Текст
          ОКСАНА ГАВРИЛІВ
 НІМЕ
 DEUTSCH-UKRAINISCHES
 СЛОВНИК
 «s/ x-J
 ч
 ^Vvöp-1


©цифровано Нигіоиі
ОКСАНА ГАВРИЛІВ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ OKSAMA HAVRYLIV DEUTSCH-UKRAINISCHES SCHIMPFWÖRTERBUCH ЛЬВІВ АПРІОРІ 2005
ББК 81.2 Н72 Німецько-український словник лайливих слів / Укла- Н72 дач О. Гаврилів. — Львів: Апріорі, 2005. — 144 с. ISBN 966-8256-29-8 Цей словник є першим німецько-українським словником лай¬ ливих слів і першою спробою систематизації українських лай¬ ливих слів загалом. “Німецько-український словник лайливих слів” має експериментальний характер, містить понад 1000 лай¬ ливих слів і більш ніж 600 прикметників, які можуть їх супро¬ воджувати. Для мовознавців, перекладачів, студентів і всіх небайдужих до цього все ще табуйованого пласту лексики. ББК 81.2 Науковий редактор Тимофій Гаврилів, кандидат філологічних наук, доцент ка¬ федри німецької філології Львівського національного універ¬ ситету імені Івана Франка Рецензенти: Леся Ставицька, доктор філологічних наук, професор, заві¬ дувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України; Тарас Кияк, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Київ¬ ського національного університету імені Тараса Шевченка; Алоїз Вольдан, доктор філологічних наук, професор Інсти¬ туту славістики Віденського університету ISBN 966-82£6J29-'8 ф О. Гаврилів, 2005 © “Апріорі”, 2005
SCHIMPFWORTERBUCH З ВСТУПНЕ СЛОВО Ідея укладення “Німецько-українського слов¬ ника лайливих слів” виникла, коли я писала кан¬ дидатську дисертацію про лайливі слова в сучас¬ них німецькомовних літературах. Йшлося про до¬ даток до дисертації у вигляді словника лайливих слів. Проаналізувавши матеріал, я виявила, що ба¬ гато тих слів є авторськими утвореннями, які не вживаються в реальній комунікації і крім того важко надаються для перекладу. Робота над даним словником тривала майже 4 роки. Спочатку я створила дві картотеки лай¬ ливих слів — німецьку й українську. Німецькі лайливі слова я вибирала із “Великого словника лайливих слів” (“Das große Schimpfwörterbuch“ Hrsg. von Herbert Pfeiffer 1996) і узгоджувала зна¬ чення з низкою інших словників (Aman 1972, Jon- tes 1987 і 1998, Küpper 1966, Kapeller 1968). “Ве¬ ликий словник лайливих слів”, який упорядкував Герберт Пфайфер, містить лайливі слова, дуже різні за інтенсивністю — від найбрутальніших до іронічних, амбівалентних чи навіть пестливих. Припускаю, що деякі лексеми, які я включила до
4 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ “Німецько-українського словника лайливих слів”, поза словником читач не сприйняв би за лайливі слова; проте ці лексеми можуть функціонувати в лайці з метою образи, а, отже, є потенційно лай¬ ливими словами. До таких лексем належать у пер¬ шу чергу неґативно-оцінкові лексеми (зрадник, боягуз, ледар тощо), іронічні (всезнайко, всевмій- ко), лексеми на позначення політичної приналеж¬ ності (лівак, комуніст, нацист, фашист). Українські лайливі слова я вибирала із творів сучасних українських письменників, словників (Караванський 2000, Пиркало 1999, Словник си¬ нонімів української мови у двох томах 1999, Ста- вицька 2003), а також перекладної літератури. Робота ускладнювалася тим, що на даний час не існує жодного фахового українського словника лайливих слів. Потім лайливі слова з обох карто¬ тек систематизувалися у синонімічні ряди. В ме¬ жах цих синонімічних рядів відбувався пошук еквівалентів з урахуванням низки критеріїв (ін¬ тенсивність, походження, частота вживання, сти¬ льове забарвлення — див. детальніше “Перед¬ мова” с. 14-17). “Німецько-український словник лайливих слів” — це перша спроба не лише створення дво¬ мовного словника лайливих слів, але й система¬
SCHIMPFWORTERBUCH 5 тизації української пейоративної (лайливої) лек¬ сики загалом. Крім лайливих слів (понад 1000), які є іменни¬ ками і вживаються на позначення людини “Ні¬ мецько-український словник лайливих слів” міс¬ тить словник означень, які можуть підсилювати чи конкретизувати значення лайливих слів. Застерігаю охочих перевірити вплив лайливого слова на конкретному адресатові: §185 німецько¬ го карного кодексу карає публічну образу штра¬ фом або ув’язненням до одного року. Санкції що¬ до вживання українських лайливих слів можуть здійснюватися на основі статті 297 українського цивільного кодексу (право на повагу до гідності та честі). Наочним прикладом є випадок, який трапився із одним з найвідоміших дослідників лайливих слів у світі — видавцем спеціалізовано¬ го на лайливій лексиці часопису “MALEDICTA. The International Journal of Verbal Aggression” Райн- гольдом Аманом. Мовознавець провів 16 місяців в американській в’язниці серед злочинців і нарко¬ манів тільки через те, що в листі облаяв кількох адвокатів і суддю. У зв’язку з цим автор не несе жодної відпові¬ дальності, пов’язаної з використанням лексико¬ графічного матеріалу, вміщеного в даній праці.
6 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ ПЕРЕДМОВА Незважаючи на частоту вживання як у розмов¬ ній мові — за даними соціологів (Губер 1996; 28) 90% агресивної поведінки припадає саме на вер¬ бальну агресію, — так і в літературних текстах, вони рідко ставали об’єктом всебічних серйозних мовознавчих досліджень. Порівнявши кількісно пейоративну (лайливу) та меліоративну (пестливу) лексику в різних мовах, ряд мовознавців (Ионтес 1998, Креміх 1980, Льочер 1980, Опельт 1965, Ху- дяков 1980 та ін.) дійшов висновку, що лайливі слова значно переважають над пестливими. Ви¬ словлювання негативних емоцій характеризується більшою образністю і креативністю, ніж вира-. ження позитивних емоцій, — цю думку зустріча¬ ємо, наприклад, у “Трьох товаришах” E. М. Ре¬ марка: “дійсно новою та творчою в своїх вислов¬ люваннях людина є лише тоді, коли лається. Яки¬ ми однаковими були висловлювання кохання — і якою багатою є палітра лайки!” Перший німецький словник лайливих слів — “Deutsches Schimpfwörterbuch oder die Schimpfwör¬ ter der Deutschen” — побачив світ ще 1839 року. Чи не кожна федеральна земля Німеччини й Авст-
SCHIMPFWORTERBUCH 7 рії має свій власний словник лайливих слів (шти- рійський, баварський, баварсько-австрійський, кьольнський, саксонський, швабський, віденсь¬ кий тощо). Існують такі специфічні німецькі слов¬ ники лайливих слів, як “Великий парламентський словник лайливих слів”, “Словник лайливих слів школярів”, “Словник лайливих слів водіїв”, “Фі¬ лософи лають філософів”, “Політики лають полі¬ тиків”, “Поети лають поетів”. Бібліографія “Вели¬ кого словника лайливих слів” налічує 123 німець¬ ких одно- і двомовних словників лайливих слів. Інтенсивніші дослідження лайливої лексики останніми десятиліттями спричинили виникнен¬ ня окремої галузі мовознавства — маледиктоло- гії. Райнгольд Аман, який уклав “Баварсько-авст¬ рійський словник лайливих слів” (Bayerisch- Österreichisches Schimpfwörterbuch 1972), видає з 1976 року в США журнал, цілком присвячений проблемам дослідження вербальної агресії — “MALEDICTA. The International Journal of Verbal Aggression“. В інтерв’ю журналу “Психологія сьо¬ годні” він так сказав про предмет дослідження маледиктологів: “Слова — це лише слова. Так са¬ мо як медик має справу із жахітливими пухлина¬ ми людського тіла, так і я досліджую всі слова, якими б вульгарними вони не були” (1996; 34).
8 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Дослідження і систематизація українських лай¬ ливих слів ускладнюється передусім тим, що, за висловлюванням Лесі Ставицької (2003; 10), “...в українській культурі мова сприймається не праг¬ матично, як засіб комунікації, а як національний скарб, — надзвичайно цінний складник націо¬ нального надбання. Природно, що за такого спри¬ йняття культивування літературних стандартів на¬ буває особливої ваги”. Відповідно, українська мова постає у лінгвістичних дослідженнях такою, “якою вона мусить бути, а не такою, якою вона є” (Ставицька 2003; 10). Стефанія Андрусів (1995; 150-151) порівнює сучасну українську мову із важко хворою людиною: “Історія української мо¬ ви у XX (і не тільки) столітті — то безнастанна боротьба за те, щоб не дати умерти мові — так борються у реанімації за життя важкохворого. /.../ Не всі здатні на жертовне спілкування із важко¬ хворими — тікають на свіже повітря, до сонця, сміху і ... чужої мови”. Цю втечу до чужої мови спостерігаємо насамперед у вербальному вияві агресії: не лише російськомовні, але й люди, які у щоденному житті послуговуються українською мовою, лаються за допомогою російських лайли¬ вих слів. Таким чином, українська мова не вико¬ нує в таких випадках важливого аспекту експре¬
SCHIMPFWORTERBUCH 9 сивної функції мови — вираження і звільнення від негативних емоцій. Тому висловлювання Юрія Шевельова про те, що “міський сленґ націлений на майбутнє мови”, а “брак цього шару в сучасній мові ставить під сумнів майбутнє цієї мови” (ци¬ тата за: Ставицька 2003; 18) є особливо актуаль¬ ним і стосовно лайливих слів. Російські лайливі слова функціонують не лише у щоденних конфліктних ситуаціях, але й у сучас¬ них українських літературних текстах і переклад¬ ній літературі. І якщо вживання російських лайли¬ вих слів в українській сучасній літературі можна ще виправдати тим, що вони (тексти) відобража¬ ють ситуації, взяті з реального життя (так звана “фіктивна дійсність”), то вживання російських лайливих слів і вульгаризмів у перекладних текс¬ тах є абсолютно недоречним. Так, у перекладі “Фердидурке” Вітольда Ґомбровича перекладач (він же український письменник Андрій Бондар) постійно вживає російські “жопа”, “жопуня”, “жопенятко”, “жопуся” та інші похідні від цього слова, що цілком руйнує колорит твору (адже зга¬ дане слово є в цьому тексті центральним і зустрі¬ чається чи не на кожній сторінці). Натомість укра¬ їнські “гузниця”, “гузничка”, “гузеня”, “гузенятко” тощо (чи навіть “дупа”, “дупеня”, “дупенятко”)
10 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ звучать не так вульгарно і завдяки аналогії з поль¬ ською мовою ідеально відповідали б атмосфері твору Функції лайливих слів Класичною функцією лайливих слів є образа/ приниження адресата і одночасно звільнення мов¬ ця від негативних емоцій. Проте лайка може вико¬ нувати також лише частину цієї функції (напри¬ клад, якщо мовець лає відсутнього адресата, то, вживаючи лайливі слова, він лише звільняється від негативних емоцій). У колі друзів чи добрих знайомих лайливі сло¬ ва можуть бути виявом дружнього ставлення, похвали, визнання: в жіночому німецькомовному журналі “Бріґітте” про цю функцію лайливих слів читаємо: “Ну, як, старий, все гаразд?” “Ну, ясно, старий мудаче /.../” — У супроводі щирого поплескування приблизно так звучить звичне привітання в чоловічому товаристві” (24/ 2000; 130) Лайливі слова в спілкуванні закоханих і звер¬ танні до дітей фігурують також і в ролі пестливих (здебільшого у поєднанні з пестливими прикмет¬ никами). Про амбівалентність емотивних (за до¬ помогою яких виражаються емоції мовця) слів
SCHIMPFWORTERBUCH 11 говорить і Міхаіл Бахтін: “Похвала і лайка — дві сторони однієї медалі”, а Гайнц Кьопер робить образний висновок: “3 лайливого слова можна зробити вибухівку, а можна перетворити його на цукерку в яскравій обгортці” (1966; 10). Така близькість лайливого і пестливого слова поясню¬ ється тим, що обидві групи цих слів стоять, за ви¬ словом австрійського письменника Роберта Музі- ля, (1978; 1282) “на службі афекту”, який може бути як негативним, так і позитивним. Лайливі слова вживаються часто в коротких римованих віршиках — від дитячих дражнилок до римівок на політичну (скажімо, передвиборну) тематику і переслідують розважальну мету як для тих, хто римує, так і для публіки. В українській мові лайливі слова дуже часто вживаються для заповнення павз у розмові. Ця функція лайливих слів, яку зустрічаємо, до речі, і в інших слов’янських мовах (російській, поль¬ ській, чеській), в німецькій відсутня. Таке “недо¬ речне” вживання лайливих слів засмічує мову, свідчить про інтелектуальну вбогість співрозмов¬ ників. Натомість у конфліктних ситуаціях, коли людина перебуває в стані сильного афекту, вжи¬ вання лайливих слів виправдане. Мало того, вер¬ бальна агресія переважно виступає замінником
12 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ фізичної агресії — Франц Кінер (1983; 295) наво¬ дить дані, згідно з якими навіть серед агресивної молоді агресія в 93% має вербальну форму. Хоча непоодинокі випадки, коли вербальна агресія пе¬ реростає в фізичну чи провокує її — цей же до¬ слідник (1983; 119) посилається в своїй праці “Си¬ ла слова” на результати дослідження, згідно з яки¬ ми 40% сварок закінчуються фізичними діями. Можливості утворення нових лайливих слів необмежені: незважаючи на традиційні норми, мовець здатний у стані афекту творити нові лай¬ ливі слова, що пояснюється вмінням людини абстрактно та асоціативно мислити. Будь-який іменник у контексті може виконувати роль лайли¬ вого слова (Аман 1972; 165, Баллі 1961; 351, Йон- тес 1998; 8, Телія. 1986; 5, Шаховський 1983; 69 тощо). Тут доцільно згадати тезу Людвіґа Вітґен- штайна про те, що “значення слова — це його вживання” (Вітґенштайн 1995; 110). У післямові до “Великого словника лайливих слів” (1996) на¬ водиться кумедна ситуація, коли один студент по¬ сперечався зі своїми приятелями, що лаятиметься з базарною перекупкою і робитиме це довше ніж вона, відома своїм вмінням лаятися. Після того, як обидвоє комунікантів вичерпали свої запаси звич¬
SCHIMPFWORTERBUCH 13 них лайливих слів, студент продовжив тираду: “Ти альфа, ти бета. Ти гамма ....” і перерахував весь грецький алфавіт, а перекупці довелося зда¬ тися. Отже, в лайці не обов’язково мусять фігу¬ рувати вульгарні лайливі слова. Завдяки наміру мовця і ситуації загалом будь-яке нейтральне сло¬ во у відповідному контексті перетворюється на лайливе. За допомогою таких оказіональних утво¬ рень мовець звільняється від негативних емоцій, не вдаючись однак до вульгарності. В обидвох мо¬ вах — як українській, так і німецькій — існують слова-замінники лайливих слів: курча, курча ляґа, курча лімонада (замість курва), Scheibe (замість Scheiße), Astloch (замість Arschloch) тощо. Тому лайливі слова поділяють на дві групи: абсолютні лайливі слова, які зафіксовані в слов¬ никах і сприймаються як такі поза контекстом, і відносні лайливі слова, які виступають у ролі лай¬ ливих слів лише в певному контексті. Лексикографічні проблеми двомовного слов¬ ника загалом (а в даному конкретному випадку — німецько-українського словника лайливих слів) безпосередньо пов’язані з проблемами перекладу цих лексем. На складності перекладу лайливих слів, яка зумовлена в першу чергу культурними табу, системами цінностей і стереотипними уяв¬
14 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ леннями, наголошували багато мовознавців, які займаються даною проблематикою (Кінер 1983; 292, Мокієнко, Вальтер 1999; 199, Зайбіке 1996; 498 тощо). Валерій Мокієнко та Гарі Вальтер, які досліджують лайливі слова в слов’янських мовах, вважають, що лайка представляє ту сферу мови, яка характеризується інтенсивною національною специфікою та великим нашаруванням різнома¬ нітних конотацій, що робить цю лексику фактич¬ но “неперекладною” (1999; 199). Працюючи над двомовним словником лайливих слів, слід пам’я¬ тати, що пошук еквівалента та методів опрацю¬ вання матеріалу суттєво відрізняється від пара¬ метрів “класичної” лексикографії. Зважаючи на всі складнощі, пов’язані з укладанням двомовно¬ го словника лайливих слів і проаналізувавши дво¬ мовні словники лайливих слів, що існують, Мо¬ кієнко та Вальтер висловлюють розуміння того, чому таких словників небагато, а ті що є — недос¬ коналі. Українські відповідники в “Німецько-українсь¬ кому словнику лайливих слів” підбиралися з вра¬ хуванням таких критеріїв: а) інтенсивності (від брутального лайливого слова до жартівливо-іронічного чи амбівалент¬ ного).
