Текст
                    

хетлЕх поаогекнй МсТАКІ ОКИТСЛИ СКАТ4ІЧѴ І10Г0ЖКЛСНІА Н4 БкІГОу р'Цб

о) /надои вшгнн. Г \ ~ * і\ л ц л А - ж еѴккбтѴ Б^рЪ егда ПрИПі'&ТЪ БрІЛ’А КЕЧІрНН. ПрИШ^ДЪ ПОНОМЛрЬ ко сугтлкціик^ ЦрКОБНОМ^. И ВЗИМАЕТЪ клгс- слокйне. Й звони кпокседн4>;кноеі колоколъ четверть чдел. ПОТОЛАЪ Й ТрЕЗКОНИТЪ единъ ЗВОНЪ КЪ АКД КО- ЛОКОЛА мХльк, долго,, дондеже ндетоатель пройдетъ Я БрлтТд КЕА СОБНрДЮТСА КО КрЕМА ЗКОН^?. И КОНЖДО- ПрНШІДЪ КО ^рЛЛ’-Ъ ліолйткеннын Й ГТДКЪ НА ОБЫЧНОМЪ ГКОІЛІЪ М'&Т’Ь. И полагаетъ начало пригодны бгли поклонокъ. И @гдд нл- (ТОАТЕЛЬ Й КЕА КрАТІА ГОБЕр^ТСА. ТоГДД ЕлѴжЛфОН СТДрЕЦЪ ^ыніедъ посреди пред црк’Ге крата пбд паникадило, и гстко- рнтъ стьілга йкондліъ единъ поклонъ до зелілн. Т/же и>крд- Те'іКСА КЪ КрХт'Ги ПрОфДЕТСА. ТХкожде Й БрХтіА КСА покло- натеа ел1^ Л° землй. И ЕТіікъ на лі'І’ст'к и’брдтАТСА ко А
сть'іліъ иконамъ. Шрк'кі поклбнитсд нлстоателю къ пбдсъ И ИСПрОСНКЪ ЕЛГОСЛОКЙнІЕ. ЙДЧИНХГ СИЦЕ. Зд Л\ОЛЙТБЪ НрЕЧТЬіА ТН Л1ТрЕ„ И ВС^рЪ СТЙуЪ„ ГДН НЕ у?НСТЕ СНЕ ЕЖПІ ІІОЛ1Н- лѴй ндсъ. И прекрЕстнкъ лице покллнаетса къ поасъ. И іѵуб- дитъ нл свое м'йсто. й іуллбмціикъ противъ праваго -крвілоса СтАк'Л су НЛЛОА. П^рВІЕ ПОКЛОННТСА старцѣ 6% ПОАСЪ0 Н рЕЧ^ТЪ. ЙЛЕННЬ. И ГЛАГОЛЕТЪ Дрк НЕНЫН. СТЬІН ЕЖЕ г. И поклоны г. кподсъ. Слдел. II нн’і;. ПрЕстлд трце полінлѴн ндсъ. Г ди по- дилѴн г. Слава. И нні. оче нашъ. Й @гдл рЕчГга: но взнаки нлс« ціл^клкдго. Старецъ ето врілід глаголетъ. Гдн і7е урте СНЕ ЕЖі'Н ПОЛІНЛ^Н нАсЪ. Я ЕрДЛОЛЕфІІКЪ. ЙЛ1ННА. Гдн полшлѴіі КІ. Слд. II нн'к. Пргйд'ЕтЕ поклоннлид г. II поклоны г. Н і|гал6л* рг. Елгословн дше люА гда. По ір-алмф. Слаба Й нн‘к. йллнаКіа, ллл$Та„ СЛЛ БД Сла. Й ннгк. ТОМЪ ГЛЕТЪ соліъ ліонліъ ко гд^. ко. II про. два фалмд. Й @гдд реч^тъ. Хвалите гда ксн гадь'іцы. Тогда конархистъ праваго лика. Прнийдъ къ крк'ілос^. Прежде поклбннтсд на кркілб въ волгъ. II речетъ. Глд стиу^рѴ а, йдй кои ведетъ, и запавъ. СО стража сутрЕНДА дбноцін. Й на крьмос'й здпоктъ. Да супо- елетъ Израиль на гда. КонАрѵнстъ кондрудстъ стнуЧрѴ. II на крЫлос'Ь поютъ нА гласъ. II проканХруакъ стн. Идйгъ на легкой крилосъ потом2 же окраз^. Прежде поклоннвса на ТЕВГЁ ЕЖЕ г. Й поклоны г. Гдн полнілѴн *г. Говоритъ фалбліціикъ су нллбд просто. II по- Й ПрбчіД і}ГЛЛМЫ- Гдн ЕОЗЕЛ^К КЪ ТЕЕ'К. ГЛЛ-
жрь'ілосъ^ й скажетъ. Зап'Кбъ. ЙкоиХр^ДЕТъ стнуІсрѴ. И прочТд стркГ кончаетъ по крьілосомъ,, точі’е приводитъ не клк- иаасд. И §гдд проклинаетъ д-е СТрѴ НА Л'&БОМЪ Крь'іЛОС'Ь. Прннйдъ къ прлволіѴ лні$. И речітъ. Слл. інн4>ч • тон же. Й СКАЖЕТЪ НАЧАЛО ТОч’іЕ СТрЫ. И ПОКЛОНИБСА ЛНК^ БЪ ПОАСЪ Плодитъ на ско2 лѵ&то. И на крылогі’ поетъ Бгорбдн^ ВОСКр^СНОИ ПОЗН^ЛІЕНН. По іѵкончАын кгорбднчнл. 1|'ал6мірнкъ стлкъ су нллоа глетъ стн. Ск'Кте тйуін. Е^сь до конца. ЙконлруіГ кь'іше посредгЕ и ставъ подпдннклдило. Перки покло- НИВСА СТАрЦ^ кпблсъ. И цікрЛТАСЬ ко стымъ иконамъ. СкА- Зыкдетъ прокименъ. Й речстъ. Прокй, іоломъ дбд. Гдь ко- црйсд. Со стн г. Я НА Крь'мОсЙГ ПОЕТЪ ПЕрЕЖНдАдсА. ПІрКІЕ' на полкомъ. По проп'&тТн пркнмпа. іУдломірнкъ стХкъ су НДЛОА Н ГЛЕТЪ. СПОДОБН ГДН. Е^СЬ ДО КОНЦА- Я КНАЧАЛ'Ь ПО- ЛАГАЕТЪ Г. поклона поаснь'і^ъ. По нзрЕчінін стнуа. Гдн милость ТКОА КО к4жн. Сктйнн НЕ КЫКАЕ. Я КОНДр^НСГЪ ИДЕТЪ НА л'&кон крь'ілосъп й поклонЙкса лнкѴ. Скажетъ гллсъо и конА|- ^ЛЕТЪ ІТ^ коскр^сн^, А ПОЕТЪ нХ ГАЛСЪ. И ПОТОМЪ КОНЛр- уЛЕТЪ стры Три БЦ'Ь, С^АП^КИ ІІЛ ПОДОБЕНЪ. И НОСИТЪ ПО крь'ілосоліъ. Слл. Ініі'Ь. Скадл на лакомъ крь'ілос’Ь. Н рсчітъ НАЧАЛО стрлц Й ПОКЛОННБСА. ДОВОДИТЪ НА СКО^ М'&ТО. Й НА . крь'ілогк ПОЕТЪ КГОрОДНЧЕНЪ ПО ЗНАМЕНИ. По ОКОНЧАНІИ СТН^А. І|ГАЛОМІ|ІНКЪ стл'къ су НЛЛОА ГЛЕТЪ. Нн'Ь ОІпѴф^ЕШН. ТртоЕ. ІІ ПО ОЧЕ нАніЪ. Й ПО БОЗГЛЛС'Ь ій стХрцд. Речетъ0 Яліннл. Б 1»
НЕПі И глетъ. Троп^ь коскркной глАс^. Ола. И ннѣ. Богоро (}го, пс кгдроднчнѣ, на крьілосѣ глютъ @кте. ЧтнѣншѴю. Слакл. Й пнѣ'. Гдн помилуй дка. Гдн клгослокн. И поклоны д къ ПОАСЪ. СтАрЕЦЪ КЫИІЕДЪ ПОДПанНКДдЙлО Й СМАКЪ КЛОБУКЪ. Глетъ іѵису. малой, Гдн І'се уртЕ сне кжін молиткъ рАдн, ПрЧТЫА ТН МТрЕ, Й прпкпы Й БГОНОСНЫ ОЦЪ нАшИ. И 0ГДД ЙзрЕ'іЬ’Ъ. Ыко КлАгЪ Й ЧЛКОЛЮКЕЦЪ. И прЕКрЕСтЙксА покло- нитса къ п<Аасъ. Я на крь'ілосѣ прдкеліъ рЕК^тъ. Ямина. Гдн полінлѴм пѢніЕМЪ Т. ІѴмЪ ЖЕ СНЦЕ КЫКАЕТЪ ЧИНЪ мАлоЙ КЕЧАМИ 110 КСА С^КОТЬГ ірЕмѢнно. И ПОСлѢ КЕ'іірНН КСЕГДЛ КС^КОТ^ кІчЕрОМЪ КЫкАетЪ ЛЙЕНЪ. II СтАрЕЦЪ СТОА ИЛ срЕДі'і. ЗДМОЛНТК^ЕТЪ. ІЙКО ЖЕ «указано на кЕч^рнн. Я і|гал6мцшкъ стоа «у налол. II не клднаага @м& рЕчЕтъ. Ямник. Глетъ, сть'ін кже, г. По прінднтЕ покло- ннмса Г. Глетъ і{гло. рмк. Гдн оуслк'ішн лілтк^ мою. По ір-лм’Ь. Ола. Інн'Ь. ЯллнлоуіА, к. Глетъ і|галомфнкъ су нллоа. Я ктрітй лллнл^Та поютъ на прокомъ крылосѣ. II ^кть Гдн помнлѴн кі. СлХкл Іннѣ. Потомъ конарунстъ кыніедъ на срЕдннѴ, й стАкъ на дкьічномъ мѣстѣ подпаннкаднло, поклоннкса старцѣ кпоасъ. СкАзыка? кгъ гдь. Сні^Е рсч^тъ (по глас^ тропард) ШЕСТКИ. Гігъ ГДЬ Й ЙКНСА нАлѴК КЛГОСЛОКЕНЪ грАДЬІн КО ЙмА ГДНЕ. Поютъ на крк'ілосѣ^ъ ПО ПЕрЕмѢ'іІНО ПЕрЕЖИдАлСА. Я конархистъ скАзыклетъ СТИ^Н ПО бк/і'ічлю. Я поютъ кгъ г да, на прАкомъ Г- Я на лѣкомъ к. ПЕркьіЕІ на прАкомъ. По пропѣтіи @-н рАзъ
І^НІІІІЛ'А КОНархНСТЪ КЛ'^ВОЛіѴ лнкѴ. Йпоклоннкса къ поасъ, ГЛСТЪ ТрОІіХрЬ. Помилуй нХсъ гдн. Просто ГЛАСА НС СКЛ3Ы- ваетъ. СлХва. Др^гін тропарь скажетъ на правой крылосъ. II нн’к. Бб. Тропарь на легкой, й поклоннвса и^однтъ. Я концы тропарей ко. Поютъ покрь'ілосом» нХ гласъ пережн- дласа. ёгдл запоеотъ су когородччна конецъ. И ір'алоліцінкъ су налол глетъ флом и. Сгда изречітъ, жіртва кг^ дуъ сокрушенъ. Бъ то кріліл стХрецъ молитвуетъ. Я крылошХн'Ь Оконр, крьілосо сош^дъ на с^одъ посреди крь'ілосовъ сустлк- •цінкъ речЬ’Ъ. Ямйнь. Я конлрх скажетъ. Йрмо. Канона. И поютъ Ірмосы по Единожды ока лнка вкупѣ. Я конлр- Х'И? ччт канонъ су налол на д. По изреченіи кгороднчнл. Поютъ катавасію по всакой пѣсни, ока лнка ккУпѣ. По г. пѣсни. Лѣвый ликъ поката точТю глютъ. Слакл. інн'Ь. Я ко- шр^іГ чте. С’Ьда канона Іа. Ирмо скомкаетъ. По .ё п'Ус. По катакасТн правый ликъ. Слава И нн'Ь. Я конлрунс скажетъ. Гла кондака. Н чте кондакъ. И Ткосъ оу нал6д„ а концы ПО? правый ЛИКЪ 0ДННЪ„ Бъ то кр^мл пондмХрь кь'інес? налой съ @ѵ-ллТемъ н поставитъ межд» крь'ілосы на горнемъ лг&т’Е И поставитъ ск'Ьірк на подсв'^ціннк'Ь. По Ткос'Ь. Конархистъ ставъ,' на гбрнѣе лг&то рѵлТл. ПеркТе поклб- нптсА стХрцѴ къ поасъ, й ск^зы прокнме. По бкь'ічаю н кгдко дыханіе. Паркіе поютъ на прокомъ. И Гдн помилуй г. Слава. П нн'Ь. Пр^дъ ^ѵаліемъ поютъ на лакомъ. Бъ то г
КрЕМА СТЛрЕца ПрНШ^Да Ка ^ѴДЛІМ, Й СтХка ПрЕДа ^ѵлл’йліа. ШрКІЕ ПОКЛОННТСА НЛСТОАТЕЛЮ Ка ПоХ, И рЕчЬ’а. Ю ЁлІКа. Старо @ѵлліа чтеніе. Я л'Ікын лика поста. Слдкл ТекИ; Гдн. Й поклона ка подса. По чтеніи $ѵдлТа. Сгдд про- по^та падкой лика Слдкл Тек’Ё Гдн. СтдрЕЦа поклоннтса. на ока лика ка подса. И песета на ское лѵ&то. И понта 3-м н-м и д-м п*ёс№ канона по бкьнлм. По дй п'&іііі. Всегда понта достойно §'стл бкйчнос. И поклоннкшеса ка. Землю, нд^та по крь'ілосоліа. Я конар^нс стлка оу нллоа глЕта. Тртос. по 6че наша. ГлЕта. Тропари окл. Саака. КондХка. И нетЬ. Во. тропарей. Первые оустдкірнкн сего кго- рочнд не ійстаклдлн. Я прАкый анка. Гдн помнлѴй м. Й по- клоны г. СлАкд. И ніі4. Чтн’іінш^н ^Ер^кйма. Сллкл. Й нн'Ь. Гдн полніл^й к. Гдн клагослокй са поклоны. Й іѵпоус. іѵкь'ічной на срЕднн'Ь. Я на кр^ілосЬ; Гдн помилуй К. Старена нлд4гка клок^ка на глав§. И полдгХмта по- клоны исходные дкл ка подса. Я тритіи ка з^млм. Й ІѴКрДфСА ка крлтін прОфЛЕТСАо И КСА Кр^т’іА ПОКДОНАТСА. до зЕлілн. II ндѴта ка столбк^м сужинать. Шркіе ндЕта настолтЕЛь еі старЕцао н по нн^а крйлошдн'Ь по дкл ка рлда. Й по нн^ап й кса крдтіл ндѴта са КЕзмолкГЕл\а. Й прішіЦніЕ ка столбк^м. Положата сть'ілЕа йкондма г. пок. ка ноа. И ндстоателм поклона. И слдатса 3а столы, настодтЕль н кса крАтТл, крк'ілошлн'Ь праклго лика со стдрцол\а 3л стола по
ЛЛБК'І’. Я НЛСТОАТЕЛЬ са крьілошанлмн Л'ІГБЛГО лика на СКДЛІЬЕ. Ка то крсліА оустХкернка покслита кома ида крылошана чтеніе чести. И той стАка су иалбл. И (ггда ксе йдготб- катса ндстоАтелю и есеГі рлтТи на скон^а лг^ст'Ьуа с4;да- ірнліа. Пнцен и питію потокѣ с$ір^. Й келарю тЯ прЕдстоАір^. Яки чтец'А кодгллшХета скадХни чтенію. И ргдл йдрсчіта. Блгослоен Оче. Келарь йдшіда прсда скатк'іа иконы, й ре- чета. За молнтка сты Оца нашнуа, Гдн Не Хіті Сне Бжін полніл^н нХеа. И поклоннеса стылга нконама ка. подса, кредита. Я стареца судлрнта ка колокольчика ка кандію г. И акіЕ ксн кратід костан^та просто и стареца рсч^та. Ямннь. И глюта ксн крылошан^. ІЯдлта ннціін. Слдел. II н'іі'к. Гдн полпелѴн к. Гдн блгослоен. Й поклоны г. Ста- реца, да молеітка Сты Оца нашила, Гдн Пе ХрТЕ Сне Бжін полінлѴй ндса. И поклонеікшеса ка подса, едд^та ксд кратіА по м4;стдма. Я чтіца рсч^та. Ямннь. И чтета чтеніе по окычаю. СтлрЕца поклоннеса нлстоателю, н начинХста пнір^. И судлрнта ка кандію а. По оѵдарйпн кса крдтід кк^інХюта са ліолчХн’ГЕліа. Посл^шаюци чтін’ід со кннлілнТема. Я мддта чіткеро са бднлго слюда. И §гдл кратТл кк^- иілюта піркѴю пиці^. И келарь й столники ка то крЕлід готокАта ктор^ю пнір^, й рлдносАта по ксіи крХтТн. II @гдл рлднЕс^та по кс4;ліа столаліа, стареца начал^ета кто- р$ю пнірѴ и сударлета ка кандію аі По сударЕнін й кса А
КрАТІА КК^ПІЛІОТЪ. БоЛ'К'Е ДК$уЪ ПИЦІЕН ЗЛ сужннок НЕ кы- кХетъ. По нлшфіінн кс'кн кратіи. Келарь н стольники іѵгтАк- ШЕЕ СО СТОЛОКЪ СОКЕр^ТЪ. Я СЧ'ДрЕЦЪ оударАЕТЪ КЪ КДІІдІй А. ДлА ЗН^кѴ копчХінд чтеніе. II ЧТ^ЦЪ КОНЧАЕТЪ ЧЧ’ЬНЕ. Я стХрецъ речстъ. Ямннь. Й чт^цъ положитъ сть'іліъ иконамъ дкл пекабна КЪ ПОАСЪ„ а трЬчн КЪ З^МЛК). II ПрОЦІЛЕТСД су старца до земли и ксеіі крХтін поклбннтсд къ поасъ0 и исходитъ. Братіи же къ сій скдАЦнімъ на сконуъ аѵкст’куъ съ молчаніемъ. Келарь йсшедъ по сред’к речстъ. Злліолнткъ Сть'і^ъ Оцъ нашивъ, съ покло. Г» іѵ^бднтъ. Я старецъ сударнтъ къ кандіи а. Настодтель н ксд крлтід костлнѴтъ просто. И рек^тъ алшнь. И глктъ. Салка. Й нн'к- Гдн ПомнлѴн к, Гдн БлгОслоке'ц съ поклоны. Бь'ить чріко ткое. Чтнінш^ю съ поклбноліъ Сен Гдн. Ейь до конца. Сллка. Гдн Блгослокн съ пока. Старнсъ,, стоатель0 аминь. И поклоникніесд ебкнк къ плкЕчеріінцгк. IV п а к е ч е р 116сл4; сужины расубд^ по кільдмъ не кыкаетъ по клон’Ьуъ трап^зныуъ. Пономарь кземъ клгослокІніе су старца. И кіітъ къ пакЕЧірнн къ дбекѴ. Я настодтель и ксд крлтід, кьішедъ изъ 3а іч’олбкъ положатъ стыліъ іікбнамъ г. поклона нс^одны^ъ. ІІ ндѴтъ КЪ МОЛНТКЕННЫІІ ^рлмъ. Тлкожде ІаКОЖЕ КЪ ПО АСЪ. ЕозЬЩЛІІЛЪ МА II ііігк. Гдн ПолінлѴн к. Зааюлнткъ стыуъ. И КІ ПОКЛОЕЦ НД^Ч’Ъ къ м ы ч ”Ѣ- нл- чл- по-
И КЪ ГТОлбкѢю ШЛИ. Й ПрНШЕДІИН КО ЭДЛМ1& Й СТЛКШЕ кождо ил скормъ лѵкст'Ь. Полагаютъ начало приходныхъ бімь по- клонокъ по дкь'ічаю. Старецъ гтлкъ посреди протнкъ ц,Хрь- «кнх« кратъ на бккічпомъ м’Ніт'к подъ паникадило. И тко- рнтъ къ крат’Гн прощйнс по обычаю. Й начинаетъ пакЕЧЕрию по дкь'ічлю. Я і|галомщнкъ стАкѵ. оу нллбд гокорнтъ начало пХкЕчЕрннцы мАлоіі по дкьічаю. И фллмы Помилуй ма Боже. Бже къ помощь мою. Гдн оуслышн млткѢ мою. Салка къ кь'ішнн БгѢ. Поклоны г. Б'ЬрѢю ко единаго Бгл бца. Сгда глютъ. Испок'Кдлше к’кры. Ндстоатела й кса крАтід. Боокражаютъ на сек'І’ кртндЕ знаменіе,, некллнаага, й стоатъ кротко. По йзгллгблліГГн к'крѢю до конца. Канона къ сѢкотѢ Каиромъ не кыка'етъ. Я крьілошлн'Ь гош^дъ на с^олъ. Поютъ достойно (?сть. ЛУллѢю. Й поютъ кіЕгдл на сход'к. По до- стбиігк поклонъ къ з^лмю ксегдл не йзлѵкнно. И стлкше на кркілосы. ^ГллбмфНКЪ ГЛЕТЪ оу НЛЛОА. ТртбЕ. Й НО С^ІЧЕ НЛШЪт кондл. Боскрный. Гдн ПомнлѴн м. Иже на ксако крімА. Н молнткы. Не скк^рндл. И длждь нллаъ Блко. И @гдл Й3- рЕч^тъ КпоклнТе мй Бгъ. На крылосѣ. Садка. Й ніі’к. Гдн ПОЛіЙлѴй К. Гдн БЛГОСЛОКЙо СПОКЛОНЫ ПОАСНЬІМН. И СТЛрЕЦЪ стакъ носрЕд1^. Глетъ іѵп^ск мАлон по Обычаю. Я на крк'і- лосНк. Ямннь. Гдн помнлѴн г. И начинаетъ полунощницѣ когкр^пѢю. ^Галомщикъ оу налод глетъ. Ямннь. СлАкл Теб'Ё Бже Нашъ сллка Тек'Іг ксачески ради, г. И поклоны три къ 6
поасъ. Я молнтк^. Еже очеістн ма„ безпоклонокъ. И про- чее нлчАло. И і|галомъ. ПоміілѴн Мд Еже. По козгласк. Ко- нархистъ скАжетъ, йрмосъ канона трчна„ а на крк'ілос'к. Ймйнк. И поютъ ирмосы. Я конархистъ чт^тъ канонъ трченъ глАсѴ на налои на д. И чт^тъ йрмосъ пережндАд. По г. п'кешц сАмъ глетъ. Гдн помилуй г. И чтЬтъ. С'кд. СлАка. И нн’к. Ео. ТАко же и по 5 п'кпнц Ірмосы поютъ на крылос^ъ по перемѣнно, а-ю г-ю @-ю 3-ю н д. п’кень поютъ на прАкомъ крк'ілос'Ь. а д-ю 5-ю н н-ю поютъ ксегдл на лакомъ крь'ілогк. По п4?снно чтітъ Оче Вседержителю. И по конц'Е @го ксегдл поклонъ къ зЬілю. Й нн4?. Ко достойна трчнаго 5 стнуо. СлАк. Л і}глл6мфнкъ стакъ су нллоа глетъ, шъ. Ко. Воскресной глАсс. Гдн помн- лѴй м. Слакл И ніі’к. Чтн'кйінѴю. СтАрецъо дамолнткъ сть^х. Конархистъ. Имннл н чтітъ молйткіі’. Ессмог^ірад й Жнко- ткордфад. По концы @д. На крйлогк. СлАка. И нн'к. Гдн помилуй к. Гдн клгослокй. Старецъ стакъ посредъ. Гокореітъ іОп^стъ коскріснон малой по іѵп^стгк стАрсцъ н ксд крАтТд плдше на зелілю ткордтъ процеініе по бкьічаю,, й костакшс. Глетъ. СтАрецъ молнткз. ІІЕііакндДфН^ъ н ОКЕіддірн^ъ нагъ. Й поклонъ къ под. Сгда речкгъ. Помани Гдн наш^ уУдес/’л. Й поклондтсд ксн три поклоны КЪ ПОАСЪ. И ПО ОКОНЧАНІИ. ПодагАютъ начАло ц'клое негодны поклбнокъ. По проншткін нс^бддтъ идъ доАма. Перк’ке настодте. По н^мъ крылошапѣ
й ксд крАтТл и ндата кождо ка кеаіес ском на оупокоінй до ксенбірнаго кдѢіна. (V к сЧн р ір н о м і б д ѣ н Т н. Сгдл кремд прнспѣ'Ета всенощнаго кдѣнід. Піркѣе сто- рожа нзіпсд'л козкѴждАета нлстолтелл й кск> крАтТм. II по- номарь ізЬіа блгослокІні’е. Звони ка большой колоко чй’керть часа. Лотомъ трезконнта0 ко бса колоколы три звона. И дрѴгін пономарь суготокпта кадило са Гугліема горАірима. Й потрекнлА сучреждаета ко урамѣ. И @гда настолтель, н кса крАтТд сокср^тсл. СтАреца йзні^да й стАка посредѣ про- щАетса по свычаю. И по профЕшип кса крАтТл сАдѴта на скон^а мѣстѣ^а. Д стАрсца нріІліа клднло н филнама. При- ш^да ка царьскнма дк^рсма, н стака прлмо н^а. Соткорнта ч’рн поклоны ка подса. И су нлсч'оатела клгослоклаетса. И каднта стыа дксрн. И спа ска мѣстный бкраза на правой странѣ. II кгороднцына мѣстный бкраза на лѣвой странѣ. И пакн ста прлмо царьскн^а крХта держа ка Д пономарь стака протнка праклго крилоса Поклоннтса стАрцѴ ка пбдса. И возгллснта гласно. ЕостА- ННТЕ: Иг^МЕнЬ'1 Й ксен крлтТн костлвшнліа. Й глЕта старЕца. Замолнтка Стырь б^а Шшн^а Гдн Не Хрте Сне Бжін полінл^н нлса. Пракаго лнка голокцінка реч^та. Дмннь. По^та (гднна рАкныма гласома. ПрТндѣте ноклоннмсл г. Са поклоны поаснымн. Кака ка пѣкчел\а іѵкн^блннкѣ показано. И пАкн р^цѣ кадило, да гг'олема.
язітз. ПрТндѣтЕ поклоннмса н прнпддбмз. Я ір-аломфнкз. Еыніедз на срЕдннѴ н стХкз прбтнкз цркнуз крдтз. Подз паникадило. И поклоннеса старцѴ. Возгласите іклоліз. Блго- слокй дше ліоа Г да. И по^тз голокфикз праваго ліікл §дння се прннѢкомз. 1|/"ал6мфіікз скажете вторыя стнуз. II поютз ксн кз кѴпѣ. Іі прочдА стнуй пое^тз по крьілосоліз псрели- нааса. Какъ писано кз пѢбчежз сокнѵбдннкѣ. Ірлбмфнкз «кдЗЫКде стнуй по крьілосомз. Д старецз кз то крімл ка- днтз стыа иконы, и крылосы н ксю кратію кХкз показано ко суставѣ. ^Галоліфнкз сказ^кз. СллвѴ. ПрАколіѴ лнкі?, й ПОКЛОННВСА НЛСТОАТЕЛЮ (Ѵ^ОДНТЗ НА СВОЕ ЛіѢсТО, Д ИЛ КрЫ- лосѣуз поютз. Слаба. И ннѣ. ЯллнлЙа. ІІочннѴ: II @КТЕНІЮ. Гдн помилуй кі. Слдка. II внѣ. Поютз на праколіз. По ^кп’епТн, ТТ. Лѣваго лика фдлолирнкз ввішедз на срединб й поклонЙвса нлстоателю или старцѴ. СкХжетз. Блджінз ЛІ^ЖЗ. ЗднѣкГГ праваго лика голокфЕікз. Й плкн рсч^тз. Иже нійде на сокѣтз нечестнкы^з. II поютз ксн крылошанЕ КЗ к$пѣ ^дннз лнкз. II прожА стн^й іралбмфнкз сказываЁ по кры- ЛОСЛЛѴА. Я ПОЮТЗ ПЕрЕЖИДЛДСА Й СКДЗДКЗ. Слдка. II ргдд на пракомз крьілосѣ проноютз дллнлѴіа г. Гдн мнл^н г. II §гда рек^тз. Слакд ОцЯ и СнѴ н Столі^ Дд'$- Я і|гдл0Мфнкз рсч^тз. И ннѣ. II чт^тз на толіз же ліѣстѣ второю слакѴ ка. Й по прочтйші склжетз слдк^ нд лѣвой крьілосз. И на крь'ілосѣ гокорлтз. И ннѣ. Яллнл$іа г. по и пнѣ. по-
іѵ /Шон вечерни. Г д а к д. д. (I 1 кЬир (?ГДЛ П|НСІІ*&Та КЦІЛ’А КІЧ^НН. ІІЦШі^Да | пономарь ко сустлкірнк^ ((ркокномѴ. II кз^млета клгс- ѵй^ СЛОКЙГЙ. И ЗЕ0НН кпокидн'іікной колокола чЬ’КЕ|Т6 ЧАСА. п'Л ' Л / г X • 12/ ПОТОМЪ Н Тр^ЗКОННТЪ (,'ДННЪ ЗКОНЪ КЪ ДКЛ КС* лсколл лілльц долго., дбндсже ндстодтсль п/йдста. Я балтіа кса сокнрлютсд ко крслід зкон^. Н кбйждо ІІ^НШСДа ко доал'.а молЙтбсіінын н стХка нл бкьічноліа скорма лѵі'ст'к. II поллгХста начало пригодны бсліл поклонока. И §гдл на- стсателл и кса крлт’ід гокс|8тса. Тогда сл^ждірон стдосца кь'ішсда посреди прсд ц|кк бцлтд под плннклднлоп й сстко- рнч а гтьіліа нкбнлліа @дина поклона до зслілн. Тажс ісБрл- ТНЕСа ка БАЛТІИ ІірОЦІЛЕТСА. ТХкождс Й КрХтІА КСА поклб- натса 0лі2 до зсмлй. И стАка на лг&т'і ц’БрдтАтсд ко
сткіма йкбнама. Псркі-Е поклбннтсд нлстоателю ка пбдса н йспроснка клгослокйне- НлчннАГ сице. За молнтка прсчтыд тн мтрс, н кгКуа стй^а, гдн ісе урнсті сне кжін поми- луй нлса. И прскрсстика лнце покллнаетса ка пбдса. И и?хб- днта на ское лѵЕсто. Я іралбмірнка протнка прАкаго крьілоса стака оу нллбд. ІІЕрк'й поклбннтсд старцѴ ка пбдса, и рЕч^та. Ямннл. И глагблЕта II, рм нкнын. стк'ін бже г. Й поклоны г. кподса. СлАкл. И нн'Б. Прс'стлА трцс помнлѴй нлса. Гдн по- мнл^н г. СаАка. II нні. оче нАша. И §гдл рсч^та: но ндкАкн нлса цілѴкаклго. СтАрЕца кто крсліА глагблста. Гдн Гсе ^|те сне кжін полисами наса. Я іралблирнка. Зл\ннь. Гдн помнлѴн ы. Ола. II нн'Е ПріндгКтЕ поклоне'імса г. II поклоны г. Й і|гдлблі рг. Блгослокеі дше мод гда. По іраллгЁ. СлАкл И нн*1. Яллнл^ід, алл^ід, слАкл Сла. Й нн'Ь. Гокорнта іралблмрнка оу нллоа просто. II по- тбма глЕта сома монма ХкалнтЕ гда ксн газь'іцы. Тогда конархиста прАкаго лика. Прннйда ка крь'ілос^. Прежде поклбннтсд на крк'ілб ка пбдса. Й рсч^та. Гла стну^р^ а, или кбн к$діта, еі зап^ка. СО стрАжа оутрЕНАА дбноірн. Я на кркілос'к запоюта. Да оупо- кАста нзрАнль нА гда. Конархиста конАрхагга стнх'&р^. Я на К|. лйкой крылоса потому же вкрлз^. Прежде поклоннксд на ТЕБ'б БЖЕ Г- И ПОКЛОНЫ Г. ГдН ПОМИЛУЙ *Г. й прбчід ір'ллмьі. Гдн козкА^а ка текъ. ГлА- кб гд^. ко. И про. дкл іралмл. И 0Гдл рсчіта. поюта нА гласа. И проклнархака стн. ЙдЕта на
крь'ілосх, нскАжстз. Запі'кз. НконАр^ДЕтз стнуЬр^?. И прочТл стрй конХруастз по крк'ілосомз„ точно прн^однтз не клл- нааса. И @гда проканАрулЕтз д-к стр^ на лакома крь'ілос'к. ПрнпИдз кз прХкомѴ лйкѴ. И рсч^тз. Слл. Іннѣ, - той же. Й склжетз начало точно стры. II поклоннкеа лні$ кз поасз Кубднтз на ское м'&то. Я на крьілогк поеотз кгорбдн, воскресной познАменн. По шкончАнін кгорбднчна. І^лломфикз' стАкз оу нллоа глетз стн. Ск4гте тнуін. Ейь до конца. Якоидрун бьніи посредѣ й стАкз подплннкдднло. ІІЕркіЕ покло- неікса стАрцѴ кпблсз. Й іѵкратлсь ко сть'імз нконлмз. СкА- 3ЫКЛЕТЗ П^ОКЕІМЕНЗ. И рЕЧЕТЗ. ПрОКН, фЛОМЗ ДКД. Г ДЬ ко- црнсА. Со стн "г. И на крйаос^ немтз пЕрсжидадсА. іИцкіе на пракомз. По п^оп^тТн п^скйліна. І^аломфнкз стакз оу нллоа н глетз. Сподокн гдн. Ейь до конца. Я кначал’Ь по- лагдЕтз г. поклона поАснкі^з. По нзрЕчін’Гн стн^а. Гдн милость ТЕОА ко к'Ькн. СктЙіТн НЕ КЫКДЕ. Я КОНЛй^НСГЗ ИДЕТЗ на л'&кон крмлосз, й поклонЙкса лнкѴ. Склжетз глХсз, н конА^- ^астз стр^ коскцЬнѴ0 а поютз нА гласз. II потомз кона^- ^детз стры три кц'І'о сзап'і'кы на подокенз. И нбснтз по крь'ілосомз. Слл. інн'Ь. Сказа на л'Укомз крЕГілосЬ. И рЕЧ^тз начало стры„ н поклоннкса. Ш^одитз на скоі м^гсто. Я на .крылосѣ поеотз кгороднчЕнз по знАменн. По бкончАжн стн^а. ^/“аломфнкз стХкз оу нллоа глетз. Нн4 ійіі^цеАешн. ТрТОЕ. ІІ по оче нАшз. Н по козгласк К стХрца. Речетз, Ямннь. к 1*
Н глетъ. Тропаръ воскресной глдсі?. Сла. И ннѣ. Богоро уго, по кгороднчнѣ, на крьілосѣ глнтъ (жті. Чтнѣйш^и. Саака. II инѣ. Гдн помилуй дка. Гдн влгословй. И поклоны д къ поасъ. Старецъ кьішедъ подпдннкдднло й снакъ клобукъ. Глетъ Кису. малой, Гдн не урте сне кжГн молитвъ ради, прч'тыл тн мтре, и прпкны й кгонбены бцъ нХши. И 0гда Изречетъ. ІЯко клХгъ н члколикецъ. П прекрестиксл покло- нитса къ поасъ. Я на крьілосѣ прдколіъ рек^тъ. Яминъ. Гдн полійл^й пѣніемъ г. ІѴнъ же сице выкаетъ чинъ мХлой вечерни по кса сексты непремѣнно. И послѣ кечірнн всегда ксѴкот^ кйеромъ кыкХетъ молікенъ. И старецъ стоа па среди. Злмолитк^етъ. ІЯко же сукл'запо на кеч^рин. Я ірлломцінкъ стоа оу налол. Н не клднааса 0М§ реч^тъ. Ямина. Глетъ, стйи кже, г. По пріидйте покло- инмса К Глетъ і|гло. рмк. Гдн оусль'ішн лалтк^ мои. По ірлмѣ. Сла. іннѣ. ЯллнлоуіА, к. Глетъ і}галомцінкъ оу нллоа. Я ктр^тТс лллнлЙа поитъ на прл'комъ крьілосѣ. И §кте. Гдн помилуй кі. Слдкд іннѣ. Потомъ конархистъ кьннедъ нд срединѣ, й ст<(къ на Окаічномъ мѣстѣ подпдннкадеіло, поклоникса старцѣ кпоасъ. СкХзыкд? кгъ гда. Сице реч^тъ (пб глдсѴ тропард) шествіи. Бгъ гда й мкиса нлліъ клгослокенъ грАдк'ін кб Йма гдне. Поитъ нд крь'ілосѣ’хъ по перемѣнно персжидлдсА. Я конархистъ скдзыкаетъ стихи по (Зкь'ічди. Я поитъ кгъ гда, на прАкомъК Я на лѣвомъ к. Первый на правомъ. По пропѣтіи 0-й р^ъ
ллишедъ конаруйстъ кл^комѴ лйк^. И поклонЙкса къ поасъ,, глетъ ТроиХрл. Помилуй насъ гдн. Просто гласа не склзы- клетъ. Сллкл. Лр^гін тропарь скажетъ на прХкой крь'ілосъ. И нн'Ь. Бо. Тропарь на легкой, и поклонйксд Кредитъ. Я концы тропарей ко. Поитъ покркілосомъ на гласъ ПЕрЕЖН- дласа. бгдл запоеотъ су когородччна коніцъ. Й і|глломценкъ су налол глетъ і|глом н. бгдл изречетъ, жірткл кг^ дуъ сокрѴш^нъ. Въ то кремл старецъ молйтк&тъ. Л крылошАн’к <5кой^ъ крйлосо сошЦъ на суодъ посади крь'ілосокъ оустХк- цінкъ ренетъ. Ямйнь. Я конлр^ скажетъ. Йрлео. Канона. И поеотъ Трліосьі по единожды бка лйкл ккуп'Е Я конар- ^нс чте канонъ су налол на д. По нзрЕчІнТн кгороднчна. Поитъ катакАсін по ксакой п^снн, ока лйка кк^'ігк. По г. еі'ізнн. Л*&кый ликъ поката точно глитъ. Слакл'. інігк. Я ко- нл^іГ чте. С'ігдл канона X Ирмо скомкаетъ. По 5 п4гс. По клтак^сТн п^акын ликъ. Салка И н'н'к. Д конар^йс скажетъ. Тла кондака. И тгі кондакъ. И Ткосъ су налол, а концы ПОЁ Л|ЛКЫЙ ЛЙКЪ ^ДННЪ, Въ ТО КрІМА ПОНОМЛрл КІіІНЕГІ налой съ ^ѵллТемъ й постакнтъ лиждв крйлосы на гб^нсмъ лі4гст4;. И постакнтъ ск^це^ на лодск'^ценнк'Ь. По Ткос4:. Кона^йстъ стАкъ, на горное лг&сто ^ѵліа. П^кіе покло- ннтса старцѣ къ поасъ, й сказы П|окЙме. По окк'ічаи й КСАКО ДЫ^аНІЕ. П^КІЕ ПОЕОТЪ на полкомъ. Я Гдн ПОЛЕНЛ^Й г. СлАка. Й нггЕ Предъ $ѵамімъ поеотъ на лакомъ. Въ то г
К0МА СТД^еЦа П^НііЙда Ка 0ѴЛЛІЮ, Н СТЛКа ПЦСДа 0ѴДЛЙМ». Перк’й поклоннтса нмтоатілю ка поа, и рчітъ. Ю Тліі;а. Стаго §ѵлліа чтіже. Я л*&кын лика поіта. Слакл Тек4; Гдн. Й поклона ка подса. По чтеніи @ѵлліа. бгда п|о- по^та пракон лнка Сллка ТекТ; Гдн. Стлреца поклоннтса на ока лика ка пблса. Н несыта на ское лгі/сто. Й поюта 3-к> н-к> н д-ю п^снк канона по обычаю. По дн п'Ь'сніі. Всегда поюта достойно @сть дкк'ічное. И поклонеікшесд ка ЗСмлю„ ндѴта по крьілосоліа. й конл^нс стака су нллод гл^та. Тртбе. по (5че наша. Глета. Тропа^й дкл. Сллка. Кондака. И нн'Ь Ко. т^опл^н. Пс|кые оустлкірнкн сего кго- лочнл не іѵстлклалн. Я прлкый лнка. Гдн помнл^н м. Й по- клоны г. Сллка. И ніі4:. Чтн'Ь'нш^ю ^е|Ѵкнма. Сллка. Й нн*і:. Гдн полными к. Гдн кллгослокн са поклоны. И Юпоус. іѵккічнон на срединѣ. Й на каейлоНь. Гдн помилуй К. Стареца над'&ка клок^ка на гллкѴ. Й полагаюта по- клоны негодные дкл ка подса. Я третій ка зЬілю. И шкцаірсА ка кцатін проірлггсд,, н кса кцлтіа поклонатса до земли. И нд^та ка столокѴео сужинлть. Перкіе ндета настолтель н стдрецао н по нн^а кркілошлн'Ь по дкл ка рлда. Я по ни^'ао и кса кратТл ндѴта са кезмолкТема. Й П|Ніійдше ка столбкѴю. Положлта стыма нконама г. пок. ка ііоа. И нлстоАтелю поклона. И слдатса 3л столки нлетолтелл н кса крлт'іАп крылоиілн^ пылкаго лнка со ста|>цома 3л стола по
лакк'к. Я настоатсль іъ крь'ілошанлмн лякаго лнка на скаліьі. Ба ТО КрЬіА оуСТЛКЦІНКЪ ПОВЕЛИТЪ комк НЗ» крылошанъ ЧТЕНІЕ ЧЕСТЙ. И ТОЙ СТЛКЪ су НАЛОА. И 0ГДА КСЕ Й3ГОТО- катса нлстоателю н &<ій ратін на сконуъ м*&*гФ)р сгі;да- фНМЪ. ПИЦІН Н ПИТІЮ ГОТОК^ С$ф^. И КЕЛАрЮ т2 ПрЕДСТОАф^. Якіе чтіца возглашаетъ сказани ччені'ю. Й @гда изречетъ. Елгослокн Оче. Келарь нзшеда предъ скатыа иконы,, н ре- нетъ. За молйтка сты бцъ ндшнуа, Гдн Пе Хрте Сне Бжін помнлѴй ндса. И поклоннеса сть'імъ иконамъ ва полеа, ш^однта. Я старецъ оударнта ка колокольчика ка кандію г. И акіЕ вей кратіА костанѴта просто и старецъ ре четъ. Яліннь. И глюта ксн крылошан4:. ІЯдлта ннцйн. Слава. И нн'Ь. Гдн помилуй к. Гдн клгослокн. И поклоны г. Ста- рецъ, 3а молнткъ Сты бца наіннуа, Гдн Пе Хрте Снс БжТн помилуй насъ. И поклоннкшеса ка полса, сддѴта кса кратіА по мѣстамъ. Я чтіцъ рсчіта. Ямннь. И чтетъ чтеніе по бкычаю. Старсца поклонеівса настолтелю, й начинаетъ пнціѴ. Н оударнта ка кандію а. По оѵдар^жи кса кратіА ккѴіпліста са молчаніемъ. ПослУшакірЕ чтенТа со вниманіемъ. Я гадАта четверо са бднаго клеода. И ргда кратіА ккѴ- шаюта п^рвѴю пнц$. Я келарь н столники ка то вреліА готокАта второю пнці^„ й разносАта по всей кратін. И ^гда разнесетъ по кс4г'мъ столалія, старецъ начдлѴета вто- рою пйір^ й оудлрАЕта къ кандію а. По оударйііи й кса
крАтТл ккѴшАюта. Бол^е дк$уа т'іірей зд сужнною не кы- кХгта. По ндсыірін'ін кгйн крАтТн. Келдр& н стольники іѵстАк- шее со столбка сокЕр^та. Я стАрсца оударлста ка кандію а. Длд знХкѴ кончанід чтенію. И чтіца кончлгта чтеніе. Я старца ргчіта. Ямннь. Й чтіца полбжнта сть'іма нконама дкл поклбнл ка лоАгап а т^тій ка зімлю. Й профДЕтсд су стХрцд до земли н ксей крХт'ін ПОКЛОННТСА ка ПОАСа„ й нсубдита. БратТн же ка іін і'ЬдАфнма на скоііуа м'^ст+уа га молчднТЕма. КелА^ь нсшіда по средъ рЕчіта. Замоліітка Сть'іуа Оца нАшн^а,, са пекло. И іоубднта. Й стАрсца суддрнта ка кандію а. Настодтсль и кса крАтТд костАн^та просто. И рск$та лмннь. Й глюта. СлАкл. И нн'Ь. Гдн Помилуй X Гдн Блгослокйп са поклоны. Бьіеть чріко ткое. ЧтніншѴю са поклонома ка полса. ВозкесЕлнла ма Сен Гдн. Біеь до концд. СлАкл. И нн*Е Гдн ПоміілѴн Т. Гдн Блгослокн са пока. СтАрсца, злмолЕітка стыуа. Я СТОАТЕЛЬП ЛМННЬ. И ПОКЛОННКШЕСД СОКНЮ ка пАкЕЧЕрнНЦ*Е IV П А К Е Ч Е р на- чл- г* 'о' Л/ 0 кі поклон, ндота ка н н ц, «Е Посл'б сужнны расуодѴ по кільдма не кыкАета по клон*Ьуа трлпізныуа. ПономАрь кзЕма елгослокінТе су стАрца. Й еТіта ка пАкЕчсрни ка дбскѴ. Я ндстоатель и ксд крАт’іА, кьішЕда нда 3л «толока положлта стьіма нконама г. поклона Асубдныуа. II ЕідѴта ка молеіткенный урАма. Тлкожде гдкоже по-
и къ столок^ю шлн. Й прніпідшн ко урлмъ и стакше кождо на скормъ мѣстѣ. Полагаютъ начало прнуодныуъ бсмь по- КЛОНОКЪ ПО ОКЫЧЛЮ. СтЛрСЦЪ (ТАКЪ ПОСрСдѢ ПрОТНКЪ ЦДрЬ- ски^ъ кратъ на дкь'ічномъ лдѣстѣ подъ плниклдйло. И тко- рйтъ къ крлтТн проір^н’к по обычаю. И начинаетъ пАкечерню по обычаю. Я ірллбмірнкъ стакъ су налол гокорйтъ НАЧАЛО пХкечерннцы малой по дкь'ічлю. И іралмы Помилуй ма Боже. Бже къ помоірь мою. Гдн оусль'ішн млткѴ мою. Слаба къ кышнн БгѴ. Поклоны г. ЕѣрѴю ко единаго Бга Оцд. Сгдл глютъ. Испокѣдан'Гс кѣ'ры. Нлстоатсль н ксд кратід. Воображаютъ на секѣ кртное знаменіе,, некланддсАо А стодтъ кротко. По изглаголаніи вѣрою до конца. Канона къ г^кбт^ кЬеромъ не кыкдетъ. Я крь'ілошлнѣ сошЁдъ на суодъ. Поютъ достойно @СТЬ. МллѴю. И поютъ ксегда на с^бдѣ. По до- стойнѣ поклонъ къ з^млю ксегда не нзмѣнно. Й стлкше на крылосы. Ѵулломцінкъ глетъ су нллоа. Тртое. И по Оче нашъ„ кондл. Еоскрнын. Гдн ПомнлѴн м. Йже на ксако кр^мл. И молнткы. Не екк^рнал. И даждл намъ Елко. Й @гда Из- речетъ Упоклніе мй Бгъ. На крьілосѣ. Слдка. И ннѣ. Гдн помилуй к. Гдн клгослокй0 споклоны поаснь'імн. И старецъ стакъ посредѣ. Глетъ іѵпѴск малой по дккічлю. Я на крь'і- лосѣ. Ямннл. Гдн помнлѴй г. Й начинаетъ пол$ноірннцѴ когкр^сн^ю. Іулломірнкъ су налоа глетъ. Ямннь. Сллкл Текѣ Бже Нашъ слакл Текѣ кслчески ради, г. И поклоны три къ 6
поАса. Я молнтк#. Бже дчнстн ма„ ксзпоклбнека. И про- чее начало. И ірллбма. ПомнлѴн Ма Бже. По кезгллгЕ Ко- нардоита скджета,, йрмбса канона трчнл, а на крь'ілос'к. Ямннь. И покта йрмосы. Л конархиста чтета канона трчена гласѴ на нллон на д. И чтіта йрмбса пережндаА. По г. п^снщ сама глета. Гдн пбмнлѴн г. И чт^та. С’Ь’д. Слдкл. И нй'і:. Бо. Тако же н по 5 п'йснщ Ірмосы понта на крылегЬ^'Ъ по перемѣнно, а-ю г-к @-к> 3-ю й іЛ'снь понта на пракома крь'ілогЕ а д-н 5-к н н-н понта ксегда на лакома крылоск. По д п4/снщ чтіта достойна трчнаго ь стн^о. Слак. . И по конц^ 0го ксегда поклона ка Я і|глломфнка стака оу налол глета, гллс^. Гдн помн- Оче Еседсржйтелн З^млк. И н'нЧ'. Бе. Тртое. И по О4» наша. Ко. Воскресной л^н м. Сллкл И нн'Ь. Чтн’кйш^к. Стареца, замолйтка стыуа. Конархиста. Ялійнь и чтета молнткѴ. Есемог^ціад й Жнко- ткбрліраА. По концы (За. На крь'ілогі. Сллка. И НН'Ь. Гдн помнлѴн к. Гдн клгослокн. Старецъ стака посреди. Гокорнта іѵп^ста кескр^снон малой по іѵп&т'і станицъ н кса крлтід плдше на земли ткордта проірініе по окычак, й костлкше. Глета. Стареца молйтк^. НенакидАірн^х и бкндАірн^а нлса. И поклона ка под. Сгда речіта. ПоманЙ Гдн нашѴ у^дость. И поклондтсд ксн трн помоны ка подса. И по окончаніи. Поллганта начало ц'ІЗлое йсубдны поклбнока. По прошйткін нс^бдАта йза долма. ГИрк'ке нлстодте. По і4ма крылошан’Ь
й кса крлтГд й йд^та кождо ка кілік скок> на «упокоеніе до КСЕНОфИДГО ЕдѢнІА. ІУ ЕССНОфНОЛІЪ Б д ѣ II I И- Сгда крелед приспѣетъ ксенбфнаго кдѢніа. ПЙ^к/Ье сто- рожа йзиііда возбуждаетъ нлстоатела н кск> кратно. Я по- номарь кзелеа елгослок^ніс. Зкбнн въ большой колоко четверть часа. Потоми трезвонити,, ко кса колоііолы три зкона. Я дрУпн понолеарь «уготовити каднло са «угліемъ гордфнліа.. И потр&нлА «учреждаетъ ко долмѣ. Іі егда нлетолтель^ й кса кратіА сокерУтсд. Стареца йзшідъ й стака посредѣ про- фаетсА по окьічаю. И по профеній0 кса нратТл садотъ на ской^а мѣстѣуъ. Я стареца пріёмъ кадило н фнлйаліа. Прн- ийда ка царьскима дк^ремао й стака прАлео йр&. Сотворити три поклоны ка подса. И су настодтелл клгослоклдетсА. И кадйта стыд дкери. И спа ска мѣстный окраза на правой странѣ, Й вгорбднцына мѣстный евраза на И пакн ста прлмо царьскиуа крата держа ка Я пономарь стаоа противъ праваго крилоса Поклоннтса старцѣ ка поасъ. И возгласитъ ннте: Иг^мепѴ н всей вратіи востакшиліа. И глета старецъ., За.молйтка Сты^и Оца Наіниуа Гдн Не Хрте Сне Ежіи помилуй насъ. Праваго ле'іка голокфйкъ речета. Ямйнь. По^та @дйна рдБныл'іа гласоліа. Пріидете поклоннлна г. Са поклоны ііоаснымн. Кака къ лѣкчелеа говиубдніік'ѣ показано. Н паки лѣвой странъ. р^цѢ, <ЛДЙЛО. да ^Тололѵл. гласно. Еоста-
«эіта. Пріидете поклонимга и припадемъ. Я іраломірнкъ. Еыіпедъ на срединѣ й ставъ противъ цркнуъ кратъ. Под» ПАНИКАДИЛО. И ПОКЛОННЕСА СТЛрцѴ. Е03ГЛЛСНТ'» ІрЛОЛ'.Ъ. БлГО- слокн дше ліоа Гда. Й поітъ голокцінка праваго лика рдннъ съ припѣвомъ. Кллблнрикъ скажетъ вторый стйуз- И поютъ ксн къ кѴп’і. И пречдл стн^н поютъ по кры.осоліъ псрсли- нааса. Какъ писано къ П'&кчеліъ іскнуодник1!'. ^/‘албмфнка СКЛ3ЫБДЕ стиун по крылосоліъ. Я старецъ ВЪ ТО КрЕЛІА ка- дитъ СТЫА иконы, и крылосы Н КСЮ вратію КДКЪ ПОКА3ЛНО ко «уставѣ. ^ллолпрнкъ сказавъ. СллвѴ. ПрлБомѴ лнк2, и ПОКЛОННЕСА НЛСТОАТСЛЮ (Сводитъ НЛ СВОЕ лг^сто, А НА кры- лосЬуъ поютъ. Сллка. И нн,к. Яллнл^Та. Почнн2: И ^ктенію. Гдн помилуй кі. Сллка. Н ни1!. Поютъ на прлколіъ. По ^ктснТн, Та. Лякаго лика »]гал6ліірн';ъ кышсдъ на срединѣ н поклоннеса нлстоателю или стлрцѴ. Скажетъ. Бллжйіъ м2жъ. Заіі'Ыле’ праваго лика голокцінкъ. И паки ренетъ. Иже ненде НА сокетъ нечестивымъ. И поютъ КСН КрЫЛОШЛНЕ къ кѴп*ѣ (ІДННЪ ЛНКЪ. И ПрбчТА СТНѴЙ і|Гал6ли|ІНКЪ ГКАЗЫКДЕ по лосамъ. Я поютъ пгрЕЖИддАСА и сказавъ. Слаба. И (ТДЛ нл прлколіъ крылосѣ пропоютъ АЛЛНлѴіА г. мнл2н г. И §гда рп$тъ Я і[лл6ліірикъ речйгъ. І1 НН'Ь Й ЧТЕТЪ НЛ ТОЛІЪ ЖЕ ЛГ&СТ'Ь второю сллк2 ка. Й по прочтййи скажетъ слав2 на л'&кои крылосъ. Я на крылосъ гокордтъ. ІІ ннгк. ЯллнлКіа г. по КрЬІ- нн’к. И Гдн ію- . Слаба 6ц2 й Сн2 н Столлѣ Д^К
скоромъ. По прочтінін третей слХкы. И рСчЬ’Ъ нл правой крылосъ. Саака Оц§ й про. И поклснибса старцѴ идетъ нл СКОС М'І/іТО. И ПО 0КТСНІН ОБЫЧНОЙ. І^ллбмірнкъ полнаго лика йзыдстъ, й станетъ нл томъ же м^ст1о гд^ клжнъ м$жъ склзык. Я конархистъ станетъ оу налод. Н поило-' нйкшесд оба къ к&гЪ старцѣ і}'ал6мірнкъ скажетъ. Гдн1 козілуъ къ тек'Ё оусль'инп мд. Я конархистъ. Возгласитъ гласъ ст^ръ. И Сводитъ нл ское лѵксто. не клднааса. Запекаетъ голокірнкъ праваго лика. И прочТд стнуй поютъ по крылосомъ пережидАдсд. Я ф-дломірнкъ скдзыкастъ каж- домъ лнкѴ сбои сти^ъ. Йкоже показано къ п'Ь'кчемъ оки- ^одннк'к. И @гда ф-дломірнкъ изречетъ. И истинна Г дна прекыкдетъ ко к*ѣкн. Н поклонйксд настодтелю, йли старцѣ идетъ на’ скоі м'&то. Еъ началѣ п'бніа козклпіны^ъ флл- мокъ старецъ идетъ и кадитъ стыд иконы й крьілосы и ксю крдт’Гю по чйн^. И @гдд пропоютъ козкд^-и. Конархистъ приш^дъ съ книгою къ прдкомѴ лйкѴ. И поклоннксд гл2Ісъ не скажетъ^ а точТю зап екъ. И конархистъ конархистъ КО’ Октаи СТНХ^рЫ Н^ДІСАТб ПО ОБЫЧАЮ по крь'ілосомъ. Еос- кранмуъ с^дмі стнх'Уръ. Я поютъ вей по знамени. И кмнн'йи стом^? три стиха- Конархистъ й^ъ конархистъ слу- каго крылоса. Я поютъ й^ъ на гласъ йлй на подобенъ. Й @гдд кадетъ послѣдній стнх'ъ. Конархистъ ст^ікъ посрсдй нл западъ лнцімъ. И рсч^тъ запекъ. Йко оутксрдйсд млть 3
{ТО нл нлса. Крьілошлне бкл ЛІІКЛ КК^П'Ь СТЛКШІ нл СуОД'к ПОСрСД'В крылосокъ. И поклонатсд къ поасъ клгочйнно и Запоютъ къ к^ігк,, бкл лйкл„ И истинна Г дна прекыкіетъ КО К'к'КИ. И поютъ послѣднюю стрѴ къ миноги. Дконлр^йстъ конарулетъ. По окончаніи «ЗстѴпйкъ мало й поклоийксл іѵуоднтъ, Я падкаго лйкл кондр^йстъ кьішедъ й речстъ. Слакл. II нн‘1’. И склзлкъ гласъ. И начало когороднчнл. II поклонлшесд идетъ нл м'Кето. Я крылошлне поютъ Бгб по Знамени ксегда. И по окончаніи @го старецъ скажетъ. Начало стнуа. Ск’Ігге тйуін. Я крылошлн’Ь на с^6д4: поютъ пѣніемъ Стьіа еллкьц Й прочіе до конца. И пропекъ стйуъ поклонатса бкл лнкд къ поасъ й станетъ по крылосомъ нл скойуъ м4?ст,Ьуъ. й кондр^йстъ кышедъ на средйн^ скл- Зыкаетъ прокн. по чинѴ. Поютъ нл крылос'куъ пата разъ. Шркын и послѣдній на Иракомъ. Четырежды малой распекъ, й патын ксегда пѴтекой. По прокйиіНг. бктенід. Гдн по- мйл^и м. Нл пракомъ крылогк съ поклоны. И @гдл йзрек^тъ. Слакл. И нн^. і|глл6мценкъ склздкъ. ІІмйнь. Г летъ су нллоа. Сподоки Гдн къ кечеръ^ съ поклоны. И @гдд речітъ. И нн4г й прно. На лакомъ крь'ілос'Ь. Ямйнь. И поютъ @кте. Гдн помйл^й кі. Слакл. И нн'Ь. И йд$тъ нл с^одъ бкл лйкд„ й стакше по бкычлю. Прлклго лйкл голокірйкъ речстъ лмннь. И запоютъ стрѴ ^рлмѴ нл литіи по знамени кезъ клнАр- ^лньА. й понолілрь кынесетъ ск'к’ц$ козжйінѴ нлдск’^цпінк'Ь.
Н ЛОСТЛКНТЪ НА СрЕДИнѴ ПОДЪ ЛДННКЛДНЛО И ЛОКЛОНИКСА ІѴ^ОДНТЪ. Я горитъ СК'ѢірД КО КСК) ЛИТІЮ, И ДО НАЧАЛА СТН- уѣры. Тогда пономдрь 0Е погдгйкъ іѵноситъ. Я поютъ ура- МОКЫА гтры НА ЛИТІИ- ГіГ О ІА КАЗНІЮ ДА КсП'ѢнІЮ БцЫ ПО ПЕрЕ- М'ѢнНО. По ОКОНЧАНІИ СТИ^Д ^'рЛмѴ. КоНАр^ЙстЪ прлклго ЛЙКД, СТАКЪ ПОЕрЕД’Ё НЛ ЗАПАДЪ Н ПОКЛОНЙТСА. И КОНДр^ДЕТЪ трй СТН^Л КО ОКТАИ БцЕ, ЛМЛІОр^ЕБЫ. Я ПОЮТЪ Й^Ъ НА ПО- ДОБЕНЪ. По пропитіи нктѴпйкъ мало речстъ. Саака. И нігѣ. И СКАЗАКЪ ГЛАСЪ, И НАЧАЛО СТИ^Л. И ГІОКЛОнЙКСА ІѴуОДНТЪ. Я крылошлнЕ поютъ стй ^-рдм^ Бце Успенію. Воспойте людіе. По стнуѣ. Прдкый ликъ @кте. Гдн помилуй м. Я Л’ѣ'кын Г дн помйл^іі л. Н паки пракын, Г ди помйлѴй н. Слаба И нн'к. Го- ЛОКірЙКЪ рЕЧ^ТЪ АМИНА. Я КОНАр^ЙсТЪ ІірДКАГО ЛІІКЛ СтХкЪ ПО- СрЕД'к Н ПОКЛОНЙКСА СКАЖЕТЪ гласъ стн^Ч’ръ. И Кондратъ стры коскр^сны къ Октаи нл сти^бкн'к писанные. Піркын СТН^Ъ ПОЮТЪ КСЕГДА ЗНАМЕННОЙ. Я ПрОЧ. три СЪ ЗАО'&КЫ НА гласъ. Тлже. СЭст^пикъ мало речстъ. Слдкл. И неМг. Той же Й СКЛЗЛКЪ НАЧАЛО СТИ^Д И ПОКЛОНИКСД ці^6днтъо А Крь'іЛОШЛНЕ поютъ Бгъо Ю длфамітъ КЪ ОКТАН ПО ЗНАМЕНИ. II Ііроп-^КПІЕ ПОКЛОНАТСД КЪ ПОАСЪ Й ЙдѴтЪ НЛ крылосы Й СТАНЕТЪ НА СКОЕІ^Ъ М^ст+^Ъ. Я КОНЛр^ЕІСТЪ СТАКЪ ОѴ НАЛОА ГЛЕТЪ. Нн'к ІѴпѴірАЕЕПИ. И ТрТОЕ. И ПО ОЧЕ НАШЪ. По КОЗГЛАГІ»’. Нд прдкомъ крылосѣ голокцінкъ рЕч^тъп лмннь. И глютъ тропарь. Бце Дко рАдѴнсА. По крылосомъ пЕрЕМ'ѣнААгл г. ІІЕркѢ'Е нд й
пракома. Я концы понта на гласа пережнддАсА. По тропарѣ. Б$дн нма Гдне. П'Кніема на глХса д "г. Злп-йкдета легкой. По проп'Ьтін і|гал6ірнка су налол глета. ^Глома. Блгослоклм Гда. Да нелишатсд кслкаго клга. Я кто кремл пономарь постакнта налой междв крылосы на срединѣ су красныуа крата. И полбжнта дла чтеніа статій кннг^ которой сус- такірнка покелнта. По йзгокоренін ф-длма. Конар^нстома пре- каго, стареца молеіткѴета. Я конархиста праваго лнка стака су налол й поклоннтса старцѴ ка полса й скажета. Ялнснь. И чтіта покел^нное @м& іѵ сустлкцінка чтеніе, Сгда же на пракома крьілосЬ станѴта гокорнть тропарь Бце. ПІркын ра^а. ПрншЦа зконарь й блгослокнтса су старца ндета й трезконнта ка засутренн ко кса колоколы трй зконь» дондеже. чтета конархиста чтеніе. По окончаніи чтіні'А. ОстакАта и зкона. Я стареца станета пбдл'к праваго крь'і- лоса км'Кіт'ѣ скоімап и реч^та. йминь. И чт^та §^а ф-длмьі со кннманіема. И кс№ кратін стодфнма те^о й кротко. Ійкоже сустака покел'Ькаета. По йзгланін ф-алмбка глета. Саака. Й ніі’Ь Йллнл^Тд. к. Я ка трітіи раза дллил^іа пое^та на пракома крылосѣ п'ігніема. И Гдн помилуй кі. Слака. Й нн'Ь. Конархиста стака посредѣ на дкычнома лѵУсті. Скдзыкаета Бга Гдь. На гласа бкт^л по 6кьічак>о й глета тропХрк коскрйнон по крылосома *к. Сл«(ка. Стом^. Й нн*Е Бо коскрнон. По гласѴ тропард стаго. Я концы на креі»
ЛОсѢуЪ ПОЮТЪ НД ГЛАСЪ ПЕрЕЖИДААСА. По троплрѣуъ НА пи- комъ крьілосѣ. Гдн помилуй, г. ^Галомцінкъ ЛЯКАГО ЛНКА СТАКЪ су НАЛОА МЕЖДо КрЫЛОСЫ ГД'І; ЧИТАЛИ СТАТІЮ. Я ЛИЦАМЪ КО СТЫМЪ ИКОНАМЪ. И ПОКЛОННТСА старцѣ КЪ ПОАСЪ И чтітъ КО Ірллтырн кл^измй’ (ЗдНнѴ по бкычдю. Я СЛАКЫ СКАЗЫКЛСТЪ по крылосомъ. Я поютъ по скоро. На паркой кд^нзмѣ пЕрк^ю й послѣднюю слдкѴ глютъ нд прлкомъ крылосѣ ПО ЙЗГОКОрІнІИ КсЫ КАѲИЗМЫ. СГДА ІрАЛОМфИКЪ рЕчЬ’Ъ. Слдкл ОІ|2 Й прбч. Н ИДЕТЪ НА СКОЕ мѣсто НЕ КлХнААСА. Я НА прлкомъ крьілосѣ ПОЮТЪ АЛЛНЛ^ІА г. Гдн помилуй г. Слака. И ннѣ. Поютъ НА ЛАКОМЪ КрАТІА КСА Й КрьілОШАНЕ САДИТЪ на сконуъ мѣстѣуъ. Я кондрунстъ сказыкаетъ сѣддлны ко Октаи. ШркІЕ прппіЕдъ на прдкын крылосъ Н ЯОКЛОНИКСА СКАЖЕТЪ гл<ісъ. И чтЬ’Ъ сѣ. Потбмъ ИДЕТЪ къ лѣком^? лнк^?. И ПОКЛОННКСА СКАЖЕТЪ ЗАПЁКЪ. И ЧТІТЪ ТОИ ЖЕ сѢ- дАлен. И пакн на прдкон скажетъ. Слака. И ннѣ. И прочітъ Богород. ПОКЛОННКСА іѵубднтъ. Концы стнуокъ на крылосѣуъ ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ ПЕрЕЖНДААСА. Я КТО КрЬіА ПОНОМДрЬ ПОЛО- ЖИТЪ КННгѴ НА НАЛОЙ ДЛА ЧТ^НІА. ІІЕрК^Ю СТАТІЮ ЧТЕТЪ СТЛрЕЦЪ прншідъ КЪ НАЛОЮ. іИрКІЕ ПОКЛОННТСА НАСТОАТЕЛЮ КЪ ПОАСЪ, Й ЧТЕТЪ СКАЗАНІЕ ЧТЕНІЮ. И 0ГДА ЙзрЕЧ^ТЪ КЛГО- СЛОКі'і ОЧЕ. НЛСТОАТЕЛЛ ЗАМОЛНТКВЕТЪ. По СКЛ3АНІЮ ЧТЕНІА- Я старецъ річітъ лмеінь. А чтетъ поученіе стоа на западъ ЛИЦАМЪ. Иг^МЕН^ Н КСЕН К| ірАтін сѢдаціимъ н посл^шлюцінмъ іфг 2
♦5 1 -овоа ^іоѵіч^я здѵоэу^о ѵн ніуѵлЭ оц -ѵИіз^уа.з ъа>^а>к зіуѵл$ •%ѵѵічнмч.чр «.ѵѵоя.'ршѵ^ іХ^.зоѵіч4я ѵн аа.мои у ‘ОІѴКІЧЗр 01» іінуХічѴ ояузз д "ѵяззѵ оаѵяу^о ъалнХ^ѵноя ъннѵууо^о ъааѵя -ічЯумф ‘іьХѵнофна.ну оц -%нояё зннѴЭ узя оя га.ннояЕз1ь п чііѵѵлЭ гя чжннояЯ аа.зѴн и ѵі^ѵ.і.з Ло ѵзааѵѵяоѵзолѵз И • ,л,ѵ / IV и і и 1 » ч^уноя^ •ънофнжнѵ ніа^іь «жмоиѵЯ ѵѴаЭ д -^янніѣ^яг -Ѵоо ѵн ^нн^жЯоя ^гЦ.яз ъіѵнн «Ѵз^и гаазяуадоо и ^ннѴзЬ ѵн мѵыучзр ои ноѵѵн ѵн здуѵлЭ %а>зззнічя ч^уѵѵонои ѵѵѵ^я оа.я у •муллір ^ѴЗКЯЗ|ЛЗ 00 ’ѴЯѴ 00 нал ѵзѵуѴнжз^зо ХІѴОЗОѴІЧ^Я оо йлмоо д 'ічнофнл.ну ълмоиѵЕ аіѵояу^и ѵд •у.Хѵнко^ооэн 00 фл>ѵ.м оц •нінукнѵзв »2зз у *нозу4и ѵн зія^ц ‘ѵііізѵ олѵя -грѵ йхЫнХ(ІѴН0Я ъц.зѵяічЕуяз ічнчѵуѴфз нінукнѵзя оц -онѵЕуяоіг у,іѵул, імуя ‘'зінукнѵзя н ѵ^яннѴоХняр ^ІѴЗКЯ^.О 00 н.Хнл.з %л>мои у ‘'мѵкічвр оо ноннуЬЕн ъѵѵоѵѵф н уѵѵѵѵф ѵяф чнѴц Ѵіѵн зажѵѵях •«л.зѵяічЯуяз нѴз^оо хѴзтіуя «янйіѵѵоѵѵф оа» ‘тмозѵЭіуоо гаауяічя ѵѴлоя жн^аж оц ‘здн^аж д ’Ѵожз ѵчнуХ -ЧІѴНѴУ %8зя ИНЗИМЗЯ 00 ѴѴЛЗЗЯ .*роѵіч4у ЪІѴОЯуФі ѴН У..І.С-ІОИ нояѵо ц 'аѵѵояд.ѵ ѵн »а.иоо фнн д ‘ѵзуѵо н^ѵзнѵоо иѴ^ •ж^ѵиѵѵу оц 'йзѵоо %я ѵн^ѵяоо н^а, «.лмуаѵѵоо уіа.у4з узц ‘АІ!О ѵззѵнноѵяоц "^.Хнал ѵн ^яуѵз га.мопоіІи ъіѵояуіо ѵн ѵѴлЭ ц -ічэд.оѵЯ аз ’г^озоз нішчѵлну •иХна.з ажузоо «Х^.зоѵ чч^я ѵн у -олз^зѵ ѵн ѵ-а.зѴн ^1і^уа,з ѵзянноѵяоо и ‘'^И’Еіі'^ѵіг ъа^ко^п іянНнѵоѵѵ^ •^минѴоХнзр гѵѵзкя^.о гя онѵйуяон гярі ‘'ѵзѵуѴнжз^зо нХнаа халзоо аХ^юѵіу^я ѵн у -нінксЛопзн
нн^жѵѵц ’іЕ ѵя аа>зѵэічЕуяз н ‘'нм.у^э нззя зін^жѵя алзуяічз ічигЕнЧНѵя ^.ѵукѵн ау -азѵри аз ^ѣ^уд.з ѵзлннрѵяои лзізц -нХуз -8оя ц -ъж^ѵ/ ан^жуу •алмѵзічёуяз фѴл ^ннѴз^з ѵн аѴ^пин аЯнНіѴѴОѴѴ;|1 у -^1НН Ц -ѵзуѵф ч н^ѵніѵои нѴд •т.а.^лзі .^ооѵ -іч^я «лѵояу<$и ѵн ‘'жн|кАоои жн^ьк ои и ^лѵЕн'Ф’ѵя но4ол>з оц ’о.ы.рѵ зояз ѵн алзнулз ц 'азѵри ая ніаѵ^з азоѵіч^я ѵн <иа»зуноѵяои ^зоѵіч^я ^шзозз ая аУзіпн^ц -зжѵд, -нѵѵѵзЯ оѴ дѵѵЭ ѵзажнрѵяои н ^зо^улл ая аалѴн ц *мѵѵѵ|2 аз нм>|1ь у ‘'азѵри аз ѵнрѵяои узѴ а.і.нжрѵон ѵ^.аз^іѵ аіѵряз ѵн азу^з зфэ^зц •ѵіЛудл Ао Икьѵлл нояузэ ои знѵтоѵ^чія нзз н ѵзлмуНіоіІи ^Еѵіізо ^ѵѵол оц -іч^яои зн у МЛулз А» •зугЬо^и -ЗЛ.К оц ѵзоѵіч^я озѵз^.ѵз чѵзл>уол.зѵн ад>уа>к снм.ѵлл оі^ол.;і -азоѵі^я ноз^рѵ ѵн ал.зжуяз з^.з<Ізи озіьох -онѵЕуяЛо зжоян нуалір оз ічнчѵуѴ^з аллѵяічЯуяз ад.лу<Х<Іѵноя -^.іѵЕн^ -ѵя но^ол.3 оц о.ыц.ѵѵ ^озі ѵн алзѴн ц -уѵѵѵзё оѴ ьазоѵ -іч4я ѵн ѵзлзуноѵяои аѴ^тн^и ^янѵ ^нгоя^ѵ ая н зжояух 'мѵ -ѵнр. ая азоѵіч^я ѵн ѵзлннрѵяон ^янѵ ^ѵѵояу^и ая аѴ^тн^и ц •мѵн^8 ая нм.|1ь у азѵои аз я ѵзи.ннрѵяоц ^.лзд.ѵѵз ѵзоѵічія Ао аяул>э ля^ц *аіѵозоѵіч4я ои ѵзлзугЬо^и з.інзкХоои ал^клз аѣзЛул.3 у •мѵычзр ои ^ѵѵЕ^ѵя (н^оаэ а.ьз.ьк ц -^нн ц алніозол ц -ѵрѵѵн Ао аяозоѵіч^я ізѴз^зои аяуа>з аяигЕѵѵрѵѵ;Ь у У 3»Э И 5''!С) ’ЯУѴО 1 н^ѵуѵѵои нѴд -чнніѵу аа.^яз4 фзоѵуз^я ьѵѵоэ^.ѵ ѵц -кріи н ѵон{и у ^.нц "^Ьноя ѵн ал.|кз4йу уѴхіЭ ѵінулк нінукнояр оц ’аіѵзінужннз оз ѵі.н|лк
рАТа. ВоскркінТе Хргоко, гбкорома. По н-ма ірлллгЕ Слдкд. Молнтка р^ди дпла. И нігк. Молитва рддн Бцы. Й помй- л^н нлса Бже. И стнуа Еоскрса Гса. Песета по крыло сома по знлменн. Я кто крЁмл йг^мена й кса крлтід уоддта ко стомѴ 0ѴЛлТсе. ПІркТе прншеда нлстоатсль со стдрцома, по- ложнта преда стыма (сѵАліема дкл поклона ка зімлю. Й прекрестнксд Ц'кл^юта нл стома ^ѵдлін крта рлспдтТд X ртокд подножіе. іИркіе стдреца, л потомъ ндстолтель, н іѵстѴпнка мАло, плки поклонаютса (сѵдлію ка З^МЛЮ. И простнксл междв сокою ндстоАтель идетъ нд ское лѵк'сто. Я стдреца стднета су прдклго крылбсл км4гст4г. По том2 берлзѴ уб- ддта ка 0ѵдлТю й прочій к|ылошдне. Я процідютсл су стлрцд. Фгдд ксй крьілошдне перенд^тсА. Тогда стлреца кз^ма ск'ѣф^ са подск’ігфннкома, л пономдрь рѵ-дліе са нллбема,, н кьінесѴта ка трлп^з^п н постлкдта посредй трлп^зы. Я стА- реца стднета нд прдкой стрднъ оу столпа, крлтІА ^одлта КО СТОмѴ 0ѴДЛІЮ ПО ДКД, Н ПрофАЮТСА су стдрцд. Я нд крылосЬ^а (сгдд пропоюта на лакома стн^а Еоскрса 17а. Нд прАкома 0кт. Гдн помНл^н кс. Слаба. И нн'к, не кыкд- ета. Стдреца моліітк^ета. Нд прдкома лмннь. Я кондр^нста, ет^ка су налоа. Скджета начало нрмбсд. И поюта ирмосы на крьілос’Куа іа. кднбны чтіта конлр^нста ко бктХи нл нллбн по сустдк^. Я лякаго лнкд кондр^нста чтіта кднона ка Мнн^н стом#. Й (ігда изречетъ. И нн'Е И скджета ка
ТЛКАсТн НАЧАЛО, Я ПОЮТЪ КЛТЛКЛСІЮ НД С^ОД’Ѣ. По Г пѣсни. Нд лакомя. Гдн помилѴй г. СлАкл. Й ннѣ. Минѣйный кл- НЛр^ИСТЪ гкдзышта ПО КрЫЛОСОМЪ. Кон. стомѴ. Й икосъ. Прежде нд лѣвой. Бб. По Л. А КОНЦЫ ПОЮТЪ НА гласъ. н чтеніе. По ЧТЕНІЙ Д-Ю 0-ю Н 5-Ю пѣснь КАНОНА. По 5 пѣсни ПО катавасіи правый. Гдн помилуй г. Слдкд. Й ннѣ. Я коилр- унстъ приш^дъ къ прдкомѴ лнк^ й поклоникса скажетъ гласъ. И ЧТІТЪ КОНДАКЪ ВОСКрЙныЙ. Конецъ ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ. ПрО- ч^тши пойдетъ не кланааса й станетъ посреди подпанн- клдйло. И чт^тъ нкосъ лнцімъ ко стымъ иконамъ. И сказавъ конецъ. ПоклоннтсА старцѣ къ поасъ,, н идетъ нл ское мѣ- сто. Я конецъ поютъ на правомъ крылосѣ. По икосѣ чт$тъ пролб. По чтеній з-ю и н-ю пѣснь канона. На й пѣсни къ м^тсто слакьц конацнстъ говоритъ, клгослокнмъ дцл й про. Я предъ КАтакдсТн піркТе поютъ на субд'ѣ. Хвалимъ клгослокнмъ й про. На гласъ катавасіи. И пропекъ катавасію поклонъ къ поасъ. И ставши нл кріііло''ѣуъ,, поютъ ггѣсна Бц4г. Келнчнтъ дша моа Г да. Съ припѣвомъ Чтн’Ѣнш^ю ^ерѴкймъ. Съ пок- лоны ПОАСНЫМИ. Я ПОСЛѢДНІЙ ПОКЛОНЪ КЪ З^МЛЮ. Къ ТО Кр^МА старецъ начинаетъ каднть 0гдл запоютъ катавасію й-ю й кадитъ стыа йконы й крылосы и ксю краті’ю. По ^-н п’ѣснн пропекъ катавасію нл с^бд’ѣ. Й пой достойно 0стл. Всегда по^тса 5-го гласа. И поклонъ земный. Стлкше нл крылос^ъ. Л'Ѣкый ликъ поітъ. Гдн помеіл^й. "г. Слакл. И нн,ѣ. Я ко- ЛІ
ндрунста кышеда на средйн^ сказыкаета. Ста Гдь Бга нашъ іо стиуома. Я псютз по крылосома г. на гласа Октда. Й скдздка ка тритіи раза поклоникса, ндета ка налою н чтета ск4тн коскрйнын. Слака. Й ншЕ Бо @го. ^Галомірнка чт^тъ і}галмы. Хкалйте Гда са икса, на налои. Стры укалйтныл конар- хиста конаруаета по крылосома. Й поюта на гласа. 11 @гдл ре- нета заимка. Есако дыуан’іе. Истлка посреди на запада лпцема. й крьілошане йд&га й стднѴта нд субд'Ь н поклонатса ксн ка к$ггк крь'ілошане и конарунста. II пое^та злп4гка. Длукллита Гда. И поюта. и про. стры са здп'Ёкы. й ко- наруйста конаруаета. Просказд послѣднюю стрѴ іОстѴпнка мало, ренета. Слака. И скаже глдса н начало стры. Йдета не кланААСА- И поюта стр^ @ѵальскѴк> рлд^ по знамени. По концы 0А„ плкн кондруйста кьішеда посредѣ, й речета. И нн’Е Преклгослок^на бей. И помоннкса конічн'к іѵубдита. Поюта Бо. ксегда дкычной расп'Ігка. По концы @го @гдл йзрек^та. Нзкблнкын тако. Стареца склжета. Слака пока- Злкшемі? нама ск’&та. Я клйрицы яоюта слакослокТе келнкое по дкь'ічак. Ва началѣ полагдюта три поклона подсныуа. И @гда йзрек^та Прокаки лійлость ткок> к4гдѴцшма та. И поклоннкшесА станѴта покрылосома на скойуа м'Кстъ. И поюта тртое по крь'ілосома по окычаю пережнддАсА. По проег&тін стареца молнткѴета. й кондруйста су налол речіта амйнь. И чт^та троплре. коскр^снын а. На пракома крылосЬ
ПОЮТЪ @К*ГС. Гдн помилуй м. Слава. И НН*Ь. ЯМННЬ СКАЖЕТЪ нд лакомъ н поютъ второю ^ктенію. Гдн помнлѴйкі. Слава н нн’К. Ямина на пракома. ІІ чтн'&’йшѴю. Слака И нн’і. Гдн помйлѴй к. Гдн влгослокн съ поклоны. Старецъ кыші посреди. Говоритъ іѵп^стъ воскресной. ^Галомфикъ ставъ оу налол речетъ аминь. И глетъ піркын часъ по бкь'ічаю. На а мъ чагіг пономарь несітъ дла чтенід по^чен'іА въ трапЬ$ кннгѴ н полагаетъ на дкьічное мгІ;гто. Я конаруйсты къ началѣ паркаго часа профаютсл оу старца. Перкй на ской^ъ м'Ест'Ь^ъ. Положатъ по дкд поклона къ поасъ, а третій земной. Й нд^тъ къ старцѴ къ мН^ст^ й поклонатса къ зімлю. Тлжс и межд2 СОВОЮ ПОКЛОНАТСА къ поасъ. И паки лрніііедіин къ крылосомъ. Есакій скоем2 лйкѴ поклонастса к» поасъ. И станетъ на гкоемъ м4гст*&. По окончаніи перваго часа, Сгда іраломфнкъ изречетъ. Хр'те ск^те Истинный. На крьілоск. Слака. И нн'і. Гдн по- милуй к. Гдн кллгослокй, кезъ поклоновъ. Старецъ говоритъ на средни'^ йЗп&тъ кошеной малой. по обычаю. По профеній, ненлкйдАфи молйткы не выкаетъ. Я ткорлтъ поклоны исходные, к. къ поасъ, а третій къ землю. Й проіраютсА. П садитъ кождо на своемъ м^ст'к. Старецъ или инъ кто іѵ крачій, влгослокеніе идетъ къ тра^зѴ поученіе честй. Принудъ па м'Усто творитъ два поклона къ поасъ а третій къ землю. Таксже й кса врлтіА ткорлтъ. И чтетъ поученіе ко оуслышаніе кг^мъ, даже и до влгок'і’ста къ часомъ. ві Й ТКерАЧЪ профеніе
IV М О Л ( Е н н Я 4 с*І? р. По скончаніи поѴчІніа, ЗКОНЛрЬ &%імъ клгослок^нТе ГО СТЛрца ЗКОННТ'А КЪ КОЛЬШОН КОЛОКОЛЪ ЧІТКСрТЬ часа. Да н Т^ЗКОННТЪ КО КСА три ЗКОНД ДОНДІЖе НДСТОАТелЬ прбЙдеТЪ. И сокракжесд къ члсбкнк положатъ начало прнубдньі покло- нокъ. Старецъ ст^къ по сред'І; начинаетъ по онь'ічаИ. Я і|га- лбмцінкъ оу налоА глетъ. Црн Нкныи. Тртое. И по (Ьче н^шъ. Гдн помнлѴй кі. По пріидете поклонимса. ^Гломъ рмк. Третію аллнл^іи на крьілосЬ понтъ. Гдн помилуй кі. Сллка. И нн'Ь. Бгъ Господь склзыкан-’Ъ конархистъ праклго лика. Нл крьілос^’хъ понтъ по бкычлн на гласъ тропарл. Тропарй гокорнтъ конархистъ гокоромъ. Я концы понтъ на гласъ. По н мъ і|'алм'І; станетъ на сход*Ь. Ирмосы ка- нона понтъ по а. Я каноны конархистъ носитъ. По ирмосѣ. Запоитъ зап'&къ канона по скоро. Я конархистъ стлкъ по сред1^ на западъ лицамъ. И поклоннтса п^ркомѴ лйк^ къ поасъ гокорнтъ стнх& гокоромъ. На ока лнка перелуІнАД. Зап4гкы на крылос^х^ понтъ по скоро пережндІАсл. Ирмосы и катакХсін понтъ ока лика къ к^п'Ь. Я молкны понтъ по кса коскрісенГд. По дкл канона. Бъ псркѴк нлк БгоаклІнТн да Ннкол'к ЧѴдоткорц#. Я ко ктор^н илю К’сп'Ь’нТк Бце. И солокецкнмъ ч^доткорцемъ. По г. п'ёснн по клтакасТн нл лакомъ. Сллка. И нн'Е Я конархисты чт^тъ г^дХльны на ало ахъ просто. По 5 п4гснн, по клтаклсін на прХкомъ
СлДКД. И н'іі'к ПрОКЙмЕНЪ СКЛЗЫКЛЕТЪ конаруистъ ПЫЛКАГО лика. бѵ'ал'й КЫНЕС^ТЪ на СрЕДИнѴ. Й ЧТЕТЪ СТАрЕЦЪ ПО фКЫЧаЮ. По и п'ёснн по катакасѴн къ лѵіито достойна пою стнуъ. Елчце прими. И поклонъ земнын. И станетъ на крылоск^ъ Я іраломірнкъ гокорнтъ су нллоа конечное. На Иракомъ ^кте. по бкь'ічаю. Старецъ стдкъ посредй ткорйтъ ЮпѴскъ по бкычаю. И злмолнтк^етъ. ^Галомфнкъ, амннь. Стын Бже. Я црю нкнын по молкн'к къ часомъ не глетъ. И чт^тъ часы по окьічдю. Я старецъ кодметъ чтньін кртъ коздкн- Заллнын. Шркіе ц-Ьл^етъ самъ. Понамъ нлстоатель. ТЛже кышедъ посредй. И станетъ на западъ лнцЬиъ. И ^одатъ ко крт§ ксн крылошанЕ- Пірк'іЕ прнш^дъ ко крт2. Н соткорйкъ на СЕК'Ё КрТНОЕ ЗНАМЕНІЕ. Да Й Ц'Ьл^ЕТЪ кртъ КЪ ПОДНОЖІЕ- По ц'Ьлоканін іѵст^пнкъ мало, и поклоннтса кртв къ поасъ. П ИДЕТЪ на ское м4гсто. Такоже Н КСА кратіА ^ОДАТЪ. Сгда ксе'і крьілошане пгр^ндѴтсА. Старецъ идетъ къ трап^зѴ. И станетъ на рѴндѴк^ на нижней ст^пінн. бгдл кса кратіА пер&дѴтсА, Старецъ іѵнбснтъ Кртъ на м^сто. Таже идетъ и кадитъ стыа иконы й крьілосы н ксіЬ краті’м по чннѴ. Ходитъ кадитъ иконы н пнціѴ й къ столокѴк. 6гда Й3Г0- корнтъ ф-аломірнкъ. Блж^нн рад^йтесл й кеселнтеса. Конар- рістъ скажетъ сти п^ркын. Блж^нны косрные кобктан. На пракомъ крылогЬ поютъ стн по знамени. Я прочіл сти^й носитъ по крылосомъ. На клжеііна^ъ пономарь @ѵллТе на налои гі
постдкнтъ посредѣ. И скѣф& нл подскѣфникѣ. Нл послѣд- немъ стнуѣ клженны. ПрДКДГО лнкл голокфнкъ. Или инъ ІѴ крдтін, изыдетъ н стднетъ предъ ^ѵ-дліімъ. Піркі'с поклб-. ннтса стдрц^ къ поасъ. II чт^тъ дплъ по обычаю. По чтеніе^ паки поклбннтсд н стднетъ нд скоімъ мѣстѣ. Я стдрецъ СТДКЪ КЪ (гѵллйо КЪ НАЛОЮ- И чтітъ ^ѴДЛІІ ПО ОБЫЧАЮ. Предъ ^ѵдліемъ и послѣ §ѵдліа. Слдкд Текѣ Гдн. Поютъ Большое. А поклоны поленые. По $ѵалін фалбмфнкъ кончдетъ ЧАСЫ ПО ОБЫЧАЮ. Я стдрецъ И ЧТ^ЦЪ АПЛАо ПОЛОЖАТЪ НА сконуъ мѣстѣуъ ПО ДКД ПОКЛОНА КЪ ПОАСЪ. Я тритіи къ З^МЛЮ. Да Н ПрОфАЮТСА по крылосомъ ПО ОБЫЧАЮ. По ірллмѣ. Блгослоклю Гда, нл субдѣ поютъ Достойно бстл. П^текбн БССГДД. Й ПОКЛОНЪ КЪ ЗІМЛЮ. Н СТАНЕТЪ нд крылосѣуъ. Нд прдкомъ. Слаба. II ннѣ. И проч. по обычаю съ поклоны. Стдрецъ посреди гокорн іѵп&тъ по обычаю. II ткорлтъ нсубдчые поклоны к. къ поасъ, а тритіи къ з^млю. И про- фдетсд. По профЫін іед^тъ къ стелбк^ю й'коже ілклено прежде. И глютъ кей крылошлне фдло кознеса та Бже мой. По ксема п^тн. И прншідшн къ столбк^. Скончаютъ і|гдлбмъ. И по- ложатъ три поклона. И садитъ за столы. Йкоже гаклено прежде чтіцъ козглдшдетъ чтеніе. Я келдрь здмолнтк&тъ. По судлренТн къ кандію ксн костлнѴтъ. И глютъ. Оче нашъ. Слакл. И ннѣ. Гдн помнлѴй к. ГХн клгослокн. Н поклоны г. Стдрецъ здмолнтк^етъ. Я чтецъ дмкпь. II чт^тъ чтеніе по
ОКЬИДЮ, ЗА ТрЛІ14>ЗОН). ЙН?менѴ й ксін КрДТІН три ПИфН. И инфа ндстоателю й ксій кратТн рдкна. По костанін іѵ трл- пЬ$ы глдгблеота. Достойно @ст*. Сгдд рскѴта. Бц^ та ке- личаема. И поклона ка пбдса. По достойнѣ ксегда поклона ка землк, д ка трдпг1’з,к пбсл’Ь стола поклона ка пбдса ВКІКДЕТЗ ксегда. Тдже Слдкд. Й ннЕ Гдн помилуй к. Гдн клгослокн. И поклона г. Стдреца злмолнтка стмуз. Настод- тель а лишь. И клднаю'гса крдтТд ксд кі поклонока ка подез. II пойдѴтз Й33 за стола, й поклоннкшеса стк'імз йкбнамз. II йзыд^та йза СТОЛОКОЙ. П^ркіЕ НЛСТОАТЕЛА. По НЕма Й ксд крдтТд прокбддта илстодтела до нижней плоірадкн. И ПОКЛОНАТСД (СМЛ ДО ЗЕМЛИ. Я НДСТОАТЕЛЬ поклбннтсд ка пбдса, й разкід^тсд по кілідма. IV ПОКСЕДНІКНОЙ сл&жк'Ъ. IV КЕЧЕрн’іН. Ба подбкноЕ крімд кз^млетз зконарь клгослок^ніе іѵ оустакфнкд. И зкбннта ка покседнекный колокола, ч^ткертк часа ксегда. Да й трЕзкбннта ка дкд колокола малымъ @днна Зкбна долго. Дондеже настоатель прбйдЕта. Илй сл^ждціін стдреца. И сокракшесд ка чдебкнк. По прн^бдны^а поклб- н^а. Стдреца по проц^нТн стдка на еЗкычнома м'&т’Е Злллолнтк&Ета. й іралбмірнка насч’одірлго лнкд стдка су нллбд й поклбннтсд да й рсч^та. Ямннь. И глета црео нкнын. Й прочее начала. По пріидете поклоннмсд. \|Гломз рк. По ірлллі'к. Слакл. И нн47. йллнл^Та к. Всегда гскорн оу ндлод. Ді
й къ третіе аллнл^Тд поютъ на настодірнмъ крылосѣ. Й Гдн помилуй кі. Слака. И ннѣ. Втораго лнка і|галомфнкъ Поста- витъ налой межд2 крылосы на средйнѴ. Н поклонится старцѣ къ поясъ. И чтітъ на налои кадндм^ рддок^ю по дкычаю й слакы на крылосѣуъ поютъ по скоро перемендАсд. Прочатъ кддйзмѴ кік й скажетъ нд крылосѣ. Слака. ОцѴ. Н про. Поклоннксд да н пойдетъ, на ское мѣсто. И процілетсд су старца по дкычаю. й на крылосѣ гокордтъ и. аллнл^ід г'. Гдн помилуй Г. Слака. И ннѣ, Прдкаго лйка і|гдл6мцінкъ стакъ су налод просто не кланддсд. Й чтетъ четыри і|галмы козкдуо. По концы нуъ конархистъ стры конарулетъ на гла. йлй на подобіе. Нбснтъ по крылосомъ. Н учла запоютъ. Истинна Гднд прекыкдетъ. Конаруйстъ станетъ по средѣ поклоннтса нд здпддъ къ подсъ. И кондруаетъ послѣднюю стну^рѴ. Запѣ'кдетъ кторой ликъ, й поютъ ока лика къ к$пѣ. Слака. И ннѣ. Запѣкдетъ пЁркый ликъ. По кгороднчнѣ, станетъ лики на крылосѣуъ. й і|гал6мцінкъ су налод чт^тъ Ск'І/те тнуТн. Прокнме сказываетъ конаруйстъ прлкаго лика. По прокнмн'Ь. Сподокн Гдн. Сктенід. Гдн помнлѴй кі. Всегда на кторомъ крылосѣ. Сллка. И н’нѣ. И станетъ на субдѣ. Перкын речетъ аминь. Стнубкны кондруаетъ ко іѵктди спра- каго лнка. Слака. Стом^ дціе ^сть. Скажетъ мннѣн. Н ко. по кгрочнѣ. Станетъ лнкн на крылосѣуъ. й конаруйстъ су налбд чте. Пнѣ іѵп^цсаеши. И тртбе. По Оче нашъ. Тро- н
ядра. СтомѴ. Слака. Й ни!'. Бо іѵ мдлыуа. Я на п'ерколѵа крылосѣ @ктеніа. Гдн полйілѴй м. кеспокло. Слаба. II ннѣ. Гдн помилуй к. Гдн клгослокй. И пок. д- И ІѴП^СТа но ОБЫЧАЮ. СНЦЕ ЧННа КЫКЛЕТа КЕЧ^НН ПОКССДНСКНОН. IV пднлундѣ. Есегдд кыкдета послѣ кечірнн пондунда. Ког- да станете і|глл6лнрнка гокорнтк. Ннѣ іѵпѴцілешн. Понолсарк постдкнта посреди кркілосока стола покрыта платома. И ка чашѣ кѴт'Гю н скѣці§. По Юп^стѣ кечернн. Стареца на тома же мѣстѣ здмолнткѴета. Я і]гдл6мцінка оу налоап амина. Тртое. По пріндѣте поклоннмсд. ^Гдлома ч. Жнкын кпомоірн. По концы @го. Слака. И ннѣ. Яллил^Гд к. Крылошаны стдн^та нд суодѣ. П^ркын лнка поіта ка третій аллил^іа. Гдн помилуй кі. Слаба. И ннѣ. Шркдго лнка кондруйста кышеда пода плннкдднло. И поклоннтса стдрцѴ ка подса. И скджета гласа осмын дллил^Тд г. II поюта дллилЙд по кры- лосо. Я кондруйста склзыкдета стнун починѣ. И §гдд про- поюта послѣдній рдза„ Кондруйста дбрдтнтсд нд запада. И поклоннкса нлстодцнмѴ лнк^. Кондрудета тропдрь к. Слдкд. II ннѣ. Бо. @го. ІкрелинмАсд каждом^ лнк^ 6с<5ка концы поюта н( глдса. По кчнѣ поклоннкса кторол$ лнкѴ іѵндета сна ское мѣсто. Я і|гллолирнка стака посредѣ. Поклоннкса скджета. Блж^нн непорочнін. Да н чт^та пірк^ю полокнн^?. Я на крылосѣуа поюта стнун лережндддсА ЗАпѣкдета п^ркѴю тАтію гйркын лнка. Мко аціе не закона. Поюта г. По пема 6<
СТДріца. ПоМННАСТа ОКЬІЧНО. Я кторып ЛНКа @КТС. Гдн помнлѴн м. Сллка. И ійі'Ь. ^Галбмцінка склжчта. Ткбн рема аза спдсн ма. Да и чтіта Бтор^ю полобннѴ кафнзмы. И ПрОЧСТШН ПОКЛОННТСА СТАрцѴ. Зап^кАста Бторьін лнка. Да и поюта стн^й но обычаю-, псрсжидАлсл. Жнба Б$дста дшл моа г. Потбма стнущ стыуа лнка. Са зап^бы. По кчн’Ь. Старца полжндста. Я кторьіи лнка §ктс. Гдн по- мнлѴн м. Слаба. Й нй’Е Конархиста оу нллоа гоБорнта. Покой іпсс наша. И Бгб @гб. Концы поюта нл кр^ілос^х® на глл. Или конархиста. Тогда поюта нА гласа. По н-ма іраллѵЕ Стдрсца молитБ^ста. Перкын нл крьілогЬ лмн. Я ко- ндрх'нста стднста оу нллоа н скджета начало нрмбсд. Поюта ирмосы бкл лнка кк^'п’і; по а. Я тропдрн на д. Конархиста чт^та нл налон. Я иногда н носнта. Тогда зап^'бы н концы стнх'ОБа поюта на крылос^х^ поскбро. По г п*к'снн ^ктс. 'На л’&Бома. С^да н Бгб §гб чтіта конархиста по окк'ічаю. По ь п'&снн §ктснТю. Нл прдБома. Ко. Со сть'імн покои. Всегда поюта ока лика кеза конархаиьА. Икоса чт^та конархиста оу нллбл. Я кон^ца §гб поюта ока лика. По н п*&снн. Запуска. Еслйчнта дша моа Гда. Дл и ирмоса дсбатон. Кднбнса оуко. И поніма поклона БпоАса. По окон- чаніи дсбатон п'&енн. І^Гдлбмфнка. Тртбе. Н по бче нлша. Я конархиста чт^та тропари. Или конархиста по кчн'Ь. Стлрсца помнндста оумс. Сктснію поюта оба лика. И пок г.
Ю. НАЧАЛА Н ОКМЧ- Слдкд Й нн*Ь. Чтн4сйіМ?ю. Слаба. Й нн*Ь. И про. СтдрЕца нггпѴста гокорнта нлда іЛ’тіею склднлома. Клнрнцы к4гч- н^ю памать поюта по г. Я стдрЕца^ клднта кѴтТю и кры- лошдна. И поклонашеса стднѴта нд крылосЖ^а. Я стдрсца ЯЗдАста каднао сторожѣ. Яціе $сть того днй оужинд. то ндѴта кстолбкѴю ПО ОБЫЧАЮ ОѴЖННАТА. ЯфЕ ли постной ДНА-. ТО НАЧННАЕТа ПАКЕЧЕрННцѴ. СТАВа СТЛрЕца нд ОБЫЧ- нома лгЬст’Ь злмолнтБ^Етат а і| ллолмрні;'А оу налоа стдка НЕ КЛЛНААСА. И ЧТІта. ЦрЮ НЕБНЫН. Й Про. НАЧАЛА Н ОКЬ'іЧ- ные ірллл'ы. Кднбна бце всегда чтЕта падкаго лнка конаа- ^нста ко Октаи. Я когдд слѴчитеа чести стом^. То чт^та слабаго лика са клибноліа кчныма. По д п'&снн. Достойно малое поюта ксегдд на с^од^. І^ллбмсрнка оу нллоа чт^та. ТрГОЕ. Й ПО ОЧЕ НАШа. Т|ОПА|Й ОКЫЧНЫА. Й Л1ОЛЙТБЫ дочнтыкАЕта. Я конд^нста на тропл^а процідЕтсА. На «іпѴст'Е Слаба. И іпі'Ь. Гдн полчілѴй к. Гдн клгослокй. Стд^Еца кышЕда пос|ед^ ткорнта іОп^ста й п^оцЙніе по ОБЫЧАЮ. И НЕНАБНДАфНуа. И НСубдНЫА поклоны н |Асу6да по к^ліАма до зд^трЕНН. IV П ОЛ V Н О ф н Н Ц'Ь. Ба ПОДОБНОЕ К|ЬіА сторожа КЛДГОСЛОКНКСА оу КЕДАрАо н козкѴждАЕта по кселѵа кЁлТАма крАтТю. Я пономдра ако- нита ка ПОВСЕДНЕВНЫЙ колокола чЕтКЕрта ЧЛСЛч нлй МАЛО меныпн. Да клста ка доскѴ доидеже слѴжАфТй стлрЕца ЬІ
оу нллоа. По т^опл^ѣуъ. Спсн пройдетъ, Сгдл НАСТОАТЕЛЬ н кса б^АтТа собе^Утса по п^н- ^одномъ начАлѢ. Старецъ начинаетъ на обычномъ мѣітѣ. Я і|ГАл6мфикъ (ТАКЪ оу нллоа и поклоннтса ста^цУ. Й чт^тъ НАЧАЛО ПОлУнОфНИЦЫ й ірломъ н. Понамъ ІОДНЗмУ БЕЮ НА ЕЛЛКЛуЪ АЛЛИлУТа ГЛЕТЪ сАмЪ ПО ОБЫЧАЮ ЕЪ ПОКЛОНЫ. Я НЕ НЛ К^ЫЛОсѢ. II ПРОЧЕЕ НЕ ДО ІѴпУсТА. СЭпУсТЪ ГЛЕТЪ СТАРЕЦЪ НА ЕрЕДНН'Ь, ДА И П^ОфЕИІЕ ПО ОБЫЧАЮ й НЕНАКИДА- фиуъ. Да й замолестбУетъ къ заУт^енее. Я іудломфикъ чт^тъ НАЧАЛО (1 ПСАЛМЫ ОБЫЧНЫЕ Гдн. Скте. Гдн помс'слУй кі. Слаба. И ннѣ. Безъ аллилУТа. Старецъ станетъ оу праваго крылоса ыиѣстѣ. Течетъ аминь. И ЧТ^ТЪ ^КЕА і|ГЛЛМЬЬ ПО ОБЫЧАЮ. Я ПО §КЕА 1|'ллмѣуъ КЪ Т^ТІЕ аллилУтю всегда поютъ на пабомъ крылосѣ й §ктенію. Гдн помнлУй кі. Слаба. И ннѣ. Бгъ Гдк всегда созываетъ конлрунстъ ЛЕИН^ЙфЙ НА Сѣдинѣ НА ГЛАСЪ Т|ОПА^А. И СТНрЕ созываетъ по обычаю. Я поютъ на к^ылосѣ^ъ пе^ежидАаса. Т^опд^л ѣ. Слава. И ннѣ. Бго. Носитъ по крылосомъ. Я КОНЦЫ ПОЮТЪ нА ГЛАСЪ. П^Акой. Гдн помилуй Ѣ. Н СЛАВА. Я і|ГАЛОМфНКЪ. И ннѣ. И чтітъ кдфйзмы ОБЫЧНЫА м^жъ крылосы на налои. По д кл. СѣдАльны ко октАн С газы каетъ КОНАЦНСТЪ ЛѢВАГО ЛИКА ПО ОБЫЧАЮ. И ЧТЕНІЕ. По АМІ КА. чтеніе бывАетъ всегда неизмѢнно. По чтеніи кл. обычн. сѣдА л. ЧТ^ТЪ КОНА^'НСТЪ НА мѣстѣ оу НАЛОА і|ГЛОМЪ Н. На концы же стА^ецъ молитвуетъ. Я на пикомъ крылосѣ
голокцейка склжета лліннь. Конлр^нста склжЕта начало Гірлѵосл. И поюта ирмоса паркой пѣсни нл крылосѣ по "л. Каноны конлр^нсты чт^та нл налоевъ. На прлкома крылосѣ ко дк- а. л нл лѣкома по мнн&дма. Я чт^та пе- ннѣ. Й склжета не нл с^одѣ. Та- на крылосѣ^а по крылосѣ поютъ. * тли и т режидлдсд. Сгда изречетъ конлр^йста. Й ирмоса катавасіи. Я поюта нл крылосѣ, л КОЖЕ Й ПрОЧІЕ ЙрЛЮСЫ Й КЛТЛКЛСІН ПОЮТЪ бкычлю. По Г ІіѢсНН КСЕГДЛ нл кторома Гдн помилуй г. Слаба. II ннѣ. Я конАруйста чт^та. сѢда. оу НЛЛОА. Слаба. И ннѣ. Бо. По 5 пѣсни по катавасіи. Нл пикомъ кркілосѣ. Гдн помилуй г. Слаба Н ннѣ. Я конлр- ^нста приийда ка перком^ лні$. н поклоннкса скажетъ гла. И чтѣга кондлка стом^. на крылоса лицѣса. Я икоса нл срединѣ дкрлтдсд ко сгыма йконллса протнка цлрскнрь крлта. Я концы бкл поюта нл пикомъ крылосѣ нл гллса. Да и чт^та пролога. По чтеніи, прочее клнонл. По и пѣс- ни конлр^нста клсѣсто слабы ксегдл глета. Блгослокйма бцл и енл й стлго дул Гда. Я нл кркілосѣ прсда катавасіею ксегдл злпѣклюта. Хвалимъ клгослокйма клана елка гдкн по- бма й прЕБозноенліа ^го ко вѣки. И поюта катлклсно. пок ка зЬелю. Я на ііерколѵл. Велнчнта дшл мод гда. Са припѣвомъ. Чтнійш^ю уср^кнма. Са поклоны земными по крылосома пЕрЕжндАДСА. По д пѣсни по кАтлклсІн. Станетъ на с^бдѣ. II поюта достойно 0сты, млл^ю. И поклона зем- и 3' з
ібн. Нд лѣвомъ гдн помилуй г. Слаба. И ннЬ. Я кондуи- ты чт$тй [гктнльны по оустдБ^ нд лѵ&Т’Е ^Гдлолнрнкй НЛЛОА ЧТ^ТЙ \|ГЛЛЛ\Ы уБАЛЙТНЫА ПО ОБЫЧАЮ. КОГДА Пуі- і^ЧАТЕА нл уБАлйт'Ьуй ЕТуі СТОМ^. то конлуйстй ЧТ^ТЙ туі сзап*&кы оу нллоа. н Бго 1|ГАл6лирнкй. Слаба покдзлк- ЛЕЛ\^ НАЛАЙ ЕБ'&ТЙ. Й пу. ЧТ^ТЙ оу НДЛОА. Нд Л’ІГКОЛІЙ §КТЕ. Гдн ПОМИЛУЙ БІ. Сллбд. И НН1!. Н поютй гтиубкнѴю бо октлн на уодг& нд гласй. Я конлунгтй стуі конлуд- ЕТЙ Й Ей КГОрОДИЧНОЛАЙ. БЛГО @ЕТЛ. Чт^ТЙ іудлбліфніій оу ндлоа. По оче нлшй. Іуплу гдкоже нд БЕчЕун оуклздно. Нд пуколАй. Гдн помилуй м. Бе^й поклонобй. СлАкд. Й шгѣ. іудлблАірнкй оу нллоа (тлкй учітй ллійнь. ЩГнднте покло- НИЛЧАт "г. Й Г060уТЙ„ А-Й ЧІСй ПО ОБЫЧАЮ. По НЗГОКО^Е- ніи лолтбы. XртЕ ск'Ьт'Ь йітиннын. Нд куілогѣ. Слаба. Й нн4’. Гдн помйл^й Б. Гдн БЛГОІЛОБЙ Сй поклоны. Стлреіуй БЬІШЕДЙ ПОС^ЕД^ ГЛЕТЙ ОІпѴеТЙ ПО ЛХОЛЕКЕНЙ ЙЛН ПОНН^ЙдѴ К^ЛТЬСК^Ю. Й ПОЮТЙ ПО ОБЫЧАЮ КЛКЙ ПОКАЗАНО Бй С^БОТ^ БЕЧЕ)й. По ІѴП^ЕТ'Ь ТБОуТй ПО- КЛОНЫ ЕК^бднЫЕ ПОЛНОЕ НАЧАЛО. РоЕуОДЙ ПО кЬ’ГАЛЕЙ. IV ЛЕ О Л Е Б Н 'Ь Н Ч АЕ А у й. Ей ПОДОБНОЕ Б^ІМА. П0Н0Л\Ау БЗЕМЙ БЛГОЕЛОБЙЙЕ 3БО- ННТЙ Бй ПОБСЕДНЕБНЫН КОЛОКОЛЙ ЧЕТБ^ТЬ чХеД. Дд Й Ту3“ КОННТй Бй ДБД ЛіАлЬуй ПО ОБЫЧАЮ. СоБ^КП И-ИСА БуТІАЛЕЙ бо уумй молЙтбеннын. По пуубдно.мй ндчАл'Е С'ГЛ^И/А Обьічаю. й начинаетъ
* . Ирмосы И КЛ'ІДКЛПН ЛНКД КК^ТІС. По 5 ГГ&НН @ѴАЛІЕ ЧТЁта СТАрЕЦа л/ стбмй’. то пЁркома крылосЕ Я стнрс кондруйста стдка нд бкмчнома м'Ь’ст'Е зАмолнтк&та по бкь'ічлю. ЦгАлблирика длишь. Дрю нкныи. И прочЕЕ мг.оже писано ка коскрЁсной СЛ^ЖК'к точно. кондруисты каноны гокордта нд ндлоА^а. д нс конлр^люта. Крылошднс по н-ма ^алмИ, стдн^та на с^ода н столта ко кЁсь модемна поюта бкл на срсднн4:. По п4пни. Достойно ксегда поюта меньшее. По достойнѣ крылошлнЕ стлнѴта нл крьілос'І’^а. ^дломфика оу НЛЛОА чтёта тртбе. И ТрОПАрЕІ ПО ОКЬІЧАЮ @КТЕ НА А-ма крь'ілогЬ. Стдреца гокорйта іѵп^ста на срединѣ. И 3АМ0- лнтк&та ка члеома іудломірнка гокоріета аминь. Степи Бже. И про. И чтЁта г-н, 5-н н д-н члеа. И бк^дниц^ по бкычдю. БлжЁнн^ гокорйта конлр^йста ко октлн гокорома на й. а не поюта. Яцее ли сл^чйтса клжЁнна йрмсса покта на пЁ| гокорйта нд налои са зап’&кы гокорома. На клжінны^а по- номдрь зѵАлТе кынссЕта ИЛ С| ЧЕСТН нита ка сллкгЕ Кдлр € ѵліё чтЁта стАрсцап іуАлбмірика кончлЕта часы по окь'ічдю. По Цгдлм'іг достойно (ять. ксегда гокордта на пЁркома крьілосіг гокорома. И пок. дЕмиыи. Слдкд. И нн4г. Гди помил^еі к. Гди :«лгослокй. СЭп^ста гокорйта стдреца посредѣ. И ткорлта погАоны йс^одные полное начало. И пойд^та ка столбкѴю. »х НЕ З* рЕдйнѴ. СгдА СТАНЕТа чтЁп,а лила. пономлрь клгослокйкса оу стдрцл йдета й 3кб- ита ка покседнекный колокола г, бкычно.
Глюта ф-длбма по ким2 п^тй. Возннк та кжс мой. ІЯкоже писано ка копейной сл^жк'й. Все потолѣ же б^лз^ неизмѣнно. іЬ лю лё сна у а, когда ккіклюта сокб^оліа-» ни- ^АД0ККІ\-а„ КОГДА Г. омк ПОЮТІД. ЛІолкнкі поюта сокбрноо нл кс'К Банки праздники А Бгоро-, й у^дмокыма ст&іма. Я на Ржтко П^етаіа Г»цып на Боздкиженіе Чтнлго К |тд, на кк^денТе ПрЕтыд Бцы„ на БгоаклІиТе Г дня, на СрітЕнТс Гдне, нл Блгок^цсенТе П^еткіа Бцьц на крэда ко І^осдлима, на Вознесеніе Гдне„ нд Трцына дкь, НА П^ЕОК^ДЖЕНІЕ ГдНЕ, НА КіП'&НІЕ П^ЕТЬІА Бцы, НА Ржтко Іоанна П|тнн„ нл Петрбка днь„ на дк'к пІматн Николы Чюдоткб^цд. Й НА Т^Н ПАМАТН Солок^цкнуа нюдо> ткбццска. На молкндуа п'сда наелл'.и поюта понести ради кднбна. Ирмосы поюта по к. Я т^опл^и нд д кондд-люта. На дК'Ь памати Іоанна Бгослока н на ХсЪкнокйнТе глакы П^тнекы. нл молікнл^а поюта §дйна кднбна. Йцмбіа а. Я т^опд|й кондрулюта. Тако же й по кса Еосі^есйна. П^еда насад и поюта лАОлксна сокб^ома. Я поюта по дкл кднбнл. Ва п^кѴю нлю поюта молкена. Бгомклкію да Николѣ Чюдо- ткб^Ѵ. Я ко кто^ю нлю. &'сп4гнію Бцм да СолокЦкима Чюдоткбрцдма. Окціей канона. И поюта тако по кса нлн пе^ем^тХаса. ЯфЕ ли слѴннтса ка которою нлю пол'йлсбса. П^дздникѴ Хргбк^ йлн Бго^бдин, йлйстбм^. то кднбна @дйна НД молкн^ ОІТДКЛАЕТІА. Я ПОТТСА П^ЗДН^ЕЛІОМ^ стбмѴ.
