Текст
                    Памятная г «на Саратовской Губерніи ^^ѵ^тюлена Саратовскимъ Губернскимъ Статисти- ^к/імъ Комитетовъ. 86 *** І - ГипогрЛ^і^^^і^лгскііго Правленія

АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ (саратовской губерніи. Г'разкдапское вѣдомство. Гражданскій Губернаторъ, Дѣйствительный Статскій Со- вѣтникъ Князь Владиміръ Алексѣевичъ Щербатовъ, кава- леръ орденовъ: Св. Станислава 2 степ. съ короной, Св. Анны 3 степ., имѣющій кавалерскій крестъ ордена Вир- тембергской короны, крестъ ополченія и медали: свѣтлую бронзовую въ память войны 1853—1856 годовъ, золотую за труды по освобожденію крестьянъ и особый знакъ отли- чія въ память успѣшнаго введенія въ дѣйствіе положеній 19 Февраля 1861 года.
а і ( -4- / Чиновники особыхъ порученіи при Пана пъникѣ губерніи. Старшіе: коллежскій регистраторъ Леонидъ Николаевичъ Скрыпицынъ, коллежскій секретарь Николай Яковлевичъ Елаго-ІІѣханъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3-й степени, и коллежскій регистраторъ Иванъ Петровичъ Подбѣльскій (пспр. долж.) Младшіе: коллежскій секретарь Петръ Моисѣевичъ Ива- новъ, (исправляющіе должности) губернскій секретарь Нико лай Лукичъ Пострѣмовъ и коллежскій регистраторъ Алек- сандръ Григорьевичъ Тихменевъ. КАНЦЕЛЯРІЯ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНІИ. Правитель канцеляріи титулярный совѣтникъ Павелъ Ива- новичъ Артемьевъ, кавалеръ орденовъ: Св. Анны 3 степени и Св. Станислава 3 степ,, мед. 1853—1856 годовъ. Помощники Правителя Канцеляріи. Старшіе: титулярный совѣтникъ Михаилъ Степановичъ Васильевъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степени и коллежскій секретарь Алексѣй Петровичъ Ірудкинъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степени. Младшіе: коллежскій секретарь Николай Дмитріевичъ Се- меновъ, коллежскій секретарь Иванъ Степановичъ Сергіевскій и губернскій секретарь Владиміръ Ивановичъ Еллгтскгй, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степени. Регистраторъ коллежскій секретарь Александръ Петровичъ Турчаниновъ Правитель дѣдъ губернскаго комитета о земскихъ повин- ностяхъ коллежскій ассесоръ Александръ Васильевичъ Исгго-
— 5 — лапювъ, кавалеръ орденовъ Св. Станисла11’ степени и Св. Анны 3 степени, Бу хгалтеръ комитета тв'ГУляРнь1й сов* ”"къ Александръ Петровичъ Иловайской. ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕІІІЕ- Вице-Губернаторъ Дѣйствительный Статскій С ‘ вѣтнинг Александръ Петровичъ Перцовъ, кавалеръ °РДена Св. Анны 2 степени, медаль 1853—1856 г. и знакѣ 01 іичія въ память успѣшнаго введенія въ дѣйствіе положеній 19 Февраля 1861г. Старшій Совѣтникъ Статскій Совѣтпп/іъ Николай Акимо- вичъ Шастовъ, кавалеръ ордена Св. Ст»іНислава степени, знакъ отличія безпорочной службы за лѣтъ и медаль 1853—1856 годовъ. Совѣтники: Надворный Совѣтникъ АнДРе^ Ивановичъ Л/а- лыгиевъ, кавалеръ орденовъ: Св. Анны 2 степени и Св. Ста- нислава 2 -й степени и медаль въ память еойны 1853 1856 годовъ, и коллежскій ассесоръ Павелъ Дмитріевичъ Холод- ковскій, имѣетъ знакъ отличія безпор. службы за XV лѣтъ и медаль въ память войны 1853—1856 г Ассесоръ коллежскій ассесоръ Даніилъ Лукичъ ѣіороовцевъ,, кавалеръ ордена Св. Анны 3 степени. Старшій секретарь титулярный совѣтііакі Александръ Сте- пановичъ Абрамовъ, (медаль въ памятт в<',”ны 3853—1856 г.) Помощники старшаго секретаря: колЛсжскій ассесоръ Па- вель ТимоФѣевичъ Дьяконовъ, (мед. 1853-~1856 г.) и губерн- скій секретарь Ермогенъ Петровичъ Донвоксовъ, онъ же и переводчикъ. 1-е Отдѣленіе. Секретарь Коллежскій Секретарь Ѳед<’Ръ Ивановичъ Ани- симовъ, (крестъ ополченія и медаль 1853 1856 г.)
Столоначальники: Коллежскій Регистраторъ Се.ргѣй Ма' ъѣевичъ Альбокриновъ, (медаль 1853—1856 г.), Коллежскій Ассесоръ Григорій Николаевичъ ТПерс/тмсвСКІй, (знакъ от- личія безпорочной службы за XX лѣтъ и медаль 1853—1856 г.), Коллежскій Секретарь Дмитрій Семеновичъ Муромскій, (медаль 1853—1856 г.) и Титулярный Совѣтникъ Матвѣй Александровичъ Артоболевскій; (медаль 1853—1856 г.) Помощники Столоначальниковъ: Коллежскіе Регистраторы: Владиміръ Семеновичъ Щеголевъ, Ѳедоръ Ивановичъ І'вни- еаретскій, Петръ Денисовичъ Поповъ, Николай Серапіоно- вичъ Васильевъ и неимѣющій чина Василій Константиновичъ Сосновскій. 2-е Отдѣленіе. Секретарь Коллежскій Регистраторъ Василій Петровичъ Сперанскій. Столоначальники: титулярный совѣтникъ Павелъ Ивано- вичъ .Тикаонскій, (медаль 1853—1856 г.), коллежскій секре- тарь Николай Яковлевичъ Смирновъ, (медаль 1853—1856т.) и титулярный совѣтникъ Я ковъ Никитичъ Смирновъ, (медаль 1853—1856 г). Помощники Столоначальниковъ: коллежскій регистраторъ Дмитрій Степановичъ Васильевъ, коллежскій секретарь Иванъ Ивановичъ Аракчеевскій, (медаль 1853—1856 г.), и коллеж- скіе регистраторы: ПарФіірій Сергѣевичъ Воронцовъ и Васи- лій Гэрдѣевпчъ Он яковъ. 3-е Отдѣленіе. Секретарь коллежскій ассесоръ Никита Яковлевичъ Подъя- -польскій (медаль 1853—1856 г). Столоначальники: титулярный совѣтникъ Павелъ Тимо-
7 Ф^евичъ Муромскій, (медаль 1853—1856 г.), губернскій се- кретарь Петръ Ивановичъ Иллясовъ (медаль 1853'—1856 г.) и (исправляющій должность) неимѣющій чина Кузьма Ива- -новичъ Докторовъ. Помощники Столоначальниковъ: коллежскій регистраторъ -Алексѣй Сергѣевичъ Фабриціевъ, и неимѣющіе классныхъ чиновъ: Ссрапіонъ Николаевичъ Безсоновъ и Алексѣи Ивано- вичъ Лаврентьевъ. Начальникъ газетнаго стола коллежскій секретарь Аркадій Семеновичъ Завьяловъ, (медаль 1853—1856 г). Экзекуторъ титулярный совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ Небольсинъ, (знакъ отличія безпорочной службы за XX лѣтъ и медаль 1853—1856 г.), помощник ь его коллежскій секре- тарь Яковъ Матвѣевичъ Быстровъ, (медаль 1853—1856 г). Казначей титулярный совѣтникъ Арсеній Васильевичъ Ильинъ, (знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль 1853—1856 г.), помощникъ его губернскій секретарѣ Иванъ Константиновичъ Благонравовъ, (медаль 1853—1856 г). Регистраторъ (псправ. долж.) губернскій регистраторъ Яковъ Ивановичъ Константиновъ, помощники его: коллеж- скій секретарь Василій Дмитріевичъ Сяопинъ, кавалеръ ор- дена Св. Владиміра 4 степени (медаль 1853—1856 г.) и Коллежскій регистраторъ Михаилъ Ивановичъ Корноуховъ, (медаль 1853—1856 г). Архиваріусъ титулярный совѣтникъ Степанъ Абрамовичъ Абрамовъ, (знакъ отличія безпорочной службы за XXV лѣтъ и медаль 1853—1856 г.), помощники его: коллежскій секре- тарь Егоръ Ѳедоровичъ Соколовъ, (медаль 1853—1856 г.) и Губернскій секретарь Павелъ Семеновичъ Вознесенскій, (ме- даль і853-1856 г).
— & - г Смотритель типографіи Кириллъ Ильичъ Одинцовъ Пргі губернскомъ правленіи-. Губернскій землемѣръ коллежскій секретарь Николай Пе- тровичъ Еовачевъ, (медаль 1853—1856 г.), особые земле- мѣры: титулярный совѣтникъ Александръ Михайловичъ Ва- сильевъ и (исправляющій должность) коллежскій регистраторъ Яковъ Сергѣевичъ Ег/рзановъ, КАЗЕННАЯ ПАЛАТА. Предсѣдатель надворный совѣтникъ Аркадій Осиповичъ Дробязгинъ, кавалеръ орденовъ Св. Анны 2 степени и Си Станислава 2 и 3 степени. Губернскій казначей надворный совѣтникъ Иванъ Андре- евичъ ІэуѲелігфадг, кавалеръ ордена Св. Анны 3 степени Совѣтникъ ревизскаго отдѣленія коллежскій ассесоръ Со- кратъ Александровичъ Вознесенскій. Губернскій контролеръ штабсъ-капитанъ Петръ Алексѣе- вичъ Романовъ кавалеръ ордена Св. Анны 3 степени. Ассесоры. Ревизскаго отдѣленія коллежскій ассесоръ Александрт Яковлевичъ Балмашевъ, общаго присутствія коллежскій се- кретарь Василій Емельяновичъ Эдемовъ. Секретарь титулярный совѣтникъ Степанъ Максимовичъ Смирновъ. Чиновникъ особыхъ порученій коллежскій ассесоръ Кон- стантинъ Михайловичъ Лемеховъ. Протоколистъ титулярный совѣтникъ Александръ Адполо- новичъ Варооломеевъ.
— 9 — Журналистъ коллежскій регистраторъ Георгъ Петровичъ Лѵѵдди. Архиваріусъ коллежскій секретарь ' Іеменъ Петровичъ Вознесенскій. Соляное Отдѣленіе. Столоначальникъ коллежскій секретарь Романъ Сем» мовичъ Знаменскій. Бухгалтеръ губернскій секретарь Александръ Михайлс вичъ Родіоновъ. Ревизское Отдѣленіе. Столоначальникъ 1 стола губернскій секретарь Александръ Петровичъ Пономаревъ. Бухгалтеръ 2 стола коллежскій секретарь Левъ Николае- вичъ Миллеръ. . Столоначальникъ 3 стола и письмоводитель Саратовскаго губернскаго рекрутскаго присутствія, губернскій секретарь Александръ Александровичъ Песковъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степени. Отдѣленіе Казначействъ. Контролеръ коллежскій секретарь Михаилъ Алексѣевичъ Вязовскій. По земскимъ повинностямъ. Бухгалтеръ титулярный совѣтникъ Андрей Васильевичъ Никольскій. Столоначальники: (испр. долж.) коллежскій секретарь Ми*
- 10 — хайлъ Александровичъ Бѣлкинъ, титулярный совѣтник Петръ Ивановичъ Черневскій и (цспр долж нв имѣющі, чина, Яковъ Васильевичъ Ивановъ. ( Контрольное. 0чмѣленіе- ' « Контролеры: губернскіе секрст,1ри Петръ фРдосѣевич Матвѣевъ и Василіи Петровичъ А^мослобо^скмЪ титуляр, ные совѣтники-Петръ Тихоновичъ Красносмбодс^ и Ко. стантинъ Родіоновичъ Никулинъ, оцъ же и экзекуторъ ира<’ ходчикъ палаты; коллежскій секретарь Николай Ильичъ Е[ молаевъ и коллежскій регистраторъ Петръ Ивановичъ Жем- чуговъ. ПАЛА1А ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ. ' Управляющій статскій совѣтникъ Рудольфъ Васильевичі Вилъкинъ, кавалеръ орденовъ: Св. Владиміра 4 степ., Св Станислава 2 степ., Св. Анны 3 е-геп. съ мечамИ и знаК) отличія безпорочной службы за XV лѣтъ Совѣтники: хозяйственнаго отиѣг,„ • .„ „ * оспнаіѵ о ід-ьленія коллежскій совѣтник- А«.ксавдръ Акимовичъ Диироог, имѣет.ь ана„„ 0І„„( за XX дѣтъ, ковгролшаго отдѣлу надвор„ый совѣти,к Степанъ Афонасьевичъ Бюѵевичъ . іь, имѣетъ знакъ отличі за XV лѣтъ. Губернскій лѣсничій (исправляюіцщ должность) капитан. Александръ Николаевичъ Доливо^добров0льскійг кавалер ордена Св. Станислава 3 степени. Губернскій врачъ коллежскій совѣткикъ Ѳедоръ Мартъ' новичъ Камгінскій. Старшій ветеринарный врачъ Петръ Афонасьевичъ / стинъ.
— 11- Ассесоръ коллежскій ассесоръ ИванъЕвстаФьевичъ Лященко. Дѣлопроизводители: хозяйственнаго отдѣленія титулярный івѣтникъ Ѳедоръ Дмитріевичъ Павильоновъ, лѣснаго отдѣла я коллежскій регистраторъ Александръ Ивановичъ Натке- тъ. Чиновникъ особыхъ порученій Юлій Дмитріевичъ Па- кевичь. Стряпчій коллежскій секретарь Николай Петровичъ Би- иковъ. Землемѣры: хозяйственнаго отдѣленія коллежскій ассесоръ Іпкентій Ивановичъ Паули, лѣснаго отдѣленія (исправляю- щі должность) коллежскій регистраторъ Сергѣй Тихоновичъ Бѣляевъ. Гражданскій инженеръ коллежскій секретарь Федосѣй Се- еновичъ РІалунинъ. Чиновники особыхъ порученій для наблюденія за порядкомъ ъ волостяхъ: коллежскій ассесоръ Александръ Ильичъ Анто- новъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 2 степ., коллежскій ас- есоръ Петръ Ѳедоровичъ Раевскій, отставной поручикъ Ѳе- эръ І.огдановичь Биндеръ, надворный еввѣтникъ Осипъ Іетроввчъ Жеребцовъ, коллежскій ассесоръ Иванъ Нпкола- вичъ Бѣляевъ, коллежскій секретарь Павелъ Степановичъ г™іно/радовъ, коллежскій секретарь Иванъ Андреевичъ ТІва- швъ, титулярный совѣтникъ Любимъ Егоровичъ Франценъ, •итулярный совѣтникъ Николай Александровичъ Рымаренко имѣетъ знакъ отличія за XV лѣтъ), надворный совѣтникъ Йакаръ Иларіоновичъ Смирновъ, коллежскій ассесоръ Алек- сандръ Петровичъ Чарнецкій, (исправляющій должность) коллежскій ассесоръ Семенъ Францевичъ Станскій. Окружные врачи: старшіе: Камышинско-Царицынскаго
— 12 — округа титулярный совѣтникъ Николай НиколаевичъЛоншшл Нетровско-Аткарскаго округа надворный совѣтникъ Адамъ Ѳадѣевичъ Захаржевскій, (имѣетъ знакъ отличія за XV лѣтъ)- младшіе: Кузнецкаго округа лекарь Василій Никитичъ Ско, пинъ, Саратовско Балашевскаго округа лекарь Иванъ Вд силлевичъ Смирновъ. Уполномоченный по полюбовному размежеванію земед титулярный совѣтникъ Никита Николаевичъ Поповъ. Лѣсныеревизоры: (исправ. долж.) штабсъ-капитанъ Алеь сандръ Романовичъ Шестаковъ 1-й, (исправ. долж.) по^ поручикъ Густавъ Петровичъ Шадурскій- [( Лѣсничіе Камыш шскагэ (исправ. долж.) губернскій секрс таръ Іосифъ Ивановичъ Антоновичъ, Саратовскаго поручик Викторъ Николаевичъ ІПтрикъ, Кузнецкаго (исправ. долж;Ь губернскій секретарь Иванъ Филипповичъ Мосналъцевъ, зад вѣдывающій Палашевскимъ лѣсничествомъ кондукторъ Мако'\ полъдъ, завѣдывающій дачею Псчаурской наймы Хвалынска го уѣзда (исправ. до.гж.) отставной капитанъ Николай Владіщ міровичъ Прорвичъ, Петровскаго (исправ. долж.) коллежскі секретарь Василій Григорьевичъ Кастальскій, Хвалынска!) подпоручикъ Павелъ Григорьевичъ Жайворонковъ. г Столоначальники, коллежскій секретарь Иванъ Андреевич Ивановъ, губернскій секретарь Михаилъ Ивановичъ Алексан < ровскій, губернскій секретарь Василій Егоровичъ Моро зовъ, коллежскій регистраторъ Михаилъ Яковлевичъ Силу0 омовъ. 1 Бухгалтеры: (исправ. долж.) губернскій секретарь Василій Васильевичъ Гришинъ, (псправ. доляг.) губернскій секретар Грлігорій Алексѣевичъ Ключаревъ, коллежскій ассесоръ Алегт' ' ѢЙ Ѳедоровичъ Казаковъ, (исправ. доляг.) коллежскій с®
43 — эотарь Дмитрій Михайловичъ Сгпебутъ. Контролеры: коллежскій ассесоръ Степанъ Васильевичъ риховъ и(исправ. долж.) губернскій секретарь Василій Пе- ровичъ Краснослободскій. ПАЛАТА ГРАЖДАНСКАГО СУДА. Предсѣдатель статскій совѣтникъ Гавріилъ Степановичъ кавалеръ орденовъ Св. Анны 2 и 3 степени, дѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XX лѣтъ и здаль 1853—1856 годовъ. Товарищъ предсѣдателя статскій совѣтникъ Вержбицкій Дворянскіе засѣдатели: титулярный совѣтникъ Николай етровичъ Быковъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. и штабсъ титанъ Илья Павловичъ Протопоповъ, кавалеръ ордена в. Анны 3 степени. Купеческіе засѣдатели 2-й гильдіи купцы—Иванъ Алек- ндровичъ Поздѣевъ и Константинъ Никилоровичъ Багаевъ Секретарь коллежскій ассесоръ Иванъ Прокофьевичъ Про- ровъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XV >тъ и медаль 1853—1856 годовъ. Протоколистъ коллежскій секретарь Лаврентій Максимовичъ бедевъ. Столоначальники: коллеж кій регистраторъ Михаилъ Ефи- вичъ Орловъ, титулярный совѣтникъ Григорій Кононовичъ мміаревъ, имѣетъ медаль 1853--1856 г., коллежскій секре- рь Петръ Михайловичъ ІОницкій, медаль 1853—1856 г., титулярный совѣтникъ Степанъ Семеновичъ Со коловъ, имѣ ь знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль 53—1856 годовъ.
- 14 Надсмотрщикъ губернскій секретарь Степанъ Степанову Венценосцевъ. Регистраторъ (исправ. долж.) коллежскій регистра^ Левъ Евдокимовичъ Алимовъ. Архиваріусъ (исправ. долж.) коллежскій секретарь риллъ Флегонтовичъ Голубевъ. ПАЛАТА УГОЛОВНАГО СУДА. Предсѣдатель подпоручикъ Сергѣй Максммовичъстуолѵ< кавалеръ ордена Св. Анны 3-й степени. Товарищъ предсѣдателя статскій совѣтникъ Василій С пановичъ Вольеровъ, кавалеръ ордена Св. Анны 3-й степей Дворянскіе засѣдатели: губернскій секретарь Василій Д тріевичъ Чесноковъ и коллежскій ассесоръ Сергѣй Мих4 ловичъ Гусевъ. Купеческіе засѣдатели: потомственный почетный граад нинъ 1-й гильдіи купецъ Хрисанфъ Петровичъ Образцова 2-й гильдіи купецъ ТимоФей Ефимовичъ Жегинъ. Секретари: коллежскій ассесоръ Петръ Артемьевичъ Нш бѣда, медаль 1853—1856 г. и (исправ. долж.) коллежс1 регистраторъ Александръ Лаврентьевичъ Великанова. Протоколистъ (исправ. должн.) неимѣющій класнаго ч« Александръ Матвѣевичъ Артоболевскій. Столоначальники: коллежскій секретарь Иванъ Афана* евичъ Дроздовъ, титулярный совѣтникъ Ѳедоръ Иванов Воллеровъ, коллежскій регистраторъ Николай Степанов Хмѣльковъ, коллежскій регистраторъ Николай’Михайлов Канониковъ, коллежскій секретарь Викторъ Ермиловичъ 1' луиіевъ, (исправляющіе должности:) коллежскій секреѣ Павелъ Ивановичъ Любарскій и коллежскій секретарь Р
— 15 — Денисовичъ ’-Яміяишовй. регистраторъ коллежскій секретарь Владиміръ Ивановичъ ндреевъ. Архиваріусъ коллежскій секретарь Василій' Ивановичъ УВЕРНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ КОМ- МИССІЯ. Предсѣдатель Господинъ Начальникъ губерніи. Непремѣнный членъ статскій совѣтникъ Семенъ Зиновье- въ Зиновьевъ.. Губернскій архитекторъ коллежскій ассесоръ Карлъ Ва- ільевичъ Тиденъ. Депутатъ дворянства штабсъ-ротмистръ Александръ Па- овичъ Инглези. Правитель канцеляріи коллежскій секретарь Виссаріонъ вановпчъ Дурасовъ. Помощникъ его коллежскій ассесоръ Алексѣй А.іек< андро- ічъ IIибулевскій. Бухгалтеръ- титулярный совѣтникъ Дмитрій Николаевичъ ОЛЮ во. Помощникъ его (исправ. должность) неимѣющій чинаКон- антинъ Николаевичъ Бѵ.стриикій. Казначей и экзекуторъ коллежскій ассесоръ Иванъ Карни- івичъ Деревянко. столоначальникъ искуственнаго стола архитекторскій по- Мцникъ коллежскій ассесоръ Дмитрій Гавриловичъ Гордеевъ. Архитекторъ по производству работъ коллежскій ассесоръ °нстантинъ Никитичъ Лаврентьевъ.
— 1Ь- Производителт. работъ коллежскій секретарь Алексу Марковичъ Сально. Городовой архитекторъ коллежскій секретарь Родіонъ Се^' гѣевичъ Кургановъ. Архитекторскіе помощники для производства работъ код1 лежскіе секретари Александръ Дмитріевичъ Крыловъ и Ана ’ ній Вернгардовичъ Вальницкій ] ПРИКАЗЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗРѢНІЯ. Президентъ начальникъ губерніи дѣйствительный статскі' совѣтникъ Князь Владиміръ Алексѣевичъ Щербатовъ. Непремѣнный членъ коллежскій ассесоръ Владиміръ Пе1 тровичъ Гусевъ, кавалеръ ордена Св Станислава 2-й степе’ ни, украшенный Императорскою короною. Дворянскій засѣдатель отставной артиллеріи штабсъ-ка1 питанъ Михаилъ Францевичъ Штейнъ, кавалеръ ордена Си" Станислава 3-й степени. Купеческій засѣдатель Петръ Семеновичъ Ростовцевъ. Секретарь титулярный совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Голу* бинскій, кавалеръ ордена Св. Станислава 3-й степени, По богоугоднымъ заведеніямъ приказа общественнаго при зрѣнія. Старшій врачъ заведеній приказа докторъ медицины на; норный совѣтникъ Людвигъ Яковлевичъ Красовскій. Ординаторы: коллежскій ассесоръ Николай Густашович Рюккеръ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3-й степени, тп тулярный совѣтникъ Константинъ Осиповичъ Рупікоѵскігі і титулярный совѣтникъ Адольфт Адольфовичъ Кноре. Смотритель Александровскихъ: больницы и богадѣльни ті
— 17 — І)Ц)ііый совѣтникъ Василій Яковлевичъ Дроздовъ, „руа Св. Анны 3-й степени * Смотритель домовъ; умал-Діиенныхъ, рабочаго ц кавалеръ смири- е.іьиаго титулярный совѣтникъ Александръ Федотовичъ Ру-> іевір Письмоводитель коллежскій регистраторъ Павелъ Адександ-і |ЮПцчъ Ливановъ, ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНІЕ. Губернскій предводитель дворянства коллежскій ассесоръ Александръ Павловичъ Слѣпцовъ, кавалеръ орденовъ: Св, Ан- іы 2-й степени съ Императорскою короною, Св. Станисла- ва 2-й степени съ Императорскою короною и Св, Анны 3-й ітепенп, имѣетъ медаль въ память войны1853- -1856 г., серебря- іую медаль, Высочайше утвержденную 10 Февраля 1861 г. и інакъ оглпчія въ память успѣшнаго введеніявъ дѣйствіе поло- женія 19 ядваря 1861 г. Депутаты дворянства уѣздовъ: Хвалынскаго—артиляеріи. капитанъ Андрей Емельяновичъ Чариковъ, кавалеръ орде- новъ; Св, Владиміра 4 степени съ бантомъ и Св, Анны 3-й степ, съ бантомъ же, имѣетъ медалт въпамяуьвойны 1853—1856 г., Камышинско-Царицынскаго —ротмистръ Аполлонъ, Цучр- пасвнчъ Корбупіовскій, кавалеръ орденовъ Св, Анны 2-й и 3-й степ., имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 і,,Куз нецкаго—подпоручикъ Викторъ Антоновичъ, ІПвмпулевъ, имѣетъ знакъ отличія военнаго ордена Св. Георгія Побѣдоносца подъ№87,324, медаль въ память войны 1853—1856 г., Са- ратовскаго—коллежскій секретарь Николай Ивановичъ Буков- скій, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г., Пет- ровскаго—поручикъ Петръ Ивановичъ Хрептовцчч, Аткар-^ ?каго—коллежскій регистраторъ Петръ Николаевичъ Аничковъ,
— 18 — Балашевсьаго—поручикъ Павелъ Сергѣевичъ Саловъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—-1856 г., Вольскаго коллеж- скій регистраторъ Пвань Павловичъ Яковлево имѣетъ крестъ ополченія и медаль въ память войны 1853—1856г., и Сердобска- і’О—капитанъ Евгеній Александровичъ Арнольды, имѣетъ мед. въ память воины 1853—1856 г. Секретарь дворянства гвардіи штабсъ ротмі.етръ Викторъ Михайловичъ Готовпцкін, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. Протоколистъ титулярный совѣтникъ Николай Николаевичъ Бологимъ, имѣетъ знакъ отличіьза XV лѣтъ и медаль 1853—56 г- Столоначальники: коллежскій ассесоръ Павелъ Констан- тиновичъ Мауринъ имѣетъ медаль 1853—1856 г. и коллеж- скій секретарь Алексѣй Карнѣевичъ Алексѣевъ. Секретарь личныхъ дѣлъ губернскаго предводителя дво- рянства коллежскій ассесорь Павелъ Пантелеевичъ Эртинъ, кавалеръ орденаСв. Станислава 3 вши., имѣетъ знакъ отли- чія безпорочной службы за XV’ лЬгь и медаль въ память войны 1853 1856 г. ІІОСРЕДНИЧЕСК А Я КОММПСС1Я. Предсѣдатель г. губернскій предводитель дворянства кол- лежскій ассесоръ Александръ Павловичъ Слѣпцова. Члены: Саратовскій уѣздный предводитель дворянства (исправ. должность) поручикъ Дмитрій Александровичъ Кривскін, Саратовскій губернскій зёмлемѣръ коллежскій се- кретарь Николай Петровичъ Ковачевъ и депутатъ дворянст- ва Сердобскаго уѣзда, артиллеріи штабсъ капитанъ Евгеній А лександ ровичъ Арнольды. Письмоводитель губернскій секретарь Михаилъ Михайло- вичъ е^чр^влсвъ.
— 19 — УДѢЛЬНАЯ КОНГѲГА. управляющій конторою статскій совѣтникъ Николай Алек- саЯДР0В1ІЧЬ АГо/)^ОТ{ново, кавалера ордена Св. Станислава 2-й степени. Помощники его: коллежскій ассесоръ Николай Павловичъ Москвинъ, кавалеръ ордена Св. Липы 3-й*степени иколлеж- кій асгі соръ ІоасаФъ Александровичъ Кондыревъ, кавалеръ ордена Св. Анны 4-й степени, съ надписью: ,,захрабрость“, имѣетъ медали: серебряную --за усмиреніе Венгріи и Тран- сильваніи въ 1849 г. и бронзовую—въ память войны 1853 — 1856 г. Старшіе столоначальники: коллежскій ассесоръ Влйдпміръ Ивановичъ Немировъ, коллі жскій ассесоръ Ѳедоръ Ивановичъ Вязовскій, кавалеръ ордена Св. Станнслава 3 й степени и титулярный совѣтшп; ь 11 авелѣ1II нѣб’ла.евнчъ Д. читріевскіг. Столоначальникъ—титулярный совѣтникъ Александръ Ва- сильевичъ Песковъ. Землемѣръ конторы коллежскій секретарь Гриюрш Гри- горьевичъ Ветчгткинъ. Доктора ВоииФаптій Александровичъ Евіеньевъ. Ветеринаръ (вакансія) и архитекторъ тпіулярпыЙ совѣі- никъ Еммануилъ Акимовичъ Зинднтъ. КОНТОРА ИНОСТРАННЫХЪ ПОСЕЛЕНЦЕВЪ. Управляющій конторою дѣйствительный статскій совѣт- никъ Ѳедоръ Станиславовичъ Лизаядерѵ, кавалеръ орденовъ’ Св. Станислава 1-й степени, Св. Анны 2-й степени съ Императорскою короною и 3-й степени, Св. Станислава 2-й степ. съ Императорскою короною, Св. Владиміра 3 степей., знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль память войны 1853— 1856 г.
- 20 - Члены конторы: надворный совѣтникъ Владиміръ Ивано, вичъ Эттиниръ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. и надворный совѣтникъ Евгеній Карловичъ Эксе^ имѣетъ медаль 1853—, 1856 г. Ассесоръ титулярный совѣтникъ Иванъ Севастьянович’' Гелъ^ъ, имѣетъ медаль 1853 -1856 г. Секретарь надворный совѣтникъ Корнелій Корниловичъ Штеллингъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Чиновникъ особыхъ порученій, коллежскій ассесоръ Саму- илъ Христіановичъ Талеръ, имѣетъ золотую медаль съ над- писью: ,,за усердіе знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль 1853—1856 г. Контролеръ—неимѣющій чина, Николай Ивановичъ Вет^ теръ. Казначей и экзекуторъ коллежскій секретарь Константинъ Ѳедоровичъ Егоровъ., имѣетъ крестъ ополченія ц медаль 1853—1856 г. Бухгалтеръ коллежскій регистраторъ Людвигъ Карловичъ Яновскій. Столоначальники: губернскій секретарь Владиміръ Василь* евичъ Финкъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. и испр. долж.^ неимѣющій чина, Карлъ Христіановичъ Гегелв- Переводчикъ коллежскій ассесоръ Сергѣй Даниловичъ Яс- новскігі, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XV дѣтъ и медаль 1853 —1856 г. Архитекторъ и землемѣръ коллежскій ассесоръ Ферди- нандъ ГустаФОвичъ Лагу съ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Журналистъ коллежскій секретарь Юлій Ивановичъ Лин- дегренъ имѣетъ медаль 1853—±856 г. Архиваріусъ титулярный совѣтникъ Василій Ивановичъ
— 2х — СгіЛ^і имѣетъ медаль 1853—1856 г. ррачи: надворный совѣтникъ Яковъ Даниловичъ Мейеръ^ >кторъ медицины Гейнрихъ Юлій Земмеръ иіоганъ Воль- демаръ Рехъ. Смотрители колоній: титулярный совѣтникъ Ѳедоръ Михай- ловичъ Ливертъ,имѣетъ медаль 1853—1856 г., штабсъ-капи- танъ Адольфъ Гейнрихъ Дистер го, имѣетъ медаль 1853—56 г коллежскій секретарь Казимиръ Францевичъ Кналъ, коллеж- скій секретарь Эвальдъ Яковлевичъ Гиббе^ имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль 1853— 1856 г. и коллежскій секретарь Александръ Петровичъ Рано'нѵ'чъ, имѣетъ медаль 1853--1856 г. КАМЕРА ГУБЕРНСКАГО ПРОКУРОРА> Губернскій прокуроръ статскій совѣтникъ Трифонъ Филип- повичъ Унтиловъ, кавалеръ орденовъ: Св,. Анны 2-Й с'теіі. и Св. Владиміра 4-й степени, имѣетъ знакъ отличій безпо- рочной службы за XXXV лѣтъ, медаль 1853—1856 Т. И знакъ отличія въ память успѣшнаго введенія въ дѣйствіе положенія 19 Февраля 1861 Года. Губернскіе стряпчіе: уголовныхъ дѣлъ—коллежскій ассе- соръ Иванъ Фирсовичъ Лебедевъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. и казенныхъ дѣлъ коллежскій ассесоръ Николай Андреевичъ .Бековъ, имѣетъ знакъ отличія, безпорочной службы за XV ^Ътъ и медаль 1853 —1856 г. • Письмоводитель коллежскій регистраторъ Николай Нико- лаевичъ Хованскій. ГУБЕРНСКІЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ О ТЮРЬМАХЪ КО- МИТЕТЪ. Вице-Президенты: Саратовскій Гражданскій Губернаторъ, Дѣйствительный статскій совѣтникъ Князь Щербатовъ & Пре-
22 - Освященный Іоанникій Г пископъ С аратовскій и ЦарицЫнскц Директоры: Вице-Губернаторъ, дѣйствительный статсьі, совѣтникъ Перцовъ, губернскій предводитель дворянств коллежскій ассесоръ Слѣпцовъ, у ѣздный предводитель діи ряиства поручикъ Кривскій, губернскій прокуроръ статсі.: совѣтникъ Уптиловъ, предсѣдатель казенной палаты надво[ пый совѣгнпк ь ДробязіПнъ, предсѣдатель гражданской па латы статскій совѣтникъ Воскресенскій, управляющій па латою государственныхъ имуществъ статскій совѣтник Вилъкенъ, управляющій конторою иностранныхъ поселенцев дѣйствительный статскій совѣтникъ Лчзандеръ, ректоръ ду ховной семинаріи архимандритъ Никаноръ, непремѣнны членъ приказа общественнаго призрѣнія, коллежскій ассесор Гусевъ, Инспекторъ врачебной управы надворный совѣтник Еирхбергъ, совѣстный судья коллежскій секретарь Дмитріевъ почетный гражданинъ Масленниковъ, Ейскій 1-й гильдіи ку лецъ Шортанъ, Ростовскій 1-й гильдіи купецъ Кокуевг Саратовскіе 2-й гильдіи купцы: Поповъ, имѣетъ бронзовую медаль въ память минувшей войны, для ношенія въ петлиц на Анненской лентѣ, Сапожниковъ, имѣетъ серебряную »іе даль для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ, за усердіе Женсі’мю отдѣленія. Предсѣдательница, супруга дѣйствительнаго статскаго со вѣтника Княгиня Марія Аѳонасьевна Щербатова. Директрисы: супруга, коллежскаго ассесора Варвара Ва сильевпа Слѣпцова, супруга почетнаго гражданина Дары ХрисаііФовна Тюльпина. Исправ. долж секретаря комитета титулярный совѣтника Голубинскій.
— 23 - у БЕРНСКОЕ по крестьянскимъ дѣдамъ при- сутствіе. Предсѣдатель Г. Начальникъ губерніи, дѣйствительный стйтскій совѣтникъ, въ званіи Камеръ-Юнкера, Князь Вла- имірь Алексѣевичъ Щербатовъ. Чіены по должности—губернскій предводитель дворянства коллежскій ассесоръ Александръ Павловичъ Слѣпцова, управ- ляющій палатою государственныхъ имуществъ, статскій со- вѣтникъ Родольфъ Васильевичъ Вилъкенъ, и губернскій про куроръ, статскій совѣтникъ Трифонъ Филипповичъ і нтиловъ. Назначенные съ Высочайшаго соизволенія: полковникъ Петръ Васильевичъ Немировичъ-Данченко и коллежскій ассе- соръ Левъ Семеновичъ Киндяковъ, по выбору предводителей дворянства: артиллеріи штабсъ-капитанъ Аѳанасій Алексѣе- вичъ Столыпинъ и ротмистръ Владиміръ Никаноровичъ То- порнинъ. Секретарь надворный совѣтникъ Иванъ Осиповичъ Острое- ск'ш, кавалері> орденовъ: Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 3-й степени. ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Губернскій почтмейстеръ, дѣйствительный статскій совѣт- нпкъ Иванъ Михайловичъ Вукотичъ, кавалеръ орденовъ: 'в. Владиміра 4-й степени, Св. Анны 2-й степени съ Им- пера горскою короною и Св. Анны 4-й степени съ надписью: ,,за храбрость/* Помощникъ еіо надворный совѣтникъ Иванъ Матвѣевичъ Добрынинъ, кавалеръ ордена Св. Анны 3-й степени, Контролеръ и бухгалтеръ (вакансія). Письмоводитель титулярный совѣтникъ Андрей Николае- вичъ Миллеръ.
— '24 — Экспедиторы: коллейгскій секретарь Михаилъ Ефимовичу Антоновъ и губернскій секретарь Осипъ Константиновичу Тренинъ. ВРАЧЕБНАЯ УПРАВА. Инспекторъ коллежскій совѣтникъ Леопольдъ ІМартыц^ Ѣичъ Кирхбергъ. Операторъ коллежскій совѣтникъ Зосима Яковлевичъ Гми зинъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3-Й степени. Акушеръ Надворный совѣтникъ Августъ Гавриловичъ .Нор денъ. Письмоводитель губернскій секретарь Никита Петровича ГУБЕРНСКАЯ ГИМНАЗІЯ. Почетный попечитель лейоъ гвардій ротмистръ Сергѣй Ми- хайловичъ Кропотовъ Директоръ коллежскій совѣтникъ Авдей Ивановичъ Соко- лЬвъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 2-й степени, имѣетт медаль въ память воины 1853—1856 г. Инспекторъ надворный совѣтникъ Карлъ Васильевичъ Ба- уеръ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. Законоучитель священникъЯковъВасильевичъ Груздевъ, ймѣ етъ наперсный крестъ въ память войны 1853— -1856 г. Старшіе учители: естественной исторіи, состоящій въ IX классѣ, Сигизмундъ СеЬальдовичъ Савицкій, русской словес- ности—состоящій въ IX классѣ, Алексѣй Степановичъ Ни- кольскій, математики—надворный совѣтникъ Александръ Се- меновичъ Пушкаренко-Овсѣенхо и состоящій въ IX классѣ, Иванъ Ивановичъ Земенскій, исторіи—надворный совѣтникъ Михаилъ Алексѣевичъ Лакомте, латинскаго языка—состоя- щій въ IX классѣ, Александрч Павловичъ Габардинъ и за-
— 25 — коновѣденія—состоящій въ IX классѣ, Михаилъ Павловичъ Мальцовъ. Младшіе 'учители: русской грамматики надворный совѣт- никъ Иванъ Ѳедоровичъ Сергѣевъ, географій—состоящій въ классѣ, Павелъ Филиповичъ Енизе, нѣмецкаго языка! состоящій въ X классѣ, Петръ Ивановичъ Шенбергъ и ти- тулярный совѣтникъ Иванъ Августовичъ Дитрихъ,француз- скаго языка: состоящіе въ X классѣ— Иванъ Ивановичъ Дес- кобесъ и Луй Осиповичъ, рисованія, черченія и чистописа- нія коллежскій секретарь Андрей Сергѣевичъ Родинъ, имѣ- етъ знакъ отличія безпорочной службы за Хѵ лѣтъ и не- дтлй 1853 —185В п Надзиратели: коллежскій секретарь Демьянъ ТииоФѣевичъ Еамаюровъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы заХѴ лѣтъ и мед. 1853—1856 г. коллежскій регистраторъ Павелъ Ивановичъ Соловьевъ, и (испр. долж.) Павелъ Петровичъ Бгьляевскій. г Врачъ штабь-лекарь коллежскій совѣтникъ Антонъ Де- ментьевичъ Малаховскгй. Письмоводитель губернскій секретарь Иванъ Васильевича Бинограоовъ, имѣетъ знакъ отличія безпороч. службы за XV лѣтъ и медаль 1853—1856 г. Бухгалтеръ (вакансія). Экономъ губернскій секретарь Матвѣй Ивановичъ Сигиі- 'лундо'въ. ь МАРІИНСК1Й ИНСТИТУТЪ БЛАГОРОДНЫХЪ ДѢВИЦЪ Предсѣдатель совѣта Гражданскій Губернаторъ Дѣйстви- тельный Статскій Совѣтникъ, Князь Владйміръ Алексѣе- вичъ Щербатовъ.
