Текст
                    

• МДТЕМАТ1КА F Ж® ' jk YOt YAROAKlYt 1 1 гГН *Л»ЖП*РН t plrj

2010 yilning testlar. 101 varianti. Matematika VARIANT № 101 Ал — 9 . 1,60,7-1,8 . 1- i й 7, no nin9 Q'ymatini toping. 1,4 f,d U,O А) — В) — С)— D) — 5 '24 12 3 2.1,2 va 3 raqamlari yordamida yozilgan turli raqamli barcha uch xonali sonlar yig'indisini toping. A) 1233 B)2133 C) 1332 D) 2331 3. (ax + 2y)(3x + (3y) = yx2 + 6-xy + y2 4 ayniyatdagi noma’lum koeffitsentlardan biri a ni toping. A)4 B)| C)3 D)| 9. Umumiy hadi an = (n C N) bo'lgan 3n +1 ketma ketlikning nechta hadi (1,7; 2,2) oraliqqa kirmaydi? A) 8 B) 10 C) 4 D) 6 10. ДАВС da Z В = 90°, Z C = 60°. BB, balandlik 2 ga teng. AB ni toping. A) 4 B) 2 С) 2Л D) 2^2 11. Agar x > u va z > t bo’lsa, quyidagi tengsizliklardan qaysi biri har doim o'rinli bo'ladi? A) x-z > y-t B) — >y 0 (x + y)4 > (z +1)4 D) x - z > у -1 12. Berilgan beshta sonning har biri 3 ga 4. m (2; 3; x) va n (-1; 4; 2) vektorlar perpendikulyar bo'lsa, x ning qiymati qanchaga teng bo'ladi? A) 0 B)-5 C)T5 D)sT5 ko'paytirilib, so'ngra hosil bo'lgan sonlarning har biriga 2 qo'shildi. Hosil bo'lgan sonlar yig'indisi 76 ga teng bo'lsa, berilgan sonlar уig'indisi nechaga teng bo'lgan? A) 15 B) 24 C) 20 D) 22 № 5. /(x) = -x+—funksiyaning (6; 2) nuqtadan o'tuvchi boshiang'ich funksiyasini toping. № № x^ A-^+±--18 B)-—- + —-16 2 6 2 6 У2 v2 y3 0-±-+£-+18 D)_r+r+16 d о do 6. Agar jf(x) = x-sin2x bo'lsa, /'(n) + /(it) + 2 ni hisobiang. А)2тг B) 2 C)2+2tt D)2-2n 7. Quyidagi sonlardan qaysi biri 1 dan katta? a = O,72'3 O,30'8; b = 3,2~*2-1,2^e; c = 0,6°'4-0,3°'e; d = О.Г’^-О.б-0-4; e = 0,4°-3,5'1'3. А) с В) e 0 a D) d Jfff + yfi 8- - ni qisqartiring. Д)?7 + уЛ 0 л ту A Ту 13. Perimetri 28 bo'lgan uchburchakning bissektrisasi uni perimetrlari 16 va 24 bo'lgan uchburchaklarga ajratadi. Berilgan uchburchakning bissektrisasini toping. A) 8 B) 5 C) 7 D) 6 14. Katetlarining nisbati 2:3 kabi bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 2^26 ga teng. Uchburchakning yuzini toping. A) 39 B) 6-i/l3 C)5i/l3 D) 36 15. Agar x-y = 5 vaxy = 14 bo'lsa, x3y + xy3 ning qiymati qancha bo'ladi? A) 354 B) 273 C)742 D) 216 16. Arifmetik progressiyada as - a, = 6 bo'lsa, ae - a5 ning qiymati nechaga teng bo'ladi? A) 12 B)10 018 0 9 17. Teng yonli trapetsiyaning diagonal'! uning o'tkir burchagini teng ikkiga bo'ladi. Agar trapetsiyaning perimetri 48 ga, katta asosi 18 ga teng bo'lsa,uning o'rta chizig'ini toping. A) 16 B) 13 0 14 D) 12 1
2010 yilning testlar. 101 varianti. Matematika 18. M ta sonning o'rta arifmetigi 14 ga, boshqa N tasinikl - 28 ga teng. Shu M + N ta sonning o'rta arifmetigini toping. A)^ B)W 1 42 ' M _. 14M + 28A/ Di 14N+-28M M + N Г M + N 1 2 5 19. 7—: 6— = 5— : x proporsiyaning noma’lum 2 5 8 hadini toping. А)з| B)41 э о C)41 D)51 О о 20. Muntazam to'rt burchakli piramidaning balandligi 9 ga, diagonal kesimning yuzi 54 ga teng. Piramidaning hajmini toping. A) 216 B) 206 0128 D) 648 21. (x + 2)(x - 3) < 0 tengsizlikni yeching. A) (-»; -3) U (2; ») B) (-2; 3) O(-“i-2)U(3;-~) D) (-3;-2) 22. Teng yonli uchburchakning uchidagi tashqi burchagi o'sha uchdagi ichki burchagidan 4 marta katta. Uchburchakning asosidagi tashqi burchagi necha gradus? A) 100 B) 102 0 96 D) 108 23. Grafigi rasmda tasvirlangan funksiyaning qiymatlari x ning qanday qiymatlarida manfiy bo'lishini tengsizlik yordamida ifodalang. A) x > 0 B) x г О О x г -1 D) x > -1 24. Uchlari A(2; 3; 1), B(3; 2; 1) va C(3; 4; 1) nuqtalarda bo'lgan teng yonli uchburchakning asosidagi burchagini toping. 1 2 A) arccos — B) arccos — 3 3 C) — D) arccos -L 4 V3 25. Hadiari musbat bo'lgap geometric progressiyaning birinchi va uchinchi hadi ko'paytmasi 4 ga, uchinchi va beshinchisiniki esa64 gateng. Progressiyaning ikkinchl, to'rtinchi va Oltinchi hadiari yig'indisini toping. A) 42 B) 38 C) 40 D) 46 26. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri? A) Ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180° dan kichik. B) Teng yonli uchburchakning balandiiklari hamda medianalari bir nuqtada kesishadi. О Teng tomonli uchburchakning balandiiklari kesishish nuqtasida 4:3 nisbatda bo'linadi. D) Ikkita, to'g'ri burchakli uchburchakning gipdtenuzalari va bittadan o'tkir burchaklari bir - biriga teng bo'lsa bunday uchburchaklar tengdir. 27. ^+—_ 6 - 724 ni hisoblang. V5-V24 A)-3 B)-1 0-8 D)-7 28. Ikki shahar orasidagi masofa 200 km bo'lsa, 1:5000000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo'ladi? A) 20 B) 200 О 100 D) 40 5 1 29. Agar tga + tgP =— va tgcrtgp =- bo'lsa, a 6 6 + p nimagateng bo'ladi? A)-- + nk, kSZ B)^ + trk,kCZ 6 3 C)-\+Ttk,kCZ D)- + TTk,kCZ 6 \ 4 30. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri. A) Ikkita^parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 dan kichik. B) Teng yonli uchburchakning balandiiklari hamda medianalari bir nuqtada kesishadi. C) Teng tomonh uchburchakning balandiiklari kesishish nuqtasida 4:3 nisbatda bo'linadi. D) Ikkita to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzalari va bittadan o'tkir burchaklari bir biriga teng bo'lsa, bunday uchburchaklar tengdir. 31. cos2x a-ltengsizlikning [0; 1 ,5tt] kesmadagi yechimini toping. A)[0; ООО о о C)[^;2n] D)[0;^]U[^x] о о о 2
2010 yilning testlar. 102 variant!. Matematika 32. 392 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 17 va qoldiq 1 bo'ladi? A) 21 B) 19 C)23 D) 22 33. Xo'jal ikda paxta ishlab chiqarish har yili 10% ga ortsa, 3 yilda paxta ishlab chiqarish necha foizga ortadi? A) 30 B) 32 0 33 D) 33,1 34. у = 4-VlOx-1 funksiyaninggrafigigaXo = 1 nuqtada o'tkazilgan urinma va koordinat o’qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. a)§ b)| o4 35. Passajir va yuk poyezdi bir-biriga tomon harakatlanmoqda. Uiar orasidagi masofa 275 km. Yuk poyezdining tezligi 50 km/soat passajir poyezdining tezligi yuk poyezdining tezligidan 20% ortiq. Uiar necha soatdan keyin uchrashadi? A) 3 B) 2 02,5 D) 4 36. Hadlarining yig'indisi 2,25 ga, ikkinchi hadi 0,5 ga teng bo'lgan cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning maxrajini toping. A)l;- B)1 O-i- D)-;- '3 6 '4 '34 ' 3 3 VARIANT №102. 1. m ning qanday qiymatida a (1; m; -2) va b (m; 3; -8) vektorlar perpendikulyar bo'ladi? A) 4 B) -2 C) 2 D) -4 2. Agar 0 < q < p < к bo'lsa, Ip + ql + Ik - ql - Ik - pl ni soddalashtiring. A) 2p + 2q - 2k B) 2p C) 2p + 2k D) 2q 3. Uchburchak tomonlarining uzunliklari m; n va к m2 = n2 + k2 + Тзлк tenglikni qanoatlantigadi. Uzunligi m ga teng tomon qarshisidagi burchakni toping, A) 150° B) 45° 0 90° D) 135“ 4. (У2- 1)2-(y2- ^(y’ + y2* 1) + У ni soddalashtirgandan keyin nechta haddan iborat bo'ladi? A) 5 B) 4 C) 3 D) 6 5. Qaysi javobda sin(-790)°,cos600° va tg475° laming ishoralari, yozilish tartibida berilgan? A)-,-, + B)+,-, + 0+.-.- D)-, - 6. Agar 2<xS5va3<y<6 bo'lsa, xy - x ning qiymati qaysi oraliqqa tegishii bo'ladi? A) (1; 28) B)(2; 25) C) (6; 30) D) (4; 25) 7. 1Д/56 +2-/To у75б"-2-Ло' ni hisoblang. A) 6 B) 2 C) 4 D) 3 8. Aylanaga tashqi chizilgan teng yonli trapetsiyaning asoslari 56 va 14 sm. Trapetsiyaning balandligi necha sm? A) 40 B) 28 C) 36 D) 35 9. (m2 - • — —) ni soddalashtiring. m -1 m-1 A)----— B)-— m+1 1-m C) m - 1 D) 1 10. (x2 - 9) V*+1 = 0 tenglamani yeching. A)-1;3 B)±3 0±3;1 D) 2 11. Arifmetik progressiyaning birinchi va to'rtinchi hadi yig'indisi 26 ga teng, ikkinchi hadi esa beshinchi hadidan 6 ga ko'p. Shu progressiyaning to'rtinchi va sakkizinchi hadi yig'indisini toping. A) 10 B) 20 0 12 D) 22 12. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri? A) Ikkita to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzalari va bittadan o'tkir burchaklari bir-biriga teng bo'lsa, bunday uchburchaklar tengdir. B) Teng tomonli-uchburchakning balandiiklari kesishish nuqtasida 4:3 nisbatda bo'linadi. C) Ikkitadan tomoni, bittadan burchagi o'zaro teng bo'lgan uchburchaklar tengdir. D) Ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180° dan kichik. 13. A-2 +12 • 3~3 + (-^-)"! ni hisoblang. 5 10 1 9 A)4^ В) 0 C)2 0)3-=- J 3
2010 yilning testlar. 102 varianti. Matematika 14. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 24 ga, asosining tomoni 14 ga teng. Uning apofemasini toping. A) 25 B) 28 C)18 0 32 15. p ning qanday qiymatida x2 - px + 5 = 0 tenglamaning ildizlaridan bin boshqasidan 4 ga katta? A) 6 B) 4 C) -4 D) ±6 16.0,0000087 sonini standart ko'rinishda yozing. A) 8,7-10’5 B) 8,7-107 0 8,7-10-® D)8,7-10’7 ._ 2 4 , . 7n , , 17. — x— = Jsm30 +sin—tenglamani 3 5 V 4 yeching. A) 2-’ B)0 0 2 D)| 18. Quyidagi mulohazalarning qaysi biri natural sonlarga nisbatan noto'g'ri? A) Oxirgi raqami 0 yoki 4 bo'lgan son 4 ga bo'linadi. B) Faqat o'ziga va birga bo'lingan son tub son bo'ladi. О Berilgan sonlarga bo'linadigan sonlaming eng klchigi bu sonlaming eng kichik karralisi bo'ladi. D) Oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lgan son 5 ga bo'linadi. 19. 0,2'-2 -0.06+0,3* 0,05 0,9-0,05 ning qiimatini hisoblang. A)-0,2 B)-1 0 0.2 D)-2 20. a ning qanday qiymatlarida ax + 2y = 3 va 3x - у = -1 tor'g’ri chiziqlar kesishadi? A) a i 2 B)a = 0 -C)a#-6 D)a6R 21. n ning qanday qiymatida a (n; -2; 4) vab (n; 3n; 1,25) vektorlar perpendikulyar bo'ladi? A) 6 B) 3 02 01; 5 22. Quyidagi muiohazalardan qaysi biri noto'g'ri: A) To’g'ri chiziqdan tashqarida yotgan nuqtadan bu to'g'ri chiziqqa faqat bltta perpendikular to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. B) Agar bir uchburchakning uch tomoni ikkinchi uchburchakning uch tomoniga mos ravishda teng bo'lsa, bu uchburchaklar tengdir. C) Agar ikkita teng tomonli uchburchaklarning balandiiklari teng bo'lsa, bu uchburchaklar tengdir. D) Uchburchakning barcha tashqi burchaklari yig'indisi 180° gateng. 23 .4-7 + 8-11 + 12-15+ ... + 96-99 yig'indini hisoblang. A) -75 B) -80 C) -72 D) -S3 24. -4,8:lal = -0,5 tengiikni qanoatlantiruvchi a ning barcha kiymatlarini toping. A) 9,6 va -9,6 B) 0 О 2,4 D) 9,6 25. (-^++¥-)(y2 - 3|y| + 2) = 0 tenglamaning manfiy ildizlari nechta? A) 1 B) 2 0 3 0 4 26. Agar x = 256 . „ X-1 X2 + X4 I „ .. bo Isa, —5---5----7--1 x* +1 riing x‘+x2 z*+1 qiymatini hisoblang. A) 14 B) 15 016 013 27. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltirilgan formulaiardan qaysilari to'g'ri? 1)f(x) = xp,p#-1 F(x)= —+0 P+1 2) f(x) = —-—, к 5* 0, kx + b>0 F(x) = kln(kx kx+b + b) + C; 3) f(x) = екх*ь, к # 0 F(x) = 1 ekx+b + C; 4) f(x) = sin(kx + b), к F(x) = - cos(kx + b) + C; 5) f(x) = e ’ + sin3x F(x) = - e ’ + 3cos3x + C. A)1;4;5 B) 1; 2; 3 О 11 3; 5 D) 1;3;4 4
2010 yilning testlar. 102 variant!. Matematika 28. Teng yonli ABC uchburchakning (AB = AC) A uchidan uchburchak tekisligiga uzunligi 32 ga teng bo'lgan AD perpendikulyar o'tkazildi. D nuqtadan BC tomongacha bo'lgan masofa 40 ga teng. ABC uchburchakning BC tomoniga o'tkazilgan balandligi qanchaga teng? A) 12 B) 24 C) 20 D) 14 (-№+x-ll(№-3x'+2).-i .... . 29. 4 7Х+12 L 2 0 tengsizliknmg butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 1 B) 4 C)3 D) 2 30. Natural sonni 18 ga bo'lganda, boTmma 19 ga, qoldiq 8 ga teng bo'ldi. Bo'linuvchini toping. A) 243 B) 263 C) 273 D) 350 31. у = 5х -1 funksiyaning grafigi . koordinatalar tekisligining qaysi choraklarida yotadi? A) I, II В) I, III С) II, IV D) IV 32. 2n2 - Зап -10n + 15a ko'phadnl ko'paytuvchiiarga ajratlng. A) (5-n) (За-2n) B) (5 + n) (2n - 3a) C)(3a-n)(5-2n) D) (2n + 3a) (n + 5) 33. Agar tg(x + y) = 5 va tgy = - bo'lsa, tgx ni 8 toping. A) 8 B)-| C)3 D)1 34. (x + 2)(x - 3) < 0 tengsizlikni yeching, A) (-»; -3) U (2; ») B) (-2; 3) C) (-»; -2)U(3; -») D) (-3; -2) 35.0,(328); x va 0,(671) sonlari arifmetik progressiyani tashkil qiladi. x ning qiymatini toping. A) 0,(532) B) 0,50 C) 0,(45) D) 0,(523) VARIANT № 103 1. a ning nechta qiymatida x2 + y2 = 1 va (x - a)2 + y2 = 4 aylanalar urinadi? A) 4 В) 3 C) 2 D) 1 2. Dastlabki beshta hadining yig'indisi -124 ga va maxraji 2 ga teng geometrik progressiyaning birinchl hadini toping. A)-3 B)-1 C)-2 D)-4 3. Agar sina = -, sinp = —< a < tt va — < s 5 13 2 2 p<n bo'lsa, sin(a - p) ning qiymati qanchaga teng? A) — B)-— C)-— D)- — 65 ' 13 ' 65 ' 65 1 ? 1 я 4. (б — 8 — ):~ + 11 — ni hisoblang. A)-7| В)б| С)-б| D)-7y _ + 7э8_75? гт . .. .. 5, л 2L—л <8 ni hisoblang. V72 А) ^2 В) 0,9988207 С)2 D) 1 6. Natural a sonni natural b songa bo'lganda, bo'linma c ga va qoldiq d ga teng bo'ldi. Agar bo'linuvchi va bo'luvchi 3 marta orttirilsa, d qanday o'zgaradi? A) 2 taga ortadi B) 3 marta ko'payadi C) o'zgarmaydi D) 2 marta ko'payadi 7. F(x) = ex —1 sin3x - etgx + S funksiya quyidagi funksiyalardan qaysi binning boshlang'ich funksiyasi? A) f(x) = ex - cos3x + —~ sm2x B) f(x) = ex - cos3x V- COS2X C) f(x) = ex - cos3x 36.4cos5x = 6 + 3cos +tenglama [~tt; 2tt] kesmada nechta iidizga ega? A) 1 B)o C) 3 D) 2 sinx D) f(x) = ex + cos3x + —1— sin2x 5
2010 yilning testlar. 103 variant!. Matematika . 0,28 0,23 0,9 ... . c 8. 084 + 'ооз " 005 l oaanln3 q|'/rnatinl t°Plng- 32 A)-10 B) 25 C)10 D)y 18. (y+3X-¥.~'l)< q tengsizlikni yeching. x+2 A)(-2; 1) B)(-;-3)U[-2;1] 9, (0,98 — 0,312:0,3) 25 +^ni hisobiang. A)-14| B)-lA O-t-L D)_10± C)(-~;-3]U(-2; 1] D) ( —;-3] 19. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchak uning uchidagi burchakning 75% iga teng. Uchburchakning uchidagi burchagini toping. A) 90° B) 120° C) 135° D) 72° 10. Maxraji 2 ga teng bo'lgan geometrik progressiyaning dastlabki oltita hadi yig'indisi 126 ga, dastlabki beshta hadi yig'indisi 62 ga teng. Progressiyaning birinchi hadini toping. A) 6 B) 5 C) 4 D) 2 11. ABC uchburchakning yuzi 12 ga teng. Uning В uchidan BD = 3 mediana tushirilgan. Agar Z ABD = 90° bo'lsa, AC tomonning uzunligini toping. A) >/73 B)2>/73 C)1° D>8 12.5,4; y; -2,2 soniarning o'rta arifmetigi 0,8 ga teng, у ni toping. A) 0,4 B)3 C)1,2 D)-0,8 13. (x2 + x^1^+5xt4)gotengs.z|ik|ling x + 5x + 6 butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 4 B) 5 C) 2 D) 3 14. ЛАВС da Z В = 90°, Z C = 60°. BB, balandlik 3 ga teng. AB ni toping. A) 12 B)6 C)6>/2 D)6>/3 15. Muntazam uchburehakli piramidaning yon qirrasi 20 ga, asosining tomoni 16 >/з ga teng. Piramidaning balandligini toping. А)8>/з B) 12 C) 8 D)16 16.1 dan 71 gacha bo'lgan toq sonlar yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi? A) 4 B) 9 C) 0 D) 6 17.5x2 + bx - 15 = 0 tenglamaning ildizlari x, va Xj uchun 5x, + 2x2 = 1 munosabat o'rinli. Agar b butun son ekanligi ma’lum bo'lsa, uning qiymatini toping. A)-10 B)7va-10 C)10 D)-7va10 20. Agar A,B,C va D soniarning nisbati 2:3:4:2 kabi bo'lsa, nin9 qiymatini aniqlang. А) — В)— C)- D)- ' 4 27 5 9 21. Muntazam piramidaning yon sirti to'la sirtining 60% ini tashkil etadi. Piramidaning yon yoqlari va asos tekisligi orasidagi burchakni toping. 1 B) 60° A) arccos — 4 2 1 C) arccos — D) arccos— 3 5 22.4cos22x - 2,5 = cos4x tenglamani yeching. A) + —+ —,nCZ B)-+^,nCZ 7 12 2 4 2 C)£ + ^,nCZ D)- + —,nCZ 3 2 6 2 23. - 2>/2 ^6 + 4>/2 ning qiymatini toping. A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 24. ^-JsAlb^nisoddalashtiring. 28-16V3 A)| B) 1 C)1 D)2->/3 6
2010 yilning testlar. 104 variant!. Matematika 25 1 | x-2x* + y ( х-У xi 4y! soddalashtiring. м Jy-4x Q, 77+77 477 + 77) ’2(77-77) c) 77+77 o)-i 5 5 26. xy = — va 36 < — < 84 bo‘lsa, x ning butun qiymatlari ko'paytmasini toping. A) 120 B) 60 C) 90 0) 180 27.434 sonini 13 va 18 ga teskari proporsional sonlarga ajrating. A)192va242 B)224va210 C)150va284 D)252va182 5 28. Agar x - 5, 5x + — m = 0 tenglamaning Xi 8 va xa ildizlari uchun 3xi - 2x2= 14 munosabat o'rinli bo'lsa, m ning qiymatini toping. A) 6 В) 3 C) -4 D) 4 29, у=у—r funksiyaning grafigiga x0 = 1 nuqtada o'tkazilgan urinma va koordinat o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. А)— В)— С)— D) — 4 '2 8 ' 6 30. x ning qanday qiymatlarida lx2 - 36l = 36 - x2 tenglik o'rinli bo'ladi? A) x 2 6 B) x < -6 C) x 2 -6 D) —6 s x 5 6 31. AH; 1; 1), B(1; 4; 0), C(1; -2; 2) va D(-5; -5; 3) nuqtalar berilgan. AC va BO vektorlar orasidagi burchakni toping. A) 60° B) 90’ C) 45’ D) 30’ 32. cosx < sinx tengsizliknl yeching. А) Г — + + ^,kez Ч4 4 J B)^+^—+ffkjkez C) (2uk; it + 2тгк), к C Z D)f- + 2?ric—+2nk\ kez I4 4 J 33. у = log (6 + x - x2) funksiyaning aniqlanish sohasidagi butun soniarning yig'indisini toping. A) 0 B) 3 C) 2 D) 5 34. Agar tga = -—bo'lsa, 2 cos2 a-sin 2g 2sin2a-sin2a ni hisobiang. A)1 B)2 C)-4' D)-l 35. Agar lai < 1, Ibl < 1 bo'lsa, arccosa-4arcsinb ifodaning eng katta qiymati qanchaga teng bo'ladi? A) 1 В) 2тг C) 5tt D)3tt 36. Asoslari 12 va 16 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikular. Trapetsiyaning yon tomonini toping. А) 1477 B>20 c) 10 D)1077 VARIANT № 104 1. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 24 va 7 ga teng. Kichik katetning gipotenuzadagi proyeksiyasini toping. 2 4 04 A)3- B) 5 C)2— D)l|- / do 2b 2.14 - xl < 5 tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 5 B)10 C)11 D) 9 3. To'g'ri to'rtburchakning to'g'ri burchagi uchidan uning diagonaliga tushirilgan perpendikular to'g'ri burchakni 3:2 kabi nisbatda bo'ladi. Shu perpendikular bilan boshqa diagonal orasidagi burchakni toping. A) 72’ B) 22,5° C) 18° D) 45’ 4. Тб ni hisobiang. A) 1 B)1,2 C) 1,25 D)1,5 5. (a + b)(a + b + 1)- (a-b)(a-b -1) ni ko'paytuvchllarga ajrating. A)4a(b + 1) B) 2(a + b)(6+1) C)2a(2b + 1) D)2a(b-1) 7
2010 yilning testlar. 104 variant). Matematika 6. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 25 sm, katetlaridan birining gipotenuzadagi proyeksiyasi 1 ,.96 sm. Ushbu uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi necha sm? A) 1 B)3 C) 2 D) 1,5 7. x2 - 3|xj - 28 = 0 tenglamaning ildizlari ko'paytmasini toping. A)-36 B) -49 C) -64 D)-32 8. To'g'ri burchakli uchburchakning burchaklaridan biri 60° ga, gipotenuzaga tushirilgan medianasi 15 ga teng. Kichik katetning uzunligini toping. A) 7;5 B)10,5 C) 15 D) 12 9. Geometrik progressiyaning dastlabki 6 ta hadi 2, b2, b3, b4, b5 va 486 bo'lsa, b2 + b3 + b4 + b6 ni hisoblang. A) 230 B) 240 C) 200 D) 260 10. у = kx - 7 to'g'ri chiziq va у = ax2 -13x + 17 parabola absissalari 4 va 2 ga, teng bo'igan no'qtalarda kesishadi. к - a ayirmaning qiymatini toping. A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 11. Balandiigi 8 ga teng bo'lgan, teng yonli uchburchakning asosi yon tomonidan 2 ga ortiq. Uchburchakning asosini toping. A) 15 B) 16 C) 12 D) 18 12. (3z - x)3 + (x - 2y)3 - (3z - 2y)3 ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. A) 3(3z-x)(x-2y)(3z-2y) B) To'g'ri javob keltirilmagan. C) -3(3z - 2y)(3z - x)(x - 2y) D) Ko'paytuvchilarga ajralmaydi. 13. —— < 1 - x tengsizlikni yeching. x-1 A) (-1; D B) (-«; i) C) (-~;-1)U(0; 1) D)0 14. yla-Za'^b^ + b—^rr+4^bni a/: - b/s soddalashtiring (a > 6). A) -2b1'2 B) 2a1'2 - 2b1ffl C) 2b1ffl D) -2a1'2 15. Д ABC ning tomonlari’MNIIAC to'g'ri chiziq bilan kesildi. ABC va MBN uchburchaklarning perimetrlari 3:1 kabi nisbatda. ABC uchburchakning yuzi 288 ga teng. MBN uchburchakning yuzini toping. A) 32 B) 56 C) 16 D) 64 16. /(х)=ф1,/(1) = ? A) aniqlanmagan B) 2 C)1 D)1 17. Uchburchakli piramida asosining tomoniari 9,10 va 17 teng. Uning barcha yon qirralari asos tekisligi bilan 60° burchak tashkil qiladi. Piramidaning baiandligini toping. A)§ B) C)^ D)^ 16 16 8 24 18. Arifmetik progressiyada a4 - a2 = 4 va a7 = 14, Shu progressiyaning to'rtinchi hadini toping. A) 7 B)6 C)12 D) 10 19. Burchagi 60° ga, katta asosi 10 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaga aylana ichki chizilgan. Trapetsiyaning kichik asosi uchi va aylana markazi orasidagi masofani toping. А)з| В) 4-1 C)±/2 D)31 5 0 з O 20. m ning qanday x, [x-y=m-1 , , , qiymatlanda^tenglamalar sistemasining yechimi koordinat tekisligining 1 choragiga tegishli bo'ladi? A) (2; °°) B) (-“l ") C)(|;2) D)(-»;|) □ о 8
