Автор: Сергійчук В.  

Теги: упа  

ISBN: 966-7060-36-5

Текст
                    
Володимир Сергійчук

РАДЯНСЬКІ
ПАРТИЗАНИ
ПРОТИ ОУН-УПА
Київ
ТОВ «Українська Видавнича Спілка»
2000

Володимир Сергійчук РАДЯНСЬКІ ПАРТИЗАНИ ПРОТИ ОУН-УПА Київ ТОВ «Українська Видавнича Спілка» 2000
ББК 63.3 (4 Укр) С 33 Володимир Сергійчук Радянські партизани проти ОУН-УПА. — Київ, Українська Видав- нича Спілка, 2000. — 200 с. Пропоновані документи протягом багатьох десятиліть пролежали в спецхранах комуністичної системи під грифом «цілком таємно». Більшовицька партія, як і ті, хто відносить себе до радянських партизанів, боялися розголошувати власне листування про антигітлерівську діяльність українських націоналістів у роки другої світової війни, а також свою активну боротьбу проти патріотів нашого народу, котрі прагнули утвердження Української Самостійної Держави. Дослідження розраховане на всіх тих, хто хоче знати об’єктивну історію України в період другої світової війни. Редактор Валентина Барташ. Автор щиро дякує мешканцям Ґвелфу (Онтаріо, Канада) п.п. Анні Оренчук, Ірині Шадловській, Теодозії Стиран, Ярославу Оренчуку, Михайлу Зреціці, а особливо Дмитру Бицику за фінансову підтримку у виданні цієї праці. І8ВМ 966-7060-36-5 ©Володимир Сергійчук. Передмова, упорядкування ©Григорій Сергійчук. Іменний покажчик © Українська Видавнича Спілка
Організований більшовицькою партією партизанський рух на окупованих наших землях, природно, не міг залишитися байдужим до розгортання очолюваної ОУН боротьби за відродження Української Самостійної Соборної Держави. Діяльність українського націоналістичного підпілля і воїнів Української Повстанської Армії постійно перебувала в полі зору більшовицьких партизанів, що засвідчено великою кількістю архівних документів. Що писали радянські партизани про ОУН-УПА, широкі маси знають, як правило, з мемуарів їхніх командирів. Які оцінки бійцям УПА, членам ОУН даються в них — також загальновідомо: бандити, сокирники, прислужники фашистських окупантів тощо. Але є й такі свідчення радянських партизанів про ОУН-УПА, які до останнього часу були невідомі широкому загалу. Йдеться насамперед про їхні розвідувальні донесення. Ці документи, що весь час зберігалися під грифом «цілком таємно», змальовують далеко не ту картину діяльності ОУН-УПА, як її зображено в партизанських мемуарах. Одним з перших таких аналітичних документів є доповідна записка начальника Українського штабу партизанського руху (УШПР) Тимофія Строкача секретареві ЦК КП(б)У Леоніду- Корнійцю, датована 7 січня 1943 року. В ній детально розповідається про оунівський рух з початку війни, про його мережу на території України. В цьому документі вказується також і на наявність великих збройних формувань українських націоналістів у районах Пинська, Острога, Мізочі, Шумська. Проти німців вони влаштовують окремі засади, з даних, які надійшли до УШПР, видно, що в деяких місцях українські націоналісти створюють свої нелегальні організації для боротьби з фашистськими окупантами під гаслом «За Самостійну Україну без німців». У цьому донесенні важливим свідченням непримиренності українських націоналістів до німецьких окупантів також є те, що вже невдовзі після вступу в Україну «фашистські військові власті не забарилися вжити рішучих заходів до присічення діяльності українських націоналістів по створенню «Самостійної України», арештували Бандеру, вигнали з України інших відомих діячів ОУН і заборонили місцевій фашистській адміністрації залучати бандерівців для боротьби з партизанами, оголосивши їх «небажаними» елементами» (Центральний державний архів громадських об’єднань України — ЦДАГОУ: Фонд 1.— Опис 22 — Справа 75—Аркуш 3). Т. Строкач інформує, до речі, що до його рук потрапив важливий документ гітлерівських спецслужб від 9 листопада 1941 року, в якому З
зазначається: «вважати відтепер небажаними особами українських політичних агентів руху Бандери, за якими вести нагляд і на випадок проведення політичної діяльності — арештувати». - Безперечно, це дуже важливе свідчення в устах керівника українських червоних партизанів про взаємини між націоналістами і гітлерівцями вже восени 1941 року. «Розстріл німцями Бандери (так у документі — В.С.) і репресії стосовно Шептицького, відмова від створення українського уряду, видалення з Києва націоналістичних лідерів і в той же час непомірне пограбування українського населення викликало серед значної частини українських націоналістів озлоблення гітлерівською політикою. На цьому грунті значна частина ОУНівців стала переходити в підпілля, організовуючи свої сили на боротьбу з окупантами». У цитованій доповідній Строкача є ще один досить важливий факт в радянській історіографії — поширення націоналістичного руху на схід і південь України. Побоюючись його, гітлерівці вже в травні 1942 року попереджали сільських старост Василівського району Запорізької області про необхідність затримання причетних до оунівського руху осіб і направлення їх до німецької комендатури. Справді, ОУН змушена була перейти в повне підпілля, оскільки гебітскомісаріати і СД одержали інструкцію знищувати безоглядно українських націоналістів, насамперед бандерівців, застосовуючи до них гостріші заходи, ніж до комуністів. Організаційна робота ОУН за таких обставин спиралась на підпільників-революціонерів, які жили за фальшивими документами на нелегальному становищі. З місцевих кадрів випали всі кон'юнктурники, елемент не бойовий, шкурники, угодовці, залишилась дійсно когорта свідомих борців. Там виростали — з колишніх комсомольців особливо — тверді і відважні націоналісти. Крім