Sisällys
Kirjan käyttäjälle
VERBIT
A- ja B- astevaihtelulliset verbityypit
2. Verbien aikamuodot
Perfekti ja pluskvamperfekti
TEHTÄVIÄ: Verbien astevaihtelu
TEHTÄVIÄ: Verbien aikamuodot
3. Verbien tapaluokat
Konditionaali
TEHTÄVIÄ: Imperatiivi
TEHTÄVIÄ: Konditionaali
4. Passiivi
Passiivin konditionaali
TEHTÄVIÄ: Passiivin aikamuodot
TEHTÄVIÄ: Passiivin konditionaali
5. MA-infinitiivi
NOMINIT
Nominien astevaihtelu
TEHTÄVIÄ: Nominityyppien monikot
TEHTÄVIÄ: Nominien astevaihtelu
2. Sijamuodot
Monikon nominatiivi
Sisäpaikallissijat
Elatiivi
Illatiivi
Ulkopaikallissijat
Ablatiivi
Allatiivi
Partitiivi
Partitiivin käyttö: predikatiivi
TEHTÄVIÄ: Partitiivi predikatiivina
Partitiivin käyttö: eksistentiaalilauseen subjekti
TEHTÄVIÄ: Partitiivi eksistentiaalilauseen subjektina
Objektin sijamuodot partitiivi ja akkusatiivi
Essiivi
Translatiivi
Monikon genetiivi
3. Verbaalisubstantiivit
4. Adjektiivit
-sti-loppuisten adverbien muodostaminen
KERTAUSTEHTÄVIÄ
Текст
          ART HOUSE
Harjoitus
tekee mestarin
Suomen kielen perusharjoituksia
1112111111111muuttajille
Marja-Liisa Saunelzi


Harjoitus tekee mestarin 1 
Marja-Liisa Saunela Harjoitus tekee mestarin l Suomen kielen perusharjoituksia maahanmuuttajille Art House 
2. painos © Art House Oy ja Marja-Liisa Saunela ISBN 978-951-884-431-3 KL K 88.207 Art House Bulevardi 19 C oo12o Helsinki (09) 694 0752 myynti@arthouse.fi www.arthouse.fi Kansi: Mediakettu ]ari Peurajärvi Taitto: DTP Sisko Honkala Painopaikka: Tallinna Raamatutrükikoda, Tallinna 2009 
SISÄLLYS Kirjan käyttäjälle VERBIT 1. Verbien astevaihtelu Verbien astevaihtelun muutostyypit A- ja B-astevaihtelulliset verbityypit Verbien aikamuodot Preesens ja imperfekti Perfekti ja pluskvamperfekti TEHTÄVIÄ: Verbien astevaihtelu TEHTÄVIÄ: Verbien aikamuodot 3. Verbien tapaluokat lmperatiivi Konditionaali TEHTÄVIÄ: lmperatiivi TEHTÄVIÄ: Konditionaali Passiivi Passiivin aikamuodot Passiivin konditionaali TEHTÄVIÄ: Passiivin aikamuodot TEHTÄVIÄ: Passiivin konditionaali MA-infinitiivi TEHTÄVIÄ: MA-infinitiivi 13 13 14 15 15 20 22 25 56 56 57 60 65 74 74 75 76 89 93 97 
NOMINIT 1. Nominityypit ja nominien astevaihtelu Nominityypit Nominien astevaihtelu TEHTÄVIÄ: Nominityyppien monikot TEHTÄVIÄ: Nominien astevaihtelu Sijamuodot Genetiivi TEHTÄVIÄ: Genetiivi Monikon nominatiivi TEHTÄVIÄ: Monikon nominatiivi Sisäpaikallissijat Inessiivi TEHTÄVIÄ: Inessiivi Elatiivi TEHTÄVIÄ: Elatiivi IIIatiivi TEHTÄVIÄ: IIIatiivi Ulkopaikallissijat Adessiivi TEHTÄVIÄ: Adessiivi Ablatiivi TEHTÄVIÄ: Ablatiivi AIIatiivi TEHTÄVIÄ: AIIatiivi 109 109 111 113 120 125 125 128 132 133 137 137 138 142 144 149 151 155 155 156 164 165 170 171 
Partitiivi 176 TEHTÄVIÄ: Partitiivin muodostaminen 178 Partitiivin käyttö: predikatiivi 183 TEHTÄVIÄ: Partitiivi predikatiivina 186 Partitiivin käyttö: eksistentiaalilauseen subjekti 193 TEHTÄVIÄ: Partitiivi eksistentiaalilauseen subjektina 194 Objektin sijamuodot partitiivi ja akkusatiivi 200 TEHTÄVIÄ: Objektin sijamuodot 204 Essiivi 228 TEHTÄVIÄ: Essiivi 230 Translatiivi 240 TEHTÄVIÄ: Translatiivi 242 Monikon genetiivi 250 TEHTÄVIÄ: Monikon genetiivi 251 3. Verbaalisubstantiivit 260 TEHTÄVIÄ: Verbaalisubstantiivit 262 4. Adjektiivit 270 Adjektiivien vertailuasteet 270 TEHTÄVIÄ: Adjektiivien vertailuasteet 272 -sti-Ioppuisten adverbien muodostaminen 283 TEHTÄVIÄ: -sti-Ioppuisten adverbien muodostaminen 285 KERTAUSTEHTÄVIÄ 290 
KIRJAN KÄYTTÄJÄLLE Harjoitus tekee mestarin -kirjasarjan ensimmäinen ja toinen osa on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka ovat jo aikaisem- min perehtyneet suomen kielen perusrakenteisiin. Kirjat on suunniteltu koulutuksissa käytettäviä suomen kie- len oppikirjoja täydentäväksi tehtävämateriaaliksi. Tehtävät on laadittu sellaisten aikuisopiskelijoiden tarpeisiin, jotka tavoit- televat yleisten kielitutkintojen keskitason taitotasoa (3-4) ja jotka kokevat tarvitsevansa sujuvan toiminnallisen kielitaidon saavuttamiseksi kielitietolähtöisen harjoitusmateriaalin avulla rakennettua vankkaa teoriapohjaa. Harjoitukset sopivat kielen keskeisten rakenteiden kertaami- seen esimerkiksi koti- ja etätehtävinä. Suuri osa harjoituksista on laadittu sellaiseen muotoon, että opiskelijan on mekaanisen suorittamisen lisäksi paneuduttava myös lauseiden sisältö- jen ymmärtämiseen. Harjoituksissa on otettu huomioon kielen osaamisen eri alueita: rakenteita, sanastoa, kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Tehtävien avulla harjoitellaan erityisesti niitä rakenteita, jotka esiintyvät taajaan suomen kie- lessä. Harjoitus tekee mestarin 1: suomen kielen perusharjoituksia maahan- muuttajiile -kirjan tehtävissä kerrataan jo perusopinnoista tuttu- ja, mutta usein vielä keskitasonkin kielitaitoon tähtäävien opin- tojen alkuvaiheessa ongelmia tuottavia perusrakenteita, joiden sujuvan käytön oppiminen vaatii runsaasti toistoa. pääpaino on muoto-opin kysymyksissä. Kirjassa käydään läpi muiden muassa verbien aikamuodot ja tapaluokista imperatiivi ja konditionaali. Sijamuotoja koskevissa tehtävissä yksikkö- ja monikkomuodot esiintyvät yhdessä, mikä vaatii opiskelijalta huolellista teoriaan paneutumista. Nominien sijamuodot esitellään tavanomaisim- missa käyttöympäristöissään, joten esitysjärjestys ei noudata 
10 tiukasti muoto-opin ja lauseenjäsennyksen välisiä rajoja. Siten esimerkiksi objektiaja sanojen rektioita käsitellään sijamuotojen yhteydessä. Harjoitus tekee mestarin 2: suomen kielen keskitason harjoituksia maahanmuuttajille -kirjan tehtävissä keskitytään kirjoitetulle kielelle tyypillisiin rakenteisiin, joiden vähintäänkin passiivi- nen hallinta on välttämätöntä jo tavallisen sanomalehtitekstin ymmärtämiseksi. Tehtävät auttavat keskitason kielitutkintoon valmentautuvaa opiskelijaa ennen kaikkea monimutkaisten ra- kenteiden takia vaikeasti avautuvien tekstien ymmärtämisessä. Aktiivisen kirjallisen kielitaidon harjoittamiseksi laaditut tehtävät soveltuvat hyvin myös yleisten kielitutkintojen ylimmille tasoille (5-6) tähtäävien opiskelijoiden harjoitusmateriaaliksi. Pääpaino on lauseopissa, lauseiden yhdistämisessä, partisiippien käytössä ja lauseenvastikkeissa, mutta tehtävissä esitellään myös nyky- suomessa harvinaisemmat sijamuodot. Molemmissa kirjoissa tehtäväkokonaisuuksia edeltävät tiivis- tetyt teoriaosuudet, ja mahdollisuuksien mukaan asiat on niissä esitetty havainnollisin taulukoin. Kirjojen lopussa on harjoituksia ke rtaavia monivalintatehtäviä. Harjoitus tekee mestarin 3: suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille keskittyy sanojen muodostamiseen johta- malla ja yhdistämällä, sanojen merkityksiin sekä sanontoihin ja sananlaskuihin. Harjoitus tekee mestarin 4: lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten taas valmentaa opiskelijaa yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason kokeeseen. Kirjassa on runsaasti tekstinymmärtämisharjoituksia sekä teh- täviä, joissa pystyy muun muassa monipuolistamaan sanavaras- toaan, kertaamaan erilaisia rakenteita ja kehittymään kirjoitta- jana. Harjoitus tekee mestarin -sarjan kirjojen 1-3 ratkaisut ovat saa- tavilla kustantajan verkkosivuilla: www.arthouse.fi/ratkaisut/ Harjoitus_tekee_mestarin_Ratkaisut_osiin_1-3.pdf 
VERBIT 
1. VERBIEN ASTEVAIHTELU VERBIEN ASTEVAIHTELUN MUUTOSTYYPIT Vahva ašte ' 'Heikka i l Muutos �T '; *Vahvaaste Heikko aste (infinitiiyi) _ aste _. _(yks.1*.^p-.)'- ' .linfinitiivil - N * (YKS- 1š*P-) _ '_ _ j __ liikkua liikun kk ›- k Ioukkaan loukata riippua riipun pp u p hyppään hypätä muuttaa muutan tt ut ajattelen ajatella alkaa alan k u - pakenen paeta sopia sovin p ›- v tapaan tavata tietää tiedän tu d riitelen riidellä onkia ongin nk u ng hankaan hangata ampua ammun mp u mm Iämpenen lämmetä kieltää kiellän It u II valtaan vallata antaa annan nt» nn kuuntelen kuunnella kertoa kerron It ›- rr vertaan verrata polkea poljen Ike u lie halkean haljeta särkeä särjen rke ›- rie tarkenen tarjeta hke u hie .rohkenen rohjeta VERBIEN ASTEVAIHTELU 13 
A- JA B-ASTEVAIHTELULLISET VERBITYYPIT Å-ASTEVAIHIELU B.AsrEvIruHfeLp a " Persoana Verhuityyppi 1 .Verbityyppiü VerbityyppM_ pVerbityyppi 6v _ . kertoa ajatella tavata lämmetä rt>rr t>tt v>p mm>mp minä kerron ajattelen tapaan Iämpenen sinä kerrot ajattelet tapaat Iämpenet hän kertoo ajattelee tapaa lämpenee me kerromme ajattelemme tapaamme Iämpenemme te kerrotte ajattelette tapaatte Iämpen ette he kertovat ajattelevat tapaavat Iämpenevät 14 VERBIEN ASTEVAIHTELU 
2. VERBIEN AIKAMUODOT PREESENS JA IMPERFEKTI Myönteinen preesens ja imperfekti Verbityyppi 1 (A-astevaihtelu) iNrINItIivIi PREESENS i' ü * l ÄIMPERFEKIi i* 'i *yks.1. 'š yks. 3. .yks›.1.›- V yks. 3. f persoona .persoona 'persoona i = persoona kertoa kerron kertoo kerroin kertoi nukkua nukun nukkuu nukuin nukkui kysyä kysyn kysyy kysyin kysyi i lähteä lähden lähtee lähdin lähti tanssia tanssin tanssii tanssin tanssi jättää jätän jättää jätin jätti Verbityyppi 1 (A-astevaihtelu) Jos verbin vartalo on kaksitavuinenja päättyy a:han, imperfektin i-tunnuksen edeHä a > o. Sääntö koskee vain verbejä, joissa sanan ensimmäinen vokaaii on a, e tai i. INFINITIIVI: PREESENS_ i' [MPERFITEAKTI- L yks.1._- 09x »yks.3. e. yks. 1. yks. 3. >= persoona persoona persoona persoona auttaa autan auttaa autoin auttoi maksaa maksan maksaa maksoin maksoi rakastaa rakastan rakastaa rakastin rakasti ostaa ostan ostaa ostin osti odottaa odotan odottaa odotin odotti muistaa muistan muistaa muistin muisti unohtaa unohdan unohtaa unohdin unohti VERBIEN AIKAMUODOT 15 
Verbityyppi 1 (A-astevaihtelu) Poikkeukset Verbityyppi 1 (A-astevaihtelu) INFINITIIVI' PREESENS a y ' iiiiiiäisnrskni * l ' yks.1. t yks..3.' l yks. yks. _3. x -persoona persoona persoona j persoona tietää tiedän tietää tiesin tiesi tuntea tunnen tuntee tunsin tunsi löytää löydän löytää löysin löysi pyytää pyydän pyytää pyysin pyysi huutaa huudan huutaa huusin huusi lentää lennän lentää lensin lensi Kaikki -ltaa/-itää/-ntaa/-ntää/-rtaa/-rtää-loppuiset, jos a) 1. tavussa on 2 vokaalia tai b) infmitiivissä on 3 tavua INFINITIIVI iuiEEsEiis_ l _ Iivipsnrgkti _ r yks.L1i.L ' yks:3.z l yks. 1. __ yks. 3. pC i persoona persoona persoona persoona kieltää kiellän kieltää kielsin kielsi kääntää käännän kääntää käänsin käänsi piirtää piirrän piirtää piirsin piirsi säveltää sävellän säveltää sävelsin sävelsi rakentaa rakennan rakentaa rakensin rakensi ymmärtää ymmärrän ymmärtää ymmärsin ymmärsi 16 VERBIEN AIKAMUODOT 
Verbityyppi 2 saada saan saa sain sai myydä myyn myy myin myi syödä syön syö söin söi tuoda tuon tuo toin toi viedä vien vie vein vei imuroida imuroin imuroi imuroin imuroi tupakoida tupakoin tupakoi tupakoin tupakoi käydä käyn käy kävin kävi tehdä teen tekee tein teki nähdä näen näkee näin näki Verbityyppi 3 (B-astevaihtelu) " *i l|yuk\s1:II3:*-s' �V� �� ›l a šljlllšlsllilálš* nousta nousen nousee mennä menen menee menin meni ajatella ajattelen ajattelee ajattelin ajatteli suudella suutelen suutelee suutelin suuteli juosta juoksen juoksee juoksin juoksi VERBIEN AIKAMUODOT 17 
Verbityyppi 4 (B-astevaihtelu) -lNFINITIlVl PREESENS __ v IMPERFEKTI ' yks.1.; i y yks. Q �#p �z _, yks. å _ .f persoona_ _ persoona j _ persoona persoona maalata maalaan maalaa maalasin maalasi maata makaan makaa makasin makasi hypätä hyppään hyppää hyppäsin hyppäsi siivota siivoan siivoaa siivosin siivosi pudota putoan putoaa putosin putosi kiivetä kiipeän kiipeää kiipesin kiipesi hävitä häviän häviää hävisin hävisi Verbityyppi 5 Innnmivifiangsssnsy a i' T_ k fimpçnrskn , yks.'1l. U 'yks.3. i yks.-1. l l yks. 3. _ persoona_ ,persoona :persoona ��Y persoonan a tarvita tarvitsen tarvitsee tarvitsin tarvitsi ansaita ansaitsen ansaitsee ansaitsin ansaitsi Verbityyppi 6 (B-astevaihtelu) lNfINlTIIVI ijnissssns_ ,a y y yIMPlERFEKTl _ ' "rykš, -1-. i yks._3. _ l_yks.1. yks.3. _ p_,_persoona .ipersoona _ ' persoona *perso_ona vaieta vaikenen vaikenee vaikenin vaikeni kyetä kykenen kykenee kykenin kykeni lämmetä Iämpenen Iämpenee Iämpenin lämpeni 18 VERBlEN AIKAMUODOT 
Kielteinen preesens VERBI- INFlKNlTllVIi YKSIKÖN1. KlEl-.TOMUOTO TYYPPI) a PERSOONA . 1 l anta/a anna/n en, et, ei, anna �] teh/dä tee/n emmlšeulšelvät tee 3 ' liuos/ta juokse/n juokse !“ kuuI/la kuule/n kuule 4 tava/ta tapaa/n tapaa 5 tarvi/ta tarvitse/n tarvitse 6 kye/tä kykene/n kykene Kielteinen imperfekti VERBI? INFlNITIIVl-l KIELTošÄNA PAIlTISIlI-;P-l_ 'kiiširpšixñA llåAlülsllšPl "VP" yksikkö l �nj monikkol 'a 1 anta/a en, et, ei antanut emme, ette, antaneet 2 teh/dä tehnyt elvät tehneet 3 iuos/ta juossut juosseet kuul/la kuullut kuulleet 4 y tava/ta tavannut tavanneet 5 tarvi/ta tarvinnut tarvinneet 6 kye/tä kyennyt kyenneet VERBlEN AlKAMUODOT 19 
PIERFEKTIJA PLUSKVAMPERFEKTI Myönteinen perfekti VE-RBI- iunivmivi 'APUVERBI PARTISIIPPI. lAPuiIEiiBIl ”J igAnnsuepi' 'WWF' i yksikkö- * Ö L ' lmonikko _ ' _ __ _ ' 1* m* = antaa olen, antanut olemme, antaneet 2 tehdä olet' tehnyt olette' tehneet a - on ovat juosta juossut juosseet kuulla kuullut kuulleet 4” tavata tavannut tavanneet 5v Q tarvita tarvinnut tarvinneet 6 kyetä kyennyt kyenneet Myönteinen pluskvamperfekti VERBI- INFINITIlVI APUVERBIg, -ÅPARTISIIPPI APUVERBI' PABTlSIIPPI* "VP" _ ' -› ykšikkö. r hmonikko k 1 antaa olin, antanut olimme, antaneet ,Z " tehdä Olit' tehnyt olitte' tehneet , �( Oll olivat 3 iuosta juossut juosseet › - kuulla kuullut kuulleet 4 tavata tavannut tavanneet 5* tarvita tarvinnut tarvinneet 5 kyetä kyennyt kyenneet 20 VERBIEN AIKAMUODOT 
Kielteinen perfekti VERBI- .IINlFINIfIIVi lkušLrosAnA_ 'bÅñrIsIIPPI KIELTOSANA PARTISIIPPI TYYPPI . , '+ APUVERBI + APUVERBI w' _ yksikkö _ :monikko 1 antaa en ole, antanut emme ole, antaneet 2 tehdä e? ole' tehnyt ett? de' tehneet eI ole eIvat ole 3 iuosta juossut juosseet kuulla kuullut kuulleet 4 tavata tavannut tavanneet 5 tarvita tarvinnut tarvinneet 6 kyetä kyennyt kyenneet Kielteinen pluskvamperfekti VERBI- ' ;INFINITIIVI KIEL-TÖSANA' PAMISIIPPI kIIäL-'rosiimi'lTñAnrIsIIbPI TYYPPI - l+lAPUVERBI - _- + APUVERBI yksikkö monikko y 1 antaa en ollut, antanut emme olleet, antaneet .. et ollut, ette olleet, 2 tehda ei ollut tehnyt eivät olleet tehneet 3 juosta juossut juosseet kuulla kuullut kuulleet 4 tavata tavannut tavanneet 5 tarvita tarvinnut tarvinneet 6 kyetä kyennyt kyenneet VERBIEN AlKAMUODOT 21 
TEHTÄVIÄ: VERBIEN ASTEVAIHTELU TEHTÄVÄ 1 Verbityyppi 1 (A-astevaihtelu) Täytä viivoille verbien preesensmuodot. 1. kiittää: minä küfå/W 2. toipua: sinä 3. pohtia: me 4. löytää: te 5. kokea: minä 6. hakea: sinä 7. huoltaa: me 8. viheltää: te 9. antaa: minä 10. kääntää: sinä n. kertoa: me 12. siirtää: te 13. penkoa: minä 14. kulkea: sinä 15. polkea: me TEHTÄVÄ 2 Verbityyppi 2 Täytä viivoille verbien preesensmuodot. 1. ikävöidä: minä ikävän 2. tupakoida: sinä 3. haravoida: hän 4. tuoda: me 22 TEHTÄVIÄ VERBIEN ASTEVAIHTELU 
TE HTÄVÄ 3 Verbityyppi 3 (B-astevaihtelu) Täytä viivoille verbien preesensmuodot. 1. ajatella: minä @la/Hölöw 2. jutella: sinä 3. soudella: hän TE HTÄVÄ 4 Verbityyppi 4 [B-astevaihtelu) Täytä viivoille verbien preesensmuodot. 1. erota: he ÖYUÅ/VWV 2. pelata: he 3. leikata: minä 4. loukata: te 5. hypätä: sinä 6. mitata: hän 7. pelätä: me 8. hylätä: minä 9. kohdata: he 10. haudata: me 11. rynnätä: he 12. tavata: sinä 13. ruveta: hän 14. hävetä: te 15. verrata: sinä 16. vallata: hän 17. hangata: me VERBIEN ASTEVAIHTELU TEHTÄVIÄ 23 
T E H TÄVÄ 5 Verbityyppi 5 Täytä viivoille verbien preesensmuodot. 1. häiritä: minä håh/'Ifáöw 2. tarvita: sinä 3 havaita: hän 4. ansaita: me S merkitä: he TEHTÄVÄ 6 Verbityyppi 6 (B-astevaihtelu) Täytä viivoille verbien preesensmuodot. 1. paeta: minä FNÅÖWÖW 2. kyetä: sinä 3. lämmetä: hän 24 TEHTÄVIÄ VERBIEN ASTEVAIHTELU 
TEHTÄVIÄ: VERB|EN AIKAMUODOT TEHTÄVÄ1 Preesensja imperfekti: kaikki verbityypit Kirjoita verbien puuttuvat muodot ja verbityyppien numerot. INFINITIIVIÅÅIA dpnšesems” 7IMPEñI=EkfI AVEITIBITYYPPI ^ maksaa aina makeat ha mmlceaivmf tappaa minä hän hän tapaa, te me kajvmmym, hän kaivata hän me me sinä vafrm- valita hän te sinä vywwlif hän te me vmwlaiwwvxe te kauan-g minä arvata me sinä me myvaçtmmyyxg hän kerrata minä he hän faáapm, he katua he minä kadota hän sinä VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 25 
.llllFlNlTlluvl JA " PRElšSlENš” S ;IMRERFEKTI _= NE“?'I”V:'3P';__ ._ _ ._:._,__ ,_ �۟ �� te Wgfajfg hän minä he fan/Havai- me sinä [wm- nousta hän me minä warm sinä jutella hän he sinä huuma- me hallita hän minä te sinä ayyqoglH' me \/ hän minä he lupaavat arvioida hän sinä penkoa minä me minä pu/leajfegyi, te hän he kantaa me kampa/vw minä te sinä Ign- he tarua/mt hän minä me 0� vangita sinä te 26 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 2 Preesens: verbityyppi 1 Kirjoita viivoille sopivat preesensmuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Kun WWIÅMW oikein sikeästi, en herää mihinkään. 2. Miksi te sellaisia kysymyksiä, joihin tiedättejo vastauksen? 3. Kun on kesä, mielellämme lavatansseissa. 4. Sinä kyllä jälkeesi aina melkoisen kaaoksen. 5. Iltaisin partiolaiset nuotion ympärillä pelottavia tarinoita. 6. Hän aina huoneesta niin, että ovet paukkuvat. 7. Linnut korkealla taivaalla, kun on poutasää. 8. Kun törmään tuttuihin, heitä iloisesti. 9. Kaikki raskaammin juostessaan kuin kävellessään. 10. Kopernikus huomasi, että maa aurinkoa. 11. Millä te kaupassa, käteisellä vai luottokortilla? 12. Lapset vanhetessaan, ja jossain vaiheessa he ovat riittävän itsenäisiä muuttaakseen pois kotoa. itsenäistyä tanssia lentää jättää kiertää kertoa maksaa nukkua tervehtiä kysyä hengittää lähteä VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 27 
TEHTÄVÄ 3 Preesens: verbityyppi 2 Kirjoita viivoille sopivat preesensmuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Kun minä lVWMIYÖlW , koira pakenee kovaa ääntä sohvan alle. 2. Minulle tulee savusta päänsärkyä, kun ihmiset 10. 12. sisätiloissa. Muista tuoda maitoa, kun kaupassa! Kun olemme työpaikalla, ahkerasti töitä. Kauppatorilla kauppiaat kalaa, mansikoitaja perunoita. Matti aina roskat lähtiessään ulos. Tekstin korjaamisessa on suuri työ, mutta uskon, että sen tehtyä. Kun uusia perunoita, kannattaa hankkia lisukkeeksi silliä. Sinulla on hyvä näkö: paljon kauemmas kuin minä. Mummi joka syksy kaikki viikonloput, kun puista putoaa niin paljon lehtiä. Olen huomannut, että te kovasti ulkomailla olevaa poikaanne. Kyllä minä sinulle tuliaisia, kun noin kauniisti pyydät. tuoda tupakoida imuroida myydä saada viedä käydä syödä tehdä nähdä haravoida ikävöidä 23 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 4 Preesens: verbityyppi 3 Kirjoita viivoille sopivat preesensmuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Vieraat ÖWWlWÖIÖVÅ/T syntymäpäiväsankaria. 2. ]os en puhu totta, 3. Tutut ihmiset toisiaan. 4. ]os takin nappi on irti, minä sen kiinni. 5. Väsyneet ihmiset . 6. Arkkitehdit rakennuksia. 7. Myös onnelliset avioparit joskus. 8. Kun kerrot oman nimesi, itsesi. 9. ]os jokin asia on mielestäni kummallinen, minä sitä. 1o. Toimittaja presidenttiä televisiossa. 11. Kun ihmiset tervehtivät, he usein myös 12. ]os ihmiset ovat eri mieltä asiasta, he siitä. 13. Hyvin koulutettu koira isäntää. 14. ]os ihminen ei käyttäydy aidosti, hän 15. Uskomme, että laki ihmisiä tasapuolisesti. sinutella esitellä onnitella valehdella riidellä ommella teeskennellä kätellä ihmetellä haastatella totella suunnitella haukotella väitellä kohdella VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 29 
TE H TÄVÄ 5 Preesens: verbityyppi 4 Kirjoita viivoille sopivat preesensmuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. 09-” .WW-PPP 10. 12. 13. 14. 15. 16. Kirvesmiehet nauhan/af laudat seinään. Nuohooja tikapuita pitkin katolle. Lapset pimeää. Jos heität kiven veteen, se Koira Naiset ulos. Nyrjähtänyt nilkka Lehdet heti. helposti, jos se ei ole hihnassa. peilin edessä ennen kuin lähtevät nopeasti. puista aina syksyllä. Kaikki joet ]uorutja epidemiat Kissa Kaikki maahanmuuttajat maataan. Liian pienet kengät lopuksi mereen. nopeasti. mielellään takan edessä. joskus koti- jalkoja. Kun hyvät ystävät Illalla aurinko ,he horisontin taakse. Tylsät sakset huonosti. pudota hangata kadota karata vi rrata levitä halata kiivetä tavata turvota maata meikata upota leikata naulata pelätä kaivata 30 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 6 Preesens: verbityyppi 5 Kirjoita viivoille sopivat preesensmuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Kasvit fürYVlfåöVü/T vettä ja valoa. 2. Kansa Suomessa presidentin. 3. Rovaniemi Pohjois-Suomessa. 4. Erotuomari jalkapallo-ottelun. 5. Sama sana joskus eri asioita. 6. Äiti piparkakkutaikinan hyvin ohueksi. 7. Toivon, että sinä tarkasti, ennen kuin teet päätöksen. 8. Elisabeth II Englantia. 9. Näyttelijät käsikirjoitusta. 1o. Asiakkaat su permarketissa hedelmät itse. 11. Ruoka, jossa on runsaasti vitamiinejaja kivennäisaineita, kehoa. 12. Työnantaja hyvän työntekijän palkan- korotuksella. 13. Me oven avaimella. 14. Rehtori puheessaan lyhyesti stipendin saajien nimet. valita merkitä punnita lukita hallita tarvita palkita harkita tulkita tuomita sijaita mainita ravita kaulita VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 31 
TEHTÄVÄ 7 Preesens: verbityyppi 6 Kirjoita viivoille sopivat preesensmuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Kaupat ÅÅ/LlÅÖÅIVÅ/l tavallisesti aamulla kello 9.00. 2. Syksyllä illat 3. Nykyään syöpäpotilaat usein täydellisesti. 4. Kun ihmisen kasvot muuttuvat valkoisiksi, hän 5. Kun joku ei puhu mitään, hän 6. Monet ihmiset kotimaastaan sodan takia. 7. Kun aamu , linnut alkavat laulaa. 8. Me kaikki vuosien kuluessa. 9. Kun ilma kirkastuu, sää 10. Talvella emme ohuissa vaatteissa. 11. Kun lääketiede kehittyy, ihmisten elinikä jatkuvasti. 12. Bensiinin hinta ei , vaan se kallistuu. 13. ]os minulla on jalka kipsissä, en ajamaan autoa. 14. Kun asiat menevät eteenpäin, ne pimetä vanheta halveta kyetä parata edetä pidetä valjeta paeta aueta tarjeta kalveta seljetä vaieta 32 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ a Kielteinen preesens: verbityyppi 1 (A-astevaihteiu) Täydennä viivoille preesensin kielteinen muoto lihavoiduista verbeistä. 10. 12. 13. Sudet eivät WWW* talviunta, mutta karhut nukkuvat. Kanat eivät oppivat. Kalat eivät kiduksilla. Peruskoulun lukuvuosi ei alkaa syksyllä. Tu ntemattomat eivät puhumaan, mutta papukaijat keuhkoilla, ne hengittävät keväällä, vaan se toisiaan, mutta tutut tervehtivät. Piano ei olohuoneeseen se sopii. Am mattikalastajat eivät harrastelijat onkivat. Metsästäjät eivät makuuhuoneeseen, mutta kaloja, mutta joutsenia, he ampuvat sorsia. Kaikki eivät hypätä laskuvarjolla, mutta innokkaat harrastajat uskaltavat. Punatulkut eivät talveksi etelään, mutta pääskyset lentävät. Aurinko ei maapalloa, vaan maapallo kiertää aurinkoa. Bussit eivät kiskoilla, mutta raitiovaunut kulkevat. Tavalliset mielenosoittajat eivät näyte- ikkunoita, mutta huligaanit särkevät. VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 33 
TEHTÄVÄ9 Kielteinen preesens: epäsäännölliset verbit Täydennä viivoille preesensin kielteinen muoto lihavoiduista verbeistä. Me ÖVVWWÖ Ölö (olla) vielä naimisissa. 2. Minä (nähdä) lukea ilman silmälaseja. 3. Kaikki työntekijät (tehdä) ylitöitä. 4. Kilpikonnat (juosta) nopeasti. TEHTÄVÄ10 kielteinen preesens: verbityypit 3, 4ja 6 Täydennä viivoille preesensin kielteinen muoto lihavoiduista verbeistä. 'IO. Minä en juttele Lapset (kuunnella) aina vanhempien neuvoja. Rehellinen ihminen (valehdella). (hylätä) sinua, kun olet Todellinen ystävä pulassa. Ongelmat (kadota) itsestään. Kohtelias ihminen (rynnätä) sisään koputtamatta. Raha (taata) onnea. Sukulaiset (tavata) toisiaan enää niin usein kuin aikaisemmin. Kypsät ihmiset (paeta) velvollisuuksiaan. Sinä (parata) flunssasta, jos (levätä). Järven vesi (lämmetä) ennen kuin kesäkuussa. 34 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT (jutella) koskaan naapureiden kanssa. 
TEHTÄVÄ 11 Imperfekti: verbityyppi 1 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Dinosaurukset ÖllVåf maapallolla miljoonia vuosia sitten. 2. Iääkaudellajääkerros koko Pohjois-Euroopan. 3. Viikingit Amerikkaan jo paljon ennen Kolumbusta. 4. Keskiajalla ritarit hevosella. 5. 1800-luvulla naiset pitkiä ja leveitä hameita. 6. 1800-luvulla tiedemiehet Egyptin pyramideja. 7. Suomi Ruotsiin vuosina 1200-1809. 8. Turun kaupunki vuonna1827. 9. USA Alaskan Venäjältä vuonna 1867. 1o. Ensimmäinen maailmansota vuonna 1914. 11. 1900-luvun alussa laivamatka Atlantin yli monta viikkoa. 12. Suomi vuonna 1917. 13. Marsalkka Mannerheim Suomen armeijaa talvisodan ja jatkosodan aikana. 14. 1960-luvulla monet suomalaiset maalta kaupunkiin. 15. Toinen maailmansota vuonna 1945. 16. Suomi Euroopan unioniin vu0nna1995. ostaa alkaa käyttää loppua johtaa ratsastaa elää kuulua muuttaa kestää tutkia liittyä palaa peittää purjehtia itsenäistyä VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 35 
TEHTÄVÄ 12 Imperfekti: verbityyppi 1 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Egyptiläiset VÅIIÅÖVIÅWÅI* pyramidit monta tuhatta vuotta sitten. 2. Germaanit Euroopassa uusille asuinpaikoille 10. noin 35o-6oo jKr. Kristoffer Kolumbus Amerikan vuonna 1492. Mikael Agricola Uuden testamentin suomeksi vuonna 1548. Portugalilainen Fernäo de Magalhäes oli ensimmäinen merenkulkija, joka laivalla maapallon ympäri. Nikolaus Kopernikus ensimmäisenä, että maa kiertää aurinkoa. ]ean Sibelius elämänsä aikana seitsemän sinfoniaa. Charles Lindbergh ensimmäisenä yksin New Yorkista Pariisiin vuonna 1927. Kieltolaki alkoholin valmistuksen, maahan- tuonnin ja myynnin vuosina 1919-1932. Suomalainen kirjailijaja taidemaalari Tove Jansson myös kaikki Muumi-kirjojen kuvat. Hirmumyrsky Ivan 7o metriä sekunnissa. löytää kiertää säveltää kieltää lentää rakentaa piirtää vaeltaa kääntää oivaltaa puhaltaa 36 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 13 Imperfekti: verbityyppi 2 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. ' 'I. 10. 12. Minä vuonna sinä 9%” ensimmäisen palkinnon hiihtokilpailuista? Äiti lapsen lääkärille, kun kuume oli noussut 39 asteeseen. Kyllä me , kun uusi missi valittiin televisiossa. Te siis kun lapsenne oli pieni, vaikka tiesitte kuinka vaarallista tupakansavu on? Viime lauantaina , siivosin ja pesin ikkunat. katsomassa häntä sairaalassa aina kun meillä oli siihen mahdollisuus. He asuntonsa hyvään hintaan. yksin kaikki lehdet koko Viime syksynä tontiltamme. Kun olimme selvittäneet kaikki asianhaarat, päätöksen. Koska sinä meille nämä kukkaset? Ei pullia ole enää: Maisa juuri viimeisen. poikaystävääni viime jouluna, kun hän oli oman perheensä luona. tuoda tupakoida imuroida myydä saada viedä käydä syödä tehdä nähdä haravoida ikävöidä VERBIENAIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 37 
TEHTÄVÄ 14 Imperfekti: verbityyppi 3 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Prinsessa Diana lf-l/*Ull Pariisissa vuonna1997. 2. Aurinko eilen kello yhdeksän aamulla. 3. Arkkitehti Alvar Aalto Finlandia-talon. 4. Englannin armeija Napoleonin armeijaa vastaan Waterloossa. 5. Ihmiset keskiajalla, että aurinko kiertää maapalloa. 6. Sherlock Holmes monta murhamysteeriä. 7. Kreikkalainen Feidippes ensimmäisen maratonin. 8. Tom Hanks pääroolia elokuvassa Forrest Gump. 9. Stalin ja Roosevelt ]altassa Saksan miehityksestäja Euroopan rajoista. 10. Astronautti NeilArmstrong ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalla vuonna 1969. 11. Nokia viime viikolla uuden kännykkämallin. 12. EU:n komission puheenjohtaja viime vuonna Suomessa. nousta neuvotella suunnitella kuolla luulla juosta kävellä esitellä näytellä vierailla ratkaista taistella 33 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 15 Imperfekti: verbityyppi 4 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. 10. 12. 13. 14. Leonardo da Vinci Mara/mål Mona Lisan 1500-luvun alussa. Isaac Newton omena Ranskan suuri vallankumous Napoleon painovoiman periaatteen, kun puusta. vuonna 1789. Waterloon taistelun vuonna 1815. Titanic vuonna 1912 , minkäjälkeen alus Saksa Atomipommi vuonna 1945. Ensimmäiset länsimaalaiset Everestin huipulle vuonna 1953. Alfred Hitchcock jäävuoreen neitsytmatkallaan nopeasti. Puolaan vuonna 1939. Hiroshiman kaupungin Mount elokuvan Psyko vuonna 1960. Ei ole vieläkään varmaa, ku ka Kennedyn vuonna 1963. 1960-luvulla hippiaate presidentti nuorison keskuuteen. Elinkautisvanki Papillon Sotilasjuntta Piru nsaarelta. vallan Chilessä vuonna 1973. Vuonna 1991 Neuvostoliitto olemasta. murhata lakata törmätä ohjata hyökätä karata maalata puhjeta upota tajuta kiivetä levitä tuhota kaapata pudota hävitä VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 39 
TEHTÄVÄ 16 Imperfekti: verbityyppi 5 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Työskentelyämme häh/lla ulkoa kantautunut kova meteli. 2. Kun astuin sisään, , että asunnossa oli siivottu. 3. Oletko varma, että oven lähtiessäsi? 4. Kuinka paljon te työllänne viime vuonna? 5. Keskiajalla monella alueella pikkukuninkaat. 6. sieluani kulttuurilla, kun kerrankin pääsin oopperaan. 7. Hän asiaa tarkoin ennen kuin teki päätöksensä. Te sopimusta väärin. 9. He , että sopimus on jo laadittu. 1o. Kun minulla oli paljon töitä, kipeästi muiden apua. 11. Millä tavalla te voittajan? 12. Hiihtoseura latujen paikat metsään jo kesällä. hallita ravita havaita tarvita lukita mainita merkitä ansaita harkita häiritä valita tulkita 40 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 17 Imperfekti: verbityyppi 6 Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 'l. 2. 990399” 12. Huone FlVVLÖl/lrl Alennusmyynti oli tänä vuonna niin kiihkeä, että hinnat , kun äiti painoi valokatkaisimesta. 50 prosenttia. Te siis hyvin noinkin kevyesti puettuina? Kuinka vanha olit, kun tietokonepelissä ylimmälle tasolle? Kun kirkonkellot Kirjakaupan ovi , kylään laskeutui hiljaisuus. työntämällä eikä vetämällä. Tein kaiken niin hyvin kuin Myrskyn jälkeen sää Hän kyllä kuoleman jälkeen. ulkonäöltään paljon vaimonsa Sää vasta, kun elokuu alkoi. Sinä kasvoiltasi selvästi, kun kuulit irtisanomisista. Vangit vankilasta sähkökatkoksen aikana. vaieta halveta edetä kalveta kyetä paeta aueta vanheta lämmetä pimetä seljetä tarjeta VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 41 ja aurinko alkoi paistaa. 