SCHIMPFWORTERBUCH 15 Класифікувати лайливі слова за їхньою інтен¬ сивністю надзвичайно важко. При цьому слід на¬ самперед пам’ятати, що інтенсивність лайливого слова варто розглядати на двох рівнях: на рівні мови і на рівні мовлення. У мовленні сила лайли¬ вого слова залежить від комунікативної ситуації загалом. Це означає, що одне і те саме лайливе слово буде сприйматися по-різному інтенсивно в залежності від того, хто і до кого його вживає. Візьмімо для прикладу таке висловлювання “Ти, старий осел!”, яке вживає, жартуючи, один това¬ риш до іншого, і те саме висловлювання до незна¬ йомого. Загалом сила лайливого слова в конкрет¬ ній ситуації залежить від соціальних, психологіч¬ них, статевих, вікових чинників. Проте і поза контекстом сила одного і того самого лайливого слова різними особами сприймається по різному інтенсивно, що підтверджують результати ЛІНГВІС¬ ТИЧНОГО інтерв’ю, яке я провела у Віденському університеті (Гаврилів 2003; 142-144): так, скажі¬ мо, лайливе слово “льоха” (“Sau“) 10% опитаних сприймають як “дуже сильне”, 20% — як “слаб¬ ке”, ще 20% — як “середнє” і 50% — як “сильне”. Таку різницю в сприйнятті інтенсивності одного і того самого лайливого слова я пояснюю індиві¬ дуальним досвідом та зумовленими ним індивіду¬ альними асоціаціями і конотаціями.
16 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Сила лайливого слова залежить і від етимоло¬ гії слова: як правило, найсильніші, найбрутальні- ші слова і в німецькій, і в українській мові нале¬ жать до сексуальної і анальної сфери. Загалом же українські лайливі слова (маються на увазі питомо українські, а не запозичені часто вживані російські пейоративи) сприймаються не надто інтенсивно. Низький ступінь їхньої інтен¬ сивності, на мою думку, пов’язаний із нечастим застосуванням в конфліктних ситуаціях. Адже на силу лайливого слова впливає і частота його вжи¬ вання в конфліктних ситуаціях: кожна конфліктна ситуація, в якій вживається лайливе слово, заря¬ джає його інтенсивністю. б) природи лайливого слова: якщо це метафо¬ ричне лайливе слово, то за можливістю його слід перекладати метафоричним (навіть якщо не до¬ слівно), якщо формальне (утворене афіксальними способами чи композити) — тоді формальним. в) частотність вживання лайливого слова по¬ винна бути в обидвох мовах приблизно однако¬ вою. Не слід перекладати часто вживане в одній мові лайливе слово таким, що в іншій мові вжи¬ вається рідко г) стилістичне забарвлення лайливих слів по¬ винні збігатися в обидвох мовах: якщо діалект¬
SCHIMPFWORTERBUCH 17 не — відповідник також діалектизм; якщо з моло¬ діжного сленгу — український відповідник також з молодіжного сленгу. Словник містить здебільшо¬ го лайливі слова, характерні для німецької мови загалом. Проте подекуди зустрічаємо діалектизми (переважно південно-німецькі та австрійські лай¬ ливі слова), які я передавала галицькими лайли¬ вими словами. Покладення цих чотирьох критеріїв в основу добору лексики і — відповідно — композицію словника дозволяє відмовитись від експлікації стилістичних маркерів. Первинний задум укладення “Німецько-укра¬ їнського словника лайливих слів” полягав у тому, щоб кожному німецькому слову відповідало одне українське. При цьому слова не повинні повторю¬ ватися. Скількимога, я намагалася уникати по¬ вторення того самого лайливого слова. Проте в німецькій та українській мові спостерігається диспропорція синонімічних рядів. Так, у німець¬ кій мові знаходимо численні синонімічні ряди з подекуди надзвичайно образними лайливими сло¬ вами на позначення педанта, егоцентриста, кар’є¬ риста, а в українській їм відповідають одне-два лайливих слова. Так само україїіиьіш мова вагюдгс численними синонімічними шідаші, інз лозин-
18 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ чення космополіта, бідняка, хабарника тощо), а в німецькій мові це коротший синонімічний ряд (на позначення бідняка), або ж одне нейтральне слово (як-от Kosmopolit) чи лайливе слово взагалі від¬ сутнє (як відсутні лайливі слова на позначення ха¬ барника). У сфері формальних лайливих слів німецької та української мови є продуктивними різні слово¬ твірні моделі: в німецькій мові особливою частот¬ ністю відзначаються префіксальні моделі і склад¬ ні слова (композити), в українській — суфіксація. Тому німецьким префіксальним та композитним лайливим словам в українській мові часто відпо¬ відають суфіксальні моделі: Erzgrobian — грубіянище Erzlügner — брехуняка, брехуняра Sauvieh — скотиняка, скотиняра Внаслідок високої частотності в українській мові суфіксальних моделей до деяких німецьких відповідників подаються кілька слів (“сліпак”, “сліпондра”, “сліпацюра”). Хочу звернути увагу на таку особливість ні¬ мецької мови, як її “економність”, яка пояснює велику кількість складних лайливих слів. Продук¬ тивні в німецькій мові композити не у всіх випад¬
SCHIMPFWORTERBUCH 19 ках можна передати в українській одним словом. Тоді перекладаємо їх словосполученнями (Fett¬ schwein, Fettsau — груба свиня, груба льоха). Щодо метафоричних лайливих слів, пейора- тивне значення яких є переносним, то тут слід звернути увагу на такий момент: метафора, як відомо, є скороченим порівнянням, в якому виді¬ ляється риса чи властивість, притаманна двом по¬ рівнюваним речам чи істотам. Цю рису називають терміном “tertium comparationis“ (“третій у порів¬ нянні”). Так, наприклад, і в українській, і в ні¬ мецькій мові віслюку приписують таку рису, як дурість/впертість; ця риса і є “tertium comparatio¬ nis“. Якщо “tertium comparationis“ в обидвох мо¬ вах збігається, то такі лайливі слова можемо пере¬ кладати дослівно (Esel — осел, Blutsauger — кро- вопій, Schlange — змія, Scheiße — гівно, Wasch¬ lappen — шмата тощо). В інших випадках німець¬ кі метафоричні слова не можна перекладати до¬ слівно, позаяк в українській мові з цими словами не пов’язуються негативні риси чи властивості. Так, німецьке лайливе слово “Pute“ (“індик”) вжи¬ вається як універсальне на позначення дівчини чи жінки, а в українській мові слово “індик” не во¬ лодіє переносним негативним значенням. Тому я дібрала для перекладу метафоричне лайливе сло¬
20 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ во “вівця”. Так само німецьке лайливе слово на позначення дурного недалекого чоловіка “Kamel“ (“верблюд”) я переклала українською “лось”. В ін¬ ших випадках для перекладу метафоричних лай¬ ливих слів я використовувала формальні або не¬ похідні лайливі слова (Roß (дослівно: “кінь”) — дурень). Можливим є і такий варіант, коли в одній мові істоті чи речі приписується негативна риса, а в ін¬ шій — позитивна (так, у німецькій мові віл асоці¬ юється з глупістю, а в українській — з працьови¬ тістю). Тому німецьке лайливе слово “Ochse“, яке дослівно означає “віл” і вживається на позна¬ чення дурної людини, я перекладаю українською як “муфлон”. Не у всіх випадках можливо передати також ін¬ тенсивність лайливого слова. Так німецьке лайли¬ ве слово “Pißnelke“ є сильнішіим, ніж українські відповідники “недотика”, “недоторка”. Райнгольд Аман (1996; 35) вважає, що на осно¬ ві пейоративного словникового запасу можна зро¬ бити висновки про систему цінностей та стере¬ отипні уявлення в конкретному суспільстві. Крім того, наявність великої кількості лайливих слів на позначення певної реалії свідчать про “слабкі міс¬ ця” в цьому суспільстві.