(V д н { к н ы у а лі о л і к н л у а. Еа пне поюта жо.^КЕна П^етЧгн да адоХнгложа канона ка бктан. Ео кто. молікЕна. 3а ткорХірн^а матынн, или одигйтрю Бі(4>'. Да П|тчн канона ка бктан. Ва с^д$ молшна, ПргіЧж Біу& да стбм$ нбкы^а ню комк нзкблнта еустакірнка. Еа ч'е люлсксна стылгл апложа-, кднбна бктайной. Да стлелѵа Николѣ й ФнлкппѴ по бкцин мнн4гн. Еа пдтока молкіна. Чтнбл$ К рт& да Солок^цкнма чюдотк. Зоснж'Ь й СакатТю й Г^л\ан$ по 6'кціен мин-^н. Еа с^ккбт^ моліксна за кідко п|оийнй да кгігжа сть'іма. IV .и о л і к н а у а с т ы м а На нлдуа поютсд на л\олйнлуа каноны по кгд днй пЕрлгЬндА. Каноны Бго^бдичны бднгнт^Тю Бб. Тй^кина- ской Бб. Казанской Бб. ЗнАлинТю Иокого^бдскон Бб. Еладн- л’.Н|ьской Бб. Покрбка Бб. Похвалы Бб. Й на плачь Бб. Й стыліа на нлд^а поютсд каноны пн поп^елѵ&нно. Яплома Пстр< н Пакл^. Трима стлЕма ксел^іГ. Т^іЕма стлЕма Москбк- скнма. ЧЕТыріліа стлЕма нокого^бдскнма0 бкфнмТю ІсоаннѴ ІсстЬ н Никитѣ. По бкфЕЙ жин4гн. Й п|пкныма С^пю Влрлллж^ н дк$жа ЯлЕксандрожа по бкцнн жнн4гн. Я когда ка котб^ын днь п^нл^чнтсд пол'іЕЛЕбса ко $днна 55 днй сед- мнчныуа. тогда днекнк'ін молена поютсд поел'Ь за^т^нн. Я стбм$ праздн^Еллол^ по^ма молЙЕна п^Еда часалхн не Й3- лѵ&іно. г4т'
Не п о ю т ъ лі о л е б н о к ъ бъ сій дни Въ нлю стыа пасугс и на ржтко уртбво. Ліолебнл гобой- наго пр^ДЪ Часами НЕ ВЫКАЕТЪ. ТаКОЖДЕ НЕ БЫВАЕТЪ МОЛЕБНОВЪ. КЪ И ПАТОВЪ СЫрНЫА НЛІЕ. И БЪ ВЕЛИКІЯ ПОЕТЪ НЛ НЛА^Ъ КрОМгк ПрЛЗДН^ЕМЫуЪ ПОЛІЕЛЕОСНЫ^Ъ СТЫ^Ъ. И ВЪ Прб- ЧІА три ПОСТА,, 0ГДЛ БЫВАЮТЪ 3ЕМНЫА ПОКЛОНЫ. И ВО КСЮ страстною нлю. Во кса сіи дни предъ часами молебновъ НЕ ІЮСТСА. IV п о н л у й д л у ъ-> і; о г д а п о ю т ъ н к о г д а н е б ы б л е т ъ. ПоНДуіЕДЫ ЕОБОрнЫЕ Й рАДОКЬІЕ ПОЮТЪ ПО КСА ДНИ ВО в^сь годъ. Точі'ю НЕ поютъ панихидъ сокбрныуъ н рддовыуъ. Нл КСА ВЛЛДЬІЧНЫ ВСЕНОфНОЕ БДѢНІЕ. урамъ во обители. И сткімъ ВЕЛИКИМЪ имъ же поетса ноценое. На канонѣ й ктой самый дінь оутро н вечеръ. Па- На^ЕЕДД НЕ ПОТТСА. ТАкО ЖЕ И ВО КСЮ страстною СЕДЬМІПІ^ Й КЪ СЕДЬМИ^ СТь'іА ПЛС^И. ПО КСА С^КОТЫ Вечеромъ КЪ КОСКр^СНОмѴ ДІЕЕГ ск'Га Деіе'е понауйдъ не ПОСЛ'Ь ВЕЧ^рНЕЕ ТЛКОЖЕ ПОНЛ^ЕЕДЫ ПОЮТЪ. и Бгородичны праздники, имъ же Бываетъ Тако же и на памАтее стыу- ЖЕ 0СТЬ кхе- имъ И дека кд А ГЕнкард $ дней А й ко кса цар- поютъ. Я емдлаго ксен6е|інлго кучеромъ й въ воскресной кічеръ п6глгк кн^нн IV 3 к * н *• ЗВОНИТИ НД ВСАКЪ ДНЬ. Кано подобаетъ НЛП НАЧИНАЮТЪ 3КОНИТН СНЦЕ Н 3Л ДБА ЧДСа СЭ СК'І’ТЛЫА КЕЗ^ ЧЕТКЕрТИ
60 КСЮ ПАТЬДЕСАТННцѴ. Сгда КО ДНИ КЫКаЕТЪ ЧаСОКЪ. Къ Заутрени зконъ ко окычныа дни. За' дкд я къ часамъ ко кто къ чет, й къ сѴкбтѴ. ЧЕТКЕрТН. Я КЪ ПНЕ Г ЧДСЛ СПОЛО. Въ ЕрЕД^ споло. Я къ кЕчірни за дка часа до ноцен. КО ДНИ 51 часбкъо КЪ ЗЛ^ТрЕНИ ЗКОНЪ. IV Е л # Ж К Ѣ К Е А С Е д м н ц ьь к а к о 6 к т Д Й П О ( Т Е А СЪ ЛЕИ нѢ ЕЮ. часа до Идачн. Три чага кезъ Л 'о'’ гм \ И ПА. Д ЧЛЕА Сгда сударнтъ Въ нлю кЬсръ не кыкастъ кафйзмы ннколй. На гдн коз- ка'уъ. Стры на 5. Во бктаи г„ й стом^ г. Сла'ка. Ск. И нігк. Бо. СО малы по гласѴ Ела'кннка. Яцн ли сть'іи шестеричной, то ет^ы ^днномѴ стомѴ на 5. И Елака ^мэ же. Я ко ок- тан тогда стры остдклаютса. Яцее ли прнлѴчнтсд кыти дк^мъ сть'імъ. То бконмъ поІтса по г ЕТ^рЫ на 5. Тако поімъ на КЕЧ^рнн. Въ пне ко кто къ срЕ, н пато. На етн- у6кнгЬ кЕЕГда поютеа Етрн ко бктаи еъ злігѣ'кы бктлннымн на рАД&. Слака. Стом^. аця $еть. Й ннѣ. Бо. Яцее ли ® малымъ стом^ слакннка не прнлѴчнтсА^ то сллка. н ннѣ. Бо. ко дкта'н нарАд2. (V зконѣ. Клко подокАетъ зконнтн на кеакъ днь0 къ ел^жкѢ цркокнон н къ которьіА колокола н дне'е. Когда нѣсть ни праздника нн кслнкаго стаго. Къ кеч^нн зконнтъ къ поксе- дн^кнын колоколъ ч^ткеоть часа. И потомъ "'оезконатъ къ
дкл колокола малымъ одинъ двонъ долго. Сице зконеітн ко ккь годъ ко бкьічныи дни коемУ стомУ поітсд на д. ііще ирнлУчнтсд стьіи, 6МУ Ж1 пой’сд на з. Благовѣста той же, а трезвонитъ къ два колокола малыуъ къ трй дкона. Яще лн прнлУчЕггсд сть'іи нмѣд поліелТсосъ. Благовѣстъ ко кторьій колоколъ,, и тредкондтъ ко ксд кедъ большаго КЪ три дкбна. ІІЩЕ ЛИ СЪ ЛИТІЕЮ ПОТТСА тококомУ. Къ КЕ- кірнн и къ часамъ клагокѣстъ къ большой колоколъ н трс- ЗКОНДТЪ КО КСД. Къ ПЛКЕЧЕрНИЦЕ КО КЕСЬ ГОДЪ БІЮТЪ КЪ ДОСкУ. ТочГю къ келнкін постъ клгокѣстдтъ КО ОДЕШЪ колоколъ. ЯфЕ ЛИ ПОЕТСД СТОмУ. ТочГю СЛАВОСЛОВІЕ КЪ КЕЧ^ріІИ Н даУтрЕНЕі рмУ двонъ красной къ трй колокола мальіуъ. Я къ часамъ й молебнУ тредконъ Бедъ Большаго. Къ павечерни все- гда къ дрйо БІЮТЪ,, ейрѣчь къ доскУ ко к^сь годъ. ТочТю гм [/ Н Л Л А- Л КЪ КЕЛНКІН ПОСТЪ КЛГОК'БСТЪ КО 0ДННЪ колоколъ. И потомъ къ доскУ. Я на свѣтлой или къ плкЕЧЕрни тредконъ ко ксд. Къ полунощницѣ КСЕГДЛ ПрІЖДЕ клгокѣстъ КО 0ДЕІНЪ колоколъ-, мХло л\інь кЁтКЕртн часа, й потбліъ къ доскУ віютъ толйко же. ПолУнощницѣ къ длУтрЕнн тредкбнъ. Йкоже й къ вечерни оука- длно каковъ дінь прнлУчйтсд. Быкл'етъ же ^тда оутреню поеотъ, н кромѣ полУнощннцѣ. Тогда по клгокѣстъ доски не выкаетъ-, а трЕдкбндтъ. Къ часамъ всегда клгокѣстъ ко одинъ колоколъ да Й КЪ дбскУ БІЮТЪ, ПОТОМЪ ТрЕдВОНАТЪ МКОЖЕ Й КЪ КЕЧЕрНИ оукл- дано. Яще ли прідъ чледлш леолебенъ. И къ молебнУ по клгокѣстУ,
Зконъ Гілі'і низкомъ. Я къ часамъ къ д6сі$ кіютъ. На свѣтлой или доски не выкаетъ. Въ великій же постъ къ часамъ клгок'Ьтдтъ Н къ ДОСК^ КІЮТЪ, а НЕ ТрЕЗКОНДТЪо ТрЕЗКОНДТЪ точТю къ ке- ч^рни къ дка колокола рдйнъ зконъ р4гдко, тако же и къ ЗЛ^ТрЕНИ. ЯфЕ лн КАДЕТЪ ВДАНІЕ КСЕНОфНОЕ КО@М$ ПрЛЗДНН- к^„ нлн стом^„ йлй КЪ ККрНЫН ДЕНЬ. Къ малой КЕЧЕрНІН клго- к^стъ къ поксЕднкной колоколъ чіткерть часа,, тажЕ зко- ндтъ къ дка колокола малымъ ддннъ зконъ. Ко ксіноцжой ВЛГОК'ѢсТЕЕТЪ КЪ кблЬШЕЙ КОЛОКОЛЪ чЙ’КЕрТЬ ЧЛСЛ, ТЛЖЕ ТрЕ- ЗКОНЪ КО КСД ТрНЖдЫ. И НЛКОнЦъ КЕЧЕ^НН @ГДЛ ЗЛПОЮТЪ. Б'/дн нмд ГдігЬ. Тогда пономарь клгослокнксд„ н ш^дъ трЕ- Зконнтъ къ за^трЕНи три зкона ко ксд. Я кто крйд ко- нлррктъ чтітъ за зконн^ю статію. На оутрЕНН предъ ^каліемъ @гда запоютъ антифоны трезкондтъ ко ксд (гдннъ зконъ. Къ МОЛЕКН^ КЛГОК'ЬсТДТЪ КЪ КОЛЬШОН КОЛОКОЛЪ ЧЕТКЕрТЬ часа. И трезконъ ко ксд тріЕжды. По молекн'Ь къ часамъ къ дссі$ кТютъ. Я (?гда часьі к^зъ молекнл на Ржткб X ртока доікн не кыкастъ. Во ксд прЕдпразднсстка, клчны^ъ й кгорбднчныуъ праздниковъ зконъ красной къ три колокола меньшикъ къ три зкона. Во ксд же попразднестка зконъ піЕстЕріЕчной къ дка колокола малымъ къ тріе зкона-, тлко же и ка ксю пдтьдесдтннц^. И до йданід н^ъ. Я ко ІОдАнТе кгк'^ъ прАздннкокъо трезкбнъ ко ксд къ КЕчернн н за^тренн и къ часамъ. ОЭ нлн фомнны н ко ксю патьдесдтнні^С къ і;а
началѢ полѴ- прлзд- Й КО- КО ксе ПОЛ^НОЦСНИЦЕ ЗВОНЪ КЪ ДКЛ ЧАГА ПО ПОЛ^НОфИ КЪ ТрІТЛАГО ЧАГА, Н ДО АВГУСТА, ДА Й КО ВСЕ лѣто КЪ НОЦЕНИ^Е ЗКОН'А КЪ ТрІт.ЕМЪ ЧАсѴ ПО ПОЛ^НОЦІН, КрбмѢ ннчныуъ ДН^Й. Къ ЧАСАМЪ звонъ ко кса праздники скрныл ДНИ КЪ сЦмЬ ЧАСОКЪ ПО ПОЛ^НОфИ. Тако й лѣто И ДО СЖТАКрА мфл, А (0 СЕНТАКрА МЦА Й ДО ВЕЛИКАГО ПОСТА. Еъ 11ЦЛЗДННКН Й КОСКрнЫА ДНИ КЪ ЧАСАМЪ ЗВОНЪ къ половинѣ бсьмлго часа по пол^ноціи. Я къ прбч'іА рДДОКЬІД ДНИ сѵ СТЬІА НЛП КО КСе' лѣто, Кромѣ ПЕТрСКА ПОСТА, ГОСПО- женд, то 0ста «успенскаго поста й фнлнппока поста, къ патн- ДЕСАТННЦ^ ПО КСА ДНИ. Я КЪ ПроЧІА МЕЖГОКЙіЛА. Ео КТОрННКН, ЧЕТКЕрТКИ, Й С^КОТЫ къ ЧАСАМЪ дКСНЪ. Еъ ПОЛОВИНѢ ОСЬМАГО ЧАСА. По ПОНЕдѢльНИКАМЪ М^ЖЪ ПОСТОВЪ. То $СТА пбслѣ ПЕтрова дни. Й п6{лѣ суспЦунТекл дни. И послѣ крЕірЙ'д гдна. До келнкаго поста къ часамъ звонъ къ восемь часокъ по пол^коцен. Еъ с^ды Й ПАТНИІ^Ы ВЫШЕПНСАННЬІА ЖЕ МЕЖГОКЕНЬА, КЪ ЧАСАМЪ ЗВОНЪ КЪ половинѣ ДЕСАТАГО ЧАСА ПО ПОЛ^НОфИ, ИЛИ КЪ Д^САТЬ часокъ. Еъ т^и поста, то §стл къ петровъ постъ. И къ постъ п^естыа кіуы суспѣнТл. Й къ филипокъ постъ, по кто^никамъ Й ЧЕТ- ВЕРГАМЪ КЪ ЧАСАМЪ ЗВОНЪ КЪ ПОЛОВИНѢ ДЕКАТДГО ЧАСА ПО ПО- Л^ноіри. По ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ КЪ ЧАСАМЪ ЗВОНЪ ДЕСАТАГО ЧАСА къ половинѣ ПО ПОЛЙНОфН. Въ сріды Н ПАТКН КЪ ЧАСАМЪ ЗКОНЪ КЪ послѣднѣй Ч^ТКЕрТН ДЕСАТАГО ЧАСА ПО |ІОЛ$НОІ|ІН, ЙЛН КЪ Д^САТЛ ЧАСОКЪ. Й къ с^коты къ половинѣ ОСЬМАГО
часа по пол^ноцси. Во стьіи келнкіи поста, со стой нлн кромѣ косриы^ъ дн&і й праздниковъ, къ понедѣльника среды й пдткй, къ часамъ зконъ кыс^бдѣ деедтаго часа по по- л$иоцін„ или къ д^сатк часокъ. По вторникамъ и четверт- камъ къ часамъ звонъ къ половинѣ деедтаго часа. Я къ Лоты й коскресныд дни, къ с^длмл часокъ по пол^ноцен. Тако ко кіеь великій пбета. $ Звонѣ къ кечерндмъ. СО стой или й до петрова поста, къ вечерни звонъ по ксд дни къ шесть часокъ по полудни. Еъ Лотнін ку- черъ зконъ къ кечірнн ка половинѣ шестаго часа по полудни. Еъ праздники и коскр^сиыл днй къ кеч^рни зконъ къ пдть часокъ по полудни. СО петрбка днй, й до оусііѣшд кцы, длд полекьіуъ ракотъ ка кечірндмъ зкбнъ поздно ка седьмь н восемь часокъ по полудни. Послѣ оуспѣнІА кцы, й до покрова кІ^ы къ ке^илмъ звонъ кысуоде шестаго часа по по- лудни. СЭ покрова прть'іл кІуы до филйпока загокенлл зконъ к ве- черни къ пдть часокъ по полудни. СЭ фнлнпока заговеньд и до крцпнІА гдна йлй кТогаклінТекд днй зконъ къ вечерни къ половинѣ пдтаго часа по полудни. СЭ кгомкленТд гдна й до келйкаго поста Зконъ ккечірнн кпать часокъ пополудни. Ео стьіи великій поста къ иефимон^ зконъ к шйть часокъ по полудни. Я когда сл^чнтсд кьіть прЦъ нефнмономъ понаундѣ, то зконъ къ пать часокъ по поа^дни. Тако и ко к^сл великій постъ, до здѣ і? зкбнѴ. І’К
сть'іѵа ле жЕна. л IV всЕлѣтнсма пѣніи. СО мц.л сЕнтдкрд н до МЦА АВГУСТА. СЕІП,ЕКа сустлка 6 КИТЕЛИ Ста го Б г о гд к ле и ід. нл Вы г а рѣп,ѣ. Мца СЕ нтдкрь ймлть дней л. Начало индиктѣ с й р е ч ь н 6 к о м л ѣ т Пркнлго Симеона столпника, И ЧЕ^а Т^ЗКО ка КЕЧ^НН БЕЗЪ БОЛЬШАГО. На ВЕЧ^НИ БЛЖЙГА мж?і а слак^. На гдн ко. Стры на Т„ индиктѣ г, й Снме- сЗн^ 3. Слаба. Счмеон^. и ннѣ. Индиктѣ, а поютап м ннѣ. по знамени. Вывода. П^о дню. Н пареміи двѣ йндн. а г-д прЕподокном^. Нл стн. С^ы й йидй д. Са припѣвы @го. Слака. Прпкнол^. И ннѣ. Индй. Тро. Индй. Слакл. Стом^?. И ннѣ. Бо. Индй. На плкЕЧЕрнн„ ко. СтомѴ. Сллкл. И ннѣ. Йндн. На оутрЕни. На кга гдь. Тро. Индй. к. Слава. Стом^. Й ннѣ Бо. По кл^. Сѣ. ка мннѣи по окьічн. По а. кл^. чте. Во ^ѵалін пооучнтЕЛьнома. Поо^чінУе а. ВЕлнчані’д й ^ѵлТд стом^? не БЫВАЕта, По к ка. ^Га. іь и каноны лѣт^ НА 5. И^ЛЕОСЬІ. По Ѣ„ И ЖЕНА нл д. И стом^ нл д. Клтлкл к|тл нлчЕртл. Нл субдѣ. Запѣ, ка канонѣ лѣт^. Слака тебѢ кже нлша„ слаба тебѢ\ л ЖЕНлма. Стін мчницы молите кгл іѵ паса. По г пѣсни. Ко. Лѣ. Й сѣд., лѣ'т^ пркном^. Слака. Жснама. Й ннѣ. БТор. По 2 пѣсни. Ко. Й икоса стол$. Н чтййе ка пролазѣ. Нл пѣсни. Есличита дша мод гдл. Са п^нпѣкома. Чтненш^ю. Са поклоны подпіь'імн. По пѣсни нл с^одѣ.
Катдка'сін окѣ. Таинъ @сй. Й снѣди рлдн. Потомъ достой- но §'сть. И покло зЕлнімн. Свѣтйл. Ннднк. И првном^. Сллкл. Др^гін. И ннѣ. Индиктѣ. Нл увл7. Стры. Индиктѣ нд д. Стбм^. Слава. Й ннѣ. Индй. Славословіе келіікоі. По тргомъ. Тро. Индиктѣ. Слава. Ст6л$. Н ннѣ. Бо. лѣтд @кте бкѣ. Н сѵп^Т л'ё. Й часъ д-й. Нл члсѣу'л. Тр. Ннднк. Слава. ПрКНОМ^ ко. Лѣт^. И СТОМ^ ПсрЕмѢнДЕ. Предъ ЧАСАМИ мо- лікі лѣтѴ. Про, и 0Ѵалй. Йндн. Б лженнл лѣт& Пѣснь г, Й СТОмѴ швѣ нд и. Яплъ лѢтѴ. Къ ТИМО СПВ. И СТОМ^. КОЛАСДЕ СНН. 0ѴДЛІЬ (ѵ лѴкй ГІ, Й СТОМ^ IV МА, МГ, А ДНЕК- нбЙ АПЛЪ Й (ІѴАЛІЕ ЧТ^ТЪ ПОДЪ ГЛАВ&. ЯфЕ СЛ^ЧНТСД ВЪ С#- кот^. На гдн во. Слава. Индй. Н ннѣ. Догматъ. Яціе при- Л^ЧНТСА ВЪ ИЛЮ, СЛУЖБА ЖЕНАМЪ С)СТЛВЛД"е, Н ПОТТСА ВО ННЪ ДНА НА ПАВЕЧЕрНН. ЗдѢ ЖЕ ПОІМЪ СНЦЕ. Нл МАЛОЙ ВЕЧІрНН ВСД во октАн. Нл ВЕЛНЦ^Й ВЕЧЕ. Стры ко 6к. д. Индй Г. Й СТОЛ\^ г. Сллвл. Индй. Й нн'Ь. Догліл. ЧтйГіе въ мнігКи той. Нл литіи стры урлм^ й стры йндн стн^овныд. Н стом^ Ос- тавила нл козва^л^ъ. Слава. Стом^ возвашной. И ннѣ. Лѣт^ рллйтной, нл стиховной восіірѣны. Сллвл. Стом^. Й ннѣ. Лѣт^. Тро. Бце дво Кп лѣт^ л. На павече ко. Стом^. Сла- ва. И ннѣ. Аѣт^?. На оутр. Тро. Воскрнойо в. Слава. Стом^. И ннѣ. Лѣт^?. Кано воскресной н кце на 2, йндн нл д. К’л й евд на д. кртл нлчЕртл. По г пѣ\нн. Ко. Лѣ'т^. Ко. Й икосъ. СтомѴ. Сѣ-. Лѣт^. Слаба. Счом^?. И ннѣ. Бо. По 5 пѣсни. Ко. И кг
икосъ к<Г. По д, ігіинн. КХ бк'Ь. И достойно. Ск'к. Во- скрной. Слдкд. СтоліѴ. И нн'Е Л^т^. Нл укдаТь ко д> й л'йт^о д. Съ припекомъ. Та. Стрл. СтоліѴ. Съ при- пекомъ. Чтнл предъ гдемъ. Сл^кл. Стрл ^ѵллмклд. И про. Еоскрны нл члс^. Тро. Еб. Я йндн. и столі^ со сллкою по пер'К. Я ко. Еб. нндн й стом^ пред^идемъ. Блж^ннл нл кі КОо НЛ До ННДН П^СНА Г НА Д Н ІТОЛіУ П^СНА 5 НА Д. ЯпЛЪ. Й (гѵАлТе. Прежде л'^тѴ коскр подъ гллк^. Та. Стом^. СТЛГО МЧНИКЛ малюнта. Прпкнлго ОЦА ГсОАННЛ постника. Зконъ къ вечерни й здоу простой. Нл кече. еры стьім'л по г. Слакл. Мчннк^. Нл стн ко іѵ. Слакл. МчннкѴ. Тро. Лічннк^. Слакл. Прпвном^. На оу клно рдн ко іѵ съ мчнко нл 3. и сть'іліъ дка нл н. По кл. Чтеніе. ПооученТе второе вчерашнее. По г. П'Нснн. Ко. Пріівнол»^. И Се. ч. Слдкд. ч. По 5 П’к'п ко. И икосъ мчннк^. Скетн. Во іѵ. Слакл. М$ч. На лнч’^р. дгілъ. Здч'а. чд. Й рѵдліе іѵ ?ссдннл, нк. Блж^ннд ко іѵ. Старо сіренно лічннкл лн4жмл й пріікнлго десоктнстл. Нл кеч?. сры по г. Слдкд. лнфйм^. Нл сти. Слдкд. десоктнст^. Тро. анфнл$. Слакл. десэк. На оу—чте пооуч^ніе трЬ’Те н съ пірклго числа. Кано, ко іѵ. на перкын. И стьімъ нл д„ по г. песнн. ко. десоктнст^і й с^ м$ч. Слакл. десэктнст^, по 5 п^ с. ко. Й «косъ ч. ске. ко Ц’. Слакл. л$ч. На стн. Слакл анфнм^. Блж^ннл ко іѵ. нл д. Й стол$ ч песнк г. НА д. Яітлъ ч. за тлд. Й ^ѵлліе Ш ісоАннл, ль. М#ч'.
На к*- а мП чт^мъ СТОЛіѴ Салка. Саака. КО IV. ЗА §3- Й ЧАСАМЪ 0 ІПЕСТЕрНЧНОН НД КЕЧЕ СрЫ Прр6кѴ„ НА 5. СЛАКЛ. 0ЛіХ ЖЕ. На СТН ко іѵ. Салка. СтоаіѴ. Тро. Стом^. Нл оутрс—чтц н за тра- с житіе. Старо. Пррбкд моіісеа. дка нл н про. по г ігкгнн. ПО 5 ігкснн. Ко. На стн ко іѵ СфЕННО М$ Ч^ КАКНЛЫ. Н СТАРО ПррОКЛ МОНСЕА. сры стымъ по г. Слдкд. м$ч. На стн ко іѵ. Слдкд. Тро. м$ ч. Слдкд. пррокѴ. На оу. И ЗА ТрЛПЕЗОЙ Кано КО IV НА 5П н Ко. Монсею. И се. л$ ч. И нкосъ м$ ч, ск^тн КО IV. . Н стн м$ ч. Слдкд. Про. Блж? на д. н л$ ч п’йснн г на д, лгілъ,, 3л тл. Сѵлліе іѵ л^кй Старо пррбка злудрін. Зіо. Къ ке къ здоу н и нкосъ. с. Блженнл ПЕ3ОН ЧТЕ ЖИТІЕ СТАРО. КАНО КО IV ДКЛ К! ч на и, н НЛ 5 ПО Г П^СНН. С'К. Стом$ К. По 5 П'ІГСНН. ко. Ск"Б. ко іѵ. Слдкд. Стом^. Нд стн ко іѵ. Саака, с. КО IV, НД Д, Н СТОМ^ П'Е Г НД Д. ЯпЛЪ ЗА ТДЦ 0ѴЛЛІЕ МД 45. ЧіСДО СТАРО лр^нстрлтнгд ЛіНуАИЛА. И СТАРО М^ Ч 0\ДО^ІА. 5 й прпкндго друнппд. Зконъ ШЕСТНрНЧНОН. Сры АррНГЕЛ^ НЛ 5 Саака. 6мѴ же. И нігЕ Бо. @ро. Яціе ли къ срі нлн къ пдт то крто ко, а стн ко іѵ. Саака. Й ніИ. Яр^ангЕЛ^. Яціе СрЕ ИЛИ КЪ ПДТ. крто КО НД СТН НЕ ПОЮТЪ. Тро. ЯруАНГЕЛ^. ІЙЧННК^ ПО^МЪ НЛ ПАКЕ„ нл оу, й 3л столомъ чт^мъ чюдо IV ЛррНГЕЛ'Ѣ. Клно ДКЛ КО IV КЕЗЪ М^ЧЕ0 Н аррНГЕЛ^ НЛ 5 по г п'&снн. С'і. Слдкд. Тон. Й нн'Е Бо. По 5 ігкснн. Ко. И нкосъ. Ск^к, ко іѵ. Салка. Яр^ангЕЛ^. Нл ^кл сры др^АнгЕЛ^
нл д. И Сллка. 6м2 же. Нл стн ко о?. Сллка. лдангелѴ. Б лж^ннл Др^ЛНГЕЛ^ пЧ С Г„ И 5 НЛ Н. ЙПЛЪ ^Л Т0^ 0ѴЛЛІЕ КЗ лѴкЙ $А НА. 3 Предъ прл ртткѴ кцы, й стагс лгЗннка се^бнтл. ЕІ СТАРО ІССЛННЛ ЛруТ^ііКПЛ НОКГОрО. ПрЕДЪ прл трс- ЗКОНЪ КЪ ТрЙ КОЛОКОЛА. Нл ке СрЫ прЕДЪ прл й м$ ч„ по г. Сллка. И ннЧ. Предъ прл. йіре ли къ пдтокъ кче. Сллкл. Предъ прл. И неЧ. Догма. Нл стн ко Ж. Сллкл. И ннЧ Предъ пра. Тро. ч. Сллкл. Н ійЧ. Предъ прл. Нл еу. Тро. Предъ пра. к. Сллкл. Л1Ч ч. И ннЧ. Предъ пра по ка^,. й да столомъ чтеніе къ минЧн. Кано ко іѵ. @дн слу нл й предъ прл н л$ ч по д. По г ігНенн. Ко. И икосъ м$ ч. Сллка. С'Б. м$ ч. Й ніі’ѣ. Бо. По ь п-ігс. Ко. И икосъ. Предъпрл. Ск'кти ко Л. Сллка. л& ч. И нн'Ь. кц. Нд стн ко іѵ. Сллкл. И нн’к. Бо. Блжінид ко йч нл д^ и ч, н'&снь г> нд д. Яплъ ДНЮ Й ЗЛКТрШЕ подъ гллкХ. Й СТОМ^ ЗА слг. 6і ДЛІЕ ДНЮ. Й ЗДКТрЁ И 7 Ж КОЛННЛ. ЗА НК. Стлю ЕСОЛНН^ трезконъ кедъ колыпл. Поемъ рлі§ полТелео когда къ мЧстно. Нл КЕ клж^нъ му. Слікл. Столі^. й Сллкл. Смб ЖЕ. Й неЧ. ПрЕдъпрл. Нл ПЛКЕ. Ко. Стом$. Сллкл. Й НН'Ь. БІрѣ. Нл оу. Тро. Предъііра. I. Сллкл. Стом^. Н нн^. ІІрЕдъпра. По і;л,ог. С'К стом$ по 1. Сллкл. Й негЬ. Предъпрл. Вели- чаніе стльское. \|г ломъ. Стлгекон. СегаліЕт ?сгл л@. Кано прЕДъ ІІірЕ предъ прл еры НЛ Йч КцЧ Гп И СТОЛ$ 0. НН’Ѣ. Бц'Ьт ЧТЕНІЕ Г СТЛЕО. Нл СТН СТЛЕО. И НН'Ь. ПрЕДЪПра. Тро. Стом^. Сллкл.
прл со йрмбсомъ нл $, й стом2 нл й. К'а. ІСк^р оуста мод. По г п^снн, ко й нкосъ предъ прл. Сгк. Сто к. Сллкл-. И нігк. Предъпрл. По 5, П'Б. Ко,, Й ИКОСЪ СТОмѴ- СкгК, Сто к. Сллкл. И нйД. Предъпрл. Нл ^клли стры столі2 нл д. Сллкл. Ска. Й нЙ^. Предъпрл. СллкослокТе келйк. н про-. по окь'іч. й Шп2стъ. нл л-мъ члс2. Тро. Предъ прл. Сллкл. Ст6л\2. Ко. преме пірко предъпрл. Предъ часами молкенъ стлю нл чле^уъ. Блженнл предъпрл,, іг&нь г, й стом2 3 нл й. Лилъ, днк>, й злктр“е подэ гллк2, й стом2 за тйі. Тлкоже-. й ^ѵлліе стом2. Со ГО Тсол Л5. По беллкн. Ко. Бгогакл^нГю, ННКОЛ'Ь, солокеі^. Сллкл. Стлю. И нн'Ь. Предъпрлз- Мчник2 созонт2 тогда поемъ ко йньін де'пл, гд'І къ маетно. Яіре прнл2чнтсд предъ прл. рткл кцы къ су поемъ сл2жк2 предъпрл, н мчннк2> л дінь. Нл ке сры предъпрл-. й м2 ч, Й нтЬ. Догма. Нл сти ко іІ). мчны кторь'ід сры козкл. Сллкл. И нн^. Предъпрл. Тро. Аі2ч. Сллкл. Й нн^. Предъ прл. На плке троплрн. Бгомкленік, предъпрл, лпли прроі^ы. Сллкл. Со сть'іми покой. II нй'Ь. Йко начатки. На оутре. троплрн предъпрлз- к. Сллкл. Мчннк2. Н нй^. Предъпрлз. По кл. Сг1’дл ко со. Кано предъпрлз- ТОГДА л стлю пои» ко ннк'ін по г. Сллкл. Предъпрл. со йрмо нл 5, йрмосьі по к. Троп. нл д, н моу нл д. Й покрыкасмъ йрліо-. бктлннымъ. По г п'&ни. Ко. Й икосъ моу, й гк. Сллка. И нн'Е Предъ прлз. по ь п'&сни. Ко. И икосъ предъ прад. по п'Усни 4
сб'&т. мчннкѴ. Слаба. Во іѵ пррцы. Й нн'Ь. ПрЕдпрдз. Нл стн бо бктаи. Хблл'и г стнул. Слаба, моу. Й нн[Ь. ПрЕДЪ прлз, нд чдс'іф-ъ тропарь Н|>едп|>лз. СллБА. люу. Ко. ПрЕДЪ П^ЛЗ- П^ЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЕ МОНАСТЫРСКОЙ. Нл ЧЛС^ БЛЖЁННА МОу. П'&НА Гп Й КО ЦІ НЛ Д. П^БЫИ СТИ бсТДБЛАЕТСА. ЯпЛЪ. Н ^ѴАЛІЕ ПрЁЖДЕ С^К. П^ЕДЪ БО ДНИ) ПОДЪ ГЛЛБ5П Й СТОМ^ ПОСЛ'Ь. ЙфЕ ЛИ прил&чнт. П^ЕДП^З. рЖ'ГКА БЦАІ ка НЛЮ,, ПОІ СЛЕЖКА ПОЁМЪ БО йнь'іи дЁНА НЛ прсдпраз- г й м^ч. г. Сллкл. ПрЕДпрлз. И іГігк коскр П^ЕДПрдЗ. И М^ЧП А СТАЮ П|ЕдЙ. Въ С^БО НЛ МДА КЕЧЕ БО IV КСЕ. На КЕАНЦЕИ БЕЧЕ СТрКІ БОСК|Т, А, Догматй. На литій. Стры лмлюрЕН. Слл'бл. И нн^ ПрЕдпрл. оутрь Нл стн кбскрТ. Слаба. И нн'Ь. Прсдпраз. Тропа Бі^е дбо к. й прЕдпрдз. л. На оутрЕнип троп. бо к. Слаба моу. про коскрЁ. Канонъ БоскрЁ нл д, н кф нл ,, й м^ч. нл д. Клтл іѵБЁрз^ «у^тд. По г кот н икосъ м$ч. Слаба. С'К. п'йсни ко и икосъ прсдпрлз. по 5. прЕдпрлз. нл д, п4гСНН. Ко КОСКрЁі н ИКОСЪ, й 0ГО. Й ІІН'Ь. П^ДП|ЛЗ- ПО 5 д п'Ксни ск^ коскрР. Слаба м$ч. Й н'н'к. ПрЕДпрлз. Нл ^кллн БоскрЁ ксн. Слаба стрл (гѵлльскад. Н проч. й іѵп^стъ. На чл- С'І’уЪ ТрОП. БОП А НА СЛА ПрЕДПрЛЗ. Й М$Ч. ПрЕМЕИ. Ко БОСКрЁ Й прЕДПрЛЗ- ІірЕМЕН. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОАІБЕНЪ ОБь'іЧ. ^рЛ. На ЧЛ- С^Ъ БЛЖЕННЛ БО ОКТАИ НА 5 Й ТрЧЕНЪ Й М$Ч. П'&СНК Г НА Д. По ОСАДКИ КО: КОСКрЦ НИКОЛ^, СОЛОБ^ЦК. СЛАБА. М$Ч. Й НН^. ПрЕДПр^. АПЛ» Н 0Ѵ"АЛІЁ, ПрЁЖДЕ НЛН ПрЕДЪ БОЗДБН. М$Ч. ПОД»
глава. Таже или рд посл^-, на оутр. по ка. чт^н. прЬкЕ нлн чи л Л\ л Л. ГШД% КОЗДКНі А ПОТО и рд, Ржтко пртЫА КЦЫ. Къ КЕЧ^р. ТрЕЗКОНЪ КО КСА. ЕеЧ^ІІЮ и поілсъ среднюю. Д ЗКОНЪ КЪ ПАТЬ ЧАСОКЪ ПО ПОЛУДНИ. Нл КЕЧІрНИ БЛЖІНЪ М$ЖЪ, А-А СЛАБА. ЯфЕ ЛН КЪ С^КОТ^ КЕЧ. КА КСА. ЕоЗКЛуИ П'кн'іЕМЪ. Стры БЦЕ НА ШЕСТЬ ПоІмЪ НЛ ПО-» А пойъ МАЛЫА КЕЧЕр. Слаба й нн'к. Знд'менной. Еы^од. про. дню. И парсг бце-, §ктен. Гдн помнлУн м. Сподоки ГДН-» Н (?КТЕН. КІ. Нл стн стры БЦЕ яо^мъ по знамени нл субд^. Слаба-, и инН». Бце. Троп. Бце к. йцк ЛН ^сть оужинл ЗЛ СТОЛОМЪ ЧТ^МЪ БЪ МИН^Н. ПлКЕЧ. БЕЗЪ КАНОНА,, ПО достойнѣ КО БЦЕ. Д НД ПОЛ^НОфННЦЕ ПО Д-МЪ Тртбмъ тропдрь БЦЕ. Й ПО К-МЪ КО КЦЕ. МЛТБЫ ЖЕ, ПоМА- НИ ГДН, НЕ ГЛЕМЪ. Н ІГ’П^СТЪ, Н ПрОф^НІЕ Й НЕНАБНДАфН^Ъ. Ко КСЕНОфНОЛ^ ЗКОНЪ КЪ ЧАСЪ ПО ПОЛ^НОфН, КСЕНОфНОЕ поімъ болаш. Баженъ м^жъ, а-ю сллк^. Стн^4гры прлз. НА Й поімъ по знамени. Слаба, й нн^к. Прдз- кь'іуодъ. Ск'ктЕ тй^’іи колаш6е. На лнт'і’н Слака-, н А ІІОІМЪ ЗКОННОЙ литій. Нл оу’тр. троп. по ка скд. прлз. по I. Чтеніе ко (пЪ'і'н толкокомъ на дкое. Величаніе кце пѴтебое нл с^бд^. Д нллон спрлз- нл срЕдн К*5 й нн'к. Прлз- А КЪ трітй ДЕМЕІТКО. ЧТЕН. Г прлз. ПО ЗНАМЕНИ, А проч. НА ГЛАСЪ, сти прлз. Слаба-» и нй'к. Прлз. Слдкл, Прок. к обь'іч. стнукры прлз. піркы ніІ'к. Знаменной. На КСЕ ПО ЗНАМЕНИ. ТрОП. прЛЗ- К ЗНАМЕННОЙ. На ЗА- СТАтТЙ ЧТЕНІЕ КЪ МЛрГЛрЙТЕ БЪ СЛО Ш ПрТ'кй БЦЕ НЛ прлз. г, говоромъ. К а. ок'к гокоромъ-» 4*
ірлбмъ нзБрлнной. Помани гдн дбда. ЧтІиТе іѵ сло празд- ничной- ЯнТИ^. Д ГААГА ПрОК. БЦЕ КСАКО ДЫХАНІЕ П$ТЬ Й ДЕМЕСТ, БОЛЬШОЕ. Я КОНЕЦЪ 60ЛЫ1І. (іѴ&ЛІі ІѴ лѴііЙ Д. СЛАКЛ. ЛАолнткъ ради БЦЫ. Й НнѢ. Тбн ЖЕ поу, Й СТН прлз- ЗНА- МЕННОЙ. @ктен. Канонъ прлз- дба^ обоевъ каноновъ. Ирлюсы. По Б, А ТрОПАрЙ НА 61, КАТАБЛС. КрТА НЛЧЕрТАп НА СубдѢ. Я каноны нбсдтъ. По г пѣсни сѣд. к, Й ЧТЕНІЕ. По 2 П'ЬгІШ КО КЦЕ, ПОЕМЪ ПО 3НАМІНН. Я ИКОСЪ ЧТЕТЪ КОНЛруИСТЪ НЛ С^. Я КОНІЦЪ НЛ Крь'іЛОсѢ ПОЮТЪ ЗНАМЕННОЙ, НА пѢіНИт Чтнѣйш^ю НЕ ГІО^МЪ. Ирмосы ОБОИМЪ КАНОНОВЪ съ поклоны поаснь'імн нл с^бдѣ. Таинъ §сй^ по ката. За достойно ир- мосъ. Чкже @СТЬ Й ПОКА. ЗЕМНОЙ. Скч” прлз. г. поімъ по ЗНАМЕНИ. Хвалите гда снбсъ, по^ліъ. СтрЫ прлз- НЛ Д ЗНА- МЕННЫЕ. Слаба, й ннѣ. Знамен. славословіе кеайк. По тртомъ троп. прл'з- л гббороліъ. Сктен. окѣ й іѵп^стъ. Нл цѣло- БАН’ІИ прлз. НА НАЛОИ ВЫНЕСЕТЪ ПОСрЕдѢ. И ПОЮТЪ НА С^бдѢ стр^ прлз. ЕОЖЕ вол'и оуСТАБЦЕИКЪ. На А-МЪ ЧАсѢ ТрОП. И пр^з- По іѵп^стѣ проірЫ'іЕ. И ЧТ$ТЪ БрАТІИ кнйг^ й Блгокѣст^ КЪ молѣв. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЕБЕНЪ ПрЛЗ- А Й нонъ йрмбсъ по к, а троплрй нл д. Канонъ носимъ. На ЛЕБН. здпѣк. ПрЕ^ТАА ГЖЕ БЦЕ СПСЙ ИЛСЪ. Я КАТЛБАС. ПО ОБь'іЧ. По пѣсни злдостбйннкъ. Чюже ^сть, поу. По іѵп^стѴ МОЛЕБ. КО КрТо ^6ДАТЪ. На ЧЛсѢ1(Ъ ВАЖЕНЪ Пр^З- пѢсНЬ Г-А А-ГО КАНОНА, А 5-А ВТОрАГО, НЛ Й нбсИМЪ ПО Крь'іЛОСОМЪ КЪ КО, ДО КА- мс-
Д ЗЛНЙмИ Й КСА крлт'іА. При- ПрЕДННМЪ <*> л ттуГ'*'п "Л V/ иконамъ і\ Тл. Нига* НАТОКЪ МДАТЪ рьік^? Послѣ стола Поклонъ къ цистой пѣсни покоромъ, дка сти^л піркыи. Слакл. Точенъ. Й ннѣ. Послѣдней СТН. ЛПЛЪ 3ЛЧ. см. ^ѵдлТе сѵ лѴкн„ нд. Сдйно. По ослики кон. @дйн. кце. Злдостбйноп Чѵожс $стк. іі/р'л сти„ по іѵп^ст^ прад. столокши понесетъ старецъ напер^. Л прЁдъ ннмъ скѣір2 нл подскѣцшикѣ. За бкрлзомъ НД^ТЪ ИГУМЕНЪ и Крь'іЛОШЛнѢп шЁдъ КЪ СТОЛОКШИ ор^з. ПОСТЛКАТЪ гІЛ мѣст. И СкѢірѴ КОЗЖІН^. И ПОКЛОНАТСД стк'імъ ЛИН^ КЪ ПОАСЪ. И САДИТЪ по сконмъ мѣстоліъ. Зл столомъ ЧТЕНІЕ прлз. нл Трлпізѣ. Яци ерід^ й к днёмъ. Тд'коже Н КЪ ПОНЕД. л къ прочій ДНИ ТО ^СТЛі къ с^к. нлю кто й чет. разрѣшаемъ на млеко. поЁмъ стн прлз. и злдостойннкъ. Чюже @сть. поасъ. Слакл.» й ннѣ. Гди помилуй к. Гдн клгослокнт съ поклбн. По зл млтко. Въ члебкню прлз. прокожлемъ. При- шедъ положа нл налои.» положатъ кі псклонокъ. И три по- клона йс^одны^ъ. И прокбддтъ Йг'оМЖЛ ксд крдтід до крыльца. II ПОКЛОНИКШЕСА рЛЗ^Д^ТСА но кІлТмМЪ. ІІфЕ сл^ч. Зри ржтк» к^ы предъ КОЗДКИЖ. Іплъ Н §ѴЛЛЙп с^к. орідъ К03Д- КНЖ. ЧТЁТСА КЪ ПрЁЖЕ КЪ ПАТ. КЪ прЕДПрЛЗл прІЖДЕ С^К. прЁдъ коздкнж. рАд. подъ глак§ н стом^ послѣ. Я с^к. рдд. кычнтыклемъ прЁже къ чсткЕртокъ. Йціе сл^читса прАз. рож. кі^кц къ или. Въ с^кбтѴ кЁчЕр. Нл сред КЕЧ. важенъ мжъ КЛ^,. КСА. СтрЫ НА Й, КО ОКТ. И ОрЛЗ- ИЗЪ МАЛОЙ КЕЧЕр. X» к3
а поютъ на гласъ. СлАкл, Й нн'іг. Прлз. знАмен. Вь'іуодъ ма- лой. ПрОК. ГДЛ КОЦрЙСАо @-ю. ЧтенТа г Прл'3. Н @КТЕН. ОК'Ь, а стн @днн. л-н коскрн. н прлз. стн^о келнкТа кеч. Слаба-, й нн'і. ПрАз- малой кеч.і а поютъ ксе по знамени. Троп. ВоСК. СЛЛКЛ, Н НН'Ь. Прлз- ЗА оужнною ЧтЁмЪ. Нл ПЛКЕЧЕр. код. ^днн. кце. Пол^ноірни^л коскрЁ. Ко КСЕНСЦЕНОМ^ ЗКОНЪ къ полокнн'Ь а-го часа по пол^ноірн. На ксеноценой блжёнъ м$жъ л-а-, сла'ка. Нд К03. стры нл Т ко 6к. д н прлз- 5. Сллкл-, н нн^. Прлз- а поютъ ксе по знамени. Еь'і^одъ болыіі. Прок. коскрЕ @-Ю. Н ЧТЕНІЕ прлз- г. ЛнтТа прлз- на гласъ. Сллкл, н нн^. Прлз- знлмен. Нл стн стры коскрсс. Сллка-, А нні. Прлз- ксе познлмен. Трои. Прл'3. г. И чтеніе прл'3. Нл оутр. троп. ко к. Сллкл Н ИН^. Прлз. кл^,. гбкоромъ. По КД^. С’^ДДЛ. КО ОКТ. Н ЧТЕНІЕ КО (гѵ'д'лін, НЛН прЕДЪ КОЗДКНЖ. НА ДКОЕ. По НЕПОрбч. ЧТЕНІЕ НЛА рАД. ІІО ПОЛТ^ЛЕССС^ Й ПО Г П'&НН ЧТЕНІЕ КО @УДЛІН БЦЕ. СтЕПЕН. ГЛД. ПрОК. БЦЕ. ІІО- МАН^ НМД ТКОЕ. И ^ѵллГе бць коскрЁ ^ртоко ПОЕМЪ. И стрл бце. Я коскрЕ ^улліе чтЁмъ по сллкосл. Канонъ коскр. НЛ Д-» н кце нл д, н прлз. Ак* канона нл н стн^н гокоромъ кс*к. Клт. К ртл нлчЕртлкъ нл с^бд'Ь. Каноны носатъ. По г п’Ьснь. Ко Й НКОСЪ КО, Н С’ѣдл прлз- 1. По ’й (гк’ГНН. Ко. Й нкосъ прлз- Я КО ПОЁМЪ ЗНЛМЕН. Нл п4’СНН. Чтн^нш^ю. По п4»снн нл с^бд^. Тлннъ ^сн. Та. Достойно $сть. По*у. Стъ гді КГЪ НАШЪ, Г. Ск'&тн ко. СлЛКЛі Н НН'Ь. Прлз- ПОЁМЪ бкл
♦ АМИНЬ. НДл'Ё. Сллкл. И поютъ конецъ ПрЛ. И НН'Ь. Я КОНЛр^ІКТЪ лг ЗНАМ. ХКЛЛНТЕ ГДЛо ПОЕМЪ. СтрЫ нл и коскрЁ Дч И П^АЗ. д. Я поімъ нр на' галсъ. Сллка. Прлз- знамен. Й нн'Е ПрЕклго- СЛОКЁНА (КИо ПОЕТЪ ПО ЗНАМЕНИ. Н СЛАКОСЛОКІЕ КЕЛНКОЕ. По ТрТОМЪ Кь'іНЕСЕТЪ ПОНОМАрЬ АЛІЕ НА СрЕДНН^. По ТрТОМЪ НЛ КОЗГЛАсЬ. КоНДр^НСТЪ СТАКЪ ЗА НАЛОЕМЪ^ НЛ С|И рсчЁтъ аминь. Н ЧТЕТЪ ТрОПАрЬ КОСКрЕі А троплрд на гласъ. Потомъ НЛ ЧТЁТЪ ТрОПАрЬ КТОрбЙ рзъ. Конецъ ПОЮТЪ НА ПрЛКОЛЕЪ. Й СКАЗЫКЛЕТЪ ПрОК. КО Г. Я КСАКО ДЫХАНІЕ НЕ ПОЮТЪ. Гдн ПО- МИЛУЙ Г. СлАКА-> Й НІгѢ. ПрЕДЪ ^ѴАЛІЕМЪ поімъ. И ЧТЁТЪ ^Ѵ&ЛІІ КОСКрЁ СТАрЕІ^Ъ. По ^ѴАЛі'Н ^КТЕН. ОК'Ь Й ІѴП^СТЪ ОКь'іЧНОИ. По ІѴП^СТ^Г ПОЮТЪ СТ$ ПрАЗ- нл С^ОД^ Й О|АЗ. Ц'Ьл^ЕМЪ. Я ст|$ (?ѵальск$ кона^нстъ чтітъ. Нл а-мъ члса тропарь коскр. Сллка. Прлз. та'ко н нл прбч. Я код. коскр. н прлз. ПрЕМЕ. На конце ЧАСА проірс ЗЕМНОЕ по іѵп^ст^ чт$тъ крдтГн КННГ$ Й ДО КЛГОК^СТ^ КЪ МОЛІКН^. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЁ прлз. йІкоже сътрон ПрЁ ИЛИ предъ КОЗДКНЖ. рА КЪ среди-, КЦЕ ПОСЛ'Ѣ. 63 СЕГО ДНИ 3 р» Зконъ къ пол^нофнні^Амъ по кса ДНН1 зл г часа. Я по коскрньі ДНА Д ЧАСА. Я КЪ ЧАСАМЪ ПО КОСКрНЫМЪ ДНАМЪП ЧАСЪ ДНИ. По КТОп Н ЧЕ Н С^к. ПОЛТОрА ЧАСА ДНИ. Еъ ПНЕ ДКА ЧАСА ДНИ. Я КЪ СрІдЫ Н ПАТКН КЪ три ЧАСА СЪ ПОЛОК. Я КЪ КЕЧЁрНН ПО КСА ДНИ 3Л ПОЛЧАСА ДО ОІДЛЧН. ТАко Н ДО КД СЕНТАКрА. Еъ с^кбт^ предъ К03- кн И КЪ ПрОЧІН ДНИ. На ЧЛС^^Ъ КЛжЁн. КОСКрЁ НА 5 . Й прлз- П'&СНЬ Г-А А-ГО КАНОНА нл д. Яплъ и (гѵдлГй
дкеь Япла здч. ркз (ѵ по, @ѵлліе л\л лд, а рдд пода глак^„ ТАЖЕ СТОМ^. ЯфЕ СЛ^ЧНТСД ІѴДЛН. ро. КЦЫ Ка С^К. НЛ 5ѴТр. чтін'Ге пр^жс ^улліе тол. или прсда коздкй. нл чагк^а лпла ЗЛЧ. с^і ка глл. ёѵалІЕ ?сглнна дач. д пото рдд. ЯфЕ при- л^ч. по пр<із. ро. кцы ка нлю. На малой беч. ксе ко окт. нл козка^а, н на стиу. троп. коскрсс. Сллкл, й нн'к. Бгб, Т ІІЕрКЫА й ст. Т. ЯфЕ ли стомй поліелё, то поЁма ірлЗ г. й ст 6м^ д. Сллкл. Сто. Н нн'к. Доглілтй. Тогда нл ліллой литіи стры прлз- ірил^чнкшідсд. Возка стиуо й вутрсн. стиуо. литійный. Нл стн Воскр глас^. Нл ксснбфной стры ко бктаи д прлз. иже нл са прлзд. и ст. г. ЯфЕ ли стбм^ полГелТ, 'I гм М Г-М г І 1 _ / ЛА А ко окт. г ЯфЕ ли, Слака, Н'ксть, то. Слака. Прлз. кеч. по^ма д й сти косточ. нл К03. Нл ТОГО ДНЙ П| И со салкою кскма. Сллкл. И нн'к. Прлз. коскрЁ. Сллкл. И нн-к. Прлз- нлстодфін прлздннч. Тропа кце дко к, й прлз- л. Чтеніе ко лпоклл. Нл оутрсии тропа коск. к. Слака, Стом^, И нн'к. Прлз- й прочі’Е до канона коскрсс. Канона ко бктаи коскр? й бце нл 5, Прлз- нл д, й стом^ нл д. Ката. Кртл нлчЕртлка. По г п'кснн. Код. И икоса коскрссЕ, Код. й икоса стом^, Слака. Стом^, скд. Й нн'к. Прлз- По 5 п'ксни, код. й икоса прлз. Сккт. коск. Слаба. Стом^ лфЕ $сть. ЯфЕ ли ни, то Сл<(ка. И нн'к. Прлз. Нл ^кллнт. коскрЕ д й прлз. прлздннчыуа илстодфи^а й со сла нд д, Слака. Стура 0ѵлльсклд. И ннк. ПрЕклгослокіна ^сй. Нл чл троп. коскрс, а прлз, н стом^ со слабою прсмЕНДЕма.
Код. Воск. й прлз. Яфе стбмй’ полі^лссгсъ, то чтен. и стбм#. И рАДОКОМ^ СТОМ^ НЕ ЧТІМЪ КОНДАКА НЛ ЧЛсѢ^Ъ. ПрЕДЪ ЧА- САМИ молІкенъ. Канонъ прлз, и урллі^ стбм^. Нл чдсѣ^ъ КЛЖІНЪ. КО НЛ 5, И прлз. ІіѢсН. рдд. НА Д. По ОСАДКИ код, КОСКрр, ННКОлѢ, СОЛОкѢцК. СлЛКЛп СтОЛІ^ Й НнѢ. Прлз- Зл ДОСТОЙНО: ЧЮЖЕ §'сТ6п прлз, КЪ ПОПрАЗ, КЪ СТОЛОКШИ НЕ НОСАТЪ. На ЧА ЛИЛЪ Й §Ѵ"ЛЛі’е НЛП ПрЕДЪ КОЗДКНЖ. II ПО'РОМЪ рАдъ. Та же Стом^. ЯфЕ лн сто не сл^чйт, то чтбѵіъ ліілъ й §ѵалТе к^е. Стыуъ Іг?лі;н.ил й лнны. ДІчникл сскЕрілнл. Пркнлго іг> снфл колоі;ол«мп;лго. СЭ сего дни и до іѵдан’Га прлз. Зкбнъ шестеричной ПО КСА ДНИ Кромѣ празд. СТк'ір ЯфЕ СЛ^ЧИТСА СрЕДЛ НЛЙ ПАТ трезконъ кезъ кольшлго. И по^лсъ сл^жкѴ прлз- кгооіуімъ й кгсиф^. Блжкъ лЛжъ. Стры на Ъ прлз. г, стбм^ г, й кгенф^ д. Сллкл. Ісгсиф^. II нн'к Прлз- а къ ПАТО КЕЧ^рнИ, Й НН'Ь ДоГЛІЛі литій н’Ьсть. Нл сти пдкпомѴ й кгооц^мъ. Сллкл Со сти. Сллкл Прпкном^. Й ннѣ. П^ЛЗ. Ч’роп. кгоосі'ймъ. Сллкл, Прпкном^. Н ннѣ, прлз. ЛІѢінкѴ СЕКЕрТлН^ нл плкеч. По достойнѣ код. прпкном^. Сллкл, й ннѣ. Прлз. Нл оутре Троплрь прлз. Егодц^лсъ л. Сллкл Прпкном^. ІІ ннѣ. Пріз- По кл, сѣд. стомУ по к. Сллкл, й ннѣ. Прлз- По полцглЕ. Сѣд. Стбм^ к кгб Нл вутр. Чтен. жн пр'пкном^ к. Степе Прокй, чтнл прідъ гдемъ. СѵллТе мл мг. Канонъ прлз. й на 3, й стбм^ нл д. КатлклсТа Кртл
НАЧЕуТД. По г. ПРЕНІЕ КОД.» Н НКОСЪ ПрЛЗ- И КОД. И НКОСЪ кго6цемъп Сг6д. пупки к. Слакл-» й ин^. БгобцУмъ. По ь п'Ьснн код. и икоса пуІікноліѴ. Ск'Ьт. пупкномѴ 1. Слакл.-, и нн’і. Б7обцЬ\а. Нл укалн стры пуаз- г стнркЕны оутрЕи. й пупкном^ г. Слакл. Стом^. й НН'І. ПуЛЗ- Сллкослокіе КЕЛИ. Тропа ІЯ КО ЖЕ нд кеч. Нл чдсі’ул. Тропа пудз- л кгобцімъ н пупснш». со славою прЕлісн. Код. пулз- й прпкном^. Предъ часалін молек. Канона кгооцЫа. И пупкном^ ктоуь'ін. На молк. Пуок. кгодЕ^а. Днксна кга. Я пупкном^ чтнд пуіда гдемъ. ^ѵдлТе іѵ лѴкн ль. Я пуІікноліѴ іѵ мл мг. На клженъ нл кі прлз. пі;снл а нл д. кгобцЫа ігКснь г на д» й пупкном^ п'&снь ь нл д. Япла дню н кгобц^ма й пупкном^ СП. СѵллТе. ТІкоже прпкном^ ліл Т. ЯціЕ СЛ^'ІН КЬІТН дню пне кто., ч'е с^к.„ нлй нла. Тогда пупкном^ Іссснф^ по^ма ина днл. Еа ндстоАфіи же поемъ пудз- й кгобца. Ееч. не глЕліа. Стуы пудз- г й стол^ г. Слакл стол$. Й нн'к. Пулз- Нл стн пуаз. Сллка» и ннѣ. Пудз- Яірс ли ка пдт кеч. нл козклуа. Слакл пудз- Н ннЧ’. Догліа. Я стКіліа. Слакл поема. На стн. Туоп. СтомЪ?. Слдкл-» н нн'ѣ. Пу^з. Нд пдкеч. код. и до іѵтд. Нл буту. тр. пудз.Т СлАкл. Стом^. Й неЧ. Пуаз- По кл. сѣд. пуаз- Канонъ пулз-'л й со нуліо нл ь. Нумосьі по к» и столі^ на ь. Злітѣк. Стіи кгобцьі КОЛКНМЕ Н АННА ЛЕОЛНТЕ кга IV нлса. По г л*Нснь код. и икоса прлз. й і'Ьд. стом^» к. Слдка, и нігк. Пуаз- По ь п'&снн код. й икосъ стбмѴ. Ске пудз. к. ко А КЛ.
На стнуо прлз. Нл члі^ъ троп, Слдкд Сто Код. прдз, @дннъ нл ксѣуъ. БлжСннд прлз. пѣснь д-а нл д, й стн п’Кснь ь-д, нл д. Яплъ іѵ пол^ сі. @ѵдлТе да ль. С тыуъ лѵчннк. лмнодбры, ннліфодеры н мнтродбры. И і ГірПКНЛГО КгЛСАфа КАМЕНЬСКЛГО. ІсОАСЛф^ ПоЫъ ПОЛІЕЛЕОСЪ ТрЕ- Зкбнъ кезъ кольшо. а по^мъ къ ср^д^ нлн КЪ ПАТОКЪ. Еъ НЛСТОАЦЙН ЖЕ днь поЫъ сл^жк^, прлз< й сто. Стры по г. Слдкд. И нйѣ. Прлз. На стн ксе' прлз. Троп. прлз- Нд оутр. троп. прлз. К По кд^,. сѣддл. прлз. п0 ѣ. Канонъ к-н прлз. со нрмосо. НЛ Н. И МЧІ$ НА Д. По Г пѢг. КОД. Н сѢд. М^'і. Слакл. И ннѣ. Прлз- По ь пѣсни код. н икосъ прдз- Скѣт. прдз. І. Нл стн нраз- На члеѣ^ъ тропа, й код. прдз- Е лжйь пр^з- пѣснь д-А й 9-А, на д. И л^ч, пѣснь ь„ нл д. Я прлз,, честЙ д п'&спь. Ирмосъ. Да дка стн 3л @дннъ. Дд съ пд- тон дка стн съ зап'ік. Нилъ м^’ч. рпл. Ѳѵлліе іѵ ліл рд. Я прпкном^ іеоленф^ поЫъ сл^жк^?. гакоже «указано н пр'пкном^? ісоаснФ^ колоколдмек. съ кго бцы. ПрПКН'Ін фЕСГДОрЫ. Стры прлзд, н ст. по г. Слдкл. АІ И нн'і. Прлз. Нл стн прлз. Троп. ст. Слакл. И нн'Ь. Прлз. Нл оутр. троп. прдз. к. Слдкд. Ст. И інгЬ. Прфз. По кл^. с'ід. прлз- Канонъ прдз- л-н со йрмосомъ нл н, й сто. нл д. По г п4?с. код. ст. н нкосъ н сФд. Слакл. И ннѣ. Прлз- н проч. н кчерл вуклзлно. Б лжіннл прдз. пѣснь 3-А й й-д, нл й. Яплъ. Сто. ей. Сѵлліе. ісодн. кй. л
КІ ^нубд. й нсубд. поас. Яктоном^ КОД. ПрДЗ. Пол^ноірнн^д окыч. По кд^. с'&длл. прлз- ПолІеаеосъ н-мъ іудамъ й козгласѣ, Канона НІМЪ БОЛ'к н кыгокл- прлз. Нл П'&снк, Но ЙрМОС. ОБОИМЪ КДПОН. ПО К СЪ ПОКА. ТАИНЪ , §СН НА С^ОД'Ь. Зд достойно,, код. и нкосъ Стлго сцІснно лі\ч. актоноли. И іѵдлн. прлз рок. кцы. Сл^жкѴ поімъ иідлнГю П^АЗН. Къ КСЧЕ^ н сутр. Й ЧАСАМЪ Т^СЗК. ко кса. На кеч. кл^. рлд. Стры прлз. на 5. Сллкл. Н нн'Е Прлз- Яціе ли къ пато кеч. Сллкл. Прлз- л й ннЧ догмдтн. Выводъ. И^СТЬ Й ПАрЕМІИ НЕ ЧТ^МЪ. По СПОДОБИ ГДН рКТЕ Нл стн прлз. ксе. Троп. прлз. н §кт. Гдн помилуй м. На іѵп^ст'Ь поклонъ поас. Тако же п сл^ж. поЫъ НЛ ПАКЕЧ. н На сутр. троп. прлз. г. Н'КсТА НН 0ѴАЛІА. Но ПО праздникѣ л-н со ирмосомъ нл з, Я кторын канонъ, со йрмо- сбмъ на и, Потома что стнубкъ къ рнклсмъ СТИ КС'К. Клтлкл'с. кргл нлчср. НЛ С^ОД'Е Погп^сни С'Ьд. к. По й п*Ёсни ЧТНІ’НШ^ЕО НЕ ПОЕМЪ. КЪ ПОАСЪ. КлТАКАСІА ЧЮЖЕ §сть. Ск^т. к. Нл укллйт'і’ стры нл д. Сллкл. И НН'Ь. Прлз- Сллкослок. КЕАНК. ЕІ (Зкч'. ОК’І й іѵп^стъ. На члс4срь троп. й код. прлз- ПрЕдъ часами молІке прлз. Сдннъ п^ркыи КАНОНЪ, Йрмбсъ ПО А. Я ТрОПА НА Д ЧтІтЪ КОНЛр^НСТЪ НА нллби. Блжін. прлз. п'&снь на н. Яплъ. ^ѵ^лТе дню. При- лагаемъ н кфЬ НЛ КСА @А пр^з. КО ІѴД^кН. н^ъ. По деллки, конд. прлз. За трапезою чт^мъ прлз. Яч*е іѵданТе са^читса къ ПАТ. НА члей^ъ. Яплъ Й @ѴАЛІЕ рАДЪ. И ЗАКТрЕШ. С^КО. ПОДЪ
гллк2о потомъ кц'Ь. Яціе сл^ч. іѵдан. къ с^к. къ пато бече нл кеч. Сллкл. Прлз. И нй'к. Догліл Еъ Л?к. нл члс^уъ, Яплъ Й §ѴЛЛІЕ Пр^ЖЕ С^Б. ПрЕДЪ Б03ДКНЖЕ И рдд. ПОДЪ ГЛЛБ& тл'ЖЕ кц'Е Яціе лн прнл». ѵѵдан. прлз- къ нлк>. На малой беч. гГи ко окт. на д. Сла'ба. Й ніі’к. Бб. БоскрЕс. На стн сти л. Еоскрсс. И потомъ стн прлзд. келикТа БЕЧЕрни. Сллкл. Й нн'Ь. Прлз. Малой КЕЧЕрНІй ТрОПА КОСК. СААКА. Й НІгк Прд'3. Н& ПАКЕЧ. КОД. ПрАЗ« Пол^ноціницл воскреси. На кйноцжой. Стры ко окт. дп й прлз. 5. Саака. Прлз- Й ннЧ\ Догматн. На антін стн ^рлм^, й лнтіа п^з. Слаба. И нн'і. Прлз- Нл стй^ок. коскрес. Слаба. И нн'Е ПрА3. Троп<(рА кц^ дбо к\ й прХз- л, й чтІнТе ко апокалн. На оутренн тропл коск. к. Слаба И нн’Е Прл'з. По кад. С'ЬдА. КОСКрССЕ. Й ПрбчІЕ ДО КАНОНА. ЧТЕНІЕ ПрІЖЕ КО §ѴАА|Н ТОА. нлкі предъ коздбиж. й потомъ рдд^. Канонъ БоскрЕс. й кц'Ь КО ОКТ. ОБА НА Й КрТА НДЧЕрТАКЪ. По Г П'ІГС. КОД. Й НКОСЪ. БОСКрЕС. И с4’Д^Л. прлз. б. По 2 п4гснь код. й нкосъ прлз. На & п'&с. поіл\ъ чтн^йш^ео. Катаба. таннъ §сн. Н ПОТОМЪ ДОСТОЙНО $СТА. Стъ гдк г. Скітн. боск. Слаба. Н нні. Прлз. Нл ^еалнт'Ь БОСКрЕС. Д, Й ПрАЗ- СО СЛАК. Д. СААКА. СтрА 0ѴАЛАСКАД. И НН’Ь. ПрСБЛГОСАОК^НА 0СЙ. И ПрбчІЕ. ДО ІѴП^СТА. На ЧАСТ ТрОП. КОСК. Сллкл. Праз- Кондакъ коск ес. й прлз- преміи. Предъ часами моліб. прлз. а-й канонъ й ^рлм^ стбм$. Блжінн КО ОКТАИ. НА 5 Й прлз- Д-А П'ісснь А-ГО КАНОНА НА Д. ЯПЛЪ И 0ѴАЛІЕ ПрЕЖЕ П^3< ОБА БЕЗЪ ЙрМОС. НЛ И. КАТА. АА
гі НЛН ПрЕДЪ КО3ДКНЖЕ рАДЪ подъ гллкУ. И потомъ кфк. По бсллкн код. коск. н никбл'к. Слака. СолокЦ. И нн'к. Прлз. ЗаДОСТОННИКЪ". ЧЮЖЕ $СТА. П^ТЬЕ. Праз. КЪ СТОЛОКШИ НЕ носимъ. Я чтеніе за столомъ праздникѣ. ОБНОКЛЕнТе урлма„ Й ПрЕДпрлз. ЧТЕН. крт§, СТЛГО СЦІЕННО л»чі;л корннлід сотника. Къ кеч. й зл^т. й къ часамъ трезвонъ безъ большаго. На кеч. клд. рд. Еозклуъ говоромъ. Стры НЛ 5. Обновляй. г, й стом^ г. Сллкл. Обновленію,, й ннк. Крт2. ЯфЕ ЛН КЪ ПАТ. КЕЧ. Н Нн'к. ДОГМЛТН, Л КрТо ОСТЛКЛАЕМЪ. Выводъ прок. дню, н чт^н. трй. @КТ. Й СПОДОКН ГДН, Й 0КТ. на стн стры крт2. Сллкл. Обновляй, й нн'к. Крт^. Троп. Обновляй. Сллкл. Стом^. Й нн'к. Крт». еѵп^стъ окноклін. Нл ПЛКЕЧЕрНН КОД. ОБНОВЛЯЙ. СЛЛКЛ, И нн'к. ПрЕДпрлз. нл оутр. троп. обновляй. 1. Сллкл. Ст. И нн'к. КртХ. По кл^,. скд. къ мнн'к'н по к. Канонъ обновляй, нл 5, кртз на д н ст. НЛ Д. Клт. ІѴКЕрЗ^ оустл. ЗлП'кк. ОКНОКЛЙІ. Слаба ТЕК'І; БЖЕ НЛШЪ, СЛЛВЛ ТЕБ'к. Я крт2. Сллкл ГДН крт» ТК0ЕМ5 чтнолі#. По г п*кснь конд. крта й код. ст. С'кд. обновлен. Сллкл. Ст. И нн'к. Кртк. По 5 П'кс. конд. н икосъ окнокл^н. Нл п'кснь чтн'кнш^’ю, й достойно ^сть. Св'кт. бкноклін. Сллвл. Й нн'к. К рта. На ^кллйт'к бкноклін. нл д. Обновляй, й нн'к. КртХ. Сллвл. Сллкослбк. ВЕЛИКОЕ. Троп. гаКОЖЕ нл кеч. Скт. бвѣ н іѵп^стъ обновляй. На члс'к^ъ троплрь бкноклЫ. Я крт$ н стом$ солі попЕрем. Кондлкн бкноклЫ-
Й КргХ прЕЛАЕН. Предъ часами молій. бкноклін. (?ДИНЪ. П|ОК. ДоЛА^ ТКОЕЛА» ПОДОКАЕТЪ СТЬІНА гдн къ долгота днін. Стйуъ. Гдь КОЦрНСА. Сѵалц ІѴ КОАННА ЗАЧ. БлЛЖЙі. ОКНОКЛЕН. ГІ'кс. Г-А Н 5п НА Н. ЯпЛЪ ОКНОКЛІН. 3ЛЧ. Т§. ПОТОЛАЪ ЗА КТро. рдд. къ срЕднилуъ. Я днк> посл'к. Тако же и ^ѵаліе. Я окноклін. ^ѵалТе іѵ лаа злч. §3. По бсллкн код. окноклен. й прЕдпрлз. Слікл. Ст. Й н'І'к. К'сп'кн. Нл члглуъ. Достойно ^сть. ііціе пцил^чнтса окноклен. къ с^к. Яіілъ й §а"лліе. Нл члс'куъ чт. пр^жс. Еъ С^К. предъ КОЗДКНЖ. подъ глл. Тлже ЗЛКТрЕШ. ко. Я рдд. с^к. кьінестн прЬкс къ патн. ЯфЕ лн прнл^ч. бкноклін. урАЛА^ КЫТН КЪ НЛЮ. Нл ЛААЛ. КЕЧ^р. КО ОКТ. КСА ПО ОКЬІЧ. Й троплрь КОЕ. 3 ко. Нл ПАКЕЧ. код. Окноклен. Сллкл. И нн'к. Крта. На ксенбф. стры коскрсс. д й бкноклін. г й крт» г„ нже писано нл стн. Слікл. Окноклін. й нн4г. Доглалтъ. Нл лнтін стн ^рллА^ н крт9 трй. Слака. Еозкаш стирэ й укл- лйт'к. Слака. И іін^п окноклен. укллнтД’. Нл стн коск. Слака. бкноклін. Н НН'к. Крт&. Троп. кфѣ ДКО Кі й бкноклін. А. Нл оутр. троплрь коскрсс. к. Сллкл. Окноклен. н нн'к. Крт$. По кл^. С'кдлл. кое. Сллкл. И нн'к. Окноклен. л ко ко окт. ОСТАКЛАЮ. И проч. КОС. Н ДО КАНОНА. ЧТЕНІЕ ПркжЕ НЛН ПрЕДЪ К03. Й потолаъ рдд. Канонъ кое. й кфк ко окт. бкноклін. на д й крт» нл д. Клтлк. кртл нлчертлкъ^ п'ке. Код. н нкосъ кое. Код. й икосъ крт&. С'кдлл. бкноклін. Сллкл. И нн’к. Крт^. По «5 п’ке. код. й нкос„ бкнокл. лк НЛ 5 ПО г
НЛ & П'&нь. ЧтМіЙшѴю. И ДОСТОЙНО ^СТА. СК’Ьт. вос. Слдкл- ОБНОКЛІн. Н НН'Е К|?. Нл ^вллнт^ стры воскрЕс. X, й ОБНОКЛ^Н. СО СЛЛБ. Ді И СПрЙ. Дбм^ ТВОЕМ§. И ГД4 ’коцрсд. Слаба. Стну&рл ^ѵАласкла, и нн'к. ПрЕклгослоКЕНА §сн. Й прбч. СЭп^ста. НоскрЕ. Нл сутр. и на чдс^а. Я нл молй. обнобаін. Нл ЧАГІГ^а ТрОП. БОСКрЕС. Я ОБНОВЛЯЙ. Й КрТ& СО СЛАБОЕ ПЕрЕ- М'І/нНО. Код. НЛ Л-МЪ И НЛ ^-МЪ КОІКрЕС. Я НЛ Г ОКНОВЛІН. А НЛ 3-МЪ кртз. Б лж^нна НЛ ЕІ воскрсс. Д ОБНОВЛЯЙ. П'&С. г, НЛ Д. Й Крт2 П'&ЕНЛ 30 НА Д. ЯпЛ'А Й (ОѴАЛІЕ НЛН прЕда БОЗ- рдд. пода глаб2 обновляй, посл'і. По ослл'кн код. воскрЕс. Слаба, обновляй, й нн'к Крта. Зл столбма чт^н. овновлін. КорННЛІЮ СЛУЖБА ка НЕДѢЛИ НЕ по^ма-. НО ЧТЕМа НА ПАКЕЧ. нл пЕрЕда ва пдт. кеч. ТАко же и лпла злкт^пі. ’ч. ва ДІ КсЕЛіЙрНОЕ КОЗД&НЖЕНІЕ ЧТНЛГО И ЖНКОТБО^АЦИГО ГДНА. ЙЕЧЕрН. МАЛЛА ЗКОНа ОКь'іЧ. Пр^ЖЕ НАЧАЛА СЛ^Ж. @ГДЛ СТАрЕІ^а соткорнта проф^ніь й положнта крта нл иалоім н поклбннтсд крт2 ка з^млкі. Тако же н ксд крлтТд поклонамтса. Стры кртУ нл д, понта нд подбк. Слава. И нн'Е Знаменной. Прок. дни. Яціе ли ка пдт. кеч. то прок. кел. г. На стн стры крт2 понта по знамени. Салка. И нн'Ь. Знамен. Троп. крт& 7. По іСн^ст'Ь молебна не бываетъ. Яціе $стк оужннл, то нд^та ва столокши по обь'іч. За трлп^зон чт^ма іѵ слокес. прлздннч. крт». Ка па'кеч. ка доск^. Нл пАкеч. канона бцы не бываетъ. По достбйн'Ь код. крт&. Потбма н пол^ноціннцл по дкк'іч. пдт.
на пол^ноціннцы по л-ма тртомап Троп. крт2. Я по к-ма тртбма код. прлз. Ко ксеноценом^ зкона ка часа попол^ноірн. Всенощное поіма колыное. Бажана м$жа не кыкаета. Яще ли прнл^чнтсд ка сѴк. кечера по^ма кл^ ксю. Яще ли ка нлю кеч, л-ю елдк^ точію, а ка прочід дни кл^,. не кыкаета По і|глмЧ поема козкл^н. Стры прлз- нл и поютъ по зна- мени. Сллкл,, П ннЧ„ Знлмен. Ек'іуода колым. Прок. дню к бкь'іч. а ка трет, демеетко. И чт. прдз. г. стн по знлмен. Я прбч. нл гласа. Слд'кд. Й » х* V / л г Л Нл лнт. п^ркын НнЧ. Зндмеп. На ст стры поютъ нл под. Слд'кло Й ннЧ0 Знлмен. Троп. прад. г знлм. Нл зазконнон стлтін чт^ма. Нл оутр. троп. прлз. **-» гокорома. кл^. обЧ гокорома. Чт^н. ко рѵллТн толкоко нл дкое. Величаніе крт» п^текбе поютъ нл су-одЧ. Я нллон са прлз. «тбита посредѣ. Подоб. по дкЧ строки нл крь'ілоса. \|Глома крт&. По келнчлнін. СЧд. поютъ к„ и чтеніе прдз- Янтн д-го гласа. И прок. крт2. Еедко дыханіе. П$та. И дсмссткб, л конецъ болаш. бѵ'дліе іѵ іеэлннд злч. мк. По (Зѵ-длін коскрес^ніе уртбко пЧешма. Слакл. ЛГлнтка-рАдн лгіла, и ннЧ. ЛГлнтка ради кцы0 п^ть. И гтрл знлл\еннлд. Канона прлз- Ирмоса по к. Троп. нл кі. Клт. кртл ндчер- така нл суодЧ. ЗлпЧк. Слакл гдн кртв ткоемХ чтнбм^. Я канона носатъ. По г пЧснн. СЧд. ы, гокорома и чтен. прлз- По ь пЧснн код. пр&з- поютъ зн^мен. Я нд нкосЧ коніца. Й чтеніе пролога. На пЧснн чтнЧнш^ю не поіма. лг 5
Я бъ кдн6н*ѣ дкл творца. Ирмосъ двои по в съ поклоны поаснв'імн. Нл с\'бд'1' пріже сігісдн ради. Я потбмъ тайнъ (гсй„ Путевой, и поклонъ къ зімлю. Св^гт, г поемъ по знлмен- Хвалите гда съ иксъ по^мъ. Стры прлз. нл д по знамени. Сллклп Й нн’Ь. Знлмен. Славословіе келнк. поитъ тн^о. И кто к^мд пономарь приноситъ клдйло. И прлздн. на нллбн кы- несетъ посредѣ. И шідъ трезвонитъ къ поклоненіи чтнаго кртл. Я старецъ кадитъ стьіа иконы й лнкн по бкь'ічли. Сть'ін вже поитъ на с^бд'Е кк^тЕ Я послѣднее поитъ надъ грбвное кольшбе. Я кто крімдп старецъ кадитъ кртъ на налои. Тропарь крт& к говоромъ. Я къ тритіи разъ поитъ Знлмен. Потбмъ старецъ по^тъ-, крт^ ткоем^ поклондемсд клко й стбе воскресеніе твое славимъ к. Я ктретін по^тъ половинѣ. Я доп'кклитъ нл крь'ілос4 правомъ,, поклонаитса КСА ВрАтІА КЪ СНМЪ СТИХОМЪ 7 ДО земли. Потбмъ НА крыло- сЬ^ъ поитъТ везъ поклоновъ и поитъ стры крт» на цѣлован. три стн нл гласъ. Слава. И нн’Ь. Знлмен. ВбкремА стнуігръ Звонъ бстлвл. Ко крт§ игуменъ й врлтіА ^бддтъ. Я на- стоатсль со старцемъ принудъ поклонаитса кртз 1 до землй. И поцѣловіін. въ подножіе пакн §дннъ поклонъ до земли й процслитсА. Тако же и вса вратід ^одатъ. По стиуіг- ра^ъ §кт. бв'к й іѵп^стъ праз. первый. На немъ троп. н код. пр<із. Тако же н на прочивъ чагЬ^ъ. Поа-мъ часб йЗпѴстъ й просу. Й чт^тъ крат'ін кнйг^ въ трлп’&З'і:
А® е'лГОК'&СТ^ КЪ ЧАСАМЪ. Къ ЧАСАМЪ зконъ КЪ П0Л0К. к-го ЧАСА ДНН. То уСТА КЪ ПОЛОК. Н-ГО ПО ПОЛ^НОфИ. Предъ ЧА- САМИ МОЛДЕНЪ прлз- Ирмосъ ПО К, А КАНОНЪ НОСАТЪ, Я НЛ ЧАС'&уЪ КО КрТб НЕ ^ОДАТЪ. Нл МОЛІКН'І' ЗЛП'&КЪ. СлаКА ГДН крт» ткоемХ чтном^. Злдостбнно. Сн'І'дн ради. Нд часЬ^ъ КЛжЙ. праз. п4іГН. Г Й 5 на ОСМА НОСАТЪ. Яплъ прлз. Идеенъ, ЗАЧ. рК0. СѵллТе IV ?ССАННА 2$. По Оелдкн код. крт§ §дннъ. Задостонно нд с^бд’іг. Т<(инъ §сн. Црь. Стн. По іѵп^ст'Ь праз- старецъ понесетъ къ столокши сакожс «указано на праз- ржтка кцы. Нл трап’&з'Ь рдзр'ЬшдЕмъ нл масло постное. Я рьікы й млека не садимъ. Въ кбй дЙа прил^чнтсА садимъ постное. Чтйс’е за ^гтолбмъ праздникѣ. . Стнуіерл пбел'Ь стола праздникѣ. Нконі? къ чаебкню іѵнес^тъ. Н настолтслА провожаютъ. Яцсе прил^чйтсд праз- ей къ нлю. Воскрно не ПОІТ. НИЧТО. Точію ЧТ^МЪ ПОЛ^НОфН. коскрн^ нд нй. И код. коскрЕс. Да на ксіноф. а-а кд,^. клжйъ м$жъ кса. Й прок. Гда коцреА. Я прбчіА ничто не поімъ. С тлго келнкомчкд ннг.нтаі. Къ ксч^рнн зконъ за дка рм часа-, то @ста къ д часа по полудни. Трезкбнъ ко кса. Клд. НЕ КЫКЛЕТЪ, А ЧТ^ТЪ С|ГАЛОМфИКЪ ТИ^О. ВОЗКАМИ ПЕНИМЪ. Стры праз- г й стомѴ г. Слакл. Ст. И нстЬ. Праз. Вьі^одъ мал. Прок- келнк. Бгъ нашъ на нксн. Со сти^н @го. ЙфЕ ли прлз- кьелъ къ с^БОт то сін келнк. прок. поінъ къ нлкеч. нрАЗ- Я тогда по^мъ. Гда коцарнслі По сподоки гди. Скт. На стн ДА 5*
прлз- Слака, Сто И ннк Праз'. Троп. ст. Сллкл, И нй’і, Прлз- Н (гктЕнід келнк. й (ѵп^ста. По кеч. молікЕна прлз, по бкыч. 0днна канона. Ирмбса по а. Я канона чт$та нл лѵксг'к пкнь к-го ткорцд. Я за достойно тайна @сн. По іѵпѴст>Ь нд^та ка столокши по обычаю. Чтеніе 3а стололѵл нрлз. По оужнн'к настоателк чтіта крлтін КННГ^ IV СЛОКЕСа Пр'ЗДН. Пбсл4г поѴчінід Ка ксч^рнн ка доск^ кіюта. ШкЕчЕрнд са клно- нома ко. По достойно код прлз ” Д° іѵдлнТд. Ка зл^трЕнн Зкона шсстсрнч. Нл оутрсн. троп. прлз. ь. Слака. Ст. И ннк Прлз. По каг§, гЬд прлз по к\ Канона прлз іо йрмосо нл 5 н сто на 5. По г п'кснн код. й икоса прлз- С’кд- стом^ к, Сллкл И нн'Ь Прлз. По 3 пк код й нкоса сто. Ск'Ьт. прлз. Сллкл. Ст. И нн'к Прлз. Нл сти стры прлздннч. Нл члгкуа троп прлз Сллкл Стом^. Я код. прлз- нл кгісуа чаНг^а. Блженнл прлз п'Ьс л-д нл д, й сто п^с, ь, нл д. Япла счк, 0Ѵ*ллТе мд л§. По бсллкн. Код. крт» дню ннкол^ соло м$ч. Сллкл. Со стьіл'.н. И ник Кспінію. Я кгогаклснТю, код. й до іѵдлн. прлз. не глетсд. С^котл по коздкнж. Япла ЗЛЧ. рК0. Я 0ѴЛЛІЕ ІѴ ІОАННА, ЗЛЧ. Л. Я ЧТІма ПрІЖЕ С^к. ПО КОЗДКНЖ. рдда пода гллк2. И потома сто. Яіце лн прнлѴч, то чтЬс. сѴк по К03. й рдда, л чтіма. Нлд по коздкнж. Япла злч. сг. а §ѵаліе іѵ ліл Л3. Я чтЕма прЬке нлн по коздкеІж. рдда пода гллк». Тлже стом^. Яціе лн стомѴ лплл н рѵллТд не прилучи, то чт^ма стом^ дгілл НЕ 3» оупокой НЕ'
или преда воздкнж. н рдда. СО сего днн й до Шд^нід праз, коздвйж. по всд дни звона шестеричной. Стыд велнколс^чен. преувальн. ^ѵфйміи. Стлго кнпрідна зі московс. Стры праз-> г й ст. г. Слава-, Ст. Н нй'Ь. Праз. На оутр. праз- Слава. Ст. Й ннЧ'. Праз- Троп. стом^. Сллвл, н'нЧ. Прлз. Нл «утрен. тропарь прлздн. в. Слава. СтоліЧ . по в. Канона праздннч. софін пцлз- Тр- праз. по к и И нн'Ь. Праз. По кад. С'Ьдал. праз со йрмосома на 5. И стом^ на 3. По Т п4ссни код. й икоса праз. С'ідХл. сто. в. Слава И нн'і. Праз. По 5 п4гснн код. й икоса сто. Св'Ьт. стом^. Сллвл, И нн'{'. Праз. На ^вал. стры сто нл д. Слава. Ст. И ннФ. Праз. На стн праз- Слава. Ст. II ннФ. Праз. На чаг&уа троп. праз. Слава. Стом^. Д кон- дАка праз. нл кгЬуа чаНг^а. Блжйе. праз. п4гснь д-д и стблсѴ 5„ бк'Ь на й. Япла рпа. Сѵа'ліе іѵ лѴкй, зач. лг. Сть'іуа лі$ч. в^ры н люкве и надежды, н матери йуа 31 Стры прлз- г н стом^ г. Слава. И нй'І. Праз- Насти оп. праз. На «утрени троп. праз. По кл,^. С'Ьдлл. к. Канона праз. со йрмосо на й, й стомѴ на д. По г п’іень код. й с'ісд. ст. Слава. И нй’Ь. Праз. По 2 п^с. праз. Блжін. /V код. н икоса прлз. Св'Ьт. прлз. 1. На сти праз. п^гнь 0, на 3. Я на чаЧуа мкоже и вчера. Прпкнаго (Зѵлій'д @пкпа горт^ньскаго. и ст. г. Слава. II ннЧ. Праз- На сти праз- Тропарь праз. а. На «утрени Троп. праз- г. По кл,^. сгЬд. пр^з- по/в. Канона лё Стры праз. г. ні
фЛ^ЖБЛ НЕ прЕмѢннО. П^АЗ- СО ЙрМОСО НА н-> стбм^ НА д. По г пѣс. код. н сѣд. СТОмЪ?. Слакл. Й НнѢ. Прѣз. По 5 пѢсНЬ КОД. Й ИКОСЪ ПраЗ- Скѣт. прдз. к. На стн прдз- Блжін. прдз- пѣс. ь, на ь. Сть'цъ мчкъ трофнмд сдклтГд и доримЕнтл. слежка СТЬІМЪ М$Ч. ГД КО ЖЕ «УКАЗАНО КЧЕрЛ КО КіѢ'мЪ Я КЛЖ^И. П^АЗ пѢс З'Д, НА ь. Въ тбн ЖЕ ДНЫТИ КНАЗЕЙ-, ^ЕСгДОрЛ ДКДА Н КОНСТАНТИНА гаросаакскиуъ чкдот. ПоЬсъймъ съ полйлеосомъ Т^ЕЗКОИЪ КЕЗЪ колашлго-, а поЬаъ когда къ мѣсто. На кеч. клжінъ м$жъ. Стрь» на н, йлй Т. Прлз. г и ст. дкбн на 3. Саака Ст Й нн'Ѣ Прлз. Вь'і- \одъ н паремій, сто На сти стры. Саака. Ст. И ннѣ. Прдз. Троп. сть'імъ дкцйн. Саака. Й инѣ. Прдз. На пакеч. конд. стом^. Слакл. Й ннѣ. Прд'3. На оутрЕН. троп. прд'з- 1. Слакл. Ст. Й ннѣ. Прлз. По ка. сѣда. Ст. по 1. Слдкд-, й ннѣ. Прлз. ПолТелесосъ. і|/ломъ йзкрд. Бм м^жъ КОаНСА гда. Я келн. Кклажл^ к4съ стін ч^доткорцы НЛ НЛІА. Я конецъ стлыкон. Сѣд. 7. к. Слакл-, и ннѣ. Пр^з- настоацслго нрЗ- полТелесоснын. Про. Чтнд прЕД гдемъ. ^ѵллТе іѵ мд мг. И стрл 7. Клно прдз. со ирмосомъ НЛ 5 По г пѣснь ко. По 5 пѣсни кон й икосъ п ч^доткор молите кгд сѵ ндсъ. Скѣ7 Г. Слакл, й ннѣ. Прлз- На укАлТІ. Стры на 2 прдз. сти^оке г н 7 г. Слакл. Ст. Н. ннѣ. Прдз. Слдко'с. КЕЛНКОЕ, Н ІѴП&ТЪ. Нл ЧАСѢ тро прдз.. , й 7 дка на й. Ката. Кртл НАчЕртлкъ. икосъ прдз. Ст 7 1. Саака,, и ннѣ. Прлз- ірлз- Въ канонѣ. Запѣ. Стн» н і
на д. Ягілъ 7 сп. Сѵаліе на пАкічерницы. Яціе ли \ Л X' гг» .. Г ИЛИ И ИНЫ I ПОЛІЕЛЕСЭСНЫ рДЗ- <ТрЫ нл ТОГО дни ксй. Слакл Ст. Я ко пр^з й 7 прсл'.ЕНА?. Предъ часами моле сть'імъ, БлЛЖ. П^З- пѢ. ра. НА Д Н 7 5 Ш МА Т. Я рД СТЫМЪ, ТОГДА ПО? прил^чйтсА 7 43 КЪ ПОІірАЗ, КЪ НЛЮ, КЪ НЛЮ КЪ попр^з- КЪ КОЕ НЕ К$ДИ, ПОЕМЪ ИМЪ СИЦЕ. На МАЛЕЙ КЕ КО бТ. ПО бкьи Й КО ОКТАИ КСА, й ко 6? стн^бкны. На паке КО.7. СЛАКЛ, Й НнѢ. П^З- А КОСКрЁ ко покоримъ НА пол^ноцсницы ко. На ксеноціно стры коскр?. г прлз-, й д на сам. прлз- й 7 д. Слака. Ст. Н ннѣ. Догліа. Кы^о прок. ДНК, Й ЧТЕ 7 г. На литТй стн ^рл'лі^, й п КО Й СТИр КЕ й оутрс Н со СЛАК Й 7 СТИ^О КЕ Й ШСТДКШ. НА ко^ка. Слакл. Ст. Ины по н-мъ срамѣ. И ннѣ. Прлз. лнтТиной. Нд стн^о коскр?. Сла'кл. Ст. И ннѣ Прд'3. Нд кгеноф. тро. Бце дко к. И прлз- а. На оутрснн тропа коск к. Слакл. Ст. И ннѣ. Прдз- По ка сѣ коскр с. ксй. Слака. Иже по поліелесос. И ннѣ. Прдз. нлстолци. сто. Кано коскр?, нд д и 7 на я. Ката прлз- По г ПО ОКЫ, ПОЛІЕ Й КЕЛН 7. Й ко й нкосъ. И ск 7 Г. Слака, счг. Й ЧТЕ птГ ко КОСК Й НКОСЪ- Н прдз- й ннѣ. Прдз. По я п'К ко н нкосъ7. На пѣ. Честнѣйшею. По достойнѣ. Стъ І'ДЬ, г. Ск1? коскрс. слл сто, й ннѣ прл. На ^ка стры коскрны д, й7 со еллкою д. Слака. Стрл §ѵдльс. И про й чд а. На часѢ тро коскр? Слаба. Прдз- й ко прлз. На йномъ тро коскрс. Слака Ст. И ко7. Предъ часами моле прлз. Й7. Бла на кі. ВоскрЁ. стрчны. на д. Прлз- пѣ рл нл д. И 7 пѣ я нл д. Яіілъ Л5 і <
§ѵллТе. ЕоскрЁ н 7. По осллкн код. коскр. н прл3. ннкбл'І; солокс. Сллкл. Ст. И нтЕ Успенію. Тлко ПОЕМЪ н про стымъ. ЯЦІЕ лн кое сто нл оутре ДКЛ КАНОНА. То НА оутр пое къ ПОПрА3. КЪ КОСКрЁ ДНН 0ДННЪ КАНО. Я кторьін НЛ МОЛ'^КН’Ь. к Стаго келй мчкл §ѵстлфід н нже сниллъ. с^ы прл3. г. Сллкл. Ст. Й нн’і. Прл3. Нл с^н прл3. Сллкл. Ст. Й ннф. ПрА3. Тро мсу Сллкл,, й ннФ. ІІрА3. Нл оутрс тро прл3. 1. Сллкл. Ст. Й н'нф Прл3. По клл с^дл прА3. по к. Клнбнъ прА3. со йрмб НЛ 5 Й 7 НЛ 5. По Г ПІІ' код. н нкосъ прА3. И с'і; к 7. Сллка, й нн’Ь. Прл3. По 5 пт. код. й нкосъ 7. Скж 7 л. Сллка, й ни1!;. Прл3. Нл укА стры 7 на д. Сллка. Ст. Й нн'Ь. Прл3. На с«йи прл3. Сллка-, Й нн'Ь. Прл3. Нл члсгк тро прл3. Сллка. Ст. Й конПрл3. ^дннъ. Бла прл3.пгК н-д НЛ Д Й 7 П'К 5 НА Д. ЯіІЛЪ СЛГ. 0ѴАЛІЕ НЗ ла рь. По бсл^кн. Ко прл3. ннкол-Ь соло й моу. Сллкл. Со сть'ілан. Й ннф. Кспён'ік. Е Ъ ТОЙ ЖЕ ДН6 СТАГО л\$ч, лснулнлл й фсбдорл чернигокскн. ТрЕ3КО КЕ3Ъ кольшлго поімъ нмъ съ лесссомъ. Когда клг&сто. На ксчЕрнн клаж. м$жъ. НЛ Н-, прл3. Г. Й 7 ДКОИ НЛ 0. Слака. Ст. Й ННГЬ. Емуо й чтен. 7 г. На стн7. Слака. Ст. Й ннФПрл3. Тро.7 н нігк Прл3. На паке ко сто, сла и нн'Ь прл. Нл оутрЁ тро прА3.к. Слака Ст. И нн'Ь Прл3. пока стпрл3. по к. ПолТелео 7. Еелнч а ЛѴЧЕІЧЕ со нмана. ^Гломъ н3крл. Бгъ НА прнк’&кнцк Н СИЛА. С'&ДА С К. СлЛКАч Н НН'Ь. Прл3. Про 7 Ео3КЛШЛ ПрАКЕДНІН. Стн. ЛІНОГН ПОЛІЕ- Стры Прл3. СлХка-,
спорки, ^ѴАЛІЬ IV МД Л5 Н СТрД. КАНО Прд3. СО НрмОСО НА 5 н 7 дкл нл н. Злп4/къ. Стін келІім^ч. мнуднлЕ н фсОдорЕ МОЛИТЕ кгл насъ. Клтлкл. Кртл нлчЕртд. По г п*4гснн ко н нкосъ с«6 7 к. Сллкл, н нн>Ь. Прл3. По 5 п'К кондл н Сеі'К 7 к Сллкл й нн'і. Прл3. Нл ^кл с гры нл «; н 7 г. Сллкл. Ст. И ниЧ. Прл3. И про. Нл чдс^ъ тро прл3. Слдкд. Ст. И ко прл3. н 7 прели. Предъ часами молкс стымъ. Блаженна прл3. п'К рд нл д, н стымъ іі'&снь 5 нл д. Яплъ слг. СѵллТе йЗ ?соа нк. По Осллкн кондл крт^ ннкбл'І;, солок'&цкнмъ. Слака Ст. И ннѣ КспінТю. Яціе ли н стн рд Н СТОЛ'Ѵ м^жъ. Стры нл У прд3. н ИКОСЪ 7. ПрА3. г. СЛ^ЧН ККОЕ П0ПрА3. Пр'3Н0КЛТЬ Прл3. Н ѵь поліелес^чо. Поемъ сиц.е. Нл м кллж. Прл3. Г рА СТОмѴ Г. И ПОЛІЕЛЕО 7 Д. Сллкл Ст. Пол’цгЛЕСОСНО. Й ннф. Прл3. Кыуо про дню. Й чте 7 г. Нл сггн стры 7 0М5 полТелеосъ и стом^ рддоком^. Яціе лн есть слакннкн. То ПОЕ нуъ на с^ннИк С ЗАП'ІГКЫ сконмч. Сллкл Ст. И ннф. Прл3. Тро 7 рд. Сллкл. Ст. ПолТелес&н. Й нн'Ь. Прл3. Нл плке по достойнѣ кондл 7 поліелесосн. Слака, н ннф. Прл3. На оутрс тро прл3. 1л н рд 7 л. Сллкл. Ст. ПолТелесосъ. И нн4с. Прл3. Пока. Ст 7 нлн прл3. какъ оукл3Ано кмнн'Кн. полТелео н келн н фломъ н3крд стом^. И ск к, Слака,, н ннФ Прл3. Про. И §ѵллТе 7. Канонъ со ирмосомъ нл д, ирмосы по л н рд 7 нл д. И полТелео 7 на ь единъ канонъ. Яціе лн рддокбн стбн шЕстсрнч. То по^мъ прд3. со ирмосомъ л§
на 5 и 7 бкойма по д. Я кторьін клнона полТелЕсоса стомй1. ЯфЕ @:ТА ПОЕМ'А 0ГО НА МОЛ'&КН'Ь прЕда ЧАСАМИ. По г пѣсни ко. й икоса праз- Ко. н икоса рл. 7. И сѣдл рл. Слака Сѣ. полТелесосн. И ннѣ. Прлз- По 5 пѣсни конд. й икоса прлзд- Н^ЕМОМ^ СТОМ^. Я клтл. Кртд нлчЕртдка. По достойнѣ. Скѣ рл 7. Слака. Прлздн^ЕМом^ ст. Й ннѣ. Прлз. Нл укл- лнтѣ^а стры прлз- г. й полІЕЛЕСгса 7 г. ЯфЕ $сть рлдо 7. Слака. То по^ма со сти. Слака. ПоліЕлеиса 7. Й ннѣ. Прлз. ЯфЕ ЛН 0СТЛ СТрЫ НЛН НА Н сзлпѣкы. 7. И ннѣ. Прл'з- Слакослокіе КЕЛИ, ЧАС'К тро прлз- А стылса СО САЛКОЮ тр§ Й ПОЛЙЛЕСОСН. 7 ПО ІІЕрЕМЕ. Л 7 рА, то поіма ІѴКОНМа СТЫМа НЛ 5 Я ПрАЗ- ѴѴСТЛКЛАЮТСА. СЛЛКЛ. ПолІЕЛЕСССа троП. МЬ'ОЖЕ нл ке. Нл по псрЕ. Я конд. рАдокомЪ? стомѴ не чт7. 7 рАДОКОМ^ пѢсНК Г-А нд д> н 7 пѣснь 5 нл д. Япла Н Сѵдліе. Прежде дню н прлз. ПрЕда ЧАСАМИ МОЛЕ КСЕГДЛ ПОЛІЕЛЕОСНОМ^ Сто. Нл ЧЛСГК КЛАЖ. НА кі, прлз. пѣ рл нл д> н 7 ПОЛІЕЛЕОСа СтОМ^ рАДО пода ГЛЛК^. Я ПОЛІЕЛЕСОСН. СТОМ^ ПОСАЛЬ. П© бсллкн. Код. прлз- ^рток^. Ннкблѣ солокѣ н рАдо 7. Сллкл. ПолТелЕсгса. И ннѣ. Ксенію. ЯфЕ лн прнл^чнтсд кпопрлз. КОЕГО прлз. КНЛЮ 7 0М$ ЖЕ НА Д. НЛН НА КАКО-, ИМа прлзднокл іѵ тома писано ко бсокны^а гллклуа. Стлго лгілл кбндрлтл. СлѴжкл ЛПЛ^ ПОЕТСА ка кк число. Здѣсь же поітса слежка іѵдлн’ію чтнАго кртА. Трезкона ко кса. На ке ка^,. рАД. Стры прдзд. на ь. Сллклч н ннѣ. Пра.
ЯфЕ лн ка пдт кечсра. Слака. Пръ Й нні. Догма. Еыуодл нѣсть. По сподокн гдн. 6к. Гдн помилуй кі. Нл стн стры прл. Слака, н ннѣ. Прл. Троп. пра. л\ И @кт гдн помилуй м. Саака, н ни1!;. Чтнѣнш^к са поглонома поАСНк'іма. И Шп^ста. ЯфЕ @СТА. 0ѴЖННА ЧТЁН. ИрА. НА ПЛК' КО ПрА. На по бкыч. ДНК. Нл оутре. троги пра. г, По ка сѣд. прл. по X Полцглесзса н ^ѵ'Ал'іе нѣсть. Кано празд. со нрмо на ді, ирмоса поХ Клтак пра на суб- дѣ. По г пѣсни. Сѣ. прлз. X По б пѣсни. Ко, нкоса пра$. на пѣсни клжЁніе. Чтнінш^к не поЁма, но поЁма ирмоса бкок ткор- ц§ по к са покло подсныма. ГІЕркын ткорЁца са йрмбл на н, л кторь'ін со нрмбсома на б. На суо тайна @сй, н потома снѣдн ради. И поклона земной. Ск'К, пра. к. На ^кллн стры прад. на д. Слака н ннѣ. Прл. Сллкослокіе келнкое. Ѳкте окѣ и іѵп^ста. Преда часами, молЁкена прл непремѣнно. Нл члеѣ^а клжЬінл прл & пѣснь, окон ткорцо на и. Япла и ^ѵаліе Зднно днк тбчік. По бсллкн ко іірадд. §дйна. По Яіп^стѣ члео. до начала стареца кз^ма крта снллоа н на мѣсто, и поклоны СЛ^ЧНТСА оуклзлно нл рожд. кцы. Еа нлк тбчік здѣ на члеѣуа лгіла н ^ѵ-длее прежде нлн по коздкйж. И потома рлдо. Я по бсллкн. Ко ВоскрЁ. Саака. Прл. И ннѣ. КспЁнік. Ео ксе по прл на чделуа зАдостонно. Тднна @сн, л послѣ стола снѣдн лн ПОСТА К кса крАтТл покло ка зЁмлк. И потома нс^одныа. За столбма НЗдАнТе прл коздкнже ка нлк. ЧТЕНІЕ ЯфЕ ЛН пра. Поёма іакожс
рАДН. СЭсЕлѢ НАННЕТСА НЕСТИ НА ОуТр. КО фАЛТь'ірН, КЪ рД- ДОКЬІН ДНИ ПО Г КА. Я НА КЕ НЕ, А КОГДА ПОЛЦШСОСЪ ТОГДА НТЕМЪ НА ОуТр. КА, А Г-Ю рАДОК^Ю. НА КЕнІрНИ КЪ ТОН дѢіА. Я КЪ НЕдѢлА^Ъ НА ОутрЕНН НТЕ $1 КА^, ПоЕМЪй уКАЛН- те нмд Господне, дка а|галма, н по ннуъ. Сл<Іка н ннѣ. Ял- л'мл г", съ прнпѣколсъ аллнл^Та. И гдн помнл^н К Саака-, н ннѣ, Н АНТИфбнЬІ ПО ОКЬІНАК. Яціе ли сл^ннтсд стомЪ? къ паю полцглюзсъ, то по фллмѣуъ поЫъ стом^ келннанТе, н фломъ НдКрА, Н ТОГДА. СлЛКЛ, н ннѣ, н лллнл^іл ПОЕМЪ послѣ Н^КрА фА'Л СЪ КЕАННА- нТемъ. Н сѣда СТОЛаѴ н НТЕ. И прилАглс многомнлостнко, н ДО К ДЕКАКрД, ПО КСА НЕдѢлН, ТОЧНО КЪ ПОПрл ККЕДЕІНА КЦЫ, НА оут^Е НТЕ ПО К КА, Н КЪ НЛК ^КАЛИТЕ НМД ГДНЕ НЕ ПОЕМЪ. Стлго сцІенном^н. фбкн, и стаго пррбка ?сгны. И стаго ОЦА ?ССН(,І. СтрЫ фокѣ Н АПлЪ? Ко'нДЦАТ^, ПО Т НА 5 ОкѢмЪ. Слакл моу. На стн ко октан, т^о фокн. Слака апл^. Нл пдкене, КАНО бкбн СТЬІ НЛ 5, съ кгорбднннымъ каноно. По достбнно т|о хул по дкын. На сут^сн. тро фокн 1. Слака апл^?, по ка сѣдд ко бктАи. Клно ко Октан съ л\оу НА я, н сть'імъ ДКЛ на н, по г пѣсни, код. лгіл^. Сѣда фбкн. Слака сѢд'а апл^, по ь пѣ код. н нкосъ фбкн. Скѣ ко октан. Слака моу. На стн ко октан. На насѢ^ъ трЗ фокн. Сл^ка аплЪ?, а конд. ПбПЕуЕмѢнНО. Блжін КО ОКТАН НА 5, АПЛЪ ^А ТЛІ. СѵДЛ'Ге IV ІСОД ЗА ЛЯ. По ОСЛАКН, код. кгодЫнТю, ДНИ), ннколѣ.
солокЕЦл фбкн, лпл^?. Слака со стымн-, н нн'ѣ оуспе. Е'Ьдомо зрн ЖЕ К^ДН, 0ГДА 33ДАНІЕ КОЗДКНЖ. ЧТНАГО КрТА, СЛ^ЧКТСА КЪ ПОНЪ НЛН КО КТО, НЛН КЪ срІд^-> ТО КЪ ЧЕ ГЛЕМЪ НА оутрЕНН \ л/ ''іГ г> г »• г 5Г л/ "і? 4. ТрН КА, АЦ1Е ЛИ КЪ НЕ (.ѴТДАНІЕ, ТО КЪ ПА НА оуТрЕ К КА. Занятіе стаго ісоанна предотечи. Къ кечЁрнн зко крЗіс- кг ной, н поклоны прн)(О земныа. На ке ка^,. рдд. Стры пртчи на 5. Слака стом^?, н ны догматн-, кыуодл н^ста, на стн ко <5к. Слака стомѴ-, н нн'і, кіід ты @сй Л03А нстн. Тро пртчн. Слака н ннгЬ кого коскрісенъ. На ЗЗп^ст-Ѣ покло зелѵ, НА ПЛКЕЧЕ КОНД. ПрЕДОТЁчН @ДН. Къ ЗА^ТрЁ ТрЕ^КО КЕ3КОЛА. На оутре трб предо ъ. Слака и ннФ’, кого-, коскрЁ. Ка чте ►4 л / л/ | 'л' Л |/у 4> Л 'ЁГ п г-г Ко Н ПДКН (ІСТА С'КДА ПО ОКЪН КА КО ОКТ. ПрЕДЪ КАНО К н'&та. Канона ко 6 к дка ке$ъ моу на н-, и ска на в. Ка- такао ЗЗкірз^ «у*тА, нд с^одф:. По г п*к гЬд'а 1. Слака-, н ннФ: кого. По 2 пФенн код. н нкосъ, на п*&нн чтегіен- Ш^К> СЪ ПОК ПОАСНК'ІМЪ, тбч’Гю ПОСЛ’Ѣд. КЪ зЁМАЮо а скЪрй ЗажгѴтъ по трс^ко. По достойнѣ ск^т. 1. Слака, и нн'Ь, кого. На ^кали стркі на д. Слака-, н инН?. н ^лнсакёта за- чатъ. СлакослокТе келнкое. Скте ок'Ѣ, н ЗЗп^стъ, н часъ а. На час^ъ троп. н код. пргдотЁчн, предъ часами молІкенъ прЕдетЬн (гдн. клаж. предо, п'&нь г н 5. лгілъ зд «. Сѵаліе 33 л^кн здч. к, по ослакн код. кгодклінТюо ннкбл'ѣ, солокеіу. Слака предо, н ни1!: оуспЁнГю. По оутренн н къ часамъ, при н ЗЗ^одныд пок къ под Яціе лн прнлѴчн предотЁчн къ с^к.
ннф догма глас^?. Нл сутрЕнн КАНОНЪ ^рАМ# НА 5, И ПрЕДОТ^ЧН НА 5, Д ПроЧЕЕ КАКЪ ОуКД ЗАНО пр^жс. КД СтыА КЕЛНКОМ#ЧЕН. Н рЛКНОЛПЛЬНЫА фіклы прс^клльныд, Н ЗНАМЕНІЕ иі иконы прнтыд кцы ПСКОКСКОН. ФІКЛ'К ЗКОНЪ ШЕСТЕрЙЧНОЙ. Стры НА 5. СЛАКА, СТОЛ^?, Н НН'Ь КОГО. На СТИ ко (Зктдн. Сллкл, ска. Тро скдтомі?. На оутрсни тро сто к. Канонъ ко <5кт. ока ксзъ люу на й, н стом^? нд ь, по г пѣс ст к, по 5 ігНснн код. н нкосъ. Скт? ко (Зктдн. Сллкл, ска. на ^калй с^ры стомЪ?, нл А гокоро. Саака, стомЪ?. н стн меу съ припекомъ. Слака, н код. стомЪ?. Бллж. СТО П'&СНЬ МО, ЗАЧ. СЧ5. СѵАЛІЕ ® МЛ рА, КЪ Зри комчнцл н рлкноАПллнлА ф^кло молй кгд со насъ. В^Е трсз- конъ КЛАЖ. Нл стн ко <5кт. НЛ ЧЛГІГ^Ъ Троп. НА и. Яплъ къ ТИ- стом^?, Г н 5 КЛНОН'Ѣ ЗЛТ&КЪ: СТЛА ПЕр- Слдкл, н ннф', кфѣ. Еь'іуодъ, и НС бс'ГДКН НАСЪ, Н КОГОр. , КО КСА. Веч^на СЪ ЛНТІЕЮ. Е03КЛ токовомъ. Нл ксчср. . м$жъ. стры нл и. ЧТЕН. КОГОр. Г, НЛ ЛИТІН С^ры: ЛНТІА КСА. На гтн когор. Троп. когор. А. Нл плксчср. код. когор. Нл оутрЕнн троп. когор. "г. По кл^,. гіддл. когор. по к. Г,0 ПрЕПОДОКНЫА лѵгрс НАИНА СЪрОШнТи ЙлЕКСДЧДрІЙСКІА, И ПАЕПКНЛГО СсргТд рлдонсж. ч^доткорца, и прпкныл ѲіЬрогнн’ін С^ЖДА'.ЬСКТд. Сергію ч^до трсзкбнъ КО КСА, КСЧ^рНА КОЛЫНАА, крАт'іА стоатъ КЕЧ^рню, и оутрЕН. до рѵлл'і'д. На кеч. клжінъ М$ЖЪ. Гдн К03КЛ, (ГЕНІЕМЪ. Стры ОДНОМо СІрг’Гю НА н до-
л КЛБНТЬ МЛЛ. БЕЧ^рНН. СЛАБА, Сергію ПОЙ ЗНАМЕННОЙ. Й НнѢ, ДОГМАТИКЪ. Кнуодъ, ПрОК. ДНК>, Й ЧТІНІЕ стбм^ г. Сктен. окѣ, на литін стн урлм^’ знаменной,, н сірпю ЛНТІД ИЗЪ МАЛОЙ КЕЧ. ОСТЛКШІД КСЙ. СтН СТОМ^ ЗНЛМЕ, Й НнѢ КГОрб- днченъ н 0ктсн. три. На стн (ірпю. Слаба,, §ма же поютъ Зна, й ннѣ кгород^. По трнстб троп. Скдт. Слаба, и ннѣ когор. коск и Ѵ0П8. По СѴП^СтѢ ПаНЛ^НДА сокбрнлд 3л оцл (НМЕОНЛ дТсОИНСМБИЧА. На ПАНА ТроП. ПОЮ НА ГЛЛ. КАНОНЪ НОСА. СѢдЛ ОКА НА ГЛА, А СкѢфН ЗАЖИГАЮТЪ КСН, Н МАЛО ПАНИ- КАДИЛО. На (іакеч. код. стбм^. Нл іутрснн троп. стбм^ к. Слаба, й ннѣ-, по кд^,. сѣдд стомЪ? по к. Слаба, и ннѣ, кого. По д кл^,. чтеніе Іѵ жнтід стдго. Полцшсосъ, СОМОМЪ йзкрлн. Тсрпд потсрпѣ. Сѣдд к. Слаба-, й ннѣ, когор. ш *гекѢ рАдѴстсд. Сгдд на крь'ілосѣ пропоютъ конецъ, н пок ЗЕМНЫЙ. Я конархи1 ЧТІТЪ §ГО НА СрЕдЙ, потбмъ ЧТЕНІЕ стбм^ слбво КЪ прологѣ. Про ЧЕСТНА ПрЕДЪ ГДЕМЪ. ^ѴАЛІЕ іО МА МГ. По н і^гдлмѣ стрѴ поютъ по знамени. Канонъ кце нд 5, глд 5-» й скдт. дкл на й. Катдкдйд Шксрз^ оустд мод. По г пѣсни сѣда к. По 5 пѣсни конд. н нкосъ н чте къ прологѣ, По пѣсни, скѣ СТОмЪ? I. Я ДОСТОЙНО 0СТД, ПОЮТЪ <5 гллса. Нд ^кдлн стры НЛ Д. Сллкл, ЗНАМЕННОЙ, й ннѣ кого. Сллко- слокТе келнкое, и проч. Й ІЙП^СТЪ, Й ЧАСЪ А. На чдсѣ троп. И КОД. СТОМ^. По ЗЛОутрЕНН ЗА бцд СИМЕОНА ДЕСОННСЛЕКНЧА пана^нда сокорнлд. Зджнгдютъ три скѣціи колыян. Троплрн м
ПОЮТЪ НЛ ГЛАСЪ Н КАНОНЪ НОСАТЪ. Я нл статіа^ъ, н куч- ной плматн. кічсръ н оутро ПОМИНАЮТЪ НАСТОАТЕЛЕМЪ. Я къ КАНОнѢ ЗАПЕКАЮТЪ просто, пре ЧАСАМИ молеке Сергію ЕДИНЪ КАНОНЪ ПЕрКЫН. НА ЧЛсѢ^Ъ КЛЛЖЕН. СЕрг'ІЮ. пѢ'сНЬ Г И 5-А НЛ Й. ліілъ Н (гѴАЛСЕ дню. и злктрлшн. подъ гллкЪ?. потбмъ лгілъ С'ѴОМ^ ЗА. СГІ. 0ѴЛЛІЕ ІѴ МА Т. НА ІѴП&тѢ ДОСТОЙНО 0СТА. ПОЮТЪ НЛ С^бдѢ 5 ГЛАСА. Я ПО бсллкн КОНДАКИ КГОЛ КЛЕНІ’ю, ННКОлѢ, СО- ЛОКІЦК. СлЛКЛ, СЕрГІЮ, И НнѢ оуспінію. По ІѴП^СтѢ ЧАСОКЪ ЙО- ДАТЪ КрЛТІА сокбромъ НЛ гбркЪ?, И ПОЮТЪ КЪ чдсбкн-ѣ ЛИТІЮ, А поминаютъ Единаго снмеіѵна. Сфросиніи ЯлсксАндрінскон поімъ 0Н ко инкін день гдѣ кмѣстно. Нл КЕЧ^рнн стрьі г, и сллкл. Я на оутрснн канонъ на д. Скѣтн сто. Нл стн, сллкл. Нл ЧАсѢуЪ КЛЛЖЕН. КО ОКТАИ. Яплъ СН. ёѵалІЕ ІѴ МА рд. ПрЕПО Сфросині'н С^ЖДАЛ. гіоімъ ПОЛЦШСОСЪ, трсзкбнъ КЕЗЪ КОЛА- ШАГО. Нл КЕЧЕрнН КЛДЖСНЪ М^жъ. Стры Н КАНОНЪ ПИСАНЫ къ Кингѣ НОКЫ^Ъ чйдоткорцгкъ. Нл оутрснн 0ѴЛЛІЕ МА рД. НА ЧАС^Ъ ЛПЛЪ рп, А 0ѴАЛІЕ ТОЖЕ. (-.-5 • Стлго аііла и ^калнста Ісоаннл Бгослока. ВсчсрнА млада. С*гры на д. Сллкл скдт. н ннѣ кого іѵ малымъ. НА с-гн СТОМ^. СлАКЛі КГОСЛОКЕ ДКСТКЕННЧЕ, И НН1!; кого. Троп. стбмѴ. Сллкл, Н ннѣ КОГО КОСКрГ. ЯфЕ 0СТА оужинд, чтЬсъ ЖИТІЕ ссргІЕко. На плкЕчерни ко. стбм^. На пол^ноірн., по а-мъ три- сто троплрл стом^. Слака, и ннѣ^ кого, по к-мъ трнсто конд. СТО. МАТКА ПОМАНН ГДН, НЕ ГЛЕТСА. Ко КСЕНОфНОМ^ ЗКОНЪ < л
Ь КЕЛНЧЛНІЕ КОГО,, И Ч'ГЕ. степей, н 3& Д ЧАСА. ВсЕНОірнОЕ ПОЕМЪ МЕНАШЕЕ, НА КСЕНОфНО КЛЖЕНЪ м$жъ, А СЛАКА. ЕодКА^Н пѢніемъ. Стры на н по^мъ на глд. Слака, знамен., н ннѣ догмлтй, кьіуодъ малой. Прок. дню. г. н чтеніе г на ни не сѣдн. ЛнтТа Н С'ГН стом^ аплѴ стры на гласъ. Слака, зна, н ннѣ кого. На стн сто игры на подокен. Слака по зна, н ннѣ- Бі|е ты @сн лодл. По ннѣ ЦЕП^фДЕШН. Трои. СТОмЪ? 1, и КЦЕ ДКО Л, ГОКОрА ПО КрЫЛОСО, л концы на гла. Нл злзконнон. Статьи чте лгіл^. Нл оутре троп. СТОМ^ К. Сллкл, Н НнѢ кого. Ка окѣ гокоромъ. По ка сѣдл по к. Сллкл, И НнѢ, кого н чте лплЪ?, слоко къ про- логѣ нл д части. Полцг н келн лгіл^ на субдѣ’, пое рддокоЕ. Сѣда к. Слака, и ннѣ, ко~г, " " про лплЪ?, н 0ѵалІЕ й5 ісзанна 3л ^3. По н іргалм^ стрА по Зна. Канонъ кц'Ь, кбдЪ? прошідъ, на 5, н стом^ дкл на н. Чт$тъ нл налои. Къ канонѣ запекъ. Стын лпле и ^ѵллЙсте ісолнне кгослокЕ, моли кга іѵ насъ. Клта. СЭкірз^? оуста. По г п4гснн сІ;да 1. СлЛка, н нн'Ь, кгоро, н чтеніе. По <5 п^сни ко и ИКОСЪ, Н ЧТЕНІЕ къ прологѣ. По П'ѣсни. Достбнно нл с^бдѣ 5 гласа. Скѣтн стбм^ *к. Сл^ка, н ннѣ, кого, НОСА. ХКАЛНЧ’Е гда съ нкъ, гбкоромъ. Стры стбмЪ? нл д. Поютъ НД ПО. СлІКА ПО ЗНА, н ннѣ кого. СлдкослокТе КЕЛНКОЕ. По тртомЪ? тро стбм^?. Сл«іка, н ннѣ кого. Сктен. бкѣ^ и іѵп^стъ. По іѵп^стѣ пономлрл постАкнтъ налои посреди, и поютъ стрЪ? стом^ на с^бдѣ на цѣло, н часъ п^ркын. Нл ма в
ЧЛсѢуЪ тро И КО ЛПЛІ?, и ЗЗп^стъ н процнн. ЗЕМНОЕ, И ЧТ$ТЪ крдтТи кннг& н до клагокѣст# моле. Къ часа зкбнъ к часъ ДНИ. Предъ ЧАСАМИ МОЛЕ АПЛ# Л-Й КАНОНЪ СО Нрмб НА @. КА- НОНЪ НА моле ибсАтъ. Вмѣсто ДОСТОЙНО. КладЫЧНЦЕ пренмн. По Іѵ/Д’стѣ кратіи ко креста убдлтъ. Нл члеѣуъ бла дііл#. Ііѣснл Г (ІЕрКЛГО КАНОНА, А 5 КТОрАГО КАНОНА НА И НОСИТЪ. ЙпЛЪ ЗАЧ. ОГ. СѵАлГе 33 ІСОЛННЛ ЗЛЧ. §А. Чт#тъ @днно. По осадки кон кгодкленТю. Слака кгослбк#, и ннѣ, оус- пІнТю. Достойно НА субдѣ. Путевой. По Шп#стѣ нкбн# ст’дго къ столбк#ю носатъ. Послѣ стола и стр# стбм# по- итъ. § и достойно. Стаго л\чниі;л г.алнетрлтл. II прпкнлго бцд нашего елк- каті'а солоке. Прпвном# эдл. Къ ке зконъ к Г часокъ днй. Зкб- натъ къ болашой колоколъ. Я поімъ ксчірпю среднюю. На ке важенъ м#жъ а-а слХкл. Еозкіуи НИЖЕМЪ. Стры МАЛОЙ ке нд 2 поебтъ нл по. Слдкд. По зндме. И ннѣ. Бо. Еоскрной. Выводъ. Про дню н ч трн. Скте. Н сподбкн гдн. И @КТЕ. На стн стры 7 мілой ке. Поютъ нл с^бдѣ по зна. Слакл. Ст. Й ннѣ. Бо. Еоскрной. По ннѣ ЗЗп^ціІешн. Тро сто. Сла- ка, н ннѣ. Бо. коскрнон. Н ЗЗп^стъ по бкы. И нд^тъ къ столбк^ю ЗА трапіз^ чт^мъ чудеса сть'і^ъ. Паке БЕЗЪ канона. На паке конда стбм^ @дннъ. И пол^нофннцѴ ерлд^. Нл пола по л-мъ тристбмъ. Трб ст. Слакл, и ннѣ. Бб. Еоскрной. По к-мъ тртбмъ КО СТ. Млткы ЖЕ ПОМАНИ ГДН НЕ ГЛЕМЪ.