TEHTÄVÄ 13 Imperfekti: verbityypit 1, 3 ja 4 Täydennä viivoille imperfektimuodot lihavoiduista verbeistä. Epäonnen ilta Olin eilen konsertissa. Orkesteri 90%?) (soittaa) todella hyvin. Kun konsertti oli ohi, yleisö (taputtaa) kauan. Minä (hakea) takkini eteishallin naulakosta. Kun tulin ulos, huomasin, että ulkona (sataa) vettä. (päättää) ottaa taksin, koska sade (näyttää) todella voimakkaalta. (kertoa) taksinkuljettajalle osoitteeni. Autossa oli mukavan lämmintäja radiosta (kuulua) rauhallista musiikkia. Pian (nukahtaa). Kun taksi (pysähtyä), kuljettaja T?? (herättää) minut ja ______ (maksaa) hänelle kiireesti matkan. Sitten taksi (ajaa) pois paikalta. Kun (katsoa) ympärilleni, (yllättyä). Olin aivan vieraassa kaupunginosassa, ja sade vain (jatkua). (tietää), että asuntoni oli monen kilometrin päässä. (alkaa) kävellä sateessa kotia kohti. Olin aivan märkä, ja koska silmälasini olivat huurussa, (kompastua) kadun reunaan ja (kaatua). Kun _________ (nousta) ylös, silmälasini _____ (pudota) ja ne menivät rikki. (jatkaa) kuitenkin matkaa, mutta hetken kuluttua toisen kengän korko (irrota). Siinä minä (seisoa) läpimärkänä ja puolisokeana sateessa ja (pitää) rikkinäistä kenkää kädessäni. ]oku nuori mies (juosta) ohi ja (viheltää) minulle. Silloin (muistaa), että serkkuni asunto oli aivan lähellä. 42 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
Kun Serkkuni (avata) oven, hän ensin (kauhistua), mutta hetken kuluttua me jo (nauraa) yhdessä kokojutulle. Hän (antaa) minulle kuivia vaatteita. (vaihtaa) vaatteet, ja serkkuni (keittää) meille teetä. Sitten hän (tilata) minulle taksin ja (päästä) vihdoinkin kotiin nukkumaan. TEHTÄVÄ 19 Imperfekti: kaikki verbityypit Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. Kun isoisän isä oli nuori, 1. äidit QQWWlfWHVÄ/T lapset kotona. 2. vanhemmat lapset ankarassa kurissa. 3. ihmiset joka sunnuntai kirkossa. 4. kaikki hiljaa papin saarnaa. 5. kaikki naapurit toisensa. 6. naiset sangolla vettä kaivosta. 7. koko suurperhe aina ateriat yhdessä. kasvattaa kantaa kuunnella tuntea käydä syödä synnyttää VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 43 
TEHTÄVÄ 20 Imperfekti: kaikki verbityypit Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. Kun olin pieni, 1. @WWW kalojajoesta. 2. hiekkakakkuja rannalla. 3. kirkon lapsikuorossa. 4. puukolla haavan käteeni. 5. kaulaliinan äidille lahjaksi. 6. omenoita naapurin puutarhasta. 7. vahingossa äidin maljakon. 8. , että sängyn alla on kummitus. 9. usein veljeni kanssa. 10. koirani auton alle. Minä kovasti ja sen puutarhaan ison tammen viereen. laulaa särkeä surra jäädä varastaa tapella haudata kutoa pelätä leipoa onkia leikata TE HTÄVÄ 21 Imperfekti: kaikki verbityypit Kirjoita viivoille sopivat imperfektimuodot. Valitse oikea verbi luettelosta. 1. 2. Jääkauden jälkeen ilmasto vähitellen läIVWPÖWl Muinainen Babylonia Eufrat- ja Tigris-jokien välissä. Etu-Aasiassa, 44 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
3. Egyptiläiset faaraot pyramideihin. 4. Kiinalaiset paperin jo noin 1oo eKr. 5. Katariina II Venäjää vuosina 1762-1796. 6. ]ean Sibelius vuonna 1865. 7. Vuonna 1906 naiset äänioikeuden Suomessa. 8. Suomen Yleisradio radiolähetykset vuonna 1926. 9. Mika Waltarin romaani Sinuhe egyptiläinen vuonna 1945. 1o. Hollywoodin suuret elokuvayhtiöt viihde- teollisuuden. 11. Bill Gates Microsoft-yhtiön vuonna 1975. 12. Kun prinssi prinsessa Ruususta, tämä sadan vuoden unesta. syntyä herätä saada perustaa luoda aloittaa hallita sijaita keksiä haudata suudella ilmestyä lämmetä TEHTÄVÄ 22 Kielteinen imperfekti: kaikki verbityypit Täydennä viivoille sopivat imperfektin kielteiset muodot. Valitse oikea verbi luettelosta. 1. 2. Me ÖVVWWÖ hel/VG heille, miten tarina päättyy. Pitääkö paikkansa, että te avaimia vaikka etsitte? Kylässä edes vieraat, jotka lupasivat. Minä rikosta, josta minua syytettiin. Meitä naapurista kantautunut rakennus- meteli, koska televisiomme oli muutenkin niin kovalla. VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 45 
10. 12. Eino mitään, vaan hän antoi mielensä tyhjentyä. Miksi sinä sitä miestä? Epäonnistuneen kilpailun jälkeen hän enää koskaan pituutta. Näytelmässä Romeo Julian parvekkeelle, vaan laskeutui sinne katolta. Muistin juuri, että ovea kun lähdin töistä. Sauna , vaikka kytkin kiukaan päälle. Ovi , vaikka kuinka kiskoin kahvasta. aueta kiivetä lämmetä käydä ajatella löytää hypätä suudella tehdä lukita häiritä kertoa TEHTÄVÄ 23 Perfekti Kirjoita viivoille sopivat perfektimuodot. Valitse oikea Verbi luettelosta. 1. on ollut Suomi Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien. Suomalaiset naiset vaaleissajo vuodesta 1906 lähtien. Teatterit Shakespearen näytelmiäjo kohta 4oo vuoden ajan. Kristityt jouluajo 2ooo vuoden ajan. Aidsiin tähän mennessä lähes 2o miljoonaaihmistä. 46 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
6. Tätini sokeritautia lapsesta asti. 7. Maanviljelijät peltoja vuosisatojen ajan. 8. Suomalaiset vuosituhansien kuluessa asumaan kylmässä ilmastossa. 9. 1950-luvun lopulta lähtien USAja Venäjä avaruuteen yli 2ooo avaruusalusta ja satelliittia. 10. Keisari Akihito japania vuodesta 1989 asti. viettää tottua esittää sairastaa hallita viljellä olla laukaista äänestää kuolla T E H TÄVÄ 2 4 Perfe kti Kirjoita viivoille sopivat perfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. Ei mitään uutta auringon alla. .. 1. Aurinko on aina VWW99IÅIT idästäja se on aina länteen. 2. ]oet ovat aina mereen. 3. Tuulet ovat aina 4. Ihmiset ovat aina luonnonkatastrofeja. 5. Äidit ovat aina lapsiaan. 6. Nuoret ovat aina paremmasta elämästä. 7. Filosofit ovat aina totuutta. suojella virrata puhaltaa etsiä laskea unelmoida pelätä nousta VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 47 
TEHTÄVÄ 25 Perfekti Tee kysymykset perfektissä. Käytä lihavoituja verbejä. 1. Olefka sinä koskaan kllVÖVl/Wüf puuhun? - Totta kai, lapsena kiipesin usein puuhun. 2. sinä koskaan karaokea? - Totta kai, viimeksi ystäväni syntymäpäivillä laulain pari tangoa. 3. te koskaan sammakonreisiä? - Totta kai, viime lomamatkalla söimme niitä eräässä hienossa ravintolassa. 4. hän koskaan sinulta lainaa? - Totta kai, viime viikollakin hän pyysi pientä vippiä. 5. te koskaan miehenne kanssa? - Totta kai, eilenkin riitelimme siitä, kumpi siivoaa. 6. sinä koskaan isoa palapeliä? - En ole, mutta eilen kokosin kirjahyllyn. 7. sinä koskaan maratonia? - En ole, mutta viime viikollajuoksin pienen lenkin metsässä. 43 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 26 Perfekti Kirjoita viivoille sopivat perfektimuodot. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Maa on valkoinen. Yöllä UW @MTM/WIÅ/'l' lunta. 2. Sinulla on vihreä tukka. sen? 3. Auto ei ole parkkipaikalla. ]oku sen! 4. Avain ei ole taskussa. Minä sen. 5. Sinulla on huulipunaa poskessa. Kuka sinua ? 6. Suklaarasia on tyhjä. kaikki konvehdit? 7. Matossa on mustajälki. Joku sisällä likaisilla kengillä. 8. Autosi näyttää kuin uudelta. sen? 9. Täällä tuoksuu kanelilta. piparkakkuja? 1o. Ovi ei enää narise. saranat? varastaa suudella öljytä kävellä syödä kadottaa värjätä sataa T E H TÄVÄ 2 7 Perfekti Tee lihavoitujen verbien ympärille kun-sivulauseet. Käytä perfektiä. 'l. Syön ensin ja sitten lähden ulos. kun alan eyjåwyjf ' lähden ulos. Luen ensin tämän kirjan ja sitten menen nukkumaan. Kun menen nukkumaan. VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 49 
3. Hän pesee ensin tukkansaja sitten hän föönaa sen. Kun , hän föönaa sen. 4. Lepäämme ensin ja sitten jatkamme työtä. Kun ,jatkamme työtä. 5. Hän toipuu ensin flunssasta ja sitten hän palaa työhön. Kun , hän palaa työhön. 6. Pakkaamme ensin matkalaukut ja sitten soitamme taksin. Kun , soitamme taksin. 7. Kudon sukat ensin valmiiksi ja sitten annan ne lahjaksi. Kun , annan ne lahjaksi. 8. Hän opiskelee ensin tarpeeksi ja sitten hän menee kielitutkintoon. Kun , hän menee kielitutkintoon. 9. Ystäväni palaa ensin matkaltaja sitten hän tulee käymään meillä. Kun hän tulee käymään meillä. 10. Taikina nousee ensin, ja sitten alan leipoa. Kun , alan leipoa. 11. Muuttolinnut lentävät ensin Suomeen, ja sitten on kesä. Kun , on kesä. T E H TÄVÄ 2 8 Perfekti Käytä imperfe ktiä tai perfe ktiä asua-verbistä. 1. Suomalaiset @VM/l VWMWÖÖT Suomessa kivikaudesta lähtien. 2. Muinaiset babylonialaiset Eufrat- ja Tigris-jokien välisessä laaksossa. 3. Kun me tässä asunnossa pari vuotta, aiomme panna sen myyntiin. 50 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
4. pakolaiset tällä samalla leirillä jo kymmenen vuotta. 5. Ennen muuttoaan Suomeen hän vuotta Ruotsissa. 6. Sibelius pari Ainolassa kuolemaansa asti. TEHTÄVÄ 29 Kielteinen perfekti: kaikki verbityypit Täydennä viivoille sopivat perfektin kielteiset muodot. Valitse oikea verbi luettelosta. 1. Se on salaisuus,jota minä @W Ölö kÖl/TÖWWT koskaan aikaisemmin kenellekään. 2. Sanoitko, että kadonneüa avaimiasi mistään? 3. Hän missään kotinsa ulkopuolella moneen viikkoon. 4. He Näyttää siltä, että te puolia ennen kuin ryhdyitte toimeen. 6. Meidän kanimme koskaan aitauksestaan. 7. Täällä asuessani läksyjään tänään kään. asian kaikkia ulos varmuuslukkoa koskaan, koska asuinalue on niin rauhallinen. 8. Koskaan ennen vangit vanküan muurin yli pakoon päästäkseen. yhtään, vaikka kevät on jo pitkällä. ketään sen jälkeen kun erosin 9. Sää 10. Minä vaimostani. VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 51 
minua koskaan, 11. Kuorsauksesi koska nukun niin sikeästi. 12. Autotallin ovi toimia automaattisesti. käydä kertoa tehdä suudella lukita kiivetä TEHTÄVÄ 3 o Pluskvamperfekti Täydennä lauseet loppuun. Käytä pluskvamperfektiä lihavoidusta verbistä. 52 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT Hän asui viisi vuotta ulkomailla. , vaikka sen pitäisi ajatella häiritä läm metä löytää hypätä aueta Kuulin, että hän ��n MÖIÅMMÅ' �Z VMOHM/ p�d Hän ymmärsi minut väärin. Tajusin vasta myöhemmin, että hän Pojat varastivat naapurin auton. Pojat tunnustivat poliisille, että he Postinkantaja toi paketin. Kun tulimme kotiin, näimme, että postinkantaja Koira söi kinkun. Huomasimme kauhuksemme, että koira Lapset pesivät auton. Isä kiitti lapsia siitä, että he 
7. Mies työskenteli ulkomailla. Mies kertoi työpaikkahaastattelussa, että hän 8. Naapurit kuulivat yöllä kadulta outoa meteliä. Naapurit kertoivat aamulla, että he 9. Pelkäsin lapsena ukkosta. Äiti kertoi, että minä 10. He erosivat jo vuosi sitten. Emme tienneet, että he n. Sotilaat valtasivat pääkaupungin. Armeijan päällikkö ilmoitti, että sotilaat 12. Hallitus harkitsi päätöstä koko yön. Aamu-uutisissa kerrottiin, että hallitus 13. Poliisi vangitsi kaksi terroristia. Kuulimme radiosta, että poliisi TEHTÄVÄ 31 Piuskvamperfekti Käytä pluskvamperfektiä lihavoiduista verbeistä. Heräsin kello 6. Kun (1) ylös. Kun (2) Kun (3) Olli/P MYÅWWVQ* , nousin heti ylös, laitoin aamiaista. aamiaista, luin lehden. Kun (4) lehden, kävin suihkussa. VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 53 
Kun (5) suihkussa, pukeuduin. Kun (6) , kampasin tu kkani ja meikkasin. Kun (7) tukkanija(8) , avasin radion. Kun (9) radion, kuuntelin uutiset. Kun (1o) uutiset, suljin radion. Kun (11) radion, pakkasin laukun. Kun (12) lauku n, huomasin, että olin jo myöhässä. Kun (13) , että olin jo myöhässä, tilasin taksin. Kun (14) taksin, vaihdoin kengät. Kun (15) kengät, menin ulos ja lukitsin oven. Kun (16) ulos ja (17) oven, taksi ajoi pihaan. Kun taksi (18) pihaan, kuljettaja nosti laukkuni tavarasäiliöön. Kun kuljettaja (19) laukkuni tavarasäiliöön, kerroin hänelle, että minulla oli kiire lentokentälle. Kun (20) hänelle, että minulla oli kiire lentokentälle , hän lähti ajamaan ko- vaa vauhtia kohti keskustaa. Vähän sen jälkeen, kun kuljettaja (21) ajamaan kovaa vauhtia kohti kes- kustaa, näimme poliisiauton tien vieressä. Heti, kun me (22) poliisiauton tien vieressä, kuljettajajarrutti voimak- kaasti. Vaikka kuljettaja (23) voimakkaasti, poliisi pysäytti meidät. Kun poliisi (24) meidät, tiesin, että myöhästyisin koneesta. TE H TÄVÄ 3 2 kielteinen pluskvamperfekti: kaikki verbityypit Täydennä viivoille sopivat pluskvamperfektin kielteiset muodot. Valitse oikea Verbi luettelosta. 1. Matti @l Oni/d' @MUN/W , että hän aikoo olla lomalla seuraavat kaksi viikkoa. 54 TEHTÄVIÄ VERBIEN AIKAMUODOT 
10. 12. Muistan, että sinä aamuna hansikkaitani mistään. He koskaan aikaisemmin meillä vieraisilla. Te läksyjän ne huolellisesti myöskään viime kerralla! He asioita riittävän pitkälle ja huomasivat, ettäjärjestelyjä pitäisi tehdä vielä paljon. Koska vaimo oli ollut työmatkalla, pariskunta moneen viikkoon. Minä jälkeen, mutta työpaikan virkistyspäivässä siihen tarjoutui tilaisuus. pituutta kouluaikojen Kissa puuhun, vaikka aluksi kuvittelimme, että koira ajoi sen sinne. Iloksemme kuulimme, että naapureita viikonlopun juhlillamme. Sinä ovea kotoa lähtiessäsi! Vesi kattilassa, koska olin kääntänyt päälle väärän levyn. Kau ppa vielä kello kymmeneltäkään, vaikka ilmoitetut aukioloajat olivat 9-17. aueta tehdä käydä löytää hypätä kiivetä kertoa suudella lukita häiritä ajatella lämmetä VERBIEN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 55 
3. VERBlEN TAPALUOKAT IMPERATIIVI Yksikön 2. persoona vsgial- FINFJNqIIIVI. i a YKSI-KÖN t MYÖNTEINEN KIELTEINEN ITÅYYPPI LPERSOONA 'IMPERÅTIIVI z IMPERATIIVI , I __ _ 'fs(y_ks.2A.-p;) __'(yks. 2. p'.)›'” 1 ' P� kertoa kerro/n Kerro! Älä kerro! 2 _ t syödä syö/n Syö! Älä syö! 3:4 _ juosta juokse/n Juokse! Äläjuokse! *4 pakata pakkaa/n Pakkaa! Älä pakkaa! E5 i * punnita punnitse/n Punnitse! Älä punnitse! 6 _ �U� paeta pakene/n Pakene! Älä pakene! Monikon 2. persoona LVEBBI- ÖINFINITIIVI MYÖNTEINEN J :KIELTEINEN TYYPPI IMPERATIIVI `� . IMPERÅIHVI v , ›_ (m- 2.11.) (m. 2_. p.) 1 kertoa Kertokaa! Älkää kertoko! 2 �� L syödä Syökää! Älkää syökö! :3 juosta Juoskaa! Älkää juosko! l; _ pakata Pakatkaa! Älkää pakatko! .5 t punnita Punnitkaa! Älkää punnitko! __ paeta Paetkaa! Älkää paetko! 56 VERBlEN TAPALUOKAT 
KONDITIONAALI Konditionaalin preesens VERBI- ,lNFllšlle 'MONIKONJ koivbmo- PQQSOONA-'KONDIIIO- TYYPPI .TII\{I' �� QPERSOONA NAALIN JPAATE' NAALIN И� " MYONTEINEN (y.1.ia_2.p-. KIELTEINEN * PREESENS vm. 1., 2. ia PREESENS ,_ _(y. 3. p.) 3. p.) . 1 kertoa kerto/vat kertoisi -n, -t, en, kertoisi pn� �Ђ �� .. .. 3� -mme,-tte, et, �`� 0�| |attaa ;etta/vat jattaisi “java/ät ei, JattaIsI lukea Iuke/vat lukisi emme, lukisi 2 saada saa/vat saisi emä' saisi , eivat tuoda tuo/vat toisi toisi syödä syö/vät söisi söisi viedä vie/vät veisi veisi käydä käy/vät kävisi kävisi 3 jutella juttele/vat juttelisi juttelisi “ . olla ole/vat olisi olisi 4 tavata tapaa/vat tapaisi tapaisi ' siivota siivoa/vat siivoaisi siivoaisi 5 tarvita tarvitse/vat tarvitsisi tarvitsisi 6 kyetä kykene/vät kykenisi kykenisi VERBIEN TAPALUOKAT 57 
Konditionaalin myönteinen perfekti 'dERBI-v 5INFIN|TIIVI KOÅNDITIONAÅLIN MYÖNTElNENj PERFEKTI. :mvpm §ksikkö^ - 1 “Monikko . y 1"” .a kertoa olisin, kertonut olisimme, kertoneet p�� jättää 0�� jättänyt ��� jättäneet ' Y lukea lukenut lukeneet 2*_ _ i saada saanut saaneet A tuoda tuonut tuoneet syödä syönyt syöneet *' viedä vienyt vieneet l :l käydä käynyt käyneet 'sl H jutella jutellut jutelleet l olla ollut olleet 4 tavata tavannut tavanneet , a ' siivota siivonnut siivonneet � B� �� tarvita tarvinnut tarvinneet 1%_ ��� i. kyetä kyennyt kyenneet 58 VERBIEN TAPALUOKAT 
Konditionaalin kielteinen perfekti VERBI: TINFINITIIVI” " 'iföivoiriöñAÄlim KIEliEINEN PERFEKTI MPHÖ P� . ÄYksikkä V I' n 'wjoäikkq 1 il kertoa en olisi, kertonut emme olisi, kertoneet “ �� jättää 0e jättänyt � jättäneet lukea lukenut lukeneet 2 K saada saanut saaneet l tuoda tuonut tuoneet �� syödä syönyt syöneet _ viedä vienyt vieneet @� käydä käynyt käyneet 3 l .Å 'jutella jutellut jutelleet T `� olla ollut olleet 4 tavata tavannut tavanneet siivota siivonnut siivonneet 5 `�� tarvita tarvinnut tarvinneet 6 1 i' ' kyetä kyennyt kyenneet VERBIEN TAPALUOKAT 59 
TEHTÄVlÄ: lMPERAT||Vl TEHTÄVÄ 1 Myönteinen imperatiivi, yksikön 2. persoona Taivuta lihavoitua verbiä mallin mukaan. Kamala _I SEDPONPWP?? _I _I n _I l” _I E” _I 4.* _I E” _I .m .I N _I S” _I “P ru .o 21. 22. 23. 24. 60 TEHTÄVIÄ IMPERATIIVI (kaataa) lisää kahvia vieraille! (tappaa) tuo kärpänen! (pitää) lujasti kiinni! (antaa) anteeksi! (myöntää), että olet väärässä! (sulkea) ovi! (koputtaa) ennen kuin tulet sisään! (kääntyä) vasemmalle! (rentoutua) jo vähän! (kertoa) heti koko totuus! (siirtää) auto pois sakkopaikalta! (lähteä) mukaan! (puhaltaa) kynttilät sammuksiin! (tehdä) jotakin! (kuunnella) tarkasti! (nousta) jo ylös sängystä! (olla) kuin kotonasi! (juosta) bussi kiinni! (pedata) sänky! (levätä) jo, hyvä ihminen! (kammata) tu kkasi! (pakata) jo matkalau kut! (valita) jo, kumman puvun ostat! (lukita) aina auton ovi! 
25. (harkita) tarkasti, mitä teet! 26. (hillitä) itsesi! 27. (paeta) hen kesi edestä! T E H TÄVÄ 2 Kielteinen imperatiivi, yksikön 2. persoona Taivuta lihavoitua verbiä mallin mukaan. E” EDPONTW-PW 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ÄVL [AA/män minulla! Et saa huutaa minulle. Et saa haukotella seurassa. Et saa valehdella. Et saa kadehtia muita ihmisiä. Et saa maata koko ajan sohvalla. Et saa pelätä tulevaisuutta. Et saa komentaa meitä. Et saa uhkailla minua. Et saa liioitella ongelmiasi. Et saa ampua lintuja. Et saa luulla, että olen tyhmä. Et saa myydä vanhaa autoasi. Et saajäädä yksin kotiin. Et saa häiritä naapureita. Et saa nyt liikkua. Et saa piirtää seinille. Et saa kävellä päin punaista liikennevaloa. Et saa loukata ystävää. Et saa tulkita minua väärin. Et saa työntää päätä pensaaseen. IMPERATIIVI TEHTÄVIÄ 61 
21. Et saa verrata itseäsi muihin ihmisiin. 22. Et saa sulkea puhelinta. 23. Et saa unohtaa minua. 24. Et saa tuomita muita ihmisiä. 25. Et saa totella kaikkia käskyjä. TEHTÄVÄ 3 Myönteinen imperatiivi, monikon 2. persoona Taivuta lihavoitua verbiä mallin mukaan. 1 _ l áfwláññ .N SDPONQWPE” 12. 13. 14. 15. 16. 17. 62 TEHTÄVIÄ IMPERATIIVI istua) tässä! olla) hiljaa! odottaa) minua! kiittää) onneanne! varoa) vihaista koiraa! seurata) johtajaa! hävetä)! siivota) huoneenne! ( ( ( ( ( ( ( ( (pelata) rehellistä peliä! (sä'a'liä) minua rau kkaa! (sopia) riitanne! (halata) toisianne! (sulkea) televisio! (harjata) hampaat! (kuivata) kädet! (sammuttaa) valot! ( mennä) nukkumaan! 
TEHTÄVÄ 4 kielteinen imperatiivi, monikon 2. persoona Taivuta lihavoitua verbiä mallin mukaan. 1. Ette saa häiritä minua. `?N häh/Hra' Nim/Wu 2. Ette saa kiusata pikkusiskoa. Ette saa laiskotella. ! Ette saa valvoa myöhään. ! Ette saa kiivetä katolle. ! Ette saa tuoda koiraa sisälle. ! Ette saa liata uutta mattoa. ! Ette saa surra. ! Ette saa pelätä koetta. ! 10. Ette saa karata. ! TEHTÄVÄ 5 Myönteinen imperatiivi, yksikönja monikon 2. persoona Taivuta lihavoitua ilmausta mallin mukaan. 1. Nyt täytyy soittaa poliisi. 901m paliieil Goittmlámm poliisi! 2. Nyt täytyy hymyillä. I 3. Nyt täytyy herätä. ! 4. Nyt täytyy lu kea. ! 5. Nyt täytyy pyytää apua. 6. Nyt täytyy pyyhkiä kyynelet. 7. Nyt täytyy piirtää kartta. IMPERATIIVI TEHTÄVIÄ 63 
8. Nyt täytyy särkeä ikkuna. 9. Nyt täytyy tilata taksi. 10. Nyt täytyy vaieta. ! 11. Nyt täytyy ajatella. ! 12. Nyt täytyy jarruttaa. ! T E HTÄVÄ 6 Myäñteinen imperatiivi, yksfkönja monikon 2. persoona Kie Taivuta lihavoitua ilmausta mallin mukaan. .N *P-PH” 10. 12. Ei saa koskea! �}t '4091461 Älkää Icaeláeláa! Ei saa suuttua! Ei saa kiroilla! Ei saa murjottaa! Ei saa puhua ruoka suussa! Ei saa kinata! Ei saa aina valittaa! Ei saa luvata liikaa! Ei saa tallata nurmikkoa! Ei saa sytyttää nuotiota! Ei saa viheltää! Ei saa murehtia! 64 TEHTÄVIÄ IMPERATIIVI 
TEHTÄVIÄ: KONDITIONAALI TEHTÄVÄ1 Konditionaalin preesens Täydennä lauseet. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. 10. 12. 13. 14. sulaa liftata kuunnella Jos naapurini ei soittaisi yöllä saksofonia, minä varmasti paremmin_ Jos talvella olisi 20 astetta lämmintä, kaikki lumi pois. jos olisin vegetaristi, en lihaa. ]os joku puhuisi minulle japania, minä en varmastikaan häntä. jos minun koirani ei olisi kiinni hihnassa, se varmasti ]os asuisin kummitustalossa, minä varmasti Jos ystäväni haluaisi puhua minulle ongelmistaan, minä häntä. ]os joku sanoisi minulle: "Ole hiljaal", minä varmasti Jos muuttolinnut jäisivät talveksi Suomeen, ne ]os minulla ei olisi ostoslistaa mukana kaupassa, en , mitä minun piti ostaa. Sinun viherkasvisi kasvaisivat paremmin, jos niitä useammin. jos myöhästyisin bussista, minä ehkä kotiin. Jos tuo mies minua, antaisin hänelle rukkaset. Jos sanoisin, että suomen kieli on tosi helppoa, minä valehdella kosia kastella nukkua muistaa pelätä paleltua syödä karata ymmärtää vaieta KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 65 
TEHTÄVÄ 2 Konditionaalin preesens Taivuta lihavoitua verbiä mallin mukaan. 10. Minä tiedän kaikki suomen kielen verbimuodot. Minäkin varmasti ñÖlä/lálw ne, jos olisin suomen kielen opettaja. Minä Viihdyn mainiosti uudessa asunnossani. Minäkin varmasti ,jos minulla olisi yhtä ylellinen asunto. Minä unohdan ainajotakin kotiin. Minäkin varmasti Minä leivon aina itse leipää. Minäkin varmasti itse leipää, jos minulla olisi yhtä paljon omaa aikaa kuin sinulla. Minä vaihdan ensi viikolla vanhan autoni uuteen malliin. Minäkin varmasti autoni, jos se olisi saman- lainen romu kuin sinun. Minä kuljen kurssille kävellen. Minäkin lähellä kuin sinä. kurssille kävellen, jos asuisin yhtä Minä pyydän Madonnan nimikirjoitusta, kun menen hänen konserttiinsa. Minäkin varmasti sitä, jos menisin sinne. Minä opin tosi nopeasti sanoja ulkoa. Minäkin varmasti ,jos minulla olisi yhtä hyvä muisti kuin sinulla. Minä luen lapselleni aina iltasadun. Minäkin varmasti satuja, jos minulla olisi lapsi. Minä annan aina rahaa SPR:n keräykseen. Minäkin varmasti ,jos minulla olisi niin paljon ylimääräistä rahaa kuin sinulla. se TEHTÄVIÄ KONDITIONAALI ,jos olisin yhtä hajamielinen kuin sinä. 
TEHTÄVÄ 3 Konditionaalin preesens Täydennä mallin mukaan oikeassa persoonassa. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Pikkutyttö ll/*vlålöllål mielellään, mutta hän ei voi, koska hänellä ei ole luistimia. 2. Minä mielelläni, mutta en voi, koska minulla ei ole ollenkaan sävelkorvaa. 3. Klovni joskus, mutta hän ei voi, koska hänen täytyy olla hauska. 4. Isoisä mielellään narua lastenlasten kanssa, mutta hän ei voi, koska hänellä on reumatismi. 5. Käärme mielellään, mutta se ei voi, koska sillä ei ole jalkoja. 6. Me mielellämme, mutta emme voi, koska veneessä ei ole airoja. 7. Pakolaiset mielellään takaisin kotimaahansa, mutta he eivät voi, koska siellä on sota. luistella laulaa soudella juosta hypätä palata itkeä TEHTÄVÄ 4 Konditionaalin preesens Taivuta lihavoitua verbiä oikeassa persoonassa. 1. Jos olisitte ystäviäni, “Mllülålllö (auttaa) minua. 2. Jos olisin egoisti, (ajatella) vain itseäni. 3. Jos olisin miljonääri, (syödä) vain kaviaariaja (juoda) samppanjaa. KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 67 
NQWP 10. 11. 12. . ]os he ajattelisivat terveyttään, he ]os olisin todella köyhä, ]os hän olisi tyytymätön, hän (valittaa). (harkita) vielä päätöstän ne. ]os olisitte viisaita, ]os hän olisi taitava liikemies, hänen firmansa (tehdä) voittoa. (levätä) joskus. ]os olisimme kielineroja, (hallita) monta kieltä. (opiskella) ]os hän olisi kunnianhimoisempi, hän uuden ammatin. ]os hän ei olisi niin ujo, hän (jutella) enemmän. (hankkia) koiran. ]os minulla ei olisi allergiaa, TEHTÄVÄ 5 Konditionaalin preesens Muuta imperatiivit konditionaaleiksi. .a 5999-“938” 4FE”.N 12. Avmieifláa vähän ikkunaa? Tule tänne! ? Avaa vähän ikkunaa! Puhu hitaammin! ? Soita myöhemmin uudestaan! Vie roskat ulos! Tuo lisää kahvia! Siivoa huoneesi! > > Käy kaupassa! ? > > Tee pizzaa! Pese astiat! ? Siirry vähän! ? Ole ystävällisempi! ? 68 TEHTÄVIÄ KONDITIONAALI (kerjätä) almuja kadulla. 
TEHTÄVÄ 6 Konditionaalin kielteinen preesens Taivuta lihavoitua verbiä oikeassa persoonassa mallin mukaan. 10. 12. Jos olisit ah kera, 61' lméláüñállál (laiskotella) tuolla tavalla. Jos hän olisi realistinen, hän (haaveilla) koko ajan lottovoitosta. Jos hän liikkuisi vähän enemmän, hän (lihoa). Jos sinulla olisi parempi itsetunto, sinä (verrata) aina itseäsi muihin ihmisiin. Jos tälläjoukkueella olisi parempi valmentaja, se (häviä) jokaista peliä. Jos nämä kengät olisivat pari numeroa suuremmat, ne (hangata) jalkoja. (kyetä) Jos meillä ei olisi yhteistä kieltä, me kommunikoimaan. Jos meillä ei olisi näin monta lasta, me (tarvita) näin su u rta asu ntoa. Jos minä en olisi todella pulassa, minä (vaivata) sinua ongelmillani. Josjoku keksisi ikuisen elämän salaisuuden, me (kuolla) koskaan. Jos te tietäisitte, kuinka onneton hän on, te (kadehtia) häntä. Jos ihmiset todella noudattaisivat kymmentä käskyä, he (varastaa), (pettää) tai (tappaa) toisiaan. KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 69 
TE H TÄVÄ 7 Konditionaalin perfekti Muuta konditionaalin preesens konditionaalin perfektiksi. 1. Kävisin katsomassa sinua, jos olisit sairas. @Hain låådñyülffl' kat-samaan aiwanjae ali-ah* allw* emme. 2. Kuulisimme, jos ovikello soisi. 3. Nauraisitte, jos näkisitte minun kampaukseni. 4. Minä pelkäisin, jos karhu kävelisi metsässä minua vastaan. 5. Äiti pyörtyisi, jos hän tietäisi, missä poika oli eilen. 6. Myisin polkupyöräni, jos joku ostaisi sen. 7. Kuolisin, jos hän jättäisi minut. 8. He oppisivat, jos he harjoittelisivat enemmän. 9. Me varmasti ymmärtäisimme asian, jos joku vain selittäisi sen. T E H TÄVÄ 8 Konditionaalin perfekti Muuta lihavoidut imperfektimuodot konditionaalin perfektiin. 1. Luulin, että hän kuunteli minun neuvoani. Hän ei olisi nyt niin onneton, jos hän todella Öhái kW/*WWÖHM* minun neuvoani. 70 TEHTÄVIÄ KONDITIONAALI 
2. Hän luuli, että minä kerroin salaisuuden kaikille. Hän ei puhuisi minulle enää koskaan, jos minä todella salaisuuden kaikille. 3. Luulin, että Minna Iukitsi ulko-oven. Varas ei olisi päässyt sisään, jos Minna todella ulko-oven. 4. Me kaikki luulimme, että hän Iepäsi tarpeeksi. Hän ei olisi saanut sydänkohtausta, jos hän todella tarpeeksi. 5. Kaikki luulivat, että firma teki konkurssin. Kaikki työntekijät olisivat nyt ilman työtä, jos firma todella konkurssin. 6. Luulimme, että hän tapasi elämänsä naisen. Hän ei olisi enää poikamies, jos hän todella elämänsä naisen. 7. Luulin, että he tunsivat kaupungin. He eivät olisi eksyneet, jos he todella kaupungin. TEHTÄVÄ 9 konditionaalin perfekti Muuta imperfektimuodot konditionaalin kielteiseen ja myönteiseen perfektiin. 1. Mies hukkui, koska hän ei osannut uida. Mies ei ali-ai hukkunut ,jos hän aliei aeannwf uida_ 2. Nukuin pommiin, koska herätyskello ei soinut. pommiin, jos herätyskello 3. Hän reputti tentissä, koska hän ei lukenut tarpeeksi. Hän › jos hän tarpeeksi. KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 71 
4. Jäätelö suli, koska se ei ollut pakastimessa. Jäätelö ,jos se pakastimessa. 5. Myöhästyin, koska auto ei käynnistynyt. ,jos auto 6. Hän putosi tikkailta, koska hän ei pitänyt kiinni. Hän tikkailta, jos hän kiinni. 7. Veimme vanhoja vaatteita kirpputorille, koska emme tarvinneet niitä. vanhoja vaatteita kirpputorille, jos niitä- 8. Kuljettaja loukkaantui vakavasti, koska hän ei käyttänyt tu rvavyötä. Kuljettaja vakavasti, jos hän turvavyötä. 9. He pääsivät tavoitteeseen, koska eivät antaneet periksi. He tavoitteeseen, jos he periksi. 1o. He erosivat, koska he eivät rakastaneet toisiaan. He ,jos he toisiaan. TEHTÄVÄ 10 Konditionaalin kielteinen perfekti Muuta imperfektimuodot konditionaalin kielteiseen perfektiin. Minä heräsin, koska herätyskello soi. ��v ÖW p�h ��h ,jos herätyskello Öl i _ Auto ajoi metsään, koska hirvi juoksi tielle. Auto metsään, jos hirvi 72 TEHTÄVIÄ KONDITIONAALI tielle. 
10. 12. 13. 14. Titanic upposi, koska se törmäsi jäävuoreen. Titanic ,jos se jäävuoreen. Vanki karkasi, koska vartija nukahti. Vanki ,jos vartija Toinen maailmansota alkoi, koska Hitler hyökkäsi Puolaan. . Toinen maailmansota ,jos Hitler Puolaan. Hän opiskeli lääkäriksi, koska hän halusi auttaa ihmisiä. Hän lääkäriksi, jos hän auttaa ihmisiä. Uskoimme häntä, koska hän näytti niin luotettavalta. häntä, jos hän niin luotettavalta. Hän onnistui kokeessa, koska hän lunttasi. Hän kokeessa, jos hän Hän rikastui niin nopeasti, koska hän löysi öljyä Texasista. Hän niin nopeasti, jos hän öljyä Teksasista. He menivät naimisiin, koska he rakastivat toisiaan. He naimisiin, jos he toisiaan. Kissa kiipesi puuhun, koska se pelkäsi koiraa. Kissa puuhun, jos se koiraa. Sähkö katkesi, koska salama iski taloon. Sähkö ,jos salama taloon. Pyysimme lainaa, koska me tarvitsemme kipeästi rahaa. lainaa, jos kipeästi rahaa. Talo paloi, koska lapset leikkivät tulitikuilla. Talo ,jos lapset tulitikuilla. KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 73 
4. PASSIIVI PASSIIVIN AIKAMUODOT Passiivin preesens ja imperfekti ;Verbi- Intinitiivyiü' Yksikön Passiivin Passiivin” tyyppi A1. persoona preesens iimperfekti 1 kertoa kerro/n kerrotaan kerrottiin u antaa anna/n annetaan annettiin löytää löydä/n löydetään löydettiin 2 * saada (saa/n) saadaan saatiin .3 olla (ole/n) ollaan oltiin nousta (nouse/n) noustaan noustiin 4".. tavata (tapaa/n) tavataan tavattiin '5 häiritä (häiritse/n) häiritään häirittiin 6 l vaieta (vaikene/n) vaietaan vaiettiin Passiivin kielteinen preesens ja kielteinen imperfekti 'veibi- i lntinitiivi Passiivin" Passiivin �� Passiivin Passiivin tyyppi ' preesens kielt”. imperfekti kielt.” ' " - _ v preesens _ *imperfekti 1 kertoa kerrotaan ei kerrota kerrottiin ei kerrottu % antaa annetaan ei anneta annettiin ei annettu löytää löydetään ei löydetä löydettiin ei löydetty 2 saada saadaan ei saada saatiin ei saatu 3 olla ollaan ei olla oltiin ei oltu nousta noustaan ei nousta noustiin ei noustu 4 tavata tavataan ei tavata tavattiin ei tavattu ;5 häiritä häiritään ei häiritä häirittiin ei häiritty �g vaieta vaietaan ei vaieta vaiettiin ei vaiettu 74 PASSIIVI 
Passiivin perfekti ja pluskvamperfekti Verbi- ,Infinitiivi Passiivin Passiivin ..Passiivin 'Passiivinik-ielt.. tyyppi a perfekti kielt. ,pluskvam- pluskvam- = " = .periekti .aperlekti perfekti 1 kertoa on kerrottu eiole kerrottu oli kerrottu ei ollut kerrottu antaa on annettu ei ole annettu oliannettu ei ollut annettu F . löytää on löydetty ei olelöydetty oli löydetty ei ollut löydetty 2 'x ' saada on saatu ei ole saatu oli saatu ei ollut saatu 3 olla on oltu ei ole oltu oli oltu ei ollut oltu nousta on noustu ei ole noustu oli noustu ei ollut noustu 4 " tavata on tavattu ei ole tavattu oli tavattu ei ollut tavattu 5 häiritä on häiritty ei ole häiritty oli häiritty ei ollut häiritty 6 vaieta on vaiettu ei ole vaiettu oli vaiettu ei ollut vaiettu PASSIIVIN KONDITIONAALI Verbi- lniinitiivi .Passiiyin'ikonditionaalin Passiivin konditionaalin tyyppi v . '. *preesens ` perfekti _ Myönteinen Kielteinen Myönteinen Kielteinen 1 kertoa kerrottaisiin ei kerrottaisi olisi kerrottu ei olisi kerrottu antaa annettaisiin ei annettaisi olisi annettu ei olisi annettu r löytää Iöydettäisiin ei Iöydettäisi olisi löydetty eiolisilöydetty 2 saada saataisiin ei saataisi olisi saatu ei olisi saatu 3 olla oltaisiin ei oltaisi olisi oltu ei olisi oltu nousta noustaisiin ei noustaisi olisi noustu ei olisi noustu 4 ' tavata tavattaisiin eitavattaisi olisi tavattu ei-olisi tavattu 5 häiritä häirittäisiin ei häirittäisi olisi häiritty ei olisi häiritty 6 vaieta vaiettaisiin ei vaiettaisi olisi vaiettu ei olisi vaiettu PASSlIVI 75 
TEHTÄVIÄ: PASSIIVIN AIKAMUODOT TEHTÄVÄ 1 Passiivin preesens Täydennä passiivin preesensillä. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 91-5593.” 10. 12. Etelä-Euroopassa JWUÅWÅW enemmän viiniä kuin Pohjois-Euroopassa. Passi passintarkastu ksessa rajalla. olympialaisissa aina myös maratonmatka. Ovi avaimella. Nykyään rakennukset niin, että niissä on helppoa liikkua myös pyörätuolilla. Suomessa presidentti joka kuudes vuosi. Kansainvälisissä seminaareissa puheenvuorot monille eri kielille. Suomessa asunnot tavallisesti ilman huonekaluja. Suutarinliikkeessä kenkiä. Kaupungeissa enemmän ravintoloissaja elokuvissa kuin maalla. Hautajaisissa vainajan elämää. Suojatiet valkoisilla viivoilla. muistella suunnitella käydä juoda korjata juosta lukita vuokrata merkitä tulkata leimata valita 76 TEHTÄVIÄ PASSIIVINAIKAMUODOT 
TEHTÄVÄ 2 Passiivin preesens Täydennä passiivin preesensillä. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. -l a 990x919" :PPP 12. 13. 14. Riisiä él/jåáååw oikeaoppisesti puikoilla. Laskiaisena mäkeä pulkalla. Ystävän päivänä paljon postikortteja. Katolisissaja ortodoksisissa maissa ennen pääsiäistä. Peruskoulussa lukemaan ja kirjoittamaan. Arabiaa oikealta vasemmalle. Aamulla : "Hyvää huomenta!" Kantarelleja syksyllä. Talvella metsässä moottorikelkalla. Kirjastosta Syö pää myrkyillä. Suomessa autot Armeijassa kirjoja, kasetteja ja CD-levyjä. sekä sädehoidolla että solu- joka vuosi. sokeasti ylempiä upseereita. Ensi-ilta tarkoittaa esitystä, jossa näytelmä ensimmäisen kerran. totella hoitaa poimia esittää laskea lähettää syödä kirjoittaa lainata paastota katsastaa oppia toivottaa kulkea PASSIIVIN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 77 
TEHTÄVÄ 3 Passiivin preesens Taivuta lihavoitua verbiä passiivin preesensissä. Mitä Suomessa tehdään? -J BPPONPW-PWN -J -J . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 78 Suomessa lyvkhwmå" Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa tauteja. Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa elokuvia. Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa Suomessa renkaita. Suomessa Suomessa TEHTÄVIÄ PASSIIVIN AIKAMUODOT (puhua) myös ruotsia. (juoda) tosi paljon kahvia. (maksaa) korkeita veroja. (grillata) kesällä makkaraa. (ajaa) paljon japanilaisilla autoilla. (opiskella) usein myös aikuisena. (rakentaa) paljon puutaloja. (pelata) pesäpalloa ja jääkiekkoa. (harrastaa) paljon liikuntaa. (asua) mielellään omakotitaloissa. (sairastaa) sydän- ja verisuoni- (tanssia) mielellään humppaa. (tehdä) paljon itsemurhia. (lukea) paljon kaunokirjallisuutta. (katsoa) paljon amerikkalaisia (pitää) paljon lemmikkieläimiä. (julkaista) paljon aikakauslehtiä. (liputtaa) aina juhlapäivinä. (säveltää) paljon viihdemusiikkia. (opettaa) kouluissa englantia. (käyttää) talvella autoissa nasta- (suojella) luontoa. (sijoittaa) rahaa pörssiosakkeisiin. 