2010 yilning testlar. 105 variant!. Matematika 21. Agara(1;-1; 3) vab(4; 3; 0) bo'lsa, a ning qanday qiymatida 4a+ab vektor b - a vektorga perpendikular bo'ladi? A) 2,1 B)l. C)| D)-^ 22. cosxcos2x = cos3x tenglama [0; 2тг] oraliqda nechta ildizga ega? A) 3 B)1 C) 5 D) 2 f sin 100° +sin 20° У u, u, 23. ----:-------- ni hisoblang. I sin50° J a A)| B)1 C)3 D)| 24. V2000-1998-1997-2001+ 5 ni hisobiang. A) 2 B)3 C)Vt7 D)4 25. Bir ishchi buyurtmani 6 soatda, boshqasi esa 10 soatda bajaradi (tugatadi). Uiar • birgalikda 3 soat ishlaganlaridan keyin ishning qancha qismi bajarilmay qolgan bo'ladi? 1112 A)1 B)1 C)1 D)f 26. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandiigi 24 ga.asosining tomoni 14 ga teng Uning apofemasini toping. A) 25 B) 28 C)18 D) 32 27. Qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi? 1) 43 = 9-5 - 2; 2) 43 = 7-5 + 8; 3) 43 = 8-5 + 3; 4) 43 = 21-2 + 1. A) 2; 4 B) hammasi C) f; 2; 4 D) 2; 3; 4 28. a = 4b va c + 6b = 0 (b # 0) bo'lsa, — ni c toping. 2 2 1 1 А)Ц B)-4 0-1 D)-11 О О J \j 3 29. tg(2arcsin —) ni hisoblang. 4 A)-77 B)-3,/7 оз77 0)2^7 30. 2—-f—zn-3^-1—f—tf7-6^ni 3 (7 J 3 1.5 J soddalashtiring. A) 4 B)m-2 0 3 D)m + 3 31. Agar f(x) = (1 +•! )(7 + 4x) bo'lsa, f(-l) ni toping. A) 9 B)-3 C) 15 D)-5 A) 4 B) 2 0 3 D) 1 33. Goometrik progressiyaning maxraji 3 ga, dastlabki to'rtta hadiari yig'indisi 80 ga teng. Uning to'rtinchi hadini toping. A) 24 B) 32 О 54 D) 27 34, m ning Vm-1;V5m-1;Vl2m+1;... lar ko'rsatilgan tartibda arifmetik progressiya tashkrl qiladigan qiymatlari yig'indisini toping. A) 8 B) m ning bunday qiymatlari yo'q О 12 D) 15 35. 3 . 4 ’ 41' 51 38 47 34 Agar—+ — = a bo'lsa, —+— quyidagilard 'll 51 7,1 an qaysi biriga teng? A) 4 - a B) 3 - a ОЗ-1 D)2_a 36. Uchburchakning tashqi burchaklaridan biri 120° ga, shu burchakka qo'shni bo'lmagan ichki burchaklarining ayirmasi 30° ga teng. Uchburchakning ichki burchaklaridan kattasini toping. A) 75° B) 70° C) 90° D) 85° VARIANT № 105 1. 10-2l:3-l+^2l-1-lj-6ni hisobiang. A)15| B) 17 О1б| О1б1 О о о 2. Agar bo'luvchi х - 2 да, bo'linma х -1 да, koldiq 4 да teng bo'lsa, bo'linuvchi nimaga teng? A) )c + x - 1 9
2010 yilning testlar. 105 variant!. Matematika B) x2 - 6 C) x2 - 3x + 6 D) x2 - 5x 3. m ning qanday qiymatida у = mx + 2 to'g’ri chiziq va у = 5X2 parabola abssissasi x = -1 bo'lgan nuqtada kesishadi? A)-7 B) 5 C)3 D)-3 агссо5(х-2)+уГ7 y log3(5-2x) aniqianish sohasiga tegishli butun sonlar nechta? A) 3 B) Bunday sonlar yo’q C)4 4. + 2л^ ni hisoblang A) 2 B) 1,5 C) 0,5 D)1 5. n ning qanday qiymatida a (n; -2; 1) va b (n; 3n; 8) vektorlar perpendikulyar bo’ladi? A) 2 B) 4 C) 3 D) 4; 2 6. a = logv23; b = log, /43 va c = logi/25 bo’lsa, a, b va c sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri o’rinli? A) b < c < a В) a < c < b C) a < b < c D) b < a < c 7. у = x2 - 3x + 2 parabolaga abssissasi Xo = 2 bo’lgan nuqtada o’tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti nimaga teng? A) 1 B) 2 C) -3 D) 3 8. m ning Vm-1;V5m-1;Vl2m+1;... lar ko'rsatilgan tartibda arifmetik progressiya tashkil qiladigan qiymatlari yig'indisini toping. A) 8 B) m ning bunday qiymatlari yo’q C) 12 D) 15 Y-|_ 1 9. у = g—— funksiyaga teskari funksiyani toping. .. 2x-1 _. 2-3x A)y = B)y = ' Зхч-1 ' x-1 2x + 1 n. 2-3x С) у = D) у = 1 3x + 1 1-x D)1 11. к parametrning qanday , ., [kx-3y = 6. . . qiymatlanda Д4 tenglamalar sistemasi yechimga ega emas? A) 2 B) 9 C) 6 D) 3 12. Agar x < у < z bo’lsa, lx - yl - Iz - yl - Iz - xl ni soddalashtlring. A) 2z - 2y B) 2y - 2z C) 2x D) 2y 13. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning birinchi hadi 2 ga, hadlarining yig’indisi esa 5 ga teng. Shu progressiyaning hadlari kvadratlaridan hadlari progressiyaning hadiari yig'indisini toping. A) 6,25 B) 6,5 C) 5,75 D) 6,75 14. Quyidagi ifodalardan qaysi biri -1 ga teng? A) ((-1)2)3 B) H-1)2)3 C)((-1)3)2 D) (-(-1)3)3 15. Agar f*2" 2xy+y ~ 9 bo'lsa, lx + yl ni a |xy = 6,75 hisoblang. A) 5 B) 4 C) 7 D) 6 16. у = x2 parabolani a (-3; 2) vektor bo'yicha parallel ko'chirganda, uning tenglamasi qanday bo'ladi? A) у = x2 + 6x + 11 В) у = x2 + 5 С) у = x2 -1 D) у = x2 + 9 17. (x- 1)’ V8-2X-X2 £ 0 tengsizlikning yechimini ko'rsating. A)[-2;3] B)[-4;1]U{2} C) [2;~) D) [-2; 1]U{3) 10
2010 yilning testlar. 105 variant!. Matematika 18. Agar kamayuvchini 26 ta va ayriluvcnini 12 ta orttirilsa, ayirma qanday o'zgaradi? A) 14 ta ortadi B) 4 ta kamayadi C) 4 ta ortadi D) 28 ta kamayadi 19. To'g'ri burchakli trapetsiyaning diagonal! uni tomoni 20 ga teng bo'lgan teng tomonli uchburchakka va to'g'ri burchakli uchburchakka bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 15 B)18 C)10 D) 16 20.2x(x - 1) - (2x - 1 )(x + 1) ifodani ko'phadning standart shakliga keltiring. A) 4X2 - 1 В) 2X5 - 3x C) 3x + 1 D) -3x + 1 21. arccos(sin(-41 °)) necha gradus? A) 41° B)-41° C)139° D) 13Г 22. (a + b)(a-b + 1) + (a-b)(a + b-1)-26 ni soddalashtiring, A) 2a-2b B) 2b C)2a2-ab2 D)2a 23.4cos5x = 6 + 3cos^+5xj tenglama [-it; 2tt] kesmada nechta ildizga ega? A)1 B) a C)3 D) 2 24. Agar avtomobil tekis harakatda 3 soatda 324 km ni bosib o'tsa, 20 sekundda necha metr masofani bosib o'tadi? A) 200 B)300 C)600 D) 1000 25. ABC uchburchakda Z A = 30°, AB = 7з , AC = 4. A uchidan tushirilgan balandiik uzunligini toping. A)|V2T B)l,/2i C)|V21 D)|T2i 26. F(x) =£ x2- cosx + C funksiya у = Дх) funksiyaning boshlang'ich funksiyasi, у = /(x) funksiyaning hosilasini toping. A)1 + 2cosx B) 1 + 2sinx x C) 2cos2 2 x D) 2sin2 2 27. Arifmetik progressiya uchun quyidagi formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) a> - 2a2 + a3 = 0; 2) a, = a3- a2; 3) n = -^ + d.. d A) 1 B) 2; 3 C) 1; 2 D) 2 28. To'g'ri burchakli ACB uchburchakning katetlari 8 ga va 10 ga teng. Shu uchburchakning C to'g'ri burchagi uchidan CE mediana va CD bissektrisa o'tkazildi. CDE uchburchakning yuzini toping. A)2| B)2| C)3| D)2| / 1 у 29. 2Ьэ’” ni hisoblang. A) 4 B) 9 C) 5 D) 3 30. Geometrik progressiyaning dastlabki uchta had! yig'indisi -26 ga, dastlabki to'rttasiniki esa -80 ga teng. Agar shu progressiyaning birinchi had! -2 ga teng bo'lsa, uning maxraji qanchaga teng bo'ladi? A) 3 B) -3 C) -2 D) 2 31. Agar (x-5)(—x+ 4) = 0 bo'lsa,-x +4 5 5 qanday qiymatlar qabul qiladi? A) 0 yoki 5 B) -20 yoki 0 C) faqat 0 D) 0 yoki 8 32. /(x) = 0,5x2 - x - 1,5 funksiya grafigining abssissasi 2 ga teng bo'lgan nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. A) 2 B) 1 C)4 D) 3 33. Uchburchakli piramida asosining tomonlari 4, 8 va 9 ga teng. lining barcha yon qirralari asos tekisligiga — burchak ostida og'ishgan 6 Piramidaning hajmini toping. A) 24^3 В)4-Л С) 8-Уз D)16i/3 34. (2 + cos22a) (1 + tg2a) + 4sin2a ifodaning eng kichik qiymatini toping. A) 1,5 B) 2,5 C)3 D) 2 11
2010 yilning testlar. 107 variant!. Maternatika 30 . Muntazam oltiburchakka tashqi chizilgan aylananing uzunligi 4тг ga teng. Shu ko'pburchakning yuzini toping. A) 6 В)л/з С)6-Уз О)4-Уз ix 31 , /(x) = - -y- x2 + 1 funksiyaning grafigiga -—nuqtada o'tkazilgan urinmaning OX Xo = o'qi bilan tashkil qilgan burchagini toping. A) 60° B)30’ C)150o D) 120’ 32 .11 + sinxl < tengsizlikning [0; 2tt] oraliqdagi eng katta va eng kichik yechimlari ayirmasini toping. А) 1,5п B) it C)1,2n D)^- 33. Uchburchak burchaklarining kattaliklari 2; 3 va 10 sonlariga proporsional. Uchburchakning burchaklarini toping. A) 24°; 36”; 120” B) 20°; 46°; 120" C) 10°; 50’; 120’ D) 30”; 40’; 110’ 34. ^9+ 31/3 -^Э-За/з -^7+ 4^3 ni soddalashtiring. А)л/з-1 В)3->/з С)2-Тз D)2 + Vs 35. Ikki sonning ayirmasi 27 ga teng. Agar birinchi sonni ikkinchisiga bo'lsak, bo'linma 4 ga va qoldiq, 3 gateng chiqadi. Berilgan soniarning yig'indisini toping. A) 38 B)31 C)43 D)29 36. Tekisiikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 11 ga, perpendikularning uzunligi 60 ga teng. Og‘ma va perpendikular orasidagi burchakni toping. 22 A) arccos — 61 B) arsin 61 C) arcctg—- oU 60 D) arcsm — VARIANT № 107 1. n ning qanday qiymatida a (n; -2; 4) va b (n; 3n; 1,25) vektorlar perpendikulyar bo'ladi? A) 6 В) 3 C) 2 D) 1; 5 2, ax2 + bx + c = 0 tenglamaning koeffitsiyentlari b - a +. c tenglikni qanoatlantiradi. Agar Xi va x2 berilgan kvadrat tenglamaning ildizlari bo'lsa, — + — - 2 ning qiymatini hisobiang. 2(a + c) ac (a-c); 3. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltirilgan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1)f(x) = xp, p #-1 F(x) = pxp+1 + C; 2) f(x) =—!— , к # 0, kx + b > 0 F(x) kx+b =-lln (kx + b) + C; 3) f(x) = екх+ь, к 0 F(x) = | el“+l’ + C; 4) f(x) = cos(kx + b), к 5s 0 F(x) = ksin(kx + b) + C; 5) f(x) = e2* - cos— F(x) = -^ e2* - 3sin + 3 2 3 0. A) 2; 4; 5 B) 1; 2; 3 C) 2; 3; 4 D) 2; 3; 5 Jx>3 у%-з|£1 tengsizliklar sistemasini yeching. A) 2 £ x £ 3 B) -2 £ x £ 4 C) 3 £ X £ 4 D) X £ 4 14
2010 yilning testlar. 107 variant!. Matematika 5. To‘rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 2 marta kattalashtirildi, balandligi esa 2 marta kichiklashtirildi. Hosil bo'lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping. A) 4:1 B)1:2 C) 1:1 D) 2:1 6. Qaysi javobda manfiy son ko'rsatilgan? А)1од^7з B)log23 3 С) 1одг1,2 D) log, -jL- 7 v45 7. AE = 4, EB = 10, CE = 2, DE = ? A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 8. x2 < x + 15 tengsizlikmng butun sonlardan iborat yechimlari yig’indisini toping. A) 9 B) 4 C)5 D)7 9. Agarr#; —+aj=— bo'lsa, tga ning qiymatini toping. А)-— В)— С)— D)~— 60 60 'll '11 10. Quyidagi ifodalardan qaysi biri 1 ga teng? A) (-(-1)t B)((-1)3)3 C)(-H)4)3 D)((-1)3)4 11. y=lx2-4l + x2-2 funksiyaning qiymatlari to’plamini toping. A) [-2; -°) B) [2; ») C) [4; ») D) (0; «) 12. ax + 5 = 7x + b tenglama yechimga ega bo'lmasa, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? A) a = 7; b # 5 B) a # 7; b = 5 C)a = 8;b=12 D)a = 13;b= 13 13.7 + 5v2 + _ ni soddalashtiring. V3-V6 A) 2 B) -1 0 2V2 + 1 D> ~2 14. Uchburchakli piramida asosining tomonlari 11,13 va 20 ga teng. lining barcha yon qirraiari asos tekisiigi bilan 60° burchak tashkil qiladi. Piramidaning balandligini toping. A)65£ B)g c)6573 65^ 12 12 ' 6 ' 18 4 — ¥ 15.1 + logx = (Iglg2 - 1 )logx10 tenglama nechta ildizga ega? A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 16. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto’g'ri? A) Qavariq beshburchak ichki burchaklarining yig'indisi 540° ga teng. B) Agar bir uchburchakning bir tomoni va shu tomon qarshisidagi burchagi, ikkinchi uchburchakning bir tomoni va shu tomon qarshisidagi burchagiga mos ravishda teng bo'lsa, bu uchburchaklar tengdir. C) Teng tomonli uchburchakning balandliklari uchidan boshlab hispblanganda kesishish nuqtasida2:1 nisbatda bo'linadi. D) Ikki qo'shni burchakning yig'indisi 180° ga teng. 17. Yig'indisi 35 ga teng bo'lgan uchta son o'suvchi geometrik progressiyaning dastlabki uchta hadlaridir. Agar shu sonlardan mos ravishda 2; 2 va 7 sonlarni ayrilsa, hosil bo'lgan sonlar arifmetik progressiyaning ketma-ket hadlari bo'ladi, Arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisini toping. A) 245 B) 275 C) 255 D) 265 18. Muntazam olti burchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi 7з bo'lsa, unga ichki chizilgan aylananing radiusini toping. A) 1,5 Bl — 15
2010 yilning testlar. 107 varianti. Matematika C)f D) 1,2 19. <810 ! 675 > <162 + 225 J (810,675 +1,11 + 0,19.-1,г.? n| hisobj <162 225 J 2,06 + 0,54 A) 15,5 B) 15 C) 14,5 D) 16 20. Tekislikka tushirilgan Og'ma va 12 perpendikular orasidagi burchak arcsln — ga teng. Og'maning Io uzunligi 26 ga teng. Perpendikularning uzunligini toping. R A) 10— B) 12 C)10 D) 20 6 21. Agar bo'luvchi x - 2 ga, bo'linma x -1 ga, qoldiq 4 ga teng bo'lsa, bo'linuvchi nimaga teng? A) x2 + x - 1 B) x2 - 6 C) x2 - 3x + 6 D) x2 - 5 22. Teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylananing markazi uning balandligini 17:15 kabi nisbatda bo'ladi. Uchburchakning asosi 60 ga teng. Shu doiraning yuzini toping. А) 900тг В) 64tt C) 56,25rr D) 15rr 23. AN ABC uchburchakning bissektrisasi. Agar AB = AN va z C = 30° bo'lsa, В burchak necha gradusga teng? A) 40° B) 50° C)60° D) 70° 24. Qaysi javobda sln(-790)°,cos600° va tg475° laming ishoralari, yozilish tartibida berilgan? A)-,-,+ B)+,-,+ C)+,-,- D)-,-,- 25. (x + 3) (x - 2) < 0 tengsizlikni уeching. A) (-»; -3) U (2; «) B) (-«; 2) U (3; ~) C)(-3;2) D)(-«;-2)U(3;») „„ 0,215-1,6-0,215 ... , 27. — 1—— ni hisobiang. 3,45-3^| A) 4,3 B) 0,45 C)-0,43 D)-4,2 19 r~~ 28. -= 2 <5 + 4 ni soddalashtiring. V20-1 A) 5 B) 6 04 D) 2 V5 + 4 29. To'rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 4 marta kattalashtirildi, balandligi esa 4 marta kichiklashtirildl. Hosil bo'lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping. A) 1:1 B) 4:1 C)1:16 D) 1:4 30. cos2(x + 1)-lg (9 - 2x - x2) a 1 tengsizlikni yeching. A)[-1; 0) B)[-1;1) C)(-»:-i] D){-1} 3 7 3 31. 3— :2— = 3—: x proporsiyaning noma'lum hadini toping. Al2£ Bl2§ 031 32. з/з + 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)±—+aMeZ 12 B)(-l)*’‘qy+-^-,*<=Z 12 2 2a”'3 a2'3 _ a+1 . а3'3-За-1'3 a5'3-a3'3 a3-4a + 3 soddalashtiring. A) 0 B)1 C)-1 q <3+1 C)±-+nk,keZ 6 D) (-!)“- +—,keZ 6 2 16
2010 yilning testlar. 108 varianti. + v3 =5 33. Г y , 2xy = ? A) 3 B) 2 C)4 D) 1,5 34. ^8 + Зл/2-^8-3>/2-v/6 + 4V2 ni hisoblang. A)2-V2 B)3-T2 C)1 + a/2 D)2 + V2 35. Agar olti hadli geometrik progressiyaning dastlabki uchta hadining yig'indisi 112 ga va oxiridagi uchta hadining yig'indisi 14 ga teng bo'lsa, birinchi had! nechaga teng bo'ladi? A) 56 B) 81 C) 72 D) 63 36. 5/9+5V3-^/б + эТэ+д/7 + 4Тз ni soddalashtiring. А)1+Тз В)2+Тз С)2-7з D)i/3-1 VARIANT № 108 1. a - 3b va 3,3b - a va 4 sonlar proporsiyaning ketma-ket hadiari a2 + b^ bo'lsa,-----kasrning qiymatini toping. ab A)I C)l D)T о о о 3 2. Teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylananing markazi uning asosiga tushirilgan balandligini, uchidan boshlab hisobiaganda, ^-va 2 ga teng kesmalarga О ajratadi. Uchburchakning asosini toping. A) 10 B) 12 C) 8 D) 14 3. 12~4n ifoda n ning nechta natural qiymatida natural son bo'ladi? A) 5 B) 2 C) 6 D) 4 Maternatika 4. Muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni 5 ga, tola sirti 65 ga teng. Piramida yon yog'ining asos tekisligiga og'ish burchaginl toping. A) arcsin - 8 5 B) arccos — 8 C) arcsin — 16 D) arccos —- 16 5. cosa = —, 0 < a < — bo'lsa, 18 2 6cos qanchaga teng bo'ladi? A) 3 B) 5 C) 6 D) 4 6. Aylanaga tashqi chizilgan teng yonli trapetsiyaning o'rta chizis'i 8 ga teng. Shu trapetsiyaning yon tomonini toping. A) 8 B) 4 C)5 0)7 7. Ja-2a''W’ + b--£^ni soddalashtiring (a > b). A) 2bV2 B)2a’/2 C)-2b,Q D)-2a1'2 8. MN (6; 7) vaMK (7; 6) vektorlar parallelogrammning tomonlari bo'lsa, uning diagonallari orasidagi burchakni toping. A) 45° B) 30° C) 90" D) 60’ 9. n ~8,1+7 ni qisqartiring. Л — I A) — B)— C)— D)— n + 1 4-1 ' n+l 4-1 10. a ning qanday qiymatlarida a(3x - a) = 6x - 4 tenglama bitta musbat yechimga ega? A) (-2; 2) B> (-2; •>) C) (-2; 2) U (2; ») D?(2;«) 17
2010 yilning testlar. 108 variant!. Matematika 11.-0,25; 0,5;... geometrik progressiyaning hadiari 10 ta. Shu progressiyaning oxirgi 7 ta hadi yig'indisini toping. A) 83 B) 86 C) -43 D) 56 12.Tomonlari 11,12 va 13 gateng bo'lgan uchburchakning katta tomoniga tushirilgan medianasi uzunligini toping. A) 10 B) 9 C) 8,5 D) 9,5 13. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 32 8 va — gateng. Kichik katetning gipotenuzadagi proyeksiyasini toping. A) 5.4 В)б| C)6 D) 4,8 17. b~1*-~-ni soddalashtiring. 1 -b + b A) b"2 B)b"1 C)b+1 D)b2 18.7,10,13,... arifmetik progressiyaning nechta hadining har birini qiymati 99 dan katta. 212 dan kichik bo'ladi? A) 34 B) 33 C) 38 D) 39 19. 3--- + .. 3—— jfodaning eng katta 5+cos/? tg2y+ctg2y qiymatini toping. A) 4,75 B) 6,25 C) 2,75 D) 3,45 f -л A 4 . . . 20. tg — - a = — bo'lsa, ctga ning qiymatini (4 ) 5 (71 19 14. Agartg —+ « = — bo'lsa, ctga ning V 4 ) 5 qiymatini toping. A)-— B) — C) — D)-— -12 12 7 7 toping. A) 9 B)--l C)-4 D)1 f2V’ Г2Г 21.1— I +2-4’’-ljl nihisobiang. 15. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltirilgan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) f(x)=xp, p *-1 F(x)=—+ C; p+1 2) f(x)=l,x>0F(x) = lnx + C; 3) f(x) = ebtb, к *0 F(x) = ke |“+ь + C; 4) f(x) = cos(kx + b), к r 0 F(x) = ksin(kx + b) + C; 5) f(x) = e f + sin3x F(x) = 2e ’ - cos3x + C. A) 2; 3; 5 B)1;2;4 C) 1; 2; 5 D) 1; 3; 5 A) 2 B)3± C)4y D) 2,5 22. Iloggxl - log3x - 3 < 0 tengsizlikni yeching. A)(1;~) В)(з?з;м) C)(0;1) °)[777;ю) оу О 23. к ning qanday .. [(кг-/г-25)х-г2,5-12,5 = 0, .. qiymatlanda f sist [2x + y + /r = 0 emsning birorta ham yechimi bo'lmaydi? A) 3 B) -5 C) -2 D) 6 16. tg(x-—) 2-1 tengsizlikni yeching 4 A)[^-+2nn;- + 2nn],neZ В)[^ + ттп;| + ттп], nGZ C) [-—+ тгп; —+ тгп), n C Z 2 4 D) (-^ + тгп; nn], nCZ 24. Agar/(x) = e’’2x-cos(2x- 1) bo'lsa, /'(1) ning qiymatini toping. A) 0 В) -2e C) 2e D) -2 25.520 sonini shunday ikki bo'lakka bo'lingki, ulardan birining 80% i ikkinchisining 24% ini tashkil qilsin. Bo'laklarni kattasini toping. A) 400 B) 120 C) 420 D) 460 26.2n2 - Зап - 4n + 6a ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. A) (n - 2) (2n - За) B) (5 - n) (3a + 2n) C) (2 - 3a) (n - 5) D) (3a-n)(5-2n) 18