— 26 — Начальница института, супруга надворнаго совѣтника Ли ДІя Карловна Эрнстъ. Членъ совѣта по учебной части, статскій совѣтникъ Алек. сѣй Андреевичъ Мейеръ, кавалеръ орденовъ: Св. Анны 2 степ. и Св. Станислава 2 степени съ короной, имѣеп медаль въ память войны 1853— 56 годовъ и знак ъ отличъ безпорочной службы за XXV лѣтъ. • Членъ совѣта по хозяйственной части, почетный попечп тель губернской гимназіи, отставной лейбъ-гварділ рѵт мистрь Сергѣй Михайловичъ Кропотовъ. Инспекторъ классовъ, коллежскій ассесоръ Евгеній Алек- сандровичъ Бѣловъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853 - 1856 годовъ. Классныя дамы. Варвара Филипповна Сартщш, Анна Александровна Каб- лукова, Евгенія Петровна Савельева, Марія Кириловна Со- колова, Вѣра Павловна Фомина , Александра Дмитріевна Льво- ва, Христипія Ивановна Бертенъ, Сецилія Карловна На- деждина, Эмилія Николаевна Бортъ, Варвара Ивановна Пфейферъ. Законоучитель, магистръ Павелъ Никитичъ Смирновъ, имѣетъ камилавку и кресты: наперстный, темно-бронзовый на Владимірской лентѣ въ память войны 18аЗ—1856 годовъ И знакъ орд • іа Св. Аі ны 3-й степени Врачъ, акушеръ врачебной управы надворный совѣтникъ Августъ Гавриловичъ Норденъ, имѣетъ темно бронзовую ме- даль на Андреевской лентѣ въ память войны 1853—1856 г.
— 27 — Письмоводитель, бухгалтеръ и казначеи коллежскій ассе- соръ Вечрславъ Николаевичъ Гришинъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. и крестъ ополченія безъ ' лепты Учитель нѣмецкаго языка, оывшій студентъ дерптскаго университета Иванъ Ивановичъ! Шамбахеръ. Учительницы: танцованія—-Хіонія Александровна Иванова, рукодѣлія—Юлія Егоровна Лебединская, музыки—Алексацд- ра Ивановна Кирхнеръ. 1» чптель музыки Баварскій подданный Іосифъ Легранъ. Лазаретная надзирательница Елизавета Егоровна Клей- неръ Касі еіянша Августа Ивановна Брелъ. ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯ. Пои ‘ іитель Гражданскій Губернаторъ. На іа івникъ гимназіи, статскій совѣтникъ Александръ Дми- тріевпч ь Горбуновъ. Главъ-я надзирательница Варвара Ивановна Честилина. Классныя надзирательницы: Марья Богдановна Ангерманъ, Екатерина Егоровна Зеллертъ, Наталья Калинишна Беде- няпина, Ольга Ильинишна Бремина, Софья Александровна Сарнацкая и иностранка Эмилія Терре. Преподаватели: за- кона Божія—священникъ Яковъ Васильевичъ Груздевъ. Язы- ковъ: русскаго —Иванъ ТимоФѣевичъ Миловидовъ, Француз- скаго -иностранецъ Альфонсъ Будъе, нѣмецкаго: Иванъ Ива- новичъ иіамбахеръ и Матильда Атексѣевна Бѣлова исто-
— 2ё — рілп географіи: Михаилъ Алексѣевичъ Лакомте и Павелъ Фйлиповлчъ Книзе, естествовѣдѣнія—Сигизмундъ Себальдо. вичъ ’Сивицкій, математики—Николаи Петровичъ Сарнацкій, чистописанія— Гаврілъ Михайловичъ Клоковъ) рисованія Ивана Ивановичъ Готіарс)тъі пѣнія—Францъ Карловичъ Жордани, и учительница рукодѣлія Варвара Павловна Ефимово ДѢТСКІЙ ПРІЮТЪ^ Предсѣдатель попечительства Начальникъ губерніи дѣй- ствительный статскій совѣтникъ, Князь Владиміръ Алексѣ- евичъ Щербатовъ. Постоянный почетный членъ Іоанникій Епископъ саратов- скій и царицынскій. Попечительница пріюта, супруга дѣйствительнаго статска- го совѣтника, Княгиня Марья Аѳанасьевна Щербатова. Дѣйствительные члены: губернскій предводитель дворян- ства, вице-губернаторъ, управляющій палатою государствен- ныхъ имуществъ и градской голова. Почетные члены: дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Михайловичъ Вукотичъ, почетные граждане: Павелъ Ива- новичъ Кокуевъ и Хрисанфъ Петровичъ Образцовъ, 1-й гиль діи купцы: Иванъ Ивановичъ Зейфертъ, ТимоФей Ефимо- вичъ Ж&іинъ И Ѳедоръ Степановичъ Никитинъ. Директоръ—инспекторъ врачебной управы коллежскій со- вѣтникъ Леопольдъ Мартыновичъ Кирхбергъ Помощница попечительницы, супруга потомственнаго по-' четнаго гражданина Надежда Андреевна Еокуева. Смотрительница дѣвица Надежда Архипова. Помощница ея дѣвица Марья Николаевна Зайцева,
- 2? — ТАЕАКО-АКЦИЗНЫЙ ОКРУГЪ. Исправляющій должность Начальника Округа, титулярный совѣтникъ Александръ Ивановичъ ЧарториэіСС.&й, кавалеръ, ордена Св. 'Ѵнны 3 степ. съ мечами. Помощникъ начальника округа (вакансія). Чиновникъ для порученій (вакансія). Секретарь, капитанъ Василій Яковлевичъ ЛодъяполъСКІй. кавалеръ ордена Св. Анны 4 й степени съ надписью: ,,захра< брость“. Акцизные пристава: 1-го класса саратовско-самарской ДВ. ;танціи, надворный совѣтникъ Александръ Никаноровичъ Полянскій, 2 -го класса Царицынской дистанціи подпоручикъ Викторъ Ивановичъ Бауцъ, Золотурнской дистанціи надвор- іый совѣтникъ Николай Михаиловичъ Дмитріевъ, и (испр, (олжн.) Пензенской дистанціи коллежскій регистраторъ Ыи профанъ Павловичъ Странденъ. ПИТЕЙНО-АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Но губернскому управлін'го: Управляющій надворный совѣтникъ Василій Александра |ичъ Ѳедоровскій, имѣетъ орденъ св. Владиміра. 4-й степени • бронзовую медаль на Владимірской лентѣ въ память войны 353—1856 г. Помощникъ управляющаго надворный совѣтникъ Констан- чнъ Степановичъ Арг'нховскій, имѣетъ ‘ орденъ св Стани- лава 2 ст. и темно-бронзовую медаль Па Андреевской лейт ® ъ намять войны 1853—1856 г.
Г -90—’ Старшій ревизоръ штабсъ-капитанъ Хрисанфъ Сергѣевичу Сапожниковъ, имѣетъ бронзовую медаль въ память войнъ 1853 -1856 г. Младшій ревизоръ статскій совѣтникъ Апполонъ Петро вичъ Шеншинъ, имѣетъ ордена: св. Анны 2 ст. и св. Ста- нислава 2 ст. съ Императорскою короною, знакъ отличія безпорочной службы за XX лѣтъ и темно-бронзовую медалі на Андреевской лентѣ, въ память войны 1853—1856 г. Исправляющій должность секретаря титулярный совѣтникъ Григорій Петровичъ Самплонскій, имѣетъ ордена: св. Ста- нислава 3 ст., крестъ въ память службы въ ополченіи и свѣтло-бронзовую медаль на Владиміпской лентѣ въ память войны 1853 -1856 г. Бухгалтеръ не имѣющій чпна, Александръ Николаевич’/ Полномъ, и помощникъ бухгалтера титулярный совѣтьикч! Михаилъ Алексѣевичъ Заборовскій. і По окружнымъ управленіямъ. ’ 1 го Округа- • Окружный надзиратель титулярный совѣтника Вш.торі Васильевичъ Рюминъ, имѣетъ” орденъ св. Станислава 3 сі и бронзовую медаль на Георг.евской лентѣ въ память войні 1853—1856 г. 1 Письмоводитель, не имѣющій чпна, Григорій Дмитріевич'-* Языковъ. Помощники надзирателя: старшій, коллежскій ассесор'Д Михаилъ Ѳедоровичъ Грязновъ, имѣетъ темно бронзовую ме далъ въ память войны 1853—1856 г., младшіе: не имѣющй чина Сѣверянъ Францевичъ Бончъ-Томагиевскій, исправляй
— 31 - ['ромщинскій йіе должности: коллежскій ассесоръ Ѳедоръ Устиновичъ Па* .цмпсестовб, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ память >0Ііны 1853—1856 г. и подпоручикъ Петръ Маврикіевичъ 2-го Округа: Окружный надзиратель, коллежскій ассесоръ Иванъ Дмит- ріевичъ Плаховъ, имѣетъ медаль на Андреевской лентѣ въ амять войны 1853—1856 г. Письмоводитель, губернскій секретарь Василій Ивановичъ ідноуиісвскій. Помощники надзирателя: старшіе: коллежскій ассесоръ Ни- ілай ХристаФоровпчъ Шушеричъ, имѣетъ знакъ отличія ,'зиорочной службы за XV лѣтъ и медаль за 1853— 1856 г., эллежскій регистраторъ Александръ Францевичъ М&нзен- імпфъ, губернскій секретарь Борисъ Борисовичъ Похеы- іевъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль на Владимірской лентѣ ь память войны 1853—1856 г., младшіе: не имѣющій чина, ладпславъ Францевичъ Томашевскій и инженеръ-технологъ ригорій Григорьевичъ Комаровскій. 3 го Округа: Окружный надзиратель коллежскій секретарь Богданъ Фран- чнічъ Мснзеикампфъ. Письмоводитель Борисоглѣбскій, Тамбовской губерніи, мѣ- «нинъ Иванъ Ивановичъ Кватцъ. Помощники надзирателя: старшій, надворный совѣтникъ Иколай Яковлевичъ Волковъ, имѣетъ медаль въ память ины 1853—1856 г., младшіе: губернскій секретарь Петръ
— 32 — Николаевичъ ИІнцхъ и состоящій въ 14 классѣ, Николай Амгі. леевичъ Улиссовъ.. аНі Ы. И а /л Р 1 го Округа:- Окружный надзиратель, коллежскій секретарь Нилъ, Паи0 ловитъ Юкавскім, имѣетъ орденъ св. Анны 3 степени, ме- дали: серебрянпыя—за усмиреніе Венгріи и Трансильваніи вч! 1849 и за защиту Севастополя и на Андреевской лентѣ вт* память войны 1853- -1856 г. бронзовую. Письмоводитель, коллежскій регистраторъ. Николай Нико ‘ лаевичъ Ивановъ. 1 Помощники надзирателя: старшій, титулярный совѣтникъ Николай Сергѣевичъ Шаминъ, имѣетъ орд. св. Станислава 3 степ. и бронзовую медаль въ память войны 1853-=-1856 г., младшіе: титулярный совѣтникъ Николай Ивановичъ Иодъп- чевъ и не имѣющій чина Александръ Леопольдовичъ Кропип скік. 1 5-го Округа. < Окружный надзиратель, титулярный совѣтникъ. Дмитрій Павловичъ Беллей, имѣетъ, темно-бронзовую медаль на Анд1 реевской лентѣ въ память войны 1853—1856 г, * Письмоводитель, губернскій секретарь Василій Михайло- вичъ Поповъ. Помощники надзирателя: старшіе, губернскій сеіфетар'® Иванъ ‘ Дмитрі йвичъ Акланскій и титулярный совѣтникъ Цвані Петровичъ Ковачевъ, младшій коллежскій секретарь Коцетан тинъ Ильичъ Козлининъ. 6-го Округа. Окружный надзиратель, коллежскій асессоръ Александра
— 33 — {пнолаевичъ Петровъ, имѣетъ бронзовую медаль на Андре- вской лентѣ въ память войны 1853—1856 г. Письмоводитель, губернскій секретарь Иванъ Александро- ичъ Войновичъ. Помощники надзирателя: старшіе, провинціальный секре- арь Нико чай Александровичъ Смирнова, имѣетъ бронзовую гедаль на Андреевской лентѣ, въ память войны 1853—1856 лекарь, Матвѣй Матвѣевичъ Синцовъ, магистръ, Миха- дъ Аѳонасьевичъ іЖивогпоносовъ, имѣетъ бронзовую медаль а Владимірской лентѣ въ память войны 1853—1856 г., ідадшій, коллежскій ассесоръ Александръ Ивановичъ ІПа- оіиниковъ. Ш габъ-оФицеръ корпуса жандармовъ въ губерніи подпол- іовнпкъ Николай Евгеньевичъ Заринъ, кавалеръ орденовъ: ?в. Владиміра 4-й степ., Св. Анны 2-й степ. съ Импера- орскою короною, Св. Станислава 2-й степ. съ Импера- орскою короною, имѣетъ мед. 1853—1856 г. и знакъ от- іичія за XV лѣтъ. Состоящій при немъ за адъютанта, капитанъ Николай Константиновичъ Колотинскій, кавалеръ орденовъ: Св. Ан- ы и Св. Станислава 3-й степени, имѣетъ мед. 1853—1856 г. Начальникъ жандармской командыштабсъ-капитанъ Эрнстъ Фридриховичъ Мейнегаузенъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. По городу Саратову и уѣзду его: Уѣздный предводитель дворянства (испр. долкн 11 пору- икъ Дмитрій Александровичъ Е^имкій.
— 34- Письмоводитель его губернскій секретарь Николай Нико- лаевичъ Давыдовъ. ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ: Полиціймейсгерь, маіоръ Михаилъ Александровичъ По- ловъ, имѣетъ орденъ св. Станислава 3 степени и медаль 1853—1856 г. Помощникъ полиціимейстера, коллежскій ассесоръ Іонъ Леонтьевичъ Мудровъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Секретарь, коллежскій секретарь Петръ Петровичъ Соко- ловъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Городовые пристава: титулярный совѣтникъ Николай Сте- пановичъ Ландышет,, имѣетъ медаль 1853—1856г., коллежс- кій секретарь Василій Сидоровичъ Ремизовъ,—медаль 1853— 1856 г., коллежскій регистраторъ Петръ Ѳедоровичъ Дорофе евъ, титулярный совѣтникъ Филосовъ Григорьевичъ Пявницкій / —медаль 1853—1856 г., поручикъ Леонгардъ Егоровичъ Кан- ненэері-ъ,—медаль 2853—186 г., и яспр. долж. пристава, коллежскій регистраторъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лекторовъ. Помощники приставовъ: коллежскій секретарь Василій Ни- колаевичъ Осетровъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной служ бы за XV лѣтъ и медаль 1853—1856 г., губернскій секре- тарь Иванъ Антоновичъ Соколовъ,—мецалъ 1853—1856 г., писецъ 1 разряда Осипъ Викентьевичъ Турковскій, губерн- скій секретарь Алексѣй Васильевичъ Крутицкій, коллежскій секретарь Иванъ Ѳедоровичъ Новицкій,—медаль 1853—1856 г., коллежскій регистраторъ Андоръ Герасимовичъ Казаке- вичъ,—медаль 1853—1856 г. и крестъ ополченія, штабсъ- капитанъ Иванъ Васильевичъ Русаковъ,—медаль 1853—1856 г., губернскій секретарь Осипъ Григорьевичъ Курныгииъ,
— 35 — кохіежскій регистраторъ Петръ Павловичъ Лебедевскій, пи- сецъ 2 разряда Василій Аѳонасьевичъ Виноградовъ, писецъ. 3 разряда Петръ Петровичъ Петровъ и (испр. дслж.) титу- лярный совѣтникъ Александръ Константиновичъ Поповъ., имѣетъ мед. 1853—185С г. Прикомандированные къ городскому полицейскому управ- ленію, полицейскіе надзиратели: коллежскій регистраторъ Николай Ивановичъ Ягиминскій, имѣетъ мед. 1853—1856 г., губернскій секретарь Осипъ Осиповичъ Дьяконовъ, имѣетъ крестъ ополченія и медаль 1853—1856 г. и губернскій се- кретарь Василій Михайловичъ Благосвѣтловъ. УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Уѣздный исправникъ, титулярный совѣтникъ Илья Борисо- вичъ Кочетковъ,, имѣетъ мед. 1853—1856 г. Помощникъ его коллежскій секретарь Александръ Василь- евичъ Поповъ. Непремѣнный засѣдатель коллежскій секретарь Владиміръ Андреевичъ Лестрадъ. Приставъ 1-го стана провинціальный секретарь Ѳедоръ Михайловичъ Невѣжинъ. Приставъ 2-го стана губернскій секретарь Василій Иль- ичъ Архаровъ. Слѣдственный приставъ губернскій секретарь Михаилъ Яковлевичъ Подъяпольскій. Секретарь губернскій секретарь Иванъ Гавриловичъ Жу- ковскій. УѢЗДНЫЙ СУДЪ. Уѣздный судья надворный сбвѣтйикъ Павелъ Моисѣеъичь
— 36 — Ивоноаъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Дворянскіе засѣдатели: коллежскій секретарь Максимъ Ми хайловичъ Куяъмгінскій и провишу а іьный секретарь Леонидъ Львовичъ Морозовъ. Сур,е&але слѣдователи: г. Саратова 1-го^чаргка—не имѣю Щій чина, атцзльФЪ2-го «частаа— коллежскій регистраторъ Владиміръ Андреяновичъ Львовъ и 3-го участка—коллежскій ассесоръ Николай Ивановичъ Раст- ковскій, имѣетъ мед. 1853—1856 г., Саратовскаго уѣзда 1 участка коллежскій ассесоръ Ѳедоръ Яковлевичъ Дроздовъ, — мед. 1853—1856 г. и 2 участка надворный совѣтникъ Петръ Петровичъ Татариновъ,—мед. 1853—1856 г. и знакъ отли- чія за XX лѣтъ). Секретарь губернскій секретарь ФеоФанъ Ивановичъ Сы- < робоярскій, имѣетъ мед. 1853—1856 г. Протоколистъ дворянской опеки титулярный совѣтникъ Александръ ПорФііровичъ Ивановъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова 2-й гильдіи купецъ МатвѣйЕвдокимовичъ Шерстооііыовъ. 1 Гласные отъ купцовъ: Михаилъ Владиміровичъ Фоминъ, Василій НеФедьевичъ Хлестовъ и Михаилъ Ивановичъ Инчма- ® ковъ. 3 Отъ мѣщанъ: Иванъ Сергѣевичъ Кувардгінъ и Патрикей Ѳедоровичъ Алаторцевъ. Отъ цеховыхъ: Яковъ Андреевичъ Бадровъ. Секретарьвшрежскій ассесоръ Иванъ Гавриловичъ Кар ,
Бухгалтеръ коллежскій регистраторъ Павелъ Алексѣевичъ городовой магистратъ Бургомистры: коллежскій секретарь Василій Дмитріевичъ Вакуровъ и 2-й гильдіи купецъ Иванъ Ивановичъ Мордвин- камъ. ратманы: 2-й гильдіи купцы: Иванъ Дмитріевичъ Криц- ковъ, НикиФоръ Ивановичу Медвѣдевъ и Александръ ЕвграФо- вичъ—Са^хцтог. Секретарь коллежскій секретарь Василій Кононовичь Г радаровъ. Протоколистъ губернскій секретарь Ираклій Михайловичъ Николаевъ. Экзекуторъ (испр. долж.) губернскій секретарь Иванъ Фялиповичъ Ѳаддѣевъ. Столоначальники: коллежскій секретарь Иванъ Ивановичъ и писецъ 2 разряда Александръ Ивановичъ Ннт, СИРОТСКІЙ СУДЪ. Предсѣдатель городской голова. Члены: ратманы магистрата Крицкоея и Медвѣдевъ. Письмоводитель коллежскій секретарь Платой ь Василье • шчъ Бибиковъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. Уѣздный стряпчій коллежскій ассесоръ Василій Логвино- іичъ Татищевъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. и знакъ отличія а XV лѣтъ. Письмоводитель его (испр. долж.), коллежскій регистра- 'оръ Владиміръ Ивановичъ Ф&гткШи— Врачи: городовой—коллежскій ассесоръ Алексѣй Ивано- ичъ Коробовъ и уѣздный—титулярный совѣтникъ Сергѣй Ивановичъ Логвиновъ. ^НАУЧН • БИКЛИОТ ГД
Уѣздный казначей, задворный совѣтникъ Степанъ Ефймоі ѣичъ бй^уято^^авал^ръ орденовъ: Св. Станислава 2-й ст. Св. Владиміра 3 степени, Св. АнныЗ степ., имѣет. знакъотлц, •чія безпорочной службы за XXX лѣтъ и медаль 1853—1856 г Помощникъ его коллежскій ассесоръ Александръ Ивана вичъ Борисовъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степещ имѣетъ мед. 1853—1856 г. Бухгалтеры: титулярный Д}ОД'ѣщцдсь Василій Михайловичу Перкалввъ, титулярный совѣтникъ Иванъ Ѳедоровичъ Соко- ловъ и коллежскій секретарь Дмитрій Алексѣевичъ Сласти, шенскій. Уѣздный землемѣръ коллежскій регистраторъ Алексѣі Ивановичъ Блоковъ. УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ. " ' Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства.....(псп,р. долж.) поручикъ Дмитрій Александровичъ Кривскгй. Мировые посредники: 1 участка—штабсъ-капитанъ Кон стантинъ Григорьевичъ Семеновъ, кавалеръ ордена Св. Ан ны 4 степени, съ надписью: ,,за храбростъ“, имѣетъзнакі отличія, учрежд. 17 апрѣля 1863 г. завведеніевъ дѣйств полож. 19 Февраля 1831 г., 2 участка—губернскій секре- тарь Александръ Петровичъ І'ородецкій, им. знакъ отличія, учрежденный 17 апрѣля 1863 г., за введеніе въдѣйствіе по- ложеній 19 Февраля 1861 г., 3 участка—инженеръ-поручню Николай Павловичъ, Инглези.,— знакъ отличія, учрежденный 1І апрѣля 1863 г. за введеніе въ дѣйствіе положеній 19 Февра ля 1861 г. Членъ отъ правительства при мировыхъ съѣздахъ: Сара- товскаго, Аткарскаго и Камышинско-Царицынскаго—губерн-
- скій секретарь Павелъ Николаевичъ Корбутовскій. Секретарь титулярный совѣтникъ Александръ ПорФиро* рйчъ Ивановъ. УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный смотритель коллежскій секретарь Александръ Петровичъ Горооецкій. Штатный смотритель титулярный совѣтникъ Николай Сер- гѣевичъ Урванцевъ. Законоучитель протоіерей Матвѣй Аѳонасьевичъ Надеждинъ. Учители: русскаго языка—состоящій въ XII классѣ, Ва- силій Петровичъ Николаевъ, исторіи и географіи—состоящій въ XII классѣ, Михаилъ Васильевичъ Золотовъ, ариѳметики и геометріи—титулярный совѣтникъ Всеволодъ Герасимовичъ Мотовъ и рисованія, черченія и чистописанія—губернскій секретарь Александръ Ѳедоровичъ Захаровъ. ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОКЪ. Смотритель полковникъ АреФІй Ивановичъ Бѣлоусовъ. Помощникъ (вакансія). Врачъ больницы тюремнаго замка коллежскій совѣтникъ Антонъ Дементьевичъ Малаховскій. Но і. Вольску и уѣзду ею. Уѣздный предводитель дворянства, поручикъ Николай Пав- ловичъ Гладковъ, имѣетъ: орденъ св. Станислава 2 степени, Императорскою короною украшенный,тотъ же орденъ 3 степ., медаль въ память войны 1853—1856 г., на Владимірской лентѣ и знакъ за введеніе въ дѣйствіе положеі я 19 Февраля
— 40 — 1861 года объ устройствѣ быта крестьянъ. Письмоводитель его коллежскій секретарь Владиміръ Василь евичъ Поповъ, имѣетъ крестъ ополченія и свѣтло-бронзовуц медаль на Владимірской лентѣ. ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ: Полипіймейстеръ, конной артиллеріи штабсъ-капитан ь Ва- силій Васильевичъ Безобразовъ, имѣетъ орденъ св. Георгіи 4 степени ,,за храбростьорденъ Св. Станислава 2 и 3 степ., Св. Анны 3 степени, серебрянную медаль—за защиту Севастополя на Георгіевской лентѣ и бронзовую медаль на Андревской лентѣ, въ память войны 1853—1856 г. Городовой приставь, (испр. долж.) губернскій секретарь Василій Степановичъ Прозоровъ. Помощникъ его писецъ 2 разряда Леонидъ Павловичъ У ковъ. Секретарь титулярный совѣтникъ Александръ Алексѣевичъ Алексѣевъ, имѣетъ бронзовую медаль въ память войны 1853 —1856 г. на Владимірской лентѣ. УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ: - Уѣздный исправникъ поручикъ Михаилъ Ильичъ Гяза'н- цоѳъ. Помощникъ его коллежскій секретарь Дмитрій Степановичъ Кумаковъ, имѣетъ орденъ Св. Станислава 3 степ. и бронзо- вую медаль въ память войны 1853—1856 г на Владимірской лентѣ. Непремѣнный засѣдатель титулярный совѣтникъ Павелі Петровичъ Авчинниковъ. Приставъ 1-го стана титулярный совѣтникъ Александръ
— 41 — 0еГровичт> Бешлъдѣевъ. Приставъ 2го стана губернскій секретарь Александръ Кле- >нтьевичъ Семеновъ. Секретарь губернскій секретарь Павелъ Александровичъ Добровъ, имѣетъ бронзовую медаль 1853—1856 г., на Вла- іимірской лентѣ. УѢЗДНЫЙ СУДЪ: Уѣздный судья надворный совѣтникъ Андрей Моисѣевичт Иваново, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XV нѣтъ и бронзовую мед. въ память войны 1853—1856 г., на Владимірской лентѣ. Дворянскіе засѣдатели коллежскій ассесоръ Александръ Васильевичъ Симоновъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. и коллеж- ЖІй секретарь Василій Алексѣевичъ Всірыпаевъ,— медаль 1853—1856 г. Судебные слѣдователи: г. Вольска, титулярный совѣтникъ Семенъ Трифоновичъ Шурыгинъ, имѣетъ мед. 1853—1856 г. По Вольскому уѣзду: 1-го участка, коллежскій секретарь Владиміръ Петровичъ Ясенскій,—мед. 1853—1856 г., 2-го «частка, титулярный совѣтникъ Павелъ Петровичъ 1'ребневъ, —мед. 1853—1856 г. Секретарь коллежскій секретарь Петръ Николаевичъ ІИо- 'иинскш, имѣетъ бронзовую медаль 1853—1856 г., на Вла- димірской лентѣ. Протоколистъ дворянской опеки губернскій секретарь Петръ Васильевичъ Алмазовъ, имѣетъ бронзовую 1853—1856 г ме ?алъ на Владимірской лентѣ. ГОРОДСКАЯ ДУМА: Городской голова, Вольскій 2 гильдіи купеческій сынъ
— 42 - "Ёфимъ Петровичъ Квасковъ. Гласные: купцы 2-й гильдіи, Ефимъ Андреевичъ УЙпло,^ Михаилъ Ивановичъ Мясниковъ, Савелій Кузьмичъ Куз цовъ и мѣщанинъ Иванъ Михаиловичъ Баландинъ. * Секретарь коллежскій регистраторъ Петръ Ивановичъ Яі ребовъ, имѣетъ бронзовую медаль въ память войны 1852ц 1856 г. на Владимірской лентѣ. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ: и г Бургомистры: Вольскіе 2-й гильдіи купецъ Алексѣй Гавр ловичъ Расторгуевъ, и 2-й гильдіи купеческій сынъ Зиноі Тихоновичъ Епифановъ. Ратманы: Вольскіе, 2-й гильдіи купецъ Иванъ Васильейі( Пановъ, мѣщане: Флегонтъ Петровичъ Клюевъ и Павелъ Г ичъ Губагиевъ. । Секретарь титулярный совѣтникъ Ефимъ Ивановичъ вановъ, имѣетъ бронзовую 1853—1856 г. медаль на Влаь мірской лентѣ. Уѣздный стряпчій (испр. долж.) губернскій секретарь А полонъ Александровичъ Брянцовъ. Письмоводитель его коллежскій регистраторъ Николай Аі реевичъ Зозулевскій. Врачи: городовой, неимѣющій чина, Лазарь Алексѣевѣ Шоръ, уѣздный, надворный совѣтникъ Михаилъ Захаровв’ Норбековъ, имѣетъ орденъ Св. Анны 3 степени. Уѣздный казначей коллежскій ассесоръ Савва Григор вйчъ Тарасовъ, имѣетъ орденъ Св. Станислава 3 степени знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ. Почтмейстеръ коллежскій ассесоръ Сергѣй НиколаевЯ
- — 43 — ау таниновъ, имѣетъ бронзовую медаль 1853—1856 г. на .дадимірской лентѣ. Помощникъ его губернскій секретарь Дій Осиповичъ <кыо- Уѣздный землемѣръ губернскій секретарь Маркелъ Анто- овичъ Стс.фѣевъ. Протоіерей Алексѣй Андреевичъ Росницкій, имѣетъ сино- альный кресть, бронзовый крестъ, орденъ Св. Анны 2 сте- гни и крестъ Св. Равно апостольныя Нины 4 степени. УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ. Предсѣдатель, Вольскій уѣздный предводитель дворянства юручикъ Николай Павловичъ Гладковъ. Мир »вые посредники: 1-го участка, провинціальный сек- ретарь Валентинъ Михайловичъ Макаровъ, имѣетъ бронзовую медали въ память войны 1853—1856 г. на Андреевской тентѣ, 2-го участка, Артиллеріи штабсъ-капитанъ Алексѣй Ивановичъ Савичъ, кавалеръ орденовъ: Св. Анны 4 степ. съ надписью: ,,за храбрость11, Св. Станислава 3 степ., имѣетъ медали: серебряннуіэ—за защиту Севастополя и бронзовую 1853- 1856 г. на Андреевской лентѣ. 3-го участка, капитанъ Баронъ Иванъ Антоновичъ Дельвигъ, имѣетъ орденъ Св. Ста- нислава 3 степ., крестъ ополченія, медаль въ па- мять войны 1853—1856 г. на Владимірской лентѣ, медаль въ память освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимо- сти и знакъ за введеніе въ дѣйствіе положенія 19 Февраля 1861 года объ устройствѣ быта крестьянъ. Членъ отъ Правительства при мировыхъ съѣздахъ: Воль- скомъ, Хвалынскомъ и Кузнецкомъ—коллежскій секретарь
Петръ Александровичъ Романовъ, имѣетъ крестъ ополчені, медаль 1853—1856 г. Секретарь коллежскій секретарь Владиміръ Васильев? Поповъ УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ; Почетный смотритель титулярный совѣтникъ Сергѣй Пе ровичъ Городецкій. Штатный смотритель, (вакансія) Законоучитель Вольскаго Предтечинскаго Собора—свящс никъ Василій Ивановичъ Кузнецкій, имѣетъ камилавку наперсный крестъ въ память войны 1853—1856 г. Учители: русскаго языка—бывшій студентъ Казанскаі университета Михаилъ Евгеніевичъ Клеменсъ, ариѳметики геометріи—того ясе университета студентъ Паветь Васил свичъ Соловьевъисторіи и географіи— изъ учениковъ Вятско духовной семинаріи, Александръ Васильевичъ Быдановгъч. рисованія—губернскій секретарь Александръ Ва^ильевич Боголюбовъ. 1 і По г. Аткарску и уѣзду его. і Уѣздный предводитель дворянства отставной гвардіи не ручищъ Михаилъ Михайловичъ Каракозовъ, имѣетъ ордеяі Св. Станислава 2 степ., короною украшенный. Письмоводитель его писецъ 1 разряда Александръ Алексй евичь Карповъ. УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ: Уѣзтчый исправникъ штабсъ капитанъ артиллеріи Владя міръ Кузьмичъ Гриневичъ
-43 — Помощникъ его коцлежікій аееееоръ Михаилъ Ивановичъ о^мова. Непремѣнный заеѣдателі титулярный совѣтникъ Павелъ ваяовичъ Лутохинъ. дриставъ 1-го стана коллежскій регистраторъ ПорФир.и ваяовичъ Маматовскгй. Приставъ 2-го стана губернскій секретарь Капитонъ Ѳе- шовичъ Салтовскій. Полицейскій надзиратель коллежскій регистраторъ Валерь- [ъ Ивановичъ Ломиковъ. Секретарь коллежскій регистраторъ Ѳедоръ Алсксандро гчъ Аѳанасьевъ. УѢЗДНЫЙ СУДЪ Уѣздный судья надворный совѣтникъ Николай Леонтьевичъ лвлѣковъ Дворянскіе засѣдатели: коллежскій секретарь Петръ Ва- льевичъ Симоновскій и коллежскій регистраторъ Констан ні Петровичъ Карповъ. Судебные слѣдователи: 1-го участка губернскій секретарь ідоръ Николаевичъ Коншинъ, 2-го участка дѣйствительный удентъ С.-Петербургскаго университета Николай Никола- ичъ Минхъ. Секретарь губернскій секретарь Петръ Михайловичъ Смир- еъ. Протоколистъ дворянской опеки коллежскій секретарь Ми- іи"ь Дмитріевичъ Ивановъ. ГОРОДСКАЯ ДУМА: Городской голова Аткарскій 2 й гильдіи купеческій
— 46 — ТимофѢй Кузьмичъ Калашниковъ. Гласные А ткарскіе мѣщане: Василій Ермолаевичъ Ивалц^ Михайла Ивановъ, Иванъ Алексѣевъ и Андрей Андрееву Козаковъ. Секретарь губернскій секретарь Яковъ Александрой Гаринъ. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ: I Бургомистръ: Аткарскій 2 гильдіи купецъ Александръ Се] гѣевичъ Николаевъ. Ратманы. Аткарскій 2 гильдіи купецъ Василій Ѳедоровп і Гунамъ, Аткарскій мѣщанинъ Алексѣй Трофимовичъ Иванов Аткарскій 2 іильдіи купеческій сынъ Аѳонасій Яковлевнѣ Юринъ, Аткарскій 2 гильдіи купецъ Алексѣй Филипнонич Рудневъ. Секретарь коллежскій секретарь Митрофанъ Ѳедорови'і Ивановъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Уѣздный стряпчій коллежскій ассесоръ Николай Кузьмѣ Ивановъ. Письмоводитель его писецъ 2 разряда Евгеній Егорова Мутицкм. Врачи: городовой (вакансія), уѣздный на дворный совѣтни Иванъ Петровичъ Кузнецкій. Уѣздный казначей коллежскій ассесоръ Иванъ Яковлевѣ Кандратъевъ, имѣетъ Всемилостивѣйше пожалованный бріГ ліянтовый перстень, знакъ отличія безпорочной службы и» даль за прошедшую войну. Почтмейстеръ губернскій секретарь Дмитрій Александ} вичъ Крыжовъ. Помощникъ его коллежскій регистраторъ Иванъ ПавловЛ А. ісксандровскіе.
