Текст
          ПЕТРО МІРЧУК
Українсько-московська війна
(1917 ..... 1919)
ЛlrА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАІНИ
ТОРОНТО 1957


ПЕТРО МІРЧУК Українсько-московська війна (1917 ..... 1919) UKRAINIAN FREE UNIVERSIТY FOUNDAТlON, Іпе. Р.О. ВОХ 1028 NEW YORK, N.Y. 10276 Проект зі збереження видавничої спадщини української еміrрації ЛlrА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАІНИ ТОРОНТО 1957 
ПОЛІТИЧНА БІБЛІОТЕКА ЛІІ'И ВИЗ'ВОЛЕННЯ УКРАїНИ Ч. 11. 1. СТРАШНИй БАЛЯНС СОЦІЯЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НАКЛАДОМ rоловнОї УПРАВИ ЛІrи ВИЗВОЛЕННЯ УКРАІНИ 3 друкарні Видавничої Спілкн "roMiH України", 140 Бетирст Ст. Торонто, Онт. Канада. Четвертий Уlні,версал ЦеIНТРalЛЬН<ОЇ РаідИ 1П0да:н0 до заrаль:ноrо відома тіль/ки відчитаНН:5І1М йо:rо В залі на. рад Центральної Ради в дні 25аічня 1918 Р. \пІсля [ІРО. rолошення висліду rолосуваlННЯ над Універ,са\Л<ом і, опk ля, опубліlкованням тек,сту в Пlресі. НіЯlКИХ ,ОIКРе,мих ма- ніфе,стацій :з. ЦЬОїО ,ПРИВОДУ, як це було в ВИlпаД/КУ трьох попередніх у;нівер<саліIВ, не влаштовано: 60' над ІСТОЛИ- цею Україн СЬ'К ої РеспубліlКИ Інависло вже в тому Ч!С1ісі ШрИВОI большевиць'кої навал,и. І, що ;найrірше, те Ma риво було в Іситуації, Яlка настала в др'у;rій lП'Оловині Ісічня 1918 р. в У'ЮРlalї'ні, небезпекою аж наД11Оі Ісерйозною. На rпершИlЙ поrл'Яд, IсерйознІсть большевицької не- :без'Пеки в тому часі мусить ,видаватися абсолютно не. ЗРОіЗумілою. 'Бо хоча з МО'Clковщини 'сунула в УікраїНУ <большевицыаa ,орда, ,страшна 'СВОЕЮ IкровожщдніlСТЮ, але ж число її не ,переходило ТРИідця;rи тисяч "боЙців". ТО ЯІ:{ОЮ ж небе.3lпе.кою моrла 'бути та їОlрстка дл'я YiKpaїH ,СЬІЮЇ РеtCпубліlКИ, в ,столиці якої леДБИ IкіЛl:l'{а мkяців тому відбулись три BceYKpaHCIJiКi війсыовіi З'Їзи з уча,стщ тИ'с<яч:ів деле(атів івід П-01наlД півтора мільйона K- раїIнсыоїоo вояцтва,rотовоrо 'своїми IrРУДЬ1МИl захищати Уlкраї:ну Іперед ,кожним В<ОрОїОМ? А БЛіис:ку;ча лкВ'іідацj.ЯІ Першим 'УІкраїнським ,КОlрПУСОМ збольшевичеН<Оlrо MOIC IKOBCb:K'Oi02-їО rвардейсыоrоo !ко-рпусу в ЖмерИ!нці в їрудні 1917 р., ,кор,пу,су, IсильніШOlrо і Ікраще озБРОЕН1О>- їО від тіЕЇ орди, щО ІВ сіЧ1ні 1918 р. :сунул,ш В Україну через Харків, та бравурна ліквідація }1країнcыимии війсыови !ми ча,стинами большевиц.ыо'rоo пов<стання в КИЕВlї також у rру.щні 1917 р., в якому в диспозицїії >60льшеВИlків сто- ,яло ес<ять тисяч м1оIсIковсы'ихсоJllzI.атів,rовор,ятьь пере. КОНЛИВО про те, що баЖ,alННЯ й ,roToBkTb Y1KpaHCЬ:KOїO З циклю: "УКРАїнСЬКИй НАЦІОНАЛІСТИЧНИй РУХ ПЕРШО! ПОЛОВИНИ ХХ. СТОЛІТТЯ", брошура четверта. 3 
lюяцтва <захищати волю у,юраїнсыоїї Реопубліки своею rруддю та бойова вартість тих у'раїнсыихx ві,и.сь!ювих частин :не були фразою. То чому ж ледви півтора мkя ЦЯ ,пізніше тридцятьтиоячна\ орда ,мооковських бол.ьше' викі,в, що ,сунула з Мооковщи:ни в Україну, несучи на вkтрях ,меча 'свою I;vюок'о'всыуy ,,!правду", була вже сме ip тел ь НОЮ Н е б е з п е Ік 0 ю ідЛЯ y'Kpa'Hcыоїї Рес- lПубліlКИ? А тому, що в друrій IПОЛОВИНlі ,січмя 1918 р. ІіІ Hac трої війсыовихx з'їздів, і само kнування дисциплінова. них, <бо€здатних і бо1О'Х'ОЧИХ ук'рwїнсыихx віЙськових частин належали вже до безповоротно ми<нулоrо. Те- пер, в обличчі зброЙноrо моок'Qlвсь'к'оБо.'llьшевицыlrоo tНаС11УПУ, Уlюраїна ,стояла обеззбро€на, здемобілізована, розложена Іполіт,ич:но і M'opa-ль'lJ1О. До таlКОїО ,стану довели Україну руї'ННИIКИ україн- сыоїї держави українці IСОЦї.ялісти. МОClКОВОЬікобольшевицька навала не прийшла для )'ІКраіїН1І!ЬВ неСП<ОlдіВаІЮ. Вже 17 rрудНЯі 1917 ір. МОСКОІВСЬ- кобольшевицька "Рада Народніх Комісарів" ВИlслала Центральні'Й Раді за підписом "rолови" В. Ульянова- Леніна та; "народньо,їо Ікомісара Іпо чужозем:них спра вах" Лейби БРОlНштайнаТРОlцькоrо ультимат, що ЗaJкін чуваБСЯ такою заnрозою: "Коли на протязі. 48 rодин <не буде одержано :на ці lПита:иня задовольняючої відповіі, то Рада Народніх КіОlмkарівбуде Івважати Центральну Раду в ,стані Ok вертої віЙни в Росії і на YiKpaHi". Відповідь, ,яку дав большевицыійй Моахві rенерал.ьний Сек:ретаріят Цен- тральної Рwди був явно "незад.овільним" для Москви і ТОМIУ день 19 rрудня 1917 р. треба було вважати Іпочат- ІКОМ у,краї<НСЬ'КО-МОClК'ОlВСЬ'КОЇ війни, випові:дже:ної Уlкра. Їні мооковсыбольшевицьlкоюю "Радою Народніх Ko iМkapiB", очоденИіХ Л€ніном і ТРОЦЬіким. І, IК'О\lIИ <CBiдo 1МіИ>И та:коїо ВИСНОВh:У rенеральний СЕжретаріят Цент- ральної Ради За!кінчив 'свою відповtдь ,словами: "...ЯКЩО народні Ікомісари ВеЛИlкоросїі, ,беручи на ,себе всі нас' лідки майбутні лиха братовбивчої ВlИНИ, ВИІНУДЯТЬ rенера.'!'ьний Серетаріят ІПРИНЯТИ Їх визов, то rенераль- ний Секретаріят ,певен в тому, що у1країнські солдати, робіТНИI'{И йсе.'!ЯНИ, оборCtНЯЮЧИ <свої права і овій рай, дадуть належну відповідь народ!нім Ікомісарам, що зді>И мають РУ;КУ веЛИКОР<ОісіЙських 'салдатів на Їх братіВУ1К- раїнців", то му,сів же rенеральний Секретаріят не. rаЙно докласти, всіх старань, щоб у/кра:ЇНСЬікі солдати БУ.1И діЙсно ПlpИІ'О'І'овані дати мооковським на,паСНИікам належну відповідь. Та ,rенеральний Секреl'wріят Центральної Ради CTa НОІВИЛИ 'соціялkти. (Вправді, ..'1.'0 ,rенеральноrо CeKpe таріяту належало більше членів, але йоrо їо,'!ова Воло- ДИМИр ВиннИчеНIЮ пода€ в своїх споминах відверто, що всі€ю Ір<о,ботою [ен. СelкретаріЯ11У фаlКТИЧНО lКepYBa ло лише кі.'!ыохx 'соціЯJ'!істичних верховодів, не чис.'!Я- 'Чись зовсім з думкою інших членів [ен. Секретаріяту). І ті, "Y1KpaiHCI:>Ki" соція,лісти зробили якраз все іПроти ле.не до. TO.їO,o ,мусів ЗрОlбити в таlКИЙ <мент УРЯД краІНИ, яКІЙ lмпеРlЯ,'!і.стичниЙ сусі,д випов;'в війну і ЯК'У цИМ Іпоставлено перед небезпеку ворожої інва'3ії. За- мість <мілітарної та 'мора,'!ьної м об і лі з 'а! ц і ї всіх національних 'сил Д.'!'Я 'Оlборони CBO€Ї :країни, YIKpaїH сыіi ,ооціялі.сти посилили дем 0 б і л 'і з а Ц і ю всіх мі.1ітарних і моральних сил Y'КJpaїHCЬiKoїo :народу, завершуючи ЇЇ "законом" з 16 ,січня 1918 р. і "ВИІКОННИМ розпоряко'м" reHepa.flbHOI'O секретаря віЙськових опра,в Порша про неrаЙну ПlO,вну демобілізацію реrулярної Kpaїнtcыоїї армії. В обличчі ворожої навали 'соціялістич- ний "ІУРЯД" УI:{раїни по,становив неІ'WЙНО ЗJ1іlквідувати 'свою власну реrу,,!ЯрНУ армію!.. Подібноrо <рішення УРЯ1-lУ даремне було б шукати в іс. торії будь якоrоіншоrо народу в світі. ТaJКИЙ rПРИlклад "держа,вноrо будівництва", задемонстроваJНИЙ в [Іерел'о>- мових хвилинах У'країН'СІ:>КИМИ ооціяліста.ми залиша€ть,ся единим в історії Наіродів ,світу... На добавок лиха, ІКОЛИ в бататьох інших юправах по '4 5 
,станови й закони Центральої Ради і її rенеральноrо Секретаріяту залишали,сь тіль'ки теоретичною ПIO,станов. кою IС'ПрalВИ і ніхто не журився реалізувати, її, то в IВИіпад- !ку неrаЙIНОЇ 'повної демобілізації rpеrул,ярної 'уlкраі:нсыоїї армії і ,сам "rенера,1'ЬНИЙ Ісекретар військ'о'вих .справ" Порш, і ввесь 'соц'і:ялkтичн:ий партійний апарат !Кинулись з уСЇ<ЕЮ енерrіlЕЮ до 11О<їО, щоб "З'alКОН" і "вихонний роз tIЮРЯД'{" ІПрО демобілізацію були Яlкнайшви:дше і Я1юнаЙ: повніше виконані'. А для ІПОІВНОТИ і всеСТОРОННО'СТИі ,СВОЕ1 руїнниць:кої роботи ,повели вони одночаоно з Ф.о?маь. ною демобілізаціЕЮ теж мор а Jf ь 'Н У демоБІЛІзаЦІЮ У1країНСЬ:К,Q1їО вояцтва, на'СЛ<3:JВШИ до ІКОЖ!НОЇ Y1Kpaї:н.cьoї війсы{'овоїї частини ,ооціЯ,1істичних ariTaTopiB, що eMa- ['отічними фразами дезоріентувати Іполітично, еМОіралі 3'увати MopambHo :і, розкладати 'під оrЛЯДОIМ В'і'ЙСЬІІЮВОЇ щисципліни ряди рідної армії. У Іви,сліді в'сыQїоo ТОїО, lКо- ли орда Муравйова підступила під Київ, то на оборону КИЕва вирушило IПрО11И! .большевиків, нк ІПро це вже бу- ла Імова, тільки три сотні Істудентів і юнаlків-доброво\Ль ців. З ,м'іцних ще :недавно, ре(IУЛЯРНИХ ylКрalїн<сь:ких /Вій.сь КОВИХ 'Частин заЛИШИ,1ИСЬ тепер лише fЮрСl1КИ Істаранно пересортованих IсоціlялісТИЧ'НИI:\Ш ШaJртайманами "народ. них воЯ/ків", Яlкі в більшості на вї.с11КУ ІПРО наlСТУП БОJIЬ шевиківпроrОЛОСИI7ІИ Ісвій невтралітет. А тим часом большеви:ки приrО110 I ВЛЯЛИ іВ .с а ІМ о- М У К и Е В і :нове повстання. Це приходило Їм дye леl1'{lЩ бо зі ,сторони У'краї:нськоїо ,соціялkти.ЧНОІ'ОI уряу !Не .було в тому наЙменших IпеіреШlКО. НаВlП'КИ', ІКОЛИ .іПри здавленні їруд:невоїо Іпов'стання бо\ЛьшеВИК'IВ у I{ИЕВl бу. ло заарештовано большевиць:ких верховодів та роззб1Q1- Ено йіlнтерновано найрухливіших большевицьких Д1'Я: чів 1101 Іїолова rенеральноrю Секретаріяту ЦеНl1рa.1JbHo1 , . . Ради ВО.10ДИМИ,р ВинничеНJК'О о,собисто ІнтервеНlював, доручаючИ', щоб всіх большеВИlків було HeїaHO випу- щеНIQ< на волю й за\Лишено :в ІСПОІІЮЮ. Подивуrщну енер- rію в обороні 60льшеВИіків виявив Винниченко теж тод!, !Коли IП'Їісля випущення на волю всіх бо"тьшевицыlіих ДI ячів, хтось застрелив Леоні,да П'ятаliюва, ОД:НОТО 3 боіЛЬ- шевиЦl:JiКИХ ,rоловачів. ВИІКОРИ1СТОВУЮЧИ таку настанову членів rешеральноrо Секретаріяту, Винниченка, Пор. шщ та інших, БOlЛьшевИіКИ зов<сім ,свобідно ПРИІ'ОіТов- лялИіСЬ до ТОїО, щоб у відПQlвідний ДЛ,Я них ,мент ще раз виступити і встромити уряові MKpaї:нrcЬKoї РеапубліlКИ ніж УClпину. І навіть в обли,ччі ,смерте,1ЬНОЇ заrрози< для 'себе зі 'С110/рОНИ :моаковсЬіКИХ большеВИlків у:країНіСЬікі соціялkти З rенеральноrо СеКlретаріяту Центральної Ради не за вернули зі СВОїО Іпоryбноrо .бездоріжжя. 28 січня Іпочала'сь у ИЕві 9TaI Сесія пленуму Цент. ральної Ради. День 'Пізніше БОіЛьшевиюи розrром:или під КРУТа<:\Ш }l:{раї:НСblЧ відсіч, студентсыийй ,Курінь, ТОРУ. ючи ,crОібі цим вільний шлях на Київ. Ніччю з 28 на 29 січня ,почалось у 'самому КИЕві большеВИЦЬіке повстання ТаіК, що швидко Ій 'Саіма заля 'НаіРад Центральної Ради опи нила,сь Іпід 06стрілом:. І в такій ,ситуації rенеральниЙ СeJкретаріят предложив Центральній Раді для lQ,бrоворен- Ня й 'Ухвали не 'ПРОіБКТ зброЙної ,боротьби У,Кlраїни Іперед моюк'о,всь'Ко-большевицькими бalндами, Я'к це му.оі\Ло .б бу- ТИ, <а\Ле "ПРОЕКТ .3емель-ноrо Зак'ону", що йоrо у,кла. л,Иі УlкраїНСЬікі Ісоціялkтиреволюці,онери ШІУМ,СЬЮИЙ і П. Хри:стюк та М'оюковсь:кісоціялісти-революціонери Пух- тінсыі,й і ДЕшевой. :Бо ,соціялісти Винничеюю, Маір. ТОС, Порш і інші були свято переконані й :пере,конувалИі в Іслушностіl 'СВОїО <поrл,яду інших, що IJ:I е з б Р 0 Е Ю треба українцям БОіРОТИСЬ ,проти .большеВИlків, але пе- реліцитовува,ннЯ'м большеви:ків у "революційності" Іс 0- Ц і я л ь н и,х З а \к 0 н і в. Так, ніби ,МОdКОIВСЬіКИіМ <боль- шевикамспршвді йшло ІПРО "революц:ііїні" 'соціЯЛЬrlIlі права для у:краї:нсЬіКОI'О РlQlбочоrо люду і, ,побачивши. що за,кони YiKpaїHCьJKOЇ Реапубліки признають УП<Jраїн- ським робіТНИlкаміl ,селянам усі ті пр,шва, вони зараз повернут,ь,С'я в Мос:ковщину, а не ІПро повернення Уіюраїни до Істану москIQIвсыюїї Іколонії й ви:нищення Івсіх у;юраїнсыихx 'самостіЙ1ни!ків, 'байд,уже, чи ті )1:{1раїнсь.кі "6 7 
самостіЙники назвуть себе н-ащіоналkтами, <соціяліста !МИ, чи навіть Ік'о:муністамибольшевиками. Повний брaJК Іполітичноrо ,rлузду, засліплення со. IціяЛ'ісТИЧНIQЮ фразею\ЛоrіЕЮ та абсолютне невміння ба чити дійсність ВИЯВЛ'ЯЕТЬСЯ дуже чіт,ко, зокремаl, в ІПО- ставі ,самоїо В. Винниченка в тих ІКрИТИЧНИХ моментах. Він залиша€ться рішучим противником самостійно сти УJ{рани і IвИlк'лада'Е CBO€ Істановище, во.рЮіЖе Ol )'ІКрЭJЇН- СЬ:КОїО Іса,мостійництва, на ,сторінках тодішньої )'Ікраїн. ІСІ:>КОЇ IпресИ! теж IПісля проrолошення Четвер'J10rо Універ- салу. Але, ,поrоджу€ться на Іпроrолошення Четвертоrо Універс.а\Лу ,,3 та,ктичних мотивів" Іради "викори,стан- ня !нац'іюна,1ЬНОlrо ,патосу у1краї!нських мас" та зоrЛ,я,ІI!У на "в'И'моrи тоді:шньоrо політичноrо Іположення, в ЯІКОМУ Otпини;лась У,країна". Він рішений податися до ДИіМісії ще .з.alКИ буде Пр<ОІ'ОJIошений Четвертий Універсал, щоб не брати, на свою Іпартію соціялдемократів моральної IвіщповідальнOtсти за таl<'У "націоналkтичну" ІПО станову ,спр,аIВИ; але, дa€ 'себе пеРeJКОІнати своїм ОДНОlПартіЙцяІМ, ЩОІ йому треба ще .залиш'И''J1ИіСЬ кіл ь Ік' а Д н !Ї В при владі, щоб "заманіфестувати, що й перша Рада На- родніх МініСl1рів (четвертИlМ універса\Лом Іпереіменову- вано "rенерадьний Се:кретаріят Центральної Ради" на "Раду Народніх MiHЇrcTpiB") почалася під ІПЛИВіОIМ і !ПроВ'ідницТlВО,м 'соціял-демо;кра,тї<ї", як це ІПЮ<ЯСНЮ€ в своїх запиоках 'сам Винниче'НІКО. (,,'Відродження нації", т. П. Іст. 244). У такий переломовий момент для Вин .ничеН1ка і йОJ10 партії було важнішИіМ від питання про- rОЛОіШення й оборони са:мо,стійности УкраїНСI:>КОЇ Рес- Іпубліки Іпитання, я.к,а, партія буде в tOкладі першої Ylкра- ЇН<СЬ'КОЇ Ради Міністрів! І, врешті, бачачи важке мілі- ТaJРН01пол'ітичне Іположення Цен'J1раль'Н'о,ї Ради, Винни- че'НІ1{'О висува€ "rеніяльний" плян рятунку: Треба, щоб с а 'М і укр а ї :н Ц і зробили повстання ,проти "бур- ЖУalЗНОЇ" Центральної Радщ ,акиіНУЛИ її і проrолосили )'Ікраїнсь:к.у Сощіялkтичну Республіку Рад. Для реаліза- ції такото 'Пляну ВинниченІКО, ,rолова ,rенераль:ноrо Се- ретарїяту Центральної Ради, тобто прем'€р УкраїНс.ь- кої Реопубліки, вві,йшов в іПюрозуміння З частиною про. відників ')'ІЮР'aJ"і,нСІ:>КИХ ,соціялреволюціОНeJPів "ліви,х", що діяли в ІПОрОЗіумінні з большеВИЦI:>КОЮ Радою Наро.щніх Комісарів у Харкові. Ті ліві, есери прибули еЩО' КИі€ва і тут мали, Іперевести перевОІрОТ та проrолосити ЛКlвіда- ц'Ї'Ю ЦеН11ральної Ради і передання Bci€ї влади в Укр,а;Їні ХаркіВСІ:>кій ,большеВИЦI:>Кій Раді Народніх KOMkapiB. Та:кИ!м Iс'По'собом Винниче:НКIQI "р,ятуючи справу соціяліз- іМу" був би ДОlпоміr большеНИіка:м вже в ,січні 1918 р. остано,вити в Ки€ві ,большевищшу ВЛaJДУ, зліквідувавши Центральну Раду "зrідно з бажанням ')'ІкраїнСІ:>КОїО на. роду" руками ,самих Уlкраї:нців! Та, нк Іпише Винничен- ко, "на таль(!) цей плян не удався". yKpaїHcыіi само- сті,ЙНИIКИ ВИКРИЛИl ІПЛЯН і членів змови, в тому Й ,кілЬіКОХ ",міністрів", заарештував Ікомандант ,Ки€ва інж. KOBe:нlKO таки в ПЮlмешканні Центральної Ради. На рішучу вимо- 1У Винниченк,С1і Івсіх Їх було незабаро.м випущено, але, призна€ в IСВОЇх ,аПОМіИlнах Винниченко вся справа перевороту й 'переміни 'самими Уікраїнцями Уіюраїнсь- lюої Народ:ньої Реопубл1ки в COB€l1CЬKY Соціялkтичну Реапубл'і:ку через те "rпровалилась". Та Іпісля Ti€Ї невдачі Винниченко не 3а1кида,€ Clюrо, ,політично божевіlЬІноrо пляну. Він пр06у€ реалізува- ти йоrо ще раз, ще більше ,,3!Hynpa". Ось йоrо власне свідчення ІПро те: "іrіО<Jюва ,rенеральноJ1O Сerкретаріяту (ВинничеНlКО), ба чучИl безнадійність і шкідливість дшльшої БОрОТblБи, .запро'понував на одному .з В'ужчих засідань rенер,ально- їО Се:кретаріяту, що складаЛIQIСЬ 3 5 чи 4 члені,в УРЯДУ, я:кі, В,1асне, :керува\ЛИі в<СЇ<€ю ПО,1іТИIК!ОЮ, ТaJКИЙ плян. Ті члени [. СеJКретаріяту, IЯІкі о'станнїми ча'сами маніфес. тували ,себе ліви:ми, які часом винвляли дуже револю ційну фразеолоrію, нк, !НalП'риклад, Порш, Іповинні були ви'стУіПИТИ проти ДРУіОЇ частини rенеральноrо Секрета- ріЯI1У, арештувати [І0,10ВУ СекретаріlЯТУ Й іЩе ідеяких членів, узяти владу в ,СІЮЇ р)'ІКи, Й отолосити вдаду ірад, 8 ,9 
перевибори ц. Ради й неrайно вступити в мирові Іпере- rовори, з Ра:дою Народніх KOMkapiB... А.1е цей ПЛЯІН бу. ла віДКіинено". ("В. Н" т. П. ст. 2223). А Ісу,про"tи 110IЇО "мені лишалося тілыии відійти від тої п<о'літики, я.КОЇ я вже не м:ії провадити з ЩИlрістю й В j Р 0 ю в ї ї с пра в е Д .1 И іВ іст ь, ЯК ТО робив ра'Н:lШе". ЯК бачи-мо .з ,свідчень самоїо Винниченка, в розу- м і:іІ'Н і: ТОїО СiQiціялістичноrо .1ідера, що йоrо в тих пе рело<мови,х хвилинах rлум долі ПОСТ3:івив був на Іпості ІКеріВ:НИІ:<'а 'українсЬіКОЇ Іпо.lіти.ки, €диним виходом З по,. ложення в об.1иччі мосI{ІоlнськоБоJFьшевицыоїї навали було знищення власними руками У1ряду Уікраїнсь:кої Рес!ПуБЛ':I:<И, і проrО.1іОшення "у>краіНСblКОЇ" COB€Т'CЬKOЇ влади в Украіні, щоб при її IпосеРe.J,ництві далі переrо- ворювати 'з l\ЮС:КОВСblКИМИ большеВИlка,ми. Вести Іполіти. ЮУ рішучо:rо збройноrо спротиву IПрОТИ червоної Mo'c ІКВИ в обороні праlВ ,само,стійнюї yIKpaїIHcы<оїї РеспубліlКИ вва,жав Вин:ниче,ЕI<О я'к речник українських соці,ялі,стів "ШI:<і.'І..1ИВОЮ й rанебною", яку вести він мусі.в би проти власноrо пере:КОінання, "без щирости й ві:ри в її справед ЛИВ:ІСТЬ". .. вики. Бідна наймичка, захотіла IIFOIЖИТЬ 'rосподиньою. Нещас'на наці'Я, .з 'Нікої та,к злісно й ЖlOtpстоко а10СМШ- лась історія: !Не донесла 'СIЮJрбу, не ,стало 'сили... І 3іНОВУ ВИНИlка€ Іпитання: невже ми, -самі тоїо 'Не знаючи, не вщчуваючи, ви<сту,па€мо, як IконтрреВіОiJlюціorнери? А щ 0, я:к Нар 0 дні Ком і 'С а р і ,м а ють б і л ь -.ш ера Ц і ї, в еду ч и Р 01 'с і ю ,аl з нею й У 'к раї 'Н У Д ос 0 Ц і я л ь ної рев 0 л ю Ц і ї 1" І розділ IClВОЇх rCПОМИlнів 'про поча110lК ві'йни з мос. ІКОВОЬІКИІМИ большеВИlками титулу€ Винниченко: "Бо ротьба за владу". Ця боротьба У'країнськоїо :нapo ду на життя і Ісмерть проти червоної Моакви була в ро,зумін:ні ,соціялkтичноrо лідера Винниченка не свwrою боротьбою yKpaї-нcы'оїї нації в обороні IСВОЇх суверен. них прав Іперед аrресі€ю національноrо вороїа, а тіЛЬ-ІН!! боротьбою дво,х 'ооrціялkтичних ПaJрl'ій за владу, Іпри чому Івін сам су<мнівався в тому, чи рація по ,стороні "ІпартИ", яку він 'сам майже рік iQiчолював, тобто Іпо iCTO .ро!Ні Центральної Ради і rенераЛЬіНоrо Секретаріяту ЯІК У1ряу україноыюїї РеспубліIКи., чи 'по Істороні "Народ- ніх 'КОМ'Ї.сарів", "протилежної Іпартії", тобто Іпо IC110pO !Ні IМОСКОВСblКИХ БОiJIьшевиків. Під IIYTO.м ТаІКОТО політич. іНОїО "вірую" В инНичeНJKlO1 оціню€ й чин тих, що rCміlJlИ- во 'станули до збройної боротьби IПрОТИ чеРВОІЮ-МОС ІКОВСЬІКИХ напаСНИlків, щоб ,сво€ю rруддю захистити пе- !ред ВО/рОТОМ MOJFO\ll:y у,країнcыуy ДержаІВУ: "Це, дійсно, були їерої, ,самовіддані, одважні й ІПО слідовні до най.бі.lьшоrокінця до -смерти. І не мож- НаІ без веЛИl:<1QIrо болю ой СОрОіму зrадати, ЯlК 'ми <цвіт на. шої Імолоді, наЙкращиЙ елемент її Іпооилали 'На ,смерть в ім'я бороть,би з а ч ,у ж У іН а ,м дер ж а B ніс т ь.(!) ..Наша молодь, Істуденти, rі,м.назисти, наш наЙкращий елемент пролетаріяту rинrув без пуття й без НЩ.'І.ЇЇ на Іперемоrу". ("В. Но" т. П. 'ст. 217.) Збройний -спротив червоній Моокві в обороні YrК раїнсь'кої Держави бу'lВ, 51\!{ бачимо, в розумінні Винни. чеgка, посиланням ,,'нашоrо :найшктивнішоrо елементу І ТО,МУ,КО.1И ву.'Іиці КИЕва 'СКtplоплювалИrСЬ ,кров'ю У'l{Іра'І'н<сЬкоїо во,яцтва в обороні/ ,стол<иці відновлеlНОЇ Четвертим Універсалом і>Т'кра:ЇНСI:I:<-ОЇ Держави Іпере,д мос. KOBCb:l{o-rбол,ьшевицькими ордами Муравйова, Винничен- 'ко, той, що наЙбільше був відповіда.'ІblНИМ за доведення Уікраїни до таllюrо 'стану, CI:{"laB зі -себе ,всю від:повідаль HkTb, відмовився від УСЯlКОЇ УЧaJCТИ в боротьбі з МОС- ЮОВСЬ:КИМИ наіП3:'с,никами, за.1ишаЕТЬСЯ Іпо відступі yKpa нснюrо уряду й У1юраїН'сь.ких вій:сыK з Ки€ва 'у Ки€ві і !IJIorry€ в <своїм записнику ви<слови своїо непристойно- їо rлуму з У1країнсь:кої нації та' 'миоецьке з політично. 'П'::ИХО.lоrіЧНlQlrо боку з"ясування політичноrо "духа" y,K раїноыихx соція.1ЇСтів: "Сьоrодня на 'СВЯ110іШИНСЬ!К'ОІМУ шосе вже HeMa€ yK раїнців. Люди, ІПРОХОДЯЧИ ПОВЗ їх, старают.ься не диви. тись в той бік. А в Ки€ві вже розташу,на,тIИrСЬ бо.1ьше- 10 11 
