Текст
                    

У ДІЙМІ

Воля народим! Гідність людині! ВТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ аа панування німецького Імперіалізму в Україні ' в роках 1941 - 1944. В роках 1941 - 1944 Організація Україн ських Націоналістів втратила 4.756 членів,в то му числі 197 членів вищого керівного складу , себто починаючи з .членів повітових керівництв, з того 5 членів Проводу Українських Націоналі- стів, іменованих на свої пости ще сл.п.покійним полковником Євгеном Коновальцем, та 6 краєвих провідників поодиноких земель. Члени Організації Українських Націоналі - стів,що згинули під німецькою окупацією, похо- дили з різних земель,а саме:з Кубані,Наддніп - рянщини,Волині,Галичини,Полісся,Карпатської України та Буковини. В тому більшу половину творять українці з Центральних та Східних Зе - мель. 95 ’/> членів згинуло на території так зва - ного Райхскомісаряту,що був під пануванням ні- мецького садиста Еріха Коха.Це має своє корін- ня в тому,що ОУН поставила собі там основні суспільні та політичні завдання і там страте - гічно лезсав її головний Фронт революційної бо- ротьби,коли Галичина та еміграція творили дов- ший час своєрідне запілля підготовки кад - - З -
рів та збереження ревних резерв. Зо всіх міст України найбільше членів зло- жили своє життя в Золотоверхому Києві, що в 1941 — 43 р. був головним центром скупчення сил та оерцем Організацій £ 3 нього йшли нерви до інших міст та районів Ліво - і Правобережжя.Там у великій багряній піраміді жертв, що складаєть- ся з 621 членів ОУц з усіх українських земель, віддали своє життявиконуючий обовязки Пропаґан- дивного Референта Проводу ОУН на Українських Землях-0ршан-Чемеринськи^ та Краєвий Провідник ОУН- Домазар - ДібрОва> щ0> покритий рамами від двотижневих побоїв німецьких варварів, залишив на стінах Лук*яиівки кровю написані слова: "Спливаю кровю-не зраджу тайни ДРУзів!" В 1941 - 42 рр, найбільше членів згинуло в німецьких тюрмад на Центральних Українських Землях. Вони були закатовані, розстріляні чи загазовані в чорних німецьких возах смерти.Бід початку 1943 р. чцсл0 втрат складається в пер- шу чергу із вбитих; у зв’язку партизанською ак- цією на Волині й Цоліссі. Втрати ОУН в концентраційних таборах за до- теперішніми , ще не повними підчисленнями сягають сьогодні 132 членів> £ них більшість згинула в концтаборах в Україні, а особливо великий відсоток припадає на "Маєрівські Дачі” біля Ки- * єва.
Членів ОУН, що попадали в руки німців,німці розстрілювали в більшості на місцях. Серед замор дованих в німецьких концтаборах е заступник Го- лови Проводу Українських Націоналістів - Сл.п. Ольжич-Кандиба. Всі страхіття німецьких концтаборів поруч з десятками членів Організації пройшли в дуже важких умовах 7 членів Проводу ОУН з Головою Проводу полк. Андрієм Мельником та його дружи- ною. Постій, квітень 1946. Інформаційний Відділ ОУН.
За нами лежить одна з найтрагічніших епох у житті української нації - епоха другої сві- тової війни.Україна в цій війні зазнала чи не найбільше від усіх інших країн важких ран.зни- ш.ения людности,плюндрування матеріяльних і ду- хових скарбів.Понісши колосальні втрати,вона не осягнула політичної незалежності!. Одначе треба відразу підкреслити,що Украї- на не була пасивною жертвою:навпаки,у- країаський народ виявив велику напругу духово- моральних та фізичних зусиль до того,щоб ски - кути ярмо окупантів.В цій його політично-рево- люційній активності,в пробудженні національної свідомості»,в переході національно-свідомих о- диниць до активно-революційного політичного Ді яння полягав один з найбільших набутків Укра- їни в цій війні.І хто знає,чи не виявиться він уже в найближчих роках вирішальний для справи національного визволення. Виробленню визвольно-політичної актив -гости українського народу,додільному спрямуванню йо- го зусиль у визвольній боротьбі присвятила се- бе ОУН.Для того розгорнула вона широко роботу і на тих землях,де націоналізм найбільше був приглушений ударами терору- на Східмьо-Осеред- ніх Українських-Землях,надавши таким способог, українському націоналізмові повноту соборьиць- кого амзгу - 6 -
В часи колосальної технічної могутності! ар- мій,грандісжних мас війська,десятків тисяч так- кіз і літаків , в часи,запліднені страхітливимі технічними винаходами і позначені тоталітарно* жорстокістю .ведення боротьби беззбройного наро- ду повинно бути особливо відповідальним .Свідо- мість цього весь час присвічувала Організації Українських Націоналістів і визначала її полі- тичну дію . Цим відрізнялася ОУН так від тих,ще підтримували традиції "урядів",але не наважува- лися ризикувати собою в боротьбі не. землях ,як і від тих,що провоковані вовогом безвідповідаль но штовхали маси на шлях негативного,ні в якому напрямку не підготовленого,! тому даремно скри- вавлюючого "повстання" .Мобілізуючи українську націю до затяжної боротьби,охороняючи її від самоспалювання,творячи найсприятливіші обстави- ни для революційно - духового росту і для збе- реження національної субстанції,мужньо приймала ОУН на себе найтяжчі удари ворожого терору,під- силеного актами братовбивства,В героїчні'?, боро- тьбі за. українське майбутнє згинули на . Рідних Землях шість членів. Проводу Українських Націо- - папістів і тисячі членського активу ОУН. Так виявила ОУН свою визначальну ролю в ви- звольній боротьбі останніх років.Тепер у.е мо- жна кинути загальний погляд на діяльність ОУН за останні роки,оцінити цю діяльність і винести з неї досвід. - 7 -
Початок кожної війни припадає не на момент її формального оголошення,а скоріше -на момент остаточної рішености її провадити і відповід - иої‘політичної підготови до неї.Так само і о- стання війна почалася не з вересня 1939 року,а ще тоді,коли остаточно монтувався бльок держав Осі та їх сателітів і остаточно формувалися ви падові бази для війни. І саме одним із перших актів стратегічного скріплення держав Осі був акт,спрямований про- ти українського народу - вирішення Віденського арбітражу з дня 2.листопада 1938 року про від- дачу частини Карпатської України мадярам,а по- тім,у березні 1939 р..окупування Самостійної Карпатської Української Республіки Мадярщиною, за мовчазною згодою і моральною підтримкою Ні- меччини. Був це політичний крок Італії Німеч- чини, розрахований на те:1.щоб остаточно прихи- лити на свій бік Мадярщину коштом інтересів у- країнського народу,2.заспокоїти Польщу й Руму- нію, що тримаючи під своїм гнітом українську Бе сарабію й Буковину ,боялася самої згадки про українську самостійність.3.Був це з боку дер - жав Осі також галянтний реверенс у бік Соввт - ського Союзу,який з тривогою поглядав на ма - леньку Карпатську Україну і був занепокоєний гаслом національної суверенності!,що його геро- їчно виставили в політиці маленької держави у- -8 -
країнські націоналісти,проголошуючи перед убік, світом українську самостійність і соборність,як ідеал усього українського народу.Кремль і Поль- ща боялись,що може скластися така міжнародня ситуація,коли з терену маленької Карпатської У- країни,величезної притягаючої сили ідея україн- ської державности буде випромінювати 'на цілість українського материка- і розірве "зворушливу дру ' жбу " Москви-гнобительки Я України-пригнобленої. В таких .умовах,коли жадна країна не підне - сла. голосу на захист державносте Карпатської У- країни,здавалося-б,мала вона відразу впасти під ударами хижака-сусіда .Одначе сталося зовсім не так.Мініятурна українська республіка боронилася перед мадярською навалою довгеє,ніж Франція в р. 1940 боролася проти Гітлера !В боротьбі із сто- тисячною армією гонведів,модерно озброєною, і/ят- надпятитпсячні сили Карпатської Січі,озброєні револьверами і рушницями,зрідка кулеметами,а і- ноді позбавлені будь-якої зброї,відступали із затяжними боями,завдаючи важких втрат ворогові, і потрясали світ своєю відвагою. " Чому ’’ Січ " продовжує таку безнадійну бо роть6у?Чому мадярська армія зустрічає стільки перешкод у здобутті території ,яку боронять во- яки-аматори"?- здивовано запитував "Нью-Йорк - Тайме".А польське "Слово Народ6ве"константувало; "В Польщі догадувалися,що чехи без боротьби не - 9 -
віддадуть своєї незалежності’.,а Закавпсття не - рейде до Мадярщини без боротьби.Тим часом сі- човики ще б’ються,а в Чехії не пролунав ані о- дин постріл.” ' Те,що .дивувало чужинців,було патосом ви - звольної боротьби,розгорнутої на Карпатській Україні Організацією Українських Націоналістів Лише на основі глибинного світоглядового наці- оналістичного переформування передового елемен ту Срібної Землі,лише на основі заполонення мас яскравими,щирими й безкомпромісовими кли - нами націоналізму можлива була запекла героїч- на боротьба. Своє відродження Карпатська Україна завдя- чила в значній мірі націоналістичному рухові , що рішуче будив карпатських українців зі ста- ну вікової летаргії через "Просвіти”,школи,*Сі чі".кооперацію й виховував з них повноцінних українських, громадян.ОУН перед другою світовою війною виросла тут на наймогутнішу динамічну силу . З цього погляду переломовим був рік 1937 •рік національних з’їздів і маніфестацій.В цьо му році святковано 900-річчя проголошення Яро- славом Мудрим Діви Марії -Покровителькою Укра- їни . 1936 рік знаменує нове піднесення націона- лістичного руху .В березні по всій країні уро- -10
чисто касово відзначається свято Тараса Шевчен- ка. Відбуваються страйки по школах на знак про - тесту проти вживання москвофільських підручна - ків ."Свобода",орган народньо-християнської пар тії,полемізуючи з соціял-демократами,пише:"Так, інтернаціональні панове,ми будемо войовничим органом усіх нас об’єднуючого,здорового україн- ського націоналізму". Чеські переслідування національно - визволь ного руху з 1338 роком зростають .Над Чехо-Сло- ваччиною нависає невблаганні п’ястук Німеччини. І в цей час вона на Карпатській Україні пожинає плоди свого окупантського панування,визиску і гно блення українства руками медяронсько’настроєно- го жидівства,мадярського помішицтва і москвофі- лів ; українство стає на плятформу безкомпромі- сово-націоналістичної боротьби за самостійну державу.Українська Центральна Народня Раде об’- єднуючи навколо себе кайширші маси,уособлює все- народність політики українського націоналізму . Остаточно крахують на Карпатській Україні усі ті партії,що протиставляли.себе українському націо- налізмові.Зс націоналістами йдуть партії:аграрна соціял-демократичііа,народньо-хрисгиннська» усіма силами віддаючись розбудові національно-держав - ницького життя , В Галичині та в усіх країнах європейського ’ й американського континентів ОУН розгортає широ- -II-
ку пропаганду за державне усамостійнення Кар - патської України.Народ і уряд Карпатської У - країни,перемагаючи терор польських і мадярських банд,параліжуючи централістичні заходи чеських поліційних і військових чинників,готується до перетворення Карпатської України в Самостійну Республіку."Карпатська Січ"творить дисципліно- вані військові відділи,яким,через опір чеських урядовців,бракує тільки зброї.Розгортається на всю широчінь культурно-освітня,іосподарська ді- яльність,комунікаційне будівництво.Державно - творчий патос мас не знає геж.Це справжня наро- довладна держава.Жадних обмежень корисної для суспільства ініціятиви.Якнайширша участь мао в державнім будівництві.Широкі повновласті місце- вих органів самоврядування.А над усім цим влад- ний імператив національної дисципліни,сувора сконцентроааність усіх зусиль в напрямку осяг- нення самостійної державности.Ніхто й не думає про те,щоб обмежитися лище рямками Карпатської України:перед кожним стоїть велична ціль'бороть- би_ за Соборну Україну. З Галичини,Буковини,європейської й амери - канської еміграції,часто нелегально продираю - чись через кордони,прибувають українські націо- налісти,щоб віддати себе на жертвенну службу у- країнській державі. Зв’язаність національно-визвольного руху -12-
з українським націоналізмом підкреслюється у- країнськими масами на кожному кроці,навіть зо- внішньо.Скрізь вивішується націоналістичні три- зуби, традиційні гасла революційного самостійни- цтва видно в лавах маніфестантів,по установах . Націоналісти,наділені загальним довір’ям мас , очолюють усе державне життя. Народження нової держави на європейському континенті,при тому держави,яка таїть у собі зародок революційного перетворення всього сходу Европи,зворушило світову опінію.Численні коре - спонденти центральних органів світової преси ї- дуть в Карпатську Україну.Безліч кореспондентів звертається до представництв "Української Пре - сової Служби" у Відні,Парижі,Лондоні.Берліні , Мадріді,Нью-й'оркупо матеріяли.Протягом кількох місяців українська проблема не сходить із оторі нок світової преси.Націоналістична пропаганда використовує це в тому напрямі,що справу Карпат- ської України тісно пов’язує з висвітленням ми- нулого, сучасного й майбутьнього всього україн - ського народу,підкреслюючи його незламну волю до боротьби за самостійність і соборність. Широка популяризація в міжнародньому полі - тичному світі ідеї українського визволення, при клади титанічного героїзму,що хх побачив світ не привернули одначе жадної світової потуги на бік Карпатської України . "ІЗ-
Державницький чин Закарпаття проте зовував внутрішньо українство,де б воно не було і переводив його в стан мобілізаційної гот.овос- ти перед обличчям грядучих подій.Це вимагало , щоб українські сили на Карпатській Україні вия- вили себе гідно й героїчно навіть в найтрагіч - нішій ситуації . Польські й мадярські терористи раз-у-раз пе- реходять кордони,і лише безмежна хоробрість сла бо озброєних січовиків рятує становище. В пертій половині березня 1939 р.Словаччина проголошує свою самостійність.Мадярщина висилає до уряду Карпатської України ультиматум:негайно передати країну під мадярську окупацію. Чеські залоги готуються до відвороту додому,і військо- ві чеські чинники таємно обіцюють мадярам віді- йти без опору за умови дозволу вивезення зброї й військового майна.Всі домагання Січі до чехів видати зброю кінчаються безуспішно. В таких умовах Сойм Карпатської України про- голошує незалежність Республіки.Як висловився на урочистому засіданні Сойму один із послів , Карпатська Україна повстала,"як незалежна дер - жава нормальним конституційним шляхом,з волі о- динокого компетентного чинника, з волі законо - датного Сойму Карпатської України.”Так на прак- тиці виявилось поєднання українського націона - лізму з народоправством .