— 47 — уѣздный землемѣръ (испр. долж.) губернскій секретари іександръ Осиповичъ Гольдсмитъ. Протоіерей священникъ Алексѣй Яковлевичъ Ансеровъ, имѣ- ф наперсный крестъ и орденъ Св. Анны 3 степени.. УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ: Предсѣдатель уѣздный предводитель, дворянства Михаилъ нхайловичъ Каракозовъ. Мировые посредники: 1-го участка, губернскій секретарь етръ ГустаФовичъ Фохтъ, 2-го участка, коллежскій совѣт- пгь Петръ Павловичъ Слѣпцовъ, 3-го участка, коллежскій вѣтникъ Григорій Яковлевичъ Тихмзневъ, имѣетъ знакъ личія за XX лѣтъ, 4-го участка, губернскій секретарь іексѣй Петровичъ Карповъ, 5 го участка, штабсъ-капитанъ іександръ Николаевичъ Минхъ, кавалеръ ордена Св. Ста- іслава 3 степени. Секретарь надворный совѣтникъ Николай Леонтьевичъ авлюко&ъ. ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ: Учитель коллежскій секретарь Петръ Павловичъ Поломовъ Законоучитель священникъ Иванъ Ивановичъ Владыкинъ. По кроду Балашову и уѣзду ею: Уѣздный предводитель дворянства, губернскій секретарь лександръ Петровичъ Коваленковъ, имѣетъ знакъ Высочай- іе утвержденный для мировыхъ посредниковъ. Письмоводитель его, коллежскій секретарь Константинъ Яковлевичъ ПІмаровъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ амять войны 1853—1856 годовъ, на Владимірской лентѣ. УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Уѣздный исправникъ, надворный совѣтникъ Викторъ Ба-
— 48 — сильевичь Кузинъ, имѣетъ ордена: Св. Анны 3-Й степени Св. Станислава 3-й степени и темно-бронзовую медаль Ь| память войны 1853—1856 годовъ на Андреевской лентѣ. Помощникъ его поручикъ Павелъ Александровичъ Ш михинъ, имѣетъ бронзовую медаль въ память войны 1853 1856 годовъ на Андреевской лентѣ. Непремѣнный засѣдатель, губернскій секретарь Никанор Ивановичъ Кокушкинъ. Приставъ 1 стана, коллежскій секретарь Николай А леи’ сандровичъ Слѣпцовъ, имѣетъ медаль въ память войны 185! —1856 годовъ на Віадимірской лентѣ и крестъ ополченія Приставь 2 стана, коллежскій регистраторъ Сергѣй Дми тріевичъ Нталовъ. ( Полицейскіе надзиратели: губернскій секретарь Иванъ Ива новичъ Генерозовъ, коллежскій регистраторъ Александрѣ Александровичъ Кожевниковъ, имѣетъ: знакъ Св. Анны зм 20-лѣтнюю безпорочную службу, серебряную медаль за з«< щиту Севастополя и бронзовую медаль въ память войні 1853—1856 годовъ на Андреевской лентѣ. А Секретарь коллежскій секретарь Петръ Васильевичъ То,'' ковскім. УВЗДНЫЙ СУДЪ. Уѣздный судья губернскій секретарь Николай Сергѣевичу Купріяновъ, имѣетъ бронзовую медаль на Андреевской лея тѣ въ память войны 1853— 1856 годовъ. Двовянскіе засѣдатели: титулярный совѣтникъ Васили® АлексѣевичъЪолосатовъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль і> ® память войны 18эЗ—1856 годовъ на Владимірской лентѣ р коллежскій регистраторъ Михаилъ Васильевичъ Колобова. (
Сѵдеопьіе слѣдователи: 1 участка—состоящій въ зваіми узднаго врача, Апполонъ Ѳедоровичъ Кестеръ, 2 участка, ..^ежскій ассесоръ Григорій Никифоровичъ Поновъ, имѣетъ г, ми° бронзовую медаль въ память войны 1853-1856 го- )Бъ на Владимірской лентѣ. Секретарь (испр. долж.), писецъ 3 разряда Михаилъ Пав іовичъ Касаткинъ. Протоколистъ дворянской опеки, губернскій секретарь Ми ;аилъ Михайловичъ Тсселкинъ. ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, Балашовскій 2-й гильдіи купецъ Иванъ Степановичъ Туркинъ. Гласные: Балашовскій 2-й гильдіи купецъ Егоръ Степа- ювичъ Андреевъ, Балашовскій мѣщанинъ Ѳедоръ Егоровичъ іре^іъевз и Балашовскій мѣщанинъ Гаввіилъ Тимофеевичъ ^иитріевъ. Секретарь, губернскій секретарь Яко А Васильевичъ Бол- овъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ память войны 1853- -1856 годовъ, на Владимірской лентѣ. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистры: Балашовскіе 2-й гильдіи купцы: Григорій Ілаповпчъ Вытновъ и Ѳедоръ Терентьевичъ Поповъ. Ратманы: Балашовскій 2 й гильдіи купеческій братъ Алек- ’Ьй Филиповичъ Туркинъ, Балашовскій 2 гильдіи купеческій ьіиъ Петръ Абрамовичъ Трухачевъ, 2 гильдіи купеческій ыігь Николай Ивановичъ Галкинъ, 2 гильдіи купецъ Маг- 'Ьп ТнмофѢсвпчъ Псрекисловъ и 2 гильдіи купецъ Ѳедоръ ' еноБичъ Кожевниковъ,
- 50 — Секретарь, коллежскій регистраторъ Иванъ Николаевну Феофановъ. Уѣздный стряпчій, коллежскій ассесоръ Яковъ Ивановну Сократовъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за Х\ лѣтъ и темно-бронзовую медаль въпамятьвойны 1853—185(; годовъ, на Владимірской лентѣ. Письмоводитель его писецъ 3 разряда Евгеній Матвѣевич Богдановъ. Врачи: городовой—состоящій по должности въ ѴІП клас. сѣ, Константинъ Константиновичъ Бѣіучевъ, уѣздный—сое тояшій по должности въ уІІІ классѣ, Семенъ Кирилловичі Чернявскій. У ѣздный казначей, титулярный совѣтникъ Василій Его- ровичъ Мокшанцевъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль в, память войны 1853—1856 годовъ, на Владимірской лентѣ. Почтмейстеръ коллежскій ассесоръ Василій Иванович Лапннскій, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за ХУ лѣтъ и темно-бронзввую медаль въ память войны 1853—185* годовъ, на Владимірской лентѣ. Помощникъ его, коллежскій секретарь Михаилъ Яковле вичъ Яковлевъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ памяті войны 1853—1856 годовъ,на Владимірской лентѣ. Уѣздный землемѣръ коллежскій регистраторъ Николаі Ѳедоровичъ Лодтягинъ. Протоіерей Романъ Львовичъ Левитскій, имѣетъ магія герскій крестъ и темно-бронзовый крестъ въ память войнк 1853—1856 годовъ, на Владимірской лентѣ. УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ. Предсѣдатель уѣздный предводитель дворянеіва, губерЧ'
— 51 — скій секретарь Александръ Петровичъ Коволенковъ, „мѣегъ ацакъ, Высочайше утвержденный для мировыхъ посредни- ковъ. Мировые посредники: 1 участка—коллежскій секретарь Константинъ Павловичъ Шевелевъ, имѣетъ знакъ, ВысоЧАЙ ніЕ утвержденный для мировыхъ посредниковъ, 2 участка коллежскій ассесоръ Аркадій Михайловичъ Троянъ, имѣетъ таковый же знакъ, 3 участка —губернскій секретарь Николай Захаровичъ Воронинъ, имѣетъ гаковой же знакъ, 4 участ- ка—титулярный совѣтникъ Петръ Дмитріевичъ Елагинъ, имѣетъ таковой же знакъ, 5 участка—губернскій секретарь Петръ Ивановичъ Малевинскій, имѣетъ таковой же знакъ, 6 участка—коллежскій регистраторъ Дмитрій ТимоФѣевичъ Коваленковъ, имѣетъ таковой же знакъ. Секретарь, коллежскій секретарь Константинъ Яковлевичъ Шмаровъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ память вой- ны 1853 —1856 годовъ, на Владимірской лептѣ. У'ЬЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. « Почетный смотритель, титулярный совѣтникъ Григорій Григорьевичъ Елагинъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ память войны 1853—1856 годовъ, на Владимірской лентѣ. ІИ гатный смотритель, коллежскій секретарь Серапіонъ Петровичъ Лукинъ. Законоучитель —города Балашова Троицкаго собора свя- щенникъ Иванъ Павловичъ Лавровъ, имѣетъ темно-бронза- вый крестъ въ память войны 1853—1856 годовъ, на Вла- димірской лентѣ. Учители: русскаго языка—неимѣющій чина, Александръ Николаевичъ Романовъ, ариѳметики и геометріи (вакансія),
— 52 - исторіи и географіи—коллежскій ассесоръ Ѳедоръ Матвѣи вичъ Матвѣевъ, имѣетъ темпо-бронзовую медаль въ память, войны 1853—1856 годовъ, на Владимірской лентѣ, рисова Нщ__неимѢющій чина, Андрей Семеновичъ Востряковъ. ♦ По юроду Камышину и уѣзду, его: Уѣздный предводитель дворянства, поручикъ Владимірт Егоровичъ Псковъ, имѣетъ крестъ ополченія и свѣтло-брон зовую медаль на Владимірской лентѣ въ память войны 1853 —1856 годовъ п знакъ Высочайше утвержденный для миро- выхъ посредниковъ. Письмоводитель его, коллежскій секретарь Петръ Ѳедоро- вичъ Анучинъ, имѣетъ медаль 1853—1856 годовъ. УѢЗДНОЕ полицейское управленіе- Уѣздный исправникъ ротмистръ Эверестъ Павловичъ Ива- новъ, имѣетъ медаль 1853—1856 годовъ. Помощникъ его, титулярный совѣтницъ Николай Стела цовичъ Горбуновъ, Непремѣнный засѣдатель, губернскій секретарь Николай Павловичъ Коробковъ, имѣетъ свѣтло-бронзовую медаль на Андреевской лентѣ въ память минувшей войны 1853—1856 г. Приставъ 1-го стана, коллежскій секретарь Николай Пет- ровичъ Константиновъ, имѣетъ темпо-бронзовую медаль па Владимірской лентѣ, въ память войны 1853—1856 годовъ. Приставъ 2-го стана, подпоручикъ Александръ Павловичъ Чаадаевъ, имѣетъ медаль 1853—1856 годовъ Полицейскіе надзиратели: коллежскій регистраторъ Его, Іівадовпчъ Генерозавъ, имѣегт__тем-іо-бронзовую медаль и&
— 53 — дддрм векой лентѣ, въ память минувшей войны 1853_1856 годовъ и губернскій секретарь Егоръ Васильевичъ Цвѣтковъ-, Слѣдственный приставъ, губернскій секретарь Василій Михайловичъ Быстровъ. Секретарь, губернскій секретарь Алексѣй Ивановичъ ІІЛК- пинъ, имѣетъ темпо-бронзовую медаль на Владимірской лен- тѣ, въ память войны 1853—1856 годовъ. ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. Окружный судья, коллежскій ассесоръ Николай Михай- ловичъ Огонъ Дзгановскій, имѣетъ темно-бронзовую медаль на Владимірской лентѣ, въ память войны 1853—1856 г. и знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ. Дворянскіе засѣдатели: коллежскій регистраторъ Захаръ Андреевичъ Дъяченковъ, губернскій секретарь Петръ Михай- ловичъ Марковъ, имѣетъ темно-бронзовую медаль въ память минувшей войны 1853—1856 годовъ. Судебные слѣдователи: коллежскій ассесоръ Василій 'Іи- яиповичъ Петровъ, имѣетъ медаль въ память минувшей вой • ѣы 1853— 1856 годовъ и коллежскій ассесоръ Николай Лу- кичъ Рсзстовгічъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 1856 годовъ. Секретарь, (испр. должн.) писецъ 3 разряда Констан- тинъ ТимоФѣевичъ Щегловъ. Протоколистъ дворянской опеки, коллежскій регистраторъ Василій Алексѣевичъ Утѣхинъ. ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купецъ 1 гильдіи Михаиль ЕгороѣйЧъ іевлевъ,.
54- Гласные: Й гильдіи купцы: Григорій Павловичъ Шмы. і'іінъ, Яковъ Анатоліевичъ Мипеановъ и Павеіъ ТрИФОно, вичъ Минаевъ, мѣщане: Григорій Макаровичъ 270/жсовз, Ни, колай Ивановичъ Кож< вниквсъ и Михаилъ Васильевичъ Маа ловъ. Секретарь, коллежскій секретарь Алексѣй Алексѣевич», О/9ЛС63» ГОРОДОВЫЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистры-. Камышинскіе 2 гильдіи купцы: Григорій Ивановичъ Потаповъ и Матвѣй Петровичъ Горбуновъ. Ратманы: 2 іильдій купцы: Николай Александровичъ Ткачснкзвъ, Яковъ Алексѣевичъ Костаревъ, Иванъ Климо- вичъ Счнелъщиковъ и Петръ Ивановичъ Шемякинъ. Секретарь, коллежскій секретарь Иванъ Яковлевичъ Рож- дественскій. Уѣздный стряпчій, титулярный совѣтникъ Иванъ Яков- левичъ Алкидовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 1856 г. и знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ. Письмоводитель его, коллежскій регистраторъ Петръ Ва- сильевичъ Сапожниковъ. Врачи: городовый—коллежскій ассесоръ Михаилъ Карло- вича Гемпелъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ, уѣздный (вакансія). Уѣздный казначей коллежскій ассесоръ Иванъ Николае вичъ Кастальскій, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 1856 годовъ и знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ. Почтмейстеръ титулярный совѣтникъ Степанъ Александ- ровичъ Зерновъ. 1
- 55 — Помощникъ его титулярный совѣтникъ Петръ Пай.іойй«ІІі рат мировъ. Уѣздный землемѣръ (испр. долж.) веимѣющ'й чйна, Иванъ Семеновичъ Яковлевъ. Протоіерей Андрей Ефимовичъ Крѣнквіорскіи, имѣетъ на- персный крестъ, таковый же въ память войпы 1853—1856 годовъ и орденъ Св. Анны 3-й степени. УѣфНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ. Предсѣдатель уѣздный предводитель дворянства. Мировые посредники: 1-го участка—губернскій секретарь Атександръ Александровичъ Пѣвиовъ. имѣетъ серебрянный знакъ отличія, 2-го участка—штабъ-ротмистръ Николай Ни- колаевичъ Корбутовскій, имѣетъ знакъ отличія, въ память введенія въ дѣйствіе положеній 1861 г., 3-го участка—“-кол- лежскій секретарь Владиміръ Александровичъ фонъ-деръ-Бел- ленъ, имѣетъ знакъ отличія въ память введенія въ дѣйствіе положеній 1861 г. и двѣ медали за Венгерскую и Крым- скую кампаніи. Секретарь (вакансія). УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный смотритель, коллежскій ассесоръ Александръ Ивановичъ Шахматовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. Штатный смотритель, коллежскій ассесоръ Александръ ЕпиФановичъ Иванисовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Законоучитель, протоіерей Иванъ Яковлевичъ Терновскій имѣетъ темно-бронзовый крестъ на Владимірской лентѣ, въ память войны 1853—1856 годовъ и таковой же на золотой
- 56 — ЦѢПИ и орденъ Св. Анны 3 степени. Учители: русскою языка—коллежскій ассесоръ Петр Ѳедоровичъ Лебедевъ, имѣетъ медаль въ память войны 1Я5- __1856 годовъ, ариѳметики и геометріи (вакансія), исто] и географіи— состоящій въ XII классѣ, Григорій Захаровичу Жикинъ, рисованія—состоящій въ ХІУ классѣ, Александру Андревичъ Биплановъ. КАЗАЧЬЕ ВѢДОМСТВО? Командующій 3-мъ полкомъ Астраханскаго казачья* войска, войсковой старшина Александръ Алексѣевичъ На* деговъ/, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ Полковой адъютантъ, хорунжій Павелъ Ивановичъ Нико- левъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Полковой казначей,сотникъ Ѳедоръ Семеновичъ Морозовъ имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Полковой лекарь, титулярный совѣтникъ Василій Алексѣ евичъ Найденовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853 — 1856 годовъ. Засѣдатели полковаго управленія: сотникъ Иванъ Петро- вичъ Догадгінъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—185С годовъ, сотникъ Петръ Николаевичъ Бируковъ, имѣетъ ме- даль въ память войны 1853 —1856 годовъ, хорунжій Ни- колай Ивановичъ Набатовъ, пмѣетъ Медаль Въ память воГг пы 1853—1856 годовъ. По городу Царицыну и уѣзду ег<>: Уѣздный предводитель дворянства, поручикъ Владимірт Егоровичъ Цаповъ.
- 57 - УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Уѣздный исправникъ, коллежскій ассесоръ Степанъ Оси- повичъ Свнрсгай, имѣетъ медаль въ память войны 1853-“ |Ч5(5 г. и знакъ отличія безпорочной службы за XV дѣтъ. Помощникъ ого, капитанъ Александръ Михайловичъ Не- віъжинъ, имѣетъ ордена: Св. Анны и Св. Станислава 3 -й степ. и свѣтло-бронзовую медаль на Георгіевской лентѣ, въ память войны 1853—1856 г. Непремѣнный засѣдатель, коллежскій секретарь Осипъ Карловичъ Варторіусъ, имѣетъ медаль въ память воины 1853-1856 г. Приставъ 1-го стана, коллежскій секретарь Николай Мат- вѣевичъ Дорвалевъ. Приставъ 2-го стана, губернскій секретарь Константинъ Николаевичъ Дъзконовъ> Полицейскіе надзиратели: губернскій секретарь Федоръ Ефимовичъ Видди/новъ и губернскій секретарь Андрей Сте- пановичъ Орловъ. Слѣдственный приставъ, коллежскій ассесоръ Иванъ Анд- реевичъ Безикъ., имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XX лѣтъ и" медаль въ память войны 1853—1856 г. Секретарь, коллёжскій регистраторъ Павелъ Автамоно- вичъ Булыгинъ, имѣетъ крестъ ополченія и медаль въ па- мять войны 1853—1856 г. Судебный слѣдователь, коллежскій ассесоръ Александръ Григорьевичъ Зелъницкій, имѣетъ медаль 1853—1856 г. ГОРОДСКІЯ ДУМА. Городской голова, Царицынскій 1 гильдій купецъ Иванъ
- 38 Васильевичъ Мельниковъ. Гласные: Царицынскіе: купецъ Никита Павловичъ 7>( тановъ, купеческій сынъ Иванъ Ивановичъ Табашниковъ, щ іцане: Михаилъ Яковлевичъ Кленовъ и Алексѣй Васильевл Бочкаревъ. Секретарь, коллежскій секретарь Иванъ Егоровичъ 217 еръ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистры: Царицынскіе 2 гильдіи купцы: Васи: Алексѣевичъ Воронинъ и Павелъ Ефимовичъ Скобельцынъ Ратманы: Царицынскіе 2 гильдіи купцы Егоръ Дмитр вичъ Кудачкинъ, Михаилъ Ивановичъ Татаркинъ, купеч» кіе дѣти: Евграфъ Васильевичъ Мироновъ и Павелъ Васи; евичп Никульченковъ. Секретарь, губернскій секретарь Константинъ АлексІ вичъ Владиміровъ. Уѣздный стряпчій, губернскій секретарь Александръ Йі новичъ Григорьевъ. Письмоводитель его, титулярный совѣтникъ Степанъ Иі новичъ Щгненовичъ. Уѣздный врачъ, докторъ медицины, Августъ Иванови Л.юцау. Уѣздный казначей, титулярный совѣтникъ Валеріанъ Д® тріевичъ Поповъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853 1856 г. Почтмейстеръ, надьорный совѣтникъ Михаилъ ѲедоровЯ Іоновъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной служоы за 5 лѣтъ и медаль въ память войны 1853—1856 г. Помощникъ его, титулярный совѣтникъ Демьянъ ВасіЦ
•— 59 — ,0114'ь Дмитріевъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной свуж- за XV лѣтъ и медаль въ память войны* 1853—1856 г. уѣздный землемѣръ—неимѣющій чина, Николай Степано- въ Тургеневъ. Прогоіерей, Иванъ Андревичъ Росницкій имѣетъ темно- бронзовый крестъ въ память войны 1853—1856 г. г УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ. Предсѣдатель, уѣздный предводитель дворянства, пору- іикъ Владиміръ Егоровичъ Поповъ,. Мировой посредникъ, лейтенантъ Михаилъ Павловичъ ‘ЛіСЦ'іскій. Секретарь, (вакансія). УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ Почетный смотритель , губернскій секретарь Александръ Петровичъ Коваленко ъ. Штатный смотритель, губернскій секретарь Евграфъ Ни- колаевичъ Звѣревъ. Законоучитель, священникъ Троицкой церкви, Петръ Ни ^ИФоровичъ Павилъйоновъ, имѣетъ темно-бронзовый крестъ #ь память войны 1853—1856 г. и скуфью. Учители: русскаго языка—коллежскій секретарь Елеазаръ Кирилловичъ Булевъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 1856 г., исторіи и географіи, титулярный совѣтникъ Евграфъ Петровичъ Петровъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853 ’ 1856 г., рисованіе, губернскій секретарь Василій Андр«-
- ЙО - СѣйЧъ Остяковъ. имѣетъ медаль въ 'память войны 1851 1856 г Смотритель тюремнаго замка, капитанъ Василій Ильп^ Ха/ЯСтоновъ, имѣетъ: Св. Анны 3 степени съ бантомъ, .ч даль въ память войны 1853—1856 годовъ, завзятіе Варпі вы, польскій знакъ военнаго достоинства и за усмиреи Венгріи. Смотритель градской больницы, коллежскій секретарь Се] гѣй Яковлевичъ Мошковъ, имѣетъ знакъ отличія бсзпоры ной службы за ХУ лѣтъ и медаль въ память войны 18с -1856 г. Начальникъ казачей команды, старшій урядникъ Алекс Осиповичъ Набатовъ, имѣетъ медаль въ память войны 18.1 1856 г. і Члены при Волжска-Донской -желѣзной дорогѣ: Управляющій, инженеръ-штабсъ-капитанъ Николай Але* сѣевичъ Саханскігі. Инженеръ-поручикъ Николай Петровичъ Х'уделсвъ, иміц етъ Св. Станислава 3 степ. Подпоручикъ, Илья Максимовичъ Карачевцевъ. Лскарь, Мартынъ Андреевичъ Зебаусръ. » Начальникъ дистанціи лу гей сообщенія, инженеръ—щтабс а капитанъ Леонидъ Ѳедоровичъ Налетовъ. Завѣдывающій телеграфною станціею, телеграфистъ октій Павловичъ Сикорскій. 8 Но і. Хвалынску к, уѣзОгу его: Уѣздный предводитель дворянства, щтабсъ-капитапъ X дрей Андреевичъ баронъ Боде, имѣетъ крестъ, установлю
— 61 — за введеніе въ дѣйствіе уставныхъ грамотъ. Письмоводитель его, коллежскій регистраторъ Александръ і^А^ловигь Небольсинъ. УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ Уѣздный исправникъ, надворный совѣтникъ Николай іегповичъ Дьяконовъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной 5ужбы за XXV лѣтъ, орденъ Св. Анны 3 степени и ме- , въ память войны 1853—1856 г. Помощникъ его, коллежскій ассесоръ Василій Аѳонасье- ,ічъ Алаторцевъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной служ- , за XX лѣтъ и медаль въ память войны 1853—1856 г. Непремѣнный засѣдатель, поручикъ Андрей Карловичъ ѳпишъ, имѣетъ крестъ ополченія и медаль въ память вой- ,і 1853—1856 г. Приставъ 1-го стана, исправляющій должность губернскій кретарь Александръ Осиповичъ Ѳедоровъ. Приставъ 2-го стапа, исправляющій должность, неимѣю- ій чина, Василій Андреевичъ Катинъ. Полицейскій приставъ, коллежскій секретарь Николай іексѣевичъ Росницкій. Помощникъ его, титулярный совѣтникъ Павелъ Василье- І'Ь Сморчковъ. Слѣдственный приставъ, губернскій секретарь Левъ Ни- іаевпчъ Кастальскій. Секретарь, коллежскій регистраторъ Василій Ивановичъ ѵпрсбовъ. УѢЗДНЫЙ СУДЪ, Уздный судья, шіабсъ-кадцтадъ Николай Владиміровичу
— 62 — Веденянинъ, имѣетъ орденъ Св. Анны 3 степени и броци вую медаль за Севастопольскую войну. Дворяне кіе засѣдатели: поручикъ Ѳедоръ Григорьев^ Ивановъ, имѣетъ крестъ ополченія и медаль въ память ны 1853—1856 г. и губернскій секретарь Николай Аѳон^. евичъ Ллаторцевъ. 1 Судебные слѣдователи г. Хвалынска: коллежскій севл таръ Петръ Ивановичъ Ровоамовъ, пмѣетѣ медаль въ памці войны 1853—1856 г., 1-го участка штабсъ-капктант В । ріанъ Максимовичъ Рословлевъ, 2-го участка, коллежскій сесоръ Иванъ Ивановичъ Ивановъ. * Секретарь, титулярный совѣтникъ Михаилъ Ивановц Преображенскій. ’ Протоколистъ дворянской опеки, коллежскій регистратЛ Александръ Павловичъ Воецкіі1. С ГОРОДСКАЯ ДУМА: й Городской голова, Хвалынскій 1-й гильдіи купечес сынъ Кузьма Ивановичъ Михайловъ. Гласные: Хвалынскіе 2-й гильдіи купеческіе сыновья: Г в лила Яковлевичъ Молодцевъ, Иванъ Гурьяновичъ Михаилъ Ивановичъ Исчаткинъ и Иванъ Денисовичъ Б* шовъ, мѣщане: Алексѣй Ивановичъ Козновъ и Васі | Григорьевичъ Мироновъ. ) Секретарь, губернскій секретарь Василій Егоровичъ клавъ. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ Бургомистры: Хвадынскіе 2-й гильдіи купцы: ИЪ
-63 — ^итріевичъ Каменевъ и Филипъ Петровичъ Квасковъ. ратманы: купцы 2-й гильдіи: Филипъ Савельевичъ Вино» ^довъ Архипъ Ивановичъ 1 езпзловъ и Павелъ Ивановичъ Каурова и мѣщанинъ, Михей Ѳадѣевичъ Торновъ/ Секретарь коллежскій регистраторъ Михайла Василье- въ Люоомировъ. Уѣздный стряпчій, коллежскій ассесоръ Николай Пвано' лчъ Логвиновъ, имѣетт медаль въ память войны 1853—- 856 г. Письмоводитель ею, неимѣющій чина, Александръ Нико- асвичъ Кубаревъ. Врачи: городовой- -магистръ медицины Вѣрожотей Хрис- аФоровичъ ІОріелевичъ, уѣздный—титулярный совѣтникъ «алій Степановичъ Кротковъ. Уѣздный казначей, титулярный совѣтникъ Александръ Степановичъ Митрофановъ, имѣетъ крестъ ополченія и ме- аль вь память войны 1853—1856 г. Почтмейстеръ, коллежскій регистраторъ Егоръ Александ- овпчъ Развозозъ Помощникъ его, губернскій секретарь Василій Григорье- ичъ Семеновъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 856 г. Уѣздный землемѣръ, (иепр. должн.) неимѣющій чина, тепанъ Николаевичъ Яковлевъ. Протоіерей, Егоръ Никитичъ Никольскій. имѣетъ Брестъ ь память войны 1853—1856 г. УѢЗДНЫЙ МИРОВО| СЪѢЗДЪ. Предсѣдатель уѣздный предводитель дворянства. Мировые посредники: 1-го участка—кандидатъ, кодлеж-
- 64 - скій секретарь Владиміръ Владиміровичъ БезоОразовъ, 2-ь участка—коллежскй регистраторъ Николай, Александрова^, князь Обо женскій, имѣетъ знакъ, установленный за ввсдсц ставныхъ грамотъ, 3-го участка—коллежскій ассесор' Дмитрій Павловичъ Пятницкій, имѣетъ знакъ устаиовлец ный за введеніе уставныхъ грамотъ и медаль въ выд;о( войны 1853—1856 г. Секретарь, коллежскій секретарь Владиміръ Пстрович Полу мордвиновъ. УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный смотритель, коллежскій регистраторъ Никод. Алексѣевичъ князь Оболенскій. Штатный смотритель, (вакансія). Законоучитель, протоіерей Никольскій. Учители: Русскаго языка' (вакансія), ариѳметики и геоме тріи,- 12 класса Иванъ Павловичъ Грязкинъ, неторіи и гео- графіи,—Николай Михайловичъ Аничковъ, рисованія—Гу бернскій секретарь Михаилъ Ивановичъ Гвоздевъ, аодѣег медаль въ память войны 1853—1856 г. По г. Кузнецку и уѣзду ею. Уѣздный предводитель дворянства, титулярный совѣтник Дмитрій Ивановичъ Харбинъ имѣетъ медаль въ память вой ны 1853—1856 г., орденъ Св. Владиміра 4 степени знакъ отличія за введеніе положеній 1861 г. Письмоводитель его, коллежскій секретарь Навелъ Гаврі’ ловивъ Полу мордвиновъ.
_ 65 — УЪЗДІІОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. у Видный исправникъ, артиллеріи штабсъ-капитанъ Ни - „олай Александровичъ Эузиыъ, кавалеръ орденовъ: Св. Ста- нислава 3 степени, Св. Анны 4 ст., съ надписью: ,,захря- -ірость“, имѣетъ ссребрянную медаль—за защиту Севастополя й мед. въ память войны 1853—1856 г. 11 нощникъ его, коллежскій регистраторъ Леонидъ Ивано- вичъ Дъяченковъ. Непремѣнный засѣдатель, титулярный совѣтникъ Ѳедоръ Григорьевичъ Авановъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной і-лужбы за XXX лѣтъ. Приставъ 1 стана, губернскій секретарь Григорій Степа- новичъ Абрамовъ. Приставь 2 стана, губернскій секретарь Александръ Ми- мшлович ь ІПотовимвъ. Полицейскіе надзиратели: коллежскій секретарь Констан- гинъ Алексѣевичъ Конъевъ и коллежскій регистраторъ Павелъ Михайловичъ Ляминъ. Слѣдственный приставъ, коллежскій секретарь Петръ Ѳе- доровичъ Поповъ. Секретарь, коллежскій Регистраторъ Константинъ Василье- вичъ Всеволожскій. ) I УѢЗДНЫЙ СУДЪ. Уѣздный судья, надворный совѣтникъ Александръ Афо- наеьевпчъ Алаторцевъ, имѣетъ орденъ Св. Анпы 3 степени. дворянскіе засѣдатели, титулярный совѣтникъ Валеріанъ емеповичъ Козьминъ и губернскій секретарь Эпннетъ Ѳе- ^'ровичъ Батартуковъ. 5.
— 6(3 — г •Испр. Должн. судебныхъ слѣдователей. 1-го участка-^ коллежскій секретарь Николай Павловичъ Холодковскій, 2-і, участка—губернскій секретарь Александръ Павловичъ Дос. ровъ. Секретарь, титулярный совѣтникъ Иванъ Петровичъ занцовъ. • Протоколистъ дворянской опеки, титулярный совѣтник, Александръ Николаевичъ Калмыковъ. ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, Кузнецкій 2-й гильдіи купецъ Павелг Васильевичъ Пресняковъ. Гласные: подпоручикъ Александръ Яковлевичъ Мищенко купеческій братъ Григорій Сергѣевичъ Серебряковъ, купече скій брат' * Дмитрій Корниловичъ Исмжлонновъ и вупеческіі сынъ Александръ Тимофеевичъ Непоклонновъ. Секретарь, коллежскій секретарь Алексѣй Ѳедорович1 Златорунскій. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистръ: Кузнецкій 2 гильдіи купецъ Василій Ва- сильевичъ Патрикѣевъ. Ратманы: Кузнецкіе 2 гильдіи купцы: Иванъ Торенты вичъ Дубинкинъ, Андрей Кузмичъ Ивановъ, купеческій брат; Семенъ Архиповичъ Клещовъ и мѣщанинъ Николай Ива) новичъ Кузнецовъ. Секретарь, губернскій секретарь Николай Петровичъ К леровъ. Уѣздный стряпчій, титулярный совѣтникъ Антонъ Васй-Й евичъ Семковъ. Письмоводитель его, (вакансія).
— 67 — Врачи: городовой, титулярный совѣтникъ Брониславъ Ива- новичъ Горбацсвичъ и уѣздный, титучярпый совѣтникъ Алек- сандръ Ивановичъ Кедровъ. Уѣздный казначей, коллежскій ассесоръ Григорій Игнать- евичъ Поповъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XXV лѣтъ Почтмейстеръ, коллежскій ассесоръ Степанъ Петровичъ Казанцовъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XXV лѣтъ. Уѣздный землемѣръ, (вакансія). Протоіерей, Евфимій Прокофьевичъ Дьяконовъ, имѣетъ ор- денъ Св. Анны 3 степени и наперсный крестъ. УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ. Предсѣдатель, титулярный совѣтникъ Дмитрій Ивановичъ Хардинъ. Мировые посредники: 1-го участка, коллежскій совѣтникъ Сергѣй Сергѣевичъ Иконниковъ, имѣетъ ордена: Св. Стани- слава 2 степ. Владиміра 4. и Св. Анны 3 степ., 2-го участка— коллежскій регистраторъ Ѳедоръ Михайловичъ Мотовиловъ, 3-го участка— титулярный совѣтникъ Любимъ Егоровичъ Франценъ, и 4-го участка—артиллеріи капитанъ Викторъ Ивановичъ Кісдринскій, имѣетъ знакъ отличія военнаго ор- дена, и знакъ отличія за введеніе положенія 1861 года. Секретарь, коллежскій секретарь Павелъ Гавриловичъ Полу мордвиновъ.
— 68 — УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ;. Почетный смотритель, коллежскій ассесоръ Петръ Павлы иичъ Галицкій. Штатный смотритель, коллежскій ассесоръ Иванъ Ивано- вичъ Шереметьевскій. Законоучитель, протоіерей Евфимій Прокофьевичъ Дьяко- новъ. Учители: русскаго языка—туберискій секретарь Порфирій Васильевичъ Богоявленскій, ариѳметики и геометріи—пеимѣ тощій чина, Михаилъ Егоровичъ Вальтеръ, исторіи и геогра- фіи—коллежскій регистраторъ Таліонъ Николаевичъ Гино- градовъ, рисованія—коллежскій регистраторъ Иванъ Петро- вичъ Смоленскій. По городу Сслдобску и уѣзду ею: Уѣздный предводитель дворянства, па дворный совѣтникъ Григорій Алексѣевичъ Акимовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ и знакъ отличія за введеніе по- ложенія 1861 г. Письмоводитель его, (вакансія). УѢЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.. Уѣздный исправникъ, губернскій секретарь Адольфъ Ан тоновпчт Церпинскій, имѣетъ серебрянный знакъ за служ- бу по мировымъ учрежденіямъ, въ должности мироваго пос- редника и медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Помощникъ его, прапорщикъ Левъ Ивановичъ Томичъ. Непремѣнный засѣдатель, губернскій секретарь Алек- санд Яковлевичъ Жупиловъ, имѣетъ медаль въ память вой- ны 1653:—1856 годовъ.
— '69 — 'Приставъ 1 стана, коллежскій секретарь Николай Пике* ласвпчъ Камазовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853— |856 годовъ. Приставъ 2 стана, писецъ 3 разряда Петръ Герасимо- рдчъ Любавскій. Полицейскій надзиратель, губернскій секретарь Иванъ Петровичъ Войдемовъ. Слѣдственный приставъ, (вакансія). Секретарь, коллежскій секретарь .Петръ Ивановичъ Палъ- ровъ-, ттѣаіъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. УѢЗДНЫЙ СУДЪ Уѣздный судья, титулярный совѣтникъ Дмитрій Николае- вичъ Ченыкиевъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 1856 годовъ. Дворянскіе засѣдатели: коллежскій секретарь Николай Петровичъ Беіильдѣевъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ и поручикъ Николай Николаевича Ли~ шевичъ, имѣетъ медаль за защиту Севастополя и' медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Псправ. должп. судебныхъ слѣдователей: титулярный совѣтникъ Ѳедоръ Васильевичъ Алъбокрино&ъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. и титулярный совѣтникъ }Сергѣй Степановичъ АТордовинъ, имѣетъ медаль въ па- мять войны 1853—1856 г. и крестъ ополченія. Секретарь, титулярный совѣтникъ Павелъ Николаевичъ Михаиловъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. Протоколистъ дворянской опеки, (испр. должн.) писепъ 3 разряда, Василій Алексѣевичъ Щеимъ.
-70 — ГОРОДСКАЯ ДУМА Городской голова/2-й гильдіи купецъ Степанъ Петровичъ Пановъ. Гласные: 2-й гильдіи купеческій сынъ Тролимъ Игнатье- вичъ Кармановъ, мѣщанинъ Семенъ Петровичъ Бсзн::ловъ ц цехъ Аоонасій Петровичъ Кузнецовъ. Секретарь, губернскій секретарь Иванъ Ивановичъ Ар- хангельскій имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ: Бургомистры: 2-й гильдіи купеческій сынъ Василій Ни- колаевичъ Хаберовъ и купецъ 2 гильдіи Ермолай Егоровъ. Ратманы: 2-й гильдіи купецъ Александръ Кузмичъ Печ- никовъ, мѣщане: Максимъ Фроловичъ Рѣгиетниковъ, Яковъ Евстифесвъ и Ѳедоръ Богатенковъ. Секретарь, губернскій секретарь Иванъ Ивановичъ Гргі.- горъевъ. Уѣздный стряпчій, титулярный совѣтникъ Евдокимъ Ива- новичъ Плотниковъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853 —1856 годовъ. Письмоводитель ею, губернскій секретарь Павелъ Ивано- вичъ Львовъ. Врачи: городовой—состоящій въ IX классѣ, Александръ Викентьевичъ Гаевскій, уѣздный—состоящій въ IX классѣ,- Эрнестъ Карловичъ Розенталь. Уѣздный казначей, коллежскій ассесоръ Иванъ Степано- вичъ Дмитріевскій, имѣетъ медаль въ память войны 1853— 1856 годовъ. Почтмейстеръ, коллежскій ассесоръ Иванъ Николаевичи
— 71 — ^цовкинъ, имѣетъ орденъ Св. Владиміра 4 степени, знакъ оТличія безпорочной службы за XXXV лѣтъ и медаль въ рюмятъ войны 1853—1856 годовъ. Помощникъ его, (вакансія). Уѣздный землемѣръ, (испр. долж.) коллежскій регистра- торъ Константіпіъ Ивановичъ Клоковъ. Протоіерей, Константинъ Сфиевскгй, имѣетъ камилавку, наперсный крестъ и крестъ въ память войны 1853—1856 годовъ. УѢЗДНЫЙ МИРОВОЙ СЪѢЗДЪ: Предсѣдатель, уѣздный предводитель дворянства. Мировые посредники: 1-го участка—штабсъ-ротмистръ Нилъ Семеновичъ Ознобишинъ, имѣетъ знакъ отличія за введеніе положенія 1861 года, серебрянный знакъ за службу по мировымъ учрежденіямъ, Св. Станислава3 степ., крестъ ополченія и медаль въ память войны 1853—1856 г., 2-го участка—титулярный совѣтникъ Павелъ Андреевичъ Кулябко, имѣетъ серебрянный знакъ за службу по миро- вымъ учрежденіямъ и медаль въ память войны 1853—1856 годовъ, 3-го участка—титулярный совѣтникъ Сергѣй Андре- яновичъ Устиновъ, имѣетъ серебрянный знакъ за службу по мировымъ учрежденіямъ и медаль въ память войны 1853— 1856 годовъ, 4-го участка—кандидатъ коллежскій секретарь Владиміръ Александровичъ Мономаховъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ, 5-го участка—кандидатъ штабсъ-ротмистръ Михаилъ Ивановичъ Л/юбавскій, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Секретарь, чиновникъ XII класса, Яковъ е Инокентьсвичъ К '.звоновъ.
- УѢЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный смотритель, коллежскій регистраторъ Алексщ Васильевичъ Васильевъ. Штатный смотритель, титулярный совѣтникъ Александр Исаковичъ Розово, имѣетъ медаль въ память Войны 1853-^ 1856 годовъ. Законоучитель, протоіерей Константинъ Ссргіевстѵ. Учители: русскаго языка—состоящій въ XII классѣ, Иванѣ Ивановичъ Людмиловъ, ариѳметики и геометріи—состоящій! въ XII классѣ, Иванъ Кузмичъ Безсчстовъ, исторіи и гео- графіи—коллежскій ассесоръ Карлъ Петровичъ ІПтрулъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ, рисо- ванія—губернскій секретарь Алексѣй Филипповичъ Козновъ, По г. Пстровску и уѣзду ею: Уѣздный предводитель дворянства, поручикъ Петръ Алек- сѣевичъ Аристовъ, имѣетъ орденъ Св. Анны 2-й степени и Станислава 2 степ. Письмоводитель его, коллежскій секретарь Леонидъ Родіо- новичъ Никулинъ. УъВДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Уѣздный исправникъ, коллежскій ассесоръ Ѳедоръ Василь евпчъ Биткинъ, имѣетъ орденъ Св. Анны 3 степени. Помощникъ его, титулярный совѣтникъ Густавъ Густаво вичъ Толлъ. Непремѣнный засѣдатель, коллежскій регистраторъ Па- велъ Михайловичъ Соловьевъ. Приставъ 1-го стана, коллежскій секретарь Викторъ Ива-
— /3 — 1іОвичъ Якубовичъ. Приставъ 2-го стана, губернскій секретарь Николай Льво- ровичъ Андреевъ. Полицейскіе надзиратели: коллежскій регистраторъ Васи- лій Степановичъ Розановъ и Николай Михайловичъ Поновъ. Секретарь (пспр. должн.) не имѣющій чина, Алексѣй Ѳе- доровичъ Дмитріевъ,. УѢЗДНЫЙ СУДЪ. Уѣздный судья, штабсъ-капитанъ Александръ Степано- вичъ Годдово-Голеіибіевскій, имѣетъ ордена: Св. Анны 3 степ., Станислава, 3 степ., Св. Анны 4 ст°.п.,съ надписью, на саблѣ ,.за храбрость'4, медали: серебрянную на Георгіев ской лентѣ—за защиту Севастополя и бронзовую въ память войны 1853—1856 годовъ. Дворянскіе засѣдатели: коллежскій ассесоръ Иванъ Лав- рентьевичъ Донецкій, имѣетъ орденъ Св. Станислава 3 ст. и губернскій секретарь Матвѣй Карловичъ Фосетъ. Испр. должи. судебныхъ слѣдователей: 1-го участка уѣзда —коллежскій ассесоръ Василій Петровичъ Ерлъіковъ, г. Петровски и уѣзда 2 участка—коллежскій секретарь Григорій Гавриловичъ Еипарисовъ. Секретарь, коллежскій регистраторъ Василій Ларіоновлчъ Ивановъ. Протоколистъ дворянской опеки, губернскій секретарь Иванъ Григорьевичъ Григоріевъ. ГОРОДСКАЯ ДУМА.. Городской голова, купецъ 2 гильдіи Василій Васильевичъ ^Іел ъниковъ.
