Текст
          %
:J>
J::
-
o
ж
»
::J
 НАЦІОНАЛЬНА
»
::J ПОЛІТИКА
o
3 ЛЕНІНА
-І
s

»
:J
m
::r:
-
::r:
J>
ІВАН БАКАЛО


Іван Бакало НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЛЕНІНА 
IVAN BAKALO ІВАН БАКАЛО LENIN'S NATIONALITY POLICY НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЛЕНІНА Проект зі збереження видавничої спадщини української еміrрацї Munich, "Suchasnist", 1974 Мюнхен, "Сучасність", 1974 
r ..:«,>y,;. СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНА БІБЛІОТЕКА Ч 16 /35/ ; Copyright Ьу Suchasnist 1974 :. f. ...., ....... 4}""" l.,, " l' '"' :... J:' '" .',., "'-11 .' ..... . Іван Бакало " "'І.: о.! . " ". ;. 
ВСТУП Керівники Комуністичної Партії Радянськоrо Союзу 'вже півстоліття твердять, що вони здійснюють ленінську . . наЦІОнальну ПОЛіТику та створюють умови розвитку братерства й рівности всіх раніш приrноблених народів російської імперії. На всіх партійних з'їздах, конференціях, у декретах ЦК чи ухвалах уряду підкреслювали. що партія і уряд щодо Uboro питання керуються виключно вкаЗіВками Леніна. На ХХ з'їзді КПРС У справі національної політики М. Хрущов казав: "Партія керувалась і буде керуватись вказівками великоrо Леніна, який rоворив, що "лише повна уважність до інтересів різних національностей може усунути (рунт для конфліктів, усунути взаемне недовір'я". І у проrpамі КПРС, прийнятій 1961 року, також підкреслено, що в період побудови матеріяльної бази комунізму (1960 1970 роки) питання національних взаемо відносин поміж народами СРСР буде вирішуватись на основі проведення ленінської національної політики. "Партія буде, як і раніше, ПРОВОдИти політику, шо забезпечуе фактичну рівність усіх напій, народностей з повним урахуванням їх інтересів". 2 Проте, зrадана заява лідера партії, як і всі попередні, чи й проrрамові настанови виявляють велике розходження з практичним здійсненням національної політики СРСР. Ще в 1920 роках партія, покликаючись на Леніна, на всьому обширі СРСР провадила коренізацію, сутність якої 7 
поляrала в тому, щоб створювати передумови для розвитку адміністративноrосподарської й культурноосвітньої діяльности кожноrо народу на йоrо національній основі. У хили серед членів партії в бік недооцінки національних 'особливостей меншин СРСР, як і переоцінка їх, на ХІІ з'їзді РКП(б) були засуджені, при чому ухил у бік велико російськоrо націоналізму вважався rоловною небезпекою. Тоді ж на з'їзді, як висловлювались деякі визначні йоrо делеrати, вітав ще дух Леніна, що за станом здоров'я не Mir взяти безпосередньої участи в роботах з'їзду. Пїд кінець 1920 років курс партії у ЗДlИсненні національної політики різко змінився, а в першій половині 1930 років довів до розrрому баraтьох культурно національних установ. На XVII з'їзді ВКП(б) 1934 року ухил у бік міспевоrо напіоналізму прийнято вважати за rоловну небезпеку у здійсненні політики едности народів СРСР. Аполоrетів національної політики переслідувано, а в баrатьох випадках і фізично винищувано. Члени національних партій, що приеднались до комуністичної (як, наприклад, в Україні члени партії "боротьбістів") були майже повністю фізично знищені. У наступні роки, як і тепер, національна політика партії ПРОХОдИла вже під знаком надання переваm російській мові. Про це в проrрамі партії відмічено: "Російська мова мае позитивне значення, вона сприяе взаемному обмінові досвідом і наближае кожну націю і народність до культурних осяrів усіх інших народів СРСР і до світової культури". 3 В цій же проrрамі поставлено завдання домаrатись зближення націй, розвивати заrальну для всіх радянських націй інтернаціональну культуру. Така постанова стоїть у повній протилежності до ухвал ХІІ з'їзду ВКП(б) і практики у здійсненні національної політики середИНИ 1920 років. Ось тут і постае питання: чи КПРС здійснюе ленінську . . наЦІОнальну ПОЛІтику, а чи лише прикривае свою вже цілком іншу національну політику, ніж ту, яку ЇХ провідник Ленін визначив з урахуванням практичноrо розвою Haцio нальних рухів народів СРСР за час CBoro державноrо урядування і проводу в партії, а особливо в період підrотови до творення союзної держави СРСР? ПРИМІТКИ 1. Н. С. Хрущев, ОтчеТНЬІЙ доклад Центр. Комит. коммун. партии Сов. Союза ХХ сьезду партии, Москва, 1956, стор. 101. 2. Проrрама Комуністичної партії Радянськоrо Союзу, Київ, Держполітвидав УРСР, 1961, стор. 100. З. Там Же, стор. 115. 8 9 
І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЛІТИКИ ЛЕНІНА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПИТАННІ національнім питанНІ зайняв щодо РСДРП Союз вірменських соціялдемократів, який розпочав свою практичну діяльність у 1902 році. У першому числі CBoro пресовоrо opraHY "Пролетаріят" у передовиціманіфесті було відмічено: "Будучи одним з відrалужень Російської соціялдемократичної робітничої партії, яка широко розкинула свою сітку на всьому просторі Росії, Союз вірменських C.д. цілком солідаризуеться з нею у своїй діяльності і буде боротися разом з нею за інтереси російськоrо пролетаріяту взаrалі й BipMeHcbKoro зокрема". 2 Цей союз, як зазначено в маніфесті, не включав у свою проrраму вимоr політичної автономії для народів Кавказу. "Ми вимаrаемо тільки автономії щодо культурноrо життя, тобто свободи мови, шкіл, освіти і т. п.". 3 Що стосупься політичноrо укладу життя у звільненій Росії, Союз вірменських соціялдемократів висловлювався за створення федеративної республіки. До таких вимоr політичноrо кредо Союзу Ленін ставився зовсім прихильно. Коментуючи цей маніфест "Пролетаріяту", він вітав вимоrи rромадянських свобід, повної рівности, як і"... вимоrи права на самовизначення для кожної національності, що входить до складу держави". 4 Але тому що Союз висловився і за державний устрій у вільній Росії, за федерацію республік, Ленін, як послідовний прихильник централізму, тут же рішуче заперечив можливість TaKoro державноrо устрою в Росії. "Не діло пролетаріяту пропаrувати федералізм і національну автономію, не діло пролетаріяту висовувати подібні вимоrи, які неминуче зводяться до вимоrи створення автономної клясової держави. Справа пролетаріяту стисліше зrуртувати як можна ширші маси робітників усіх і всяких національностей, об'еднувати для боротьби на можливо ширшій арені за демократичну республіку і за соціялізм". 5 Щодо рішення національної проблеми народів Росії, подібну думку дешо пізніше висловив і К. Кавтський. Проте він вважав, що об'еднання робітничих мас повинно Російські соціялдемократи лівоrо крила, а зокрема Ленін, ще в перші роки Uboro сторіччя стали проявляти особливо велике зацікавлення до національної проблеми народів Росії, вважаючи національне питання за ОдИн з важелів у революційній боротьбі за повалення існуючоrо режиму. Ще перед скликанням ІІ з'їзду РСДРП (1903 р.) Ленін виступив з рядом статтей з національноrо питання. Найбільш заслуrовують на YBary: "Чи потрібна 'самостійна політична партія' жидівському пролетаріяту". "Про маніфест 'Союзу вірменських соціялдемократів' ", "Національне питання в нашій проrрамі" та інші. З'ясовуючи позиції марксистів у цьому питанні, Ленін рішуче виступав проти поділу сил пролетаріяту в боротьбі з буржуазіею. Коли Бунд (Заrальний жидівський робітничий союз), не задовольняючись автономіею в РСДРП (яку він мав у цій партії від 1898 року до cBoro виходу з РСДРП 1903 року), домаrався встановлення федеративних стосунків з РСДРП, Ленін у названій статті виступив проти цих вимоr Бунду. Він писав: "У питаннях боротьби з caMO державством, боротьби з буржуазіею всїЕї Росії ми повинні виступати як едина, централізована, бойова орrанізація, ми повинні спиратися на весь пролетаріят, без різнипі мови й національности..." І Відмінну позицію від Бунду в орrанізаційнопартійнім і 10 11 
йти по ЛlНlІ національних соціялістичних парТlИ, а не в порядку об'еднання всіх націй і народностей в едину партію. Захист же національних вимоr, він уважав, треба відкласти "до Toro часу, коли в самій Росії буде розв'язано заrальне питання". 6 Централістичні поrляди Леніна виявлялись і на самому ІІ з'їзді РСДРП. Коли стояло питання про прийняття 3 пункту проrрами партії, а саме про "широке місцеве caMO врядування, обласне самоуправління для тих місцевостей які відрізняються особливими побутовими умовами і складом населення", Ленін висловлювався проти слова "обласне", бо таке моrло бути витлумачене в розумінні "розподілу цілої держави на дрібні області, а до Toro ж ще й за національною ознакою". 7 Вимоrи Леніна як звичайно зводились до збереження повної політичної ености, як ц; сазано було на прикладі йоrо реакції на маніфест Союзу ВІрменських C.д. .У статті "Національне питання в нашій проrрамі" ЛенІН писав, що "визнання боротьби за свободу caMO виз'!ачення зовсім не зобов'язуе нас підтримувати вимоrу наЦІОнальноrо самовизначення". 8 Партія, пояснював він буде підтримувати самовизначення не народів і наці\і, пролетаріят у кожній національності. Намаrаючись запровадити rеrемонію партії в політичному житті країни, Ленін висловлював у цих вимоrах думку, що не була співмірною з постановою ро.зв'яки національноrо питання у К. Маркса і Ф. Енrельса, ЯКІ п емансипаціею націй розуміли всю соціяльну СУКУПНІсть, а не лише пролетаріят. У дебатах з польськоrо питаня Енrельс. rоворив: "Польща повинна, принаймні, ВОЛОДіТИ теРИТОРlею 1772 року... Вона повинна володіти не лише басейнами, але й rирлами своїх великих рік..." 9 ІІ з'їзд РСДРП У своїх рішеннях ШОДО національноrо питання схвалив "право на самовизначення за всіма націями, які водять до складу держави". 10 Ця Ж формула була принята І на першому з'їзді РСДРП 1898 р. Ця теза не викликала принципових заперечень на з'їзді. Але Бунд у 12 національному питанні захищав позицію культурної aBTO номії і йоrо делеrати запропонували доповнити цю точку проrрами словами: "і створення установ, які rарантували б їм повну свободу культурноrо розвитку". 11 Пропозиції Бунду з'їзд не підтримав. Неrативно поставилась до проrрами російських C.д. і польська соціялістична партія (ППС). Точку проrрами про право напій на самовизначення польські соціялісти вважали "таемничою" і "неясною". 12 у статті "Національне питання в нашій проrрамі" Ленін, захищаючи свої поrляди на проблему Haцio нальноrо укладу Росії, з приводу таких виступів писав: "Буржуазний демократ уявляе, що демократія усувае клясову боротьбу, і тому ставить усі свої політичні вимоrи абстрактно, заrально, "безумовно" з поrляду інтересів "BCboro народу..." 13 Такий підхід він вважав за буржуазну ілюзію і катеrорично відхиляв. Яскраве світло на позицію централістів (провідне місце серед них посідав Ленін) відбивали суперечки, які постали на ІІ з'їзді РСДРП з приводу "рівности мов". Питання це порушив лідер бундівців Лібер і підтримали rоловно делеrати національних орrанізацій. На пропозицію делеrата з'їзду Кострова про включення до проrрами партії вимоrи про "рівноправність мов у всіх школах, установах і зібраннях", що й було прийнято (точка 8 проrрами) більшістю rолосів, Ленін rолосував проти. 14 Тоді ж було прийнято, що рідна мова кожноrо народу може бути вживана нарівні з державною в усіх місцевих rромадських і державних установах. Ці настанови, як вимоrа життя, лишались фактично без значних змін у проrрамі РСДРП більшовиків до захоплення ними влади в Росії. Проrрама австрійської соціялдемократії з HaЦlO нальноrо питання, прийнята на Брюннському з'їзді 1899 року, була ліберальніша: "Ми, зазначено в проrрамі, не визнаемо жодних привілеїв і відкидаемо тому вимоrу державної МОВИ..." 15 ІЗ 
Проrрамні настанови РСДРП про право націй на caMO визначення притяrали YBary баrатьох політичних діячів і то різних соціяльнополітичних течій, які займалися розв'язкою національної проблеми в російській імперії. Л. Юркевич, український c.Д., у своїй розвідці "Русские соціял демокраТЬІ и национаЛЬНЬІЙ вопрос", уважав, що Ленін у поясненнях ціЕЇ тези висловив думки, сутність яких зводиться скорше до збереження баrатонаціональної держави, як до розчленування її чи створення федерації держав. Це твердження Юркевич підпираЕ словами Леніна: "оо. ми зобов'язані виховувати робітників у "байдужості" до національних відмінностей. Це безперечно". 16 "Член Haцiї rнобительки повинен бути "байдужим" до питання про те, чи належать малі нації до йоrо держави чи сусідньої, а чи самим собі, залежно від їх симпатій: без такої "байдужости" він не соціялдемократ". 17 ЩО СТОСУЕТЬСЯ сопіялдемократа приrнобленої нації, писав далі Ленін, він маЕ аrітувати за "добровільне злучення націй. Він може... бути і за політичну незалежність своЕЇ нації, і за її ВКJJючення до складу сусідньої держави. Але в усіх випадках він повинен боротися проти дрібнонаціональної вузькости, ізольованости... за під порядкування інтересів частковоrо інтересам заrальноrо". 18 Аналізуючи ці вислови Леніна, Юркевич уважав йоrо палким захисником ЕДНОСТИ Росії. Юркевич навів слова Леніна, що "переваrи великих держав з поrляду eKOHO мічноrо проrpесу і з І10rляду інтересів маси населення безсумнівні". 19 Ця позиція Леніна, як відомо, знайшла СВОЕ під . . твердження в перІОД т. зв. BOEHHoro КОМУНІзму, в перІОД нищення новопосталих за наЦІОнальною ознакою демократичних держав (Україна, Білорусь, держави кавказькі, прибалтійські, Туркестан та ін.) і встановлення т. зв. радянської влад на величезних просторах російської імперії силою зброї. Про праrнення збереrти поновлену російську імперію в її кордонах свідчить той факт, що Ленін докладав усіх зусиль, щоб створити ЕДИНУ російську C.д. партію, яка об'Еднувала б представників різних національностей. До соціялдемократичних орrанізацій, які провадили свою політичну діяльність поза РСДРП, він був далеко не баЙдужим. До редакції журналу українських C.д. "Дзвін" Ленін писав:" маю сказати, шо проповіддю Biд окремлення українських робітників в окрему C.д. орrанізацію обурений rлибоко". 20 Цілком зрозуміло, що Едина партійна орrанізація різнонаціональна за своїм складом, але підпорядкована одному центрові, з переваrою в ній за численністю росіян, мала б вирішувати долю caMO визначення націй. Цілеспрямованість Леніна щодо формування C.д. партії імперськоrо характеру суперечила духові марксизму. Енrельс, як відомо, висловлювався за обмеження природних кордонів великих історичних націй. 21 Подібних тверджень у Леніна протяrом йоrо дореволюційної діяльности не було. . Роза Люксембурr, відома діячка польської C.д. парТlї, в статті "Національне питання й автономія" подала ряд aprYMeHTiB проти проrрамових настанов РСДРП про право націй на самовизначення. Вона вважала, що роздрібнення великої капіталістичної держави за національною ознакою і створення малих національних держав призведе до роздрібнення сил пролетаріяту, до послаблення йоrо лав і підпорядкування буржуазії. Крім Toro, дрібні держави завжди будуть залежні економічно від великих. Вона писала: "Чи можна поважно rоворити про "caMO визначення" формально незалежних чорноrорців, болrар, румунів, сербів, rpeKiB, частково навіть швайцарців, незалежність яких сама Е продуктом політичної боротьби та дипломатичної rри "европейськоrо концерту". 22 З приводу цих тверджень Р. Люксембурr Ленін зазначив, що вона підмінила питання про політичне caMO визначення питанням про економічну самостійність і незалежність. "З поrляду національних відносин, писав Ленін, найліпші умови для розвитку капіталізму даЕ 15 14 
безперечно національна держава... Це означаЕ, що "caMO визначення націй у проrрамі марксистів не може мати з історичноrо поrляду, іншоrо значення крім як політично'rо самовизначення." 23 Не зважаючи на це, Р. Люксембурr вважала точку проrрами партії про самовизначення за "метафізичне речення", яке нічоrо "практичноrо" не маЕ в собі. Захищаючи позицію партії про право націй на caMO визначення, !leHH звертав YBary на історичну епоху в розвитку капаЛlЗМУ, яку переживала та чи інша країна і зокрема РОСІЯ на початку ХХ століття. Східня Европа й Азія, пи.сuав Ленін, лише вступили в епоху буржуазних революцlИ, в епоху буржуазнодемократичних рухів спрмованих "до творення національно незалежних і OДHO наЦІОнальних держав". 24 . І ось цю. ситуацію Ленін з властивим йому Дlялектичимu ШДХОДОМ досить зручно використовував. РСДРП шд иоrо проводом, спрямовуючи СВОЮ діяльність на об'Еднання робітничих кляс різних національностей Росії, ак!uивність яких. проявлялась інтенсивніше в період рев<;>люцlИНИХ ВИСТУШВ початку 1900 років, уважала ДОЦІЛьним включити в проrраму точку про самовизначення націй і захищати її, але тільки як політичний засіб: "Нам кжуть: підтримуючи право на відокремлення, ви шдтримупе буржуазний націоналізм приrнічених націй... ,и ВіДПОЕМО: ні, саме я бржуазії важливе тут прктичне РІшення, а для робпникіВ важливе принципове ВИДІлення двох тенденцій. Оскільки буржуазія нації приrнобленої змаrапься з націЕюrнобителькою постільки ми завжди, в усіх випадках і рішучіше всіх з бож ми найміливіші й найпослідовніші вороrи приrоблення. ОскІЛЬКИ буржуазія приrнобленої нації оБСТОЮЕ свій буруазий напіоналізм, ми проти" (підкреслено в ориrlНал9. 25 Та саме тому, що буржуазія нації при rноблеНОІ не може змаrатись з націЕюrнобителькою не переслідуючи своїх національних інтересів (виrід), T й право на самовизначення націй РСДРП може використо 16 вувати залежно ВІД обставин, ЯКІ будуть складатися в революційному русі. у резолюції нарад ЦК РСДРП 1913 року сказано, що питання про самовизначення націй не треба плутаи з питанням доцільности відокремлення тіЕЇ чи іншої наЦІЇ. у кожному окремому випадку C.д. партія буде розв'язвати це питання самостійно, враховуючи ІНтереси шлоrо суспільноrо розвитку й інтереси клясової боротьби пролетаріяту за соціялізм. 26 . Отже, питання про самовизначення націй само по обl не маЕ практичноrо значення, воно поставлено в залежНІСТЬ від політичної коньюнктури в оцінці РСДРП. u Коли порівняти цю ухвалу ЦК РСДРП, прииняту З активНою участю Леніна, з позиціЕЮ, яку він займав щод відокремлення Норвеrії від Швеції, захищаючи проrресивНІ настанови про самовизначення націй, леrко виявля:ья певна неузrідненість. у випадку відокремення Норвеrn ВІД Швеції в 1905 році шведський пролетаРІЯТ виявив повну толерантність до норвежців, хоч таий. акт бумовн послаблював економічні зв'язки раНІШ ІСНУЮЧОІ ЕДИНОІ держави та фронт боротьби робітничої кляси з буржуазіЕ. Цьоrо Ленін у своїх виступах не засужував. Навпаки, .IН уважав, що фронт боротьби пролетаРIЯ!У цих двох наи з буржуазіЕЮ посилювався, бо руинувались зв язки ПРИЕднання проти волі норвезькоrо народу, яке сталось 1814 року. 27 "Надбання" Росії до 1917 року також ми ,,:apaKep примусовий, проте шодо Росії рішати про. ОІЛЬНlСТ.Ь BI окремлення силоміць включених територш І народіВ ВІД метрополії Польщі, Фінляндії, Прибалтійських країн, України і баrатьох інших, залишаЕ за собою пра.во РСДРП. "... Ми за право відокремлення (а не за BIД окремлення всіх!)". 28 . . Ленін, захищаючи ідею збереження великих держав І вбачаючи в цьому найкоротший шлях до соціялізму, писав: "Соціялісти не можуть досяrти СВОЕЇ великої мети, не борячись проти всякоrо rноблення націй. Тому вони 17 
безумовно повинні вимаrати, щоб C.д. партії при rноблюючх нащи (т. зв. великих держав особливо) визнавали и .захищали право приrноблених націй на caMO визначення, саме політичному розумінні слова, цебто право на.ПОЛІТиче ВІДокремлення". 29 Але під твердженням про ПОЛІТИЧне ВІДокремлення саме й маркувалась суть справи. Відомо, що великі держави, як звичайно не обмежуютья однорідним етнічним складом насел'ення. Проте, ЛенІН у своїх прапях, писаних до революції 1917 po ку, тверди, марсиси вороже ставляться до федерації і децентраЛІЗЦII. КаlТаЛІЗМ, писав він "ВимаrаЕ для CBoro р)Звитку БІЛЬШИХ 1, як тільки можливо, більш цeHTpa ЛІзованх держав", а це з cBoro боку rарантувало більшу МОЖЛИВІТЬ широко розrорнути боротьбу пролетаріяту з буржуаЗІЕЮ. 30 . Отже, якщо HMaE іншоrо шляху до соціялізму, як ТІльки чере велиКІ держави, то всі деклярації РСДРП і caM<;>ro ЛеНІНа про самовизначення націй у політичному сеНСІ зводяться до математичноrо нуля. Та чи маркситськи це підхід у розв'язці національної проблеми? чень І ..ПОСЩОВНИК Маркса ABrycT Бебель, орrанізатор Н1мецькОІ С<;>ЦІялдемократії (до речі, якоrо вважав за марксиста І Лені) у справі самовизначення націй висловлювався в ДУСІ широкої демократії. Він писав: "...Ko ли ми бачимо, що народами керують наперекір їх волі то наш .обов'язок ставати по стороні тих, хто виявля ВОЛЮ ЗВІЛьнити себе від чужоrо ярма". 31 Тут, як бачимо не стави!ься питання в тій площині, що партія лише за прво на ВІДокрмення, але не за відокремлення всіх, що бажають ВІДДІЛитись. Окремі Члени РСДРП висували пропаrанднополітичні льозунrи щодо розв'язки національної проблеми. Так Ю. Пяков пропнував прийняти льозунr 'Теть з колоній" (по рос.иськи. Вон ИЗ колоний"), ЯК ВИмоry робітників дО СВОІХ урядіВ. Проти Цboro льозунry рішуче виступив Ленін. Та це не означаЕ, що Ленін захищав експансію метрополій з 18 об '<' днаних сил П р олета р іят у в йоrо метою підтримки <- u боротьбі з буржуазіЕЮ. Він вважав, що так":и ;'1ьозун:. можна буде здійснити у зв'язку з розвитком СОПІЯЛlСИЧНОІ революції. "...Як тільки захопимо владу, писав ЛеНІН, M зробимо пе (дамо свободу відокремлення), KO CMI будемо урядом, зовсім не для "рекоендаши BIД окремлення, а навпаки, для. полеrшеннu и прискорення демократИЧНОlО зближення І злиття нацlИ.. ми ввжаЕМО своїм обов'язком і в своїх інтересах зробити це, бо ІНакше соціялізм в Европі буде нетривкий" (підкреслено в ориrіналі). 32 Про умови, за яких можлива. була б переоrа соціялізму ще в перші роки ХХ СТОЛlТТЯ, ВИСЛОВИВС."І 1.<. Кавтський. у праці "Про національне итан в PII IН писав шо не лише в інтересах C.д. УСІХ наши РОСІІ, а І в інтер;сах демократії Західної Европи і Bc.boro ciTY щоб революційний рух у Росії при.йня.в ширШІ рОЗМІРИ щб наслідки йоrо були по ЗМОЗІ БІЛЬШ демократич.Н1. BI вважав, що для здійснення Uboro "всі пролетарсьКl парТl Росії, до якої б напіональности вони не належ.lИ, uПОВИННІ залишити все, що може послабити революцlИНИ рух У Росії... вони не мають висувати на першии плян сепаратистські тенденції й вимоrи, а :--rаюь залИl.ІаТИСЯ в тісному контакті з C.д. Росії... ОкреМІ наПІОнаьНl вмоrи мають бути відкладені до Toro часу, коли в самlИ РОСІІ буде розв'язано заrальну справу". 33 .' Отже різнипя в твердженнях KaBTcbKoro .1 ЛеНІна поляrала в тому, що Кавтський визнавв Існування самостійних C.д. партій народів Росії, а ЛеНІН змаrав до створення лише заrальноімперської c'.r:' партії і важав, що лише вона маЕ прероrативи в розв ЯЗЦІ ншональоrо питання. Одначе, і Ленін, і Кавтський з YCIE СНlСТЮ визначали свої розрахунки на заrальну СОЦІЯЛlСТИЧНУ революЦІЮ. Ю. Пятаков Р. Люксембурr та інші члени РСДРП все ж уважали точу проrрами про право. націй .на caMO визначення зайвою. В тезах БухарІНа, шдписаних 19 
Пятаковим і €вrеніЕЮ Бош, щодо національноrо питання зазначено, що "льозунr про самовизначення наЦІИ насамперед утопічний і шкідливий, який ПОрОДЖУЕ ілюзії" 34 (див. "ДокумеНТЬІ и материаЛЬІ по истории национальноrо вопроса в Росии и в СССР", М. 1930, стор. ХХХ). Розбіжність у поrлядах серед членів РСДРП щодо Uboro питання привела до відкритої дискусії. На сторінках російської закордонної й чужо мовної партійної преси було поміщено ряд статей. В "Сборнику социалдемократа" (ч. 1, жовтень 1916 року) було подано декілька виступів, присвячених цій дискусії. Зпоміж них були з такими Конкретними назвами: "Право на самовизначення в капіталістичнім суспільстві нездійсненне", "Право на caMO визначення не до застосування при сопіялістичному суспільстві". 35 у цьому Ж "Сборнику" В перекладі на російську мову було надруковано і "Тези про імперіялізм і національне приrноблення", складені К. Радеком. В "Тезах" Радек писав, що завданням соціялдемократії Е вимоrа всіх демократичних прав для приrноблених націй, у тім числі й свободи пропаrанди про політичне відокремлення. Але тут же він застеріrав, що C.Д., складаючи з себе всяку Bik повідальність за політику буржуазії, не буде виступати "за встановлення нових прикордонних стовпів у Европі, за поновлення знищених імперіЯЛіЗмом кордонів". 36 Це означаЕ, що C.д. не буде змаrатись за поновлення анектованих держав і народів у їх національних кордонах. Радек вважав, що маси приrноблених і приrноблюючих народів у солідарній боротьбі спроможні будуть знищити національне rноблення, а разом з тим і економічну експлуатацію, та приведуть ЛЮДСТВо від імперіялізму до соціялізму. "Сопіялістичне суспільство не буде знати ніякоrо rноблення, воно забезпечить усім народам право самостійно розв'язувати всі їх потреби". 37 Тут до речі буде зrадати, що Інсаров ще 1907 року в своїй статті "Національне питання і марксизм" підкреслював, що національна проблема баrато б ти розв'язана лише ТОДІ, коли націоналних держав мо:к е у інить собою капіталістичну демокраТlЯ переможе и зам " 38 . U систему . . . д ску сії про самовизначення нацlИ ПОЗИЦІЯ -!1eНla в ac и висловив Радек у своїх ішла ще даЛІ ВЛІВО ВІД Toro, що... 0 самовизначення" " т х" У статті "Підсумки дискуСll пр . . ea. ." вавши капіталізм у СОЦІЯЛІЗМ, ЛеНІН писав. Пере буду . які П р иведуть до . во р ить можливостІ, ) пролетаРІЯТ .ст облення" (підкреслено в ориr. . усунення Н1Uональноо rH ть озвиватись такі стосунки На цій баЗІ, твердив ВІН, буду р.. повно ї взаЕмодовіри і . . . П р иведуть до Іх ПОМІЖ наЦІЯМИ, ЯКІ . "зближенням і злиттям KiHeЦЬKiHцeM ПОВИННІ завершитися їх". 39 'оо 1917 року коли при владі був З почаком l?е.)ЛЦll з част:О також і соціялістів ліберальнии коалlЦlИНИИ уряд ..у Х пр о д овж у вав . . Л' у СВОІХ виступа реВОЛЮЦІОнеРІВ, eH самовизначення і з властивою захищати прво наlИ на вав почуття національноrо йому енерrlЕЮ шдтриму U . для лідерів . яке спонтанно и неСПОДіВано . патрІОТИЗМУ, . 'u П р оявилось У наРОДІВ російських. Лlбер'альних партlИ російської ІмпеРll.. . " хоч І . б у ло повторено раніш У б Р і "KBlТHeBI тези рошу 0 п олетарська партія повинна висловлену думку, Щ мжна більшої держави, але тут праrнуи д? створення ЯК для здійснення ціЕЇ мети маЕ бути же ЛенІН ПІДкреслив, Щ ф О ма насильства. Проrрамовою виключена будь..а o олета іяту писав він, маЕ бути: вимоrою револю.циноrо Р нйши' ша місцева (і напіо "повна свобода Вl-докремлення, р вані ['арантії прав нальна) аВТОНОМІЯ, докладно опрацьо " 40 націонаьних ме'НШ'И9 і 7 року на Всеросійській конференції ТОДІ Ж, У KBlТНI ., К ема з приводу РСДРП(б) у HaцiOHaЬHOМY пит:;:ї І ;0 ловних точок самовизначення нацlИ, як в . КІ ' наи бl ' Л ЬШ ма р кантні 'оо б висловлеНІ та проrрами паРТll, J ли як і в дореволюційний час, У твердження. І? ятаков. об льоз Hf про відокремлення СВОЕМУ вистуш д<;,маrався, Щ r 'reTb кордони поміж націй було заМІНено льозун ом 20 21 
націями і державами". Ф. Дзержинський також не вважав за потрібне підтримувати льозунr про самовизначення націй. В умовах боротьби за соціялістичну революцію "HaцiOHa лістичні потяrнеНБЯ реакційні", казав він. 41 Ф. Дзержин ський виступав проти створення незалежної Польщі, України й інших національних держав. Він закидав Ленінові, що в цьому він становиться на позиції націонал шовіністів. Та це Леніна не бентежило. Сталін, rоловний доповідач на цій конференції про національне питання, захищав власне поrляд Леніна. Йоrо твердження зводились до "признання за народами права на відокремлення; для народів, що залишаються в межах даної держави обласна автономія; для національних меншин окремі закони, які мали б rарантувати їм вільний розвиток; для пролетаріяту всіх національностей даної держави ЕДИНИЙ неподільний колектив, Едина партія".42 Трудно поrодитись, що ця теза відповідала вимоrам марксизму. Енrельс у передмові до ПоЛьськоrо видання "Маніфесту комуністичної партії" 1892 року писав: "...По щирості, міжнародне співробітництво европейських народів можливе лише за тих умов, якшо кожний З цих народів буде повним rосподарем у СВОЕМУ домі". 43 За умов же творення "Единоrо неподільноrо колективу, Единої партії", кожна rноблена національність позбавлялась Toro стану, щоб бути "повним rосподарем" у своїй країні. На тезу Сталіна про ЕДИНИЙ колектив Ленін по суті не реаІ)'вав. Він, з властивим йому софізмом, на цій конференції розвивав думку подібну до Toro, що він писав з приводу відокремлення Норвеrії від Швеції. "Фінни повин НІ rоворит, що вони можуть мати право на повну розв'язку СВОЕЇ долі ПОСВОЕМУ, і той великорос. який це право заперечуватиме, буде шовіністом".44 Заперечуючи Дзержин ському, він rоворив: "Ми до сепаратистичних рухів байдужі, невтральні. Якщо Фінляндія, якщо Польща, Україна відокремляться від Росії, в цьому нічоrо поrаноrо немаЕ".45 Рішуче він зареаrував і на виступ Пятакова щодо йоrо ЛЬОЗОНІ)' 'Теть з кордонами". Кордони, rоворив 22 Ленін, визначаються волею народу. Льозунr 'Те.ть. з ко р донами" буде лише тоді правильним, "коли СОЦlЯЛlС . " 46 тична революція буде реальНІСТЮ, а не методою. Заокруrлюючи свій виступ, він rоворив: "Ми хчемо братерськоrо союзу всіх HapдiB. Яко буде Укрю.нська республіка і Російська респуБЛІка, ОІЖ ними буде БІЛьше зв'язк у більше довір'я. Якщо yKpaIНЦI побачать, що у нас , . . " 47 респуБЛІка Рад, вони не ВІДокремлятьс . Про привабливу с.илу респуБЛІКИ Pд питаня лишилося відкритим. ЛенІН не розшфовував oro, але ВІН відмічав, що "...кожен росіянинсоЦІЯЛlСТ, якии н-е .визнаЕ свободи Фінляндії, України, скотиться дО ШОВІНІЗМУ. І ніякими софізмами і поклику ванням на свою методу сбе ніколи не виправдаЕ". 48 З цілоrо контексту промови I!eНIa видно, що він закликав членів СВОЕЇ пртії, щоб їх аrlТаІЯ спрямована була на здійснення доБРОВlль'!оrо союу ПОІЖ народами. Враховуючи попредню ПОЛІтичну ДІЯЛЬ.НІСТЬ Леніна, треба думати, щО ЗМІСТ TaKoro виступу мав ІЛЬ тактичну ціль. Це підтвеРДЖУЕТЬСЯ тим, що в приинятlИ резолюції на цій конференції з йоrо безпосередньою участю прориваються думки подвійноrо зісту. В одному з розділів резолюції сказано, що парТlЯ буде виступати" за повну свободу відокремлення. Це зредаrов.ю так: За всіма націями, що входять до складу Р.ОСll, маЕ бути признане право на вільне відокремлення І H утворення самостійної держави. Заперечення цьоrо права І H .?живан ня заходів для (apHTiї .йоrо практичноо ЗДlИ.:,е:я, рівнозначне підтримЦІ ПОЛlТики захоплень анекlИ. В іншому розділі записано: "IHTepec робlТНИЧ кл.си вимаrають злиття робітників усіх наЦІОнальностеи POCIB ЕДИНИХ пролетарських орrан-ізаціях, плітичних, професlИ нихоо.Лише таке злиття...рІЗНИХ нашональностеи дасть можливість П р олета р іятові вести переможну боротьбу з . . " 50 міжнародним капіталом і буржуазним наЦІОнаЛІЗМОМ . Якщо питання про самовизначення націй ишалось завждИ відкритим для йоrо вирішння в .?ОЛlТично. аспекті, то питання культурнонаЦІОнаЛЬНОI аВТОНОМll, 23 
ПІДтримуваної rоловно Бундом, у РСДРП завжди зустрічало заперечення. На Всеросійській квітневlИ KOHepeHцiї 1917 року вимоrа про здійснення культурно наЦІОнальної автономії також не була підтримана. З приводу Uboro записано: "Партія пролетаріяту рішуче ВlДКидае т. зв. культурнонаціональну автономію, яка посилюе зв'язок робітників з буржуазною культурою окремих націй, між тим як завдання c.д. поляrае в посилен ні інтернаціональної культури cBiToBoro пролетаріяту".51 Тяжко поrодитись з такою арrументаціею проти культурнонаціональної автономії. Цей вид автономії Haцio нальних меншин не стільки роз'еднував би робітничу клясу, як моrла б роз'еднувати йоrо і територіяльнонаціональна автономія в межах одної держави, і вона не більше посилю вал б з.в'язок робітників з буржуазною культурою, як і робlТНИКlВ основної державности з культурою cBoro Hapo ду. Але справа в тому, що здійснення культурнонаціо нальної автономії зумовлювалося розподілом шкільної освіти a національностями, вилученням шкільної справи з УПРВЛІННЯ держави й передачею її до рук окремих нацнальностей. Марксисти, писав Ленін, розмежування нацlИ в межах одної держави вважають за шкідливе явище.5u Вон,? (розмежування), писав він, сприяе відчужен ню наши, а з цим безумовно не мириться пролетарський інтернаціоналізм,який проповідуе не лише зближення націй, але й злиття робітників усіх національностей даної держави в сдиних пролетарських орrанізаціях".53 Отже, культурнонаціональна автономія перешкоджала б здійсненню централізму в усіх аспектах баrатонаціональ ної держави. Інакше розцінювали цю проблему інші соціялістичні партії і OKpMa ждівські. Бунд, а в революцію 1917 року і ВСІ . ЖИДlВСЬКl наЦІОнальні партії, виступали з вимоrою наЦІ)Нальної автономії для жидівськоrо народу. Льозунr ЖИДlВської національної автономії, писав С. r ольдельман, перетворився з абстрактної проrрамової точки в живу конкретну вимоrу всіх жидівських національних партій з 24 початку наllіональних революцій народІВ російської Імпе 'оо 54 рll. .' . U б Ці вимоrи ЖИДlВських наЦІОнальних партlИ не ули випадковими. Карл Реннер, лідер австрійських C.Д., підтверджуючи марксистський принпип про право націй самовизначення, писав: "...якшо ви живете на МОlИ території, то ви підпорядковупесь моему зверхнитву, моему праву, моїй мові. Це ознака панування, а H plВHO: правства..."55 І тут же він стверджував,.IJ.-':О еРИТОРIЯЬНИИ принцип виключае будьякий КОМПРОМІС І РlВ?правНlСТЬ. Після Всеросійської квітневої конфереНЦll РСД(б 1917 року Ленін запропонував новий текст ПРТlИ1 проrрами. Точку "про право на самовизначення ВСІХ нацlИ, які входять до складу держави", що викликала rocTpy дискусію в рядах РСДРП і критику політичних діячів інших партій, замінено яснішим означенням, а саме: "9. Право. на вільне відокремлення і на утворення своеї держав за BCIa націями, що входять до складу держави. Ре.СПУ?Лlка рОСlИ CbKoro народу повинна притяrати до себе ІНШІ нар)Ди чи народності не насиллям, а виключно доброВlЬНИ поrодженням на творення спільної держави. €ДНlCTЬ. І братерський союз робітників усіх країн не мирятся НІ з прямим ні з посереднім насильством над ІНШИМ народностями".5Ь За новою проrрамою передбачалось І скасування обов'язкової державної мви. . Ця ясніша й безумовно конкреТНІша за ЗМІСТОМ точ. проrрами РСДРП(б), прийнята вже з поат?м реВОЛЮЦll, мала лише пропаrандний характер. ЗМІСТ II спрямован проти тої політичної атмосфери, яку створив Тимчасовии уряд Росії щодо напіональних меншин з тим, шоб cpeд національних меншин знайти підтримку в боротьбІ за владу. Ленін, враховуючи ситуацію, яка створилась з розвит ком національних революцій, спрямував проти Тимчасовоrо уряду ряд статтей і спеціяльих робіт. У c:aT ті "Фінляндія і Росія" він писав: "КапітаЛІСТИ, буржуаЗІЯ а разом з ними і партія K.Д. (конституційних дeMoKpaТlB) 25 
юколи не визнавали політичноrо самовизначення націй, цебто, свободи відокремлення від Росії". Протиставлячи цьому становище C.Д., він продовжував: "Свідомий пролетаріят і соціялдемократи, віддані своїй проrрамі, за cвo60Y вдокрелення Фінляндії, як і всіх неповноправних HpOДIВ ВІД РосІЇ. Ось незаперечна, ясна, точна картина" (шдкреслення в ориrіналі)У У статті "YKpїHa", розрахованій rоловно на YKpaїH cbK<;>ro итача, ЛенІН писав: "Ми за найтісніший союз робіт НИКІВ УСІХ країн проти капіталістів і "своїх", і всіх взаrалі країн. Але саме для Toro, щоб союз був добровільним російський робітник, не довіряючи ні в чому і ні на хвилин; ні буржуазії російській, ні буржуазії українській, стоїть тепер за право відокремлення українців, не нав'язуючи їм своеї дружби, а .завойовуючи il відношенням як до piBHoro, як до союзника 1 брата в боротьбі за соціялізм" (підкреслен ня в ориr.). 58 Стаття спрямована була, як відомо, на захист вимоr українськоrо демократичноrо уряду (Uентральної Ради) про признання йому автономних прав. Ленін висловлювався не лише за підтримку цих Вимоr, але, як BДHO з цитати, rотовий був підтримати і вимоry про ВІДокремлення України від Росії. Проте, як же в дійсності Ленін ставився в ті роки до питання про відокремлення тої чи іншої напіональности від Pocї? лово для ідповіді на це питання дамо самому ЛеНІНОВІ. У БРОШУРІ "Чи втримають більшовики державну владу" він писав: "Держава це opraH або машина насил ля одної кляси над друrою. Доки вона е машиною насилля буржуазії. над пролетаріятом, до Toro часу льозунr пролетаРІЯТУ може бути лише один: руйнування ціеї держави. А коли держава буде пролетарською, коли вона буде машою насилля пролетаріяту над буржуазіею, тоді м':І вповНІ І безумовно за тверду владу і за централізм" (ПІДкреслення в ориr.).59 . иі приклади вказують на те, що підтримка України, ФІНляндії й інших національностей російської імперії в їх праrненні будувати свое державне життя, як Toro бажае 26 народ, була лише тактичним маневром, спрямованим на повалення державної системи. . у теоретичних засадах, що стосувал:ь peHH національної проблеми, самовизначення нацlИ РОСlИСЬКOl імперії, Ленін підкреслював, щО РСДРП не MO: прийнят форми федеративноrо устрою демократичнlИ u держаВІ. "Федерація, він писав, це союз рlВНИХ, союз, якии вимrа обопільної зrоди",60 федерація послаблюе еКОНОМІЧНІ зв'язки. Вона непридатний тип для одної держави. "Марксисти ні в якому разі не будуть проповідуват ні федеративноrо принципу, ні децентралза.ції. ЦентеаЛlЗО вана велика держава це величезнии ІСТОРИЧН.ІИ KpO вперед від середньовічної роздріблености до маиБУТНЬОІ соціялістичної €ДНОСТИ BCboro світу..." 61 . Захищаючи принцип демократичноrо центраЛІЗМУ, Ленін не виключав можливости допустити місцеве самоврядування, автономію областей з властивими їм rосподарчими, економічними й побутовими особливостя ми а також і національним складом населення. Де;'юкратичний централізм, здійснюваний у opMi автономії областей, за Леніном, буде вести до ТlCHoro економічноrо й культурноrо спілкування поміж окремими автономними частинами держави. Це, природно, бу?е зміцнювати силу lІентралізованої держави. "АВТОНОМІЯ, писав він, пе наш плян будови демократичної держави. Відокремлення зовсім не наш плян". 62. До речі, Ленін не сказав тут Нlчоrо HOBO. к.. А: Фортунатов, економіст--статистик, У своїй.науковlИ рОЗВІДЦІ "Національні області Росії", підrотовлеюй, треба думти, для спеціяльних комісій Державної Думи, писав: "РІДна мова місцевоrо населення е rоловноЮ об'еднуючою силою, цемент ом усіеї території; вона і мае бути покладена, як найважливіша підвалина, при розподілі всіеї держави на частини, які мають керуватися обласним самоврядуван ням."63 Захищаючи всебічно так званий демократичнии централізм за умов впровадження aBToHoMHoro держав 27 
Horo ладу, Ленін вважав за можливе дозволити навчання в школах у мовах Мlсцевоrо населення, а не в заrально державній. Більше Toro, в статті "Чи потрібна обов'язкова державна мова" він з обуренням запитував: "Кому це потрібно? Російському народові цьоrо не потрібно. Він не признае жодноо національноrо rноблення, хоч би і "в інтересах російської культури і державности". Ось чому російські марксисти rоворять, шо необхідна відсутність обов'язкової державної мови, при забезпеченні населення школами з навчанням у всіх місцевих мовах..... 64 . Як на приклад рівноправности національних культур і мов, він вказував на те, що у Швайцарії в армії офіцерам і YHTep офіцерам "надаеться широка свобода звертатись до вояків у їх рідній мові". 65 Проте Ленінові добре було відомо, що всі національ ності, які входили до складу Росії, були поставлені в значно rірше становище щодо розвитку мови й культури, як росіяни. При засиллі росіян у містах і промислових центрах можна було з певністю сказати, що шлях до розвитку національних культур (не російської!) навіть у вільній Росії буде дуже обмежений. А все ж Ленін писав, що "ніякоrо націоналізму пролетаріят підтримувати не може, навпаки, він підтримуе все, що допомаrае затиранню національних різниць, усуненню національних переrородок, усе, що робить зв'язки поміж національностями більш затисне ними, усе, шо веде до злиття націй".66 Вказуючи на окремий випадок MacoBoro переселення робітників з Росії в Україну в копальні, в сільське rосподарство, у міста, писав: "Факт асиміляції в цих межах великоруськоrо і українськоrо пролетаріяту незаперечний. І пе факт безперечно проrресив ний".67 Враховуючи те, що в Україні не було за uapcbKoro режиму українських шкіл (навіть приватних), українська мова в усіх установах (державних, rJ;>омадських і приват них) була заборонена, український друк знаходився під особливо суворою lІензурою, такий процес асиміляції мав безумовно примусовий характер. І хоч примусова асиміляція, за твердженням Леніна, бу.ла противна марксиз мові, в цьому випадку, мабуть, в ІНтересах збереження цілости держави, він вважав її проrресивною. оо Отже, порівнюючи вимоrу про скасуваня держаВОI мови і введення в школах мови місцевих наЦІОнальностеи з апевненням про те, шо пролетаріят e буде п:римуват закріплення націоналізму, шо асимІЛЯЦІЯ ОСlИськоrо . и українськоrо пролетаріяту акт проrpесивнии, ПОЗИЦІЯ Леніна в розв'язці питання про розвиток нацІОНЛНИХ культур також стае подвійною. Такими ж були І oro запевнення в орrанізації державноrо ладу для пролетаРІЯТУ національних меншин. Катеrорично заперечуючи будьяку форму rноблення і примусу, він одночасно стверджував, шо питання про політичне відокремлення мае лишатись прероrатИІОЮ РСДРП більшовиків. , . Змодернізований марксизм щодо розв. язки HaЦIO нальноrо питання в теоретичних викладах ЛеНІНа виrлядав, як збалянсовані рахунки подвійної бухrальтерії з при бутками на користь російськоrо народу й утримання російської великодержави. ПРИМІТКИ 1. В. И. Ленин, Полное собрание со чинений, Москва, roc: издво политической литераТУРЬІ, т. 6, изд.4, стор. 299300 (НадаЛІ це джерело подаватиметься скорочено: Ленин). 2. Там же, стор. 291. 3. Там же, стор. 293. 4. Там же. 5. Там же. 6. К. Каутский, 0 национальном вопросе в России, СПБ, 1906, стор. 10. 28 29 
7. Второй сьезд РСДРП, протоколы1, М., 1959, стор. 184. 8. Ленин, т. 6, изд. 4, стор. 412. 9. К. Маркс, Ф. Энrельс, В. Ленин, 0 пролетарском интерна ционализме, М., 1957, стор. З2. 10. Второй сьезд РСДРП, протоколы1' М., 1959, стор. 421. 11. Цитовано за: Н. Недасек, Большев. в революц. движ. Бе лоруссии, Мюнхен, 1956, стор. 97. 12. Przedswit, березень 190З. ІЗ. Ленин, т. 6, изд. 4, стор. 414. 14. ВТОрОЙ сьезд РСДРП, ПРОТОКОЛЬІ, М., 1959, стор. 187. 15. Отто Бауер, НационаЛЬНЬІЙ вопрос и соц. демокр., СПБ, 1909, стор. 55051. 16. Л. Рибалка. Русские coц. демокраТЬІ и нац. вопрос, Женева, 1917, стор. 222З. 17. Там же. 18. Там же. 19. Там же, стор. ІЗ. 20. Ленин, т. З5, изд. 4, стор. 99. 21. В. В. rаврилюк, Національне питання у Маркса і Енrельса, Харків, 19ЗО, стор. 6566. 22. И. И. rрошев, Исторический ОПЬІТ КПСС по осуществ. ленинской национ. политики, М., 1967, стор. 61; Ленин, 19З7, т. 17, стор. 4ЗО. 2З. Ленин, т. 17, изд. З, стор. 4Зl. 24. Таж же. 25. Там же, стор. 440. 26. Там же, стор. 12lЗ. 27. Там же, стор. 452. 28. Там же, стор. 90. 29. Там же, 19З6, т. 8, стор. 206. ЗО. Там же, 19З7, т. 17, стор. 154. ЗІ. Vorwaerts, 1897, ч. 54, додаток з 5 березня. З2. Ленин, т. 19, изд. З, стор. 22728. ЗЗ. К. Каутский, 0 национальном вопросе в России, СПБ, 1906, стор. 10. З4. ДокумеНТЬІ и материаЛЬІ по истории национальноrо вопроса в России и в СССР, М., 19ЗО, стор. ХХХ. З5. Ленин, т. 19, изд. 3, стор. 471. З6. Там же, стор. 4З9. З7. Там же, стор. 440. З8. В. Инсаров, Национ. вопрос и марксизм, "Образование", 1907, ч. 2, стор. 25. З9 Ленин, т. 17, изд. З, стор. 245. 40: В. И. Ленин, Апрельские тезиси, М., 1951, стор. З8. 41. Ленин, т. 20, изд. З, стор. 654. 42. Там же, стор. 65З. 4З. К. Маркс, Ф. Энrельс, В. Ленин, 0 пролетарском интер национализме, М., 1957, стор. 195. 44. Ленин, т. 20, изд. 3, стор. 277. 45. Там же. 46. Там же, стор. 278. 47. Там же. 48. Там же. 49. Там же, стор. 619. 50. Там же, стор. 620. 51. Там же, стор. 619. 52. Там же, 19З7, т. 17, стор. 126. 5З. Там же, стор. З61.. . 54. С. r' ольдельман, ЖИДІвська наЦІОнальна автономія в Україні, Мюнхен, 1967, стор. 11. 55. К. Реннер(Синоптикус), rосударство и нация, СПБ, 1906, стор. 29. 56. Ленин, т. 20, изд. З, стор. З04. 57. Там же, стор. З2З24. 58. Там же, стор. 5З5. 59. В. И. Ленин, Удержат ли большевики власть, М., 1952, стор. ЗО. 60. Ленин, т. 17, изд. З, стор. 90. 61. Там же, стор. 154. 62. Там же, стор. 90. 6З. К. Фортунатов,Национальниеобласти России, 1897,стор.З. 64. Ленин, т. 17, изд. З, стор. 181. 65. Там же, стор. 151. 66. Там же, стор. 146. 67. Там же, стор. 14З. 30 31 
2. ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЛЕНІНА У ЗДІЙСНЕННІ НАЦІОНАЛЬНОУ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОУ ВЛАДИ демократії і соціялізму... Ми хочемо революційнопро летарської едности, з'сднання, а не роз'еднання. Ми хочемо революційноо з'еднання, тому не ви.суваемо льоунrа об'еднання всіх і всяких держав узаrаЛl, бо на черЗІ дня соціяльна революція ставить вимоrу об'еднання лише держав, що перейш.tlИ і переходять до соціялізму, тих колоній, що звільняються і т. ін. Ми хочемо добровільною з'еднання і тому повинні визнати свободу Biд окремлення". 2 У цих словах до найменших подробиць висловлена думка про політику партії, яку вона мае намір здійснювати в національному питанні. На початку листопада 1917 року, вже після жовтневоrо перевороту, новостворений центральний радянський уряд оприлюднив "Деклярацію про права народів Росії", в якій проrолосив рівність і суверенність народів країни, право на вільне самовизначення, аж до відокремлення й утворення незалежних держав, свобідний розвиток національноrо й реліrійноrо життя без будьяких обмежень чи привілеїв. 3 У rрудні 1917 року той же уряд випустив звернення "До всіх трудящих мусулман Росії і Сходу", в якому було проrолошено недоторканість мусулманських культурнх установ, звичаїв і реліrії, rарантувалась повна свобода ІХ національноrо життя. 4 Щедрі обіцянки більшовиків народам Росії, подані в названих документахдекляраціях, як показала дійсність, фактично були лише тактичним кроком, спрямованим на те, щоб забезпечити захоплення і закріплення за собою влади в країні. У маніфест і до українськоrо народу до Української Центральної Ради (rрудень 1917 року) Рада Народн-их Комісарів Росії, визнаючи Українську Народну РеспуБЛІКУ за суверенну державу, висунула ряд ультимативних вимоr, які стосувались компетенції українськоrо уряду. 5 У процесі пертрактацій щодо ліквідації конфлікту, на території України (в Харкові) створився українсьий більшовицький уряд, який складався rоловно з eMlca Напередодні жовтневоrо перевороту 1917 року Ленін виступив з статтею "До переrляду партійної проrрами", в якій, заторкуючи національне питання, признався, що партійний льозунr про право націй на самовизначення не зовсім ясний, шо попередня редакція моrла породжувати різне тлумачення, кривотолки, і тому запропонував уточнення йоrо. "Я ставлю цілком ясне поняття: "право на вільне відокремлення". І Та це вияснення cYTTeBoro значення не мало. Курс політики партії залишався фактично без змін. Партія, яка ставить своїм завданням здійснення соціяльної революції, писав Ленін, не мусить бути байдужою до питання про Biд окремлення тіеї чи іншої народности, до розщеплення Росії на її складові частини. "З досвіду півріччя революції 1917 року... партія, послуrовуючись у роботі великоросійською мовою, зобов'язана визнати право на відокремлення. Завоювавши владу, ми безумовно відразу визнали б це право і за Фінляндіею, і за Україною, і за Вірменіею, і за кожною rнобленою царизмом (і великоросійською буржуазіею) народністю. Але ми, з CBoro боку, зовсім не хочемо відокремлення. Ми хочемо щонайбільшої держави, шоайтіснішоrо союзу, щонайбільшоrо числа націй, які сусщують з великоросами, ми хочемо цьоrо в інтересах 32 33 
рів РСДРП(б), цей уряд ВІДразу ж був визнаний Раднаркомом Росії. "Вітаючи утворення в Харкові справжньої народної радянської владИ в Україні, бачачи в цій робітничій і селянській Раді справжній уряд народної Української республіки, Рада народних комісарів обіцяла новому урядові братерської республіки повну і всебічну підтримку... 6 І хоча з урядом Центральної Ради розмови не були закінчені, Рада народних комісарів Росії вже поспішала з допомоrою новоствореному більшовицькому уряду України. Радянський історик про це писав: "У зв'язку з тим, що народний секретаріят (міністерство радянської України) ще не встиr створити свої збройні сили, а червоно rвардійські заrони були розосереджені і недостатньо озброені, а до Toro ж потрібні і на місцях... допомоrа братськоrо російськоrо народу прискорила неминучий розrром Центральної Ради, сприяла закріпленню Української радянської республіки". І далі: "Здобуток у революційній боротьбі трудящих України забезпечило керівництво партії більшовиків, її Центральний Комітет і особисто В. І. Ленін. Вони зміцнили партійні орrанізації України, спрямовували їх політичну діяльність". 7 Ленін, звичайно, не Mir не знати, щО ЦВК рад України на жодні більшовицькі ради не опирався. В Україні на той час їх просто не було. Про це в резолюціях комуністичної партії України записано: "Існування народноrо комісаріяту, як центру радянської влади, за умов відсутности Рад, як opraHiB влади на місцях, е фікціею шкідливою, яка сприяе самообдурюванню мас". 8 З визнанням першоrо фіктивноrо радянськоrо уряду України деюре, РНК РСФСР набула право збройноrо втручання у внутрішні справи України, а з цим були усунені і можливості фактичноrо відокремлення України від Росії. У Фінляндії, у Прибалтипі, на незайнятих німецькими військами землях, як і в Україні, відразу після визнання їх незалежности з боку Ради народних комісарів Росії, 34 установлювалась радянська влада. І такі режими поставали й існували за активної допомоrи Toro ж радянськоrо уряду Росії. На ІІІ Всеросійському з'їзді Рад (січень 1918 року) Ленін rоворив: "Ми пануем не поділяючи, за залізним законом стародавньоrо Риму, а об'еднуючи всіх працюючих нерозривними ланцюrами живих інтересів, клясової свідомости". 9 Ще більш чітко виявлено керівництво РСДРП(б революційним рухом у новопосталих державах у ПРОМОВІ Леніна на нараді ЦК РСДРП(б) у лютому Toro ж 1918 року, коли він сказав, що ми допомоrли революції у Фінляндії, але в тій ситуації, яка склалася у зв'язку з мировими пертрактаціями з урядом Німеччини, подати потрібну допомоrу не можемо. "Якщо вони (німці) оо. долучать невтручання у справи України, Фінляндії і Естляндії, то і це треба безумовно прийняти". 10 Отже, признаючи право на відокремлення за всіма народами Росії, РСДРП(б) застосовувала якнайенерrійніші заходи до Toro, щоб у посталих державах була встановлена радянська влада і то така, яка за директивами центру праrнула б до об'еднання, а не до відокремлення від Росії. На думку Леніна, в об'еднаній країні Рад, як він писав у статті "Черrові задачі радянської влади" на початку 1918 року, державна влада мала бути орrанізована за принципом демократичноrо централізму. За lІИХ вимоr він не включав уже ні автономії, ні навіть федерації. До революції 1917 року, як відомо, Ленін вороже ставився до федеративноrо укладу великої баrатонаціональної держави, бо така держава вимаrала домовлено сти рівноправних сторін, а тепер, враховуючи активність національних меншин Росії і праrнення їх до політичної незалежности та відокремлення 'від Росії, він публічно зrолосив свое "за". В цій же статті, покликаючись на приклад Російської радянської республіки, Ленін відмічав, що "та федерація, яку ми запроваджуемо і яку ми будемо запроваджувати, буде служити правильним кроком до найтривкішоrо об'еднання різних Haцio 35 
нальностей Росії в їх единій демократичній централізованій радянській державі". 11 Отже, безпекою тривкоrо об'еднання національностей Росії у формі федерації повинен бути демократичний централізм, сутність якоrо Ленін подав у своїх виясненнях на ІХ з'ї-зді РКП(б) 1920 року. Він rоворив: "Демократичний центраЛlЗМ означае лише те, що представники з місць збираються і обирають відповідний opraH, який і мае керувати". 12 Сучасні радянські словники дають дещо більш повну дeiHiцi поняття про демократичний централізм, але СУТНІСТЬ иоrо зводиться до визначення, яке хоч і коротко, а все ж ясно окреслене Ленін ом. На CYTHiCT ленінськоrо демократичноrо централізму звернув YBa.ry І Троцький. У своїй розвідці "Новий курс" 1924 року ВІН писав: "Тенденція партійноrо апарату думати й вирішувати за партію веде у своему розвитку до праrнення закріпити авторитет керівних кіл лише на траДИІії... Пар.тія існуе на два поверхи. На верхньому повеРСІ ВИРІШУЮТЬ, а на нижньому лише довідуються про вирішене". 13 І цей централізм застосовувався як в орrанізаційній структурі партії, так і в адміністративноrосподарському й культурному житті радянських республік, де диктат партії камуфлювався виборами адміністративних opraHiB. Проте, треба відмітити, що перед жовтневим перевортом 1917 року Ленін у своїй брошурі "Держава і революUlЯ", критикуючи Бернштайна (лідера німецьких c.д.) щодо йоrо аналізи думок Маркса і Енrельса про державу, писав: "Бернштайну просто не може прийти в rолову про те, що централізм може бути добровільним добровільне об'еднання комун у націю, добровільне злиття пролетарських комун у справі зруйнування буржуазної держави й буржуазної державної машини". 14 Далі, к.оментуючи вчення Енrельса про державу, в цій же брОШУрІ писав: "Централізм для Енrельса ніскільки не виключ-ае Toro широкоrо MicueBoro самоврядування, яке, за доБРОВlЛьноrо захисту "комунами" й областями единої 36 держави, усувае будьякий бюрократизм будьяке "командування" зrори бузумовно". 15 Отже, Ленін, коли писав ці рядки, також висловлю вався за те, що демократичний централізм rодитиметься не лише для зруйнування буржуазної державної машини, але й для керування державною машиною за соціялізму. Проте, теоретичні міркування Леніна про демократичний централізм і йоrо практичне здійснення, як це видно з цитат, знаходились на протилежних біrунах. Демократичний централізм акт добровільний, вказував Ленін Бернштайну, але в Росії, з приходом більшовиків до влади, демократичний централізм ще за життя Леніна і за йоrо визначенням набув лише Toro значення, що представникам з місць надавалось право обирати Biд повідальні орrани з осіб рекомендованих чи апробованих вищепоставленими партійними орrанами. Спроби окремих національних партійних rруп РКП(б) поширити свої права в межах національних республік федеративноrо союзу рішуче відкидались. Так, наприклад, представники більшовицьких орrанізацій України на своїй конференції у квітні 1918 року в Таrанрозі прийняли рішення "створити самостійну партію з своїм Центральним Комітетом і своїми партійними з'їздами, пов'язану з Російською комуністичною партіею через міжнародну комісію (ІІІ Інтернаціонал)". Це рішення на з'їзді тіеї ж партії у липні 1918 року в Москві на вимоrу Леніна було відмінено. 16 Партійній орrанізаЦlI України, як і всіх інших радянських республік, що постали на території російської імперії, надавалось характер територіяльних, а не національних, і користувались вони статусом обласних орrанізацій. У резолюції VIII з'їзду РКП(б) (березень 1919 року) з приводу Uboro записано: "... центральні комітети українських, лотиських, литовських комуністів користуються правами обласних комітетів партії і повністю підпорядковуються ЦК РКП". 17 Така орrанізація партійної структури фактично 37 
перекреслювала суверенНІСТЬ національних республік. Домовленість і поrодження поміж національними республіками і РСФСР мали лише зовнішне значення: права і компетенції їх визначались центральними партійними орrанами, які були підпорядковані ЦК РКП(б). Ліве крило українських партій сопіялісти революціонери, відомі під назвою "боротьбістів" (1918 1920), і соціялдемократи "незалежники", члени Української комуністичної партії "укапісти" (I9181924), які прийняли плятформу РСДРП(б)РКП, У перші роки станоВЛення радянської влади вели боротьбу за українську радянську незалежну республіку. В цій боротьбі ці партії були об'еднані. Боротьбісти, як самостійна партійна орrаюзаЦІЯ, намаrались вступити до складу ІІІ lнтернаціоналу, але Виконавчий комітет Комінтерну, rоловою якоrо на той час був Зінов'ев, їх домаrання відхилив. Керівництво КП(б)У, члени якоrо були в основному відпоручниками РКП(б), не поділяли політичних вимоr боротьбістів у частині їх проrрами з національноrо питання. Дмитро Мануїльський на Всеросійській конференції РКП(б) (rрудень 1920 р.) вказував на те, що "не за rорами той час, коли ми побачимо, що боротьбісти стануть типовою контрреволюційною партіею". 18 А. Бубнов на ІХ з'їзді РКП(б) (квітень 1920 р.) звинува чував РКП(б) у тому, шо вона сприяла впливам боротьбістів в Україні. На це Ленін відповідав, шо "в цій найважливішій справі" треба було маневрувати. Він казав: "Ми приобіцяли боротьбістам максимум поступок, але з тим, ШО вони будуть вести комуністичну політику... ми довели... що ці поступки зроблено зовсім правильно... все, що було кращоrо в колі боротьбістів, увійшло тепер у нашу партію. Ми цю партію перереестрували і, замість повстання боротьбістів, яке було неминуче, ми дістали, завдяки правильній лінії ЦК,' чудово проведеній тов. Раковським, те, шо все краше, яке було в рядах боротьбістів, вступило до нашої партії за нашою контролею, за нашим признанням, а решта ЗlИшла (зникла) з політичної арени. Ця перемоrа варта пари хороших битв". 19 Вплив боротьбістів серед українськоrо заrалу, особливо серед селян, які бажали бачити Україну незалежною державою, хоч би й радянською, був величезний, що й викликало побоювання в рядах КП(б)У. Ленін у своему кінцевому слові про радянську владу в Україні казав, шо РКП(б) потрібний був бльок з селянами України, і боротьбісти потрібні були тут як засіб для здійснення піеї мети. Що стосупься політичноrо зв'язку з боротьбістами, він відмічав: "Коли деякі товариші казали, що я рекомендую бльок з боротьбістами, то це непорозуміння". І тут же приrадував учасникам конференції про тактику, яку він застосував щодо правих есерів: "...Ми взяли вашу проrраму повністю для використання сил селян, ми цьоrо хочемо, але спілки з есерами ми не хочемо".20 У lIbOMY ж виступі Ленін кинув докір боротьбістам, що вони забаrато rоворять про національне питання. а не rоворять про боротьбу з українськими партизанами, про боротьбу з антирадянськими впливами вчителів на селян. "Ми повинні вимаrати, щоб боротьбісти розіrнали спілку вчителів, хоч би і в українській мові, хоч би з українською державною Пресою, але в ім'я тих же принципів пролетар ської комуністичної політики..., як це було зроблено в РСФСР з Всеросійським учительським союзом". 21 Ці вимоrи, як і сумніви про те, чи українська мова е широковживана, висловлені на VIII з'їзді РКП(б), треба віднести на конто недооцінки національних почувань народу й національнореволюційних вимоr політичних свобод неросійських народів узаrалі і українськоrо зокрема. Частина провини була тут і за Хр. Раковським, rоловою мирової делеrації РСФСР у Киеві 1918 року для переrово рів з rетьманським урядом України, який писав, ШО в Киеві немае ніякоrо національноrо патріотизму.22 Міркування PaKoBcbKoro, як відмічали автори книжки "До хвилі" С. Мазлах і В. Шахрай, були необrрунтовані. Вони, комуністи, признавалися, що "як би не ставитись до 38 39 
факту заклику Ц. Радою окупантів на Україну, не можна віднімати Toro факту, щО Ц. Рада на Україні користу валась досить широким впливом і її домаrання як і yнiBep сали лежали якраз по фарватеру українськоrо руху..."23 У цілому український рух 19171921 років спирався в основному на село і на робітників, які ще не втратили зв'язку з селом. Українська інтеліrенція, захищаючи національні й соціяльні інтереси CBoro народу, не моrла виступати в ролі моrильника, як тато вимаrав Ленін від украУнських боротьбістів. Для РКП(б), яка ЗДlИснювала принцип вели копростірної держави, політично важливо було, щоб боротьбісти виконали каїнову роботу серед cBoro народу своїми руками здавили рух українських народних мас у їх боротьбі за відрив України від Росії. Хр. Раковський, rоло ва Раднаркому України, rоворячи про так звані KOHTp революційні виступи селян України, відмічав, що 1920 року з половини квітня до половини травня було 93, а за 19 днів липня 207 повстанських виступів, що було своерідною формою протесту проти запроваджуваноrо соціяльно й національно чужоrо народові режиму.24 Розходження в рядах РКП(б) щодо розв'язки національноrо питання, а також rосподарських завдань в Україні, були настільки значні, шо на Всеросійській партійній конференції вважали за необхідне прийняти спеціяльну ухвалу про опрацювання докладної інструкції КОНТРОЛЮ за діяльністю партійних робітників у здійсненні ними директив ЦК РКП(б).25 Втручання ЦК РКП(б) у справи політичної й rосподарської діяльности партійної орrанізації України. після перемоrи над Денікіном поставило партію боротьбістів у таке становише, що вона вже з початком 1920 року змушена була прийняти рішення про самоліквіда цію і БЛИТИСЬ у КП(б)У. Але і це ще не було її повною капітуляціею. Вливаючись у ряди РКП(б), боротьбісти мали намір оволодіти комуністичним рухом в Україні і вийти зпід контролі РКП(б). Та ці наміри скоро були 40 паралізовані. Партійна чистка привела майже до поrолов Horo виключення боротьбістів з лав КП(б)УРКП(б).. З чотирьох тисяч боротьбістів, прийнятих У ряи KOMYНlC тичної партії більшовиків України в ІНДИВІДуальному порядку 1920 року "тепер (1923) в YpaїHi е лше 118 боротьбістів... частина переїхала в РОСІЮ, а здебшьшоrо викинули з партії під час ЧИСТКИ... з мотивів, що у них збереrлись націоналістичні пережитки", rоворив на ХІІ з'їзді РКП(б) М. Скрипник. 26 Щоб утримати владу в Україні, як і в інших радян ських республіках, під керівництвом і контролем РК(б), потрібні були величезні зусилля. У пресових opraHax КІнця 1919 року відмічалось: "Перед ншими товаришами в Україні стоять величезні завдання. rM доведеться перевхо вувати цілу країну на свій лад, внести оздоровлення Ilсля всіеї тіеї отрути, якою отруювала її вся контрреволюЦІЯ аж до останніх днів Денікіна".27 Рішальним фактором у боротьбі РКП(б) за встановлення радянської влади в Україні були такі важливі обставини, що спліталися в одно ціле: а) невтралізація її території, як пляцдарму боротьби з вороrами радянськr режиму взаrалі, "...без перемоrи на південному фронТl НІ про яке закріплення радянської пролетарської влади в центрі не моrло б бути і мови",28 б) закріплення радянської влади в Україні забезпечувало центр потрібними жит тьовими засобами споживчими продуктами і сировиною для промисловости, В першу черrу військової. 1 в цій боротьбі Ленін вважав, що потрібні були заrальні зусилля РКП(б) і українських партійних орrанізацій, що прийняли радянську плятформу, "оо.або інаКІ?е кпіталіс ти "Антанти", тобто союзу найбаrатших каштаЛlСТИЧНИХ країн... задавлять і задушать нас поодинці".29 Треба думати, що з ціеї причини Ленін і прийняв щодо України важливі з політичноrо поrляду ходи MaHeBpyвaH ня. В листі до робітників і селян України з приводу пере моrи над Денікіном (rрудень 1919 року), відмічаючи необкідність розв'язки низки соціяльних завдань, заrаль 41 
них для російськоrо й українськоrо люду, писав, що е ще і особливі завдання радянської влади в Україні, які заслуrо вують на особливу yвary. Це рішення національноrо питання: "...бути Україні окремою і незалежною радян ською соціялістичною республікою, пов'язаною доrовора ми в союз ( федерацію) з Російською Соціялістичною Федеративною Республікою, чи об'еднатися Україні з Росіею в ЕДИНУ радянську республікуоо.".30 Не будемо rадати, яку вартість мала така постановка питання з політичноrо поrляду. Теоретичні передумови дають недвозначну відповідь на це. А все ж, розв'язку цьоrо питання він залишав за Всеукраїнським з'їздом Рад. 1 тут же зробив визначення, як мае бути розв'язане це важливе питання. Він писав: "Ми противники національної ворожнечі, національних розрізнень, національної одосіб ности. Ми праrнемо до зrуртованости і повноrо злиття робітників і селян усіх націй світу в едину світову Радян ську республіку".31 Підтвердивши ці проrрамові настанови партії в умовах все ще триваючої напруrи у збройній боротьбі і бльокаді (політичній і економічній) з боку країн світу, в цьому ж зверненні Ленін писав: "Доки У країна не звільнена повністю від Денікіна, її урядом, до Всеукраїнськоrо з'їзду Рад, е Bce український Революційний Комітет, Всеукраїнський Ревком. У пьому Ревкомі, поруч з українськими KOMYHic тамибільшовиками, прапюють, як члени уряду, українські комуністиборотьбісти. Боротьбісти відрізняються від біль шо ви. ків більше за все тим, що обстоюють безумовну незалежНІСТЬ України. Більшовики зза цьоrо не роблять предмета розходження і роз'еднання, в цьому не бачать жодних перепон до дружньої пролетарської роботи. Була б едність боротьбі проти ярма капіталу, за диктатуру пролетаРІЯТУ, а зза питання про національні межі, про федеративний чи який інший зв'язок поміж державами комуністи розходитись не повинні".32 Отже, Ленін припускав можливість утворення незалежної України, але не уявляв собі існування іЇ інакше, 42 як в якомусь зв'язку з Росіею. Це, треба думати, і було причиною, що він вважав за неможливе поrодитись І;'а утворення незалежної української комуністичної парТlї. Існування такої партії, хоч би і вповні ідентичної за ідеолоrіею, моrло б потяrти за собою існування окремої, поза контролею РКП(б), держави. Щодо встановлення радянськоrо режиму в Білорусі, лідери комуністичної партії та уряд РСФ.СР відіrрали rоловну ролю, як то було і в Україні. Коли Білорусь була окупована німецькими військовими частинами, попередня підrотовча робота для здійснення цьоrо акту провадилась на землях РСФСР, використовуючи для Uboro невелику rрупу втікачів з Білоруси. У Москві на конференції білорусівК()муністів, у rрудні 1918 року, висунуто вимоrи про утворення Білоруської радянської соціялістичної республіки, яка була б у федеративних. зв'язках з РССР.ЗЗ VI Північнозахідня обласна паРТlйна конференЦІЯ, яка відбулась у rрудні 1918 року, проrолосила себе першим з'їздом комуністичної партії більшовиків Білоруси. На цій конференпії прийнято резолюцію про утворення радянської сопіялістичної республіки, що й було задекляровано у перших числах лютоrо 1919 року першим з'їздом Рад ціеї країни. 34 У творення радянської влади в Білорусі здійснено за допомоrою частин Червоної армії. Радянський історик 1. rрошев про це писав: "Звільнені народи (Білорус) виявляли свою ширу вдячність російському наРОДОВІ, комуністичній партії, В. 1. Леніну і йоrо соратникам".35 Питання про утворення національної державности в країнах Прибалтики набуло інших форм, як в Україні чи Білорусі. Спроба РСДРП(б)РКП орrанізувати й закріпити владу Рад у Литві, Латвії і Естонії, підпорядкувати їх диктату більшовиків успіху не мала. В пих державах, не дивлячись на те, що до революції 1917 року вплив РСДРП(б) серед промисловоrо пролетаріяту був значним) особливо в Латвії, влада Рад протрималась коротко. 1919 р. там були встановлені демократичні республіки, і РСДРП 43 
шукала шляхlВ до укладення мирних доrоворів. Щоб уникнути ВlИськових сутичок, які на той час моrли б дЛЯ РСФСР коштувати існування caMoro радянськоrо режиму, партія змушена була приймати невиrідні умови миру, часами прикриваючи свої дії в цьому напрямку пропаrандними арrументами. "В БерестіЛитовському ми змушені були відкупитися від імперіялістів, а в Юр'еві (тут 1919 року відбувались мирові переrовори з Естоніею) ми мали купити буржуазію, заплативши rотівкою 15 млн. золотом та іншими виrідними подачками (поблаж ками)". 36 у Фінляндії (південна частина) на початку 1918 року створено так званий робітничий уряд, з яким РСФСР одразу ж установила дружні стосунки. Та цей уряд скоро повалено, і РСФСР шукала шляхів до укладення миру і з ціею державою. Питання польської національної державности було передрішено ще в процесі першої світової війни: незалеж ність Польщі признавали воюючі сторони. Більшовики, як тільки захопили владу, також признали їй незалежність і не намаrались нав'язувати полякам своеї форми розв'язки національноrо питанн.я і напіональної державности. За ухвалою 111 Всеросійськоrо з'їзду Рад було опрацьовано положення про утворення радянських федеративних республік, які, відповідно до тіеї ухвали, представляли "братерський союз добровільно об'еднаних на федеративній основі Радянських Республік Росії". 37 Проект Положення про створення першої автономної республіки в складі РСФСР було опрацьовано д..'lЯ TaTapo Башкирської радянської республіки (березень 1918 року), але практичноrо застосування на той час воно не мало. Неросійські національності Заволжя, зокрема татари і башкири, після жовтневоrо перевороту в центрі Росії створили незалежні від більшовиків орrани влади. В листопаді 1917 року Всебашкирський курултай (з'їзд для полаrодження найважливіших державних справ) обрав башкирський уряд, політика якоrо спрямована була проти здійснення у своlИ країні ільовицько руху: Представники національих орrаНlзацlИ ТатаРll в rрудНl Toro ж року обрали колеrlЮ для утворення У ралВолзьких держав і для боротьби з орrанами радянськО! влади в Татарії. 'оо . .... б Революційні елементи БаШКИРll І ТатаРll, яКІ . ажали прийняти радянську плятформу перебудови СУСПlльно життя з кіл MicueBoro населення, були в дуже обмеженlИ кількості. Лише завдяки перевазі більшовиків у. rpoMa дянській війні, яка відбувалась на землях ци HapolВ, уряд Башкирії на чолі з Заки Валідовим змушении був ПІДписати домовленість з урядом РСФСР ПІо встовлення радянської автономії та взяти участь у сшльних ВlИськових операціях Червоної армії. 38 'оо . Велике значення для радянізації MYCY-';lман РОСll І зокрема Татарії й Башкирії мав авторитет кеРlВника мсул манської секції Наркомнаца уряду РСФР Султан аЛlева. Активний член РКП(б), Султан rаЛІев у пеш роки становлення радянської влади вважав, що СОЩЯЛlстична революція, здійснювана в пяНі. РКП(б) забезпечиь економічний і культурний РОЗКВlТ CIX .приrНlчених HapoдlВ Сходу Росії, а також і всіх HaI?oдlВ CBTY. "U На 11 Всеросійському з'ЇЗДІ КОМУНІстичних <;>р.rаНlзацlИ народів Сходу (rрудень 1919 p<?y), по ДOBlДI Султан rаліева в одній з точок реЗОЛЮЦll за.писан:. 10) Toy що РКП і РСФСР щодо східніх HapoдlВ РОСll повинНІ бути прикладом для всіх народів Сходу, з'їзд висловлюе побажання щоб постанови Vl11 з'їзду РКП про caMO , в визначення народів непохитно застосовувалось у життя тих міспевостях, де умови будуть відповідати вимоrам зrаданої постанови". 39 . Одначе, проrрамові настанови з наЦlOнальноrо питання в Татарії і особливо в Башкирії rрубо порушувались. Це призвело до Toro, що невrасимий порив народу до відрубноrо влаштування CBoro національноrо життя серед башкирів після Toro, як було укладено уrоду з урядом РСФСР, знову полум'янів. 44 45 
Він знаходив підтримку серед членів РКП(б) місцевої національности на чолі з Заки Валідовим. r отувалось заrальне збройне повстання мусулман проти радянської влади, яке мало охопити Заволжя і об'еднатись з повстанським рухом басмачів Середньої Азії. у Башкирії, "на руку валідівцям відіrрала, безсумнівно, неправильна тактика місцевих комуністів і радянських робітників, які не зрозуміли сутности і значення Haцio нальної політики Радянської влади". 40 Сама ж сутність такої політики підтверджуеться словами резолюції, прийнятої на ІХ татар ській обласній конференції 1924 року: ".оо пережитки (великодержавноrо шовінізму) живуть ще в rоловах радянських урядовців і rніздяться в державних установах... практично вони виявляються у чванливо зневажливому, бездушнобюрократичному відношенні росіян радянських урядовців до нестатків і потреб трудящих національної республіки, в тенденції деяких росіянкомуністів зайняти становище "педаrоrів" у відношенні до TaTapKOMYHiCTiB і в недовірливості перших до друrих". 41 Але Ленін за час своеї активної праці в партії й уряді, у своїх словесних твердженнях, TaKoro відношення до Haцio нальних меншин Росії не поділяв. у липні 1921 року Саїд rаліев, rолова ЦВК Татарської радянської сопіялістичної республіки одержав відповідь на низку питань, поставлених у листі до Леніна. Так на питання, чи доцільне існування дрібних автономних республік і як довrо вони можуть існувати, до виконання яких завдань, Ленін дав позитивну відповідь, відмітивши, що існуватимуть "ще довrо". А на питання, чи комуністи пнуючої aцiї повині ід.іrрти ролю "педаrоrів і няньок у ВІДношенНІ до KOMYНlCTlВ І ВСІХ трудящих раніш rноблених національностей, іменням якої називаеться дана автономна республіка", Ленін відповів: "Не педаrоrів і няньок а поміч ників". 42 ' Видвиrнуті питання Саїд rаліева rоворять про те, хто насправді здійснював радянську владу в автономних 46 республіках. Пояснення Леніна, якщо вони були щирі, певно не знаходили справжньоrо відrуку в рядах РКП(б), більшість членів якої були росіяни. З причин цих обставин комуністи мусулмани праrнули до об'еднання своїх зусиль на захист прав національностей Сходу, проrолошених у проrрамі партії та інших радянських документах. На IV нараді ЦК РКП(б) з відповідальними робітниками національних республік і областей (червень 1923 року) у справі Султан rаліева, що йоrо, до речі, звинувачували за зв'язок з Заки Валідовим, який виступив проти радянської влади, і з басмачами, відмічено, шо "ухил до націоналізму серед місцевих (реrіональних) республік і областей е реакціею на великодержавний шовінізм, який знайшов свое виявлення в цілому ряді помилок товаришівросіян на місцях і боротьба з якими складае одно з найважливіших черrових завдань партії...". 43 Тоді ж, на тій нараді М. Скрипник піддав rострій критиці прояви великодержавноrо шовінізму, фактично захишаючи Султан rаліева. Він сказав: "Неодмінно треба .,. подолати ще й досі не переможене великодержавництво, цю потвору облу, величезну, CTopory й rавкучу... Треба заткнути пельку цій потворі й тоді не буде, KiHeЦЬKiHцeM, Toro фунту, що на ньому з'являються націоналістичні ухили, а коли ми ухили зліквідуемо, тоді й викривлення їх, як от султанrаліевщина, зникнуть". 44 Наведені факти rоворять про те, що великоросійський шовінізм серед членів РКП(б) у перші роки приходу більшовиків до влади був ще таким живучим, що не підпадав жодним заходам ліквідації, абож партія боролась з ним лише в декляраціях, уникаючи дійових форм. Національні елементи в Туркестані, Казахстані, як і в інших національних державних формуваннях на околицях російської імперії, не підтримували більшовиків у їх боротьбі за захоплення влади в Росії. Вони,писав Сталін, "і слухати не хотіли про соціялістичну революцію". 45 47 
Всі активно діючі представники місцевих народів у 1917 р. праrнули до створення і закріплення своеї національної державности. Так з кінцем листопада 1917 року в Коканді відбувся крайовий мусулманський з'їзд з участю представників від узбеків, казахів, таджиків і кирrизів, на якому Туркестан був проrолошений територіяльно автономним і вибрав свій законодавчий opraH Туркестанську Тимчасову Раду і уряд. 46 Казахстані ще в серпні 1917 року була орrанізована ПРТlя Алаш, яка трохи пізніше створила автономний уряд шд назвою АлашОрди. 47 У колишніх васальних провінціях Росії в Бухарі державне керівництво здійснював емір. у Хиві хан. у більшовицькому революційному русі Туркестану й Казахстану 1917 року і пізніше брали участь rоловно р?сійські об!тники, царські урядовці, що приеднались до БІЛЬШОВИКІВ, І окремі розкватировані там військові частини що підпали під керівництво більшовиків. 48 ' . Місцеві більшовицькі ради, а також і керівні парТlині роБІТНИКИ краю вважали за недоцільне залучати представників тубільноrо населення до opraHiB краевої влади. Ця тенденція знаЙlllЛа свое підтвердження на 111 краевому з'їзді РаД у кінпі 1917 року. 49 Ці дії місцевих opraHiB влади знаходились у повній про:илежності до вказівок Леніна, який вважав, що наЦІОнальнотериторіяльна автономія в складі радянської федерації Росії, як про це пишуть радянські автори, моrла б краще за все поеднувати національні інтереси місцевоrо населення з завданнями соціялістичноrо будівництва. 50 Успіх. сопіялістичної революції в Туркестані й КазахстаНІ rальмувався відсутністю відповідноrо (рунту для такої дії; в цих країнах майже не було CBoro промисло BOr?u пролетаряту, який діяв би в контакті і порозумінні з РСІИСЬ.ИМ. Мlспеве населення в своЇЙ масі було відірване від РЬСІИськоrо пролетаріяту. До більшовицької пропаrанди воно ставилось з великим недовір'ям і стримано. На зібранні бідноти cTaporo міста Ташкенту, яка фактично підтримувала більшовиків, у rрудні 1917 року було прийнято резолюцію, в якій rоворилось, що: "робітникимусулмани співчутливо ставляться лише до такої автономії, яка надасть широкі права для прапю ючих ".51 На з'їздах радянськоrо активу, ЯКІ провадились відповідно до директив РСДРП(б), шодо державноrо устрою приймались рішення про приеднання Туркестану дО РСФСР на правах автономії. Така ж резолюція була прийнята і на V Крайовому з'їзді Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у KBiTHiTpaBHi 1918 року. Ленін і Сталін в телеrраміпривітанні з'їздові писали: "Можете бути певні, товариші, що Раднарком буде під тримувати автономію Вашоrо краю на радянських основах; ми вітаемо Ваші початки і rлибоко переконані, що Ви покриете цілий край мережею Рад, а з існуючими вже Радами будете діяти у повному контакті". 52 Рада народних комісарів Туркестанської АРСР була обрана в кількості 14 наркоматів, з них 4 очолювали представники тубільноrо населення. 53 Не зважаючи на це, дискримінапія міспевоrо населення з боку окремих представників радянської влади про довжувалась і далі. На VII Крайовому надзвичайному з'їзді Рад (березень 1919 року) було відмічено, що недооцінка значення широкоrо притяrання тубільноrо населення до роботи в opraHax радянської влади може викликати поважне ускладнення. 54 Досвід жорстокої експлуатації і сваволі окупаційної влади uapcbKoro періоду та іrнорування національних вимоr мїсцевоrо населення в адміністрації Рад були приводом до Toro, шо міспеві національні елементи праrнули порвати політичні зв'язки з росіянами, зокрема з більшовиками. у середиНІ 19 І Н року представники Туркестану уклали уrоду з емісарами Анrлії про здійснення автономії краю після повалення радянськоrо режиму. 55 Усе це лише посилювало боротьбу центральної 48 49 
радянської влади з МІсцевим .сепаратистським рухом, боротьбу незначної частини Мlсцевоrо населення, яке приедналось до більшовиків, з великою більшістю, яка виступала проти. Деклярації Москви і прояви реальної політики в Haцio нальному й соціяльному питаннях у Туркестані призвели до rрупової боротьби серед членів комуністичної партії республіки. Найбільш чітко вона виявилась поміж Президіею TYPKecTaHcbKoro ЦВК та Краевим комітетом комуністичної партії Туркестану.. На lV Надзвичайному з'їзді КПТ було прийнято постанову про проведення в життя ухвал VIIl з'їзду РКП(б) та постанови ЦК РКП(б) від 9 липня 1919 року "Про пропорційне представниптво", в якій зазначалось, що "на підставі проrрами комуністичної партії, прийнятої на VIlI з'їзді, в інтересах здійснення політики робітничоелянської влади на Сході потрібне широке залучення TypKecTaHcbKoro MicueBoro населення до державної. діяльноси без уваrи на обов'язкову приналежНІСТЬ до парТlї, задовольняючись лише тим, щоб кандидата висували мусулманські робітничі орrанізації". 56 Ця постанова фактично ЛИ11lе Посилила тертя в рядах партії Туркестану. Певна кількість діячів ТуркЦВК, а серед них і йоrо rолова А. Казаков, орrанізували так звану "активну rрупу", яка була проти широкоrо залучення місцевоrо населення в партійне й радянське будівництво. 57 Діяльність "активної rрупи" не відповідала вимоrам Москви у здійсненні напіональної політики. ВЦВК і РНК РСФСР У жовтні 1919 року прийняли рішення про створення спеціяльної Комісії у справах Туркестану. До складу Комісії входили такі визначні діячі РКП(б): М. Фрунзе, В. Куйбишев, Я. Рудзутак і інші. Комісії приділено було широкі повновласті щодо полаrодження питань як радянськоrо, так і партійноrо характеру. у спепіяльній постанові ВЦВК і РНК РСФСР, якою мала керуватись Комісія, зазначалось, що "самовизначення нарщів TypeCTaHY й усунення будьяких національних неРlВностей І ПрИВІЛеїв одної національної rрупи коштом 50 дрyrої складае основу всіеї політики радянськоrо уряду Росії і править за відправну точку в усій роботі її opraHiB і що лише за такої роботи можна остаточно перемоrти недовір'я місцевих трудящих мас Туркестану до робочих і селян Росії, створене баrатолітнім пануванням російськоrо царизму". 58 Поза цим Ленін у листі до комуністів Туркестану вказував на те, що "встановлення правильних стосунків з народами Туркестану мае тепер для Російської Соціялістичної Федеративної Радянської Республіки значення, без перебільшення можна сказати, riraHTCbKe, світовоісторичне. Для всіеї Азії і для всіх колоній світу, для тисяч мільйонів людей буде мати практичне значення відношення радянської робітничоелянської республіки до слабших, дотепер rноблених народів". 59 Перші кроки Комісії у справах Туркестану спрямовані були на те, шоб місцеві крайові партійні орrанізапії Комуністична партія Туркестану, Мусулманське бюро І Крайовий комітет закордонних комуністів, які фактично діяли незалежно одна від одної, об'еднати в единий керівний opraH комуністичної партії. Так була створена Тюркська комуністична партія, тобто партія, яка прийняла назву за національною ознакою. Тоді ж 111 Крайова конференпія мусулманських комуністів, на пропозипію Крайовоrо бюра, на чолі якоrо стояв Т. Рискулов, принял постанову про деякі зміни в конститупії респуБЛІКИ І зокрема про зміну назви "Туркестанська республіка" на "Тюркська республіка". 60 ЦК РКП(б) у своїй постанові (березень 1920 року) рішуче відхилив як назву комуністичної партії, створеної за національною ознакою (мотивуючи тим, що назва партії повинна свідчити про її інтернаціональний характер), так і зміну назви республіки. у "Положенні про автономію Туркестану", 1110 йоrо затвердив ЦК РКП(б), відмічалось, шо вся повнота влади в п'ятьох областях, які входять до складу Туркестанської автономної республіки, повинна належати ТуркЦВк. 51 
Питання ж оборони, зовнішніх відносин, фінансів, керування залізничними шляхами, поштою, телеrрафом відносяться до компетенції РСФСР. 61 Це "Положення про автономію Туркестану" комуністи мусулмани на чолі з Т. Рискуловим опротестували перед ЦК РКП(б), як таке, що rOCTpo обмежувало права їх республіки. По доповіді в спеціяльній Комісії при Політбюрі ЦК РКП(б) протест було відкинено. Не вирішуючи наперед питання про національні взаемовідносини народів Середньої Азії, Ленін дав настанову: "І. Доручити скласти мапу (етноrрафічну й інші) Туркестану з підрозділами на Узбекію, Кирrизію і Туркменію; 2. Детально з'ясувати умови злиття чи поділу цих трьох Частин". 62 Ці заходи, як відомо, призвели до поділу Туркестану за народностями і були використані для творення окремих республік. V з'їзд Комуністичної партії Туркестану (вересень 1920 року) засудив діяльність rрупи Мусулманськоrо бюра як націоналухильницьку, але в той же час прийняв постанову про відкликання робітників заражених великодержавним шовінізмом і одночасно висловив бажання про надіслання до Туркестану більш досвідчених партійних робітників". 63 З ухвалою V з'їзду КПТ про справу діячів rрупи націоналухильників, розпочалась чистка рядів партії Туркестану, яка провадилась під прикриттям пере реестрації. У перебіrу ціеї чистки, що провадилась з листопада 1920 року по серпень 1921 року, з 57 725 членів і кандидатів виключено було з партії і відсіялось 24 293 особи, що становило понад 42 відсотки. 64 У Бухарі і Хиві (з 1920 року Хорезмська народна республіка) також провадилась боротьба з націонал ухильниками, тобто з членами партії, які домаrались широких прав у rосподарськополітичному і національно кльтурному житті їх країн. Особливо жорстокій критиці ПІДпала бухарська rрупа партійців на чолі з Файзули Ходжаевим. У своїх республіках вони фактично були незалежні. 1921 р. входили до складу ІІІ Інтернаціоналу, але. з 1922 року змушені були прийняти статут Р.КП) 651 бли переведені на становище обласни ораНlзацlИ. ЗМІНа статуту поставила їх під контроль І ерІВНИПТВОu РКП(б). У 1923 році в комуністичних парТІЯХ Бухари и Х:орезми була проведена чистка. Наслідки :стки: ХореЗМI з 1700 членів партії залишилось 684 ДlИсних І 221 кандидат партії. 66 'оо Одночасно з чисткою і виключенням з паРТll так званих націоналухильників, а подекуди й роійських явних шовіністів, у кішлаках і частинах старих МІСТ проодилась політика зближення радянської влади з МІсцевими народними масами. В листі Туркбюра ЦК РКП(?), в якому заторкнуто всі орrанізаційні питання КПТ (Ічень 192 року), дана була директива "пернети. радя'!сьКl установи І партійні комітети до старих M.IT І КlШЛI, запровади скрізь діловодство в кирrизькlИ, узбецьКlИ 1 туркменсьКlИ мовах". 67 . Але й ці заходи не були ше настільки ефею:ивНІ, особливо в перші роки становлення влади, щоб ту.бшьне населення Туркестану примирилось .з новим .бlЬШО вицьким ладом. Недовір'я до рОСІЯН взаrаш І до більшовиків особливо, дія яких спрямована була .H знищення cTaporo укладу життя народу, йоrо побуту, реЛІПІ викликало широку хвилю опору, орrаНlзованх збройних виступів, відомих під на.зв<;>ю постаня басмачlВ. У цьому русі брали участь рІЗНІ СОШЯЛЬНl прошарки MicueBoro населення. Басмачі вели боротьб.у з частинами Червоної армії за відрив усіеї територІЇ Туркестану, включаючи Бухарську і Хорезмську респуБЛІКИ. І ця боротьба тривала з 1918 до 1926 І?ОКУ. 68 . Під час ціеї боротьби КОМУНІстична парТlЯ змушена була піти на ряд поступок. 1922 року ЦК РКП(б) запропонував туркестанським керівним opraHaM посилити аrітаційнопропаrандивну роботу з проведення ряду заохочувальних заходів: "Визнти за rоловне .заданя партійних і радянських opraHlВ Туркестану ЛІКВІДаЦІЮ 53 52 
басмачества, для виконання чоrо військові й каральні орrаи оповнити. зусиллям політичної роботи серед узбеюв І кирrизlВ, застосувати поступки місцевому населенню, включаючи повернення конфіскованих вакуфни земель, дозволити місцеві суди, провести амнестії для ПОlр.кованих елементів з басмачів та інше". 69 у СІ ЦІ заuходи провадились на пропозицію Леніна. В ЛИСІ ДО А. Иоффе (вересень 1921 року), який знаходився ТОДІ в Туркестані, у справі напіональної політики Ленін писав: "Для цілої нашої Weltpolitik Диявольськи важливо завоювати довіря тубільців; утричі й учетверо завоювати' д)Вести, що ми не імперіялісти, довести, що ми ухилу в uеЙ БІК не стерпимо. Це світове питання, без перебільшення СВІтове. Тут треба бути архистроrим. Це відіб'еться на Індії, на Сході, тут жартувати не можн, тут треба бути І ООО разів обережним". 70 ЦІ. рядки листа вказують не лише на ставлення Леніна до .ЦІОналuьної проблеми на Сході в мусулманському світі РОСІІ, .але и значення її в розвитку соціяльної революції взаrаЛl. у KaxcaHi в. останній чверті 1919 року. після безумовнО! каПlТЛЯШЇ уряду АлшОрди, став утверджу ватись радянськии режим. у липНІ 1919 року Ленін підписав декрет . про створення Революпійноrо комітету для управЛІННЯ Кирrизьким краем (початкова назва Казахстану), в якому відмічалось: "Надалі до скликання Заrальноrо кирrизькоrо з'їзду, який мае бути скликаний у можливо недалекому часі, і проrолошення автономії Кирrизькоr?u краю, установлюеться керівниптво пим краем за революиним комітетом, в якому зосереджуеться вище воеННОЦИВlЛьне управління краем". 71 В роботі Кирrизревкома і зокрема в підrотовці до створення Кирrизької радянської автономної республіки CYTTB.y допомоrу подавала Туркестанська комісія. Члени КОМ.ІСІЇ рали участь у засіданнях Кирrизревкому, давали вказlВКИ І КОНТРОЛlQвали виконання їх як у ділянці ведення 54 революційнопропаrандивно робпи, спрямовної a розклад (у ПОЛІтичному ceCI) заrоНlВ ал.шординц1В, так І. ділянпі військовостратеrIЧНИХ операцlИ та постачальнlИ роботі. 72 . У серпні 1920 року, за постановою ВЦВК І РНК РСФСР, цей край дістав назву Кирrизької АРСР. .Відповідно до декретованої структури державної влади в республіці проведено чітке розмежування ?ідлеrлост окремих ділянок діяльности федеративних І респуБЛl канських opraHiB влади, До республікаНСЬК9Ї підеrлости віднесено комісаріяти: внутрішніх справ (без кеРlВництва поштою і телеrрафом), юстипії, освіти, забезпечення .' б я п здоров'я, земельних справ І СОЦІяльноrо за езпеченн. u У жовтні 1920 року відбувся перший Всеказахськии з'їзд Рад. у роботі з'ізду брало участь 273 делеrати з усіх областей Казахстану. Серед делеrатів було 128 казахів, 127 росіян та 18 представників інших національностей. З заrальноrо числа делеrатів 197 осіб було членами комуністичної партії, тобто понад 72 відсотки. 74 Прийняття статусу автономії, як і склад представ ництва на з'їзді Рад (національний чи то партійний) вказують на те, що питання автономії і правові норми в республіці вирішувались не в порядку волевявленн MicueBoro населення, а все стверджувалось за вкаЗІВками и диктатом РКП<б). Демократичні паРТll Закавказзя: мусават.исти Азербайджану, дашнаки Вірменії,. мншевии rрузІЇ після жовтневоrо перевороту в РосІЇ рІшуче ВІДмежувались від РСФСР і в листопаді 1917 року утворили Закавказький Комісаріят, а після розrону більшовиками Всеросйсьих Установчих Зборів (січень 1918 року) Закавказькии сеим: Внутрішні національні протиріччя поміж народаи, як входили до складу единої Закавказької респуБЛІКИ, І представниками партій сейму, а також під тиск<;>м Туреччини, яка кинула свої військові з'еднання на терИТОрІЮ республіки з метою захоплення частини земель, Закавказька 55 