SCHIMPFWORTERBUCH 21 Найчисельнішими синонімічними рядами як у німецькій, так і в українській мові виявилися лай¬ ливі слова на позначення дурної людини (причо¬ му в обидвох мовах значно більше лайливих слів на позначення дурного чоловіка, ніж жінки), над¬ міру балакучої людини, брудної (в прямому і пе¬ реносному розумінні) людини, ледаря, незграбної людини, боягуза, самозакоханого чоловіка, який надміру за собою стежить, безхарактерного чоло¬ віка, злої дружини (чи жінки загалом), підлабуз¬ ника тощо. Ще один синонімічний ряд — синоні¬ мічний ряд на позначення жінки легкої поведінки і чоловіка-гультяя. В обох мовах спостерігаємо таку закономірність: лайливих слів на позначення жінки легкої поведінки, по-перше, більше, а, по- друге, вони значно сильніші (брутальніші), ніж лайливі слова на позначення чоловіка-гультяя (які часто є ще й амбівалентними, тобто поєднують в собі і негативні, і позитивні емоції — захоплення, визнання чи — у гіршому разі — вимовляються з легкою насмішкою або іронією). Цей лінгвістич¬ ний факт підтверджує набагато терпиміше став¬ лення в обидвох суспільствах до любовних похо¬ деньок чоловіка, ніж жінки. Чисельним синонімічним рядом в обидвох мо¬ вах є синонімічний ряд, що містить лайливі слова
22 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ на позначення негарної, потворної людини. При цьому впадає у вічі, що лайливих слів на позна¬ чення негарної жінки більше, ніж на позначення негарного чоловіка. Цей факт можна пояснити особливостями сприйняття зовнішнього вигляду: традиційно вважається, що зовнішність відіграє для жінки важливішу роль, ніж для чоловіка. Поза- як лайливі слова мають на меті якнайдошкульні¬ ше вразити адресата, тому й слів на позначення негарної жінки більше. Велику групу лайливих слів як у німецькій, так і в українській мові творять універсальні лайливі слова. Універсальні лайливі слова вживаються на позначення будь-якої людини, яка нас чимось роздратувала, незалежно від того, яка риса чи вчи¬ нок цієї людини викликали наші негативні емоції (в українській мові це, наприклад, такі лайливі слова, як “негідник/негідниця”, “мерзотник/мер¬ зотниця”, “паскуда”, “зараза”, “холера”, в німе¬ цькій — “Sauweib”, “Scheißkerl”, “Miststück”, “Arschloch” тощо). Універсальні лайливі слова відрізняються лише за родами і творять, таким чином, два синонімічні ряди — універсальні лай¬ ливі слова на позначення будь-якої жінки і універ¬ сальні лайливі слова на позначення будь-якого чоловіка. Семантика універсальних лайливих слів
SCHIMPFWORTERBUCH 23 має високий ступінь узагальнення. Ця характерна особливість дала можливість Отто Бегаґелеві твердити про “... щось невловне їхньої семанти¬ ки”, так що “... їх неможливо вкласти в межі пев¬ ного поняття” (1929; 2). Значення універсальних лайливих слів неможливо відтворити одним сло¬ вом і для цього треба вдаватися до довгих описо¬ вих пояснень — справді, як одним словом пере¬ дати, скажімо, хто такий “мудак” — Юрій Іздрик зробив це, написавши аж цілий “Трактат про му- даків” (Ю. Іздрик. Воццек 1997; 42-46), прочитав¬ ши який, напевно, не один читач задумався, чи ж він, бува, теж не належить до даної категорії. Вті¬ шає те, що й сам автор зізнається пізніше в інтер¬ в’ю: “А багато тих рис, які я приписав мудакам, притаманні й мені” (Інший формат. Іздрик Ю. 2003; 50). Універсальні лайливі слова використовуються не так для характеристики адресата (вони дають тільки найзагальнішу негативну характеристику адресата), як для вираження негативного ставлен¬ ня мовця до адресата. Поза як універсальні лай¬ ливі слова можуть вживатися в будь-якій кон¬ фліктній ситуації, то з цього можемо зробити ви¬ сновок: що абстрактніше значення слова, то ширша сфера його застосування. Проте спосте¬
24 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ рігаємо і зворотній з’вязок: частота вживання лайливого слова, яке позначає людину з конкрет¬ ною негативною рисою (наприклад, таке часто вживане в українській і німецькій мовах лайливе слово “дурень” (“Dummkopf4) спричиняє його уні¬ версальність — так ми лаємо не тільки дурну лю¬ дину, а будь-яку людину, яка нас чимось роздрату¬ вала. Чим ближчі дві культури, тим більша реаль¬ ність того, що лайливі слова порушують одні і ті самі табу. Так, скажімо, і в німецькій, і в укра¬ їнській мові відсутня лайка, спрямована на образу найближчих родичів, яка, за Р.Аманом (1996; 34), дуже поширена в народів Азії, Африки та Океанії. Поширений у нас і запозичений з російської ви¬ слів “Иоб твою мать!” я не беру до уваги, бо він в українській мові функціонує не як цілеспрямова¬ на образа, а у функції вигука (тобто стосується ситуації, а не людини), а тому є цілком десеман- тизованим. Взагалі цей вислів суперечить україн¬ ській ментальності з чітко вираженим культом ма¬ тері. Підсумовуючи, можемо сказати, що лайливі слова в німецькій та українській мовах спрямова¬ ні переважно на одні і ті самі риси/способи по¬ ведінки адресата, що свідчить про подібність сис¬
SCHIMPFWORTERBUCH 25 тем цінностей та стереотипних уявлень в обох суспільствах. Проте існують і винятки: якщо взя¬ ти до уваги невисокий рівень життя в Україні і корупцію, що панує на різних рівнях, і пов’язати цей факт із тим, що лайливі слова спрямовані як правило на “слабкі місця” (як в людини, так і в су¬ спільстві загалом), то стає зрозумілим, чому в українській мові синонімічний ряд на позначення бідної людини є довшим, ніж у німецькій, а на по¬ значення корумпованої людини у німецькому “Ве¬ ликому словнику лайливих слів” (1996) я не зна¬ йшла жодного іменника. На завершення хочу сказати таке: конфліктних ситуацій не уникнути в нашому напруженому житті, а тому не уникнути часто і вербальної агре¬ сії. Реакції в конфліктних ситуаціях індивідуаль¬ ні: одна людина змовчить, а інша — вибухне лай¬ кою (тут доцільно згадати слова англійського письменника Тейлора про те, що ніщо так не свід¬ чить про геніальність характеру, як гідна поведін¬ ка в конфліктах, яких неможливо уникнути). Лай¬ ливі слова (більш чи менш вульгарні) присутні в кожній мові і поряд із діалектами, сленгом, жар¬ гоном — ознака кожної розвиненої мови.
26 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ ЯК КОРИСТУВАТИСЯ словником Шановний читачу! Автор надіється, що “Німецько-українським словником” користуватиметься як україномовний, так і німецькомовний читач. Враховуючи це, словник містить деякі додаткові позначки. Якщо тип адресата (чоловік, жінка, дівчина, хлопець, дитина), до якого спрямовується конкретне лай¬ ливе слово, в обох мовах збігається, тоді немає ні¬ яких додаткових позначок, наприклад: Esel — осел Frechling — зухвалець Якщо в німецькій мові лайливе слово застосо¬ вується лише до чоловіка (чи жінки), а українсь¬ кою його перекладено словом, що може вживати¬ ся і стосовно жінки, і стосовно чоловіка, тоді біля німецького відповідника стоїть позначка -чол. (вживається на позначення чоловіка) чи -жін. (вживається на позначення жінки): Hundsfott, der {чол.) Kratzbürste, die (жін.) Якщо німецьке слово, яке вживається лише в однині, перекладається українською мовою імен-
SCHIMPFWORTERBUCH 27 AN DIE WÖRTERBUCHBENUTZER Werte Leserin, werter Leser! Die Autorin hofft, dass “Deutsch-Ukrainisches Schimpfwörterbuch” sowohl von ukrainischen, als auch von deutschsprachigen Lesern aktiv verwendet wird. Dementsprechend beinhaltet das Wörterbuch eine Reihe zusätzlicher Markierungen. Wenn der Adressatentyp (Mann, Frau, Junge, Mädchen, Kind) in beiden Sprachen zusammenfällt, so gibt es keine Markierungen: Esel — осел Frechling — зухвалець Wenn in deutscher Sprache ein Schimpfwort nur in Bezug auf einen Mann (bzw. eine Frau) gebraucht wird und in die ukrainische Sprache mit einem Schimpfwort übersetzt wird, das sowohl einen Mann, als auch eine Frau bezeichnen kann, so steht neben dem deutschen Wort eine Markierung -чол. (das Schimpfwort wird nur in bezug auf einen Mann gebraucht) oder -жін. (das Schimpfwort wird nur in bezug auf eine Frau verwendet): Hundsfott, der (чол.) Kratzbürste, die (жін.) Wenn ein deutsches Schimpfwort, das nur in Sin¬ gularform gebraucht wird, ins Ukrainische mit einem
28 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ ником, який вживається і в однині, і в множині, то біля німецького відповідника стоїть позначка -одн.: Dreckhaufen {одн.) — сволота Якщо німецьке лайливе слово позначає збірне поняття, а українською передається лайливим словом, яке може вживатися і в однині, і в множи¬ ні, то біля німецького відповідника стоїть познач¬ ка -збірне: Bettelbagage (збірне) — жеброта Якщо в німецькій мові на позначення чоловіка і жінки вживається одне лайливе слово, залежне від роду, а в українській мові маємо два слова з різними суфіксами, то німецькомовному читачеві слід зважати на те, що перше слово позначає чо¬ ловіка, а через косу риску подається жіночий від¬ повідник: Пліткар/пліткарка Пащеку н/пащекуха Деякі німецькі лайливі слова, які вживаються і на позначення жінки, і на позначення чоловіка, мають, відповідно, різні артиклі, які подаються через косу риску: Dahergelaufene, der/die. В інших випадках, крім артикля, змінюється ще й суфікс:
SCHIMPFWORTERBUCH 29 Schimpfwort übersetzt wird, das sowohl Singular, als auch Plural kennt, so steht neben dem deutschen Schimpfwort Markierung -одн. (Singular): Dreckhaufen (одн.) — сволота Wenn das deutsche Schimpfwort, das eine Kollektiv¬ schelte darstellt, ins Ukrainische mit einem Schimpfwort übersetzt wird, das sowohl eine Einzelperson als auch eine Gruppe von Personen bezeichnen kann, so steht ne¬ ben dem deutschen Lexem die Markierung -збірне (Kol- lektivschelte): Bettelbagage (збірне) — жеброта Wenn im Deutschen ein Schimpfwort in bezug so¬ wohl auf eine Frau als auch einen Mann gebraucht wird, im Ukrainischen aber zwei Wörter mit verschiedenen Suffixen vorhanden sind, so werden diese durch Quer¬ strich angeführt (erstes Wort bezeichnet immer einen Mann, zweites — eine Frau): Пліткар/пліткарка Пащеку н/пащекуха Manche deutsche Schimpfwörter, die sowohl in be¬ zug auf eine Frau als auch einen Mann gebraucht wer¬ den, unterscheiden sich durch ihre Artikel: Dahergelaufene, der/die In anderen Fällen ändern sich auch die Suffixe:
зо СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Bettler/in, der/die Зважаючи на те, що словник уперше пробує систематизувати українські лайливі слова, до низ¬ ки українських рідко вживаних чи діалектних лайливих слів подається (в дужках) їхнє значення: Бікса (жінка легкої поведінки, повія) Так само конкретизується значення багатознач¬ них лайливих слів: Халявник (недбала в роботі людина) Розвинена синонімія в сфері лайливих слів по¬ яснює той факт, чому в обох мовах зустрічаємо по кілька лайливих слів, які позначають людину з од¬ нією і тією ж негативною рисою. Друга частина “Німецько-українського словни¬ ка лайливих слів” містить прикметники, які мо¬ жуть супроводжувати лайливі слова. Якщо при¬ кметник стоїть перед іменником, він бере на себе функцію артикля, тому отримує додаткові закін¬ чення “е“ (жіночий рід), “er“ (чоловічий рід), “es“ (середній рід): dumm — dumme Gans, dummer Kerl, dummes Stück.
SCHIMPFWORTERBUCH ЗІ Bettler/in, der/die Hinsichtlich der Tatsache, dass das vorliegende Wör¬ terbuch den ersten Systematisierungsversuch ukrainischer Schimpfwörter darstellt und ich daraus ausgehe, dass uk¬ rainischen Benutzern die Bedeutungen einer Reihe ukrai¬ nischer selten verwendeter bzw. mundartlicher Schimpf¬ wörter unbekannt erscheinen können, werden in Klam¬ mem die Bedeutungen dieser Schimpfwörter angeführt: Бікса (жінка легкої поведінки, повія) Ebenfalls werden die Bedeutungen von Schimpfwör¬ tern konkretisiert, die über mehrere negative Bedeutun¬ gen verfugen: Халявник (недбала в роботі людина) Starke Synonymie im Bereich der Schimpflexik erk¬ lärt die Tatsache, warum in beiden Sprachen oft mehrere Schimpfwörter zur Bezeichnung der Person mit dersel¬ ben Eigenschaft angeführt werden. Der zweite Teil des “Deutsch-ukrainischen Schimpf¬ wörterbuches“ beinhaltet Adjektive, die Schimpfwörter begleiten können. Ins Ukrainische werden Adjektive durch das dem männlichen Geschlecht entsprechende Le¬ xem übersetzt (worauf im Ukrainischen die Endung “ий” hindeutet) dem weiblichen Geschlecht entspricht die En¬ dung “a” und dem sächlichen Geschlecht — Endung “e”: Дурний осел — дурна корова, дурне теля
32 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА Святослав Караванський. Практичний словник синонімів української мови. Київ 2000. Словник синонімів української мови у двох то¬ мах (А. Бурячок та інші). Київ 1999. Світлана Пиркало. Перший словник українсь¬ кого молодіжного сленгу. Київ 1999. Леся Ставицька. Короткий словник жаргонної лексики української мови. Київ 2003. Reinhold Aman. Bayrisch-österreichisches Schimpfwörterbuch. München 1972. Günter Jontes. Das große österreichische Schimpf¬ wörterbuch. Fohnsdorf 1987. Günter Jontes. Österreichisches Schimpfwörterle¬ xikon. Graz 1998. Ludwig Kapeller. Schimpflexikon von Armleuch¬ ter bis Zimtziege. München 1968. Heinz Küpper. Wörterbuch der deutschen Um¬ gangssprache. Band IV: Berufsschelten und Ver¬ wandtes. Hamburg 1966.
SCHIMPFWORTERBUCH 33 Herbert Pfeiffer. Das große Schimpfwörterbuch. Frankfurt am Main 1996. КРИТИЧНА ЛІТЕРАТУРА Андрусів C. Страх перед мовою як психокомп- лекс сучасного українця // Сучасність, ч. 7-8 / 1995. Балли Ш. Французская стилистика. Москва: Издательство иностранной литературьі, 1961. Вітґенштайн JI. Філософські дослідження // Людвіґ Вітґенштайн. Tractatus logico philosophi- cus. Київ, 1995. Кремих И.И. Отрицательньїй компонент в се- мантической структуре слова // Прагматика слова. Москва, 1980. — С. 28-40. Ставицька Л. Українська мова без прикрас // Короткий словник жаргонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003. — С. 9-18. Телия В. Н. Коннотативньїй аспект семантики номинативньїх единиц. Москва: Наука, 1986. Худяков И. Н. Об змоционально-оценочной лексике // Филологические науки №2, 1980. — С. 79-82. Шаховський В. И. Змоциональньїй компонент значення и методьі его описання. Волгоград, 1983.