Гласные: 2 гильдіи купцы: Александръ Николаевичъ ПІІЦ деновъ, Григорій Мартыновичъ Ивановъ, мѣщане: Козі.ц, Петровичъ Драмовъ и Евгеній Ивановичъ Коноваловъ. Секретарь, титулярный совѣтникъ Тимофсй Иванова^, Ивановъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистры: 2 гильдіи купцы: Яковъ Ивановичъ Куба,, совъ и Михаилъ Петровичъ Самсоновъ. Ратманы: 2 гильдіи купцы: Павелъ Николаевичъ Найде- новъ, Василій Власовичъ Новичковъ и мѣщанинъ Михаил- Абрамовичъ Бсзсоновъ. Секретарь, губернскій секретарь Иванъ Петровичъ Иса- ковъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 годовъ в1 і крестъ ополченія. Уѣздный стряпчій, титулярный совѣтникъ Валеріанъ Ро діоновичъ Никулинъ. Письмоводитель его, писецъ 2 разряда Александръ Ива-і новичъ Чистопольскій. Уѣздный врачь, лекарь Осипъ Фаддѣегичъ Филипповичъ. Уѣздный казначей, коллежскій ассесоръ Алексѣй Павло вичъ ИІсве. Почтмейстеръ, коллежскій регистраторъ Фролъ Дементьс вичъ Алъяновъ. Помощникъ его, коллежскій регистраторъ Степанъ Ивано- вичъ Несмѣловъ. Уѣздный землемѣръ, (испр. долж.) не имѣющій чина, Сте- панъ Николаевичъ Яковлевъ. Протоіерей, Матвѣй Максимовичъ Алонзовъ, имѣетъ крестъ
•— 75 — память войны 1853—1856 г. уѣздный мировой съѣздъ. предсѣдатель, поручикъ Петръ Алексѣевичъ Аристовъ. Мировые посредники: 1 участка—титулярный совѣтникъ І’Лдиміръ Алексѣевичъ Аристовъ, имѣетъ крестъ въ память ^еденія въ дѣйствіе положенія 13 Февраля 1861г., медаль за руды въ комитетѣ по крестьянскимъ дѣламъ и медаль въ па- мять войны 1853—1856 г., 2 участка—штабсъ-ротмистръ Николай Ѳедоровичъ Будищсвъ, 3 участка—титулярный со- ^тнпкъ Константинъ Семеновичъ Киндяковъ, 4 участка— датскій совѣтникъ Александръ Александровичъ Комаровъ, имѣетъ орденъ Св. Анны 3 степ., 5 участка—кандидатъ слота капитанъ-лейтенантъ Родольфъ Андреевичъ дс-Лив- ,нъ, имѣетъ золотую саблю, съ надписью: ,,за храбрость “ на Георгіевскомъ темлякѣ, Св. Владиміра 4 степ., Св. Ан- ны 3 степ., медаль въ память войны 1853—1856 г. и ме- даль за защиту Севастополя. Членъ отъ правительства при мировыхъ съѣздахъ: ГІет- ювекомъ, Сердобскомъ и Балашовскомъ—надворный совѣт- никъ Осипъ Осиповичъ Голъдсмитъ, имѣетъ медаль 1853— 1856 г. Секретарь, коллежскій секретарь Леонидъ Родіоновичъ Никулинъ. Л УѢЗДНОЕ УЧИЛЙЩЕ. Почетный смотритель, губернскій секретарь Петръ Пет- ровичъ Тюлъпинъ. Штатный смотритель, титулярный совѣтникъ Михаилъ ^ондратьевичъ Ундринцсвъ. Законоучитель, сьдщешшкь Михаилъ Ефимовичъ Дубро- "НЪ.
Учители: русскаго языка—коллежскій ассесоръ Мих Ивановичъ Иянитонъ, ариѳметики и геометріи—неимѣюіці чина, Михаилъ Ивановичъ Цейеръ, исторіи и географіи, ко^ лежскій ассесоръ Александръ Сидоровпчъ Сидоровъ, рпсовц, нія—неимѣющій чина, Александръ Филипповичъ Саморце^ По Дубовкѣ: ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ: Полиціймейстеръ, коллежскій ассесоръ Александръ Ивапо вичъ Анисимовъ, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службі за XV лѣтъ и медаль въ память войны 1863—1856 годовъ Городовой приставъ, коллежскій секретарь Николай В' сильевпчъ Толковскій. Помощникъ его, (вакансія). Секретарь, (исправляющій должность), писецъ 2 разряді Александръ Константиновичъ Мироновъ. ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, Дубовскій 1 гилідіи купецъ Василі? Николаевичъ Рѣпниковъ, имѣетъ за усердіе серебряшіук медаль. Гласные: Дубовскіе 2 гильдіи купцы: Матвѣй Гдтоь Пресняковъ, Филиппъ Харитоновичъ Грязевъ и мѣщаішкЧ Захаръ Гавриловичъ Сергѣева Секретарь, губернскій секретарь Михаилъ Васильевичѣ Колумбовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 гЧ
ГОРОДОВАЯ РАТУПР. бургомистръ, 2 гильдіи купецъ Семенъ Платоновичъ Мак- ратманы 2 гильдіи купцы: Илья Ивановичъ БарагиевСкій, ^дронъ Харитоновичъ Грязевъ, Иванъ Михайловичъ ЦГ- 0,- и Иванъ Васильевичъ Грязевъ. Секретарь, титулярный совѣтникъ Яковъ Яковлевичъ мрновъ; имѣетъ медаль 1853—1856 г. Уѣздный стряпчій, коллежскій секретарь Василій Степа-- ричъ Венцевскій... Яйеьмоводитель его, коллежскій регистраторъ Иванъ Фи- ювпчъ Осиповъ. Врачъ, коллежскій ассесоръ Алексѣй Григорьевичъ Снѣ- ре въ. Почтмейстеръ, губернскій секретарь Павелъ Григорье- въ Богдановъ Помощникъ его, титулярный совѣтникъ Степанъ Ивалэ- ічъ Поповъ. Протоіерей, Іоаннъ Алексѣевичъ Покровскій. АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ СКЛАДЪ < пальникъ склада, артиллеріи подполковникъ, Констан- съ Александровичъ Дитерихсъ, кавалеръ орденовъ: Св. ы 2 степ. съ Императорскою короною, Св. Станислава чепени съ Императорскою короною, Св. Владиміра 3 ст. питомъ и Св. Анны 4 степ. за храбрость, медали: за Льго и въ память войны 1853—1856 годовъ и знакъ ог- йя безпорочной службы за XV лѣтъ. 1 Другіе чины онаго: подполковникѣ Семенъ Алексѣевичъ
— 78 — Уксусовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 и знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ, коьц диръ полуроты № 16 поручикъ Илья Осиповичъ Карт кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степ., имѣетъ медаль память войны 1853—1856 г., поручикъ Петръ Степанові Пищулинъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 подпоручикъ Алексѣй Васильевичъ Смирновъ, имѣетъ м въ память войны 1853—1856 г., артиллерійскій чиновпи надворный совѣтникъ Алексѣй Филиповичъ Катковъ, ка леръ ордена Св. Анны 3 степ., имѣетъ знакъ отличія за лѣтъ и медаль въ память войны 1853—1856 г. Коммисіонсрство, подпоручикъ Иванъ Константинов] Амчитскій. Духовное вѣдомство* ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ. Преосвященный Іоанникій, Епископъ Саратовскій и ] рпдынскій имѣетъ орденъ Св. Айны 2 степени съ Импе «орскою короною и Св. Владиміра 3 степени и крестъ память войны 1853—1856 г. Члены консисторіи: Архимандритъ Никаноръ, имѣетъ ордена Св. Анны 2 с пени съ Императорскою короною и крестъ въ память воі 1853—1856 г. Протоіерей Александро-Невскаго каѳедральнаго со& Михаилъ Сергѣевичъ Воронцовъ, имѣетъ орденъ Св. Ані" степени и кресты наперсный и въ память войны 1^а' 1856 годовъ.
— 79 — Протоіерей Неруготворенно-Спасской церкви, магистръ уексѣй Тимофеевичъ Петровскій, имѣетъ орденъСв. Анны 3 степени и кресты наперсный и въ память войны 1853— годовъ. Протоіерей Вознесенско-Сѣнновской церкви, Иванъ Ви- Лтьевичъ Любомудровъ, имѣетъ кресты наперсный и въ память войны 1853—1856 годовъ. Протоіерей Александро-Невскаго каѳедральнаго собора, сил 1 Іоановичъ. Жуковъ, имѣетъ орденъ Св. Владиміра 4 •гзпснм и кресты наперсный и въ память войны 1853— 1856 г. Священникъ Вознесенско-Горянской церкви Дмитрій Іо- анновичъ Крыловъ, имѣетъ кресты: наперсный и въ память >йиы 1853—1856 годовъ. Священникъ Александро-Невскаго каѳедральнаго собора, Василій Алексѣевичъ Феофаровъ, имѣетъ кресты: наперсный іі въ память войны 1853—1856 г. Секретарь, титулярный совѣтникъ Михаилъ Васильевичъ чмовъ, имѣетъ орденъ Св. Анны 3 степени. БЛАГОЧИННЫЕ, по городу Саратову Каѳедральный протоіерей Михаи іъ Сергѣевичъ Воронцовъ. Протоіерей Вознесенско-Сѣнновской церкви, Іоаннъ Ви- кентьевичъ Любомудровъ. По уѣзду его: Священникъ села Сокура Александръ Семеновичъ Соловьевъ. Священникъ Маріинской колоніи, Александръ Іоанновичъ Розановъ.
— 80 — Священникъ села До^>о«ѣекки Александръ Лининъ. Г. Кузнецка: Протоіерей Ефимій Дьяконовъ. По уѣзду'ею: Священникъ села Чпбпрлей, Василій. Серебряковъ, (испр долж.). Священникъ села Стараго Чирчима, Михаилъ Іоанновнч Фчресовъ, (испр. должн.). Но г. Сердобску: Протоіерей Констан типъ Сергіевскій. По уѣзду ею: * Священникъ села Бекова3 Макаръ Ѳедоровичъ Новопав ловскіі'. Священникъ села большаго Бакура, Іоаннъ Михайловы ч Волконскій. По г, Петровску: Протоіерей Матвѣй Алоизовъ. По уѣзду ею: Священникъ села Сердобы Василій ВьеОенскгьс. Священникъ села Демкина Иванъ Соловьевъ (испр. доля;.' Священникъ села Мокраго Пларіонъ Лчротворцевъ (нсД доли.*). По г. Вольску Протоіерей Алексѣй Андреевичъ Воснннкій,
— 81 — По уѣзду ею: Священнпкь села Барановки, Михаилъ Любомировъ (испр. др^Рк) Священникъ села Порсы, Ѳедоръ Кипарисовъ, (испр. долж ) Священникъ села Колояра, Іоаннъ Танаисовъ^ (испр. долж.) По г. Хвалынску Протоіерей, Григорій Никольскій. По уѣзду его. Священникъ села Елшанки, Захарій Метанісвъ. Священникъ села Селидьбы, Константина Виноградовг>, испр. долж.) По і. камышину: Поотоіерей, Андрей Крѣпкогорскгй. I По уѣзду ею: Священникъ села Золотаго, Семенъ Успенскій. Священникъ села Костаревой. Игнатій Мгѵпгякинъ (испр іолж). По горооу Царицыну: Протоіерей, Іоаннъ Росницкій. Посада Дубовки: Протоіерей, Іоаннъ Покровскій. По г. Балашову: Протоіерей, Романъ Левицкій. 6,
— 82 — По уѣзду его: Священникъ'селаЖуравки, Аркадій Воронцовъ (испр .доля,) Священникъ села Трехъ-Острововъ Николай Цвѣтковъ | Священникъ села Дурникниа, Сергѣй Чумаевсній. Священникъ села Романовки, Петръ Меликов*. По г. Аткарску: Протоіерей, Алексѣй Ангеровъ. 11<> уѣзОу ею: Священникъ села Баланды, Іоаннъ Лаврсвъ. Священникъ села Нолена, Семенъ Лебедевъ (испр. долж) Священникъ села Шереметевкп, ФеоФИлактъ Агринскій. Священникъ слободы Елани, Аѳонасій Велизаріевъ (испр доля;). Единовѣрческихъ церквей Саратовской епархіи'. Іаковъ Троицкій. Духовная семинарія. Ректоръ: магистръ, архимандритъ и настоятель Саратов- скаго Спасо-Преобрая;епскаго мужескаго монастыря, Ни- каноръ. Инспекторъ кандидатъ, архимандритъ Александръ. Экономъ кандидатъ, Константинъ Андреевичъ Строковъ- ПроФессоры: Магистръ, Филиппъ Ивановичъ Поповъ, онѣ же помоги, никт инспектора, магистръ Дмитрій Васильевичѣ Ракитинъ, магистръ Иванъ Васильевичъ Смѣлъекій, онъяй секретарь семинарскаго правленія, магистръ Ѳеодоръ В»
63- ^цдъевк-іъ Гурьевъ, магистръ Андрей МихайловичъХгтроескі4. Учители: кандидатъ Гавріилъ Симоновичъ Рыбаковъ, кан- дидатъ Александръ Яковлевичъ Леопольдовъ, онъ же помощ- никъ инспектора, кандидатъ коллежскій совѣтникъ Миха- илъ Ивановичъ Смирновъ, онъ же библіотекарь семинаріи, кандидатъ Илія Ивановичъ Лавровскій, штабъ-лекарь, коллеж- скій совѣтникъ Антонъ Дементьевичъ На мховскій. УѢЗДНЫЯ ДУХОВНЫЯ УЧИЛИЩА: Саратовское. Ректоръ магистръ, кавалеръ Св. Анны 3 степени. Протоіерей, Алексѣй Тимоѳеевичъ Петровскій. Инспекторъ студентъ Александръ Евѳпмовичъ Смолинъ. Учители: латинскаго языка, съ соединенными предметами, коллежскій совѣтникъ Иванъ Николаевичъ Виноградовъ, Гео- траФІи съ соединенными предметами. студентъ Иванъ Ки- риловичъ Орловъ, русской грамматики, съ соединенными пред- метамп Яковъ Васильевичъ Ивановскій, краткаго катихизи- са, съ соединенными предметами, студентъ, Александръ Ивановичъ Образцовъ. Балашевское. Смотритель, кандидатъ Егоръ Аитиповичъ Богилаковъ. ин- спекторъ Василій Захаровичъ Агринскій. Учители: латинскаго языка, съ соединенными предметами, смотритель, кандидатъ Егоръ Антиповичъ Боги лаковъ, грече- скаго языка, съ соединенными предметами, инспекторъ Ва- силій Агринскій, географіи, съ соединенными предметами, Алексѣй .Михайловичъ Смирновъ, русской грамматики-съ сое-
— 84 — диненными предметами, студентъ Тимоѳей Ивановичъ А». минскій, краткаго катихизиса, съ соединенными предметами исправляющій должность учителя діаконъ Иванъ Тимофс* евичъ Живоіимѣ'иевъ. Камышинское. Смотритель, кандидатъ Иванъ Васильевъ Ершовъ, Инспекторъ, надворный совѣтникъ Иванъ Семеновичъ Архаровъ. Учители, латинскаго языка—смотритель, кандидатъ Иванъ Васильевичъ Ершовъ, греческаго языка—инспекторъ, надвор- ный совѣтникъ, Иванъ Семеновичъ Архаровъ, географіи— Петръ Егоровичъ Кортневъ, русской грамматики—Василій Андреевичъ Крѣпкогорскій, краткаго катихизиса—Димитрій Сергѣевичъ Смирновъ. Вельское. Исправляющій должностъ смотрителя, священникъ Іоаннъ Красновъ. Исправляющій должность инспектора, Иванъ Казанскій Учители: греческаго языка—Михаилъ Васильевичъ Молча новъ, географіи—Ѳеодоръ Алексѣевичъ Богословскій, русской грамматики—Иванъ Дмитріевичъ Казанскій, краткаго кати- хизиса—исправляющій должность учителя, священникъ Алек сѣй Веселовскій. Петровское. Смотритель, кандидатъ Петръ Алексѣевичъ Никольскій. Инспекторъ, Степанъ Ильичъ Солянскій. Учители: латинскаго языка—смотритель, кандидатъ Пел Алексѣевичъ Никольскій, греческаго языка—инспекторъ Сто-
-85 — цань Ильичъ Солянскій, географіи —Семенъ Кузмичъ Сер- бовъ, русской грамматики, исправляющій должность учи- теля, студентъ Василій Ивановичъ Смирновъ. ВѢДОМСТВА ТИРАСПОЛЬСКОЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕС- КОЙ ЕПАРХІИ. Епархіальный епископъ Фердинандъ-Геланій Канъ, имѣ- етъ ордена: Св-. Станислава 1 степени, Св. Владиміра 3-й гепени, Св. Анны 2 степени и золотой наперсный крестъ, крестъ въ память войны 1853—1856 г., темно-бронзовый крестъ ча Владимірской и свѣтло-бронзовую медаль на Андреевской лентахъ. Еппскопъ Суфраганъ Викентій Липскій, имѣетъ орде- на: Св. Анны 2 степени съ Императорскою короною Св. Станислава 2 степени съ Императорскою короною и въ па- мять войны 1853—56 г. темнобронзовый крестъ на Владимір- ской и свѣтлобронзовую медаль на Андреевской лептахъ. ПО БОЛЬШОМУ КАПИТУЛУ. Прелатъ-діаконъ Максимиліанъ (Орловскій, имѣетъ орденъ Св. Станислава 2 степени съ Императорскою короною и олотой наперсный крестъ и темно-бронзовый крестъ въ память войны 1853—1856 г. на Владимірской и свѣтло- Іонзовую медаль на Андреевской лентахъ. Прелатъ, архидіаконъ Георгій Разутовичъ, имѣетъ ор- епъ Св. Станислава 3 степ., золотой наперсный крестъ, 1 іестъ и медаль въ память воины 1853—18э6 г. Каѳедральные каноники: Сколястпкъ [<н-пфъ Желъоовичъ, имѣетъ ордена: Св. Анны
— 86 — 3 ст., Св. Станислава 3 степени и золотой наперсньщ кресгы крестъ и медаль въ память воины 1853—1856 г. Пенитенціарій, Антоній Раюнецъ, имѣетъ золотой наперс. ный крестъ, креетъ и медаль въ память войны 1853 —56 г. Препозитъ, Зепонъ Іоінк< вич», имѣетъ орденъ Св. Стать слава 3 степ , золотой наперсный крестъ, крестъ и медаль въ память войны 1853—1856 г. Гавріилъ Оношко, имѣетъ крестъ и медаль въ память вой- ны 1853—1856 г. ПО МАЛОМУ КАПИТУЛУ ЯАПСІОПЕРЫ. Почетный каноникъ Викентій Снарскіі', имѣетъ ордеръ Св. Станислава 3 степени и золотой наперсный крестъ :: крестъ въ память войны 1853 1856 г. Почетный каноникъ Іоаннъ Рычцічі имѣетъ золотой на- персный крестъ, крестъ и медаль вь память войны 1853—56 г. ПО КОНСИСТОРІИ. Офиціалъ, каѳедральный каноникъ Зепонъ Іотксвичъ. Ассесорьг. каѳедральный каноникъ Гавріилъ Оношхо, по- четные каноники: Викентій Снарскііі и Іаоинъ Рымгиа- Секретарь, титулярный совѣтникъ ЕвстаФІй Казимировичъ Лавданскііі, имѣетъ въ память войны 1853—1856 г. брон- зовую медаль. Столоначальники: коллежский регистраторъ Михаилъ Ми- хайловичъ Грондковскій и коллежскій регистраторъ Викторъ Михайловичъ Грондковскій. Регистраторъ и архиваріусъ—коллежскій Секретарь Эду- ардъ Францовичъ 'Х.ржановскій, имѣетъ медаль въ память войны 1853-1856 г.
— 87 — ІЮ СЕМИНАРІЙ. Ректоръ и преподаватель догматическаго и нравственнагп богословія, каѳедральный каноникъ Іосифъ Же.іъвовичъ. Инспекторъ и преподаватель священнаго писанія: герми- яег.тики, нѣмецкаго и Французскаго языковъ—почетный каноникъ Францъ Ксаверій Цогпманъ. Прокураторъ и преподаватель іомилетихи церковной и всеобщей исторіи и каноническаго права—почетный каноникъ Іоаннъ Рыміма. Латинскаго языка—каѳедральный каноникъ Гавріилъ Оногико Математики, пѣнія и церковныхъ обрядовъ—магистръ бо гословіи, священникъ Ксаверій Климагисвсій. Преподаватели: русской словесности —Гавріилъ Семено- вичъ Рыбаковъ, русской исторіи и географіи—надворный со- вѣтникъ Корнелій Корпеліевичъ ПІтсллиніъ. Врачь, коллежскій совѣтникъ Аптонъ Дементьевичъ Ма- лаховскій. Испр. долж. письмоводителя Семенъ Михайловичъ Прус- сакъ. ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ СО- ВѢТЪ. Предсѣдатель, баронъ Еуксгввденъ. . Члены: коллежскій ассесоръ Карлъ Васильевичъ Тиденъ, Л. Кноблохъ, В. Лихтснваліідъ, А. Цукшвертъ, Ф- Мсриъ и Л. Ві:тпк. Пасторъ Константинъ Буцке. Учитель лютеранскаго училища К. Маркграфъ
— 88 — Поенное вѣдомство: ѵ-й ОКРУГЪ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ. Окружный генералъ, генералъ-маіоръ Александръ Павло, ‘ вичъ Пепелъ, кавалеръ орденовъ: Св. Владиміра 3 степени, Св. Станислава 1 степ., Св. Анны 2 степ. съ Имнератоі скою короною, Св. Станислава 2 степ. съ Императорскою короною и имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XX лѣтъ и медаль въ память воины 1853—1856 годовъ. Помощникъ его—состоящій по армейской пѣхотѣ, пол- ковникъ Оттонъ Людвиговичъ Баронъ Фонъ-деръ-Остенъ-Са- кенъ, кавалеръ орденовъ: Св. Владиміра 3 степени съ меча- ми, Св. Анны 2 степени съ Императорскою короною и Св. Станислава 3 степени, командоръ Св. Іоанна Іерусалимска- го и имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ и медаль въ память войны 1853—1856 годовъ. Дежурный штабъ-ОФііцеръ, маіоръ Петръ Николаевичъ Наливкиѵъ, кавалеръ орденовъ: Св. Анны 3 степ., съ бан- томъ и мечами, Св. Станислава 2 степ., и имѣетъ серебрян- чую медаль за отличные успѣхи, оказанные въ Ярослав- скомъ Демидовскомъ' лицеѣ и медаль въ память войны 1853 —1856 годовъ. Согаргиіе лдъютанты: Капитанъ Иванъ Александровичъ Реренъ 2-гі, ' кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степени и имѣетъ медаль въ па- мять войны 1853—1856 годовъ, штабсъ-капптанъ Алек- сандръ Александровичъ Шульцъ, имѣетъ серебрянную ме- даль за усмиреніе Венгріи и Трансильваніи въ 1849 году п
89 — Х»ль въ память войны 1853—1856 г., оберъ-аудитор.', упорный совѣтникъ Константинъ Ипатовичъ Аскоченскій' ціівалеръ орденовъ: Св. Анны 3 степени и Св. Станислава 3 степени, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г., помощникъ его коллежскій регистраторъ Евгеній Василье- въ Насѣдкинъ. ГАРНИЗОННЫЙ БАТАЛІОНЪ. Командиръ баталіона, состоящій по армейской пѣхотѣ, подполковникъ Павелъ Петровичъ Каховскій. Помощникъ его, маіоръ ПарФИрій Григорьевичъ Левашевъ. Баталіонный адъютантъ, поручикъ Василій Васильевичъ Лригоровскій. Баталіонный казначей, капитанъ Василій Ивановичъ Пол- кановъ. Баталіонный квартирмейстеръ, прапорщикъ Николай Пет- ровичъ Колзу съ. Адъютантъ запасныхъ войскъ, подпоручикъ Александръ Семеновичъ Гаряевъ. Баталіонный аудиторъ, коллежскій секретарь ДмитрійМи- ХаЙЛОВПЧЪ СкОрНЯКОвЪ. Командиръ 1-й роты, прапорщикъ Эдуардъ Карловичъ \аплицкій. Командиръ 2-й роты, прапорщикъ князь Константинъ Со- “шоновпчъ Корчебашевъ. Командиръ 3 роты, подпоручикъ Осипъ Макаровичъ Ар- темоновъ 1-й. Командиръ 4-й роты, штабсъ-капитанъ Александръ Его- ("ляічъ Петровъ. II
-90 — НАЧАЛЬНИКИ УѢЗДНЫХЪ КОМАНДЪ. Саратовской: Капитанъ Михаилъ Игнатьевичъ Таваненій. Петровской. Маіоръ Василій Никитичъ Зубаревъ. Кузнецкой: Штабсъ-капитанъ Людвигъ Игнатьевичъ Занесеній. Сердобской: Штабсъ-капитанъ Александръ Аристарховичъ Пузановъ. Балашовскоіі: Прапорщикъ Николай Алексѣевичъ Порошинъ. Аткарской: Шгабсъ-кашп анъ Петръ Ѳедоровичъ Рыбалкинъ Хвалынской: ч Подпоручикъ Степанъ Андреевичъ Андреевъ. Кольской: Капитанъ Андрей Ѳедоровичъ Исаковъ. Камышинской: Капитанъ Савелій Ивановичъ Сергѣевъ. Царицынской'. Подполковникъ Николай Васильевичъ Александровъ II ОТДѢЛЕНІЕ VI ОКРУГА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ. Начальникъ отдѣленія инженеръ-капитанъ Александр Игнатьевичъ Котлубай (испр. дола;.) имѣетъ ордена: О Станислава 2-й степени и Св. Анны 3 й степени медаль въ память войны 1853—1856 годовъ и знакъ отъ® чія безпорочной слуясбы за XV лѣтъ.
— 91 — ^ауігданСкіс чиновники канцеляріи отдѣленія (въ Саратовѣ). Письмоводитель, губернскій секретарь Карлъ Михайловичъ ^ронді овскій. бухгалтеръ, коллежскій регистраторъ Иванъ Іевлевичъ Меньшовъ, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. Начальникъ 2 дистанціи, (въ г. Саратовѣ). Инженеръ-поручикъ Павелъ Андреевичъ Леціусг, имѣетъ срдеиь Св. Станислава 3 степени. Начальникъ 3 дистанціи (въ г. Царицынѣ^. Инженеръ-штабсъ-капптанъ, Леонидъ Ѳедоровичъ Нала- іпзоь, имѣетъ медаль въ память войны 1853—1856 г. ПРОВІАНТСКОЕ ВѢДОМСТВО. Оберъ-провіантмейстеръ, полковникъ Александръ Осипо- вичъ Дуіинсглй, кавалеръ орденовъ Сг. Станислава 2-й сте- пени съ Императорскою короною и Св. Анны 2-й и 3-й сфпенп, имѣетъ медаль 1853- 1856 г. п знакъ отличія без- порочной службы за XV’ лѣтъ. ‘ Помощникъ его, штабсъ-капитанъ Августъ Александро- вичъ Кенель, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Бухгалтеръ, коллежскій секретарь Севастьянъ Ивановичъ Умишко, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Помощникъ его? коллежскій секретарь Алексѣй Степано- вичъ Смирновъ, имѣетъ медаль 1853—1856 г. Чиновники, состоящіе на усиленіи: ротмистръ Левъ Ива-
— 92 — новичъ Горгткгѵнъ, кавалеръ орденовъ Св. Анны;4 лвепещІІ съ надписью ,,за храбрость** и Св. Станислава 3 степеним надворный совѣтникъ Василій Григорьевичъ Нечаевъ, кава.| леръ ордена Св. Анны 3 степени, имѣетъ медаль 1853-^ 1856 г. Смотргѵтели магазиновъ. Саратовскаго—коллежскій ассесоръ Павелъ Степановичъ Миловидовъ, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степени, ч имѣетъ медаль 1853—1856 г. и Камышинскаго—коллежскія "і секретарь Абрамъ Кузмичъ Горневъ, имѣетъ медаль 1853— ' 1856 г.
Поірѣгііности- тр. 6—столон. Шерстневскаю слѣдуетъ считать испр. дол- Всѣхъ судебныхъ слѣдователей должно считать исправляющими должное си. тр. 55—59—секретарь Камыппін. и Цариц. мироваго съѣзда письмоводитель Камышинско-Царицынскаго предводителя дворянства, коллежскій секретарь Петръ Ѳедоровичъ Анучинъ. Напечатано: гр. 86—монсіоперы. 1 89—Лечоченскій. - 91—оберъ-провіантмейстерь Слѣдуетъ Миссіонеры. Аскоченскій. Дугинскій. Дучинсяій.
Г. ПАМЯТНАЯ НЕЯВНА Саратовской губерніи на 1864 годъ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Составлена Саратовскимъ Губернскимъ Статистиче- скимъ Комитетомъ. Саратовъ. Въ Типографіи Губернскаго Правленія. 1ЯО*,
Одобрено цензурою. Саратовъ. 2864 юдс,.
I сводъ статистическихъ свѣдѣніи но Саратовской іберніп за 1863 годъ* О количествѣ бумагъ по мѣстамъ, подвѣдомственнымъ Са- ратовскому Гражданскому Губернатору. По губернскому правленію оставалось неисполненныхъ къ 1 января 1863 г. 1673, къ тому поступило: требующихъ производства 23108, подлежащихъ къ пріобщенію къ дѣлу 6449, итого 31230, исполнено 30358, осталось неисполнен- ныхъ 872, вышедшихъ нумеровъ съ 1 января 1863 по 1 января 1864 г. 45392. По ревизіонному столу того правленія поступило: требу- ющихъ производства 10907, подлежащихъ къ свѣдѣнію 3030, итого 13957, исполнено 13937, вышедшихъ нумеровъ 25500. По канцеляріи Гражданскаго Губернатора: оставалось не- исполненныхъ 57, къ тому поступило: требующихъ про- изводства 16224, подлежащихъ къ пріобщенію къ дѣлу 2430, итого 18711, исполнено 18632, осталось79, вышедшихъ ну- меровъ 17769.
По приказу общественнаго призрѣнія ; оставалось неиспоу кено 86 поступило: требующихъ производства 1833, лежащихъ къ дѣлу 1597,итого 3516, исполнено 3438, нецс полненныхъ 78, вышедшихъ нумеровъ 4879. По врачебной управѣ поступило: требующихъ прощ. водства 2009 подлежащихъ къ дѣлу 418, .итого 2427, ііе. полнено 2009, вышедшихъ нумеровъ 2123. По городскимъ полицейскимъ управленіямъ: Саратовскому—оставалось неисполпенныхъкъ 1863 г, 3626, къ тому поступи іо: къ производству 51132, подлежа, щихъ къ пріобщенію къ дѣлу 2354, итого 57112, изъ соц числа исполнено 52955, осталось неисполненныхъ 4157, вы- шедшихъ нумеровъ 55047. Вольскому—поступило: требующихъ производства 4570 подлежащихъ къ дѣлу 2990, итого 7560, исполнещ 7785, неисполнено 75, вышедшихъ нумеровъ 8320. Дубовскому—оставалось неисполненныхъ 591, поступило' тпебующихъ производства 2991, подлежащихъ къ дѣлу 863 итого 4445, исполнено 4227, осталось 218, вышедшихъ ну меровъ 4370 По городскимъ думамъ: Саратовской—оставалось неисполненныхъ 120,поступило, требующихъ производства 9885, подлежащихъ къ дѣлу 579. итого 10584, исполнено 10472, неисполнено 112, вышед- шихъ нумеровъ 12719. Вольской—оставалось неисполненныхъ 21, поступило: тре- бующихъ производства 4104, подлежащихъ къ дѣлу 875. итого 5000, исполнено 4059, осталось 45, вышедшая1 нумеровъ 3212.
— 5 — Хвалынской—оставалось неисполненныхъ 36, поступило’ ^ебующихь производства 2359, подлежащихъ къ дѣлу 577, ,того 2936, исполнено 2906, осталось неисполненныхъ 30, ушедшихъ нумеровъ 2005. Кузнецкой—оставалось неисполненныхъ 30, поступило: Любующихъ производства 1157, подлежащихъ къ дѣлу 683, итого 1840, исполнено 1100, осталось 57, вышедшихъ ііумеровъ 2830. I Петровской—оставалось неисполненныхъ 14, поступило: требующихъ производства 1411, подлежащихъ къ дѣлу 362, кгого 1787, исполнено 1406, неисполнено 19, вышед. іпхъ нумеровъ 2918. гСердобской—поступило: требующихъ производства564, под- лежащихъ къ свѣдѣнію 436, итого 1000, исполнено 584, вы- шедшихъ нумеровъ 758. I Аткарской—оставалось неисполненныхъ 28, поступило: тре- бующихъ производства 1169, подлежащихъ къ дѣлу 500, итого 1697, исполнено’ 1173, осталось 24, вышедшихъ нумеровъ 1021 Балашовской—оставалось неисполненныхъ 22, поступило: требующихъ производства 2400, подлежащихъ къ дѣлу 360 итого 2760, исполнено 2000, неисполнено 40, вышед- тихъ нумеровъ 3427. Камышинской—оставалось неисполненныхъ 50, поступило; требующихъ производства 2900, подлежащихъ къ дѣлу 650, итого 3600, исполнено 3520, неисполненныхъ 80, вышед- шихъ нумеровъ 5076. Царицынской—поступило: требующихъ производства 1884, подлежащихъ къ свѣдѣнію 800, итого 2684, исполнено 1877, осталось 7, вышедшихъ нумеровъ 1924.
- 6 — Дубовской—оставалось неисполненныхъ 3, поступило: тре. бующихъ производства 1600, поолежащихъ къ дѣлу 1231, итого 2831, исполнено 2800, неисполнено 31, вышедшихъ нумеровъ 1200* По уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ': Саратовскому—оставалось неисполненныхъ 311, поступи- ло: требующихъ производства 28727, подлежащихъ къ дѣлу 4092, итого 32819, исполнено 32279, неисполнено 597, вышедшихъ нумеровъ 33707. Вольскому—оставалось неисполненныхъ 294, поступило: требующихъ производства 9429, подлежащихъ къ дѣлу 1289, итого 11012, изъ того числа исполнено 9422, осталось 301, вышедшихъ нумеровъ 9617. Хвалынскому—оставалось неисполненныхъ 564, поступило: требующихъ производства 14746, подлежащихъ къ дѣлу 2649, итого 17959, Исполнено 14520, неисполнено 3439, вышедшихъ нумеровъ 15946. Кузнецкому—оставалось неисполненныхъ 302, къ тому по- ступило: требующихъ производства 11103, подлежащихъ къ дѣлу 2011, итого 13416, исполнено 10866, неисполнено 2550, вышедшихъ нумеровъ 13858* Петровскому—оставалось неисполненныхъ 192, къ тому поступило: къ производству 26.454, подлежащихъ къ свѣ- дѣнію 939, итого 27.393, идъ сего числа исполнено 26.950, осталось неисполненныхъ 174, вышедшихъ нумеровъ 30.589. Сердобскому—оставалось неисполненныхъ 401, поступило: требующихъ производства 9509, подлежащихъ къ дѣлу 2684, итого 9910, исполнено 9436, осталось 474, -вышедшихъ нумеровъ 11749. Аткарскому—оставалось неисполненныхъ 625, поступило:
— 7 - требующихъ производства 9876, подлежащихъ къ дѣлу 1218, ^гого 11094, изъ нихъ исполнено 10543, осталось 551, вы- ^дшихъ нумеровъ 8187. Балашовскому—оставалось неисполненныхъ 860, къ тому поступило: требующихъ производства 16506, подлежащихъ ,ъ дѣлу 1932, итого 19298, исполнено 16373, неиспол- нено 993, вышедшихъ нумеровъ 20742. Камышинскому—оставалось неисполненныхъ 585, поступи- іо: требующихъ производства 10794, подлежащихъ къ дѣ- іу 47, итого 10751, исполнено 10359, осталось 435, дошедшихъ нумеровъ 15762. Царицынскому—оставалось неисполненныхъ 471,поступи- цо: требующихъ производства 9996, подлежащихъ къ дѣлу 3369, итого 13836, исполнено 10110, неисполнено 357, ^шедшихъ нумеровъ 20236. А всего оставалось неисполненныхъ къ 1863 г. 109С2, ьъ тому поступило: требующихъ производства 289,337, под- • лежащихъ къ пріобщенію къ дѣлу 47414, итого 347,713, изъ нихъ: исполнено 331,924, осталось неисполненныхъ 15789, вышедшихъ нумеровъ 380.863. По обороту капиталовъ теремныхъ комитетовъ Саратов- ской губерніи. По губернскому тюремному комитету оставалось къ 1863 г. 14288 р. 11 к., поступило въ приходъ 16661 р. 96| к., израсходовано 14359 р. 59{. к., на лицо 16590 р. 48*= к. По уѣзднымъ комитетамъ: Вольскому: оставалось 2846 р. 71* к., поступило4581р.