Характеристичним було ставлення німецьких чинників до визвольної боротьби на Карпатській Україні.До' серпня 1958 р.німецькі газети нази- вали Закарпаття "Карпатен-Русслянд" ,а після о- голоюення самостійності! німецький консул др Гофман від імені свої держави,звернувся до у - країнської влади з порадою піддатися мадярам І дістав відповідь,що в лексиконі українських ре- волюціонерів нема«і слова "піддатися". 5 метою “здобуття- зброї майже неозброєні сі- чові відділи роблять наглі напади на чеську ар- мію й жандармерію,Несподіваність нападів,добра бойова вишксленість січовиків,деморалізація се< ред чехів,призвели до того,що напади здебільшо- го вдавалися. Спіено озброювані частини відходять на ме - дярський фронт.В бойових обставинах члени і членкині ОУН,всі змобілізовані на фронт,виявля- ють себе в числі кращих героїв-борців,зафіксо - вуючи своєю кров’ю .авангардну ропю ОУН у визво- льній українській боротьбі.Тоді падають на полі слави Блестів,Гузар,Коссак -Тарнавський і бага- то інших.Переможці застосовують до всього укра-5 їнського шалений терор.Тюрми і концетраки запо- внюється українськими революціонерами.йацети бі ля Ніредьгази нічим не поступаються від німець ких.Терновий вінок кацетника другої імперіяліс тичної війни першими дістали українці. ->5-
В однім з підсумків подій на Карпатській У- країні читаємо:"Карпато-Українська Держава і пе- ред обличчям смерти,витримавши пробу вогню ,до- казала,що українство є відповідальне лише Собі. Карпато-Українська Держава була може останньою Перевіркою СИЛ Перед ВеЛИКИМ Наступом,ЩО ВЄдЄ до брами столиці...Карпатська Україна наблизила час.Вже передчуваємо близькість Киьх>а"./Збірник "Карпатська Україна в боротьбі", Тези жовтневої конференції ОУН значення подій на 'Закарпатті окреслюють такою формул©ю : "Пробуджена зі сну українським наці0_ налізмом,Карпатська Україна стала до державцого будівництва в час чеської кризи в 1938-1939 р е ОУН дала тут кадри й концепцію розгорнення йсь0 ГО ЖИТТЯ,ВИШКОЛЄННЯ суспільно-політичних прдщ2__ ВНИКІВ І когорти СІЧОВИКІВ,які перші В Европі( через героїчні бої з мадярами,заперечили своєю кров’ю німецьку імперіалістичну концепцію упо- рядкування "Нової Европи". X X X Передчуття близьких ВОЄННИХ ПОДІЙ диктувало потребу негайного переведення Великого Збору у_ країнських Націоналістів,що його готував ще сл< п.іЄвген Коновалець,але не встиг перевести ч^рез свою трагічну загибіль. Великий Збір УН відбувся в кінці серпня 1939 р.,перед самим початком воєнної хуртовіЇНИ
так,яго дехто з учасників Збору через розго- ртання воєнних операцій вже не встиг повер - нутися до Кран На. Великому Зборі були присутні пре де та- вники Східно-Українських Земель,Галичини,й Во лині ,Буковини й Бесарабії.Карпатської Украї- ни, Зеленого Клину.націоналістичних організа - цій Північної Америки,Канади,різних теренів європейської еміграції та ряд відповідальних осіб із націоналістичного активу.Заслухавши заповіт Є.Коноьальця,яким покійний Вождь ви - словлював свою волю бачити в ролі свого на — ступника.на чолі націоналістичного руху,полк. Андрія Мельника,ВЗУН одностайно приєднався до цієї волі Вождя.Всі учасники ВЗУН-у склали присягу новому Голові ПУН й Ідеї.Серед тих , Що'складали присягу,був. і один із лідерів бун ту,що вневдовзі по цьому вибухнув,Отецько - Карбович. Великий організаційний досвід і теоретич- ні здобутки ОУН,осягнені протягом десятьох років,стали підґрунтям для зміни в устрої й програмі ОУН.Другий Збір затвердив нову про - граму і новий устрій,опрацьовані підготовчими комісіями.Також було схвалено звіт з діяльно- сти ПУН за попередні роки.По цьому полковник А.Мельник покликав новий склад ПУН-у. В резолюціях Другого Збору були,між іншим -17”
к основні твеьдженн'г , такі точки: "Українські визвольні змагання вся- цілс підметні в своїй основі і не- залежні віл кожночасногб укладу ніж народніх сил...Ніколи й ні у якій ситуації не піде український націо- налізм на компроміси з займаннями України,вбачаючи можливість спіль - ного діяння тільки з тими народами, цо респектув.чти муть і лею україн - ського державного і соборни’тького визволення.ОУН вважає себе відпові- дальною гк'рєд історією за долю у - чраїнської напії.СУН поборюватиме безоглядно всі ті українські групи що, Йдучи в розріз з єдиною визволь- ною політикою українського націона- лізму, нанос ’и тичуть шкоду українській нації ". Всі ухвали ВЗУН-у,по докладному їх обмірко- анні,були одностайними.Атмосфера виключної по- яви і довіри до полк.А .Мельника охоплювала всіх рисутніх.Жаден голос опозиції не піднісся.Уча- ник Великого Збору Стецько-Карбович.що кілька ісяців по тому зрадив Організацію,в момент по скінченні ВЗУН,писав: "Ми йдемо з повним і беззастережним довір’ям до нашого вождя Андрія Мельника на нові затяжні бої....... Ми додержимо ту присягу вірности , яку ми йому ЗЛОЖИЛИ ...Смерть Евге- на Коновальця з’единила нас,а не роз’єднала,як нього бажав Кремль , убиваючи його...Коли ми,глибоко зво- рушені, повторяли слова присяги:- "Бірність,Хоробрість і Послух при - сягаємо нашому Вождеві",то це не був пустим звук,а голос душі революціо- -18-
нерів,особливих людей,відданих на життя і смерть своєму новому Вожде- ві"./"Націоналістична' Пресова Служ- ба ",1.вересня 193^ р.Ч.41/. Здавалося,ніщо не віщувало розколу в ОУН . Але минуло лише кілька місяців' від моменту Ве- ликого Збору,як сили одвічної української руї - ни почали підступно діяти в Організації,несві - доко виконуючи цим чужу волю і реалізуючи чужі пляни. х х Провід ОУ^ завжди стоїть на сторожі принци- пу незалежності! української політики від чужих чинників.З самого моменту виникнення ОУН ,всі , кому був прикрий швидкий розріст націоналізму і його зміцнення в українських масах,ширили ник — лепи про впливи на український націоналізм чу - жих ідеологій.ОУН нещадно викривала такі .накле- пи.Про принципову відмінність природи україн — ського націоналізму від італійського фашизму , писав б.Онацький ще на початках існування ОУН /див.журнал "Розбудова Нації"/.В 1931 р.ПУН на сторінках "Розбудови Нації""опублікував повідо- млення, в якому категорично зазначалося суверен- ність позиції ОУН супроти німецького націонал - соціалізму ./"Розбудова Нації",листопад-грудень 1931,ст.300-301/.В книзі В."Реальна*чи " ви- звольна"політика",виданій 1933 р.,також доклад- но підкреслювалося та переконливо доводилося -19-
самостійність і незв’язаність українського на - ціоналізму з чужими доктринами . О.Ольжич 1936 року в статті,надрукованій в"Обріях" брав український націоналізм не в пло щині зіставлення його з фашизмом і націонал-со- ціалізмом^ в площині протиставлен- н я :"Великі ідеї родяться живцем в муках,вели- ка духовість може повстати лише з напруженого змагання,шо випробовує її силу.Італійський фа - шизм надто легкою ціною перейшов до влади , не створивши кривавого геройського міту...Німець - кий націонал-соціялізм так само занадто страте- гічно опанував державу.До того в ідеології гіт- леризму стільки залишків XIX століття,як приро- дознавчий матеріялізм расової теорії і тому по- дібне,а в практиці стількиконьюнктуральности,о- портунізму та звичайної облуди .. Залишки дво - ликої облудної фрази і рутини ліберального сві- ту надто супроводять шлях цих напій...Україн - ська нація натомість єдина має свіжий кривавий міт,що в інших народів губиться найближче в XIX столітті.....В цьому забезпека великого змаган- ня для новонародженої української духовссти,за- безпека засвідчення чином і жертвеми проголоше- ної віри". 1936 року М.Сціборський,на сторінках газети "Українське Словб1’/Париж/,висміяв тих коротко - зорих людей,які вірять у великодушність Гітлере щодо України,! підкреслив,що український націо- -20-
налізм,з огляду на свої принципи,не має і не може мати "пронімецької політики".В книзі "У- країна і національна політика сонетів" Оці - борський писав: "Головною темою совєтських уря- дових виступів,промов на різних з’їздах і пресових статей е про- вокативне зв’язування україн - ського руху з Німеччиною....... Самозпозуміло,шо/по московських ' версіях/провідники українського націоналізму - це тільки прода- жні агенти і шпигуни німецького імперіалізму та "закляті вороги трудового народу",а самий укра- їнський націоналістичний рух - це лише "ганебне знаряддя Гіт- лера"....Для ного сталінізм усе це робить?Адже сумнівно,чи сам він вірить в успішність цієї на- ївної брехні серед українських народніх мас....Ці версії при - значені для інших завдань.Кри - чачи весь час про загрозу відір вання України від СССІ? пои до - помозі зовнішніх чинників,ста - лінізм насамперед хоче ще біль- ше піднести "температуру"моско- вського націоналізму і озброїти його психологічно як проти ук- раїнського визвольного-руху гак і супроти небезпечних Москві зо— внішних сил.Крім того,ця пропа - гайда має для совєтської влади велике значення в її зовнішній політиці.Зв’язуючи в ній україн- ські визвольні змагання з Німеч- чиною /а останніми часами з усім антисовєтським бльоком націона - лістичних держав - Німеччиною * -21
Італією й Японією/,вона цим спосо- бом намагається зменшити вагу са - мої української проблеми в певній частині гіжнародньої опінії,пред - ставити її,як штучний ,позбавлений органічного грунту,витвір випа.дко- вих зовнішніх обставин та зробити її непопулярною в тих державах, що мають власні причини ставитися не- прихильно до політики Німеччини а- бо всього антисовєтського бльоку . Годі ховати,у сучасному зближенні деяких європейських держав із СССР і в їх спільній політиці "неподіль ного миру",чималу ролю грає й укра їнська справа.Засліплена московсь- - ними провокаціями опіпія цих дер - жав розглядає майбутність України тільки в двох можливих площинах : або неподільної частупх"согєтсько- го отєчєстна",або "німецької коло- нії"......Цей хибний примітивний погляд стрічаємо навіть у поважних урядових пресових органів закордо- ном.Перебуваючим під впливом мос - ковських провокацій,деяким закор - донним обсерваторам,положення на Сході Европи,як видно,ще тяжко на- лежно уяснити,ше тяжко прийти до найбільше простого і логічного ви- сновку, а саме - що українська про- блема є органічним й ні гід кого незалежним виявом української наці ї та її природнього гону до само - ' стінного життя ; що ця нація має всі потрібні історичні,культурні , політичні й економічні дані бути самостійною державою. 8 з’ясуванні і популяризації цього факту -лежить нам здається,головне завдання суча- сної української пропаганди за кор- доном ". -22-
Гідна постав? Сціборс-ьлогс до німецького , як і до всіх інших чинник!в,не була,розумієть- ся липе його особистою поставою.,Сцібсрський був членом ПУН-у і вислонхюзав погляди ПУН-у- ПУН добре розумів і передбачав напрямні німецької політики щодо України.За рк;• зіркою генерала М.Кцпустяпського,для всіх членів ПУН- у були -т-игогов'л*-ні і розіслані переклади-від - повідних розділів з політичної гітлерівської літератури/"Майн Кампф"топ;о/,в яких говориться про колоніальні німецькі плани щодо Сходу Евро- пи . У серпні 1939 р.Гітлер склав угоду із Стп- ліном .Дані ОУН свідчили,що Гітлер обіцяв Ста - лікові відступити для СССР Західньо-Укреїнські Землі.В момент проголошення війни Польщі,німе - цький. уряд звернувся до полк.А.Мельчика з про - позицією організувати повстання на Західньо-У - країнських Землях і для того видати заклик - відозву до -українців.Полковник А.Мельник кате - горично від цього відмовився^Натомість дз почат- ком війни видано було відозву протилежнього змісту,в якій зазначалося,по час збройного ви - ступу українства ще не прийшов.Коментуючи ці . події,журнал "Пробоєм"писав: "Беручи перед історією відповідаль ність за долю України,ПУН поступив так,як диктувало йому сумління і політичний розум.Наща боротьба за останніх 20 років настільки осві - -23-
домила й зорганізувала націю, на- стільки піднесла революційну на- тугу українських мас,що тільки МИ вирішимо,коли наступить година для остаточного збройного виступу. Накинути Україні таке рішення ук- раїнські націоналісти ніколи не дозволять у догідну для других, а не для нас,хвилину”./"Пробоєм'* 1939,4.17 ст.174/. Як відомо,на початку війни ОУН мала в сво- їх руках і під своїм впливом більшість україн- ських газет так в Західній Европі,як і за оке- аном.в Новому Світі.З вибухом війни повстало відповідальне завдання- зорієнтувати пресу в подіях і дати їй вихідні точки для пропаганди. Для цього"Націоналістична Пресова Служба"! ве- ресня 1939 р.видала і розіслала по всьому сві- ті в редакції націоналістичних і прихильних націоналізмові органів інструкцію.В ній наголо- шувалися,між іншим ,такі постанови: а/"Українські визвольні змагання є власнопідметні.і на їх мету і за- сади не може мати впливу ніяка міжнародня ситуація....Виступимо тоді,коли для того буде найдогід- ніша хвилина.Негайний виступ з ви- бухом війни був би напевно в ін - тересі сторонніх сил - але націо - налісти дали зайвий доказ про са - мостійність їхньої політики". в/"У світі знають,що Кремль рахує на те,щоб скривавилася решта Европи у взаємній різні,! тоді Москва схотіла б кинутися на слабшого , зглядно на обидва знесилені війною - А-
бльоки „В такій ситуації українсь- кі визвольні змагання,спрямовані проти Москви,не перестануть бути фактором міжнароднього значення". г/"Можуть стрінути нас в найближчому часі важкі удари.Визволення соро- кап’ятимільйонової нації,до своєю проблематикою пов’язане тісно зо .. стільки різними інтересами 2 пря- муваннями г- не може бути легке.." ґ/"У звітуванні про європейську ві- йну додержувати об ’ єктивного ста - новища,не беручи,по змозі,нічиєї сторони.Постійно актуалізувати і осковську окриту гру на згубу світу і виказувати,що це є"той третій,який радіє". Пакт Гітлера із Сталіном не заскочив ПУН-у але дав змогу пропаганді ОУН це раз підкресли- ти незалежність становища українського націо - налізму і ще раз показати людям,політично не - виробленим,що в українській політиці тільки таке незалежне становище є припустимим .М.Сці - борський,у статті "Кінець однієї провокації" , писав: "Краще пізно,як ніколи..."Ця по - словиця цілком підходить до неда- вньої заяви канцлера Гітлера , що він не має жодних зобов’язань су- проти українського народу.Як реа- лісти в політиці,ми саги ніколи не переоцінювали намірів канцлера Гітлера відносно України і на них своїх розрахунків не будували. Проте,згадана заява зложена так ясно й недвозначно та ще й після заключення німецько-совєтського пакту і відступлення Німеччиною Москві Західньої України - має -25-
свою вартість.Бо цим канцлер Гіт- лер сам нарешті спростував одну злісну провокацію,яка • ніколи на ділі не відповідаючи правді - тим не менше впродовж довгих літ не тільки завдавала українській спра- ві багато труднощів,але й понижу - вела гідність української нації . Уаємо тут на увазі провокацію,ні- би Україна-це"вигадка” Німеччини й політичне знаряддя її імперіалі- зму. Історія повторяється !... Не від нині існує злонамірена т цен- ція представляти український виз- вольний рух не як орга нічний в и слід са - мого факту існуван- ня великої україн- ської нації.а як штуч - ний витвір різних :«іжаародньо»за- кулісни:: ”інтриг" - зокрема німе- цьких .Цю легенду про "німцями вигадану” Україну створила це цар- ська Росія з подвійною метою.По - . перше - щоб у цей спосіб підривати віру в життєвість української ідеї серед самих українцівїподруге-щоб мати водночас "закониі’'підстави до переслідування найбільш із них у - пертих і непримиримих.Підо впливом Росії такі викривлені погляди на українську справу ширилися й за кордоном......Провокаційна акція ІГоскзи звертала при цьому своє ві- стря головним чином супроти тієї ідейної,духової Й політичної сили поневоленого українського народу, яка для Москви особливо небезпеч- на ,а саме-проти українського на- ціоналістично-революційного руху. Оббріхуючи український націоналізм -26-
як сліпе знаряддя німецької полі- тики, большевицька пропаганда вод- ночас намагалася причепити йому марку"гітлеризму". В цій же статті М „ Сціборс-ький гостро ви - ступає проти українських клік,що спекулювали українською справою перед чужими чинниками ,а також картає тих чесних ,але наївних людей,які чекали від Німеччини "манни небесної".Про них Сціборський пише: "Вони свято вірили,що Гітлер на- віть пообідати не сяде,а відразу закачає рукава та зачне " робити" для них Україну.Безкритпчні,не посідаючі знань,потрібної культу- ри, політичного і життєвого досві- ду , не вміючі відрізняти гарних слів і гасел від жорстоких зако- нів реальної політики,-забуваючі стару,як світ правду,що і с т о- рична й політична су- веренність кожної нації безпосе- редньо залежить від рівню її і 1 денної і духової незалежности - вони гадали,що досить замалпува- ти чужі слова й зразки,як справа України вхе буде полагодженою! . . Український націоналістичний рух завжди стояв осторонь як від спекуляцій ,так від діточих за - хоплень у політиці......." Треба» було готи багато революці/.ньої му- жньости,щоби в умовах німецького затиску,в Пра- зі, в журналі,що його розсилано в різні кутки земної кулі,в листопаді 1939 року друкувати та- кі речі! -І7
Згодом,зрештою М«Сціборського забито,"Пробоєм" закрито і розграбовано,його видавця арештовано, службовців заслано но примусові праці до Німеч чини. На початку 1940 року до Европи прибув дер- жавний підсекретар СПІА Суунер Веллес,що дістав від президента Рузвелта доручення зібрати ін- формативний політичний матеріал в європейських центрах.Цю нагоду використав ПУН,передавши міс- терові Веллесові лист,в якому коротко висвіт - лював політичні настановлення українства.Лист мав такий зміст: "Ініціатива Президента Сполучених Держав мра Франкліна Д.Рузвелта простудіювати передумовини спра - ведливого миру в Европі та дові - рення Вам цього важливого завдан- ня - зустрілися з переконаним ба- жанням українців,щоб у теперішньо му конфлікті Ваша країна,згідно з її традиціями,конструктивно при чинилася до дійсного уздоровлення відносин на нашому континенті.Про від Українських Націоналістів ви- словлює Вам,Сер,в імені українців, найщиріші побажання успіху у Ва - ших відповідальних студіях нероз- в’язаних ще європейських проблем , серед яких і українська проблема -аг-
займає своє місце.Українці свідо- мі свого права домагатися,щоб світ дивився на їхню визвольну боротьбу,як на вповні- незалежний від сторонніх чинників,власнопід- метний змаг за державне існування 45 мільйонової нації,що тепер у - переважній своїй більшості знахо- диться п£д комуністичним пануван- ням СССР„Цяборотьба провадиться в ім’я законного права нації на суверенне життя в етнографічних межах.Тому українці ніколи не по- годяться на ніяку залежність від Росії і вважають також рішуче не- приємливою для себе та суперечною з цілями направлення відносин у Східній Европі відбудову так зва- ної Великої Польщі коштом земель західніх українців,що мали нещас- тя знайтися,після світової війни, в межах Польської Держави.Ии пе - реконані,що не розминемося й з Ва- шою думкою,коли ствердимо,що тепе- рішня європейська криза повстала в наслідок цілої низки причин ду- хового й матеріяльного порядку,я- кі зв’язані з усім европей - ським континентом.Справа, замирен- ня Европи неподільна , і тривале запевнення миру не мож- ливе шляхом часткової розв’язки проблем Заходу без одночасової на- прави відносин не Сході Европи.То- му ми дозволяємо собі звернути Ва- шу увагу на ту важливу ролю,що припадатиме майбутній суверенній Українській державі,опертій иа і - деалах національної свободи,куль - тури й праьовости,як необхідному факторі зпоміж низки інших,що-пі - еля закінчення теперішнього кон - флікту - мають запевнити політичну -і?-
рівновагу сил ..." Як бачимо ,у сфері ЗОВНІШНЬО “ політично- го та ідеологічного діяння ПУН не був обтяже - ний жодними симпатіями і шукав опертя для ук - раїнської самостійницької політики в різних напрямках .Так сомо діяли поодинокі чільні ді- ячі українського націоналізму. На початку 1940 року проф.Грановськпй.Го- лова Організації Державного Відродження Украї- ни /США/,подав послам Великобританії і Франції листи .присвячені українській визвольній бороть бі.У відповідь дістав повідомлення,в яких його сповіщено,ио посольства переслали ці листи до своїх урядів- Тоді ж таки в одному з чисел американсько- го квартальника "Ворлд Афіерс" проф.Грановсь - ки.1 видрукував свою працю "Питання Самостійної України". Солідний балтійський журнал "Ревю економік інтернаціонель ",у березневій книзі 1940 р.вмі- стив велику політико-економічну студію 11.Сці - борського '.присвячену українській проблемі. Французькою і англійською мовами виходять кни - ги У„Сціборського "Україна в цифрах",англійсь - кою мовою - праця того ж автора "Україна й на - ціональна політика Совстів",а також праці інши- ми мовами . Націонад-соціялїстичному урядові Німеччини було ясно .що ОУН під керівництзом ПУН-у ні в я-
кін мірі не піддається німецький ©пливем. Не менже ясним було й те,іпо ОУН становила могутню,монолітну українську склу,так на Захі- дньо Українських Землях,як і на всіх еміграці- йних теренах «Українські партії здебільшого заникли,а де цього »е не сталося,пере©' мали в глибокому відступі.Краші елементи а різних парті/ влилися р СУВ.Тут зосередився рев.олчці- /ний мозок нації і динамічна сила пробозвихів- революціонерів .Широке ГТОМИДЯСТВО безапеляцій- не визнавало авторитет ПУН-у і Йглс під Його духово - політичну керму. Українство рушило широкою магі стралею «ао її вказувала ОУН ,і лише незнанні групи - кліки , відкинені набік,злобно вишкірялися на револю - цінне самостійництво.безуспішно сіяли інтриги і наклепи.Авторитет полковника А.Мельникс висо- ко підносився не лише Організацією ,але найвпли новішими чинниками в українстві поза ОУН.Так,С — пиокоп Бучко ,в своєму виступі перед умреїнськи ми емігрантами в Америці.говорив: "Полковник Мельник -це йкрг ла людина,якого, укгаїимі можуть мати зо Вождя.Працьовитий,побожний і ша поганий усіма —він мало говорить , зате робить.Вій добре розва-ує кой секвенції якоїсьнєбудь акції,але , рішившися раз.переводить цю акцію рішуче.Поляки чотири роки пробува- ли його зломити в тюрмі тортурами, але його мужність не заломилося . Він ніколи не заводить довір’я....
