Текст
          і -....... ........ ....... ........,....,... ....... ...........
і
І
і
і
і
і
і
І
t
І
І
І
і
і
і
І
і
і
і
І
І і
І І
1... ...c,, 1
f УКРАїІlСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА І
І .\'KPAЇHCbKOrO rолосУ t
, ІЗ КАНАДї. . \
._"""f)"""C___()<88>(. n-e...
НУЛЬТУРА, НАЦІОНАЛЬНІСТЬ
ТА АСИМІЛЯЦІЯ
написав
.
ї
t
j
І
і
і
t
І
П. ПОНЯТБНКО


!ri і  , , КУЛЬТУРА, НАЦІОНАЛЬНІСТЬ І ТА АСИМІЛЯЦІЯ ! ) \  Іі.\ IШс.-\ І: H.IJ(HIH'I'EII1:n. Проект зі збереження видавничої спадщини української еміrрації ВІННїПЕr, МАН., 1917. ) ) )................/"'-" УКI'АЇIf('ЬК\ ВИДАВНИЧА ('lllЛКА 
ВСТУПНЕ СЛОВО. Ky.'lbTypa та її інтереси осташ!Ими часами зробились справжним щитом, захисту якоrо СТЗJШ шукати 3 ОДНаКОВОЮ охотою взаїмно ворожі собі тэ.бори. Ще не raK давно видїв світ великі міжна- родні свари та віЙни, подиктовані інтересами ріжних пануючих динаСТІ1Й і монархів, дальше релїrійним фанатизмом, та звихненими нахила- ми як поодиноких верховодів авантурників, так і цїлих суспільних кляс. В су!!,и річи, спра- ва міжнародних непорозумінь, свар та війн й тепер здебільшоrо та сама; але всесторонний розвиток rромадянськоrо житя та широка сво- бода слова в більшости европейських країн не дозволяють вже тепер з таким цинїзмом силь. ,ному нападати слабшоrо, не дозваляють на- турам з зажерливими нахилами та з хижаць- кою вдачею дусити своїх с.усїдів та ра(,увати чуже добро. Тепер вже стало не зручно роби- ти все се так отверто, як то робилось в 17 і 18 віках. І от, про .1Jюдське око, для приспаня люд- CbKoro сумлїня, в таких випадках тепер вва- жа€ть ся потрібним хоронитись перед осудом rромадської опінїї плащиком культури та її інтересів. Коли в 16 віці ішпанські та портуrальскі аванту,рники иід проводом Кортеса, Верраца- но й друrих, просто рабували тубольців Америки й закладали серед них кольонїї для більшоrо визиску, то вже тепер Бельrійці в KOHro, й НЇмці в repepo хоч виробляють ма- 
5 4 Вище порушене питан€, особливо цікаве Д.1Я Toro народу, який самий бере участь в боротьбі за CBO€ націона.1ьне відроджен€ і жи- T€ та зазна€ на собі ворожих ударів аси- ляторів. Се питан€ дасть ся розвязати і лек- ше зрозуміти тодї, коли ми зясу€мо собі зміст, Щ)ироду та задачі КУ,1ЬТУРИ і пояснимо стано- вище КУ.1ьтури до національноrо момента в житю людськости. ло не те саме, але rанебні свої вчинки мУять. вже прикривати перед широким світом й СУМ- лїн€м JІюдськоrо rOBopeHH, що вони все ро- б.'lЯТЬ для поширюваня КУ.'lЬтури, що повнять вищу цивілїзаціЙну місію. Та коли таке недоладне MaCKOBaH€ rраб жників може ошукати ті.1ЬКИ дуже довірчиву Й недосвідчену .1ЮДИНУ, то винших знова ви- падках де наСИ.1ЬСТВО й рабован€ провадить ся вже від довшоrо часу й не такими то ДYQКe rрубими й не.1ЮДСЬКИМИ способами, то наси.'1Ь- никам Й рабівникам вдасть ся нераз входити за правдивих просвітителів, а іх шкідлива ро- бота здобува€ собі в .'lюдиЙ признан€ й по- шану, так як би вона справдї ПрИНОСШІа ко- ристь правдивій культурі. З таким непорозумін€м що до вірноі оцін- . ки дїячів і Їх роботи стріча€мо ся най.частїйше там де якийсь оден нарід хоче винародовлю- вати (асимілювати) ДРУirИЙ й там де якийсь нарід розбуджу€ть ся ДО самостійноrо націо- Ha.1bHoro житя. Яk прихильники ассиміляцій, так само й прихильники й оборонці народних ідроджень провадять Й боронять свою робо- ту не ради неї самої а все ПОК.'1икують ся на ку. 7Т ЬТУру й цивілїзацію. Кажуть, що все вони роблять для вищоі КУ.'lьтури. Тут, вороrи йдуть один проти друrоrо віЙною на жит€ або на смерть, а на їх бо€вих прапорах однакові rасла: "інтереси ку.'lьтури". Річ очевидна, що raC.lO одноrо з BoporiB мусить бути фальши- ве, Й маскувати якісь инші інтереси да.'lекі пра- вдивіЙ KY\1 1 bTypi. A.тr.e збаrнути, котрий саМе 3 вороrуючих € вороною, а вбрав ся в павине пір€? ЯК про се розвідатись. А дізнати Ся конче тр'еба, аби знати кому вірити й КОІ'О с.'lухати. 
КУЛЬТУРА, НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА АСИМІЛЯЦІЯ КУЛЬТУРА І ЦИВIЛїЗАЦІЯ. Слово "культура" розу/мі€ть ся деякими ученими досить широко і вважа€ть ся за одно- значне зі С.10ВОМ "цивілїзація". Деякі учені звужують значін€ слова "КУ.1ьтура" і відріжня- ють йоrо від Toro, що розумі€ть ся під словом "цивілізація". Та се відокремлен€ не Ma€ ще виразно зазначених rраниць і € покищо більше менше штучне. Ми беремо слово "культура" в ширшому Йоrо значіню і розумі€мо в нім наЙвисший степень духовоrо розвитку, rромад- CbKoro устрою і відносин, та иатеріяльних при- дбань, які осяrла в боротьбі з природою та в спі.1ЬНОМУ житю европейська .1юдність. Отже С.10ВО "КУ.1ьтура" як рівнож і C.10BO .,цивілїзація" хоч і заrа,1ЬНО вживані, а.'lе в іх найвищому значіню вони не € ще чимсь вира- зно означеним, від себе відмеженим, і те з чо- ro вони СК.lадають ся походить з ріжних прик- мет та здобутків, які осяrнуди поодинокі на- роди нації. А серед націй rоворимо ro- .10ВНО про нації европейські у одних стоїть стан освіти вище як у друrих, У друrих знова rромадськиЙ .lад вище; у третих може бути бі.lьше матерія.'lЬНИХ надбань і т. д. Зрозуміло 
 . після cero, що культура окремих народів ча- сом річ досить умовна. Між так званими культурними народами € такі, котрі досяrли наЙвищоrо степеня культури на сей час; але € знова й такі, що МОЖIТЬ рахувати ся куль- турним хиба в порівнаню з б.1ИЩИМИ ПО роз вою сусїдами, а стають не культурними, або лише в части культурними, в порівнаню з на- родами, що з найбільшою силою, розмахом та повнотою розвинули у себе всі зазначені при- кмети культурноrо житя. Три rалузи Культури. Все, що входить в розумін€ такої заrаль- но-европейської культури, Д1ЛИТЬ ся на три rа.'ІУЗИ, які хоч тісно сполучені одна з одною і переплїтають ся, а.lе всеж таки охоплюють Кожда відмінні в rоловних рисах ел€менти К'\1ЬТУРИ, а В,1асне: 1) rромадської культури; 2) Матеріяльноі культури; і 13) Духовної чи інтел€ктуальної КУ.1ьтури. Перш, нїж переЙти до заміток над окреми- ми rа.1УЗЯМИ заrа.1ЬНО европейської культури, мусимо зазначити, що сама та культура не е чимсь самостійним. Европейська культура, як побачимо з Toro, що буде дальше сказано, са- ма € тільки rалузею, частиною більшоrо кущь- TypHoro дерева, що зветь ся заrально-людсь- кою світовою ку.1ЬТУРОЮ. Колиска Культури. o скілько історичні памятники дозволя- ють, і 0 cKi.'lbKO .1ЮДСЬКиЙ розум зміr заrлянути вr,Jlубину віків і Прочитати пошарпані сторін- ки ве.1ИКОЇ книrи МИнуJlОrо, наука зазначуе, 9 що колискою заrально-людськоі КУ1JЬТУРИ бу- ла не пишна Европа, а зародилась вона .оза Европою, на береrах ріки НЇлю в ЕrипТl, та ріках Тиrpу і Евфрата (Асіро-Вавилон). Наука до казу'\€, що першими творцями T ап.о<:тола- ми культури були не rорді арійс.:КІ.. (бЛІ на: роди Европи, а були ними АРШ Ц l. ПІВЧНОІ Африки та передної Азії, а також lшаНЦl тих Арійцїв з чорноскірими та ЖОВТОСКІрми раса- ми а почасти Й самі ті раси. В тон час, як Еrпет вже мав велику культуру, прадїди І'ре- ків мешкали ще в печерах. Народи середзем.- .HO-морськоrо побережа rреція, Рим і друп, що були першими ІІоширителями кудьтури в Европі, розвинули свою культуру не aMOC: тійно, а завдяки вп:швам Фінїкіян, яКІ саМІ виховува.1JИСЬ на еrипеТСЬКQ - асіро - вави- лонсьіЙ КУ,lьтурі. Початки сеї кудьтури на европеЙському побережу Середемн?.rо мо: ря добре прищепились і a. в І реЦIl, u РИМ1 буЙні паростки. Та, ще Й ПІЗНlише европеиська ку.1ьтура мала допомоrу З Азіі та Африки. Так, наПРИК.lад. КО.1И під вор.?жим OДXOM апсь- кої теократії та теокраТІІ паТрІЯрХІВ паростки поча.-Ш БУ,1И всихати і вянути, l' осправу КУЛЬТУРИ вратува.'Іа СИ,lа, яка ПРИЙШ,1а з нова з поз'а ЕВрОІІИ. Такою силою були Араби, що животворною rрозою пронеслись понад побе- режем Середземноrо моря, ста.1И твердою .- . rою на Піренейському півострові (в ІшпаНI1) і тут знова западили світло кудьтури, яке по: чало звідси поширюватись по цілій ЕвроПl, проrаняючи скрізь темряву! HOBoro варварства. Всі народи здібні творити культуру. В дальшім пошрюваню, зан'есена в пер:-, 