24. Suomessa (elää) lähellä luontoa. 25. Suomessa (nauraa) samoille vitseille kuin muissakin maissa. TEHTÄVÄ 4 Passiivin kielteinen ja myönteinen preesens Taivuta lihavoitua verbiä passiivin kielteisessäja myönteisessä preesensissä. Mitä ei tehdä ja mitä tehdään? 1. Kasvisravintolassa @l 'lVl/Yjülllüv (tarjoilla) liharuokia, vaan siellä 'VM/Yjülllåürn kasvisruokia. 2. Öljyväreillä (maalata) akvarelleja, vaan niillä öljymaalauksia. 3. Vasaralla (naulata) ruuveja, vaan sillä nauloja. 4. Bussipysäkillä (odottaa)junaa, vaan sillä bussia. s. Kirkkomusiikkia (soittaa) huuliharpulla, vaan sitä uruilla. 6. Olympialaisia (järjestää) joka vuosi, vaan ne joka neljäs vuosi. 7. Kangasta (kutoa) su kkapuikoilla, vaan sitä kangaspuilla. 8. Sairauksia (parantaa) vain lääkkeillä, vaan niitä myös liikunnallaja oikealla ruokavaliolla. 9. Hirviä (ampua) revolverilla, vaan niitä metsästyskiväärillä. 10. Juhannusta (viettää) helmikuussa, vaan sitä kesäkuussa. PASSIIVINAIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 79 
11. Puita (kaataa) enää kirveellä, vaan ne nykyään moottorisahalla. 12. Kaikissa terveyskesku ksissa (päivystää) joka ilta, mutta ensiapupoliklinikoilla TEHTÄVÄ 5 Passiivin imperfekti Taivuta lihavoitua verbiä passiivin imperfektissä. A. Mitä Suomessa tehtiin esikristillisellä kaudella? Suomessa 1. PWAÅ l/jéföml W (pyydystää) tu rkiseläimiä. 2. (kalastaa) järvikaloja. 3. (maalata) kalliomaalauksia. 4. (valmistaa) saviastioita. 5. (kertoa) tarinoita sukupolvelta toiselle 6. (laulaa) itkuvirsiä. 7. (sotia) toisten heimojen kanssa. 8. (maksaa) tavarat oravan nahoilla. 9. (palvoa) luonnonjumalia. 1o. (takoa) raudasta työkaluja. B. Mitä Suomessa tehtiin keskiajalla? Keskiajalla 1. låVlfåmlW (levittää) kristinuskoa. 2. (rakentaa) sata kivikirkkoa. 3. (kuunnella) kirkoissa latinankielisiä saarnoja. 4. (perustaa) luostareita. ao TEHTÄVIÄ PASSIIVINAIKAMUODOT 
5. (järjestää) markkinoita. 6 (kuivata) ja (suolata) kalaa. (myydä) kuivattua kalaa Eurooppaan. (ostaa) suolaa Euroopasta. 9. (noudattaa) Ruotsin lakia. 10. (alkaa) tehdä Turussa omaa hopearahaa. T E H TÄVÄ 6 Passiivin imperfekti Täydennä passiivin imperfektillä. Valitse oikea verbi luettelosta. 10. Versailles'n rauhansopimus åülmlmlw Peruskoulu-uudistus vuonna 1919. Suomessa 197o-198o-luvuilla. Höyrykone Englannissa 17oo-luvulla. Napoleon St. Helenan saatelle Waterloon taistelun jälkeen. Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun Akatemia, Turkuun vuonna 1640. Helsingin konsertti- ja kongressitalo, Finlandia-talo, vuonna 1973. Urho Kekkonen Suomen presidentiksi vuonna 1956. Vuonna1945 Hiroshimaan atomipommi. Ensimmäinen elokuva vuonna 1895 julkisesti yleisölle. Ensimmäiset tangomarkkinat Seinäjoella 1980-luvulla. PASSIIVINAIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 31 
11. Vuonna 1548 Uusi testamentti suomen kielelle. 12. Lee Harvey Oswald vuonna 1963 epäiltynä presidentti Kennedyn murhasta, mutta hänet ennen oikeudenkäyntiä. keksiä kääntää pidättää perustaa valita karkottaa toteuttaa järjestää pudottaa rakentaa ampua solmia esittää T E H TÄVÄ 7 Passiivin kielteinen imperfekti Taivuta lihavoitua verbiä passiiviñ kielteisessä imperfektissä. Mitä keskiajalla ei tehty? Keskiajalla 1. ei “ÖÅÖHM (tietää), että maapallo on pyöreä. 2. ei ' (ymmärtää) vieraita kieliä. 3. ei (ajaa) autoilla. 4. ei (käyttää) kodinkoneita. 5. ei (pestä) pyykkiä pesu koneella. 6. ei (siivota) pölynimurilla. 7. ei (lämmittää) ruokaa mikrossa. 8. ei (pelata) tietokonepelejä. 9. ei (tarvita) kännyköitä. 10. ei (matkustaa) niin paljon kuin nykyään. 11. ei (elää) niin vanhoiksi kuin nykyään. 12. ei (rakentaa) pilvenpiirtäjiä. 13. ei (synnyttää) sairaaloissa, vaan kotona. 82 TEHTÄVIÄ PASSIIVIN AIKAMUODOT 
14. ei 15. ei 16. ei 17. ei 18. ei 19. ei 20. ei 21. ei 22. ei 23. ei 24. ei 25. ei TEHTÄVÄ 8 Passiivin perfekti (lähettää) sähköpostiviestejä. (tilata) tavaroita postimyynnistä. (maksaa) luottokortilla. (rynnätä) alennusmyynteihin. (mainostaa) sukkahousuja. (hakea) valmispizzoja kaupasta. (tutkia) psyykkisiä ongelmia. (antaa) psykoterapiaa. (lentää) lentokoneella. (äänestää) presidentinvaaleissa. (järjestää) euroviisuja. (tuntea) Einsteinin su hteellisuusteoriaa. Täydennä passiivin perfektillä. Valitse oikea verbi luettelosta. Mitä maailmassa on tehty kautta aikojen? Kautta aikojen 1. 2. EDPONFW-PY* on on on on on on on on on on on rakennettu» uusia taloja. lapsia. rakkausrunoja. villieläimiä. vaikeita ongelmia. vaatteita. hauskoille vitseille. hädän hetkelläjumalalta apua. rauhansopimuksia. uusia lakeja. viiniäja olutta. PASSllViN AIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 83 
12. on 13. on 14. on kasvattaa rakentaa nauraa solmia ratkaista keksiä maustaa parantaa TEHTÄVÄ 9 Passiivin kielteinen perfekti Täydennä passiivin perfektillä. Valitse Mitä Suomessa ei ole tehty? uusia teknisiä laitteita. sairauksia. ruokia erilaisilla yrteillä. juoda rukoilla ommella metsästää säätää sepittää oikea Verbi luettelosta. riisiä. Suomessa 1. ei ole lCMÅVMITÖlh/k 2. ei ole 3. ei ole vuosina. 4. ei ole ei ole perinteisesti valaita harppuunoilla. ruokia tulisesti ennen kuin viime majoja bambusta. viiniä ruokajuomana. ei ole itsenäisyyden aikana eduskunnan hyväksyntää. ei ole lakeja ilman parannusta syöpään. ripittäytymässä. ei ole ei ole luterilaisen kirkon aikanajuurikaan eeppisiä tarinoita Kreikan sankareista. 1o. ei ole pääsiäisenä porkkanalaatikkoa vaan lammasta. 84 TEHTÄV|Ä PASSllVlN AIKAMUODOT 
11. ei ole turvautumaan kansainvälisten kriisinhallintajoukkojen apuun. 12. eiole roomalaisiinjumaliin. kasvattaa rakentaa juoda maustaa syödä uskoa kalastaa sepittää joutua keksiä säätää käydä TEHTÄVÄ 10 Passiivin piuskvamperfekti Täydennä passiivin pluskvamperfektillä. Valitse oikea verbi luettelosta. 10. Kun rauhansopimus 0" @OIVWHTM , miehitysjoukot poistuivat maasta. Kun lääke tu berkuloosia vastaan , kansanterveys parani huomattavasti. Kun murhayrityksestä epäilty , hänet lähetettiin rangaistukseksi Siperiaan. Saalis piti kuljettaa autojen luokse heti, kun hirvi Kokous puhkesi suosionosoituksiin, kun uusi puheenjohtaja Kirjan julkaisemisesta päätettiin luopua, vaikka teksti jo valmiiksi. Kun talo valmiiksi, huomattiin, että sen seinissä oli kosteutta. pienyritysten määrä lisääntyi 1960-luvulla: esimerkiksi vuonna 1964 yhteensä 2308 uutta yritystä. Kun murtovaras , hänen syytettään alettiin muotoilla. Täytyy sanoa, että juhlat todella hyvin! PASSIIVINAIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 35 
11. Tälläjoella lohiajo vuosisatojen ajan. 12. ]ouluisin Suomessa kinkkua, laatikoitaja lipeäkalaa. 13. Otin junaan mukaan ristisanalehden, mutta kun avasin sen, huomasin, että kaikki ristikot jo kehittää kääntää pidättää perustaa valita tuomita toteuttaa kalastaa syödä rakentaa ampua solmia ratkaista TEHTÄVÄ 1 1 Passiivin kielteinen pluskvamperfekti Täydennä passiivin kielteisellä pluskvamperfektillä. Valitse oikea verbi luettelosta. Ennen löytöretkiä Euroopassa @l Olli/Vr lMWVMTÖHl/t perunaa. Siinä asunnossa kyllä mitään sen eteen, että asuminen olisi mukavaa. Millekään ammattiyhdistyksen kokouksessa koskaan niin paljon kuin ehdotukselle luopua edunvalvonnasta kokonaan. Vielä 2ooo-luvun alussakaan lääkettä aidsiin. Vielä 1700-luvulla majavaa Ennen Marco Polon matkaa Kiinaan Euroopassa ehkä koskaan paperia. Kuntotarkastuksessa huomattiin, että taloa sukupuuttoon. laatuvaatimusten mukaisesti. Missään heidän pitämissään kesteissä niin runsaasti ja hyvin kuin syksyn rapujuhlissa. 86 TEHTÄVIÄ PASSIIVINAIKAMUODOT 
9. Aselepoa vielä siinäkään vaiheessa, kun puolustajien joukkojen oli mahdotonta tehdä vastarintaa. 10. sitä paitaa ompelukoneella - se oli virkattu. 11. Työehtoihin liittyvää kiistaa vielä siinäkään vaiheessa, kun työntekijän piti aloittaa työt. 12. Kun avasin jääkaapin, siellä oli valtavasti limsapulloja: mitään lasten- juhliin varatuistajuomista ! kasvattaa rakentaa syödä nähdä nauraa solmia ommella metsästää juoda keksiä sopia tehdä TEHTÄVÄ 1 2 Passiivi: kaikki aikamuodot Valitse luettelosta sopiva verbi ja taivuta sitä sopivassa aikamuodossa. Islamilaisissa maissa VlÅIkÖlllWVl/W viisi kertaa päivässä. kohti Mekkaa Auton moottori kääntämällä virta-avainta myötäpäivään. Ennen vanhaan , että maapallo on litteä kuin pannukakku. Nastarenkaat tavallisesti loka-marras- kuussa. Shakespearen näytelmiä eri puolilla maailmaajo yli neljänsadan vuoden ajan. Helposti pilaantuvia ruokia jääkaapissa. M uovia öljystä. Amerikka vuonna1492. PASSIIVINAIKAMUODOT TEHTÄVIÄ 37 
10. 12. Mielenosoituksissa tavallisesti poliittisia uudistuksia. Suezin kanava ensimmäisen kerran vuonna1869. Rock-musiikkia länsimaissajo195o- luvulta lähtien. Kuulin uutisista, että keinoista vastustaa ilmastonmuutosta vihdoin viimein käynnistää vaatia valmistaa vaihtaa esittää löytää avata ru koilla luulla kuunnella sopia säilyttää 88 TEHTÄVIÄ PASSIIVINAIKAMUODOT 
TEHTÄVIÄ: PASSllVIN KONDITIONAALI TEHTÄVÄ 1 Passiivin konditionaaiin preesens Taivuta lihavoitua verbiä passiivin konditionaalin preesensissä. 10. Olisi hyvä, jos kotona ñeáöüálåüw lapset viettävät vapaa-aikaansa. (tietää), missä ]os hirviä hirvikolareita olisi enemmän. (ampua) vähemmän, ]os kaikki sademetsät seuraisi ilmastokatastrofi. (kaataa), siitä ]os asunnot (suunnitella) liikunta- vammaisia varten, niissä ei olisi kynnyksiä eikä portaita. (tuntea), (voida) eh kä parantaa. (kerätä) (saada) paljon ilmaista ruokaa. ]os ihmisen kaikki geenit sairaudet ]os kaikki marjatja sienet syksyllä, Olisi ekologisesti ihanteellista, jos asunnot (lämmittää) aurinkoenergialla. Jos auto (huoltaa) säännöllisesti, se pysyisi kunnossa. ]os nastarenkaat (vaihtaa) ennen kuin tulee liukasta, kolareita olisi vähemmän. Jos kaikkia lakeja tarpeettomia. (noudattaa), ne olisivat PASSIIVIN KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 89 
TEHTÄVÄ 2 Passiivin konditionaalin preesens Taivuta lihavoitua verbiä passiivin konditionaalin kielteisessä preesensissä. Maailma olisi parempi paikka elää, jos 1. sademetsiä Öi WVvUHM/'låi (tuhota). 2. ihmisiä (tappaa) sodissa. 3. luonnonvaroja (tuhlata). 4. huumeita (käyttää). 5. aseita (valmistaa). 6. pom meja (räjäyttää). 7. viattomia ihmisiä (vangita). TEHTÄVÄ 3 Passiivin konditionaalin preesens Täydennä passiivin konditionaalin preesensillä. Valitse oikea verbi luettelosta. Suomi ei olisi Suomi, jos täällä 1. Mwtfmi-*viiw pilvenpiirtäjissä. 2. vain ruotsia. 3. aina elegantisti. 4. kevyesti vieraiden ihmisten kanssa. 5. ei paljon kahvia. 6. ei joka lauantai. 7. ei makkaraa. 8. ei juhannuskokkoja. 9. ei urheilijoita. 1o. ei sauvakävelyä. 11. ei tangoa ja humppaa. 12. ei kesäfestivaaleja. 90 TEHTÄVIÄ PASSIIVIN KONDITIONAALI 
13. ei moottorikelkoilla. 14. ei lisää tasa-arvoa. 15. ei kaamosmasennuksesta. 16. ei koko talven ajan kesää. puhua saunoa harrastaa tanssia juoda pukeutua ihailla rupatella asua grillata kärsiä polttaa ajaa vaatia järjestää odottaa TE HTÄVÄ 4 Passiivin konditionaalin perfekti Taivuta lihavoitua verbiä passiivin konditionaalin perfektissä. 10. Jos tämä talo Ollál rmláanwetiu nyt laho. (rakentaa) kivestä, se ei olisi Jos tämä kirja (kääntää) omalle äidin- kielelleni, minä varmasti lukisin sen. Jos tämä villapusero (pestä) hienopesussa, se ei näyttäisi nyt nukenvaatteelta. Jos tästä asiasta (keskustella) aikaisemmin, tietäisin, mistä on kysymys. Jos täällä (siivota), sängyn alla ei olisi villakoiria. os minua p aa mu aan,oisin ä tenyt. J p� k l l h Jos ambulanssi (soittaa) heti, potilas olisi ehkä pelastunut. Jos tämä tuote (tehdä) Suomessa, siinä olisi joutsenmerkki. Jos tämä roskapussi (viedä) eilen ulos, se ei nyt haisisi. Jos tätä koiraa (kouluttaa), se ei purisi vieraita. PASSIIVIN KONDITIONAALI TEHTÄVIÄ 91 
11. ]os mielipidettäni (kysyä), olisin kertonut sen. 12. ]os tämä peili (kiinnittää) kunnolla sei- nään, se ei olisi pudonnut lattialle. 13. ]os nämä lasit (pakata) huolellisesti, ne eivät olisi menneet rikki. TEHTÄVÄ 5 Passiivin konditionaalin perfekti Täydennä passiivin konditionaalin kielteisellä perfektillä. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. ]osrikosta 'Öl 0ll9l mllállm tarkasti, siitä olisi seurannut poliittinen skandaali. 2. ]os orkesteri aamuun asti, juhlissa olisi ollut paljon ikävämpää. 3. ]os palokunta ei olisi ehtinyt paikalle ajoissaja pelastanut sau naa, viime kesänä paljon 4. ]os Lappia toisen maailmansodan lopulla, paljon vanhoja rakennuksia olisi vieläjäljellä. 5. Jos aikoinaan äänestysoikeutta, ei ole varmaa, että sitä olisi vieläkään. 6. ]os kapinallisia maanpakoon, he olisivat voineet synnyttää vallanku mouksen. 7. ]os hiihtoa vuosikymmenien ajan innokkaasti, hiihtoseuroilla olisi vähemmän jäseniä. 8. ]os Marilyn Monroeta niin kiihkeästi, hänen elämänsä olisi voinut olla helpompaa. saunoa harrastaa tutkia ihailla polttaa ajaa vaatia soittaa 92 TEHTÄVIÄ PASSIIVIN KONDITIONAALI 
5. MA-INFINITIIVI Elnfinitiivi Monikon lnessiivi .Elatiivi 'lllatiivi Adessiivi Abessiivi ; 3. persoona (-ssa,ssä) (-sta,-stä) (-an,-än) (-lla,-llä) (-tta,-ttä) 1 kertoa kerto/vat kertomas- kertomas- kerto- kertomal- kertomat- sa ta maan Ia ta 2 syödä syö/vät syömässä syömästä syömään syömällä syömättä tehdä teke/vät tekemäs- tekemäs- tekemään tekemällä tekemättä sä tä 3 pestä pese/vät pesemäs- pesemäs- pese- pesemällä pesemät- sä tä mään tä jutella juttele/vat juttele- juttele- juttele- juttele- juttele- massa masta maan maIIa matta olla ovat olemassa olemasta olemaan olemalla olematta 4 pakata pakkaa/vat pakkaa- pakkaa- pakkaa- pakkaa- pakkaa- massa masta maan maIIa matta siivota siivoa/vat siivoa- siivoa- siivoa- siivoamal- siivoa- massa masta maan Ia matta 5 ansaita ansaitse/vat ansaitse- ansaitse- ansaitse- ansaitse- ansaitse- massa masta maan maIIa matta häiritä häiritse/vät häiritse- häiritse- häiritse- häiritse- häiritse- mässä mästä mään mäIIä mättä 6 lämmetä lämpene/vät lämpene- lämpene- lämpene- lämpene- lämpene- mässä mästä mään mäIIä mättä MA-INFINITIIVI 93 
Minä olen ollut Ihmiset seisovat Hän käy Työntekijät palasivat Lapset tulivat Hän meni Kiipesimme Turistit matkustavat Lähdimme Isä pani pizzan Jäin Pysähdyimme Lapsi oppii Kermasta tulee vaahtoa Kirjailija ansaitsee rahaa Monet viettävät loman Mansikat säilötään Matkustajat istuvat bussissa Naapuri käveli ohi En voinut olla Paaston aikana ollaan 94 MA-INFINITIIVI Missä paikassa? kirjastossa asemalla punttisalilla Mistä paikasta? ruokalasta pihalta Mihin paikkaan? kauppaan vuorelle Lappün diskoon uuniin kotiin huoltoasemalle Kuinka? Millä tavalla? Ieikkimällä. vatkaamalla. kirjoittamalla kirjoja. matkustamalla. pakastamalla. Mitä tekemässä? lukemassa kirjaa. odottamassa junaa. treenaamassa. Mitä tekemästä? syömästä. leikkimästä. Mitä tekemään? ostamaan maitoa. katsomaan maisemia. hiihtämään. tapaamaan kavereita. paistumaan. lepäämään. tankkaamaan. Ilman mitä? Mitä tekemättä? puhumatta toisilleen. tervehtimättä minua. itkemättä, kun kuulin surullisen uutisen. syömättä. 
Verbejä, joiden kanssa toinen verbi voi olla MA-infinitiivin illatiivissa: auttaa lupautua pakottaa sattua erikoistua mahtua pystyä sitoutua joutua määrätä pyytää suostua kannustaa neuvoa päästä tottua kehottaa onnistua rohkaista vaatia kutsua opetella rukoilla valmistautua kyetä opettaa ruveta väsyä kyllästyä oppia ryhtyä käskeä painostaa saada Ongelmat auttavat meitä ymmärtämään elämää. Isoisä ei kykene enää liikkumaan ilman pyörätuolia. Lapset oppivat nopeasti lukemaan. Vauva rupesi taas itkemään. Isä käski lapsia olemaan hiljaa. Hyvä komedia saa minut nauramaan. Eilen minä satuin näkemään sateenkaaren. Hän on jo tottunut asumaan Suomessa. Kansa vaatii presidenttiä eroamaan. Adjektiiveja, joiden kanssa verbi voi olla MA-infinitiivin illatiivissa: halukas huono innokas taitava hidas hyvä nopea valmis Lapsi on nopea oppimaan uusia asioita. Hän ei ollut kovin innokas auttamaan minua. Satakieli on taitava laulamaan. Nuoripari on valmis perustamaan perheen. MA-INFINITIIVI 95 
Verbejä, joiden kanssa toinen verbi voi olla MA-infinitiivin elatiivissa: estää kieltäytyä kieltää lakata luopua pelastaa varoa varoittaa välttyä välttää Poliisi esti varasta pääsemästä pakoon. Poika kieltäytyi tottelemasta isää. Hän kielsi minua kertomasta asiaa eteenpäin. Kun minä tulin sisään, kaikki lakkasivat puhumasta. Varo tekemästä samaa virhettä uudestaan! Isä pelasti pojan hukkumasta. 96 MA-INFINITIIVI Minä varoitin häntä ajamasta liian lujaa, mutta hän ei uskonut minua. 
TEHTÄVIÄ: MA-INFINITIIVI TEHTÄVÄ 1 MA-infinitiivin inessiivi Täydennä lauseet MA-infinitiivin inessiivimuodolla. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 10. 12. Kun tulin kotiin, äiti oli VVWMLMMGW kermaa keittiössä. Jouduin jonottamaan pitkään päästäkseni vaalivirkailijan luokse, kun kävin Näin juuri talonmiehen ulkona katua puhtaaksi. Kesällä olen usein koko päivän järvellä veneeüä. Tänään olin koulun jälkeen korkeutta urheilukentällä. Agentti oli juuri löytönsä koko maailmalle, kun häntä ammuttiin. Maalari seisoo korkeilla tikapuilla seinää. Poika istuu jälki-istunnossa tekosiaan. Harhailimme pitkään sankojen kanssa metsässä marjoja. Makasin sängyssä koko lauantaiaamun. Maiju ei tule tänään töihin, hän on kotona sairasta lastaan. Opettaja on juuri opiskelijoille verbien salaisuuksia. vispata äänestää miettiä soudella poimia nukkua hoitaa hypätä paljastaa opettaa lakaista maalata MA-INFINITIIVI TEHTÄVIÄ 97 
TEHTÄVÄ 2 MA-inñnitiivin elatiivi Yhdistä verbiin MA-infinitiivin elatiivimuoto. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 9-' PONPW-P 10. 12. 13. 14. Laki kieltää kuljettajaa @Åümüáfüv humalassa. Parvekkeen kaide estää meitä Sumu estää auton kuljettajaa vastaan- tulevia autoja. Omatunto kieltää meitä ystävää. Pato estää vettä vapaasti. Säilöntäaineet estävät elintarvikkeita Jos annat periksi, se tarkoittaa, että lakkaat Hana lakkasi heti, kun huoltomies oli vaihtanut siihen tiivisteen. Minä kieltäydyin hänen kysymykseensä. Varo pimeässä porraskäytävässä! Varokaa kärpässieniä! Äidit varoittavat tyttäriä renttuihin. YK:n ruoka-apu on pelastanut monet ihmiset nälkään. _ Luonnonsuojelijat yrittävät pelastaa sademetsät vuotaa tuhoutua kuolla vastata ajaa syödä rakastua yrittää pilaantua havaita kompastua pettää pudota virrata 98 TEHTÄVIÄ MA-INFINITIIVI 
TEHTÄVÄ 3 MA-infmitiivin illatiivi Yhdistä verbiin MA-infinitiivin illatiivimuoto. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 10. 12. 13. 14. Lapsetoppivat lCÅVÖlÖVWÖl/Å/W Taksinkuljettaja auttoi minua sisään. Lääkäri kehotti potilasta Vanki onnistui Pyysimme tarjoilijaa ruokalaj ia. Tarjoilija neuvoi meitä Psykiatrit ovat tottuneet ongelmia. Opettaja kannusti oppilasta Poliisi käski uteliasta väkijoukkoa Väkivaltaiset elokuvat saavat lapset helposti painajaisia. Lapset rupesivat noin i-vuotiaina. matkalaukut tupakanpolton. vankilasta tunnelin kautta. jotakin hyvää paistettua lohta. ihmisten yliopistoon. palapeliä. Kameli kykenee 90 litraa vettä. Empaattiset ihmiset pystyvät ihmisen tilanteeseen. Vieraalla kielellä ei pysty aina haluaisi. kävellä kantaa koota lopettaa pyrkiä paeta suositella samaistua hajaantua nähdä juoda yhdellä kerrallajopa toisen kaikkea, mitä kuunneüa tilata ilmaista MA-lNFlNlTllVl TEHTÄVIÄ 99 
TEHTÄVÄ 4 MA-inñnitiivin illatiivi Yhdistä adjektiiviin MA-infinitiivin illatiivimuoto. Valitse oikea verbi alla olevasta luettelosta. 1. Kirurgi on valmis lakkaa/WWW” potilaan heti aamulla. 2. Sotilaat ovat aina valmiita isän maataan. 3. Gepardi on nopea 4. Urheiluauto on nopea 5. Orava on taitava puihin. 6. Imitaattorit ovat taitavia toisia ihmisiä. 7. Äiti on kätevä pitsejä. 8. Kloo ri on tehokasta bakteereja. 9. Intuitiivinen ihminen on herkkä ilmapiirin. 1o. Parkettien partaveitset ovat hyviä 11. Aamu-uninen ihminen on haluton aikaisin. 12. Kunnianhimoinen ihminen on halukas urallaan. 13. Karaokelaulajat ovat innokkaita 14. Ovatko opettajat joskus kyllästyneitä samoja asioita vuodesta toiseen? kiivetä matkia tappaa esiintyä leikata juosta vaistota kiihtyä virkata toistaa puolustaa herätä edetä tanssia TE HTÄVÄ 5 MA-inñnitiivin inessiivi, eiatiivi ja iHatiivi Täydennä MA-infinitiivin sopivalla muodolla. Valitse oikea verbi luettelosta. Mitä tekemässältekemästältekemään? 1. Me lähdimme konserttiin klÅ/“Wrålömürürw uutta solistia. 100 TEHTÄVIÄ MA-INFINITIIVI 
2. Isä tuli sisään puutarhasta ruohoa 3. Sän kyvaatteet ovat ulkona 4. Laita pizza mikroon ! 5. Pojat ovat tulossa urheilukentältä jalkapalloa 6. Tee on jo kannussa 7. Haluan lukea rauhassa. Mene pois minua! 8. Naapurini käy aina kaksi kertaa vuodessa su kulaisiaan Thaimaassa. 9. Minä käyn naapurin kukat, kun hän on matkoilla. 10. Suomen urheilujoukkue matkustaa EM-kisoihin mitaleista. 11. Palomiehet kiipesivät katolle tulipaloa. 12. Ihmiset seisoivat kadulla palavaa taloa. 13. EU-kokouksissa istutaan tärkeistä asioista. 14. Vaalipäivänä kansalaiset käyvät 15. Monet turistitkin matkustavat nykyään Lappiin kultaa. kuunnella kilpailla sammuttaa leikata tuulettua tuijottaa äänestää huuhtoa tavata hautua neuvotella lämmetä häiritä pelata kastella TEHTÄVÄ 6 MA-infmitiivin adessiivi Täydennä MA-infinitiivin adessiivimuodolla. Valitse oikea verbi luettelosta. Kermasta saa kermavaahtoa VWPVWIVVWIIHMI Sitruunasta saa sitruunamehua Maalitah rat eivät lähde Monet ansaitsevat lisätuloja syksyisin marjoja. MA-INFINITIIVI TEHTÄVIÄ 101 
5. Saaresta pääsee pois vain 6. Ystäväni petti minun luottamukseni salaisuuteni. 7. Varas oli päässyt sisään ensin terassin ikkunan. 8. rahat loppuvat nopeasti. 9. Mies pelastui palavasta talosta ikkunasta maahan. 1o. Pan kkirosvo sai rahat virkailijaa haulikolla. 11. Voimme löytää edullisen ostospaikan hintoja. 12. Voimme vaikuttaa politiikkaan parhaiten 13. Nisäkkäät ruokkivat poikasiaan 14. Ongelmia ei ratkaista ne maton alle. 15. Prinssi herätti prinsessa Ruususen unesta 16. Mies hurmasi naisen hänelle kuun taivaalta. vispata äänestää paljastaa soutaa poimia tuhlata suudella rikkoa hypätä imettää puristaa verrata uhata luvata lakaista pestä TEHTÄVÄ 7 MA-inñnitiivin abessiivi Täydennä MA-infinitiivin abessiivimuodolla. Valitse oikea verbi luettelosta. Ennen laboratorioko keita täytyy olla @HÖVWÅHÅ Kun otetaan keuhkokuva, täytyy olla vähän aikaa Hän kuunteli vierasta kieltä sanaakaan. Katselin lentävää lautasta silmiäni. 102 TEHTÄVIÄ MA-INFINITIIVI 
5 On epäkohteliasta nousta pöydästä emäntää. 6. Kuinka ystävälle voi kertoa totuuden häntä? 7. Maahanmuuttajat eivät voi olla joskus kotimaataan. 8. Pelto, jossa kasvaa pajua, on ollut jo jonkin aikaa 9. Pullo, jonka korkki on kiinni, on vielä 1o. ]os ajat oudossa kaupungissa ilman karttaa, on vaikeaa olla 11. Yllätysvieraat tulevat aina 12. Ihminen, joka tekee työtä ilman taukoa, työskentelee 13. Murtovaras pääsi helposti sisään, koska takaovi oli jäänyt 14. Monet suuret ongelmat ovat vielä 15. Laiskottelu tarkoittaa, että on mitään. uskoa avata syödä kaivata loukata lukita ratkaista ymmärtää kiittää tehdä viljellä hengittää eksyä kutsua levätä TEHTÄVÄ a MA-infinitiivi: kaikki muodot Muuta lihavoidut verbit sopivaan MA-infinitiivin muotoon. 1. On epäkohteliasta tulla sisään lLÖPlÅIHWWLM/HÅI (koputtaa) ensin. Hän häiritsi minua (puhua) koko ajan. Vaikea sairaus esti häntä (elää) normaalia elämää. MA-INFINITIIVI TEHTÄVIÄ 103 
4. Isoäiti on tottunut (käydä) kirkossajoka sunnuntai. 5. Myymälävaras lähtee kaupasta (maksaa) ostoksia. 6. Strutsit eivät kykene (lentää). 7. ]una ohittaa (pysähtyä) tämän aseman. 8. Lakkaa jo (ajatella) ko ko asiaa! 9. Hyasintin tuoksu saa minut aina (aivastaa). 1o. Taas lapset ovat jättäneet sängyt (pedata). 11. Kukkia hoidetaan (kastella) ja (lannoittaa) niitä säännöllisesti. 12. Ystävät ovat aina valmiita (auttaa) toisiaan. 13. Onnettomuuden uhri kuoli sairaalassa (palata) tajuihinsa. 14. Kuntoutus auttoi häntä (parata) sairaudesta. 15. Ongelmia ei pitäisi yrittää ratkaista (riidellä). 16. Tiedonjanoinen ihminen on halukas (oppia) uusia asioita. 17. Lu paatko olla (nauraa), jos kerron, mitä minä eilen tein? TEHTÄVÄ 9 MA-inñnitiivi: kaikki muodot Muuta lihavoidut verbit sopivaan MA-infinitiivin muotoon. 1. Liisalaihdutti áláömállå (syödä) vain kasviksia. 104 TEHTÄVIÄ MA-INFINITIIVI 
10. 12. 13. 14. Hän kuunteli meitä tiiviisti (keskeyttää) kertaakaan keskusteluamme. Mestariksi voi tulla vain (harjoitella). Pankki vaati heitä (maksaa) koko velan kerralla pois. Tästä vanhasta talosta tulee (remontoida) vielä asumiskelpoinen. Hän on hyvin impulsiivinen ihminen, joka tekee useimmiten päätökset (harkita) niitä etukäteen. Tästä miehestä on tullut rappioalkoholisti. Hän elää (kerätä) tyhjiä pulloja. Mies yllätti vaimonsa (ostaa) suuren ruusukimpun. Hän on sisukas ihminen. Hän vie asiat loppuun (antaa) periksi. Paavi kehotti ihmisiä (rakastaa) toisiaan. Kirjastossa saa puhua vain (kuiskata). Tämä ovi aukeaa (vetää). Kän nykkäni putosi akvaarioon ja lakkasi (toimia). Nuoripari meni salaa naimisiin (kertoa) siitä edes ystävilleen. MA-INFINITIIVI TEHTÄVIÄ 105 
NOMINIT 
1. NOMINITYYPITJA NOMINIEN ASTEVAIHTELU Nomineilla tarkoitetaan sijoissa ja luvussa taipuvia sanaluokkia eli substan- tiiveja (kissa, isä), adjektiiveja (pehmeä, uskalias), pronomineja (minä, kumpi, joka) ja numeraaleja (yksi, viides). Nomineiden taivutuksessa on tärkeää hallita astevaihtelu. NOMINITYYPIT Noñjihiatijvi, " *Partitiivii "� tGénetiivi IllátiiviI* kauppa kauppaa kaupan kauppaan pankki pankkia pankin pankkiin ovi ovea oven oveen kieli kieltä kielen kieleen käsi kättä käden käteen perhe perhettä perheen perheeseen nukke nukkea nuken nukkeen maa maata maan maahan vapaa vapaata vapaan vapaaseen televisio televisiota television televisioon nainen naista naisen naiseen avain avainta avaimen avaimeen työtön työtöntä työttömän työttömään sairas sairasta sairaan sairaaseen kaunis kaunista kauniin kauniiseen vastaus vastausta vastauksen vastaukseen rakkaus rakkautta rakkauden rakkauteen väsynyt väsynyttä väsyneen väsyneeseen ohut ohutta ohuen ohueen askel, askele askelta, askeletta askelen, askeleen askeleen, askeleeseen tytär tytärtä tyttären tyttäreen NOMINITYYPITJA NOMINIEN ASTEVAIHTELU 109 
i-loppuisten nominien vartalot Nominaftiivi Genetiivi A D äEssiivi . i_ iiiliartitiiviä, t t: pankki panki/n pankki/na pankki/a ovi ovgn ovgna avg/a kieli kielgn kielgnä kiel/tä käs_i käQ/n kätgnä kät/tä hienompi hienoiån hienoim a na hienoim a a Pankki-tyyppi (sonovortolo on ostevoihteluo lukuun ottomotto somo kuin yksikön nominotiivi) 1. sanassa voi olla monta tavua (laituri, mankeli, salamanteri) 2. sana on lainasanajostain muusta kielestä (posti, pappi, risti, baari, lasi, normaa- li, dieetti, purkki, täti) 3. sanan merkitys moderni (faksi, taksi, tulli). Ovi-, kieli- ja käsi-tyypit (ovi-tyypissö sonovortolo pööttyy -e:hen, kieli-tyy- pissö vokoolivortolo pööttyy e:hen jo sonollo on konsononttivortolo, kösi-tyy- pissö nominotiivin lopusso on -si, vohvon vokoolivortolon lopusso -te jo sonollo on konsononttivortolo) 1. sanassa on aina kaksi tavua (lisäksi on yhdyssanoja, esim. kuukausi) 2. sana on vanha suomen kielen sana (vesi, hirsi) 3. sana kuuluu merkitykseltään kielen perussanastoon (käsi, kivi, ääni). Näihin tyyppeihin kuuluu esim. anatomiaan liittyviä sanoja (kieli, veri, suoni, polvi, kynsi, sylki) luontosanoja (vuori, järvi, pilvi, tähti, lumi, kivi, suvi) metsästyssanoja (jousi, kaari, veitsi, retki, jälki, köysi) abstrakteja sanoja (henki, arki, järki, mieli, tosi) Hienompi-tyypissä ovat adjektiivien kom paratiivimuodot. Nominityyppien monikoista on tehtävä s. 113-119. 110 NOMINITYYPlTjA NOMINIEN ASTEVAIHTELU 
NOMINIEN ASTEVAIHTELU A-astevaihtelusta puhutaan, kun nominin lopussa on jokin vokaaleista -a, -i, -o, -u, -y, -ä tai -ö. B-astevaihtelusta puhutaan, kun sanan lopussa on -e, -in, -as, -ar, -er, -el tai -al. Nominien astevaihtelu Vahva aste.. � Heikko aste Muutos "l Vahva aste Heikko aste (nominatiivili _ Z (génetjivi) �� i ��� .lgenetiivil (nominatiivi) sukka > sukan kkwk asiakkaan < asiakas kaappi > kaapin pp w p lippaan < lipas hattu > hatun ttnt soittimen < soitin joki > joen kn- kokeen < koe lupa > luvan p-»V tarpeen < tarve taito > taidon tnd taiteen < taide kaupunki > kaupungin nkwng renkaan < rengas Iampi > lammen mp n mm hampaan < hammas silta > sillan lt-»ll siveltimen < sivellin ranta > rannan nt-»nn ranteen < ranne kerta > kerran rtnrr portaan < porras puku > puvun k-»v kyky > kyvyn k-»v jälki > jäljen lk-»lj kärki > kärjen rknrj hk n hj pohkeen < pohje lk n lj hylkeen < hylje NOMINITYYPITJA NOMINIEN ASTEVAIHTELU 111 