А.Уельник мас довір’я серед наро- ду і народ гордий на нього як на свого Вождя." Відзначення п’ятидесятирічча з дня народ- ження полковника що припало на 12.грудня 1940 р., було для широкого громадянства нагодою засвід - Чити перед Полковником і Організацією свої сим- патії .Відбулося безліч академій,імпрез оПолков- ник одержав незчисленну кількість привітань від селян,робітників,інтелігенції,військовиків/див. книгу'’Українська суспільність Вождеві",1941/. Один із колишніх амбесадорів УНР тоді писав Полковникові: "Уи всі свідомі того,що високе по- чуття обов’язку супроти Нації й Держави та непохитна воля продов - жувати боротьбу наказали Вам спов- нити заповіт Вашого попередника, героїчною смертю впавшого,! засту- пити його на відповідальному ста - новищі Вождя Українських Націона - лістів ,... Хай же доля пошле Вам ще довгі літа життя ,здоровля й си ли для осягнення тієї великої мети, за яку Ви від юних літ своїх до зрілого віку боролися духово Й О — руг.но,й за яку заплатили роками терпіння й неволі...«Слава Україні! Вождеві Слава !" Всі ці виразні ознаки сконсолідованости українства навколо полк.А.Мельника і ОУН були крайньо небезпечні для Німеччини,яка бачила ро- згонову силу українського націоналізму і перед- чувала,що вразі "Дранг нах Остен"монолітна ОУН легко опанує народні маси на Надніпрянщині і -32-
перетвориться в німецькому тилу на грізну для гітлеризму силу- Так само не менше загрозливою була ОУН для Сталіна ,тодішнього союзника Гітлера .Експанзі- я підпілля на Східні Українські Землі ,попри всі жертви,зв’язані з цим ,не припинилася і пі- сля смерти полк.Коновальця.На ЗУЗ підпілля ОУН працювало , не зважаючи на жорстокі переслідуван- ня большевиків. Вороги усвідомлювали ,що розбити українсь - кий націоналізм чоловою атакою було нелегко. Звідси зародився пдян підступного розбиття ОУН з середини .Розбиття це наступило весною 1940 р. 1/ "Діяльність" зовнішніх провокаторів ' не мо- гла би завдати ОУН такого болючого удару, якби вона не знайшла ґрунту в політичній сліпоті,ам- бітності ^примітивізмі ,моральній неперебірливо- сті гурту людей,що,вирісши на спільній шкільній лавці Академічного Дому у Львові ,створили "жа- дібну до влади групу"/Жовтневі тези ОУН/.Розкол 1/0дним з аргументів,що промовляє за наявність німецько-совєтської руки в розколі,є м.інш.по - стать Ріхарда Яриго .його постійна тяга до ні - мецьких кіл,його міцні зв’язки з німецькими чин- никами в спробах тероризувати Провід ОУН є реча- ми загальнознаними для всіх ,хто жив минулого десятиліття в Німеччині у сфері українських по - літичних інтересів.Яри був на чолі диверсії доти доки впевнився,що розкол став хронічним явищем . Забезпечивши сталість для диверсії,Яри блідне і відходить в тінь.Мурин зробив свою справу,мурин може відійти".його зловіща фігура зново появля- __ 33 _
не би впсости в ,скаяькинебудь значне явище, к0-1“ б "жадібна де „лади група"не сперлася на г українства,якій оракувало державни- цько^ ВИГ)0'\ТЄНОСТИ .Певні елементи виявили в зна чніи мррт_ рр8К державницької виробленості! ,яка для кожного народу виплекується століттями йо- г0 Уйасти в будуванні власної' держави.Так сла- сторони української духовости,нахил до а- нархр-?,Гуляипілля, "тали базою для диверсії. Розкол почали,за спонукамиЯриго,Бандера , Стем^Ко ,лЄ0ч дЬ ,Габрусевиь’ і кілька їхніх товори- ш_и».ця Груг;& членів ОУН була заарештована 1934р. Б язку з атентатсм на міністра Пєрацького . Один гз групи заарештованих,Малюпа,ганебно зра- див * оьаришів на процесі. Коли»по розвалі Польщі,вони опинилися, на во-;1 ’Провід оточив їх увагою і піклуванням,Для 3_’-Л3)0 £ . , . ' лади їх в подіях політичного життя виїхав. Д° один із членів Проводу ^Одначе в їхньому середовищі відразу створилася атмосфера кліки . єтьс^ „а денне світло 1943 р.,тоді,коли Німеч- робить спроби впрягти в свою,вже розхита- ну колісницю.деякі українські сили з лісу. , оді,як для кожного члена Проводу револю - счом^ Діяльність була зв’язана з матеріальною ЯВО 'Г°Ю ’а ІНОДІ і злиднями ,Р.Яри доробився і’ветків- у Фалькензее коло Берліну і у пр-г^іц КОЛО Відня. Що він виконував в українськім, середовищі _ 3і* -
"Біла Книга ОУН "такими словами характери- зує це середовище: "З правила,клікарство є пряним вислідом почуття мзйіпє варт ост и тих,хто складає кліку,щоби спіль- ними силами боронити себе перед оточенням.При всьому апльомбі ди- версантів -вони підсвідомо відчу- вають свою меншовартість і обмеже ність власних спроможностей.Саме тому їх гурт від літ намагався як найтісніше замкнути себе в лоні ОУН/"Біла Книга ОУН",1940 от. 97- 98/о Коли в тій чи іншій політичній організа - ції серед її членів виникають розбіжності по- глядів чи оцінок ситуації,то це не має в собі нічого загрозливого,доки існує здоровий обмін думок і з нього виростає всебічність і гнуч - кість тактики та всесторонність політичних пе- редбачень .Нічого загрозливого не було б ,якби дії групи Бандери пішли лінією критики політи- чної концепції ОУНоАле річ у тому, що початок розколу позначився передовсім інспірованою із- зовні спробою узурпувати провідництво в ОУН, а потім уже.коли не повелоя в цьому,посипалися шалені наклепи проти членів Проводу. лише завдання Гітлера,але й Сталіна,овід - чить навіть те,що він довгий час по останній війні перебував легально в сов.зоні окупації б своєму маєтку під Віднем. Коли в серпні 1940 р.боївкарі 0УН,знаказу пслКоСушка ,захопили головний штаб диверсантів - 35-
Таким чином довели диверсанти ,що.їм ішло- ся не про концепційні розбіжності, а про переби- 2/ рання в свої руки влади ' ’ вони знайшли там матеріали ,які свідчили,що Я- ри посилав для зв’язку з НКВД Ярослава Гербово- го,котрий у Львові мав зв’язатися з Валюхом - фахівцем НКВД в справах поборювання українсько- го націоналізму/Валюх був убивцем сл.п.полКоКо- новальця/»Горбовий передав до НКВД відомості Я- риго про діяльність ПУН-у і мав їздити з Валю - хом до Москви і Києва. Яри,безсумнівно,був найяскравішою фігурою розколу в сенсі обдарованости,політичного розу- му і свідомої підлости. 2/В половині січня 1940 роПолковник , не знаючи ще про наміри "путчистів",запросив С . Бандеру до себе і запропонував йому пост у Про- воді. Бандера не дав остаточної згоди на пропо - зицію.А вже 10.лютого відбулося засідання неве- личкого гурту змовників,на якому вони"віддали керму ОУН в Руки О.Бендери" і повели таємну пі- дривну роботу«Вістки про це дійшли до Голови Проводу,який 5 о квітня викликав 0.Бандеру для вияснення справи,Бандера з’явився,як диктатор о Він домагався,що б Полковник говорив з ним ,як з ^керівником діяльности ОУН",Бандера залишив Полковникові лист,в якому диверсанти пропонува- ли Голові ПУН-у усунути попередній склад Прово- ду,визнати за С.Бандерою право визначити новий склад провідництва ОУН.В завершенні цього доку - менту путчисти зазначили,що ждуть згоди Полко - вника далі "очолювати нашу боротьбу". Розуміється,ніякої відповіді на такий уль- тиматум не могло бути,крім вказівок по всій сітці активно поборювати організаційними мето- дами бунт.І коли бунтівникам стало ясно,що Пол- ковник не прийняв їхнього ультиматуму,вони, ті, що так недавно просили його Лочолювати"боротьбу кинули йому публічно,в зухвалій формі,обвинува- чення .Знаючи „про авторитет Полковника серед - Об-
Бажаючи створити враження,ніби на їхньому боці є ряд членів Проводу,бунтівники "призна - чають "на різні пости інж.У.Сціборського,ген. Капуотянського , інж.Койкова ,дра Кандибу -Оль- жича ,інж.Брйдуника.Негайно по цьому слідує пояснення ПУН-у ,що зазначені революціонери нічого спільного з диверсією не мають.Тоді,щоб здобути в своє середовище якусь особистість з іменем,диверсанти звертаються по черзі до ці- лого ряду діячів ОУН з "привабливими" обіцяй - ками.ген. Бєлінський виствляє за двері послан - ника диверсії,М .Сціборський ,діставши "запро - шення " розкольників ,оцінює його як фарс. Бунтівники мали певний час намір перетягти Я.Барановського на свій бік і жодним способом не виступали проти нього.0.Бандера,по виході з тюрми ,мав з ним контакти і наради , і аж то- ді як виявилося,що Барановський не підтримає вимоги Бендери прийняти до складу Проводу пов- ний комплект бунтівників,вони створили цілий букет несамовитих наклепів на нього ,в числі ' яких був і закид провокаторства. Ще 11.лютого 1940 р., & потім удруге 9. травня диверсанти звернулися до полковника Су- кха з закликом підпорядкуватися їм , а коли пе- реконалися,що полк.Сушко ніколи не стане зиа - громадянства ,вони хотіли бодай образою,кину- тою в бік його маєстату,зреванжуватися за сво- ю невдачу. - 37
ряддям в їхніх руках,розпочали проти нього нак - лапи й інсинуації,Так само й щодо У.Сціборсь - кого й О,Сеника. г Чорний дух руїни намагався сплюгавити те найцінніше,що мала українська революція в своє- му активі,честь,добреім’я, бездоганність цілого ряду провідних людей,що в боротьбі за визволен- ня пройшли перед цим важкий шлях Голготи і ви- росли в індивідуальності,варті найбільшого на - слідування. Кидаючи брудом в провідні кадри ОУН перед широкою українською суспільністю,диверсанти на цьому не спинилися.ЗО,вересня 1940 р.Отецько Карбович передав через італійське консульство цілу низку листів,в яких перед чужинними чинни- ками було повторено наклепи на ПУН,так ніби чу- жинний чинник міг бути арбітром у справах укра- їнської визвольної боротьби. Які ж принципові закиди робили диверсанти ПУЇЇ-ові?Ці' закиди вкладалися в формулу " зрада генеральної лінії української революції". Цей закид спрямовано було проти людей,що визначали- ся в визвольних змаганнях 1917 - 1919 рр., за - снували.розбудовали і привели ОУН до стану мо- гутнвої сили,розгорнули ідеологію українського націоналізму в теоретичних працях,стоїчно прой- шли довголітній шлях поневірянь і .тюрем.Уже сам по собі закид проти всього Проводу,що виніс на своїх плечах керівництво революційним рухом ці— •—38-
лої епохи,відгонив безвідповідальністю. А ближчий розгляд цього закиду дає підста- ви твердити ,що диверсанти були дуже далекі від істини„Не знаходячи визнання того,що їм здава - лося правильним,вони переходили' вже' на шлях бру- тальної демагогії.Коли проаналізувати,з чого складався їхній закид зради революції,тс поба - чимо,що зраду вони вбачали в самому факті пере- говорів відпоручника ПУН-у з колами "УНР"„ Сьогодні,коли вони сами провадять перего - вори з УНР,такий закид звучить анекдотично. Але' в 1940 р„ диверсійна пропаганда посилено наго - дотувала цей момент’,як доказ зради принципам на- ціоналізму.В основному розбіжність полягала і в тому,що диверсанти,провоковані зназовні, вва-'али за потрібне негайно розгорнути широку повстанчу акцію на Рідних. Землях «тоді як ПУН був цілком протилежно наставлений.Як ми вже вгорі схарак - теризували,ПУН у своїх стратегічних плянах ви - ходив з глибокого усвідомлення міжнародньої си- туації і політичних тенденцій Німеччини,тоді як диверсанти не уявляли собі зовсім ,що готує Ні- меччина Україні.Зовні в ті часи позиція дивер - сії була ефектна,! пропаґандивно поборювати її було дуже важко тому,що переконливо заперечити Доцільність повстання можна було лише розкривши перед українською суспільністю в усій ширині !|ляни гітлерівської Німеччини щодо України,а -39-
розкривати це доцільно було не раніше,ніж го - ловна частина націоналістичного активу спинить ся нелегально під час війни на Наддніпрянщині і спершися на маси,зможе провадити одверто во- рожу антинімецьку політику.Таким чином,самі обставини зв’язували руки г вводові і, навпакит сприяли популярності хибної настанови на пов - стання з боку диверсантів. Вказівки щодо переведення повстання дані були диверсантам на ЗУЗ. Чи мислили собі бандерівці повстання, як всеукраїнський акт,чи як місцево-галицький? На це питання нині трудно дати відповідь.У всяко- му разі ,диверсія з перших кроків кричала про своє соборництво.Про Наддніпрянщину диверсанти не мали жадного поняття.В ті часи було чимало пропагандивної літератури,яка з барабанним боєм голосила про зростаюче революційне кипіння на СУЗ і твердила,що "вже скоро" маси над Дніпром скинуть большевицьке ярмо і збудують україн - ську імперію.Цю примітивну жвачку творили пуб- ліцисти типу Отецька - Карбовича,відповідно до їхнього внутрішнього всевладного "хочу" і від- повідно до їхньої,як вони думали,геніяльної інтуїції.На такій літературі виховувала себе диверсія.Провід ОУН ,в складі якого були і над- дніпрянці,мав цілком'реалістичне уявлення про стан на Наддніпрянщині і тому вважав,що всеук - 40-
пгїнське повстання можливе буде лише після то- го, як над Дніпром удасться розбудити в масах приспані національні почуття і гін до держав - но - творчого чину. Диверсія не мала за собою жодного концеп- ційного виправдання .Наслідком дії диверсії у важливий для України час єдина справжня істо- ричнотворча сила перестала існувати,як 'одно ціле ,як один всеобіймаючий революційний табір х х X З вибухом війни треба було приготувати українські сили до того,щоб вони здатні були іі ближчому майбутньому розгорнути визвольну ак- цію на всіх етнографічних землях,а головно над Дніпром,де націоналізм попри трагічні перепе - тії своєї боротьби проти московських окупантів не спромігся закріпитися як масовий духово-по- літичний рух в масах. В момент окружування большевиками Захід - ніх Українських Земель розконспіровану частину членства ОУН відтягнуто на еміграцію.Тут з ними перепроваджувано військовий і ідеологічио-по " літичний вишкіл з узгляднеиням перспектив ді - яльности на безмежних просторах українських земель „Треба було мати напоготові на випадок сприятливої ситуації такрж всі українські вій- ськові кадри.На заклик полк.В.Сушка до військо- виків оголоситися в число українських комбатан- - 41 -
