigkeitsströmung ’ L18 Leckluft L 16 Lecköl L 15 Leckölabfuhr in die Ablaufleitung I 96 Leckölabfuhr in eine gesonderte Leckölleitung E79 Leckölgefälleleitung G 38 Lecköl im Axialspalt W 31 Leckölkanal D 161 Leckölleitung D 158 Leckölrücklauf D 157 Leckölströmung L 18 leck sein L 13 lecksicher L 22 Leckstelle L 14 Leckstrom L 19 Leckstrom im Kippunkt S 247 Leckströmung L 18 Leckverlust L 15 Leckverluste L 15 Leckverluste bei Nenn- drehzahl R 166 Leckwasser L 21 Leckweg L 20 Lederdichtung L 24 Leerhub I 5 Leerlaufdruck I 6 legieren D 130 legiertes Öl D 131 Leichtöl L 35 Leistungshydraulik P 171 Leistungshydraulikanlage P 171 Leistungshydrauliksystem P 171 Leistungskreislauf P 165 Leistungsregelung P 166 Leistungsregler P 167 Leistungsstrahl P 172 Leistungsübertragungs- faktor P 170 Leistungsverlust P 173 Leistungsverstärker P 164 Leistungsverstärkung P163,P170 Leistungsverzweigung P 169 Leistungszylinder P 168 Leitapparat D 126 Leitblech В 8 Leitfähigkeit C 140 Leitfläche В 8 Leitfiächenelement А 76 Leitplatte В 8 Leitrad D 126 Leitring C 5, R 24 Leitung L 39 Leitungsanordnung L 47 Leitungsdruck L 50 Leitungsfilter I 49 Leituiigsführung L 47, P75 Leitungsnetz P 76 Leitungsquerschnitt L 54 Leitungsventil L 49 Leitungsverlegung L 47 Leitungsverlust L 48 Leitungsverteiler H 13 Leitungsverzweigung P 66 Leitwert C 138 Lenkblech В 8 Lenkfläche В 8 Lenkhilfzylinder S 287 Lenkkraftverstärker S 287 Lenkplatte В 8 Leseausgang R 28 Lieferdruck D in Liefergrad V 75 liefern D 39 Lieferseite D 112 Lieferstrom F 123 linearisierbar L 43 linearisieren L 44 Linearisierung L 45 Linearität L 42 Liniendichtung В 29 Lippendichtring L 55 Lippendichtung L 55 Lippenring L 55 Lochband P 315 Lochbandleser P 316 Lochbandlocher P 25 Locher P 25 Lochkarte P 314 Lochstreifen P 315 Lochung P 24 Logikbaustein F 140 Logikeinheit L 84 Logikelement L 82 Logikelement mit bewegten Teilen M 41 Logikglied L 82 Logikkreis L 81 Logiknetzwerk L 83 Logikschal tüng L 81 Logikteil L 84 logisches Produkt А 112 lösbare Verbindung D 52 Losbrechkraft В 92 Losbreclimoment В 93 Löschflüssigkeit S 173 Löschsignal E 49 Lose Bi Lösekraft U 23 lösen D 113, D 124 Lösen U 22 Löslichkeitszahl S 187 Lösungsmittel S 188 lötlose Rohrverschraubung S 178 Lötverbindung В 91 Lötverschraubung В 91 Luftaufbereiter А 65
177 nicht Luftaufbereitung A 64 Luftaufbereitungseinheit A65 Luftaufnahme A 50 luftbelasteter Speicher A84 Luftblase A 62 luftdicht A 100 Luftdruckregelventil A 95 Luftdurchsatz A 75 Luftdüse A 87 Lufteinschluß A 80 Luft enthalten / in der A 57 Lüfter F 5 Luftfeder A 98 Luftfilter A 73 Luftfilter am Behälter A 61 Luftflasche A 59 luftfrei A 83 Luftfüllung A 85 lufthaltig A 49 Luft im Ansaugzustand A 141 Luftkompressor A 63 Luftkühlung A 68 Luftlager A 56 Luftleckage A 82 Luftleckverlust A 82 Luftleckverluste A 82 Luftleitung C 117 Luftlösungsvermögen A 97 Luftmotor A 86 Luftnetz C 118 Luftpolster A 70 Luftprobenahme A 96 Luftreibung W 43 Luftsack A 80 Luftspalt A 77 Luft stammend / aus der A57 Luftstrom A 74, A 75 Luftstromfühler A 99 Luftstromindikator A 99 Luftteilchen A 93 Lüftung В 96 Lüftungsöffnung В 95 Lüftungsorgan А бо Luft unter Normal- bedingungen S 250 Luft unter Norm- bedingungen S 250 Luftverbrauch А 66 Luftverdichter А 63 Luftzylinder P 125 M Machzahl M 1 Magnet- S 182 Magnetabscheider M 7 Magnetband M 8 magnetbetätigt S 182 magnetbetätigtes Ventil S 181 Magnetfilter M 4 magnetisch gekuppelter Durchflußmesser M 3 Magnetpatrone M 2 Magnetpfropfen M 5 Magnetspule S 180 Magnetring M 6 Magnetstopfen M $ Magnettonband M 8 Magnetventil S 181 Manometer P 222 Manometer-Absperrventil P223 Manometerdämpfer S 172 Manometer für statischen Druck H 97 Manometer mit berst- sicherer Frontplatte S 185 Manometer mit mehreren Skalen C 102 Manometerprüfvorrichtung mit Druckwaage D 17 Manometerprüfvorrichtung mit Gewichten D 17 Manometerventil P 223 Manometerzapfen P 224 Manschette S 26 Manschettenring S 39 Manschettenrücken H 22 Mantel C 231, C 259 manuelle Steuerung M 24 manuelle Verstellung M24 Maschensatz M 54. Maschenweite M 55 Maschenzahl S 114 Masseneinheit U 16 Massenerhaltung C 143 Massenstrom M 29, R 19 Massenträgheit I 32 Massenzuwachs M 28 Matrixventil M 33 Maximaldruck M 34 Maximaldruckschalter S68 Maximaldruckventil R 59 maximaler Schieberweg S 222 Mechanik flüssiger und gasförmiger Körper F 144 mechanisch betätigtes Wegeventil M 44 mechanische Lagerück- führung M 43 mechanischer Verlust M 42 ' mechanischer Wirkungs- grad M 39 mechanisches Reibmoment M40 Mehrfachrohr C 114 Mehrfachunterplatte C 64 Mehrkantenschieber D 93 Mehrkolbenpumpe M 115 Mehrkreispumpe M 112 Mehrpositionszylinder P 146 Mehrradpumpe M 113 Mehrschichtrohr C 114 Mehrstrompumpe M 112 Mehrstufenventil M 117 Mehrstufenverdichter M 114 mehrstufiger Kompressor M 114 mehrstufiger Verdichter M 114 mehrstufiges Ventil M 117 MehrWegeventil M 116 Membran D 61 membranbetätigtes Ventil D66 Membrandruckschalter D68 Membranelement D 65 Membranenpaket D 69 Membranensatz D 69 Membrankolben D 71 Membran-Kugel-Element D64 Membran-Schlauch- kupplung D 67 Membransicherheitsventil H70 Membransicherung H 70 Membranspeicher D 62 Membranverdichter D 70 Membranzylinder D 63 Mengenregelventil С no Mengenregler C 110 Mengenstellgerät F 105 Mengenventil F 106 Meßanschluß G 21 Meßanzapfung G 24 Meßbereich M 36 Meßblende M 68, О бо Meßblenden-Durchfluß- messer О 6o Meßdüse F 119 Meßfehler M 35 Mei fühler D 53 Meßgrößenumformer T85 Meßpumpe M 72 Meßstab D 89 Meßstelle G 24 Meßventil F 106 Meßwandler T 85 Meßwertaufnehmer D 53 Meßwertumförmer M 37 Meßwertwandler M 37 Metallabstreifer S 15 Metall-Ausdehnungs- thermometer В 51 Metallfilter M 57 metallgefaßte Dichtung M56 metallische Reibung M 58 Metallschlauch F 87 Metallumflechtung W 48 Metall-Weichstoff- Dichtung C 105 Mikrofilter F 51 Mikrofilterung F 52 mikromolekular L 85 Mikronebelöler E 87 Mikroschalter M 84 Mikroventil M 85 Mikrozylinder M 83 Mineralöl M 81 Miniaturisierung M«86 Minimaldruck M 87 Minimaldruckventil M 88 minusüberdeckt U 7 Minusüberdeckung U 5 Mischung M 93 mitschwingen R 86 Mitteldruckschlauch M 45 Mittellage ausgelenkt / aus derD20 Mittelstellung N 13 Mittelzapfen P 61 mittlerer Elastizitätsmodul S44 Modellunterplatte F 100 Molekulargewicht M 98 Molekularsieb M 97 ’ Molekülsieb M 97 Moment T 74 Momentanförderstrom 171 Momentanwert I 72 monomolekulare Schicht M 101 monostabil M 102 MotorА30,H74 Motorgehäuse M 106 Motorkörper M 103 Motor mittlerer Drehzahl M46 Motorprüfstand M 108 Motorverstellung M 105 Motorversuchsstand M 108 Muffe S 147 N Nachdruck D 151 nachformen C 207 Nachformen C 208 Nachfüllung R 66 nachgeschaltet D 150 Nachgiebigkeit C 113 Nachkühler А 53 Nachlaufregelung F 166 Nachlaufregler F 166 Nachsaugbehälter P 187 Nachsaugeventil R 65 Nachschaltung А 35 Nadeldrossel N 8 Nadelventil N 8 nahtlos S 41 NAND-Funktion N 1 Napfmanschette C 243 naphthenbasisch N 2 naphthenisch N 2 nasser Elektromagnet ОiS Naßfilter О 3 NDL94,N23 ND-Pneumatik L 97 ND-Seite L 99 ND-Stufe L 100 ND-System L 101 Nebel M 90 Nebelöler F 165 nebeneinandergeschaltet P10 Nebenschluß В 118 Nebenschluß abgeleitetes . Druckmittel / im В 67 Nebenschluß ableiten / im В 117 Nebenschlußkreislauf В 63 Nebenstrom В 64 Nebenstromfilter В 119 Nebenstromfilterung В 120 Nebenstromkreislauf В 63 Nebenstromregler В 66 Nebenstromsteuerung В 65 Negation N 46 negative Neutralisations- zahl В 33 negative Rückführung N 9 negative Schaltüber- deckung U 6 negative Überdeckung U 5 negativ überdeckt U 7 Nennabsperrgröße N 21 Nennarbeitsdruck N 26 Nennbetriebsdruck N 26 Nenndrehzahl N 2$ Nenndruck N 23 Nenndurchflußstrom N 22 Nenndurchmesser N 20 Nennquerschnitt N 24 Nennstrom N 22 Nennweite N 20 Netzdruck M 14 Netzwerk N 11 neutrale Stellung N 13 Neutralisationszahl N 12 Neutralstellung N 13 Newt N 14 Newtonsche Flüssigkeit N15 Newtonsche Reibung V67 Newtonsches Gesetz N 16 nicht ablaufdruckentlastet 1101 nicht armierte Dichtung H46 nicht ausgeglichen N 28 nicht ausschließende ODER-Funktion О 56 nicht brennbare Hydraulik- flüssigkeit N 33 nicht druckausgeglichen N28 nicht druckentlastet N 28 nicht druckentlastete Pumpe U 2 nicht druckentlastetes Flachschieberventil S 134 nicht druckentlastetes Ventil U 3 nicht einstellbare Drossel F63 nicht entlastet N 28 NICHT-Funktion N 46 nicht korrodierend N 29 Nichtlinearität N 34 nicht nachgiebige Befestigung F 62 nichtrotierend 1112 nicht stationär U 26 nicht stationäre Strömung U 27 nicht umsteuerbarer Motor N 38 nicht verschiebbarer Anschlag S 269 nicht verstellbare Drossel F63 12 Технический речник Хидравлика • Пневматика