Astevaihtelu sijamuodoittain siiamuoto TL a� yksikkö monikkg' a yksikkö ; mçnikko: nominatiivi silta sijt allas altaa t partitiivi silta/a silto/ia allas/ta aIta Ita genetiivi siljn silto/jen @un @Men inessiivi @ssa siMissa @zjssa @Åssa elatiivi @sta siicyista @km @km illatiivi silta/an silto/ihin ani/seen aljñsiin adessiivi @lla @iha silti/lla @iha ablatiivi @Ita @ilta @Ilta @ilta allatiivi @Ile süm/ille altaa Ile alta iIIe essiivi silta/na silto/ina ani/na aIÅñna translatiivi §üI_a/ksi @imi aItZaa/ksi aIÅñksi (instruktiivi* - :sm/in - Ein) (komitatiivi* - silto/ine/en - @me/em (abessiivi* siIIatta süm/itta aItZaa/tta gitta) * Instruktiivi, komitatiivi ia abessiivi käsitellään kirjassa Harjoitus tekee mestarin 2. 112 NOMINITYYPITJA NOM|NlEN ASTEVAIHTELU 
TEHTÄVIÄ: NOMINITYYPPIEN MONIKOT TEHTÄVÄ 1 Täydennä taulukkoon puuttuvat sijamuodot mallin mukaan. Konsonanttiloppuisten nominien monikot NOMINITYYPPIEN MONIKOT TEHTÄVIÄ -nÅn-T l ' uutinen, hevonen, onnellinen,"šiningšñflkeškqnejngnerlionen, ystävälli- tyyppi 0�� nen, tavallinen, suomalainen, hTyttynén,mehiläinenhéñtinén, sijainen nainen waigm Vbñlévlöl/L/ vmieieám nai-alin wmáfev» lautanen -äçztyvppi. *sairas, kohtelias, asiakas, allasfvarrasjš, puhdaš, hammas;lsisukas, �X� w `� "Ttyylikäs, paljas, varvas,lkafvas, nisäkäs; inn0kas,taivas v asukas maukkaita Mwlálámialaw/ mewlálámeem memláláaáeiiw/ Mwláláaittew Mukkmww tehdas -in-tyyppi i avain, éläin, kaulin, tulostin, kiharrin, lämmitin; päkastin,nta|fjotirf«,_šgi hälytin,isivellin '. I -i soitin eaifñmim eaitñvwievi/ eaitñvwieám eaifñvwiiv» eaiñvvfev» puhallin -iš-tyyppi j! kaunis, valmis,'l<alliš, naunis, altis ruis vmlcilm vwlciialaw/ »Ii/alallaan vwlciieiiw/ Ywláiiflev» Ywláiihiw ruumis 113 
-nut/-nyt- I Å väsynyt, -me nnyt", syntynyt, tuIEI ut, jäätynyt, palanut »tvvnni-*y - kadonnut kadavtmeirm lcaáavmmeialew/ lcaaiavwiáieem lcaalavimeieiivi/ lšaáiavmeiffew kaáamieihiw kuollut vastaus- a tulos, alus,.kysymys, sopimus, risteys, uskomus, maalaus, tapaus,, WYPPi kokous, ostos, tilaus,|pakkaus, herätys,2ru'kous, räjähdys, kaivos keskus @kaiken keeicuefew/ wkukeieem I<%i<-bd<6iiw kakukeiaw sormus rakkaus- , nopeus, tyhmyys, totuus, pituus, lgveys, korkeus, syvyys, tiheys, ava- twmil ruus ' a �C� varkaus vaa/kaukaa vaa/kankaan vmkauiáeieem vmláaukeiiw uutuus -ton-tyyppi onneton, uskoton, perheetön, nairñaton, asunnoton, lumeton,.uskoma- 1 ton, maalaamaton,-tgkemätön, parantumaton= " toivoton *raivaitawüm *raivattavvxiaw 'raivartvvvxieem faivarravvxiivi hoitamaton , -Iit/-yt- olut, ainut, ehyt .tyypin �� ohut alIuAiin aiumlew/ ahuieem ahuieiivi amittaw ammu» kevyt 114 TEHTÄVIÄ NOMINITYYPPIEN MONIKOT 
-el-,-én.-, ,,t_gsäve|, jäsen, höxhen, šiernemmänner , " iäsen -ta_r+/-tä'r_-. *“na|tija'tar,,rakastajatanyaltiatar , " ��m WYPI?! v, .- * . Pj ' " .., 'erüwppi W f; ._ › _ , f, �l �s} ^ �6k askel mäkään mitalien/u mahaan mkeliiw/ / Mláeleih/iw mkelaittew tytär *rtattáxiá *nattäxiw/ *rtáxttäxieeä *rtáxttáixiiw kuningatar hÖTw/Tew Vokaaliloppuisten nominien monikot Kaksitavuiset nominit -e-tyyppi vene, huone, lääke, terve, tuore, aarne;.p'afveke, kappale, taurvefaavéf i _ faideüähde _ _, e_ p�k e, ranne vanteita, vmteialw/ Ymwfeiaem vmteieüw/ Ymtahtw Ymtabuw murre taide eläke lopussa 9., kärry, pönttö,,pöllö u,ytäi-ö @#y _ puku Pahan :www vwwáéá VWWW lento sanäniš' �\o kaivo, aito, kellaphienä, hubnmnéalppoykatto, taulu, k0u|u,.hynty,_hy||y, a sänky sääntö NOMINITYYPPIEN MONIKOT TEHTÄVIÄ 115 
:sanan hyvä, päivä, metsä, iyhmä, kerä, nenä, köyhä, selvä, sievä, tyhmä, 'ilopussa ä gleipä, herkkä. ' kenkä �* kenkien �G* kevdciiv» Pövtä sanan ',sana;»ñaha, sauna, hauska, vauva, kaIa, laiska, keila, kerma, teema, Ioplfsåafj* peuna, kissa, kiva, tila, pinta,viiva, virta ' �AD s 1 * ensimmai- ' .- 0_W a _. jien-Vokaalit a , - v:: . aretaivi i”. L p kauppa “WWF “WW” WWW” “WWW” halpa hinta kerta :sanan " , kova) ipora, korva, osa, sorsa, koira, noita, Iuo_Ia, vuokra, kuva, ruma, @päästi aj z mustal tumma. turhia-sukka, muna iensimmäi- �o2 ' " z nen vqkaali E ��G “= T' oitaiu__a J i a p __ ,a R- sota eatia eatiw eaaieea eatiiv» lupa vapaa- * i harmaa, painu, suklaa, vakaa' *vmts-a ��? a »i a j �nS a - vapaa vapaita vapaiaevi/ vapaieea vapaieiin/ k vapaiitew vapaáhiv» ta uu *sanan: �L �L lopussa if ' pankki- tyyppi f? äiti, tili, posti; risti, ikuisti; kortti, kurssi, kori, vanki posü viesti 116 TEHTÄVIÄ NOMINITYYPPIEN MONIKOT maa paatin» laoetaieea 
Ioiiusšajiiš i kivi, niemi; kärki, poskiiampi-pari, nuori: tiili-sieniyjsuyrif, saari, nšioñix i kišü-*wnpi p 711 TT �Q PR� _< A ovi avim aview avieem aviiw kieli kieliä HeliM/haita» láialieeá kieliin koski juuri sadan; У� = vesi, uusi, tçsigkianši, kor_4si,7.reisi lopussa i: “ v a kägiatyyppi - { e ;i i_ �(� �� kausi kaima kaima» kotimaan mitalin vuosi Yksitavuiset nominit maa-tyyppi "kuu, Iuuymüuu, suui,.ky.y, s›yy!yö,v§/ö, pää,isää, häät- _ @y maa wwüim vvwüdew/ vmjewi maihin vvxmñfevi puu �K� tie feifä fwlevu/fáiüew feieeåi Töihin SIIO eañm 60mm/ eoieem wii/tin 60mm» työ oon .o ai' .on on: .I oon o form fawlew/foñfew faiewi 'WII/HW NOMINITYYPPIEN MONIKOT TEHTÄVIÄ 117 
Useampitavuisten nominien monikot -u sananlopussa -ma/-mä, -ia/-iä. -va/-vä ' + adiektiivit, x jjoidenlopus; *sa on -Ia/-Iä, l -na/-nä, -ra/ -rg, -_ša/-sä C* vaikea; ylpeä, usea, upea, korkea, ruskea, vihreä, tiheä,sitkeä, rohkea, :lopussa pimeä, murea, pyöreä, kostea, hopea: ' -ea/-eä _ nopea nopeita vxajaeialm/ wpáreám vxajaálaiiw/ napattu wpátww tärkeä satama, hedelmä, ongelma, unelma, opettaja, lentäjä,=siivooja, kam- paaja,tuttava, käytävä, ikävä,vakava . = _ matala, hankala, ovela, ihana, hämärä, itara, valoisa asema sanoma toimittaja ystävä mukava ahkera kuuluisa sanan lopussa t -,Ia/-'Iä, -na/-nä, .:'@7-rä› *iiš/'ilä asemat naamaan meet/niin ravintola, vankila, kynttilä, vispilä; tsämpylä, lakana, sarana, peruna, päärynä, tavara, kitara, makkara, sakara, taiteilija, opiskelija, urheilija kahvüa ikkuna kihara vmpvrä matkailija kahviloita g 'lmltviláiálew/ mlwiláieem kmltvilailtiw i kmhvilaiftw 118 TEHTÄVIÄ NOMINITYYPPIEN MONIKOT 
sanan loiirakka, puolukka, mustikka, lusikka", haarukkaqsimpukka, telakka, lopussa 'torakka, silakka “ -kka/-kkä I . , mansikka vvxmvieiláailfa/ wimvieiláaiálei/L/ wimvieiláaieem wimmeiddláailiiw wimvieiláláoyt vvxmvieiláaitfew/ kännykkä sanan astia", rasia g _ Iopussa.-ia _ _ _ asia Malin meiaialm/ mama mailiin Mali-revi ateria sanan 'yksiö, kaksio, kolmio, lapioisüikiö,.iti5,.olio, akvaario, lehtiögvicrleoll lopussa . a . -io/-iö. -eo T i A T _ keittiö lceiltiöitái keihiöialew/ lceiiñäieeá @Näihin kathöittew museo sanan enkeli, kameli, taateli, lääkäri, laituri, tiikeri, ministeri, laturi, tunturi, lopussa; siideri l _ › l -Ii. -ri , paperi pmpe/vqitm/ mpeveialm/ pmpeveieem PAPÖYÖIWVL pmpenev» parturi NOMIN|TYYPP|EN MON|KOT TEHTÄVIÄ 119 
TIEHTÄVIIÄ: NOMIINIIIEN AS'Il'lEVAIIH'|l'IEI|.U TEHTÄVÄ1 Täydennä taulukkoon puuttuvat yksikön sijamuodot ja astevaihtelun tyyppi. ;panüüvi denetüvt tjnessüvi jlltatiivi» , ranta A vvwvbñáb YMWAMM/ Y vvuchnáua tunne kinnas peho puhalün maHas vh1a kiharñn murre varras lanka kangas henki lammas rumpu tnyrkky Iüke asukas , :z tuoppi opas 120 TEHTÄVIÄ NOMINIEN ASTEVAIHTELU 
\panüük{ U ' kgpnetüyi inessüvi - *iuatüvi :1: kano esüe tariotin ratas arpa süpi varvas tuwe koü säädin sota raide tehdas korko selkä Huas tuki pvvhe ruh mäki polku suku kylki järki lahie poüin NOMINIEN ASTEVAIHTELU TEHTÄVIÄ 121 
TEHTÄVÄ 2 Täydennä taulukkoon puuttuvat yksikön sijamuodot i-loppuisista sanoista. 122 TEHTÄVIÄ NOMINIEN ASTEVAIHTELU fovi- _ l. genetiivi ovi- _ genetiivi š-kiielik-tyyppi partitiivi genetiivi JYYPPL_ HNPPII ' _ _ arki arjen kurki hiili hiiltä hiilen arpi mvm kylki hiiri hanki käki huoli hauki kärki huuli helmi lahti iousi janan Jawa» henki lampi iuuri juwm �� hetki lehti kaari hiki mäki kieli hirvi niemi kuori ioki nimi kuusi (puu) iälki olki lapsi lmem laman iärki onki liemi lla/itä hmm iärvi onni lumi lunta lumo/L kaikki ovi meri kanki parvi mieli kilpi piki moni kivi pilvi nuoli korpi polvi nuori koski poski pieli 
ovi- ovi- 0J� genetiivi V _ _ genetiivi [diili-tyyppi partitiivi genetiivi WYPI." WYPP' 0t� - putki suksi pieni láiwfä pienen pälvi suvi puoli reki veen sylki saari retki sänki sieni ripsi särki suoli rupi sääski suoni salmi talvi suuri sarvi tammi sääri siipi tuki tiili soIki tähti toimi 'raiwm taimen sormi veli välja» tuli tuuli tvvni uni veitsi veiem' valtaan veri vieri vuoñ ääni ääri NOMINIEN ASTEVAIHTELU TEHTÄVIÄ 123 
TEHTÄVÄ 3 Täydennä taulukkoon puutuvat yksikön sijamuodot i-loppuisista sanoista. : genetiivi X' partitiivi T i i illatiivi k hirsi www kivi-ri» kii/Teen kansi kannat law/am kai/www kausi kamalan kaima kaman korsi kynsi käsi köysi Iiesi orsi parsi pursi reisi tosi täysi varsi vesi viisi virsi vuosi 124 TEHTÄVIÄ NOMINIEN ASTEVAIHTELU 
LSUAMUODOT GENETIIVI Minkä? Kenen/keiden? MiIIaisen/millaisten? Pääte: -n Yksikön genetiivin pääte liittyy heikkoon (tai vaihtelemattomaan) vokaalivar- taloon. Genetiivin funktiot Genetiiviä käytetään 1. ilmoittamaan omistajaa tai jonkin kuulumistajohonkin (esim. sijaintia) Eno on äidin veli. Auton moottori on rikki. Kylpyhuoneen hana vuotaa. Ateena on Kreikan pääkaupunki Tori sijaitsee kaupungin keskustassa. 2. postpositioiden ja eräiden muiden ilmausten kanssa Kirja on pöydän päällä. Tämä juna menee Tampereen kautta. Posti on pankin vieressä. Kauppa on vilkkaan kadun varrella. Silta kulkee leveän joen m. 3. mittaa tai muuta vertailua ilmaisevien adjektiivien kanssa Lapsi on jo metrin pituinen. Veri on kirkkaan punaista. 4. nesessiivilauseen subjektina Oppaan täytyy tuntea kaupunki hyvin. Äidin on pakko tehdä ylitöitä. Hyvän kokin täytyy osata laittaa erilaisia ruokia. Keiton pitää olla kuumaa. Pienen ihmisen ei tarvitse tietää kaikkea. Köyhän opiskelijan kannattaa asua asuntolassa. SIJAMUODOT 125 
5. kokijan ilmoittajana Minun on kylmä. Hänen on mahdotonta ymmärtää sitä. 6. objektina (= akkusatiivi) He ostivat uuden asunnon. Me näimme sateenkaaren. Yksikön genetiivin muodostaminen .Nqminatiivi Genetiivivartalo + Nominatiivi Genetiivivartalo + ' ' genetuvm pääte *genetiivin pääte r , l-n) _:(-n) kakku kaku/ n lääke lääkkee/n lippu |ipu/n nainen naise/n katto kato/n tehdas tehtaa/n jalka jala/n rakennus rakennukse/n lepo Ievo/n nopeus nopeude/n katu kadu/n soitin soittime/n kenkä kengä/n kallis kaIIii/n kampa kamma/n lyhyt lyhye/n valta valla/n väsynyt väsynee/n tunti tunni/n onneton onnettoma/n virta virra/n tytär tyttäre/n suku suvu/n askel askele/n kyky kyvy/n manner manteree/n kärki kärje/n lämmin Iämpimä/n jälki jälje/n hapan happame/n uusi uude/n sydän sydäme/n kansi kanne/n vasen vasemma/n 126 SIJAMUODOT 
Postpositioita ja postpositiomaisia ilmauksia, joiden kanssa käytetään ge- netiiviä: aikana ajan alla, alta, alle ansiosta avulla ede/llä, -ltä, -lle ede/ssä, -stä, eteen halki johdosta jälkeen kanssa kautta keske/llä, -ltä, -lle kesken kuluessa kuluttua mukaan mukana luona, luota, luokse lähe/ llä, -ltä, -lle läpi ohi ohella ohe/ssa, -sta, -en perä/ssä, -stä, -än poikki puoleen puole/ lla, -lta, -lle puolesta pää/llä, -ltä, -lle pää/ssä, -stä, -hän sea/ssa, -sta, sekaan sisä/llä, -ltä, -lle sisä/ssä, -stä, -än takana, takaa, taakse takia tähden varre/ lla, -lta, -lle varre/ssa, -sta, var- teen viere/ssä, -stä, -en vuoksi väli/ llä, -ltä, -lle väli/ssä, -stä, -in yli yläpuole/lla, -lta, - -lle ympäri ympäri/ llä, -ltä, -lle ääre/llä, -ltä, -lle ääre/ssä, -stä, -en SljAMUODOT 127 
TEHTÄVIÄ: GENETIIVI TEHTÄVÄ 1 Täydennä genetiivimuodolla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. N *PPOFQW-å?” 12. 13. 14. 15. 16. Vävy on Porsas on hgrräwm aviomies. lapsi. Dublin on Karitsa on Nokka on pääkaupunki. lapsi. nenä. Wien on pääkaupunki. Kantapää sijaitsee Kyynärpää sijaitsee Huonomaineinen serkkuni on takaosassa. keskiosassa. Elisabeth II on kuningatar. aattona valetaan tinaa. Kuutti on poikanen. tehtävä on tuottaa esteettistä nautintoa. tehtävä on herättää ajatuksia. tehtävä on parantaa sairauksia. tehtävä on huvittaa. jalka tytär uusi vuosi kirjallisuus sika hylje taide viihde lintu lääketiede Englanti Itävalta käsivarsi suku Irlanti lammas 128 TEHTÄVIÄ GENETIIVI musta lammas. 
TEHTÄVÄ2 Täydennä genetiivimuodolla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. .N NQW-PE” Avtopln Kenen mies appiukko on? Minkä puun lehdet värisevät tuulessa? Minkä aineen kemiallinen merkki on C? Minkä aineen kemiallinen merkki on Fe? Kenen vaimo kuningatar on? Kenen teos on Seitsemän veljestä? Kenen tehtävä on puolustaa isänmaata? rauta sotilas anoppi hiili kuningas Aleksis Kivi haapa TEHTÄVÄ3 Täydennä genetiivimuodolla. Valitse oikea ilmaus luettelosta. .N EDOO-“PW-“E” 12. 13. halki. alla. Pääkatu kulkee Moottori sijaitsee Silta kulkee yli. kai/WWW* Espanjassa vietetään siestaa jälkeen. Puheenjohtaja istuu aina päässä. aikana ei saa syödä mitään. Terassikahvilan pöydät ovat alla. Metsästyskoirajuoksee perässä. mukaan huomenna on pouta. jälkeen maa on märkä. Sukeltajat uivat alla. Solmiota käytetään kanssa. Parkkihalli sijaitsee tavallisesti alla. GENETIIVI TEHTÄVIÄ 129 
14. Ruoka kypsyy hitaasti alla. 15. Sikiö kehittyy aikana. 16. Sanotaan, että takana on aina nainen. lounas sade vesi pöytä säätiedotus raskaus paasto liikerakennus saalis joki kauluspaita kaupunki katos kansi konepelti menestynyt mies TE HTÄVÄ 4 Täydennä genetiivimuodolla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. -I n 59995157” 925W.” 12. áullwwen Kenen vieressä morsian seisoo alttarilla? Minkä päällä su rffaajat seisovat? Minkä vieressä auton jarrupoljin on? Minkä jälkeen tarvitsee pyyhkeen? Minkä puolesta diktatuurissa kannattaa taistella? Minkä päässä on tarun mukaan aarre? Minkä takia käytetään särkylääkettä? Minkä jälkeen tulee rauha? Minkä yli me kävelemme, kun tulemme ovesta sisään? Minkä läpi kahvi tippuu? Minkä takia liikenteessä voi saada helposti sakon? Minkä kanssa viihdelaulajat esiintyvät? lainelauta sateenkaari yhtye kipu sulhanen sota suodatin sananvapaus kynnys ylinopeus kylpy kytkin 130 TEHTÄVIÄ GENETIIVI 
TEHTÄVÄ 5 Täydennä genetiivimuodolla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Millaisen ihmisen täytyy käyttää pelastusrengasta? Vtimmtmialottammw 2. Millaisen ihmisen täytyy käyttää Silmälaseja? 3. Kenen täytyy tuntea matkakohde hyvin? 4. Kenen täytyy maksaa ostokset? 5. Minkä täytyy pumpata verta koko ajan? uimataidoton asiakas opas likinäköinen sydän TEHTÄVÄ 6 Täydennä genetiivimuodolla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Vålläöw pitää olla terävä. 2. täytyy olla puolueeton. 3. täytyy tehdä voittoa. 4. pitää olla puhdasta. 5. pitää olla tuuhea. yritys joulukuusi veitsi juomavesi tuomioistuin GENETllVl TEHTÄVIÄ 131 
MONIKON NOMINATIIVI Mitkä? Ketkä? Millaiset? Tunnus: -t Monikon nominatiivissa monikon tunnus -t liittyy vokaalivartaloon. Monikon nominatiivin funktiot Monikon nominatiivia käytetään 1. peruslauseen subjektina Pienet lapset tarvitsevat aikaa. Lääkärit parantavat sairauksia. Kirjat ovat hyllyssä. 2. ilmaisemassa definiittistä määrää pari- ja monikkosanojen Vrt.: indefiniittinen määrä ilmaistaan partitiivissa yhteydessä a. predikatiivina a. predikatiivi Hampaat ovat valkoiset. Pilvet ovat valkoisia. Silmälasit ovat vahvat. Miehet ovat vahvoja. Kellarin portaat ovat jyrkät. Vuoret ovat korkeita. b. omistuslauseen subjektina b. omistuslauseen subjekti Tytöllä on kalpeat kasvot. Tytöllä on pisamia. Kissalla on vihreät silmät. Kissalla on pentuja. Heillä on kaksoset. Heillä on paljon lapsia. c. eksistentiaalilauseen subjektina c. eksistentiaalilauseen subjekti Pöydällä on silmälasit. Pöydällä on kirjoja. Keittiössä on siniset verhot. Keittiössä on astioita. Autossa on nastarenkaat. Autossa on matkustajia. d. objektina (monikon akkusatiivi) d. objekti Minä ostin uudet silmälasit. Optikko myy silmälaseja. Kuka tiskaa tänään astiat? Nyt tiskataankin paljon astioita! Minä tilasin liput konserttiin. Saako tähän konserttiin vielä lippuja? Vie roskat ulos! Roskia pitää lajitella. 132 SIJAMUODOT 
TEHTÄVIÄ: MONIKON NOMINATllVI TEHTÄVÄ 1 Monikon nominatiivi Muuta ilmaukset monikon nominatiiviin. halpa hinta kbMzlVü/'l' klrlVbVbM/'l' outo tapa uusi kenkä _I n voimakas virta nopeajalka nälkäinen susi puhdas paita kapea polku EDPONPW-PWP sininen lintu vilkas katu jyrkkä porras _I P _I _I n _I .N traaginen onnettomuus valkoinen hammas kaunis tytär toivoton tapaus valmis annos avoin ovi kadonnut avain _l_láá_l_l_l PP9>'F“*.“-PE^' positiivinen asenne 2o. tyytyväinen asiakas 21. lyhyt hame 22. syrjäinen seutu 23. saastunut meri 24. kuollut lehti MONIKON NOMINATIIVI TEHTÄVIÄ 133 
25. kallis aarre 26. ohut hius 27. aiheeton hälytys 28. kutsumaton vieras 29. jäätynyt lampi 30. lämmin vesi 31. rikas perijätär 32. itänyt siemen TEHTÄVÄ 2 Monikon nominatiivi Täydennä monikon nominatiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. Mitkä eläimet loikkaavat pitkälle? emmmaláat ..I a Mitkäjäävät maahan, kun pu'ut hakataan pois? Mitkä eläimet haisevat pahalta? 15995' Mitkä jättiläisliskot elivät maapallolla miljoonia vuosia sitten? Ketkä esiintyvät koulu näytelmässä? Millaiset ihmiset haluavat kuunnella juoruja? Millaiset jalkapallo-ottelut päättyvät 0-0? “N95” Millaiset ihmiset eivät ymmärrä leikkiä? 9. Millaiset ihmiset eivät tiedä, missä he ovat? 10. Millaiset ihmiset hau kottelevat? 11. Mitkä hyväntahtoiset olennot auttavat saduissa ihmisiä? 12. Millaiset elokuvat eivät sovi lapsille? 13. Ketkä osaavat lukea nuotteja? 14. Millaiset ihmiset eivät anna periksi? 134 TEHTÄVIÄ MONlKON NOMlNATllVl 
utelias haltijatar väsynyt sammakko TEHTÄVÄ 3 Monikon nominatiivi peruslauseen subjektina oppilas väkivaltainen maaliton eksynyt haisunäätä muusikko huumorintajuton kanto dinosaurus sisukas Täydennä monikon nominatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 'l. U.) 5999319399 10. 12. 13. 14. 15. Gavmwkáet ovat koruja. maan pintaan. ovat käsineitä. ovat matelijoita. ovat hyönteisiä. ovat munakkaita. ovat suuria satuolentoja. ovat lainvastaisia tekoja. ovat vedessä eläviä nisäkkäitä. ovat paikallisia puhekieliä. ovat täysin samanlaisia. ovat esityksiä, joissa taivaalle lau kaistaan värikkäitä raketteja. sormikas lähde kummitus maanjäristys mehiläinen rikos sormus omeletti alokas jättiläinen ilotulitus käärme murre valas identtinen kaksonen MONIKON NOMINATIIVI TEHTÄVIÄ ovat henkiä, jotka liikkuvat yöllä. ovat vakavia luonnonkatastrofeja. ovat paikkoja, joista vesi pulppuaa ovat uusia varusmiehiä armeijassa. 135 
TEHTÄVÄ 4 Monikon nominatiivi perusiauseen subjektina Täydennä monikon nominatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. Vål/lláláääl VWMWlN/*vláéöl riippuvat taidemuseon seinällä. -J 2. tarvitsevat lepoa. 3. Jäniksen näkyvät lumessa. 4. houkuttelevat asiakkaita kauppoihin. 5. johtavat lopulta konkurssiin. 6. puristavat varpaita. 7. siirtyvät sukupolvelta toiselle. 8. palkkaavat lisää työntekijöitä. 9. ärsyttävät matkustajia. 10. estävät varkauksia. edullinen tarjous myöhästynyt lento tuore jälki perinteinen tapa värikäs maalaus tehokas hälytin väsynyt äiti ahdas kenkä maksamaton velka menestynyt yritys TE HTÄVÄ 5 Monikon nominatiivi iimaisemassa definiittistä määrää pari-ja monikkosanojen yhteydessä Täydennä monikon nominatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Kissan kynnet ovat lÖl/ål/Vårl' 2. Ole varovainen: vintin portaat ovat Onko Kaarlolla ? 3 4. Talossa on valkeaksi maalatut 5 Lapaset ovat ja lämmin seinä jyrkkä villainen terävä punaiset hiukset 136 TEHTÄVIÄ MONIKON NOMINATIIVI 
SISÄPAIKALLISSIJAT INESSIIVI Missä? Kenessä/keissä? MiIIaisessa/millaisissa? Pääte: -ssa/-ssä Inessiivin pääte liittyy heikkoon vokaalivartaloon. Inessiivin funktiot Inessiiviä käytetään 1. ilmaisemaan paikkaa peruslauseessa Lapset uivat järvessä. Suomi sijaitsee Skandinaviassa. Naisella on huivi kaulassa. Lakki on päässä. Lamppu on katossa. Minä käyn mielelläni alennusmyynneissä. z. ilmaisemaan paikkaa eksistentiaalilauseessa Mitä sinulla on kädessä? Tässä perheessä on rakastava ilmapiiri. Koirassa on kirppuja. Puussa on omenoita. Maassa on valkoista lu nta. Kaupoissa on ennen joulua paljon asiakkaita. 3. ilmaisemaan jossain tai jonkin piirissä olemista Minä olin ystäväni häissä. Hautajaisissa muistellaan vainajaa. Sodassaja rakkaudessa kaikki on sallittua. Monet ihmiset elävät köyhyydessä. Sinä olet usein minun mielessäni. Todellisessa elämässä ei kaikki ole yhtä ihanaa kuin elokuvissa. Ovatko sinun vanhempasi vielä elossa? 4. kertomaan, millainen joku tai jokin on jossakin (esim. hyvä, huono, taitava, kätevä) Hän on hyvä urheilussa. Olen todella huono tenniksessä. SUAMUODOT 137 
TEHTÄVIÄ: INESSIIVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön inessiivi Täydennä yksikön inessiivillä. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. f” “P9ON57”V"'PE“ 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Missä ajatukset syntyvät? Vl/Ylålöááå Missä vesi virtaa voimakkaasti? Missä voi olla kaksihaarainen latva? Missä juomassa on hiivaa? Missä ajoneuvot liikkuvat? Missä sydän sykkii? Missä lapsi on, ennen kuin se syntyy? Missä reppua kannetaan? Missä hehkulamppu on? Missä koruja säilytetään? Missä kasvin lehdet ovat kiinni? Missä puun oksat ovat kiinni? Missä kasvien juuret ovat? Missä planeetat ovat? Missä kaikki on luvallista? Millaisessa maassa ei kasva mikään? Millaisessa moottorissa on paljon hevosvoimia? varsi avaruus sota ja rakkaus hius hedelmätön putous rinta kohtu mieli olut multa runko liikenne 138 TEHTÄVIÄ INESSIIVI tehokas selkä lipas valaisin 
TEHTÄVÄ 2 Yksikön inessiivi Täydennä yksikön inessiivillä. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. kl/*Mkáwráe/åáå on keskimäärin 30 päivää. Grillimakkara paistetaan E” Kaikki spektrin värit näkyvät on Go minuuttia. Suuret kirurgiset leikkaukset tehdään Kalat elävät Liha ja kala säilyvät hyvin Villieläimet elävät 9993539258” Riita-asiat ratkaistaan usein 1o. Nikamat sijaitsevat 11. Kello on 12. Lapset uivat 13. Sormus on 14. Asiat toimivat usein eri tavalla teoriassa kuin 15. Jos teemme jotakin epähuomiossa, teemme sen 16. Akrobaatitesiintyvät varras vesi vahinko nukutus tunti selkäranka käytäntö luonto sirkus pakastin ranne Sateenkaari oikeus sormi uima-allas kuukausi INESSIIVI TEHTÄVIÄ 139 
TEHTÄVÄ 3 Monikon inessiivi Täydennä monikon inessiivillä. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. ..I a EDPONWW-PWP 10. 12. 13. 14. 15. Missä on mukavaa istua? Pehmaieeä nqjamalaieem perinteinen kansallispuku Missä varakkaat turistit yö pyvät? Missä on paljon vitamiineja? Missä on voimakas rikin haju? Missä on raikas tuoksu? Missä lohet viihtyvät? Missä on paljon kaloreita? Missä on joutsenmerkki? Missä järjestetään rehelliset vaalit? Missä perunat säilyvät hyvin? Millaisissa paikoissa tapahtuu usein liiken neon nettomuuksia? Missä voi katsella arvokkaita maalauksia? Missä voi uida, jos käy Islannissa? Millaisissa asuissa tanhu ryhmä esiintyy? Missä laivat joutuvat helposti haaksirikkoon? kallis hotelli mätä kananmuna makeajälkiruoka demokraattinen maa kotimainen tuote kova myrsky suuri taidemuseo kuuma lähde pehmeä nojatuoli tuore marja puhdas lakana kirkasvetinen joki vaarallinen risteys viileä kellari 140 TEHTÄVIÄ lNESS||V| 
TEHTÄVÄ 4 Monikon inessiivi Täydennä monikon inessiivillä. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. 9441519951/ on aina onnellinen loppu. 2. Nuoret opiskelijat asuvat usein 3. Lääkärit työskentelevät 4. on paljon väkivaltaisia kohtauksia. 5. Havupuiden siemenet kasvavat 6. Kulutustavaroita valmistetaan 7. tehdään tieteellisiä kokeita. 8. tuotetaan ydinenergiaa. 9. Veri virtaa 1o. etsitään murhaajaa. terveyskeskus suoni käpy toimintaelokuva satu dekkari tehdas ydinvoimala asuntola laboratorio TE H TÄVÄ 5 Monikon inessiivi Täydennä monikon inessiivillä. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Englantilaiset viihtyvät työn jälkeen VWÖlWlQWÖW PWVÖlQQMI 2. Nuoria miehiä on kautta aikojen kuollut 3. Poliittisesti arkaluontoisia asiakirjoja säilytetään 4. on usein aspartaamia. on korkea elintaso. sokeriton juoma vauras maa salainen arkisto meluisa pubi järjetön sota INESSIIVI TEHTÄVIÄ 141 
ELATIIVI Mistä? Kenestä/keistä? Millaisesta/millaisista? Pääte: -sta/-stä Elatiivin pääte liittyy heikkoon vokaalivartaloon. Elatiivin funktiot Elatiivia käytetään 1. ilmaisemaan paikkaa Vesi tulee hanasta. Hän on kotoisin Irakista. etsiä Hän etsi vaatekaapista puhdasta paitaa. löytää Minä löysin kadonneen avaimen taskusta. ostaa Minä ostan ruokatavarat aina lähikaupasta. lukea Luitko sinä uutisen sanomalehdestä? z. kertomaan, mistä aineesta jokin on Tämä sohva on valmistettu aidosta nahasta. Paperia tehdään selluloosasta. 3. muutoslauseissa Suomesta tuli itsenäinen valtio vuonna 1917. Pienestä siemenestä kasvaa suuri puu. Toukasta kehittyy perhonen. 4. joidenkin sanojen vaatimana sijamuotona (rektio) Hän kertoi meille matkasta. Olin iloinen hyvistä uutisista. 142 SIJAMUODOT Elatiivi ilmaisee paikkaa myös seuraavien verbien yhteydessä: 
Elatiivia vaativia verbejä: haaveilla kilpailla johtua koostua kertoa kärsiä keskustella muodostua Elatiivia vaativia adjektiiveja: iloinen onnellinen kiinnostunut riippuvainen kiitollinen surullinen kuuluisa tunnettu nauttia varoittaa pitää riippua tykätä vakuuttunut ylpeä vapaa varma yllättynyt SIJAMUODOT 143 
TEHTÄVIÄ: ELATllVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön eiatiivi Täydennä yksikön elatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. -J öPPoNšhlP-PE-'OP -J -J u 12. 13. 14. 15. 16. Mistä aurinko nousee? lülåálá Mistä laiva lähtee merelle? Mistä tavallisesti tullaan sisään? Mistä paperi tulee ulos? Mistä malmia kaivetaan? Mistä pidetään kiinni, kun laskeudutaan portaita? Mistä amerikkalainen joulupukki tulee sisään? Mistä purkautuu laavaa? Mistä näkee oman kuvansa? Mistä ennustaja katsoo tulevaisuutta? Mistä kännykkä saa virtaa? Mistä viljasta tumma hapanleipä valmistetaan? Mistä vaatteet valmistetaan? Mistä perinteiset suomalaiset talot valmistetaan? Mistä metallista korut usein valmistetaan? Mistä aineesta tehdään ku kkaruukkuja? kaivos ovi savi itä ruis kangas satama tulivuori käsi peili savupiippu tulostin kaide hirsi akku kulta 144 TEHTÄVIÄ ELATIIVI 
TEHTÄVÄ2 Yksikön elatiivi Täydennä yksikön elatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. l/“Påöçmr kasvaa aikuinen. 2. kasvaa sika. 3. syntyy elokuva. 4. tulee kukka. 5. seuraa rangaistus. 6. on aina olemassa poikkeus. 7. Me luemme kirjan loppuun. lapsi alku käsikirjoitus sääntö rikos porsas nuppu TEHTÄVÄ3 Yksikön elatiivi Täydennä yksikön elatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Kenestätytärottaa mallia? Älüllålá E” Mistä kauhufilmien katsojat nauttivat? Mistä harrastuksesta nuoret tytöt pitävät? Mistä Saharassa kärsitään? Mistä erakko nauttii? Mistä westernit kertovat? Mistä työntekijän palkka osaksi riippuu? Mistä liikenneonnettomuudet usein johtuvat? *PPO-“WWPW Mistä urheilujoukkueet kilpailevat? 10. Mistä ennakkoluulot usein johtuvat? kuivuus koulutus voitto tietämättömyys jännitys ylinopeus ratsastus yksinäisyys äiti villi länsi ELATIIVI TEHTÄVIÄ 145 
TEHTÄVÄ 4 Yksikön elatiivi Täydennä yksikön elatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Lusikat, veitset ja haarukat valmistetaan rwaemmwrrammfm feråokeeefá Salmonellan voi saada Tangojen sanat kertovat Nuoret haaveilevat Lappi on kuuluisa Kaupat kilpailevat PONPW-PLPN Lapset ovat riippuvaisia krooninen korvatulehdus onneton rakkaus koskematon luonto ruostumaton teräs TE HTÄVÄ 5 Monikon eiatiivi Monet pikkulapset kärsivät maksukykyinen asiakas pilaantunut ruoka aikuinen ihminen onnellinen tulevaisuus Täydennä monikon elatiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. -J n Mistä oluttajuodaan? TÅIUPÖWTMI Keistä tulee ylioppilaita? Mistä sade tulee? NFW-PWN 146 TEHTÄVIÄ ELATIIVI Mistä musiikki kuuluu stereona? Mistä kahvi valmistetaan? Mistä linnunpoikaset kuoriutuvat? Mistä voi ostaa kaikenlaisia tavaroita? 