тів,з усіх кінців еміграції заявили про свою готовість боротися зі зброєю в руках за україн- ське визволення ПІД духовою кермою ОУН тисячі колишніх вояків,членів Організації,симпатинів , а також людей інших політичних переконань„В той час ОУН тратить свойого провідника на -землях 0„ Я,що гине з рук большевиків . В обширах німецької окупації з вересня 1939 р.-опинилися Лемківщина,Позякня,Холучина., і Підляща/- Саме тут національна свідомість укра - їнського елементу ба більше,культурний рівень його були дужн низькими .Націоналістична емігра- ція, що по виході з Галичини опинилася в цих при- кордонних смугах,дістала доручення розгорнути тут роботу.Від жовтня 1939 по к 'ітень 194о року ці терени не минаючи навіть малих сіл,було вкри- то мережею народніх шкіл,кооператив,"Просвіт " - руханкових товариств молоді,жіночими організаці- ями тощо. В 1940 р,і першій половині 1941 р.під ре - дакцією О.Ольжича - Кандиби виходить у Празі мі- сячник "Пробоєм",який в зазначений період був майже офіціозом ОУН в ділянці її політики на по- лі культури,Ольжич,скупчив навколо себе гурт уче- них ,письменників і мистців ,які навіть не неле- жачи до лав Організації ,одначе Сі;.,єні в одну духову сім’ю , творили нові набутки.конкретизу - ючи!'засади українського націоналізму різних ділянках духового життя .Притягаюча ох-ганізс - - ч2 -
торська сила націоналістичного активу в ноуці була настільки велика,що не раз люди відгін - них політичних поглядів, прим,кол. есери ,ВКЛ’С - чали себе в ті завдання,які ставила перед нау- ковим середовищем ОУН „Такою була "Комісія " державного Планування", по готувала ряд грунто- вних ,науковоуарґрментованих поактів перебудо-. ви всього економічно-господарського,культурнс- го та адміністративного життя України в разі утворення Самостійної Держг.ви.В цих працях ба- чимо фаховий підхід до кожної плянованої ді- лянки ,поєднаний не лише з урахуванням всіх політичних особливостей України,але також із тими позитивними здобутками,яких осягнуло ук- раїнство в усіх ділянках життя “супереч хор - стоким умовинам брдьшевицької окупації . 4 Ранньою весною 1941 р.на підставі підро - блених перепусток приїхав до польське: Генера- льної Губернії полКоА.Ї'ельник .Він об ' їхаа усі терени ,заселені українським населенням - Хслм- щину ,Посяння, Лемківцину Після відбуття поїздки видав полковник доручення розробити гО-білізаі'іймд і іилпи-піші пляни у зв’язку з наближенням ніу.ецько-росі/ - оької війни. Головні напрямні до цього пляну подав сам Полковник.В них між іншим було таке: Німці підуть на Україну як загарбники.це • і і
треба мати на увазі й не допустити до втягнен- ня українського населення, в німецьку політичну дію та німецьку систему. Найближча фаза нашої боротьби мав основ - ним завданням включити у визвольну акцію як- найширші верстви українського населення при захованні й розбудові пружної й меткої сітки ОУН. На підставі тих доручень Красвий Провід - ник випадової оперативної бази,якою в той час була,з огляду на дуже чисельне українське на- селення, Генеральна Губернія - опрацював інстру- кцію. Інструкція була подана до відома тільки найвідповідальнішим і найпевнішим людям.Серед пунктів інструкції знаходимо такі: З уваги на заострення ситуації глибше законспіруватися.Провідний актив зміняє спосіб життя,місце зу- стрічей,нічлігів тощо,щоб уникнути передбачуваних арештів. По приході на Землі ,без огляду на приязну чи ворожу поставу місце- вих німецьких органів,бути обережним і революційну роботу законспірувати повністю.Поодинокі особи тільки в о— кремих важливих випадках можуть ви - ступати назверх,як представники Ор - ганізації. По приході на Землі головну увагу звернути на розгорнення ,вишкіл,ви - вінування/оснащення/ підпільної ор - танізаційної сітки.Поруч цього не менш важливим завданням є революці- онізація усіх верств населенняоТреба прикласти всіх зусиль,щоби револю - І
ційне самостійництво вросло якнайгли- бше в український чорнозем.Зокрема на Наддніпрянщині це е фундаментальним завданням ОУН. . Окремо звертається увагу членства ОУН на доручення твидавані бандерів - цями своїй сітці.Про ці доручення по- інформовано нас секретно з їхніх кру- гів .Бандерівці, оперті на чужу поміч,- пашпорти авта ,друкування й перево - ження пропагандивного матеріалу тогдо- маючи,крім цього,в своїх руках кіль- касотний легіон,що мав іти в першій лінії на Львів.а другий такий же ле - гіон на півдні /під орудою Яриго/,рі- шили звести остаточний-бій з ОУН' і ЗНИЩИТИ її ДО ОСНОВ.Тому вони доручу- вали активніших членів ОУН розстрілю- вати^ менше активних тероризувати , Опираючись на. непорушних догмах ОУН про недозволенність братовбивчої бо- ротьби, за няти виключно оборонну по- ставу, але при цьому бути якнайобере- жнішими . Творити військові загони й з’єд- нання й^не допускаючи їх до стику з німцями,займати різні терени й розбу- довувати там всі форми державного -й суспільно-політичного ЖИТТЯ о Нагромаджувати й заховувати засоби, зокрема бойового характеру,щоб мати змогу їх використати в пізнішому ета- пі, коли в багато тяжчих умогинах до - деться далі провадити боротьбу. Стратегічне плямування і принципо- ві настанови були опрацьовані диспо - зицийним осередком . До краю вислано ці доручення де - кількома дорогами - краєвому провід - никові ,його заступникові,референтові зв’язку - і,як пізніше стверджено,не зважаючи на тяжкі втрати,спричинені - 45-
міцним обсадженням кордонів,вони дій- шли на місце призначення. Людей,що вже були чи поволі приїж- джали на терен Генеральної Губернії , груповано в оперативні одиниці й ви - силано на випадові пункти .Людям цим дано ґрунтовний інструктаж і напрямки майбутніх рухів.Всім без винятку на - , казано строге поготівля.Люди мали іти кількома лініями . Для цілей української революції,для сформування в перший же момент по від- ході большевиків організованого укра- їнського життя,яке мало протиставити- ся несеній німцями окупаційній систе- мі,потрібна була глибинна розвідка, в совєтськім тилу. В?ке в періоді підтушувань всіх цих акцій оперативне керівництво вийшло на кордон.Найвищий диспозиційний осе- редок та його групування, від- політич- ного почавши, через адміністративний, культурний ,господарський,плянуваль- ний,військовий і інш,. відділи роз- ташовано , проінструктовано і впровад- жено в рух за принципами 'воєнного часу,Всі люди без винятку мали пере- ходити кордон нелегально,Ця нелегаль- ність давала дуже поважні переваги , але й створила цілий ряд небезпек і перешкод. Окремими дорученнями охоплено ні- мецькі . терениоБагато членів Органі - зації було вивезених на-роботу до Ні- меччини.ІЛоб їх перекинути на землі , треба було в першу чергу організува- ти втечі з підприємств і таборів.Пі- сля цього їх транспортовано нелегаль- но на. границю між Німеччиною і Гене- ральною Губернією.На цій границі зо- рганізовано ряд перехідних пунктів , які блискуче справлялися зі своїми — 46 -
завданнями.Через них перекидувано велику кількість людей.Так лине че- рез В. - 3. за чотири місяці перел- ило до 700 осіб.Один із організато- рів нелегального перетранспортуван- ня через німецьку границю згадує : "Одержавши доручення організувати певні пункти переходу через кордон, я виїхав до Б,/ІІілеськ/.нелегкою справою було в практиці зорганізо - вання переходових пунктів,кордон був обсаджений моторизованими відді- лами та п’ять кілометрів від кордо- ну села були виселені,але наказ для членів О.УН-саятісТь .Довелося не один день і ніч перебути на доці, в болоті перележати,а відтак цілими кілометрами на животі пролізти,щоб оглянути певні місця,про котрі я чув від різних людей.як про можливі для переходу." Так само, тяжкі умовкни проїзду мали пробоєвики з Чехії й Словаччи- ни. Ллє все ж таки найтяжче було для людей з Франції,яким треба було пе- реїхати нелегально тисячі кіломет - рів ,передістзтися через декілька кордонів,щоб прибути остаточно на визначене місце на батьківщину. Всі ці люде спинившися на прикор- донних теренах,жили повним нелегаль- ним життям в районах сконцентрован- ий великих збройних сил,в районах, де поважними засобами працювала ні- мецька протирозвідка. Одначе і в таких складних умовах основні приготування закінчено ще до вибуху війни. За кілька днів до початку війни , німці силоміць вивезли полк.А.Кель- ника до Берліну і поставили його -ї? -
під домашній арешт /конфінували / . Першими вийшли ті,яким доручено було перерізувати фронти.За ними о- перативне керівництво і чоло опера- тивної групи „Шум бою,море хвилюю - го збіжжя ,запах рідних ланів і по- чуття непереможної сили сповнювали всіх.Всі були готові на кожен пок - лик ,на кожне найнебезпечніше діяо.' А вже в третій день війни прийшли перші вістки про удари по нас.При переході фрон’гу в’ метушні бою попа- лися німцям оперативний керівник і його помічник.За тим прийшли звіти, що бандерівці зупиняють -наших людей, а подекуди видають німцям як підо - зрілих.Це діялося з особливою го - стротою на відтинку Рава Руська - Сокаль. Але найтяжчі вістки приходять що/.но кілька дні в ПО упадку Львова . Прийшли вістки про смерть Крайового Провідника Земель Івана Мццика,який згинув від рук "бандерівців",коли по приході німців вертався з Коло- миї до Львова.Невдовзі після цього приходить така ж сама вістка про його заступника Олександра Куца на Воли- ні.Опісля стають відомими перші 'вбивства при переході кордону.Стало відомим ,що диверсанти знищили гру- пу що йшла на Волинь під керівниц- твом Ігоря Шубського й Шульги.Гру- пу цю підступно вимордовано під Со- калем .їх могилу і умовини їх смер- ти1незабаром вдалося організації виявити„В липні так само замордо - вано знаних у Галичині діячів,бра-, тів Пришляків .Але все ж таки і ці небувало дошкульні удари не перери- вали напору організаційних сил на Рідні Землі. - Ч8~
Через кілька днів по відході боль- шевиків зі Львова надтягають туди щораз солідніщі сили .Форсують вплав ріку Сян,яка тоді прибрала багато води ,Іван Рогач,Олена Теліга,О.Оль- жич і багато інших. Одним Із найважливіших заходів ОУН у Львові була ініціатива в ство- ренні Української Національної Ради, яка як надрядний всенародній орган мала змобілізувати широкі верстви для боротьби проти німецької розв’я- зки української проблеми. Національна Рада мала знаходити форми оборони й наступу українства у всіх сферах духового й матеріально го життя супроти Німеччини.Першим уповноваженим Організації до цієї справи був Іван Рогач ,по приході інших людей створено для цієї справи окреме ядро. З притиском треба підкреслити,що концепція Організації перемогла в у- країнській суспільності і Українська Національна Рада у Львові стала до - конаним фактом .До складу її увійшли митрополит' А.Шептицький,др.Панчишин, др К.Левицький і ряд людей ,що й по нині.діють в українськім громадян- ськім житті . В парі з цим розгортається в Га - личині праця над відновленням розби- тої "бандерівцями" організаційної сітки .Значна частина здезорієнтова- ного членства повертає під прапори ОУН. . Одначе ОУН в цьому періоді вся в пориві на СУЗ.Якщо десятки мільйо- нів українців на Центрально - Схід - ніх Землях переймуться могутнім по- ривом творити Українську Державу, то національно свідома Галичина тоді не>
відстане від Наддніпрянщини»Тому Провіді; величезну більшість найкра - щих кадрів пгле за Збруч.Тим самим Провід свідомо йде на послаблення позицій ОУН в Галичині,тоді як бан- дерівці звертають велику увагу на закріплення в галицькому терені. На Наддніпрянщину бандерівці такс?" посилають людей,але вони зі своїми примітивними уявами про ОСУЗ і боль шерізм не знаходять там ґрунту. X X X - 50 -
Початок війни позначився на Буковині знамен- ними подіями .Під проводок Буковинської Екзеку- тиви ОУН там вибухло повстання в тилах червоної армії.Члени ОУН були авангардом повстанчої маси, навколо них об’єднувалося селянство і міщанство* Повстання заскочило несподіванкою червоне ко - мандування .Загони партизанів перервали комуні- кацію. В кривавих сутичках партизани здобували ? здеморалізованого противника зброю.До запеклих боїв дійшло в .околицях Вижниця - Вашківці -Ста- нівці.Терени,що їх очищали большевики,займали українські партизанські сили <, По всій Буковині замайоріли національні жо- втоблакитні прапори .Відбуваються касові демон- страції віча тріюмфуючого народу.Спішно орга- нізовується місцеву українську владу .Метою по- встання було ,поперше,визволитися від большеви- ків самостійно,без допомоги румунів,щоб вони не здобули для панування на Буковині ніяких моральних козирів,як "визволителів українців з-під большевицької кормиги".Повстаючий рух йшов під прапором невіддільности Буковини від Цен- тральних Українських Земель,під прапором Собор- ности Буковина протягом довгих століть не була вже тереном збройного змагу народніх мас за здійснення української державности .Але націо- нальна державна свідомість буковинських мас - 51 —
розбуджена кількарічною передвоєнною діяльністю ОУН на цьому терені,була вже висока.Національна доцільність підоквзувала завершити це духове „сформування буковинських мас у вогні бойового хрищения • Українська влада протрималася на Буковині до трьох тижнів.Цей короткий пепіод заповнений кривавою боротьбою як збольшеві. хми,так і з ру- мунами ,що йшли разом з німцями . Коли стало ясно,що далі натиску румунів і нім- ців витримати не вдасться починається вихід роз- конспірованого активу з Буковини .Йдуть не лише члени ОУН .До них прилучуються також гурти селян, навіть із обозами*,частина відходить у південну Галичину,а звідти від ОУН дістає спрямовання на £УЗ.Друга, основна частина, вирушає відразу на Осередньо-Східні Українські Землі.Ціль для всіх- золотоверхий Київ.Бсі горять бажанням віддати свої сили для революційної боротьби за Самостій- ну Соборону Державу.Скрізь, де проходять Буковин- ці, їхній похід робить велике враження на насе -» лення .Наддніпрянці бачать масу людей на життя й смерть відданих українській ідеї.І навіть ті з надніпрянців ,хто протягом десятиліть больше- вицького панування встиг забути "чиїх батьків , чиї вони діти," розширеними очима дивляться на ту українську силу ,яка, мов чудо небесне,з’яв- ляється перед ними.