nie hiviskose 178 nichtviskose Flüssigkeit I X09 nicht vorgesteuertes Druckventil D io i nicht vorgesteuertes Ventil О 36 nicht zusammendrückbar 123 Niederdruck L 94 Niederdruckfllter L 95 Niederdruckpneumatik L97 Niederdruckpumpe L 98 Niederdruckschläuch L 96 Niederdruckseite L 99 Niederdruckstufe L 100 Niederdrucksystem L io i Niederschlag P 181 niederschlagen P 180 Niederschlagskammer S 87 niedrigschmelzendes Metall L 91 niedrigviskes L 103 nierenförmig К I nierenförmige Öffnung К 2 Nippel N 17 Nippel mit Überwurf- mutter F 17 Niveau L27 Niveauanzeiger L28 nockenbetätxgtes Wege- ventil C 3 Nockenventil C 3 nominelle Absperrgröße N21 Notbehälter S 252 Notbetätigung О 95 Notpümpe S 251 Notsystem S 253 Notventil E 28 NPTF-Rohrgewinde N 50 NPT-Rohrgewinde N 51 Nullabgleichstrom N 52 Nullast Z 5 Nullastdrehzahl R 162 Nullastgeschwindigkeit R 163 Nullförderstrom Z 1 Nullhubpumpe P 205 Nullhubregelung P 206 Nullpunktdrift N 54 Nullpunktdrift infolge Rücklaufdruckschwan- kungen R 106 Nullpunktdrift infolge Temperaturschwankun- gen T23 Nullpunktdrift infolge Zuführdruckschwankun- gen S 36X Nullpunktverschiebung N54 Nullstellung N 13 Nullstellung, bei der nur innere Leckverluste aus- geglichen werden C 30 nullüberdeckt Z 3 Nullüberdeckung Z 2 Nullungsstrom N $2 NulJverhalten N 53 numerische Steuerung N 58 Nutring U 32 Nutrmgmanschette U 32 Nutzhub P 176 NW N20 Nyquist-Kriterium N 59 о Oberflächeneigenschaft s 365 Oberflächenfilter S 364 Oberflächenrauheit S 366 Oberflächenrauhigkeit S366 Oberflächenspannung S 367 oberhalb U 28 ODER-Funktion О 56 offener Kreis О 40, О 46 offener Kreislauf О 40 Öfihungscharakteristik ..R91 Öflhungsdruck О 43 Öffnuagsdruckstoß О 44 Öflhungskraft О 42 Öffnungsschlag О 44 Öffhungsventil N 43 ÖfihungsverhaJten О 41, .. R-91 Öffnungszeit О 45 Ölabnutzung О 32 Ölabscheider О 25 Ölbadmagnet О 18 Ölbad-Stellmotor О 19 Ölbehälter О 26 ölbeständig О 27 Ölbremse C 52 Ölbremszylinder C 52 öldicht О 29 Öldiffusionspumpe О io Öldruckbremse H 63 Öler L 110 ölfest О 27 Ölfilm Ö 13 Ölfilter О 14 ölfrei О 15 ölfreier Verdichter N 35 Ölgehalt О 7 Ölhydraulik H 79, О 17 Ölhydraulikanlage О 17 Ölhydraulikmotor H 74 Ölhydraulikpumpe H 77 Ölhydrauliksystem О 17 ölhydraulisch H 60 Öligkeit L 106 Öl-in-Wasser-Emulsion О20 Ölkühler О 8 Ölkühlung О 9 öllos О 15 olloser Verdichter N 35 Öl-Luft-Wärmetauscher .. А90 Öl mit geringer Abhängig- keit der Viskosität von der Temperatur H 41 Ölmotor H 74 Ölnebel О 23 Ölniveau О 21 Ölpflege О 22 Ölregenerator О 24 Ölreimgungsgerät О 5 Ölrückgewinnungsgerät О24 Ölsäule О 6 Ölspiegel О 21 Ölstandsglas L 29 Ölsumpf О 28 Öltank О 26 Ölventil О 12 ölverdünnt О и Ölverschleiß О 32 Öl-Wasser-Wärmetauscher .. W21 Ölwechsel О 4 Ölweg P 17 Opferanode S 1 Orbitmötor О 55 О-Ring О 65 örtlicher Druckverlust L 75 ortsfest S 268 Ortskurve L 80 Ortskurve der Über- tragungsfunktion T 88 Oszillator О 66 oszillieren D 128 Ovalradmotor E 27 Ovalradzähler R 138 Oxydationsbeständigkeit Öioi oxydationshemmenden Zusätzen / mit О 98 Oxydatiopshemmer О 99 Oxydationsinhibitor О 99 Oxydationsmittel Ö 102 Oxydationswiderstand Ö 100 p pp132 Packung ,S 26 Packungsring S 39 Papierbandfilter P 8 Papierfilter P 6 Papierscheibenfilter P 7 Papiersternfilter P 113 paraffinbasisch P 9 paraffinisch P 9 parallelgeschaltet P 10 parallelschalten I 69 Parallelstrahlelement S 348 Parallelstrom C 132 partielle Differential- gleichung P 12 Partikelzähler P 15 passiver Kanal P 20 passives Element P 19 Patrone C 15 PD-Regler P 274 Pegelanzeiger L 28 Pegelstab D 89 pendeln H 57 Pendeln J 7 perfluoriert P 23 Permanentmagnet P 30 pfeilverzahnte Zahnrad- pumpe H 28 Pflanzenöl V 48 Pflege M 15 PFM P 292 Phasenbahn P 38 Phasengang P 39 Phasennacheilung P 35 Phasenrand P 37 Phasenreserve P 37 Phasenverschiebung P 40 Phasenvoreilung P 36 Phasenwinkel P 34 Phosphorsäureester P 41 Pilzkolbenventil M 118 .,pipe-cleaner“-Test P 67 Planschieber V 13 Plansitzventil F 83 Plastfilter P 109 Plastrohr P in Plattenfedermanometer D72 Plattenmembranzylinder F82 Plattenschieberventil P 112 Plattensitzventil F 83 Plattenspaltfilter E 7 Plattenventil F 83, P 112 Platzscheibe R 168 PLM P 294 plötzliche Erweiterung S345 plötzliche Verengung S 344 Plunger D 121 Plungerzylinder D 122 plusüberdeckt О 91 Plusüberdeckung О 89 Pneumatik P 127 Pneumatikanlage F 148, P 128 Pneumatikbauteil P 122 Pneumatikelement P 122 Pneumatikgerät P 122 Pneumatikingenieur F 147, P 124 Pneumatiksystem P 128 Pneumatikzylinder P 125 pneumatisch P 120 pneumatisch betätigtes Wegeventil А 67 pneumatische Kupplung P 121 pneumatische Leistung F146,P126 pneumatische Leistungs- übertragung F 149 pneumatische Steuerung F131,P123 Pneumistor P 129 pneumoelektrischer Wandler F 153 Pneumohydraulik А 71 pneumohydraulisch H94 pneumohydraulischer Druckübersetzer А 89 pneumohydraulischer Zylinder А 88 pneumonisches Element P 130 pneumostatisch P 131 Poise P 132 Polyglykol P 133 Polyglykolester P 134 Polymerisation P 135 Positioniersignäl P 149 Positionierung P 154 Positionsrückführung P 152 Positionsrückmeldesignal P 153 positive Neutralisationszahl Ai8 positive Schaltüberdeckung О90 positive Überdeckung О89 positiv überdeckt О 91 Potentiometer P 160 PPM P 297 Pralldämpfer I 9 Prallfänger I 9 Prallplatte F 74 Prallstrahlelement In Prandtl-Zahl P 178 Präzisionsrohr T 109 P-Regler P 273 Pressenwasser P 261 Preßluft C 116 Preßluftnetz C Ii8 Preßpumpe C 120, P 174 Preßwasser C 119 Preßwasseranlage W 18 Preßwasserpresse W 16 Preßwasserpumpe C 120 Preßwasser system W 18 Preßwasserventil W 19 Preßzahl C 122 Preßziffer C 122 Primär- und Sekundär- . Verstellung P 300 Primärversteliung P 304 Probehahn S 3 Probenahmeventil S 3 Profildichtung P 192 Profilkörper P 264 Profilstück P 264 Profilweichdichtung S 242 Programm P 265 Programmgeber P 267 Programmspeicher P 267 Programmsteuerung P 266 Proportionalregler P 273 Proportionalverstärker P 272 Propylenglykol P 277 Prüfanschluß T 30 Prüfdruck P 268 Prüfstand T 31 Puffer В io i Pufferspeicher В io i Puls P 298 Pulsation P 284 pulsationsfrei P 295 pulsieren F 127 pulsierender Druck F 128 pulsierender Förderstrom P 283 Pumpe H 77, P 299 Pumpe für umkehrbare Dreheinrichtung R 112
179 Saughöhe Pumpe mit drehendem Förder teil R 143 Pumpe mit einem Förder- strom S 128 Pumpe mit mehreren Förderströmen M 112 Pumpe mit nicht rotieren- dem Kolbenträger P 313 Pumpe mit Nullhub- regelung P 205 Pumpe mit veränderlichem Förderstrom V 40 Pumpenaggregat P 177 Pumpengehäuse P 305 Pumpenkörper P 301 Pumpenlaufrad P 306 Pumpenprüfstand P 311 pumpenstromgesteuerter Servomotor P 302 Pumpenverstellung P 304 Pumpenversuchsstand P 311 Pumpenwelle P 309 Pumpenzylinder P 303 Pumpe ohne Steuerventile P 312 Punktmasse L 112 Q Quadratschnurring S 241 quasi-nichtrotierehd Q 2 quasi-stationär Q 3 Quecksilber M 51 Quecksilber-Druckschalter M52 Quelle S 192 Quellen S 370 Querkraft R 2 Querschnittsänderung C 45 Querschnittserweiterung E40 Querschnittsverengung QC 165 Querstrahlelement T 95 Quetschöl E 46 Quetschölnut E 54 R radiale Befestigung C 32 Radialkolbengetriebe R 5 Radialkolbenmotor R 3 Radialkolbenpumpe R 4 Radialkolbenpumpe mit Gleitschuhen S 161 Radialkolbenpumpe mit rotierendem Kolben- träger R 136 Radialkolbenpumpe mit rotierenden Kolben R 134 Radialkolbenpumpe mit Steuerzapfen P 62 Radialkompressor C 35 Radialkraft R 2 Radial-Kreiselverdichter C35 Radialluft R 1 Radialspiel R I Radialverdichter C 35 Radzylinder В 89 rastgesichertes Ventil D 54 Rauheit R 154 Rauhigkeit R 154 Raum C 42 Raumfahrtsystem А 51 räumlicher Ausdehnungs - koeffizient T 34 räumlich getrenntes Getriebe S 215 Raum mit Kreisring- querschnitt А 122 Rauschen N 18 reales Gas R 30 Rechenmaschine C 131 Rechner C 131 Reduzierstück R 39 Reduzierstutzen R 41 reduzierter Druck R 37 reduzierte Temperatur R38 Reduzierung R 39 Reduzierventil P 240, P 241 Reduzierverschraubung R39 Redwood-Sekunde R 44 Redwood-Sekunde 1 R 42 Redwood-Sekunde 2 R 43 Regelabweichung E 51 Regelbereich V 46 Regelcharakteristik C 172 Regeldrossel C 112, V 42 Regelgenauigkeit C 170 Regelgröße R 51 Regelkennlinie C 171 Regelkreis C 181, C 193 Regelkurve C 171 regellos R 9 regellose Eingangsgröße R10 Regelmotor V 41 Regeln C 168 Regelpumpe V 40 Regelspalt M 70 Regelstrecke C 178 Regelsystem C 193 