По ГОпѴсті? проци. Іі НЕНлкндді|інуъ. Ко ксеноціномІ? Зко ЗА & ЧАСОКЪ. ЕіЕнбфНОЕ НОЕМЪ коллшое. Сч*ры нд н поютъ по знАмени. Слака. Ст. И нн4. Бо. коскрнон поютъ по ЗИДМЕ. Скк ТН 5-ГО ГЛАСА. Про. дню 1 бкы. Я къ трМ’і ДЕЛІЕСТКО, НТЕ ТрЙ сто. На лнтін стн урлм^7. И ст6л$ лнтіа жед. Стры ПОЮТЪ на ГЛАСЪ. Слікл, Н КО ПОЕ^ТЪ по зніме. На стн стры. Й слакл ко ксе поютъ по знали. По нн'к чСп^фАсшН. Стбм^ ДКА тро. И КЦЕ дко "а. Я поютъ нуъ 410 зналГе. На 3А3К0 стлтін чте стом^. IV житій §го къ крлтЦЕ. Писанное къ мнн'Ян сЕНтдкрьскон. На оутренн дкд -тр§ стом$. По X Сллкл, н ннЧ’, Бо. Кл Ок'к гоноромъ. По кі сѣда по к. Слакл, й нІі'к. ко. Й чтеніе житіе стАго Ш А ЧІ.ТН. ПолцгЛЕСЗСЪ И КЕЛНЧЛНІІ Столлѣ П^ТЕКОЕ ПОЕМЪ нл С^бд-ѣ. По КЕЛН счІ ь Слака,, н нн4. Бо. Н ЧТЕ. Янтн- -фоны. И про СТОмЪ?- Чтнл прЕдъ гдемъ. ЕсХко дыул. П$ТА іі деме. Я коніцъ коль. СѵілІЕ ГО ма мг. ^Гломъ. іИолнтк4г ради. П$г. И сч^рл ст. по знАме. Канонъ кце д-го гласа нл 5. й ст. дкл на семь. Носатъ по крь'ілосомъ. Клтл. СЭк^рз^ вустл. По г и^снь с'ідд Т. Сла'кл„ н нн'і. Бо. По з піини КО ст. ПОЮТЪ ПО ЗН^МЕ Й нкосъ гбкоромъ. Й ЧТЕНІЕ къ ярблогѣ. На п*к чтн'йнш^ю. Достойно на с^6д4. п^тл. СкДт. 1 1. Слака, н нн'ѣ ко. Пое^тъ по знамен. Хкллнте ГДА СЪ ИКСЪ ПОЮТЪ. Стры СТ. НА А СЛАКА. КО. ПОЕ^ТЪ КСЕ ПО ЗнАмен. Слакослокёе келн. По тртомъ. Тро СТОМ^ ^'ДННЪ. ЛІК 6*
с п'кснл Г Н 5 нл и, НОСАТЪ §ѵалТе п} мл Т. По осллкн ко Сллкл, й ннѣ. Ко. Й ектеніи окѣ й іѵп^стъ. По іші^стѣ поютъ стн ст. нл цѣлокл. И ЧАСЪ л нл иксъ. Тро й ко ст. Тако же й нл про. СЭп^стъ и процНніЕ 31. По оутрс крАтТн ЧТ^ТЪ КННГ^ КЪ ТрЛПСЗ'к. Къ ЧАСАМЪ ЗКОНЪ К ЧАСЪ ДНН. ПрЕДЪ ЧАСАМИ ПОЮТЪ СТ. МОЛЕ А-Н КАНОНЪ. НрМОСЬІ ПО К- Я ТрО НА д, носатъ. Елчц^? поютъ поу. По ГОп^ст^ крлт'Ги ко крт^ уОДАТЪ. На члсѣуъ клжЫъ Яплъ Й §ѴАл’іЕ ПрЕЖЕ КЦЕ. Н потомъ Стбм^. Я ДНЕКНОЕ ЧТЕМЪ ко ЙНЫИ ДНЬ. "І АПЛЪ СП, кгоакле. Слака. Ст. Й ннѣ. КспЬйю. Достойно нд с^бдѣ. КнрнЛОКСКОЕ. По ІѴП^СтѢ ЙКОН^ "І НОСАТЪ. Чтеніе ЗА СТОЛОМЗ. стбм^?. На траппѣ лціе срі йлй пато іЗда срь'ікою, к днемъ. ПбслѢ СТОЛА стр^? стбм^? ПОЮТЪ Й ДОСТОЙНО §СТА. Кллн- стрдт^? НА ПАКЕЧСрИИ КО Йнь'іН ДНЬ. ед Щпкнаго ^лрнтонА йспок^дннкл. Къ ксчірни ТрЕЗКОНЪ «ЗЪ КОЛЬШАГО КЪ ПОЛОКНН’Ѣ Т-ГО ЧАСА. На ке. КАЖІНЪ м$жъ КОЗКА^И ПѢНІЕМЪ. Стры НЛ Т САКАТІЮ Д. ПИСАНЫ КЪ ПЕЧАТНОЙ мин^и. На ^калите гласъ й ^АритонЪ? 3, козкашны три й стнркЕнны^ъ три. Слака. Харитонѣ. И нн-б Бб Боскріснон. . Выводъ. Прок. дню й чтІн’Ге ^Арнтбн^ три. На стн стры слкатію пйслны къ печатной мнн'ігн на стн. Слака. Инокъ МнбжЕСТКА. бкфНМЪ |ОСП*^КОМЪ по знамен. И нн1^. Бо. По нн'Ь еѵп^цМеши. Тро саклтію. Сллкл. Хлрнтбн^. И ннѣ ко. Во. И (Спѣетъ. По ЮпѴстѣ молкснъ сокбриой прпкном^-
"/АПАТІЮ К-Н КАНОНЪ. ЙрМОСЫ "д. Тро НА Д, ЧТ$ТЪ НЛ ЛС'&Т'Ѣ ІІО КАНОНА ДОСТОЙНО §'сТА. По ЙЭп^СТ^ НД^'І'Ъ КЪ СТОЛОКШИ. За трдп^ою чтЬаъ чюдесд стаго. Йлй филогоноко слоко. Пбсл4г трапезы чт^'тъ крд'тТн кннгМ. На паке канонъ кце И КДЛИСТрДТ^. По ДОСТОНН’Ѣ’т КО (?ДННЪ ррНТОН^. Нл оутр. тро удрнтбн^' к. Сллка-, й ннФ ко. По кл гк ррнтон^? по к Слл'ка, н нні’ ко. Пол'цглсоэсъ й келичдніе уарнтби^. і|"'л6ліъ ТерпА потерп^ъ гдд. Чтеніе уарнтбіЛ’ ок4г стлтдн. Прок. Ятнл пр^дъ гделаъ. ёѵ-длТе іѵ ліа У. Канонъ кце гласъ к пл я, и стол^? нд й. Въ канонѣ. Злпт. Прпкне 2>че н йспок^дни- че уаритбн'Ь, лаолн кгл ш насъ. Катака. (Ькерз^ оустл. По г П’ІГСНЛ СТ к. Слака,, й нні’ ко. По й п'ёснь ко 7 й нкосъ й чтеніе къ прологѣ. По достойнѣ. Ск'&т. 7 к. Слд'кд й нні ко. Нд ^калит-і^ъ с^ры 7 нд д. Сллкл. Ст. Й НН’І ко. По слакослбкін й по тртблаъ тро 7. Сллкл н ннѣ ко. Еоскрной. бктен. окѣ й іѵп&т'Е Й часъ л. Нд члс’ігѵъ тро. й ко 7 @дннъ. Предъ часами молс ^лритбн^ П^СНЬ Г-А Й 5-А НА И. ЯплЪ рОЗ- ѲѵХлТГ ЦІ ЛЗ ЗА КД. ір’Гікл. Зконъ шестеричной. Стры ст. нл 5. «у4 стн ко Нд ЧДС’ІгуЪ тро. ррнтбн^?. Нд члгіс^ъ клжінд ПрпКНАГО КН| Слдкд. Ст. На Октан. Слдкд. С"’. Троп, ст. Слана,, н нні' ко. СЭ мАлыре. Нл вутрени тр§ Окт. окд кезъ м$ч. ИЛ Ни, й ст. По й пѣснк ко й икосъ ст. Окѣт. ко Н нй'к ко. Яціе къ пне йлн ко ктор. то къ миноги. Й къ ст. 1. Канонъ ко на 5. По г ігѴснл сѣдд к. Октан. Слака. Ст. мг
про днй ко октан. На стн ко октАн. Слака. Ст. Нл ча- сѣуъ Тро Н КОНДАКЪ ст. Б лжінъ КСА КО ОКТАИ. Яплъ сгі. Сѵлліе іО лѴкн кд. л Стлго сіреннолѵчкл грнгбрІА. кі лрлйнін. Зконъ шесте- ричной. Стры на 5. Слака. Ст. Нл стн ко октан. Сл. ст. Тро. ст. На оутрснн тро ст. к. Канонъ ока ко октан кедъ. По 5 пѢсНЬ КО КО ОКТАН, і СТН Л$Ч. НА н, й ст. на <5. По г пѣснь сѣ к. и икосъ ст. Скѣт. ко октан. Сл. ст. На На члсѣ^ъ тро н ко ст. Б лжінл ст. пѣснь г-д й й-а на и, Яіілъ р^5. Сѵлліс іѵ ліл рг. ц стлго григорТд пЬьшіликлго. Поемъ полцолесосъ, когда кмѢстноп тредконъ кедъ коль. На ксчс клжінъ л$жъ, Стры чстьіри нл шесть. Слака. ст. И ннѣ ко. Воскрной. Выводъ прок. дню. й чтеніе ст. три. На сти ст. Сл. же, И ннѣ ко. Тро ст. Слака й ннѣ ко. Воскрной. На плксчернн ко ст. (одинъ. На оутрснн тро стом^ к. Сллкл, Воскрной. По ка сѣдл ст. по к. лссосъ ст. й \|момъ йзкрл. Терпд потерпѣвъ. И сѣ й чтеніе ст. Прок. Чтнл предъ гдемъ. Ѳѵаліе іѵ ліл мг. Канонъ кце на 5, и ст нд й. Ката. СЭкірз# оустл. Скѣт. ст. к. Сллкл, й ннѣ ко. На укллйте стры на д. Салка, ст. Н ннѣ ко. Й проч. окыч. Предъ часАмн ст. молікенъ. Нл члеѣ^ъ троп. и КОНДАКЪ ст. Блжсна ст. пѣснь Г-д Н 5-А НА и. Ягілъ СГІ, ѲѵалТс іѵ ліа Т. Яціе лн прилучи пр^зднокать бконлѵъ ггьімъ » > Н НнѢ ко. Слака, и ннѣ ко. Полцо- рпѣуъ. И сѣ й чтЫіе
КО @ДННЪ ДН6. Нл кеч. стры стк'імъ по д. Нл сти прпкном^. Н грнгорТЁ сллкл со стихомъ. Нл оутр. полцг прпкномѴ. Ка- нонъ по д. Предъ часами моле прпкном^. На члск^ъ троплрь сціенномчка. Слака. ПрпкномѴ. Я ко ^дйнъ прпкномѴ. Яплъ й @ѵллй пріжс ДНЮ. СфЕННОМ^Ч къ сре й прпкном^ посл-ѣ. По Осла кондакъ кгомклен. ннко соло и СфЕнномчкл. Слака. Прпкном^. И нн-ѣ. КспІнТю. МіІ/А ОІіТАКрА ймлтк днЁй лл. л Прл поірок^ прёстыл кцы. Истаго дгіла лнлніа. И ПрІІКНЛГО ролілнл П’ІбЦЛ Трс^КО КО КСД. ВЕЧерНА КОЛЫІ1АА СЪ литіею. Нл ке клаж. м$жъ. Возкдуи псютъ. Стры на ц кце Д„ ЛіІлѴ Г Й ромлн^ Г. СЛАКАо АПЛ^ И нн-ѣ. ПрА КЦЕ. Вь'і- ^одъ. Про ДНЮО Й Ч Г КЦЕ. Нл литіи А-Й СТИ КЦЕ. Не іѵстлки нАгъ. И КЦЕ ЛНТІА КСА Й КОЗКА дкл стнр. И МАЛОЙ V ТіГ Г п г ДиГ’Х / ,Г. КЕ К03КЛ СЛДКЛ И СТИ^ОКНА. Я К03КЛ стры ПОЕМЪ НА ^КАЛИ. СлдкАт аіГл^ гласъ д. Писанъ иа сти^окн'Ь со стихомъ. И нн'Е Бце прАд. На сти кце. Слакаі ромлн#. Н нн’Ь Прлд. кце. Тро лііл^. Слака- ромАн^/. Йин'ѢПокрбк^ ндпаке. ко. @дн. по. На оутрі тро покрой Дт и дгіл^ а. СлХка^ ролллн^. Н нн'кц ПокрокѴ. По КА и по полТ^лесссъ с^дл покрокѴ по "к. По- мд
Помани гди ткое. лцглЕсЗсъ й келнчд покровѣ. ^Гломъ йзкрд. дкдл. Чт. к покрок^ кмнн^н. Про. Помдн2 НМД (гѴДЛІЕ IV лб д. И стрл. Клкбнъ покрок^ со ирмосомъ НЛ 5. Йрмосьі по к, й 7. нл д. Клтл. СЭкІрз^ оустл. По г п^спи кондл й икосъ лпл^. И код. романѣ. С'Ьдл лгіл^. Сллкл. С4;длл. романѣ. И ніі'Е Бце. По 5 п4гснн кондл й икосъ бце По д п'&снн. Достойно §сть. нл с^ед'к, в-го гллсл. Ск'К покрок^. Слакл, Яііл^ И нн'Ь Покрок^. Нл уклл'н стры покро нл 5. укали три. И мл кГ ко^кл три. Слакл, Яил§, И н'нЯ'. По- крок^. Сллкосло КЕЛН. По тртомъ тро лгіл^. Сллкл, романѣ. И нігк'. Покрок^. @КТЕН. ОКгк'. Й ІѴпѴсТЪ И ЧЛС'к' л-н. Нл чл- с4г^ъ тро покрок^. Сллкл, лгіл2. Нл йномъ тропл покрой. Сллклт романѣ. Тлко же й нд про. Я кондл нл кс'і^ъ члсіг^ъ, покрок^ 0дннъ. ПрЕдъ часами молебенъ §дйнъ канонъ покрой. Нл моле по?мъ клчі0?. Блаженъ покрок^ п'&снь Т й ліілѴ 5 6к4: нл и. Ягілъ й ^ѵллГе, пр?жЕ покрок^ длч, тк дню ксрс- дйнд\ И лгіл^ Злч. кд4’д к. кср*Е. й лгіл^ іѵ л» зач. на. нико лпл^. Сллкл романѣ. И нн'Е Покро. По?мъ нлс^од'й 5 гллсл. По къ столбк^ю носдіри, Й Ч прдз. Яціе ли прнлѴчТі покрока кцы ксе кпд ксчсръ. Догматъ гллс^ не поімъ. Н ко коскрнл нд кеч. и на оутр. по тропа- рсуъ НЕ ГЛЕМЪ. Тако ЖЕ Й НА про КО пріз- Ѳже ^'сть мкленТю I ♦ > /у'г'Г •• -X т Л »ѵі \ @ѵдліе бце іѵ ла злч. нд, дню По ІѴСЛДБН КОД. СОЛО КГОМКЛЕ. Достбнио @сть. ОІП^СТ'І.’, ИКОН^ ПРАЗДНИКА БЦ& ♦
КАЗАНСКОЙ 1 тЙ^фИНЬСКОЙп Н КЛАдЙмИрЬСКОЙ ср4?*РЕнТЕ г. Й Знаменію новгородской, й на положена поаса и ризы. Дог- матъ яоімъ^ а клчнд по тро не паемъ. Яціе лн прнл» пскрокд сцы къ нлю. Сл» поемъ сЙце нл ма ке ксг> ке. Стры коскрны д. Слака и н’ііФ. Покрок^. На стн А-Й СТН КОСКрЕ. И СТН^О КЕ КЕ КЦЕ. СлДКД-> Й НнФг. Покрбк^ ЖЕ МАЛОЙ КЕ СТН^ОКЕНІІОН. Тро КОСКрІСЕНЪ. СЛАКА. И НН'Ь. Покровѣ. На па конд'а @дйнъ покровѣ. Пол^ноціница коскрнд. На ксі- ноценой по бкь'іч. Стры на Т коскрс д, покрок^ Г» Й АПЛ^ г. Слака. Покрок^. И нн^. Догм'д. Выводъ. Про коскр и ч прАз. г. На литіи первый стн. Не остаки насъ. Й покровѣ литід и малаа ке кса й К03КД. ОстакшТе г стн. Сллкл-, ліі'лѴ-, й нн'к’п покровѣ. Нд стн коскрс. Сллкл,, дпл^„ н нн4„ покрок$. По нн'Ь іѵп^цідешн. Тро покрок^ Т. На оутре. тро коскрс к. СлХка, апл^ и нн4;, покровѣ. По КА сЬдА коскр? Й НЕ П0- рочны. Полцг кце. Янтй про @ѵалТе коскркно. Канонъ коскр*" со ирмосомъ на д. Покрок^ на й апл^ нд д. Кдтд. іѵкерз^ оустд моа. По г п^гени кондакъ и икосъ коскрЕсЕнъ. Код. и нкосъ АІІЛ^. С4»ДД апл^. Слакл-, й ннФс, иокрок^. По 5 П'&нь код. й нкосъ покр<6к». На п'&нь чтн'і'йш^к. Ск1?. коскрс. Сллкл,, дпл^ покровѣ. Со сла д Слака. Стрд @ѵалТе. Й про Н Шп^стъ й чАс^ д. На чагі^ъ трЗ коскрТ. СлАка, покрок^. На йномъ тро коскрс. Сл. Ягіл^. Я код. коскр? й покровѣ прсмсн м$ н ннФ, покрбк^. Нд укдл'н коскрТ д„ и
и апл^? Предчасажк жолекенъ покрок^ у дни» канонъ. Нл члсѣуъ КЛЛЖЕН. нл кі глас^ нл д. й покрокѴ пѣ. г нл д. пѣснь 5-А НЛ Д. ЯіІЛЪ Й уѴЛЛІЕ (ір&КЕ КОСКрТ. ЯіІЛ^ ПОД3АЧ. а покрок^ послѣ. По іѵслакн кондакн коскрг. никси солокецко. Сллкл-, Япл^э й ннѣ„ покрок^. Я прпкнож^ рожан^ поежъ ко ннъ дна или нл па. ПрІікнож# сакѣ кншсрскож^ по^жъ по- лТулЕсосъ когда й гдѣ кмѣстно. Стры нл $. На оутрЕН. КЕЛНча. ^Галожъ оутр. уѵллІЕ іѵ жа жг. На лнторгТи. Яіілъ сгі. уѵалІЕ іѵ жа Т. Во КС ЕЖЪ подокно гако же улрнтбн^ ніпокѣдннк^. б Стлго сірЕнножз кнпрТлнл. И СТЫА Ж5 оѵстн. II СТАРО жндр^А оуроднклго. Зконъ піЕстЕрнчнон. стры жа нл 5. Сллкл. Сллкл. Ма. Тро кнпрТлн$. Нл плке канонъ к?о. Нл оутр. дкычно ка г. Ка- жа нл 5. По г пѣснь сѣда. * > ПрПКННЧЕСКОН. Я канонъ удинъ нд и. Нд Ліа. Нл сти ко іѵ. ЛНДрЕЮ ЧТЕ СКаКОНОЖЪ ПОНЪ КО IV ДКД НА И КЕЗМ9 н К. По 5 пѣснь код. Н ИКОСЪ жа. СкѢ КО IV. Слѣ жа. На сти ко О. Ола жа. Нд часѣ^ъ клажЕіінл ко о. на Дэ й ж^ч. пѣснь г на д. Ягілъ сп. уѵллІЕ іѵ ?содниа ай*. На оутр. къ канонѣ сты, пѣснь д-д й 1-а оустннѣ удннон. Запѣкъ. Кипріанѣ. Стын сціенно ж^ч. кнпрілнЕ жолй кга іѵ насъ. Запѣкъ стлд ж^ч. І^стй жолй кга іѵ насъ. За андрйѵ. Стын праКЕдныи андрЕЕ жолй кга іѵ насъ, г стлго сціеннож^ч. діоннсТа Ареопагита. Зконъ шесте- ричной. Стры 7 на 5, н СлАкл. На стн 7 Сл. Н тро. Нл оутр. канона ока ко О кезж^ч. на н„ й 7 на я. По г пѣ.
сЬдл к. По & сгкснь код. и икосъ. Ск'К ко бкт. Сллкл Ст. Нл сти ко окт. Сл. Ст. Нл члсіууъ клаженл ко <5кт. нл д„ й і п’&иь г на д. Яіілъ іѵ д'кди. 3а ж іѵ пол$. рѵллжіЕ іѵ жл н?. Сч\іго сценножй ррофЕД афнньскаго. И'с г^рід клзлньсклнь д и клрсонбфід ГКЕрЫКЛГО. Г'х’рТіО Й КЛрСОНофТю Т^ЕЗКОИЪ КЕЗ коль На ке влаженъ ж$жъ. Сч"ры дкби нл и. Садка,, Ст. И нтЬ Бо. КокрЕ. Вывода, про дню„ й чч7 г. На ети 7 СлАкл. Ст. Н нн^. Бце ты рсн лоза йстнннад. Тро г$рТю. Слака. Варсонофіи. Й нн’Ь. Бо. ЕоскрТ. Нл паке канонъ рроф^ю. Но достойнѣ кондл с окірін ко окірЕН жииѣи. Нл оутр. тро г$рі‘ю к. СлЛкл-> кдрсонбфі'ю. По ка сѣ по к. ПолТрлсосъ стымъ Окірін со йждны стльскоС. ^Глложъ йзкр". Хсаышнтс сід.. Про. Чтнл прЦ гХежъ. (?ѵллТе іѵ да кд. Канонъ кце 5 гласа со йржосомъ нл 5' й "с дкл нл й. Ск’Ьт. 7 1к. На ^калн стры на д. Сллкл Ст. Й нн'к. Бо. Елчце прінллй. На часЬуъ про г^рГю. Сллкло карсонбф’Гк. Я кондл по псрЕ. ПрЕдчаслжн жоле ПЧ ѵ |/ *ѵа и Л 'п' м .. і / 1 р С ПО ОКфЕН мннѣн стл&скон. Н Т^О ОБЦІІН кклконѣ. Запѣкъ. СтлТе ^ртокы г^рй й карсонбфіь жолнте кгл іѵ нАсъ. На члсЬ'уъ клажЕн. г^рію п'Ьснь г-д на д, й карсоноф’ію п^снь 5-д на д. Яіілъ тле. 0ѴллТе іѵ Тсоаннл злч. лі. По Ослакн код. кгогйклен. ннко солоке г^рТю. СлЛкл-> карсонофТю. И нн’к. Хсп^нТю. Стыд‘ жчнцы уарнтйны. И сты^ъ трісуъ стаей пстра р аЛЕ^А и ІССНЫ жнтрополнтокъ ЖОСКОКСКНуЪ. СтЛЕЖЪ ТрЕЗ" Ж5
(О 7 к. по ка й полТ^лесгсъ с&да по к. СТЛЛСКОЕ. Услышите сіа Про. Чтнд прЕДГдемъ. §ѵлліі й. Каті Л/ ИКОСЪ. нн'Ь Бб. й ісгно кбнъ ко ксд На ке. Блаженъ «Ѵжъ. Возкой пишемъ. Стры дкой 7 на й. Сллкл, Ст. И ниѣ. Бб КоскрЕ. Выводъ Прок. дни? й і 7 г. ЛнтТа 7 й сти^б. слакннкн поднА. Сллкл, Ст. И ійі'іт. Еост^кимъ тр^кою. Нд стн 7. Слака. Ст. И нн'і. Бб. Тропарь сто. Нл ПДКЕ канонъ удритйн'Ь. По достойнѣ КОД. Сллка, й нтк. Бб. Ееличд'ше сть'імъ, со ймдны ^Галомъ йзкрди. (ѵ ?ссаннд лз*. Канонъ кце гласъ и, нл з" й 7 нд СЭк^рзѴ оустд. По г ігксіѵ. сФгдд К. По 5 П'Ус. код. й Достойно нд субдф- 5-го гласа. Скгкт. 1. Слака, й Въ канонѣ запекъ. Стл'Ге уртбкы пітрс, дле^е молите кгл іѵ насъ. Нл ^калТе стры на д. Сллкл. Ст. Н ий'к. Бі^е ты ^сй лоз'л Йстиннда. Слакослб кели. И про. И ГОпѴстъ. Нл члг&уъ тро й кондл стымъ. Предъ часами молкснъ сты 0дйнъ канонъ. Нд чле^ъ кллжеиъ 7. пг&нь г-д й 5^-д нл й. Лилъ ТЛЕ. @ѵдлТе IV мд ді. Достойно @СТА нле^од^. По ІОпГ Иконы СТКІ КСТОЛОК^Ю НОСАТЪ, А ЧТЕНІЕ злтрді^зон ЖИТІА Нуъ. 5 Отаго АЛЛА фомы. Зконъ НІЕСТЕрЙ Стры ИД 5*. Сллкл, 0лй< же. Нд стн. Сллкл. Ст. И тро Нл оутр. окы канонъ ко Сллкл. Ст. 5. СК'Іт. КО (V. IV ДКЛ НА Й, КЕ^М» Й 7 НД МОЛЕ ДПЛ^. На ЧДС'&уЪ БЛАЖЕНЪ Й про. ПрЦъ ЧАСАМИ, ІГ&НЬ Г-Д И 5-А.
3 О. Яплъ 7 тл. @ѵ длі'е рв КЗ л^кн. бкнбрСКОМ^. ПОЕМЪ ПОЛЦ? ТрЕЗКОНЪ гдф км&тно. На ке блаженъ м#жъ. ннф Бо. ЕоскрГ. Выводъ, и ч г. На Сты^Ъ МЧНКЪ СЕрГІА и кліуул. Зконъ шсстстсрн. Стры НЛ 5„ Н СЛАКА. Нд стн 7. Слдкд, и тро. Нд оутр. ДКЛ КА. бкы. Кднонъ ко 6 бкд найкезм^ч. и 7 нд 1 Скт ко б. Слдкд. Ст. Нд укдлТі нд д, и слдкд. Нд стн ко б- Слдкд Ст. Нд ЧАсЬуЪ БЛАЖЕНЪ КО Прпвном^ ссргпо 6м2 КЕЗКОЛ&. Я ПОЕМЪ Стры НД 5. Сллкл, и ст 7 Й слАкд. Бб. Ео о. Нд пдке код. 7. Нд оутр. полі$. 7. Келнчлніе н і|галомъ прпсннчЕСКон. ^ѵлліе йЗ мд л\г. Канонъ БЦЕ НА 5, И 7 ИД Н. СК'Б. 7. к. Нд укдлн стры НА д. предъ ЧАСАМИ МОЛЕ. 1. Нд ЧДС^Ъ БЛАЖ. 7 П’&НА Г-А И 5-А. ЯПЛЪ сгі. Сѵлліе ЙЗ МД Т. Я СЛ^Ж. @мк ПИСАНА КГ.ННГ'К’ ПНСМЕННОН нокыуъ чюдоткбрцо. ДД Й ЖИТІЕ (5 го. ПрЕпкныА пелагіи. Стры ко с?к. Г. и 7. Г. Слдкд. Ст. На стн ко 6к. тро” 7. Нд оутр. <5кыч. Кдно'нъ ко <5к. ока і? съ м#ч. на Г. н 7 на д". По Г п^гснн сЬд. 7. По 5 п'ігсии КО ЕЕ нкосъ. Ст'Ьгн ко бк. Й нд стн ко бк- Нд чдс^уъ клджГ ко бк. Сг а го лплд ігакокд дл^е'ока. Й ст'дго дндроннкд Й дфд- НДСІИ. ЯплѴ ЗКОНЪ ШЕСТЕрЙ. Стры ИД 5 И слдкд. Нд стн ко бк. СлХкд. Ст. Й тро° 7. Нд пдке1 кдксГ лндрбннк^. Здп4гкъ къ какон-І; ПрпкнЁн бцы молите кгд «7 насъ. Нд оутр. бкыч. Кдко'нъ КО біг. бкд КЕЗЪ мѴч. НА и*, и НД 5*. По Г н г4т
(5іГ. Г н п^сна с'кдд Г. По 5* п4гсна конд. й нкосъ. Ск'кт. ко Нл стн ко <5к. БижГ дпл# п4гсна г-а й з*. Яплъ рпд. ёѵАлід ГО мд лд, ГО полк не прест#п. І СТыуъ лічннкъ рклімпГд н екллмпін. Стры ко с5к. 7. Сллкл. М#ч. Нл стн ко <5к. Сллкл. Лічйкб". Тро м#ч. Нл «утреній ко ок. ока канона нл Т, н м#ч. на д. По 5 П&НА ко' й нкосъ. Ск'кт. ко ок”. Слака. сН#ч. н про4 ко 6к. БлажГ ко ок. лі фчРлго лгил Филиппа діакона. И прпкнлго ^.ебФлнл нспок &дннкл. Й ПрПКНЫД ЗИНАИДЫ. Стры АПЛ# Г н прпном# Г. Слдкд й йегЬ. Бог. Нд стн ко дк„ трй апл#. СлІка. Прпкном#. На сутр. тро дгіл# Г. Слдкд. Прпком#. Канонъ ко ок. единъ нд з4 й 7 дкл по д7 По г" п4гсна кон. прпкном# н скдАЛ. АПЛ#. Слйл. С'кдлл. прпкном#. По 5 п^сна ко й НКОСЪ АПЛ#. Ск'йт. ко сЖ й дгіл#. Слдкд. Прпкном#. Нд СТІІ ко <5к. Блажсн. ко <5к. Йплъ къ д'іа'. за к. з'ѵл'Гд ГО л#кй 3? НА. По фнлнпок'Ь ДНИ поімъ СЛ#ЖК# З'-ГО сокорд сты (5цъ. Яціе прнл#ч. ді число къ пне" йлн ко кт<? йлй къ срГ. То поіиъ СА#ЖК# <5цімъ къ нлю ДО фнлИПОКА дни. Яци лн къ чет^ нлй къ пдт нлн къ с#кот#, то по^мъ къ прн^о- дХці#к> нлю. На ма ке* коскрГ ко <5к. по <5ккі ксе. Нд лакс- кой. (Зц^мъ @дннъ. На ксай ке4 стры коскрс Г й кост. Г, н <5і0мъ нд Г- СлІка. Оцімъ. Й нн'к Догматъ. Й чтеніе Г. Нл лнтін стн урлм#э й ко (5к. Амморен. СлАкл. Оц^мъ.
И нн4і. Бо. На стн коік^сГ. Слдкд. ОцІмъ. И нн'і. Бо. Троп Бце дко К, й <5ц^мъ л". На оут. т^он. коск|іГ іГ. Слдкд. Оц^мъ. И нн'ѣ. Бог. Глас^. И проч. до клн. коск^Т. Канонъ коск|Г со ірмосомъ на д*э н к|токоск^е' на дка, й кце дка с*гнт й сУц'Ьіъ нд ё". КатакІсТа. СЭкі|з^ оустл. По Г п4гсна конд. й нкосъ косцрТ. И сЬдХ ? іГ. По ё" п'ігснк конд. н нкосъ о'і^емъ. СкЖт. коск^Г. Слікд. Оц4(мъ И нн4г. Бог. Оц імъ. На ^калн с^ы, коск^Г д, н оцЬіъ д. Слака. Оц^імъ. Й йнѣП^ кГгослокІна (ІСН. По сллкослос. й тргомъ. Т|оп. коск^сенъ. ёкт? окѣ. По іѵ поут. оут|? на с^бдѣ. Слакл. Оцімъ. Код. коск^есГ й (5цімъ по перГ. П^едъ чд- слмн люлікенъ й сэц'емъ. Нл чдсѣуъ клдж? коск^і нл 5' и (5ц Ьлъ пѣснл Г-д нд д. Яплъ коск^Г н сй^імъ за. тАд. Сѵ^лТд коск|Г й (5ц4імъ іѵ ісг<Г за" йк. По ійслікн. КондГ кбсі^Г. Слака. Оц^мъ. И нк'Ь. КспГ. за столомъ чтГ, жнтй стьі. Я <5ц4емъ оу ндсъ нѣстл. Откіуъ ЛІЧННКЪ проКЛт та|ул Й АНДРОНИКА. Й ПРОБНАГО БІ козлім стсгрдцл. Ст^ы м$ч. г4, й прпкном^ Г. Слакл. ЛѴ$ч. На стн ко (5ктін. Сл^ка. М^ч. Т^оп. м$ч. Слака. П^пкном^. На оут|. троп. м$ч. к’. Слакл. П^пном^. Канонъ. КО (5КТАН §ДННЪ СЪ М$Ч. НА 5, й 7 ДКА ПО А*- По Г пѢсНА кОд. козлѵ&. Н сѣдл м#ч. Слакл. П^пкномѴ. По 5 пѣснь код. й нкосъ м$ч. Ск'Кт. ко (5іГ. СлАкл. М^ч Нл стн ко мн
ГІ Ді 61 <5к. На чаНг^ъ. Троп. м$ч. Слака. Прпкном^. Код. пермь БллжГ ко <5ктлн НА 5. Яплъ М$Ч. з^ ^Г. бѵллй ЙЗ л^кн р%. С'І'кіуЪ МЧНИКЪ КАрПА Н ПЛПНЛЫ. И прПБНЫД плрдскокін колгА. Зконъ шестірй стры нд 5о м$ч. гч Н ПЛрАСКОКІн Г. Сллкл-, плрлскокіи. На стн ко октлн да м^ч. Слака Со СТН^О. СлХкА» ПАрЛСКОКІН ТроПАрл М$Ч. СЛАКА-, ПАрЛСКОКІН. На Оутр. ТрОПАрА М#Ч. &. СлАКАі ПАрЛСКОКІН. КАНОНЪ КО (ЗКТДН НД Д4 БСЗЪ М$Ч. й М$Ч. НА д4 ПлрАскокін. НД 5". По Г4П'&НН код. м$ч. н с4:дл. Сл. пдрлскокін. По 5 п4сс. кондл н нкосъ па^аскокІн. Скъ ко 6. Сл. пдрлско На ^калТс ст^ы па^а нл 5. Хй Гэ н ке стн^о г. Слака-» па^аско. На стн ко бп и М$Ч. К03КДШ СЛАКА СО СТН^'О. СлАКАч ПА^АСКО. НДЧА БЛАЖ. Пд- ^АСКОКІН П^СНЬ Г-Д Н 5-Д НА Н, ЯіІЛЪ ПА^А ЗАЧ. КГАл’д СН. бѴАЛЙ IV МД |ДЭ Сты^Ъ МЧНКЪ НАЗАРА-» ГСркХсіА-, іроТАПА И КСЛССІД. С'ір/11 м». на 5. СлАка„ м^ч, й тр5. Нд оут|. канонъ ко 6 оба НА Тт и м$ч. нд Д. По 5 П'&НА код. и нкосъ м$ч. Скъ ко 6. Слдкд, м$ч. На стн ко о. Блдженъ ко ДНК И ЗА оут^. ПреПБНДГО ОТЦА бѵфнміА НОКАГО. Й АНТІОХІЙСКАГО. Стры стымъ по г. Слдкд, О. Яплъ Й Сѵлліс СТАГО Мб ЛУКІАНА і, п^пкном^. На стн ко <5- Сл. Прпкном^’. Тро п^пбно. Слдкд,, м$ч. На «утріи. КАНОНЪ КО О $ДННЪ НА 5 СмѴч. Н 7 ДКА НА Н. По Г П^СНА КОД. Л8 н съ. @ѵфн. СлЛКЛ Л§. По 5 п4сс. код. н нкосъ
4 Стры ко бк. 7, н жа г. мвэ тро жа. На сутрЕни д. Окѣ ко бк. Слака, жз. 51 прп. Сктс ко бк. Слікл Прпкнож^. На стн ко бк. Слікд, ПрПКНОжѴ. БЛАЖЕННА КО ОКТ^Н. СтАГО ЖЧНКЛ ЛОГИНА СОТНИКА. Слака, же. На стн ко бк. Слаба, КАНОНЪ КО бк. бкд НА Ті Н ЖЗ НА На стн ко бк. Блаженна, ко бктдн нд з1. Яплъ мз здч. счк. СѵЛл'іЕ ЛѴ ЖА. ргі стрл 3-Е. Стлго пррокл ібсін. Н гтлго прпкнолЛ'ч. ЛНДрЕА кри й 7 КО3ЛМЫ Й ДАЛИЛНА, ЙІЛАЗ'.рД др^гл бжГд. Стры пррокд 7ч й Андрію г. На стн ко бк. тро Андрею. Нд оутрЕнн тропд. Андрею к. Канонъ ко бк. §дннъ ежа нд & н "с дкл нд н. По г п^енн гкдд пррокд. Сл. Прпкнож^. По 3* П’&НН код. н нкосъ прпкнол$. Ск'Ьт. ко бк. Сллкло прпкном^. На стн КО бк. БЛАЖЕННА КО ОКТАН. Стлго агілд й Сѵдлнетл лУкй. Зконъ шЕСТЕрй. Стры нд з, н слАкд. Ягіл^. На сч^н ко бк. н стн гпрнігк дпл$. Сл. же. Тро АПЛ& На Гутр. каноны бкд ко бк. кезма нд и й дгілѴ НА 3. По Г ПТр С'І К. По 3 П'іень бк. Сл. ЯіГл^. На ^калнт. стры дгіл^ нд д. Сл. Япа^?. На сч^н ко бк. Слдкд. Ягіл^. Й проч. по оуст^к^. ПрЕДЧАС^жн жоле дпл^. Баджена дгіл^ потенъ г-д пол^. СѵмГе іС лз зач. на. Отаго пррока ібилд^ й стаго іеглннл рыль. Трезконъ безбола. На кеч. блаженъ ж^жъ. * лсд КОНД. И НКОСЪ. СК'К ко Н 3-А. Яплъ 3АЧ. с^ й Сі -Ѵ>/ , 3. жзч. оудрл-» н прпкндгс 31 НІ Д1 7
С'^ры НА Н: оуЛр? Й КОАНН^ 1. СЛ. КОТОрОЙ писанъ на стнт н ннНг ко. Выводъ Н ЧТЕ г. На стн "йЭАНН^. Слака же: ИНОКЪ МНОЖЕСТВА. Тро оуХр^. Сл. ?с?лннѴ. На пдкеч. клно п|рок& По достойнѣ код. ісоанн^. На оутр. тро м$ч. к. Слака Гсэанн^. По ка й по полцг с'К. ТсэАннѴ по к. Велича прпкннческое. ^Галомъ Йзкрл. Терпд ПОтерп^Ъ ГДА. Прок. Чтнл ІірЕДГДЕМЪ. ёѵАЛІЕ ІѴ ЛІЛ МГ. Канонъ кце со нрмосомъ нд д> м$ч. на дэ н прпкномѴ НД 5. КАТА СОксрз^ оустд МОА. По Т п'Уснн КОД. Н НКОЕЪ Н гідд Ліб. Сллкл. С'К прпкном^. По 5 П'кс. КОД. Н НКОСЪ при. Ск'К прп К. Нд уклл'П стры прп нд До н слАкд. Нд чд тр& мв. Сл. прп. Я код. прпкнол^ (ІДННЪ НА ЧАС*К^Ъ НА кс&^ъ. ПрЕдчдсдллн моле прп ІсэАнн^. Блаженна прп п4гс. Т-а н 5-А. Яплъ здч. сгй Сѵдлй іѵ ли У. Л\б П'К Г-А И 5-А. Старо келиколічнка лртЕлйд. Зконъ шестеричной стры на 5 н слака. На стн ко ок. Сл.7. тро стомѴ. На оутр. каноны бкл ко 6к. кез«8 на н, й гс на 3. Ск^к ко (5к. Слака. Мл. На сгн ко ок. Сл. ЛѴв.Нл час^^ъ клдже йплъ ечкт Сѵд'лТе іѵ Гсэанна злч. нк. Подоба! к4гдатн о с^кбт'і гаже предпрдз- старо келів днмнтрйи къ ниже обычай нмамы пАллатн ткорнтн бцемъ н БрАТІАЛѴг НАШНЛЛЪт И КГ&ЛІЪ ПрАКОСЛАКНЫЛІЪ ^рт'іАНОЛІЪ. Къ ке н за оутр. н кчдео зконъ простбн. На кеч. на ні. Стры КО ОК. ГЛАСІ? НАрАдІ? НА 5. Сл^КА. ПОКОЙ 5-ГО ГЛАСА НАЧАТО.
чтг» н-го ТІ нн'Е Догм'л. Вь'і^ода п'&снь вмѣсто прок. Пос лллил^Тд. На гла н со сти^й 3л оупок. Стн, БлжЙса иже нзкрд. Стн ДоІА Н^А. Я ПОІМА НА прАКОМА К. Я НА Л'к’КО А. На СТН КО ок. нлрдда со стнун за оупокон. Слаба. Покои колѣна адлм^. Й нн’і. М.ОЛНТКАМН рождь. Тро. Иже глубинами. Слака, и нн*Е Тее^ градъ. 9к. н ®П5 с^ботныи. По Фпв1 ПО^МА понлун кселенГ БОЛЬШЕЮ. Ск’ІфЙ К03ЖН. Тро поема ЯА ГЛА, НА А-Н СТАТІЙ М^ЖА КА ПОМИНІЮТА: ПІрК^Е «ТАТІЮ КСЕЛ^НСкѴю КОЛЬ, ДА Й СТрЛДЛЛЬЦОКА КС'НуА. По КА НА К СТАТІН, ЧТ$ТА МУЖЕСКІЕ БрАтСКІЕ НМД НА КСН. КАНОНА тлАсл носата. По г п4гс. чта женьскГе нмдна ксй. По 5 п'йснн дкрйтныд й іштодтельскТе родьь ДА Й КЛГОД'ІГТЕЛЬ- скіа. По п4гс. на іСп^1 чт^та статію, Йг^МЕНЭ стыд горы н про а?п5 коль заѴпокбн. По пропитіи к^чнад памать г. Положа г поклона, к кпоа а трі кзімлю. И по проціЕнГи ЯЛСТОАТЕЛЬ Н КрАТіД К:А ПОМИНАЮТЪ НАДК^ТІІЮ КС^А прл- КОСЛАКНЫ^А ^рТІЛНА. ОуЖИНЫ НЕ КЫКАЕТА. По ИДЕнТн К^т'ГЙ, СТАрЕІ^А СТАКА НЛ ОКЬННО М'&Т'Ь. ЗаМОЛНТК^Ет А \|ГЛл6мЦ1ИКА, амннь. Ц рю нкнын. И про пАК{ЧЕрннц.ы. КлнбнА К(І,’к КО ОК. н стома прнл^чнкшЕм^ ктой дна. По достойнѣ. Кондака со сть'іми покой. Салка, н ннк Кзкрлнной коекод'Ѣ. Нл сутр кмКсто кга гдь. Поема лллнл^Та нл гласа н жил^н. Тро. Иже глубинами мудрости к. 'Тск1^ ГрАДА Н ЯрНСТАННфЕ. По Л-Й КА сѢдА КО ОК. ПІрКОИ 9-Ю ГАІІОЖЕ НА Слаба, н нн'Ь. 7* н
чт^тъ комъ. Конд. Со сть'імн КА К-Й СТН. Й ТрЙ С'К ЧТО ПИСАНЫ ПО К-Й КА. Съ ЗАПЕКИ І0 ОѴНОК, Й ЧТО ПО А-Н КА ПЕрКЫИ Г&ДА ТОН ІѴСТДКЛАЕТСД. Сллкл, И НН'к'. Бб. БоСКрЁ ГлАс^. Й ЧтІнТе КМАрГАрн. СЭ СЛО ЗЛАТОЙ IV «умірШН^Ъ. По ЧТЕ (2'І.тЁ МА НЛ Л'&КОН. И ПОІмЪ ІСА. Б'лжЁнн НЕпорочнін нл дкѣ статТн. Злпоютъ на л^. По- среди НЕ ПорО @К. ЗА «упокой, ПОМИНАЮТЪ. ПЁркТс ЧТЙ СТА* тію кселен. дл н гтрддАльцо. Гдн помилуй м. Поютъ нд прлкомъ. По ка на стлт’ін поминаютъ нлітоателен н крлтію. Я ГДН ПОМИЛУЙ НЛ ПОЛКОМЪ. И С'ІдЛ ПОКОЙ СПСЕ НАШЪ. СлАКАу н ни1!’. Иже Сѵ дкы. чте не выкаетъ. ^Глсмъ н. Канонъ ЭДАМ^ НА 5„ КГОАКЛЕнТю НЛН «УСПЕНІЮ КОИ ПрНлѴчИТСА. По К й ко октан окл на н. По г п'к @кте ма нл л^ко. Код. и НКОСЪ. Н гІ'д'А урамѴ. По 5 И'кснь рк ЗА «уПОК. СТАТІЮ ІѴКрЕТ'Ь Я ГДН ПІМНЛ^Й М НА П^Хі ПОКОЙ ПОЮТЪ НА С^бдѣ. Й СТА НА Крыло. ПОЮТЪ НА ПраКО. Конйцъ нкосл гако же на плна^нд'Ь. Ск'Ьт. ксн ко окт^н нлрдд». На укллнт^ стры ко бкт^н на д. Слака. ПокосГ кон ПИСАНЫ НАрДд2„ (ГІГНІЕМЪ. Нд СТН Стры СТН^бкЕННЫД НЛрДд2. Пѣніемъ. СллкА/, н нн^. Бо. По клго $:ть. Тро Иже гл^кн- ндми м^дро. Сл^кап н нн'й. Тек'Ё грлдъ. Й ^"к. 3л вупок. н ЧТ$ТЪ СТАТІЮ МАЛ^Ю ДА рОДЫ НАСТОАТЕЛАСКТд Й КЛГОД'Н- тел&скГд. Гдн ПОМИЛУЙ М НЛС^ОД'Іг. Сллкл,, н НН'й ЧтН'ЬйшѴю нд с^бд'і. И (Спѣетъ за о^покбн н к4счнаа пХмдть Т НА- С^ОД'Іг. І^АЛОМЦСН. ПріНД^ГТЕ ПОКЛОННМСД. Й ЧІСЪ А. Нд чл-
трб. Иже гл^кннАмн. По тртомъ. конд. то сть'імн покой, Сллкл, н нн'к. Изданной коеко на л члсё. СЭп&тъ С&ОТНЫН Н рАСуо. ПрЕДчлсдмн ПАНА^НДА С&ОТНАД НЛ НІЙ КА- НОНА гллг^. На члг'&уъ блаженна ко октан. іІгілъ Н ёѵЛЛІЕ ДНК н ЗЛ »упокой. По Ослабн. конд. бТоикле, ОѴСП'ёні’Ю, нн- імп солоке. Слака. Со сть'імн. И нггЬ. Теб1^ грлдъ Й іѵп^стъ с^ко. По Шпз1 НЛС^6д*к НОЕМЪ НАДК&МІю плнлун СтАрЕН,Ъ ЗАМОЛНТК&ТЪ. И СТАКПІЕ НАС^ОД'Ь ДМННЬ. Й ГЛЕМЪ. Тро„ Помднн гдн гако блгъ. И иже гл^кина'мн. Слака. Со сть'імн покой пѣніемъ. И нн4?. Теб1^ ГрДДЪ. Я СТАрЕЦЪ къ то жрімд клднтъ сть'ід НкбнЬк к^т’Гю и крьілоЕы, Н ЧТЕ (?К ЗЛ «упокой. Статію млл^к н гтрдлльцокъ н Брлтію. Гдн по- милуй. По Сѵп?. Е’й'чн^ю плмдть ПОІМЪ БОЛЬШЕЮ. И ПОМИ- НАЮТЪ бцъ н К^тГю НЛДК^тГІЮ. Я КрЫЛоиіАНЕ КО КЦЕМД КЕЧЕрн4:Й ПАНЛуНДЫ Н НА ЗА0уТ|ЕНН СННОДНКН БАТСКІЕ Н ОКРЕСТНЫЕ ЧТ& БЕЗПРЕСТАННО. Зл СТОЛОМЪ ЧТЕНІЕ КМАрГАрНТ'Ь СЛО 10 сумЕршнуъ. Прпкндго йллрТсснл келнкаго. II прпвнлго нллрісгнА МЕГЛН. КА ТрЕЗКОНЪ БЕЗБОЛЬ. Нл КЕ БЛАЖЕНЪ М$ЖЪ. С^рЫ НЛ Н, НЛАрТсЭН^? келнк. со сла д, н меглн д. Сллкл. ИллрТсон^ МЕГЛН. И НН'Ь. Бо. ЕіГ. Выводъ н чте г. На стн нллрГсон^ мегле. И сл<іка. ЙллрТсон^ келнк. со стн^о. Чтнл прідгдЕмъ. Слдкд. Аіегле. Тро нлАрТсэнй1 келнк. Слака. Мегле. Нл паке ко нллрісэнѴ мегле. На <бутр. тро нлдрісон^ келнк. к, Сллкл Мегле. По ка н полцг НА
Л5. сѣдд нллрісэн^ мегле по к- По полГ^лісэ ко. СЭ текѢ ра— д^етсДз споклбномъ земны. Величаніе. Й іфломъ нзкрлн. СТЛАСКОН. Прок. ЧтНЛ ПрЕДГДЕМЪ. СгЛЛІЕ іѵ ІСОАННЛ ЗЛЧ. Канонъ кце со ирмосомъ нл н ’с дкл по д. Клта. Юксрз^ оустл МО4. По Г пѣ'снл КОД. Н НКОСЪ НЛАрІССнѴ КЕЛНКСі по к КОД. Н НКОСЪ МЕГЛЕ. Скт нллріссн^ КЕЛНК. Сллкл. Мегле. Нл ^КАЛЕС НЛЛрі&ЭнѴ МЕГЛЕ НЛ Д. И СЛіІкЛ НЛАрІОЭН^ КЕЛНК. СО стнуо. Сл^КА. ЛіеглЁ. По сллкосло тро нлдрѴсон^ КЕЛНК. Сл. Мегл". На чТ тр<8 нллр'ісонѴ келнк. Сллкл. ЛіеглЁ. Код. @дннъ нллрісгн^ МЕГЛЁ. ПрЁДЧАСАМН МОЛЕ НЛАрІСОН^ МЕГЛЕ. БЛЛЖ. пѢсНА Г-Д НЛЛ- рІССН^ КЕЛНК. А 5-Д МЕГЛЕ. ЯПЛЪ НЛАрІССнѴ КЕ рПН. СѵАЛ'іЕ IV Л^КН КДо А ЛІЕГЛЁ ДПЛЪ 'МіІ СѴАЛІЁ ІО ІСЭАННЛ Л(0. чтЁ прі ДНЮ ИЛАрІОнѴ КЕЛНК. КЪ ГрЕДН А МЕГЛЕ ПССлѢ. По ОСЛЛКН КОНД. КГОИКЛЁ ннко солоке нларГсэнѴ келн. Слака. Аіеглен И ннѣ. Хспѣнію- Стлго Акіркі'д ^рАПОЛЬСКАГО. И сть'і^ъ СЕДМН отрокъ @фЁсѢп Н пра КАЗ&Г КЦЫ. ТрЕЗКОНЪ КО КСА. КЕЧ. ГК п/ НЖЕ с литіей н козклр. На кеч. клджснъ м$жъ, К03КЛ пѣніемъ. С'Р'рЫ КЦЕ пЁркЫА НЛ Д„ АКАКІЮ Г Н фТрОКОМЪ Г. СлаКА. ЯкЕркі’ю. И инѣ Бце. Еьіуодъ и чтен. г кце. Нл лнтін. Не СѴСТАКН НАСЪ. Й ЛНТІА КЦЕ. Сл^КА, Н ИнѢ. БЦЕ. Нл СТН КЦЕ. Слака ЯкЁркію Й ннѣ Бце. Тро Ыркію. Слакл отрокомъ. Й ннѣ Бце На пакеч. код. @динъ кце На оутр. тро кце "X» Акіркію а. Сллкл. Л\^ч. И ннѣ. Бце. По кі н по полі^лесо сѣдд Кце по к. Еелнчлніё кце. Достойно §'сть. \|'ломъ КО
д. Катака. пг НКОСЪ нзкран. Помднй гдн. Про. Помднз имд ткоі. ѲѵХлй ГО лѴкн да д. Канонъ кце со ирмосомъ нл 5, н 7 дкл по сѵкерз^ оѵста мод. Прнігі; бтроко: Стін мчнцы молите кгл .IV НАСЪ. По Г пѢсНН. Код. н нкосъ акеркію, й И сѣда по X Й ннѣ Бце. По 5 П'К КОД. Н Скѣ акіркТю. Слака А\^ч. И ннѣ Бце. На уклл'н кце на ё* трй укалн н три козкд ксчірнн^ъ кторь'ід Стры. Слаба, н ннѣ. Бце. По слдкослбкГн тро ак^ркТю. Слаба м$ч. Й ннѣ Бце. На члеѣ^ъ тро кце. Сллкл лкеркію й м$ч. по пере. Я код. @дйнъ кце. ПрйдчАСАмн моле кце @дннъ канонъ. Бллжен. кце пѣснь г-д и акерк’Гю й-а. Яплъ дню, й стлю подгллк^ Зач. тні. Потбмъ кце см. СѵллУе дню и стлю Іѵ Гсоаннл аз1, н кце сѵ лѴкй нд. По осллкн кондаки кгодклен. никблѣ со- локе лкіркію. Слаба. М$ч. И ннѣ. Бце прл. Достойно §'сть народѣ. Прлздннчн^ йкон^ кцм бстолобѴю носа. Й. чтен. ЗА трапезой кце іѵ разорінТн москкьі госѴдар'І1. Стлго лплл Тгакока крлтл кЖТд. Н стлго ігакокл коро- кнцкаго. Ягіл^ зконъ шестеричной. Стры на 5. Слака. йпл^, стнуо ко Октаи. Сл. ЯіГл^. Тро апл^. На сутр. канонъ ока ко октан кезм^ч. на и, н 7 на Сѣда 7 1. По ё4 пѣснь код. й нкосъ. Скѣ ко октан Сл. Ст. На ^кал'н аііл^ на д. Сллкл. Йгіл5? ко октан. Предчлс^мн моле лпл^. Бллжен. лпл^ пѣснь г-д н ё'-А. Яплъ кгллл зач. 7. СѵалТе ш мл нь'. Ігакок^ корокн трезкбнъ ’кезколь по&къ ^м^ полцглесбсъ. нк
ка н Величлніе. Кклажлелсъ та Конецъ стл&ской. Іоломъ нзкран, .рідгдімъ. СѵллТе 85 ма Блаженъ м$жъ. Стры на я". Катодъ чтен. г. Нл стИ ксе ^мХже. тро сто. На пакеч. конд. ігакокѴ. На рутр. по по оолцглссо. скда по к н ко. стын прлкЕднын ігдкоке. Тсрпд потЕрп^ъ гда. Прок. Чтнл п мг. Канонъ кце гласъ к нл 5, н 7 нл н. Клтл. ГОк^рз^ оустл мод, Ск’К с к. На ^калн стрАі нл 5„ ^калитнлі три да ли- тійные трн. Слака. Ст. ПрЕдчлс^імн лсолск. "с. Блджен. пф'снк г-д и 5. Яплъ злч. сгі. Сѵаліс ГО ли 7. Я покнъ @лс» когда ндстоХтела нзк6лнтъп нлн ктбй же дна со ліГломъ„ Акоже нллрісбнллсъ дк$мъ. ;д Стаго лѵчннкл арЕфы. Къ сіи днь по^лсъ слѴжкѴ (тбмѴ ДНЛіЙтрГЮ ЦрЕКЯЧЮ. Зконъ ШЕСТЕрИЧНОЙ. СтрЫ НД 5, Л$Ч. г, й црікнчю г. Слака м$ч. со стн^блсъ. Слака Ц'ркнчю. Тро лс^ч Нл сутр. тро л\$ч. 1. Сл^ка. Црйнчю. кезъ л$ч. на дэ й кондакъ н нкосъ л$ч. й сі’да по X По 5 н нкосъ цдрЕ. Ск'йт. ко бктаи н м^ч. < ^калнт. сч^рьі цркнчк>э на Нт ^калнт. й кече стн^о н проч. На стн ко октан н кечТ. слака м#ч. со стихомъ. Слака. Црйн- чк>. Что по н-мъ і|гллѵ^. На чГ тро м^ч. Сл. Цр^кнчю. Ко л$ч. й црскичк прсмс. Блж^нъ м$ч. п4гсна г„ и црікнчю П'К 5. ЯІГлЪ ДНІЬ Н М$Ч. КЪ срЕДНН. ЗЛЧ. ТЛ'» н црікнчю ПОСЛ'Ь Цлркнчю. Нд стн ко бкт^н н сллкл . Сл. ЦрЕКНЧ^. Канонъ ко октан л^ч. на д, й црЕкнчк на 5. По г п4гснн п'&нь кондакъ
ЗЛЧ. СЧК. &ѴМІІ М#Ч. Ш МА лн, фгкліі ЦрІкнЧ^ Ш ТсоАннл НК. Стыуъ лшіінкъ маріАднл н ліартнрід. Стры ко октан г<» іц? й сто. г. Слака. Ст. Нл стн ко бктАн. Сл. Ст. Нл оутрснн канонъ ко октан бкл нл Т,, й м$ч. нл д. Скѣт. ко октан. Слака м$ч. На стн ко октан. Бллжіннл ко бктлн. Яплъ м$ч. Злч. скд, (С пол^п @ѵалТе ш ма лд ім по. Стлго келнлгіннкл днміітрід. И косполіннлнТе страшнаго ГА; тр&а. Трсзкбнъ ко ксд. Есчс колашлд. Бллжінъ мѴжъ н К03- клун пѢніЕМЪ. Стры М$Ч. НЛ іі, КЕЛНКОН КЕЧ. шіеть ДЛ НЗЪ МАЛОЙ КЕЧ. дка м$ч. Сллкл. М$Ч. Й ннѣ. Бо коскрЁ. Выводъ н чтеніе г. Нл лнтТн стн урлмѴ, Н Тр^сѴ СТН ПИСАНЫ НЛ МА кеч. нл козкл^ а-й. И потомъ стом^ литТд да й ма кеч. бстакшІд. СлАка Ст. Й ннѣ. Еостр^кнмъ. Нл стн тр$с$. Сл. Стом#. И ннѣ. Бо. Еоск. Тро м$ч. СлЛкло н ннѣ. Тр$- сѴ. Нл ПАКЕЧ. КО М$Ч. СлАКЛп н НН’й. тр$сѴ. Нл оутр. тр< тр^сѴ к. Сллкл. А\^ч. Н нн4г. тр^с^. По ка й по полі'й ейдл по к. Еелнчлн'іе м$ч. іоломъ Изкрлн. Бгъ нінъ прн- К'ІОЖНЦИ Й СНЛЛ. Прок. Е03КЕСЕЛНТСД прлкедннкъ ш гл к'- Сѵалі'е іѵ ма злч. ля. Канонъ тр^сЧ со йрмбсомъ нл 5 й м$ч. дка на н. Ката. СЭкірз^ «устл- По г п'&снь ко тр$с$ й сѣдл ст. 1. И нн'Ь. тр^сѴ. По 2 плесна ко н нкосъ м$ч. Скѣт. М$Ч. к. СлАКАп Н ннѣ, тр$сѴ. На укалнт. м^Ч. НА д. СлХкл. М^ч. На ча тро тр$с$. Слака. Аі^ч. КондАкъ тр^сѴ н м$ч. нг іО
премі. Предъ часами молебенъ. Канонъ тр^с^ н м^ч. Прок. сп$. Спей гдн люди [код. СѵллТе Іѵ ма к§. Бллжіннл тр^с$ п'&ні г н м$ч. 5. Яплъ къ (ЧрЁомъ злч. тла дню къ срЕдйГ н м$ч. злч. счк. ёѵалй тр^с^ ГО ма і^, дню къ средн-> н м$ч. іѵ іеглннл зач. нк. По деллкн кондл'къ ннкбі.соло. Слака м$ч. Й ннф. ХспЁнію. Достойно $стл нл е^од'Ь. По йЭп» йкбн^ м$ч. къ столбк^ю нбедтъ. Яціе лн прнл^чн прл сен къ нлю нл ма ке. Стры коскрЁ г й костб а. Сла'ка. Лі^ч. Й нн'Ь. Бб глле#. На стн^б гтрл коскрЁ а,, й м^ч. ма кеч. стн)рб. Сл. Что м$ч. по н-мъ ф'лм'Ё. И ннЧ КО. Нл КЕЛНЦЕН КЕЧ. ГТрМ на Ц КОСКрЁ Гі Н тр^с^ ЕТН^ОКЕН- нкіа келнк. кеч. г„ н м$ч. д. Сллкл. М$ч. Н ннЧ. Догмой На лнтТй уулм^ н м$ч. ксй. Слака. АѴ^ч. И ннЧ. Бб @гб. На етн коскрЁ. Слака. Л\^ч. Тро к^е д^о н м$ч. 'а. На сут^. тр ко Т. Слака. ЛѴ^ч. И ни!’. Т^сѴ. По ііа с'ідА. коп^Т. Подій н кс” п0 *• Янтнфбны. П^ок. И $ѵміі косі^ё. Канонъ коеі^ё на д„ т^М? нл д> н м$ч. §дннъ нл & Ката. СЭкЁрз# «уста моа. По г п*&нн ко н нкосъ коек^ё. Й ко е4гдХл. м^ч. к. Н ннЧ’. т^с^. По 5 п4?нл ко н нкосъ м$ч. Скті коск^Т. СлАка. А\^ч. И ц'іЧ. т^с^. Нл укалнт1^ ст|ьі коск^ё Дійм^ч.со слл д. Сллкл. Ст^л X. Нл чле^ъ тро коскрЕЕЁнТю. Сллкл. тр^ н м^ч. прЕ. Ко тр^сѴ н м$ч. прЕМЕН. а ко не глемъ. Предъ часами молЁкенъ трѴс# н м#ч. кторь'ін канонъ. Блаженъ нл кі когкрТ д. трѴс# п^ена
Г НАД, Й М#Ч. П^СИА 5 НА Д. ЯПЛЪ Й $ІМІ ПрЁжС тр^с^ НЛН ПОДЪ ГЛАкк. И ПОТОМЪ М$Ч. По ОСЛ^БН ко КОСКрЁ н т^с^„ ннкол^ соло. Сллкл. Лі^ч. Й Нн'Е КспЁнію. бъ клнбн'Ь запекъ. Слаба теб'Ё бже нашъ-, сл^ка тскѣ. Въ рДДОКЫД ДНИ КЪ ПОЛ^НОЦІННЦЕ ЗКОНЪ ЗА ПДТД ЧАСО. Я къ ЧАСАМЪ ЗКОНЪ КНЛК>„ КО КТО КЪ ЧЕ Й С8 ДО ІѴДАЧН. Дл КЪ ПНЕ ПОЛЧАСА ДНН-, А КЪ Н КЪ ЛАТОКЪ ЛОЛЪ ТрЕТАД ЧАСА ДНИ. Я КЪ БЕ ПО КСД ДНИ ПОЛЧАСА НОЦШ. Я КЪ НЛЮ КО КСЕ- нбцін. зко за 9 часокъ съ половиною. На сіи дна оѵдлрн ЧАСО А НОЦ1А 01. Стаго мчннка несторл. Зд4' поемъ съ м$ч. н плрлскокін кз пдтнніуЬ. Зконъ шЕСтеричнын. Стры м$ч. г-, н плрлскокін г. Слаба. Пдрлскокін. Нд стн ко октан. Слаба. ПАрлскокін. Тро М$Ч. Слакл. ПлрАСКОКІН. НА «утрсНН КАНОНЪ КО ОКТАН 0ДННЪ КЕЗЪ М$Ч. НА Д М$Ч. НА Д, Й ПАрАСКОКІн НА 5. По Т п4иНН КОНДАКЪ нЁстор^. По Іі П'кгНА М$Ч. СК'К КО ОКТАН стор#. Слакл. ПАрлскокін. На ^кллн стры плрлскокін на 5 й слдкл. На стн ко сЗктлн. Слаба. ПлрАскокін. На ча троплрл м^ч. Сллкл. ПАрлскокін. Кондакъ. прсмЁ. Предъ часами молеб. плрлскокіні кторь'ін канонъ. Блаженна ПАрлскокін п'ЬенлТ-д й 5-д. Яплъ рпА„ ^ѵ&ліе іѵ л^кй лг. Я нЁстор^ ліілъ слг. 0ѵАл7е Ю лѴкн р5. Стьіуъ МЧННКЪ терентід Н НЕОННЛЫ. ПрПБНЛГО СТЕПАНА кн члклнтА. Старо лреЁнТд сЁркс.клго. Трезкбнъ безъ большаго. нд н нЁ-
чтнл прЕдъ гдемъ. 6ѵ лліе іѵ Гсэлннл аз. стлк>. Скгк Н МЛ КЕЧ. г. Сллкл. . Нд чм^а т^о лі^ч. Сл. Стлю. Я код. (гдннъ На КЕчЕрнн кллжічъ м^жъ. Стры нл н? м#ч. г> й лрсе 3 Слл- кл. Йрс^НІЮ. Н нн’к, Бб, КОСКрЕС. Еыуодъ Н. ЧТЕНІЕ Г 7 НА СТН Й СЛЛКЛ ЛрСЕНІк. Троп. м$ч, Сллкл лріЕншэ. Нл ПЛКЕЧЕрНН канонъ стЕ.фдн^. Код. лрсЫк». Нл Н'ТрЕНН ПОЛЦгЛЕСОСЪ Н КЕ- днчХніе стлк>. Прок, Канонъ кце гллсъ «н нл д н м$ч, нл д н стлк> нл ё". Клтл. СЭк^рз^ оустл ліод. По з1 п*&снь код. и нкосъ СТЛК> К. Нл ^КЛЛНТ'ІГ СТАЮ НЛ ^КЛЛНТН. Г Н Стлю> н про, СТЛК>. ПрЕДЪ ЧЛСЛЛЕН ЛЛОЛІКЕНЪ стлк>. Бллжйннл стлю п'Іанл Г-А Н 5-А. Яіілъ ТНЬ @ѴЛЛІЕ ІС Л^КН КД. Стьіх ЛИННЦЫ лнлгглпн рнлілд. И прпкнлго лкрлліІА цл- ТКОрнЖ.Л. И прпкнлго лкрллйд росто. Стры Хнлетдеін Гп н лкрл'лпю г. Нл стн ко бктлн. Троп. л$ч. СлХкл. Якрлмііо. Нл оутрснн КАНОНЪ @дннъ ко бктлн НЛ 5. По г І1*^СН& КОН- ДАКЪ Ск-к злч. БЕЗЪ кллжЫъ м^жъ. С^ры НЛ 5. Белнк. Слдкл, ЖЕ. Троп. ПрпБНОмі?. Нл ОуТрЕНН ПОЛІ(гЛЕСОСЪ„ КЕЛНЧЛНІЕ и флбмъ прпБнымъ. Й прок. @ѵХлТе й мл зач. мг. Канонъ бце нл з\ и 7 нл н. Клтл. СЭк^рзі? оустл модт й про. Ск1? "к. Нл ^кл- м#ч. н сідл ОБА. По з п'ігснь код. й нкосъ лкрлмію. ко октан. На стн ко октан. Бллжінъ ко бктлн. Ягілъ сТь §ѵллГе іѵ ли мг. Якрлмі’ю ростбкскомі^ трезконъ большаго поімъ ПОЛЦШСОСЪ ГД’К клгЬ'стно. Нл КЕЧ^НН КЕЧ. Гт Н МАЛ. КЕЧ. Г. ЕыуОД'А Й ЧТЕНІЕ г. На стн прпкном^ Й сллкл. ♦
ЛНТ^ стры НА Д, НЛН НА 5 СО ОСТ^КШНМН НА КСЧ. Н СЛ^КА. Предъ ЧАСАЛЖ молксня прп. На члсі^ъ клажінна прп п4гсна Г-Д Й 5. Япла ЗАЧі СП. {іѵкл'ІІ іѵ ліл Т. сть'ір лѵіннг.ъ зшіскТд И З'ЖОКІН. Стры ко бктін-г л н м$ч. г. Слака. Л\^ч. На стн ко октан. Тро м$ч. На оутр. КАНОНЪ КО ОКТАН ОКА НА Г Н М$Ч. НА Д. Ск1? КО ОКТАН. Слікл. А\^'ч. Нл стн ко бктлн. И КЛАЖІННА ко окта'н. Йгілѣ. н 0ѴЛЛЙ ДНЮ Н ЗА 8. фТЫ^Ъ АЯЛЪ стлуід Н П^СЧ. И [Т.ІГО .’ЛЧННКА (гнилы, лл Стры лгіл$ г н м$ч. г. На СТН КО (ЗкТАН. ТрОПЛрА ЛПЛ^. Слака м$ч. На оутрснн клнбнъ ко бктАн (гдннъ нл & н 7 ДКА НА Н. По Г П^ГСНН КбД. Л$Ч. По 5 П’&СНА КОД. ЛПО. Скі; ко бкт^н. Сл. Япо. И проч. ко бкт^н. Бллжінъ ко октан. Ягілъ м$ч. слг, (гѵАлй іѵ ма Л5. н6
Ліцъ НОАКрЬ нмлть днееі л. Л СтЫуЪ ЧКДОТКорЕЦЪ Й КЕЗСрСКрЕНННКЪ Г.03ЛІЫ й дллйлііл. Зконъ ШЕСТЕрНЧНОН. СтрЫ "с НА Яз Н СЛЛКАз н ннф. БЦЕ ты @сн Л03А. На стн ко октан. Слака. *?. Тро 7. Сл. н. Бб. Йлй кртокб. На «утрснн тро "і. к. Сл. й. ко Или кртокб. По ка с’Ьдал. ко Октан. Канонъ ко октан оба безъ м$ч. нд ііз еГ'с нл я. ЗлпФ’КЪ. Стін ЧЮДОТКОрі^Ы КО3МО И ДОМІАНЕ МОЛИТЕ КГА IV НАСЪ. По Г П'ігснн СК Т К. По 5 н^снн код. н нкосъ ст. Ск4гт. ко октін. Сл. Ст. и ко. Яціе пне нлй кто, то ко къ мнн'Кн. Я къ проч. днй ко. по ск'Ьт. ко окт^н. На ^КАЛИТЕ стры СТЫМЪ съ ЗАІтІгкЫ НА И. СлАКА. Ст. И ннк. Бб. На стн ко Октан и ст. стн съ зап’І/комъ, н слака ст. ЕС, Бб. Предъ ЧАСАМИ МОЛДЕНЪ (ТЫМЪ прок. ИМЪ МЧННЧЕСКОНз А §ѴІЛІЕ ЛНТОрГІННОЕ. На ЧА~ БЛАЖЕННА СТ. Й Г Й І*. ЯпЛЪ 3А4. рнг. (?ѵалТе іѵ ма лд, іѵ пола. б Стьіуъ лпч. ленндннл пнгасѴа лкфбніАз н проч. Стры ко октан г-, й м$ч. г. Сл. А\^ч. На стн ко октан й ст. стн съ при. Слаба. А\^ч. Троп. м$ч. На «утрени канонъ ко Окта'н ока на Тз н м^ч. на д. По $ п’І’енн код. й нкосъ лл^ч. Скѣт. ко октан. Сл. Лі^ч. На стнн ко октан й м^ч. стн съ при. Сл. Л\^’ч. Блаженна ко бктХн. Яплъ зач. слг. Сѵаліе іѵ ма 3А4. Г5. г Стыуъ лаѴч. лг.еіілІліл ІССГНфА Й ЛНіЬлЛЛ. И СТДГО Лі^ч.
ГЕОрпд. Зконъ шЕстсрнчной. Стры м#ч. г, н гео г. Слаба. Гео. На стн ко бктХн. Сл. Лі#ч. Тро м^ч. Сл. Гео. На оутр. Канонъ ко дктлн на Дз м^ч. на д-» и гео на $ По г по? код. н нкосъ м$ч. н с'Ьд. по "а. По з п'Ьснь код. ГЕОрпю. Ск'к’т. ко окч’Ан й л$ч. Сл. Георгію. октан и м$ч. стн съ прнп'ё. Слака. ГЕОрпк. МОЛЕБЕНЪ ГЕОргІЮ. БЛАЖІННА ГЕОргіЮз П'&СНЬ Г-, Оконмъ зач. слг. СѵллТе (ѵ лѴкй ря. йерЕ прнлѴчн СТЫ къ с^котѴ. На оутренн КАНОНЪ ГЕОргІЮ НА И М&Ч. НА Дз Н КО ОКТАН НА Д. Стаго іеэаннкі'д келй. Зконъ шестеричной. И НОКГОрОДСКОМ^ СЪ ПОЛІ0 трезкбнъ КЕЗЪ БОЛЬШАГО. На КЕЧ^рНН блаженъ м^жъ. Стры на Нз Уозлнйкію Гз й ісснЬ Слаба,, іеоні’. Еыуодъ н чтІнТе г. На стн кэн’Е Сл. 6м§ же. Троплрь ІСОАННКІЮ. СлАКАз Тсон’і. На ПАКЕЧЕрНН КАНОНЪ м^ч. ннклндрѴ. По достонігк Код. ?с^н4г. На оутренн полТ^лесосъ келнчаніе Н 1|ГЛОМЪ ІСОН’Ь СТЛЬСКОН. С'^ДА по КА и полТ^лесосъ по I Про. ЧтНА прЕДЪ ГДЕМЪ. @Ѵ"АЛІЕ ІѴ ІСО<!ІННА Л(5. КАНОНЪ БЦЕ ГЛАСЪ Д НА Я; И СТ. ДКА ПО Д. КЛТАКД. СЭкЕрЗ^ оусТА МОД. По Т ТІССНН КОД. Н НКОСЪ ІеОАНЙк'іЮэ И ѵЬд. ОБОИМЪ по я" п'Ісснь код. и нкосъ стлю. Ск4гт. ісоаннкТю. Слака. На ^калите стры на & ТсодннкГю г н стлю г. Сл. СЛАКОСЛОКІЕ КЕЛН. По ТрТОМЪ ТрОПАрЬ ІСОАННКІЮ. ГІЮ. А н НКОСЪ Нл стн ко Предъ ЧАСАМИ Н 5-А. Яплъ ІірЕЖ. ісэнѣ А А. По Стлю. Стлю. Слаба. Стлю. На час^ъ тропдрь іеэлннкію. СлАка. Стлю. Код. оконмъ ня
о нд псрс. Блаженна стаю п'ігснк г й 51. Япл-л прп сгі, л стлю ТНІ. бѵ-АЛІЕ прп Іѵ МА & А СТАЮ ІО ІСОАННА Х'я. ЯфЕ СА^ЧН прп ІСЭАННКІЮ СЛУЖБА §ДНН0М^. ЗКОНЪ ШЕЕТЕ- рНЧНОЙ-і А СТрЫ Н КАНОНЪ §Г0 НА 5". Я КЛАЖІннА КО ОКтХн* 6 Сты^ъ мЪч. гдллііт'ісгнл н рпмстнлнн. Въ ПН ДНА по^мъ СЛ^ЖК^ ПАКЛ^? НСПОК’ІСДННК^. ЗКОНЪ ПІЕСТЕрНЧНОЙ, СтрЫ СТ. НА 5 Н СЛАБА. На стн ко октан н стн съ прнп'К. И слікд ст. Тро ст. На плкЕ'йрнн канонъ м$ч. На сутрснн канонъ ко дктін ока безъ м#ч. на н, н ст. на ё‘. ЗаптЬ Стаю $то- КЪ Н НПЮК'кдННЧЕ пЛкле МОЛН КГА IV НАСЪ. По г стѣсни гЬдл к. По 5 п^гсна код. н икосъ ст. Ск'&т. ко окта'и. Саака. Ст. На стн ко октан. Слака. Ст. Блаженна ст. ігіссна г-д н 5-а. Яплъ злч. тні. Сѵа'лТе ГО лѴкн зач. г$д. 5 Стлі’0 ПАБЛА ніпок4гднні;л. И прпкнлго Поемъ кдрлААм^ @днном^. Веч. кольш. трЕЗконъ На кеч. блаженъ м^жъп н козка^н пѣніемъ. Стры кеч. Ді да Й3МА К03КД со слл д. Слаба. Ст. и КОІ Ек'і^ОДЪ Й ЧТЕН Н МА КЕЧЕрНН ОСТіІкШІА НА СТН Г СТН^А. Ткоріцъ. На стн стры ст. Слабая §м2 же. И нн’к Бо. Трі ст. Слаба, нн'Ъ. Бо. Во. На плБсчсрни по достойно кондакъ клрлААм^. На «утрснн тропАрк ст. Т. По ка сЬда по к. По- лТ^аесэсъ н кеанчаніе н ѵ|гаомъ ІірПКННЧЕСКОЙ. С^ГДА 1 н ко* Про. Чтнд прЕдъ гдсмъ. бѵіліі IV мд мг. Канонъ КЦЕ ГЛА И клрллдмл уУтЫ. КО КСА. НА Н БЕЛ. нн'Ь. Бо . г. Нл лнтТн СТН ^рАМ^?, Н АНТІА ст. дл Сл. Ст. И нн'Ь. .0
ст. нд н. Кдтл. СЭкЁрз^ оустл. По г пѣснн сѣда л н ко НЛ 5, Й К. По 5 пѣснн КОД. Н НКОСЪ СТО. Ск'кт. СТ. В. Нд уКАЛНТЕуЪ стры на д. Слава. Ст. Й ннѣ. Блчце прТнмн. Нд чл тропар^ СТ. Предъ ЧАСАМИ МОЛЕ Прп $ДНН0 КАНОНЪ. БЛАЖЕННА 7 пѣснь г й 5-д. Яплъ сгі. Сѵаліе Й5 л^кн злч. кд. Достойно ^'сТЬ', НА субдѣ НКОН^ СТАРО ВЪ СТОЛОБ^Ю НОСАМЪ, ЧтЁнІЕ ЗА столбмъ ЖНТІЁ СТАГО. Сгь'іуг М^ч. ЛГ, н ПрПБНАГО Л^АрД. ^ТрЫ М#Ч. Го Н 3 ЛА3Д г. Сл. Ллзарю. На стн во октан. СлАба. Ллзарю. Тро м$ч. Слегка. Лазарю. На оутр. канонъ ко октан @дннъ на 5, й ст. дка по д. По г пѣснь код. м$ч. пнеАнъ къ ЧАСО- слоо й сѣда по л. По ь пѣснь код. н нкосъ ллзарю. Скѣт. ко октан й м$ч. Сл^кд. Лдздрю. Нд стн ко октан. Блаженна ко Октан. Яплъ ллзарю злч. ігі. ёѵАлі’Е іѵ мд Т. Соковъ старо друанглл мнуанлл, й про нкныуъ силъ, н боль трезвонъ бо КСД. Нл ке блаженъ м$жъ. Стры пѣніЁмъ. ЕЁ Стры АруАНГлМ НА н. ЕеЛН КЁ трн НА Д, ДА Н МА КЕ В03КА трн на д. Слава. Срад^нтесд. И ннѣ. Бо, Догма. Выводъ. Про дню-, н чтеніе г. Нл лнтін стн урлм^’ н Лр^АНГЛ^ лнтТа н ма ве остакшід, Сл. н ннѣ. ЙруХіігл^. И НнѢ. Бо. ЕоскрЁ. Нл стн Ар^АНГЛ^. Сл. Н ннѣ. ЙКО ЧННОНЛ. Тро Ар^АНГЛ^. Сл. Н НнѢ. Бо. коскрЁ. На паке по до1 код. лрулнгл^. Нд #утр. троп. лр^а- нгл^ "к. Слаба. И ннѣ. Бо ко. По ка й по полц? сѣда въ мнн. нардда. ЕелнчднІе аруангл^ пЁркон р^зъ поютъ меньше^. н3 8
й лр^лнгл^ дка на кторьін пйсл ин- п^ркомъ канонѣ кга іѵ насъ. моли кга со Я ко насъ. й сла Я на і|га н послѣднее поютъ коль ^-ю. і|га. Воспойте гдки. Про. Ткорлн англы. бѵлліе іѵ млтдеа нк. Слака. Молнткъ ради лр^лнглъ. Канонъ кіуе гласъ и нл Бо й, піркын канонъ къ ліннѣн нл рдд». Д тдкрд 5. Чюдо мнуінлл аруанглл. Въ Запѣкъ. Стін лрулнг.ѵн н лнглн молите кторомъ. Стын др^лнглЕ уртокъ мн^лйле Катака. СЭк^рз^ оустл мод. По г пѣі пѣсни код. и нкосъ друлнгл^. Скѣ к~. На уклаТі нл лр^лнгл^й ннѣБб й про. Предъ часами молкснъ ар^англ^ §дйнъ канонъ бкцй’й. БлГ бкцелго канона пѣснь г-д и 5. Йплъ за те. Сѵаліе ГО л^кй 3л на. Ясре слѴчй лр^а соко ко кто или къ че нлн къ с». Ягілъ н §ѵлліе. Нл члеѣуъ прежде Аруангл^ л дню послѣ. По бсллкн код. кгодклен. нико соло. Сллкл. Яр^лнгл^ н ннѣ Хспінію. Достойно @СТЬ НА с^бдѣ. По ГОп^стѣ ЧАСО ЙКОН^ Ар^АНГЛА КЪ СТОЛОКШИ НОСАТЪ. ЧтЬнЕ АруАНГЛ^ слоко плндолѣеко. Нл сокоръ мн^лилл лр^лнТлА. Еы^оддтъ сл^жёГ къ трап(з^о й поютъ кечірнюо й оутреню й молкенъ СЪ ЧДСАМН КЪ трлпізѣ ЗА лѢкЫМЪ Крь'іЛОСОМЪ «у Ар^АНГЛА-» ДА Й СЪ плгіертн МИХАИЛА АруАНГЛА ИКОнѴ КЪ ТрАНЕЗ^ ПрННОСДТЪ. Яціе ли прилучи сокоръ мнулнлл Ар^лнглл къ нлюо поютъ ксю сл$жк^ къ сокорѣ, а къ трлпк$ не кыраддтъ-, л кно- САТЪ ЙКОН^ СОКО МИХАИЛА Ар^АНГЛАо Й ПОСТАКАТЪ Оу і(рЬСКН^Ъ крлтъ нл срединѣ.
Стьіуъ лс$ч. бннснфорл й ПОрфирІА., и прп млтрбньь й прп ^еоктнсты гаже ГО лѣ'зкы. Стры м$ч. г й матронѣ г. Нл сти ко бктлн. Тро м$ч. Сллкл. МлтрбнѢ. Нл плке канонъ ^еоктнетѣ. Нл оутрснн канонъ ко бктАи-, §дннъ СЪ М^Ч. НЛ 5„ М$Ч. НЛ Д, Й МЛТрбиѢ НА Д. По Г пѢсИЬ ко й икосъ матронѣ. И сѣдл бкл. По з пѣснь ко й икосъ м$ч. Скѣт. ко бктлн й м$ч. Сл. МлтрбнѢ. Нл сти ко бктАн. Блаженна ко б>тАи. йгілъ й ^/Аліе дню-, й да^по. Стьіуъ лгілъ Траста блймкл йродіебнл. Въ сіи днь по- Імъ сл$жк^ со лгілы й Григорію сол^п. й ді числа. Зконъ шестеричной. Стры нл з-, дгіл^ гп й Григорію г. Сл. Григо- рію. Нд стн ко бктлн. Сллкл. Григорію. Тро дгілоиъ. Сл. Григорію. Нл оутр. тро дгіломъ к. Сллкл. Григорію. Клнбнъ ко бктлн нл 3„ й сѣда бкл. По пѣснь. Скѣт. ко стры Григорію ИЛ сѣй ко бктаи. Сл. Григб что по й-мъ флмѣ. Блаженна Гри- горію пѣснь г-д й 5. Яіілъ дню й дгіломъ къ среди злч. рла-, й Григорію тйі. ^ѵАліе дню й лгілъ ГО лѴкн злч. нап й Гри- горію ГО іеолинл Аз. Стыуъ л$ч. лиіньц кнкторл й кикенті'дп й стыд л$ч. стефлнидьь й прп фебдорл стадій. И стлго клженнлго мл^йліл люско. Днь члео н, л нощь зі. Стры м^ч. і\ й ,4,е- н ст. нл д. По г пѣснь ко А икосъ дгіломъ 5 пѣснь кондАкъ Н ИКОСЪ ГрНГОрІЮ. По бктаи й лилъ. Сл. Григорію. Нл укллнтТ 5^ ^КАЛИТ. Гп Й СТН^О КС Гп Й СЛАКА. На ни 8*
бдор^ г. Слл. л\б. На стн ко 6к„ й стн мб. Слл Ѳеодорѣ. Троп. мэ. Слл Ѳеодорѣ На оут^нн канонъ ко октан §дйнъ на 5 м^ч. на До й ^ЕОдор^ на До н про. По Т п'Ьснь л»$ч. по $ ^ЕОдор^- Ск’к’т. ко октан й мМч. Сл. Ѳсбдор#. На стн ко дктано й м$ч. ітрл. Слака. Ѳеодорѣ. Нл час^ъ клаж^ннл ко Октан. Ягілъ мѴч. зач. слг. СѵллТе м$ч. ГО ллл лно ГО ма Т. Сто ма^н трезконъ безъ Большаго. Поемъ §м» полТ@- лесосъ гд^ км4гстно. Нл кі бллженъ м^жъ. Стры на 5*. Н елХкл. Выводъ й чтеніе г. На гГн стры й сллка ст. Нл оутр. ПОЛІ0ЛЕСССЪ ст. келнчлнТе. Кбллжлемъ ТА СТЫН ПраКЕДНЫН МЛ^Н- ме. Конецъ стльскон. Іоломъ йзкран. Важенъ м^жъ боанса гда. Про. Еозкеселитса прлкЕдннкъ. СѵллТе ГО мл 3Л4. мг. Канонъ киЕ на й ст. дкл на н. Клта. СЭк^рз^ суета моа. Запекъ. Сть'ін пракЕднын мд^нмс моли кгл іѵ ніеъ. По г п’Ь'снь с'ЬдаХ По іГпѢСНЬ КО Й НКОСЪ СТ. Ск'Ьт. Б. Нд уКДЛИТЕ стры НД Д. Й СЛДКДо Й про. ПрЕДЪ ЧАСАЛ'Н МОЛЕБЕНЪ СТ. БЛАЖЕННА ІТ. П'Ь'іНЬ Г-А Н 5*-А. Яплъ зач. егіо ^ѵалй ГО мд Т, чт^н’іа н4йть. Яціе лн сл^чн @М§ п4;тн СЛ^ЖБ^ СЪ рАДОКЫ СТЫо то на оутренн §дйнъ канонъ ^м» а-н на .% л кторь'ін канонъ по^мъ на молйн'Ь. б» Стлго ?ссаііпд мнлостнкаго, й прпкнаго ннла ^парул. Стры іеолнн^ г„ й ннл^ г. Слака. іеолнн^. Нд стй ко дктАн. Сл. Ннл^. Тро іеолнн^. Сллкл. НнлѴ. Нл оутренн канонъ ко октан съ м$ч. @дннъ нд я*, й ст. нд По г ігііенн ннл^„ по б п4йнь ісслнн’ч. Ск'Ьт. ко октан й стлю. Сллкл. НнлѴ.
Нл стн ко Октан. Сл. нйл^. БаджІннл ко Октаи. Яііла ко (іѵ^ісмъ зл тац ^ѵллТе ГО лѴкй йд. таго іеолннл златоустаго. Тр*Зк^на ко кса. ке коль. 7с Нд кеч. кллжЁна м^ж«. козклун пѣніема, Стры нд и. Не ке три нд д„ и мд ке К03КД со нл д. Сллкл. Злато»1. Й слл ннѣ. Догмлтн. Ечіуода и чте г. Нл литіи стн урам^ й 1 лнті'а. Сллкл @м& же и Бо ко. Нл стн 7 и слл". й. ТкорЁца и йзклкнтель. Тро 1. Нд пдке код. 7. @днна. Нд оутр. полцг й келнчд. стльское. И флбма. Ксльішнте сТа ксн М3ЫЦЫ. Прок. Кстд моа козглюта. Сѵдліе ГО іеодннд л@. Кднбна кце. ЕбдѴ проще. Со йрмосо нл 5о й сто" нд й. Кат^. ГОкірзУ «уста МОА. Й проч. Скче 7 1. Нд укалТі стры НД До й слдкд. й„ Елчцс прТимй. Слдкосло келнк. й проч. ПрЁдчлеамн моле Зллтоа ^дйномУ. Нд члеѣуа клджіннд злато1», пѣс. г и & Япла зач. тйі. СѵллТс ГО Тсоаннл зач. Л5о йконУ "с кстолбкУео ибсАтао чтен. за столб житіе 7 кмаргдр'н. Начинаема $гб чести нл жірткЕнникл^а пре. СтХго дплл филйппл. Ка ксчЁрии й ка 3а оутренн зкбна ді красной Я кмоле й члеб трезкбна кезколь. Ка кеч, и ка 3л «утрени при^б ПОКЛО ЗЕ. Нд КЕЧ. ка рА. Стры лплѴ нл й, й сллкл й„ Бб коскрЕс. доглед. Вывода нѣсть. Нл стн ко (ЗктАи. Сл. ЯплѴ. йо Бб Еоскрес. По ннѣ ГОпѴфАеши. Тро лпо. Сл. Ёг, Бб ко. На пакеч. код. ліілѴ §днна. Нл оутр. тро лпо ѣ. Сл. *іо Бб. коТ. Ка дкѣ. По ка. сѣда ко бктАн й паки 9'сть.
Каноны дкл ко дктлн КЕ3М8 на н„ й гс на з’. Ката, насубдѣ. СЭкЁрзУ оуста. По г пѣс. сѣда 1. По 5 пѣс. код. н икосъ V. НД пѣс. на КЕЛНЧИ ДІІІЛп ПОКЛОНЫ ПОАСНЫА. СкѢт. КО бктли к. Сл. Япо. Нл ^кллит. стры лпо на д. И сллка. йо Бб. Сслдкослб КЕЛНК. По тртбмъ тро лпо. Сл. й. Бб. ко. И 6ктІ^ окѣ. СЭіп и часъ а. Нл члсѣ^ъ трб и код. лгілУ. Поклоны нсуб кпод. ПрЁдчлсдмн мол; дплУ. На члсѣуъ кллжен. лгілУ пѣс. г'ГіА-а Яплъ 3Л4. рлл. бѵлл’й ГО Тсглмна 3Л4. Сіи дйіь. аціе прнлУчй КТО ЧЕ С5 й ила ткорймъ кпне оужинл кыклЁп л скоромУ не іадн тбчію СрЕ йлй ПА ИДНМЪ ІГ СМЛСЛОМЪ. Сты^ъ мчикъ гУрТд салібна н ДНД, ПІИ. йлй кто йлй срі йлй масоп». Яціе ли к сушкою. Яціе лн лкнкл. ЧЕ. ИЛИ Зконъ бктлн 61 СПІ чала ради 1 поста поклоны. Кі кеч. Стры ДфЕ КИЛЮ КЕЧ. ТО ПрЁЖЕ КО ПрЕЖЕ СТЫМЪ Г, ПОСТНЫА. Н гдн помнлУй м. келнк. Пакеч. мдлда, ГО СЛДКД ккышииуъ. По ДОСТоЙ 31 ПОКЛО. По НЕ” Яціе ли прилучи ид ткорймъ нл- пбстнон. Ка рд. г. Я кпроч. днй Й КЦЕ нлрддУ г. Сл. Ст. н. Бб. Или крссто ко. Скѣ тн покоримъ. Вмѣсто прок. дали на глд Яціе ли килю кеч. поемъ прок. дню по дкы. Поклоны НАЧИНАЕМЪ ГО сподбкн гдн. На стн ко дктлн. Сллка. Ст. й. Бб. Или крто ко. По ннѣ ГОпУцілеши. Тр Нкнь'ін црю. И НДКОНЦЫ А поклон. поклоны скк^рнлАч ТртоЕ. Полунощница споклб ГО начала. Нд оутр, аллнлУіа нд глд 6ктАап и трбнчны по дкы. Каноны ко бк.
ОКА СМ^Ч. НА Т, Н М$Ч. НЛ Д. По Г П'К С'к’ДЛ М$Ч. По 5 П'К ко й НКОСЪ М$Ч. ЛЦІС $СТѢ. ЯфЕ ЛН КО 7 Н'УсТА'і то ттімъ М$Ч. ПИСАНЪ КСІ'ДЛ ПО К-Й КА. СКЧЕ Т ТОЧЕНЪ. ЯфЕ ЛН сл’ѵш СК'К стол$„ то ГЛЕМЪ прЕЖЕ ТрЧЕНЪ. ЯфЕ ЛН СЛ^ЧИТСД СК'Ьтй СТО* ТО ГлГ ПрЕ трчЕнъ. Потбмъ Сл. Сто” н паки точенъ. На стистрыко октан. Блго @сть а. По тртомъ тро постной. По нкный црю покло 31, н часъ а-й. ф*алмьі бкычны по постном^ споклб. И тро по. По НЗГОКОрЫіН ЛЕЛТКЫ. ХртЕ СК^іТЕ. ^"лбмфикъ ГЛЕТЪ. ПрТн- д'&те поклоннмсд г. Да й спочасТемъ а-го часа. По бкьі споклб. НлкОнце §гб й млткы бк'к. И «Зна. Сл. н. Гдн помнлѴй И. Гдн клгослокн споило. И шпй дню по окы. 11 поемъ литію За «упокой. Ставъ нл субд^ съ лн. Сл. н. И поютъ стн ^рам^. Я пономарь постлкн ск'Ьці^ на подск^ценнце-, посреди гако же нл ЛНТІА^Ъ КЕЧЕрНіТ. По пропитіи стры СЛ^ЖАЦІЕИ старецъ ЧТЕ ЗА «упокой СТАТІЮ МЛ\^Ю НЛ срсдйн4, ДА Й СТрЛДЛЛЬ- цекъ (Зднн^ стлті’ю. Потомъ ндстодтЕЛЕН н крлтію. Гдн по- милуй м. И про іѵп5 за «упокой коль. Я к4гчнлд памдть на с^6д4 млладп н рос^с. Къ часомъ зконъ постной зконъ ко §дй КОЛОКОЛЪ ПО КСЕДН^КНОН рігдко, ДА н кдбек^. По- кдка МАЛЫЕ. Я кчлебмъ НЕ чледтъ. Часы ПО^МЪ СПОЧЛ- споклб и строплрй постньімн по бкьічаю какъ кчасо- по л. Я поімъ часы„ г й 5 н и почХеТд ердд^ по каждомъ чаНг. По ^-мъ ч’омъ сіемъ слбка показано тбч'Гю нд кг^уъ почЛсТдуъ по тртбмъ ТрОПЛр^^Ъ. Гдн помилуй по н по нн^ъ
члсѣ й по почасін @го глемъ, й Цглллы зл ОбѢдннцѴ. Блгос- локй дни моа гда. Сллкл. Хкллн дше мод гда. И ннѣ. Единородный снъ. И ко црьсткТн сн. Гбкоромъ просто. Блажс ко октан глас^. По бкы ліілъ н §ѵлл‘й дню точТю. Помани нісъ гдн., бсзпѢнТ’а просто гбкоро. По ослики код. когогакл? дню пико соло й 7. Сллкл. Со стьімн. И ннѣ. Успенію. Гди помилуй м. Сллкл й. Чтнѣйш^ю. Н покло 31 по обычаю. Потомъ тртос, И по оче нашъ. Безкогллсл. Гдн помилуй к». И кссстЛа трцс. И про. По ірлмѣ достойно @СТЬ. И ІѴІІ5 ДНЮ ПО ОБЬІЧАЮ, Й ПОКЛОНЫ ИСХОДНЫ'» н йд^тъ со флмбмъ кстолбкѴю по окы. Нл ТрАпЬ$Ѣ ч чюдссд 7. Когда прилучи бьТть покло, скоскрс напн, или стрсзконл, или со сллкослокТа. Тогда покло на кечернн сначала не ткб- рнмъ. Но ® сподокн гдн. Тако же й на ІОііх. По нкный црю, д поклона келнкн, И тртдго не глемъ. Но по покло гдн клко. Слака. и. Гдн помнлѴй к. Гдн клгослокй дл й іѵп». Такождс кнлю кс пое про дню. Я кпро дни поемъ АЛЛИЛ^ІА НА ГЛД 5, ^ОТЬ И ПОЛІ0 БЫЛЪ. ТАКОЖДС Й ПАКС поь снли й со ксдклго сллкослокТа, н сполці. Пр^дпокло МДЛ^Ю, КС3ПОКЛО поклоны ІО слдкд ккьішннуъ. Я по достойнѣ Й по иже наксако кр^мд, поклэ 31. Н по не скк^рнлл тртбе. Гж ''І" Г м П \ / •• ици лн п^нлХчн ко кто поклона полі0лігэо нлн сллкослокід не кадетъ. Я ксрс н па б^д^тъ поклоны. Тогда на кечернн поклбны сначала. И на (Сп» §і покло й тртбе. Пакьчс пос
келнкѴю поклоны сначала. Я среднюю паке поелѵл тогда. Когда не прнл^чй кь'іть полі§ ни сллкослокіе ко ока днй нл- нримж кпне кылл еле рддокы с кезтрезко. Да н ко кто сл^чй полТ^лесос^ не кытно тако же сл» рддокы стымъо тогда пое паке сре. Отаго лила и (гѵллнетл литдЬх. Зконъ шестери. Стры бі дно1 на з й слакл. Нл стн ко октан. Слакл. Япо. Тро лпо. Нл оутр. клно ока ко октан кезмв нд йо и с нд ь. С'Ьдл К. ІІО 5 П'К код. н икосъ с. Скж ко бктАи. Сл. Япо. Нл ^кллй лпо нл д, н сллкл. Нл стн ко октан. Сллкл. Япо. На чд тро и код. апо. Предчдсдми моле апо. Ьлд дно пѣснь г й 5. Яплъ злч. рлл. Сѵ-длГе іѵ мл злч. л. По бсліки код. КГОМКл"- ДНК) НИКО соло. Сллкл. Со СТЫМИ И НІГІ» Хсп’і’шю. Стлго григбрід чюдо. И прпкндго НИКОНА рлдон. Гри- 31 горТю зконъ шестери. Стры нл СлАкл. Ст. Й тро с. Нл оутр. нл Йо и сто" на 5*. ск'Ьтй стомѴ стн ко спрн. И сллкл. Нл Япо злч рнл. СѵллТе іѵ мл лд з. Н слікл. Нл стн ко бктлн. канонъ бкл ко бктАн кезмв Л гг* лгі' ги Л\ т» “Х" гп Л ОК. СЛЛ СТО. Нл СТН КО ОКо н члг'іГ кллженъ с гг&нк г и і4. іѵ по. Прп нйкон^ по^мъ по- лі’з*' когда йзкб на. трезкои. кезколь. Н. кеч. кллженъ м^жъ. С'Нры нл н. Н сллкл. Вы^о н чтси. г. Нл стн стры. И сллкл. Ст. Тро с. Нд плке. II > достойнѣ код. нйкон^ (гдйнъ. Нл оутр. полТ^лесосъ нйкон^. келичлнТе н і|гломъ прпкническон. Про. Чтнл предъ гдемъ. вѵлліе іѵ мл мг. Канонъ кце глд до
нл ь* й сто нл й @дннъ. Клтл. СЭк^рз^ оустл. На укали стры Л / Г Л г НА Д. И СААКА С. СлДКОСЛОкТе КЕЛНК. И ПрОЧ. ПрЕД'А ЧАСАМИ мол?. с. Блаженна с пФгснь г й з". Яплъ сгі. СѵллГе ГО ма 1 Е'йдомо же к$ди іако ксін фнлйпокъ постъ,, трЕзконны с Ако ЖЕ Прп пиконѣ чѴдо. ісодслф^ Йндінском^т МЕрК^р'ЙО СМОЛЕН. КН3ІО МНуДНлѴ ТКЕрЬСКОч Й ЛЛЕ^ЛНДрѴ нЙсКОмѴ, Н ПРО- ЧИМЪ такокы поемъ полцглЕсосьь л праздн^ІЕ имъ ко кто Й ЧЕТКЕрТОКЪ. Ні Стыуъ Мй пллтбнл и ролѵлнл. Ег с«н днь поімъ слѴжкѴ нпдтТю глгрТлнскомѴ. Зконъ шЕстЕрнч. Стры платой^ го и нплтѴю г. СлАкл. Ипл. Нл стн ко бктлн. Сл. Йпл Тро м$ч. Сллкл Ипл. Нл оутр. по окьічлю. Клнбнъ ко бктАн (Здннъ СМ$Ч. НЛ 5?, й плл нл д„ й йіілті'ю нл д. По г п4гснь м$ч. По 5 сгі; йпл. Ск'Ьт. ко дктдн й платой^. Сллкл. Ипл. На укали стры йплтТю нл 5*, три укали й трн кече сти. И слака. Нл стн ко октан. Сл. ИпІ что по н-мъ ф-лмѣ нл оутр. Нл члсфгуъ м$ч. Сллкл Ипа. Кондл по пЕрЕ. Бллжіннл йпл птР г и 5*. Йгілъ тац ГО по. @ѵАліе ГО ісолннд злч. Л5*. ЛЗѴч. ро- МЛнѴ пойъ НЛ ПАКЕЧ. лб стлі’о пррока лкдід. Й стлго лі^ч клрлллмл II прпкныуъ клрллдмл и Ісслслфл нндійскнуъ. Пррок^ Й М^Ч. СЛ5 ЛЛЛИЛ^НИЛА. Стры НЛ КЕ по г. И нд оутр. КАНОНЫ ПО Х> Й про по окы» Прп КЛрЛЛамѴ Й 'содслф^ ИНДІЙСКИ. ПоІМЪ ПОлГ^ЛЕСОСЪ ТрЕЗКОИЪ КЕЗКОЛЬ. Нл КЕ КАДЖУНЪ М^ЖЪ. С'гры НЛ 5. И САЛКА. Ііыуодъ^
й чтеніе г с. Нл сти с*?ры. И сллкл. Сть'імъ. Нл оутр. по бкы. Полцглесосъ й ши §дйном^ ісолслфѴ. Ккллжаемъ та. прпкне бче ісэлслфе. Конецъ стльской. Іоломъ. ТерпА потер- п4?^ъ. Прок. Прпнымъ. СѵалТс иЗ мл мг. Клнбнъ кце. Ебд$ прешёдъ нл з, й с нл н. Злп'К. Прпкне бче ісэасАфе молй кга іѵ нлсъ. Клтл. СЭкёрз^ оустл. С'Ьда к. По з ігй кондл Й ИКОСЪ. Ск'К Т. Нл уКЛЛН С'ГрЫ КО НД Д. Й СЛЛКЛ, Й н’іі'к. Бце ты ^сй. Предъ часами молекенъ 7. Блаженъ 7 пг^снь г и 5. Яплъ сгі. СѵллТе іѵ мл Т. Придира къ ксдиіТа къ цркокъ престь'іл кцы. Й прпкнлго к грягбрІА дсклнолнтл. И стлго прбклл патріарха црл грл. Поёмъ сла кк$п4. Предпрл прп й стлю. Къ кё и 3л оутр. и къ члеомъзкбнъ красной. Нд ке ка рдд. Стры предпрл г й григб г". Сллкл. и. Предпрл. Нд стн стры прбклѴ сздп4гкы стльскнмн, а не днекнымн. Сл. н. Предпрл. Тро Григорію. Сл. прбкл^. й. Предпрл. ІІлкІ ма. По достой. Код. предпрл @дннъ. Нл сѵтр. тро предпрл а, й грнгбрі'ю. Сл. про. н. Предпрл, н глемъ кл дкН; /лі кл §к. Я С4гда ко октан. Клнбнъ предпрл нл 5. по Т. й 7 по д. По г П'ІІСНЬ код. й нкосъ й с'Ьдл. с. и. Бце. По 5 піР кце. Ск-к грн. Сл. и. Предпра. Нл стн стры, н сллкл. н. Предпрл. Нд члс'Ь^ъ трб предпра. Сл. Ст. преме. Я код. кце. не преміи. Бллжёнъ предпра ггк г Яплъ й ^ѵАлТе дню, й злктре кередин. й 1 лплъ злч. тні. СѵллТе ГО іеэлннд злч. лз. По бсллкн код. кгоаклсн. ннкол4-> НлМО Н 5.
ка соло Григорію проклѴ. Сллкл. Со стымн. й ннѣ. Предпрд Я ксре й кпд код. кртѴ. Яціе ли прила предпрд кса. Нл ке пос. Сл. Предпрд. й ннѣ. Догма. 3. про ксе потом^ же оукдз^. Яціе ли кѴд стъ предпрд КИЛЮ. НД МА КС КО ОКТАН. Нд келн ксчс стры ко 6'іі д. Предпрд г, н грй г. Сл. Предпра. н ннѣ. Догма. Нл ли стн урлмѴ, й предпрд г оутрен. стн Сл. н ннѣ. Тамъ же. Настин косі^с. Сл. н ннѣ. Предпрд. По ннѣ іѵп^цідешн. Тро кце дко "г. Нл сутр. тро коскрс I Сл. Григб. н ннѣ. Прсдпрі И про до КА- НОНА коскрс. Хкдлйте нмд гднс не кыклстъ. Канонъ коскрс. нл д. й кце дкл, предпрд д н грн д. Ката. СЭкёрз^ оустл. По г пѣ код. й нкосъ предпра. н с, й сѣда с и. Предпрд. По 2 пѣс. код. й икосъ коскрс. на пѣснн чтнѢнпі^ю. Скѣт. коскрѴ. Сл. Григорію, й ннѣ. Предпрд. Нл укали коскрны ксн. Сл. Стрл @ѵллл. й ннѣ Преклгослокёинд §сй, й проч. Нл члеѣуъ тро коскрс, а слАкл предпрд й с по перс. кондакй коскрі й предпрд точію. Предъ часами молёкснъ урлм^. Блажей. коскрс пѣс. 5 н предпрд пѣснь г на д. Яплъ н §Ѵ’ЛЛІС коскрёо И злктр'с подглл, й потомъ с. По Ослакн кон. коскрТ ннко соло. Сл. Григорію, и ннѣ. Предпрд. За столо чтеніе жн. с Прокл^ поёмъ нд пдкеч- прёже. Вксдёніс къ цркокь прсстыд кцы. Всч. ма стры на д поютъ на подо. Сл. й ннѣ. На стн стры по знлмсн. Тро кцс*л @к н Шпа по ослакн. Яціе §'сть оужннл-» чтеніе за столомъ пра. Пдкеч. мд кезклнбнл. По до1 код. пра. Потомъ и пол$- ноцінн съ ка л/ нл нён. ТрЗ й код. пра. Ко ксснбціномѴ
I 'н ‘п'~ .44 »» / ггг и. зна тро г по зна. на зазконъ ста Зконъ з» § часокъ, ксеноцсное по^мъ коль. Стры на н, пср- кыа на д н кторыл на До покатъ по зна. Сл. н. знл. Вь'і- ^одъ коль. Нл ли а-н стн по зна, а проч. нл гла. Сл. й. Зна. стнуо на подо. Сл. и. зна тро г по зна. На зазкбнъ сч^л чтен. кмарглрнтѣ на ли. Нл оутр. тро говоромъ г'ка’ говоромъ чтен. прл, ко ^ѵалТн нлдкѣ статТн. Величаніе пра на с^бдѣ окьк Я послѣ- ііе». Про слыіпіі дцін. СѵллГе іѵ лй д. Канонъ пра а-н со ирмосомъ на н нрмо по в\ Тро нл 5 тако же й второй творецъ. Ко второмъ канонѣ стиуо много говоритъ н дка 3а $дннъ. Сл. Трчснъ. Клта. Хртосъ раждаетсл. Канонъ носа. На X пѣснн чтнѣншѴю не по^мъ. Я поемъ пра при- пѣвы. Ирмосы оконуъ канон. по к спокло. Н спрнпѣ оу перваго. Величай дше\ Я оу втораго. Янглн введеніе на субдѣ. Припѣ Величай дше, и ирмосы. Танньстко стра. Потомъ. Янглн кведен. ІЯко сѵдшЁ. И покло зле. Св'К Т по зна. Хва- лите гдл снесъ. П'ІгнТемъ. Стры пра нл д-> н сллкл, н ннѣ. Пра к.е знлмЕ. сусдф. И КП ч I 'г КЛГОК'К КМОЛЕ по к, пра нл н: а-го канона пѣс. г н к-го з-а, дкл стйул первый. Сллкл. Трченъ. и. Во носатъ. Яплъ тк бѵлліе (ѵ ЛІ5 ЗЛЧ. нд, прл едино чт^тъ преполоклАА. По ОСЛЛКН црд. прл единъ. Зл достойно нрмосы прл црь стн. , н проч. По іѵп» на цело поютъ стн прл на рл ^одатъ. По зл^тр. кнйг^ чт$тъ н до кмоле. Предъ часами молйенъ прл л< н канонъ ймб К, канонъ носатъ. На часѣуъ тро и код. пра. Бллжен. кшестон пѣснь,
По м?п5 пра кстолбкѴю носа, и чтен. прл, на траппѣ срыкою к днемъ. Послѣ стола прл кчдсбкнк» прокож<(ю. Потбмъ й нлстод. Яціе лн прнл^чйтсд прл ккедйн'ід кі^ы килю, поімъ сл» скоскрес. ко ксЬіъ не премен. Мко же пнсд нл ро кцы, іін н числа. И ^калите нмд гдне по^мъ. Еъ попрл ккеде. Нл оутр. глемъ по к ка, а г-д рд на кеч. кк Стлго лгілл фнлнмбнл и йжс спимъ. И стлго кидд мирила ткерыкдго. Къ кеч. зконъ кезъ большаго. Нл кеч. влаженъ м^жъ. Стры нл н лпо г и кнзю дкбн нл р. Сліка к’нзю. И ннѣ. Пра дл рлд^етсд дейсь. Выводъ. Про дни, н чтен. кнзк> г. Нд стн стры пра козкд сзапѣкы пра. Сллкл. К'н'зю. Й ннѣ. Прл Дн^сь кцркокь прнкбднтсд. По ннѣ іѵіА’ірлшін. Тро лпл^, Сл. Кндзю. Й ннѣ. Прл. чтнѣнш^ю. И сѵп». По іѵпз молкенъ прл к-н канонъ, ирмосы по а. Тро нд д гоко- рдтъ нл мѣстѣ. За достойно нрмб пра. По іѵп» пра. По іѵп? ндѴтъ кстолок^ю ктрлп^зѣ, за столомъ чтеніе прл, послѣ оужнны крлтін кнйг^ чт^тъ. СО сло прл. На пакеч. канонъ кце, д пакеч. млада н до іѵддні'д прл. По достойнѣ код. кнзю. Сл. н. Прл. На оутр. тро пра-, лі лпо Г. Сл. Кндзю. Й ннѣ. Прл. По ка сѣдд прл. Полі’^лесосъ к'н’зю. Й келнчлн'іе мчннческое. і|гл6мъ. Бгъ намъ прнкѣжиціе. По полцглесэсѣ сѣда кнзю. 1. Сл. н. Бо ^го-, й чтеніе 1. Йнти д-го гл<(сд. Про 7. ^ѵАлі’е іѵ л» зач. рь. И стрл 7. Кднбнъ пра л-н н со ирмосомъ на д. ирмосы по *а, лпо нд д, и кнзк, а-й
•г л га лпо н скдд дгіл^. Слдкд. кнзю. Нд д-н п'К канонъ НА 5. Къ КДНОН'І запекъ КН3Ю. СтЫН СТрАСТОтЁріІЧЕ кнже мпуайлЕ моли кга іѵ нд:ъ. Катака. Спсе люди-, нл срд'к По г п'^с. код. н нкосъ пра код. Кнзк. Ёь ПД. По 5 п-^снь код. и икосъ ) чтн'існіііѴю спрнп'К. По достойнѣ. Ск'Ьт. кнзю к. Сллкл. И нн'Ь Прл. На ^кдлн стры нд ё". Прл г н кнзю г. Сл. Кнзю. н. Днёсь к’гоклѵЬетнлела. СллкослокТе келнк. Тро лпо. Сл. Кнзю. ЁГ. Пра. бк4г іѵпа н часъ л-н. Предъ часАлен лаолекенъ 7 к канонъ. На члс. тро прлз- Сл. Ипо н кназю по ПЕрЕлші. д кон пра Н КНЗЮ ПО ПЕрЕ. Прлз. КЛАЖІ’і. ігЯс. Л-А НА Д-> Н КІЗЮ П'ІСС. Г НД Д. ДПО ДНЮ ПрЕЖЕ, Н ЛПО ПОСЛ'І: ЗАЧ. ТК-ГО-> КСрЕДНН. ПОСЛ'Ь КНЗЮ къ р'н ЗАЧ. ЧД. ^ѴДАЁЕ ДНЮ Н ДПО КСрЕДНН. 3АЧ. Н ІѴ Л», И КН3Ю іѵ іеганнд зач. нк. По делдки код. кгоакленТю ннко соло дплй’. Слаба. Кнзю. еГ. Въ кед^нію. За достонн. на час^ъ нрл\6 прл. Въ столбкон пбел'Ь стола й до іѵдлніа нрлдб прл. Иже ко гткіуъ лліфнлб^іА ^пкпл нконінсімго-. и грнгбр’іА §ПКПЛ акрЛГЛНАСКДГОп И ЕТАГО КН3А ЛЛЕ^АНДрл НЕВСКАГО, зкбнъ шсстЕрнч. На кеч. Григорію г. Сл. й. Прл. Нл стн стры прлз. Сл. ЁГ. Прлз. Тр< бкерѴн. Сл. ёГ. Прлз. На (гдннъ. Нл оутр. троп. праз. @сть. По ка с'К прлз. по к. Канонъ прлз. к-й со нрллбео.мъ нл 5„ нрллб по кп а троп. на ДД ксфглсъ празднично канонъ бсть СТН ТрЧЕНЪ. Къ НЕЛЕ5 ЗАПЁКЪ ККЛНОН'Ь. кг Къ кеч. КЛ рА. Стры нд ё\ лмфнло г. й .& пакеч. по достойнѣ. Код. праз. к. Сл. ее Прл. Ка. дк^ н паки
ЕСТДА трцЕ КЖЕ нХшЪо СЛЛКЛ ТЕК'Ь. И СТь'іМЪ ДКА КА- НОНА на н По г* ггк’снл код. й нкосъ прл й код. грнгбрйа Н сЬдЛ §ГОо Сл. С'ѢдД Дмфнлоі, Но Пра. По 5* П*&№ КОД. н нкос» лмфн. По д'-н п'ѣснь по достой. Ск'Ьт. амфй. Сл. Григорію н„ Прл. На сти прл. Сл. и, Прл. На чдс*і^ъ тро" прл. Сл. 7. Я код. нл ксф^ъ часамъ прл @дннъ. БлажГ прл п^снь д-д й (Г-д нд й*. Яплъ 3а къ 0крЕ<^ тлд. СѵллГе іѵ мл да4 йт. По (5слдбн код. кгодклГ дню ннкс> солок. н стьімъ. Сл. Со Гтьімн покой, щ Прл. Ст. длЕ^лндрЪ невско- мъ трезкбнъ БЕЗЪ БОЛЬШАГО. На ке4 кллжГ м$жъ. Стры НА Но & ^попрл. (Г й сл. Выводъ й чтеніе Г. На стн стры ст. й сл. малой ке1 й литіи не поютъ. На оутр. полцг й вели- чаніе 7. І|Гл6л\ъ. ИзкрГ. По кл ефдл 7 ^сть. По поліе? с'Ьдл 7. л ко. IV тек'І рлдЪсгсд. Про' прпкнымъ. Чтнл прЁдъ гдемъ. СѵалТе іѵ ма з^ мг. Каноновъ сіомЪ два. И Запекъ. ПрпкнЕ 6че кнже ллс^андрЕ молй кгл іѵ насъ. Клтл”. Хртосъ рлжддЕтсд. Ск'Ьт. 7 к. На ^кллн Г сти^а н с. Нл часамъ клажі" 7 п4инь 5*о спрл на и". Яплъ 3л1 сгі. 'СѵалГЕ іѵ мд з? лГг. Я погасъ @м$ когда ^м^стно. Яци ли къ на- стодсріи дйі прдзднЪеліъ (?м$о то поімъ пра лмфнлб^і'ю й алс^Андр^ ко ксемъ НЕпрЕмйно йкоже ми^Аил^ ткірыкомѴ со дгіломъо а григб по^мъ на пакс4. Стыд КЕЛИГ.ОМЧНИЦЫ §КаТЕрЙнЫ. И 7 М$Ч. МЕрК^рІАо й М^Ч. МЕркѴрІД СМОлЬіЫКДГО. Къ КЕ4 ЗКОНЪ ШЕСТЕрЙ. На КЁ*
Л* л» і4* КД рА стры НЛ 5 Прл. На с'Гн прл. §клтсрннгЬ га й м$ч. Г. Сл. бклтсрйн'Еі й. Скатсрйн'к', й. Прл. Тро° укдтсрнн'к Сл. Сл. М$ч. и. Прл. Нл плкс4 ко прл. Нл о^тр. тро" прл доргкл- тсрйн'Ь лі Сл. М^ч. й. Прл. Кл Г. по кл скд<С прл. тген'Ге 7. Канона прл л-іі нл г,'. Ирмосы по кі ^кдтсрйн'Ь нл ді й м$ч. нд д. По г' п'кснн. Кондака й нкоса прл-, ко м^ч. сЬді §клтсрйн'Ь. Слака. Л1$ч. й нн4, прл. По г/п4сснь кондака й нкоса ^клтсрйн'Ь. Ск'Ьт. прл кі Нл стн стры прл. Нл ид- еала тро прл. Сл. Стыма по перемГ. Я к*? прл рднна. БллжГ прл п4пнл з-д й н-Д на ді й ст'кн п4инь 5*-д на д‘ Япла ко 0ДІ 3л слг. (оѵал'ІЕ іѵ л^кн 3л4 ре. ЛІерк^рТю смолГ полц? трезкона кй$а кольшого. На ке4 кллжГ л.йжа. Стры г* нл й сл. Вывода и чтеніе г*. На стн стры мерк^рТюо н сл. Тро мерк^рТю пнед ка л'ктопненыуа скдтцд^а скон. На плкс' ко §мУ. Нл оутр. тро° 7 Г. Сл. й нн'к. Бог. По кл скдХ Г полТ@ стом^ й келнчлі И і|глома Изкрл" мчннческой й с'Ьдл 7. Янтйі н про' Г. Пракедника йко фннй процк’ктТ. Сѵаліе и) лѴкй за р*5. Канона стом^ §днна. Ката". Хртбеа раж- длстсд. По г" п*кснА С'Ьдл 7 кі По п'кень кондака й нкоса 7. Ск'Ьт. 7 кі Нл ^калеГ стры мерк^рГю на д' козкаі Сл. ём§ же. Слдкосло0 кслй. ПрЕда часами мол^ мерк^рію. Нл часа^а тро° й ко мерк^р'ію. БллжГ мерк^рТю п4инл Г-д й 5*-д на й*. Ягіла за слг. СѵалТс іѵ ма №, а поема ^мк когда ка маетно. §6 9
Йжс ко счѣіуъ оіі/ъ нлшиуъ КЛИМЕНТА папы рйѵ. Й петрА АЛЕ^Андрінсклго. Еъ сіи днл іѵдлн'іе прл куы къ ке- дінТю. Къ кі трідкбнъ ко ксд. Нл ке4 кл рл. Стры нл з прл Г н Климентѣ Г. Сл. и. Пра. кмуодл нѣсть. По про* сподбки гдио н 0ІГ. На стіі стры пстр2. Съ злпѣкы сч^льскнмн. Сллкл. Штр2. Інн'ѣ. Прл. Тро” окупи. Сл. Клн- мсит2о и инѣ. Прл. 6к гди помйл2й м. Чтнѣйш2ю съ покло по- гаснымн й іѵпѴстъ дню. Я прл й с’Уѣіуъ поминаютъ. Нл паке4 ко прл §дннъ. Нл оутр. тро° прл Г Ст. 7о и нн к. Прл. Ка дкѣ. По кл сѣдло прл по Г. Канонъ л-й прл ил з й с'Гь'імъ дкл нл и*. Клтл. Хртосъ рлждлстсд. Нл субдѣ. По г* пѣснь ко и икосъ пстр2о й сѣд<( @гб. Сл. Сѣда клкл.ент2„ й инѣ. Прл. По 5 пѣснь КО Й ИКОСЪ прл. Нл (4Г-Й пѣснн тгнѢйш2ю НЕ по^мъ. Я поЫъ ко йрмос2 прл. Ирмо съ поклсГ поасиьТ. При- пѣкъ. Величай дшё мод Го нл ока лйкл дл й къ троплрГ праздничнымъ припѣклютъ по кпд крылбо л Гтыліъ длпѣкъ нл НМАо л ког стиуб' при пѣсни прл нл субдѣ. Ката припѣкъ. Тлиньстко странно. Дл и припѣкъ прл. Еелнчлй діне мод. И нрмо' прл. ІЯко іѵдіійкнѣмъ й поклсГ ЗЕМНОЙ. Скѣт. прл СЛ. Ст. Й ннѣ. Прл. Нл уКЛЛІГ стры НЛ 5 пн' ТОГО ДНИо НЛ СТНо прл Го й 7 г*. Сл. СтѢімъ стн. И внѣ. Прл нлстодірТн прл д'кллн'. Сллкослб1 келн. Трб1 7. Сл. и ннѣ. Прл. СіГ окѣ й іѵпѴстъ днс^о й прл 7 й часъ Ло й нл члсѣуъ тро" прл. Сл. Ст. Я ко прл ^дйнъ. Предъ часами мол^ прл. Нл члеѣуъ клдж? прл
л V окы. «гѢсНЬ Яплъ ДНИ Н 7. Къ фнлИПпІГ ЗЛ СМ5о й кц< обсл'Ь (гѵллі’е дни н 7 кцс послѣ. По осллкн ко клнлинтѴ. Сл. Петро н нйѣ. Бце прл. Зл достоеГ нрмГ прл. Еъ траншѣ ЗА столомъ 7 прл. > Яци сл^чіГ іѵдлніс сего прл къ нлю-. то слоу^ 7 пстр& зрн <5стлкла'стса а поебтъ коскрГ, іѵдлнТю и 7 климГ Еъ сѴкб- нд ли ксч стры коскрс н кце ко октан по трб1 коскрГ. Сл. й 444’ Прл. іѵп^стъ Нл ксснбірномъ на козка стры нл Т, ко <5ктлй д„ прл г п^ркыл й 7 кмимГ г4. Сл. Прд по рожденіи й ннѣ ДогмлІ Нл литіи стй ^рлм^, й прл лн- тійныа 0дйны. Сл. н ннѣ ЕозсТа днь. Нл стн стры ко октан. Сл. й инѣ. Прл. По ннѣ сѵпѴіріешн. Тро" кцедко рлд^исА, с, н чтГ. Нл оутр. тро° коскрГ (Г. Сл. КлимГ,, й йнѣ. Прл. По кл сѣдХ коскрс ко октан, й непорочны. Тро° йуъ @ктГ йплкои. ХклліГ нма гдне, й по^мъ стспГ гллсѴ. Й (гѵллТс коскрГ. ЕоскрнГс уртоко. И і|л’ломъ н‘. Канонъ коскрГ нл д* кце С, й прл л-н нл До й 7 каилас1 нл д. Клтл. Хртосъ рлждастсА. По г пѣсни кГ й икосъ коскрГ й ко й Сѣді( (ггбо й ннѣ Прл. По 5* пѢснл ко й нкосъ прл. Нл ^,-н пѢснн Гтнѣйш^ю съ прй. По достойнѣ. Сч^ь гдь г". Скѣт. коскрГ Сл. клнмГ й ннѣ Прл. Нл ^кллеГкоскрГ Г й прл со слл° д. Сл. Стрл ^ѵАль, й ннѣ. Прсклгослокінл 0сн. СллкослбкТс келн. ТрсУ коскрГ ^ктГ окѣ й ГОп^стъ, й члсъ а" н просрГ 3Г. Нл члеѣ^ъ тро0 коскрГ. Сл. Прл на драго" тро° коскрГ Сл. Климс1’. 9* нкосъ климГ Сл.