чоловіків, до підпільної націоналістичної боротьби починають прилучатися і місцеві жінки. Організація охоплює села, міста, заводи, адміністрацію, пронґизуючи дуже глибоко все громадське життя. Ідеєю діяльності була ідея української самостійності, що випливала з гасла «Воля народам, воля людині», яке стало генеральним кличем української революції. І цим Україна на тлі зудару двох імперіалістичних ідей стала носієм нового суспільного ладу, нових прогресивних ідей (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України — ЦДАВОВУ: Ф.3833. - Оп.1. — Спр.210. — Арк.7, 8). Більшовицькі документи підкріплюють таку оцінку діяльності підпільної ОУН у східних областях. Так, у донесенні наркома держбезпеки УРСР Савченка на ім’я начальника Українського штабу партизанського руху Строкача від 24 травня 1943 року повідомлялося: 4
«Ряд джерел і захоплених нами документів свідчать про те, що, незважаючи на масові репресії німців серед оунівців, зокрема серед прихильників Бандери, останні не тільки не згорнули своєї роботи, а навпаки, перейшовши в підпілля, значно посилили її. Встановлено, що ОУН поширила свою діяльність на всю окуповану територію України. В усі області УРСР ОУН нааправляє своїх емісарів, створює підпільні організації, центри і легіони, закладає склади зброї, боєприпасів і друкарні, готує кадри для збройної боротьби. Новим характерним у тактиці ОУН в даний час є відмова від активних висгупів проти німців з метою збереження кадрів і збирання сил, здатних у зручний момент зі зброєю в руках виступити і проти німців, і проти більшовиків за створення «Самостійної України»... Про діяльність ОУН у Східних областях України відомо, що в ряді пунктів Київської, Житомирської, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Одеської та інш. областей оунівці заклали свої підпільні організації, керовані націоналістами-нелегалами, які прибули із Західних областей України. У звітній доповіді гестапо м. Харкова за грудень 1942 року, захопленому нами, повідомлялося: «Дії українських націоналістів посилились, про що повідомляють з усіх сторін. їхній лозунг — «Свобода без Рад і без німців» — нині у багатьох на язиці» (ЦДАГОУ: Ф.62.— Оп.1— Спр.227 — Арк. 22-24). Старший помічник начальника політвідділу Центрального штабу партизанського руху полковник Конкин ЗО жовтня 1943 року засвідчував: «Протягом 3-х місяців ідуть арешти членів ОУН. Арештовано до 3.000 чоловік, з них у Сумській області — до 280 чол. Серед заарештованих багато вчителів. У Сумській області заарештовані керівники ОУН: заступник Сумського бургомістра Седененко, бургомістр Краснопільського району Мірошниченко — колишній головний бухгалтер Краснопільського млина, головний інспектор школи — Сасунін, Поглядилов і Сонуля, які в Західній Україні організували повстання проти Червоної Армії. Заарештовано 4 перекладачі Краснопільського і Сумського комендантів з української поліції» (там само: спр.182, арк. 114). Самі ж гітлерівці діяльність, яку вели проти них на окупованій території України оунівці, в серпні 1942 р. оцінювали так: «Під головним керівництвом ОУНівського, бандерівського руху перебувають дві групи, а саме, одна у Волинському генерал- губернаторстві, а друга — в Східній Україні. Остання охоплює Київську, Харківську області й Південну Україну. Ряд областей і південна Україна в організаційному відношенні ще значно відстають від Київської області, де вже нараховується близько 1000 чоловік. 5
ОУНівські мельниківські групи створюють враження білііпі поміркованого націоналістичного руху, але в дійсності стосовно пропаганди і методів здійснення цілей їх можна порівняти з бандерівським рухом. Якщо врахувати ту обставину, що вони намагаються бути лояльними, то фактично вони є більш небезпечними, аніж бандерівський рух, який з самого початку виступає відкрито проти Німеччини. Останнім часом і мельниківський рух також почав вести, відкриту пропаганду проти Німеччини» (там само: Ф.І.— Оп.22.— Спр. 77.—Арк.52-53). Для об’єктивного висвітлення збройної боротьби українських націоналістів проти гітлерівських окупантів, зокрема па території Рівненщини, важливим є і доповідна записка групи керівників партизанського руху цієї області на чолі з генерал-майором В. Бегмою. У цьому документі визнається, що на весну 1943 року «північна частина області від залізниці Ковель—Сарни стала також організуючим центром націоналістичного руху». І далі: «Нині з північних районів області найбільш заражені націоналістами: Домбровицький район і особливо села: Ровениця, Янули, Трипугні, Кривиця, Невецьк, Литвиця, Грани та інші, штаб районної організації перебуває в селі Грани, загальна кількість доходить до 250 озброєних осіб при чотирьох кулеметах. Районним керівником є Жук Герасим. Є школа в селі Ровениця до 200 осіб по підготовці військових керівників і там же друкарня. Володимирецький район і особливо села Радожів, Воронки, Цепцевичі та інші, штаб районної організації ОУН перебуває в селі Воронки, загальна кількість доходить до 245 осіб при двох кулеметах. Районним керівником ОУН є Муха Андрій, Володимирецьку організацію ОУН створив Жук Герасим. Висоцький район і особливо села Золоте, Заморочення, Рудня, Мадинь та:іцші, штб районної організації ОУН перебуває в районі Висоцька, загальна кількість доходить до 100 озброєних осіб, районним керівником ОУН є Соловей Антон. Морочанський район і особливо села Мульчине, Островськ, Кухче, Храпин та інші, районним керівником є Молчиць Максим, кличка «Люсік», загальна кількість доходить до 52 озброєних чоловік. Більш дрібніші групи націоналістів знаходяться в Рафалівському і Рокитнівському районах. Найбільш сильне націоналістичне формування так званого Тараса Бульби нараховує близько 6.000 чол. і охоплює своїм впливом Костопільський, Рокитнівський, Степанський, Березнівський райони. До кінця квітня ц. р. штаб Бульби перебував у лісі в районі містечка 6