8. Keistä tulee joskus mestareita? pilvi tavaratalo oppipoika kaiutin muna tuoppi kahvipapu abiturientti T E H TÄVÄ 6 Monikon elatiivi Täydennä monikon elatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Mistä Sveitsi on kuuluisa? iáöiiüláiür _l n Mistä astrologit ennustavat tulevaisuutta? Keistä ei saa puhua pahaa? Keistä iltapäivälehtien lööpit kertovat? Mistä perinnölliset sairaudet johtuvat? 57*E"'{**:".“ Mistä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt neuvottelevat? Mistä Australia on tunnettu? Mistä sanat muodostuvat? 9. Mistä lauseet koostuvat? 10. Mistä puhuttu kieli koostuu? 11. Mistä kulttuuriset tavat johtuvat? 12. Keistä aikakauslehdet kilpailevat? 13. Mistä kasvihuoneilmiö johtuu? 14. Mistä vesilinnun ja sukeltajan voi tunnistaa? 15. Mistä liikennemerkki usein varoittaa? palkka hirvi kuollut julkkis tähti kirjain saaste kello sana kenguru geeni perinne äänne lukija räpylä ELATI IVI TEHTÄVIÄ 147 
TEHTÄVÄ 7 Monikon eiatiivi Täydennä monikon elatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. 2 3 4. 5 Kotikalja valmistetaan Mülküvwküv Rusinat valmistetaan Joulun jälkeen tavaroita ostetaan Ylioppilaat valmistuvat Takka muurataan mallas tiili lukio viinirypäle alennusmyynti TEHTÄVÄ 8 Monikon eiatiivi Täydennä monikon elatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Tulvat johtuvat YIÅ/Wåmåkñ 94139171' 2. Suuret joet syntyvät 3. Kehonrakentajat ovat ylpeitä 4. Ihmiset oppivat 5. Metalliyrityksissä on pulaa 6. Euroopan unioni koostuu 7. Pedagogit ovat kiinnostuneita 8. Uutisissa kerrotaan usein 9. Turistit pitävät oma virhe kaunis prinsessa voimakas lihas itsenäinen valtio pätevä työntekijä järkyttävä onnettomuus runsas sade pieni puro uusi opetusmenetelmä eksoottinen matkailukohde 143 TEHTÄVIÄ ELATIIVI 
ILLATIIVI Mihin? Keneen/keihin? Millaiseen/millaisiin? Pääte: -Vn, -hVn, -seen, -siin (V = vokaali) Illatiivin pääte liittyy vahvaan vokaalivartaloon. lllatiivin funktiot Illatiivia käytetään 1. ilmaisemaan paikkaa He matkustavat Afrikkaan. Me nousimme näkötorniin. Omena putosi puusta maahan. Kissa kiipesi puuhun. Illatiivi ilmaisee paikkaa myös seuraavien verbien yhteydessä: rakentaa He rakensivat uuden talon Turkuun. unohtaa Minä unohdin laukun bussiin. jättää Hän jätti vahingossa avaimet autoon. jäädä Avaimet jäivät vahingossa autoon. pysäköidä Me pysäköimme auton parkkihalliin. 2. joidenkin sanojen vaatimana sijamuotona (re ktio) Mies rakastui naiseen ensi silmäyksellä. Jääkarhu on sopeutunut kylmään ilmastoon. Kardiologi on erikoistunut sydänsairauksiin. On mielenkiintoista tutustua vieraisiin kulttuureihin. Opiskelija on tyytyväinen kurssiin. Illatiivia vaativia verbejä: erikoistua liittyä reagoida uskoa ihastua liittää sairastua vaikuttaa johtaa luottaa sisältyä valmistautua keskittyä osallistua sopeutua vastata kiintyä perustua suhtautua verrata kuolla pettyä syyllistyä kuulua rakastua tutustua SIJAMUODOT 149 
Illatiivia vaativia adjektiiveja: ihastunut syytön tottunut pettynyt valmis tyytyväinen syyllinen kyllästynyt tyytymätön 150 SIJAMUODOT 
TEHTÄVIÄ: ILLATIIVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön iiiatiivi Täydennä yksikön illatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Lånteen -I a Mihin aurinko laskee? 2. Mihin Titanic törmäsi vuonna 1912? 3. Mihin astronautit laskeutuivat vuonna 1969? 4. Mihin hattu laitetaan? 5. Mihin uimahallissa mennään uimaan? 6. Mihin paahtoleipä laitetaan? 7. Mihin auto täytyy viedä kerran vuodessa? 8. Mihin kirurgin potilaatjoutuvat? 9. Mihin mato laitetaan? 1o. Mihin kasvit istutetaan? 11. Mihin kipeä käsi laitetaan? jäävuori pää allas katsastus länsi maa leivänpaahdin koukku kuu leikkaus side TE H TÄVÄ 2 Yksikön illatiivi Täydennä yksikön illatiivilla. Valitse oikea ilmaus luettelosta. Mihin pelaajat kuuluvat? JUWHLIÅIÖÖQÖÖW -I n Mihin rikos johtaa? Mihin ministerit kuuluvat? Mihin opiskelijat valmistautuvat? W-PWP Mihin monet ihmiset kuolevat? ILLATIIVI TEHTÄVIÄ 151 
Mihin me vastaamme? Mihin rehellinen ihminen haluaa uskoa? Mihin ammattitaito perustuu? *PPO-“P” Mihin tsaarin valta päättyi Venäjällä 1917? 1o. Mihin Suomi liittyi vuonna 1995? 11. Keneen on helppo luottaa? 12. Millaiseen säähän suomalaiset ovat tottuneet? kysymys joukkue Euroopan unioni pakkanen koe totuus vallankumous sydänkohtaus kokemus tuttu ihminen rangaistus hallitus TEHTÄVÄ 3 Yksikön illatiivi Täydennä yksikön illatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. Historia kuuluu VVLÖVl/Wölañlálöö” _I Elämäntavat vai kuttavat Satelliitit lähetetään Monet ihmiset kuolevat vieläkin Anarkia johtaa Markkinataloudessa uskotaan Pedagogit ovat erikoistuneet Nuoret parit uskovat *PPONPW-PWP Työpaikan työntekijät osallistuvat nykyään 1o. Palkat perustuvat 11. ]uopunut kuljettaja oli syyllinen menneisyys kaaos työehtosopimus vapaa kilpailu terveys tiimityö ikuinen rakkaus avaruus nälkä onnettomuus kasvatustiede 152 TEHTÄVIÄ ILLATIIVI 
TEHTÄVÄ 4 Monikon iiiatiivi Täydennä monikon illatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Mihin sotilaat tarttuvat? Aáölállw _| n 2. Mihin asiakkaat keräävät ostoksia? 3. Mihin me vedämme ilmaa? 4. Mihin monet työntekijätjäävät illalla? 5. Mihin ruoantähteet laitetaan? 6. Mihin keskustelu kumppania katsotaan? 7. Millaisiin naisiin miehet rakastuvat helposti? 8. Millaisiin työntekijöihin työnantajat luottavat? 9. Mihin käsiraudat laitetaan? 1o. Mihin suolakurkut säilötään? 11. Keihin poliitikot yrittävät vaikuttaa? 12. Keihin mainostajat yrittävät vaikuttaa? 13. Mihin valtion vakituiset työntekijät valitaan? 14. Mihin voi sijoittaa rahaa? ylityö kuluttaja lasipurkki ranne ase kokenut ostoskärry silmä kaunis keuhko äänestäjä jäte virka pörssiosake TEHTÄVÄ 5 Monikon iliatiivi Täydennä monikon illatiivilla. Valitse oikea ilmaus luettelosta. 1. Hammaslääkäri laittaa paikat Yålkálšrllw lW/mfwklållw Kampaaja tekee permanentin asennetaan hissit. 2 3 4. Golfinpelaajat yrittävät saada pallon 5 Talvella turistit haluavat matkustaa ILLATIIVI TEHTÄVIÄ 153 
6. Tytöt kirjoittavat salaisuutensa 8. Elokuvan sankaritjoutuvat aina 9. Linimenttiä hierotaan 10. Laman aikana monet ihmisetjoutuvat 11. Tutkijat etsivät hoitokeinoja uskomaton seikkailu reikäinen hammas korkea kerrostalo tyhjä rengas pyöreä reikä lukollinen päiväkirja taloudellinen vaikeus parantumaton sairaus TEHTÄVÄ 6 Monikon illatiivi täytyy pumpata ilmaa. kipeä lihas suora hius kuuma maa Täydennä monikon illatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Ennen rokotuksiaihmiset sairastuivat TÖWTTWVHW TWÅITÖlWIW .N On mielenkiintoista tutustua Luonnonkansat uskovat Inflaatio vaikuttaa Myyjät ovat tottuneet Propagandalla yritetään vaikuttaa NfnW-“Å” Kuuntelijat kyllästyvät helposti tarttuva tauti mielipideja asenne vieras kulttuuri pitkäveteinen esitelmä hankala asiakas 154 TEHTÄVIÄ ILLATIIVI hintaja palkka paha henki 
ULKOPAIKALLISSIJAT ADESSIIVI Missä? Millä? KeneIIä/keillä? Millaisella/millaisilla? Pääte: -Ila, -Ilä Adessiivin pääte liittyy heikkoon vokaalivartaloon. Adessiivin funktiot Adessiivia käytetään 1. ilmaisemaan paikkaa Astiat ovat pöydällä. Jalankulkijat kävelevät suojatiellä. Lento kenttä sijaitsee Vantaalla. 2. ilmaisemaan omistajaa Isoäidillä oli viisi lasta. Opettajilla on pitkä koulutus. Kaksosilla on samanlaiset geenit. Yrityksellä on hyvä maine. 3. ilmaisemaan välinettä tai tapaa Minä matkustan ainajunalla. Vaatteet pestään vedellä ja pesuaineella. Kerma vatkataan vispilällä. Talo rakennettiin lainalla. Menestys saavutetaan kovalla työllä. Minä ajattelen häntä rakkaudella. 4. ilmaisemaan aikaa Yöllä nukutaan. Kesällä on lämmintä. Hän juoksi paikalle viimeisellä hetkellä. SIJAMUODOT 155 
TEHTÄVIÄ: ADESSIIVI TEHTÄVÄ1 Yksikön adessiivi Täydennä yksikön adessiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Missä kerrostaloasunnossa voi ottaa aurinkoa? PüzYVf/kkáönü» 2. Missä herätyskello tavallisesti on? 3. Missä televisioantenni on? 4. Missä vyötä pidetään? 5. Missä lenkkeilijät juoksevat? 6. Missä tähdet näkyvät? 7. Missä puutarhatuolit ovat? 8. Missä satamakaupungit sijaitsevat? 9. Missä pingviinit elävät? 10. Missä beduiinit asuvat? n. Missä nolla-asteen leveyspiiri sijaitsee? parveke etelänapa päiväntasaaja vyötärö katto rannikko pururata yöpöytä taivas nurmikko aavikko TEHTÄVÄ2 Yksikön adessiivi Täydennä yksikön adessiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. alaa/tehä jäällä On vaarallista kävellä_ Ihmiset odottavat bussia Hiihtäjät liikkuvat 156 TEHTÄVIÄ ADESSIIVI 
on myynti-ilmoituksia. Tärkeät uutiset ovat sanomalehden Kilpahevoset juoksevat Lapsenlapset istuvat mielellään isoisän Yli 65-vuotiaat ovat tavallisesti PPNPW-P Vesikouru on talon 1o. Kaupunkilaiset asuvat kaupungissa, maalaiset asuvat 11. Pienet lapset leikkivät 12. Pohjalaiset asuvat latu eläke lakeus hiekkalaatikko ilmoitustaulu maa pysäkki nurkka ohut jää ravirata polvi etusivu TEHTÄVÄ 3 Yksikön adessiivi Täydennä yksikön adessiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. _l a Kenellä on kruunu päässä? léwwingatrmrella Millä eläimellä on paksu turkki? Millä eläimellä on pelottava maine? Millä eläimellä on sakset? W-PWP Millä maalla on yhteinen raja Saksan ja Sveitsin kanssa? P” Millä eläimellä on komea pyrstö? Kenellä oli valtava omaisuus? 8. Millaisella ihmisellä on hyvä käytös? lammas susi riikinkukko sivistynyt kuningatar Kroisos rapu Itävalta ADESSIIVI TEHTÄVIÄ 157 
TEHTÄVÄ4 Yksikön adessiivi Täydennä yksikön adessiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. .a SWPO-”QW-PWP .a .a 12. 13. 14. 15. Millä kasvot peitetään? hlMIWVkM/lln Millä vene kiinnitetään laituriin? Millä nappi ommellaan takkiin? Millä vyö laitetaan kiinni? Millä kädet kuivataan? Millä taiteilija maalaa taulua? Millä kattila peitetään? Millä tulen voi sammuttaa nopeasti? Millä astioita kannetaan? Millä voittaja palkitaan? Millä vettä kannetaan kaivosta? Millä murtovaras avaa oven? Millä nenä niistetään? Millä voi voittaa nopeasti rahaa? Millä voi hypätä lentokoneesta? huntu sanko nenäliina lanka sorkkarauta tarjotin sivellin laskuvarjo kansi solki köysi arpa TEHTÄVÄ5 Yksikön adessiivi kultamitali vaahtosammutin pyyhe Täydennä yksikön adessiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. 1. 2. Venettä ja laivaa ohjataan PÖVä/ál Akku ladataan 153 TEHTÄVIÄ ADESSIIVI 
3. Saari yhdistetään mantereeseen 4. Maalaistalot maalataan 5. Ihon pienet virheet peitetään 6. Ennen vanhaan ihmiset elivät 7. Syöpää hoidetaan 8. Kun maksat rahalla, maksat 9. Auton voi ostaa myös 1o. Talo ostetaan useimmiten 11. Me muistelemme vanhoja hyviä aikoja 12. Sentimentaalisia lauluja lauletaan 13. Salaisuus kerrotaan toiselle ihmiselle aina 14. Läheisiä ihmisiä ajatellaan 15. Opiskelijat odottivat tentin tuloksia silta kaipaus jännitys luottamus punamulta meikkivoide asuntolaina laturi peräsin sädehoito käteinen metsästys osamaksu tunne rakkaus TE HTÄVÄ 6 Monikon adessiivi Täydennä monikon adessiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. E” NQWÅE” Missä jalan kulkijat liikkuvat kaupungissa? Jaimmwávaua Missä suomalaiset viihtyvät kesälomillaan? Missä porot vaeltavat? Missä turistit mielellään makaavat? Missä harmaat hiukset näkyvät ensin? Missä ostetaan ja myydään tavaroita? Missä grillataan ja tavataan tuttavia? ADESSIIVI TEHTÄVIÄ 159 
8. Missä saunassa istutaan? 9. Missä yliopisto-opiskelijat käyvät? 1o. Missäjalat ovat, kun ajetaan polkupyörällä? 11. Missä Mont Blanc sijaitsee? 12. Missä viljakasvit kasvavat? 13. Missä baletin harrastajat käyvät? 14. Missä maahanmuuttajat käyvät? 15. Missä ilmeet näkyvät? 16. Missä sormet ovat, kun soitetaan pianoa? luento puutarhakutsut balettitunti Alpit hiekkaranta tunturi ohimo markkinat kesämökki kielikurssi kasvot laude poljin pelto kosketin jalkakäytävä T E H TÄVÄ 7 Monikon adessiivi Täydennä monikon adessiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Nastarenkaista on apua, kun ajetaan llWlálf-“lllñ *Ölllå E” Maailmankuulut oopperalaulajat esiintyvät Emme tiedä, onko elämää. Viinirypäleet kasvavat parhaiten Kesäteatterissa katsojat istuvat Yritykset esittelevät tuotteitaan NmW-p-E” Rakennusmiehet työskentelevät aurinkoinen rinne kansainvälinen estradi korkea teline muu planeetta liukas tie kova penkki jokavuotiset messut 160 TEHTÄVIÄ ADESSIIVI 
TEHTÄVÄ 8 Monikon adessiivi Täydennä monikon adessiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. _| o Keillä on luistimet jaloissa? Jáälcialákailijaillm 2. Keillä on juristin koulutus? 3. Keillä on korkea ja kimeä ääni? 4. Millaisilla ihmisillä on opaskoira? 5. Millaisilla ihmisillä on usein pisamia? 6. Keillä on paljon elämänkokemusta? 7. Keillä on raskas kaasujalka? 8. Keillä on musta virkapuku? 9. Millä eläimillä on terävä katse? 1o. Millä eläimillä on yhdeksän henkeä? 11. Millä voi olla haitallisia sivuvaikutuksia? 12. Keillä on valkoinen työasu? 13. Millä on hattu jajalka? 14. Millaisilla naisilla on hyvä maku? 15. Millaisilla ihmisillä voi olla depressio? sokea pappi kissa sopraano punatukkainen tyylikäs vanhus lääke masentunut haukka sieni ralliautoilija TEHTÄVÄ 9 Monikon adessiivi sairaanhoitaja jääkiekkoilija asianajaja Täydennä monikon adessiivilla. Valitse oikea ilmaus luettelosta. 1. Livmwillm on siivet. on varvastossut. ADESSIIVI TEHTÄVIÄ 161 
on sarvet. on kärsäja saparo. on liikkuva työ. on peruukki päässä. on pitkät korvat. on paljon poliittista valtaa. on usein kahvikuppineuroosi. on tavallisesti ase mukana. on kimono päällä. aasi suurvalta japanilainen geisha englantilainen tuomari poliisi sika lintu balettitanssija etana jännittynyt ihminen lentoemäntä TEHTÄVÄ 10 Monikon adessiivi Täydennä monikon adessiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. I” O" NQW-Åš” 10. Millä pikkulapset ratsastavat mielellään? Püwölllür Millä auton vauhtia voi hidastaa? Millä pankit ansaitsevat rahaa? Millä tenniksen pelaajat lyövät palloa? Millä aseilla keskiajalla taisteltiin? Millä potilas kuljetetaan ambulanssiin? Millä kylpyhuoneen seinät tavallisesti päällystetään? Millä valaita pyydetään? Millä riisiä syödään oikeaoppisesti? Millä kirkkomusiikkia soitetaan? 162 TEHTÄVIÄ ADESSIIVI 
11. Millä pienet ostokset maksetaan? 12. Millä Englannissa maksetaan ostokset? 13. Millä pokeria pelataan? 14. Millä julkiset menot kustannetaan? 15. Millä laudat kiinnitetään seinään? 16. Millä kissa kiipeää puuhun? maila naula kynsi miekka jarru punta kaakeli korko urut kolikko puikko kortti poni harppuuna veroraha paarit TEHTÄVÄ 11 Monikon adessiivi Täydennä monikon adessiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. ]ärkevät ihmiset ajattelevat Omlllmr MÅVÖlllMM/W 2. Pantomiimitaiteilijat ilmaisevat itseään 3. Suojatiet merkitään katuun 4. Viikingit purjehtivat Amerikkaan 5. Rahtitavaraa kuljetetaan 6. Joskus poliitikot pyrkivät valtaan suuri purjevene omat aivot valkoinen raita ilme ja ele tyhjä lupaus juna ja rekka ADESSIIVI TEHTÄVIÄ 163 
ABLATIIVI Mistä? Miltä? Keneltä/keiltä? MiIIaiseIta/millaisilta? Pääte: -Ita, -Itä Ablatiivin pääte liittyy heikkoon vokaalivartaloon. Ablatiivin funktiot Ablatiivia käytetään 1. ilmaisemaan paikkaa ]una lähtee asemalta. Poika hyppäsi laiturilta veteen. Suomeen tuodaan puuta Venäjältä. Hän on kotoisin Filippiineiltä. etsiä Etsin kadulta kolikoita. löytää Löysin rannalta simpu kan. ostaa Ostan kalaa torilta. lu kea Luin jutun lehden etusivulta. z. ilmaisemaan henkilöä Minä sain kirjeen vanhalta koulukaverilta. Me kuulimme uutisen naapureilta. Kysyin oppaalta, mikä olisi hyvä ravintola. Poika lainasi isältä autoa. 3. aistiverbien yhteydessä näyttää Tiikeri näyttää isolta kissalta. kuulostaa Asia kuulostaa vakavalta. maistua Ruoka maistuu hyvältä. tuoksua Puhtaat lakanat tuoksuvat raikkailta. haista Täällä haisee savulta. maistua Hunaja maistuu makealta. tuntua Nämä kengät tu ntuvat ahtailta. vaikuttaa Mies vaikutti hyvin hermostuneelta. 164 SIJAMUODOT Ablatiivi ilmaisee paikkaa myös seuraavien verbien yhteydessä: 
TEHTÄVIÄ: ABLATIIVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön ablatiivi Täydennä yksikön ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Mistä noustaan junaan? Aéömålfå Mistä laiva palaa satamaan? Mistä lentokone nousee ilmaan? Mistä voi ostaa käytettyjä vaatteita? Mistä voi ostaa lehtiäja makeisia? Mistä sade tulee? NPW-“WP Mistä musiikkia voi kuunnella? meri CD-levy kioski kiitorata kirpputori taivas asema TEHTÄVÄ 2 Yksikön ablatiivi Täydennä yksikön ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Ruoka syödään lü/Wfmáölfå Uimari hyppääjärveen Ihmiset muuttavat työn perässä kaupunkiin. Hän katsoo jalkapallo-ottelua 2 3 4 5. Lapset poimivat luonnonkukkia 6 Vesi virtaa laaksoon. 7 Suomen kivikirkot ovat peräisin urheilukanava niitty maa laituri vuori keskiaika lautanen ABLATIIVI TEHTÄVIÄ 165 
T E H TÄVÄ 3 Yksikön ablatiivi Täydennä yksikön ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. -I o 925W.” Keneltä turistit voivat kysyä neuvoja? ÖPPÅMHW Keneltä prinssi perii kruunun? Keneltä morsian saa sormuksen? Keneltä saa apua, jos on kadottanut avaimen? Keneltä ostetaan torilla lohta? sulhanen kalakauppias opas kuningas lukkoseppä TEHTÄVÄ 4 Yksikön ablatiivi Täydennä yksikön ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. -I o EDPONWW-PWN Millaiselta tuuletettu huone tuoksuu? TZMÅHÅWM/lfür Millaiselta vanha kahvi maistuu? Millaiselta afrikkalainen musiikki kuulostaa? Miltä vanhat urheilu kengät haisevat? Miltä saksanpaimenkoira näyttää? Millaiselta Suomen kesä tuntuu? Millaiselta vieras kulttuuri ensin vaikuttaa? Millaiselta cayen nen pippu ri maistuu? Miltä piparminttu tuoksuu? rytmikäs outo lyhyt tulinen susi mentoli hiki kitkerä raikas 166 TEHTÄVIÄ ABLATIIVI 
TEHTÄVÄ 5 Yksikön ablatiivi Täydennä yksikön ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Tuo kartan kanssa kävelevä tu risti vaikuttaa ökélflW/ÖÖHÅ Tilanne, johon ei löydy ratkaisua, tuntuu _I Luonto näyttää talven jälkeen Asunto, jossa on ollut vesivahinko, haisee *F-“WP Hikinen iho tuntuu kuollut eksynyt märkä toivoton home TEHTÄVÄ 6 Monikon ablatiivi Täydennä monikon ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Juna suistui kolarissa YÅÅTÖHTW Kuulovammaiset osaavat usein lukea puhetta _I Lakkoja poimitaan Vesi tippuu 945W?” Tutkimusmatkailijat löysivät 1500-luvulla harvinaisia eläimiä suo raide huuli Galápagossaaret räystäs ABLATIIVI TEHTÄVIÄ 167 
TEHTÄVÄ 7 Monikon ablatiivi Täydennä monikon ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. Keiltä valtion budjetin rahat kerätään? VÖYÖWVVDMIICQMÅHTMI -I u Keiltä työntekijät saavat palkan? Keiltä potilaat kysyvät neuvoja? Keiltä lapset saavat syntymäpäivälahjoja? Keiltä opettajat saavat palautetta? Keiltä yleisö odottaa uusia ennätyksiä? NPW-“lš-*P Keiltä saat apua, kun etsit työpaikkaa? työnantaja opiskelija veronmaksaja urheilija lääkäri työvoimavirkailija kummi TEHTÄVÄ s Monikon ablatiivi Täydennä monikon ablatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Julkkikset saavat paljon postia lWVWkk-“HTW lhvallüüllfür 2. Yritykset saavat reklamaatiokirjeitä 3. Gallup-tutkimuksessa kysytään mielipiteitä 4. voi saada hyviä ruokareseptejä. ]0s soitat asunnossasi saksofonia keskellä yötä, saat varmasti huomautuksia tavallinen kansalainen innokas ihailija vihainen naapuri kokenut kokki tyytymätön asiakas 168 TEHTÄVIÄ ABLATIIVI 
TEHTÄVÄ 9 Monikon ablatiivi Täydennä monikon ablatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Millaisilta hiljaiset ihmiset vaikuttavat? Vijailim l” Millaisilta hyvin tehdyt väärennökset näyttävät? Millaisilta villavaatteet tuntuvat? Millaisilta suomalaiset tangot kuulostavat? Millaisilta painajaiset tuntuvat? Millaisilta liian pienet vaatteet tuntuvat? Millaisilta professorit vaikuttavat? Powsnenea» Millaisilta identtiset kaksoset näyttävät? melankolinen aito lämmin tiukka hajamielinen ahdistava ujo samanlainen ABLATIIVI TEHTÄVIÄ 169 
ALLATIIVI Mihin? Mille? Kenelle/keille? MiIIaiseIle/millaisille? Pääte: -lle Allatiivin pääte liittyy heikkoon vokaalivartaloon. Allatiivin funktiot Allatiivia käytetään 1. ilmaisemaan paikkaa Bussi ajaa päätepysäkille. Nuohooja kiipesi katolle. Hän muutti Helsingistä Tampereelle. Ripustin taulun seinälle. Uusi kännykkämalli tuli eilen markkinoille. Saimme kutsun syntymäpäiville. 2. ilmaisemaan henkilöä Poliisi antoi kuljettajalle sakot. Kuluttajille markkinoidaan uusia tuotteita. Isä kertoo lapsille joka ilta sadun. Mies valehteli vaimolleen. Anna koiralle ruokaa! 3. joidenkin sanojen vaatimana sijamuotona (rektio) Isoveli on mustasukkainen pikkusiskolle. Myyjän täytyy olla ystävällinen asiakkaille. Allatiivia vaativia adjektiiveja: allerginen kohtelias tyypillinen vihainen kateellinen mustasukkainen vaarallinen ystävällinen 170 SljAMUODOT 
TEHTÄVIÄ: ALLATIIVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön allatiivi Täydennä yksikön allatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Mihin tulvavesi nousee? TZWWVWIIllÖ Mihin kyynel vierii? Mihin margariinia tai voita levitetään? Mihin saunassa heitetään vettä? Mihin Robinson Crusoe joutui? PW-PW.” Mihin tutkimusmatkailija Robert Peary pääsi vuonna 1909? 7. Mihin autot ajetaan laivassa? ranta leipä autio saari pohjoisnapa kiuas autokansi poski TEHTÄVÄ 2 Yksikön allatiivi Täydennä yksikön allatiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. Ostokset maksetaan láa/áåürllö .J a Ylimääräiset tavarat viedään 2. Ennen vanhaan herrasmiehet suutelivat naista 3. Keväällä sirkus lähtee 4. Öljy nousee aina veden 5. Ilotulitusraketit ammutaan 6. Sotilaat lähtevät 7. Saarelta soudetaan 8. 9. Öljymaalaus maalataan ABLATIIVI TEHTÄVIÄ 171 
10. Bussit ajavat pinta manner ullakko päätepysäkki kangas taivas rintama kassa kiertue käsi TEHTÄVÄ 3 Yksikön aHatiivi Täydennä yksikön allatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. -l n *F-“WP Evvuåwwálle Kenelle vieraat ojentavat kukkia? asti. Kenelle lapset kirjoittavat kirjeen? Kenelle lääkäri kirjoittaa reseptin? Kenelle ensimmäinen palkinto annetaan? Kenelle voi kertoa ongelmista? potilas emäntä psykiatri voittaja joulupukki TEHTÄVÄ 4 Yksikön aiiatiivi Täydennä yksikön allatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 'I. 2 3 4. 5 Mille heinänuhainen on allerginen? çiifepåltglla Kenelle koira on uskollinen? Kenelle vaimo on mustasukkainen? Kenelle isosisko voi olla kateellinen? Kenelle tehdään joskus keisarinleikkaus? uusi veli siitepöly oma isäntä toinen nainen synnyttävä äiti 172 TEHTÄVIÄ ABLATIIVI 
TEHTÄVÄ 5 Yksikön allatiivi Täydennä yksikön allatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 'I. Näyttelijät esiintyvät Jvilöiáöllö Liikunta tekee hyvää Jatkuva melu on vahingollista Perintö kuuluu Intia kuului vuoteen 1948 asti Poliittinen valta Suomessa kuuluu NPW-PWP Laktoosi-intolerantit ovat allergisia yleisö perikunta Englanti eduskunta kuulo terveys maitosokeri TEHTÄVÄ 6 Monikon allatiivi Täydennä monikon allatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Mihin turistit matkustavat lomillaan? VlllcüVWü/lllö Mihin maalaukset ripustetaan? Mihin suomalaiset menevät kesällä tanssimaan? Mihin suomalaiset vievät jouluaattona kynttilöitä? Mihin matot levitetään? PW-“WP Mihin levitetään suolaa, kun on liukas keli? seinä tanssilava maantie lattia ulkomaa hauta ABLATIIVI TEHTÄVIÄ 173 
TEHTÄVÄ 7 Monikon allatiivi Täydennä monikon allatiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. _I a 99199??? harteille Viitta puetaan Palkat maksetaan Linnut rakentavat pesiä puiden Uudet omakotitalot rakennetaan Mielenosoittajat nousevat Monet suomalaisetkin matkustavat laskettelemaan. Laskettelukeskukset rakennetaan oksa tyhjä tontti pankkitili barrikadi jyrkkä rinne harteet Alpit TEHTÄVÄ s Monikon allatiivi Täydennä monikon allatiivilla. Valitse oikea sana luettelosta. '|. Keille presidentti puhuu Suomessa uudenvuodenpäivänä? láawealaieille Keille annetaan todistukset viimeisenä opiskelupäivänä? Keille kutsut järjestetään? Keille kuuluisat laulajat antavat nimikirjoituksia? Keille yritys lähettää laskuja? Keille nuoret lähettävät tekstiviestejä? Keille yleisö antaa aplodit? Keille poliitikot antavat haastatteluja? Keille esimies antaa ohjeita? 174 TEHTÄVIÄ ABLATIIVI 
1o. Keille perintö jaetaan? 11. Keille myönnetään apurahoja? 12. Keille tehdään doping-testejä? 13. Keille annetaan kukkia toukokuun toisena sunnuntaina? 14. Millaisille ihmisille annetaan istu mapaikka bussissa? esiintyjä alainen perillinen toimittaja kansalainen fani iäkäs urheilija vieras kirjailija äiti opiskelija asiakas kaveri TEHTÄVÄ 9 Monikon allatiivi Täydennä monikon allatiivilla. Valitse oikea ilmaus alla olevasta luettelosta. 1. Stipendejäannetaan_ meneemnailla ajaielcelijaille 2. SPR kerää rahaa 3. Kunniamerkkejä annetaan 4. Perinteet siirtyvät 5. Me kaikki nauramme 6. Vientiyritykset osallistuvat 7. Röntgensäteet ovat vaarallisia 8. Boheemit elämäntavat ovat tyypillisiä vähävarainen lapsiperhe hauska vitsi menestynyt opiskelija seuraava sukupolvi luova taiteilija kansainväliset messut odottava äiti ansioitunut kansalainen ABLATIIVI TEHTÄVIÄ 175 
PARTITIIVI Mitä? Ketä/keitä? Millaista/millaisia? Pääte: -a, -ä l -ta, -tä Partitiivin pääte liittyy vahvaan vokaalivartaloon tai konsonanttivartaloon, jos sanalla sellainen on. Partitiivin funktiot Partitiivia käytetään 1. määrää tai mittaa ilmaisevien sanojen tai lukusanojen kanssa Yksikkö Monikko Kuinka monta vuotta olet Puistossa lentelee paljon lintuja. asunut täällä? Pakastimessa on liikaa Paikalle saapui valtavasti kalaa. toimittajia. Eduskunnassa on 200 Keräsin kilon mustikoita. kansanedustajaa. Kello on viittätoista (minuuttia) vailla neljä. Hän on päätään pitempi Maijaa. Matti tuli tänne viikkoa ennen Kaarinaa. 2. pre- ja postpositioiden kanssa Juna lähti kohti Rovaniemeä. On yksinäistä elää ilman ystäviä. Hän leipoi kakun vieraita varten. Partitiivia vaativia prepositioita ja postpositioita ovat seuraavat: alas kohtaan varten ennen kohti vastaan ilman läheI llä, -ltä, -lle vastapäätä keske| llä, -ltä, pitkin vasten -lle päin ylös 176 SIJAMUODOT 
3. materia- ja abstraktisanojen kanssa ilmoittamassa indefiniittistä määrää a) predikatiivina Merivesi on suolaista. Oliko se oikeaa rakkautta? b) eksistentiaalilauseen subjektina Jääkaapissa on kylmää vettä. Mielenosoitukseen osallistui tuhansia ihmisiä. Tädit ja sedät ovat läheisiä sukulaisia. Hänellä on vakavia ongelmia. 4. objektina Me odotamme junaa. Nämä ihmiset vaativat oikeutta. Ystävänpäivänä lähetetään kortteja. SIJAMUODOT 177 
TEHTÄVIÄ: PARTITIIVIN MUODOSTAMINEN TEHTÄVÄ 1 Partitiivin muodostaminen Täytä viikoille yksikön ja monikon partitiivit mallin mukaan. Yksikön partitiivi Monikon partitiivi 1. koulu monta lÅOIÅIlIÅ/M» paljon lÅOIÅIlI/Irolüz 2. kauppa monta paljon 3. leima monta paljon 4. kissa monta paljon 5. koira monta paljon 6. juna monta paljon 7. Pöytä monta paljon 8. ongelma monta paljon 9. kuljettaja monta paljon 10. kahvila monta paljon 11. lusikka monta paljon 178 TEHTÄVIÄ PARTITIIVIN MUODOSTAMINEN 
12. 13 14. 15 16. 11 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 25 26. taüeüüa monta aáa monta ykáö monta pankki monta lääkäñ monta inánööñ monta ovi monta vuosi monta susi rnonta murre monta perhonen monta asukas rnonta avahi monta työtön monta tytär monta paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon paüon PARTITIIVIN MUODOSTAMINEN TEHTÄVIÄ 179 
TEHTÄVÄ 2 Partitiivi määrää tai mittaa ilmaisevien sanojen ja lukusanojen kanssa Täydennä yksikön tai monikon partitiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. 1. Kauppojen grilliruokahyllyissä on kesäaikaan tarjolla paljon malclcavaa 2. Näyttely oli suosittu: kun olin siellä avajaispäivänä, paikalla oli valtavasti Aseman seudulla kokoontuu iltaisin joukko 4. Kun paistan pihvejä, laitan pannulle yleensä sulamaan hiukan 5. Mausteita voi aina lisätä itse, mutta on kauheaa, jos ruoassa on valmiiksi liikaa 6. Sateen jälkeen rännin alla oleva saavi oli täynnä 7. Ajattelin leipoa, muttajauhot ovat lopussa. Toisitko minulle kaupasta kilon ? 8. Saako olla kakun kanssa kuppi ? 9. Hissiin saa tullajoko kolme tai 2oo kiloa painoa. 1o. Aleksis Kiven mestariteos on Seitsemän 11. Ostaisin pari napoleoninleivoksia. 12. He menivät naimisiin ennen toisen mailmansodan puhkeamista. henki vesi veljes suola kahvi vehnäjauho vuosi poika voi kappale ihminen makkara 180 TEHTÄVIÄ PARTITIIVINMUODOSTAMINEN 
TEHTÄVÄ 3 Partitiivi pre-ja postpositioiden kanssa Täydennä yksikön partitiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. _I 9951959595' 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Sodassa taistellaan Vlkbanlálñ vastaan. Autot eivät kulje ilman British Airwaysin kone lähti kohti Hiihtohissi nousee ylös Katolilaiset ja ortodoksit viettävät paastoa ennen Kaukainen saari sijaitsee keskellä Kirjoja kirjoitetaan varten. Akrobaatit osaavat kävellä pitkin. Tangoa tanssitaan poski Kompassin neula osoittaa aina kohti Titanic törmäsi päin Joulua ilman vasten. sanotaan mustaksi jouluksi. Curlingissa kivet lipuvat pitkin. Juhlat järjestetään varten. Likavesi poistuu pitkin. Formula-autot kiertävät ympäri Sanalaskun mukaan ei ole savua ilman vihollinen poski jää jäävuori köysi polttoaine tuli pohjoinen lumi pääsiäinen viemäriputki rata rinne lukeminen Lontoo päivänsankari meri PARTITIIVINMUODOSTAMINEN TEHTÄVIÄ 181 
TEHTÄVÄ 4 Partitiivi pre- ja postpositioiden kanssa Täydennä monikon partitiivilla. Valitse oikea sana alla olevasta luettelosta. _I *P99.\I?*'^."'-PE^-'N 10. 12. 13. 14. 15. Katolle noustaan ñkaPwlTür pitkin. Juna kulkee pitkin. Polttarit järjestetään ennen Invalidipaikat on tehty varten. Ilman elämä on yksinäistä. On vaikeaa luistella ilman Toiseen kerrokseen pääsee kävelemällä ylös Po rot vaeltavat Lapissa ympäri Lentokone nousee kohti Kutsujen isäntäpari menee ovelle vastaan. Jos sinulla on päänsärkyä, on hyvä painaajääpussia vasten. Herrasmiehet käyttäytyvät korrektisti kohtaan. Kun joku kertoo totuuden suoraan, hän kertoo sen päin Autolla ei saa ajaa ilman Mainokset tehdään varten. tikapuut luistin turvavyö häät raide pilvi ohimot kuluttaja porras nainen liikuntavammainen kasvot tunturi ystävä vieras 182 TEHTÄVIÄ PARTITIIVIN MUODOSTAMINEN 
PARTITIIVIN KÄYTTÖ: PREDIKATIIVI Predikatiivi voi ollajoko nominatiivissa tai partitiivissa. Yksikössä nominatiivi valitaan kappalesanojen yhteyteen, partitiivi aine- ja abstraktisanojen yhtey- teen. Monikossa nominatiivia käytetään pari- ja monikkosanojen yhteydessä, partitiivia muulloin. Predikatiivi yksikössä __ __ _ __ __ _7_ _.._r__:_._ -r ______...,___ -_____.__1._ __ __ Nomjnatiivi: kappäIesanatL y _ ' _ _ SUBJEKTI OLLA-VERBI PREDIKATIIVI vastaa kysymyksiin Mitä? Millainen? Mänty on puu. Tämä mies on ranskalainen. Elokuva oli mielenkiintoinen. Opettajan on oltava kärsivällinen. I5a_rti_tiivi_:(åi-i_1e- taa-asgaágtasái-.ái "f n_ "' �DN �L _i SUBJEKTI OLLA-VERBI PREDIKATIIVI vastaa kysymyksiin Mitä? Millaista? Nämä kengät ovat aitoa nahkaa. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. .Jää on iäätynyttä vettä. Lumi on valkoista. Opiskeleminen on mielenkiintoista. Politiikka voi olla likaista. SIJAMUODOT 183 
Predikatiivi monikossa ; Nonlinatiiv-jzipgrjfgitai -mqnikkosanat _ PREDIKATIIVI SUBJEKTI OLLA-VERBI vastaa kysymyksiin Mitä? Millaiset? Tytön silmät ovat siniset. Aidin polvet ovat kipeät. Lastenvaunut ovat uudet. :PiiitiiViZ muut tapaukset Ѐ� _ _ _ n __ _ _ _ h _v _ SUBJEKTI OLLA-VERBI PREDIKATIIVI vastaa kysymyksiin Mitä? Millaisia? Sudet ovat petoia. Sairaanhoitajat ovat tarpeellisia. Koirat ovat uskollisia. Liukkaat tiet ovat vaarallisia. Pari- ja monikkosanoja Anatomisia sanoja kasvot hampaat kädet polvet ohimot aivot sormet sääret silmät hiukset kynnet pohkeet silmäluomet hartiat rinnat nilkat ripset olkapäät keuhkot jalat kulmakarvat olkavarret munuaiset varpaat korvat kyynärpäät pakarat kantapäät posket käsivarret kyljet sieraimet ranteet reidet 184 SIJAMUODOT 
Vaatteita sukat rintaliivit saappaat hansikkaat sukkahousut korvalaput sandaalit kintaat housut kengät käsineet lapaset bikinit tossut sormikkaat Esineitä silmälasit hohtimet kaiuttimet portaat piilolinssit lastenvaunut sukset raput korvakorut ostoskärryt sauvat tikapuut sakset kottikärryt luistimet pihdit stereot verhot juhlia ja tapahtumia avajaiset kutsut polttarit tu paantuliaiset hautajaiset käräj ät päivälliset varpajaiset häät markkinat päättäjäiset vihkiäiset illalliset messut ristiäiset kihlajaiset olympialaiset syntymäpäivät kilpailut penkinpainajaiset tanssiaiset SIJAMUODOT 185 
TEHTÄVIÄ: PARTITIIVI PREDIKATIIVINA TEHTÄVÄ 1 Predikatiivi yksikössä Täydennä viivoille yksikön nominatiivi tai partitiivi lihavoiduista ilmauksista. E” EDPONPWPW 17. Bensiini on nykyään lcailiem (kallis). Kateus on (hyödytön). Vuoristoilma on (ohut). Tropiikin ilmasto on (kuuma ja kostea). H unaja on (terveellinen). Hyasintti on (suosittu joulukukka). Jää on (jäätynyt vesi). Latina on (kuollut kieli). Ystävän menettäminen on aina (surullinen). Läheisen kuolema on aina Syöpä on vieläkin Opiskeleminen on Shakki on Curlingin pelaaminen on Työttömän elämä on joskus Mozartin elämä oli (lyhyt, mutta tuottelias). Sisareni avioliitto on 186 TEHTÄVIÄ PARTITIIVIPREDIKATIIVINA (suuri menetys). (pelottava sairaus). (kova työ). (vaikea peli). (mielenkiintoinen). (ahdistava). (onneton). 