Кондлкй косі^Г й пра премендТ. Предъ часами молЁ‘ к-й ка- нонъ прл й ^р&м^ носатъ. Нл часамъ кллжГ коскрГ нд 5„ н пра пѣсил $.-а, нл А а-го канона. Яплъ коскрГ 7 подъ гла, и кце послѣ, тако же й §ѵаліс. По с>слакн ко коскрГ никд1 солокГ Сл. КлимГ, й ннѣ, Пра. За достойно йрмо прл. Прпкнлго (5(^а нашего длнмпід столпника. Яцсе сіе число пне, йлй къ ері йлй къ па" ткорймъ поклоны з'Г Га ко къ же писа" ноа Гі днь, зко постной. На ке1 стры 7 Г, кце г\ Про дню поклонъ. СЭ сподоки гдн. На стй ко <5ктаи. Пакс1 мХ поклоны іѵ сподоки гдн. Пол^ноцГ покл<? съ на- чала. На оутр. лллнл^іа по постиом^. Ка г*. По ка «ѣд<( ко сУктай. Канонъ ко сакта'и на Б й 7 на д*. По г* пѣснь сѣдХ 7. Сл. н ннѣ, Бог. Илй кртоко. По 5 пѣснь ко 7 и икосъ. По достойнѣ скѣт. ко еЗктай. Сл.Г, й ннѣ, Бог. И про' по по- СТНОмѴ, И ЧАСЫ СПОЧЛСІЕМЪ. Къ ТОЙ ЖЕ днь стаго КЕЛИКО- ЛіЧНКа ГЕС>рГІА. Поімъ §М§ ПОл’|’0 трезко^ КЕЗЪ КОЛЬШЛГО. ЯірЕ ли ко ктд' или чі', пра КК^П'Ь со алнмпТсмъ. Нл кё* клаж? м$жъ стры на іТ, длймпію г, й ге6 Г. Сл. ЛѴ^ч. И нн'Ь, Догма! кьі^одъ. Про дню й чтГ 7 г*. Нд стн м$ч. Сл. Смк же, й нн'Ь Бог. Тро". длймпію. Сл. ЛГхЧ й ннѣ. Бог. коерГ. На пАкё1. По достойнѣ ко единъ м$ч. Нл оутр. тро" ллнмпію к! Сл. М^ч. й ннѣ. Бо коскрЁ. По кл сѣдлл м$ч. полі'е келй, іоломъ изкра м^ч. сѣдсс м^ч. й Т. Янтн й прок. ПракЕдникъ гакіѵ фйнн. СѵаліЕ и) л^кй 3а1 ^гА й стра 7. Канонъ кце глГ д' со
/у М і і л і і Л X г і тт і і 11 л нѣмого нд 5о и стым» дка по д. По г пѣсни код. н икосъ АЛИМПІЮ,, й сѣдсі §го. Сл. сѣдХ ла$ч, й ннѣ. Бо. По б" пѣснь. Под. й нкосъ ла$ч. По достойнѣ. Скѣт. дли'. Сл. М$ч. Нл ^кллсГ ла$ч. нл ді Сл. ЛѴ^ч. й нн'іг. Бце тьі ^сй лода. Слакосло- кТе если Троп. длн'. Сл. М$ч. й ннѣ. Бо. СіГ окѣ. СЭп^стъ й НДС» а*. Нд члеѣ^ъ троп. ллн". Сл. ЛА5. Я КОД. §ДННЪ Ж$Ч. ИЛ ксѣ^ъ члеѣуъ. Предъ ЧАСАМИ лаол? ла$ч. Нл члеѣуъ кллжіГ ла$ч. пѣснь р-а й б-а нд и". Яплъ къ тилсоф^ю да4 сч'к. 0ѵдліе іѵ іеэХннд нк. Старо ла^ч. іикокл передника. II прп паллдіа. Й старо кд ігакокл 0ПКПЛ ростокскаго. И старо киддл глкрТилд пскок- н'.лго, Н прлддн^е' днлменію престьІА кцы нокгородскГд. Къ к? тредкбнъ ко кса. Нл ке1 клджГ ла^жъ, кодкауи пѢніслаъ. Стры на еь кце Г„ й ла^ч. ТгакокѴ г4. Сл. Ігакок^„ Т. Бце. Выводъ. Про дню й чтГ кце г". Нл литіи сти кце. Не ентаки насъ. И литіа кце дн^Г й лад ке4 кса. Сл. й пнѣ Бце. Нд сти кце. Сл. М$ч. Й ннѣ. Бце. Троп. ла^ч. Сл. й ннѣ. Бце. СЭп^стъ дню и кце й 7. Нл плке4 канонъ паладТю съ клно- нолаъ крочнылАЪ. По достоіГ код. §дйнъ кцы. На оутр. троп. кце к. Сл. М§ч. й ннѣ. Бце. По кл сѣда кце по іс чтГ кце. Полі$ й келнчлиТе кце. ^Глолаъ. ИдкріГ. Полаанй гдн дкда. По полі$ сѣд<{ іГ кце й чтГ ст?. И прд' кце. Слыши дери и кйждь. Сти. СЭрь'ігиѴ ерце мое слово кГго. Сѵ-длй іѵ лі/кй 3<а д- По еГ-лАъ \|гллаѢ. Стра кце. ВеселйтисА люді’е. Пое4тъ по 33
КЦЕ? Знл". Каноны кцы дкд яркаго клнб' йрмосы по кі Я троп, Окой нд и м$ч. нд X КатакГ. Хртосъ рдждагтсд. По г п^снк код. и икосъ м^ч. и сГдд @го к*. Сл. и нн-Ь. Бце. По 5 п4гсна кондл и нкосъ кце, й чтГ къ прологЪ. Нл Л'Т’-Й п^снъ чти4;йшѴю еъ прй. Достойно /;-го гласа. Ск+т. кце. Сл. АА^ч. н нн'к. Бце. Нл укали* стры кце нд д4. Сл. М^ч. Ктрс стиуо0. Сл. н н'іН'. Бце пое" знамГ. СллкослокТе келй. Троп. м^’ч, Сл. Т. Бце. СіГ ок'і и іСп&тъ й чбсъ Г. На члс'Куъ троп, КЦЕ. Сл. М^Ч. Я КОНДЛ 0ДННЪ КЦЕ НЕ П’ЕЛѴК. ПрЕДЪ ЧАСАМИ молІ кце 0дннъ канонъ а-и нд чГ. БлажГ кце п4ссна г* Яр- каго канона й 5-д ктораго канона на и*. Яплъ прГ кце по- томъ дни 7 посл'к. Тако й @ѵлліе къ ^Г 3а4 слг, н ко §крі<^ 3л тк, й Т коаннд зд йі й кце іѵ лѴкн 3Г нд. По сТслакн код. кгодклГ ннкб солокецкЙ'. Сл. ігзкок^, й нн4г Зна. На іѵп^ст'й достойно нл субд'Ь ь'-го гласа й іѵп^стъ. Еъ СТОЛОКШИ ЙкбнѴ прЕЧТЫА ЗНАМЕНІЕ КЦЫ НОСАТЪ-, Й ЧтГ 3Д столомъ прл. ЯфЕ прилучи* ЗНДмГ КЦЫ къ нлю прдзн^г съ коскрЕ сл^жкл м$ч. Гіакок^-, й кце. Нл м<{ КЕЧІ-, нд гдн козкаГ стры коскрГ д й костб Г. Сл. й нн'к. Бце зндмГ. Нл стн коскрГ стн §дннъ, кце знаменію келй кё1 стн. Сл. и нн4;. ЗндмГ мХ к?, Троп. коскрс'. Сл. н нн4;. ЗндмГ. СктГ мХ н іѵп^стъ м<(. Нд пдк2 код. коскрГ. Сл. н НН'Е ЗнлмГ. Полино коскрЁ. Нл КСЁНОЦІНОЙ стры коскрГ г знбмГ А, н м$ч. Г. Сл. ЗндмГ. Поютъ по ЗндмГ, н нн'Ь. Догма*. Еыуодъ. Про дню, й чтГ г* кце. Нл литію
пЁрккін стн. Не снтдкн насъ. Н литіа кце. И малла ке4 ка литію кса. Сл. Ілкок^„ козкдшноно и ннГ. Бце зндмГ. На стн коскрГ. Сл. МЧч. Т. Бце. Троп. кце знлмен. і\ Нл оутр. троп. коскрГ к. Сл. М^ч. й нігі’. Бце. По ка сЬдл коскрЁ н непорочны. Пол'і’е й келичанТе кце. И сГдл ксй кце. СтепГ гллс^. Про" й ^ѵлліс коскрГ. Сл. Молйтка рлди апла. Канона коскрГ едина нд Дп м$ч. на д, й зндмГ §днна кднбна л'-н нд 5. Клт<?. Хртбса рджддЕтсА. По г п’Ьснл код. й икоса коскрс\ код. й нкоса м$ч. Сл. С'Ьдл м$ч. Г. ЗнлмГ. По $ п4ссн& код. н икоса знЬіГ. На ^7-н п4гснн чтн'&нш^ю са прй. Ск’кт. коскрГ. Сл. ЛѴ^ч. й нігк. ЗндмГ. Нд ^кдліГ стры коскрЁ Ді й ЗндмГ со стн нуъ д'. Сл. Стрд еѵлл^н ни'Ь. ПрсклтослокЕИД §сн. СллкослокТе келн. И троп. коскрГ. СіГ ок'Ь. Чтн^нш^ю й сѵп^ста-, й чАса Г-н. На члгісуа троп. коскрЁ. Сл. ЗндмГ д нл йнбма. Сл. М$ч. Я код. коскрЁ й зндмГ прсмГ. Прсда часами моаё1 КЛАжГ коскрЁ лТ КСЕГО НА гллкдч а кце кецкн. Сл. Л\^ч. й нн'й. знаменію. Окрдзъ кцына ка столбк^ю НОСАТЪ. С'ГлЮ ІЛКОкѴ ростбкском^, ТрЕЗКеГ КЕЗЪ коллшлго ПОЕМЪ 0мк полТ^. Нл КС4 КЛЛЖЁНЪ м^жъ. Стры ДКОН НД й слл°„ й чтГ Г. Нл стн й сл. 6м$ ЖЕ. й литіи не сіоЁмъо н троп. Нл оутр. троп; @м§ же. По ка с'Ьдл* §м2 й ко днлмГ кце к* й кднбна и ? урлм^. Нд члс^уа НЛ Д*і КЦЕ пГсНА І’-А НЛ дб И М^’ч. П'ІаНА 5*НД КІ. ЯпЛЪ И §ѴДЛІЕ ПрЁжДЕ КОСКрГ. м$ч. подъ ПОСЛ'Е По СЭСЛДКН КОД. КОСКрЁ НИКОЛ'Й соло-
@ста. Полі$ й келич. стласіюе н сфдал. Про. Кета МОД. Сѵ^лТе іѵ Гсоаннл 3а лЪ. Канонъ стаю @дннъ на и1. По ^-й п^син екФт. дка. На ^калЁГ Л" сти^а й слТ. На члгфуъ клаж? пФсна і’-а й ‘>-А на и1. Яплъ за4 тни (іѵАм’і іѵ ?соан- на аз. Кн^ю гакрТнл^ пскокскомѴ-. трезкбнъ кезъ колъшаго. Поймъ §мк пол’Г^. На ке4 клаж. мФжъ. И проч. ко кеймъ не прем? йко же н стлю іакок^. Я поемъ ймъ когда къ маетно. Слежка кн*зю къ трЕфолон пблнадч а къ мннФн . На часамъ аплъ. кн Прпкнлго стЕфана нокаго нспок^дникл. И стаго лічнка 0мѴ нФсТА. На оутр. прб нрннаруа. Стефанѣ къ ке1 н оутр? н часа'мъ зконъ шЕстсріі, на ке1 ка рд. Стры §м$ трн на 5^ н слл @м$ же. На стн ко еЗктаи. Сл. Прпкном^. И троп. На паке" канонъ нрннар^Ѵ. На оутр. ка г, й сФдіС ко октан. Канонъ ко октан ока кезъ м$ч. н 7 на По г1 пфенн еФда1 рм^ к". По $ пФсна код. @м2 н нкосъ. Ск4;т. ко октан. Сл. Ст. На чаѵЬ^ъ троп. н нкосъ 7. Блаж. ко Октан нд й 7 пФенл /;-а на X йгілъ къ т(? з<і сча. Сѵалі'Е Си ма 3а ІСз. К[ф Старо лѴ^ч. парамбна. И 7 л\$ч. фнл^мйнд. И прпкнаго акакТА. Яціе среда нлн паи нлй пне. Поймъ лллкл^Та съ по- клоны по пбетном^? й часы съ почас'іЕмъ. Яціе лн трезкбна нй кыло. На ке поклоны съ начала. Еъ мФеч^о про аллнл^ТА по постном^. Н троп. ПОСТНЫА. ПакЕ4 КЕЛНКаА поклоны съ начала н проч. ксе по постном^. Нл ке4 стры м^ч. Г. Нл
паке4 канонъ дкакію. Нд сут^. канонъ ко сэктдн нл и й м#ч. нд Ск4т. ко сіктди й м$ч. Отаго н ксеукдАънлго лгіла андр^д пе^козклн- Къ ке4 7 т^зконъ ко ксд. На ке клажінъ м$жъ козка^н пѣніемъ. Ст^ы’апл^ г4 стн^а на й4. Сл. Смз же поитъ по знлм?н ннг1’. Нсаід лнк^н. Выводъ. Про й чтііі. г4 апл^ на нн^ъ не са- димъ. На лнтін стнуъ урамѴ й лнтід аіГл^. Сл. еГ. ЗнаміГ. На стн апо1 сла" лпо зна'мГн ннЪ, Ісгснфе рцьі нХмъ. Троп. агіл^. Сл. и нн'Ь. Бог. Воскре. На паке4 код. лпл^ §дннъ. На оутр. троп. апл^? Г. Сл. й. ког. Еоскрё. По ка скдД агіл^ по к. Полі@ й келн- чанТе аплѴ. Іоломъ. Нзкран. Иксапокидаютъ. И гігд^. Про. Во ксю зёмлю. Сѵал’Ге ГО мл 3а По н-мъ іулмйЕ козка1 са&. Канонъ кц,е на лА к-го глдсап й апо1 дка на й4. Ката". Хр'тосъ ^аждаетсд. По г4 п'&снъ сЬда дка й ког. По & потенъ код. й нкосъ. По достбйн'Е Ск4;т. Сл. ДрѴгін. н йігк. Бо. На ^каліГ X стнр. Сл. н. Знамен. П^едъ часами молек^нъ аіТл^ 0дннъ канонъ Г-й. На часамъ клаж. п4инъ г-д п^каго а з-д кто^аго клнонокъ. Ягілъ ко^еГ 3а4 ^ла. СѵалТе ГО ?солннд За X4- По ослакні Кондаки кгодклінТют ннкбл^і соло". Слака. 4пл& Й нн'Ь. КспенТю. Нд ГОп^ст'Ь достойно _ч-го гласд. Нкбн^ Гтаго къ столбкѴю носдтъп й чтеніе 3а столомъ аплѴ. Еъ сіи днѣ к^тГа сл^жк^ стодтъ съ кЬе^л кечіцню сокб^омъп а соут^а заоутрнн до @ѵалТд. <а=^^>
л к г Діфа дскакрА^ илідта днін лд. Старо порока ндѴллл. Стры нл к? г. Яціе поклоны то іі кце г. На оутр. канонъ нл д4. Старо пррбкл лкклкѴмд. С тры нд ке4 про і> й бце Г. Канонъ нл оутр. нд д4. Стлго пррбкл софбні'д. И прпкнаго сдкы сторожЁксклго. Пррбі$ стры НА КЕ4 Г4 Н КЦЕ Г. КАНОНЪ НД ОуТр. НА Д*. ПрпкномУ глк'Ь трсзкбнъ безъ колашаго. Поёмъ ПОЛі'е'. На ке4 кла лі^жъ. Стры иль4. Й7 сллкл н нн'Ь. Бог догматы. Кыуодъ и 7 г*. Нд стн сак'Ь. Сл. 6м2 же. н нн'Е Бог. Троп. 7. Сл. н нн^. Бог. КоскрЁ. Нд ПАКЕ4 канонъ поемъ пррбк^. По достойнѣ код. слкгк. Нд оутр. троп. (АК^ КІ Сл. И НН'І. Бо. КоскрГ По ка сЬд^ САК^ по КІ Сл. И НН'Г. Бб. Полі($ Й КЕЛНЧАНІЕ сак4; ІірпКННЧЕСКОЕ. И флбмъ. Тсрпл потсрп'&уъ. Прок. Чтнд предъ гдемъ. СѵалТе іѵ млтдеа за ллг. й стра. Канонъ кціе на ё" шестаго гллсд^ н 7 §дннъ нл н'. Ката пра. По г'п'кенн гкдл 7 к. Сл. н нн'Е Бб. По з'п’^снь код. и нкосъ 7. Ск'Ьт. 7 к. Сл. и нн4г. Бб. Нл укл- лнте 7 Д4 стнуд. Сл. См2 же н нітѣ. Бфе ты §сн лоза. Сллко- СЛОКІЕ КЕЛНКОЕ. ТрОП.7. СлАКДп и нн4;. Бб. 6ктё' бк4с, іѵп^стъ Й ЧАСЪ А. Троп. Н КОД. 7. ПрЕДЪ ЧАСАМИ ЛѴОЛ^КЕНЪ САК'Ь. На чаг&уъ клГ сак’Ь п^сна Г-а й л-а. Япо 3л сп. СѵалТе ІО МДТ^ЕА 3? Т. К» СІН ДЕНА ПОМИНАНІЕ ТКОрИМЪ ОЦ5 НКАнѴ фнлнпокнчю прЕЕтлклЁнТд §гб. КЁчЕръ ПОСЛ'Ь ксчЁрни понд- ^НДД СОкбрНДА', ЗАЖИГАЮТЪ З" СК^ЦЕА КОЛАШН^Ъ. ТрОП. НЛ
ПОНАуНдѢ ПОЮТЪ, Л КАНОНЪ НОСАТЪ. И ПОМИНАЮТЪ ^днного. КтрОМЪ ПО ЗА^ТрЕНН ПОНАМИ ПО^МЪ ОКЫЧНААі А КЪ СТОлб- кон дкѣ лѢстОККН СОКОВОМЪ. (УГЫА МЧННЦЫ КАрКАрЫ. И ПрПКНДГО ГоАННА ДАМАСКИНА. Д Зконъ шЕстЕрнчнын. На ке стры на ё. м$ч. г, и прп г4. Сл. Л\^ч. И ннѣ. Бб. Нлй кртокб. Нл стн ко 6ктлн. Сл. Прп. И ннѣ. когородн. Илй кртокб. Троп. м^ч. Писанъ ебкеткеннон. Сл. ІеоАннѴп и ннѣ. Еб. Илй кртокб. СіГ и шп^стъ. На оутренн троп. м$ч. кі Сл. Прп. н ннѣ. Бб. Илй крто ко. Ка г, сѣдд ко октан. Канонъ ко с>кт^н §дннъ на д', й кедъ м$ч. кдркдрѣ нд /;4, Усзанн^ нд г\. По г4 пѣсни н нкосъ ГсолннѴ. Сѣда1 м$ч. Сл. ІсоаннѴ. И йнѣ. Бб. код. л , Или омъ. Сл. Си же. И ннѣ ко. СЭ малыг кртокб. По ё пѣсни код. н нкосъ м$ч. Скѣт. ко <5ктлн н мл. Сл. Іоаннѣ. И сГнѣ. Бб. Нл укали’ м$ч. стры нд д4 тбко- ъ, йлй кртокб. На стн ко <5ктан. Сл. Іеоднн^. Й ннѣ. Бб. Или кртокб. Нл часѢ^ъ троп. м^ч. Сл. Іоаннѣ. Я код. по перемѣнно. Нд паркомъ час^ м$ч. Бла Кдркдрѣ пѣс. г, Іеоанн^ ё. Япо м$ч. кгалГ 3а4 си, $ѵалТе С0 марка зачало іѴа. Прпкнаго с>ір нАнГего сдкы снцйннаго. Тр^кбнъ ко 6 кса. На ке4 клдж^нъ м^жъ, козкдун гбкоромъ стры нд й4. И слап @м2 же поютъ н<( глАсъ. И ннѣ. Бб. Еыуодъ. Прок. дню й чтеніе ? Г. На лнтін стн ^рдм$, й ? лнтіа й мд ке" кса. Сл. Ѳм$ же. И ннѣ- БЙ’окѢціенію. Иже ® кѣкд
сла й нн'кіБб. Нл тлннъстко. На стн 7. Сл. См^ же. Н нн'к. Бо. Ял. Т^сп. 7. Сл. й нн'к ко. Еоск^Г. Нд плкі' код. 7. На оутренн т^оп. 7 кі Сл. й нн'к. Бо. Еоск^Г. По ка й но поліе с'кдл по кі Сл. и нн'к ко. Величаніе п|пкнгі. П^ок. Чтнл п^едъ гдемъ. СѵллТе ® лѴкй за4 кд. й ст^л. Клнбнъ кце гласъ к-й нл й 7 §дннъ нл йі КлтлкАсТд. СіТсе люди. По г‘ п'кенн сѣд^С 7. Сл. Драгой. И нн'к. Бо. По $ п'кенн код. и нкосъ 7. По '4/л'к'снъ достойно <5кычное. Ск'кт. 7 кі ^кллнт'к^ъ 7 г* сти^л нл ді Сл. 6м§ же, й нн'к, Бце ты есн лоза. СллкослокТе келй. И оіп^стъ. П^едъ часами молйкенъ 7 елк'к. Нл чле'куъ кллжінъ 7 іі'кенл г-д й ‘Ѵ-д нл й*. Яплъ къ гллл' за1 сгі. Сѵлліе іѵ мдтдед 3л мг. лгілъ злкт^еш |а подъ гД. Иже костыгъ оіі,л нашего ннкблы мнрлнкін- скнуъ чюдотко^цл. Длд урлмл стлд ннкблы. ЕечТ ср т^езконъ, къ ке4 ко кса. Нл ке4 кллженъ м'ѵжъ, козклш поитъ нл подб. Сл. 7. Знлмен. й нн'к. Догмлтй. Выводъ п^ок. й чтеніе стлю г*. Нл сти стлю ст^ы малой ке1 поебтъ нл с^бд'к по знлмен. Сл. Гласъ к. й нн'к. Бо. СЭ мллыі Ицсе естъ оужннъ, чте- ніе да столомъ 7. Паке4 мдлда кезъ канона, нл не'н кондакъ никбл'к. Пол^ноцсннца съ кл- нл нін по а*-мъ тутомъ т^оп. ннкбл'к. Сл. й нн'к. Бо. По к-мъ тртомъ код. 7 единъ. И гдн помилуй кі. Я млткы. Помани гдн не гймъ. Ко ксе-
нбцсномѴ зконъ 3л д* часокъ^ ксеноцінор колашое. Стры нл кодклп стлю дкбн нл н*. П^каіа нл Дп й кторкіл нл д*. Сл. Стаю, й нн'к. Кто теке не кллжн". Еьіуодъ кола. Прок. дню Г СЭКЫЧНОН-, л трітй демё. чтеніе 7 Г. Нл литіи стн урдмѴ ^рток^, или кцкі. Потомъ СТлЮ. Лнтіа чЕткірн стнул поютъ нуъ по днлмЕнн. Сл. Стлю. и нн'к. Посланъ кьіста. Нл стн стрАі стлю поютъ на по. РлдѴиса. Сл. Стлю днлмГ. й нй'к. ко. Ял. По нн'к ГОпѴцслешн. Троп. 7 к пое6тъ по знамени. Еъ трстІЕ Бце дко рлдѴнсА. И чтеніе стлю ГО ЧЮДІСЪ §ГО. Я П^ЖДЕ КСІИ днѣ нл СІЙ СТЛТІЙч йлй че6до іѵ окницсакшемъ мнткір'к. Нл оутрЕНИ трои. 7 к поютъ нл гллсъ. Сл. и нн'к. Бо. Кл ок'к поютъ. По кл с'кдіС поютъ нл гллсъ й чтеніе по ок'к кл сначала житіе стла. Полір1 й келнчлні'е стлю пое6тъ пѴтекое нл с^бд'к. По полцгл чтеніе СТЛЮ. СлОКО ПОуКЛЛАНОЕп НЛ ДКОЕ АНТИ. И п^ок. стлю. СцГінннцы ткой. Сти. Еъ і^ккл^ъ клгослоките гдл. Ксако ДЫ^ЛНІЬ ПО^ТЪ П^ТА Лн ДЕМЕСТКО КОЛА Л\ КОНЕЦЪ КОЛАШОН. СѵллГе ГО ІОАННА ЗЛЧ Л5. По іГ-МЪ 1|Г.\М'6. Млткъ ^ЛДН СТЛА. пѴтекое, й ст^л стлю по знаменн. Клнбнъ кце. ЕодѴ п^о- ШЕДЪ-, НД 5 и стлю дкл нл н4. Клтл1. Х^'тосъ ^ЛЖДЛЕТСА. Канонъ носатъ. По Г п^сни с'кдл' ІГ. Сл. й нн'к ко. По 5 п'кснА код. стлю поютъ по знамени. лоск. Я КОД. ЧТЕНІЕ КОНАМИ1 нл с^едеГ по сЗка'ічлю. Конецъ §ГО ПОЮТЪ НЛ К^АІлОС'к ПО ЗНАМЕНИ. И ЧТЕНІЕ къ п^блог'к. НЛ ПИКОМЪ КрЬІ- оа
Нл д-н п4пнь поімъ чтн^йшѴю съ пре? по (5кьі. По д-н п4сснн. Достойно НА Субд'к. іДтЛ СК'Ьт. ? к'. Сл. Н НН'к ко. Ѳго поитъ по знамени. Хвалите гда съ иксъ. Понтъ же стры стлю на Д. Сл. Стлю. И нн'к. Построимъ. Все по(4тъ по знамени. Славословіе великое. Троп. СктснТн ОК'к. И іѵп^стъ. По ЯЗп&т’Е Поставитъ пономарь налои съ иконою старо по среди. И поютъ стлю стр^ на с^бд’Ь. Образъ Гтаго ц^л^ютъ. И чХсъ <Г на н^мъ троп. и код. стлю. ПроцинТс земное. И чт^тъ кнйгѴ до клгок^стѴ къ часамъ. Предъ часами молкснъ стлю а'-й канонъ ?рмосы по к'. Троп. на кгъ гдь поібтъ на гласъ-, а каноны носатъ. ЧЛС'к^Ъ БЛАЖЕННА СТЛЮ ІгЬсНА Г* НОВАГО КАНОНА, Л .Ч’А втораго КАНОНА. Поі4тъ по крилосомъ НА гласъ ирмосъ. Сдинорбдныи снъ. Поютъ вол“ь. Яплъ пр^жс КГіД, й ? къ ^ѵріомъ за4 тлс. бѵлл’іе преже вфе й ? іѵ лѴкй за4 кд. Я днев- ной лп1 й §ѵалТе чте нл предй за дна. На іѵп^ст^ до- стойно @СТЬ БОЛЬШОЙ розкбдъ. НкбнѴ СТАРО въ столбвѴю носатъ. За столомъ чтеніе чюдеса старо никблы. Посл^і трапезы вставъ йзъ за стола. Шрко поі4тъ стр^ сч^лю. По нй достойно @СТЬ. ЯфС срс ЙлЙ ПА МДАТЪ к' дн^мъ СЪ рьГ. Н ПО ЗА МѴГВОВАНІН ПОКЛОНОВЪ НС КЛАНААСА. ИСС^ТЪ ЙкбнѴ СТАРО КЪ ЧАСОВНЮ^ А КрАТІА ВСА ПрОВОЖАЮТЪ. И СТЛ- нѴтъ НЛ С^ОД'Ь КЛЛНАЮТСА ві поклоновъ. И проводнвше НАСТоХтСЛАп рое^ОДАТСА ПО КСЛІАМЪ.
Д , А V Г о л Иже ко оц4л нашего лмк^осід ^пкпд медіолл. 3 И ПрПКНДГО ЛНТОНТД СІНСКАГО’ ЯЦИ СрЕДА нлн пд, ткоримъ ПОКЛОНЫ. Нд КЕ4 КЫКАЕТЪ ІѴДЛНІЕ урАмѴ. Къ КЁ* ЗКОНЪ КЕЗЪ кольиіаго. Яціе прАздн^Емъ лнтоніи. то на ке4 блаженъ м'ѵжъ, козкл^н поитъ. Стры на Т ннкблѣ со сла д1. анч’он'і'и дкби на 5. Сл. Янтбн’і’и. Й ннѣ. Догма'. Выводъ, н чтеніе Г. На стн антон’ік и ннко;ѣ сла со стихомъ. СлХка. ЯнтбнТи. н ннѣ. Бб. КоскрГ. Послѣ ке4. Троп. ннкблѣ. Слака. Янтоніи. и ннѣ. Бо. ЛіолекЁнъ ннкблѣ чидб" к'-н канонъ гокорд'тъ НА НАЛОИ просто. По КАНОнѴ ДОСТОЙНО 0СТА. (5кыч. По іѵп^стѣ оужинл, ЗА столомъ чтеніе іѵ ЧИДІСЪ Т НИКОЛЫ. По оужинѣ кннг^ чт^тъ крлтТи ЧИДЕСА Т ннкблы. Плкеч. мХ. На нЁй канонъ лмкрбсТд. Нл плкЕЧЕрнн код. лнтоніи. Нл ОутрЕНИ СЛЕЖКА §ДННОмѴ АНТОНІИ. ПоЛЦІ' Н КЕЛНЧАН’ІЕ §мХ ЖЕ. Прок. ЧтНА ПрЕД'А ГДЕМЪ. СѵАЛІЕ ІѴ МАТДЕА 3ЛЧ. ЛЛГч Н стрл. Канонъ кце со ирмосомъ нл 5І н ? дка на й4. Клтл”. Хртосъ рлждАЕтсд. По г пѣснн сѣд<( Г. По 5 пѣсни код. й икосъ. Скѣт. К Сл^каі й ннѣ. Бо. На ^калитѢ стры лнтонТи на Дч й слака, й ннѣ. Бб. Бце ты §сн Л03Л. Сла- кослокТе келнкое. И іѵп^стъ. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЙЕНЪ лнтоні’и. На часамъ клажІнна? пѣснь Г-д Г-го канона н в'-а к-го канона. Яплъ къ гллл" здч. сгі. Сѵал’і’е іѵ мАтдеа злч Т. Яціе ЛИ СЛ^ЧНТСА ІѴДАНІЕ КЕЗЪ ПОЛЦІ, то КЪ КЕЧ. ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ кольшаго. Ка не кыкаетъ. По і|глмѣ козка^и пѢн’і’емъ. Стры Ок
НЛ 5 никелѣ гч й лмкросТю Г. Сл. Николѣ. Й нші». Дог- мдтй. Выводъ. Прок. дни). И Гдн помилуй лѴ. Сподокн ГДН. И (Ж Гдн ПОМНЛ^Н КІ. Нл СТН СТрЫ ННКОЛ'Ь со стн- ун 0го. Сл. Николѣ. И н’н'к. Бо. ВоскрГ. Троп. ннк6л*Е Сл. ЯмкросТю. И нн'к. Бо. ВоскрЁ. Нл іѵп^ст’к поклоны къ подсъ н молЁкенъ ННКОЛ*І» ПО (5кы. И оужннл Н КНИГА. Пакеч. мдлла. Нл нЁн троп. сЗкыч. Нл оутренн гл^жкл ко СЭКТДН КСА ПО С)КЫЧ. Н 7 КАНОНЪ НА Д. И ПрОЧ. СЛЕЖКА НА ОуТрЕНН Н НА ЧЛГ&уЪ ДНК). Н ПрПКНЛГО ОІІ^Л НАШЕГО ПОТАША. Сгр)Ы ко ОКТАН Г. Н 7 Г. Троп. 7. Нл оутренн ко октли канонъ нл Т, н 7 нл д4. По г* п^снн с'Ьдл 7. По 5 ігкснн код. §сть н проч. СЛЕЖКА дни). Или поЁмъ лллнлѴТд съ поклоны по (5кыч. пбстноллѴ. 3 ЛЧЛТІЕ СТЫД АННЫ, МТрЕ СТЕПА КЦЫ, ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ большаго. Нл кеч. кллжінъ лс^жъ. Стры злч'а. г*. НЛ 5. Сл. Н НН'Ь. ЗлчГ. ІІірЕ ЛН ПД КЕЧ. Сл. ЗачГ. И НК'Е ДогміС Выводъ. Прок. ДНЮ, Н ЧТЕНІЕ Г КЦЕ ПИСАНЪ НА роЖ. КЦЕ. На стн стры КЦЕ пнслн. нл рож. КЦЕ. Нл М& КЕЧ. КОЗкД съ Злп'Ьк. стирокъ кце. Сллка, н нн'Ь. ЗлчлтТю троп. л. Нл пакеч. код. злчГ. Нл оутренн троп. ЗлчГ К По кл с'ідл ЗЛчГ пнслн. нл рож. КЦЫ. По ІлА ПОЛЦ? Н КЕЛН злчл" КЦЕ. Іоломъ. ЙзкрАннон. Помани гдн дкдл. С'Ьда" зачГ к. Писанъ по г* п'Уснн перкын. Прок. кце. Поман2 нма ткое. СѵалТе оі Л^кй Злч. д. Стрл нл рож. кцы. Днесь не плодила крл". Канонъ
Г і кце сѵспФнТю на ирмосы по Кл н зачГ на н'. Еъ канонѣ ЗапФкъ. Пре7тХл гжі кціе Гпсй н<(съ. Тлко й на ліолікн'Ь. Ката0 Хртбсъ рлждаетсд. По г гНинн с'кдал зачіС, кторын ІГ. По 5 іИпнн код. н нкосъ зачаі на ^7-н п'&снн чтн4?н- шѴю. Ск'Ьт. зачГ ІГ. На ^калн" зама’ стры на X1 козкаш. Сл. н нтЬ. Еозкашные. СллкослокТе келнкое. И троп. зачГ а. Й іѵп^стъ. Нл члсфуъ троп. н код. злчлі Предъ часами а»о- лкенъ зач. кце. Ката0. И запекъ кце. СѵллТе оутренн н прок. кце. БлджГ зач. п'іинк Г и з-д. Яплъ зач. къ гала’ И. ёѵллТе іѵ лѴкй л5. ПрЬке слежка дню. Потбмъ зача". По дслдкн код. кгЪдклен. ннкбл'Е Сл. Со ггь'імъ. Й нн’ѣ. Злчіи С'гыуъ мчнкъ мнны (Зрмоднл н §ѵгр^фл. На кеч. стры Г ко октан Г й с г. Троп. мѴч. @сты Нл оутренн канонъ м$ч. на д. По Г ігкснн («ЬдХ. По 5 п4сснн код. н нкосъ м$ч. Ск'Ьт. ко октан. Сл. іИ$ч. Нл члс^ъ кллжс ко дктлн ксд нл з*. Яплъ м$ч. зач. къ ^фесіомъ слг. СѵалТе оі л^кн Зач. рз. Прпкнаго дц а нашего Даніила столпника. На кеч. стры лі ко дктлн г, н ? г. Троп. 7 На оутренн канонъ 7 нл д. С4;дл код. н нкосъ @стл. Ск'Ьт. ко дктлн. Сл. Ст. Проч. сл^жкл ко дктлн дню. Йціе лн поклоны то по^мъ лллнл^Тд по дкь'ічлю пбетном^. СЭ см'Ь нлчлло пр’ймлетъ нлд сть'і^ъ прлдцъ. IV сл^жк'Ь сед нлн оуклзъ пнелнъ на предй ко глак"К на листъ. ог 10
чмдот. ^пкпд трн- Сл. . Нл оутр. Н4 Й Н 7 НА 5‘. кі Прпкнлго -5цл НгіПЕГО ИІНрИДОНЛ. лш<Ьінп;лго. Зконъ шестеричной. Нд кеч. стры 7 нд з". См2 же. Н йігк. Бог. Или кртоког. На стй ко октан. Сл. Стлю. Троп. стлю. Сл. й нн'к. Бог. Нлй кргоког троп. 7 Г. Каноны ко октан дка кезм^ч. По Т п'кенн скд<С I По 3’ п'кенн код. и икосъ 7. Ск'кт. ко октлн. Сл. 7. Нл сти ко <5ктли. Сл. Ст. На чле'куъ троп. и код. 7. БллжЁннд 7 п4гснл г"-а й 5 нл и. Япо къ §крЁомъ здч. тл0. СѵАл’іе іѵ лѴкй. злч. кд. гі Стыуъ леХч. ^ѵстрАПА-. аѵ^Ёнтіа, рѵгЁнТд и проч. Трезкбнъ КЕЗЪ колывлго. Нл КЕчЁрНН КЛАЖЁНЪ м^жъ. Стры л\$ч. дкбн нл 5*. Сл. Д\^ч. Н нн'Е Догматъ. Выводъ й плрГ м$ч. г1. Нл стн л\$ч. Сл. Ймъ же. Н нн'к ког. Цркки й крлтд. Троп. м^ч. Сл. й йн'к. Бог. БоскрЁ. Нл пдкЕчЁрнн код. ч. Нл оу'гренн троп. м^ч. к. По кл й по пол'і'0 с'кдд М^Ч. ПО ІГ. ПолТ^ И КЕЛНЧАНІЕ Й ІОЛОМЪ М^Ч. Прок. Е03КАША прлкЕднін. Сѵал’іе ІО ма здч. ля. И стрл м^ч. Канонъ кце. Ебд^ прошЁдъ нл 5" Н 7 ДКА НА Й'. Клтл0. ХртОСЪ рлж- длетса. Но г* п'кенн с'кдХ Г. По 3 П'КЕНН код. и нкосъ м^ч. Ск'Ьт. м^ч. к. Сл. н нн’к. Бо. Нд ^кллн’ м$ч. Сл. ЛД$Ч. Й нн'к. ПрЕКЛГОСЛОкЁнЛ реи. Сллкослокі’е КЕЛНКОЕ. И іѵпѴстъ. ПрЕдъ часами молЁкенъ м$ч. л-й клнонъ. Блд- ЖЕНА М^Ч. П'ксНК Г-А ГіЁрКАГО, И 5-А КТОрЛГО КАНОНА. Я ПО ко злч. слг. Сѵлліе іѵ л^кн злч. р. НЛ Д.
I Огыуъ л^ч. 4>нрсл Гі леккіА’ Ѣилн.нонл й проч. ПоЬсъ ді аллнл^ід іъ поклоны по 6кы постномѴ. Нд кеч. стрд ко <5ктлн Г, и 7 г'. На оутрснн клнбнъ Тна д’п и проч. ко октдн дне^. Ст~іго (цннчоліччкл (ШкферТд. Н прпкнлго паклл иже кллтрѣ. И иже ко стыуъ саіГа нл'ииго стебана сѴрбжсклго. Стры л\$ч. Г и плклѴ г1. Сл. и нн’к. Бо. Или кртоко. Нд стн ко октдн. Троп. §лскфірТю. Сл. Плкл^. Н ннѣ. Бб. Или кртоко. Нд оутрснн нд кгъ гдк. Троп. ^ле к. Сл. Шкл&> и проч. Клнбнъ ко с>ктлн @дннъ нд й й 7 дка нл йі По г" пѣсни код. §л^ й сѣдА'. Сл. ПдклѴ. И нн'к ко. По код. н нкосъ клклѴ. Ск'кт. ко <5ктдн. Сл. Прп. ко сэктлн. Нл члеѣ^ъ троп. 0ЛЕкф^рТк>. Сл. Прп. Я ясрГ. Блаженна ко октан. Япо къ гллГ злч. сгі. $ пѢіНА Нд стн код. по Стали іѵ Л^КН §3- С'ЙЛЮ СТСфлнѴ поімъ ПОЛІ($' трезкбнъ КЕЗ'А КОЛА- ШАГО. Нл КЕЧ. клджінъ ЖЕ. И ннѣ. Доглсдтн. стн стры 7. Сл. Сла$ Троп. Г. Нл ПАКЕЧ. код. по полц? с'кдХ 7 по 1. Величаніе й ф-.Ѵбмъ стласкон. Прок. Чтнл прЕдъ гделсъ. Сѵлліе іѵ Тсолннд злч. л‘^-, и стрд. Ка- нонъ кце со ирлібсолоъ на й ? дка нд и! КдтД. Хр'тбсъ рДЖДДЕТСА. По Г п^сни еФдіі 7 1. По 5 П'кенн КОНДАКЪ й нкосъ. Ск'іт. 7 1к. Сл. й ннѣ, ко. Нл рАлЁГ стры 7 нл д*. Сл. Сма же. Й инѣ. Бце ты @сй лоза. Слдкослокіе келнкое 7 Г. Нд М$ЖЪо стры дкбн НЛ 5. Сл. См$ Еыуодъ^ прок. дни, и ч же. Й НЙѢ. Еостр^киліъ трѴкбю. 7. Нд оутрснн троп 7 к. По кл" н Од 10*
Й проч. И НЕПУСТЪ. ИрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛДЕНЪ СТОМ$. Нл ЧА- Г&^Ъ КЛЛЖЕННЛ 7 П'&НА Г-А ЛЯКАГО, Й іГ-А КТОрЛГО КАНОНА. Япо1 ко (гѵр^омъ злч. тні. Сѵлліе іѵ млт^а злч. Гі. Нлй поемъ стлю ^к$п4: КО ^ЛЕКф^рІЕМЪ, А ПЛКЛ^ НЛ ПЛКЕ^ 51 Старо порока лггід. Поімъ лллил^Та съ поклон по СКУЧАЮ ПОСТНОМ^?. Стры НА КЕЧ. С Гі Н Кіуе Г*. На ОутрЕНИ КАНОНЪ НЛ Д. ІѴТрОКОКЪ ЛНА- 31 Старо п|рокл Даніила, н стыуъ трТеуъ НІА-> АЗл'рІА Й МИСАИЛА. Н ПЛЛХАТА 6ІІ/2 ДЛНІНЛ^ КИК^ЛИЧЮ. Къ кеч. зконъ шестерй. Ка рд. Стры ДАНІНЛ^ Го и іОтрб г. Сл. Пррок^. Н ннфо ко. Нлн кртокб. Нл стн ко Октан. Сл. й нн^. Даніилѣ. ЛІ$жъ желл. Трп. іѵроко. Сл. й нн4:. Бо. ПоСЛ^С КЕЧЕрНЕЕ ПО ОЦ^ ДЛиТнЛ’Ѣ КНК^ЛНЧЕ ПОНЛ^НДЛ СОКОрНЛА. Тро НА НЕЙ ПОЮТЪ НЛ ГЛАСЪ, А КАНОНЪ НОСАТЪ. На КАнбн'Ь ЗАПЕКАЮТЪ просто, й ИЛ СТАТІА^Ъ Н НЛ ИІП^Ст4 ПОМИ- НАЮТЪ кннокілруемъ. Нл плкЕЧЕрнн тро дкычнон. Нл оутренн нл кгъ гда. Тро 7 к. Сл. н нн'Ь. Бо. По кл сЬда ко Октан. Канонъ ко октан ^дннъ нл 5 см$ч. н іѵтрб дкл нл и. Еъ і^лнбн'ѣ здп^къ іѵроко. Стіи тріе іѵроіуы молите кгл іѵ нлсъ. По г п'Іісна код. н нкосъ пррокѴ сФгда іѵроко. Сллкл. Пррок^. По 5 П'Ѵснб КОД. Й НКОСЪ ІѴрОКО. Ск'ІіТ. КО ОКТАИ. Сл. 7, й нн^. Бо йуъ къ мнн'Ьн. Нл стн ко октан. Сл. 7 Й НН'к. Бо. Нлй кртокб. Нл ЧЛС'ІГрА тро 7 ОКфІН. й код. дкл премеиАЕмъ. Предъ часами пона^нда 3л настоатела. Нл
яін тро гбкоромъ. Й каноны носатъ. Нл часфуъ клдже пррок# п4ссна Т-Ао и ГОтроко 5-д на н. Дно къ §ѵ^омъ Зач. тл. СѵалІЕ ГО л^кй зач. §к. По ГОп&т'Ь часокъ уодлтъ «окопомъ съ литІею по настодтели на горк& и поитъ за «упокой литіи поминаютъ Идиного Даніила. За столомъ на трап^з^ чтеніе оц^ Даніилѣ. Яціе кто нлн чЁ гаддтъ съ масломъ. Яцее прилучи сйуъ сть'іуъ къ нлю іѵ томъ отказъ Г Гс1 писанъ НА П^ЕДН нд ли. Стлго мчнка СЕкастілна. ПоЁмъ лллил^Та съ покло по йі окыч. постнолоУ. На кеч. стры 7 н бце г. Нд ГутрЕнн канонъ 7 на д. Стаго мчннкд кннфЛнтТл. Стры ко бкт^н гч и кни- фант’ію г„ или км4ссто бктаииыуъ кце г. Нл оутренн ка- нонъ на д. Еъ сіи днл 7 Григорій лмнрнтскаго. Житіе §го га \ * </ чч'Е когда кмѣстно. Се предъ ро уртбкыліъ апо къ гала злч. с^ §ѵлліе ГО зри л^кй зачало ок. Нлд предъ ржткбліъ уртокымъ лпо. Старо сціенномчникл нгнлтТд кгонбецл. И ГО йлгЬ на- к чистъ предпраз. рож. урток^. СЭ сего дни октан не поіе. На оутренн по к ка а сі; глютса предпраз. къ мин'Ьн. Я на кеч. ка г-д рддокдд. И канонъ на пакеч. кце ко октан не іт<ле. Ео ксе предпраз- ГО к-го дна й до накЕчЁрТд прлз. Къ кеч. зл^тренн н часа. Зконъ красной къ три колокола трй Зкона. На кеч. ка рл. На КЕЧ. стры на 5ч предпраз. г й 7 06
нгнат'Гю г. Сл. ЙгнатГкн й нн'к. Прсдпраз. Яци н па кеч, СЛ^ЧН. ДОГМАТИ НЕ ПОЕ. Тлко ЖЕ Н КЪ прЕДПрАЗ- 7 КГОАКЛЕ, Нд стн стры прЕдпрАЗ- со стн^н @го. Сллкл. 7 й нн4;, ПрЕдпрлз. Троп. Т. Сл. н нн'Іл ПрЕдпрлз. Пакеч. мллаа нд ней поімъ три П'&нн прЕДПрАЗ- іо йрмосомъ нл еГ, нрмосьЕ по к. Я троп. НА $ три П'ІіСНН НОСАТЪ. Злп^къ. Слдкд ТЕКЪ КЖЕ НАШЪ СЛАКА ТЕКЪ. ПоСЛ'Ь ПОКрЫКЛЕМЪ Т'кмъ ЖЕ ЙрмОСОМЪ НЛ С^ОД'І. Я КЪ КОЕН іИіСНН ДКЛ ткорцд, ТО ПО- КАТО ирмосъ поЬсъ НА субд'ѣ клтлклсТем. ОсМ$Н П'&СНА по- кры КАЕМЪ Н ПОКЛОНОМЪ КЪ зімлк. Н гр-Н П’ЬсНН йрмосы к съ поклономъ у на с^бд'Ь йрмбсъ й поклонъ зь Тако н ко кс*| прЕдпрлз- Я къ с^к. н къ нлю поклоны къ поа'съ. Точно послѣдній къ з^мли. По тртомъ код. прс^ираз- §дннъ. На оутрЕНН нл кгъ гдь. Троп. прЕдпрлз. 1. Сл. 7 и нн'Ь. Прсдпрдз. Ка дк'Е. По ка гЬдл прсдпрАз- по к. Ка- нонъ прсдпрлз. со ирмосомъ на Ні ирмосы по 1к и 7 на ё". Покрыклть нгнлтаекымъ ирмосомъ по крылосо. По 1* п^снн код. й икосъ 3 П'ІГСНА КОД. Ск'іт. Т. Сл. й нн4г. Прсдпрлз. На ^калТі стры прсдпрлз. д" Сл. Й НН^. ПрЕдпрлз. Стры КО КС& прсдпрдз. стн стры прЕдпрлз- Сл. Ст. Й НН^. ПрЕдпрлз. По КЛГО $СТА. Троп. 7. Сл. Й НН'Ь. ПрЕдпрлз. Нл ЧАС^Ъ троп. Сл. Ст. Я КОД. НА КС^Ъ ЧЛС^Ъ прЕдпрлз. Блаже прЕдпрлз- И ск'дл "с к, н нн'к. ПрЕдпрлз. По й нкосъ 7. Нл д-н п4гсна чтн'і'йш^к поемъ. НА поитъ. Нд О/ ПрЕдпрлз. прЕдпрлз„ I
1 нже ке сты^ъ ОЦЛ НАШЕГО КІ Къ ке трезвоня ко іЙ’СНА Г-Ао Й 7 Б НЛ Й. ЯпЛЪ КО 0Ѵр^ОМЪ ЗАЧ. ТАІ. бѵАЛІЕ из МЛрКЛ ЗАЧ. МА. ПоелХ СТОЛА къ трдп^ук ДОСТОЙНО. Я НЕ йрмосомъ. СЭ СЕГО ДНЕ НАЧИНАЕТСА ПрЕДПрАЗ. По ОуКО 0СТК. АЛЛИ- зри л^ійныуъ поклона не кыкле кром'Ё приуодны^ъ и йс^одны^ъ. Сть'іа лѵчііііны сѵ’льлн- ІІЕТЛЛ лштроііо.’йт? Ѵ..'і1.ек КСА. Нл кі кллжінъ М$ЖЪ К03КЛ ПѢНІЕМЪ. Стры НА Й предъ прлз. г„ й 7 0і дкл Й3Я мл ке Сл. 7. Поютъ по знамени. И нн'Е ПрЕдпрлз. Кыуодъ. Про дню и чтЙ’е 7 г. На литіи стн урлмѴ. И предпрлз. оутрен. сти^Оі и 7 лнтіа и оста ма кече. Сл. Ст. И ннгХ Предпрлз. На стн предпрлз. Сл. Ст. И ній Предпрлз. Тро ст. Сл. и ней. Предпрдз. Нл пАксчерни трній по окь'ічлю. нл и носатЪо нд д-й пХснн поклоны поасньіа. По тртомъ код. ст. Сл. и ней. Предпрлз. М$ч. оул&АНІН КАНОНЪ ПО^МЪ НА ПАКЕЧ. ПрЕЖЕ ДО ПрЕДПрАЗ- На Оут- ренн нл кгъ гдь. Тро предпрлз. I. Сл. Ст. И нІЙ. Предпрлз. По кл н по полІ0 йдл 7 по Т. Сл. й нІЙ. Предпрлз. ПолІ0. Величаніе и і|гломъ стлаской. Про. Кста моа козглютъ. Сѵаліе ГО ісоАННд Л0. П стрл. Канонъ предпрлз. нл б со ирмосомъ Й7 дкл нл и. Клтл. Хртосъ рдждлЕтсАо нл с^од-Е По г п’Ьснъ код. й икосъ предпрАз- С’Ьда ст. X Н нІЙ. Предпрлз. По 5 ігУсна код. и нкосъ СТ. СЙт. п, ПредпрАз- Нл ^КАЛЙ стры ИЛ Й, ірЕДПрАЗ. Сл. СТ. Н НІЙ прлз. 0. н ст. г. Сл. ст. ОБ
к чГ ДОСТОЙНО @СТК НЛ С^одѣ. ІІрЛд. ст. йкон^ носатъ-. дл столомъ чтеніе стом^. кк Й НН'Ѣ. ПрЕДПрлд. СллкослокТе КЕЛНКОЕ. Й (ѵп^стъ Й ЧА л. На чдг^уъ Тро предпрлд. Сл. СТ. Я КОД. ПрЕДПрАд. И СТ. ПреМЕН. Предъ ЧАСАМИ молкенъ СТЛЮ @ДННЪ КАНОНЪ. На часамъ бла прЕДПрдд. П'І’СНЬ Г-А Н СТ. 3-А. ЯпО КЪ 0'.р^О дач. ТНІ. 6ѵ-лл"е ® л^кн злч. кд. По беллкн код. предпрлд. ннко соло. Сл. Стлю. И НН'Ь. КспінТю. Я КГОГЛКЛЕН. КОД. КО КСЕ прЕДпрЛЗ- ГЛЕМЪ. Нл КЪ СТОЛОКШИ СтБіа лѵчніцм лнлетлсін оузор’Ьшнтелкнн^ы. Къ кеч^рнн дконъ красной. Стры предпрдз. г, н ст. Т. Сл. ст. Й нн^с. Предпрлз. Нл стн предпрлз. Сл. ст. Н нн'Ь. Предпрдз. Тро ст. Сл. Й н’нФ. Предпрад. Нл пдкеч. канонъ предпрлз- Ц'і’лын йрмос^і по к. Тро на «Г. ПослФдй на субдф нрмо той же. Нл д-й п^генн поклонъ земной. По достонн'і код. предпрдз- На оутр. тропарь предпрлз. к. Сл. Ст. И нн’Ь. Предпрад. По ка ефдд предпрлд. по 1с. Канонъ предпрлд. со йрлібсомъ нл н„ н ст. нл з‘. По г п4ссн& ко й нкосъ предпрлд. И сігдл ст. Г. Н ннф. Предпрлд. По 5 гЛснк ко и нкосъ ст. Ск'кт. ст. Сл. н нн'к. Предпрлд. На укллн стры предпрлд. нл д. Сл. и ннФ. Предпрлд. На стн предпрлд. Сл. Ст. Й ннф. Предпрлд. Нл часа тро предпрлд. слл, Ст. Я ко предпрлд. §дннъ. Бла пред прлд. п'ітнк г-а н з-д на н. Япо къ гллл сн. СѵллТе «5 л^кн да лг. кг С^’^^ъ мчннкъ десАтн нже къ крнтгк. Й нже ко стк'і^ъ ОІ(л нашего фнлнппл мнтрополнтл москокскаго чюдо. ВДнн- 1
КОМЪ ПО^МЪ КО ЙИьТи ДНА ЙлЙ КЪ КД. Здѣ ЖЕ ПО^МЪ СЪ ІірЕД- прлз. стлю фнлнпп^. Къ кеч. трезвонъ ко кса. На кеч^рни кллжінъ м$жъ козклуи пѣніемъ. Стры нл и, предпрлз. г, й стлю четыри нл 0. Сл. Ст. И ннѣ. Предпрлз. Стры й слл предпрАЗ- ПИСАНЫ къ ель съ м^ч. Выводъ Про И ЧТЕНІЕ г ст. Нл литій стн урлм^, й предпрлз- стры ке й оутр. стиуо, й ст. литіа й мл ке кса. Сл. Ст. Й ннѣ. Предпрлз- оутр. стиуо. Нл стн стлю. Сл. Ѳм2 же. И ннѣ. Предпрлз. Тро ст. Сл. И ннѣ. Предпрлз- Нл паке трипѣ предпрлз- йрмо Тро. нл 5 послѣди ил субдѣ той же йрмо, на д-н ПОКЛОНЪ ПОА. По По кл сѣда стлю слежкѣ мчннкокъ. ст. 1. Сл. й нйѣ. Зач. кд, и стрл Канонъ предпрлз- къ слежкѣ м^ч. й ст. §дннъ на й. Клтл. X ртосъ рлждле. По г пѣ код. й икосъ прлз. По 5 пѣ код. й Предпрлз. Нл укали стры на и преХпрлз. съ злпѣ ксчериимъ. Сл. Стлю. Н нйѣ. Предпрлз. КЕЛНКОЕ. Й СѴП^СТЪ Я код. предпрлз- й по к. пѣснь тртомъ код. ст. Сл. и нйѣ Предпрлз. по к. Сл. и нйѣ ПрЕДпрлз. Писаны къ Пол'1'9. Величаніе й ф-ломъ стласкои. Сѣда Бо. Про. Чтнл ПрЕДЪ ГДЕМЪ. Сѵлліе «5 л^кй со ирмосомъ ил 5. Пислн. предпрдз. Сѣдл ст. к. И ннѣ. Пред- НКОСЪ ст. Скѣт. ст. к. Сл. й нйѣ. СО СЛЛ и стлю г. СллкослокТе и часъ л. На чл тро преХпраз- Сл. Ст. ст. прели. Предъ часами молкенъ стлю ^дйнъ канонъ. Нл часамъ кллжйннл предпрАЗ- пѢсиа г-а и ст. 5-А. Яплъ КЪ §Ѵр^ОМЪ ТЛ0, .@Ѵ АЛІЕ IV ІССЛННА 3ЛЧ. Л5. 03
?>р* Я Ц15 кХ ДЕТ'Л рб урКО КЪ НЛЮ ИЛЕ! КЪ ПІ'Е. ТОГДА СТЛЮ фнлНПпУ празднУемъ къ кк днь съ предпраз- Я къ сіе число кык<іютъ часы цркіе. Тогда празднуемъ съ предпраз- мУч. нже къ Критѣ. На кеч. стры предпраз. гп й мУч. г. Сл. мУч. Н ннѣ. Предпраз- Нл сти предпраз. Сл. МУч. Н ннѣ. Предпраз. Тро мУч. Сл. й ннѣ. Предпраз- Нл пакеч. трипѣ бкыч. Ко предпраз. На оутр. канонъ предпраз- на и, н съ мУч. на 5. По г пѣ код. предпраз- н нкосъ. Сѣда мУч. ѣ. И ннѣ. Предпраз- По 5 пѣснь код. н нкосъ мУч. Скѣт. мУч. Сл. н ннѣ. Предпраз- На укллн стры. Сл. И ннѣ. Предпраз- На стн предпраз- Сл. Л\Уч. Н ннѣ. Предпраз- И іѵпУстъ оутр. а-н часъ н про часы со стн^ѣрамн. Япо А @ѵаліе по бкы. Блаженна предпраз. пѣснь ’г-Ач н мУч. іГ-А. Япо мУч. ко @ѵр^омъ слг. Сѵаліе іѵ лУкн злч. рЗ. кд Стыд прпкно дачницы 0\тенТн. Къ кечірнн зконъ кра. На кеч. стры на предпраз. г, й ст. г. Сл. й ннѣ. ПрсХ- праз. На стн предпраз. Сл. и ннѣ. Предпраз- Тро (одинъ предпраз. бпнсокашссд. На пакеч. клнбнъ предпраз- цѣлой. Ирмосы по к\ а тро нд 5. Послѣди на суодѣ той же нрмбо на ,^-й пѣснь поклонъ земной. Код. предпраз- §дннъ. На оутр. тро предпраз. "г. По кл сѣда предпраз- по к. Канонъ прспраз- со ирмосомъ нл щ й ст. на д. По г пѣснь код. й сѣда ст. Сл. й ннѣ. Препрлз. По 5 пѣснь код. н нкосъ препраз- Скѣт. препрлз. Сл. й ннѣ. ДрУгой. На ^кллнт. й
нл стн стры прнірлз. Блго @сть. Тро пріпраз- 1». @кт. Гдн ПОМИЛУЙ М. Сл. И НН'І'. ЧтнФншѴю СЯОКЛОН. ЗЕМ. И ІѴП^СТЪ. IV Ч А I 4і% Ъ ЦДрЬСКИуЪ. Прежде клгокф'ст^ къ часамъ, оуготбкнтъ пономарь на- лой ОД'К фЕЛОНЕ И ПОКрк'іТЪ ПлАтО. ПрЕЖЕ КЫНЕСЕТЪ НДЛОН СО СТЫМЪ (ЗѵдлТемъ н постакнтъ промежъ крьілосы ПОДЛЕ ^го кторын налой оуготоканнон поставитъ іѵ л'к’кыд страны н положитъ на немъ нкон^ праздничною ро уртока, что кы бкл налод стодлн рддомъ на среди протнкъ црьскнуъ кратъ. ГдІ> бккічно кыноедтъ ^ѵАлТе, и постакнтъ подск^цсннкн со екФцеАмн. Къ часамъ зконъ часъ дни. Зконъ къ часамъ красной. Сл^жАціой старецъ кьішедъ посрсдъ и станетъ предъ налои й ткорнтъ нроірініе по дкьічаю. И замлткОетъ. Я конархистъ миіЧйіриі.ъ ста оу налод нл лакомъ крьілосФ, ренетъ аминь. И чтітъ. Дрю нкныи. Й прочій по бкьічлк. Сгда нзгокорнтъ три фалмьі. И ннФ. ЯллнлОтд К, а тріт’ІЕ лллнлОТд поютъ на лос'Ь которой кОдетъ. И ^к. Гдн помнлОй кі. Я фаломценкъ скажетъ аминь. И глетъ. Слака оца и снО й стбмО д^О. И чтетъ тро предпраз. И ннФ. Что тд нарсчі. И згокорд ^дннъ ко. Идетъ нл перкыи крылосъ^ й погло- ннксд склжетъ гласъ. И конлрулЕтъ стры. на бкл лика по дкьічаю. ІЙркын стн Т кеззлп'&ка, а кторьіи "к, съ запускомъ. Сл. На прАкомъ поютъ знаме. Н н’н'і. Нл лакомъ поютъ он И фЛЛТЬірЬ ГЛЕТЪ. Сл. и паркомъ крьі- Сл. и ннФ.
по знамени же. Какъ запоютъ нл крылосѣ^ъ стры. КрЕМА СлУжАфОН СТарЕЦЪ КЛДНТЪ 7 НКОНЫ-, Крк'іЛОСЫ крлтТю нл а-мъ часѣ кадитъ ксѣуъ. Я нл г-мъ й на йкбны клдйтъ й крылосы, сѣ кадитъ есѢ^'? ка'ішедъ предъ налои, скажетъ гласъ прокнмна, ко мнѣ. Й поютъ по крылосамъ г. Паркіе нл лосѣ. И ЧТЁТЪ ПЛрЕМІЮ нл мію ПОКЛОННЕСА ШКОДИТЪ, стакъ нл томъ же мѣстѣ ПрОфаЕ. Я ПрОСТА нл г-мъ Въ то Н КСЮ 5-МЪ л крлтТю не кадитъ. На ^-мъ чл- І кадитъ тако піркѣс покадитъ ст. кра- та, н спсокъ мѣ бкразъ. И прбчТд сты а иконы по пракон странѣ. Потбмъ на срединѣ стоАфТл налои съ ^ѵал’Г'мъі Гі со иконою прлз- іѵ ксѣ^ъ четыремъ странъ. ГІЕркѣс ПОКАДИТЪ іѵ западной страны. Потбмъ іѵ полуденной. Потомъ ко- стбчнУю страна. Я послѣдй іѵ сѣксрнон страны, н обхода по гбрнѣй странѣ идетъ нл піркын крк'ілосъ, клдйтъ жнко- ткордфін кртъ. И крдтію нд крыло™,, ІѴНН^Ъ ИДЕТЪ н кл- дйтъ 7 йкбны іѵ цреки^ъ кратъ по лѣкон странѣ стодфТд. Послѣди Й НЛ кръ'ілосѣ СТОАфИ^Ъ, й къ траппѣ иконы и крлтТю по бкмчаю. На крк'ілосѣ пропѣкът н ннѣ. Нл паркомъ крк'ілосѣ ПОЮТЪ. Гдн ПОмЙлУн Т. СлАКАп й ннѣ. Я конархистъ Д-Н Гдл рЕЧЕ паркомъ крк'і- нін НЕ сѢдАТЪ. Прочатъ ПЛрЕ- По німъ паркаго лика голокцеи чт^тъ лпо по дкы, й проч! НЕ часѣ со кторк'імл голокценкбмъ кмѢста^ъ. Тако же й на 5-мъ часѣ не процілютсА. Я про- фаютсА нл ^-мъ члеѣ послѣ (5ѵллТа дкое. 6ѵллГа кей чте
часы ксй кмѣстд^ъ ксдг рос^бд^, къ з-м^ и Д-М^ И прТндѣтс поклонЙмса г. Точно и флмы гокорнтъ и паремій чт7. Сдйнъ конард'л? ко- старецъ на средйнѣ, гдѣ нллон поставленъ подлѣ праз. Предъ (іѵміімъ н послѣ ^ѵалід. Слака ткі гдн, ма. По §ѵалін на кторомъ крылосѣ. Ѳк. Гдн помйл^н кі. Сл. и ннѣ. ^Гломірнкъ. Ймйны И глетъ. Стопы мод. И про. По тртомъ. Ко предпрлз- Гдн помйл^н м. Иже на ксако кремд, и про. И матка. X ртЕ скѣте. Нл нсн старецъ кышсдъ н ставъ по- срсдй пред налои. Замолнтк^Т. Я конлруйстъ-і амйнь. И глетъ. Стын кже-, и про начала, й чт^тъ селомъ трЁтТдго часа, й поютъ часомъ потомк старецъ злмолйткѴт на среди, й конархи лмйнь. и тро, стры конаруаетъ, нлр^н мннѣнцін на лѣкомъ крылосѣ ккби днь ни прнл^чйт- са. По ^-мъ часъ на бкѣдннце фалмь'і. Блгослокй дше моа гда. И слака. Хкалй дше моа. И ннѣ. Сдннородиыи снъ. Й коцрткіи сй. Блаженна прЕдпраз- пѣснь г-д и ь-д на и. йпо н (гѵалі'Е дню й зактріё рд послѣдй. На д-мъ часѣ какъ стры по крылосолсъ проконлл^аю. Сгда пріидетъ сказать слакнн. Дн^сь раждаетсл. Конархи слакѴ скажетъ, а стакъ посредѣ предъ нллон лнцйъ нл костокъ и чт^тъ стр^ ке- легласно. Днесь рлждастсд, ксю до конца. Сгда приспѣ? игро- ка. Покло ро ткоема урте Глетъ §е г". Не спѣшно, а на крь'ілосѣ^ъ й кса кратід, ткордтъ трй поклона къ землю. Й конард-н чт^тъ не кл^нааса, а поклоннтса послѣ. По про-
ЧТЕНІЙ ОКрДТАСА НЛ ЗАПАДЪ, рЕчЬ’Ъ. СлДКДі Й ннѣ, 5-Й. Й скажетъ начало стры. Поклоннксд (Сводитъ. Я пѣкцы СТА- НЕТЪ НА суод'І». Н ПОИТЪ СЛДКННКЪ. И споклбн. по дккічли. По стры СТАНЕТЪ на крылосѣ. По прочтМн @ѴДЛІА на ^-мъ часѢ. Пономарь налой съ ^ѵдлТемъ поставитъ нл скормъ мѣ- стѣ. нд правой странѣ. Я налой спраз- постдкнтъ на ско- Емъ мѣстѣ. На лѣвой странѣ. По бслакн ко §дйнъ прспрлз. Гдн номнл^й м. Всестда трцс. И К^ДН НМЛ ГДНЕ, г. И ірломъ. Блгослокли гда. Достойно на крк'ілосѣ кокоромъ. СЛАКЛі н ннѣ. Гдн помилуй к. Гдн ЕЛГОСЛОКИ. Съ поклон. ЗЕМНЫ. Й мяі&тъ н рос^бдъ по кЬідмъ. |:А РжТКО ГДА НАШЕГО I СА ^рТД. Къ КЕ ЗКОНЪ $ ЧАСОКЪ ДНИ. Й ТрЕЗКОН» КО КСА. Нл КЕЧ. ЛЦ1Е КЪ С^К. КЕЧ. Кл КСА КЛАЖ. лб’жъ. ЙЦ1Е КЪ НЛН КЕ. ТоЧІИ ПІрКЛА СЛЛКАп БЛАЖЕНЪ М^ЖЪ. Я КПрОЧІА ДНИ БЛАЖЕНЪ М$ЖЪ НЕ БЫКДЕТ. Но ПО ПИ- КОМЪ і|глмѣ козка^н пѣніемъ. Стры прлз- на н поитъ по Знамени. Садка-, н нн’к. Прлз- розко колл. Еь'іуодъ волъ ОСМОГЛА. Й про ДНИ К О6ЫЧ. А КЪ ТрІтіЕ ДЕМЕСТКО. Йі|ІЕ СЛ^ЧН НД- БЕЧЕ ро. укд КЪ ПА. ТОГДА ПОТТСА про КЕЛН. КТО БГЪ КЕЛІЙ. Я ДНЕК- НЫІІ СИТАКЛАЕ. И ЧТЕНІЕ ПЛрЕМІН ЧТ^ТЪ НА НАЛОИ. СгДЛ ПрО- I 7 X X Л !•— Л Г чтетъ конархистъ три пдрсмін. И козглаентъ 5. Я БрдтіА идетъ на правой крк'ілосъ. Н чтй'ъ НА ГЛАСЪ. Й ПОТОМЪ СО СТІіуН X®’ концы тро ПОИТЪ КОЙЖДО ликъ. КСА КОСТАН^ТЪ. Я ОНЪ Т^О КЕСЬ КОНЕЦЪ ПОИТЪ Л дитъ по крылосомъ. Я
Сл. На прлкон. Й нн'Е На лаской-, и поклоннксд. Станетъ на среди къ налою. И чтетъ тро к^сь. Я коніцъ по^тъ сімъ конами, и чтітъ др^гід трн чтенТд, и козгласн ь. И идетъ къ л4гколгі? лні$. Поклоннксд и чт^тъ тро ккь. Я конецъ поютъ по крьілосомъ. И сказыклетъ три стнр по крьілосамъ концы поютъ нл гласъ. Сллкл. На лакомъ. И нн*Ь. На про- комъ. Потомъ стакъ къ налою. Чт^тъ тро кесь и конецъ по^тъ самъ. Н чт&тъ послѣдніе дкл чте. Я кто кр^мд, за- жигаютъ кгЁ ск'Ьцін и паникадило. Й пономарь постакнтъ ^ѵаліе на срединѣ. Й подск'і'ірнн со ск’Ьц^ю. По дкончанін плрем^н Нл лакомъ @к ма. Гдн помилуй і\ Слакл-, и нн'Ь. Пракаго лика голокценкъ стакъ предъ §ѵал'іемъ скажетъ. Про іі^лбмъ дкдокъ. Гдь рече' ко мн'К. Поютъ по крылосомъ і\ Нл прл Г, а л’К Г. И чт^тъ апо ко ^крео злч. тг-, нл дкое. Но лялѣ лллнл&ід поютъ 6-хды. па правомъ Гэ л налѣво Кч а поютъ 6к4гдснн^ю. Н потомъ чтЬ’ъ старецъ §ѵллГе іѵ л^кн зач. р,, нл дкое. СлАка тек1^ гдн. Ок'ЬденнѴю. По ^ѵалін @кт. Гдн помилуй м. Сподокн гдн. Й §кт. Гдн по- милуй кі. Чтн'ігйш^ю, и іѵп^етъ прлз. П° іѵп&т'к поно- марь постакнтъ подск4гфннкъ со еккцйю гордцеь нл среди. Крь'ілошлне стакъ на с^бд'Ь сказа лмннь іЗпЛт^. Поютъ тро прлз- Сллкл, й нн'Ь. Кондл прдз. Я ко’пар^и конар^летъ тро кын ликъ. Гдн по- столбк^ю пр^же н ко. Я поютъ знали,, ста на крь'ілб п^р мнл^н Г. И нсуо г покло И пойдетъ къ п
несетъ прлз. преднимъ ск'Ьра подск4прнн. Подадй крылоша. И глитъ \|гломъ. Козина та кже мбн, Столъ а^ кедъ масла, 3а столбмъ чт$тъ прлз- Стакъ идъ да стола. П^рко про- поетъ стн прлд. И потомъ достойно на гллсъ 5, й про. прлд. къ сто ярокодй. Поитъ паке ма, да й пол^носр. на ней тро й ко прад. Къ паке къ доск^? колотатъ. Ко ксеноцс. дконъ 3а часоп ксцюці. поелѵл плкеч. келй начинаетъ старецъ съ кадиломъ. Пономарь скажетъ костаните. По за- моли ломірн аминь. П, ри нкныно й с|гломъ. Снами кгъ, по- итъ по крьілосомъ радо. По тртомъ тро прад. По к-мъ спокло поа. По еллка й слака. По знамени. прлд. Стры й слака радко. Тро прлд. г" Нл оутр. тро праз. ка г1да по Г поитъ тутомъ ко прад. Сти^й. С&» престал, ккьііпннуъ. Лнт'іа прад. Поитъ стры, И ней. Боль родко. @кт. трйп й стн поитъ по знамени. И нн'Е Большой днам", чтеніе прад. къ млргарн нл лн. поитъ нл гласъ. Кл бк^г поитъ. По на гллсъ. Полцо й келичлиіе прад. п^текое поитъ нл с^6д4:. И скдл по келн поитъ, чтеніе прад. Во (Ка К й порАльио слоко. Прок. прад. Идъ чрйа преже денница. Есако дыулніе, деместко кольшоЕп й коль росігк. Конецъ коль. Сѵаліе іѵ л^кй дач. к. ВсАческлА дніеь. Поитъ пѴть. Стра праз. Клноио дкл прад. йрмосы дкЬйуъ канонокъ поитъ по ІГ, а тро иа ки дкой по 5-тн. Ката йрмосы дкон кано по крьілосомъ, а не нагубд'к. Запекъ. Слака гдн ржткз ткоемк. Кано носатъ.
По г тксии йпакой поютъ по дналини на л'ккомъ. По 5 п'кенн ко поютъ по знамени нд пикомъ. Я конархи конХр- доетъ икосъ на среди по дкьічаю. Конецъ дна'мс нд падкомъ-, нд н п'кенн л’К. Хкалнмъ клгослокнмъ. И проп'ккъ йрмбсъ кеспокло. Я на пикомъ пропоютъ кторын йрмбсъ. И поклонъ КЪ пбдсъ-, НЛ ,^-Й П'кенн ЙрМОСЫ окон поютъ съ прнп'ккы праз- й спокло. И къ тро прнп'ккы праз. піркаго ткорца. Прнп’ккъ. Величай дші моа, иже къ кертЬ'к. Ко йрліос^ й тро и разъ. а ко ктором^? ткорц^. Величай дше моа, чтн'кй- ш^ю. Ко ирмосѣ й къ тро и разъ нд С^ОД'к ПрИП'К п^ркын. И йрмосъ. Тдйньстко стрд. Потомъ. Прнп’Б к-й. Подокаше намъ. пКті й поклонъ къ з^млю. Ск'кт. прад. г по знамени. Хкалйтс гда снксъ, поютъ стры прад. на д. Поютъ по днаменн. Сл. й нн'к. Зидме. Слакослокц ксл'кдъ стры кт*кмъ елокдмъ. Хкалимъ та клгослокймъ та, §к ок'к. По іѵп&т'к оутрен. Стр^? на Стн^о, слака къ праз- й часъ просрс земное. Книги не кыка'етъ. По иіп&т'к пойдетъ кпкмъ сокоромъ. И слакдтъ дота къ столбкой кратской. Потомъ къ кольннцѣ й оу настодтелд й по прочимъ кЬТамъ до клго- к4сст^ кчасамъ. Въ столок^ю прнш^дъ положитъ г поклона къ подсъ. И старецъ замолйтк^етъ. Кстдкцсикъ, аминь, и поютъ. Хртосъ ражд^стсА п^те. Тро ржткб ткос. По зна- мени. Слака', и нн'к. Кондл праз. И іюнемъ Слака, й нн'к. 4 па и проч. тро праз. Ц'клб поютъ прад. а-й, й ШпѴетъ и И
і;;> '•3 Гдн ПОМИЛУЙ К~, Гдн КЛГОСЛОКИ. СПОГ.ЛОН. И іѵп^стъ прад. и ддракстк^ютъ ндстоатела и крйчю спрад. Зконъ къ часомъ кодами или да полчаса, клгок'Ьстатъ, да и трсдконъ молек не выкаетъ. Начинаютъ часы ко кртк не ^одатъ, старецъ кадитъ по бкь'ічаю. Ѳдннороднын снъ поютъ. Б лжЫна прад. піркаго канона г п^сни, а второго 5-д на й на гласъ поютъ а-й конархи конар^астъ. Япо къ гал'а дач. сд. СѵалТЕ іѵ л^кй дач. г. Япо й §ѵалТс чт^тъ прсполоклАА. По ослаки ко прад. §дннъ. Задост. Подокашс намъ. Стн. йкбн^ прад. къ столовою носатъ. За столомъ чт^тъ прад. кета йдда- стола, преже пропоютъ стрі? прад. Й поней йрмогъ. Танна- стко странно. Икбн^ къ чаебкню провожаютъ говоромъ. И поклонъ кланаю къ члсокн'Ь. Потомъ прокожаютъ насто- АТЕЛА по бкычаю. Секоръ прсстыА кцы. Й стаго ісэейфа дкрѴчника. И стаго мѴч. (гѵфнлмА сардійскаго. Къ ке тргдко ко кса. На кеч. влаженъ м$жъ кодка^и пѣніемъ. Стлго пЕрколЛч. н лрд'ндіАкона стсфана. II прпкнаго ДЕОДОра НЛЧЕрЧ’ЛННЛГО Н НС ПОБѢДНИКА. ЗКОНЪ ІПЕСТЕрН Й ДО іѵданІА прдд. На ке кл рд. стуы на 5 М$Ч. Г, Й ДЕОдер^Г. Сл. М’Хч. Й нн'Ь. Пр<(д. На стн прфд. Сл. М^’ч. И нгЕ Пр<!Ід. Тро м$ч. Сл. ДЕОдор^. Й ннЕ Прад. Пдке ма кедъ канона^ й де іѵданід кгоа канонъ кце ко октан на пакеч. НЕ гокори. Крбмі’ ПрИЛ^ЧИКШИ^СА СТКІ^-Ъ. По ДССТОНН'Ь код.
прлЗ- й до іодані'д. Нд оутр. троп. праз. <ѵ> м$ч. I Сл. ^ЕОдорѴ. И нн4;. Прл3. По к'л гЬдл праз- по I. Канонъ П^ДЗ^ пЕркын нд 5, йрмосы по к, й 7 дкл по д. Покры ирмосомъ ^,ЕОдоро канонъ. Запекъ Стефанѣ. Стьіи псрко- ЛІЧННЧЕ й ар^идіАКОнс СТЕфДНЕ МОЛИ КГЛ IV насъ. По Г П'І\. код. й икосъ праз- Сфдл ма. Слака Прп. И нтк П аз- По 5 ітI/г. кондл. й икосъ ма. Сык мз. Сл. И ннЖ. Праз. На укали ма на 5. Сл. ЛѴ$ч. И нтЬ Праз. Хкллн стры конаруи. чтс на мт. Нл сти праз. Сл. 7 й нтЕ Праз. Нл чдг&уъ тро праз- Сл. ЛІ$ч. Нл йномъ. Сл. СтЕфднѴ. Я код. прлз- нд кскуъ часамъ §дйнъ. Блаженна праз. п'ѣ'енл д-д й м$ч. 5-д нл й. Япо кд'Ьд зач. 31. @ѵдлГс ш мл зач. п5}. По Осллкн КОД., прфз- ннко солокс, м$ч деодор^. Сл. Со сть'іми. И нтЕ Кспінію. За достой йрмо праз. Подокашс намъ. Я ктрдпе послф стола, йрмбсъ. Тдиньстко стрдн. й до іѵдаиТд. Стыуъ мчннкъ дкѴ ТМ^Э йже къ ннкоднмТн СОЖЖЕННЫуЪ. КН На кеч. ка рд-, стры на & п^з- г н м$ч. г. Слака-, й нй'Е Праз. Яа стй стры. Сл. И нн4: Прфз- тро м$ч. сл^ й ннѣ. Праз.нд оутр. тро праз. к’. Сл. ЛѴ$ч. И нн'і. Прдз-По ка Неда праз- Клнонъпрдз. к и со йрмосомъ на и, йрмосы м$ч. на д. По г п4?сни гЬда м$ч. По 5 п4?с. кондл й икосъ прлз- Ск1? п На чдс4?уъ кллжен. п'К @ праз. дкой^ъ ткорцо крн зач. 45. Ьѵлліе ш лз зач. нд. по к, и а. Слдкд, н ннѣ. Праз- ір^з- к. На сти прлз. нд Й. Япо1 ПК и*
*'г4т С'ГЫуЪ ЛАЛНЦЪ Ді тысдіръ IV нродд нзкіінныуя. Н ПрЕПО- ДОКНАГО МлрКЕЛА НГ^МЕНА ОБИТЕЛИ НЕ О\ШПАЮЦШрі. На ксч. кд рд. стры на з млніу г» й прп г. Сл. Млнцемъ. И ннѣ. Прдз. На стн прдз. Сл. ЛІллдЕніі/. И ннѣ. ПрАЗ- Тро МЛНЦЕМЪ. Сл. При. И ннѣ. млнцемъ д. Сл. Прп. Н ннѣ. Й 7 ДКА На \'кллн лілнцемъ на д. ір*3- Сл. Й ннѣ. ПрАЗ- І^АЗ- пѣснь 3-Д И МЛНЦЕМЪ пѣс. 3-Д. Іпо къ рн л Н лл Прз- На оутр. тро прлз. 1. Прлз. По ка сѢда прлз. Канонъ прлз. а-н на 5, НА и. По г пѣснь код. и нкосъ прлз. ко. нкосъ пръ сѢд'а мз. Сл. Прп. И ннѣ. ПрАЗ- По *> пѣснь КОД. Н ИКОСЪ МЛНЦЕМЪ. СкѢ МЛНЦЕМЪ. Сл. Й ннѣ. ПрАЗ- Сл. Прп. И ннѣ. Прлз- На стн П| Блаженна п Зач. рп. СѵалТе іѵ ма зач. д О ТЫ А МЧНИЦЫ АНИСІИ. И прпкныд МЕЛАНІИ рймлдн. прпкндго ЗОТИКА. Нл КЕЧ. кд рд, ггрЬ| нл § ДНИС'іН Г, Й МЕ- ЛАНІИ г. Сл. И ннѣ Прлз. На стн прдз- Сл. И ннѣ. Прлз- Троп. лннсТн. Сл. И ннѣ. Прлз- На пакеч. канонъ зотні$. На оутр. по бкьі. канонъ прлз. к-н на з и 7 дка на и. По г пѣснн СТЫМЪ. По 3 пѣснь КОД. Й ИКОСЪ ПрАЗ- Ска; ПрАЗ- к. На сти ксе прлз. Блаженъ прлз. пѣс. н-д окойуъ ткорцо на й. Прпкныд МЕЛАНІИ, Н ІѴДАнТе прлз. ржткл укд. Къ КЕЧ. трЕзкоиъ ко ксд. На кеч. ка рд-, стры прлз- на з. иже на- САМЫИ ПрАЗ. Сл. И ннѣ. ПрАЗ- Еь'іуодл нѣсть. Про ДНК). Сподокн гди. И йк. Гдн помнлѴн кі. слл н ннѣ. На стн стры НАСТОмфДГО ПрАЗ- Сл. Н ннѣ. ПрАЗ- Тро прлз. И @КТЕН. Гдн
помилуй м. Сл. И ннѣ. Чтнѣйін^кь н ѵОд^стъ дневной и 7 рд поминаемъ. Нл кеч. и пол^ноірни по 6км дневной. На сутр тро праз. г. По ка сѣда прад. Канонъ праз. д-й со ирмосомъ на и. Етормн со нрмосо НЛ 5ч нрмосм по в оконуъ канон. Ката Нрмоса ’а-го канона на с^бдѣ. По г пѣснн й па- кой праз- По 3 пѣс. код. н нкосъ праз. на д-й пѣснь поелѵа прнпѣкм прдз- ІЯко же н на саммй праз на с^бдѣ сприп’К Танньстко стрАн. Я потомъ припѣкъ вторми^ й ирмосъ. Подоклпіе намъ,, й поклонъ земной. ЧтнѣйшѴю не по^мъ. Окт; праз. 1. На укали праз. на д. Сл. Прлз. Й ннѣ. Праз. Славословіе вели кперкм реч^мъ. По тртомъ тро пра'з- §к окѣ Сопа й часъ а-н. Предъ часами молйкенъ праз. *-н канонъ. На ча. тро й ко пра. Блажен. праз- пѣс. д-д бкойуъ ткорцо нл и. Япо й (гѵдліе дню. По бслакн кондл праз- ^дйнъ ктрдп^зѣ за столомъ чтеніе праз- канон. толковой. Яіре ли слѴчн (Сданіе праз. кнлю. Тогда й 7 кгобцімъ нлд по рожде укѣ. Еъ са на ма ке стрм во 6кт<!Ін коскрс, й с ко сто д. Сл. И ннѣ. Бо. На стн л-й праз- Сл. Й ннѣ. Пр^з- Тро коскрс Сл. И нііѣ. Праз- На келнцей кче стрм коскр? г праз. д и 7 кгобц^мъ г. Сл. Б го- боемъ. И ннѣ. Прлз. а кса. Ем^одъ. Про дню. и про. На литій а-й стн урамѴ. лнтід. Сл. н ннѣ. Праз. лнтіннмд. На стн коскр?. Сл. 7 й ннѣ. Прлз. «ти^о къ кертепъ кселн ^сй. Тро кцс дко 1. Й кгобй^мъ л, й чтеніе ко апокалифнсѣ. пг Зрн стн коскрс. й стн
На оутр. тро коскрЁ Т. Сл. бцЕлгл. Н ннѣ. Прлд. По кл сѣда коскрТ, й чтеніе ко @ѵллін толко нлд по ро эдтбкѣ. Непорочны по бкш. Янтифон. Про. глл й рудли коскрГ й яро ДАНО. Клнбнъ коскрЁ со йрллбсомъ нл д, оцЁмъ нл X. й прлд. бкл нл 5. Катлкл. По крилосомъ бкл йрмб прлд. По г пѣс. КОД. Й НКОСЪ Й сѣдл 7 Сл. Й ннѣ. Прлд. По 3 пѣснь код. й нкосъ прфд. Нл $-й пѣс. крь'ілосоп а на Скѣ коск бцЁмъ. Я коскрЁ код. й нкосъ прочт? ктлй. чтнѣйшѴю. По д-й пѣс. пропою клтл по суод'к пою достойно (ять. Скатъ гда кгъ г. рЁ Сл. бцЁлсъ. И ннѣ Прлд. Нл укллй коскрЁ дп й прлд. д. Сл. бцЁмъ. Крока й бгнь. Н ннѣ. ПрЕКЛАГОСЛОКЁнА (5сй. Сллкослбки КЕЛН. Тро коскрЁ §к бкѣ Й ГОп^СТЪ н члсъ 7-й. Нл члсѣуъ тро коскрЁ. Сл. Прлд. Нл йнбмъ. Сл. бцЁмъ. Кондлкй прлд. й бцЁллъ прЕМЕНДЕмъ. Предъ члеХмн молЁкенъ прлд. л-й канонъ бцЁмъ. Нл моле §ѵллУе бціліъ ГО ліл длч. д. Нл члеѣ^ъ кллжен. коскрЁ нл й прлд. пѣснь Д-А пЁр- кдго ткорца нл д. Япо нла по ро ^кѣ кгалл длч. 7^ й рд послѣ. СѵллТе ГО ліл длч. д, н рд послѣ. По бсллкн код. коскрЁ. Сл. БгобцЁллъ. Й ннѣ. Прлд. За достойно йрмо прлд. Еъ трлпЁдѣ дл столомъ чтен. прлд. канонъ толкокой.
сй ц ъ г е н к А р ь имлть д и і н лд. ДЙб ЧАСОКЪ Йп А нбірь 51. Шкр'І’ЗЛНЙ ГДА НАШЕГО ГсА хртл. Н ИЖЕ КО СТЕЛЛЪ С?ЦА А нашего каснліа великаго. Къ кеч. трЕдконъ КО КСА. На кеч. Блаженъ м$жъ^ кодкл^н гбкоромъ. Стрл на й. дкр'кдАнію д". и 7 д '. Сл. 7. И нн'к ІѴкр^длщ псрклА стрд. Кьіуодъ. Про ДНЮч И ЧТЕН. Г„ ДКА ОКр'&ЗАН. А Тр^ТІЮ СТЛЮ. На стчі стлю. Сл. См& же. И нн'к. бкр'кдлн. Тро 7 Сл. И нн'к. бкр’кдлн, СЭп^стъ бкр'кдлн. й стлю. На паке ко стлю. Сл. И нн'к. бкркзлн. пол^ноцінй ска на н&. По а-мъ трестомъ тро. бкр'кзл единъ. По к-мъ бкркдд. Гдн помйлѴй кі И Кіп^стъ. Я гдн не глемъ. На оутр. тро бкркдли. По кл гкда бкркддн. по к„ й ТОЛКОКО. Полі'е Н келнчанТе стлю. И флсмъ стльской. По полі’е скдл стлю к. Сл. И нн'к. бкр'кдА. Про стлю. Кстл МОА. (ііьмі КІ ІСОЛННЛ дЛЧ. Л5п Й СТрА. КАНОНЪ ОБЯЗАНІЮ со ирмосомъ на 5П йрмосы по Т. Злп'ккъ. Слака тек'к еже нашъ слЛкл тЕК'к, й стлю нл й. Ката кгоглкле ока ирмосл по крылосо. По г п'кс. код. дкр'кзл, н скдл "і к. н нн'к. бкр'кзл. По 5 п'кснь код. и икосъ 7. На ^-н п'кс. чтн'кнш^ю не покиъ. Л'ккой лйкъ ПО И Л'кс. укллнмъ клгослокймъ. И Йрмосъ КЕЗП0КЛ0. Прд лйкъ к-й йрмб КАТА спокло. Потомъ прип'Ё бкр'К Величай дше моХ> иже по здкон^. Ко йрмосо пд трестомъ код. млтка. Помани Сл, Ст. И нн'к. чте. ко (іѵллін К, і
поемъ 1ь. Дл ктроплрімъ д. Къ васильевѴ нано прип'К 3, ко стихомъ §го, а влѵк й нн'к. Къ вчн^стну§. Величай дше мод чтн'кшй^ю. По д-н п'кснь на субд'к прип'К бвр'кза й йрмб. НЕДо^м’кстъ. Потомъ, прнп'квъ бце. Величай дше моді чтн'кншѴю-, й нрмосъ. О выше оумл, и ПОКЛО з'е. Св'к7в. Сл. Й нн'к. бвр'К. На ували стлю на д. Сл. же. Й нн'к. бкр*кзл. Славословіе вели и часъ а. Нд чдс'куъ тро бвр'кзА. Сл 7. Код. ОВр'К Й 7 ПрЕМЕНДЕМЪ. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЕ ОВр'К Й СТЛЮ-, НА МО бвр'кзА. Про. спсѴ. Я @ѴЛЛІЁ ЙЗ А». ЗЛЧ. ь-> и стлю оутрЕ. И влчце орінмн ЛІЛТК^ поімъ. На ЧА. клже СТЛЮ П'кснь Г-Д Н 5-Д. Япо ККОЛА ЗАЧ. снд. Сѵдліё иЭ л^кн ЗАЧ. 5, ЧТЁМЪ ІІрІЖЕ прлз. И ПОТОМЪ ДНЮ. По ОСЛАКН КОД. 7. Сл. II нн'к. Прдз- за достойно.. IV тЕК'к рАд^стсд. Еъ Ч’рлпіз'к ЗА столбмъ ЧТІНІЁ СТЛЮ. Пбсл'к СТОЛА йрмосъ. ЙЖЕ ПрІЖДЕ СЛНЦА, ЙКОН^ ВСТОЛОВ^ НЕ НО:ДТЪ. ЗрЙ ЯфЕ С0ДАНІЁ прлз- ро уртбвл Вк'іЛО ВНЛЮ, ТО ВЪ А-Й ДНЬ ГЕНКАрД КПНЕ НА ЧДгк^Ъ ЧТЕНІЕ АПО Й §\іАЛІЁ ПрІЖЕ НЛИ ПрЕДЪ ВГОгаВЛЕ ДНЮ, ПОДГЛЛВ§, ОВр'К пбсл'к. Зрн ЯфЕ прилучи ОВр'К внлю. На ма веч. стры востб а. Сл. Й нн'к. Бо. іЙал. веч. На сти а-й Н (ТЛЮ СТИ^ОВНАД МАЛ. ВЕЧ бвр'кзА. Тро ВОСКрЕ. Сл. пдвіч. КОД. 7 НОфНОН БЛАЖЕНЪ М$ЖЪ. СтрЫ НА Т КОСКрЁ Г. ббр^ЗА. воскрЁ г, и стн воскрЁ, . СО СЛА. И НН'к ОКрг&ЗА: ПЛОТЬСКОЕ 7. И нн'к. ок|иб. іѵп» мал. На 7. Сл. Й нн^ бвр'к. Пол^нофнн воскрГ. На всЁ-
с. Поліф Н КЕЛИЧАІПЕ {ТЛЮ. По по ’д-н КЛ. И нн'к. Канонъ коскрЁ на на 2. Ката ок'к по крылосомъ. По г коскрЁ, и код. бкр'кзан. С'кдл. 7 к. Н код. Й ИКОСЪ 7„ НА Д-Й П'ксНЬ ни "і. По д. Сл. 7. И ннгк. Догматъ, Еьіуодъ. Й про й ч г. На ли- тіи А-А СТИ урХм^ И СТЛЮ стиуо КЕЛН КЕЧ. Й ЛИТіЙНЫА СО сла. Сл. 7. ХкллТі. И нн'к бкр-к^А кодкл. Нд стн коскрГ. Сл. Н нн'к. бкр'кзл. По нн'к сѵпѴцмсшн. Тро кце дко а. бкр'кзан. д, 7 а. На оутр. тро коскрЁ к. Сл 7. Й нн'к. бкр'кзлн. По кл с'кдл коскрЁ й скб й^ъ. Непорочны йплкбй. По КА ЧТЁНІЕ ко ^ѵХлТн ТО. НЛА ПрЕДКГОМ и рдд. ЯфЕ КАДЕТЪ ІѴСТ^’іІКД, то ЗД'к НЕ чтемъ. ПОЛЦІ С'кдд стлю 1. Сл. ПрА3. Писан. Пр<із. полцг. Про й ^ѵаліе коскрЁ й стра. д бкр’к на д, й 7 п'кенк код. й нкосъ нн'к. бкр'кзлн. По ь ггкс. поемъ чтн'кншѴю. ІІ прнп'ккы не поёмъ ни прлз. д-н п'кенн нл субд'к пбсл'к дка клтака. Достойно §сть. Скѣ ко Сл. 7. Н нн'к. бкр'кзан. На уклли коскрЁ д н 7 д СЗЛП'ккб КЕЧ. Сл. СтрА §ѴЛЛЬС. Н нн'к. ПрЕКЛГОСЛОКЁнЛ @сн. Слакослбкіе келй. Троп. коскрЁ. (Ук н іѵп^стъ коскрЁ й чХеъ л. На чдгкуъ трб ко. Сл. бкр'кзан. нл йнбмъ тро коскрЁ. Сл. 7. Якондд бкр'кзан. н стлю прсмсн. Предъ часами молікенъ бкр'кзан. й стлю. Нл часа кллжен. коскр? нд ь, й 7 п'кснь 5-а на д. Япо нлд предъ креірЕи. ктнмофЁю здч. ечн, н бкр’кзан. ^ѵлліЕ нлн предъ креціеніІЕ. ГО ма. здч. а. Потомъ бкр'кзан. Яцее лн ©стопки н*к'ст& рд. Япо й $ѵАмі кередин. "6
гаже по ржткт уртокѣ, й ^ѵллТд писано напади ко к На стн н НН'Ь. СТрЫ Пред Йрллб $ Л у КГ.ОЕИ По бслАкн код. ко. Сл. 7. И нй'Ь. Праз. Достойно. О Зрн тек'Ё рад&тсА. (V с» и нлдр ПрЕДКГОДКЛЕН. ОЧТЕНІН ЛПО И галкъ на лнстт (не «указано). СЭ сел'Ь начнітсд прЕдтъ праз. кгодклінТд гднд. Й нже ко стыуъ Оцл нашего сЕлнкірстд папы рн. Еоксе предъ прлз. ккеч. кзлоутр. и кчлсомъ зконъ красной. На кеч. кл рд„ стры предъ прлз. г» н 7 г. Слака-, и ннЧ’. П -Едпраз- предпрлз. Сл. И нн'Ь. Предпрдз. Тро. с. Слака, праз. (ік и (Спѣетъ. Пдкеч. млл. на н^н поемъ трипѣ, по 1 троп. НА по слл, нрмо ТОЙЖЕ на Субд'Ь, пѣснь дка ткорца-, то покрыть нл с^одѣ кторымъ нрмосо. на н-й п'ке. км'К сла глемъ. Блгослокймъ ОП'Д, л нл с^бд'Ь. Хкалнмъ клгослокнмъ ирмосъ и поклонъ кподсъ. На ^-й пѣ л \ С г й л I ♦ Л\ , л нрмосы споклономъ под. и на с^одѣ поклон. кзе то и за достонн. Код. предпрдз. @дннъ. Еоксе прЕдпрлз. Пол^ноценн см дню. На оутр. троп. предпрл Т. Сл. с. И ннѣ ПрЕдпраз. По кл гЬдлл. предпрдз. Канонъ предпрдз. со ирмосомъ нл й. нрмосы по к-, л троп. на и с на д". По г пѣ код, Сл. С'Ьддл. @го. И ніЯ». Предпрдз. По ё1 п4сс. кондл и нкосъ предпраз- Нл ^-й п'ігень чтн4сйшѴю поімъ. Скѣ прсд праз. Сл. и нн'Ь. ДрѴгой. На ^кдлн. стры прЕдпр^з. нд Д поютъ нд ГЛЛ КОКСЕ предпраз- Я конлр^н КОН<(р^ДЕ. Сл. ПрЕД прдз. И нн'Ь. Знаменной. На стн предпрлз. И слакл. И нн'Ь. с.
Предпраз. Троп. 7 Сл. И ннѣ. Предпраз. На часѣ^ъ троп. предпраз.Сл. 7. Я код. предпраз- на ксѣуъ члглуъ. Блаженъ предпраз. пѣ г-д н з-д. Япо 7 къ §ѵрсомъ зач. тні. ѲѵалГе іѵ ісоАннд зач. и. По дславн код. предпрдз- ннко соло н 7. Сл. Со стымн. И ннѣ. Хспінік. На іѵп? достойно Ссть. Еъ траппѣ послѣ стола достбнно вовсе предпрдз. Ст^го аррокд мллауід. И стаго ліѴч. гордід. На кеч. г стры про г„ н м$ч. г. Сл. И ннѣ Предпраз. На стры предпрдз. Сл. И ннѣ. Предпраз- Троп. про. Сл. ЛІ$ч. Й ннѣ. Предпраз- На пакеч. трнпѣс. пѣснь г-д н @-д 3а ддн$. На клменн ма вѣры, ирмосъ 1. Я тро дконуъ на з. нд суодѣ. Къ текѣ оутре и н д. Пірвын ирмосъ по к. Я нл су одѣ покры вторымъ, покло впод. Послѣди К3І. На оутр. тро предпрдз- Г про X Сл. сй^ч. И ннѣ Предпраз. По кл сѣда. предпраз. Канонъ предпраз. со ирмосомъ нд з^ й два на й. По г пѣ'снь код. м$ч. и про. Сѣда про. Сл. Л\\ч. И ннѣ. Предпрлз. По з пѣснн кондакъ й нкосъ пред праз. Скѣт. предпрлз. к. Нд ^калнт. н на стн стры й слава предпраз. На часѣуъ тро предпраз- Сл. Пророкѣ. На иномъ тро предпрлз. Сл. М^'ч. Я кондакъ предпрдз. @дннъ. Бла- женна предпрдз. пѣснь г-д-, й м$ч. з-д. Япо м$ч. ктн зач. счв. СѵалТе Си мл лз. По дслакн код. мкоже вчера. Соворъ о-тн апо. Н прп ^еокч’й. На кеч. стры аііломъ Д г-, прп г. Сл. И ннѣ. предпрлз- На стн предпраз. Сл. И ннѣ. пз с.
код. й икосъ предпрлз. Скѣ предпрлз- стн со к. Нл Иредпрл'з. предпрлз. Лі' і м Яплъ крн предпрлз. слл предпрлз- Нл часѣуъ @дйнъ ЗЛЧ. 'И,'. никб солоке, 6 Предпрлз- Тро лпо Сл. прп. И ннѣ. Прідпрлз- Нл пакеч. канонъ цѣлый ирмосы по К, а троп. нд 5. Послѣди на субдѣ ирмосъ тон же, нл й пѣсни поклонъ кпод пѣс. покры й покло К3І Код. предпрлз. На оутр. троп. предпрлз. д, лпо д Сл. Прп. И внѣ. Предпрлз. По ка сѣда, предпрлз. Канонъ предпрлз- 10 йрмосомъ нл & и ? дкл нл й. По г пѣсни код. лпо й прп сѣда лпо. Сл. Прп. И ннѣ. Предпрлз. По пѣс. ^КЛЛН И НА Сл. Япо, ил йномъ тро предпрлз. Сл. Прп. Я код. . Блажей. предпрдд. пѣс. г-д й дно ь-д. Сѵ-ллТе іѵ л^кй зач. н. По бсллки код. лпо прп. Сл. Со стыми. И ннѣ Хспенік. ЛіЧННКЪ ^ебп^НТЛ и ЛОСОНЫ. И ПрПБНЫА сигклитикіи. Нл кеч. стры стѣй г й м$ч. г Сл. И ннѣ. Предпрлз. Насти предпрлз- Сл. Й ннѣ. Предпрлз- Троп. предпрлз. Нл пакеч. канонъ предпрлз- йрмосы по іГ. Я троп. нл 5*, на Субдѣ Йрмбсъ ТОНЖЕі нл ,^-й пѣсни поклонъ кпод. Воксе предпрлз. Н* пакеч. трипѣ й канонъ носд ^-й пѣ покры поклонъ кзе. Код. предпрлз. Нд оутр. троп. предпрлз- Г По ка сѣдл предпрлз- Канонъ предпрлз. на и 7 дкл на и. По г пѣснь код. н сѣдл стымъ. И ннѣ Предпрлз. По ё пѣснь код. и икосъ предпрлз. Ск^к к. Нд ^клли и нд сти стры со слл предпрлз- По клго $сть. Тро предпрлз. §дннъ. ^кте.