Головні дороги на Схід були :для північної групи:Дубно - Шепетівка - Житомир - Київ - Пол - тава - Харків. Для середньої групи- Проскурів - Вінниця - Умань - Кіровоград - Дніпропетровське - Донбас;для південної групи :з Вінниці на південь,на Балту - Одесу - Миколаїв.Тут вона лупилася з групою ,що виходила з південної Ру- мунії і вже як одно тіло посувалася побережжям Чорного Моря аж на Кубань .Цілий рух на Наддні- прянщині очолив сл.п.др Олег Кандиба /О.Ольжич/ Він створив при собі Центральне. Керівництво . Крім того , при ньому була дуже значна група дібраних людей для окремих завдань . Всі ці дії відбувалися в складних умовинах, коли не існував транспорт,а треба було пересу- ватися сотнями кілометрів „Організаційні тіла, призначені для нелегального перекинення людей працювали безперервно ,без огляду на пору дня чи ночі . Оцінюючи як слід можливості й засоби револю- ційної роботи на Наддніпряниині,в оперті на до- ручення Голови Проводу.Центральне Керівництво вказувало всім членам гнучко послуговуватися усіма формами дії на поверхні життя .Доручене використати всі легальні можливості - адміні- страцію» шкільництво,культуру,господарство,сус- пільну допомогу- для зрушення і зактивізованнл народнього масиву. А для вирощування провідних. -53-
революційних кедрів,для переведення завдань,що не вміщувалися в легальні форми,відразу поста- влено й розбудовано підпілля,яке в кожній си - туації було,є й буде найміцнішою підвалиною й неперевершено» формою визвольно - революційної роботи. Вже в серпні 1943 р.підпільник й публі - цист ,оглядаючися на щойно перейдений етап,пи- сав: "В зайнятих німцями рбширах українські на- ціоналісти відразу брали на себе ініціативу організації культурного,економічного,адиініс - тративного життя.Націоналісти добре бачили,яка низька національна свідомість мас Наддніпрян - щини,як мало підготовані маси до боротьби за самостійність України.В таких умовах єдино пра бильним методом боротьби було вирвати з рук німців ініціятиву організації цивільного життя; а тоді на прикладі довести українським масам конструктивний,будуючий характер українського 4 націоналізму,використати своє становище керів- ників відбудівчого процесу для широкої пропа - ґанди в народі ідеї українського державництва. Скрізь ,де тільки'з’явилися О'УІІ-інці,вони ширили безкомпромісову ідею Самостійної Собор- ної України.Було цілком ясно,що як тіньки нім- ці зорієнтуються в українській дійсності,як тільки вони налагодять на Україні свій полі ційний апарат ,вони з усією, силою вдарять те - рором по ОУН.Але ОУН ніколи не спинялася перед
жерївами,які виправдувалися раціє® національної визвольної боротьби,які наближали українську пе регогу.Протягом кількох перших місяців німецько го панування,ОУН використавши дезорганізованість німецького тилу,посіяла зерна державницької свідоілооти в пасах і тип заклала підвалину для перемоги українських визвольних змагань в пай - Сутньому "/ЮоКоролів "Шлях Нації" Вінниця 1943/». В серпні 1941 р, Житомир стаз основною базо ю ОУН на шляхах до Києва .Тут зосереджується зна чна частина провідних кадрів ОУН:Сеник,Сцібор '- 1/ ськик,Яхно,Коник та ряд інших Сціборськиіі. прибуває зі ьь’я.,кіх<.;и до недднї- прянців-,гдо з передиоснни : часів мали відношен- ня до українського націоналізму.Нав’язуються контакти "західників" і "східняків",у перших зустрічах іде гарячковий обмін думками,прибулі , спрагнені пізнання обставин і людей на Наддні - прянщині,занурюються в життєвий вир,нагагаючися вихопити з нього все найхарактеристичніше.Над - дніпряні^і зі 'захопленням пізнають духовість на- ціоналізму та його революційні осяги.Лави чле - нів організації поповнюються новим місцевим еле- ментом ,в якому особливо виділяються Яцинюк,Ан- тін Барановський ,і людьми із давнішого активу . Наддніпрянців_ві£пазу_висувається_на_візпові_2__ ї/^^нашйх перезахованнях імен”тут~і далі~зде-~ більшого ,уникаємо з конспіративних міркувань на- зивати імена живих і діючих людей - 55 -
дальні організаційні пости.Яценюк став провід - ником Обласної Екзекутиви .Житомир випромінює на область .Велика кількість кадрів,зосередже - них тут,дала змогу на деякий час,до відтягнення сил далі на Схід,широко поставити підпільну ро- боту на провінції,не минаючи Й невеличких сел . Подією,що потрясла українство в цей час,була трагічна загибіль ЗО.8.1941 р, від стрілу ззаду сл.п.О.Сеника-Грибівського і М.Сціборського з руки диверсанта Козія. Хвиля обурення актом бра- товбивства була тайа могутня ,що якби втікаючий убивник не був застрелений,його б розтерезала народня маса.Бандерівська екзекутива,боячися помсти мас,вивтікала зі своєї "конспіративної кватирі ", лишивши розкидані речі й харч.О.Сеник згинув від стрілу на місці,Сціборський же, важке поранений,кілька годин мучився.Другого вересня, коли мав відбутися похорон,падав сильний дсд. Але й під безпереривною дощовою зливою для вша- нування пам’яти загиблих зібралося до 3000 даду* Були делегації від районів. П’ятдесят вінків,се- ред них багато від селян,покладено на могилу. Похоронний похід був першою масовою націона- лістичною демонстрацією наддніпрянців в обличчі нового окупанта й масовим стихійним протестом проти дій диверсії.ОУН також належно оцінила акт братовбивства:©.Теліга , закатована пізніше німцями,писала в організаційній відозві ЗУЗ з - 5Ь-
приводу вбивства Сеника і Сціборського :злочин цеіі зірвав маску з агентів Яриго,агентів- націо- нальних зрадників,що в нинішню,таку важливу для України,хвилю вбачає своє завдання,свою револю- ційну місію,про яку стільки горланять ,у морду- ванні найкращих елементів українства» В двадцятих числах вересня нелегальними шляхами перша група націоналістів в кількаде- сять людей прибула до Києва по зв'язках,устійне- них ще коли була в Києві червона армія.Далі при- бували сотні нових,що здебільшого в Києві не ли- шалися^ діставали від Центрального Керівництва дальші спрямовання.Відчуття того,що довгими ро- ками вимріяний Київ став центром націоналістично го руху,підносило душу революціонерів на висо - кості 'могутнього творчого патосу.Всі працювали до упаду.А коли прийшла зима ,коли в холодних , неопалених будинках тріскали водогінні рури,ко- ли від голоду люди мерли ,коли німецький терор став виривати найкращих з лав,передовики рево - люції героїчно витримали і створили нову леген- ду непокірного Києва,що пробиває шлях Україні в державницьке майбутнє.Першим завданням було нав’язати контакти зі всіма київськими україн - ськими діячами,з працівниками різних ділянок : військової ,економічної,культури,мистецтва і на- уки. Треба було по - революційному швидко зорівн- туватися в київських обставинах і по-революцій- ному швидко зорганізувати всі середовища укра- їнства в усіх напрямках духового і матеріяльно- - 57-
го життя. І це вдалося на початках,до перших ударів окупантського терору,перевести досить широко,. В контактах з місцевими людьми особливу ролю відограв Олег Ольжич.Перед ним розкривалися го- стинно двері кожної української господи«Націо - налістичний рух у столиці набрав масового хара- ктеру.В революційний час треба було поповнювати сили-з великою оперативною рухливістю.Симпатини кандидати ОУН переходили пробу революційної дії Багато з них,витримавши найсуворіший іспит бо- ротьби, вливалися в членство ОУН і йшли в під - пілля. Так як у Києві,цей процес відбувався тоді скрізь .Лави організації на широких просторах Великої України поповнилися грубими тисячами наддніпрянців. •** В перших днях засновано було Київську Місь- ку Управу.Всі зусилля були спрямовані на те,щоб Управа опинилася в руках місцевого українсько- го національно-свідомого елементу.Відповідні вказівки щодо обсадження адміністрації йшли й у всі закутки України,і їх майже скрізь в біль- шій чи меншій мірі вдавалося здійснити.Це дава- ло в руки українству певні можливості наступу й оборони супроти німців.Національно - свідо - мі адміністратори фактично контролювали й влу- чно паралізували нищівні удари окупаційної влади по українському населенню.Разом з тим _ 58 ~
вони сприяли революційному підпіллю.І хоч як пізніше німці намагалися винищити український е- лемент в адміністрації,їм це цілком не вдалося, і в багатьох місця" адміністративний апарат з національно св’ломим елементом Діяв за інерцією в тому напрям. : схорони українських інтересів , що їх вказали перлі тижні. З приходом в Київ створено для всіх галузей центральні керівні установи. "Рівночасно з розбудовою цілої місцевої ад- міністрації започато і розбудову адміністратив- них органів ,призначених для служби культурної. Спочатку приміській, а далі при Обласній Укра- їнській Управі засновано секції Мистецтва,Шкіль- ництва. і Позашкільної Освіти,що мали за завдан- ня заопікуватися не тільки матеріяльними і сти - сло організаційними справами культурного життя Кизва. і провінції але також включитись/"через спеціяльні комісії тощо/ до праці над вироблен- ням засадничих норм для поодиноких ділянок цьо- го життя. Вищим регулюючим чинником була при тім На- ціональна Рада. З грудня 1941 р.мав повстати пои ній Генеральний Секретаріят як орган вико- навчий з окремим генеральним Секретарем в спра- вах культорно—освітних,як вищий виконавчий ор- ган на цілість СУЗ /а в перепективі на всі зем- лі українські взагалі/.Культурна діяльність Цих органі / ГеноСекретаріят практично до сво- -59 -
єї праці так і не зміг уже приступити/ позна- чились передовсім на організації шкільництва . Засновано школу початкову та середню /двох типів/з планом навчання для них та приступлено до організації шкільництва вищого та закладів наукових,насамперед -Академії Наук.Академія На- ук,поповнена в міжчасі національними силами /також зі ЗУЗ і еміграції/ перебудувалась на інституцію справді наукову і українську.В пли- ні цієї перебудови засновано Інститут для сту- дій Української Визвольної Боротьби /очолений ген. М.Капустянеьким/.'Планово ставлено і поза - шкільну освіту , ще з її рамени з одного боку , започатковано чистку таких масових культурних закладів,як бібліотеки тощо від залишків боль- шевізму ,а з другого боку,започатковано безпосе- редню національну виховавчу працю над широкими масами.Одним із осередків такої перевихови мала стати "Просвіта"/з численними філіями/'.1 Господарське життя в кооперативній формі приватні підприємства ледве де-не-де одинцем по казувалися-очолено Всеукраїнською Кооперативною Спілкою.Вільні професії оформлено в професійні спілки. Спілка Письменників,Спілка Образотворчих Мистців,Спілка Музик,Спілка Лікарів,і Медичних Працівників,Спілка Інженерів і тд.Відразу при - ступлено до творення основ для робітничих проф- спілок. Гірше було з організуванням селянства, - 60-
тому що треба було діяти на широких теренах , а крім цього ,майже ніде не було видатних се - лянських діячів.Відновлено також українське це- рковне життя.Для кермування церковними справа-* ми створено церковну Раду УАПЦ.Для несення суспільної допомоги створено Український Черво- ний Хрест.Він спричинився м.інш.до того,що ці- лий ряд наукових робітників і заслужених дія - чів по містах дістали засоби для перебуття пер- шої жахливої зими .Німці зброєю перешкоджвли довозити харчі до Києва,маючи в пляні підірва- ти життя міста.Українські селяни на Київщині проте довозили до міст сільсько-господарські продукти організовано, всупереч - німецьким захо- дам .Нпр.,в місяці листопаді 1941р.одна І.при- везла до Київа в один раз понад 100 підвод з харчами.Ще перед початком війни ПУН передбачав, що німецкі заходи будуть спрямовані на біологіч не винищення українського потенціялу.Знаючи про наміри німецької расової політики на Сході,мо - жна було припускати,що німці всілякими способа- ми винищуватимуть і українців - полонених.Тому зарані спрямовано було широку рятівну акцію , в якій концентрувались зусилля Українського Чер- воного Хреста. В ході воєнних подій виявилося,що побоюван- ня ПУН-у відносно долі полонених мали цілковиту рацію.В Раві Руській протягом чотирвох місяців -61-
згинуло 8000 вояків,Підо Львовом,!? Лиоенецьких таборах,трупами полонених заповнено 45 братсь- ких могил,від 500 до 3500 померлих в кожній мо- гилі.В Умані ,де було до 7000 йол.червоноармій- ців,кухня діставала харчу стільки,скільки тре- ба було на прогодування 2000 людей і,розумієть- ся, майже всі ці полонені померли з голоду.В Ка- м’янець Подільській області за два роки вини- щено 1500 старшій і вояків.В Сталіне за корот- кий час знищено 25000,і так у безконечність. При УЧХ утворено окрему групу г певних ор- ганізаційних людей ,яка займалася нелегальними нав’язанням зв’язків з полоненими, поміччю їм в утечі в дорозі додому .Завдяки діянню Укра - їнського Червоного Хреста на Наддніпрянщині врятовано величезні кількості полонених. З найбільшою обережністю проваджено в Киє- ві і на провінції облік і купчення кадрів на - ціонально - свідомих військовиків Наддніпрян - иинИоДлЯ цієї цілі засновано військовий кліоб ім.Полуботка з Філіями.На чолі клюбу стояв у - країнський генерал.Про ці військові заходи ОУН німці довідалися лише тоді,як розгорнули на по- вну скалю протиукраїнсь.кил терор. Велику увагу звернено було на державницько- ' націоналістичне перевиховання молоді.Для того була заснована-широка мережа "спортової'о това- риства "Січ",у статуті якого значилося :"3ав - дання товариства є дбати про всебвчне духове - 62. -
моральне та фізичне й фахове виховання україн- ської молоді на підставах українського -націо- налістичного світогляду ,щоб дати українській державі повновартних громадян,борців за її си- лу й велич." Січі" працювали протягом кількох місяців,поки німецький терор не розбив їх і не загнав активних січовиків у підпілля.Січові то- вариства були децентралізовані з огляду на пе- редбачуваний німецький терор,але всі вони під- порядковувалися моральному авторитетові київ - ського осередку. Праця з молоддю була пробним каменем для націоналізму. Треба було приспану бслоиенізмом національну свідомість розбуджувати,а на базі її виробляти націоналістичні переконання.На - скільки сильними були вияви націоналізму серед молоді,ноже свідчити хоча б те,що за зв’язки з ОУН німці взимку 1941/42 рр.заарештували ко- ло 60 студентів і студенток Київського Універ- ситету. Памятних вислідів вдалося осягнути також в ділянці використання пресових органів для ці- лей виплакування національної свідомости. Редакцію київського часопису "Українське Слоао" створили націоналісти'.Петро Олійник,Я - рослав Оршан,Олена Теліга,Іван Рожко,Ірлявсь- кий,Яковенко тощо.Вони надали цьому органові виразне націоналістичне обличчя .На його сторін- -63-
ках з’являлися нераз статті із таким змістом, який однаково говорив про ^понурість німецької окупаційної діяльності як бив по большевізмі. Газета здійснювала широкий плян висвітлення різних сторін української націоналістичної духовости на прикладах героїчної незламности в боротьбі за державну незалежність в минуло- му збуджувано в українських масах критично революційне наставленая до сучасности.Багато зусиль прикладено до того,щоб стримати цілу зливу пронімецьких статтей,що їх приносили не- давні "соввтські люди".І хоч така лінія редак- ції призвела до знищення її членів і до лікві- дації газети,одначе газета зробила велике ділс Вона,безперечно ..формувала національно-державни- цьку свідомість мас.Тисячі з нетерпінням чека- ли появи нового числа. Зовсім без будь-якого офіційного дозволу від німецьких чинників починав видавати О.Те- ліга як" легальний журнал''- "Літаври*,орган Спілки Письменників .Цієї газети вийшло лише чотири числа. Аналогічно вклинився український націо - налізм в пресу і в інших українських більших і мемних містах,особливо в Рівному,Житомирі, Вінниці,Полтаві,Чернігові,Миколаєві,Кременчу- ку. Поруч "Українсько го Слова"велику ролю ві— -6^--
дограла харківська газета "Нова Україна ".Що правда,в цій газеті,крім націоналістів,друку " валися й люди з льояльним иаставленням ДО нім- ців, одначе постійні читачі знали вже ціну ко- жному авторові і вирізняли ЖИТО ВІД ПОЛОВИ 0 Літературний в ідділ "Нової України" деякий час очолював колишній ваплітовець,друг Хвильового, член ОУН - Аркадій Любченко.Значення карків - ської газети полягало в тому,що націоналістам в ній пощастило,попри всі небезпеки протрима- тися більше року.І тоді,коли всі газети були вже перетворені рукою Е Коха на німецькі реп- тильки ,тут ще можна було прочитати яскраво у- країнські речі.Націоналістична українська про21 паґанда через пресу була могутньою конструкти- вною силою,формуючою свідомість масіаджеж "У - країнське Слово" мало наклад від 20000 до 50000 примірників."Нова Україна" довший час ма- ла наклад 50000 , а деякі числа з націоналістич- ним матеріалом вдалося пустити навіть більшим накладом. ОУН ставила в площині духові й дуже широкі завдання.Першим із них по організованні преси- Оуло створення видавництва "Українського Слова',' яке мало розгорнути плянову книжкову продукцію, видавати літературно мистецький і науковий мі- сячник, місячник пропаґандм,популярний освітній орган,орган для селянства і журнал для дітей . -65-