пролетаріяту" "на;с.мерть в Ї'м',я БО!ріО1'ь<6:и з а ч у ж у нам деріЖавність!" На вщеплення ота!Кої .політичної "мудрости", во- Р?ЖО'СТИ 'ДOBO€Ї влас,ної державно,сти і зневіри у <слуш- НІСТЬ вла,сноі справи, в уми і іВ душі уюраїfН1СЬік'оrо народу, на l\1ї'сце HaцioHaдьrн:oї свідомо,сти й національ- НОїО Іпатосу та на ,мї<Сце віри в IПравоту нашої 'У1країIJ.ICЬ- 'кої правди, витратили yKpaїHcыіi со.ціял'Ї'сти всі свої сили, В'сю 'свою снаїу і ВПЛИ:ВИ, ва IПРО1'язі ВСЬOrїО Haд ЗВИЧalЙН'ОI важливоrо й неповторноrо 1917 рOlКу. І нсе це робили вони піід прикриттям авторитету уряду від- новленої у,країнської Держави, ,під барабанний ,їуркіт фраз 'про "волю", "IКУДЬТуру і постуш", "добробут і права робочоrо люду", про "велику соцітlістиЧ'ну ре- волюцію". То й .не диво, що наС.1ід,ки ВСЬОїО ТОїО, баюrнс та- Мої "роботи" 'уlкраї,нс:ь:ких ,ооціял'kтів в РО.1і керівни,ків Y'Kpa:ЇНrCЬKoЇ національної Iреволюціlї в тих [перших ви- рішrних /місяцях, мусіли бути жахливими. 'ім !Дійсно удалося зруЙнувати всі ОСНОІви ненависної їм У'к'раїнсь- 'кої держанности. І коли укРаїнська нація, приспана в перших місяцях національної революції лукавими "у-к раїнсь,кими" соціялістами, прокинулась у січні 1918 р. від rYKY московсько-большевицьких rapMaT, спрямова. них на золотоверхний Київ, то вона пробудилась вже окрадеіНОЮ зі своїх збройних ,юоrорт, з патосу cBoro Ha ціональноrо відродження і, врешті, навіть з віри в Свою Правду. Залишала,оь ще €дина надія 'На те, що соціяліlСТИЧ- на raHrpeHa не вс,піда ще пр,осякнути У'країнсtлоrо народу наскрізь. 2. ФЕНІКС УКРА'їнСЬКИХ ЗБРОйНИХ СИЛ Л'Яірни.х yrкраїнсь,ких в'і'и.ськових частин та з T0f10 жару :завзятТЯ, що ним rоріло ще недавно україIJllське вояц- тво, залишИ!всн те'Пер з вини держаВНО-іруї!Н'НИЦЬ1ЮОЇ по літи,ки у;країн<оь,ких Ісоціялістів, тілыии .попіл. І з тоїо ,попелу повинна булаl тепер, :ЯП колишній леrеrн:дарний: Фені:юс, воокреcrнути українська збройна 'сила. І вона воокресла. Вже на Іперший день -nривожний 'ПOlКJlИК, ЩО Ки€ву заrрожу€ бол,ьшевицы'а навал'С1і, вируша€ з Киева зі з'броею в руках ТРИlста у'країнrсыихx ю.на,ків-,сту.денті:в. В Киеві ,кріпне в .надійну віЙсь!кову о,цини,цю В і л ь н е К 0 з а :ц тво під IкоМ'аIНДI01Ю іНіЖ. Михайла Ковенка, там же фор,муеть<с)я з военнополонених rалицыихx і бу- КО'ВИIНСЬіКИХ У'юраїНСblКИХ Січових СтріJliьців нова вііЙсь- кова формац'ія "С і ч '01 В іСт Р і л ь ц і" під прово- дом ,спама'на €BїeHa КоноваЛЬЦЯ j а на Лівобер,ежж1 д.'ІЯ боротьби з большеви<ками форму€ться IlIJід KOMa:н дуваНIНЯМ ,о,тамана Симона Петлюри "у ІК раІ Ї В С Ь rК И Й r а й Д ам а Ц ь 'к и й ,К і ш :С л І() б і д <с ь Ік 0 Ї У K раї ни". "Вільне Козацтво" ВИIКЛ'l:I:<ал,о, 'Нехіть до себе в УКР'<DЇ,НСЬ1КИХ соціlялістів від самих ,поча1ікі,в СВОїО іIСНУ. вання і соціялkтичН'і' мінісТlри. ЦеНl1раЛIЬrн:ої Ради tIюве ли завзя,у наїінку ,проти "мілітари.зму" в цій добро вольчій мілітарній ча'стині. Бо орїа,нівацін Віль.ноrrо Ко- зацтнаі виникла й розвивала,ся з lініціятиви "країНСЬіЮИ!Х наці'Оlналістів і ІВ ній виразно IПробивався: .дух }'1КіраїНіСЬ- ІКОІ'() само'стіЙництва. А тому ,соціяліlСТИ Й за,хо'щИЛИСЬ :знищити в Вільному Козацтві той деіржавниц.ыосalмо.. стійний дух. Части'нИ й ОІкре1'ИХ членів Віль'Н'оrо Ко. зацтва ,стали частенько відвідувати "ур'я,.:юВ'і" аrенти, я,кі намаrались 'а:нархізувати вільних 'коза,кі,в, аrітували 'ПрОТИ ,старшин<ства і проти ВСЯ1:{ю ї і дисципліни та намов- ляли Ікоза;ків ,не слухати наказів rенеральної КО3'аrчої Старшини. Для утруд'Нення праці rенеральній Козачій Старшині <було ІстворенО! при війоьковому м'іністер'стві ОсобливиЙ Козачий Відділ", на, чоді ЯЮОlrо IПОСТ,aJВЛefНО .врятувати Україну Іперед збройною аrре>сіею боль- шевиць,кої Моcrкви ,моrла тілыии 'СВО!Я YKpaїHcьrкa з б р 0 й н а 'с и ла\. Але, зсиль'Них ще 'Неданно pery. 12 ,J;i 
еоціялkтичноrо лОЛ'ітрука IпраJПорщика ПевноІ"'О. Той ),ОсоБЛИ1ВИЙ ,козачий Відділ", ,створений без волі і !Навіть без від!Оlма Вільноrо Козацтва, став орrанізув3ІТИ на влас ну p'yl:{ lIЮіВ'Ї' відділи Вільноrо Козацтва з елементу, здат НОїО ТіЛЬКИ до IпартіЙних MirriHriB і авантюр, ікомпромі- туючоrо ,саму орrаlНізацію Вільноrо Козацтва. ПOlклика ючись на ,.вій :маНідат з волі війсыоІвоІ"'оo мiHЇrcTepcTBa ЦентраЛЬНОI Ради, "Особливий ,Козачий Відділ" став вис тупати в імені в 'с ь 0 r 0 ВіЛl:>lю:rо Козацтва нк йо'rо зверХ'ний Opl'aJH, вносячи ТИМ і в ряди ВіI7lЬІюrо Ковацтва дезорі€нтацію ой замішання. Врешті, не числячись зовсім з ти, що упраа й Ікомандування Вільноrо Козацтва бу. ли ВlJIiЬНО 1Q 1 браН1 волею ,самоїо членства Ti€Ї ylюраіінсЬіКОЇ іОірrанізації, віЙськовий секретар ЦеНl1ральної Ради Порш змусив rенерала П. Окоро'Падськоrо У<С1'УПИТИ з посту Отамана ВСЬОїО вілыffrоo Козацтва і ввів РОіЗлюзне.н-ня зв'язкі-в IпО'між шоодинО'кими частина.ми ВіЛ,Ь:JllОО Козац. тва та йоrо Ікомандою. Та Івсе ж ТalКИ" Вільне ,Козацтво малохаршктер добро ВОЛЬЧОЇ, 'піввїйсывоїї орrанізації і тому ,соціялістичні ненависники "мі.'Ііт3ІРИЗМУ" не лішли на повну ліlквідацію TЇ€Ї орrаніЗalЦії, за,доволившись усуненням від .праці в тій орrанізації тих, IКОїО вони вважали небе,зпечним "для . . " .. спра,ви СОЦLЯЛlзwу укрюнсь:ким державникО'м"мілітари<с- том" та дорученням свому партійному апаратові prОG!кла- дати вілынe Козацтво з-'нутра. Тому іЙ ,січнева дем06ілі зація не зачеопила так Вільно'rО Козацтваl, нк реrулярні KpaїHCiЬK1 вїЙсь:кові частини, й не зліквідувала ЙОf10'. '0 НаЙ1кращ втолись IПрОТИ Ti€Ї Р'03кладовоїа l кції 'У'юра. lНС!:>КИХ СОЦlЯШСТ1В ча,стиrНИ Вільноrо Козацтва в самому Киеві. Ті ча'стини орrанізував, зrід!но .зі 'свідченнямrен. СК:ОРOlпаДСblкоrо, самостіЙнИlК Павлюк, а Їх ІJ<lОlмандан- то,м став теж ,самостіЙник інж. МихаЙ.1<О Ковенко, щО ФОР. мально належав доооціял-демо.кратичної tПартН і 'своїм партіЙіНИIМ 'КВИl1КОМ захистив ,себе ,перед наrінкою соція- лістичних антидержавників. Завдя:ки тому Іпартійному 'К'ВИТікові Ковенко був теж назначений Івійськовим мі- Н'Ї<Стерством 'На становище 'ЮО l мандант,С1і Ки€ва і, ХОЧ на тому пості він вчинив краkьким соцї<ялkтичним вер- ховода'М Д)l1Же неми..1 l У ШТУКУ, заарештуваВШИ 1 ІВ будин іКу ЦеНl1ральної Ради, після Р03lКРИТТЯ українськи,ми са- юстійни:ка.ми змови, тих, що мали в порозумінні з Вин- ниченком та ще кількома мінkтра:ми Це'Нl'ральної Ради переве'стИі "радя'нсыийй 'Переворот", про що ми вже зrадува;nи, то, з оrляд:у на rпартійний IКВИroк, інж. Ko венка було таки залишено ІНа Йоrо Іпості. , В 'КРИТИЧНИХ днях січня 1918 р. У Ки€ві' було 20 со. ,тень Bil7libHoro Козацтва ,по 60 IКlова:ків у ,кожній. Це бу ли переважно уюраЇінські робіТНИ1КИ зсамоrо Ки€ва та 3 'Київщини. Про Їхню Іполітичноморальну вартість іКа- же їен. П. (:кюропадсы{'ий:: "Пол,к цей ,був різко анти- большевицький з не менш різ.ко ВИЯВЛellШМ україНСЬ1КИМ націоналkтичним Ha:CTpO€M". "У'lфаїнський fайдамацький Кіш Слобідської У,к- раїни" зорrанізував у січні 1918 р. на Лівобережжі Си- ,мон Петлюр'а. Пі,с.1Я ТОїО, 'як під іКінець rрущш 1917 р. В:инничеНК1О змусив Сю.юна Петлюру уступити з посту міні,стра ві,Йсь.кових ,справ, Пет..1юра. не віД1СУНУВС<Я від війоЬJКОВИХ справ, а наВПalКИ, те,пер ще більше 'Ними за- цікавився і то вже не як ,соціялістичний ,партайман, а 'яК У'J{'раїНПI:<ИЙ <само,стіЙНИІк-державник. Ко.1И< московські IбольшевИlЮИі /Вирушили зі збро€ю з МОСJ<lО,ВЩИНИ В YrК раїIНУ, Петдюра ,сам з'rолошу€ yKpaї:Hcыомуy урядові свою їOl1o l BЇrcTЬ орrанізувати збройну відсіч. Тодішній "ншча.'Іь,ни:к протибольшевицы{Iо.rоo фронту" <сотник Шин. iКa:iJ радо ІПРИЙНЯВ пропозицію Петдюри і il.Ор'УЧИВ йому орrанізувати українсыіi rпроти60 1 .1ьшевицькі частини: на Лівобережжі. З ОХОТНИlків Вільноrо Козацтва та зі :зде,мобілізованих, але не здемора\7Іізов:аних ще ,недавніх вонків реtулярної армії 'створив Петлюра "К у ір і н ь Ч е р в І()І них Ir а й дам а І!{ 'іІ в". Свою rOl1o,Bicrb бо ротис,я проти большеви:ків під йоrо ,командою зrо..'ІО'СИ- ЛИ теж юнаки ДРУіОЇ .старшинсЬJКОЇ школи, IперефорYlУ вавши,сь для ТОїО в 'окрему бойову' частину Іпід !НaJ3160Ю 14 15 
"К у р і ІН Ь .Ч 0 Р них ,r а й Д а 'м а Ік Іі в". Оба ті lК:у. ріні й ,становили "У Ік раї Н с ь 'к и й r а й.п. а.м а Ц ь- к ИІ 'Й Кіш С л об і д 'с 'ь ІІ<: 0 Ї УК 'Р аїн и". Коман- дантом rайдамацькюrоКоша ,став отаман Симон Пет люра, начальнИ)ком штаlбу 'капітан Ол. СЛИВИіНСЬ:КИЙ, ІІІО- lМіЧНИllЮМ начальника штабу (капітан Ол. УДОВИЧБНКО. В кінці січня 1918 р. ,Слобі,дсь:кий rайдамаЦЬ1КИЙ Кіш на- числ,яв 011<:. 400 бійців. З цим числово IневелиЧ!ким, але бойово іЙ політиlЧ НО Іваіртkним відділом вирушив Петлюра відразу проти насту.паючих бол,ьшеВИlків в район По.пава rребінк3:J. іЕнерrія Симона Петлюри в неrайніОМУ орїані3lуваНlні збройної відсічі большевикам і бойове завзяття та ло- літична відпорнkть на 60льшеВИЦЬ 1 КУ аrітацію в воя:кіlВ ча,стини, що нею командував осоБИС110 Петлюра, .стано- ви<.'Іи ріЗlКИЙ Іконтраст o ХВОlробливоrо антимілітариз ІМУ та політичної безхребетНlOrСТИ .винниченка й інших соціялkтичних верховодів і тому то Яікраз Симон Пет. люра, що був тоді тільки отаманом невеЛИіч:коrо ,віЙсь- IКОВО,їО відділу, а неrолова rенеральноrо Секретарія- ту ЦеНllральню'Ї Ради Винниченкq, ні не "війсы'овийй lМi яkтер" Цбнтральної Ради в то,му ча.сі Порш,став і ДЛЯ Iмосковсыихx 60льшеви:ків, і для у,країнськоїо народу символом б еЗ1ЮОІМtпrpомісово[І0' Іполітичноrо і збройноrо , спротивубол,ьшевизмові. "Січові Стрільці" що' зформувались з ВО€IН'Но:по лонених .rалицыихx іб)l1J<10'ВИНСЬКИХ юна,ків,стали вже В перших діня<х боїв збольшевиками хребтом армії Уікра- інсьюої Народньої Республіки і такИlМИ залишились BO !ни на ввесь ча,с існування армії УНР.rоловним ініція- торам та орrанізатором 11il€Ї війсь'к,ової ча,стини< був іКо- лишній молодий старшина австрійсыоїї армії, а ІІ ТО'МУ часі ВОЕІН!нопо'лонениЙ Е:вїен Конова.'Іець. r 0 лов - ІН И М ініціятором і орrанізатоrpом,бо думка ІПРО 1110. rrребу орrанізувати з ,мЮJІОДИХ во€ннО'полонених rали. чан і бу,ковинців Оlюрему в'і'ЙСЬ1КОВУ частину, що стала б ДО диспозиції уряду yKpaї.нcыоїї Держави, зродилась ОДНlо,часно в бa.rа.тьох із них і баrатостаршиіН, IпіДСТaJР- ШИН та рядовиків з 11о.їо їурта виявило tПодивуrідну ініціятиву й рішучість У прямуваН1ні до здіЙСНБНіНЯ сво- ЇО заду,МIУ. Вже на першу BkТl:<Y про реВОЛЮЦfЮ в Росії та про поста'ння у'краьнсыоїї Ценральню,ї Ради в Ки€ві Ви<СИЛ' ють тлиць:кобу,ковиН'сьcr<і ,в O€Н1H ()ІПCJI,)юнені зі своїх та- борів в Росії <С'воїх делеrатї<в до Ки€ва, щоб зrОЛIОIСИТИ свою ,їотовість ,служити Українсь'Кій Державі. Ще в ча сах kнува!НJНЯ царсы'':оїї Р,осії діяв у КИЕві "Допомоrо вий rалицыо,Б)І1ко'винсь,кийй Комітет", що держав зв'я зо:к з у;краінсь'Ки'Ми 'ПО.'lоненими австрійської армії :в Росії, несучи Їм допомоrу <яIК' ryманітарно-хаrpитативна установа,. Використовуючи тепер цю фірму, rа.l'ИЦЬіКО. б у 1 кови.нські ВО€НН'Оlполонен1 ,ставлять Центральнї<й Ра- ді вже в липні 1917 р. :конкретну Піропозицію, щоб ЦeH 'І'ральна Рада вимоrла в РЮlсійСЬІкоrо "Тимча.совюrо Пра- вительства" ЇXН€ :звілыенняя з та,борів і, Іперевівши, усі,х Їх до КИIЕва, ,створила з них о,крему 'украИІ<СЬ1КУ віЙсь:ко. ву ча'С11ИНУ. Та їхню 'Піропозицію ,соціял:ї.стичні лідери Центральної Ради відкинули. Більше T0J10" ІК'ОЛИ BO€H НОіПО\7l0нені ,rаличани й ,бу.ковинці виявили охоту caMO чинно влитись в ряди різних lу,країнізоваl!fИХ частин, що перебували тоді в Уікраї'Н'і', вїйсыоівийй Секретаріят ЦeH тралыоїї Ради видав 'у вересні 1917 р. окремий обіжник, 'яким забороняв у,країнізованим ча,стинам приймаrrИі в ,СВОЇ Р,ЯДИ ВО€'Н'НОП()IJIонених rаличан і бковинці'в. Та ця незрозуміла нехіть не зломала ,патріотів. При ,кінці жовтня відбулось в Ки€ві велИ/ке віче 'rа\7lичан, ціллю іЯіІ<ю,rо було зашротестувати проти тодішньої ПЮ\7lЬОНО- філыІ:І:юїї 1П0літии Австрії в відношенніl до ,rаличини і те віче використано теж для ТОїО, щоб прилюдно 'По.с. тавити вимоrу до Центральної Радя' використати ВО€ННОіполонених rаличан і бу,ковинців для державноrо IбудіВНИЦТlва в Україні. У висліді тих впертих вимоr Центральна Рада дала в:решті в половині листопада 1917 р. 'свою зrоду на творення з rаЛИЦЬіКо.,БУIОВИН'СЬ- 16 17 
:КИІХ во€нно.полонених ОІкремоі ві<йсы<юІюїї ча,стини. Op rаJНізаційно вона мала бути К)'Іренем в ,оклад1 українізо- Ва!НОїО ПОЛК'у їМ. ,reTbMaHa il.орошенка, а ,,,rалицыюі1Бу ЮОВИН'СblJ{ИЙ Комітет" ,ПРИДУМaJВ для Iнеї ще окрему наз ву: "rалицьіко-Букови'нсыийй Курінь Січових Стрільців". Комащантом частини ;призначив Комітет ОлеJ<1сандра Ли'сеНіка. Неїайно пkля одержання дозволу виїхав з дору- чення Комітету до табору 'ПОЛЮlнених в Дарниці пі,д Ки. €BOIM Роман Дашкеви'ч і Іпривіз перших 22 доброволь ців. З ІКОЖНИМ днем наПЛИlваiJlО все 6і!льше доБРОIЮЛЬ- ців ІіІ В 'dОірЮМУ ча,сі :створилась перша ,СО11Н'Я ,під IKOMaH дою IСОl1ника ЧеРНИіка. Переломовим для Іку.реня було прибуття з табору ,ПiQIлонених у Дубовці біля Царицина rруши Іколишніх ,старшин УкраіНСblКИХ Січових Стріль- ців. При Їх Іпіддержці аКЛИlкав Евїен Ко,Н,овалець 19 січ- іНЯ 1918 р. віче цілоrю \куреня, на якому .було переДИ1С- кутовано питання орrані:зацій:ної 'СИlстеми Ікуреня. Ко- fIовалець і Черник, а з ними й інші Істаршини ІВИСТУІПИЛИ рішуче Іпроrrи "революційних" форм, що уподібнюва- ли ві<й'сЬ<lЮВУ час1'И:НУ ,більше до ЯlкоrlQ,СЬ IполітиЧ'ноди,с- lК)"сійноrо Іклюбу, 'ЯlК до ідіисної <бойововійськової час- ТИІНИ. СтаНlQlвище Коновальця r3наЙШJЮ ЗaJrальну 'Піддер ху і віче IПрИЙНЯЛО однозrі,щну постанову IПрО ліlКВ'ЇЩа- цію в Ік'урені ",стрілецыІхx рад" та ,,!комісаріIВ" і введення С11рОїОЇ віЙсЬіКОВОЇ дисцИ!плінш ПервІсну назву частини окорочено на "Січові Стрільці", IкуріlНЬ ,став ,саМlQlст1Йною війсь'ковою одиницею, командаіНТОМ 'куреня ,став на Mk це невдачноrо, назнаЧбноrо Комітетом, Лисе:Нlка, \дійс ний надхнешшИlК Січових Стрільців полковни.к Евїен NОіновалець. Курінь, що начисл,яв в тому часі коло 500 'стрільців, поділено :на ,п'ять Ісотень: три 'с т р і л е Ц 'ь к 'і сотні 1-шу під 'командою РоманаСуШ1ка, 2-їу Іпід Ікоман. ідОЮ Івана Чмо.ли і 3тю rpезервову під Іюо.мандою В. К,у. ча.б.cыоrо,, СО1'ню Ік У лем е т і в під ікомандою Ф{\'І,ора Черника і сотню r а р rМ а т ч и Ік і в rпід lКо- ма:ндою Романа Дашкевича. НачальнИlКОМ штабу став Андрій Мельник. Курінь Січових Стрільців 'став В'ідразу пр,о.БО€IЮЮ, найбіillЬШ здисциплінованою і Інайбільш відпорною на ВСЮ большеВИЦЬіКу і соціялkтичну аrітацію ча'стиною аlрімії уlкраїн<сы'оїї Народньої Республі,ки. Це бувrурт нідважних бойовиків і Ісвідомих та .беЗ,КО!l-1Шр,о,мkових україНСЬіКИХ ,самостіЙників, для яких ідеалом була Уікраїнсь\ка СамостіЙна Держа,ва >j, я,кі твердо стояли на тому, що для оборони YKpaїI<CЬ'KOЇ Держшви перед во. рожими затіями мусить kнувати міцна і ЗДИIСЦИlпліНiQiва- :на 'с в о:н В лас на а 'Р м ін. Своїм патріотизмом і СВО€Ю дисциплінованістю ВИlкликали Оічові Стрільці ре<спект і Іпошану до Ісебе навіть у 'своїх противників: llIalприrклад, один із есерівсы,ихx лідеріІВ, ЧЛен rенераль НОїО ,секретаріяту П. Христюк призна€: "Січове Стрі. лецтво було дійсно відданим у,кра'їнсы<'ійй Державності війсь:ком: відважним, хоробрим, 'сміливим, ,сві\до'Мим CBO€Ї цілі, ПОВНИМ самопожертви". І навіть те, що азін дo'дa€ як від'емну ,сторї.НlКУ: "ОДНОїО тіль'ки бракувало йому: ;КJ1ЯСОВОЇ .робітничо-селянської свідо'МlОСТИ та 'со. ціялістичноrо виховання" € В діЙаності 'Похвалою для СіЧIQIВИХ Стрільці,в, ,бо ,свідчить, що. на дурман <соціяліс тичної Iпа4Jтайманщини вони були вповні відпорнИ'ми. Та,к, ото, у постаті цих трьох віЙсь:кових частин Куреня Січових Стрільців під командою пОJFК. Е. Ко- новальця, rайдамацыоrоo Коша Слобідської Уікра'ьни lПід командою Симона Петлюри і Пtо\7tка ВільноІ'О Козацтва під командою от. М. K'OBeНJKa, воокресла в вююкій по- требі з попелу реrулярних віЙськових чаіСТИН нова )'ІКРа,. Їнська збройна <сила. Нечисленна IкіЛЬікkтю, але бо€здат- на і рішена 'іти у 'бій іНа ЖИття і ,смерть ІПРОТИ червона- мооков.сыихx Щ)Д. 18 19 
