Текст
                    А. И. Воскресенская,
Н. И. Ткаченко
Прописи
для учащихся 3-го класса
начальной школьї
1963 г.

ЕСЛИ УКДЗАТЕЛЬНЬІЙ ПДЛЕЦ ЛЕГКО ПОДНИ- МДЕТСЯ, ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ РУЧКИ, ТО ОТО ПО- КАЗЬІВАЕТ, ЧТО РУЧКА СВОБОДНО ДЕРЖИТСЯ ПДЛЬЦЬІ ДОЛЖНЬІ БЬІТЬ ЛИШЕ СЛЕГКД СО- ГНУТЬІМИ И НЕ СЖИМДТЬ СИЛЬНО РУЧКУ ТАК НА ДО СИДЕТЬ В О ВРЕМЯ ПИСЬМА ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ ПРИ ПИСЬМЕ
письмо по двум /тинейкам (повторение).

4
5 тлЬшілші^ — ГгИ^іЛшН, Гнк(1Іі,ІП1'іі,11гІН ІГПІНК.І ПМЬ >ІК1/і/І. ТХЕЕШШ2 22. ша £ 23. и^икан, и^жмнмь щ/жулН'Мк
’ЇЯИҐШ. 121 ики-имьи^чм/тлі' шім'м 26, 7И5 г^^:(я^іхб:ш> ^штіяя -щши: іип^а чшшамагл V шМі/мл <у/^у/^улг^^м/х п^шиш . НУ.ИШЧ/МЛ1/ Н‘ Шиі/Ш2 Ч7ГХ. ЧЛ.22Ш-М •шмі


9 <ЕІ. їсмегшг. л/па/у. ишк ^шщі 2,! / Н41Лл.^ .11(1 'І_(1_Н2!.1. _ УЕШЬ с 42 -У'/// /?у7//у /.. ^/Л'Лу7/<> ~~~Г~бі^~~7Л------6Г------Г-
ПИСЬМО ПО ОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ ЧГЛГЛ 'І^^^Л^^ІЛЛ^^ЛЛЛ^-ІЛЛЛЛ^ПЛЛЛ^ЛЛЛ^ЛЛ^^. еЛЛЛЛ/
ЧЛ1£Ь±М%Ь£ІЇ^^ Ш/Н. шлц