Уже визначено було склад редакцій журналів.Уже перший а журналів "Розбудова Нації" був набра - ний в друкарні,як удари німецького терору спи- нили і знівечили цю працю. ОУН була тою могутньою силою, що розбуджував спрямовувала і кликала все вперед до осяйних вершин українського подвигу,давала приклади жертвенної праці в усіх ділянках життя.Але для легального керівництва життям народу,для очо- лювання його конструктивних починів треба було верхівного керівного органу,який водночас про< тистояв би окупаційній системі і був би втілен ням всенародньої волі до суверенности. Таким органом стала Українська Національна Рада в Київі,що її створено революційним поряд ком 5.жовтня 1941 р. В склад її увійшли найвизначніші україн - ські особистості,які в той час жили і діяли на Рідних Землях.В ній скупчилися представники Ки- єва , Дніпропетровська ,Жвт о мір а., Полтави, Кременчук ка,'Миколаєва,Вінниці,Умані,Рівного,Кам’янець Подільська,Чернігова,Львова,Буковини,Кубані , Карпатської України.Національна Рада в Києві стала фактично революційним передпарламентом України. З усіх кінців України прибували в Київ де- легати від місцевих адміністративних одиниць із запевненням в тому,що вони наділяють укра - Улський передпарламент повним довір’ям.В грудні 1941 р. передбачалося створити Генеральний Сек- ретаріат Укр.НаЦ.РаДи .В широких українських колах усталювалася думка про УНР,як про україн- ський уряд,від постави і політики якого залежа- тиме майбутнє України. Виникнення і розвиток УНРади порівнювано з виникненням і розвитком Центральної Ради в їді? р.Став усталюватися погляд на УНРаду як переємницю традицій Центральної Ради. В такій атмосфері морально виправданою і характеристичною була присяга Буковинського Куреня Національній Раді.Одного дня головними вулицями міста Києва, в струнких лавах,з жовто- блакитними прапорами,зі співом патріотичних пі- сень ішов Буковинський Курінь.Боєвики,що зазна- ли гарту буковинського повстання,що передерли- ся сотні кілометрів,поспішаючи до Києва ,осяг- нули нарешті свою ціль.Тепер вони хотіли скла- сти урочисту присягу на вірність українським визвольним змаганням,українській державі та Національній Раді.Присяга відбулася в урочи - стій обстанові у великій залі приміщення Укра- їнської Академії Наук на розі Володимирівської іТуидукліївськоївул.Присяги своєї буковинці додержали свято .Роз’їхавшися з Києва з при- порученнями ,вони всі мужньо боролися в під - Піллі ,а велика частина їх даниною власної -66-
крови сплатила свій обов’язок Україні. Німці,що досі були зайняті бурхливим роз- витком операцій,забезпеченням комунікацій з глибокого тилу,а в новоздобутих величезних те- ренах, серед зовсім незрозумілого їм світу і обставин* чулися розгубленими,восени стали при- ходити до притомности,до усвідомлення того фак- ту, що ОУН діє і що українські маси прокидаються' до свідомого національного життя.Це їх глибоко занепокоїло. Зокрема їхня розвідка стала пильнувати ді- яльности Української Національної Ради в Києві.. З тривогою сконстатували вони симптоми того,що ця установа , в якій,з першого погляду ,ніби нічого незаконного немає,підтримується громад- ською опінією.Як далеко зайшла розбудова укра - їнських сил , в якій мірі Національну Раду під- тримають маси в разі німецького натиску і чи не пізно ліквідувати цей рух- такі питання три- вожили німецькі поліційні органи .Спочатку о - бережно запропоновано було Національній Раді , перетворитися на Український Громадський Комі- тет. Національна Рада відкинула цю пропозицію німців.Тоді наказом з 17.листопада 1941 р.ні - мецькі чинники забороняють діяльність УНРади , і вона переходить в підпілля. Негайно після заборони діяти Українській Національній Раді відбулася ширша нарада Цен - -68-
.трального Керівництва ОУН. На підставі даних, здобутих розвідкою,стверджено,що німці присту - пають до реалізації політики терору на Україні. В зв’язку з цим вирішено одних людей якнайпиль- ніше законспірувати,а інших перекинути на інші терени• Цю постанову почато негайно переводити в жит- тя* Одночасно ОУН стала відповідати революцій - ними способами німецькому окупантові.В двадцяту річницю баварської трагедії організовано гран - діозиу масову демонстрацію.Села,міста й містея- ка Житомирщини й північної Київщини оповіщено , що 21 о листопада відбудеться під Базаром панахи- да в пам’ять героїв,поляглих за українську спра- ву в боротьбі проти большевізму.Водночас на мі- сці трагедії,що відбулася двадцять років тому , висипано дві високі могили та вкопано три висо- кі хрести.Вивішено націоналістичні тризуби і жовтоблакитні прапори. В иавечір’я21 листопада Провідник Житомирської области ОУН поставив бі- ля могил почесну варту.Вже попереднього дня > в зокрема вночі й уранці 21. листопада, в напрям- ку до Базару тягнулися безконечні валки селян- ських возів.їхали люди різного віку,чоловіки й жінки.Німецькі залоги були переполошені і за- скочені цим масовим рухом .Місцева військова влада вислала на дороги ,що вели до Базару,пан - Цирні частини.Одначе,як пініше виявилося,до Ба- -6?-
зару їхало йй ішло близько сорок тисяч люду. В таких умовах танкові з’єднання не наважилися ні на що інше,як на патрулювання на дорогах. Журнал "Наш Шлях" ще по свіжих слідах,в бе- резні 1942 р. ,такими словами характеризує пере- біг демонстрації: "Раннім ранком 21.листопада непро- глядні маси народу з вісім районів /чотириста сіл/ зібралися кругом до- рогих могил,які засипано сотнями він- ків з написами:від громадян Базару , Києва ,Житомира,Коростеня,Народич , Малииа-Чоповйч ....від Проводу ОУН , учительства і інш.Богослуження і па- нахиду правило трьох православних священиків .Співав об’єднаний хср із чотирьох сіл....О годині 12 —ій шта- фета забрала крихітку землі з могил, щоб вмурувати її в Софійському Со - борі в Києві.Опісля слідували промо- ви Голови Районового Управління м . Чопович,п.П.,відпоручника Проводу ОУН і представника націоналістичної молоді.Промовці змалювали історію боротьби українського народу з боль- шежізмом ,вказали на гекатомби жертв борців за українську державність та висловили непохитну віру,що україн - ська нація під проводом ОУН та її Вождя Полковника Андрія Мельника здійснить свій національно-державний ідеал.На закінчення цієї імпозантної маніфестації многотисячні маси наро- ду піднесли трикратно грімке "Слава Україні !Слава Вождеві Андрієві Мель- никові 1" т X X -70-
Проводячи яскраво-революційну акцію,ставили націоналістичні чинники через протести й меморі- яли до німецького уряду й акцію дипломатичну . Перший меморандум підписав Голова Україн - ської Національної Ради у Києві проф.Величків - ський,Голова Української Національної Ради у Львові Кир.А.Шептицький,Заступник Голови Дирек- торії УНР А.Лівицький,Голова Ради Українських Комбатантів М.Омелянович - Павленко/старший/ й Голова ПровоХу Українських Націоналістів А.Мель- них. В одному з меморандумів,після того,як було дано широку картину німецьких колоніальних за- ходів-виснажування населення голодом,винищуван- ня полонених голодовою смертю,заборони культур-^ но-освітнього життя тощо,- зазначалося,що,з о - гляду на таку політику Німеччини,українство не несе ніякої відповідальности за дальший розвій українсько-німецьких стосунків. Значення меморандумів полягало передовсім в тому,що копії тих протестів і меморандумів надсилано в дипломатичні 'представництва невтра- льних країн і тим зосереджувано увагу міжнарод- ньої опінії на подіях в Україні, X X X
Восени 1941 р.нііщі взяли Харків,вклинилися 2 Донбас захопивши таким чином величезну біль- шість українських теренів.На зиму наступ був сипнолий-Серед німецьких чинників панувала заро- ауміла певність.що вони війну на Сході вигмаля. Тепер повстало завдання влаштуватися на Укрг’їні ”як дома",приступити до здійснення колоніальної програми. І тат як перша перешкода повстав український націоналізм Він - як це виразно побачили німець- кі чинники - обростав плоттю і кров*ю,здобував- ля на симпатії дедалі ширших кіл,розгортав творчу працю в усіх галузях під кутом, зору укра- їнських інтересів.І не даремно заступник київ - ського генерал-губернатора, Аккман,в одному зі своїх виступів заявив,що український націоналізм на Україні є ворогом ч.І І з люттю всевладного переможця-хижака ,що хоче зберегти неподілнно за собою свою здобич , розгортають німці свій терор. Перші жертви впали в зв’язку з баварською демонстрацією.Заарештовано було кілька сот се - лян і велике число членства Організації.В Жито- мирі розстріляно 120 осіб,з них 24 членів ОУН . Тоді згинув також провідник Екзекутиви м.Жито - мира Орищенко з дружиною.Відбулися розстріли в Радомишлі,Коростені,Базарі.Ця перша хзиля роз- стрілів пройшла в гпудні.Тоді ж таки падають же- ртвами терору сім буковинців на чолі в Сірець - -7£-
ким у Миколаєві,винищує терор наші лави в Чер- нігові,Полтаві,Кам’янці Подільському.В Києві першою гине група членів на чолі з Романом Бі- дою,що 1929 р.був учасником бомбового замаху । на "Торгах Сходніх" у Львові.В половині грудня заарештовано групу редакційних працівників "У- країноького Слова",Івана Рогача,колишнього се- кретаря Президента Карпатської України,Петра Олійника,редактора "Українського Слова','Яросла- ва Оршана-Чемеринського,талановитого публіци - ста,автора праць"ЗакарпаттяДе стоїмо" ,редак- тора"Націоналістичної Пресової Слу-би",керівни- ка Реферату Пропаганди ОУН на СУЗ.Розстріляно їх десь у середині січня,після того,як вивезено з Києва.Ні місця,ні дати загибелі встановити не вдалось. Замість забороненого" Українського Слова", німці заснували "Нове Українське Слово",яке очо- лив запроданець і донощик Штепа,що почав облива- ти брудом український націоналізм і підносити до небес"німців-визволителів".Його статті були блюзнірством циніка над могилами покопаних геро- їв. Серед киян за "Новим Українським Словом"за - кріпилася назва "німецької помийниці". Характеристична деталь:удари по українсько- му націоналізмові викликали в деяких колах від- жилої української еміграції неприховану радість. "Українська Дійсність",що виходила в Празі,пе - -73-
Р«Друку»ала 3 прихильними коментарями від себе статті П!тепи,в яких німецький борзописець лаяв українських націоналістів за їхню суверенну по- ставу до німців. А поліційний механізм" "Райхскомісаріяту Ук- раїна" тим часом працював далі..... 7-9 лютого 1942 р.в Києві переведено ма- сові арешти.На цей раз гинуть десятки націоналі- стів. Гине інж .Михайло Теліга,родом кубанець.З ним знаходить смерть його дружина,визначна пое- теса Олена Теліга,жінка,про яку один із катів - гестапівці» сказав:"Я не бачив мужчини,щоб так героїчно вмирав,як ця жінка".Водночас замучено й молоденького поета-закарпатця Івана Рошка-Ір- лявського,автора "Срібна Земля", "Моя Весна","Ве- ресень" ,і"Брості" .Гине також Іван Кошик,родом із Попельні на Київщині,так само непересічна інди - відуальність,здібний публіцист,намічуваний Про- водом ОУН на пост провідника Референтури Молоді. Розстріляно і проф.Гупала,наддніпчянця,автора "Тріюмфу прокурора Дальського"драми з життя ук- раїнських націоналістів у підсовєтській дійсно- сті, п’єси, в яку знахабніла, німецька цензура вставила кілька прояімецьких фраз. 10.березня 1942 р.в Крюкові розстріляно 12 осіб,серед них двох жінок з дитиною .Між присуд- женими до розстрілу була й зв’язкова від гру - зинських революціонерів до ОУН. В травні 1942 р.удар падав на лубенський о-
середок ОУН.Від німецьких куль гине тупе членів Організації на. чолі із закарпатцем Верепем. У Харкові падає районовий бургомістр інж.Світлич- ний.Цього х року заарештовано й зни -єно 15 чле- нів ОУН в Полтаві,серед них гине провідник Пол- тавської Обласної Екзекутиви ОУН голова'Міської Управи,знаний на Наддніпрянщині діяч Б рковсь - кий,колітній старшина армії УНГ,друг Петлюри і Коновальця,учасник захисту Києва ,проти больие- виків 1918 р./командував автопанцирними силами, що штурмували київський арсенал,при чопу був ва- жко поранений/.Вазон з Еорковським гинуть виз - ня.чні полтавські діячі:Дигас,Клименко,дейнека. 1942 рік приносить у Києві все нові і нові арешти й розстріли: линуть наддніпрянці інж.Ро- уанів,інж.Сиченко,голова БУКОПСпілки Перезертун Проректор КПІ,учасник визвольних змагань 1917- 1919 рр. Тодот Чередниченко,Голова Київської 0- блспоживспілки Бондаренко ,якого німецькі варва- ри розстрілюють разом, із його дружиною і ДІТЬМИ. 1943 рік також багатий на Криваві жертви . У Харкові через дії агента Гестапо,заступника бургомістра Міської Управи Козакевіча ,падають члени Обл.Екзекутиви ОУН іюМикола Михайлович Кононенко і інж..Микола Іванович Горбань. В цьому ж році важко скатований гине Кра- евий Провідник ОСУЗ Аркадій,родом з Галичини. 8.Березня 1943 р.на Лубенську тюрму робить на - над боєва група ОУН і визволяє велику кількість -75-
в’язнів .В сліпій люті помщаючися за це,розстрі- люють Гестапівці 600 ув’язнених,серед них вели- ку кількість нашого членства,між інш.і таких визначних членів,як др.. Володимир Яхно,Анаталій Демо - Довгопільський та інші.Влітку 1943 р.за- гинув при втечі з тюрми Провідник Вінницького Інспекторату,Володимир Стасів,родом з Галичини. На сторінках короткої праці немає змоги ні перерахувати всіх загинулих,ні навіть зазначити самі лише пункти,в яких відбулися арешти й роз- стріли. В ці воєнні роки ОУН втратила там тисячі організованого членства, Жертви ОУН не були пасивними жертвами.Люди гинули в запалі бою, здобуваючи нові, позиції. Ґестапо напружувало всі сили на те,щоб '*з ко- рнем вирвати" ОУН з України.Одначе націоналізм всупереч цьому щораз більше вростав у ґрунт і ставав невід ’ ємною частиною української дійсно - сти . Націонал - соціялісти,відходячи з України під натиском большевиків,сподівалися ще повер - нутися.Вони вірили,що їм доведеться в майбутньо: му ще раз зіткнутися в бою з українським націо - налізком.Лише цим можна пояснити той разючий факт,що коли большевики під.дніпропетровським підійшли щільно до лівого берега ріки,відділи Ґеетапе робили ще в мешканнях міста засідки н-
членів ОУН. Треба відзначити,що московський великодер- жавний елемент та його прислужники,змосковиені перевертні, всіма силами помагали німцям в пере- веденні протиукраїнського терору.Росіяни були найкращими службістами в рестапо .Росіянин Мєіцє- ряков був спочатку при харківському,а пізніше при Київському Ґестапо фахівцем у справах викри- вання українського' напіоналізгу.Запалим украї.- ножером був бургомістр м,Полтави П.П.Галанін, нагороджений від німців орденом.Він нищив у По- лтаві всі паростки- українського сусгіільно-гро - мадського і духового життя.У Дніпропетровську російські білогиирдійці вели запеклу боротьбу проти -української,автокефальної церкви.Переодя- гнені в німецькі військові мундури,вони ЙНОЧІ тричі робили напад на церкву. Уперше пошкодили дзвони.Коли парафіяни направили цю шкоду,тоді москалі вдруге зірвали дзвін,але й цю шкоду бу- ло направлено.Розлючені напасники, прийшов,ми втрете,підпалили церкву. X X X -77-
Листопад 1941 р.був дальшим кроком в загост- ренні революційної тактики ОУН.Завдання стояло в тій площині,щоб у легальному секторі залиши- ти заякорення там де,не відчувалося великої звисаючої небезпеки безборонної загибелі. Все інше мало йти в підпілля.Це потребувало великої організаційної праці.На весні 1942 року пере - будову було закінчено.Але восени цього ж року через арешти,з міркунань конспіративного харак- теру,довелося знов переводити ряд тактичних змін в організаційній структурі та в обсаджен- ні деяких постів. 24 - 25 травня 1942 р.відбулася в Почаеві, на Волині,Краєва Конференція ОУН.Висновками ці- єї Конференції були т,.зв.травневі ствердження й тези,які 1/аналізуючи пройдений шлях боротьби від вибуху німецько - російської війни ,стверджу - вали оправданість і моральне торжество україн - ського націоналізму на Наддніпрянщині; 2/виявляли й характеризували німецьку по - літику на Україні,як політику терору й нещадно- го колоніяльного визиску; З/ встановлювали принципові шляхи,стратегію й тактику дальшого розгортання революційної боротьби на Наддніпрянщині. Ствердження й тези.викликали велике захоп- лення й зрозуміння серед членства ОУН.Вони ста- -78~
ли кормом для всіх ,що рішилися вести беззасте- режну визвольну боротьбу . Цього ж таки 1942 р.,14 і 15 серпня,в Києві відбувся скликаний ОУН Всеукраїнський З’їзд У- країнських Самостійникі»«Нп З’їзді побіч членів ОУН брали участь колишні члени БУД /Братства У- країнської Державности/,СВУ/Спілки Визволення України/рСУМу/Союзу Української Молоді/,УВО/Ук- раїнської Військової Організації/,збройних осе- редків 1921 - 1923 рр.та Псвстанчого Центру.На З’їзді після заслухання доповідей стверджено,що ОУН е єдиним справжнім і повновласним переємни- ком та продовжувачем революційної визвольної бо- ротьби українського народу.Революційний шлях ОУН ~ це шлях' ,по якому підуть всі майбутні ре- волюції./мі патріотичні сили українського народу. Напрямними стратегічного й тактичного характеру та оперативним інструктажем закінчено наради З’їзду. Переведення цього З’їзду було обумовлене двома причинами. Поперше ,ОУН хотіла перевірити*свою діяль- ність через опіиію тих місцевих самостійницьких кіл, які в минулому вже вклали свій внесок в ре- волюційну українську боротьбу.Бо кожна револю- ційна організація повинна пильно прислухатися до думки громадянства . Подруге,дкщо б учасники З’їзду визнали лі- -79-
кію Організації за правильну ,важно було/,щоб З’- їзд висловив своє моральне визнання ОУН',Бо на ба- гЗІ такої моральної підтримки виростає/й фактична єдність громадянства навколо Організації,і в сві- домості громадянства Організація зафіксовується як справжній авангард нації і виразник її інте- ресів. Організаційно підпільна робота Н в цьому періоді була поглиблена.Треба було дубово зміц - нити свіжі кадри,вишколити їх,передати їм вели - кий духовий багаж,здобутий націоналізмом на про- тязі довгих років діяння ОУН.Західникам треба було в світлі нового досвіду,здобутого на ОСУЗ, разом із члена.ми-наддніпрянцяги урахувати ті чи інші помилки перших років.Слід підкреслити , що в методах діяння,в методах поширення своєї ідеї націоналізм виявляє революційну гнучкість . Так про методи роботи серед наддніпрянської молоді один із діячів націоналістичного підпілля писав: "Треба було в питанні молоді узгляднювати .... реальний підхід до життя більшости українців зі СУЗ,а тим сам^м і молоді.Надто мусілося узгляд- нювати й цю обставину,що тяжке дотеперіинє мате- ріяльне положення обтяжувало її це частинно їла - теріялістично.з огляду на повищенаяедені• момен- ти, мусів бути теж відповідний підбір тем та ма- теріалів до програми виховання.Вона мусіла над- звичайно конкретно трактувати соціяльнб-еконо- - 80-