Regelung C 168, C 193 Regelverhalten C 172 Regler C 179 Reglerfeder G 36 Reglerkolben C 185 Regler mit Vorhalt P 274 Reibkraft F 202 Reibmoment F 207 Reibung F 201 Reibung der Bewegung R 165 Reibung der Dichtung S 30 Reibungsdämpfer F 203 Reibungsdämpfung F 204 reibungsfrei F 205 reibungsfreie Flüssigkeit I 109 Reibungsverlust F 206 Reihe geschaltet / in S 74 reihengeschaltet S 74 Reihenkolbenmotor I 50 Reihenkolbenpumpe I 51 Reihe schalten / in I 70 Reinheit C 70 reinhydraulischer Druck- übersetzer О 30 reinhvdraulisches Element P 317 reinigen P 319 Reinigung P 318 Reinigung im Turnus В 35 Reinigungsöffnung C 71 Reißscheibe R 168 Reservebehälter S 252 Resonanz R 84 Resonanzfrequenz R 85 Resonanz schwingen / in R86 reversibel R ui Reyn R 116 Reynoldssche Zahl R 117 Reynolds-Zahl R 117 richtungseinstellbare Ver- schraubung А 44 richtungseinstellbare Winkelverschraubung А43 Richtungskonstante S 163 Ringblende А 120 Ringdichtung R 118 Ringdrosselventil F 126 ringförmige Drossel- öffnung A 120 Ringkolben А 121 Ringnut C 67 Ringnutanschluß F 212 Ringraum А 122, R 126 Ringraumseite R 123 ringraumseitig R 125 ringraumseitiger Druck R 128 Ringspalt А 123 Ringstrahlverstärker F 164 Rippe F 48 Rippenrohr F 53 Rizinusöl C 24 RohrP63,T109 Rohranlaufreibung P 69 Rohransatz T 112 Rohrbruch L 52 Rohrbruchventil L 53 Rohrbündelkabel T 110 Rohrbündelwärme- austauscher T in Rohrbündelwärme- übertrager T in Rohreinlaufreibung P 69 Rohrende T 112 röhrenförmig T 113 Röhrenwärmeaustauscher T 114 Röhrenwärmeaustauscher mit Mantel S 102 Röhrenwärmeübertrager T114 Röhrenwärmeübertrager mit Mantel S 102 Rohrfeder В 84 Rohrfeder-Druckschalter В86 Rohrfedermanometer В 85 rohrförmig T 113 Rohrgelenk S 378 Rohrgelenk/ in drei Ebenen drehbares T 102 Rohrgelenk/ in einer Ebene drehbares S 130 Rohrgelenk/ in zwei Ebenen drehbares D 142 Rohrgruppenverbindung С93 Rohrkabel T 110 Rohrkrümmer P 64 Rohrkrümmungsverlust P65 Rohrleitung P 73 Rohrleitungsfilter I 49 Rohrleitungsführung P 75 Rohrleitungsplan P 77 Rohrnetz P 76 Rohrrauheitsverlust P 233 Rohrreibung P 71 Rohrreibungsverlust P 72 Rohrstutzen T 112 Rohrventil L49 Rohrverbindung P 70 Rohrverbindung mit Dichtlippe L 56 Rohrverbindung mit Rohr- aufweitung E 71 Rohrverbindung mit vor- geformtem Rohr F 179 Rohrverschluß P 74 Rohrverschraubung P 70 Rohrverschraubung mit Rohraufweitung E 71 Rohrverteiler H 13 Rohrverzweigung P 66 Rohwasser R 20 Rollbalgzylinder R 133 Rolle R 129 Rollenhebelventil R 130 Rollenventil R 130 RollenzelJenmotor R 131 Rollenzellenpumpe R 132 Rollflügelmotor R 131 Rollflügelpumpe R 132 Rollmembranzylinder R 133 Roots-Pumpe L71 rosthemmend А 128 rosthemmender Zusatz R 169 Rostinhibitor R 169 Rotationsbewegung R 151 Rotationsmotor R 139 Rotationsverdichter R 137 rotatorische Bewegung R 151 rotierender Zylinder R 147 Rotor R 153 Routhsches Stabilitäts- kriterium R 157 Rücken H 22 Rückentlastungsventil R 98 rückfließendes Wasser E 67 Rückführung F II, N 9 Rückführung durch Eigen- gewicht G 43 Rückführzweig F 12 Rückholfeder О I Rückhub R 108 Rückhubdruck R 105 Rückhubgeschwindigkeit R 107 Rückhubzylinder R 99 Rückkopplung F II Rückkraft R 22 Rücklaufnlter R 102 Rücklaufleitung R 101 Rücklauf mit freiem Durchfluß F 187 . Rückleitung R 101 Rückölleitung R 101 Rückschlagventil C 53 Rückschlagventil mit geradem Durchfluß S 310 Rückschlagventil mit Vor- entlastung D 24 rückspülen В 6 Rückstand R 74 Rückstelldruck R 73 Rückstrom R 100 rückströmendes Wasser E67 Rückstromfilter R 102 Rückwasser E 67 rückwirkungsfreier Folge- regler R 23 rückwirkungsfreier Servo- regler R 23 Rückwirkungskraft R 22 Rückwirkungszylinder R21 Rückzugfeder C 31, О l Rückzugszylinder R 99 Ruhedruck S 246 ruhende Dichtung S 266 Ruhereibung S 297 Ruhestellung N 13 Ruhestellung geschlossen / inN42 Ruhestellung offen / in N44 Ruhestrom Q 6 Rundring О 65 Rundschieber S 153 Rundschnurring О 65 s Sammelnut C 100 Sandwich-Unterplatte В 103 Sattelring F 21 Sättigung S 6 Sättigungsgebiet S 7 Satz von Bernoulli В 48 Sauberkeit C 70 säubern P 319 säubern durch Strom- umkehr В 6 Säuberung P 318 Sauganschluß S 333 Saugdruck S 338 Saugen S 329 Saugfilter S 341 Saugheber S 144 Saughöhe S 335 12*
Saughub 180 Saughub S 342 Saugkorb S 341 Saugleitung S 336 Säugöffnung S 337 Saugraum S 331 Saugrohr A 138 Saugseite S 339 saugseitig S 340 Saugsieb S 341 Saugstrom S 334 Saugstutzen S 333 Säugventil 147 Saugverhalten S 332 Saugvermögen S 330 säurefrei A 19 Säuregehalt A 17 Säurehaltigkeit A 17 Säureindex A 18 Säurezahl A 18 Saybolt-Furol-Sekunde S 8 Saybolt-Universal-Sekunde S9 Schablone T 27 schädlicher Raum C 75 Schalldämpfer S 116 Schallgeschwindigkeit S 191 Schaltbelegungstabelle T108 Schaltbereich S 376 Schaltdruck S 374 Schaltebene C 186 schalten S 371 Schaltfilter S 52, S 377 Schaltfreqüenz S 372 Schaltmotor T78 Schaltplan C 66 Schaltpumpe D 170 Schaltstellung S 221 Schaltüberdeckung L7, О90 Schaltung C 63, S 386 Schaltung mit Spülung S12 Schaltungssimulator F 100 Schaltunterdeckung U 6 Schaltverzögerung S 373 Schaltweg S 222 Schaltzeit S 375 scharfe Kante S 91 scharfkantig S 92 Schaum F 162 Schaumbildung F 163 schäumen F 161 Schäumen F 163 schaumhemmend А 126 schaummindernd А 126 Schaumneigung T 28 Schäumneigung T 28 schaumverhindernd А 126 Schäumwiderstand R 82 Scheibendichtung W 7 Scheibenkolben H 8 Scheinleitwert А 46 Scheinwiderstand 113 Scherarbeit S 101 scherfest S 97 Scherfestigkeit S 99 Scherkraft S 95 Scherschlußventil S 98 Schcrschub S 93 Scher Spannung S 100 Scherung S 93 Scherungsversagen S 94 Schichtenströmung L4 Schieber V 20 Schieberbund S 220 Schieberegister S 103 Schieberfläche S 219 schiebergedichtetes Ventil schiebergesteuerte Pumpe S 226 Schieberhub S 222 Schieberkammer S 218 Schieberkolben S 220 Schieber mit Dicht- elementen P 2 Schieberohr S 162 Schiebersteg S 220 Schieberstellung S 221 Schieberventil S 225 Schieberweg S 223 Schiefscheibe S 164 schlagendes Werkzeug P 22 Schlagschrauber 112 Schlamm S 167 Schlammbildung S 168 Schlauch H 47 Schlauchansatz H 50 Schlauchende H 50 Schlauchklemme H 48 Schlauchkupplung H 49 Schlauchkupplung mit Abreißsicherung P 281 Schlauchkupplung mit beidseitiger Abdichtung T133 Schlauchkupplung mit ein- seitiger Abdichtung О 37 Schlauchleitung H 53 Schlauch mit einfacher Stahlgeflechteinlage S 138 Schlauch mit zwei Stahl- geflechteinlagen D 149 Schlauchnippel H 51 Schlauchnippel mit Ein- schraubzapfen M 21 Schlauchschelle H 48 Schlauchschutz H 54 Schlauchschutzhülle H 54 Schlauchstutzen H 51 Schlauchstutzen mit Außengewinde M 21 Schlauchstutzen mit zwei- seitigem Schlauch- anschluß U 13 Schlauchverbinder U 13 Schlauchverbindung H 52 . Schlauchverbindung mit Dichtlippe L 56 Schlauchverbindung mit Gewindetülle S 24 schleichend schließendes Ventil S 165 Schleifring R 148 Schleuderpumpe C 37 schlichte Strömung L 3 Schließdruck C 88 Schließdruckstoß. C 89 schließen R 67 Schließen C 85 Schließkraft C 87 Schließschlag C 89 Schließventil N 45 Schließverhalten C 86 'Schließweg C 90 Schließzeit C 91 Schlitzdrossel S 154 schlitzgesteuerte Pumpe P 312 schlucken D 117 Schluckmenge M 104 Schluckstrom I44 Schluckstromverstellung M. 105 Schluckvolumen M 104 Schmelzpunkt M 47 schmieren L 105 Schmierfähigkeit L 106 Schmierfähigkeits- verbesserer L in Schmierfilm L 107 Schmiermittel L 104 Schmieröl L 108 Schmierstoff L 104 Schmierung L109 Schmiervermögen L 106 Schmutz C 160 Schmutzablagerung C 157 Schmutzabscheidung C 157 Schmutzabstreifer W 45 Schmutzempfindlichkeit D 103 Schmutzkappe D 177 Schmutzpartikel C 156 Schmutzquelle S 193 Schmutzteilchen C 156 Schmutztragevermögen D 102 schmutzunempfindlich C 161 schnarren C 51 Schnarren V 24 schnattern C 51 Schneidkante C 252 Schneidlippe C 252 Schneidring C 253 Schneidringverschraubung F22 Schneidringverschraubung mit Führung F 23 Schnellentlüftungsventil Q5 Schnellkupplung Q 4 schnell schließendes Ventil F8 Schnittbild C 251 Schnittschaltplan C 251 Schott В 104 Schottverschraubung Вюб Schrägkolbenpumpe I 20 Schrägscheibe S 164 Schrägtrommel 119 Schraube S 19 Schrauben-Bourdonrohr H27 Schraubenmotor S 22 Schraubenpumpe S 23 Schraubenrohrfeder H 27 Schraubenspinde] S 19 Schraubenverdichter H 23 Schraubkolben-Schwenk- motor H 25 Schrittmotor S 294 Schrittventil P 157 schrumpfen S 109 Schrumpfung S 110 Schub S 93 Schubfestigkeit S 99 Schubkolbenpumpe P 92 Schubkolbentrieb L 40 Schubkraft S 95 Schubspannung S 100 Schubzylinder P 320 Schutzdichtung E 64 Schutzkappe