республіка розпалась на три самостійні держави: Азербайджан, Вірменію і rрузію. 75 . OKpei райони республіки Закавказзя в національному BIДHoeHНI являли собою конrльомерат національностей і HapдlВ, а тому питання територіяльноrо розмежування ПОМІЖ ними було уже складним. На цьому (рунті часто ТРаІЛЯЛИСЬ збройНІ сутички, а то й напіональна різанина ПОМІЖ rрупами населення в тій державі, чи й поміж державам.и, що.ослаблювало політичну piBHoBary їх урядів. u До МІжнаЦІОнальної невпорядкованости долучалось ще и те, що на землях цих республік у час їх постання знаходилось баrато деморалізованих військових частин прифронтовuої смyrи з Туреччин.ою. Все це створювало сприятливии (рунт для ширення БІЛЬШОВИЦЬКОЇ пропаrанди особливо в промислових районах та великих aДMiHiCTpa тивних осередках Баку, Еревані, Тифлісі та інших містах де І!рацвали. в .парійи,,; більшовицьких rypTKax і cepe робlТНИКІВ таКІ .ВІДОМІ ДІЯЧІ РСДРП(б), як Сталін, Шаумян, Порф Джапар!дзе, Сурен Спандрян, Анастас Мікоян Мешада Азизбеков, Нариманів і ін. ' Прихід до влади більшовиків та встановлення радянськоrо режиму в республіках Закавказзя власне нічим не відрізнялось від захоплення влади в інших HOBO посталих держвах з. їх демократичним укладом у державному кеРlВНИПТВІ. З кінцем квітня 1920 року Военнореволюційний KOM!eT.. MiTa Баку, u захопивши владу, телеrрафував ЛеНІНОВІ. Тимчасовии Военнореволюційний комітет Азербайджанської рдянської. незалежної республіки, ставши у влади з ВОЛІ реВОЛЮЦІйноrо пролетаріяту міста Баку }а трудовоr<;>u селянства Азербайджану, проrолошуе старии . (попереднlИ) мусаватистський уряд зрадником народу І BoporOM Радянської Росії. , Не маючи спрооrи власними силами утримати натиск з еднаних банд .?вншньої. і внутрішньої контрреволюції, ВОЕНнревюЦІ.НИИ KOMlТeT Азербайджану пропонуе УРЯДОВІ РосІИСЬКОІ радянської республіки укласти братський 56 союз для спільної боротьби з світовим імперіялізмом і просить неrайно подати революційну допомоrу порядком надсилки частин Червоної армії". 76 Емісари РКП(б), як видно з тексту ціеї телеrрами, виконали свое доручення. . у дрyrій половині листопада 1920 року БІЛЬШОВИК Вірменії за допомоrою онадцятої paДCЬKOї ЧеРВОНОІ армії захопили владу в ЦІИ приордоннlИ З Туреччино\. країні, поваливши уряд дашнаКІВ, та встановили в НІИ радянський режим. ..оо. Подібна тактика була застосована І в rРУЗll. В середиНІ лютоrо 1921 року в одному з повітів rрузії було CTBpeHO Революпійний комітет для керівництва повстанням І для встаовлення радянської влади. Та TOMY щО PeBKM не мав до CBoro розпорядження збройних сил І не мав ЩІ:РИМ народу, він звернувся про допомо до ЧеРВОНОІ арМll. Допомоrа, звичайно, неrайно наспіла, вже з КIцeM лютоrо 1920 року rрузія потрапила до рук БІЛЬШОВИКlВ. З приводу Uboro rриrорій Орджонікідзе rоворив H першому Закавказькому з'їзді Рад: "Не було б Радянсько Росії не було б Радянськоrо Азербайджану, РадянськО! rрузії. Радянськ.?,ї BipMeiї, і o ,!ині"ВИ знаходились би під п'ятою анrЛlиськоrо ІмпеРІЯЛlЗМУ . . . Поминаючи пропаrандивний випад ОРДЖОНІКІДзе ЩОДО політичної та економічної залежности деМОКl?атичих урядів республік Закавказзя. треба відмітити, ЩО ІЯЛЬНІСТЬ більшовицьких керівних opraHiB у ЦИХ респуБЛlах мала антинародний характер і спрямовувалась в IНepecax РКП(б). На Vl11 з'їзді Рад Ленін казав: :'На СХОДІ наша політика за пей рік (1920) дістала величезНІ досяrнення. и маемо вітати утворення і закріплення радянських респуБЛlК Бухарської, Азербайджанської і Вірме.нськоїоо .рУЖНІ відносини селянськорадянських респуБЛІК з РОСlИською сопіялістичною республікою вже зміцнені практичними наслідками нашої політики". 78 .' Але встановлення радянської влади І закршлення успіхів політики РКП(б) в республіках базувалось, як пе 57 
видно з наведених фактів, на збройній СИЛІ карних opraHax. На вимоrу, висловлену в резолюції Друrоrо IHTepHa ціоналу про проведення референдуму в rрузії і про вивід з ціеї країни військ Червоної армії, до чоrо приедналась і Анrлійська робітнича партія, Ленін у листі до Л. Б. Красіна, радянськоrо посла в Лондоні, з приводу Uboro писав: "...вивід військ з rрузії і приведення там референдуму було б цілком розумно й моrло б бути визнане за таке, шо походить від людей, які не з'їхали з rлузду... якщо б воно було поширене на всі народності земної кулі...". 79 Цю відповідь можна розуміти так, шо національно політичний статус тіеї чи іншої радянської держави, яка мае зв'язок з РСФСР за домовленістю чи просто включена до її складу, як автономноправова одиниця, практично не користупься більшими правами, як будьяка держава колоніяльно залежна від своеї метрополії. Справжне безправне положення радянських національних республік і автономних областей було прямим порушенням 9oї точки проrрами партії, прийнятої на Vlll партійному з'їзді 1919 року, про рівність усіх напій та об'еднання національних держаr лише на базі обопільної добровільної зrоди. у теоретичній розробпі "Держава і революпія" Ленін, покликаючись на вчення Маркса і Енrельса про допільну розв'язку напіональноrо питання і форми державноrо управління, ВІДмічав. що демократичний пентралізм повинен виключати "будьяке" командування "зверху безумовно". 80 Енrельс, цитував Ленін, пропонував як проrраму дії "повне самоуправління в провінціях (rуберніях чи областях), повіті і rромаді через урядовців, вибраних на підставі заrальноrо виборчоrо права, скасування всіх міспевих і провінційних властей, призначуваних державою". 81 у дійсності ж у тl роки РКП(б) висувала й рекомендувала своїх кандидатів на відповідальні керівні становища в усіх національних республіках, приховуючи rолий пентралізм фіrовим листком демократизму, що мав назву партійних з'їздів, наuіональних рад тошо. . u Теоретичні передумови про самовизначення наши аж до відокремлення від Poiї, як про ц широко пр? rолошувалось в усіх творах І виступх ЛеНІна.. в практичнlИ дійсності розкрили їх повну фальш І облудНІСТЬ. ПРИМІТКИ 1. Ленин, т. 21, изд. 3. стор. 31б. 2 Там же стор. 31б318. 3: Велика октябрьская соц. революция на Украине. Киев. 1957, т. 2. стор. 18. u 4. В. И. Ленин, И. В. Сталин. Об октябрьскои революuИИ. оrиз, 1945, стор. 3б38. 5. Ленин, т. 22, изд. 3. стор. I21123. б. Там же, стор. 592. 7. "вопросы1 истории". М., ч. 5, 19б8, стор. 1415. 8. Коммунистическая партия Украини в резолюциях и решенияХ... Киев, 1958. стор. 7. 9. Ленин, т. 22, изд. 3, стор. 224. 10. Там же, стор. 257258. 11. Там же, стор. 41б. 12. Там же, стор. 111. 13 "Большевик". ч. 11, 1924. стор. І5б. 14: В. И. Ленин, Соч. rосударство и революuы1,' М.,І95І. стор. 49. 15. Там же. стор. 67. u lб П В Феденко. Соціялізм давній і новочаснии, Лондон І9б8, cop 2іІ; "вопросы1 истории КПСС" ч. 3,1958. стор. 4447. 17. КПСС в резолюцияХ,... ч. І. изд.7. стор. 443. 18. ЛениН, т. 24, изд. 3. стор. 819. 19. ЛениН, т. 25, изд. 3. стор. 115. 59 58 
20. Ленин, т. 24, изд. 3, стор. 577. 21. Там же, стор. 578. 22. С. Мазлах і В. Шахрай. До хвилі, вид. 2, НьюЙорк.1967, стор. 205. 23. Там же, стор. 88. 24. "Жизнь национальностей", 31 декабря 1920 r. 25. КПСС в решениях...Ч. І, изд. 7, стор. 458. 26. Двенадцатий с'езд РКП(б), стеноrрафический отчет, М., 1968, стор. 572. 27. "Жизнь национальностей", 21 декабря 1919. 28. Ленин, т. 24, изд. 3, стор. 229. 29. Там же, стор. 659. 30. Там же, стор. 656. 31. Там же, стор. 656. 32. Там же, стор. 657658. 33. И. И. rрошев, Исторический опит КПСС по осуществлению лининской национ. политики, М., 1967. стор. 129. 34. Там же, стор. 129130. 35. Там же, стор. 129. 36. "Жизнь национальностей", 8 февраля 1920 r. 37. История советской конституции 1917 1956, М.,1957, стор. 105. 38. И. И. rрошев, Исторический опит КПСС по осуществлению ленинской национ. политики, М., 1967, стор. 119. 39. "Жизнь национальностей", 14 декабря 1919 r. 40. Большая советская энциклопедия, т. 5, 1927, стор. 135. 41. Всесоюзная коммунистическая партия, Татарская обл., стеноrрафический отчет ІХ обл. конференции, Казань, 1924. 42. Ленин, т. 29, изд. 3 стор. 39798. 43. КПСС в резолюциях... ч. 1, изд. 7, 1953, стор. 700. 44. М. Скрипник. Статті і промови, т. 2. Харків, 1931, стор. 1819. 45. И. В. Сталин, Сочинения, т. 4. М., 1947, стор. 160. 46. А Нусупбеков, Х. Бисенов, Фальсификация истории и историч. правда, АлмаАта, 1964, стор. 72. 47. Большая советская энциклопедия, т. 30, М. 1937, стор. 595. 48. Там же, т. 55, М.,1937, стор. 683. 49. Очерки истории коммунистической партии Узбекистана, Ташкент, 1964, стор. 44. 50. А Нусупбеков, Х. Бисенов, Фальсификация истории и историч. правда, АлмаАта, 1964, стор. 84. 51. Там же, стор. 74. 52. Ленин, т. 29, изд. 3, стор. 373. 53. Очерки истории коммунистической партии Узбекистана, Ташкент, 1964, стор. 45. 54. Там же, стор. 58. 55. А. Нусупбеков, Х. Бисенов, Фальсификация истории и историч. правда, АлмаАта, 1964, стор. 73. 56. Ленин, т. 24. изд. 3. стор. 811. 57. Очерки истории коммунистической партии Узбекистана, Ташкент, 1964, стор. 65. 58. Ленин, т. 24, изд. 3. стор. 811. 59. Там же, стор. 531. 60. Очерки истории коммунист. партии Узбекистана, Ташкент, 1964, стор. 70. 61. Там же, стор. 77. 62. Там же, стор. 7879. 63. Там же, стор. 80. 64. Там же, стор. 1021O3. 65. Там же, стор. 107. 66. Там же, стор. 108, 112. 67. Там же, стор. 9495. 68. Н. Исламов, В. Козачковский и др., Таджикская ССР, М., 1958, стор. 65. 69. Очерки истории коммунист. партии Узбекистана, Ташкент, 1964, стор. 104. 70. Там же, стор. 98, 99 71. А. С. Елаrин, Социалистическое строительство в Казахстане в rоди rражданской войни (19181920), АлмаАта, 1956, стор. 112. 72. Там же, стор. 273. 73. Там же, стор. 287289. 74. Там же, стор. 297. 75. Большая советская энциклопедия, т. 1, 1926, стор. 661662. 76. Ленин, т. 29, изд. 3. стор. 50809. 77. rp. к. Орджоникидзе, Статьи и речи, т. І, 1956, стор. 261. 78. ЛеНИН, т. 26, изд. 3, стор. 27. 79. Ленин, т. 27, изд. 3, стор. 145. 80. В. И. Ленин, rосударство и революция, М., rосизд. 1951, стор. 67. 81. Там же, стор. 68. 60 61 
3. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РКП(б) У ПЕРІОД ТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАноr ДЕРЖАВИ найтіснішоrо зближення з РосїЕю пiдrотувати виrнання їх із зrаньбленням" .1 Після жовтневоrо перевороту жодному з народів Сходу і Півдня не пощастило звільнитись від панування Москви. Ленін у своїй промові на московській rуберніяльній конференції РКП(б) у листопаді 1920 року, пояснюючи причини харчових і rосподарчих труднощів (нестача хліба, цукру, палива, промислової сировини тощо) вказував на те, що промислові центри й міста, які все це одержували раніше з Сибіру, України, Туркестану й Кавказу, були відрізані від цих джерел. "...Підставою до поліпшення, яке тепер спостеріrаеться, в значній мірі е приеднання цих районів", заявив він. 2 Ці слова Леніна також стверджують, що rасло про право приrноблених націй Росії на їх державн відокремлення було лише тактичним засобом у спраВІ створення централізованої баrатонаціональної держави.. Щоб збереrти принаймні уявність державної окреМIШ ности у приеднаних національних республіках, ЦК РКП(б) вимаrав від членів РКП(б), яких спрямовувано в ці країни для партійної й державної керівної роботи, щоб вони були особливо уважні до національних особливостей кожноrо народу. Післанці РКП(б) мали провадити політику соціяль Horo розшарування, особливо по селах, надаючи максимум матеріяльних виrід незаможним сел.янам, та в окреми випадках застосовувати політику полпичних, культурних І економічних поступок щодо вимоr місцевої інтеліrенції та середніх кляс суспільства. Ці заходи спрямовувались H зміцнення й закріплення радянської владИ. В УкраїНІ, наприклад, на вимоrу Леніна, члени партії c.p. (боротьбісти) були допущені на керівні пости в уряді поруч з членами КП(б)У. В Туркестані деякий час було дозволено існування Крайовоrо мусулманськоrо бюра, як партійноrо opraHY рівнорядноrо з Крайовим комітетоМ Комуністчної партії Туркестану, і навіть існування Крайовоrо КОМІтету чужоземних комуністів. У своему зверненні до комуністів росіян, які працювали 63 У національних республіках і областях, де закріплюваась радянська влада, керівні аДМІНІстративні поса . ПОІДали член РП(б), орrанізовані у місцеві партиНl .об еднаня з ВlДПОВlДНИМИ назвами: Комуністична парТlя БІЛЬШОВИКІВ України, Білорусі, rрузії тощо. Така орrанізаційна структура забезпечувала в новостворених державних формаціях керівництво й контролю всіх ділянок rромадс.ькоrо життя. Будьякі спроби послабити функції центра!'lзованої системи рішуче засуджувались і переСЛІдувались. У березні 1919 року на VIII з'їзді РКП(б) прийнята була OCTaOBa, яка rарантувала націям Колишньої російської ІМперн прао на державне відокремлення. Проте, ця ухвала, як скоро з ясувалось, мала виключно тактичне значення. Уже.в травні Toro ж року Ленін, довідавшись про рішення парТІйної орrанізації есерів міста Катеринослава (Дніпро петровська) захищати інтереси MicueBoro населення телеrрафував rолові Раднаркому України: "Резолюці катеринославських есерів показуе, що це мерзотники, зах.сники кулаків. .Трба підняти проти них rазетну HariHKY за ІХ захист кулаКІВ І за rасло протидіяти централізації... взяти їх під найсуворішу контролю і у випадку наймен шоrо їхньоrо відхилення від лінії уряду в питаннях харчово му, кооперативному, фінансовому та в питаннях 62 
в Туркестані, Ленін вимаrав, щоб вони відносились до тубільноrо населення з якнайбільшою терпеливістю й довір'ям, підкреслюючи, що "для всіеї Азії і для всіх колоній світу, для тисяч мільйонів людей буде мати практичне значення відношення Радянської робітничо селянської республіки до слабких, дотепер приrноблених народів" . 3 .З установленням радянської влади на Кавказі, в rрузії, eНlH у директивному листі до С. Орджонікідзе (керівника бшьшовицькоrо захоплення влади на Кавказі) вказував, щоб неrайно озброїти робітників і селянську бідноту, стврюючи ЦИМ способом міцну rрузинську Червону арМІЮ, а щодо інтеліrенції і дрібних торrівпів щоб застосувати політику поступок. Щоб. злаrідни!и напруженість у боротьбі rрузинів за незалежНІСТЬ, ЛеНІН у цьому ж листі радив Орджонікідзе шукати СПрИЙНЯТЛивоrо компромісу з rрузинськими меншо виками і зокрема з їх лідером Жорданіею відмічаючи " . " що це пrантськи ваЖЛИво".4 Подбні фрми поведінки рекомендувалось застосо вувати І до ІНших неросійських національностей, які ставали на шлях радянської державности. Деклярація про право приrноблених націй на їх відокремленя від Росії не здобула на практиці правної нрми. ДеяКІ радянські національні республіки, як Україна, БІЛОРУСЬ, Заавказька федерація, приймали статус незалеж них респуБЛІК, але їх незалежність була номінальна; вони залишались фактично залежними від директивних настанов КП(б). На VIII з'їзді РКП(б) ухвалено у справі взаемо ВІДншення поміж партіею і Радами, що "комуністична парТіЯ тавить перд собою завдання здобути вирішальний вплив u повне керlВНИЦТВО в усіх орrанізаціях трудящих: професlИНИХ союзах, кооперації, сільських комунах і ін. Коністична пртія особливо домаrаеться проведення СВОЕІ проrрами J cBoro повноrо пріоритету в сучасних державних орrанізаціях, якими еРади. РКП повинна здобути для себе неподїЛьне політичне зверхництво в Радах і фактичну контролю над усіею їх роботою". 5 Отже, конституційна незалежність України, схвале:"а на ІІІ з'їзді Рад СРСР в березні 1919 року, чи якоїсь ІНшої радянської держави, як і декрет Всеросійськоrо Централь Horo Виконавчоrо Комітету про об'еднання радянських республік з червня 1919 року, який обмежував суверенітет України, Білорусі, Латвії, Литви і Криму це результати політики РКП(б). В усіх національних республіках, утворених за радянським зразком і за активної участи емісарів РКП(б) та більшовицьких збройних сил, домінантне становище в партійних орrанізаціях і урядових республіканських та обласних установах посідали немісцеві елементи. Спів відношеннg членства в партії за національністю зrідно з матеріялами Всесоюзноrо партійноrо перепису 1927 року, як писав Волтер Колаж, було таке: українців 5. 88 відсотка (все населення становило 21 відсоток); узбеків 0.54 відсотка; казахів, кирrизів 1.3 відсотка; татар 1.05 відсотка; жидів 5.21 відсотка, росіян 71,96 відсотка (все населення 52.91 відсотка).б Не зважаючи на мале число неросіян у рядах РКП(б), майже в усіх партійних орrанізаціях республік і областей велась вперта боротьба за розширення норм сувереннос!и. Крім Toro, сам народ провадив боротьбу проти силомщь установленої системи соціяльноrо ладу і проти будьяких форм залежности від Росії. .. У Туркестані, де на початку 1920их рОКІВ KeplВHa роля в партійному й державному будівництві належала спеціяльно створеній Туркестанській комісії, на п'ятій Краевій конференції комуністичної партії в січні 1920 р. !.; Рискулов (rолова Крайкому мусулманськоrо бюра) в СВОlИ доповіді про національне питання стверджував, що Крайком комуністичної партії TYPKecaHY (КІ!Т) не може мати жодноrо впливу на мусулмансьКl маси, І пропонував створити комуністичну партію тюркських народів, замість діючої КПТ.7 Тоді ж на третій конференції мусулманських 65 64 
комуністів була прийнята резолюція про зміну назви aBTO номної республіки "Туркестанська республіка" на "Тюркська республіка", що мало свідчити про існування единоrо тюркськоrо народу.8 Хоч цю ухвалу підтримали місцеві комуністи, одначе Туркестанська комісія повела рішучу боротьбу з цими сепаратистськими тенденціями, кваліфікуючи їх як націоналухильницькі, що суперечать основним засадам ленінської національної політики TBopeH ня централізованої держави. Одночасно в Туркестані йшла вперта боротьба з народним рухом, басмачеством, спрямо ваним на повний відрив від Росії. У Заволжі, Татарії та Башкирії місцеві партійці на чолі з Султанrаліевим домаrались поширення національних прав для татар і башкирів у їх культурному, rосподарчому й адміністративному будівництві, вели вперту боротьбу з партійним керівництвом республік, яке складалось в OCHOB ному З немісцевих елементів. Султанrаліев, лідер опозиції, користувався великою популярністю серед мусулман Заволжя, ідейно був пов'язаний з Т. Рискуловим і навіть з басмачеством.9 Місцеві партійці, які були у складі РКП(б), не творили ед,!.юrо :,юно:,іту й не були однодумні у практичному ЗДlИсненНІ нацІОНальної політики. В Україні ліві есери"боротьбісти" та члени YKpaїH ської комуністичної партії (УКП), а частково і члени КП(б)У також провадили боротьбу за поширення CYBepeH них прав республіки. Ух вплив серед MicueBoro населення був настільки значний, що акт злиття "боротьбістів" з КП(б)У Ленін на ІХ з'їзді РКП(б) кваліфікував як "перемоrу, що варта двох великих битв".10 Приеднання "боротьбістів", членство яких складалось з місцевих національних елементів, до КП(б)У, яка була створена з росіян і зрусифікованих елементів MicueBoro населення та інших національностей, часто надісланих з інших районів Росії, rарантувало для РКП(б) повну контролю і владу над діяльністю всіеї КП(б)У. Поза партїЕю, крім збройної боротьби військ Української Hapoд ної Республіки в роки 19171920, широко розrалужена була 66 мережа повстанськоrо руху за повний відрив від Росії. Цей рух провадився у роки 19191921. Селяни й національно свідома інтеліrенція Білоруси провадили кілька років боротьбу з накинутим раднським режимом, але, як і в інших національних респуБЛІках, не мали успіху. З установленням радянської влади на Кавказі, в УСІХ трьох раніш незалежних республіках (Азербайджан, Вірменія, rрузія) Політбюро РКП(б) схвалило, a пропозицію Леніна, проект об'еднання цих трьох респуБЛІК у Закавказьку Федерапію (листопад 1921 р.), що мало скріпити радянізацію Uboro району. "Без Закавказької Федерації, opraHY національноrо миру, неможливо було б збереrти на Кавказі радянську владу" .11 С. Кіров на пленумі професійних союзів rрузії в rpудні 1921 року, в доповіді про Закавказьку Федерацію rоворив: "...якщо вдарять по РСФСР (імперіялісти), синяки й у вас під очима будуть; якщо цвьохнуть імперіялістичною наrай кою по революційному Баку, воrники з очей посипляться й У незалежної rрузії... І дЛЯ РСФСР не байдуже, як до неї підійдуть Закавказькі республіки: не за черrою, не кожна окремо, а дружньою родиною".12 Враховуючи економічні і стратепчНl виrодИ з об'еднання республік Закавказзя в федерацію, РКП(б) розпочала підrотовку до їх об'еднання від Toro часу, як тільки в rрузії прийшло до більшовипькоrо перевороту. Уже у квітні 192] року Ленін дав доручення С. Орджонікідзе, керівникові Кавказькоrо бюра ЦК РКП(б), підrотувати поrодження про створення Закавказькоrо обласноrо rосподарчоrо управління, об'еднати керівництво залізницями та іншими rосподарчими орrанами. ЦК РКП(б) вважав настільки важливим об'еднання Закавказь ких республік у федерацію, шо з приводу Uboro доручено виступити з пропаrандивними доповідями на мітинrах і в пресі чільним партійним діячам РКП(б). CTiH, H зібран: ні тифліської орrанізації Комуністичної парТlї rрузІЇ в липНІ 1921 року, rоворячи про черrові завдання комунізму в 67 
rрузії і на Закавказзі взаrалі, відмічав доцільність об'еднан ня e лише по лінії rосподарчих заходів, але й заrально наЦІОІ.ІаЛЬИХ. "...Щоб розвіяти атмосферу взаемноrо неД?ВlР'я І поновити братерські зв'язки поміж робітниками наЦІОнальностей Закавказзя і Росії саме для uboro (як контпропозиція про поновлення старих rуберній: ТифЛlСЬК?Ї, Бакинської і Еріванської) треба збереrти незалежНІСТЬ як rрузії, так і Азербайджану та Вірменії. Це не виключае, а, навпаки, завбачае потребу взаемної rосподарчої і іншої підтримки та необхідність об'еднання rоспо?арчих .зусиль незалежних радянських республік на засаДl доБРОВlЛьноrо поrодження і на основах конвенції". 13 Та тому, що баrато комуністів місцевих національ ностей дивилися на федерацію, як на крок до обмеження їх суверенности, пропозицію ЦК РКП(б) вважали для себе за несприятливу. Активність же РКП(б) у цій справі була особливо rOCTpo виявлена. Ленін, пропонуючи проект федерації на затвердження Політбюра РКП(б), вказував на те, щ?б пропаrанду в справі федерації провадити якнйбlЛЬШ активно. "Запропонувати Центральному КОМІТету rрузії, Вірменії, Азербайджану поставити питан ня про федерацію широко на обrоворення партії і робочих та сеЛ1!НСКИХ мас, енерrійно вести пропаrанду за федераЦІЮ 1 провести (підкреслено в ориrіналі І. Б.) її на з'їздах. Рад кожної республіки; у випадку рішучої опозиції точно І своечасно повідомити Політбюро ЦК РКП".14 Професійні революціонери, керівне ядро РКП(б) показали себе в революцію 1917 року і після жовтневоrо перевороту вмілими "майстрами" сопіяльної революції. Для поалення демократичних урядів, сформованих у револЦІЮ 191 року на теренах колишньої російської ІМ?Рll, вони ВМІЛо використовували соціяльні протиріччя, яКІ ІСНУВали поміж сильним і сконцентрованим пролетарія том, з одноr? боку, і слабкою промисловою та торrовель ною буржуаЗІею, з друrоrо, а також поміж масою мало земельноrо і безземельноrо селянства і відносно нечислен ною rрупою великих землевласників. Процес соціяльної 68 революції в таких умовах набирав характеру в основному селянськоrо руху, і вплив місцевих національних елементів у цьому русі був дуже значним, особливо внепромислових районах російської імперії. Враховуючи історичний досвід і пройдений шлях революційної боротьби в Росії до 1917 року, Сталін 1925 року писав у rазеті "Большевик'\ що селянське питання треба розrлядати як національне, Ke об'еднуе в собі "ш питання національної культури, нашональної державности І інше... Без селянської армії немае і не може бути потужноrо національноrо руху" .15 В окремих випадках, щоб зм'якшити дію національних аспірацій значної частини неросіян, спрямовану на відрив від Росії, РКП(б) робила в національних республіках малочисельному промисловому пролетаріятові ряд поступок як заrальнополітичноrо, так і національноrо значення. В Туркестані, наприклад, п'ятий з'їзд комуністич ної партії (1920 р.) відповідно до настанов ЦК РКП(б) прийняв ухвалу відкомандувати "затруених великодер жавним шовінізмом робітників" та застосувати найнеобхід ніші поступки тубільцям з метою послабити їхні BiдцeHTpo ві рухи}б В інших національних республіках з посиленням відосередковоrо руху партія також ішла на поступки. Урядам України і Білоруси в окремих випадках надавалось право самостійно вирішувати те чи інше завдання в ділянці державноrо будівництва, rоловно по лінії народної освіти. Навіть у зовнішніх зносинах з країнами Заходу цим ресуб лікам надавалось право виявляти свою суверенНІСТЬ, звичайно, під безпосередньою контролею РКП(б). 1920 року на Ризькій мировій конференції У країна і Білорусь, як партнери РСФСР, брали участь у переrоворах з Польщею, підписували мировий трактат і відкривали посольства в Польщі і Німеччині. Тому одначе, шо московське MiHiCTep ство зовнішніх справ фактично було канцеляріею чужо земних справ при ЦК РКП(б), як писав радянський дипло мат rриrорій Беседовський, роля українськоrо й білорусь 69 
Koro МІНІстерств закордонних справ була ще значно більш принижена: всю свою роботу вони змушені були поrоджу вати з Москвою. 17 Запровадження нової економічної політики 1921 року (проект якої запропонував Ленін і затвердив Десятий з'їзд РКП(б)), крім CBoro прямоrо завдання відновлення народноrо rосподарства, приведеноrо до меж повноrо зане паду в період військовоrо комунізму, було також поступ кою селянству, яке активно підтримувало національний рух і праrнуло до сепаратизму. Національне питання в умовах мирноrо існування радянських республік набирало такої rостроти, як і справи rосподарчі. Вони доповнювали одне одноrо. Щоб уникнути катастрофи, яка у зв'язку з цим насувалася, треба було застосувати термінові й енерrійні заходи розвіяти дух російськоrо червоноrо патріотизму, хоч би в йоrо зовнішніх проявах, зродженоrо успіхами військовоrо часу, коли Росія з півколонії Західньої Европи перетворилась у форпост cBiToBoro соціялістичноrо руху. "оо. Наші товариші з rордістю і небезпідставно вважають себе росіянами, а іноді навіть дИвляться на себе насамперед . .. . як на рОСІЯН, вони шнують не СТlльки радянську владу І радянську федерацію, скільки вони сповнені тенденпії до "едИНОЇ, неподільної" .18 Щоб опрацювати нові конкретніші заходи в рішенні національноrо питання, ЦК РКП(б) на чолі з Леніном поставили йоrо на розrляд Xro з'їзду партії поруч з питан нями rосподарчоrо порядку. Сафаров, делеrат Туркестану, у СВОlИ спіВДОПОВІДІ З національноrо питання (основним доповідачем був Й. Сталін) намалював дуже сумну картину жалюrідноrо стану MicueBoro населення в державному будівництві краю. Він rоворив, що поскільки комуністична партія в Туркестані утворилась лише після жовтневоrо перевороту, коли РКП(б) стала урядуючою партіею, в П ряди включились колишні російські урядовці, які, як він стверджував, в умовах національної ворожнечі вважали, що "треба створити будьяку владу, але обов'язково владу росіян".19 70 Практично було так, відмічав Сафаров, шо колишНІ російські поліпаї, росіяни заможні селяни, а в окремих випадках і російське духівництво стали вершителями влади. "В час революції там творились такі жахи, про які ча сказати одверто, щоб "рассейские" колонізаційні нахили, яКІ ще живуть у нас в рядах, були вижиті остатчн, щоб резолюції Комінтерну (доповідач мав на уваЗІ РІшення Комінтерну з національноrо питання, прийняте на 2мy конфесі в липні 1920 року відповідно до тез Леніна) для нас не були порожнім звуком". 20 . Щоб покінчити з проявами колонізаторської ПОЛІТики в Туркестані, rоворив Сафаров, основним завданням РКП(б) мае бути ліквідація всіх решток національної нерівности, застосування діючих форм підrотовки національної інтеліrенції зпосеред місцевої бідноти та широко поставлена освіта рідною МОВQЮ. Сама ж "комуністична партія цілком ясно повинна визнати, що для Toro. щоб пов'язатись з масами, вона мусить rоворити тіею мовою, якою rоворить місцева біднота. Вона мае допомоrти в культурному розвитку... місцевій бідноті..., доп?маrючи ї рідною мовою, за допомоrою культурних засобlВ, яКІ е до II розпорядження, стати самостійно на ноrи". 21 На заrальноросійські тенденції в Україні вказав II делеrат з'їзду В. Затонський, член ЦК КП(б)У. У своему слові відмічаючи наявність в рядах РКП(б) колоніза торских елементів і місцевих дрібнобуржуазних Haцio налістичних, він підкреслював, що "відкараскуватися від питання rолим проrолошенням права націй на caMO визначення або навіть права націй на державне Biд окремлення не можна ... національний рух тепер набувае дуже поважноrо значення". 22 Повстанський рух, як протирежимний акт і в той же час спрямований на відрив від Росії, хоч і йшов на спад наприкінці 1920 року, але в середині пануючої партії йшла боротьба за поширення суверенітету республіки. Затонський rоворив: "Я вважаю, що метод федерації правильний... але я особисто не знаю, в яких взаемозв'язках ми знаходимось 71 
тепер з РСФСР... ЩО ж rоворити про широкі маси? З укладенням останньої умови (промовець мав на увазі умову про об'еднання наркоматів військових і морських справ та створення ряду інших об'еднаних наркоматів) ми не то знаходимось у федерації, не то не знаходимось". 23 Характеристичним деталем промови Затонськоrо було те, що він пропонував "витравити з rолів товаришів поняття про радянську федерацію, як про федерацію російську", наводячи при цьому приклади, що коли Румунія чи Німеччина будуть радянськими, то хіба й вони будуть називатися російськими федераціями? Такі міркування були ясно спрямовані проти називання республік, об'еднаних у федерацію, іменем нації rнобительки. Питання мови, rоворив А. Мікоян, треба вважати незаперечним. Він, як і баrато інших промовців, уважав суттевим недоліком у справі розв'язки національноrо питання те, що опрацьовані і проrолошені радянським урядом норми на практиці не здійснюються. 24 З'їзд визнав, що російські комуністи, які зросли в умовах державної напії, на місцях своеї праці недостатньо врахували і применшували значення національних особли востей націй приrноблених, часто вульrаризували й викрив лювали політику партії в національному питанні, що в практичному житті вело до великодержавности і проявів російськоrо шовізнізму. Комуніститубільці, які пережили період тяжкоrо соціяльноrо і національноrо rноблення, часто перебільшували значення національних особливостей у партійній і радянській роботі, залишаючи позаду клясові інтереси працюючих, що вело до ухилу від комунізму в бік буржуазнодемократичноrо націоналізму. Обидва ухили були засуджені. У практичній роботі визнано подавати таку допомоrу: І. Проводити закріплення радянської державности у формах відповідних до національної особливости коЖноrо народу. 2. Установити діючий рідною мовою суд, aДMiHiCTpa ЦІЮ, орrани rосподарства, влади, підібрані з людей 72 місцевих, обізнаних з побутом і ПСИХОЛОrIею MicueBoro населення. 3. Розвинути пресу, школу, театр, клюбну справу взаrалі культурнопросвітні установи рідною мовою. . . 4. Установити і розвинути широку мережу КУРСІВ І шкіл як заrальноосвітньоrо, так і професійнотехнічноrо характеру рідною мовою (в першу черrу для кирrизв, башкирів, туркменів, узбеків, таджиків, азербайджаншв, татар, даrестанців). 25 . Така ухвала з'їзду РКП(б) про наЦІональне питання за активної участи Леніна надавала більші можливості . в розвитку національної державности приrноблених HapДI Росії взаrалі і зокрема тих, які стояли на нижчому рІВНІ розвитку культури. . . . Проте директивні настанови центру на практиш І даЛІ підпадали остракізмові з боку шовіністично наставлених елементів партії. В Україні, наприклад, як відмічено на першій Всеукраїнській нараді КП(б)У, що відбулась у травні 1921 року, і далі відсовували YKpaїHC.KY MOB друrий плян. 2б В Татарії, на ІХ обласНІИ парТlИНlИ конференції 1924 року (а це вже після Х і ХІІ з'їздів .РКП(б), на яких приймались відповідні ухвали про наЦІональне питання) стверджено зневажливозадерикувте і бездушн відношення російських радянських уРЯДОВЦІВ до потреб І вимоr трудяших республіки. 27 Як відомо, Ленін ставив ЗДlИснення права. на самовизначення тіеї чи іншої національности у залежНІСТЬ від умов розвитку клясової боротьби та інших обставин соціяльному житті народу, але, ЩОДО розвитку мови и національної культури, він вважав, ЩО за всяких форм державности повинна бути забезпечена система диктатури пролетаріяту, цебто партії. Л. Троцький у соїй pOMOBI на сьомій Всеукраїнській партійній конференЦІЇ (KBlТeHЬ 1923 р.) з приводу Uboro висловив таку думку: оо . "Звичайно, ми проrолосили право КОЖНОІ наЦІОнал ности влаштовуватись ПО--СВОЕМУ, аж до відокремлення ВІД держави, поставивши, розуміеться, над цим правом наш 73 
обов'язок революційноrо самозбереження. Там де та чи інша національна rрупа пов'язуе свою длю не з робтничою клясою, а з імперіялізмом для боротьби проти робпничої кляси, там закон клясової війни (як це тоувалось до меншовицької rрузії) ставиться понад усі ІНШІ закони. Та коли задача оборони революції роз'язуеться, ми кажемо селянам, міщанам, відсталим робпникам даної національности: По національній лінії товариші, у нас з вами розходжень не буде. Ми не лише Ba дозволяемо, як іноді не до речі висловлюються, ні, ми вам допоможемо влаштуватись так, як вам з національноrо боку краще і зручніше. За допомоrою вашої мови ми вам допоможемо прилучитися до найкращих досяrнень людської культури..."28 З кінцем 1920 року, не зважаючи на ліквідацію фронтових операцій проти Вранrеля на півдні і проти українськопольських армій на заході, заrроза існуванню радянськоrо режиму була все ще значна. На VIII Всеросій ському з'їзді Рад Ленін rоворив: "Нова війна, яку Анrлія і Фрація будуть підтримувати проти нас, принесе нам (HaIТЬ за умов, шо ми закінчимо її цілком переможно, як закІНЧИЛИ тепер з Вранrелем) колосальні труднощі, затримае наш економічний розвиток...".29 По мо.жливість НОВИХ війн rоворив і той факт, що в ПаРІ . eMlr1?HTbKi національні уряди Азербайджану, rРУЗll, ВІрмеНlI ВЛІТКУ 1921 року уклали поміж собою уrоду про. "привернення за. допомоrою імперіялістів буржуазно ПОМІЩИЦЬКИХ порядКІВ у закавказьких республіках". 30 З уваrи на такі можливості, політичні й економічні зв'язки радянсьих республік набували для РКП(б) особли Boro значення, 1 вона стала на шлях укладання двобічних доrоворів поміж так званими незалежними національними респ.уБЛікам. і РСФСР. У rрудні 1920 року укладено умову п.омж УкраІНСЬКОЮ радянською республікою і РСФСР, а в СІЧНІ 1921 року між Білоруською радянською республікою і PCCP: За цими доrоворами творились об'еднані КОМІсаРІЯТИ военних і морських справ, вища рада Hapoд 74 Horo rосподарства, наркомати зовнішньої торrівлі, iHaH сів, шляхів сполучення, пошти і телеrрафу. 31 У вересНІ 1920 року підписано доrовір поміж Азербай.n:жаном і РСФС про проведення единої економічної п?лпики. 32 У rрудНl 1920 року доrовір Вірменії і РСФСР, зrІДНО з яким РСФСР визнавала незалежність радянської Вірменії і прийняла зобов'язання подавати військову ДОПОМОry, а у вересні 1921 Ф . 33 У року підписано поrодження ЩОДО ІНансових справ. травні 1921 року укладено доrовір rрузії з. РСФСР у справах військових і rосподарчих. 34 У березНІ 191 року підписано союзні доrовори РСФСР з Хорезмською І Бухар ською радянськими народнИМИ республіками. 35 Такі двобічні доrовори забезпечували утворення централізованої баrатонапіональної радянської держави, до найвищоrо KepiBHoro opraHY якої Всеросійськоrо центральноrо виконавчоrо комітету (ВЦИК) Україна, Білорусь, Азербайджан, Вірменія та rрузія п?слали своїх представників. Права центральн.их адr-:llНІстраивни opraHiB РСФСР у справах ЗОВНlШНЬО І ВНУТрІШНЬОІ політики відповідно до укладених доrоворlВ стали поширю ватись і на територію доrовірних з нею республік. 3б Так під прикриттям доrовірних зв'язків набирала си-:т и влада центральних відомчих і партійних opraНlB. Наркомюст РСФСР, наприклад, домаrався, шоб "усі декрети і постанови Всеросійськоrо центральноrо виконав чоrо комітету, які стосувалися ведення об'еднаних HapKO матів, автоматично поширювались і на землі УРСР". Наркомат РСФСР часто виступав в імені інших доrовірних республік, без попередньоrо поrодження справи з ними. 37 У травні 1922 року, коли комісаріят закордонних справ РСФСР (можливо, У зв'язку з конференціею в r енуї або Раппалло) порушив міжнаціональний статус Української республіки, уряд У країни послав формальний протест з запереченням пропозиції російськоrо уряду виступати в йоrо імені. 38 Спеціяльна комісія під rоловуванням М. Фрунзе займа лась розслідуванням ціеї справи. У постанові Політбюра 75 
ЦК РКП() C.TBepдeHO акт порушення конституційних прав Укр.ІНИ І. ПІиинято рішення, що права Української РадянськО! ОЦІЯЛІстичної Республіки, її незалежність ніяк не ПОВИІ бути применшені. 39 Одначе, порушення КОНСТТУЦІИНИХ прав У країни продовжувалось і надалі. У вересНІ 1922 року, наприклад, комісаріят народної освіти РСФР видав постан<;>ву, яка мала б зобов'язувати і УКРаіНУ, хоч справи ОСВlТИ знаходИЛИСЬ повністю поза йоrо компетенціею. 40 Для перевірки стосунків поміж РСФСР і УРСР та вста.новленням норм, якими реrулювались би стосунки ПОМІЖ цими. республіками, Політбюро ЦК РКП(б) створило спеЦІЯЛЬНУ !<омісію у складі Д. З. Мануїльськоrо М. О. Скрипника, И. В. Сталіна. М. В. Фрунзе і ін.4: Питання про унормування відносин поміж РСФСР і Україною оБМіровувались чотири рази впродовж липня 1922 року на засшаннях Полі!бюра ЦК КП(б)У, і проект положе.ння про взаеМОВІДношення поміж цими респуБЛІками затверджено 21 липня 1922 р.42 М. . В. Фрунзе у розмові з кореспондентом rазети "KOMНlCT" рОЗІІовів ПЮ історію цих переrоворів; інтерв'ю опуБЛlкоано у ЖОТНІ 1922 року. Він сказав, що переrо вори ПОМІЖ УРСР І РСФСР мали значно більше значення K УНОРIVo1ування відносин лише поміж цими республіками: З переБІУ роботи Комісії скоро стало ясно, що обмежи тись. оБМlркоуванням питання лише про взаемозв'язки ПМІ УРСР І РСФСР неможливо. Розвиток торrовельних зв.яКlВ вимаrав установлення единоrо rрошовоrо знака для всю радянської федерації скасуання митних перепон, усяких обмежнь. ри заХОДІ кораБЛІВ у союзні порти радян ських респуБЛІК І .ІНше. Було ухвалено запропонувати всім с?юзним респуБЛІкам обміркувати питання про взаемо ВІДн?шеня .радянських республік у всій широті і накресли ти ВІДПОВІДНІ ухвали".43 . Утвореня спеціяльних комісій для унормування вшносин ПОМІЖ радянськими національними республіками і РСФСР, треба думати, не забезпечувало їх продуктивної 76 роботи у виробленні таких форм, які відповідали б вимоrам сторін, без переrляду конституційних положень. Для uboro Пленум ЦК РКП(б) створив спеціяльну комісію з участю представників РКП(б) та республіканських партій. Фактично ж комісія працювала під rоловування CTaia, і остаточну доповідь опрацювала чотиричленна ПlДКОМІСІЯ У складі Сталіна, Орджонікідзе, Молотова і Мясникова відомих пентралістів. 44 Завдання комісії поляrало втому, шоб підrотувати основні положення про створення союзної держави. Початковий текст тез склав Сталін. В йоrо проекті було відбито фактичну сторону виявленої конституційної практики, яку застосовував Ленін упродовж п'яти років, цебто, він розrлядав радянську державу, як об'еднану централізовану державу, і уряд РСФСР, як уряд дефакто всіх шести радянських республік. Отже, відповідно до HOBoro проекту, п'ять радянських національних республік, які користувались у якійсь мірі статусом незалежности, мали ввійти до складу РСФСР на правах автономії. 45 Питання про утворення нової союзної держави не вису валось взаrалі. В тезах Сталіна також не враховувались наявні прояви великодержавних шовіністичних тенденцій в апараті центральних урядових opraнiB РСфСР.46 Тези розіслано дО ЦК республіканських партій на обrоворення. Реакція більшости національних республік була неrативна. 15 вересня 1922 року ЦК комуністичної партії rрузії одностайним rолосуванням (один утримався) відкинув тези Сталіна. В резолюції було сказано: "...запропоноване на основі тез тов. Сталіна об'еднання у формі автономії незалежниХ республік вважати перед часним. Об'еднання rосподарчих зусиль і заrальної політики вважати необхідним, але зі збереженням усіх атрибутів незалежности".47 Політбюро ЦК КП(б)У прийняло 3 жовтня ухильну резолюцію. Воно висловилось за об'еднання, але одночас но катеrорично домаrалось збереження незалежности республік, мотивуючи тим, що "практичне централізоване 77 
керівництво незалежними республіками може бути цілком досяrнуте відповідними директивами по партійній лінії".48 Центральне бюро КП(б) Білоруси у вересні 1922 року з приводу uboro також не дало прямої відповіді. Бюро ухвалило: "оо. вважати доцільним установити відношення поміж комісаріятами Білоруси і комісаріятами РСФСР аналоrічні з тими, які установлено поміж РСФСР і Україною".49 Тези Сталіна про автономізапію незалежних республік схвально прийняли лише Центральні Комітети Азербайджану і Вірменії. В директиві представникові Азербайджану в Комісії ЦК РКП(б) сказано: "Признати за необхідне під цю пору неrайне включення Азербайджану в заrальноросійську федерацію на засадах широкої автономії". 50 Закавказький крайовий комітет, на чолі якоrо стояв С. Орджонікідзе, відкинув рішення rрузії і беззастережно ПРИЕднався до тез про автономізацію, як то прийнято Центральними комітетами комуністичної партії Азербайджану і Вірменії. 51 Несхвальне відношення національних республік до ідеї автономізації мало клопотало Сталіна та йоrо товаришів з Комісії ЦК РКП(б). Можливо, шо пя комісія, скликана 23 вересня 1922 року, і прийняла деякі зміни в сенсі одержаних зауважень від національних республік, але від основних передумов автономізації не відмовилась. 52 ПРОЕКТ тез про автономізапію разом з сприятливими резолюціями Азербайджану, Вірменії та Закавказькоrо крайовоrо комітету РКП(б) були послані Леніну. Зміст тез справив на Леніна rнітюче враження. "З поrляду Леніна, ПрОЕКТ перекреслював фальшивофедеративну будову, яку вІН так старанно будував за минулі п'ять років. Прше за все те, що ПрОЕКТ заrрожував знищенням цілої фікції національ н?ї рівности, яка, на думку Леніна, пом'якшувала й HeBTpa ЛІзувала націоналістичні сентименти меншин. Він не бачив практичних преваr, які моrли б прийти від ін корпорації п яти респуБЛІК в РСФСР; цей процес лише послідовно 78 показав би з брутальною відвертістю залежність усіх комуністичних партій від Росії і приніс би велкі трудющі в майбутньому у виrpаші націоналістичих pylВ для ?ІЛьшо виків У так званих колоніяльних І нашвколоНlЯЛЬНИХ країнах".53 . U Ленін rocTpo розкритикував ПрОЕКТ СтаЛІна и вимаrав змінити ті положення, в яких передбачалось зверхництво РСФСР над іншими радянськиМи республіками. Він запропонував створити нову федерацію, яка об'Еднувала б на рівних основах усі республіки, включаІ?ЧИ і РСФСР з окремим урядом. "Ми признаЕМО себе 'рlВНО!lРВНИМИ з Українською РСР і іншими та разом І HaplВНI. з ними входимо до складу HOBoro союзу, нової федераЦІЇ, писав Ленін. Нова федерація республік моrла б називатись, K приклад, Союз Радянських Соціялістичних РеспуБЛІК Европи і Азії"". 54 . Сталін змушений був поrодитись з ПРОПОЗИЦІЕ Леніна. У новій редакції ПрОЕКТ утворення Союзу респуБЛІК розrлянено на Пленумі ЦК РКП(б) 6 жовтня 192 .року. Тоді ж була створена спеціяльна дев'ятичленна КОМІСІЯ дЛЯ . 'U U 55 приведення основних принцишв У КОНСТИТУЦlИНИИ ПРОЕКТ: u Схвалений на Пленумі ЦК РКП(б) ПрОЕКТ КОНСТИТУЦlИ них принципів послано всім неросійським республіам ДЛ узrіднення. ЦК КП(б) rрузії, захищаючи свої наЦІОнальНІ права, опротестував і цей ПРОЕКТ, З уваrи на те, o до складу нової федерації rрузинська радянськ респуБЛІка не включалась безпосередньо, як Україна або БІЛОРУСЬ, а через посередництво Закавказької федерації. Проти TaKoro об'Еднання не заперечував і Ленін. Члени ЦК РКП(б) Каменев і Бухарін послали окремі телеrрами Філіпові Махарадзе і Буді Мдівані, вимаrаючи спіпраці щодо встановлення федерації і називаючи їх уперТlСТЬ у цьому питанні ухилом у бік націоналізму. Не маючи засобів захищати інтереси rрузинськоrо народу, ЦК КП(б) rрузії 22 жовтня 1922 року скористався з безпрецедентноrо кроку: подав заяву в ЦК РКП(б) про свою резиrнацію. 5б Резиrнація була прийнята і призначено 79 