 1 0 -- 11 шиЙ раз Фінїкійцями, а в друrий раз Арабами. Ky.lbТypa в Европі ставала чимсь відмінним (инакшим) від CBoro первісноrо жерела. Як п.оqачимо далї, що забуван€ безпосередноrо і ТlCHoro звязку нинїшної европейської культури з культурою яка зарОДИ:ІаСЬ давно в Еrиптї та в Acipo-ВавилонЇ доводить часом, до необе- режних висновків і заключень. IrHOpOBaH€ те доводить до Toro, що ми Haдa€MO надмірну Bary европейським народам, як виключним тво- рцям ку.1ЬТУРИ, перед народами инших кон- тинентів. Досить зrадати приклад французь- KOro соціольоrа Ш. Летурно, котрий ДYMa€ і пише, що до KYJ1bTypHoro житя Й творчости здібні лише білі .'1; юди, жовті ще сяк так; а чорні то вже рішучо нї. Тим часом, вже з попередноrо ми бачили, на прикладї Еrипту. що "ее да.7Jеко не так, як каже Летурно. Білий чоловік, хоч він і пану€ тепер над цїлим сві- ТО1\], мусить BC таки памятати, що він не все був на чолї поступу; що до Toro поступу й КУ.lьтурної працї здатні та причетні й кольо- рові раси. Не кажемо вже про зrаданих Арій- цїв Азії та Африки, не кажемо про такі азій- . ські народи як Китайцї, але Й чорноскірі Неrри яких довrийчас в Европі мали за сотво- ріня не rідні назви .'1юдини Й вони, ті Неrри з року-на-рік роб.1ЯТЬ значні успіхи на шляху Ky.'IbTypHoro поступу. Всупереч запевненям. Летурно, Неrри в Злучених Державах Америки, мають власні вищі наукові заклади, десятки' тисяч народних шкі.1, боrато часописий, прос- 8ітні та фінансові орrанїзації, а посеред чи- сленної інте.1їrенції видатних вчених, бесідників і писате.lїв. Та й взаrалї досвід довів факт, кажучи словами антропольоrа Шафrавзена пра- вдивість думки, що "нема раси, котраб по своїй натурі була нездатна до вищоrо розви- тку, до твореня кудьтури". А.1е вернемось до ку.1ЬТУРИ в Европі. . rромадська Культура. Всі народи запозичають КУЛЬТУРУ у друrих. Спостеріrаючи у ріжних народів окремі ск.1адові е.1€менти ку.1ЬТУР, ми не можемо не зауважити, що як КУ,1ьтура матеріЯ.1ьна, так і ку.1ьтура rромадська в своїх вищих формах мають наХИ.1 ставати, скорше чи пізнїЙше, властивими всїм народам зем.'1Ї. Візьмім хочби rромадську культуру, в обсяr якої входять: родина, rромада, держава з їх правними і зви- ча€вими нормами. Тут ми бачимо, як маЙже у всїх европейських народів відносини і права членів родини, членів rромад, підданих скла- дають ся і нормують ся майже після одноrо модеJlЮ; обмежують ся, а потім і _овсїм па- даютЬ права і привілеї окремих суспільних ста- нів, клясів, а зростають на їх місце права і значіня особи, як такої супроти прав €Ї до ро- дини, rромади, та держави. Державний лад всюди, незалежно від форми орrанїзації уря- ду, чи то монархія, чи республика йде від абсолютизму, олїrархії, до конституціоналізму, а далї до парляментаризму. Норми, права, полїтичний і rромадський лад одноrо народу. вироблені сим народом самостійно, або під впливом норм і ладу своїх сусїдів, можуть стати і стають жерелом наслї- дуваня за взірець і друrим народам; при чо- му той народ, що эапозичуеть ся у друrих не rубить нї своеї самостійности, нї своеї націона- пьної відмінно сти. Приміром, реформи росій- 
 12 ських царів Петра І., Катерини ІІ.; та Олексан- дра ІІ. бу,1И наС:ІЇдуванями 110 части нїмецьких і французьких взірцїВ, та проте вони не зміни- ли Росії під взr,1ЯДОМ націона,1ЬНИМ і не наб- пижили Росіян до нїмецькоrо чи французько- ro народноrо типу. Далї Японїя, запозичивши 3 заходу норми rорожанськоrо та пубдичноrо права, запозичивши полїтичний аад, не втра- тила CBO€Ї національньости, так само як не втратила €Ї нї Турція, нї Персія, що від азіЙсь- Koro деспотичноrо абсо.1ЮТИЗМУ перейшли до европеЙськоrо конституціоналїЗМу. При таких запозиченях швидче бувае таке, що народ не rубить свої національні риси, а навпаки запо' зичене добро пристосову€ собі до нових на- ціональних відмінностий, пристосову€ до н.а- родних потреб. Націона,7Jьність, що позичила добро у Korocb так нїби забарв.1Ю€ йоrо своїми націона.1ЬНИМИ фарбами. Про сей процес за- фарблюваня запозичених культурних вартостей, буде у нас док.1аднїйше мова КО.'lи будемо ro- . ворити про розповсюднюван€ вартостей ду- хової культури. Мандрівка матеріяльної КУЛЬТУРИ. Ще збільшою леrкістю і скорістю, як е,1€менти rромадської кулььтури, передають ся на далекі простори від одноrо народу до дру- roro придбаня матеріяльної культури, бо ма- теріЯ.'ІЬна куЛЬТ)\ра ще менше як rромадська культура € СПОJ1УlЧена з творчістю виключно якоїсь нації. Так звана матеріяльна культура склада€ть ся з усїх винаходів і виrадок, удо- сконалень і улїпшень, що допомаrають людям 8ДОВОЛИТИ свої жит€ві конечні і перші потре- би, що не тільки увільняють людий від залеж- 13 ности сил природи, а навпаки допомаrають ті сили опанувати, полекшують й прискорюють 8за€мні зносини. Всякі машини, способи пере- 80Зу, теJІErраф, тел€фон і т. п. все се скла- дa€ матеріяльну культуру. Поза національ- ність сеї к)їльтури річ очевидна. У ткацько- му варстатї rвайта нема нїчоrо анrлїйськоrо, в бездротному тел€rрафі Марконїя HeMa€ нїчо- ro італїйськоrо, в rрамофонї ЕДlIсона нїчоrо американськоrо, в моноплянї Блеріо нїчоrо французькоrо. Технїка вся позанаціональна, і в своїй найвищій формі вона MaHДpy€ всюди, куди кличе ЇЇ розвиток продуктивних сил та капітал, rроші. Персія, без нїякої втрати і шко- ди для себе може переняти всї наЙновійші технїчні здобутки з цїлоrо світа і покористува- тись ними. ЗвичаЙно, се не значить, що те користува- не <;я новою удосконаленою технїкою не спри- чинить ся до певних змін в національній вдачі народу, який ту технїКу переЙма€, бо вони, сї зміни будуть наслїдком дальшоrо розвою етнїчної одиницї, а не чужими національними рисами нїмецькими чи анrлїйськими, прищеп- JІеними разЬм з запозиченими нїмецькими, чи анrлїйськими машинами. Що се правда, про те свідчить приклад культ)lрноrо поступу Япо- нїї й инших наРОДів. 3апозичаня В области духової культури. Трохи инакше справа виrляда€ в обсяrу ду- хової чи інтел€ктуальної культури. Коли ro- 80рИТЬ ся про духову культуру, то Ma€Tb ся на увазї всю духову дїяльність людскости в най- ширшому значіню cboro слова, а власне: ре- лїrію, етику, фільозофію, поезію, науку шту- 
14 15 ку та всї мови. Всї сї елменти духової KYb . тури, на перший поr.:rяд, НІби також поза-нацlO- нальнї бо мають риси все,'Іюдськоrо придбаня. От . хоч би ре.1їrія та фіJ1ьозофія. Хиба ми не бачимо, що одну й ту саму релїrію визна- ють ріжні народи. Православі€ Великороси, Українцї, rреки, Болrари й ПРОЧІ; католиизм Поляки, Французи, Італїйцї та ще деяКl на- роди; або навпаки члени одної нар?дно:и подїлені на ріжні релїrійні rромади. .МІЖ НіМ- llями € католики і протестанти; МІЖ Серба- ми православні, каТОJ1ИКИ і мусульмани й т. д. Так само ріжні фільозофічні системи, що знаходять собі прихильників поза межами 1'0- ro народу, серед якоrо первісно вникли, по- ширюють ся й серед друrих народІВ в друrх краях. Етика й мораль, що складають ся ПlД ВП,швом релїrійних та фільозофічних систем. радше мають клясовиЙ, нїж ародний. харак- тер. Капіталїст НЇмець Ma€ БІльше С?ІЛь.оrо, і сходить ся в своїх поrлядах з каштаЛ1СТОМ Французом, як з робітником тої самої народ- ности з робітником Нїмцем. Наука також поза-національна. В законї ЛаВlаз € про віч- ність матерії нема нїчоrо французькоrо; тео- рію походженя ЗООJ1ьоrічних пород однаково обробляли, як Фрацуз Лямарк, так і. Анrлїеь Дарвін; радій відкрили подруже КЮРІ, ЧОЛОВІК 'був Француз, а пані Кюрі полька. Професо- рови І. Мечнікову не завадило йоrо румуно- українське походжен€ стояти на чоЛ1 фран- цузькоrо Пастеровськоrо бактфіольоrічноr,? інституту. Професорови Сторожнкови, УКраІ- ицеви з роду і по симпатіях H перешкаджало бути професором MOCKoBcbKoro унїврситету та дослїдувачем творчости rенїяльноrо анrлій- CbKoro ApaMaTypra Шекспіра. Що до решти зазначених елементів духової культури, то І творчість поетичну, в ШТУКУІ і в мову вже біль- ше входять національні фарби поруч з заrаJiь- ними. Поезія і штука знають мотиви, сюжеТ14 форми, які € властиві народам мало не Bcboro світу, а поруч з тим в кождоrо народа з окре- Ма в сих rалузях духової культури е свої сю- жети, свої мотиви, утворені під впливом від- мінної історії, відмінних красот і характеру природи. Ше біJ1ьше національних рис надав поезії мова народу. Мова будучи необхі- дним ел€ментом словесної творчости, рівно- часно € також і самостійним ЧИННиКО:lf кvльту- ри, бо містить в вироблених словах цїле бо-- rацтво душевних переживань попередних п колїнь; містить цїлий ряд зауважених BiДHO син між предметами, між причинами та наслїk ками. Засвоюючи собі рідну мову, кожда оди- ниця засвою€ одночасно не мертві знаки а живі образи, орrанїчно злучені з минулим на- рода, з йоrо теперішністю зі всею ПрИРОДОЮ, що ОТОЧУ€ ту одиницю. Майже вся культура дасть ся пересаджувати :s rpYHTY на rpYHT. Коли зважити скількість складників КУЛlr тури, шо на перший п;:>rляд, стоять поза-на.. національністю, зі скількістю тих складників, в яких національна фарба помітна, то л e'r ко прийти до висновку, що культура, з малими виїмками, майже вся поза-національна, і дз€ть ся ;:rerKO пересаджувати з одноrо rpYiНTY на друrий. Воно так, але се ще не значить, що ку.'1ьтура, а особливо духова культура в BC1r вільна від впливів і фарб національних; ее не 