D 177 schwach gedämpft U 4 Schwallöl C 62 schwanken F 127 schwankender Druck F 128 Schwankung P 284 Schwebekörper-Durchfluß- messer F 185 Schwefelgehalt S 347 Schweißkugelbuchse W 36 Schweißkugelverschraubung S 175 schweißlose Verbindung W37 schweißlose Verschraubung W37 Schweißverschraubung W34 Schwelldruck T 53 Schwellwert T 54 Schwenkachse T 66 Schwenkaugenbefestigung T72 schwenkbare Befestigung S 379 Schwenkeinrichtung S 320 Schwenkgehäuse T 68 Schwenkkörper T 67 Schwenkmotor R 135 Schwenkmotor mit Schub- kolben und mechanischer Übersetzung P 108 Schwenkrahmen T 67 Schwenkscheibe А 41 Schwenktrieb R 135 Schwenkung T 64 Schwenkwinkel А 115 Schwenkzapfen T 106 Schwenkzapfenbefestigung T X07 Schwenkzylinder T 65 schwer entflammbar F 56 schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit F 57 Schwerkraft G 39 Schwerkraftrückführung G43 schwerkraftrückgeführter Tauchkolben G 42 Schweröl H 20 schwimmender Kolben F 192 Schwimmer F 88 Schwimmergehäuse F 89 Schwimmerinstrument F 92 Schwimmerkammer F 89 Schwimmerschalter F 93 Schwimmlager F 91 schwinden S 109 schwingen C 51, H 57 Schwingungsdämpfer P285 Schwingungsform M. 94 Schwingungsgenerator О66 Schwitzwasser C 136 Schwund S ио Seite höheren Drucks H35 Seite niederen Drucks L 99 Seitenkraft L 8 Seitenplatte W 29, W 30 Sekundärverstellung M 105 Sekundärviskosität D 87 Sekundärzähigkeit D 87 selbstansaugend S 57 selbstbördelnde Rohr- verbindung S 54 selbstdichtende Packung А 144 selbstentlüftend S 51 Selbstentzündung S 216 Selbstentzündungs- temperatur S 217 selbstgesteuertes Ventil I 102 selbstreinigend S 53 selbstsäubernd S 53 selbstsaugend S 57 selbstschmierend S 56 Selbststeuerung I 103 selbstwirkende Dichtung А 144 Senke S 139 Senkventil Loo Sequentiallogik S 72 sequentielle Logik S 72 Serie geschaltet / in S 74 seriengeschaltet S 74 Serienschaltung S 73 Servoantrieb S 79 Servobremse S 76 servogesteuert S 78 Servolenkung P 175 Servomotor S 81 Servopumpe S 82 Servoregelung S 83 Servoregler S 80 Servoregler mit fühlbarer Rückwirkung R 25 Servosteuerung S 83 Servosteuerung für gerad- linige Bewegung S 77 Servoventil S 84 Servoventil mit Hebel- rückführung L 30 Sichel C 236 sichelförmiger Trennkörper C 236 sichelförmiges Füllstück C 236 Sicherheitsventil S 2
181 System Sickerweg L 20 Siebfilter S 18 Siebscheibenfilter W 52 Siebsternfilter F 45 Siedepunkt В 73 Signaleingang C 176 Signal niedriger Leistung L93 Signalwandler S 115 Silikageltrocknungsmittel S 117 Silikatester S 118 Silikonflüs4gkeit S 119 Siloxan S 120 Sinterbronze S 140 Sintermetallfilter S 141 sinusförmig S 142 Sitz V 15 Sitzventil S 42, S 43 sitzventilgesteuerte Pumpe C54 Sitzwegeventil S 43 Sollwert D 51 Spaltbreite G 4 Spaltfilter E 8 Spalträumer К 5 Spaltverlust C 74 Spaltverluste C 74 Spaltweite G 4 Spannzylinder C 68 Speicher А 13, M 49 Speicheraufladung А 14 Speicherbaustein M 49 Speicherblase S 66 Speicherelement M 49 Speicherfüllung А 14 Speicherfunktion M 50 Speicherglied M 49 Speicherkreis А 15 Speicherkreislauf А 15 Speicher mit Gaspolster G12 Speicher mit Luftpolster А84 Speicher mit Trennwand S62 speichern S 305 Speicher ohne Trennwand N39 Speichersignal S 304 Speicherung А T2 Speichervolumen C 12 Speisedruck S 359 Speisedruckniveau S 360 Speisedruckpegel S 360 Speisedüse S 358 Speiseleitung S 336 Speiseluft S 355 Speiseluftleitung S 356 speisen F 94 Speisepumpe В 77 Speiserohr S 358 Speisestrahl S 357 Speisung S 354 sperren В 70 Sperren S in Sperrkreisschaltung I 93 Sperrtrommelmotor А 6 Sperrtrommelpumpe А 7 Sperrung I 37 Sperrventil S 112 spezifisches Gewicht S 196 spezifisches Volumen S 195 spezifische Wärme S 194 sphärischer Steuerspiegel S 210 sphärische Steuerfläche S 210 Spiegel L 27 SpielВI,C72 Spielausgleich C 73 Spielausgleichventil В 2 Spindel V 22 Spindelventil S 20 Spiral-Bourdonrohr S 212 Spiraldiode V 78 Spiralrohr C 96 Spiralrohrfeder S 212 Spiralschieber H 26 Spitzendruck P 21 Sprühtest S 228 Sprung S 290 Sprungantwort S 295 Sprungeingang S 291 sprungförmige Änderung S 290 Sprungschalter S 171 spülen R 119, S 11 Spülflüssigkeit F 160 Spülpumpe S 13 Spülstrom F 125 Spülventil S 14 Spur C 46 StS300 Stabilisierung S 245 Stabilität S 243 Stabilitätsbedingung C 137 Stabilitätsgrad D 34 Stabilitätsgrenze S 244 Stabilitätskriterium C 237 Stabilitätsreserve M 27 Stabilitätsverbesserer О 99 Stahldrahtgeflecht S 285 Stahlrohr S 284 Stahlwoilefilter S 286 Standanzeiger L28 stark gedämpft О 87 stark quellende Flüssigkeit H39 starr S 298 starre Befestigung F 62 Starrheit S 299 Start S 255 Startimpuls S 261 Startkraft В 92 Startmoment В 93 stationär S 268, S 274 stationärer Druck S 276 stationärer Zustand S 277 stationäre Strömung S 275 stationäres Verhalten S 278 statische Dichtung S 266 statische Nachgiebigkeit S 263 statischer Druck S 265 statische Reibung S 297 statischer Fehler F 176 statische Starrheit S 267 statische Steife S 267 statische Steifigkeit S 267 Stator S 272 Staubfänger D 178 Staubkappe D 177 Steckerventil C 17 Steckpumpe C 16 steif S 298 Steife S 299 Steifigkeit S 299 Steilgewindemotor H 25 stellbares Gecriebe V 44 Stellbereich V 46 Stelleinrichtung А 31, C 169 stellen А 29 Stellglied C 175 Stellgröße C 190 Stellkolben О 49 Stelikopf C 169 Stellkraft О 48 Stellmotor S 81, T 78 Stellort C 187 Stellsignal E 52 Stellventil mit linearer Charakteristik P 275 Stellzylinder S 145 Sternfilter F 45 sternförmig S 254 Steueranschluß C 188 Steuerblende M 68 Steuerblock V 23 Steuerbohrung M 69 Steuerbund S 220 Steuerdruck C 189 Steuerdüse C 194 Steuerebene C 186 Steuereingang C 176 Steuereinheit C 184 Steuerfläche V 26 Steuerhebel C 180 Steuerkammer S 218 Steuerkanal C 174 Steuerkante M 66 Steuerkolben S 153 Steuerkonus V 25 Steuerkopf C 169 Steuerkreis C 173 Steuerkreislauf C 173 Steuerleitung C 174 Steuermotor T78 steuern C 166, M 59 Steuernut M 67 SteuerÖffnung C 183, M69,M71 Steueröl C 182 Steuerort C 187 Steuerplatte P 143 Steuerrohr C 194 Steuerschaltung C 173 Steuerscheibe C 4 Steuerschieber D 91, V 20 Steuerschieberbund S 220 Steuerschiebersteg S 220 Steuerschieberweg S 223 Steuerschlitz V 19 Steuersignal C 191 Steuerspalt M 70 Steuerspiegel V 26 Steuersteg S 220 Steuerstrahi C 177 Steuerteil C 184 Steuerung C 167 Steuerung im Abfluß M 76 Steuerung im Zulauf M 64 Steuerventil im Ablauf M78 Steuerventil im Zulauf M73 Steuerzapfen P 61 Steuerzylinder M 30 Stirnfläche eines Schiebers S 219 stochastisch R 9 stochastische Eingangs- größe R 10 Stockpunkt P 161 Stockpunkterniedriger P 162 Stoffstrom M 29 Stokes S 300 Stopfbuchse S 322 Stopfbüchse S 322 Stopfbüchsenbrille G 33 Stopfbuchspackung S 322 Stopfen P 115 Störgröße D 127 Störungsbeseitigung T 104 Stoßdämpfer S 104, W 15 Stößel P 322, V 22 stößelbetätigtes Ventil S 288 Stößelventil-Schlauch- kupplung S 289 Stoßfänger S 104 Stoßmagnet P 321 Stoßverschraubung В 113 Stoßwelle S 105 Strahl J 2 Strahldiode F 138 Strahldruck J 4 Strahldüse I 62 Strahlelement F 136 Strahlklappe F 74 Strahlrohr I 62, J 5 Strahlrohrventil J 6 Strahlung R 6 Strahlunterbrecher I 106 Strahlverdichter E 43 Strahlverstärker F 137 Strahlwinkel J 3 Streifenleser P 316 Streifenlocher P 25 Strom F 97 Strombegrenzungsventil F 115 strömen F 95 Stromfaden S 311 Stromlinie S 312 stromlos D 25 Strommesser F 116, F 117 Stromregelung F 104 Stromregelventil С но Stromregler С но Stromregler im Abzweig В66 Stromröhre S 313 Stromstellgerät F 105 Stromsteuerung F 103 Stromteiler F in Stromteilung F но Stromteilventil F 102, Fui,F112 Stromübertragungsfaktor F 114 Strömung F 96 Strömungsausbildung D56 Strömungsbild F 121 Strömungsdiode F 138 Strömungselement F 136 Strömungselement betätig- tes Ventil I von F 139 Strömungsform F 118 Strömungsgeschwindigkeit s 314 Strömungskraft F 113 Strömungskupplung F 132 Strömungsmaschine H 90 Strömungsrichtung D 96 Strömungsverstärker F 137 Strömungswiderstand R80 Stromventil F 106 Stromventil mit Venturi- rohr V 55 Stromvereinigungsventil F 102 Stromverringerung F 108 Stromverstärker F 99 Stromverstärkung F 98, F 114 Strouhalzahl S 321 Strukturviskosität I 108 Stufenbund S 293 Stufenflügel S 296 Stufenkolben-Druck- begrenzungsventil D 81 stufenlos S 292 Stufensteg S 293 Stützdruck S 362 stützen В 5 Stutzen N 17 Stutzen mit Überwurf- mutter F 17 Stützring А 124, M i8, S363 sulfurierte Fettsäure S346 Sumpf S 349 Sumpffilter I 63 synchronisieren S 382 Synchronisierung S 381 Synchronisierventil F 112 Synchronlauf S 383 synthetische Flüssigkeit S 384 synthetischer Gummi S385 synthetischer Kautschuk S385 System S 386 Systemdruck S 387 System erster Ordnung S 126 System mit geschlossenem Kreislauf C 83 System mit Rückführung Fi3 System mit Rückkopplung Fl3