нічні та суспільно -державні проблеми.Загальні програмові означення не могли там вистарчати і треба було конкретизувати всі питання до подро- биць .Молодик робітник питав не за "теоретични- ми підставами ідеології",але за це,як конкрет- но націоналістична держава береться розв’язати справу заробітньої платні,соціяльного страху - вання,мешканевих труднощів і тп./"Український Націоналіст ",15 лютого 1942/. Головним завданням було - далі невпинно вгризатися в довкільне середовище,добираючи для ОУН найцінніші індивідуальності з різних про - шарків українства. Це робилося шляхом пильного індивідуально- го добору .Але при тому багато зусиль приклада- лося і до налагодження масової підпільної про- паганди,що її видатним організатором був сл. п. Кузьмик ,редактор Центр.Керівництва,закатований пізніше німцями.Б Києві була підпільна цикло - стилева друкарня.Восени 1942 р.Гестапо попало на її слід і забрало весь наклад "Сурми" київ- ського видання.Довгий час діяла підпільна дру- карня в Дніпропетровську.Раз-у-раз зі Заходу про- діставалися кур’єри , що привозили літературу , друковану давніше й тепер.Одного разу ,завдяки величезній відвазі члена - рядовика ,шофера , вдалося привезти із Західньої Европи до Дніпро- петровська кілька великих вантажних машин ,на- -81-
повнених націоналістичною літературою.Особливо поширювано в той час календарі - альманахи"9УР~ ми"’,'Наступ" ,Д.Кардана /О.Кандиби/ "Євген Ко'но - валець" , статтю ген.М .Капустянського про С.'Пет - люру /передрук із "Розбудови Нації"/,Ткачука "Український Націоналізм",Сціборського "Нд.ціо - кратію" тощо.Одначе відчувалася конечна птреба книги,що в синтетичній формі пов’язала б Основ- ну проблематику націоналізму, розгорнула б сві- тоглядові проблеми в протиставлені до боиьиеаі- зму і висвітлювала б останні роки и місяці на- ступу українського націоналізму на СУЗ.Такь кни- га ц.н."Шлях Неції" з'явилася лише 1943 року Написав їїНаддчіярянедь.Вона складалася з таких розділів:"Філософічно - світоглядові засади ук- раїнського націоналізму","Нація","Українська на- ція", "БольшевіЗм і Україна","Німецька окупація й боротьба за визволення під проводом 0УГ'',"Іїа- цюкратія ". В цій праці ,між іншим , було дано характери- стику німецької політики у відношенні до України. Автор писав : "Політика, націонал-соціялізму про- тягом богатьох років визначалася й нині визнача- ється книгою Гітлера "Майн Кампф".....Для Гітле- ра немао на Сході ніяких державних проблем, він не добачає тут жадних націй .... Українців серед інших народів Сходу ні Гіт- лер,ні інші діячі націонал-соціялістичної пярті- -02-
ї виразно не вирізняли і не вирізняють .Українці так само мають бути слухняним бидлом у "цивілі- заторськім "плузі Німеччини.Нещодавно на конфе- ренції журналістів у Кенігсбергу райхскомісар Е- ріх Кох дісвав запитання,як він ставиться до де- ржавноправної проблеми України.У відповідь на це Кох зазначив,що для нього більше важать два подвійні центнери української пшениці,ніж усі держ'авионравні проблеми України... Нині Україна - типова колонія. Методи коло- ніального поневолення мало чим відрізняються від тих,що їх європейці запроваджують серед чорнб - шкірих в Африці ... Розгул німецької самоволі ,всевлада тупого, обмеженого прусака - ось що характеризуй адміні- стративний уклад Райхскомісаріяту України.На чо- лі Райхскомісаріяту стоїть Еріх Кох,людина без - дарна і некультурна.Київський генерал -комісар Магунія -колишній пекар.Ненавидить всяку діяль- ність ,а тому на кожного ,хто звернеться до ньо- го в якійсь справі ,дивиться як на особистого ворога.Єдине,що любить - це виступати перед ма - сами зі святочними промовами,в яких наслідує ма- неру говорення Гітлера.Нічим не кращі від цих "державних діячів "ґебітскомісари.Більшість з них не може йти в порівнання своїм інтелектуаль- ним розвитком навіть з пересічним українським інтелегентом- -Одначе вони мають в своїх руках -83-
в дебітах необмежену владу над життям і смертю українців .Зарозумілість,підкреслення їх вищо- сти -прикметні для них у всьому ".Схарактери - зувавши докладно всі форми гноблення українс- тва й винищення- українських культурних скарбів, автор продовжує : "Такий образ сьогоднішньої дійсності! може легко підказати відповідь,яку майбутність готу- ють німці українцям.Вони мріють по війні на Ук- раїну пересунути маси німецького населення, за- лити німецькою повінню наші землі "."Багато про- литої, німецької крони дає нам батьківщину на Сході" - подає керівний пропагандивний німець - кий журнал "Дер Шулюнгсбріф"/1942, 3 зшиток / . Перша особа по Гітлерові в сучасній Німеччині , райхсфюрер СС і шеф поліції Г.Гімнлер,висловив- ся про майбутьнє Сходу так:"Наше завдання поля- гає -не в тому ,щоб Зхід в старому розумінні Гер- манізувати, тобто ,серед там замешкалих людей ні- мецьку <мову і німецьке право нести,а дбати про те,щоб на Сході жили тільки люди справді німець- кої ,Германської крови"/"Дойче Арбайу,гефт 6/7, 1942 р./.Що означає ця настанова у відношенні до України .легко зрозуміти з німецьких плянів перенесення на Україну 100000 верколоністів.Ук- раїнські селяни мають працювати "під опікую " ферм ,юо побудують ті колоністи.Але це,на думку німецьких провідників,буде тільки початок:"нім- -84-
ці розгорнуть там біологічну силу,яка згодом прониже весь простір ..." " Кожний хто поляже в цій війні ,придбав і освятив землю,що на ній у маїйбутньому матимуть плуг його товариші. ! кожна жертва життям створить простір,де колись стоятимуть сотні німецьких колисочок"/Дас ІДаар- це Корпс,20.8.1942/.Тепер прпуляризувати ті свої далекосяглі пляни серед українського на - селення німці вважають за шкідливе,покищо хо- ваються зі своїми справжніми плинами на майбут- нє.Але на сторінках своїх періодичних видань , призначених для націонал - соціалістичного па- ртійного активу ,вони фабрикують ті ідеологіч- ні аргументи ,якими думають в майбутньому па - ралізувати спротив українських мас.Для цього вони не лише користуються "дослідами "своїх у- чених ,але й пошукують зрадників у середовищі українських вчених та. публіцистів,які б за"ла- комства нещасні "погодилися доводити перевагу німецького духу над українським та "історичні й культурні права " Німеччини на українські землі*. Така яскрава і правдива характеристика ні- мецької політики на Україні не лише розбуджу - вала ненависть до німців,але й спрямовувала цю ненависть в річище організованої боротьби X X X - 85-
В кінці 1942 р.українські націоналісти роз- горнули роботу на крайніх межах Східніх Україн- ських Земель, на Кубані .Кубанський о- середок організації налічував до 70 осіб.Кубан- ські козаки давали потрясаючий приклад того, як швидко на Сході пробуджується національна сві - домість . Тепер український націоналізм діяв на всіх українських землях. Якщо в попереднім періоді "бурі і натиску " вдалося опанувати значну частину найціннішого наддніпрянського елементу інтеліґенції,то новий період характеризується дальшим закріпленням ОУН в середовищі робітників і селян .Якщо в сер- пні - листопаді 1941 р.ОУН набирала характеру масово - інтелегентської організації,то тепер , в час неймовірно жорстокого терору ,слабодухи інтелігенти відсіялися /'розчарувалися "/'пере- йнялися критицизмом",® Організації залишилися люди крицевого характеру ,і приходили свіжі,ді- ловиті ,ті ,що не шукали задоволення кар’еристи- чних амбіцій, На Україні відбувалася містична таємниця - пробудження Вічного Революціонера. У Дніпропетровську Рух очолив енергійний др Ярослав Самотовка.Йому і його помічникам довго вдавалося охороняти здобутки першого "напівле - Пального "періоду. Тут працював університет із
7-ма факультетами і більше як 3200 студентами. Університет був ідеальним полем для добору кад- рів у підпілля.Звідси досить швидко перекинула- ся робота на провінцію в робітниче й селянське середовище,і коли в серпні 1942 р.Я.Самотовка загинув,сітка мала вже великі кадри. Полтавщину й Харківщину організували Богдан Коник, Олесь Бабій і’Микола Кононанко. На Слобо- жанщині вдалося створити організаційні клітини й по деяких менших осередках. Харківська група дала ОУН міцний кадр наддніпрянців-інтелектуалів і організаторів. На Чернігівщині гурт членів ОУН уже в 1942 році вийшов у ліс, і створив там перший на Наддніпрянщині загін націоналістичних партизанів. Цент^ал^не Керівництво дивилося на цю спробу дії партизанки над Дніпром, як на дос- від для дальшого розмаху цієї роботи в разі збі- гу відповідних обставин. Одеська група з самого початку не могла роз- горнути назовні жадної акції, бо тут румуни за саме слово ”український"переслідували, в україн- ських селах за спів української пісні заарешто- вували. Обсадження всього адміністративного апа- рату в т. зв."Трансністрії” згори до низу руму- нами надзвичайно ускладняло працю. Діяльність тут ішла ввесь час сувопо конспіративно.Віннич- чина особливе добре була розбудована під органі- заційним оглядом.На чолі Вінницького Інспектора- ту стояв Володимир Стасів /псевдо-Чайка/,що був -87-
підпільником високої марки, Мав великий життє- вий досвід, небуденний розум, різносторснню ос- віту і тонку психічну організацію,спартанський аскетизм революціонера передусім характеризував його.Чар його непохитно-міцної, трохи синтимен- тальної постаті випромінював на оточення, а йо- го незвичайна працьовитість запліднювала його товаришів постійним активізмом,Організація на Вінниччині уперше зазнала німецького удару в кві- тні 1943 року,встигши до того широко розгорну - тися в терені. X X X Зимою 1942 - 1943 р.випрацьовано ґрунтовну схему і оперативну інструкцію для Організації. З огляду на нові політичні і воєнні обста - вини ,частину Організації,ту,що виходила на е - міграцію,поділено на два сектори:один сектор е- вакуювався зазделегідв ,виїжджаючи на зарані визначені в Західній Европі місцевості,другий сектор залишався на місці й відходив перед без- посереднім приходом большевиків.На цьому спочи- вав весь тягар роботи в німецькій дійсності. В міжчасі поволі потрапляли одне за одним українські міста в руки большевиків.Щораз ширше -ВЗ
розгорталася нова картина -орстокої одчайдуямої революційної боротьби з большевицькою реакцією. Загартована воля, вигостренні розум,здобуті знан- ня та вмілості створювали форми революційної бо- ротьби, яких не подолати навіть таким майстрам гноблення, якими є большевики, X X X Окремо слід схарактеризувати акції війсь- кові. В інструкції,що її подано провідному акти - вові,ще перед початком німецько-совцтської вій- ни, наголошувано політичний бік боротьби„а не вій- ськовий.Було ясно, що спочатку треба створити масову базу націоналістичного руху на і < Укра- їнських Землях, аж толі доцільною буде, за спри- ятливої міжнародньої обстановки, масова збройна боротьба на всій Україні,<,а остаточне визволення. Проте та х сама вищез гадана інструкція наказува- ла творити зразу невеликі військові загони і з’єднання та нагромаджувати засоби бойового ха- рактеру .Головним завданням цих з’єднань було да- вати охорону населенню і винищувати найбільше запеклих носіїв окупантського терору. В перших днях серпня 1941 р, прибув до Льво- ва Таиас Бульба-Боровець .Командувач Української Повстанчої А-^мії /УПА/ "Поліська Січ", на розмо- - 8<?
ву з членами Проводу УН.В цій розмові виявилось, що зорганізовані Бульбою військові частини Полі- ської Січі боронять ладу,порядку й життя насе - лення в цілій Поліській Кітловині перед терором незчисленних банд найрізнішого покрою.. В тому терені НІМЦІВ ще не було.Вони обій - шли Полісся,посуваючись північним шляхом на Смо- ленськ і південним на Київ через Рівне -Житомир. Але ясно було,що німецька адміністрація незаба- ром” зачепиться” за Полісся.Для цього треба було переорганізувати Повстанську Армію і приготови- тися до зустрічі з німецьким противником.А цьо- го не можна було зробити без допомоги ОУН. Цю - допомогу Бульба одержав.Йому приділено старшин, що взяли участь не лише в реорганізації,але й в- заправі частин в боях. В парі з цим ішла широка підготовка боєпри- пасів для неминучого зудару з німцями.Восени 1941 р.гестапо викрило склади зброї ОУН на Жи- томирщині й перевело криваву розправу.Коли т.зв уряд Отецька наказував збирати зброю на площах і тд.,звідки її збирали.німці,то члени ОУН пла- тили головами за її магазинування для потреб проти окупанської боротьби. В листопаді 1941 р.німці таки добрались до УПА."Поліська Січ” і Тарао Бульба перейшли в підпілля,а на весну 1942 р.УПА вже зводила бої з німцями. Тут була перша партизанська школа . -?о-
Тут стало діяли представники ОУН поруч. М-йМи- хайло Шморгун /загинув в бою проти росіян/, а згодом був приділений,як сталий представник ОУН при Командуванню УПА Антін Баранівський /згинув в лютому 1943 р.в бою з большевицькою бандою /. Щоби не стягати прямого удару на себе,ані Буль- ба,ані ОУН в перших акціях не виступали явно. Конспірувались різно.Але Баранівський як пред - ставник ОУН ввів у сталий контакт з УІІ-^ всі бо— ївки ОУН ,що не лише школились,але й зводили бої. Такі прізвища ,як Кривоніс,або Хорват - широко відом-і серед членства своїми боєвими подвигами. Б ім’я історичної правди мусимо сказати, що "бандерівці" не лише в той час не провадили пар- тизанки,але ще й от.Бульбу лаяли в своїх летючках аґентом Сталіна або Сікорського. Головним тереном операції Бульби були окру- ги Рівне-Костопіль - Сарни .Тут боївки ОУН дія- ли в контакті з ним.Але в дальших теренах діяли вони 'самостійно«Літо 1942 р.застало збройні бо- ївки ОУН в акції приспішеного вишколу й всесто- ронньої підготовки.Найважливішим осередком стає лісто-гористий терен Дубно - Крем’янець -під керівництвом Білого та Блакитного. Доки большевики були у відступі ,вони не могли розвинути своїх дій в Україні.Вони підле- щувалися до українських національних сил.Спеці- ально прилітав з Москви полк.Александр Алексчн- -91 -
дровіч Лукін і намагався зневтрадізувати укр . партизанку.Він пробував спеціально заходжува - тись коло Бульби«Але в розмові брали участь і Шморгун і Баранівський і всі спільно заявили , що в боротьбі з німцями стоїмо на непримиримих позиціях,але не менші наші вимоги і до Ійоскви. Большевики боялись спочатку українських парти- зан, і тільки після Сталінґраду в лі у 1943 р. почали розгортати широку військову акцію.Дій - ило тут до справжньої українсько-большевицької війни,за якої згинуло багато людей з УПА.Рівно часно німці почали нечузаяий протиукраїнський терор на Волині.Відділи ОУН переводять вдалі акції,як от визволення в’язниці в Дубні /керу- вав Обласний Б.Р.Білий / та інші напади. Головним тереном керівництва партизанкою ОУН став Інспекторат II.Провідник Інспекторату склав плин,за яким створено 3 основних бази партизанських сил :1/Крем’янецька -Блакитного, 2/Володимирська -Білого і З/Рівенська -спільно з Головною Командою УПА аульби.Група один -ма- ла завдання поширювати свої дії на Поділля - напрямком Славута -Шепетівка - Кам’янець По - дільський ,група два на північ і Галичину - група три - на Схід по лінії Коростень -Жито- мир - Київ - Чернігів.Та ОУН вважала партизан- ську боротьбу лише за один із засобів визволь- них змагань. -<72-
ОУН творила партизанські загони на чолі з політично та військово вишколеними старшинами, підстаршинами,та рядовим складом,які здібні бу- ли на найбільші зусилля в найскладніших політи- чно та стратегічно обставинах.Такі невеликі від діли легко можуть бути забезпечені зборе»,сані- тарним матеріялом,харчами.Вони здібні до най - більш швидких рейдів і найменш виставлені на у- дари ворогів.Найближчим завданням таких загонів було : а/ оборона місцевого населення перед німецьким, польським і большевицьким терором1, б/ політично-пропагандивні рейди в теренах,які вимагали викресання ненависти до окупантів В умовах поновлення московської окупації загони малиї 1/ посилювати фермент в рядах большевицької ар- мії та совєтського державного апарату; 2/ популяризувати кличі національного та соці - яльного визволення в усьому *’СССТ”; З/ залишатися зав’язком українських збройних сил для революційних дій при догідній зовніш- ній чи внутрішній ситуації.Таким чином,парти- занська діяльність розглядалася не як засіб до негайного "творення держави",а як засіб зак - ріплення і розбудови,передовсім,політичних , а за тим мілітарних можливостей . Доперва весню 1943 р„ й бандерівці,щоб не лишитись позаду ,почали творити партизанські
загони.Але так,як досі були проти партизанки , так тепер почали її вважати абсолютною розв’я- зкою проблеми визвольних змагань і стали її роздмухувати до найбільшого,не маючи на те, ні зброї,ні що найважніше,старшин,ні моральної відповідальности ,що в результаті довело до ка- тастрофи. Але весною 1943 р.вони зовсім не передба- чали цієї катастрофи і на жадні застереження не звертали найменшої уваги.В результаті пов - стало три партизанських армії:УПА от.Бульби , Військові відділи ОУН під проводом полк.А.Мель- ника і Військові відділи бандерівців.Такі бу- ли офіційні назви. Бульба висунув пропозицію створити Нац.Ра- ду з усіх революційних укр.угруповань,що керу- вала б збройною боротьбою,згідно з потребами укр.револ,політики.А всі військові частини він пропонував об’єднати в одній УПА,що матиме спільний штаб з представників усіх Відділів "Бандерівці" ні на одне ,ні на друге не пішли бажаючи змонополізувати все в своїх руках . Тоді ОУН вислала свого політичного заступ- ника Ждановича до.Гол.Команди УПА,втримуючи там рівночасно свою військову групу ч.З під ко- мандою поручника Волинця. Україна знов стала полем бою .Змагалась на два фронти,а фронти ті переходили через ко- -<?Ч-