новий ЦК, який уже не робив ЖОДНИХ перепон у схваленні HOBoro конституційноrо проекту. Так прийшло до зміни рішення Х з'їзду РКП(б) шодо форми радянської федерації, базованої на доrовірних ЗВ'язка. Тоді в постанові було сказано, шо "цей добровІЛЬНИЙ характер федерації обов'язково мае бути збережений і надалі, бо лише така форма може стати переходовою формою до тої вищої едности працюючих УСІХ країн в единому світовому rосподарстві, необхідність якоrо стае все більш і більш відчутною".57 Мотиви, шо зродили ідею нової федерації, цебто створення единої союзної держави, за твердженням CтaiHa, були rосподарчоrо порядку. В умовах мирноrо ?УДІВництва, rоворив він, ми "відчували всю нестачу ІЗольованих зусиль окремих республік...". 58 Одначе з цим трудно поrодитись. Факт існування доrовірних зобов'язань радянських національних республік з РСФСР забезпечував зальне керівництво в найважливіших rосподарчих і ПОЛІтичних питаннях за РСФСР, а тому треба думати, шо крок до об'еднання радянських республік у Союз все ж був пщиктований мотивами політичноrо порядку. Це пдтверджуЕТЬСЯ вже хоч би тим, шо КОЛИ прийнято РІшення про утворення Союзу на Першому з'їзді Рад 30 rрудня 1922 року, Ленін, не поrоджуючись в деталях з уовами об'еднання республік у Союз, допускав можли ВІСТЬ "повернутись на наступному з'їзді Рад назад, цебто залшити Сю Радянських Соціялістичних Республік лише 't BIДHoeHНI ВІЙСЬКОВОМу й дипломатичному, а шодо всіх ІНших ДІЛЯНОК ПОНОВИТИ повністю самостійність OKpe мих наркоматів".59 Ленін вважав, ЩО у справі проведення акту об'еднання республік у Союз "відіrрала фатальну ролю квапливість і адміністративне захоплення Сталіна, а також йоrо злобливість супроти пресловутоrо соціялнаціоналізму". 60 Новий проект федерації передбачав об'еднання незалежних радянських республік і РСФСР на рівній і 80 добровільній основі. Але, відомо, цей пасус об.'едннн республік у Союз Леніна не задовольняв. "ДобровIЛЬНІСТЬ . приступлення до Союзу природно зумовлюе. собою І "свободу" виходу з Союзу, ШО і відічено в акТІ творення СРСР. Проте, Ленін, знаючи наЦІ<;>нльне ...срямувння більшости робітників радянської аДМІНІстраЦll І, звичаино, партійноrо прошарку в ній, ВИСЛОВИВ занепокоення з Toro, ШО "свобода виходу з Союзу може вявитись пусти папірцем. Працюючі неросійської наЦlOналноти, Кl змаrались за здійснення rасла ЦК РКП(б) про PIНIC!Ь УСІХ, будуть обдурені. Немае сумнів'!, Ш,? незначнии ВІДСОТОК радянськиХ і радянізованих робlТНКlВ будуть потопа в морі шовіністичної російської поrаНІ, як муха в МОЛ?Цl .61 Слід врахувати зауваження і роз'ясненн ЛеНІна до поправок проекту про утворення СРСР ПОРІЯТИ TeK немае можливости), викладені ним у спеЦІЯЛЬНІИ заПИСЦІ І передані Л. Б. Каменеву (членові комісії), зокреа те, ШО він сказав: "Важливо, шоб ми не давали страви незалеж: никам", не нишили їх незалежности і С:,ОРІ?вали новии поверх, федерацію рівноправних респуБЛІК (шдкреслено в ориr'іналі).62 Порівнюючи це зауваження з текстом деклярації "Про утворення Союзу Радянських Соціялістичних Республік", який прийнято 30 rрудня 1922 року, можна побачити, шо далео не всі йоrо поажанн ЩОДО прав національних респуБЛІК враховано. Сталш в aKТl про створення СРСР хоч дешо й закауфл.ьовано,., все ж свої наміри здійснив. Заперечуючи ЛеНІНУ, ВІН писав. ..:Хт?, зна, чи можна мати сумнів у тому, ШО ця "кваПЛВІСТЬ (Леніна) дасть поживу незалежникам на шкоду нашональ ному лібералізмові т. Леніна".63 . . Звичайно, це не було жодною каПЛИВІСТЮ ЛеНІНа. Це, треба думати, було безпосереднім ВІддзеркаленням пляно ван их ним настанов до національноrо питання В умо.вах мирноrо державноrо будівництва. Враовучи ваЖЛИВІСТЬ TaKoro акту як творення Союзу респуБЛІК, ВІН жалкуав, ШО йоrо хвороба не дозволила йом взяти участь заСІДаннях жовтневоrо і rрудневоrо пленумlВ ЦК РКП(б) І тим самим 81 
відвернути Сталіна від шкідливих ДІИ у розвитку HaЦIO нальної державности радянських республік. У справі утворення СРСР права всіх національних республік, а в першу черrу права України, енерrійно захишав делеrат України Хр. Раковський, болrарин з ПОХОДЖення. Маючи міцну підтримку з боку cTaporo українськоrо більшовика Миколи Скрипника, він захишав права українців на державну незалежність, а тим самим і всіх інших неросійських народів. Раковський і Скрипник мали намір збереrти державність України і були в rострій опозиції до пропозицій Комісії утворення Союзу в тій формі, як то пропонував Сталін. Замість так званої сталін ської Ради національностей, вони пропонували утворити Раду держав, цебто створити конфедерацію. "Українці на чолі з Раковським і Скрипником також робили зусилля, шоб збереrти свої власні комісаріяти закордонних справ, зовнішньої торrівлі, Втримати принаймні до певної міри контролю над системою залізниць та поштової служби на їх території і в цілому обмежити прероrативи, що CTOCYBa лись до Всесоюзних народних комісаріятів".64 Пропозиція про утворення федерації рівноправних республік, як і всі зауваження Леніна до ПрОЕКТУ про створення Союзу, мала попереджувальний характер. У листі до Л. Каменева (вересень 1922 року) він писав: "Основуючись на розмові з Мдівані та іншими товари шами, буду допоВнювати і змінювати".65 якшо врахувати те, шо Ленін мав намір робити зміни й доповнення до ПрОЕКТУ конституції СРСР після своїх розмов з Б. Мдівані. який стояв в опозиції до Сталіна, можна думати, шо він мав на увазі в новій державній формації надати національним республікам більше прав і незалежности від Москви. У січні 1923 року, цебто скоро після Toro, як було прийнято основні конституційні норми про створення союзної держави, як Нової федерації рівноправних радян ських республік, деякі урядові орrани РСФСР намаrались привласнити собі функції союзних урядових opraHiB. У наприкінці січня 1923 року пентральних пресових. орrанах я з яких видно було, ШО стали з'являтись ПОВlдоленн 'ють питання чи мають на р комати РСФСР оБМlРКОВУ BPHr рСФСР . . ЬНОСОЮЗНl наркома ти. , взаrаЛl Існувати заrал Ш О немаЕ для чоrо Р имувалась поrляду, б наприклад, дот Р На р одноrо rосподарства, 0 ок р ем у Союзну аду. ли творити Hr РСФСР. ТаКІ виступи виклика такою може бути ВР . Ю зних Р есп у блік з вимоrа боку представниКІВ со . протести з ЦК РКП(б). Формально реакЦІЯ ми втрутитись в цю справу 'оо ент альних пресових opra ЦК була позитивна. РедаКПll ц i орrанізації KepiBHoro нів дістали роз'яснення, o У спише такі матеріяли. які апарату СРСР можна ВМlIати Ц ВК 66 б П р еЗИДll Союзноrо . матимутЬ апро ату . Л ьних Р есп у блік було м престиж наЦІОна . б Таким чино національний склад ОСІ, З збережено, але, якшо врахува;;ьні адміністративні орrани яких комплктувались eHTp х республік відrородитись СРСР, то ВСІ заходи НЦІОнальни ВІД РСФСР л Map.I.x Раковський розповідав, шо після На ХІІ з lЗДІ паРТlu. но м про утворення Союзу прийняття конс.титуиних TaK' "Ви знаЕте, баraто хто Сталін переПОВІдав иому . Ц е не дипломатичниЙ . чи це надовrо чи б запитував мене. , ились керівні осо и ?" 67 Так власне став крок. : оо'... п ави розв'язки національно.rо КОМУНІСТИЧНО І паРТll o р но не притяrали до BlД питання. І, звичайно, НlKoro КОН р К;;ами партії, за велико повідальности за порушення п російськй шовініЗ922 к коли стан йоrо здоров'я почав ЛеНІН, з осени u p у, жливости брати активну rіршати, позбале':lИИ у:и Koro важливоrо акту, як участь у спраВІ шдrотов спублік За порадою лікарів створення Союзу радяськх ре KaMeHea й Бухаріна, з 24 і членів ЦК РКП(б) таЛlН, інформовано про хід під rрудня 1922 року йоrо uвзаrаЛl не КТ У П р о об'Еднання o прииНЯТТЯ ПрОЕ . rотовки ШОД б. Союз Проте ПОСКІльки радянських незалежниХ респу. ЛІК. У . ЦК РКП(б) у цій він був обізнаний з П ф опреДНl:і:::::ЗЬКИМ бюроМ ЦК справі, а також з кон ЛІКТОМ 83 82 
РКП(б) (на ЧОЛІ якоrо стояв С. Орджонікідзе) керіниптвом КП(б) rрузії, (так званою rрупою Мдівані), ЛеНІН був дуже занеПОКОЕНИЙ перебіrом подій у розв'язці національноrо питання як на Кавказі, так і в Союзі республік взаrалі. 68 rрупу Мдівані обвинувачували в напіоналістичному ухилі. Ленін же такої думки окремих членів ЦК РКП(б) не поділяв. 69 Навпаки, він вважав, шо треба стати по боr ображених. У листі з 31 rрудня 1922 року, торкаючис! роботи Комісії ЦК РКП(б) на чолі з Ф. Дзержинським, яю досліджувала справу кавказькоrо конфлікту, Ленін писав. "Політично відповідальними за всю цю насправді велико російську шовіністичну кампанію треба зробити, звичайно, Сталіна і Дзержинськоrо". 70 Суть же кавказькоrо конфлікту, який так непокоїв Леніна, поляrала в тому, шо Закавказьке бюро РКП(б) проявило у справі створення федерації повну сваволю. Створення Закавказької федерації, писав у "Правді" 1. Цінцівадзе, Бюро проrолосило в пресі без повідомлення про це секретарів ЦК партій окремих національних республік, не кажучи вже про проведення uboro питання через ВЦВк. 71 Така практика ЦК РКП(б) не лише применшувала пре роrтиви. місцевих керівних робітників і викликала rocTpi ПОЛПИЧНІ тертя, але й rocTpo неrативно відбивалась і на економіці. цих республік, особливо на економіці rрузії. Штучно ЗІрвана була покупна спроможність rрузинськоrо карб.ованпя. При обіrу російських знецінених rрошових знакв поруч з rрузинськими, rрузинський карбованець знеЦІнювався приблизно в десять разів. 72 Усе це створювало і ПОСfЛювало національні антаrонізми серед населення респуБЛІК Закавказзя проти Росії. Треба відмітити, шо Ленін у час СВОЕЇ хвороби немов би оrлянувся На пройдений шлях, зревізував йоrо і тому зна,:IНУ частину своїх листjв і записок узаrалі присвятив наЦІОнальному питанню. Иоrо ВИСловлювання зводились до Toro, шоб захищати інтереси всіх неросійських Haцio 84 нальностей, тоді як новостворений Союз раянських республік фактично пр очищав оле д<;> більшої HeplВHocT': у rромадськополітичному житТl раНІШ rноблених HaЦlo нальностей, як то було до утворення Союзу. Не зважаючи на свою хворобу, Ленін rотувався до виступу про національне питання на ХІІ з'їзді РКП(б, який мав відбутись у квітні 1923 року. Але хвороба, як ВІДоМО, перешкодила здійснити цей намір. Одначе він підrотвав ряд конкретних пропозипій, які, безперечно, мали KeplВHe значення в роботі з'їзду, зокрема йоrо записка, зроблена I rрудня 1922 року. В цій записці, торкаючись CTOCYHKB великодержавної нації до національностей Союзу, ВІН писав: "Треба запровадити якнайсуворіші правила шодо вживання національної мови в іншонапіональних республіках, які входять у склад нашоrо Созу, і перевірити ці правила особливо пильно. HeME СУМНІВУ, шо під претекстом ЕдНОСТИ залізничої служби, ПІд пртекстом ЕДНОСТИ фіскальної та інших, у нас при тепеРІШНЬОМУ нашому апараті буде просочуватись маса зловживань суто російської властивости. Для боротьб,: з цими зло вживаннями потрібна особлива уважлиВlСТЬ, не rоворячи вже про особливу щирість тих, які за таку боротьб візьмуться. Тут потрібний буде детальний кодекс, якии зможуть скласти доволі успішно лише напіонали, шо мешкають у даній республіці....... . І далі: "Треба мати на уваЗІ, шо ПОДРl.нення наркоматів і неузrідненіст їх роботи ЩОL:l м.окви 1 ших центрів може бути параЛІзоване в ПОВНІИ МІрІ партlИНИМ авторитетом, якшо він буде застосовуватись з достатньою обережністю і безпристрасністю; шкода, яа Moe статись для нашої держави від відсутности апаратlВ наЦІОнальних об'Еднаних з апаратом російським, незмірно менша, як та шкода, яка постаЕ не лише для нас, але і для Bcboro інтернаціоналу, для сотень мільйонів народів Азії, Ka маЕ виступити на авансцені ближчоrо майбутньоrо, СЛІДОМ за нами. Було б непрощенним опортуізмом, якщо б u ми напередодні uboro виступу Сходу І на початках иоrо 85 
пробудження підривали свій авторитт перед ним хоч би найменшою rрубістю і несправеДЛИВІСТЮ у стосунках до наших власних інородців",73 На жаль, не з усіма записками Леніна про національне питання члени партії були тоді познайомлені, не кажучи вже про rромадян СРСР взаraлі. "Великий принпиповоrо значення лист Леніна про національне питання писав Тропький....не виявляпься партії до теперішньоrо' дня",74 Троький тексту листа не подав, але залишапься факт, шо деяКІ записки, зроблені під диктат, коли Ленін був хворий, не друкувались в перших трьох виданнях праць Леніна. Таке відношення ЦК РКП(б) і особисто Сталіна до HO Boro звороту Леніна у справі здійснення національної полі тики rоворить про те, що цей зворот не відповідав пере конанням баrатьох чільних діячів РКП, навіть тих, хто блиько СТОЯВ до Леніна, не кажучи вже про членську, ПОЛПИЧНО маловироблену масу. Для переважаючої біль шости комуністів і комуністичних симпатиків цілі руху "диктатура пролетаріяту", "Едність комуністичноrо фронту', "знищення контрреволюційних сил" були ТОТОЖНІ з установленням російської rеrемонії. А ce ж деякі нові настанови Леніна у справі проведен ня наЦІнальюї політики стали здобутком не лише KepiB HX РОПНИКІ у ЦК РКП(б), але і в національних респуб ЛІках.. ...ЛнІН вважав життьово важливим відокремити КОМУНІЗМ B великоросійскоrо націоналізму, з ЯКИМ він мав тенденЦІЮ злитись з КІнцем rромадянської війни". 75 Хоч і не всі записки та статті Леніна були оrолошені, все ж робота ХІІ з'їзду РКП(б) проходила під знаком здійснення йоrо пропозицій, rоловно з національноrо питання, Яке, можна вважати, мало не тільки тактичний характер, шо відповідав вимоrам політики поточноrо періоду, але і проrрамовий. Перд поча!ком ХІІ з'їзду РКП(б) і під час Hboro в р.адянсьКІЙ пеСІ з'являлись статті і виступи на партійних ЗІбраннях КерlВНИХ осіб з РКП(б) про національне питання. У передовиці "ПравдИ" з 24 квітня 1923 року п. н. "Haцio 86 нальне питання і РКП(б)" подана заrальна настанова: "Національне питання BiдirpaE тепер величезну ролю. Основою йоrо рішення для нашої партії повинна бути якнайбільша YBara до потреб національностей і безжалісна боротьба з рештками великодержавноrо шовінізму. Лише так можна зміцнити наш радянський Союз". У цій же CTaT ті відмічалось, шо Ленін суворо KapaB усяке "русотяпсво:', короткозору тупу політику і шо ВІН закликав дати ВІДСІЧ обивательщині з приводу нібито неіснуючоrо Haцio нальноrо питання в СРСР.76 На Vl1 Всеукраїнській партійній конференції у квітні 1923 року Л. Троцький у СВОЕМУ виступі, заторкуючи Haцio нальне питання, відмічав, шо Ленін ше перед СВОЕЮ хворобою виявляв велике занеПОКОЕННЯ: чи не буде зроблено тяжких помилок у цьому питанні, як і в селян ському. І це занеПОКОЕННЯ не було випадковим. Баrато хто з товаришів, казав Троцький, як тут в Україні, так і там на Півночі, у Москві, Петроrраді, висловлюють здивування, чому пе напіональне питання знову ставиться на обrоворен ня ХІІ з'їзду РКП(б). "Таж ми йоrо давно вирішили. Україна вона незалежна. rрузія, Азербайджан, Вірменія незалежні республіки. Чоrо ж іще?"П Відмічаючи це, BH сказав далі: "Відчуженість керівної партії і держапарату ВІД основної маси населення щодо мови, Е дуже небезечна відчуженість. Не можна леrко відноситись до такої полпич ної "смички", як національна мова. Це питання важливе для цілоrо нашоrо Союзу і десятикратно важливе для України".78 Ще перед цим Троцький У статті "Думки про партію" писав, шо партії більшовиків "треба знову завоювати для себе, цебто знову продумати і з усвідомленням перевірити на досвіді свою національну проrраму", підкреслюючи при цьому, ШО "в час жорстокої війни за збереження революції закони війни ставились понад усіма іншими законами".7 9 У той же передз'їздовий період на сторінках преси йшла rocTpa дискусія про справу Закавказької федерації, як про акт насиЛЛЯ з боку Закавказькоrо бюра РКП(б) та 87 
найбільш rрубоrо порушення проrрамовоrо rасла парТlї про право a самовизначення приrноблених напій уже в ПlСЯВОЕННИИ час. Доказом Uboro знехтування Е те, шо з воЛІ ЦК РКП(б).uбула. усунена від роботи "вся верхівка rРУЗИНСІ:КИХ партІИНИХ І радянських робітників".80 НаВІТЬ Сталін у своїх тезах з національноrо питання пиав, що "для правильноrо проведення в життя національ но! проrраи, висунутої жовтневою революціЕЮ, треба ше поороти. ТІ переони, які передав нам у спадшину пройде нии перІОД наЦlOнальноrо rноблення... Ця спадщина склаЕТЬСЯ, попрше, з пережитків великодержавноrо ШОВІНІЗМУ, щО Е ВІддзеркаленням упривілейованоrо CTaHO виша великоросів. Ці пережитки rніздяться ще в rоловах наих радянських робітників, пентральних і місцевих, вони r'!IЗДЯТЬСЯ в .наших установах, центральних і місцевих, вони ДІстають . Пlдсилення у виrляді "нових" зміновіховців веЛИКОРОСІЙСЬКИХ шовіністичних подувів, усе з більшим посиленням у зв'язку з неПОМ."81 .!'ле разом з. им начето щирим наміром боротися з Р<;>СlИСЬКИМ ШОВІНІЗМОМ, ВІН одночасно відмічав і зріст MlcueBoro антироСійькоrо націоналізму, висловлювався проти Uboro наЦlнаЛlЗМУ так, ніби він заrрожував чи Mir би заrрожвати. рОСlИському. "Я хочу фунтовної зміни Haцio льнО! поЛІТИКИ, rоворив Троцький Каменеву перед ХІІ з ІЗДОМ РП(б). '" Сталінська резолюція з національноrо питання НІКУДИ не rодиться. rрубий і нахабний велико державнй затиск ставиться в ній на один рівень з про тестом І спротивом малих, слабких і відсталих Hapok ностей".82 Пленум ЦК РКП(б), розrлядаючи тези Сталіна з Haцio нальноrо питання (лютий 1923), ухвалив розширити й розвнути про:рамов частину та створити на з'їзді спеЦІЯЛЬНУ секЦІЮ наЦlOнальноrо питання ДЛЯ всебічноrо обrовореня наональних проблем у партійному і держав ному БУдlВНИЦТВІ. 8 3 Тракува,!ня ухилу в бік великодержавноrо шовінізму і ухилу в БІК MlcueBoro націоналізму на ХІІ з'їзді партії були 88 основними предметами обrоворення. Сталін, поrодЖУЮ чись з думкою абсолютної більшости промовців, шо великодержавний шовінізм ЯВЛЯЕ собою rоловну небезпеку для справи комунізму, фактично виправдував йоrо, виходя чи з тих же передумов, якими прикривалось захоплення влади та встановлення радянськоrо режиму в національних республіках і областях. "Треба пам'ятати, rоворив він, що, крім права народів на самовизначення, Е ше право робіт ничої кляси на закріплення СВОЕЇ владИ, і цьому останньому праву підпорядковано право на самовизначення".84 Захишаючи тезу про шкідливість Micueoro націоналізму і зокрема виступаючи проти ПРОПОЗИЦІЇ не включати її в резолюцію (пропозиція Бухаріна), Сталін також скористувався арrументами Леніна ще дореволюпій Horo періоду, доводячи, шо росіяни повинні боротися з російським націоналізмом, а українпі чи rрузини кожний з своїм націоналізмом. "Ми не можемо не вести боротьбу на два фронти, бо лише за умов боротьби на два фронти, з шовінізм ом великоросійським, з одноrо боку, який Е основною небезпекою в нашому будівництві, і з шовініз мом місцевим, з друrоrо, можна буде досяrти успіху, бо без цїЕЇ двобічної боротьби жодноrо Еднання робітників і селян російських та іно національних не може бути".85 Така постановка питання і прийняття цих тез у резолюції з'їзду стали на практиці приводом до між напіональноrо тертя, створюючи умови виявлення форм ніби подвійної бухrалтерії: "Кожне вказування на велико російський шовінізм пробують дискваліфікувати пред'явленням зустрічноrо позову", rоворив на з'їзді М. Скрипник, мовляв, "спочатку перемаrайте свій власний націоналізм". 86 Сталін, як це видно з йоrо арrументації опонентам, не поrоджувався з новими настановами Леніна в цьому питанні, з настановами дуже важливими в час мирноrо державноrо будівництва, шо мали значення політики далекоrо прицілу. Ленін в останні дні rрудня 1922 року писав: "Треба відрізняти націоналізм нації rноблячої і 89 
націоналізм нації приrнобленої, націоналізм нації великої і націоналізм напії малої... Через це інтернаціоналізм з боку rноблячої чи так званої "великої" нації ... поляraЕ не лише в додержанні формальної рівно сти націй, але і в такій нерівності, яка з боку нації rнобительки, напії великої, Bik шкодовувала б ту нерівність, яка фактично складапься в житті". 87 Деякі учасники з'їзду, зокрема українська делеr'ація, не поrоджувались з тезами Сталіна про порядок конструювання друrої палати Ради Національностей Чентральноrо Виконавчоrо Комітету СРСР на базі pIВHoro представництва від усіх національностей (незалежних, автономних республік, напіональних областей), вказуючи на те, що такий порядок представництва поставить союзні республіки в дуже нерівне положення при рішенні питань законодавчоrо порядку. Тоді передбачалось, шо кожна національність у Раді буде представлена чотирма rолосами, а тому що в РСФСР входило 15 автономних республік і областей, то вона буде дИспонувати 64 rолосами, а Україна, Білорусь і три інші республіки Закавказзя тільки по чотири rолоси. Враховуючи це, українська делеr'ація пропонувала. тоб жодна з союзних республік не мала в Раді Національ ностей більше двох п'ятих rолосів. Пропозипія української делеr'ації була відкинута, шо факт:.но було поrрою не лише українців, але і всіх інших неросlИСЬКИХ наЦІОнальностей. Отже, в резолюціях з'їзду про національне питання знайшли відображення як спеціяльні потреби Haцio нальностей і способи їх задоволення, так, на жаль, і факти, які будуть rальмувати розвиток національних культур. Це неминуча боротьба поміж тими, хто СХИЛЯтиметься в БІК російськоrо шовінізму, і тими, хто буде дбати про інтереси населення місuевих національностей в цілому, цебто за більшовицьким означенням схилятися в бік MicueBoro націоалізму. Сам факт визнання MicueBoro націоналізму, як ШКІДливоrо ухилу, створював заrрозу у справі розвитку 90 напіональної культури меншин СРСР і ставив їх у залежність від індивідуальних властивостей і переконан.ь осіб, наділених владою в будьякім обсязі: респуБЛl канському, обланому і навіть рай.оновому. ,оо У своїх РІшеннях про наЦІональне питання з ІЗД закликав партію до ліквідапії націоналістичних ухилів, як пережитків минулоrо, невластивих ідеї комунізму, і доручив ЦК провести: "а) Утворення марксистських rypTКIB вищоrо типу з місцевих партійних робітників національних республік; б) розвиток засадничої марксистської літератури рідною мовою; . u в) підсилення Університету HapoдlВ Сходу та иоrо відділів на місuях; r) створення при ЦК національних компартій iHCTPYK ТОРСЬІЩХ rруп з місцевих робітників; д) розвиток масової партійної літератури рідною мовою; . е) посилення партійновиховної роботи в респуБЛІках; . б ." 88 ж) посилення роботи серед МОЛОДІ в респу ЛІках. 'ОО Крім Toro, з'їзд рекомендував членам паРll домаraтися, шоб: а) при формуванні центральних opraНIB Союзу було забезпечено рівні права й обов'язки окреми республік як у взаЕМНИХ поміж ними відношеЮ:ІЯХ' так І щодо центральної влади Союзу;... д) орrани наЦІОнальни республік і областей конструюват. перевано з люеи місцевих, які знають мову, ЗВИЧаІ, оБИЧаІ.' вдачу ВІД: повідних народів; е) були видані спеuіяльн закони, ЯКІ забезпечували б уживання рідної мови в УСІХ держвних opraHax і в усіх YCTaHOBax що бслуrовують МІсцеве напіональне населення та наЦІОнальНІ меншини, закон, які б переслідували й карали з усіЕЮ революпійністю BIX порушників напіональних прав і зокрема прав HaЦIO нальних меншин; ж) була посилена виховна робота Червоній армії в дусі пришеплення ідей братерства солідарности народів Союзу та були ВЖИТІ практичНІ заходи для орrанізації напіональних військових частин з 91 
додержанням усіх засобів, необхідних для забезпечення повної обороноздатности республік". 89 Сам Сталін, який брав участь у розробці цих конкретних резолютивних пропозицій, допускав розвиток національних культур народів СРСР, але в таких межах, які не заrрожували б силі і міці централізованої держави. "...Сутність національноrо питання поляrаЕ у встановленні правильних відносин поміж пролетаріятом колишньої державної нації і селянством колишніх недержавних націй. З Uboro поrляду конкретна форма національноrо питання в теперішній час ВИЯВЛЯЕТЬСЯ втому, щоб знайти шляхи та засоби для налаrодження співробітництва народів у Союзі Республік, в Единій державі". 90 Для Леніна в період захисту російської соціялістичної революції від провалу, коли ПРИЕднання околиць колишньої російської імперії, як він сам висловлювався, було життьово необхідним, проrрамовий льозунr' про право напій на самовизначення був фактично мертвим звуком. В умовах же мирноrо державноrо будівництва йоrо ставлення до національноrо питання набуло іншоrо характеру. За цих умов він із зневаrою відкидав національні упередження. Він вірив, шо встановлення комуністичноrо режиму буде руй нувати (рунт, на якому націоналізм зможе розвиватися. 91 Одначе, Ленін знав, як посилювався з кінцем rромадянської війни російський великодержавний шовінізм, захоплюючи навіть чільних діячів партії. Втрачаючи безпосередній вплив у державному керівництві у зв'язку з хворобою, Ленін був дуже заклопотаний і навіть роздратований зневажливим ставленням радянськоrо і партійноrо апаратів до Haцio нальних меншин. На початку жовтня 1922 року, коли обмірковували на Пленумі ЦК РКП(б) ПрОЕКТ утворення Союзу радянських республік, Ленін не мав змоrи взяти участь у йоrо роботі з причини хвороби зубів, але в 'записці до членів Політбюра він з особливою різкістю висловився на адресу шовіністично наставлених партійних робітників. Ленін писав: "Велико російському шовінізові проrолошуЮ бій не на життя, а на смерть; як ТІЛЬКИ позбудусь проклятоrо зуба, з'їм йоrо всіма своїми здоровими зубами". 92 . ,.. u Рішучі і настирливі виступи. ЛеНІна у передз ІЗДОВИИ період у листах і записках про наІОнальн..питання виЯВИЛИ свою позитивну дію в робоТl ХІІ з lЗду РКП(б). напіональноМУ житті народів СРСР розпочався новии період, на жаль, на дуже обмежений час. ПРИМІТКИ 1. Ленин. т. 29, изд. 4, стор. 300. 2. Ленин, т. 31, изд. 4, стор. 388. 3. Ленин, т. 30, изд. 4, стор. 117. 4. Ленин, т. 32, изд. 4, стор. 137. 5. КПСС в резолюuиях, изд.7, стор. 44546. 6. W. Kolarz, Russia and Her Colo111es, New York, 1953, р. 8. 7. Очерки истории коммунистич. партии Узбекистана, Ташкент, 1964, стор. 6869. 8. Там же, стор. 70. 9. И. В. Сталин, Сочинения, т. 5, c:rop. 304. 10. Ленин, т. 25, изд. 3. стор. 115. 11. Большая советская энuиклопедия, М., т. 16. изд. 2, стор. 340. 12. Образование в СССР 19171929 rr. М. 1949, стор. 281. 13. И. В. Сталин, Соч. т. 5. стор. 97. 14. Ленин, т. 33, изд. 4, стор. 103. 15. "Большевик". ч. 7, 1925, стор. 21. б 16. Очерки истории коммунистич. партии Уз екистана, Ташкент, 1964, стор. 80, 94, 111. 17. r. З. Беседовский. На путях к термидору, т. І. Париж, 1930, стор. 48. 92 93 
18. Десятий с'езд РКП(б), М. 1963, стор. 203. 19. Там Же, стор. 192. 20. Там Же, стор. 192. 21. Там Же. стор. 200. 22. Там Же, стор. 202. 23. Там Же, стор. 205. 24. Там Же, стор. 206. 25. Братское содружество народов СССР. М. 1964, стор. 24. 26. Коммунистич. партия УкраИНЬІ в резолюuиях, к..1958. стор. 135. 27. Всероссийская коммунистич. партия. Татарская обл. CTeHorp. отчет ІХ обл. конференuии, Казань, 1924, стор. 162. 28. "Правда", М., 12 апреля 1923. 29. Ленин, т. 31, изд. 4, ст. 444. 30. П. А. Азизбекова. В. И. Ленин и соuиалистич. преобразование Азербайджана. М., 1962. стор 268. 31. История советской КОНСТИТУUИИ 19171956, М., 1957, стор. 259, 266. 32. Там Же, стор. 246. 33. В. В. Пентковская, Роль Ленина в образовании СССР, М., 1956, стор. 17. 34. Там Же. стор. 18. 35. История советской КОНСТИТУUИИ 19171956, М., 1957, стор. 237, 271. 36. В. В. Пентковская, uит. пр., стор. 18. 37. Там же, стор. 20. 38. R. Pipes, The Formation of the Soviet Union. New York, 1968, р. 264. 39. В. В. Пентковская, uит. пр., стор. 21. 40. R. Pipes, ор. cit., р. 264. 41. В. В. Пентковская. uит. пр., стор. 21. 42. Там Же, стор. 21 43. "Коммунист''', (Харків), 17 октября 1922. 44. R. Р ipes, ор. cit., р. 270. 45. lbid., р. 271. 46. В. В. Пентковская, UИТ. пр., стор. 26. 47. Там Же, стор. 26; R. Pipes, ор. cit., р. 272. 48. R. Ppes, Ibd..p. 272; В. В. Пентковская, там Же, стор. 27. 49. R. PIpes, lbId., р. 272; В. В. Пентковская, там Же, стор. 28. 50. В. В. Пентковская, uит. пр., стор. 26. 51. Там же, стор 27. 52. R. Pipes.op. cit., р. 272. 53. Ibid., р. 272. 54. В. В. Пентковская. uит. пр., стор. 30. 55. R. Pipes, ор. cit., р. 273. 56. lbid., р. 271 272. 57. Десятий с'езд РКП(б). М., 1963, стор. 602603. 58. И. В. Сталин, Соч., т. 5. стор. 139. 59. Ленин, т. 36, изд. 4. стор. 558. 60. Там же, стор. 554. 61. Там же, стор. 554. 62. Братское содружество народов СССР. М.. 1964. стор. 25. 63. Л. Троuкий, Сталинская школа фальсификаторов, Берлин, 1932, стор. 79. 64. W. Kolarz. ор. сіт., р. 129. 65. Братское содружество народов СССР, М., 1964, стор. 26. 66. В. В. Пентковская, UИТ. пр., стор. З738. 67. ДвенаШJaТИЙ с'езд РКП(б) М., 1968, стор. 577. 68. "ВОПрОСЬІ истории КПСС", ч. 2, 1963, стор. 68. 91. 69. Там Же. 70. Ленин, т. 36. изд. 4, стор. 558. 71. И. Цинuивадзе, Мисли 0 партии т. TpoUKoro, тезиси т. Сталина и практика на местах. "Правда", 20 апр. 1923. 72. Там же. 73. Ленин. т. 36. изд. 4, стор. 558559. 74. Л. Троuкий. UИТ. пр., стор. 80. 75. R. Pipes, ор. сіт., р. 280. 76. "Правда", 24 апр. 1923. 77. Там же. 12 апр. 1923. 78. Там Же. 79. Там же, 20 марта 1923. 80. И. Цинuивадзе, uит. пр. 81. "Правда", 24 марта 1923. 82. Л. Троuкий. Моя жизнь, т. 2, Берлин, 1930, стор. 224. 83. В. В. Пентковская, uит. пр., стор. 38. 84. Двенадuатий с'езд РКП(б). М.. 1968, стор. 650. 85. Там же, стор. 652. 86. Там же, стор. 572. 87. Ленин, т. 45, изд. 5. стор. 358359. 88. Двенадuaтий с'езд РКП(б), М., 1968, стор. 697. 94 95 
89. Там Же, стор. 695696. 90. И. В. Сталин, Соч., т. 5, стор. 261262. 91. R. Pipes. ор. сіт., р. 277. 92. Ленин, т. ЗЗ, изд. 4, стор. ЗЗ5. 4. ПРОЦЕСИ КОРЕНІЗАЦІr Постанова І з'їзду Рад Союзу про утворення Союзу Радянських Соціялістичних Республік (rрудень 1922 р.) у своїй суті обмежувала суверенні права незалежних радянських республік України, Білоруси, республік Кавказької федерації: rрузії, Вірменії, Азербайджану. На ХІІ з'їзді РКП(б), як і після з'їзду в процесі опрацювання норм нової союзної конституції, делеr'ати цих республік, за незначними винятками, обrоворюючи національне питання будови союзної держави, рішуче обстоювали форми СВОЕЇ державної незалежности. Такі ж праrнення висловлювали і представники автономних республік та областей, які входили до складу РСФСР, зокрема представники тюркських HapoдlВ. Про їх праrнення захишати суверенітет республік та ширші автономні права досить красномовно сказав Сталін у своЇЙ відповіді на виступи учасників IV партійної'наради ЦК РКП(б) з відповідальними робітниками національних республік і областей, яка відбувалась у червні 1923 року. Він rоворив, шо, за ПРОЕКТОМ нової ко НСТИТУlIії, справа йшла про створення федеративної держави, а не ЕДИНОЇ неподільної, і що радянські республіки укладають союзний доrовір про "об'Еднання в одну союзну державу". Тут же він відмічав, шо Україна прислала в ЦК свій контр ПРОЕКТ, у якому сказано, шо радянські республіки мають "творити союз соціялістичних республік". Це формулювання виявило 96 97 
засадничі розбіжності, і ЦК РКП(б) пропозицію українців відкинув. Поза цим, Сталін у СВОЕМУ виступі відмічав, шо Раковський (делеr'ат наради від України) в певному пункті конституції викинув слова про Президію Центральноrо Виконавчоrо Комітету СРСР, як "носія верховної влади в часі поміж сесіями з'їзду Рад", поділив владу поміж президіями двох палат: першої Союзної Ради, і друrої Ради Національностей. Сталін пояснював,ЩО Раковський зробив це тому, шо "він проти ідеї союзної держави, проти справжньої союзної влади". І "У ПрОЕкті українців, rоворив Сталін, НКЗС і НКЗовнішторrу не об'ЕДНУЮТЬСЯ, а з числа об'Еднаних (себто, заrальносоюзних комісаріятів) пере водяться в rрупу директивних". 2 Цю тенденцію він квалі фіквав, як бажання українців створити конфедерацію, заМІСТЬ федеративноrо типу радянської держави. У при кінцевому слові СВОЕЇ промови Сталін rоворив: "... ми творимо не конфедерацію, а федерацію республік, одну союну державу, яка об'ЕДНУЕ військові, закордонні, заВНlшньоторrовельні й інші справи (включаючи пошту, телеrраф, шляхи сполучення), державу, наявність якої не примеНШУЕ суверенности окремих республік". 3 Враховуючи практику минулих років, українці як і інші національності СРСР, були занеПОКОЕні тенденціяи бюро кратичноцентралістичних метод керівництва, властивих партійному й радянському апаратам, які ше в більшій мірі моrли проявлятись в об'Еднаній союзній державі. Ці побоювання, як відомо, непокоїли і Леніна. Розrлядаючи ПрОЕКТ творення союзної держави, він уважав за можливе встановити лише два заrальносоюзні наркомати: військових та зовнішніх справ. Створення ж п'ятьох вже названих заrальносоюзних наркоматів і п'ятьох об'Еднаних (директивних) наркоматів (вишої ради народноrо rосподарства, харчових справ, праці, фінансів, робітничо селянської інспекції) створювало заrрозу для проведення коренізації партійноrо й радянськоrо апаратів, отже і для розв'язки національноrо питання в цілому. Щоб уникнути ціЕЇ небезпеки, VII партійна конференція КП(б)У (квітень 1923 р.) У своїх постановах про Haцio нальне питання вважала за потрібне відмітити, шо "...шкід лив а бюрократичноцентралістична тенденція маЕ бути знешкоджена чітким розмежуванням функцій opraHiB керівництва Союзу та окремих республік з забезпеченням за останніми всіх прав, які r'арантували б їх повну caMO стій ність у справі культурнонаціональноrо розвитку й вистачальну самодіяльність у rалузі rосподарчоrо будів ництва. Лише така політика забезпечить правильний зв'язок пролетаріяту з широкими масами селянства в Haцio нальних республіках і зміцнить панування радянської влади, як диктатури пролетаріяту". 4 На Сході захищали процес коренізації радянських республік (Татарії, Башкирії, Туркестану, Казахстану) провідники мусулманськоrо світу з не меншою напо леrливістю, як на Заході представники України. Сталін у слові про справу СултанrаліЕва на названій нараді вказував на ідеолоrічний зв'язок визначних партійних діячів Сходу Рискулова, ЕнбаЕва Фірдевса й інших з султанraліЕВШИНОЮ. Він rоворив: "Що султан rаліЕвшина мала місце і що вона створила деяке коло своїх прибічників у східніх республіках, особливо в Башкирії і Татарії, незаперечно rоворить про те, що праві елементи, які в цих республіках творять переважаючу більшість, не Е вистачальним заборолом проти націоналізму". 5 А чи була це справа лише т. зв. правих елементів? З промови Сталіна на тій же нараді видно, шо Акмал Ікрамов і ХоджаЕВ, насвітлюючи становище на Сході, rоворили, "шо поміж Туркестаном теперішнім і Туркестаном царських часів немаЕ жодної різниці, шо лише вивіска змінилась, що Туркестан залишився попереднім, таким Же, як він був за царя". 6 РеакціЕЮ на такий стан було те, шо в Туркестані басмачі (дехкани) вели боротьбу з радянським режимом під rаслом "Туркестан для мусулман" і "Туркестан без насилля". 7 Не відкидаючи окремих недоЛІКІВ у практичних 98 99 
питаннях здійснення національної ПОЛІТИКИ партії, Сталін . . докладно рОЗПОВІВ учасникам наради про основНІ положення, які були намічені в плятформі ЦК РКП(б) щодо національноrо питання і зокрема ЩОДО коренізапії влади в національних республіках. При цьому основну YBary звернено на застосування місцевих мов, ЩО мало сприяти зближенню влади до народних мас. "Треба, шоб люди, які стоять на чолі державних установ, як і самі установи, працювали зрозумілою для населення мовою. Треба виrнати з установ шовіністичні елементи, руйнуючі почуття дружби й солідарно сти поміж народами Союзу Республік, треба очистити від таких елементів наші установи як у Москві, так і в республіках, і поставити на чолі установ у республіках людей. місцевих, які знають мову і звичаї населення". 8 У тезах плятформи ЦК РКП(б) У національному питанні передбачались також і широкі можливості для розвитку культури народів національних республік, особливо відсталих, як Туркестан, або таких, де, як в Україні, культурний вплив міста на село був утруднений різницею національноrо складу значної частини промисловоrо пролетаріяту і MicueBoro майже виключно українськоrо селянства. А все ж Україна, як і Туркестан, мали стати зразковими республіками. Туркестан плянували перетворити на взірцеву республіку, "на передову дільницю революціонізування Сходу", а Україну "на взірцеву, зважаючи на іІ величезне значення для народів Заходу...". 9 Отже, ця плятформа ЦК РКП(б) передбачала лише тактичні заходи в справі пропаrанди ідей соціялістичних революцій у світовому маштабі, а не орrанічне рішення наЦІОнальноrо питання, до чоrо праrнули представники національних республік і областей на зrаданій нараді. Поставлені вимоrи ЩОДО розв'язки національноrо питання на ХІІ з'їзді і на IV нараді ЦК РКП(б) з відпо відальними робітниками національних республік і областей показали, ЩО це питання вже не може бути обмежене лише формою теоретичних міркувань та пропаrандних льозунrів. Революціонізовані селянські маси національних республік та їх інтеліrенція рішуче виступали проти процесу свавільної русифікації. Хоч і не всі. листи f!.Hi.Ha п національне питання були оприлюднеНІ на ХІІ з ІЗДІ паРТll, але йоrо захист національних прав народів Радянськоrо Союзу скоро став відомим для всіх. Авторитет Леніна був опертям для вимоr повної коренізації в усіх ділянках життя радянських республік та національних областе і ш особливо важливо зв'язку рідною мовою ПОМІЖ селом містом, яке в минулому було культурно й мов.но чужим. I вимоrи підтримували не лише делеrати наЦlOнальностеи, але й численні визначні захисники інтернаціоналізму з рядів РКП(б), як ось Н. Бухарін, Л. Троцький, Хр. Раковський, К. Радек та інші. Пїсля ХІІ з'їзду РКП(б) У радянській періодичній пресі стали з'являтись статті визначних партійних діячів з ділянки напіональноrо питання, в яких всебічно роз rлядались конкретні заходи для здійснення поставлени партісю завдань ЩОДО коренізації. Так Л. Троцький у стаТТІ "Червона армія і національне питння" писав, щ. конституція радянської держави (ОСНОВНІ тези прокту HOOI конституції на той час були вже майже ПОВНІстю ПІД: rотовлені) дістас ясно виявлений союзний характер, І будова армії у зв'язку з цим маЕ відбивати. повн.. узrідне= ня з будовою держави. "Якщо б У БУДОВІ аРМll або в II настрої виявилась неузrідненість з будовю радянськоо державноrо союзу, який, у свою черrу, ВІДо.бражас СПlВ відношення клясових і національних елементlВ населення, то така неузrідненість, а тим більше протиріччя, мали б найважчі наслідки найперше для армії, а потім і я держави. Наша армія не великоросійська армія: це аРМІЯ В . " 10 великоrо союзу, осереддя якоrо становить еЛИКОРОСІЯ . У цій же статті Л. Троцький відмічав, ЩО інші Haцio нальності Радянськоrо Союзу охоче приймають товариське сприяння, ідейну й матеріяльну допомоrу російсько про: летаріяту. Але вони рішуче будуть проти РОСlИСЬКОІ 101 100 
команди. "Навіть відтінок команди буде дратувати, бо наrадуватиме про зовсім ще недавне rноблення". ІІ Уважаючи за потрібне неrайно розпочати акцію творення радянської армії за національною ознакою, Троцький писав: "Треба розпочати з правильної мережі військовонавчальних закладів, цілком пристосованих до національних і місцевих умовин... Нема й мови, щоб цю роботу провадити, поминаючи rолів національних республік; її треба провадити в повному контакті і за посе редництвом їх державноrо й партійноrо апаратів. Зокрема Революційна Військова Рада Республік (автор мав на увазі РСФСР 1. Б.) маЕ перетворитись у Революційну Раду Союзу Радянських Соціялістичних Республік і не лише за назвою, але й по суті, тобто за складом і за методою роботи". 12 Що стосусться військових адміністраторів, командноrо складу, комісарів, які виявили злу волю щодо національноrо питання, то такі, писав Троцький, після Biд повідноrо слідства і rласноrо суду мають бути виключені з рядів армії "з вовчим білетом", значить, без права працювати в армії. 13 Ця імперативна форма вимоr щодо побудови армії за національною ознакою була подиктована не стільки ба жанням створити таку армію, яка була б надійним опертям побудові клясової соціялістичної держави (такою вона вже була), скільки позбавити П колишніх форм національної нівеляції. Перетворити її із знаряддя русифікації в підмет сприяння розвиткові національної мови й національної культури народів Союзу. У 1920 роки серед вояків був ще значний відсоток неписьменних або малописьменних і такі мали у війську здобути освіту не нижче початкової школи. Відповідно до побудови армії, як пропонував Троцький, навчання мало б здійснюватись рідною мовою вояка. "Наша армія, писав Троцький. велика революційна школа, вона маЕ стати також школою і в національній справі". 14 Оцінку політичноrо фактора радянської армії зробив на ХІІ з'їзді партії (1923 р.) делеrат з'їзду Яковлів. Він rоворив: 102 "Червона армія об'сктивно с не лише апаратом виховання селянських мас у пролетарському дусі, вона с апаратом русифікації. Ми СПРЯМОВУЕМО десятки тисяч українськиХ" селян у Тулу і змушусмо їх сприймати все російською мовою. Чи добре це, чи ні? Звичайно, ні". 15 На lV нараді ЦК РКП(б) про національне питання Сталін також зазначав, що партія вважаЕ потрібним створити національні військові з'сднання, навіть якщо це буде вимаrати збільшення військовоrо складу на 2025 тисяч осіб. 16 Проте, не зважаючи на таку конкретну ухвалу членів ЦК РКП(б), питання про національні військові формації в основному законі конституції СРСР і союзних республік не було визначено. Інтерпретуючи слова Леніна про національне питання, rолова Комінтерну rp. Зінов'ЕВ rоворив у доповіді на зібранні колективів петербурзьких орrанізацій у травні 1923 року, що після революційна Росія маЕ стати "сім'сю народів". "Ми повинні показати це на практиці, а не лише в резолюціях, які, KiHeЦЬKiHцeM, можуть лишитися лише папірцем. Національне питання с частиною питання селянськоrо, частиною питання диктатури. частиною питання радянської влади...". 17 Практичне застосування коренізації в різних сферах rосподарчоrо й культурноrо життя напіональних республік було зустрінуте щонайменше зі здивуванням, якщо не з іrноруванням взаrалі в колах членів партії, особливо значної частини зайшлих елементів, які посідали в республіках керівні пости. В цьому процесі вони бачили відродження націоналізму, який може стати реальною заrрозою для цілости Радянськоrо Союзу. У "Правді" була надрукована стаття з Катеринослава (Дніпропетрівськоrо), в якій автор писав: "Національне питання на Україні вимаrас особливо уважноrо й обережноrо підходу. Україна не лише виrодувала "петлюрівщину" та "rриrор'ївщину", але під 103 
прапором автокефальної української перкви петлюрівська контрреволюція бажала звити собі rніздо і не раз ще HaMa rатиметься звити йоrо" .18 Автор листа нарікаЕ, що в початкових школах окремих rуберній України більше як на 70 відсотків навчання про вадиться українською мовою і що сільський учитель Е "Bce владний" у вихованні майбутніх rромадян. Поруч з цим той же автор пише, що дуже важливе і складне завдання ще не розв'язане. "Тепер ми й на окремих зібраннях ячейок можемо почути часто цілком вульrарне тлумачення сутности російськоrо шовінізму, який баrато разів видіЛЯЕТЬСЯ лапками "великодержавноrо". 19 Таке затривоження й упередження, особливо з боку немісцевих партійпів у наuіональних республіках, цілком зрозумілі. На ХІІ з'їзді РКП(б) Н. Бухарін rоворив, що в Україні, "де склад партії російськожидівський, rоловне наше завдання поляrаЕ в роботі серед українців, і саме тому дуже часто в Україні частина наших товаришів з такою енерrіЕЮ, з таким оскаженінням ведуть боротьбу проти українськоrо націоналізму. Ум для справжньої політики rодилося б переучуватися". 20 Та все ж, після ХІІ з'їзду партії процес коренізації просувався посиленими темпами: провадилось комплекту вання державноrо апарату з людей місцевої Haцio нальности, діловодсто в усіх державних установах переключали на місцеві мови, навчання в школах opraHi зували мовою учнів, як також і культурне обслуrовування населення запроваджувалось йоrо рідною мовою. До цих заходів з особливою наполеrливістю ставали комуністи місцевих національностей. Елементи вороже наставлені до коренізапії відверто виступати не моrли, хоч робили різні перепони. Над ними як Дамоклів меч тяжіли Ленінові слова rocTporo осуду тих, хто виявляв би найменше зневаження до осіб неросійської національности, про яких тоді ше часто зrадувалось на партійних зібраннях. rp. Зінов'ев на зібранні колективів петербурзьких орrанізацій у травні 1923 року казав: "Товариш Ленін вимаrав, і правильно, щоб російськоrо комуніста, який не розуміе важливости національноrо питання І rлумиться над "інородцями", розrлядати, як чорносотенця, як антисеміта, оточити .атмосферою презирства TaKoro "комуніста", який би навІТЬ жартма rоворив: наплювати на всіх націоналів, Росія для рОСІЯН. А ви знаете що на жаль, у нас такі ше трапляються. А в , , б " 2] держапаратах такими урядовцями хоч rpe лІ? rати . У середині 1920 років, коли для РКП(б) І cTBopeHoro нею радянськоrо режиму потрібн бул.а підтрима широких працюючих мас як у містах, так І в СІЛьських МІсцевостях, коренізація мала велике значення. BOH мала промощувати зв'язки поміж промисловим пролетаРIЯТОМ незначною частиною населення національних республік, яка була основним опертям влади, і великою масою cepeДHЬO заможноrо селянства й бідноти, які часто вороже ставились до замірів на зміну їх побутовоrо уладу иття, до зневажливоrо відношення до них, як ІНородЦІВ. Цьоrо вимаrала і відповідна точка проrрами партії, прийнята на ХІІІ з'їзді РКП(б), в якій сказано, що партія в рішннях національноrо питання буде здійснювати полпику зближення пролетаріяту і півпролетаріїв різних Haцio нальностей для спільної революційної боротьби за повалення поміщиків і капіталістів. 22 Крім Toro, коренізації надавалось велике значення, як засобові пропаrанди в рішенні національної проблеми поза кордонами СРСР. Керівне ядро партії політбюро ЦК вбача:,ю у формальнім здійсненні коренізапії величезний УСПlХ у творенні союзу робітничої кляси й основної маси селянства. Кільцем з'Еднання поміж пими сопіяльними rрупами, природно, мала стати найперше мова націонал.ьної більшости населення республіки, области. А. €НУКІДзе, покликаючись на партію, писав у статті "Вопроси 0 национальних язиках в системе нашей обшей и националь ной политики": "Проблема національних мов поставлена стислий зв'язок з заrальним питанням національної І 105 104 