34 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Aman R. 1996. Die klügsten Beschimpfungen findet man im Jiddischen // Psychologie heute. Bd. 23, 11/ 1996. — S. 32 - 35. Aman R. Psychologisch-sprachliche Einleitung in das Schimpfen // Bayrisch-Österreichisches Schimpf¬ wörterbuch. München: Süddeutscher Verlag, 1972. — S. 153-188. Behaghel O. 1929. Die deutschen Scheltwörter. Eine sprachwissenschaftliche Plauderei // Münchener Neuste Nachrichten. N 50, 20.2.1929. — S. 1-2. Havryliv O. Pejorative Lexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und kommunikativ-pragmati¬ schen Aspekt am Beispiel moderner deutschsprachi¬ ger, besonders österreichischer Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2003. Huber A. Die hohe Schule des richtigen Schimp- fens // Psychologie heute. Bd. 23, 11/1996. S. 28-31. Kiener F. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression. Göttingen: Vandenhoek&Rup- recht, 1983. Lötscher A. Lappi, Lööli, blöööde Siech! Schim¬ pfen und Fluchen im Schweizerdeutschen. Frauen¬ feld: Huber Verlag, 1980. Mokienko V., Walter H. Lexikographische Prob¬ leme eines mehrsprachigen Schimpfwörterbuches //
SCHIMPFWORTERBUCH 35 Anzeiger für slavisehe Philologie. Band XXVI. Aka¬ demische Druck- und Verlagsanstalt Graz, 1999. — S. 199-210. Musil R. Über die Dummheit // Robert Musil. Ge¬ sammelte Werke. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1978. — Bd. 8. — S. 1270-1291. Opelt I. Die lateinischen Schimpfwörter und ver¬ wandte sprachliche Erscheinungen. Heidelberg: Win¬ ter Verlag, 1965. Seibicke W. Nachwort // Das große Schimpfwörter¬ buch (Hrsg. von H. Pfeiffer). Frankfurt am Main: Eichbom Verlag, 1996. — S. 494-501.
36 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ABKÜRZUNGEN Австр. — австрійське (Austriazismus) Жін. — на позначення жінки (zur Bezeichnung einer Frau) Одн. — однина (Singular) Пвдн. — південно-німецьке (Süddeutsches) Чол. — на позначення чоловіка (zur Bezeichnung eines Mannes)
SCHIMPFWÖRTERBÜCH Словник лайливих слів
38 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ НІМЕЦЬКА АБЕТКА DEUTSCHES ALPHABET Аа ВЬ Сс Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Кк L1 Mm Nn Oo Рр Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Хх Yy Zz УКРАЇНСЬКА АБЕТКА UKRAINISCHES ALPHABET Aa Бб Вв Гг Ґґ Дд Ee Єє Жж Зз Ии Ii Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Pp Cc Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю Яя Ьь
SCHIMPFWORTERBUCH 39 А Aas, das падлюка Aas, faules гниляк, нахлібник Aasbande, die падлюки Aasgeier, der живоїд, живолуп Aasstück, das падло Abschaum der Menschheit, der наволоч Affe, alter стариган Affenarsch, der сволота, сволоч Aggressor, der агресор Alki, der/die алік, алкан, алкаш/алкашниця Allesbesserwisser, der всезнайко Alleskönner, der всевмійко Alte, die стара Alte, der старий Amoralist, der амораліст Amüsiermatratze, die підстилка (жінка легкої поведінки, повія) Analphabet, der анальфабет
40 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Anarchist, der анархіст Angeber, der 1) задавака; 2) стукач Angstarsch, der дрефло Angsthase, der страхополох Angstmeier, der легкодух Angstschisser, der дрефун Anpasser, der пристосуванець, угодовець Antichrist, der антихрист Antidemokrat, der антидемократ Antisemit, der антисеміт Armleuchter, der евфемізм до “Arschloch“ Arsch, der дула Arschficker, der педрило (гомосексуаліст) Arschgeige, die мудь Arschkerl, der гад Arschkriecher, der; Arschlecker, der дуполиз, сраколиз Arschloch, das мудак Assel, die задрипанка
SCHIMPFWORTERBUCH 41 Astloch, das евфемізм до “Arschloch“ Atheist, der атеїст Aufschneider, der вихваляка Ausbeuter, der гнобитель, експлуататор Autokrat, der автократ в Babbelarsch, der мудодзвін Babbelgosche, die; Babbelliese, die лепетунка Babbelmaul, der лепетун Babbler, der баляндрасник Bagage, die покидьки Balg, der бахур Banause, der неук Bande, die банда Bandit, der бандит, бандюк Bankert, der байстрюк Bär, der бурмило, ведмідь Barbar, der варвар
42 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Bartel, der чухан Bastard, der вирід, виродок Bauer, der мужик, селюк Bauernflegel, der плуг (селюк) Bauernlümmel, der рагуль, рогатий, рогуль Bauerntölpel, der бичара, рагуль, рогуль Bauerntrampel, der бичиха, бичка, рагулиха, рогулиха Bekloppte, der/die довбак (чол.), довбанитий/ довбанута Bengel, der розбишака (амбівалентне до мало¬ го хлопця) Besatzer, der окупант Besen, der мітла (жінка легкої поредінки, по¬ вія) Besenstiel, der драбина (висока і худа людина) Besoffski, der заливайло, заливаха Besserwisser, der сиромудрий Bestie, die бестія Bestie in Menschengestalt дідько в шкірі
SCHIMPFWORTERBUCH 43 Betrüger, der брехун Betbruder, der святенник Betschwester, die святенниця Bettbrunzier, der сикун Bettelbagage, die (збірне) жеброта Bettelbruder, der (чол.) канюк, канюка Bettelpack, das; Bettlerpack, das (збірне) зли¬ дота Bettelsack, der попрохайка Bettelweib, das жебрачка Bettelvolk, das жебрацтво Betthäßchen, das; Bettmäuschen, die; Bett¬ mieze, die киця, кішка (дівчина легкої пове¬ дінки) Bettler/in, der/die жебрак/жебрачка Bettpisser, der сикун Bettscheißer, der серун (боягуз) Bierbruder, der пиворіз Biest, das бестія, стерва
44 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Bißgure, die гаргара (зла жінка) Blaffer, der горлань Blindgänger, der нездара Blindschleiche, die сліпак, сліпондра Blödian, der баняк (дурний чоловік) Blödmann, der бовдур Blutsauger, der кровожер, кровопивець, кро- вопій Blutwurst, die ковбаса (товста жінка) Bock, der козел Bock, alter старий козел Bock, geiler огир, огиряка Bohnenstange, die тичка (висока, худа людина) Bolzen, der ґевал, хлоп Bösewicht, der галабурда (бешкетник, кру¬ тій) — амбівалентне (часто до дитини) Breitmaul, der вихваляка Brocken, dicker збуй Bruder, warmer педик Brudermörder, der братовбивця
SCH IM PFWORTERBUCH 45 Brüllaffe, der; Brüller, der; Brüllochse, der горлодер, горлопан Brummbär, der; Brummkopf, der сич Brummer, der; Brummler, der буркотун Brummsuse, die буркотунка Brut, die виродки Bubi, der синок Bügelbrett, das дошка (худа жінка) Bulle, der 1) бугай; 2) лягавий Bürokrat, der бюрократ Büromensch, der канцелярський щур c Casanova, der казанова Chauvinist, der шовініст Clown, der клоун D Dahergelaufene, der/die зайда, приплентач Dämling, der шпак (дурний чоловік)
46 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Dandy, der денді Debil, der дебіл Demagoge, der демагог Denunziant, der наклепник Depp, der йолоп Despot, der деспот Detlew, der півень, півник (гомосексуаліст) Dickarsch, der товстодупий/товстодупа Dickbauch, der товстопузий/товстопуза Dicke, die гладунка, товстунка Dicker, der гладун, товстун Dickkopf, der тупак, тупиця Dicksack, der пацюк Dickschädel, der свавільник/свавільниця, сва- волець/сваволиця Dickwanst, der барило Dieb, der злодій Diebsack, der злодюга, торбохват Diebsbande, die злодійська банда
SCHIMPFWORTERBUCH 47 Diebsgesindel, das; Diebspack, das бандюжни- ки, злодійське кодло Diebsvolk, das злодюги Diktator, der диктатор Dilettant, der дилетант Dirne, die лярва Dogmatiker, der догматик Doofe, der/die дурний/дурна Dorfquatsche, die торохтійка Drache, der баба яга, яга Draufgänger, der пройдисвіт Dreck, der letzte Dreck лайно, останнє лайно Dreckarsch, der засранець/засранка Dreckbär, der чмиряка Dreckbartel, der; Dreckhammel, der ханурик Dreckfink, der шмаровоз Dreckhaufen, der (одн.) сволота Dreckliese, die (жін.) шлямазара Dreckmatz, der бруднуля
48 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Dreckmaul, der оббріхувач Drecksack, der лайнюк Drecksau, die (одн.) свинота Drecksbande, die кодло Dreckschleuder, der гавкун (обмовник, нахаб¬ на, язиката, сварлива людина) Dreckschwalbe, die (жін.) замурза Dreckschwein, das свинюка Dreckskerl, der паскудник Dreckstück, das сволота Drohne, die трутень Dudeler (Dudler), der бухар, бухарик Dumm(erjan)/ian, der глупак Dummbabbler, der дурноляп Dummbart, der дундук Dummbartel, der дурбас Dummbeutel, der дурбило, дурило Dummkopf, der дурень
SCHIMPFWORTERBÜCH 49 E Egoist, der егоїст, самолюб Egozentriker, der егоцентрист Ehedrache, der; Eheteufel, der виразка (зла, сварлива жінка) Ehrgeizling, der вискочень Eierdieb, der злодюжка Eisenbeißer, der вибийоко, шибайголова Ekel, das; Ekelpaket, das гидота Elefant, der слон/слониха (товста, неповорот¬ ка людина) Elegant, der чепурко, чепурун Elend, langes здоровило Elster, diebische крадійка-сорока Emporkömmling, der крутелик, парвеню Erzflegel, der хамло, хамлюга Erzgauner, der батярисько Erzgrobian, der грубіянище Erzheuchler, der підчихвіст
50 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Erzlügner, der брехуняка, брехуняра Esel, der віслюк, осел Esel, alter старий осел Eule, die мавпа (потворна жінка) Eule, alte (жін.) старе опудало Eunuch, der євнух Exhibitionist, der ексгібіціоніст Exzentriker, der ексцентрик F Fallot, der (австр.) галабурдник (пройдисвіт, дурилюд) Fanatiker, der фанатик Faschist, der фашист Faselhans, der; Faselhannes, der (чол.) пусто¬ меля, пустомолот Faselliese, die; Faseltante, die (жін.) пустомеля Faß, das (груба) бочка Fatalist, der фаталіст
SCHIMPFWÖRTERBÜCH 51 Faulsack, der лінтюх Faullenzer, der ледар, лежень Faulpelz, der дармоїд, нероба Faultier, das ледацюга, ледацюра Federfuchser, der; Federvieh, das писака, ne- родер, перодряп Feige, die хуна (1) універсальне: дівчина, жін¬ ка; 2) жінка легкої поведінки) Feigling, der боягуз Fettarsch, der грубосракий/грубосрака Fettbauch, der кендюх Fettkloß, der клецок Fettsack, der кабан, кабанюра, кабанюга Fettsau, die (fette Sau) груба льоха Fettschwein, das груба свиня Fettwanst, der барило Fiesel, der скнара Fiesling, der (чол.) бридота Filz, der скупердяй Filzer, der злодіяка
52 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Filzlaus, die мандевошка (1) надокучлива лю¬ дина; 2) універсальне значення) Fischweib, das грім-баба, кобила Flegel, der хам Fleischkloß, der туша Flittchen, das розпусниця Floh, der блоха, вош (незначна людина) Folterknecht, der садюга Fose, die шмара Fotze, die блядь (1) універсальне на позначен¬ ня жінки; 2) жінка легкої поведінки, повія) Frauenschreck, der (чол.) потвора, почвара, страшко Frechdachs, der зухвалець (амбівалентне) Frechling, der зухвалець Fregatte, alte стара палуба (стара жінка) Fressbalg, der пажера Fresser, der жерун Fresssack, der; Fresswanst, der кишка, проже- pa
SCHIMPFWORTERBUCH 53 Frömmler, der святенник, фарисей Froschfresser, der жабоїд (француз) Fuchs, der; Fuchsgesicht, das (хитрий) лис, лисиця Fuchtel, die 1) видра; 2) шльоха Furie, die фурія Fürstendiener, der; Fürstenknecht, der попи¬ хач, поплічник, холуй Furz, der бздюх (цілком незначна людина) Fut, die блядюга G Gaffer, der витріщака, роззявляка Galgenvogel, der сибіряка, харцизяка Gammel, der хвойда (1) жінка легкої поведін¬ ки; 2) нечупара) Gangster, der гангстер Gangsterbande, die бандитське кодло, бандю- ки Ganove, der халамидник (розбишака)
54 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Gans, die гуска (універсальне: жінка, дівчина) Gans, dumme дурна гуска Gartenzwerg, der карлюк Gauner, der батяр Gaunerbande, die ватага Geck, der піжон Gefick, das виблядок, виїбок Gefühlskrüppel, der; Gemütskrüppel, der су¬ хар, черствяк Geier, der шуліка (жадібна, безоглядна люди¬ на) Geige, die бікса (жінка легкої поведінки, по¬ вія) Geizhals, der жаднюга, жадюга Geizhammel, der жлоб Geizknochen, der скупиндря, скупиндя Geizkragen, der скупердяй Geizteufel, der жаба (жадібна людина) Gelbschnabel, der жовтодзьоб, жовторот Geldgeier, der скупар, скупій