Городець, а останнім часом заклав штаб у районі Деражно, маючи при собі збройний загін до 1.000 осіб. У селі Кричальськ знаходиться школа військової підготовки до 500 осіб. Друге найбільш сильне націоналістичне формування, так звані «бандерівці» нараховують у своєму складі до 800 озброєних осіб, охоплює райони Деражно—Цумань, штаб розміщено в селі Дюксинь. У районі Дубно, Верби, Костопіль діє стара ОУНовська організація, створена 1934 року Рибак Григорієм — кличка «Юрко Якір», в даний час ним керована і нараховує в своєму7 складі до 700 озброєних осіб. Наприкінці березня цього року з південних районів області у Висоцький, Володимирецький і Домбровицький райони прибув націоналістичних загін під командуванням Булах Євтуха — кличка «Чекол», у складі 600 озброєних осіб. Крім того, на території Ровенської області існує націоналістична молодіжна організація, так звана «Січ», яка нараховує в своєму складі до 3000 осіб, ця організація входить до Т.Бульби і керується особисто ним призначеними людьми» (там само: Спр.75.—Арк.37-40). Саме радянські партизани залишили нам конкретні свідчення про бойові дії УПА проти німців. Так, про це йдеться в донесеннях штабів партизанських загонів Кам’янець-Подільської та Житомирської областей (там само: Ф.62.— Оп.1.— Спр.253.— Арк. 70 — 77). Новим для широкого загалу7 є й те, що наліт на Рівне в 1942 році, коли гітлерівці розбіглися, був організований саме націоналістами. Такі дані підтвердив для радянського командування командир одного із загонів червоних партизанів Шитов. Саме він передав до свого центру, що «двісті січовиків увірвалися до Рівного» (там само: Спр.251 — Арк. 27). Командир партизанських загонів Рівненщини Бегма 9 липня 1943 року повідомляв про бій націоналістів з німцями в селі Хараїмівка Деражнянського району 26 червня, в результаті якого було вбито 11 німців і 19 українських патріотів (там само: Арк. 101). І саме активні бойові дії українських повстанців проти фашистських окупантів змусили радянське командування піти на переговори з ОУН- УПА з метою залучення її підрозділів до скоординованої боротьби. Зокрема, генерал-майор О. Сабуров доручав вести ці переговори командиру чехословацького батальйону, який перейшов на бік червоних партизанів, Яну Налєпці (там само: Спр. 253 — Арк. 20-27). У першому листі УПА до чехословаків, зокрема, вказувалося: «Більшовицькі партизани хочуть прилучити Вас до себе, щоб Ви боролися за справу жидокомупізму, за справу красної Москви 7
Чеські вояки, переходьте до нас, наш клич — Чехія для чехів, Україна для українців. Будемо спільно боротись проти окупантів за визволення своїх націй»(там само: Спр:252.-~ Арк. 73). Але домовленості восени 1943 року не відбулося, оскільки комуністична влада і слухати не хотіла про можливість побудови в післявоєнному7 світі незалежної Української держави. До речі, з цієї причини не дійшла згоди на переговорах між ОУН-УПА і червоними партизанами бригади Бринського в лютому 1943 року (там само: Спр. 258.-Арк. 20-26). Зрештою, про бойові дії УПА проти фашистів було відомо і командуванню Червоної Армії. Так, 4 квітня 1944 один з її генералів — Баландін звертався до українських повстанців у Прикарпатті: «Нам відомо, що ви боретесь збройним шляхом з німецьким окупантом» (ЦДАВОВУ: Ф. 3833. - Оп.1. - Спр.197. - Арк.181). А ось про що йдеться в розвідувальному зведенні Українського штабу партизанського руху № 57 від 12 червня 1943 року: «За даними на 5.6.43 р. Кременецький округ (Кременець — 60 км півн. Тернополя) в квітні 43 р. був об’явлений на надзвичайному становищі через те, що німці в цьому7 окрузі зазнали нападу7 українських націоналістів — «бандерівців». Німці з багатьох населених пунктів були витіснені, і їм вдалося відновити становище за допомогою великих каральних загонів» (ІЇДАГОУ: Ф.1. - Оп.22. - Спр.41. - Арк.25). До речі, уже згаданий Бегма повідомляв 27 липня 1943 року, що в містечко Олика Волинської області прибуло 2500 гітлерівців, знятих зі східного фронту для боротьби з націоналістами (там само: Ф.62. — Оп.1. — Спр.253. — Арк. 115). Про бої «бульбівців» з німцями за Степань (Рівненщина) йдеться в розвіддонесенні № 62 УШПР від 14 липня 1943 року, де же називаються конкретні місця дислокації окремих повстанських загонів, а також їхня кількість і керівники: «Береза» — 400 осіб, «Легенда» — 450, «Єромщень» — 325, «Орел» — 100, «Махорка» — 300. В районі Цуманських лісів розташувалося кілька бульбівських загонів загальною кількістю до 1000 чоловік. Цікаве й таке визнання з цього документа: «Місцеве населення вказаних вище районів (Рівненщина. — В.С.) в основному симпатизує українським націоналістам, тримає застави проти партизан і при появі останніх ставить до відома бульбівців. Українські націоналісти розповсюджують серед місцевого населення листівки за підписом Семена Рубана (йдеться, очевидно, про Максима Рубана — псевдо Миколи Лебедя. — В.С.), в яких зазначається: «Ми за свободу всього народу, польська нація нам не ворог, але польський уряд. Російський народ нам не ворог, але Москва — наш 8