3. ПЕРШИй ВІДСТУП ІЗ СТОЛИЦІ Насту:п мосюо,всыо...большевицькихx орд H3:J 'УІкраїну лоча,вся 2Бrруo::LНЯ 1917 р. Для 'встановлення IСВОїО паlНУ- вання !над УiJ<,раїною ви,слали большевиіКИ чотири а'РмііЙ IСЬікі трупи під Ікомандою Муравйова, ,€iopoBal, Берзіна й КудіНrСЬйюrо, 'силою 30 l1ИСЯЧ бійців, вибранИ'х з іНайкра щих большевицыихx віЙськових частин. Цілою 110іЮ ар. мі€ю IKOM3:JMYBaB Антонов OBC€eНlKo. В диопозицїії MOC IкoBcыоїї інвазійної армії БУЛtQ, <60 їаlрмат 'і 10 панцерних поїздів та велика Ікількkть зброї й амуніції. Наступ проходив ДВОіма шляхами: від Дону через Харків і з lПвночі з Бря'Ншка і rомеля. Хар,ків захопили большевИlКіИ без rбrою вже ДРУіОїО ДНЯ ІЙ ІПОСУНУЛИ звідси на ЛОЗІОВУ, Полтаву, КатеРИrнослав. Проти 'Них виступив 3 ,rайдамацыиrмM Кошем слобідrсыоїї Уlюраїни СимО(Н Петлюра, одержаВШИI для підкрі'Плення іПершу 'сотню Січових Стрільців Іпід ,командою Р. Сушка. З ,Бахмача в.ируши.Т[а на фро,нт перша СтаРШИНrСЬ1ка Школа в Qкла ді 'коло 600 юнакі,в під команд!ою 'сот. Но<сен,ка. Разом ВИР'УШИЛО проти 30-тисЯ'чноЇ большеВИЦЬ1КОЇ орди !коло 1.200 'у1!<,раїнrсыихx во,я:ків. В важких, безустанних боях KpaїHCЬKi частини ,мусіли. відступати. 26 ,січня 1918 р. большевики:, злуч.ившись, заняли Конотоп, 'Н3JCту,пноrо .п,ня Бахмач і заrроз'и'ли з Ti€Ї <С'rорони ,самому Ки€ву. На відсіч вирушило триста молодих ,студентів, що Ha швидку зформу,вались в "Помічний КУlріlНЬ Студентів Січових Сl'рільців", але Їхніl ,СИЛи були надто малі, щоб спинити вО'роїа. По рОЗІ1ромі ,СтудеНl1СЬКОїО Куреня lПід Крутами ШЛЯ'Х на Київ ,став для большеВИrків в'іль НИМ. Облеrшило большевикам наступ те, що в ночі з 28 ІНа 29 січня 1918 р. підняв У ки€ві IПlOнстання MЇrcцe. вИй ,,'COB€T СалдаТСЬ1КИХ Депутатів" :під проводом €B. .rенії Баш. Те ,повстання приrотовлялОіСЬ IПід боком Цен- lІральної Р3JДи ще ,старанніtШе, я:к 'І1рудневе большевиць !Ке повстання, Іпри належному ВИ!Кlористанні ТОїО, що ,rенералыийй Секретаріят Центральної Рщ.:r.и 'дав боль шеВИrам 'Повну Ісвободу IпропаrаlНДИ і дії. В розпоря. джен! большевицЬ'ких повстанців у Ки€вістояло тепер ОІК'. 8 тисяч lоолдатів. В момент вибуху 1П0встання вани зосередилИrСЬ Іна JlечеРСI:ІКУ і захопили ' КиїВСЬ:ЮИIЙ apce вал. Опираючись на цю твердиню, большевИ!ки стали IпоширюваіТИ повстання на все місто. До ДИlспозиції Центральної Ради ,стоял'и: в тому ча. ,сі в Ки€ві: Курінь Січових Сl'рільців, без сотні С'Ушка, що боролась в тому часі разом з 'rайда,мацьким Кошем під Ікомандою С Петлюри в околиці Полтави Вільне . ' іК.озаtЦВО. rпІД І!юмандою KOBeНlKa, Чорноморський Ку- рІНЬ, ВIДД!.'І 'панцерних авт під Ікомандою ПОЛ/К. Дircтел'Я та рештки rпОЛlків ПолуБОТіківськоrо, Бот,зд'ніВСЬ:КJOIrо ІЙ ім. БОІ1уна. Вже в розrарі боїв ,прибув 3 західньоrо фронту IПЮЛlК: ім. IrордіеНlка, в числі 300 людей, під IкомандіОіЮ \Полк. Петрова. Були ще в тому часі в :К;и,€ві :зорrаіНізо ваНі з'rл. переорrанізовані соці,ялkтами полки: :іlМ Ca rайдачноrо, дорошенківсыий,, ім. Хмель'НИ'цькоrо, 'Шев. чбнківсыий,, ім. rрушеВСbjкюrо, Вільної У:юраїни. Але Їх вопіли вже соціялістичні а,rітатори "усвіідОМИТИ" ідО то' ,І10 ,ступня, ЩО, вони, з.аl прикладом ВинничеНlка, стал'Иl IСУ,Мlніватись в 110Му, чи 'правда ІПО 'стороні 'україНСЬіКОїО УРЯДУ ЦентральНlО,Ї Ради', чи таlКИ ,по ,сторо'Н'і МОСІКОВСЬ- Іко...большевицыоїї "Ради Народніх КомісаріІВ" і тому, за прикладом ТОїО ж Винниченка!, Іпроrолосили свій "НВl1ра.ітеТ",...біЛьш Iпprихилыийй большеви,кам, яlк K раl'н:сыіии аРМI1. Та не ДИВЛЯЧИСЬ на ,окупkтьсвоїх 'сил і на демора. лізуючиЙ ПРИlклад "lосвіo::LОІмлених ,соціяльно" частин ,які , IПроrолосили в та,кий 'мент свій неВ11ралітет, зrадані по передньо уlкраїнСЬ\кі віЙ<СЬіЮQiві частини виступилИі зброй- <но 'ПрО"rИ бо,'!шевицыихx ,п(),встанціВ,Са,мо-собою, що !Керувати боротьбою бодай в ,мораЛЬНО-lпю\Літичном'У сенсі мусів rенеральний Секрета\ріят Центральної Pa ДИ. Але, він ,був занятий зовсім чим ї,ншим. Винниченка зrолосив ICBO€ уступлення з/посту rолови rенеральноrа Секретаріяту і верхівка обох ,соціялістичних партій, ес. 20 21 
ерів і ес-деків, булазанята 'с пра ІВ 0 Ю пер 'с <0 н а л ь ІН 0 r 0 'с Ік лад уно В 0 r 10 у Ір Я Д у Центральної Ради. ЗО січня владу Іперебрав уряд В. rолубювича, зло- жений з 8-0Х Ісоціялkті.вреволюціонерів і 2-0Х ,соціяліс- тів-демократів. МінІстром війни: Істав ecep А. Немолов 'СblКИЙ, aJ1e найменшої ,іlНіціятиви для орrаніз'ування прюти>- большеВИЦblКIQIЇ оборони він не ви'явив. rriрше ТОїО: ба чачи небезпеку, п'ятьох міністрів залишило тихцем Київ, а pelI1lTa ІП'ЯТЬОХ, довідавшись ІПро те, постанови. ла й ,собі евакуваТИIСЬ до Житомира,. Ні напередодні повстання, ІКОЛИ було відомо, що BOrН!a приrотовля€ть- ся, ні в часі тривання боїв Центральна Рада не видала lfl'і'ЯІоrо ропоряджеНня, яlким було бакarcовано введе- :ну раніше rенеральним СеюретаріЯ110М заборону rпере,во. дити ревізію в піДlо:зрілих домах та арештувати підозрі лих осіб і через те большевИіКИ 'Моrли 'свобідно пер ехо- вувати зброю, 'кри'тись по домах і переходити 3 одної ча,с тини мі,С11а, в ДРУїУ. А все таки 'KpaїHCЬ'Ki віЙшкові частини уапішна \Прютиставили,сь большевицыимм повстанцям на проrrязі десяти IЩнів. Першими Івистпили, в біЙ ВіЛblні Козаки Ковенка разом з іполуБО11ківця,ми. Пі,дси'лені трьома 'Панцир'ними авта'ми під \командою пор. БОРКОВСЬІКОЛО1 вони HaMa,їa ЛИіСЬ Іпроrнати бо.льшевиків .з Арсеналу, але ,rрlубі мури перешкодили тому. Все ж, большеВИіків змушено обо- ронятись тут і не Д'Оlпущено Їх наступати 'Звідси на Mic то. ДРУіОіО "",НЯ, ,зорі€нтувавшись в положенні, пішли в бій Січові Стрільці. БраIВрНИМ нarcту,пом на баrнети стрільці відк'идаЛИI IКрОК за ІКРОКОМ большеви,ків, зніве чивши Їхній 'ПJrян оточити й заарештувати всю Цен. тральну Раду. 1. ЛЮТіоrо IПрибули до. Ки,€ва й ,пішли' - В'iд разу в бій три,ста ВОЯ1ків ПОЛJку ім. [Opдi€HKa ,під ІКО- ма,ндою полк Петрова, а 2. лютоrо прибув на IПiдrмолу rайдамацЬіКИЙ Кіш Петлюри зіСО'J1нею Січових Стріль. ців Сушка. Бої були дуже запеклі: таlК в б/о,ях за Boдa тт ляrЛJИ, 'Всі уl<'раїнсыіi ,матроси Чорноморсь.коrо Kype ня, а в бою за іОрУ Щекавицю, що її відбила, штурмом 'СО1'НЯ Січових Стрільців Куча6Сbllюrо, впаJlJа ІКОЛО 70 стрільців і ІПОНад 150 большевИ'ків. По Iкілыохx ДНЯХ за,взятих боїв большевицыихx пав станців відсунено до Арсеналу, і тут .змушено Їх до Ka \Пітуляції. Обе.з6рюені, .з:L ,апущеними ,rОЛIQlвами: IПlромаше- рували Іперед Iх'омаНДИ1рами переМIО,ЖНИХ українських ча;с- тин до табору полонених большевицьК'і повстанці pa .зом зі 'своїм "вождем", членом xaplKiBcыoIїoo БЮJlьше- в.ищыоrоo ,,р'яду" €вrе:ні€ю Бош. На< Софійсь,кій площі відправлено З1ПlpИВОДу перемоrимюлебен, IПісл,я чола в]дбулarcь парада переможних частин. Але ТОїО ,самоїо щня, яlк KpaIїHcы:і,' віЙськові ча,с- тини здавили астаточно друїе Іповстання большеВИlків у іКи€ві, підійшли під Київ війсыаa Муравйюва і задер. жавшИ'сь Н«lIД Дніпром, !Стали обстрілюваТIИ' з їармат ,Столицю. IБол,ьшевики: були ів вели,кій перевазі, бо всі 'уюраїнісыіi війсыовіi ча,стини в Ки€ві мали в той час pa зом .заледве три тисячІ воя,ків. Не ДИВЛЯЧИ'СЬ на та.- IКу велику HepiBHircTD 'сил, yKpaїHcыіi воя'ки' були I1orroBi IПрО1'И'ставитись іПереважаючому вороїові і захищати Київ теж rперед ордами Мрав<йова. Та іншої думки бrу л.И' члени правительства УНР. Не бажаючи виставляти Київ на небезпеку знищення, У1ряд УНР Нalказав eBa'Ky ацію, що її було й Іпереведено ніччю з 8. на 9. лютоrо 1918 р. При еваікуації УРЯД Іпризначив Січових Стрільці,в СВО€Ю охороНlОЮ. При,кривав відступ 'CBOrM BiMi\lIOM пол,к БолБОЧalН. По віoJ:ступі з Ки€ва переведено реорrанізацію вій Cl,jJ{ОВИх частин: Січові Стрільці залишились окремою ча.стиною під іК'омаlНцОЮ пол,к. €. Коновальця, Вільних Козаlків Ковен:ка :прилучено до 'rаЙДaJмацькоrо Коша під !Камандою Симона Петлюри, а з решти ві!ЙСЬКIОІВИХ час- тин ,створе:ну юдну іпід назвою "Окремий Запорізьий Заrін", що йоrо Iко.мандаіНТОМ ,став тен. ПрkовськиЙ. 9. лютоrо ввійшли в КИ1В МIQЮКОВСЬікобольшевиць. кі ,орди Муравйова i вчинили та,м Ікриваву різ;ню, зов- 22 23 
сім Іподібну до Tl€l, ЩО ЇЇ вчинив був, захоlПИВШИ Ки!" ї:в, перед 750 РОlками МОdКОВСЬКИЙ :князь Андрій Бо(о любсь'кий. 4. БЕРЕСТЕйСЬКИй МИР силою, використання всіх сил народу для державноrо будівництва. Уікраі:НСЬікі само<стіЙникинаціоналircти з,вернули YBa ту на цю важливу юправу вже в перших днях по вибу ху революції в Росії. В розділі про той Іперіод ми звер тали окрему уваІ1У на вим'orrу, ,ставлену Миколою Mix НОВСIШИlМ вже ів берез'ні 1917 р. іПри іКОЖНій наїоді, неrайноrо заключення мировоrо ДОіїОВОру у,країнсыоїї Держави з центральними державами і відкликання всіх J'lкраїнсЬіКИХ війсыовихx ЧаІСТИн 'з фронтіlВ дл,я забе:зпе- чеНlНЯ північних і <схі,д,ніх Іlюр.донів У,юраїни перед МОС- :ІЮВСЬКИІМИ імперіялістами. ВИмоrа у\країнrсыихx само'стійНИіківнаціоналістів 'с е- UI а рат н 0 r іО миру, ЩО 'йоrо повинен був 'ЗаIКЛЮЧИТИ уряд У,кра1НСЬіКОЇ Держави Ісамостійно й незалеЖJНО в'і:д уряду МОСКЮВЩИНИ, зуС11рілась з рішучим за'судом україн- СЬІКИХ rсоціялkтів ЯІК "ніж у ІСПИНУ росїйcыій революції". "Ми ,пише у своїх ,споминах Винниченко, ввесь ча'с lНама,rалиоя Істворити ІВ 'с е р 10' 'С і й с Ь, Ік и' йце н т. р аль іН.и й Ф е .д е р аl т и в ний У 'р я д, Щ 0 '61 в і н м і! в і д 'У:С і '6 Ї Р 0 'с і ї в е 'с тис п 'Р а в у ми р у. ("В. Н." т. П. ІСТ. 198). Але, Я'к вперто українські, co цї<ялk,и y вимоrу від!кидали, ТalК вперто у,кр аїн cыK і ca мостіrЙниіш її при ,КОЖl'Іій наі,оді ,повторюваЛИI. .очевидно, в чітко IсамостіЙНИЦЬ1КiQlМУ й держа<вниць'кому а'спе:кті. Т, 1К0 ли врешті й IЦе:Н11ральна Рада визн,а,ла 'справу ,мирових rпе :реїоворів аlктуал,ьною тому, бо такі переrовори Іпочало вести ріОlсіЙСЬіке большеви'цыеe Іправительство, і 8сесія ЦентральНіО'Ї Ради винесла 28 rрудня 1917 Ір. резолюцію, ЩО "ЦентраіЛьна Рада постаНОВЛ'Я6 ,ВЗЯТИ уча,сть в Іпере їоворах від імені УІкраїНСЬ1КОЇ РеспублІки HapiВlHi з інши- МИ! державами і 'стверджу€ ,постанову rreH. Сеюретаріяту про неrаЙНlУ висилку деле(ацїї ідЛЯ уча:сти в мирових пе реїоворах", IпредставнИ!ки ПаlрТії Уікраїн<сЬіКИ'Х Соція л'іlстів-Са:МIО'стійникі,в зrол,ОIСИЛИ Піроект lд.ода11КОВОЇ реза- люції такоїо 'Змісту: ,;Уікра]на IПОВИlнна виступати НЗі iIlе реїоворах яlк держава зовсім 'самостійна і незалежна, в Увесь 1917 рі,к, ,не зва;жаючи на розвал Росії, і на- віть після ТОїО, як БО,1ьшеВИЦЬіКИЙ уряд МОClКОВЩИНИ виповів українсыіrйй НaJродній Республіці віЙну та по чав зброЙниЙ настуrп на у,країну, ве,1ася на фронтах дa лі "віТЧИЗНЯlна" війнаl рorсіЙСЬ1КИХ IвїйсыK ІПРОТИ армій центральних щержав, Німеччини, Авст:рії, Т'уреччини іЙ ,Болrарії. Оснrо,вний тяrар Ti'€Ї війни ляr по упад!Ку цa :рату на плечіJ'lкраїн<ськоrо вояцтва, 60 Ісеред МОClковсь- 'КОїО вояцтва іпоширилаlСЬ з моменто:м вибуху реВIО\7ІЮ- ції 01раіШна анархія, масова дезерці,я !Їі заrальні бунти проти ,lшсиJltки йоrо в бій. Нездеморалізовани:ми й бо€- здатними заiJlИШИЛИ'СЬ ввесь час, я'к це признають і всі ро,сiйrСЬ1кі старшини, що пюrбували в тих часах на фрон' тах, у ІК раї .н с ь Ік і 'ч а 'с тин и росіЙської армії. т тому то, навіть найбільші 'МО'СКОВС11:<і шовіністи, ІЩО були в rс,клаіДі Ікома,ндуванн<я ruрмі€ю, rодились на "J'lKpa Їнізацію" україНСЬ1КИХ частин при умові, ЩО< j'іКраїнізо вані ча'стини заставляли' іс'ОціялkтичнікерівнИlКИ Цент- ральної Ради на протязі цілоrо року залишатись ІНа фронтах і там ,СІпливати IКРОВ'ю в боях за інтерerс'ИІ Po ,сії, бо оборону РіО'сії Іперед ,,(ерманця'ми" вважали Ha ші ,соці,ялісти 'с в 0 € Ю справою, спра'вою "рідної нам росіrй,сыоїї ,соці,ялістичної Іреволюції". Це було IQiче видною політичною ,не:rрамотністю. Уlкраїна не мала ні- 'яких 'інтере,сів іпродовжати російсыуy віЙну 3 централь ними ідержавами. Нав:паки, Уікраііні треба БУЛlO 1 неrай- НОfЮ ,ми'ру, ,стяrнення всіх своїх 'зброЙних сил з фронті,в для :забезпечення Ікордонів У,країНіСЬіКОЇ Держави перед білими й червонимИ, чорносотенними й большевицыJ(-- :ми мое ІК 0 В С Ь К И іМ И імперіялkтами і, при lНа- лежНlО'МУ забезшеченні державних Ікордонів зброiЙrноrЮ 24 25 
віл ь н '0 ю, с у в е р е н 'Н 0 Ю дер ж а вою, я:ка € в стані за'ключати Ісамостій:но ,міжнародні оrовори,". Таке становище Австрії й Німеччини, виразно [ІРИ- хильне 'справі держа,вної самості'йности Укра/ііни, булю вИ'кли,'{ане зовсім не ,я'ки:мись <симпатіями до національ них i,HTepe'ciB KpaїHCЬ'KOїO HapOlZl:Y, а тіЛI:>КИ ,КОІнечністю >для них досяrти якнайшвидше миру на сході і вслід з,а тим одержати з України х.1іб, 60 Австрія й Німеччина тоя,,1И в ,обличчі їо.10ДОВОЇ Ікатастрофи. Потре6а укра- ШСЬ,КОJlО хлі6а, Я<К €Диноrо рЯТу1Нlку пере rОЛQДОВОЮ Ікатастрофою, з,а'стаВИ.1И' Німеччину й Австрію поrоди- тись теж на IпрШlуче.ння до України ХОЛ'МЩИНИ' і, ,пkл,я довшоrо опору, теж на те, що в додатко'вому, Ta€MH<O<MY доrоворі Австрія зобов'яза.1,а<сь від;::І.ілити 'У'краї:НіСЬКУ час тину rаличини й Буковини в ,окремий "І:-ЮРОННИЙ край" з забезпеченням у ,ньому ураїН1СI>КИХ національних iH тересів. 9 ,'Іюто.rо 1918 рО/:\'У rПредставники Німеччини AB<C трії, БОJ1rарії і Туреччини з ,О<,JJної сто.рони і пред;тавни- ІКИ у,краї.нсыоїї Народньої Реапу6лі'ки з ДРУJlО'Ї, підписа- ли в Бересті мировий ДОіовір. Цим доїовором зrад,аіН'і ЮТИlри ержави підтверди,'ІИ' офіціЙне визнання YIKpa ши 'са,мостіЙНіО'ю,сувереНlНОЮ держаВIОіЮ, з якою вони закінчують стан війни й нав',язують норма,1ьні диплома- тич,ні стосун/:-т. БерестеЙСI:>КИЙ мировий доїовір був вели,ким ПО.1і ТИ'Ч1НИМ о<сяrом у,країНСЕЖОЇ держави. Ті,1Ь,КИ Ж, він [ІРИ" ходив залізно. йо<rо піДіписаню, в моменті, коли уряд УНР та уюраїнсьна армія бу.1И змушені опустити Київ і :коли небезпека захоплення большевиками Bci€ї УIраїни стаЩll 'вже аж надто реа.1ЬНОЮ Й для всіх очевиною. І тому всі ті ,користі, що Їх був би дав мирювий доrювір з центральними державами, якщо 6 він був заl:<лючений бодай мirc,яць раніше, ,не rоворячи вже rпро перші ,місяці піс.1Я розва.1У царської Росії, були без.повороrrно змар Н1Овані. Перед заХОіпленням Ки€ва 60ЛЬШБВИіками уряд УНР ,мії rПовністю збереrти свою ,суверенність у пра'К- тиці в відношенні до Німеччи'Ни й Австрії, як і в в4з.но. шені до аЛЬЯ1нтів, а пере,кинувши свої війСblюві частини з фронту на північно-схіідні IКОрДОНИ, Mir запевнити YK раїні безпеку перед мосіковсl:>кобольшевицыимии орда- ми. ТеlПер же ж, в обличчі дуже серйозної запрози бу- ти ВИlкинеlНИМ БОillьшевиць,кими ордами поза межі Yк раїни, уряд УНР опинився в беЗВИrrлядній ситуації, Я1ка заставляла 'йоrо прохати Німеччину й Австрію іпро .що. ЛОМОїУ і, тим 'самим у,залежнювати Уlкраїну від лаоки й нелаоки Німеччини та АВС11рії. 5. ВИМАr АЮЧИй СОЮЗНИК І уряд УНР rпопросив у німців військової ДОіпомоrи. Д.1Я Німеччини й АвстріЇ такиЙ оборот !Справи був уже на ружу. Роля оборонця давала ї.м ОООlб.1иве ста- новище, особливі привілеї, а по6ут німецыихx віЙсь'к в У'краї'Н'і заlбез,печував стяrаНlНЯ ,континrентів та реrуляр- ну ви'силку українськоїо хліба до Німеччини й Австрії. ТОМ'У німці неrаЙНОI відrу,кнулись на прохання уряду lHP і дали наказ своїм війсы:овимM частинам виступити на допомоrу урядові УНР ПІРОТИ' большеВИlків. З }lкраїн ськоїсторони' було висловлеlне бажання, щоб Австрія вис.1ала, як свою ,військову Д'о<помоrу, У,країнсн;шх Сі- чових Стрільців та українсь'кі частини австрійсЬіКОЇ ар- мії, а Ні,меччина, украіНСЕні віЙсЬ/кові частини, що 11Оіді формува.1ИСЬ з ВОЕННОПОЛОНБНИХ ураїlнців росіЙської армі'ї (Дивізію СИНЬЮ<ЖУlПаННИ1ків), ,окріпивши' їх тіль'ки технічними частИ'на'ми артилерії німецької армії. Але, німецщі й австрійсь,кі і,нтереси ,вимаr,аlJ1И якраз ,проти лежноrо: висилки в У'країну нім е ц ь ,к и l Х війсЬіО<- вих частин. Уряд УНР був у надто .критичному поло жені, щоб торrуватись з німцями і в Україну ,ПОСУ- НУ,'ІИ німецькі вій<сыа.. ВіСТІка про берестеЙсь\кий мир і про прихід 'німців в Україну ВИКЛИlкаЛ,а; переlПЮJlОХ серед большевиків. YI:<pa Їнсь,кі ,ві'ЙСЬ'lюві частини перейшли у наступ і 2. березня 28 29 
ка лекція, що 11 дали події сіЧ'НЯ й лютою 1918 р., Не навчила ')країнських ,соціялkтів нічоrо. Повернувши'сь д/о Ки€ва, українСЬІКИЙ уряд Іrолубовича, що складався з 8 ,соці'яЛkтів-революціонерів і 2 ,соціялі<стівдеМtOlкра- тів, 'Повернувся й до своїх по.передніх методів Іпраці в ділянц'і державноrо БУiJ.і,вництва. Вправді, для заспо'ко- €'ння заrальних 6имоr, щюб ДО, участи в уряді були дo пущені теж інші Ікруrи укр,аїНСblКОїО rромадянства, бу- ло переведено частИ'нну реорrанізацію р<яду, запросив. иl :"уди трьох предстаВfш>ків Іпартії соціялістів-федера. Л1стlВ, а.1е ті шви,Щ:{о зрезиr.ну.вали зі, своїх Іпостів, <мотИ вуючи це тим, ЩО, уряд r<олубовича з rнітучою більшіс- тю ес-серів і е,с-деків "нездатний ст,а>ти на шлях реальної роботи і неспосібний до праці". І ця oцiНJKa уряду УНР відповідала, на жаль, прав- , ді. ПартіЙні лідери соціял-революціонерів і ,соціял-демо ІКратів, маючи в своїх ру'ка,х Івсю владу в Україні, ви<явИ- ЛИісяй тепер неспосібними заве,сти в У,країні лад і пю- рЯд'ОIК, зорrанізувати належний державно.адмінkтратив ний ,а.парат, визначити ясні напрямні соціяльної по.'Ііти- ки )'1ряду, оживити В державнотворчому наіпрямі всі ін- ші діл,яНJКИ національноІ"'О жит1'я, розбудувати свої зброй. ні 'сили й наявними осяrамИ' 'CBO€Ї позитивної праці скріпити внутрі і на ЗЮlвні авторитет 'ужраLНСblкоrо уря ду. Ухню уваїу займа.Ш наса:.vшеред безупинні партійні з'Ї3(.1;Щ та без:конечні диокусії rпро пар т Іі й н 'Їі ІП Ір 0- r рам и. За ті€ю партійною суматох<о<ю уряд не З'н,C1J- ходив ні чжу, ні ,снаrи IпоцuкавИ'тись і зайнятись тим, що .під заrально-національним і держ,авницьким аспеІК- том ді€тьоя поза Ки€вом. І нвесь ,край то'нув безви- rл,ядно' в усе rJ1ибшому хаосі. А тИм часом, рішуч<о<сти й чі11КОСТИ В заведе.ннї ла- ду іЙ ,порядку в У,країні вимаrа.JIО не тілыии саме життя україНСblКОїО народу. Це бу.10 наrлячою конечнkтю теж з оrляду на зобов'язуючиЙ союз з німцями,. Тим біль ше, щю, на всій території У'юраїни IОПИНИЛИСЬ Hi.leцыіi та аостріЙСІ:ікі війська. Свідомkть, що німецькі віЙська вирішно помоrли 'Урядо,ві УНР врятува1'ИСЬ від заrибе- лі, IпїДсилював HiMeЦl>iКY саlОвпевненість. УlкраїНСblКИЙ уряд мусів в тій ситуації змаrати всіми ,СИillами' до ТОїО, щоб виявити себе діЙсним rоапор-арем 'країни, сепарую- чи своло' ,союзни,ка від всякоrо впли.ву іНа у,країнсыеe життя. Аде уряд Центральної Ради не виявив ані спо- сібности, ані навіть охоти робити це. Разючу нездібнkть соці'яліСТИЧНОlrо уряду УНР дО держав.нотворчої праці ВИі!юристали німці й австрійці для ТОїО, що справ'У харчових РeJКlвізицій IперебратИІ в свої ру1КИ. Власне, рекві.зицій. Зrідно з берестейсь:ким Земля [. м. Бахмут, ПОВ.: Бахмут, Старобільськ і Слав'яносерб- ське; 20. Донеччи [. м. Слав'янськ, ПОВ.: Ізюм, Зlіїв, Куп'ян- ка, Вовча, част. Білrород і Короча; 21. Подоня [. М. Остроrожськ, ПОВ.: Остроrожськ, Новий Оскіл, Боrучари, Бір'юченський; 22. Сі- верщина [. М. Стародуб, ПОВ: Стародуб, Новrород Сіверський, Мrлин, Сураж, Новозибків; 23. Черніrівщина [. м. Черніrів, ПОВ.: Черніrів, rородна, Сосниця, Остер, Ніжнн, Козелець; 24. Пере яс- лавщина [. м. Прилуки, П.: Переяслав, Прилую,', Пирятин, Золотоно- ша; 25. Посейм'€ [. м, Конотоп, ПОВ.: Конотоп, rлуrів, Путивль, Кро- левець і част. Рильськ; 26. Посулля [. М. Ромен, ПОВ.: РОМеІ:", Лох- виця, rадяч, част. Лубни; 27. Полтавщина [. М. Полтава, ПОВ.: Полтава, Зіньків, Костянтиноrрад, ча ст. Мирrород, Ахтирка, Бо. [одухів, Хорол; 28. Самара [. м. Кременчук, ПОВ.: Кременчук, Кобиляки, Новомосковське, част. Золотоноша; 29. Слобожанщина r. М. Суми, ПОВ.: Суми, Лебедин, rрайворон; 30. Харків з по- вітом і частинами повітів Валків і Білrород. Про кількість насе.'1ення тих земель ДOBiДY€MOCЬ з офіціЙJН'ИХ даних, проrолошених урядом УНР у зв'язку з виборами до Укра- ЇНСЬКІІХ Установчих Зборів, визначених на 27 rрудня 1917 р. За виборчими окруrами було тоді: КИЇвщина 4,778,275, ВОШП:іЬ 3.055,800, Поділля 3,873,900, Катеринославщина 3,311,700, Таврія 901,248, Черніrівщина 2,816,978, Остроrозька oKpyra 1,465,942. Разом 30,172,443 душ. Сюди не вчислено територій й населення ХО.1МЩИНИ й Під- ляшшя (української частини кол. Холмської rубернії), що на під- ставі берестейськоrо доrовору мала ввійти до української дер- жави з такою rраницею на заході: Тарноrород Білrорай Ще- брешин Красностав Пуrачів Радин Межжиріччя Сар. на ки Мельник Високе Кам'янець Литовськ Пружани Виrоновське Озеро. 32 ,33 