Гдн помнл^и М. Сл. Й НН'Е Чтегісйш^ю споклбноліъ под. II іѵпа днекнбн и расходъ. Къ црьскнмъ чага зконъ ЗА часъ до дни. Да и ч’резкбнъ красной ктрй кблкола. Часы по^мъ ксн кк^п'Ь кезрдс^одд. Къ а-м^ час^ начало. Дрю нкньій къ г-мѴ час2. Стый кже. Я къ 5-ь$ й Пріидете покло- ннмсд. Ко ксдком^ часз старецъ кырэднтъ замолнткокать тедналбн нд среди., а чтецъ іѵказыка? аминь. Прежде зконъ кчаелмъ постакнтъ пономарь на срединѣ дка налбд иЭ пракой СТРАНЫ нллон со с Ьѵллі й & ш лг СТРАНЫ НЛЛОН со иконою праздничною-, й предними по подск^фннк^ й со скифами гордфнмн. Часы гокор'й й стнуѣры конарлетъ конлруи ля- каго крьмоса-, бнъ и прокймны сказыкаетъ й паремьи чт^тъ. Яплы чт$тъ„ голокфикй бкойрръ крылосокъ по перемѣнно и профдютсд пбдкое нл г-мъ й нл д-мъ члсХ. Я ^ѵХлТн ксн чтй’ъ @дннъ старецъ. Я профде пбсл'Ь к'ЬрѴю спосл'Ьд- нимъ чтецомъ покрьілоеомъ. На кс^ъ члек^ъ кадитъ ста- рецъ нд а-мъ й ^-мъ час^ъ, кадитъ йкбны крылосы н кею кратію. Я заубдн кадн какъ запоютъ нд крьілосЬ елдк^. Й нд г-мъ и 5-мъ ча кадитъ йкбны й крылосы точно, л кратію не кадитъ. Я злкед^тъ кадить какъ про запоютъ. На ча- троп. й стры конарудетъ какъ Точно на ^-мъ часъ чтітъ стр'і. рО ткою, нд среди-, кезпоклб. И поютъ Нд паремТд^ъ ке гкддтъ. сѣ^ъ і|глбмфй гокорнтъ и показано нд ржтко р^ртоко. послѣди стр^ на гр^бд'ѣ кезпоклбнъ же. пз
ЧЛСКІ ПОЮТа С@КТЕНІДМН. По ІрЛмѢ^а $КТЙПД НА п^кома Гдн помнлѴй кі. Сл. И ннѣ. П^едп^оксГ. $к. ма. Гдн помнлѴй Г. Сл. И ннѣ. На лакомъ. Послѣ (гѵ'ДлТд @к. Гдн помилуй кі. Сл. И ннѣ. Нл лѣкома жі. Пред» @ѵллІЕма, и послѣ ^ѵллТд. Слака текѢ гдн поюта простою. Нд л-ма идеѣ лпо IV ДѢд ЗЛЧ. ЛГ. вѵДЛІЕ IV МА ЗАЧ. 0. Нл Г-МЪ ЧЛ ДПО іѵ дѣдн. дач. мк. іѵ ма злч. а. Нл б'-лла чл апо к|н злч. чл. $ѴАлТе ІѴ МА. ЗЛЧ. Кл НА ,^-Ма ЧАС. АПО К ТН 3АЧ. ТК 0ѴАЛІЕ іѵ ма зач. 5\ На ксѣул часѣ^а т^о" п^аз. ВозкрдірашЕСА иногда. Я код. Еост^д^а дн^са ісоранйскн^а. По ^-ма чл. Н по лѵіткѣ. Елко гдн. И солома. Блгослокн дше мод гда. Сл. Хкллн дше мод гда. И ннѣл 0дпно|юднын сна. И ко ц^мткія ін. Бллжен. п^едп^лз. ігКс. г-д н ь-а Япо. Н (гѵллТЕ да н закт^'. рддо кычнтыклЕма кд^гн^а. По беллкн код. п^едп^дз- 0днна. Гдп помнлѴн м Есестад т^це. И п^оч. и і|7лома лг. На іѵпѴстѣ достойно на колосѣ н сѵп&та дню-, й рос^о по кілідма. и ёіцсе п^нлѴчн1 стое кгодклГ ка нлю^ нлн ка пне. Тогда канона кыкаГ ка сѴк. нлн ка нлю. Часкі ц|ьскн посотсд ка «А ка с^к. Тогда часьі рддокь'и дню по часѣ^а ндѴта ка столокши просто, кеза ф-мѵіа, же^ткеннка не чт$та. И (Зче наспа не гоко|дта. Я точно келарь п^озлмлткѴста ст^Еца а еудл^нта ка кандію. И ксн кстднѴта и гоко^дта. Са<(кЛл й ннѣ. Гдн помнлѴй к7. Гдн клгослокн. Старца замолнт-
еЛеТЪл СТАИЩЪ СЧ'ЛрШІН АМННАп Й сд'д^’тъ Н гаДАЧ'Ъ Оукр^уН улѣкъ соль и кклсъ къ пнірн. стАрсцъ оудлрнтъ къ клндію Г. Й га ДАТЪ крХтід (МОЛЧАНІЕМЪ. И по ккѴшйпн гокорд'тъ Т$ ЖЕ сллк^ млл^ю и кі поклбнокъ. Я по кгчірчн (5кѣдъ гаддтъ СОКЕр- шенно. Тако же н къ нлю. къ костный же дна. прЕдъ ча- сами МОЛДЕНЪ КЫКЛГ СОКОрНОЙ урАМо'. И КЪ ЧАСАМЪ Т|ЕЗКОНЪ КО КСА-> КЪ СЛАкѢ ЗКОНЪ НЕ ЖИкГ. Н ГІДАТЪ Ч’ХкЪ ЖЕ ОуКр^уН. Къ КЕЧЕрНН ЗКОНЪ КЪ ПОЛ-5-ГО ЧАСА НЛН 0* ЧАСС? Т^КОНЪ КО КСД. Яціе КЪ сѴкбтѴ КЕЧ А-А КА КСД. Я1|1Е ЛН КЪ ИЛЮ КЕЧ. ТОЧНО А-Н ЛИТИ. Я КЪ П^бчТн ДНИ КЛАЖІНЪ М^ЖЪ НЕ КЫКАЬ К03- клун поютъ. Стры прлз. на н поютъ по знамГ. Сл. и ннѣ, Болшь. Роспѣкъ. СкѢте тнуТн. (5смо ГЛАСЪ. Прок. дню к\ я V Ъ ггт ДЛ л □ Ояг *ц*‘ _ / ОКЫ А КЪ Т|С КОЛ&ШН ^ОСП’К. Ш|И ЛН КЪ ПА КП- то погмъ ПрОК. КЕЛН. БГЪ НАШЪ НА НЙН И НА 3ЕМЛН. И ЧтГ КОНАДН1 ПАЦЕМІИ НА НАЛОН НА с|е. ПРОЧЕТЪ Три ПАРЕМІИ. СКАЖЕТЪ (Г Й НОСИТЪ тро" ПО крьілосомъ ПЕрКО НА ПрАКОН. Концьі ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ. Якоилрун1 убднтъ н ЧтГ стнун н СКАЗЫКАЕЧ’Ъ КОНЦЫ. Сл. На прдкоіь н нн'Ь. На легкой. Посл'&дн^н рлзъ самъ КОНАруН1 СТАКЪ оу НАЛОА ЧтГ ТрО°. И КОНЕЦЪ ПОЕТЪ САМЪ. Н ЧтГ пХкН три ЧТІНІА. И СКАЖЕТЪ 5^ КСН КОСТАН^ТЪ. Я КОНАр- унстъ тро" Й стнун Й КОНЦЫ СК^ЗЫКАЕТЪ по крылосомъ. Пірко НЕСЕТЪ НА л^кон. Сл. На Л'Ь'кОНп н нн*Е На прекой, А ПОСЛѢДИ НА СрЕДіГ САМЪ ЧтГ Тро" Й КОНЕЦЪ ПОЕТЪ @ДИНЪ. И чтГ послѣди з плрЕмсй. По пАрЕмідуъ на лѣкомъ. 6ІГ мі. пн
Гдн помйл^й г. Сллкл-» И НН'Ь. И ПроК. апл^. Гдь проскѣ- . ЦЕЕНІЕ МОЕ, Г. Я ПОЮТЪ нл <5к'ісденн^ю ПОГЛЛСН10?. Яплъ КС^И1 ЗЛЧ. рмГ. Чт^ТЪ НЛ ДКОх. По ЛП01 ПОЮТЪ лллил^Тд Сек^гденное, (Г. ПЕркын стн нл дкое. СЭрьігнѴ СрЦЕ мое' слоко КЛГО. Стн К. ГлЮ А^Ъ Д'клА МОД КЪ Ц|ККН КЕЛНЦЕ. Стн Г. Крлсінъ докротою. СѵллТе ГО л^кй злч. чтеніе н<і дкое. Сллкл тек'Ё гдн, <5к4сденнлд. По р-дліи §іГ. Гдн поміілѴн лГ. Сллкл-» н іін'Е Сподоки гдн. И Гдн помнлѴн й. Сл. й нІі'Е ЧтнФснш^ю съ поклономъ. И ГОп^стъ прлз. По ГОпй’ст'Ь пономлрь ПОСТАКНТЪ СК'ЬрІ? НА ПОДСК'&рНИК'Е Я крьілошлне стакъ на с^одѣ поютъ по лмнн4. Тро" прлз- Сл. Н ЙЙ'І. Код. прлз. Я КОНАр^НСТЪ КОНАруАЕТЪ-, Н СТАКШЕ НА крылосѣ прл°. Гдн помилуй Р. И нд^тъ къ столбкѴю. Пр^жс несетъ прлз- По німъ нд^тъ крь'ілошлнЕ со і^Гмомъ. По нн^ъ н ксд крлтТд. Въ трлпіз^ ЗЛ СТОЛОМЪ ЧТЕНІЕ прлз- Я ЕіГдАТЪ СМАГЛОМЪ КОБ'&Д^ ГОКОрАТЪ. 6чЕ НАШЪ. Я Й33АСТОЛА КСТАКЪ преже П0(4тъ СТН ПрАЗ- И потомъ до- стойно, б'-го гласа-, нкон^ прокожлютъ КЪ ЧАСОКНЮ сокб- ромъ. И ПОКлеГ КЛДНАЮ1 КЪ ЧАебкшк. Да н НАЧНЁТЪ плкеч. і^рдд& н полѣно. Плкеч. малаа безъ кансГ. По достойнѣ код. прлз. Пол^нг»1 съ ка на н^й. Тро° и код. прлз. Но КСЕНО ЗКОНЪ ЗА г& ЧАСОКЪ. ВсЕНОЦЕНОЕ ПОЙъ КЕЛЙКІН НЕфнМіГ. Начинаетъ стлрЕі^ъ склднломъ какъ на кс^ноценомъ кд'ігнгн. ^ГГомцеикъ чт^тъ флмьі «у нллбд. Я СТЛрЕЦЪ КАДИТЪ СТЕПА
по иконы крылосы й кск> крАтію ПО С)Кь'іЧАЮ. С® НАМИ кгъ. ^ГлОМфИКЪ. СКДЗЫКЛЕТЪ ПО среди. Я поютъ нл бкл крьілосд-, чрезъ сти ксего @1 стирокъ. Сл. На пикомъ. И ннѣ. Нл лѣвомъ. И ПОСлѢдЙ СКАЖЕТЪ І> ПОКЛОНЫ. С& ПрЕСТДА. По КрьІлОСОМЪ КЪ ПОАСЪ. По Г-мъ тртомъ. Тро" прлз. По К-МЪ тртомъ код. прлз. По слака ккь'ішнн. Поютъ литію прдз* ИА субдѣ'і КСЮ ПО ЗНАМЕНИ-, И СО СЛАКНИКИ. На лит'Гй кажГ 7 иконы н крылосы. На ст^н стры прлз. й со слА поютъ Знамени. Тро” прлз. гі знамГ. чтеніе прлз. На оутрснн по (|кса сулмѣ^ъ. Бгъ гдь нд і.Емъ тро” прдз. г" по^тъ нА ГЛАСЪ. Я КОНЛр^нСТЪ КОНАруАСТЪ. Ка окѣ поібтъ. По КА сѣдл прлз- ПО к*. ПоЕ^ТЪ НА ГЛАСЪ-, и ЧТЕНІЕ прлз. КО 0ѴАЛІИ ТО1. ПОЛІ(? и КЕЛНЧЛНІЕ ПрАЗ. ПОЮТЪ ПУТЕВОЕ НА С^ОдѢ. На- ЛОН спрлз. ПОСрЕДИ. По КЕЛНЧАНІН сѢдА ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ. И ЧТЕНІЕ прдз- СтепГ. И прок. прлз. ІИорЕ видѣ. И ксдко ды- улніЕ. Боль делисткоо л большой ро л. Я конецъ большой^ 0ѴАЛ1Е ® МАрКД ЗАЧ. К. НоСКрнІЕ ^рТОКО НЕ ВЫКАЕТЪ. По Н-МЪ іуГмѣ. Есаческаа дн^сь п^те”. И стрл прдз- и 0ІГ. Канонъ прдз- дкл. Ирмосы двоимъ КАНОНОВЪ по г; д тро” НЛ КІ. Кат<( ока нрмосл по крыло. Каноны носатъ. ЗапѢкъ. Слака гдн кГоаклІнію ткосма. Но г пѣсни н плкой поютъ по Знаменіи нд лѣколсъ. По пѣсни код. прлз. поютъ знАме на прАколсъ. Й икосъ конлрунстъ чте" на срЕдсГ конЦъ ПОЮТЪ ПО ЗНАмГ НА КрьІлб, Й. ЧТЕНІЕ КЪ Ііроло\ НА ІГ-Й пѢ 12
&Н*&Т0 СлА. БлѴослокн <5і^Л. К® піркон кдтлкГ. Хкалнмъ КЛГОСЛОКіТ. Я КО КТороЙ ПОКЛОНЪ Кі ПОА'сЪ. Нл ,0,-Й л&нн ЧТЕГІГНШ^Ю НЕ ПО^МІ. Я ПО^МІ кі п^ркомѴ ткорц2 ПрНП'К прлз- ЕелнчХн дшс моа иже ко іордлн'Ь. Ко ирмосѣ Г. Да кі тропА 5* рлзъ. Ко кторбм^ ткорц$ прнп'ігкъ. Величай ДШЕ МОА чтн4сн. Ко НрМо' Л» ДЛ Кі Тро" 5 рЛЗЪ. ИрМОСЬІ ПО^Мі Сі ПОКЛОНОМЪ ПОА. Нл С^ОД'Ѣ Пр^ЖЕ ПроПОЮТЪ. Припекъ прлз. & й ирмосъ. Недо^лѵ&Г. Потомъ к-н припекъ поютъ ІІ^ТЕ. И ЙрМОСЪ. С&> КЫІІІЕ оумд, покатъ пѴтекое н кі зел\лю. Ск'кт. прлз. ГДА СНЕСЪ ПОЕ^ТЪ. И стры прлз. Н СО СЛЛ', къ пір Нл ІѴП^СТ‘Ѣ ПОСТАКНТІ ПОНОМАрЛ Я подск4сірннкъ СО СЕКЦІЕЮ п< ЛОШАНЕ СТАКЪ НЛ покло г’ песетъ ПО зндмГ. Хкллнтс НА До ПОЮТЪ по зндмГ. и нн’к. Днісл уртосъ. СллкослокТе келнкое. Пое4тъ кымъ рЕЧЕліъ. Тро" прлз* СктГ дк^. И СѴП^СТЪ прлз- НЛЛОН ^прлз. ПО срЕДНН'к. ібдл’Ѣ НЛЛОА по сторонѣ кркі- С^ОД'Ь ПОЮТЪ стр^ прлз- НА Ц’к’локл'. Ко дкрлз^ ^ОДАТЪ ПО ДКОЕо ПЕрКО СТЛрЕЦЪ ДЛ НЛСТОАТЕЛЬо ПОКЛОНАТСА К Кі ПОАСі. И Ц^Л^ЮТІ СПСНТЕЛА ^НОШК^. И ІѴШЕДЪ ПОКЛОНАТСА КЪ З^МЛЮ. И МЕЖД$ СОКОН ПрОЦІЛЮТСА. Потомъ Н КСА КрТ іуЬл^ЮТЪо и члсъ Г. Нл члс4с^ъ тро" н код. прлз. Предъ часами молкенъ прлз. На кръ гдь. Тро" ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ КАНОНЪ НА 5І НрмОСЫ ПО К. ЗАТЁКЪ. СлАкА гдн кгоакленТю ткосм^. Ирмосы пое4тъ нл окл крылосл. Нл МОЛЕКНГЬ ПО 5 П'ЬеНН КОНДАКЪ поютъ по зндмГ. По ^Г-Н
п4гснн вмѣсто достон. Ирмосы прлз. Недо$>’м'і;Г. Нл часѢ^ъ КЛАЖ? прлз- П'&НЛ Г-Д П^рКЛГОо л к-го ткб. ПоеАтъ нл ГЛАСЪ. Япо КЪ ТНТ# ЗАЧ. ТЕ.9 ЧТ$ТЪ на двое. Сѵлліе Я? МЛТ^А ЗАЧ. 5^ НА ДВОЕ. Зл ДОСТОН. С&> ВЫШЕ оумл, ЦрЛ стн. Еъ столблю прлз. носатъ. Въ трлпЕЗ'Ь 3л столомъ чтеніе прлз- н^злстолл Уставъ пріжЕ поютъ стр^ прлз. И потбмъ нрмбсъ нсдо^м^етъ. Сен йрмбсъ пбсл4с стола къ столовой поютъ до нЗдлніа прлз- Икбн^ къ часовню про- вожаютъ сокбромъ, Н ПОМОНЫ КЛАДЁТЪ къ члсо" н проко- жАютъ нлстоХтела. Сокбръ СТЛГО ІСОАННЛ пртчи. Къ КЕЧ. трсзкбнъ КО КСА, 2 НЛ КЕЧ. КА н4гстб-> козкА^н поютъ., стры нл 5 прлз. Н пртчи гі поютъ <5кой на гласъ и подокГ. Сл. 7. ЗндмГ, н нн'Ь. Прлз- Выводъ. Прок. келн. Бгъ нашъ, поютъ бктГ. Гдн ПОМНлѴн М. И СПОДОКН ГДН. И 0КтГ. Гдн помилуй кі. На сгн прлз- По ІСп^СТ'І' КЕЧ. нрмбсъ Г. Я Т| Сл. 7 н нн^ прл. Тро" 7. Сл. н нн'і. Прлз- МОЛІКЕНЪ сокбрнон прлз- второй КАНОНЪо ро° нл Зл ДОС’і'0^ нрмбсъ прлз. По іѵп$ст4; молкснъ нд^тъ къ трлпсз^ къ оужнк'Е, за столомъ чтеніе прлз. По сужнн'к кннг^ крлтін чтѴтъ. Пакеч. малаа кез канона нл н&. Код. пртЕ. Сл. й нн*Е Прлз. Нл пол^ноцс- ННіуЬ. Тро" Й КОД. прлз. бДИНОМ^. Нл ОутрЕНН тро° прлз. Г. Сл. Пртчн.Инн'к. Прлз. По ка сгкда праз-по к. Клнбнъ прл пЁркын со йрмосомъ на 5*. Ирмосы по к. Я тро" нл д. й кторын со ч 12*
йрмосома НЛ д\ ЙрМОСЫ ПО К. Я ТрО° ДКА, й пртчн нл ДІ. Клтлклпд. Гл^кнн^ іѵкрьіла ^стд, нл с^бдк По Г П'ІГСНН код. й нкоса прдз. й сЬд<( кі Сл. й п'&снь код. й нкоса пртчн. Нл г$,-й покса. Но по^ма нрнн'і’кы прлз. окл ком^ ткорцк, ко нрмоса й стнуома ннк Той же. По ё‘ П^СНН ЧТН'&ЙШ^Ю НЕ п'Ьснн НЛ С^ОД'Ь. ка зЫлю. Ск^т. прлз- нл Д*. Сл. 7. Тро"' 7. Сл. й ннк Прлз. ёктГ (Зк'Ь Нл члс'Ь'^а тро" глсма прЕміндд. ПрЕДа На чАГ&уа клажГ п пртчн 5- А НА Д. Япо1 ПрТ'Н ЗАЧ. г. По енллкн код ннк Ксп'ігнТю. За достбіГ йрмбса ка Т| м’Ьста, й до іѵдАн’ід. На молкн'Ь пртчн. Прок. Еозкесе- лнтсд прдкЕдннка. Я ^ѵлліе іѵ ?олннл злч. г". Яци прилѴчн А-Н ПрНПѢка П|ЛЗ. 5. Ко кторомѴ ткориѴ. Ко йрмос^ й стн еГ припека прлз- д. Ка пртчн канона ка стнуома припека пртчн г". Я кгчнѴ стнуа пршгігка кце чтн'і'йшѴю нкны^а, нрлюгы праз. Нл д-й п'кенн поіма спомбнома, по д-й Припека прлз. Г-й йрмбса. Недо^лгЬта. И потома к4 при- пека. Ирмоса. С&) кыше сума, й поклона пртчн. Сл. й ннк Прлз. Нл укллЁГ стры й ннк Прлз. Сллкослбкй келнкое. Ка п^ркыма рЕч^ліа стры. н іопѴста й члеа Г. прлз. Сл. Пртчн. Код. прлз. » пртчн члеллін молксна пртчн ^днна канона, рлз. п4сснд Г-д кторлго ткб нл й мк. СѵллТе ІЙ ІОАННА . кГедклГ ннкс? соло0. Сл. Пртчн., й прлз. О КЫШЕ ^МА. Я рЛП^З’Ь ПОСЛ'Ь СТОЛА ЗА достбн ирмоса прлз- НедоѴ-
/ОКОръ пртЧН К® НЛЮ. Нд МАЛОЙ КЕчЁрИН. И косто1 окьТ ко <5ктан. Нл КЕЛНКОЙ ксчірнн стры НЛ То ко октан прлз. Д* ИЖЕ НД прдз. П^ТЫ, н пртчн Г. Сллкл. ПрТЧНо Гі •’.'ІІ'к Догмлтн. Выводъ. Н прок. дню. На лнтін стры лнтінныд ЗДННЫ прлз- Н СО СЛА (Зконмъ. Нл стн коскрГ Сл. ПрТЧНо й нн'к Прлз. Тро" кце дко Г. прлз. а. чтеніе прлз. нлн ко дпокллн\|гн. На оутрЕнн тро" коскрЁ к. Сл. Пртчн. н нйк прл. По кл скдА1 коскрГ Н КЧНЫ Н^Ъо н чтенТе ко СѵллГн тол нлд ПО КрЦіЁнТн Г дни. И НЕПОрО1 СЪ троп. нуъ. Йплкойо И ЧТЁНІЕ ко Н КЧНЫ Н^Ъо н чтенТе ко Сѵлл’Гн тол нлд - ' ' -л- ~ <ѵ а и п I .. — . §ѵллТн. СтепІнна глас^. Прок. н §ѵлліе коскрГ Канонъ коскрГ СО ирмосомъ НА Д. ПрАЗ- ОКА НЛ 5г, Н ПрТЧН НА Д‘. КлТАКАСІА СУкОН^Ъ нрмосо ПрАЗ'’ но крылосомъ,. По V П'йснь КОНДАКЪ н нкосъ кбскрГ Код. и нкосъ пртчн, сѣдХ пртчн к. н ннк Прлз- По 5' п4:снн код. н нкосъ прлз На д-н п'Ьсна чтнѣ'йш^ю нл с^бд'Ь. Пріжс нед^м'Ьетъ. Та же. СЙ) КЫШЕ оумл. И ДОСТОЁГ 0СТЬ. Н поклонъ КЪ ЗЁМЛЮ. С'ё’ъ гдь г. Ск'Ьт. коскрЁ. Сл. Пртчні н нн’Ь. прл. На ^калёГ стры коскрГ д. й прлз. н пртчн сл<С со стнуомъ. Сл. Стрл 0ѴалТд^ н НН'Ь. ПрЕКлгослокЁнл ^сн. СллкослбкіЕ келнкое. Тро" коскрГ ёктГ ок'Ь н ІѴП^СТЪ Н ЧАСЪ Г. Нл члНс^ъ тро" коскрЁ. Сл. прл. На иномъ тро" коскрГ Сл. Пртчн. Я код. прдз- й пртчн ПрЕМЁ\ Предъ ЧАСАМИ МОлЁКЕНЪ прЛЗ- Г-Й КАНОНЪ'* Н ПрТЧН. Бллж'г НЛ кі КО <5ктлн стрчнымъ НА До прлз. П'Ь'сНА Г-д кторлго ткорцл НЛ До н пртчн П'Ь'сНА 5-Д на д. По силл'кн. ЧА
предн нл ірЬкЕ сѴко по та ^фесеома Код. коскрГ Сл. Пртчи-, и ннѣ. Прлз. Япо1 н ^ѵллТд нлд по- крцсінін и рд. Потомъ пртчн. Нл іѵпѴстѣ нрмбса праз. Зл СТОЛОМЪ ЧТІНІС ПрТЧН. ЯцИ ЛН ПрНЛ^ЧНТСД по П|ЛЗ. нлю. IV тбма суклза писана нл С^котл по крІрГ. Япо1 ко млт^д злч. з- Я чтема послѣди. Нлд по кріренінп і МЛТ^Д ЗЛЧЛЛО й*. ПрПКІІАГО І'ЮрГІА уОЗСКНТА. Й ПрПКНЫА домннкн. Зкона шестеричный н до ШдднТд. Нл кеч. кл рд. Стры нл гебргТю гч н домннкн г*. Сл. н ннѣ. Прлз- Нл стн прлз. Сл. н ннѣ. Прлз. Троп. прлз. едина. Плкеч. млллд кеза ка- нона-. нл нін. Код. прлз. Нл су-тренн тропАрл прлз. і\ По ка сѣдА1 прлз п0 ѣ. Клнона прлз- Г-н со нрмосома нл н 7 дкл по Л'- По Г пѣсна код. прп й сѣдл. Сл. Домннкн-, н ннѣ. Прлз. По 5* пѣсна код. н икоса прлз. Скѣт. прлз. **• Нл стн прлз. Нл члеѣуа тро" н код. прлз. едина. БлжГ прлз. пѣсна Г-д бкл ткорцл нл н*. По беллкн код. кголС ннкс? соло". Сл. Со сть'імн., н ннѣ. Хспѣнію. ОГ'*лго мчннка поліектл. Нл кеч. стры прлз. Г. н м$ч. г". Сл. 7 н ннѣ. Прлз- Нл стн прлз- ксе. Троп. м$ч- СлХкл^ н ннѣ. Праз. оутренн троп. прлз. Сл. Лі^'ч. н ннѣ. Прлз. По кл сѣдХ прлз. по Канона прлз- к-н со нрмо- сома нл н*. нрмбсы по к, н м$ч. нл д*. По Г пѣснн кон- ка лн (не оуклзлна >. Зач. слг. ёѵллй ш крфйн’ін, й рло а 7 ЗЛч. скд. Сѵлліе іѵ
ДАКЪ И ИКОСЪ М$Ч. Сл. СѣдХ. и ЙнѢ ПрЛ. По 5" пѣснл код. и нкосъ прдз. Скѣт. ж^ч. Сл. А ннѣ. Прлз- Нд стн прдз- ш. Нд чдсѣуъ КЛжГ прЛЗ- пѣснл Д-А <5 ко ну-л тко нд ГГ Иже ко сть'і^ъ (Зцл нашего грнгорІА §пкпл ннссклго. Т И стаго дожентіднл §гікпл лилстТнсклгоо А прпкнлго жлркіднл презкнтерл н нконолал келе'і ц,р;кс. На кеч. стры нл $\ Гри- горію,, г и дожентілн^ Г. Сл. 7 н ннѣ. Прлз. Нл стн прлз. Сл. 7 ннѣ. Прлз. Троп. 7 дкірій. Сл. й ннѣ. Прлз. Нл пл- кечернн КАНОНЪ МЛрКІЛнѴ 0ДННЪ. Нл оутренн троп. прдз- I. Сл. 7 и ннѣ. Прлз. По кл сѣд<( прлз. по к. Канонъ прлз. а-н со нржосожъ на пѣснн код. н нкосъ По 5 пѣснл код. н Нл стн прлз- Сл. 7 н ннѣ. Прлз. Нл члеѣуъ троп. прлз. Сл. Сть'імъ. Я ко прлз. @дннъ. Блжі? прлз- пѣснл (Г дкл ткорцл на й 7 Григорію пѣснл ь4 на Д". Япо1 корй зач. рнд. Сѵлліе іѵ млт^Іа злч. лд. И прпкнлго пАкла ком^льсклго. По^МЪ ПОЛІ^о трезкбнъ КЕЗЪ коллшХго. Я ПО^МЪ КОГДА И гдѣ ^лѵѣстно. Нл ксчірнн КЛЛЖ? М^ЖЪ. Стры трн нл й елД чтГ три. Нл стн прдз- Я стожѴ стнуѣръ нѣстл. Сл. 7. Троп. §л$ 0стл. Сл. н ннѣ. Прлз. Нл оутре- ни по кл сѣдл прлз- по Г. Я стол$ нѣстл. По полц? сѣдГ 7 к. Я Сл. н ннѣ. Прлз- Писанъ къ елмын прлз. по полТ(о. Прок. 7. Чтнл предъ гдемъ. Сѵлліс іѵ млтІа зачало чк НРМОСЫ ПО Ко А 7 ДКА нд и. По г прлз. н сѣда Гтьімъ Г. и йнѣ. Прлз. икосъ прлз- Скѣт. 'і Сл. и ннѣ. Прлз-
с П'іАЗ- СТН^О“ Г, 1 нокгорбдсклго ЧЮдб’. ТрЕЗКОНЪ ^ЕОДО- н келнчдніе Сл. н ннѣ. мг. Й стрл к.озкл“ слдкнгі. Канонъ прлз. нл й н ? @дннъ НЛ н'. КлЧ’д’ прлз- По Г пѣсни прлз. А по ь'-Н СЬ’Ь'Г’. к. Сл. н ннѣ. Прлз- Нл укллі'Г стры нл к н 7 Г. Сл. 7 н ннѣ. Прлз. СллкослокТе келнкое про4. Нл чл- сѣуъ троп. прлз. ^л- *"• Я код. прлз. н 7 прЕмГ. Бллж? прлз. пѣть рд нл А Н 7 5-А нл Д*. Япо1 КЪ ГАЛА 3Л4. СП. 0ѴЛЛІЕ и) ЛІЛТ^ДА ЗЛЧ. Т. Молібенъ предъ ЧАСАМИ СТОМ^ поЁмъ. Я прлздн^смъ 0М» со стьТмъ м$ч. полцгктомъ къ ^-Н ДНА. Хклзъ и? ТОМЪ ПНС<І КО (ЗіОБОН глд нл листѣ. д| Прпкнлго ^ЕОДОСІА окцимй’ ЖИТІЮ НАЧАЛЬНИКА. И ПрК МИХАИЛА клспсклго, СІЮ БЕЗЪ БОЛЬШАГО. Нд КЕЧІрНН БЛАЖЕНЪ М^ЖЪ, СТрЫ ѲЕОДО- СІЮ НЛ 5. Сл. ЕМ& чтеніе трй. На стн п Й нн4г Прлз- ПЛКЕЧ. МЛЛАД БЕЗЪ КАНОНА, НА НЕИ КОД. ^,ЕОДо'. Сллкл, н ннѣ. Прлз- На «утрени троп. прлз. 1. Сл. ^еодосТю. Й ннѣ. Прлз. По кд сѣдХ прлз. по Полцг ѲЕОДОСІЮ н і}'л"6мъ прп. СѣдХ ѲЕОДОСІЮ к. Прлз. Прок. ЧТНА прЕДЪ ГДЕМЪ. СѵдЛіЕ ІѴ Л^КЙ ЗЛЧ. нд. Й стрд 7. Канонъ прлз. со йрмосомъ нд 5 кторын, н ^ЕОдо нл н1. Клт^. прлз. нрмбсъ Г-ГО КАНОНА. По г пѣсни код. н нкосъ прлз. й сѣда Ѳеодосію ЁГ. И ннѣ. Прлз. По $ пѣ КОД. Н НКОСЪ ѲЕОДОСІЮ. Скѣт. ѲЕОДОСІЮ Г. Сллкл, н ннѣ. Прлз. Нл ^КЛлёГ стры ѲЕОДОСІЮ НА Д1. Сл. См» ЖЕ. II ннѣ. ЖЕ, Н ЙнѢ. НрЗ- Выводъ Про дню,, н ірад. Сл. Прп. Й ннѣ. Троп. 7. Сллкл, I
Праз. СллкослокТе келнкое, къ п^ркымъ речемх^ н про. Й часъ Г. Нл часкуъ троп. прлз. Сл. Ѳеодосію. Я код. прлз. й Ѳеодосію прем?. Предъ часами мол&енъ Ѳеодосію. Бллж? прлз. п^енл 5-д п^рклго ткорца нл д. й Ѳеодосію й-а же нл д. Япо1 коріГ злч. рое. Сѵлліе и) млт^ед злч. мг. По осллкн код. кгодклГ ннкс?. Сл. Кеп'іенТю. Зл столомъ чтеніе Ѳеодосію. Прпкномі? мнулнл^ поімъ §м2 къ ^-н днѣ. см^чГ полі'^кто. Трезконъ кезъ колкшХго. Нл кеч^рнн кллженъ м$жъ. Стры §м2 же дкон н сл&> чтеніе три что ^еодб'. На стн стры мнуанлѴ ^'стл й сла°. Й троп. <гм» $стл. На оутренн по ка гако фйнн нонъ 0м2 дкл нл н". '. н по полІ0 ст @ма 0Стк. Прок. прХкедннкъ . С^лліе іѵ л^кн злч. кд. Я стрл стнуо слас. Кл- Яіре лн см^ч. прлз. км4гсто, то нл оутренн ^М& КАНОНЪ §ДННЪ НЛ 5*. Я кторын КАНОНЪ по^мъ 0м2 предъ члглми нл молкн'Ь. По Г п4сснл сЬдХ (5г6 Г. По 5* п4;снн КОД. Н НКОСЪ 0ГО. Ск'Ьт. 0ГО к\ стры ^ма д" и сл<Г. СллкослокТе келнкое н про4. На клажіГ прлз. п^енл рд. н ? ё\ Япо коріГ ЗЛЧ. рлл. іѵ Л^КН ЗЛЧ. кд. й пре? й іѵп^стъ. С'Г’ыд мчннцы татіаны. Есін днѣ прлзднѴеліъ слк'Ь серкском^. Къ кеч^рнн трезконъ ко кса. Нл кллжГ м^жъ. Стры нд еь прлз. ” сак4; дкон нл Сак'Ь. И н нн’к. Прлз. З^ФИ гг^- Еѣі^одъ прок. чтеніе стлю г. Нд стн слк'Ь. Сл. 6лі2 же. И нн'Ь. Праз. чг • ІТ гг . На укали члгісуъ §ѵаліе СТОлЛ’ КІ КЕЧСрНИ Сл. дню, й
Воспоемъ к'Ь'рнін. Тро сак*1>. Сл. н н'нЧ’. Прлз- Нл плкеч. ка- нонъ По достбнн. ко сак'Ь. Сл. н нн Ь. П^лз- Нл оутр. тро прлз. к. Сл. н нн±. Прлз. По ка с'Ьда 7 по к. Сл. н н'нЧ’. Прлз- ПолТ§ н КЕЛНЧЛНІЕ н флбмъ стлю. С-ігдл ст. к. Сллкл^ й нн^. Бб. Прок. ст. Сф^нннцы ткон. бѵ'ЛлТе и) мл злч. лі. н стрл. Канонъ прлз. а-н со ирмосомъ на 5, н ст. дкл на н. Ката прлз. 11^’тл морьскТн. По г пт код. н нкосъ прлз- И гкдл ст. к. И нн'Ь. Прлз. По ь п'К кондл н нкосъ ст. Скт ст. Сл. Др^гіно И нн'Е Прлз- Нл укллн стры нл ТГпрлз. стнуокс Тт н ст. Г. Сл. 6м2 же. И нн'к. Прлз. паче оули. СллкослокТе келнкое н про н часъ л. ПрЕдъ часами моле сак*Іг а-й канонъ. На ЧАс4?уъ блаженъ праз. пгк з-д дконуъ ткорцокъ нл До И СТ. 5 нл д. Япо къ 0Ѵр^ОМЪ ЗЛЧ. ТНІ. СѵалТе ІЙ ІС2ЛННЛ ЗАЧ. Л5. За столомъ чтеніе житіе стаго. ГІ Сгыуъ лТчннкъ §рмнлл й стратоннклп н поімъ сл^жк^’ прпкнылсъ ОЦЕМЪ КЪ СИНАИ Й рЛН<БгЬ ЙЗКІІННЫМЪ. Къ КЕЧЕрНН Зконъ шЕстсрнч. стры на 5„ м$ч. г. н прп г. Сл. Прп. И НН'Е Праз. нл С‘Т’Н пр сл- прп ” Тро прп. Слака. н нн'Ь. Праз- Нл пакеч. кЬ прлз. @дннъ. Нл оутр. тро. прлз. ^л- Прп. и нн'к. Прлз. По КЛ с'кд. прлз. по к- Канонъ прлз. к-й нл 5о н ст. дкл на н. По г п'ісснн код. н нкосъ прлз. и ст. дкл с'кдлл. Й ннѣ. ПрА3. По 5 п'^снл кондакъ н нкосъ прп. Скт прп 1. Сл. н нн'Ь Прлз- Нл стн стры прлз. Сл. Прп. И ніі1^ прл. По клго 0Стй. Тро ст. Сл. н ижЕ Прлз. На чд тро прлз. Сл. ст. Я код
прлз (?Днн'А. Б\лж^ннл прлз. п4гснл н-А дкл ткорцл НЛ Дт И прп 5-А НА д. Япо КН злч. Ч,^. ЛЛІЕ ІЯ Л^КН ЗЛЧ. кд. Прпкныуъ ОЦЪ КЪ СННЛН Н ран^'і НЗКІЕІІНЛіуЪ. Я СЛ$Ж. Д| поемъ ЮданТю прлз- §днном^. Къ кеч. трсз- ко кса, нл кеч. кл рддб і|глбмірнкъ гокорнтъ КЪ ТЛИ. Еозкл^н ПѢНІЕМЪ, дла іЯдднТа урлма клчнд праз- Стры прлз- нл 2. Сл. н н’ігк. Прлз- Выводъ. Ск'Кте тиуТн, пѣніемъ. Про дню. Й §кте. Гдн помнл^н м. Сподбкн гдн. И ект- Гдн помнлѴй кі. Нл стн ксе прлз. И тро прлз. Нл оутр. тро прлз- "г. По кл сѣдл прл по к. Канонъ прл а-н со йрмосомъ на н. Я кторбй со йрмосомъ нл 5, йрмосы бкойуъ г.ано по к. Ката йрмосы прл. Гликинъ іЯкрылъ. По Г Н’ІССНН йплкбн прл. По 5 п'Ьснн КОД. нкосъ прл. Нл ,^-Н П'&НН КЪ Л-М^ ткорц^ прнп^ прл. Ко йрмосомъ К ДЛ къ тро Ь-ЖДЫ. Ко кторбм^ ТКО, К-Н прип-к ко йрмосомъ I, А къ тро д, йрмосы СПОКЛО, А чтн^н- ІІІ^Ю НЕ ПОЕМЪ. По ^-Н П'ЬсНН НА СуОД'Ь ПрЕЖЕ ПрИПТТ нрмбсъ. Потбмъ к-н прнп'&къ нрмбсъ. СО кь'іше оумд„ и кло къ з^млю. Ск'Ьт. прлз. Т. Нд ^кдлнт. стры на Дп н и нн’к. Прл. Слакосло къ піркымъ рсчімъ стн^а. Тро ёкт. ок'Ь й часъ л. На час^ъ тро н код. прл. Предъ елмн моле прд д-н канонъ. Блаже прд окл ткорцл П'&НЪ ^-д НА Н. Япо ДНЮ Й 0Ѵ<іклТЕ ТОЧІЮ. По бслАкн КОД. прі единъ- За достон йрмбсъ прд. Еъ трапіз’к 3л столомъ чтеніе прл канонъ то, прл йкон^ къ столбк^ю НЕ носатъ. ЧД а-н по- сла. чл-
Зри Яіре прнлйчн іѵданТе прдз. кнліс. Нл мл ке ко окт. д. Сл. н нн'к. Прл укллнтнон. ДнЁсн. Нд сти стрл ко октдн пЁрклд одна. Й прл стнуб иже кпрлз. Сл. и нн'к. Прл. По ф'лм'к. На плкеч. код. п^л единъ. Нл ксЁнофнон стры ко окт. X, й прл 5. Сл. Прл. Н нн'к. Догматн. На н-мъ нл I, литіи прл антіа кса. Сл. и нн'к. Прл ока. На сти ко окт. Сл. н ннѣ. Прл. Тро КЦЕ дко к. н прл А. коскрЁ К. Сл. н Нн'к. Прл. По ка с'кдл ко СТН ИГЪ. ЙпАКОН. Про Н 0ѴЛЛІЕ КОСКрГ ГЛА На оутр. тро бкт. И НЕПОрб н проч. коскрЁ. Канонъ коскрЁ. на д. н кце на дка, и прл бкл нл н. Клт. прл бкл йрмосъ по крь'іл. По г п-кснн код. й нкосъ коскрЁ Йплкбн прл "а. По 5 П'ісснн КОД. Н НКОСЪ ПрА, НА ^-н пѢ ЧТН'кй шЫ поёмъ. Канонъ прл ксспрнп'ккокъ по бкыч. нд субд'к ПрОП'К бкѣ КАТА, ДА Й ДОСТОН 0СТЙ. И ПОКЛОНЪ ЗЕМНОЙ. Стъ гдн г. Ск'кт. коскрЁ. Сл. й ннгк. Прл. Нл укллн стры КоскрЁ НЛ Дт н прл нл д. Сл. Прл уКАЛН СЛАКНН ДЛА урлмл. И нн'к. ПрЕКЛГОСЛОкЁнЛ. СлАКОСлбкіЕ КЕЛНКОЕ. Тро коскрГ 0КТЕ ок'к. Й іѵп^стъ, й стрл §ѵл нл субд'к, й часъ а. На члс'куъ тро коскрЁ. Сллкл. Прл. Код. коскрЁ й прлз- прсмЁ. Предъ чл- САЛСН МОЛЁКЕИЪ клнбнъ прлз. Л_Й единъ. БллжЁ коскрЁ НА 5^ н прлз. П'кенн ^-А ОКА ТКОрЦА НА Д. Япо н 0ѴА коскрЁ н н нн'к. Прлз. Злдо КЦЕ. По бсллкн КОД. коскрГ. СЛАКАп стой йрмосъ прлз. Стыуъ бцъ ПЛКЛА фнкЁнсКАГО. И ІС2АІІНА К^фНИКА. Къ
кеч. зконъ простой. На кеч. ка рдд. Стры пакл^ г„ н Гсэан- ні? г. Сл. ісэа. И ннѣ. Бо. СО мАлыул-> нлн кртоко. Нл стн ко Октдн. Сл. ст. н ннѣ. Бо нлн крто ко. Троплрл ОКфЕН. Сл. Н НнѢ. Бб. СО МАЛЫМЪ, ЙЛЙ кртоко. н 0КТЕ нл ГОпѴстъ поклонъ земной. Пакеч. ма ГО сЁлѣ клнбнъ кце ко октбн на паке. начнетъ чести. Подосч он троп. урлмомъ ПО бкьь КГОГЗКЛЕ ЗрН оуспе ДНК ннкб соло м$ч. и прп. Сл. Млтклмн. На оутр. троп. ст. и. Сл. н КО, ГО сІлѢ НА оутр. чт^тъ по три кл. Канонъ ко окт. §дннъ см$ч. на 5, н Со стымн. И ннѣ. ннѣ. Бо нлн крто- По ка сѣдл КО ОКТ. СТ. ДКА НА Н. По Г пѣсни КОД. ПА, и сѣдл дкл. Сл. н ннѣ. Бб. нлн кртоко. По 5 пѣсни кондл н нкосъ ?сіаннѴ. Скѣт. ко октан. Слака. ісоанн^. И ннѣ. Бо. На стн ко октан. Сл. ст. н ннѣ. Бб, нлн кртоко. Нл ЧАсѢ^Ъ трб ОКЦіТн §ДННЪт А конд. плклі? и ІСОАНнѴ ПрЕМЕ. БлЛЖ. ПАКЛ$ пѢсНА Г-Д И ІСЭАНН^ 5-А бкѢ НА н. Япо СТ. КЪ ГАЛАТ. злч. СГЬ ^ѴА ГО ліл мг. По бсллкн КО КГОгаКЛЕН. ДНЮ ннкб СОЛОКЕт Н СТ: ДКА. Сл. Со стымн. И ннѣ. КспѣнГю. Нл ГОпѴстѣ достойно. Еъ трлпізѣ послѣ СТОЛА ДОСТОЙНО Ость, ГО селѣ НА КЕЧ. КА НІ. ПоіиСНЕНІЕ КЕрНГЛМЪ СТЛГО ДПЛЛ ПЕТрА. ЗКОНЪ ШЕітЕрН'і. 51 ~ " іь. Слака, Ягіл^. И ннѣ. Бб нлн Нл КЕЧ. КА НІ. С*^ры АПЛ# НЛ кртоко. На ст ко окт. Сл. Япл^. И ннѣ. Бб нлн кртоко. Троп. лгіл^. зрй ниже. На оутр, нл кгъ гдь. Троп. лпл^ 1. Сл. н ннѣ ко нлн кртоко. Кл г. По ка сѣдл ко окт. канонъ ко бкт. '•в
ОКА КЕЗ'А М$Ч. НА Нп И АПЛ^? НА 5. По Г пѣснн сѢдА ЛПЛ^ К. Сл. и ннѣ. Ко, нлн кртокб. По 5 пѣснн конд. н нкосъ апо. Скѣ ко окт. Сл. Япо. И ннѣ. Бо. На стн ко окт. Слака. Япо. Й ннѣ. Бо. На члсѣуъ троп. и код. лпо. Блаж. лпо. пѣснь г-а н 5-а. Яплъ къ дѣд злч. К,^, (ОѴАЛІЕ ГО Ісглннл Зрн ЗЛЧ. ^3. Послѣ КЕЧ. нлнаундл СОКОрНАА. Поминаютъ бііл ПЕТрА проКОПЬЕКНЧА НА ДНЬ ПЛМАТН (ого. И оутромъ предъ ЧАСАМИ ПЛНЛуН ПОМИНАЮТЪ 0ДННОГО. Я послѣ ЧАСОКЪ нл гор- кѴ СЛНТІІЮ ^ОДАТЪ. 31 Прпкнлго ОЦД НАШЕГО ЛНТОН1Д КЕЛН. И прпкнлго ОІ^Л НАШЕГО АНТОНІА рНЛМАНННЛ НОКГОрО ЧЮДО. ЯНТОНІЮ КЕЛНКОп ТЦЕЗКОНЪ ко кса. На КЧЕ КЛАЖІНЪ М^ЖЪ КОЗКЛ^Н гокорома. Стры НА Нп КЕЛНК. КЕЧ. Г НА Д> Н МЛ КЕЧ. КО3КА Г НА Д. Сл. См& же. И ннѣ. Догм’а. Выводъ прок. н чтІнТе прп лнтТн стн урам^. И лнтТа прп, н Остакш’іа нл імъ КЪ ЛИТІИ. Сл. ст. н ннѣ. П,р На по- прп. Бо. г. МА КЕЧ. ккн н крата. На стн Сл. 6м2 же н ннѣ. БезнекѢстнла. Тро ст. Сл. н ннѣ. Еоскрс. На плкеч. код. (глинъ прп. Нл оутр. троп. ст. 1. Сл. н ннѣ. Бо. Ка дкѣ, по гіа сѣда. ст. Полцг н келнч. н і|гл6мъ прп. И сѣдлл. к. Сл. н ннѣ. Бо. н чтеніе. Прок. честна прЕдъ ГДЕМЪ. 0ѴЛ ГО МЛ ЗЛЧ. МГ. И С^рА. КАНОНЪ КЦЕ НА 5. Не трін^ не бкычн^, гші к-н-, н ст. (одинъ нл н. Катаева. СЭк^З^? О^СЧ’А. По г пѣснл сѣдлл. к. Сл. н ннѣ. Бо. По 5-н пѣснн код. н нкосъ ст. Скѣт. ст. к. Сл. н ннѣ. Бо. >
Сгб. Нл уКАЛН СТрЫ НЛ Д, Н СЛЛКЛ 0М» ЖЕ, н ннѣ. Елчце. СЛАКОСЛОКІЕ КЕЛНКОЕ--. н шп^стъ. Нл ЧЛсѢ^Ъ троп. н код. ст. 0ДННЪ. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЕКЕНЪ КАНОНЪ СТ. БЛАЖЕННА СТ. пѢсНЬ Г-А И 5-А. Япо КЪ 0ѴрЬмЪ 3АЧ. ТЛ0. СѵАЛ’і’Е Ш лѴкЙ ЗАЧ. кд. На іѵп^стѣ достойно на с^бдѣ, нкбн^ ст. къ столокши не НОСАТЪ-» ЧТІнТе ЗА столомъ житіе стаго. ЯнтбнТю рНМЛАННН^ ПОЕМ'Л ПОЛі’0. Ео ННЪ ДНЬ СЛ^ЖБ^ ^М5 ПИСАНА акг^стл къ г ДНА. ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ БОЛЬШАГО. Иже ко стыуъ бцъ нлшнуъ аѢлнасТа н кирнлд. Зконъ ні ШЕСТірИЧ. Нл КЕЧ. КЛ рА- СтрЫ ОБОИМЪ НЛ 5. Сл. ЯфлНАсТю. И ннѣ. бкь'іч. Нл СТН КС окт. Сл. ст. н ннѣ. бкьіч. Троп. окфЕн. Сл. н ннѣ. Окмч. Нл оучтр. троп. к. Сллкл-» и ннѣ. Бб» нлн кртокб. Кл г. По ка сѣдлл. ко октан. Канонъ ко октан ^дннъ-, нл 5» Н СМ$Ч. и ст. дкл нл н. По г пѣснн КОД. ЛфЛНАсТю. н сѣд. дкл по а. И ннѣ. Бб НЛН кртокб. По 5 пѣснн КОД. Н НКОСЪ СТ. ОКфЕН. Скѣт. ко бктлн. Сл. ЯфлнлсТю. Й ннѣ. Кнрнл^. Нл стн ко окт. Сл. ЯфлнАсТкн н проч. На члсѣуъ троп. окціен. Я конддкй бкцін попсрЕМЕн. Блаженна лфлнлсТю пѣснь г-а н кнрнл^ пѣ 5-А. ЯПО КЪ 0ѴрЕОМЪ 3ЛЧ. ТЛДо 0ѴАЛІЕ Ш МЛ 3ЛЧ. АІ. П рПКНЛГО Оі^Л НАШЕГО ЛЛАКАрІА КЕЛН. ЗКОНЪ ШЕСТЕрНЧН. ^1 Нл кеч. кл ні. Стры млклрію нл н сллкл 0ма же. На стн ко окт. Сл. стбмѴ Троп. ст. На оутр. троп. ст. Е Сл. н ннѣ. Бб, или КйТОКО. К А -Г. По КА сѣдлл. ко бктлн. 45
Канонъ ко окт. ока кезъ м$ч. на іь н ст. на 5. По г пѣснн сѣдлл. ст. Г, н ко- По 5 пѣснь код. н нкосъ., ст. Скѣт. ко окт. Сл. ст. н ннѣ ко. Нл стн ко окт. Сл. ст. н ннѣ ксн нлй кртокб. На часѣуъ троп. й код. ст. Блаж. ко окт. на д, н ст. пѣснь 5 нл д. Япо къ гала злч. сгі. Сбаліе ГО ли злч. лГг. Прпкнлго 6і(л нашего ^ѵфнмІА келн. По^мъ съ литіею. Къ кеч. трезконъ ко ксд. Нл кеч. клажс л^ жъ, козкаун гоко- ромъп стры нл н. келн кеч. д, н малой кеч. козкл г нл д. Сл. Слс» же. И ннѣ. Клко нсднкнмса. Выводъ прок. дню, и чтеніе трн прп. Нл лнтін стрл урам^ н 7 лнтіа, н остл мал. кеч. Сл. 7 н ннѣ. Подлждь «утѣшеніе. Нл стн 7. Сл. См» же. И ннѣ. Безнекѣстнлд. Троп. ст. Сл. н ннѣ ко Боскре. Нл плкеч. код. ст. @дннъ. Нл оутр. троп. ст. кі Сл. н ннѣ ко. Кл к. По кл сѣдлл. ст. Полцг келнчлніе н і|/ломъ прпкном^. И сѣдлл. 0М& же к’ н ко. Прок. чтнл предъ гдемъ. СѵХліе іѵ ма злч. мг. И стрл. Канонъ кце гласъ к. Нетр^ні? не окычн#,, нл 5, н ст. @дннъ нл и. Клтл. Йкср- 3^ оустл. По г пѣснн сѣдл К Н КО’ По 5 пѣснн код. н икосъ 7. Скѣт. 7 к. Сллкл н ннѣ. Бо. Нл укллн 7 нл д. Сл. 7. ннѣ. ОкрлдоканнлА ^одлтай. Сллкослокіе кслнкос. И троп. 7. Сл. н ннѣ. ко. Скте окѣ н іѵп^стъ. Нл члеѣ^ъ троп. й код. 7. Предъ часами молікенъ 7. Бллже 7 пѣснь г-а н 5-А НЛ Н. Япо КО 0Ѵрео ЗЛЧ. ТЛ0. Ьѵлліс IV ЛЭКИ ЗЛЧ. кд.
Прпкнлго мл^нмл н нспокѣдннкд. И* стлго м$ч. ню- фнТЛ. Н СТЛГО М^Ч. 0ѴГЕНІА, Н НЖЕ СННМ» ЗкОН» ШЕСТЕрН. Стры ма^нмІ? г-> н м$ч. г. Сл. Жа^н. На стн ко окт. Сл. Жл^н. Тро мл^нмі?. Сл. Ж$ч. На плкеч. канон» м$ч. (ЗтЁ. Запекъ. Стін мчнн^ы молите кга б нас». На оутр. троп. . мл^нмі? к. Сл. Ж$ч. И ннѣ. Бо, нлн кртокб. Кд г. По кл сѣдд ко бктХн. Канон» ко бкт. ^днн» см^ч. нл 5, н ст. дкд по д. По г пѣснн сѣддл. к по а, н ко. По 5 пѣснь іГл код. н нкос» мд^нмі?. Скѣт. КО ОКТ. Сл. Ждй(НМ^. И ннѣ. Бб. На стн ко бкт. ксе н проч. На члсѣу» троп. мл^нм^. Сл. Ж#ч. Я КОНДЛ МА^НМ^. ІІЛЛЖЕН» КО бкт. Япо КО 0ѴрІб ЗЛЧ. тл. Сѵаліе ГО МА ЗЛЧ. ЛН. Стлго ЛИЛА ТНЛЮфЕА. И стлго прпкно лСчННКА ЛНЛСТАСІА ПК ПЕрСАНИНЛ. Зкбн» ОКЫЧ. ПрОСТОН. Стр ! А О Го Н М$Ч. Г. Сл. Япо. На стн ко бкт. н стрд лплі? с» здпѣком». Сл. Ж$ч. Троп. апл^. Сл. Ж$ч. На оутр. троп. апо 1. Сл. Ж$ч. По кд сѣдлл. ко бкт. Канон» ко бкт. ^днн», н см$ч. на 5, н ст. дкд по д, на н. По г пѣснн сѣдлл. ст. дкл по X» н КО. По 5 пѣснь КОД. Н НКОС» СТ. ОКЦІЕН. Скѣт. ко бкт. Сл. ст. н ннѣ. Бб. На стн ко бкт. Сл. Ж^ч. н проч. Нл чдсѣ^» троп. дгілі?. Сл. Аі$ч. Я код. окцсен. Бллжін» ко бкт. НЛ Д. Й ЛПО пѣ 5-А НЛ Д. ЯПО КТН ЗА СЧо ГО по. Сѵл ГО МА лн. Отаго сціеннолѵшнкл імиментл ^пі:ил лгкирсклго. И ст. і;г М^Ч. АГЛфлГГЕЛА. Зкбн» ШЕСТЕйН, стры КЛН Г Н м^ч. г. Сл. 43 13 4
Клнме. Нл стн ко окт. Сл. Клй. Троп. клн. Нл оутр. ПС кл сЬддл. ко окт. Канонъ ко окт. дкл кезъ м^ч. на н. и ст. нд 5'. По Г П'К сЬдал. СТ. 1*. По 5 П'ІГСНА ко й икосъ ст. Ск4ст. ко окт. Сл. ст. Й ийЧ'. Бб. Нл члг&р клаже КО ОКТ. НД Д„ И СТ. П'К Г-Д НА д. Япо1 къ рѵрсомъ тлд, (Й ІОАННА ЗЛЧ. Л5. Прпкныд лѵгрс НАННА ^нТи. Зконъ простой. На кеч. стры ко окт. г„ й ст. г. Сл. й нн'к. Бб. йлй кртокб. къ мнн4сн. На стн ко окт. ксе. Троп, ст. Сл. н нн*Е Бб или кртокб Нл оутр. канонъ ока ко 6кт. на Т, н ст. на д. По г п'Ьснь сЧдлл. СТ. & й КО. По 5 п^сиь ко ст. Ск+т. ко окт. й проч. Сл$ж. нл сти ко окт. н на чл. Блаженна ко окт. Ягілъ къ @ѵрЬмъ дню й зл^покон. Иже кость'іуъ оца нашего грнгорі'д кгослбка. Трезконъ кезъ коль. На кеч. кллжінъ м^жъ, стры на б4. Сл. Сма же, й нй'Ь. Догма. Вьі^одъ про дню, й чтеніе г стлю. На стн стлю, н слака, §мк же, й нй'Ь. СЭ дл. Троп. стлю. Сл. Й НЙ'Ь ко. ВоскрЕ. На пакеч. ко стлю. На оутр. на кгъ гдь тро стлю к. Сл. н нн'і. Бб. По ка сЧдл"с. Полцо й келичанн й і|глбмъ СТЛЮ. И ГІСДА стлю к. Сѵаліе іѵ Іоанна злч л@. ій по ГЛ^СЪ И. По^МЪ ГДКИ, НА 5 н 1 Й КО. ПйОК. Кстд МОА. н стрл НА Й. стлю. Канонъ кце Катаклсіа. СЭк^рз^ оустд. Яціе лн къ НЛЮ ТО КАТА с $шѴ глѴкороднтЕль. По г П'ігенн скдд "с К Н КО. По 5 Ігі’СНЛ КОД. Н НКОСЪ "І. Ск'кт.
к нлю. Нл ЛИТІИ ЗА'!. Л5. кд. Я поемъ Япо къ И Й ДЮЖИНЫ (ТО. КБ г. СлАкл й »м / Н1/ ѵ іт стымъ оцин. На м нл и н нн4г. с нл д. 7 к. Сллкл, й ннФ. Бо. Нл уклл'н стры 7 нл б. Сл. СмУ же-, й ніН. РадУйса Ій насъ. СллкослокТе келнкое й ійпУстъ-, н ЧіісЪ л. Нл члсф’уъ троп. й код. стлю. Предъ часами молі- кенъ стлю. Бллже стлю г-д й б. Япо къ кори злч. рнл. 6ѵ"АлТе ій ісоанна злч. лб. Яіре прнлУчи стлю стлю пропить й мл кеч. остакшіа стры. Въ сіи ДІНЬ СТЛА монсід нокгоро ЧЮДО. Поімъ (|мУ зрн полцг по окірсй мнті/н трезконъ ксзъ колыплго. Нд оутре- нн. Прок. Уста моа. СѵалТс ій Іоанна ^ѵріомъ зач. тйі. Я ^ѵлліе ій лУкн зач. ко йныи дінь. Прпкндго Оца ндінего ^снсфонтл, Зконъ простои. Стры ко дктлн г, й 7 Въ мин^н. Нл стн ко дкт^н ксе'. Троп. оутренн по дкы. Канонъ ко дктлн дкл По г п4сснь с'Ьдд 1». й Бб. По Б ІіФ'СНЬ код. й нкосъ ст. Скъ. ко окт. Сл. ст. й нііФ ко. Въ канонъ запекъ. ПрпкнТи оцы молите кгл іѵ насъ. И проч. слУжкУ дню ко окт. кллже ко бкт. Япо къ рѵріомъ дню й злУпокой. Съ прпкнымъ ^ене- фбнтомъ поемъ полТ^лесосъ стлю ннкнт'Ь нокгоро. Трезконъ ксзъ коль. На кеч. клженъ л*.Ужъ, стры нл й, мкожс писано на пре НА лн, ко глакѢ. Я СлУж. (|м2 ПИСАНА лпрілА Л ДНЬ. Иже костыуъ оцл нлшего ісоапна златоустаго, трЕ3- кз ксзъ коль. На кеч. клджснъ мУжъ-, стры на б. И сллкл-, @мУ же чй 13*
і > кн Полцг н келнчаніс н съ ког. н нн'к. Иже тек'к ради. Выводъ прок. дню, н чтеніе ста» трн. На стн стры стлю. И слака,, н нн'к. Бце ты @сн лоза. Троп. ст. Сл. н нн'к ко. Еоскрс. На пакеч. код. ст. @дннъ. На оутр. троп. ст. X. Сллкл. н нн'к. Во. коскрТ. По кл и по келнчлнію. С'кдлл. ст. по к\, н флбмъ стлю. Прок. Кета мод. Сѵлліё іѵ іеолннл злч. л^, н стрл ст. Клнбнъ кце. Вод# прошедъ, нл & н ст. @дннъ на н. Клтл. С$ш^ гл^коро. По г п'кень с'кдлл. к, н ко. По 5 п'кенн ко н нкосъ ст. Ск'кт. ст. к. Сл. н нн'к ког. Нд ^кллнт. стеы нд д. Й сллкл ст. н нн'к ко. Бце кс'кмъ црнце. СлдкослбкТе кслН'і н іѵп^стъ. Предъ часами молеке стлю. Бллже стлю. П'кснь г-д н д. Япо къ (гѵрёомъ злч. тні. СѵллТе ІѴ ІСЭЛННД ЗАЧ. л'‘>. ЦрПКНЛГО ОЦА НЛПІЕГО (?фрСМА СНрННД. ЗКОНЪ НІЕСТЕрнЧ. Нл КЕЧ. стры СТ. НЛ Н СЛЛКЛ 0М5 ЖЕ. На СТН КО ОКТ. Сл. ст. Тро ст. Сллкл, н нн'к. ко. Йлн кртоко. Нл оутр. тро ст. к\ Сл. н нн'к. ІѴкы. По кл с’кдлл. ко окт. Канонъ По г п'кень с'кдлл. к. Сл. н нн'к. ІѴкы. По ё' п'кень код. н нкосъ Ск'кт. ко окт. Сл. ст. н нн'к, ко. На стн ко <3кт. Сл. ст. н проч. ІѴкыч. н часъ л. На чдек^ъ тро н ко ст. Блаженна ко окт. на д, и СѵАліе (ѵ ма злч. емъ полцглесэсъ когда км'кетно трезконъ кезъ колынлго. Нл бкл ко окт. кезъ м$ч. нл ’іь н ст. нл 5. ст. ст. п'кснь г на д. Япо къ гала злч. сгі. мг. Прпкном^ ффрби^ нокоторжском^ по-
КЕЧ. ВЛАЖЕНЪ мУжЪ. На оутр. ВЕЛИЧАНІЕ Н СЛАКОСЛОКІЕ КЕЛНКОЕ ПО ОКЫЧ А ПОЕМЪ §мУ ПО ОКЦСЕН МНН'к'н СлУж. ПрПКІІНЧЕСКДА. Стдго СЦІЕННОМЧННКА НГНАТІА КГОНОСЦА. ЗКОНЪ ШЕСТЕрН. кеч. стрьі три на б, сллклі 7. Й нн'к. Окьі. На стн Октан Сл. 7. Тро 7. СлакА'і н нн'к. бкьіч. На оутр. тро По ка С'кдл ко октан. Канонъ ко нл н, н 7 на з. По г п'кенн с*к 7 к. с. Н "І. П'&СНА Г-А НЛ Д. На ко 1 к. Сл. И нн'к бкм. ОКТАН ОКА КЕЗмУч. По 5 п-кс. кондак. 7 н нкосъ. Ск'кт. ко октан Сл. нн'к. Бб. На стн ко октан, н код. 7. Блаженна ко октан на Япо ко курсомъ злч. тді. Сѵал’і’е Стьімъ трііуъ [ТЛЕЙ каснліа И КОАННА ЗЛАТОУСТАГО, И СТАГО СЦНННОМЧННКА ИППОЛЙТА пАпы рн. Стаемъ трезвонъ ко кса кеч. кола слнтіію. На ке клажІнъ мУжъ, козкд^н п'кнісмъ. Стры нл н. Сл. Знаменію. И нн'к. Кто ТЕК'к НЕ КЛАЖН. ВьІ^ОДЪ про Й Ч Г СТАЕМЪ. На лнтін сти урАмУ. И лнтін стымъ. Сл. ВострУкнмъ. Н нн'к. Бб. ВострУкнмъ. На стн стьімъ. Сл. Имъ же. И нн'к. БЕЗС'кмЕНН. Трб 7. Сл. Н нн'к. Бб. Нд пакеч. канонъ нппо- лнтУ, По достойно код. стаемъ §дннъ. На оутр. тро 7 к. Сл. И нн'к Бб. По кл с'кдл 7 по "к. Полцг н’келичаиіе стьімъ три, і|глбмъ КА 31., Ндтрн СТАТІН. Поютъ ПОДКЕ строки НА крьілб Сл. И нн'к. ЯлАНлУіА Г\ Къ пЙрКОмУ Н ПОСЛ'К КЕЛНЧЛНІЮ нл кгкуъ стдт'ІАуъ поклонъ зе. По келнчані'н гкдл 7. к. Сл. И Сл. 7. И про. Нл члск^ъ тро Ао IV МА ЗАЧ. МА. ВЕЛИКАГО, грнгбрІА кгослока л
Й ннѣ. Ббч й чтеніе 7 кпрблогѣ слбко іѵ стьіуъ Про. Бо ксн> з^млю. Я чтнд предъ гделіъ не поютъ. Сѵлліе іѵ ісэанна Злч. и стрл стыліъ. Канонъ кце нл 5. глд д^ й с дкд нл и. Катака. С$шѴ глѴкб. Еъ КАНОнѢ СТк'іМЪ ЗАпѢкЪ. Стін тріе келнцын стліе ліолнте кга іѵ нХсъ. По Т пѣснь сѣдл "с I. Сл. И НнѢ. Бб. По 5 пѣс. КОНДАКЪ й нкосъ 1. На ^-н пѣс. чтнѣйшѴю. СкТ 1 к. Сл. Й ннѣ. Бо. Нд укллн 1 нд д. Сл. с Й ннѣ. Бце ты рсн лоза. Слдкослокіе келн. Й іѵп^стъ. Й часъ а. На часамъ тро и код. сты. Предъ чдсдлін ліолекенъ с рдннъ канонъ а-н на ліолёкс прок. Бо ксю зёлілю. Блаженъ пѣс. г-д пёркдго, а б-д ктордго канона. Яплъ къ §ѵрёоліъ злч. тлд. §ѵалТе іѵ лід злч. ді. По осллкн код. кгомкле ннкб солоке. Сл. Стлеліъ. Й ннѣ. Кспёнію. Нд ІѴП» ДОСТОЙНО НА с^бдѣ. Еъ столокши нкбн^ сты^ъ НОСАТЪ ;рн за столбліъ чтёніс стыліъ. Йци лн прнл^чн тріеръ стлей къ нлк-» до ліытдрд й фдрнсід. На лід кеч. стры коскрТ г нд Сл. с. Стрд по н-ліъ ф-лліѣ. И ннѣ Бб. ЛѴдл. кеч. Нд стн перкын стн коскрс и стыліъ сти^б келнк. кеч. Сл. с. Тдйныд тр^кы литійной. И ннѣ. Бб. §гб. Тро коскрс. Сл. с. И Бб. коскрё. @к. Й іѵпѴстъ. Нд Код. коскрё Пол^ноці. коскрё по окы. Нд ксёноціноліъ нд д, коскрес. скостбчныліъ л Догнати. Выводъ й про дикъ й чтен. с урдлі^9 й с лнтід ксд. Сл. Бостр^кнліъ. Й ннѣ. Бб. Еостр$- ннѣ. НнѢ. пдкеч. код. с. Сл. Й н стыліъ 5. Сл. 7. Й . три. Нд ЛНТІН СТН ннѣ.
кнліъ же. На гГи коскр?. Сл. с Н ннѣ. Бо. Ял. Тро кце дко к, и с л. На оутр. тро коскрс. к. Сл. с. Н ннѣ. Бо. Воскрё. По ка сѣда коскре ко октан по дкы. Непорочнымъ коскре не поёліъ. По дк^ъ кл поіліъ полТр. Хкалнте йлід гъне. И келнчлнТе стыліъ натри статій но крь'ілосоліъ. Вліѣсто і|гл. ка 31. Неркое келнчлнТе каснлік. Пбдкѣ строки на крыло. Сл. й ннѣ. аллил^Гд г. Послѣди нл суодѣ' й поклонъ кдімлк. Нл кторбн слакѣ келичл Григорію. Такъ же какъ й касилію. Пос- лѣди нл смолѣ, н поклонъ кзе. Нл третіен слакѣ келнчаиТе Злдто^ст^. Тбчію пбдкѣ строки пропекъ по крылосо по- клона зслінбго нѣсть. Да н тропарь ко. Блгослокінъ рей гдн. По дкы аллнл^ід г рѣ лід йпдкбн. И сѣда стыліъ ксѣ. Й ннѣ. Бб. Послѣди, й ч с. Янтн и про й рѵлл’Ге коскрё. Канонъ коскре со йрлібсомъ нл д", кце на дкл стн^л^ и с дкл клно. нл и. Катака. С$ш^ глѴкоро, й про по дкы. По г пѣс. кондакъ ко. Я по з-й пѣснн стыліъ, нл ^-н пѣснн чтнѣншѴю. Скатъ гдь ?. Скѣт. коскрё Сл. с. И ннѣ. Бб. Еоскрё. На ^кдлн коскре д’„ и с со слл д", езлпѣкы стльскнлін. Сл. стрл рѵдль, И ннѣ. Преклгослбкенл рсн. СллкослокТе келн. И сСпѴстъ, й часъ л. Нл чл тро коскрес. Сл. с. Кондакъ кбскрес. й с прели. Молекенъ ^ал\^ й стыліъ. Блаженна ко дктлн НА 5, и сть'іліъ пѣснь 5-А перкаго КАНОНА нл д. Я прбчід ГЛАСЫ іѵ прл сёліъ ПИСАНЫ НЛЗЛДН ІѴ ЛИСТА. Стыуъ кезсрёкреникъ кнрл н іссаннл. Зконъ шестери. На ,іа
КЕЧ. стры сть'імъ НД 5*, й слл. Нл стн ко дктлн Сл. с. Н нн»Ь. дкы. Тро с. Сл. И нн^ дкы. Нл оутр. тро с "к. Сл. И нн4. По кл с4?дл ко октдн. Клнбнъ ко дктлн дкл КЕЗ М$Ч. НА н, НС нл 5. По Г ІІ'кс. гЬда. "к, Н КО. По ШЕСТОЙ код. и нкосъ с. Ск'кт. ко дктлн Сл. с. нн'Е, ко. Нл стн ко дктлн Сл. с. И нн'Ь. дкы. Блджін. г. п’ісснь г-д Н 5-А НА Н. Япо КОрА ЗАЧ. рНГ §ѴДЛІЕ ІѴ лІА ЗАЧ лд’ ІѴПОЛ^ И Стлго ннкнты нокгоро чиоао. Трезконъ $гл& кез КОЛЬ. Нл КЕЧ. КЛЛЖЕНЪ Лій'жъ, Стры НА Н. Н СЛАКА, Н НН'к. Догматн КЫ^ОДЪ Н Ч Трн, ЛНТІІО НЕ ПОЕМЪ. На СТН СТрЫ н слдкд с н нн4: Ял^д. На оутр. по ка н по полцг гЬда ст. ПО "к. Н КО. Про. Чтнд предъ ГДЕМЪ: ^ѴАЛІЕ ІѴ МА АІ. КАНОНЪ КЦЕ НА 5 Н С ДКА НА Н. КлТАКАСГд. С^Ш^ ГЛ^КО^ОДНТЕЛЬН^КО З&илю. Нл ^кллнт. стры нд д. И елдкл ст. И нн^. Елчце прТнмй. СллкослокГе келнкое. И іѵп^стъ. И чАсъ а. молекенъ СТОЛ$ А-Н КАНОНЪ. Блджінъ СТ. П^СНА Г-А А-ГО КАНОНА, А 5-а к-го канона. Япо ко (гѵрсомъ ТНІ. Сѵаліе ІѴ ла ЗАЧ кЛ*-
ЛІІ^Ъ ДЕКЦАЛА И МАТЬ ДНЕЙ КИ. ЯфЕ ККІСОКОСЪ НМЛТА ДНЕЙ кд. П^ЕДП^ЛЗ. с^Ѣтеніа гдна. Й стаго Зконъ К|А ктрн КОЛОКОЛА ТРЕЗКОНЪ. На П|АЕДП|>АЗ. г, й м$ч. г. Сл. м$ч. И ийѣ. I КО ОКТАН Сл. И инѣ. П^ЕДПрЗ. Тр м$ч П|АДЗ. На ПАКЕЧ. ПО достойнѣ. Тро КГОАКЛЕ Н ПрЕДПрАЗ- дню ннко соло н про. Сл. Со стыми. И ннѣ. ЛГлткдлін гдн. На оутр. тро ПрЕДПраз. к. Сл. М$Ч. И НЬІ ПрЕДПрдЗ. К д дкѣ По КА сѣдд ко октан. Клнбнъ ко дктлн @дннъ н см$ч. предпрАз- НА А й м$ч. м$ч. мчникл трнфона. 'і КЕЧ. стры нл П6ЕДП|ДЗ. Нд ІТН I. (Л. Н ннѣ. прсд Г-А И М$Ч. 5-А. ЙПО КрИ. ЗАЧ. ЧД. СѴЛЛІЕ ІѴ НА ІѴ полѴ. я ЧТЕМЪ ПрЕЖЕ ДНИ? Н ЗЛКТрб. рА Й потбмъ стбм^. По дслд'кн. Кондакъ кгоакле НЛ 5, НА д. По г пѣсни КОНДАКЪ н нкосъ СЛЛ сѢдА А. И НнѢ. ПрЕПрАЗ- По 5 пѣс. КОНДАКЪ И НКОСЪ ПрЕДПрАЗ. СкѢт. КО ОКТд'н С М^Ч. И НнѢ. ПрЕДПрДЗ- Нд стн КО ОКТАН Сл. Й ннѣ. ПрЕДІіраЗ. Нл ЧАсѢ^Ъ тр§. ПрЕДПрДЗ- Сл. М^Ч. Я КОНДАКИ ПрЕДПрДЗ. Й М$Ч. ПЦЕЛП. Блажінъ ІірЕД прдз. пѣс. Л^КН ЗАЧ. ПОДГЛАКо. ДНК ННКО СОЛО М$Ч. Сл. СО СТЬІМИ. Н НнѢ ПрЕДПрДЗ. Яціе сл^чн прЕдпрлз. кса прсжс лсмтарл и фа. Еъ па Ври КЕ СТрЫ ПрЕДПрДЗ. Г Н М^Ч. Г. Сл. ПрЕДПрАз. Й ннѣ. Дог- мдтн. На стн ко октан м$ч. К03КД Т. Сл. м$ч. К03КА. И неНг. прЕдп^дз. Тр. м^ч. Сл. Й негЕ П^Едпрлз. На пакеч. ПО достойнѣ. Т^О КГОАКЛЕ П^ЕДПрАЗ. АПЛН П^|01^Ы. Сл. Со
стымщ И ннѣ. Йко нлчаткн. Нл оутр. ДО КАНОНА ОКЫЧНО гако жі н ктбн сл$ж. Канонъ прЕдпрлз м$ч. на д, н и про КАНОН. ПрЕСЛА. Сл. И . НЛ 5-, ирмосы по к КО ОКТАИ НА д. Покры ЙрМОСОМЪ ОКТАЙНЫМЪ, ктбн сла, Окѣ 7 пріжЕ, й ко октан пррбцы ннѣ. прЕдпрлз- Нл СТИ КО ОКТАИ уклл'н г. стиул. Сл. Н ннѣ. ПрсдпрАз. Нл члсѣуъ лгілъ й СѵалГе прЁжс м^*ч.о и потомъ са. По бсллкн код. кгога и м^ч. Сл. со СТЫМН. Й ннѣ прЕдпрлз. Я НА члсѣуъ КОД. ПрЕДПрАЗ- §дннъ. ЯцСЕ прилучи1 прЕдпрлз. срѢтЕНІА КНЛМ ПрІЖЕ ТріО. Нл МА КЕЧ. стры ко бктлн по бкьі ксѣ. прлз- нѣсть. Тро. ко сл. и ннѣ ко §гб. На келн кеч. стры на Т, ко октан д, прсдпрАЗ. г„ й м’а'ч. г. Сл. прЕдпрлз. И ннѣ. Догматъ. Нл ли стн урлм^ и лмморйкы. Сл. и ннѣ прЕдпрлз. оутрЕ стнуб. На стн коскрЕ. СЛ. Л$Ч. К03КЛ Н ннѣ. прсдпрАЗ По ннѣ ІѴП^ЦЕЛЕШН. Тро КЦЕ ДКО К. прЕдпрлз. Г. Нл оутр. тро коскрЁ к. Сл. 7. Й ннѣ прЕдпрлз- По кл сѣдл коскрсс. КО ОКТАН по оккц й НЕПОрбчНЫ ЙПЛКОН. ХКАЛНТЕ НМД ГДНЕ НЕ ПОЕМЪ. СтЕПЕ Прб ГЛАС^. й (іѵалТе коскрЁ. й прб. Клнбнъ коскрЁ. со йрмбсомз, НЛ Д„ Й КЦЕ ДКА стнул. ПрЕДПрАЗ- НА Д. Й М&Ч. НЛ Д. КлТА с$ш^ гл^корб. По г пѣс. КОД. Й НКОСЪ М$Ч. КОНДАКЪ й НКОСЪ коскрЁ. Сл. сѢдЛ. (Згб. И ннѣ прсдпрАЗ. По ь пѣсни КОД. Н ИКОСЪ прЕдпрлз- НА ,4,-Н пѣсни чтнѣииіаю сприп'Е1 По достойнѣ, стъ гдь г. Скѣ ко сл. м#ч. й ннѣ прЕдпрлз. На ^бллн коскрЁ КСЕ. Сѵ. стрл Н ннѣ. ПрсклгослокЁнА
к <г Трона прл. прлз. Пол^ноф. СКА ^сй. СлДКОСЛОКІЕ КЕЛН. И ІѴП^СТЪ, н ЧАСЪ л. На члсѣ’р тро ко. сл. предпраз. На иномъ тро с сл. м$ч. Я кондаки ко й ПрЕДПрЛз. ПрЕМЕ. МоЛЕКЕНЪ прЕдъ ЧАСАМИ ^рЛМОКОН. І’іЛЛЖЕН'А НЛ КІ КО бктХи строй НЛ Д, ПрЕДПрЗ. пѢсНА П-А НЛ Д, и пѢс. 5-А НД Д. Япо Н §ѴДЛІЕ КОСКрЕС. Й ЗАКТро рА КЪ ср'і, и м$ч. послѣ. По бсллкн КОД- КОСКрЕС. никблѣ соло сл. й ннѣ. предпраз. На іѵп^стѣ достойно @ста. ЯфЕ прилгни предпраз. стріо ккотбр^ю НЛЮ ИЛИ НА сьірнон нлн, б ТОМЪ ПИСАНЪ ОТКАЗЪ КО бсОКЫ^Ъ ПЛАКАВЪ НА3ЛДН ІѴ ЛИСТА. СрѢтЕНІЕ ГДА НАШЕГО ІСЛ урТД. По^МЪ КСЕНОфНОЕ КОЛЬ. Ь Нл МА КЕЧ. стры ПрЛЗ- нд д сл. й ннѣ. Знаме. Нл стн. прл ПО крылосомъ. Сл. И ннѣ прдз. КСЕ ПО ЗНАМЕНИ. Паке мл кезканоиа. нд нен По до код, на нін тро іі КОД. прлз. млткл. Помднй ГДН НЕ ПАЕМЪ Гдн ПОМИЛУЙ КІ Й ІѴпѴсТЪ. Ко КСЕНОф. ЗКОНЪ ЗА 3 часокъ, нд КСІНОфНОН КЛДЖ^НЪ М$ЖЪ Д-Ю СЛА, НА К03КА стры прлз- г НД Й. Поютъ ПО ЗНЛМЕН. СЛ. Й ннѣ прлз- ЗНАМЕНИ. Выводъ КОЛА Про ДНЮ К Окы А КТрЕ КОЛА рДСІГК. ТрН Ч ПрЛЗ- НА ЛН Д-Н СТН прдз- ПОЮ ПО ЗНАМЕНИ. Я прб стры нл лн гла. Сл. И ннѣ знали. Нд сти стры прлз- поютъ по зна- меніи. Сл. Й ннѣ. бсмоглГ. Тро прлз. г знлмен. н ’ч. прдз. На оутр. тро прлз- г покоромъ. Кл окѣ покоромъ. По ка сѣда прдз- по к’, и ’ч ко ^ѵ-дліи нлдкое. Полцг. й келичлніе прлз- Поютъ П^ТЕКОЕ НД С^бдѣ. Я НАЛОИ спрлз. НА СрЕДНН. нд
По полц?. сѣдлл. поютъ на глд "к-> й "ч прлз- Янтн Й прлз- Помаіі2 нма ткое стн. (Ѵ)рыгнѴ срЦЕ мое. Всако ды- уАНіЕ, ПЯТЬ Ап ДЕМЕ А, А КОНЕЦЪ КОЛЬ. ѴѴАЛІЕ (С ЛбКИ ЗАЧ. й. По н-мъ і|глмѣ. Сл. ЛѴлткъ рдди кцы. И нйѣ той же. ПѴтекое й стрл прдз. поютъ по знаменій. Канонъ прдз. ирмосъ по к-, л тро на кі. Здпѣ. Сллкл гди срѣтенію ткоемэ 6 прлз. на субдѣ Канонъ носа. По г пѣсни сѣда К, "ч прдз- По з пѣсни. кондХкъ Й ИКОСЪ прдз. Код. А Конлруи КОНЛруАЕТЪ НКОСЪ ЧТЕТЪ НА про Клтл йрмо п пр3. I, поютъ по знаменій, (рединѣ,, н ч кпрологѣ. Нд ,^-н пѣснь ііЕркын дкд припѣкл ко йрмос^. Я проч’ІЕ ксѣ по д кстнуомъ припѣклю, НА суодѣ ПОЮТЪ припѣкъ ПЕрКЫИ, И нрмо прлз. П» Н ПОКЛОНЪ ЗЕ. Скѣт. прдз. г поютъ по знаменіи. Хкалнте гда поютъ, стры прдз. нд д, и слд'кд, и ннѣ, прлз- КСЕ ПОЮТЪ ПО ЗНА- МЕНІИ. СлАКОСЛОКІЕ КЕЛН. По ТрТОМЪ Тро прдз. И 01?. окѣ, И ІѴП^СТЪ прдз. И ПОЮТЪ прдз- стрѴ нд цѣлоклніи НА суодѣ. Налой спрдз. постака посреди-, й кпрАз. уодлтъ й часъ а. На чдсѣуъ тро Й КОД. прдз- По А-МЪ члсѣ прошеніе ЗЕМНОЕ. И чт^тъ крдтін кннг^ до клгокѣ кмолікн^. Предъ часами МОЛ^КЕНЪ прдз. НА з, йрмосы по к, Тро НА Д-, здпѣкъ. Слдкд гди срѣтЕнію ткоемз. КдтдкГ. Соурднй ІО кѣдъ, спс^. Прок. Й 0ѴАЛІЕ прлз. оутр. КАНОНЪ НА мдлІ носатъ. Зл до нрмбсъ. прдз. п$ть. На чдсѣуъ единородный снъ, гбкоромъ. Бллжінъ прлз- пѣснч Г-А Й 5-А на й носатъ. Япо къ
(гуломъ ЗАЧ. Т5Й ЧТ^ТЪ НА ДКОЕ. (ЛАЛІЕ 53 Л^КЙ ЗЛЧ. 3, НаДКОЕ ЖЕ. По ОСАДКИ КОД. П^З- единъ. Зл достойно нл С^бдѢ ЙрМОСЪ прз- ЦрЬ СТН. По ОІпѴстѢ Прдз. КСТОЛОК^Ю носатъ. За столбмъ чт. прдз. Послѣ ітолдо пріжЕ поитъ стр? прд'з. И потомъ ирмосъ. Еъ законнѣй сѣнн. Й поне- сетъ йконЕ кчдсокню. Я прокождютъс скоромъ н поклоны кладетъ кчлсбкиѣ. Потомъ прокожлютъ нлстоатела. Яціе ли прнлЕчн прлз- срѣтенТд гднд кнлюп прежде зрй тріоди. Еъ С». НА МДЛ. КЕЧ- стры ко глдсЕ г„ нл д. Сл. И ннѣ прлз- Нл СТН ІІЕрКЫД ст^л коскрТ ко дктХи, й прлуо келнк. кеч. г стн^л, а поютъ по зндмен. Сл. и ннѣ прлз- й змдл. кеч. Поютъ по крылосомъ. Тро коскрес. Сл. Н ннѣ прдз" §к. мдл. й (ѵпЕстъ мд. Зл столомъ ктрдпі ЧТ. прлз- ІІЛКЕЧ. Млл. КЕЗКДНО. По достойнѣ КОД. пр^з. единъ. ПолЕ- ноці. коскрес. по бкыч. НЛ НЕЙ КОД. КО. Нл КСЕНОЦІНОЙ бла- женъ мЕжъ КЛ КСД. Стры НА Т КО ОКТАИ Д, Й прдз. 5. Сл. й ннѣ прдЕ. КСЕ П03НАМЕ. Догмдт оста. Выуодъ коль Про КоскрТ ПО ОБЫЧАЮ ЧТЕН. ТрЙ ПрАЗ- На ЛИТІИ ПрАЗ» Д-Й ПО «г *Х .Д Л \ То" Л Зндмен. и проч. стры нл литіи и мдл. кеч. кее кодкл И стнр мал. КЕЧ. КСЕ КЛНТІЮ поютъ нд глТ. Сл. И ннѣ прдз- ПО ЗНДМЕН. Сл. Й ннѣ прдз. ОСМОГЛД. По ннѣ ІѴП^фЛЕІПИ. Тро пр^з- Т поютъ по зндмен. чт. прдз. На оутр. тро. ко к. Сл. й ннѣ прлз. По ка сѣдлл. ко по дкы. й чт. ко еѵ-ллТн тол. нли, не порочны й тро н^ъ по дкыч. инакой.
Клтлкл. КОСКрЕС. Нл ^-Й бстлк- нл н НОСАТЪ. Полі0 й келЙ прл. На субдѣ пою п^текое. По полцг. сѣдлл. д. й чт. прлз. ко дѵімг тол. сте глдс^. Про 0ѵал'іе прлз. ко уртбко поютъ. По н-мъ і|глбмѣ. Сл. ЛГлткъ рдди кцы. И ннѣ ТОЙ ЖЕ посбтъ п$ть. И стрл прлз. Канонъ коскрсс. со йрмосомъ нл д. йрмосы по л, й кцѣ НА ДКЛ Й прлз. йрмосы прлз- НА субдѣ. По г пѣсни код. й нкосъ й сѣдлл. прлз. ѣ. По 5 пѣс. код. й пѣс. чтнѣйшѴю сприпѣ по дкь'іч. Я прнпѣкы прлз. ЛАЮТЪ нл суодѣ. Пропѣ йрмб дл й достойно §сть. Стъ гда г. Скѣт. коскрсс. сл. й ннѣ прлз- Нл укали, коскрсс. д Й прлз. А- Сл. прлз. И ннѣ. ПрЕКЛГОСЛОКЕНД цсй, КСЕ ПО ЗНД- мЁ. СллкослокТе келнк. По тртомъ тро ко Сл. нл И ннѣ нл прдкомъ. Н про коскрсс. п пріжс нл ИКОСЪ Прлз. лѣкомъ. лѣкомъ. ВсАКО ДЫуЛ НЕ ПОЮТЪ. По прок. СТЛрЕЦЪ ЧтЁн. 0ѴДЛІЕ КОСКрЕС. по бкыч. @кт. окыч. й іѵе^стъ ко й стрл прлз- нл ц/Ьло- клн. Я (гѵ^льс. стрл чтін. гбкоромъ (5 конлруйстл оу стола, й часъ л. Нл члсѣуъ тро коскрЕс. Сл. прлз. Я КОД. прлз. @дйнъ. на ксѣуъ члсѣуъ. Молебенъ прлз. по бкыч. Нл чл- сѣуъ кллжен. ко. на прлз. пѣс. г-А нл д. Яплъ й СѵллТе ПрЁЖЕ Н‘ЛН-1 н потбмъ прлз- По осллкн код. коскрЁ. Сл. И НнѢ. прлз. Нл іѵп^Стѣ зл до йрмб прлз. црь сти, н прочТл по бкк'ічлю. Яціе лн прилучи прлз. срѣтеніе кнлю йлй кко- тбрыи ДНЬ СТрТоДІЮ. IV ТОМЪ ПИСАНЪ оуклзъ ИАЗАдЙ НА листѣ.
Стлго прлксднлго симссгнл кгопрТнмцл н лнны пррбцы. г Зконъ шсстсрй й до іѵдлніа прлз. Нл кеч. кл нѣсть. Стры нл 5-, прлз. г й с г. Сл. й ннѣ прлз. Нл сти прлз. Сл. н ннѣ прлз- Тро 7 Сл. й ннѣ прлз- Нл пакеч. по до код. прлз. @дйнг , й до іѵдлніа. На оутр. тро прлз. к. Сл. стси й ннѣ прлз- Кл. дкѣ й до іѵдАнТа. По ка. сѣдл прлз- по к Клнбнъ прлз. со йрмб. на йрмосы по к. й 7 нл 5. Ката йрмб стлго. По г пѣс. код. 7 й сѣдл прлз- к. По 5 пѣс. КОНДАКЪ Й ИКОСЪ, прлз- Ск’к прлз. К. Нл СТИ прлз. Сл. й инѣ прлз. На чл тро прлз- Сл. 7. Я члсѣуъ единъ. Бла же и. прлз. п’^с- *-А КЪ еѵрсомъ ЗЛЧ. ТКЛ ІѴ ПОЛ^. е^МЙ ОСЛЛКИ КОД. КГОА НИКО соло 7. Сл. Нл іѵп^стѣ Послѣ стола ктрлпйѣ нрмбсъ праздникѣ. П'рпкнлго дцл нашего йсйдорл. прпкнлго дцл нашего кирйлл д ІІОКОЕЗЕрЬСКАГО. Й стлго клгокѣрнлго КНЗА ГЕОрПА. Нд КЕЧ. кл рА стры прлз. 'Г'' и 7 г. Сл. и ннѣ прлз. Нл стн прлз. Сл. н ннѣ пр^з- Тро нсндб. Сл. й ннѣ. прлз. Нл оутр. тро праз- к. Сл. с Й ннѣ прлз- Кл. дкѣ. по кл іѣд'ч прлз. по к. Клнбнъ прлз- со йрмбсолсъ нл и й с нл д. По г пѣс. код. с й сѣдл егб Л. II ннѣ прл'з- По 5 пѣсни КОНДАКЪ й икосъ прлз. Скѣт. прлз. На стн прлз. ксн. Нл члсѣуъ кллжйі. прлз- пѣс. Д-А нл д. код. прлз. нл ксѣуъ Й 7 5-А нл н. Яіілъ іѵ л^кй длч. н. По СО СТЫМН. Й НнѢ П^ЛЗ. НГ4- Л Г Г У Л гг* / •• ЗА ДО ИрМО П^ЛЗ. нл суодѣ И ДО ІѴДЛНІА.
КОНДАКЪ КНЗЮ. Сл. И Тро прлз. А- еимссгн^ Г Сл. си- кондлкъ Нл ^кл- н кнзю К'н'зю ПОрГІЮ Тр^ЗКОНЪ БСЗБОЛЬ. Поемъ (Зм§ ктреті'с число. Нл кеч. клджкъ м$жъ. стн ид У, прлз. г, симесЗ, й 1Л3Ю ,{' Сл. г.’н'зю. И ннЧ. прдз. Кыуодъ й прок. дню й чтен. три с. На сти кнзю. Слкл. ум2 же. И ннЧ прдз. Тро симесон^ Сл. кнзю. Й н'н'Ч праз- ПослЧ кеч. молкенъ пр^з- кыклетъ по дкь'ічлю. Нд плкеч. ннЧ прдз. Нд оутр. Тро прдз. а". симесгн^ Г Сл. кна. И ннЧ прл. По кл сЧдл КН3Ю по к сл. й ннЧ прдз. Полц? й КСЛНЧЛНІС Й ІОЛОМЪ КН3Ю М$Ч. СЧдЛ. К СЛ. И НнЧ КО 0ГО. Прок. козкеселйтсд прлкедннкъ. СѵХлТе «5 мат^Іа здч. ль. й стрл. Канонъ прд НА ь", Й ? енлион^ НА д", Й КЙ3Ю НА Д' Клтл’ прдз. По Г пЧснь кондакъ и икосъ прдз. й код. мес^н^ч й сЧдл кнзю к й ннЧ прлз. По ь" пЧснн н икосъ кнзю. СкЧт. кнзю к. сллкл, й ннЧ прдз. литЧ стры НЛ 5* прдз- г4 стнр оутрснн стирокъ, г" сл. кнзю й ннЧ прлз- СллкослбкТс келнкое. Троп. симео'н^, сл. кнзю й ннЧ прдз. Скт'Г бкЧ бЭи^стъ й часъ Г. На чд- сЧ^ъ троп.с:прлз. сл. силис>н& нд йномъ троп. прд сл. кнзю. Я кондакъ прлз. й кнзю премГ. Предъ часами молкенъ КЙ3Ю. Блдж? нд кі, прдз. пЧснь л нд X- енмебн^ пЧснь Г-А НА д й кнзю пЧснь 5“А нл д". Япо1 дню й енмео'н^ й кн"зю кори Злч. сАг. §ѵдлТе дню н симбо'н^ подъ гллк&, й кнзю 63 л^кй ЗЛЧ. р. По оеллкн код. кгоаклГ ннколЧ соло", енмебн^ сл. кіізю й ннЧ прдз. За столомъ чтеніе кнзю, стрлдлн'іе §го.
Прп кнрнл^ ноко(?зІрьском$ поімъ съ полі'@ когда км-кстно. Трезконъ ке^ъ большаго, нл ксч^рни кллжінъ м$жъ. Стры нл н~ й слл° и нігк бкы- Катодъ н плр^ г4. На стн стры и слА3 7 и нн'к бкы1. Троп. @м& 0Сть. Нл оутренн по кл н по полТ(? скдл й ко 0Сть. ВелнчлнТе и фломъ 7 прпкннчсскои. Прок. Чтнл предъ гдёмъ. Сѵ'-ллТс іѵ млт^а Злч. мі'. й стрл. Канонъ по бкы1 нл 5 кце или прлз. Яціе къ по прлз. и 7 дка нл Й". Клтл0 прлз. По г4 п'кснь скдлл @г6 Г. сл. й нн'к бкы1. По ё' пкснь код. й икосъ ^гб. Ск^т. 7 іГ. сл. н нн'к бкы. Нл ^кллитт 7 нл д". й сллкл й нн'к бкы. Сллкослбкіе келнкое, н іѵпѴстъ. Нл члск^ъ троп. и код. Г. Предъ часами молкенъ 7. БллжГ 7 пкснь Г-д й 5-д. Япо кгллл’ злч. сгі. СѵллТе 63 млт^ед Ъ л съ по прлз. покиъ §мѴ по бкы. Нл кеч^рнн стры прлз. н 7 Посллкнн й ннк прлз. Нл оутрснн по кл й нн'к прлз. & по полі$ ко. Нл рркллёГ г* прлз. н 7 г й нн'к. Й проч. по бкьі. Я рд Гтом^ тогда поемъ нл плкечернн. Ст. мѴі, лгліѣІИ' стры прлз. й 7 г слл сто и нн'к прл. На сти стры й сл. й нн'к прл. Тро" 7, сл. и нн'к прл. Нл оутрснн по бкычлю. По кл скдл прлз- Канонъ прлз- нл еъ й 7 нл ді По г* п’кснь код. й нкосъ и с'кдА' 7 л й нн'к прлз. По 5 п'кснь кондакъ и нкосъ прлз. Ск'кт. 7. сллклт н нн'к прлз. Нд стры й сллкл, й нн'к прлз- Нд члгк^ъ тро"' прлз. сл- Я КОНДАКЪ прлз- §ДИНЪ. БлжГ прлз. П'кснь (Г НА з4. ре и
сл. 3 сѣдХ код. код. НнѢ й Прпкнлго сЗіГл НАШЕГО кнк^лл. На ксчірнн стры праз* г* й 7 гч слдкЛ'і й ннѣ. прл На стн стры й слакді й ннѣ прлз. ТрсГ7 ПрЛКНЛО кѢрЫ„ СЛАКАі И НнѢ ПрАЗ- Нд ПДКЕЧЕ5НН код. прдз. На оутренн троп прлз. ЕЛ^КЛ 7 и прлз. По кл сѣдл праз. Канонъ прлз. со йрмосбмъ нл ій и 7 нд д". По Г пѣсни код. 7 й сѣда @го л. сл. й ннѣ прлз. По ё" пѣснн код. н нкосъ праз. Скѣт. праз- іГ Нл с'ги стры й сллкл й ннѣ прлз. БллжГ пѣснь ь-д прлз. нл Прпкнлго (5ЦЛ НАШЕГО плр^нТд. И ^ЛЛЛдѢ. Нл КЕЧЕрНН стры стымъ по г нл Нл стй стры й сл. й ннѣ прлз. Тро" 7 СЛ. Й НнѢ прлз- Нд ПЛКЕЧЕрНИ по до ОѴТрЕНН троп. прлз- Канонъ прлз. стлю^ л и икоса прлз. Бллж? прлз. прлз- сл. Г. Я код. прлз. 6А1’Н7ІІ- С тлго келикомчннкл ^содорл стрлтиллтл. И стлго пр бкл заулрід СЕрПОЫІДПЛ. Нл КЕЧЕрНН КА рд, стры НЛ 5-> ^еодор^ гч й злулрій) Г‘. сл. ^Ео'дор^, Н ннѣ прлз. Нл стн прлз. СЛ. ^.Ео'дор^, Н ннѣ прлз- Троп. (фДОДОрѴ сл. н ннѣ прлз. §КтГ Й ГОпѴсТЪ. Нд ПЛКЕЧЕрНИ КОД. прдз- Нд оутренн троп. прлз. ІГ. сл. ^.ебдорѴ й ннѣ прлз. По кл сѣд<С прлз. 5ч й прсГ сЗкь'ічно. прпкнлго лЧки ИЖЕ г,і сл. й нііѣ праз. ОКЦІЕЙ, КЖЕ ОЦЪч КОНДАКЪ П^ЛЗ- Нл прлз- й сть(мъ по окьічаю. на й іі 7 дкл нл и". По Н сѣдл ^ГОп СЛ. Л^кѢ, Й НЙѢ П^АЗ. По г. прлз. Скѣт. прлз. к~. На стй стры й пѣснь 3-А НА 5. Я НА ЧДсѢуЪ ТрОП. По кл пѣснн пѣсни сл. н г
СЛ. ^Ео'дор^і И ЙІЧ'Ъ прдз. й сл. ^со'дорѴ. Я код. прдз. НЛ Д4-) Н ^со'дор^ П'&НЬ Г,-А 6ѵдлТе іѵ мат^еа зач. ль. ник5 СОЛО0 $,СОД°р^. ІА. СО счк. по к". Канонъ прдз- со ирмосомъ на 5, и 7 дка на и". По Г П'ЬсНН КОД. Н НКОСЪ ПрАЗ- сі'дл М$Ч. сл. пррок^ Н НН'Іг П^»3. По 5* п4гснн код. й нкосъ ^ЕОДорѴ. Ск*Ьт. ^Ео'дор^ сл. й н'нг1' прдз. На стн прлз. проч. На часфуъ троп. прдз. §ДННЪ. БлДжГ П^АЗ- п4гсна й-а НА д. Япо мХч. КТН ЗАЧ. По СНЛл'кИ КОНДАКЪ КГОАКЛЕ1 Гтьімн-» й нн'Ь прлз- На іѵп^стФ за достоіГ прлз. йрмбсъ. Еъ трапТ за столомъ чтеніе ^со'дорѴ. СТЛГО лі^ч. ннкііфорл. Еъ СІН ДНА ІѴДЛНІЕ прлз. ІР'^ТЕ" Н1А ГДНА. Трсзкбнъ КО КСА. Нл КЕЧЕрНН КА рА КОЗКЛ^Н ГО- коромъ. Стиуфра прлз. НЛ 5". СЛ. И ЙІГІ' прдз- СкФте тйри гбкоромъ. Про1 дню. И сподоки гдн. На стн стры н слдкд й нн'Ь прлз. Троп. прдз. §дйнъ. бктГ н іѵпѴстъ. На паке- чернн канонъ м$ч. никйфорѴ. По до1 код. прдз. ^дйнъ. На «утрени троп. прлз. г". По ка сфда прдз. Канонъ прдз. со ирмосомъ на ді, нрмосы по к. Я троп. НА К*|. Клт<$ прдз. НА Субд'#. По Г1 п4ссни гЬдА ПрА К. По 5* П^ССНА КОД. Й ИКОСЪ прдз- Нд п4гснн чтн4гнш^ю НЕ НОБЛСЪ. Но по^мъ прип'к’кы прд йко же нд самый прлз. СкФт. прлз. 1. На ^КАЛсГ стры прдз. НА ДІ СЛ. Н НН'Ь прдз. СЛАКОСЛОКІЕ КЕЛНКОЕ'і й іѵп^стът н часъ Г. На час4г^ъ троп. й код. прлз. Предъ ЧАСАМИ МОЛІКЕНЪ ПрА 0ДИНЪ КАНОНЪ. БлДЖ? ПрА П'&СНЬ 5 14*
нл з". Япо й @ѴЛЛІЕ ДНЮ ТОКМО ПО ОСЛЛКН КОД. ПрЛЗ- нл ,МОСЪ П^АЗ. Въ ТрЛПІЗ'Ь ЗА столомъ ЧТЕНІЕ . ЯфЕ ПрИЛ^ЧІ? СѴДАНІЕ ПрАЗ- КЪ НЛЮ. МАЛОЙ КЕЧЕрНИ [Т^кІ КОСКрЁ Д. [Л. <5ктли. На сти а'-й стн коскрГ СЛ. Й НнѢ КО КО (ЗкТЛНп МЛЛЫА ПрАЗ- Нл ПЛКЕЧЕрНИ ПО іѵп^стѣ задо1 йрмб:" прлз- клнбнъ толкокбй ПрЕЖЕ КЪ тріоди ПО/МЪ. Нд Й НнѢ КОГ МАЛОЙ КЕчЁрі й стнубкнкі прлз. КЕЧ. ГЛАС^. Троп. достбіГ код. п Нд КсЁнОфНОЙ стры нл Т. коскрЁ Д„ Й прлз- іГнѣ. Догмлтй. На литін д-й стй ^рлмѴ, КГАі КЦЕ ни ко 1? БЕЛИ КЕЧ. коскрГ сл. й ннѣ ірдЗ- Пол^нофницл коскрГ нл ній код. коскрГ СЛ. прлз- н ЛИТІА прлз- . И НнѢ П'Л%. Нл сти коскрГ, сл. й ннѣ ГірАЗ- Троп. троп. коскрЁ К, СЛ. Й НгіѢ л. По кл сѣдХ ко (Зктли коскрЁ. И не порочны сч’роп. ГЛАС^. АІНОГОЛ’ЛТИКО НЕ ПОЕМЪ. СТЕпГ Й Прб' 5 г> н (А ДКО "к Й ПрХ А. Нл оутрЕНН иплкон пѢ'СНА их* ГЛЛСзА й 0ѴЛЛІЕ коскрЁ по (Зкычлю. БоскрнІЕ ^рртбко й про4. Канонъ коскрГ нл дІ, й кце на дкл-, й прл нл й'. Клтл прл• йрлсбсъ НА сррбдѣ. По г" пѢсНИ КОНДАКЪ й икосъ коскрЁ й сѣдл1 прл к. По й4 пѢсна код. й икосъ прл нл ^~-й ЧТН'Ьйш^Ю съ припекомъ по сУкычлю НА с^бд'іг. По кл до- стойно 0СТЬ. Отъ ГДА Г. Ск-іт. коскрЁ сл. й ннГ прлз- Нл ^КЛЛІГ коскрГ Д Й прлз- со слл0 д1. СЛ. стрл. 0ѴЛЛА й ннѣ ПрсклгослокЁнл §си. СллкослокТе келнкое. Троп. коскрЁ. ^ктё1 бкьі й іѵп^стъ й часъ Г. Нл члсѣуъ троп. коскрЁ СЛ. прлз- Я код. коскрГ й прлз. прсмГ. МолЁкенъ прЕдъ часами прлз. й
эділмѴ Т по дкычлю. БллжГ коскрГ на ьА н прлз. пѣснь нл д". Йпо1 н @ѵлліе коскрі н кце. По дслдки код. коскрГ, сл. й ннѣ прлз- На іѵпѴстѣ задостоеГ ирмоса прлз. трапезѣ ІІОСлѢ СТОЛА ирмоса прлз, Н ТЛКО ІѴДЛЁТСА прлз. ЯфЕ при- лучи ѵѵддн'Ге прлз- стрТсгдГю и? тома суклза писл нл злдй га НА ЛИ. Стлго м^никл улрллмпіА. Зкона малой @днна трТ. 1 Нл КЕЧЁрНИ кл стры ко дктлн г, й 7 г. сл. й ннѣ ко\ йлй кртоког. На сти ко дктд'и ксе. Троп. м^ч. слдкд й ннѣ ког йлй кртоко. На пдкЕЧЕрнй троп. дкы урлліо". На сутрснн троп. 7 к'. СЛ. Й ЙнѢ дкы4. По КЛ сѢдЛ* ко дктлн по дкы1. Канона ко дктлн ока й сл\$ч. нл ь й 7 нл л'. По г4 пѣсни сѣдл 7 Г. сл. й ннѣ оккІ. По 5* пѣснь код. й икоса. Скѣтй ко дктлн §днна. Нл сти ко октан и про4 слежка дню. БллжГ ко дктлн ДНЮ НА 5'. Стлго СфІННОМ^Ч. КАЛПА. Н СТАГО КЙ3А ГЛКрІИЛЛ ЛІ пскоксклго. Й прпкндго оц’а нашего димйтрТд прил^цклго. Прпкном^ димнтрТю. ПоЁма ка нлстоАфій днь са лит’Ге^ трсзкоиа ко кса. На ксчірнн кллж^на м$жа„ козкдуи гбко- ^ома^ тры при дкон ил йі сл. §ма же. И ннѣ. Догма’. Вывода й про дню^ й чтеніе три. Нл литіи а'-й сти ^рлмѴ й 7 ди тіа й мдлла КЕчірнА кса ка литію, сл. 7 н ннѣ тко- ріца й нзклкитель. Нл стн стры й слАкл 7, ннѣ ксза не кѣстнлд. Тлоп. 7 сл. й ннѣ ког КОСКйЁ. На п^кечелни код.
Й НН'Ѣ КО’ А-й СП. 7 полѴно по бкычлю са кл. Нл оутрснн троп. 7 Г сллкл и ннф ког коскрГ По КЛ И ПО ПОЛЦО сѣдл 7 по кі н ко §гб. Величаніе й фА4бма прпкничсской. Прок. Чтнл пр^да гдсма. Сѵ-дліе іѵ мдт^еа мг. и стрл. Клнона КЦЕ. Многими СОДЕр- жима нл з4 й 7 дкл нл й4. Клтлкдсід. СЭк^рз^ оустл. По гп'ісснн скдл 1 й ког. По з4 п^снь код. й икоса 7. Ск^т. Т 1 сллкл й нн'ѣ ког- На уклліГ Т нл д4. сл. (?мХ же-, й кце ты §сй лоза. Сллкослбкіе келнкое й іѵп^ста й чАса л. Нл члс'куа троп. й кондака прлз. Прсда часами мол^КЕна димйтрТю клнбнат КЛЛжГ П'КСНЬ Г4 Л-ГОі Н 54 К4 КАНОНА. Япо КГалА"ЗАЧ. СѵллТе Іѵ л^кн злч. кд. 2рй Яціе прилучи1 прп днмйтрід ка которою нлю стріо ка с^кбт^ сырною прлз- ка нлетодціТн днь йлй стла лле^Ѣ. тако же прлз. Яціе прил^чн1 ііуа НЛ Г-Й НЛН КЕЛНКАГО ка пне, то прЕллгАЕма нл ина день. Я оуказа том^ писГ нл- Злдй нл ли1. Кнзю ксеколод^ поЕма полцг когда км’ісстно конньін ДЕНА. ТрЕЗКО §М§ КЕЗ КОЛАШЛГО. Нл КЕЧІрНИ КЛА М^Жап СТНуОКп 5* стры нл и4 сл. 7 и нн'Ь Догма4, чтеніе трн. Нд стй стры й сл. 7 й нн*& ткорсца. Троп. кнзю. На оутрснн по ка й по полі^ скдіС кнзю по Г. й ког. келнкомѴ кн'зю келн. Я фл’бма клл- жіна м^жа. По полцг ког. С&> тек^ рлд^Етсл. й поклона зГ. Прок. прлкЕдннка іаксѵ фнннка. Сѵаліе іѵ іеолннл зачало А(г. й стрл. Клнона кце нл з4. гллса йі й 7 дкл на й4. Клт^. СЭкІрз^ оустл. Ва клнбн^ запуска. Стын клгок'&рнын кпд- нлн поста
По 51 п4кнн кондакъ н нкосъ. Ск^т. ^КАЛИТЕ 7 Д СТНуА Й СЛ. келйкое і? іѵп^стъ. Предъ часами ГіЛЛЖЕ" П'КСНЬ Г-А А-ГО,, А 5-А К-ГО бѴАЛІЕ ІѴ ІСОАННЛ Л5. Власію поемъ на козкГ стры Г і? слХка. Нл сти код. и икосъ §ма. По в4 ігЬ'снь. ТЛ0. 0ѴЛЛІЕ ІѴ лѴкЙ ЗА §3- ИЛИ ЖЕ ГЛКрТЙЛЕ, МОЛЙ КГА ѵЗ НАСЪ. По г" п4ЙнИ С^ДА К Й ког. к* сл. й нігк ко. На н нн'Е Влчце пріимй. СллкослокТе МОлкЕНЪ 7 Д-Й КАНОНЪ. канона. Япо ко @ѵрГо тл^. КЪ Т ДЕНЬ СЪ уДрЛАМПІЕМЪ, СЛАКА. И ТйОП. §М§ @СТЬ. Нл «утрени канонъ на д" Й СК’Ьт. §М^ бІЧ’Ь. Япо КОННь'іИ ДЙ1А. ИЖЕ ко стьіуъ (Зір уійсклго. Й НЖЕ ко НАШЕГО МЕЛЕТІА ПЛТр'ІЛруЛ ЛНТІСС- К! СТь'і^Ъ (5іГд НАШЕГО але^Іа митрополи- та МОСКОКЕКАГО. ЛІЕЛЕТІЮ ПОЕМЪ НА пАкЕЧЕрНН СЪ КАНОНОМЪ ко стлю лле^'кю трезкбнъ ко кса. Ееч^на колашда. На кеч. кллженъ м^жът козкл^н пѣніемъ. Стры дкбн нд н" сл. Т поютъ по зндм?. И нн’Е Кто теке не клжн". Екіуодъ й прок. ЧТЕНІЕ СЧ’ЛЮ трй. Нл ЛНТІЙ сти урлм^, Й Т ЛИТІА КСА Й МА кеч. стры С'Го"сл. Т и нн^ Посланъ кь'іста. На сти стры й сл. стлю. й НН'Ь ткорсі^ъ. Троп. 7 СЛ. Н НН'Ь ко коскрТ. Нд ПА- КЕчсрнн клнбнъ мелетію. По достбйнѣ код. стлю. Нд «утрени троп. 7 к^ сл. й нн^ ко. По кл й по полТ(? скддл сгГлю й ког. ЕелнчлнТе й і|гломъ стласкон. Прок. Чтнл предъ гдемъ. бѵ'ЛЛІЕ ІѴ ІСЭЛННЛ ЗЛЧ. Л5і й стрл К03КЛ сла. Клнбнъ КЦЕ. Ео- Д^ прошедъ Н.\ 5. Й ? @ДИНЪ НА Й! КлТДКАСІА. СЭкерЗ^ ри
оустл. По Г4 пѢсНА сѣдл Г Н КО. По 5* пѢсна КОД. I? нкосъ. Скѣт. 7 'г сллкл іі ннѣ ко. Нд укали4 Т нл д„ н сл. й ннѣ. Бце тьі @сй лоза нстнннлд. СллкослокТе келнкое. И іѵп^стъ И ЧАСЪ л-й. Предъ члсллаи леолЙенъ СТЛЮ единъ КАНОНЪ й клчцѴ ПОЕЛСЪ. БллжГ СТЛЮ пѢсНА Г-Д И 5-Л. Япо КО 0ѴрЕО Злч. тГ6. вѵллТс іѵ лѴкн злч. кд. Яціе прнл^чй1 стла лле^ід, йлн днмнтрід прнл^цклго, къ сѴкбт^ мдсоп^ст. поілсъ ИЛАЪ НА ПрЕДИ. Еъ ЧЕ Й КЪ ПА. ЯфЕ ЛН КЪ ПНЕ Г-А НЛН, ТО поЬсъ нлсъ, къ С^КОТ^ Й НЛЮ Сь'ірН^Ю гі Прпкнлго <5цл нашего млртннілнл КЕЛН. Нл КЕЧ. стры ко бКТЛН Г й 7 Г. сллкл сто, н ннѣ ОККІ. Нл стн ко бктАи сл‘ 7 ннѣ оккі. Троп. 7 сл. й ннѣ бкьі. Нд оутренн троп. 7 по бкьТ. По кл сѣдл ко бктлн. Канонъ ко бктлн бкл нд Т. й слс^ч. н 7 на д. По Г пѣсни сѣдоі & н ког. По з4 пѣснь КОНДАКЪ н нкосъ. Скѣт. ко бктлн сл. 7 й ннѣ ко. Нл стн ко бктлн н проч. слежка дню ко бктлн. БллжГ ко бктлн НА 5. ДІ Прпкнлго 6іі;‘а нашего лк^ентТа. Нл КЕЧ. стры ко б г4 н Г г. сл. Т й ннѣ бкьі. На стн ко бктлн ксе. Троп. 7 сл. н ннѣ окей. На оутренн троп. 7 но бкы. По ка сѣд^к ко Октан. Канонъ бкл ко бктлн н сл$ч. нл Т. й 7 нл д4. По г4 пѣснн сѣд^ Г н ког. По з" пѣснь код. н нкосъ 7. Скѣт. ко бктлн сл. 7 й ннѣ ко, и проч. слежка ко октан дню. 01 Ст ДГО ЛПЛЛ ЛІІНСНЛЕЛ. Нл КЕЧ. стры ко бктлн г* н 7 г сл. н нііѣ бкы. Нл стн ко бктлн, троп. лпо. Нл оутренн
по бкьі. Канонъ ко бкт^н бкл нл і. й 7 нл д4. По г4 П'К сѣдХ л и ко. По з4 пѣснь код. Г^дннъ. Скѣт. ко бктлн Н П^ОЧ. СЛЕЖКА ко бктлн ДНК по бкьк Стьіу-А лД’ч. ПЛЛіфнЛА ГІ ПОрфнрІА. Нл КЕЧ^НН СТра ко ІД бктлн г4 Н М$Ч. г" СЛЛКЛ Н ЙнѢ сэкьі. Нл стн ко бктлн троп. нѣсть. Нл оутренн до канона бкьі. Канонъ ко бктлн бкл нл Т. н 7 нл д. По г пѣснь сѣдл Г. и ко. По з4 пѣ КОД. М^Ч. ПИСАНЪ КЪ ЧЛСОСЛОкѢ ИЛИ КЪ лѢтОПИ СКАІ СкѢтй ко бктлн н проч. слежка ко бктлн ДНК по бкьі. Стлго ьЕЛике.мй'чйнка дсбдорд тнропа. Яірс нѣсть по- СТА. Зконъ ШЕСТЕрЙп СТрЫ НА КЕЧЕрНН 7 ДКОИ НЛ СЛ. М$Ч. Г? ннѣ бкьі. На стн ко бктАн сл. лф’ч. й ннѣ бкьі. Т^б м$ч. й ннѣ бкьі. На оутрЕНн нл кгъ гдь. Троп. м$ч. Гсл. н ннѣ йлй кртойо. По кл- сѣд<С ко бктлн. Канонъ ко бктлн бкл ке^ъ м$ч. на й4„ й м$ч. на 5. По Г пѣсни сѣд. К Й КО. По 5 пѣснь код. й икосъ м$ч. Скѣт. ко бктлн сл. м$ч. й ннѣ ко. На чдсѣуъ троп. й код. м$ч. БллжГ л\$ч. пѣснь Г-А Н 54. Іпо ІСТГГ ЗАЧ. СЧК. 0ѴЛЛІЕ IV ІСОЛНИЛ ЗА НК. Иже ко стыуъ бц'л нашего леонтіа плпы рнликлго, Нл ні кеч. 7 г стиул. сллкл й ннѣ ко. На сти ко бктАн. Троп. Гтлк. На оутренн до канона бкьі. Канонъ бкл ко бктлн й съ л\$ч. нд Т. й 7 нл д. По г4 пѣснь сѣдл й ко. По з4 пѣ КОНДАКЪ й икосъ. Скѣт. ко бктАн сл.7 й н"нѣ ко. й проч. слежка ко бкт^и дню.
$1 0-Г АГО ЛПО АруНППА. Стры КО ОКТАИ Г, Й 7 Г. СЛ. Й нжі сЗкы. Нл стн ко октлн. Троп. лпо есть. На оутренн до канона (5кы. Канонъ къ (Зктаи ока нд Г, н 7 нл д'- По .*>' п4гснн код. 7 §дннъ. Сккт. ко ОКТАИ тбчікь й проч. СЛЕЖКА ДНЮ КО (ЗкТАИ ПО (ЗКЫ. К ПрПКНЛГО оіі/л нашего ЛАКА §ПКПА КАТА. Нл КЕчЕрнн СТрЫ КО (ЗкТДНо Н 7 ПО Г. СЛАКА Н ЙН'Ь С)КьТ. На стн ко (Зктаи. Троп. стльскон. На оутренн <5кы. КАНОНЪ ока ео (ЗКТАИ НЛ Г. Й 7 НД д". По 5* пФ'СНЬ КОД. 7 0СТЬ. СкгЬт. ко (ЗКТАН, ТОЧНО Н ПрОЧ. СЛЕЖКА ДНЮ. КА ПРПКНАГО ОЦА НАШЕГО ТИЛ1офЁА„ ИЖЕ КСИЛіКОЛ'ЬуЪ. И 7 рѵстдфіА А^ірпКПА АНТІОХІЙСКАГО. С^ры СТЫМЪ по г сл. й ннФ’ (5кы. На стн ко (Зктан. Троп. стьімъ окціен. На «утренн ОКЫ. КАНОНЪ КО (ЗКТАИ 0ДННЪ СМ$Ч. НА 5М1 Й 7 ДКА НЛ ЁГ. По г" пфгенн С^ДА 7 ДКА Й КО. По 5 пфсснь код. тнмоф^ю. Ск'Ьт. ко <5ктдн„ точТю й проч. СЛЕЖКА дню ПО СЭККІЧАЮ. КК Ст. ЛіХч. ІІЖЕ КО рѴГЕНІН. стры КО СіКТАН й м$ч. по нн^ сэкьУ. На стн ко <5ктан. Тр.оп. м»ч. 0стк. Нл <5кы клнбнъ ко <5ктдн ОКА НА Т. й м$ч. нд д". п4гснн гЬдХ Г Й КО. По 5 п4гснь КОД. единъ дню. гт Стдіо ефЁннолпчникА полнкарпл ргікпл злшреклго. Нд кечІйнн стш ко <5ктаи н 7 по Г. Нл сти ко (Зктіи. Таоіі. г сл. н оутренн По Г Н П|
м$ч. Нл оутренн ОКЬІ. КАНОНЪ КО С)КТАН ОКА-, Й 7 НА д. По г" пѣсни сѣдл Г И КО. По пѣснь ко <5ктдн сл. 7 Й ЙнѢ ко. й проч. ко О КрѢтЕНІЕ ЧТНЫА ГЛАКЫ СТАРО код. й нкосъ. Скѣт. 6і;тан дню. Ісглннл пртчи. ЗКОНЪ КЕЗЪ КОЛЬШАГО. Нл КЕЧЕрНН КЛАЖЕНЪ М^ЖЪ. СТрЫ й сл. й пртчи Й СЛ. @М§ ЖЕ Н ЙнѢ С& чюдо. Троп. КО КО. НАПА4 КОД. 0ДННЪ 7. НА ОутрЕНИ Трі ко ко. По кд" й по полІ0 сѣдл 7 по Гі й ко. По 5 пѣснь код. Нл уклліГ НА д сл. 7 КЕЛНКОЕ й іѵп^стъ, и НА ЙнѢ. Кто ТЕКЕ НЕ КЛЖИТЪ. 7 ТрЙ. Нд СТИ 7. СЛ. Й ЙнѢ >оп. 7 к, сл. й ннѣ ско н^ъ. Прок. Т§ козкрлці2 рогъ дкдокн. Сѵдліе ІѴ Л^КЙ ЗАЧ. лл, й стрл. Канонъ кце. КодУ>’ прошідъ нд я*. й 7 §дннъ нл и". Кдт^. СЭк^рзѴ оустд. По Г пѣснь сѣдсі Г й й нкосъ 7. Скѣт. 7 к\ сл. й ннѣ ко. й нйѣ Бце ты §сй лоза. Сллкослокіе часъ Г. На члсѣуъ троп. й код. пртчи. Предъ часами молі- КЕНЪ пртчи. БлДжГ пѣснь Г-А й 5-А. Сѵлліе ІѴ МДТг^ЕА злч. мі По сэсллкн СОЛОКЕ сл. пртчні й ннѣ оуспѣнію. ПИСАНО ко сибкы^ъ глД1 НД ЛИ1. Иже КО стьіуъ С?и7<І НЛІПЕГО ТЛрЛСІА ПЛТріЛруЛ ЦрА Грл І.Л. КЕчірНИ стры КО (ЗкТАН Й 7 ПО П СЛАКА'і Й ЙнѢ С)КЬІ. стн ко октан троп. стльскон. Нл оутренн (5кьі КАНОНЪ (5ктаи ока Й 7 НА д‘. По г пѣсни сѣдХ й ко, л по я" СЛЕЖКА ДНЮ ПО С)КЬІ. ЙПО Г.ОрН ЗАЧ. рО5. КОД. КГОАКЛ. ННКО IV прл пртчи с тріодію Нл На ко пѢсНЬ КОД. 0ДННЪп и
|;<5 Иже ко стьіуъ <5цл нашего порфнрТд цчікпд га. Служба ко '3 КЕ^ЛІЪ ПОДОБНА МГ'.О ЖЕ ТДрЛЕГю КЧЕрА суКАЗЛНО. ПрІІБНАГО ОіГА НАШЕГО ПрОКОПІА. СЛЕЖКА КО КСІМЪ ПО- ДОБНА гако же тАрлг'Гк» къ і?@ дна. к’н Прпкнлго оірк нашего каснлГд непоб4Ёдннка. Стры Т Г. Канонъ на оутрЕНН нл д4 н кондакъ ^ста йко же і? тлцлсію. цУ. ПрікііАго (5іі‘а нашего клсГа'на рн". бгдл ДЕКрЛЛЬ нмлть кн дн^н. Тогда поІтеа служба Етаго на пакеч. Стры ггол$ Г4. Троп. Н'&ТЬ. НА ОуТрЕНИ КАНОНЪ НЛ д".
ЛІ II, 'А М Л р Т а Н Л\ Л 'Г А ДНЕЙ ЛА. СтЫА ПрПОДОКНОЛСЧНИЦЫ СѴДОКІН. Яі|И 0СТ6 поста. А Стры нл кеч. ктр’іб Г, Н 7 Г. Сл. Н НнѢ ко нлн кртоко, кминѣи. На стн ктрТо. По ннѣ іСпѴціаешн. Тро по. Нд оутр. ЛЛЛНЛ^ІД ПО ОКЬІЧ. По КД сѣдл ко ОКТАН и тр'ісЗ по бкычдю. Каноны ока ко октан. на Т. и ст. на д, л ндѢже трНпѢсНО„ ТО КО ОКТАН КАНОНЫ ОСТЛКЛАЮТСА ОКА. Я ПоЁма прЁжЕ СтѢн НА 5, ЙрМОСа А. ІІ КТрІСОДН ТрНпѢ НА Н. По г ІіѢс. сѢдД 7 А. Сл. Н НнѢ Бб, йлн кртоко. По 5 пѣс. код. н нкоса 7, а м^ч. трісгднон чте по кл сѣда. Скѣт. ктрТсЗ г, и прб сл'бж. ктрТсЗ ДНК) ПО ОКЫЧАЮ. ІІЦ1Е лн слѴчн с^к. йлн нла поіма кга гдк, н трб 7 по бкь'ічлю. Стдго сцинномчннкл ^еодотл §пкпл кнрннЕЙскдго. Стры 7 7 г. Сл. й ннѣ бкы. На стн ктрі'сбдн. Нл оутр. лллнл^Тд. По кл. сѣдлл. ко октан н ктр'ісбдн по окыч. Клнона 7 НА д. По г пѣс. сѣдл. 7 Н КО. Й ПО 5 п4сс. м$ч. й код. Сл. 7. Й нн'і'. Бце ты §сй іб стлю. Сл. И ннѣ ко коскрЁ. КЕЗПОКЛО нл С 0СЧЧ, прб сл^ж. дню ктрТсбдн по окычдю. И СТДГО лрСЕНІА рпкпл ТКЕрСКЛГО чЪ'ДС, ІібЁма по- лТ^ЛЕсбса трсдкона кезколк. На кеч. кл рд. Стры ктрісг г, й 7 г. Сл. 7. Й ннѣ Догмлтн. Вывода н прб дню, ’ч ктрТсг, Гі 7 г. На стн ктр'ісг. лоза. По ннѣ сОп^фЛЕііін. Тр, §к н про сл^ж. Пакеч. келнк. тртбма. Трб с нЁн. По л-ма с. Сл. И ннѣ ко коскрЁ. По к-ма тртбма
тро дкьіч. По канонѣ подо код. стлкн й про дню. На оутр. кгъ гдь. Тро 7 кі Сл. Й ннѣ ко ко. По л-н й к-н ка сѣда. ктрТсэдн по бкыч. а дктлннон сѣда бстлклАІ1. По ѣда дка стлю что писаны кбгб сл$ж. по а-н й к-н й ко полі’з й келн и ѵуломъ стлю. По полТ^лесгсѣ сѣда ГО н стрл по бкыч. Канбнъ кце нл я-> й 7 нл Канонъ кце остлклаетса И по К, йтрТеЗ на и. й что 1-4 и Л г-н кл г л. кд, СТЛЮ ПО ОКЫЧ. ЙНТН, Й ІірОК. СфІНННЦЫ ТКоЙ. (ІѴМІІ ‘іЪанна зач. л§, н„ а ндѣ’жс ктрТсоди трнпѣ. ноемъ п^жі стлю на § ирмосъ КТріССДИ С^И ПОСлѢ й ннѣ Съ запѢкОМЪ, то $го глемъ кполТ^ дни пределдкою подсти дка да §дйнъ. Ката СЭкІрз^ оустл. й §гдл трипѣс. Ката ктрТегди. Поілсъ на суодѣ. По г пѣс сѣда Ст. к. Сл. й ннѣ. ко. По §-й пѣс. кондакъ й икосъ. Скѣт. 7 кі Сл. и ннѣ ко @го. Нл укллй стры стлю нл д. Сл. §м2 же. Й ннѣ Влчце прГимй. Стры поютъ. Сллкослокіа нѣсть. Нл стн ктрТсоди. Сллкл. Т что нл литій, й ннѣ ко ГО малыуъ й про сл$ж. дню й 7. Нл чдсѣуъ тро. й код. 7. Предъ часами молйенъ стлю. Бллжінл стлю пѣс. г-а н й-а. йпо къ ^ѵріомъ тлі. СЭ пол&. СѵллГе ГО іеолннл ль чте 0днно. По беллки код. когога нико соло Сл. стлю. Й ннѣ. КспенТю. Стьіуъ лічннкъ ргтропіА клеоннка й ыинлискл. Стры лі$ч. г Сл. н ннѣ окыч. Нл «утр. канонъ нл д. По г пѣс. сѣда ^стьп л код. нѣсть.
Прпкнлго оіТ,л нЛшего гсрлснли, нже нл Гсгрдлнѣ. Стры 7 г Сл. и ннѣ ко. Нл оутр. канонъ нл д. По г пѣснн сѣ, Л по 3 пѣс КОД. С. ЯфЕ СЗ. ИЛИ НЛА. ТйО ГГОМЗ (ІСТ&. Стлго мчникл кбненл грлдлрА. Стры "і г. Нл оутр. КА- НОНЪ НД Д. сѢдДА. Й КОД. "І 0ГТЛ. ІІфЕ лй нлд по тро. И стк'іуъ чюдо саросллкскнуъ дсддорл дкдл н Константина. Сл^ж. ИМЪ СЕНТА ^|. ЯфЕ СЛ^ЧИ Ед йлн нлд. Поемъ нмъ полцглЕсгсъ по дкы скоскрЁ сл$ж. На оутр. про. Чтнл ПрЕДЪ ГДЕМЪ. Сѵ'ЛЛ’Й IV ЛІД Злч. лі. Нл чл лпо кглл'л злч. сгі. Сѵллй іѵ ма. злч. Т. ЯфЕ лн кпб днл поЁмъ ЫКОЖЕ лрсЁнію ткЁрЕком^. В% КЛНОнѢ нмъ ЗЛпѢкЪ. Стіи чюдоткорцы ^ЕОДОрЕ ДКДЕ Н КОНСТЛНТННЕ МОЛИТЕ КГА IV НЛСЪ. д ё Стыуъ лпннкъ лік иже къ лмморін. Стры ктрТсодн г„ й м$ч. г.Сл. м$ч. Й нігЬ ко нлй кртокб. Нл стн КТрТсЗДИт Сл. 7. И ннѣ ко йлй кртокб. Тро по. Нл оутр. лллил^Тд й про по бкыч. Канонъ 7 нл д. Кондлкъ й икосъ 7. По 5 пѣс. И скѣт. 0СТЛп Л ЧТЕМЪ прЁжЕ сѣдлл. ктріоди. Сл. м$ч. И ннѣ ктрТсгди, й про сл^ж. ДНК> ктрісбди. Стыуъ СфЕННОЛІЧННКЪ ИЖЕ КЪ усрсонѣ 0ПКПСТКОКЛК(ІІЛуЪ 5 3 клснліА §фріма (нчѢн'іа* н про. Стры 7 г. На оутр. канонъ нл д сѣдлл. й код. $сть. Прпкнлго Оцл НЛІПЕГО фЕО^ИЛАКТЛ ЛрУфПКПЛ ннкомн- дінсклго. Стры 7 г. Сл. й ннѣ кб. Нл оутр. лллнл^ід. Ка- нонъ 7 нл д. сѣдлл. н код. 7 §стл. й ркі
С ТЫуа КЕЛИМв. М-ТИ’ ИЖЕ КСЕКАСТІИ-. ТрЕЗКОна КЕЗКОЛЬ. Ееч. кезпоклон. На кеч. ка рл. Стры на йА ктр'ісодн г„ и м$ч. Г. Сл. ла^’ч. И нігк ПріндЕ гкнь. Вывода й прок. ДНК КТрІСОДНі Й ЧТЕН. БТрТсгд. й М^Ч. Й СПОДОКИ ГДИ. Й 9КТ. Гдн помилуй кі. Нл сти ктрГсгди. Сл. мѴч. пйслна по н^ма і|гллѵЕ И НН'Ь КО С& ЧЕСДО. Троп. М$Ч. Сл. И НН'І’ ко коскрЕ. 0КТ. КЕЛНК. Й пре. ПлКЕЧ. КЕ КЕ3ПОКЛОН. НЛ НЕН. П<Э Л-Ма Тр'ГОМа тро Л\$Ч. Сл. Й НН'Ѣ КО. КОСКрЕС. По к-ма тртбліа тропари обычны. Подо кондлка ліѴч. Нл оутр. кга гдь. Тро м$ч. к. Сл. Й НН'Ь ко ко. По л-н й по к-н КА С'ЬдАЛ. КТрГсоДНа Л ПО Г-Н КЛ СІ’ДЛ. ДКЛ Л1$Ч. ПН. КОН сл$ж. по дк'імѵл кл по а\ Сл. й нн’Ь ко к-й. ПолТ^ЛЕсгса й КЕЛИ Н і|гл6ма М$Ч. И СІіДЛЛ. К. Сл. Н НН’Ѣ ко. Янтн й про. Пройдбуома сккоз1^ бгна й код^. Сѵлліе ѵ5 л^кй злч. р5^> й стрл. Канона К^Е Глл &, нл Й СТ. нл Н ДКЛ КАНОНА. Ката СЭк^рз^ оустл нл с^бд'і. Ех канон1!; злп'Ьк'л. Стіи КЕЛНКОЛ\$Ч. ЧРТКірЕДЕСАТЕ МОЛИТЕ КГЛ IV НАС®. По Г П'Ус. ГІ’- длл. ст. к\ Сл. н нн^ ко. По 5*-и п^с. код. й икоса ст. а поіма пріжс м$ч. кома кл- КАНОН'й, ПЕрКЫН стн а йд'Ьже тригі'Іа. кце КАнона остлклаТ бка канона го йрмбсома на йрмосы по & кп^рі нбн'к г стн^л за^дйна, а ко кторома сзлп'К. Потома дкл 3л §дина„ й трстТн ко. Й трнпг на Йт л что стн ктрТсгди нисаны посл*Ьдй сзлп^кома @го глЕма прЕдсллкою дкл 3л §дйна. И ката ктрісгди йрмо.
поют®. СллкослокТа ііъ’стл.. Слака ккышнну® Ск'Ьт. м$ч. к. Сл. н ннѣ ко §гб. Нд уКАЛН М$Ч. НЛ 5*. Сл. М$Ч. И НН'Ѣ ко. окрлдоклннлА уодлтлнсткѴн. Стры м$ч. п л ом®. Н Ск. Гдн ПОМИЛУЙ КІ. Сл. н ннгЬ. И стнуо ктрісгдн пой® нл субд'і. сл. м$ч. и нИс-Есе оупоклни. Блго $гты, X Тро м$ч. Сл. и нн4г ко ко. Ск. Гдн ПОМИЛУЙ М, Н ТрН ПОКЛОНА к^лн, й чЛс® А-Н гкл. На чл тро и код. м$ч. ПрІд® ЧАСАМИ мо- лксна м^ч. пой®, ЧАСЫ ПОЙ® СКА Й СО ЧТІн'іАМН. Блджен. М^Ч. П'ІГС. Г А-ГО КАНОНА, А 5-А К-ГО КАНОНА НА Н. ЯпО К® @ѵрйм® зач. тлг. Сѵлл'Ге со ма п, чтен. @днно. По осллкн КОД. КГОА ннко соло. Сл. м^ч. И нні. КспЙі'ю. И про сл^ж. по дкыч. Е® келн пост® ко кса полцшсгсы НА НЛАу® сл^- чдюцшусА. На оутр. нл ,^-й п^сни. Еелнчнт® дше моач СПОКЛОН. ПОА. Точно ПОСЛ'К зйнбйэ ТАКО ЖЕ Н НА ЧЛС^у®. ПрЕД® 0Ѵ-Ал'ЙМ® Н ПО 0ѵ7л’Ги. Сллкл ТЕК*б ГДН ПО? КОЛА. Я поклона кпоа. Стлго лічннкл кондрдтл. Стры м^ч. г. Сл. и негЬ ко. Т На оутр. лллнл^Га клнон® м^ч. нл д. Н'Ж'Е КО СТЫ у® ФЦЛ НАШЕГО СОЛрОНІА ПЛ Т рі Л у г цгрЛНЛС- М склго. Стры 7 Т. Сл. И нні. Бб. Нл оутр- аллнл^Та. Клнон® 7 нл д, код. 7 §ста. Яціе сэ или нла, тро 7 пой®. 0 тлю (гѵЛшлшс нокгоро пой® сполТ(?лесссом® по дкы4 г / И *ш тт Л» а, •X’ И г постнома, трЕзкон® кезкола. На кеч. ка рл, стры ко Октдн г й 7 г. Сл. 7. Н нн4г. Догма. Еь'іуод® й про дню й чт. 15
чтнл прЁдъ гдемъ. СѵллТе іѵ Тсолннл злч. л(г Клтл. с5к^з& Канби® кце бстлкѵдЕгсдп и. КлтлкагТа ктрТсбди. По пѣс. кондакъ й икосъ 7. г-д л&> кі к трТсодн й 7. Нл ст^н ктрТсбди й7. Сл. И ннѣ іѵ л'л. троп. 7. Сл. Й ннѣ ко коскрЁ. Нд оутр. кгъ гдь. Тро с к. Сл. И ннѣ. ко коскрсс. По дк^уъ кл сѣдлл. ктрѴсбди. Я по г-н СТЛЮ. Полі’з КЕЛИЧД Й і|-лбл\Ъ СТЛЮ Й сѣдлл. 0ГО к. Сл. Н ннѣ ко. Прб КАНОНЪ^ КЦЕ ГЛА К-И НА йі Й 7 0ДИНЪ НА Й. оустл,, НА субдѣ. Я когдл трипѣс.. л поёмъ стлю нл йп кгрТсгдн г пѣс. сѣдлл. к, Скѣт. 7 к. Сл. И м р / 'іГ '’ч' - гп н гти^о к? г. Сл. стлю. И ннѣ. по бкыч. Предъ й й-д нл й. й прб сл^ж. по бкыч. Прпкнлго дцл нашего ^Еофлнл йс.покѣдникл. На кеч. стры ктріебди г„ й ст. г. Сл. й нйѣ ко. Нл стн ктріеодн. Трб по. На оутр. лллнл^Тд. Канонъ 7 нл д. По г пѣсни сѣдлл. А Й КО. По й* КОНДАКЪ Й ИКОСЪ Р, и прб сл$ж. къ трТсгдн дню. ГІ ЙЖЕ ко стьіуъ ОЦЛ нліпего никнѣорл плтрТлрул црд грлдл. Стры ктрТсодн и ст. по г. Сл. И ннѣ ко. Нл стн ктр’іебди. Нд оутр. дллнл^Тд. Клнбнъ С НА д. По г пѣсни сѣдлл. И КО. По й* пѣсни код. с. нл й ко. По й* НЙ'Ѣ ко. Нл укллнт. стлю НЛ й", уКЛЛНТ. Сл. ст. И ннѣ. Влчце. Нл сти ктрісбди. Бце ты @сй Л03Л. Й прб сл^ж. дню й с часами молЁкенъ стлю. БллжЁн. стлю пѣс. Япо ко §ѵрЁомъ тні. СѵалТе іѵ Гсгдннд за
Прпкнлго ОЦЛ НАШЕГО КЕНЕДНКТЛ. На КЕЧ. СТрЫ С Г. Сл. д( СТО. Й нн'к КО. Нл оутр. КАНОНЪ с НА Д. С’ІдАЛ. Н КОД. 0СТА. Отаго лпч. лглпТа и иже гнн.нъ. На кеч. стры ктрісгдн и "с по г. Сл. н нн’к ко. На оутр. канонъ 7 на д. По & п'кс. м$ч. ОгЛГО МЧННКЛ ГЛКННЛ. Нл КЕЧ. СТрЫ КТрТсоДИ Н СТ. ПО 51 г. Сл. н пнк ко. На оутр. аллнл^Та. Клнбнъ ст. нл д. По е' п'кенн код. л$ч. Прпкнлго ОІТл НАШЕГО ЛЛЕ^ІА ЧЛКЛ кЖГа. Й прпкнлго 31 МІКСрЁА КОЛАЗННЫКЛГО ЧЮДЭТ. Еъ КрАТСКОЙ КОЛЬННЦ'кі прп. АЛЕЗІЮ урлліъ. ПрАЗДН^ЮТЪ ^м» по урлмокбн глакѣ, А къ сокбр'к прп лілклрТю поютъ полТр ккбн днь ни прнл^чнтсА. Къ КЕЧ. трЕЗКОНЪ КЕЗКОЛА. На КЕЧ. КА рА СТрЫ НЛ КТрТсздИ г, н млклрію Г. Сл. МАКА. Й нн'к. ; Догмлт. Вь'і^ОДЪ й про ДНЮп ЧТЕН. ктрі'сбдн н ст. г. Нл стн ктріеэдн. Сл. МЛ. Й нн'к. іѵ лл. Трб млклрЁю. Сл. И нн'к ко коскрсс. Паке келн на нЕн. Трб. н код. ст. по бкыч. На оутр. кгъ гдь. Н тро ст. к. Сл. Й нн'к ко ко. По кл. скдлл. глкоже оукдзАно ЛІ-ТН М$Ч. Полі’й Й КЕЛН И у-л6л\Ъ ПрПКННЧЕСКОН. Прб чтнл прідъ гдемъ. СѵалТе іѵ ліл здч. мг. Канонъ кце гла д на Н 7 ДКА НА и. Я гд’к трнп'ке. Покиъ по бкыч. ГЛКОЖЕ ПрккЕ «указано. По г п'ке. с'кдлл. к. Сл. И нн'к ко. По 3 п'кенн кондак. и нкосъ ст. На Д-н п'кенн чтн'кнш^ю поклонъ къ поа. Ск'кт. ст. К. Сл. Й нн'к ко. На ^калн ст. на д. Сл. 15* рді
ст. И нн’Ъ. Все оупоканіе. Нл стн ктрТсгдн. Сл. ст. литійной. И нн'Ь Бце ты §сн лоза. СллкослокТа н’Ьста. И про мкоже суклзано м-ти м^ч. Предъ часами молекенъ прп а-н канонъ. Нл чл троп. и код. при. Блаженна ст. ігі/сна г-а л-го ка- нона а й-а к-го канона. Лпо кглллт. сгі. СуллТе ® л^кй Зач. кд. Прпкном^ але^ію къ сокбр'Ь поютъ на др^гоГі дна. ні Прпкнлго дцл нашего кнрнлл патріарха і^рлнмсклго. Въ сін дна по^мъ н лле^ію. Нл кеч. стры ктрТегдн г^ н Алезію г. Сл. але. И нн'Ь. ко На стн ктрТегдн. Троп. по. Нл оутр. лллнл^Та. По ка с^дХ ко бктлн н трТсодн по бкаіч. Канонъ ко бктлн ^дннъ на йі лле на д, н кнріі нл д. Я нд4сже трнп'Ьс. ко бктлн канонъ остлклаетса н поемъ а ко §го ДКЛ ЗА на але йрмо а. И стн сзап'і. Потомъ дка за ^дннъ, ОСТЛКЛАЕТСА. Й СТАЮ СТН СЗЛП’ккОМЪ. Потомъ §дннъ, и ко (ко сзап'Е кце. И б^д^тъ оба ктрТсгдн по бкьТч. о 5Г АЛЕ. Й-, И н гЬдлл. нкосъ и НЛ Н. П<2 Г П'ЬснН код. кнрнл^ сл. кнрнл^. И нн'к ко. По й п4гснн кондакъ лл'е. Ск'ѣт. ктрТсодн. На стн ктрТсгдн, про сл^ж. ктр'і'содн дню по бкы. На члг&уъ по ннко соло але и кнрн. Сл. со ^1 Стыуа лсчннкъ урнслнфл и м$ч. по г. Сл. И нні' ко. Нл стн ктрТсгдн. Троп. Нл оутренн лллнл^Та Канонъ ст. на д. По & п'Ьснн мѴ- ОСЛЛКН КОНДАКЪ БГОАКЛЕ ДНЮ СТЬІМН. И ннЧ. КспІнТю. и длр'ін. На кеч. стры ктрТсгдн <гі по. ЧЕННЧЕНЪ.