13

15 М/Ш/-
16 &туЬМ4±44уН/. іїгО^Л1ЛЛЛ4У '
17
18 СКОРОПИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬІЕ УПРАЖНЕНИЯ.
19
/7^?^///^<ХуЛ7л7<7г<^ , '1/О^І/ЬІ^ + -9" с/Г; ~Ґ „ -^т^ 6ГГҐ ~~~п' “ _ЛлЛ£іЛі£4±!с._ІЛл_НЛ]^ЛМ1/(Ут)_С£Л4Лг‘Н') г (^фл^ьіліі £ьалг. & е п Яр ЯЯ ІДАі/14^'. 9 ___________________6}І£41Л№&^^ (Лл і2^А Си^1ЖЛі£^ _________________ іЛ^/СИ^Яу О УМоіжЖе._____________________ Ґіґ /У / / У"И,, ^ІЛЛИЖА .ЛІш, . С^УЬОіЛЛІІ/Ь — Л4ЛУ1Л4ЛЛ1£Ь , ПЯ/і^И4у€Ь^НЛ1£і.— рр * ±Ш£ &£££& И£к_ С4ї£4П£ ІЛЖ&ОшІ. ._______________ __'ЬО^ІуНЛуСВ Иял ип+_ушім тлн>&іл) Лі ........................... ........................................................................................................-
ЛЛгІЛҐС'—'ЛлЖЛІ/Н/ — ІЛл С&А&М1'. — £±£41141 ._____________________________ Н444444/ £±41 муКЛА/и^ ____'-Ау-'&Л/О_м(т*ЛА1[Л^/ІЛа^^ ___1/иАуЬ4АА(ЛІу_*у і^&НАААЧАІу_ ГГЬШІУ Со/)МПЛЖЛУМ) (лУНУУЛІу.__________________________________
22 НЛ1Л . ЧЛЛЛ ЛМуЧ/ МкМЛ/М/ НЛ1/ /н£ ІИ')Т^ — НЛ1/ШЛ . #/Пї? Л) Сигм, Ь Уіл+Ш/Нл/іліу
23
24 ш -е/ьо: штллі/ и, ш//^. С. Ш^уПЛіЛ^ .
25 ушлял ... с^о^гл^ нлі^ т (УСІЛІ чумуІЇу л4АуЬ м^Лллу ьги^ліа: 7У2УУ77? ПЛУШІІЇГП/. і^гсіл нльшу о^лі^ллугуь с/мп ллгилс Л/мшл.. ЛЩ&Є4П£ІЛ^, _^г^С£±М1Ял ЗЛДЬДЯл / 1Ла ^£иі£Ш^илк^ ___________п/сиил)/уим^^_____________________ 0±р±4Іл 1^ у?ху^й^> ^ШПЛі 9 (М1±ІЛ1л м и£плі Шл ^Пґсил^а^ ________________________
26 *Л£&ГПу б+ОУІУ Л^-е/Ш/ГПу Ш СИ^ЯуГНу ЄЛИЧуНуМуМу , Л&ЗуШРІу ІАу с£±&ШіШПл Му (Лшл___гМ£Ь£ЗЛПА _______'(Л._іїуО±Ь±4^Шу /__ „ЛєуСуМуОу МЛІЯ^ІУ. ^ЛнуОу Муа^ту !_________ гХ/Ш7/ 1А. , мьшллмлп___а±щ^ &/ЛяЛЛі1Л4у__________________ Л/луЛуШЛЛГі^Іу £&С£.Му€ ^лі- “*'•''' [Щу /_______ Ф. Л1/МММлЛ. ЯХУі&ШЛІ НуОу сЛт£ ЛЛЛСа^иЛ
3£±ЬИ Цл НуОу С£лЬ±ЬМ*£ ОІ£±ЬІ2 ІЇ1£4ЬЛЛП Зл йЛ1£±КЬПл^±ЬЛ£1л £_ С^О4±±Ш С. &(МИИ 9л ЩО. . С£лл їглмлуа/млил^ ат£ьллі сЛб&кШ - ^з}±лкс5л . ^^77гУ?Х2ег//х £. У сить плУї/пп/и илУг/Ж/ юуіуЄлклЯмллц а, ь-&тлж ЯлО'ШЛЛл 1±£ЗЛ±1ЛЕШ ЩлОЗЛЛЛ±Ь£лЬ1Лл^____ еТш7^К7/ Зу &ГНЛ1ЛшЗЛІ' £ &ҐНУЦ' 'ії&УПлКЛІ'_____ КуО/Ку К.УЦИ9/ т [ ІІ/2, О/Мл/гН/М/КуПу М/СЄНЛ4Л4#Ь1у_ТТТ ІЇ^/иіЖЛІ' Жє^іЛіїу ЗІ£^^1£^С^ .у_____________________
УЧИСЬ ПИСАТЬ письмо! ЛЛЛЇ НЛЛЛЧЛ1; ЛЛЛЛ ПЛІ Л1ЛЛ4; — Цл НЛІЛЛІЛ^ (ЛЛЛ&ОЛЛЛ^ 0. (ЖЛИїЛКШ (ЛіїЛЛШЯЛЬЯ^ ___________'//1/ліЯ ї ІЛЛЛ1ЛЛ; ЇЯ£_ 1_ 'ЛЛИЛЛІЛЛП/
29
ЗО ОБРАЗЦЬ! ЗАПИСЕЙ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ г б) / лот 400- 3 8 2 7 = 6 5 2 4 с ? + < 3 ? 0 — 8 0 2 ООО + 1 8 с 2 0 С 2= < 6 0 0 0 0 Сі и_ 7 /лОСЗьЛ ЧЛ/ІЇ ^ЧЛ) 8 9 3 6 3 4 У 2 = 3 < 7 7 / 'І + . 2 9 8 5 6 9 3 8 _ 8 9 3 6 2\9 8 6 3 4 V 2 3 4 7 5 2 4 0 8 9 3 8 3 4 2 6 9 61) иЛлл ХМІ ш Ч/О и Уі>т 400- — 9 2 5 4 = 3 8 6 е 3 0 - -2 0 —• 8 0 /7 лС ’/МЛ 2 6 8 '5 0 0 \ 1 ос ? 0 0 0 0 0 0 8 7 3 9 6 < 2 7/ 9 4 6 3 У 0 9 3 4 0 3 с ? 2 5 6 9 ЄхН. м, хЧ / 'ЛОТТЬ 2 4 4 —• 9 6 7 8 0 х 3~- = 5 < 7 0 6 X 2 0 —• 9 2 0 к 1
ОБРАЗЦЬ! ЗАПИСЕЙ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 31 2 6 X 0 7 2 6 0 4 9 5 6 0 0 4 9 5 6 0 0 Си у— у 4>Л Чл Ча 7^ 6 4 V” 5 6 4 0 0 7 8 2 8 2 2 6 4 8 0 0 5 2 8 3 8 4 6 2 3 6 6 2 2 8 3 2 8 е 2 6 4 8 6 6 9 0 0 3 5 3 6 0 0 їх 2 7 9 3 6 8 0 0 X 3 0 4 5 3- 0 6 2 7 6 8 3 8 0 8 8 6 2 0 9 7 6 0 0 0 / ')/ о ь к_^* ? /4 7-і ’Л 4а л 49 1Л ІЗ 8 • • 2 —— 4 5 • • 9 — 8 ((. 3) 6 3 0 • • ? — 9 0 8 6 0 • • 0 —— 8 6 7 8 0 0 • в 0 0 ? 8 -—— >Л и. 4/1 4>/. Ч/. Ч/ 4 6 8 2 9 9 6 4 6 8 8 5 3 0 7 8 г- 9 7 2 8 0 8 6 4 8 5 5 0 2 0 3 3 8 8 4 С 7 8 V 2 4 9 (. 1 6 4 2 6 6 4 4 0 0 2

ШкольнЬІЕ УЧЕБНМКИ (((Р ШВА.Ш.ВИЛНКОІА