ДОїОВОРО,М Україна 'була зоБОlв',язана тільки до ТОрїО. вельноrо обміну 'з Австрі,€ю і Німеччиною над в и ж к и 'СВОїО ХJrіба за промислові вироби, при 'lюму і yc тіЙ'нення лишньої наДВИЖIКИІ хліба, і и.Оlrо ви,віз з УІкра- Їни мали належати до !компетенції уряду у,юраїнсь'кої дер' жави. Тепер же ж, коли уряд УНР 'сво€ю неспосібні'стю керувати державними справами' ДОlПустив до тото, що справу вивозу наДВИIЖКИ хліба .з ,Уікраїни взялись ре' алізувати самі ,німці, то ІВОІНИ' ,перемінили це в 6езоrJl'ЯД ні реквізиції, ,а, дмі і в явну nрабіж У'країнсь'коїо хліба. Про цю 'справу, 'як вона пов и н н а була виr,1Я дати, rоворить у своїй заяві про .причини і ціль прихо ду німецьких військ в Уікраїну 'f\ОІдішній їО.'lова уряду УНР В. rюлубович: "Вороrи наші пускають усЯ'кі не- neBHt чулки, що ніби-то Інімці мають за6ратИ' .з УіКраїни вве.СЬ хЛ ' і6. ЗrїДНО з ДОїОВОРОМ, :котрий rПідщисала Уікра- інсь'ка Народня Республіка з Німеччиною, ми про,да€мо німцям тіл ь 11{ или шок наш 0 r 10 вро ж а ю, не руйнуючи таlКИМ чином 'наrШоrо ,сільсыоrоo 'rосподар' ства і не зменшуючи ,потреб ),країнсь:юої ,1ЮДНОСТИ. CKi,1Ь ки <саме доведеться продати німцям ЦI>OtїО року, вста- НОВИТЬ Ікомісія, Ікотра окладатиметься порівну з 'Україн- ців ,і німців. Ця ж Ікомісія вкаже, ,скіЛIЖИ т,а, яко.rо краму треба 'привезти з Німеччини дд'я наших селян і для їО- рожан. Нарешті мушу оказати, що при нашій зорrані. зованОІСТИ, дружні відносини з моrу'f\НЬОЮ німецыоюю державою Іпринесуть лише :користь ,молодій YKp,aH ській Республіці, :зміцнять її і поставлять нарівні .з інши- ми великими державами". Та тілыии Ж, ЯJ:<раз Ti€Ї конеЧіНОЇ зорrані:зова<нOtсти в У'країНСI>Кій де.ржаві, :проводжуваної ЇЇ урядом, зов- сім не було. Враження австріЙсь.коrо й німеЦІ>КОїО а<ома'Ндування, подані у Їхніх звітах, Іпро тодііШН1:ій стан в УI:<lра,Їні таIКИЙ, що У'ряд УНР нінкоїо а,втори- тету, ні дійсної влади в Уікраїні не Ma€ й до керування щержавою .неспосібний, бо це лиш кучка ,м,017l0ДИХ <полі ти'ків дуже радикальноrо на,ПРЯМIКУ, ЯJXlі,и удало'оь ЯКИМСЬ способом стати у ролі правитель'ства, а ширмою для тих МОЛОДИlків служить "бе3'помічний Іі Іпозбавлений вся :юоrо значення t:I,i;!. з сивою бородою 'rірушевський". А тому німці й а,встрійці ,постановили вести в ,Україні Iпол'ітИlК,У СИЛI>НОЇ рУ'ки і, ,спираючись на свої віЙсь'кові частини в У1країні, .поводитись з 'У'країнця,ми безоrляд. но. У ,практиці ж це означа,10 ,самовільну й безоrл'яд- ну rрабііж хліба в українських <селян, Пірюводжувану са- МИМИ. Й бе.з ТОїО шорС1'кими, німцями. Поведі'lжа німеЦI::l:оrо союзника в у.країні виклика- ла заrа<льне невдо,волення насе,1ення, а далі й чинний опротив уюраїнс,ь,ких ,сел,ян. Не знаходячи ніякоl'О .за- хисту в уряду YlНР, селяни перейшли ,самочинно ДОі са- ,мооборони. Почали>оь збройні зудари з німцями, а далі й більші селянські IповстаНfI'Я. Зі СJllУШНИХ вимоr calMO ,оборони родила'сь О'fаманщина. На добавок лиха, 'сам уряд УНР, хоч зложений з самих соціЯ,1іс-nіВ,безвиr,1ЯДНО ЗС1іП,1утався всо Ц і я л Ь. них ,питаНіНЯХ, 'не вміючи знайти розв'Я3lКИI, IЯІ:<lа задо- IВО,1ьнювала б <се,1ЯН і разом з тим забезпечувала б НО!?- ,мальни,й, здоровий процес rо'спо;:щрсыоrоo життя Kpa Їни. Земельне питання 'було справою, що їй Цеlнтральна Рада й УРЯД УНР присвячували ввесь час, від самоїо початку ,СВОїО існування, їО.lОВНУ 'Уваїу. Тільки ж, до розв'язки Йоrо .вони підходи.1JИ не з діловосутт€воrо, аз :партіино-аrітаційноrо 'боку, намаrаючись перел'іци- тувати партія партію в революційнюсті фразеолоrії. Третім Універсалом Центра,lІЬНОЇ Ради зе,мельне пи- тання розв'язувалося таl:<: "Од нині :на території Укра- Їнсь'коЇ Народньої Республіки існуюче !право влarcНОСти на зеМ,1і ПОМlіЩИlЦl>кі та інші зеМ,1і Iнеl1РУДОВИХ хазяЙс'flВ ciJIIbCblko-rо.оподарськоrо знаІчення, а таlКОж 'На удільні, мо.на,сти'рські, 'кабинетськ;і і церковні землі lюасу- €тьоя. Признаючи, що землі ті € власністю 8сl>оїо трудо- 'Іюrо н,ароду і мають перейти до НЬОїО без викупу, УкраїНСl>ка Центра.1ьна Ра'да доруча€ rенеральному ce IЮретареві по. Земельних Справах неrаЙно виробити за 34 35 
кон про те, я,к 'Поряд,кувати земельним комітетам, 06 Іраним народом, ти'ми, 'землями t:I,0 уікр.аIїнсыихx У,станов- чих Зборів". Тобто: знесення приватної власности на всі ,,:нетрудові" хазяЙства і перебра'н'Ня на власність ,,"l'рудовоrо народу" <без ВИіюупу всіх поміщиIцыи1х,, цep lКовних і державних земель. У110чнення, ЯI:<l розуміти ту lПостано,ву і як :перевести її у іПрактиці, мав дати о'кре- мий :заIКОН, ЩО йоrо мав приrотовитИі міністер зе,меJLЬ" них спраlВ. Виrотовлення ПРОЕ\КТУ Оlкремоrю земельноrо зап<:о- ну і йоrо зміст стали предметом завзятих і безконе'Ч- них Iпар1іійних дискусіЙ ,між соці<ялдемократамИі і co ціял-'революціонерами. Під час нарад 8-0Ї Ісесії Це'нт- ральН'о,ї Ради, товариш міністра земельних 'Справ Б. Мар- ТО<С, який реферував, цю справу, признав, ЩО фOlрму ловка ,розв'я3lКИ земельноrо ,питання 'в Третьому YHi версалі надто эаrаль'никова і неясна, і тому внесла за- іrаJIIЬНИЙ хаос. "Пk.ля Iпа:нсыоrопotчали!! rрабувати ;доб. РО зам'ожніших сел'ян, ,аl потімсаJI1дати, у Іяких нема ні- чоrо, сталИ' обдирати хати та Ірозтятати тини< у самих бідних селян. Різні речіі з Іпа'нськоrо реманенту та хатніх речей селяни ділилИl між ,собою на Iч,а,стИ та'к, ЩО ,жадної користи з 1101їО 'нікому не .було. Розбіра.ти та ділилп IПлуrи і воя'кі їО сп од ар cыіi машини, діли.ли з іпalнсыи'хx омівкартини так, ЩО ОДИІН брав рами, а друrий Ш'КЛО. Одне 'сеЛIО' поділило між ,собою фо,ртепіяно". Але, 'ЯI:<l ви<с.лід 'СВОЕЇ п:ї,дrотовчої Іпраці, Мартос пред ложи'В 1'і.льки :проект, 'ЯІКИЙ, за йоrо власною оціНІКОЮ, маlВ мати лише Д е 'к л яра l' и в ниЙ характер. Піс- ля rарячих дискусій над тим лроекrrом Центрао1ьна Раl- \.1,а визна.1а и,о,rо нrкудишнім і 'Постанови.ла виді.лити зі СВОїО окладу ОІкрему. комісію 'дJliЯ витютовлення новоїо прО€КТу. Але й нова комkія не давала собі ради з на.ложеним на неї завда'нням. І ЩОЙНО 31 січня 1918 р. під іуl:<1 BY личних боїв У КИ€Вlі з большеви<цькими повстанцями і в ,обличчі на,ступу на Київ мооковськ01бо.1ьшевицыихx орд МУ1равйова, ЩО два дні раніше зліlквідуваtJJИt під Крутами вислану туди відсіч, Центральна Рада приЙня- ла земельний закон, ЩО йоrю' іПрОЕКТ ,виrотови.ли, два ytюраїнські і ;два російшжісоціял-революціонери. Кілька днів пізніше уряд УНР мусів ,оIПУ'СТИТИ Київ. Повернув- ШИСь Щ,О Ки€ва, Центрашта Pa спеціяльним опові- щенням з 1 березня 1918 р. Іпотвердила важність ТОїО з,аН{10НУ, проrолошуючи йоrо основою CBO'€Ї аїрарної по- ліТИIКИ. Земельний закон, ухвалений Центральною Радою 31 ,оі:чня 191:8 р. на ,базі по,станов тіретыіїоo Універсалу був подуманий україськими соціялістами ЯlК ,переліци- тування большевиків в революцій:ності розв',я3lКіИ со- ці'яльних 'питань Іі 110МУ вони сподівались, ЩО тим за ІКОНОМ уряд УНР прихилиь на 'свою сторону 'симпатії ВСЬОїО ро'бочоrо люду У:l<'раїни. Та вийшло зовсім Їна'к- ше. ,Баламутний ЗaJКОн 'раз,ом з невмінням соціялістич- НО:їО уряду реалізу,вати ио'rо на ,щі.лі, викликаVIИ заrаль" не невдоволення ,серед У1раїнськи'х ,селян. Наияркішим висловом тоїо невдоволення був rолtQ,сний ВИСТУ1п Ікіль K3:'cot-членноЇ деле(ації Iп'оvIтавсыи'хx селян, ЩО 'прибу- ла ,до Ки€ва 25 березня 1918 р. Селянська де.1е(аці,я по- ставила іЦе.НТРalльній Раді вимоrу ві,щ1<ликати 'соціIЯЛЇіс- тичні постанови Центральної Радив земельній оправі, ухвали"rИ' :неrайно новий земельний ЗаІЮН, спертий на 1ІІ0шануванні :приватної власности селян на землю іі при- сту:пити врешті до завещ.ення в IпраП\1ТИrЦі ладу й ІПОрЯДКУ в земельних спра,вах ,по всій Уікраїні. ВИ'СТУІП делеrаціЇ полтаВОІжоrо сел'я:нства ВИкЛИ'кав в Ки€ві заrальне по- 'Р'У1шення. До :неї кинулись предст,а'вники' всіх IпаР1ііЙ, со- ціялістичних з одної сторони і буржуазно-російськи,х з ДРУіОЇ, намаrаючись іПри€днатИ' ,собі їх, але іПолтаВСЬІі 'сеJliЯНИ рішуче відсепарувались таік в:ід <ОДНИХ, 'Я'К і від друrих. Не здоб)іВШИ ніяких уступок від уряду Централь- ної Ради, ПО.1Тarвська де.1еrація ,повернулась домів, по- ,становивши ,скликати до Ки€ва з'ї з Щ, ІП ред ста B 36 37 
іН И !К Іі В, сел я н ств а з Ц іло ї У ,к раї н и. УРЯД УНР, ,сполоханиЙ тим rоласним висту,пом YK раїнськоїо ,селянства ' , щоб не дати IВИХОіПИ,ТИ з 'своїх рук ініціятиви, проrол'осив оклИ!кання У ІК раї н с ьк и Х У 'с т а нов чих З бор і в, від яlких ,ОПОідівався апро- батиr 'CBO€Ї ,соціяльної пол'ітики. Та в практиці він за. ЛИШИ'ВОЯ :по-старому безлорадни,м, неаtКтивним і безді- ЯJliЬНИМ. 6. КІНЕЦЬ ЦЕНТРАЛЬНОІ РАДИ а врешті перебрання її 'в <свої руки" ІПЛ'ЯНУЮЧИ введення в Україні тимчасової військової .дИlктатури. Тож, r.оли німеЦЬ1кекомандування за'пропонуваДiQ Йому свою допо- МОїУ в переведенні .державноrо перевороту, Окоропад. ський радо поrодився на дOtпомrorу, з завваrою, що він рад би був ,!{,оли 6 ця допомоrа обмежилась тілыии тим, щоби зробити нerпотріібним даремне пролиття крови на ВИlпаД'ОК,IЮ\7Ш б rалицыіi Січові Стрільці, що оберіrали тоді Центральну Раду і були €ДИНОЮ певною в'ійcыовоюю силою, якою роз'пор'яджав УРЯР;, 'схотіли цей 'уряд обо ронити". ("Хліб. Уікр.", ІКН. 5 ст. 74, "Уривок зі опоми :вів тетьмана п. ОКlQропадськоrо"). Іна'кше 'кажучи, CKO ропадському треба було збройної до,помоrи німців при переведенні ,перевороту для ТОїО, щоб роззброїти Ci ювихСтрlільців. 29 Iк,ві11НЯ 1918 р. шереведено в Ки€ві державний lПе- реворот і владу перебрав у. свої рУ'КИ Павло Скоро'Пад- СЬІКИЙ як їетьман України. Три дні Іперед тим 'німці' роз- зброїли дивізію Синьожу.па'Нни'ків, а 30 ,квітн,я Січових С'І';:Jільців. Переворот пройшов майже зов<СЇ.м беЗlКJрОВНО тому, що члени УРЯДУ УНР ВИЯВИЛИСЬ незді6ни<ми до обо- рони в державному маштабі, ні навіЇть до особистої юrбо рони. Це виявилось вже кіЛЬІка р,ні,в ,перед ,rетьманським rпереворото.м, 'коли німці: вмішались до справи арешту одноІ'О' співпрацюючоrо з 'ними У'юраїінськоrо ІКУШЦЯ і виlс даниЙ німецщ:им командуванням відділ німецыоїї жан- дармерії заареШ'flував в будинку Центральної Ради під час засідання уряду У'ВР прем'€ра rолубовича та вій- сьховоїомі:ністр.а, Жу'ковськоrо, не зустрівши, зісто рони Y'KpaїHCblKloro уряду ніякоrо ап"тивноrо 'спротиву. І в день перевороту, коли до будинку Центральної Pa ди ввійшли повстанці, стіЙка Січових Стрільців вбила трьох офіцері,в скоропадcыоrоo і це були Едині жер тви перево'Р'ОТУ, члени УРЯцу й Центральної Ради роа- біrлись, не візвавши' війська до оборони. Січові Стріль..- Цlі на, віс'l',КУ про шереворот стяrнулись до ,казарми й :nрИl rотовилисьдо боротьби. Та ніяюоof'О 'наказу від уір5l1ДУ Явна неспосібнkть українСЬІКИХ соціялliсті,в ,орїані- зувати державне життя й ус,пішно Ікерувати НИМ і ви IКЛИtканий цим заrальний хаос в краlіні з ОДНЮIЇСТОрО НИ, і вро,джена німцям бут а з ДРУіОЇ 'сторони, спону- :кали німецьке віЙсь!:{ове ,командування в У!країні вміі- шати,сь активно, Й до Іполітичних внутріШНЬОУ'краIЇнсь ІКИХ спра,в. Німці постановили усунути ооціял,істів від Ікерува'ння державними'с:правамиУкраїни і помоrти lКio мусь іншому зайняти те становище. Розr.1Я;J.аючи,сь зС1і lКані;І.идато,м, ВОНИ спинились на особі rенерала Павла іскороладсыоІ10.. Противники reTbMaHarry твердять, що німці зробили це тому, бо вважали, що їен. ctкороlпадсыtй,' як їеть- ман, буде найбільш СЛУХНЯНИМ 'супроти них. Та в lі:м'я історичної Іправди треба 'ствердити, щО ВОН'О не та\к. Нім. ці шукали 'КОїОСЬ, хто бу,в би спроможним завести в :країні лад і IПОрНДОК і тим запевнив їм рerул'ярну до ста- ву хліба. Таким вважали вони я!:<раз їен. Ctкоропадсь- ЕОlrю, ЯІК замітноrо, енерrійноrо, вищоrо 'старшину ро- сіи.сь,кої армії і як ТОїО, що вмів збереПИ 1 дисципліну в 'своїй дивізії до самоїо кінця СВОїО Іпобуту в ній ІНа становищі Ікоменданта, а 'поза аrpмі€ю вмілю Й успішна ставив оправу орrанізації Вільноrо Козацтва. BдoдaT n<;y, ін::ціятива обох партнерів зійшла'ся, бо й сам їен. скоропадcыийй заходився в тому часі юрrанізувати cy неннясаціялістів в4:І. владИ і передання її в інші руки, 38 з9 
УНР не було. Друrоrо дня, довідавшись що уряд унр іокапітулював без бою, Січові Стрільці далИ'себе нім. іЦ'ЯМ роззброїти. Комендант Січо'вихСтрільців полrК. {:;вїен К,онова- лець опису€ цей момент так: "На два тижні lПеред їеть- МalНСЬКИМ переворотом ми дізнались ,про намір німцliв форсувати Павла с'коропадcыо,rоo на ,rеть.манаУкраїни та розв'язати Центральну Раду. Япоінформував 'юді не- rаЙНОI ІПро те членів Централь'ної Ради Лизанj,в,ськото, Чечіля й Ш!раrа, ,соціял-революціонерів, що Оt:I,иї з усіх 1П0літичних Іпартій ,стара\7lИСЯ тримати зв'ЯЗOlк з нашою війсыовоюю орrаніізаці€ю... В 'кілька днів пізніше, не діж- ;давшись відповіді, я !пішов да проф. rрушевсыrо,' IЯlКО- .му передав ті самі відомості. На це запе,внив мене IПроф. rрушевсыий,, ЩО' нічоrо лякати'ся, ща він сам Ilшвід'У. вався у HiMeцыомуy :командува'нні йrоворив з представ. ником німецыюrоo IКОіМандуваlННЯ ІПОЛК. ,Штольценберrом, та, що він Ma.€ lПеВНJі ,відомості, що Центральнrі:й Раді рішучо нічоrо не rрозить. Лише ця виразна й :катеїо- рична заява rолови Центральної Ради була IПрИ'ЧИНОЮ, що напад німців на будинок це.нl'ралыюїї Ради 28 Іквіт- !ня заоко'Чив нж неприrотованими... 'СО'nНИК Черник lПе рехо::І.ИВ з 12-ти шюрострі.'lами СофіЙський майдан са- ме в момент помазання скоропадсыоrоo в rетьмаНИ 1 . Ли. ше 6езоrлядна віись'кова ,карність ,сотникС1і ЧеРНИlка, я'кий тілы{ии те зна.в, що йому наказано явитись перед ЦeHT ральну Раду, казала йому 'спокійно перейти софійсыиій 'ма1йдан. Це <був останній ,момент, в якому можна бул<о раштовим енерrїйним виступом завернути біr 1П0дJій, бо німці не були б встиrли' прийти на поміч Окоропадсь- !Кому та йото 'однодумцям. Jlроrаяння ТОїО моменту € та,кож виною вищої у1країнcыоїї 'команди іМ. Ки€ва, уря- ду й Iпрези'Дії Центра,льної Ради, якихrетьманський пе. реворот ТаІК перелЯ'кав і збентежив, що вони не були іВ силі дати снам я'К<их ширших директив". ("ПРИЧИіН'КИ до їс"юріїукраїнської революції", ст. 6 і 7.). Та,к ЗaJкі:н'ЧИ'вся ,період цен11ралыоїї Р,аIДИ. Владу в 'Уікра,їні перебрав їетьман Пав,'ІО окорolпадсы'ий.. 7. ПЕРВОРОДНИй rPIX rETbMAHA Вже ,приrотовляючись до усунення ,соціялісті,в від <керми державними с:правами України, скоропадсыийй став Іперед питанням: Х110', 'саме, 'Повинен зarcтупити со. ціялkтів, хто, 'саме, замість НИх повинен стати при дер- жавній lКepMi? Розrлядаючись за IполіТИЧНQlЮСИЛОЮ поза ,соrціялk- тами всіх відтіней, спинився окоропадсыийй на, двох :по- літичних орrаНlізаціях: на "Союзі Земельних C06CTB€H- ніlЮВ" і на "У1юраїJюь'кій демократи'чно-хліборобсыій Партії". Про "У ,к раї н с ь ІК У Дем.о Ік рат и ч н а Х л і бор 0 б с ь 'к 'у Пар т і ю", ІПРО її ідеолоrію й проїраlМУ та її ,ста,влення до актуальних справ, 'у нас була вже мова докладніше в Іпопередній частині нашої 'праці ("Від ДРУІ"'ОїО ДОІ Четвертоrо Універ'салу", розДlіл 6.) Це була політична орrанізація у1кранcыихx саlмостіЙ ниrків-держаВНИlків, ведена М. Міхновсь:ким і очолена С. Шеметом. Заслання М. Міхновсь'коїо, ,після вистУ1ПУ Полуботківців пііщ ча,с Їх 'висилки на румунсыийй фронт IПlра'вительство.м КереНСЬ<іюrо, з ініціятиви 'Соціялk. тичних ;керівникі'в Центра.1Ь'НОЇ Ради, була силь'ним Уца- ром дл,я молодої !партії і припинила її розвій. По бере- стейсыомуy :мирі фронт перестав існувати і Міхн'оіВСЬ- киЙ Іповернувся на Полтавщину. З йоrо приїздом "Уlкра- ЇНська де,мократично-хліборобcыаa Партія" ОЖИ\7lа. Це її ЯJ:.сраз члени були ті€ю де.'lеrаці€ю ПО.'lта,всь:ких селян, що на поча11КУ Іквітня з'явила,сь у Ки€ві і Іпоставила Цент- ральн!ій Раді вимоrу неrайноІ'О' введення ладу і ПОРЯk <ку в аірарному :питанні та в усіх інших t:I,ілянках націо. нально-держаВ1ноrо життя. Друїа 'паlртія, рС 0 ю 3 З е ,іМ ель них С 0 б ств € Н Н і к 0 в", це була здавна існуюча :орrанізація . 41 
вели'ких землевласнИ'ків, що зразу мала станови>И XC1J- рaJ:пер, а після революції набрала виразн<о<rо харшктеру iJ10,1ітичної па'ртії. ТОМУ й різниця між обома пар1іі'Я. ми була не в тому, що :перша об'€днува\JIа ВОІСНОВНОМУ хлі'боробівселян, а друїа в IОСНОВНОМУ великих зеМ.1е- вла,сни'ків, що теж звали себе "хліборобами", але 'в полі- ТИЧНОМУ обличчі обох Іпартій: "Українська Де.мократич- нохл,jборобська, Партія" БУ,1а ,парті€ю уI/раїнсыихx са- МlостіЙНИlківдержавників, а ",Союз Земе.1ЬНИХ Собств€н- Н'іков" був парті€ю російських "н€д€лімців", що стави ЛИСЬ ворожо ДО' українсЬ!:<ої державно сти і до вимоrи самопійности Уікраїни. "Союз" ,складався з я<рих po сійських шовіністів і з тих вели'ких зем.1евласників укра- ЇНСl:l:<ОїО походження, що зовсі:\fзросійщилИ'сь і 'укра,їн- Ська справа в державному аспекті ста.1а їм ворож<ою, або щонаЙменше зовсім чужою і байдужою. Сам Скоропадський, з:а'ціlкавившись обома ТИМИ пар ті'я.ми, дa€ Їм таку характеристИ1'{У: ,ІЦЯ ,партія, на жаль нечисленна, ОДlкидаЛа ,крайнос- ти в :питаннях 'ОО'Цlіяльних, обстоюва.1а ПрИнцИlП іПриват ної В,1аснопи і взаrа\і1і, УНИкаючи всякої демаіОІЇЇ і теоретичности, Р.'ба.1а про ціл:ком реальну :постанову справи... Партія ця звалася Y-к'раЇнською Демократично- Хліборобськ,ою, ма.па rоловним ЧИН'ОIМ успіх на ПО.пав- щині, була нечисленна, а.'Іе СИ.1ьна сво€ю орrанjзова нkтю і однодушністю... Вона окдада.1ася з самих най- більш переконаних у Ік раї н Ц і в c а м 0 'с тій н и- l{ і в ш ,к 0 л и М Іі х нов с ь 'ко< r 0". "В своїй п o літ и ч :н '1 й про r рам і М і х н 0 ,в 'с ь 'К и й н 131 пер ший IП.1 янв и Д в и r а в і н тер ес и' у к- р а Ї нс ь Ік 0 Їде 'Р ж а в н 0 сти і бор 0 вс я з а, т е, щоб в с і інш і і н тер е с и п Іі д п 0- ряд к у в а т и з а в дан н ю укр аїн с ь /:{ 0' Ї Н a Ц іон аль н 0 дер 'ж ав ної 'с а м 0 сті Й н 0 'с- т И...Мав значну популярність 'серед селян на Полтав- щині, бо tpаrзу-раз виступав оборонцем Їхнім у політич- .них інтересах. Може за це саме, а особливо, за крайній націоналізм і рі.З1ку та неуживчиву вдачу полтаВ.СЬ1ке tI1анство ТіЗ.'К само, як і )1Країнська 'соЦ!іялістична lНTe ліrенція', йоrо дуже не любили. Ті і Друїі за часів їeTЬ манства а,rітува.1И проти НЬОїО, у;переджуючи мене, що коли я по,кдичу йоrо в уря..:L, то ,він, МОВ.1ЯВ, ввесь УРЯД розжене. Особисто ж на мене Міхновсь<ки.и \роби їар: не враження, не похваляв я тіль<ки в ньому ]{раиносТl шовінізму, 1Я1:<ИЙ баlrато Йому шкодив". "Цю партію, до якої на,1ежав Міхно,вськи, осо<бли- во ненавидів "союзз.млевдасниюів". В ЯіКИХ ТlЬ'КИ зло- чинах він її не обвинувачував, а.1езавжди П1сля про вірки все це виявлялось виrадкою". Друїу партію, "Союз З€м€льних аrбо неофіційно по' українсь'ки "Союз ха'Ра'ктер,изу€ Скороп,ащсь,кий ТalК: Баrато ВІПЛИВОВИХ членів "Союза З€М€ЛЬНИХ Соб- " . CTB€HHil:<OB" зайняли рішуче ворожу ПОЗИЦІЮ 'супроти "Х.1іборо<бівДемократів", обвинувачуючи їх в 'Крайнь'о му соціЯ,'і'ізмі і в тому, що Шемет і Міхновський пособ- ники німців та уніятськоrо Митропо.1ита l rрафа Шеп- ТИЦЬКОf'10'" . ,,Я ні,коли не відчував тш:<оrо, роз,:аровання в u полі тич,них зд'іr6ностях наших вищих клясlВ, як В тои раз, :коли В маленькій вибраній ,компанії, в помешкані "Co юза Землевла,СНИI:<ів" почав викладати свої ду.мки. Я х,о- тів о'креслити становище, :потім !перейти до То<їО, що треба робиrrи, 'з'ясувати необхіДНІість орrанізацій з пев- ною широкою ,пр'от'рамою через те, щО, ІКОЛИМИ зали- шимось на вузькій по,зиції, зайнятій "союзом", то жит- тя обмине нас. Я хотів з'нсувати, що українськиЙ Ha ціона.1ЬНИЙ рух не € виrад'кою німців, щ? він живе в народі, і х'о'ч це, може, ба:атьом з :ПрИСУТЮ. непри€мно, але це треба мати, на уваЗІ. ...Я ще и деСЯТ01 чаlСТИНИ не о:<азав ТОїО, що; мав намір 'сказати, а вже ,ба'чив, щО TT успіху моя ПРОf'1рама не матиме... У більшости члеНІВ "ІСоюза Землев.'ІаСНИП<J;В" чомусь 6у.10 'переконання, що увесь світ буде за ,них, що німці, як ті.1ЬКИ прийдуть, не- Собств€ннїі:<ОВ" , . " Землевла'сниюв , t2 43 