2010 yilning testlar. 109 variant!. Matematika f№ + y! =6 27. Agar J' bo'lsa lx - yl ning |x + y = V11 qiymatiki toping. A) 6 B)0 C) 1 D)-S „ 7з + 2л/2+7з-2,/2+72 ... 28. — ni hisoblang. A) 0,5 B)-^ C) 0,75 D)^y 29.3x2 < 16x - 5 tengsiziikning butun yechimlari ko'paytmasini toping. A) 120 B) 12 C) 24 D) 30 30. Uchburchakning tomonlari 12:18 va x ga teng. Uchburchakning yarim perimetri qaysi oraliqqa tegishli bo'ladi? A) (9; 15) B) (18; 30) C)(15;24) D) (30; 48) 35.1Idizlari 5 + 7? va 5 - 7? bo'lgan keltirilgan kvadrat tenglamaning barcha koeffitsiyentlari yig'indisini toping. A) 29 B) 10 C)9 D)-7 36. 71024-108 + 0,5- 732 -243 ni hisoblang. A) 48 B) 45 C) 51 D) 49 VARIANT № 109 1. cos 930° ning qiymatini aniqlang. A)-O,5 B)^ C)1 D)-^ 2. To'g'ri burchakli trapetsiyaning diagonal! uni tomoni 20 ga teng bo'lgan teng tomoni! uchburchakka va to'g'ri burchakli uchburchakka bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 10 B) 12 ,, 1э + Тб5 /э — Тб5 ... 31. ,—-— + J—— ni hisoblang. A)9-Tio B)7l3 C)7-V2 0)75 C) 15 D) 16 3-Teng yonli trapetsiyaning asoslari 30 va 50 ga, balandligi esa 30 ga teng. Trapetsiyaning diagonalini toping. A) 56 B) 70 C) 60 D) 50 32. у = tep** g’5 ~ funksiyaning aniqlanish sohasini toping. A) (-2-1) B)(—;-2)u[|;^ O^l;”] D)(-M;-2) 4. = о tenglamaning [0; 6n] sin 2 kesmada nechta ildizi bor? A) 4 B) 12 C) 8 33. Uchburchak burchaklarining kattaliklari nisbati 2:3:1 kabi, kichik tomonining uzunligi esa 5 ga teng. Uchburchakning katta tomoni uzunligini toping. A) 10 В)12Тз C)13 D)ST2 34.To‘rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 3 marta kattalashtirildi, balandligi esa 3 marta kichiklashtirildi. Hosil bo'lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping. A) 9:1 B)1:1 C) 3.1 D) 1:9 D)6 5. Agar x2y + xy2 = 12 va x2y - xy2 = 84 bo'lsa, 1 ning qiymatini hisobiang. A)1 B)1 C)-l D)1 6. Arifmetik progressiyada аю = 56 bo'lsa, uning dastlabki 19 ta hadiari yig'indisini toping. A) 1024 B) 1032 0 Ю56 D)1064 19
Matematika 2010 yilning testlar. 109 variant!. 7. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltirilgan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1)f(x) = xp,p#-1 F(x)=-^ + C; 2) f(x)=-,x>0F(x)=--l- + C; 3) f(x) = ekx+tl, к # 0 F(x) = 1 elo'+b + C; 4) f(x) = sin(kx + b), к 5s 0 F(x) = -kcos(kx + b) + C; 5) f(x) = e2* - cos F(x) = ~ e2* - 3sin у + c- A) 3; 4; 5 B) 1; 3; 4 C)1;3;5 D)1;2;5 3. AB va CD vatarlaming kesishish nuqtasi О nuqta AB vatami AO = 4 va OB = 12 ga. CD vatami esa uzunliklarining nisbati 1:3 bo'lgan kesmaiarga ajratadi. CD vatarning uzunligini toping. A) 12 B)15 C)18 D)16 . x+2 1-№ . 1 x . - 9.----------r (---r--------г) ni 1-x 1 + № (x-1) 1-* soddalashtiring. A) — i-x B)^D1 1-x C) 1 D)_4 x-1 10. , 1 ni soddalashtiring. A)2Va C)1 11. (1 + cosx)tg ^ + 1=0 tenglamani yeching. A)--| + 2nk, kCZ В) тг + 2тгк, к 6 Z Onk.kCZ D) tt + ттк, кCZ 4 12. Itgx + ctgxl =-= tenglamani yeching. y3 Tt A) (-1)" б’+ 2тгк; к G Z B) —+ trk;kez C)±- + —;kCZ 6 2 D)±^ + trk;keZ 13. Agar ft/) = 2x3х bo'lsa, /(0) ni toping. A) -1 B) 2 C) -2 D) 3 14. ~~ kasmi qisqartiring. -9/ + № A)—— 8)—— x-3y x+3y C)—— D)----?— x+3y x+3y 15. To'rtta sonning yig'indisi 36 ga teng. Shu sonlardan chetki hadlarining yig'indisi 18 ga va o'rta hadlarining ayirmasi 4ga teng proporsiya tuzildi. Proporsiyaning o'rta hadlari yig'indisini toping. A) 18 B) 77 C) 12 D)16 16. m ningi/m-1;V5m-1;Vl2m + 1;... lar ko'rsatilgan tartibda arifmetik progressiya tashkil qiladigan qiymatlari yig'indisini toping. A) 8 B) m ning bunday qiymatlari yo'q C)12 D) 15 5 1 17. a = 2log25, b = 4log , —, c = 3log, — 4 26 6 23 sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. A)a<b<c B)b<a<c C)c<a<b D)b<c<a 18. Tomonining uzunligi 24+12-Уз ga teng muntazam uchburchakka ichki chizilgan kvadratnlng yuzini toping. A) 324 B) 864 C) 648 D) 432 20
Matematika 2010 yilning testlar. 109 varianti. 19. Konusining o'q kesimi teng tomonli uchburchakdan, silindrniki esa kvadratdan iborat. Agar ularning tola sirtlari tengdosh bo'lsa, hajmlarining nisbatini toping. A) 1:3 B) 2:3 C) 72:73 D)1:T2 20. Arifmetik progressiyada a2 = 12 va a? = 3. Shu progressiyaning o'n oltinchi hadini toping. A)-12 B)-15 C)-6 D)-30 21. m ning qanday qiymatida a (1; m; -2) va b (m; 3; -8) vektorlar perpendikulyar bo'ladi? A) 4 B)-2 C) 2 D)-4 22. 37-24 - 34-24 + 1911 -16-11 ning qiymatini toping. A) 90 B) 105 C) 100 D) 110 23. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og‘ma va tekislik orasidagi 40 burchak arccos — ga, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 80 ga teng. Perpendikularning uzunligini toping. A) 36 B) 40 C) 30 D) 18 24. —- - ifoda n ning nechta natural n + 5 qiymatida butun son bo'ladi? A) 2 B) hech bir qiymatida C)4 D)1 27. a ning qanday qiymatlarida 2x - у = 11 va x - ay = 18 to'g'ri chiziqiar kesishadi? А)яД B)a = — C)o = — D)o* — 2 ' 2 ' 11 ' 11 28. Agar olti hadli geometrik progressiyaning dastlabki uchta hadining yig'indisi 112 ga va oxiridagi uchta hadining yig'indisi 14 ga teng bo'lsa, birinchi hadi nechaga teng bo'ladi? A) 56 B) 81 C) 72 D) 63 29. Teng yonli trapetsiyaning kichik asosi 3 ga, perimetri 72 ga teng. lining diagonali o'tmas burchaglni teng ikkiga bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 8,5 B) 13 C) 7,5 D) 12 30. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri? A) Agar ikkita teng yonli uchburchakning asoslari va asoslaridagi burchakiari teng bo'lsa, bunday uchburchaklar tengdir. B) Teng tomonli uchburchakning balandliklari uchidan boshlab hisoblanganda kesishish nuqtasida 2:1 nisbatda bo'linadi. C) Agar bir uchburchakning bir tomoni va shu tomon qarshisidagi burchagi, ikkinchi uchburchakning bir tomoni va shu tomon qarshisidagi burchagiga mos ravishda teng bo'lsa, bu uchburchaklar tengdir. D) Qavariq beshburchak ichki burchaklarining yig'indisi 540° ga teng. 31. 2X2 - 14x + c = 0 tenglamaning ildizlaridan biri 0,5 ga teng. Shu tenglamaning ikkinchi ildizini toping. A) 3 B) 4 C) 6,5 D) 0 2S- hisoblang- A)-il В)-б| 0-8^ D)91 4 4 4 4 X— 1 32. ——- < 0 tengsizlikni yeching. A)[1;3) B)(-3;1) C) (—2; 1) D)(1;3) 26. у = (tg—)"’-*"1 funksiyaning qiymatlar 6 sohasini toping. A)[-4=-:73] 73 В) (0;7з) C)(0; 3] D) (-«; 3] 33. 9 11--7,4 3 1 2 :5—+1— ni hisobiang. A) 2,2 B)2^ C)2 D) 3,2 4 34. -—= x+1 tenglamaning nechta haqiqiy ildlzi bor? A) 2 B)3 C) ildizi yo'q 0) 1 21
2010 yilning testlar. 110 varianti. Matematika 35. у = lx2 - 41 + x2 - 2 funksiyaning qiymatlari to'plamini toping. A) [-2; «) B) [2; ~) C) [4; -°) D) (0; «) 36.8 soniga teskari sonni toping. A) 0,125 B)-0,8 C)1,25 D)-| VARIANT №110 1. a ning qanday qiymatlarida 3(x + 1) = 4 + ax tenglamaning ildizi -1 dan kata bo'ladi? A) (0; «) B) (4; ->) C) 0) D) (-«o; 3) и (4;-°) 2. 2-Уз +5 —— ni soddalashtiring V12-1 A) -4 B)6 02^3-4 D)-6 3. log,2 + log4,4 = 1 tenglama ildizlarining ko'paytmasini toping. A) 2 B) 4 01 0 8 4.8 va 18 sonlari eng kichik umumiy karralisining natural bo'luvchilari nechta? A) 8 B) 12 0 6 D) 9 5, Agar a - p = - bo'lsa, —ning 2 coso+cos/? qiymatini toping. A)1 В)7г O^ D)1 6. Uchlari A(3; -2; 1), B(3; 0; 2) va C(1; 2; 5) nuqtalarda bo'lgan uchburchakning BD medianasi va AC tomoni orasidagi burchakning kattaligini toping. A) 60° B) arccos — 3 C) 45° л/2 D) arccos — 3 7. V2 + 2sin2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l)‘*'-+«:eZ 8 о 2 C)(-l)"' —+ fflt,*eZ 8 ,keZ 8 2 8. (x + 3)2 - 2lx + 3I - 3 = 0 tenglama ildizlarining yig'indisi nechaga teng? A)-6 B)-5 C)—4 0)4 9, Uchburchak ikkita burchagi yig'indisining kosinusi --iga teng. Uchinchi burchagining kosinusini toping. «I 0-1 d>5 10. Konusning o‘q kesimi muntazam uchburchakdan, silindrniki esa kvadratdan iborat. Agar konus to'la sirtining silindr tola sirtiga nisbati 1:3 kabi bo'lsa, hajmlarining nisbatini toping. A) 2:9 B)1:9 C) 4:9 D)v£:9 11. 160 dan katta bo'lmagan 7 ga karrali barcha natural sonlarning yig'indisini toping. A) 1617 B) 1470 C) 1624 D)1771 12. 3B) * 10 + 2” yig'indining oxirgi raqamini toping. A) 3 B) 5 • C)1 D)7 13. '(~4)-2-(-3)_ sonining uchdan bir 9715 a qismini toping. A) 3 B) 6 C) 9 0) 2 14. Raqamlarining yig'indisidan 8 marta katta, raqamlari kvadratlarining yig'indisi esa 53 ga teng bo'lgan ikki xonali sonning kvadratini toping. A)729 B) 5184 C)6561 D) 529 22
2010 yilning testlar. 110 varianti. Matematika 15. Quyidagi ketma-ketlikiardan qaysilari geometrik progressiyani tashkil etadi? 1) an = 2xn; 2) c„ = ax" + 1; 3) bn = a (| )"sin60. A) 1; 3 B) 2; 3 C) hech biri D)1;2;3 16. ABC uchburchakda Z A = 30°, AB = i/з , AC = 4. A uchidan tushirilgan balandlik uzunligini toping. A)^72? B)1^T C)|^T D)2^L 17. Teng yonli trapetsiyaning kichik asosi 3 ga, perimetrl 66 ga teng. lining diagonal! o'tmas burchagini teng ikkiga bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 12 B)10 C) 8 D)7,5 18. Quyidagi tenglamalardan qaysi biri ildizga ega emas? A) 10x2-24x + 16 = 0 B) 6x2-11x + 3 = 0 С) 27X2 + 18x + 3 = 0 D) бх2 - 13x + 6 = 0 f(x-2)2 + lyl = 4 22. Agar J , , bo'lsa, x + у ning [|x-2| + |y| = 2 qiymatini toping. A) 4 yoki 2 yoki 0 B) 0 yoki 3 C) 2 yoki 4 D) 0 yoki 4 23. Agar F'(x) = 2x - 1 va F(1) = -2 bo'lsa, F(x) funksiyani aniqlang. A) F(x) = x2 + x - 4 B) F(x) = 2x2-x+ 1 C) F(x) = Зх2 - 3x + 2 D) F(x) = x2-x-2 24. JiW?+3 ni hisoblang. Л/2+1 A) 1,5 B)1 C)| D)0,5 25. Arifmetik progressiyada ад - a2 = 4 va a? = 14. Shu progressiyaning to'rtinchi hadini toping. A) 7 B)6 C) 12 D) 10 26. Uchburchak ikki burchagi yig'indisining 1 19. у = ^7 - |x - 2| + funksiyaning aniqlanish sohasini toping. A) [-7;-1,5) B)(-5;1,5) C)(-«;-1,5) D)(-1,5;9] 20. Uchburchakli piramidaning asosidagi barcha ikki yoqli burchaklar 30° ga teng. Agar piramidaning balandligi 6 ga teng bo'lsa, uning asosiga ichki chizilgan doiraning radiusini toping. A) 2n/3 B) 6^3 C) 2 D) 3 siriusi — bo'lsa, uchinchi burchagining sinusi qancha teng bo'ladi? B>1 =>1 O>| 27. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltiriigan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) f(x) = xp, p + -1 F(x)= — + C; p+1 2)’ f(x) = --- -, к 10, kx + b > 0 F(x) = kinfkx kx+o J2 21. sinxosx <— tengsizlikni yeching. 4 А)^-+ттк<х< —+ ттк, kCZ 4 4 В)-— + пк<х<— + nk, kCZ 8 8 С)£ + пкйх<:— + rrk,kCZ 8 8 D)£ + тгк < x <— + тгк, к C Z 8 8 + b) + C; 3) f(x) = e10"0, к # 0 F(x) = 1 екх+ь + C; 4) f(x) = sinfkx + b), к t 0 F(x) = cos(kx + b) + C; ‘ 5) f(x) = ef + sin3x F(x) = ef + 3cos3x + C. A) 1; 4; 5 B) 1; 2; 3 C)1;3;5 D)1;3;4 23
2010 yilning testlar. 111 variant!. 28. Ikki sonning yig'indisi 6 ga, kvadratlarining ayirmasi esa 12 ga teng. Shu sonlaming ko'paytmasini toping. A) 7 B) 12 C)8 D)-8 30. у = 6 - Vwx+5 funksiyaning grafigiga x0 = 2 nuqtada o'tkazilgan urinma va koordinat o'qlari bllan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. q p7 07 A4 C>T 0)9 Z 4 О 31. Quyidagi formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) sin(x + y) = cosx-cosy - sinx siny; 2) tg(x + y) = x у x + у jc £ + nn 1-fgxfgy’ 2 n£Z; -. . 2— 1+COSX 3) sin2 2 =—-—; 4) slnx + siny = 2sin cos i 5) tgx+tgy= sin(*+y) , Xi у ?s£ + тгп, n S cosx-cosy 2 Z. A) 3; 4; 5 B) 2; 3; 5 C) 2; 4; 5 D) 1; 2; 5 32. sin( 1 arccos ) ni hisoblang. А) — В) — С)- □)- ' 9 ' 3 4 9 33. Uchburchakning tomonlari 7 va 11 ga, uchinchi tomoniga tushirilgan medianasi 7 ga teng. Uchburchakning uchinchi tomonini toping. A) 14 B)13 C)12 D) 10 Matematika 34, x, у - raqamlar; xy va 8y esa ikki xonali sonlar. Agar xy-6 = 8y bo'lsa, x + у ning qiymati qanchaga teng bgfiadi? A) 9 B) 4 C) 6 D) 5 35. Agar/(x) = (2x + 1)(~ - 3) bo'lsa, /(-1) ni toping. A) 0 8)6 C)-6 D)-3 36. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 25 sm, katetlaridan birining gipotenuzadagi proyeksiyasi 23,04 sm. Ushbu uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi necha sm? A) 2,5 B)3 01,5 D) 2 VARIANT №111 1. Muntazam to’rtburchakli piramidaning balandligi 8 ga, asosining tomoni 12 ga teng. Piramida yon yog'iga parallel bo'lib, asosining markazi orqali o'tgan kesimi yuzini hisoblang. A)72 B) 50 C)45 D) 30 2, cosg-.?.sin3g_-c.°.^.n ifodani Sin 5a - 2COS 3a - sin a soddalashtiring. A) tg3a B) 2 01 D) ctga 3. AgarrJ —+a = -31 bo'lsa, tga ning 14 ) qiymatini toping. А) — В)-— O-— D) — ' 15 ' 15 ' 16 16 4. Teng yonli uchburchakning ichki burchakiari va uchidagi tashqi burchagi 21 yig'indisi —я- ga teng. Uchburchakning teng 16 burchakiari yig'indisini toping. A) —я В)— r 16 '16 o^ D)^ о lo 24
2010 yilning testlar. 111 variant!. Matematika 5. <2 + 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l) *w—+—-,ieZ 8 2 Зя- В) ±—+ jt.teZ 8 C)± — + лк,ке Z 8 D) (-i)‘«£+^.,fceZ 8 2 6. Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyaiar uchun quyida keltirilgan xossalardan qaysilari noto'g'ri? 1) у = ax(a > 0,a *1) funksiyaning qiymatlar to'plami - barcha musbat haqiqiy sonlar to'plami; 2) у = a*(a > 0,a 11) funksiya 0 < a < 1 bo'lganda barcha haqiqiy sonlar to'plamida o'suvchi, a > 1 bo'lganda esa kamayuvchi bo'ladi; 3) logarifmik funksiyaning aniqlanish sohasi - barcha musbat sonlar to'plami; 4) logarifmik funksiyaning qiymatlar to'plami - barcha musbat sonlar to'plami; 5) agar a > 1 bo'lsa,u holda у = logax funksiya x > 1 da manfiy qiymatlar,0 < x < 1 da musbat qiymatlar qabul qiladi. A)1;3;4 B)1;3;5 C)1;2; 4 D) 2; 3; 5 7. ^>/56 +2Tw • ^^56-2^0 ni hisoblang. A) 6 B) 2 C) 4 D) 3 8. To'rtburchakning uchta ketma-ket tomonlarining uzunliklari 2; 3 va 4 ga, unga ichki chizilgan aylananing radiusi 1,2 ga teng bo'lsa, to'rtburchakning yuzini toping. A) 7,2 B) 8,6 C)7,8 D) 6,8 . 1 + m4 m2 + 1. . ... .... 9. (m ———--------) ni soddalashtinng. nr-1 m-t A)—— m+1 О m-1 B)—— 71-m D)1 x x 99 + 143 C)16 D)18 ,, x x x x 10. —+—+— +— 3 15 35 63 tenglamani yeching. A) 13 B) 26 11.1- 2sin4x < cos24x tengsizlikni yeching. AXy^+y).kez B)(|+2«r/q—+2rk),keZ 8 8 + kCZ D) (~—+2nk;— + 2itk), k£Z 4 4 12. -1 va sonlar orasiga shunday uchta musbat sonni joylashtirdingki, natijada geometrik progressiya hosil bo'lsin. O'sha qo'yilgan uchta sonning yig'indisini toping. A) 0,5 B)^ C)0,375 D)^- 13. 2,5(ax- 5,2) = 2a - 5x - 9 tenglama a ning qanday qiymatlarida cheksiz ko'p yechimga ega? A)2 B)-l 0-2 D)1 14. rh (-1; 5; 3) van (2;-2; 4) vektorlarning skalyar ko'paytmasini hisoblang. A) 0 B) 12 0-24 D)-10 15. т/э-х <2tengsizlikning yechimlari OX o'qida joylashtirilsa, qanday uzunlikdagi kesma hosil bo'ladi? A) 4 B) 3,8 0 4,5 D)4,8 16. Detai 1:5 masshtabdagi chizmada 2,1 sm uzunlikka ega. Shu detal 1:4,5 masshtabdagi chizmada qancha (sm) uzunlikkaega bo'ladi? A)£ B) 3,5 015 0)2— 5 3 17. Maxraji 2 ga teng bo'lgan geometrik progressiyaning dastlabki beshta hadi yig'indisini 93 ga teng. Progressiyaning birinchi hadini toping. A) 4 B) 3 0 6 D) 2 25
2010 yilning testlar. 111 varianti. Matematika 18. 1;7?;VS; va t/д sonlami o'sish tartibida joylashtiring. A)1;T2=#4;V3 B)1;V3;T2;t/4 С) Тз;Т2 = V4;1 D) 7г = 74;7з;1 26. 4. + 8 + 37l0 ni V 2 2V3-Vw soddalashtiring. A) 10 В)2-Зч/То 19. arcsinx < 7/ -1 tengsizlikni yeching. A) {1} B) {-1} ОНИ) D) (0;|) 20. x2 + y2 = 10 aylana va x + у = 2 to'g'ri chiziqning kesishishidan hosil bo'lgan vatarning uzunligini toping. A) 6 B)4V5 C)5>/2 D) 4-Тз 21. Ildizlari Зх2 + x - 4 = 0 tenglamaning ildizlariga qarama-qarshi sonlardan iborat bo'lgan kvadrat tenglamani tuzing. A) 3x2-x + 4 = 0 B) 3x2-x-4 = 0 C)3x2-4x-1 = 0 D)3x2 + x+4 = 0 22. Birinchi son 0,6 ga, ikkinchi son 0,15 ga teng. Birinchi son ikkinchi sondan necha foiz ortiq? A) 75 B) 25 C) 300 D) 40 23. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi burchak arccos0,96 ga, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 48 ga teng. Perpendlkulaming uzunligini toping. A) 14 B) 42 O> 24.2п2 - Зап - 4n + 6a ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. A) (n - 2) (2n - За) B) (5 - n) (3a + 2n) C)(2-3a)(n-5) D) (3a - n) (5 - 2n) 25. Uchburchakning a, b va c tomonlari orasida a2 = b2 + с2 - 7з be bog'lanish mavjud. Uzunligi a ga teng bo'lgan tomon qarshisidagi burchakni toping. A) 150° B)30° C) 60° D) 135° C)-10 D)3i/w-2 27. 3— 1 2—:3,2-3 |+9,6ning qiymatini 5^3 ) toping. A)l| B)21 C)ll D)2-l 3 0 3 10 28. 1,6'0,7 1,8 ning qiymatini toping. 4 B)5> 0115 D)f 29. Muntazam to'rtburchakii piramida asosining tomoni 4 ga va apofemasi 6 ga teng. Piramida hajmini toping. д)32^ b)64^ 3 3 0)^ 1 30. у = 4-74л-5 funksiyaning grafigiga x0= 1 nuqtada o'tkazilgan urinma va koordinat o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. A) — B)— O— O — ' 8 '12 Г6 6 31. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltirilgan formulapardan qaysilari to'g'ri? 1) f(x) = (kx + b)p, p #-1 F(x) = kp(kx + b)”"1 + C; 2) f(x) =1, x > 0 F(x) = Inx + C; 3) f(x) = ela+b, к * 0 F(x) = 1 ек*+ь + C; 26
2010 yilning testlar. 112 varianti Matematika 4) f(x) = cos(kx + b), к + 0 F(x) = ksin(kx + b) + C; 5) f (x) = e2* - cos F(x) = -1 e2x - 3sin + C. A) 2; 4; 5 B) 2; 3; 5 C)1;2;3 D) 2; 3; 4 2. Konusining o'q kesimi teng tomonli uchburchakdan, silindrniki esa kvadratdan iborat. Agar ularning to'la sirtlari tengdosh bo'lsa, hajmlarining nisbatini toping. A) 1:3 B) 2:3 C) -ji: 7з 32. logix—+ —1—= 1 tenglama ildizlarining x log’ 4 yig'indisini toping. A) — B)— O— D) — 16 '16 16 8 D) 1:V2 3. pi-|'-7,4^:5-j+1-|-nlhisobiang. A) 2,2 B)2-l C)2 D) 3,2 33. Nechta tub son 2 < x+7 < 4 2x-19 tengsizlikning yechimi bo'ladi? A) 7 B) 5 C)1 D) 3 34. nx = nx2 -12 tenglamaning ildizlari natural son bo'ladigan n(n C N ) ning barcha qiymatlari yig'indisini toping. A) 20 B) 18 C) 22 D) 16 35. Gipotenuzasi c ga va o'tkir burchaklari sinuslarining yig'indisi q ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning yuzini toping. A)lq’(c2-1) B)jc2(q2-1) 4 4 C)lc’(q2 + 1) D)lg2(c2 + 1) 4 4 4. Ikki tomoni yig'indisi 1,8 ga va ular orasidagi burchagi 150° ga teng bo'lgan uchburchaklar ichida yuzasi eng katta bo'lgan uchburchakning yuzini toping. a)A ' 25 B) — ' 10 O-*L 400 d)JL ' 100 5. Muntazam DABC tetraedrda M; N; К va P nuqtalar mos ravishda DC; BC; AB va DA qirralarning o'rtalari. Agar tetraedming qirrasi 36. Ushbu 31323334...7980 sonning raqamlari yig'indisi toping. A) 460 B)453 C) 473 D) 490 VARIANT № 112 1. Quyida keltirilgan tengliklardan qaysiiari ayniyat emas? 1) (x + a)-(x-b) = x2-(a-b)x-ab; 2) (x - c)-(x - d) = x2 + (c - d)x + cd; 3) (x - e) (x + d) = x2 - (e - d)x - ed; 4) 6ab + (2a3 + b3 - (3ab2 - (a3 + 2ab2 - b3))) = За3 - ab2 + 6ab; 5) 5a2 - 3b2 - ((a2 - 2ab - b2) - (5a2 - 2ab - b2)) = 9a2 + 4ab - 3b2. A) 1; 2; 4 B) 1; 3; 4 C) 1; 2; 5 D) 2; 3; 5 4 ga teng bo'lsa, MNPK+ABBC vektorlar skalyar ko'paytmasining yig'indisini hisobiang. A) 6 B)4 C) 12 D)-4 6. Teng yonli uchburchakning asosi 40 ga, unga tushirilgan balandligi 21 ga teng. Uchburchakning yon tomonini toping. A) 27 B) 29 C)19 D)31 , 0,5-0,52 • 7. т 7 ning qiymatini 0,42 + 2-0,04 + 0,12 a hisobiang. A)-0,1 B) -2 C) 1 D) 10 27