 17  16 С,1їдів та спостережень, мусимо зазначити факт істнованя відмінностей в ПСИХО,'Іьоrії думаня .1ЮДИЙ, не за,1ежно від тої чи иншої клясової бу\ll.ОВИ суспільности СЇ відмінности повстали у нинїшних народів як наС,1Їдки .давно MH- .10ro житя предків ріжних народІВ. Дааею ІХ предКи ЖИJ1И в ріжних обставинах фізичних середовищах ма.1И инших СУСЇдів, инших BoporiB, відбува.'ІИ час Бід часу ріжні MaHдpi- ки, скоріЙше чи пові,1ьнїйше переходли ВІД стану дикунів, що бродять лише за ЗВІРОМ дО стану кочовників в межах певної зем.7ІЇ; від стану кочовників до стану осї,10СТИ, від мислив- ства до скотарства, хлїборобства і т. д. Все се, буllI.УЧИ відмінним для кождоrо народу вп,:ш- вало як на фізичну так і на духову вдачу РІЖ- них народів ріжно, не в однаковій мірі, сприяло Биробленю і зміцненю одних звичаїв і наХИ.'Іів, а ОСJIабленю друrих. Не ті.'!ьки житя далеких предків, а й житя предків близших, житя те- періlllне нїколи не б у.'! 0 й не € однаковим Д,.'ІЯ всїх народів. Ся неоднаковість житя так вшшвала, вплива€ і буде впливати на людий жиючих тепер і на Їх нащадків, відбиваючись на души народа, виробляючи відмінні нахили, звичаї смаки і т. д. Вплив психольоrїї думаня на відмінність творчости. значить, що націонадьність не Ma€ жадноrо . . значін для зросту, П,lеканя Й поширеня куль- тури. Те 111,0 дерева приЙмають ся на одному й на иншому І'рУНТЇ, ще не значить, що дерева ті моrли пер в і с н 0 зрости і викохатись са- мостійно теж на кождому rpYHTi, в кождому клїматї та серед всяких обставин. Поза-націо- на,1ьність культури також не значить, що ко- жде її дерево rалузь  зростаючи на ин- шому rpYHTЇ, в иншім клїматї та серед иншо- ro окруженя, нїж первісниЙ rpYHT, к.1Їмат і 0- кружен€, не втратить чоrось з тих В.1Jастивостей, що Ma€, і не придба€ під впливом нових умов нових властивостей хоч в сути річи овочі бу- дуть ті самі. Тут HacyBa€TЬ ся порівнан€ КУI7IЬТУ ри й її здатности РОЗJ1ивати ся з країни в країну, з П.1Jекан€м. ... виноrраду. Наукою доказа- но, що родовищем виноrраду € Закавказ€; а виноrрад ми тепер находимо в KpaHax дуже далеких від Йоrо первісноrо родовища. І ви- ноrрад, не перестаючи бути виноrрадом; на Кавказї Ma€ один смак і ВJ1астивости; в Криму инші; на Уrорщинї инші; а в Бесарабії і Шам- панїї знова инші. Будучи делїкатною росли- ною полудня, виноrрад проте може рости, як йоrо добре пильнувати й під Льондоном (в Анrлїї в країнї воrкости та туманів) буде виноrрад рости також й на Українї і reTb на півночи. 3 Toro ясно, що культурні здобутки, запозичені одним народом у друrоrо, нїколи в відмінних обставинах не лишають ся такими самими, а все тратять свій первісний виrляд і зафарблюють ся місцевими красками. Відмінности в Психольоrіі думаня людий. По думцї вчених людий, і на підставі до- Відмінна психольоrїя думаня впливав на. відмінність психольоrії творчости" й тому то в творчости кождоrо народа явля'€ть ся більше чи менше виразний національний момент, на- ціональна закраска чи фарба. Поза-національ- ність культури, а особливо духової культури, не шкодить їй носити ознаки краски націо- 
18 19 на.1ЬНОСТИ І, навпаки, націона,'lьні ознаки не з:меньшують в культурних вартостях ЇXHboro заrально-людськоrо значіня. Тільки на перший поr.:ІЯД зда€ть ся, що ся "двоїстість" культури нїби перечить собі. З приводу тої двоїстости проф. Овсянико-Куликовський висловлю€ть ся, що нас,'lїдки фільозофічної, артистичної, та лїтературної дїяльности національних reHЇЇB е заrально людські, се значить: "утворюють бо- rацтво, з якоrо може користати кождий; хто ті.1ЬКИ доріс до ТОіО аби те боrацтво роЗ)1міти і засвоювати собі. Відріжняючись від себе ті- лькw степенями розвою в еволюційнім напрямі, основні норми, або закони льоrічноrо думаня і розумової творчости € також заrаJ1ЬНО .'lюдсь- ки:ми. Але психольоrія думаня і творчости на- бувають розмаїтости відповідно національнос- 'І'ЯМ, і В сьому розуміню відокрем.1ЮЮТЬ на- приклад,: нїмецьку фільозофію, науку, поезію, музику анrлїйську; французьку; іта,'lїЙСЬКУ; та ДРУіі. Ся розмаїтість виявля€ть СЯ не в на- ". . пр ямках, не в "школах не в ІДеях, не в ІДеалах, а також і не в технїцї розумової працї, ае се ріжниця психольоrічних звичокнапрямів, по яких йде думка й творчість, ее ріжниця В інтимних рУlХах думки, що лежать поза сві- цомістю. В сьому власне виявля€ть ся CBo€piд- ність, окремішність національно - розумових І)блич" . . Клясичні Приміри. Ще з більшим натиском підкреслю€ проф. Овсянико-Куликовський в своїм творі "Що Та- ке Національність" національні краски в духо- вій творчости. Він каже, що заrальнолюдські культурні варто сти . стають жерелом моrучих впдивів розвивають творчу силу на ИНШІМ (рунтї ті,'1ЬКО тодї КОJ1И на них дежить Вlk знака печать яскравої національної творчо- сти. Се доводить ся клясичним приміром БіблП і Христіяньства, як творів жидівськоrо націо- наДЬНОІО rенїя. Вони СІ1равдї позначені запози- ченями і впливами з ріжних сторін, та проте стали сі твори заrально-людським добром. Так само мають на собі національні відзнаки: rрецька поезія, штука, наука і фільозофія; римське право та латинська лїтература; індусь- кі казки, байки та Будиїзм; італїйська умілість часів відродженя і т. д. і т. д. Зrаданий автор, так само як і Француз А. Фу\oil€, каже, що між духовим розвитком людини й виразністю П національноrо облича € тїсний звязок. Досло- Ішо пише проф. так: "У людий зі ста,'lИМ розу- мом, людий з розумовими талантами від при- роди. .. національні відмінности виявляють СЯ дуже яскраво. І сила непохитности націона. льности тих людий відповіда€ високости іх- Hboro розуму та хисту". Справдї, хиба не rлу- боко національні письменники та фільозофи; Пrо, Руссо, Конт як Французи; Байрон, Спен сер, Дарвін як Анrлїйцї, Лесінr, (ете, Ші. Л€Р як Нїмцї: Пушкін, TypreH€B, Толстой як Великороси-Москалї; або Сковорода, Шев- ченко, ДраІоманів як Українцї? Тілько пси. хічна недуrа, моrлаб довести подібних вели. ких людий до втрати іх національних облич. Тоі самої думки про тїСне сполучен€ високої культурности та талановитости з національ. ним обличем € і проф. П. Н. Арданов, який пише: "Все те, що rеніяльне, е заразом і інди- відуальне а індивідуальне завсїrди націона- Льне. Високий степень культурноrо розвитку, 
. 20. зви:айно .'lучить ся і з високо розвиненою наЦlOна.1ЬНОЮ самосвідомістю. Чим вища на- ЦІональна самосвідомість, тим вищиЙ рівень КУJIЬТУРНОСТИ й навпаки. Народи, які мають наЙбі:ІЬШУ культуру як от Французи, Нїмцї, Анr:!їйцї мають також і наЙбі.lьше розвине ну національну свідомість". Отже без сумнїву, що Ky.'lbTYPHi е,1€менти ВП,lивають на націона.1ьні і навпаки. СеЙ ВП.'lИВ проявляпь ся не тілько на розумовіЙ працї і В.1астивих здобутках та.1ановитих Ч,1енів кож дої нації, а також і на тих культурних варто- стях, які народ запозича€ у друrих народів.. Коли ми підчеркували залежність заrа.1ЬНО- европейської культури від старих ку.1ЬТУР, а також, КО,1И ми розr.'lяда,'ш е.1€менти іромад СЬКОІ культури, то вже мусїли зауважити, що народи запозичаючись культурою вjд друrих, пристосовують її, 0 скілько Їм потрібно до своїх звичок, потреб, нахилів і душі народа; забарвлюють запозичені вартости, так би ска- зати, в свої націона,1ьні фарби. Ше виразнїй ..ше виявля€ть ся сей процес уподоб.1юваня при :засвоюваню вартостий дух.ової КУ.1Jьтури. В ;:Dисше зrаданих словах проф. ОвсяникоКули- КОВСЬКОіО зазначено, що Біб.1ЇЯ, наприк.'шд, . будучи чисто-національним твором жидівсь- 'КОІО rенїя, Ma€ разом з тим і ознаки впли- 'вів з боку та запозичень з инших жере.'!:. Жи- дівський rецїй в творчому процесї перетворив сторонні ел€менти і ВП,1ИВИ так, що вони Mor- ли, поруч з ориrінальними продуктами йоrо власної творчости, утворити цїде. Або берім Христіяньство. Будучи релїrі€ю простих cep цем rалилейських рибалок, та маючи виразно .зазначені риси релїrії всепрощеня і братно- 21 ro Еднаня, Христіяньство в дорозї чи процесі поширюваня серед ріжних народів, в ріжних країнах, набу,вало скрізь в дечім відмінних форм. Перенесене в rрецію, христіяньство по rречупь ся, набува€ риси фільозофічної сис- теми, яка вже ранїйше була там утворена жи-. ТЕМ і стаВИ.1а жертвенники "невідомому Боrу".. в rpeuiї, місце простих, всїм зрозумілих евал- І'ельських заповідий в христіянстві заступае холодна метафіЗИRа та дія.'l€ктика. В Римі хри- стіянство романїзупь ся, оберта€ть ся в тео- кратичну орrанїзацію, в правдиву попівську імперію, з намісником Христа папою-цезаром на чолї. Місце €ванrе,1ЬСКИХ заповідей заступ ае в Римі цї.1ковита підвладність авторітетови, карно сти, ритуалови. В НЇмеччинЇ христіянс- тво набува€ риси ре,'lїrійноrо індивідуалїзму. у Франuії наБУВq€ фОрМj1 Іромадської ре- лїrії та моралї. Христіянство пренесене з rpe- ції до руських славянських племен CTa€ від- мінним від СВОіО жерела. Також і в межах са- Moro p'CЬKOiO П,1емени ріжнить ся від себе, приміром CTa€ воно інакшим на береrах Днї- пра, а инакшим !3 стїнах МОСКОВСЬКОІО Кремлю, Як відомо, московське "блаrочесті€" дивилось косо і на ірецьку "Ересь" і на "латиньство" українських вчених Київо-моrилянської Ака- демії. В тоЙ же саме час. само московське . "древлї€ блаrочеСТЕ", в очах західно-европей- ських теольоrів, було непевним яко прикмета христіяньства. Чи потреБУЕМО тут rоворити про те, що Христіянство на Руси хотяй давне тисячами лїт, ще й дотепер заховало деякі по- raHcbKi звичаї, повіря, забобони, що дивним робом сполучають ся з христіянськими обря- дами, приписами і надають тут Христіянству 