,rайно відновлять все старе; що все, ЩОІ TOiZl.i Іпережива- ло'ся, було лише тимчасове; що хтось обов'яз,ково iМy ,сить IповернутИ' все доІ 'старо,їо. "Він, IQТОй "Союз Зе- мельних Собственнков", складався. перев.а<жно з "лю- дей веЛИlкоросійсь'кої IКУЛЬ1'УРИ і 'світоrляду, <які иви ЛИСЬ на Ypa'ЇHY та,к само, Я'к на ,якусь тульську rубер іНію і не хотіли ' в орrа:нічному KpaїHCЬ'KOMY на'ціональ ному рухові <бачити нічоrо 'іНШО1rо, яlк ,.німець'ку інтриrу". Такими були Іпідполітичним оrлядом дві неСоціяліс- тичні орrанізації "хліборо<бів"В Україні "УікраїНСl:>к,а: ДеМIОlюратично ХліБОР'ОlБСl:>ка Пар1іія" і "Союз Земельних Собственніков" в оціНіці ,самоїо Окоропадськоrо. Про свої вла,сні політичні Поrляди каже сам Окоропа,дсь'кий tak: "В націонаЛЬІЮМУ Іпитанні вважаіВ я Іпотрібним най- сильніше !підтримувати }'Ікраїнсь'кі національні змаrан ня, але не Ікультивувати в }'Ікра,їН'цях особливої знена. ВИСТИ ' до РосП і не накищати силоміць ytюраїнс'ької !куль- тури, :знаючи, що для розвою всЯ'кої IКУЛЬТури щаЛelКО більше ІКОРИСНИЙ її повільний орrанічний зріст, аніж Іпо.ерхове і примусове rприщепЛюванНJЯ. За'СВОI€ННЯ y,K раlНЦЯМИ шовіністичнонаціоналістичних тенденцій <я вважав з державноrо боку Шlкідливи'м, бажаючи нато- мість розвитку територіяльноідержавницыlrоo патрї<ОI- тизму. При умові 'підпорядкування українсь,коїо нац:іо- налізму територіяльнодержавниць'ким інтересам, l5J ЇО- товий був всї.ми ,силами Iп'іД11римувати націонаЛЬНИіЙ рух і ТОІМУ старався надати національн<о'rо характеру ОРі,аІні- зації власницьких елементів". ("хліборобсыаa Україна;" кн. 5, "УірИВО'К зі ,апоминів їетьмана П. Окоро:падсь,ко ro".). Ще до перевороту намаrався Окоропадсь'кий lQ,б'€;Пjна. ТИ обидві 11і "хлібо'робсыі", партії і в тій цілі переrоворю- вав особисто з IПрОВОДlQіМ "Союзу" та з провідниками "y,K paїHcыоїї ДемоюратичноХліборобсь,кої Партії" Ше метом і Міхновським. Хотіла об' €д;ння й партія ",с<о,б. ,ственнїіК'ОВ", але в тому 'сенсі, щоб 'пар1'ія 'У'кра.ЇНСЬ1КИХ хліборо<бів-самостій,ників !пїi.JJпорядкувалась їй і то на- саМlперед в пол:ітИ'чних питаннях. Ясно, що від та'К"о'їо "об'€д;на,ння" У1кра,їнські ,само,стійникидержавнИlКИ наlЙ рішучіше відм'о<вились. 'Сам Окороладсь'киЙ стверджу€, що це були .:І,ва "ріжо протилеж:ні уnрупування: iOk не KpaїHcые,' різ,ко шовініпи,чне, друїе рішуче не х,отіло ніякоrо }'Ікраїнства". А тому й еднання тих двох Іпартій було настільки а6с}'lрДНИМ, ЯІК €днання во- ди з в'о'їнем. Усвідомивши собі неможливість по€д!натИ ті дві "хліборобські" партії, rпартію украї,нсыихx без'коМlПРО. !Місових в ПО.1ітичному' ,питанні ,саМ'о'стійни:ківр-ержав ників з Іпарті€ю російcыихx шовіністів€д:іrНон€д€лімців, 'став Скоропа,дський перед ділемою: Йому треба бу- ло Іпіти .з одною, або з друrою. І Оюоропад'сь'кий, хоч патріот, але вихований в ат- мосфері Ір 0 'с 'Ї йс ь к 0 r 0 патріотиз,му, вибрав --::- Союз Земель.н.их Собствен:ніков". "Я пише у !CBOIX 'поминах С!:{оропадський більше був по 'стороні Хлі- 60робів-Демо'К'ратJів, ,але мусів в той час рахувати<:ь З дале.ко сильнішим " Союзом". Це Іпомилкове рішення Окоропздськоrо в виборі між парті€ю україн<СІШИХ самостіЙНИlківдержавників і парті€ю р06Йсь'ких €дінон€д€лімців, що НИМИ були "Укра- ЇНСЬІка Демократичн<оХлоборобсь'ка Партія" і "Союз Земельних С06ствеНН::IКОВ", було тим перв<о<родним ірі- хом відновленої в 1918 р. rетьманщини, що фатальним IПроклоном затяжіло і над rетьманщиною, і над YIKpa Їнськюю Держа,вою. IБо тим рішенням передаНОI Ікеру- вання будівництвом україНСЬ'КОЇ державности тим, ЯlКі 6ули й 'залишились НЕШрИМИрИМИМИ вороrамИ Ti€Ї Kpa ЇНСЬІКОЇ державности. ФормаJ1Ь,НО, приrотовляючись до перевороту, CKO РОlпадсь,кий осну;вав для Ti€Ї цілі нову, окрему партію, чи радше Іпартійний Іклюб, "У,країнсь'ку Народню [ро- маду". Але ж членами' її 6улИl 'самі, З1ктивніші політично, .. Н r " члени "Союза" та!к, що "У'краlНська І ародня llромаща 44 ;4,5 
фаlКТИЧНО була тйльки с.пеціяльноюкиївсыоюю Ікліти- НОю "Союза Земельних ,С06Сівеніков". І 1'ому зараз по переведенню Іперевороту ,сам скороіпад,сыийй розв'язав "rромаду" Я1 таlКУ, яка 'CBO€ завдання вже сповнила, й дальше існування якої вже зайве. Повним і €ДИНИМ опер. тям став тепер Д.1Я СК;ОРОП<41;ськоrо "Союз ООlбственні ков". Зрештою, якраз той "Союз"ста,в основою вже са- мої техніки Іперевороту. Саме, в Іквітнівідбулися в Ки'- €Bi два й<ремі хліборобсь'кі з'Їзди: один, 'скликаний "У'країнською ДеМ'Сікратич,но-Хлі<боробсь,кою Парті€ю" і друrий, скликаний "Союзом Собственніков". Oopo падський особисто і зорrаН:і,зована ним "rромада" взя- ли участь у .з'їзді "Собственнїіков", де й відбу.'ЮСЬ :про rолошення Скоропадсь,коrо їетьма.ном Уікр аїн И'. ,,'Союз Земе.1ЬНИХ С06ственніков", каже C'KOpO падський, Яlкийбув тоді найбі.'lЬШО'Ю орrанізоваrною си- лою з нереволюційноrо табору і який був необхід,ним яlк для скликання Всеукраїнськоїо хліборобсыоrоo З'Їз- ду так і для орrанізації на .місцях rнадійноїадМ:іністра- цїї, зразу ,намаrався все Іперебрати в СІЮЇ Р'ytки. Я /Кo ристався з йоrо :помочі, allle з за,стереженням". Тіль'ки ж, ті застереження Скоропадсь,коrо прийма- ли все більше лиш чисто' теоретичний характер. На ділі іурт ді'ячів "Союза Собстве:ннік'ов", явно ворожих y.Kpa Їнсь.кій державно,сТ:і',став дійсним паном ситуації і дійс- іНИМ Ікерівником політики rетьманщини. Свою ворожість до українства задемонстрували ті ро,сійські шовіністи вже в Іперших днях 'СВОїО панування, доходячи як це ,свідчить Д. Дорошенко, до ТОїО, що найвизначні ші одиниці з 1'0'1'0 ;їурта l :на очах УІкраїнської Іпубліки розбивали постументи Тараса ШевчеН!ка як СИМВО.1 укра- ЇНСЬ'КОїО самостійництва. !Були в уряді їетьмана ОКОРОіпадськоrо та, в щер жавному а,парат:і їетьманської Уікраїни теж щирі україн- сь'кі :патріоти, що' зр,обили в тому часі ,дуже баrато o- рисноrо для України. Взаrалі, треба признати, що під оrлядом техніки державноrо будівництва, rетьманщина стояла ;безмірно вище відсоціялістичноrо уряду Цент- ра,.'ІЬНОЇ Ра'ди. За час майже .наполовину Ікоротшоrо пе- ріоду rетьманщини зроблено в кожніЙ ділянці держав НОїО життя <безмірно більше, н:і1ж ,в періоді Центральної Ради та осяrнено безмірно ,кращі осяrи. Малі ІП'О'СТУПИ зр,облено тільки в ділянці орrанізації війсыа,' а.'lе при чиною ТОїО була не ворожість са,моїо їетьмана ідО "Mi літаризму", як цебул'о, за Центральної Рa;J,И, а впертий опротив німців IПрОТИ орrанізування сильної українсь. кої lармії та ї,Н1'ри(и проросіЙських rетьмаН!СЬКIИХ мі- ністрів. А.1е, на всю позитивну роботу їетьмана впала від самоїо почат1КУ похмура тінь Toro :первородноrоrріха, що про НЬОїО ми rовори.1И: на,с.1і;r:к,и вибору вор,ожоrо ytкраїнсь,кійсамостійницькіЙ ідеї "Союза Земе.1Ь,НИХ Соб- ственніков" і споріднених з ним Іполітично елементів яlк основної сили, на яку сперся їетьман ІПРИ творенні СВОїО УРЯДУ й державноrо апа'рату в Уікраїні. А насл:і,д- ки ті ляrа,'!и ЧИМ раз важчою зморою .на все життя, тя І'нучи все :ПО похилій ,площі ДО .неминучої ката:с1'рОфИ. Заrально відомо, що народ, який після періоду важкоrо національноrо .поневолення скинув чуже па- нування,€, rоловно ж у перших моментах НОВОїО періо- ду, на,дзвичайно вразливим на найменше 'порушення своїх націона,'ІЬНИХ прав. Не м<оrло воно бути інакше і в випад,ку У1країнців. Окинувши після 250 дітважкоrо ї,не1'У московсь'ке 'ярмо, український наро'д був дуже вразливим на кожний протиytкраїнcыийй виступ моСіКОВ- 'ських шовініст.і,в. І, коли він поба,чив, що в їетьмансь. !кому уряді та в l1,ержавному апараті їетьманської дер- жави за,киші.10 від м'осковсыихx чорносотенців, явних україноненависників, які висмівали українські націона.1Ь- ні стремаіння, ,прозиваючи Їх ,по'rірдливо "мазепинством" та "хахлацтвом", 'поводились тшк, наче б Уlкра,їна знову стала ро'сї<йсыоюю провіНllJі,€ю і навіть українську мову демонстративно висмівалщ то це відразу мусіло від- 46 47 
штовхнути укра,їнський народ від їетьмана. Соропад- СЬІКИЙ бачив все те. Але, 'замість послідовно Вlкорочува ти самоволюукраїноненависниць,ки,х міністрів і урядов- ців їетьма.нсыоїї держави і заступати Їх ,ступнево еві- до:vІИ:VІИ українськими' патріот,а,ми, їеть,ман мовчки ло іrоджувався з 'ЯІ;<раз протилежним процесом, з тим, що владу в rетьмансы'jйй державі Іпереймають в свої y ки все цупкіше мооковсь,кі чорносотенці, почуваючись справді ніби царські намісники в Яlкійсь rубернії росій- СI:тої імперії. Очевидець тих подій Віктор Андрі€всыийй лише по ті відносини: ,,;}Т'кра,їнці,в мало було призначено на Іпосади. Нато- IМkTb 'скрізь ПОIПрИХОДИ.1И моакалі, котрі не кршlИСЯ зі своїми ,симпатіями до ,,€діНОЙ-Н€ДЕЛімой" і ненавистю до У:країни. В урядахсрізь почулася знов \Московська \Мова. До української мови чим далі, то все бі.1ьше ipo нічно стаВИЛИIОЯ ,,)'Ікраїнські" урядовці, без оrляду на те, що її офiu;j,яльно 'проrо,лошено мовою урядовою. 3а те ,с'крізь тюрми на6иrrо БУ,10 українцями і то не БО.1'ьше- ВИlками або' j,cпові.:r;нИlаIМ'И Я/'{ихось ,крайніх теорій, а про- сто с)"млінними робітниками і націоналістами. ...Мошвини й <москвофіли става,1И, чим далі, все нахабнішюш. В Ки€ві функціонував якиЙсь "Русскій Союз" для оборо. ни "русокой ІКУЛЬТУРИ". ЦеЙ 'союз, де об'€дна.1ИСЬ MOC квини всіх парт,і,й і напрямків, явно і одверто' вів ,,€;.J:iHo- н€д€лімську" пропаr,аIНДУ. В Іrазетах 'стали ПОЯВ.1ЯТИСЯ насмішки над українСЬ'кою мовою й )'Ікраїнсыоюю держа- вою. Міністри на те мовча.1И, нІби води в рот набрали: вони про'вадили "ділову" оботу! Нарешті даl7lі вже й кожниЙ з j1краї,нців-урядників став ,себе почувати непев но: таlК ніби не москви ни були зайдами в 'українській державі, а наВ'па,ки. Українці знов .мали Ш)'lК2ТИ собі за- хисту в давніх :пан;і,в!" (,,3 минулоrо", т. П. 'стор. 568). До IКи€ва та до інших ,міст України стало напливати все більше іМ'О'СКОНСЬ'КОЇ буржуазії, що тіlкаl7lа з МООКОВ- ЩИНИ передбольшеВИlками і тут, в У,юраїні звила собі безпечне ку,бло 'CBO€Ї дії, ,скерованої явно mроти інтере. сів )'IKpaїHcыоїоo народу і української держави. В самім Ки'€ві заснувався росіись'кий "Кі€вок:і,й Національний Центр", що своїм основним заЦJ.анням постави,в зовсім О' ...... " одверто "боротьбу з ураlНСЬКОЮ самосТlИЮСТЮ. НаскількисаМ'онпевненим чув себе той російсыийй ,іЦентр" у Ки€ві ,свідчить наЙкраще фwкт, щО ІКО,'ІИ В жовтні 1918 р. появила,ся була 'Ч1утка, що Денікін 'поrо ОДИВСЯ ,стати ,міністром в уряді )'Ікраїнсь'коїо їетьмана, то "Центр" опублікував за своїм m:і,,lIЩИС'О'М у російсь,кій пресі в Ки€ві заяву, що це не відповіда€ і !Не може 'відпові- дати Iправді, 60 "зі зраднИlК'ОМ Окоропад:сь'ким та, очо. леН'ою ним ,Україною ніЯ'кі Іпереrовори росіиcыихx па тріотів неприпустимі". Від таких РОdі,йських орrанізацій закишіло в Уlкра- їні. І в той час, 'ЯІ скрізьаештовано українських са- мостіЙНИlків без видимої причини з точки зору інтересів української держави, всі ті шовіністичні р <о'с і йс ьк і орrанізаЦії ,вели, свобідно свою протиукраінсыуy іроботу, не зустр:і,вши ніlКОЛИ найменшоrо ,апротиву зі ,сторни їетьмансь'коїо уряду. Навпа:ки, Їхні впливи на уряд ['етьмана, СКОРОПЩJ.Сl>коrо з кожним днем lрі'Пшали. Та'к, напрИlКЛад, замість опинити шовіністичну HariНlKY MOC К'онських чорносотенців проти' )'Ікраїнської .мови, Cl<'opo пад:ський видав декрет, Яlки,м проrолошено росіЙсь'ку мову друrою урядов<ою мовою в Україні!.. ДМИТ1ро Дорошенко, член rет,ь,маНСЬ'lюrо уряду, дa€ та'ке 'свідоство про тодішню діяльність :моокаl7lів В Мкра- Їні: "Уікраїна була вкрита цілою сітою роаійсь'ких ор- rанізацій, !котрі: Іперебували в ЗВ'Я3lку З ДоБРОіВОЛЬЧОЮ Армі€ю, непримиримо ворожою до У'країнської Держа. ви, та з іншими російсь'кими осередка ми поза, ЇЇ межа ми. Один німецький "беріхт" Iп<о<даевідомості (14 липня 1918 рОIКУ) <пр'о'союз, на чолі 'Яlкоrо стояв російcыийй !Ка- 'пітанrерц, і якиЙ нараховував 4,000 членів офіцерів, студентів і учнів колишніх війсь'кових шкіл, озкиданих 49 
в 14 містах У,країни. ,Союзста,вив метою відбудову €ДИ. ної Росії й 'стояв У зв'Я31'{У З :ПОJIlКОВНИКОМ ВсеВ'ОI7IОДСЬ 'Ким у Ростові. На чолі ДРУіОіО аналоrічноrо <союзу сТ'О,. біВ rенерал С€мйонов. У Ки'€ві лід консп::ративною наз- вою "Союз діят€л,€й У'країни" існував ро,сійський мо- нархічний 'союз, ІКОТРИЙ відбув під /про'водом ІКОЛИШ НЬОїО віцеrу,бернатор.а, КОШІкорйова 18 липня 1918 З'Їзд у Ки€ві. На цей з'rзд при<6ули делеrати з МОО:<Ви< на Ч()І. лі з інж. Орловим. Ухвалено бу.по перевести орrаніза- цію <ячейок 'П'о всій Україні, які аr.J.тували <6 за віднов- лення в Росії монархії й за, Іприлучення У'країни до Ро. сії". ("Історія Уrюраїни" т. П., стор. 118). До Ta,oї 'політичної сваволі мооковсЬl:<ИХ шовініс- тів, тих, ІЦО заЙНЯ.1И в уряді та в державному апараті rетьманщини керівні пости, :і, тих, що лрибу.1И В Укра... ту, тікаючи з Мос'ковщини іперед большевиками, дo.y. чились сумної слави 'К а р н і е к <С пед и ,ц і ї, що [!iд НЯ.1И проти їетьмана все У'раїнськеселянство. Карні еКСПe;.J,иції переводились найчастіше силами німець,ко- O війська., але авторами й 'керіВНИlками t:<арних ек,опе- дицій 'проти )1КpaїHCЬO'їO ,седянства були московські ді- ячі в Ус<раїні, Ч.1ени ТОїО "Союзу Земе.'lЬНИХ Собствен Н::І:<ОВ", що на НЬО,їО сперс'Я Скоропадсь:кий при переВ'о дженню перевороту й опісля при 'орrанізуванню уряду й державнorо а'парату української держа,вИ'. В час Цент- ральної Ради українсь'кі се.1ЯНИ, йдучи за інстрJт<Ціями та за аrітаці€ю соціяліСТИЧrноrо уряду, позайма.1ИI ма- €тки великих зем.1ев.1аСНИіків, що ними <були, за ,малень. кими .1ише ВИlмками, ворожо наставлені до У":<раїнства моо:<алі, а,бо зросійщені уюраїнці. Тепер, дохопившись владИ', вони лостаНОВИ.1И відомститись на Y1KpaїHCЬO'" мусел'янству. Вони зажада.1И від се.1ЯН не т,:.JШКи зворо'- ту ЇХНЬОїО майна, але й "відuшодування", пі,:J:си.1ЮЮЧИl свої вимоrи прикликанням німецьких війсыовихx відді. лів, ,які відмірювали наrаЙіками "двадцять'п'ять" :КОЖНО му "бо.1ьшеви:<ові", що йоrо по'казав Їм росіЙськиЙ ді- дич-шовініст. Так розвіялись ,боляче вс:ї. ,сподівання, що Їх покла- дали україНс.ЬІкі :па.тріОТИІ на теть,манську владу в YIKpa їнсыійй Державі. Замість братання У"країнських 'соціяліс тів .з МОСКОВСЬ'КИМИ ,соціЯ.1істами й :комуністами, прий- Ш.'ІО... братання У1країнсь'коїо їетьма,на з МО,СкОВСІ:І:<ИМИ 'Чорносотенни'Ми rенералами, а на місце введеної ,соціялі- етичними безrлуздими експериментами руїни й xaogy в хліборобстві IПрИЙШЛИ... !Kaplt:Ї: екапедиції іЙ Ір<О'зrнуз. дана ,сва.вол'я проти yKpaїHcыoo'' ,селянства шовіністич- них російських дідичів, ,я:кі в'цались У1країНСЬ 1 КОМ'У Ha ро.дові в шкуру не лиш 'соціяльно, але й політично. ПроросіЙський 'КУРС !політики 'їетьмана Павла Ско. ро,пад:сыоrоo завершився іпроrО.10шенням rра,мотою [еть- іМана з датою 14 .'ІИстопада 1918 р. федерації України 3 Росіею. Дослівний текст Ti€ї злощасної "rрамоти [еть- іМана" такий: "Перемиrря мJіЖ !Німеччиною і державами зrоДИ за- Іключено. Найкривавіша війна <скінчилась і перед наро- дами' ВСЬОїО ,світу стоїть с'кладне .з,а,вдання утворити основи НОВОїО життя. Серед решти частин мноrострадальної Росії на ДОІ. люУ;країни випала, ,порівнюючи ' , 6іл.ьш ща,слива доля. При дружній lJ,Otпомозі Осередніх Держав вона, 'Заховала опо'кій аж до нині'illНЬОО' дня. СтавлючИ'сь з великим п,очуттям до всіх терпінь, які переживала рідна їй Вели- Ікорос:і,я, Україна всіми силами стара.1ась допомоrти сво- Їм бра.там, Оіказуючиr Їм велику rостинність і піддержу- ючи їх всіми ,способами в 60,ротьбі за відновлення в Росії TBepдoo' державноrо порядку. Нині 'перед нами нове державне завдання. Держави ЗrодИl здавна були приятелями !колишньої €диної Ро. сійської Держави. Тепер, ,після пережитих Ро,сї€ю Be ликих заворушень, умови її ма,йбутньоrо існування по- винні, Ібезумовно, змінитися. На інших принципах, прин. ципах федеративних, ПОВ И Н Н а б у т и В і дно в- л нен а Д а в нам 0 r утн і 'с т ь I сил а в с е- рос і й с ь I 0 їде р ж а в и. В цій федерації Укра,- 50 51 