2010 yilning testlar. 112 varianti. A) 2,5 B) 0,5 C)1 D)3 9. (- )'3 + 2-4'2 + (-)"’ ni hisoblang. 3 7 A) 2 B)0 C)3-l D)2,5 10. Agar tg| 41 — bo'lsa, ctga nihg qiymatini toping. А)? B)S С)-П D)'S 11. Uchburchak ikkita burchagining qiymatlari nisbati 5:9 kabi, uchinchi burchagi shu burchaklaming kichigidan 10° ga kichik. Uchburchakning eng kichik burchagini toping. A) 30° B) 40° C) 45° D) 50° 12. Agar 0 < q < p < к bo'lsa, Ip + ql + Ik - ql - Ik - pl ni soddalashtiring. A)2p + 2q-2k B)2p C) 2p + 2k D) 2q 13. /(x) = -2x2 + 18x2 + 12 funksiya o'sadigan kesmaning uzunligini aniqlang. A) 4 B) 5 C) 4,5 D) 6 14. у = -6x2 + 7x - 2 kvadrat funksiyaning nollari yig'indisini toping. A)-1i b’1I M D)1i ООО О /и 15. Isinxl tengsizlikni yeching. A) [-—+ 2ттп; —+ 2nn], n £ Z +—],nez 2 ' ’ ' 6....6 3 2 3 С) f-- + m;- + m], n CZ 3 3 □)[-— + 2m; — + 2m], n S Z 3 3 Maternatika 2v +1 16. у ning qanday qiymatlarida —— kasrnmg qiymati (-1; |) oraliqqa tegishli? A)(-|;D B) To'g'ri javob keitirilmagan. C)(-1;2) О(0; 2) 17. к ning qanday qiyrnatida lln(x +15)1 = -(x + к + 4)2 tenglama yechimga ega bo'ladi? A) 15 B)-10 C)-15 D)10 18. Muntazam oltiburchakka tashqi chizilgan aylananing uzunligi 2n gateng. Unga ichki chizilgan doiraning yuzini hisoblang. A) 2tt B)3tt Qtt D)|r I 2 1 4 2 19. ya3 -2a 3 + a 3 :a 3 ni soddalashtiring (a z1). A)a-2 B) a2 -1 C)a-1 20. Trapetsiya asoslarining uzunliklari 28 va 12 ga teng. Trapetsiya diagonallari o'rtalarini tutashtiruvchl kesrnaninq uzunligini aniqlang. A) 8 B) 10 0 6 D)9 21. 420:(60 - 1000:x) = 12 dan x ni toping B)8 О 36 D) 40 22. (x - y)3 - (z - y)3 + (z - x)3 ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. A) 3(x-y)(y-x)(x-z) B)-3(x-y)(z-y)(x-z) o 3(y-x)(y-z)(z-x) D)-3(x - y)(z - y)(z - x) 23. Tekislikka tushirilgan og'ma va perpendikulyar orasidagi burchak arcsin — ga teng. Og'maning uzunligi 75 ga 25 teng. Perpendikulyarning uzunligini toping. 2010 yilning testlar. 113 varianti. A) 72 B)10- 021- D)21 2 8 24. Uchlari A(1; 3), B(-1; 1) va C(2; 2) no'qtalarda joylashgan uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazining koordinatlarini toping. A) (1; 2) B) (0,5; 1,5) of-zl <3 J D) (0; 2) 25. a ning qanday qiymatlarida 3x + 2y = 3 va 3x - 2ay = 5 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi musbat ordinataga ega? A)a = 2 B)a<2 C)a<-1 D) a > 2 26. Ikki sonning ayirmasi 5 ga teng. Agar shu sonlardan kattasining 20% i kichigining -7- qismiga teng bo'lsa, shu oU sonlarni toping. A) 36 va 41 B) 30 va 35 C) 63 va 68 D) 45 va 50 27. 26-25 -25-24 + 24-23 -23 22- 19-5 ning qiymatini toping. A) 54 B)0 ОЮ6 D)8 оя c 4 , ,1® 7 .2 ... .. 28-5I?-37+1W:^-13r"hlSOblang' A) 33- 3 B) 23- 3 О 22- 3 0 241 29. cosxcos2x = cos3x tenglama [0; 2tt] oraliqda nechta ildizga ega? A)3 B) 1 0 5 0 2 soddalashtiring. A) 4 B)m-2 03 Om + 3 Maternatika 31. г!-^m-3^-l|.^|m-6^ni soddalashtiring. A) 4 B) m - 2 0 3 D) m + 3 32, Tekislikka og'ma va perpendikulyar tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi burchak arccos 11 ga, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 14 ga teng. Perpendikularning uzunligini toping. A) 14 B) 48 0 28 D) 36 33. To'g'ri burchakli uchburchak katetlarining gipotenuzadagi proyeksiyalari 9 va 16 ga teng. Uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi qancha? A) 6 B) 6,5 C) 5 D) 5,5 34. Ikki mototsiklchi oraliq masofasi 432 km bo'lgan ikki shahardan bir-biriga qarab bir vaqtda yo'lga chiqdi. Agar ulardan birining tezligi 80 km/soat, ikkinchisiniki birinchisi tezligining 80% ini tashkil atsa, uiar necha soatdan keyin uchrashadi? A) 1,5 B) 2 0 2,5 0 3 -3 35. у=— funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping. A) 3lnx + С В) — + C ex C)57’C D>5’’"c 36. Iog5tg36° + Iog5tg54° ni hisoblang. A)0 B)1 С)-7э 0V2 VARIANT №113 1. Teng yonli uchburchakning balandligi 7 ga, asosi 48 ga teng. Uning yon tomonini toping. A) 31 B) 45 О 55 +0) 25 2. x2 + 5x + 7x2 +5x-5 = 17 tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. A) 6 B)3 О -5- 0-3 29 28
2010 yilning testlar. 113 variant!. Matematika 3. ABC uchburchakda AB = AC, BM1 AC, BM = 18 va MA = 24. ABC uchburchakning yuzini toping. A) 258 B) 254 -C) 270 D) 262 4. 8 + 6: (—2) - 2-(-11) ni hisoblang. A) 99 B) 15 C) 33 .0)27 5. Uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi bissektrisasi uzunligi mos ravishda 60; 40 va 24 ga teng. Uchburchak yuzini toping. А)400Тз В)900-Уз С)600%/з D) 300^3 ( 1 1 'i m m+1 . —-------------- . — 4----nl -m m-1; m + 2 m+2 soddalashtiring. A)-^- m-2 2m-2 m2-4 D) 2 m2-4 7. ** + .-y.±l + x ni soddalashtiring. x2 +1 A) x B) x- 1 C)x + 1 D) 2x + 1 8. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 24 sm, apofemasi esa 26 sm. Piramida asosining perimetrlni toping. A) 48 B) 40 C) 80 D) 96 9.100 va 125 so'mlik daftarlardan hammasi bo'lib 1750 so'mlik xarid qilindi. Quyida keltirilgan sonlardan qaysi biri 100 so'mlik daftariarning soniga teng bolishi mumkin? A) 15 B) 14 C)17 D)16 10.4 va 64 sonlarining o'rta arifmetigi ularning o'rta geometrigidan necha marta katta? A) 2— B)2— C) 2,2 D)21 4 4 8 11. cos6x + 4cos2x > 0 tengsizlikni yeching. A) f-y+ Z B)f-+M-;— +Oc\keZ И 4 ) C)\--+nk-,-+xk\keZ Ч 4 4 J 12. x ning qanday qiymatlarida lx2 - 811 = 81 - x2 tenglik o'rinll bo'ladi? A) -9 s x s 9 В) X S 9 C) x > 9 D) x > -9 1 5 13. - — ;-;... arifmetik progressiyaning 4 24 nechta hadi manfiy? A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 14. a = 21+ jvab=-2j+2fcvektorlarda yasalgan parallelogrammning diagonallari orasidagi burchakni toping. 1 3 A) arccos -== B) arccos -= V17 V21 C)arcocs- D) — 15. Uchburchakning 24 ga teng balandligi uning asosi uzunligini 1:8 nisbatda bo'ladi. Shu balandlikka parallel va uchburchakning yuzini teng ikkiga bo'ladigan to'g'ri chiziq kesmasining uzunligini toping. A) 12,5 B) 17 C) 21 D)18 16. —— < x - 4 tengsizlikni yeching. x+4 A) (-4; 4) B)(-~;-4) C) 0 D) (0; 4) 17. у = 51gfunksiyaga teskari funksiya-ni aniqlang. A)y = 3’102 C)y = 5-10’ В) у = 3.10** D)y = 5-10K 30
2010 yilning testlar. 113 variant!. Matematika 18. 2 > — tengsizlikning barcha butun sonlardagi yechimlari yig'indisini toping. A) 53 B) 33 C) 48 D) 47 19. a ning qanday qiymatlarida ax - 2x + 3 tenglama yechimga ega bo'lmaydi? A) a * 1 B)a = 2 C)a*2 D)a*-2 20. Agar rgl у + a j = 31 bo’lsa, ctga ning qiymatini toping. А)-— В)-— С)— D) — 15 '16 '15 '16 21. ^2,O°"1S ' ni hisoblang. A) 4 B) 9 C) 5 D) 3 22. - 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l) —+—-*eZ B)(-l)‘-+—,keZ 12 2 6 2 С)±^+Л,ке2 D)(-l)‘—+nk,keZ 6 12 23. Uchburchakning b va c ga teng tomonlari orasidagi burchagi 30° ga teng. Uchburchakning uchinchi tomoni 16 ga teng bo'lsa hamda uning tomonlari c2 = b2 + 16b + 256 shartni qanoatlantirsa, c ning qiymati qanchaga teng bo'ladi? А)1бТз В) 12^2 С) 12^3 D) 16>/2 24. R radiusli aylanaga ichki chizilgan muntazam 12 burchakning tomonini toping. A)r72-V3 B)R^2-V2 C)R D) R — 2 25. ABC uchburchakda A va В burchakiari bissektrisalari kesishidan hosil bo'lgan kichik burchak 40° ga teng. Uchburchakning C burchagini toping. •A) 100° B) 90° C) 80° D) 120° 26.3,8(2,01 - 3,81) ifodani hisoblang. A) 6,84 B) 5,82 C) -6,84 D) -5,82 27. Uchburchakli piramidaning asosi tomonlari 1 va 2 bo'lgan teng yonli uchburchakdan iborat. Uning barcha yon yoqlari asos tekisligi bilan bir xil a burchak tashkil qiladi. Piramidaning hajmini toping. A) — В) C) D) — 4 '8 10 6 28, Agar a = -2 va b = 3 bo'lsa, rasmda la - 29 .279 ni 16 ga bo'lganda qoldiq 7 bo'ladi. Bo'linma nechaga teng? A) 12 B) 13 C)11 D) 17 30. Agar у = F(x) funksiya у = f(x) funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo’lsa, у = f(~) fucnksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping. A)y = 2F(-|) B)y = lF(x) C)y=-2F(.-£) D)y=lF(A) 31. Agar А, В, C va D sonlaming nisbati 2:3:4:2^ kabl bo'lsa, д ning qiymatini ani'qlang. B) aniqlab bo'lmaydi e>l °>7 __ 8л-40 . ... 32. —-— ifoda natural son bo ladigan n ning natural qiymatlari nechta? A) 6 B) 4 C) 1 D) 5 31
2010 yilning testlar. 114 varianti. Matematika 33. Maxraji 2 ga teng bo'lgan geometrik progressiyaning dastlabki beshta hadi yig'indisi 186 ga teng. Progressiyaning birinchi hadini toping. A) 5 В) 3 C) 6 D) 4 34. 210 + 312 yig'indining oxirgi raqamini toping. A) 9 B) 5 C) 1 D) 4 35.2sin43°cos17° + 2sin2 3 4 * * *32° - 1 ni hisobiang. C) 1 D) 36.0'tmas burchagi 120° ga, asoslarining uzunliklari 6 va 2 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning perimetrini toping. A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 VARIANT №114 ( 22~\ 1 1. x+3— :7— = 3 tenglamani yeching. 25 J 3 NA)19—- B)20— C) 18— D)19 — ' 25 25 25 25 2. x ning qanday qiymatlarida 0,(16); x va 0,(25) sonlar ishoralari almashinuvchi geometrik progressiyaning ketma-ket keluvchi hadlari bo'ladi? A) 0,(20) B) ±0,(20) C) -0,(20) D) -0,(21) 3. Ketma-ket kelgan oltita natural sonning yig'indisi 417 ga teng. Shu soniarning eng kichigini toping. A) 67 B) 59 C) 48 D) 70 4. Agar x2 + x - 4 = 0 tenglamaning ildizlari Xi va x2 bo'lsa, xf + x} ning qiymati qanchaga teng bo'ladi? A)3 B) 1 C)-13 D) 2 5.0'zaro teskari sonlami aniqlang: 1) V3-1vaV3+1;2) ^va^; 3)Vi-^va^+^;4)^va^. A) 2; 3; 4 B) hammasi О 1;2; 1 D) 1; 3;4 , 2kx+3 к-2+х, , , . . 6. —-— = —-— tenglama к ning qanday qiymatida yechimga ega emas? A)| B)| C>7 D>1 4 5 4 7. Uchburchakning ikkita tashqi burchagi yig'indisi 240" ga teng. Uning shu burchakiarga qo'shni bo'lmagan ichki burchagini toping. A) 30” B) 45° 0 90’ D) 60’ 8.279 ni 16 ga bo'lganda qoldiq 7 bo'ladi. Bo'linma nechaga teng? A) 12 B)13 011 017 9. Quyida keltirilgan tasdiqlardan qaysilari to'g'ri? 1) arifmetik progressiyaning ayirmasi uchun d = a"~a' (n + 1) munosabat o'rinli; n-1 2) sin(a + 3), sln(a - P) va sinacosp sonlar arifmetik progressiyaning ketma-ket keladigan hadlari bo'ladi; 3) arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi uchun S„ = 2.a>. Г formula o'rinli; 4) cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning S yig'indisi S = ga teng; 1-q 5) geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi S„ = ^2-Zl) (q 1) q-1 formula bilan hisoblanadi. A) 1; 2; 5 B) 1; 3; 4 О 1;4;5 D) 2; 3; 5 32
2010 yilning testlar. 114 varianti. Matematika 10. Doiraga ichki chizilgan muntazam uchburchakning yuzi unga ichki chizilgan kvadratning yuzidan 18,5 ga kam. Shu doiraga ichki chizilgan muntazam oltiburchakning yuzini toping. A) 8-/3 + 15 B)9>/3+6V2 C) 13,5+12^3 D)24>/3+27 11. Quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri? 1) piramidaning hajmi asosining yuzi bilan balandligi ko'paytmasining uch baravariga teng; 2) ikkita o'xshash jism hajmlarlning nisbati ularning mos chiziqli o'lchovlari kublarining nisbatiga teng; 3) silindrning hajmi asosining yuzi bilan balandligi ko'paytmasining uchdan biriga teng; 4) shaming hajmi — ttR3 ga teng; 5) shar segmenting hajmi nH2(R - у) ga teng (H - shar segmenting balandligi, R - shaming radius)). A) 2; 4; 5 8)1; 2; 4 C) 2; 3; 4 D) 2; 3; 5 12. Teng yonli uchburchakning balandligi 7 ga, asosi 48 ga teng. Uning yon tomonini toping. A) 31 8) 45 C) 55 D) 25 13. n ning qanday qiymatida a (n; -2; 4) va b (n; 3n; 1,25) vektorlar perpendikulyar bo'ladi? A) 6 B)3 C) 2 D) 1; 5 14. a - 2b; 4; a + 3b; 24 sonlar proporsiyaning 3 a2 - b2 ketma-ket hadlari bo'lsa, —--— ifodaning qiymatini toping. A)3 B)I C)| D)2 15. To'g'ri burchakli uchburchakning burchaklaridan biri 60° ga, gipotenuzaga tushirilgan medianasi 15 ga teng. Kichik katetning uzunligini toping. A) 7,5 B) 10,5 C) 15 D) 12 16. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 25 sm, katetlaridan birining gipotenuzadagi proyeksiyasi 23,04 sm. Ushbu uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi necha sm? A) 2,5 B) 3 C)1,5 D) 2 17. 2n2 - Зап - 4n + 6a ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. A) (n - 2) (2n - 3a) B) (5 - n) (3a + 2n) C) (2 - 3a) (n - 5) D) (3a - n). (5 - 2n) 18. (a - 3b)2 - (3a + b)2 ni soddalashtiring. A) -8a2 + 12ab - 8b2 B) 8a2 + 12ab - 8b2 C) -8a2 - 12ab + 8b2 D) 8a2 - 12ab + 8b2 19. tg(a + P) = 5, tg(a - P) = 3 bo'lsa, tg2p ni hisobiang. A)-l B) 2 C) 15 D) 1 20. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 11 ga, perpendikularning uzunligi 60 ga teng. Og'ma va perpendikular orasidagi burchakni toping. .. 22 A) arccos — 61 B) arsin — 1 61 C) arcctgll D) arcsin — 21, 6-^24 ni hisobiang. V5-V24 A)-3 B)-1 C)-8 D)-7 22. Abssissasi x0 = 2>/з bo'lgan nuqtadan f (x) = -/з Inx funksiyaga o'tkazilgan urinma OY o'qi bilan qanday burchak tashkil etadi? A) 60° BJarctg^ C) arctg2 D) 30° 33
2010 yilning testlar. 114 varianti. Maternatika 23, V2 + 2sin2x = 0 tenglamani yeching. - 1 A) (-1) -+M,keZ 8 B)(-l)wl+^,keZ о 2 C)(-l)w—+—,fceZ 8 2 D)(-l)‘My+fl*.JteZ 24.1,25 songa teskari sonn! toping. A) 8 B)-0,8 C) 0,8 D)--2- 25. ai, a2,.... an(d * 0) arifmetik progressiya berilgan. Quyidagi sonlardan qaysilari arifmetik progressiya tashkil etmaydi? 1) 1,1,1....J_; a3 ^5 ^20-1 2) ag, a4, a6,.... a2n; 3) .A+аз A+a4 Aл-2 + ^2n-1 > 4) ai + аз, аз + as, as + a?,а2п-з + a2n-i; 5) А+азА + а<,А>-г+аг»-, • A)1;2;4 B) 1; 3; 5 C)1; 4; 5 D) 2; 3; 4 26. Agarm>0, n>0vam + n = 12V2 bo'lsa, mn ning eng katta qiymatini toping. A) 64 B) 66 C) 62. D) 72 27. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida kelti rilgan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1)f(x) = xp, p#-1 F(x)= — + C; p+1 2)f(x) - ,k^0,kx+b>0 F(x) = kln(kx + b) + C; 3) f(x) = etoHb, к + 0 F(x) = -L ekxtb+ C; 4) f(x) = sin(kx + b), к 10 F(x) = --L cos(kx + b) + C; 5) f(x) = e’ + sin3x F(x) = -1 e ’ + 3cos3x + C. A)1;4;5 B) 1; 2; 3 C) 13; 5 D) 1; 3; 4 28. Teng yonli ABC uchburchakning (AB = ) AC) A uchidan uchburchak tekisligiga uzunligi 32 ga teng bo'lgan AD perpendikulyar o'tkazildi. D nuqtadan BC tomongacha bo'lgan rnasofa 40 ga teng. ABC uchburchakning BC tomoniga o'tkazilgan balandligi qanchaga teng? A) 12 B) 24 C) 20 D) 14 29. 2 0 tengsizlikning x=-7x+12 a a butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 1 B) 4 C) 3 D) 2 30. Agar bo'luvchi x - 7 ga, bo'linma x - 4 ga va qoldiq -2 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping. A)x2-11x-26 B)x2-11x + 26 C)x2+11x-26 D)x2+11x + 26 31. ^ + / + xy = 72 |x+y = 3, A) 1 B)3 C) 4 D) 2 32, To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan tushirilgan balandlik va mediananing nisbati 15:17 kabi. Shu uchburchak kichik katetining katta katetiga nisbatini toping. A)1 B)| C)| D)| 33. f Ту-A + * 1. Ax+yjy nj (^y-Ay + x xjx + y-Jy J У soddalashtiring. A)Vx->/y B)/x+A C)A D)1 34 5^+6_x._x_ + 1 ifodan| №-4 №-4 x-2 soddalashtiring. A)-1 B)1 X-2 D)ll x + 2 34
2010 yilning testlar. 115 varianti. z Maternatika 35. cos2 +sin2 tengsizlikni yeching. A) — + ттп < x < — + ттп, n £ Z 8 8 B) + 2ттп < x < — + 2nn, n £ Z 8 8 С) + 2ттп < x < ^ + 2nn, rp G Z D) -—+ 4 rm < x <— + 4ттп, n 6 Z 2 2 - 0,22 - 2 0,06 + 0,32 . 5, _ ning qiymatini 0,05 0,9 -0,05 hisoblang. A) -0,2 B) -1 C) 0,2 □) 0,25 6. Vi 1 + 6>/2 - Ji 1 - 6>/2 ni hisoblang. A) 22 B) 6 C)3^2 D)V8 36, Korxonada mahsulot ishlab chiqarish birinchi yili 20% ga, ikkinchi yili 10% ga ortdi. Mahsulot ishlab chiqarish ikki yil mobaynida necha foizga ortgan? A) 50 B) 28 C) 30 D) 32 VARIANT №115 1. a ning b ga nisbati 4:5, b ning c ga nisbati esa 7:9— kabi c ning necha foizini a tashkil qiladi? A) 70 B) 50 C) 60 D) 80 2. R radiusli aylanaga tashqi chizilgan muntazam 12 burchakning tomonini toping. V3 b)2^-r V2 + V2 C) 1,2R D)2(2-^3 )R 7. Uchlari A(2; 3; 0), B(3; 2; 1) va C(3; 4; 1) nuqtalarda bo'lgan teng yonli uchburchakning asosidagi burcnagini toping. A) arccos-^ B)-| C) arccos — D) — 3 6 8. Aylananing tenglamasi x2 + y2 - 2x - 2y = 0. Uning uzunligini hisoblang. A) 2tt B) 4tt C)8n D)2ttV2 _ к 9. sinTr — sinx + 1 £ 0 tengsizlik x(x£ [0; 2tt]) ning qanday qiymatlarida o'rinli? A)[tt;2tt] B)[0;£}U[^;tt] 6 6 C)[0;£] D)[^] О DO 10. Arifmetik progressiyaning birinchi va to'rtinchi hadi yig'indisi 26 ga teng, ikkinchi 3. Iog23 = a va log25 = b bo'lsa, log15135 ni a va b orqali ifodalang. А)-*±£ B)*±3£ c.b+3a b+2a b + 2a b+a b+2a b+3a 4. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning hadiari yig'indisi 1,6 ga, ikkinchi hadi -0,5 ga teng. Shu progressiyaning uchinchi hadini toping А>1 B4 C)4 D)i hadi esa beshinchi hadidan 6 ga ko'p. Shu progressiyaning to'rtinchi va sakkizinchi hadi yig'indisini toping. A) 10 B) 20 C)12 D)22 11. Tekislikka tushirilgan og'maning uzunligi 25 ga, uning tekislikdagi proyeksiyasi esa 7 ga teng. Og'ma va tekislik orasidagi burchakni toping. A) arcsin B) arctg 24 7 C) arcsin— D) arcsin— 25 '24 35
2010 yilning testlar. 115 varianti. Matematika 12.f(x) =^5 + \r4 + x + ^5 + -j4^x funksiya uchun quyidagilardan qaysi biri o'rinli bo'ladi? A) toq ham, juft ham emas B) toq funksiya C) o'suvchi funksiya D) juft funksiya 13. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 24 ga, asosining tomoni 14 ga teng. Uning apofemasini toping. A) 25 B) 28 C) 18 D) 32 14. To'g'ri burchakii uchburchakning gipotenuzasi 13 ga, katetlaridan biri V52 ga teng. Gipotenuzaga tushirilgan balandlikning uzunligini toping. A) 5 B) 6 C) 7 D) 4 15. Natural sonlar qatori har biri natural sonning kvadrati bilan to'gaydigan quyidagicha qismlarga ajratilgan: {1}, {2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8, 9}, {10,11, 12,13, 14, 15, 16}, ... 10 - qismdagi sonlar yig'indisini toping. A) 1626 B) 1913 C) 1758 D) 1729 16_ sin^is^=0 m 0;4 cosy oraliqqa nechta ildizga ega? A) 7 B) 6 C) 5 D) 2 17. Detal 1:5 masshtabdagi chizmada 2,1 sm uzunlika ega. Shu detal 1:3 masshtabdagi chizmada qancha (sm) uzunlikka ega bo'ladi? A) 15 B)21 О °)| D) 3,5 18. f (x) = logs-jx2 - 2x + 5) funksiyaning qiymatlar sohasini toping. A)(5;«) B) [log25; C) (2; ~) D) [2;«) 19. у = ^1 + Iog,,2cosx funksiya x (xe [0; 2 я- ]) ning qanday qiymatlarida aniqlangan? A)f0;7lUf-T:2,rl 4J |_ 4 J B) [o;4 20. (x2 + 6x + 4)(x2 + 6x + 6) = 120 tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping. A) 5 B)-12 C)-5 D)-6 21. Quyida keltirilgan parallelogrammlarning qaysilari barcha yon yoqlari asos teklsligi bilan bir xil burchak tashkil qiladigan piramidaning asosi bo'iishi mumkin? A) rornb yoki kvadrat B) kvadrat yoki to'g'ri to'rtburchak C) Ixtiyoriy parallelogramm D) faqat to'g'ri to'rtburchak 22. —4,8: lai = -0,5 tenglikni qanoatlantiruvchi a ning barcha kiymatlarini toping. A) 9,6 va -9,6 B) 0 О 2,4 D) 9,6 23. y = Vsin25x.y*(^-) = ? A)31 3 aVa • Va C)2 D) 0 24. (x2 - x - 1 Дх2 - x - 7) £ -5 tengsizlikning eng katta butun va eng kichik butun ildizlari ayirmasini toping. A) 4 B) 6 0 2 D) 5 25. у = e2"3* funksiyaning boshlang'ich funksiyasini ko'rsating. A)e2"3x + C B)|e2-3x + C O-le2-3l+C D)-3e2"3x+C 3 36