кровний ворог. Ми з ворогами будемо боротися» (там само: Ф.1. — Оп.22. — Спр. 41. — Арк.54). Крім того, важливими е для нас свідчення Семена Руднєва, комісара партизанського, з’єднання Ковпака. У його щоденнику є досить чіткий наголос: українські націоналісти воюють з німцями (там само: Ф.62. — Оп. 1. — Спр.85. — Арк.ЗО). А заступник командира партизанського з’єднання Житомирської області Нирко, зокрема, доповідав 26 квітня 1943 року Строкачу: «В даний час спостерігаються запеклі бої між бандерівцями й німецькими військами, в результаті чого. Степаньський район Ровенської обл. повністю майже звільнений від німців і в районі до 3000 чол. добре озброєних бандерівців. Дуже характерний факт, вияснений нами, що... основний їх ворог — Німеччина, яка в багато разів своїм терором переважає радянську владу, а тому їх (фашистів. — В.С.) треба бити в перш}7 чергу. Одночасно великі бої відбуваються між польськими групами і націоналістами. У даний час німці вирішили створити польську’ народну7 армію й доручити їй вести боротьбу з українськими націоналістами, попередньо добре озброївши цю армію (ЦДАГОУ: Ф.62. — Оп.1. — Спр. 192. — Арк. 78, 78 зв.). Розвідувальне зведення партизанських загонів Кам’янець- Подільської області № 7 від 1 червня 1943 року засвідчує, що в Славуті гітлерівці мобілізують поляків, котрих відправляють до Рівного, де, переодягнувши в німецьку форму; навчають військовій справі» (там само. — Спр.239. — Арк.19). Польська поліція, що перебуває на службі в німців, спровокована виступити проти націоналістів. У Корці польським поліцейським надано право самостійного розстрілу7 мирних жителів (там само. — Арк. 34). На Костопільський кущ, скажімо, німці вислали добре навчений і озброєний батальйон поляків з-за Бугу, котрих визначили «для боротьби з бандерівцями і бульбівцями» (там само. — Арк.24). З донесень радянських партизанів довідуємося, що «багато поляків іде до німців добровільно, вступають в поліцію і разом з німцями знищують українські села і населення. Ведуть боротьбу з націоналістами. У місті Колки Волинської області вся поліція — польська. В середині серпня на ст. Михневичі 150 поляків добровільно пішли в поліцію, з них уже ЗО чоловік одержали зброю. В поліцію німці приймають поляків до 45-річного віку. 9
У Сарнах німці озброюють усіх чоловіків-поляків до 16-річного віку, що там перебувають, причому багатьох озброєних поляків відправляють на Захід. ...В околицях міста Рівне поляки спільно з німцями знищують українські села. Поляки спільно з німцями повністю знищили село Парцеревич Степанського району, вбили багато українців, котрі не мають ніякого відношення до націоналістів» (там само: Ф:68. — Оп.1. — Спр.254. — Арк.36). За таких обставин більшовицька влада вирішила перетягнути поляків на свій бік, і використати їх не тільки проти гітлерівців, а й для боротьби з українськими формуванями. З цією метою комуністичні керівники поставили завдання створити польські радянські партизанські загони на Волині. Для цього дозволялося директивою від 5 травня 1943 року: «Дати поляка, якщо немає, то володіючого польською мовою — назвати поляком» (там само: Ф.62. — Оп.1. — Спр.1281.—Арк.210). Ось таким чином створювалася «база» польських червоних партизанів, а тому й не дивно, що потрібним «керівним матеріалом» могли бути лише ті, хто мав довір’я з боку НКВС. Один з таких керівних діячів — Коханський, котрий «виховував доручену йому головрозвідку в дусі мародерства, пияцтва і національної ненависті до українців, розстрілював невинних білорусів і українців без розбору, в п’яному стані кричав публічно, що він ставленик НКВС, має особливі повноваження і не повинен підкорятися нікому» (там само. — Спр. 236. -Арк. 111). Інший польський партизан — Стефан Антонович — просив дружину Роберта Сатановського, котрий мав велике довір’я навіть з боку М. Хрущова, «не говорити полякам на окупованій німцями території Польщі, що він співробітничає в органах НКВС» (там само. — Спр. 261. — Арк.134). На такі керівні кадри польського партизанського руху й розраховували більшовики. Начальник Українського штабу партизанського руху Т. Строкач 8 травня 1943 р., маючи директиву від ЦК КП(б)У, радирував у ліси Волині: «Польські загони організовувати можна і чим більше, тим краще» (там само. — Спр. 1282. — Арк. 39). А Микита Хрущов критикуючи командира рівненських партизанів Бегму за недооцінку цієї справи, 24 вересня 1943 року' вимагав від нього: «Надати всіляке сприяння організації польських загонів» (там само. — Спр.1296. ~ Арк.114). І ця робота здійснювалась усіма партизанськими з’єднаннями. Так, командування партизанських загонів Кам’янець-Подільської області в спеціально підготовленій для Москви 8 серпня 1943 року доповідній 10
записці «Про настрої й дії польського населення в районах Західної України», зокрема, засвідчувало: «У районі нашої дислокації, тобто в селі Стара Іута Людвипольського району (Рівненщина. — В.С.), нами організовано місцевий партизанський загін ім. Дзержинського, командиром якого призначений командир групи партизанського загону ім. Кірова нашого з’єднання тов. Ситайло, комісаром тов. Разуваєв і заступником командира з розвідки тов. Осинський, за національністю поляк, котрий працював до війни з німцями співробітником УДБ Станіславського обл. управління НКВС, добре знає польську мову й звичаї поляків» ( гам само. — Спр.239. — Арк.49). У багатьох випадках документально засвідчено домовленості між більшовицькими партизанами і поляками. Так, 28 лютого 1944 року в селі Чмикош керівники радянських партизанів Коротченко і Бурим домовляються з командиром польського батальйону «Соколом» про наступне: «1. Взаємодія польських загонів з партизанами в боротьбі з фашистами і українськими націоналістами. 