Їні належить заняти одне з перших місць, бо від неї пі- шов 'порядок і законність в краю і в її межах першиЙ раз Ісвобід;но віджшІИ всі принижені. і приrноб01ені бо.1Ь- шевиць,ким .цесп<О'тиз'момrромадянибувшої Робі. Від неї ж вийшла друж6а й €днання з ,сла,вни.м Всевеликим Доном і славним Кубанським і терсыимM Козацтвами. На тих принципах, які як вірю 'Поді.'ІЯЮТЬ і всі co юзниlки Росії, Держави Зl'оди, а також яким не можуть не співчува,ти без ВИНЯl1КУ інші народи не тілыии Евро- пи, а.1е і ВСЬОїО світу, 'пОвинна бути збудована майбутня П'ОJ.Iітика нашої України. їй першій належить виступити в оправі у тво р е н н я все р ос :і й 'с ь :к 0 Ї федерації, якої 'к 0 н е 'Ч ною м ето, ю б у р. е в і дно В л е н н я вел И' Ік 0 Ї Р 0 'с і ї. В осяrненні цi€ї мети лежить заПОіруна, добробуту, ЯІК вci€Ї Росії, так і забезпечення еономіЧНО'КУJ1ЬТУРНОI'О розвиту ВСЬОїО українсь,коїо народу на міцних під- ставах національно-державної самобупюсти. ,rли601КО IпеР(l{онаний, що інш і ш л я х иб у л и б з a r и об і люд л я 'с а мої У:к раї н и, я 'кличу всіх, ,кому .цороїа її маЙбуl'Н;,СТЬ, тісно зв'язана з будучністю і щастям Bci€Ї Росії, з'Еднатися біля ,мене і стати їрудь- ми на захи'ст Уlкраїни і Росії. Я вірю, що в тій святій па.тр:іотичнійсправі ви, rромадяни і козаки Уікраїни, а тас<ож і решта людности, да'сте сердечну і ,моrутню піk тримку. Но,возформованому нами каб::нетові я доручаю най- ближче виконання ЦЬОїО ве.1ИКОI'О' історичноrо завдання. Павло Окоропа,щський". ТОіО ж ,самоїо дня, перед Іпроrолошенням f"рамоти ІПРО' федера.цію України з МОCl:<овщиною, їетьман роз- пустив кабінет Лизоrуба і ПО'К,1Икав новий ка6інет С. [ер- обео'lЯ, З.10жений майже виключно з росіян, яlкий вже нас- тупноrо дня :Піроrолосив 'повіДОМ,1ення про свою пр'оrра <му, називаючи першою й найважнішою ТОЧІ:<ОЮ "Пра- ця KOo'lO відбудовання €диної Росії на федеративних основах з задержанням на Україні всіх ,прав на РОЗВИТОІк її державности і національної самобyrНОСТИ 1 " У відповідь на Іпроrолошення їетьмано<м федера- ції llраїНИ з Роdі;€ю в Україні вибуюІО BceHapOДH€ пов. стання проти їеТЬ.мана Окоропадсь'коI'О'. 8. [ЕТЬМАНАТ І УКРАїнСЬКІ САМОСТІйНИКИ ДЕРЖАВНИКИ У!:<раїнськими самостійниками-державниками були TO ді дві ,орrанізовані 'сили, орrанізаційно, на жаль,. не по- в'язані з ,собою: ",У'країнсь'Ка ДемократичноХюбороб. cыаa Партія" і "Па'ртія yKpaїHcыxx СціяістівСам,- стійнИ'к;;:в" та 2. віЙСl:.І:<ова формаЦІЯ "СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ . Як же 'поставились вони до reTbMaHCI>KOI'O, і :протиrеть- мансь'к'о'їО повста'ння та до самоїо їеть.манату? Ми зrадувади вже про виступ 205-Ч01енноЇ деле(аії поопавсь,ких се.1ЯН, ВИС.1аних рішенням з'їзду "Украш. ocыоїї ДеМОI:{'ратичноХдіборобської Партії" до КИі€, я'ка, виразно 'підкресливши co€ державносаМОСТIИ- нИ'цьке наставлення, зажадала вІД уряду УНР введення ладу і порядку в ділянці ,сіДЬСЬ1lюrо rосподарства та в усіх інших ділянках державно-націона,1ьноrо жит:я. Н.е .щ06ившись НJї:чоrо, "Партія Х.1іборобівдеМОI:<ра.IВ" рl: шила Сікликати до Ки€ва на 28 :квітня всеукрашсыиии З'Їзд Хліборобів. А,1есамостіЙlникидержавники виступали тіЛЬІ:<'И' про'- , ТИ шкідливих 'с 0 ц і я 01 іст и ч них екс пер и- ,м е н т і в уряду УНР та 'проти йоrо нез Д р н 0 'с- Т и в діл я н ц і .J. е р ж а в н 0 r 0 б у ДІВ Н И ц.- Т В а, а не проти самоїо уряду УНР Я'К уста:ови, НІ, тим більше, проти самої УкраїнСЬІКОЇ На'р<О<ДIНЬОІ Респу- ,блїtки. Тому до їетьманськоїо Іперевороту вони П'о,ста- ВШІИсь з повною резервою. 28 квітня 1918 р. поча.1ИС.ь у Ки€ві 'о'кремо два "хл:і:.. боробсыі" з'їзди: з'їзд, скли;каний "УК'раїНСЬК'ОЮ Де- мократичноХ.'Ііборобською Парті€ю" і з'їзд "Союза Зе- мельних Со'бственніК'ов". ДРУіОіО дня, :КОЛИ повинен був 52 53 
відбyrися rетьмаНСІ>КИЙ переворот, відбувався івже тіль-- /ки з'Їзд "Союза,"; з'їзд Х,1іборобів-демократів німецыаa військова влада за,боронила. Щойно ІПО закінченню 'Пе ревороту "Уlкраїнсь'ка дем<оlкратично-хліборобcыаa Пар- тія" одержала, д'оевіл продовжувати 'свої <наради. З'їзд розrлянув ПО\дії Іпопередньоrо дня Й нову [політичну си. туацію, 'створену rетьмансь'ким переворотом, і постано вив ВИс.'ІаТИі до їетьмана ,делеrацію ДJ1Я передання ЙОМу для обміркуваlННЯ такої заяви З'їзду: "Ясновельможний Пане [етьмане! Ми, yKpaїHcы'ї хлі ,боробидемо'крати, зна€мо, що без сильної влади не може бути Щ,обр<о<rо ладу. Але івлада ця мусить бути щи. ро народньою, демократичною, Щ и роу ІК ір а ї /Н- С Ь 'к 0 ю. Влада м'усить бути 'сильною не тільки баrне- тами, але,rоловне, державним розумом і любов'ю ycь, ЇО )'Ікраїнсыоїоo народу. Ми будемо вважати таку владу державно-розум !ною, IКОТ1ра піде ЗОло,тою серединою; Ікотра, взявши приклад з великих культурних держав, 'буде дбати [ІрО в в е с ь на, род, не дасть запанувати 'в державі }'Ікра- їнcыійй ніrолот:і:, ні великим боrатирям, а зумі€ за'слу- жити любов усіх чесни'Х і вірних синів у,країни. А,би <нова влада заслужила .1юбов і Іпризнання всьо. ro Hapoy, потрібно" щоб вона заЯВила і заяву ту іВ найближчі дні діл,о,м підтвердила про те, що: 1. М ето ю нов 0 Ї в лад и € нез а .'1: е ж іН а, в і л ь нан а р од н я У 'к раї іН с ь 'к а Д е р_ ж а в а. 2. Що буде ск.1Иlкано повноправну, вибрану усім народом УіюраїJICЬКУ Державну Раду після ТОїО, яlк /Нac тане ,спо.кій на У:країНf і во всякім разі не Іпізніше, <як через шість місяців і що виrборчий закон не 'позбавить прав виборчих широких верств селянства і взаrалі їро. мадяrнства і не буде вужчим, як € за:рав в rермансыійй державі в виборах до Іпарляменту. З. ЩО 'Після ,скли'кання Державної Ради нічоf1O< без зrоди Ради робитися не буде. 4. Що тимчасові роз,п'орядження YpaїHbKOЇ ВлC1J- ди ів ,оправі земельній <будуть лише таКІ, ЯЮ не пере- Ш:<ОДЯТЬ ДржавнЙй Раді 'п р 0 в е с т 'НІ Ш НІ роК У з е ,м ель нур е фор м у, направлену до 1'О'їО, а:би вели'кі ма€l'КИ буди на за,коннїЙ підставі подробленю у власність між хліборобами. 5. Що' ВО всякім разі спекуляція землею не. буде ДОЗВО.1ена і іНе буде дозволено купувати землю Нікому, Оіпріч "нраїнсыихx селян. .' u 6. Що в українсь'кім УРЯДІ: БІльша частина, людеи буде належати до тих, хто давньою?ацею св.ою по fl{азав сво ю в:і р ніс т ь У 'к Р а 1 не ь к 1 ин. a . u' ... o€ Р ОЗ У МІН- Ц іон аль Ін '0' - ід е р ж в н 1 ИІД е 1 1 'св ' ня потреб се.1янства і робітництва. . . 7. Щов Укр аїн с ь ік і м У ір я Д 1 € М..l С Ц тіл ь 1:< и Д ,1 Я В і Р них син і в Ук р а 1 н Ні 'r не може б у т иl Л Ю \:І. е й, ,які т я r н у т ь до Рос і Ї а бод 0 Пол ь щ і. 8. Що' в цей переходовий час порядок буд.е aв<o'д: тись обереЖ1НИМИ, за,снованими на ясноМ'..за'КОНіl МІрами. Заяву повез.1И до їетьмана, члени з lЗДУ Ікоuза,к Мар. ченко та х.1ібороб :ПО'ЛКОВНИІ'{'rоrо.1ЬЯНОВС.КИИ, запро- шуючи їетьмана в імені з'їзду прибути на з lД. eTЬMaH не Іприбув туди ,сам, але прис.1ав в. свому lМeНl ,СВОїО осаву.1а ПО.1КОВlника ЗеленеВСЬіко,rо 1 rенеральноrо пи- саря Полтавця, яlкий передав та'ку за,яу: '.:' ,... ' "Ясновельм'ожний ПаН [етьман. ВСlЯ. УI:<'РalИ. нака. зав .мені сказати, що тіль,ки особ.1ИВl неВlдкладНl ДІла не дають можливости приїхати йоrо вл.асою особою, u щоб привітати з'Їзд Х.1іборобів'де<окраТlВ 11 'побажати иому IКОРИ1Ctної праці на до.1Ю У'краши. . Яснове.1ЬМОЖНИЙ Пан [етьман наазав. меНІ записа- ти з йоrо с.1ів і прочитати Вам С.1Іі.:J:УЮЧI слова Пана [етьмана у віДlповідь на Вашу заяву: Вірні 'сини УІ <раї1НИ, ДОрОїі брати мої, ,к,оли в та,киЙ мент я взяв В.1ад'у у свої руки, то це ДЛЯ TOO, щоб збу- дувати УК'раїну і ДО, Ікінця днів своїх бути ВІРНИМ сином 54 55 
Д?OїOЇ ,ашої 'І-:Іень:ки і всіма силами боронити держав ІН! І наЦІОнальНІ Іправа українс,ЬіКОїО народу. Прошу і наказ даю Вам, братИ', вірно і щиро сЛужити нез а- л е ж н і йУ ІК' раї н с ь 'к і йДе р ж а в '1 нашій. Уікраїнська Державна Рада буде ,Crкликана заразже після ТОїО, як на,стане спо,кій Іна Україн:і. Прошу і ПрИ1каз даю Вам, ДО'ПОМОПИ :мені як наЙШВщцше завести добрий за- ІКОННИЙ ПОрЯlдОК на Уікраїні. ДУМІКЩ висловені в заяві Вашій взаrалі .е :мої дум- Іки. Буду дбати об тім, аби іПО змозі сил своїх і ,06ст,а,. вин задвольнтИі Ваші бажання, \дороrих ,серцю моему ,сеЛЯНХЛ1боробlВ. Кличу Вас всіх, не жаліючи сил і здо ров'я, до енерrійної праці по' відбудуванні нез але ІЖ Ін 0 Ї У ІК раї н с ь кої Д е 'Р ж а в и, ладу і аПОIКОЮ на Уікраїні. Амінь. ['етьман Павло СКОРОlпаДСЬ1КИЙ". З'Їзд хліборобів-демократів ,Приняв ту заяву з BДO в<о<ленням як сло:во, дане ,rетьманом,ЩО він захищатиме Iс,.юстіЙнkть Української Держави т.а, лад і порядок у юи. Але, дJ1Иснkть Виявилася швидко іншою. Су,проти ЦЬОїО, черrовий З'Їзд у,країнської Демократично,-Хлібо- роБсыюїї Партії, що. ВLдбувся в Лубнях, ухвалив 9. черв- ня 1918 р. таке звернення до їетьмана: ,,1. 3а'кон 'Про дозвіл купувати і продавати землю не застеріrа€ проти земельної 'с'пеУЛяції. . 2. На УРЯд'о,ві іпосади в державні інституції поклика. НІ люди, чужі у,країнсь,кому народові М1О'ВОЮ, lНаціональ ністю, лромадськими і поліТИЧНИМИI тенденціями. 3. Боротьба з злочинством на, містах ведеть'ся неза KOrНoMipHO і без аВ1'оритетноrо Ікерівництва з центру. 4. Необхідні повідомлення ІПро майбутню земельну реформу, аби 6ідніше ,сел'янство найскорше у,певнило ся ІВ тому, що надії йоrо :на краще життя здійснять,ся. 5. Необхідно, щоб до IКОМісії, ,які вироблять проек. ти ,земельно,rо закону Іі реформи місцевоїо 'самовряду- вання, були 'по'к.1Иlкані представни'ками украіНСЬіКИIХ 'пар- тій. Коли комісії ці зо<стануться в окладі', призначеlНОМУ вже міністерством з са,миХ ПРИХИ,1ьників "CTaoїo режи'- му", та людей чужих україНСЬК'ОМУ HapoдoВl, то спра- ва найважніших реформ буде ПОіпсована.. . 6. З'їз,д зверта€ уваїу на те, що' 'середНІ <школи.. І в цім році Іне У''{раїніЗIУЮТЬСя,а, через те дітей з укра1НСЬ- Іких початкових шк:іл до І'і'Мназій не ,приймають. l!- робиться велика перешкода хліборобам в навчанНІ ІХ дітей". Алеrетьмансь,кий уряд .зіrнорував Босі ті виоrИі україНСЬІ'{ихсам,остійників-державниів. Тому УІКРЮНСЬ- ІКа ДемокраТИЧіно-Хлібо'р<о<бська Партш..'постаовла окли ікати в жовтні 1918 р. Друrий всеурашсыиии З ІЗД YKpa ЇНСЬІКИХ хліборобів. Та міністер внутр:ішніхсправ Рейн борт заБО1рОНИВ та'кий з'Їзд. Натомість дозволив H дРr," ,и З 'їз д У :мовтніСоюза Земельних ,С06ствеННlІЮВ . rии "'00 . .,. , членом Іякоrо ві,н ,сам був. На з ІЗДІ ,,.Собственюков од;ин із йоrо провіДНИ1ків, Пурішкевіч, виступив зrосТрОЮ атаоЮ протисамостіино,сти Уікраїни Іі IПрОТИ їет,ьмана, за ,,€діную н€д€лімую маТУШl<'у-Рас'€ю". ВИIСТУІП u був приЙнятиЙ rучними оплесками і навІТЬ присутнии Ta сам міністер їетьмансь'коїо уряду не запротестував ІН! . С оюз у " якии ,словеЧіКОМ проти ТОїО, ю не виступив з " ' . явно деl'{ля'рувавсво€ про,тиукраїнське і €Динонедшим- сыеe 'становище. Поруч з виступами у власному імені, зорrа.нізува ла Українсь'ка ДемокраТИЧНО-Х,1іборобСЬіка r: ар : пя . теж спільний виступ з Пар11і€ю УкраїНСЬ'КИХ Соц.IЯЛ1СТlв-Са- мостіЙНИІ:<ів, Iпартіl€Ю ес-ефів, (колишніх член1В TOBapc тва УікраїНСЬ'КИХ Поступовців, що об',еднувала украш. ську інтеліrенцію Iпомі'РIованоr. напряму!, та з ста- новими ортанізаціями Об'€днаНОІ Ради ЗаЛ1З<НИЦЬ У,кра- їни і r,оловної Ради ВсеУ'країнсь,кої Поштово.Телеrраф- ної Спілки ' . За 'П:ід'писО'м тих ТРЬ'О'Х партій і двох l(Т,ано- вих орrанізацій було ви,сла,но на РУ'КИ їeTMaHa 21 трав. ня 1918 ір. обширний меморіял такоїо ЗМ1'СТ:= 29 Іквітня ЦЬОІ'О року стався державнии 'Переворот. " 56 57 
На<Слідком нкото Уікраїнська Центральна Рада та її УРЯД ІПРИІПИНИЛИ <свою діяльність і воя влаща Іперейшла до :rетьманаУlкраї'ни: і Іпо'ставленоrо ІНИМ уряду. "УІкраїна нині управля€ться призначеним їeTЬMaнorМ кабінетом міністрів на точній пliдставі указаних в Ііра- моті зао<нів 'про тимчасовий устрій Уlкраїни. На П'РИlзна- ченийrетьманом :кабінет мініС1'рів, 'як це свідчить 3<liява пана їеТЬ:УІана З'ЇЗі1,ові хліборО'бівдемсжратів і офі'ці'Яльні акти, видані урядом в розясненні й<о<rо май бутньої 'політики, Іпокладено обов'ЯЗОI;{ здіЙснити тверду маду в Україні, завести ла,д і спокій в державі, при забезпеченні інтересів як 'Широких Іпрацюючих верств, так і BCb0f10' люду В Уlкраїні, проводити тверду нац іон аль н 0 - дер ж а в іН у плітику В напрямі Clкрі,плення самостійно сти У'країнської держави й забезПе чення інтереоів у,країнськоїонароду, що створив Державу та 'служить її підвал,иlН'С<Ю, при п<овній толераю'!Ности до iH ших народів Уі:{lраїни. Але ци'х завдань і обов'язків утворениЙ кабінет мінЇ<С- трів не викону€ і виконати не <може. Політика й ді'Яль. ність йоrо йде зовсім в Іпротилежн:ім напрямку. Кабінет !Міністрів € не у;країнсы{ийй по свойому складу і по своїй ПО,'Іітичній Opi€HTaцiї. В кабінет міністрів не увійшли представники ураїнських пар11ій і ,українських їрома- дянсыихrруп,у;країнськіi діячі, які власне творили, Y:K раїнську Державу. В новий ,кабінет MiHkTpiB увійшли росіЙсь,кі кадети, октябристи та взаrалі представники тих he-у,юраї.нських rруп, ,які завжди вороже Іставилися до YKpaїrнCЬKOїO руху й української державно сти, поборю- вали ЇХ з усіх 'сил в імя ,,€ДИНОЇ, нерjлимої Росії". Ці партії та rрупи вславились в Уlкраїні СВО€ю обру- сительною, антидемократичною діяльністю і тому ІПО'" кликання Їх до власти, цілком 'справед,'IИВО, утворило повне недо:віря в українськім народі до fетьмаНСЬЮ)f1Q Уряду в справі належноrо відношення з Йоrо боку до інтересів YKpaїнcьoїo народу. Сво€ю поліТИIКОЮ й ді. яльністю новиЙ уряд дa€ IrpYHT і підстави що 'Повноrо недові'Р Я і навіть ворожоrо :відношення до НЬОїО широ ких на'Р'о:дніх МЖ. u За НОВОїО уряду /поширив 'свою антидержавну.. антиукраїнську діяльність "Русск:ій. ою.з" на YIKpall, Яікий поставив собі НСНіУ мету: моБШ13аЦlЮ u'СИЛ ля BlД бvдування "ЕДИНОЇ недіЛимої РосіЇ".. u В еи ,Союз вх'о: ДTЬ члени різних російських парТl, BlД .:,-ем<о,кра,тиrч них р,о IКlрайніх реа'кціонерів, отже й 1'1 IпарТ<ll та їpOMa- ські rрупи, до 'яких належать і члени сучасно? Iка,бl- нету міністрів. Члени "Русскаїо Союза'" a y.KalНl при тяrаються ,новим урядом до держаВНОІ роботи. Зав дання: ,завести лад і 'спокій, .не тільки не ДОСЯ,rа€т: ся, але осяrаються результати .щяметрально ПРОТИЛЖНl. Заборона з'їздів земств, міст, а ,особливо РОІІТНИ- ЧОf10' й се.lянсыихx з'їздів, розrон останньоїо наВІТЬ з дО'помоrою З1бройної 'сили В 1'оЙ ч,ас, іЯ.К озволят,ь,ся з'їзди представників капіталу, тО'рrовЛ1 I веЛИК?l зе. мельної власности, тілыии може переко.ати ШИРОl пр lЦюючі масН\ в тім, щО НОВИЙ уряд CTOIТЬ Ha...BapТl не ІХ інтереоів. НасліДlКИ; заборони ,седянськоrо зїзду <страш: ні: ця за,БОР'Она 'кинула біР,ніше ,се.1ЯН:ТВО в РОЗIПУКУ и беЗlпорадність; через те. поВ'ст.ала СКРІЗЬ <сташ He:- висть до' 'rосподаріВ-ХЛ1боробlВ, убивств I, lДпа , з,нищення,спаші Іпосівів і т. ін. Зміна IKOMI1CalВ 1 IKMeH дантів, а часом їх ув'язнення без оу:,-у та ..слщтва и...на- становлення на їх місце осіб HeY;Kpal:НCЬKOl орlнт.аЦl1, .а то й ytкраїlножерів, часом з . бувших жандарм ІВ І П.ОI7l1- цейських пристав:ів, я'кі заМІСТЬ >боротьби з ана'ХІ€Ю: боряться з уюраїнсЬіКИМ елемен1'ОМ ,rромадських 1 дер жавних інституцій. Разом з тим розв'язуютьоя eM.oKpa- тичні орrани ,самоврядування й реставруються старІ цен: зові думи й зем'ства. Та,ка ОДНОlбічна, в інтересах вuеИІ1{Оl земельної власности іЙ :ка'піталу,безт.а.ктна, . то .жор С'ТОІЮ брутальна діяльність нвопоставлеНОI аДМ1юстра. ції обурю€ всі :верстви 'ytкрюнськоrо народу, а надто ,селян. ., '''' КРl ' ,ЗЬ П охі д IП р ОТИ У ,к- Нова, ащміністраЦll'Я В1дюрила 'v 58 59 
раlнства й українсыоїоo руху, ПРИ'ПИНЯ<€' діяльність "Про . " .. .... . СВІТ , 'YKpaIНCЬК1 ДІЯЧІ, а то І просто СВІДомі }'lКраїН'ці на провінції Іпереслідуються і арештуються. Нарощ iМa€ підстави ,перекюнатися, що йде Ір!їшуча, й безоrляд:на реставрація Істароїо ла;д:у в національнім і <:оціяльнім розумінні. Уряд ,провадить ТalКУ Іполітику, Я<К би peвro<- люції ЗО8'сім не ,було, і цілком irHopy€ утворену рево. люці,€ю свідомість наро'.п:ніх мас. РіШучаl й Іпослідовна зам'Їна по всіх міністерствах }'IKpaїHCbK0f10' елементу не.Jукраїнським елементом, їo ло.ним ::шном великоруським, витиснення з УЖИl1J{1У ук- palCЬ,KOI 'мови 'ПО міністерствах довіря новому }'Іря- ДОВІ не УТВОРЯТЬ. , В суді знову запанувала російсь'ка мова, яка пюlки- що об'явлена рівно,правною з українсыою.. Суддями навіть на вищі !посади ,призначаються .'1юди: не зrрома- дян уюраїнсь,кої держави. Міністр судових ,с,прав дба€ не 'про 'утворення у,країНСЬ 1 КОf10, суду, ,а, про збереження прав і привілеїв БЮро<кратів бувшої самодержавної Росії. В міНЇ<стерстві освіти, найва,жніШ1М ДЛя Інашої MO лодої держа,ви в її будучім рОЗВИl1у, ми Ma€MO MiHic Ta хоч і у,країнця родо'м, але росіЙсьюоrо Ікадета, ІЯІКИЙ ншк не ,може відійти :від тактики та праlКТИіКИ 'CBO€Ї лар тії, найшкїідливішої для нашю,Ї державно сти, 'і' завдЯ'ки йоrо IрОЗЛорядкам державна мова, Щ'О Іпотребу€ в шко- лі найбі.1ЬШОЇ підтримеш, залиша€ться на власні силиl в боротьбі з московською, я<ка ДіО,сі €Дина панувала в І<Колі; увільнення новим !МlініСтромвсіх дирек'!\орів та lНс'пerкторів шкіл і заявлена, ним автономія Шlкіл, Іпри нових виборах на ці посади шкільними радамщ ЩО' складаються зі зденаціоналізованих елементів вихова. , них у ворожнечі ДО 'Української ідеї, наперед забез'печу€ усунення Іукраїнських Іпедаrоrів від керівництва осві1'ОЮ. Разом з освітою треба звернути уваїу на церкву, Я'ка. об'явлена нашим їетьманом державною, А Іпроте, за чаСlВrетьманства войовнИ!чий наСТ1рій МОСКОВСЬІКОЇ цepK ви набрав особливої ,СИЛИ: іде .похід проти YKpaїHCЬKOїOCO бору, заводять,ся нові ,меТРОПlQлії, :наriНЮа\ Іна YKpaїHЦ!B-:Дy ховників збіЛЬШУ€ТЬ1СЯ до Ікрайност,и, наша tдержавюсть церкВі замовчу€тьоя, або' проти неї робляться одвеlpТ1 !Виступи та взаrалі робиться все можливе, щ'О'б ' в<сяк ціну не допустити що утворення автсжефаЛЬНОІ наШОl pffi . Наше військо, що відіrрало rоловну РіО<ЛЮ в ВІДбу- дуванні нашої держави й серед Яlю:rо € найбльше па:- ріотів і фахівців всякоrо роду зБРОI, за'раз 'СВІДОМО руи. ну€ться і заміню€тьіОЯ моековсыи:мM леме:ом, або в кра.. щім раЗlі, цілком байдужим до YKpalНCЬKOI С'паи. Биrюо'- нуючий о'бов'язки міністра людина УкраіНІ ст.орон- ня, а ,Ma€ замінити йоrо rенерал, ІПро ,ЯJкоrо нам ВІДОМО лише те шо ВИЛ'о'живши торік !під Фокшанами дна, ,кор.. , , nУСИі українців, вживав потім заходів, '.?И! заliКОДИТИ українізації віЙськ дорученої йому аРМl1. ВТ1снюючи скрізь з армії українців, за,водиться рЯ'ДОМ заМІСТЬ :KOHTp розвідки ,політичну шпіонажу, ,куди.. набирають:я на службу осюби, ворожі не тіШіКИ укрюнству, але и вся- !Кій державності (НК наприклад, большевики). . морсыеe міністерство, що ,нам. т,а'к ПОТРІ,не, бо 'rине наша ДОРОіоцінна фльота, ,ЗОВСІМ не з,орrаюзю,ване. Земельна справа, така болючаl й така не6езпечна в !цей час, яка ,потребу€ до себе інайбільшої уваrи', Iepe- да€ться в руки такоїо "діяча", який :підбоом ,c061 1'.o варишів He-y"'paїHцiB і відношенням . до СВОІХ СП1вроБІТ- ників 'по міністерству зразу ж ЗУМІВ викликати проти себе лише заrал.ьне обурення. Земельні закони Тимча. COBO'f10' РосіЙськоrо Уряду й Центральної Ради rрамотою [етьмана окасовані, а нові навіть не Іпомічені, що .zLуже хвилю€ У'країнсь:кі народні маси На чолі ,міністерства праці також повинна б ,СТОЯТИІ людина з українців, близька до робочих мас, а H фа.. ховець Іпрофесор, сторонній дорученій йом cpaBI, че- рез що і в міністерстві іПра'UJі ми б.а:ио ВЩМІНУ ,по:пе- редніх законів і пювну недостачу іНЩІЯТИВИ утворення нових. 60 61 