Tacho 182 т Tacho TI Tachometer T i Tandemzylinder T 3 tangential T 4 Tank R 68 Tankvolumen R 71 Tastbolzen S 323 Taster S 323 Taststift S 323 Tauch- S 324 Tauchanker P 117 Tauchkern P i 17 Tauchkolben D 121 Tauchkolbenverdichter S 123 Tauchkolbenzylinder D 122 Tauchspule M 109 Taumelscheibe W 54 Taupunkt D 58 Teerzahl T 10 Teilchenzähler P 15 Teilförderung P 11 TeillastWirkungsgrad P 16 Teilstromfilterung P 13 Teleskopdämpfer T 15 Teleskopkolben T iö Teleskoprohr E 76, T 17 Teleskopzylinder T 13 Teleskopzylinder mit zwei Ausfahrstufen T 14 Tellerventil P 138 Temperaturänderung T 19 Temperaturanstieg T 26 Temperaturbereich T 24 Temperaturerhöhung T 26 Temperaturgefälle T 22 temperaturkompensierter Stromregler TT8 temperaturkompensiertes Stromventil T 20 Temperaturregelung T 25 Temperaturregler T 21 Temperaturschaiter T 38 Tesla-Diode T 29 textilarmierte Dichtung F 3 Textilmantel F 1 Textilumflechtung F 1 textilversteifte Dichtung F3 theoretisches Drehmoment I3 thermischer Durchfluß- messer T 35 thermischer Keil T 39 Thermodynamik T41 Thermoelement T40 Thermometer T42 Thermopaar T40 Tiefenfilter D 49 Tieffilter D 49 Tiefpaß L92 Tieftemperaturverhalten L 102 Tilger A 5 Tonband M 8 Topfdämpfer D 7 Topfmanschette C 243 TorL82 Torsionsnachgiebigkeit T79 Torsionssteife T 80 Totbereich D 18 toter Gang В I toter Raum C 75 Totpunkt D 14 Totraum C 75 Totwasser D 16 Totzeit D 15 Totzone D 18 toxisch T 82 Toxizität T 83 Trageigenschaften L64 träge Masse I 32 Trägheit I 32 Trägheitskraft I 33 Trägheitsmoment M 99 Tragvermögen L 63 trampeln H 57 Trampeln J 7 trennen D 113 Trennflüssigkeit F 154 Trennkeil S 214 Trennkolben P 99 Trennmembran D 61 Trennschlauch S 67 Trennwand D 61 Trennwänden versehen mitВ7 Trialkylthiophosphat T 98 Trikresylphosphat T99 T-Ring T 100 trockene Reibung C 225 trockener Elektromagnet А78 trockener Stellmotor А 79 Trockenlaufkompressor N35 Trockenmagnet А 78 Trockenmittel D 50 Trockner D 35 Tropföler D 167 Trübungspunkt C 92 T-Schottverschraubung В 105 T-Stück T 12 Tuchfilter F 2 Tülle S 174 Turbine T 115 Turbinen-Durchflußmesser T116 Turbomotor T 117 turbulent T 121 turbulente Strömung T 122 Turbulentströmung T 122 Turbulenz T 118 Turbulenzdiode T 120 Turbulenzdrossel О 57 Turbulenzverstärker T 119 turnusmäßige Reinigung В35 T-Verschraubung T 12 T-Verschraubung mit Auf- schraubkappe im Abzweig F 16 T-Verschraubung mit Auf- schraubkappe im durch- gehenden Teil F 20 T-Verschraubung mit drei- seitigem Rohranschluß U14 T-Verschraubung mit Ein- schraubzapfen im Ab- zweig M 19 T-Verschraubung mit Ein- schraubzapfen im durch- gehenden Teil M 22 T-Verschraubung mit Schottzapfen В 105 и überdecken L 5 überdeckt О 91 Überdeckung L б, О 89 Überdruck G 22. О 94 Überdruck gesetzter Behäl- ter / unter P 259 Überdruck setzen / unter . P258 Überdruckventil R 59 Übergangsfunktion T 91 Übergangskraft T90 Überlast О 93 Überlastung О 93 Überschall- S 352 Überschallströmung S 353 Überschneidungsentlüftung .. c24J Überschwingen О 96 Überschwinggrad О 97 Überschwingverhältnis .. О97 Überstrom E 59 Überströmkanal R 58 Überströmventil R 60 Überströmverlust E 60 Übertragung T 92 Übertragungsfaktor G 1 Übertragungsfunktion T 87 Übertragungsleitung T 94 Übertragungsverhalten T86 Überwurf-Kupplungs- hälfte C 228 Umfangskerbdrossel G 44 Umfangskerbe E 3 Umfangskraft P 26 Umfangsverlust P 27 Umgebungsdruck А 104 Umgebungstemperatur А 105 umgehen В 116 Umgehung В 118 Umgehungsventil R 98 Umhüllung C 231 Umkehrhubmagnet P 323 Umkehrmagnet P 323 Umkehrstrom D 12 Umkehrung N 46 umlaufender Zylinder R 147 Umlaufkolbenverdichter R 137 Umlenkblech В 8 Umlenkfläche В 8 Umlenkplatte В 8, C 65 Ummantelung C 231 Umschaltbereich S 376 Umschaltdruck S 374 umschalten S 371 Umschaltzeit S 375 umsteuerbar R in umsteuerbare Pumpe R 112 umsteuerbarer Motor R 113 Umsteuermotor R 113 umsteuern R 109 Umsteuerventil R 115 Umsteuerzeit R 114 Unausgeglichenheit Ü 1 unbeständig 167 unbewehrte Dichtung H 46 UND-Funktion А 112 undicht L23 Undichtheitsstrom L 19 Unentzündbarkeit N 32 ungebrochene Kante S 91 ungehinderter Rücklauf F 187 ungelöste Luft F 184 ungesättigter Kohlen- wasserstoff U 24 Universalregister U 18 Unstabilität 166 unterdeckt U 7 Unterdeckung U 5 Unterdruck-Begrenzungs- ventil V 3 unterhalb D 150 Unterplatte S 325 unterplattenmontiert S 326 Ufiterschall- S 327 Unterschallströmung S 328 unterteilen В 7 Unverträglichkeit 122 unvollständige Füllung der Pumpe P 310 U-Rohrwärmeaustauscher U34 U-Rohrwärmeübertrager U34 V Vakuum V 1 vakuumdicht V 4 Vakuumpumpe V 2 Ventil V 5 Ventilabschlußdeckel V 11 Ventilator F 5 Ventilaufnahmeplatte V 12 Ventilbatterie V 6 Ventilblock V б, V 23 Ventilbüchse V 18 Ventilcharakteristik V 14 Ventildeckel V 11 Ventileinheit V 23 Ventileinstellung V 16 Ventilfeder V 21 Ventilflattern V 24 Ventilgehäuse V7 ventilgesteuerte Pumpe S226,V9 ventilgesteuerter Stell- motor V 10 Ventil-Grenzschalter L 38 Ven'tilkapazität P io i Ventilkegel P 136, V 8 Ventilkolben S 153, V 20 Ventilkörper V 7 ventillose Axialkolben- pumpe P 144 ventillose Radialkolben- pumpe P 62 Ventil mit Federabhub S 235 Ventil mit freiem Durch- flußT2 Ventil mit Freigangstellung О39,P14 Ventil mit gesperrtem Durchfluß C 79 Ventil mit Minusüber- deckuhg U 8 Ventil mit negativer Schaltüberdeckung S 59 Ventil mit negativer Über- deckung U 8 Ventil mit Plusüberdeckung О 92' Ventil mit positiver Schalt- überdeckung C 81 Ventil mit positiver Über- deckung О 92 Ventil mit Schaltüber- deckung Null Z 4 Ventil mit schwimmendem Kolben F 193 Ventil mit Schwimmstellung О39 Ventil mit Sperrstellung C79 Ventil mit Stellmotor M 107 Ventil mit Überdeckung О92 Ventil mit Unterdeckung U8 Ventil mit zylindrischen Schieberbunden S 240 Ventilmontageplatte V 12 Ventilplatte V 13 Ventilschieber S 153, V 20 Ventilschnarren V 24 Ventilschwingung V 24 Ventilsitz V 15 Ventilspindel V 22 Ventilstößel V 22 Ventilteller P 136 Ventilverhalten V14 Ventilweite V17 Ventil zum Anhalten des Kolbens in einer Zwischenstellung S 302 Venturidüse V 56 Venturirohr V 56 Verbesserer 115 verbessernder Zusatz 11$ verbinden I 86 Verbindung F 59, J 8 Verbindungsflansch C 229 Verbindungsleitung J 8 Verbindungsstück F 59 Verbraucher А 30 Verbraucheranschluß А 32 Verbundverstellung P 300 Verdampfungswiderstane R79 verdichten C 115
183 Widerstandskoeffizient Verdichter C 130 Verdichter in Boxerbauart О54 Verdichterrad 114 Verdichtungsviskosität C 124 Verdichtungswärme C 127 Verdichtungszähigkeit C 124 Verdicker T 43 verdrängen D 116 Verdrängerhydraulik H 79 Verdrängermotor P 158 Verdrängerpumpe P 159 Verdrängerraum D 123 Verdrängersystem D 120 Verdrängerzähler P 156 Verdrängung D Ii8 Verdrängungsverdichter P 155 Verdrehnachgiebigkeit T79 Verdrehsteife T 80 Verdrillnachgiebigkeit T 79 Verdrillsteife T 80 Verdunstungskühler E 58 Verdunstungswiderstand R79 Verengung N 49 Verflüchtigungsfähigkeit V73 Vergleichsmanometer M 31 Verharzung R 75 Verkettbarkeit I 87 verketten I 86 Verkettung I 88 Verkettungselement I 92 Verkettungsunterplatte P 5 Verkleinerung der Abmessungen M 86 verklemmen L76 Verklemmen H 73 Verknüpfbarkeit I 87 Verknüpfung I 88 verlegen C77 Verlegung C 78 Verlegungsanzeiger F 44 Verlust L 87 Verlustbeiwert D 106 verlustfrei L 88 verlustlos L88 Verluststrom L 19 verneinte ODER-Funktion N41 verneinte UND-Funktion NI Verneinung N 46 verriegeln H44 Verriegelungsschaltung I 93 Verriegelungszylinder L 78 Versagen F 4 Verschiebebewegung L46 verschleißmindernder Zusatz A 129 verschließen P 114 Verschlußkappe P 200 verschmutzen C 158 Verschmutzung C 155, C159,C160 Verschmutzungsgrad D 31 Verschmutzungsquelle S 193 Verschmutzungsvorgang C 159 Verschraubung F 59 Verseifungszahl S 4 versperren В 70 versprühen S 227 verstärken А 109, В 75 Verstärker A IO8, I 8l Verstärker mit bewegten Teilen M 38 Verstärker mit Druck- Strom-Wandlung P 252 Verstärkung А 107, G 1 Verstärkungsreserve G 2 Verstellantrieb V 43 verstellbare Drossel V 42 Verstelldrossel V 42 Verstellkraft О 48 Verstellmotor V 41 Verstellpumpe V 40 Verstellschraube А 45 Verstockung C 142 verstopfen C 77, P 114 Verstopfung C 78 Verstopfungsanzeiger F 44 Versuchsstand T 31 Verteerungszahl T 10 Verteiler R 148 Verteilerblock D 90 Verteilerstück H 