TEHTÄVÄ 2 Predikatiivi monikossa Muuta lauseet monikkoon. Valitse predikatiiviin nominatiivi tai partitiivi. 'I. 10. 12. 14. Tämä tuote on hyvä. Nämä motivoi' ovat lugviå. Ranta on aurinkoinen. Tarjous on edullinen. Lammas on eläin. Katu on märkä. Vastaus on oikea. Kuukausi on lyhyt. Äiti on väsynyt. Potilas on sairas. Mänty on yleinen havupuu. Kieli on kommunikaatioväline. Petoeläin on lihansyöjä. Puolukka on hapan marja. Nainen on ahkera opiskelija. PARTITIIVI PREDIKATIIVINA TEHTÄVIÄ 187 
TEHTÄVÄ 3 Predikatiivi monikossa Täydennä viivoille monikon nominatiivi tai partitiivi lihavoiduista ilmauksista. 1. Englantilaiset ovat kUkl/*Öllmwk (kohtelias). 2. Keittiön verhot ovat (ruudullinen). 3. Kirjan kannet ovat (kulunut). 4. Vauvan varpaat ovat (vaaleanpunainen). 5. Kouluateriat ovat (maksuton). 6. Yli 18-vuotiaat ovat (aikuinen). 7. Keittiön ikkunat ovat nyt (puhdas). 8. Tämän ravintolan pizzat ovat (maukas). 9. Mu m mon polvet ovat (kipeä). 1o. Kuistin portaat ovat talvella (liukas). 11. Suomalaiset ovat (saunahullu). 12. Minun käteni ovat (hikinen). 13. Kaikki alennusmyynnissä olleet kengät olivat liian (pieni). 14. Hänen kasvonsa olivat (vitivalkoinen). TE HTÄVÄ 4 Predikatiivi monikossa Valitse predikatiivilauseeseen sopiva sana luettelosta ja käytä sitä monikon partitiivissa. 'I. 2 3 4. 5 6 7 Mont Blanc ja Mount Everest ovat VWÖYWII Oregano ja meirami ovat Kultaja hopea ovat Piste ja pilkku ovat Buddhalaisuus ja islam ovat Krokotiili ja alligaattori ovat Simpanssi ja gorilla ovat 133 TEHTÄVIÄ PARTITIIVI PREDIKATIIVINA 
8. Tango ja valssi ovat 9. Konsertit ja festivaalit ovat 1o. Varkaus ja pahoinpitely ovat 11. Häpeä ja katumus ovat 12. Hallituksen jäsenet ovat 13. Kevät ja syksy ovat 14. Irokeesit ja mohikaanit olivat 15. Fagotti ja pasuuna ovat matelija paritanssi kulttuuritilaisuus välimerkki apina tunne intiaani vuodenaika rikos puhallinsoitin ministeri jalometalli mauste vuori uskonto TE HTÄVÄ 5 Predikatiivi monikossa Valitse predikatiivilauseeseen sopiva ilmaus luettelostaja käytä sitä monikon partitiivissa. Italia, Espanjaja Portugali ovat araláawraappmlaieia valñoim Marilyn Monroe ja Clark Gable olivat Kokoomus, keskustaja SDP ovat Positiivisuus ja optimistisuus ovat Viski, konjakki ja likööri ovat Ym pyräja kolmio ovat PART|T|IV| PREDIKAT|IVINA TEHTÄVlÄ 189 
7. Englanti, saksa ja ruotsi ovat 8. Mars,]upiterja Venus ovat eteläeurooppalainen valtio germaaninen kieli myönteinen asenne väkevä alkoholijuoma poliittinen puolue kaukainen planeetta geometrinen kuvio amerikkalainen näyttelijä TE HTÄVÄ 6 Predikatiivi monikossa Valitse predikatiivilauseeseen sopiva sana alla olevasta luettelostaja käytä sitä monikon partitiivissa. 1. Keihäänheitto ja pituushyppy ovat lÅtYhålll/*Ilüglålür 2. Joet, järvet ja meret ovat Revontulet ja sateenkaari ovat Koillinen, kaakko, lounas ja luode ovat Savo, Häme ja Pohjanmaa ovat Saappaat ja sandaalit ovat A, E, I, o, u, Y, Äja ö ovat WWW-b?” vesistö jalkine urheilulaji väli-ilmansuunta maakunta vokaali luonnonilmiö TEHTÄVÄ 7 Predikatiivi yksikössä tai monikossa Valitse predikatiivilau seeseen sopiva ilmaus luettelosta ja käytä sitä yksikön tai monikon partitiivissa. 1. Mitä miespuoliset monarkit ovat? He ovat klÅIWlWlCM/lfür 2. Mitä poikasiaan imettävät eläimet ovat? Ne ovat 190 TEHTÄVIÄ PARTITIIVIPREDIKATIIVINA 
Millaista on kahvi, joka ei ole enää kuumaa? Se on Mitä Australian dingot ovat? Ne ovat Millaisia ovat ihmiset, joilla on depressio? He ovat Mitä tasavaltojen päämiehet ovat? He ovat Millaista merivesi on? Se on 9551959199” Mitä samovaarit ovat? Ne ovat suolainen nisäkäs jäähtynyt presidentti masentunut kuningas venäläinen teenkeitin villi koira TEHTÄVÄ s Predikatiivi yksikössä tai monikossa Valitse predikatiivilauseeseen sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön tai monikon partitiivissa. Mitä laktoosi ja fru ktoosi ovat? Ne ovat 9UlCÖV/ÖHW Mitä lottovoittajat ovat? He ovat Millaisia höyhenet ovat? Ne ovat _I u Mitä helium on? Se on Mitä lyhyet kertomukset ovat? Ne ovat W-PPP kevyt kaasu sokeri novelli miljonääri PARTITIIVI PREDIKATIIVINA TEHTÄVIÄ 191 
TEHTÄVÄ 9 Predikatiivi yksikössä tai monikossa Valitse predikatiivilauseeseen sopiva ilmaus alla olevasta luettelostaja käytä sitä yksikön tai monikon partitiivissa. Mitä unelmat ovat? Ne ovat l/WWWÖHW 2. Mitä harrastelijat ovat? He ovat 3. Mitä hohotus on? Se on 4. Mitä graniitti on? Se on 5. Millaisia Suomen järvet ovat? Ne ovat 6. Mitä purnaaminen on? Se on 7. Millaisia missit ovat? He ovat 8. Mitä tenorit ovat? He ovat 9. Mitä muminaon? Se on 1o. Mitä satiiri on? Se on 11. Mitä spesialistit ovat? He ovat 12. Mitä ovat ihmiset, joiden on ollut pakko lähteä kotimaastaan sodan takia? He ovat asiantuntija pilkkaja iva kaunis, laihaja pitkä valittaminen kova kivi korkeaääninen mieslaulaja matala haave pakolainen amatööri kovaääninen nauru hiljainen, epäselvä puhe 192 TEHTÄVIÄ PARTITIIVIPREDIKATIIVINA 
PARTITIIVIN KÄYTTÖ: EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTI Partitiivia käytetään subjektina eksistentiaalilauseissa eli lauseissa, jotka il- maisevat olemassa olemista, olemaan tulemista, olemasta lakkaamista tai siir- tymistä toiseen olotilaan tai jotka kieltävät olemisen. Peruslause Eksistentiaalilause Missä palm ut kasvavat? Mitä Afrikassa kasvaa? Palm ut kasvavat Afrikassa. Afrikassa kasvaa palmuja. Eksistentiaalilauseen rakenne 1. paikan adverbiaali (vastaa kysymyksiin Missä? Mistä? Mihin?) 2. verbi o on yksikön 3. persoonassa o on intransitiivinen (sillä ei voi olla objektia) o kertoo, mitä on, tulee olemaan tai ei (enää) ole 3. subjekti (tavallisesti partitiivissa, joskus nominatiivissa) Subjekti peruslauseissa ja eksistentiaalilauseissa Aine- ja abstraktisanaty .ur PERUSLAUSE EKSISTENTIAALILAUSE Kirja on pöydällä. Pöydällä on kirja. Kahvi on kannussa. Kannussa on kahvia. Jauhot ovat pussissa. Pussissa on jauhoja. Pari- ja mdnikkosanat PERUSLAUSE EKSISTENTIAALILAUSE Kirjat ovat pöydällä. Pöydällä on kirjoja. Sakset ovat pöydällä. Pöydällä on sakset. SIJAMUODOT 193 
TEHTÄVIÄ: PARTITIIVI EKSISTENTIAALI- LAUSEEN SUBJEKTINA TEHTÄVÄ 1 Valitse sopiva subjekti alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön nominatiivissa tai partitiivissa. -I n EDPONFW-FWP 10. 12. 13. 14. 15. Pöytäliinaan jäi pesun jälkeenkin "IÅWTWWVOJÅ Pakkasyön jälkeen maassa on Rautaan muodostuu helposti Piparkakkutaikinassa on Saunarakennuksen räystään alla oli Puutynnyrissä on Miksi hanasta ei tule Yötaivaalla näkyy Tuleeko haavasta Ihoon jäi leikkauksen jälkeen Poikamiehen jääkaapissa on Puiden rungoissa on Isoisän syntymäpäivillä oli Rappukäytävässä palaa Järvessä uiminen on nyt kielletty, koska rannassa on tuore pihka linnunpesä sinilevä leveä arpi kuuma vesi homehtunut juustonpala ruoste valkoinen kuura kirkas täysikuu kaneli ja inkivääri kaikenikäinen väki ranskalainen konjakki likatahra valo veri 194 TEHTÄVIÄ PARTITIIVI EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTINA 
TEHTÄVÄ 2 Muuta peruslauseet eksistentiaalilauseiksi. 'I. 10. Kalliit erikoisliikkeet ovat keskustassa. Köáláwáfüláéát an kalliita avilcaieliilclceitá Makeat kirsikat ovat korissa. Lohet uivat joessa. Mansikat ovat jo pakastimessa. Tärkeät tiedot ovat asiakirjassa. Kiinnostavat museot ovat Englannissa. Avoimet työpaikat ovat Helsingin seudulla. Likaiset astiat ovat tiskikoneessa. Nuoret, kokemattomat sotilaat olivat rintamalla. Vapaat parkkipaikat ovat rakennuksen takana. PARTITIIVI EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTINA TEHTÄVIÄ 195 
TEHTÄVÄ 3 Muuta eksistentiaalilauseet peruslauseiksi. Aivoissa syntyy uusia ajatuksia. MMM aujnmlceef etgvuhgvåf Aivoissa, 2 Sotaan lähti seikkailunhaluisia nuoria miehiä. 3. Katukaupassa liikkuu huumeita. 4. Pyramideista löytyi balsamoituja ruumiita. 5. Metallialan koulutukseen osallistuu sekä miehiä että naisia. 6. Kassajonossa seisoo hermostuneita asiakkaita. TEHTÄVÄ 4 Valitse sopiva subjekti luettelosta ja käytä sitä monikon nominatiivissa tai partitiivissa. ..I wwwmwew» puutarhassa_ on ��� )� Olohuoneen ikkunassa on Porvoossa on Naisten juhlakengissä on Avaruudessa on Näkötorniin johtaa Vastaanotto kesku ksessa asuu Kissan tassuissa on Kultasepänliikkeen vitriinissä on 196 TEHTÄVIÄ PARTlTIlVI EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTINA 
10. Naapurin autossa on 11. Kassan vieressä on rivissä. 12. Sandaaleista näkyy 13. Kylpyammeen viemäriputki meni tukkoon, koska sinne oli mennyt 14. Syksyllä nurmikolle kerääntyy sininen verho sormus ja korvakoru viinimarjapensas korkea korko vanha puutalo tutkimaton planeetta hius paljas varvas terävä kynsi uusi rengas kuollut lehti turvapaikanhakija kapea porras ostoskärry T E H TÄVÄ 5 Muodosta sanoista eksistentiaalilauseita. Käytä su bjektista monikkomuotoa. 1. yliopisto - opiskella - ulkomaalainen - opiskelija igliaiaietaeem apielcelee mllcammlmieim alaielcelijairm _ 2. _ viidakko -liikkua - myrkyllinen käärme 3. horisontti - näkyä - tumma pilvi 4. astiakaappi - olla - viinilasi -ja - posliinilautanen 5. ihmiskeho - olla -lihas -ja -luu 6. hiekkaranta - maata - puolialaston turisti PARTlTIlVl EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTINA TEHTÄVIÄ 197 
TEHTÄVÄ 6 Muuta peruslauseet eksistentiaalilauseiksi. 10. Väsyneet matkustajat istuvat bussissa. 'Bu/teemaa 19mm Våávgnáifá mafkwaravjia. Vain nopeat autot ajavat rallikilpailuissa. Korkeat män nyt kasvavat metsässä. Kynttilät palavat haudoilla. Lahjakkaat urheilijat kilpailevat olympialaisissa. Suuret, mustat linnut lentävät taivaalla. Eksoottiset hedelmät kasvavat tropiikissa. Onnelliset perheet asuvat omakotitaloissa. Varakkaat amerikkalaiset turistit yöpyvät Grand-hotellissa. Valkoiset purjeveneet lipuvatjärvellä. 198 TEHTÄVIÄ PARTITIIVI EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTINA 
TEHTÄVÄ 7 Valitse sopiva subjekti alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon partitiivissa. 1. Sirkuksessa esiintyy taitavia alcrawaatrejja 2. Taidemuseon seinillä riippuu 3. Suolla kasvaa 4. Ahvenanmaalla elää pääasiassa 5. Kaikista suvuista löytyy 6. Autopurkamon takapihalla lojuu 7. Hammaslääkärin odotushuoneessa istuu 8. Raitiovaunuun nousee aamuisin 9. Kalastajan verkkoon ui 1o. USA:han muuttaajoka vuosi 11. Kauppatorillaparveilee 12. Vanhoissa kulttuurikaupungeissa on usein runsaasti kullankeltainen lakka vanha öljymaalaus taitava akrobaatti musta lammas historiallinen nähtävyys hauki ja ahven hermostunut potilas uninen matkustaja katsastamaton auto ruotsinkielinen asukas meksikolainen siirtolainen nälkäinen lokki PARTITIIVI EKSISTENTIAALILAUSEEN SUBJEKTINA TEHTÄVIÄ 199 
OBJEKTIN SIJAMUODOT PARTITIIVI _]A AKKUSATIIVI Mikä eli ole obiekti?_* Mikä pn obiektiii_ . predikatiivi Naapuri on englantilainen. Minä tunnen naapurin. Suomalaiset “Val "Wla- Suomalaiset rakastavat makkaraa. Minä ostan auton. subjekti Minulla on auto. Hän hoitaa lapsia_ Hänellä O" lapsia' Kukka tarvitsee vettä. Lasissa on vettä. adverbiaaii Hän kertoo matkasta. Hän matkustaa kotiin. _ __ _ Minä pidän ialkapanosta_ Mina rakastan galkapalloa. Hän soitti minu||e, Hän kutsui minut häihin. Hän kertoo hauskan tarinan. Hän kaipaa kotia. Objekti on partitiivissa tai akkusatiivissa. Akkusatiivi on yksikössä joko ge- netiivin tai nominatiivin, monikossa aina nominatiivin näköinen. Persoona- pronomineilla ja ken-pronominilla on omat akkusatiivimuotonsa: minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät; kenet. PARTITIIVI ,AKKUSATIIVI Mitä? Ketä! Keitä? _ _ _ Minkä? MitkäTKenet? yksikkö monikko yksikkö monikko autoa autoja auton/auto autot minua meitä minut meidät Partitiivi valitaan objektin sijaksi, kun 1. lause on kielteinen En ole kastellut kukkia. Tuskin hän on valmistanut ruokaa. 2. objekti on indefiniittinen Kukat tarvitsevat vettä. 200 SIJAMUODOT 
3. lause kuvaa kesken olevaa prosessia Isä hoitaa lapsia. 4. verbi vaatii partitiivia. Hän kaipasi aurinkoa. ]os yksikin näistä kriteereistä täyttyy, objektin sijaksi valitaan partitiivi. Akkusatiivi valitaan objektin sijaksi, kun mikään partitiivikriteereistä ei täyty. Akkusatiivi on päätteettömässä eli yksikössä nominatiivin näköisessä muodos- sa, kun 1. lauseen verbi on imperatiivissa Sulje ovi! (Vrt. Minä suljen oven.) 2. lauseen verbi on passiivissa Auto varastettiin. (Vrt. Joku varasti auton.) 3. lause on nesessiivinen Meidän täytyy myydä asunto. (Vrt. Me myymme asunnon.) 4. objekti riippuu muuten verbin perusmuodosta (On hauskaa ti”, Minulla on aikaa itä...) On hyödyllistä gppg uusi kieli. (Vrt. Me opimme uuden kielen.) Hänellä oli varaa (i. purjevene. (Vrt. Hän osti purjeveneen.) Muissa tapauksissa akkusatiivi on päätteellinen eli yksikössä genetiivin näköi- nen. Monikossa akkusatiivi on aina monikon nominatiivin näköinen. Persoona- pronomineistaja ken-pronominista käytetään aina niiden omia akkusatiivimuo- toja (minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät; kenet). Nosta kädet ylös! Ota minut mukaan! Juhlat järjestetään huomenna. Kutsuttiinko sinut juhliin? Meidän täytyy vaihtaa renkaat. Minun täytyy tavata heidät. On mielenkiintoista nähdä kaikki ystävät. Oli mu kavaa tavata sinut. SIJAMUODOT 201 
a _y a 'PARTITIIVI i' AKKUSATIIVI _ __ syy _ syy_ lpäätteellinen ,päätteetön Kukat tarvitsevat (valo). 2 valoa - Älä avaa (ikkuna)! 1 ikkunaa - Minä tapaan tänään - - lääkärin (lääkäri). Metoivotammeteille 4 hyvää matkaa - (hyvä matka). Sibelius sävelsi (Finlandia). - - Finlandian Luin (lehti), kun 0vikeIIO 3 lehteä - soi. Torilla myydään (kala). 2 kalaa - Ottakaa lisää (kahvi)! 2 kahvia - Pian pidetään (tauko). - 2 tauko Minä lähetän sinulle - ' - kirjeen (kirie). Vie (kirie) postiin! - 1 kirje On hauskaa pelata (tennis). 4 tennistä - On välttämätöntä oppia - 4 kieli (kieli). Minun täytyy auttaa 4 naapuria - (naapuri). Minun täytyy maksaa - 3 lasku Uaskuk Minullaon mahdollisuus 4 tietokonetta - käyttää (tietokone). Minulla on rahaa ostaa - 4 auto (auto). 202 SIJAMUODOT 
Verbejä, jotka vaativat partitiivia: ajatella auttaa arvostaa arvostella edustaa epäillä haastatella halata harkita harrastaa helpottaa häiritä hävetä ihailla ihmetellä ikävöidä inhota jatkaa juhlia jännittää kadehtia kaivata kannustaa katua kehottaa kehua kiittää kiusata koettaa kohdeua kokeilla korostaa kosia koskea kunnioittaa käyttää liioitella lohduttaa luu lla lähestyä mainostaa miettiä moittia muistella muistuttaa noudattaa odottaa onnitella opiskella paeta painostaa painottaa palvella pelata pelästyä pelätä piristää puolustaa rakastaa rukoilla seurata sinutella soittaa suosia suositella surra suudeüa syleillä syyttää sääliä tarkoittaa teititellä tervehtiä tiedustella toivoa toivottaa totella tuijottaa uhata uhkailla vahtia vaivata varoa varoittaa vastustaa verrata vihata Huomaathan, millaisen merkityseron sijanvalinta saa seuraavissa lauseissa aikaan: Minä ymmärrän sinua. Minä ymmärrän tämän asian. Minäjännitän tenttiä. Metsästäjäjännitti jousen. Kun huomio keskittyy toimintaan ja lauseessa on toimintaverbi tai tunneverbi, valitaan partitiivi. Kun huomio keskittyy toiminnan tulokseen, valitaan akkusa- tiivi. SljAMUODOT 203 
TEHTÄVIÄ: OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVÄ 1 Partitiiviobjekti kieiteisessä lauseessa Muuta lauseet kielteisiksi. Kiinnitä huomiota myös verbien aikamuotoon. Minä tiedän oikean vastauksen. Ev» tiedä aikaan vmimuefa _I 2. He aikovat ostaa uuden asunnon. 3. Moottorivika aiheutti kohtalokkaan onnettomuuden. 4. Hän löysi kadonneen avaimen. 5. Pommi tuhosi kaupungin. 6. Varas vei kassalippaan. 204 TEHTÄVIÄ OBJEKTIN SIJAMUODOT 
T E H TÄVÄ 2 Partitiiviobjekti kielteisessä lauseessa Muuta lauseet kielteisiksi. Kiinnitä huomiota myös verbien aikamuotoon. 'l. Minä tarvitsen vahvat lu kulasit. minä ev» tarvit-se vahvoja lwkwlmqjm 2. Nuoripari osti uudet lastenvaunut. 3. Sulje silmät! ! 4. Siivoja on pessyt portaat. 5. Hautajaisetjärjestettiin heti. 6. Hän osti siniset housut. T E H TÄVÄ 3 Indeñniittinen partitiiviobjekti Valitse sopiva objekti luettelosta ja käytä sitä partitiivissa. -I n PPP Minä kaadan tavallisesti kahviin kÖYVWM/@r Kaikki nisäkkäät hengittävät ]os sinulla ei ole mitään tekemistä, sinä vain tapat Kukkapurkkiin täytyy silloin tällöin lisätä OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 205 
5. Sepät takovat 6. Selluloosatehtaat tarvitsevat 7. Punaisessa Ristissä voi luovuttaa 8. Ennen vanhaan leikkauspotilaille annettiin 9. Tu ristit ottavat rannalla 1o. Norjalaiset pumppaavat Pohjanmerestä 11. Grillimakkaran päälle laitetaan 12. Taskuvarkaat varastavat 13. Maanviljelijät omistavat tavallisesti sekä että 14. Lampaat syövät 15. Timantti on 16. Suklaassa on 17. Alaskasta löydettiin 1800-luvun lopussa ilma eetteri metsä veri rauta aurinko kulta kaakao hiili puu ruoho raha kerma pelto multa sinappi öljy aika TEHTÄVÄ 4 Partitiiviobjekti kuvaamassa keskeneräistä prosessia Täydennä viivoille partitiivi lihavoiduista sanoista. Pysäköin auton parkkipaikalle. Kolari sattui, kun olin pysäköimässä “WTÖVL parkkipaikalle. Postitin kirjeen. Näin entisen luokkatoverini, kun olin postittamassa Kirjailija kirjoittaa kirjan. Kirjailija tarvitsee yksinäisyyttä, kun hän kirjoittaa 206 TEHTÄVIÄ OBJEKTINSIJAMUODOT 
Myyjä sulki kaupan oven. Myyjä oli juuri sulkemassa kaupan , kun ryöstäjä tuli väkisin sisään. Hän katsoi elokuvan. Hän katsoi vähän aikaa , mutta nukahti sitten. Koululainen ylitti suojatien. Koululainen oli ylittämässä , kun liikennevalot vaihtuivat punaisiksi. Naapuri leikkasi pensasaidan. Kun vilkaisin ikkunasta ulos, näin, että naapuri leikkasi Isä kantoi matot ulos. Isä oli kantamassa ulos, kun alkoi sataa. Äiti vie pojat koripalloharjoituksiin. Äiti ei ole nyt kotona, hän on viemässä koripalloharjoituksiin. Minä riisun aina kengät eteisessä. Minä riisuin parhaillaan eteisessä , kun ovikello soi. Isoäiti on lukenut Raamatun kannesta kanteen. Isoäiti lukee joka ilta ennen nukkumaanmenoa Kevätaurinko sulattaa lumen pois. Aina kun aurinko paistaa, se sulattaa vähän Lapsi kokosi palapelin parissa tunnissa. Lapsi kokosi pari tuntia. Kirvesmiehet rakensivat talon puolessa vuodessa. Kirvesmiehet rakensivat puoli vuotta. Maksoimme asuntolainan pois. Maksoimme viisitoista vuotta. OBJEKTIN SUAMUODOT TEHTÄVIÄ 207 
Muuttoliikkeen miehet kantoivat huonekalut viidenteen kerrokseen. 16. Muuttoliikkeen miehet kantoivat koko päivän viidenteen kerrokseen. TEHTÄVÄ 5 Partitiiviobjektia vaativat verbit Täydennä viivoille yksikön partitiivi lihavoiduista ilmauksista. -I a PONPTW-PWP 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Englantilaiset harrastavat kVlkÖmå (kriketti). Vieraat onnittelevat (päivänsankari). Odotatteko te Melu häiritsee Poliisit seuraavat He jatkoivat Yritys mainostaa Me toivotamme teille (onnellinen uusi vuosi)! Suomalaiset arvostavat (ihme)? (keskittyminen). (varastettu auto). (työ) ruokatunnin jälkeen. (uusi tuote). (täsmällisyys). Miksi ihmiset pelkäävät Lääkäri suositteli minulle (kevyt ruokavalio). Joskus me kaikki kaipaamme Oppositio vastusti Hän sairastaa (vanhuus)? (hiljaisuus). (ehdotus). (parantumaton syöpä). Sotilaat puolustavat (isänmaa). Lentokone lähestyy (Lontoo). Hän teeskenteli (sairas). Äiti häpesi lapsen (huono käytös). Miksi me kadehdimme toisen ihmisen (onni)? Sinun täytyy varoa (liukas jää). 203 TEHTÄVIÄ OBJEKTIN SIJAMUODOT 
21. Monet pakenevat (todellisuus) huumeisiin. TE HTÄVÄ 6 Partitiiviobjektia vaativat verbit Täydennä viivoille monikon partitiivi lihavoiduista ilmauksista. 1. Lapsi toivoo joulu pu kilta VWÅWI 91/4494 (uudet sukset). 2. Lapset matkivat aina (vanhemmat). 3. Minä rakastan (suuret häät). 4. Vaimo inhoaa miehensä (viikset). 5. Sateella täytyy käyttää (kumisaappaat). 6. Minä kadehdin ystäväni (kiharat hiukset). 7. Optikko suositteli (piilolinssit). 8. Sotilaat tottelevat upseerin (käsky). 9. Meidän kaikkien täytyy noudattaa maan (laki). 1o. Tu ristit ihailivat Lapin (revontulet). 11. Varo (jyrkät portaat)! 12. Naiset korostavat (huulet) huulipunalla. 13. Uudet naapurit juhlivat (tupaantuliaiset). 14. Me muistelimme kuopuksen (ristiäiset). 15. Ihmiset kohtelevat (eläin) julmasti. 16. Toimittajat haastattelevat (ministeri). TE HTÄVÄ 7 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmauksista. '|. 2. 3. Mies sytytti hÅ/Pükáw (tupakka). Suomessakin kasvatettiin joskus Lapset tarvitsevat OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 209 (rakkaus). (tupakka). 
EDPONP*E"'P 12. 13. 14. 15. Minä tarvitsen (uusi talvitakki). (uusi rakkaus). Mies löysi avioeron jälkeen Hän viettää (aika) laiskottelemalla. Tilasitko sinäjo (aika) hammaslääkäriltä? Selluloosatehtaat valmistavat (paperi). Johtaja allekirjoitti (paperi) ja antoi sen sihteerille. Hoitotyö vaatii (kärsivällisyys). Pankki vaatii (velka) takaisin. Äiti vaihtaajoka kevät kaktu kselle (uusi multa). Lentokentän terminaalissa voi vaihtaa (valuutta). Ilma sisältää (happi). Hinnat sisältävät (arvonlisävero). TEHTÄVÄ s Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Täydennä viivoille monikon partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmauksista. _I a POONPW-PWP Puusepät valmistavat Wåwákülbáå (huonekalu). Kirvesmies rakentaa (omakotitalo). Kän nykällä voi lähettää (tekstiviesti). Filatelistit keräävät (postimerkki). Apteekista ostetaan (lääke). Kirjapainossa painetaan (kirja). Autojen merkkiliikkeissä myydään myös (varaosa). Syksyllä on mukavaa poimia (marja). Joulupukki tuo lapsille (lahja). 210 TEHTÄVIÄ OBjEKTIN SIJAMUODOT 
10. Ken nelissä kasvatetaan (koira). n. Lääkärit parantavat (vaikea sairaus). 12. Minä näin torilla (japanilainen turisti). 13. Vegetaristit syövät (tuore kasvis). 14. Kaikki ihmiset tekevät (erehdys). 15. Ed uskunnassa tehdään (poliittinen päätös). TE HTÄVÄ 9 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Täydennä viivoille monikon partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmauksista. _l “PPONS” 912593?” 12. 13. 14. 15. Suutari korjaa kÖWkiä Minä tarvitsen On kohteliasta viedä kutsujen emännälle Emäntä laittaa Kultasepänliikkeessä myydään myös (kenkä). (uusi kenkä). (kukka). (kukka) heti maljakkoon. (kihlasormus). Kihlapari osti jo viime viikolla (sormus). Juhla- ja pitopalveluyritykset järjestävät Sulhasen äiti järjestää nuoren parin (häät). (häät). Kenkäosastolla myydään myös (hansikas). Tänään on niin kylmä, että on pakko laittaa (hansikas) käteen. Putkimies löysi kylpyhuoneen viemäriputkesta Kampaaja pesee aina ensin asiakkaan (hius). (hius). Ennen joulua tehdään eniten (ostos). Asiakkaat maksavat Näyttelijän täytyy muistaa (ostos) kassalle. (repliikki) ulkoa. OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 211 
16. Ystävän päivänä me muistamme (ystävä) kortilla. 17. Miksi te maalasitte keittiön (kaappi) sinisiksi? TEHTÄVÄ 1 0 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmauksista. _l 10. Joukkue aloitti EÖllW (peli) hienosti tekemällä heti maalin. (peli) jatketaan siihen asti, kun jompikumpi joukkue tekee maalin. Minäihailen (musikaalinen lahjakkuus). Hän on perinyt isältään (musikaalinen lahjakkuus). Hän harrasti (juokseminen). Hän lopetti (juokseminen), ku n hänen nilkkansa murtui. Minä näin metsässä (susi). Lampaat pelkäävät Kun auto lähestyy (susi). (risteys), se hiljentää vauhtia. Auto ohitti vauhtia. 212 TEHTÄVIÄ OBJEKTINSIJAMUODOT (risteys) hiljentämättä 
TEHTÄVÄ11 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Täydennä viivoille monikon partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista sanoista. 'l. 2 3 4. 5 10. 12. Minun sisareni synnytti kálááaååi' Minun sisareni odottaa (kaksoset). (kaksoset). (käsi) ennen ruokailua. Minä pesen aina Myös apina käyttää (käsi), kun se syö banaania. Kaikkien täytyy noudattaa (liikennesääntö). ]os haluat ajokortin, sinun täytyy tietää (liikennesääntö). Pikkuvauva tuntee äidin (kasvot). Lapsi rakastaa äidin (kasvot). He juhlivat (kihlajaiset) kotona. Toivottavasti sinä muistat serkun (kihlajaiset). Hän keskeytti (opinnot) yliopistossa, kun hän sai vauvan. Hän jatkoi (opinnot), kun lapsi oli 2-vuotias. TEHTÄVÄ 12 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Imperatiiviiauseet Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmau ksista. 'l. @WPWP Pedatkaa eáwlün (sänky)! Antakaa lapsille (huomio)! Pudota (kirje) postilaatikkoon! Seuratkaa (opas)! Kutsu kaa heti (ambulanssi)! Älä syö (pilaantunut ruoka)! OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 213 
7 Pyytäkää (apu)! 8. Unohda (menneisyys)! 9. Ajattele (tulevaisuus)! 10. Sammuttakaa (tulipalo)! 11. Heitä (pallo) minulle! 12. Od ottakaa (seuraava bussi)! 13. Kuuntele (klassinen musiikki)! 14. Älkää ylittäkö (katu), kun punaiset palavat! 15. Auttakaa (avuton lapsi)! TE HTÄVÄ 1 3 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Passiivilauseet Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmauksista. f” NPWPP 10. 12. 214 ' (Keitto) 'PVLPÖYl keksittiin Kiinassa noin 1oo eKr. (Dynamiitti) (Paperi) alettiin käyttääjo 18oo-luvu n lopulla. Aasiassa syödään yleensä (Kalevala) Mökillä pelataan aina (riisi). (sulkapallo). Suomessa odotetaan aina yhtä innokkaasti (kesä). Potilaalle annetaan ennen leikkausta (nukutuslääke). (Helsinki) perustettiin jo 1500-luvulla. (Tulipalo) sammutetaan vedellä. (Öljy) pumpataan sekä maasta että merestä. Vuonna 1957 avaruuteen lähetettiin on käännetty 45 eri kielelle. (ensimmäinen satelliitti). ei syödä haarukalla vaan lusikalla. TEHTÄVIÄ OBJEKTIN SIJAMUODOT 
TEHTÄVÄ14 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Nesessiivilauseet Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmauksista. 12. Minun täytyy pitää seminaarissa PMMÖ (puhe). Sinun ei tarvitse ottaa tänään (sateenvarjo) mukaan. Teidän kannattaa nyt ehdottomasti ottaa (asianajaja) Taksin oli pakko ajaa (ylinopeus), jotta asiakas ehtisi ajoissa lentokentälle. Minun oli pakko kertoa hänelle (valkoinen valhe). Pitääkö sinun aina tuijottaa (televisio)? Urheilijan oli pakko lopettaa Kaikkien kansalaisten täytyy noudattaa Kannattaako meidän ostaa (juokseminen). (laki). (käytetty auto)? Heidän täytyi jättää muuttaa ulkomaille. Sinun ei tarvitsejännittää Meidän on pakko ratkaista TEHTÄVÄ15 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Yksipersoonaiset lauseet (kotimaa) ja (esiintyminen). (ongelma) pian. Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmau ksista. 1. 2. Olisiko vielä mahdollista korjata @Yökwllhá (erehdys)? On kallista rakentaa On luonnollista rakastaa (uusi talo). (oma lapsi). OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 215 
10. 12. 13. 14. 15. 16. On toivotonta yrittää muuttaa [toinen ihminen). On surullista menettää [hyvä ystävä). On mielenkiintoista seurata (jalkapallo-ottelu). On opettavaista tu ntea (nälkä). Ei ole helppoa ymmärtää (vieras kieli). On vahingollista syödä (roskaruoka). On harvinaista nähdä (lumi) kesäkuussa. On vastu uto nta jättää (velka) maksamatta. On järkyttävää ajatella elämän [lyhyys). Joskus voi olla vaarallista leikkiä (sankari). On kohteliasta tervehtiä (naapuri). On sivistymätöntä avata (ovi) koputtamatta ensin. On turhaa jännittää (koe). TEHTÄVÄ 16 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Yksipersoonaiset lauseet Täydennä viivoille yksikön partitiivi tai akkusatiivi lihavoiduista ilmau ksista. '|. 2 3 4. 5 Meillä on oikeus kuulla *ÖhÅ-Mré* (totuus). Hänellä oli mahdollisuus opiskella (lääketiede). Sinulla on paha tapa keskeyttää (keskustelu). Heillä oli tarkoitus jatkaa (matka) junalla. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä (auringonpimennys). ]ames Bondilla on lupa tappaa (vihollinen). Muuttomiehillä oli tarpeeksi voimaa kantaa (piano) olohuoneeseen. Hänellä ei ollut rahaa ostaa (tietokone). Vartijalla on valtuudet pidättää (varas). 216 TEHTÄVlÄ OBJEKTIN SIJAMUODOT 
10. Meillä kaikilla on velvollisuus auttaa (lähimmäinen). 11. Sinulla oli onni synnyttää (terve lapsi). 12. Onko hänelläjärkeä lopettaa (juominen)? 13. Minulla ei ollut sydäntä kertoa hänelle (totuus). 14. Yrityksellä on aikomus lisätä (henkilökunta). 15. Onko hänellä vielä energiaa tehdä (väitöskirja)? TE HTÄVÄ 1 7 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Monivaiintatehtävä Valitse oikea objektin sijamuoto annetuista vaihtoehdoista. 1. Pikkupoika löysi kadulta [aamun lompakon a) paksu lompakko b) paksun lompakon c) paksua lompakkoa 2. Nykyään käytetään usein maksuvälineenä a) luottokortti b) luottokortin c) luottokorttia 3. Me suunnittelemme koko ajan Etelä-Amerikkaan. a) lomamatka b) lomamatkan c) lomamatkaa 4. Oli järkyttävää nähdä a) onnettomuuspaikka b) onnettomuuspaikan c) onnettomuuspaikkaa OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 217 
5. Hiiret rakastavat a) juusto b) juuston c) juustoa 6. Minun on pakko palkata a) kotiapulainen b) kotiapulaisen c) kotiapulaista 7. Minä pyydän sinulta a) suuri palvelus b) suuren palveluksen c) suurta palvelusta 8. Metsästäjä ampui , mutta sejatkoijuoksua metsään. a) hirvi b) hirven c) hirveä 9. Varokaa ! a) vaarallinen tienristeys b) vaarallisen tienristeyksen c) vaarallista tienristeystä 1o.Voisitko sinä vahtia kun minä käyn pankkiautomaatilla? a) tämä matkalaukku b) tämän matkalaukun c) tätä matkalaukkua 11. Minulla oli ainutlaatuinen tilaisuus nähdä Vatikaanin aukiolla. a) paavi b) paavin c) paavia 213 TEHTÄVIÄ OBJEKTINSIJAMUODOT 
12.Minä en opi ikinä käyttämään a) tämä tietokoneohjelma b) tämän tietokoneohjelman c) tätä tietokoneohjelmaa 13.Tankkaa täyteen! a) bensatankki b) bensatankin c) bensatankkia 14. Me rakensimme a) autotalli b) autotallin c) autotallia 15. Minä tuskin tunsin malta kaupungilla. a) entinen koulukaverini b) entisen koulukaverini c) entistä koulukaveriani 16. Sulhanen tapasi morsiamen kerran vasta häissä. a) isoisä b) isoisän c) isoisää 17. Avataan koko kesän. , kun tapasimme sattu- ensimmäisen ja pidetään hauskaa! a) viinipullo b) viinipullon c) viinipulloa OBJEKT|N SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 219 
TEHTÄVÄ 18 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Monivalintatehtävä Valitse oikea objektin sijamuoto annetuista vaihtoehdoista. 220 . Laita paidan . Kaikki naiset käyttävät nykyään . Minä en halua vaivata . Nainen lakkasi . Alennusmyynnissä myydään nyt lwulgojm emmpjomifm a) halvat saappaat b) halpoja saappaita . Naapurin lapset ovat puutarhassa haravoimassa a) lehdet b) lehtiä kiinni! a) napit b) nappeja a) sukkahousut b) sukkahousuja . Minä haluan vaihtaa makuuhuoneeseen a) uudet verhot b) uusia verhoja tällä ongelmalla. a) sukulaiset b) sukulaisia a) kyntensä b) kynsiään . Lapsi häpesi koko lapsuutensa ajan ennen kuin hän lähti teatteriin. a) suuret hörökorvansa b) suuria hörökorviaan TEHTÄVIÄ OBJEKTIN SIJAMUODOT 
9. Minä ihailin aina äidin a) paksut, kiharat hiukset b) paksuja, kiharia hiuksia 1o. Raskaan työpäivän jälkeen on ihanaa nostaa pöydäüe. a) jalat b) jalkoja 11. Ennen vanhaan nuoret arvostivat vanhempien a) neuvot b) neuvoja 12.]os lapsella on usein angiina, häneltä leikataan tavallisesti a) nielurisat b) nielurisoja 13.Tämä nuoripari tuskin pitää a) suuret häät b) suuria häitä 14. Meidän täytyy pestä keittiön a) ikkunat b) ikkunoita 15. Pojat harrastavat a) erilaiset urheilulajit b) erilaisia urheilulajeja 16. Naiset korostavat maskaralla ja luomivärillä. a) silmät b) silmiä 17. Minä tunnen kaikki Sibeliuksen a) teokset b) teoksia OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 221 
18. Me emme saa unohtaa a) kärsivät ihmiset b) kärsiviä ihmisiä 19. järjestetään joka neljäs vuosi. a) Olympialaiset b) Olympialaisia 20. Huomenna sinulla on tilaisuus tavata a) mielenkiintoisetihmiset b) mielenkiintoisiaihmisiä 21. Ei ole aivan yksinkertaista oppia objektin a) säännöt. b) sääntöjä. TEHTÄVÄ 19 Partitiivi- vai akkusatiiviobjekti? Monivalintatehtävä Valitse oikea objektin sijamuoto annetuista vaihtoehdoista. Huomaa, että joissain tapauksissa useampi kuin yksi vaihtoehto on mahdollinen. 1. Älä häiritse minua, kun minä katson ÖlOlLW/“m a) elokuvaa b) elokuva c) elokuvan 2. Minä katson ensin ja keskustelen sinun kanssasi vasta sen jälkeen. a) tätä elokuvaa b) tämä elokuva c) tämän elokuvan 3. Katsotaanko ensin ja mennään sitten kävelylle? a) tätä elokuvaa b) tämä elokuva c) tämän elokuvan 222 TEHTÄVIÄ OBJEKTINSIJAMUODOT 
1o. Naapuri on myös ostanut TI. . Urheiluliikkeissä myydään myös . Kaikissa länsimaissa katsotaan a) amerikkalaiset elokuvat b) amerikkalaisia elokuvia . Etelä-Amerikassa harrastetaan a) jalkapalloa b) jalkapallo c) jalkapallon . Heitä minulle ! a) tuotajalkapalloa b) tuojalkapallo c) tuonjalkapallon Kaikilla on nykyään mahdollisuus pelata a) jalkapalloa b) jalkapallo c) jalkapallon a) jalkapalloja b) jalkapallot . Me aiomme istuttaa puutarhaan a) kirsikkapuuta b) kirsikkapuu c) kirsikkapuun a) kirsikkapuita b) kirsikkapuut Äiti on keittiössä tiskaamassa a) astioita b) astiat OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 223 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kenen vuoro on tiskata a) astioita b) astiat Naapuri korjasi eilen a) kattoa b) katto c) katon Hänen täytyy korjata , mutta se ei ole vielä valmis. , ennen kuin syys- sateet alkavat. a) kattoa b) katto c) katon Jos hän ei ole korjannut vesi sataa sisään. a) kattoa b) katto c) katon Kun hän on korjannut tyytyväinen itseensä. a) kattoa b) katto c) katon Kenkäosastolla myydään a) kenkiä ja saappaita b) kengät ja saappaat Minätarvitsen a) uusiasaappaita b) uudet saappaat Minäluin a) tämä kirja b) tämän kirjan c) tätä kirjaa 224 TEHTÄVIÄ OBJEKTINSIJAMUODOT ennen syksyä, , hän on varmaan kannesta kanteen. 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Naapuri oli korjaamassa a) katto b) katon c) kattoa Lasten kasvattamisessa tarvitaan a) viisaus b) viisauden c) viisautta Ruotsalainen Alfred Nobel keksi a) dynamiitti b) dynamiitin c) dynamiittia Ole hyväja siirrä vähän a) tuoli b) tuolin c) tuolia Hän sammutti a) lamppu b) lampun c) lamppua ja meni nukkumaan. Hänellä on mahdollisuus ostaa a) edullinen asunto b) edullisen asunnon c) edullista asuntoa Tuskin ku kaan tietää a) lopullinen totuus b) lopullisen totuuden c) lopullista totuutta Jättäkää a) auto b) auton c) autoa parkkipaikalle! OBJEKT|N SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ , kun alkoi sataa. 225 
28. 29. 30. 31. 32. 33- 34- 35- Ruotsin poliisi ei tiedä vieläkään, kuka murhasi a) pääministeri Palme b) pääministeri Palmen c) pääministeri Palmea täytyy painaa, että tämä laite sammuu? a) Mikä nappi b) Minkä napin c) Mitä nappia rakennettiin monta vuotta. a) Kiinan muuri b) Kiinan muurin c) Kiinan muuria On todella vaikeaa valita a) oikea objekti b) oikean objektin c) oikeaa objektia löydettiin vuonna 1492. a) Amerikka b) Amerikan c) Amerikkaa Toimittaja haastatteli televisiossa a) pääministeri b) pääministerin c) pääministeriä Sisareni synnytti viime yönä a) terve poikalapsi b) terveen poikalapsen c) tervettä poikalasta Toivottavasti emme unohda a) avaimet b) avaimia 226 TEHTÄVIÄ OBJEKTIN SIJAMUODOT 
36. 37- 38. 39- 40. 41. 42. 43- 44- Me olimme äidin kanssa metsässä ja poimimme a) marjat b) marjoja Minä olin kuivaamassa a) hiukset b) hiuksia , kun puhelin soi. Suomessa vieraat riisuvat a) kengät b) kenkiä pois eteisessä. Minun ei tarvitse enää tiskata koska meillä on astianpesukone. a) astiat b) astioita käsi n, Mihin sinä laitoit soppaan? a) perunat b) perunoita ,jotka minä tarvitsen Sateella käytetään a) ku misaap paat b) kumisaappaita Nokia valmistaaja myy a) kännykät b) kännyköitä Koska eilen satoi lu nta, isä vaihtoi aamulla autoon a) nastarenkaat b) nastarenkaita Minä pelkään a) korkeat paikat b) korkeita paikkoja OBJEKTIN SIJAMUODOT TEHTÄVIÄ 227 
ESSIIVI Minä? Kenenä/keinä? MiIIaisena/millaisina? Pääte: -na, -nä Essiivin pääte liittyy vahvaan vokaalivartaloon (joissain jähmettyneissä muo- doissa konsonanttivartaloon). Essiivin funktiot Essiiviä käytetään 1. kertomaan, missä asemassa tai tehtävässäjoku tai jokin on (muutok- seen asti) Sisareni on vientisihteerinä Nokialla. (Vrt. Hän on viestintäsihteeri.) Hän toimii silloin tällöin tulkkina. (Vrt. Hän on tulkki.) Naapurini työskentelee laitoshuoltajana palvelutalossa. 2. kertomaan, millaisessa tilassa tai millaisella tuulella joku tai jokin on Maito säilyy kylmänä jääkaapissa. Ilma pysyi aurinkoisena koko viikon. Hän on ollut kauan sairaana. Nainen on raskaana. Minä tulin kotiin väsyneenä. Morsian hymyili onnellisena. 3. kertomaan, miltä kannalta jotakuta tai jotakin luonnehditaan Presidenttinä hän oli arvostettu, persoonana taas kiistelty. 4. ilmoittamaan ajankohtaa Maalaan talon ensi kesänä. Jouluna annetaan joulu lahjoja. Olen ollut väsynyt viime päivinä. 5. ilmoittamaan paikkaa Mökki sijaitsikin rannempana kuin muistin. 228 SIJAMUODOT 
6. kertomaan, missä ominaisuudessa joku tai jokin on (tekemisen syy) Äitinä hän ajattelee aina ensin lapsia. (Koska hän on äiti, hän ajattelee aina ensin lapsia.) Lääkärinä hän voi kirjoittaa reseptin. (Hän voi kirjoittaa reseptin, koska hän on lääkäri.) Ystävänäsi minä annan sinulle neuvon. (Koska olen ystäväsi, annan si- nulle neuvon.) 7. ilmoittamaan tekemisen ehtoa Sinuna minäjäisin kotiin. (Jos olisin sinä, jäisin kotiin.) Presidenttinä minä voisin muuttaa maailmaa. (Jos olisin presidentti, voi- sin muuttaa maailmaa.) 8. ilmoittamaan tekemisen aikaan vallitsevia tai vallinneita olosuhteita Lapsena hän oli vilkas. (Kun hän oli lapsi, hän oli vilkas.) Mikä sinusta tulee isona? (Mikä sinusta tulee, kun olet iso?) Mozart kuoli nuorena. (Mozart kuoli, kun hän oli nuori.) SIJAMUODOT 229 
TEHTÄVIÄ: ESSllVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön essiivissä. 1. Väåáláláöwá maalataan kananmuniaja syödään mämmiä. juodaan simaaja syödään tippaleipiä. ihaillaan yötöntä yötä. muistetaan kaikkia äitejä lahjoilla. valetaan tinaajajärjestetään ilotulitus. joulupukki tuo lapsille lahjoja. lauletaan Suomen kansallislaulu. PONPW-PWN syödään hernekeittoaja lasketaan mäkeä. äitienpäivä pääsiäinen jouluaatto vappu uusi vuosi itsenäisyyspäivä laskiainen juhannus TEHTÄVÄ 2 Yksikön essiivi Valitse sopiva sana luettelosta ja käytä sitä yksikön essiivissä. 1. Millaisen: kesänä pohjavesi laskee? QMTÖÖTTÖVWMIM Millaisen: päivänä aurinko ei paista? Minä vuonna helmikuussa on 29 päivää? Millaisen: saunassa käydään? Millaisen: sipuli yleensä lisätään ruokaan? Kenenä jotkut miehet esiintyvät jouluaattona? Minä sade tulee alas lämpimänä päivänä? PO-“PW-PWP Minä sade tulee alas pakkasella? 230 TEHTÄVIÄ ESSIIVI 
alaston silputtu lumi karkausvuosi pilvinen joulupukki vesi sateeton T E H TÄVÄ 3 Yksikön essiivi Muuta lauseet yksikön essiiviin. 1. Hän oli väsynytja tuli kotiin. Hän tuli Våålfjwööwä kotiin. 2. Lapsi oli iloinen ja lähti kouluun. Lapsi lähti kouluun. 3. Morsian oli onnellinen ja hymyili. Morsian hymyili 4. Mies oli hermostunutja katsoi kelloa. Mies katsoi kelloa. 5. Pohjantähti on kirkas ja loistaa. Pohjantähti loistaa 6 Hirvi oli kuollut ja makasi tiellä. Hirvi makasi tiellä. 7. Hän oli onneton ja itki. Hän itki 8. Äiti oli vihainen ja huusi. Äiti huusi 9. Minä olen valmis ja odotan taksia. Minä odotan taksia. 10. Hän on sairas ja makaa sängyssä. Hän makaa sängyssä. T E H TÄVÄ 4 Yksikön essiivi Muuta sivulauseet yksikön essiiviksi. 'l. Kun olin lapsi, minulla oli turvallinen koti. Lapsena Kun olin 10-vuotias, haaveilin näyttelijän am matista. minulla oli turvallinen koti. haaveilin näyttelijän ammatista. Kun olin murrosikäinen, kapinoin vanhempia vastaan. kapinoin vanhempia vastaan. ESS||V| TEHTÄVIÄ 231 
4. Kun olin nuori ylioppilas, halusin muuttaa maailmaa. halusin muuttaa maailmaa. 5. Kun olin onnellinen morsian, uskoin ikuiseen rakkauteen. uskoin ikuiseen rakkauteen. 6. Kun olin tuore äiti, halusin antaa lapselle täydellisen kodin. halusin antaa lapselle täydellisen kodin. 7. Nyt, kun olen eronnut kaksi kertaa, en ole enää niin sinisilmäinen. en ole enää niin sinisilmäinen. 8. Nyt, kun olen keski-ikäinen, tajuan, että en elä ikuisesti. 9. Sitten kun olen eläkeläinen, matkustan maailman ympäri. matkustan maailman ympäri. TEHTÄVÄ 5 Yksikön essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön essiivissä. 1. Nainen,jokaodottaa lasta, on YM/ákürürnür Kuljettaja, joka on nauttinut runsaasti alkoholia, ajaa autoa P Leipä on parasta 4. Olut on parasta Jos auton ostaa , se on paljon halvempi kuin uusi. 6. Jos ostat auton , takuu on voimassa kaksi vuotta. tuore raskas uusi juopunut käytetty kylmä 232 TEHTÄVIÄ ESSIIVI tajuan, että en elä ikuisesti. 