- 8 - 5'2 к.5 въ расходѣ 3860 р. 69 к., на лило 3567 р. 12 к. Хвалынскому: оставалось 5524 р. 83 к., поступило 45()^ р. 10 к., израсходовано 5230 р. 32 к., на лицо4802 р.61к Кузнецкому: оставалось 458 р. 49к., поступило 2764 31| к., израсходовано 1616 р. 16^-к., налицо 1606р. 64^.и Петровскому: оставалось 3869 р. 51 % к., поступило 1771 р. 56 к., израсходовано 1769 р. 58^к., на лицо 3871р. 49 Сердобскому: оставалось 4492 р. ЗбА к., поступило 7049 р. 331 к., израсходовано 11541 р. 69’- к. Аткарскому: оставалось 1327 р. 9|. к., поступило 3938 р. 12^. к., израсходовано 4229 р.45^. к.,налицо 1035 р. 76^-к. Палашевскому- оставалось 4071 р.87 к., поступило 3742 р. 5^к., израсходовано 4111р. 11^ к., на лицо 3702 р. 81 к. Камышинскому: оставалось 9580 р., поступило6271 р. 32 к., израсходовано 6836 р. 85’ к., на лицо 9014 р. 46-1 к. Царицынскому: оставалось 28 р. 58->. к., поступило 1250 р. 30 к., израсходовано 1211 р. 22 к., на лицо 67 р. 6С|.к. Дубовскому: оставалось 373 р. 70» к., поступило 690 р. 38, к., израсходовано 794 р. 27| к., на лицо 269 р. 81 к. По Саратовскому дамскому комитету: оставалось 3258 р. 64 к., поступило 10 р., израсходовано 410 р. 64 к., нали- цо 2858 р. Итого оставалось къ 1863 г. 50119 р. 92 к., въ теченіи года поступило53238 р. 55| к., израсходовано 55971р. 61| за тѣмъ на лицо къ 1864 г. 47386 р. 86х к. Примѣчаніе’. Источники доходовъ слѣдующіе: а) по- жертвованіе директоровъ и директрисъ; б) пожертвованіе благотворительныхъ лицъ; в) экономическіе остатки изъ
9 суммъ, отпускаемыхъ изъ казны на содержаніе арестантовъ И мѣста заключенія. О числѣ разсмотрѣнныхъ Саратовскимъ Гражданскимъ Гу крнаторомъ судебныхъ приговоровъ и о количествѣ арес- тантовъ по онымъ. ! I. Палаты уголовнаго суда и II. Совѣстнаго суда: въ 1863 г, вступило судебныхъ приговоровъ 764, изъ нихъ утвержде- но 722, представлено въ Правительствующій Сенатъ 42; аре- стантовъ: оставалось 15, поступило непосредственно 65, изъ присутственныхъ мѣстъ 355, выбыло: окончательно 312, по случаю передачи въ другія мѣста 122, осталось 1. III. Уѣздныхъ судовъ, магистратовъ и ратушъ: судебныхт приговоровъ въ 1863 г. вступило 1147, утверждено 1050, предложено на разсмотрѣніе 97; арестантовъ: оставалось 199, поступило непосредственно 340, изъ присутственныхъ мѣстъ, 564, выбыло окончательно 206, выбыло по случаю переда- чи въ другія присутственныя мѣста 649, осталось 248. IV. военно-судныхъ коммисій—приговоровъ вступило 2, утверждено 2, арестантовъ: оставалось 46, поступило не- посредственно 32, изъ присутственныхъ мѣстъ 55, выбыло окончательно 42, по случаю передачи въ другія присутст- венныя мѣста 37, осталось 54. V. Полицейскихъ управленій—арестанты: оставалось 90, поступило непосредственно 360, изъ присутственныхъ мѣстъ ‘Ю9, выбыло: окончательно 311, по случаю передачи въ другія присутственныя мѣста 233, осталось 115. Итого, судебныхъ приговоровт въ 1863 г. вступилоіЭІЗ, утверждено 1774, представлено въ правительствующій се- натъ 42, предложено на разсмотрѣніе 97, арестантовъ: оста- валось 350, поступило непосредственно 797, изъприсутствен-
— 10- НЫХЪ мѣстъ 1183, выбыло окончательно 871, по случаю п(.. редачи въ другія присутственныя мѣста 1041, осталось 418, Итого въ 1863 году было въ губерніи 1980 арестантовъ. О числѣ опекунствъ по Саратовской губерніи. Въ г. Саратовѣ. Но дворянской опекѣ: по малолѣтству 52, попомѣшатель ству въ умѣ 3, по глухонѣмотѣ 19, по безвѣстному отсут ствію 7, по злоупотребленію власти 1, по лиш. правъ двс рянства 11. По городской опекѣ: по малолѣтству 225, по помѣшат. въ умѣ 3, по спорамъ наслѣд. 50, надъ имѣн. неостор. должн. 15, за расточительность 6. Въ г. Вольскѣ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 4, по~помѣшатель- ству въ умѣ 2, по спорамъ наслѣдниковъ 5, по злоупотр. власти 1. По городской опекѣ: по малолѣтству 49, по помѣшательству въ умѣ 1, по спорамъ наслѣд. 1, за расточительность 2 Въ г. Хвалынскѣ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 7 и по'тлухонѣмотѣ 2. По городской опекѣ: по малолѣтству 16, по глухонѣмотѣ 4, за расточительность?. Въ г. Кузнецкѣ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 9, по глухонъмотѣ 6- По городской опекѣ: по малолѣтству 22, по глухонѣмотѣ 1-
11 — Въ Г. ГІЕТГОВСКЬ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 10, по спорамъ нас- ѣдниковъ 5, надъ имѣн. неостор. долж. 12. По городской опекѣ: по малолѣтству 41, надъ имѣн. неост. Джи. 4. • Въ г. Сердобскъ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 8, помѣшательству Ф умѣ 4, по спорамъ наслѣдниковъ 5, по злоупотребленію ласти 1. По городской опекѣ: по малолѣтству 31, зарасточит. 1. Въ г. Атклгскг,. По дворянской опекѣ : по малолѣтству 13, по помѣшатель- ізу въ умѣ 1, по спор. наслѣд. 1, надъ имѣн» неостор. •мжиик. 8, за расточительность 2. По городской опекѣ: по малолѣтству 21. Въ г. Балашовъ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 22, по глухонѣмо- Ь 5, по спор. наслѣд. 1, по злоупотребленію власти 2. По городской опекѣ: по малолѣтству 30, по спор. насл. 1. Въ г. Камышинъ. По дворянской опекѣ: по малолѣтству 11, по спорамъ аслѣдниковъ 1, по отступленію отъ православія 3. , По городской опекѣ: по малолѣтству 41, по помѣшатель- Аву въ умѣ 1, по спорамъ наслѣдниковъ 2,надъ имѣн. нс- горож. должн. 2. Въ г. Царицынѣ. По городской опекѣ: по малолѣтству 10, по спорамъ нае- мниковъ 2. і Дубовской опекѣ: по малолѣтству 19, по спорамънас-
— 12 — Лѣсниковъ 2, надъ пмѣн. неостор. должник. 1. Итого по малолѣтству 641, по помѣшательству въ умь 15. по глухонѣмотѣ 37, по спорамъ наслѣдниковъ 76, надъ имѣя. неостор. должник. 42, по безвѣстной отсутствію 7, за расточительность 1$, по злоупотреб. власти 5, по лишсц. правъ дворянства 11, по отступ. отъ православія 3. Примѣчаніе: а) по Высочайшему повелѣнію учреждено 2 опеки, б) кромѣ показанныхъ въ сей вѣдомости опекунствъ состоитъ въ опекѣ за недоимки и неплатежъ долговъ 35, подъ обезпеченіе заложенныхъ имѣній 47, по неимѣнію правъ дворянства и отыскивающихъ свободу 2, а всего 86. О капиталахъ и денеоюныхъ оборотахъ саратовскаго ‘при- каза общественнаго призрѣніе1 1. Принадлежащихъ собственно приказу: состояло 396.286 р. 92 к., прибыло 130.228 р. 95^ к., убыло 131 967 р. 16 к., осталось 394.548 р. 71^ к. Въ томъ числѣ получено: Отъ казны, въ замѣнъ потери прибылей отъ кредитныхъ операцій 11.500 р. и въ вознагражденіе уменьшенныхъ бан- ковыхъ процентовъ 1047 р. 141 к., процентовъ отъ оборо- та капиталовъ 83.969 р. 5^ к., за просрочку платежей] по ссудамъ или процентовъ на проценты 4704 р. 44| к., штрафныхъ за доведеніе залоговъ до описи 1552 р. 14^ к., за храненіе картъ 296 р. 67 к., отъ хозяйственныхъ завѵде- I ній приказа 25.176 р. 62 к., разныхъ случайныхъ Дохо- довъ и пожертвованій 1982 р. 871 к. Израсходовано на содержаніе приказа 5251 р. 1 к ни
— 13 — содержаніе заведеній 58.896 р. 81| к. пособій разнымъ за- ѣденіямъ, мѣстамъ и лицамъ 29.405 р. 67^ к., уплачено процентовъ на посторонніе капиталы 19.778 р. 65к., упла- чено долгу за постройку зданій 5259 р. 80 к., на наемъ я ремонтъ домовъ, выписку разныхъ изданій и другіе рас- ходы 13.375 р. 21* к. 2. Вѣчныхъ вкладовъ состояло 288 р. 251 к., прибыло 86 р. 24* к., убыло 147 р. 71 к., осталось426 р. 78* к. I 3. Аппеляціонныхъ, состояло 21029 р. 74 к., прибыло В43 р. 4С2 к., убыло 957р. 29к., осталось21015 р. 85^-к. Г Всѣ поступившіе этого рода вклады присланы отъ раз- ныхъ присутственныхъ мѣстъ. I Выслано въ присутственныя мѣста 537 р. 29 к. и обра- щено въ доходъ приказа 420 р. 4. Суммъ по исковымъ дѣламъ: состояло 170437 р. |к., прибыло 3047 р. 12*'к., убыло 32871 -р. 30* к., осталось >40612 р. 82’ к. > Поступило отъ присутственныхъ мѣстъ 3 р. 60 к. и изъ собственныхъ сѵммъ приказа процентовъ 3043 р. 52* к. Израсходованные 32871 р. 30^ к., всѣ высланы въ ка- енныя мѣста, и по требованію оныхъ -выданы частнымъ ли- памъ. 5. Частныхъ вкладовъ состояло 2,950.784 р. 62*к., при- няло 210.089 р. 64^- к., убыло 583.826 р. 14^ к., осталось |577.048 р. 12* к. Поступило отъ Саратовской казенной палаты, позаимство- • иныхъ для удовлетворенія вкладчиковъ 135 000 р., воз- :раптвнныхъ, излишг 1 выданныхъ, процентовъ 20 р., .обра- щенныхъ на приходъ долгомъ государственному банку 58365
— 14 — р. 77 к. и изъ собственныхъ суммъ приказа проценту 16.703 р. 87| к. Израсходовано: попринШдлежности выдано капитальныхъГ| процентовъ 221,929 р 71| к., списано съ долга госуда^ ственному банку 361.896 р. 43 к. 6. Пересылочныхъ: состояло 43.426 р. 28 к., прибы* 208.635 р. 38*. к., убыло 229.121 р. 63|^ к., осталоС1 22.940 р. 2л к. 7. Суммъ 7 разряда или заключающихся въ 4® непре рывно доходныхъ билетахъ: состояло 112.946 р. прибыл, 100 р., осталось 113.046 р. Итого состояло 3.695.198 р. 82-* к., прибыло 553.330 р, 75| к., убыло 978.891 р. 24| к., осталось 3 269.638 р, 3? к. Изъ вышеозначенной суммы, 3.269.638 р. 33^ к., со- стоитъ 6885 р. 71*- к., въ государственной коммисіи пога- шенія долговъ, на основаніи Высочайшаго манифеста 1{ апрѣля 1817 года; 597.000 р. въ главномъ обществѣ Россій- скихъ желѣзныхъ дорогъ, на основаніи циркулярнаго пред- писанія министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ 4 октября 1858 г. № 180; 2.465.156 р. 88^ к. въ долгу на заемщикахъ, на основаніи т. ХШ уст. о общ. призр. ст. III и указа правительствующаго сената 22 августа 1860 г. № 37310; 8760 р. на главномъ выкупномъ учрежденіи, на томъ же основаніи; 163.168 р. на самомъ приказѣ позаимствованные на постройку зданій для богоугодныхъ заведеній, на осно- ваніи предписанія того же министерства, отъ 20 декабрі 1856 г. № 2635; 14350 р., на сберегательной кассѣ, поза имствованные по недостатку суммъ на удовлетвореніе вклад* чиковъ, на основаніи предписанія министерства внутрсини^
— 15 - $ть, отъ 29 марта 1881 года за М 2600, и 14317 р. 73® состоитъ па лицо въ кассѣ приказа. I состоящихъ подъ вѣдомствомъ Саратовскаго приказа об- щественнаго пргізргънія заведеніяхъ. I. Бъ 'губернскомъ городгь Саратовѣ: Александровская больница, въ пей призрѣваемыхъ муж- інъ 2519, женщинъ 366; по сему заведенію прихода 293 руб. 48 коп., расхода 48180 руб. 11^ коп. богадѣльня, въ пей призрѣваемыхъ мужщпнъ 114, жен- инъ 36, по сему заведенію прихода 50руб. 1811 коп.,рас- •да 7913 руб. 21^ коп. Дома: ума лиіпепнныхъ, въ немъ призрѣваемыхъ муж- икъ 54, женщипъ 26, по сему заведенію прихода 2729 уб. 4( ® коп.; расхода 8093 руб. 7б| коп.; рабочій, въ «мъ содержимыхъ мужчинъ 91, женщинъ 45; смирительный, и. немъ содержимыхъ мужчинъ 2, женщинъ 1, по симъ веденіямъ прихода 106 руб. 56 коп., расхода 4492 руб. К коп. II. Бъ уѣзднЯЛ городахъ: Вольницы: Вольская, въ ней призрѣваемыхъ: мужчинъ 382, женщинъ
—16— 26, по сему заведенію дохода 3068 руб. 87 коп., расхода 4620 руб. 1* коп. Хвалынская, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 298, жец. щинъ 20, по сему заведенію прихода 1954 руб. 42* коп.. расхода 2439 руб. 17 коп. Кузнецкая, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 159, жец. щинъ 3, по сему заведенію прихода 983 руб. 74* кои., расхода 1608 руб. 4* коп. Петровская, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 205, жец. щинъ 6, по сему заведенію прихода 1199 руб. 4 коп.,рас- хода 1980 руб. 27* коп. Сердобская, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 145, жен- щинъ 4, по сему заведенію дохода 949 руб. 22| коп.,рас- хода 1465 руб. 32 коп. Еалашовская, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 221, жен- щинъ 15, по сему заведенію дохода 1884 руб. 29* коп., расхода 3009 руб. 63Ь коп. Аткарская, въ пей призрѣваемыхъ мужчинъ 116, жея- щинъ 2, по сему заведенію дохода 880 руб. 28* коп., рас- хода 1730 руб. 83 коп. Камышинская, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 192, женщинъ 10, по сему заведенію дохода 1632 руб. 95 коп., расхода 2666 руб. 69* коп. Дубовская, въ ней призрѣваемыхъ мужчинъ 111, жей'
- 17 — щипъ 4, по сему заведенію дохода <568 руб. 3(>’ коп., рас- хода 1308 руб. 3^ коп. Царицынская, въ неіі призрѣваемыхъ мужчинъ 378, жен- щинъ 17, по сему заведенію дохода 1907 руб. 49^ коп., расхода 3065 руб. 66коп. Итого въ нпхъ призрѣваемыхъ и содержимыхъ мужчинъ 4987, женщинъ 581, по симъ заведеніямъ дохода 40308 р. 36|. коп.-, расхода 92572 руб. 68- коп. 0 денежныхъ сборахъ Саратовской губерніи на исправленіе разныхъ повинностей По Саратовскому уѣзду, па государственныя повинности 163,409 руб. 43 коп., на губернскія повинности 12,620 руб. 74 коп., на частныя повинности 3,640 руб. 66’ коп., на. содержаніе капитала для инсти- тута благородныхъ дѣвицъ 1 руб. 26’ коп., на со- держаніе воспитанниковъ при гимназіи 318 руб. 88 коп., "на обезпеченіе народнаго продовольствія 3019 руб. 77 жоп. По Вольскому уѣзду: на государственныя повинно- сти 67,488 руб. 24*- коп., па губернскія повинно- сти 6,308 руб. 51 коп., на частныя повинности 2,229 1>уб, 72 коп., на составленіе капитала для инстпту*
- 18 — та благородны^ ь дѣвицъ 4 руб. 25| коп., на со- держаніе воспитанниковъ при гимназіи 269 руб, 44 коп., на обезпеченіе народнаго продовольствія 2561 р. цх коп. По Хвалынскому уѣзду: на государственныя повин- ности 64,434 руб. 43з коп., на губернскія повинно- сти 6,624 руб. 34 коп., на частныя повинности 1,704 руб. 69 коп., на составленіе капитала для институ- та благородныхъ дѣвицъ 47 коп., на содержаніе вос- питанниковъ при гимназіи 2О7'« руб. 84 коп., на обеспеченіе народнаго продовольствія 3,046 руб. 34 коп. По Кузнецкому уѣзду: на государственныя повинности 40,799 руб. 44 коп., на губернскія повинности 5,282 руб. 42^ коп., на частныя повинности 2,229 руб. 15-1 коп., на содержаніе воспитанниковъ при гимназіи 279 руб. 16 коп., на обезпеченіе народнаго продовольствія 2,585 руб- 93х коп. По Петровскому уѣзду: на государственныя повинности 57441 руб. 70^- коп., на губернскія повинности 7152 руб. 39| коп., на частныя повинности 3452 руб. 60 коп., на составленіе капитала для института благородныхъ дѣвицъ 1 Руб- 37| коп., на содержаніе воспитанниковъ при гимна-
- 19 - зіи 298 руб. 94 коп., на обеспеченіе народнаго продоволь- ствія 3447 руб. 78 коп. По Сердобскому уѣзду: на государственныя повинности I 70586 руб. 7$ коп., на губернскія повинности 7523 руб. I 15$ коп., на частныя повинности 4600 руб. 4 коп., на со- I ставленіе капитала для института благородныхъ дѣвицъ 1 I руб. 63 коп., на содержаніе воспитанниковъ при гимназіи I 238 руб. 62 коп.., на обеспеченіе народнаго продовольствія I 2610 руб. 78$ коп. По Аткарскому уѣзду: на государственныя повинности г 88779 руб. 4 коп., на губерпс’йя повинности 11758 руб. 58*. коп., на частныя повинности 6023 руб. 5С$ коп., на содержаніе воспитанниковъ при гимназіи 3(‘9 руб. 56 коп., на обеспеченіе народнаго продовольствія 3345 руб. 5 коп. По Балашовскому уѣзду: на. государственныя повинности 127869 руб. 82$ коп., на губернскія повинности 13076 р. 31$ коп., на частныя повинности 5389 руб. 83 коп., на составленіе капитала для института благородныхъ дѣвицъ 6 руб. 38$ коп., на содержаніе воспитанниковъ при гимна-, зіи 397 руб. 84 коп., на обеспеченіе народнаго продоволь- ствія 3504 руб. 11 коп. По Камышинскому уѣзду: на государственныя повин- ности 55373 руб. 21$ коп., на губернскія повинности 6129 руб. 79$ коп., на частныя повинности 1824 руб. 76 коп., на содержаніе воспитанниковъ при гимназіи 284 руб. 74 к., на обеспеченіе народнаго продовольствія 2324 р. 8 к. По Царицынскому уѣзду; на государственныя повинности 27589 руб. 8» коп., на губернскія повинности 3991 руб. 34$ коп., на частныя повинности 626 руб. 57 коп., на со-
— 20 - дартэдгіе воспитанниковъ. прн-гимназіи 14 руб. 98 коп., на обеепеченіе народнаго продовольствія 1319 руб. 38 коп. Итого на государственныя повинности 763770 руб. 49| кои., на губернскія повинности 80467 руб. 6(М коп., на частныя повинности 31721 руб. 54’-коп., на составленіе капитала для института благородных ъ дѣвицъ 15 руб. 38- коп., на содержаніе восішталіпіковъ при гимназіи 2800 руб., на обеспеченіе народнаго продовольствія 27764 р. 34^ коп По Саратовскому уѣзду: общее гв< инаго сбора 11406 р 31? к.. на сдачу рекрутъ 22756 р. 15 к. мпрскаго соора 10249 р 41 ’ к , на содержаніе нолшніі 136596 р. 88 к., на содержаніе т правленія колонистовъ 5886 р. 711 к., на постройку въ колоніяхъ церквей 795 р. 56 к., на разные мѣстые расходы въ удѣльныхъ имѣніях ъ 2884 р. 4< к. По Вольскому уѣзду: общественнаго сбора 16048 р. 26* к., на сдачу рекрутъ 1/959 р. 40 к., мирскаіо сбора 15791 р. 60 к.. на содержаніе • полицій 16797 р. 21 • к., на паз- ные мѣстные расходы.. въ у дѣльныхъ. имѣніяхъ 15396 руб 2? * коп. По .Хвалынскомъ уѣзду:: общественна!о сбора 25844 1 к., на сДачу ।«крутъ 20433 р. 4.г^; к., мпрскаго сбора. 13377 р. 87 к., на содержаніе полицій 17475 р. 2-^'к. По Кузнецкому уѣзду: общественнаго сбора 17722 р. 60 к., на сдачу рекрутъ 18987 р. 15 к., мпрскаго сбора 14001 р 37-^ к., на содержаніе полиціи. 7154 р. 61 к. По Петровскому уѣзду- общественнаго сбора 26549 .. 7» | к., на сдачу рекрутъ 18076. р. 1^ к., мпрскаго сбора 20903 р. 31 к., на содержаніе- полицій 2338 р. 24.3 к., на разные мѣстные расходы- ігы удѣльныхъ имѣніяхъ 129 р. 7* К0Д.
— 21 — По Сердобскому уѣзду: общественнаго сбора 114*54 р 35 |к.7 на сдачу рекрутъ 20955 р. 1і * к., мирскаго сбора 7392 р. 72* к., на содержаніе полицій 3885 р. 72 к., на разные мѣстные расходы* въ удѣльныхъ имѣніяхъ 1693 р. 62 коп. I ' По Аткарскоаду уѣзду: общеегвеннаго сбора 19578 р. 62 к., на сда«у рекрутъ 17956 р. 25 к., мирскаго сбора 18709 I р. 34 к., па содержаніе управленія колонистовъ 13279 р. 74’ к., на постройку въ колоніяхъ церквей 3147 р. 94 к., I на разные мѣстные расходы въ „удѣльныхъ имѣніяхъ 16151 руб. 61* коп. I • По Балашовсъому уѣзду: общественнаго сбора 21725 р. I ЗГ’ к., на сдачу рекрутъ 20974 р. 32* к., мирскаго-сбора 21501 р 77* к., на разные мѣстные расходы въ удѣльныхъ I имѣніяхъ 47505 р. 5 ж. По Камышинскому л ѣзду, общественнаго сбора 19429 р. 21 к., на сдачу рекрутъ 18971 р. 15 к., мирскаго сбора | 12111 р. 73 к., на содержаніе управленія колонистовъ 80874 р. 17 к., па постройку въ колоніяхъ церквей 25459 р. 42* к., на разньщ мѣстные расходы въ ) іѣльныхь имѣніяхъ 45767 р 3? ’ коп. По-Царицынскому уѣ.щ. общественнаго сбора 10349 р. 94 к., на сдачу рекрутъ 17910 р. 92 к., мирскаго сбора 2879 р. 94 к., на содержаніе полицій 41431 р. 82^ к., на разные мѣстные расходы въ удѣльныхъ имѣніяхъ 5871 р. ібЧ:*^ коп. По посаду Дубовкѣ на сдачу рекрутъ 4733 р. 20Ѵ. коп. Итого общественнаго сбора 183508 р. 4.-Ѵ* к., на сдачу рекрутт 199733 р. ЗІ’/^к., мирскаго сбора 136919р. 7Ѵ к., на'йодйр'ѣайіе полицій 375979 р. -583/^ к., на сздсржіАі^
-22- управленія колонистовъ 100040 р. 63Ѵ2 к., на постройку въ колоніяхъ церквей 29402 р. 92’^ к., на разные мѣстные расходы въ удѣльныхъ имѣніяхъ 135399 р. 9/^ коп. Всего состояло по губерніи 2066522 р. 451/ к., изъ коихъ въ теченіи года произведены расходы по общимъ и частнымъ повинностямъ въ количествѣ 928745 р. 53// к., сборъ съ души на подати и повинности былъ различный по городамъ и уѣздамъ, смотря по промышленности и удобству земель, а именно: съ мѣщанъ за 1 полугодіе 1 р. 78%__2 р. 85’/^ к., а за второе полугодіе на основаніи новаго положенія вмѣсто подушныхъ собирался сборъ съ недвижимыхъ иму- ществъ, коего собрано всего по губерніи 34080 руб., съ кре- стьянъ государственныхъ отъ 5 р. 4% к. до 6 р. 7 к., съ удѣльныхъ отъ 1 р. 77 до 2 р. 79% к., съ временно-обя- занныхъ отъ 1 р. 78 до 2 р. 95 к., съ колонистовъ отъ 5 р. 74 до 6 р. 2ЬЭ/ к., съ свободныхъ хлѣбопашцевъ отъ 1 р. 77 к. до 2 р. 79% к., съ купцовъ за 1 половину года съ свидѣтельствъ 13§, а за 2 половину года согласно нова- го положенія съ купцовъ 1 гильдіи 32 р. 50 к., а съ куп- цовъ 2 гильдіи 7 р. 50 к., поземельный же сборъ былъ съ 15 десятинной пропорціи 1 к., съ пустошей к. и болѣе 15 десятинной пропорціи % к. съ десятины. I. Отправленныя, натурою повинности были слѣдующія: а) Поставлено подводъ для разъѣздовъ по дѣламъ службы, крестьянами: государственными 128”02, при нихъ провод- никовъ 58793, на сумму 85951 р. 13// к.; временно-обя- занными 14897, при нихъ проводниковъ 61302, на сумму 8004 р., колонистами 2372, при нихъ проводниковъ 795, на сумму 995 р. 22 к. и удѣльными 5418, при нихъ провод-
- 23 Іаковъ 1,10, на сумму 2709 руб. сереб. I б) Для препровожденія войскъ, крестьянами: государствен- ными 19771, при нихъ проводниковъ 9803, на сумму 12373 р. 54 к.; временно-обязанными 4092, при нихъ проводниковъ >92, на сумму 2907 р.; колонистами 533, при нихъ про- водниковъ 500. на сумму 262 р. 60 к., и удѣльными 3026, при нихъ проводниковъ 1574, на сумму 1514 р. сереб. I в) Для препровожденія арестантовъ по этапу, крестьянами: государственными 1927, при нихъ проводниковъ 1927, на сумму 989 р. 83 к.; временно-обязанными 1402, при нихъ проводниковъ 1402, на сумму 1007 р.; колонистами 130, 'при нихъ проводниковъ 130, на сумму 45 р. 5 к., и удѣль ными 120, при нихъ проводниковъ 120, на сумму 60 руб. сереб. Кромѣ того временно-обязанными крестьянами отбы- валась наймомъ и стоила 21473 р., мѣщанами же подводная повинность вообще отбывалась наймомъ и стоила 8771 руб. сереб. Вообще подводной повинности въ 1863 году было отправлено на сумму 147062 р. 37коп. II. Поставлено работниковъ. а) Для исправленія дорогъ, мостовъ и гатей, крестьянами: временно-обязанными конныхъ 1734, пѣшихъ 2007, на сум- іму 1599 р., удѣльными конныхъ 725, пѣшихъ 860, на сум- му 1000 р. 25 к.; колонистами конныхъ2068, пѣшихъ 2071, на сумму 1368 р. 22 к.; государственными конныхъ 6761, пѣшихъ 42808, на сумму 23897 р. 85 Ѵ4 к.; а мѣщанами дорожная и мостовая повинности отбывались наймомъ и стоили 2397 р. 29 к. Итого въ теченіи года поставлено бы- *о работниковъ на сумму 30262 р. 613/^ к. Въ общей слож- ности рабочій день стоитъ конный 60 к., пѣшій 35 к., всѣ
-24 — работники заняты были по одному дню. III. Отведено квартиръ. а) Для войскъ, мѣщанами 18307, примѣрно на сумму ІЗЗО4 р.; въ уѣздахъ крестьянами: государственными 134331 нд сумму 26656 р. 95 к., временно обязанными 207231 нд сумму 23109 р., колонистами 28127 на сумму 2275 р. 43 к, б) Для лицъ проѣзжающихъ по дѣламъ службы, мѣщанами 941 иа сумму 430 р., временнообязанными 1500 на сумму 976 р., колонистами 354 на сумму 177 р. 90 к., для удѣль- ныхъ же крестьянъ квартирная повинность стоитъ 2057 руб. 40 коп. сереб. О расходѣ по Саратовской губерніи на исправленіе разныхъ повинностей. На счетъ зеліскихъ повинностей. 1 Государственныхъ: Иа содержаніе почтовыхъ лошадей, по уѣздамъ: Аткар- скому 2752 р. 10 к., Балатонскому 2921 р. 93 к., Воль- скому 1314 р. 29 к., Камышинскому 5.183 р. 50 к., Куз- нецкому ИЗО р. 1* к., Петровскому 5484 р. 92 к., Сара- товскому 6422 р* 4 к., Сердобскому 812 р. 41* к.,Хвалын* скому 7072 р. 87* к., Царицынскому 6245 р. 59 к., итого 39.339 р. 67* к. На. наемъ домовъ для помѣщенія смотрителей, проводни- ковъ, повозокъ и лошадей почтовыхъ, по уѣздамъ: Саратов-
— -25 — кому 578 р. 59 к., Хвалынскому 500 р., Царицынскому В>6 р. 65 к., итого 1245 р. 24 к. I Ежегодная почиика и вообще исправлеі іе почтовыхъ по- мѣщеній, отъ земства выстроенныхъ и содержимыхъ, по I взду Саратовскому 15 р. Содержаніе земскаго полицейскаго управленія, по уѣздамъ: ткарскому 1339 р. 50 к., Валашовскому 1273 р. 50^ к., Вольскому 1685 р. 88ь к., Камышинскому 1703 р. 21 к., Кузнецкому 2507 р., Петровскому 1280 р. 45 к., Саратов- скому 2287 р. 13 к., Сердобскому 1280 р. 44 к., Хьалын- скому 1501 р. 43-^ к., Царицынскому 2316 р. 32 к., итого 17.174 р. 87| к. Мелочные расходы, потребные при совершеній казни надъ преступниками по Хвалынскому уѣзду 15 р. Содержаніе арестантскихъ лошадей, по уѣздамъ: Аткар- скому 1201 р. 80 к., Валашовскому 1909 р., Вольскому В31 р., Камышинскому 1724 р. 60 к., Кузнецкому 384 р., Петровскому 977 р. 39 к., Саратовскому 1056 р., Хвалын- скому 1129р., Царицынскому 225 р. 86 к., итого 9138 р. 65к. Содержаніе арестантской роты Гражданскаго вѣдомства, вт Саратовѣ 9130 р. 71 к. Отопленіе и освѣщеніе временно квартирующихъ въ Са- ратовской губерніи войскъ: по Валашовскому 2012 р. 26 к., Вольскому 475 р. 31^ к., Камышинскому 2601 р. 73| к., Кузнецкому 839 р. 85-у к., Петровскому 1180 р. 56^ к., Саратовскому 3063 р. 58.*. к., Сердобскому 272 р. 83^ к., Хвалынскому 424 р., итого 10.870 р. 14^ к. I Солома для нижнихъ чиновъ и дрова, по уѣздамъ: Вала- шовскому 2069 р. 53| к., Камышинскому 39 р., Саратов- скому 2577 р. 9| к., итого 4685 р. 63 к.
-26- Въ вознагражденіе обывателей за земли, отводимые ихъ дачахъ подъ пастбища лошадей, по уѣздамъ: Балашоц, скому 392 р. 30| к., Вольскому 422 р. 28 к., Камышиц. скому 1031 р. 94 к., Кузнецкому 32 р. 55 к., Саратовски му 1328 р. 57 к.-, итого 3207 р. 64| к. На содержаніе въ г. Вольскѣ военнаго училища, взамѣцъ Саратовскихъ баталіоновъ военныхъ кантонистовъ 5245 р, Зу коп. На уплату страховыхъ денегъ при пересылкѣ чрезъ поч- ту суммъ государственныхъ земскихъ повинностей, по уѣз- дамъ: Аткарскому 175 р. 55 к., Балаіповскому 271 р. 54| к., Вольскому 148 р. 37^. к.; Камышинскому 62 р. 50 к., Кѵзнецкому 81 р. 80 к., Петровскому 98 р. 5» к., Сара- товскому 33 р. 94 к., Сердобскому 136 р. 25 к., Хвалын- скому 132 р. 27у к , Царицышкому 20 р., итого 1160 р. 28» к. Заготовленіе посуды и вещей для этапныхъ помѣщеній по уѣздамъ: Саратовскому 48 р. 57 к., Хвалынскому 144 р. 45 к., Царицынскому 85 р., итого 278 р. 2 к. Разныхъ оборотныхъ и сверхъ-смѣтныхъ расходовъ: 1) Отчислено въ общіе доходы въ подкрѣпленіе другихъ губерній, на основаніи предписанія господина товарища ми- нистра Финансовъ, по департаменту государственнаго каз- начейства, отъ 19 сентября 1860 года за № 5736—по Са- ратовскому 637.959 р. 95» к. и Царицынскому 9000 р., итого 646.959 р. 95^ к. Слѣдующихъ квартирующимъ въ Саратовской губерніи войскамъ—по Вольскому уѣзду 385 р. 47 к. На основаніи предписанія господина товарища министра Финансовъ, по департаменту государственнаго казначейства
— 27 — # 28 іюня 1861 Года за № 2108, отпущено за содержаніе Саратовской губерніи по новымъ оцѣнкамъ почтовыхъ Ьцій дополнительной суммы, по уѣздамъ: Аткарскому рОО р. 64| к., Балашовскому 3401 р. 17 к., Вольскому 10 Р* 935 к., Камышинскому 4331 р. 91 к., Кузнецкому .2 р. 89-| к., Петровскому 9017 р. 51 к., Саратовскому .651 р. 8' ’ к., Сердобскому 1396 р., 12-2- к., Хвалып- лму 5233 р. 11 к., Царицынскому 9384 р. 92^ к., итого .086 р. 10? к. І)тпущено въ Саратовскую квартирную коммисію поби- тныхъ квартирныхъ денегъ военнымъ чинамъ Саратовской І'верніи, на основаніи предписаній департамента государ- врннаго казпчейства, отъ 23 января, 31 мая и 30 сентяб- ,і 1863 года за № № 1370, 17619, 29691 и предложеній г. іальника губерніи, отъ 3 марта, 5 іюля и 9 ноября 1863 за № № 788, 1438 и 2494 за сентябрскую треть 1862 г. И январскую и майскую трети 1863 г., всего по Саратов- му уѣзду 7908 р. Па основаніи предписанія господина товарища министра ансовъ, по департаменту государственнаго казначейства, 14 іюля 1862 года за № 942, дополнительной суммы за держаніе арестантскихъ одноконныхъ подводъ при этапахъ • уѣздамъ: Аткарскому 54 р. 40 к., Вольскому 762 р., Ка- дшинскому 682 р., Кузнецкому 236 р., Петровскому 626 і 41 к., Саратовскому 842 р. 43 к., Хвалынскому 444р. » к., Царицынскому 423 р. 54 к., итого 4071 р. 33 к. • •гъ 13 декабря 1862 года за № 1966, причитающихся держателямъ почтовыхъ станцій Саратовской губерніи по *»ымъ оцѣнкамъ за отправленіе гоньбы въ теченіи 4-хъ- * яцевъ, сверхъ контрактнаго срока, по уѣздамъ: Аткар-
— 28 — екому 163 1». 41 к., Вольскому 555 р. 41* к., Камыщц скому 535 р 14 к., Саратовскому 1080 р. 24 к., Хвалц екому 884 р. 91^ к., Царицынскому 1100 р., 41 к., ит()(, 4319 р. 57^ к. Отъ 12 декабря 1862 года за № 1960, вдовѣ служившая непремѣннымъ засѣдателемъ въ Сарапульскомъ Земскомъ р\ дѣ, коллежскаго секретаря Геселкина І\Іане<і>ѣ Теселкинойе дѣтьми единовременнаго пособія, въ г. Вольскѣ 257 р. 14( По предписанію г. товарища мийис -ра Финансовъ, по д( партаменту окладныхъ сббровъ, отъ 20 августа 1863 год за № 1813, вдовѣ губернскаго секретаря Мартовскаго, с.ц жившаго Николаевскимъ исправникомъ Марьѣ МиртовсьоЦ единовременнаго пособія, въ Кузнецкѣ 280 р, 20 к. Отъ 11 сентября 1863 туда за № 2032, пенсіи, служпв < щему столоначальникомъ Аткарскаго земскаго суда, коллеа скому секретарю Дмитрію Ростовскому изъ 85 руб. 80 коп въ годъ съ 7 августа 1858 по 1864 годъ—463 р, 32 к. По постановленію казенной палаты, Состоявшемуся по ре кизш отчета за 1862 г. перечислено въ общіе государство!) йые доходы взамѣнъ неправильно показанныхъ приходомъв ГОСударственной'новинное.ти остатковъ отъ жалованья чинов никовъ, бывшаго ополченія по Саратовскому уѣзду—1211 р 27*. коп. Итого по уѣздамъ; Аткарсьому 13.050 р. 7<з к., Бада шовскому 14.251 р. 24* к., Вольскому 12.528 р. 14з к. Камышинскому 17.895 р. 53| к., Кузнецкому 7.514 р. 31» к., Петровскому 18.665 р. 213/4 к., Саратовскому 688.19а р., Сердобскому 3.898 р. 6^1 к-? Хвалынскому 17.481 р- бі1/^ к., Царицынскому ?8.968 р. 2*. ’/ к., итого 822.4^ р. 27* в коп.
— 2Гм— 2. Губернскихъ: ш содержаніе перевозовъ чрезъ рѣки на грунтовыхъ цс >>ъ, по уѣздамъ: Аткарскому 1936 р, 56 к., Балашов- У ^43 Р-і Вольскому 640 р.. 6бѴа к., Камышинскому > р. 33/* к., Саратовскому 7510 р. 50 к., Хвалынскому I' р., Царицынскому 4575 р. 61/^ к., итого 21.492 р. Га “ѵп. ірогонныя и порціонныя деньги .чиновникамъ Саратовской I риской строительной и дорожной коммисіи, отправляе- мъ по дѣламъ земства 884 р. 85 к. іа содержаніе двухъ воспитанниковъ въ строительномъ тищѣ главнаго управленія путей сооощен'я и публичныхъ Ій, въ Саратовѣ 600 р. I тевыя издержки для имѣющихъ быть посланными въ иѣтіе съ 1860 года въ строительное училище новыхъ > ь воспитанниковъ, а также обмун щрованіе ожидаемыхъ возврату въ губернію, окончившихъ курсъ ученія 75 р. топленіе дома, занимаемаго Г Начальникомъ губернш, > руб |і паемъ, отопленіе и освѣщеніе домовъ для рекрутскихъ і. рСтвій, открываемыхъ во время набора въ уѣздныхъ кщхъ: Агкарскѣ 40 р., Балашовѣ 522 р., Вольскѣ । р. 60 к., Камышинѣ 350 р., Кузнецкѣ 420 р , Петрова 120 р., Сердобскѣ 127 р. 24 к., Хвалынскѣ 347 р. 50 Царнпынѣ 375 р., итого 2^40 р. 34 к. С" держаніе бухгалтерскихъ и контпольныхъ чиновниковъ •зенной палатѣ и уѣздныхъ казначействахъ для счето- ва по земскимъ повинностямь, по уѣздамы Аткарскому [р., Балашовскому 197 р., Вольскому 197р., Камышинско- 7 р., Кузнецкому 197 р., Петровскому 197 р., Сара-
— 30 — юѣскому 2.251 р. 74 к., Сердобскому 197 р., Хвалынску 197 р., Царицынскому 197 р., итого 4024 р. 74 к. Содержаніе канцеляріи Саратовской губернской коммІІ( народнаго продовольствія за дѣлопроизводство губернатора комитета земскихъ повинностей 990 р. 63 к. Пенсіи исправляющему должность предсѣдателя граж-дЕ екой палаты Ивченкову 245 р. 15 к. Содержаніе подводъ при земскихъ судахъ, по уѣзда, Аткарскому 793 р. 20 к., Балашовскому 1105 р., Волц; му 831 р. 60 к., Камышинскому 828 р., Кузнецкому 1() р., Петровскому 1012 р. 50 к., Саратовскому 1890 р., С добскому 899 р. 70 к., Хвалынскому 1100 р., Царицынсі му 1012 р. 50 к., итого 10.536 р. 50 к. На паемъ домовъ для 20 становыхъ приставовъ и суд пыхъ слѣдователей по уѣздамъ: Аткарскому 200 р., Ба іповскому 254 р. 15’/^ к., Вольскому 197 р. 8Г<к., Каі минскому 183 р. 33 к., Кузнецкому 100 р., Петровой 83 р. 33 к., Саратовскому 513 р. 46 к., Сердобскому р. 8у^ к., Хвалынскому 167 р. 22 к., Царицынскому50 итого 1861 р. 45 к. Выписка 30 экземпляровъ сенатскихъ вѣдомостей для 8 скитъ судовъ, становыхъ и слѣдственныхъ приставовъ и домостей губернскихъ, какъ для нихъ, такъ и для сельскі церковныхъ приходовъ по Саратовскому уѣзду 1959-р. Содержаніе канцеляріи саратовской посреднической ® мисіи и 6 посредниковъ съ ихъ канцеляріями, по Сара’ скому уѣзду 5470 р. 80 к. Содержаніе двухъ уполномоченныхъ отъ казны и осой стола при палатѣ государственныхъ имуществъ по разма вашіо земель, по саратовскому уѣзду 2160 р. 44 к.