13 Verteilerverschraubung H13 Verträglichkeit C 108 verunreinigen C 158 Verunreinigungen C 160 Verweilzeit D 179 Verzögerung D 36 Verzögerungskraft R 93 Verzögerungsleitung D 37 Verzögerungsmittel I 38 Verzögerungsstrecke D 37 Verzögerungsventil D 19 Verzweigungselement D 129 Vierkantenschieber D 92 Vierpol F 183 Viertelbrücke Q I Vierwegeventil F 182 Viskogramm V 65 viskoser Dämpfer V 66 viskose Reibung V 67 viskoses Reibmoment V68 Viskosimeter V 57 Viskosität V 58 viskositätserhöhender Zusatz T 43 Viskositätsgrad eines Öls Оi6 Viskositätsindex V 60 Viskositätskennzahl V 62 Viskositätspolhöhe V 63 Viskositäts-Temperatur- Diagramm V 65 Viskositäts-Temperatur- verhalten V 64 Viskositätsverhaltensver- besserer V 61 V-Kerbe V 47 V-Motor V 70 Vollförderstellung F 208 vollkommene Flüssigkeit 11 vollkommenes Gas I x, I 2 Volumeneinheit U 17 Volumenelastizitätsmodul В 109 Volumenelement V 74 volumetrischer Wirkungsgrad V 75 Vorblende Ü 29 Vordrossel U 31 Vordruck U 30 Voreilung P 36 Vorentlastung D 24, T 132 Vorfilter P 189 Vorfilterung P 190 Vorfiltrierung P 190 Vorfülldruck S 351 Vorfülleitung F 26 vorfüllen P 185 Vorfüllkreislauf P 186 Vorfüllpumpe В 77 Vorfüllschaltung P 186 Vorfüllung S 350 Vorfüllventil P 188 vor geformte Dichtung P 192 vorgeformte Lippe P 191 vorgeschaltet U 28 vorgespannte selbst- wirkende Dichtung S58 vorgesteuert P 49 vorgesteuertes Druck- begrenzungsventil P 53 vorgesteuertes Druck- minderventil P 52 vorgesteuertes Druck- ventil P 51 vorgesteuertes Ventil P54 Vorschubsteuerung F 14 Vorspannpumpe P 260 Vorspannung P 193 Vorspannventil В 4 Vorsteuerdrossel P 45 Vorsteuerdruck P 56 Vorsteuereinheit P 59 Vorsteuerkolben P 55 Vorsteuerkreislauf P 46 Vorsteuerleitung P 48 Vorsteuerluft P 44 vorsteuern P 43 Vorsteuerschieber P 57, P60 Vorsteuerstufe P 58 Vorsteuerteil P 59 Vorsteuerung P 47 Vorsceuerventil P 60 Vorverstärker P 179 V-Ring V 81 VT-Blatt V 65 VT-Verhalten V 64 w Wahl Schalter S 49 Wahrheitstabelle T 108 Wälzkolbenzähler R 138 Wanddicke W 6 Wandeffekt C 94 Wandhafteffekt C 94 Wandler T 85 Wandprofil W 4 Wandreibung W 3 Wandstrahl W 1 Wandstrahlverstärker W 2 Wandungsrauheit W 5 Wärmeausdehnung T 33 Wärmeausdehnungs- koeffizient T 34 Wärmeausdehnungszahl T34 Wärmeaustausch H 15 Wärmebeständigkeit T 37 Wärmedehnung T 33 Wärmedurchgang H 17 Wärmedurchgangszahl H 19 Wärmeinhalt E 41 Wärmekeil T 39 Wärmeleitfähigkeit T 32 Wärmeleitung C 139 Wärmeleitzahl H 18 Wärmetauscher H 16 Wärmetauscher im Hauptstrom F211 Wärmeübergang H 17 Wärmeübergangszahl F 27 Wärmeübertragung H 17 Wartung M 15 Wasserablaß W 12 Wasserablauf W 12 Wasserableitung W 12 Wasserabscheider W 24 Wasserabscheidevermögen W23 wasseranziehend H 98 Wasseraufbereitung W 26 Wasserbasis/auf А 131 Wasserbehandlung W 26 Wasserdampf S 280 Wasser dampfdemulgier- zahl S 281 Wassergehalt W 10 Wassergehaltszahl W 13 Wasser-Glykol-Mischung W14 wasserhaltig А 131 wasserhaltige Flüssigkeit W8 Wasserhydraulik W 17, W18 Wasserhydraulikanlage W18 Wasserhydrauliksystem W18 Wasserhydraulikventil W19 wasserhydraulische Presse W16 Wasser-in-Öl-Emulsion W20 Wasserkühlung W 11 wasserlösliches öl W 2$ Wasserpumpe W 22 Wassersäule W 9 Wasserschlag H 80 Wasserstoff H 92 Wasserventil W 19 wechselseitig entsperrbares Rückschlagventil D 135 Wechselstromhydraulik А52 Wechselstromleitwert А46 Wechselstrommagnet А 22 Wechselstromwiderstand 113 Wechselventil S 50 Wechselwirkung I 83 wegegesteuerte Axial- ' kolbenpumpe P 144 wegegesteuerte Pumpe P 312 wegegesteuerte Radial- kolbenpumpe P 62 Wegeventil D 91 Wegeventilblock D 90 Wegeventil mit drei Schaltstellungen T 51 Wegeventil mit Drossel- kanten T 56 Wegeventil mit Feder- rückzug S 237 Wegeventil mit Feder- rückzug in die Mittel- lage S 231 Wegeventil mit Handsteuerung M 25 Wegeventil mit hydrau- lischer Rückführung in die Mittellage P 201 Wegeventil mit hydrauli- scher Steuerung H 61 Wegeventil mit hydrau- lischer Verstellung H 61 Wegeventil mit mechani- scher Verstellung M 44 Wegeventil mit pneuma- tischer Verstellung А 67 Wegeventil mit zwei Elek- tromagneten D 147 Wegeventil mit zwei Schaltstellungen T 127 Wegeventil ohne Rück- stellung in die Mittellage N27 Wegwerfelement T 63 Weichdichtung C 128 Weichmacher P 110 Weichsitzventil S 177 weißes Rauschen W 41 Weite V 17 Welle S 89 Wellendichtung S 90 Wellengleichung W 27 Wellmembran C 199 Wellrohr C 223 Wheatstone-Brücke W 40 Wichte S 196 Widerstand О 58, R 76, R83 Widerstandsbeiwert D 106, D 152 Widerstandsbeiwert einer Krümmung В 42 Widerstandskoeffizient D 152
Widerstandsthermometer 184 Widerstandsthermometer R77 Windkessel P 254 Winkelverbindung E 13 Winkelverschraubung E 13 Winkelverschraubung mit Einschraubzapfen M 20 Winkelverschraubung mit Überwurfkappe F 18 Winkelverschraubung mit zweiseitigem Rohr- anschluß U 12 Wirbel V 76 Wirbeldiode V 78 Wirbelfühler V 80 wirbelige Strömung T 122 Wirbelströmung V 79 Wirbeltaster V 80 Wirbelverstärker V 77 Wirkgebiet I 85 Wirkkammer I 84 wirkliche Flüssigkeit R 29 wirkliches Gas R 29, R 30 Wirkraum I 84 wirksame Fläche N 10 Wirkstoff A 36 Wirkungsgrad E 9 Wirkungsgrad bei Nennbetrieb R 164 Woltmannflügel P 271 W-Ring W 60 X X-Ring L 72 z zähH42 zähflüssig H 42 Zähigkeit V 58 zähigkeitserhöhender Zusatz T 43 Zähigkeitsindex V 60 Zähigkeitskennzahl V 62 Zähigkeitskraft V 59 Zähigkeitsmesser V 57 Zähigkeitsverhaltens- verbesserer V 61 Zahl der möglichen Eingänge F 6 Zähler C 226 Zahneingriffsverlust T 73 Zähnezahl N 56 Zahnkammer V 71 Zahnkopfspiel G 31 Zahnkopfverlust P 27 Zahnlücke V 71 Zahnradgenerator G 28 Zahnradmotor G 25 Zahnradmotor mit außenverzahnten Rädern G26 Zahnradpumpe G 28 Zahnradpumpe mit außen- verzahnten Rädern G 27 Zahnradpumpe mit axialem Spielausgleich G30 Zahnradpumpe mit druck- abhängigem Axialspalt G30 Zahnradpumpe mit festem Axialspalt F 61 Zahnradpumpe mit pfeil- verzahnten Rädern H28 Zahnringmotor 198 Zahnringpumpe I99 Zahnstangen-Drehwinkel- motor P 93 Zahnstangenmotor P 93 Zahnstangen-Schwenk- motor P 93 Zapfstelle T 8 Zeigerinstrument D 59 Zeitgeber T 71 Zeitglied T 71 Zeitkonstante C 48 Zeitventil T 69 Zeitverzögerung T 70 Zelle C 43 Zellengetriebe V 33 Zellenmotor V 29 Zellenpumpe V 30 Zellenverdichter S 156 Zellulosefilter C 29 Zentrierfeder C 31 Zentriernut В 20 Zentrifugalabscheider C 38 Zentrifugalkraft C 36 Zentrifugalpumpe C 37 Zersetzungsprodukt D 28 zerstäuben S 227 Zone ruhigen Öls S 264 Zubehör А и zufällig R 9 zufällige Eingangsgröße R10 Zufluß I 42 Zuflußregler M 65 Zuflußseite S 339 Zuflußsteuerung M 64 Zuflußsteuerventil M 73 Zuflußstromregelventil M65 Zuflußstromregler M 65 Zuförderdruck S 351, S 359 Zuförderpumpe В 77 Zufuhr S 354 Zuführdüse S 358 Zugängigkeit A io Zugänglichkeit A io Zugmagnet P 280 Zugseilzylinder C 1 Zugstange S 273 Zugzylinder P 279 Zulauf I 42 Zulauf/im M64 Zulauffilter I 76 Zulaufplatte I 77 Zulaufseite I 45 zulaufseitiger Stromregler M65 zulaufseitige Strom- steuerung M 64 zulaufsteuern M 61 Zulauf steuern / im M 61 Zulaufsteuerung M 64 zumessen M 61 Zumeßkreislauf M 62 Zumeßregelkreislauf mit Ablaßdrossel M 63 Zumessung M 64 Zumeßventil M 73 Zündtest I 8 zusammendrückbar C 123 Zusammendrückbarkeit C 121 Zusatz А 36 Zuschaltventil S 69 zusetzen C 77 Zusetzen C 78 Zuständsgleichung E 48 zusteuern M 61 Zusteuerventil M 73 zuverlässig R 55 Zuverlässigkeit R 54 zweibasische Flüssigkeit D 134 zweidimensionales Kopieren T 124 Zweidruckkreislauf D 169 Z weidruck-Manometer D 176 zweidüsiges Prallplatten- ventil D 139 Zweiflügeldrehkolben D 148 Zweiflügel-Drehwinkel- motor D 148 Zweiflügeldrehzylinder D 148 Zweigeschwindigkeits- ventil D 168 Zweigmenge В 90 Zweigstrom В 90 Zweikantenschieber D 95 Zweikreispumpe D 171 Zweipositionsventil T 127 Zweipunktregelung О38 Zweirichtungsfolgeventil D 172 Zweistellungsventil T 127 Zweistoff-Flüssigkeit D 134 zweiströmige Pumpe D 171 Zweistrompumpe D 171 Zweistufenpumpe T 130 zweistufig T 128 zweistufiger Kompressor T 129 zweistufiger Verdichter T 129 zweistufiges Ventil T 131 Zweiteilungssteuerung T 126 Zweiwege-Absperr- kupplung T 133 Zweiwege-Stromregel- ventil F 107 Zweiwegeventil T 125 Zwillingsfilter T 123 Zwillingskrümmer- verstärker D 140 Zwillingspumpe D 171 Zwischenglied I 92 Zwischenkühler I 89 Zwischenkühlung I 90 Zwischenplatte C 65 Zylinder C 254, C 255 Zylinderausrichtung C 256 Zylinderblock C 258 Zylinderboden C 262 Zylinderbohrung C 260, C 261 Zylinderbohrungs- durchmesser C 261 Zylinderdeckel C 264 Zylinderdurchmesser C 261 Zylinderenddichtung C 267 Zylinderende C 266 Zylinderfläche C 257 Zylinderflansch C 268 Zylinderinnendurchmesser C 261 Zylinderinnenwand C 260 Zylinderkopf C 269 Zylinderkdpfdeckel C 270 Zylinderkörper C 258 Zylindermantel C 259 Zylinder mit feststehendem Zylindermantel S 270 Zylinder mit feststehender Kolbenstange S 271 Zylinder mit nicht lösbar verbundenen Deckeln О35 Zylinderraum C 263 Zylinderstern C 258 Zylindertrommel C 258 Zylinderwand C 271 Zylinderwandung С 27 т