TEHTÄVÄ 6 Yksikön essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelostaja käytä sitä yksikön essiivissä. _I u PiW-PW.” Vuodesohvaa käytetään ñlü/PÅÅGÖWÅ @å/Wklñwå/ Kellaria käytetään usein Sanomalehteä voi käyttää Marjoja käytetään usein Ydinvoimaa käytetään yleisesti Kännykkää voi käyttää myös tilapäinen sänky hillo käärepaperi kamera energianlähde polkupyörävarasto TEHTÄVÄ 7 Yksikön essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön essiivissä. _I u W-PWN Ilmakehässä oleva vesihöyry laskeutuu maahan 94W6ÖV|M Neste poistuu ihon läpi Flunssa ilmenee usein Jos lapsi syntyy 7 kuukauden ikäisenä, se syntyy Perheen ensimmäinen lapsi syntyy ja viimeinen esikoinen sade hiki yskäja nuha keskonen kuopus ESSIIVI TEHTÄVIÄ 233 
TEHTÄVÄ s Monikon essiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon essiivissä. 1. AMIYlWIÅÖ-lálwü/ PälVlVl/ä/ ruskettuu nopeasti. 2. tähdet loistavat taivaalla. 3. voi hiihtää. 4. ilma on kosteaa. 5. ei sada paljon. 6. on mukavaa istua sisällä takkatulen ääressä. kirkas yö luminen talvi kuiva kesä aurinkoinen päivä sumuinen aamu sateinen ja myrskyinen ilta TEHTÄVÄ 9 Monikon essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon essiivissä. 1. Millaisina asunnot tavallisesti vuokrataan? KMMÅWLVWVLHÖVWÅWW 2. Millaisina vaatteet laitetaan pesukoneeseen? 3. Millaisina lapset syntyvät maailmaan? 4. Millaisina pihvit syödään, jos ne ovat "medium"? Minä koirat voivat toimia? Keinä pikkutytöt esiintyvät joulu näytelmässä? puolikypsä kalustamaton likainen enkeli viaton vahti 234 TEHTÄVIÄ ESSIIVI 
TEHTÄVÄ1O Monikon essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelostaja käytä sitä monikon essiivissä. 1. Sudetja karhut elävät luonnossa Vluålwá 2. Kissanpennut syntyvät E" Satu päättyy: "Ja niin prinssi ja prinsessa elivät elämänsä loppuun asti". Kun lehdet ovat pudonneet, puut seisovat Marjatja hedelmät poimitaan Pakastevihannekset laitetaan kattilaan. Perunamuusia varten perunat kuoritaan Elokuvat tehtiin Suomessa 196o-luvulle asti EDPONPW? Jos viet vaatteet pesulaan, saat ne ' takaisin. 1o. Suomessa sanomalehdet tulevat yleensä kotiin. onnellinen jäinen puhdas mustavalkoinen paljas villi kypsä tilattu raaka sokea TEHTÄVÄ11 Monikon essiivi Valitse sopiva sana alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon essiivissä. -l . Kaupan muovikasseja käytetään usein VÖQkWPMÖQÖlVWL Hevosia käytetään nykyään pääasiassa Yrttejä käytetään Haalareita käytetään yleensä Keramiikka-astioita voi käyttää myös @W-“WP Puuta ja turvetta käytetään ratsu työvaate polttoaine koriste-esine roskapussi mauste ESSlIV| TEHTÄVIÄ 235 
TEHTÄVÄ 12 Monikon essiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon essiivissä. 1. Missä tehtävissä voi toimia henkilö, joka on opiskellut vieraita kieliä? Hän voi toimia mlkkim 'imi Iáåzávbfåjánä 2. Missä tehtävässä entinen balettitanssija voi toimia? Hän voi toimia 3. Missä tehtävässä entinen urheilija voi toimia? Hän voi toimia 4. Missä tehtävässä voi toimia henkilö, joka on opiskellut kansainvälistä politiikkaa? Hän voi toimia 5. Henkilö, jokajakaa kokouksessa puheenvuorot, toimii 6. Pariskunta, jokajärjestää kutsut, toimii 7. Henkilö, joka hoitaa vieraita lapsia kotona, toimii 8. Henkilö, joka tekee toimistotyötä sairaalassa, toimii 9. Henkilö, joka auttaa oppilaita koulussa, toimii 1o. Henkilö, joka antaa asiantuntevia neuvoja, toimii 11. Morsiamen paras ystävä toimii tavallisesti häissä 12. Henkilö, joka tekee määräaikaisesti viran vakinaisen haltijan työtä, toimii osastosihteeri isäntä ja emäntä perhepäivähoitaja kaaso puheenjohtaja koulunkäyntiavustaja valmentaja diplomaatti konsultti tulkki tai kääntäjä viransijainen koreografi 236 TEHTÄVIÄ ESSIIVI 
TEHTÄVÄ13 Monikon essiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon essiivissä. _I a Stressi ilmenee usein Flfllñálálwá Qarll/“Wláálna 2. Sudet liikkuvat 3. Muuttolinnut lentävät 4. Merivesi lyö rantaan 5. Bakteerit näkyvät mikroskoopissa 6. Muiden galaksien planeetat näkyvät taivaalla 7. Tuli nousee palavasta talosta ilmaan 8. Öljy kelluu veden pinnalla 9. Salama näkyy taivaalla 1o. Leikkelemakkara myydään useimmiten 11. Suru purkautuu 12. Suosittua kirjaa myydään parvi lauma suuri liekki fyysinen sairaus tähti valmis siivu kyynel uusi painos lautta TEHTÄVÄ14 Yksikön vai monikon essiivi? Muuta sivulauseet yksikön tai monikon essiiviin. 1. Hän ei voi valehdella, koska hän on rehellinen ihminen. Remlliámá ihmisenä nopea välähdys musta piste korkea aalto hän ei voi valehdella. 2. Hän avaa aina oven naiselle, koska hän on kohtelias herrasmies. hän avaa aina oven naiselle. 3. Saan tässä kaupassa aina hyvää palvelua, koska olen vakioasiakas. saan tässä kaupassa aina hyvää palvelua. ESSIIVI TEHTÄVIÄ 237 
10. 12. Hän saa käyttää firman autoa, koska hän on johtajan tytär. hän saa käyttää firman autoa. Hän herättää huomiota, koska hän on kaunis ja tyylikäs nainen. hän herättää huomiota. Gepardi juoksee saaliin helposti kiinni, koska se on nopea eläin. gepardi juoksee saaliin nopeasti kiinni. Hän ei saanut työpaikkaa, koska hän oli ammattitaidoton. hän ei saanut työpaikkaa. Hän sai vähemmän palkkaa kuin muut, koska hän oli uusi työntekijä. hän sai vähemmän palkkaa kuin muut. Alumiini sopii myös rakentamiseen, koska se on kevyttäja ruostumatonta. alumiini sopii myös rakentamiseen. He rakensivat ensin saunan, koska he olivat tyypillisiä suomalaisia. he rakensivat ensin saunan. Perfektionistit tekevät työnsä hyvin, koska he ovat pikkutarkkoja työntekijöitä. perfektionistit tekevät työnsä hyvin. Isoäiti käy säännöllisesti kirkossa, koska hän on uskovainen ihminen. isoäiti käy säännöllisesti kirkossa. 233 TEHTÄVIÄ ESSIIVI 
TEHTÄVÄ 15 Yksikön vai monikon essiivi? Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön tai monikon essiivissä. 1. Ulkomaalaiset pitävät suomea VWHCÖMIWW HÖIÖWÅI 2. Silkkiä pidetään 3. Eteläeurooppalaiset turistit pitävät Lappia 4. Delfiinejä pidetään Lehmää pidetään Intiassa Mustaa kissaa, jokajuoksee tien yli, pidetään monessa kulttuurissa 7. Poikkeuksellisen älykästäja lahjakasta ihmistä pidetään usein 8. Syöpää pidettiin ennen 9. Yli 18-vuotiaita pidetään lain mukaan 1o. Heinäkuuta pidetään Suomessa arvokas kangas aikuinen pyhä eläin älykäs nisäkäs parantumaton sairaus nero vaikea kieli huono enne lomakuukausi eksoottinen matkailukohde ESSIIVI TEHTÄVIÄ 239 
TRANSLATIIVI Miksi? Keneksi/keiksi? MiIIaiseksi/millaisiksi? Pääte: -ksi, omistusliitteen edellä -kse Translatiivin pääte liittyy vokaalivartaloon. Translatiivin funktiot Translatiivia käytetään 1. muutosverbien kanssa joutua Hän joutui työttömäksi. julistaa Erotuomari julisti nyrkkeilijän ottelun voittajaksi. jäädä Sisareni jäi lapsen syntymän jälkeen kotiäidiksi. kasvaa Lapsi kasvaa aikuiseksi. kasvattaa Viisaat van hemmat kasvattavat lapset itsenäisiksi. kehittyä Konflikti kehittyi sodaksi. maalata Me maalaam me talon valkoiseksi. muuttaa Noita muutti prinssin sammakoksi. muuttua Ilma muuttuu syksyllä kylmäksi. nimittää Martti Ahtisaari nimitettiin rauhanneuvottelijaksi. opiskella Serkkuni opiskelee insinööriksi. pyytää Ystäväni pyysi minua lapsen kummiksi. päästä Hän pääsi vientisihteeriksi Nokialle. päästää Van ki päästettiin vapaaksi. ruveta He rupesivat metsureiksi. ryhtyä Naapurini ryhtyi yrittäjäksi. tulla Me kaikki tulemme vanhoiksi. vaihtaa Minä vaihdan dollarit euroiksi. vaihtua Liikennevalo vaihtuu punaiseksi. valita Urho Kekkonen valittiin presidentiksi vuonna 1956. valmistua Ystäväni valmistui opettajaksi. värjätä Hän värjäsi tukan punaiseksi. äänestää Komitea äänesti hänet uudeksi puheenjohtajaksi. 2. kuvaamaan emotionaalista tai fyysistä muutosta, vointia, oloa tai mielentilaa tuntea itsensä Minä tunnen itseni sairaaksi/terveeksil masentuneeksi. Pikkutyttö tunsi itsensä prinsessaksi kauniissa puvussa. Me tunsimme itsemme juhlissa ulkopuolisiksi. 240 SIJAMUODOT 
kuvaamaan miksi tai millaiseksi jokin tulkitaan, nimetään tai tarkoi- tetaan haukkua Vaimo haukkui miestään idiootiksi. kehua Opettaja kehui opiskelijoita ahkeriksi. kutsua Jyväskylää on »joskus kutsuttu ”Suomen Ateenaksi”. kuvitella Hän kuvitteli suomen kieltä helpoksi. (Mutta se ei olekaan helppo kieli.) luulla Minä luulin sinua hyväksi ystäväksi. (Mutta sinä et olekaan hyvä ystävä.) nimetä Hän nimesi mateen suosikkiruoakseen. nimitellä Tytöt nimittelivät häntä myyräksi. nimittää Seinäjokea on nimitetty tangokaupungiksi. pilkata Toiset lapset pilkkasivat poikaa läskiksi. sanoa Ystävät sanovat Ljubovia Ljubaksi. syyttää Asiakas syytti autokauppiasta huijariksi. tulkita Hän tulkitsi sanani loukkaukseksi. ylistää Kriitikot ylistivät kirjaa mestariteokseksi. vieraista kielistä puhuttaessa ja m_uutenkin ilmaisemaan tapaa Turku on ruotsiksi Abo. kääntää Käännä tämä teksti venäjäksi! sanoa Sano se suomeksi! (Mutta: Puhu suomea!) selittää Minä yritän selittää tämän englanniksi. tarkoittaa Mitä tämä sana tarkoittaa ranskaksi? tulkata Hän tulkkasi puheen espanjaksi. Ei suinkaan hän huvikseen toisten jälkiä siivoa. Terveydeksi! joidenkin sanojen vaatimana sijamuotona (rektio) antaa Ystäväni antoi minulle tämän valokuvan muistoksi. ostaa Kaikki ostavat asunnon velaksi. ottaa Minä otin isältä auton lainaksi. saada Minä sain tämän kaulakorun lahjaksi. Minä sain tämän matkan ilmaiseksi. SljAMUODOT 241 
TEHTÄVIÄ: TRANSLATIIVI TEHTÄVÄ 1 Yksikön translatiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön translatiivissa. -I Eeiláaieelcei Miksi perheen vanhinta lasta sanotaan? 2. Miksi perheen nuorinta lasta sanotaan? 3. Miksi sisaren miestäja aviomiehen veljeä kutsutaan? 4. Miksi Lapin syksyn väriloistoa kutsutaan? 5. Miksi sanotaan jäässä olevaa reikää, johon voi mennä uimaan? 6. Miksi kesää myös sanotaan? 7. Miksi päämäärää myös sanotaan? 8. Miksi väliaikaista rauhaa sanotaan? 9. Miksi ihmisen kuolematonta henkeä sanotaan? 1o. Miksi sanotaan jälkeä, joka näkyy ihossa, kun haava on parantunut? 11. Miksi kutsutaan luonnonilmiötä, jonka aikana maa vavahtelee? 12. Miksi kutsutaan oikeusjärjestyksen vastaista poliittista vallanvaihdosta? 13. Miksi kutsutaan kaikkea, mitä ihminen omistaa? 14. Miksi historiaa voi myös sanoa? 15. Miksi kutsutaan aikaa, joka ei lopu koskaan? 16. Miksi egoismia sanotaan suomeksi? lanko kuopus vallankumous avanto ikuisuus esikoinen arpi menneisyys itsekkyys ruska suvi maanjäristys tavoite omaisuus aselepo sielu 242 TEHTÄVIÄ TRANSLATIIVI 
TEHTÄVÄ 2 Yksikön translatiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä yksikön translatii- vissa. _I Liwláláomláei Millaiseksi katu tulee, jos se jäätyy? 2. Millaiseksi viihtyisää asuntoa voi sanoa? 3. Millaiseksi vanha puu muuttuu? 4. Millaiseksi korroosio muuttaa raudan? 5. Miksi Helsinki valittiin vuonna 1812? 6. Millaiseksi sade kastelee maan? 7. Miksi ylimääräiset kalorit muuttuvat? 8. Millaiseksi kermavaahto vatkataan? 9. Miksi selluloosa jalostetaan? 1o. Miksi raakaöljy jalostetaan? 11. Millaiseksi tunnet itsesi, jos olet surullinen? 12. Millaiseksi ihminen tulee, jos häneltä vaaditaan liikaa? laho rasva ruosteinen pääkaupunki liukas onneton kuohkea stressaantunut paperi märkä bensiini kodikas TE HTÄVÄ 3 Yksikön translatiivi Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja käytä sitä yksikön translatiivissa. _I a W-“WP jomlálcaeelcei Alle o asteen säätilaa sanotaan Yli +25 asteen säätilaa sanotaan Lumisadetta, jossa on paljon vettä, sanotaan Kovaa lumen pintaa sanotaan Fortunaa kutsutaan suomeksi TRANSLATIIVI TEHTÄVIÄ 243 
6. Odottamatonta tapahtumaa sanotaan 7. Saunan lämmityslaitetta sanotaan 8 Taruolentoa, jolla on naisen vartalo ja kalan pyrstö, sanotaan 9. Kuviota, joka on värjätty ihoon, sanotaan 1o. Hevosen ja aasin risteytystä sanotaan 11. Älyä sanotaan myös 12. Autobiografiaa sanotaan 13. Jos vauva syntyy 7 kuukauden vanhana, sitä sanotaan 14. Vanhinta esihistoriallista aikaa kutsutaan 15. Fiktiivisiä kirjallisia tuotteita kutsutaan helle kivikausi muuli pakkanen kiuas omaelämäkerta järki yllätys räntä merenneito keskonen hanki onnetar tatuointi kaunokirjallisuus TE HTÄVÄ 4 Yksikön transiatiivi Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja käytä sitä yksikön translatiivissa. _I EDPONPW-PPN Sää muuttuu syksyllä usein ÖPáWl/lámáökál Kansainvälinen poliittinen konflikti voi kehittyä Jos suru kestää kauan, se voi muuttua Lapsi jäi Kun ilma lämpenee, jää sulaa Kaikki, mitä tarukuningas Midas kosketti, muuttui Kun puu palaa, se muuttuu Hiekanjyvä kehittyy simpukan sisällä Kun perhe kasvaa, pieni asunto muuttuu 244 TEHTÄVIÄ TRANSLATIIVI , kun molemmat vanhemmat kuolivat. 
10. Kom postissa jätteet muuttuvat vähitellen 11. Kaikki EU:n asiakirjat käännetään myös 12. Kun ihminen vanhenee, hänen ihonsa muuttuu 13. Lääkärintutkimus vahvisti kyhmyn 14. Kun liikennevalo vaihtuu , voit ylittää kadun. 15. Äiti vispasi kerman 16. Tuomioistuin totesi syytetyn 17. Asia, jolle ei löydy selitystä, jää multa kulta ryppyinen suomi epävakainen arvoitus tuhka vaahto vesi kasvain sota vihreä ahdas masennus helmi syytön orpo TEHTÄVÄ 5 Yksikön translatiivi Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja käytä sitä yksikön translatiivissa. '|. Isoäiti ei tiennyt, että Internetin käyttäminen on niin yksinkertaista. mawimwflmieeláái En tiennyt, että kielen opiskeleminen on niin mielenkiintoista. Hän luuli sitä Luulin sitä Hän ei tiennyt, että tämä on aito maalaus. Hän luuli sitä En tiennyt, että sinun autosi on käytetty. Luulin sitä En tiennyt, että kissamme on naaras. Luulin sitä En tiennyt, että hänen käytöksensäjohtui epävarmuudesta. Tulkitsin sen TRANSLATIIVI TEHTÄVIÄ 245 
7. On vaikeaa uskoa, että se oli harkittu teko. On ehkä parempi kutsua sitä uros väärennös vahinko pitkäveteinen monimutkainen uusi ylimielisyys TE HTÄVÄ 6 Monikon translatiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon translatiivissa. 12. Miksi hallituksen jäseniä kutsutaan? WlWlQlÖV/Ölkál Miksi sanotaan äitejäja isiä, jotka hoitavat lapsia yksin? Miksi tornadoja myös sanotaan? Miksi lehmiä myös kutsutaan? Miksi hot dogeja voi suomeksi kutsua? Miksi reformeja sanotaan suomeksi? Miksi baareja kutsuttiin villissä lännessä? Miksi leopardeja myös kutsutaan? Miksi haamuja myös sanotaan? Miksi marttyyreja ja profeettoja joskus nimitetään? Miksi musiikki-instrumentteja sanotaan suomeksi? Miksi proteiineja myös kutsutaan? ministeri pantteri kuuma koira valkuaisaine nauta kummitus pyhimys pyörremyrsky saluuna yksinhuoltaja soitin uudistus 246 TEHTÄVIÄ TRANSLATIIVI 
TEHTÄVÄ 7 Monikon translatiivi Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon translatiivissa. .a o OON .mW-FiPP Miksi oikeustieteen opiskelijat valmistuvat? JlÅ/Ylåfölláél Millaisiksi pe ru nat kieh uvat katti lassa? Millaisiksi itsenäiset ihmiset tuntevat itsensä? Millaisiksi puiden lehdet muuttuvat syksyllä? Miksi lihajalostetaan? Millaisiksi muuttuvat kylät, joista ihmiset muuttavat pois? Miksi kultaseppä muokkaa metallin? Miksi suuret yritykset nykyään muuttuvat? leikkele väñkäs autio pörssiyhtiö kypsä juristi vapaa koru TEHTÄVÄ a Monikon translatiivi Valitse sopiva ilmaus luettelostaja käytä sitä monikon translatiivissa. .a *PW-“PW-FWP Pieniä taloja sanotaan myös hÅ/Vlláál Eksperttejä sanotaan myös Kauppoja sanotaan myös Pieniä mäkiä sanotaan myös Naimattomia henkilöitä sanotaan nykyään Viuluaja selloa sanotaan Kokouksia ja neuvotteluja sanotaan myös Kanelipullia sanotaan myös Missejä sanotaan myös TRANSLATIIVI TEHTÄVIÄ 247 
1o. Kemiaaja biologiaa sanotaan 11. Ufoja sanotaan joskus 12. Pieniä, puuttomia saaria kutsutaan 13. Ruoka-aineitajajuomia sanotaan 14. Yli 18-vuotiaita sanotaan 15. Kenkiä sanotaan myös 16. YK-sotilaita sanotaan jalkine kukkula tupa jousisoitin kauneuskuningatar luonnontiede rauhanturvaaja luoto palaveri täysi-ikäinen lentävä lautanen asiantuntija sinkku elintarvike myymälä korvapuusti TEHTÄVÄ 9 Monikon transiatiivi Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja käytä sitä monikon translatiivissa. _l a ssoswwsnweww u-l -I a _I .N Vaatteet tulevat pesu koneessa PlÅ/“Tálkál Lakanat tulevat man kelissa Hiukset muuttuvat iän myötä Kaikki urheilijat haluavat ]oka neljäs vuosi ehdokkaat pyrkivät Viinirypäleet kuivataan Etelä-Euroopassa talot kalkitaan Hiukset värjätään hennalla Kun matkustin New Yorkiin, vaihdoin eurot Leipä leikataan Suomen ilmastossa asunnot on pakko rakentaa Sodan aikana rakennukset pommitettiin 243 TEHTÄVIÄ TRANSLATIIVI 
punainen raunio viipale olympiavoittaja rusina sileä kansanedustaja valkoinen lämmin harmaa dollari puhdas T E H TÄVÄ 1 0 Yksikön vai monikon translatiivi? Muuta lauseet mallin mukaan yksikön tai monikon translatiiviin. 1. Lapsesta kasvaa aikuinen. Lmloei kaavan mikwieelcei. 2. Tou kasta kehittyy perhonen. 3. Meistä kaikista tulee joskus vanhoja. 4. Tavallisesta flu nssasta voi kehittyä keuhkoputkentulehdus. 5. Leikistä tuli totta. Leikki muuttui 6. Rauhallisesta mielenosoituksesta kehittyi hallitsematon kaaos. Rauhallinen mielenosoitus muuttui 7. Voiko rakkaus syntyä ystävyydestä? Voiko ystävyys muuttua ? TRANSLATIIVI TEHTÄVIÄ 249 
MONIKON GENETIIVI Minkä? Keiden? Millaisten? Pääte: -den, -tten, -ten, -en, -in Genetiivin funktiot Genetiiviä käytetään 1. ilmoittamaan omistajaa tai sijaintia Pikkuserkut ovat serkkujen lapsia. Manila on Filippiinien pääkaupunki. Suomi on tuhansien järvien maa. Lääkäreiden tehtävä on parantaa sairauksia. 2. postpositioiden ja eräiden muiden ilmausten kanssa Lähiöt sijaitsevat suurten kaupunkien lähellä. Lentokone lentää pilvien yläpuolella. On mu kavaa jutella vanhojen ystävien kanssa. Kirja on kansien välissä. 3. nesessiivilauseen subjektina Urheilijoiden täytyy harjoitellajatkuvasti. Ihmisten pitäisi säästää luontoa. Perheiden pitäisi viettää enemmän aikaa yhdessä. Yritysten täytyy tehdä voittoa. Hyvien lahjojen ei tarvitse välttämättä olla kalliita. Saksien pitää olla terävät. 250 SIjAMUODOT 
TEHTÄVIÄ: MONIKON GENETIIVI TEHTÄVÄ1 Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon genetiivissä. 1. Keiden kieli viittomakieli on? lálÅIlÅIlüVåmmü/lálöw 2. Keiden esimiehiä upseerit ovat? 3. Keiden veljiä prinssit ovat? 4. Minkä maan pääkaupunki Manila on? 5. Millaisten ihmisten sairaus dementia tavallisesti on? 6. Minkä kansainvälisen järjestön päämaja on New Yorkissa? 7. Minkä eläinten koti akvaario on? 8 Keiden ohjaajia valmentajat ovat? 9. Keiden teoksia kriitikot arvostelevat? sotamies urheilija prinsessa iäkäs Filippiinit kuulovammainen kultakala taiteilija Yhdistyneet kansakunnat TEHTÄVÄ2 Valitse sopiva ilmaus luettelostaja käytä sitä monikon genetiivissä. 1. .GW-PPP Minkä välissä laakso sijaitsee? VMIÖVTÖW Keiden lähellä me asumme? Millaisten ihmisten kanssa on helppo jutella? Minkä välissä kirjan lehdet ovat? Minkä varassa ovi liikkuu? Minkä alla asunnottomat nukkuvat? MON|KON GENET|IV| TEHTÄVIÄ 251 
7. Keiden seurassa kuuluisat henkilöt liikkuvat? naapuri kansi silta sarana vuori henkivartija avoin TE HTÄVÄ 3 Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon genetiivissä. 1. VÖYM/álf-Ol/*rllávlön kesälomat loppuvat elokuussa. 2. lapset ovat pikkuserkkuja. 3. Saamelaiset ovat erikoistuneet hoitoon. 4. Television saippuasarjat ovat satuja. 5. vaihtaminen kuuluu vihkitoimitukseen. 6. Liaanit ovat kasveja. 7. Stetoskoopit ovat työvälineitä. 8. käyttö henkilöautoissa on pakollista. 9. Tilliä käytetään usein mausteena. 10. Kirkko on työpaikka. 11. Tunkkia käytetään vaihdossa. 12. metsästyskausi alkaa syyskuussa. 13. tu rkit ovat mustaraitaisia. 14. Tekninen suunnittelu on työtä. serkku turvavyö insinööri pappi poro lääkäri sormus sademetsä aikuinen sorsa seepra kalaruoka rengas peruskoulu 252 TEHTÄVIÄ MONIKON GENETIIVI 
TEHTÄVÄ 4 Muuta lauseet monikkoon. 1. Kaupan kassajono on pitkä. išmwppzyjew láaááagjowt ovat pitkiä.. 2. Lääkkeen hinta on laskenut. 3. Tehtaan piippu on korkea. 4. Lainan korko nousee ensi vuonna. 5. Joen ranta on hyvä onkipaikka. 6. Makkaran rasvapitoisuus vaihtelee. 7. Luolan seinämaalaus on peräisin kivikaudelta. 8. Kuninkaan puoliso on kuningatar. 9. Pojan vaimo on miniä. MONIKON GENETIIVI TEHTÄVIÄ 253 
10. Ongelman ratkaisu ei ole yksinkertainen. n. Kirjan kansi on nahkaa. 12. Veden lämpötila laskee. TEHTÄVÄ 5 Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon genetiivissä. 1. Manikyyri on hame-WW hoitoa. 2. Maskaraa käytetään värjäämiseen. 3. Sytostaatteja käytetään tuhoamiseen. 4. Höyrykiharrinta käytetään kihartamiseen. 5. tutkimisessa tarvitaan kaukoputkea. 6. Vasaraa käytetään lyömiseen. 7. Filatelia on keräilyä. 8. Kennel on kasvattamiseen tarkoitettu koiratarha. 9. Biologia on elämää tutkiva tiede. 1o. Geometria on ominaisuuksia tutkiva tiede. kynsi kuvio syöpäsolu tähti silmäripsi naula 254 TEHTÄVIÄ MONIKON GENETIIVI rotukoira postimerkki eliö hius 
TEHTÄVÄ 6 Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon genetiivissä_ 1_ vaippojen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. pimeässä. 11. 12. lahja vakuutus vaippa rokotus stereo kaide T E H TÄVÄ 7 tarkoitus on pitää vauva kuivana. tarkoitus on estää putoaminen. tarkoitus on peittää kasvot. tarkoitus on ilahduttaa saajaa. tarkoitus on toistaa ääni eri suunnista. tarkoitus on tehdä voittoa. tarkoitus on ehkäistä ennalta sairauksia. tarkoitus on löytää sairauden syy. tarkoitus on minimoida taloudellinen riski. tarkoitus on tehdäjalankulkijat näkyviksi tarkoitus on korostaa ruokien omaa makua. tarkoitus on erittää virtsaa. yritys mauste verikoe munuainen naamio heijastin Täydennä viivoille monikon genetiivi lihavoiduista ilmauksista. 1. Koripallo on Plllf-löw pelaajien (pitkä pelaaja) laji. 2. Taide on (luova ihminen) työtä. 3. Goüon (stressaantunut johtaja) harrastus. 4. Suomi on (korkea vero) maa. Afrikka oli 1800-luvulla (innokas tutkimusmatkailija) kohde. MONIKON GENETIIVI TEHTÄVIÄ 255 
6. Koulutus on (köyhä maa) pelastus. 7. Mount Everestin valloitus on (kokenut vuorikiipeilijä) unelma. 8. Pilvenpiirtäjät ovat (moderni suurkaupunki) tunnusmerkkejä. 9. YK on (itsenäinen valtio) yhteistyöjärjestö. 10. Kirpputorit ovat (käytetty tavara) ostospaikkoja. TE HTÄVÄ s Monikon genetiivi postpositioiden kanssa Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja käytä sitä monikon genetiivissä. r-l n OON 57591599.” 10. 12. ikkunoiden Verhot ovat edessä. alla on syksyisin paljon kuolleita lehtiä. Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa ääressä. Paparazzit juoksevat perässä. Lentokoneet lentävät yläpuolella. Kun jollakulla on vikaa ymmärryksessä, sanotaan, että vika on välissä. Välipaloja syödään välillä. Sisukkaat ihmiset kulkevat Alennusmyynnit alkavat heti jälkeen. Kun jalka on kipsissä, täytyy kävellä kanssa. ' Aitajuoksijat loikkaavat yli. Saali kiedotaan ympärille. 256 TEHTÄVIÄ MONIKON GENETIIVI kautta voittoon. 