-31- Содержаніе саратовской земской случной конюшни 10.243 I 79 к. I Отопленіе и освѣщеніе воинскихъ помѣщеній въ Саратов- №й губерніи, по уѣздамъ: Аткарскому 278 р. 37’/^ к.,Ва- ллонскому 128 р. 10 к., Вольскому 141 р. 75 к., Камы- цінскому 942 р. 86у^ к., Кузнецкому 62 р. 15 к., Петров- »ому 86 р. 25 к., Саратовскому 448 р. 69 к., Сердобскому 3 р. 30 к., Хвалынскому 156 р. 20 к., Царицынскому 671 і 43а/,< к., итого 2969 р. 12 к. [Уплата страховыхъ при пересылкѣ чрезъ почту суммъ гу- ернскихъ земскихъ повинностей, по уѣздамъ: Аткарскому 7 р. 75 к., Балашовскому 17 р. 22’/а к., Вольскому 13 р. 13/4 к., Камышинскому 3 р., Кузнецкому 6р. 17^ к., Пе- ровскому 16 р. 38^ к., Саратовскому 30 р. 40 к., Сердоб- кому 18 р. 75 к., Хвалынскому 8 р. 433/^ к., итого 132 I 1’'* к- [Суточныхъ чиновникамъ, командированнымъ по дѣламъ лужбы внутри губерніи, по уѣздамъ: Балашовскому 5 р. О к., Саратовскому 1050 р. 30 к. и Царицынскому 27 р., тою 1082 р. 70 к. Добавочнаго содержанія предсѣдателямъ судебныхъ палатъ К Саратовскомъ уѣздѣ 840 р. 54 к. Разныхъ оборотныхъ и сверхъ-смѣтныхъ расходовъ: На основаніи предписанія департамента государственнаго нзначейства, отъ 14 Февраля 1861 года за № 364, пенсіи тужившему предсѣдателемъ Саратовской палаты граждан- жаго суда, коллежскому совѣтнику Юрасову изъ оклада 214 42 к. въ годъ, на 1863 г. 210 р. 14 к. По предложеніямъ Г. Начальника Саратовской губерніи, ѵь 26 мая и 26 іюня 1861 г. и 4 января 1862 г. за №№
— 32 1062, 1314 и 37, основаннымъ на предписаніяхъ господину управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 2 мач и 7 щкабря 1861 г- за -IX» 840 и 2038, на отопленіе и вѣщеніе: Аткарскаго, Сердобскаго и Кузнецкаго тюремныхъ замковъ и на жалованье смотрителямъ и надзирателямъ тѣхъ замков ь, на счет ь свободныхъ остатковъ отъ паровозовъ, ц0 уѣздамъ: Аткарскому 1255 р. 56^ к., Кузнецкому 589 р. 37к., Сердобскому 185 р. 2 к., итого 2029 р. 96 к. На основаніи предписаній господина товарища министра Финансовъ по департаменту государственнаго казначейства, отъ 28 мая 1860 г. за № 3046, отпущено въ распоряженіе г. директора училищъ Саратовской губерніи на содержаніе при гимназіи землемѣро-таксаторскихъ классовъ, изъ остат ковъ губернской повинности, въ число 5000 р. 1 к. По постановленію Саратовскаго особаго о земскихъ новію костяхъ присутствія, состоявшемуся 12 іюля 1863 года, от- пущено въ Саратовскій губернскій статистическій комитеі ь на производство въ 1863 году необходимыхъ расходовъ Ю00 р. Птого по уѣздамь: Аткарскому 4718 р. 45 к., Балашов- скому 2971 р. 88 к., Вольскому 2161 р. 3; '/ к., Камы- шинскому 6190 р. 53,у4 к., Кузнецкому 2 ч 38 р. 70к., Пет- ровскому 1515 р. 46’/ к-, Саратовскому 44.140 р. 44 к., Сердобскому 1593 р. 91/ к., Хвалынскому 4376 р. 35* #к., Царицынскому 6908 р. 66’/ к., итого 77.014 р. 96’/ к. 3. Частныхъ, съ дворянскихъ имѣній: Содержаніе канцеляріи губернской коммисіи народнаго про* довольствія 1272 р. 86 к. Жалованье попечителямъ сельскихъ запасныхъ магазіпов1’
уѣздамъ; Аткарскому 185 р. 62^ к., Вольскому 123 р. к., Камышинскому 166 р. 66 к., Петровскому 371 р. |к., Саратовскому 185 р 61 к., Сердобскому 309 р. 37\ . Хвалынскому 123 р. 75 к., итого 1466 р. 2 к. Пенсіи служившимъ попечителями сельскихъ запасныхъ ігазиновъ: по Кузнецкому уѣзду 66 р. 72 к. и Саратов- вму 76 р. 65 к., итого 143 р. 37 к. Содержаніе канцеляріи при дворянскомъ депутатскомъ с<>— іаніп 3906 р. Содержаніе канцелярій уѣздныхъ предводителей дворян- ка, по Аткарскому уѣзду 377р. 59 к.,Балашовскому377р. • к., Вольскому 377 р. 59 к., Камышинскому 377 р. 59 , Кузнецкому 377 р. 59 к., Петровскому 377 р 59 к., иратовскому 377 р. 59 к., Сердобскому 377 р. 59 к. Хва- іцскому 377 р. 59 к., итого 3398 р. 31 к. Отопленіе и освѣщен е дома, занимаемаго дворянскимъ ►браніемъ 857 р. 14 к. Содержаніе 9 канцелярій дворянскихъ опекъ, по уѣздамъ: піарскому 210 р. Балашовскому 214 р. 28 к., Вольскому ІО р., Камышинскому 214 р. 28 к., Кузнецкому 211 р. 2 к., Петровскому 209 р. 99^ к., Саратовскому 205 р.13 Сердобскому 210 р. 36| к., Хвалынскому 209 р. 99^ Того 1895 р. 4С» к. Выписка сенатскихъ вѣдомостей для предводителей дво- ппства 60 р. I Пенсіи служившимъ въ канцеляріяхъ дворянскаго собра- ІЫ, уѣздныхъ предводителей дворянства и дворянскихъ ©пекъ» уѣздамъ: Камышинскому 110 р., Саратовскому 379 р. у к., итого 489 р. 99 к. 3.
— 34 — Уплата страховыхъ денегъ при пересылкѣ чрезъ почту суммъ частныхъ земскихъ повинностей, по уѣздамъ: Ат. карскому5р. 37^ к., Балашовскому 2 р. 67’ к., Вольскому 2 р. 84 к., Камышинскому 4 р. 25 к., Кузнецкому 5 р 12 к., Саратовскому 44 р. 38 к., Сердобскому 2 р. 50к. итого 67 р. 14* к. Разныхъ оборотныхъ и сверхъ смѣтныхъ расходовъ: По постановленію Саратовскаго особаго о земскихъ по- винностяхъ присутствія, состоявшемуся въ слѣдствіе пред. писанія господина министра внутреннихъ дѣлъ, отъ 18мар. та 1861 года за № 678, зачислено къ производству пенсіо. новъ разнымъ лицамъ, а именно: Титулярному совѣтнику Павлу ТимоФѣеву Галахову изъ 120 р. въ годъ 90 р. Титулярному совѣтнику Николаю ТимоФѣеву Ворягенскому изъ 96 р. 70 к. въ годъ, по уѣздамъ: Вольскому 56 р. 4а к.. Саратовскому 48 р. 34 к., итого 104 р. 74 к. По Петровскому уѣзду вдовѣ губернскаго секретаря Ека- теринѣ Ларіоновой Молчановой изъ 80 р. въ годъ 109 р. 12^ к. По Саратовскому уѣзду: вдовѣ титулярнаго совѣтника Варварѣ Игнатьевой Нижегородцевой изъ 100 р. въ годъ и 4 дѣтямъ изъ 40 р. въ годъ каждому, 260 р., вдовѣ коллежскаго секретаря Марьѣ Пантелѣевой Лавро- вой изъ 100 р. въ годъ и 2 дочерямъ ея изъ 40 р. ^іъ годъ каждой 180 р., и вдовѣ коллежскаго секретаря Ольгѣ Яковлевой Перкале- вой изъ 75 р. въ годъ и сыну ея Ивану изъ 75 р. въ год'ь 150 р. По постановленію Саратовскаго особаго о земскихъ по- винностяхъ присутствія, состоявшемуся 27 сентября 1861
- 35 — ода, отпущено на содержаніе въ 1863 году канцеляріи Ца- ицынскаго уѣзднаго предводителя дворянства на счетъ сво- одныхъ остатковъ по статьѣ, на заготовленіе бланковъ, Іетныхъ книгъ, таблицъ и вѣдомостей для запасныхъ сель- кихъ магазиновъ, по Царицынскому уѣзду 314 р. 58 к. По постановленію Саратовскаго особаго о земскихъ по- мнностяхъ присутствія, состоявшемуся вслѣдствіе предписа- йя г. министра внутреннихъ дѣлъ, отъ 20 декабря 1861 г. а № 3161, добавочнаго содержанія чиновникамъ канцеля- йи дворянскаго собранія, уѣздныхъ предводителей дворян- тва и дворянскихъ опекъ на 1863 годъ изъ оклада 9377 р. $7 к., на счетъ общихъ остатковъ частнаго земскаго сбо- а, по уѣздамъ: Аткарскому 771 р. 28 к., Балашовскому І60 р. 56 к., Вольскому 771 р. 37 к., Камышинскому 773 >. 35 к., Кузнецкому 771 р. 27 к., Петровскому 771 :3 к., Саратовскому 3130 р. 96 к., Сердобскому 753 р. 8^ Хвалынскому 771 р. 28 к., итого 9274 р. 43^ к. і По постановленію Саратовскаго особаго о земскихъ Чинностяхъ присутствія, состоявшемуся 16 іюля 1863 года, (слѣдствіе предписанія господина министра внутреннихъ •ѣлъ, отъ 22 іюня 1863 года за № 1625 отпущено въ Са- ратовскую губернскую гимназію, на содержаніе дворянскихъ воспитанниковъ, заимообразно, изъ общихъ остатковъ ча- стнаго земскаго сбора 5303 р. Итого по уѣздамъ: Аткарскому 1549 р. 87 к., Балашов- скаму 1445 р. 10| к., Вольскому 1541 р. 95 к.,Камышин- скому 1646 р. 13 к., Кузнецкому 1432 р. 12 к., Петров- скому 1839 р. 24^ к., Саратовскому 16.437 р. 65 к., Сер- добскому 1652 р. 911 к., Хвалынскому 1482 р.бЦ к., Ца- рицынскому 314 р. 58 к., итого 29.342 р 18 к, Р- по-
— 36 — 4. На губернскія и уьз'дныя по крестьянскимъ дѢламъ учгед;, денія: 1. Содержаніе 4 членовъ и секретаря губернскаго покре. стьянскимъ дѣламъ присутствія и на канцелярскіе расходы, по уѣздамъ: Аткарскому 2989 р. 48 к., Валашовскому 1500 р., Вольскому 1246 р. 9С’ к., Саратовскому 6333 р. 34 к., Сердобскому 1900 р., итого 13.969 р. 78’ к. 2. На содержаніе канцелярій, наемъ разсыльныхъ и дру. гія издержки по отправленію должности 44 мировыхъ пос- редниковъ, по уѣздамъ: Аткарскому 8778 р. 56-Г к., .Бала- шовскому 4846 р. 31’ к., Вольскому 11.053 р. 1 к., Ка- мышинскому ..4271 р. 1 к., Кузнецкому 13.984 р. 12 к., Петровскому 3622. р. 50 к., Саратовскому 3106 р. 67 к., Сердобскому 8225 р. 57^. к., Хвалынскому 4335 р. 14^ к., Царицынскому 500 р., итого 62.722 р. 9С.-| к. 3. Выдача суточныхъ денегъ 44 кандидатамъ по должно- сти мировыхъ посредниковъ, по уѣздамъ: Аткарскому 1040 р. 1 к., Валашовскому 1885 р., Вольскому 297 р. 50 к., Камышинскому 1030 р., Кузнецкому 410 р. 83 к., Петров- скому 400 р., Саратовскому 399 р. 99 к., Сердобскому 1626 р. 10 к., Хвалынскому 1000 р., итого 8089 р. 43 к. 4. Жалованье и разъѣзды 3 членовъ отъ правительства въ мировыхъ съѣздахъ, по уѣздамъ Саратовскому 450 р.} Хвалынскому 2458 р. 33 к., итого 2908 р. 33^ кг 5. Жалованье 9 секретарямъ и канцелярскіе расходы уѣзд-1 ныхъ мировыхъ съѣздовъ, по уѣздамъ: Аткарскому 1006 р- 94| к., Валашовскому 1023 р. 60 к., Вольскому 963 р- 90* к., Камышинскому 1000 р. | к., Кузнецкому 1111 р- 13| к., Петровскому 600 р. 1 к., Саратовскому 1250 р- 1
- 37 К., Сердобскому 1045 р. 82$ к., Хвалынскому 1054р. 67' I,, итого 9.656 р. 11* к. I 6. На наемъ 44 землемѣровъ, по уѣздамъ: Аткарскому 2600 р., Балашовскому 2233 р. 32 к., Вольскому 2090 р.^ Камышинскому 1400 р., Кузнецкому 1884 р. 76$ к., Пет- ровскому 700 р., Саратовскому 600 р., Сердобскому 1750 р., Хвалынскому 2000 р., итого 15.258 р. 8$ к. I 7. Страховыхъ, за пересылку суммъ сбора на крестьян екія учрежденія, па счетъ общихъ остатковъ сего сбора, по Вольскому уѣзду 6 р. 22$ к. Итого по уѣздамъ: Аткарскому 16.415 р., Балашовскому 11.488 р. 24 к., Вольскому 15.657 р. 60$ к., Камышин скому 7701 р. 1 к., Кузнецкому 17.390 р. 85 к., Петров- скому 5.322 р. 51 к., Саратовскому 12.140 р. 1 к., Сер- добскому 14.547 р. 50 к., Хвалынскому 11.448 р. 15$ к., Иарпцынскому 500 р., итого 112.610 р. 88 к. I А всего по уѣздамъ: Аткарскому 35.734 р. 7$ к., Бала' шовскому 31.156 р. 47$ к., Вольскому 31.889 р. 8| к., камышинскому 33.433 р. 21 к., Кузнецкому 28.775 р. 98$ к., Петровскому 27.342 р. 51$ к., Саратовскому 760.913 р. 10 к., Сердобскому 21.691 р. 57* к , Хвалынскому к4.788 р. 74 к., Царицынскому 36.691 р. 47® к., итого 1.041.416 р. 23$ к. / О доходахъ и расходахъ городовъ Саратовской губерніи. I Въ Саратовѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 872169 р. 97$ к., прихода за 1863 г. 244157 р 8Ц к., расхода за 1863 Г. 133841 р. 75$ к., остатка отъ годоваго расхода 110316 р. 6 к., остатка къ 1864 г. 982486 р. 3* к.
— 38 — Въ Волгскѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 14292 р. 67» К., прихода за 1863 г. 61648 р. 5| к.. расхода за 1863 г 54566 р. 70| к., остатка отъ годоваго расхода 7081 р 35 к., остатка къ 1864 г. 21374 р. 2^ к. Въ Хвалынскѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 9223 р. 57’ к., прихода за 1863 г. 13013 р. 14^ к., расхода за 1863 г. 11929 р. 98^. к., остатка отъ годоваго расхода 1083 р. 16^. к., остатка къ 1864 г. 10306 р. 73^ к. Въ Кузнецкѣ: прихода за 1863 г. 8988 р. 93| к., рас- хода за 1863 г. 7154 р. 68х к., остатка отъ годоваго расхода 1834 р. 25» к., остатка къ 1864 г. 1834 р. 25». к. Въ Петровскѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 15199 р. 88*. к., прихода за 1863 г. 11049 р. 76 к., расхода за 1863 г. 11434 р. 82». к., передержки противъ годоваго дохода 385 р. 6*- к., остатка къ 1864 г. 14814 р. 82 к. Въ Сердобскѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 531 р. 46» к., прихода за 1863 г. 3788 р. 39» к., расхода за 1863 г. 3885 р. 72 к., передержки противъ годоваго дохода 87 р. 32* к., остатка къ 1864 г. 444 р. 13’ к. Въ Ангарскѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 365 р. 32^-к., прихода за 1863 г. 5348 р. 57-*- к., расхода за 1863 г. 3900 р. 51 к., остатка отъ годоваго расхода 1448 р. 6* к., остатка къ 1864 г. 1813 р. 38’ к. Въ Балашевѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 13301 р. 37* к., прихода за 1863 г. 11655 р. 19 к., расхода за 1863 г. 12409 р. 30* к., передержки противъ годоваго дохода 764 р. 11* к., остатка къ 1864 г. 12547 р. 26 к. Въ Камышинѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 15928 р. 8^ к., прихода за 1863 г. 19680 р. 98* к., расхода за 1863 г. 17301 р. 83* к., остатка отъ годоваго расхода 2379
-39 - 15 к., остатка къ 1864 г. 18307 р. 23* к. I Въ Царицынѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 782 р. 76 д., прихода за 1863 г. 14960 р. 59* к..расхода за 1863 г. 14063 р. 72* к., остатка отъ годоваго расхода 896 р. ВЬ,, к., остатка къ 1864 г. 8726 р. 62* к. I 8ъ Дубовкѣ: остатка отъ прежнихъ лѣтъ 7546 р. 7 к.5 і рихода за 1863 г. 10501 р. 29* к., расхода за 1863 г. 12911 р. 14* передержано 2409 р. 85 к., остатка къ 1864 г. 5136 р. 22 к. I Итого остатка отъ прежнихъ лѣтъ 956383 р. 18* к., при- хода за 1863 г. 404792 р. 74* к., расхода за 1863 г. 283400 р. 19^. к., остатка и передержки противъ годоваго дохода 121392 р. 55* к., остатка къ 1864 г. 1О777УО р. 73*. коп. — I Примѣчаніе. Изъ принадлежащихъ городамъ капиталовъ обращаются изъ процентовъ. По Саратову; а) въ государственной коммисіи погашенія .долговъ 219493 р., б) въ государственномъ банкѣ 728363 чуб. 13 коп. I» По Вольску: а) въ приказѣ общественнаго призрѣнія >770 руб. По Хвалынску: а) въ приказѣ общественнаго призрѣнія 6164 р. 58^ к., б) въ Петербургскомъ коммерческомъ банкѣ 308 р., в) отдано въ ссуду купечеству 1000 р. По Петровску: а) билетами государственнаго банка 7500 о , б) заемными обязательствами 1000 р., в) залоговыми [актами 5000 руб. и По Балашову: а) билетами государственнаго банка 320 р., 5) обязательствами 12000 руб. I По Камышину: а) билетами приказа 154 р., б) обяза-
— 40 — тельствами 7410 руб. 65 коп. По царпцыну: а.) Оплотами приказа 4475 р. 87 к. По Дубовкѣ: а) билетами приказа 450 руб. Итого 1000909 руб. 23| коп, Городской недоимки числится: По Саратову 344956 р. 751.^ к., Вольску 2113 р. 85®/ к., Хвалынску 43442 р. 96^ к., Кузнецку 3756 р. 27*^ к., Петровску 3721 р. ТІ1^ к., Сердобску 2722 р. 52^ к., Аткарску 5871 р. 71% к., Балашову 3975 руб. 7 к., Камышину 28929 р. 92% к., Царицыну 1680 р. Чѣ3/, к.? Дубовкѣ 4349 р. 33% к., итого 445520 р. 92 коп. Примѣчаніе: а) Наличный капиталъ хотя и показывается остаткомъ къ 1864 году,- но вмѣстѣ съ тѣмъ остаются не выполненные расходы до 34628 р. 91% к. б) Въ числѣ недоимокъ по г. Саратову показано выданныхъ заимообраз- но въ счетъ квартирной коммиссіи на удовлетвореніе бата- ліона внутренней стражи квартирными деньгами 67161 р. 23% к., употребленныхъ на покупку матеріаловъ для ото- пленія и освященія казармъ сказаннаго баталіона, для по- мѣщеній бывшаго подвижнаго ополченія, на наемъ квар- тиры для артиллерійской школы и за лѣсъ для постройки пороховыхъ погребовъ и караулки для Бутырскаго полка 98439 р. 66% к., да въ счетъ земскаго сбора на отойле- ніе и освѣщеніе помѣщеній временно-квартирующихъ въ г. Вольскѣ и другихъ заведеній и на исправленіе дорогъ п мостовъ 13726 р. 41% к. и въ счетъ городскихъ обыва- телей на подводную повинность и на постройку будки ДлЯ Бутырскаго полка 5079 р. 96 к., удержанныхъ уѣзднымъ
— 11 — I «ачействові ь слѣдующихъ городу отъ питейной продажи 0 податную недоимку съ мѣщанъ 4530 р. І/'д коп. 0 числѣ городовъ и селеній. Въ Саратовской губерніи со- митъ уѣздныхъ городовъ, включая и губернскій, 16, носадъ I селъ 462, деревень 1054, хуторовъ 381, колоній 56, и казачьихъ станицъ 2. Въ нпхъ ДОМОВЪ И ДРУГИХЪ ЗДАНІЙ. Въ Саратовѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 23, частныхъ цкмовъ: каменныхъ 421, деревянныхъ 5863, другихъ раз- яыхъ зданій: церквей православныхъ каменныхъ 21, дере- вянныкъ 1, часовня каменная 1, монастырей каменныхъ: «ужскійі, женскій 1, церквей единовѣрческихъ каменныхъ 2, іютеранская каменная 1, католическая деревянная 1, мечеть деревянная 1, архіерейскіе дома: каменный 1, деревянный 1, тюремный замокъ каменный 1, домъ занимаемый присут- венными мѣстами каменный 1, домъ дворянскаго собранія каменный 1, таковые же дома: губернской гимназіи 1, го- [ •дскаго общества 1, приказа общественнаго призрѣнія 1, нститута благородныхъ дѣвицъ 1, дѣтскаго пріюта 1, ума- лишенныхъ деревянный 1, каменный домъ для призрѣнія Вольныхъ п богадѣльня 1, контора иностранныхъ поселен- цевъ каменный 1, полицейскихъ частей каменныхъ 4, бу- докъ деревянныхъ 53, пороховыхъ погребовъ 2, гостинныхъ воровъ каменныхъ 2, арестантской роты гражданскаго вѣ- Іомства каменный 1 и каменныя казармы гарнизоннаго ба- таліона. I Въ Вольскѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 4, деревни •*ыхъ 8, частныхъ домовъ: каменныхъ 158, деревянныхъ.
-42- 2606, торговыхъ лавокъ: деревянныхъ 182, другихъ разиы^ зданій: церквей каменныхъ православныхъ 4, едиц0> вѣрческихъ 2, тюремный замокъ 1, мельницъ 39. Въ Хвалынскѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 3, деревяя. пыхъ 7, частныхъ домовъ: каменныхъ 35, деревянны^ 1551, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 15, деревянныхъ 230 другихъ разныхъ зданій: церквей православныхъ каменныхъ 3, деревянныхъ 2, раскольническій молитвенный домъ 1 мечетей 1, тюремный замокъ 1, пороховой погребъ 1. Въ Кузнецкѣ казенныхъ домовъ: каменныхъ 3, деревяи. ныхъ 6, частныхъ домовъ: каменныхъ 15, деревянныхъ 2319, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 14, деревянныхъ 131 другихъ разныхъ зданій: церквей православныхъ каменныхъ 2, деревянныхъ 2, тюремныхъ замковъ 1, пороховыхъ по- гребовъ 2. Въ Петровскѣ казенныхъ домовъ.' каменныхъ 3, деревян- ный 1, частныхъ домовъ: каменныхъ 16, деревянныхъ 1135, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 10, деревянныхъ 115, дру- гихъ разныхъ зданій: монастырь каменный 1, церквей пра- вославныхъ каменныхъ 5, деревянныхъ 1, тюремный замокъ деревянный 1. Въ Сердобскѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 4, деревян- ныхъ 1, частныхъ домовъ: каменныхъ 10, деревянныхъ 642, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 15, деревянныхъ 52, другихъ разныхъ зданій: церквей православныхъ каменныхъ 2, де- ревянныхъ 3, тюремный замокъ 1, заводовъ 5. Въ Аткарскѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 3, деревян- ныхъ 1, частныхъ домовъ: каменный 1, деревянныхъ 753, торговыхъ лавокъ: каменная 1, деревянныхъ 31, другихъ разныхъ зданій; церквей православныхъ каменная 1, дере-
— 43 — ,,іныхъ 2, тюремный замокъ 1, домъ присутственныхъ г.стъ 1. Въ Валашевѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 2, деревян- ;хъ 4, частныхъ домовъ: каменныхъ 20, деревянныхъ 682, ірговыхъ лавокъ: каменныхъ 10, деревянныхъ 96, другихъ юныхъ зданій: церквей православныхъ каменныхъ 4, де- ^вянная 1, домъ присутственныхъ мѣстъ 1, училищъ 2, роховой погребъ 1. Въ Камышинѣ—казенныхъ домовъ: каменныхъ 4, дере- івныхъ 3, частныхъ домовъ: каменныхъ 57, деревянныхъ 41, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 20, деревянныхъ 126, ц)гихъ разныхъ зданій, церквей православныхъ каменныхъ пороховой погребъ 1, соляныхъ магазиновъ 16. Въ Царицынѣ—казенныхъ домовъ: каменный 1, деревян- мхъ 2, частныхъ домовъ: каменныхъ 19, деревянныхъ 158, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 28, деревянныхъ 81, пугихъ разныхъ зданій: церквей православныхъ каменны къ зданій желѣзной дороги: каменное 1, деревянныхъ 9. Въ посадѣ Дубовкѣ казенныхъ домовъ: каменныхъ 2, гныхъ домовъ: каменныхъ 265, деревянныхъ 1362, тор- ныхъ лавокъ: каменныхъ 39, деревянныхъ 66, другихъ иныхъ зданій: церквей православныхъ каменныхъ 4, тю- - іный замокъ деревянный 1, Фабрикъ и заводовъ 22. Вновь выстроено въ 1863 году. [Въ Саратовѣ частныхъ домовъ: каменныхъ 14, деревян- Ихъ 70. Въ Вольскѣ частныхъ домовъ: каменный 1, деревянныхъ 1, торговыхъ лавокъ дер< ванныхъ 2.
— 44 — Въ Хвалынскѣ казенныхъ домовъ: деревянныхъ 5, чаСт, ныхъ домовъ: каменныхъ 11, деревянныхъ 249, торговъ^ лавокъ: каменныхъ 6, деревянныхъ 9. Въ Кузнецкѣ казенный домъ деревянный 1, частный менный 1, торговыхъ лавокъ деревянныхъ 4. Въ Петровскѣ частный домъ каменный 1, торговыхъ лавокъ деревянныхъ 10. Въ Сердобскѣ частныхъ домовъ: каменный 1, деревни- ныхъ 78, торговыхъ лавокъ: каменная 1, деревянная 1. Въ Аткарскѣ частныхъ домовъ: деревянныхъ 13, торги, выхъ лавокъ деревянныхъ 2. Въ Валашевѣ частныхъ домовъ: деревянныхъ 19, торго- выхъ лавокъ деревянныхъ 4. Въ Камышинѣ частнвіхъ домовъ: деревянпвіхъ 6, торго- вая лавка деревянная 1. Въ Царицынѣ частнвіхъ домовъ: каменныхъ 8, деревян- ныхъ 218, торговыхъ лавокъ деревянныхъ 36. Въ Дубовкѣ казенный домъ каменный 1, частныхъ до- мовъ: деревянныхъ 122, торговыхъ лавокъ: каменныхъ 5, деревянныхъ 4. Итого казенныхъ домовъ: каменнвій 1, деревяннвіхъ (>, частныхъ домовъ: каменныхъ 37, деревянныхъ 789, тор- говыхъ лавокъ: каменныхъ 12, деревянпвіхъ 73. Число войскъ. Въ губерніи находится жандармовъ 39, казаковъ при полку № 3, Астраханскаго казачьяго войска, служащихъ 1056 и нес.тужащихъ 468, внутренней стражи 944 4 ре- зервнаго баталіона Рижскаго пѣхотнаго полка 1426, рекруі"1’ 4069; воспитанниковъ училища военнаго вѣдомства, распо-
— 45 — деннаго въ городѣ Вольскѣ, изъ дворянъ и разнаго сво- днаго состоянія 175, при нихъ учителей и служителей ді> военныхъ нижнихъ чиновъ 38. I Количество земли. Пространство губерніи равняется 72351 кв. верст. или [$36574 дссят. і Церкви. I Всего въ губерніи церквей православныхъ: каменныхъ |»2, деревянныхъ 379, въ числѣ которыхъ домовыхъ кц- Кіиыхъ и деревянныхъ 3, каменныхъ монастырей право- равныхъ мужскихъ 2, женскихъ 1, единовѣрческихъ церк,- 1й 8, молитвенныхъ домовъ православныхъ 15, часовенъ К и молитвенныхъ домовъ единовѣрческихъ 2, мечетей 134, Казенные доходы по губерніи. Податей со всѣхъ вообще сословій 2064106 р. 48» к. Разныхъ неокладныхъ сборовъ, какъ-то: за оброчныя гатьп, гербовую бумагу, иаспорты и свидѣтельства на іраво торговли и т. п. 2829832 р. 41^- к. Питейныхъ доходовъ по новымъ правиламъ 4263306р. 99 к. і За проданную солъ 1212210 р. 24.*. к. I Итого 10369456 руб. 13х/ коп. I Сверхъ сего поступило не въ счетъ оклада и недоимки •і другія губерніи и на 1864 годъ 501311 р. 15^ к. А всего 10870767 руб. 28> коп.
— 46 — Объ успѣхахъ полюбовнаго размежеванія земелъ по Сарапи^ скогі губерніи. Въ Саратовскомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеваніе чрезполосностей: 35 дачь, въ нихъ 81.545 десятинъ, вноц открыта 1 дача 6638 десят., окончательно размежевано с, утвержденіемъ внутреннихъ межъ 3 дачи 3231 десят., оста, лось неразмежеванныхъ 33 дачи 82.952 десят. Въ Вольскомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеванію 9 дачь въ нихъ 87.004 десят., размежевано 1 дача 4926 десят. осталось неразмежеванныхъ 8 дачь 82.078 десят. Въ Хвалынскомъ уѣздъ—оставалось къ размежеванію ’ дачь, въ нихъ 60.877 десят., окончательно размежевано 1 дача 2297 десят., осталось неразмежеванныхъ 8 дачь 58.58 десят. Въ Кузнецкомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеванію 1! дачь, въ нихъ 69.806 десят., вновь открыта 1 дача 779- десят., окончательно размежевано 1 дача 2200 десят., оста лось неразмежеванныхъ 12 дачь 75.400 десят. Въ Петровскомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеванію 1! дачь, въ нихъ 35.704 десят., окончательно размежевано 1 дача 1110 десят., осталось неразмежеванныхъ 11 дачь 34.59 десят. Въ Сердобскомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеванію Г дачь, въ нихъ 75.394 десят., вновь открыта 1 дача 137 де сят., окончательно размежевано 6 дачь 28.769 десят., оста лось неразмежеванныхъ 12 дачь 46.762 десят. Въ Аткарскомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеванію дача, въ нихъ 53.628 десят., вновь открыто 2 дачи 13.99 десят., окончательно размежевано 4 дачи 13.282 десят., °с' талось неразмежеванныхъ 29 дачь 54.341 десят.
— 47 — ръ Палашевскомъ уѣздѣ—оставалось къ размежеванію 14 №, въ нихъ 78.368 десят., вновь открыто 2 дачи 8380 ят., окончательно размежевано 2 дачи 8380 десят. оста- вь неразмежеванныхъ 14 дачъ 78.368 десят. Н'ь Камышинскомъ уѣздѣ—осталось неразмежеванныхъ 2 <и, въ нихъ 1165 десят. Къ Царицынскомъ уѣздѣ—Осталось неразмежеванныхъ 11 чь, въ нихъ 82.996 десят. Итого—оставалось къ размежеванію чрезполосностей 152 йи, въ нихъ 526.487 десят., вновь открыто 7 дачь 36.944 ’ят., окончательно размежевано съ утвержденіемъ внут- ннихъ межъ 19 дачь 64.195 десят., осталось неразмеже- нныхъ 140 дачь 499.236 десят. Примѣчаніе. 1) Изъ остающихся къ размежеванію дачь- любовныя сказки уѣздными судами засвидѣтельствованы і 41 дачѣ, въ коихъ 107.523 десятины и полюбовныя сказ- I владѣльцами подписаны, но въ судъ не представлены по і дачамъ, въ коихъ 181.732 десятины. 2) Сверхъ размежеванныхъ въ 1863 году 19 дачь, въко- чествѣ 64.195 десятинъ, дѣла по тремъ дачамъ Саратов- аго уѣзда, въ количествѣ 3701 десят., по несогласіювла- иьцевъ на размежеваніе съ утвержденія г. Начальника іратовской губерніи переданы посредническою коммисіею і судебное въ свое время, межевое разбирательство въ Са- ровскій уѣздный судъ, одна дача Кузнецкаго уѣзда, въ личествѣ 9516 десятинъ исключена изъ отчетовъ коммисіи, :редь до окончанія дѣла о правахъ владѣльцевъ въ судеб- сь мѣстахъ; четыре дачи Хвалынскаго уѣзда, въ коли- ствѣ 1648 десятинъ, по промѣнамъ и уступкамъ перешли ь единственное владѣніе, дѣло по одной дачѣ, Сердобскаго
- - 4» — уѣзда, по несогласію владѣльцевъ на размежеваніе съ уг, вержденія г. Начальника Саратовской, губерніи, иосреднц. ческою коммпсіею, передано на судеопое, въ свое вредці^ межевое разбирательство въ Сердобскій уѣздный судъ и одца дача, онагожъ уѣзда, въ количествѣ 1652 десятина», по щ,, купкѣ перешла въ единственное владѣніе, двѣ дачи, Аткар, скаго уѣзда, въ количествѣ 2018 десятинъ по промѣнамъ ц уступкамъ перешли въ единственное владѣніе и дѣло поод, ной дачѣ, Царицынскаго уѣзда, въ количествѣ 10.583 де, сятив ь, по не согласію владѣльцевъ на размежеваніе, съ утвержденія г. Начальника губерніи, посредническою конь мпсіею передано, на судебное въ свое время, межевое і из- бирательство въ Камышинско-Царпцыпскій окружный судъ. I О количествѣ и качествѣ земелъ Саратовской губерніи, съ показаніемъ кому тѣ земли принадлежатъ. Принадлежащихъ казнѣ: подъ усадьбою 36 десят., па- шенной 291.665, сѣнокосу 34.239, лѣсу 18.701,солонцовъ, полагая ’ въ удобную, 58.798, итого удобной 403.439,подъ дорогами 2029, подъ рѣками 2864, подъ болотами 92, со- лонцовъ въ ® неудобныхъ 117.596, подъ каменистыми мѣс- тами 4146 подъ песчаными мѣстами 145 7, глинистой зем- ли 4795, итого неудобной 132.980, всего 536.419 десят. Городамъ принадлежащихъ: подъ усадьбою 4375 десят., подъ выгонами 5124, пашенной 182.396, сѣнокосу 33.257, подъ садами 37, лѣсу 34.134, солонцовъ,полагая *.въудоб., 9912, итого удобной 269.235, подъ дорогами 3217, подъ рѣ- ками 11.421, подъ болотами 428, солонцовъ * неуд. 18.510
ць камепштыми мѣстами 1929, подъ песчаными мѣстами 41, глинистой земли 2129, итого неудобной 42.115, все- 311.450 десятинъ. Ѵоиастырямь—пашенной 118 дес., сѣиокосу 356, -подъ ;ами 2, лѣсу 86, солонц., полагая * въ удоб., 5, итого Іоной 567; подъ дорогами 27, подъ рѣками 189, солонц. I ,1 неудобныхъ 10, подъ песчаными мѣстами 137, итого удобной 363, всего 930 десягинь. [Церквамъ—йодъ усадьбою 1, пашенной 1305, сѣнокосу Ю, подъ сатами 7, лѣсу 10, солонцовъ, полагая^ въ удоб., ь, итого удобной 2088; подъ дорогами 40, подъ рѣками подъ болотами 24, солонцовъ въ неудобныхъ 252, иъ песчаными мѣстами 9, итого неудобной 370, всего ,58 десятинъ. Купцамъ и мѣщанамъ—подъ усадьбою 18 дес., пашенной 1.080, сѣнокосу 2771, подъ садами 585, лѣсу 1381, солон- къ, полагая Ѣ въ удобную 257, итого удобной 15.092; иъ дорогами 282, подъ рѣками 440, подъ болотами 20, концовъ въ 5. неудобныхъ 517, подъ каменистыми мѣста- і 49, подъ песчаными мѣстами 15, итого неудоб- й 1323, всего 16.415 десятппь. Помѣщикамъ—подъ усадьбою 29.912, подъ выгонами 1,121, пашенной 1.643.377, сѣнокосу 941.682, подъ сада- I 705, лѣсу 472.432, солонцовъ, полагая въ удобную, 1.869, итого удобной 3.192.098; подъ дорогами 25.000, иъ рѣками 55.079, подъ болотами 32.714, солонцовъ въ (неудобныхъ 190.370, подъ каменистыми мѣстами 18.891, кдъ песчаными мѣстами 41.128, глинистой земли 12.499, Іь го неудобной 375.681, всего 3.567.779 десятинъ. I Колонистамъ—подъ усадьбою 1259, подъ выгонами 229, 1 4.
— 50 — пашенной 125.657, сѣнокосу 33.274, подъ садами 3, ль(і 31.839, солонцовъ, полагая въ удобную, 4.062. итогоудоб. ной 196.323, подъ дорогами 2799; подъ рѣками 6008, под., болотами 200, солонцовъ въ неудобныхъ 168.069, подэ каменистыми мѣстами 21.848, подъ песчаными мѣстащ 8.832, глинистой земли 11.826, итого неудобной 219.582 всего 415.905 десятинъ. Казакамъ—подъ усадьбою 64 дес., пашенной 27.559, нокосу 14 681, подъ садами 16, лѣсу 7.321, солонцовъ, ц0 лагая X въ удобную, 10.167, итого удобной 59.808, подъ до рогами 721, подъ рѣками 5748, подъ болотами 71, солон цовъ въ X неудобныхъ 20.657, подъ каменистыми мѣстамі 3.161, подъ песчаными мѣстами 2.459, г.іипист’ѳй зем.ц 5465, итого неудобной 38.282, всего 98.090 десятинъ. Государственнымъ крестьянамъ—подъ усадьбою 14.394 подъ выгонами 1172, пашенной 788,220, сѣнокосу 1Ё2.665 подъ садами 71, лѣсу 310.836, солонцовъ, полагая -1 іг удобную, 54.996, итого удобной 1.352.359; подъ дорогамі 12.039, подъ рѣками 38.453, подъ болотами 12.910,солонц въ ® неудобныхъ 119.882, подъ каменистымимѣстами 31088 подъ песчаными мѣстами 25.175, глинистой земли 44.847 итого неудобной 284.394, всего 1.636.748 десятинъ. Удѣльнымъ крестьянамъ—подъ усадьбою 1385 дес., па| .пенной 77.547, сѣнокосу 7282, лѣсу 9559. солонцовъ, по1 лагая въ удобную, 4292,итого удобной 100.065; подъ до рогами 1264, подъ рѣками 5012, подъ болотами 411, солон цовъ въ % неудобныхъ 8584, подъ каменистыми мѣстами 6411, подъ песчаными мѣстами 1528, глинистой земли 3081 итого неудобной 26.292, всего 126.357 десятинъ. Казеннымъ крестьянамъ, вообще съ удѣльными—подъ усадь-
— 51 — »ю 2031 дес., подъ выгонами 4859, пашенной 107.218, ьнокосу 22.800, лѣсу 19.163, солонцовъ, полагая івьудоб- ную, 18.376, итого удобной 174.447; подъ дорогами 1684, родъ рѣками 6139, подъ болотами 1126, солонцовъ ві неудобныхъ 36.756, подъ каменистыми мѣстами 1344, подъ іесчаными мѣстами 8804, глинистой земли 1174, итого не- } обной 57.027, всего 231.474 десят. Помѣщикамъ, вообще съ казенными крестьянами—-подъ усадьбою 6362, подъ выгонами 615, пашенной 233.914, сѣ покосу 53.502, подъ садами 115, лѣсу 100.89'7, солонцовъ, юлагая -1 въ удобную, 5604, итого удобной 401.009; подъ I орогамп 2962, подъ рѣками 6027, подъ болотами 2349, со- I снцовъ въ -5 неудобныхъ 11.207, подъ каменистыми мѣс- тами 2764, подъ песчаными мѣстами 3110, глинистой зем- пи 485, ітого неудобной 28.904, всего 429.913 десят. Помѣщинамъ, вообще съ удѣльными крестьянами—подъ усадьбою 620 дес., пашенной 37.249, сѣнокосу 2977, лѣсу 10.049, солонцовъ,полагая въ удобную, 5575,итого удоб- ной 56.470; подъ дорогами 324, подъ рѣками 2428, солон- цовъ въ неудобныхъ 11.150, подъ каменистыми мѣстами 20, подъ песчаными мѣстами 2689, глинистой земли 83, итого неудобной 16.694, всего 73.164 десят. Помѣщикамъ, вообще съ казенными и удѣльными крестья- нами—подъ усадьбою 1140 дес., подъ выгонами 880, пашен- ной 54.384, сѣнокосу 5475, лѣсу 11.594, солонцовъ, пола- гая въ удобную, 3057, итого удобной 76.530, подъ доро- । ами 284, подъ рѣками 4590, подъ болотами 44, солонцовъ гъ =. неудобныхъ 6114, подъ каменистыми мѣстами .1850, одъ песчаными мѣстами 76, глинистой земли 84, итого не- * удобной 13.042, всего 89.572 десят.