SCHIMPFWORTERBUCH 55 Geldsack, der товстосум Gelumpe, das голота Gemüse, junges молоде-зелене Gent, der франт Gerippe, das скелет (дуже худа людина) Gerippe, wandelndes живий скелет Gernegroß, der зазнайко, зарозумілець Gerüchtemacher/in, der/die пліткар/пліткарка Gescherte, der рагуль, рогуль, селюк Geschmeiß, das погань Gesindel, das потолоч Gespenst, das мара, примара Gestell, das вішак (висока, худа людина) Gewaltmensch, der гнобитель, мучитель Gewaltverbrecher, der душогуб Gewitterhexe, die баба яга, яга Gezücht, das виплодки Giftkröte, die; Giftnudel, die цербер (обізлена, люта людина)
56 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Giftnatter, die гадина Giftschlange, die; Giftspinne, die гарпія (зла жінка) Giftspritze, die злоріка Gimpel, der дятел (дурна, нетямуща людина) Gipskopf, der нетяма Gnom, der ґном Gockel, der; Gockelhahn, der кугут (зарозумі¬ лий, чванькуватий чоловік) Göre, die знайдух (амбівалентне: жвава, не¬ чемна дитина (дівчинка)) Gottesleugner, der блюзнір Gottlose, der/die безбожник/безбожниця Grobian, der; Grobsack, der грубіян Großfresse, die пащекун/пащекуха (балакун, хвалько) Großklotz, der крутелик, понтовило Großmaul, der; Großsprecher, der фанфарон Großtuer, der задавака Grummler, der бурчун
SCHIMPFWORTERBUCH 57 Grünling, der шкварок, шнурок (хлопчак) Grünschnabel, der жовторот Grünzeug, das зелепужина (молода, незріла людина) н Habenichts, der голодранець Haderer, der гарикало Hahn, der хахар (універсальне: чоловік, коха¬ нець) Halbidiot, der придурок, пришелепок Halbnarr, der дурник Halbweltdame, die публіка Halbweltler, der авантурник, пройда Hallodri, der баламут Halsabschneider, der горлоріз Halunke, der ловкач, ошуканець Hammel (Blödhammel), der баран Hanacke, der тундра (дурна людина) Harlekin, der арлекін, паяц
58 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Hase, der; Hasenfuß, der заєць, заяча душа Hausdrache, der; Hausteufel, der чума (зла, сварлива дружина) Heini, der Іванко (дурний чоловік) Hendl, dummes дурна курка Hengst, der жеребець Henker, der кат, катюга Hergelaufene, der/die заброда, приблуда Hering, dünner, magerer таранька засушена Herumtreiber, der волоцюга Herumtreiberin, die блудниця Heuchler, der дворушник, лицемір Heularsch, der рева Heulbruder, der; Heulmeier, der; Heulmichel, der; Heulpeter, der (чол.) плакса, плаксій, плаксун, рюмса Heulliese, die; Heulsuse, die; Heultrine, die (жін.) нюня, плакса, плаксійка, рюмса Hexe, die відьма Hexe, alte стара відьма
SCHIMPFWORTERBUCH 59 Hippe, die коза Hitzkopf, der рубака (гаряча голова) Hochstapler, der аферист Hochverräter, der державний зрадник Höfling, der поплентач, прислужник Hofnarr, der блазень Hohlkopf, der недоумок Höllenhund,.der (чол.) собацюра (амбівалент¬ не) Holzklotz, der патик (неотесаний, неповорот¬ кий чоловік) Holzkopf, der відморозок, морозко Honigscheißer, der підлизень Hopfenstange, die тичка Hornochse, der олень (дурна людина) Hosenbrunzier, der сикун Hosenscheißer, der; Hosenschisser, der 1) дреф- ло; 2) гівнючок (пестливе до дитини) Hühnerdieb, der курохват (дрібний злодій) Hund, der пес, собака
60 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Hund, fauler (чол.) нероба, шланг Hund, räudiger шолудивий пес Hundeseele, die полигач, посіпака Hundesohn, der сучий син Hundsfott, der (чол.) вилупок, відлуп Hundsknochen, der (чол. і жін.) сука Hungergestalt, die; Hungerhacken, der сухо¬ ребрик Hungerleider, der злидар, злидота Hure, die курва Hurenbankert, der курвий син Hurenbeidl, der; Hurenbeutel, der блядун (1) розпусник; 2) універсальне на позначен¬ ня чоловіка) Hurenbock, der; Hurenhengst, der кнур, кну- ряка (1) розпусник; 2) універсальне на по¬ значення чоловіка) Hurensohn, der курвий син Hysteriker, der істерик Hysterikerin, die істеричка
SCHIMPFWORTERBUCH 61 І Idiot, der (der letzte Idiot) ідіот (останній іді¬ от) Idiotin, die (die letzte Idiotin) ідіотка (остання ідіотка) Imperialist, der імперіаліст Impotent, der імпотент Intrigant, der інтриган Invalide, der інвалід j Jammerbild, das бідак, бідося Jammerer, der; Jammerkloß, der; Jammer¬ meier, der; Jammersack, der дзяма, нитик, скиглій Jammergestalt, die; Jammergestell, das неща¬ стя Jammerlappen, der квач (боягузлива, ненадій¬ на людина) Jämmerling, der слабодух
62 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Jammertante, die дзяма, скиглійка Jasager, der підтакач, підтакувач Judas, der юда, запроданець Jungfer, alte стара діва к Kackarsch, der закаканець/закаканка Kacker, der; Kackmeier, der закаканець Kadaver, der стерво Kaffer, der довбень, довбло Kakerlak, der гнида Kalb, das (дурне) теля Kamel, das лось (дурний, примітивний чоло¬ вік) Kampfhahn, der півень (задерій) Kanacke, der турок (дурна людина) Kanaille, die каналія Kanalratte, die помийний щур Kannibale, der канібал Kanone, die копиця (товста жінка)
SCHIMPFWORTERBUCH 63 Kapitalist, der капіталіст Karrierehengst, der; Karrieremacher, der; Karrierist, der кар’єрист Kasper(l), der дурнуваль Katzbuckler, der запобігайло, підлигач Katze, die; falsche Katze гадина, гадюка (під¬ ступна, фальшива жінка) Keife, die; Keifhexe, die; Keifzange, die гав- кунка Kerl, der чувак Kiste, die тумба (товста, незграбна жінка) Kläffer, der гавкун Klapper, der торохтій Klapperschlange, die 1) торохтійка; 2) зміюка (зла, сварлива жінка) Klatschbase, die; Klatschliese, die; Klatsch¬ schwester, die; Klatschtante, die; Klatsch¬ weib, das кумася, пліткарка Klatsche (Dorfklatsche, Stadtklatsche), die пліткарка (пліткарка на все село, пліткарка на все місто)
64 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Klatschmaul, der обмовник/обмовниця Klaubruder, der злодійчук Kleiderständer, der вішак (худа, висока люди¬ на) Kleingeist, der невіглас Kleptomane, der клептоман Klette, die реп’ях Klinkenputzer, der попрохайко Klopper, der гопник Klops, der опецьок Kloß, der клецок Klotz, der неотеса Klugscheißer, der мудрагель Klugschwätzer, der розумака Knacker, alter старий пердун, старпер Knauser, der гобсек, скнара Knecht, der слуга, сатрап Kneifer, der страхопуд Knicker, der жлоб, жмот
SCHIMPFWORTERBUCH 65 Knierutscher, der підніжок, підчихвіст Knilch, der негідник Knirps, der піцик (маленька, непоказна і не¬ значна людина) Knispel, der педант Knochen, fauler сачок (лінивий чоловік) Knochenbrecher, der головоріз, різун Knochengerippe, das; Knochengerüst, das; Knochengestell, das скелет Knolle, die коротун, курдупель Knorren, der мурмило Knösel, der шпиндик (маленька, непоказна лю¬ дина) Knote, die мугир Knubbel, der куцак, куцан Knüppel, der мугиряка Koffer, der австр.: матолок (дурний чоловік) Kohlkopf, der пустобрех, пустодзвін Kommunist, der комуніст Konformist, der конформіст
66 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Kosmopolit, der космополіт Kotzbrocken, der бридота, гидота Krämergeist, der; Krämerseele, die вузьколо¬ бий/вузьколоба Kratzbürste, die (жін.) злюка Krauterer, alter старий хрін Krawallkopf, der; Krawallmacher, der харциз, харцизяка Kretin, der кретин Kriecher, der плазун (підлиза) Krittler, der критикан Kröte, die 1) ропуха (гидка, потворна, непри¬ ємна людина); 2) жабка (до малої дівчинки) Kröte, freche (жін.) нахаба Krücke, die нетяма Krümelkacker, der; Krümelsucher, der крих- тоборець (дрібязкова, жадібна людина) Krummbuckel, der низькопоклонник Kuh, die корова Kuh, blöde, dumme дурна корова
SCHIMPFWORTERBÜCH 67 L Laban, langer здоровань Laberarsch, der; Labersack, der грузило, му- додзвін Laberer, der; Laberkopf, der ляпун, патякало Labertante, die; Labertasche, die ляпа Lackaffe, der папуга (чепурун) Lahmarsch, der гальмо Lakai, der лакей Lakaienseele, die лакиза Lalli, der лепетун Landei, das бичиха, бичка Landpomeranze, die селючка Landstreicher/in, der/die блудяга, бродяга Langweiler, der зануда Lappen, der хрунь (слабак, боягуз) Laster, das паскудниця Lästerer/in, der/die пліткар/пліткарка Lästermaul, der; Lästerzunge, die набреха
68 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Latsche, die хльорка (1) жінка легкої поведін¬ ки; 2) нечупара) Laufbursche, der; Laufjunge, der хлопчик на побігеньках Laumalocher, der ледащо Laus, die нендза (надокучлива людина) Lausbub, der; Lausebalg, der; Lausebengel, der шалапай, шалапут (амбівалентне: не¬ чемний, жвавий хлопчик) Lausehund, der вошивий пес Lausejunge, der вошивець, вошолупець Lausekerl, der лайдак, паскуда Läuseknicker, der загнибіда (скнара) Lausekrot, die вошолупка (нечемна, жвава дів¬ чинка) Lauselümmel, der мурло Lauser, der; Lausert, der вошивець Lausewenzel, der 1) задрипанець; 2) скупердя¬ га Lausmensch, der паскуда
SCHIMPFWORTERBUCH 69 Leiden, langes здоровега Leisetreter, der підшивайло Liliputaner, der ліліпут Loch, das 1) дірка (універальне: дівчина, жін¬ ка); 2) скорочено “Arschloch”; 3) пажера, пияцюра Loch, versoffenes ханига Lotter, der лобур, лобуряка Luder, das стерво (чол. і жін.), стерва, стерво- за (жін.) Lügenbaron, der свистун (брехун і фантазер) Lügenbold, der брехач Lügenmaul, der брехло Lügenpeter, der (чол.) скоробреха, стобреха Lügner, der брехун Lulatsch, langer дронґаль (високий худий чо¬ ловік) Lümmel, der (чол.) мурло Lump, der (чол.) дрантя Lumpenbagage, die; Lumpengesindel, das на¬ брід, шантрапа
70 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Lumpenhund, der; Lumpenkerl, der шевлюга (негідник) Lumpenpack, das шушваль Lumpenvolk, das; Lumpenzeug, das босяки, голодранці, голяки м Makkaroni(fresser), der макаронник (італієць) Männerschreck, der карга, шерепа (потворна жінка) Manipulator, der маніпулятор Marktweib, das базарна баба Masochist, der мазохіст Matratze, die підстилка (повія, жінка легкої поведінки) Matrone, die матрона Maulaffe, der витріщака, зівака Maulheld, der принда (хвалько) Maus, die сіра миша Meckerer/in, der/die нитик, причепа
SCHIMPFWORTERBUCH 71 Meckerfritze, der (чол.) нитик, причепа Meckerliese, die (жін.) причепа Megäre, die мегера Mehlsack, der вахлай, вахлак Menschenhasser, der; Menschenfeind, der лю¬ диноненависник Michel, der Василько (простакуватий, недале¬ кий чоловік) Misantrop, der мізантроп Miesepeter, der буркотун Miesling, der негідник Milchbart, der молокосос Milchbubi, der; Milchreisbubi, der синок, шпа- НЮК Militarist, der мілітарист Mimose, die мімоза, недоторка Missgeburt, die виплодок Mistamsel, die шлямазара Mistbiene, die плюгава, плюгавиця, плюгавка Mistbock, der плюгавець, плюгавий
72 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Mistfink, der нехлюй/нехлюя Misthaufen, der плюгавство Misthund, der мерзотник Mistkäfer, der мерзота Mistkerl, der (чол.) зараза, холера Miststück, das; Mistweib, das (жін.) зараза, холера Modeaffe, der модник Modegeck, der стиляга, фраєр Modenarr/närrin, der/die модник/модниця Modepuppe, die краля (дівчина/жінка, що над¬ міру слідує за модою) Modezicke, die фіфа, фіфочка Monster, der монстр Mops, der грубас Morchel, die лушпайка (неохайна, неприємна дівчина) Mörder, der вбивця Möse, die манда (1) універсальне на позначен¬ ня жінки; 2) жінка легкої поведінки)
SCHIMPFWORTERBUCH 73 Motzer, der; Motzkopf, der бурчун, голобель¬ ник (критикан) Mücke, die кузька (незначна людина) Mucker, der блюзнір, лицемір Muffel, der сич (набурмосена, неприємна лю¬ дина) Muffkopf, der відлюдок Murkser, der майстер-ламайстер, попсуймай- стер Müßiggänger, der лоботряс Muttersöhnchen, das мамин синочок N Nacktarsch, der голоштан(ець), сарака Naivling, der наївняк Narr, der бевзь Narrenkasper, der дурень-дурнем Närrin, die дурепа Nassauer, der халявник (той, що любить ско- ристати з чогось безкоштовно)