tietokone ateria este vaahtera ikkuna kainalosauva joulunpyhä hartia pilvi vaikeus korva julkkis TE HTÄVÄ 9 Monikon genetiivi postpositioiden kanssa Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon genetiivissä. Jäätelö maistuu parhaalta WUVÖMÖW WWIWQllLÖlVlÖW kanssa. -l 2. Äänet kuuluvat helposti läpi. 3. Silliä syödään kanssa. 4. Vankila sijaitsee sisällä. 5. Äiti tulee kaupasta kanssa. 6. Nopeat autot ajavat ohi. 7. Auto ei mennyt katsastuksesta läpi takia. 8. Ongelmista voi puhua kanssa. 9. Lähiöt sijaitsevat lähellä. 10. Yritys meni konkurssiin takia. 11. jälkeen ihmiset tarvitsevat usein psykiatrin apua. 12. Salaiset neuvottelut käydään takana. 13. Amerikkalaiset syövät aamiaiseksi pekonia kanssa. 14. Huoltoasemat sijaitsevat yleensä vieressä. uusi peruna paksu muuri huono jarru painava ostoskassi ohut seinä suljettu ovi hidas ajoneuvo traumaattinen kokemus suuri kaupunki luotettava ystävä tuore mansikka paistettu kananmuna maksamaton velka vilkasliikenteinen maantie MONIKON GENETIIVI TEHTÄVIÄ 257 
TEHTÄVÄ 10 Täydennä viivoille monikon genetiivi lihavoiduista ilmauksista. 1. Hän on ylityön takia paljon poissa kotoa. i/;litåiolan lv a Opiskelija sai tentin tulokset vasta kuukauden kuluttua. 3. Tie kulki kauniin maiseman halki. 1. Ruusujen tuoksu tulvi puutarhasta sisään avoimen oven kautta. 5. Luo kkakokou ksessa voi keskustella vanhan luokkakaverin kanssa. 6. Eräretkeilijät vaelsivat märän suon poikki. 7. Hän oli opiskellut suomea usean vuoden ajan. 8. Osastonlääkäri käy aamuisin jokaisen potilaan luona. 9. Katastrofi pääsi tapahtumaan erään onnettoman sattuman seurauksena. 1o. Asia selvisi vasta monen mutkan kautta. 258 TEHTÄVIÄ MONIKON GENETIIVI 
TEHTÄVÄ 11 Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja käytä sitä monikon täytyy hallita vähintään kaksi kieltä genetiivissä. 1_ Tztlláláiaw 2. 3. 4. 5. 6. 7. täytyy pukeutua lämpimästi. täytyy olla hoikkia. täytyy tuntea kadunnimet. täytyy kiivetä katolle. täytyy muistaa vuorosanat ulkoa. täytyy miettiä tarkasti, mihin he käyttävät rahansa. 8. täytyy osata soittaa urkuja. 9. täytyy lähteä heti liikkeelle, kun hälytys tulee. 10. täytyy käydä säännöllisesti työvoimatoimistossa. n. täytyy tuntea kasvilajit. 12. täytyy usein käyttää inhalaattoria. 13. täytyy maksaa palkat säännöllisesti. 14. täytyy noudattaa työaikaa. taksinkuljettaja työntekijä nuohooja malli hortonomi tulkki palomies työnantaja astmaatikko kanttori työtön pienituloinen näyttelijä eskimo MONIKON GENETIIVI TEHTÄVIÄ 259 
3. VERBAALISUBSTANTIIVIT Verbaalisubstantiiveilla tarkoitetaan verbeistä -minen-johtimella johdettuja substantiiveja. Verbaalisubstantiivin muodostaminen . Infinitiivi �"� m.*3. persoonan vartalo - 5+ -minen nauraa naura/vat nauraminen tehdä teke/vät tekeminen riideIIä riiteIe/vät riiteleminen pakata pakkaa/vat pakkaaminen häiritä häiritse/vät häiritseminen paeta pakene/vat pakeneminen Kun verbaalisubstantiivi on subjektina, adjektiivipredikatiivi on partitiivissa. Uiminen on mukavaa. (= On mukavaa uida.) Opiskeleminen on hyödyllistä. (= On hyödyllistä opiskella.) Sanajärjestys Huomaa, kuinka sanajärjestys muuttuu, kun verbistä tehdään Substantiivi: On helppoa matkustaa junalla. Junalla matkustaminen on helppoa. On kallista asua Helsingissä. Helsingissä asuminen on kallista. On mahdotonta elää ilman rahaa. Ilman rahaa eläminen on mahdotonta. Huomaa, että infinitiivin objekti muuttuu substantiivin määritteeksi ja siirtyy sen edelle, kun verbistä tehdään substantiivi: On aina vaikeaa oppia uusi kieli. Uuden kielen oppiminen on aina vaikeaa. On rentouttavaa pelata tennistä. Tenniksen pelaaminen on rentouttavaa. On laitonta myydä huumeita. Huumeiden myyminen on laitonta. 260 VERBAALISU BSTANTI IVIT 
Verbaalisubstantiivin käyttöä sijamuodoissa Hän ui. Hän ui avannossa. Hän pelaa tennistä. He matkustavat. He käyvät ostoksilla. Nuoret kuuntelevat musiikkia. Pojat tapaavat kavereita. Hän ei enää opiskele. Hän ei aja enää moottoripyörällä. Hän ei juo enää kahvia. Mitä hän harrastaa? Hän harrastaa uimista. Hän harrastaa avannossa uimista. Hän harrastaa tenniksen pelaamista. Mistä ihmiset pitävät? He pitävät matkustamisesta. He pitävät ostoksilla käymisestä. Nuoret pitävät musiikin kuuntelemisesta. Pojat pitävät kavereiden tapaamisesta. Minkä hän lopetti? Hän lopetti opiskelemisen. Hän lopetti moottoripyörällä ajamisen. Hän lopetti kahvin juomisen. VERBAALISUBSTANTI IVIT 261 
TEHTÄVIÄ: VERBAALISUBSTANTI IVIT TEHTÄVÄ 1 Muodosta alla olevassa luettelossa esitetyistä verbeistä verbaalisubstantiivit ja käytä niitä sopivissa sijamuodoissa. _I SEDPONPWPWN _I _I 12. 13. 14. 15. 16. 17. Mistä pikkulapset pitävät? lzöllf-lf-lmléöálå Mitä kirjatoukat rakastavat? Mistä kärsimätön ihminen ei pidä? Mitä herkkusu ut rakastavat? Mitä uuden asian oppiminen vaatii? Mistä säästäväiset ihmiset eivät pidä? Mitä taiteelliset ihmiset harrastavat? Minkä potilas lopettaa lääkärin määräyksestä? Minkä potilas aloittaa lääkärin määräyksestä? Mistä sosiaaliset ihmiset nauttivat? Mitä me kaikki vähän pelkäämme? Mistä kaikki joskus haaveilevat? Mistä kateelliset ja pahansuovat ihmiset nauttivat? Mikä on puheliaalle ihmiselle vaikeaa? Miksi painon pudottamista myös sanotaan? Mitä monet naiset rakastavat? Miksi ruoanlaittoa myös voi kutsua? keskittyä shoppailla kuntoilla laihduttaa leikkiä keskustella juoruta vaieta odottaa tupakoida kokata tuhlata syödä piirtää rikastua lukea vanheta 262 TEHTÄVIÄ VERBAALISUBSTANTIIVIT 
TEHTÄVÄ 2 Muodosta lauseita mallin mukaan. Käytä verbaalisu bstantiivia elatiivissa tai partitiivissa. 1. Minä ratsastan mielelläni. vwiwá pidän vntemetnmieeetn. 2. Minä en ratsasta mielelläni. vwim pelkään vwremetnmietn. 3. Minä en lennä mielelläni. 4. Minä vihellän mielelläni. 5. Minä en esiinny mielelläni. 6. Minä pyöräilen mielelläni. 7. Minä en ammu mielelläni. 8. Minäleivonmielelläni. 9. Minä en häviä mielelläni. 10. Minä ongin mielelläni. TEHTÄVÄ 3 Muodosta lauseita mallin mukaan. Käytä verbaalisubstantiivia nominatiivissa. 1. On mukavaa kävellä kaupungilla. kaupungilla lcävelaminen on mukavan. VERBAALISUBSTANTIIVIT TEHTÄVIÄ 263 
2. On masentavaa elää ilman ystäviä. 3. On järjetöntä taistella tuulimyllyjä vastaan. 4. On ihanaa rakastua toiseen ihmiseen. 5. On mielenkiintoista tutustua uusiin ihmisiin. 6. On jännittävää hypätä laskuvarjolla. 7. On terveellistä uida avannossa. 8. On tärkeää keskittyä työhön. 9. On typerää nauraa toisten virheille. 10. On vaarallista kaahata moottoripyörällä. 11. On rauhoittavaa ollajoskus yksin. 12. On ihanaa tulla äidiksi. TEHTÄVÄ 4 Muodosta lauseita mallin mukaan. Käytä verbaalisubstantiivia nominatiivissa. 1. On mukavaa pelata tennistä. @mukaan gelammiwew on mukavaa. 2. On turhaa odottaa ihmettä. 264 TEHTÄVIÄ VERBAALISUBSTANTIIVIT 
3. On vaikeaa tehdä päätös. 4. On järkevää noudattaa lakia. 5. On huolimatonta hukata avain. 6. On lainvastaista tappaa susi. 7. On sydämetöntä hylätä avuton ihminen. 8. On traagista menettää terveys. 9. On varomatonta paljastaa salaisuus. 1o. On mahdotonta ennustaa tulevaisuutta. 11. On tärkeää pitää lupaus. 12. On yleistäjuoda olutta. 13. On hyödytöntäjatkaa riitaa. 14. On harvinaista nähdä lentävä lautanen. TE HTÄVÄ 5 Muodosta lauseita mallin mukaan. Käytä verbaalisubstantiivia nominatiivissa. 'I. On hauskaa kuunnella hyviä vitsejä. Hyvien vifeien lcnnnfeleminen on nauelámm. VERBAALISUBSTANTIIVIT TEHTÄVIÄ 265 
2. On surullista hyvästellä rakkaat sukulaiset. 3. On järkevää restauroida vanhoja rakennuksia. 4. On arveluttavaa käsitellä yksityisasioitajulkisuudessa. 5. Tulee kalliiksi järjestää suuret häät. 6. On tylsää silittää ryppyisiä vaatteita. 7. On lapsellista pelätä kummituksia. 8. On hyödytöntäjatkaa tuloksettomia rauhanneuvotteluja. 9. On järkyttävää nähdä kuolleita ruumiita. TEHTÄVÄ 6 Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja muodosta siitä verbaalisubstantiivi. 1. 'Oiátqjwaaeiw TÖICÖVWIVLÖW kuuluu lääkärille. N vaatii paljon opiskelua. on osa vihkitoimitusta. on osa poliisin työtä. on kirurgin rutiinityötä. on urheilijan tavoite. avaa silmät. on henkirikos. EDPONWW-PW lisää työttömien määrää. 1o. kuuluu tuomioistuimelle. 266 TEHTÄVIÄ VERBAALISUBSTANTIIVIT 
suudella morsianta oppia uusi kieli valvoajärjestystä sulkea tehdas tehdä diagnoosi tuomita rikollinen surmata toinen ihminen leikata umpisuoli tajuta totuus rikkoa ennätys TEHTÄVÄ 7 Valitse sopiva ilmaus alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä verbaali- Substantiivi. 1. Mitä työ ennen kaikkea merkitsee? iZÅlNM/W @Wéürlláömlélür 2. Mitä ensiapukurssilla opetellaan? 3. Mihin rauhanneuvotteluilla pyritään? 4. Mihin mainonnalla pyritään? Mitä moniarvoisuus on? 6. Mistä Henri Dunant on tunnettu? 7. Millä Alfred Nobel keräsi suuren omaisuuden? 8. Mistä pyromaani nauttii? 9. Mikä on hyökkääjän tehtäväjääkiekossa? ansaita rahaa edistää myyntiä katsella tulipaloa tehdä maaleja solmia rauhansopimus keksiä dynamiitti perustaa Punainen Risti antaa tekohengitys suvaita erilaisuutta T E H TÄVÄ s Valitse sopiva ilmaus luettelosta ja muodosta siitä verbaalisubstantiivi. 1. Mitä liikkuva poliisi valvoo? Napeuevágaimeten wawlnttmmietm VERBAALISUBSTANTIIVIT TEHTÄVIÄ 267 
2. Mistä vanhemmat ovat vastuussa? 3. Millä voi ansaita rahaa? 4. Mitä politiikka on? 5. Mitä arkkitehdin työ sisältää? 6. Mihin näyttelijät pyrkivät työssään? 7. Mitä konsulentin työ on? 8. Mitä catering on? noudattaa nopeusrajoituksia kasvattaa lapsia ilmaista tunteita kerätä tyhjiä pulloja esitellä tuotteita tuottaa ateriapalveluja hoitaa yhteisiä asioita suunnitella rakennuksia TE HTÄVÄ 9 Muodosta lauseita mallin mukaan. Käytä verbaalisubstantiivia sopivassa sijassa. 1. Hänellä on tapana kirjoittaa runoja. Han harrastaa YIÅ/WQIÖW ��� Hän alkoi kerätä vanhoja postimerkkejä. Hän aloitti Yritys aikoo vähentää henkilökuntaa. Yritys suunnittelee 268 TEHTÄVIÄ VERBAALlSUBSTANT||V|T 
4. Kaikki urheilijat haluaisivat voittaa maailmanmestaruuden. Kaikki urheilijat haaveilevat 5. Hän ei halua kohdata totuutta. Hän välttää 6. Hän tekee edelleen ylitöitä. Hän jatkaa TEHTÄVÄ 1 O Täydennä viivoille verbaalisubstantiivinen muoto lihavoiduista ilmauksista. 1. 10. Me su u n n itte [em me lQÖVWVWÅW üålÅMrVl/OW Oálümlálü (ostaa isompi asunto). Katsastusmies suositteli (vaihtaa renkaat). Yritys kertoi (lomauttaa työntekijät). Hän on kiinnostunut (perustaa oma yritys). Monet vastustavat (rakentaa ydinvoimaloita). Hänen oli pakko lopettaa (käyttää rauhoittavia lääkkeitä). H än jän n ittää (pitää suullisia esitelmiä). (ilmaista tunteita) ei ole aina helppoa. Kriitikon työssä on kysymys (arvostella taideteoksia). Psykiatrin työ muodostuu suureksi osaksi (kuunnella potilaita). VERBAALISUBSTANTIIVIT TEHTÄVIÄ 269 
4. ADJEKTIIVIT ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET Komparatiivi muodostetaan genetiivivartalosta liittämällä siihen -mpi-tunnus. Jos a- tai ä-loppuisessa adjektiivissa on kaksi tavua, komparatiivin tunnuksen edellä lopun a muuttuu e:ksi. Superlatiivi muodostetaan genetiivivartalosta liittämällä siihen -in-tunnus. ]os a- tai ä-loppuisessa adjektiivissa on kaksi tavua, a tai ä katoaa superlatiivin tunnuksen edellä. Näin tapahtuu pääasiassa myös useampitavuisissa a- ja ä- loppuisissa adjektiiveissa. Komparatiivin ja superlatiivin muodostaminen 270 ADjEKTllVlT .GENETIIVIVARTALOl KOMPARATIIV! SUPERLATIIVl ��( - ' gl-mpi) All-in) « heikko heiko/n heikompi heikoin tuttu tutu/n tutumpi tutuin tyly tyly/ n tylympi tylyin hölmö hölmö/n hölmömpi hölmöin halpa haIva/n halvempi halvin kuuma kuuma/n kuumempi kuumin kylmä kylmä/n kylmempi kylmin ahkera ahkera/n ahkerampi ahkerin hankala hankala/n hankalampi hankalin vaikea vaikea/n vaikeampi vaikein vapaa vapaa/n vapaampi vapain suuri suure/n suurempi suurin villi villi/n villimpi villein tuore tuoree/n tuoreempi tuorein 
r :; -TQENiETHVIVÄRTÄlÅO -l KOMPARATHVI --suPénLAfiIvI - l-mpIl (-In) iloinen iloise/n iloisempi iloisin rikas rikkaa/n rikkaampi rikkain kaunis kaunii/n kauniimpi kaunein lyhyt Iyhye/n lyhyempi lyhyin väsynyt väsynee/n väsyneempi väsynein onneton onnettoma/n onnettomampi onnettomin hyvä (hyvä/n) parempi paras uusi uude/n uudempi uusin pitkä (pitkä/nl pidempi/pitempi pisin Komparatiivi ja superlatiivi sijamuodoissa NKÖMPARATIIVI ��� _ S-l-JPERLATIIVI i ” . »laimpn a a l-'inl ' “ _ yksikkö monikko yksikkö monikko ;npminatiivi suurempi suuremmat suurin suurimmat fpartitiivi _ suurempaa suurempia suurinta suurimpia geñetiivi __ suuremman suurempien suurimman suurimpien inessiivi _ __ suuremmassa suuremmissa suurimmassa suurimmissa lelatiivi _ l suuremmasta suuremmista suurimmasta suurimmista iillatiivi* suurempaan suurempiin suurimpaan suurimpiin fädessiivil ��� suuremmalla suuremmilla suurimmalla suurimmilla iablatiivi j suuremmalta suuremmilta suurimmalta suurimmilta ,ällatiiyi * �� suuremmalle suuremmille suurimmalle suurimmille 'essiivi “ , suurempana suurempina suurimpana suurimpina *translatiivi _suuremmaksi suuremmiksi suurimmaksi suurimmiksi ADJEKTIIVIT 271 
TEHTÄVIÄ: ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET TEHTÄVÄ 1 Komparatiivi yksikön nominatiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä komparatiivi. 1. Kesäkuu on låIVWPlmårVWPl kuin marraskuu. 2. Suuri moottori on kuin pieni. 3. Maili on kuin kilometri. 4. Koiralla on kuulo kuin ihmisellä. 5. Kolminkertainen ikkuna on kuin kaksinkertainen. 6. Nuoren ihmisen iho on kuin vanhan. 7. Vappu on paljon juhla kuin joulu. tehokas pitkä sileä riehakas lämmin tiivis tarkka TEHTÄVÄ 2 Komparatiivi monikon nominatiivissa Valitse sopiva adjektiivi luettelosta ja muodosta siitä kom paratiivi. -J n 4599?” Mäyräkoiralla on lWWmVWå/l Minä tarvitsen Esimiehillä on tavallisesti En näe enää lukea pientä tekstiä. Minä tarvitsen silmälasit. Sisarellani on Piilolinssit ovat jalat kuin vinttikoiralla. sakset kuin nämä. palkat kuin alaisilla. hiukset kuin minulla. kuin tavalliset silmälasit. 272 TEHTÄVIÄ ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET 
7. Kondorikotkalla on siivet kuin haukalla. lyhyt korkea kihara vahva terävä pitkä huomaamaton TEHTÄVÄ 3 Komparatiivi yksikön partitiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä kom paratiivi. 1. Lyijy on VMÖkMIM/VWPÅW kuin alumiini. 2. Ilma on vuoristossa kuin laaksossa. 3. Likööri on kuin viini. 4. Ruoho on aina aidan toisella puolella. 5. Intialainen ruoka on kuin englantilainen. 6. Kaivovesi on kuin sadevesi. 7. Helium on kuin ilma. 8. Silkki on kuin puuvilla. 9. Valssi on kuin rumba. 10. Rakkaus on kuin raha. 11. Tanssiminen on kuin siivoaminen. 12. Maalla asuminen on kuin kaupungissa asuminen. vihreä tulinen hidas rauhallinen raskas hauska kova makea ohut kevyt tärkeä kiiltävä ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET TEHTÄVIÄ 273 
TEHTÄVÄ 4 Komparatiivi monikon partitiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä komparatiivi. 1. Meret ovat ålfjVöVWPlår kuin järvet. 2. Nuoret ovat kuin aikuiset. 3. Yleensä ajatellaan, että naiset ovat kuin miehet. 4. Pojat ovat usein autoista kuin tytöt. 5. Dekkarit ovat kuin runokirjat. 6. Tasavallat ovat kuin diktatuurit. 7. Voimistelijat ovat kuin painonnostajat. 8. Puolukat ovat kuin mansikat. 9. Paistetut ruoat ovat kuin keitetyt. 10. Miksi ihmiset ovat yhä , vaikka elämä on helpompaa kuin ennen? demokraattinen hapan notkea syvä herkkä kiinnostunut rasvainen jännittävä kokematon tyytymätön TEHTÄVÄ 5 Komparatiivi paikallissijoissa (yksikkö) Valitse sopiva adjektiivi luettelostaja muodosta siitä komparatiivi. 1. En pidä valsseista. Pidän YlñlVVi/lláláä/ámmåálá musiikista. 2. En pidä antiikkihuonekaluista. Pidän tyylistä. 3. Potilas näyttää jo paljon 4. Optimistit uskovat tulevaisuuteen. 5. 274 TEHTÄVIÄ ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET Luonto tuoksuu sateen jälkeen paljon 
6. Kun perhe kasvaa, halutaan muuttaa asuntoon. 7. Kaktus viihtyy maaperässä kuin monet muut kasvit. 8. Jos käyttää korkeakorkoisia kenkiä, näyttää valoisa moderni pitkä rytmikäs tilava terve kuiva raikas T E H TÄVÄ 6 Komparatiivi partitiivissa ja paikallissijoissa (monikko) Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä komparatiivi. 'I. Pesukoneesta tultuaan villasukat olivat paljon PlÖWÖVWPlä kuin aikaisemmin. Kieliopit ovat nykyisin paljon kuin ennen. Pihalla leikki ja huuteli toinen toistaan lapsia. Autot pääsevät nykyisin ajamaan paljon teillä kuin ennen. Kuumalla säällä ei tule helposti nälkä: pärjäsimme leirillä paljon eväillä kuin olimme arvioineet. Kilpikonnat mahtuvat sohvankin alle. Ne ovat lemmikkieläimiä kuin monet muut. Meidän koulumme oppilaat ovat kyllä kuin muut. Kirjan painoksissa virhettä ei ole vielä korjattu. vanha hyvä kovaääninen oppivainen litteä pieni perusteellinen vähä ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET TEHTÄVIÄ 275 
TE HTÄVÄ 7 Komparatiivi yksikön ja monikon essiivissä ja translatiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä komparatiivi. -J a Valkoviini tarjoillaan kWVWÖMPÄWÄ kuin punaviini. Maapallon ilmasto on muuttunut paljon Kultaa pidetään kuin hopeaa. PP.” Monet pitävät suomea kuin se on. järven jää muuttuu keväällä Naiset ovat tulleet miehistä kuin ennen. Toimintaelokuvat ovat muuttuneet entistä 99-”955” Nuoret aloittavat seurustelun kuin heidän vanhempansa aikoinaan. 9. Kehittyneen lääketieteen ansiosta ihmiset elävät nykyään kuin sata vuotta sitten. 1o. Tässä muuttuvassa maailmassa ihmiset tuntevat olonsa kuin ennen. riippumaton arvokas vaikea epävakainen kylmä vanha nuori raaka ohut turvaton TEHTÄVÄ s Komparatiivi kaikissa sijoissa ja luvuissa Täydennä viivoille kom paratiivimuodot lihavoiduista ilmau ksista. 1. Naapurillani on IMMlÖVWPl jä* karnllmPl (uusi ja kallis) auto kuin minulla. 2. Hän myös työskentelee (vaativa) tehtävissä kuin minä. 276 TEHTÄVIÄ ADjEKTllVlEN VERTAILUASTEET 
3. Siksi hän tietenkin ansaitsee (hyvä) palkkaa kuin minä. 4. Hän on saman ikäinen kuin minä, mutta hän näyttää paljon (nuori ja urheilullinen). 5. Hänellä on aina paljon (tyylikäs) vaatteet kuin minulla. 6. Se johtuu siitä, että hän käy (hieno ja trendikäs) kaupoissa kuin minä. 7. Hän osaa kertoa paljon (hauska ja huvittava) vitsejä kuin minä. 8. Hän matkustaa aina paljon (eksoottinen) matkakohteisiin kuin minä. 9. ]opa hänen villakoiransa vaikuttaa (älykäs) kuin minun sekarotuiseni. 10. Kaikki pitävät häntä tietenkin (menestynyt) kuin minua. 11. Minusta kuitenkin tuntuu, että olen paljon (tyytyväinen) elämääni kuin hän. TE HTÄVÄ 9 Superiatiivi yksikön nominatiivissa Valitse sopiva adjektiivi luettelosta ja muodosta siitä superlatiivi. 1. Turku on Suomen VMMIVÅW kaupunki. 2-. Mount Everest on maailman vuorenhuippu. 3. Kuopus on perheen lapsi. 4. Chihuahua on maailman koirarotu. 5. Maraton on olympialaisten juoksumatka. 6. Pohjoisnapa on maapallon kohta. 7. Sinivalas on maailman eläin. 8. Mariaanien hauta on maapallon kohta Tyynessämeressä. ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET TEHTÄVIÄ 277 
10. 12. 13. 14. 15. AB-veriryhmä on maailman veriryhmä. Kiinan kieli on maailman kieli. Urho Kekkonen oli Suomen presidentti. Napoleon oli Ranskan sotapäällikkö. Kuollut meri on maailman meri. Miss Universum on maailman nainen. Nokia on Suomen yritys. nuori kuuluisa suolainen pitkä kookas pohjoinen pieni syvä menestynyt vanha pitkäaikainen korkea harvinainen kaunis puhuttu TEHTÄVÄ 10 Superlatiivi monikon nominatiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä su perlatiivi. W-“WP ]oka vuosi valitaan maailman Pari/hää* karjalan- piirakoiden leipojat. Australiassa elävät maailman koalat. Tästä ravintolasta saa kaupungin pitsat. Italiassa elävät maailman isoäidit. muurahaiset rakentavat kaikkein keot. ahkera sydämellinen suuri hyvä ainoa herkullinen 278 TEHTÄVIÄ ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET 
TEHTÄVÄ11 Superlatiivi yksikönja monikon partitiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä su perlatiivi. 1. Timantit ovat maailman lMLllÖlVWPlW jalokiviä. 2. Kolibrit ovat maapallon lintuja. 3. Pilvenpiirtäjät ovat maailman rakennuksia. 4. Risteykset ovat kaupunkiliikenteen paikkoja. 5. Muurahaiset ovat eläinkunnan hyönteisiä. 6. Venus ja]upiter ovat aurinkokunnan planeettoja. 7. Elokuvissa käyminen on , mitä tiedän. 8. Tuskin meillä on varaa ostaa kaikkein asuntoa. korkea pieni kallis ahkera kirkas vaarallinen hauska suuri TEHTÄVÄ12 Superlatiivi monikon elatiivissa Valitse sopiva adjektiivi luettelostaja muodosta siitä superlatiivi. 1. Intia on yksi maailman VålálVlklcü/lmmláfñ maista. 2. Amazon yksi maailman joista. 3. Eiffel-torni on yksi Euroopan nähtävyyksistä. 4. Lappi on yksi Euroopan alueista. 5. Titaani on yksi maailman metalleista. 6. Kobra on yksi maailman käärmeistä. 7. Kuwait on yksi maailman valtioista. 8. Pandakarhu oli kauan yksi maailman eläinlajeista. ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET TEHTÄVIÄ 279 
9. Rooma on yksi Euroopan pääkaupungeista. väkirikas vanha suosittu myrkyllinen pitkä syrjäinen vauras uhanalainen kestävä TEHTÄVÄ 13 Superlatiivi paikaiiissijoissa (yksikkö ja monikko) Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä su perlatiivi. 1. Formulakuskit ovat istuneet maailman Wajaålmmláåür autoissa. 2. Hän on yksi maailman oopperalaulajista. 3. Pääsen lomallani matkustamaan Alpeille, Euroopan vuoristomaisemiin. 4. Siinä hotellissa pääsimme nukkumaan kaikkien aikojen patjoilla. 5. Hän on päässyt alallaan kaikkein vaikutuspaikoille. 6. Oli tosi mukavaa: se oli tapahtuma, jossa olen koskaan ollut! 7. Pesin lattiat puhdistusaineella, mitä on saatavissa. kaunis tehokas kadehdittu puhdasääninen pehmeä hauska nopea 280 TEHTÄVIÄ ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET 
TEHTÄVÄ14 Superlatiivi yksikön ja monikon essiivissä Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä superlatiivi. 'l. Pari/mina päivinä metsämies voi saada ammuttuajopa kaksi metsoa. Pidän häntä asialleen opettajana, jonka olen koskaan nähnyt Häntä arvostettiin alan Hänen autonsa hajosi vuoden 16-vuotias keihäänheittäjä palkittiin vuoden mestariurheilijana. Pidämme häntä työntekijänä, joka on koskaan uurastan ut yrityksessämme. etevä kylmä ahkera hyvä nuoñ omistautunut TEHTÄVÄ15 Superlatiivi yksikönja monikon translatiivissa Valitse sopiva adjektiivi alla olevasta luettelosta ja muodosta siitä su perlatiivi. 'l. 2. ]uoksijaa nimitettiin ratojen WÖPÖlVWWVM/kál menijäksi. Liisa oli potilaista heikoimmassa kunnossa, ja hänen sairautensa äityi nopeasti kaikkein Lau ra aikoo harjaantua alansa asiantuntijaksi. Isoäidin lahjasta Eino tuli kaikkein Marxin veljeksiä arvioitiin aikanaan maailman hauska iloinen nopea paha hyvä ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET TEHTÄVIÄ 281 puhujanaja kirjoittajana. pakkasaamuna. 
TEHTÄVÄ 16 Superlatiivi kaikissa sijoissa ja luvuissa Täydennä viivoille superlatiivimuodot lihavoiduista sanoista. 1. Minä olen nähnyt Mona Lisan, maailman kMIIÅIlWlQlVWVWÅIW (kuuluisa) maalauksen. 2. Beduiinit elävät Saharassa, maailman (laaja) aavikkoalueella. 3. Opas esittelee turisteille kaupungin (kiinnostava) nähtävyydet. 4. Kehitysapuyhteistyöllä yritetään auttaa maailman (köyhä) maita. 5. Masentunut ihminen tuntee itsensä maailman 232 TEHTÄVIÄ ADJEKTIIVIEN VERTAILUASTEET (onneton) ihmiseksi. 
-STI-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN Adjektiivista voidaan muodostaa adverbi -sti-johtimella. ]ohdin liittyy vokaali- vartaloon. Adüiléktiiiji a l' ' l 'Vokaáiivartalo �JI ,Adverbi kaunis kaunii- kauniisti suuri suure- suuresti rikas rikkaa- rikkaasti rikastuttava rikastuttava- rikastuttavasti heikko heiko- heikosti ruma ruma- rumasti viehättävä viehättävä- viehättävästi pullea pullea- pulleasti antoisa antoisa- antoisasti Adverbi kertoo, millä tavallajotakin tehdään. Hän lauloi kauniisti. Hän jaksoi sairauden jälkeen varsin heikosti. Hyi, teitpä rumasti! Opettaja kertoi asiasta niin laajasti, että olin nukahtaa. -sti-loppuisista adverbeista voi myös muodostaa vertailumuodot. Adjektiivi Vokaali- 'Adverbi Adverhiii IN ;Adverbin " ._ Tvartalo komparqtiivi p�5 superlatiivi kaunis kaunii- kauniisti kauniimmin kauneimmin suuri suure- suuresti suuremmin suurimmin rikas rikkaa- rikkaasti rikkaammin rikkaimmin rikastuttava rikastuttava- rikastuttavasti rikastuttavammin rikastuttavimmin heikko heiko- heikosti heikommin heikoimmin ADJEKTIIVIT 283 
284 AD] EKTI IVIT Adiékçthiivi yokaani “Adverbf 'Adverüin �qO 'Káveriiin* -**L ' z *_ “ vartalo _ _ _kpmpar_at_iiyi, superlatijvi; ,y ruma ruma- rumasti rumemmin rumimmin viehättävä viehättävä- viehättävästi viehättävämmin viehättävimmin pullea pullea- pulleasti pulleammin pulleimmin antoisa antoisa- antoisasti antosammin antoisimmin 
TEHTÄVIÄ: -STI-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN TEHTÄVÄ 1 -sti-loppuiset adverbit Täydennä viivoille adverbimuodot lihavoiduista adjektiiveista. '|. 2. 10. Aurinko paistaa keskipäivällä kWÅIVWM/@ñ (kuuma). Herrasmies käyttäytyy aina (kohtelias). Aito rakkaus kestää (ikuinen). Hän joutuu vielä (katkera) katumaan tekoaan. Nälkäinen ihminen syö (ahne). He asuvat (väliaikainen) vuokralla, ennen kuin oma talo valmistuu. Mielenosoittajat vastustivat (äänekäs) globalisaatiota. Egoisti ajattelee ja toimii (itsekäs). Älykäs ja viisas henkilö puhuu (sivistynyt). Tilaisuus meni (peruuttamaton) ohi. TEHTÄVÄ 2 -sti-loppuiset adverbit Valitse sopiva adjektiivi luettelosta ja muodosta siitä adverbi. '|. 2. Kuinka tuomioistuimen pitäisi kohdella ihmisiä? oikeualevumukaieeeñ Kuinka salakuljettajat vievät tavaroita rajan yli? -STI-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN TEHTÄVIÄ 285 
Kuinka vihainen ihminen puhuu? Kuinka balettitanssijat liikkuvat? Kuinka ladyt käyttäytyvät? 573W??? Kuinka sinun täytyy lu kea, että muistaisit, mitä olet lu ken ut? Kuinka eläimet toimivat? Kuinka pasifistit suhtautuvat sotaan? 9. Kuinka vene täytyy kiinnittää laituriin, jos on tulossa myrsky? 1o. Kuinka pullo täytyy sulkea, että aromit eivät karkaisi? kevyt tiukka kielteinen hyvä kiihtynyt hienostunut keskittynyt oikeudenmukainen laiton vaistonvarainen T E H TÄVÄ 3 -sti-loppuiset adverbit Valitse sopiva adjektiivi luettelosta ja muodosta siitä adverbi. 1. Kun ihminen on syvässä unessa, hän nukkuu älkää” 2. Kissaeläimet liikkuvat 3. Merituuli puhaltaa 4. Perfektionisti haluaa tehdä kaiken 5. Koira seuraa isäntäänsä. 6. jos teet jotakin omasta tahdostasi, teet sen 7. Jos käy lenkilläjoka aamu, harrastaa liikuntaa 8. Jos vastaat kysymykseen "kyllä", vastaat 9. Jos et tee jotakin mielelläsi, teet sen 1o. Jos teetjotakin vahingossa, teet sen 286 TEHTÄVIÄ -STl-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN 
täydellinen vapaaehtoinen uskollinen myönteinen raikas vastahakoinen sikeä säännöllinen äänetön tahaton TEHTÄVÄ 4 -sti-loppuiset adverbit Täydennä viivoille adverbimuodot lihavoiduista adjektiiveista. ..I a He ovat 0WWÖlll9Ö9ñ (onnellinen) naimisissa. 2. Mies on (toivoton) rakastunut. 3. Hän on (parantumaton) sairas. 4. Hän on (pysyvä) liikuntakyvytön. 5. Olen nyt (tilapäinen) työtön. 6. Hän on (aito) kiinnostunut muista ihmisistä. 7. Joskus on hyvä olla (terve) itsekäs. 8. Se oli (ehdoton) paras ratkaisu. 9. Yliopistotutkinnon suorittaneet ovat (akateeminen) koulutettuja. 10. Hän on aina (tyylikäs) pukeutunut. TE HTÄVÄ 5 -sti-loppuisten adverbien komparatiivi Valitse sopiva adjektiivi luettelostaja muodosta siitä adverbin komparatiivi- muoto. 'l. Kun me pelkäämme jotakin, sydän lyö ñhöármmlw kuin tavallisesti. Optimistit suhtautuvat tulevaisuuteen kuin pessimistit. Filosofit pohtivat elämää kuin muut ihmiset. -STl-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN TEHTÄVIÄ 287 
4. Pienituloiset elävät kuin suurituloiset. Lapset kasvatettiin ennen kuin nykyään. Pikkutarkat ja tunnolliset ihmiset tekevät työnsä kuin muut. 7. Kesällä ihmiset pukeutuvat kuin talvella. 8 Pakkasella täytyy pukeutua kuin suojasäällä. 9. Väsyneet autonkuljettajat reagoivat kuin virkeät. 1o. Ennakkoluulottomat ihmiset suhtautuvat toisiin kulttuureihin kuin ennakkoluuloiset. 11. Pidä kiinni sateenvarjosta , ettei tuuli vie sitä! ankara perusteellinen luja kevyt toiveikas lämmin hidas syvällinen vaatimaton tiheä avoin TEHTÄVÄ 6 -sti-loppuisten adverbien superlatiivi Täydennä viivoille adverbin superlatiivimuodot lihavoiduista adjektiiveista. 1. 2. N??? Aurinko paistaa klÅ/IÅ/mlmmlw (kuuma) iltapäivällä. Juoksukilpailussa kilpaillaan siitä, kukajuoksee (nopea). Opiskelijat kuuntelevat (keskittynyt) aamupäivällä. Siviilit kärsivät sodassa aina kaikkein (paha). Pohjoistuuli puhaltaa kaikkein (kylmä). Sirius-tähti loistaa taivaalla kaikkein (kirkas). Poliittisesti aktiiviset ihmiset äänestävät (innokas) vaaleissa. 288 TEHTÄVIÄ -STI-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN 
sairaaloissa siivotaan kaikkein (huolellinen). Läheisen ihmisen kuolema koskettaa kaikkein (syvä). Koulutus takaa työpaikan kaikkein (varma). Syövätkö vegetaarit kaikkein (terveellinen)? Nuoret käyttävät tietokonetta kaikkein (tottunut). Tu rvavöiden käyttö estää (tehokas) liikennekuolemia. Ihminen nukkuu aamuyöllä kaikkein (sikeä). Luonnon ku kat kukkivat (kaunis) heinäkuussa. Aleksis Kivi ja Väinö Linna ovat kuvanneet suomalaista kansanluonnetta ehkä kaikkein (värikäs). -STI-LOPPUISTEN ADVERBIEN MUODOSTAMINEN TEHTÄVIÄ 289 
KERTAUSTEHTÄVIÄ Valitse oikea vaihtoehto. 1. Suomi itsenäinen vuodesta 1917. a) oli b) on ollut c) oli ollut 2. Puutarhassa vanhoja omenapuita. a) kasvavat b) kasvetaan c) kasvaa 3. YK:n peruskirja vuonna1945. a) allekirjoitti b) on allekirjoittanut c) allekirjoitettiin 4. Jos hän ahkerasti, hän olisi nytjo valmis ekonomi. a) opiskelisi b) oli opiskellut c) olisi opiskellut 5. Palvelu kodissa hyväkuntoisia vanhuksia. a) asutaan b) asuu c) asuvat 6. Naapuri kertoi, että hän viime viikolla pysäköimissakon. a) saatiin b) on saanut c) oli saan ut 7. Kuinka historia olisi muuttunut, jos Amerikkaa a) ei olisi löydetty? b) ei löydettäisi? c) ei olisi löytänyt? 290 KERTAUSTEHTÄVIÄ 
10. 12. 13. 14. 15. Suomalaiset luottavat a) kotimaisia tuotteita. b) kotimaisista tuotteista. c) kotimaisiin tuotteisiin. Geneettiset sairaudet johtuvat a) perintötekijöistä. b) perintötekijöille. c) perintötekijöihin. Dekkareissa kerrotaan a) rikollisiaja rikoksia. b) rikollisille ja rikoksille. c) rikollisistaja rikoksista. Taiteilija oli tyytyväinen a) onnistu neessa maalauksessa. b) onnistunutta maalausta. c) onnistuneeseen maalaukseen. Tavoitteen voi saavuttaa a) ahkeruudesta. b) ah keruudella. c) ahkeruuteen. Kaikki vanhukset haluavat pysyä mahdollisimman kauan a) terveiksijavirkeiksi. b) terveitäjavirkeitä. c) terveinäjavirkeinä. Uskotko sinä a) kohtaloa? b) kohtalosta? c) kohtaloon? Viljasato riippuu a) säistä. b) säihin. c) säinä. KERTAUSTEHTÄVIÄ 291 
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Palapeli kootaan a) pieniksi palasiksi. b) pienistä palasista. c) pieniin palasiin. He rakensivat kesämökin a) kallioisella saarella. b) kallioisessa saaressa. c) kallioiselle saarelle. Jos haluaa opiskella venäjää, täytyy ensin tutustua a) kyrillisiin kirjaimiin. b) kyrillisistä kirjaimista. c) kyrillisille kirjaimille. Potilas vaikuttaa jo huomattavasti a) terveemmältä. b) terveemmäksi. c) terveempänä. Stressi vaikuttaa myös ihmisen a) fyysisen terveyden. b) fyysiseltä terveydeltä. c) fyysiseen terveyteen. Minä olen aina pitänyt sinua a) järkevästä ihmisestä. b) järkevänä ihmisenä. c) järkevää ihmistä. Isä on ylpeä pojan a) menestyksestä b) menestykseen. c) menestyksellä. Pojat unohtivat koululaukut a) urheiluhallissa. b) urheiluhallilla. c) urheiluhalliin. 292 KERTAUSTEHTÄVIÄ 
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Serkkuni valmistuu parin vuoden päästä a) lakimiehenä. b) lakimieheen. c) lakimieheksi. Kun olimme nuoria, tunsimme itsemme a) varmoinaja vahvoina. b) varmoiksi ja vahvoiksi. c) varmoiltaja vahvoilta. Asiakkaat olivat tyytymättömiä hotellin a) palveluihin. b) palveluissa. c) palveluina. Kahden pikkulapsen hänen on mahdotonta tehdävuorotyötä. a) äidillä b) äitinä c) äidin Balettitanssijan nilkat olivat esityksen jälkeen a) väsyneitä. b) väsyneiksi. c) väsyneet. On hienoa nähdä, kuinka aikuisia. a) avuttomat lapset b) avuttomilla lapsilla c) avuttomista lapsista kehittyy itsenäisiä Minä lisään teehen aina a) hunaja. b) hunajan. c) hunajaa. KERTAUSTEHTÄVIÄ 293 
31. 32. 33- 34- 35- 36. 37- ]os halutaan rakentaa tarvitaan a) lumilinna, a) lumi. b) lumilinnan, b) lumen. c) lumilinnaa, c) lunta. Anestesialääkäri nukuttaa a) potilas b) potilaan c) potilasta Kaikki etsivät mutta vain harvat löytävät a) täydellinen onni, a) se. b) täydellisen onnen, b) sen. c) täydellistä onnea, c) sitä. Kaikki urheilijat haluavat voittaa a) kultamitali. b) kultamitalin. c) kultamitalia. Ihmisellä on taipumus unohtaa minkä hän on saanut. a) kaikki hyvä, b) kaiken hyvän, c) kaikkea hyvää, Olisiko a) onnettomuus b) onnettomuuden c) onnettomuutta voitu estää? Sodat aiheuttavat ennen leikkausta. a) suunnaton inhimillinen kärsimys. b) suunnattoman inhimillisen kärsimyksen. c) suunnatonta inhimillistä kärsimystä. 294 KERTAUSTEHTÄVIÄ 
38. 39- 40. 41. 42. 43- 44- 45- 46. Minä en valitettavasti pääse katsomaan uuden vuoden a) ilotulitus. b) ilotulituksen. c) ilotulitu sta. Kirvesmiehet remontoivat koko kesän. a) vanha puurakennus b) vanhan puurakennuksen c) vanhaa puurakennusta Kenelle sinä lähetit a) anomus? b) anomuksen? c) anomusta? Lääkäri suositteli potilaalle a) lepo. b) levon. c) lepoa. Myös isän täytyy hyväksyä a) uusi vävy b) uuden vävyn c) uutta vävyä Me toivotimme päivänsankarille a) onni ja menestys. b) onnen ja menestyksen. c) onneaja menestystä. Hän riisui a) vaatteet b) vaatteita Lapset laittavat parhaillaan a) kengät b) kenkiä Lehtipuut pudottavat perheeseen. ja meni saunaan. jalkaan. viimeistään lokakuussa. a) lehtensä b) lehtiään KERTAUSTEHTÄVIÄ 295 
47- 48. 49- 50. 51. 52. 53- 54- 55- 56. Metsästäjä oli am pumassa a) jänikset, b) jäniksiä, Varataan a) teatteriliput b) teatterilippuja nyt heti! Juhlissa tarjoiltiin a) voileivätja piirakat. b) voileipiäjapiirakoita. Hovimestarin tehtävä on ohjata ravintolan oikeisiin pöytiin. a) asiakkaat b) asiakkaita Hän laittoi kasvoille ja itki katkerasti. a) kädet b) käsiä kohdellaan usein huonosti. a) Eläimet b) Eläimiä Ota pois pöydältä! a) kyynärpäät b) kyynärpäitä Kalastaja heitti veteen. a) verkot b) verkkoja Poliisi saa tuskin koskaan kiinni a) kaikki autovarkaat. b) kaikkia autovarkaita. Äiti istuu takan edessä lämmittämässä a) kipeät polvensa. b) kipeitä polviaan. 296 KERTAUSTEHTÄVIÄ kun karhu tuli vastaan. 
57- 58. 59- 60. 61. 62. 63. 64. Hän varoitti minua rahaa osakkeisiin. a) sijoittamalla b) sijoittamista c) sijoittamasta Kaikki talon asukkaat osallistuivat a) pihan siivoamiseen. b) siivoamaan pihaa. c) siivoamassa pihaa. Me jätimme hänet pysäkille bussia. a) odottamassa b) odottamalla c) odottamaan Minä nautin a) olemassa yksin. b) yksin olemisesta. c) olemasta yksin. Kaikkien lasten täytyy oppia kohteliaasti. a) käyttäytyminen b) käyttäytymistä c) käyttäytymään Minä vaadin ystävääni totuuden. a) kertomaan b) kertoa c) kertomisesta Hyväksi balettitanssijaksi ei tulla a) harjoittelemasta. b) harjoittelemisesta. c) harjoittelematta. Ammattilaisurheilijat ansaitsevat leipänsä a) kilpailemisessa. b) kilpailemalla. c) kilpailemiseen. KERTAUSTEHTÄVIÄ 297 
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Hän on niin ärsyttävä tyyppi, että hän saa minut aina a) hermostua. b) hermostumaan. c) hermostumiseen. Naapurit riitelivät niin kovaäänisesti, että emme voineet olla heitä. a) kuulemassa b) kuulemisessa c) kuulematta Kun puhelu loppui, jatkoin a) lukemaan. b) lukemista. c) lukemisen. Auto oli niin pahasti rikki, että emme voineet viedä sitä korjaamolle. a) ajamalla b) ajamiseen c) ajamaan Illalla lapset olivat väsyneet uusilla leluilla ja he nukahtivat pian. a) leikkimästä b) leikkimään c) leikkimisestä Varo a) uskomatta b) uskomiseen c) uskomasta mainosten lupauksiin. Palmut viihtyvät paljon ilmastossa kuin koivut. a) lämpimästi b) lämpimämmin c) lämpimämmässä 298 KERTAUSTEHTÄVIÄ 
72. 73- 74- 75- Nuoret suhtautuvat uusiin asioihin kuin aikuiset. a) ennakkoluulottomammin b) ennakkoluulottomampia c) ennakkoluulottomammat Minä kuvittelin häntä yhtä kuin hänen äitinsä on. a) sisukkaampi nainen b) sisukkaampaa naista c) sisukkaaksi naiseksi Linnut laulavat varhain aamulla kaikkein a) äänekkäämmin. b) äänekkäimpiä. c) äänekkäimmin. World Trade Centerin pilvenpiirtäjät kuuluivat maailman a) korkeampia rakennuksia. b) korkeimpiin rakennuksiin. c) korkeimmiksi rakennuksiksi. KERTAUSTEHTÄVIÄ 299 
ART HOUSE -RYHMÄN OPPIKlRjOjA Harjoitus tekee mestarin -sarja Harjoitus tekee mestan n H a rj oil u s tekee mestarm Marja-Liisa Saunela Harjoitus tekee mestarin 1: suomen kielen perusharjoituksia maahanmuuttajille Kirja on laadittu aikuisille kielenoppijoille, jot- ka hallitsevat jo suomen kielen perusteet mutta haluavat vahvistaaja laajentaa taitojaan . Mu ka- na on runsaasti monipuolisia rakenteiden muo- dostusta ja käyttöä harjoittavia tehtäviä, joiden avulla oppija voi edetä perusasioiden kertaami- sesta kirjoitetun kielen vaativimpien rakentei- den hallintaan. Marja-Liisa Saunela Harjoitus tekee mestarin z: suomen kielen keskitason harjoituksia maahanmuuttajille Kirja on laadittu aikuisille kielenoppijoille, jot- ka hallitsevat jo suomen kielen perusteet. Kir- jassa käydään läpi lauseiden muodostamistaja yhdistämistä ja paneudutaan moniin erityisesti kirjoitetulle kielelle ominaisiin rakenteisiin, joi- ta esiintyy esimerkiksi sanomalehtiteksteissä. Mukana on runsaasti monipuolisia rakenteiden muodostusta ja käyttöä harjoittavia tehtäviä, joiden avulla oppija voi edetä kirjoitetun kielen vaativimpien rakenteiden hallintaan. 
Harjoitus tekee mestarin Harioitils tekee mestarin Harjoitus tekee mestarin Marja-Liisa Saunela Harjoitus tekee mestarin 3: suomen kielen syventäviii harjoituksia maahanmuuttajille Kirja on laadittu opiskelijoille, jotka ovat opin- noissaan jo keskitasolla ja ovat valmiita laa- jentamaan osaamistaan. Kirjassa käydään läpi sanojen muodostamista johtamalla ja yhdistä- mällä, käsitellään erilaisia sanaryhmiä ja syven- nytään sanontoihin ja sananlaskuihin. Mukana on runsaasti tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi laajentaa ja monipuolistaa sanavarastoaan. Suuri osa tehtävistä edellyttää lause- ja muoto- opin hyvää hallintaa, minkä vuoksi harjoitukset tukevat myös rakenteiden kertaamista. Marja-liisa Saunela Harjoitus tekee mestarin 4: lisiillarjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten Kirja on laadittu aikuisille kielenoppijoille, jotka aikovat suorittaa yleisten kielitutkintojen suo- men kielen keskitason kokeen. Harjoitukset mu- kailevat yleisten kielitutkintojen tehtäviäja sopi- vat siksi erinomaisesti kokeessa vaadittavien tai- tojen kertaamiseen ja vahvistamiseen. Kirjassa on runsaasti tehtäviä, jotka harjoittavat oppijan tekstinymmärtämisen taitoja ja erilaisten raken- teiden hallintaa. Mukana on myös sanavarastoa monipuolistavia tehtäviä sekä kirjoittamisohjei- taja -harjoituksia. Ratkaisut sisältyvät kirjaan. Harjoitus tekee mestarin: ratkaisut osiin 1-3 Harjoitus tekee mestarin -kirjasarjan osien 1-3 ratkaisut on julkaistu kustantajan verkkosivuilla: wvvw.arthouse.fi/ratkaisut/ Harjoitus_tekee_mestarin_Ratkaisutosiin_1-3.pdf 
Lue ja opi suomeksi -kirjat SUOMEKSI �'� ,u ; �<� SUOMEKSI HELiLUM/AEI ' u å LUE JA OPI ;a Sarijiirvinen, Heli Lumme Lue ja opi suomeksi 1 Kirja on tarkoitettu suomen kielen perusteet osaavalle kielenopiskelijalle, joka haluaa ym- märtää asiatekstejä ja kasvattaa sanavaras- toaan. Tekstinymmärtämistehtävien tueksi kir- jassa on sanasto, jossa tärkeitä sanoja on seli- tetty suomeksi, sekä kielioppiosuus, joka ohjaa sanojen oikeaan taivutukseen ja johtamiseen. Kirja sopii lisälukemistoksi peruskoulun yläluo- killa opiskeleville, toisen asteen koulutukseen pyrkiville sekä aikuisopiskelijoille. Heli Lumme Lue ja opi suomeksi z Kirja on tarkoitettu suomen kielen perusteet osaavalle kielenopiskelijalle, joka haluaa ym- märtää vaikeampia asiatekstejä ja rakenteita sekä kasvattaa sanavarastoaan. Tekstinym- märtämistehtävien tueksi kirjassa on sanasto, jossa on selitetty tärkeimmät sanat, sekä kieli- oppiosu us, joka ohjaa sanojen oikeaan taivutuk- seen, erilaisten lausetyyppien tunnistamiseen sekä kielen vaikeimpien rakenteiden ymmärtä- miseen ja käyttöön. Kirja sopii lisälukemistoksi tai kurssikirjaksi toisen asteen koulutukseen ja aikuisopiskelijoille. 
Harjoitus tekee mestarin 1: suomen kielen perusharjoituksia maa- hanmuuttajille on laadittu aikuisille kielenoppijoille, jotka hallitsevat jo suomen kielen perusteet mutta haluavat vahvistaa ja laajentaa taito- jaan. Kirjassa käydään läpi perustason opinnoista tuttuja mutta usein vielä keskitason alkuvaiheessakin ongelmia tuottavia perusrakenteita, joiden sujuva käyttö vaatii opiskelijalta runsaasti toistoa. Mukana on runsaasti monipuolisia rakenteiden muodostusta ja käyt- töä harjoittavia tehtäviä, joiden avulla oppija voi edetä perusasioiden kertaamisesta kirjoitetun kielen vaativimpien rakenteiden hallintaan. Pääpaino on muoto-opin kysymyksissä, mutta harjoitukset tukevat myös sanavaraston kertaamista ja laajentamista. Harjoitus tekee mestarin 1 soveltuu erinomaisesti yleisten kielitutkin- tojen keskitason kokeeseen valmentautuville, ja sitä voi käyttää minkä tahansa oppikirjan ohessa. Tehtävien rakenne mahdollistaa itsenäisen työskentelyn, joten harjoitukset toimivat hyvin myös etä- ja itseopiskelu- materiaalina. 9 7 9518 844313 ISBN: 978-95 l -884-43 l -3 KL: K 88.207 Kansi: Mediakettu jari Peurajärvi www.arthouse.fi