 22 .... .... 23 .ідмінний вітlЯД. На инших прикладах може- мо побачити, що взаrалї народи широко запо- зичають ся культурою з заrаЛЬНО-.1юдськоі скарбницї, при чому, кожда національність з- свою€ запозичені вартости не в Їх первісному виr.тІЯДЇ хиба ,'ІНше матеріЯJ1ЬНУ культуру а всеіда перероблю€ Їх більше або менше rpYHTOBHO на свій аад, припасову€ дО CBO€Ї психіки, до CBO€Ї вподоби. ПРИІ<лад на НЇМЦЯХ. Аперцепuія в ЖИТЮ народів Си.'lУ, зміст і значін€ аперцепції в народ- ному житю добре поясню€ і доводить прикла- дом нїмецькоrо народу письменник Отто Ба- вер. Сей приклад, незалежно від нїмецькоrо народу, може бути поширениЙ, піС,7JЯ відповід- них змін, на кожду иншу народність. "Ми зна€мо пише' О. Бавер, що на- ція яку ми взяли за приклад (НЇмецька нація) на протнзї віків запозичала культурні ел€мен- rи від ріжних і розмаїтих народів. Далекі пра- дїди нинїшних НЇмцЇв спочатку були під ве- ликим впливом більше розвинених Кельтів, по- riM під впливом римської культури. До сих !ШJІИвів пізнїйше дол;'Чив ся ВП.'lив Христіян- ства, який ввів в склад НЇмецької народної орrанїзації ел€менти ірецької та римської ку- льтури. За часів февдалїзму дуже великий був вплив полуднево-французької культури; за часів хрестових походів долучив ся ще вплив іта,'lїйської та ріжних східних культур. КапіталїстичниЙ спосіб продукції продоптав серед НЇмцЇв шляхи для впливів іта.'lїйськоrо rуманїЗМу та італїйськоrо відродженя. Наступ- ні віки стають свідками великоrо впливу Фран- цузів. Буржуазія по короткім занепадї знова прокида€ть ся до житя, підпада€ впливам ста- рої ку.1ЬТУРИ, та французьких, анrлїйських, нї- дерляндських наук і штук. В девятнайцятім віцї (ХІХ) нїмецьке ку.1ьтурне боrацтво побі JIЬШУ€ТЬ ся через вплив найріжнороднїЙШИХ націй, навіть инших частин GBiTa. І не вважаючи на все се не може бути й мови про заrин нїмеЦЬКОІО народу і йоrо властивостей. Сей. факт поясню€ть ся національною аперцепці€ю. Жадна нація не засвою€ чужо національних ел€-. ментів в їх незмінному виrлядї, а все присто. COBY€ ті запозичені ел€менти до cBoro побуту, . перетворю€ Їх відповідно своїй вподобі. Фран-. цузькі К'уЛЬТlрні ел€менти були засво€ні як.. НЇмцями, так само і АнrлїЙцями; проте в FO- JIOBaX Анr,1ЇЙцЇв ел€менти француької культу ри ста,'lИ чимсь відмінним від Toro, чим вони стали в rOJIOBaX НЇмцЇв, а иншими стали вони в rоловах ПО.тІяків та Великоросів-Москалїв. часів Катерини ІІ. ЯІ<і Народи rинуть.. Зі Bcero висше сказаноrо очевидним CTa€. як необхідним € ПJІекан€ СВОІ'О "національноrо ДУХОВОіО облича", як конечним € засвоюватк. заrально-людські культурні вартости, в iHTepe сах не J1ише всїх окремих національностей, але і в інтересах самої кущьтури. Здатність до апе- рцепції (засвоюваня) € для ріжних народів часто питан€м не лише духовоrо, а то й фізич- Horo житя, чи смерти. Коли. невблаrані істори чно-соціяльні умови ставляли народ з низькою. власною культурою та мало розвиненою здіб ністю до засвоюваня, перед J1ицем вищої куль- тури, то такий народ не видержу€ ваrи Ti€ї чужоЇ КУJ1ЬТУРИ й rине під П тяrаром, як ду- хово, так навіть і фізично. Тубольцї-Індіяна 
 25 . :>4 ро опіку€ть ся уряд. Добрий ПрИК,lад аа Інді- янах в Америцї. СЇ занепади та вимираня на- родів можна пояснити ті.'ІЬКО тим, що той чи иншиЙ народ, поставлений непереможними со- ція.1ЬНИМИ умовами в необхідність засвоювати нову чужу культуру, не Ma€ в своїй вдачі від- повідноrо хисту (аперцепції), тому й нездатний витримати боротьби за €CTBOBaH€ поруч з чу- жинцями, краще і боrатше озбро€ними Ky.'lb- т)1рними здобутками. Так звичайно бува€, ко- ;ІИ у народа нема здібности до зосвоюваня або аперцепції; коли-ж та здібність €, то тодї нема чоrо страхатись за той народ, хотяй би він як скоро запозичав ся: все запозичене буде йому на користь. 3апозичен€ те не стра- шне народови навіть тодї, коли воно відбу- Ba€TЬ ся з примусу, з наказу вдасти. не повіль- но а раптовно. Приклад можемо вказати на европеїзацію Росії за часів Петра І. й пізнїйше; а ще більше на яскравий приклад Японії, яка 'не так ще давно була зовсїм чужа впливам европейської культури. 3апозичаня і аперцепція нїколи не бу- вають випадковими і поодинокими явищами. В житю кождоrо народа, відбува€ть ся постій- ний доплив чужих і відплив своїх рідних куль- турних ел€ментів. І чим більший сей доплив та відплив в ріжних народів, чим більше число ріжних народів захоплюють своїми хвилями ті ДОП.1ИВИ та відпливи тим більше з Toro користи, для заrальнолюдської культури. Со- ціольоr Бастіян каже, що в краях, де стикаеть ся більша скількість ріжнородних народів, ци- вілїзація розцвита€. Сю Д)1МКу д. Бастіяна, Л. rумлович назива€ "важним стверджен'€М давно віДОМОіО факта!. Про таку виміну проф. обох Америк, приходом до Америки, Евро- пейцїв, деякі виrинули, а ті, що €ствують, ко. нають з кождим роком. Тут, цїкаQО зауважити. що в Америцї під натиском Европейцїв виrи нули, або rинуть, не лише Індіянидик)ши, а й такі народи як Інки, Мускази, Ацтеки, які в той час як прийш.'lи завойовники з Европи мали досить високорозвинену й ориrіна.1ЬНУ куль- туру. Про культурний стан зrаданих народів в МИНУ.10МУ свідчать як сучасники rішпанських та портуrаJIЬСЬКИХ завоЙовників, так і ті реш тки побуту, архітектури, штуки та ,'lїтератури. що ще й тепер знаходять ся, часом, на місцях булих осель тих народів. Перед .'lицем вищої европейської культури розвиток сво€рідних культур американських Тубольцїв зовсїм при пинив ся; очевидно не на користь КУ.1ьтурі, бо припинен€ се позбаВИ,10 культуру можливос- тей мати ориrінальні вартости. Припинен€ роз- витку ку.1ЬТУР Інків, Мусказів та Ацтеків (в Америцї) значило для тих народів не поступ. а ку.1ЬТУРНИЙ занепад, бо нїм вони засвої,'!И все добре з европеййської культури, ті куль- турні посво€му народи ,мусїли з початку за- непасти до становища дикунів і тодї 0 скіль ко не виrинули, підноситись до европейської культурности. Отже Ma€MO перед собою rріз- ниЙ перехід від одної культури до друrої, в якому переходї rинуть культурні варто сти, за- непадають, а то й rинуть НЩ.ОДН. Сей тяжкий для "інородцїв" процес поясню€ть ся не сами- ми тілько наСИ,'lьствами завойовників або силь- нїЙших. Ми бачимо, як на наших очах вимира- ють то тут, то там ріжні підбиті поневолені народи не ті,'!ько тодї, коли їх віддано на по- талу ріжним зайдам, а й тодї, ко,пи ними щи- 
26  27 Овсянико-Куликовський каже: "Ко.1И уважнїЙше придивити ся до допли- ву й відпливу, то можна побачити, ЩО найбіль- ше культурний ВП.1ИВ в ріжних націона,1ЬНИХ осередках мають якраз ел€менти, котрі самі повстали в наС,1Їдок ск,'!адних. перехрестних, міжнародних впливів, та набу.1И в CBO€MY творчому національному осередкови наЙбі,'lЬ- ше яскраву національну форму. Досить зrа- дати КJlЯСИЧНУ фраНЦjlЗЬКУ лїтературу XVII ві- ка; французьку фі:Іьозофію XVII вік,,: Шекспі- ра і Сервантеса; нїмецьку лїтературу віків 'XVIII і ХІХ; зrадати фіJlьозофію Канта, Іе(е.1Я, Ше- дїн(а; звернути YBary на розповсюднен€ нової великоруської (московської) лїтератури в за- хідній Европі і в Америцї; на всесвітну попу- лрність Ібсена і т. д. В усїх отсих зявищах. націона.1ЬНОЇ творчости, і в фактах розповсю- дженя Ti€ї творчости і BcecBiTHoro впливу, то- му хто добре спостеріrа€ впада€ в око передо- всїм те, що тут відбува€ть ся обмін кращими продуктами націонльної творчости, що в сїм 'обмінї rоловне місце належить не тим продук- там, які більше прості та лекше засвоюють ся, .а навпаки rO.'lOBHe місце в зазначенім обмі- нї належить тим виробам, які СК,1аднїЙші змі. стом, повідьнїЙше і труднїйше засвоюють ся, іменно через те, що на них різко відбилась на- діона.'lьна психо.'lьоrія. Все сказане в іорі дa€ нам. змоrу щераз l<підкреслити, що Ky.'lbTypa будучи заrально- 'людською, по походженю € ріжно-національна; . -а по зверхним виявам її в житю кождоrо на- рода, культура € національна. У кождоrо на- рода вона Ma€ відмінну інтерпретацію,. втїлена в більше чи менше ориrінальні форми, та в брана в відмінні народні краски. Засади OДHa кові; а відмінні: культ, звичаї, мова і т. д. Взаrалї поза. націонаv1ьність і національність. культури йдуть в парі. Лише люди KOpOTKO зорі в один, чи друrий бік, бачать в культурі або самиЙ космополїтизм, або переважно лише свої, надто У,'lюблені, рідні, національні форми,. краску й одяr. Як перше так і друіе станови- ще не € норма.1ЬНИМ. Перша хороба веде до забитя національ- ної свідомости Й чутя; а друrа до пересади. Toro чутя, до зоольоrічноrо націоналїзму. Тим. часом ми бачимо, що справдї науковий демо- кратичний космополїтизм хотяй він ворожий, націона.:!Їзмови, нїколи не закрива€ очей на націона.7Іьні форми культури, і навіть підносить" значін€ національностий для культури, а часом то тут, то там вважа€ навіть саму куаьтуру за" національну. Слїду€ кілька прикладів. Оден з керманичів соціял-демократії, Е. Пернерсторфер, вважа€., що націона.'lьність, ,В. ЇЇ вищіЙ формі, € ідеа.1ьне добро, бо "вона в найвищому CBO€MY розвитку означа€ .'lюдську кудьтуру". Всяка культура, каже даJІЇ д. Пер нер- сторфер, € НаціоНа.'lьНа.... вона бере свій по- чаток в окремому народові і заз.начу€ть ся В. своїх вищих формах різко виявленим націо- нальним характером. Так само А. Бебедь, на, міжнародному соціялїстичному КОНіресї в Шту- TrapTЇ заявив, що "культурне жит€ може роз- вивати ся тілько на основі рідної мови, на, rрjШТЇ націона.1ьностей". Третий визначний дїяч соціШІ-демократії, Жорес, сказав в промові Haj тім - же KOHrpecї таке: "рідний край ее . скарбниця .1юдськоrо rенїя та поступ)', і не' ДОбр € робітникам розuив.ни ті дороrо.1'1Іїпніі 