2010 yilning testlar. 116 varianti. Matematika 26. (bn) (n e N) geometric progressiyada q = 2 va S4 = 3. b2 ni toping. 2 1 A) 0,8 B) 0,4 C)^ ' D)M 27 .7 ga bo'lganda, qoldig'i 3 ga teng bo'ladigan barcha ikki xonali sonlaming yig'indisini toping. A) 776 B) 656 C) 676 4,0)666 28. Teng yonli uchburchakning asosi a ga, uchidagi burchagi a ga teng. Uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligini toping. A) a sinB)acos^- 29. (bn) geometrik progressiyada b4 - b2 = 24 va b2 + Ьз = 6 bo'lsa, bi ning qiymatini toping. A) 0,4 B)1 C)4 D) 2,2 5 30. 4X2 - 16x S -7 tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari yig'indisini toping. A) 4 B)3 C)6 D) 5 31. ax2 + bx + c kvadrat uchhad x = 8 da nolga aylanishi hamda x = 6 da -12 ga teng eng kichik qiymatni qabul qilishi rna’lum. Va + b+c ni toping. А)з/бЗ B)V65 C)8 D)y^0 32. Agar a = 729 дЗ _Qo3 / \ bo'lsa, —;---5----: (ya - 2) ning qiymatini a3 +2a3 +4 toping. A) 9 B) 6 C) 12 D)15 33. Uchburchakning asosiga parallel to'g'ri chiziq uning yon tomonini uchidan boshlab hisoblaganda 5:3 kabi nisbatda,yuzini esa yuzlarining ayirmasi 56 ga teng bo'lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning yuzini toping. A) 204 B) 272 C) 144 D) 256 34 0,215-1,6.0215 nih|sob|ang 3,45-3g A) 4,3 B) 0,45 C) 43,43 D)-4,2 35. Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar uchun quyida keltirilgan xossalardan qaysilari noto'g'ri? 1) у = ax(a > 0,a t1) funksiyaning aniqlanish sohasi-barcha haqiqiy sonlar to'plami; 2) logarifmik funksiyaning aniqlanish sohasi- barcha musbat sonlar to'plami; 3) logarifmik funksiyaning qiymatlar to'plami- barcha rnusbat sonlar to'plami; 4) у = logax logarifmik funksiya x > 0 oraliqda agar a > 1 bo'lsa, kamayuvchi, agar 0 < a < 1 bo'lsa, o'suvchidir; 5) agar a > 1 bo'lsa, u holda у = logax funksiya x > 1 da manfiy qiymatlar, 0 < x < 1 da musbat qiymatlar qabul qiladi. A) 1; 2; 4 B) 3; 4; 5 , C)1;2;5 D)1;3;5 36. Uchburchakning asosi 22 ga, yon tomonlari 13 va 19 ga teng. Asosiga tushirilgan medianasini toping A) 18 B) 12 0)16 D) 13 VARIANT №116 1. Teng yonli ABC uchburchakda AC - asos, CD - C burchakning bissektrisasi va z ADC = 150" bo'lsa, Z В ning kattaligini toping. A) 110° B)60° C)140o D) 80° 2. Geometrik progressiyada bi + b5 = 51 va b2 + be = 102. Shu progressiyaning dastlabki yettita hadi yig'indisini toping. A) 765 B) 361 C)399 D) 381 3. a,, a2,..., an(d t C) arifmetik progressiya berilgan. Quyidagi sonlardan qaysilari arifmetik progressiya tashkil etadi? 1) 3i, аз, as.агп-Г, 2) --Д7; 3) 3i + Зг> З2 + йз, Эз + 34, 32n-i + Игл) 4) ai + аз, аз + as, as + а7,...»2п-з + агп-ii 5) Д + аз-А + .A + as......• А) 1; 3; 4 В) 1; 2; 3 С) 2; 3; 5 D) 2; 4; 5 37
2010 yilning testlar. 117 varianti. Matematika 32. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 12 ga, asosining tomoni 10 ga teng, Piramidaning apofemasini hisobiang. A) 14 B)14,5 C) 15 D)13 33. a ning qanday qiymatlarida a(3x - a) = 6x - 4 tenglama bltta musbat yechimga ega? A) (-2; 2) B) (-2; ») C)(-2;2)U(2;«) D) (2; •») 34. cn = a'k""5(a > 0) sonlar ketma-ketliglning umumiy hadi bo'lib, c2-ce= 16 bo'lsa, a nimaga teng? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 35. Uchburchakli piramidaning asosidagi barcha ikki yoqli burchaklar 30° ga teng. Agar piramidaning balandligi 6 ga teng bo'lsa, uning asosiga ichki chizilgan doiraning radiusini toping. A) 2^3 В)б7з c>2 D>3 36. (0,75)3 (““)*( ~)3,2-| ni hisobiang. A)-2,75 B)-1,5 C)1,5 D)-2 VARIANT №117 1. — va 4— sonlariga teskari sonlar 25 11 ko paytmasi nechaga teng? •A)l 8)1 C)| D) 2 2. Raqamlarining yig'indisiga bo'lganda, bo'linmasi 4 ga va qoldig'i nolga teng bo'ladigan ikki xonali sonlar nechta? A) 2 B)3’ C) 4 D) 5 3. m ning qanday qiymatida 6x-m 7mx+1 . , .... . —-— = —-— tenglamaning ildizi nolga teng bo'ladi? A)-- В)-— *C)-- D) — 2 3 3 2 , _ б*, • . . . . . i 4. x + 6 = — tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor? A) 2’ B)1 C) ildizi yo'q D) 3 65(x-8) t , . . 5. 8 05 funksiyaning aniqlanish sohasini toping. A) (-»; 64) U (64; »)» B)(-»;8)U(8; ->) C) [0; 8)U(8;») D) [0; 64) U (64, «) . 2kx+3 к-2 + х. , , . . 6. —-— = —-— tenglama к ning qanday qiymatida yechimga ega emas? •A)| B)| C)1 D) 1 7. у = (6x - 13)ex funksiyaning hosilasini toping. A) ex + x(6x-13)ex"1 B) (6x-19)ex C) 6ex D) (6x-7)ex 8.392 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 17 va qoldiq 1 bo'ladi? A) 23’ B) 21 C) 22 D) 19 9 .1 va 81 sonlari orasiga uchta musbat son shunday qo'yilganki, natijada u sonlar berilgan sonlar bilan birgalikda geometrik progressiya hosil qilgan. Qo'yilgan soniarning yig'indisini toping. A) 36 B) 39» C) 37 D) 43 10 . Trapetsiyaning o'rta chizig'i uzunligi 7 ga, katta asosidagi burchakiari 30° va 60° ga teng. Trapetsiyaning asoslari o'rtalarini tutashtiruvchi kesmaning uzunligi 1 ga teng. Trapetsiyaning kichik asosi uzunligini toping. A) 4 B)7 C)6* D) 5 40
2010 yilning testlar. 117 varianti. Matematika 11. Uchburchakli piramida asosining tomonlari 4,13 va 15 ga teng. Uning barcha yon qirralari asos tekisligi bilan SO" burchak tashkil qiladi. Piramidaning balandligini toping. ' 6з£ D)g 24 ' 16 8 16 12, Tomonlarining uzunliklari-5, 6 va 9 ga teng uchburchakning kichik balandligini toping. A)l°£ I 20V2, 9 C) 4^2 0)2^2 13. n ning qanday qiymatida a (n; -2; 4) va b (n; 3n; 1,25) vektorlar perpendikuiyar bo'ladi? A) 6 B)3 C) 2 • D) 1; 5 14. To'rtta sonning yig'indisi 182 ga teng Ulardan dastlabki uchtasi 4, 5 va 10 sonlariga to'g'ri proporsional, ikkinchi va to'rtinchi sonlar esa 7 va 5 sonlariga teskari proporsional. Uchinchi sonni toping. АУ80 B)60 C) 90 'D)70 w- 29 19. Agar tg(— a) = — bo'lsa, tga ning 4 11 qiymatini toping. A) — - B) — Q-— *D)~— 20 9 9 ' 20 20. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi 15 burchak arccos — ga, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 30 ga teng. Perpendikulaming uzunligini toping. A) 16 B)30 C) 32 D) 23 21. Vr + 2V6/ nj hisobiang V5--У24 A) -3 * B) -1 C) -8 D) -7 22. у = x2 - 2x - 2,75 dagi qanday nuqtada o'tkazilgan urinma у = -4(x + 1) to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi? A) (-1;4) B) (-1; 1) C) (1;4) V 4 J 23. /2 + 2sin2x = 0 tenglamani yeching. 15. m ning qanday qiymatlarida у = cosx + rm funksiya aniqlanish sohasida kamayadi? A)(-«;-1] B)(-«>;-1) C)[-1;«) D)(-1;«) 16. To'g'ri burchakli uchburchakka aylana ichki chizilgan. Shu aylana urinish nuqtasida uning katetlaridan birini to'g'ri burchak uchidan boshlab hisoblaganda uzunliklan 3 va 5 bo'lgan kesmalarga ajratadi. Uchburchakning yuzini hisobiang. •A) 60 B) 48 C) 96 D) 120 17.2n2 - Зап - 4n + 6a ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. •A)(n-2)(2n-3a) B) (5 - n) (3a + 2n) C) (2 - 3a) (n - 5) D) (3a - n) (5 - 2n) 18. a = 25 + 2~* va b = 26 - 2^ bo'lsa, a2 - b2 - 2 nimaga teng? ’A) 2 В) 0 C)1 D)1 A)(-l)‘”- + ^,fceZ 8 B)(-1)‘M-+—,iteZ« 8 2 C) (-!)*•'—+—,fceZ 8 2 D) (-1)“'—+>*,*<= Z 2,6-0,21-1,8 . Г ..... 24 71 70 П1П9 'Wmat'nl toping- /,Z* /,o‘U,Zo a>— b)— o— d)- 16 12 24 '5 25. x va z 72x - 2 7x-cos | + 1 = 0 tenglikni qanoatlantirsa, Iz + 31х ning qiymatini toping. A) 3 B) 27 C) 9 D) 1 41
2010 yilning testlar. 118 varianti. Maternatika 26. Agarm>0, n>0vam + n = 12-</2 bo'lsa, mn ning eng katta qiymatini toping. A) 64 B)66 C) 62 «D)72 27. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 5:6 kabi. nisbatda, gipotenuzasi esa 122 ga teng. Gipotenuzaning balandlik kesib ajratgan kesmalarini toping. A)45va72 B)42va80 C) 50 va 72 D) 32 va 90 28. Teng yonli ABC uchburchakning (AB = AC) A uchidan uchburchak tekisligiga uzunligi 32 ga teng bo'lgan AD perpendikulyar o'tkazildi D nuqtadan BC tomongacha bo'lgan masofa 40 ga teng. ABC uchburchakning BC tomoniga o'tkazilgan balandligi qanchaga teng? A) 12 *B)24 C) 20 D) 14 .. (-X2 + x-'ilx2-3x+2). n . .... . 29. A—-л - —-----------S 0 tengsizlikmng butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 1 B) 4 C)3 *D)2 30. a = 4b va c + 6b = 0 (b t 0) bo'lsa, — ni c toping. 2,2 1 1 A)l£ ‘B)-4 0-1 D)-11 □ О □ 31. Agar Iogo.s27 = a bo'lsa, log^ tfjs ning qiymatini toping. A)l+a',{ B)a2-1 C)3 + a’’ D) 1 + a-3 32. x2 + y2 = 25 va (x - 8)2 + y2 = 25 aylanalarning umumiy vatarini o'z ichiga olgan to'g'ri chiziq tenglamasini tuzing. A) x = 4' B)y = 3 С) у = x + 1 D) у = 3x - 4 __ 4+Vs^ 4 —, ,. . 33. =-------7= ning qiymatini toping. 4-yS 4+V8 A)4^ B)Ati C)4| D)^l 4 5 8 34. a(b + c - be) - b(c + a - ac) - c(b 4 a) ni soddalashtiring. A)-2bc r B)2ac - 2bc C) ab - ac D) -2abc 35,1 - 2sin4x < cos24x tengsizlikni yeching. A)f -+27tk-,-+2xk\neZ 4 2 2 J В)^2^;1+^,пС2 C)f - + 2xk;- + 2xk\neZ 14 4 J .. 0,28 0,23 0,9 .... 36. ——+ —-------— ifodamng qiymatini 0,84 0,03 0,05 a 4' toping. A)-10 B) 25 C)10 D)^ VARIANT №118 1. (bn) (n 6 N) geometric progressiyada q = 2 va S+ = 3. b2 ni toping. A) 0,8 B) 0,4 C)^ D)1^ 2. Doigaga ichki chizilgan muntazam uchburchakning yuzi unda ichki chizilgan kvadgatning yuzidan 18,5 ga kam. Shu doiraga ichki chizilgan muntazam oltiburchakning yuzini toping. А)9л/з +6^2 В) 8 Уз+ 15 С) 27 + 24 7з D) 13,5 + 12 Уз 3. tg( — + а) = 3 bo'lsa, tga ning qiymatini 4 toping. a4 b4 c>4 d4 42
2010 yilning testlar. 118 varianti. Maternatika 10.18'13-15-13+ 21'17-18-17+ 17-15- 4. tg(—- a) = — bo'lsa, tgq ning qiymatini toping. 4 b>1 C)3 r D)-— 15-14 ni hisoblang. A) 135 B) 125 0)180 D) 205 3 11. -5—songa teskari sonm toping. 4 A)-— B)— 0)5— D)-— 7 4 23 3 23 12. Agar a < -1 bo'lsa, quyida keltlrilgan ifodalardan qaysi birining qiymati eng katta bo'ladi? 5. To'g'ri burchakli uchburchakka kvadrat shunday ichki chizilganki, to'g'ri burchak uiar uchun umumiy. Kvadratning bir uchi gipotenuzaning o'rtasida yotadi. Agar gipotenuzaning uzunligi 24 ^2 ga teng bo'lsa, kvadratning perimetrini toping. A) 42 B) 32 C) 36 D) 48 6. a ning qanday qiymatlarida у = 9x2 - 12x - 35a parabola abssissalar o'qi bilan ikkita umumiy nugtaga ega bo'ladi? .. 4 m 18 A) a > — B) a > — - 35 35 А) а"3 В) a’9 C) a7 D) a^ (x+3 = 0 13. f , tenglamalar sistemasming [xy2 =12 yechimini toping. A) (-3; -2) B) (-3; 2) C) (-3; -2), (-3; 2) D) 0 14. Uchlari M(-3; 3; 1); N(3; -5; 1) va E(-4; - 1; -2) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning MN tomoni va EF medianasi orasidagi burchakni toping. A) 60° B) arccos 0,75 0)45° D) arccos 0,48 4 18 C)a> D)a< — ' 35 35 4 7 7. tg(arccos у arcsin —) ni hisoblang. А) — В) — C) — D) — II7 7 117 75 7 3 15. /(x) = -2sin - + -., f '(n) ni Vx 2 hisoblang. A)-1,5 B)^ 0)2,5 D) 0,5 8. )-(-32) + 0,5-(-8) ni hisoblang. A) 8 B) 4 C)6 D)7 9. Uchburchakii piramida asosining tomonlari 9,12 va 15 gateng. Uning yon qirralari asos tekisligi bilan 60° burchak tashkil qiladi. Piramidaning balandligini toping. A) 1573 B)15£ C)^ D)5^ '4 ' 2 4 ' 2 16. (2,01 -3,81)-3,8 ifodani hisoblang. A) 5,82 B) 6,84 C)-5,82 D)-6,84 17. (x + 3)-(x - 2) < 0 tengsizlikni yeching. A) (-«;-3) U (2;») B) (-»; 2)u(3;») C) (-3; 2) D) (-»; —2)U(3;») 18. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltiriigan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) f(x) = xp, p # -1 F(x) = pxp+1 + C; 43
2010 yilning testlar. 118 varianti. Matematika 2) f(x) = , к # 0, kx + b > 0 F(x) =-lln(kx + b) + C; 3) f(x) = екиЬ, к # 0 F(x) =1 e кх*ь + C; 4) f(x) = sin(kx + b), к # 0 F(x) = - — cos(kx + b) + C; 5) f(x) = e = + sin3x F(x) = -1 e * + 3cos3x + C. A) 3; 4; 5 B) 2; 3; 5 C) 2; 3; 4 D)1;2;4 19. To'g'ri burchakli trapetsiyaning diagonal! uni tomoni 20 ga teng bo'lgan teng tomonli uchburchakka va to'g'ri burchakli uchburchakka bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 15 B) 18 C)10 D) 16 20. Quyidagi tasdiqiarnung qaysilari to'g'ri? 1) tomonlari a, b va c bo'lgan uchburchakka ichki chizilgan aylananing radius! r 2S = —-------formula bilan hisoblanadi; a + b + c 2) radiusi R ga, markaziy burchagi a ga teng -02 doiraviy sektorning yuzi S = a formula bilan hisoblanadi; 3) tomonlari a va b ga, ular orasidagi burchaklaridan biri a ga teng bo'lgan parallelogrammning yuzi S = absina formula bilan hisoblanadi; 4) diagonallari d, va ds ga, ular orasidagi burchagi a ga teng ixtiyoriy qavariq to'rtburchakning yuzi S = did2sina formula bilan hisoblanadi; 5) o'xshash figuralar yuzlarining nisbati ulaming mos chiziqli o'lchovlarining nisbatiga teng. A)1;2;3 B) 2; 3; 4 C)1; 2; 4 D)1;3;5 21. Bir nechta natural sonming yig'indisi 85 ga teng. Agar shu sonlaming har biridan 2 ni ayirib, yig'indi hisoblansa, u 61 ga teng bo'ladi. Yig'indida nechta son qatnashgan? A) 7 B)5 C)8 D) 12 22. (b - c)(b2 + be + c2) ifodaning b = Vs va c = Vs bo'lgandagi qiymatini hisoblang. A) 8 B)2 C)-8 D)-2 23. m va n ning qanday qiymatlarida 2xm - 3ny = 12 va 3xm + 2ny = 44 to'g'ri chiziqlar (2; 1) nuqtada kesishadi? A) m - 8, n = 6 B) m = 6, n = 4 C)m = 12, n = 2 D)m = 4, n=10 24. Agar /(x) = (2x -1 )(4x +1) bo'lsa, f () ni toping. 7 B)-4,5 C)1,5 D)4,5 A 12 25. Agar m va n natural sonlar ^2 (n - 5) + n2 - 6mn + 17,5m = 0 tenglikni qanoatlantirsa, n - m ni toping. A) 6 B) 4 C) 2 D) 3 26. Kichik diagonal! 12^3 bo'lgan muntazam oltiburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini toping. A) 4^3 В)б7з c)12 D>14 27. у = 3y[x-12cos(6x + 4)funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan birlnl toping. 3 A)2x2 +2sin(6x + 4) з B)2x2 -sin(6x+4) C)-4=-72sin(6x + 4) 2y/x D)-^= + 72sin(6x+4) 2yx 28,1 dan 71 gacha bo'lgan toq sonlar yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi? A) 4 B) 9 C) 0 D) 6 29. x3 + 2X2 + 7 = 8x + 23 tenglamaning ildizlari ko'paytmasini toping. A)-4 B)16 C)-10 D)-20 30. Agar bo'luvchi x - 8 ga, bo'linma x - 3 ga va qoldiq -6 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping. A^+llx + ie B) x2 + 11x-18 C)x2-11x+ 18 D^-Hx-W 44
2010 yilning testlar. 119 varianti.Matematika 31. Dastlabki beshta hadining yig'indisi -62 ga, dastlabki oltita hadining yig'indisi -126 ga va maxraji 2 ga teng geometrik progressiyaning birinchi hadini toping. A)-T B)-3 C)-4 D)-2 32.fvx) = ^-,f(0)«? 1 — X \ i л A) 4 B) 2 C)3 D) 1 33. a ning qanday qiymatlarida a(3x - a) = 6x - 4 tenglama bitta musbat yechimga ega? A) (-2; 2) B) (-2; ») C)(-2;2)U(2;«) D)(2;«) 34. cos’ ~+sin2 tengsizlikni yeching. A) — + ттп < x < — + тгп, n C Z ' 8 8 B) — + 2rrn < x <— + 2ттп, n 0 Z 8 8 C)—+2rm<x<—+ 2rm, nCZ 4 4 D) -— + 4 Tin < x < — + 4irn, n 0 Z 2 2 35. у = lx2 - 4I + x2 - 2 funksiyaning qiymatlari to'plamini toping. A) [-2; •») B) [2; ») C) [4; ») D) (0; ») 36. x2 + y2 - 5x - 6y + 4 = 0 aylaning abssissa o'qidan ajratgan kesma uzunligini toping. А)Тз B) 4 0)2^5 D) 3 VARIANT №119 2 cos2 — 1.--------2—ni soddalashtiring. 4 4 A) cosa B) -sina 0) i sina D) sina 2. x, va x2 x2 -17x+6 = 0 tenglamaning ildizlari bo'lsa, x,x^ + xf xs ning qiymatini toping. A) -102 B)-32 0)102 D)77 3. 1 * led i CM 2 > — tengsizlikning barcha butun sonlardagi yechimlari yig'indisini toping. 'A) 53 B)33 0)48 D) 47 4. ABC uchburchakda AB = 3, CB = 4 va cosB = bo'lsa, AC ning qiymatini toping. A) 6 B) 2 C)4 D) 3 5.160 dan katta bo'lmagan 7 ga karrali barcha natural sonlaming yig'indisini toping. A) 1617 B) 1470 0)1624 D) 1771 6. Aylanaga yon tomoni 10 ga, asosi ga teng bo'lgan teng yonli uchburchak ichki chizilgan. Aylananing radiusini toping. A) 6,2 B) 7,2 C) 6,25 D) 6 7. M,(1; 2), M2(3; 4), M3(-4; 3), M4(0; 5) va Ms(5; -1) nuqtalardan qaysi birlari x2 + y2 = 25 tenglama bilan berilgan aylanada yotadi? A) M2, M3, M4 B) Mi C)M5 D)MbMs 8. To'g'ri burchakli uchburchak katetlarining gipotenuzadagi proyeksiyalari 2 va 8 ga teng. Uchburchakning yuzini toping. A) 40 B)16 0)10 D) 20 9. m ning qanday qiymatida (a2 + 2b2) tenglamaning ildizi nolga teng bo'ladi? A)(a2 + b2) B)(a2-4b2) 0) a 1 b,ca = cb = ^,|a| = 3,jb| = 5 4 45
2010 yilning testlar. 119 varianti. Matematika 10. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi 15 burchak arccos — ga, og'maning teklslikdagi proyeksiyasi 30 ga teng. Perpendikularning uzunligini toping. A) 16 B)30 C) 32 D) 23 [(х-2)г +Ы =4 11, Agar < , , bo'lsa, x + у ning yx-2|+|y| = 2 qiymatini toping. A) 4 yokl 2 yoki 0 B) 0 yoki 3 C) 2 yoki 4 D) 0 yoki 4 12.8sin2 1 ni hisobiang. 13. Quyida keitirilgan tasdiqlardan qaysilari noto'g'ri? 1) arifmetik progressiyaning aylrmasi uchun d = a" ~ 31 (n # 1) munosabat o'rinli; n-1 2) sin(a + p), sinacosp va sin(a - p) sonlar arifmetik progressiyaning ketma-ket keladigan hadlari bo'ladi; 3) arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi uchun S„ = 2a|~("~1)d n formula o'rinli; 4) cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning S yig'indisi S=-A- ga teng; q-1 5) geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi S„ = (q # 1) q-1 formula bilan hisoblanadi. A)1; 3; 4 B) 1;4;5 C) 2; 4; 5 D) 2; 3; 5 0.04-2-1254 0,2'1 ... .. 14.------д~2&—:—nl hlsot)lang. A)1 B)ll C) 0,5 D) 1,25 15. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keitirilgan formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) f(x) = xp, p # -1 F(x) =— + C; p+1 2) f(x) = , к £ 0, kx + b > 0 F(x) = kln(kx + b) + C; 3) f(x) = el°ttb, к # 0 F(x) = 1 el“’b + C; 4) f(x) = sin(kx + b), к # 0 F(x) = —1 cos(kx + b) + C; 5) f(x) = e ‘ + sin3x F(x) = A e “ + 3cos3x + C. A)1;4;5 B) 1; 2; 3 C)1;3;5 D)1;3;4 16. Muntazam uchburchakli piramida asosining tomoni 6 ga va yon qirrasi 4 ga teng. Piramida hajmini toping. A>3 В)3-Л С)б7з D)9 17.22-43-98 + 16-27-38-19 yig'indining oxirgi raqamini toping. A) 6 B) 8 C) 2 D) 4 18. 7з - 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)±—+ fflt,teZ ' 12 B)(-l)w-+—,teZ 6 2 С) ±— + як,ке Z 6 D)(-l)w^+—,keZ 12 2 19. AB(0; -3; -3) va BC(4; 9; 15) vektorlar parallelogrammning qo'shni tomorilari. Uning AC va BD diagonallari orasidagi burchakni toping. .. 68 32 A) arccos— B) arccos— 77 '77 C) arccos^ D) arccosf| 77 к ?7J 46
2010 yilning testlar. 119 varianti. Matematika 20. Quyidagi tasdiklarning qaysilari to'g'ri? 1) konusning hajmi asosining yuzi bilan balandligi ko'paytmasining uchdan biriga teng; 2) ikkita o'xshash jism hajmlarining nisbati ularning mos chiziqli o'lchovlari Jkublarining nisbatiga teng; 3) silindrning hajmi asosining yu_zi bilan balandligi ko'paytmasining uchdan biriga; 4) shaming 4 Q hajmi—rr R ga teng; 5) shar sektorining hajmi it H2(R - y) ga teng (H - mos shar segmentining balandligi, R - shaming radiusi). A) 1; 4; 5 B)1,2; 4 C)1;2;3 D) 2; 3; 4 2x+1 21. Nechta tub son 1 <— < 2 Эх-13 tengsizlikning yechimi bo'ladi? A) 4 B) 5 C) 1 D) 3 22. nj soddalashtiring. 28-16V3 A)1 B)1 C)-j D)2-V3 П2 -24 27. ifoda natural son bo'ladigan n n ning barcha natural qiymatlari yig'indisini toping. A)54 B) 44 C)48 D) 50 . (я I 31 . „ . 28. Agar tg —+a =—bo Isa, tga ning (4 ) 17 qiymatini toping. A) — B)2_ c)-— D)-— 29. ABC uchburchakning В va C burchaklari bissektrisalari 128° burchak ostida kesishadi. A burchakning qiymatini toping. A) 104° B) 76° C) 72° D) 66° 30. x3 - бх2 + 12 = Зх2 + 2x - 6 tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. A) 6 B) 2 C) 9 D)-18 31. ^216-512+V32-243ni hisobiang. A) 45 B) 48 C) 49 D) 54 1 1 32. 4 - 3,3:(2 у - 1 —) ni hisobiang. A) 3,5 B) 2,5 C)-1,5 D)0,5 33./(x)=^±l,f(1) = ? Vx 23. Detal 1:5 masshtabdagi chizmada 2,1 sm uzunlika ega. Shu detal 1:3 masshtabdagi chizmada qancha (sm) uzunlikka ega bo'ladi? A) 15 B)2^ C)i D)3,5 3 5 24. x ning qanday qiymatlarida lx2 - 36I = 36 - x2 tenglik o'rinli bo'ladi? A) X 2 6 B) x s -6 C) x a -6 D) -6 < x s 6 25. /-8 --2(x-2) ni Г+2Х+4 x-2 soddalashtiring. A) -2x B) -4 C) 4 D) 0 26. V1/3-1/9 + 1/27-1/81+... ni hisobiang. A) 0,3 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,6 A)1 B) aniqlanmagan C)-l D) 1 34. -8 -6:(-2) - 2-(-11) ni hisobiang A) 17 B)-5 C) 55 D) 77 35. (4x + 1) (x -1) = 0 bo'lsa, 4x + 1 qanday 4 . qiymatlar qabul qilishi mumkin? x A)faqatO B)~lyokJ-1 C)faqat-1 D)0yoki2 4 36. Unsakkizburchakning yuzi 4 ga, unga ichki chizilgan doiraning yuzi tt ga teng. Unsakkizburchakning perimetrini toping. A) 6 B) 9 C) 12 D) 8 47