клясової політики. Розв'язка її ПОЕднана з розв'язкою інших основних моментів, пов'язаних з здійсненням реальної, а не лише формальної рівности раніш відсталих іпоневолених народів". 23 Не зважаючи на таке велике ПОЛІТичне значення застосування національної мови в усіх ділянках культурноrо та rосподарськоrо життя радянських республік, засада добровільности II застосування залишалась обов'язковою. "Ми ставимо собі за завдання, писав у названій статті А. €нукідзе, зблизити російське населення з місцевим населенням. Але як? Звичайно, не rнобленням місцевої частини населення і не rнобленням російської частини населення. Ми даЕМО можливість культурно розвиватись і одним і друrим". 24 Але справа в тому, що керівні становища в aДMiHiCTpa ції і rосподарських opraHax республіканськоrо, а то й обласноrо значення посідали в переважній більшості елементи не місцеві, без достатньоrо знання, а то й узаrалі без знання мови MicueBoro населення, і це мало пряме Biд ношення до переведення коренізації. Темпи коренізації залежали від кількости, активности і впливів місцевих елементів у центральних та обласних партійних орrанізаціях, від численности національної iHTe ліrенції і осіб, здібних до переведення цісї коренізації, а також від більшої чи меншої національної однорідности MicbKoro й сільськоrо населення. у rрузії та Вірменії, де міське населення в більшості rоворило тісю ж мовою, що і сільське, не було особливих труднощів У здійсненні коренізації. Інше становище було в Україні чи інших республіках з неоднорідним напіональним складом населення, де була мовна різниця поміж містом і селом. В Україні, наприклад, міські мешканці були конrльо мератом різних національностей з російською розмовною мовою. Міське українське населення в масі було зруси фіковане. В комуністичній партії України росіяни на початку 1920 років посідали більшість 52%, а YKpaїHцi 23%. 25 Крім Toro, треба зrадати, що досить значна частина відповідальних працівників, українців з походження, не знали української мови. Щодо промисловоrо пролетаріяту, то він (як rоворив Н. Попов у своїх лекціях на курсах при ЦК ВКП(б) У 1924 ропі) в Україні хоч у більшості і був українськоrо походження, але був зрусифікован.ий і в масі своїй послуrовувався російською мовою. Української мови вживало 2025%.26 Щоб уникнути звинувачення в націоналістичному ухилі й українському шовінізмі, процес українізації провадився з певним урахуванням MOBHoro вжитку в містах і промисло вих осередках, хоч сільська людність поспіль вживала української мови, і все населення України на той час становило понад 80% людности республіки. В Азербайджані місто Баку з йоrо розвинутою нафтовою промисловістю це був острів, заселений російським і частково вірменським пролетаріятом, у селянському тюркському морі. Серед робітників існувала стара партійна орrанізація РСДРП(б), яка 1924 року Biд значала свій 25річний ювілей, але тюркський елемент у її складі з'явився лише після жовтневоrо перевороту. Чисельно незначний національний прошарок у складі республіканської партійної орrанізації не Mir виявити CYT TCBoro впливу на перебіr коренізації. За даними партійноrо перепису 1922 року, в рядах ВКП (б) азербайджанців було 0.65%, а населення за переписом 1926 року становило 1.16%.27 Як тільки закріпилась радянська влада, серед азербай джанuів членів респуліканської партійної орrанізації виникла фракційна боротьба, пов'язана із справою здійснення національної політики й залучення місцевих селян до праці в адміністративних державних установах. Цю фракuійну боротьбу очолював, з одноrо боку, Н. Наріманов, який захищав позицію азербайджанізації, тобто залучення місцевих селян до державноrо будівниuтва, а з друrоrо боку Р. Ахундов і М. Д. rусейнов, які не поділяли пьоrо поrляду. Політбюро ЦК ВКП(б), розrлядаючи цю справу, на пропозицію Леніна, рішуче 107 106 
засудило противників поступок у національному питанні (Ахундова й rусейнова) і затвердило ПрОЕКТ директиви про проведення національної політики комуністичної партії Азербайджану, передбачаючи в ній можливість зміцнення зв'язку поміж робітниками і селянами. 28 Отже, не зважаючи на майже суцільну неписьменність MicueBoro населення (письменних було лише 3%), процес коренізації проходив відповідно до настанов центру та ухвал Х і ХІІ з'їздів РКП(б). Складніша ситуація щодо коренізації партійноrо й радянськоrо апаратів була серед народів Туркестану. Відсоток письменних серед MicueBoro населення був ще нижчий, як в Азербайджані: у казахів, наприклад, не більше 2 відсотків, у кирrизів менше одноrо відсотка, серед інших народів uboro краю, крім УJбеків, ще нижчий. 29 Промисловоrо пролетаріяту серед MicueBoro населення майже не було, число членів комуністичної партії в opraHi запіях республік було дуже мале. В Кирrизії, наприклад, до об'Еднання з кирrизькою частиною Туркестану 1924 року було 50% кирrизів, а в партійній орrанізації лише 5%-З О Тоrо ж року в Казахстані зпоміж 14700 комуністів було казахів 18.4%.31 Вплив uapcbKoro колонізаційноrо апарату все ще був значний у всіх ділянках державноrо будівництва. Партійні кадри в середньоазійських республіках і Казахстані поповнялись в основному З селян та місцевої інте.ліrенції. Оидві ці rрупи знаходились під впливом наЦІОнальних ІДей самостійности, а таке ідеолоrічне спрямування, як відомо, не відповідало настановам ВКП(б). У журналі "Революция и национальности" підкреслено, що в Казахській РСР коренізація у своему першому періоді (до 1925 р.).':прх.одила без заrострення оціяльних мотивів, що у значнlИ МІрІ використовували нашоналістичні елементи з метою поширення cBoro впливу на радянський і навіть партійний апарат" 32 Відмічаючи темпи коренізації в Україні, де ці заходи провадились з певною послідовністю, з урахуванням вимоr різних національностей щодо застосування їх рідної мови, а таож і . поступової українізації, €нукідзе попереджав ОСІб, ЯКІ керують цим процесом у більш відсталих кул.турно республіках, щоб вони без достатньоrо обліку СВОІХ культурних можливостей та підrотовки не наслідували прикладу України. Таке наподібнювання як він писав, "... помітне і Татарській республіці, і в Казахтані, і в деяких реСПУЛlках Закавказзя, де мало засобів, людькоrо матеРІЯЛУ та наrромадженоrо культурноrо ДОСВІДУ". 33 . До наважливіших етапів у розв'язці питання про наЦІОнальНІ мови в Україні можна зарахувати такі постанови ЦВК і РНК а) про забезпечення рівности мов та про сприяння розвитку української мови з І серпня 1923 року.: . б) '.. про заходи TepMiHoBoro здійснення пляну УКРaJНlзаЦll радянськоrо апарату з 30 квітня 1925 року та в) ухвала РНК УРСР про практичні заходи щодо українізації радянськоrо апарату з 16 червня 1925 року. 34 У зв'язку з цим по доповіді уряду України на 2 сесії ЦВК СРСР 3ro скликання 25 квітня 1926 року прийнято таку ухвалу: "2. Приймаючи до уваrи надзвичайну складність прак :ичної розв'язки національноrо питання в Україні, а також І особливе значення правилноrо ріщення uboro питання для подражненоrо національною ворожнечею південно cxiдHboro кута Европи, Центральний Виконавчий Комітет СРСР доручаЕ Президії Центральноrо Виконавчоrо Комітету СРСР сприяти урядові України у здійсненні особливих заходів щодо закріплення та поrлиблення радянської національної політики в Україні як у ділянці дальшоrо розвитку української культури, так і щодо дальшоrо забезпечення прав та інтересів національних меншин в УРСР, зокрема ж у розвитку діяльности Української Академії Наук та Державноrо Видавництва України". 35 eH ЦК КП(б)У відмічав у постанові про підсумки УКРaJНlзаЦIl (червень 1926 р.), що після KBiTHeBoro пленуму 1925 року спостеріrались у ділянці українізації значні 108 109 
зрушення. У державному апараті діловодство українською мовою збільшилось з 20 до 25%, преса українізована на 60%, школи політrрамоти більше як на 50% перейlllЛИ на українську мову навчання, відсоток українців у рядах КП(б)У збільшився з 37 до 47, а в комсомолі з 50 до 61. 36 У профспілках України за неповним обліком 1926 року українців числилось 33.2 %.37 Для боротьби з корінням русифікації, яке розвинулось у робітничих масах ще за царських часів, перша Bce українська конференція КП(б)У (жовтень 1926 р.) вважала за потрібне провести поrлиблення роботи в ділянці YKpaїHi зації, зокрема, звернула YBary на те, щоб було "взято курс на поширення масової роботи українською мовою", але, щоб поруч з цим було посилено і "обслуrовування профе сій них мас національних меншин Їхньою мовою". 38 Партійна орrанізація України в усіх своїх актах, які стосувались напіональностей республіки, підкреслювала. що вона захищаЕ права кожної національности щодо культурноrо розвитку. ІХ з'їзд КП(б)У (rрудень 1925 р.) у своїх ухвалах відмічав: "Радянська влада не ставить собі за завдаННJ!: силоміць українізувати робітників інших Haцio нальностей (росіян, жидів та ін.). 39 Х з'їзд КП(б)У, підсумовуючи наслідки українізації за останній рік, відмічав у листопаді 1927 року, що трудові школи майже повністю були українізовані. У 192526 році шкіл соціяльноrо виховання з українською мовою навчання у містах було 43.8%, на селі 81.9 BCboro 79.1%; шкіл з російською мовою навчання у містах було 20.8%, в селах 6.1 BCboro 7.1%. У середній шкільній ланці проф школах і технікумах перехід на рідну мову навчання проходив значно повільніше. Профшкіл з українською мовою навчання Toro ж року було 51.9%, з українською і російською мовами навчання 27.6%, з російською 14% і з жидівською 2.8%. У всіх професійних школах українців навчалось 51.4%. 40 Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор відмічав, що 192829 року у виших школах У країни викладання українською 110 .мовою провадилося на 58%, і навчалось CTyдeHTiBYKpaїHцiB 56%.. Педаrоrічні вузи були майже повністю українізовані. В теХНІкумах навчання було українізовано на 59.6%, і навчалось українців 66%. 41 Враховуючи пі успіхи українізації, В. Косіор писав: "Підростаюче молоде покоління, яке вчиться в українській початковій, середній і вищій школах, ближчими роками заповнить у містах і селах майже всі наші установи державні, rосподарчі й культурні. Саме це мас остаточно вирішити проблему українізації, вирішити насправді історичну проблему ліквідації в Україні національної різниці в мові поміж містом і селом uboro вимаrають інтереси соціялістичноrо будівниuтва". 42 Розв'язку національної проблеми С. Косіор бачив і в зросТІ чисельности українськоrо елементу в рядах ро.бітників та службовців промисловости. За даними проф СПlлковоrо перепису 1929 року з розмовної мови й Haцio нальноrо складу робітників і службовців, яким було охоплено бія 2 ООО ООО осіб, українці складали 57%. З заrальної КІлькости українською розмовною мовою користувалось 44%, а таких, які вміли читати по українському, було 58.2%. Серед фахівпів, що працювали в Україні, за даними перепису Наркомпраці (лютий 1930 р.), українців було 48.6%, росіян 25%. 43 У сі досяrнення в rалузі українізації треба завдячувати досить сильній rрупі в партії, яка ще існувала у 20 роках колишніх боротьбістів та частково лівоrо крила українських соціялдемократів укапістів (УКП). Вони то, власне, і керували процесом українізації в ті роки. Велику ролю в цьому пропесі BiдirpaB і старий більшовик Микола Скрипник, член Політбюра ЦК КП(б)У. 1926 року він писав": "У ділянці національноrо питання ми масмо покищо лише перші основи, які сам Ленін створив. Нам, учням Леніна, доведеться тепер брати цю задачу, виходячи з ленінських основ, і ставити це питання, щоб науково йоrо опрацювати й вивчити... Ми підходимо обережно до нашої нової роботи. Перед нами нове необроблене поле. По ІІІ 
ньому пройшов лише перший плуr ленінських думок '" і нам доведеться довrо й важко працювати, щоб обробити й засіяти йоrо". 44 На якій теоретичнlИ базі Скрипник передбачав здійснення процесу коренізації, він не вияснив. Але з йоrо виступу на IV нараді ЦК РКП(б) з відповідальними робітниками національних республік і областей, де він rоворив у справі державноrо будівництва СРСР, можна думати, шо йоrо передумови врозв'язці національноrо питання мали базуватись на суверенності кожної Haцio нальної республіки. "Ми маемо просто сказати собі, шо ми не лише БУДУЕМО нову державу, але ми БУДУЕМО П не на старих засадах буржуазної науки державноrо права... (тут він, мабуть, мав на увазі конпепції австромарксистів, зокрема О. Бауера про побудову баrатонапіональної держави І. Б.). Наш союз маЕ свій суверенітет... Це едина суверенна держава, що виступае як Едине ціле. Проте, це зовсім не означае, шо в такому Союзі затрачуеться свобода об'Еднаних у ньому республік, що нищиться їх суверенність... Ми БУДУЕМО свою державу таким порядком, що вільні республіки залишаються в Союзі незалежними, одночасно передаючи певну частину СВОЕЇ суверенности своему Союзові Соціялістичних Республік для економічної і політичної боротьби поза ними". 45 Практичне здійснення національної ПОЛІтики в республіках і областях Скрипник вбачав у тому, що робітники і члени партії, які посідають адміністративні пости, повинні навчитись мови більшости селян. "Перед відповідальними робітниками комуністами (rоворив він про робітників rжевськоrо металюрrійноrо заводу, які становили майже половину Воткінської области Удмуртської АРСР І. Б.) розстеляеться величезне поле діяльности: так навчіться ж повотському (удмуртському), ви, товариші комуністи, робітники rжевськоrо заводу на те, щоб првести вотяків (ДMYPTiB) до соці.ялізму". 46 Подібну думку вІН висловлював І щодо пролетаРІЯТУ, який працюе в Україні: "Передові заrони робітничої кляси, навчіться української мови, щоб вести українців--селян до соціялізму. З приводу uboro мені доводилось вести посилену боротьбу в партії в Україні. Тут спротив незвичайно ВеликиЙ". 47 Зауваження Леніна про те, що в національному питанні краще пересолити в бік поступливо сти напіональним меншинам, як не досолити, баrато партійних робітників, навіть відповідальних, сприйняло як тактичний крок, як конечність, подиктовану умовами вкорінення і зміцнення радянської влади. Ось чому, як тільки внутрішній спротив зламано, а зовнішні сили не являли собою жодної заrрози для існування Союзу Радянських Республік, ставлення до національної проблеми почало набувати характеру вільноrо змаrання культур: російської, раніш панівної, і місцевої національної, власне, надано можливість пануванню російської культури, російскої мови В усіх національних республіках і областях. Відомий діяч РКП(б) Ю. Ларін (Лурье) у статті "Про викривлення при здійсненні національної політики" брав під захист жидів, мешканців України, від нібито насильної українізації: "Русофобська думка в основі примусової жидовізації тих, шо знають російську мову й бажають користуватись нею, дуже проста: якщо вони не розмовляють українською мовою, то не дати їм, принаймні, користуватись російською мовою. Хай переходять на жидівську або, якщо Toro самі не побажають, на українську. Викорінити в містах України російську мову порядком примусу, відучуючи від Toro жидів, які звикли до російської мови й бажають вживати П й далі ось об'ективний сенс примусової жидовізаuії". 48 З піЕЇ статті видно, що Ларін брав під захист і російських робітників, яких нібито силоміць українізовано. Коментуючи листа одноrо російськоrо робітника, що працював в Україні, Ларін цитував: "П'ятнадцять років CBoro cBiдoMoro життя я брав участь у партійних орrанізаціях на території України, і ось раптом ми відразу перестали розуміти доповіді, rазети та інше... Чи це схоже на ленінську національну політику?" запитував автор 112 113 
лиса. Ларін на це віповідав: "Ні, звичайно, не схоже". 49 ЛаРІ бстоював. поrляд, що всі неукраїнці, які працюють в YKpIНI, повинНІ "знайомитись", як він висловився, з украшською овою, щоб робітник лише Mir порозумітися з селянином. ВІН Писав: "Треба знати українську мову щоб бути спроможним ов'язатися з селянином, з українскими дер.орrанами, з ТІСЮ частиною робітників, які rоворять украІНСЬКОЮ OBOН? Але зовсім не для Toro, щоб змушвти роБІТНКlВ з Орловської ryбернії вислуховувати ДОПОВІДІ поукраIНСЬКОМУ, а в їх профорrанізаціях переводити ДІЛОВОДСтво на нерозмовну мову". 50 Ларін, як бачимо, не проти вжитку місцевих Haцio нальних мов, пьоrо ж вимаrають і проrрама партії і ухвали Х та ХІІ партійних з'їздів, але для HeMicueBoro насеення осить лише "ознайомлення". Таке ставлення до украIlСЬКOl .юви. можна потрактувати, як підтримку тїСЇ КОЛ-ОНІЯЛЬНОІ ПОЛІТИКИ, яку здійснював уряд за царських чаСІ. щожд "насильства" над жидівськими робітниками, то и тут ЛарІН зrустив арби. у" "Большевику" за 1927 рік псали, що 58.5% ЖИДІвчлеНІВ профспілок з заrальної КІЛЬОСТИ понад 100 ООО осіб заявили, що їх рідною мовою Е ЖИДlВсЬка. 51 . На HeO'EKTBHi міркування Ларі на шодо здійснення наЦlOнаЛЬН?1 ПОЛІТИКИ вказус і той факт, що і в Білорусі, де зосереджеНІСТЬ жидів була особливо значна (за переписом населен'!я 1926 року жидів було 8.2% BCboro населення респ.уБЛІКИ), 45% дітей шкільноrо віку навчались у ЖИДІВ СЬКИХ шк,:ІаХ,. решта в білоруських і російських. При. rорецьКlИ СІЛьськоrосподарській академії була ИДІвська .aTeдpa, працював жидів ський відділ Інституту БІЛОРУСЬКО І культури. 52 Теденц-іний ..виступ Ю. Ларі на на захист російської мови и РОСlИСЬКОІ культури В національних республіках зокрма.u в Україні, це фактично лише незначниЙ ЗОВНІШНlИ вияв велкодержавних замірів у рядах партії і в радянському апараТІ, заТИснених ухвалами партійних з'їздів 114 щодо національноrо питання. С. Косіор писав: "Російські шовіністи, урядовці, буржуазні елементи в нашому апараті думали, шо українізація провадиться лише про людське око: похвилюються, поrоворять і облишать".53 Таку ж думку висловлювали і деякі інші автори на сторінках "Большевика". Так К. Тобол писав: "...російський бюрократ в Україні не міраж, а реальний і важливий факт, спрямо ваний проти українізаuії...". 54 Покликаючись на rазету "Киевский пролетарий" з 27 листопада 1926 року, він відмічав, що баrато хто з службовців радянських установ при перевірці знань з української мови висловлював вороже, просто rлумливе ставлення до української мови. 55 Ніriлізм представників панівної нації до національних проблем взаrалі і до кренізації зокрема . явище .не спепифічно українське. Иоrо спостеРlrалось І в нашо нальнИХ республіках і областях. В Узбекістані, наприклад, узбекізація проходила дуже повільно, і це викликал? протести. На одному з зібрань партактиву в СамаркаНДІ, коли обмірковувалась доповідь секретаря ЦК КП(б)Узб. Ікрамова, до президії подано записку TaKoro змісту: "У нас узбекізація проходить так, що на чолі установ сидять узбеки і візники: один їде, друrий возить, а роботу провадять росіяни. Чи це узбекізація? Чи не с це колоні заторство з боку росіян?". 56 Цю терпку іронію з боку узбеків можна пояснити тим, що процес узбекізації з роками не поширювався, а навпаки, зменшувався. 1928 р. службовці в установах були узбекі зовані на 23.5%, а в половині 1930 р. їх зменшилось до 22.6%. Не менш викривлено проходила коренізація і в Казахстані. За статистичними даними на січень 1927 р., відсоток казахів у різних установах і на різних становищах був такий: 115 
Установи Установи Установи крайові: ryберніяльні: повітові: Завіцувачіустанов і заступннки: 40. 2 22.6 48.7 Завідувачі відділів І заступники: 18. І 17.6 86.7 Завідувачі піцвіц ділів і заступники: 16.2 11.8 61.6 Інструктори, інспек тори, контролери: 16.4 16.2 51.4 Інженери, лікарі, бухrальтери: 5. 4 4. 4 21.8 Рахівники, діловоди: ІІ. І 8. 5 39.5 Сторожі, конюхи, прибиральники: 25.8 11.8 35.7 Радянська система адміністративнотеРИТОРlяльноrо районування (поділ rуберній на окруrи), .провееа в KiHЦ 1920 років, мала наблизити OKpyroBI аДМІНlСТІ?атиНl установи до народниХ мас і посилити кореНlзаЦІЮ. Фактично ж сталося навпаки. У крайових установах Казахстану відсоток коренізації знизився з 21 до 16.9, в Актюбинську з 22 до 19, в Уральську з I дО 10 і в Алма:Аті з 19 до 18 відсотків. Зменшення штаТІВ при переХО.l1:І на OKpyroBY структуру проходило rоловно коштом казаХІВ, а частково коштом обслуrовуючоrо персоналу. 59 Новий курс В економічній політиці партії, що ?рйшов на зміну періодові відбудови KYP на побудову' СОЦІЯЛl.ЗМУ.. одній країні), викликав деяКІ змІНИ в процеСІ кореНlзаЦll, зокрема у справі підrотовки технічної інтеліr.енції. Птання про побудову соціялізму в одній країНІ, як ВІДОМО, викликало rocTpy внутріпартійну фракційну боротьбу, що було предметом обrоворень і на хv пар'тіНОМУ u з'їзді (rрудень 1927 р.). Проте, на пьому з ЗДl приинято директиви про складання першої П'ЯТИрІЧКИ РОЗ,ПК народноrо rосподарства. Тоді ж висуну партlИНИИ льозунr: "Основний BoroHb по правому УХИЛІ . Хоч ця боротьба відносилася до питань rосподарчої політики все ж вона знайшла застосування і в питаннях націоналної політики партії. С. Косіор писав, що були такі "теоретики", які заявляли: "Російський шовінізм це ліви ухил, а український правий". І, щО характерисично, ЦІ "теоретичні вправи" проходили rоловно в ХарКІВСЬКОМУ інституті марксизмуленінізму, де підrотовлялись кадри для вузів та різних адміністративних постів. 60 Дискутанти вказували один одному: "Ти захищаЕШ шовінізм", на що була відповідь: "Я захищаю свій, бож iH також захищають свій". 61 Міркування ПРОТИВНИКІВ українізації зводились до таких заяв, K предавав Косіор: "Пощо, мовляв, займатися україНlзаЦlСЮ, розвитко національної культури, коли ми вже маЕМО величезНІ здобутки соціялістичноrо будівництва. Тепер уже прийшов 117 Середня rрупа службовців, особливо rуберніяльних і крайових орrанізацій, які фактично у своїй праці мають зв'язок з міспевим населенням, коренізована недостатньо. "Зв'язок з корінним казахським населенням, писав автор навдених даних, провадився російською мовою, незро ЗУМІЛОЮ дЛЯ казахських мас. Відсоткова норма коренізації буа лиш параваном вконання директив партії й уряду в ЦlИ спраВІ, а наспраВДІ це було свідомим і несвідомим шовіністичним викривленням партійної лінії". 57 Партійні й радянські керівні орrани плянували процес коренізації, як і різні ділянки народноrо rосподарства, але пляни, як звичайно, не виконувались. У Казахстані, наприклад, підrотовка осіб із знанням казахської мови не покривала й третини плянованих посад. Крім Toro, навчання европейських робітників казахської мови стояло на уже изькому рівні. У Семипалатинській rубернії з 520 робlТНИКlВ радянськоrо апарату европейців, що вивчали казахську мову, навчились читати й писати по казахському лише 23 особи. 58 116 
час поставити питання про якусь нову інтернаціональну культуру, про нову інтернаціональну мову". 62 Трудно собі уявити, щоб ті, хто дотримувався Uboro поrляду, не знали настанов Леніна, викладених у йоrо праці :'Дитяча хворба ліВI-!ЗНИ в комунізмі", де він писав: "Доки ІСНУЮТЬ наЦІОнальНІ й державні відмінності поміж народми і країнами (а ці відмінності будуть триматися ще дуже .1 дуже доrо, навіть після здійснення диктатури про летаРІ!У в CBlТOBOMY ?бсяrу), одностайність iHTepHaцio нал.нОІ тактики КОМУНІстичноrо робітничоrо руху всіх KpaH вимarас e усунення різноманітностей, не усунення наЦІОнальних РIЗНИПЬ (пе безrлузда мрія для теперішньоrо часу), а TaKoro за.стосування основних засад комунізму, які б правильно ВІДображали ці засади в подробицях, павльно ристосовували їх до національнодержавних ВІДМІнностеи...". 63 оо ле новий кyc партії на побудову соціялізму в одній КраІНІ, певн, не Mlr сприяти проведенню повної коренізації бож. вона мстила в собі iдocepeДKOBi сили в держав ном; БУДІВНИЦТВІ баrатонаЦІональної Країни, вела до послаблення вади Едноrо центру. Ті ж, хто висовував формулу про ІНтернаЦІОнальну культуру та мову, лише викорис:uовувал її для прикриття централістичних теенцlИ у наЦІОнальному й rосподарчому питаннях. Для ДlИсення rосподарчих задумів, підrотовку технічної ІтеЛlrенції мали провадити за уніфікованим пляном у ІЛМУ CCP. ДЛЯ Uboro, систему народної освіти України и Б.ІЛОРУСІ 1928 року узrоджено із системою освіти РСФСР. В нших радянських національних республіках система ОСВlТИ була така ж, як і в РСФСР. Поза uим технічні нвчальні заклади (вищі й середні) були влучені з Пlдпоря.ковнос:и респу.бліанським. комісаріятам народнОІ ОСВlТИ и передаНІ ПІД зверхНІСТЬ відповідних союзних rосподарчих наркоматів і відомств. Такі заходи пояСнювались конечністю створити стисліший взасмо зв'язок підrотовки фахівuів з потребами промислових під ПРИЕМСТВ. Практично ж це ставило в залежність технічні 118 навчальні заклади від союзних наркоматів, що не моrло H позначитись на стані коренізаuії цих закладів, на МОВІ викладів та на розмішенні випускників вузів і технікумів по промислових підприсмствах. На ХІ конференції КП(б)У (квітень 1929 р.) нарком освіти України М. Скрипник у своїй доповіді про наслідки перевірки українізації, що її провадила комісія НК РСІ СРСР, відмітив, що rолова цісї комісії, представник Вірменії, Азатян у заключній частині cBoro акту висунув низку aprYMeHTiB, щоб навчання в Прничому інституті М. Сталіно (Україна) провадилось російською мовою. У числі наведених ним aprYMeHTiB було те, що Інститут переведено в підлеrлість BPHr СРСР, щО він утримусться на кошти СРСР і що російська мова найбільщ поширена в СрСР.64 У справі українізації Азатян писав: "Ми не ДИВУЕМОСЬ, коли націоналістична інтеліrенція понад усе в світі ставить українську мову й ВИСЛОВЛЮЕ нетерпиме або й POCTO вороже відношення до російської мови й рОСІЙСЬКОЇ куль тури, притримуючись західньої, тобто, у даному випадку, капіталістичної оріЕнтації. Але ми не можемо не бачити з усіЕЮ ясністю, коли з нетерпимим відношенням до російської мови зустрічасмось у рядах відповідальних партійних робітників, які змішують питання панування російської культури й великої російської національности з питанням про вжиток російської мови".65 Розповсюдження творів великоrо українськоrо поета Тараса UJевченка Азатян кваліфікував у заключній частині акту, як пропаrанду української культури, спрямовану на відрив. від клясової боротьби. Відмічаючи все це, Азатян, як ДОПОВІДав Скрипник, пропонував:"...Переrлянути наступне в постанові ЦК КП(б)У з квітня 1925 року: "Партія повинна праrнути до Toro, шоб уся робітнича кляса без різниці мови оол.о діла українською мовою і взяла активну участь у СОЦІЯЛlС тичному будівництві української національної суспіль ности" . 66 Отже, акт Комісії НК РСІ СРСР перекреслював ухвалу 2 сесії ЦВК СРСР 3ro скликання і ухвалу Виконавчоrо 119 
Комітету Комінтерну, який також, як і ЦВК СРСР, схвалив національну політику українськоrо уряду, про що писали у харківському "Комуністі", з 4 жовтня 1927 року. Перевірк І!еребіrу коренізації з кінцем 1920 років провадилась І в ІНших республіках. В. Затонський, член ЦК КП(б)У, мав провадити таку перевірку в Казахстані чи в Білорусі, як про це зrадувано на ХІ конференції КП(б)У. Ці перевірки, треба думати, мали дати нове спрямуван ня у здійсненні національної політики ВКП(б). Висловлене Азатяном недовір'я національній інтеліrенції не було випадковим. Поширення форм коренізації в ділянках науки й культури тіЕЇ чи .іншої національности моrло сприяти послабленню централізації як політичноrо, так і rоспо дарчоrо порядку, а тим самим перешкоджати здійсненню завдань, які висунуто на ХV з'їзді партії: "...провадити роботу сопіялістичної перебудови сільськоrо rосподарства, мобілізувати ще тісніше навколо партії робітничі маси мобілізувати величезні резерви пролетарських і півпроле тарських. шарів села, зміцнити союз з середняками й приrні тити заЛІЗНОЮ рукою спротив кулака й непмана".67 На шляху до здійснення цих замірів партії моrла стояти нанальна інтеліf'енція, численність якої в процесі KopeHi заЦІІ зростала швидкими темпами. Щоб паралізувати вплив її на робітничі й селянські маси, партія вжила репресивних заходів. З кінцем 1920 років орrани державноrо політичноrо управління (rпу) "викрили" в кількох національних республіках націоналістичні орrанізації, які, як Вияснювала радянська преса, були одноrо напрямку відірватись від СРС;Р. Це.були: в Україні СВУ (Союз визволення України), в БІЛОРУСІ нацдемовщина (Національнодемократична орrанізапія, яка мала своїм завданням повалення радян ської влади), в Казахстані АлаОрдинська орrанізація, мета якої була через коренізацію провести підrотовку до повалення радянської влади, в У збекістані Мілліістикал (національна незалежність) та Міллііттіход (національне об'Еднання), у Татарській республіці Джідіrян (Велика 120 ведмедиця), діяльність якої обмежувалась художньою літературою. 68 ...oo.U. Невідомо, чи існували таКІ орrаНlзаЦll в ДlИСНОСТІ, (духова настанова населення України й. інших респу?лік справа інша), чи вони були створеНІ самими СЛІдчими орrанами безпеки (як про це стверджують у друкованих споrадах підсудні у справі СВУ К. Туркало і В. Чапленко 69). Але процеси у справі цих орrанізацій призвели до MacoBoro фізичноrо винищування національної інтеліrенції, різко заrальмували розвито!< нціонаьних культур та мали неrативний вплив на кореНІзаЦІЮ в ЦІЛому. Переслідування національної інтеліrенції це був акт боротьби з ухилом у бік MicueBoro націоналізу.. На X. VI з'їзді ВКП(б) (червеньлипень 1930 р.), по дОПОВІДІ СтаЛІна про національне питання стверщкено: "...rоловну небезпеку на даному етапі ЯВЛЯЕ собою великодержавний ухил, що намаrаЕТЬСЯ ревізувати основи ленінської національної політики під прапором інтернаціоналізму, яким прикри ваЕТЬСЯ праrнення віджилих кляс панівної раніш велико російської нації привернути coi втачені привіле. Поуч з цим активіЗУЕТЬСЯ ухил у БІК MlcueBoro наЦІонаЛІЗМУ, послаблюючи Едність народів СРСР і сприяючи iHTepBeH ції. Партія повинна посилити боротьбу з обома ухилами в національнім питанні... посилити одночасно YBary до практичноrо застосування. леніської оо нацонально! політики, викорінення елеменТІВ наЦlOнаЛЬНОІ нервности и широкоrо розвитку національних культур наРОДІВ Радян CbKoro Союзу".70 На тлі переслідувань осіб та rруп запідозрених в ухилі в бік MicueBoro націоналізму, твердження XVI з'їзду ВКП(б) про rоловну небезпеку з боку великоержавноrо шові,!ізму звучало парадоксально. На практиUl жодних aoд1В не застосовувалось до носіїв російськоrо ШОВlНlЗУ.. у республіках траплялись випадки явно зневажливоrо І HaBlТЬ принизливоrо ставлення до робітників!убільцв з боку росіян. Ось хоч би такий приклад: На будlВИЦТВl турке;та: но<ибірської залізниці начальник дільниЦІ твердив: ВСІ 121 
азах ледарі. Ми можемо виховувати їх лише ІНДИВІДуально, а "зrpаю вовків"казахів, яку нам пропону ю.ь, ми виховувати не можемо".7J Така заява відповідаль НОІ оби. не викликала жодноrо заперечення з боку членів паР:І1, ЯКІ були при. цьoy присутні. Знаменним фактом Е ще и те, що в У збеКlстаНl число робітників основної Haцio нальности за останній рік (1929 30) зменшилось з 72 до 59 9і oдo убекіації залізниці за той час подано такі даJ; Серед ВІДОІДльних робітників немаЕ жодноrо узбека, а серед спещяЛlС!lВ . лише 0.5%. У катеrорії кондукторів зниження узбеКlВ за рІК З 4.9 до 3.3 %, старших з 9.6 до 7 .8%, молоших з 24 до 7.3%, провідНиків з 27 до 6%. І це за YMO Зlйснення офіційноrо курсу на коренізацію",72 . УСІ ЦІ факти явище не випадкове. В радянській пресі ВІДМІчали: "Ми бачимо, що навіть після Toro як XVI партз'їзд мобілізував YBary партії до націнальноrо питання, все ще мало популяризуються ухвали Uboro з'їзду про нацпитання. Друковані орrани національних республік, за деякими винятками, замовчують це питання й не мобілі зують уваrи ширких кіл радянської і партійної rроМад ськости навколо РІшень з'їзду в цій справі". 73 Якщо В партійних колах ВКП (б) моrло бути побою вання, що кореНіація в союзних республіках призведе до послаблення ПОЛІтичної й rосподарчої ЕДНОСТИ Радян cbKoro Союзу, то, здавалось би, щодо національних меншин у РСФСР, де такої заrрози не моrло бути, Haцio нальне питання повинно б здійснюватись відповідно до пuоrрам?вих HCTaHOB та ухвал партійних з'їздів. У ДlИсносТl ж .наЦlOнальні меншини РСФСР користувались далеко не рІВНИМИ правами з росіянами. А. Тахоrоди исав у статті "Підrотовка вузівських кадрів нацменів": :.. Частоrусто навчльні аклади відмовлялись приймати ВІДряди HaЦMHIВ з рІЗНИХ причин "за відсутністю вакансlИ, за заКІнченням строків прийому", то ще за якоюсь виrаданою формою",74 . Десятки і сотні нацменів, які прибули до московських вузlВ на запевнені для них місця з різних віддалених 122 місцевостей РСФСР, змушені були, пише автор, поверта тись до своїх домів "з тяжкими почуттями та споrадами про московських людей, про їх поведінку із спраrлою науки молоддю культурно відсталих малих народностей".75 Навіть у національних вузах, як відмічав автор, особи місцевих національностей складали незначний відсоток студентів. Так, наприклад, у Башкирському педінституті 1929 року прийнято 9 татар і 4 башкирів з числа прийнятих тоді 94 осіб. 76 Про факти порушення засад коренізації в РСФСР і інших національних республіках та областях у 192030 роках радянська преса звітувала. д?сить часто. А все ж, прояви великодержавноrо шоВІНІЗМУ проходили, як правило, безкарно. Щождо ухилу в бік MicueBoro Haцio налізму, який вважалось за менш небезпечний, ніж велико російський, то до осіб запідозрених у цьому ухилі застосо вувались найбільш жорстокі засоби. На листопадовому пленумі ЦК КП(б)У 1933 року з участю Постишева, відпо ручника Сталіна, прийнято рішення, що українізація виконала СВОЕ завдання і може бути зупинена. Тоді ж ухвалено, що партійна орrанізапія України не доrлянула націоналістичноrо ухилу М. Скрипника. 77 На XVII з'їзді ВКП(б) (січеньлютий 1934 р.) П. Постишев, оцінюючи роботу КП(б)У щодо національноrо питання, заявив, що в акті переведення українізації допущено ухили від rенеральної лінії ЦК ВКП(б) і зокрема було дано "...тлумачення національноrо питання не як частини заrальноrо питання про клясову боротьбу і дикта туру пролетаріяту, а як самостійноrо питання".78 Перший секретар КП(б) Білоруси Н. rикало у своїй промові про національне питання на цьому ж з'їзді rоворив, що нацдемовські контрреволюційні елементи діяли, власне, тими ж методами, що й націоналістичні елементи в У країні. 79 Баrато промовців, виступаючи на XVII з'їзді, або викривали помилки інших діячів місцевих партійних opraHi зацій (напр., Постишев), або виклинали самих себе в 123 
"політичній сліпоті", займаючись самокритикою й даючи клятву боротися з ухилом у бік MicueBoro націоналізму, як це робив перший секретар ЦК КП(б) Білоруси rикало. Менш за все rоворили на цьому з'їзді про великодержав ний шовінізм. Зrадуючи про Hboro, Сталін дав у СВОЕМУ виступі трохи іншу оцінку ухилів у національній політиці, відмінну від клясифікації їх на попередніх з'їздах. Він сказав: "...Змаrаються про те, який ухил творить rоловну небезпеку: ухил у бік великоросійськоrо націоналізму, чи ухил у бік MicueBoro націоналізму? за теперішніх умовин це формальне і тому неварте змаrання... rоловну небезпеку творить той ухил, проти якоrо перестали боротися і якому дали таким способом розростись до державної небез пеки".80 Така настанова Сталіна ще більш ускладнила справу проведення коренізації. Балянсувати поміж ухилами ставало все тяжче і ТЯЖче. Щоб уникнути звинувачень у підриві радянської державности, боротьба велась як правило, з ухилом у бік MicueBoro націоналізму, а велико державний російський шовінізм як у РСФСР, так і в національних республіках та областях лишався непо мітним. Навіть Наркомосвіти, як було стверджено в поста новах ВЦВК і РНК РСФСР 20 квітня 1930 року, "HeДOCTaT ньо виконував" директиви про обслуrовування Haцio нальних меншин. 81 Виявлення MicueBoro патріотизму в будьякій формі в 1930 роки вважалось за ухил у бік MicueBoro напіоналізму, а з ним, як rоворив Сталін, треба боротись, бож він може "розростись до державної небезпеки". І саме тому, що в той період історії СРСР ПРОХОдИли жорстокі чистки рядів партії з застосуванням нечуваноrо в світі терору супроти rромадян з приводу різних ухилів, такі чистки і терор особливо rOCTpo відчутні були в національних республіках. Партійним і радянським керівникам інкримінувались не лише заrальнополітичні, а й національні ухили, як ось зрада радянськоrо режиму та зв'язки з буржуазним напіона лізмом. На XVII з'їзді ВКП(б) Постишев rоворив, що в 124 Україні ухил Скрипника, як і ухи Шумскоrо, "живилис ОДНИМИ й тими ж соціяльними КОрІН.НМИ и соками. . ОДИf! І друrий працювали для с.прав ІДlрвання У краІНИ ВІД Радянськоrо Союзу й ІмпеРІЯЛlстичноrо поневолення б ., " 82 українських ро lТНИКlВ та сеян. . . Такі ж звинувачення ІНКРИМІНувались видатНІШМ членам партії і в інших республіках. 1937 року вкинутии з партії Файзулі!f ХоджаЕВ в?начна ос?,бисТlС.ТЬ cepe партійних ДІЯЧlВ TYPKeTaHY, . П1инався > o ВІН ПРИЕД нався до правої ОПОЗИЦІЇ (БухарІНа І иоrо ДРУЗlВ), TO щО вона rарантувала б незалежність Узбекістану. ТОДІ oro змусили заявити: "...навіть якщо б це. сталося. ЦIНO чорноrо віроломства, ціною зраи баТЬКlВЩИНИ...НІчоrо и казати, що ця фіктивна незалеЖНІСТЬ стала б нещастям для узбекськоrо народу". 83 . Чистки Й судові процеси заторкну,?ІИ не шеuврхlВКУ в партійному керівництві, а й низои парТlИНИИ І раян ський апарат а також інтелектуаЛІВ І трудящих взаrаЛl робітників нуки, мистецтва й інших діянок культури, та селян, особливо в національних республках. a час чистки 1937 року в Середній Азії і КазахсаНІ заМІНено но.ими людьми 55.7% партійних службовЦІВ низ<>,вих. парТlИНИХ орrанізацій і 70.8 % обласних партіНИ KOMlТeТlB: Розrром партійних кадрів проходив ткож І В ІНШИХ наЦІОнальих республіках, не виключаючи І РСФСР, хоча. ceeд рОС.ІЯf! чистки й репресії заторкнули значно MeHy КlЛЬIСТЬ ОСІб І санкції супроти них не були пов'яза1 наЦІОнальною проблемою. В СредніuА.зії і КазахстаНІ ПlСЛЯ чист<?,к 1937 38 років "місцеВІ партlИНІ кари стали слабшІ;'МИ и менш ефективними, ніж будьколи, І тому ставали БІЛЬШ залеж ними від росіян". 84 Розrром національних куль:rур ирився широким фронтом ПО цілому Радянському .СОЮЗІ. 1934 року .a XI ,оо . КП(б) У ПОВ ІД ' омлено щО ІЗ складу BceYKpaIНCЬKOI зnщ , Академії Наук та Наркомосвіти було викючено контрреволюціонерів, наці<>,налістів,. u шпиrун1В, кля?вих BoporiB, серед них 48 ВОрОПВ з парпиними квитками . 125 
Число шкіл Рщн. мовою Рос. мовою 1934 року створено в Москві ЕДИНИЙ союз письмен ників, чим фактично була обмежена їх діяльність у ділянці національної культури. 85 На кінець 1930 років розформовані були національні військові формації, хоч чисельність їх і до Toro була дуже обмежена. 1934 року в Україні було 10 дивізій, в Білорусі 3, в Закавказзі 2 rрузинських, одна вірменська й одна азербайджанська. Окремо існували ще національні військові формапії в районі Волrи, Північноrо Кавказу й централь ноазійських областях, а також на Далекому Сході. 1939 року К. Ворошилов на XVIII з'їзді ВКП(б) заявив: "Червона армія робітників і селян Е ЕДИНОЮ арміЕЮ Радян cbKoro Союзу, заснованою на заrальній і рівній базі. З ціЕЇ причини існування окремих дрібних військових формацій, постійно зв'язаних з їх власною територіЕЮ, суперечить основам сталінської конституції та засадам спеціяльно територіяльної рекрутації до нашої армії. Національні одиниці мають бути злиті на заrальній базі в армію робітників і селян".86 Таке злиття військових частин і розмішення рекрутованої молоді по території СРСР було одним з актів відміни постанов ХІІ з'їзду РКП(б). Ця акція, звичайно, як то було й до революції 1917 року, сприяла політиці денапіоналізації. Пїсля 1933 року дії ЦК ВКП(б) щодо національних культур були спрямовані на боротьбу з ухилом у бік Micцe Boro націоналізму. "Метою було знищити національні орrанізації і виключити місцевих партійних та державних робітників, запідозрених у сепаратизмі або в намірах обме жити керівництво центральної влади в національних республіках" .87 Все ж, у ділянці народної освіти здобуті осяrи щодо навчання молоді рідною мовою в заrальноосвітніх школах залишались на високому рівні. У 19З839 навчальному році .. . число шкІЛ І учНІВ щодо мов навчання позначалося такими даними у відсотках по республіках: Українська РСР Білоруська РСР Азербайджанська rрузинська Вірменська Туркменська Узбецька Казахська 84. 8 9б.5 80. 0 64.9 66.8 71. 1 70.8 52.7 9.8 3.2 5. 1 5. 9 2.4 5. 0 5.5 38. б Число учнів Рщн. мовою Рос. мовою 78.2 93.3 59.8 64.1 77.7 б1. S б5.1 32.4 14.0 б. б 9.5 9.2 2. 8 13.2 10.0 52.3 За постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) з березня 138 року, в усіх заrальноосвітніх ола,,:. неросійської aЦIO нальности, почали навчати РОСІНСЬКОІ мови о.бов язко вому порядку.88 Таке зобов'язання,. треба ВІДМlТf!ТИ, не відповідало конституційним нормам НІ з 1924 року, НІ з 1936 року, ні настановам Леніна, який висловлював неrатив ставлення до будьякоrо примусу навчання мови HaЦII rнобительки. Якщо підходити до оцінки розвитку національних культур народів СРСР за KU:bKic! руко.ваних. видань у порівнянні з населенням, то І в цІН ДlянЦІ на KHeць 1930 років, коли відсоток rрамотних УСІХ HapoдlВ значно підвищився, спостеріrався певний розрив. . Мовами народів СРСР видано книr І брошур у відсотках: Число Тираж Аркушат % населення друк. один. (Перепис 1939 р.) 1928 1938 1928 1938 1928 1938 Російсь. 80. 2 78. б 58.4 мовою: 73. б 75.8 83.5 78.8 Іншими 19.8 21.4 41. б мовами: 2б,4 24. 2 1б.5 21.2 У числі аркушату в 1936 році в національних мовах переважала література для шкіл і молоді 58 %.89 126 127 
Тираж rазет напіональними мовами, крім російської, 1938 року складав 23 відсотки. В українській і білоруській мовах 1938 року, порівнюючи до 1933 року, він значно знизився: в українській мові на 23%, у білоруській на 12%. Випуск журналів щодо кількости аркушату в національних мовах становив лише 6.0%.90 Низькі тиражі видань національними мовами показують, що і продукцію друку використовували, як засіб боротьби за збереження за Москвою провідної ролі в усіх національних республіках СРСР. Процес коренізації партійноrо й радянськоrо апаратів на кінепь 1930 років утратив СВОЕ наЦІональне значення. 16. И. Сталин, Соч., т. 5, М., 1947, стор. 323. 17. "Правда", 12 травня 1923. 18. "Правда", 7 липня 1923. 19. Там же. 20. Двенадцатий с'езд РКП(б), cTeHorp. отчет, М., 1968, стор. 612. 21. "Правда", 12 травня 1923. 22. История советск. констит. 19171956 rr.,M., 1957,стор. 201. 23. "Советское строительство", І, М., 1926, стор. 42. 24. Там же, стор. 51. 25. Н. Н. Попов, Национальная политика советск. власти, М., 1927, стор. 98. 26. Там же, стор. 9697. 27. Там же, стор. 98. 28. П. А. Азизбеков, В. И. Ленин и социалистич. преобра зование Азербайджана, стор. 256257. 29. Педаrоrический словарь, т. 1, М., 1960, стор. 489, 512; т. 2, стор. 457, 499. 30. Н. Н. Попов, Напиональн. полит. сов. власти, М., 1927, стор. 98. 3 І. А. Анушкин, Из опита коренизации в Казахской ССР, ж. "Революция и национальности", 7, 1930, стор. 98. 32. Там же, стор. 94. 33. "Советское строительство", 1, М., 1926, стор. 43. 34. Там же, стор. 47. 35. Итоrи работи среди национ. меньш. на Украине, Харьков, 1927, стор. 92. 36. Культурне будівництво Української РСР, т. І, к., 1959, стор. 312. 37. Е. rирчак, На два фронта в борьбе с национализмом, М., 1930, стор. 44. 38. Коммунистична партия Украини в резолюц. и решен. с'ездов и конф., к..1958 стор. 370. 39. Там же, стор. 314. 40. Там же, стор. 430. 41. С. В. Коссиор, За ленинскую национ. политику, к., 1930, стор. 78. ПРИМІТКИ 1. И. Сталин, Сочинения. т. 5, Москва, 1947, стор. 340341. 2. Там же, стор. 341. 3. Там же, стор. 336. 4. Коммунистична партия Украини в резолюциях и решениях с'ездов и конфер.. Киев, 1958, стор. 237238. 5. И. Сталин, Соч., Т. 5, М., 1947, стор. 308. 6. Там же, стор. 306. 7. М. Rywkin, Russia іп Central Asia, New York, 1963, р. 52. 8. И. Сталин, Соч., Т. 5. М., 1947, стор. 319. 9. Там же, стор. 32930. 10. "Правда", 25 травня 1923. 11. Там же. 12. Там же. ІЗ. Там же. 14. Там же. 15. Двенадцатий с'езд РКП(б), стеноrраф. отчет, М., 1968, стор. 597. 128 129 