-------- \5 ПОСУДИ ,'ІЮДСЬКОЇ культури". Піс.'ІЯ Bcero висше сказаноrо виплива€ льо rічний висновок, що: 1. !cTHY€ тілько одна, спільна всїм наро- дам, заrально-людська культура. 2. Нема нї "вищої", нї "нищої" культури, як такої, а € тілько народи, які доросли до заСЕl)юваня більшої чи меншої, скількосТИ за- rально-люДСЬКИХ культурних вартостей. 3. Нема нї вибраних, нї занедбаних наро- дів, а кождиЙ з них, при відповідних умовах може стати в приrодї заrаЛЬНО-.'Іюдській куль- турі сво€ю творчістю й своїми національними формами. 4. Інтереси культури вимаrають вільноrо РОЗВИТКУ всїх народів, всїх національностей без винятку, бо кождий нарід, кожда націона- льність скорше чи пізнїйше може стати жере- лом самостійної, ориrінальної творчости, що вийде на користь всїй JlЮДЬКОСТИ. Перейдемо тепер до асиміляції, процеса, протилежноrо націонаJІЬНИМ відродженям, яка Ma€ дуже боrато прихильників серед ріжних суспільних верств, особливо серед суспіль- них верств держано-паН1ЮЧИХ націй. АСИ М І Л Я Ц І Я. Процес асиміляції Ma€ на метї якийсь на- род, звичайно полїтично залежний від друіО- іО, тими чи иншими способами уподобити йо- ro тому ДРУіОМУ народови у всїх проявах що- дeHOiO КУ,1ЬТУРНОІО житя, а передовсїм в моВІ, звичаях, та в rромадських порядках. Та- 1{ уподоблен€, чи асиміляція Ma€ для всїх су,с- ПІ.1ьних кляс державної, полїтично-пан .. ... УЮЧОl наЦIl св.ою ?собисту користь. Боrатим купцям аСИМl,1ЯЦІЯ улекшу€ промислову і торrовель- ну конкуренцію на ринках полїтично поневоле- НОіО народу, і увільня€ ТОРІОВЦЇВ від ТОіО аби вчились чужу мову. Бюрократії асиміляція дa€ переваr при обсаджуваню посад в ріжних державних ІНституціях і дa€ змоrl урядникам уряувати не знаючи місцевої мови, нї звичаїв. РоБІтникам асиміляція улекшу€ змоrу зна- ходити працю серед полїтично поневолених. Поза юrясовій інтелїrенції (журналїстам, лїка- pM, ДBOKa:aM, письменникам, то-що) аси- МІЛЯЦІЯ, зБIЛЬШУ€ можнїсть скорше та до- роще подавати свою інтел€ктуальну працю. Вся П?ЛІтично-пануюча нація, а особливо бур- ЖуазНІ кляси та бюрократія мають великий особистий інтерес з асиміляції якоrось дрvrо- ro народа. Вони ВСеіда кажуть, що справа ap- та ТОіО, щоб за неї взятись "як слїд". І за неї БОНИ беруть ся, озброюючись чим можна та В б живаючи в qоро:rьбі. gcero від свіДОМОіО r py oro ' , -. наСИ.'lьства до всяких замаскованих, хит- рих теоретичних баламуцтв. Бюрократія пану- ючоrо народу rада€, що одноманїтність дер- жавноrо ,1аду та вживан€ лише одної мови 
;ю 31 iaдa€ державі великої сили та забезпечуе її MorYTHicTb. lнтелїrенція пануючоrо народу до- ,старча€ бюрократії вчених теоретиків та дїячів, 'які виrадують теорії про космоподїтизм куль ..тури, про ЇЇ "висшість", чи "нищість" У Toro 'ЧИ иншоrо народа. В таких вчених, які € у наймах пануючої нації, КОСМОПо.'lїтизм вихо- дить однозначним з національними формами культури пануючоrо народа; їх народна куль- ту\ра все в Їх очах € вищою кудьтурою, і то 'культурою ддя якої й варт тільки жити в світї. А всяка проча культура, то вже нища, менше вартна. А буржуазія боrаті ,1ЮДИ розу- міючи, як нїхто, користь для себе з асиміляції чим МОіа більшоrо числа чужоrо народу, по- пирають асиміляцію всїма СИJ1ами, радо при- ходять в поміч з своїми rрішми на попиране асиміляції і всеrда помаrають бюрократії лідтримувати "міць та силу держави". а інте- лїrенції насаджувати на чужім (рунтї їх "висо- ку" КУЛЬТУіру. Всю сю роботу робить ся шля- ХІ)М винародовлюваня понеВО.1ених і недержав- них націЙ, нїбито в імени культури, але в сути річи на превелику шкоду для заrально-,'lЮДСЬ- кої КУ,'lьтури. Державні асимі;ІЯТОРИ намаrаючись надати асиміляції як наЙбільше поступовоrо виrляду, аби замилити людям очи і втихомирити свое сумлїн€, виправдують асиміляцію інтересами заrально- людської культури, кажуть, що шля- хом її поширюють ся нїбито, вищі форми ку,ЛЬ- тури. Та в тім rовореню, асимі,1ЯТОРИ навмисне забувають на дві річи, а власне: що самі вони, або Їх відда,'1ені предки, КО.1И засвоювали від 'своїх сусїдів здобутки культури, то засвоїли від них ті.1ЬКИ зміст, а ФОРМУ надали тому змі стови свою власну, вироблену на rpYHTЇ CBO€Ї націона.1ЬНОЇ, або иншими СJ10вами, вбрали той зміст в свою одежу. Друrе, що процес зас- воюваня заrаЛЬНО-J1ЮДСЬКИХ культурних вар- тостей € процес не (ва.1ТУ та насильства, а шляхотноrо співдїланя, добровільної виміни, й належить не до асиміляціЇ, а до аперцепції. ПQК,1икУіВаня прихильників асиміляції на невблаrані, непереможні закони історії, що ве- дуть начеб то до злитя менших народів з біль- шими також безпідставні. Правда, історія людства зна€ такі випадки, коли цїлий народ по більше, чи менше довrих утисках переЙмав ся культурою в чужих формах; але то були инші часи, инші обставини, цїлком відмінні від нинїшних. Давно, за часів панщини та за часів початковоrо капіталїзму участь в культурному житю браJ1И тіJ1ЬКИ, нечисленні верстви духо- венства, Ш.1яхотства та rорожан. Решта, маси поспільства, через ріжні забобони, через крі- пацтво, через обмежеНЕ в особистих правах, а то й цї.'Іковите поневолен€, були майже виклю- чені з обсяrу культурноrо житя і КУЛЬТlрних впливів. Та до Toro ще культура тих часів, бу- ла взаrа.1Ї біДНЇйша, б)'1а під ВП.'1ИВОМ унївер- залїзму церкви, а найrоловнїЙше, що переда- валась не в живій мові, а в якійсь невтральній, Всїм чужій, переважно .1атинсьькій, а пізнїЙше французькій. Тодї, асиміляторам доводило ся мати дїло як з меншою масою, призначеною до асиміляції, так і зменшою скількостию куль- Турних вартостеЙ, які вони збирались накину ти, паньству иншоrо народа. ТрафJ1ЯЛОСЬ так, що з асимідяці€ю паньства rинув національно і ввесь народ, наПРИК,1ад, ПО,1абські Славяне що майже ПОТОНУJ1И в нїмецькому морщ. Та зебі- 
32 льшоrо, так всеrда не було. Здебільшоrо з асимільована інте,1їrенція става.1а просто чу- жою, й воро-жою свому народови, що за.'lИШИВ ся, до слушноrо часу, надалї марно нидіти й примирати в темряві некудьтурности. Так, Ha прим ір було з rерманїзаці€ю Чехів, с.10ваків; а з ПО,1ьонїзаці€ю ... Українцїв, Бі.1Орусинів та Литовцїв. А.1е суспідьноекономічне жит€ .1ЮДСЬКОСТИ Йшло і йде в тім напрямі, що захопдю€ у свій вир все ширші і ширші народні маси, зводить Їх до купи, кладе маси одної національности проти мас друrої, ставить їх лицем перед над- звичайно складною і виразночужою культу- рою, та нищить, або зменьшу€ привіл€ї окре- мих кляс. Боротьба <sa icTHOBaH€ при нових еконо- мічних відносинах та порядках, що прийшли за панщиною, вимаrа€ неrайноrо засво€ня мож ливо як наЙбільшої скі,1ЬКОСТИ к)щьтурних вар- тостеЙ. І ось показаJIО ся, що се засво€н€ MO жна осяrнути тільки тодї, коли чужі культурні вартости пристосову€ть ся до себе, дО CBO€Ї вдачі, душі чи психіки. В звязку з сим бачи- мо, що в західніЙ Европі розцьвіт к,шіталїзму в одніЙ половинї ХІХ віку привів до демокра- тизації та націонадїзації кудьтури. Тут ми на- rлядно бачимо як культура рішучо скида€ з себе кастову виключність та рештки схолясти- чних форм. З ш.'!яхоцьких палат з панських шкіл КУ,1ьТ)іра та наука пішди в народ. бо так вимаrали нові потреби нових часів. Розбуджен€ завмерлих народів. СЇ нові економічні і соціяльні відносини, подиктовані капіталїзмом, та ся демократиза- 33 ція ку.1ЬТУРИ ВI1К,1Ика,lИ, поруч з рево.'ІюціЙним рухом, і нечуваний досї рух національний.. рух який вивів на широку жит€ву арену Ц1Лу rромаду, здава.10СЬ, навіки завмер,1ИХ народів. В інтересах широких мас, тепер збирались окрушини давно мину:IОI'О. Почали відrребу. вати націона.lьні ознаки: мову. побуyr, лїтера турні на народні памятки СJ10весности, iCT() рію .. все старанно ДОСЛЇджувалось, розбира- лось як rp)lHT для HOBoro культурноrо житя, ставало формами, в які виливалась доси чужа, малозрозумі.1а культура. Разом з сим, вийшла з народа й нова, правдиво національна інтелї- rенція. що стада творити для кождоrо cBoro народу КУ.1ьтурні варто сти в націонадьних фо- рмах. Отже новий економічний лад, наче той казковиЙ чарівний принц, розбудив ДО житя не одну красуню націю, ЩО спала в простому, за- недбаному, .Й заrулюканому народови сотки . років. Чи витати нам ее розбуджен€ народів, чи жа.1увати над ним? Не Bara€MOCb сказати, що кожда поступова дюдина м)1сить тілько витати сей рух відроджня приспаних народів. Зреш- тою, навіть вороже відношен€ до cero розбу- дженя з якоrо би оно боку не походило все одно беЗСИ:Іе стримати розвиток розбудженя беЗСИ.1е як безсидими € люди припинити тво- peH€ хмар. Ся безсилість BoporiB національних відроджень очевидна і виявля€ть ся вона хоч- би в тіЙ запек.'!ости, в тій жорстокости та не- у.'lьтурности, з якою асимілятори ріжних Ma рок, як "rакатисти", "вшехподяки" , "обруси- Тедї" і дрні. борять ся з немилими Їм змаrаня- Ми до Щlціона.'lЬНО-КУ.'!ьтурних відроджень ріж- Них недержавних і доси, навіть, ку.'Іьтурно не 