2. Накази партизанів і польських загонів і тактико-оперативні дії повинні бути єдині...» (там само: Ф.62. — Оп.1. — Спр.274. — Арк. 66). У випадку ж, якщо хто-небудь з «червоних поляків» переставав влаштовувати більшовицьке командування, то його «прибирали». Намагалися це зробити під виглядом націоналістів (аби ще більше розпалити українсько-польські суперечності), або німців. Так, під виглядом останніх загін Медведєва убив поляка Осецького, що викликало велике обурення серед його друзів (там само. — Спр.212. — Арк.7б). Ще 6 листопада 1942 р. головнокомандуючий партизанським рухом К.Ворошилов та начальник Центрального штабу партизанського руху П.Пономаренко дали таку директиву: «Здійснювати агентурні комбінації з метою компрометації перед німцями командного складу антирадянських формувань, добиваючись таким шляхом їх фізичного винищення. Кожний випадок знищення німцями осіб командного складу «добровольчих» загонів і частин використовувати в наших пропагандистських цілях» (там само.— Спр.175. — Арк. 11). Поляки, безпосередні учасники подій, свідчили тоді, що «більшовики... хочуть, щоб наприкінці війни слово «українець» було рівнозначне слову «убивця». Вони хочуть, щоб наприкінці війни світ побачив замість піднятих ввись вільних українських знамен дикунські, обагрені кров’ю невинних лапи злочинця, призначені тільки для кайданів, щоб замість солдатських лав, що б'ються за* власну вільність і вільність інших народів, по затоптаній українській землі пройшли 11 ,
банди з начепленими на коси, вили і сокири головками по-звірячому вбитих дітей. Вороги, розпалюючи жагу крові, вбивств, насильств, підпалів і грабежів, хочуть подавити в українському народі почуття любові, братерства, свободи, людської гідності, хочуть завдати оглушливий удар українському народові, викреслити його з середовища народів, що мають право на повний, вільний розвиток і власне незалежне державне існування» (там само: Ф.1. — Оп.22. — Спр.75. — Арк. 110). Ось чому поляки закликалися «ні в якому разі не сприяти німцям. Вступ до німецької поліції і жандармерії є тяжким злочином стосовно польського народу. Міліціонери-поляки, які беруть участь у руйнуванні будинків, а також в убивстві українських жінок і дітей, будуть викинуті з рядів польського народу й суворо покарані. Співробітництво з більшовиками є таким же тяжким злочином, як і співробітництво з німцями. Вступ у радянські партизанські загони є злочином. Жоден поляк не повинен там перебувати» (там само. — Арк.111). На жаль, до цього застереження не всі поляки Волині прислухалися. На допомогу їм у боротьбі з українцями німці перекидали підкріплення з Польщі, а радянські партизани робили глибокі рейди аж за Буг. Саме ж польське населення, як свідчать радянські партизани, часто охоче допомагало їм у боротьбі проти українських націоналістів. Так, поляки сіл Риковичі, Завидів, Загорів показувало націоналістичні бази з продовольством і озброєнням (там само. Ф.99. — Оп.1. — Спр.1. — Арк.90). Звичайно, українські повстанці добре розуміли підступність більшовиків, що аж ніяк не могла послабшати після того, як УПА відмовилася вести переговори про підпорядкування своєї збройної сили Москві в боротьбі з фашистами. В одному зі своїх документів УПА так оцінювала ситуацію: «Сьогодні, коли слабне німецький окупант, коли зближається розвал німецьких армій на сході, знову на Україні підносять голови московські агенти. Москва знову готується окупувати Україну Інструментом більшовицької політики на Україні в сучасну пору являється комуністична партія й диверсійні віділи. Завдання партій і т. зв. червоних партизан в Україні зводиться в першу чергу до боротьби з українською національною революцією... Комуністична партія в Україні організовується, отже, не так для боротьби з німцями, як в першу чергу йде на боротьбу з визвольним рухом українського народу; 12
Окрему роль в цій роботі грають т. зв. большевицькі партизани, диверсійна робота яких розрахована на нищення населення німецькими руками» (там само: Ф:62. — Оп.1. — Спр.252. — Арк.72, 73). Про те що командування УПА не помилялося в оцінці більшовицьких дій, засвідчують і радянські документи. Так, про це чітко говориться у звіті партизанського з’єднання Сабурова: «Ставлення (до націоналістів. — В.С.) партизанських загонів нашого з’єднання визначалося, виходячи з вказівок, одержаних від т. Хрущова. В листівках, що видавалися редакцією газети «Партизанська влада», керівники українських націоналістів розвінчувалися як вороги українського народу і як німецькі агенти. Рядові учасники націоналістичних загонів закликалися переходити до червоних партизанів для боротьби за звільнення української землі від німецьких загарбників. У листівці націоналісти попереджувалися, що, хто буде продовжувати боротьбу з партизанами, той буде знищений. За одного загиблого партизана буде знищено 15 націоналістів (там само. — Арк.73). Доповідаючи влітку 1943 року про боротьбу проти українського націоналістичного підпілля, керівник рівненських партизанів Бегма писав відверто: «Програмою наших дій проти націоналістів був і є лист тов. Хрущова про ставлення до українських нціоналістів. Насамперед ми випустили кілька листівок, які розвінчували ОУН як зрадників українського народу, агентів фашизму, ворогів єдності слов’янських народів. Поряд з листівками група загонів у липні здійснила ряд нальотів на загони націоналістів Висоцького, Домбровицького, Сарненського і Володимирецького районів. В результаті рейдів і нальотів: 1. Убито 43 вожаків націоналістів. 2. Спалено 37 будинків керівників ОУН. 3. Розбито три штаби націоналістів. : 4. Знищено табір. Захоплено обоз. 5. Спалена майстерня-кузня з виготовлення холодної зброї. 6. Підірвано 3 пам’ятники націоналістичного «тризуба»... (там само. — Спр.254. — Арк.49). Перерахувавши трофеї, захоплені більшовицькими партизанами під час цих рейдів, Бегма запевняв високе компартійне керівництво, що «в подальшому, відповідно до листа тов. Хрущова, будемо продовжувати рішучу боротьбу проти керівників ОУН і розвінчувати утопізм і зрадницьку роль ОУН перед українським народом» (там само. — Арк.49). 13