ПрПКНЬіу» ОЦ» ИЖЕ КО ОБИТЕЛИ СТ. СЛКЫ НЗКІЕННЫ^З. На ке'!. стры ктрісэдн н ст. по Т. Сл. й нн'Ь ко Нл оутр. лллнлѴТд. Канон» ст. на дп кклнбн'І; зап4?к». Стін прпкно- ллчницы лхолнте кга іѵ насъ. По &' т&снь м^ченичен». П рпкнлго бцл нЛшего нспок^дннка иакокд. На кеч. стры ктрісодн н ст. по г. Сл. й нн'Ь ко. Нл стн ктрісгдн тро по. Нл оутр. аллнл^Гд. Канон» ст. ил д. По & п4ссни лі$ч. Стлго сціеннолічникл клснлТа. Дііа нлілтк члсок» гц а нбфл лі. Нл кеч. стры ктрТсгдИ', ст. по Т. Сл. й нн'Ь. ко. На стн ктрТссди. Тро по. Нд оутр. аллил^Тд. Канон» ст. нл д, код. @СТй. Прпкнлго оцд нашего ннг.онл и рч^ оѵчнні;» §го. Нл КЕЧ. стры Г. Сл. Н НІГІС ко. Нл оутр. ЛЛЛНЛ^ІА КЛНОН» ст. нл д. Зап'Ьк» к канонѣ §дйнол$ ннкбн^. кондак» Иже ко стЫу» біуа нашего лртЕлпд ^пкпл солб. И прАд. клгойпрЕні’д пріетыд бцы. Зкбн» постной по На кеч. ка рд стры нл 5, ктрТегди Г, Й прЕДПр^З. нн*Ь. прЕдпрлз. БлгоК'Ьстнт» гакрТил». ЯфЕ грЕдл й па. дни) ь плр'Е по дкы. Нл стн ктрТегди. Сл. й нн*Ь прЕдпрлз- оутр. ІЯзЫКА §го НЕК^ДДШЕ. Троп постныд по дкыч. Пл- кеч. келнк. по дкьіч. по споило. На оутр. аллил^Тд н троп. по по. По кд сЬдл. ко октан й подк^? ктрТсодн. Канона дкл ко дктди нл Т, й м$ч. н предпраз. нл д» а гд'Ё тритіи, ко дктли канона бкл Оста й поілі» прідпрлз. на 5. ?ё' к кл кк кг есть. ПрЕД» бкьі. Сл. й Прок. кд г. .'л
ирмосы по к, и ктрТсбдн НЛ Н. По Г пѣс. сѢдЛ ѣ. По 3 пѣс. код. прЕдпрлз. а м$ч. дстлклАЕТСА. Скѣт. ктрТсгдн. Нл стн ктрТсгди Сл. н ннѣ. предпрлз. про сл'ѵж. дню ктрТсгдн. Яціе прнлѴчи прсдпраз. клгокѢціе кцы кса г-а или Д-А НЛН ПОСТА. Къ КЕЧ. ТрЕЗКОНЪ КрЛСНОИ. Нл КЕЧ. КЛ рл НІ, стры прЕдпраз- НЛ 5. Сл. прЕдпраз. Н НН'к. Догмлтнкъ. Екіуодл нѣстл, прок. ДНЮ Н ЧТЕН. по огыч. Сподокн гдн. Й СКТ. Нл СТИ КТрІСОДН стрл К, И М^Ч. НЗОКТЛА КТОИЖЕ глл стры. л стрл ктрісгдн пнслн. нл козкл. Сл. н инѣ предпрлз. оутрс кце а. н тро по дкычлю. тртомъ тро прЕдпраз. По стнуо. По ннѣ ЦІП^фЛЕШН. Тро ПлКЕЧ. КЕЛНК. КЕЗП0КЛ0. По л-мъ ДО КОД. §ДННЪ пр^прлз. Нл оутр. кгъ гдл. Тро. КЦЕ г. По кл сѣдлл. ко дктлн пѣсней НЕ ГЛЕЛІЪ. Клнбнъ прЕдпраз- нрліосы по 1, клнбнъ бкьіч. нл н. По г пѣс. сѣдл 1 Скѣт. предпрлз. Нл члсѣуъ тро н код. прЕдпраз- Блджен. ко дктлн лпо н ^ѵдлТе дню н зл «упокой. По деллкн кондакъ кгоа НИКО СОЛО сл. со предпрлз. клгокѣ кцы, кса келик. поста. (V тбліъ писанъ «указъ назади нл лн. іці БлгобѢціеніе прЕстыд кцы. Яціе сл^чн кпо днл коеа НЛН, кромѣ С^кб Н ИЛИ. Къ КЕЧ. ТрЕЗКОНЪ КО КСА. По §1 нл Б н ко октан нл д, а ндѢже трнпѣс. ко дктлн дсТЛНЕТСА, Н ПО^МЪ ПрЕДПрДЗ. НЛ 5 Н КТрТсгДИ ПО . По 5 пѣс. КОНДЛКЪ прЕДП^ЛЗ- ко дктлн. Нл стн ко дктлн укллнт. Сл. и ннѣ стымн. И ннѣ прЕдпраз- Яціе лн слѴчй @-Ю ИЛИ 5-Ю, НЛН КТор^Ю ИЛЮ
покло. ПрТидѣтЕ поклоннмса к„ кезпокло. Кл не кьіклетъ-» козкл^н поютъ нл глл ктрТоди на нйуъ клже стры нл Г, ктрТсгдн г„ н прлз. 6- поютъ ксн по знамени. Сл. й ннѣ прлз- Выводъ колл. Прок. й плрЕ дню-, н прлз. три. Спо- ДОКН ГДН. Й 0КТ. ГДН ПОМИЛУЙ КІ. Сл. й ннѣ. Нл стн ктрТсэдн. Сл. й ннѣ прлз. укллит. Тро прлз- л„ @кте. Гдн ПОМИЛУЙ ЛЦ Й ПОКЛОНА Г, й проч. молнткл й і|гломъ нл Жилетѣ достойно нл крь'ілосѣ. По іѵп^стѣ КТрЛПЕЗ^ прл3- не носатъ за столомъ чтеніе прлз. Послѣ стола достойно 0СТЬ ПО ОКЫ. ПлКЕ'1. МЛЛ. КЕЗКЛНО. НЛ НЕЙ МЫ ЧТЕМЪ ОутрЕ т;чпѢсне дкл ткорцл НЛ ЕЬ КОНДЛКЪ прлз- По чтнѣй Д* ПОКЛОНА ЗЕ ерДДЗ Н Ііоланоць СКА КЕЗПОКЛО нл нш. 1^0 н код. прАз. по чтнѣйш^ю д. поклона. Ко ксеноці. зконъ 3л 3 часокъ. Поімъ плкЬ. келнк. кгъ поютъ ксего разъ. По к-мъ тртомъ код. прлз. По сти^о по окычлю. Я стры н ПО ЗНЛМЕ. По оче нашъ, тро прлз. кмарглрнтѣ нл лн. Нл оутр. нл кгъ гдк тро прлз" покоромъ г. По л-н кл сѣда $го. й по к-й н по г-й кл глкоже нл рож. у ко. Съилмн л-мъ тртбліъ тро прлз. По СЛЛКЛ К КЫШНИу'Ло ЛИТІАп н СЛЛКНИКИ КЛН. И НЛ СТН пою прлз. ПОЮ 00 Зилм^ ЧТЕНІЕ ока ктріегдн. Сл. н ннѣ ко сѣдл. прлз. п0 Поацілкосъ н келнчлнТе прлз- НЛ ерэдѣ рАдО. Прлз. ‘Ч’АкА нл среди по келичл сѣда. прлз. к пою. йнтн н про прлз. Блгокѣстйте ДНЬ о) ДНЕ. ВсАКО ДЫр». П^ТЛ ИДЕМЕСТКО КОЛЬ. Я КОНЕЦЪ
коль, СѵалТе иі л^кн здч. д. ЛГлткъ рдди бцы к. п$тк„ н стрл. Канонъ бце прлз. со йрмбсомъ нд ді3 ирмосы по кі л тро нл кі. Клтл. Йрмосъ прлз. нл субдѣ. Канонъ не носатъ. КЧЕрА НД ПАКЕЧ. сѢдАЛ. прлз- ДКЛ ПО X крыло ПО ЗНЛМЕН. по ко йр’мос^? к. ТрНпѢс. НЕ БЫКАЕТЪп А КСЕ ПрАЗ- А Трипѣс. МСК КАНОНА БО ЧТ^ТЪ. По Г пѢсНИ По 5 пѢсНК КОД. прлз- поютъ нд ОБЫЧАЮ-, А НКОСЪ ЧТ$ТЪ НА СрЕДН. ІІЛ ,^-Й пѣсни ЧТнѢ'йш^Ю НЕ БЫВАЕТЪ-, А ПОЮТЪ Іірипѣ ПрАЗ- кі-ю„ йрмосы С ПОКЛОН. НЛ С^бдѢ ІірИпѢ ПрЛЗ- ДА йрмб П^ТЕ Й ПОКЛО КЗЕМ. СкѢт. прдз- Г ПОЮТЪ ПО ЗНАМЕНИ. ХкллЙте гдл снесъ. Пр^ЖЕ пѣ'ли, стры прдз. НА д. Сл. И ннѣ прдз. поютъ по 'знамени ксе. Слака к кышни^ъ говоромъ. И (?КТ. Гдн помилуй кі. На сти стры ктрТсгди. Сл. И ннѣ прлз. §кт. Гдн помилуй м„ й поклбн. г келнк. Потомъ чтнѣй- ой?ю СПОКЛОН. ЗЕ. Н ГОп^СТЪ прлз- По иіп^стѣ ПОЮТЪ НА С^бдѢ СТИ прлз. КЕЧ. стры СЛАКА Й ПрЛЗ. уОДАТЪ И ЧАСЪ л ска по обьіч. Троп. й конддк. прлз. По чтнѣн А ПОК- ЛОН. КЕЛНК. ИЛ Шп^стѣ ПрОЦіІнТЕ ЗЕМ. й чт$тъ кннг^? крдтТи по окь'іч. Къ часамъ блгокѢстГе къ г часа дни да й трс- ЗКОНЪ, ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЕБЕНЪ ПрлЗ. НА ЙрМОСЫ ПО К, А трб НА Д КАНОНЪ НОСАТЪ^ ККАИОнѢ ЗАпѢ. ПрЕСТАД ГЖЕ БЦЕ спей ндсъ. Часы по^мъ ска и со чтен. по бкыч. л чтен. нл ксѣуъ члеѣуъ прлз. Нл члеѣуъ тро и КОД. прлз- По чтнѣйш^ю по д поклона-, НА 5-МЪ члеѣ пліе по скоемѴ
чнн^, по ^-мъ часѣ і|/лмы. Блгослокн дше моа гда. Сл. Хкалй дше моа гда. • И ннѣ. §динороднын снъ, и ко црьсткТи си, просто гбксромъ, кезпѢнГа. Сл. И ннѣ. Й по- мани нлсъ гдн, й ликъ нбный. Вѣр^ю ко единаго кга. По бсллкн кондака прл'3. @дннъ. Гди помилуй м„ чтнѣ'нш^ю»» й д поклона келнк. И начинаемъ кеч. Къ кеч. трсзкоііъ ко кса. ПрежЕ по д поклона положатъ полначллл да посѢдатъ, а к то кріМА трсзконъ. Послѣ трсзконъ старецъ простйіпасА по бкьіч. да й злмолнткѴетъ. Я і|галомірнкъ аминь. ПрГн- дѣтс поклонЙмса. По і|га. Скт. кл нѣсть, козклун поютъ нл гла ктрТегдн стры на Т, ктрТегдн г прлз. X, гла Д §дн к, й лрул г, поюъ стры нл гла Сл. й ннѣ. Посланъ кьіеть. ЗнамЕ. Скѣт. тйуі'н коль. Про дню и плре дню й прлз. Лк’^- По плрелЙАуъ лѣкыи ликъ. Гдн помилуй Т, Сл. й ннѣ. И про лпо. БлгокѢстите дна ГО дие г. Нл ОкѣдЕ. по гГл Яіілъ прлз. нтен. падкое. Ко @ѵрЬмъ злч. тй. Нл долѣ стАрсцъ кади по бкьіч. иконы й крьілосы точТю. По лплѣ ЛЛЛНЛ^ІА 0 бкѢдЕ, КТОрьІА СТИ НА ДКОЕ. 0ѴЛлТе ГО Л^КН 3ЛЧ. г. ч на дкое. Сллкл текѢ гди, кола й поклонъ зе. По §ѵлліи. Сподоки гдн поклонъ зем. й §кт. Нл сти стры к тріссдн бкьіч. стрл СЛМОГЛЛ К, Н М$Ч. езлпѣкы ДНЕКНАІМН. Сл. й ннѣ прлз- Днйь радость клгокѢціе. Пнѣ ГОп^цілеши. По бче нашъ. Тро по споклономъ зем. По чтнѣйш^ю д поклона. Есестаа ТрЦЕ. Н К$ДН НМА ГДНЕ, и і|/л6мъ. Блго- рзі
слоклю гда. На ЕСп^сті задо нрмосъ прлз- цръ стн нл С^-ОД'Ь. Й ІѴІІ^ГТЪ П^АЗ- И ЛЦА. Въ ТрЛІіЕЗ^’ П|АЗ- НОСА по ОБЫЧ. ЗА ТрАП^ОН ЧТЕНІЕ ПрАЗ- ІІбГА'Іг СТОЛА ПОЮТЪ СТН прлз. и ирмосъ прлз. кчлсбкню прокожлютъ СОКОВОМЪ, н ПОКЛОНЫ КЛАДЁТЪ КЧАСОКН'Ь, И НАСТОА ПрОКОЖАЮ ПО ОКЫЧ. кстолбк^ю. ккбн днь ни прилично гамы л срь'ікою крбл^ С^Б. й нлн. Въ кічЕр^? зконъ къ плкеч. обычной да и кдбск^ прлз. мслІбенъ поютъ по бкь'ічлю. Пакеч. жАлАДэ поклоны Я? слаба ккышннуъ.Канонъ ьф ко бктлн. Потртбмъ тро урдліб.По ЧТН'&ЙШ^Ю 31 ПОКЛО. По НЕСКК^НОЙ ТрТОЕПО ОБЫЧ. н іѵп^стъ, X ( V л > "К* П ' ! ЙЦН ЛН КПД КЕЧ. НЛН КСб КЕЧ. НА ПДКЕЧ. КОД. §ДННЪ ПрАЗ. ЙЦ1ЕЛН прнл^чн прлз- КЛГОК'ЬціЕ кцы„ кпд котбрыд нлн. Во кйл\ъ поемъ сла прлз. НЕПрЕЛГ&ННО КЕЧ. и оутр. Н ЧАСЫ КІКОЖЕ ЗД^ НАПНЕДНОо кпрлз. САЛ1ЫН КПД. На КЕЧ. КА Н'&СТЬп КОЗКА^Н П^нТеліЪэ стры НА 5„ прлз- Г„ Н Ару'А. г. Сл. И НН*Ь прлз. Выводъ Н ЧТЕНІЕ ДНЮ Н ІірАЗ- §КТ. МАЛАА. ЦрО АПЛ*^ ПО бкыч. ліГлъ аллнлѴіа. Й §ГАЛІЕ прдз. Нл СТН САЛІОГЛАСЕНЪ дню Н М$Ч. КтбЙЖЕ ГЛА. Сл. И НН'к прлз- Тро прлз. ^кт. й Г ПОКЛОНА Н СОПЬЕТЪ ЧАСО НА оутр. НЛ НОНЪ ПрАЗ- прлз. НА с^оді. ЙО г П'&Г. ЧТН'ІГЙшѴю НЕ ПоІмЪэ 'X* і 'н'а$5Г*'* н V к„ спокло и ктро д^л на с^бд'Ь нрмбсъ прлз* Бъ гѴк. П^З- г. По КА с4гдлл. пр<$3. Ка- н Ар^л на 5. Ката нрмбсъ (О НрмОСОЛІЪ НЛ Но п4?снн код. и нкос» прАз- Нл ^-н НО ПО&ИЪ ПрНП'К ПЦАЗ" ко Йрліб СКоЙ ЗЛП’Ькг^ А КБЧиѴ ПрНП'І
Й нйЧ П|ЛЗ. СлДКОСлбкІе КЕЛНК. @КТЕН. ОК'Ь И с^к. и часъ л-н. Нл члгі^ъ тро прлз. Сл. ада. ПЛКЕЧ. оутрЕНІИ КЛ- НЛ прдз. нл іубд'Ь прнп'ё прлз. и нрмбо н поклонъ з?. Ск'Ьт. прлз. Сл. лрр. И нн'Ь прлз. Нл уклл’н’ стры прлз. празднич- ные. Сл. • іѵпѴстъ Кондакъ прдз. моле прлз- Предъ часами поитъ. Нл чле^ъ кллжін. пр^з. п4гс. ^-д нл и. Яплъ н §ѵ-дліе дни й прлз- л За оупо не чте. По белдки код. друд. Сл. Н ннЧ' прдз. За до ирмосъ прдз. нл ” ктрапіз'ѣ посл4: стола ирмосъ прлз- четкероп'&сно оутрен. чте кпд нонъ кце что къ кь дна, кычнтыклемъ кирідннуъ дне'уъ нд плкеч. Тако поЬіъ сл^ж. іѵ данію кга г-ю й д-ю келнк. поста. Яціе сл^чи прлз. клгок'&фЕН. кцы. Нл страстной нли нлн кк$ю нлю келнк. поста, іѵ томъ оук* писанъ нл лист&. Соксръ стлго лрулнгал глкріилл. Нл оутренн л.’лн й і;і, трои по бкьі по1. По кл с'ЬдХ1 ко октли й къ тріоди по бкьі. Канонъ ко бктлн кезъ м$ч. со йрмосбл-.ъ нл д". йрмо а’ й кце на д„ лр^лнгл^ на 5*. Клтл0 клгок'ЬфГ нл субд'І;. Я 0ГДЛ КАДЕТЪ трйпт ко октли канонъ (ЗСТЛКЛАЕ1 Й ПОЕМЪ кце со ирмосомъ нл Г, йрмосы д, й лр^нглѴ СЪ КЧНОЛІЪ нл г, й къ ч’р'іо по бкьі нл еГ. Клт<{ къ трі’о. По г4 п4>сни кондакъ лр^англ^ й гкдл 1. По б тісснн м$ч. Ск'ѣт. трои. Нд ^кллеГ лр^лнгл^ НЛ СЛЛКЛ й іигЬ клгок^ф?. Нл стй къ тріоди ксе. й про4 сл’а дню по пбетиом^. По беллки код. кгодкл? Др^АНГлѴ дне$ ннкд1 СОЛО0 СЛ. СО ст'ьіми Н ннѣ КЛГОК'Ь'фСНІЮ. риі
К§ СтЬІА МбЧ. литрбны. Нл КЕЧЕрНИ СТры КЪ ТрІ’бдН г. и м$ч. Г. сллкл й ннѣ ко. Нл ст7» тріо1. Троп. по! Нл оутрс- нн аллнл^Га. По кл сѣдл ко бктлн й трТбдн. Клнбнъ ко бктлн бкл и съ лі$ч. нл Г. й м^ч. нл д4. По Г пѣсни сѣдл Т й ко. По й4 п’кенн м$ч. Скѣт. трон. На стн къ трб' й прб слежка по пбетномѴ. КН Прпкнлго б^А нашего нллрТбнл ноклго. II стлго біі/л СТЕфЛнА. Нл КЕЧЕрНИ КЪ трТОДН Г. ЙллрТбн^ Г\ СЛЛКЛп й ннѣ ког. Нл стн къ трТоднп троп. по! Нл оутрснн аллнл^Та. По кл с-ЬдА по бкычдю. Канонъ ко бктлн @дйнъ нд й4. й съ М^Ч. Й СТЬІМЪ ДКЛ ПО Д. По Г4 пѣснь сНЬдА1 дкл й ко. По 5 пѣсни м$ч. скѣт. трой. Нл ^кллЁГ стры стсфлн^ кеч. нл Д, СЛАКА-, Н НнѢ ко нуъ. Й ПрбчлА по пбетном^. ПріІКНЛГО бі^А НАШЕГО ЛѴЛрКА 0ПІІПА-, ИЖЕ СННЛ\Ъ. Стры Г4 СЛЛКЛі й ннѣ ко. Нл ОѴТІЕНИ лллнл^Та. Клнбнъ ? нл д. Прпкнлго бцл нлінего ?гглннл ЯфЕ сл^чн1 і’сглннл ЛИСТКИ къ келнк'ін СПНІЛТЕЛА Л'&СТКНЦЫ. постъ до с^кбты ЛА- ЗЛрЕКОН. По^МЪ ^М5 КЪ НДСТОАфТи прилучи! Т1^ ДКЛ ДНИ НЕ покъ, Л ПрДЗДН^ЕМЪ ТОГДА къ нлю д'-ю по! днь къ кон днь Кромѣ Ч? КЕЛНКАГО клнбнъ Й Сб по^кллы кць НИ къ ТАкО ЖЕ ЛфЕ прилучи1 ® с^кбты ЛЛЗЛрЕКЫ й до фомннбн НЛН. КЪ Т^ ДК^ НЛН НА рАДо (?Мб НЕ ІіраЗДНѴеліЪ-, А ПЕрЕ- НОСАТЪ къ нл'ю д-ю пбстлп І^тбмъоуклзъ къ тріоди. Я ЗД1^ лоімъ по пбетном^. Нд ксч^рни стры къ трТбди г4 й сто г, ”
& П'ксНА сллкл 7 н 1 Ст'лго ггьіуъ оцл Іссн'к ПОЕМЪ Нн'к ко. иже ко лд сл. 7 й нн'к ко. На сти къ тріоди. сл. 7 и нн'к ко. Троп. по! Нл оутрснн лллнл^Та. По кл скд^ по (5кьічлк>. Клнбнъ ко (5ктлн ОКЛ НЛ Ь Й 7 НА х й Гдк ТрЙ П'ксНИп тамъ ПО ОБЬ) по! По Р* ігкснн гкдА 7 а! сллкл-, и нн'к ко. По кондакъ й икосъ 7, л лі^ч с>стЛ Ск'кт. трой. ннк трой. й прочдл слежка по постном^. сіренномѴчннкл нплтТа чюдоткб. Й нашего кгны митрополита люскоксклго. Стаю къ н4-^-, нплтТю чюдотк<5. СтрЫ Г салка-, й Нл оутрснн аллнл^Тд. Й канонъ ил Л*- с^лю Гссн'к трЕзконъ кедъ колъшаго. На кеч^ни кллжйсъ лі$жъ„ стры дкби нл ш, й сллкл^ й нн'к (5кы. Еьіуодъ и чтеніе г На стн стры 7 й сллкл-, й нн'к сГкьі1 й троп. 7. Нд оутрснн по ІІЛ скдГ с*гол$ н кого^одиченъ. Н пол'і$ й келичлні'е стлю Й І|гл6мъ СТЛАСКОН. С'кдл ст6л$ СЛЛКЛ^ Й нн'к П^ЛЗ- П|ОК. Хстд моа козглютъ. СѵллТе Ж Гсгдннл злч. л^-, й ст^л. Ка- нонъ п^лз. по (5кк'ічлк> й ст6л$ дкл нл и*. Каті п^лз. По г4 п'кенн прлз- й 7. По 5 П'кенн код. н нкосъ стом^. Ск'кт. п^аз. сл. 7> й нн'к прлз- На укллеГ прдз. Г й 7 г* сл. 7 прлз. СллкослокТе келнкое н проч. БлджГ 7 п'кснь Г-а на н4. йпо1 ко курсомъ тйі. Сѵдлі’е іѵ лѴкй здч. кд. и нн'к п ГЧ Н 5-А аз
Л\ Ц Ъ АПрѢлА НМЛ ТА Д НІИ л. ПрПКНЫА Літрс НЛШЕД лілр'ні рГИПСТСША. II прпкнлго (5ц4л нашего 0ѵ<Ьнлнд сѴждлльсклго. Яціе прилучи1 прп мдрГи КО (гДИНЪ Ш ДНІН КЕЛИКАГО ПОСТА ДО С^кбтЫ ЛАЗДрЕКЫ. кромѣ чі’ келнклго клнбнл-, й сѴкбты поукллы кцы. Поемъ §'н сл^жкѴ къ настодціТй дна. Нл кечернн стры къ трТбдн 7 г4, сл. 7 пт га Троп. по. По к-н Канонъ г-, и СТИ КЪ ТріОДН ксе. КА сѣдл ко <5ктдн. н*-мъ Цглл^Нк §кт^'. I д. По г4 пѣ'сни сѣдл И ннѣ КОп нлн кртоко. ! На оутренн лллнл^Тд. По г-й ка сѣдл къ тріоди. С)КТАИ ДКА СЪ Л\$Ч. НА й н Нл і л-й По нл с н ко 7 Л-> сл. и ннѣ кртоко. По й4 пѣснь КОД. Н НКОСЪ 7, А м^ч. чтін’Ге ПО КА. Я Йдѣже трнпѣеннцл КЛНсГ КО ОКТАН СЭСТАКЛДЮ1 ОКЛ-5 й поінъ стѣй НА й4 ПО (Зкь'іЧАКН н къ тріоди трнпѣеннцл ил и4. Скѣт. трой сл. 7 и ннѣ трон. На сти къ тр'іодип н пре? служба по иостном^. Яціелн сл^чй1 прп лілрін кч/ келй канонъ-. йлй къ г^кот^? поукллы кцы. или ко единъ «і днйй стрдгт- на'ід йлн скѣт. ИЛИ-. ТОГДА по^мъ пр'п млрін КЪ НЛЮ е^-Ю келн- КАГО ПОСТА ПО (Зкь'іЧАЮ. ПрІІКНОМ^ еѵфнмію с^ждлльском^ поімъ полц? й прлздн^емъ §М5 На кечернн клажЫъ м^жъ. Стрі ннѣ ннѣ ннѣ ниѣ КЪ Н-Ц^. ТрСЗКОНЪ КСЗЪ БОЛЬШАГО. Ы НА и4. ІірЛ г4, и 7 (Г. сл. 7 й прлз. Про-, н кьіуо й чте г сто. На стн стры Сл. пре. Й прлз. Троп. по сУкьічаю. Нл плкЕчерни кондакъ Т сл. й прлз. Нл оутренн нд кгъ гдь. Троп. прдз. к’. сл. 7 н прлз- по кл гѣдіГ. Полі$ й келнчАнТс й іоломъ прп
что пнсіГ по кл. Прок. чтна предъ нл н4. Клтл прад. нл субдѣ'. По г ". й ннѣ прад. По й4 ннѣ прлз. Нл . н 7 г гл. Кл й 7 нл икосъ прлз- й сѣдХ 7 к 7. Скѣт. Г &, сл. и . . + /У . ...... _™.. .. .''р' нкосъ нл ё\ прлз. оутренн стнуо" Г. СллкослокТе келнкое. СктГ окѣ й шп^стъ по 4 Нл члсѣуъ троп. къ трТбдн сл. а код. с н сідл Г к сл. й ннѣ прд гдёмъ. Сѵлл'Те Ш млт^Ід злч. мг. и стрл. Клнбнъ прлз- й'о ирмосѣ по пѣсни код. й пѣсни код. и укллнтѣ стры ннѣ прлз. Сікь'ічлю и часъ а прлз. н 7 пре". Предъ часами молекенъ 7 поитъ. Блже" 7 пѢсИЛ Г-А н й-А. Йпо1 КЪ гллл" 3ЛЧ. СП. §ѴЛЛІС Ш Л^КЙ ЗЛ'’. кд. Прпкнаго тйтл чидб". На кечернн стры г. сл. й ннѣ ко. Н проч. по окк'ічлю. Нл оутренн клнбнъ нл ді лллнл^Тдо код. нѣстл. к' Прпкнаго оіГл нашего ннкйты нсгюкѣдннкл. Нл ке- че'рнн стры г4 сл. н ннѣ ко. Нл оутренн лллил^ід и клнбнъ Г НА Д КОД. 7 0СТЫ Прпкнаго оц^л нашего і'хснФл пѣснопнсцл. И прпкнаго .Г георгТд иже кашей. На кечернн стры по г4, сл. и ннѣ ко. Нл оутренн лллил^Тд. Клнбнъ 7 дкл по д4. Кондакъ 7 §сть. Стьіуъ л\чниі;ъ ^еод^лл н лгафоп^дл. На кечернн стры р‘ г4, сллкло н ннѣ ко. Нл оутренн лллй й клнбнъ м^ч. нл д. Иже ко стыуъ о’ца нашего ^ѵтнуТд плтрідруд црд грлдл. Нл кечірнн стры г4 сллкло н йнѣ ко. Нл оутренн лллй. Клнбнъ 7 нл д. й код. 7 @сты
3" Прпкнлг/ огі/л нЛшего гсоргІА (^гіі.пл мнтѴлн. Стры нл кеч. г1, сллкл, й ннѣ ко. На оутр. АЛЛН Й КЛН 7 НА КО нѢсТЬ. н Стыуъ лплъ-> йродісгнл й проч. Нл ксчсрин сгры Г. сл. Й ннѣ К0Г. Нл оутрЕНН ЛЛЛН КАНОНЪ? НЛ Д Кондакъ 7 (?СТЬ. & С'ГЛГО Л1ЧННКЛ §ѴЦ.'ІІ\ІА- Нл КЕЧЕрНН стры Г. сл. й ннѣ ^о. Нл оутр. лллйп канонъ 7 нл д". код. нѣсть. Т Стьіуъ МЧННКЪ ТЕ|>ЕНТІА и полтілід. Нд КЕЧ. стры Г. сл. й ннѣ ког. Нл оурени лллнп канонъ 7 нл д" кондакъ 7 ^сть. лі 0‘Глго іцГеннолі'Гннкл лнтнпы. Поемъ §м& къ рл къ сГ-цѴ. Нл кеч. стры г1, сл. й ннѣ прад. Троп. 7. На оутр. по бкычлю канонъ 7 нл д. По з' пѣснь код. й нкосъ 7. Нл чдсѣуъ клджГ къ тріоди трнпѣснніуЬ. йпо1 й §ѵллі’е 7 йдъ бкцінуъ, а къ по1 по по1. кі Прпкнлго ьлсііліа (,'гікпл плріисклго. На кеч. стры Г. сл. й ннѣ ког. Нл оутр. канонъ нл й код. 7 ^с’Гк. гі Стлго сцГенноаѵіннкл ЛрТЕАѴОНЛ. Нл КЕЧ. стры г'. сл. й ннѣ ког. Нд оутр. лллн\ КАНОНЪ 7 нл д. код. нѣсть. ді Йжс ко стьіуъ О'іГл нашего млртнна нспокѣдннкл папы римскаго. Нл КЕЧ. стры г*, сл. й ннѣ ког. Нл оутренн бкы. канонъ 7 на Ді н код. 7 $сть. (Гі С тыуъ лплъ лрнгт:\рул- п^дл Гі тро<Ьнл\л. На кеч. стры Г. сл. и ннѣ ког. Нл оутр. КАНОНЪ НЛ Д. н КОД. 7 0СТЬ. 5І С тыуъ л\Хч. йрнньь лглпТН'- н уйгніи. Нл кеч. стры г*. СЛ. Й ннѣ КОГ. Нл оутр. КАНОНЪ НЛ Д Й КОД. 7 0СТЬ.
Отаго ецЯннолсчннка снмео'на $пкпа иже къ пЕрсйд^. 31 И прпкнлго с5ц‘л нашего ЛКАКІА ЛѵЕЛЕтІЙСКАГО. И ирнкндго <5ц*а нашего зогйліы йг^мснл солокецкаго. Прпкном^ Зосй- АгЬ ЭДА прАЗДН^ЕМЪ §М» КЪ НАСТОАЦІІН ДНЛ КЪ КОИ ДНА НИ прилучи! Яціе сл^чй1 къ с^кот^ лАздрск^. или къ илю ксрк- н^ю, йлй КО §ДННЪ Ш ДНЕЙ ЕТрЛСТНЬІД или, или ск’істлма, Ш ТОМЪ ОТКАЗЪ ПИСАНЪ НА ЗАДИ НА ли. Яціе ли ко §дйнъ ш дней іГ-цы. Поемъ сице: кЕчірнд срідндд. Къ кеч. зконъ КЪ КОЛЬШОЙ КОЛОКОЛЪ Й Т^ЕЗКОНЪ ко КСА. На кеч. слаженъ М^ЖЪ, И КОЗКА^Н ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ стръ. Стры КЪ ТрІОДН НА |А ТОГО днй Г. Й ЗОСЙлгЬ МЛ КЕЧ. г1. СЛ. ЗОСНМ'Ь, мдл КЕЧ. Й НН'Ѣ КЪ ТрІОДИ П^АЗ- НА рА. Стры ПОЕ^ТЪ НА ПОДОК ЙлЙ НА ГЛАСЪ, А СЛАКА, Й НН'Ь ПО ЗНАМЕНИ. Еьі^ОДЪ МАЛОЙ Й прок. дню, й чтеніе г* зосйм'Ь. СктГ. Гди помйл^н м‘. Спо- дбки гди. И §ктГ. Гди помилуй кі. На стй зосймѣ сти- рокъ м<( кеч. къ пйсмГ кнйгЬ, поютъ на с^6д*і: ПО ЗНА- МЕНИ, сл. зосйм'Ь, й йн’к прдз. къ тріоди рлдо0. Тро" зоси- М'Ь, СЛАКА, Й НН'Ь прлз- Въ трлп? ЗА СТОЛОМЪ ЧТЕНІЕ ЧЮДЕіА 7. На пдкеч. кычйтыкаютъ трип'йсно котброЕ на кла\ По (5кьі Йрлсо' А, А троп. НА Д4, А КЦЕ КАНОНА НЕ КЫКАЕТЪ. ДО КОД. ЗОСИмѢ, СЛАКА, И КА по <5ккі‘ НА нін. По Г-МЪ ТрТОМЪ нн4с ко коскрс'. По к-мъ тртомъ ЛѴѵі’КА ПОМАНИ ГДИ ИЕ КЫКАЕТЪ. Ко По НН'Ь П^ДЗ. Н ПОЛИНО СрАД^? Ѵк Ч'ро” ЗОСЙлгк. слдкд, й КОД. §дЙНЪ ЗОСНЛГІС. КСЕНОЦ1НОН ЗКОНЪ ЗА
ПО (Г ЧАСА. ВСЕНО КОЛЬ. По ОБЫЧАЮ. По ЦГД БЛАЖЕНЪ ж^’жъ н возклун. Стры на н прлз. настоа'цш^ъ Г. котбрыд бъ САМЫЙ П^ЛЗ. НА КЕЧ. П'&ГЬк Н 7 поютъ ксн по знажГ. сл. 7 и нн'Ь прАз- Иже п'йты къ слжын прлз- Выводъ ск’&те ТНуІН КОЛЬ. ПроК. к С)КЫ А КЪ ТрГ КОЛЬ рОСП'&КЪ', И ЧТЕНІЕ ТрН 7. Нл ЛИТІН СТН урАЖ^, Й П^АЗ. НЛ рДД$ СІСТАКШІА СТрЬЬ КОИ К^Д^ТЪ оутр'Г СТН^ОКН. Н СЛАКННКНі Н 7 ЛНТІА й К03КАШНОН СТН СМТАКШЕН. Я ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ, СЛ. 7 И ННІ' П|ЛЗ. ЛНТІННОН ПОЮТЪ ОКА знажГ. На стн стры н сл. 30- снлл’ѣ й нні’ прлз. настоа'ціін прлз. Поютъ ксе по знажГ. По н‘н4; ІѴП^ЦІАЕШН, ТрОП. 7 "к. И КЦЕ ДКО А, Н ЧТЕНІЕ ЧЮ- деса 7 зоснжы На оутр. на кгъ гдь. Троп. прлз- к. сл. 7 Н НН'Ь прлз- ИЛИ КО КсГ, КАКЪ ПрИЛ^ЧЕЕ По КА С'ЬдАЛ. 7 ПО ь. сл. н нн'Ь ко нуъ. Полцг 7 келичані'е пое4тъ п^текое на субд'і НАЛОЙ СЪ ПрАЗ- НА СрЕт ПО ПОЛІ’з С^ДАЛ. 7 Кэ СЛАКЛ, И нігі прл ЧТО ПО Г-Н КА. Прок. ЧТНА ПрЕДЪ гдемъ. Вса'ко дыул. П^ТЬ н ДЕЖЕСТКО КОЛЬ. А КОНЕ КОЛ. МоЛНТКЪ рАДН П^тТ Н СТрА по знАжіГ. Канонъ къ тріоди прлз. со нржосожъ нл 5 н НА Н1. КаТА° прлз- НА субд'і КАНОНЪ НОСАТЪ. КОНДАКЪ Н НКОСЪ прлз. Н С'ЬдАЛ. 7 к, п'Ь'сни кондАкъ 7 посбтъ по знажГ, а унстъ. На ,^-н п4гснь чтн'&нш^ю по сікьі на субд'Ь. По кдтХ1 достбнно п$тГ. Ск'Ьт. 7 1 СААКА, Н НН'Ь ПрАЗ- Пое4тъ ПО ЗНАЖІГ. ХКАЛНТЕ ГДА СНЙЪ ІІОЕ^ТЪ. СтрЫ НА 5* ПрАЗ- 7 ДКА ггксни По 5 конлр- По Г П^АЗ. Й НН’І< нкосъ чтітъ
ПО €>КЫЧДЮ, 0КТ? іуіло" Къ КСА. часокъ. п'&снн Г-д а-го канона, а ь-а к-го канона на н по крыло. Япо къ гала’ злч. сгь бѵлліе іо млт^са н потбмъ стбмЪ. По снллкн Нл йіпЪст'і зл дллліГ Г, что нлсл' прлз. н 7 Г сл. 7 й нн'і прлз- ксе поебтъ ПО ЗНЛМ?. Сллкослбкіе КСЛНКОЕ. И Т|ОП. Ок*Ь и іѵп^стъ. По іѵпЪст'і поютъ нл срубд’к стн на н окра 7 іуіглЪютъ къ рЪчкЪ по <5кьк, н часъ & на немъ. Трои. прлз. сл. 7, а кондакъ праз- И процйнц земное. По іѵпЪст'к кннгѴ чтЪтъ Братіи по окычаю до часамъ зконъ къ кольшбй колоколъ дл и трезконъ ко Предъ часами мол^кенъ поютъ прпкномЪ зоенм'к Г-н канонъ ^днноліЪ нл йрмосы по 1, а тро” на клнбнъ носатъ. По ,.)7-н п^енн Влчц.е іірінмй поебтъ пЪть. Пбсл4; молекнл но крестѣ убддтъ. На чле^ъ троп. праз. сл- ® кондлкй яраз. и 7 глімъ по перГ. бдинорбднын снъ поебтъ. БлажГ Зоснм4 нбедтъ Зач. Т. чтЪтъ прехе дню, код. праз. сл- ЗоснлѴ^1 н ннк. Хсп'ігнТю. достон нрмосъ прлз- ст^н по с?кычаю. По іопѴстН» къ тра- нкбн^ стаго носатъ, за трапной чт^тъ жёГ зоссь изъ за стола ста0. Поютъ стн 7, й еллк^ колшь ,^-ю ігѣ'енк ябсце ксю. Прлз- прокожлютъ къ члебкню сокбромъ. И по- томъ настод'телА. Снмесбн^ персидскомъ, прпкномЪ лкакію кычнтыкаютъ нл пакеч. ко нпь'іа дни. Яцее слЪчи1 прп 30- ІНМ,І, ко ^дннъ «5 днін стрл1 НЛН, йлй СК'&ТЛЫА, йлй къ сЪкбтЪ н нлю патьдсса’. (V томъ суказъ пнеа нлзлдй нл лн1. 16*
НІ А' к Прпкнлго бцл нашего ісэанна. Къ кеч. трЕЗкбнъ кезъ БОЛЬШАГО. ШДАНІД рАДИ урл". На КЕЧ. КА нѢсТЬ КОЗКЛуН ПОЮТЪ СТрЫ НА ё. ЗОСіГ і\ НЖЕ пѣты НА укллн’ й ісоаннѴ Г4. СЛ. ЗОСНмѢ, НЖЕ ПО ЁГ-МЪ 1|ГЛмѢ. И НН>І П|ЛЗ. Еь'іуодъ МАЛЫЙ. Прок. дню, ^ктГ. Гдн помилуй м‘. Сподбкн гдн. И 0КтГ Гдн помилуй кі. Нл стн стры ирлд. козка, слака Зосйліѣ. Инокъ множестко, н ннѣ прлд. Троп. зосймѣ, СЛ. ІСОАНН^ Н ннѣ прлз- нлн троплрь коскрГ И ЗОСНЛіѢ СЛ. ІСОАНН^, и ннѣ Йо коскрГ Чтнѣн н іѵп^стъ н молкснъ К-Н КАНОНЪ. По Гф,-Й пѣсни ДОСТОЙНО 0СТЬ. За трдп^зой чтінТс зоснмѣ. Послѣ оужинл кнпг^ крлт'Гн ЧТ$ТЪ ПО (5кы. И ТАКО {Ода?1 прлз- ЗОСЙмѢ. Нл ПАКЕЧ. КОД. прлз. §дннъ. На оутр. слежка прлз. и ісглнн^ по сакь'ічаю. клнбнъ 7 ?ОАНН^ НА Д, КОНДАКЪ 0СТЛ. ПрпКНАГО Оц’А НАШЕГО ІСЭДННД КЕТуіА ЛАКрЫ. стры Г*. СЛ. Н I КОД. 0ГТЬ ПрпКНАГО ошекЬіьсклго нлн поімъ къ ЗКОНЪ КО КСА. НА И4, прлз- г4, н прок. дню, н р^ ЛНТІА КСА, На кеч. ннѣ по окь'ічаю. На оутр. канонъ на д^ I (фдо'дорл КЛАСДНЛГО. И прпкнлго ЛЛЕ^АНДрД чюдб’. Прпкном^ ллЕ^лндр^ кромѣ стрлстнбй ндстед'цлй ДНЬ. А рЦЕЛАЪ послѣ плсун. трс- Нл КЕЧ. КЛАжГ М$ЖЪ. КОЗКАуИ поютъ стры и АЛЕ^дндр^ 0*, сл. ? й ннѣ прАд. Еьіуодъ і чтеніе ? г4. На лнтін сти урлм^, й але^анд- сл. §м^ же, и ннѣ прлз- оутр. уклліГ. На
СТН АЛЕ^АНДр^ СЛ. 0МЗ ЖЕ Н НнѢ П^А^. ТрОП. ПО ОБЫЧАЮ. ПрПКНОМ^ ^,ЕС>ДОр^ ПОЕМЪ НА ПАКЕЧ. СКЛНОНОМЪ КЧНьТ Й Трн- пѢснО КЫЧНТЫКЛЮТЪ. По ДОСтбЁГ КОНДАКЪ ДЛЕ^ЛНДр^, СЛ. Н ннѣ праз. На оутр. троп. прлз. к. сл. 7 й ннѣ окьі. По кл сѣддл. 7 й ко йуъ. Полі’е й келнчаніе н і|гл*бмъ прпкно- М^о Й сѣдлл. @ГО К. СЛАКА Й НнѢ ПрДЗ- ПрОК. ЧТНЛ ПрЕДЪ ГДЕМЪ. СѴЛЛІЕ ® МАТДЕА ЗАЧ. МГ. И СТрЛ. КАНОНЪ ПрЛЗ. НА 5*1 НрМОСЬІ ПО 6> Й С (ОДИНЪ НА НІ Качч? П^АЗ. НА субдѣ. По г-н пѣсни КОД. Й ИКОСЪ П^АЗ. Н сѣдлл. 7кйннѣпрл. По і>‘ пѣсни кондакъ й нкосъ 7. Скѣт. 7 к> сл. и ннѣ праз. На укали’ стры нд ё" прдз. г* оутр. стиубо Й 7 г, сл. сто н ннѣ прлз- стнуо. СлдкослокТе келнкое. ёктГ окѣ й іѵп^стъ н часъ Г. Нл чдсѣуъ троп. прдз. сл. 7. Я кондакъ прлз. й 7 ПремГ. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛ^КЕНЪ 7 АЛЕ^АНДр^ (ОДИНОМ^. клчц^ на молікнѣ поімъ. БлджГ 7 пѣснь Г-Д Й 5-Д НА и. Япо1 КЪ ГАЛА' ЗАЧ. СГІ. ёѵАЛІЕ Й) МЛ'ГДЕА 3АЧ. Т. По СИЛАКН код. прлз. нико сѵп^стѣ ЗА достоеГ йрмосъ прлз- Ик6н$ 7 КЪ трлп^з^ нб- СДТЪо й Т Г. Послѣ стола нрмбсъ единъ прлз- Бъ сін днь ПОМИНАЮТЪ сокбрно АНдрЕА КОрНСОКИЧА, КЕЧЕрОМЪ СОКбрНДА й оутромъ послѣ злоутрснн ПОНД^ИДА. Я СОКЪ убддтъ сокбромъ НА ГОрк^ СЪ ЛИТІЕЮ. Стаго сЦЙнномѴчника дн^Арід и нже снимъ. МЕЧНИКА ^Ео'дора ИЖЕ КЪ ПЕрГІН. На КЕЧЕрНИ сФры ркг и СОЛОКЕ. СЛА АЛЕ^Хндр^ Й ннѣ. оСпѢнІЮ. На ПОНА^НДА ПОСЛѢ ЧА- Й СТДГО на дн^АрТд Г.
Й ДЕС)ДОр^ Г. СЛАКА, Й НН'к КО. Нл ОѴТрЕНН КАНОНА ДКА по ді Кондакъ Т обцГГн. ПрПКНАГО оф'а НАШЕГО ^ЕОДОрЛ СНКЕСгТА. Стры Т Г, СЛАКА, Й нн'к ког. Троп. 7. Нл оѵтрснн КАНОНЪ нл д. Кон- л гтт /V ДАКЪ С (ІСТА. СТАГО КЕЛИКОЛ1ЧННКА ГЕОрПА ПОК^ДОНОС^Л. ТрЕ^КОНЪ КО КСА. ЯфЕ КЪ Н-ЦЕ. На пое4тъ. Стры на и' прлз. ннЧ^ прлд Выводъ н прок. урам^, й 7 лнтіа кса и нл Я стнуо МА КЕЧ. къ лн’ @стл. сл. КЕЧЕрНН КАЛЖЙНЪ М$ЖЪ, КОЗКАуі» Г, Й ГЕОРГІЮ 0Ч. СЛ. ГЕОРГІЮ Й дню и чтеніе Г. На литіи стн М<ІЛОН КЕЧ. КОЗКАШ стры И СЛАКЛ.- 7 .НТІННОН, Й Нн'к прлз. укали’. Нл стн Т сл. 7, й нк'к прлз. Троп. коскрГ сл. гсо'рпю. и нн'к ког, нлн троп. гЕОргію. сллкл» и нн'к прлз. На плкеч, трипкі. съ канономъ кчнымъ по (Зкычдю. По ДО1 КОД. Г (Л. й нн’к прдз. Пол^нсГ СЪ КА дню по сУкычлю. Нл Оутр. тро прд Г. сл. Т й нн'к прл. По КА С'кдл Т ПО к". СЛАКА, Й Йнк прл. Полц? й келнчаніе й фломъ л^ч. й гкдал к СЛ. Й нн'к, (& ТЕК'к рЛД^ЕТСА, Й ПОКЛОНЪ 3Г. ПрОК.: ПрЛКЕДННКЪ ГЛКО финикъ. Сѵалі’е іѵ л^ки зач. й стрл. Канонъ прл со йрмосомъ на ал н 7 дка на н‘. КатчГ прл нл суодк». По г' пкснн КОНДАКЪ И НКОСЪ прдз. скді ? К» Й нн’к ярд. По 5* п'кснк код. й нкосъ 7. Сккт. Т к сллкл й нн'к прл. На укд- ЛНТ1? стры нл прл гч нже пнсГ нл стн й Т г» сл. Т и нн'к ПрА. СлАКОСЛОКІЕ КЕЛНКОЕ, ^КтГ Н ГОп^СТЪ Й ЧАСЪ А. Нл
ЧАС'куЪ тр? прлз- СЛ. Т. Я КОНДАКЪ прл Н ГЕОргію ГЛЕМЪ ІірЕмГ. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛДЕНЪ ГЕОРГІЮ А-Н КАНОНЪ 0ДННОмУ. И КЛЧЦЕ ІірТиЖНі ПОЕМЪ. ІІЛЛЖе" ГЕОРГІЮ ІІ'ксНА Г-Д А-ГО КА- НОНАт А 5-А К-ГО ТКОрЦА. Япо’ КЪ Д^Д ЗАЧ. К*^,. бѴАЛІЕ ІѴ ІОАННА ЗАЧ. НК. По ІѴпУсТ'к КЪ трАП^$ НКОнУ СТАГО НО- СДТЪ-1 И ЧТЕНІЕ мУч. ПоСЛ'к СТОЛА ирмосъ прлз. §ДННЪ. Яціе СЛ^ЧН1 ГЕОрГІА къ проч. дни іГ-ЦЫ, и) ТОМЪ оуі^зъ пнсГ НА прсдй НА ЛИ. Отаго лічннка сдкы стрдтнлАтд-, ко ксю пдтлдесдтннц^ кд И ДО ІѴДЛНІД ПАС^И. Зконъ ШЕСТЕрНЧНОН КО КСЕ рАДО ДНИ. На КЕчІрНН КА рДт НА КОЗКІ^Н стры, прл г. и "с г. сл. и нн'І; къ тріоди. На стн къ трі’бдн ксе. Тро 7 слака и нн'к ПрАЗ- бктс и іѵп^стъ. Пакеч. малад СЪ КАНОНОМЪ КЧНЫМЪ. По до кондакъ прлз. §Дннъ. Полунощница съ ка дню по бккічлю. На «утрени тро прл к. сл. ? и нсгѣ прлз. Н ПО К-Н КА гЬдд тріоди НА 5 ирмосы по крь'ілосомъ. По г 7 к й нн'к прлз- По і> На ^-калн и на стн, прлз. Октс Н ЧАСЪ А-Н. На ЧАс4суЪ ТрО ПрАЗ< По А-Н тріодн по окычаю. Канонъ къ І Н 7 НА 5. Покрь'іТА ЙрМОСОМЪ "і п^гсни КОНДАКЪ и нкосъ прлз. И С'кдА П'ксНН КОНДАКЪ Й НКОСЪ?. Ск'Ьг. П^АЗ- к. прз- По клго есть. Тро "с сл. и нн'к сл. 1. Я код. прлз. НА кс4гуъ ЧАск^Ъ §динъ. Блаже къ тріоди трипъ НА КІ ПО ОКЫЧДЮ. Япо н 0ѴАЛІЕ ДНЮ И ЗА «уП0-> А СТОмУ Н'ІИТЬ. Я КОГДА АПО И @ѴАЛІЕ СТОмУ ^'сТЬ. ТОГДА ЧТІМЪ ДНЮ СЮ^ЖЕ Н КЪ ркд
7. Я ЗА «упокой ОСТАКЛДЕЖЪ. По ОСЛЛКН КОД. прлз- ннко соло с сл. со сть'іжн й ннѣ. Кспѣн'ію. Л ДНЕКНАГО КОД. НЕ чт$тъ ко ксю н-^ до пет^окл поста. На шп^стѣ за до нржосъ П^ЛЗ. ПОЮТЪ НА субдѣ КО КСЮ послѣ СТОЛА Й^ЖОСЪ П|АЗ. Огдго ДІІЛА И 0ѴАЛНСТА ЛСАЦКА. На н-і|^ къ трдпй$ѣ л. м [>д, С'іуы къ й нкосъ кондакъ т^Тсодн нл Т|ОП по й^жосбжъ на л". и 7 нл б. По прлз. и сѣдХ 7 к й й нкосъ 7. Скѣт. 7 сл. и сл. 7 и ннѣ прлз. Нл стн кллж'Г з*- 1. П|АЗ- К <5кьічлю. Г пѣсни п^з- "^З- ЙнѢ НнѢ СТ^Ы П^АЗ. т^оп. прлз* Лпо' іѵ По На сл. сл. КЕЧ. лпо1 нл б дкон сл. лпо1 н ннѣ п^лз- На стн стры п^аз трсоди К03КАШ Т^Й СЪ п^н прі. Я п^нпѣкы пнсГ НА оут|. нл стн сл. 7 н ннѣ п^лз. Т^оп. 7 сллкл, н ннѣ п^лз- СктГ й іѵп^стъ. На пакеч. гліжъ н т^нпѣсн. кое КТ|Е§ съ кан*Г КЧНЫЖЪ ПО ОКЬІЧАЮ. Нл оут|. СЛ. 7 Н ннѣ П|АЗ- По кд сѣдл къ т^Тсодн Канонъ п^аз. со КОНДАКЪ Б пѣсни укали’ къ 7 й ннѣ прлз. Скт^1 н ч<ісъ А-н. На члсѣуъ 7. Я КОД. П^АЗ- @дннъ. БлджГ 7 пѣснь Г-А СОКО ПОСЛЛНІД ПЕТ|ОКЛ ЗАЧ. ^Г. {іѴМІі Іѵ ЖА|КЛ ЗАЧ. кг. Отаго СЦІЕННОЖЧННКЛ КЛСНЛІД 0ПКІІА ЛЛШІнСКАГО. ко стьіуъ <5і^А НАШЕГО СТЕфлНА ^ПКПА П^ЖСКДГО. КАСНЛІЮ КА- НОНЪ ЧТ$ТЪ НА ПАКЕЧ. СтЕфАн^ пІрмСКОЖ^ Т^ЗКОНЪ КЕЗЪ кольшаго. На кеч. клаж^нъ ж^жъ. ст^ы на >Ѵ» п^аз. Г й 7 дкон на & сл. 7 й ннѣ п^аз. Вь'іуодъ н чтеніе Г 7 На И 5-Д. II нже
СТН СтрЫ Н СЛ, На пакеч нрлЗ. к сл прлз. По и фА^оллъ КА сідд 7 к' СЛАКАл И НН^ I НН'І КОГ. Пол’і'р И КЕЛНЧАНІЕ И НН^ КО. Про оустд МОА • й сл. 7 н ніі'іг прлз. Троп. 7 слакал и нн^ прлз- . по до1 код. 7 слакал и нн'і прлз. На оутр. троп. . 7 й нні’ прлз* по к-н кд сѣдд с К (Л. и стлю. С'ідд 7 к сл. і козгГютъ премудрость и поУченіе ерцл моего Злч. л@. и стрл козкдш слд°. Канонъ прдз рфзУмъ. бѴАЛі'Е . со нрмо- н*. Катакайд прлз- По г4 п4сснн сѣд^і Г й нн'к прлз- По ё" п'&енн г4 писанъ. На стн и 7 Г. сл. 7 д4. н Нл ПЕ— К03КА ПАКЕЧ. НОНЪ П^З- ІѴ ІОАННА СОМЪ НЛ Й Й С ДКА НА КОНДАКЪ И НКОСЪ прД^. I КОНДАКЪ и нкосъ стомУ. Ск'ітнлГ СТОмУ Г' СЛ. И НН'І? П^ДЗ. Нд укллн’ стры КД & ПрА НН’Ь прл стнуо”. СлАКОСлбкіЕ келЙкое. СЭпУстъ Й ЧАСЪ члсѣуъ троп. прл сл. 7, л кондлкн прд и 7 чтУтъ по ремГ. Предъ ЧАСАМИ МОЛДЕНЪ 7 <Г-Н Клнбнъ. БЛАЖЕННА П'ІГСНА г*-д и 5-д стемУ,, д трипФен. къ трТссдн чтУтъ кчерл. На пакеч. Япостолъ ко §ѵр^омъ ЗАЧ. тні. Бѵаліе ѴѴ лУкЙ ЗАЧ. КД. По ОСЛЛКН КОНДАКЪ прл ннкбл-ѣ СОЛОКЕЦКНМЪл СЛ. СТЕфлнУ и нн'і. Кеп'іенГю. Отаго сц’Генномчннкд симеона ербдннкд ГДНА. стры 7 нд СЛ. И НЕГІ прлз- Нд стн стнуф’| съ здіі'Ькы прлз. Троп. ГтомУ КОНДЛКЪ прлз- §ДННЪ. Нд прлз. нд ё\ н 7 на и гЬддленъ 7 Кл СЛ. Нд кеч. і'з і^4гры къ трТсоди л сл. и нн’і; прлз- На оутрЕНН ПО ОБЫЧАЮ. Кд- Г п4гСНН КОНДАКЪ и нкосъ П^АЗ. По 5 П^СНН кон- 5І По и ннФ
і;н Л дакъ и нкосъ стбж^. СкѣтнлГ къ трісэдн к\ На ^калеГ и на стн къ тргсодн. На члсѣуъ троп. прдз. сл. Т. Я кон- дакъ прлз. (одинъ. Блаженна къ трісэдн трнпѣси. на кі по сш»ічдю. Япо1 коріГ зач. рлл. 6ѵлліе іѵ жат^Ід зач. н«. С'ГЬІД'Ъ ЛИЛЪ ЛИОНА СОСИПЛТрДо й 7тыуъ личникъ лса^н- ЖЛ ДАДЫ Н КИНТИЛІЛНА. На КЕЧ. стры 7 ПС Го СЛЛКАо и ннѣ прлз. На стнрэкнѣ къ трісэдн прдз. козкд1 слдкао н ннѣ прдз. Троп. лпложъо садка й ннѣ прдз- На оутр. троп. прГ к сл. лп<? и ннѣ прдз. По кл сѣдл къ трісгдн. Канонъ прдз. НА 5*0 н ? дкл по д1 По г1 пѣсни СТЫЖЪ. По 5 пѣсни прдз. СкѢтнленъ КЪ Трісодн Г. Нд укллн" н нд стнубкнѣ къ трісодн. Нд члсѣуъ КЛЛЖЕНнд къ трісэдн трипѣсн. НА й. АПЛЪ Н §ѵАлІЕ ДНЮ Н ЗА оупокой. С'ГыуЪ ЖЧННКЪ Х’-ТИ НЖЕ КЪ КНЗЙЦЕо й прпкнлго сЗ’ц'л НЛШЕГО ЖЕЖНОНА ЧЮДОТКОрЦЛ. Нд КЕЧ. СТ^Ы М#Ч. нбн^ г сл. н ннѣ прлз. н ннѣ ПрАЗ- Троп. п проч. <5кьі. Канонъ прлз. нл 5*, н с дка 7. по 5 пѣсни прлз- Скѣтй къ трісодн стн прлзо БлджГ къ трісодн трнпѣсн. НА кі. Стаго апла ігакокл зекедеока. и нже ко НИКИТЫ нокгоро. трЕЗКОНЪ КЕЗЪ К0Л6ШАГ0. На КЕЧ. КЛДЖ? Ж^ЖЪо стры НА Ц прдз- Г. АПО1 три ПЕрКЫДо Н ННКНтѢ ДКОН НА Д" СЛ. ннкнтѣо и ннѣ прлз. Еыуодъ й чтеніе г4 С'і’йю. На стн ннкёГ. Го Н ЖЕЖ- трТсодн (Л. П|5ДЗ- Го И По Г ігй Нл сти прдз- кодкл" къ ірлз- @дннъ. На оутр. троп. по Д". к. На ук'АліГ и на СТЫ^Ъ ОІІ/Л НАШЕГО
Мцъ ЖДН НЖАТА ДНІЕІ ЛД. Стаго пррокд І^рсміА. И прпкнлго <5ца нашего пдфно- а ТІА кброксклго. п|рок^ н прп ПО^ЖЪ КК^П'Ѣі ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ кол. На кеч. клдж? ж$жъ-> ст^ры нд Т. прдз. къ трісодн Г„ п|р6к^ Г. й пдфно" дкбн НА д, сл. пдфно", Й ннѣ Прлз. Выводъ и чтеніе Г прп. На стіс стры прп сл. ^жХ же, н ннѣ прлз. Троп. п|рбкѴ, СЛ. пдфно" Н ннѣ прлз. ЯфЕ лн къ нлю жн- 5крд. сл. плфнсГ н ннѣ жнронбснцджъ трнпѣсн. съ клноножъ ког. На оутрснн сл. пдфно" Й ннѣ прлз. По Г-Н КА сѣд^ къ ког. Полц$ сл. й ннѣ ког. Прок. Чтнл же- Тйо" НАНОСОМЪ НА X"- ЙрЖОСЫ ПО К*". п|р6кѴ нд д іі НА роно троп. клгс пажъ. На пакеч. ЯГ '*'* 0х / 0 ГК* прл А пррока А„ трТодн прдз. к. По к'-н ка С'кдгС 7 к' сл. н нн4; КЕЛЙ Н фЛОЖЪ прп Н сѢдА 7 Г, ПрЕДЪ ГДЕМЪ. бѴАЛІЕ ІѴ ЖЛТ^ЕА 3АЧ. ЛА?. Н СТрА. КАНОНЪ прдз- со пдфно" на б. Клтл прлз- По г* пѣсни КОД. Н НКОСЪ прдз. н сѣд<{ пррок^, сл. сѣдХ прп Н ЙнѢ прдз- По 5 пѣсни код. н нкосъ 7. Скѣт. прп Кі сл. н ннѣ прлз. На укдлн" стры 5і прдз. г* пнсГ на оутр. на стн, н гіАфно" г4 сл. іідфно" й ннѣ прлз. СлдкослбкТЕ КЕЛНКОЕ. По тртбжъ троп. пррбк^ сл. плфноі й ннѣ прлз. $ктГ бкѣ н іопй’стъ н часъ Г. На ча- сѣ^ъ троп. прдз. сл. пррбк#. на дрѴгожъ троп. ПАфн&". Я КОНДАКЪ прдз. н пдфно4 ГЛЕЖЪ прЕжГ. ПрЕДЪ ЧЛСА- жн жолкснъ пдфно". Блаженна пдфно" пѣснь Г-д н з'-д. Япо1 ПрЕЖЕ ДНЮ Й п|р6к^ ПО ГЛДС^ КОрІГ ЗДЧ. рн^о Н ПрП КЪ ГАЛА прлз- СЛ.
ЗАЧ. сгі. Сѵлліе іфжЕ ДНЮ И Пррбк^ къ срс. ІѴ Л^КН ЗЛЧ. д~. Й ПрІ1 ІѴ МДТ^ЕД ЗЛЧ. Т. По СХЛЛКИ КОД. І^АЗ- ннкб соло" Пр('6кѴ СЛ. ПЛфнб" И НН'к оусГі’кнѴю. Злдо1 ЙрМОСЪ П|ДЗ. и къ ТрДП^З'к ТОЖЕ. Йже ко стыуъ оііл нашего лфднЛгід КЕЛН. й 7 м^’ч. ННЗЕЙ КОрНСД И ГЛ'ккД. ЯфлнГ НД КЕЧ. стры ДКОИ НА 5*. сл. дфлнГ й нн'к прдз- Нл стн нрлз. козкдш сл. лфана н нн'к По КА прлз. Троп. дфлнГ сл. й нн'к праз- Нл плкеч. чтемъ 3л- ктрош трнп'кен. съ клнбнолсъ кчнылсъ. По до1 код. прдз- §дннъ. Нд оутр. троп. іГ сл. дфлнГ н нн'к п;лз. с-кдГ къ трТсбдн. Канонъ прдз. нл 5 со йрмосомъ-у, а нрмо- сы по к. н дфлнГ нл ы По г' нн'к прлз. й нн'к прлз- Нл укллЁГ къ тріеодн сл. 7 н П'кснн КОНДАКЪ Й НКОСЪ прд. По 5 П'кснн КОД. й нкосъ н скдХ лфана к и ЛфаНЛ. Сккт. лфана сл. КСЕ. Нл стн стры прлз- праз. сл. 7. Я код. праз- §дннъ. Блж? лфана п'кснл Г-д н 5-А. Япо КО @ѵреомъ зач. Борисѣ н гл'кк^ поютъ полцг трсзконъ кезъ коллшдго кеч. клаж? м^жъ. Стры нн'к прлз. На чдск^ъ тро тні. СѵллТе іѵ млт^еа зач аі. на на н праз- г* й 7 сл. 7 й нн'к прлз. Ньіуодъ й 7 три. Нл стн сгрьь й сл. стымъ н нн'к прлз. Троп. по с?кьі. Нл оутр. троп. <5кьТ. По кд и по полц? с-кдГ7 по кГ сл. й нн'к ког н^ъ. Я по д-н ка сл. н нн'к прдз- ВелнчГи угломъ сть'імъ ж$ч. Прок. чтнл предъ гдемъ. вѵАл’і'е и) л^кн злч. й стра. Канонъ прлз. на гф й 7 нл й*. Клті1 прл. Къ
КАНОН'к ГГЫМЪ ЗЛП'&КЪ. Ст’ін СТрАСТОТЕрПЦЫ ІІНАЗН корйсс н гл'ккс молите кга Ц) НАСЪ. По Г П'КСНН КОНДАКЪ и икосъ П^АЗ- И С'кдЛЛ. 7 Г Й Нн’к прз^ По 5 П'кснн КОД. й икосъ Ск'кт. 7 к\ сл. й нн'к прдз. На дкллй’ на Г. прдз- г" й Т Г. сл. 7 и нн'к прлз. Слакослокіе келн. И сѵп^стъ й часъ <Г. На ЧАскуЪ тро” П^ЛЗ. СЛ. Т. КОНДАКИ П^З- Й 7 ГЛЕМЪ ПрЕМ?. Предъ часами молкенъ 7. БлджГ стымъ П'&СНЬ Г-д Й Г-д. Япо1 КЪ рй" ЗАЧ. ч'ф,. бѵ'АЛІЕ Ш ІСОАННЛ 3АЧ. НК. ЯфЕ ли сл^чи1 прлз. стк'імъ кк^п'к. Поемъ ко кебмъ зри йко же прроі$ сплфна. точію дфднГ на кеч. На стн слакнн §ГО СЪ ЗАП'&КОМЪ. ТАКО ЖЕ Й НА оутр. На ^КЛЛІГ СЛАКНН ^ГО СЪ ЗАП^КОМЪ ЖЕ. СТЫ^Ъ М^Ч. ТНМОф^А Й МЛКрЬІ. Й ПрПКНАГО СИ^Л НА- Г Н1ЕГО ^.ЕОДОСІД ПЕчІрЬСКАГО. МчНИКОМЪ КАНОНЫ ЧТ$ТЪ НА ПАКЕЧ. СЪ КАНОНОМЪ КЧІІЫМЪ, Й по^мъ съ лн” трсзконъ ко ксд. К03КАШ покоромъ НЛ Г. прдз- ’ Л Г-Ѵ о и с Злктро трнп-ксн. Ѳеодосію На кеч. клаж? м$жъ стры Г прп (Г сл. прп и нн'Ь прлз. Выводъ. Прок. дню н Т Г на лнтТн стн урдм^, КСД, ДА Й МАЛОЙ КЕЧ. С*/^ лЁГ. На стн 7, сл, прлз. На пакеч. по до1 код. троп. при. Прок, Кднбнъ прлз литТд ~)ы Й СЛАКА КСЕ СЛ. 7 Й НН'І,' ПрАЗ- уКА- . ^М5 ЖЕ„ И нн’к прлз. Троп. 7 СЛ. И нн’к 7» сл. й нн'к прдз. Нд оутренн Й ПО КД скд<{ 7 ПО (5кы. Полц? Н КЕЛН н фГомъ чтнд предъ идемъ, ёѵдліе ® мдт^д лГг. й стрл. . со ирмосомъ на Г, й 7 дка на Г. Клт^ прлз.
нкосъ н 7 г" сл. 7 и ннѣ прлз- стнубкъ. Г. Нл члсѣуъ троп. и По Г пѣсни прлз. й 7 по с>кьГ. По 5* пѣсни код. и 7. Скѣт. 7 сл. др^гін^ и ннѣ праз. Нл укали' нл ё\ прлз. Г пнсл" на оутр. на стн, Сллкослбкіе келес и іічі^стъ И ЧАГА КОД. ПО (ЗбЬЬ МОЛНіЕН'А с’гбм^ предъ часами ІІОЮЧ’Ъ. БллжГ 7 (іѢсНА Г-Д Й 5-Ап 6'кОНуЪ ТКОрЦО° ПО пѣсни. Яп(Г КОрІГ Злч. рс>5. Сѵлліс іѵ л^кн злч. кд. М^Ч. г". СЛ и ннѣ прлз- Нл стн къ Стыд лічннцы пеллгін. На кеч. кл рд, стры прлз. Г. н ТрІсЗдН. ТрОП. л$ч. гл. и ннѣ прлз- На оутр. троп. праз. ІГ. сл. 7 и ннѣ прлз. По кл сѣдл къ трТсэдн. Клнбнъ прлз. со йрмосомъ нл и и 7 нл д. По Г пѣсни стѣн ксе. По ё пѣсни КОД. и нкосъ прлз- Скѣт. прлз. Г. Нл укали’ и нл стн прлз. БллжГ трн- пѣеннцл къ трГсодн нл кі. Стьід м^ч. йрнны-> слежка йко же кчерл. Стры нл кеч. 7 Г. Нл оутр. клнбнъ нл ді н проч. йко же кчерл. Стаго и прлкеднлго іегка. Нл кеч. стры 7 г*. На оутр. клнбнъ нл д. н про йко же показано м$ч. пелагіи. Нд чл- сѣуъ дно къ гллл” сгі. (ЗѵдлТе «? млт^ед ліг. Воспоминаніе знлменТд чтнлго кртл. н 7 м$ч. акдкТд, й прп бцд нашего антбнід печерьскаго. КртѴ и атгонію поютъ кмѣстѣт трезконъ ко ксд. Кеч. съ лн„ нл кечірнн клджінъ м$жъ КОЗКІ поютъ, стры нд Т. къ тріеодн г, крт2 г и лнтбні'ю д. сл. лнтбнію, и ннѣ крт§. Кыубдъ й
чтеніе г 7. На литіи стн урдмѴ. іі лнтонію К03КА дкл стиул И МЛЛ. КЕЧ. КСА. СЛ. ЛИТОНІЮ» К03КЛ. Нл СТИ 7 СЛ. @М§ ЖЕ. и ннѣ прлз. нд ка ПО Прлз. преполо а къ проч. НЛН Троп. ГЛСМЪ АКАКІЮ СЪ КЫЧНТЫКАЮТЪ. По до прок. ДНЮ, и ЛНТІА КСА, И И ннѣ прлз- Т;О крт§, СЛ. АНТОНІЮ» Й НнѢ ПрАЗ- СИЦЕ ГЛЕМЪ ТрОПАрН. фолін нл*ь н КОСКрЕ СЛ. АНТОНІЮ» Й НнѢ КрТ5. Нл ПАКЕЧ. кднбномъ кчнымъ» и трипѣ злктрб КОД. АНТОНІЮ» СЛ. И ннѣ прлз- Пол^ноціннца СЪ КА дню. На СЛ. АНТОНІЮ» Н ннѣ ПрАЗ- ПО А-Н КА ПрАЗ- А ПО К-Н И сѣдлл. ПрЕПОЛО К СЛАКА И ИДЕМЪ. СѴАЛІЕ ІѴ МАТ^ЕД 3А мг. и стрл козкѵ сл. Канонъ прлз. со нрмоебмъ нд д» кртз НА Д, И АНТОНІЮ Л-Н КАНОНЪ НА 5. КАТА П|аЗ. По пѣсни КОНДАКЪ И НКОСЪ КрЕ. ннѣ прлз. По 5 пѣсни кондакъ Й НКОСЪ АНТОНІЮ, прлз. сл. антонію» и нйѣ крт§. На укАліі прлз. г» НІЮ г, СЛ. АНТОНІЮ, ГОп^СТЪ Й ЧАСЪ А-Й. дрз троп. прлз. сл. 4^-МЪ прлз. НА г-мъ оутр. троп. прлз. л» н крта л» По КА сѣдлл. 7 по к сл. н НиѢ КО. ПолТе И КЕЛН И фЛОМЪ прп ннѣ ко 0го. Прок. чтнл предъ и ннѣ прлз- Сллкослбкіе КЕЛНКОЕ Нд члсѣуъ ТрО прлз- сл АНТОНІЮ, А КОНДАКИ НА А-МЪ» ДА и г И сѣдлл. крт» СЛ. АНТОНІЮ Н Скѣт. н лнтб- л и . крт» НА НА ЧАсѢ КрТ^. НА 5-МЪ ЧАСѢ АНТОНІЮ- ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛЕКЕНЪ КрТ^ Н АНТОНІЮ КТОрЫН МОЛЕ КЛЧЦЕ прІ’НМЙ. БЛАЖЕ крт2 пѢсНА Г-Д НА Д» И пѢсНА 5-Д нд д. піркдго ткорцл. Япо ІірІже кртз кори ЗАЧ. клно^ нл Антонію
ркр. рд же подъ гллкУ, и лнтбнію апо къ гала злч. сгі_ Сѵаа'Ге кртУ іѵ Гсгаииа зач. рд же подъ гллкУ, и Анто- нію іѵ мат^д зач. і. По бсллкн код. кртУ, ннкб соло. сл. лнтбнТю, н ннѣ оуспѣнію. Нл іѵпУстѣ злдо нрмбсъ П|ЛЗ. къ столбкУю нкбнУ прпкнлго лнтбнТд НОСАТЪ @днного н ч За столомъ стбмУ. ЯфЕ лн слУчн прпкнлго лнтбнід къ ко- тбрУю нлю, нлн къ прсполокс днь. Тогда лнтбнТю празд- нуютъ съ лнтТею н козкаун ко ннын днь. Я къ настод- фУю нлю нлн къ прсполб прлз- крта спрлз. слУжкою ШЕ- стсрн «указъ. Стдго лплл Н (5ѵ‘ЛЛНСТЛ ісглннл кгослбкл, н при бцл тнуб. Сл. лпб, н ннѣ прлз- того СО СТН прлз- нлн оут нашего арсінід келн. Прп лрсІнТю поютъ нл плкеч. нлн прлз. ко ннын днь. Здѣ же §днномУ кгослбкУ. Веч. мллаа поютъ КСЕНОф. МІНЛШЕЕ. Нл МАЛ. КЕЧ. СТрЫ ЛПО НА Д. Сл. АПО Н НІіѢ прлз. нлстодф. дни. На стн стры прдз. козка того днй х п \ ЛІ ?с дни. Троп. апо. Сл. н ннѣ, прлз- Нл пакеч. канона кце не КЫКЛЕТЪ, ТОЧІЮ ЧтУтЪ ЗЛКТрб ТрНпѢ ПО ОКь'іЧЛЮ. По ДО КОД. ЛПО сл. н ннѣ прдз- срл н полУноф. НА Н^Н ПО А-МЪ трнстбмъ трб лпб1. Сл. н ннѣ ко коскрс. По к-мъ тртомъ КОНДАКЪ АПлУ §ДННЪ. Ко КСЕНОф. ЗКОНЪ ЗА ТрИ ЧАСА, КСЕНОф. мена. Бллжйнъ мУжъ, н козкдун поютъ. Стры дплУ нл н ПОЮТЪ НА ПОДО. Сл. лпб, ЗНАМЕ, Н НнѢ прдз. НАСТОДфАГО прлз. козка. Вь'іуодъ лилон. Прок. н чт. дплУ г, нл нйуъ
По не енддтъ. На литій сти урлмУ, и лпо литТа кса. Сл. й н'ні;, прлз. литійной и нн’Ь прлз. нже п'К нд прдз. Тро ЛПО К. И КЦЕ ДКО А, тро прлз- К. Сл. АПО, л п гм I V Сл. и ннѣ ко нуъ келнчлнТе бкьіч. Я налои спрлз. нл срЕдннУ. сідл к. Сл. и нн'1\ ко. Прок. КО КСЮ ЗЕМЛЮ. Злч. ^3, и стрл. Клнбнъ прлз. со ирмосомъ на и. Клтакл. прлз. По Т п'кенн кондакъ и нкосъ прлз- гЬд'а дплУ 1. Сл. и нн'Ьп прлз- По б п^енн кондакъ н нкосъ ліілУ. Нд (4^-Й П'ІбеНН ЧТН'ІЙшУю. НА С^ОД'І йрмосъ и достойно §сть. пУть. Ск'іт. лпо 1к. Сл. и ніі'1\ прлз- Нл укали ліілУ ЗДННОмУ НА Д. Сл.* @М5 ЖЕ, И И іѵпУстъ. На п/клокл ок(азъ стрУ лгілУ НА Су6д'1'„ и апо, . Нл стн ліілУ поютъ нд по. Сл. лпо, НА СТИ. По нн4; ІѴпУірАЕШН. а„ и чт. лплУ. На «утр. на кгъ гдь и ннѣ прлз. По кл сѣдл лпо по к. . ПолТ(г н келнчлнТе ліілУ поютъ на с^6д4г келнчлнТн СѵалТе іѵ ісса нл 57 и ліілУ 5, ннЧ, прад. Слакослокіе КЕЛН. нл налои кынбсд. Н поютъ . Нд ЧЛС? троп. прлз. СлАКА, лпо. Я кондакъ прлз. й дплУ гдемъ премГ, кннгУ крдтТн по- тъ. ПрЕДЪ ЧАСАМИ МОЛІКЕНЪ \ А трои. НОГАТЪ. По ,47-й ЛіілУ П'КСНЬ Г-д и 5-А гоіо послАнТа ?сЫнна . І$а, ЕЪ преступною. Япо1 И дплУ. По сіслАки кон- лпо. Н нн^г КспінТю. Нл ШпУст1!: за до ЧЛСЪ Л СЛ'Ь ЗлУтрЕНН до часокъ чтУ ліГлУ §дннъ кансГ нрмосьі по д П'кенн КЛЧЦЕ прінмн. Нл ЧЛС'КуЪ КЛАЖЕ" , А <71 на и, носатъ по крылосомъ. Япо IV Злч. §н. СѵалТе іѵ іссанна здч @ѵалТа чтУтъ пріжЕ дню, и потомъ ДАКЪ прлз- сл. 17
ЧАГОКНЮ, ПАКЕЧ. ПОТОЛІЪ Н НАЕТОАТЕЛА. нлн ко ннъ ДНА ГДѢ На 7 л$*і лшрлнкіигкнуъ ЧЮ Гі урНГТоѣбрА И ИЖЕ ко п^нііпшіа ка Т^ТСОДН НА ^АДЗ, КОЗКА ГТ^Ы ПОЮТЪ НА Г ЛАГЪ, А ГЛАКННКН ПО ЗНАМЕНИ НА Г^'бдѢ. По ннѣ ІѴП^’фАЕШН. ННкблѢ, ГАДКА Н НнѢ П^А. ЯфЕ ЛИ КЪ КОЕН ЕЕДМНцѢ, КОЕКрР ГА. ННКОлѢ, Н Йнѣ КОГ ПО ГЛДГ#. Зл ЕТОЛОМЪ рТссдн чт^тъ. И по- ннкб- ПОМОГЪ П|АЗ. ПОЮТЪ П^ТА, нкбн^ ГТАГО к гтолбк^ю НОГАТЪ, Й ЧТ^ТЪ АПЛ^, Аз» ЗА гтолд кгт<Ѣ п^же пропоетъ гтн^ъ АПЛ^, ЕЛАКІ/ ПОібтЪ КОл“а д’-Ю пѢгНА ПДГцѢ КЕЮ. ЙКОН^ ГТАГО прокождютъ гокб^омъ къ Служба прікноліі/ Аргонію, кліѣгтно. Стаго порока нгаГд, ЕТЬІ^'А 6'Ц*А НАШЕГО ННКОЛАІ ЛІОфЕІІ ^ГО Ц? ЛІНрЛ КЪ КАрЪ ГрАДЪ. СтЛЮ ННКОлѢ, ДЛА ^ГО, КО С1КНТЕЛН П^Д КІГА ДНА. Къ КЕЧ. трЕЗКОНЪ КО КГА. КЕЧ. Г^ІДНАА. На кеч. кіаженъ ЛІ^ЖЪ, Н КОЗКЛуи ЕТ^Ы НА 5. къ трГсодн НА |а гч А ннкблѣ ЧЮДО Г КЪ ПНЕМЕННОН глажкѣ гл. 7 н ннѣ къ т^Тсодн п^ на ^ад». Выводъ й па^елнн г ггом^. бкт? окѣ н гтнубкнА. На етн гтры 7 ннкблѣ ли- ло н КЕЧ. Н ЕЛАКА ЖЕ ПЙГЛНЫ КЪ ПНСЛ1ЕНН0И ЕЛ^ЖкѢ Н НЙѢ П^АЗ. Л СТН Н Т^оп. т^оп. ЧТЕНІЕ ПО ОКАІчДЮ. На ПАКЕЧ. Т^НпѢгННЦА КЪ Т| По доетоеГ кондакъ ннкблѣ, гл. й ннѣ къ трсбдн. л^ноціннца на Н& ка (5кьі. По Г-ЛІЪ тутомъ, т^оп. лѣ глака, н ннѣ ког когкр'. По к-ліъ кондакъ ннкблѣ (?ДННЪ. Гдн помилуй Гі. Молнтка. ПоманА гдн НЕ чт?1 А Шп^гтъ. 4
Ко К^НОЦСНОН ЗКОНЪ ЗЛ А" ЧАСА, КСЕНОфНОЕ ПОЮТЪ КОЛША ПО сікііічлю. По ЦглліИк клджГ м$жъ й КОЗКА^Н. Стры НА НІ П|Д Г, КОтбрЫД ІГ&ТЫ нл сдмын прл. и ннкблѣ (Г, сл. нн- кол к Н нн'к прлз- нл сдмын прл стры Й СЛАКНН ПОЮТЪ ПО ЗНА- МЕНИ. Ск'ктЕ ТЕіуТн, КОЛА. Прок. Г рДпД ТрЕТІЕ КОЛА рОСПОКОМЪ, чтеніе 7 трй. Нл литіи стй урдм^, й къ трісоди СИТАКШІА стры кои Ь'^дѴтЪ стн^біГ «утр. и слакнн, Н НИКОЛ'к ЛНТІД ксд. ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ. Сл. 7 Н нн'к ІірАЗ- ПОЮТЪ ПО ЗНАМЕНИ. Нд стн стры Николѣ сл. §ма же, и нн'к прлз. погбтъ по З'іа’' ксе. По нн'к сѵп^ціаешн. Троп. ннкблѣ ока по Еди- ножды. И КЦЕ ДКО Г ЧТЕНІЕ НИКОЛ'к. На Д'Тр. НА кН ГДА. Троп. къ трісодн лІ и никол'к лІ сл. драгой н нн'к прдз- I, Н ЧТЕНІЕ сл. н нн'к ког §го [Л. йлн ког. Ка поютъ. По л-н кд" екда къ трісодн стом^. По к-н ка" скд<( 7 къ мнн'кн ІГ. Й ЧТЕНІЕ 7. ПОЛІ0 Н КЕЛНЧА^ стлю по»4тъ П^ТЕКОЕ І1Л с^одѣ. И НАЛОИ спрдз. посреди. По ПОЛІ’Е скдАЛ. 7 Кп СЛ. Н нн'к ко Его И ЧТЕНІЕ СТЕпГ. ЯНТН д' ГлІСД. ПрОК. ЧТНЛ ПрЕДЪ ГДЕМЪ. А ЗД'ксА СіКАІЧЛН приндтъ П-к'ГА СцГеннцы ткои. Есд'ко ДЫ^Л П^ТА Н КОЛА ДЕМЕСТКО. Я КСнІі^Ъ КОЛА. СѴЛЛІЕ Ш ?СОЛН- НЛ Л*^. МлТкЪ рдди ПОгбч'Ъ п}?Т? Н стрл ПО ЗНАМЕНИ къ Еѵаліе ^одАТъ. Канонъ къ тріегди прлз- со нрмосблѵъ нл ё". нрмосы по кі и никол'к дка нд н" каноны носатъ. Клтл прл іш'ук нл с^бд'к, а къ по прд прсполокГ. Кдтл" прЕполокйіію. До Г-Н П'кснн КОНДАКЪ И ИКОСЪ КЪ тріеодн И скдАЛ. 7 кі
л. ГДА съ иксъ поебтъ. Нл увл- й ннкблк г* пала, котодыа по- ПОСрЬ А Крь'іЛОШАНЕ НЛ СТДГО цІ’Л^ЮТЪ, н П •—т н с жолікенъ СТЛЮ ННКОлФ §дннъ клнбнъ По ^-н пф'снн СЛ. Н нн'к пра. По 5 П'кснь КОНДАКЪ стбж^ н нкосъ, код. поебтъ по знамени. Нд [^“й п'кенн чтн'кйш^ю по едкьТ на с^бдк. По катавасіи достойно §'сть п^т^. Ск'кт. 1 сл, н нн'к пр. П0»4тъ ПО ЗНАМЕНИ. Хкллнтк ЛНтк СТрЫ 7 НЛ Д, П|АЗ. г". ПИСАНЫ НА СЛЖЫН ПрЛЗ. НА ^КЛЛІЬ Н нн'к ПрЛЗ- СлЛКОСлбвІС КЕЛНКОЕ. Троп. 7 СЛ. Й нн'к прдз. по іоп^стк ЗЛ оутр. ножарь ПОСТАВИТЪ прлз. нл ндлбй С^ОдФ поютъ стр^ Ргож^ Й бкрАЗЪ часъ Г. На чле'куъ троп. прлз- сл. 7> л кондлкн прлз- прежГ. Предъ часами первый НА 5. нржосы ПО Кі КАНОНЫ НОСАТЪ. поютъ клчц^ большею. На чдгк^ъ кллжГ стлю п'кснь г4 пер- ваго Г» з'-а втораго клнона нл н*. Япо й ^/ллі’е пр^же дню н Т. лпо здч. тл(г-> §ѵаліе іо л^кн злч. кд. По сУслАкн кон- дакъ йржбсъ црь стн плецк. нкбн^ къ СТОЛОВОЮ НОСАТЪ^ Н ЗА СТОЛОЖЪ ЧТЕНІЕ стбжко ЙЗЪ ЗА СТОЛА КСТіІкЪп ПрІЖЕ про- поютъ стр^ стбж^0 й ^ртбсъ коскрісе г, И ^,-Ю П'кснь плецк всю, йкбн^ къ часовню провожаютъ. И потбжъ нл- стоа'тела. Пррбк^ йслін й ж#ч. уристофор^ (Зконжъ §дннъ Г.ЛНО ч нл ПЛКЕ (улго лплл трезкбнъ везъ коль. По фдлжк козвлун поютъ. Стрі нію. За достойно КЪ СО Йрмб НЛ 3^ Л СТрЫ ПО КАНО дкбн НА 5*. СНЖОНЛ. }{А кп. ддд ІѴДЛНІА стлю ННКОЛ'Е Ы НА 5.
ннк6л*к Г НЖЕ п'кты НЛ СТН КЕЛН КЕЧ. н лпл^ КТОркіА СТрЫ ЛПЛ^ ЧТ$ТЪ оутр. трісэдныуъ. Сл. ннкбл'к козк1> н нн'к прдз- Кыуод'л ск'ктЕ тну'йь ПОЮТЪ. СКТ. Ок'к. Нл СТН стры прлз. КЪ Тр’ІСЭДН КО3КЛ СЗАП'к'КЫ оутр. стнуо. Й Нн'к прлз. По нн'к ІѴП^фДЕШН, нн'к прлз. Пбсл'к КЕЧЕ МОЛЕБЕНЪ стлю ннкб кторь'ін ЧТ$ТЪ НЛ НАЛОИ На плкеч. ПЕрКЫА Го А НД уКАЛН НА Л, км'ксто Сл. НИКО ЧТО ПО Н-МЪ \|ГЛМ'к. тро АПО. Сл. ННКОЛ'к. Й КАНОНЪо н оужинд, чт^тъ стлю по оужнн'к КННГ^ трнп'Б злктрл КЫЧНТЫКДЮТЪ. По ДОСТОН КОД. КЪ ТрІСЭДН 0ДННЪ- Къ ЗА^ТрЕНН Й ЧАСАМЪ зконъ ШЕ- ЕТЕрІЬ Н СЛЕЖКА ЛПЛ^? НА 5. На оутр. КАНОНЪ КЪ Тр’ІСЭДН прдз. НА Н АПЛ^ НА 5. По Г П'К КОНДАКЪ Н НКОСЪ КЪ ТрІСЭДНі С'кдл СТ. I. СЛАКА„ И НН'ко прлз. По 5 П'кенн КОН- длкъ апл^. Ск'кт. къ трісэдн. На чд тро прлз. Сл. ст. Я КОНДАКЪ прлз. И СТ. ПрЕЛЛЕ. Блаже ст. іііГ Т-а Н 5-А. Йпо корн ЗАЧ. рлл. СѵАЛІЕ ІО МА Н5. Стаго сціенном^ч. мокіа-> н окнокле5' црд грлдл. Стры къ трісэдн г> м#ч. г4 сл. н нн'Ь дню. На стн дню къ трісэдн. Троп. м#ч. На оутр. канонъ прлз. на н н Т на д. По г4 п'кенн кондакъ й икосъ м^ч. и скд^С д. По $ п'кенн аі кондакъ н нкосъ прлз. Ск'кт. къ трісэдн. На члек^ъ троп. прлз. сл. 7. Я кондакъ прдз. §дннъ. БлажГ къ трісэдн трн- л'кеннцы. Япо здч. счк. Сѵдл'іе и) Тсэдннд зач. на. Иже ко стыуъ оцъ нлшнуъ епн<М|1|Д кнпрыклго н м
гірлслнл патрілрул црх грлдл. Ст’ры стьімъ двои на ё. слакд? й нн’Ь прлз. На стн къ трТсбдн праз. козкаш сл. й нн’Е праз. Троп. сть'імъ бкціТн. На оутр. канонъ праз- на ё. йрмосы по 1 н стьімъ дкл на н4. По г* п'йснн кондакъ й нкосъ стымъ н с'кда дка. По ё п^сна код. й нкосъ ирл^. Ск'іт. 7 сл. й нн*Ь праз. На члс4^ъ кллжГ къ трісгдн. Япо стьімъ ко @ѵріомъ злч. тні. СѵллТе ГО млт^а злч. 41. ?і Сгь'ід ліѴч. лкнлнны. С'граі нл кеч. къ тр'Гсэдн г, й м^ч. г. Нл стн къ трісэди троп. м$ч. На оутр. клнбнъ къ трТсодн нл й; й 7 нл д. По г* п-ісснь код. й с’кдлл. м^ч. По ё п4гснн кондакъ й нкосъ къ тр’сэдн. Ск'іт. къ тр'Гсс- дн. Нл члсй^ъ къ трісодн, йіко же кчерл. ДІ ^ГЛГО л\^ч. нсйдорлт й 7 йсндорл росто" ЧЮДОТ. Йск- дор^ росток. трезконъ кезъ кольшаго. Нл кеч. кллжГ м^жъ стры нл Ні къ трісодн п й 7 0 дкбнп сл. 7 й нн'Ь п’?з. Выводъ й плремТн 7. Нл стн 7, сл. 7 й ййгк прлз- Троп. 7 сл. й нн'к прлз. л'^4- нчідорѴ по^мъ нл пакеч. й трнп^сн. 3л;- тро. По достойнѣ код. йсндорѴ росток. На оутр. по> ёл н^ръ. ПолТ^ й ке- скдлл. йсндор^ ПО К, СЛЛКЛ Й ЙнН? кчны личлнГе стол$. ^кллжлемъ та. Косйіуъ сельской, ір-лолсъ . нзкрГ. БмжГ лс^жът С'ѣдА 7 к, сл. й нні къ трісэдн прлз» Которой пнслнъ по ка. Прок. ВозкеселнтсА прлкедннкъ. Стн Хслышн Ёже молнтк^ мою. бѵллТе ГО мат^А ллг. По еГ-мъ млткъ рлдн пр<іікеднлго. Канонъ прлз. нл ё, й 7 нл и*,-
Запѣкъ стьіи прлкеднын, йсйдоре моли й’а ѵб нлсъ. Клт^ прлз. По Г пѣсни кондлкъ й йгосі праз. сѣдлл. 7 & сллкл, й йнѣ прлз. По б‘ пѣсни кондакъ й икосъ 7. Скѣт. 71,, гл. й ннѣ прлз. Нл ^калёГ стры нл б, пра иже нл стн^о нл оутр. г* й 7 Г сл. 7 й йнѣ прлз. СллкослокТе келнкое. Нл ча- сѣуъ троп. пр&з- сл. 7. Кондакъ прлз. й 7 ігем’Г. Предъ сами лсолкенъ столб’. БллжГ гго.м^ пѣснь Г й б'-д. Дпо кі галГ злч. сгі. 0ѵЪТе Си млт^а Т. Прпкнаго оцл нлшего пдублмд шнклго, и иже ко стыуъ @і , ОЦЛ НЛІ1ИГО ИСЛІА АЛИТріА ЛІОСКО, МІЮ СТрЫ три НА трТсбдн Сл. ПДу'б. й оутр. КТрІСОДИ, НЛ Б ктр’.соди, й сѣдл. 7 Скѣт. стом^ іГ. Сл. кллжен. ктрТсодн трипѣс. Дплъ кі лѴкн злч. 03. Стлю йслГю по^иъ Слежка §лі2 трезконъ ксзколь. Нл три нл б. Сл. же Выводъ й прлз. * стлю нѣсть. чл- а 0ПКПД росто, 1 клгокѣрнлго и,ркичл дн- гірп оцл нлшсго Ефросина пскоксклго. Пл^’6- б. Сл. рліѴ же. И нйѣ прлз- Нл сти к йнѣ. прлз. Троп. пл^бмГк. Клнбнъ нд Й 7 НА 5. По г пѣснь кондакъ й икосъ к По Б пѣсни код. й икосъ столс^. й ннѣ. праз. Нл сти Сл. 7. Нд члсѣуъ рй злч. рОБ. СѵллГе Си сполТ^л. когда кмѣстио. кеч. кллж^нъ лс^жъ, стры чтйі. три. Нл стн стры Сл. стлю. Троп. стлю. Нл оутр. по бкѣи^ъ кл. сѣдл ктрТсодн. Яцсе до СЗдлнТа пХс^и, то по а кл сѣдл ктрі’содн. Д по к-н кл сѣдл 7 писанъ. По г-н пѣс. сѣдл сто, й ко §го. Полцглесбсъ стлю й сѣдАл. @гб к й ко. Про рлк і I
ЧТНЛ прЕДЪ ГДЕМЪ. (ІѴ&МІ ГО ІСОЛННЛ ЗЛЧ. Л0. Канонъ (ТЛЮ @дннъ. По д-н пѣсни. Скѣт. "с. к. На укали стры на 5і праз- г стлю г. Сл. стлюэ молЁкенъ стлю. Нл чдсѣуъ стлю пѢсНЬ Г И 5-А нл и. Яплъ КО ^У^ОМЪ ЗЛЧ. тле- еѴ^ЛІЕ ГО л^кй зач. кд. Димитрію цркичю трсзконъ кезкола поЁмъ сполТд. Нл кче кллжЁнъ м$жъ. Стры дкон. Сл. же. Выводъ и ПДрЕМІН три, ЛИТІЙ НЕ поютъ. Нл стн стры Й СЛДКННКЪ ди- лпітрію. Тро ЧТ5ТЪ Одинъ коль. Нд оут^. по оккр кл сѣда с по к и скчны иуъ. ПолГд й келичл и ф-ломъ мчнн- ЧЕСКОН сѣдл К Й КО йлй прлз. Про. Е03КЕСЕЛНТСД п ДКЕДННКЪ, йлй прЛКЕДННКЪ МКО финикъ. &ГІМІ ГО л^кй р5. По н-мъ ф-лмѣ‘ АѴлткъ ради страстотЁрпцл, й стрл. Клнонокъ стбм^ дка. Злпѣкъ. Стьін клгокѣрнын цркнчЕ димнтріЕ молй КГА IV НАСЪ. По г пѣс. сѣдд дка. По 5 пѣ КОНДАКЪ й икосъ. Н скѣт. стол$ есть. На ^кали ил 5, прлз. г, й 7 г й сллкнй, мо- лкснъ СТОМ^. Нл чдсѣуъ КЛЛЖЕН. 7 пЁрКАГО КАНОНА пѢсНЬ Гп А кторлго Б НА И. ЯпО КТИ ЗАЧ. СЧК. еѴ4ЛІ{ ІСОАННЛ Злч. нк. Прпкнолсй' ефросинѣ ПСКОКСКО ТрЕЗКОНЪ КЕЗКОЛЬ ПОЕМЪ ем» СПОЛі’е КОГДА кмѣстно. Нд КЕЧ. КЛДЖЁНЪ М^ЖЪо ил козкаун стры ем® А и слакнн. Вь'і^одъ й чтеніа трй прпкннчЁ литій не поютъ. На стн стры н сл. стбм^ тро ст. На оутр. по бкѣ^ъ кл н по полі’е- сѣдлл. стом^ по 1.
н ко нуъ. Про чтнл предъ гдемъ. §ѵллй іѵ ма мг. По н-мъ ірлмѣ стрл стиуоке сллкни. Канонъ гт. §дннъі сѣдлл. код. й нкосъ н скѣт. СТОМ^. Нл уКЛЛИ стры НЛ 5„ прлз. г ст. трн., н слака. СллкослокТе келнк. Жолёкенъ сто. нд чдсѣуъ СТОМ^п пѣснь г н 5-Д. Япо СГІ. §ѴАЛТе іѵ л^кн кд. рпкнлго дцл нлшего деОдорл дсфённлго. И прп оідл ерско чюдо. Ѳеодорѣ слѴж. рд. С^ры нд кё* канонъ нл Дп код. стом^, по г пѣс. к тр'ісодн прпкном^ §фрём^ кллжёнъ м^жъ„ н чтеніе г прп. сллкл стом^. На оутр. по бкѣнуъ кл и по н кчны иуъ. Про чтнл предъ гдемъ. Канонъ стом^ §дннъ. Сѣдлл. кондакъ н стры нд 5„ прлз. г., н сллкл. Сллкослбкіе келнк. Молкенъ сто. Нл часлуъ |! гм л * »~-л А 4^ ш »“••* л с I гѵ» Л» ы пѣс. Г И 3-А СТОМЗ. Япо СГІ. ^ѴЛЛІЕ IV мл Т. Блаженна ПІ нашего §фр^мл п г. Тро ст. Нл оутр. скѣт. нѣсть. На часЛуъ сл^*ж. к трезвонъ кезколь поёмъ §ма сполТ§. Нл кеч. нл козклун стры г нл 5 й слакнн. Выводъ Нл стн стры н полцо сѣдлл. ст. по Т ^ѵллТе іѵ ма нкосъ. Й скѣт. ст. @сть. Нл ужали ст. г н клажён. 51 МГ. Стаго лгілл лндроннкл. Нл кіч. стры г„ нл стн дню. 31 Тро лпл^. Нл оутр. канонъ ст. нА д. По г пѣснн код. ст. н сѣдлл. Нл часамъ сла дню. Ст. л\Ѵч. (фдодбтлт и ст. мѴч. петра н діЪннсід, н ж седлш дкъ. На кеч. стры сть'імъ. по Т. Нл оутр. дкд канона по д0 кондакъ (одинъ, а сѣдлл. дк'л0 й про сл$ж. дню. Стлго сфенном^ч. плгкрлтід н прп офл нлшего корни- ІЛГ
, По ст. лід комі. Плгкратію канонъ нл плкеч. КорннлТю коліі. трЕз- кбнъ «з коль. Поемъ сполТ$. На кеч. кллженъ м^жъп на ко^ка стры на Ип ктрісбдн г и прп р. Сл. прп н ннѣ прл. Вьі^одъ^ н чтен. г ст. лнтін не поротъ На стн стры и слака ст. и ннѣ-, праз. Тро ст. Сл. н ннѣ прлз. Нл плкеч. трнпѣс. склнбн. кчнымъ. По достбн код. ст. Сл. н ннѣ прлз, На оутр. по сікѣуъ ка сѣдлл. ктрТсбдн. По пол’Г§ сѣда ст. к. Сл. н ннѣ ко @гб. Про чтнл предъ ГДЕМЪ. СѵалТе ГО міа мг. Клнбнъ прдз. со ирмосомъ нд и ст. на и. По г пѣс. кондакъ н нкосъ праз. н сѣдлл. I ст. Сл. и ннѣ прлз 5 пѣс. код. н нкосъ 7. Скѣт. ст. к. Сл и ннѣ прлз- Нл ^клли стры праз. Л й ст. г. Сл. ст. н ннѣ праз- Сллкослб- кі’е келнк. И прб. ЛѴолЁкенъ стомЪ?. На члеѣ^ъ кллжін. ст. пѣс. г-д и з. Яплъ сгі. §ѵалТЕ ГО ма Т. Ст. М^Ч. фаЛЕЛіД-» Й НЖЕ ко стьіуъ бцл НЛіПЕГО ЛЛЕ^ІА мнтрополнтл москб чюдо. ЛІ^ч. сл^ж. на плкеч. кондакъ й нкосъ @сты, ЧТ^ТЪ ПО 5 пѣс. Стлю ЛЛЕ^ІЮ ТрЕЗКОНЪ ко ксд. Поютъ @м2 СЛНТ'іІЮ КЕЗПЕрЕнбе^. На КЕЧ. КЛЛЖ^НЪ М^ЖЪі козка^н гбкоромъ. Стры нл н праз- Гп и 7 Сл. 7. И ннѣ прлз- Выводъ Н ЧТЕН кса клнт’Гео. Сл. ст. Й ннѣ праз. укал'н. Нл стн 7. Й ннѣ прлз- еллкннкн ст. поютъ нл гла ксн. Трб ст. Сл. н ннѣ праз- Нл плкеч. код. ст. Сл. н ннѣ прлд. Нл оутр. тро прлз. ѣ. Сл. ст. И ннѣ прлз. По окѣ^ъ кл сѣда 7 по . г лнтіа стбм^ да н малад ксч^рНА Сл. ст.
к. Сл. й ннѣ кчны н^ъ. Полцг н келнчан. и \|гломъ йзкрлн. стлю. И сѣдлл. ст. к сл. н ннѣ праз- Про. чтнл предъ гдемъ. (?ѵаліе іѵ ісоЛнна зач. лр, н стрл- Канонъ праз. со йрмбсомъ на 5 н ст. дка нл н. Клтл праз. По г пѣс. код. н нкосъ ктрі’содн, н сѣда ст. к. Сл. н ннѣ прлз. По з ігК код. й нкосъ ст. Скѣт. ст. к. Сл. н ннѣ прлз. Нлукллй стры нл з-> праз. г й ст. г. Сл. ст. н ннѣ прл. СлакослокТе ке, и про. ПрЕдъ часами молйснъ стлю §дйнъ канонъ, й клчце прТнмнэ нл мо. поютъ. Нд члс. тро прлз. сл. ст. кондакъ прсмЕн. Бллжен. стлю пѣс. г„ паркаго л з-А ктораго канона. Япо ко ркр^омъ зач, тл@. Сѵлл’іе іѵ лѢкн злч. кдэ иконѣ КСТОЛОкѢю НЕ НОСАТЪ, Й ПОСлѢ СТОЛА СЛЛКЛ бкь'іч. А НЕ КОЛЬ- СИЛА. ЯфЕ слѢчн стла лле^Іа мнтро или леонтТа ростокскаго кромѣ патьдеса. Поттса нмъ ко кс^мъ подокно, мкоже сакѣ осціенномѢ, йлн днмйтрію прилѢцколсѢ ДЕКра лі. Стлго ракноапльнаго црд Константина, и уртолюкнкьіА кл мтрн рго (ілЕны. И чр^З- стрѣтЕііію иконы кладилсирской кі|ы. И стлго клгокѣрнлго кнза Константина, й чадъ §го мнуанла н ^додора лсѴромскнуъ. Бце кллднмн, й црю Кон- стантинѣ ПОЮТЪ КМѢ (ЦТЬ лн слѢчн-» кромѣ сѢко й нлн й ГОданТа пас^н н про прХзнн дней. Бце трЕЗконъ ко кса-> н слѢж. кратІА стоатъ КЕчірню, н оутрсн. до §ѵалТа. Нл кеч. кллжінъ мѢжъ, козка^н поютъ стры на Т ктрТсодн г. црю г піркыА стры, кце д. п^ркыА ст»ы. Сл. црю. И ннѣ
кце. Екіуодъ н чтен. г кце. Нл литіи а стнуъ. Не остлкн нлсъ. Й стры ктрісодн, кече н «утре стнуо н слакннкн ктрТсодн ксн. И кце лнт'ід ксд н козкдшны оста стры, н црк К030 оста г стнул. Сл. црк «утре стнуо сл. н нн’ѣ: кце. Нл стн стры кце. Сл. црк. Н ннѣ кце. По ннѣ іѵпАцмешн. Тро ктрісодн. Сл. црк. Й ннѣ кце На плкеч. трнпѣс. кычн. По достон код. ктрісодн. Слака. И ннѣ кце. На «утр. на кгъ гдь. Тро ктрТссдн к. Сл. црк. Н ннѣ кце. По оѣі'уъ ка сѣдл кце по к. Яціе лн кпопрлз. кознес^нід, нлн трцьв то сѣдд ктрТссдн, л сл. н ннѣ кце. Полц? кце келнчл до- стойно @сть„ і|гломъ нзкрл Бже сАдъ ткон. Й сѣдл кце к. Яіре лн кпопрлз. до кознес^ніекл дни сгкдл кце Г. Сл. н ннѣ ктрТсодн, которой по а-н ка. Про ПомднА нмд ткое. ^ѵАлТе іо лАкн злч. д. По н-мъ і|глмѣ. ЛІолнткъ рлдн кцы кі н стрл. Клнбнэ ктрТсодн НА д, йрмосы А, црк НА д н кце НА 5. Ката ктр’Гсодн. Запекъ црк Константина. Стін рлкно- лпломъ констлнтнне н §л^но молите кга іѵ насъ. По г п'&снн кондакъ н нкосъ ктрісодн. Сл. црк. И НН'Ь кце. По 5 П'Ьс. код. н нкосъ кце. По ,^-н п'Уснн достойно 5 гласа. Ск'Ьт. ктрісодн. Сл. црк. Н нн'к кце. На ^калн стры кце на й, ^КАлИ три Н кчерл К03КА г бсміго ГЛАСА. Сл. црк. И ннѣ кце. СллкослокТе келнк. Тро ктрісодн. Сл. црк н ннѣ кце. На члсѣуъ на д-мъ ктрісодн. Сл. кце на дрАгомъ тро ктрісодн Сл. црк. КондХкн ктріс^дн н кце преме. Предъ часами мол^-
КЦЕ Н црЮ. Бллжіннд пѣснь Г Бць А 5 ЦрЮ бкѢ НА н. ПрЕЖЕ ДНЮі КГрЕДнѢ. И^Ю, КдѢдН. ЗЛЧ. МДі Л КЦЕ ПОСЛѢ СМ, ТАКОЖЕ Н §ѴАлТе пр^ЖЕ ДНЮ, црЮ БСрЕДнѢ. ГО ТоЛИНА КЕНЪ Япо ЗАЧ. ЗАЧ. л@п Н БЦЕ ГО лАкН ЗАЧ. нд. По ОСЛАБН код. ктрТсбдн ННКОЛ. соло. Сл. ЦрЮ н ннѣ КЛАДНМН КмѢсТО «усПЕНЬСКОГО. По ГОпАстѣ нкбнА кцынА кстолбкАю ногатъ. За столомъ ЧТЕН. БцЬІ, Й33ЛСТОЛА КСТАКЪ СЛЛКЛ МАЛЛА, Н НКОнА КСТОЛО- кАю ПрОКОЖАЮТЪ, НА ОуЖИнѢ ЧТЕНІЕ црЮ. ЯціЕЛН ПрНлАчНТСД ЗрН ЦрА КОНСТАНТИНА ККОТОрАю НЛЮ, ИЛИ НА КО3НЕСЕНІЕ КЪ ДНЬ. ПоІМЪ 0Л\А спрлз. КкАііѢ, КАКО оуСТАКЪ ПОКЕлѢкАЕТЪ ТОГДА ЛИТЪ Поемъ СЛАБОЮ пос4тъ СЛНТІІЮ, Н КОЗКА^Н ЗклнсГЬѵ^'» А КЦЕ ко ннъ днл. Яціе нзкб- ксТн днь пѣти бце Юдиной стрі'ссдТю. йкожс Бдѣннымъ стьімъ. ТбчТю СЛАКННКН ТріОДНо А Н ннѣ КЦЕ. Я црк КОНСТАНТИНА ко ннъ днь слАж. ^мА ШЕСТЕрНЧНАА. Стры И КАНОНЪ НА 5-> Н СЛАКННКН КСН, Н клж^н. (?мХ окѣ пѣс. Яціе лн кромѣ н-цы лплъ @ма злч.зрн 1. ЛіАромскнмъ КНАЗ^МЪ поютъ спол’цгл. трезконъ БЕЗБОЛЬ. На кеч. блажІнъ мАжъ, стры г на я н сл. Выводъ н пдрс- мін прпкиичЕски писанъ корннл. комел. Нл стИ стры стьімъ, ЗапѢкы аіІльскТа. По кл н по полцгл. сѣдлл. к н кчны н^ъ. Полцгл. стымъ, келнчаемъ касъ И СЛАБА ст. по СТІН чюдот- КОрЦЫ КОНСТАНТННЕ МН^АНЛЕ Н ДЕОДОрЕ, КОНЕЦЪ СТЛЬСКОН. ^Глбмъ нзк|ан. Блаженъ м^жъ. Про Ео ксю землю. ^ѵХлТе ГО ІСЗАННА ЗАЧ. Л5*. Сл. МОЛНТКЪ |АДН ЧЮДОТКОрцОКЪі И СТрА. рле
Канонъ стьімъ §дйнъ на й. Запекъ. Стіи чидоткбріды КОНСТАНТИНА МНДаиЛА И ДАОДОрА МОЛИ КГА IV НАСЪ. С^дЛА. КОНДЛК. И НКОСЪ н скж. СТ. (ІСТЬ. Нл дклли стры Н СЛАКННКН. ІЙОЛІКАНЪ СТЬІМЪ поитъ. На члг&дъ кллжйі. ст. П'ІСС. г н 5-А Япо К ГАЛА ЗЛЧ.'с. СѵДлТс Ю ?СОАННЛ Л0 ШПОЛХ. А ПОИТЪ о/ X I II ИМЪ КОГДА кмѣстно. КК СТЛГО МЧННКЛ КАСИЛИСКЛ. СтрЫ ^«2 НА КАЧ. Г. Я НА сутр. КАНОНЪ на д, ксТи ДНЬ ПОИТЪ КОАМ^ НИ @СТЛ НОКОМ^ ЧИДО. КГ ПрПБНАГО бц*Л НАШАГО МИХАИЛА 0ПКПА СННА Н НЖА КО стыдъ Оі^а нашаго лаонтіа (5сікпл ростокскаго чидо. Мнуднл^ нспок4сдннк^ ПОА КАНОНЪ НА ПАКАЧ. СТАИ ЛАОН'гТи ПОИТЪ КА3 ПСрАНОС^, СЛНТ.ІИ К КАЧ. Й 3А «утр. ТрАЗКОНЪ КО КСА. Нд КАЧ. КЛАЖАНЪ М$ЖЪ КОЗКАДН ГОКОрОМЪ, СТрЫ НА АЬ К трТсоди Г, Й СТАИ 0. Сл. СТЛЮ. Н НН’Ѣ прлз. Еыдодъ й ч г стли^ литТа стли да й мЬой ксч.стры ксй. Сл. стли. й нн4с праз- Нл СТН стры, Й СЛ. СТЛИ Й НН'к прлз. По НН'Ь ІѴП^фЛАШН. Тро" ст. Сл. й ннй: праз- Нл плкач. трнп'іи. чтѴтъ. По досч’бино код. стлю. Сл. й нн’ѣ праз. Нл «утр. по бкѣдъ ка. й ПО ПОЛІ^Л. ГБДЛЛ. И’ЛІО ПО К И С БО Про. мта мод козглитъ. §ѵалй Ж ?солнна зач. л@. шполѴ, й стра. Канонъ прлз. 10 йрмбсомъ нл 5, й ст. §динъ канонъ на й. Клта к трТсбди праз. П° ? п'ісс. кондакъ й икосъ прлз. ” Нгдал. ст. Г. Сл. Й НН^ прлз. По 5 П'іинн код. й икосъ ст. Ск'кт. сто к. Сл. й нн^ праз. На дка стры, праз- г» стбм^ г.
Сл. ст. н ннѣ п^аз- СллкослокТе келнк. н прб. Предъ часами МОЛЕБЕНЪ [ТЛЮ §ДННЪ КІНОНЪ. На ЧДС. КЛЛЖЕН. СТЛЮ пѢс. Г н 5. ЯіГлъ к §ѵрЕомъ дач. тні. @ѵллТе ГО ли зач. аі. Паснаго біі'л нлшего снмеонд столпника, при дца на- кд ’ ніего ннкйты столпника пЕрЕАСллксклго чюдб. Прпкном^ Ни- китѣ ІІОЕ^ТЪ КК число С ПОЛІ0Л ТрЕЗКОНЪ КЕЗ коль. Прпк- НОМ^ СИМсбн^ ЗКОНЪ ШЕСТЕрИЧНОН. ЯфЕ лн кнѣ н-і^ы. Веч. ка рд. Нл гдн к?зкауъ стры стбм^ на ё\ Сл. іт. И ннѣ' ко ГО малыу ко октан. Я ціе лн срЕда нлн пато, то кртоко нл рд кмнн. км^одл нѣсть. На стн ко октХн. Сл. ст. Н ннѣ КО ИЛИ кртоко. По ннѣ ГОп^фАЕШН. Тро ст. Сл. Й ннѣ ко. ГО малымъ, нлн кртоко с мхтрдд ПО ДНЮ. По ГОп^фЕн’Гн КЕЧ. поютъ понлунд^ кольш^ю сокбромъ за НЛСТОАТЕіА снлнбнл дТссннсьЕкнча, КЪ ПОНД^НДЕ ЗОК^ТЪ ПО кІДЬАМЪп скѣчн Зажигаю лѵк ксѣ, и к маломъ паникадилѣ 5 скѣчь. нл плнл- ^ндѣ тро поютъ нл гла и клнбнъ носатъ. Нл §кт. поми- наютъ нлстоатела. Я к канонѣ злпѣклютъ просто. Плкеч. каат'і'н сказыклютъ іѵ (іомннокЬі'і’н. Плкеч. по бкычаю дню. Нл оутр. на кгъ гдь трб. ст. к\ Сл. И ннѣ ко, или кртоко. По ка сѣдла, ко бктлн. Каноны ко бкп’лн Ока кез нл н н ст. на ь. Клтл нрлібсы стдго нл крылосѣ. По г пѣс. сѣдлл. ст. к. Сл. н ннѣ ко, нлн кртоко. По 5 пѣс. КОД. н НКОСЪ СТ. нл Д пѣсни чтнѣн С ПОКЛОН. ЗЕМНЫ. Скѣт. ко октан к. н ст. н ннѣ ко. На стн ко октан. рЛ5
кё Сл. СТ. Н нй’к КОт нлн кртокб По тртомъ тро ст. Сл. и нй'к дкьіч. На чагі^ъ тро й код. ст. Предъ часами панл- ундд ЗА НЛСТОАТСЛА. НЛ ПАНАШИ ЗАЖИВИТЪ Г СК'ЬфН КОЛЬ. Тро НА ГЛЛ„ Н КАНОНЪ НОСАТЪ. Нл ЧА КЛАЖ. СТ. П'Ус. Г Н 5 НЛ И. йпо К КОЛО СНН. 0ѴАлТе ГО МА ЗАЧ. мг. По ГОп^СТ1^ ЧАСО ^одатъ сокбромъ нл горк^. И ПОИТЪ ПО НАСТОАТеЛН литТи помннХитъ одного снмеонл, зл столомъ прйже тллн жкъ ХОДЪ Тро ст. Сл. На «утр. на По кл. н по полцгл. гідлл. чтнл предъ гдемъ. §ѵллТе ГО мл мг. й стну^рл. Канонъ кі^е НЛ 5*, Й СТОМ^? ДКА НЛ Й. Клтл ГОкІрз^ оустл. По Г П'КСНН сЬдлл. К. Сл. Й НЙ^’ КОГ По 5 П'ёсни код. Ск4ст. *К. Сл. Й НН^ КО. Нл Х^ЛЛИТ. СТНХ'Йрі й нй'Ь ког. Сллкослбкіе келнк. й ст. Предъ часами молкенъ ст, КАНОНА, А І-А КТОрАГО къ пАтьдесАТннце по прочимъ. Трети окр'ЬтенТе гллкы Стлго Тсоднна пртчн й кртлл гдна. Трезконъ кез коль. Нл кеч. кллжкъ м#жъ„ стры г нл жити снмеонл д’ісэнн м$жъ. Стры нл й. н чт. чн- н. Прпкном^ Никитѣ нл кеч. КЛА- Сл. же. Н нн4і ко догліл. Вь'і- н'н‘{; ко коскрес. КОНДАКЪ 0ДННЪ 7 нігк ко. коскрес. н нйі; ко. Про г. Нл стн стры н н н'н і; ко. коскрес. Нл плкеч. кгъ гдь тро. сл. ст. н ст. і ст. к. Сл. н к" Сл. нкосъ ст. и ы ст. нл д. Сл. стс^ про. Нл ЧАСАХЪ тро й код. . Бллжен. ст. п4:снь г ійрклго нл й. Яплъ сгі. §ѵалГс ГО мл Т. Яціе ли п Г ПІ _ I .. п оустлка. гако же корннліи комел. и. * ) ♦ 4 1 (
Сл. ст. Еь'іуодъ й ч г п|тчи. Нл с^н с^ры, н сл. пртчн. Й НН^ прлз. нлн ко. Тро пртчн Н КО. Нл ПЛКЕЧ. код. пртчн §дннъ. Нл оутр. тро ПО ОКЫЧ. По КА Н ПО ПОЛІ0Л. скдлл. СТ. ПО Г, н кчны йуъ. Іоломъ нзкрлн. Се оуддлнусд. Про. Т§ козкрлф^ рогъ дкдокн. ^ѵлліІ іѵ л^кн 3л4 лл*. Канонъ прлз. йлй к^е. ВодѴ проіійдъ, НА й пртчн НА Іі. Клтл по «устлк^. С^ГДАЛ. К„ КОНДАКЪ й нкосъ. Ск'іт. к н ко. На ^кллн на д, й сл. й про. Моле предъ часами §сть‘ На час^ Ъ КЛАЖЙН. СТ. П'НС. Г Й 5-А. Япо рО5. §ОЛІЕ IV 1М ЗАЧ. М’ По ослл'кн код. кгодкле ннкол. соло. Сл. пртчн. Й нн'к Успенію. ЯфЕ прнл^чн пртчн К Н-ЦЕп К КОЮ НЛЮ н К прочід прлз- зрй Н-І^Ы ПокіАЪ (}м5 СЪ прлз’ НЕ Йзлгіжно ДНК ПЕрЕНОСДч Н КЪ С^К. ПОМИНАЛА. точію нл трцынъ Стлго лгілд клрпл, И СТ. ЛА^Ч. ГЕОрГІА НОКАГО^ Й ІІрп К5 6нл нлшего лслклрід колазн. Окр'ЬтснІЕ люфіи ^го. Зконъ ШЕСТЕрЙ ДЛА мѴч. Ягіл^ й м$ч. поютъ клѵк. стры ПО Г НА 5. Сл. м$ч. На стн ко октан, й м#ч. стн с прип1#, й сл. м^ч. Тро лгіл^. Сл. м$ч. Нл оутр. тро лпо к*. Сл. м$ч. По кл сЬдлл. ко бктлн. Канонъ КО ОКТАН §ДННЪ КЕЗЪ М$Ч. НА Д АПО НА Д, Й М^*Ч. НЛ 5 0СТЬ. По Г П^С. КОНДАКЪ АПлѴі Й сідлл. АПО. Сл. С'ідлл. л$ч. И нн4: ко йлн кртоко. По 5 плесни код. н нкосъ м#ч. Ск'Ьт. ко октХн. Сл. ЛА^Ч. Й НН'Ь КО. Нл ^КАЛІС м^ч. нл д. Сл. ла$ч. И нн'к ПО ОКЬІЧАЮ. Стры чт^т. покоромъ. На стн ко октан. Сл. м$ч. й проч. Нд члс4^ъ тро АПО. Сл. м$ч. КОНДАКЪ АПЛ^? Й М$Ч. ПрЕМЕН. 18
Блджен. л$ч. пѣснь г' й /;-д нд н. йпо м$ч. злч. счк. СѵАлТе іѵ ісэдннА злч. нк. Прпкном^ мдкАрТн поитъ с полцгл. когда к мъ трезконъ ^.«2 кез коль. Нл кеч. кллжйнъ лі$жъ. Стры нд еъ й еллклт а прнклкнть изъ малой кеч. Н .ннѣ ко коскрсс. Выуодъ и чтен. г. На стн млкдрТи н сллкл и ннѣ ко коскрсс. По кл и по полцгл. сѣдлл. по іс, н ко нуъ. Про. чтнд предъ гдемъ. Сѵалй іѵ ліл мг. Канонъ кіді на ё. н прп нл н. Клтл° по»1. Сѣдлл. к^> код. и нкосъ рсть. Скѣт. ІГ н ко. Нл укллн. стры нл д. Сл. ст. и ннѣ ко. Сллкослб- кТс келнк. й про. Предъ члсллін молкенъ стбм^. Нл члсѣуъ тро й код. стбм^. Бллжсн. ст. пѣс. г и ё нл н. Яплъ сгі. ѵѴЛЛІЕ IV МЛ ЗлНи Т- 3 Стдго сціеннолілч. ^ерлпонтл., й прп ой/л ндшего ^,ерл- понтл кѣло^з^рьсклге. Сціенном^ч. нл кеч. стры г. Нл оутр. КАНОНЪ НА Д, СЛ^Ж. ЛЛЛНЛ^ННАА„ ТрО Н КОНДАКА Н^СТЬ. ^,ерлпонт^ К'Ьло^з^рьском^ канонъ на паксч. кычнтыклм. н Прпкнлго бцл ндшего ннкнты лруцгпкпл уллкидоньсплго И прп дц'л нлшего нгнатіа ^іікпл ростоксклго. прп ннкитѣ нл кеч. стры Т. Троп. @сть. Нл оутрен. клнбнъ нл д. код. ко Октаи. Нгнатію ростб поитъ сполцгл. т конъ ксзъ коль. На кеч. клджГ м$жъ. Стры нл ё\ оу козкл стн- уѣры кторой стн бстлкнть, л пѣть ійркын й третій по г Сл. ст. н ннѣ ко. Выводъ н чтен. г. писаны нсаТн росто На сти стн^ѣры н сл. стлю. Н ннѣ ко. Ткорсіуъ. Троп. ст.