42. Там Же, стор. 78. 43. Там же, стор. ІЗ. 44. С. Коссиор, Итоrи и задачи проведения нац. полит. на Украине, стор. 47. 45. М. Скрипник, Статті і промови, т. 2, Харків, 1931, стор. 46. Там же, стор. 23. 47. Там же. 48. "Большевик", 2324, М., 1926, стор. 5253. 49. Там же, стор. 55. 50. Там же, стор. 56. 51. Там же, 1112, 1927, стор. 75. 52. "Советское строительство" 5, М., 1926, стор. 8485. 53. С. В. Коссиор, За ленинскую нац. политику, К, 1930, стор. 73. Там же, стор. 6. 74. Там же, стор. 85. 75. Там же, стор. 8586. 76. Там же, стор. 84. 77. В. rолуб, Конспективний курс истор. КП(б)У, Мюнхен, 1957, стор. 72. 78. "Правда", 29 січня 1934. 79. Там же, 30 січня 1934. 80. Там же, 28 січня 1934. 81. "Революция и национальности", 6, 1931, стор. 2122. 82. "Правда", 29 січня 1934. 83. М. Rywkin, Russia іп Central Asia, New York, 1963, р. 103. 84. Ibid., р. 104. 85. Robert Conquest, Sowiet Nationa'ities Роlісу іп Practice, London, 1967, р. 64. 86. lbid., р. 53. 87. lbid., р. 94. 88. Национальние школи РСФСР за 40 лет.М., 1958, стор. 11. 89. ЦСУ. rосплан СССР, Культурное строительство, М.,1940, стор. 206, 208; А. Я. Боярский, П. Шушерин. Демоrрафическая статистика, М.. 1956, стор. 80. 90. ЦСУ, rосплан, Культурное строительство, М., 1940, стор. 215. 220. 21. 27. 54. "Большевик", 1112, 1927, стор. 76. 55. Там же. 56. "РеВОЛЮlIИЯ и национальности", 89, 1930, стор. 31. 57. Там же, 7, 1930, стор. 9697. 58. Там же, стор. 97. 59. Там же. 60. С. В. Коссиор, за ленинскую нац. политику, К,1930. стор. 27. 61. Там же, стор. 30. 62. Там же. 63. Ленин. т. 31, стор. 72. 64. М. Скрипник, Статті і промови, Харків. 1931, т. 2, стор. 23031. 65. Там же, стор. 230. 66. Там же, стор. 233. 67. Н. Н. Попов. Очерки истории ВКП{б), М. 1933, стор. 230. 68. "Революция и национальности", 1,1930, стор. 11; 89. стор. 31, 32; 7, стор. 94. 69. "Нові дні". Торонто, жовтень, листопад, rрудень 1969, стор. 8. 10, 7. 70. Н. Н. Попов, Очерки истории ВКП{б), М..1933, стор. 277. 71. "Революция и национальности", 6, 1930, стор. 7. 72. Там же, стор. 6. 130 131 
5. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ПАРПУ ЗА ДИКТАТУ РИ СТ АШНА характер: досяrнуті в rалузі культури й rосподарчоrо будівництва успіхи служили інтересам союзної држави, а не інтересам федеративних її частин наЦІОнальних республік. Отже, культурна революція 1930 років стала підставою для закріплення курсу партії на побудову соціялізму в одній країні, а одночасно для здійснення HOBoro курсу ВКП(б) у національному питанні, курсу спрямованоrо на так звану інтернаціоналізацію rpo мадськоrо життя народів СРСР. Поставлено льозунr, що культура кожноrо з радянських народів маЕ бути національною за формою і соціялістичною за змістом. Але національна форма зводилась до етноrрафізму, часто без орrанічноrо зв'язку зі своїм історичним минулим. Наукові й культурноосвітні орrанізації, як і всі навчальні заклади Радянськоrо Союзу, почали подавати самобутню культуру окремих народів, усупереч історичній дійсності, як культуру, що склалась під впливом російської культури. Іншу оцінку в розвитку національних культу розrлядалось як антиленінську, антимарксистську. ПраЦІ видатних радянських учених істориків, як М. М. Покров CbKoro, а також діячів науки й мистецтва ранішоrо періоу, переrлянуто, і всі розходження з ціЕЮ доктриною ПІД падали rострій критиці. Знаменною щодо Uboro Е оцінка історичних фактів у розвитку колоніяльної політики царської Росії для при Еднання до неї тіЕї чи іншої території з неросійським населенням. На Всесоюзній конференції істориківмарксистів (rрудень 1928січень 1929 рр.) дискутувалось питання про значення ПРИЕднання до Росії (фактично підкорення) Кавказу, Середньої Азії та інших територій. Історик Махарадзе у своЇЙ доповіді заявив, що селянство rрузії під пануванням Росії терпіло подвійний тяrар: і царської політики, і MicueBoro дворянства. Ця заява не викликала жодноrо заперечення, але спроба доповідача підкреслити факти, які нібито відіrравали проrpесивну ролю для rрузї, викликала велику дискусію і протести учасниКІВ 133 У 1920тих і першій половині 1930их років парТlИНl орrанізації національних республік і областей, балянсуючи поміж ухилами великодержавноrо шовінізму й MicueBoro націоналізму, творили умови для підrотовки кадрів коренізації в усіх сферах адміністративноrосподарчоrо й културноrо будівництва. .Але в. період так званоrо ВИРlшальноrо наступу в ЗДІйсненНІ культурної революції (1934 по 1939 роки) підrотовка національних кадрів утра!ила .значення CYTTEBoro фактора в розвитку й закршленНІ радянської державности. Культурна революція друrої половини 1930 років мала велике значення в rромадському й політичному житті народів СРСР. Завдяки їй здійснено низку проблем: під вищено рівень письменно сти населення, розвинуто вищу й середню спеціяльну освіту, створено співзвучні інтересам партії молоді кадри інтеліrенції для праці в індустрії й у силоміць проведеній колективізації сільськоrо rосподарства та ін. Усе це, здавалось би, не повинно відбиватись на розвитку національної державности радянських республік і на здійсненні проrрамових завдань щодо національноrо питання. Але, поруч з цим, в умовах жорстокоrо терору й політичних чисток Toro періоду, які позначались у баrато rострішій формі в національних республіках, як у самій Росії, культурний розвиток населення приймав однобічний 132 
конференції, зокрема М. Покровськоrо, який вказав на те, що анексія rрузії Рою це було не ПРИЕднання, а заrарбання rрузії, ЗДlИснене "у ВИСЛІДІ боротьби за Константинопіль, як за пляцдарм Туреччини". І А окупація Середньої Азії і перетворення ціЕЇ порівняно великої території з населенням, яке перебувало на ступені февдальноrо укладу життя, в колонію капіталістичної країни, сприяла консервуванню февдалізму з усіма наслідками економічноrо й політичноrо rноблення. Щождо ПРИЕднання Середньої Азії до Росії, то на конференції висловлено думку, що боротьба, яку провадили тубільці за незалежність СВОЕЇ країни, моrла б привести до розвитку капіталістичних відносин, у чому були запікавлені всі прошарки населення, за вийнятком "тонкої феодальної верхівки великоrо панства, пов'язаноrо торrовельними інтересами з РосіЕЮ". 2 Боротьба за усамостійнення Туркестану (18701890), за відродження KOKaMcbKoro ханства, яка провадилась під rаслом священної боротьби з невірними, тобто з християнами. не відокремлювалась від селянськоrо руху проти панування росіян. Uим рухом керувала місцева шляхта й духівництво. 3 1 саме тому. що цей рух був спрямований проти насильства, політичноrо безправства, приниження й національної зневаrи, М. Покровський, враховуючи всі історичні факти колоніяльноrо панування Росії, виступив з rострою критикою супроти тих, хто намаrався довести, що ПРИЕднання до Росії неросійських земель мало проrресивне значення. 4 1934 року иК ВКП(б) у зауваrах до конспекту підручника з "Історії СРСР" за підписом Сталіна, Кірова і Жданова дав нові настанови, якими слід було керуватися. ЦК писав: "Нам потрібний такий підручник з історії СРСР. в якому історія Великоросії не відокремлювалась би від історії інших народів СРСР..." 5 Оцінка колоніяльних володінь дореволюційної Росії почала набувати явно партійноrо характеру, який відповідав новому політичному курсові в національній 134 політиці. Історична школа М. Покровськоrо була визнана за антиленінську, антимарксистську. Автори підручника "Історія СРСР", щО вийшов за редакціЕю Анни Панкратової після цих настанов ЦК ВКП(б), вважали за потрібне заявити, що хоча "царизм штучно зупиняв eKOHO мічний і соціяльний розвиток неросійських народностей... тримав їх у темряві й неуцтві, стримував їх національне само означення", але "справжніми представниками російської нації були ті краші люди, які вважали за свій патріотичний обов'язок об'ЕДнувати всі народи навколо російськоrо народу для спільної боротьби проти спільноrо вороrацаризму". 6 Це правда, що до революції 1917 року певна частина російської інтеліrенції намаrалась спільно з іншими Haцio нальностями вести боротьбу проти царизму, але це ніскільки не послабляло заходів уряду в обмеженнях інородців як політичноrо, так і культурнонапіональноrо характеру. Ленін, характеризуючи долю до революційної Башкирії, писав: "ае такий кусень колоніяльної політики, який витримаЕ порівняння з якими завrодно поступу ваннями німців у будьякій Африці". 7 У своїх працях про національне питання Ленін, rоворячи про тих же башкирів та їх відношення до росіян, висловив таку думку: "Башкири мають недовір'я до великоросів з тіЕЇ причини, що великороси культурні й використали свою культурність, щоб башкирів rрабувати. Через те в цих rлухих місцевостях ім'я великороса для башкира означаЕ "rнобитель", "шахрай". Треба з цим рахуватись, треба з цим провадити боротьбу. Але ж це затяжна справа... Тут ми маЕМО бути дуже обережні. Обережність особливо потрібна з боку тіЕЇ нації, яка, як великоросійська, викликала до себе в усіх інших націй скажену ненависть. Лише тепер ми навчились це направляти та й то поrано". 8 У справі зв'язків Росії з своїми середньоазійськими володіннями Ленін вважав, що вони визначаються товарообіrом, "ко нцентраціЕЮ невеликих місцевих ринків в один заrальноросійський ринок. Тому що керівниками й rосподарями Uboro процесу 135 
були капіталістикупці, то й утворення цих національних зв'язків мало не який інший характер, як творення зв'язків бурхазних". 9 Та й сам Сталін у своїх перших порево ЛЦlИних вис.тупах твердив: "Царизм породив серед МІсцевих наlOнальних мас найrлибшу зневіру, яка переходила ІНоді у вороже відношення до Bcboro російськоrо". 10 Настанова ЦК ВКП(б) з 1934 Р., шо історію неросійських народів не слід відривати від історії Росії, твоила, ожна сказати, цілу революцію в радянській ІСТОрІОrраф!ї, зокрема в інтерпретапії ПРИЕднання He російських земель до Росії. В наукових працях це явище прой.шло певні ступені формулювання. Насамперед пущено обlr тведження про "менше зло", але в короткому часі иоrо заМІНено твердженням, що всі ПРИЕднання He російських земель до Росії мають позитивне значення. М. МустафаЕВ, розrлядаючи ПРИЕднання до Росії Азербайджану і близьких до Hboro країн, вважав цю подію за об'Ективнопроrресивну, бо, мовляв, Росія сприяла проrpесові в ділян-ці rосподарчоrо й культурноrо життя, вона дал МОЖlИВІСТЬ уникнути Toro, щоб ці землі були захоплеНІ ПерСІЕЮ та Туреччиною. Він писав: "Справді, TKe об'Ективнопроrресивне явище, як розвиток капіта ЛІзму, яке ?уло б неможливим в умовах панування Персії і Туреччини І яке стало моЖливим після ПРИЕднання околиць д? Росії, не сумісне з поняттям "зла". 11 Але така оцінка, як BOMO, e. покриваЕТЬСЯ з твердженням Леніна про те, що НІДе в CBlТI не було TaKoro rноблення більшости населення країни, як у Росії. 12 У період.друrої світової війни вчені, літератори, мистці окремих наЦІональностей підrотували й частково опублі кувли ряд праць, які характеризують шляхи розвитку їх наЦІОнальних культур. Здавалось би, що в цьому моrло бути .неприродноrо? Якщо іСНУЕ нація, зрозуміло, вона маЕ СВОЕ Історичне МИнуле, свої національні особливості. Людей без національних особливостей немаЕ, про шо писав і Ленін, арrументуючи включення національноrо питання до 136 проrрами партії. 13 В цей період доктрина ЦК ВКП(б) з 1934 року начебто почала втрачати СВОЕ значення. Про це свідчать такі факти. Було підrотовлено до друку "Очерки по истории Башкирии", літературні твори "Идукай и Мурадим" та "Эпос 0 боrатирях", в яких ідеалізувалось патріярхальнофевдальне минуле башкирів, а в П'Есі "КахимТуря", про історію участи башкирів у війні 1812 року, протиставились один одному російські і башкирські вояки.l 4 І ОСЬ ЦК ВКП(б) 1945 року, іrноруючи твердження Леніна про колоніяльне становище башкирів у царській Росії, вимаrаЕ, щоб у наукових та літературних творах подавалась історія башкирськоrо народу, як йоrо спільна з росіянами боротьба проти паризму та . іноземних поневолювачів. 15 У слід за ціЕЮ постановою ЦК ВКП(б) прокотилась хвиля цензурних присудів і постанов ЦК КП(б) ряду національних республік. Наукові праці, літературні й художні твори, опубліковані в роки друrої світової війни чи зразу ж після війни, що не відповідали настановам ЦК ВКП(б), підпадали rострій критиці. Партійні цензори вимаrали, щоб такі праці переробити. Зокрема, Пленум ЦК КП(б) Казахстану (жовтень 1951 р.) прийняв постанову, в якій вказано на допущені помилки й недоrляди: "В окремих творах літератури й мистецтва було допущено викривлення проrресивноrо значення добро вільноrо ПРИЕднання Казахстану до Росії, замовчувано величезний проrресивний вплив передової російської культури на духовий розвиток казахськоrо народу, затушковувано спільну боротьбу росіян і казахських працюючих мас проти соціяльноrо й національноrо при rнічення...". 16 Під ідеолоrічний розrром підпали "Нариси з історії української літератури", надруковані 1946 року. ЦК КП(б) України визнав цю працю антинауковою, буржуазно націоналістичною. Українська література, на думку партії, подана без належноrо зв'язку з боротьбою кляс. Подібні "помилки" сталися в ті роки і в насвітленні культурної 137 
спадщини в республіках Прибалтики Естонії, Латвії, Литві. 17 . rOCTpO виступила "Правда" в статті "Проти ідеоло пчних перекручень в літературі" (липень 1951 р.) з приводу написаноrо й виданоrо ще в 1944 році вірша українськоrо поета Володимира Сосюри "Любіть Україну". Цей талановитий літературний твір кілька разів перекладено й видано російською мовою в 1947, 1948 і 1949 роках. Але, зауваЖУЕ "Правда", автор не виявив належноrо заrально державноrо патріотизму. Україна подана як споконвічна а . , не СОЦІяльна країна, відокремлена, без зв'язків з іншими республіками, не в родині і співдружності радянських республік. "Не зважаючи на явні помилки вірша В. Сосюри, українська преса не розкритикувала шкідливоrо вірша, і він ?araTO . рзlВ видавався в Україні... Перекручення в ІДеолопчюй роботі мають місце і в ділянці мистецтва. Так на сцені Київськоrо театру опери та балету імені Т. r. Шевченка була поставлена опера "Боrдан Хмельницький" лі?ретто якої ...маЕ поважні помилки. Зазначені факт СВІДчать про поважні недоліки й помилки в ідейновиховній роботі в Україні. ЦК КП(б)У, як видно, незадовільно займаЕТЬСЯ ідеолоrічними справами. Більшовицьке керівництво. ідейновиховною роботою поляrаЕ втому, шоб чано поБІЛЬШОВИЦЬКОМУ критикувати людей, не затирати ІХЮХ помилок. Це й означаЕ допомаrати людям, сприяти ЇХ творчому зростанні". 18 Будьяке відступлення від партійних настанов роз rля:далось, як ідеолоrічно невитримане, помилкове і ШКlиве для виховання мас у дусі пролетарської СОЛІДарности. У роки друrої світової війни поширювано епос з історії TaTapcbKoro народу, про Едиrея командувача золотоординськоrо війська, а зrодом фактичноrо вождя Золотої Орди, який праrнув відновити попередню незалежність Татарії від MOCKoBcbKoro князівства. Цей твір також визнано ідеолоrічно помилковим. 1944 року ЦК ВКП(б) запропонував 138 Татарському обкомові партії вжити заходів, щоб припущені помилки націоналістичноrо порядку було виправлено. 19 Характеристично, в ці ж роки ЦК ВКП(б) підняв на шит слави ряд видатних царських полководців і військови провідників, які відіrрали визначну ролю не лише в за.хисТІ земель російської держави, але й у поширенні її володІНЬ, у скріпленні февдальнокріпосницькоrо ладу. До таких особливо заслужених належать: Ол. В. Суворов (l7ЗО1800), Мих. 1. Кутузов (I7451813), Ф. Ф. Ушаков (I7441817) та інші. Портрети деяких полководців парських чсів потрапили навіть до кабінету Сталіна. Ось що РОЗОВІДаЕ про це rенерал армії С. М. Штеменко: "Члени П?лпБІ<?ра розміщувались, як звичайно, впродовж столу БІЛЯ СТlи обличчям до нас військових, і до великих портреТlВ Суворова й Кутузова, що висіли на протилежній стороні кабінету. Сталін вислуховував звідомлення, прохо джуючись біля столу з нашоrо боку. Зрідка підхD,IИВ o CBoro письмовоrо столу, який стояв поодаль в каБІНеТІ... праворуч від письмовоrо столу на окремій підставці біліла під склом rіпсова по смертна маска В. І. Леніна". 20 rосподар кабінету Сталін, як видно з Uboro опису, не мав надхнення з портретів революційних діячів; їх у йоrо кабінеті не було, крім маски Леніна. Він, певно, надавав переваrу rероям, які зміцнювали MorYTHicTb Росії. М. Кутузов, наприклад, був не лише видатним військовим провідником (18121813), але й досвідченим дипл?маом. Історик Ев. Тарле писав про Кутузова, щО ВІН ПlСЛЯ поrрому турків 18111812 рр. доміrся у них відступлення Басарабії з фортецями Ізмаїлом, Бендерами, Хотином, КїлїЕю й АкерманЇЕю (Букарештський мир 1812 р.);йому, як дипломатові, удалось не лише звільнити армію, шо була Молдавії, "для дальшої війни з Наполеоном, але и придбати для Росії значну й баrату територію". 21 А. Суворов відомий не лише своїми походами по країнах Західньої Европи, але й військовими успіхами проти Туреччини й Польщі, в наслідок чоrо Росія значо поширила свої володіння коштом цих держав. ПІД 139 
проводом . Суворова рОСlИські ВlИська взяли участь у придушенНІ польськоrо визвольноrо руху, після чоrо стався розбір Польщі і вона перестала існувати як незалежна держава. 22 Заслужен,:ми військовими діячами були адмірал Федір Ушаков І аДМІрал Павло Нахімов. ЦК ВКП(б) і радянський уряд. визнали їхній російський патріотизм, як rідний наСЛІДування. . TKY ж YBary приділено й Олександрові Невському, з ІМ ям якоrо пов'язано розвиток московської державности, хоч він за час cBoro царювання жорстоко розправився з антифевдальними виступами селян і міщан. До числа. осіб, що побільшували територіяльні надбання РосІЇ, включено також reTbMaHa Боrдана Хмельницькоrо, який вступив у доrовірні стосунки з московським царством. . .На шану всіх. цих визначних військових і державних ДЧlВ ЦК ВКП(б) І радянський уряд у роки друrої світової ВlИНИ встан?вили військові ордени наrороди, які вживаються І тепер. Порівняння . директив.ни настанов ЦК ВКП(б) щодо трактуання ПОЛlТИНИХ ДІЯЧlВ минулих століть російських і неросlИСЬКИХ ,!apoдlВ rоворить про те, що принцип Единоrо потоку в СУПlльному житі під час культурної революції, і особл.иво. ПlСЯ друrої CBlТOBOЇ війни, застосовупься до нерОСІЯН І рОСІЯН порізному. Різниця між народами СРСР була ще чіткіше під креслна 24 трав.ня 1945 р. на бенкеті в честь перемоrи над rlТлеРIСЬКОЮ Н-Імеччною.. На рочистому прийнятті у КремЛІ, в rеОРПЕВСЬКlИ заЛІ, де ЗІбрались військові члени Центральноrо Комітету партії та урядів, впливові діячі rоспдарства, науки, культури, літератури й мистецтва, СталІН звернувся до присутніх: "Я ?,отів би піднести тост за здоров'я радянськоrо народу, І п;рш за.се за здоров'я російськоrо народу. Я п'ю за здоов я РОСlИськоrо народу тому, що він Е най В1ЗначНlШОЮ націЕЮ з усіх націй Радянськоrо Союзу. Я ПІДношу тост за здоров'я російськоrо народу тому, що він 140 заслужив у цій війні заrальне признання, як керівна сила Радянськоrо Союзу серед інших народів нашої країни. Я підношу тост за здоров'я російськоrо народу не лише TOMY щО він керівний народ, але і тому, що в Hboro Е яснии розум, стійкий характер і витривалість. Довір'я російськоrо народу до радянськоrо уряду виявилось вирішальною силою, яка забезпечила історичну перемоrу над BoporoM людства фашизмом. Спасибі йому, російському народові, за це довір'я!". 23 Вислів Сталіна, що російський народ довіряв С.ВОЕМУ урядові й тому йшов на всі жертви, не маЕ Нlякоrо відношення до правовоrо стану цьоrо народу. У рЯД У СРСР, як відомо, не обираЕТЬСЯ, народ лише віддаЕ свої rолоси за кандидатів, запропонованих партіЕЮ. Виступ Сталіна фактично був риторичним засобом, щоб під креслити велич і відданість російськоrо народу радянському режимові. СУТТЕве у промові Сталіна те, що він висунув російський народ на найвищий щабель, недосяжний для інших народів. Така r'льорифікація російськоrо народу стоїть у повній протилежності не лише до тверджень Леніна щодо національноrо питання, але й до постанов, що їх запропонував сам Сталін, у конституції СРСР 1936 року. Так у статті 123 зазначено, що "... встановлення прямих або непрямих переваr rромадян у залежності від їх расової і національної приналежности, рівно ж як і будьяка проповідь расової або національної виключности або ненависти і зневажання караються законом". 24 Якщо rоворити про більшу ВОЕННУ бойовість російськоrо народу в порівнянні з іншими неросійськими народами, про яку зrадував Сталін, то вона ПОЯСНЮЕТЬСЯ рядом причин насамперед тим, що зміни соціяльної бази в економіці, які пройшли за роки радянськоrо режиму, були для росіян менш відчутні, ніж для інших народів. Для He російських народів, особливо для селян, силоміць запро ваджений перехід від традиційної форми ведення rосподарства на колективну, був більш болючим, ніж для росіян з їх общинним землекористуванням. Подруrе, 141 
континrенти військ, сформовані з робітничих мас у РСФСР, виявляли більше патріотизму, ніж робітники, наприклад, з України, в числі яких було баrато колишніх заможних селян, що, уникаючи режимних переслідувань та колекти візації, поповняли лави робітників СВОЕЇ країни. ПроБОЕва якість вояків центральної Росії в перші роки війни, як зазначають дослідники друrої світової війни, була значна: "Континrенти з робітників бились краще селянських континrентів, а селянські континrенти з півночі краще таких з півдня СРСР, цебто України". 25 Інша ситуація була за першої світової війни. Тоді, як писав Н. rоловин, "южане", тобто українці, відзначались більшою стійкістю і БОЕ здатністю, як "северяне" росіяни. 26 Та не лише економічні мотиви породжували різницю у БОЕздатності вояківросіян і неросіян. Велике, а то й вирішальне значення мали проблеми національні. Керівне становише в партійному й державному апаратах фактично зберіrалось за росіянами в цілому СРСР. На ХVІІІ з'їзді ВКП(б) 1939 року делеrатів з правом вирішальноrо rолосу від окремих областей і національних республік у порівнянні з чисельністю населення у відсотках було: 27 OCKOBCЬKa область Ленінrрадська обл. Іванівська обл. Ярославська обл. Вірменія rрузія Азербайджан у країна Білорусь у збекістан Т аджикістан Туркменістан Казахстан 142 Відсоток делеrатів: Вищий відсоток членів партії серед населення в російських областях також свідчить про більшу їх заанrа жованість у керівництві політичним і державним життям СРСР, ніж У національних республіках. Отже, цим, мабуть, пояснюпься і більша стійкість їх у війні. У роки війни, з ініціятиви й під керівництвом партійних орrанізацій складались "накази народу", які мали скріплювати бойову мораль у боротьбі з Німеччиною. У Вірменії, наприклад, видано такий "наказ':: "Наш батьківщина моrутня дружбою радянських HapoдlВ. На чоЛІ з нашим старшим братом великим російським народом, плече в плече з синами братських народів бийтесь з BoporoM. Зміцнюйте на фронтах непорушну дружбу і братерство...". 28. . Слова цьоrо наказу СВІДчать про те, шо ВИДІЛення російськоrо народу, як "старшоrо брата" й "великоr?", санкціонували вищі партійні орrани ще до виступу СтаЛІНа у Кремлі з приводу перемоrи над Німеччиною. Отже, слова Сталіна, сказані на бенкеті у травні 1945 року, це. не випадковий вислів, а свідома коректива настанов . ЛеНІНа щодо національної політики партії, зокрема щодо рlВНОСТИ всіх народів. Сталін тримав тоді всю владу в своїх руках. Н. Хрущов на закритому засіданні ХХ з'їзду КПРС (1956 року) rоворив: "На практипі . CTaiH зневажав норми партійноrо життя і нівечив ленІНСЬКІ засади колективноrо партійноrо керівництва". 29 Хрущов стверджував, що Сталін упродовж усіх років війни не скликав пленарних засідань ЦК партії. Цим, мабуть, Хрущов намаався від: межувати партію від співвідповідальности за тl жахлиВІ форми розправи, що їх учинив Сталн: депор!ацї цілх народів Північноrо Кавказу (карачаївцш, чеченЦІВ, ІНrушlВ, балкарців у 1943 1944 роках, калмиків 1943 р., татар Криму 1944 р.) У райони Казахстану й Середньої Азії. Н. Хрущов rоворив, що українці уникнули ціЕЇ долі лише тому, що їх було надто баrато і не було куди таку кількість пере селювати. Кваліфікуючи ці репресії, Хрущов заявив: "Не лише марксистленінець, але кожна людина здоровоrо 143 Відсоток населення: 13.3 9. 1 2.4 1.7 1.23 2. 36 2. 8 17.3 2. 3б 1.40 0.25 0.31 2. 42 5. 2 3. 8 1.6 1. 3 О. 74 2.08 1.88 18.2 3.27 3.68 0.91 0.73 3. 6 
rлузду не в змозі зрозуміти, як можна було робити BIД повідальними цілі народи, не виключаючи жінок і дітей, старих, комуністів і комсомольців, застосовуючи масові репресії супроти них, прирікаючи їх на злидні і знущання за ворожі вчинки, заподіяні окремими особами чи rрупами". 30 Ленін також виправдовував крайні засоби репресій супроти своїх політичних BoporiB: "Застосування насилля викликаЕТЬСЯ завданням придушити експлуататорів, приду шип поміщиків і капіталістів; коли все це буде розв'язано, ми вІД усяких виняткових заходів відмовимось". 31 Засоби боротьби з інакомислячими, безумовно, були дуже жорстокі від caMoro початку радянської влади, але вони стосувались, поперше. не до цілих народів і, подруrе, їх застосовувалось у період боротьби за самозбереження, за втримння хисткоrо на той час режиму. Сталінські ж репресІЇ -застосовувались до народів, які не заrрожували реЖИМОВІ, а коли rоворити про r'еноцид кримських татар, то йоrо було застосовано вже тоді, коли вислід війни явно вирисовувався поразкою для німців. . Упродовж майже двох десятиріч перманентно, з БІЛЬШИМИ чи меншими перервами, провадилась політика обезrоловлювання фізичноrо винищення або ув'язнення національної еліти народів СРСР. ДЛЯ оформлення цих дій орrани НКВД самі створювали шкіднипькі орrанізації. Н. XpYOB у названій уже промові на ХХ з'їзді КПРС, роз ПОВІдаючи про "Мінrрельську націоналістичну орrанізацію", відмітив, що "на підставі зфабрикованих документів стверджували, що у rрузії нібито існувала націоналістична орrанізація, метою якої було повалити радянську владу в цій республіці за допомоrою імперія лістичних країн... Тисячі неповинних людей стали жертвою свавілля й безправства". 32 В Україні лише у 30 роках подібних орrанізацій було створено п'ятнадцять, з масовим винищенням найбільш видатних, активних і талановитих діячів науки, мистецтва та робітників різних адміністративноrосподарчих, кооперативних та партійних opraHiB. 33 А проте і Хрущов, перебравши всю повноту влади, після KopOTKoro періоду "відлиrи" (I9561957 рр.), провадив національну політику подібно, як і Сталін, застосовуючи лише трохи ІНШІ методи. 1957 року депортовані народи Північноrо Кавказу й калмики були реабілітовані і мали змоrу частково повернутись на свої попередні місця поселення. Кримські ж татари, не зважаючи на їхні наполеrливі домаrання, такої сатисфакції не дістали. У той період, коли провадилась насильна депортація цілих народів з Північноrо Кавказу та інших районів РСФСР, коли ліквідувались національні автономні республіки й області без відповідних на те ухвал законо давчих opraHiB, Верховна Рада СРСР у лютому 1944 року схвалила закон про зміну конституції СРСР і всіх союзних республік, за яким передбачалось поширення їх правових норм. Наркомати зовнішніх справ і оборони перетво рювались із заrальносоюзних на союзнореспубліканські. Відповідно до Uboro закону, кожній із союзних республік надавалось право (стаття 18a) "нав'язувати безпосередні зносини з закордонними країнами, укладати з ними уrоди й обмінюватись допломатичними й консульськими представниптвами", а за статтею 18б "мати свої республіканські військові формації". 34 r олова Ради народниХ комісарів СРСР В. Молотов, пропонуючи Верховній Раді СРСР ПрОЕКТ закону на затвердження, rоворив: "Справа йде не про звичайне перетворення двох наркоматів. Справа йде, передовсім, про постання нових відповідальніших завдань перед союзними республіками. Поставлено питання про нові завдання і права союзних республік, поперше, в справі оборони нашої країни, і, подруrе, в rалузі зовнішніх зв'язків з іноземними державами, і у зв'язку з цим, про важливі перетворення в нашій союзній країні...". 35 Депутати Верховної Ради СРСР, висловлюючи повне вдоволення з приводу пропозицій В. Молотова, вважали, що з утворенням у союзних республіках наркоматів 145 144 
зовнішніх справ буде забезпечена розв'язка "спеuифічних rосподаI?ЧОКУЛЬТУРНИХ потреб, які не можуть бути ?хоплеНl заrальносоюзним представниuтвом за кордоном" І що ей акт забезпечить "повернення прав союзних респубІК у ділянuі зовнішніх зносин, які пі республіки добровІЛЬНО передали Радянському Союзові в 1922 році". 36 Вжитий вислів "повернення прав союзних республік" як і "добровільна передача" їх це нішо більше я радянські партійні фрази, які нічоrо спільноrо не маюь з народним волевиявленням. Перебудова наркоматів оборони й зовнішніх зносин формально надавала союзним республікам більше прав, як то передбачав Ленін у своїх зауваженнях до ПрОЕКТУ утворення Радянськоrо Союзу. Молотов, виступаючи перед депутатами Верховної Ради СРСР, у своЇЙ арrументації щодо перебудови назва них заrальносоюзних наркоматів у союзнореспубліканські не розкрив справжніх причин, які спонукали радянський уряд поставити питання про проведення таких змін. До речі буде Haraa, що. за ухвалою ХVІІІ з'їзду ВКП(б) друrоряН1 ВlИСЬКОВІ формування наuіональних республік, так зваНІ територіяльні частини, які існували до Toro часу були розформовані, і Червона армія формувалась лише за прнuипом екстеритоіяльности, як то було й за uарських часlВ. Moдь, яка ПІДляrала призиву, в масі своїй уже знала рОСlИську мову, що Й давало можливість практично перводити в иття uей принuип серед усіх неросійських наUІОнальностеи СРСР. [нша ситуаuія створилась під час війни, коли набір в армію обіймав також людей старшоrо віку. й людей, які не знали російської мови. Це, мабуть, було OДНlE З причин творення національних формувань з народІВ Прибалтики, Кавказу, Середньої Азії, Казахстану. моливо, e й те, що такі формування мали бути ВІДПОВІДДЮ a Існування національних військових форму вань з нарошв СРСР у рядах німепької армії. Отже, питан ня . стояло фактично не в площині поширення прав наЦІОнальної державности союзних республік, а HacaM перед у площині практичнополітичНlИ. Важливим було також І те, що наuіональні військові формування мали служити і пропаrандним цілям піднести авторитет країни в очах народів Сходу й Заходу, як rоворив M0J.10TOB. ЩО СТОСУЕТЬСЯ створення союзнореспуБЛlканськоrо наркомату зовнішніх зносин, Молотов і тут промовчав про СУТТЕве: "укріплення великої держави". Не зrадували про це і цензуровані радянські пресові видання. Але закордонн преса, особливо анrлійська й американська, як також І політичні діячі uих країн, приділяли баrато уваrи внесеним поправкам до конституuії СРСР і союзних республік. У передовій "НьюЙорк Таймс"у під заrоловком "Одна Росія переТВОРЮЕТЬСЯ на шістнадuять Росій" відмічалось, що ця подія сталась несподівано. І тут же писали, що в СРСР фактично нічоrо особливоrо не сталось, бо KeiBHa .партія не ділилась за наuіональними ознаками, вона І даЛІ зали шалась централізованою, і Москва, як і раніш, керуватиме всіма справами. Але "не слід розrлядати пі зміни, як звичайну пропаrанду, бож і диктатура іноді мусить числи тися з вимоrами народу".37 Деякі сенатори, як демократ Плл (штат Алабама), припускали, що "цей крок скріпить радянський уряд і йоrо вплив у міжнародних справах, особливо після війни..." 38 Німепька преса, зокрема Voelkischer Beobachter, вважала, що більшовицький маневр з конституціЕЮ було спрямовано на те, щоб замаскувати можливу окупацію Европи. Цими перетвореннями "росіяни відкрили свої пляни заволодіння світом".39 Думка Uboro пресовоrо opra ну, безумовно, мала пропаrандивний характер, але вона, до певної міри, демаскувала справжні наміри радянськоrо уряду прокладати шлях до творення світової радянської федерації. у тезах 11 Конфесу Комуністичноrо Інтернаціоналу Ленін писав: "Федерація Е переходовою формою до повної ЕДНОСТИ трудяших різних націй. Федераuія вже на практиці виявила свою доuільність як У відношеннях РСФСР дО інших радянських республік (уrорської, фінляндської, 147 146 
латвійської в минулому, азербайджанської, української в теперішній час, так і в середині РСФСР ЩОДО національ ностей, які не мали раніш ні державности, ні автономії... Визнаючи федерацію за переходову форму до повної EД ности, треба праrнути до все більш пупкоrо федеративноrо союзу... до створення Единоrо, за заrальним пляном реrульованоrо пролетаріятом усіх націй cBiToBoro rоспо дарства як цілоrо; така тенденція цілком відкрито виявлена вже за капіталізму і. безумовно, маЕ можливості на даль ший розвиток і повне завершення за соціялізму". 40 Настанови Леніна ЩОДО поширення радянської форми федерації це дороrовказ для йоrо спаДКОЕмців. Тож, після удекорування фасад радянських союзних республік розширенням їх суверенітету, можна було сподіватись включення нових країн до складу СРСР і розширення йоrо представництва в Об'Еднаних Націях за кошт таких респуб ЛІК. Але так не сталось. ВКП(б) відступила від uboro задуму, ухвала про включення додаткових статтей до конституції фактично повисла в повітрі, якщо не числити :oro, ЩО досі в конституції кожної союзної республіки ІСНУЕ ПОЗИЦІя союзнореспубліканськоrо міністерства оборо ни. Створенням також міністерств зовнішніх зносин здобуто представництво в Об'Еднаних Націях України й Білоруси, забезпечивши для СРСР в цій орrанізації лише три rолоси, замість можливих шістнадпяти. 41 ертворення союзноrо наркомату (міністерства) ЗОВНІшНІХ зносин у союзнореспубліканські не призвело дО СУТТЕВИХ змін У йоrо функціях. На пресконференції у CaH Франсіско у травні 1945 року rолова української делеrації до Об'Еднаних Націй Д. Мануїльський намаrався про паrувати .державний устрій союзних республік, предста вти їх фІКТИВНИЙ суверенітет, як реально діючий фактор. ВІН rоворив, ЩО кожна союзна республіка "забезпечена національною суверенністю, маЕ свою конституцію, свій парлямент...обраний на базі заrальноrо, piBHoro, прямоrо й T:MHOr? rолосування, свій осібний уряд, свої окремі ВlИСЬКОВІ формування, свій осіб ний народний комісаріят 148 зовнішніх справ з правом вступати в безпосередні зв'язки з іноземними країнами, укладати в імені уряду з ними уrоди та обмінюватись дипломатичними й консульськими представництвами. Наш союз з іншими республіками ціл ком добровільний...".42 Виклавши ці заrальні норми кожної суверенної дep жави, фактично ніяк не схожі на радянську дійсність, Мануїльський Ще заявив: "Український радянський уряд ладен у кожну хвилину обмінятись дипломатичними й консульськими представниками з будьякою країною і, звичайно, з Сполученими Штатами Америки...". Але тут же у своїх роз'ясненнях ЩОДО торrовельних взаЕМИН поміж Україною та іншими іноземними державами додав: "До пьоrо часу ми виступали на світовому ринку спільно з інши ми п'ятнадцятьма союзними республіками і не відчували від uboro незручностей. Це даЕ нам виrоду в певній мірі. Як ми знаЕМО, кожна країна намаrаЕТЬСЯ використати таку виrоду в торrовельних зв'язках". Далі, відповідаючи на питання про торrовельні зв'язки України з іншими державами, Мануїльський сказав, ЩО Україна і надалі буде торrувати з іноземними державами спільно з іншими союзними респуб ліками. 43 у серпні 1947 року анrЛlИСЬКИЙ уряд запропонував Україні установити безпосередні дипломатичні зв'язки, але ця пропозиція була рішуче відкинута. 44 Зроблені 1944 р. доповнення до конституції СРСР і союзних республік по лінії реорrанізації наркоматів зовніш ніх зносин і військових справ не заторкували інших ділянок адміністративноrосподарчоrо й культурноrо життя Haцio нальних республік, а тому й не підrотовляли фунту для їх більшої самостійности. Навпаки, у ПОВОЕнні роки процес централізапії ще більш посилювався, обмежуючи суверенні права республік. Цей процес досяr cBoro максимуму 1947 року, ЩО видно з даних про структуру HapKoMaТlB (міністерств): 45 149 
1924 1936 1947 1952 Заrальносоюзні наркома ти: 5 8 36 30 Союзнореспубліканські: 5 10 23 21 Разом: 10 18 59 51 Horo підпорядкування переходили в союзнореспублікан ське. За час з 1954 по 1956 роки з союзноrо підпорядкуван ня передано до республік понад 15 тисяч піДПРИЕМСТВ різ них rалузей промисловости, автомобільноrо транспорту, зв'язку тощо.50 За постановою Ради Міністрів СРСР (травень 1955 р.), до компетенції союзних республік передано рішення важли вих питань в ділянці плянування фінансування, культурно соціяльноrо будівництва та інших, які раніш належали до компетенції Ради міністрів СРСР або інших союзних opra нів керування. 51 Ці заходи були на те, щоб підвищити продуктивність праці, поліпшити якість продукції. збіль шити випуск TonapiB, домоrтися зниження собівартости продукції і ін., а не з метою розширити суверенні права республік. у лютому 1957 року Пленум ЦК КПРС прийняв рішен ня про створення Ради народноrо rосподарства (раднарrоспів). У постанові було сказано: "Інтереси дальшоrо розвитку народноrо rосподарства висувають конечність удосконалення орrанізапійних форм у керівниц тві всіма ділянками промисловости й будівництва, включаючи саму йоrо основу керівництво вироб ництвом. При цьому орrанізаційна структура керівництва ...маЕ базуватись на ПОЕднанні централізованоrо держав ., . Horo кеРІВництва з ПІДвищенням значення МІсцевих rоспо дарчих, партійних і професійних opraHiB керівниптва rосподарством. Центр тяжіння оперативноrо керівництва промисловістю і будівництвом маЕ бути перенесений на місuя" . 52 Не зважаючи на те, що і ця постанова не передбачала розширення прав національних республік, усе ж вона при "рішучому додержанні централізованоrо пляновоrо начала в маштабах країни", як відмічалось у постанові ЦК КПРС, мала для розвитку народноrо rосподарства союзних республік деяке значення. rосподарча доuільність вима rала, щоб керівниuтво промисловими піДПРИЕмствами було розосереджене по окремих економічних районах і репрезен . rлузі народноrо. rосподарства, які знаходяться у BlДHНl союзнореспуБЛlканських наркоматів (міністерств), як І заrальнсоюзні в національних республіках, фактично керуються зІ своїх пентрів і підпорядковані РНК СРСР. Підпорядкованість же їх РНК національних республік лишаЕТЬСЯ лише номінальною. У статті 76 конституції СРСР з 1936 року сказано: "Союзнореспубліканські HapKO мати керують дорученою їм rалуззю державноrо управлін ня, як правило, через однойменні наркомати союзних республік і керують безпосередньо лише певним обмеженим числом піДПРИЕМСТВ за списком, затвердженим ПрезидіЕЮ Верховної Ради СРСР".46 Республіканські наркомати (міністерства) до 1947 POK; були реrляментовані відповідно з конституціЕЮ 1936 року (стаття 83). У підпорядкованості РНК союзних республік знаходились лише наркома ти: освіти, місцевої промис ловости, комунальноrо rосподарства й соціяльноrо забезпечення. 47 Пізніше республіканські міністерства визна члись. за ухвалою Верховної Ради союзних республік ВІДПОВІДно з їх специфічними особливостями. 48 Деяке зменшення числа заrальносоюзних і СОЮЗНО республіканських міністерств 1952 року це лише часткове переrрупування в системі керівниптва, яке з процесом децентралізації не було пов'язане. Систему. управління rалузями народноrо rосподарства СРСР, яка Існувала за Сталіна, після йоrо смерти нове партійне керівництво розrлядало як бюрократичну, HaДMip но центраЛІзовану, з рядом великих недоліків. 49 З 1953 року розпочався період перебудов і перетворень, що, до певної міри, поширювало конституційні права союз них республік. Чимало промислових підПРИЕМСТВ союз 150 151 
товане окремими Радами народноrо rосподарства раднарrоспами. Такі економічні райони творились у межах союзних республік. Отже, республіканські партійні й державні орrани мали змоrу через раднарrоспи впливати на розвиток промисловости СВОЕЇ республіки. На території РСФСР у 1960 р. було 67 раднарrоспів: в Україні 14, Казахстані 9, а в інших 12 союзних республіках по oд ному.53 У 1962 році проведено деяке об'Еднання paДHap rоспів, після чоrо в РСФСР їх було 24, в Україні 7, Казахстані 7, на території чотирьох союзних республік Середньої Азії (Узбекістані, Кирrизстані, Таджикістані й Туркменістані) І і в решті республік по одному. 54 Створення одноrо міжреспубліканськоrо раднарrоспу підтвеРДЖУЕ, що децентралізація в керівниuтві промисло вістю не передбачала привернення суверенних прав, якими користувались ці республіки за уrодою 1922 року. Проте, виявлення ініціятиви місцевих республіканських керівних opraHiB і самих піДПРИЕМСТВ давало можливість союзним республікам проявляти свою народноrосподарчу діяль ність, враховуючи інтереси СВОЕЇ республіки. В Латвії, наприклад, заступник rолови Ради міністрів Е. К. Берлов "робив старання керувати розвитком республіки в напрям ку національної обмежености й замкнутости", вживаючи заходів до збільшення й розвитку леrкої та харчової промисловости, цебто таких rалузей rосподарства, які дали б можливість задовольняти потреби населення респуб ліки. 55 Децентралізація в керівниuтві промисловістю з поrляду інтересів цілоrо СРСР не виправдала себе: Заrально державні пляни не виконувались, раднарrоспи намаrались забезпечити свій район усіма видами продукції і "все rостріше відчувалась тенденція до місництва. 56 Після жовтневоrо пленуму ЦК КПРС 1964 року взято курс на те, шоб "повністю звільнитись від суб'Ективістич них тенденцій у плянуванні" . Уряд опрацював новий ПрОЕКТ керіВНИЦТ-Ва промисловістю. Верховна Рада СРСР у жовтні 1965 року 152 прийняла зак?н "Про зміну системи opraHiB керування'у промисловосТl й перетворення деяких інших opraНlB державноrо управління". Знову відтворено поперед,! uентралістичну систему управлІННЯ заrальносоюзНl І союзнореспубліканські міністерства. Рада народноrо rосподарства СРСР і Ради народноrо r?содарс!: союз них республік, як і раднарrоспи, були IKBIДoBaНl. . Отже, були ліквідовані і ті незначНІ МОЖЛИВОСТl вияву суверенітету союзних республік, як!'м!' во.и користува.lИСЬ у розвитку їх економіки до часу ЛlКВІДаІ.ll раднарrосПlВ. Технічна інтеліrенція (а частково І кадри молодих кваліфікованих робітників, підrотовка яких провадилась у відомчих вищих і технічних навчальних закладах союзноо значення), в основній своїй масі не поповнювала РЯДlВ національної технічної інтеліrенції, особливо та частина, яка залишалась на постійно в містах і промислоих цeHTpa поза межами СВОЕЇ республіки. Така система ПІДrотовки и використання фахівців, як і в царські ч.аси,. була чужа культурі основної маси населення респуЛlКИ І в кращому випадку до uboro питання ставилась баидуже. . Комуністична партія Радянськоrо. Союзу у ВИРІшеннях національноrо питання відмовилась ВІД виконання деях: раніш поставлених перед собою завднь. На .з ІЗДІ РКП(б), у роботі якоrо брв участь ЛеІН, у ДОПОВІДІ про національне питання СталІН rоворив: Ясно, що .оли містах У країни до uboro часу ще переважаЕ рсиськи елемент, то з часом ці міста будуть напвно зукраНlзоваНl. Років сорок тому Риrа являла собю НІмецьке МІСТ? Але тому, що міста ростуть коштом СІЛ, а села Е збеРlrчем національности, то тепер Риrа uілком латисье МІСТО.; Років п'ятдесят тому всі міста Уrорщини мали Нlмепьии характер, тепер вони мадяризовані. Те саме. буде , 5: Білорусі, в містах якої все ще переважають небl.lOРУСИ . Фактично ж тепер, як це стверджують матерІЯЛИ пере пису населення 1959 року у співставленні з перепис.ом населення 1926 року, виявляпься інша картина. ДаНІ у відсотках показують: 59 153 