74 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Nationalist, der націоналіст Natter, die гадюка Natterbrut, die; Nattergezücht, das гадьва, по¬ гань Nazi, der нацик Nazionalsozialist, der нацист, фашист Nebelkrähe, die ворона (негарна жінка) Neger, der чорний (негр) Neidhammel, der; Neidkopf, der жаба, заздрі¬ сник/заздрісниця Neider, der; Neidling, der; Neidsack, der жаба, заздрісник Nervenbündel, das нервус Nervensäge, die пила, пилка Neunmalgescheite, der/die; Neunmalkluge, der/ die; Obergescheite, der/die розумник/розум¬ ниця, сиромудрий/сиромудра Neureiche, der нувориш, скоробагатько Nichts, das ніщо Nichtskönner, der недоріка
SCHIMPFWORTERBUCH 75 Nichtsnutz, der непотріб Nichtstuer, der нероба Nicker, der підспівувач, підтакач Niemand, der ніхто Nieselpriem, der зануда Niete, die нікчема Nigger, der мавпа (негр) Nihilist, der нігіліст Nilpferd, das бегемот (товстий, вайлуватий чоловік) Nimmersatt, der ненасита Nörgelfritze, die причепа, буркотун Nörgelliese, die причепа, буркотунка Nörgler, der причепа (критикан) Nudel, die товстуля (часто у поєднанні з озна¬ ченнями) Null, die нуль Null-Bock-Kerl, der пофіґіст Nulpe, die мізерія (нікчема) Nuß, dumme довбня
76 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Nutte, die шльондра Nymphomanin, die німфоманка о Oberarschloch, das мудацюра Obersäufer, der пияцюра Oberschwätzer, der тріпло Ochse, der; Ochsenkopf, der муфлон (дурна людина) Okkupant, der окупант, “визволитель” Oligarch, der олігарх Opportunist, der опортуніст p Pack, das бидло, набрід Päderast, der педераст Pajatz, der паяц Pantoffelheld, der підкаблучник Partylöwe, der вертихвіст, шелихвіст Penner, der бездомний, безпритульний
SCHIMPFWORTERBUCH 77 Pfuscher, der капарник, партач, халтурник Pharisäer, der фарисей Pinkel, der фраєр (зарозумілий, неприємний чоловік) Pisser, der 1) засцянець (універсальне); 2) си¬ кун (боягуз) Pissnelke, die недотика, цяця Plapper, der; Plapperhans, der трендій Plapperarsch, der; Plappersack, der тріпло Plapperin, die; Plapperliese, die; Plappersuse, die цокотунка Plappermaul, der; Plappertasche, die трендій- ка, тріпачка Plärrer, der горлопан Plärrmaul, der верещака Plättbrett, das дошка (худа жінка) Plauderer/in, der/die базіка, базікало Plebejer, der плебей Plebs, der плебс, плебеї Plumpsack, der лантух (товста, неповоротка людина)
78 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Pöbel, der; Pöbelhaufen, der голота, чернь Polack, der; Polacke, der бзденек, подляк, пшек Pomadenheini, der прилиза Popel, der; Nasenpopel, der вишкребок Populist, der популіст Pottsau, die свинота Pottschrapper, der скупиндра Prahler, der; Prahlhans, der хвалько, хваст, хвастун Primitivling, der примітивщина Pritsche, die профура Profitgeier, der шуліка (жадібна людина, що прагне наживи) Profitjäger, der; Profitier, der глитар Prolet (Prolo), der пролет Protz, der; Protzer, der чванько Provinzialist, der; Provinzler, der провінціал, рогатий Provinzonkel, der вуйко з села
SCHIMPFWORTERBUCH 79 Psychopath, der псих(опат) Pumpel, der; Pumpernickel, der пампух/пам- пушка Puppe, die лялька (1) маріонетка; 2) манірна симпатична дівчина) Puritaner, der пуританин Pute, die вівця (універсальне: дівчина, жінка) Putzlumpen, der шмата (1) слабак; 2) жінка легкої поведінки) Q Quadratschnauze, die клепало (базіка) Qualle, die слизняк Quasselkopf, der; Quassler, der пустодзвін, пустомолот Quassellliese, die; Quasseltante, die; Quassel¬ trippe, die (жін.) пустомеля Quatscher, der; Quatschkopf, der плетун, пле- тій Quatschliese, die; Quatschsuse, die; Quatsch¬ tante, die плетунка, поплета, поплета сві¬ това
80 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Quatschtüte, die балагур Quatschweib, das пащекуха Quengler, der єндза (вередун), розвеза Querkopf, der самодур/самодурка R Rabauke, der громило Rabenaas, das пропадло Radieschen, das штепсель (маленька людина) Raffer, der; Raffke, der дерій, здирник Raffzahn, der шкуродер, шкуролуп Range, die каверзник, капосник (до дітей) Rappenspalter, der жмикрут (скупердяй) Rassel, die брязкало (базіка) Rassist, der расист Ratte, die щур, щуряка (універсальне) Ratten, die щурі Räuber, der розбійник Raufbold, der; Raufer, der задерій, задирака
SCHIMPFWORTERBUCH 81 Renegat, der ренеґат Revanchist, der реваншист Rhinozeros, das дупель, дурнота Riesenarschloch, das мудло, мудацюра Riesenweib, das бабера, бабисько, грім-баба Rindsknochen, der бивень (дурна людина) Rindvieh, das дурнило Rohling, der черствяк Rollmops, der оклецьок Roß, das туман (дурень) Rote, der лівак (політичні симпатії) Rotfuchs, der рудий лис (руда людина) Rotzer, der; Rotzjunge, der; Rotzkerl, der; Rotznase, die смаркач, шмаркач Rotzgöre, die смаркачка, смаркуля, шмаркачка Rowdy, der жужик, хуліган Rübe, die жук (хитрун і крутій) Rülps, der; Rülpser, der вайло, тюхтій Rüpel, der хамула Russe, der одоробало
82 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ S Sabbelliese, die; Sabbeltante, die говорунка Sabbermaul, der патякало Sack, der; Saftsack, der лохан Sack, alter старий шкарбун Sack, dummer тлумак (дурний чоловік) Sack, fauler лінюх Sack, lahmer (чол.) нівпрівнізмерз, нілійні- масло Sadist, der садист Säge, die пила, пилка Salonlöwe, der сноб Satan, der сатана Satansbraten, der; Satanskerl, der чортяка (пройдисвіт, крутій) Satansbrut, die нечисть Satansweib, das дідькова баба Sau, die льоха Saubande, die плюгавці
SCHIMPFWORTERBUCH 83 Saubengel, der харциз(яка) (амбівалентне до малого нечемного хлопця) Sauertopf, der; Sauerpott, der мурмило, від¬ людок Saufbold, der бухар Saufbruder, der бухарик Säufer, der заливаха, золило Säuferin, die пиячка Saufkopf, der п’яниця Saufkumpan, der горілчаний брат, товариш по чарці Saufnase, die баклажан (пияк) Saufnickel, der хрон Sauhund, der підлотник Sauigel, der; Saunickel, der свинтус Sauluder, das підлотниця Saulump, der покидьок Sausack, der чмир Sauvieh, das скотиняра Sauweib, das (жін.) сука
84 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Schachtel, alte (жін.) старе дрантя Schächer, der бідося, нещастя Schädling, der шкідник Schaf, das; Schafskopf, der (дурна) вівця Schaf, räudiges паршива вівця Schafsnase, die простак Schalk, der, Erzschalk, der хитрун, хитрюга Scharteke, alte (жін.) стара підошва Scheißer, der; Scheißkerl, der; Scheißtyp, der ГІВНЮК, ГІМНЮК Scheißhaufen, der бридота, гидота Schelm, der; Erzschelm, der шельма, шель- менко Scheuche, die опуд, опудало, чуперадло Scheusal, das недолюдок Schickse, die сикса, шикса (універсальне: дів¬ чина, жінка) Schiechling, der (австр.) шкарада (потворна, неприємна людина) Schinder, der бузувір
SCHIMPFWORTERBUCH 85 Schindluder, das паршивець/паршивиця Schisser, der серун (боягуз) Schizo, der/die шизанутий/шизанута, шизич- ка, шизка (жін.) Schlacks, der бельбас Schlaff! (Schlappi), der доходяга Schlafmittel, das; Schlaftablette, die маруда, марудник Schlafmütze, die 1) ґава, роззява; 2) сплюха Schlafsack, der сплюх Schläger, der забіяка Schlampampe, die нечепуруха Schlampe, die 1) нехлюя; 2) шлюха Schlange, die змія Schlapparsch, der шмата (слабодуха, боягуз¬ лива, неенергійна людина) Schlappmann, der (чол.) хрунь (слабак) Schlapps, der; Schlappsack, der (чол.) кваша, розвеза
86 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Schlappschwanz, der шлапак (слабодухий, не¬ здарний чоловік) Schlauberger, der; Schlaukopf, der; Schlau¬ meier, der хитряк Schlauch, der западліст, западло Schleicher, der підлабузник Schleimer, der підлиза Schleimling, der полизач Schleimscheißer, der підлипайло, підлипало Schlendrian, der лобур Schlingel, der шибеник Schlitten, der хуна (повія, жінка легкої пове¬ дінки) Schlitten, alter стара карга Schlitzauge, das вузькоокий, вузькоока (як на¬ ціональна лайка) Schlitzohr, das дурилюд, дурисвіт Schlot, der лобуряка Schluderjan, der; Schludrian, der халявник (недбала (у роботі) людина)
SCHIMPFWORTERBUCH 87 Schlumpf, der простак Schmarotzer, der об’їдало (дармоїд) Schmeichler, der лестун, підлесник Schmeißfliege, die нендза (набридлива люди¬ на) Schmierfink, der замазура Schmierlappen, der шлямазара Schmuddel, der 1) бруднуля; 2) шалава Schmutzfink, der замурза Schnalle, die потіпаха Schnapsbruder, der ханига Schnapsdrossel, die синячка, синюшниця (жінка-пиячка) Schnapsnase, die синяк, синюшник Schnapsschwester, die пиячка Schnatter, der; Schnatterer, der ґелґотун Schnatterente, die; Schnattergans, die; Schnat¬ terliese, die ґелґотунка Schnattermaul, der торохкало Schneekuh, die мимра
88 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Schnepfe, die; Schneppe, die лахудра Schniegel, der хлюст Schnösel, der жевжик Schofel, der пігмей (нікчема) Schöps, der австр.: цофнутий (дурень, прос¬ так) Schranze, die вислугач Schraube, alte рудера (стара жінка) Schraube, verdrehte дивутка Schrecksschraube, die атомна (термоядерна) війна, карга Schreiberling, der перодряп, писака Schreier, der крикун Schreihals, der верещака, галайко Schubiack, der поганець Schuft, der паразит Schurke, der шахрай Schürzenjäger, der бабій, баболюб Schwachkopf, der валянок (дурна, недалека людина)
SCHIMPFWORTERBUCH 89 Schwächling, der слабак, хирляк Schwafier, der патякало Schwanz, der поц Schwarte, alte стара рура (стара жінка) Schwatzbase, die; Schwatsliese, die; Schwatz¬ tante, die (жін.) базіка, балакунка Schwätzer, der (чол.) базіка, базікало Schwatzmaul, der базікало Schwein, das свиня Schweinebande, die свинтуси, свинюки Schweinehund, der шевлюга Schweinekerl, der чмир Schwerenöter, der гульвіса, гультіпака Schwindelmeier, der; Schwindler, der дури¬ світ, дурилюд, ошуканець Schwuchtel, die підар, підер Schwule, der голубець, голубий Seichbeutel, der; Seicher, der мудодзвін Seifensieder, der зануда, нудзяр
90 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Separatist, der сепаратист Sepp, der; Seppei, der; Sepperl, der aecmp.; пвдн.: сьвірок (дурний, дивакуватий чоло¬ вік) Sesselfurzer, der; Sesselpuper, der канцеляр¬ ський щур Simpel, der лопух Simulant, der симулянт Skellett, das скелет Spaghettifresser, der макаронник (італієць) Spätzünder, der відморозок, морозко Speckbauch, der черевань Speckwanst, der барило Speichellecker, der підлизник Spekulant, der спекулянт Spielverderber, der кайфолом Spießbürger, der; Spießer, der обиватель, ca- логуб, хуторянин (Spinat)wachtel, alte (жін.) старе луб’я Spinne, die гідра (потворна, зла жінка)
SCHIMPFWORTERBUCH 91 Spinner, der вар’ят (1) психічно хвора люди¬ на; 2) дивакувата людина з божевільними ідеями) Spitzbub(e), der бешкетник Stange, die тичка (висока і худа людина) Stenz, der ферт, фертик Stiefellecker, der підніжок, підчихвіст Stiesel, der мамула (вайлуватий, неввічливий чоловік) Stine, die мариська (простакувата, бездарна жінка) Stinker, der; Stinkstiefel, der смердюх Stinkmorchel, die смеродина Stockfisch, der німак, німота (небалакуча лю¬ дина) Stoffel, der бевзень Straßendirne, die вулична дівка, прошмандів- ка Streber, der кар’єрист Streithahn, der півень (задирака)
92 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Streithammel, der задерій, задирака Streuner, der швендя Strichmädchen, das; Strichvogel, der повійни¬ ця, повія Strohkopf, der тупиця Strolch, der крутій Stromer, der лайдак Stück, faules (жін.) ледащо Stück, freches хамка Stümper, der штурпак (нездара, партач) Stute, die шкапа Stutzer, der піжон Stutzkopf, der тупорилий/тупорила Suppenhenne, alte старушенція Suppenhuhn, das стара курка т Taugenichts, der нездаль Tellerlecker, der блюдолиз, мисколиз