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА РУСКИ ЕЗИК
187 вихревой А абсолютная величина фильтрации А 2 абсолютная вязкость D 186 абсолютная температура А3 абсолютное значение фильтрации А 2 абсорбировать А 4 аварийная система S 253 аварийное управление О95 аварийный клапан Е 28 аварийный насос S 251 аварийный резервуар S 252 автоматический аварий- ный клапан L 53 агент препятствующий * окислению О 99 аддитивная характери- стика А 37 адиабатическая сжимае- мость А 40 адиабатический А 39 адмитанц А 46 А/Д-преобразователь Ain адсорбирующий осуши- тель А 48 адсорбирующий погло- титель А 48 адсорбционный фильтр А47 аккумулирование А 12 аккумулировать S 305 аккумулятор А 13 аккумулятор без раздели- тельной перегородки N39 аккумуляторная цепь А15 аккумулятор с воздуш- ной подушкой А 84 аккумулятор с газовой подушкой G 12 аккумулятор с раздели- тельной перегородкой S62 аккумулятор с раздели- тельным мешком В 9 аккумулятор с резиновой пружиной К 159 аккумулятор с эластич- ной камерой В 9 аксиальная прорезь А 150 аксиально-плунжерный насос А 152 аксиально-поршневая трансмиссия А 153 аксиально-поршневой мотор А 151 аксиально-поршневой мотор с наклонной шайбой С 6 аксиально-поршневой мотор с наклонным блоком цилиндров В 45 аксиально-поршневой насос А 152 аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой С 7, S 369 аксиально-поршневой насос с наклонным бло- ком цилиндров В 46 аксиально-поршневой насос с параллельным расположением осей поршней I 48 аксиально-поршневой насос с плоским золот- никовым распредели- телем Р 144 аксиально-поршневой Привод А 153 аксиальный гидромотор S22 аксиальный желобок А 150 аксиальный компрессор А 148 аксиальный насос S 23 активированная земля Фуллера А 24 активированная отбели- вающая земля А 24 активированный уголь А23 активный канал А 26 активный элемент А 25 акустический А 20 аминосоль А юб амортизатор А 5, С 265, D2,D7 амортизатор конечного положения С 265 амортизационная втулка С 248 амортизационная камера С 246 амортизационное уплот- нение С 249 амортизационный механизм С 265 амортизационный плунжер С 248 амортизационный цилиндр С 246 амортизация С 247 амортизировать D I амплитудно-фазовая характеристика Т 88 аналогово-дискретный преобразователь А ш аналоговое вычисли- тельное устройство Апо аналоговый усилитель Р 272 анилиновая точка А 119 антикоррозийная присадка С 221 антикоррозийный А 128 антикоррозийный агент С 221 антипенная присадка А 127 антипенный А 126 антифриз А 125 антифризная присадка А 125 антифрикционная присадка А 129 арматура A ii армирование R 53 армированное уплот- нение R 52 ароматическое масло А 133 асбестовый фильтр А 135 асфальтовый А 137 атмосферное давление А 142 атмосферный воздух А 141 аэрация А 50 аэрированная жидкость А72 аэрированный А 49 Б байпас В ii8 бакR68 бак для жидкости F 150 баланс В 12 балансировать В и баланс силы F 171 баллон В 8о баллон высокого давления В 8о баллон для сжатого газа G5 безвихревой I112 безвоздушный А 83 безлюфтовый клапан В2 безразмерный N 31 белый шум W 41 бескислотный А 19 бесконтактный датчик Р 278 бесступенчатый S 292 бесшовное соединение S 178 бесшовный S 41 биметаллический термометр В 51 бистабильный В 53 битВ55 блокМ23,R129 блокировать В 70, Н 44 блокирующий клапан L79 блокирующий цилиндр L78 блок клапанов V 6, V 23 блок, образованный соединением плат Р 5 блок распределительного клапана D 90 блоксхема В 71 блок цилиндров С 258 блочный монтаж S 46 боек В 78 боковая крышка W 29 боковая пластина W 29 боковая плата W 30 боковая сила L 8 большой срок службы L86 бортовая система А 58 букса В ill Булиева алгебра В 74 бумажный звездообраз- ный фильтр Р ИЗ бумажный фильтр Р 6, Риз буртик золотника S 220 бустер I 8i бустер непрерывного действия С 163 бустер одноразового действия S 133 буферная емкость В io i быстрая подача R 12 быстродействующая система Н 38 быстродействующий, выпускной клапан Q5 быстродействующий насос R и быстрое движение R 16 быстро закрываемый клапан F 8 быстро испаряющийся V72 быстроразъемное соединение Q 4 быстроходный поршень R17 быстроходный цилиндр R49 быстрый обратный ход R14 быстрый отвод R 13 быстрый ход R 15 в вакуум V г вакуумная помпа V 2 вакуумный насос V 2 вакуумный предохрани- тельный клапан V з валS89 валик R 129 вал насоса Р 309 ввод в эксплуатацию S 262 вдвинутое положение К95 ведомый вал О 79 ведущий вал I бо величина аккумулиро- ванной массы R 18 величина возмущающего воздействия D 127 величина возмущения D 127 величина перемещения золотника S 223 величина перемещения исполнительного органа С 190 величина полюса вязко- стиV63 величина производи- тельности F 123 величина расхода F 122 величина сдвигающего усилия S 96 величина хода L 26 вентилировать В 57, В94 вентиль V 5 вентильная заслонка V 13 вентиль перепада давлений D 8о вентиль фирмы «Аска- ния»J6 вентилятор F 5 вентилятор для охлаждения С 203 вентиляционная линия В62 вентиляционная труба В62 вентиляционное отвер- стие В 95 вентиляционный проем В95 вентиляция В 96 весовой запорный клапан G 41 весовой обратный клапан G 41 ветвь моста В 97 вещество, замедляющее реакцию I 38 вещество, улучшающее качество I 15 взаимносвинчивающийся фиттинг S 24 взаимодействие I 83 взаимосвязь I 88 взрывобезопасный Е 73 вибрация клапана V 24 вибрировать С 51, D 128, Н57 вид течения F 118 винт S19 винт для выпуска воздуха V 54 винтовая пружинная трубка Н 27 винтовая трубка Бурдона Й 27 винтовой гидромотор S 22 винтовой дроссель О 61 винтовой клапан S 20 винтовой компрессор Н23 винтовой насос S 23 вискозиметр V 57 вискозиметр, действие которого основано на истечении жидкости из отверстия Е ii вискозиметр Энглера Е 39 вихревое течение V 79 вихревой датчик V 8о вихревой диод V 78 вихревой усилитель Е 5, Т122,V77,V79
вихревой 188 вихревой шуп V 8о вихревой эффект Е 6 вихрь V 76 вкладыш штока R 122 включать Е 37 включать параллельно I69 включать последова- тельно I 70 включающая сила С 87 включенная нагрузка электромагнита С 82 включенное состояние О50 включенный Е 38 включенный воздух Е 42 включенный параллель- ноРю включенный электро- форезически Е 22 влагосодержание W ю влажность М 96 вместимость бака R 70 вмонтированный В 102 внезапное расширение S 345 внезапное сжатие S 344 внезапное сужение S 344 внешнедренированный Е83 внешнее зажигание Е 81 внешнее управление Е 86 внешней подачей / с Р28 внешний диаметр О 84 внешний дренаж Е 79 внешним заполнением /с Р28 внешняя утечка Е 82 внешняя фильтрация Е8о внутреннедренирован- НЫЙ I IOI внутреннее давление IЮ4 внутреннее демпфирование I 94/5 внутреннее охлаждение I90 внутреннее сопротив- ление I 105 внутреннее управление Iюз внутренней подачей / с с33 внутренний диаметр I 65 внутренний диаметр цилиндра С 261 внутренний дренаж I 96 внутренний кольцевой буртик F 71 внутренняя вязкость IЮ8 внутренняя лопатка на- соса с двойными лопат- ками I 107 внутренняя стенка цилиндра С 260 внутренняя утечка I юо внутренняя энергия I 97 вода для опрессовки Р 261 вода под давлением С 119 вода, текущая в обратном направлении Е 67 вода утечки L 21 водо-гликолевая жидкость W 14 водо-гликолевая смесь W14 водо-масляная эмульсия О20,W20 водоотвод W 12 водоотделитель W 24 водород Н 92 водослив Е 5.9 ВОДОСТОК W 12 : водяная гидравлика W17 водяное охлаждение WII водяной А 131 водяной клапан W 19 водяной насос С 120, W22 водяной основе / на А 131 водяной пар S 280 возбудитель Е 62 возбуждать Е 37 возбуждающая сила Е63 возбуждение Е 61 возвратная магистраль RЮ1 возвратная пружина О I возвратная пружина поршня Р 94 возвратнопоступательное движение R 33 возвратный фланец R 104 возвратный ход R 97 возвратный цилиндр R99 возвращение под дей- ствием силы тяжести G 43 возвращение утечки жидкости D 157 воздух для первого . каскада управления Р44 воздух для управления Р44 воздух питания S 355 воздух под давлением Спб воздух при нормальных условиях S 250 воздух утечки L 16 воздушная каверна А 8о воздушная подушка А70 воздушная пружина А98 воздушная сеть С и8 воздушная