Все населення Все населення Міське населення 1926 р. 1959 р. 1959 р. МІСЦ. рос. укр. місц. рос. укр. місц. рос. укр. у країна 80.6 8.8 76.8 16.9 61.5 29.9 Білорусь 80.6 7.7 О. 7 81. І 8. 2 1.7 67.0 rрузія 67. І з. 6 0.5 64. З 10. І І. З 52. 0 18.8 2. З Азербайджан 62. І 9.5 67.5 13.6 51. З 24.9 І. З Вірменія 84. І 2.2 88.0 З.2 91.9 4. 5 У збекістан 74. 2 5.5 0.5 62.2 13.5 І. І З7. І ЗЗ.5 2. 5 Казахстан 57.0 20.0 13.2 ЗО. 0 42. 7 8. 2 16.7 57.6 7. 5 Кирrизстан 66. 6 1l.7 6. З 40.5 зо. 2 6. 6 ІЗ. З 51.8 7. 6 Таджикістан 74.6 0.7 О. І 5З. І ІЗ. З 1.4 ЗІ.8 З5. З З. 4 Туркменістан 70.2 8.2 О. 8 60.9 17. З 1.4 З4.8 З5.4 2.7 Молдавія ЗО. І 8.5 48.4 65. 4 10. 2 14. 6 28. І ЗО. 4 19. 6 Литва 79. З 8. 5 0.7 Латвія 62. 0 26. 6 1.4 Естонія 74. 6 20. І І. З умовах домінуюче таовище CTaa займати. російсь.а мова. У заrальноосвІТНlХ школах ВІДсоток учнlВ 3 роси ською мовою навчання все зростав і став перевищувати BIД соток росіян, які мешкали в СРСР. Так, за даними пере пису населення 1959 року, росіян було 54,6%, . авчалось російською мовою ще 195556 року 65%. В УкраІНІ, наприк лад у 1928 році російською мовою навчалось 6.7% (менше, ніж' число населення), а в 195556 році 26% 61 Система керівництва окремими rалузями овіти й куль тури за посередництвом союзних HapKoMaTlВ, створена в 19301940 роках, була постановою Верховної Paд СРСР у березні 1953 року перетворена в союзнореспБЛlа.нське міністерство культури, в якому бли об'Една: MIНCTep ство вищої освіти, Міністерство КІнематоrрафl1, KOMlТ:T у справах мистецтва (культурнопросвіті YCTHO), KOMlТeT радіофікації, Управління у справах ПОЛ.lrрафIЧНОI промисло вости і Міністерство трудових резерВlв. 62 Отже, ця реформа в певній мірі передбачал зближен ня в керівництві центру до потреб перифеРl1, якоrось урахування місuевих напіональних умовин. ЦК КПРС, підrотовляючи до проrолошенн про побудову матеріяльної бази комуні?му в СРСР, увІВ HOI далекойдучі реформи в систему ОСВl!и. В цих заходах IН базувався на тому, що "виховання ПІДростаючоrо ПОКОЛl.н ня покликаноrо спорудити величаву будову KOMYНlC тиноrо суспільства справа . першочерrової важли вости".63 Треба відмітити, що ШКІльна реформа спрямо вана була не лише на те, щоб поВ'язати.навчалuьний процес з виробничою діяльністю (як зазначено І в приинятому зако ні "Про зміцнення зв'язку школи .3 життям !а.,?РО дальuшии розвиток системи народної ОСВlТИ в KaII), ал.:. и на боротьбу з соціяльними відмінностями, ЯКІ .мІЦНО ВВlИшли В радянський побут і зокрема в систему ОСВlТИ. Суть шкільної реформи поляrала не лише в TYДOBOMY вихованні молоді всіх прошарків радянськоrо суСПlльства, а і в підході до розв'язки наuіональної проблеми. За HOB законом з 1958 року, відмінено обов'язкове навчання росlИ 155 Молдавія в 1926 році входила до складу У країни, як автономна республіка, і тоді це була лише частина території сучасної республіки. Аналіза цих даних покаЗУЕ, що число росіян у всіх республіках після 1926 року значно збільшилось. Зріст Micь Koro населення, а разом і промислових осередків, збільшу вався коштом зайшлих елементів, rоловно коштом росіян і частково українців, що не моrло сприяти розвиткові Haцio нальної культури народів неросійської національности. Зайшлі елементи, особливо ті, які займали керівні пости в партійном й радянському апаратах, у масі своїй не вивча ли мови МІсцевоrо народу. На IV нараді ЦК ВКП(б) з відповідальними робіт никами національних республік і областей, у червні 1923 року, Сталін висловлювався у справі rосподарчоrо будівництва в національних республіках за те, що з позицій національнопобутових особливостей "конечне Е уреrулювання, а де потрібно припинення переселень..."60 Та ця настанова не виконувалась, міrpація росіян у Haцio нальні республіки з розrорненням акції будівництва соціялізму в одній країні все більш посилювалася. В цих 154 
ської мови В УСІХ неросійських школах, що йоrо запроваджено було за постановою Ради народних KOMica рів СРСР та ЦК ВКП(б) 13 березня 1938 року. Ця поста нова, як відомо, повністю заперечувала настанови Леніна про добровільне навчання російської мови внеросійських школах. У цій справі запропоноване трактування в тезах ЦК КПРС ВИЯВЛЯЕ вповні ліберальний характер: "У радянській школі здійснене навчання рідною мовою. Це один з найважливіших здобутків ленінської національної полі тики...".А далі в тезах ЦК КПРС записано: "Треба вивчити питання про. те, щоб надати право батькам вирішувати, до якої школи І З якою мовою навчання посилати своїх дітей. Якщо дитина буде навчатися в школі, де навчання провадиться мовою одніЕЇ з союзних або автономних pec публік, то вона, за бажанням, може вивчати і російську мову. 1 навпаки, якщо дитина буде навчатись у школі з російською мовою, вона може, за бажанням, вивчати мову одніЕЇ з союзних чи автономних республік". 64 ці міркування ЦК КПРС були сприйняті в союзних і автономних республіках, як нормативний акт, і повністю відбиті у схвалено му ними законі "Про зміцнення зв'язку школи з життям...". Після схвалення Uboro закону "яскраво виявилася тенденція до ранішоrо переходу на навчання російською мовою. Так у РСФСР У школах десятьох автономних республік, замість попередньоrо навчання рідною мовою з першої до сьомої кляси, запроваджено навчання російською мовою з першої до третьої. В усіх автономних респуб ліках, автономних областях і національних oKpyrax Е баrато національних шкіл, які повністю перейшли в OCTaH ні роки на навчання російською мовою". 65 У напіональних республіках у вищих і середніх спеціяльних навчальних закладах, особливо технічних, навчання, як звичайно, провадиться російською мовою і лише на педаrоrічних та деяких інших факультетах мовою корінної національности. В ремісничих і технічних училищах у баrатьох національних республіках навчання також провадиться російською мовою. 66 . оо Виховання призовників радянської армІЇ, побудоваНОI на засадах екстериторіяльности, а також ідопризовна військова підrотовка, яку ведеться російською мовою з дев'ятої кляси заrальноосвітньої школи й у всіх вищих, середніх і спепіяльних навчальних закладах, . завдаЕ великої шкоди в розвитку національної мови й наЦІОналь ної культури неросійських народів СРСР. . У сі ці факти стверджують, що домовлеНІСТЬ, як бул. основою творення союзної держави, і опрапьоваНl на II основі норми конституції для збереження суверенности національних республік, фактично зведено було до безвартісноrо папірця. І це повніст суперечит, HaCTa новам Леніна в напіональному питанНІ. ВІН писав: ...треба запровадити якнайсуворіше правило щодо вжиту націо: нальної мови в баrатонапіональних респуБЛІках, ЯКІ входять до складу нашоrо Союзу, і перевірити це правило особливо (рунтовно. Безсумнівно, що під претекстом ЕДНОСТИ залізничної служби, під претекстом ЕДНОСТИ фіскальної та ін. у нас, за теперішньоrо нашоrо apaTY? буде виникати маса зловживань виключно РОСlИСЬКОІ властивости" . 67 Примушування молоді неросійської національности користуватися російською МОВОЮ?'u втяrення Їi. u В сферу російської культури на шкоду СВОlИ, наПІОнальНlИ, радян ські політикосоціолоrи і пропаrандисти представляють, як добровільний акт вивчання неросійськими народаи росій ської мови, що СПрИЯЕ зміцненню дружби народІВ СРСР. Але хоч і нема конституційнонормативноrо примусу, то пос;аЕ питання, чому народи СРСР неросійської Haцio нальности добровільно відмовляються від СВОЕЇ pДHOЇ мови, часто від своїх звичаїв і СВОЕЇ культури? Щоб ВІДПО вісти на це питання, пошлемося на думку, висловлену американським дослідником reppi Ліпсетом з привоу вивчання російської мови національними меншинами. ВІН писав: "З Toro часу, як російська мова набула значення 157 156 
Lingua franca, в країні буде П вивчати правдоподібно біль шість неросіян. Якщо, зрештою, російську мову вивчають неросіяни, а росіяни не вивчають неросійських мов, то наслідки призведуть до повільноrо занепаду позиції неросійських мов. Це може діяти на шкоду неросійським мовам з психолоrічноrо поrляду. Якщо національну мову не вивчаЕ більшість, це може вести до занепаду rідности ціЕЇ мови в очах тих П національних представників, які мають пере ключа тись на російську мову".68 Це передбачення американськоrо автора щодо перспективи неросійських мов у СРСР уже маЕ СВОЕ відображення тепер серед деякої частини національної інтеліrенції. Щоб уникнути національних проявів у республіках, ЦК КПРС КОНСТРУЮЕ республіканські керівні орrани так, щоб вони складались не лише з місцевих елементів, але і з осіб інших національностей. В У країні, наприклад, де опозиція до радянської влади була особливо активна і продовжу валась ще й у тридцятих роках, до 1953 року українцям не доручалось позиції першоrо секретаря ЦК партії. 69 У 1966 роиі керівне становище друrоrо секретаря ЦК союзних республіканських партій займали росіяни в Азербайджані, rрузії, Казахстані, Кирrизстані, Литві, Молдавії, Туркменістані й Узбекістані. В Таджикістані на цьому становищі був українець, у Латвії росіянин або українець.70 Функції друrих секретарів ЦК партій союзних респуб лік Середньої Азії і Казахстану, як їх характеРИЗУЕ Абдурахман Авторханов, поляrають у тому, що вони, керуючи роботою секретаріяту , передрішують усі важливі питання. Друrими секретарями призначають осіб HeMicиe вої національности тому, щоб "вони моrли успішно контролювати ввесь партійний і державний механізм союз ної республіки". Для Uboro "діловодство в партійних і радянських установах республіки провадиться двома MO вами російською і місцевою, а всі наради секретаріятів і бюр ЦК республік лише російською мовою. Місuевий комуніст, який не знаЕ російської мови, в партійному . "71 апараТІ працювати не може. . Становища перших секретарів ЦК, rолlВ Ради MIНI тр ів як і rолів Президії Верховної Ради союзних респуБЛІК зайають партійці місцевих націонално.сте.72 У дeKX республіках функції перших заступниКІВ rол.lВ Ради MIНIC трів також виконують особи HeMieBOЇ наЦІОна!'ьности: .в Казахстані вірменин, в МолдаВll, КирrизстаНІ, ТаджиКІ .. . 73 стані і ТуркмеНІстаНІ рОСІЯНИ. . u . Діяльність відповідальних парТlИНИХ дер>,Кавних робітників відбуваЕТЬСЯ маже виключно в ІНонашональ= ному оточенні. Особливо рІЗКО це виявляпься в рспуб ліках Середньої Азії, де в столичних центрах МІсцеве населення становить незначну меншість. Так у столицях цих республік, за даними перепису населення 1959 poy, етнічний склад населення творив таку картину у BIД сотках: 74 АлмаАта (Казахстан) Фрунзе (Кирrизстан) Душанбе (Таджикістан) Ашхабад (Туркменістан) Ташкент (Узбекистан) 8. 6 9. 4 18.7 29.8 33.7 Росіяни: 73. 1 68.5 47. 8 50.3 43.9 Українці: 5. 0 8. 1 4. 4 3. 3 2. 7 Населення: 158 За TaKoro складу населення столиць культуних 1 адміністративних осередків національних респуБЛІК, партійний льозунr про "безкорисну братерську допомоrу великоrо російськоrо народу" народам СРСР можна .вважа ти за камуфляж справжніх намірів ЦК КПРС . HaЦIOHaь ній політиці, спрямованій на забезпечення повнО! КОНТРЛІ в усіх сферах державноrо житя наіонаьних респуБЛІК в ім'я збереження ЕДИНОЇ, неподІЛЬНО! РОСIl. u . u Ленін у всіх своїх працях про державнии устрlИ обстоював позиції так званоrо демократичноrо ЦHTpa= лізму, але він також захищав і поз.иції доБРОВlЛЬНОI співдружности народів. Ще до приходу БІЛЬШОВИКІВ дО вла ди у 1917 ропі він писав: "Великороси пропонують брат 159 
ський союз всім народам і утворення спільної держави на основі добровільности кожноrо народу зокрема і ніяк не порядком насильства прямоrо чи непрямоrо".75 Як стверджено на прикладах союзних республік, устійнена практика в системі керівництва ЦК КПРС щодо національноrо питання ВИЯВЛЯЕ СУТТЕві розбіжності з поrля дами, що їх висловив з Uboro приводу Ленін. 17. Там же, стор. 279, 283. 18. "Правда", 2 июля 1951. 19. Н. Матюшкин, цит. пр., стор. 278. 20. С. М. Штеменко, lенеральний штаб в rоди войни, М., 1968, стор. 1171l8. 21. "ВОПрОСЬІ истории", М., ч. 3, 1952, стор. 45. 22. Українська радянська енциклопедія, т. 14, стор. 146. 23. С. М. Штеменко, цит. пр., стор. 399-400. 24. История советской конституции; сборник документов 19171956, М., 1957, стор. 743744. 25. "Сообщения Инта по изучению СССР", Мюнхен, ч. 9, 1966, стор. ІЗ. 26. Н. Н. lОЛОВИН, ВОЕнние усилия России в мировой войне, т. І, Париж, стор. 167175. . 27. М. Fainsod, How Russia is Ruled, Cambrldge, 1954, р. 229. 28. Наказ народа, изд. 1943 r., стор. 38, цит. за: 1. И. lОрШКОВ, Исторический опит КПСС по осуществ. ленинской нац. политики, М., 1967, стор. 302. u 29. Доклад Н. С. Хрущева на 20 с'езде КПСС, Н. И., 1959, стор. 26. 30. Там же, стор. 59. 31. Ленин, т. 40, изд. 5, стор. 101. u 32. Доклад Хрущева на 20 с'езде КПСС, Н. И., 1959, стор. 61 62. 33. Hr. Kostiuk, Stalinist Rule in the Ukraine, Munich, 1960, р. 85--86. 34. История советской конституции, М., 1957, стор. 823824. 35. "Правда", 2 февр. 1944. 36. "Известия", 4 апр. 1944. 37. Вс. lолуб, Україна в Об'Еднаних Націях, Мюнхен, 1953, стор. 26--27. 38. "Правда", 5 февр. 1944. 39. Вс. lолуб, цит. пр., стор. 27. 40. Ленин, т. 41, изд. 5, стор. 164. 41. Вс. lолуб, цит. пр., стор. 1215. 42. "Правда", 24 мая 1945. 43. Там же. ПРИМІТКИ 1. "Историкмарксист", ч. ІІ, 1929, стор. 245. 2. Там же, стор. 242. 3. Там же, стор. 243. 4. "Вопросн истории", М., ч. ІІ, 1951, стор. 83. 5. Директиви ВКП(б) ипостановления cOBeTcKoro правительства 0 народном образовании; сборник документов за 19171947, вип. І, М.. 1947, стор. 186. 6. История СССР, под ред. А. Панкратовой, ч. 2, М..1961, стор. 245, 282. 7. Ленин, т. 3, изд. 5, стор. 253. 8. Там же, т. 38, стор. 183184. 9. Цит. із статті М. Покровськоrо, "Пролет. революция", М., ч. І, 1929, стор. 22. 10. Сталин, Сочинения, М., 1947, т. 4, стор. 356. 11. "ВОПрОСЬІ истории", ч. 9, 1951, стор. 97100. 12. Ленин, т. 26, изд. 5, стор. 318. ІЗ. Там же, т. 38, изд. 5, стор. 184. 14. Н. Матюшкин, Советский патриотизм моrучая движу щая сила соц. обшества, М., 1952, стор. 278. 15. Там же, стор. 278279. 16. Там же, стор. 281. 160 161 
44. М. Fainsod, How Russia is Ruled, Cambridge, 1954, р. 322. 45. Ibid., р. 333. 46. И. Н. Ананов, Министерства в СССР, М., 1960, стор. 87. 47. История советской конституции, М., 1957, стор. 753. 48. И. Н. Ананов, uит. пр., стор. 115. 49. А. М. Рубин, Орrанизация управления промишленностью в СССР, М., 1969, стор. 155. 50. Там же, стор. 159, 163. 51. Там же, стор. 160. 52. Директиви КПСС и COBeTcKoro правительства, М., 1947, стор. 682683. 53. А. М. Рубин, цит. пр., стор. 186. 54. Там же, стор. 193. 55. R. Conquest, Soviet Nation. Ро1ісу in Practice, London, 1967, р. 126. 56. А. М. Рубин, цит. пр., стор. 192. 57. Там же, стор. 199, 218, 219. 58. Сталин, Сочинения, т. 5, М., 1947, стор. 49. 59. А. М. Еrиазарян, Об ОСНОВНЬІХ тенденциях развития социал. наций СССР, Ереван, 1965, стор. 8892; Итоrи всесоюзной переп. населения 1959 r., М., 1963, стор. 128130; А. А. Раков, Население Белорусской ССР, Минск, 1969, стор. 127. 60. Сталин, цит. пр., стор. 298. 61. С. Сірополко. Народна освіта на СОВЕтській Україні, Варшава, 1934, стор. 25; КУЛЬТУРНОЕ строительство СССР, М., 1956, стор. 186--187. 62. "Правда", 16 марта 1953. 63. Новая система народноrо образования в СССР; сб. документов и статей, М., 1960, стор. 9. 64. Там же, стор. 38. 65. r. А. Дорохова, Управление народним образованием, М., 1965, стор. 3031. 66. Там же, стор. 31'; "Сучасність" ч. 2, Мюнхен, 1970.стор. 89. 67. Ленин, т. 45, изд. 5, стор. 361. 68. Soviet Studies, Oxford, Oct. 1967, Уо1 ХІХ, 2, р. 187. 69. R. Conquest, Soviet Nation.Policy in Practice. London, 1967, р. 129. 70. Там же. 71. "Сообщения Инта по изучению СССР", ч. 19, Мюнхен, 1968, стор. 19,20. 72. Там же, ч. 23, Мюнхен, 1969, стор. 30. 73. Там же. 74. Всесоюзная перепись населения 1959 r., М., 1962, стор. 124, 132, 146, 172. 75. Ленин, т. 32, изд.5, стор. 41. 162 163 
6 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КОЛЕктивноrо KE РІВНИЦТВА КПРС мас, панівне становище в ідеолоrії зайняли "пролетарський інтернаціоналізм і дружба народів". Але ці психолоrічні зміни в народних масах, на думку автора, далеко ше не завершені. "Націоналістичні пережитки спостеріrаються в rосподарчій та ідеолоrічній ділянках, у справі добору кадрів". 2 €днання і зближення народів Радянськоrо Союзу, стверджував rафуров, може здійснитися лише за умов широкоrо обміну кадрами та культурними вартостями. 3 Такі міркування на сторінках партійноrо opraHY "Коммунист" вказували на те, що у високих сферах керівництва КПРС провадилась підrотовча акція до ширшоrо перемішування кадрів різних фахів у межах Радянськоrо Союзу і до просовування російської мови в усі ділянки rромадськоrо життя народів неросійської Haцio нальности. "Ми, радянські люди, писав rафуров, покликані доводити свою відданість ідеям дружби народів, проле TapcbKoro інтернаціоналізму в усій нашій щоденній роботі". 4 На сторінках журналу "Коммунист"виступали у справі національноrо питання і інші автори. Секретар ЦК КП Казахстану Нурумбек Джандільдін 1959 року писав, що казахський народ у СВОЕМУ культурному розвитку зобов'яза ний "мудрій національній політипі комуністичної партії, безкорисній допомозі великоrо російськоrо народу старшоrо брата у дружній родині народів нашої країни" і . . що парТІЯ орrаНlЗОВУЕ широку допомоry казахському народові з боку російськоrо та інших народів СРСР. 5 НемаЕ сумніву, що за роки радянської влади rосподарче й культурне обличчя Казахстану, як і інших республік, змінилось. Але всі технічні, а почасти і культурні досяrнення мають заrальнодержавне, а не республіканське значення, і в даному випадку казахський народ користупься з усіх проведених більшовицькою владою заходів лише відносно. Це можуть ствердити хоч би такі дані: у народному rосподарстві Казахстану 1960 року серед фахівців з вищою освітою працювало казахів 24%, росіян 53.2%. У містах казахи становили 14.1%, а в столиці Із середини п'ятдесятих років, з початком оформлення курсу . політики партії на будівництво матеріяльної бази КОМУНІзму, почав складатися в національній політиці новий напрям, виразником якоrо було прийняття закону про шкільну реформу з 1958 року. За цим законом, вивчання мови населення національної республіки вважалось необов'язковим. У навчальних закладах мали навчатись тіЕЮ мовою, яку обирали батьки, чи самі учні. Така мовна політика КПРС мала безперечно на меті уневажнити право в користуванні мовою більшости населення напіональної республіки, бо це створювало відrо родженість поміж республіками. ЯК провісники HOBoro курсу КПРС у напіональній політиці, зарясніли з кінцем 1950 років у пресі статті різних авторів про усунення мовних перепон. Історик Бобаджан r. rафуров у статті "Успіхи національної політики КПРС' писав: "МайБУТНЕ злиття націй передбачаЕ утворення ЕДИНОЇ мови для всіх народів. Уже в теперішній час мови народів СРСР взаЕМНО збаrачують одна одну; іде неухильний обмін мовними культурними цінностями, створюються передумови зближення rраматичної будови і словниковоrо складу мов народів СРСР". І У тій же статті rафуров ствержував, що завдяки наполеrливим заходам КОМУНІстичної партії в спраВІ перевиховування наРОДJ;IИХ 164 165 
республіки АлмаАті 8.64%, росіяни відповідно 59% і 75.3%, при заrальній кількості населення казахів у 30%, а росіян у 42.7%.6 Шкільні навчальні заклади, як і інші культурні установи республіки спрямовані на iHTepHa ціональне, тобто заrальносоюзне виховання. Але треба ствердити, що перерібка психіки автохтонів республіки натраПЛЯЕ на певні труднощі. Провідна частина казахськоrо народу ще й тепер домаrаЕТЬСЯ привернення коренізації, щоб діти казахів навчались у казахських школах, а на відповідальних адміністративних постах працювали особи, які знають казахську мову. 7 Такі вимоrи повністю розходяться з вимоrами керівництва КПРС. Ще до ПрОЕКТУ нової проrрами партії, який схвалено на ХХІІ з'їзді 1961 року, Н. Хрущов висловив таку думку: "В міру Toro, як у нашій країні ішов процес руху до соціялізму, кордони поміж окремими напіо нальними республіками по суті немов би зrладжувались. Цей процес посилювався у зв'язку з вирівнянням рівня розвитку національних республік. Якщо ви запитаЕте тепер росіянина, українпя, білоруса, чи для них Е актуальним питання про адміністративні кордони їх республік, думаю, що в більшості людей таке питання викличе здивування". 8 Ці твердження Хрущова не підперті фактичними даними. Економіка кожної радянської республіки, як відомо, підпорядкована керівництву з Москви. Щождо культурноrо рівня народів СРСР то він і в 1960 роки серед різних народів усе ще стояв далеко не на одному рівні. Зпоміж названих Хрущовим національностей (росіян, українців, білорусів) культурний рівень у масі все ще лишапься різним. У цьому випадку показовими будуть розрахунки чисельности студентів вищих навчальних закладів на І 0 ООО осіб даної національности та питома Bara наукових робітників у порівнянні з відсотком населення Biд повідної національности в Радянському Союзі. Так у 1960 році із студентів усіх форм навчання (денних, вечірніх і заочних відділів) росіян було 130, українців 92, а білорусів 81. Такі ж розбіжності були і серед наукових робітників у 166 тому році. Росіян було 64.8%, а населення за переписом 1959 року 54.6%; українців і білорусів відповідно перших 10.7% і 17.8%, друrих 1.8% і 3.8%. 9 Отже, міжреспубліканські адміністративні кордони втрачають СВОЕ значення не з причини руху до соціялізму, як rоворив Хрущов, а з мотивів політичних творення великодержави. Руйнування аДМІНІстративних кордоНІВ ПОМІЖ республіками чи принаймні послаблення значення їх прокладаЕ шлях до взаЕмноrо проникання наЦlональних культур І, природно, до утвердження культури мови панівної напії. "Проrрес взаЕМОВПЛИВУ національних культур характеристичний для успішноrо розвитку напіо нальних мов. Баrатство найбільш розвиненої в нашій країні російської мови все більш стаЕ здобутком інших народів... Не випадково представники неросйских народів СРСР rоворять, що вони мають ДВІ рІДНІ мови свою з уродження і російську мову". JO Але не в усіх республіках Радянськоrо Союзу розвиток мови корінної національности і російської поставлені в однакові умови. Треба думати, шо лише з причин соціяльноrо порядку в Казахстані, наприклад, 25 відсотків дітей казахів навчаЕТЬСЯ в російських школах. 11 Таке ж спостеріrапься і в інших союзних республіках. Особливо широко практикупься перехід на російську мову навчання в автономних республіках і областях. Відмовлення батьків від навчання своїх дітей у національних школах радянські педаrоrічні орrани розrлядають, як процес об'Ективноrо порядку. 12 Так одночасно з російською мовою до іншо напіональних республік та областей просякаЕ і російська культура. у зв'язку з цим відбувапься процес зrладжування особливостей національних культур. Це у кращому випадку. Але частіше, і пе за цих умов цілком природно, відбувапься пропес повільноrо витіснення й відмирання елементів культури народів неросійської національности, проходить пропес асиміляції. Радянський філософ М. д. Каммарі вважаЕ, що "спільність мови при затіснених 167 
економічних, політичних і культурних зв'язках та повсяк денних зносинах з російським народом ПРИРОДНО і законо мірно об'ЕДНУЕ дрібні племена, етноrрафічні й національні rрупи, зБЛИЖУЕ їх з великим російським народом". Цей процес, ствеРДЖУЕ Каммарі, проходить "знизу", добро вільно. 13 Важко сказати, наскільки асиміляція проходить добро вільно, тим більше, що асиміляційні тенденції спостері rаються і серед цілком розвинутих культурно народів, як українці, білоруси, лотиші й інші, значна частина інтелі (енції яких, як відомо, ставиться до асиміляції своїх народів рішуче неrативно. Спробу ж захищати культуру СВОЕЇ Haцio нальности радянські соціолоrи, послідовники партійної політики в національному питанні, розrлядають, як прояв націоналізму і місництва. "Виступи... проти Еднання культур, пише Е. А. Баrрамов, невиправдане побоювання бачити свою культуру "розчиненою" в іншій культурі Е типовим проявом націоналізму, зоріЕнтованоrо на все старе". 14 Насправді пе не так. Заrроза розчинитись у чужинецькій культурі безумовно іСНУЕ в Радянському Союзі. Чисельність мордвинів, наприклад, з причини асиміляції окремих їх rруп росіянами зменшилась поміж переписами 1939 і 1959 років на 171 ООО осіб або на 11.8%. 15 Про асиміляційні процеси в СРСР не менш красномовно rоворить і той факт, що понад 10 мільйонів людей неросійської національности назвали СВОЕЮ рідною МОВОЮ російську, як це видно з перепису населення 1959 року, а за останні роки цей процес ще поrлибився, і з числа неросійських народів назвали СВОЕЮ рідною мовою російську ше 3 мільйони, що разом становить 13 мільйонів. При цьому чисельність націй і народностей все CKOpO чувалась: 1926 року було 177, 1959 110, 1970 лише 92 мільйони. 16 Процес злиття мов, а отже і перехід національних культур у заrальну культуру проходитиме ше більш ІНтенсивно для народів Радянськоrо Союзу в період творення матеріяльної бази комунізму. У своЇЙ доповіді a ХХІІ з'їзді КПРС з приводу проrрамових тез щодо HaЦIO нальноrо питання Хрущов сказав: "У процесі розrорнуоrо будівництва комунізму буде uдосяrута fo10BHa EДНlCT націй... Зустрічаються, звичаино, І таКІ люи, як ремствують з приводу Toro, шо зrаджуються наЦІОнальНІ різниці. Ми їм відповідаЕМО: КОМУНІСТИ не будуть KOHcepy вати й увічнювати національні різниці.. Ми будмо Пlk тримувати об'ЕКТИВНИЙ процес усе БІЛЬШ заТlсненоrо зближення націй і народностей, який проходить в умовах комуністичноrо будівництва на базі добровільности й демократизму". 17 Ця промова Хрущова майже повністю відображена і в новій проrрамі партії щодо національноrо питання,. дарма що такі завдання КПРС у цій ділянці не віДПО.ВІДают настановам Леніна який підкреслював, що наЦІОнальНІ Р ізниці будуть трматися ще дуже довrо, навіть після б . 18 К . перемоrи соціялізму у світовому машта І. рІМ Toro, у промові Хрущова звертають на себе YBary слова: "Ми будемо підтримувати об'ЕКТИВНИЙ процес... який ПРОХОДИТ на базі добровільности й демократиму". У пратиЦІ радянської адміністративної машини таКІ ВИС!10ВИ керlВНИХ партійних діячів сприймаються за директиву І виконуться беззастережно. Нове партійне керівниц!во, яке ЗМІ.НИЛО Хрущова, фактично провадить ту ж наЦІОнальну полпику зближення і злиття націй, прикриваючись хрущовським "об'ЕКТИВНИМ процесом і добровільністю". . Деякі радянські мовознавці й соціолоrи в УНІСОН партійному керівництву твердять, що !! СРСР російька мова вже тепер стала засобом, якии даЕ МОЖЛИВІСТЬ народам Радянськоrо Союзу" познайомлю.атись ..i скарбами національних культур. Народ КОЖНОІ СОЗНОІ І автономної республіки ПРИЕДНУПЬСЯ дО культури ІНШИХ народів передусім за посередництвом російської мови". 19 Це твердження вкаЗУЕ на те, що в Радянському С?юзі устійнився привілей для одної з мов, а це ПОВНІСТЮ 169 168 
запереЧУЕ вказівки Леніна в цій справі. Ще 1913 року Ленін писав: "Щоб різні нації свобідно й мирно зживались разом або розходились (коли це їм зручніше), творячи різні ержави, для Uboro потрібний повний демократизм, що иоrо обстоюватиме робітнича кляса. Ні одноrо привілею ні для одно! нації, i для одної мови! Без найменшоrо утиску, без наимеНШОІ несправедливости до національних меншин!". 20 Таку ж думку про рівність усіх націй всловлював Ленін і в останніх днях rрудня 1922 року, коли ВІН, за станом здоров'я, не керував політичним життям країни, а лише давав поради шодо рішення різних питань. . Керівництво КПРС і тепер вписало до СВОЕЇ проrрами в НЦI(:>нальному питанні (1961 року) вислови Леніна, ВІДМІ:ачи, що. національні мови мають розвиватись на ОСНОВІ рlВНОСТИ І взаЕмозбаrачення. Але пя теза на практипі жодноrо значення не мас rосподарчі заrальносоюзні завдання, виконання яких пляну ють центральні орrани, роблять цю Проrрамову тезу неЖИТТЕздатною. В передовипі "Правди" з 5 вересня 1965 року "Ленінська дружба народів" читаЕМО: "Зростаючі маштаби комуністичноrо будівництва вимаrають постійноrо обміну кадрами поміж народами. Через п будьякі прояви національної відрубности у вихованНІ й використанні робітників різних Haцio нальнотей у радянських республіках недопустимі". РозподІЛ випускників вищих і середніх спепіяльних навчальних закладів та професійнотехнічних шкіл пяную!ь созні орrани, і тому молоді фахівці та квалі фІко.аНl робп.ники часто потрапляють на роботу за межі СВОЕІ рспуБЛlКИ.. Ось так влада ЗМУШУЕ у шкільному нав::нНІ вести шдrотовку не лише рідною мовою, а й ро<:!иською, а в деяких республіках, як в Україні, Білорусі, маи:ке .виключно російською мовою. Про розміри перевозів axlВЦlВ виою освітою красномовно rоворять ось такі ВІДсоткоВІ даНІ за 1960 рік: 21 Зайнятих у народному rосподарстві: Місцевих поза своею республікою: Росіян у даній республіці: РСФСР У країна Білорусь Литва Латвія Естонія Молдавія Азербайджан rрузія Вірменія у збекістан Казахстан Кирrизстан т аджикістан Туркменістан 18.6 22. 8 ЗО. 0 4.0 9. 6 8. З 10.7 8.6 4. 6 49. І ІЗ.8 ІЗ.9 4. 9 26.8 4. 2 80. 9 26.5 2З.5 11.4 27.7 19.2 ЗО. І 15.5 6. 6 4. 5 зо. І 5З.2 46.5 З5. 9 З2. 7 Найвищий відсоток довозу спеціялістів з вищою освітою РОСlИської національности був у республіках Середньої Азії і Казахстані при незначному вивозі місцевих спеціялістів, крім Таджикістану, де вивіз проходив rоловно в межах Uboro комплексу республік, цебто з населенням спорідненим по мові. В Україні й Білорусі спостеріrався значний довіз і вивіз, що з rосподарчоrо поrляду не може бути оправданим. Так в Україні на будівництві Київської ДЕС у 1963 році, як писав І. Дзюба в книзі "IHTepHa ціоналізм чи русифікація?", на одному з об'Ектів прапювало українців 73.6%, росіян коло 21 % і незначне число людей інших національностей. При цьому, відмічаЕ Дзюба, майже всі командні пости на будівниптві займали росіяни: начальник будівництва, rоловний інженер, начальники більшости відділів і управлінь. А в той же час на будовах Сибіру, зокрема на Братській ДЕС, яку будував також баrатонаціональний колектив українці працювали не 170 171 
лише звичайними робітниками, але й майстрами, виконавцями робіт, керівниками ділянок і управлінь. 22 Розrлядаючи сам факт перевозу фахівців як явище соціяльне, треба підкреслити, що така політика партії не відповідаЕ настановам Леніна, який вважав конечним вести підrотовку й виховання кадрів посеред MicueBoro населення з метою економічноrо й культурноrо розвитку Haцio нальних республік. Акція ж перевозів відкидаЕ цей ленінський принцип. Вона спрямована на створення HOBoro радянськоrо суспільства на базі російської мови й російської культури. Саме про це rоворилось і на ХХІІ з'їзді КПРС, на якому вирішено покласти основи комуністичноrо суспільства впродовж двох десятиліть (19601980 рр.). Для Uboro передбачалось провести перерібку психічноrо укладу життя баrатонаllіональноrо населення Радянськоrо Союзу. Секретар ЦК КП Азербайджану Назим ХаджіЕВ писав, що в національній культурі кожноrо народу треба буде "...роз винути передові проrресивні елементи, які найповніше відображають життя народу і входять до фонду заrально людської культури, культури комунізму та проявляють активний вплив на комуністичне виховання працюючих". 23 Складність TaKoro питання, як перерібка психіки людей різних національностей Радянськоrо Союзу, викликала широку реакцію на сторінках радянської преси й на спеціяльних нарадах з участю ідеолоrічних і практичних робітників у різних сферах діяльности. Деякі радянські соціолоrи вважають, що вже в теперішніх умовах відбувапься в розвитку соціялістичних націй процес формування інтернаціональних рис та форм, спільних для всіх національних культур, тобто йде процес зближення напіональних культур. 24 Проте далеко не всі радянські автори праць з напіо нальноrо питання поrоджуються з тим, ЩО в Радянському Союзі відбуваЕТЬСЯ лише процес зближення культур. Радянський філософ М. Джунусов пише, що "зближення націй сповїЛьненими темпами підrОТОВЛЯЕ злиття націй", але він вважаЕ, що інтернаціоналізація суспільноrо життя не може бути льокальним процесом, тобто відбуватись у межах лише одної баrатонаціональної держави. 25 Правник П. r. Семенов твердить, що одночасно з процесом зближення національних культур відбувапься і пропес асиміляції. У статті "Проrрама КПРС про розвиток радянських національнодержавних відносин" він писав: "ВзаЕмна асиміляція націй по суті денаціоналіЗУЕ національнотериторіяльні автономії і навіть союзні республіки, наближаючи і з Uboro боку радянське суспільство до точки, за якою повне державноправове злиття націй стане справою видимоrо майбутньоrо". 26 Якщо врахувати, що поміж переписами населення 1926 і 1959 рр., а також і поміж переписами 1959 і 1970 рр., число напій і народностей значно зменшилось (тобто дрібні Haцio нальності консолідувались з більшими й культурно більш розвиненими), то тенденція до асиміляції неросійських напіональностей на базі російської мови й російської культури творить для неросійських напіональностей поважну заrрозу. Матеріяли переписів населення показують, що чим більший відсоток населення якоїсь національности мешкаЕ поза межами СВОЕЇ республіки (особливо це стосупься o найчисленніших слов'янських національностей українцІВ і білорусів), тим більший відсоток осіб вважаЕ за свою рідну мову російську. Так за переписом 1959 року поза Україною проживало 13.7% всіх українців, а поза Білоруссю 17.5% білорусів. Російську мову вважали за рідну з заrальноrо числа українпів у СРСР 12.2%, а білорусів 15.3%. За одинадцять років (поміж переписами населення 1959 і 1970 рр.) число українців, що мешкають поза СВОЕЮ республікою зросло з 5 095 ООО до 5 496 ООО осіб, а білорусів з І 381 ООО до І 762 ООО осіб. 27 Денаціоналізаційні процеси серед переселенпів, які знаходяться постійно поза межами СВОЕЇ республіки, зростають насамперед у силу тих обставин, що ті переселенці не можуть користуватись шкільним навчанням 173 172 
РІДНОЮ мовою, ні своїми друкованими виданнями, а КрІМ TOrO з причини виробничих обставин знаходяться в тісніших контактах з росіянами. Ще при обмірковуванні ПрОЕКТУ закону про реформу шкільної системи 1958 року, видатні українські письменники і rромадські діячі М. Т. Рильський і М. П. Бажан у статті "В ім'я людини" висловлювались за те, щоб у союзних і автономних республіках поруч з викладами російської мови й літератури в усіх школах було забезпечене навчання з мови й літератури Toro народу, до якоrо учень належить. 28 Одначе ті домаrання, які повністю відповідали настановам Леніна, при затвердженні закону про школу не були враховаНІ. Між тим, запляновані темпи творення матеріяльно технічної бази комунізму, ОСВОЕННЯ нових сільсько rосподарських районів і створення нових великих промислових осередків, особливо в Заураллі, Середній Азії і Казахстані, викликали значні міrраційні процеси. За два десятиліття (I9391959) чисельність мешканців Західньоrо Сибіру збільшилась на 24%, Східньоrо Сибіру на 34% і Далекоrо Сходу на 70%. (Заrальний відсоток приросту населення в СРСР за той час виносив 9.5). Максимальний вклад у міrpаційний процес, як показують дані переписів населення 1926, 1959, 1970 рр., вносять росіяни. Лише в одному Казахстані з 1926 по 1970 рр. чисельність росіян збільшилась з І 280 ооо до 5 500 ооо осіб. 29 У цілому, поза межами РСФСР в інших республіках Радянськоrо Союзу росіян мешкало у 1926 році 5% або 3 889 500 осіб, а 1970 року 16.5% 21 267 ооо осіб. 30 Але міrраційні процеси заторкнули не лише корінне населення РСФСР росіян, вони проходили в більших чи менших розмірах і серед народів інших республік України, Білоруси, республік Кавказу, Середньої Азії тощо. Казахів, наприклад 1926 року поза межами республіки мешкало 255 ооо осіб, а за даними 1970 року І І 38 ооо осіб, з Toro в межах РСФСР майже півмільйона. 31 Деякі радянські соціолоrи кваліфікували пе, як вияв почуття територіяльної спільности в усіх народів Радянськоrо Союзу. Наприклад, Е. Тадевосян писав: "ПОШИРЮЕТЬСЯ участь представників усіх націй у справах не лише СВОЕЇ, але й інших республік, у радянських людей роз виваЕТЬСЯ почуття територіяльної спільности BCboro радянськоrо народу, розуміння Toro, що національн територія Е насамперед складовою частиною теРИТОРll Bcboro Радянськоrо Союзу, що п ВИКОРИСТОВУЕТЬСЯ У спільних інтересах усіх націй і народностей". 32 Ці твердження автора показують міrpаційні процеси, як явище базоване виключно на добровільних засадах. Ідея побудови комуністичноrо суспільства подана, як оранічна сутність усіх радянських людей, що уявляють соБІ свою національну територію, як частину uiлоrо. Але це лише партійні настанови. Таке твердження відбиваЕ скорше бажане, а не об'Ективне ставлення до такої "iHTepHa ціоналізапії" як серед спеціялістів, так і різноробочих, змушених працювати поза межами cBoro краю. Дослідження міrpапійних процесів показали, що за роки 1956 1960 до Сибіру спрямовано, за всіма формами орrанізованоrо набору, понад 700 ооо осіб, крім тих, що прибули туди добровільно, писав радянський статистик В. Переведенпев. У ті ж роки, проте, виеміrpувало з Сибіру в усі союзні республіки більше, як туди прибуло. 33 В заrальному на кожну сотню людей, прибулих з півдня в міста Сибіру в роки 19561959, вибуло до міст півдня 135 осіб. 34 У процесі відпливу робочої сили з Сибіру важлив.е значення мають етноrрафічні умови різниці в МОВІ, побутових звичках і також природні умови. У журналі "Советская торrовля" за 1966 рік писали: "Як викаЗУЕ баrатолітній досвід, практика спрямовування молодих фахівців з західніх районів країни до республік Середньої Азії, Сибіру й Далекоrо Сходу не завжди себе виправдуЕ. різних причин баrато з них часто повертаЕТЬСЯ на попередНІ місця мешкання" . 35 Звичайно, в пьому відпливі молодих фахівпів різних напіональностей з місць призначення немаЕ ані вияву 174 175 
дружби, ані бажання здійснити наказ про співробітниптво та взаЕмозближення. Щоб збереrти принаймні зовнішні форми дружби й добровільности у зближенні націй, урядові й партійні орrани змушені застосовувати належні зусилля. "Інтересам будівництва комунізму підпорядковуються відношення поміж людьми різних напіональностей". 36 Ще більш катеrорично висловився про це Хрущов. На листопа довому пленумі ЦК КПРС 1963 року він сказав: "У країні відбувапься постійний обмін кваліфікованими кадрами поміж націями, і чим ширші будуть маштаби KOMY ністичноrо будівниптва, тим більшим буде пей обмін. Досвід розвитку нашої баrатонапіональної держави вчить, що без взаЕМНОЇ братської допомоrи кадрами неможливо забезпечити доцільний розвиток виробничих сил і правильно ПОЕднувати інтереси держави з інтересами республік. Треба, щоб партійні комітети cTporo керувались у своїй роботі цими положеннями". 37 Ось цей постійний і все поширюваний обмін квалі фікованими кадрами (такий характеристичний для друrої половини 1950 і 1960 років) спрямований не лише на розвиток і зріст виробничих сил, але й на зміну психічноrо укладу народів Радянськоrо Союзу. Цей обмін повинен, на думку керівництва КПРС, сприяти зrуртуванню і культурній Едності різних напій та народностей Радянськоrо Союзу. На ХХІІ з'їзді КПРС Хрущов у своЇЙ до.повіді сказа: ."У СРС:Р склалась нова історична СПlльнота людеи рІЗних наЦІОнальностей, яка маЕ заrальні характеристичні риси радянський народ. Вони мають заrальну соціялістичну батьківщину СРСР, спільну екоомічну базу соціялістичне rосподарство, спільну СОЦlяльноклясову структуру, спільний світоrляд марксизмленінізм, спільну мету побудову комунізму, баrато спільних рис у духовому характері, у психолоrії. 38 . Мар.ксисти, а в тім і сам Ленін твердили, що нація як СОЦІОлопче яище складаЕТЬСЯ з чотирьох основних компоненТlВ: СПlЛЬНОСТИ території, спільно сти економічних зв'язків, спільности мови і спільности духовоrо виразу населення. Отже, щоб "радянський народ" став напіЕЮ, враховуючи ознаки перераховані Хрущовим, треба засвоїти одну СПlльну мову. Можна не поrоджуватися з Хрушовим, що радянський народ пе особлива сопіяльна формація, яка продовж історії склалась у нову спільноту людей, але що в радянському вакуумі відбуваЕТЬСЯ "перетоплювання" різних національностей і народностей пе активно діючий процес, визначений партійним керівництвом, і діючий ось уже більше десятиліття. У журналі "ВОПрОСІІ философии" М. Каммарі писав, що процес зближення націй на базі будівництва сопіялізму й комунізму відбуваеться не стихійно, а пляново, і здіЙСНЮЕТЬСЯ він "у процесі Единоrо державноrо плянування" . 39 Засобом до здійснення зближення націй, як плянованоrо процесу, Е школи, радянська армія та різні культурні заходи. До них треба зарахувати І льозунr про дві рідні мови корінну і російську. Зближення націй, як уже зrадувано, деякі радянські соціолоrи розrлядають, як етап на шляху до їх злиття. У статті "ХХІІ з'їзд КПРС і завдання вивчення законо мірностей розвитку сучасних національних мов Радянськоrо Союзу" у "Вопросах ЯЗЬІкознания" відмічено, що мови російська, вірменська, rрузинська, литовська, латвійська й естонська мають перспективи для cBoro розвитку, інші ж приречені на зникнення, бо вони вже тепер функціонують лише в побуті. 40 Все це викликало занепо КОЕННЯ в широких наукових і rромадських колах різних національностей. Крім Uboro висловлені думки учасників ХХП з'їзду КПРС і деякі проrрамові настанови щодо перебудови радянськоrо суспільства вимаrали докладніших пояснень та популяризації через пресу. Це спричинилось до проведення низки спеціяльних наукових конференцій та нарад. У лютому 1963 року в КИЕві відбулась республіканська конференція у справі культури української мови. У працях 177 176 
ціЕ! конфернції взяли участь лінrвісти Академії Наук, УНІверситеТІВ, . педrоrічних інститутів, учителі, письменники, СПlвробlТНИКИ редакцій, видавниптв кіна радіо й .:,елеба:ення. .Праці піЕЇ конференції, на аль, ; радянсь.кlИ преСІ повНІСТЮ не були висвітлені. Проте, як стало BIДOO з закордонної української преси (Польща), на конфереНЦll порушено ряд СУТТЕВИХ питань. rOJIOBHO, було звернено YBary на ширше ВПРОВадження викладів українською мовою у шкільних і дошкільних закладах на збілшення видань художньої і технічної літератри украІНСЬКОЮ мовою, щоб у міспевостях компактноrо п?селен українців у республіках Радянськоrо Союзу (а в ТІм чсЛІ І в. РСФСР, де проживаЕ понад 3500 ООО осіб) були орrаНІзоваНІ школи з ЇХ рідною мовою. Теорію двох рідних мов корінної і російської визнано абсолютно без підставною. 41 . У листопаді 1963 року в м. Фрунзе (Кирrизстан) ВІДулась Всес<:,юзна координапійна нарада про "Розвиток нашон-аль,ИХ ВІДНОСИН в YMOBa переходу від соціялізму до КОМ.УНІзму. Участь у нараДІ взяли вчені й партійні роБІТНИКИ. Можна буlО. сподіватись, що на пій нараді буде накреслено конкреТНІШІ заходи для здійснення завдань, поставлних у проrрамі партії. Але тому, що думки учасниКІВ наради були розбіжні, матеріяли наради KOMeHTY вались у пресі дуже скупо. Відомо лише, що низка теоретичних проблем про зближення соціялістичних націй не стала виясненою і такою вона залишилась і надалі, як писав r. О. Зиманас, член ЦК КП Литви. 42 У лю:тому 1964 року в Талліні (Естонія) відбулась к)НференЦІ, присвячена питанням розвитку соція Лlстичноrо ІНтернапіоналізму. Звернув на себе YBary виступ акад. М. KaMapi, який, даючи обrpунтування про створення нової ІСТОРИЧНОЇ спільноти людей Радянськоrо СОІ)ЗУ, TBepДB, що "... у нас виникаЕ не Едина радянська Haц, а нова, ІНернапіональна спільнота трудящих різних нацlИ... Нова Історична спільнота в особі Единоrо радянськоrо народу маЕ і певну спільність мови, бож усі 178 нації Радянськоrо Союзу користуються російською мовою, як спільною мовою міжнаціональних зв'язків".43 Таке соціяльне перетворення, на думку, М. КаммаІ?і, маЕ відбуватися за посередниптвом системи ШКlльноrо навчання у змішаних школах та більш затісненоrо спів життя молоді різних національностей з російською молоддю. Але така пропозипія зустріла у практичних заходах спротив з боку окремих керівних працівників республік. У Латвії, наприклад, були виявлені акти протидії русифікації шкіл, з мотивів, що це послаБЛЮЕ YBary до вивчення рідної мови й літератури: "... молоді латвійпі забудуть національні особливості СВОЕЇ культури. своїх традипій, своїх звичаїв тощо".44 Більше Toro, в цій республіці висувалась вимоrа, шоб особи нелатвійської національности вивчали латвійську мову. Здавалось би, що в lІИХ вимоrах не було нічоrо недозволеноrо, вони ж відповідали ленінським директивам щодо національноrо питання. А проте, ЦК КП Латвії засудив пю мовну політику, "як вияв буржуазноrо націоналізму, напіональної обмежености, спрямований проти історичнозаконо MipHoro процесу..." 45 Отже, проrрамова теза партії з 1961 poy про бурхливий і всебічний розвиток кожної наЦІЇ, про розширення прав союзних і автономних республік мала лише пропаrандивне значення. Наполеrливість партії у прискоренні заходів для творення ЕДИНОЇ радянської СПlЛЬНОТИ людей KaMY флювалась також виступами окремих осіб, rоловно неросійськоrо походження, У спеціяльних прапях і через пресу. К. Х. Ханазаров у своЇЙ прапі "Зближення напій і напіональних мов У СРСР" писав, що не може бути безнаціональних людей, але в той же час твердив (повторюючи тези ЦК КПРС і Ради міністрів '3 приводу проведення шкільної реформи 1958 року), шо російська мова Е MorYTHiM засобом міжнаціональноrо спілкування, скріплення дружби народів СРСР і прилучення до баrатств російської і світової культур. 46 179 