Виходячи з вказівок більшовицької партії, командування партизанського загону ім. Б.Хмельницького своє ставлення до українських патріотів висловлювало досить чітко і промовисто: «Націоналісти — ідейні і політичні вороги. Боротьба з ними — знищувати» (там само: Ф.97. — Оп.1. — Спр.82. — Арк.67). А відтак саме такої участі зазнали від зустрічі з цим загоном Ярослав Нидошитко і Петро Мамчук з села Росоховатець Підволочиського району Тернопільської області, котрих за зберігання націоналістичних листівок було розстріляно «як зрадників батьківщини» (там само. — Арк.65, 66), а також ще сімох їхніх односельців, бо вони, мовляв, «явні бендерівці» (там само. — Арк.67). Більшовицьке командування приділяло значну увагу ліквідації керівників оунівського підпілля. Наприклад, 24 липня 1943 року Строкач давав вказівку командирам партизанських з’єднань Сабурову, Маликову, Шитову, Бегмі та Федорову знищити одного з командирів українських націоналістів підполковника Дідківського, що перебував у Сарнах (там само. Ф.62. — Оп.1. - Спр. 1290. — Арк.ЗО). 1 вересня 1943 року7 Бегмі було дано вказівку через наявного агента в штабі УПА ліквідувати Тараса Бульбу-Боровця під виглядом німців (там само. — Спр.241. — Арк.51). А 17 березня 1944 року УШПР даваласії спеціальна директива «про створення двох груп терористів по 5-8 чол. і організації терактів, зокрема, над керівництвом ОУН» (там само. — Спр.264. — Арк.41). Особливо безпощадними більшовицькі партизани були до українців- східняків та представників інших народів, що вступили до лав УПА. Наприклад, Тамара Олексіївна Карагіна, 1924 року народження, уродженка Кемерового, з 1943 року7 в Західній Україні. Тривалий час була учителькою в школі ОУН. Розстріляна 1944 року партизанським з'єднанням ім. Молотова (там само: Ф.95. — Оп.1. — Спр.2. — Арк.99). Партизанським з’єднанням ім. 24-ї річниці РСЧА розстріляні Євдокія Іванівна Шишкова («Дуся»), 1924 року народження, з селища Краснопілля Гомельської області, а також Уляна Яківна Діброва («Надя»), 1914 року народження, з села Кузьминка Луганської області (там само: Ф.99. — Оп.1. — Спр.1. — Арк.74). Широкомасштабність бойових дій радянських партизанів проти ОУН-УПА, що засвідчується численними документами, в багатьох випадках переважає їхню активність проти гітлерівських загарбників. Скажімо, на особових рахунках багатьох бійців партизанського з’єднання ім. М. Хрущова, як правило, записи про подяку за участь у бойових діях стосуються лише сутичок з націоналістами в містечку Озютичі на Волині (там само: Ф.79. — Оп.1. — Спр. 10. — Арк. 145-170). 14
Більшовицькі партизани переслідували не лише оунівців, а й усіх тих українських патріотів, які допомагали останнім у їхній боротьбі проти окупантів. Так, Халаїмгородоцькою диверсійною групою Вчорайшенського району Житомирської області (командир В. Ломакевський) за підтримку українських націоналістів було знищено Юстима Свитюка, Григорія Кебаля, Василя Корнечука (там само: Ф.130. — Оп.1. — Спр.309. — Арк.7). Під впливом комуністичної ідеології радянські партизани особливо вороже ставилися до західноукраїнського населення. З цього приводу командир партизанського з’єднання Кам’янець* Подільської області С.Олексенко засвідчував: «Партизани часто до сіл Західної України підходили шаблонно — а, націоналісти, бульбаки, бандерівці — бий, ламай. І били, і ламали, худобу, хліб забирали і т. д. Це ще було тому, що націоналісти вбили багатьох диверсантів, і злоба була, кипіла в кожного партизана до кожного західняка. Ну, як же? Його товариш загинув не від руки німця, а від руки західняка. Були випадки, коли партизани спалювали села (с. Більчаки Людвипільського району в липні 1943 року спалено з’єднанням т. Шитова). Звичайно, такі дії відштовхували народ від нас і наближали до націоналістів, до «своїх хлопців» (там само: Ф.97. — Оп.1. — Спр.1. — Арк.94), Зрештою, це підтверджують і радянські документи. «Протягом майже всього 1943 року, — доповідав червоний партизанський командир П.Вершигора 27 лютого 1944 року», Волинь охоплена антинімецьким рухом, повстанням народу проти німців. Націоналісти очолили його. ...Кілька залізниць, важливих і другорядних, були повністю знищені, розібрані по трісці повсталим народом. Німці вихлюпнули злість, спалили сотні сіл, перебили тисячі мирного населення» (ЦДАГОУ: Ф.62. ~ Оп.1. — Спр.1521. — Арк.118). І далі П.Вершигора продовжує: «Чи винні вони в тому, що в керівництві повстання (антигітлерівського. — В.С.) були не більшовики, а націоналісти? Думаю, що винен у цьому не народ, а ми з Вами, і особливо Волинські і Ровенські партизанські князьки-бездільники, що сиділи під носом у свого народу, чекаючи повстання, і палець об палець не вдарили, аби його очолити» (там само. ~ Арк.118). Але — як переконуємося з документів — на західноукраїнських землях більшовики не могли очолити народ, їх там ніхто не сприймав. Пройшовши рейдом через усю Західну Україну, Ковпак своїм повідомленням № 9530/219*221 від 28 вересня 1943 р. засвідчив, зокрема: «Українське населення винятково підтримує бандерівців, радянську владу ненавидить» (там само. Спр.248. — Арк.161). 15