2010 yilning testlar. 120 varianti. Maternatika VARIANT № 120 8. у va t 0,09 - 2 0,3 cos(2t) +1=0 2 1. —— ni soddalashtiring. A) -2tg4a B) cos4a C) -tg4a D) tg4a 2. у va 10,09 - 2 0,3 -»* cos(2t) +1=0 tenglikni qanoatlantiradi. sin( )nl hisoblang. A)0 B)-2 C)| D) 1 tenglikni qanoatlantiradi. sin(-~^ )ni hisoblang. A)0 B)-l O| 0)1 9. Quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri?^ 1) ikkita o'xshash jism hajmlarining nisbati ularning mos chiziqli o'lchovlari kvadratlarining nisbatiga teng; 2) silindrning hajmi asosining yuzi bilan balandligi 3.8 va 18 sonlari eng kichik umumiy karralisining natural bo'luvchilarl nechta? A) 8 B) 12 C)6 D) 9 4. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi 3 burchak arccos- , og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 24 ga teng. Perpendikuiarning uzunligini toping. A) 72 B)19| 0 32 D)16 5.412 ni 9 ga bo'lganda, qoldiq necha bo'ladi? A) 1 B) 2 C)4 D)7 6. Uchburchakli piramidaning asosi tomonlari 1 va 2 bo'lgan teng yonli uchburchakdan iborat. Uning barcha yon yoqlari asos tekisligi bilan bir xil a burchak tashkil qiladi. Piramidaning hajmini toping. A)^a tga .tga 4 8 10 6 ko'paytmasiga teng; 3) shaming hajmi— к R3 4 ga teng; 4) shar sektorining hajmi R2H ga teng (H - mos shar segmentining balandligi, R - shaming radiusi); 5) asosining radiusi R ga, balandligi h ga teng silindr yon sirtining yuzi 2 it Rh ga teng. A) 2; 4; 5 B) 2; 3; 4 01; 2; 4 D)1;2;5 10. |3- x| < 4 tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 9 B) 4 C) 7 D) 8 11. Uchburchakning a,b va c tomonlari orasida a2 = b2 + с2 - >/з be bog'lanish mavjud. Uzunligi a ga teng bo'lgan tomon qarshisidagi burchakni toping. A) 150° B)30° 0 60° D) 135° 12. Уу бекаси килоси 150 со'тдан уонд'ок сотиб олди. Уонд'окпар цобид'идан тогалангап, умумиу од'ирлигининг 60% и колди. Уу бекаси бир килограмм тогаланган усунд'ок усИун Hecha со'м сарфлаган? А) 190 В) 180 С) 220 D) 250 7. cosxcos2x = cos3x tenglama [0; 2тг] oraliqda nechta ildizga ega? A) 3 B)1 05 D) 2 13. Bir nechta natural sonning yig'indisi 75 да teng. Agar shu sonlarning har biridan 2 ni ayirib, yig'indi hisoblansa, u 63 ga teng bo’ladi. Yig'indida nechta son qatnashgan? A) 14 B) 6 05 D) 8 48
Maternatika 2010 yilning testlar. 120 varianti. 14. Balandligi 16 ga, asosining radiusi 12 ga teng bo'lgan konusga balandligi 10,4 gateng bo'lgan silindr ichki chizilgan. Silindr asosining radiusini toping. A) 4,8 B) 5 C)4,5 D)4,2 15. Uchburchakning tonionlari 7 va 11 ga, uchinchi tomonining medianasi 6 ga teng. Uchburchakning uchinchi tomonini toping. A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 16. Qaysi javobda manfiy son ko'rsatilgan? A) log, 2 B)27 5 '65 C)log,-~- D)log21,2 7 v 45 3 17. 3- songa teskari sonni toping. 4 15 4 4 3 A) — В)-— C)— D)-3- ' 4 ' 15 15 4 18. Ikki sonning ayirmasi 27 ga teng. Agar birinchi sonni ikkinchisiga bo'lsak, bo'linma 4 ga va qoldiq, 3 ga teng chiqadi. Berilgan sonlarning yig'indisini toping. A) 38 B) 31 C) 43 D) 29 19.2sinx 2 i/з tengsizlikni yeching. A)—+ 2ттп Sx <— + 2rrn, n 6 Z 4 4 В) — + 2ттп <x S — + 2ттп, n 6 Z 3 3 C) — + 2rrn < x S — + 2ттп, n G Z ’ 4 4 D)— tnnsxs — + тгп, nCZ 4 4 20.0'tmas burchagi 120° ga, asoslarining uzunliklari 6 va 2 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning perimetrini toping. A) 12 B)16 C) 18 D) 20 21. ABCD to'rtburchak doiraga ichki chizilgan. Z A = 120°, CB = 4 va CD = 5 BD diagonal uzunligini toping. A) 8 B) 20 c) ^20 D) V21 22. (1,62 - 2,2' ):1,4 ni hisoblang. A) 1,4 B) 1,2 C)1,5 D) 1,6 23. a5 + a4 -2a3- 2a2 + a + 1 ni ko'paytuvchilarga ajrating. A)(a+1)2(a-1)3 В) (a +1)3(a-1)2 C) (a + 1)4(a-1) D)(a+1)(a-1)4 DB = 3,6 sm ABC uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi necha sm? A)3 B) 2,5 C) 2 D) 2,4 25. 4J7I--8 + 3 VlO ni V 2 2^3-710 soddalashtiring. A) 10 B)2-3VlO C)-10 D)3Tio-2 26. Х1 va Xj x2 -14x+9 = 0 tenglamaning ildizlari bo'lsa, x,xf + xf x, ning qiymatini toping. A) 126 B)-92 Q-126 D)-144 27. Agara(-4; 2; 2) vab(T2 -,-4г ; 0) vektorlar berilgan bo'lsa, 2 a va^-vektorlar orasidagi burchakni toping. 3 2 A) — tt B) arccos — 4 3 C)^ D) arccos I 28. a ning qanday qiymatida 9^2 tenglama ildizga ega emas? A) 1,8 B) 2 C) 2,2 D) 1 29. f(x) = -tg2x funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping. A)^tg3x + c B) tgx - x + c C) —x + ctgx + c D) x - tgx + c 49
2010 yilning testlar. 121 varianti. Matematika 30. (x+Qx 1) < q tgjjgsizuifHj yeching. A)(-2;1) B) (-~;-3)U[-2; 1] C)(-:-3]U(-2; 1] D) (->;-3] „ 0,22 - 2 0,06 + 0,32 . 31, ning qiymatini 0,05 0,9-0,05 hisoblang. A)-0,2 B)-1 C) 0,2 D) 0,25 32. к parametrning qanday .. (tor-3y = 6x qiymatlanda L tenglamalar sistemasi yechimga ega emas? A) 2 B) 9 C) 6 D) 3 33. Quyidagi tengliklardan qaysi biri ayniyat dpi * Iql)? 11 - Рг-<?г • o| Рг-<7г _ P2-?2 . V + Q2 q2-p2’J-,p2 + g2 PW It -- P£~P2 4\ _ P2-^ _ P2-?2 ' p2-q2 q2-ffV f-f? ff + q*' A) 3 B) Bular ichida ayniyat yo'q. C)1 D)4 34. у = 5х - 5 funksiyaning grafigi koordinata tekisligining qaysi choraklarida yotadi? A) I, III, IV B) I, IV C) III, IV D) I, II VARIANT № 121 1. AB(-2; -1,5; -4,5) va BC(4; 7,5; 13,5) vektorlar parallelogrammning qo'shni tomonlari. Uning AC va BD diagonallari orasidagi burchakni toping. A) arccosyy B) arccos^- ~ 76 ™ 68 C) arccos— D) arccos— 77 '77 2. Muntazam uchburchakli piramida asosining tomoni 6 ga va yon qirrasi 4 ga teng. Piramida hajmini toping, A) 3 В)3-Уз С)б7з D)9 3. у = 4 - ^2x + 5funksiyaninggrafigigax0 = 2 nuqtada o’tkazilgan urinma va koordinat o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. A)— 6 B) — ' 8 C)“ 4 D) — 3 4. Agar kvadratning tomoni 5 marta qisqartirilsa, uning yuzi necha marta 35. f(x) = 0,5tg2x. ) ni hisoblang. 6 4 1 A)- B)-- C)4 D)2 kamayadi? A) 5 B)10 C) 20 D) 25 , (9,126:0,65 + 0,46) 7,18 +1,45 28,2 . 3,452 - 0,552 36. Uchburchakning ikkita burchagi yig’indisi 70° ga teng. Shu burchaklarning bissektrisalari kesishishidan hosil bo'lgan burchaklardan kichigi necha gradusga teng? A) 50° B) 45° C) 40° D) 35° hisoblang. A) 12,5 B) 12 C) 11,5 D) 13 6. Agar x2 + y2 = 281 va x - у = v'207 bo'lsa, xy qanchaga teng bo'ladi? A)-80 B)-160 C) 80 D) 40 50
2010 yilning testlar. 121 varianti._____ 7. (ax + 2y)(3x + Py) = yx2 + 6 ^-xy + y2 ayniyatdagi noma’lum koeffitsentlardan biri a ni toping. A) 4 B)~ 2 C)3 D) — 2 8. y/y'56+2^0 ^756-2V10 ni hisoblang. A) 6 B) 2 C) 4 D) 3 9. у = (2x - 6)lnx funksiyaning hosi Iasi ni toping. .... 2x-3 A) 2lnx+----- x X C) X «v-. 2x-3 D) 21n.x----- x 10. /(x) = x2 funksiyaning (3; 5) nuqtadan o'tuvchl boshlang’ich funksiyasini toping. A)y-7 B)y+7 C) 2x + 4 D)y-4 11. Tekislikka og'ma va perpendikuiar tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi 40 burchak arccos— ga, og'maning tekislikdagi 41 proyeksiyasi 80 ga teng. Perpendikularning uzunligini toping. A) 36 B) 40 C)30 D)18 12. 7з + 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l)*4'^+—,keZ 6 2 B)±— 1 12 C) (-1)*—+—,ieZ 12 2 D)±-+®t,fceZ 6 Matematika 13. Quyidagi formulalardan qaysilari to'g'ri? 1) sin(x - y) = sinx cosy - cosxsiny; 2) tg(x - у) = ’Зх+,ЗУ xу , x-y + 1-fgx tgy 2 rm, n € Z; . 2— 1 + cosx 3) sin2 2 =—— I X+ V X —V 4) sinx + siny = 2sin COS ; 5) tgx + tgy = sin^t)/) x, у nn, n 6 cosxcosy 2 Z. A) 2; 4; 5 B) 1; 2; 5 C)1;3;4 D)1;3;5 14. y= 26^~5-funksiyaning aniqlanish 5-x ’ sohasini toping. A) [0; 5)U(5; ») B) [0; 625)U (625; «) C)(-»;5)U(5; “) D) (-«; 625) U (625; «) 15. ^а-2а'1гЬ'1г + Ь- уг~^1г+^а ni a - b soddalashtiring (a > b). A)-2b1'2 B) 2a1'2 - 2b1'2 C) 2b1'2 D) -2a1'2 16. у = kx2 - 2kx + 5 va у = 2 - kx funksiyalaming grafiklari к ning nechta butun qiymatlarida kesishmaydi? A) 2 B) 12 C)4 D) 11 17. 2x2 - 26x + 32 = 0 tenglama ildizlarining o'rta proporsionalini toping. A) S' B)4 C)6 D) 7 18. Biror topshiriqni usta 20 kunda, shogird 30 kunda bajaradi. Ular birgalikda ishlasa, bu topshiriqni necha kunda bajarishadi? A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 19. Agarx2 + (~^)2= 8 4X2 bo’lsa,---ifodaning katta qiymatini toping. x-1 A) 2 B)1 C)4 D)16 1 51
2010 yilning testlar. 121 varianti. Matematika 20. Konusning o'q kesimi muntazam uchburchakdan, silindrniki esa kvadratdan iborat. Agar ularning hajmlari teng bo'lsa, to'la sirtlarining nisbati nimaga teng? A)V3:V2 B)42:j3 C) 1: ^3 D) 3:2 21. Uchburchakning tomonlari 4; 5 va 6 ga teng. 5 ga teng bo'lgan tomon qarshisidagi burchakning kosinusini toping. A) — B)— C)1 D)~ 16 '16 в '& 28, 18n^ 162 ifoda natural son bo'ladigan n ning barcha natural qiymatlari nechta? A) 1 B) 3 C) 6 D) 2 29. Teng yonli trapetsiyaning kichik asosi 3 ga, perimetri 72 ga teng. Uning diagonali o'imas burchagini teng ikkiga bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 8,5 B)13 C)7,5 D)T2 22. Bir nechta natural soniarning yig'indisi 77 ga teng. Agar shu soniarning har biridan 4 ni ayirib yig'indi hisoblansa, у 53 ga teng bo'ladi. Yig'indida nechta natural son qatnashgan? A) 8 B) 24 C) 4 D) 12 23. ^2001 1997-1998-2000 +9 ni hisobiang. A)Vl3 B>2 C)V6 D)Vl7 24. Markazi (2; 3) nuqtada joylashgan va radiusi 2 ga teng bo'lgan aylananing tenglamasini ko'rsating. A) x2 + y2 - 4x - 6y = 0 B) x2 + y2 - 6x - 4y + 6 = 0 C) x2 + y2 - 4x - 6y + 9 = 0 D) x2 + y2 - 6x - 4y + 10 = 0 1,6-0,7-1,8 . ,. 25. 14.72.03 n,n9 ^ymatmi toping. A) — B)-L С)— D)~ 5 ' 24 '12 '3 26. a ning qanday qiymatida (a2 + 2)x = a(x - a) + 2 tenglamaning ildizlari cheksiz ko‘p bo'ladi? A)-^T2 B)T2 C)V2;-V2 D>0 a)2f b>S C)1l »>£ 31 .1 - 2cos2x > sin22x tengsizlikni yeching. A)f—+2як;—+21Л k€Z \ 3 3 J + + kez O^-i-nr/c^+ir/rl kez D)f—+як;—+хк\ kGZ 44 4 J 32. Doiraga ichki chizilgan uchburchakning bir tomoni unIng diametriga teng. Doiraning yuzi 289 it ga, uchburchak tomonlaridan blrining uzunligi 30 ga teng. Shu uchburchakka ichki chizilgan doiraning yuzini toping. А) Збтг B)16tt C)20tt D) 64rr 33. Ushbu 1234567891011 ...4950 sonning raqamlari yig'indisini toping. A) 320 B)310 C) 335 D) 330 9 34. x2—ax+a = 0 tenglamaning ildizlardan 14 biri 2 ga teng. Uning ikkinchi ildizini toping. A) 7 B)6 C) 8 D)-7 . f Jr > 49, „ 27. Agar tg —+ a =— bo Isa, tga ning \4 ) 31 qiymatini toping. A)— B)-— C)-— D) — 40 ' 40 9 ' 9 35. AB(0; 1; 3,5) va BC(2; 7; 12,5) vektorlar paralleiogrammning qo'shni tomonlari. Uning AC va BD diagonallari orasidagi burchakni toping. .. 46 98 A) arccos— B) arccos— 7 99 '99 94 ( 98 C) arccos— D) arccod-—J 52
2010 yilning testlar. 122 varianti. 3d+ 2 36.-----= 2b tenglama 6 ning qanday x-1,5 qiymatlarida manfiy yechimga ega bo'ladi? A) (-»; 0) и О C)(-|;3) VARIANT №122 1. (b - c)(b2 + be + c2) ifodaning b = Vs va c = bo'lgandagi qiymatini hisobiang. A) 8 B) 2 C) -8 D) -2 2. i, j va к - koordinata o'qlari bo'ylab yo'nalgan blrlik vektorlar va a = 5/ + ^2~j-3k bo'lsa, a vai vektorlar orasidagi burchakning kosinusini toping. 4 B)| c)i 3. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi burchak arccos — ga, og'maning tekislikdagi 25 proyeksiyasi 14 gateng. Perpendikularning uzunligini toping. A) 14 B) 48 C) 28 D) 36 . . 3 . ,. 2sinor+sin2or . 4. Agarcosa=---bo Isa,-------------ning 10 2sina-sin2or qiymatini toping. A) — ' 14 C) — 26 B)y D) — '13 _______________________Matematika 5. x2 - x - 6 kvadrat uchhadni chiziqli ko'paytuvchilarga ajrating. A)(x + 3)(x-2) B)(x-3)(x + 2) C)(x + 3)(2-x) D)(x + 2)(3-x) 6. 4./Д--+ 8 + З-Ло ni V 2 2V3-V10 soddalashtiring. A) 10 B)2-3Tl0 С)-10 D)3i/io -2 7. A + 2sin2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l)M^+^,*eZ B)(-l)M^-+at,*eZ 0)(-l)w^y,^z D)(_ir£+^,i6z 6 2 8. />9=’^’-’° = _L-tenglamani yeching. A)1;9;A B)1;9 C)1; — D>9; — ' 81 ' 81 9. cosa =—, 0<a<— bo'lsa, 18 2 6cos—qanchaga teng bo'ladi? A) 3 B) 5 C) 6 D) 4 10. Isinx + 11 > 1,5 tengsizlik x ning (0; tt) oraliqqa tegishli qanday qiymatlarida o'rinli bo'ladi? . ft 5x q. t 5it A) — <x< — B) — < № — ' 6 6 6 6 m Tt ' - 2>r It 2.T C)-<x<— D) — <x< — 3 3 3 3 11. A rap f (x) = (2x - -1 )(4x + -1) bo'lsa, f () ni toping. A) 4,5 B)-1 C)-4,5 ’D)1,5 53
2010 yilning testlar. 122 varianti. Maternatika 12.0'suvchi arifmetik progressiyaning dastlabki uchta hadining yig'indisi 24 ga teng. Shu progressiyaning ikkinchi hadini toping. A) 8 B) aniqlab bo'lmaydi C)10 D) 6 13. a = log9e112 bo'lsa, log72 ni a orqali ifodalang. A) — B)~ C) — D)~ 2a-l a-4 2a-l 3-a 21. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchaklari uchidan tushirilgan balandiiklari 7 va 24 ga teng. Shu uchburchakning yuzini toping. A) 84 B) 168 C) 56 D) 175 22. Agar kesmaning bir uchi A(1; -5; 4), o'rtasi C(4; -2; 3) nuqtada bo'lsa, ikkinchi uchining koordinatalari qanday bo'ladi? A) (7; -1; 2) B) (6; 5; 3) C) (5; 4; 6) D) (7; 1; 2) Руц- 1 14. Nechta tub son 1 < ——- < 2 3x-13 tengsizlikning yechimi bo'ladi? A) 4 B) 5 C)1 D) 3 15. a = , b = i/sF vac=^/sj sonlarni o'sish tartiblda joylashtiring. A)a<c<b B) b < c < a 23. у = 4 - V4x+1 funksiyaning grafigiga x0 = 2 nuqtada o'tkazilgan urinma va koordinat o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. A) — 16 B) — ' 6 C) c < a < b 0) c < b < a 16, (ax + 2y)(3x + ₽y) = ух2 + б|- xy + y2 ayniyatdagi noma’lum koeffitsentlardan biri у ni toping. A) 7 B) 2 C) 5 D) 4 17. Hajmi 8^3 ga teng bo'lgan muntazam tetraedrning balandligini toping. A) 4 B) 2^3 C)3 D) 4 18. Arifmetik progressiyada a4 - a2 = 4 va a? = 14. Shu progressiyaning to'rtinchi hadini toping. A) 7 B)6 C) 12 D) 10 19. Va = Vc - Vb bo'lsa, (a + b - c)3 ni toping. A)-27abc B)-81abc Cj-SlaW D)-27abc2 20. Quyidagi ketma-ketliklardan qaysilari geometrik progressiyani tashkil etmaydi? 1) an = 2x", (x t0); 2) cn = ax", (ax # 0); 3) -sin60' + 1. A) 3 B)1;3 C) 2 D) 1 C) — 12 D) — 8 24. Katetlaridan biri 8-V2 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining ikkinchi katetiga nisbati 5:3 ga teng. Uchburchakning yuzini toping. A) 20 B)48 C) 12 D) 24 25. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 8 ga, asosining tomoni 12 gateng. Piramida yon yog'iga parallel bo'lib, asosining markazi orqali o'tgan kesimi yuzini hisoblang. A) 72 B) 50 C)45 D) 30 26. - 2,4 + 3-1 - (-2,6) ifodaning qiymatini toping. A)-10,6 B) 12,5 C)3^ D) -12,5 27.434 sonini 13 va 18 ga teskari proporsional sonlarga ajrating. A)192va242 B)224va210 C)150va284 D)252va182 54
2010 yilning testlar. 123 varianti. Maternatika 28. Agar F'(x) = x - 4 va F(-2) = 0 bo'lsa, F(x) funksiyani aniqlang. A) F(x) = 2x2 -4x B) F(x)=-1x2-2x + 2 C) F(x) = x2 -2x D) F(x)=^x2-4x-10 36.f(x) =log^ (x- 1) + V2-xfunksiyaning aniqianish sohasini toping. A)[1;2] B)(1;2) C)[1;2) D) (1; 2] VARIANT № 123 1. —- — ni soddalashtiring. cos(2rr - (!) 29. Teng yonli trapetsiyaning diagonal! 16 ч/з ga teng va u asosi bilan 30° li burchak tashkil etadi. Trapetsiyaning o'rta chizig'i nechaga teng? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 30. Geometrik progressiyada uchinchi va yettinchi hadlarning ko'paytmasi 144 gateng. Uning beshinchi hadini toping A) 6 B)±12 D)-12 31. m ning qanday qiymatida x(x + 4a)(x + b)(x + 4a + b) + m2 ifoda tola kvadrat bo'ladi? A) a2b2 B)±— C)+2ab D) To'g'ri javob keltirilmagan 32. /(x) = -2x2 + 18x2 + 12 funksiya o'sadigan kesmaning uzunligini aniqlang. A) 4 B) 5 C) 4,5 D) 6 33, a ning qanday qiymatida x2 - (a - 3)x + 18 = 0 tenglamaning ildizlarga biri 6 ga teng bo'ladi? A)-12 B) 12 C)-6 D) 6 34. Uchburchakning tomonlari 4; 5 va 6 ga teng. 5 ga teng bo'lgan tomon qarshisidagi burchakning kosinusini toping. A) — B)— C) — D) — '16 46 18 '8 ' cos ft cos/? D)_^_ sin/? sin/? 2. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 40° ga teng. Bu uchburchakning yon tomonlari orasidagi burchakka qo'shni bo'lgan tashqi burchagining qiymatini toping. A) 90° B)100" C) 140° D) 80° 3. Katetlarining nisbati 2:3 kabi bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasii/l82 gateng. Uchburchakning yuzini toping. A) 24 B) 42 C) 36 D) 39 4. f(x) = 1/9-x2 + lg(x -1) - 7x funksiyaning aniqianish sohasini toping. A)(0;«) B)(0;3] C) (0; 9] D)(1;3J 5. (1 + cosx)tg у + 1 = 0 tenglamani yeching. A)-—+ 2ттк, к € Z B) tt + 2ттк, к C Z С) тгк, к £ Z D) it + тгк, к 6 Z 35. Uchburchakni ikkita burchagi yig'indisining kosinusi — ga teng. Uchinchi burchagining 4 kosinusini toping. A)_l B)1 C)| D)-| 6. Quyidagi ketma-ketliklardan qaysilari geometrik progressiyani tashkil etmaydi? 1) a„ = | -2n; 2) a„ = 3-2'n; 3) bn = f- + 1 • A) 1; 2 B) 1; 3 C)1 D) 13 55
2010 yilning testlar. 123 varianti. Matematika 7. Qaysi nuqtada у = x2 + 2x - 8 funksiyaning grafigiga o'tkazilgan urinma у + 2x - 8 = 0 to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi? A)(2; 8) B) [-2; 8) C)(2;-8) D) (-2;-8) 8. у = x2 + bx + 4 parabola b ning nechta butun qiymatida abssissalar o'qiga urinadi? A) Q . B)1 C) 2 D) 3 . 0,13 0,02 0,7 .. 9.---------+ —:-------!— hisoblang. 0,00013 0,0005 0,0014 A) 540 B) 580 C) 620 D)1400 10 .16 - (2c - 1 )2 ni ko'paytuvchilarga ajrating. A) (3 - 2c) (5 - 2c) B) (3 + 2c) (5 - 2c) C) (2c - 3) (2c - 5) D) (3 - 2c) (5 + 2c) 11 .15 va 35 sonlarining eng kichik umumiy karralisi bilan eng katta umumiy bo'luvchisining yig'indisini toping. A) 112 B)114 C)108 D) 109 12. ABC uchburchakda Z A = 30°, AB = 4з , AC = 6. A uchidan tushirilgan balandlikning uzunligini toping. A)|V? B)|V7 C)^ D)£V7 13. Agar /(x) = (3 + — )(11 + 4x) bo'lsa, x /(-•i) ni toping. A)-3 B) 9 C)-5 D) 15 14. f - 2 ni hisoblang. {42-J3 V2 + V3J A) 18 B) 15 C) 12 D) 16 15. Agarrgl— -«]=-— bo'lsa, ctga ning <4 ) li qiymatini toping. А)-— В) — С)— D)-— ’ 35 35 ' 24 ' 24 16. To'rttaa sonning yig'indisi 118 ga teng. Agar birinchi va ikkinchi sonning nisbati 2:3 kabi, ikkinchi va uchinchi sonning nisbati 3:5 kabi va uchinchi ya to'rtinchi sonning nisbati 5:6 kabi bo'lsa, birinchi va to'rtinchi sonning yig'indisini toping. A) 62 B)60 C)59 D) 66 17. ДАВС da Z В = 90°, Z C = 60°. BB, balandlik 2 ga teng. AB ni toping. A) 4 B) 2 02^3 0)242 18. Rasmda MN II AC. MBN uchburchakning perimetri 42 sm. ABC uchburchakning perimetri 84 sm. MBN uchburchakning yuzi 44 sm2. ABC uchburchakning yuzini (sm2) toping. A) 108 B) 99 C) 81 D) 176 19. Muntazam to'trburchakli piramida asosining tomoni 6 -Уз ga va apofemasi 6 ga teng. Piramida hajmini toning. A) 54 B) 108 C)162 D) 324 20. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 8 ga, asosining tomoni 12 ga teng. Piramida yon yog'iga parallel bo’lib, asosining markazi orqali o'tgan kesimi yuzini hisoblang. A) 72 B) 50 C) 45 D) 30 21. n ning qanday qiymatida a (n; -2; 4) va b (n; 3n; 1,25) vektorlar perpendikulyar bo'ladi? A) 6 B)3 C)2 D)1;5 22. Teklslikka og'ma va perpendikulyar tushirilgan. Og'ma va tekislik orasidagi 3 burchak arccos —ga, og’maning tekislikdagi 5 proyeksiyasi 18gateng. Perpendikulyarning uzunligini toping. A) 12 B)^ C)24 Ov d Э 56