У rрудні 1961 року даrестанський письменник Ахед AreEB, звертаючись до колеr по перу, писав, що настав час "споруджувати поміж культурами нові мости". Національне, як він твердив, не повинно тяжіти над соціяльним, а форма над змістом. "У наш вік люди різних національностей, що заселяють СРСР, поборюють силу тяжіння до "національної землі". 47 У статті "Що нас ріднить" відомий рОСlИський письменник і журналіст В. А. Солоухін, відповідаючи на зауваження А. AraEBa, що баrато письменників одноrо народу пишуть мовою друrоrо, дав таку обrрунтовану відповідь: "Не може бути російської літератури французькою мовою, узбецької літератури литовською мовою, рівно ж як і даrестанської російською. Не знаю, яка користь була б нам усім, якщо б ураз Олесь rончар почав писати попольському, Петрусь- rлебка поестонському, Йосиф Нонешвілі потаджицькому, Мирзо Турсунзаде по аварському... або, якщо б усі вони писали поросійському. Письменник у тій мірі й цікавий іншим народам, у тій мірі інтернаціональний, у якій він виявить душу й характер передусім cBoro народу". 48 Якщо виступ А. AreEBa у справі національних мов і національних культур народів СРСР мав політичний характер, то відповідь на це В. Солоухіна треба розrлядати, як сміливий крок у відображенні думок найбільш передової інтеліrенції СРСР. Серед численних виступів на конференціях, нарадах і в пресі у справі зближення і злиття націй слід звернути YBary ще й на вислови Е. Медиса (Естонія) у статті "У Единій родині радянській", яка з'явилась уже після усунення від влади Хрущова. Автор твердить: "Усякі спроби штучно прискорювати цей пропес (зближення і злиття 1. Б.) можуть привести лише до відживлення націоналістичних пережитків, які raльмують дальше зближення націй". 49 Це фактично була реакція на ті заходи, що їх провадили попередні керівники КпРс. Тепер же вони мають більш витончену форму. На ХХ111 з'їзді КПРС (1966 рік) прийнято 180 таку резолюцію про націнальн питання: "З'їзд .?боВ'ЯЗУЕ всі партійні комітети І далІ неухильно ЗДlИснюваи ленінську національну політику, виховувти BCI радянських людей у дусі радянськоrо патрІОТИЗМУ и пошани до краших проrресивних традицій HapOB .СРСР, у дусі дружби з народами всіх ратерських СОЦІЯЛІстичних країн з трудящими Bcboro CBlТY, провадити настирливу боро;ьбу проти проявів націоналізму. й шові'!ізму". 50 .оч У цій резолюції і відображені інтернаЦІОналь НІ TeHдeЦIl, вони вільні від таких завдань, записаних у проrраМI парТlІ, як ось: посилення соціяльної однорідности націй, розвитку спільних комуністичних рис культури, моралі й побуту, формування майбутньої ЕДИНОЇ заrальнолюдської культури комуністичноrо суспільства й інше. Я. Пейве, rолова Ради національностей Верховної Ради СРСР, коментуючи рішення ХХlll з'їзду КПРС У статті "Со.юз рівних", писав: "З'Їзд знову підкреслив потребу ЗМlЦнюати дружбу народів, поважати суверенні права союзних І автономних республік, розвивати їх самостійність." llей коментар про розв'язку напіональноrо питання MOH розrлядати як баrатообіцяючий тим більше шо в ОЦІНЦІ минулоrо автор тут же висловв таку думку: "озвиткові ініціятиви союзних і автономних респуБЛІК перешкоджали в недавньому минулому антинаукові методи керівництва. Вони рішуче засуджені партіЕЮ". 51 Але і це післяз'їздівське вияснення виявилось не чим іншим, як лише пропаrандивним засобом на кор'!сть HOBoro керівниптва КПРС і радянськоr уряду, що ЗМІНив Хрущова. Конституційні нормативНІ настанови H знаходили практичноrо застосування ні до ХХ111 з'їзду, H тим більше після uboro з'їзду. Союзні, а тим паче автономНІ республіки не можуть розвивати с.вою незалежніст уже хоч би через те, що число союзних І союзнореспуБЛlкаських міністерств усе збільшувалось і rалузі їх компетенЦІЙ po ширювались. За приклад може правити вже те, що респуБЛl канські міністерства освіти, які були основним атрбутом суверенности республік, за постановою ЦК КПРС І Ради 181 
Міністрів Радянськоrо Союзу перетворено на союзно республіканські, що й було затверджено указом Верховної Ради СРСР у серпні 1966 року. Така постанова вищих союзних партійних і урядових opraHiB ствеРДЖУЕ факт не розширення, а зменшення суверенних прав союзних республік; вона обмеЖУЕ їх права у справі освіти взаrалі і зокрема у справі підrотовки й використання педаrоrічних та культурницьких кадрів. Тоді ж було ухвалено і постанову про перетворення Академії педаrоrічних наук РСФСР на Академію педаrо rічних наук СРСР, щО обмежило науководослідчу роботу педаrоrічних інституцій союзних республік, як самостійних орrанізацій, і призвело до ще більшої уніфікації в роботі всіх opraHiB народної освіти, поставивши їх у ше більшу залежність від Москви. У листопаді 1966 року в КИЕві відбувся п'ятий з'їзд письменників України. З виступів партійноrо керівництва, українських письменників та rостей, що заступали письменницькі спілки народів СРСР, можна було зробити висновок, що надходять сприятливіші умови для розвитку мови й національної культури народів Радянськоrо Союзу. П. Ю. Шелест, перший секретар ЦК КП України, у вітальній промові сказав, що комуністична партія в усій своЇЙ діяльності постійно піклуеться політичним і економічним розвитком союзних республік. "У цИХ умовинах розквітаЕ і міцніЕ наша рідна українська радянська література й мистец:rво... Треба бережливо, з поваrою ставитись до нашої рІДної, чудової української мови. Це наш скарб, велика спадщина, яку кожний з нас і в першу черrу ви, письменники, повинні береrти і розвивати. Романи, повісті, новелі, поезії високоrо ідейноrо звучання, написані прекрасною українською мовою, на високому художньому рівні, ось те, шо необхідно для дальшоrо збаrачення і розвитку національної культури і мови". 52 Якщо П. Шелест подав більш надійну картину розвитку української культури на майБУТНЕ, то rолова правління Спілки письменників України Олесь rончар змалював дуже 182 сумну картину теперішньоrо її стану. . rончар у CBOEM ЗВІТІ сказав: "...В силу певних умов РІдна мова в ШКОЛІ часом ОПИНЯЕТЬСЯ в становищі rіршому, ніж іноземна. Мова народу це найбільший національний скарб, і ми всі маЕМО йоrо оберіrати, в тому числі і авторитетними державними заходами". Він також відмітив тиражі української поезії, які настільки обмежені, що навіть e можуть близько рівнятися з тиражами респуБЛІК Прибалтики. Але низькопробні, коньюнктурні твори видаються величезними тиражами. 53 Особливо вартим уваrи на цьому з'їзді було те, що представники російської літератури, як і літератур інших народів Радянськоrо Союзу виступали з заявами, в яких віддзеркалювалось повне зрозуміння і послідовність ленінської національної політики. Так секретар Союзу письменників Російської федерації Серrій Баруздін сказав: "Мені, росіянину, не завжди була зрозуміла та квапливість, з якою ми заrоворили про злиття культур. Більше Toro, ніби порізному тлумачачи Леніна, забуваЕМО леніНСЬК слова з Uboro приводу... У нас же дехто поквапився І викликав не дуже rapHi настрої щодо Uboro". 54 r. Марков, секретар правління Спілки письменників СРСР у СВОЕМУ виступі сказав: "Я вважаю зовсім неправо мірним ставити питання про те, чи можна ПИСЬМННИКОІ применшувати національний елемент у йоrо !ВОРЧІЙ paЦI. Ні це неприпустимо, це небезпечно. В ЛІТераТУРІ нам порібна радянська людина, не очищена на взірець дести льованої води а як прояв cBoro середовища, cBoro часу з усіма істотнии й характерними ознаками, в тому числі і національними". 55 Як на радянські підцензурні умови, ці вислови були порівняно відвертими, і можна було думати, що вони Е про вісниками зміни курсу політики партії щодо національноrо питання. Одначе, Uboro не сталось. Керівництво КПРС осудило хрущовський волюнтаризм у розв'яці економічних, політичних і інших проблем, але шодо HaЦIO нальної політики в основному все залишилось без 183 
СУТТЕВИХ змін. У "Правді" (травень 1967 року) писали, шо виховання трудящих "неможливе без рішучої боротьби про:r и будьяких проявів буржуазної ідеолоrії, пережитків наЦІОналізму й шовінізму, проти тенденції до національної обмежености і виключности... Проблеми ленінської Haцio нальної політики в сучасних умовинах вимаrають дальшої творчої розробки". 56 . Це твердження "Правди" про творчу розробку проблем леНl.НСЬКОЇ національної політики rоворить про те, шо ця полпика поставлена у пряму залежність від ідеолоrічних HaTaHOB партійноrо керівництва. Партійне керівництво, яке ЗМІ':ІИЛО Хрущоа, обіцяlO провадити більш paцio наЛlСТИЧНУ ВНУТРІШНЮ ПОЛІТИКУ, дотримуватись HaYKOBO обrунтованих норм, але поза декляративними заявами в HaЦIOHЬHOMY питанні реальних змін не зробило. МатеРІЯЛ наукової міжвузівської конференції з проблем р)Звитку І зближення радянських націй і народностей, яка ВІДбулась у rрудні 1966 року в м. Тирасполі (Молдавія), показали, що на якісь зміни в рішенні ціЕЇ болючої проблеми rоді й сподіватись. Про це красномовно сказав на зrаданій .конференції академ. М. С. Джунусов. Він ствердив, що партя, як колективний теоретик, за 49 років зробила значно БІЛьше в ділянці зближення і перерібки психічноrо уклду народів Радянськоrо Союзу, як царська Росія за 300 pOKlВ. .Джуусов, ЯК і М. Каммарі, твердив, що будівництво КОМУНІЗМУ І зближення націй маЕ проходити відповідно до плянових завдань: "Будівництво комунізму в жодному випадку не повинно позначатись послабленням дисципліни заrьноде'ржавноrо плянування". 57 Отже, прероrативи в керlВНИЦТВІ щодо розвитку і зближення національних культур народів Радянськоrо Союзу, на думку Джунусова, ають залишатися за Москвою, центральними партійними и урядовими орrанами, як то було й до усунення від влади Хрущова. Майже одночасно із зrаданою міжвузівською науковою конференціЕЮ на сторінках журналу "Дружба народів", opraHY Союзу письменників СРСР, була відкрита дискусія у 184 справах взаЕмовпливів і взаЕмозбаrачення літератур, діялектики національноrо й інтернапіональноrо, про характер літературних rероїв. У цій дискусії баrато і то далеко не схвальних слів було сказано на адресу Ахеда AraEBa, який пропонував у письменницькій діяльності замінити рідну мову на російську (бо, мовляв, до комунізму прийдемо з одніЕЮ мовою), Маrомеда lcаЕва, який поділяв національні мови народів радянських республік на "перспективні" і "неперспективні" , як і шодо статтей у журналі "ВОПрОС!:1 ЯЗЬІКознания". Всі ці виступи деякі дискутанти розrлядали, як явище не випадкове. "Посилене ідеолоrічне й культурне зближення народів привело окремих філософів, мовознавців, критиків до думки: чи не час проrолосити цей процес завершеним? Якщо iHTepHa . .' ЦІОнальна основа в духовому житТl ПОШИРЮЕТЬСЯ І зміцнюпься, ТО чи не прийшов час відмовитись від проявів її національних форм?". 58 1 на ці питання більшість учасників дискусії дали цілком неrативну відповідь. Щоб розчистити шлях до інтернаціональноrо, треба по турбуватись про розвиток національних культур. "Треба . . . захистити наЦІОНальНІ мови, rоворив один з дискутантlВ, від ніrілістичних нападів. Розквіт національних культур і буде справжньою інтернаціональною справою, запорукою ще більшоrо зближення і дружби наших народів". 59 "Демократизм" піЕЇ дискусії на сторінках "Дружби народів", треба думати, був тактичним кроком партійноrо керівництва. Це до певної міри підтверджують матеріяли TpeTboro з'їзду письменників РСФСР (березень 1970 року), на якому з'ясовано попередній стан у розвитку національних літератур. Більше Toro, на з'їзді було констатовано, що "в останні роки різко скоротилось видання літератур народів СРСР. Перекладна література до Uboro часу посідаЕ мізерне положення в усіх центральних видавництвах", а до пляну видань включають більше ювілейних робіт, ніж талановитих. 60 Публічний осуд А. AraEBa та М. lcаЕва та окремі виступи в журналі "ВОПРОСА ЯЗЬІкознания" були caHKцio 185 
новані зrори. Політичний же курс партії в національніlV питанні фактично залишався незмінним. Це можна бачити з окремих видів випусків російських і неросійських видань. Для порівняння візьмемо випуск художньої літератури (без дитячої) за 1960 і 1969 роки. У ці роки випуск книr російською мовою становив у відсотках до заrальної кількости 44.1%, і 48.8%, тираж цих книr 62.2% і 78.7%. Дитячої літератури 1969 року російською мовою видано ще більше 83.2% заrальноrо тиражу. Щождо видань виробничої та інструктивної літератури, то уніфікація виявлена ще різкіше. 1966 року тираж піЕЇ літератури російською мовою становив 88.0%, а 1969 року 98.1%.61 CBoro часу Ленін висловився, шо радянський апарат (партійний і державний) засмічений шовіністичним російським елементом. Думати ж тепер, що це явище пояснюпься лише діями апарату, було б спрощенням caMoro факту русифікації. Тоді партія і уряд rоворили про потребу боротись з російським великодержавним шовінізмом. Тепер же про це ніхто й не зrадУЕ, навпаки, ведеться боротьба з проявами місництва й національної окремішности, власне боротьба з тими, хто виступаЕ на захист конституційних прав, rарантованих тим же союзним урядом. Поруч з різким скороченням видань мовами народів Радянськоrо Союзу, крім російських, безупину йде й процес скорочення неросійських шкіл. В Україні, наприклад, у містах 1926 року навчалось в українських школах 97% дітей, а 1958 року лише 21 %! "Добре відомо, що в ряді великих міст (Харкові, Донецьку, Одесі та ін.) українські школи обраховуються буквально одиницями. Щодо uboro стан шкільної освіти в містах України настільки скандальний, що відповідна статистика давно вже не публікупься, а пані про кількість українських та HeYKpaїH ських шкіл ледве чи не відноситься до найбільших державних таЕМНИЦЬ". 62 Власне, це СТОСУЕТЬСЯ не стільки до публікації кількости шкіл, як до чисельности учнів по Haцio нальностях і то в усіх республіках Радянськоrо Союзу. 186 Не можна поrодитися і з тим, шо культура народів неросійської національности маЕ ?УИЕдуватисьu до CTOBO!. культури за посередництвом РОС1ИСЬКОІ м)ви и І??СlИСЬКOl культури, як то відмічено у проrраМI паРТll. ?тже? неросійські національності, ПРИЕДНУЮЧИСЬ дО CTOBO культури, мають послуrовуватись перекладами з РОСlИСЬКOl мови. З приводу uboro російський критик В. Лобин писав: "Переклади іноземних письменників, ТРУДИ іноземних учених з російських перекладів на казахську мову пе те саме, шо одержувати масло з молока, пропущеноrо через сепаратор". 63 . Цілком природно, що для величезної БІЛЬШОСТ національних культур народів Радянськоrо Союзу Е ВСІ можливості сприймати світову культуру, КОРИСТУЮЧИЬ ориrінальними джерелами. Опіку російської мови слід сприймати, як один з видів цензур. Нав'язвання ж російської культури не лише СТВОрЮЕ BIДeHTpoВl сили (як це засвідчено на прикладі ставлення до ШІЛьноrо навчання в Латвії), протести української інтеліrенЦІЇ (як викладено працях В. Чорновола "Лихо з розуму" та ін.), але й узаrа.л rаЛЬМУЕ рух народів Радянськоrо Союзу в їх зближенНІ І взаЕмозбаrаченні. Можна повністю поrодитись з думкою С. Данилова (Якутія), учасника TpeTboro з'їзду письмеlНикі Російської Федерації, який сказав, шо "жоден народ НІколи І ніде не створив і не розвинув свою культуру мовою, не рідною для Hboro". Зневажливе відношення до мов приносить величезну llIКОДУ. 64 . У баrатьох вузах напіональних респуБЛІК, де мала б виховуватись національна інтеліrенція, російська мова входить у число конкурсних предметів. Це СТВОрЮЕ умови, В яких молодь національної більшости через непостаТНЕ знання російської мови й літератури становить меншість у вузах СВОЕЇ республіки. Так усупереч прrрамови партійним настановам, що "в умовах браТСЬКОІ дружби І взаЕмноrо довір'я народів національні мови розвиваються на основі рівноправства і взаЕмозбаrачення", створюються умови національної дискримінапії. 65 1 не дивно, бож 187 
проrрамові настанови скорше використовуються для про паrандивних цілей у зовнішньому світі, а не для перетво рення їх у життя у себе, в Радянському Союзі. На ХХІV з'їзді КПРС reHceK Л. БреЖНЕВ у виступі про національне питання висловив фактично ті думки Сталіна, що їх було сказано на честь перемоrи над rітлерівською Німеччиною 1945 року. Так, заповідаючи, що наступноrо року партія буде відзначати 50ліття утворення СРСР, він сказав: "В утворенні, зміцненні й розвитку Uboro MorYTHboro союзу рівноправних народів, що стали на шлях соціялізму, відіrрали свою ролю всі нації і народності нашої країни, а насамперед великий російський народ. Йоrо революційна енерrія, самовідданість, прапьовитість, rлибокий інтернаціоналізм по праву здобули йому щиру поваrу всіх народів нашої соціялістичної батьківщини". 66 Тут з особливим піпизмом виділено російський народ. За 50 років існування СРСР наропи пьоrо Союзу, за твердженням Л. БреЖНЕва, не спромоrлися зайняти рівні позиції :ї російським народом. Це не ленінський підхід у розв'язці національноrо питання; йоrо можна розrлядати як сиrнал до ще більшоrо вкорінення великодержавноrо російськоrо шовінізму й посилення боротьби з проявами місцевих національних відрухів, особливо в тих республіках, де народ ВИЯВЛЯЕ rострішу, хоч і стихійну боротьбу з російським засиллям, як у республіках Середньої Азії, Казахстані, Азербайджані тошо. у рішеннях восьмої конференції РКП(б) 1919 року і пізніше на Х і ХП з'їздах РКП(б) вказувалось на те, що члени партії, як і всі rромадяни, що проживають у межах національних республік, зобов'язані знати мову більшости місцевоrо населення. Тепер же російська мова, завдяки заходам КПРС і центральноrо уряду, стала не лише мовою міжнаціональноrо спілкування народів Радянськоrо Союзу, але фактично набула значення мови державної. Росіяни майже поспіль іrнорують місцеві мови, де вони мешкають. За даними перепису населення 1970 року поза РСФСР їх мешкаЕ 21 267 ООО осіб або 16.5%, а володіють мовами інших народів Радянськоrо Союзу лише 3%. 67 Усі ці факти rоворять про те, щО КПРС відступила від ленінських засад у національнім питанні. В. Ленін у BOЇX працях домаrався практичних rарантій національної plВHO правности. Ф. Енrельс писав, шо "нації зобов'язані бути Haцio нальними раніше, ніж вони стануть інтернаціональними" і що "вони більш за все інтернаціональні тоді, коли вони по справжньому національні". 68 ПРИМІТКИ І. "Коммунист", М., ч. 11. 1958, стор. 17. 2. Там же. 3. Там же, стор. 18. 4. Там же, стор. 23. 5. Там же, ч. ІЗ, 1959, стор. 31. б. Висшее образование в СССР, М., 19б1, стор. 70; Итоrи всесоюЗНОЙ переписи населения 1959 r., Казахская ССР, М., 19б2, стор. lб2174. 7. "Коммунист", М., ч. ІЗ, 1959, стор. 34,3б. 8. Там же, ч. 15, 19б1, стор. 52. 9. Страна Советов за 50 лет, М., 19б7, стор. 280, 284; Итоrи всесоюзной переписи населения 1959 r., М., 19б2, стор. ІЗ4. 10. "Коммунист", М., ч. 15, 19б1, стор. 54. 11. Там же, ч. ІЗ, 1959, стор_ 3б. 12. "Народное образование", М., ч. б, 19б4, стор. 9. ІЗ. "Во проси философии". М., ч. 9, 19б1, стор. 40--41. 14. Э. А. Баrрамов, Национальний вопрос и буржуазная идеолоrия, М., 19бб, стор. 299. 188 189 
15. Численность и население народов мира, М., 1962, стор. 64. 16. Национальная rосударственность СОЮЗНЬІХ республик, М., 1968, стор. 44. 17. ХХІІ с'езд КПСС, cTeHorp. отчет, М., 1962, т. І, стор. 217. 18. Ленин, т. 41, изд. 5, стор. 77. 19. Национальная rосударственность СОЮЗНЬІХ республик, М., 1968, стор. 46. 20. Ленин, т. [9, изд. 4. стор. 7172. 21. Висшее образование в СССР, М., 1961, стор. 7071. 22. І. Дзюба, Інтернаціоналізм чи русифікація?, Мюнхен, "Сучасність", 1968, стор. [423. 23. "Коммунист", М., ч. 1, [965, стор. 67. 24. Ф. r. Аллахяров, Сближение культур соц. наций периода строительства коммунизма. Баку, 1966. стор. 83. 25. "ВОПрОСІІ философии", М., ч. 9, 1967, стор. 32. 26. "Советское rосударство иправо" М., ч. 12, [961, стор. 25. 27. Итоrи всесоюзной переписи населения 1959 r., М., 1962, стор. 184 2091O; "Известия", М., 17 апр. 1971. 28. "Правда", М., 22 декабря 1958. 29. А. М. Эrиазарян, Об ОСНОВНЬІХ тенденциях развития соц. наций СССР, Ереван, 1965, стор. 89; "Известия", М., 17 апр. 1971. 30. "ВОПрОСІ:і философии", М., ч. 6. 1963, стор. 32[; Числен ность и население народов мира, М.. 1962. стор. 64: "Известия", М., 17 апр. 1971. 31. А. М. Эrиазарян, Об ОСНОВНЬІХ тенденциях развития соц. наций СССР, Ереван, [965, ст. 8991; Численность и население Ha родов мира, М., 1962, стор. 64; "Известия", М., [7 апр. 197[. 32. "Вопросн философии", ч. 6, М., 1963, стор. 8. 33. "Вопросu экономики", ч. 5, М., 1962, стор. 50. 34. Там же, ч. 6. 1965, стор. 26. 35. "Советская торrовля", М., ч. 9, 1966. стор. 7. 36. П. Роrачев, М. Свердлин, Советский народ новая историческая общность людей, "Коммунист", М., ч. 9, 1963, стор. 16. 37. Там же. 38. Там же, стор. 11. 39. "Вопроси философии",М., ч. 9, 1961, стор. 3[. 40. Цит. за: V. з'їзд письменників радянської України, матеріяли з'їзду, Київ, 1967, стор. 226227. 41. "Наша культура", ч. 3, Варшава, 1963, стор. 756. 42. "ВопроCll философии", М., ч. 7, 1966, стор. 3. 43. "Коммунист Эстонии", ч. 3. [964, стор. 356. 44. Ф. r. Аллахяров, Сближение культур соц. наций периода строительства коммунизма, Баку, 1966, стор. 125. 45. Там же. 46. К. Х. Ханазаров, Сближение наций и нац. язиков в СССР, Ташкент, 1963, стор. 221. 47. "Известия", М., 5 дек. 1961. 48. "Литературная rазета", М.,6 февр. 1962. 49. "Советская Эстония", Таллин, 6 aBr. 1965. 50. ХХІІІ с'езд Коммунист. партии Сов. Союза, стенorр. отчет, т. ІІ. М. 1966, стор. 315. 51. "Известия", М., 12 июня 1966. 52. V з'їзд письменників радянської України, Київ, 1967, стор. 21. 53. Там же, стор. 49,59. 54. Там же, стор. [94. 55. Там же, стор. 243. 56. "Правда", М., 29 мая 1967. 57. "Коммунист Молдавии", янв. [967, стор. 51. 58. "Дружба народов", М., ч. І, 1967, стор. 252. 59. Там же. 60. "Литературная rазета", М., 1 апреля 1970, стор. 5. 61. Печать СССР в 1966 r.,М.,1967,стор.50;ПечатьСССР в 1969 r., М., 1970, стор. 50; Печать СССР за 50 лет, М., 1967, стор. 184S 62. І. Дзюба. Інтернаціоналізм чи русифікація?МЮІІхен, 1968. стор. 195. 63. А. Авторханов, Коммунистическая проrрамма денациона лизации национальностей СССР, Мюнхен, 1964,стор. 48. 64. "Литературная rазета", М., 1 апр. [970, стор. 6. 65. Проrpамма Коммунистической партии COBeTcKoro 190 191 
Союза, М., 1961, стор. 115; І. Дзюба, Інтернаціоналізм чи русифікація?, Мюнхен, 1968, стор. 157. 66. Л. И. Брежнев, ОтчеТНЬІЙ доклад Центр. Комит. КПСС ХХІУ с'езду коммун. партии COBeTcKoro Союза, М., 197/, стор. 94. 67. "Известия", М., 17 апр. 1971. 68. К. Маркс, Ф. Энrельс, В. И. Ленин 0 пролетарском интернационализме, М., 1957, стор. 170. 7. висновки Ще в перші роки ХХ століття, в період підrотовки до друrоrо з'їзду РСДРП (1903 р.) Ленін висловлював на сторінках "Іскри" свої думки щодо розв'язки напіо нальноrо питання. Він вважав, ЩО в боротьбі з caMO державством і буржуазіЕЮ Росії РСДРП маЕ спиратися на ввесь пролетаріят, незалежно від національної при належности й мови. Але тому, ЩО жидівська соціял демократична орrанізація "Бунд", яка ПРИЕдналася дО РСДРП 1898 року на правах автономії, праrнула розширити свої права на заступництво інтересів жидів CbKoro пролетаріяту в Росії, Ленін з ціЕЮ орrанізаціЕЮ про вадив дискусію, домаrаючись збереження Едности й під порядкованости всіх робітничих пролетарських орrанізацій ЕДИНОМУ центральному ПрОВОДОВІ. На друrому з'їзді РСДРП розходження ЩОДО Haцio нальноrо питання викликали rocTpy дискусію. Зокрема з Бундом вони настільки заrострились, ЩО лідери Бунду заявили про свій вихід зі складу РСДРП. З'їзд визнавав пра . . во на самовизначення за ВСІма наЦІЯМИ, шо входили до складу держави, та це визнання бундівців не задовольняло, бо воно було пов'язане з територіяльною приналежністю. Жиди ж не посідали будьякої компактно заселеної тери торії, а тому домаrались права на признання культурно національної автономії. Це і було rоловною причиною роз ходжень на з'їзді. 192 193 
йоrо інтерпретації не раз викликала дискусії. Залежно від політичної коньюнктури, в коментуванні Uboro льозунJ'у у Леніна були різні нюанси. У полеміці з так званими лікві даторами, цебто з колишніми членами РСДРП меншеви ками, яких виключено з рядів партії 1912 року на Празькій всеросійській конференції РСДРП, Ленін писав у праці "Про право націй на самовизначення", шо "право на відокремлення передбачаЕ розв'язку питання саме не центральним парляментом, а лише парляментом (сеймом, референдумом і т. п.) тіЕЇ области, яка відокремлюсться. 6 Тут уже ясно йшла мова про всенародне рішення питання самовизначення, а не так, як писав він раніш, про HaдaH ня TaKoro права пролетаріятові кожної національности. У тій же праці Ленін висловив припущення і про те, що пролетаріятові Росії доведеться вести боротьбу з HaцiOHa лізмом узаrалі і насамперед з російським націоналізмом. У листі до С. r. Шаумяна (rрудень 1913 р. ) Ленін твердив, що він проти федерації (федерація, як відомо, оБУМОВЛЮЕ доrовірні стосунки поміж федеруючими части нами держави і вона не сполучна з "демократичним пентра лізмом"), підкреслюючи, шо "автономія Е наш плян побу дови демократичної держави"} Пізніше (1916 р.), У тезах "Соціялістична революція і право нашй на самовизначення", Ленін також змінив СВОЕ ставлення до федеративноrо державноrо устрою. Він писав, що переваrу треба дати федеративному устрою перед Haцio нальним нерівноправством, виправдуючи це тим, що і Маркс давав переваry федерації lрляндії з АнrліЕЮ перед насильним підпорядкуванням lрляндії анrлійцями. 8 у промові про національне питання на квітневій конференції РСДРП(б) 1917 року Ленін висловив щодо державноrо устрою думку, яка була співзвучна з думками тих, хто стояв на позиціях розчленування Росії. У той революційний час він став одяrатися в TOJ'y децентраліста, припускаючи можливість відокремлення більш розвинених політично й економічно околиць Росії, заселених Hepo сіянами Польщі, Фінляндії, України. Звичайно, це був тактичний крок, спрямований у двох напрямках: проти хисткоrо Тимчасовоrо уряду і за посилення фронту соціялістичної революції у світовому маштабі. Враховуючи зміну політичноrо клімату в країні після повалення самодержавія, Ленін, ніби роблячи підсумки всій минулій революційній діяльності РСДРП(б), писав: "Тепер треба запам'ятати ту безперечну істину, що марксист маЕ враховувати живе життя, конкретніше фактичну дійсність, а не далі чіплятися за теорію вчорашньоrо дня".9 Отже, пе твердження фактично перекреслювало теоретичні міркування та проrрамові настанови РСДРП(б) періоду підrотовки робітничих мас до революційноrо зриву і відкривало шлях більшовикам у їх намаrаннях .захопити владу, використовуючи для Uboro коньюнктурю можли вості революційноrо періоду, а також, на досвіді жцвоrо життя, тобто активности національних меншин Росії, по новому підійти до розв'язки національноrо питання. На першому Всеросійському з'їзді рад (червеньлипень 1917 року) Ленін, враховуючи те, що на звалищах росій ської імперії в той час уже існували національно демократичні республіки, вніс пропозицію про перетворен ня Росії в союзну державу: "Хай Росія буде союзом віль них республік".1О 1 на словах він завжди був за збереження принципу добровільности. Алеж після жовтневоrо перевороту Ленін більше рахувався з силою опору, як з фактичним праrненням неросійських національностей до збереження xHboro суверенітету. Партійна проrрама й декляратию заяви перших місяців після жовтня 1917 року в боротьбІ за владу відходили на друrий плян: усе було підпорядковано eKOHO мічним і політичним вимоrам центру. На шляху до здійснення цих вимоr зустрічались великі труднощі. HOBO посталі національні державні формації з причин різних обставин, хоч і приймали плятформу радянських pec публік, але все праrнули до збереження незалежности. 197 196 
нтральний ууяд РСФСР в умовах т. зв. rромадянської lИни змше.нии був укладати з такими державами військові и еКОНОМІЧІ союзи, як з рівними, незалежними державами, визнавати ІХ юридичнии статус. Та тому, що доrовірні стсунки часто порушув.ались, а то і просто мали фіктив нии характер у перІОД ВІйськовоrо комунізму, національна проблеа в союзній державі набувала характеру першо черrОВОІ ваrи. На з'їзді КП(б) з безпосередньою участю Леніна було пиинто РІшення про проведення коренізації апара ту, .ШКІЛ І .культурнопросвітніх установ, а також і закрплення РlНИХ видів федерації базованих на радян СЬКІИ автономІЇ і ...на доrовірних зв'язках. "Добровільний характер федераЦIl, записано в резолюції з'їзду маЕ бути збережений і надалі". 11 ' Уже в січні 1918 року Ленін виступав з признанням фдеативноrо державноrо устрою в Росії як найдоскона ЛlШОI форми для баrатонаціональної держави. Але і в цьому випадку він не зрікався своїх засадничих вимоr збереженя централізованої держави. Для Uboro він створив особливии ИД федерації федерації республік, засно ваних на .баЗІ т. . Рад, у яих зберіrалась керівна роля за Р..П(б), І професlИНИХ СОЮЗlВ, керованих тЇЕю ж партіЕю. З EI причини вимоrи, щоб федерапія носила характер добро ВІЛьности, були скорше пропаrандивним засобом ніж бажанням забезпечити реальне значення добровільноти. r осоарчий розвиток радянських національних респуБЛІК 1 областей у період НЕПу зміцнював положення радянської системи як такої, але національне питання з оrляду на зсилля в партійних, радянських і профспілкоих opraHax ОСІб нельояльних до коренізації, все залишалося нерозв'язаним. Російська бюрократична машина в усіх лан ках народноrосподарчоrо життя виявляла відчайдушний спротив. Пр створенні Союзу Радянських Соціялістичних Рес?уБЛlК, . завдяки . наполеrливим вимоrам Леніна, всі наЦІОнальНІ респуБЛІКИ поставлено нарівні одну з одною. 198 Він підrотував було й матеріяли про національне питання до ХІІ з'їзду РКП(б), які на той час мали поважне значення в підході до розв'язки національної проблеми. Всі вимоrи Леніна щодо розвитку національних культур народів Радянськоrо Союзу свідчать про те, що він не чіплявся "за теорію вчорашньоrо дня", а враховував "живе життя" пробудження національної rордости кожноrо народу колишньої російської імперії та бажання розвинути свою державність, свою національну культуру, культивувати свою рІДну мову. Започат ковані Леніном заходи для боротьби з бюрократичними діями партійноrо й аДМІНІстративно rосподарчоrо апарату (створення Рабкрину Робітничо селянської інспекції) не мали успіху. Створена ним структура партійноrо апарату за йоrо спаДКОЕмців набула ще. більшої сили і впливу на всі ділянки суспільноrо й державноrо життя в Радянському Союзі, обмежуючи розвиток національних культур, крім російської. Покликування на Леніна, які звичайно робить КПРС у своїх декляраціях про здійснення нею ленінської національ ної політики в СРСР, не мають жодної реальної підстави. Прикриваючись іменем Леніна, партія провадить безоrляд ну політику русифікації в усіх національних республіках і областях, провадить саме такі заходи в національному питанні, проти яких з усіЕЮ енерrіЕЮ й катеrоричністю виступав Ленін у період творення СРСР. Російський Haцio налїЗм це дЛЯ КПРС база творення великодержави. 199 
ПРИМІТКИ 1. Ленин, т. 7, изд. 5, стор. 325. 2. В. И. Ленин, rосударство и революция, М., 1951, стор. 67. 3. Ленин, т. 6, изд. 4, стор. 29394. 4. Там же, т. 20, изд. 4, стор. 92. 5. Там Же, стор. 15. 6. Там же, т. 25, изд. 5, стор. 315. 7. Там же, т. 48, изд. 5, стор. 235. 8. Там же, т. 22, изд. 4, стор. 135. 9. Там же, т. 31, изд. 5, стор. 134. 10. Там же, т. 32, изд. 5, стор. 286. 11. Х сьезд РКП(б), стеноrраф. отчет, М., 1963, стор. 60203. БІоrРАФІЧНА НОТАТКА Іван Іванович Бакало народився 12 лютоrо 1898 р. на Полтавщині. Середню освіту здобув у КИЕві, в rімназії М. Л. Стельмашенка. Після riмназії вчився в Київському комерційному інституті на економічному факультеті. Закінчив цей інститут (уже під назвою Інститут народньоrо rосподарства) у 1922 р. із званням інженераекономіста. З осени 1922 р. викладав економічну rеоrрафію України в Мирrородському сопіяльноекономічному технікумі та на соціяльноекономічних курсах. На початку 1923 р. перебрав і посаду завідувача цих навчальних закладів. 1923 року орrанізував у Мирrороді торrовельнопромислову школу, як приватну, з утриманням на кошти батьків учнів. Керував ціЕЮ школою та викладав у ній курси економічної rеоrрафії України й заrальноrо товарознавства до січня 1926 р. Тоді переїхав до Харкова і працював спершу в харківському Сельбанку, як заступник завідувача статистичнокредитовоrо відділу, а з осени 1927 р. У 'Сільському rосподарі". У цих установах займався аналізою сільськоrосподарських кредитових товариств та їх обстеженням. У 19291933 рр. працював у Харківському науководослідчому інституті реконструкції сільськоrо rосподарства, як старший науковий співробітник, та займався вивченням ефективности кредиту в індивіду альних rосподарствах. Викінчені ститистичні обрахунки спеціяльноrо дослідження 8.000 rосподарств різних 200 201 
природних зон України, разом з розпочатим текстовим оформленням, були повністю конфісковані. Після Toro працював над розробкою проблемних тем: районування й обисленя бянсу праці сільськоrо rосподарства України. ДВІ праЦІ на ЦІ теми були опубліковані. Працюючи асистентом у професора статистики С. К. ривецьоrо при Харківському сільськоrосподарському ІНституТl в рр. 19311933, викладав заrальний курс статистики в Зоотехнічному інституті. Восени 1933 р. залИ?-ІИВ добровільно навчальний інститут, а з HayKOBO ДОСЛІДньоrо був з політичних мотивів звільнений. Роки 1934! 935 випдкові праці в TBi "Самопоміч", в управлінні шосених дорlr тощо. У рр. 19361941 працював у середній ШКОЛ.І Харкова, як викладач reоrрафії і rеолоriї, та в ХаРКІВСЬКОМУ методичному кабінеті reоrрафії, як методИСТ. Видав брошуру "Робота з понтоrрафом". Написав брошуру з подорож по KaBKai. Рукопис здано до друку з початком В1ИНИ 1941 . І втрачено. Працюючи в школі, вчився заочно) в ХаРКІВСЬКОМУ педаrоriчному інституті на rеоrрафІЧНОМУ факультеті. У час війни 19411943 працював на посада завідувача музею й інпектора народніх шкіл у МирrОРОДІ. На еміrpапії, 1947 р. був членом управи Обласноrо представництва української еміфації на ВюртенберrБаден, мав наrляд над освітніми установами; деякий час був rловою Ubor представництва. 1946 р. написав і видав пІДРУЧНИК з фІЗИЧНОЇ rеоrрафії та rеоrрафічний зошит з методИЧНИМИ вказівками (псевдонім: І. Map'€HKo). Тоді ж вrотовив читнку з rеоrрафії України. 1954 р. займався шдrотовкою І проведенням наукової міжнаціональної конеренпії ?ЛЯ вивчення СРСР та перетворенням РОСlИськоrо ІНституту для вивчення СРСР на між HaцiOHaЬHY >,станову. a асамблеї інституту з участю пред ставниКІВ рІЗНИХ нацІОНальностей СРСР був обраний заступником дpeKTopa реорrанізованоrо інституту. На цьому становиlЦi працював до часу виїзду на постійне пере бування до США восени 1961 р. У зв'язку з тривалою 202 недуrою директора інституту, довrий час виконував обов'язки дИректора, постійно керував фінансовими справами інституту. Крім адміністратцвної праці, займався рецензуванням праць степендіятів і статтей, що надходили до української редакції інституту. У США працював, як співробітник радіо "Свобода" в НьюЙорку. Був дійсним членом УВАН та Інституту для вивчення СРСР. Помер 8 квітня 1972 р. У НьюЙорку. 203 
БІБЛІоrРАФІЯ ПРАЦЬ ІВАНА І. БАКАЛА 5. Training of Agricultural Specialists іп the USSR. МипісЬ, Studies оп the Soviet Union, уоl. 2, по. 4, 1963. 6. Mass Training of the Skil1ed Agricultural Workers іп the USSR. Ibid., уоl. 3, по. 1, 1963. 7. SpareTime Education іп the USSR. МипісЬ, Bulletin, по. 4, 1964. 8. Soviet Boarding Schools and Extended Оау Schools. МипісЬ. Studies оп the Soviet Union, уоl. 4, по. 1, 1964. 9. ТЬе Nationality Роlісу of the Soviet Communist Party. МипісЬ, Dergi, по. 39-40, 1965. 10. La investigacion academica de 10s postgraduados еп URSS. МипісЬ, Estudios sobre lа Union Sovietica, уоl. 6, по. 19, 1966. Окремі книжкові видання 1. Фізична rеоrрафія. Бльомберr, BBO "Заrрава", 1946. (Псевдо нім: І. Мар'ЕНКО). 2. Показник reоrpафічних назв та методичні вказівки. Авrсбурr, BBO "Українська книrа", 1946. (Псевдонім: І. МаР'ЕНКО). 3. Читанка з rеоrpафії України в художніх образах. raHHoBep, 1946. 11. Postgraduate Research іп the Soviet Union. МипісЬ, Studies оп the Soviet Union, уоl. 5, по. 3, 1966. 12. Disruption іп Science Research Organisation. Ibid., уоl. 6, по. 1, 1966. ІЗ. ТЬе Religious Dimension іп Soviet Education. Ibid., уоl. 2, 1969. 14. Статті в "Енциклопедії українознавства"і в "Ukraine, а Concise Encyclopaedia" . 15. Статті та рецензії в періодичних виданнях ("Нові дні", "Украінські вісті", "Свобода" й ін.). 4. К вопросу 0 проблеме производства молока и МОЛОЧНЬІХ продуктов В СССР. Мюнхен, Институт по изучению СССР, 1963. 5. Modernization and Diversity іп Soviet Education. New York, Praeger, 1971. хіх+395 рр. (Іп coauthorship with J. Pennar and G. Bereday). Друковані праці у виданнях Інституту для вивчення СРСР та інших видавництвах 1. ТЬе Life of а Kolkhoznik. МипісЬ, Bulletin of the Institute for the Study of the USSR, по. 2. 1954. 2. Борис Миколайович Мартос. Мюнхен, "Український збірник", кн. 15, 1959. 3. Professor Borys Martos. МипісЬ, Ukrainian Review, по. 8, 1959. 4. Conference of th Institute for the Study of the USSR. МипісЬ, the Bulletin, по. 4, 1954. 204 205 
Показник імен Авторханов Абдурахман 158, 191 Ara€B Ахед 180, 185 Азатян 119, 120 Азизбеков Мешада 56 Азизбеков П. А. 94, 129 Алляхаров Ф. r. 190, 191 Ананов и. Н. 162 Анушкин А. 129 Ахундов Р. 107, 108 Баrрамов Е. А. 168, 189 Бажан Микола 174 Бакало Іван 201 Баруздін Серrій 183 Бауер Отто 30, 112 Бебель ABrycT 18 Бередей Дж. (Bereday G.) 204 Берлов €. К. 152 Бернштайн Е. 36, 37 Беседовський rриrорій 69,93 Бисенов Х. 60, 61 Бош €вrенія 20 БрежнЕВ Л. 188, 192 Боярський А. Я. 131 Бубнов А. 38 Бухарин Н. 19, 79, 83, 89, Валідов Заки 45, 46, 47 Ворошилов К. 126 Вранrель П. 74 rаврилюк В. В. 30 rалЇ€в Саїд 46 rалЇ€в Султан 45, 47, 66, 99 rаФуров Побаджан r. 164, 165 rикало Н. 123, 124 rирчак Е. 129 riлл 147 rлебка П. 180 rоловин Н. н. 142, 161 rолуб Вс. 131, 161 rончар Олесь 180, 182, 183 rоршков r. и. 161 rрошев И. и. 30, 43, 60 rусейнов М. Д. 107, 108 rольдельман Соломон 24, 31 Данилов С. 187 207 
Денікін Антон 40, 41, 42 Джандільдін Нурумбек 165 Джапарідзе Порф 56 Джунусов М. С. 172, 184 Дзержинський Фелікс 22, 84 Дзюба Іван 171, 190, 191, 192 Дорохова r. А. 162 Еrиазарян А. М. 162, 190 ЕдИrей 138 Елаrин А. С. 61 Енrельс Фрідріх 12, 15, 22, 30, 31, 36, 58, 189, 192, 194, 195 €нукідзе А. 105, 106, 109 Жданов А. 134 Жорданія Н. 64 Затонський Володимир 71, 72, 120 Зиманас r. О. 178 Зінов'€в rp. 38, 103, 104 Инсаров В. 3 І Исламов Н. 61 Ікрамов Акмал 99, 115 ICa€B Маrомед 185 Йоффе А. 54 Кавтський К. 11, 19, 29, 30 Казаков А. 50 Каменев С. 79, 81,82,83, 88 208 Каммарі М. Д. 167, 168, 177, 178, 179, 184 Кіров С. 67, 134 Козачковський В. 61 Колаж Волтер 65, 93, 95 Конквест (Conquest) Роберт ІЗІ, 162, 163 Косіор С. В. 110, ІІІ, 115, 117, 129, 130 Костюк rриrорій 161 Костров ІЗ Красін Л. Б. 58 Кривецький С. К. 202 Куйбишев В. 50 Кутузов М. 139 Ларін (Лурь€) Ю. ІІЗ, 114 Ленін Владімір числа сторінок не подаються з уваrи на час повтор вання в TeKcТl Uboro ПрІЗ вища. Лібер М. 13 Ліпсет reppi 157 Лобин В. 187 Люксембурr Роза 15, 16, 19 Мазлах Серrій 39, 60 Мануїльський Дмитро 38, 76, 148, 149 Map'€HKO І. 202, 204 Марков r. 183 Маркс Карл 12, 18,30,31, 36, 58, 192, 194, 195, 196 Мартос Борис 204 Матюшкин Н. 160, 161 Махарадзе Філіп 79, ІЗ3 Мдівані Буді 79, 82, 84 Медис Е. 180 Мікоян Анастас 56, 72 Молотов Вячеслав 77, 145, 146, 147 Мустафаев М. ІЗ6 Мясников 77 Нариманів Н. 56, 107 Невський Олександер 140 Недасек Н. 30 Нонешвілі Йосиф 180 Нусупбеков А. 60, 61 Орджонікідзе rриrорій 57, 61, 64, 77, 78, 84 Панкратова Анна 135, 160 Пейве Я. 181 Пеннер (Pennar) Дж. 204 Пентковская В. В. 94, 95 Пайпс (Pipes) Р. 94, 95, 96 Покровський М. М. 133, 134, ІЗ5, 160 Попов Н. Н. 107, 129, 130 Постишев П. 123 Пятаков Ю. 18, 19, 20, 21, 22 Радек Карл 20, 21, 101 Раков А. А. 162 Раковський Хр. 38, 39, 40, 82, 83, 98, 101 Реннер Карл 25, 3 І Рибалка Л. 30 Ривкін (Rywkin) М. 128, 131 Рильський Максим 174 Рискулов Т. 51,52,66,99 Роrачов П. 190 Рубин А. М. 162 Рудзутак Я. 50 Сафаров 70, 71 Свердлин М. 190 Семенов П. r. 173 Сірополко С. 162 Скрипник Микола 41,47, 60, 76, 82, 89, ІІІ, 112, 119, 123, 125, 130 Солоухін В. А. 180 Сосюра Володимир 138 Спандрян Сурен 56 Сталін Йосиф 22, 47, 49, 56, 59, 60, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 121, 123, 124, 128, 129, 134, ІЗ6, ІЗ9, 141, 143, 145, 150, 153, 154, 160, 162, 188 Стельмашенко М. Л. 201 Суворов Ол. В. ІЗ9, 140 Тадевосян Е. 175 Тарле Ев. 139 Тахоrоди А. 122 Тобол К. 115 Троцький Лев 36, 7\ 86, 87, 88, 95, 101, 102 Туркало К. 121 ТурсунЗаде Мирзо 180 Ушаков Ф. Ф. 139, 140 209 
Феденко Панас 59 Фейнсод (Fainsod) М. 161, 162 Фірдевс Енба€в 99 Фортунатов К. А. 27, 31 Фрунзе М. В. 50, 75, 76 Ханазаров К. Х. 179, 191 Хаджї€в Назим 172 Хмельницький Боrдан ]40 Ходжа€в Файзула 52, 99, 125 Хрущов Микита 7, 9, 143, 144, 145, 161, 166, 167, 169, 176, 177, 180, 181, 184 210 Цинцивадзе И. 95 Чапленко Василь 121 Чорновіл Вячеслав 187 Шаумян С. r. 56, 196 Шахрай В. 39, 60 Шевченко Тарас 119 Шелест Петро 182 Штеменко С. М. 139, 161 Шумський Олександер 125 Шушерин П. І 3 І Юркевич Лев 14 Яковлів 102 ЗМІСТ Вступ 7 І. Теоретичні передумови політики Леніна в національному питанні............ ... . .......... 10 2. Практичні заходи Леніна у здійсненні нац. політики в умовах боротьби за встановлення радянської влади ................................. 32 3. Національна політика РКП(б) у період творення централізованої держави .......................... 62 4. Процеси коренізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97 5. Національна політика партії за диктатури Сталіна. . 132 6. Національна політика колективноrо керівництва КПРС ............................... 164 7. Висновки ........................................ 193 Біоrрафічна нотатка . .. .. .. . ................. .. '" 201 Бібліоrрафія праць Івана І. Бакала . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Показник імен ................................... 207 
З діЛRНКИ "ленінської національної полІтики" в нашому видавництві вийшли вже раніше такІ книжки: СЕРПЙ МАЗЛАХ І ВАСИЛЬ ШАХРАЙ: ДО ХВИЛІ ЩО ДІЕТЬСЯ НА УКРАУНІ І З УКРАУНОЮ. Друrе видання.. Нью--Йорк, 1967. Стор. 303. Обкладинка Якова rніз довськоrо. Політичний трактат, написаний в 19181919 роках і виданий вперше 1919 року в Саратові € сво€рідним маніфестом самостійницьких течій в українському KOMY нізмі в обороні незалежности України і з обвинуваченням Леніна і російських більшовиків у великодержавницькому шовінізмі. Вилучена з бібліотек в Україні, праця С. Мазлаха і В. Шахрая € важливим документом до історії політичної думки. Ціна 3.00 дол. ІВАН ДЗЮБА: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ? Мюнхен, 1968. Стор. 262. Обкладинка Якова rніздов cbKoro. Трактат BiдoMoro радянськоrо літературноrо критика і публіциста Івана Дзюби, написаний в додатку до йоrо супровідноrо листа з rрудня 1965 р. до першоrо секретаря цК КПУ та rолови Ради Міністрів УРСР. У книжці насвітлена ситуація в Україні і порушення закон ности та настанов національної політики. Видання попереджене передмовою Степана Олійника. Перекладений на анrлійську мову трактат І. Дзюби був 
опублікований двома виданнями у Великій Британії і в США. В 1971 р. видано йоrо в перекладі на італійську мову в Римі. ської влади 1917 р. і потім в різні періоди встановлювання радянської влади. rриrорій Кстюк € автором низки праць до історії сталінізму в УкраїНІ. Ціна 4.50 дол.; в твердій оправі 5.50 дол. Ціна 3.00 дол. Л. РИБАЛКА: РОСІЙСЬКІ СОЦІЯЛДЕМОКРАТИ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ МИКОЛА СКРИПНИК ТОМ ПЕРШИЙ. Мюнхен, 1972. Стор. 342. Обкладинка Якова rніздовськоrо. Студія І. Кошелівця про діяльність М. Скрипника на тлі української дійснст 19201930 рр. В книжці баrато документів і велика БІБЛlOrрафlЯ. У друrий том, який підrотовляпься до друку увійдуть вибрані твори М. Скрипника. Ціна Iro тому 7.00 дол.; у твердій оправі 9.00 дол. Мюнхен, 1969. Стор. 65. Передрук виданої в Женеві 1917 року брошури провід Horo україНСЬКоrо соціялдемократа Лева Юркевича (I885 1918), Леніновоrо опонента і критика. У виданні поруч із російським текстом йоrо український переклад. Вміщена також стаття І. Майстренка п.н. "Юркевич і Ленін про національне Питання". Ціна 1.50 дол. МИКОЛА СКРИПНИК СТАТТІ Й ПРОМОВИ З НАЦІОНАльноrо ПИТАННЯ rриrОРІЙ КОСТЮК ТЕОРІЯ І ДІЙСНІСТЬ ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІІ. ТАКТИКИ І СТРАТЕпr БІЛЬШОВИЗМУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПИТАННІ. Упорядкував Іван Кошелівець. Мюнхен, 1974. Стор. 700. Обкладинка Якова rнізовськоrо. Друrий том студії Івана Кошелівця по Миколу Скрипика (I8721933), провідноrо радянськоrо ДІяча, наркома ОСВ.ІТИ в 19271933 роках і заст. rолови Раднаркому в 1933 РОЦІ. ДО книжки увійшли важливіші писання М. Скрипника про обстоювану ним розв'язку національноrо питання. Ціна 7 дол. Історикокритичний нарис. Мюнхен, 1971. Стор. 145. Студія про формування проrрамовотеоретичних поrлядів більшовиків на державу й націю і спроби розв'язки Haцio наЛьноrо питання в тактиці більшовиків до їх приходу до влади 1917 р. і потім в різні періодИ встановлювання радян