34 самостійних націй. Одначе нїякими rреблями нїхто не здола€ спинити ііРСЬКОіО потоку, що Ma€ безнастанний доплив води З CHЇrOBoro вер- хівя; потік прорве, або обійде rребдю, постав .лену на йоrо дорозї, і понесе свої води далі, до широкоrо моря. Чи не теж саме і з націо- наJ1ЬНИМИ рухами, з національними відродже- нями, що черпають сили з rлибин народноrо , самопізнаня і законів соціяльноrо розвитку, та рвуІть ся винести той чи инший народ з йоrо ориrінальною культурною творчістю в широке море заrальнолюдськоrо поступу? 3аrальні засади національних відроджень, так rлибоко rнїздять ся в самій природї економічно-соціяль них зявищ, що вороже відношен€ до них з бо. ку окремих одиниць, чи цілих суспільних кляс, може хиба тілько заrальмувати Йоrо розвиток, затримувати темп Йоrо кроку. Ми Ma€MO пов- ну рацію чекати національно-культурних рухів СКРІЗЬ, де для них € економічні і соціЯ.;Іьні передумови, хоч несприяючі обставини може доси rа,1ьмували ВИЯВJ1ен€ тих рухів. Жит€ до- вело, що національно-культурні відродженя австріЙських Славян відбились як найкорист нійше на положеню тих Славян, а також і на поступови заrально-людської культури. Те, що мибачимо на прикдадї австрійських Славян, може бути порушене і на кожду иншу народ- ність, що опинилась, чи може опинитись в та- «ім самім положеню. Яка би не була бідна на культуру та. чи инша національність, але кождий щирий прихильник культурноrо поступу мусить не за- бувати, що розцвіт заrально-людської культу- ри серед кождоrо щtр.QДУМОЛИВИЙ тільки на rPYHTЇ національних відмінностей ТОіО народу. 35 Нищен€ тих національних відмінностей, або постійне Ia,1ЬMOBaH€ свобідноrо засвоюваня робить ЦЇ.1i .1юдськости дуже велику шкоду. ПравдиВІСТЬ вище зазначеноrо, як і шкід- ливість через занедбан€ в культурі національ- них красок, можемо побачити хоч би з насту- пноrо. В російськім журна.'lї "Русская Мис.1JЬ", в статї "На ріжні теми" (1911 р. І. книжка) д. П. Стр уве висловив ся між иншим, що україн- ський культурний РУІХ в Росії, через непере- можну СИ.1)' історично-культурних обставин, € засуджений на нидїн€ і безплідність, а україн- ське Hace.1eH€ на з московщен€. У відповідь на сей .стрий, а.1е зовсїм немотивований засуд, д. УкраІНець в У. книжцї тоrож таки журнала доводить, що коли б справдї так сталось 3 укр. народом і йоrо справою, як то пророкуе Д. П. Струве. то себ було тільки на велику шкоду заrа.'ІЬНОЛЮДСЬКій К)ільтурі, що дово- д.ить д. ;Українець сам на собі.. Д. Українець в ТІЙ відповіди каже про себе таке: ,.я народив ся в одному з найбі.1ьше ве.1ИКИХ, отже значить, обрусїЛИХ, змос- ковщених міст України. . " походжу з ду- же інте.1їrентної і в значній мірі обрусї- .10Ї родини. Володїю не тільки великорус- скою (московською) та ПО.1ЬСЬКОЮ, a.'le й ч)'жосторонними мовами... Я навіть пи- шу на них, а проте і до cboro часу к,lену свою До.1Ю за те, що я виховував ся не в рідній школї, що за часів дитиньства я ма,10 чув рідних пісень і звуків, що моя фантазія скупчувалась не на рідних казках, що з .'lїтерат)ірою я познайомив ся не на ,рідній мові, і що ріс чужий тому народа- ви, . серед KOTporo я жив, чужий MO€M 
 36 37 рідному народови. Тільки за юнацьких вже часів я почав уважно студіювати укра- їнську мову, познайомив ся з українською піснею, поезі€ю та ЛЇтературою, полюбив український театр, і я тепер вважаю, та й завжди вважав, що тільки з СЬОіО часу Я почав робити ся освіченою і культурною ,'Іюдиною. Те, що я пережив дішею, за часів коли знайомив ся з українством, , . . надзвичайно цоширило мою здатН1СТЬ вІД- чуваня. Тільки з ТОіО часу на мене стала робити rлибоке, непереможне BpaiH€ ве- ликорусска і европейська лїрика. Тодї ж таки я відразу збаrнув суть драми, і у мене склав ся цїлком инший поrляд на лї- тературу" . " Ви запевня€те', пише да,1Ї д. Українець до п. Струве, що IKpaїHCЬKa культура ще не icTHY€. Може бути, що Й ваша правда. Але чи не дивно, що ті е.'l€менти, з котрих мусить скласти ся або вже склада€ть ся українська культура, зробили мене освіченою й культур- ною людиною?" . Так каже про Bary національноrо rpYHТY в культурі високо інтелїrентна і з :пирокою европейською освітою людина. ЩИР1СТЬ тону в вище наведених словах робить лист д. УКра1- нця справжним "человічеським документом". Коли рідний, національньиЙ rpYT CT!€ не- обхідним Д.'lя культурноrо розвою 1НтеЛІrента, що вже почасти від ТОіО rpYHTY був відірва- ний. то 0 стількож сей rр1НТ необхіднїйший там . e Йде мЬва про поширен€ культури серед шиоких народних мас. Тут траrізм духовоrо незадоволеня та розладу, що повста€ на rpyH- тї поверковоrо засво€ня культури в чужих на- ціональних формах, приносить ще більше ТЖі, просто руЙнуючі нас:йдки; з тою хиба ВІДмІНОЮ, що сей траrізм не відчува€ть ся так остро псред ..мас, бо маси ті позбавлені ще. налеЖНОІ 1НтеЛІrенції. Маси народні, здебіль- шоrо, почувають себе просто беззбройними і неспроможними на оборону перед натиском асиміJ1яції, яка доводить Їх до стаНовища якихсь культурних виродків з наДЗвичайно попсованою психікою. Звязок між ЛЮдською думкою і мовою. Давно доказано наукою, що між психольо- :ічним процесом дуіманя та мовою людини ICTHY€ як наЙтїснїЙший звязок. НЇмецький уче- ний ільrельм І'умболт, в CBO€MY знаменитому ТВОрІ про ріжницї В мовах, каже, між иншим, про той звязок що мова Е знаряд до ВИЯВ,1еня думки. Без мови HeMa€ думок. Людська думка родить ся лише в злуцї з мовою. Відмінноти В мовах залежать від духовних відмінностей 0- крмих народів, і кождиЙ народ виявля€ сво€ю мовою властивий Йому триб думок і поrлядів. .,Мова", каже В. rумбольт, се світоrляд, Лю- ДИна мислить образами. а думки ВIdСЛОВЛЮ€ символами, що дають ся їЙ в рідніЙ мові. І чим я мова боrатша на образи, чим влучнїйші ії саова. символи, чим в бі,'!ьше зrідну систему вони уложені, тим лекше у людини відбу/ва€ть ся процес думаня, тим кращою збро€ю ДіІЯ за- сво€ня здобутків вищої духової культури во- на володї€. А.lе якоюб не була чи баrатою чи . , бідною та, чи инша рідна мова, одначе кожда з них може стати і мусить стати для народа, що її засвоїв, знаDЯДОМ поширюваня культури, бо ті:іьки при сїЙ умові увесь народ може бу- 
 38  39 ти ПРИ.ч'ченим до користаня КУ.1ьтурними б.1а rами. ПіС.1Я cero, неупереджений читач сам бу де Mir с\ДИТИ про те, яку зброю в.ложено в руки .1ЮДИНИ для засвоюваня КУЛЬТУРИ така буде прозорість ДУМКИ У неї. ЯкиЙ світоr.1ЯД може мати .:Іюдина, яка в своїй мові вживаЕ такі С.10ва "перлини", як: "я поїл коней" (3 московська), замість "я напував коней; в Аме- рицї приміром "Я ;ІаЙкую". або "бом .1ише raдeMY€"; або як записані в одній книжцї Б. rрінченка, зразки мови українських се.'lЯН, ЩО зазнали на собі впливів асиміляції. Якаж маЕ бути нїкчемна змістом' і шкідлива впливами та "культура, ЩО Йде в парі з подібною до Ha ведених зразків мовою! А мова та, як бачимо, эаступа€ місце ве.1ЬМИ поетичної української мови, боrацтвом якої заХОШІювались навіть чу жинцї: як Великорос Пушкін,Лоляк Міцкевич та ДРУlrі. Отже процес асиімляцїї на Українї, і с.еред наших eMirpaHTiB в Америцї, ЩО веде до знищеня TaKoro KY,1bTypHoro боrацтва і знаря- ду ку.1ЬТУРИ як рідна мова YKpaїHcbKoro наро- ду, а натомість поширю€ смішний ..жарrон" ,Е в ве.1ИкіЙ, і дуже замішній мірі шкід.1ИВИЙ для культури, як YKpaїHcbKoro народа так і заrа.1Ь но-.1ЮДСЬКОЇ. І справдї, ми бачимо, що на Українї і в Аме.рицї, де всякі охочі асимідятори хочуть ширити культуру В чужіЙ наШОМ1 народови' мові, .........: рівень тої культури значно нижчий як він € там де ку.1ьтура ширить ся між нашим народом в рідній українській мові. Те, ЩО на Українї € так великий процент неписьменних поясня€ть ся лише тим, ЩО царські власти хо- тї.1!И ширити на УкраіНі культуру лише в мос- 1\0вськіЙ :\lОві. Боrато прикладів культурноrо занепаду під в.1Ивом асимі,1яції дa€ Уrорщина. Мадя- ризашя уrорсы(хx недержавних народів у_ країнцїв, PJ1MYH, НЇмцїв, С10ваків доводить тут до ДУХовоrо і матеріяльноrо за.непаду, ча- сто до цїлковитої неrрамотности та зубожіня. Бо, перше нїж засвоїти чужу КУ.1ЬТУРУ, широкі народні маси мусять позбути ся CBO€Ї культу- ри, занепасти до цї:ІКовитої некультурности. Під самим Будапештом, осередком мадярської К1ЛЬТУРИ, живуть rромадки нїмецьких селян, про котрих оден соціяд-демократ дав такі ві- домости: .,Дїти зrаданих селян НЇМЦ1В по шість ро- ків вчать ся в мадярськіЙ народніЙ школї, але вийшовши З неї, вони вже через й2 роки зовсї:VІ забувають мадярську мову. Селяни НЇм- цї зовсїм безпорадні; фактично стоять поза державою, бо мадярська по мові адмінїстра- ція, суд, часописи все се Д,1Я них книrа за- печатана сїмома печатя:ми. В тоЙ же час, їм стаЕ також не приступною і нїмецька книжка і мова. І чи тут користь дЛЯ КУ.1ЬТУРИ і людс- тва? Доки у з мадяризованих НЇмцїв зоста€ть ся щось із рідної мови, вони не в силї засвоїти чужу мову, але Їм стаЕ чужою вже й лїтератур- на нї:'vrецька мова. ЯК ЩО тільки Мадярам спри- ятимуть обставини, досяrти cBoro в справі ма- дяризаціЇ недержавних уrорських національно- стий, то се дасть половинї селянськоrо насе- ;:Іеня ;)'rорщини найменше два поко,'1Їня безrра- мотних та економічно зубожілих. Чи може бути острійший акт оскарженя Про- ти асиміляції за П, тяжкі провини проти куль- Тури, як два висше наведені приклади культу- pHoro занепаду через асиміляцію Українцїв та 