2010 yilning testlar. 124 varianti. 23 .26-25 - 25-24 + 24 23 - 23-22 - 19-5 ning qiymatini toping. A) 54 B)0 C) 106 D) 8 24. -4,8:lal = -0,5 tengiikni qanoatlantiruvchi a ning barcha kiymatlarini tbping. A) 9,6 va -9,6 B) 0 C) 2,4 D) 9,6 25. (--+—+—)(y2 - ЗМ + 2) = 0 tenglamaning 6 3 2 manfiy ildizlari nechta? A) 1 B) 2 C)3 D) 4 26. Radius! R ga teng aylanaga ichki chizilgan muntazam oltiburchakning tomonini toping. A) R B)^ C)j3R D)V2f? hisoblang. A) 33 B) 32,97 C) 31 D) 32 28. Quyidagi ketma-ketliklardan qaysilari geometrik progressiyani tashkil etadi? 1) a„ = 2x"; 2) Cn = ax” +1; 3) bn = ( —)n-sin60°. 5 A)1;3 B) 2; 3 C)hechbiri D) 1; 2; 3 29. Arifmetik progressiyaning dastlabki 6 ta hadlari 7, a2, a3, ад, a5 va 22 bo'lsa, a2 + a3 + ад + a8 ni hisoblang. A) 65 B) 60 C) 82 D) 58 /n 30.sinx-osx <—tengsizlikni yeching. 4 A) — + ттк < x < — + тгк, к С 2 '4 4 В)-—+ ттк <x <—+ пк, к С 2 ' 8 8 С)- + ттк<хй — + пк, к€2 ’ 8 8 D) —+ ттк<х< —+ тгк, кС2 8 8 31. Kvadratning tomonini necha marta kamaytirganda yuzi 4 marta kamayadi? A) 5 B)2,5 C)3 D) 2 Matematika 32. Sinfdagi 35 ta o'quvchidan 28 tasi suzish seksiyasiga, 14 tasi voleybol seksiyasiga qatnashadi. Agar har bir o'quvchi, hech bo'lmaganda, bitta seksiyaga qatnashsa, ikkala seksiyaga qatnashadigan o'quvchilar necha foizni tashkil etadi? A) 20 B) 18 C)25 D)15 33. x3(1 + (1 — x) + (1 -x)2 + (1 — x)3 + ...) = 17xz4 -1 (1 < x < 2) tenglamani yeching. A) 0,5 B) 0,4 C) 0,25 D) 0,45 34, f(x) = x + 1 + ctg2x funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping. B) x2 + ctgx + C A)£--tgx + C C)y-ctgx + C D)y + tgx + C 35.4y(5x - y) - (5x - 2)(5x + 2) + 2 ning eng katta qiymatini topina. A) 5 B) 6 C) 2 D) 4 36. x, у - raqamlar; xy va8y esa ikki xonali sonlar. Agar xy6 = 8y bo'lsa, x + 1,75y ning qiymati qanchaga teng bo'ladi? A) 6 B) 5 C) 9 D) 8 VARIANT №124 1. a = log75l 35 bo'lsa. Iog53 ni a orqali ifodalang. A) — 2zi-l a-2 C)^ a-3 0)1^. a-2 2.4x2 - 16x s -7 tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari yig'indisini toping. A) 4 B) 3 C)6 D)5 3. Qadimiy masala. Meshdagi suv Anvarning o'ziga 20 kunga, ukasiga esa 60 kunga yetadi. Meshdagi suv ikkalaslga necha kunga yetadi? A) 15 B)14 0)12 D) 16 57
2010 yilning testlar. 124 varianti. Maternatika 4. X + = 2 ? [x+y = 3, A)1 B)3 C)4 D) 2 5,y=Vsin25x.y’(^-) = ? D) 0 6.1 - 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)(_l)‘Z.+^.ieZ B)(-l)‘f+^-,tgZ 12 2 о 2 C)+^+fflt,fceZ D)+-+M,ieZ 12 6 7. 2--Г-т-з']-1-/-т-б'| ni 3 1.7 J 3 (.5 J soddalashtiring. A) 4 B)m-2 C)3 D)m + 3 * * * * * * 9 10 X2 -3xy -9y! + № kasrni qisqartiring. x x-3y У x + 3y x x+3y D) x x+3y 9. f (x) = x3 funksiyaning (2; 3) nuqtadan o'tuvchi boshlang’ich funksiyasini toping. № Y4 Y4 Y4 A)2L+1 B)A--1 C)±-+3 d>4--3 2 4 2 2 10. To'g'ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzani 3 va 12 ga teng kesmalarga ajratadi. Shu balandlikni toping. A) 12 B) 4 C) 6 D) бТз 11. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 24 ga, asosining tomoni 14 ga teng. lining apofemasini toping. A) 25 B) 28 C) 18 D) 32 12. Daryo oqimi bo'yicha motorli qayiqda 28 km va oqimga qarshi 25 km o'tildi. Bunda butun o'tilgan yo'lga sarflangan vaqt turg'un suvda 54 km ni o'tish uchun ketgan vaqtga teng. Agar daryo oqimining tezligi 2 km/soat bo'lsa, motorli qayiqning turg'un suvdagi teziigini toping. A) 10 B) 12 . C) 8 D)11 13. -4— 15 4,25:0,85 + 0,5 (5,56-4,06) :3 ni hisoblang. A) 10,5 B) 12 C)13,5 D) 16 14. Agar r,?|y—oj = y-bo'lsa, tga ning qiymatini toping. A)--- В)-— C)— Di- li 1 7 12 7 1 30 15. x+------ = — tenglamaning natural У+- 13 sonlardagi yechimida z nimaga teng? A) 3 B) 4 C) 7 D) 2 If 16. у = yy (k < 0) funksiyaning grafigi qaysi choraklar orqali o'tadi? A) il, III, IV B) 1, II va IV С) I valll D) I, II valll 17. Teng yonli trapetsiyaning kichik asosi 3 ga, perimetri 66 gateng. lining diagonali o'tmas burchagini teng ikkiga bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. A) 12 B)10 C) 8 D)7,5 18. --y------V- ning boshlang'ich funksiyasini cos2| — + ll 14 ) toping. A)4^+l]+C B)lfg^ + lj + C C)-4t^ + lj+C D)-lfgf-J + l] + C 58
2010 yilning testlar. 124 varianti. Maternatika 3 19. з-songa teskari sonni toping. 4 A)-3— В)— C)-— D) — ’ 4 15 IS 4 28. cos + cos ~ + y- ni hisoblang. A)0 B)1 C)1 D)^- 20. T,72;V3;vaV4 sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. A) 1;T2 = 74;Тз B) tV3;V2;V4 C) V3 ;T2 = V4 ;1 D) 72 = V?; 7з ;1 29. Har bir ichki burchagi 150° bo'lgan qavariq ko'pburchagining nechta tomoni bor? A) 5 B)7 C) 10 D) 12 30. Koordinat tekisligida x2 + y2 < 4lyl tengsizlik bilan berilgan shaklning yuzini 21. n(n C N) ning 8'l'5^+4n |<asr butun son bo'ladigan barcha qiymatlarini toping. A) 1;2 B) 1 C)1;2;4 D) 2 22. a = logo,28; b = log42; c = log0,90,6; d = 1одз0,8 va I = log0,92 sonlardan qaysilari musbat? A) a, d va I B) b va c С) a, c va d D) c va d 23. Teng yonli trapetsiyaning yon tomoni 41 ga, balandligi 40 ga va o'rta chizig'i 51 ga teng. Trapetsiyaning katta asosini toping. A) 55 B) 65 C) 50 D) 60 24. Tekislikka tushirilgan og'ma va perpendikulyar orasidagi burchakarcsin— gateng. Og’maning 25 uzunligi 75 ga teng. Perpendikulyarning uzunligini toping. A) 21 B)36 C)72 D) 31— 25.413 + 413 + 413 + 413 yig'indining yarmini hisoblang. A) 224 B) 225 C)8-4’2 D)448 26.Tomonining uzunligi 30 + 15-Уз да teng muntazam uchburchakka ichki chizilgan kvadratning yuzini toping. A)1350 B) 1012 C) 506,25 D) 675 27. Vi 1 + 63/2 - ^и-бз/г ni hisobiang. A) 22 B)6 ОЗ3/2 D)Ve toping. А) 4п В)6,5п C)12tt D)8n 31.1 - 2sin4x < cos24x tengsizlikni yeching. A)(ii;£ + ^), kOZ M 2 4 2 ' B)( —+ 2я7с;— +27rfc),.kez 8 8 C)(rrk;^+rrk),keZ D)(-- + ar/r;- + 2ffk), kGZ 4 4 32. Arifmetik progressiyaning barcha hadiari natural sonlardan iborat. Agar a4 = 3 va 20 < a3 < 22 bo'lsa, progressiyaning ayirmasini toping. A) 8 B)10 C)7 D) 9 33. Geometrik progressiya uchun quyidagi formulalardan qaysilari noto'g'ri? 1)b„ = blqn-1;2)b2 = bn-1-bn+2; A) 1 8)1; 3 C)3 D)2 34. Uchburchakning tomonlari 7 va 11 ga uchinchi tomoniga tushirilgan medianasi 6 ga teng. Uchburchakning uchinchi tomonini toping. A) 12 B) 8 C)14 D) 10 35. xi va X2 x2 + 2x - 12 = 0 tenglamaning ildizlari bo'lsa, xf + ning qiymatini toping. A) 12 B) 10 C) 28 D) 11 59
Matematika 2010 yilning testlar. 125 varianti. 36. Agar kvadratning perimetmi 10% ga kamaytirilsa, uning yuzi necha foizga kamayadi? A) 10 B) 11 C)16 , D) 19 VARIANT № 125 1. Agar log4a - log2b = 0 va a2 - 2b2 - 8 = 0 bo’lsa, 2ab ko'paytma nechaga teng? A) 16 B)10 C) 8 D) 12 12^-3,75-4—4,125 2. —---------------ni hisobiang. A) 0,5 B) 1,5 C) 0,6 D) 0,3 3. к ning qanday qiymatlarida ^’-k-25>x+2’5-12’5 = °'sist [2x + y+k = 0 emsning birorta ham yechimi bo'lmaydi? A) 3 B)-5 C)-2 D)6 4. Uchburchak tomonlarining uzunliklari a; b va c a2 = b2 + c2 + t/3 be tenglikni qanotlantiradi. Uzunligi a ga teng tomon qarshisidagi burchakni toping. A) 125° B) 120° C) 135° D) 150° , 0,215-1,6-0215 ... 5. —--------—-y— ni hisobiang. 3,45-3— 25 A) 4,3 B) 0,45 C)-0,43 DM,2 soddalashtiring. A)-7a -Va B) a + Va O-2Va D) 0 7. /(x) = у x3 - 5lnx funksiyaning grafigiga x0 = 2 nuqtada o'tkaziigan urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. A) 3 B) 3,5 01,5 D) 2 8. ^|x-3| + 1 >2|jc—3|—1 tengsizlikni yeching. А)(0;Я) B)P;^] И 4 J О (1;1,5) D>(H) 9. ^9 + 2-720 + ^9-2-^20 ning qiymatini toping. A) 3 B)1 0 4 D)2 10. cos3x + 4cosx > 0 tengsizlikni yeching. А) (-л + 2як;2як),к e Z В) (2як-,л+2лк),ке2 О [у+2^k',~+2лк jfc e 2 D)^-y+2at;y+2^jteZ 11. Ikkita kvadrat yuzlarining nisbati 25:9 kabi Birinchi kvadratning tomoni ikkinchi kvadratning tomonidan 10 birlik uzun. Kichik kvadrat tomonining uzunligini toping. A) 25 B) 15 016 D) 12 12. Arifmetik progressiyaning birinchi va to'rtinchi hadi yig'indisi 26 ga teng, ikkinchi hadi esa beshinchi hadidan 6 ga ko'p. Shu progressiyaning uchinchi va beshinchi hadi yig'indisini toping. A) 20 B) 21 О 22 D) 23 13. Ja-Za^ + b—?~--v +4y[b ni а'2-Ь7г soddalashtiring (a > 6). A) -2b1'2 B) 2a1'2 - 2b1'2 02b1'2 D) -2a1'2 60
2010 yilning testlar. 125 varianti. Matematika 14. Qirrasi 12 gateng bo'lgan kub yoqlarining markazlari tutashtirildi. Hosil bo'lgan jismning hajmini toping. A) 144 B) 288 C)216 D) 169 .. . 9 2sina+sin2r/ . 15. Agar cos a = bo Isa, ning 82 2 sin a -sin 2a qiymatini toping. A) — b)— C)— D) — 182 73 91 146 22. Quyida keitirilgan tengliklardan qaysilari ayniyat? 1) (x + a)(x - b) = x2 - (a - b)x - ab; 2) 12X2 + jr - (8X2 -5y2 - (-1 Ox2 + (5x2 - 6y2)))=-x2+12y2; 3) 6ab + (2a3 + b3 - (3ab2 - (a3 + 2ab2 - b3))) = За3 - ab2 + 6ab; 4) 5a2 - 3b2 - ((a2 - 2ab - b2) - (5a2 - 2ab - b2)) = 9a2-3b , 5) 3a - (2c - (6a - (c - b) + c + (a + 8b) - 16. Agar f(x) = (3 + — )(11 + 4x) bo'lsa, f (- ) ni toping. A) 15 B) 1 C) 9 D)-5 17. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 12 ga, asosining tomoni 10 ga teng, Piramidaning apofemasini hisobiang. A) 14 B) 14,5 C) 15 D) 13 18. Barcha hadlari musbat bo'lgan geometrik progressiyaning birinchi had! 2 ga, beshinchi hadi 18 ga teng. Shu progressiyaning beshinchi va uchinchi hadlari ayirmasini toping. A) 10 B) 12 C) 8 D)11 19. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 40°ga teng. Asosidagi burchakning bissektrisasi va shu burchakka qarama- qarshi tomon orasidagi burchakni toping. A) 60° B) 75° C) 85° D) 65° 20. Agar a va b ixtiyoriy natural sonlar bo'lsa, u holda 2a + 8b ifoda quyidagi soniarning qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? A) 2 B)3 C)4 D) 12 21. Agar у = F(x) funksiya у = f(x) funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'lsa, у = f(-2x) funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping. A)y = -lF(-2x) В) у = 2F(-2x) С) у = -2F(-2x) D)y = F(-2x) 6c)) = 10a + 9b-8c. A) 1; 2; 4 B) 3; 4; 5 C) 2; 4; 5 D) 1; 2; 3 2/ \3 Д a 23. 4 sina -? ' 16 16 24. (2a- 1)(2a+ 1) + 3b(3b- 4a) ning eng kichik qiymatini toping A) —1 B)0 C)-2 D)1 x+2 1-x2 1 x_. . 1-х 1+x2 (x-1)2 1-X2 soddalashtiring. д)Л±1 C)1 D)-L 1-x 1-x x-1 26.0'suvchi geometrik progressiyaning birinchi hadi 3 ga, yettinchi va to'rtinchi hadlarining ayirmasi 168 ga teng. Shu progressiyaning maxrajini toping. A) 3 B)| C)^ D)2 27, AB(-1; -2; -1) va BC(3; 10; 17) vektorlar parallelogrammning qo'shni tomoniari. Uning AC va BD diagonallari orasidagi burchakni toping. Z qc> 94 A) arccos B) arccos— \ 99j 99 _. 98 ... 46 C) arccos— D) arccos— 99 99 61
2010 yilning testlar. 126 varianti. Matematika 28. Ushbu 1234567891011.. .4950 sonning raqamlari yig'indisini toping. A) 320 B)310 C) 335 D)315 29. Tekislikka tushirilgan og'ma va perpendikulyar orasidagi burchak 5 arcsin — ga teng. Og'maning uzunligi 39 ga teng. Perpendikulyarning uzunligini toping. A) 72 C) 36 a D) 27 — ’ 13 30. Tomonlari 1,2, 3, 4 bo'lgan to'rtburchakka ichki va tashqi aylana chizilgan. Uning kichkina diagonalini toping. 31.(a + b-2)(a + b)-(a-b)2 + 1 ni ko'paytuvchilarga ajrating. A) (2a + 1)(2b + 1) B)(2a-1)(2b-1) C) (a + 1)(2b-1) D)2b(a + 1) 32. Umumiy hadi an = — 2 (n C N) bo'lgan 3л+ 1 ketma ketlikning nechta hadi (1,7; 2,2) oraliqqa kirmaydi? A) 8 B)10 C) 4 D) 6 33.2x + 6y - 12 = 0 to'g'ri chiziq va koordinata o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. A) 2 B) 1 C) 3 D) 6 34.1 + 2sin2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l)w—+— ,keZ ' 12 2 В) C) (-1)“-+—,keZ 3 2 D) (-1)‘+1—+як,ке Z 3 35./(x) = sin2x + 2cosx funksiyaning^;^ kesmadagi eng kichik qiymatini toping. A) 0 B)-2 С)-1,5л/з D)-3 36. (x + 6)(x + 4)(x + 2)x ko'paytmaning eng kichik qiymatini toping. A) 9 B)-25 C)-16 D)-9 VARIANT № 126 ЛАВ(-2; -1,5; -4,5) vaBC(4; 7,5; 13,5) vektorlar parallelogrammning qo'shni tomonlari. Uning AC va BD diagonallari orasidagi burchakni toping. 32 f 7/Л A) arccos— B) arccos -— 77 \ 77 J 76 68 C) arccos— D) arccos— 77 77 2. Agar 0 < q < p < к bo'lsa, Ip + ql + Ik - ql - Ik - pl ni soddalashtiring. A) 2p + 2q - 2k B) 2p C) 2p + 2k D) 2q 3. Tomonlarining uzunliklari 6, 7 va 11 ga teng uchburchakning kichik burchagini toping. A) arccos - — I B) arccos— 67 67 C) arccos— D) arccos— ' 154 ' 77 4. (y2 - 1 )2 - (y2 -1 )(y4 + y2 +1) + у ni soddalashtirgandan keyin nechta haddan iborat bo'ladi? A) 5 B) 4 C) 3 D) 6 5. Qaysi javobda sin(-790)°,cos600° va tg475° laming ishoralari, yozilish tartiblda berilgan? A)-,-,+ B) +, + О - D)-,-,- 62
2010 yilning testlar. 126 varianti. Matematika 6. To'g'ri burchakli uchburchakning kateti 7 ga, uning gipotenuzaga proyeksiyasi 1,96 ga teng. Ikkinchi katetning uzunligini toping. A) 12 B)16 C) 24 D)15 , fx2+y!-xy = 1, - „ 7. 1 J 1 = ? [x+y = -2. A)-1 B)1 C)-3 D)2 8. Muntazam to'rtburchakli piramidaning yon qirrasi 6 ^2 ga, yon qirra va asos tekisligi orasidagi burchak 45° ga teng. Piramidaning hajmini toping. A) 144 B) 96^2 C) 192 D) 72 9.2sin43°cosl 7° + 2sin232° - 1 ni hisoblang. 4 C)1. D) 10. ABC uchburchakning A burchagi 45° ga, BC tomoni 3 v'2 ga teng. Shu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini toping. A) 2 B) 1 C) 6 0)3 13. /(x) = 1 - 3cos2x - kcos2x funksiya к ning qanday qiymatida o'zgarmas bo'ladi? A)-2 B)-3 CJ-1.5 D)-1 14. Uchburchakda medianalar kvadratlarining yig'indisini tomonlari kvadratlari yig'indisiga nisbati nechaga teng? A)(-°°;0) B)(-;3) C)1 D)| 15. sin6x - 4sin2x < 0 tengsizlikni yeching. A)f--+at,—+A],keZ V 4 4 J В) I|,fce Z A 2 ) C)f-+<— + лк \,keZ 14 4 ) D) [xk^+xk^keZ 16. Ikkinchi hadi 6 ga teng, birinchi uchta hadining yig'indisi 26 ga teng o'suvchi geometrik progressiyaning uchinchi va birinchi hadlari ayirmasini toping. A) 15 B)16 C) 14 D)13 17. Iog,<2log2x2 = log4x2 tenglamaning yechimlari ko'paytmasini aniqlang. A>1 C)’i D|5 18. у = Inx funksiyaning grafigiga abssissasi Xo = 1 bo'lgan nuqtada urinma o'tkazilgan. Urinmaning abssissasi 14 ga teng nuqtasi ordinatasini toping. A) 13 B) 12 C) 15 D) 14 ... f л 1 41 , „ . 11. Agar tg —+a = bo’lsa, ctga ning \ 4 J 19 qiymatini toping. A) — B) — C)-— Ob- it 30 11 30 19. Agar bo'luvchi x - 2 ga, bo'linma x -1 ga, qoldiq 4 ga teng bo'lsa, bo'linuvchi nimaga teng? A))? + x-1 B)x2-6 C) x2 - 3x + 6 D) x2 - 5 20. Ikki sonning ayirmasi 5 ga teng. Agar shu 12. Konusining o'q kesimi teng tomonli uchburchakdan, silindrniki esa kvadratdan iborat. Agar ulaming tola sirtlari tengdosh bo'lsa, hajmlarining nisbatini toping. A) 1:3 B) 2:3 С)72:7з D)1:T2 sonlardan kattasining 20% i kichigining -A qismiga teng bo'lsa, shu sonlami toping. A) 36 va 41 B) 30 va 35 C) 63 va 68 D) 45 va 50 63
2010 yilning testlar. 126 varianti. Matematika 21. Agar 2*+1 = 4y va x + у = -4 bo'lsa,6y - x ni toping. A) 2 B)-1,5 C)4 D)-3 22. JL- kasrning maxrajini irratsionallikdan qutqaring. . гТз-Зл/г+Тзо 12 гУз + з-Уг-Узо B) 12 зУ2-2Уз + у30 12 D) зУг-гУз-Узо 12 28. x2 + y2 + 4x - 6y - 3 = 0 tenglama bilan berilgan aylananing markazini toping. A) (-2; 3) B) (2;-3) C) (4;-3) D) (-4; 6) 29. ^гУгУг ni hisobiang. А) Уз2 В) УТб С) У8 D) Уб4 30.0,8 ga teskari bo'lgan songa qarama- qarshi sonni toping. A)-0,8 B) 1,25 C)-1,25 D) -1,2 31. Muntazam yigirmaburchakning yuzi 16 ga, unga ichki chizilgan doiraning yuzi 4tt ga teng. Yigirmaburchakning perimetrini toping. 23. Quyidagi ketma-ketlikiardan qaysilari geometrik progressiyani tashkil etmaydi? 1) an=|-2"; 2) a„ = 3'24’; 3) bn= -j + 1. A)1;2 B)1,3 C)1 D) 13 24. a = , b = V®3 va с = (Уз)г sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. A) a < b < c В) a < c < b С) c < b < a D) c < a < b A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 32. (x2 — x — 1 jfx2 — x — 7) S-5 tengsizlikning eng katta butun va eng kichik butun ildizlari ayirmasini toping. A) 4 B) 6 C) 2 D) 5 33. у = 4x2 + 4x + 1 va у = 2x + 1 funxsiyalar grafikiari kesishish nuxtalarining koordinatalarining yig'indisini toping. A)-0,5 B) 1 C)0,5 D)1,5 fj-f’+flf’ 34. 343 y .— nj hisobiang. V187l44 A —^B ( 0 J C A) — B)- • С)- D)- '16 2 7 3 35. tg1°-tg20-. ..tg88°-tg89’ ni hisobiang 25. ' OA = AB, Z ABC -? A) 120° B) 150° C)140° D) 135° — 4y — 5 26. 4—r-2— ni qisqartiring. У -i А)2г5 C)-^ D)2±l y+1 y-1 y-1 ' y-1 A) 0 B)- 2 C)1 D) hisoblab bo'lmaydi 36. у = (2x - 4)tgx funksiyaning hosilasini toping. • \0 2.Г-4 „ 2x—4 A) 2tgx + — B) 2tgx - — sm x sm x 27. a = У2,b = Уз va с = Уэ sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. A) a < b < с В) c < b < a С) a < c < b D) b < a < c C)2tgx+^- D)2tgx-^- COS X COS X 64
Matematika 2010 yilning testlar. 127 varianti. VARIANT № 127 „ C0Sa-2sin3a-C0S5a ., . . 8. ifodani 1. (x - 2)x(x - 3)(x + 1) = 40 tenglama haqiqiy ildizlarining yig'indisini toping. A) 2 B) 5 C)-4 D)-1 2. [1; 3] oraliqdagi maxraji 3 ga teng bo'lgan barcha qisqarmaydigan kasrlarning yig'indisini toping. B) 8 C)8i D) 9 3. Muntazam yigirmaburchakning yuzi 16 ga, unga ichki chizilgan doiraning yuzi 4tt ga teng. Yigirmaburchakning perimetrini toping. A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 4. 210 + 312 yig'indining oxirgi raqamini toping. A) 9 B)5 C)1 D) 4 5.1 - 2cos2x > sin22x tengsizlikni yeching. A)(-+iTk; — + nk), kGZ 4 4 B)(-- + 2nk;| + 2TTk),keZ C) (i+TTkin + nk), kGZ D) + ттк; —+ nk), kCZ 2 2 sin5a-2cos3a-sina soddalashtiring. A) tg3a B) 2 C) 1 D) ctga 9. Nolga teng bo'lmagan x, y, z sonlar ko'rsatilgan tartibda ishorasi o'zgaruvchi geometrik progressiyani, x + у; у + z; z + x sonlar esa arifmetik progressiyani tashkil etadl. Geometrik progressiyaning maxrajini toping. A)-2 B)-1 Q-3 D)-4 10. x + у = ^2+7з7 ;ху=1.х5у + х/-? A) 51 В) 18 С) 47 D) 29 11. Bir son ikkinchi sondan 6 ta ortiq. Ularning o'rta arifmetigi 23 ga teng. Shu sonlardan kattasini toping. A) 27 B)23 C) 26 D) 33 12. ДАВС da Z В = 90°, Z C = 60°. BB, balandlik 3 ga teng. AB ni toping. A) 12 B)6 С)бТ2 О)б7з 13. Agar bo'luvchi x - 2 ga, bo'linma x-1 ga, qoldiq 4 ga teng bo'lsa, bo'linuvchi nimaga teng? A)x2 + x-1 B)x2-6 C)x2-3x + 6 D)x2-5 14. ABCD trapetsiyaning o'rta chizig'i uni o'rta chiziqlari 13 va 17 bo'lgan ikkita trapetsiyaga ajratadl. ABCD trapetsiyaning katta asosini 6. Ildizlari 4 +77 va 4 -77 bo'lgan, kvadrat tenglama tuzing. A) x2 + 8x + 9 = 0 B) x2 + 9x - 8 = 0 C)x2-8x + 9 = 0 D)x2 + 8x-9 = 0 7.4cos22x - 2,5 = cos4x.tenglamani yeching. A)±^+T’nez B)|+^,nez cjj+^.nez 71 71П -> d -+—,nez ' 6 2 toping. A) 19 B) 21 C) 18 D) 30 15. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi bilan ikkinchi yon tomoni orasidagi burchak 20 ga teng. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagini toping. A) 50° B) 48° C) 55° D) 58° 16. Agar rd — - a I=—bo’lsa, tga ning к 4 J 11 qiymatini toping. A)-— B)-— C)— D) — 1 24 1 35 ' 35 ' 24 65