SCHIMPFWORTERBUCH 93 Terrorist, der терорист Teufel, der дідько, чорт Teufelskerl, der бісів син (амбівалентне) Teufelsweib, das дідькова баба, мерзотниця. Thusnelda, die мантелепа (універсальне: дів¬ чина, жінка) Tier, das звір Tille, die дунька (1) універсальне: дівчина, жінка; 2) жінка легкої поведінки) Tippelbruder, der безхатченко, сновига Tollkopf, der безумець, шаленець Tolpatsch, der незграба Tölpel, der телепень Tonne, die копиця (товста жінка) Toppsau, die свиняра Totschläger, der бузувір, згубник Trampel, der (жін.) файталаха (незграбна, вайлувата жінка) Trampeltier, das тюлень (незграба) Tränensack, der мішок сліз
94 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Tränensuse, die плакса, плаксійка Tränentier, das плаксій, плаксун Tränentüte, die нюня Tratsche, die; Tratschweib, das пліткарка Trine, die клава (універсальне: дівчина, жінка) Trine, faule (жін.) білоручка Trinker, der пияк, пияка Trollo, der недоумок Tropf, der пішак, шістка Trottel, der лох Trotzkopf, der впертюк, впертюх/впертючка Trulla, die; Trulle, die (жін.) оферма, розтеле¬ па Trunkenbold, der брагун Tulpe, die припарок Tunte, die мимра Tussi, die теличка, чувиха Typ, der чувак Tyrann, der тиран
SCHIMPFWORTERBUCH 95 U Übergescheite, der/die сиромудрий/сиромудра Unflat, der бадиль (недоглянутий, неприєм¬ ний чоловік) Ungeheuer, das потвора Ungetüm, das страховисько, страховище, чу¬ довисько Unmensch, der нелюд Untier, das звірюка, тварюка Urschel, die марина (універсальне: жінка, дів¬ чина) Usurpator, der узурпатор Utopist, der утопіст V Vagabund, der ваґабунд Vampir, der упир Verbrecher, der злочинець
96 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Verräter, der зрадник Verrückte, der/die вар’ят/вар’ятка Versager, der невдаха Verschwender/in, der/die марнотратник/мар¬ нотратниця Vieh, das скотина, худоба Vielfraß, der кишка, прожера (ненажера) Vielfresser, der жерун, пажера Vogelscheuche, die опудало, чуперадло Vollblutidiot, der; Vollidiot, der повний ідіот Volldepp, der; Volltrottel, der дурень набитий w Wagehals, der зірвиголова, знайдибіда Wahnsinnige, der/die божевільний/божевіль¬ на Waldesel, der віслючисько Wandale, der вандал, руйнівник Wandervogel, der перекотиполе
SCHIMPFWORTERBUCH 97 Wanst, der кендюх, пузань Wanze, die гнида Wappler, der австр.: бомко (дурний, несерйоз¬ ний чоловік) Warzenschwein, das свиняка Waschlappen, der пантофляк (безхарактерний чоловік) Waschweib, das базарна баба Wechselbalg, der знайдух (амбівалентне до дитини) Weib, das баба Weiber, die бабнота Weiberheld, der зальотник Weibernarr, der баболюб Weibsbild, das; Weibsstück, das бабище Weibsteufel, der чортиця Weichei, das лохан Weichling, der; Weichmann, der слабак Wichser, der дрочко, дрочун
98 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Wicht, der чвень (універсальне на позначення чоловіка) Wichtigtuer, der понтовило Wickelkind, das мазунчик Widerling, der (одн.) паскудство Wildsau, die дик, дикун Wimmerer, der; Winsler, der нитик, скиглій Windbeutel, der; Windhund, der вітрогон Windei, das нездара, недотепа Winzling, der кузька, шістка Wrack, der здохляк, здохлятина Wucherer, der лихвар Wurm, der хробак (нікчема) Wüstling, der гультяй Wüterich, der злюка X Xantippe, die; Zanktippe, die ксантиппа (зла жінка)
SCHIMPFWORTERBUCH 99 Z Zampano, der фанфарон (хвалькуватий базіка) Zankteufel, der видра, гавкунка (зла, сварлива жінка) Zappeler, der; Zappelpeter, der; Zappelphilip, der непосида, нервус, шило Zaunlatte, die штахета (висока, худа людина) Zecke, die набрида Zicke, die; Ziege, die коза Zierpuppe, die мальвіна (дівчина, яка звертає перебільшену увагу на свою зовнішність) Zigeuner, der 1) циганюра; 2) безхатченко Zimperliese, die недоторка Zimtzicke, die коза Zornnickel, der злосливець, злостивець Zotte, die; Zottel, die нетіпака (нечупарна жін¬ ка легкої поведінки) Zottelbär, der; Zottelkopf, der задрипанець, чмурик
100 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Zuchtei, die сучка (жінка легкої поведінки) Zugvogel, der 1) перекотиполе; 2) мандрьоха (повія) Zwerg, der карлик Zwetschke, die жаба (універсальне: дівчина, жінка) Zyniker, der цинік
SCHIMPFWORTERBUCH 101 Словник прикметників
102 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ А abgetakelt підтоптаний abnormal ненормальний abscheulich осоружний abschreckend страхітливий albern пришелепкуватий alt старий altmodisch старомодний amoralisch аморальний ängstlich полохливий, переляканий animalisch бестіальний arbeitslos безробітний ärgerlich прикрий arm бідний armsellig злиденний arrogant пихатий ätzend в’їдливий
SCHIMPFWORTERBUCH 103 aufdringlich aufgedonnert aufgetakelt ausdruckslos ausgelaugt autoritär banal barbarisch bäuerisch bedeutungslos begriffsstutzig behämmert bej ammernswert нав’язливий наштукатурений (зло¬ вживання декоратив¬ ною косметикою) вирихтуваний, виря¬ джений невиразний виснажений, забемба- ний авторитарний в банальний варварський селюцький незначний туподохідний помішаний (ненор¬ мальний) жалюгідний
104 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ bekackt bekloppt belämmert belanglos bengelhaft berechnend bescheuert beschissen beschränkt besessen besoffen bestechlich betrügerisch betrunken bettelarm billig bissig blindgläubig blöd blödsinnig закаканий довбанутий затурканий мізерний хамовитий корисливий зварйований засраний обмежений одержимий бухий, забуханий скорумпований оманливий п’яний жебрацький дешевий кусючий легковірний недоумкуватий дурнуватий
SCHIMPFWÖRTERBUCH 105 blutgierig bockig bolschewistisch borniert bösartig böse bourgeoise breitmäulig brotlos brummig brutal bürokratisch chaotisch chrakterlos, charakterschwach chauvinistisch cholerisch кровожерний затятий більшовицький зациклений злоякісний злий буржуйський 1) пащекуватий; 2) хвалькуватий голодранський буркотливий брутальний бюрократичний с хаотичний безхарактерний шовіністичний холеричний
106 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ dahergelaufen dämlich dandyhaft debil deformiert degeneriert dekadent deppert (австр. і пвдн.) despotisch destruktiv diabolisch dick dickbäuchig dickhäutig dickköpfig dickschädlig D приблудний придуркуватий дженджуристий, жев¬ жикуватий дебільний деформований деґенерований декадентський зацофаний (дурний, примітивний) деспотичний деструктивний сатанинський товстий товстопузий товстошкірий тупоголовий туполобий
SCHIMPFWÖRTERBUCH 107 diebisch diktatorisch dilettantisch doof dreckig dubios dumm dümmlich durchgeknallt durchschnittlich dürr egoistisch egozentrisch ehrlos eifersüchtig eigennützig eigensinnig злодійський диктаторський дилетантський тупорилий зашмарований підозрілий дурний придурашений вальданутий посередній худющий Е егоїстичний егоцентричний нечесний ревнивий корисливий норовливий, примхли¬ вий
108 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ einfallslos einfaltig einflußlos eingebildet eingeschüchtert einseitig eitel ekelerregend, ekelhaft eklig elend engstirnig entsetzlich erbärmlich erbarmungslos erbittert erzfaul erzfrech extravagant extremistisch exzentrisch неоригінальний простакуватий невпливовий зарозумілий зашуганий однобокий пихатий бридкий, гидкий паскудний нещасний вузьколобий жахливий нікчемний безжалісний обізлений архіледачий архілінивий екстравагантний екстремістський ексцентричний
SCHIMPFWORTERBUCH fad falsch fanatisch farblos faschistisch fatalistisch faul feig feindselig fetischistisch fett fettarschig fettbäuchig fies finster flegelhaft formalistisch F нецікавий, пісний фальшивий фанатичний безбарвний фашистський фаталістичний лінивий боягузливий ворожий фетишиський жирний товстодупий товстопузий огидний похмурий хамовитий формалістський
110 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ frech freßgierig frivol frühreif fügsam furchtbar fürchterlich furchtsam gallig garstig gaukelhaft gaunerhaft geckenhaft зухвалий, нахабний зажерливий, пажерли¬ вий непристойний, фри¬ вольний скоростиглий податливий, покірний жахливий жахітливий боязкий, перестраше¬ ний G ЖОВЧНИЙ 1) неприязний; 2) огид¬ ний фіглярський, штукар¬ ський батярський піжонський
SCHIMPFWORTERBUCH 111 gedankenlos gefährlich gefreßig gefügig gefühllos gehässig gehemmt gehirnamputiert geifernd geil geistesarm geizig geldgierig gemein geschert ((aecm пвдн.) geschmacklos geschniegelt geschwätzig бездумний небезпечний пажерливий піддатливий бездушний злючий загальмований безмозкий злослівний хтивий убогодухий скнарний грошолюбний ниций, підлий цофнутий (дурний, простацький), рагуль- ський без смаку франтуватий балакучий
112 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ gewalttätig gewissenslos gewöhnlich geziert gierig giftig glatzköpfig gleichgültig glotzäugig gnadenlos gottlos gottverdammt, gottverflucht gottvergessen, gottverlassen grantig gräßlich grauenhaft, grauenvoll grausam свавільний безсовісний звичайний манірний захланний отруйний голомозий, лисий байдужий вибалушений немилосердний безбожний розтриклятий забутий Богом дратівливий страшний страшенний, страш¬ нючий жорстокий
SCHIMPFWORTERBUCH 113 greisenhaft grießgrämig grimmig grob großmäulig gutgläubig старечий буркотливий лютий грубий 1) балакучий; 2) хваль¬ куватий довірливий, легковір¬ ний н habgierig, habsüchtig пожадливий haderig сварливий halbgebildet недовчений hämisch зловтішний hartköpfig тупоголовий hartnäckig впертий hartschädlig твердолобий häßlich потворний heimtückisch підступний
114 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ hemmungslos hergelaufen herrisch herrschsüchtig heruntergekommen herzlos heuchlerisch hilflos hinterhältig hinterlistig hirnlos hirnrissig, hirnver¬ brannt hitzköpfig hochmütig, hochnä¬ sig hochstaplerisch hohlköpfig нестримний приблудний владний владолюбний 1) виснажений; 2) опу¬ щений; 3) розорений безсердечний лицемірний, нещирий безпомічний лукавий підступний безмозкий вар’ятський запальний чванькуватий аферистичний, крутій¬ ський пустоголовий
SCHIMPFWORTERBUCH 115 höhnisch höllig hölzern hutzelig hypochondrisch hysterisch idealistisch idiotisch immoralisch imperialistisch infantil inhuman inkompetent inkonsequent interessenlos intolerant зловтішний пекельний 1) дерев’яний; 2) штив- ний зморщений іпохондричний істеричний І ідеалістичний ідіотський аморальний імперіалістичний інфантильний негуманний некомпетентний непослідовний індиферентний нетолерантний
116 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ irrational irrsinnig jähzornig kalt kaltblütig kaltherzig kannibalisch kapitalistisch kapriziös kaputt karrieregeil, karrieristisch käseweis katastrophal käuflich нераціональний нестямний j запальний к холодний холоднокровний черствий канібальський капіталістичний вередливий знищений, поламаний кар’єристичний блідий (як смерть) катастрофічний продажний
SCHIMPFWORTERBUCH 117 kauzig дивакуватий kenntnislos необізнаний kindisch дитинний, дитинячий kitschig кічуватий, низько¬ пробний kläglich нещасний klapperdünn худющий klatschsüchtig пліткарський kleinbürgerlich міщанський, філістер¬ ський kleinkariert обивательський kleinlich дріб’язковий klobig, klotzig неотесаний knochig кістлявий knurrig буркотливий komisch дивний kommunistisch комуністичний komplexbeladen закомплексований kompliziert складний konformistisch конформістський
118 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ kopflos korrupt kraftlos krämerisch krank kränklich kratzbürstig, kratzig kreuzdumm kriecherisch kriegerisch kriminell kritiklos krumm krummbeinig krummnasig krüppelig kulturlos kurzsichtig безголовий корумпований безсилий гендлярський хворий хворобливий дратівливий, сварли¬ вий дурний як пень підлесливий, улесливий войовничий кримінальний некритичний кривий кривоногий кривоносий каліцький некультурний короткозорий, недале¬ коглядний