Ця ненависть проявлялася навіть у тому, що місцеве українське населення намагалося не потрапляти на очі радянським партизанам, відчувши хоч раз їхнє ставлення. Ось який запис, залишений в щоденнику Волинського партизанського з'єднання імені Леніна за 22 січня 1944 року: «Сьогодні їздили по бульбівцях, але нікого дома не знайшли. Вони всі повтікали в ліси (там само: Ф.73. — Оп.1. — Спр.40. — Арк.29 зв.). Не лише мирне населення негативно ставилося до таких «народних месників». Таємною директивою начальника політвідділу 60-ї армії Першого Українського фронту зверталася увага на те, що й «окремі наші бійці та офіцери виявляють неправильне, вороже ставлення до наших славних радянських партизанів. Деякі громадяни, змішуючи партизанські загони з бандами, створеними німцями і українськими націоналістами, зводять наклепи на партизанів, звинувачуючи їх у грабежах, руйнуваннях і насиллі, а наші офіцери й бійці, не розібравшись у цьому, вірять різним пліткаАм і образливо відгукуються про партизанів...» (Новое время.— 1943. — № 23). У населених пунктах, розташованих у рава-руських лісах, де перебували сотні УПЛ, визнає командування з'єднання ім. 24-ї річниці РСЧА, «продукти харчування доводилося добувати з боєм» (ЦДАГОУ: Ф.99. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.59, 62). Кожний випадок мародерства, йдеться далі, створював загрозу, що населення буде негативно ставитися до партизанів (там само. — Арк. 112). Коли радянські партизани брутальною силою забирали продукти в мирних жителів, їх могли захистити лише оунівці. У щоденнику більшовицького командира Шукаєва збереглися записи, що 23 лютого 1944 року в селі Радомиль «бандерівці вбили 2-х наших партизанів, котрі їздили на господарські справи» (там само: Ф.71. — Оп.1. — Спр.17. — Арк.47), і 27 лютого в селі Гніздичка націоналістами було ліквідовано «нашого старшину Сумарова і трьох бійців, котрі їздили на господарську операцію» (там само. — Арк.48). Ріс маючи широкої підтримки серед місцевого населення в боротьбі проти українських націоналістів, більшовицькі партизани часто вдавалися до провокативних дій, видаючи себе за оунівців. До прикладу в, в 1943 році навіть була створена спеціальна боївка радянських партизанів під виглядом членів ОУН району «Пекло» (там само: Ф.62. — Оп.1. - Спр.253. - Арк.14). Велику увагу УШПР на чолі з Строкачем приділяв створенню агентурної мережі в середовищі націоналістичного підпілля. Скажімо, 16
якийсь «Лаврентьєв», українець, 1906 р. народження, уродженець Людвипольського району Рівненської області, володів широкими зв’язками серед керівного складу ОУН і УПА... Користуючись своїм службовим становищем в УПА, доставив винятково цінні відомості про антирадянську діяльність українських націоналістів і на основі його агентурних даних було ліквідовано ряд керівників українських націоналістів, командирів підпілля» (там само: Ф.62. — Оп.1. — Спр.275. — Арк.29). В іншому’ випадку’ радянські партизани хвалилися, що за допомогою Мовчан Соні, Дідовець Ліди «знищено не одне кубло українських націоналістів в селах Киянка, Болярка Барашівського району Житомирської області (там само: Ф.ІОЗ. — Оп.1. — Спр.8. — Арк.ЗЗ). Про методи більшовицьких партизанів у боротьбі проти ОУН-УПА свідчить промовисто і такий архівний запис: «27.12.1943. Розстріляно лікаря — зв’язківець-бандерівець, розвінчаний його колишньою дружиною, нашою зв’язковою» (там само: Ф.71. — Оп.1. — Спр.54. — Арк.5). Що ж до прийомів, якими користувався терорист Микола Кузнєцов у Рівному, то про це відкрито писав командир диверсійного загону Дмитро Медведєв. Так, здійснюючи терористичний акт проти гітлерівських офіцерів, Кузнсцов спеціально залишав на місці вбивства документи українських нціоналістів, що призводило до репресій окупаційної влади щодо непричетного до цього населення, в першу чергу свідомого українського громадянства, яких гестапо розстрілювало (Медведев Д. Сильньїе духом.— М., 1968. — С.313 — 316). Провокаційна роль радянських партизанів у націоналістичному підпіллі була поширена по всій Україні. Наприклад, до його мережі у Васильківському районі на Київщині, що охоплювала села Плесецьке, Дзвонкове, Сподарець, Перевіз, Мостище, Леонівка, Чорногородка, очолюваної Іваном Ярмоленком, був засланий якийсь Гнідобір. «Націоналістична» діяльність Гнідобіра призвела до того, що 12 оунівців було розстріляно, а список ще 20 осіб з Бишівського та Васильківського районів передано до НКДБ УРСР після приходу Червоної Армії (ЦДАГОУ: Ф.71. — Оп.1. — Спр.21. — Арк.165, 165 зв.). До речі, списки українських націоналістів, які готувалися кожним партизанським загоном, згодом були підставою для репресій проти українських патріотів каральними органами комуністичної влади. Досить часто радянські партизани використовували в своїй боротьбі проти українських націоналістів колишніх членів ОУН і УПА, що давало можливість не лише виявляти й ліквідовувати оунівців та 17