52 — Всего въ Саратовской губерніи земли—подъ усадьбой 61.597 дес., подъ выгонами 26.000. пашенной 3.580.689 сѣнокосу 1.335.600, подъ садами 1541. лѣсу 1.028.002 солонцовъ, полагая 1 въ удобную, 266.096, итого удобной 6.299.525; неудобной: подъ дорогами 52.673, подъ рѣками 144.444, подъ болотами 50.390, солонцовъ въ ® неудобныхъ 709.674, подъ каменистыми мѣстами 93.501, подъ песчаны- ми мѣстами 99 900, глинистой земли 86.468, итого неудобной 1.237.049, всего 7.536.574 десятины. О рѣчномъ судоходствѣ въ Саратовской іуГѣрніи. Судоходная рѣка Волга—прошедшихъ судовъ 2393, въ томъ числѣ пароходовъ 79, баржъ 261, лѣсныхъ плотовъ 241, на нихъ судорабочихъ 35.478, цѣнность і руза 11.925.922 руб., пристани: Хвалынекая, Вольская, Усовская, Елшан- ская, Саратовская, при селахъ: Сипинькпхъ, Шахматовѣ, при колоніяхъ: Сосновкѣ, Яблоновкѣ, Привальной, при селѣ Золотомъ, Камышинская, Дубовская, ІІичугпнская и Цари- цынская. Сплавныя рѣки: Хоперъ—прошедшихъ судовъ 75, судорабочихъ 2324, цѣнность груза 394.323 р.; пристани: Аркадакская и Бала- тонская. Медвѣдица—прошедшихъ судовъ 19, судорабочихъ 575, цѣнность груза 113.750 р.; пристань Копенская. Сура и впадающая въ нее Кадада—прошедшихъ лѣс- ныхъ плотовъ 138, судорабочихъ 580, цѣнность груза 60. 87 р.; пристани въ Петровскомъ и Кузнецкомъ уѣздахъ.
- 53 — Итого—прошедшихъ судовъ и пароходовъ 2487, лѣсныхъ ютовъ 379, судорабочихъ 38.957, общая цѣнность груза ».494.782 р. Примѣчаніе . 1) Грузъ судовъ, проходящихъ по рѣкѣ Вол- і. въ 1863 году преимущественно состоялъ: а) грузивших- I въ разномъ хлѣбѣ, шерсти, салѣ, табакѣ, спиртѣ, потѣ- ѣ, сахарѣ, подсолнечномъ и льняномъ сѣменя, постномъ мас- Ь, арбузахъ, бутовомъ камнѣ и антрацитѣ, б) разгрузив- шихся въ строевомъ и дровяномъ лѣсѣ, соли, разной рыбѣ, геклѣ, мѣлѣ, извести, алебастрѣ, лѣсномъ издѣліи, смолѣ, ігтѢ, виноградныхъ винахъ, Фарфоровой, Фаянсовой, стек- інной и каменной посудѣ, мѣди, желѣзѣ, чугунѣ, чугун- )мъ литьѣ, артиллерійскихъ тяяіестяхъ, красномъ, холщо- )мь, бумажномъ, пеньковомъ, москательномъ, бакалейномъ галантерейномъ товарѣ. 2) Грузъ по рѣкамъ: Хопру, Медвѣдицѣ и Сурѣ—состо- [ъ изъ разнаго рода хлѣба, спирта и лѣса. 3) Судоходство въ 1863 году по рѣкѣ Волгѣ, въ предѣ- іхъ Саратовской губерніи началось съ 12 апрѣля и произ- дплось успѣшно по 31 октября, съ котораго числа появил- ледъ и препятствовалъ плаванію судовъ и пароходовъ, но »слѣ послѣдовала оттепель, суда и пароходы продолжали ои движенія; 7 ноября опять появился ледъ, но въ маломъ личсствѣ, который 11 числа уничтожился и по 18 число іло свободное плаваніе судамъ, съ 18 яге числа появился іять ледъ, которымъ 25 ноября уже покрыло рѣку Волгу и доходство прекратилось. 4) Въ навигацію 1863 года особенно замѣчательныхъ за- удненій во время сплава судовъ нсбыло и только юго-за- дные вѣтра нѣсколько препятствовали судоходству. 5) Всѣ суда, отправлявшіеся съ пристаней рѣки Волги Се-
- 54 — ратовской губерніи, вышли изъ предѣла оной, а плывпііе къ этимь пристанямъ достигли своихъ мѣстъ по назначенію кромѣ нагруженной камнемъ при Сызранской пристани ц слѣдовавшей до Шараповой косы, ниже города Астрахани одной баржи, которая по позднему времени остановилась прц Саратовской пристани и кладь изъ опой выгружена на бе- регъ. 6} Вь 1863 году весенняя прибыль воды въ рѣкѣ Волгѣ была выше межени на 4 саж. 2 арш. 10 верти., противу же прибыли 1862 года ниже 2 арш. 15 вершковъ. 7) Во время навигаціи 1863 года были слѣдующія проис- шествія: а) съ людьми: потонуло во время судовой работы 1, отъ неосторожности утонулъ пассажиръ 1 и скоропостижно умер- ла пассажирка 1; б) съ судами, потонуло отъ столкновенія 4, отъ неизвѣст- ной причины 1 и отъ подводной карчи 2, сгорѣло отъ неиз- вѣстной причины 1, повреждено отъ столкновенія парохо- довъ 2. Убытки хозяевъ простирались отъ разбитія и потопленія судовъ на 11.800 р., отъ сгорѣнія судна на 4000 р., отъ поврежденія пароходовъ 496 р. 10 к. 8) Судоходство по рѣкѣ Хопру производилось въ навпіа- цію 1863 года съ 2 апрѣля по 4 мая, несчастныхъ случа- евъ не было. 9) Судоходство по рѣкѣ Медвѣдицѣ производилось въ на- вигацію 1863 года съ 1 по 17 мая, сплавъ, по случаю низ- кихъ весеннихъ водъ, былъ неудовлетворителенъ, несчаст- ныхъ случаевъ не было.
— 55 — О оборотахъ на ярмаркахъ. Ій. г. Саратовѣ: Никольская, съ 9 мая по 14 іюня, при- іено товаровъ на сумму 49500 р., продано на 27245 р.; еденская, съ 22 октября по 23 ноября, привезено товаровъ сумму 88200 р., продано на 73660 р.; Казанская 8 іюля, ивсзено товаровъ на сумму 1650 р.^ продано на 1200 р. Въ г. Вольскѣ: Петровская съ 23 по 30 іюля, привезено варовъ на сумму 1350000 р., продано на 430000 р.; кдовская съ 25 сентября по 1 октября, привезено това- вь на сумму 1511000 р., продано на 470000 р. Вь г. Хвалынскѣ; Всесвятская съ 1 дня Петрова поста, дневная привезено товаровъ па сумму 70775 р., продано 13300 р.; Воздвиженская съ 14 по 20 сентября, приве- но товаровъ на сумму 89330 р., продано на 19775 р. Въ г. Кузнецкѣ; Крестовоздвиженская, съ 8 по 15 сен- бря, привозимо товаровъ небыло; Десятопятницкая восми- іевпая, привезено товаровъ на сумму 500000 р., продано 300000 р. Въ г. Петровскѣ: Казанская 8 іюля, привезено товаровъ । сумму 90387 р., продано 49367 р.; Преображенская 6 .уста, привезено товаровъ на сумму 68435 р., продано і 18324 р.; Никольская съ 1 по 10 декабря, привезено іваровъ на сумму 5228 р., продано на 619 р. Въ г. Сердобскѣ: Никольская 9 мая, привезено товаровъ 1 сумму 14150 р., продано на 4571 р.; Казанская 8 іюля, рпвезено товаровъ на сумму 16019 р., продано на 5140 Воздвиженская 14 сентября, привезено товаровъ на сум- у 17040 р., продано на 3750 р. Въ г. Аткарскѣ: Девятспятнпцкая 27 іюля, привезено іваровъ на сумму 47789 р,, продано на 9422 р.^ Іоаино-
— 56 — предтеченская 29 августа, привезено товаровъ на <іумщѵ 28416 р., продано на 10049 р. Въ г. Балашовѣ: Евдокіевская съ 1 марта, 3-дневная привезено товаровъ па сумму 40000 р., продано на 500(| р.; Троицкая, 3-дневгая, привезено товаровъ на сумму 9000(1 р., продано на 3500 р.; Ильинская съ 20 Іюля 3-дневная, привезено товаровъ на сумму 35000 р., продано на 9000 р.; Козьмодемьянская съ 1 ноября, 7-дневная, привезено товаровъ на сумму 8500 р., продано на 1000 р. Въ г. Камышинѣ: Никольская съ 9 по 15 мая, Воздви- женская съ 14 по 22 сентября, привозимо товаровъ нс- было. Въ г. Царицынѣ: Троицкая въ день сошествія Св. Духа, привезено товаровъ на сумму 275000 р., продано на 45000 р.; Покровская съ 1 по 10 октября, привезено товаровъ на сумму 220000 р., продано на 40000 р. Въ посадѣ Дубовкѣ Троицкая, съ 10 мая по 10іюня, при- везено товаровъ на сумму 650601 р., продано на 438300 р. Въ і ъздахъ: Саратовскомъ: Никольская, въ Озеркахъ, въ день Св. Ни- колая, привезено товаровъ на сумму 6079 р., продано на 2034 р.; Покровская въ Сокурѣ 1 октября, привезено то- варовъ на 5470 р., продано на 3945р.; Десятая въ Елшанкѣ, привезено товаровъ на сумму 19675 р., продано на 8978 р.; Казанская въ Алексѣевкѣ, привезено товаровъ на сумму 5797 р., продано на 2769 р.; Ильинская въ Липовкѣ, при- везено товаровъ на сумму 23975 р., продано на 12764 р.: Духосэшественская въ Липовкѣ, привезено товаровъ на сум- му 11386 р_, продано на 5857 р.; Іоаннопредтеченская въ
— 57 — і'вйкѣ 29 августа. привезено товаровъ на сумму 1000 р.. додано на 300 р. Вольскомъ: Казанская въ Улыбовкѣ 22 октября, привезено оваровъ на сумму 4468 р., продано на 1970 р.; Вознесен- ная въ Черкаскомъ, привезено товаровъ на сумму 25000 I., продано на 12000 р.; Воздвиженская въ Черкаскомъ, ривезено товаровъ на сумму 30000 р., продано на 15000 I.; Казанская въ Колоярѣ 8 іюля, привезено „товаровъ на сумму 75000 р., продано на 49000р.; 1 роицкая въ Болтаѣ, ривезено товаровъ на сумму 46000 р., продано на 28000 Духосопіественская въ с. Евлаіпевкѣ, привезено товаровъ Іа сумму 5000 р., продано на 3000 р.; Никольская въ Алептьевкѣ, привезено товаровъ на сумму 11000 р., про- іапо на 5500 р.; въ день Рождества Богородицы въ Ален- тьевкѣ, привезено товаровъ на сумму’ 13090 р., продано на 7050 р.; Никольская въ Юловской ІЧазѣ, привезено това- Іов’ь на сумму 4571 р., продано на 1680 р.; Дмитріевская ъ Юловской Мазѣ, привезено товаровъ на сумму 5466 р., гродано на 2221 р. I Хвалынскомъ: Троицкая въ Павловкѣ, привезено товаровъ на сумму 10350 р , продано на 3417 р.; Казанская въ іінвловкѣ съ 20 по 24 октября, привезено товаровъ на умму. 6913 р., продано на 4300 р.; Козьмодемьянская въ Поселкахъ съ 1 іюля, привезено товаровъ на. сумму 6425 ір., продано на 2008 р.; Козьмодемьянская вт Поселкахъ съ ноября, привезено товаровъ на сумму 5013 р., продано ч 2008 р.; Вознесенская въ Адоевщинѣ, привезено товаровъ а сумму 1815 р., продано на 1013 р.; Введенская въ Адо ♦віцинѣ, привезено товаровъ на сумму 2008 р., продано на 1101 р.; Троицкая въ Дворянской Терешкѣ, при-
— 58 - везено товаровъ на сумму 4775 р., продано на 1650 р_. Дмитріевская въ Дворянской Терешкѣ, привезено товаровъ на сумму 7773 р., продано на 3409 р. Кузнецкомъ: Казанская въ верхнемъ Аблязовѣ съ 2 но 5 ноля, привозимо товаровъ небыло; Казанская въ Аксаковъ съ 5 по 8 ноля, привезено товаровъ на сумму 10580 р._ продано на 4500 р.; Десятая пятница въ Новокрещенкѣ, привезено товаровъ на сумму 1500 р., продано на 900 р,- Никольская въ Планѣ 6 декабря, привезено товаровъ па сумму 1980 р., продано на 997 р.; Девятая пятница вт. Планѣ, привезено товаровъ на сумму 1800 р., продано на 930 р.; Крестовоздвиженская въ новомъ Кряжимѣ, привезе- но товаровъ на сумму 4500 р., продано на 3100 р.; Казан- ская въ Трескинѣ, привезено товаровъ на сумму 2000 р., продано на 1300 р.; Дмитріевская въ Ульяновкѣ, привезено товаровъ на сумму 400 р., продано на 150 р.- Сергіевская въ Камишкирѣ, привезено товаровъ на сумму 4500 р., про- дано на 3700 р.; Девятая пятница въ Камишкирѣ, привезе- но товаровъ на сумму 4000 р., продано на 2800 р.$ Ни- кольская въ Пенделкѣ съ 9 по 14 мая, привозимо товаровъ небыло; Покровская въ Пенделкѣ, привозимо товаровъ по- было* Вознесенская въ Шемышейкѣ, привезено товаровъ на сумму 5000 р., продано на 3000 р.; Рождественская въ Шемышейкѣ, привезено товаровъ на сумму 6000 р., про- дано на 3800 р. Петровскомъ: Восьмая пятница въ Сердобѣ, привезено говаровт на сумму 5346 р., продано на 2150 р.; Сергіев- срая въ Сердобѣ, привезено товаровъ на сумму 6270 р.- поодано на 3800 р.; Троицкая въ Синодскомъ, привезено товаровъ на сумму 3230 р., продано на 1650 р.; Покрои-
— 59 — #ая вь Синодскомъ, привезено товаровъ на сумму4140 р., Іродано на 1655 р.; Тихвинская въ русской Норкѣ, при- звано товаровъ на сумму 2215 р., продано на 1070 р.; <>.інссепсі;ая въ Чунакахъ, привезено товаровъ на сумму і>50 р., продано на 1260 р.- Казанская въ Сенотскомъ, нівезено товаровъ на сумму 5240 р., продано на 2150 р.; рестовоздвиженская въ Жуковкѣ, привезено товаровъ на Ьіму 5195 р., продано на 2587 р.; Десятая пятница въ лпіанкѣ, привезено товаровъ на сумму 70300 р., продано а 25230 р.; Троицкая въ Успенскомъ, Голицыно тожъ, ривезено товаровъ на сумму 1900 р., продано на 580 р.; ергіевская наканунѣ Троицы и 2-я 25 сентября, привезе- > товаровъ на сумму 1300 р., продано на 350 р.; Троиц кя въ Кузовлевѣ, прпвеззно товаровъ на сумму 2477 р., родано на 1500 р.; Рождество Богородицы вт Кузовлевѣ, ривезено товаровъ на сумму 3935 р., продано на 1570 р.; Ѳедоровская въ Лысовѣ, въ день Федоровской Божіей Ма- ри, привезено товаровъ на сумму 2715 р., продано на 050 р.; Вознесенская въ день Вознесенія, привезено то- аровъ на сумму 3988 р., продано на 1600 р.; Казанская ь Троицкѣ, привезено товаровъ на сумму 5270 р., про- анс на 1203 р.; Троицкая въ Ключахъ, привезено това- овъ на сумму 4020 р., продано на 2177 р.; Покровская ь Ключахъ, привезено товаровъ на сумму 4730 р., про- ано на 2264 р. Сердобскомъ: Троицкая въ Боркахъ, привезено товаровъ а сумму 39640 р., продано на 26371 р.; Девятая въ Да- іыдовкѣ, привезено товаровъ на сумму 7651 р.. продано на 756 р.; Десятая въ Камзалѣ, привезено товаровъ на сум у 10785 р., продано на 6176 р.-, Рождественская въ
— 60 — Трескинѣ, привезено товаровъ на сумму 5795 р., продано на 3475 р.; Покровская въ Бъковѣ, съ 25 сентября по 2 октября, привезено товаровъ на сумму 502100 р., продано на 262275 р.; Мещерская въ Мещерскомъ на 7 недѣлѣ весны, привозимо товаровъ небыло; Духосопіественская въ Ананьинѣ, привезено товаровъ на сумму 3681 р., продано на 1925 р. Аткарскомъ: Вознесенская въ Баландѣ, 7-дневная, при- везено товаровъ на сумму 47216 р., продано на 18967 р.; Крестовоздвиженская въ Баландѣ, привезено товаровъ на сумму 48161 р., продано на 19714 р.; Десятая пятница въ Краишевкѣ, 7-дневная, привезено товаровъ на сумму 53220 р., продано на 18014 р.; Рождество Богородицы въ Сла- стухѣ, привезено товаровъ на сумму 1598 р., продано на 811 р.; Троицкая въ Екатериновкѣ, привезено товаровъ на сумму 2511 р., продано на 1347 р.; Троицкая въ Земля- ныхъ, привезено товаровъ на сумму 1721 р_, продано на 967 р.; Семеновская въ Екатериновкѣ 1 сентября, привезе- но товаровъна сумму 2140 р., продано на 1070 р,- Георгіев- ская въ Екатериновкѣ 25 апрѣля, привезено товаровъ на сумму 2009 р , проданонаІООІ р.; ДмитріевскаявъКиселев- кѣ, привезено товаровъ на сумму 2104 р., продано на 1081 р.; Духосопіественская въ Лысыхъ горахъ, при- везено товаровъ на сумму 2417 р., продано на 1897 р.; Петровская въ Коленѣ, 3-дневная, привезено товаровъ на сумму 1131 р., продано на 542 р.; Никольская въ Коленѣ трехдневная, привезено товаровъ на сумму 1030 р., про- дано на 405 р.; Казанская въ Березовкѣ, привозимо това- ровъ небыло; Покровская въ Морцѣ, привезено товаровъ на сумму 1847 р«; продано на 896 р.; Евдокіевская вь Елани.
— 61 — ивозпмо товаровъ небыло; Евдокіевская въ Таловкѣ, при- Ьзиио товаровъ небыло; Никольская въ Кологривовкѣ, при- »пмо товаровъ побыло; ЕвдокіевскаявъВабинскоЙ слободѣ, ввозимо товаровъ небыло. I Балашовскомъ; Никольская въ слободѣ Островахъ, недѣль- ці я, привезено товаровъ на сумму 58000 р., продано на 'ООО р.; Петровская въ Туркахъ, привезено товаровъ на яму 200000 р., продано на 70000 р.; Никольская въ Тур- Вхъ, привезено товаровъ на сумму 5000 р., продано на і )00 р.; Казанская въ Макаровѣ, привезено товаровъ на мму 30000 р., продано на 7500 р.; Казанская въ слободѣ Іеменовкѣ, привезено товаровъ на сумму 8000 р., продано и. 2500 р.; Св. 40 мучениковъ въ Романовкѣ 9 марта, 6- певная, привезено товаровъ на сумму 205000 р., продано Іь 83000 р.; Михайловская въ слободѣ Зубриловкѣ, при- и> зено товаровъ на сумму 1900 р., продано на 650 р.; Ііокровская въ Красномъ коленѣ, привезено товаровъ на •мму 700 р., продано на 350 р. I Камышинскомъ: Руднинская въ слободѣ Руднѣ съ 26 по 0 августа, привезено товаровъ на сумму 238000 р., про- ано на 60000 р.; Красноярская въ слободѣ Красномъ Яру Іь 16 по 22 августа, привезено товаровъ на сумму 470000 I., продано на 105000 р.; Ольховская въ слободѣ Ольхов' ѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ, привезено товаровъ на сумму 1*200'* р., продано на 35000 р.; Золотовская въ Золотомъ ш день сошествія Св. Духа, привезено товаровъ на сумму І4<*00 р., продано на 3500 р. Царицынскомъ: Пятницкая въ Городищѣ на 9 недѣлѣ по Иасхѣ, привезено товаровъ на сумму 4500 р., продано на 200 р.; Пекровская въ Силидинѣ, привезено товаровъ
— 62 — сумму 65000 р., продано на 60о0 р • Сергіевская вь радѣ, привозимо товаровъ небыло; Вознесенская въ Солоц чаѣ, привезено товаровъ на сумму 70000 р., продано и. 6900 р.; Георгіевская въ Каменномъ бродѣ 23 апрѣля, прц везено товаровъ на сумму 30500 р., продано на 4300 р Казанская въ Каменномъ бродѣ 22 октября, привезено то варовъ на сумму 35000 р., продано на 3100 р. Всего привезено товаровъ на сумму 7974007 р., продаіп на 3017109 руб. О фабрикахъ и заводахъ въ Саратовской іуберніи. Въ Саратовѣ: табачныхъ 4, выдѣлывается товаровъ и; сумму 208.368 р., маслобойныхъ 25, выдѣлывается това ровъ на сумму 132 350 р., кирпичныхъ 11, выдѣлываете товаровъ на 35.375 р., мыльныхъ 2, товаровъ выдѣлывает ся на 49.300 р., изразцовыхъ 2, товаровъ выдѣлывается н; 8900 р., колокольныхъ 3, выдѣлывается товаровъ на 59.24І р., чугунныхъ 3, товаровъ выдѣлывается на 10.750 р., ва точный 1, товаровъ выдѣлывается на 20.000 р., пивовареи ный 1—на 36.000 р., свѣчной 1—на 3150 р., овчинныхъ 2—на 450 р., солотопенный 1, товаровъ выдѣлывается в; 32.000 р., суконныхъ 3—на 3150 р., солодовенный 1—нг 6500 р.; сбытъ производится на мѣстѣ и въ другіе города Имперіи, преиму щественно же въ Москву, Астрахань, Ниж ній Новгородъ и вообще на Донъ; лѣсопильный!, товару вы- дѣлывается на 1800 р.; сбытъ на мѣстѣ. Въ Вольскѣ: салотопенныхъ 3, товару выдѣлывается на 16.350 р., извѣстковый 1—на сумму 3700 р., кожевенныхъ 8—на 18.500 р., сыромятныхъ 3—на 620 р., пивовареН'
— 63 — ый 1—на 347'0 р., кирпичныхъ 10—на 3.600 р,- сбытъ Поизводится въ г. Вольскѣ, въ уѣздѣ его, въ С.-Петербургъ низовые города. Въ Хвалынскѣ: чугунный 1, товаровъ выдѣлывается на р0 р.; сбытъ производится на мѣстѣ, водочный 1—на 12.000 ; сбытъ производится въ городахъ Самарской губерніи. Въ Кузнецкѣ: салотопенныхъ 3, выдѣлі ’вается товаровъ а 190.000 р.; сбытъ производится въ С.-Петербургъ, коже- чшыхъ 36—на 81.480 р., сбытъ въ разныя мѣста, клее- аренныхъ 9—на 7950 р., овчинныхъ 4—на 9850 р.-сбытъ ь Нижег. ярмар., овчинныхъ 4, товаровъ выдѣлывается на 850 р.; сбытъ производится въ разныя мѣста. Въ Сердобскѣ: пивоваренный 1- -на 1080 р., кирпичныхъ і—на 3167 р., сбытъ производится на мѣстѣ, поташный , произв. небыло. Въ Петровскѣ.- салотопенный 1, товару выдѣлывается на 625 р., кожевенныхъ 2—на 3300 р., пивоваренный 1—на 240 р., винокуренный 1 —на 4399 р.; сбытъ производится ъ г. Петровскѣ и уѣздѣ. Въ Аткарскѣ: салотопенный 1, товару выдѣлывается на >000 р., воскобойныхъ 3—на 1600 р., кирпичныхъ 6—на 607 р., сбытъ производится на мѣстѣ и въ Саратовѣ. Въ Балашовѣ: винокуренный 1, товару выдѣлывается к® 0.000 р., пивоваренный 1—на 1500 р.. салотопенныхъ 6— іа 67.005 р., воскобойныхъ 3 — на 8406 р.. мыловаренныхъ —на 12.300 р., кожевенный 1, товару выдѣлывается на Й 336 р., кирпичныхъ 5—на 5150 р.; сбытъ-производится іа мѣстѣ и въ сосѣдніе города. Въ Камышинѣ; пивной 1, товару выдѣлывается на 4800 Ь._ салотопенныхъ 3—на 11.600 р., кожевеннымъ 3—на
— 64 - 14.786 р.: сбыть производится на мѣстѣ и въ Саратовѣ. Въ Царицынѣ: кожевенныхъ 7, товару выдѣлывается цц 4055 р., кирпичныхъ 3—на 5000 р., пивоваренный 1—ц;і 1500 р.; сбытъ производится на мѣстѣ и по городамъ вверхъ по Волгѣ Въ нос. Дубовкѣ: таоачный 1, товару выдѣлывается на 1207 р.. кожевенныхъ 11—на 49.105 р., мыловаренныхъ > --на 6858 р.. горчичныхъ 2—На 5862 р., кирпичныхъ 3 на 9300 р., салотопенныхъ 4—па 7800 р.; сбыть произво- дится на мѣстѣ и въ города по р. Волгѣ. Бъ уѣздахъ: Въ Саратовскомъ: въ дер. Каменкѣ—винокуренный 1, вы- дѣлывается товару на 3590 р., въ селѣ Сокурѣ крахмаль- ный 1—на 556 р., въ йол. Новой Скатовкѣ, палашный 1. товару выдѣлывается на 780 р., въ селѣ Нееловкѣ, виноку- ренный I—на 74.342 р., въ с. Елшапкѣ, винокуренный 1 на—17.718 р., въ с. Чечуйкѣ, винокуренный 1—на 43.680 р., въ дер. Екатериновкѣ, винокуренный 1, выдѣлывается товару на 22.803 р., въ дер. Арбузовкѣ, винокуренный 1 — 20.459 р., въ с. Крутцѣ, суконная Фабрика 1, выдѣлывает- ся товару на. 13.877 р.; сбытъ производится: сукно по под- рядамъ вь казну, а вино и прочія издѣлія на мѣстную рас- продажу. Въ Вольскомъ: въ с. Новой Жуковкѣ, суконная Фабрика, на ней производства не было, винокуренный 1—на 31.500 р. вь с. Царевщинѣ, винокуренныхъ 2—на 95.876 р., въ селѣ Знаменскомъ, винокуренный I, выдѣлываетъ товару на 95.403 р., въ е. Улыбовкѣ и Чернавкѣ на винокуренныхъ заводахъ производства не было, въ с. Салтыковкѣ, вппоку'
— 65 — «нный 1—на 9500 р., въ дер. Лягоппі, винокуренный 1—- 10.500 р., въ с. Куриловкѣ, на винокуренномъ заводѣ ^оизводстЖ не было, въ д. Плетневкѣ,винокуренный 1, вы лывается товару на 7665 р., въ с. Ярыклѣ, вивокурен- лхъ 2—на 32.286 р.; сбытъ па частную продажу. Въ Хвалынскомъ: въ с. Новомъ Чирковѣ, винокуренный выдѣлывается па 10.818 р., въ с. Чирковѣ, винокурен" ,ій 1 —на 10.500 р., въ с. Алексаніровскомъ впнокурен- тй 1—па 14.000 р., въ дер. Ивановкѣ винокуренный—на 1.125 р.; сбытъ производится въ разные города Саратов- іой губерніи. Въ Кузнецкомъ: въ с. Тарлаковѣ стеклянный 1, выдѣлы- іется товару па 13 937 р.; сбытъ производится въ разные рода, въ с. НовомъКряжпмѣсуконная Фаб. 1, выдѣлывается вару на 39.600 р., сбытъ въ казну, въ с. КаФтыревкѣ, конная 1, производства небыло, въ дер. Труевѣ сукон- я 1, выдѣлывается товару на 75.000 р., сбытъ произво- дя въ казну, въ с. Русскомъ Камишкирѣ кожевен. зав.. 1— 13.500 р., сбытъ въ Урюппнѣ, въ дер. Хопеневкѣ ко' венный 1—на Р78 р., въ дер. Кунчаровой мыльныхъ "2, гдѣлывается товару на 5822 р., въ дер. Ульяновкѣ мылк- ій 1—на сумму 750 р., въ дер. Анненковѣ винокурен- іи 1—на 20.700 р., сбытъ производится въ разныя оп- ытныя мѣста, въ Труевѣ винокуренный 1—на 18.600 р., . дер. Поселкахъ, винокуренный 1—на 9710 р., въ Трес- нѣ, суконная 1—на_2г. .000 р., въ Никольскомъ, виноку- ій 1—на 8380 р , въ Неклюдовкѣ, винокуренный 1—на Ю0 р., въ Валяевкѣ винокуренный 1—па 8240 р., въ Бе- бразовкѣ, стеклянный 1, выдѣлывается товаровъ на сум- Г 13.570 р., въ дер. Пенделкѣ, сукогный—на 118.150 р.; 5.
— сс — сбытъ производится въ казну и частнымъ лицамъ. Въ Сердобскомъ: въ с. Мещерскомъ, суконная 1, выдѣлы- вается товару на 66.000 р., сбытъ въ казну, въ с. Надеж- динѣ винокуренный 1—на 255.894 р., въ Мещерскомъ, вц. покуренный 1—на 221.167 р., сбытъ производится въ зем. лѣ войка-донскаго, въ Москву и на мѣстѣ, въ дер. Алфс- ровкѣи Катковкѣ и въ с. Каменкѣ на винокуренныхъ заво- дахъ производства не было, въ с. Полянщинѣ винокуренный 1, выдѣлывается вина на 5943 р.$ сбытъ на мѣстѣ. Въ Петровскомъ: въ с. Чернышевкѣ винокуренный 1, вы- курено вина на 1914 р., въ с. Авдотьинѣ винокуренный 1 •—на 9120 р., въ с. Кондалѣ винокуренный 1—на 22925 р., въ с. Варыпаевкѣ винокуренный 1—на 21.547 р., въ дер. Андреевкѣ винокуренный 1—на 3328 р., въ с. Жи- довкѣ винокуренный 1—на 11.951 р., въ с. Чардымѣ ви- нокуренный 1—на 146.581 р., въ с. Бузовлевѣ винокурен- ный 1, выдѣлывается вина на 16.560 р., въ с. Шишовкѣ винокуренный 1—на 17.430 р., въ дер. Земляныхъ вино- куренный 1—на 138.438 р., въ Липовкѣ, Соймоновѣ, Бо- ряшинѣ, на винокуренныхъ заводахъ производства не бы- ло, въ дер. |Киселевкѣ суконная 1, товару выдѣлывается на. 28.000 р., въ с. Безводномъ суконная 1—на 33.150 р., въ, с. Елшанкѣ суконная 1—на 35.000 р., въ с. Лопатинѣ ко- жевенныхъ 8—на 2810 р., въ дер. Яковлевнѣ мыльный 1— на 70 р , въ с. Зиновьевкѣ свеклосахарный !•—на 7056 р.; сбытъ производится въ г. Петровскѣ и уѣздѣ. Въ Аткарскомъ: въ с. Ивановкѣ винокуреныхъ 2, выдѣ-і лывается вина на сумму 78.418 р., въ с. Старой Бахме- тевкѣ винокуренный 1—на 36.914 р., въ с. ШереметевкѢ винокуренный 1—на 40.087 р., въ дер. Мотовиловкѣ вино-
- 67 — куренный 1—на 32.109 р., въ с. Чедаевкѣ винокуренный 1 —на 57.219 р., въ с. Широкомъ Карамышѣ винокуренный —на 47.921 р., въ с. Андреевкѣ винокуренный 1—на 41.000 р.; сбытъ производится на мѣстѣ и въ окружности. Въ Балаіповскомъ: въ с. Аркадакѣ винокуренный 1, вы* ѣлывается вина на 257.919 р.; сбытъ производится на мѣс- тѣ и въ г. Саратовѣ. Въ Камышинскомъ: въ кол. Севастьяновкѣ свеклосахар- ный 1, выдѣлывается товару на 2360 р.; сбытъ произво- дится въ Саратовъ и Астрахань, въ с. Зензеваткѣ виноку- ренный 1—на 60.000 р., въ Тереинкѣ винокуренный 1— на 100.000 р., въ с. Ворониховѣ винокуренный 1—на 100.000 р.‘ сбытъ производится въ землю войска-Донскаго и на мѣстѣ. Въ Царицынскомъ: въ с. Александровкѣ винокуренный 1, выдѣлывается вина на 85.000 р., въ с. Липовкѣ салотопен- ныхъ 5—на 5000 р., въ дер. Успепкѣ салотопенныхъ 2 — на 1500 р., въ кол. Сарептѣ горчичныхъ 2—на 72.909 р., табачная 1—на 4919 р,, кожевенныйі—на12.605 р.,мыль- ный и свѣчной 1—на 3900 р., пивоваренный 1—на 1000 р., кирпичный 1—на 1500 р., водочный 1—на 3000 р., сбытъ на мѣстѣ и въ разныя губерніи Россіи. Итого Фабрикъ и заводовъ 329, на нцхъ выдѣлывается товаровъ на сумму 4.281.808 руб. Примѣчаніе. На дѣйствующихъ винокуренныхъ заводахъ можетъ быть выкурено вина въ одинъ періодъ винокуренія І27,399.000 ведръ въ полугарѣ.
— 68 — О числѣ разнаго скота въ Саратовской губерніи Бъ Саратовѣ—лошадей 4424, рогатаго скота 8275, овецъ, простыхъ 557, свиней 1605, козъ 408. Уѣздѣ его—лошадей 110.060, рогатаго скота 61.210, овецъ: простыхъ 75.555, тонкорунныхъ 39.992, свиней 13.962, козъ 3859. Въ Вольскѣ—лошадей 2050, рогатаго скота 2370, овецъ простыхъ г030, свиней 130, козъ 830. Уѣздѣ его—лошадей 41.893, рогатагоскота 42.598, овецъ: простыхъ 73.552, тонкорунныхъ 23.426, свиней 3568, козъ 2535. Въ Хвалынскѣ—лошадей 3975, рогатаго скота 2975, овецъ простыхъ 4017, свиней 439, козъ 15. Уѣздѣ его—лошадей 35.315, рогатагоскота21750, овецъ простыхъ 50.401, тонкорунныхъ 17.315, свиней 5002, козъ 2301. Въ Кузнецкѣ—лошадей 3671, рогатаго скота 2101, овецъ простыхъ 5235, свиней 295, козъ 27. Уѣздѣ его—лошадей 31.011, рогатаго скота 16.000, овецъ простыхъ 44.235, тонкорунныхъ 6368, свиней 7705, козъ 3473. Въ Петровскѣ—лошадей 1446, рогатаго скота 2626, овецт простыхъ 3420, свиней 268, козъ 131. Уѣздѣ его—лошадей 63.728, рогатагоскота 44.436, овецъ: простыхъ 167.222, тонкорунныхъ 89.920, свиней 6330, козъ 790. Въ Сердобскѣ—лошадей 2055, рогатаго скота 2135, овецъ простыхъ 5184, свиней 1305, козъ 115. Уѣздѣ его—лошадей 33.091,рогатагоскота 56.845, овецъ:
— 69 — простыхъ 74.116, тонкорунныхъ 99.548, свиней 17.014, .озъ 2873. Въ Аткарскѣ—лошадей 550, рогатаго скота 700, овецт фостыхъ 950, свиней 300, козъ 79. Уѣздѣ его—лошадей 150.171, рогатаго скота 91 607, эвецъ: простыхъ 126.197, тоокорунныхъ 47.423, свиней 30.246, козъ 505. Въ Балашовѣ—лошадей 650, рогатаго скота 790, овецъ 280, свиней 150, козъ 40. Уѣздѣ его—лошадей 94.372, рогатаго скота 78 718, овецъ: простыхъ 280.948, тонкорунныхъ 149.950, свиней 35.448, козъ 2737. Въ Камышинѣ—лошадей 830, рогатаго скота 1560, сви- ней 80, козъ 70. Уѣздѣ его—лошадей 28.299, рогатаго скота 7 7.014, овецъ: простыхъ 1.200.103, тонкорунныхъ 12.330, свиней 17.182, козъ 2676. Въ Царицынѣ—лошадей 778, рогатаго скота 675, овецъ простыхъ 170, свиней 178, козъ 229. Уѣздѣ его—лошадей 7635, рогатаго скота 51.120, овецъ: простыхъ 62.790, тонкорунныхъ 150, свиней 4288, козъ 2407. Въ посадѣ Дубовкѣ—лошадей 1528, рогатаго скота, 932, овецъ простыхъ 2850, свиней 286, козъ 78. Итого—лошадей 617.532, рогатаго скота 566.437, овецъ: простыхъ 2.178.812, тонкорунныхъ 486.422,свиней 145781, ксзъ 26.178.
— 70 — О состояніи народонаселенія въ Саратовской губерній. Въ Саратовѣ—общее число «кителей 46.767 муж., 39.680 Жен., родилось 1760 муж., 1570 жен., умерло 2458 муж., 2138 жен., браковъ было 701. Уѣздѣ его—общее число жителей 65.850 муж., 68.453 жен., род. 4284 муж., 3813 жен., умер. 2752 муж., 1944 жен., было брак. 1407. Въ Вольскѣ--общ. чис. жит. 12.364 муж., 11.253 жен., родил. 434 муж., 401 жен., умер. 349 муж., 279жен., бы- ло брак. 176. Уѣздѣ его—общ. чис. жит. 58.729 муж., 62.928 жен., род. 3061 муж., 3043 жен., умер. 1979 муж., 1919 жен., было брак. 838. Въ Хвалынскѣ—общ. чис. жит. 5886 муж., 6685 жен., родил. 239 муж., 223 жен., умер. 196 муж., 163 жен., бы- ло брак. 135. Уѣздѣ его—обш. чис. жит. 60,749 муж., 60.893 жен., родил. 3620 муж., 3280 жен., умер. 2143 муж., 2032жен., было браковъ 1408. Въ Кузнецкѣ—общее чис. жителей 7752муж., 7975жен., родил. 391 муж., 463 жен., умер. 290 муж., 284 жен., бы- ло браковъ 171. Уѣздѣ его—общ. чис. жит. 63.401 муж., 64.310 жен., род. 3015 муж., 3455 жен., умер. 2519 муж., 2730 жен., было брак. 804. Въ Петровскѣ—общ. чис. жит. 4646 муж., 4519 жен., родил. 297 муж., 261 жен., умер. 261 муж., 228 жен , бы- ло браковъ 132. Уѣздѣ его—общ. чис жит. 89.031 муж., 76.904 жен..