'На чолі Іміністерства ,фінан,сів :поставлена люди'на, добре відома. Уlкраїнському rромадянству 'по 'своІй ІПО- . u. . переДН!lИ ДІЯЛЬНОСТІ в Татіяни,нські.м Комітеті, я'к свідо.. МИ'Й Bopor 'українсь.кої ідеї. ,На чолі міністерства Topry та ,промисл'о,вости по- ставлено 'кадета, Д,обре відомоrо ,Bopora українсыоіi Аржавности й '?ір-:кево.rо с:пеці1яліста, IСіІ зовсім не фа- ХІВЦЯ ..1.!ОlрчеIНОl ио,му Jсправи; чоловіІка, Я!КИЙ буде тяrти .. '1 вже тяrне, до забезпечення і'нтересів окреМ01 КЛЯlеw Люде:й, а 'Не до постановки дїli1а в деРЖ1аівнім роз,мірі й до IсаМJОlстіЙНОСТIИI нашо,rо ut Topry И 'ПРОМИСЛОВОСТИ 1 Й незаlJ7Jежності Їх від москов.. оо СЬКОl держави; для цьо.rо 'в першу черrу ним 'прово.. иться 'окасування державної IКОНТРОЛії над тор-rовлею 1 Іпортран'ко на моековсь'кому .К1Оlрдоні. українсыоіi мови :М1НІстер ,не IПРИЗНа.€, а тому на'казав, щоб усі рефе- рати подавались іЙОМУ наl МО'Сh:Оlвській ,мові. . " в ,міністерстві харчових справ товариш міністра, Ид'учи .проти Jпостанови BceYKpaїHcb'Koro Союза 3емств, дa€ рОЗ'П'ОрЯДОIК ІПро 'передачу Bcboro майна Союза 3емств Іі rородів центраli1ЬНИМ МОСКОвським інституціям. Міністерство закордонних 'справ ціЛК1О.М дезорrанї- зовано: нема ні :міністра, ні йоrо товаришів, 'ні заIКОРДОН.. HO'OI IпредстаJвництва. А сп:рава :наше су'ча'сне міжна- родне !Становище вимаrа€ ДОІ 'себе пильної уваrи. СПІра- ви з Кримо,м, Бесарабі€ю, нашими східними сусідами, справ.а МИр'У з Мооковщиною, ХОЛмсь'ка 'справа й на- решт! :полаrодження {Непорозумінь IПQl нашим М.И1рО- вим }'мовам з 'Оlсередніми державами все це потребу€ неrаино розв'язання. бо 'кожний день ПРОволjкання Hee нашій Державі несчисленні з'БИ11КИ\. На'йважніша інформаційна >орrанізація Уряду Дер- aHe ееrрафне AreHcTBo доручено старореЖИМНИIКО... ВІ и наиrlРШМ Bo.poraM у'країнськоrо руху rалиць- ИМ МООКВОфIЛа.м, Іякі Іраб.пять офіціЙНОIЮ ,мовою AreH'" ства МОСКОВСЬІК'У IМОВу. Таким чином, 'УСЯ політи,ка HOBO'f'O' уряду тіль'ки збільшила анархію і заколоти ,ПО селах; швидким тем: пом стихій. но ,HapOCTa€ озлоблення селянсь'ки .мас, ЯНl почуЛи себе непеВНИ1МИ ЩОД'ОI одержання зеМЛІ, ІПРО щО іСеЛ1ЯНСТВО мріЯЛ1ОІ ,цілі віки. Большевизм зному Іпоча ilшбірати сили ІПО селах. J1?чалис ексцси, узбро€нии апір, пожежі, спас на 'ПОМІЩИЦЬКІ зеМЛІ. ВОIува.н'ня <cx'oiB, жорстока роз.права з тими, щО H З.ІЗ Д l. ХЛ1,о- робів тяrли РУКУ веЮ1lкоземел.и вла,сниК1 1 т. 'l!Н. З Я вився і 'почав ,ширитися СТИХІИНИИ аf'рарни'и терор. При таких умовах ніЯ1ка зБРОЙ1на сила ВІСіПІраві запровадже'н.. іНя спокою і ладу на У\країні до,помоrти не зможе. При таких у,мовах yIKpaїH'cыаa Держава не зм;ое ви,конати своїх обов'язків .по ,ми,ровому до,rовору з 'цеН11рал.ь'Ними ер,жавами!. . 0 0 . .Все доводить, що сучасний каБІнет 'МІНІСТРІВ вряту- вати Державу BLд анархії й Ібезладдя, ста'новити TBI" 7LY владу, 'Оlпер1'У на довіря на1роду та ЗМІЦНИТИ са:vrО.СТІИ... ну 1'IKpaiHCЬKY Державу 'не зможе, Іі тому низшеПІДПИ- ,сані !партії й о'рrанїза'ції висловлюють йому вот У м . н е LZL 10' ВІр Я · Добрий державний лад зможе .завест тільки на- ціонаll1ЬНИ'Й, еМОIратичниЙ, діло'вий :кабlет, склае... !ний в більшо,сті з відомих уК'раїнсь'ких діЯЧІВ, взаrал з !осіб української Opi:€HTaцїї, Іякі мали .б Іповне ОВlрЯ о. " )11краlН'СЬ'КИХ мас. u Але, цей Імемо,ріял зустріла та сама ДОЛ. Щ1О И за. яву зборів УlкраїНСl>КОЇ Демо,краТИ:НОХЛ1бор?бСЬКОl Па'ртіі: rетьман'сыийй уряд цілковито ЗІr,норував IИОІ"'ОI. І ТОІМУ, 'КО1И та Іка політика reTbMaHcb'Koro уряду заверши- лась врешті п'роrолошенням rрамоти\ reTbMaHa Павла с I короlпадсы<оrоo ІПро .федерацію країи з МОІОВЩИНОЮ В одну російсыуy Державу, ук'раlНСblКl саМОtСТ.Іини'ки-дер: жаВНИIКИ з ,yKpaїHcыоїї ДемокраТИЧНО"ХЛlБОIР'СЬ!Кl Партії Іі Парт.її Уlкраїн,ських Со'ціялістів"аМОСТlИНИIКlВ ВИ,Зlнали, що .reTb.MaH Павло С'КОРОlпадсь'кии. зломав ICB'€ словО, \дане заявою до З'ї3і.1У Хліборобlв..де.f()fкраТlВ, эрадивши основу української держаВНОІСТИ Ідею са.. 62 63 
мостїЙН1ОІСТИJ країни, і Іпри€днали,сь УкраlНСЬ 1 КИ:\1 НаціонаЛЬ1НИМ Союзом f10 J повстання. Зовсім по'дібно до постави й 1поведін'ки }1країнсь,ких ... .. u. . украlНСЬ ' КИХ IсаМОСТl'ИНИКlвдержаВНИіКlВ, :Оlб'€днаних В Iукlраїнсыійй демое<'р,атичнохліБolро'Бсыlійй Партії і ПаРl'іі У;країн,сь'КИХ СоціяЛістівСамостіЙ:НИlків, ,була :постава Д1О тоrочасних подій і Іповедінка ІСічових Стрільців, хоч .між Оібо,ма ти.ми ,силами не було орrа!ніза1ціЙ,ноrо зв'яз'ку і Х10Ч одні були наДДНlіПРЯНЦЯ:\1И, а щру'rі rаличанами. К1ОІмендант Січових СтрільціlВ полк. €BreH Коновалець Іпода€, що 'Січові 'стрілыі,, ІПРИДИВЛ'ЯЮЧИСЬ З1о'всім З 1 б1l1И!ЗЬ" ,к.а до Іроботи Централь:ної Ради і її /УРЯДУ, ще до rеть. . . U . MaHcbK'Olro перевороту ".здорово захитались. у наШІИ вІ- рі в Центральну Раду, Щ1Оlб виразніше не С'казати". А азсе ж таки" IСічові Стрільці rOToBi були ВИJСТУ,пити з:бройно В 0lБО1роні 'Централь:ної Ра\ди в момент reTb,MaHcb1Koro Іпеlре- вороту і тільки, аБС1О,ЛЮТНИЙ Ібра,к ЯIК1отонеб'удь заlКЛИКУ УНР й Центральної Ради 'спинив Їх від Toro. По:ставлені перед до'кона.ним [фактом іонува:ння тетьмаНСЬ1КОЇ вл.ащи Сіrчові Стрільці заявили ІПО певно,му 'часі rOТI0'BicTb бути . .U. . ВІРНИМИ rетьмаН J СЬКI1И влаДll: ІП 1 Д У 'м 101 вою, Щ 0 Ir е т 'Ь ман с ь ,к а в лад lа б у д е іб 0 рон и т 'ИІ С а- . u .... . .. tМОIСТІИНОl 1 ВІД НІІКОТО незалеЖІНО1 у ;к раї іН с ь 'К 0 Ї е Ір ж а в Ін 10 'С Т и. Заяву, з під.. Ікресленннм цьоrо застережеНН1Я, !подав rreTbMaHoBi ОЗ!М ,ПОЛ'К. Е. ,Ко:новалець, а ОlпіlСЛЯ пов-rО1Р'И!ЛіaJ ЇЇ Іще OIKpeMa делеrація Січових Стрільців. rетьман 'при;няв заяву Сі.. чових 'Стріль-ців Іі: ВИСЛОвлене в н:ій з.а'стереження Іяк річ саМlОr3 l ро.зу'мілу, заявляючи .з CBoro БQКу, 'що тілыии для .... . . ... . u рятування УКlраIН'СЬ ' КОl державности 1 11 ,саМОIСТІИНО:СТИ . . . ВІН 1 РІШИВОЯ на переВОjрОТ. 'Бачачи, що діЙJс!ніlСТЬ € іншою, як належало спо.. щіваТИIСЬ, IСічові Стрйл,ьці і, ЗО1крема, Їх 'комендант :полк. IEBreH Ко,новалець, ДОіКсІ'Іаали: всіх ,старань, щоб, з IОідНОЇ · U СТОР'0IНИ 1 , вплинути Іна ,rеть.мана 1 спонкати иоrо заВeJр- НУТИ 1 з ,МИЛЬноrо ,шляху, ІЗ< з друrої, 1щоб здержати Kpa- . до орrаНlзованоrо ІП рот И reTb м,аlН сь'ко- ЇН:СЬКИIЙ IНаціонал,ьний Союз від протиrетьмансЬ!коrо пе- рево,роту. "ІНа іпідставі іМОЇх Іспостережень, u/ пише В своїх ,споминаіХ ІПОЛІК. Е. Коновалець, я 'приишов до ВИ,СНОВКУ, що .п. сlкоропадсыий,, це люина uчесна, а'ле ду,же слабо'віл.ьна, у!юраїНIСЬ'КОМУ наРОДОВІ та и'о'rо опра- вам д\уже й дуже да,лека; видно буо, що reTbMaH.. завз." то вчитьСя україНСЬКІОЇ 'мови, Iбо ВіД часу IпеШОl MO,€l- РОЗМОВИІ .з ІНИМ Д'О наступної зро.бив веЛИIКl постYlПИ; майже в 1кожній розмові зі мною пllд'креСЛlовав, .що кер.. ІМУ€ТЬСЯ :вїн лише щобром країни й Інаріlкав, що уюра- ЇнцЇ ,не Х'ОТЯТЬ lйоrо !піДТрИМlаIТИ, але одночаСНОI ОТОЧУ- вав 1себе ЛЮДЬМИ' 'крайнЬО ворожими, до Bcbo.ro .Y1pa. ЇHCb'Koro і ,майже IсліlПО слухав Їх,нЇх порад і вкаЗІВО!К." (,,(Причинки до історіі )'1!(Jраїнс'ыоїї революції" ст. 11). І в ден,ь lпроrолошення маніфесту IreTbMaHa про фе- ерацію УікраЇ'ни з МОСКОВЩІИ\НОЮ пол. 6. КіНовалець, довідавши!сь про манї1фест і йоrо ЗМl'СТ, з-а,ишов 101CO- бисто до ,сIк01ро'падсыоrо,, ЩIОlб .звернyrи йому YBar на ПОf'1)'1б 1 ні 'насліДІКИ манї'фесту і Іпотавити reTb'MaH 1 0IBl ТЗ!КЇ П01бажа!ння: 1. віДКЛ1И1кан:ня 'ма'Нlфесту, 2. Іскли,кан. Н1Я :націонаЛЬ1НОТО 'KoHrpecy, що ЙI)rо Іплянував Мкра- Їнсь'кий :Національни,й .Союз, а не дозволяв reTb'MaHc,b.. ІКИЙ 'УРЯД, 3. р'о,зформувння РОСійС'КИI добр.ов-льчих дrруЖИН, 4. повеРІнення Сачових СТР'l'ЛЬЦІВ з БІЛОl Цер.. :КВИ щО Ки:€ва. "Зі ICBoro БОIКУ, каже ІПОЛ,К. КО,Н10,ва- лець, о'біцяв 'я reTrbMaHoBЇ, що. ще в OCTaHH'OIMY мо- менті пороблю ,старання в УкраіНСЬ'ЮОIМ \НаЦl0ально- му Союзі, щоб :про€'ктоваіНИЙ ним .наЦІ0нальнии !ІООН.. rpec не висту\пав проти соби reTbaHa,. reTbMaH, хви- льований, відмовив; рОЗВІВ 'РIУlками 1 ,сказав, ЩІО' Нlчоrо не в -силі вдіяти... Тоді я заявив, що cK"lalIia,l з. себе ::- ред reTbMaHOM від,повідальн;ість за дальшии ХіД ПОДl ' И, бо вважаю стаНОВИіще, яке С'клалося, суперечним ОС- новним ідеям Січово,rо Стрілецтва". "Виступивши в листопаді 1 :18 р. 'про: reTbMaHa, Січо'ві 'Стрільці за,лишилиоь ВІрНИМИ СНО,ІИ декляа... ції. Звільнив нас від вірности' Сll<Оlропадському ио" 64 
ro Універсал ІПро федерацію з Росїею". (,t'П'РИЧИНКН'" ст. 17 і 12). ЯІК баЧИМ1О, постава ),:<раїнсь.ких самостійни'ківдер.. жавників ('назива,них вже тоді, rОЛ1ОІВНО їхніми IПротив.. ни'ками, "націоналіlстами"), 'була однаlкова, баЙДlуже, чи це Ібули наддніпрянці, 'чи rаLlІичани, інтеліrен\ція, ро.біт- ники, чи селяни, цивільНі політики, чи війсь'ковиtКИ: у .К Ір аїн 'с ь кін а ц іон а ліс т и б У л и .r 0 т 0- . u . В 1 В И з н а в а т и и ІП 1 Д е р ііі{ у в а т И 1 f1( 10' Ж .. u .. u Н и.и у ІК Р а 1 !н с Ь ІКІ И И у Р 'я д, щ 0 сто я в ІН а п .01 З -и l Ц і я х іС а ,М 0 Іс тій ,н 0 сти У /к раї н с ь - Ік 0 їДе р ж в и і з а х и щ а в і ІН тер е с и . в с ь 0 r 0 укр а Ї Ін с ,ь К 0 r 0 Ін а род у, і б у- л и 'П 0 С лід 0 в н 0 п р '0. т и Ік 0 Ж Н 0 r 0, tX Т 0 . ВІДlкида\в ВИМfОlrу повної са'мостій- н 0 'с т НІ У I раї н и. ціонери СТВОРИЛИ 1 свій окремий "Центр Українських Пар. тій" для \переrоворів з 'німцями, сподіваючись, що їм вдасть'ся .переліцитувати reTbMaHa й ПРИЕ.Днати. собі на.. зад :німців таlК, що ті від:беруть вдаду від с'корlо(пад'сы'о u .... . .' ro и ,передадуть 11 знову СОIЦlялде,мо'кратам 1 СОЦllял...ре- волюціонерам. Але, коли ви\явилось, ЩО З тих захоД)ів ніЧIОIО Іне виrце, бо на всі заЛИ I ЦЯННЯ соціялістів !Німці від:повіли ІКОРОТКО і ясно "ІЦУ ш\пет!" ("запізно!"), ІСТВО- рений соц'Ї'ялістами "Центр українсыихx Паtртій" розле.. . ТН вся. Тоді, бажаючи 'приеднати до боротьби з ПР!О'fиу'ра- ЇIНСblКИМИ силаМИI всі украЇ'нські .партії, "Українськи'й На- ціlонально-,Державний ,Сою,з" за'просив до себе й Ісоціял- ;деМOtкратів та 'соціял...революціонерів. Ті прийняли за.. прошення. Але, ввійшовши до СОЮЗУ, соціял"демо'кра.. .. . ти та СОЦl , ял...реВОЛЮЦ 1 10нери внеСЛИI туди вадразу та,ку партійну І'риз'ню й демаrоrію, ІЩО самі ініціЯ'f10РИ Сою- зу YpaїIHCbKa ДемокраТИ1чно..ХліБОРОlБ,сь'ка П,артія вийшла З СjОIЮЗ-У (із-за! безупинних дема.rоrіlЧНИХ ін" синуа1цій соціялістів, що, Н1ї'би-rо, УДХП е орrанізацї€Ю ",iJ71 к раінсыоїї ,буржуа.зії" і 'своею участю в Союзі дез- olpieHTye і відштовху,е від ІСОЮЗУ Іширокі "IРОlбіт,ничі ма- си" Уікраїни). rолова Союзу ес..еф :НЇ.ковський зрезиr- нував з 'CBOf'O' посту. (Провід в Союзі Іпереб'рали соцlіял- демократи і соціял..революціо'нери r . На Їх вимоrу lПе1рез- ван,о, "мкраїнсыийй іНаціон,ально...Державний ,Союз" на УІкраінський Національний Союз" ]( піідкреслення держав- lНиць'коrо характеру Союзу був ес...декам і ес-ерам ду- же He-BCMaK!); 'f'ОЛОВОЮ Союзу став В. ВинничеНIКО. В ЛИСТОlпадї 1918 р. :вийшов на волю Си:мон Пет. люра, ,ЩО від reTbMaHCobJ{10lro Іперевороту перебував у ТЮ1рмі. Жадібний влади Винниrченко рішуче IСпротивив.... ся ТОІМУ, щоб до .Сою,зу П1ритяrнути Петлюру, та вреш- ті, ,Я1К сам "призна€, "примушений до'м,аrанням -Січових -Стрільців, lединої нашої ОIПОРНОЇ сили, закли,кати й С. Пет.. люру до П1О1вста'ння"., lпоrодився. По всій Україні Іст али: в :відповідь на rеть-мапську 9. протиrЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ rетьманський Іпереворот зас:кочив лідерів соцlї,ял...де- мократичної "Ї с>о.ціялреВОЛЮrційної Іпартій, ЩО керува.. ли Централь,ною ІРадою і її урядом, та страше,нно пе релякав Їх. ,В-о.ни! ,не С\промоrлись на найменший а,ктив- ний ,спротив. А піСv1.Я Іперевороту вони зовсім роз,rу. били,сь і не ВИЯВJІЯ,ПИ ніЯ1К"О'Ї Ї,ніціятиви В орrанізуванні плянової .проти.щії наступові моаковсь'ких сил. ..8 .Оlбороні Уlкраїнської справи ВИ 1 Сl1УПИЛИ відразу ор.. ,rаНІзовано у]к раї н 'с ь ,к і с а ]М 0 сті й ,н и ки.. дер ж а в 'н и 'К и. З ті€ю Jметою "Уі:<раінсь.ка Деlмокра... тичІно-х1іборобсыаa Партія" та "Партія Українських Со- ціЯIl1істіВ.wСамостійників" ПОРОЗУ:\fї,,"'ІИСЬ з "Парті€ю Со- ялістів...Федералі'Стів" ( КIО1jиш,нім "Товариством Уіхра.. lНСЬКИХ Поступовців") та з IП1рофесійними lо'рrанізаціямИJ. ,;Об'€днання Ради Залізниць J"країни" і ,.,Всеу!країнська Поштово-Теv1еrра 1 фна (Іпі.пка" ї вже в травні 1918 Р. ство.. рИЛИ 1 Іміжпартій,не об'еднання "у'краінсыІийй На1ціонаЛIЬНО.. Державний Союз". СОЦЇіял..Демократи і СОlціялревоVIЮ.' 66 67 
1П0ліТИІКУ ви,бухати 'Lтихійно 'повстання і тому перед С,о- юзом стало завдан,вя перейти й самому до ріШУЧОlrо IпротиrетьмаНСЬЮО1rо виступу. Коли було 'Оlстаточно ви.. tрішено Іпідняти Iпов'стання, Ви'нничен'ко висунув !пля\н, lцоб повстання почи!нати на 'провінції, "lпідні,маТИ 1 !Кр)Лr ,себе Hapo, озброювати Й1ОТО, формувати :в IПравильне віЙСЬ1КО й П'Оlмалу Оlбхоплювати Київ 3 іусіх 'БОКlів". Зов.. сім інший .проект війсь'кової дії Іпоставив Петлюра: ПОЛІ: ІСІЇ'ЧОВИХ 'Срільців вир'ушае з IБіЛ1О'Ї ЦеркіВИ (На Ки- їв, раптовим рішучим ,насту'пом .бере йоrо в ОДИ1н-два дні і лі'кві;r:уе в 'самому центрі reTbMalHClYKY владу. Свій спротив 'пляно,ві ПеТЛЮРИ 1 aprymehty-вав ,Винниченко ТИ,М, щО "ІКОЛИ Іб ми приняли цей п"!ян і 1РУІllИЛИ зразу на Київ, то моrли СТИ 1 КНУТИСЯ з Інімець\ким віЙСЬК1ОIМ. Воно на,с 'без,перечно рО,Зlбило Іб одним махом і вся справа ре- волюції потер,піла б веЛИf:<У П1ораЗ1КУ". (Ви,нниченко: "Відр. Н." т. 3, ст. 122). Але, 'ПрОЕКТИ Винниченка були на.. скрізь фаrнтастичні, He спе1рті: на дійсності: [КОЛи ЙОf'QI помічни'к Ми'киrrа Ша'повал дл!я піддержання Ta!KOrO пля" ну заявив, що ,по й Q,ro jпідрахунк'у У!країнський Н8.цї 1 О" нальний Союз ,Ma,€ ",ціЛ1КОМ ,пеВНООі вї,йська, до 4 0 50 ти,сяч" і це 'ВИ'l{ли:кало виразний сум.нів в усіх членів Союзу, тоді Винничен'ко "вніс Іпоп'равку і ,сказав, що .u '- . IпеВН'Orrо Вlисьс{а ,мОЖе 'оути, коли воно ,о,статочно рl" шиться ,на ВИ1СТУIП, пі'втори тисячі" і пояснив, що ними €. 'ПОЛІК Січових ,Стріпьців. "rоловною нашою СИЛІОЮ пи!ше Винничен'ко, на я'у ІЯ, Іпринайменше, :найбіль.. ше IраХІував, був ,ПОЛ'К Оічових Стрільців, rаличан, що 'стояв у Білій 'Церкв і. Він мав півто,ри тисячі баrнетів, був зразково ди'сцип лінований і Іскладавс,я з Jнаці,о'н.аль.. но снідомоrо елементу". 'Отже, Союз рішив звернути'ся 1J,0 Січових Стріль.ців, щоб вони ,перебрали ,на себе 'переведення з-бройно'rо п,о'в (тання і сам ВИlрішив ТШ:<'ТИІКУ повстання. Для jПОЛlіти!ч Horo Ікерівництва 'переворотом і я'к ,маЙlбутню владу У,країнської Держави ,було IствореН1О Украін'сь'ки,м На... ці t онаtJ1Ь:НИ ' :,\f ,Союзом Д И Р е кто р і ю В iC!K1aдi: .Вол. Бин.ничен:(о (ес"деІК), Симон Петлюра (ес"дек), Фе- дір Швець (ес..ер), О,панас АНДlріевсь'кий (самостіЙНИ1К) і А,н,дрій М,акареНIКО (без'партійний, предстаВНИ1К ;РаДИ 3ал-іЭНИ 1 ЧНИ t ків) . ,Для переrОВОlрів з ,Січовими, 'Стрільцями виїхав дО БЇЛ1О'Ї Цер'кви Вин,ниченп<о, а опісля ,Симон ПеТЛЮІра яК rОrJ110ВНИЙ Отаман військ ДИ1рerкторії. Січові Стрільці зразу відмо'влялись від участи в повстанні, але коли reTbM,aH Іпроrоло,сив Універсал ІПРО .феде.рацію з Ро- Ісіею, за'ЯВИЛИI свою ,roToBЇcTb ДІОІ 'участи в Іпротиrетьман- ському п'о,встанні. 16 ,,"!истопад.а 1918 p. Січові Стрільці . . ",. " заЙНЯv1И Білу ЦеРІКВУ, РОЗІрнавши рОСІИС,ЬКl "дружини , а наСТУlпноrо дня Хвастів і РУШИЛИ 1 на Київ. ,Німці, піСЛIЯ Іпереrоворів э [{ома'нцою СіЧ1О'ВИХ СтріЛЬ1ців, ,проrолоси- ли ,невтралітет. Під М 0 тов и л і в Ік 10. Ю заСl1УПИЛИ . . u сіЧОВИІкам Д01роrу вислані з Ки,ева ;reTbMaHcbKl ВІИСЬ 1 ка під командою re.H. князя Святопол\кМірCJКОО', силою О'К. 3.000 'бійців, В тому о'к. 1.000 самих РtQiсійсь'ких офі- церів. Та в зав.з,ято,му ,бою, в ЯІКОМУ 'впало Іпонад 600 РІО'" сі'йсы1ихx доб1ровольців, Січові CTpi1ьцi розrРО,:\1ИЛИI 'ПрIОI" . ТИВНИJка і ЗМУСИv1И до втечі. 20 .п:истопада повстаНСЬКІ . . v віЙСЬ1ка Іпід ік'омандою полк. Е. ,Коновальця Пlцl'ИШtl"ТLИ під Київ і Іпочали й.о,rо облоrу. u .На вістку про [повстання reTbMaH СIІ<ОIРОlпад.сЬfКИИ .. . v наз,начив ,rоловним комендантом СВОІХ ВІИСЬ1К reH. Irpa- -ф,а Ке.l1лера. Але це назначення rОIОВНИМ 'KOMeHдaHOM IrеТЬ:\1анських військ rОЛ1о,сноrо чор,носотенноrо YIKpalHO- жера, ЯІКИ:Й В першу ніч CBoro :ко,мандування 'улаштував ДИ1КИЙ ,поrР1О'М українців мос'ковсы1<имии шовіністами, ні'д- 'разу ска'сував всі статути, ВИ1роблені ЛЯ :украіНIСЬ'КОЇ армії і a13iB російські і, в решті, проrолосив себе Іпід" леrлим Денk<.іно,ві, при:печатали reTb1-fансЬ ' l{lу вдаду. Шоніністичні орrії російської офіцерні, 'зневаженн'я УІкра... ЇН1сь'ко,rо нацїlон,альноrо ;Пlрапо'ра і :ви:вішення ,на йоrо місці російсь'коrО I ТРИКОtJ'Іьорноrо у Ки€ві, нада.ЛИ 1 ІПРО" тиrетьманському (переворотові виразний хараlктер yipa. Їнськоrо' націо.нальноrо повстання проти московсь'ких 68 .9 k 