 40  41 уrорських НЇмцЇв. Після. висше сказаноrо, непорозумін€м ви- дадуть ся слова вїдомоrо російськоrо публї циста з поступових крутів П. Б. CTpYBoro звер- нені ним проти національних культур, а проти української з'осібна. П. Струве не Bara€Tb ся стати оборонцем асиміляціЇ.. На йоrо поr- ляд, то в Росії не € бажані національно-куль- турні відродженя народів, бо як він пише: "не може бути жадноrо сумнїву в тому, що аби поставити яку небудь з культур народів Росії побіч з великоруською і довести її до тої ca мої висоти буде треба масу засобів і сил, які при ин ших умовах пішлиб не на національне рОЗП.10джуван€ КУ,IЬТур, а на підвисшен€ куль тури взаrаJ1Ї. Я r,'lубоко переконаниЙ, що утво- peH€ середної школи з українською викладо- вою мовою було б штучним та нїчим не оправ- даним марнотравством психічних сил". Так ro ворить російський націоналїст-лїберал. Так ro- ворять і пишуть всї асимілятори дужих дep жавних народів. Автор Струве, якоrо тут наво- димо € дальше тоі думки, що "на всїм просто- рі Росії, крім Фінляндії та Польщі, перехід і прилу\чен€ до великоруської (московської) ку- льтури значить перехід на вищий степень культури. Поrляди висказані п. Струве, не €, звичай- но, поrлядами Bcero поступовоrо великоруссь Koro rромадяньства, але вони € типовими по- rлядами на національно-культурні "сепаратиз- ми", які зустріча€мо серед значної частини ровінїстично-патріотичних Великоросів (Мос- калїВ). ЗнаЙдемо таких і в Нїмеччинї, і в Aнr. лії і в Америцї. ЯК бачимо, п. Стр уве засуджу€ наасимї- ляцію цїлий ряд народів російськоі імперії, між якими Е народи, як от: Литовцї, Українцї, Латиші, rрузини й инші, що зробили вже біль- шеменше значні кроки на шляху націоналїза- ції культури. Поrано лише, що п. Стр уве і йо- 1'0 одноду)мцї, В своїм обожуваню культури взаrа.л:Ї не йдуть вже до краю. Вони, як вороrи розмножуваня національних культур, повинні бути консеквентними Й дати першиЙ приклад, культурної безсторонности і зречись націона- льної великорусської (московської) культури й переняти .. ....ну хоч би культуру анrлїйсь- ку, бо ж анrлїЙська культура по словам п. Струве, вища від великоруlССКОЇ. Одначе' з та- ким про€ктом, нїхто З поміж російських патрі- отів асиміляторів не виступ аЕ. Нїхто не до- коря€ російському цареви Петрови Великому, за "марнотравство психічних сил", коли він 3MaraB ся пересадити західноевропейську ку- . льтуру на московський rpYHT, а не казав, щоб просто взяти і пошитись В НЇмцїв, Французів, або Анrлїйцїв, і відразу стати на вищий сте- пень культури. Отже не йдуть до таких KOH секвентних висновків, то, хотяй роблять нельо- rічно, але що до великорусскої націонЗ:льности то мають рацію. Вони мають право сказати своїм противникам, що колиб Москва часів Петра Великоrо приняла, скажемо, анrлїйську КУЛЬТУР)1, ввійшлаб в сю культуру з rоловою, то культурний світ не мав би Пушкина, не мав би Толстоrо, Досто€вськоrо, TypreH€Ba, яких дала тому світови великорусська національ- Вість, зостаючись ориrінальною великоруською (московською) національностию. Але так самож Ma€MO право сказати й ми Українці, маса ПРизначена п. Струве на з асимільован€, що' 
 42 . 43 КО.1иб українськиЙ народ, тепер біднїйший ку- ,'lьтурою як MOCKa,'lї, зрік ся і тих неве.1ИЧКИХ початків кудьтури, які доси надбав, та тих реш- тків, що досивстояли перед асимі,lяційним HaBa.loM, то так само КУ,lЬТУРНИЙ світ не мав би Шевченка, rрінченка, Драrоманова, Франка, і ЦЇдоrо ряду инших, бідьше або мен- ше талановитих і ориrіна.1ЬНИХ поетів пи- сьменників, які будучи HaцiOHa.1ЬHOYKpaїHCЬ- кими мають разом з тим і заrа.1ЬНО культу- рне значін€. Тим часом дїйсне марнотравство психічне "':ИJ1, відбува€ть ся як раз при процесї винаро- довленя. себ то як раз при роботї самиХ панів асиміляторів. При асимідяції дійсно ни- щить ся великої ваrи психічна сила, ЩО вBTb ся психічним автоматизм ом. Психічний автоматизм ВИЯВ.1Я€ТЬ ся в бо- raTbox наших вчинках, як наприклад, ходже- ню, читаню, писаню, rовореню, а також 1'1 пси- ходьоrічних способах думки та в моральній функції сумлїня. Все ее € капіта,1, боrацтво, яке кожда людина набува€ в формі rOTOBoro дось- віду попередних поколїнь Toro національноrо осередку, серед якоrо вона почала жити. Ка- пітал сей кождий з нас непомітно доповня€ своїми спостереженями від перших днїв cBoro розумовоrо житя на національнім rpYHTЇ. Оче- видно, що психічний автоматизм "зберіrае ве- .'lичезну масу eHepriїї, бо передовсїМ всї само- чинні акти не потребують жадноrо з'усиля ду- мки і волї, відбувають ся самі собою, не ви- трачують психічної сили, а крім Toro, ще й через те, що вони не TiJ1bKO не відвертають )1Ваrи, але, навпаки спріяють скупченю її на тій свідомій працї, відносно якої, та чи инша .автоматична праця € нїчим иншим, як тілько засобом, знарядом або допомаrаючим момен- том. Всяка творчість виника€ на rpYHTЇ психіч- HOtO автоматизму і розвиваеть ся коштом е- Hepriї, що містить в собі той останний. ABTOMa тичний "апарат", що стае за підставу націона- льної творчости і заховуе необхідну для неі енерrію се рідна мова, що досяrла в своему розвиткови відомоrо степеня і стала виразни ном (opraHOM) висшої думки. Але, щоб рідна мова стала таким апаратом, треба, щоб вона невідмінно не переставала бути рівночасно з тим і виразником думок щоденноrо житя, зна рядом поісякденноrо психічноrо обмінюва- ня". Так пише проф. Овсянико-Куликовський, В своїй розвідцї "Що таке Національність". Отже Bara плеканя і розвою рідної мови очевидні. А асимілятори всякоrо крою е тоі rадки, що ку.'1ьтура творить ся і поширю€ться взаrалї в залежности від поширеняїм (асимі- ляторам) рідної мови і, на підставі сеї хибної 'думки, в імя культури, не ваrають ся відбирати у всяких народів, живі народні мови. Помиль- ність та шкідливість, такої думки очевидні. Якаб не буа близькою мова асиміляторів до мови тих, Koro вони хочуть з асимілювати, але всеж таки та перша мова довrий час, че- рез зрозумі,'!і причини консерватизму народ- них мас, не матиме змоrи стати для з асимї- льованих "знарядом повсякденноrо психічно- ro обмінюваня", отже, зrідно з висше наведе- ною формулою проф. Овсянико-Куликовсько- ro, не матиме змоrи стати для них й знарядом культури. Що найбільше, асимілятори, нак'н- даючи свою мову друrим, можуть при€дна- ти до себе не трівкі в національних перекона- 
 44 45 нях панські верстви; для цїлО'rо нарО'ду, який скрізь чим далї тО' все більше пО'чина€ набу- вати значіня в культурнонаціО'на.'1ЬНО'МУ житю,. те .накидуваНЕ чужО'ї мови a€ тО'й нас.lІЇдО'к. що анї не пО'ширЮЕ наКИД)1ванО'ї мО'ви, анї не зберіrа€ в чистО'тї CBO'€Ї ріднО'ї, а приносить зріст дикО'rО' жарrО'ну, в якому нївечить ся і РІДна мова нарО'да і мО'ва асиміЛЯl'О'рів. Серед таких О'бставин нїкчемний, штучний жарrон CTa€ знарядО'м "культури", набува€ значіня автО'матичнО'rО' апарата, необхіднО'ї умО'ви успі шнО'rО' розвитку вищО'ї, твО'рчО'Ї дїяльнО'сти лю дини! Чи може бути більша ірО'нїя!!! Тимчасом, ми бачимо, що навіть rенїяль ні твО'рцї на царині слова й ті стО'ять в своїй твО'рчій дїяльности в великій за,'lежности від рідної Їм мови. Ось приклади: Ада,чьберт фО'н- Шамісо, ведичезниЙ поетичний талант KO'TPO'rO рО'звинув ся в ['ерманїї Й на нїмецькій мО'ві, завжди пО'перед писав свО'Ї піснї рідною йО'му ФранцузькО'ю мовО'ю. а тодї, кО'ли вони вже. виливались з серця, переписував їх нїмецькою мовою. ['енїяльний rоrО'ль, що був з похО'дженя Українцем, але через пО'лїтичнО'-сО'ціяльні умО'- ви став російським письменникО'м, приніс з со- БО'ю в російське письменьствО' мО'ву, ry/cTO' за- барвлену українським еЛЕментом. Уважний до- слїдник лїтературнО'rО' стилю і мО'ви rоrоля, проф. Мандельштам, після дО'кладнО'rо пере- студійО'ваня твО'рів rО'rО'ля, ПРИХОДИТЬ до пе рекО'наня, щО' розбуджен€ твО'рчО'Ї думки У Toro йшло по кО'лії ріднО'Ї мови, що рідною мовою rО'rоль виявляв як найбільше rлубоку художність та правдивість. Проф. Мандельш- там зауважив у rоrоля, що він мислив образа- ми і пО' rраматичних законах, властивих YKpaї нській мО'ві, а в думках вже переказував зво, рО'ти та слО'ва, слО'вО' в слО'вО' пристО'сО'вуючись. до великО'руlССЬКО'Ї (мО'скО'вськО'ї) мО'ви. Се не- нО'рмальне станО'вище в творчО'сти rО'rоля . ДYMaH€ мО'вО'ю українськО'ю, а HaMaraH€ robO'-, рити мО'вО'ю веJ1ИКО'РУССЬКО'Ю дО'вело до TO rO', що rO'rO'J1b сам не знав себе, не знав, хто він під взr.1ЯДО'М націО'нальним: Се хитан€ "між двО'ма душами", як rада€, наприклад, письмен- ниця панї ЕфіменкО'ва, в значній мірі спричи- flИ.1О'СЬ дО' психічнО'Ї недуrи rО'rО'ля. ЩО' дО друrоrо rенїя.lьноrо Українця Шев- ченка, то він бв поетом ті,1ЬКО' тодї, кО'ЛИ він писав рідною йому українською мовою. Твори Шевченка, написані великО'русськО'ю мО'вО'ю хоч би навіть на одну й туж тему з написании в \lраїнській мові, пО'збавлені не то що re- Н1ЯJІЬНОСТИ, а прО'стО' середної лїтературнО'ї та- лановитости. Се Ma€TЬ ся так, щО' до людий обдарованих від прирО'ди ознаками таланови- ТО'сти, і навіть rеНЇЯЛQНО'СТИ, людий вражливО'ї Та чутливО'ї душі. Щож до людий звичайної Д)1ХО'вО'ї здібности і розвитку, то в них ПСl1ХО'- льоrічні й инші наслідки відірваня від рідноі мО'ви, значать духове самовбіЙство нарО'ду й матеріяльне з'уБО'жін€. , З дїйсним, не виrаданим марнотравством психічни сил, щО' Ma€ місце при асиміляції, треба, МІЖ иншим, пО'яснити і те зявище, що не вважаючи на давню денаціоналїзацію вели- чезнО'Ї більшО'сти української інтеліrенції, яка пО'пО'вня€ собою ряди великО'русськО'ї інтелї- rенцї, та УіКраїнська з асимільО'вана інтелїrен- ція відоrрала в утвореню великорусскО'ї націо- lIальнО'ї культури дуже незначну ролю. КО'ли не рахувати виключнО' rенїял.