Сл. И ннѣ ко. Нл плкеч. по достойнѣ код. @дннъ стлю На оутр. троп. стлю к й ко. По ка сѣдлл. ст. по к. Сл. И НнѢ КЧНЫ Й^Ъ, А сѣдлл. И КЧНЫ ПО ОКЦ1СН МИнѢн. По- лцгл. н келичаи. ст. сѣдлл. стлю к. Сл Н ннѣ ко. Писанъ по Т пѣс. Про оустл моа. ёѵХлТе ГО ГсОЛННЛ ЗАЧ. Л@. СтрЫ сти- ^о слакннкн.Канонъ щі. Вод^ прошЁдъ, со йрлю на 5. н 7 на н. Ката по оустак^. Сѣдлл. к й ко. Код. н нкосъ @сть. Скѣт. к. Сл. И ннѣ ко. Нл укалнт. нл д. и ілл сто, н ннѣ ко. СллкослокТе келнк. й про. Предъ часами молкенъ ст. Нл чагѣ клажен. ст. пѣс. г и 5. Яплъ злч. тні. бѵдлТе іѵ Ісолннл Л5. Стыа прпкно мчннцм деодос'ін дкі^ы, й стлго іеглннл к^ уртл ради продн оѵстю чюдо. Ѳеодосіи еле", нл кеч. г стн- ^л. Сл. и ннѣ, ко. Нл стн ко дктлн тро ст. Сл. й ннѣ, КО. Нл оутр. ОКА КАНОНА КО ОКТЛНп Й СТ. НА Д. По Г пѢсНН сѣдл 1. По 5 пѣсни кондлкъ ст. и про. ко дктлн. На ча- сѣуъ кллже ко октан. Япо стѣн кори зач. рпл. СѵХл'Ге ГО лѴкн злч. лг. ісолннѴ оустю поютъ съ полцг, трезконъ кез« коль. Нл кеч. кллжёнъ лс$жъ, на гдн ко стры дкон нл и, нлн нл 3. Сл. ст. и ннѣ. Догма. Еыуо и чт. г прп. Нл стн стры, н сллкл ст. н ннѣ КО коскрЁ. Тро СТ. елкап н ннѣ ко ко. Нд оутр. нл кгл гдь. Троп. ст. ѣ. Сл. и нйѣ ко. По окѣ^ъ КА сѣдл ст. по к. Сл. и инѣ кчны нуъ. Полц? ст. й келнчлн'й. §кллжлемъ ТА СТ. ПрАКСДНЫН. КонЁцъ СТЛ6СКОЙ. ^Глбмъ Йзкрд. ГіЛжЁнЪ л\$жъ. Сѣдл к. Сл. и ннѣ ко. Про 18*
козкислнтса прлкедннкА. бѵдлТе іѵ лсд мг. Кано кце со ирмо- сомъ на 5„ и ст. нл н. Клтл по оустлк^. С'І;да 1, код. н нкоса ^с'га. Ск'кт. к. Сл. н нн'к ко. Нд ^кллн стры ст. на * д. Сл. ст. н нн'к ко. Нл чдскуА троп. и кондака ст. Бллже ст. п^снл г н 5. ЙгілА здч. сгі. Ѳѵлл'й іѵ ма Г. л прпкнлго дца нлшего нсдкіа далматскаго. д4 кеч_ Ст$|Ь1 г. Нд оутрснн КЛНОНА на Д, СЛ$Ж. ДЛЛНЛ^ННЛА, кондл ст. @ста. ЛЛ СТДГО лгілл ^ЛПА-> Н СТ. Л\Ѵч. ^ЛЧА. Нд кеч ЛЛ$Ч. Г„ НЛ оут|. КАНОНА НД Д, Н П|О СЛЕЖКА ДЛЛНЛ^ННДА КОНДАКА СТ. @СТА.
Ліц'А ІННЬ НМДТЬ ДНЕЙ л. Отаго м$ч. оустннл философа-, и нже спимъ. И прпкнлго а Оца НАШЕГО ДІСЭННСІА ГЛ^ШНЦКДГО. Яіре ПОСТЪ КЪ КСЧ. ЗКОНЪ нл д, то 6С'ГЬ КА дкл колокола §дннъ трезкбнъ. Нл кечі ка рА, нл ГДН КО СТрЫ КО ОКТ. Го Й М$Ч. Г. Сл. Н ннѣ ко, йлй кртоко къ мннѣн. Нл стн ко дкт. Нл оутр. канонъ м$ч. на д. По 5 пѣснн код. м$ч, н проч. сл^ж. дни ко октан. Прпкном^ дГсоннйи поитъ съ полцг, трТ кезъ коль. Нл кеч. клаж. м$жъ. стры нл 5. Сл. сто и ннѣ. догматы. Еь'і- ^одъ и чт. г прп. Нл стн стры и сллкл прп, и ннѣ ко коскре. Нл оутр. по бкѣрі кл и по полцг • сѣда ст. по к. Сллкл и ннѣ кгчны иуъ. Прок. чтнл предъ гдемъ. бѵілі’е іѵ мл. за мг. Клнбнъ кце, кбд^ прошелъ. со йрмб нл 2, ст. нл и. Клтл по оустлк^. По г пѣсни сѢдЛ СТ. 1. Сл. И НиѢ ко. По 5 п^енн кондакъ й нкосъ ст. Скѣт. ст. к. Сл. й ннѣ ко. Нл ^кллит. ст. нл д. Сл. ст. и ннѣ ко. СллкослбкГе ке- лнкое. Трб ст. Сл. н ннѣ ко, н прб. Предъ часами моле ст. Нд чл клдже ст. пѣснь г й 2. Япо злч. сгі. Сѵл ш л^кй за кд. Иже ко стыуъ бцл нашего никнфорл патрідруд, н стдго к келнком^ч. іеглннл пбклго, стли зконъ бкыч. Нд кеч. @мк дкбн стры нл 2. Нд с*^н ко бкт. трб §'сть. Нд оутр. ка- нонъ @мѴ нл д. По 2 пѣсни кондакъ й нкосъ. Скѣт. ко бкч’лн. Сл. ст. й ннѣ, ко бктлн ко. Лі^ч. Іоаннѣ трез- кезъ коль поитъ съ полі§. Нл кеч. клджЬіъ м^жъ. стры нл рл^
н. Сл. м$ч. н ннѣ догма. Вь'і^одъ н чт. г. На стн м^ч, Сл. м^7ч. н ннѣ ко коскрс. На оутр. по окѣ^ъ кд н по кс- лнчанТи сѣда м$ч. по к. Сл. и ннѣ ко й^ъ. Прок. К03КЕСЕ- лнтсд прХкЕднн. СѵХліе ГО л^кй зач. рз. Канонъ кі|е гла со йрмосомъ на з-> н ст. на пѣсни кондакъ и нкосъ ст. На ^кллнт. стры м^ч. на д. Сл. м$ч. и ннѣ ко. Сллкослбкй келн и проч. Предъ часами моле м$ч. Бллже м$ч. з на Й. Япо къ @де елгч §ѵа ГО ма лз. и. По г пѣсни сѣдлл. к. По з Скѣт. ст. к. Сл. н ннѣ ко. пѣснь г и Яціе прилучи стыуъ СН^Ъ КЪ Н-цУ ПО^МЪ ИМЪ СЪ Трі'сОдТН, ЙіКОЖЕ ДЕОДОСІЮ ПЕЧЕрГ.. г С ТЛГО Л\^Ч.‘ л^кТлнл Й ИЖЕ снймъ-, н стлго клгокѣрнлго цркнчл днмнтрсд суглЕ^каго.м^ч, л^кіанд слежка на пакЕчЕрнн.. цркнчю днмнтрТю ЗКОНЪ ШЕСТЕрЙ. Поитъ §ма къ рд СО ГО- На или крто ко. слакнн стн, і цркнчк. Сл. й ннѣ Тро цркнчк к. Сл. Октаи, канонъ ко По г пѣсни сѣда ст. к’. Сл. й инѣ ко, или кртокб. По з1 пѣсни кондлкъ й нкосъ ст. Скѣт. ко октан. Сл. ст. й ннѣ ко октан йлн къ мннѣн. Нл ^кллн стры і^ркнчю нл з1 ^кл- ЛЙ Го Й КЕ стн г. Сл. ст. й ннѣ дкы. Нл члсѣуъ тро й код. ст. Нл стн ко октан. Сл. ст. козка, н ннѣ дкы- кеч. ка рд> стры §ма дкбн на з. Сл. имъ, и ' "б. Кыуодл нѣсть. На сти ко октан. ко ГО малымъ. По ннѣ ГОп^цілешн. Трэ ко йлн кртоко. Нл оутр. на н ннѣ ко нлн кртокб. По ка Октлн-> бка ксзъ м$ч. на н, н НиѢ ко Сл. днл.'н’ Й НнѢ кгъ гдл. сѣдл ст. на ко 3‘ «)
Нл ЧАсѢдЪ Трб Й КОД. СТ. КЛАЖЕ СТ. пѢсНЬ Г Й 5. ЙПО КЪ тй ЗАЧ. СЧК. 6ѵлл’і'е ГО Тсоаннл ЗАЧ. НК. И ЖС КО стьіуъ 6й,Л НАШЕГО МНТрофлНА ПАТрІЛрД'А. Нл кеч. стры г. На оутр. канонъ нл д. Тро и кондакъ й нкосъ Н СкѢт. §'сть, проч. СЛЕЖКА днк>. фТ<іго СЦИННОмѴч. дорофёд ^ПКПЛ тнрьсклго. СЛЕЖКА АЛЛНЛ^ЙНЛА. На кеч. стры Г. Нл оутр. КАНО НА д. кон стою#. ПрПКНАГО 6(1‘л НАШЕГО КНЕАріССНА, Н прп 6(І,А НАШЕГО нллріегнл длллілтсклго. Слежка лллнл^йнла. На кеч. стры стьімъ по г. Нл оутр. дкл канона стьімъ по д на н. Кон- ДАКН СТЫМЪ ДКА. ПрОЧ. СЛЕЖКА ДНК). 0 ТАГО ,и\ч. ДЕОДОТЛ АГКНрСКЛГО, СЛЕЖКА АЛЛНЛ^ННЛД. Стры М$Ч. НА КЕЧ. г. На оутр. КЛНО М$Ч. НА Д. КОНДА нѣсть. с ТАГО КЕЛНКОлбіЧ. Д.ЕОДОрА СТрАТНЛАТА, Н СТЫДЪ КЛГО- кѢрНЬіуЪ КНЗ^Й КАСНЛІА и КОНСТАНТИНА мросллкскнуъ ЧЮДО, Мчннк^ ЗКОНЪ шйтерн. Нл КЕЧ. КА рл. НА ГДН КО СТрЫ Л$Ч. дкон на -*’ С?. м$ч. н ннѣ ко или кртокб. На стн ко окт. Сл. М$Ч. И НН’І КО ЙЛН кртокб. По н’нЧ’ ШП^фАЕШН. Тро л\$ч. Сл. й нн'Ь кб-> йлй кртокб. На оутр. на кгъ гдь. Тро л$ч. I. Сл. Й ннѣ КО, ИЛИ кртокб. По КА сѣдл КО ОКТАН. клнбны ко октан оба кезъ м$ч. нл ев й ст. на і;. По г пѣсни сѣдлл. лс^ч. ѣ. Сл. й нпѣ кбэ йлй кртокб. По 5 пѣ- сни код. н нкосъ м$ч. Скѣт. ко октан. Сл. м$ч. н ннѣ ко. На сти ко октан. Сл. м$ч. й ннѣ окьн. . На члеѣдъ
1 )Н и чт г. М$ч. пнел коХнн^ ноком^. Нл ст^н стры стымъ. й ннѣ ко. Тро стымъ дкл по Г. Сл. и ннѣ ко нл оутр. нл кгъ гдь троп. ст. дкл по а. Сл. й ннѣ кл н по полцг сѣдлл. сть'імъ по к. Сл. и ннѣ кчны тро н код. м$ч. Бллже м#ч. пѣснь г и ё1 нд и. Яплъ злч СЧК. СѵАЛІЕ ІО МЛ Л5. КндЕМ'А ТрЕЗ- КЕЗЪ КОЛЬ. Нл КЕЧ. КЛАЖ. м^жъ. Стры дкбн нл и. Сл. ст. и ннѣ ко. Выводъ сть'імъ Сл. ст. коскр. ко. По нуъ. Величаніе н угломъ ндкрл мчннкомъ. Прок. Еозклшд прл- КЕдНІН. бѴЛЛІЕ іѵ мл 3А4. ль. Канонъ КЦЕ нл ё\ н сГымъ дкл нл н. Клтл. СЭк^рз# оуста моа. Злпѣкъ сть'імъ. Стін стрл- тот^рпцы кнзн. Насиліе н констлнтнне молите кга іѵ насъ. По г пѣснн сѣдл стымъ ѣ. По & пѣснн код. н нкосъ ст. Скѣт. ст. к. Сл. н ннѣ ко. На ^кллнт. стры ст. на д. Сл. ст. н ннѣ ко Сллкослокіе КЕЛЩ й проч. Предъ кназ^мъ іирккіи канонъ. Блаже пѣснь г псрклгоп а раго канона на и. й проч. Яціе прнлѴчи П( КЛАЖЕН'А М^ЖЪ^> на До и ЧАСАМИ МОЛЕ А ё-А КТО- ЯпО КріГ ЗАЧ. чд. Сѵлліе ІѴ Л^КН ЗЛЧ. р5. « ірЛЗДНОКЛТЬ мчннк^ и кіізем'а кк&іѣ. Нл , СТрЫ НД И М$Ч. П^рКЫА СТрЫ И СО СЛЛ- к'нзема дкбн на сл. киз^мъ. На стн кна- КЕЧ. кою З^мъ н слдкд м^ч. съ злпѣкомъ. Возкеселнтса праздникъ. Сл. кназ^мъ. Троп. м^ч. Сл. к’н'дЕмъ. На кгъ гдь. Троп. м$ч. "к. Сл. к'нзем'А кторь'ін троп. й про низамъ. Канонъ кце со ирмосомъ НА х, нрмосы Ао н м$ч. на Д„ Й кнзімъ п^ркын 4
КАНОНЪ НА Я. По Г пѢ'сНН КОНДАКИ Н НКОСЪ М$Ч. сѢдА М$Ч. Сл. кнз^мъ. По ь пѣснн кондаки н нкосъ кнз^мъ. сѣдл м$ч. Сл. кнзімъ. На укллн стры нл &, м^ч. г стнр К03- кашные вторые, н кнзіліъ г н слакнн м$ч. съ здпѣкомъ. Сл. кнз^мъ. По сллкослбкТн троп. м$ч. Сл. кнземъ. Нл чдсѣуъ троп. м$ч. Сл. кнземъ. Кондаки м^ч. й кнземъ прели. Моле м$ч. и кнземъ кторыи канонъ. Бллже м^ч. пѣснь г-д-, и кн^мъ б паркаго канона. Япо дни-, м$ч. къ среди н кнземъ тако же и §ѵаліе дни й м$ч. и кн^мъ послѣ. По беллкн код. кгоглкле ннкб соло м$ч. Сл. кнземъ-, й нн'Ь оуспѣнТи. Яціе прил^чн къ н-ц^? тол^ оуказъ писанъ послѣдй. Цже костьіуъ бцл нашего кнрнлл лруцгпкпл лле^андрсклго, й прпкнлго бцл нашего инрнла кѣло^зсрсклго. ^-ДК) слежка шестери поитъ §мб ко ннбй дінь когда клѵѣстно. Я здѣ праз. §днном^ кнрйл^ кѣло^зерь. ТреЗконъ ^м§ ко ксд й посотъ елнтТікн трудники й оутре стодтъ до @ѵалід. Нл кеч. кллжінъ м^жъ. Козклун поитъ. С^ры дкбн нл н. Сл. СТ. ПОНТЪ ПО ЗНАМЕНИ! н ннѣ ко. Ве/і^одъ н чт. г прп. Ант’ід СТОМ^ ДЛ Й МАЛАА КЕЧ. ксд. Сл. ст. й ннѣ ко. На стн с^рм й сллкл ст. н ннѣ ко. Тро ст. Сл. н ннѣ ко ко. Нл оутр. по бкѣ^ъ кл й по келич. сѣдлл. ст. по к. Сллкл, й ннѣ кчны н^ъ. Про чтнл предъ гдемъ. СѵалТе іѵ ма мг. Канонъ кце. Вод^? прошідъ» со йрмбсомъ нл <Г, н прп дкл на н. Ката. СЭк^рз^ оуста мод й проч. сѣдлл. к, код. н
зу4 -ьяр оз нл.з ѵд ’ычзр фнн н ‘’^яоМо -Ѵ0 -5 ѵн нозѴ гіѵічлл іч<кьз у! ѵ:і кэз ѵд ччзр ънозд;-ѵѴуіл ѵ<И) ѵ.\іуі/лѵн уіѴоф -ИѴ о.ізтун уфр гАно.3 оз зжн н Іѵриѵ9 ѵяоМо о.іул о •оінѴ нулгір оз ^з.^^ѵз -ко^ц -%ннѴ9 -к^іѵ тьяуѴноя Н5П’|,и(я оц -із -ѵѵѴ^з ’ѵо ’К^ѵѵ -ѵѵѴфэ и ‘'мѵ.ьз -Ѵоя ннз^лз а °П 'И ѵн узѴ ьѵѵічлз и ѵн хннѴЭ \ігір оз гнонѵд ну.ьяр 03 ’ѴѴѴ^З ЧНѴЯ.З 3’0 '3 К^Ѵ О^ь ѴН ‘КІ/ЧЗР ,'|.нн и смѵа.з ѵо ‘к^ѵ о^ -нуляр оз нал ѵд ’я ои гиччлз іч^а.о -у<і ѵя -ыз ѵд 'кічзр хнозд; ніз^.чззѵ ѵиннЭ уіунфн^л олінун ѵ'пр йХічдіі оз зжи д ччннѵняу к^ѵѵ ѵіча. о •А\ѵ -кѵё ѴІѴ гп ЗІѴѴЛй •из ’кѵЕ оид ж ѵн $ и ‘'з чнззри мі^ф^ну зжѵѵд •зѵѵз(?и ияѵѴноя с^^і.зц ‘^Э 'О1.^Ф$Н? 'ио)л %\^зѵк ѵд -коАі н 1'озоаЛ}і нѵн оз ^.нн н ьипЬэр ‘лз -ѵз ^ну.ігір оз нлз ѵд •оз ^нн и с^^ілп -ѵо ’м^ф^ну н нуіьяр оз ‘-ілро -м^ф^ну 5И0ЯН И "Ѵоя ННЗ’р ОЦ ’ОЗО-іЛя НѴН ‘'03 ^нн н ^или •ѵѵѴзр ѵо ‘сну -ѵѵѴ^з н ‘'^лліз гзоян и -Ѵоя ннз^и я од •н ѵн ѵзѴ гѵѵічлэ н ѵн -квѵѵ чл гннѴЭ нѵлгю оя %нон \ / г-1 V т-* /С//Ѵ 7 -ѵд -НѴАЯр оз -ѵѵѴ^з ѴЯ ОЦ -ОЗС.І.Фі НѴН соз ^рнн Н ‘'^АЗІІ ѵзуѵф -Я ои^ф^ну О(ІА чр %ЯЗ ѴН ЧІіЬАо ѵд ’ОЗО.І.^і НѴН <-03 фНН И ^ЛЯН -Ѵф -сну ’НО^ 4430 ^.нн Н ‘'жЛяр 'М ’ѴО нулгір оз нл.3 ѵд •озоа^я нѵн <-оз ^нн н ншііэр ‘Ѵ0 ‘н^ь ^ии ѵл мі/ф^ну іч^л.3 ’Ѵѵ(І ѵм -кэз ѵд -н^ллзт %ноз0‘олѵ<із -чнофу у<!ллі) н ‘'о.іѵянѵэя уі^ф^нѵ ъ.Хнгпун г'пр х.\ічнзн{д
ѵн ’КѴЕ ’-'НЯ^Ѵ М ЗІѴѴЛЭ 'НЯ ’КѵЯ ѵ.’р* *3 ОЩ/ ‘И ѴН .^30 ьѴ-г5' ѵн^ѵз Н ЬЛ ЧНЗ^Н снзноѵоф^ѵз зжѵѵд *э\ѵз4іі няѵѴноя у •нігЬзр ому -но^л. у.Х^лѵк ѵд ’ззз нуллір оя ил.з ѵц ’оз ірнн н ОНѴ ’Ѵф -нул^ір ОЗ ’Лл^30 -^яун^ѵя ъзомн Н "ѴОЯ ннз^н Я ОЦ ’КІЧЭр ^.нн н сузѴ у он -ѵѵѴ^з н 1'<из\ѵоѵофА’3 гзоян Н ѴОЯ ННЗ^.Н Л ОЦ ’Н ѴН ѴЗѴ сну Н ѴН ‘К50Ѵ ы %ннѴ9 нѵляб оз гнонѵя чкі.Ао ѵц ’ніЛзО сііѵ "но<! г -озолЛя нѵн ѵоэ Яінн н ‘-онѵ ’ѵл -нѵлгю оз нлл ѵи 'озолЛм нѵн сѵ2оѵ чЛл|г'~*Ѵ!І)ѴѴ/ > V -X. Х* <1- ѵ 4 нзЭ ічл> зіід '^інн н ѵоиу ’ѵф ѵн нозѴ іч^л.з ’Ѵѵ^ ѵя -кзз ѵц н^зл.ззпі хнозд; ічяѵн^ѵя н ѵз\ѵоѵоф^ѵз гѵиу «.Хічл. о іѵ •ѵѵннунѵѵу ’л^яр оз ѵзж^ѵз 'ко^и н ѵн гнонѵя *)хьАо ѵц •л іч^л.з эз ѵц ч^и ѵнмуЭ ѵэфо\ѵнА •к^іѵоннзфз елул, о 1 іѵ ѵѵѵ т зіѵѵлЭ ’Ѵѵл. 'кѵ? удѵозіиѲ %я онр у ѵн ѵэз -ляО оз зжѵѵд -л.з -Ѵоя н -ноікь гХ^лѵк ѵц -л.з -ѵ() ’нулгір оз нл.з ѵц -оз ^нн н •мѵл.з -ѵ0 -ллір оз -ннз^н н-Т оц •гзоян н -Ѵоя ннз^н оц ’З, -аз -ѵѵѴ^з ннз^лз л оц _& ѴН (НѴЛ.З Н ’К^ѴѴ %&3 ѴЗѴ нул.яр 03 У.НОНѴЯ ‘^Ао ѴЦ -(НѴЛ.З ѵзуѵо нуллір 03 НЛ.З ѴЦ ’МѴЛЛ '4$ -5 ѴН Н^л, ІЧ^Л.3 ’КЗЗ ѵц н^зллзгп %нозЕ Н^НЯ МѴЛ.ф •у^зЕЭоѵ^з НІНЯ ЗкЬНЖ ЗЛА У,\ѴОѴ -ол.з ѵЕ ‘'«.ЬѴЗОН М^ЗОѴОАЗ %з олулл ^НОЯЦ ’ѴЗѴѴЛ ОЛ-,5 ^ѴоХз ѴН ОННОЛ.юу ‘Ѵя 'кѵЕ СНЯ^Ѵ ГП Зіѵул^ -ІЛЗ %ѵуц -Н ѵн .’рр онѵя ол-з н Ѵолѵз^н л чнз^н зжѵѵд •^ѵн^ня н{и ьнонѵя %ннѴЭ зѵоѵѵ нѵѵузѵк гѴз^ц -коііи н Ѵзояуѵзз зі.зоѵзозѵѵо оз ^1НН Н 'АЗ ’Ѵф -г ѴН ІЧ<кьЗ •Л.НѴѴзХ ѵц ’З ’Л-.^ЗО ’ЧЛлЭ %эоян
И СТЛЮ стрл ГА ЗЛпѢкОМЪ. Сл. ПррбкѴ-> Н ЙнѢ дкы. Тро про кторын. Сл. ст. и проч. дккіЧ. Нл оутр. пррбк^ ОКА тро по л. Сл. стлки н проч. ко дктлн. Клнбнъ ко дктлн (ОДИНЪ СЪ М^Ч. НЛ Й СТЬІМЪ дкл нл й. По г пѣсни кон- дХкъ и нкосъ ст. сѣдлл. про. Сл. стлю, и ннѣ дкыч. По 5 пѣ- сни кондлкъ н нкосъ пррбк#. Скѣт. ко ОКТАН И ііррбкѴ. Сл. ст. й ннѣ ко. Нл С'гн ко дктХн. Сл. стлю. Бллже ко 6' 51 трб пррбк^. Сл. стлю, кондАкъ прели. Яплъ сокб посла па ко к^ н§. СѵллТе сѵ лѴІ’кн злч. ді. осл- Сл^жкл дллил^йнла. Нл кеч. стры г. По 5 пѣсни ко. ндшего дктлн Нд стн 3< сЗктлн. Нл чл пррбкѴ ЗЛЧ. IV (*ГЛГО пррбкл ллсбсл Нл оутр. клнбнъ НЛ Д. дже кость'іуъ дцл ф^СІН. Дл ки гтры кс стлю чт$тъ нл ^кллн. СТЛЮ НА Д. По з пѣсни код. ДНЮ ЛЛЛНЛ^ЙНЛА. (углго м^ч. .нднѴнлл слкелі’а й нзлынлл. Зконъ тнуонл ЧЮДОТ. рпкпл ллсл- I г, н стлю г, л кторшд стры I ко дктлн. Нл оутр. клнбнъ стлю, н проч. сл^жк^ ко окт. дкк'ічн. Нл кеч. кл рл. Стры стымъ ДКОН НЛ 5. Сл. м$ч. н ннѣ ко, нлн кртоког. Нл стн ко дктлн. троп. л$ч. Сл. н ннѣ ко, нлн кртоко. Послѣ кеч. плнл^ндл сокб. ПомннХютъ нл- стоатела млн^нлл ддногб. Нл оутр. до клнбнл дкыч. КА- НОНЫ ко дктлн дкл Н М^Ч. НЛ Д. Злпѣкъ къ клнбнѣ м$ч. КЕЗЪ НМАНЪ. По г пѣсни сѣдлл. м^ч. л. По з пѣсни код. н нкосъ м^ч. Скѣт. ко дктлн. Сл. м#ч. Нл стн ко дктХн
В.СС, Н про СЛ#ЖКА ДНК. БлЛЖЕ КО ОКТАН НА 5. ЯпО М#Ч. КЪ §ДЕ ЗАЧ. СЛГ. СГАЛІЕ ІѴ Л#КН ЗАЧ. рз. Стлго лс#ч. леонтіа. Зконъ дкы. На кеч. стры ко йі дктлн г, н м#ч. Т. Сл. м#ч. На стн ко октан. Сл. м#ч. Троп. м#ч. Канонъ на оутр. м#ч. на д. а ко октан ока КАНОНА. По Г Н’&НН гЬдал. м#ч. а. По 3 ТІССНИ ко й нкосъ м#ч. СыЬт. ко окт. й про СЛ#ЖК# КО ОКТАН ДНК). Блаже ко октан на з. Япо къ дНЬа злч. кд. СѵалТе іѵ ?сгл зл нк. Стлго АЛЛА ?ЮДЫ крлтд ГДНА ПО ПЛОТИ. ЗКОНЪ ПІЕСТЕрн. Д1 На кеч. ка рд. Стры лпл# дкон на з. Сл. й нн-Ь ко, или кртоко. Нл СТН КО ОКТАН КСЕ. Тро АПЛ#. На оутр. тро ДПО к. Сл. й ннгк’ ко, йлн кртоко. По ка сѢдал. ко октан-, ка- ноны ко октан дка кезъ м#ч. и лпл# нд з. По г іг&нн сНкдАЛ. АПЛ# I. По 5 Т&СНН КОНДАКЪ Н НКОСЪ АПЛ#. Ск'Ьт. ко октан. На стн ко октан. Блаже апл# п'кснь г н з-д, на и. Яплъ іѵ Тесдннл посла зач. 03. СѵалТе іѵ ісгл дл мн. Стаго сц1еннолс#ч. лифодГл (оіікпл пдтрьсклго-, сл#жкл АЛЛНЛ^ЙНАА. И троп. СТОМ# 0СТЛ. На КЕЧ. СТрЫ СТОМ# г' На оутр. канонъ на д. По з‘ тійнн код. стом#-> проч. сл^жк# КО ОКТАН ДНК). Стлго МЧННКЛ ІОѴлТдНА ТЛрСАНННЛ. Зконъ ОКІЙЧ. На КЕЧ. І*А счуы ко ОктХн г, и м#ч. г. Сл. м#ч. Нд стн ко октХн Сл. л\#ч. Троп. м#ч. Нл оутр. тро м#ч. к. По кд гЬдд ко октан. Канонъ ко октан ока й м#ч. на д. По г пФгснн рмг
сѣда м$ч. а. По ё' п4сни кондАкъ и нкосъ м$ч. Скѣт. ко бктАн. Сл. м$ч. Нл стн ко октан. Блаже ко бктлн. Япо къ @,4Д злч. слг. СѵалТе іѵ лѴкн злч. рз. КК Стлго СЦІЕННОмХч, (?КС«ІА (?ПКПЛ САЛІОСА, сл^ж. дллнл^н- нда. На кеч. стры ст. г. На оутр. канонъ на д. По 5 пѣс- нн код. ст. проч. сл^жкѴ КСА ко бктлн дню. КГ Сткід Л\2ч. ЛГрНПИНЫ, И СрѢтЕНІЕ ИКОНЫ ПрЕСТЫА БЦЫ кллдймирскТд. Бце кллднмнр трезкбнъ ко кса поютъ съ ли- тіею-. КрЛТІА КЕЧ. СТОА КСЮ И оутре ДО еѴЛЛІА. На КЕЧ. клаж. м^’жъ К03. поютъ. Стры бкон на по кце дкбн нд и. Н НнѢ КЦЕ ЗНДМЕН. Выводъ И ЧТЕНІЕ Г КЦЕ. На стн, не бстлкн насъ, н лнтід кса кце. Сл. кце, н ннѣ кце бкл поютъ познаменн. На стн кце поютъ нд гла. Сл. н нні Знаменной. Троп. кце а. На пдкеч. канонъ лгрнпннѣ м^ч. По достойнѣ кондакъ §дннъ бце. Нд оутр. нд кгъ гдь. троп. кце К По бкѣуъ кл и по полцг сѣда кце по к. Величаніе достойно 0сть. Іоломъ нзкрдн. Бже с^дъ ткой. Прок. По- мАнк нма ткое. Сѵдліе ГО л^г.й зач. д- Молйткъ ради бцы 1. Канонъ кце поукллы со ирмосомъ нл ё Клтл. СЭкЕрз^ оуста моа. По г п'йенн п'кснн кондакъ и нкосъ кце. Нл ,^-н п*Кснн чтн'&нш^ю. Ск4:т. кце. Сл. н ннѣ кторыи. На укдлнт. кце нд д. Сл. н ннѣ кце. СллкослокТе келнкое. Н троп. БЦЕ д\ Нл чдсѣуъ троп. н кондакъ кце. Ліолйенъ предъ часами §дннъ канонъ кце. Сл. ЛИ П^рКЫН и срѣтенію нл н. сѣдл КЦЕ К. По 5
Срѣтсн. на моле клчце. Блажен. кце пѣснл г-д н «Г на и. Яплъ кце къ фнлн см. чт^тъ пр^же днк> рАо н длктр'е Ослакн кондікъ кгогаклен. ннкб. скон кмѣсто оуспѣн. Нл суодѣ кллднмнрекой БЦЫ КЪ СТОЛОКШИ РжТКО ЧТНЛГО И СЛЛКНЛГО ураліѣ стлго ке Ср^ДНАА по ПОИТЪ КОЛМИОЕп къ КОТИКОМЪ СОКОрѢ, КС МАЛЛА, днамс. Й ннѣ ко. ннѣ ГОп^цшшн. Тро и ГОп^стъ. Послѣ ке къ столокши, дл столомъ НАЧИНАЮТЪ еѵ’лліе © л^кн длч. ПОДЪ ГЛЛ, Сл. солоп н ннѣ кллднмнр- ДОСТОЙНО 5-ГО ГЛАСЛі НКОН^ НОСАТЪ, и ч дастоло КЦС. пррока й пртчн іеганнл. бкыч. Й ксеноціное нд. Япо И ^ІГАЛі'С а кце послѣ. По Во кд кдѣнТе Водка Елчце пртчн. КОГДА стры поютъ на по нл д. Сл. прТнмн. Стн по днамен. кса. По Сл. и ннѣ ко ко. бкт. МАЛЛА слХчи оужннд соко^н&д идХтъ ’ч йГ слокйъ прад. Яціе лн посте дна По кеч. плкеч. кед рлсубд^, н пакеч. мллла кед канона. По достойнѣ код. @дннъ пртчн. И пол^ноцс. ердд^т нл пол^ноцс. По д-мъ тртбмъ тро пртчн. Сл. н ннѣ ко ко. По к-мъ тртомъ единъ пртчн. Ко каноцс. дконъ. Нл кейюценой блаженъ слдкд. На гдн ко. стры пртчн нл й. Сллкннкн. поютъ по днлменн. Скѣте тнуій. Болыкое "і г. урам^-> и лнтід пртчн, стры поютъ нл гла. Я еллкнн и ко по дналіенн. Нл стн стры пртчн. Сл. н ннѣ. Все поютъ по днлменн. По ннѣ ГОпѴцсдешн. Тро пртчн к, и кце дко а, поютъ по днлменні чтен. ГО слок^съ прад. На код. М^ЖЪ Л-Д И ннѣ КСЕ На лн сГн
ВО 0УАЛІН чтеніе п$ть„ р стра. Канонъ предотечи и йрмосы по &> а тро на 5„ . Ката. (Йкірз^ суета,, на По г п^енн екдал. ст. в. Сл. й оутр. на бгъ гдь. Тро пре в говоромъ. Сл. Н Нн’к ВО КОСКрЕ. По ка с'кдал. пртчн по в Сл. н нн’к, и чтен. толковомъ на двое. Пол'і'е и келича пртчн, поитъ на ПУТЕВОЕ. По ПОЛі’е С'ЬдЛЛ. СТО* В. Сл. и Нн’к КО егОо и слово к прблог'к на ДВ0Ео второй полови по г н4гснъ. Степе лити. Про н ты отроча. Всако дыханіе-, поитъ пѴть и ДЕМЕСТВО КОЛЬ Й КОНЕЦЪ БОЛЬ. §ѴЛЛІЕ ІѴ Л^КИ ЗЛЧ. МЛ. По н-мъ іу'лм'к. Лілткъ ради, двл, первый со ирмосомъ НЛ вторын канонъ-, кез нрмоса на ь СХ^Д^-, каноны носатъ. нн’к КО еГ° И ЧТЕН. По 5 П’кенн код. н нкосъ пртчн Н ЧТЕ в пролог'к. На ,^-н п’кенн чтн’кнш^и По ,^-н п’кенн на ЕХОД’к достойно п^ть. Ск’кт. в и ко ег^ поитъ по зна- мени. Хедлите гда с иксъ поитъ. Стры на д поитъ нл П0Д0. Сл. ПО ЗНАМЕНИ. Й нн’к КЦЕ ТЫ е(И Л03Л-, ко росп’к. Славословіе келнк. По трнстомъ тро пртчн. Сл. н нн’к ко. ект. ок’к н іѵп&тъ. Нл іѵп^ст-к поставитъ пономарь налой с праз- посреди н поитъ стрѴ стбм^ на /ходѣ, Ц’клокл прлз- по МчХсъ А-Н о / ОЬЫМ. ЧЛС^Х* тр& и код. пртчн единъ, гіртчн единъ канонъ первый-, ирмосы едтъ нл с^бд’ѣ. Запекъ на оутр. и лнкін ІОЛИНЕ гіртчЕ гднь молй кга іѵ насъ. н кывл'етъ и процсеніЕ земное. На Предъ часами молебенъ по к„ а тро |рА д но- на молйн'к. |)ть'ін КЕ- і Нл МОЛЕ влчце
носатъ. Яплъ к рн ЖЕ И (ІѴ'ЛЛІЕ ІѴ Л^КН ДНЕВНОЕ ЧТЕНІЕ 3л п^текое. На часѣуъ кллжен. пртчн пѣ^нь г перваго канона,, Зач. Зач. днь. До- чтін. за ст. и іМЪ, к срыкою. и ннѣ код. дконя. Нл КОЗКЛ СТрЫ Гч» [/ ГТ» ннѣ догма,, и мал. ки. гтт ш Зача козка. а втораго канона §-а окѣ на н ркі, чт$тъ @днно на дкое, тако а, нл дкое же, а кце не прилагаю. По бсллкн КОД. КГОАКЛЕ. Сл. гіртчн. И НнѢ «успенію, степію коль, к столбкѴю нкон^ стаго ноіатъ столомъ праз- нз 3л стола вставъ поефтъ стрѴ достойно 5-то гласа, нконѴ в часовню прокожа'ютъ сокоро. и поклонъ к часовнѣ. ЯфЕ средл или пато сто ЯфЕ лн прилучи ржтко пртчн к нлю. На ма кеч. стры воскр* д. Сл. пртчн малой кеч. И ннѣ догматъ^ малой кеч. глас^. На стн пірвын сти воскрсс. и пртчн стн келнк. кеч. поютъ по знамЕН. Сл. и ннѣ пртчн малой кеч. кйждЬі 3л столомъ чте пртчн. На плкеч. по достойнѣ-, код. пртчн. Сл. КО ПОЛ^НОф. КОСКрЕС. ПО ОКь'іЧЛЮ. Ко КСЕНОф. ксЬюфней по ЕрЁ-гІ; кллжен. м^жъ, ка кса, на НЛ Т, КОСКрЕС. д, и прчтчн 5^. Сл. ДНЕСЬ СК’&ТЛ. И и про. Нл литіи стн урам^ й стомѴ лнтТд Л / I ТГТ I ГГТ СТИ^О. Сл. НЖЕ КО прроцѣ^ъ И НН'К 0ЛИСАКЕ На стн коскрсс-Сл. гіртчн. Н ннѣ кнждь. По ннѣ іѵп^флЕшн. 1^0 П|ТЧИ К. И КЦЕ дко а. Нл оут^. пртчн н ннѣ ко ко. По порочны съ тропари н^ъ-, КОСКрЕС. ІІОЛф и КЕЛНЧан. Тро КОСКрЕС. к Сл. ка сѣдал. ко октан воскрсс. и не- нпакойь Чтен. ко ^ѵллТи толковомъ пртчн на субдѣ н сѣдальн. ксн по рме 19
ПОЛІ0 и чтен. пртчи. Янтн коскрсс. И про 0ѴЛЛІА. НА пронд- кблѣ коскрссно,, или стбм^ кАкъ убціетъ сустлкірикъ. Клнбнъ КО ОКТАН коскрсс. Й КЦЕ НД 5^ И СТОМ^ ДКА НА И. КАТАКА. СЗкердѴ оустл моа. По дкь'іч. а каноны носатъ. По г пѣс. К„ И КО ^ГО. По 5 по бкь'ічлю. По Отъ гдь прсмсн. По л-мъ члсѣ проц^нТс дсм. и чт^тъ крл'тін Предъ часами молікснъ пртчи §дйиъ канонъ піркын, 'л? - .1 / Л , и по к, коскрсс. и канона нл д носа. Яплъ й §ѵллГс прежс коскрссно КОНДАКЪ й нкосъ коскрсс. и сѣдлл. СТ. пѣс. КОНДАКЪ й нкосъ пртчи. Чтнѣнш^ю ^’іі пѢсНН на субдѣ по клта ДОСТОЙНО П^ТЬ. кгъ нашъ "г. Скѣчг. коскрсс. Сл= пртчи. И ннѣ ко ко октан КСЕ ПО ЗНАМЕНИ. ХкЛЛНТЕ ГДА ПОЮТЪ СТрЫ КОСКрЕС. Д, Н ПрТЧИ со слл д. Сл. стрл @ѵЛль"с. И ннѣ прсклгослекйсл $сн. Яціе ли §ѴЛлТе ЧЛН гірТЧНт ТО СЛ. ПрТЧНт л стр^ ^ѵлльск^ю чт$тъ гбкоромъ, нл цѣлоканТн прад. СллкослокТе келнк. По тртомъ Тро коскрсс. §ДННЪі и про4. Сктен. окѣ и іѵп^стъ. Нл цѣ- лока поютъ стн стбм^ н йкбн^ стаго цѣл#ю„ и часъ а. На члсѣуъ тро коскрсс. Сл. пртчи. Я код. коскрсс. й пртчи чт^тъ кннгѴ. йрмосы КЛДЖЕН. псркаго потбмъ пртчи оуспснію. На іѵп^стѣ достойно коль К^Ю НОСАТЪ,, и про ПО ОКЬІЧ. і.уі с тыд прпкнолій'ч. ^скрбніи, й стьіуъ чюдоткорснъ НОСАТЪ,, клчцѴ поютъ кольшѴю. Нл ЧЛсѢуЪ с троичнымъ НЛ 5, и пртчи пѢсНЬ г, и . По осллкн код. коскрсс. Сл, пртчи. И ннѣ. . Йкбн^ стлго к столо- и пакеч. по достойнѣ кгъ гдь. Тро пртчи &. По кл сѣдлл. чюдо келнчлнТе стьімъ. Уклажасмъ конецъ стльской. ^Г, СТЫМЪ К. Сл. И ннѣ. СО тскѣ рЛД^ЕТСАо Янтн. И про чюдоткб. Чтна предъ гдемъ. мг. Клнбнъ пртчи къ по к. Сѣдлл. л\^рб. пстрл и дскрбнін. Тр^конъ кедъ коль. На кеч. кла- женъ м^жъ-, стры на Т„ пртчи гэ ^скроши Гт чюдоткбрцемъ д дка да §дннъ. Сл. чюдо. И ннѣ @лнсдй дача. Еыуодъ И ЧТЕНІЕ сть'імъ. На стн стры чюдоткбрцемъ. Сл. ИМЪ ЖЕ. ннѣ пртчи. Енждь @лнсаЙ. По ннѣ іѵпѴцшшн. Тро пртчи. и тро" ^Екронін. Сл. чюдо. Й ннѣ ко коскрсс. Нл КОД. 0ДННЪ лѵ^о чюдо. Нл оут^. нл ^скрбні'н а*. Сл. чюдо. Й ннѣ ко. Сл. й ннѣ кчны нуъ. Полці й клсъ стін чюдо п^трс и ^скро. аломъ йдкра. Блаженъ м^жъ. и покло дсмніііи. СѵллТе іѵ нрмбсоліъ на д, клнбнъ нл а кторын клнбнъ поютъ нл моле. Клта. СЭкІрд^ суета моа. На канонѣ длпѣкъ, стымъ. Стін нюдоткорцы пітрс й ^екро- нТсо молнте кгл іѵ насъ. По г пѣс. кондлкъ й икосъ пртчио н код. н нкосъ ^Екронін. Н сѣдлл. СТЬІМЪ по ІГ, пртчи и ^,Екроійн. Сл. чюдо. Н ннѣ ко. По 5 пѣсни код. н икосъ чюдо м^ро. По ^-й пѣсни. Скѣт. пртчн Сл. чюдо. Й ннѣ ко. На укали стры сть'імъ нл д, пртчн слакннк. с длпѣко. Ол. чюдо. И ннѣ ко. СллкослокТе келнк. По тртомъ трб пртчн. Сл. чюдо. Й ннѣ ко. На члсѣуъ трб пртчи. Сл. ма длч. минѣн нл рд СО Ді й чюдо перкын I 19*
4 чюдо код' пртчн, на иномъ тро пртчн. Сл. чюдо и код. чюдо. Предъ чдгаліи ллоле чюдо кторбн канонъ. На члгкуъ БЛАЖЕННА СТЫМЪ П'кс. Г-А ПЕрКЛГО, А 5-Д КТОрЛГО КАНОНА. Лпо и @ѵдліе дню, декрбн'Ги ксрЕДН, л чюдо пбсл'к, ^скроши АПО КЪ рЙ ЗАЧ. рпл. рдл'іЕ 05 л^кй ЗЛЧ. глл'л .. «V л\ лг, мХро, Злч. сгі. §ѵллТе ® мл злч. Т. По бслаки код. пртчн НИКО СОЛОКЕ ^ЕкронТи. Сл. чюдо И ЛфЕ ЛН СЛ^ЧН к С^к. ТО К ПА пртчн тогда (глислкЕт. злчлт. по^мъ й нн'к- кчнл. 3|>и К5 апо къ кгоакле нн'к оуспінТю. пс/імъ догмлт. д нд ^калит. км'ксто кеч. и мклен'іе Лцсе лн слѴчЙ к нлю ^Екрбн'ін ПО^МЪ КО ННКІИ ДНА. Лрпкнаго бцл нашего дбдд иже въ плѴнгЬ„ и мкленіе нконы прЕстыд бцы иже нл ти^ин-Е Гі|- ко кс\ кеч. с лнтТІю и козклун поютъ. Нл кеч. кллженъ м^жъ, стры нд Т бце дкбн нл 3, прп Г. Сл. прпвном^. И нн'к БЦЕ. Катодъ и парсами кце. На литіи первый стн. Не остлки ндсъ, н лнтід кце да н Л1ДЛОИ КЕЧЕрНН стры ксп. Сл. я нн'к бце. Нл стн стры кце. Сл. дкдѴ. И нн'к бце. По нн'к іѵп^- Ц1ДЕШН. Тро ДКД^ Сл. И нн’к БЦЕ. Нл ПЛКЕЧ. КОНДАКЪ (гдйнъ КЦЕ. На сутр. НА БГЪ гдь Тро БЦЕК. Сл. дкдѴ. И нн'к БЦЕ. По ка и по полцг с'кддл. бце. раломъ н^Бран. ЕеанчлнТе бце. Величаемъ тд пргстлд дко, и про. Про. По- мдн8 нма ткое, ^ѵдлТе и) л^кн злч. д. Канонъ бце гаклешю со ирмосомъ нл Т„ нрмосы по к, й ДБД^ нл д. Клтл СЭксрз^ Бже с^дъ ткбн. 4 ..
#уСТА. По Г пѣс. КОД. Й ИКОСЪ ДКД^„ Й сѢдАЛ. 0гб. Сл. й йнѣ кце. По -сГ п^снн кондХкъ й икоса кце. По ^-н пѣснн. Скѣт. кце. Сл. дкдѴ. Н ннѣ кце. Нл ^кали бце на д. Сл. дкд^. И ннѣ кце. Славословіе келнк. По тртомъ тро ст. Сл. й ннѣ бце. 0кт. окѣ й ГОп^ста. Нл чдсѣуъ тро кце Сл. дкдѴ. кондлка ^днна бце на ксѣуъ чдсѣуъ. Предъ ча- сами молксна зднна канонъ гаклйню бце. Яплъ н §ѵаліі пр^жЕ днео. И потомъ кць дно к филй зач см. 0ѵАліе Ѵ0 Л&’кЙ Злч. НД. По ОСЛАКИ КОД. КГОАКДЕН. НИКОЛ. СОЛО. Сл. ДКД^. И НН'Ѣ тн^киньской. По іѵп^стѣ НКОН^ БЦЫ к сто- локѴю носдтаі и чтен. 3л столомъ бце. Прпкнлго ОЦА НАШЕГО СДЛгЦгбнД (ТОЛННОПріИМЦА. '^КОНЪ |;з простой. На кеч. ка рд,, стры ко бктди Т„ н ст. г Сл. й ннѣ ко или кртокб. На стн ко бктлн тро ст. Сл. и ннѣ бкыч. Нд сутр. ОБА КАНОНА КО ОКТЛИ НА То Н СТ. НЛ Д. По г пѣс. сѣдлл. ст. а, и бо. По 5 пѣснн кондлка н нкосъ. По ,^-й пѣсни Скѣт. ко бктАи. Сл. ст. И ннѣ ко. На СТИ КО ОКТАИ На чдсѣуъ кллжк. КО ОКТАН НЛ 5. Яплъ къ глл'л ЗАЧ. СП. §ѴАЛ|Е ІѴ Л^КН ЗАЧ. §3. ^тыуа КЕзсрйрЕннні;а і;нра н Ісглннд. Зкона шсстсрн. (_- На кеч. ка рд стры стыма на 5. Сл. ст. И ннѣ ко йлй кртокб. На стн ко бкт^н. Сл. стымъ. И инѣ ^о. По нйѣ іѵп^цсаешн. Тро стыма. Сл. н ннѣ ко йлй кртово. На оутр. ЯА кга гдм тро стымъ 1. Сл. н ннѣ йо. По кл сѣдлл. ко Гз
ОКтАн. КАНОНЫ КО ОКТДН ОКА КЕЗ М$Ч. НД Но СТЫМЪ НД 5- I По 5 п’кенн КОНДАКЪ н икосъ Сл. стымъ. И >. На члгк^ъ По г ггУс. гкдАЛ. ст. стымъ. По ^-н ігк'скн. Ск'кт. КО ОКТАН нн'к ко. На сти ко окта'н Сл. стьімъ и про. На члгк^ъ кллжен. стымъ п^с. г-А и Х-д. Яіілъ корн зач. (кнг. Сѵдліе IV ЛІЛ ЗАЧ. ЛДо СІГО ДНА Й ЗДКТро ДНО КЫЧИТЫКАК) И @ѴДЛІЕ ТАКО ЖЕо А ЧТ$ТЪ ПрІЖЕ ДНК) рА, ЗДКТро КСрЕДНН. Й ПО- ТОМЪ стьімъ. і:г^ ^тыуъ дплх Петра и пдклл. Ьд'кніЕ ккноір. Веч. мал. На гдн козкА^ъ стры дгіломъ нд д. Сл. лгіл^. Й нн'к ко. Крокъ ткон. Нд стн стры дгіломъ пою нд по. Сл. н нн'к ко. Тро дгіломъ Сл. и нн'к ко. §кт. мдлаа и іѵп^стъ мал: и. Пакеч. кез канона по достонн'к кондакъ §дннъ дгіломъ. И ПОЛ^НОф. СрАД^- НД ПОЛ^НОф. По д-мъ тртомъ троп. дгіломъ. Сл. и нн'к іо. По к-мъ тртомъ код. §дннъ дгіломъ. Гдн ПОМИЛУЙ КІ. Й Шп&тъ н профініс ЗЕМНОЕ. Ко ксінофнон Зконъ. По флм'к кллжЫъ м^жъ д-ю слак^. Нл гдн козкауъ стры АПЛОМЪ НА н, трй стн^л. Сл. дгіломъ. Н нн'к. Иже ТЕК'к рддщ ПОЕОТЪ КСЕ ПО ЗНАМЕНИ. ВЫВОДЪ КОЛЬШОН. Про Й ПАрЕМІЙ дгіломъ нд ннуъ НЕ С’кдл. Нл литіи сі^н урім^о и лнтТа дгіломъ. Са. нмъ же и нн'к ко коскрЕс. Нд стн стры лгіломъ. Сд. имъ же. М нн'к ткор^цъ. По нн'к ^п^фАЕши. Троп. лгіломъ к н кце дко X стнуо и троп. пой по зна- мени Ы ЧТЕНІЕ КО АПЛ'к ПЕЧАТНОМЪ НА ПЕрЕДЙ IV ПЕТр'к ДД Н
н п$ть. (гѵдл'іЕ Ш ісолннд и стрѴ. Клнбнъ лгіломъ по к. Здпѣкъ. Сть'іи насъ. Я кторыи плклУ Ката. СЭкірз^ «уста, агіломъ а. По ё" пЧгс. іѵ паклѣ. Нд сутр. нд к’гъ гдь, троп. дгіломъ к. Сл. и НнѢ ко коскрЁ. По ка сѣдлл. дгіломъ к. Сл. н ннѣ КЧНЫ йуъ чтен. слб поуклльно на дкое. Полір й келнчдні’е стьімъ пою на с^бдѣ рлдокбс, праз. посредѣ. По полі@ сѣдлл. к н во 0го„ и чтен. Янтй д-го гласа. Прб агіломъ. Во ксю землю,, ксако дыул поютъ малое демество н Зач. ^3. Молнткъ ради поютъ пѴть ПЕрКЫН СО йрмбсомъ НЛ И, НрМОСЫ КЕЦОБНЫН агілЕ пІтрЕ МОЛН КГА IV кез нрлѵоса на запекъ тако же. Клнбнъ НОСАТЪ. По г пѣ\нн йплкбн КОНДАКЪ и нкосъ лгіломъ. Нл пѣсни чтнѣйш^ю. Достойно поютъ п^ть. Скѣт. лгіломъ 1. Сл. й ннѣ бо. Поютъ зна- менное. Хвалите гда с несъ говоромъ. Стры дгіломъ нд д поютъ нл подо. Сл. знаменной. И ннѣ. Бце ты (гсн лоза, дгіломъ. ПОЮТЪ БОЛЬ. СЛЛКОГЛОКІЕ КЕЛНК. По ТрТОМЪ ТрОП. Сл. н ннѣ КО. @КТЕН. Окѣ. По Шп^гтѣ поютъ стн агіломъ, СТАКА прлз. НАЛОИ ПОСрЕДИ, И цѢлОКДН. ПрАЗ- Й ЧАСЪ А. Нд чдсѣ^ъ троп. Н КОД. лгіломъ. бЭп^СТЪ Н ПрОЦІЕНіЕ ЗЕМНОЕ, й ЧТ^ТЪ КрАТІН КННГ^ ДО ЧАСОКЪ. Предъ ЧАСАМИ молкс АПЛОМЪ, КАНОНЫ ОКфТн ПНСА КЪ А ДНЬ НА «утрЕН. Въ КАНОнѢ НА МО- ЛЕ ЗАпѢ. Стін КЕрубкн'ІИ АПЛН П^ТрЕ Й пАкЛЕ МОЛИТЕ БГА IV НАСЪ. @Ѵ ЛлТе нл МОЛ' КЪ сій ДНЬ, Й5 ЮЭЛННЛ ЗАЧ. ^3. Я к прбчід ДНИ КОГДА ПОЮТЪ МОЛЕ КЕр^ОКНЫМЪ АПЛОМЪ. ЛлТе ксегдЬ рми
1 Л ПАКЛ^ на и. Яплъ столомъ лгіломъ. ЧТЕ По- поютъ стн прл3- СЕН К ПНЕ К Ф ПАН К ПАТО ІЪДАТЪ , м | г і г х рыкою нл скоро не разрѣшаютъ. Я к прочід дни кбрОМЪт НЕ тр^жддютсд кйь ДНА. 5рн чт$тъ ГО ма зач. 2$з„ литоргійноЕ. Влчі^? поютъ п^тек6й. На члс'Іфь клажін. пЕтрХ пкс. г- корн зач. рчг, на дкое. §ѵллі’е ГО ма злч ^3 на двое. По бсллки код. кгодклен. Сл. лгіломъ. И нн'к оусійнію. Дневный ЛПЛЪ И рУЛЛ'іЕ ЧТ^ТЪ НЛ ПрЕдЙ. Нл ГОп^’ст'Ь достойно поютъ кольш6е. Икон# лгілокъ къ столовою носа, за агі ломъ, из за стола к ста прсжс томъ достойно ^сть, 5-го гласа. ЯфЕ прилучи і К ДНЕМЪ С разрѣшаютъ нл с Яціе ли прилучи к нлю поемъ Га ко же на ржтко Ісоанна пртчи. Нл сД'гр. ч’очио @ѵлліе кваук. кеп^лчинс. Въ сін днь прпкнаго оіі’л нашего пЕтра цркнчл скаго. По^мъ @м2 ко йньій днѣ с полі^ трЕзкбнъ кез коль. Нл кеч. кллжінъ м^жъ, нл гди козкар. Стры нл & н слл 0м2 же. Выводъ и парЕмГн ст. На сти стры й сл. стомЪ?. Троп. IV ТЕкѢ оче. Нл оутр. по кл й по пол’і'р сѣдал. ст. по к. Сл. й нн'Ь кчны н^ъ. Величаніе прпкнымъ. І^лломъ Йзкрлн. Тсрпд ПОТЕрП^Ъ ГДА. Про. Е03КЕСЕЛИТСА праведникъ. @ѵллТе ГО мд мго и про. Клнбнъ к^Е на й стом^ $дйнъ канонъ нл и. Ката. СЭк^рз^ суета, й про. Нл ^кллнт. ст. на д, й сл. @м2 же. На члс4^ъ кллж^ннл п4сснь г-д й стом^Г, молек. ст. Япо къ галХтомъ злч. сгі. ^ѵллТе ГО мд рОСТОК-
Зач. Тт нл оутр. к канонѣ злпѣкъ. ПрпвнЕ оче пЁтрс моли кгл іѵ насъ. Совбръ стырь лгілъ кі. Поемъ с полці. Трезконъ безъ л коль. Нл кеч. блаженъ м^7жъ. ()т^м нл кЕрубкнымъ г, й дк^нлдЁ г стнул. Сл. Христосъ та пЁркѣс. и ннгЬ. Иже текъ ради. Еыуодъ й плрЕмін кчЕрлшнТи, На сти стры лгіломъ. Сл. имъ же. И ннѣ бце ты Ссн лоза. По ннѣ іоій?- фЛЕШИ. Троп. ЛПЛОМЪ 9ДННЪ. Сл. и ннѣ ко. Послѣ КЕЧ. МОЛЕК. ПЕТр» н плкл^ кторьпі ИЛ НОНЪ ПИСАНЪ К ПНСМЕННОМЪ КЛНОН- никѣ. На молеб. ^дліе іѵ ма ^3. За оужинон чтен. апломъ, и послѣ оужины книга. На пакЕЧ. по достбйнѣ кондакъ @дннъ. ТкЁрдыд и кгокѣфлн. На оутр. нл кгъ гдь. Троп. лгіломъ к. Сл. н ннѣ во. По кл сѣдлл. лгіломъ по к. Сл. и ннѣ во йуъ, писаны к мннѣн. ПолТ(і н келнчлн. апломъ КЧЕрАіПНЕЕ БЕЗЪ ЙмДН. ^ГАЛОМЪ ЙзКрЛН. КЧЕрЛ. ИКСА ПОкѢдЛЮТЪ. Сѣдллъ (ЗдННЪ К, ПИСАНЪ по г пѣс. Сл. ннѣ вго @го. Про КО КСЕО зімлю ^ѵллТе ГО мд лд, ГОпол» НЕ ПрЕСТ^ПЛД. По іГ-МЪ іу'лм’Ё стн стн^о сл. Клнбнъ пЁтр» н пакл^1 со йрмосомъ на .е1, и стымъ лгіломъ на й. Клта. СЭкЁрз^ «уста. По г п’Ьс. КОН. Н НКОСЪ ПЕТрХ Н ПЛКЛ^ й сЬдлл. бвл И ВО. По 5* п4гс. кондакъ й нкосъ лгіломъ. По д-й п'&сни. Ск'кт. лгіломъ к. Сл. й ннѣ ко. На ^кллнт. стры лгіломъ нл д. Сл. лгіломъ. И ннѣ клчце. СлакослбкТс келнк, троп. лгіломъ Й КО. @КТЕН. бкѣ й ГОп^стъ й часъ а. На члсѣуъ троп. й кондлкъ
§ДННУ ДК^НЛДЕ,, МОЛЕ ЛПЛОМУ ДК^НАДЕ. БлЛЖЁнНЛ АПЛОМУ КІ-МУо ігІиНЬ Г-А Й 5-А НЛ и. ЯпЛУ КОрНнфОМУ ЗАЧАЛО ЦЛЛ. @ѴЛЛТе ІѴ МЛріІА ЗАЧАЛО КІ. и В% СІН ДНА ПО ГІОЛЦШСМ'к ЧЧ’^'Г'Л КО ЛПОЕТОЛ'Ь ПЕ- ЧАТНОМУ IV ДК^НАДЕЕАТН АПОіТОЛ'Ьр^ 3А СТОЛОМУ ЧТЕНІЕ ЛПОСТОЛОМУ.
г кгъ гдь. Троп. Гтымъ-, к сл. ОктАн по сэкьі. Клнбнъ ко н', Й СТЫМЪ нл .‘Г. Злпѣкъ. домТане МОЛИТЕ КГА IV ндсъ. ркілосомъ нрмо' іѵ канона сть'іуъ. По г4 пѣ ЙнѢ КОГч ИЛИ КрТОКО. По 5 НА КО на ЛІЦЪ ІЮЛЬ НМЛТЬ ДНЁГі Ха. ^•гыуъ ксзсрЁкрЕнннкъ подмы и длмТлнд. Зконъ ІПЕ- Г стЕрнчнын. Нд кеч. ка рл. на гдн козкл'уъ стры сп’ь'імъ дкбн на .4, сл. 7 й ннѣ ког. Бце тьі @сн лоза. Яціе срЁдл йлй ла- токъ-, то поЁтсд кртоког. СкѢте тну’ін, гокоромъ, прок. дню г". На стн стры ко (Зктлн сл. 7 й ннѣ ког, йлй кртоког. По ЙнѢ ІѴП^ЦІАЕШН. Троп. СТЫМЪ-, СЛЛКЛ Н НнѢ ког по гла- $ іѵ мблыуъ. ЯціЕ ЛН СрЁдЛ ИЛИ пато къ-, то глетса кртоког. бкт? й іѵп^стъ. На сутр. й ннѣ ког. По ка сѣдлл. ОКТАИ, бкл КЕЗЪ М$Ч. Ст ІИ ЧЮДОТКОрцЫ КОЗМО й КдТДКЛсГа ПО К| ДКА сѢдАЛ. СТЬІМЪ ПО А-, СЛ. Й пѣснь КОНДАКЪ и икосъ сть'імъ. По д-Г< пѣснн. Скѣт. ко (Зктан, сл. 7 й ннѣ ко. Яціе къ пне-, йлй ко кт^о-, то чт? къ мннѣи. Я ПрбчіА днй ко Сіктан. Нл ^кллн1 стры сотымъ на СЛ. ИМЪ ЖЕ-, й ннѣ КО ІѴ МАЛЫМЪ-, йлй кртоко. ПІЕ- СТЕрЙ СТЫМЪ стры ^КАЛНТНЫА КСЕГДА ЧТ^ТЪ НА НАЛОИ Л НЕ поютъ. На сти стры ко Октаи-, сл. Гть'імъ-, й ннѣ клчце йлй кртоко, й проч. й чбсъ Г. На чдсѣуъ троп. й код. стібмъ. Предъ часами молЁкЕнъ чюдоткбрцемъ поібтъ. На чдсѣуъ КЛАЖ? сть'імъ пѣснь Г-А Й 5-А. ЯПЛЪ КОріГ ЗАЧ. рні'. $ѴАЛІЕ Ф МАТЛ,к ЗАЧ. Хд ІѴ П0Л5.
к Положеніе ризы притьід кцы къ ллуірнѣ. Трезвоня КЕЗ% БОЛЬШАГО. Нл КЕЧ. БЛАЖЕНЪ Ж^ЖЪ, ГТры гЙрКЫА БЦЫ Три НА ё\ (Л. Н ннѣ, БЦЕ рАЗ^ЖЪ С)ЧНЦГЬШЕ. А кече\ гл. БЦЕ', и ннѣ. Догл\а". Выводя и прок. дню і\ и ПАрЕЛМИ БЦЕ. Й 0к" Окѣ. Нл ГТИ ГТры КТОрЫА БЦЕ ГЪ ПрН- пѣкы. СлЫШИ ДЦЖ И КИЖДЬ. Н ПОЖАН^ ИЖД ТКСЕ, гл. иннѣ БЦЕ. ІЙКО кѢнцЬ\Ъ По ннѣ ІѴП^ЦЕАЕШИ. ТрОП. КЦ€ <Г. На ІѴП^СтѢ ПОЖИНАЮТЪ ЧТНАГО И ГЛАКНАГО (ІА рНЗЫ ПОЛОжІнІА й проч. На плкЬ. по догтбннѣ кондакъ §дйнъ бце. На оутр. НЛ КІ’Ъ ГДЬ. Троп. БЦЕ І\ По КА гѣдлл. КЦЕ ПО ОКфЕН жннѣи ПО ІГ. ПолТ(? и келнчанТе бце. Пѣгнь кгак^ дрэкнѴю. І^ЛОЖЪ ИЗБрл". Пожлнй ГДН ДКДА. По ПОЛЦ? гѣдлл. БфЕ П^р- КЫН К ПИТАНЪ по Г пѣсни. Янтн и прок. БЦЕ. Пожан2 ИЖА ТКОЕ. бѵАЛІЕ ІѴ Л^КН ЗАЧ. д‘. По Н*-ЖЪ і|ГЛмѢ ГТрА. ІЙКО кѣнцГ прЕгкѣтлымъ. Каноны оугпѣнТю бце кторыи клнбнъ н ризѣ НА Н*. КаТАБАГІА. СЭКЕрз^ «уі'ГЛ НА г^бдѣ. По Г* пѣгнн гѢдАЛ. БЦЕ КТОрЫН К\ По 5 пѢгНЬ КОНДАКЪ Н БЦЕ. ЧтнѢнш^Ю по (5кьі. По пѣгнн. Скѣт. БЦЕ ^КАЛЁГ гтры БЦЕ, НА д‘, КТОрЫА К03КДШ. ГЛАКА И НнѢ, НА 5, йкогъ к. На рдз&ллть очнціьше. СлакогАо келй. По тр'Гожъ трои, бце X Ск’ окѣ н Шп&тъ, и чХгть Г. На чагѢ^ъ троп. и код. Кце. ПрЕДТЪ ЧАГАЖИ ЖОЛ? БЦЕ. На ЧДгѢрі БЛАЖ? БЦЕ пѢгНЬ Г-А Н 5-А. Япо1 КЪ 0ѴрЬмЪ ЗАЧ. ТН. бѵАЛІЕ ІѴ лѴкЙ ЗЛЧ. НД. По СМЛАБН КОД. бгоаклен. ннкб. гл. голо”. й ннѣ. Положенію ризы. чтінТе бце.
О'Глго м$ч. йлкннфл-, прп С)іІ,'а НЛШЕГО НИКОДИМА ко- г ЖЕОЗ^рЬСКАГО. Й СТЬІ^Ъ ІОАННА И ЛОГИНА ЙрЕНСКН^Ъ. |ОАНН^ й логинѣ ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ БОЛЬШАГО. На КЕЧ. БЛАЖЕНЪ М$ЖЪ. На гдн К03К?. стры Гтымъ дкбн на ні сл. Гть'імъ, н нн'к., Го КОСКрГ. Выводя Й ПрОК. дню Н ПАрЕмТЙ сть'імъ. На стн стры СТЫМЪп СЛ. 7 И Нн’к, ко коскрГ. По нн’к ІѴпѴфАЕШН. Троп. СТКІМЪ бкфТн, НЛН троп. ІОАНН^О СЛ. ЛОГНН^ Й НН’к ко. Нл пакеч. по достоеГ. Кондакъ стымъ бкцин. На оутр НА кгъ гдь Троп. бкцлн Г, СЛ. Н Нн'к ко. По КА н по полТ@ сЬдал. 7 по Г й съ ко йуъ. Полі^ келнчлнТе стыліъ. УБЛАЖАЕМЪ КАСЪ СТІИ ПрАКЕДКІИ ТСОАННЕ Н ЛОГННЕ. КОНЕЦЪ стльскон. ЦГломъ нзкрГ. Блаженъ ла$жъ„ коднсд гда. Янтн Й прок. Чтнл ПрЕДЪ ГДЕМЪ. бѴАЛ'іЕ ІѴ МАТ^ід МГ. Н ПрОЧ. Канонъ бце со ирмосомъ нл 5*. Вбд^ прош^дъ, и сть'імъ ДКА НЛ и. Запекъ КОМ^ЖДО СБОИ. Стын ПрАКЕДНЫН ІОАННЕ МОЛИ КГА IV НАСЪі И ЛОГНН^ ТАКО ЖЕ. КлТАп. СЭксрЗ^ ОуСТА. По г'П’КСНН КОНДАКЪ й нкосъ логинѣ, Н С^ДЛЛ. СТЫМЪ ДКА ПО А„ И КОГ Н^Ъ. По 5 П'КСНН КОНДАКЪ Й НКОСЪ ГСОАНН^. По (47-н п4сснь. Ск’іт. іоанн^Г сл. логинѣ й нн*І ко. На ^кл- лнттс стры Гтымъ НЛ Д*1 йлй НА & сл. 7, н нн^ ко. Сллко- слокі’е келнкое. По тртомъ троп. ?сслнн^„ сл. логинѣ, й нн'к ко. бктГ бк*к. Н іОп^стъ й часъ Г. На чдгк^ъ троп. Ісолн- н^-, сл. логинѣ. Кондаки ісоанн^ й логинѣ прсмГ. Предъ ча- сами на МОЛЕКН'Ь канонъ стымъ бкірін ТАКО ЖЕ троп. й анА
В?н 3?" г код. Нл часѣ^ъ клдж? ГсоаннѴ пѣснь г-а-, а логинѣ 5*. Яплъ $ѵімі ІѴ МДТ^ЕА. По СНЛАЕН код. кгоакле НИІ?О СОЛО ісганнЬ^ слака логинѣ и ннѣ оуспѣнію и проч. Прпкнсм^ ннкоднм^. Поемъ съ полц? по <5бі|іен мннѣи по с>кы. Трсдконъ кедъ большаго. На кеч. влаженъ м$жъі стры на 5*. Выводъ и проч. На сутр. келн прпкннчсскоЕ ^Гломъ ндкрлн. Тсрпл потерпѣвъ. Сѵдліе ® мдч'^еа мг. Ка- нонъ 7 на (Г. СлдкослокТе келнкое и проч. На члс'і^ъ троп. и код. стом^? ^'сть. БлджГ пѣснь г-д и 5-а. Япо' дач. сп. ^ѵАліе іѵ мат^ІА Т. Лічііик^ лкннф^ на плкеч. а служба @м$ дллнл^йнда. Стры на кеч. г. На оутр. канонъ на д*. троп. нѣсть, а кон- дакъ м$ч. ^сть, и проч. слежка дню. Й же ко стыуъ сЦл нашего лндріл лруі^пкпл крнГ. й ПрПБНЫА лир^Ы МЛТЕрИ СНЛ\ЕОНЛ ДИБНОГОрЦЛ.Зк^нх простой. Нл КЕЧ. КА рА. Стры Андрею Г* И млр^ф Г, СЛ. ко или кртоко. На ети ко <5ктаи сл. лндр^ю, ИЛИ кртоког. По ЙшЬ ІѴП^фЛЕШИ. Троп. андрЕЮі СЛ. МЛ| и нн'Ь ко іѵ мдлы^Ъі нлй кртоког. На сутр. нд Троп. Андрею іѵі сл. мл% й нн4г <5бы. По ка с ѣдл ко сэктан канонъ ко <5ктан §дннъ съ м$ч. на н стьімъ дкл на й1. МАп И НнѢ Л Г-4 | 'Г* И ннѣ КОп КГЪ ГДЬ. По г" п'кснь кондакъ мдр^'Ьт и с'кдал. ока по и ннѣ ко нлй кртоко. По 5 пѣснь КОНДАКЪ и нкосъ лндрію. По ^-н пѣсни. Скѣт. ко о’ктант слака андр^кн и ннѣ ког. На
СТН КО (ЗкТДН, СЛ. 7 И НнѢ КЦЕ ТЫ @СН ЛО3Л, ИЛИ КРТОКО. Нд члсѣуъ троп. андрЁю, сл. млр^ѣ. Кондакъ по перемГ. БлджГ ко <5ктдн. Япо ко @ѵрЁомъ здч. тні іѵ пол§. бѵаліЕ іѵ мат^ёа зач. ка. Прпкнлго сУц'л нашего лфлндсід лфонАскаго, н пріі Оц.‘д (Г нашего сЁрг’іА рддонежсклго чіе. Всін дна прЁже сЁргію чюдо трезвонъ ко кса. Кеч. кск> и сутр. сто/Г крд" сокоромъ до §ѵалІА. На кеч. слаженъ м$жъ, козка^н поютъ стры сЁргію нл еь сл. @м2 же слакнй поютъ по знамени, и ннѣ ко ко. Выводъ и прок. дню н пареміи 7. Нл литіи стн урлм^, и ст 6м V ЛНТІА, Н МАЛЛА КЕЧ. КСА, СЛ. 0М^ ЖЕ, и ннѣ ткорЁцъ. Нл СТН стры 7 СЛ. @М5 ЖЕ, И ІГнѢ КЕЗНЕкФсТНЛА. ІІО ннѣ іѵп^цедешн. Троп. сЁргію, сл. и ннѣ ког коскрЁ. На паке4 по достойнѣ кондакъ (гдннъ сЁргію. Нл сутр. нл кгъ гда троп. 7 іГ, сл. и ннѣ ко. По кд сѣдлл. 7 по к, сл. и ннѣ ко нуъ. ПолІ0 и величаніе прпкном^1. іоломъ нзкр<Г. Терпл потерпѣуъ. Сѣдлл к и ко 0го. СтепГ анти д*-го гласа. Прок. чтнл предъ ГДЕМЪ. бѴАЛІЕ ІѴ МЛТ^Ёа ЗЛЧ. мг Клнбнъ КЦЕ. Еод^ прошЁдъ, со ирмосовъ на 5*, и СЁргію (ІДЙНЪ нд іГ. КлтакасіА. СЭкЁрз^ суета. По г* пѢсна сѣдлл. Г, слака, и ннѣ ко. По 5 пѣсни код. и нкосъ 7. По ^-н пѣсни. Скѣт. 7 Г, сл. и ннѣ ко. Нл укалёГ стркі на д^ сл. сЁргію, и ннѣ. Бце таі $сн лоза. Сллкослокіекелнкое и проч. іі часъ Г, й іѵпѴстъ. Предъ часами молЁкснъ @дннъ канонъ сЁргію, нд
молкнгк пою7 клчцѴ. Нл ЧАС^уЪ БЛ&жТ С^ГІП П'УснЬ Г-А и Г-А. ЯіІЛЪ КРАЛА7 ЗАЧ. СП. бѴАЛіЕ ГО Л^КНЗАЧ. КД. На ГОг^СтФ: ДОСТОЙНО ПО^ТЪ НА СуОД'І 5-ГО ГЛАСАі йкбнѴ СТАРО КЪ СТОЛОКШИ НОСАТЪ, и ЧтЁн'Гс ЗА СТОЛОМЪ стбмѴ жити ЙЧЮ (5Г0. Зри ПрпкномѴ сЁргТю ко урлмф @гб йді'же полагаютса крд- тТа оусбпшТсй песетъ сл^’жк^’ ксвэ по оусч'Ак^’ мко же н КЬІШЕ ПОКАЗАНО. зри ПрПКНОМ^ АѲАНАСІЮ лфоНЬСКОМ^ ПОЕБТЪ 0МЗ КО ЙНЫН ДНЬ СЪ ПОЛІ'е БЕЗЪ литій. ТрЕЗКОНЪ БЕЗЪ кой. Нл КЕчЁрнИ БЛЛжГ М$ЖЪ„ СТрЫ ДКбн НЛ Г Г КЕЛИКОН КЕЧ. Й Г МАЛОЙ КЕЧ. КОЗКА^ СЛ. 0Л\2 ЖЕ Й КО коскрЁ. Выуодъ й прок. ДНЮ й Т стры стбмѴ й сла'кніь и ннФ' ткорЁцъ й проч. На оутр. КАНОНЪ кце код^ прошЁдъ^ нл Г й стомѴ на й*. По ^-й п4гснн. Ск'Ьт. 7 кТ сл. й нн4 ко. На уКАлЁГ стры нл д. сл. ^м» жет н ннФ: клчце прТимй. СллкослокТе ке- ликое, й проч. лхол? стом^ предъ часами. На члгігуъ кллж? 7 П'ЪпсЬ Г-А Н 5*-А. Япо КРАЛА7 ЗЛЧ. СП. СѵАЛІЕ ГО Л^кЙ С ТАИ й СТИѴО ЗАЧ. кд. й проч. І^ПКНЛГО (5цА НАШЕГО СИСОА ВЕЛИКАГО. ЗКОНЪ С)БЫЧНЫЙ на кеч. ка рд, стры ко о"ктаи Г й 7 Г сл. 7. Нл сти ко <5ктли. Нл оутр. нл кгъ гдь троп. 7 кі Клнбнъ КО С)КТАН Оба на Т„ й 7 на ді По Г п4гснь кондакъ §дннъ 7. Ск4гт. КО С)КТАН. На стн ко сУктан Й ІірбчЛА СЛУЖБА дню БлажГ ко смотай. Яплъ н ^ѵаліе дню н за оупокбй.
Прпкныул (5іі''л нлшнуъ фолхы и акакід. На кеч. кл рд стры по г* (Зконмъ. Нд сти ко <5ктХи. Троп. окцлй. Бжі С$іуг, ніши^ъ. На оутр. канонъ Обоимъ по д*. коидлкй (5коЙмЪ (НТК. ПрОЧ. СЛУЖБА КО б’кТАИ ДНЮ. На ЧАсѢ^Ъ АПЛЪ ддч. сгі, ^ѵаліЕ ГО лілтдід мг. Всіи дні ПОЮТЪ КНА- ГИнѢ ОЛЬгѢ КЪ рА, йлй переносной полі'е, а стьімъ чт^тъ НА ПАКЕЧЕрнН. Очнаго келикомчннкл прокопТд. П гЯкленГе иконы прсстыд КЦЕ КО ГрАдѢ КАЗЛНИ-і Й ПрАЗ- БЛГбкѢфЕНІЮ КЦЕ Н ПроКОПІЮ ОѴСТЮЖСКОмѴ. ВсІЙ ДНЬ ПрАЗДН^ЕЛ\Ъ КЛЗЛНАСКОЙ БЦЕ Н мХч. прокбпі’ю КК^пѢ. ТрЕЗКОНЪ КО КСА. Всч. СТО/Г сокоромъ ксю н оутр. до §ѵалТа. На кеч. клажІнъ м^жъ. козка^и пою^ стры НА Т. КЦЕ 5 Й М$Ч. Д, СЛ. М$Ч. й НнѢ КЦЕ. й къ па кеч. догмдГ не по^тъ. Вь'іуодъ н прок. дню-, бце г. На литіи п^ркыи стн. Не сЗстаки насъ-, й лнтід й (З’ста'кшіи КОЗКАШ дка СТН^А, Н уКАЛИТНЫД стры @гс> й НА оутр. СТИ^ОК СТН„ СЛ. М$Ч. оутр. СТИ^ОП Н нн'к На сти стры бце-, сл. лс^ч. й ніеѣ кце. По нн'Ь іѵяІ/цмеши. Троп. м$ч. сл. и н'н'Ь БЦЕ. На пакеч. по достой кондакъ (ідйнъ БЦЕ. На оутр. на бгъ гдь. Троп. БЦЕ к, сл. мѴч. н ннѣ БЦЕ. По КА сѢдАЛ БЦЕ. Полі’е Н КЕЛИЧАнТе БЦЕ. ДоСТоІГ есть, КЕЛИЧАТН ТА. ІОЛОМЪ ЙЗбрАІ БжЕ С$ДЪ ТКОЙ. И сѢд. КЦЕ Й ЧТЕНІЕ. Янтн’ Д*-ГО ГЛАСА. ПроК. ПОМДНЗ НМД ТКОЕ. бѵллТс ГО л^ки злч. д. Канонъ бце мкленТю со йрмосомъ нл ріГг ЯфЕ н ч КЦЕ КСН кце. 20
Г, йрмосы но & й лФ'ч. нд д4. Катакасіа. СОк^З^ «устд. По Г П'кснн КОНДАКЪ й икосъ м$ч. й гкдлл. §ГО К СЛ. й НН*Ь КЦЕ. По 8 П'кснл кондакъ й икосъ кце. По Д-Н П’кснн. Ск'кт. кце, сл. м$ч. й нн’к кце. На укали1 стры кце на д*. сл. м$ч. й нн'к кце. Слакослокіе келнкое. По тртомъ троп. М$Ч. СЛ. Й ЙнФ КЦЕ. бктГ окф Й ЧАСЪ Г. Нл ЧЛС'куЪ троп. КЦЕ., СЛ. М$Ч. А КОНДАКИ НА КС'УуЪ ЧЛекуЪ КЦЕ. ПрЕДЪ ЧЛСЛМИ МОЛЕ* КАНОНЪ рдйнъ КЦЕ САКЛЕНІЮ. На ЧЛС'куЪ КЛАЖ? кце п'кенл г-а и 8 м$ч. Япо1 преже кце къ филн Гм. ДНК подъ гллк2. По- томъ мѴч. послѣди къ тнлео счк. тдко же и §ѵалТе ПрЕЖЕ КЦЕ IV лѴкЙ ЗАЧ НД, ДНЮ КЪ срЕДИ ПОСЛ'ЬдЙ ІѴ МАТ^ЕА ЗЛЧ. М,. По С1СЛАКН КОД. КГОАКЛЕ НИКО СОЛО% СЛ. ПрОКОПІЮ, Й нн'к КЦЕ КЛЗЛНйСКОН. По іѵп^стф члео11 ЙкбнѴ КЛЗАНЛСКОН КЦЕ КЪ СТОЛОкѴю НОСАТЪ. 3А СТОЛОЛСЪ ЧТ? КЦЕ. Яціе прилучи1 къ коскрнын дена мклінТе казанаскон кцы. Тогда л\$ч. лое1 ко ннь'ій дінл. шесте" сл^жкл й зконъ (?л$ ШЕСТЕрІГ. Я КЦЕ Юдиной КЪ НЕДѢЛЮ. Нл МАЛОЙ КЕЧ. ПОЮТЪ стнуо° КЦЕ. Прокопію оустю Й КЛГОК'кфЕНІЮ КЦЕ праздную" съ полц? Й ПОЮТЪ КО ЙНЫН Д^НА гдф клѵкстно. ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ КОЛА- шлго. На кеч. клажІ' лс^жъ, стры на и, клгок'кцинію на д". и прскопію д. слл°про. Й нн'к КЛГОК'кці. Еыуодъ й прок. дню, н чт?клгок'кце. дка н прокопію @днно литіи не поютъ. На стн стры прокбпі’ю, СЛ. ЖЕ, Й ннк КЛГОК'кцЕ? Троп. про-
1 копію-, сл. й ннѣ кліокѣци'. Нд пакеч. по достойнѣ кон- дакъ прокопію, сл. й ннѣ кѴгокѣ'ціе". На оутр. нл кгъ гдѣ трои. клгокѣцеГ кЧ сл. 7 й ннк праз. По ка й по полТ^ сѣдлл. прокопію по к\ сл. й нн’к клгокѣціГ. Полцгл и вели- чаніе прокбгіію. Кклажлемъ та-, Гтыи праведный прокопТе. Конецъ-, сТлаской. Тыломъ йзкраі Блаженъ м$жъ. Прок, ВозкеселнтсА праведникъ. бѵлліе іѵ матдед злч. ллг. Клнбнъ клгокѣціГ го ирмосомъ нл б й Гтбм^ на йТ Клтл клгокѣ- іренію. СЭкЕрз^ оуста. Запѣвъ-, ечѣен праведный прокопТе моли кгл іѵ насъ. По Г п'кснн кондакъ й нкосъ клгокѣцн'. Й сѣдла. Т ь. сл. й ннѣ клгокѣціГ. По б п'кснн код. й икосъ прокбпТю. По ,$.-н п'кснн. Скѣт. кце-, сл. 7 й нн'к кце. На ^валёГ стры нл б клгокѣере г'-, й прокбпТю Г слава прокбп'ію-, й нн'к клгокѣцсГ. СллкоглбкТе келнкое. По тртомъ троп. 7 сл. й нн'к клгок'кфГ. СіГ окѣ й іѵп^стъ й часъ Г. Нл члек^ъ троп. клгокѣціГ. сл. прокопТи-, л кондаки преже клі’оккціГ и прокопію премГ. Предъ часами молТ клгокѣц^ кцы, и про оустюж; Нл часк^ъ клажен. клгок'кціе. пѣснл г-а-> й прокопТе пѣснл й'-а окѣ на іГ. Яплъ и ^ѵдлТа п.еже клТокѣсре' днео къ средіъ а прокбпію послѣ. Яплъ прокопТе къ галГ злч. сп. §ѵалТе сѵ млт,$,еа здч. ли-. Ст'лго сфЕннолсчннкл плгкрлтТд. На кеч. кл рАД. С'ГрЫ ил кеч. с*тбл$ г*. На оутр. канонъ @ліѴ на д. Троп. й кондакъ Гтолл^ проч. слежка дни ко <5ктай. Нл чл- рнд I
сѣуъ апостолъ КОріГ ЗЛЧДЛО р§5. бѵХліЕ І5 Іоганна ЗД- чало лз. Т ^Гыуъ м$ч. л?0 къ ннкопблін, й празднуемъ пренЕСЕнію ризы гднн къ москкУ. Къ кеч. трезкбнъ ко ксд, кеч. стод сокоромъ, й оутр. до ^ѵАл’Гд. На кеч. кллженъ мУжа К03- кауи ПОКАТЪ, стры рНЗ'Ь НА Н-і СЛ. Й ЙиѢ ризѣ. Выводъ й прок. дню, й паремій прлз. На литій ійркыи стй урлмУ, й лнтТд ризѣ. На сти стры ризѣ, сл. й ннѣ ризѣ. По ннѣ іѵпУціасши. Троп. рнзѣ 0дниъ. На плкеч. клнбнъ мчникомъ. По достойнѣ кондакъ ризѣ. На оутр. на кгъ гда троп. ризѣ Г. По КА Н ПО ПОЛІ@ сѢд<{ рнзѣ по Г, Неломъ йзкр^. Е03- дкнжГ. Прок. Рлздѣлйшл ризы мод. буалТе ц5 мат^еа злч. ркі. Канонъ ризѣ со йрмоебмъ ил дь йрмосы по ЁГ. Кртд нлчертАкъ. По Г П'кенн с'іддл. Г. По 5 п*існи конда й нкосъ рйз>Ь. Ск'кт. рйз'Ь Г. На ^клліГ стры нл д, слАкл, Й нн'к рНЗ'Ь. СллкослбкіЕ КЕЛНКОЕ, Й троп. рйз'к. 6ІГ ок'к й часъ Г. Нл чдекуъ троп. й кондакъ рнз'к. Мол? рйзгк §дйнъ канонъ, й злп*ккъ на оутр. на канонѣ, сллкл текѢ КЖЁ НАШЪ, СЛАКА ТЕкѢ. й НД МОлкнѢ. МЙЛОСТИКЕ ГДИ ОуСЛь'і- ши лслтк^ ракъ скойуъ молдірнусд тскѣ. На ча пѣенл Г-д й Конецъ дл кѣр^ Ймемъ ^м». По енлаки кондакъ ризѣ й никол, сл. Зрн ЯцІЕ прилѴчи ризы къ нлю Клтл". ЧДсѢ'^Ъ КЛЛЖЕ 5-д. йплъ кори злч. рк@. бѵдлІЕ іѵ марка злч. ^3. ГОЛО КН й НнѢ оуспѣнГю. Нл МЛ КЕЧ. стры ко" д, сл.
@ѵдла и нн'Ь рнз'Ь. Писанъ по гГ-мъ с|гллѵЬ. Нл стн пЁркьш стн коскрЁ й сгнуо рнз1!:. Если кеч. сл. й нн'Ь рнз'Ь сти^о°. Троп. коскрЁ сл. й ніі'І; рйз'Ь. На пакеч. по достоеГ код. ^дннъ рнз^. На полѣно кондакъ §дйнъ коскрГ. На ксЁноцс- нон стры НА I, коскрЁ д й рйз'Ь СЛ. рНЗ'Ь-) Й Йігі дог- мАтй. На литій стй ^рам^, и лнтід рйз'іл сл. н нн-Ь рйз'і. Нл СТН коскрГ СЛ. Й НСгЬ рйз^. По НН'І ІѴП^ЦСДЕШИ. Троп. рі;3,Ь Г. На кгъ гда троп. коскрГ іи сл. й ннГ рйз'і. По КА гІдАЛ. коскрГ Й КОГ И^Ъ. По НЕПОрОЧНД7 ИПАКОЙ. ПоЛІ^ рйз'і й с'Ѣдал. кей по <Г. Прок. й ^ѵалГе пра рйз'і, й стрл кГ ~ѵдла. Троп. по слдкослбкію. Канонъ коскрЁ со йрмосомъ на Й КЦЕ ДКА'і Й ПрАЗ- рйз*і НА Й‘. Клт<?. Кртд ИАЧЕрТАКЪ. По г4 ігіенн код. й икосъ коскрГ и сідал. к. По п'іени кондакъ й икосъ рйз'Ь. Чтн'ійш^ю по (Зкаі1. По ,ѵй п'Існа. Г. СкГт. коскрГ сл. й нйГ праз- На д. сл. праз- н йн’Ь. ПрЕКлгослбкЁнл ОІ’А ГДЛ КГЪ НАШЪ дкалёГ коскрЁ д й праз. ^сй. СлакослокІЕ келнкое. И троп. коскрЁ & по крь'ілосомъ КОНЁЦЪ СЛ. Й НІІ'І КЁсл.) Й троп. КОСКрЁо пЁрКО НА Л'І'кОЛѴЪ краСлбл й ^ѵаліе коскрЁ рддок. 6іГ бк'Ь й іОп^стъ й стра ^ѴАЛАСКАД Н ЧАСЪ а. На час'Ь^ъ троп. коскрГ СЛ. рнз*і кои- длкй Жі прЕл\Г пЁрко коскрГ й потомъ риз^і. Предъ часами молЁкенъ рйз*і ^дниъ КАНОНЪ. Блаж. ко трой. праз. п'Ісиа г на д1- Япо1 @ѵХліе прЁ; томъ праз. По силдкн код.- коскрЁ сл. (ЗктАи НА 5 ІЪ Ж( ДНЮ, Н ПО- й нйГ рнз'Ь. На
ксій слежкѣ Шп^СТЯ КОСіуТ. ИЛ МОЛІкнѢ ріізѣі иконы къ СТОЛОК^Ю НЕ НОСАТЪі А ЯТІн’ІЕ ЗЛ СТОЛОМЪ рнзѢ. ЯфЕ КЪ С^К. КЪ ПА КЕЯ. НЛ КОЗКлГ СЛ. рнзѢ, н ннѣ догма*. СТЫА Н ПрЕуКЛЛАНЫА М$Я. (ЗѵфнмІН-, И С'ГЫА КНАГННИ ОЛАГН гккСКіА. 0ѵфйм’ін ЗКОНЪ ШЕСТЕрНЯНЫЙ. Нл КЕЯ. КА рАД. СТрЫ стѣй на Г н сл. $й же» и ннѣ бкьі. Нл сти ко дктАи-, сл. Гтѣ'н. ТроП. стѣй„ сл. й ннѣ ОКЫ. на оутр. нд кГъ ГДА. Троп. Т к сл. й ннѣ дкЬІ. По КЛ сѣдлл. КО оТ. Клнбнъ КО ОКТАН дкл БЕЗЪ М^Я. НЛ ІЬ н 'стѣй на Зл- пѣкъ. Стл'а Й ПрЕ^КЛЛАНЛА МЯННЦЕ ^ѴфЙм’іЕ МОЛИ КГЛ Ш НЛСЯ. По Г-й пѢсна сѣдлл. к й ко. По з пѢсна код. и икосъ 7. Скѣт. ко дктлн сл. стѣйг, й ннѣ ко. На уклліГ стѣ'н нл д сл. 0Й же н ннѣ дкАІ1. Нд стн ко октан сл. Т н нроя. На ялсѣуз кллж. ко октан нл дІ стѣй пѢсна г*-а на Л? Яплъ кори зля. рпі. СѵалТе ѵу л^кн зан. лг. КнАГЙнѢ ОЛАгѢ ПОЮТЪ КО ИНЫН ДІНА ШЕСТЕрН с$жк$.. Нл кея. стры на й нл оутр. клнбнъ нл ё" же злпѣкт @Н. С'ГЛА КЛГОкѢрНЛА КНАГННА длАго моли кгк и? НЛСЪ’ Нд. ялсѣѵъ кллж'еинл стѣй пѢсна Г-а и .Г-а. Яплъ й ^ѵлліе то же НТО Й ^ѵфймін ПрЕ^КАЛАНКІА. С'Гьіуъ ммннкъ прбкла^ йллрТА, прп дц'л нашего мид'лнлл млл^ннл. зК0НХ простой. На ксн. й сл. ми^анл^ н дкьі. Нл стн ннѣ дкь'іннос. Троп. мн^аил^ ддномК КЛ рАДОКДА стркі М^Я. ГЧ ко дктАн сл. мн^лил^. и сл. й ннѣ дкьі. Нл
НА 5, Н ДКА КО дктЛН СЛ. СЛ. ЖС Й ЙнѢ й ннѣ дкьі. оутр. НЛ КГЪ гдь троп. прп к, сл. й ннѣ дкьі. По іи сѣд. ко октан. Канонъ ко Октан ^дйнъ й съ л\$ч. стьімъ дка на іГ. По Г пѣсни кондакъ м$ч. н сѣдлл. по ь. По 5 пѣснь код. н нкосъ прп. Скѣт. прп НА 5 три уклліц й трн кеч. стнуо° ко. Нд с'ги ко дктан, сл. прп по н^-мъ флмѣ, прочдА слежка дню. На члсѣуъ клажГ дню ко дктХи. Яплъ й §\илТ[ дню й зд оупокой. Сокбръ стлго лр^днГла гакрінлл. И прпкнаго ді(*л на- Гі шего стефднл сакднта. Зконъ шестери. На кеч. іи сл. аруангл^ й ннѣ сл. арулнглѴ, й йнѣ сгіч й ннѣ дкьі. На оутр. тр. рАДОКЛА ко, йлй КО, нлн т&оп. Ка- . НЛ & АЦЛНГЛ^ НА 5 Й глкрінле пѣсни код. м$ч. стефа^ сѣда аруа н проч. до ГОп^ста. Молікснъ аруангл^ пое4тъ. На ча- на Д, Н АруДНГлѴ пѢсНЬ Г-А ‘ — - IV стры аруанглѴ Г, й сте г, кртоко. На сти ко дктХн кртоко. Троп. аруа'нглѴ, сл. друднглй’ к, сл. н ннѣ дКЬІ. По кл сѣдлл. КО дкТДН. нонъ ко дктлн (Здннъ ксзъ м^’ч прп на д. Запѣкъ лруанглѴ. СтѢін аруанглс уртокъ моли кгл и? насъ. По г сл. стефа. Скѣт. ко дктлн, слХка аруГ. Нл стн ко дктлн, сл. й йнѣ аруанглЯ. йко чнноначальннкъ. Яціе среда н па- тока сѣуъ клджГ ко дктлн строй1 на д. ЯіГлъ къ §ѵріомъ т^. СѵХл’Ге ГО л^’кй злч. на. Ясре ко кто“ йлн четкертд' чт^тъ аплъ й ^ѵллсе прбке арулнгл^, л дни послѣ, къ проч. днй по дкь'ічаю. рН5
С'Глго лгілА акнлы. На кеч. стры Г. На оутр. канонъ на троп. й код. аплѴ, а проч. слежка ко сіктаи дню. Стыуъ лечникъ кнрикл н оулнтьь п стлго рлкнолгіль- ірл. Мчникомъ ЗКОНЪ ШЕСТСрЙ\ Ч. НА 5*. СЛ. М$Ч. и ннѣ (5кьТ. $ч. По тртомъ троп. м^Гч. сл. ѣ сл. Й ннѣ (Зкь'іЧНОЕ. наго келйклі’О ііпа'за кллднми На кеч. кл рАдокал, стры м$ На стй стры ко (5ктАи сл. м$ й нн'к сЗкь'ічное. На оутр. троп. м$ч. По кл сѣдлл. ко сЗктаи. Капота ко <5ктаи дкл кедъ м$ч. нл іъ, й сть'імъ НЛ 5. ЗапѢкъ. Ст*іи М$Ч. КИрИКЕ й оулнто молите кга іѵ* нлсъ. По г пѣсни сѣдлл. к й ког. По 5 пѣснь КОНДАКЪ Й НКОСЪ М$Ч. Скѣт. КО ОКТАИ, гл. м$ч. й ннѣ ког. На укаліГ сгры стьімъ на л, сл. м^ч. й нйѣ <5кьГ. На СТН КО (ЗктАИ сл. стымъ й ннѣ ко йлн кртоко й проч. дню. Нл часѣ^ъ КЛАЖ? стымъ пѣснь г* й б". НІГлъ коріГ рнд, іѵ пол». Сѵаліе злч. на. Се длю камъ класть. КнЗЮ КЛАДНМНр^ ПОЮТЪ КЪ НАСТОАЦПН ДІНАі йлй КАКЪ йзколёГ оустакцін. трезконъ ^лса кезъ кольшаго. На кечерни КЛАЖЕНЪ М$ЖЪ, стры @М5 НА ГА СЛ. @М§ ЖЕ, Й НнѢ КОГ коскрТ. Выводъ й прок. дню, паремій три прп литіи нѣсть. На стй й сл. кн*зюі и ннѣ ког коскрс По тртомъ троп. КЛАДНМНр^, сл. й йнѣ ког коскрГ. На пакеч. по достбнѣ кон- длкъ ^ДННЪ КЛАдЙмир^. На оутр. нл кгъ гдь троп. КЛАДИ- мир$ к, сл. й ко коскре. По кд сѣдлл. н по полІ0л сѣдлл. кладймир^ по І, сл. й нйѣ ко йуъ. ЕеличГ кллдймир^’.
^лома йзкра" Бллжйіа м^жа. Прок. чтнл прЕда гдемъ. бѵд- ліе іѵ ісолина зач. л@. Клнбна кце. БодѴ прошіда нл &, й стбмѴ дка на н*. Затека. ОГь'іи клгок'крныи кнаже кладй- мирЕ молй кг*а ѵв нлса. Клт<?. СЭкйрз^ оуста. По Г пФснл г'Ьдлл. к й ко. По 5 ігкснл кондака й нкоса кнХзю. СкгЬт. к сл. й нн'к ког. На укали’ стры на Д‘. сл. кна'зю-, н нн-Ь ксе оупоклніЕ. Слакослбк’й келнкое. По тртома троп. 7 сл. й н'н'к ко. 6ктГ ок'і й іѵп^ста й часа л*. Молекенъ кладймир^ прЕда часами. На члг’ку'* клаж. стомѴ п^снк Г-а пірклго канона-, а «Г-А кторАго-, ок'і на Г. Ягіла ка глла’ злч. сі СКЛЗ$Ю клма. Я КОНЕЦЪ ТОКМО ІМКОКА КрАТА ГДНА. бѵЛЛІЕ ІѴ Тсоаннл злч. т@ 15 полУ. Яціе лн сл^чи прлзднокат& м$ч. й кнХзю клддймир^ 3?н кк^ігѣт то на кеч. стры оконма по д. слл ксй кллднмир^. На оутр. канона по д", л кторь'іи канона кладймир^ на мо- лекн'Е На укали’ трй слдкнй м^ч. й кладймчрѴ трйі сл. кла й проч. по бкьічлю. На чагЬуа троп. мѴч. сл. кладймирѴт а кондака м$ч. й кллдймнрѴ. Бллжіннл м$ч. й кладймир^. С'/’аго мчннка днфнногЕнЛт поюта @мУ нд пакеч. а 51 днь прдз. кого к^дЕта ка коскрный днк. Я ка та сокброма. Яціе прнл^чй1 шестое надесать соко- КСІИ НЛЮ ПрАЗДИ^ЮТа ЧИСЛО КЪ ПНЕі йлй КО кто" йлй ГрЕД^, ТО ПОЕ1 СЛЕЖКА рома. ка илю пріжЕ зі-го числа. Яціе лн прилучи ка ч? ка па й ка сѴкбт^, то поітсд 3^и
пбсл'к ШЕСТАГО НА ДЕСАТЬ ЧИСЛА. Я ПОЁТСА ИМЪ ТАКО КЪ С8 кеч. На мал. кеч. ко бктлн ксі. Нл пакеч. по достойнѣ кондакъ единъ бц'смъ. Нл пол^ноцшнц’к код. коскрГ На сры КО бкТАН д й бц'Ёмъ ё" сл. бц'Ёмъ й нн'к дог- п ГТТ ОК. сл. 6і0мъ, и нн'к й бі^Ёмъ а. На оутр. троп. коскрГ ка с'кдлл. КО бкТАН. и по нспоро и бкТЛН ГЛА. ПрОК. Н ^ѴАЛ'іЕ КОСКрЁ. Ка- НА Д кртоко СКрЁ ДКА И КЦЕ ДКЛ И ф X КСЕНО СТ мАтй. На лнті’й сти урлм^, й стры кце лмморЁекы ко сл. оірЁмъ-> и нн'к ко. На сти коскрТ КО. Троп. КЦЕ дко к. к-, сл. й нн'к ко. По ПАКОН. С'ГЁ АНТИ КО НОНЪ КО біТ. КОСКрЁ біі'Ёмъ нл 5*. Ката. СЭкЁрз^ оустл. По Г’-й п'кенн кондакъ й нкосъ коскрЁ й с'кдлл бц'Ёмъ к, сл. й нн'к ко. По & п'кснь кондакъ н икосъ біі/Ёмъ. По ,4,-н п'кснь. Ск'кт. ко, сл. бц'Ёмъ, и нн'к ко ко бктлн. На ^калн'стры ко бктлн Ді Н бцімъ Д, нЁрК^Ю НА ПОСЛѢДИ ПОВТОРИТЬ СЛ. бц'ЁліЪ, Й нн'к. ПрЕКЛТОСЛОКЁнА 0СН. Сллкослоксе КЕЛНКОЕ. И проч. по бкк'іЧАЮ. По тртомъ троп. коскрЁ. СктГ ок'к Й ІѴП^СТЪ, й стрл еѵлльсклАп н ч^съ Г. На члгк^ъ троп. коскрЁ, сл. бцЁмъ, КОНДАКЪ коскрЁ Й ОЦЁмЪ ПрЕМЁ1. МолЁКЕНЪ ^рАЛі^ Й бц'Ёмъ. БГжЁнна глас^ ко бктлн й строй НА 5* н бц'Ёмъ п'кснь г-д на Л*. Яплъ прЁжс коскрГ н бц Ёмъ ЗЛЧ. тХд. СѴАЛІЕ коскрГ Й бцЁмъ Ю ТсОАННА ЗАЧ. ЙН5. По ОБЛАКИ КОД. коскрЁ^ сл. бц'Ёмъ, й нн'к оусп'кнТю 31 С'Гьіа л\^ч. мАрйны. Зконъ пісстсрй. На кеч. ка рлдо-
КААі СТ^Ы СТ'к'Й НА 5 СЛ. @Н ЖЕ. На СТН КО С)КТАИ СЛ. 7 Троп. стЧсн,, слакАі и нн4г (Зкычное. На оутр. троп. 7 к\ сл. й нн'і окы. По і;л сідал. ко октан-, каноны ко с>ктан ОКА КЕЗЪ М$Ч. НА й*„ Н СТ^Н НА 5. По г' П’Г'СНА гк’ДЛЛ. Іі По 5 пѣснл код. й нкоса м$ч. Скіт. ко <5ктан„ сл. Г. й ННІ КО. Нл С'ІН КО (ЗкТАНі СЛ. СТ'К'Гь И ННІ КОі й проч. дню. На члгіуъ клажГ ко октан на д^ й ст4сй піснл Г на X Лгілъ КОрІ? ЗАЧ. ргіл. СѵАЛІЕ ІѴ Л^КН 3АЧ. ЛГ. С тлго л\$ч. 0МЕЛІАНА-І н старо л\^ч. лкннфд. На кеч. НІ стры КО ОКТАИ Г4. Й @МЕЛІАН^ Г. На оутр. КАНОНЪ М$Ч. НА Л*. СЛЕЖКА ЛЛЛИЛ^ННДА КО С?КТАН ДНЮ. ПрПКНЫА ЛѴ^рЕ НЛШЕА МЛКрННЫі И ПрП <5ц'а НАШЕГО ДІА. Д| Стры НА КЕЧ. МАКрЙНІ І'і Й ДІЮ г‘. Нл СЧТІ КО С)КТАН ТрОП. млкрнн'Ь-, сл. дію. На оутр. троп. млкрйн'Ь к. сл. дію. Ка- нонъ КО С)КТЛН 0ДННЪ СЪ М$Ч. НА & Н СТЬ'іЛСЪ ДКА НА НІ По 5*-Й Плеснъ КОНДАКЪ ЛІАКрНН’Ь ПрбчЛА СЛЕЖКА КСА КО ОКТАИ ДНЮ. С ’Г'АГО Н СЛАКНАГО иррбкл ИЛІЙ, ПО^ТЪ 0М8 КСЕНОірИОЕ I? менліпе^'. На мал. кеч. стры на д„ сл. пррок^ й нні. Бце ты @сй лоза. На стн стры пррок^і стры козкдш н и нуо’ ПОКАТЪ НА ПОДОі А СЛ. ПО ЗНА. По тртомъ 7 СЛАКА Й ННІ ко коскрГ. На пакеч. по достойнѣ код. пррок^ единъ. На полй троп. Й КОНДАКЪ пррок^. Ко КсЙіОЦІН^ ЗКОНЪ ЗА Г ЧАСА. На келицен КЕЧ. по фЛА^ КЛАЖІНЪ М^ЖЪ Н КОЗКА^Н.
По кл ПО^КДЛй- фл’ омъ йнти й ді. По Стры дкон на н1 пое4тъ подбкны, сл. 7 знлмГ н ннГ ко коскрГ. Еыуодъ малой,, прок. дню, й парсмТн три. На литіи стн ^рам^? и лнтТа стбм^ на гллсъ, Т ко знамени, и нн'Ь кце ты 0сй лоза. На стн стры 7 на подо, сл. по зндмГ, н нн4г ткорЕцъ. По тртомъ троп. п^рбкѴ Г, й кце дко л, гокордГ по крГілосомъ, концы на гласъ, й Г пррбк^. На оутр. нд кгъ гда троп. пррбкѴ Г, СЛ. И ЙнГ ко коскрЕ'. сНгддл. пррбк^ по ь, й ко нуъ, й Т пррок# слбко НОЕ къ прологѣ на Д Ч<ЙТИ. Пол‘і0 И КЕЛЙ пррбк^. йзкрГ. Блаженъ м^жъ. С^д<{ по бкьічаю й чтеніе. й прок. Ты §сн І0рЕЙ ко к4гкн. §ѴДЛІЕ ІС лѴкН ЗАЧ. н-мъ іулм'к стрл. Канонъ кце. КбдѴ прошсдъ^ со йрмосомъ нд й пррбк^ дкд на н. Клта". (л)к^рз^ оуСТА. По Г Іі’йсні С'ігддл. Г Й КО. По 5 П'ёснн кондлкъ й нкосъ 7 чтнГ’йш^ю по окьічаю- По достойнѣ ск^т. по крылосо. Хкалнте гда съ иксъ ЗНАМЕНИ, И НІіГ КЛЧЦЕ ПріНМЙ. тртомъ троп. 7 сл. н нігі ко. СктГ ок^ й кыклГ ц'Ьлока- ніе йкбн'іг стаго й чАсъ а*. На члсѣуъ троп. й кондлкъ П|р6к^ Н ПрОЦІ^ИіЕ ЗЕМНОЕ Й ІѴП^СТЪ. Пр^ДЪ ЧДСАМИ МОЛ^КЕНЪ ^дннъ клнбнъ пррбк^ піркын нрмбсъ 1л клнбнъ нд МО носа’. зрн 3 АІТ^КЪ. С ТЫН СЛЛКНЫН ПррОЧЕ НЛІЕ моли кгл ѵѵ насъ. На молекн'Ь клчц^ поютъ. Нд час4^ъ клджіннд п^рок^ п4ссні Г-а піркдго, а ё1 ктораго канона. Яплъ пр^жс кце й стом^? К сл. и негІ чт$тъ стры СлДКОСлбкіЕ о/ ко. Носатъ нд 5 сл. по келнкое. По
ІС СОКЭ ПОСЛАНІЕ ГЙКОКЛА ЧЧ’ЁнІЕ 3АЧ. Й3. Й (ОѴАЛ'Ге ПрЁЖЕ КЦЕ А ДНИ) кычт^тъ нл прЕдн. По осллкн пррбкѴ, й нн'к оусп’ѣнію. По иЗпѴст-Ь ЙКОН^? КЪ СТОЛОКШИ НОСАТЪ, ЧТЕНІЕ кстАкъ ПОЮТЪ ПрЕЖЕ стн КЕЛИЧА ПОЮТЪ рд НА С^ОД'Ѣ ПрА НА ЗрЙ НлЙ ПА САДА К ДНЁМЪ СЪ рьіКОЮ, Й СИМЕОНА, Й СТЛГО КА И н стбмУ (0 л^кн ді, КОНДАКЪ КГОАКлЁнІЮ, СЛ. ЧАСОКЪ ДОСТОЙНО П$ТЬ, ЗА СТОЛОМЪ "І. ИЗЪ ЗЛ СТОЛА пррбкѴ. И потбмъ достойно. Всін днь нл оутр. НЛЛОН посредѣ. ІІЦІЕ Ср"? НЕ Тр^ЖдАЮТЕА кЁсЬ ДНЬ. Прнкныуъ оцъ ндіпиуъ ІСТАННА пррбкл І03ЕКІНЛА. На КЕЧ. КА НГІГСТЬ. ЧТГ ЦглбмфН КЪ ТАЙ, А 3кб 6км. На гдн ко стры прпкнымъ г, сл. н нн'к кмнн^н. На стн ко окта'н, троп. стьімъ сл. пррбкѴ. На оутр. прп к„ сл. пррбк^. Клнбнъ КО ОКТАН (ОДИНЪ съ м$ч. стьімъ дкл по д. По 5 п'&нь кондлкъ прп. Ск'Ьт. н проч. СЛЕЖКА ДНЮ. Въ НЛЮ ПО Ильинѣ ДНЙ прлз- КС^МЪ СТЬІМЪ'» россійскимъ 3^ ЧЮДО. Я рАДОКАА СТЬІМЪ КЪ ТОЙ ДНА ПрНЛ^ЧНКШНМСА ПОЮТЪ КО ЙНЬІН ДНЬ. Нл МАЛ. КЕЧ. СТрЫ КО ОКТАИ НЛ Д, Й НН'Ь КО МАЛ. сійскнмъ чюдо стнуб КЕЛН КЁЧ. сл. чюдо КСЕ оуПОКАНІЕ. Троп. КОСКрЁ. СЛ. ЧЮДО. На код. чюдо, сл. й нн^Ь коидХкъ коскрЁ. На полѣно код. ко (одинъ. На ксенбфномъ стры, коскрЁ д, н стымъ дкон нл 5. рнй троп. НЛ 5, лгтт ко ок сл. ЧЮДО, КЕЧ. ДОГАЛА. Нд стн Мркын стн КОСКрЁ и рос- й нтк МАЛОЙ КЕЧ. ПАКЕЧ. ПО ДОСТОН Нл полѣно код.
сл. чидо, й нП'Ь. Догмлтн. Нл литій пЁркыи сти урлмѴ Н ЛИТ'іД СТЫМЪ КСД, И ПО Н-МЪ ІрЛМ'І С'ГИ, КСА КроМ^ СЛЛКННКОі СЛ. ЧИДО И НН*І ТКО. Й МАЛОЙ КЕЧЕрНИ Нд СТИ КОСКрЁ, сл. чюдо й ннѣ. Бце тьі §сй лоза. Троп. сть'імъ к н кце дко а. Нл КГЪ ГДА, троп. КОСКрГ к7 СЛ. ЧИДО Й н’н'Ь ко. По КА С'КДЛЛ. коскрЕ Й КО НуЪ. По НЕпбрб Й ПЛКОН. Полцг й келнчл сть'імъ. ^Гломъ ндкрАи. стльской. И с^длл. ксй по л, сл. что по полцг и нн'к ко <$го. Янтй коскрЁ. Прок. й @ѵ"ЛлТе коскрЁ й проч. ко. Канонъ коскрЁ на д, й кце дка стиуа, й стьімъ па и. Клта СЭкЁрз^’ оустл. По г п'Ьснь код. н нкосъ коскрЁ, и с+ддл. 7 к. нкосъ чидо. По Д-Н П'КСНЬ. Ск'Ьт. ко ко бктаи. На укали коскрЁ д и По 5 П'ѢсНИ КОНДАКЪ Й коскрЁ СЛ. ЧИДО и нн*і чидо д, й со слакнй сл. §сн, или коскрЁ Д 7 КЕЗ стрл 0Ѵал'іД, й нн 'Ь. ПрсклгослокЁна ЧЮДО. И ЧЮДО НЛ КЛАЖЕ КО сла д единъ к, сл. чюдо, а стр^ еѵалТд поитъ на субд'Ь по іѵпѴст^. СаакослокТе келнкое, и троп. коскрЁ. бкТЕ бк'Ь й іопѴстъ й часъ а. Нл члсЬуъ троп. коскрГ сл. кондакъ коскрЁ Й ЧК>ДО ПрЕМѢ. ЙІОЛЁКЕНЪ Д'-рЛМ^ й молЁкн'ѣ стнун гокорд кс'к сл. трои. Нл час'ісуъ НА 5 КЕЗТрОИ-, Й ЧИДО П'КСНЬ Г-А НЛ Д СТНуЙ ГОКОрЙ'ГЪ КС'Ё, СЛ. Трой Н НН’І КО. ЙПЛЪ КЪ Злч- & $ѴМІІ ІѴ ЛІЛТДЁа ЗЛЧ. ли, л чт$тъ прЁжс НЛН А СТЬІМЪ п6сл*і. По бсллкн КОНДАКЪ КОСКрЁ, сл. чидо, н нн^ оѵсп4г- нТк. На молёкн'Ь &лме стымъ. іѵ млтдЁа зач. Т. Я прок.
стымъ чтнл предъ гдемъ. Дціе §'сть йкбнШ сть'ід"* къ сто- локши НОСАТЪ, Й ЧТЕНІЕ ЗЛ столомъ сть'імъ. Стыд и рлкноапльиыА мироносицы млр'Гн млгдллйнн, й кк’ СТЛГО СЦІЕННОМЧННКЛ фоки. Нл КЕЧ. ка рд., стры ОБОИМЪ по г сл. ст'ій, й нііф ко йлй кртоко. Нл сти ко дктли сл. стфй, й н'нф ко. Троп. стф'н, сл. фбки. На оутр. тро 7 к, сл. фоки, й н’нф ко йлй кртоко. По кл с'Ьдал. ко бктаи. Канонъ ко октан (одинъ кезъ мШч. нл й стымъ дка нл и. Загг&къ марі'и. Стдд рлкнодпльнад мар'Ге маг молй кга б насъ. По г п^снь код. й икосъ фоки, й сФдал. сл. фоки, й НнФ бкы. По 5 П^СНИ КОНДАКЪ й икосъ ст^н. Ск*іт. ко бктаи й стф'й, сл. фоки, й ннф ко. Нд стн ко бктлн сл. фоки, н НііФ ст^й. Яціе срідл и пд на чагісуъ кллж. ст'&й пісснь г-д, й 5-д ил н. Яплп кори зач. рмл. бѵдліЕ ГО лШкй ЗЛЧ. лд. Стыуъ мчннкъ трофнма н ^сбфнла, н стаго лртЫд кг' кірколыкаго. Дачникомъ слШжка лллилШйнлд поетса нл плкеч. ЙрТЕМІЮ КЕЛКОЛАСКОмШ ПОТТСА СЪ ПОЛ’цО, ТрЕЗКОНЪ КЕЗЪ БОЛЬ- ШАГО. ь кеч. блаженъ мШжъ, стры н\ й й сллкл. Выводъ и парслий. ііл стн стры и сл. стомѴ. Тро 7 и ко. На плкеч. кондакъ 7. Нд оутр. бкы полі§ й келн стомШ. Кклджлемъ ТА СТЫН праведный арТЕЛЙЕ. Конецъ стлл. ^Гломъ Йзкран. Блаженъ мШжа. Прок. Чтнл предъ гдемъ. 6ѵла'іе ГО млт^еа Злч. мг. Клнбнъ кце на 2 и 7 нл н. По г пфень с4гда к.
й ко. По б п'Ь'снн кондлкъ Й НКОСЪ СТОМ^. Ск*ІТ. к н ко. На укалн нл ді и слдкд. Слакослокі’е келнкое и проч. ЗапГкъ НА оутр. Й НА МОЛЕКН'І; Т. СТЬІН ПрАКЕДНЫН арТЕМІЕ-. моли КГЛ IV Н^кСЪ. БлДЖ? Т ІіГсНЬ Г-А Н й‘. Япо къ ГАЛА* ЗАЧАЛО сгі. Ѳѵал’Ге іѵ матдеа злч. Т. КД‘ С’І’ЬІА МЧННЦЫ урНСТІІНЫ, и СТЫуЪ СТрЛСТОТІрПЕЦЪ корйсд Й ГлГкЛ. ЛІЧННЦЕ ПОЕБТЪ КО ИНЪ ДН*&. СЛЕЖКА ен рд- докаа. На кеч. стры ко октан Г н м$ч. Г сл. м$ч. На стн ко октАн сл. м^ч. троп. м$ч. На оутр. канонъ ко ОКТАН ОКА НА Т„ Н СТ«Ь'й НА Д. По Г П'&СНН С'ЬдАЛ. А, Н КОГ. По 5 П'&СНЬ КОНДАКЪ Й НКОСЪ сНіЙ. Ск*Іт. КО ОКТАН, сл. стЯги. На ^кллйГ стры ст^ін нд д, й слд. На стн ко ОКТАН,, сл. СТ'Геі. БлДжГ КО СЭКтАн НА До н (гГГн П'ІОСНЛ Г на ді Япо1 коріГ зач. ріід. бѵдлТс іѵ л^кй 3Д4-, лг". КназГ корней й гл'ёк^ пол'10. трезконъ кезъ кольшаго. На КЕчірнн КЛАЖЕНЪ стры НА іГт СЛ. СТЫЛІЪі н нн'ѣ ког коскрЕ. Кк'і^одъ й плрЕмін сть'імъ. На стн стры й сл&, 7 й ниНЬ ког троп. 7 сл. й ніі'к ког коскрГ. На пакеч. кондакъ стьімъ @дннъ. На оутр. нд кгъ гдь, троп. 7 кГ сл. н нн4? ког ко'. По КА С'кдлл. стьімъ по кі н ког нуъ. ПолТе й келнчАнТе СТЬІМЪ. ^/Тбмъ ЙЗКрГ м$ч. н гЬдал. по (5кь'іч. Прок. К03- КЛША ПрАКЕДн'Ги. бѵАЛ'Й IV Л^КИ 3АЧ. рБІ КАНОНЪ КЦЕ ГЛАСЪ Г. Не трйі^ НЕ ОКЫ. НА 5 и ггь'смъ ДКА НА Г. Клтлкасіа СЭкірз^ о'устл.