— 71 — одйл. 3659 муж., 3130 жен., умер. 1109 муж., 872 жен;,’ шло брак. 1889. Въ Сердобскѣ—общ. чис. жит. 4815 муж., 4857 жен., ро- илось 215 муж., 229 жен., умер. 188 муж., 161 жен., ыло браковъ 114. Уѣздѣ его—общ. чис. жит. 73.128 муж., 75.373 жен., од. 4401 муж., 4207 жен., умер. 3389 муж., 3204 жен., ’.ыло браковъ 1648. Въ Аткарскѣ—общ. чис. жит. 4030 муж., 4305 жен., ро- іил'. 187 муж., 147 жен., умер. 89 муж., 117 жен., было 5рак. 81. Уѣздѣ его—общ. чис. жит. 87.745 муж., 88.481 жен., род. 5373 муж., 5205 жен., умер. 4989 муж., 3901 жен., было брак. 2608. Въ Балашовѣ—общ. чис. жит. 3795 муж., 2805 жен,, род. 195 муж., 174 жен., умер. 168 муж., 121 жен., было брак. 61. Уѣздѣ его общ. чис. жит. 96.956 муж., 99.362 жен., род. 4254 муж., 4381 жен., умер. 2966 муж., 2878 жен., было брак. 2221. Въ Камышинѣ—общ. чис. жит. 5700 муж., 4902 жен., род. 394 муж., 399 жен., умер. 211 муж., 209 жен., было браковъ 165. Уѣздѣ его—общ. чис. жит. 100.994 муж., 102.094 жен., род. 2885 муж., 2892 Жен., умер. 1523 муж., 1576 жен., было брак. 533. Въ Царицынѣ—общ. чис. жит. 4659 муж., 3793 жен., род. 231 муж., 224 жен., умер. 214 муж., 156 жен., было браковъ 127. Уѣздѣ его—общ. чис. жит. 22.552 муж., 23.281 жен.,
— 72 - род. 1016 муж., 1286 жен., умер. 645 муж., 609 жен., было браковъ 456. Въ посадѣ Дубовкѣ—общ. чис. жит. 7108 муж., 7204 жен., род- 401 муж., 421 жен., умер. 304 муж., 303 жен., было браковъ 98. Итого по губерніи—общее число жителей 826.657 муж. 820.057 жен., родилось 40.312 муж., 39.204 жен., умерло 28.742 муж., 25.824 жен., было браковъ 15 773. Примѣчаніе. Дворянъ: потомственныхъ муж. 2928, жен. 2148, личныхъ: муж. 2797, жен. 2061, разночинцевъ, муж. 2109, жен. 2079, священнослужителей и ихъ дѣтей, исповѣ данія православнаго муж. 6490, жен. 6318, католич.: муж 85, лютеранскаго муж. 89, жен. 111, отставныхъ солдатъ 9317, безсрочно-отпускныхъ 3517, солдатскихъ дѣтей, сос тоящихъ на льготѣ 4989, солдатскихъ женъи дочерей 27431, внутренней стражи 2917, жандармовъ 39, казаковъ: служа- щихъ 1056, не служащихъ 468 и малолѣтнихъ 1497, ка рачьихъ женъ и дочерей 4307, пос [ушниковъ въ монасты ряхъ: муж. 97, жен. 81, принадлежащихъ почтовому вѣдом ству муж. 181, жен. 187, малолѣтнихъ отпущен. муж. 195, жен. 17, иностран. муж. 121, жен. 87, находящихся въ служительскихъ должностяхъ и лекарскихъ учениковъ муж жен. 5, почетныхъ гражданъ муж. 160, жен. 207, куп- всѣхъ гильдій муж. 9975, жен. 7987, мѣщанъ цехо муж 49,471, жен. 52.777, колонистовъ муж. 56.882. 55.248, крестьянъ: государственныхъ муж. 298.898 307.487, удѣльныхъ муж. 32.025, жен. 34 042, вре- 331.449, жен. 153, НОВЪ выхъ жен. жен менно-обязанныхъ дворовыхъ людей, муж. 361.111, свободныхъ хлѣбопашцевъ, муж. 8475, жен. 10451 временно-квартирующіе войска 1426, рекрутъ 4069, всег<
- 73 — 4.492, временно-проживающихъ въ губерніи разныхъ со» словій муж. 26.135, жен. 29.472, незаконнорожденныхъ въ теченіи года было 1.185, двойней родилось 119, тройней 1. Смерть преимущественно похищаетъ дѣтей недости- гающихъ 2-хъ лѣтняго возраста, умершихъ болѣе 100 лѣт. было 4. О числѣ и родѣ преступленій ю (Заратооской губер- ніи. Святотатствъ 4, виновные открыты и преданъ: суду. Самоубійствъ 9, по всѣмъ дѣламъ слѣдствія окончены, пзъ которыхъ 5 преступленій учинено въ болѣзненномъ со- стояніи. Убійствъ 18, изъ числа сихъ преступленій по 5 дѣламъ виновные открыты и преданы суду и 1 сдѣлано въ помѣ- шательствѣ. Гвабежей и разбоевъ 14, виновныхъ открыто 11 человѣкъ. Воровства п мошенничества 443, виновныхъ откры- то 293 п преданы суду, а похищенное имущество соьвращеио по принадлежности, изъ числа этихъ пре-
ступленій учинено въ церквахъ 2, въ домахъ 27о, на дорогахъ 22, а послѣднія въ нежилыхъ мѣстахъ. Конокрадствъ 357, по 58 дѣламъ виновные открыты и слѣдствія окончены, а по остальнымъ производятся слѣдствія. Подкидышей 65, виновные по 1 дѣлу открыты, осталь- ные нѣтъ. Поджигательствъ 18, открыто виновныхъ 8 человѣкъ и преданы суду. Сбытъ Фальшивыхъ денегъ 1, виновный открытъ и пре- данъ суду. Военныхъ дезертировъ 51, пойманы. Поймано бродягъ., неимѣющихъ' письменныхъ видовъ 255. Поймано непомнящихъ родства 5. Примѣчаніе. По состоянію и званію обнаружены пре- ступники: изъ дворянъ 2, изъ купцовъ 9, изъ мѣщанъ 59, изъ государственныхъ крестьянъ 109, изъ временно- обязанныхъ 160, изъ удѣльныхъ 19, изъ солдатъ 17, изъ отставныхъ солдатъ 1 и изъ безсрочно-отпускныхъ 10, изъ казаковъ 4, изъ почтовыхъ служителей 1, въ числѣ этихъ преступниковъ 14 женщинъ. *
I — 75 — Объ иновѣрцахъ въ Саратѵвскоіі губернія. Въ Саратовѣ—христіанъ: римско-католическаго исповѣ- данія мужеска 2.065, женска 601, лютеранскаго и рефор- матскаго мужеска 571, женска 573; нехристіанъ: мусуль- манъ мужеска 68, женска 51 Уѣздѣ его—христіанъ: римско католическаго исповѣданій мужеска 14, женска 19, лютеранскаго и реформатскаго яужеска 3.835, женска 3.722. Вольскѣ—христіанъ: лютеранскаго и реформатскаго ис- Iповѣданія мужеска 2, нехристіанъ: мусульманъ мужеска І63, женска 55. Уѣздѣ его—христіанъ: римско-католическаго исповѣда- нія мужеска 2; лютеранскаго и реформатскаго мужеска 20, женска 11; нехристіанъ: мусульманъ мужеска 871, іенска 872. Хвалынскѣ—христіанъ: римско-католическаго исповѣда- нія мужеска 3, женска 2, лютеранскаго и реФорматска- іго мужеска 4, женска 5; нехристіанъ: мужеска 215, женска 250. Уѣздѣ его—христіанъ: римско-католическаго исповѣданія мужеска 10, женска 7, лютеранскаго и реформатскаго му-
— 76 — ?еска 2; нехристіанъ: мусульмане мужеска 13.957, жепскД 14.008. ] Кузнецкѣ—нехрпстіанъ. мусульманъ мужеска 180, женска 270. Уѣздѣ его—христіанъ: лютеранскаго и реформатскаго исповѣданія мужеска 3, женска 6; нехристіанъ: мусуль- манъ мужеска 6.005, женска 6.О01. Петровскѣ —христіанъ: римско-католическаго псповт.данія мужеска 7, женска 4, лютеранскаго и реформатскаго му- жеска 1, женска 1. Уъздѣ его—христіанъ: лютеранскаго н реформатскаго ис- повѣданія мужеска 3, женска 2; нехрпстіанъ: мусульманъ мужеска 4.097, женска 4.213, идолопоклонниковъ мужеска 9, женска 7. Сердобскѣ—христіанъ: рпмско-католическаіо исповѣданія мужеска 5, женска 2, лютеранскаго и реформатскаго му- жеска 4, женска 3. Уѣздѣ его—христіанъ: римско-католическаго исповѣданія мужеска 5, женска 6, лютеранскаго и реформатскаго му- жеска 25, женска 27. Аткарскѣ —христіанъ: лютеранскаго и реформатскаго ис- іовѣданія мужеска 7, женска 6. • Уѣздѣ его—христіанъ: лютеранскаго и реформатскаго пс-
- 79 - п.вѣданія мужески 4982, женска 5070. Балашовѣ—христіанъ римско-католическаго исповѣданія ііужеска 12, женска 3, нехристіанъ: мусульманъ му- геска 15. Уѣздѣ его—христіанъ: римско-католическаго исповѣданія яужеска 40, женска 6, лютеранскаго и реформатскаго му- піеска 7. Камышинѣ—христіанъ: римско-католическаго исповѣданія .іужеска 14, женска 15, лютеранскаго и реформатскаго іужеска 12, женска 7. Уѣздѣ его—христіанъ: римско-католическаго исповѣданіи іужеска 10803, женска 10407, лютеранскаго и реФормат- •каго мужеска 36607, женска 35613. Царицынѣ—христіанъ: лютеранскаго и реформатскаго ісповѣданія мужеска 32, женска 36; нехристіанъ: мусуль- іанъ мужеска 12, женска 9, идолопоклонниковъ мужеска І0, женска 14. Уѣздѣ его—христіанъ лютеранскаго и реформатскаго ис- ювѣданія мужеска 348, женска 387; нехристіанъ: идоло- юклонниковъ мужеска 38, женска 42 П. Дубовкѣ—христіанъ: лютеранскаго и реформатскаго ісповѣданія мужеска 42, женска 57; нехристіанъ: мусуль- іанъ мужеска 4, женска 3, идолопоклонниковъ мужеска 10, ।енска 12. Итого по губерніи, христіанъ: римско-католическаго ис- ювѣданія мужеска 12980, женска 11072, лютеранскаго и ЮФорматскаго мужеска 46507, женска 45526; нехристіанъ: іусульманъ мужеска 25487, женска 25762, пдолопоклон- Иковъ мужеска 77, женска 75.
—80 — 0 состояніи пожарной части Саратовской губерніи. Въ губернскомъ городѣ Саратовѣ: брантмейстеровъ 5, ра- бочихъ 148, лошадей съ упряжью 96, трубъ 12, къ нимъ рукавовъ 36, дрогъ: лѣтнихъ 40, зимнихъ 40, бочекъ 20, чановъ 20, ушатовъ 16, ведеръ 40, лѣстницъ 12, багровъ 52, топоровъ 40, на содержаніе въ годъ 16044 р. Э0| к. Въ уѣздныхъ: Въ Вольскѣ; брантмейстеровъ 2, рабочихъ 18, лошадей съ упряжью 22, трубъ 8, къ нимъ рукавовъ 13, дрогъ: лѣт- нихъ 18, зимнихъ 11, бочекъ 12, ушатовъ 10, ведеръ 12, лѣстницъ 5, багровъ 35, топоровъ 20; на содержаніе коман- ды въ годъ 2951 р. 20|. к. Въ Хвалынскѣ: брантмейстеръ 1, рабочихъ 12, лошадей съ упряжью 16, трубъ 8, къ нимъ рукавовъ 12, дрогъ: лѣт- нихъ 10, зимнихъ 10, бочекъ 10, чановъ 1, ушатовъ 3, ве- деръ 8, лѣстницъ 8, багровъ 10, топоровъ 25, на содержа- ніе команды въ годъ 903 р. Въ Кузнецкѣ: брантмейстеръ 1, рабочихъ 12, лошадей съ упряжью 18, трубъ 3, къ нпмъ рукавовъ 9, дрогъ: лѣтнихъ 9, зимнихъ 9, бочекъ 5, ведеръ 5, лѣстницъ 1, багровъ 5, топоровъ 5; на содержаніе команды въ годъ 2166 р. 48| к. Въ Петровскѣ: брантмейстеръ 1, рабочихъ 12, лошадей съ упряжью 18, трубъ 4, къ нимъ рукавовъ 7, дрогъ: лѣт- нихъ 9, зимнихъ 9, бочекъ 6, ведеръ 6, лѣстницъ 3, багровъ 12, топоровъ 10, на содержанье команды въ годъ 1259 р. 29 к. Въ Сердобскѣ: рабочихъ 5, лошадей съ упряжью На трубъ 1, къ нимъ рукавовъ 1, дрогъ; лѣтнихъ 4 зимнихъ
— 81 — > бочекъ 3, ведеръ 6, лѣстницъ 1, багровъ 8, топоровъ? а содержаніе команды въ годъ 527 р. 14^ к. Въ Аткарскѣ:. рабочихъ 7,. лошадей съ упряжью 8, трубъ . нъ нимъ рукавовъ 2, дрогъ: лѣтнихъ 4, зимнихъ 6, бо‘ къ 3, ведеръ 5, лѣстницъ 2, багровъ 5, топоровъ 3; на, удержаніе команды въ годъ 610 р.”1&у к. Въ Балашовѣ: рабочихъ 7, лошадей съ упряжью 13, рубъ 2, къ нимъ рукавовъ 2, дрогъ лѣтнихъ 3, зймнихъ . бочекъ“4г ведеръ 6, лѣстницъ 4, багровъ. 12, топоровъ ; на содержаніе команды въ годъ 931 р.. Въ Камышинѣ:. брантмейетгръ 1Г рабочихъ 10, лошадей ь упряжью 14, трубъ 3, къ нимъ рукавовъ 6, дрогъ: лѣт- ахъ 7, зимнихъ 7, бочекъ 4, ведеръ 12,. лѣстницъ 4, баг- овъ 8,. топоровъ 8; на содержаніе команды въ іодъ 985 р- 7 коп. Вь Царицынѣ: рабочихъ 7, лошадей съ упряжью 14, >убъ 5, къ нимъ рукавовъ 5, дрогъ: лѣтнихъ 5, зимнихъ , бочекъ 3, ведеръ 7, лѣстницъ 4. багровъ 33, топоровъ ; на содержаніе команды въ годт 1580 р. 91 к. Въ посадѣ Дубовкѣ: брантмейстеръ 1, рабочихъ 10, ло- адей. съ упряжью 14, трубъ 5 къ нимъ рукавовъ 5, дрогъ: пнихъ 4, бочекъ 6, ведеръ 12, лѣстницъ 2, багровъ 30, поровъ 11, на содержаніе команды въ годъ 2146 р. Итого: брантмейстеровъ 12, рабочихъ 248, лошадей съ іряжою 244, трубъ 53, къ нимъ рукавовъ 98, дрогъ,- лѣт- ахъ 113, зимнихъ 104, бочекъ 86, чановъ 21, ушатовъ I ведеръ 119, лѣстницъ 46, багровъ 210, топоровъ 131^ і содержаніе командъ въ годъ 30.Ю5 р. 49-| к.
— 82 Общая табель необыкновенныхъ, болѣе или менѣе замѣча- тельныхъ происшествій по Саратовской губерніи. Въ г. Саратовѣ было пожаровъ 23, сгорѣло домовъ: кре- стьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ при- надлежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 47, на сумму 90855, погибшій при пожарѣ 1; внезапные смерт- ные случаи: отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 1, отъ не- воздержанія 32, отъ болѣзненныхъ припадковъ 20, утонув- шихъ 3; найдено младенцевъ живыхъ 32. Уѣздѣ его: было пожаровъ 34, сгорѣло домовъ: крестьяне всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 1012, на сумму 516337 р., погибшихъ при пожарѣ людей 10- внезапные смертные случаи: убитыхъ громомъ 2, отъ раз ныхъ нечаянныхъ случаевъ 34, отъ невоздержан’я 50, отъ болѣзненныхъ припадковъ 7, утонувшихъ 12; найденныхъ младенцевъ живыхъ 4. Вольскѣ: было пожаровъ 3, сгорѣло домовъ, крестьяне всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицайъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 7, на сумму 3600 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 1, отъ невоздержанія 7, утонувшій 1. Уѣздѣ его: было пожаровъ 43, сгорѣло домовъ крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 219, на сумму 58654 р.,градобитій 2; внезапные смертные случаи убитыхъ громомъ 3, отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 16. отъ невоздержанія 26, отъ болѣзненныхъ припадковъ 14' утонувшихъ 9, найденныхъ младенцевъ живыхъ 5.
- 83 Хвалынскѣ: былъ пожаръ 1, сгорѣло зданіе 1, на сумму 20 р.; внезапные смертные случаи: отъ невоздержанія 2, тъ болѣзненныхъ припадковъ 3, утонувшихъ 2, найден- ыхъ младенцевъ живыхъ 2. Уѣздѣ его: было пожаровъ 26, сгорѣло домовъ: крестьянъ сѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- ежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 105, на умму 36958 р., погибшій при пожарѣ 1, разбитое судно 1; незапные смертные случаи: отъ разныхъ нечаянныхъ лучаевъ 7, отъ невоздержанія 3, отъ болѣзненныхъ при- адковъ 5, утонувшихъ 4, найденный младенецъ живой 1. Кузнецкѣ: было пожаровъ 2, сгорѣло домовъ: крестьянъ сѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принадле- жащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 8, на сум- іу 4500 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхъ не- чаянныхъ случаевъ 2, отъ невоздержанія 5, отъ болѣзнен- ыхъ припадковъ 4, утонившихъ 3. Уѣздѣ его: было пожаровъ 7, сгорѣло домовъ: крестьянъ сѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- ежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 370, на умму 101189 р., погибшихъ при пожарѣ 2; внезапные мертвые случаи: отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 6, отъ евоздержанія 12, отъ болѣзненныхъ припадковъ 22, уто- увшихъ 5. Петровскѣ: было пожаровъ 8, сгорѣло домовъ: крестьянъ ѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- кжащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 10, на киму 2380 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхъ маянныхъ случаевъ 3, отъ невоздержанія 2, отъболѣзнен- мхъ припадковъ 1, утонувшихъ 4.
— 84 — Уѣздѣ его. было пожаровъ 42, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вобще частнымъ лицамъ принад. лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 546, на сумму 85435 р., погибшихъ при пожарѣ 2; внезапные смертные случаи: убитыхъ громомъ 3, отъ разі іыхъ нечаян- ныхъ случаевъ 3, отъ невоздержанія 12, отъ болѣзненныхъ припадковъ 21, утонувшихъ ’8 Сердобскѣ: было пожаровъ 4, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованіи и вообще частнымъ липамъ принад лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мелі ннцъ 45, на сумму 11745 р.; внезапные смертные случаи: отъ невоз- держанія 1, отъ болѣзненныхъ припадковъ 2, утонувшій 1. Уѣздѣ его: было пожаровъ 26, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 207., н;- сумму 45855 р., погибшихъ при пожарѣ 2; внезапные смерт- ные случаи: убитыхъ громомъ 2; отъ разныхъ нечаянныхі случаевъ 11, отъ н 'воздержанія 17, отъ болѣзненныхъ при падковъ 35, утонувшихъ 11; найденные младенцы: жиььга 3, умершихъ 2. Аткарскѣ: было пожаровъ 5,сгорѣло домовъ: креетьян всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицъ принад лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и. мельницъ 97, н; сумму 6795 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхг нечаянныхъ случаевъ 1, отъ невоздержанія 20, отъ болѣэ ленныхъ припадковъ 5, утонувшихъ 2, найденный младенец' живой 1. Уѣздѣ его‘ было пожаровъ 24, сгорѣло домовъ: кресгьяв' всѣхъ наименованій и вообще частнымъ шцамъ приня# ледащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 499, в
— 85 — «умму 50003; внезапные смертные случаи: отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 4, отъ невоздержанія 81, отъ болѣз- ненныхъ припадковъ 13, утонувшихъ 4, найденныхъ мла- денцевъ живыхъ 4. Балашовѣ оыло дожаровъ 2, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 3. на сумму 2400 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхт нечаянныхъ случаевъ 3,отъ невоздержанія 1, утонувшихъ 2. Уѣздъ его; было пожаровъ 42,сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 110, на сумму 119865 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхт нечаянныхъ случаевъ 11, отъ невоздержанія 14, отъ болѣз- ненныхъ припадковъ 6, утонувшихъ 16, найденныхъ мла- денцевъ живыхъ 2. Камышинѣ было Пожаровъ 2, сгорѣю домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лидамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 3, ня сумму 1605 р.; внезапные смертные случай: отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 2, отъ невоздержанія 1, отъ болѣз- ненныхъ припадковъ 3, утонувшихъ 5, найденныхъ мла- денцевъ жиіыхъ 4. Уѣздѣ его: было пожаровъ 10, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и воооще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ й мельницъ 57, на ;умму 14215 р., погибшій при пожарѣ 1; внезапные смерт- ные случаи: убитыхъ громомъ 2, отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 2, отъ невоздержанія 2, отъ болѣзненныхъ при- падковъ 6, утонувшихъ 2.
— 8Й — Царицынѣ: было пожаровъ 5, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 65, на сумму 130000 р.; внезапные смертные случаи: отъ разныхъ иеч - явныхъ случаевъ 1, отъ болѣзненныхъ припадковъ 2, найденный младешцъ живой 1. Уѣздѣ его: было пожаровъ 11, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 117, на сумму 1750 р., погибшій при пожарѣ 1, разбитое судно 1, градобитій 1; внезапные смертные случаи: отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 8, отъ болѣзненныхъ припадковъ 9, утонувшихъ 5, найденныхъ младенцевъ живыхъ 2. Посадѣ Дубовкѣ: было пожаровъ 3, сгорѣло домовъ: кре- стьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ при- надлежащихъ, а также Фабрикъ, заіэдовъ и мелышцъ 445, на сумму 326738 р.; внезапные смертные случаи: отъ не- воздержанія 2, отъ болѣзненныхъ, припадковъ 1, найден- ныхъ младенцевъ живыхъ 2. Итого было пожаровъ 323, сгорѣло домовъ: крестьянъ всѣхъ наименованій и вообще частнымъ лицамъ принад- лежащихъ, а также Фабрикъ, заводовъ и мельницъ 3973, на сумму 1610999 р., погибшихъ при пожарѣ 20, раз- битыхъ судовъ 2, градобитій 3; внезапные смертные случаи: убитыхъ громимъ 12, отъ разныхъ нечаянныхъ случаевъ 116, отъ невоздержанія 291, отъ болѣзненныхъ припадковъ 179, утонувшихъ 99, найденныхъ младенцевъ живыхъ 63, умершихъ 2. Примѣчаніе. а) Въ числѣ пожаровъ было 1 отъ молніи 46 отъ неосторожности, 3 отъ поджоговъ,
— 87 — 126 отъ неизвѣстныхъ причинъ, б) На основан’ч судебной медицины вскрьі* то 169 тѣлъ. О хлѣбныхъ и денежныхъ запасахъ придовѵльстйя Сара'/глв* спой губерніи. Хлѣбные запасы. По имѣніямъ временно-обязанныхъ крестьянъ. По уѣздамъ: Саратовскому—32.679 душъ, 120 магазиновъ, въ нихъ? на лицо 22.906 ч. 4 чет. озим., 10.387 ч. 6 чет. яров., въ Ссудѣ 4500 ч. 2 чет. озим., 3000 ч. яр., въ недоимкѣ 5272 ч. 2 чет. озим., 2951 ч. 6 чет. яров. Вольскому—25.029 душъ, 99 магазиновъ, въ нихъ: на лицо 23.476 ч. оз., 11.936 ч. яр., въ недоимкѣ 1553 ч.оз., 578 ч. 4 чет. яров. Хвалынскому—17.554 душ., 61 магаз., въ нихъ: на ли- цо 16.794 ч. оз., 8257 ч. яр., въ недоимкѣ 760 ч. озим., ПО ч. яров. Кузнецкому—25.272 душ., 101 магаз., въ нихъ: на лицо: ^2.111 ч. оз., 9201 ч. яр., въ ссудѣ 1469 ч. 4 чет. озим., ?322 ч. 4 чет. яров., въ недоимкѣ 1691 ч. 4 чет. озим., Й12 ч. 4 чет. яров. Петровскому—32.968 душ., 130 магаз., въ нихъ хи.ѣба: на лицо 31.427 ч. озим., 15.463 ч. 4 чет. яров., въ недоим- кѣ 1541 ч. озим., 1021 ч. яров. Сердобскому—16.013 душ., 228 магаз., въ нихъ хлѣба:
— 88 — 36.140 ч. озим., 17.445 ч. яров., въ ссудѣ 4000 ч. озим., 561 ч. 4 чет. яров., въ недоимкѣ 5873 ч. озим., 3000 яр. Аткарскому—50,223 душ., 183 магаз,, въ нихъ хлѣба: на ницо 45.667 ч. озим., 22.268 ч. яров., въ ссудѣ 1800 ч. озим., 1000 ч. яров., въ недоимкѣ 2756 ч. озим., 1843 ч. 4 ч. яров. Балашовскому—47.095 душ., 168 маг., въ нихъ хлѣба: 44.665 ч. озим., 23.046 ч. яров., въ ссудѣ 1430 ч. озим., 501 ч. 4 чет. яров., въ недоимкѣ 10ц0 ч. озим. Камышинскому—15.055 душ., 27 магаз., вънихт хлѣба: на лицо 11.808 ч. озим., 5999 ч. яров., въ ссудѣ 3967 ч. озим., 1528 ч. 4 ч. яров. Царицынскому—4053 душ., 20 магаз , въ нихъ хлѣба: на лицо 1978 ч. 3 чет. озим., 1008 ч. 3 чет. яров. въ ссу- дѣ 1783 ч. 6 чет. озим., 1018 ч. 1 чет. яров., въ недоимкѣ 290 ч. 7 чет. озим. Всего—295.941 душ., 1137 магаз., въ нихъ хлѣба: на ли- цо-256.972 ч. 7 чет. озим., 125.011 ч, 5 чет. яров., въ ссудѣ 18.950 ч. 4 чет. озим., 11.932 ч. 1 чет. яров., въ недоимкѣ 20.737 ч. 5 чет. озим., 11.027 ч. 2 чет. яров. У государственныхъ крестьянъ—277.793 магаз. 89, амб. 942, въ нихъ хлѣба: на лицо 358.753ч. озим., 146309 яров., въ ссудѣ 7782 ч. озим., 4095 яров., въ недоимкѣ 5429 ч. ози'і., 2090 яров. У колонистовъ—49.170 душ., 158 магаз., въ нихъ хлѣ- ба: на лицо 88.191 ч. озим., 19.640 яров., въ ссудѣ 889ч озим., 126 ч. яров. У удѣльныхъ крестьянъ—31.926 душъ, 147 магазин., вт нихъ хлѣба: на лицо 26.715 ч. озим., 16.203 ч. яров., ві ссудѣ 26.652 ч. озим., 15.860 ч. яров.
—89 — Итого—358.889 душъ, маг. и амб. 1336, въ нихъ хлѣба' на лицо 473.659 ч. озим., 182.152 ч. яров., въ ссудѣ 35.323 ч. озим., 20.081 ч. яров., въ недоимкѣ 5420 ч. оз., 2090 ч. яров. А всего—654.830 душъ, 2473 маг., въ нихъ хлѣба: на лицо 730.631 ч. озим., 307.163 ч. яров., въ ссудѣ 54.273 ч. озим., 32.013 ч. яров., въ недоимкѣ 26.166 ч. озим., 13.117 ч. яров. Денежный запасный капиталъ: Съ мѣщанъ—57.871 душ., на лицо въ сохранной казнѣ и уѣздныхъ казначействахъ 22.МО р. 80| к., въ долгу по ссудамъ 695 р., въ недоимкѣ по сбору 953 р. 65* к., въ недоборѣ 4937 р.,27* к. Съ временно-обязанныхъ крестьянъ—295.941 душ., на лицо въ сохранной казнъ и уѣздныхъ казначействахъ 220,917 р. 17* к., въ долгу по ссудамъ 24.061 р. 20А к., въ недоишѣ по сбору 3126 р. 87* к., въ излишкѣ 78.865 р. 49* к. А всегэ—353.812 душъ, на лино въ сохранной казнѣ и уѣздныхъ казначействахъ 243.757 р. 98 к., въ долгу по ссудамъ 24.756 р. 201 к., въ недоимкѣ по сбору 4080 р. 52^ к., въ излишкѣ 73.928 р 22 к. На жителяхъ ЛифлнндскоЙ и Витебской губерній въ долгу по ссудамъ 154.394 р. 13| к. Государственныхъ крестьянъ—277.793 душ,, на лицо въ Саратовскомъ уѣздномъ казначействѣ 131.793 р. 59А к. А всего—631.605 душъ, на лицо въ сохранной казнѣ и уѣздныхъ казначействахъ 375.551 р. 57э к., въ долгу по ссудамъ 179.150 р. 34 к., въ недоимкѣ *по сбоп^ 4080 р. 52| к., въ недоборѣ и излишкѣ 73.928 р. 22 Д.
— 90 — Примѣчаніе. 1) О взносѣ недоимочнаго и ссуднаго хлѣба въ магазины дѣлается чрезъ попечителей и смотрителей ма- газиновъ настоятельное понужденіе. 2) Урожай овощей и плодовъ садовыхъ въ 1863 году былъ неудовлетворительный. О посѣвѣ и урожаѣ хлѣба въ Саратовской губерніи. По помѣщичьимъ имѣніямъ и у другихъ подвѣдомствен- ныхъ министерству внутреннихъ дѣлъ сословій посѣяно: озимаго 519577, яроваго 774302, картофеля 23079; снято: озимаго 1662038 ч., яроваго 4327152, Картофеля 191278; урожая: озимаго 3, яроваго 5-*, картофеля 8; изъ урожая причитается на душу при отдѣленіи сѣмянъ, по 6 четвертей, 1 четверику и 5 гарнцевъ съ долями.’ У разночинцевъ посѣяно: озимаго 6099, яроваго 14340 картофеля 227; снято: озимаго 15845, яроваго 75755, карто- феля 1556 ч.; урожай: озимаго 2-*, яроваго 5, картофеля 7; изъ урожая принимается на душу при отдѣленіисѣмянъ, по 50 четвертей, 5 четвериковъ и гарнца съ долями. У отставныхъ нижнихъ чиновъ посѣяно: озимаго 1030, яроваго 1074, картофеля 51ч.; снято: озимаго 3940, яроваго 7098, картофеля 378 ч.; урожай: озимаго 3’-, яроваю 6*-, картофеля 7; изъ урожая причитается на душу при отдѣле- ніи сѣмянъ, по 7 четвертей, 6 четвериковъ и 4} гарнца съ долями. У государственныхъ крестинъ посѣяно.' озимаго 3251377, яроваго 675600, картофеля 33076 ч.; снято: озимаго 685101, яроваго 1999756, картофеля 163906 ч.; урожай: озимаго 2, яро-
— 91 — іаго 3, картофеля 5; изъ урожая причитается на душу при ітдѣленіи сѣмянъ, по 3 четверти, 4 четверика и 7ъгарнпев ъ долями. У удѣльныхъ посѣяно: озимаго 20954, яроваго 50019, яртоФеля 2584 ч.; снято: оіимаго 67926, яроваго 280276, ;арто®еля 9545 ч.; урожай озимаго 3, яроваго 5*-, картофеля І|; изъ урожая причитается на душу при отдѣленіи сѣмянъ, ю 4 четверти, 1 четверику и 1 гарнцу съ долями. У колонистовъ посѣяно: озимаго 30877, яроваго 96897., 'ртоФеля 14218 ч.; снято: озимаго 153667, яроваго '636330, :артоФеля 103730 ч.; урожай: озимаго5, яроваго 6|., карто- іеля 7; изъ урожая причитается на душу при отдѣленіи ѣмянъ, по 6 четвертей, 1 четверику и 3 гарнца оъ долями. У духовныхъ особъ посѣяно: озимаго 4244, яроваго 9279, артоФеля 1034 ч.; снято: озимаго 11610, яроваго 50432, артОФеля 7792 ч.; урожай: озимаго 2|, яроваго 5, картофеля изъ урожая причитается на душу при отдѣленіи сѣмянъ, о 4 четверти, 7 четвериковъ и 1 гарнцу съ долями. Итого посѣяно: озимаго 912158, яроваго 1621511, карто- еля 74269 ч.; снято: озимаго 2600127, яроваго 7376799, <.ртоФеля478185 ч.; урожай: озимаго 3, яроваго 5, картофеля изъ урожая причитается на душу при отдѣленіи съмянъ, > 5 четвертей, 1 четверику и 6 гарнцевъ съ долями. ---------------
мстоіфпмѣ’іательпостлкъ г. Саратова (*), Двухсотлѣтнее историческое сущеегвоваые Саратова, при? надлежащаго къ новымъ городами нашего отечества, не представляетъ собою никакихъ, особенно з&йіѣчатегъгыхъ, историческихъ событій. Городъ этотъ какъ явленіе ѵже позднѣйшаго государственнаго^уклада уьрайныхъ областей русскаго царства, стоявшій въ сторонъ отт тѣхъ корен- ныхъ областей, которыя принимали непосоедственнис уча- стіе въ историческомъ организовати Московскаго Парствя, не могъ оставить и памятниковъ своей кратковпеме нной и<> торической жизни. Хотя для историка онъ имѣетъ драго- цѣнные памятники въ народныхъ преданьяхъ и въ немнр- •гпхъ архивныхъ дѣлахъ, уцѣлѣвшпхъ отъ прошлыхъ сто- лѣтій; однако для археолога онъ не представляетъ почти н$г (•) Вамска вм во время; пребыванія в; т. Саратовѣ Госуді*.рч; іі\слъдыі»а Цесаревича была поднесена Его Высочвсгв»,
— 94 — какихъ* или очень мало данныхъ, на которыхъ можно бы- ло бы остановиться съ. особеннымъ интересомъ, и какъ ни знамена гельновсе историческое существованіе этого края, вц одна столѣтіе ставшаго богатѣйшею областью нашего отечества, съ задатками самаго счастливаго будущаго, од- нако во. внѣшнемъ, такъ-сказать наглядномъ отношеніи для путешественника—онъ представляетъ мало рельефныхъ яв- леній и. еще меньше историческихъ и археологическихъ па- мятниковъ.. Перенесенный, въ концѣ XVII столѣтія, на правый или нагорный берегъ Волги, съ лѣвой луговой стороны, гдѣ Са- ратовъ существовалъ не болѣе одного столѣтія со времени основанія, городъ этотъ сохранилъ только нѣкоторые незна- чительные памятники начальной эпохи свсзго существова- нія. Къ такимъ памятникамъ принадлежатъ нѣкоторыя церк- ви, едва-ли. не современныя основанію города,—именно: Ста- рый соборъ съ чудотворною иконою Нерукотвореннаго об- раза всемилостиваго Сііаса, церкви—Спасопреображенская, что на горахъ, при которой въ прошедшемъ столѣтіи нахо- дился монастырь, Вознесенско-Горянская, нынѣ единовѣр- ческая церковь, Введенская и Крестовоздвиженская съ жен- скимъ монастыремъ. Церкви эти въ археологическомъ отно- шеніи имѣютъ нѣсколько памятниковъ церковной старины, на которыя Августѣйшему путешественнику, вѣроятно, бла- гоугодно будетъ обратить любознательное вниманіе. Изъ хра- мовъ новѣйшаго времени можно указать на каѳедральный Александро -Невскій соборъ, построенный въ первой полови- нѣ нынѣшняго столѣтія, какъ памятникъ освооожденія Рос- сіи отъ иноплеменниковъ въ 1812 году. Ризница этого со- бора заключаетъ въ себѣ нѣкоторые археологическіе па-
— 95 - мятники, въ томъ числѣ свитокъ древнихъ службъ—КОПІЯ СЪ оригинала XIV или XV вѣка. Что касается достопримѣчательностей этою рода и вооб- ще на что собственно можетъ быть обращено внимані! Ав- густѣйшаго путешественника въ отношеніи церковно' исто- рическомъ и церковно-археологическомъ, то по этому пред- мету будетъ представлена на благоусмотрѣніе Его Высоче- ства особая подробная Еаписла. Археологическіе памятники друтагэ рода ограничиваются нѣкоторыми древностями, найденными на мѣстѣ развалина древней столицы Золотой Орды, на Ахтубѣ, и собраніемъ монетъ, преимущественно Джучидской эпохи, находимыхъ въ окрестностяхъ Саратова, въ развалинахъ древняго та- тарскаго города У вѣка или Укека, слѣды котораго впдьш и по настоящее время. Небольшое собраніе монетъ этого рп- । да, въ настоящее время извѣстныхъ въ народѣ (собственно I на У вѣкѣ) * подъ именемъ багиляковъ, имѣетъ быть пред- । ставлено Его Высочеству на мѣстѣ. Достойно вниманія, что между монетами, отыскиваемыми на увѣкѣ, находились п такіе, на которыхъ мѣсто чекана показано именно въ этомъ самомъ городѣ Увѣкѣ. Его Высочеству, можетъ быть, бла- гоугодно будетъ осмотрѣть и самые слѣды развашнъ этого города. Къ наиболѣе памя нымъ историческимъ событіямъ, о ко- торыхъ сохранились на мѣстѣ болѣе подробныя историческія свѣдѣнія, можетъ быть отнесено время нашествія на Сара- товъ самозванца Пугачева. Въ этомъ отношеніи Его Высо- честву могутъ быть указаны и объяснены на мѣстѣ—сос- • Въ 12 верстахъ отъ Саратова.
тояніе Саратова передъ нашествіемъ Пугачева, самый планъ взятія города, мѣста стоянокъ самозванца и нѣкоіорыя дрі" ГІЯ подробности, не бывшія извѣстными ни Пушкину, авто- ,у исторіи Пугачевскаго бунта, нп другимъ историкамъ этой ( эпохи. Къ историческимъ достопримѣчательностям ь этого времени принадлежатъ также любопытные, до спхъ поръ не- извѣстные, письменные документы, собранные на мѣстѣ и заключающіе въ себѣ: а) Разъясненіе начала и послѣдствій вражды, возникшей между Державинымъ, находившимся въ то время въ Сара- тогѣ по порученію главнокомандующаго войсками правитель- ства, и комендантомъ города, полковникомъ Бошпякомъ, храбрымъ защитникомъ Саратова. Ь) Ордеры и ппсьма, съ автографическими приписками Суворова, преслѣдовавшаго Пугачева вмѣстѣ съ другплщ войсками правительства. Эти ордеры и письма писаны. во время самаго похода, п исполнены живаго интереса совре- менности. с) Документы, относящіеся къ осадѣ Пугачевымъ Цари- цынской крѣпости, первой, которая вполнѣ удачно отразила нападеніе самозванца и дала возможность знаменитому Ми- хельсону разбить скопища этого измѣнника. сі) Письма и ордеры Михельсона съ самаго поля битвы, и распоряженіе его въ день пораженія самозванца .. е) Подлинный манифестъ Пугачева, и. многіе другіе доку- менты этой интересной эпохи. Въ числѣ зданій, сехранившихі я отъ времени Пугачева, народное преданіе указываетъ на одинъ домъ, въ кото- ромъ останавливался самозванецъ по взятіи Саратова, н этотъ домъ еще и въ настоящее время, до преданіямъ старо-
97 — Гжиловъ, слыветъ йодъ именемъ „царскаго41. Какъ городъ, по премуществу коммерческій, получившій ‘вое значеніе вслѣдствіе развитія производительныхъ силъ хлѣбороднаго района, средоточіемъ котораго является Сара- ’овъ, городъ этотъ, возникшій сравнительно, въ недавнее іремя, не можетъ указать на другія достопрпмѣчательности, кромѣ тѣхъ, которыми обусловливается его настоящее ком- мерческое и промышленное значеніе, то-есть, на Факты и ивлснія современной жизни и дѣятельности. Въ этомъ отно- піег:и любознательность Его Высочества можетъ быть удов- летворена знакомствомъ съ тѣми явленіями, въ которыхъ выражается современная дѣятельность города и его значеніе для государства. Августѣйшему путешественнику, можетъ быть, благоугодно будетъ осмотрѣть существующія въ Са- ратовѣ заведенія, въ которыхъ обработываются продукты мѣстной производительности, какъ-то: крупичатыя, масло- бойныя, салотопенныя и другія заведенія, произведеніями которыхъ въ значительной степени поддерживаются наши торговыя сношенія съ Европой, и другія отрасли промыш- ленности, обусловливаемыя естественными потребностями