ьнО'rо rоrоля, ко- 
46 трий, не вважаючи на свою rеНЇЯ,'lьність, писав в великорусскій мові, то нїхто з Українцїв в Росії не висунув ся на перше місце. А се тому, що вони зреклись бу:ти собою. Коро.1енка в сїм разї не можна брати на уВаІ'У, бо по ПОХО,J.же. ню він cTi,lbKO ,Українець як і ПО.'ІЯК. А як що і траф.1ЯЛОСЬ, що хтось із ;УкраїнцїВ все таки виходив в перші ряди, як наПРИК.'Іад, KOCTOMa рОБ серед учених істориків, то ее сталось вла- сне ТОМУ, щО Костомаров був творцем не Ti.'lbKO великорусскої, а і, переважно, української KY, льтури. Виходить, що навіть для ве.'ІИКОРУССЬ кої КУJІЬТУРИ бу.10б .'lїІІше, траИ,10б ся MeH ше ІІсихічних СИ,1 і eHepriї, колиб дТкраїнцї вчи лись в українськіЙ мові, ТВОрШІИ культуру на українськиЙ собі рід.ниЙ .1ад, і не пхались в чужих, так як нам всюди радять асимі.1JЯТОРИ.. Від прихильників асиміляції досить часто можна ІІОЧУТИ думку, ЩО ко.'!и ще, МОВ.1ЯВ, аси міляція йде, тупо серед різко відмінних етнїч ВО rруп як Анrлїйцїв і Українцїв; ТО зовсїм не те. серед rруп етнїчно споріднених як Москалїв і Українцїв; де процес асимі,'1яції на JCОРИСТЬ. культурнїЙшої і дущої J'рупи Йде, HЇ бито, безупинно і не вб.1аrанно не з доброї .чи .1Jихої волї тих чи инших чинників, а через те, що мовляв, такиЙ вже закон природи, такий . вже вирок невблаrаної історії. Тим часом приклади свідчать, що навіть наЙбі.'lьше пле- Idвнa спорідненість, вкупі з близкістю мов і ,D.овrочасним спільним державним жит€м, без- сильнї перевести асимі.1яціЙниЙ процес до кі- НЦЯ, як ЩО TiJIbKO В народї, що підпав ас им і- .аяцїї, прокинулась національна самосвідомість. Історія польонїзації TKpaїHцїB В Австрії й .обрусіня в Росії дають яскраві тому прик 47 лади. Яскравий довід правдивости зазначеної в І'орі думки дa€ також Норвеrія, історична ДОJІЯ якої, аж до недавних часів в великіЙ мі- рі бу.lа подібна до до.1Ї України. Як 'KpaїHa, втративши на ранній порі сво-- ro історичноrо житя по.1Їтичну самостійність, переХОДИ,lа під зверхність дужчих своїх близь- КИХ сус'їдів, Польщі та Москви, так само й Нор- веrія переходи.'lа від Данїї до Швеції то знов навпаки, аж доки не виборола. собі в 1902 ро- цї ПО.тІЇтичноЇ самостіЙности. CIIi.'lbHe культур- ho-по.lЇтичне жит€ ІІротяrом більше як чо- тирох СТо.1Їть З СІІорідненою по п.lемінному лоходженю, по мові і вірі ДанїЕЮ довело Норвеrію до цїлковитої денаціоналїзації, на користь "данської" К':ІЬТУРИ. Тілько з кінцем ХУІІІ віку в НорвеJ'їі 1І0ча:'lИ ВИЯВ.1ЯТИ ся пе . ші ознаки націона.1ЬНОЇ свідомости, що знач- .. НО, поча.'lа. ЗР9стати 'з часу відірваня волею держав, HopBeriї від Данїї і прилученя її до Швеції. Та ВІІ,lИВ данської асиміляції був в Нор- веrіїї oCTi.lbJ<O дужий. що, навіть вже після здобутя цї,lКОВИТОЇ державної самостіЙности, .серед норвежської інтелїrенції було боrато ПРИХИ,lЬНИJ<ів '"зданщеня". Та на все те д:осить сказати, що із трох сучасних письменників норвежських. які зажи.lИ собі і своїй віТЧіШЇ світової С,lави: Бь€рнсон, Ібсен і Кнут raMcYH. ті.1ЬКИ raMcYH цї,1КОМ переняв ся ІІоrлядом: необхідности націона:іїзації Ку.1ЬТУРИ в Норве- riї; Ібсен був ПРИХИ.1ЬНЬИКОМ визнаваня нор- вежської мови, як тільки домашної (провін- ціона.'ІЇЗМУt), а не лїтературної; а БЬЕРНСОН, не важаючи на свій щириЙ демократизм, був за Взятим данофі.lОМ і, навіть, оден час .ariTYBaB Проти по.ширеня прав норвежської мови. 
 48  49 Одначе, не вважаючи на всї перешкоди 3 боку й непорозуміня в самім народї, Норвеrія з кождим днем все бі.'1ьше й бі,'lьше освобо- джу€ть ся З під ВП.'lивів Данїї. Се YBiДЬHeH€ йде тим скоршим кроком, чим все бі.'!ьше й бі.'lьше справи по,'!Їтики Й КУ.'lЬТУри стають в HopBeriї справами Bcero народу. Отже прик.'!ад HopBeriї як наЙкраще дo водить, що навіть там де на перший поr.'lЯД ьсе нїби забеспечу€ успіх асимі:Іяції навіть там асиміляція скорше, чи пізнїйше зустрічаЕТЬ ся з сnоїм смерте.'lЬНИМ BoporoM, з націона,'1Ь- ним відроджеНЕМ. Широкі маси кождої нації, в IІроти.'lежність одиницям із інте,lїrенції, по своїй психіцї не здатні, так наскрізь пройма- ти СЯ' чужими. формами культури та Й не ІЮ чувають в сьому потреби, отже борють ся проти асимі.lяцїі то несвідомо, пасивною си .'10Ю консерватизму, то свідомо, активною си лою. природноrо IІОСТ1Повоrо націона.'1ЇЗМу. А. щО заrа.1.ЬНО.'!ЮДСЬКИЙ поступ скрізь дово- дить до рівноправства та свідомости, то сам собою CTa€ очевидним звязок між тим посту пом та націона.1ЬНИМИ відродженюvІИ ріжних народів. Відродженя сї скрізь ВИЯВ.'lялись як З наЙбільшою силою саме тодї, КО.'lи широкі Ha родні верстви щиро пройма.'lИ ся ідеями заrа- .'ІЬНО .'1юдськоrо пост'пу і навпаки. Після наведеноrо, здава.'lоб ся, що змаrа ня ріжних народів до національних відроджень мусїлиб викликати скрізь ті,1ЬКО симпатію та допомоrу з боку щирих ПРИХИ,lьників пос тупу та воно бува€ инакше. Ми вже зазначи .'ІИ, що 'каже п. Стр уве російський патріот і поступовець; те саме кажуть і роблять Нїмцї супроти ПО.'lяків В Познанї; австр. Нїмцї су- ІІІрОТИ Чехів у Відни; Чехи проти ПО.lяків в Сі- лезії; ПО.'lяки проти Українцїв в rа,1ИЧИНЇ; а навіть і в тій даJlекій і нїбито свобідній Аме- рицї і Канадї роб.'lЯТЬ те саме проти наших і друrих eMirpaHTiB пануючі там народи. А вся та робота асиміляторів СТРОМ.'lЯ€ .'lише .'lомаки в колеса культури, rальму€ її хід і лиша€ нас- лїдки вельми шкідливі діЙсним інтересам кудь- тури. Все попереду сказане свідчить, що Hacдї дки асимі.lяції не мають нїчоrо спіJ1ьноrо з звдан.ями правдивоrо ПОСТУПУ, який маЕ за цшь ПІдняти на вищий степень культури не ,1И ше окремі одиницї, кляси і стани, а весь народ, всїх. CTa€ також після сказаноrо зрозумі,'1ИМ, що осяrнути той вищиit степень культури кож дии народ зможе тілько тодї, коли засвоювати ме заrальнолюдські культурні здобутки в своїх національних формах; а всї народи причинять ся до розвою культури тілько тодї, коли до- ростуть до національної самосвідомости. Висновки, зроблені нами в кінци першої частини, дають цїлком певну відповідь на пору шене на вступі питан€ про те, котрий з воро- rуючих таборів асиміляторів та прихильників національних відроджень справдї € поступо- 1lИМ і по правдї може уважати свою працю працею в інтересах культури. Ми бачимо. що Rедоцїнюван€, а тим більше поборюван€ Ha ціональних ел€ментів, ra.1bMY€ поступовиЙ рух; бачимо, що асиміляція забива€ жерела, з яких ЖИВИТЬ ся заrальнолюдська KYJIЬTypa і, що 3 ВИ14ародоа,'іене-М. (асимі-JfЯці€ю) TOro чи иншо- ro народу рабу€ть ся .1юдськість з ориrіна- льних творчих культурних СИ.'l. Заrальний висновок про значін€ національ- 
50 Horo e,i€MeHTY в ку.1ЬТУРНій творчости житю €, що: шлях до заrальнолюдськоrо лежить крізь національність, а не через неї, чи побіч неї. 02J MO 
. I I найбільшу українську часопись в Ка-, і надї, яка виходить що тижня на 16 ст. і Ук:раНlСЬКИЙ rолос КОШТУ€ на рік 2 І ДО\7ІЯрИ. Українсь'киЙ rолос пода€ ffшЙбільше вістий з Укра:ЇIНИ, J1;ОПИСИЙ з житя У- і країнцї.в 'в Канадї і р:іжних вkтий 3 І Цlлоrо світа. І В уІраї'н'сыімM ,rолосї знаЙдете науко- ,ві Iстатї :рюввїідКИ, ОПО:ІЗіLданя і боrато іВсячини. . 3аJПреН)1:\шрувавши 'собі Український , rолос, будете 'мали в 'НїМ наЙлїпшоrо і приятеля, з яким н'ї,коли не і розстанетесь. І ПередплаЧУЙ1'е отже У,крзїlНськиЙ ro- І лос і заохочуйте друrих до передспла- і ти Iсеї часописї. НехаЙ :не бvде анї І одноЇ української хати ІЗ Канадї, і в котрій не 'Н1аходИ!в би ся і Ук:раїнський rолос! і ПЕРЕДПЛАТУ ПОСИЛАйТЕ НА і АДРЕСУ: і і і ! І , , І І І І І і *,I(I""")""I)I___O___O.""")'.:. Ukrainian Voice Вох 3626, Wil1nipeg, Ма" В. У. rOJ1QCї дістанете всякі кни жки жадаЙте катальоr'а, який ВИС}С'ШЕ:\І() ДАРОМ. І і І і І І , І j і І І