2010 yilning testlar. 127 varianti. Maternatika 1 + m4 m2 + 1. .. . .... 17. (m —- ) ni soddalashtinng. ПГ -1 /77—1 A) — B) — m + 1 1-/77 C) m -1 D) 1 18. Agar geometrik progressiyaning dastlabki 4 ta hadiga mos ravishda 1; 1; 4 va 13 sonlarini qo'shsak, uiar arifmetik progressiyani tashkil etadi. Geometrik progressiyaning maxrajini toping. A) 3 B) 4 C) 2 D) -3 19. Bir nechta natural sonlarning yig'indisi 60 ga teng. Agar shu sonlarning har biriga 2 ni qo'shib yig'indi hisoblansa, u 78 ga teng bo'ladi. Yig'indida nechta son qatnashgan? A) 9 B) 18 C) 5 D) 16 20. /(x) = x - — funksiyaning (6; 2) nuqtadan o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping. у2 у3 Y2 Y3 A) — -— + 20 B)—+ —-56 2 6 2 6 y2 y.3 y2 j.3 C)2L-2L+18 D) — - — -18 2 6 '26 24. /(x) =-2L_ x2 + 1 funksiyaning grafigiga Xo = -— nuqtada o'tkaziigan urinmaning OX o'qi 3 bilan tashkil qilgan burchagini toping. A) 60° B)30° 0)150° D) 120° 25. Uchburchakli piramida asosining tomonlari 11,13 va 20 ga teng. Lining barcha yon qirralari asos tekisligi bilan 60° burchak tashkil qiladi. Piramidaning balandligini toping. A)“A B)^ 0^ D)^ 6 12 18 '12 26. Agar x < у < z bo'lsa, lx - yl - Iz - yl - Iz - xl ni soddalashtiring. A) 2z - 2y B) 2y - 2z C) 2x D) 2y 27. m ning qanday qiymatida x(x + a)(x + 4b)(x + a + 4b) + 100m2 ifoda tola kvadrat bo'ladi? A) — 100 B) Bunday qiymat mavjud emas. 0 To'g'ri javob keltirilmagan. „ [4(x-3)-3<8x+1 21. j , tengsizhklar |2+x(x+3)<(x+2)2+5 sistemasini yeching. A) (-4; «) B) 0 C) (4; 7] D) [-7; -4) 22. Tekislikka tushirilgan og'maning uzunligi 75 ga, uning tekislikdagi proyeksiyasi esa 72 ga teng. Og'ma va tekislik orasidagi burchakni toping. 7 24 A) arcsin— B) arcsin— 25 25 7 12 C) arctg— D) arccos— D)±T 28. Uchburchakli muntazam piramida asosining tomoni 24 ga teng. Yon yog'i asos tekisligi bilan 30° li burchak hosil qiladi. Piramidaning balandligini toping. A) 12 B) 4 C)6 D) 8 29. Tomoning uzunligi 16 + 8>/з ga eng muntazam uchburchakka ichki chizilgan kvadratning yuzini toping. A) 384 B)192 C) 288 D) 144 30. x2 + у2 - 4x - 6y - 3 = 0 tenglama bilan berilgan aylananing radiusini toping. 23. a ning qanday qiymatida faqat bitta (x; y) xx... [x + y = a, , ... juftlik | tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi? A)|i“ B)-1;1 C)-3; 3 D)-3 A) 3 B) 5 C)6 D) 4,2 31. Son o'qida 4,2 sondan masofasi 17 dan oshmaydigan songacha bo'lgan oraliqda nechta butun son mavjud? A) 21 B) 35 C) 32 D) 34 66
2010 yilning testlar. 128 varianti. Maternatika 32. |x -14| log2(x - 4) = 3(14 - x) tenglama ildizlarining yig'indisini toping. A) 26 B)42 C) 24 D)30-l 8 2) f(x) = — ,k#0, kx + b>0 F(x) = kln(kx + b) + C; 3) f(x) = екх+ь, к * 0 F(x) = 1 ekx+b + C; 33. Agar/(x) = (2x + 3)(^-3) bo'lsa, /(-1) ni toping. A) 6 В) 0 C) -3 D) -6 34 V^24+V8T + Vi92+3V-375 nj V- 375 hisoblang. A)--®1 ' 125 B) 2 C)-1 D)-“ ' 125 35. + г оtengslzlikning №-7x+12 butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 1 B) 4 C) 3 D) 2 36, Olti haddan iborat geometrik progressiyaning dastlabki uchta hadining yig'indisi 168 ga, keyingi uchtasiniki esa 21 _ ga teng. Shu progressiyaning birinchi hadini toping. A) 96 B) 86 C) 126 D) — ' 2 4) f(x) = sin(kx + b), k# 0 F(x) = —1 cos(kx + b) + C; 5) f(x) = e2* - cos — F(x) =—e2x - 3sin -jj- + C. 3 2 3 A) 1; 3; 5 B) 3; 4; 5 C) 1; 3; 4 D) 2; 3; 4 3. < x - 4 tengsizlikni yeching. x+4 A) (-4; 4) B)(—;-4) C) 0 D) (0; 4) 4. Ushbu 31323334...7980 sonning raqamlari yig'indisini toping. A) 460 B) 453 C) 473 D) 480 5. (x2 + x+1/r>+3x+4)<otengslzlikning x2 + 5x+6 butun sonlardan iborat yechimlari nechta? A) 4 B) 5 C) 2 D) 3 6. Berilgan to'rtta sonning har biriga 3 ni qo'shib, so'ngra ularning har birini 2 ga ko'paytirib chikach, hosil bo'lgan sonlar yig'indisi 62 ga teng bo'ldi. Berilgan sonlar yig'indisi nechaga teng? VARIANT № 128 A) 23 B) 20 C) 18 D) 21 1. Paroxod daryo oqimi bo'ylab 48 km va oqimga qarshi shuncha masofani 5 soatda bosib o'tdi. Agar daryo oqimining tezligi soatiga 4 km bo'lsa, paroxodning turg'un suvdagi tezligini toping. A) 12 ' B) 16 C) 20 D) 24 2. Boshlang'ich funksiyani topish uchun quyida keltirilgan formulalardan qaysilari to'g'ri? l)f(x) = x₽, p^-1 F(x) = pxp+1 + C; 7. Agar kamayuvchini 26 ta va ayriluvchini 12 ta orttirilsa, ayirma qanday o'zgaradi? A) 14taortadi B) 4 ta kamayadi C) 4 ta ortadi D) 28 ta kamayadi 8. (0,2-0,05 - 0,05);0,125 + 0,96 ni hisoblang. A) -2,45 B) 0,64 C) 0,43 D) 3,95 67
2010 yilning testlar. 128 varianti. Matematika 9. 1 - 2cos2x > sin22x tengsizlikni yeching. A)f-+2rr/r,—+2жЛ kCZ лз 3 J B)^+’rk;ir+ irkj, kCZ C)|--+^;-+'»lrl kCZ 4 2 2 J D)f- + ^;—+ xk\ kCZ 4 4 4 J X X X X X x - 10. 1--H----+----F —— H-—’ = 6 3 15 35 63 99 143 tenglamani yeching. A) 13 B) 26 C)16 D) 18 12 1 11.--;=+-=—f=---------=-4ning 2+V3 75-73 2 + 75 qiymatini toping. А)75-7з В) 2 С) 4 d) Vs + Vs" 12. Qaysi nuqtada у = x2 + 2x - 8 funksiyaning grafigiga o'tkazilgan urinrna у + 2x - 8 = 0 to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi? A) (2; 8) B) [-2; 8) C) (2; -8) D) (-2; -8) 13. Yig'indisi 15 ga teng bo'lgan uchta son arifmetik progressiyaning dastlabki uchta hadidir. Agar shu sonlarga mos ravishda 1; 3 va 9 sonlari qo'shilsa,hosil bo'lgan sonlar o'suvchi geometrik progressiyaning ketma- ket hadlari bo'ladi. Geometrik progressiyaning dastlabki 6 ta hadi yig'indisini toping. A)248 B)250 C)252 D) 254 It. и AB = 6 sm, AD = 4 sm, DC = 3 sm, BC-? A) 4 B) 4,5 t)5 D) 5,5 15. к ning qanday qiymatida yi =-x va у г 5 21 = kx--funksiyalarning grafiklari o'zaro 5 parallel bo'ladi? A) — B) — 5 21 C)D)—- ' ' 41 16,(0,75)3^-|V|^ -41 ni hisoblang. A)-1,75 В) 1,5 C)-2 D)-2,75 17. Ilog3xl - log3x - 3 < 0 tengsizlikni yeching. A) (1; «) BH^M) C)(0;1) 18. (3z - x)3 + (x - 2y)3 - (3z - 2y)3 ko'phadni ko'paytuvchilarga ajrating. A) 3(3z - x)(x - 2y)(3z - 2y) B) To'g'ri javob keltirilmagan. C)-3(3z-2y)(3z-x)(x-2y) D) Ko'paytuvchilarga ajralmaydi. .jg 3sina + 2 3 ---------r —--------ifodaning eng katta 5 +cosy? tgy + ctg1? qiymatini toping. A) 4,75 B) 6,25 C) 2,75 D) 3,45 20, Quyidagi tenglamalardan qaysi biri ildizga ega emas? A) 10x2-12x + 4 = 0 B) 6x2-11x + 3 = 0 C) 18x2 + 24x + 8 = 0 D)x2 + x- 6 = 0 21. Tekislikka tushirilgan Og'ma va 12 perpendikular orasidagi burchak arcsin — ga teng. Og'maning Io uzunligi 26 ga teng. Perpendikularning uzunligini toping. A)10— B) 12 C) 10 D) 20 6 68
2010 yilning testlar. 128 varianti. Matematika 22. ^3 + 2^2 ^17-1272 ni hisoblang. A) 2 B)1 D)2^ 4) diagonaliari d, va d2 ga, ular orasidagi burchagi a ga teng ixtiyoriy qavariq to'rtburchakning yuzi S = did2sina formula bilan hisoblanadi; 5) o'xshash figuralar yuzlarining nisbati ularning mos chiziqli o'lchovlari kvadratlarining nisbatiga teng. A)1;3;4 B) 3; 4; 5 C)1;3;5 D)1;2;5 27. Tomonining uzunligi ga teng muntazam (jr A 29 23. Agar tg —+a = — bo'lsa, ctga ning 1^4 ) 11 qiymatini toping. A)± B)_^ C)_± D)2£ '20 ' 9 20 9 uchburchakka ichki chizilgan kvadratning yuzini toping. A) 294 B) 147 C)220,5 D) 110,25 28. Quyidagi mulohazalaming qaysi biri natural sonlarga nisbatan noto'g'ri? 24. m ning qanday ., [x-y=m-1 . , . qiymatlanda-l у 3/n 4tenglamalar sistemasining yechimi koordinat tekisligining I choragiga tegishli bo'ladi? A) (2; «о) B) ») C)(|;2) A) Oxirgi raqami 0 yoki 4 bo'lgan son 4 ga. bo'linadi. B) Faqat o'ziga va birga bo'lingan son tub son bo'ladi. C) Berilgan sonlarga bo'linadigan sonlaming eng kichigi bu sonlaming eng kichik karralisi bo'ladi. D) Oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lgan son 5 ga bo'linadi. 29,0^'^.0.2-1nlhisoblang. 4-25° a 25. у ning qanday qiymatlarida —j-- kasrning qiymati (-1; —) oraliqqa tegishli? A)(-bl) B) To'g'ri javob keltirilmagan. C)(-1; 2) D)(0; 2) 26. Quyidagi tasdlqlarning qaysilari to'g'ri? 1) uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi R = (a, b, c - uchburchakning tomonlari, S - uchburchakning yuzi) formula bilan hisoblanadi; 2) radiusi R ga, rnarkaziy burchagi a ga teng doiraviy sektoming yuzi S _p2 = a formula bilan hisoblanadi; 3) tomoni 180 a ga, burchaklaridan biri a ga teng rombning yuzi S = a2sina formula bilan hisoblanadi; A)i B)ll C) 0,5 D) 1,25 30. To'rtburchakii muntazam piramida asosining tomoni 2 marta kattalashtirildl, balandligi esa 2 marta kichiklashtirildi. Hosil bo'lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping. A) 4:1 B) 1:2 C)1:1 D)2:1 31. V2 + 2cos2x = 0 tenglamani yeching. k) (“D —+—,AeZ 8 2 B) ±—+ nk,kz Z 8 C) ±—+лк,ке Z 8 D)(-l)‘** —+—.keZ 8 2 69
2010 yilning testlar. 129 varianti. Maternatika 32. A(-4; 1; 1), B(1; 4; 0), C(1; -2; 2) va D(-5; -5; 3) nuqtalar berilgan. AC va BD vektorlar orasidagi burchakni toping. A) 60° B) 90° C) 45° D) 30° 33. Ikki xonali son o'zmmg raqamlari yig'indisidan 4 marta katta. Raqamlari kvadratlarining yig'indisi 80 ga teng. Shu ikki xonali sonning kvadratini hisoblang. A) 196 B) 7056 C)169 D) 2304 34. ABC uchburchakda Z A = 30°, AB = 7з , AC = 4. A uchidan tushirilgan balandlik uzunligini toping. A)yV21 B)|V21 OyVJT D)yV21 3. a > 0; b < 0; lai # Ibl. Quyidagi ifodalardan qaysi birining qiymati musbat bo'lmasligi mumkin? A)a-b B) la + bl C) a3b2 D)lai - Ibl 4. Agar a C N bo'lsa, quyidagi ifodalardan qaysi birining qiymati har doim butun son bo'ladi? A)^ B)^l О-Ц^ X2 35. /(x) = -x + — funksiyaning (6; 2) nuqtadan o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping. A)-£+—-18 B)-—+—-16 2 6 2 6 № Y^ Y& C)-f + f + 18 D)-^ + ^- + 16 Z 0 d О 5 p) fa"+a/a + 2) 6 5. -—- ]L. ni soddalashtiring. aVa-Va А) 2a"2 B) 2a 1 C) a’’ D) a'3 1 1 36. Agar P =—X-—y-(x + 2u) vaQ =-1х+-1у-(х + 5и) bo'lsa, PQ ni toping. A) 4y B)2y C)^y D)-4y 6./(x)=^L,f'(2)-? A)-1 B)-2 C) 2 0)1 7. (a + b)(a + b + 1)- (a-b)(a-b-1) ni ko'paytuvchilarga ajrating. VARIANT №129 1. Tekislikka og'ma va perpendikular tushirilgan. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 12 ga, perpendikulaming uzunligi 35 ga teng. Og'ma va perpendikular orasidagi burchakni toping. .. 12 24 A) arcsin — B) arccos — 37 37 C) arctg y| D) arcsin Ц- A) 4a(b +1) B) 2(a + b)(6 + 1) C)2a(2b+ 1) D) 2a(b- 1) 8. A(12; 20) aylanadagi nuqta, C(5; -4) nuqta aylananing markazi bo'lsa, aylananing radiusini toping. A) 15 B) 16 C) 17 D) 25 9.12 va 312 sonlarning umumiy bo'Iuvchilari nechta? A) 4 2. Agar tga = --bo'lsa, 2cosig~sln2? n| 2 2sin2ct-sin2a B) 2 C)6 hisoblang. A)1 B)2 C)-4 D)-l D) 3 70
2010 yilning testlar. 129 varianti, Maternatika 10. Muntazam to'rtburchakli piramidaning balandligi 24 sm, apofdmasi esa 26 sm. Piramida asosining perimetrini loping. A) 48 B) 40 C) 80 D) 96 № 11. /(x) = -x+— funksiyaning (6; 2) nuqtadan o'tuvchi boshiang'ich funksiyasini toping. A)- —+-—18 2 6 C)--+—+18 2 6 -—16 6 B)-2 D)“V+T+16 2 6 12. Agartgl—+al = ~— bolsa, ctga ning qiymatini toping. A)-^ B)-£ C)3i D)35 24 35 35 24 13. Agar a (1; -1; 3) vab(4; 3; 0) bo'lsa, a ning qanday qiymatida 4a + ab vektor b- a vektorga perpendikular bo'ladi? A)2,1 B)1 C)| D)-± 14. 7 + 5^2 + ^-7~TS’n' soddalashtiring. A) 2 B) -1 C) 2^2+1 D)-2 + 15. Цт^п! qisqartiring. y^-x2'’ A)x^+y^ B)^A 16. Katetlaridan biri 4 ^2 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining ikkinchi katetiga nisbati 5:3 gateng. Uchburchakning yuzini toping. A) 20 B) 48 C) 12 D) 24 17. Trapetsiya asoslarining uzunliklari 28 va 12 ga teng. Trapetsiya diagonallari o'rtalarini tutashtiruvchl kesmaning uzunligini aniqlang. A) 8 B)10 C)6 D)9 18. Nolga teng bo'lmagan x, y, z sonlar ko'rsatilgan tartibda ishorasi o'zgaruvchi geometrik progressiyani, x + у; у + z; z + x sonlar esa arifmetik progressiyani tashkil etadi. Geometrik progressiyaning maxrajini toping. A)-2 B)-1 C)-3 DM 19. Uchburchakning tomonlari 11 va 23 ga, uchinchi tomoniga tushirilgan medianasi 10 ga teng. Uchburchakning uchinchi tomonini toping. A) 30 B) 15 О 25 D) 28 20.0,0000087 sonini standart ko'rinishda yozing. A) 8,7-1 O'6 B) 8,7-107 О 8,7-1 O'6 D) 8,7-1 O'7 21. 7з - 2sin2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l)‘y+M,iteZ В)(-1)‘-^-+ЛЛе2 C)(-l) —+—,*eZ o 2 D)(-l)‘—+-fc,*eZ 12 2 22. Muntazam to'rtburchakii piramidaning hajmi 19200 ga, balandligi esa 9 ga teng. Piramida apofemasi uzunligini toping. A) 27 B) 39 C) 41 D) 36 23.17-11 -14 11 + 27-23 - 24-23 + 21-19- 18-19 ni hisoblang. A) 159 B) 165 0 203 D) 143 24. у = x2 + px + q parabola x = 5 nuqtada Ox o'qiga urinadi. — ni toping. P A) 1 B)-2 0 2,5 D)-2,5 71
2010 yilning testlar. 130 varianti. Matematika 25. a ning qanday qiymatlarida ax + 2y = 3 va Зх - у = -1 tor'g'ri chiziqlar kesishadi? A) a/2 B)a = 0 C)aM D)aCR 1 '2 1 34. =• + -=—==- ==• - 4 ning 2 + Тз V5-V3 2 + 75 qiymatini toping. 26. у = Jlxl-3 + funksiyaning * <10-X aniqlanish sohaslni toping. A) (3; 10) U {-3} B) (-»;-3]U [3; 10) C)[-3;10] D)(-10; 3] 27. Agar x va, z orasida x2 + z2 + x + 2z + 1-^=0 munosabat o'rinli bo'lsa, x-z ning qiymati qancha bo'ladi? A) 0,5 B)-0,8 C) 0,25 D) 1 28. /(x) = 7з -sinx + cos—. /'f—1 = ? J 3 2» ^6^ A) 0,5 B)^ C)0 £ ' 2 29. 3x2 < 16x - 5 tengsizlikning butun yechimlari ko'paytmasini toping. A) 120 B)12 C) 24 D) 30 30. Perimetri 28 bo'lgan uchburchakning bissektrisasi uni perimetrlari 16 va 24 bo'lgan uchburchakiarga ajratadi. Berilgan uchburchakning bissektrisasini toping. A) 8 B) 5 C) 7 D) 6 31. Aylanaga tashqi chizilgan to'rtburchakning uchta ketma-ket tomonlari nisbati 1:2:3 kabi. Agar to'rtburchakning perimetri 24 ga teng bo'lsa, uning eng kichik tomonini toping. A) 3,6 B) 4 C) 3 D) 4,5 32. Agar hadlari haqiqiy sondan iborat bo'lgan o'suvchi geometrik progressiyaning birinchi uchta hadi yig'indisi 7,ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa, shu progressiyaning beshinchi hadini toping. A) 12 B) 20 C)6 D) 16 33. к ning qanday qiymatida lln(x + 15)1 = -(x + к + 4)2 tenglama yechimga ega bo'ladi? A) 15 B)-10 C)-15 D)10 А)75-7з B)2 0 4 D)7s+73 35. /(-2) = 5 va /(2) = 3 shartni qanoatlantiruvchi chiziqli funksiyani aniqlang. A)/(x)=2x-1 B)f(x)=-lx + 4 O/(x)=-|x + 4 D)/(x) = 2x + 1 36.^8-372-^4 + 55/2 + 1/5-472 ni hisobiang. A) 2+72 B)2-T2 OT2-1 D)3-T2 VARIANT № 130 1.1,25 songa teskari sonni toping. A) 8 B)-0,8 0 0.8 D)-| 2. xi va x2 x2 -13x + 12 = 0 tenglamaning ildizlari bo'lsa, x,xf + xf хг ning qiymatini toping. A) 156 B) 94 0 -156 D) -152 3. Mahsulotning narxi birinchi marta 25% ga, ikkinchi marta yangi bahosi yana 20% ga oshirildi. Mahsulotning oxirgi bahosi necha foizga kamaytirilsa, uning narxi dastlabki narxiga teng bo'ladi? A) 45 B) 48 0 50 D)33^ 4. a va b ning qanday ., .. [6x-15y = b,l , , qiymatlarida J ay-12 ten9'arnaar sistemasi yechimga ega emas? A) a = 10, b = 18 B)a^-10, b = 18 Oa#10, b = 18 D)a#10, b*18 72
2010 yilning testlar. 130 varianti. Matematika 5. Balandligi 12 ga, Asosining radiusi 6 ga teng bo'lgan konusga yasovchisi 4 ga teng bo'lgan silindr ichki chizilgan. Silindr asosining radiusini toping. A) 4 В) 3 C) 2 D) 2,6 6. . 38 47 . ,, 3 4 . , , Agar— + — = a bo'lsa, — + — quyidagilard 11 51 41 51 a an qaysi biriga teng? A) 4 - a B)3-a C)3-| D)2-a 7. у = e“ -sin5x funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan birini toping. A) 8c”'+5cos5x B)8e”'-5cos5x C)—c8'-—cos5a D) + — cos5x 8 5 '8 5 8. ^x-^ = ^sin30’ + sin~ tenglamani yeching. A) 2-' B)0 C) 2 D)| 9. To'g’ri burchakli uchburchakka kvadrat shunday ichki chizilganki, to'g'ri burchak ular uchun umumiy. Kvadratning bir uchi gipotenuzaning o'rtasida yotadi. Agar gipotenuzaning uzunligi 24 ^2 ga teng bo'lsa, kvadratning perimetrini toping. A) 42 B) 32 C) 36 D) 48 10. ^в+з-Уг-^ё-з-Уг-Тб+ТУг ni hisobiang. A)2-i/2 B)3-j2 C)1+j2 D)2 + i/2 11. ABC uchburchakda Z A = 30°, AB = Уз , AC = 6. A uchidan tushirilgan balandlikning uzunligini toping. A)|V7 В)|У7 C)^- O7V7 111 Э 3 a2-b2 IJ —; Г+Э2Ь2 - a2 - b2 1 44-»^ ™ a2 + b2 soddalashtiring (b > a > 0). A) 27a B) 2v/b C)2(Vb-^) D)2(Va-Vb) 13 1 1 x-2xs - у’ + у _. ( x-y x-i.y2 1 nl ) 4уг soddalashtiring. 2^ + Vy) m 'Ix + Jy С)У?+Уу °4 14. Tekislikka og'ma va perpendikulyar tushirilgan. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 7 ga, perpendikulyarning uzunligi 24 ga teng, Og'ma va perpendikulyar orasidagi burchakni toping. 12 24 A) arcsin — B) arctg — 25 7 C) arcsin ~ D) arcsin — 15. (a + b)(a - b + 1) + (a - b)(a + b - 1) - 26 ni soddalashtiring. A) 2a-2b B) 2b C)2a2-ab2 D)2a 16. AB(1; -1; -2) va BC(3; 7; 14) vektorlar parallelogrammning qo'shni tomonlari. lining AC va BD diagonallari orasidagi burchakni toping. A) 62 arccos— 63 B) ( 62> arccos V 63 J C) 34 arccos— 63 D) 58 arccos— 63 17. Agar uchburchakning A, В va C burchaklari 1; 2 va 3 sonlarga proporsional bo'lsa, В burchakni toping. A) 30° B) 60° C) 90° D) 45“ 73
2010 yilning testlar. 130 varianti. 18. y =---funksiyaning grafigiga Xo =1 6 л-4 nuqtada o’tkazilgan urinma va koordinat o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzini toping. A)^- В)- С)- D)- 8 '2 '4 2 19. Agar x-y = 5vaxy=14 bo'lsa, x3y + xy3 ning qiymati qancha bo'ladi? A) 354 B) 273 C) 742 D) 216 20. To'g'ri burchakli uchburchakka kvadrat shunday ichki chizilganki, to'g'ri burchak ular uchun umumiy. Kvadratning bir uchi gipotenuzaning o'rtasida yotadi. Agar gipotenuzaning uzunligi 24 VF ga teng bo'lsa, kvadratning perimetrini toping. A) 36 B) 48 C) 42 D) 28 , a + b . a°,5 + b0,s 2ewsbw!. . a-2a05b0'5 + b'(a0S-b0'5 a-b ' soddalashtiring. .. 2-fab Ja-Jb A)' r—"r °) г— rr Ja+Jb ia+^Jb C)4a+Jb D) 1 22. (2x - 1 )-(x - 1,5) = 0 bo'lsa, 2x - 1 qanday qiymatlar qabul qiladi? A) faqat B)2yoki0 C)0 yoki 1,5 D)0yoki-1 23. Muntazam to'trburchakii piramida asosining tomoni 6 ^3 ga va apofemasi 6 ga teng. Piramida hajmini toning. A) 54 B)108 C) 162 D) 324 24. Quyidagi tasdiqlaming qaysilari to'g'ri? 1) ikkita o'xshash jism hajmlarining nisbati ularning mos chiziqli o'lchovlari kvadratlarining nisbatiga teng; 2) silindrning hajmi asosining yuzi bilan balandligi ko'paytmasiga teng; 3) shaming hajmi — ж r3 4 ga teng; 4) shar sektorining hajmi |-^ R2H ga teng (H - mos shar segmentining balandligi, R - shaming radiusi); 5) asosining radiusi R Matematika ga, balandiigi h ga teng silindr yon sirtining yuzi 2rrRh ga teng. A) 2; 4; 5 B) 2; 3; 4 C)1;2;4 D)1;2; 5 n3 _. 2n2 — 12 25. ----------(n e N) kasrning natural n sonlardan iborat barcha qiymatlari yig'indisini toping. A) 105 B) 102 C) 124 D) 146 26. Agar 2sin6x(cos43x - sin43x) = sinkx tenglik hammna vaqt o'rinli bo'lsa, к ni toping. A) 24 B) 12 C) 18 D) 6 27. Kichik diagonal! 12-^3 bo'lgan muntazam oltiburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini toping. А)4^3 В)б7з C) 12 D)14 28. 2 - 3lx - 5I = -4 tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. A) 8 B) 7 C) 9 D) 10 29. 279 ni 16 ga bo'lganda qoldiq 7 bo'ladi. Bo'linma nechaga teng? A) 12 B) 13 C) 17 D) 11 30. cos3x + 4cosx < 0 tengsizlikni yeching. А) |-+2л*;—+2flt|,iteZ Д2 2 J В) I-- + 2л*;- + 2Л UeZ Ч 2 2 ) С) (2л^;лч-2Л),4е Z D) (-Д’ + 2л£;2л&), к е Z 31. к ning qanday qiimatlarida у =—1 funksiyaning grafigi C(-2; -3) nuqtadan o'tadi? A)-1 B) 4 C)1 D)1 32.5 va 405 sonlari orasiga uchta musbat son shunday qo'yilganki, natijada u sonlar berilgan sonlar bilan birgalikda geometrik progressiya hosil qilgan. Qo'yilgan sonlaming yig'indisini toping. A) 199 B)195 C) 180 D) 192 74
2010 yilning testlar 130 varianti. Matematika 7 33. Agar arj = bo'lsa, tga ning qiymatini toping A) — 12 B)-H 5 C)-— 12 D) — 5 7r —IQ 34. Nechta tub son 3 < —-— < 5 3 л -17 tengsizlikning yechimi bo'ladi? A) 5 B) 2 C) 7 D) 3 35. 0.21 :(0,05 + ) - 2,5-1,4 ni hisoblang. A) -2,45 B) -2,55 C) -2 D) -3,35 36.1 + 2cos2x = 0 tenglamani yeching. A)(-l),+‘—+—.keZ ' 12 2 B) ± —+^fc,ire Z ' 12 C).(-l)My+-y-,£eZ D) ±—+ лк,ке Z 3 75