эмульсия А72 воздушное включение А8о воздушное охлаждение А68 воздушное сопло А 87 воздушное сопротивле- ние, пропорциональное квадрату скорости W43 воздушный баллон А59 воздушный'зазор А 77 воздушный компрессор А63 воздушный кондиционер А65 воздушный подшипник А56 воздушный поток А 75 воздушный промежуток А77 воздушный пузырек А62 воздушный сапун с масляной ванной О3 воздушный фильтр А 73 воздушный фильтр набакеА61 воздушный штуцер А 6о войлочный фильтр F 15 волна давления Р 255 волна давления при закрытии С 89 волна давления при открытии О 44 волновое управление W27 воспламенение I 7 воспламеняемость F 65 воспламеняемый F 66 воспламеняющийся F 66 восстанавливающий клапан R 48 восстанавливающий цилиндр R 49 впадина между зубьями V71 впитывающий влагу Н98 впуск I 42 впускное отверстие S 337 вращательное движение R 151 вращающаяся заслонка R 141 вращающееся соедине- ние R 149 вращающееся соедине- ние о расширяющимся потоком жидкости R 150 вращающееся уплотне- ние R 144 вращающий момент Т 74 вращающий момент при нулевом числе оборо- товZ6 вращающийся золотник R 145 вращающийся золотни- ковый распределитель R 146 вращающийся клапан R 146 вращающийся распре- делитель R 148 вращающийся цилиндр R 147 вредный объем С 75 временная характери- стика S 295 временное запаздывание Т70 время включения S 375 время задержки D 179 время закрытия С 91 время коммутации S 375 время открытия О 45 время переходного процесса R 88 время преодоления зоны нечувствительности D15 время реверса R 114 время срабатывания S 375 время успокоения I 25 время установки I 25 время установления R88 всасываемый поток S 334 всасывание S 329 всасывать D 164 всасывающая линия S 336 всасывающая способ- ность 5'330 всасывающая трубка А 138 всасывающий клапан I47 всасывающий патрубок S 333 всасывающий трубо- провод S 336 всасывающий фильтр S 341 всасывающий штуцер S 333 вспененное масло С 62 вспенивание F 163 вспомогательная цепь В63 вспомогательное управление О 95 вспомогательные приборы А и вспомогательный клапан А 146 вспомогательный насос А145,В77,S82 вспомогательный поршень В78 вспомогательный фильтр В I19 вспышка I 7 вставной клапан С 17 вставной насос С 16 встроенный В Ю2 встроенный обратный клапан I 78 вторичная вязкость D87 вторичный охладитель А53 втулка В hi, С 259, S146,S147,S174 втулка седла S 28 втягивать R 94 входI42,I52 входная величина I 59 входная диафрагма U 29 входная камера $ 331 входная мощность I 57 входная скорость R 96 входная струя I 56 входная трубка I 62 • входное давление I 58, S 338 входное звено I 54 входное отверстие S337,U29 входной вал I 6о входной дроссель U 31 входной жиклер U 29 входной канал I 55 ВХОДНОЙ ПОТОК I 43 входной сигнал I 6т входом и выходом/между В49 вход сигнала С 176 вход управляющего сигнала С 176 выдавливать D пб выдвинутое положение Е75 выделенный из рабочей жидкости F 129 выдержка времени D 36 выжимать D пб выкачивать Е 57 выключатель конечного положения L 37 выключатель максималь- ного давления S 68 выключатель с замыка- нием контакта щелч- ком S 171 выключатель, срабаты- вающий при достиже- нии параметром пре- дельного значения L37 выключать S 371 выключение S ш вынужденные колеба- ния F 175 выпадать Р 180 выпадение осадка Р 182 выполненный за одно целое В 102 выпуск О 67 выпускать Е 74 выпускать воздух В 57, В58 выпуск воздуха В 6о выпускное давление Е 66 выпускное отверстие Вно
189 давление выпускной дроссель S 203 выпускной канал D ю8 выпускной клапан В 6i выравнивание давле- ния Р 198 выравнивание цилиндра С 256 выравнивать ВИ высокое давление Н 31 высокомолекулярный L85 высокотемпер атурная жидкость Н 40 высота всасывания S 335 высота положения G 40 выталкивание Е 90 вытекать Е 53 вытеснение D Ii8, Е 90 вытеснительная система D 120 вытесняемый объем D 123 вытеснять D лб выходО72,R35 выход для считывания R28 выход из строя F 4 выход из строя из-за среза S 94 выходная величина О78 выходная камера D г05 выходная линия D 109 рыходная мощность О75 выходная нагрузка О 74 выходная полость D 105 выходная пульсация О77 выходная скорость Е77,О81 выходная сторона О 69 выходная трубка С 99 выходное давление О 76 выходное звено О 73 выходное значение О 78 выходной вал О 79 выходной каскад О 82 выходной сигнал О 8о выходной трубопровод D 109 вычислительная машина С 131 выше U 28 вязкий Н42, L2 вязкое трение V 67 вязкостное число V 62 вязкость V 58 вязкость при объемной деформации D 87 вязкость при расшире- нииЕ70 вязкость при сжатии С 124 г газовая динамика G 9 газовая камера G 6 газовая подушка G 8 газовая постоянная G 7 газовая трубная резьба G14 газовое трение F 135 газовый клапан G 19 газовый клапан для заполнения G 19 газовый перезарядный клапан G 19 газовый счетчик F 117 газовый фшттинг G 17 газообразный G ю газ под давлением G 18 галогено-ароматическая жидкость Н 4 галогено-нефтяная жидкость Н 4 галоидированный Н 3 . гальванометр G 3 гаситель пульсаций Р 285 генератор давления Р 225 генератор импульсов Р 293 генератор колебаний О66 геодезическая высота G40 герметизация S 31 герметичный L 22, Р 251 герметичный для вакуума V 4 герметичный корпус S29 герметичный объем S29 героторный насос G 32 гибкая линия F 85 гибкий металлический шланг F 87 гибкий шланг F 85 гибкое соединение F 85 гибочное приспособление В41 гибочный механизм В 41 гибридное вычислитель- ное устройство Н 59 гибридный Н 58 гигрометр Н 56 гигроскопический Н 98 гидравлика Н 79 гидравлика воды W 17 гидравлика пульсирую- щего потока А 52 гидравлическая диффе- ренциальная транс- миссия Н 86 гидравлическая мощность F146,Н76 гидравлическая передача Н 82 гидравлическая пере- дача мощности F 149 гидравлическая пружина L62 гидравлическая пружина постоянной силы G 149 гидравлическая силовая система F 148, Р 171 гидравлическая система Н81 гидравлическая система, работающая на воде W18 гидравлическая система, работающая на воде под давлением W 18 гидравлическая система, работающая на масле О17 гидравлическая система, работающая на масле под давлением О 17 гидравлическая уста- новка Н 8т гидравлическая ячейка Н64 гидравлический Н 6о гидравлический делитель Fты гидравлический домкрат Н72,JI гидравлический замок Н73 гидравлический компен- сатор F 112 гидравлический мотор R 139 гидравлический насос Н77 гидравлический объем- ный привод Н 96 гидравлический предо- хранитель Н 70 гидравлический преоб- разователь давления О30 гидравлический пресс, работающий на воде W16 гидравлический радиус Н78 гидравлический рукав Н71 гидравлический тормоз Н63 гидравлический тормоз- ной цилиндр С 52 гидравлический удар Н8о гидравлический удар при закрытии С 89 гидравлический удар при открытии О 44 гидравлический шланг Н71 гидравлический элемент Н64 гидравлическое копирование Н 66 гидравлическое расцепление Н 83 гидравлическое соедине- ние F 145 гидравлическое управление F 131, Н 65 гидродвигатель с двумя лопастями D 148 гидродвигатель с одной лопастью S 137 гидродинамика Н 91 гидродинамическая машина Н 90 гидродинамическая муфта F 132 гидродинамическая опора Н88 гидродинамическая смазка Н 89 гидродинамический Н 87 гидродинамический подшипник Н 88 гидродинамическое сцепление F 132 гидромеханика F 144 гидромеханическая трансмиссия М 92 гидормотор Н 74, R 139 гидромотор с постоян- ным объемом С 146 гидрообъемная передача Н82 гидрообъемный мотор Р 158 гидрообъемный насос Р 159 гидропанель V 12 гидропневматический Н94 гидропневматический преобразователь давления А 89 гидростатическая опора Н95 гидростатический Н 6о гидростатический под- шипник Н 95 гидростатический привод Н 96 гидроусилитель руля S287' гидроцилиндр с цепной передачей С 41 гидроэлектрический преобразователь F 153 гильза В ill, С 15, С259,L5ЬS146, S 174 гистерезис Н 99 главная линия Ми главйая плата S 325 главная струя Р 172 главная циркуляция М 9 главный золотник М 13 главный поток М ю главный цилиндр М30 гладкая труба S 170 гладкое соединение с уплотнением S 149 гликоль G 34 глубинный фильтр D 49 глушитель S 116 глушитель шума S пб годограф L 80, Р 38 головка поршня Р 90 головка цилиндра С230,С266,С269 головка штока R 127 головкой/сН7 головной конец Ню горловина сопла N 49 горючий F 66 гофрированная мембрана С 199 гофрированная труба С 223 градиент скорости V 51 градус API А 130 градус Барбье D 29 градус Энглера D 30 граница устойчивости S 244 граничная поверхность I91 граничное значение Т54 грань Е 4 гребеночное уплотнение S15 гребень лопатки V 32 грибковый клапан М л 8 грузовой аккумулятор W33 грузовой аккумулятор с внешним у