SCHIMPFWORTERBUCH 119 labberig драглистий, безформ¬ ний lächerlich сміховинний, сміхо- творний lahm відморожений lakaienhaft лакейський langsam повільний langweilig занудний, нудний läppisch несосвітенний lästig надокучливий launisch вередливий, забагли¬ вий lausig вошивий leer порожній leichtsinnig легковажний liebedienerisch прислужницький liederlich розпусний lügnerisch брехливий
120 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ lümmelhaft lumpig machtgierig mager manisch masochistisch meschugge mies militärisch miserabel mißraten mittelmäßig morbid müde muffelig, muffig mürrisch mutlos ваилуватии обідраний м владолюбний худий манічний мазохістичний мешіґіний (зварйова- ний) огидний мілітарний мерзенний недороблений посередній хирлявий змучений набурмосений надутий, неприязний легкодухий
SCHIMPFWORTERBUCH N nachlässig недбалий naiv наївний narrenhaft дурникуватий narzißtisch нарцистичний nationalistisch націоналістичний nazistisch нацистський neidig, neidvoll заздрісний nervenschwach невростенічний nervig 1) набридливий; 2) нервовий neugierig допитливий neunmalgescheit, сиромудрий neunmalklug neurotisch невротичний nichtsnutzig непридатний nichtswürdig негідний, нічого не вартий niederträchtig ниций nihilistisch нігілістичний
122 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ nimmersatt ненатлий nörgelig, nörglerisch придирливий nuttenhaft, nuttig блядський obdachlos бездомний, безпри¬ тульний oberflächlich поверховий obszön сороміцький opportunistisch опортуністичний ordinär примітивний (у пове¬ дінці, висловлюван¬ нях) р parasitisch паразитичний passiv пасивний pathologisch патологічний pedantisch педантичний penetrant влізливий
SCHIMPFWORTERBUCH 123 perfektionistisch перфекціоністичний perfid підлотний pervers збоченський pfuscherhaft партацький phantasielos примітивний (бездар¬ ний, позбавлений фантазії) pharisäerhaft фарисейський philisterhaft філістерський phlegmatisch флегматичний pickelig прищуватий pimpelig розніжений plattfüßig пласкостопий plebejisch плебейський plump неповороткий popelig нікудишній populistisch популістський potthäßlich страшний як чума phralerisch хвалькуватий prätentiös претензійний
124 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ primitiv prinzipienlos proletenhaft protzig provinziell provokant pseudodemokratisch pseudowissenschaft¬ lich psychopatisch puritanisch querköpfig rabiat rachgierig, rachsüch¬ tig примітивний безпринципний пролетарський бундючний провінційний провокативний псевдодемократичний псевдонауковий психопатний пуританський Q непоступливий R 1) розгнузданий; 2) роз’ярений мстливий
SCHIMPFWORTERBUCH 125 radikalistisch радикалістський raffgierig загребущий rassistisch расистський ratlos безпорадний räuberisch розбійницький raunzig (aecmp пвдн.) дзямливий, нендзний richtig справжній roh брутальний rotzig, rotznäsig зашмарканий rowdyhaft хуліганський ruchlos безличний, підлий rückgratlos безхребетний rücksichtslos безоглядний, безза¬ стережний rückständig відсталий, ретроград¬ ний ruhelos непосидючий rührselig сентиментальний rüpelhaft хамський
126 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ S säbelbeinig кривоногий sadistisch садистський sarkastisch саркастичний satanisch сатанинський schäbig 1) миршавий; 2) дріб’язковий schadenfroh зловтішний schamlos безсоромний scheußlich відразливий schiech (aecmp.) шкарадний (непри¬ ємний, потворний) schieläugig ЗИЗООКИЙ schizophren шизофренічний schläfrig сонний schlampig недбалий, нечупарний, халатний schlapp, schlappig млявий schlau хитрий
SCHIMPFWORTERBUCH 127 schlecht schleimig schlitzäugig schlitzohrig schmarotzenhaft, schmarotzerisch schmeichlerisch schmierig schmuddelig schmutzig scholastisch schrecklich schurkisch schwach schwätzerisch schweinisch schwerhörig schwindlerisch selbstverliebt поганий слизький вузькоокий хитрющий паразитичний підлесливий, улесливий масний нечистоплотний брудний схоластичний жахливий шахрайський слабий балакучий свинський глухуватий шарлатанський самозакоханий
128 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ seltsam senil sentimental sexistisch sklavisch skrupellos snobistisch sorglos speckig speichelleckerisch spießbürgerlich, spießig starrköpfig steif stinkig storchbeinig streitlustig, streit¬ süchtig дивний маразматичний сентиментальний сексистський рабський безсовісний, безсо¬ ромний снобістичний безтурботний тлустий лизоблюдний міщанський міднолобий (впертий) штивний смердючий цибатий сварливий
SCHIMPFWORTERBUCH 129 stumpfsinnig stupide stur sündig süßlich байдужий, інертний загальмований незгідливий грішний солодкавий taub temperamentlos tendentiös teuflich tierisch toll, tollwütig tollpatschig tölpelhaft töricht totalitär глухни відморожений тенденційний бісівський, чортівський тваринний скажений, оскаженілий неоковирний непутящий 1) нерозумний; 2) про¬ стакуватий тоталітарний
130 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ träge traurig treulos trist trotzig, trotzköpfig trübe trübselig trügerisch tückisch überdreht übergescheit, überklug überkanditelt überschwenglich ultrakonservativ umständlich unangenehm інертний сумний невірний безпросвітній непоступливий похмурий гнітючий оманливий підступний и шизанутий мудрий як Соломонові портки перезбуджений екзальтований ультраконсервативний церемонний неприємний
SCHIMPFWORTERBUCH 131 unanständig unaufmerksam unaufrichtig unausstehlich unbändig unbarmherzig unbedarft, unbe¬ deutend unbegabt unbeherrscht unbeholfen unberechenbar undankbar undiplomatisch undiszipliniert unduldsam unehrlich unerträglich unerzogen сороміцький неуважний скритний нестерпний неприборканий немилосердний незначний нездарний нестриманий безпорадний непередбачуваний невдячний недипломатичний недисциплінований нетерпимий нечесний нестерпний невихований
132 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ unfähig unfair unfreundlich ungalant ungebildet ungeduldig ungehobelt ungehorchsam ungesund ungezogen ungezügelt ungläubig ungraziös unheimlich unhöflich uninteressant unkollegial unkorrekt неспроможний нечесний неприязний неґалантний неосвічений нетерплячий недоладний нечемний нездоровий невихований непогамовний невірний (без віри у щось) неґраційний моторошний неввічливий нецікавий неколеґіальний некоректний
SCHIMPFWÖRTERBUCH unkritisch unlogisch unmännlich unmenschlich unmöglich unmoralisch unnahbar unnatürlich unordentlich unpraktisch unpünktlich unqualifiziert unrealistisch unredlich unreif unruhig unsachlich unscheinbar unschön некритичний нелогічний нечоловічий нелюдський неможливий аморальний неприступний неприродній неакуратний непрактичний непунктуальний некваліфікований нереалістичний небалакучий незрілий неспокійний неділовий непоказний негарний
134 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ unschöpferisch нетворчий unselbständig несамостійний unseriös несерйозний unsittlich аморальний unsolidarisch несолідарний unsolide несолідний unsozial асоціальний unsportlich неспортивний unsympathisch несимпатичний untauglich непридатний unterentwickelt недорозвинений untertänig вірнопідданий unterwürfig догідливий, низько- поклонний untüchtig недбалий unverbesserlich невиправний unvernünftig нерозважливий unverschämt безсоромний unversöhnlich непримиренний
SCHIMPFWORTERBUCH 135 unweiblich unwichtig unwissend unwürdig unzivilisiert unzüchtig unzufrieden unzuverlässig vaterlandslos verabscheuungswert, verabscheuungswür- dig verachtenswert verächtlich verantwortungslos verblendet verbrecherisch нежіночий неважливий необізнаний негідний нецивілізований розпусний незадоволений ненадійний V безбатьченковий відразливий, гидкий гідний зневаги зневажливий безвідповідальний засліплений бандитський, злочин¬ ний
136 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ verdächtig verdammt verdorben verdreckt verdreht verfault verflixt, verflucht verfressen vergammelt verhasst verhätschelt verhurt verhuscht verhutzelt verkalkt verklemmt, verkrampft verkommen підозрілий проклятий зіпсутий закаляканий навіжений зледачілий проклятий пажерливий зачуханий ненависний розпещений скурвлений недорікуватий всохлий, зморщений склеротичний скутий занедбаний, зане¬ хаяний
SCHIMPFWORTERBUCH 137 verlaust verlogen verlottert verlumpt verräterisch verrückt verschissen verschlafen verschwenderisch vertrocknet vertrottelt verwelkt verwirrt verwöhnt verzagt vulgär вошивий брехливий недоглянутий, опуще¬ ний обідраний зрадницький зварйований засраний заспаний марнотратний засохлий здурнілий, отупілий зів’ялий спантеличений розбещений, розпуще¬ ний зневірений, легкоду¬ хий вульгарний
138 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ W wabbelig драглистий wahnsinnig навіжений wandalisch вандалістський wehleidig жалібний weinerlich плаксивий welk в’ялий, кволий wichtigtuerisch зарозумілий widerborstig всціпський (непокір¬ ний) widerlich гидотний, паршивий widerspenstig норовливий widerwärtig відразливий, огидний wild дикий willenlos безвільний, безвладний windig вітряний (легковажний) wirr, wirrköpfig заплутаний, хаотичний wollüstig хтивий wucherisch лихварський
SCHIMPFWORTERBUCH 139 wunderlich würdelos zahnlos zänkisch zappelig zerknittert zerlumpt zerstörerisch zickig zimperlich zitterig zudringlich zügellos zweifelhaft zweitklassig zwergenhaft zwielichtig zynisch дивакуватим негідний z беззубий сварливий неспокійний зім’ятий обшарпаний руйнівний стервозний манірний тремтливий, тремтячий нав’язливий непогамовний сумнівний другосортний карликовий дволикий цинічний
140 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ Про автора: Оксана Гаврилів — доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівсько¬ го національного університету імені Івана Фран¬ ка. Займається дослідженням вербальної агресії на перетині наук про мову і людину (соціолінгвіс¬ тичний, психолінгвістичний, прагмалінґвістич- ний аспекти). 2001 року захистила кандидатську дисертацію про лайливі слова на матеріалі сучасної німецько- мовної літератури. Автор 24 наукових публікацій і німецькомовної монографії, присвяченої пейоративній лексиці: “Pejorative Lexik” (Франкфурт-на-Майні 2003).
SCHIMPFWORTERBUCH 141 Über die Autorin: Oksana Havryliv — Dozentin an der Fakultät für Fremdsprachen der Fakultät für Internationale Bezie¬ hungen an der Nationalen Ivan Franko-Universität Lviv, Ukraine. Forschungsschwerpunkt: verbale Aggression im Schnittpunkt der Wissenschaften von der Sprache und dem Menschen (soziolinguistischer, psycholin- guistischer, pragmalinguistischer Aspekte). Promovierte 2001 über pejorative Lexik im mo¬ dernen Deutsch am Beispiel gegenwärtiger deutsch¬ sprachiger Literatur. Autorin von 25 wissenschaftlichen Publikationen (darunter die Monographie: Pejorative Lexik. Peter Lang, Frankfurt am Main 2003)
142 СЛОВНИК ЛАЙЛИВИХ СЛІВ ЗМІСТ Вступне слово З Передмова 6 Як користуватися словником An die Wörterbuchbenutzer 26 Умовні скорочення Abkürzungen 36 Німецька абетка Deutsches Alphabet 38 Українська абетка Ukrainisches Alphabet 38 Словник лайливих слів 39 Словник прикметників, що можуть супроводжувати лайливі слова 101 Про автора Über die Autorin 140
ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ Німецько-український словник лайливих слів Концепція, укладання, передмова О. Гаврилів Науковий редактор Т. Гаврилів
Підписано до друку 9.08.05 р. Формат 70x100/32. Друк офс. Папір офс. Умови, друк. арк. 5,85. Умови, фарбовідб. 6,33. Наклад 2000 прим. Видавництво “Апріорі”, 79007, м. Львів, вул. І. Франка, 12/4. Поштова адреса: 79000, Львів, а/с 242. Свідоцтво держреєстру: серія ЛВ № 20 від 15.08.2002 Тел. (032) 240-24-67, (0322) 74-06-21.
,*4