жен шлях,кожен місток,кожне місто,село й хутір. Партизанка боронила населення не лише проти нім- ців .Німці діяли лише вдень.Вона боронила щоно- чі й щогодини проти польських і московських - банд,що були скрізь. Німецький наїздник відчув партизанку най- . дошкульніше.Жодна німецька машина,жоден тран - спорт не міг виткнутись з бази без сильної охо- рони.Це параліжувало транспорт,в’язало величезні сили.Вимагало великих втрат. Україна стала одним з найважливіших звен ланцюга,що затягався на шиї гітлерівської Німеч- чини. Щоб перехопити собі надзвичайну популярність УПА Бульби бандерівці самих себе,свою партійну армію назвали УПА,неправильно оголошуючи, що в цій УПА об’єднане все ,що є в українстві ре- волюційного . Щоб не змагатись за назву,от.Бульба свою УПА переіменував в серпні 194ф.на УКр.Нар.Рев. Армію ,а відділи ОУН ,коли не виступали під на- звою УНРА ,то виступали під назвою "Оборона У- країни"/Галичина/. "Бандерівці" з липня 1943 р.почали роззброю- вати всі непідпорядковані їм відділи .Цей зло- чин був тим більший ,що большевики перейшли в широкий наступ.До тих партизанів ,що не хотіли визнати безглуздої концепції партизанського -15-
діяння і підпорядкуватись їм,вони застосовува- ли терор.В умовах цього терору,на який ОУН не відповідала протитерором,в умовах большевяць- хого наступу на ЗУЗ,вдалося створити і збере- гти невеликі групи ''‘Оборони України",які дія- ли зі звуженими завданнями,узгляднюючи полі- тичні обставини,що насувались.Уже з листопада 1943 р.з партизанки ОУН почато відтягання в підпілля тих сил ,які ,3 огляду' на укладення нової політичної ситуації,ставали в лісі зай- вими. Для зміцнення бойової революційної дружби українського націоналізму з іншими народами , для створення міту братерства зброї завойову- ваних Москвою народів,було намічено перекинен- ня військових груп ОУН двома лініями : 1/ напрямок - Білорусія ,Литва,Латвія,Естонія, 2/ напрямок-Балкани . X X X Під пас останньої світової війни було п’ять зон діяння націоналістичного руху, очоленого ПУН-ом. Першою зоною були ОСУЗ.Там були передові позиції, пекло невгомонного бою, терен найбіль- ших жертв, величезного розмаху і розросту. Друга зона - Галичина. Це було найближче запілля, вихідна база, джерело, звідки невпин- но черпалося матеріяльні й людські ресурси для бою на Сході. — $0 ~
Третя зона - було далеке запілля, завойо- вані німцями терени Західньої Европи, сама Ні- меччина, Італія. Звідси також ішли поповнення на терен бою. В основному тут скупчена була "важка артилерія" інтелектуалів, членів і сим- патинів, що в разі успішного розгортання подій на Україні могли стати незамінною силою, ква - ліфікованою опорою в розбудові держави. Ця зо- на ставала також тереном діяння революційних кадрів ОУН, робітництва. Четвертою зоною - були Англія, США, а та - кож нейтральні країни, як Швеція, Швайцарія Е- спанія, .Арґентіна, Бразілія тощо. З четвертою - зокрема після оголошення вій- ни Америці Німеччиною - ПУН мав зв’язки лише зрідка, і там дія йшла більш-менш самостійно, але на усталених націоналізмом принципах.Ця дія обмежувс іася акціями внутрішньої пропаганда,про1 паранди міжнародньої і деяких поодиноких захо- дів дипломатичного1 порядку в обороні українст- ва і української державницької ідеї. П’ята зона - найважніша і вирішальна на май' бутив - це зона поновленої большевицької окупа- ції, історію якої ще зарано висвітлювати. В цьому розділами хоч'емо коротко схаракте- ризувати Діяння ОУН в другій і третій зонах. Ті кадри ОУН в Галичині,які не йшли на Схід мали завдання забезпечувати тут відповідний рі- вень духово-політичного життя, змагаючи до того -97-
щоб воно, по можливості утрималося на довоєн- ному рівні.Зберегти національну гідність укра- їнства перед лицем знахабнілого окупанта,стри- мати "спритних" людей від спекуляції україн - ським козирем у стосунках з німцями, виховати молоде покоління в дусі героїчних революційних трааидій і в стані постійного мобілізаційного поготівля,-такі були місцеві галицькі завдання. Тут також з бігом часу розгорнувся німецький терор проти ОУН, від якого впало багато рядо- вого членства на чолі з 0. Дециком. Настрої мас радикалізувалися. ‘ Та організація ввесл час вказувала на пот- ребу зберігати і розбудовувати сили широких мас до часу всенароднього соборницькоґо здвигу. Тактику ОУН в Галичині характеризувала не- легальна відозва, що її тут подаємо: Будь обережний! Уважай,щоб цей клаптик паперу не попав до рук непокликаних осіб! Членам і прихильникам Націоналістичного Ру- ху! 1/Де ви не були б і що не робили б - дома чи поза ним ,в Україні чи поза нею,на праці укра- їнській чи чужій ,на селі,чи в місті,в уряді , варстаті,чи в школі,на примусовій роботі,чи добровільній,при поліції,чи в чужому війську - все п а м’ я т а й т е , що ви є членами ве- — 98 —
ликої,колись вільної ,славної та і’огутньої,сьо- годні поневоленої,кров’ю і руїною позначеної /“ країнської Нації о 2/ Знайте,що славу,могутність і державу здобу - демо Українському Народові лише при помочі Ук- раїнської Національної Революції. З/ Передовики Української Національної Революціа були і з УВО - ОУН,що,кладучи геройські Жертви, без жадного розголосу і самохвали,йшли та йдуть крок за кроком вперед,чимдальше,тим ближче до національного ідеалу - до Самостійної Собор- ної, від нікого незалежної Української Держави . 4/ Тямте,що до останнього зудара з ворогами У - країни ми мусимо виступити всі разом,з однізю ідеєю й одним чином !В такий час,як сьогодні " не сміє брат на брата йти у бій!"Хто це ро - бить ,робить в користь ворогів.Всіх українців з’єднує одна ідея,здобути Самостійну Соборну Державу.Все,що нас роз’єднує - мусить відійти геть набік ! Ми кличемо всіх українців під стяги одного Національно - Революційного фрон- ту боротьби з ворогами України ! 5/ В зустрічі з чужинцями,прихильниками україн- ській визвольній справі з’ясовуйте,що в Европі не буде спокою ,доки Україна по своїй волі не стане Самостійною Державою. З чужинцями у жад - йому випадку не говоріть про наше внутрішнє ро- з’єднання, та з’ясовуйте йогц коли це конечно , -53
як намагання ворогів України розбити нас знутра. 6/ 3 ворогами України не вести жадних перегово - рів з ними ми можемо "говорити" лише на полі бою! 7/ Будьте обережні на кожному кроці,в кожній си- туації! Ворог не спить !3 незнаними людьми не го- воріть про політичні справи . 8/ Кожний день?кожну годину використовуйте на призначену роботу для Визвольної Справи,на по- глиблення знання! Кожний у свойому званні!Селя- ни ,робітники ,військовики, науковці,адміністра- тори ,промисловці,купці,ремісники,інженери,ліка- рі та всі інші.Україна в час національного Зри- ву і в початках державного будівництва потребу- ватиме всіх вас,вашого розуму,вашого здобутого працею досвіду Й знання, вашої дисципліновано- сти,вашої крони! Не марнуйте даром часу,не ви- трачайте даром здоров’я. 9/ Може статись,що Ви будете довший час без зв’язку .відомостей та вказівок.Знайте,що коли прийде час ,вас найдуть і пок - л и ч у т ь !Вмійте, хоч як це важко бут де вам приходити, виждати до при - гожої хвилини! Готуйтеся до цього! " Кінець діло хвалить"Організуйте групи при - хильнихів ОУН. Будьте піонерами визвольного руху України ! 10/ Ми взиваємо всіх Вас»будьте готові на наш наказ,на наш заклик !3а Україну! Ми переможемо, бо з нами Бог ! _}О0_
Хай живе Українська Національна Революція,яка принесе визволення українському поневоленому і многострадальному народові! Слава Україні ! Вождеві Слава ! Коли певні осередовища повели розмови з нім- цями в справі створення української дивізії"Га- личина”.організація рішуче засудила, цей крок . В 1943 р.в Галичині бандерівці найрільш жор- стоко провадили каїнову братовбивчу роботу.За - гинуло багато рядового членства.Із керівних кад- рів ОУН від підступного стрілу ззаду впали полк. Р.Сушко.Я.Барановський.Ю.Соколовоький та інші. Перші два були особливо широко знані в укра- їнському суспільстві.Полк.Роман Сушко був бойо- вим товаришем Є.Коновальця і А.Мельника.За ча- сів Центральної Ради брав участь в штурмі Київ- ського 4^сеналу.очолюючи невеличку групку січо- вих стрільців,роззброївпід Києвом вдесятеро чи- злємніший большевицький загін.Брав участь в од - чайдушиому рейді Ю.Тютюника на Україну в 1921 р. і зумів вирватися з вогненного кільця,врятува- вши з собою частину людей,що,здавалось,маги йе- мииуче згинути.Одна з иайчільнімх фігур УВО , військовик - практик.В його особі Україна втра- тила визначного Фахівця військової справи,яках у нас надзвичайно мало. Ярослав Барановський був людиною,що кори - — 101 —
сталася найбільшим довіряй вимогливого до всіх полк.Є.Коновальця.Визначався як прекрасний ор - ганізатор підпілля в минулому умілий керманич Студентськогогромадського життя. Про смерть Я. Барановського московське ра- діо 18. червня 1943р. із задоволенням, повідом- ляло,що,мовляв, він,як і Є.Коновалець вбитий сво- їми ж таки націоналістами. X X X 26.січня 1944 р.гестапо заарештувало більшу частину членів ПУН. - у разом з Головою ПУН-у по лк. А .їй е льником. Разом з тим переведено широкі арешти провід- ного активу ОУН в Галичині,Німеччині,Італії,Че- хії,Франції,Бельгії. Заарештовано було одним за- ходом кілька сот людей. Втративша більшу части- ну українських теренів,німці ще не переставали вірити в те,що на Україну незабаром повернуться. Віра у винахід нової атомової зброї підтримува- ла в них певність,що вони ще осягнуть перемогу. Одначе їм не вдалося і на цей раз і цими а- рештами спинити діяння організаційної машини ОУН. Кілька членів проводу зберіглися від ареш- ту. Незаарештовані члени Проводу випустили відо- зву в якій читаємо: "Довершилося те,що віддавна заповідала ліні- —
я безоглядної німецької ПОЛІТИКИ Б Україні - тотальний удар по організованому українському життіо..Внутрішньо та зовнішньополітична активність ОУН надто не покоїла націонал-со- ціялістичну Німеччину,що воліла в своїх цілях бачити українську націю аморфною й пасивною . Та німецький уряд завівся. ОУН від літ рахувалася з такими потягнен- нями й може їх прийняти без тривоги.Наша по - літично-організаційна дія на добро українсь- кої державної справи й сама Організація лиша- ються незахитані." Слідство у справі ОУН показувало,що німе- цькі чинники розглядали Організацію як найне- примиреннішого свого ворога,до того ж ворога політично найбільше кваліфікованого."Що роб - лять бандерівці,то не важко відразу спостере- гти, ваші ж акції ми помічуєно вже по тому,як вони переведені "- неприхованою досадою не раз говорив ув’язненим щтурмбанфюрер Вольф , головний слідчий у справах ПУН-у.Між іншими справами дуже цікавили гестапівців зв’язки ПУН-у зі зовнішньо-політичним світом. Уповноважені ОУН,нелегально перейшовши кордони,прибули поза терени німецької окупа- ції ,там перед політичними колами репрезенту- вали інтереси українства і звідти нав’язували зв’язки з українськими націоналістами Америки. -103 -
Так само потрапила в руки і'зстапа книга "Пра- вда про Україну"фінською і шведською мовами , видана у Фінляндії пропагандивним осередком ОУН.Книга докладно висвітлювала німецьку по - літику гноблення на Україні.Гестапівській аген- турі вдалося встановити, що матеріяли до цієї книги і кошти на її видання вислано за кордон Організацією.Найбільше обурювало поліційних - посіпак те, що в одній із легальних газет,під- порядкованих німецькій цензурі, членові Прово- ду вдалося надрукувати позитивну рецензію на антинімецьке самостійницьке видання.Так само лютило гестапівців те,що один із чільних на - ціоналістичних публіцистів надрукував в "Укра- їнськім Віснику"статтю про цілковите внутріш- нє банкрутство італійського фашизму.Над заа - рештованими звисала загроза жорстокої розпра- ви,яка безперечно,Здійснилась бн,колм б спра- ви на фронті не пішли для Німеччини так зле . В кінці травня 1944 р.гестапо перехопило рукопис "Революція рв® кайдани" .В цій праці було подано історію протйнімецької боротьби ОУН на Сході з додатком великої кількости до- кументальних матеріялів.Авторство книги геста- півці приписали др О.Кандибі.їм вдалося також напасти на слід конспіративної кватирі Каиди- би у Львові.Тут вони його заарештували,відве- зли до Саксенгавзену,люто катували,! 9- го
червня він загинув. А організація тим часом діяла далі.Коли большевики займали останні українські села на західніх окраїнах,Провід Українських Націона- лістів доповнив інструктаж і припильнував пра- вильного розгортання боротьби в підсовєтській дійсності. Сконцентрування кількох мільйонів україн- ців на роботах в Німеччині,виїзд на еміграцію великої кількости членства ставив перед Прово- дом нові складні завдання.Треба було розташу - вати членство на еміграції, відповідно до гряду- чої повоєнної дійсности організувати екзеку- тивний апарат ітд. В,сі ці завдання в міру можливостей були ви- конані. Особливу увагу звернено на пропаґандижну роботу серед малосвідомого і несвідомого робіт- ництва. Для цього підпільно видано брошуру” Ве- лика "Політичнаабетка українця”. Не зважаючи на те,що частина Проводу і ве- лика кількість провідного активу ОУН поневіря- лися в німецьких тюрмах і концентраційних та - борах ,ОУН далі провадила виразно антинімецьку лінію в своїй пропаганді серед робітництва. Політика вимагає принциповости.Маси слід . виховувати в дусі непримиренного обстоювання визвольних інтересів нації.Тому "Політячна, а - -105-
бетка українця" починалася аятинічепькою пропа- чи/?.-. німецьке рабство із росій - ськи.:,г. далі у формі приступній для малоосвід-ом ляних елементів робітництва викладала історію України,політичні змагання українства та висві- тлювала українські політичні перспективи. актуальною Восени 1943 р,,коли для німців стала ді- яльність .ген,Власова ,ОУН випустила антивлаоі- вську відозву,яку поширювано нашими людьми по робітничих таборах. В жовтні 1944 р.німці вирішили заграти також на українську карту.Вони випускають з ув’язнен- ня Степана Бандеру з його штабом ,згодом полк. Мельника і частину політичних українських в’я- знів .Перед усіма українськими політичними чин- никами вони ставлять домагання підтримати їх у боротьбі проти большевиків,невиразно обіцю- ючи змінити своє наставленяя до української про- блеми. Всі політичні чинники сконсолідувавшися в такій складній ситуації,яка склалася восени 1944 р,,висовують на чоло сконсолідованого ті- ла полковника А «Мельника,доручаючи йому перего- вори з німцями. В цей час у Відні відбувається крнференція тих провідних кадрів ОУН ,які не перебували о- етапнім часом під арештом.Конференція ухвалює: -106“
ОУН ні на які переговори з німцями не піде.Полк. А.Мельник свідомо саботує переговори.Він пропо- нує українським політичним чинникам усунутися від будь -яких розмов з німцями в політичній площині.Одначе таку позицію поділяють не всі політичні групи.І тому з початку-грудня ініціа- тиву, переговорів бере на себе група тзв."УНР ", зиделеговуючи для цього відповідну особу,вій - ськовика. Гітлерівська Німеччина конає в останніх корчах . В першій половині квітня Полковник зі сво- їм найближчим оточенням опиняється на теренах, окупованих альянтами .Вже 12.4.1945 р.предста- вник ПУН-у подає в Головну КЕатирю альянтів лист ,як!ім освітлює становище і потреби укра - їнства в новій дійсності на німецьких теренах. В листі висунено було- 6 основних домагань» . 1 .Права азилю для всіх,хто з політичних мірку- вань не може повернутися на батьківщину; 2 .Створення можливостей розвивати свою діяль- ність у всіх галузях матеріального та духового життя /взаємопоміч,церква,преса тощо/, З.Забезпечення можливостей праці, 4.Допомоги українцям з боку УНРРА ,Міжнародно- го Червоного Хреста} бДіожливостей риїзду емігранті! з Німеччини в інші країни Заходу,зокрема в Америку; С.Створення Українського Центрального Предста- — ЇО? —
вництва у справах побутових, і суспільно-громад- ських. Лист був прийнятий представниками альянтсь- кої військової влади прихильно, наслідком чого справа піклування українцями зрушила з мертвої точки. 1 травня 1945 р. в Сан-Фраиціско » розпоча- лася організаційна Конференція Об’єднаних Націй. 2-го травня Полковник Мельник надіслав Прези- дентові Конференції Штеттініюсові телеграму , яка звучала так /подаємо в перекладі з фран - цузького оригіналу/ : До Його Ексцеленції П. Едварда Р. Штеттініюса, державного се- кретаря, Президента міжнародньої конференції в Сан-Франціско . Дійшло до мого відома, що Україна е допуще- на йа конференцію. Українські патріоти можуть бути хіба тільки вдоволені з приводу визнання нашій країні права участи в міжнародньому жит- ті. Воєнйі умовини не дають мені змоги порозу- мітися зіншими українськими політичними гру- пами відносно цієї події. Однак я не сумніваю- ся, що моя ініціятива та моя постава - знай - дуть їхню повну згоду. Тому я дозволю собі звернути увагу Вашого Зібрання, що делегат уряду Совєтської України, хто б він не був, н ніяк не заступає ідей та аспірації! українсь- кої нації.Яможу висловити тільки свій жаль, ——
тцо нагода виступити на, міжнародньому форумі не може бути використана Україною національною,яка під большевицьким режимом і російським пануван- ням е зведена до мовчанки та не має змоги вия- вити правдивого українського голосу. Голова Проводу Українських Націоналістів. Андрій Мельник . Вищенаведеною телеграмою фактично датуєть- ся вже початок нового,повоєнного періоду діяль- ности Організації Українських Націоналістів. ОУН пройшла в роках війни неймовірно важкий, трагічний шлях активної боротьби за національне визволення .Дістаючи удари з боку німців,моска- лі в, поляків,мадярів,румунів,зазнаючи підступних ударів з боку своїх,ОУН скривавилася і усіяла трупами своїх членів не лише широкі простори українських земель, але й чужі простори Европи. , Та чистим не заплямленим залишився прапор ОУН,незламною збереглася ідея українського націо- налізму. Під цей прапор, з цією ідеєю в серці,стануть до нового затяжного бою свіжі лави борців,спов- нені жагою жертвенної боротьби та перемоги. І переможуть! -109 -