, 10. У ЧОТИРОКУТНИКУ Нї.меч,чи,ні вибухла революція і в :висліді To.ro H.iIMeцыкї _ вій:ськ.а в ,Уїкраїні стали демо,білізуватись і виїжджати .до- мів. paїHICЬ;KOЇ армії, яка заст.у:пила б .нї1мецькі війсь;ка, за reTbMaHaTY о.ловне із--за спроти!ву німців, не зорrані- зовано. Т,аIКИЙ стан IпостаНО:ВИ1ЛИ. ВИ1К1ористати 'московсь:кі большеви'ки для здійс,нення своїх Іплянів OtкупуваННfl У;юра- їни. Для керування інвазїею червономос'ковських армій на Уlкраїн:у IствореН I О рішеНН'ЯIМ ЦК РУСClКОЇ Ко.муністич- НІО'Ї Партії бол.ьшеВИ.ків :В ли.стопаді 1918 р. OtКlреме ко.. мандування "YKp.aїHOb:Koro Iф'рОНl'У", очолене й. Сталіном, В. Ah-rОіНОВИ.М і ІВ. ЗаТО:НСЬІКИМ. А в Уіхраl":ні лроrОViОIС!И,.. ли .большеви'ки створення ,tIYKpHCb'KOO' Робочо-Се.. лянськоrо COBETcb'Koro Уряду", .о.чоленоrо змо,сковщени.м жищом IП'ятаIК1ОВИМ, на .прохання Іякоrо, 'мовляв, "рус- ai брати" ЙДУТЬ по,маrати "lу'країн,СЬ1КИМ" .комуніст.ам встановити в YpaїHi' "Уlкраінську" ,совеТСЬ1КУ влаl.1,'У. По- чався "Інеофіційний" наступ ,московсь'ких большеВИJКЇв на У,:{(раїну, Я1КИЙ змусив Ди:ректорію ви'повісти 16 січня 1919 р. ,большеви.ць!кій Мос'кві ,форм.аJLЬН1О війну. А на іпівденних :KopOHax ,У,країНИ 1 стали в ТО.М'У ca- MOMY часі з'бирати (вої збройні сили IбіЛО-МО'СКОВСЬКІЇ 'rенерали!, піддержані ФранціЕЮ й Анrлї1€Ю. І вони ІПОС" таВИtllИ своїм завд,анням заХ.ОПJ1ення у,Кtраїни й Іпривер- .... .. . .. 'нення 11 до ПО1передньоrо Істану :МОС[{ОВСЬ'КОl tКОЛОНІl В С1КЛадї "Російсь'кої І.мперії". !На заХtоді ро.зrорілась україНСЬК1о-по;rьсь!ка вій,на. А на південному заході з.ачаїлись румуни, що'б ІУ відповід" ний ,мент ОКОЧИТИ: З ,своїМИ заrа t рБНИЦЬ'КИ':\1И ;пазурами на о.безсиленtу YI{paїHY й захо'пи:ти Дtl1JЯ себе Бу'ковину й Басарабію. KlpaїHa опинилася в ЧОТИР()\КУТНИКУ, lоточена з усіх .сторін хижа\цькими lіМ1періялістами, f10 I ТОВИМИI дО ІС'КО(КУ. Прихид.ьни'ки reTbLMaHaTy ставлять ЭaJ:{ИIД, 'що в таку безвиrл'ядно важну ситуацію вманеврували Уlкраїну ті, що .зро'БИv1И П1ротиrетьман,сь,кий Іпереворот. Та в lо'блич- 'чі історичних фа.ктів та'кий за:\1Їт ви!яв,,'!яеться зовсім безосновним. ,ук4раї-нськопольсыаa війна зачаv1ась ще за зай д : УкраіНСь'к! частини rетьмаНСЬІЮО1Ї армії ,перейшли на БІ'К 'повстаНЦІВ. ІНа Лівобережжі п,риедналась до ІПОВ" rстання Запорізька Дивізія під 'командою ІПОЛК. БОЛібоча.. на, на Черніrівщині СіРОЖУ'1п,анна Дивізія, в БеРДИJче:ві IЧОРНОМ1О'Р1СЬJКИIЙ Кіш, у Три(пільщині зор,rаніз'увала.сь з :П1О1встанців під Ікомандою Зеленоrо Дніпровсь'ка ДивіЗ1і:я. Надії rreTbMaH,a' ,на ДОIПомоrу москалів .завели Веа.. МО,му . ",€'Bi. було тоді 16.000 росіЙсЬ'І<ИХ офіцері, але в ЗУСТРІЧІ З ІСІЧОВИ.МИ ,стрілыl'ямии tВО,НИ не виявилиl великої відваrи. .Бачачи ,безни.rляд:ні,сть оборо:ни, с,коро'падсыийй проrолосив 14 rрудня 1918 :р. 'свою резиrнаційну заяву: "Я, reTbMaH всіеї ,У/краіни, н,а Іпротязі 'семи з полови НОЮ міся'ців ,Пlри'клаав усliх своЇх 'СИЛ, щоб вивести (Край з Toro ЯЖК'Оlrо .становища, в якім він Іперебувае. Боr не дав меНІ сил 'ОпраВИТИ1СЬ із цим завданням, і нині я, з or.. ЛЯД}Т на у,мови, які тепер 'еклались, Ікеруючись ВИІКЛЮЧНО ДОІбром Уіраїни, відмовляюся від влади". .... Так заIК!НЧИВСЯ пері.од reTb,MaHaTY. Владу в Украін,сь- !КІИ ДержаВІ -переб!рала Директорія УНР. А тим ..,часом н-ад У;країною нависли хмари нової мо'ск'о,всы{оl .навали: чеРВОНО-МОСКОВСЬ1ка Москва tiз lПів" нічното 'CXOY і Iбіломос'ковсыаa із півдня. Рік CBoro 'панування в МОС'КОВЩИlні ВИtк(},ристаЛИI боль.. шевики насамперед для Toro, Щ1Оlб зорrанізувати: свою большевицьп<у Червону Армію. Це Їм веЛИК1ОЮ мірою удалос,я. IПочуваЮ1ЧИСЬ :вже на ,силах, .мооковсь.кі боль" шеви'ки ,поставили як черrове СВОЕ .найважніше завдан- !ня з,ахоплення У;країни як баrrаQiї на хліlб .колонії" P?ci. Війска. Червоної ApМliї 'стали концентрутись на fllВНlЧНОСХlДНlХ іко'рдонах Уrкраїни вже літом 1918 р. a reTbMaHcbIKo. влиl. Бід одвертоrо насту'пу 'на Укра- ІНУ здержував lX ТlЛЬ,КИ страх 'перед IпївміЛIЬЙОНОВОЮ ні- мець'к'ою арм;іrею, що перебувала тоді в Уікраїні. Та в листо'паді 1918 Ір. Німеччина ІЙ Австрія с'капіТ1улювали, в 70 71 
 чаСJів reTbMa.HaTY. Наступ біЛ!ОIЇ 'Мос:кви на Уікраїну про- воивя У'С'ПІШНО За reTbMaHaTY і Яlкраз :конечність спро. тиву ІИОМ'У .була ;при,чиною Iпротиrетьма'нсыоrоo повстан- ня. Больш:виrки (ПРИТОТОВЛ'ЯЛИОЬ o наступу на YpaїHY ще За перІОДу reTbMaHary і .після b-іДХ1ОДУ німців в лис- топаді і ,rрудні 1918 'р. :ВОНИ' були Іб 'Пlочали свій !Нас- ТУП Іна Україну тим .більше, ЩО Іпро.rолошений тетьма.. HOIM універсал .про федерацію Уlкраїни з МО'оковщиною для відбудови €диної Р'Оlоій,сь'кої іМ1перії rбув іП1О1 'своїй суті заявою Іпереходу reTbMaHcb'Koї влади до 'ст.ану вій- ни з IбольшеВИlками Іпо стороні 'MocKoBcыоїї біЛjоrrва'р- Д.ЩИНИ. Коли б ПrОI проrолошенню reTbMaHOM федера- ЦІl не ,б'уло 'протиrеть:vrаНСЬК1о'rо повстання, то 'це !Ні трош:ки ,не спинило jб було вибуху нової війни, з боль- шеви'кам, а зате, з днем проrОЛ1Qrшення Федер,аfціі бу.. ла б. uзаКl'нчила.IЬ БОРОТЬ1Ба \уюраїнсыо;rоo наР1Оtщу за са- МОСТ1И'НУ YpalH'CЬ:KY Державу капіТУЛ1нціею перед осковсь!ким іМ1періялізмом. Тоді Ібула б велас.ь на УІкра... lЬjИ.Х землях вже тіль'ки війна московських біло,rвар. Д'lЦIB з ,м1оІсковсыимии IбольшеВИ1ками, в Я'кій УІкраїнсь" кии Hapo 1був би IПОДЇлився і чаСТИІна йоrо ,стала б ІПО- . МІч,н.иками' МОС1КОВСЬКИХ большеви'ків, а друrа частина ПО.МІЧНИlками ІМООК'ОВСЬКОЇ ,білоrвшрдійщи!ни. 'Евентуаль- на .перемоr,а білоЇ 'М1ОIСКВИ над бол,ь,шеви'ками НJЇЯ,К не означала б перемоrи.' 'українців. IНавпаки, 'коли ,М'ОСКОВ- blKa 'білоrв'р.дійщина дозволяла собі на та(ку 'протиу:кра" l-НСЬКУ :шО:вІнlстично....МоаюО l в 1 ську .розrнузданїСть за reTb. MaH., .будучи. втї'качами', що знайшли приют в укр,аїн- СЬ!К'l'И деРЖВl,. то '1\1 l о'жна УІЯВИТИ собі, Я,КУ !поліТИіКУ су- ПlрОТИ YKpal,HЦlB Іповели б були вони У ВИ1падJКУ, коли! б вони стали ,б'ули володаРЯ1МИ P10lciїl "Новий ви!бух у'країн'сь'ко"мооковської ,війни [[оч,ав- ся ЗIО'ВСЇм незалежно в;іІД протиrетьмансь;коrо повстанн.я. Та найrрізніша небезпека для YI1paїHCЬKIO,ї держав- HOCT.. в ТОМУ чаrсі Iкр,и.лаlСЬ в еatМЇй Дире,кторії. rоло. вою 111став В. Винниченко: споівання У'країнсЬ1КИХ Іпат- ріотів, що період війни Центральної ІРади з больше:вика- ':'7 ми та 'період r,етьманщини навчив ЧІОІО,СЬ Ви,н:ничеНlКіа і він стане вже тепер .щиро на 'шлях державноrо бу дів... ни!цтва Й IсамостіЙНИіцтва ,України й -своїм авторитетом серед Уікра"і-НСЬІКИХ ,соці\ялістів поведе теж усіх Їх аа' со- бою на правильний шлях, не ВИ1правдались ні ТIРОШ. ки. Винничен'ко залишився за ДиреК'f10,рії таки.м самим, НКИ,М був ,за Цен-rраЛЬН1оі 'Ради. ПеРШИ1,м проектом :Вин- ниченка я'к rолови ДИ1ректорії було Пр!ОlrоЛОСИТИ большевизацію України Іпід ПР1ОIВОДО,М Диреtкторії і по- ми'рити;сь .з МОСКОВСЬКИіМИ большеВИlками і він з жалем .. u нотуе в СВОІХ за:пис:ках, ЩОІ иоrо ІПРО€'КТ "радянсь'юу, совітсь.ку владу вели.чезною .більш'Їстю rолосїв було O.. кинено". По Істарому теж став IВинничен,ко Іпобивати'оь з,а ТИ'М, що,б в.сім соціЯЛіістам, lо,тже й большеВИ1кам, за лишати в Україні ,повн'у свободу дії, байдуже. ЩО та дія звернена явно ПlрОТИ українсь/кої державно'сти!. Що,б ,не допустити до стрілецтва ,нія'кої РОЗІК1лаД1ОІвоі аrїта 1 ції, протоло,сив 'П1О'ЛIК. Коновалець т.акий rнаlказ: "IНакаЗОjМ моїм від 2.2 rруд'ня 1918, ч. 21, було за- БОРlо,нено вся,ку аrітацію проти існуючоrо державноrо устрою уіюраїнсы1оїї ,Народньоі РеСПУ'бліки, її самостій- ности, 'пр,ав ДиреКТОlрїі, законів, установ, Іі роз!поряджень [[ідлеrлої 7IKpaїHCЬKOMY Урядові влади. В дощаТОIК до то. . . . .. .. ro IОIПОВlщаю, ЩО ВСІ аrlтатори, IКО'Лрl з метою ВОрОЖОl аіітації Ібуцуть з'явлнтися в казарми, табор,и, та інші IМ:Ї I С. ЦЯ !розташування війсь'ка, неrаЙНI()і будуть розстріЛ1ЯНі". \i'.;. Подіб'но, ля введення ІЇ вдержання заrальноrо Іпо- рядку, ,проrОЛО,СИіВ rОЛОВН1ОІкомандуючий вій'сь:ком Ди- ректорїі на Лівобережжі, ,ПОЛІК. Болбачан, заtрядження: "rОrОЛОШ1УЮ, ЩО інія'ких совітїв ро,бочих деп'утатів, . ..u ,. . . -u · IМ1онаРХІЧНИХ о'рrаНІЗЦІИ 1 в.заrаЛІ орrаНlзаЦ'l'И, ІЯКі !Нама- rатимуться захопити 'владу, ,я не допущу. Підкреслюю, щО ми 'боремося за саМ1ОІСТіїЙНУ демо'кратичну Уlкраїн,аьку Державу, а не за .едину Ро.сію, Яіка б вона не була, мона'рхічна 'чи большевицька". . ,На такому самому стаНОВИЩІ ВКОР1очеННtЯ ворожо! аrітЗ'ції П'рIОТИ Укр,а'інськоі Держави станув і rолов:ний 73 
Отам.ан Петлюра. 'в наfказї ВЇЙІСЬ1КОВОМУ Мін1стерству, ч. 18, ВІН Іписав: / , "До Moro :вїдо,ма ,дійшло, Щ1О в місцевостях Оlrоло- . u ' шеих, на ВІИСЬКО.ОМУ с-:ані о,БЛ'Оlrи, ведуть ЗЛОЧИННIУ ari- таЦіІЮ.. проти yKpalHcыoll IНаlродн'Ьоі Республі'ки: та її за- КОНН'Оl влади Директорії Іпереважно Люди, .що не нале- жать .o rр?!м.ади нашої IРее:ПУ1бліIКИ і Щ'ОJ наїхали з ВеЛИI-- !КОРО'СІ1 та ІНШИХ Ікраїн :колишньої Росії. Ці люди t замість !oro, щоб дякувати нашій YKpЇ'Hi за той хліб, 'який lДЯТЬ тут, вчиняють Ірізні заКОЛ1ОТИ, 'сіЮТIЬ анархію, rр,а!бу ю.ть 'мирне населення, займаютьоя саботажем, ,ПР:О'ВОjка- Ц1€Ю. та спекуці€Ю... Пові;до,мляю, ІЦО ІУlкраїнсь(ке рес- пуБЛІканське вІисыоo проливало свою }<Іров He для Toro, щоб П,ОlверНУ'лась rетьманщина чи МООКОВСblкі ООjвдеПИI, для Toro, щоб наш народ зажив мирно і щасливо сво.. ІМ власи життя.м в 'самостійній Jl:юраїНСJ.кій Народ,ній Реопуб,Лl 'Ц l: А 'через те н,аюа(зую нсіМJКОlмаіН!дУЮЧИМ фронта.. іМИ!, .rу,бefРIН1 ЯЛЬIН'І-іIМ !комендантам і ко.маНДУЮЧИIМ ОJ\:ороtRОЮ заЛІЗН.И Ц Ь, нез.алеж'но від встановлених вже мір ІПО 'бо... роть'бl з ,контрреволюці€ю та анархі€ю ВИСИJлати за межі ,Уюраїни всіх 'BoporiB україноь.кої вли, замічених в ЗЛОЧИНlн-і'й аrіт,аuїї проти 'неї.. Це належить і Д'ОI rpoMa" ян нашої РеС1публіtки.,t Ті три а?ядження в інтересах Українськ!Оії Держави, саМОЗР03УjМІЛ1 кожному держаВНИ1кові, такі .ж самі, я'к їх . u CTOCY'€.. В таКІИ ситуації J"ряд і війсыовеe :комацдування ОЖНОl емо'краТИЧНIО'Ї lюраї.ни, ви!кликали !пристрас1Ну lтервеНЦІЮ ,Ви'нни'ченка. Він -при Ікожній наrодї: вимаrав ВІдкликаНН t Я тих .заряджень я(к ",кр,айно :ш'кідливих для справи 'ООtцїяліСТИЧНОl ,революції", виступав за те проти IИlмо:на Пет,люри й П1ОД'К. EBreHa Ко,новальця., ви.зиваючи lX. "реalкціонерами':, а полк. Болбочана вима-rа'в У С .УН1УТИ 3 lиоrо стаовища И заа ре ІІІ ту вати Я'К "виразноrо сі свідо- MO.OI YrKpalHCb J KOrO реаКlціонера" з,а те, що ТОЙ t зrїдно з СНО'lМИ зарядженнями, ,не ,дозволив 'російсь'ким меншеви.. Ka., що так ca.o воржо 'ставилися до державної само" СТІИ:НО'СТИ УlкраlНИ, ІЯК /1! IбольшеВИ1к,И 1 , відбути Іс'вій з'їзд У Ха1р}{\ові. Особливу лють ВИІКЛИ1Кlало в Винничен'ка вже са.. . .. . U.. · мо Існування окреМ I Оl В1ИСЬКОВОl частини .ПІД командою Ковен!:{а, яка :переводила тр'уси ,сереі.д. Iболь,шеВИ1ків, ни.. щила 'большеви'цьку аrітацїЙНу літературу й арештувала БОЛІь,шеВИ1ЦЬ1КИХ arїTaTopiB. :Винничен'ко ДОВОІДИВ :П'ЯТЬ ра.. з;ів до 'постанови, що така частин,а МУСИТЬ бути неrаЙН,QI зліквідована і лютився, що із-за rOпротиву Січових СТtР1і'ль- ців та rОЛОВН1о,rо ,Отама,на Си,мона Петлюри ті пост,ановИІ не М1о,rли .бути зреалізовані. Домаrаючи-сь повної беЗ1кар.. но,сти і свободи дії ЇLЛЯ БолыевиіківB в ,Уікраїні в той ІКРИ" тичний час, :коли ,большеви'цыийй "уряд" IП',ятакова ПР'Оlrо.. ... u . ........ , , ЛіО'СИВ уlкраlнсыии У'РЯД 1 11 члеНІВ ,1поза заКО\НIОIМ ,. як "З1радн,иків революції", Яlкі ПрІИ 1 :наЙближчїй наrод'ї' пОВИIН" ні .були 'БУТИі заарештованими й розстріляними, Винничен- u · U · КО В ТОІИ час ;ВИ1ЯВЛЯВ 1 ши'рив ОКlраиню нетолераНТН1СТЬ СУПрlОТИ украінських самостійни!ківдеРjжавників: "ІНа ті питання, я[<і робляться мені тепер, писав опісля Винни- чен'ко в своїх споминах, чоrо не ЗР1о'бив так, іЯIК казалИl мені 'мої переконан,ня, чоrо не арештував усіх ШIКідливих людей? Моя віщповїдь Ko\p I OIТiKa: не Mir, 'не ,мав фіЗИlчноі сил,И". (t,B. 'Н.." т. 3. ,СТ.. '235). Значить, ЯС'НІО, що украін,сь- ких IсамоСтій,ни[<ів....держаВни'ків Винниченко ,був БИI казав заарештувати й розстріляти, якщо б тіЛjЬКИ У Hbo,ro бул.(1J фізична си'ла ВИ l конати свій наказ. . ... . . .. . .[ОЛОВІ Дире[{ТО'рІl ВІрНО ,одержуваЛИj !КрОКУ ІНШ! ЛІ- . .. .. . ""'.. ... дери .сОцllялДем!ОікратичнОl а СО'Ц'lял"реВОЛЮЦІИНОl IпаРТll. НібlИ1 зовсіl\lf 'не 'бачачи ТОЛО! надзвич,аlЙ1НО rpi3'Horo :поло.. 'ження, в яком:у о'пинилась тоді Українсь'ка РеСПУ1бліlка, . u ,...... . u ВОНИ 'кинулись .ЗНОВ Ol паРТІИНИХ з lЗДlВ, парТІИНИХ нарад, Іпартій,ної поле-мі'К'ИI. Оlжна з тих партій JIоділиш,аlСЬ ІНа Iкіл'ыаa фра\кцій, що з них "ліві" стали одверто переходи- ти на !позиціїї "COB€T,CЬiKOЇ форми влади". Дуже не Іп,одобалась 'Винниченкові теж вїй:ськова дис- ципліна в укр,аїнсь'кій армії. "Друrи,м на\шим ЛИІХ1ОІМ писав він було те, ,що 'фіЗИ l чна війсь:кова сила нашої -революції була в IР'УІках людей або Іполітично несвідо- -мих, а,бо навіть ворожих до ,ШИР1ОI:-СО1rо соцїяльно:rо, ру. 74 75 
, X мас. І ,річ :не в Січових Стрільцях. Січові Стрільці, н,а.. ВІТЬ старшини, здебільшоrо діти Іселян, моrли 'бутИJ aT- ними до широ,кої соцїЯЛblНОЇ акції. 1хн'я lосновна хи,ба була в Їхній поліТИlчній неосвіченості, в їхній односто... ронності .психіки', ЩО :ніЧIОІО, не бачила й e Іроз'уміла KiM ,н а Ц іон аль н 0 r 0, lа те нац'Ї'ональне розу.. Мlла ХИ1бно. При іншій Іси'стемі влаДИ I вони моrли ,би на.. віть .бути 'корисни,ми революції своїм запаЛ'ОIМ ене р . . , (lЕЮ, 'самовідданістю. Лихо було ів тому, ЩО вся СИtсте- . . .. . tJ .. ма о'рrаНlзаЦl1 ВІИСblКОВОl вл,ади Ібула невідповідна до тих завдань революції, які' ви{увались життям і Я1кі ДИ1реК''rО t рія старалась сінтезувати ІЙ Ф 1 о,рмулувати. Ді- ло в тому, ЩО більшість ,нашої старшини бу"ЛИ Іне рево" люціонерами". (,,'В. Н." т. 3, ст. 185). Але :вВести В Іу'країнс.ьку армію ї, rоловне, в КОІРПУС СіЧОВИ1Х Стрільц/ів "іншу си,стему" Винни'ченковї не вда... лось ізза рішучоrо IСіП1р1ОТИВУ 'ПОЛК. €reHa Ко:новальця і ,rоловноrо 'Оталана Си.мона Петлюри. Зате ту "jншу систем'у" з 'солдатсы'имии радами\ й :партійними MiTiHra. ми було введено IсоціяліlСТИЧНИМИ лідерами в тих у,кра.. .. . U lНСЬКИIХ В1ИСЬ'КОВИХ частинах, що Їх IОlрrаніЗ J уваrJ1И й ,о,чо" лили різні соціЯ,}Іі,сти.чні партійціотамани як rриrорі€:в (на Херсонщи'ні'), Зелений (на IпівдеНrній Київщ'ині), Данченко, IБіtДенко і інші. С'fIрашні ,насліДIКИ Іпартійно,rо розполіТИlкування тих війсыовихx частин виявились аж н адт,о, еК1О р 0.' . .. Партійщина Іі соціяліСТИіЧНИЙ ДУ'р,ман засліпили знов краі',нсь,ки 'соціlялістів до тої Мlі'ри, ЩО Істворений Уlкра... lНJСЬКИ}ІИ ЛІВИ:МИ есерами "rоловний Революційний Ко.. . " Mte-: не ..спининя на переході на "совеl'СЬ ' КУ фlОlрМУ у,кр а 1.HCbl1{101 влади " але ввійшов у 'KOHTaIKT з московсь.. кими! большевиками й став орrанізувати на ВСЬОМУ Лі- во'бережжі Jповстан:н,я ІП рот и Д и р е Ік тор і ї. За НИ,МИ пішла й частина ecдeKiB. Це знаЙ'ШЛ'ОI ШВИДІКО свій ВЇдrу'к в отих розаJjітованих і 'розполі7Иlюованих части-- нах армії ,J"HP і (коли 'большевиць'ка а 1 рмія почала новий !Наступ на Україну, тоді всі оті Іпартійні отам,аНИI стали ОДИН п'о 'ОДНОМУ переходити! на СТОРОНУ большеви'ків. ._ . U · І оця політична й віЙСЬ 1 кова зрада украlНСКlИ сп'раВl u соціяліlСТИЧНИМИ ,політи'ками ,і отаманами, завдала Ha. важчий удар (урядові й а 1 рмії У\НР. Із:за зради oaMaHl rриrоріева, Зеленоrо, Данченка та іНШИХ УlкраlНСЬК'И фронт ,Пrо'рвано', здеформов.ано й оеЗСИJIено. КО.ЛИ 1 ПІС: ля протиrетьма.НСЬ'КОЛОI повстання 1 на.переДОДl НО'ВОІ війни з большеВИlками а1рмія УНР разом з УСІМИ пов. станськими частинами наЧИСll1яла о'к. триста ТИ1СЯЧ бій- ців, то в ,П/ОЛ1овині оічня 1919 р., У .висліді'.. Toro, ЩО ве.. ЛИlка кількість отаманїв перейшла з свОІМИ заrонами . до большевиків, а інші знову проrолосили "ПОЛІТИЧ" ни(й невтралітет", стан армії УНР виносив вже лише 21.100 чоловіків з усіми rарнізонами й резервами. rрізне 'П'ОtJ10ження вимаrаtl10 неrайноrо п\роrолошн. ня ДИlктатури, яка поклала б ,край заrальному розrа,L1Я" шові, :розrуб.nеності й анархії. Винни'чено сПОСТІИНО нарікав, що він не іоже реалізувати СВОІХ спаепи плянів ТО1\-ІУ, щ'о ЙОМУ перешкоджасють в роБОТl1 11-ІШl члени Директорії. Супроти цьоrо, вірючи, ЩО в Вин... . . u НИїЧен.ка € справді к'о ри сні пti1яни 1 п ОДІТИЧНИИ :розум, СтрілеЦЬІка Рада запропонувла йо:му прейяти .днк: таторську 'владу та заявила и'о,му, ЩО СІЧОВ u l СТРlлца Іпідтримають ЙОlrо ди'ктатур:у, безоrлядно иому ПІД.. ПОРН,J:куються й будуть ЙОМу"' ПО:Vfаrати' в переведе" ні йоrо політичної й соціЯJ1ЬН'ОЇ проrрами ПlрИ У1\іОВl, ЩО він !ні!к оли не зрадить ідеї самостійно сти УікраїНСЬК1О:Ї .. U Держави. Але ВинничеНIКО злякався Вltд'ПОВlдаЛЬНОСТИI и відмовився,. Тоді Стрілецька Рада за.ПРlопонувала те саме Симонові Петлюрі, але й він відмовився. С'уп'роти Ц1ьоrо виринув третій Іпроект військової ДИ1ктатурИ тріюмвірату в складі: С'И:МОН ПеТ,,1юра, ,пол,к. 6втен Ко" новалець і ІП,ОЛІК. Андрій Мельнин{. Цей 'ПрО€КТ tбуло пе.. Іредано на т. зв. "державну нараду" в Ки,еві 16 січня 191.9 р., але ;він ви,кли:кав (безконечні ДИIС'юусії п'редстаВНИКІВ . u уряду й партій та фракцій і Січова Рада В:1дкликала ио. ro. Все лишилось Іпо старому. 76 77 
rріЗНИ1Й Іста,н на ,ФРlонтах змусив уряд УНР 5 лютоrо 1919 р. вд:руrе залишити К,яїВ. У тій сит'уацїі Вин'ничен ко зовсім .з.невірився в у:спіх і в !потребу даЛЬШrо,і бороть- би і зrоло,сив ,свій "BiJдxiд від :поліТИ1КИ" т.а' :виїхав за КОРДОН, "щоб зайнятись далі літературною Іпрацею". Ра- зом з Винниченко.м вийшли зі !окладу уряду й інші CIO ,ціялдеМОlюрати. ,У Віwниці ,створено н\о!вий уря;!. ОСТіа,. пенка. П'рацю Директорії перебрав на СВОЇ плечі Симон Петлюра, зrолоси.вши CBO€ ВИ'С'rJlПЛення з партії С1оціЯJI- . дeMOKpaTIB. Перебрання !керівництва 'Симон,ом Петлюрою зуСТpjі. оо v ЛОСЬ З заrаЛЬНИIМ ВДОВО.і1енням yKpalHcыoroo воя'цтва и усіх )71юраїнських 'патріотів. "Серед у,сіх членів Дирек- торії 'пише ,ПОЛК. Конова.;'Іець, най.біль-ше вибивав- ся Симон Петлюра, людина риштально чесна, ,без,ко- Jрисна, д,оброї волі, великої віри й еиерrі'і. Вправді й у HbOrrO ,не б'уло ,потріб.ної IП1їдrо'Товки ДЛ1Я Iкерм,И1 віЙIСЬКО- вими й 'полїти,чними справами Уїкраїнськоі Рес.пу,блі!ки, одна'к йоrо віра Ібула тим ЧИННИI:<ОМ, який мимо неуспі- хів, Щ1О' ,почали 'спадати на у'країнсь'ку влщ:r:у, споював усіх в одну цілї:сть і дав змоrу, .не ДИІВЛЯЧИ'СЬ на незви- чайно нес,приятливі обставиниr, вести 'визвольну бороть- бу на 'у,кр.аі.нсь'кій терито\ріі біЛЬ1ше ніж півтора POIKY". У безпинних боях 3 переважаючими силами воро- riB у :насту,пних мі:сяцях 'вій,ська УН:Р БУЛ1И змушеніl від- 'ступа'Т,ИI все далі. IНа'ПРИIКlіНlці траВН1Я 1919 р. наступ боль- шеви'ків Зі сходу і IП1оляків зі заходу ІСТИЮНУВ Армію ;УНР в районі Дубно Броди на с.музі завши'рш,ки 4 0 50 Ікілометрів. Та в днях 1 6 18 липня 1919 р. Іперейшла Збруч, за- лишаючи rали'чину, rалицька Армія, з'€д,навшись в OIKO- ли-ці Кам'янця 'Подїльоько,rо з Ар,міl€Ю У\НР. Ще 'перед залишенням Ки!€ва відrбулось в дні 22 .січня 1918 р. в Пelр" Ш'у ріЧН,ИIЦЮ проrолошення Четве!Рl'ОI['10' Універ.салу, еБЯ- точне Іпроrолошення С 0 бор ное т :иl У ІК раї н с ь. ІІ{ 0 їДе р ж а в и з"€днання 3axiдH,ьo..YiKpaiHCЬJKoi HalpoHы.ї Республї\ки з надднїпрян'ською Українською Народньою РеСІ1\УБЛDКОЮ в одну, €дину Kpa!HCb:КY.. Дер: Зrїдно з цим об'€днались тепер 1 ДВ! YK?alHrCbKl жаву. , . u · УНР О б ! У ІCJПІЛЬНОМУ ... rалицька Ар.М1Я и АРМ'l I Я І ,Щ аРМll ПОХОДі . З а визволення З1ОІЛ1отоверхото Ки- mереможному , 0 ' боях ок р о,пити rарЯЧIОIЮ IКрОВ ю IСИ!Н1В ева та в дальших · '\.1. . · НаддНІ . С Т Р ЯН Щ И'НИ СоБОРНІСТЬ \J'1кра- (liаДДНІП 1 РЯНЩИНИ 1 ' ... 0 v І- .. 1919 об'.е. д нані А Р М1І ВВlИШЛИ дО ,СТОJІ,И 1JНи. 31 Ісерп'ня р. 'ці У'к.раїіНСЬКОЇ дерЖ!а\ви. 1 78 79 
ЗМІСТ : 1. СтратН-ИIЙ баля,н:с соціялісти!чНlИIХ еКоСпеРИlменrnіlВ 3 2. ФеніlК'С україн\ських 3 t БРОЙ 1 НИХ СИЛ ..... . . . . . . . . . .. 12 3. ПерШИIЙ віступ із Істолиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 5. Ви,маrаючий ІСОЮЗНИ!К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 6. Кінець [Lентральної Ради ...... .......... .......38 7. IПер'воращний .rpitx reTb,MaHia . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... 41 4.. ,Б ер БСТ ей СЬКіИ!Й IМ.Иlр ............................. 24 8. [eTЬMalНlaiТ:i Уlкраінські IcaMto-стіЙНИlкидержаВНИIКИl .... 53 9. пtроrrиrеть'маfн1сыеe іповстан:ня ........................... 66 10. У ЧОТИ t раку1'НИК'У .............................. 70 8О 
Ціна $0.50