I Яціе лн прил^чн ка нлю. КатакасТа кртл нлчсртлка. зри Злпѣка СТЫЛіа. Ог’ін СТрАСТОТЁрПЦЫ кнзн корнсЕ н глѢке молите кгл и? идея. По Г пѣсни сѣдлл. К И КО. По Г пѣсни кондлка и икоса ГткТма. Скѣт. 7 ЁГ„ и ког. Нл ^клли стры нд д- сл. 7 й ннѣ кце ксѣма црнцЕ. СллкослокТе келн- кое, й троп. сткТма и ког. СктГ ОкѢ и іѵп^ста Й ЧЛСа А. На члекуъ троп. н кондлка Ртѣша. ЛІолЁКЕна стыма. Блд^ стьТма пѢіНй Г ІіЁрКЛГО- Л Г-А кторлго канона на н*. Йпо1 крн' злч. ч.Г- СѵалТе (О ісоанна злч. нк. КСпѢніЕ СТЫА АННЫ- ОлнлспТады и рѵпрл^іи- Н Ц'НЖЕСКАГО. Стѣй Аннѣ (Зконма по Г. сл. й ннѣ ТОКа. Нл СТИ КО (ЗкТАИ- СЛ. Й НН'Іг АНнѢ. Т|' кчнома не покрыклю". На оутр. С^ЕД^? Й пХ. По КА сЬдАЛ. КО ОКТЛН ПО (5кЫ. ОКТАН 0ДЙН'А сл^че? нл зА С'Гаа ЛСТ^Е П^ЕСТЫА КЦЫ- Й СТЫ^Ъ ЖЕ (ГА Гр ПРЕПОДОБНАГО ОЦЛ НАШЕГО ЛСЛКЛріА Н ЖЕНАма НЛ КЕЧ. КА рА- СТрЫ анн'Ь. Яціе сл^чн ка срЁд^ й пХ- оп. линѣ троп. лнн’і г’. Яціе й ка Клнона ко й Гтьіма дкл нл Г. Злп’кка анн’І. КГОЛСАТН АННА МОЛИ КГЛ- Л ЖЕНАМа. Сч^іи ПрПКНЫА блнллп’ТадА й рѵпрл^іА лсолнте кгл ей нлеа. По г сѣдлл. жсііАма- сл. й ннѣ Аннѣ. По 5 пѣсни код. глла’ песета л\^жа. ЖЕНЫ пѣсни й икоса Аннѣ. БллжГ Аннѣ пѢсна Г и Г-а. Ягіла ЗАЧ. СЦ 0ѴАЛІЕ (С Л^КИ ЗАЧ. Л5. ПрІКНОМ^ МАКАрЙО са полц? трЕзкона КЕЗа колашаго. Нл кеч. кллжіна стры нл Г и сл. Вывода й плремТн. На стн стры, ка н сл. с 21
Троп. 7 й ко коскрё. Нл плкеч. код. 7. На оутр. тр:п. 7 к й ко коскрГ. По кл сѣд<С 7 по оккІчаю. Полі'з й келнчлнТе 7 прпкиыми. ^Гл*6лѵі йзкрд". Тсрпд потерпѣли гдл. Прок. ЧТНЛ ПрЕДИ ГДЕЛЛ'А. бѴАЛІЕ ІѴ МАТДЕА ЗАЧ. МГ. КАНОНА КЦЕ гласи Х> на 5' н 7 нл й4. Клт<С. СЭксрз^ оустд. По Г пѢсНИ сѣдл К й ко. По б пѣсни кондаки й йкоси 7. Скѣт. 7 к й ко. На укАлйГ ил д1 й сл. й ннѣ. кце ты (осн лоза. Слл- кослокіе келнкое й проч. БллжГ7 пѣснь Г-а й б на и". Я пли ки гллд’ длч. сгі. СѵллТе іѵ мат^еа злч. У. С т'лго сцГенномчника молла. Нл кеч. кл рд. стры ко бктлн Г-> й 7 Г. сл. й ннѣ кмннѣи. На сти ко бктлн троп. 7. Нл оутр. троп. 7 Кі сл. н ннѣ бкы. По кл' сѣдл ко бктлн. Канона ко бктлн ока на ь й 7 нл д4. По г* пѣсни сѣдл а й ко. По б пѣснь КОНДАКИ ^днни. Скѣт. ко бктлн-» на стн ко 6ктаи й проч. сл^'жкл ко бкт<іи ДНК). Стаго келнкол\^ч. плнтелещ н стХго клжсннаго николы КОЧАНОКЛ НЖЕ урТА рАДН ОурО НОКГОро ЧЮДО. ПЛНТЕЛ&МОН^ ЗКОНА шестеричной. Нд КЕЧ. КА рА Стры ДКОИ М^/ч. НА 5. Сл. м^ч. Н НН'ІГ кбі нлн кртокб. Нл стн ко октЛн. Сл. м$ч. й ин*і бкы. Тро м^ч. Сл. й нн'Ь бкы. Нл оутр. тро м^ч. к. Сл й нн*і бкыч. По ка сЬдд ко октан по бкыч. Ка- НОНИ КО бктХи ОКА КЕЗИ М$Ч. ил Й„ Н СТ. НА 5. По Г п-і'сни сЬда К Й КО. По 5 П'КСНН КОНДАКИ й йкоси стом^ Скѣт. ко октан. Сл. м$ч. На ^кллй мѴч. стры нл д. Сл.
й нн'к бкыч. На сти ко Октаи й сти іъ зап'ккомъ стом^. Сл. (ЗлаѴ же, и бкыч. Нл члгкуъ кллже м$ч. п'кснь г-а й 5-а на й. Яплъ къ тнмо дач. счк. СѵллТе іѵ Тссанна Зач. нк. никол'к кочанок^? поютъ съ полцг. ТрЕзкоиъ кезъ коліь. На кеч. клажінъ мѴжъ. стры дкбн на 5. Сл. ст. й нн'к ко коскрс. Вь'іуодъ й паремій прпкнымъ. На сти стры й сл. ст. й нн'к ко. Бце ты §сй лоза. Тро ст. Сл. й нн'к ко На пакеч. по достой код. иико. На оутр. тро ст. к. Сл. й нн'к ко. По кл с'кда ст. к. Сл. й нн'к ко йуъ. Полц? н келнчлн'Ге ст. Ккллжлемъ та-> сть'іи пракЕднын никблас, коніцъ стльской. ^Гломъ йзкран. Блажінъ м$жъ. Прок. чтнл предъ гдемъ Сѵаліе іѵ ма зач. мг. Канонъ кце гласъ 5 на 5, й ст. на и. По г п'кснн с'кда к н ко. По з п-ксни кондакъ н нкосъ ст. Ск'кт. к. Сл. и нн'к ко. На укали на д. й сл. ст. н нн'к клчце пріимн. Сллкослокіе келн-. й іѵпѴстъ й часъ а. На чл клаж. п'кень г-а й 5-а. Яплъ къ гала злч. сгі. Сѵлліе іѵ лѴкй зач. кд. Зап'ккъ стом^. На оутр. й нл моле. Стьш ЗРИ пракЕднын ннколле моли кга 6 насъ. Стыуъ аплъ проуорл й никлнорл тйліонл н плрлинл, Гі кй прлЗДН^Елѵъ прсст'кн кце бднгйтр'ію слсоленьскон. |;и‘Е таезко ко кса поютъ слич'Тею. На кеч. клаж. м$жъ, козкаун гбко- |ОМЪ, стры ИЛ Й КЦЕ. Сл. КЦЕ, Й нн'к КЦЕ. Екіуодъ прок. дню, н парЕ кце. Нл литіи піркын сти. Не бстаки насъ, й кце ЛИТІА. Сл. И нн'к КЦЕ. Нл СТИ КЦЕ. Сл. И нн'к КЦЕ. Тропа № 21*
к® бце прилежно. Сл. и ннѣ. Не оумолчнлха. Нл пакеч. по ДОСТОИ КОНДАКЪ НЕНМЛЛЕЫ. Сл. И НнѢ. Злст^пнице. На оутр. на кгъ гд^ тро кце к. Сл. и ннѣ-, драгій. По ка сѣда кце Полцшб и келнчанТЕ достойно @сть. ^Глбма йдкран. Полѵхнн гдн дкдл. Сѣда кце. Сл. и ннѣ, др^Нн. Прок. поман» ймд ткое. @ѵллТе іѵ л^кн зач. д. По ’н-ма \|/лмѣ стра. Не бстакн нлса. Канона бце бднгнтрію со йрлібсоліа на кі. нрлЕОсьі по к^ а троп. на Т. Ката. СЭксрз^ «уста. По г пѣсни сѣдл к. По 5 пѣсни кондака неимамы, гон^ца нл прд. Драгій 3л- ст^пнице урт'ІАнолгь, конЁца нд лѣ\ й йкоса на срЕдй. Ко- иіца на прдкой. Й на моле тако же. Скѣт. кце. Сл. й ннѣ драгій. На укали бце на д. Сл. й ннѣ бце. СллкослокТе кели-, И тро БЦЕ Оба. Скт. Обѣ й часа а. Нл члсѣуа трб бце. Сл. драгій. Я кондака чт$та прЕлгѣнАА. МолікЕна бце ^дйна канона,, влдж. бце пѣснь г-а и б-а нл и. Япо кце ка ^дс- сёо злч. слІ. СѵллГе іѵ л^кй злч. нд. По бсллкн код. бгомкле Й ЕЦЬ„ НЕЙЛ1ЛЛ1ЫП ннкб Сл. СОЛОКЕ, И НнѢ ЗЛСТ^ПНИЦЕ. Яплолла СЛУЖБА ПОЁТСА ко ннь'іи днь. На КЕЧ. стры йліа г. На оутр. канона нл д. трб й код. лплоліа л проч. слежка ко бктлн. ЯфЕ ли йзкблн црккн начальника лгілоліа и кце пѣти кк^пѣп то нл кеч. бце. 0 и лгілоліа гп л про КЦЕ. ПО ннѣ іѵп^ірасшн, трб кце, сл. лпб. На оутр. кце к. Сл. лплол\а. Й ннѣ кце др^гчй. Клнона кце на ’ц й лплома нл д.
т СТЛГО .Ѵ.ЧННКА КЛЛННННКЛП ІЪ КАЛИННИКОМЪ ПОИТЪ' и іТд лгіломъ силѣ и силУанУ. На кеч. стры агіломъ г, Гі м$ч. г. На сти ко октан. Тро агіломъ. На оутр. канонъ ко октан фдннъ съ м$ч. на б„ лгіломъ на д. й мУч. на д. По 5 пѣсни кондакъ лгіломъ. Скѣт. ко бкт^Иэ н проч. ко бктлн днкн йлй лгіломъ когда кмѣстне. Стыуъ лгілъ силы й силУанл-< и прпкнлго бцл нашего л' ГЕрМАНА соло. ПрпкномУ І'ІрМЛнУ трЕЗКОНЪ ко кса. Ееч. стоа КСЕО, Й ОутрЕ ДО @ѴДЛІА КСА КрЛТ’іА. На КЕЧ. БЛЛЖІНЪ мУжъ, КОЗКЛ^И ПОИТЪ. Стры НЛ Й. Сл. ПрПп и ннѣ ко коскрЕ. Ем- ^одз. Н прок. дню н плре три. Нл лнтін и нл сти прп Трб прп. Нл плкеч. кондакъ фдннъ прп. На оутр. по бкыч. ПОЛІ0 прпкномУ. Прок. ЧТНЛ ПрЕДЪ ГДЕМЪ. СѵллТе IV МА ЗЛЧ. мт. Канонъ кце. ЕбдѴ пропйдъч со йрмбсомъ нл и гірманУ на и. й проч. слУжкУ прп по пнсменнои книгѣ. Аіоле г^рманУ (ідйнъ канонъ. Бллже НрманУ пѣснь г-а й 5. йгілъ къ глла Здч. сгі. ёѵ'алТс іѵ ма Т. Йкбн^ стаго къ сто носатъ и чт. ЗА столомъ стбмѴ. П редпрлз. чтнлго кртл. II СТАГО пзлкеднаго ргдокнмл-. лл ко кс^й слежкѣ зконъ красной къ три колокола трез. На кеч. ка рАдб. Стры на 5. крт2 г н ^ѵдокнм^ г. Сл. @ѵдокнм^? н ннѣ кртУ. йціе ли къ па кеч. Сл. крт§„ й ннѣ догмати. Я слакнй Ври стаго поімъ на сти^б еллкою. Нл сти ко бктаи. Сл. й ннѣ № г
крта. Тро (тбмѴ. Сл. й нн'к крта. Нл пакеч. по достоин'к код. крт^ клѵксто кгомклЁ а проч. тро урдллоллъ по окаіч. Нл оутр. тро крта 1. Сл. ст. и нн'к крта. Клнбнъ ко Ок- таи $дннъ на крта на д, н @ѵдокнмѴ нл д. По г п’кснн кондакъ и нкосъ крт§. Сл. скдл стом^. и нн'к крт2. По ё п'кінн код. н нкосъ стбмѴ. Сккт. ко октли. Сл. ст. й нн'к крт$. На стн ко октан. Сл. ст. кодка. и нн'к крт2. На чаі'куъ тро крта. Сл. ст. Кондаки крт2 и етомѴ чт^тъ прслгЕ. Япо къ гал'л злч. сгі. СуалТе «3 ли„ злч. мг. Я клаж. ко октли дню. По ослакн код. крт$, и дню никб соло, и ст. сл. со етьімн, И НН'Ь оуспЁіпю. ! Яціе прилучи прЕдпрлз. кртл гднд. къ са. На пакеч. тро кртз\ оусПЕнТЮі лплн прроцы. Сл. СО ЕТАІМН, И нн'к мко НАЧАТКИ. Нл оутр. КАНОНЪ ПрЕДПрЛЗ- НА 5, (ІѴДОКНМ^ НА Д-> и ко октан нл д. Ск'кт. ко октан @дннъ. Сл. ^ѵдокйллѴ^ н нн'к крт2. На чл по осллкн кондакъ крт§. Сл. со сткілін, н нн'к оуспінію. Въ СІИ ДНА лцее прнлн КЪ ПНЕ оужинл КЬІКЛ? сокброллъ (Ъ рь'ікою КЕЗСКОрОМ^. ЯфЕ ЛН КЪ СрЕ ИЛИ КЪ ПА, ТО ЗАГОКЁНАЕ ткорнмъ КЪ Л-И ДНА, А КСІИ ДНА СуЖИИЫ НЕ КАІКАЕТЪ.
дѵцъ лкг^стъ нлиті дней ла. ПрОНСрЖДЕнТе ЧТНЛГО Й ЖИКОТКОрДЦЕАГО крта, й стыуъ А СЕДМИ ОЧ’рОКЪ ЛІАККДКЕНэ Й ПрАЗ- КСЕМИЛОСТНКОМ^ СПС^. Т^З- КО КСД. ВЕЧ. КОЛЬ СЛ^ЖКА-і К|ЛТІА стоатъ кекъ й нетрѴждл- ЮТСА ДО ПОЛУДНИ. Ка КЕЧ. ПОИОМДрЬ оуГОТСКИТЪ ІІАЛОНэ сл^- ЖАфЕИ СТДрЕЦЪ-ч ПрІЖЕ НАЧАЛА КЕЧ^НН ПО ПрОі|ЙНІН КОМЕТЪ СТЬІИ КрТЪ Й ПОЛОЖИТЪ НА НАЛОНо ПОКЛОИИТСА СТОмѴ Крта до земли. Тако же й ксд кратТд. Я пономарь постдкнтъ ПОДСГІСфНИКЪ СО [К^ЦІ^Ю КО3ЖЕННОЮ. Старецъ (ТАКЪ ПОСрЕД'В. ЗлмОЛНТК^ЕТЪ. ^ГлОМфИКЪ ЛМННЬ. ЦрЮ НКИЫНо й проч. Нл КЕЧ. КАДЖУНЪ М$ЖЪ П^КЛА [ЛАКА. ВодКА^И ПОЮТЪ. СтрЫ НЛ Т„ СПС^ д, крто Г, Й М#Ч. Г, СЛ. СПС^, И НН'Ь крта. Вы- водъ. И прок. дню, й пареміи спс^. На литіи п^ркын стн рррам^ й лнтід крто три стир. Сл. м^ч. козка„ й нн'Ь крт2. Нл СТН стры крт$. Сл. М$Ч. И НН’Іг крт2. По НН’І* ЙЭпѴфА- ешн. Троп. спсѴо сл. л$ч. й итк крта. На плкеч. канонъ сл. й нн'іг крта. Нл нн^с крт^. По по к полі@ и келнчдніе крта-> поютъ по кры- лосомъ послѣдній нл ерд'іг. ^Глбмъ Йзкрл КОЗДКНЖ. скдд крта к. Степе анти л-го гласа. Прок. крта. Внд'&шл кей концы земли спсінТс кга нлшего. СѵХлТе йЭ іоэлннл злч. мк ш пола. По н-мъ і|/лм'Іс стрл крта. Канонъ сп$ со ирмосомъ НД 5^ йрмосы ПО К. М$^Ч. ИЛ X, Н КртѴ НА д послѣди. Клтд КЦЕ по бкы. По ДОСТОИ КОНДЛ СПсѴ' оутр. на кгъ гдь, троп. спс^ К. СЛ. М^Ч. й КА С^ДЛ КртѴ
Сл. м$ч. о I н ннѣ / а. Л I ' і ПОЮТЯ рДЗКО. Я КТО КрЕМА ПОН0- «о СТН нл с^бдѣ. Крта ндчЕртдка. По г пѣсни код. и икоса спс^-> й кондлка и икоса м$ч. и сѣдд @гб. Сл. м^ч. н ннѣ кртѴ. По б пѣсни кондлка й икоса крта Чтнѣнш^ю по бкы. По ,^-н пѣсни достойно @сть. Скѣ спс^. Сл. л\^ч. и ннѣ крт^. Нл укали стры НД ь, крт2 г, крт§. Сллкослбкй келнкое, лілрл постдкнта нллон са кртбма гдинма посредй. Й кыкХ- ета поклоненіе крта починѣ. Стын кже поюта нд субдѣ по крьілосома. По тртбма козгллса. Трб і;рт2 гч к гбкоро коніуы нл глл, л ка третій раза по^та по знллинн. Я кто кр^мд стдреца кади стыд йкбны и налои бкрта ® ксѣуа и стдка прдмо налоа по^та. Крта тко- ел\Х поклонде к, а ка третіе кпола-і а конеца допѣкдюта НА кркілосѣ И ПОКЛОНАТСА кей до ЗЕМЛЙ г. И потбма поюта нд кркілосѣ г крт2 ткоел\§ БЕза поклонб, н поюта стры крггѢ„ перкын сти глдса. к. ПріндѣтЕ кѣрні'н^ кторьін гласа й. Днесь клка ткАрн. Сл. й ннѣ. Днйь иже нЕпрнкос- НОК^ННЫН, А кто крімд ксд крлтід ко крт& убддта. Пр^ЖЕ уѢлОкАнІД ДКЛ ПОКЛОНА ЗЕМНЫ^а, и поцѣлокд тритіи по- ?лбна кзілслю. Стры поЕ«та нд с^бдѣ не рдсуоддсд. Еа на- чалѣ сллкослбкід пономХрь КЛГОСЛОКНТСА, И ПОНДЕТа ЗКОНИ ка поклоненію. И трЕЗкбна ко ксд ка @днна 3кб долго. [Іо стн^ѣрл пономарь постакнта крта снллоЕма нл мѣсто, ссд крАтІА крт§ поклона до землЙ. И стлн^та на крыло и
ПОДЛ'Ь Л'ЬкЛІО крьілосл, С'І'ЫА ИКОНЫ, ЧАСЪ ДНИ ЗКОНЪ КЪ ЧДСЛМЪо ДЛ Й КСА п'йнТю. Раздаетъ ста'іа иконы,, ПрДКДГО, ПАТННЧНОН. Кртъ КЪ КІСОТ'Ь СНЛЛОА И 0Ѵ-ДЛІЕ НА по7 ПрАКЫН 0КТЕ-! ГДН помилуй м. Я л^кын гдн помнлѴн КІ. ПрЛ ЧТнФнііі^Ю. Сл. И ннф. Гдн помилуй 1. Гдн клгослокй спокло поаснь'імій й іѵпЛтъ Й ЧАСЪ л. Нд н^мъ тро спсѴ. Сл. Крг^ А кондл ПІсѴ. СЭп^ГТЪ. ПрОфІнІА НЕ КЫКЛЕТЪ. По ІѴП^СТ’Ь КНИГА НЕ КЫКЛЕТЪ. Еъ СІИ ДНА КЫКЛЕТЪ кругомъ ОКНТЕЛН со сть'імн НКО- Зри НАМИ КрТО^ОЖД^НІЕ. По ій 11^1} ЦНІИ ЗЛ^ТрЕ. ПономлрА оуготб- КНТЪ ^Ор^ГОКА, И КОЛАШОЙ фонлрА, КНЕЛѴА ПОСТЛКНТЪ Г СК'Ь- фЙ.. ФонлрА ПОСТЛКНТЪ ПОДЛ'Ь прдклго кркілосд. Я ^ор^ГОКА й приглдсйтъ крлтТю і;ом§ нФстй ТрЕЗКОНЪ ко А Г. Ѳгдд КСА КрАТІА СОКЕр^ТСА КЪ ЧЛСОКНЮ ПрЬѵЕ НАЧАЛА А НОСАТЪ ИКОНЫ СКрКІЛОСЛ ЛКДГОП КЦЫНЪ окрдзъ сл’ісклго крАТлосд. Спсокъ окрлзъ ПЕЛЕНЪ. кгоелкленТеч оуспініЕп ннкблы чюдо, солокіцкн чюдот. Филиппа ллнтрополн, гірмлнл ГОЛОКЕ^КАп С^ргІА рЛДОНЕЖСКЛГОп КлрлААМА У^ТАІНАСКЛГО, АЛЕ^АНДрЛ СКИрАСКЛГО, ДЛЕ^АНДра ОШЕКЕнГ. Вс^ ПОДАІ нл ПЛАТКА КЕЗЪ СкІчА. И ПОСТАКН ПОСрЕДН ЧЛСОКНИ КАКЪ Н НА ПАСу'к. Я уор^ГОКА И фоНЛрА ПО ПЕрЕдЙ Н^Ъ НД СрЕД^т й §гд'д ксе кадетъ готоко сл^жаціон стлрсцъ нзнйдъ предъ СТа'іА ИКОНЫ посрсдъ ткори ПрОфЫіЕ по ока'ічаю. Й НАЧИНАЕТЪ ЛІОЛІКЕНЪ ЖНКОТКОрАфЕМ^ крта. БГЪ ГДА ПОЕСТЪ НД крыло, А стнуи Кондреи СКЛЗЫКАЕТЪ ПОСрЕДН ПрЕДЪ СТаТмН
иконами. Я старецъ кто кремд покади стыд иконы кынос- ныд. Тро крта г по бкы. 6 гда глютъ фломъ н. Старецъ молнтк^етъ. Я конархистъ скажетъ ирмосъ. Крта начертакъ. Я кто кремд пойдетъ и счасбкнн прЬке фонарк съ уор^г- кіемъ-, и старецъ съ кадиломъ со стЬімн иконами. Я 3л ико- нами крьілошане ирмосы поютъ ко ксса канонъ коздкнжень- скіс по к-» нл д. канонъ конарун конаруаетъі а запф'кы и концы принимаютъ по крылосомъ чсшідъ н счасбкнн покорб- тдтъ на сикеръ н нд^тъ по г&кернон странѣ члсбкнн кннж- нТе крата ко крта, поп^тй ко кремд катака со стЬімн ико- нами окрлціаю къ кратТн й постод. Я ко кремд нрмосб и ка- . Я кто крімд трезкбнъ ко ксд. Прнийдъ къ часбкн'і, протн крта нона нд^тъ тнуо ко кртХ со стЬімн иконами станетъ оѵ крта, и крылошане станетъ ч’^тъ же @ѵаліе чт^тъ къ часбкн'Ь, моле бкончлю оу крта. Да и начнетъ кторЬін молеке ксемнлостнкомѴ спс^. Бгъ гдл сказыкаетъ оу крта. Я кто крЫд старецъ покади кртъ и стыд иконы. На н-мъ ф-лм'Ё молнтк^етъ. Й поютъ нрмоскі ксемлтнкомѴ спс^ по к. Я канонъ конаруйстъ конаруаетъ, зап'Ькы й концы по крь'ілосомъ. Запекъ нл канбнф. Міілостнке гдн. Какъ пой- детъ со иконами іѵ крта, кто кр^мд трезкбнъ ко ксд. СѵалТе спс^ чт^тъ оу керуннуъ корбтъ, и пойдетъ іѵ корбтъ по бград'Ь къ часбкнюі клчцѴ поютъ прншедъ къ часбкню й стодтъ на субд’Ь. Проігк клчце прінмн Й поклонъ къ з^м-
ПО ОКЫ. Й НЛ- НА Г-МЪ ЧАСЪ ЛИ. И СТАНЕТЪ НА КрЬІЛО Н КОНЧАЮТЪ МОЛЕ ЧННАЮТЪ ЧАСЫ КО КртѴ НА ЧАСАМЪ ^ОДДТЪ Тро сп$. Сл. ла^ч. ко крт2. Тако же н нл прочнуъ чдс'і'уъ кондакъ ссісѴ н крт2. Блджен. крт^ П'КСНЬ Г-Д Н М$Ч. 2-д. Яплъ крт^ ко^н злч. рк$г м^ч. къ ^ѵріомъ злч. тл. Сѵаліе к|тк ГО ІСОАННА ЗАЧ. Н М^Ч. ГО МА 3АЧ. ЛНт А ДНЕКНОЕ КЫЧНТЫКДЮТЪ на прЕдй. По бслАкн код. крт2 оуспЁнТю ннко голо. Сл. ЛА^Ч. н НН'Ѣ СПС^. Нл субд'Ь достойно @сть. Кртъ снллод къ столбкѴю НОСАТЪ, Н ЧТЕНІЕ ЗА СТОЛОМЪ МОЧЕНІЕ КЪ чд- сть'імъ,, НЗЪ ЗА СТОЛА КСТА ДОСТОЙНО (ЯТЬ-, н проч. сокню прншЁдъ постХкдтъ кртъ на м^йто. Й ксд крлтТд ПОКЛОНЪ ДО ЗЕЛАЛН. СЭ СЕГО ДНН НДЧНЕ постъ престк'ід КЦЫ ПОСТДТСД КСН прлкосллкнТн уртТднЕ Йкоже н кпрбчнуъ пост4суъ рыкы НЕ МДАТЪЛ ТОЧІЮ НА ПрЕОКрАЖЁнТІ ДН6, Н НА ПАЛАДТЬ СОЛО ЧЮДО кнлю. Я кпрбчТд днй къ са н кнлю съ ладслолаъ. Во ЧЁ ДК’ё ПНфН гордчн^ъ А ТрЁтіД СТ^дЁНААт КСЕ КЕЗЪ Л КЪ ПНЕ КЪ СрЕ Н ПАТО, ДК'В ПНЦЕН ^олбдныуът А гордчлд КСЕ КЕЗЪ МАСЛА ЖЕ. ЯфЕ прнл^чн пЁрКЫН ДНЬ АКГ^СТА КЪ НЛЮ М^Ч. Остаклаь л поютъ ко ннын днь. Я кнлю тогда прлз. скрЁ спсѴ н крт&. На МА КЕЧ. СПС^о КЕЛН КЕЧ. Н нн4с Н стнуо крт&, подо. Рад^йса. Сл. кто н МД(ЛАч трітід СЛ^ЖКД Зріі ко- стры коскрЁ НА д. Сл. прдз. КО ЛААЛ. КЕЧ. На стн пЁркын стн ко', н нн'к крт& что по №5
н-мъ і|/лмк По нн'Ь сѵп^цсаешн тро коскрЁ. Слл. спс^„ н нн'Ь крт§. Нл ПАКЕЧ. по достойно код. с'ііс^. Сл. Й НнТ крта. Нд пол^ноцен код. коскрЁ. Нл ксеноцсномъ кллжЁнъ м^жъ ка ксд. Стры коскр? д. СпсѴ г„ н крт& г. Сл. кртк, н НнТ догма. Еы^о н прок. ПдрЕмін г.рт2. Нл литіи стн урлмѴ н лнтід трн стнул крт2. Сл. и н’нТ крт2. Нл стн коскрЁ. Сл. спсК, й нн'І: крта. Тро кце дко X, спс2 X й крта л. Нл оутр. нл кгъ гдь тро коскрс к. Сл. СІІсѴ^ Н НН'Ь крта. По кл С'Ьд'д коскрЁ Й КЧНЫ нуъ, ЧТЕНІЕ ПрЁЖЕ (гѵл коскрЁ. Я потбмъ ПО^ЧЕН. КЪ А-Н ДНА. НЕПОрОЧНЫ НПАкбЙ ГЛЛс2. чдн'іе крта. нд крылбп Й С^ДАЛ. ксн крта по прок. ГЛАсѴ. ёѵАЛІЕ КОСКрТ рДД. Н СТрА КОСКрЁ. ирмосомъ на д. Бце к сп$ нл дп н крта на КрТД НАЧЕрТА. По Г-Н П'КСНН КОНДАКЪ Н НКОСЪ КОСКрЁ код. н нкосъ прлз. с'Ьдлл. прлз. Сл. н ннгЬ крта. П’КСНН КОНДАКЪ н нкосъ крта. Ск’Ьт. коскрЁ. Сл. спс^< крт2. На ^калн коскрТ дп й крт$ д. Сл. крт^ н нн'к прс- КЛГОСЛОКЁНА. СЛЛКОСЛОКІЕ КЕЛНКОЕ-, Н ПОКЛОНЕНІЕ КрТ^ пб ЧНнѴ Ыкоже КИЛЮ Г-Ю ПОСТА-, ПО стрл (?КТЕН. ОК'Ь н іСпѴстъ-, н стрд ^ѴАЛЬСКЛД Й ЧАСЪ л. На немъ тро ко. Сл. СПС^п н кондл гікѴ. СЭп^стъ н проціЕН. н кннгѴ чт^тъ крлтін. Предъ ЧАСАМИ сокрты ^ОЖДЁНІЕ ПО ОКЫ. Нл Г-МЪ ЧЛСІ Трб КОСКрЁ. Сл. крткі й кондакъ кртѴ, н нл прбчнуъ НА КІ„ КОСКрЁ X, Й крта п4гснл г нл д- ПОЛЦІ н КЕЛН- 1. Степей, н Клнбнъ ко со д. Клтлклсід. п и По 5 9 н ннѣ ТАКО ЖЕ. Г1ЛАЖЕ Н СГІсѴ П'І’СНА 5-А
НА Д. Яплъ Н $ГІМІ прЁЖЕ нлн. И потбмъ крт». По осллкн код. коскрТ Сл. спс^ н нн'к кртХ НА субд'к достойно 0СТЬ-і н проч. Стлго псрколс^ч. й лрундТдконл стсфлнлі н стлго клжеіі- к НАГО КЛСНЛІА люскбкскдго чюдо. СтсфлнѴ ЗКОНЪ шсстсрн. Нл КЕЧ. КА рдд. стры СТОмѴ НД 5 ДКОН. Сл. 0Мв ЖЕ, н нн'к КО, о? малымъ, йлй кртокб. Нд стн КО ОКТАН. Сл. ст. и нн'к ко йлй кртокб. По нн'к іѵпѴцшшн. тро мѴч. Сл. й нн’к КО йлй кртокб. Нд оутр. НА кгъ гдь, тро л$ч. к. Сл. й нн'к ко йлй кртокб. По ка скдлл. ко бктлн. Канонъ ко бктлн бкл кезъ м^ч. на н, й м^ч. нд 3. Злп'ккъ. Стыи псрколі^ч. й лрундТдконс стЕфлнЕ молй КГА IV НДСЪ. По Г П'кснн С'кдлл. К Н КО. По 5 П'кснн КОНДАКЪ Н ИКОСЪ ЛІ$Ч. Ск'кт. КО бк- ТАН. Сл. м$ч, й нн'к КО. Нд укллн стры м$4. НА д. Сл. Л$Ч. й нн'к кб йлй кртокб. На стн ко бктлн. ко нлн кртокб. Нл ЧАС'куЪ тро Й КОНДАКЪ бктлн НЛ Д, Й М^Ч. П'кснь Г НА д. Яплъ Ѳѵалі’е Іѵ ліа зач. пз- Василію кажЁнномѴ Трсзкбнъ кезъ коль. На кеч. кллжінъ лс^жъ. На К03КА стры кб ко. Выводъ н про ДНЮ, н ЧТЕНІЕ Н СЛА ст. н нн'к кб іѵ дл. Трб ст. Сл. ПАКЕЧ. КОНДАКЪ СТ. §ДЕНЪ. Нл Су'І'р- По КЛ Н ПО СІОЛІ0 с'кдлл. ст. лбмъ нзкрлн. Блаженъ .ѵ^жъ. Сл. лс$ч. л$ч. Блажей. ко къ д'кдн. дл 31. поютъ съ полі$г. нн'к н НА н. Сл. ст. й нн'к ст. г. Па стн стрьь н ннф КО КОСКрЁ. Нл ТроП. СТ. К. Сл. Н НН’Ь ко. по к. Сл. й нн'к ко н\ъ. 1}г лб
МОЛЕ ЗЛЧ. г Про. В03КЕСЕЛИТСА ПрАКЕДНИКЪ. СѵАЛІЕ IV МАп 3АЧ. МГ. КАНОНЪ БЦЕ. КбдѴ прошідъ НА Й СТ. НЛ Й. Ката. СЭкірзѴ оустл. Запекъ ст. Стын прАксднын касилТе, молй бгл іѵ насъ. По г пѢсНН ДКА сѢдЛЛ. ПО А Й БО. По 5 пѢсНИ КОД. Й ИКОСЪ СТ. Скѣт. СТ. К. Сл. Й НнѢ БО. Нл уВЛЛН НА д. Сл. ет. й ннѣ клчце пріимй. СлакослокТе великое. И тро ст. Сл. и ннѣ ко. СКТЕН. бкѣп И ІѴП^СТЪ, Й ЧАСЪ А. Нл ЧАсѢ^Ъ ТрОП. И КОД. СТ. стбм#. Б лженнл стбмѴ пѣснь г-а й 5-а. Яіілъ къ гала сгі. СѵалТе ЕѴ МА ЗАЧ. мг, а поютъ @м2 когда вмѣстно. ІГрПБНЫ^Ъ бцъ НАШИВЪ ЙСЛКІА ДАЛМАТА И ФаКСТЛп ей прпкнлго ОІІЛ НАШЕГО АНТОНІА рИЛМАНИНА новгород. чюдо’. ПрПБНЫМЪ СЛ^Ж. АЛЛИЛ^ИНАА. Тр^ТІАГО ЙлЙ ЧЕТКЕрТЛГО ЧИСЛА БЫКАЮ’ ПОКЛОНЫ ЗЕМНЫА НЕПрЕмѢиНО. ІЯко ЖЕ К фИЛИ" ПОСТЪ Оуі^ЗАНО КО кс^мъ ^торлго ЧИСЛА-, ТО НЛ КЕЧ АЛЛНЛ^Гд НА гГл. Й ПАКЕЧ КАНОНЪ СТЬІМЪ НА Д*. По 51 ІіѢсНЬ КОНДАКЪ тройі про4 СЛ^Ж. КО (ЗктАН дню. ЯнтбнТю рЙМЛАНИН^ ІІЦ1Е ЙзколеГ настоатель пою @мк с пол’Г^ когда КОНЪ БЕ^ кольш. На ке блажІнъ м^жъ-> стры й про4. На оутр. келичіГ. Про". Чтнл предъ МА ЗДЧ. МГ4. Клнбнъ БЦЕ НЕ трЕН^? НЕ С?БьТ ИЛ Клтл”. СЭкірз^ о^стл-, й прб. по сбньічлю. На чдеѣ^ъ бллжен. пѣс. Г-А Й Г4-А. Яплъ К ГАлГ ЗАЧ. СГІ. §ѴАЛІЕ Ш Л1А 3ЛЧ. Г. Н6ПрЕЛ1'ІгнНОп, И Б$ДЕ ТрЕЗКОНЪ НІ БЫЛО . ПОКЛОНЫ С НАЧАЛА. Й Вмѣсто Прб . БОЛЬШАА СТЬІМЪ СТрЫ г“. На оутр. СТЬІМЪ. Скѣт. ^мѣстиоі ТрЕЗ- НА ЕЬ Й СЛ. СТ. ГДЕМЪ. ^ѴАЛІЕ еѵ Т НА и.
Стыуъ седмй отрокъ нже ко у^есѣ^ н стлго метра д‘ лінтро" Л\о. Петра мнтрополнтѴ здѣ не поютъ-^ л прлз. 6ЛѴ° послѣ оуспенТекл днй къ кд4 число. Отрокомъ сл^ж. нл ке4 кл рдд. стры ко бктаи Г й бтрокомъ г*. Нл СТН КО бкТАН, тро" бтрокомъ. Яцсе ли поклоны,, то троп постііыд. На сутр. к^де поклоно0 иѣстл^ монетъ кгъ гдл-, н тро" 7 Г. Сл. покГ лллні^Тд на гла бктлді й Ко бктлн Клнбнъ ко й ннѣ ко. Я к^де покло" трои по бккі. Ка бккГ и сѣдлл. бктлн бкл й отрокомъ нл д4. Запѣкъ. Ст ін бтроцы мо- лите кгд іѵ насъ. По 5 пѣсни кондакъ й икосъ отрокомъ. Скѣт. ко бктлн. Сл. Т. й ннѣ ко. Яцсе поклоны. Скѣт. трои. Сл. отрокомъ, й ннѣ ко трон. Про4 сл^ж. ко бктаи ДНК). Предпраз. преокрлжГ гднд. И ст'лго мчннгл §ѵсегні'д, (Г Трезкбнъ красной к три колокола. На ке4. ка’ рдд. стры пред прлз. гч м$ч. г. Сл. й ннѣ предпраз. Нл сти ко бктлн. Сл. й ннѣ преХпрлз. Трб преднрлз. Г Нл паке4 по троплрн преднрлз- оусгйнГю дню ннкб соло" й про4, сть прдз. С Л^Ч. НЛ ёгдл же достон Сл. со Й ннѣ молйтклми. Нд сутр. нл кгъ гды> тро" преХ Г. По КА сѣдлл. КО бкТАИп КАНОНЪ КО бкТАН @ДННЪ предпрлз. ил д й м$ч. нл д. к ко& пѣсни „ , , Г. /<7І <71 ( м 1) Октдн канонъ остдклде^ н пое предпрлз. нд 5 трнпѣс. нд X, й м$ч. нл д. По г пѣс. сѣдХ м$ч. Сл. й ннѣ преХпрлз- тсд трипѣс. Тогда ко зри
ірсдпрдз- Ск’Ьт. ко сэктан. Сл. стн ко октан. Сл. н нн4г предпрлз. По 5 п'Уснн. код. и нкосъ п( н нн'Ь прЕДпрлз. Нл Нл чдгкуъ кллжГ ко октан. Яплъ н р'лліс дни н злктрс рдд. чт^тъ сего днд-і за оупокоЁГ НЕ чт$тъ. Зри Яціе прнл^чн1 прЕдпраз» к с&’коі Нл кеч. на гдн козклуа. Сл. предпрлз. Й нн4г догмлтн. Нл стрьі трн. По нн4г іѵпѴцшшн Нл ПДКЕ4 ЧТ? прЕдпраз- ДОСТОН Т| негі гако начатки. Нл «утр. ко октан. Клнбнъ прЕдпраз. С>ктлн М^'\. СЭпѴстъ с^к. ’ КЧНЫМЪ. По СТЬІЛАН н стн ко тро прлз. *• тр НП’Ье. с канономъ ч тро" прЕдпраз.^ оусп^ лгілн пррбцы. Сл. со тро" прЕдпраз. г’ По ка с4ідХ нл 5^ ирмосы по Г. м^ч. нл ді н ко <5ктлн на д‘. Ск'іт. ко с?ктлн. Сл. 3л оупб н нн^ прЕдпраз. Нл стн ко октан укллнтныд. Сл. н нМг прсдпрдз. Блджен. ко с>ктАн-і лплъ н @ѵлліё прЬкЕ злктраш коскрЁ' й по- томъ днк. По (Зсллкн кондлкъ прЕдпраз- ннко солсГ Сл. со стьімн. И нн4; оуспінТю. Зри ііцсе лн прнл^чн прЕдпраз. днь нГьнын. Нл мл кГ ко сУктдн ксе по <5кьі. Трнпі’с. прЕдпраз. нл пакеч. чт$тъ. На пдке4 код. коскрГ Сл. н нн'Ь прЕдпраз. Нл келн к? ст^ры кос- крЁ дб предпрлз. г% н л$ч- Г. Сл. прЕдпраз- И нн'к догма’. На лёГ ллшорЁскм. Сл. и нн'Ь предпрлз. сутрГ стнуо°. Нл стн коскрсс. Сл. н нн-Ь предпраз- Трб кце дко г. Нл сутр. нд кгъ гдь трб коскрсс. к. Слл. н ннгв предпраз. По кл с^дал. ко октан по окмч. По непорочнымъ нпакбГь н про коскрсс.
Канонъ коскрЕС. нл д кце на дка-» прЕдпрлз. нл д, и м^ч. на д. Катака кртА нлчЕртлкъ. По г п4сснн кондлкъ й нкосъ прЕдпрА, гЬдл ма. Сл. й нн'Ь прЕпрл. По‘/ігк код н нкосъ коскрЕс. Ск*Ьт. ко. Сл. и н’й'ѣ предпрлз. На укллн’ ко Сл. стрл §ѵлль й нні’ ПрЕклдго- слокена @сн. СллкослокТе келнк. й про. Нл члгісуъ тро коскрЁ, Сл. прсдпрАЗ- Кондакъ коскрсс. и прЕДнрлз. прели. МолЁ ^рлмо- кон. Блджен. ко октан кса. Яплъ й (Зѵали кос(;рсс. й кце. По осллкн кондАКъ'коскрсс. предпрлз- Сл. ннкб СОЛО Й НН'Й суспЁнію. СтОЕ Й КГОА^ПНОЕ ПрЕОКрАЖІНІЕ ГДА КГА Н СПСА НАШЕГО 5* І*СД ^рТА. Поютъ КСЕНОфНОЕ КАЯНІЕ КЪ ЖЕНСКОМЪ МОНАСТЫрЪ КО ^рДЛ\Я: ПрЕОКрЛЖІН. КЕ СрЁ. Я НЛ сокор’і КЁ •НАЛЛА'» стры Гн’Ѣ прлз- По ЗНАМЕНИ. Стиуо прлз- ПОЮ ЗНАМЕНИ КГЪ. Тро прдз- СдИНЪ. ІІЛ ПАКЕЧ. КАНОНЪ НЕ чт^/тъ. По достон кондлкъ прлз- Пол^ноціницл с і;д нлнён тро Й КОД. ПрАЗ- Ко КСЕНОЦІНОЛ^' ЗКОНЪ ЗЛ З члеокъ. ВСЕНОфНОЕ БДѢНІЕ ПОЮ КОЛМ/ІОЕ. ЯфЕ К С5 КЕЧ. КЛ КСА КЛЛ- Сл. Й НІ- ПрАЗ- НА д. по жінъ лі^жъ. й к прочТд ко ксе днй по фллѵІс. Блгослокн ДШЕ МОД ГДА. Поютъ КОЗКАуН, стры прлз- НА и. Сл. И ННгЬ ГірАЗ-. ЕсЁ ПОЮ ПО ЗНАМЕНИ. Выводъ коль, про К ОКМ, \ трЁтТи КОЛЫИОН ПЛрЕлйп ПрЛЗ- Нл литіи пЁркьні стн пои ПО ЗНАМЕНИ, Л ІіроЧІА НА ГЛА. Сл. Й НН^ 110 ЗНАМЕНИ. Нл стн стры прлз. й сл. й нн4; ксе по знамени. Трс1’ г поютъ по знамени чтеніе прлз. Нл кгъ гдь тро нл атрЕіін прлз. г гбкоромъ, КЛ НЕ ПОЮТЪ. По КЛ Недл ирлз- по к. ни 22
НА ГірХ- коліъ поютъ Сктеіі. ПО КТ'А Пол'і'з И ВЕЛИЧА ІірАЗ* НА Еу6,ѵк ПОК ПУТЕВОЕ. НллОН С ПрЛЗ- ПО СрЕДН. По КЕЛНЧАН. скдлл. прлз. ПОЮТЪ В^ ЛНТНфо. Й Прб 11^13. ѲлвбрЪ Н ^рМОНЪ. ВСАКО ДЫХАНІЕ, П$ТЬ Н ДЕМЕСТВО, й конецъ большой. ^ѵллГе ІѴ лѴкЙ ЗАЧ. м^. По н-мъ ф-ллѵк. ВСАЧЕСКАА ДНЕСЬ-. П^ТЬ. КАНОНЫ ПрАЗ- ДКА, ЙрмОСЫ ОБОИМЪ по іи а тро нл кі Клтл. Крта начертавъ, на субд'Ь. По г пфсни сфдлл. к'. По 3 п'&нн кондакъ праз. поютъ крылогк. Я нкосъ ЧТ$ТЪ НЛ СрЕДН. ЧтН'ІснШ^Ю НЕ ВЫ- КАЕТЪ ПО Д-И П'КСНН ПО КЛТЛ0 НЛ Субд'Ь, р'ЖТКО тй поютъ п7 н поклбн. зе. Сві’т. праз. г, поютъ по знамени. Хкллнте гда сивсъ поютъ, стры прдз. Сл. и нн'Ь прдз. Все по знамени. СалкословТе келн. И Тро прлз- ^ДЕІНЪ. дк'і’ н іѵп^стъ праз- по іѵп^стф стлн'а на субд'Ь и стн прлз. пономарь поетакн’ налбн с прлз. посрсднп и прлз- цЕлѴютъ по овьь н часъ а. Нл члсФг^ъ тро н код. прлз- ІѴП^ЕТЪ Й ПроЦІЕНІЕ 3% н КНЙгѴ ЧтѴтъ ДО 3КОНЛ К ЧДЕДМЪ. ПрЕдъ члелаіи люль тро говоромъ. Канонъ йрлюсы ПО Кч тро- пари ил д. Канонъ на оутр. й на лаолевн'і; носатъ. ЗлпЪкъ нл сѵтр. и нл моле. Слаба гдн прЕОврлжЕнТю ткоем§. Зл ДОСТОЕІНО ржтко ТН НЕТЛЕННО, ПОЮТЪ ІіѴть. На члс'ігуъ ко і;ртѴ уоддт-Ап нл чл ^дннорбднын с'не поютъ. ГіЛлжен. прлз- П'&С. Г-А ПЕрКЛГОт ііЕтрлкл зач. бсллвн кондакъ рдннъ прлз. За достойно ржтк а ь-д втораго канона на и носа. Йіілъ іѵ ріЛЛЙ IV МЛ ЗАЧ. О, ЧТ^ТЪ ИЛ ДКОЕ. По 'I
СТН„ К'А СТОЛОВОЮ НКОнЪ’ прлз. НОСАТЗ, За СТОЛОМа чтеніе праз- ^3'А Зл іт’Олл кета поюта п^же стн праз. Потомъ ЙрЛАО ПрЛЗ. ,^-Н П’КСНН ржтко тй нетлѣнно. И ДО Ѵ0ДЛНІА ирз- К ЧДСОКНЮ ПроКОДАТа^ и покло к часо. прнлѴчи праз. к сред. и па, гаддта к днЫа срыкою. ПрНЛ^ЧН ІІ^ЛЗ- СЕН Е НлЮ, КОЕКрЕС. НН ЧТО НЕ ПОТТСА, НН НЛ оутц. НО КСЕ ПрЛЗ- 0ДННОЛіѴ, Н КОЕКрЕС. уКО НЕ ГЛЕТЕА. прлз. СЕЙ К С^Е. То Е ПА КЕЧ. НЛ ЛАЛЛ. КЕЧ. ПрО НА НЛ НКЕН Н НЛ ЗЕМЛЙ„ ЕО СТН^Н @ГО Л ГДН КОЦрНСА. прпкно.н^ч. доліентілнл. Ка Ври Зри Зрй ЯфЕ ЯфЕ НН НА КЕ НЛ оутр. ЯфЕ великій Бга к праз. ееч. тогда к нлн, С тлго ОрПЕНОЛА^Ч. ДОЛІЕНТІЛНЛ. Ка кеч. дла келнклго прокнлінл трЕЗЕона ко ксА. На ееч. ка нѣсть козЕаун поюта. Стры нл прлз. Г', ет. г. Сл. и неН; праз- Вь'і^ода н про келнкін (і. Бга наша на неен. Сподоки гди, н ($ктен. Гдн полилѴн кі Нл стн стры, й Сл. н иеН ксе прдз. Тро ст. Сл. й нн4г прлз- (ікт. Гдн помнлѴн ЛІ, на йЗп^ст'Ь поклона ЗЕ„ н іѵпѴст'А, н поюта л\олЁкЕна прлз- кторьін канона, ка канонѣ запѣва. Лінлоетнке гдн оусльіши млтк^ рака сконуа ЛЮЛАфН^СА ТЕкѢ. Я (Л АЛІЕ НЛ ЛІОЛЕ ® ЛЕА 3ЛЧ. Л§. По ,^-Н пѣс. Зл достойно нрмо прлз. р'^тко тн. По тртолса тро праз- Сл. й ннѣ код. прлз. @кт. ѵ іѵнѴста праз- н нд$?та ка столовою 3л трдп^зѴ оужннлть, послѣ стола ЕыкаЕта чті- и'й іѵ словеса прлз. И*' пакеч. кандна кце по оккі. По до- ро
стони1! кондакъ праз- и до ЖдднТд. Къ злХтр. зконъ ше стірй н до (Ѵданіа. Нл оутр. на кгъ гдь Тро прлз. к. Сл. ст. й ни1!’ гірлз- По кл с’ЬдІ прлз. по к. Канонъ прлз. со ирмосомъ нл ЕЬ ЙрмОСЬІ ПО К Н СТ. НЛ Д. По Г П'КЕНН кондАкъ и нкосъ ст. Сл. г!длл. Сто. II НН'! прлз- По 5 П'Ке. кондакъ н нкосъ прлз- Ск^т. прлз- к. На стн стры н сл. К НИ1! прлз- КСЕ. Тро СТ. Сл. Н НИ1! прлз- @КТ. И НАСЪ А. На час!^ъ тро прлз. Сл. ст. л кондакъ нл кс!уъ члг!уъ прлз. Кллжен. прлз. двоимъ ткорцо п^гс. ’а-а на іі. Яплъ Н §ѴАЛІЕ ДНК). Ст. ЛПО К ^Ё ЗАЧ. СЛГ. @ѴАлТе Іѵ ІОАННА ЗЛЧ. НК. По бсллкн КОД. ПрЕОКрЛЖЁНІЮ НИКО соло ст. Сл. со сть'імн. И н’н'! сѵспЁнТю. Я ДНЮ код. к попрлз. НЕ гокорн. За достойно йрліо прдз. и до іѵданід„ тако же и к трлпЁз'! ПОСЛ1! СТОЛА. зрн ЯфЕ лн прнлХчн ПО прлз. ПрЕОКраЖЕНІД К Сд„ то к пд нл гдн козкл^ъ Сл. прлз. н нн'к догли. Я нл гѵтр. клнбнъ ІірАЗ- НА 5^ н СТОЛіѴ ЖЕ НЛ 5. И* Н ЖЕ КО СТЫД’Ъ ОЦА НАШЕГО ^МЕЛ'іАНЛ §ПКПЛ КНЗНЧЕСКАГО. И прпкны^ъ біуъ НІШИ^Ъ ЗОСНЛ1Ы И СЛККАТІД СОЛОКЕ чюдо. Прпкнымъ б^Ёмъ ко бкйтЕЛн Л прлз- НЛІЪ ПО ПрЕОКрЛ- жЁн. дни к коскрЕс. ДНЬ КОЕ число сть'іуъ КЕЧ. СрЕ. Къ КЕ ТрЕЗКОНЪ КО Л$ЖЪ КА КСА. Козклрі ПОЮТЪ-. СТрЫ СТО Д„ и СТЫМЪ МАЛОЙ КЕЧ. Д, А И Т нн прнлЪчн длд урдмл ксд. Нл нл іь ко поютъ КЕЧ. КЛАЖЁНЪ бктіи С КО- НА ГЛА, нлй
НЛ ПОДО. Сл. СТ. ПОЮТЪ 3НЛМЕН. И нн4г КО малой кеч. ГЛАсіІ. ЯфЕ лн (Зданіе праз. к нлю, тогда поютъ догм'а гллсіі 3|” КЕЛНК. КЕЧ. ВЫВОДЪ МАЛ На стн піркын сти коскрсс. н СТЫМЪ, инокъ множе КОСКрЕГ. Сл. СТ НАЮ. ВоСКрЕС, . Про р, и парЕм. стьімъ. ёкт. бй. стымъ стн^о келн кеч. Сл. Й НІЙ прлз. КСЕ ПО ЗНЛЛПНН. Тро . и ПІЙ прлз. Йп^С^Ъ КОЛЬ И СТЫ^Ъ ПОМН- ЙЗ'А МЕрТКЫуЪ НЕ ГОКОрАТЪ. ПАКЕЧ. КЕ3 КАНО. По достойнѣ КОНДАКЪ стылсъ. Сл. Й НІЙ прлз. Пол^ноці. КАНО СОКЪ, КСЕНОСрНОЕ ПОЮТЪ КОЛЬ. ГіЛЛЖЕНЪ М$ЖЪ ’а-а СЛАКА, СТрЫ нл ь ТроіІ, Н КОД. КОСКрЕС.. Ко КСЕНОфНОМ^ ЗКОНЪ ЗА 3 ЧА- г X- БОСКрЕГ. Г прлз- Г, П'ІГТЫА НА СА ПрАЗ. ЗОСИ.ѵЙ Б. Й Елка дка. Сл. стьімъ. И ній догліл. Выводъ коль, и про И ПЛ|ІЕ стьімъ. Нл ЛИТІЙ ЕТН урЛМ^, Н Етры прлз. ТОГО ЧИСЛА, К03БЛ СТНуО 6Й. Ве Н одтр. Н СО СЛАКННКН НуЪ, Й СТЫМЪ ЛНТІА КСА К03КЛ ДКА СТН^А бстлкшн, Н СТНуО МА- ЛОЙ ке, ксе на гла. Сл. стьімъ. Й нн'к прлз. злконѴ. Поютъ НО ЗНАМЕНИ. ВоскрЕЕ. СТНуб. Сл. ЕТ. Й НІЙ Прдз. КСЕ ПО ЗНА- МЕНИ. Тро зоснлѵЬ а, слака елка л, н кце дко а, ксе по зна- мени, чтеніе стымъ. На оутр. НА кгъ гдь, тро КОСКрЕС. к. Сл. ст. бкфГй. И нн4; прлз. П° |:"Л е^дал. коскрсс. й по не- порочнл^ъ НПАКОН. ПОЛІ(С Н КЕЛНЧАНІЕ стьімъ ПОЮТЪ пѴтЁ НА субд'к, налой с прлз. нл ЕрЕДнп^г. По келнчанТн с&дал. стьімъ ПО А. Сл. ПО І1ОЛ*І§. И НІЙ прлз- что по келнчанТн. Йнтн р(Л
ко гллсѴ. Про сткімъ. Чтнл предъ гдемъ. Есако дАцрлн. (Х’тл й деместко коль. Н конецъ кола. §ѵаліе ГО мл мг. Коскрес. уко пою. По й-мъ і|глаг6 молнткъ рлдн прпкныуъ. пѴта н к. Сл. н негк прлз- Я коскрес. код. косъ КОД. НОЮТЪ. ЧтН'кйшѴю ПС окаі. По & П'кснн стрл стаімъ. Канона коскрес. со ирмосомъ нл лб ирмосы л„ прад. кансГ рд нл д. зоснмк нл дк й слклтію нл д*. Клтл лнцы йзрлнлАт. нл с^бд'к. Клнбнъ носа. По г* пкснА код. и нкосъ прлз- скдА' ст. і н нкосъ чтетъ конлруи К ТЛИ. По 5 пѣснн кондакъ Н НК ста'імъп достойно п^та. С'гъ гда г. Ск'кт. коскрес. Сл. ст. й нн'к прлз. поютъ по знамени. Хкалнте гда с нкіъ. Поютъ стры КОСКрЕС. Ді н СТАІМЪ Д*. Сл. СТЫМЪ. И НН'к ПрЕКЛГОСЛОКЕНЛ 0СЕЬ КСЕ ПО ЗНАМЕНИ. Сллкослбкіе келнк. По тртомъ трб кб К. Сл. КОНЕМЪ НЛ Л'кк. И нн'к КОИІМ Ъ НЛ пм. «ѴЛЛІЕ НЛ САЕДіГ, ' ' I ѵ' і склзыклкГ тро" зл (Зѵлліе. Про коскрес. к кеса, а к трстТс ко- нецъ злп'кклю’ нл л'кк. Всдко дыулн. не пою1. СѵалТе коскрес. чтен. по ока'іч. По §ѵллТи на прг? ^к'г- нл л'ккой дрѴглд. II ГОп^стъ. По ГОп&т'к ною" стн стаімъ нл цод-к-. й прлз- ц'клѴю’ й часъ Г. Я стр^' ^ѵаласк. конАр^н* прочтГ к тлн. нл л*-мъ члекі тро" коскрес. Сл. прлз. *• і;од. орлз- ГОп^стъ й проціЕніс земное н книга. Предъ часами моле' сты' §дннъ канонъ окціТи нл ё\ ирмосы ПО Кі А КАНОНЪ НОСАТЪ. Нл МОЛ^’ ПОЮТЪ КЛЧЦ^? КОЛАШ. На ЧАскуЪ КО крт^ 1рДАТЪ„ нл г-мъ члгк троп. ко ст. Сл. й код. ст. тако же й на про-
чи^ъ. Единородный поютъ. Бллжін. нл кі коскрес. стрбичны. НЛ д~ прдз. пѣс. рдд. НА X- Н ст’ь'Г пѣснь й'-А нл д~ окірлго КАНОНА. ЯПЛЪ ПрЕЖЕ коскрГ Й СТы" 3ЛЧ. К ГЛЛЛ" СН, ^ѴАЛІЕ преже коскрес. й стй" сѵ ли злч. І. По силдкн кондакъ кос- крес. Сл. сткь н ннѣ прлз. Зл достойно ирмосъ прлз. стн-, к столбкѴю нконѴ стырръ носатъ. За столбліъ чтеніе стыліъ, «датъ съ рыкбю к днемъ, изъ зл стола кстлкъ- пріжс поютъ сгр', стыліъ н йрмосы прлз. нкон^ к чдебкню прокождщ н поклонъ к чдсоп. Того же ДНИ НЛ КЕЧ. кмкаГ тданТе стыліъ. Къ кеч. трезкоиъ кез кольш. кл нѣсть, и3^н кллженъ лі&къ не кыклГ, козклуи поютъ нл глл стры нл ь- СТЫЛІЪ Г КОН ИЗКОЛНТЪ сустлкірнкъ. і[ поютъ к печ.Г сл\ч. стніро0, л ст. рд Г. Сл. ст. И инѣ прлз. того дни. Выводъ й прО: дню, и §кт. Гди помилѴн лІ'. Сподбкн гдн. И §і;т стнуо прлз- стры козкліи. с злпѣколѵъ прлз. Сл. ст. іі йнѣ нрАЗ. іііре лн прнл^чй рддоп ст. слакнн, понГ ^го нл сти съ ЗЛпѣкомъ. Тро" сты солок. Сл. рд. И ннѣ прлз. н’пХстѣ поклонъ под. П поютъ сткіліъ ліоле кторкін КАНОНЪ ПИСАНЪ е; пеісліенноліъ канонѢ, клнбнъ чт^тъ нл ліѣстѣ, ДОСТОЙНО поютъ й субдъ-» ПОКЛОНЪ К ПОАСЪ и йд ^тъ к трлпГ ЧТЕНІЕ Зл столбліъ сть'імъ. По оужннѣ кннг\ Т іѵ жнтід сты^ъ Къ ПДКЕЧ. прн^о ПОКЛОНЪ Зі", И СЛ^Ж. прлз- й рд. ЙЦІЕ ЛИ слѴчи1 СОЛОК. НЮДО* К НЛЮ ІѴДАНІА прлз. СЛ^Ж. Зрй КСА ПОТОЛіѴ ЖЕ ОКрАзѴ тбч'ІЮ НА СрГ КЕЧ. Й НнѢ ДОІ’ЛкГ рсГк
колып. Я нл стн и нн4г прлз. Пріидете литійной сл. Нл келн кеч. нл гдн козкл^а. Н нн4г проижрлз^д. На лн4 стрл урам^ н лнті’д кса праз. и гткіліа. По йн’Ь іѵп^ц/дешн троп. стыма окл по д й кі^е дко л’. Нл з.С?тр. потолі$ же кака й к ійркой. сл^ж. Нл укллнт. стры прлз. & » ітыма д4. Сл. ст. И нн’Ь преклгослок^на @сй. Еоскрес. стра не покн а проч. потом2 же оѵказѴ. Молекена кыклГ праз. перкын канона н сч’млгь нрлхосы поюта по л-> л каноны ноедта. И клчцѴ пою” колып. На час'Ісуа «ко же к піркон сл^ж. потом§ же, к столбк^ю н6сг5Г точію нкон^’ стьіуа, н Т ЗЛ столома стьіліа же-, л не праздникѣ. Зрй Тогда ка ді-ліѴ числѴ ке трезкона кез колып. кл стра предпраз- стры нл Сл. сол<>’. II нн'Ь предпраз- КкЦ-ода й Нл сти стры пррокѴ миуею с злп^кы пррочсскнмщ Ліоисей И нні С‘Гьі' по Зри кьікае” й іѵлл'ніе соло чюдо’. Ка тксть, козклун поюта нл гда предпрлз- оѵспепію 1% и соло0 г. к. й @кт. фк4;. стн л. н лдронал Стн к. Ты (5сн і^рей ко к’іки. Сл. соло", предпрлз. Троп. ст. Сл. н негі предпрлз. й люлекена окк'іч. й тако ®даГ прлз- стыліа. Ка и днь §мелілнѴ сл^ж. сице нл кеч. стры прлз- рд г, й ст. г4. Сл. й ннТ прлз- На стн ксе' прлз. Троп. прлз. Г. Нл оутр. троп. праз. г. По кд гкддл. праз- Канона прлз- кторын со йрлібсома НЛ йп Йрмосы ПО Кі й ст. нл Д. По ГП'&С. СТ. По 5 ітЬснь код. прлз- Ск'Ьт. прл ь\ нл стн ксе' прлз. Кллжен. прлз- нл н‘.
С'ТЛГО ЛПЛЛ МАТИСА. ЗКОНА ШКТСрНЧ. Й ДО ІѴДЛНІА. На кеч. ка рд-, стры прад. й ст'бмѴ по г. Сл. й нн'к прад. Нл оутр. троп. прад. Т. Сл. ст. Я нні’ прлз- Есс прлз. троп. аплѴ. Сл. й нн'к прАЗ- По кд Нсдал. праз. Капота нрлЗ- а'-й со йрлібсома на и", й ст. нл д. По г п'ѣснь ст. По 5 ігксни под. праз. Ск’кт. к. прлз- Нл стн ксе праз. Нл члсѣуъ троп. прлз- Сл. ст. а под. праз. ко ксе по праз. ($дина іірблѵк полцг. Бллжйн. праз. пгЬ. ,ѵ> окбир ткоріі,ор нл и, Яплъ к дгкд* зач. к*. СѵалГе о? лѴкй зли. лѴ. : СтРлго мчннкл н аруидіАконл ллкрЬіті'д. Стры нл кеч. | ст. г. Нл п-'тр. канонъ нл Г. Злтккъ, Стьіи лачничг й лрун- ѵаііош ллкрінт'Гс люди кгл іѵ нлсъ. <1 канонъ прлз- кторын. 1!.р6\ ілѵл;- прлз. На члсѣуъ кллжен. п’&нь (3-д <5кбмуъ тколііб нл ГС । ' Стлго м^ч. рѴплл. На кеч. стры праз. и ст. по Нл ді :ѵтр. канонъ праз- л-й нл ГС, н ст. нл д, л проч. прлз. Нл чл КААжен. прлз- п'&енл з-д <5копуъ ткорцокъ нл и*. Стыуъ дачникъ сЬотіа Н АІІНКНТЫ. Къ СІИ ДНА поитъ у и ліл^нліУ нспок'Б. Стры нл кеч. ліѴч. г‘, и ліа^нліѴ г\ сл. при- и нні' прлз. Нл сти прлз Сл- прп •> ни’к прлз. Троп. . т нн‘1 прлз- По кл гкдл прлз. Канонъ прлз. со йрлаосбліъ кл ,И$Ч. НЛ Д, И пр'п НЛ Д1- По г' п4гснб КОНДАКЪ й икосъ прлз. и код. лі$ч. с'Ьдал. ліѴч. сл. прп и Йн'іс праз- По С рдг при-, сллка й ннъ праз. Нл і' реп. прлз. к-> сллкл при и
п'кснъ кондакъ й нкосъ праз. Ск'кт. прл слабла и нн’к прл. Нл сти прлз. ксе. Нл члгкуъ клджЁ праз- ігкснъ н-д окен тко нл еъ століѴ н'ксть. ГІ ЛрПбІІЛГО СНІ,‘л НАШЕГО А’.Л^ІІЛ'Л !«ПЮБ-Ьг.< ПИКА. II Г К.ѴКЕН- НЛГО ЛСА^НЛСЛ ур'ГЛ рЛДН л'рО МОСКО Ч|;Д,Т 11 ІѴДЛНІЕ Н^'-З- ІірЕОКрЛЖЕН. (л)дл Т^ЗКОН'А КО КСА. На КЕЧ. КЛ рд, ГГрК) Нра на 5^ сллкл- и нн'к сірлз- Яфс къ на кеч. сл. іі^'З. н нн|. допиГ. Екіуодл н’ксть. На стн лрл.3. сллкл, и нн'к праз. Трои. іі^АЗ- а- рктГ й іѵп’остъ. Нл сѵгіЧт'к поклонъ под'. Па плкеч. кондакъ рдннъ праз. Нл :ѵтр. троп. праз- г- По г.л с'кдл праз. по іГ. По н-ліъ флім'к (?г.тГ шкетк. ргдііііъ козгллсъ. Канонъ пикой праз. со йрлюсол'ъ нл т, нрлсось! по Кл л ктоікін клне безъ йрлсосл нл 5м. КлггЛ крта нл'к> тлкъ на гуод Ь Но Г іткенк С’кдл Ё1' По 54 гккенл под. Н икосъ прдз- нл ,4,-н п'кснь чтн’кйіііѴк не кьіклГ нл сдод'і; ЗЛ достой йрлюс'л прлз. Ск’кт. к. Нл уклліТ стры сллкл' й ЙН’ь прлз. ксе. Саакослокіе КЕЛНКОЕ. .11 троп. прлз. Й:;'г’Е Ф&’К Й ЙчАсТЪ й ЧАСЪ А-Й. ЛІОЛЁБЕНЪ іірлз. ПОЕОТЪ И.ІЕДЪ часа.ті НЕрккій канонъ. Бллжс' прлз. П’кснь оконуъ ткорцокъ Н.‘ Й‘. іігілъ И рѴ'ЛліЕ ДНК ТОЧТк. Ио СШКІ! Г.СНД.АКЪ р.ѴТЪ прлз- Зл ДОі'С’ОН йрмосъ нрлз- Й НЛ АЮЛЕКтк ТОЖЕ. Зри Яціе прнлУчн’ іѵдл' прлз. и ми*- Тогда поетса сл'іжкл КГ.Ун'к СОАОКЕ чкдо'. ХіСДЗЪ ПИСАНЪ нл нуъ нЛліата. зрн Ѵт'олА1 ПрДКЕДНОЛлѴ АСЛ^ІімѴ ПОІ-ІТЪ СЪ пол’і'р- л НрЗ-
когда клѵкстно. ТрсзконА рмЧ кез» большаго БЛАЖ^НА Л$ЖА-> СТ^Ы НЛ н'^ {А. ЖС Вь'ідода й пдрГ. На сти і'гркь ТрОП. ? СЛАБА', Й нн’к БО КОСКрЕ оутр. ТрОП. Іь СЛАБА Н НН'к КО. сл. СлАКО- й 5-Д . На БЕчЕрнн н нн'к доглілтй. й сл. лсл^нмѴ, й нн'к ко. Нл ПЛКЕЧ. КОНДАКА ?. Нл По КЛ И ПО ПОЛІ0' С'кдлл. по ь сллкл', и нн'к ког нда. Величаніе. Ккллжаеліа та сткіи ПрЛБЕДНЫИ ЛІА^ЕІЛХЕ. КонІЦА СТЛ&СКОЙ. ^ГлОЛІА НЗКрЛ. ВлЛЖЕНА М^ЖА. Прок. ЧТНЛ ПрЕДА ГДСЛ1А. Ѳѵ'-ЛЛІЕ Ш ЛІАТгМА .ИГ. Кл- НОН^ КЦЕ НЛ 5^ Д-ГО ГЛАСА', И Т НЛ ІГ Й проч. Ск’ІІТ. К' Й нн'к ко. Нл уКАЛН НА Д, СЛ. ЖЕ й нн'к ко. слокіе келнкое й проч. Нл члгкд'А кллжЕ^ п'кснь Г-д нл и*. Япла ка гллГ сгі. бѵ'ллі'Е іѵ лілт^д зачало і. Предпрлз- сѵсп'кнід преГтьід кцы й стаго пррокл лсиу’кд. ді ірленой. Длд урдмл КО СІКНТЕЛН рд-, стры прсдпрАЗ- г- СТИ Б'Л ра слѴжкл. . Н НН’Ь ПрЕДПрДЗ- По прсдпрлз. На плкеч. по достойн’к ірЕДПрАЗ- г; По Г.Л нл сл ТрсзконА ка трй колокола ПОЮТА БЦЕ БЕЗ'А ОКТЛА. На КЕЧ. КЛ И Пррбкіі Г СЛАБА-, Й нн’к ПрЕДПрАЗ- ЙЦ1Е ЛН КА ПД КЕЧ. СЛ. ПрЕДІіраЗ- й нн'к ДОГЛІАІ Нл сти з^1 стры БЦЕ ПИСАНЫ 51 ЧНСЛЛ. Нл КЕЧ. подо% даста зилліГ со стидй прлз- нн'к іѵпѴцсдешн. Троп. КОНДАКА @ДИИА ПрЕДПрЛЗ- Нл оутр. троп. II скддл. прлз. кце пйсли 5і чй ка перкой сл^жк'к. Канона прсдпрАЗ- КЦе Со ЙрМОСОМА ИЛ ц йрліосьі ПО К, И про НА ,ѵ По Г п^сни код. предпрлз. п^ркьінп й с'кдлл. пррок'к й нн'к рбд
Плача й ^ѵллй с‘кдлл. предпрлз. По б п'кень кондлка й нкоса предпрлз. Ск'кт. предпрлз. Г. Нл стн стры предпрлз- козклш са 3л- п ккы прлз. йлн стиуб1 оутр? пне? ка пёркой сл^жк'к йі числа слакл, й ннѣ предпрлз. По тртома троп. предпрлз. Г» ріГ й часа Г. Нл члек^а тропарь и кондлка предпрлз. предпрлз. іѵ канона п'кень г*-д й б-а нд и*. ЯіГла днк рд-» н ко кто|&і. оу'по не чтятъ. По осадки код. кгоаклГ предпрлз. пёркый', нико нн'к предпрлз. ка еллкн'кн плледтн предпраз- оусп'кнно бцы. Зрн Яціе слй'чй1 й ка с^кбт^, точГю агіла 3л оупо чт^та ко кторьТ. Зри Яціе прнлѴчеГ предпраз- оусп'кнікі кеч. ксе ко октан. Нл нл полѴноціннц'к код. предпрлз. г, и пррок^ лнччн сти оупгкн’ікц й солоГ гл. со стылш и й проч. Снц,( поелса ка Д’котѴ нл члс'куа кцы ка нлк>. Нл лслл. пакеч. кондлка предпрлз. §дйна. Я коск^. Нл келн кеч. ст^ы коскрГ д-, гч сл. предпрлд. й ннГ догмлтн. Нл лммо стры, сллкл'» н нн'к предпрлз- еГтрё. Нл стн коскрГ» сллкл й нн'к предпрдз. Троп. кце дко г. Нл оутр. троп. коскрс к'і сллкл й нн'к предпрлз. й проч. до канона коскре. Канона коскре нл д» кце на дкл-» пред- нрлз. нл д н пррокѴ нл д, Клтл11. сЬкерз^ «У^Д оусп'кнію. По г п'кснн код. й икоса предпрлз. нн'к прсХпрлз- По 5 п'кснн кодлка й икоса коскрГ чтн'кй- по <5кычлк>. По достонігк ста гдь г’. Скѣт. коскрс гкдлл. пррок^ й гл.
СЛАКА, Й НН'к’ П^ПрАЗ- Нл уКАЛИ" КОСКрЕ До Й ПрЕДПрАЗ. д‘ К03КЛШ И СО ІЛ&. ЗлігккАІ ПрАЗ- сл. стрл 0ѴАЛАСКАА й нн*к. ПрЕКЛГОСЛОКІнА 0СИ. Слдкослокіе КЕЛНКОЕ. ТрОП. ЕОСК|( @ктГ фск Йп^ста Й часа д'. Нл ЧАск^а ‘Т^ОП. КОСКрЕ СЛ. ПрЕД- прАЗ- й КОНДАКЪ коскрГ Й ІірЕДПрЛЗ. ПрЕмГ. АѴоЛЕКЕИ'Л ^р.ІмѴ ПО дккіЧЛК. БлЛжГ НЛ Г, коскрГ ГА ТрОсГ НЛ 5о Й ПрЕДЯрЛЗ- іг&сна г нл д. ЯіГла й 0Ѵаліе коскрГ й кце. По бслдкн г.од. коскрГ НИКО' СОЛО0 СЛЛКА, Й Нн'к прЕДПрЛЗ- Достойно по дкы. X СП'кніЕ ПрЕСтГіА КЛЧЦАІ НАШЕА БЦАІо Й ПрНОДКЫ мріИ. Во 01 обители урдлсл. Ка кеч. зкона кі члсо дни оудлрй трсз. КО КсА. БеЧ. ПОК среднюю. Нл КЕЧ. КЛЛЖЕНа м$жа козклуи пОК, стры МА КЕ НА Г ПОК ПО ЗНАМЕНИ. Сл. Й нн'к ЧЕТБЕр- таго гла. Вывода 5-го гласа. Про ДНК н ПЛрЕ кце. Нл сти КЦЕ ПОК ПО ЗНАМЕНИ МАЛОЙ кеч. Сл. И НН^ ТОЙ ЖЕ. По нн'к іѵп^цслеіни, тро оуспйн. А. Чтн'кйні^к й іѵпѴста ІірАЗ- ІІЦІЕ 0СТ6 ОѴЖИНА ПО ЙП^ЦІЕН- КЕЧ. ПД^Та к ТрЛПЕЗ^- зри Н ЧТЕНІЕ ЗА столома прлз- ІІЦІЕ ЛИ ПОСТНОЙ ДНА- ПО Ц’П^ірЕ- нТи КЕЧ. НЛЧННДК И ПАКЕЧ. 1ІЛКЕЧ. ЛСЛЛ. БЕЗ КАНО. ІІО ДОСТОЙНО КОД. ПрАЗ- И ПОЛ^Н. С КА НА Н^Й Тро Й КОД. ПрДЗ- Ко БСЕ- нбціно зкона за члсока. Ксеноціное пок кола. По ір-лм'к кллжкса м^жа а-а сла, козкдун пок с*Гры кце на й. Сл. И нн'к дсмоглл кце. Все пок по знамени. Вывода осмогла. Про К рА А ктрЕ БОЛА рОСП'К-, ПАрЕ КЦЕ, СКТЕН. ОБ'к. Н ЛН- ТІА прлз. П°И К[Й) ПО ЗНАМЕНИ. На СТИ прлз- КСЕ пок по рое
ЗНАМЕНИ. Тро прлз- Гп ПОЮТЪ ПО ЗНЛМЕННі н ЧТЕНІЕ Прлз. Нл оутр. НЛ БГЪ гдь тро прлз- Г ПОЮТЪ НА ГЛД. Кл ПОЮТЪ 6к4, и с4длле ПО кл ПОЮ П^ТЁ НЛ СуОД'Ь, прлз. НЛ ГЛЛп лити Д-ГО гласа. Про помдна ИМА ТКОЕ. п'Ік. пою НА глд. Пол'ір и келичлніе Бце ,. НА нллои посреди. С'Ьдлл. поютъ Вс АКО дыул. ДЕМЕСТКО БОЛЪ и БОЛЬ рОСПЪ'. КонЁЦЪ БОЛЪ ЖЕ. ^ѴАЛІЕ іѵ лѴкй злч. д. По н-мъ і}гллгЕ молйткъ ради п$тк. И стрл колъ росп'К. Каноны бце дклп ирмосы обоимъ по к, а тро на ы. Клта по крылосо. Ирмосы Обоимъ клнон. По г нпдкбн по зндмГ. Я каноны носатъ. По п'йсни кондлкъ прлз. пок)ггъ по знаміГ. Я нкосъ чт$тъ на с ІГІИНИ ІіЁрКЫЙэ ли КЛОНА. Нл .фГ-н улмъ. Величай дше моа. оімь рл ролЛ’ клно ко йрмосомъ и оѵсп'ігніен тако же по д на лнгли оусп4?нікн н ирмосъ КСАКЪ З'Ё'. рЕдЁГ. По й-н ДЛ ирмосъ БЕЗЪ по- Й ПОКЛОНЪ КЪ ПОДСЪ. й къ сти- на крыло. Я ко кто- ЗлП'^БЪ. Янгли І-> ЛИКЪ уКЛЛіЧ" БЛГОСЛОЫЧмЪо Я кторь'ін ликъ йржосъ пропекъ П'&сни к» пЁрком^ канонѣ ко ирмосамъ по д КЪ СТИХОМЪ. КрЫЛО. Нл суод± ПрЕЖЕ пропою Потомъ беличди дінЁ МОД. Ирмосъ. ПоБ'ЬжДЛЮТСА @СТЕСТКЛ-> поютъ П#Т«и Й ПОКЛОНЪ ЗЕМНЫЙ. бктЁ МЛЛ. Й СК:Ьт. прлз. СЛАБА Н ЙН'І драгій поютъ по знамГ. Хкллите гда съ несъ поютъ. Стры праЗ- слака, н йнк ксе понтъ по зндмГ. Сллкослбкй кое й нл суод’Ь поютъ стрѴ прлз. стиуо слл д-го гллсл. Я келн- троп. праз. а. (?ктГ об4' й ціп^стъ праз- И (такъ поно-
марь постлкнтъ нллон съ праз. нл гр^дй и прлз. Ц^окаГ кы- клетъ, преже цѣло дка поклона къ поасъ. И цел^ю" кц^ къ р$чк^. По цел°о поклонъ къ зімлю й часъ Г. Нл члсѣуъ трои. и код. прлз- ГОпѴстъ й процсйніе зеленое й кннгѴ чт^тъ й ДО ЧАСОКЪ. Къ ЧАСАМЪ трезконъ КО КСА, предъ ЧЛСЛ.МН ЛІОЛЕКЕНЪ праз. перкын клнбнъ НА кгъ гда троп. прд Г, ПОЮТЪ НА гласъ. Клнбнъ ПОЮТЪ НА ГЛАСЪ нл субдѣ по крылосоліъ. По г' пѣсни йплкбн поітъ лѣкыи ликъ на ГАЛСЪ. По 5* пѣсни прл КОД. прлз. ПОЮТЪ ПО ЗНАМЕНИ. ВСАКО ДЫХАНІЕ СЪ КОНЦОМЪ. бѴААІЕ ПО СЭККІЧЛЮ. По ,47-Н ІіѢсНН ЗАДОСТОІС Ирмосъ прлз. пХ'Ч'Е, Н ІѴП^СТЪ ПО ОКМЧАЮ- Нл члсѣуъ, Единородный снъ поютъ колыибн. БллжГ прлз. пѣснь Г-А ПЕрКАГО КАНОНА, А 5-А КТОрАГО КАНОНА ОкѢ НЛ н\ поютъ на гласъ. Яплъ къ 4>нлн зач. см. бѵал'й іГ’ Д’кп злч. НД, чт^’тъ НА ДКОЕ. По ОСЛЛКН КСД. Единъ прлз- Зл- достоеГ йрлсосъ прлз. црк сти, окрлзъ прлз. К'А столбк^ю носатъ, зл столомъ чтеніе прлз. йзъ 3л стола кста пріже пропоютъ СТр^ прлз- И потомъ покѣжлютсд йр.мбсъ н ПОКЛОНЪ КЪ ПОАСЪ, прлз- КЪ члебкню ПрОКОЖАЩ ПОКЛОНЫ къ члебкегк Йци прнл^’чн сіи прлз. днелсъ с рЫкою, д нл скоро іІціе сл^чй сдспс КЦЫ к ПНЕ к сре Й К ПА не разрѣшаютъ. і ХА. п^лЗ- б нлю трез- КО КСА. Нл КЕЧ. Г,Л КСА кллжінъ м^'жъ. сада дклждкі Зри сице. Веч. іре Зрн козкл^'н пою,
стры нл и- коскрес. д^ бркыи б-. и прлз. малой кеч. д. Сл. и нн'к праз. Догма пою. Еа'іуодъ бола прб коскрес. @ й па- ремій бцы„ (гкт. ок'к. На гГн первый стн кое. н сти^о кце келй ке. Сл. й нн'к прлз- стрл по н-мъ \|гллѵк малой роспѣ, ксе пою по знамени. Тро кос. Сл. й нн'к прлз- И оужнна 3а столомъ *ч праз. Пакеч. ала кез клнб. По достбитк код. ^дннъ праз. На пол^ноір. клнбнъ трон^ н достойно трои пою нл субд'к. Код. @дннъ коскрес. Ко ксенбцс. зконъ 3л члсб. Нл кс^ноціноіь Блаженъ м$жъ л-д слл стры на Т, кос. д с косто, л праз. ^л- ” н”г^ праз- Кыуодъ делео- глл. Про н парелйй. ЛитТд прлз. по Зн,'л'сни кс^ Ал н м' б сти^ол д стиул кск по знамени. Сл. й нн'к праз. На стн стры кос. Сл. й нн'к праз- ксе по знамени. Тро праз- г. Нл оутр. тро коскрес. к. Сл. и нн'к праз. ноютъ нл глл ка пою ок'к. По ііл с'кдлл. ко бктли й ко йуъ. По бк’куъ ка чтеніе во СѵллТи толкбколіъ коскрес. Непорочны йпакой, й чтеніе прлз. ко §ѵллТнто полокн. Я дрѴг^ю чт$тъ по г п'кенн. Полі@ н келнч. прлз. И с'кдлл. кей праз- по іь н чтен. прл СЛО ГІоуКЛЛА. Инти коскрес. глас^. И про й бѵлли біГе й стрл. Клнбнъ Боскрес. со йрмбсомъ нл ’ѵ йрмб а, й кі^е бкл нл і. Клтл. По крйлосо йрмосы бконуъ капо праз- По г п'ктнн кондакъ й нкосъ кос. Сл. й нн'к нплкой прлз- По $ ігксни КОД. Й НКОСЪ прлз. Нл ,^-Й П'кенн ЧТН’кніпѴю по бкь'ічлю. 3 прнп'к прлз- не пою нл субд'к пропою ката бкл йрмб. И
достойно усть коль ро. Ста гдь г. Ск’кт. кос. Сл, й н'н’к ? праз. Нл укали кос. до й прл’3. д Сл. прлз< И ннк преклго- слок^на. Я стрл учаль конаруйстъ чтетъ покоромъ по іѵіб’- ѵ . ст'к оутр. СллкослокТе келй. Тро кос. ко и про коскрес. и ёѵллГе кос. по бкьіч. укт. Ок'к й іѵп^стъ й поютъ стр${ прлз. ІМ Ц’клоклн, й часъ л. На чдск’уъ тро кос. Сл. прлз- Кон-лкъ кос. и прлз. пременд-, іѵпѴстъ й проще. МолІбенъ праз- @ДННЪ КАНОНЪ. Бллжсн. нл кос. с трои НА 5* Й прлз. п'кснь г на д. Яплъ и СѵллТе преже коскрес. Потомъ й кце. По -бсллкн код. кос. Сл. й нн'к кце. Зл достойно йрмосъ прлз. ЧрА стн. П еренес^нТе нер^коткорениаго окразл-і гда на'шего "7а урта. Зі Й стаго мчннка дТсомйдл. (5краз1? трезкбнъ ко ксд. На ке ”ры бкрлз^ на н. Сл. окра. И нн'к прлз. г бкрлзѴ. Нл литіи сти урлм^0 и литТд Ге ксд,, й стры прдз. Сл. и нн'к бкрдз^. рры бкрлз# Сл. й нн'к прдз. оуспе. Тро бкраз^ ннк оуспс. Пбслк кеч. молйенъ прлз. по 6быч. Послк моле оужннло 3а чт^тъ крлтТи кннгѴ. Пакеч. ма ка- дТомндѴ. По до.стбйно кондакъ БЛАЖЕНЪ М^ЖЪ, СТ Выводъ Й Прб ’ч бкцдз#., Й МЛ КЕ На стн ст с поклономъ под. Сл. и суіпін. кторын клнона столомъ чтен. прлз. н нонъ кце да и м$ч. бкрдз^. Сл. й нн'к «успенію. Пол^нощнй по окь'еч- дню. Нл оутр. троп. бкразѴ к„ с поклоны подсными. Сл. й нн'к «успе- нію. По кл с’кдлл. бкрдз^ по к. Сл. й нн'к «успінію. Полцг р~3 а 23
к. Сл. й і. Про Гдн ко скѣтѣ лица ткоегб. @ѵдліс ГО пол2. Н стрл еукр^с^. Клнбнъ оуспенТю по к оукр^с^ дкл клнбііл нкосъ пѣсни й келй бкрлзѴ. \|слбмъ йзкрлн. преокраже. Сѣдал. ннѣ оусійн'ію л^’кй ЗАЧ. лай ГО ійркыи со йрмосомъ на 5П йрмосы нл й. Ката. Волною морыкбю. Я злпѣкъ к канонѣ. Сллкл текѣ кже нашъ сллкл текѣ. По г пѣсни кондлкъ А оусп^нТю-» сѣдлл. еукр^сѴ к. Сл. и ннѣ оусп^н. код. й икосъ е^кр^сѴ. Скѣт. оукр^сЪ? к" Сл. и Нл укалитѣ оукр^с^о нл д. Сл. же. Й Сллкослбкіе келй, тро оукр^с^. Сл. и ннѣ прлз. ГОп^стъ, й часъ л. Нл члсѣуъ трб оукр^с^. Кондлкъ еукр^сѴ А оуспінію прели. Моле оукр№ кторын клнбнъ. Влчц^ нл молек. пойтъ. Блажен. «укр$с^ пѣснь г-д пірклго канона, А оуспе пѣс. л оконуъ ткорцб нд й. Яплъ сукр^с^ колл зач. си. (іѵамі ГО л^кй злч. ми, чт$тъ пріже сукр^с^, й потбмъ дню. По осллкн кондлкъ оукр^с^. Сл. ннко соло. И ннѣ оусп^н'і’ю. Зл достон нрмбсъ праз. А до ГОдднТд. Нкбн^ нер^коткорен. бкрлз^ к столбк^ю нбсХі й чтеніе за столомъ «укр^с^.. Зри Яціе лн прилучи прлз. «Ѵ^р^сл^ к коскрсс. днь. На ма кс на гдн козклуъ стры кос. й костб. Сл. оукр^с^ МА КС. И нйѣ «усп^н. дкнче ликъ. Нл сти бдннъ сти коскрсс. н оукр^с^ сти келй ке. Сл. оук^с^ укали. И ннѣ суспен. Подокліне. Трб коскрсс. Сл. оукр^с^. И ннѣ оуспін’ію. И моле оуспенТю ПО 5 НнѢ оуСПІНІЮ. НнѢ «успенію. §кт. окѣ А Сл. еуспінТю.
ПО ОКЫЧ. КТОрОН КАНОНЪ, оукр^с^ Сл. и ннѣ оуспанію, -еусп^н. Г, ИЖЕ НЛ СА П догма. На литій А ’л' "ч" \ л И МА КЕ КСАо Н О^СП^Н. ВОСПОЙТЕ На пабеч. по достойнѣ код. На ксеноці. стры НА Го кос. г„ ірдз- и оукр^сѴ д. Сл. оукр^с^. Н ннѣ стрд урдмѴп И ЛИТІА оукр^с^ и К03КА дкѣ прА’^. стры леодіе. Нд стн коскрсс Тро БЦЕ ДКО До оутр. тро КОС. К. Сл. оуКр^С^. И оуспсн. И про ДО КАНО КОГ. Полцг й келн оукр^с^. По величаніи сѣдлл. оукр^с^ л. Й ннѣ оуспін. (?ѵлліе коскрсс. Канонъ кос. на д„ оуспсн. на д, оукр^с^. піркыи на §. Клтд оуспсн. СГ)кірз^ оустд, кторын канонъ «укр^С^ НА моле. Но г пѣсни КОНДАКЪ и икосъ коскрсс. код. А икосъ оуспсн. сѣдлл. оукр^сд А. Сл. и ннѣ оуспсн. По й пѣс. код. н икосъ оукр #сѴ. Скѣ кос. Сл. оукр^сѴ. И ннѣ «успіп. На уклли кос. д н оукр^с^ д. Сл. стрл §ѵмь. И ннѣ ПрЕК'лГОСАОКЕНЛ. СЛАВОСЛОВІЕ КЕЛИ. И Тро КОС. (4КТ. Обѣ Й ЯіпѴстъ коскрсс. й час. а. Нд чд. тро ко. Сл. оукр^с^. Нд яномъ тро кос. Сл. оуспсн. л кондакъ оукр^с^ й оуспсн. "чт^тъ по псрсмсн. іИоле оукр'?;.^ й «успенію. На ЧА БААЖ^Н. НД ВЦ Кос. д, оукр^с^ пѣснь Г НА д, й оуспсн. пѣс. А-Д НА Д. ЙПЛЪ Н §ѴАЛІЕ ПрЕЖЕ КОСКрЕС. Й ОБрЛІ$. По ОСЛАБИ КОД. коскрсс. й оукр^сѴ НИКО. Сл. соло. И ннѣ оуспсн. й про. Яціе прилучи по прлз. оуспсн. к са на к«. Сл. «успін. И ннѣ догм'д. На оутр. канонъ прлз. на йо й ст. на й же. рби КСЕ к ли. Сл. оукр^с^. Н ннѣ . Сл. оукр$сй1. Н ннѣ іп оувр^сѴ л, оуспін. л. На зри 23*
Стлго лЛ •. лшронд Еъ по прлз. зконъ іпЕстернч. й до іѵдАнід. Нл кеч. Ка рд-> стры суспЁн. г„ и мз г. Сл. И нн'к прлз. На сти ксе праз. тро прлз. а. Нл пдкеч. кондАкъ прлз. бдйнъ до ѵСдлнТд. На оутр. тро прлз. г. По кд с'кдлл. А прлз. по к. Клнбнъ прлз- кторкін со нрлібсоліъ НЛ Нэ Нрмосы ПО Б, И Л13Ч. НЛ Д. По Г П'КСНН 7 КСЕ. По § іѵкс. КОНДАКЪ Й НКОСЪ прлз. Скгйт. прлз. стиуб прлз- КСА. ГіЛЛЖЕН. прлз- П'кс. г-д кторлго ткорцл ил и. і Яціе прилучи по прлз- сѵспЁн. к нлю крблі'к нЕр^котко- рЁннаго бкрлзл. Нл мл?. кеч. ко октли а. Сл. й н'ігк сѵспён. К03КЛ нлстодці. дне'. Нл стн ко октли Сл. й нн'к суспйі. стнуб нлстодці. дне. Сіе дла урАлід бцы. іІціе не изболитъ сѵстл-, то ксе ко бктли. Тро кос. Сл. и н'тк «ѵспен. йлй іео коскрес. Нл плкече кондакъ рдйнъ оѵспЁн. Нл КІЛИ к« стры КОС. Д СѴСПЁН. Г, ИЖЕ НЛ СЛ прдз- Й СТ. К ЛІИ Г. Сл. прдз- Й НН’Ѣ ДОГЛІЛ. /1 СТОЛіѴ ЛЦІЕ Й 0СТА СЛАБНИ ІІСЕЛІЪ @ГО НА ли гГн ура, н прлз. стры того дна й со слабни на кеч. И рл сѵтр. ксн. Сл. ст. аще устъ. Яціе лн пи. Сл. и ни!’ кос- пойте. стры КОС. Сл. СТ. ЛЦІЕ устъ. II НН'І прлз. угдл НЗЫДЕ. Тро БЦЕ дко Си о\спЁн. А. Нл сѵтр. Трб кос. к, Сл. И НІгк прлз. И ПР А° клн® коскрес. Клнбнъ КОС. НЛ Д- КЦЕ НЛ ДКЛЭ ПрЛЗ- НЛ Д, Й С нл Д-> КЛТЛ прлз- По Г П'кенл код. Й (ІКОСЪ КОС. КОД. Й ИКОСЪ СТ. Сл, Г'ІСДЛ СТ. И нн'к прлз- По 5 ігкснь кондакъ й йг.осъ прлз- Ск'кт. кос. Сл. ст. лцн
$сть. Й ннЧ прлз. к^дЧ ст. скЧт. нЧстл„ то сл. и ннЧ прлз- Нл укдлн кос. д, и прлз- нже нл сл прлз. А со слл нл Д. Сл. стрл 0ѴЛлГ йлй сл. оуспён. ДЛА урЛМЛ КЦЫ„ л стр$ (гѵХлАс по йпз. И ннЧ преклгослок^нл $сй. Сллкослбк’Ге келн. И тро кос. @кт. (ЭкНЬ н йпз н часъ л. На члс. тро коскрес. Сл. прлз. Нл йнбмъ тро кос. Сл. ст. л код. коскрес. й прлз- точГю. Моле. оуспен. й урлл^ ст. Бллжен. нл Г кос. нл 54 и прдз. пЧ рд нл д. Яплъ н @ѵллТе коскрес. и ст. Яірс лн стбм^ нЧстм то бце. По беллкн КОНДЛКЪ КОС. НИКО СОЛО. Слѵет. Й НнЧ оуспен. н про. Стыуъ мѴч. флбрл н ллкрл. На кеч. ка рд„ стры прлз- н м^ч. по 7. Сл. м$ч. н нн-ѣ прлз. Нл стн ксе прлз. Трб м^ч. Сл. и нн1^ прдз- Нл оутр. тро. прлз. Сл. ст. И ни1!; прлз. По і& сЧдл прлз. Канонъ прлз. с0 ирмосомъ нл н„ піркын н м$ч. нл д. По Г пЧс. КОНДЛКЪ м$ч. н нкосъ. Сл., сЧдАЛ. Й НІіЧ' прдз. По 5 пЧснн КОД. Н НКОСЪ прлз. СкЧ прлз. & нл стн ксе прлз. Бллж? прлз. пЧснь д оконуъ ткорцо на й. іІплъ ко злч. слг. ^ѵ-Хліе й л^кй ^г. СтАго м^ч. лндріл стрлтнллтл. Нд кеч. кл рд стры прлз- г и мйч. г. Сл. н ннЧ прлз. Нл стн прлз- ксе'. Тро м5/ч. Сл. и ннЧ прлз. По йп» кеч. по'іо понлун коль сокб- ромъ к члсбкнЧ^ ПОМИНАЮТЪ ОЦЛ лндрід дісгннсыкнчлп ДЛА плмдтн @го. Тро пою нл глл н клнбнъ НОСАТЪ. Й IV пбслЧ СК^ЗЫКЛЮ крлт'ій СѴ ПОМАНОКЙіІН нлетодтелд по ско^н енлЧ '
й оус^рдію. Я бкь'ічлн БЫЛЪ тако. Поклоны КЛАНАЛНСЬ К КОфН по 7 поклоновъ. Нд оутр. трб прлз. ІГ. Сл-, лі$ч. прлз- По ка с'кдл прлз. Канонъ прлз- кторь'ін со и, НА Но Й нн'к ірмбсомъ М$Ч. НЛ Д. По Г П'кснь КОД. Й НКОСЪ л\^ч. Сл. и с'кдл. й нн'к праз- По 5 п'кенн код. й нкосъ прлз. Ск’кт. прлз< ІГ. Нл стн праз- ксе. Бллжен. прлз. п’кснь @ дкен^ъ ткорцб нл н. Яплъ къ §^,Е злч. слг. СѵллТе іѵ лѴкн ЗАЧ. р5. Ъ ЧАСАМИ КЪ СОКОр’к КЫКЛЕТЪ ПОНЛуН ЗА НАСТОА- п и ТЕЛА ОДНОГОо КАНОНЪ Пбсл'к ЧАСО '(ОДА СОКОВОМЪ КО ГрОБННЦ^ НА ПОНД1(Н НОСА-, П Л ГГ» Тро КОНАр^АЮ. Н ПОЙ ЛНТІН), ПО- МИНАЮТЪ НЛСТОАТЕЛА 0ДИНАГО. Стаго пррбкд слмѴилл. нд КЕЧ. Л, э. ос КА рд, стры П5АЗ- Н про по Т. Сл. н нн'к прлз. Нл стн прлз. ксе. Тро про. Сл. й нн’к праз- На оутр. тро прлз. к. Сл. про. И нн'к прлз. По кл с'кдлл. прлз. Клнбнъ прлз- перкой со йрмбсомъ на н, й про нл д. По 5 п'кенн кондАкъ и нкосъ прлз. Ск'кт. прлз. к. На стн ксе прлз. БлажЙ. прдз. п'кснь 2 ксд нл и. О тлго лгілл флддёд. Н ст. м$ч. кассы-, н прп 6п,а на- ШЕГО ЛКрЛДМІА СЛ10ЛЕН6СКЛГ0. Нд &(ч ^‘(Д^ Сл. и нн'к прлз. На стн прлз- прлз. На оутр. трб1 прлз. (Г Сл. ст. И нн'к прлз. прлз- Канонъ прлз. кторын и м$ч. н мйч. стры по г. ксе'. Тро" лпл^. Сл. й нн'к По КА со йрмбсомъ НЛ ЛПЛ^ НА До НЛ Д. По г П'кенн КОД аплЪ?, Й С’кдл ОКА. И нй'к
ІірАЗ- П° пѣсни КОНДАКЪ И НКОСЪ прлз. Скѣт. лпл^. Сл. и ннѣ пцлз. Нл стн прлз. ксе. Бллжін. прлз. пѣс. 3. ПрпБном^ лкрадм'йо пой с пол'ф когда КЛ\ѢсТНО, 'Т’^З- кез Б0Л*' На кеч. блаженъ л$жъ, стры на н н Сл. Выводъ й ’ч г. На стн стры-, и сл. стомѴ. Тро" прп. Сл. и ннѣ бкы. На сутр. полц? и ксличАні’е прп. по бкы. Прок. Чтнл предъ гдемъ. СѵАл'се (ѵ ш зач. мг. Канонъ прлз. со ирмо- сомъ на 5-, и ст. на и. Ката прлз. По г пѣснь код. прлз. сѣдлд. К. Н ннѣ прлз- По 5 пѣсни код. и нкосъ прп. Скѣ прп Г. Сл. и ннѣ прлз- На укАлн нл 5, прлз- г стн^о и прп г. Сл. ст. И ннѣ прлз. СлАКослокі’е келнк. н про. На час. тро прлз- Сл. прп, код. прсме прлз. н прп. Блаж^н. прлз. Стдго лД’ч. лга^оннка-. н ст. лсѴч. лѴппа. Служба кк Здѣ же по/тса. На кеч. ка рд, стры м^ч. по г. Сл. ага- фоник^. И ннѣ прлз. На стн прлз. Сл. лглфбннк^. И ннѣ прлз- Троп. м$ч. Сл. н ннѣ прлз- На сутр. троп. прлз- ІГ. Сл. мѴч. И ннѣ прлз. По кл сѣдлл. прлз. Канонъ прдз. перкын со ирмосомъ на 5„ Н М$Ч. ДКА НА И. ПО Г пѣсни КОНДАКЪ И ИКОСЪ прлз. й сѣдлл. м$ч. оба. По 5 пѣс. код. й нкосъ м$ч. Скѣт. м$ч. Сл. и ннѣ прлз. На На час. код. прз- §дннъ. Бллжф. прдз. пѣс. Стдго м.чпнкд л^ппл, й 7 сфенном^ч. л^’гд», н йддніс прлз. суспен. кІ^ы, служба кса трсзконъ ко ксХ. Длд урлмл прсстьІА БЦЫ. сти ксе прлз- и нл н. нрннед @пкпл кг прлз. ДАНІЮ, На кеч. ка не
н„ ирмосы по к\ л кторын со йрмб- по к. Клтл нл субдѣ. СЭксрз^ суета. По 5 ІіѢсНН КОНДЛКЪ Й НКОСЪ ПрЛЗ. прлз- оу ПЕрКЛГО КАНО ПО Д НЛ л. т і « „ ₽ г, і ~ . окѣ И ІѴП8 И ЧАСЪ а. Бѵлж^н. праз- п4сснъ ксд глютъ„ л чте фллбмфні;ъ себѢп козклун пою-> стры прлз. на 5. Сл. Й НнѢ прлз- ЕыуОДЪ СкѢтЕ тйуіи ПОЙ. Прок. ДНК) и §кт. Сподбкн гдн. Н §кт. На стн ксе прлз. Троп. кце Г. Нд оутр. троп БЦЕ г. По ка сѣдлл. прАЗ- Клнон. бкл прлз. піркыи со ирмосомъ нл семъ нл ё\ йрмосы По г пѣсни йплкой Нл ^-й пѣсни принѣкы кркілбп Я оу КТорАГО ПО Г НА КрЬМОС. НЛ СубдѢ ПрЕОКЕ. ЯНГЛН оуспінІЕ. Есдкъ зІменъ. Потбмъ. Величай дше моа. ПобѢок- ДЛЮТСД. @КТ. Н ПОКЛОНЪ ЗЕ. СкѢт. прЛЗ= ПЕрКЫН к. Сл. Н ннѣ кторкіи. На укали стры праз- на д. Сл. й нн4: прлз. СлакослскіЕ келнк. й тро праз- Скт піркыи клнбнъ. СѵалТе ДНК) Й БЦЕ. По бсЛЛБН код. §дйнъ прилучи іёдЛНІЕ к нлю. Нл МА кеч. нА гдн ко д. Сл. Й нні прлз- которой ЙЗКОЛИТЪ КЕ. Сл. й нн'к прлз. Стрл по н-мъ іуллѵѣ. Тро кос. Сл. н нн'ѣ ЯрЛЗ- Нл ПДКЕ КОД. ^ДИНЪ еуСПЕН. Нл КЕЛН КЕ стры КОСКрЕС. Л, й прлз. ^л- г,рл3- Й нн'Ь догма. На литій урл стнул и'к’стк, поитъ литію ксю праз. по дкы й со слл й ннѣ коспбнтЕ. На сти коскрсс. Сл. й ншЬ §гдл Й3ЫДЕ. Трб бце дко к н прлз. а. На оутр. трб кос. к. Сл. й ннгС прлз. Молкснъ прлз. нл и. Яплъ й супіЕнію. ЯфЕ козклуъп стры ОуСТЛКфИ. Нл СТИ ($ДННЪ СТИ КОСКрЕС. Й прлз. СТ’И^О КЕЛНК. Сл. й ннѣ прлз. Стрл по н-мъ ф-ллѵЕ Тро ...................
чѵ прочее й до канона коскрес. Клнбнъ кос. нд д, н кце на дкд. й праз. ока канона на й. Ката праз. нл губдѣ. ®керз^ оустл. По г п'&сни кондХкъ и икосъ коскрсс. йпакбй прлз. По § ігіссни. кондакъ н нкосъ прлз. Нл ^-н ігЬсни чтн'&н- ш^ю по дкьі. Нл с^бд-ѣ по клта достойно ^сть. Стъ гдь г. Ск'Ьт. кос. Сл. праз. и ин1!’ драгій. На укали коскрсс. д, й праз. Д- Сл. прлз. н нн'і прЕклгослокЕна. СлакослокГе келнк. Тро кос. §кт. бк'к, часъ а. СЭпѴстъ и г 1 -х’ п'ѵ' ( п ПО ІѴП& НЛ С^одѣ п рл 0ѴЛЛМКЛА Н просрен. з'е. Нл чдс. тро кос. Сл. прлз. д ідд. кос. й прлз- преліе. Моле праз- @дйнъ канонъ. Блдж. кос. и КОГ. НА 5„ Й П^АЗ- П'Ѣс. ^'-Д НА Д. Я_______ .. КЦЕ. По ОЕЛАКН КОД. КОСКрЕС. Сл. Й НН'Ѣ П^З- Стлго сцГенномчникл й аплл §ѵти^і’д„ (5ц'Д НДШЕГО ПЕТрА МИТрОІІОЛЙТА москб. СТрЫ КО сГкТЛН П Н с" г' СЛЛКЛч Й НІгѢ КОГ сти ко <5ктли КСЕ. ТрОП. Т СЛЛКЛ-, й ннѣ На оутр. троп. с5і;тли. Канонъ сцГенномчннче й пѢеСНЬ сѢдЛЛ. А, й икосъ 7. Скѣт. <5ктаи и проч. слежка ко бктли дню Стлю ПЕТр2 СЛУЖБА СЪ ПОЛЦ? ПОЮТЪ КОГДА КЪ зри лѵЬстно. трезконъ безъ большаго. На кеч. кллжінъ м$жъ„ Яплъ й Сѵлл’і’е стьір кд сл^жкл иже ко Сѵтиуію йлй кртоког. На ко йлй кртоко. Т к^ сллкл,, й нн'Ь сакьіч. По кл сѣдл ко ко октХн бклп и 7 на Л*. Запекъ. ЛПЛЕ сллкл., ко дѵтнрь моли й нкЪ (5км ч. бктли сл. й Ст’іи бгл IV нлсъ. По г По 5" п4сСНЬ КОНДАКЪ НЁІ^ ко. Нл СТИ ко ксд. рпл
1'6 стры нл и". Выводъ н прок. дню, н чтЁн'Ге Т. На стн 7 ксЁ. Нл оутр. поліе сплю. Прок. оустл мод. ВѵалТе ГО Усоанна за л"е ГО пел2. Канонъ бце нл 5*. Еод^ прошідъ, Н 7 ДКА НА н проч. Ск'кт. стлю к, слаба, нл д4, сл. е^ же й нн'к кце НЛ н‘. ІІІІЛЪ И*. КаТАКЛсТд. СЭкЕрЗ^ «уГТА й нн'к ко. На ^бали стлю ты е[Н Л03А. СлакослокГе келнкое и проч. МолЁбенъ стлю-» КЛЛжГ 7 П'кень Г ПЁрКАГО, А 5* КТОрАГО КАНОНА КЪ еѵр^ол’‘х Злч- Т”І' вѵАЛІЕ ГО УсОАННА 3АЧ. Л5. ~лго лгілд клрФололсЁд, и Т лгілл тнтл. КА рД, етры АПЛОЛСЪ ПО Г, СЛАКЛ кртоБо. На сти ко сУктан ксе. Троп. лплолѵъ й нн'к <5бьіч. Нл По КА Г'кдлл. КО СЪ ЛС^Ч. НА 5 й скдлл. окл »рфо. Ск'к’ Зконъ про- кдафололсЁю стой. На кеч. н нн'к ОБЦПН, й нн'к единъ тнтѴ, НКОСЪ клрфо. Скѣт. КО сти ко октан н проч. <5ктлн. Яп‘ъ КЪ ТНТ^ ЗАЧ. т АНДрЕДНА Й ПрЕСТЫД БЦЫ КСЮ и лс^жъ. ко нлн СЛАКА., С>БЫЧ. V 0ГЬ!^Ъ мѴч. А ТБоріІЫД ИКОНЫ КрАТІА стод" КЕЧ. На кеч. кллжЁнъ ПІрКЫД Л кторыд ЛС^Ч. И нн'к КЦЕ. сть'імъ п - БО ОБЫ. С)КТАН, СЛЕЖКА н /5 н оутр. троп. ЛПЛОМЪ 1 СЛАКА, Октан. Канонъ ко <5ктан ДКА НА ні По Г П'кснн КОД. іі. По б" п'кснн кондлкъ и сл. аплолсъ, й нн'к бо. На дню. На чАгкръ блажГ бо бѴАЛІЕ ГО МАтфЕА ЗАЧ. <Г|. НАТАЛІИ, Й Ср'ктЕНІі ЧЮДО- кладнлснрскід. Ееч. большад, оутр. ДО ёѵХлТд. ТрЕЗКОНЪ ко ксд. КОЗКЛ^Н пони стры НА Щ БЦ'Е е БЦІЕ покГ НА уКАЛсГ, й м^ч, г", сл. СТрЫ Выводъ и прок. дни) и чтЁнТе г* бце. На
іоломъ нзкрл. ЛИТІИ ПІрКЫИ СТИ БЦЕ. Не (ІСТАКН НЛСЪп Й ЛНТІД БЦЕ КСА ГЛ. БЦЕ, Н Нн'к БЦЕ. НЛ СТН КЦЕі СЛ. М^Ч. Й НН’І КЦЕ. Троп. М$Ч. СЛАБА, Н нн’к БЦЕ. На ПЛКЕЧ. ПО ДОСТОНН'к КОНДАКЪ БЦЕ п^ркыи. На оутр. троп. БЦЕ К СЛ. ЛІЙЧ. И нн'к БЦЕ. По кл ѵкдлл. бце. ПолІ0 и кЕлнчлнІЕ кце. Достойно 0СТЬ. Бж*е с^дъ тбон. Прок. КЦЕ. Поман^ НМД ТКОЕ. СѴАЛІЕ ІѴ лѴкЙ 3ЛЧ. Д*. КАНОНЪ БЦЕ СО нрмоСОМЪ НЛ Ъ нрмосы ПО Кі Н М$Ч. НА Д. По г' п'кень код. н нкосъ лаѴч. сл.укдлл. н нн'к кце. По 5" пкень код. н нкосъ бце. Ск'кт. Бцкі СЛ. мйч. Н нн'к БЦЕ- На уБЛЛЁГ КЦЕ НЛ 5. трй ^калеГ й три Др^ГІА ЧТО НЛ КЕЧ. СИТДлЙ'. (Й> ПрЕСЛАКНОЕ ЧКДО, СЛ. м^ч. н ник бце. Слакослокіе келнкое. Троп. м$ч. сл. й нн'к БЦЕ. СктіГ б^к Й ЧАСЪ А. На ЧЛС'куЪ троп. КЦЕі СЛ. М$Ч. А код. на кс'к^ъ члгкр. бце. МолІбенъ (одинъ канонъ кце. БллжГ БЦЕ П'кень Г-А й ЗАЧп НДі А ЧТ$ТЪ ПрЕЖЕ ДНК) БГОАКлГ ННІ?О СоХЪі СЛ. М$Ч. И нн'к БЦЕ прлз. Я оусп'кнію НЕ чт^тъ, нкон^ БЦЫ КЪ СТОЛОКШИ НОСАТЪ, ЛОМЪ КЦ'к. Яціе прил^чн1 кладеГ бцы къ нлЮі м$ч. тогда поитъ 3?и 0ДННОН БЦЕ СЪ коскрі СЛ^ЖКОНі М$Ч. СЛУЖБА ШЕЕТЕрнЧНЛАі стры НА 5ч Й КАНОНЪ НЛ Оутр. НА ЖЕ. Прпкнлго (5ц*а нлшего пимннд келкклго. Зкбиъ шесте- і;3 рнчной, съ пнминомъ поитъ й плтрІАруомъ, ЙЗЪ Г-го ЧИСЛА рпк -Д. ЯпЛЪ БЦЕ СМ. Сѵ'АЛІЕ IV лѴкЙ А БЦЕ ПОСЛ'к. По ОСЛЛБИ КОД. Н ЧТЕНІЕ ЗЛ СТО-
Б^ДЕ ПрИЛ^ЧІ? КЪ ПНЕ КТО ЧІ‘ С^Б. Я 6^ ДЕ СрЕДА И ПА ТО БЫ КАЕТЪ ТрЕЗКОНЪ, А ПОЮТЪ НОКЫМЪ ЧЮДсГ съ ПОЛІ0 сотымъ. Нл КЕЧ. ГТрЫ НЛ 5о ПНМНН^ Г, н пАтрідруомъ г, сл. пнмнн^. Нл стн ко бктлн сл. ПНМНН^. ТрОП. ПИЛ’.НН^ сл. пАтрілр- ^оліъ. Нл сутр. троп. іп'мАнн^ Г сл. ?. Канонъ ко бктлн (ІДННЪ НЛ ,Ѵ пнмннѴ НА 5і н СТЕМЪ нл д*. По Г П’КСНЬ КОД. СТАЕЛЛЪ. По 5 П'&СНН код. пнмннѴ. СК'к'Т. КО ОКТАНт СЛАБА пймнн^. На стн ко бктлн ксе. БлджГ ко бктд'н ксд. Яплъ КЪ ГАЛА* СГІ. бѵ^ЛІЕ IV МАТДІд ЗЛЧ. Т. КН Прпкнлго ОЦ А НАШЕГО МОНС^А М$рННА-> Іі ПрП бц’л НА- ШЕГО слкы крі/іпГ Діонеею на кеч. стры ко бктХн Г и 7 Г. На стн бо бктлн ксь троп. монсею. На сутр. канонъ на д*. Ск'ІТ. ко бктлн. И на стн ко бктлн. кллжГ ко бктлн. Л'Г' / ш . л г , Яплъ злктро СЕГО ДНА КЫЧНТЫКЛЮТЪ ДНЕКІІЫМЪ. К^ ^гГкНОКЕНІЕ ЧТНЫА ГЛАКЫ СТАГО ІСОДННЛ ПрТЧН. ПОЮТЪ КСЕНОІ|ІНОЕ МАЛОЕ. КЕЧ. ЛіАлАА. Ст^Ы ПрТЧН Д^ СЛ. ПрТЧН ПОкГ ПО ЗН^ И НН^ БЛЧЦЕ. Стн^о ПОЮ* НЛ ПОДО. СЛАКА, И НН'Ь по ЗНА*. Троп. пртчн сл. й нн-ѣ ко коскрГ. 6кте' МАЛ. и шп$стъ малой. Плкеч. безъ канона на нін код. @дннъ пртчн. По- Л^НЦІННЦЛ, НА Н^Н, ПО Г"МЪ тртомъ троп. пртчні СЛАКЛі и нн'к ^о коскрГ. По Р-мъ тртомъ код. пртчн. Ко КСЕНОЦі- НОН ЗКОНЪ ЗА Д* ЧАСА НЛ КСЕеТо БЛАЖЕНЪ М^ЖЪі Г-А СЛ^. СтрЫ НА й4, сл. пртчн н нн4? ко коскрГ. Вкіуодъ прок. дню н ч* три. На лнтін стн урАм^ и литТа пртчн^ сл. @мХ же н нн’Ь
же, и нн'к б«з- ПОДО, А СЛІКНЙ НО зна- сл. ГЛА. НЛН НЛ кце дко а, ксе гокоромх. Нл оутр. йегк ко коскрГ. По ка с'кд. пртчн иух. ПолТ(? й келн4 пртчн рддо. прад. по среди. С'кдлл. К, и ко. Стры ксй покГ нл Троп. пртчн м н пртчн К, СЛЛКЛ, Н СЛАКА, И нн'к КО нетр^нѴ не и". Клта°,' По л‘ п^с. суод'к по КО НОСАТХ. Знамени, н Т сллкл,, пртчн ДКЛ НА коспойте лібдТе. На стн пртчн <71 ИСКИ, менн. троп. по к, ПокГ нл С^бд-Ѣ, НАЛОИ сх стГ й прок. пртчн. Чтнл предх гдема. Есдко дыул, поебта бкыч. ёѵлис іѵ млт^а злч. Й3. Клнбнх кце, бкыч. глл к' нл й4, йрмосы по к, крта нлчГ. По Г п4сснл с'кдлл. Г, сл. н нн'к ко. код. й нкоса пртчн, на д'-н п'кенн чтн'кн на клтл° достойно 5-го гласа. Ск'кт. к сл. й нн'к і|Глмы гбкоромх стры на подо* на д, сл. по нн'к кце ты §сй лоза. СллкослокТе келнкое й троп. й нн'к ко. 6іГ ок'к й іѵп^стх й стрл нл ц'клб стблЛ’ прл йкбн^ 7 ц'кл^ктх, й члех Г. Нл чдгк^х троп. й код. прт іѵпѴста й проірГ 3Г й кннг^ чт^тх до члеокх. Ліолекснх пртчн і^ркын клнбнх, на мол^кн’к канона носата. БлджГ пртчн нл н п'кснь г* піркдго, л 5 кторлго клнбнл, кллжГ носа". Япла прЬке кце, й пртчн злч. кх д'клГ лг. Н §ѵалТе пркке кце, й 7 іѵ м^ркл 3а кд. По бсллкн кондака кГоаклГ сл. пртчн, й нн'к оусп'кн'ію. На іѵп^ст'к достойно ^сть, йкон^? Гтлго кх стодбкѴю носа, 3л столо чтеніе Т йзх 3л стола кст^ прежс покГ стн стбмѴ. И потбма достон йкбнѴ
3?" 3^ КЪ столбк^ю прокбддтъ и поклонъ къ столбкон. Яціе праз. къ кбн днь нн прилучи. Яціе и къ нлю і? къ с^к. мддтъ постное кі днЁмъ съ масломъ-, I? НЕ тр^1- ЖДДЮТСА до полудни. ЯфЕ ПрНлѴчН П^ЛЗ. йн килю, поютъ съ ко сл$жк^ гако же кгослок^ къ і;з днь. ЙЖЕ КОСТЫ\Ъ ОЦЪ НДШНуЪ ПЛТрІАруЪ ЦрД ГрЛДЛ, АЛЕ^ЛНДрА ісглннл н ПАКЛА нокаго, й гірпкнлго ОЦА нашего ЛЛЕ^АНДрл скнрьсклго чюдо. При длс^лндр^ кеч. коль слнтіей. Бра СТОА КЕЧ. КСЮ. Й оутр. ДО (ІѴ Л. Къ КЕЧ. ЗКОНЪ КО КСА. Нд КЕЧ. КЛДЖЕНЪ М^ЖЪі КОЗКЛ^Н поютъ, стры нд и, пртчн г, н ЛЛЕ^ДНДр# 0. Сл. ллЕ^андр#, н нн'Ь ко. Нд лнтТн стн урбм^. и ли ллс^андр^, н мд кеч. кса. Сл. лае, н нн-і ко. Дуа кжс- сткен. Стнуб дас. Сл. (?м§ же, н нн’і ткорЁ. Тро пртчн. Сл. ДЛЁ, н н'нЧ' КО КО. ІІОСЛ'Ь КЕЧ. МОЛЕ НЕКЫКЛЕТЪ. Нл оутр. ЧТЕНІЕ прп ЛЛЁ. На ПДКЕЧ. КОД. @ДННЪ ЛЛЕ. Нд оутр. тро пртчи к. Сл. алЕ, н нні’ ко. По кл сЧдал. прп по к. Сл. и нн’і ко н^ъ. Полі’е и келнчднГе адЕ^дндр^, н сЬдал. іс, н ко. Про чтна предъ гдемъ. Сѵлліе «) мл на з, ирмосы по ы, прп ллё дка нд По Г П'&СНН код. н икосъ пртчн Н ЗАЧ. мг. Клнбнъ пртчн и. Ката. СЭкЁрз# суета. С'ЬдДЛ. егб. Сл. сіддл. ЛЛЕ, Н НН^ КО. По 5 П^СНН код. н нкосъ ал?. Ск’І’т. лле ІГ. Сл. н нн'і ко. На укалИ стры нл з. Трй слакнн пртчн, н ллГ г. Сл. дл?-, и нн'Ь кце ты §сй лоз'а. Слакослбкіс келнкое.
Тро ПрТЧН. Сл. ДЛЕ^ н ннѣ ко. Скт. бкѣ. Й ІѴІІ^СТ» А Ч.Йа‘4. Нд члсѣуа троп. предтічн. Сл. але, а код. пртчн А ллфГ премс. ЛІоле @днна канона первый прп алексіи клчцй’ поіота, Блджен на лле пѣснь г паркаго, а з ктордго канона. Яйла и’і. СѵалГе іѵ л^кй дач. кд. По Осллкн код. кгом н пртчн ннко соло. Сл. алек, А ннѣ оуспен. нкон^ к столбкѴк» ст. носа-» и чтен. да сто^бма стбмѴ. Положеніе Подса престыд кцы. Трсдкона кед коль Нд кеч.’ клдж^на м^'жа, сти кце перкыд нд з* по кі Сл. и ннѣ мко кѣнце. Яціе лн к па кечернн сл. кце, й ннѣ догліа. Вы- вода прок. днк> и плре кце. Нл стнус? кце кторЫд стры, гТа д. Сл. н ннѣ смысла бчнетнкше. Тро кце л. Нл пакеч. код. кце Зднна. На оутр. троп. кце г. По на сѣдд бце но кі, по бкцнн мннѣн. Подцг кце н келнч. Пѣснь ксді$ д^бкнѴю. ^Глома йдкран. На ржтко кць'і сѣдд кторын к" пнедна ка кдно по г пѣс. Прок. помдн§ нмд ткое. СѵдлТе іѵ лѴкн длч. д, стра смысла дчнетнкше. Канона кце со нрмбсома па кі ирмосы по кі Ката. СЭксрд^ «уста. По г пѣснь сѣда первый к. По з пѣснь кондака и нкоса кце. Скѣт. кце к. Нд укдл'н стры кце на Дл писаны нл водка кторыд. Сл. и ниѣ «ко кѣнцелла. СлдкослбкТс келнк. и троп. кце §кт. бкѣ^ и ГОп?, и часа а. Бед- жей. кце пѣснь г-д и з-д. Япла длч. к Сѵрео тк. ^гал'і’е іѵ лѴкн длч. нд. По бслакн код. кгод ннко. Сл. соло. Й ннѣ подс^.
ЛНСТа Г Угтака а? лшон кеч^нн ....... Г к IV плкЕЧЕрннц'і.....................................А г* (V ксЕнбірнома кд'кнін. . . ......................5* X IV молекн'І и чдгйуа ..............................кі (Г IV ПОКСЕДНЙНОН СлѴжК'Ь, IV КЕЧІрНН . . . ді 5 IV ПЛНЛ^НД'І’.......................» 6'1 3' (V лолѴноірнніук....................у . 51 и4 (V молікн'Ь н чдслуа . . . .' . . . .31 $7 (V люлЕкндуа,, когда кыкаюта гокорома и іѵ рддокы’р когда колД поютсд - ні Т IV днгкныр люлЕкна^а..........................,$ лІ (V молйнд^а скдтыліа ....... ^ кі IV люлЁкнл^а когда не поютіа.................НМ гі IV плнлунда^а0 когда поюта і? когда не кыкаюта.........................................,$ ді IV зконгЬ.....................................,^1 (Я IV ілѴжк'Ь ксеа седллнцы-. како октан пойтсд і / * м СЖННЕ0Ю...................................К 5І IV зконгк на ксдка дінь........................іѴ 31 IV зкон^’ ка кЕчірндма.........................кк ні IV кіЕЛ'І’тножа п4’нГн........................ ЛѴЬгдца СЕнтАкрк, Начало индиктѣ інр^чк цоколѣ л'Ьт^/ . кк ок. ДЦа Жарта . рлі ЛІца ОктА'крь . мд ЛІца йпр'&лл . Р'^ Л\ца Нодкрк 5е ок. Мца Л\лн . рК*5 Мца Дека кра . • ок. Мца Іюнь ЛЦа ГЕнклрь ЛЦ'а ФЕкраль . ПД . ра Жца Ноль . Мца ЯкгѴста. рнн