багатьох з них обманних шляхом перетягувати на бік радянської влади, а й компромегувати патріотів перед населенням. Особливо в цьому відзначається в документах більшовицьких партизанів Петро Матвійчук з села Туропин на Волині (там само: Ф.62. — Оп.1. — Спр.252. -Арк. 107, 108). У мемуарах багатьох командирів більшовицьких партизанських загонів, зокрема, в повісті Петра Вершигори «Люди з чистою совістю», з приходом Червоної Армії начебто завершується їхня бойова діяльність, постає вільне життя. Так у спогадах, але не так було в житті. ЦК КП(б)У та особисто його перший секретар Микита Хрущов докладали всі зусилля для того, аби радянські партизани залишилися й надалі головною ударною силою в боротьбі проти українських націоналістів. Саме радянські партизани мали стати базою для відновлення органів НКВС у західних областях УРСР. Шифртелеграмою № 1104 від 9 лютого 1944 року Хрущов не погоджувався з пропозиціями сформувати з партизанських загонів дивізії і передати їх до діючої армії (там само. — Спр. 1473. — Арк.89). Уже в лютому 1944 року Український штаб партизанського руху одержав постанову ЦК КП(б)У про передачу НКВС для укомплектування міліції 3.000 партизанів цілими підрозділами, з кіньми й обозами і всім господарським майном. Крім того, для НКВС треба було виділитй 15 — 20 радистів з раціями (там само. — Спр. 1454. — Арк.52). Начальник УШПР Строкач давав роз’яснення на місця, що «передавати партизанів для подальшої роботи в органах НКВС можна в необмеженій кількості» (там само. — Спр.1461.— Арк.111). В архівних фондах компартії збереглася підготовлена в березні 1944 року чернетка плану ліквідації українських націоналістів загонами радянських партизанів. Нею передбачалося залучити до боротьби проти членів ОУН-УПА: «В тилу ворога — 23160 чол. У нашому тилу — 11416 чол.» (там само: Ф.1. — Оп.23. — Спр.920. — Арк.43). Пропоновані читачеві документи стверджують, що цей план втілювався в життя. їхній уважний аналіз розкриває ще одну трагічну сторінку нашої історії: рутками більшовицьких українських партизан комуністична влада поборювала національно-визвольних рух, що мав за мету відродження власної державності українського народу. 18
ДОКУМЕНТИ (1) Витяг із звіту розвідувального відділу УІППР за 1942—1944 роки 1943 рік ОТЧЕТ о работе разведьівательного отдела Украинского штаба партизанского движения за 1942 —1944 Так... в соединении партизанских отрядов им. Хрущева под командо- ванием Шангина работал агентом под псевдонимом «Лаврентьев» укра- инец, 1906 года рождения, уроженец Людвипольского района Ровен- ской области, располагавший обширньїми связями среди руководящего состава ОУН и УПА. «Лаврентьев» представил в соединение ценньїе материальї о местах дислокации воинских подразделений УПА, а также составил списки ру- ководящего состава УПА с Людвипольского района, информировал о связях УПА с немцами, о намерениях немецких гарнизонов по ликвида- ции советских партизан. Пользуясь своим служебннм положением в УПА, доставил исключи- тельно ценньїе данньїе об антисоветской деятельности украинских на- ционалистов и на оснований его агентурних данньїх бьіло ликвидиро- вано ряд руководителей украинских националистов, командиров под- полья... В качестве примера приводим одну из агентурньїх комбинаций по внедрению в националистичсское подполье нашей агентури, проведен- ную соединением партизанских отрядов под командованием тов. НИ- КОЛАЙЧИКА. В с.Красная Воля Березнянского района Ровенской области приби- ла некто ВАСИЛЬЧУК Ольга, муж которой бьіл известен как убежден- ний украинский националист. ВАСИЛЬЧУК Ольга принесла в село ли- стовки и письмо, содержание которого гласило: «...чтобн из села подобрали два-три человека, желательно со сред- ним образованим, и прибили к нам для получения инструктажа с целью залежить подпольную организацию в Вашем районе, так как зта работа у Вас не начата и позтому прибить зтим людям с зтим письмом и зтим представителем». 19
Ольга ВАСИЛЬЧУК, видимо, боясь нахождения в зтом селе парти- зан, не стала ожидать подбора людей, оставила письмо и листовки у сво- ей матери. Агент «СТЕПАНОВ» бьіл вхож в дом матери Ольги. При встрече с последней она предложила ему ознайомиться с письмом и листовками. «СТЕПАНОВ», не придавая внешне большого значення, чтобьі не ви- звать подозрения, забрал зту записку и листовки, доставив их замести- телю командира соединения по разведке тов. МИЩЕНКО. Тов. МИЩЕНКО подобрал двух человек, способньїх проникнуть по его заданию к националистам, агентов «ВОЛКОВА» и «БЕНДЕРА». «ВОЛКОВ» и «БЕНДЕРА» бьіли тщательно проинструктированьї и направлень! в с. Маренино, где связались с ВАСИЛЬЧУК Ольгой. На следующий день им бьіло предложепо идти к руководителям ОУН для переговоров, но агент «БЕНДЕРА» струсил и идти отказался. «ВОЛКОВ», видя создавшуюся обстановку, также решил идти домой. В пуги они договорились создать легенду для разговора с т. МИЩЕНКО. Но в разговоре т. «ВОЛКОВ» во всем признался и на другой день со- всршенно исчез. По прошествии 10 дней «ВОЛКОВ» вернулся и расска- зал следующее: «...я решил вьшолнить задаиия. Я снова ходил к Василь- чук Ольге и через нее мне удалось связаться с руководством ОУН в лице «ШАУЛА», «ВОЛНА» и «ДАЖД». Они неоднократно допрашивали ме- ня, подозревая в том, что я послан партизанами». В дальнейшем «ВОЛКОВ» расссказал, каким образом ему удалось за- воевать доверие у националистов. После зтого он бьіл завербован наци- оналистами под псевдонимом «ГЕНЕРАЛОВ» и получил задание свя- заться с ЛЬІСЮКОМ, партизаном [соединения] им. Хрущова. В запис- ко на имя ЛЬІСЮКА говорилось, чтобьі он во чтобьі то ни стало при- бьіл к ним для переговоров. ЛЬІСЮК националистам бьіл известен по м. Березному, где он нахо- дился в казахах, часть которьіх перешла в партизаньї, а другие — в наци- оналистьі. «ВОЛКОВУ» бьіли созданьї условия для встречи с ЛЬІСЮ- КОМ, на которой первьій вручает записку’ и рекомендует себя членом ОУН, вместе с тем предлагая ему свои услуги — провести ЛЬІСЮКА к ру- ководству ОУН в село Маренино. ЛЬІСЮК ответил положительно, но после беседьі с «ВОЛКОВЬІМ > ЛЬІСЮК немедленно пьітается встретить уполномоченного и докладьі- вает обо всем происшедшем — зто дало основание полагать, что ЛЬІ- 20
СЮКА можно вербовать и продолжать агентурную комбинацию даль- ше. Завербовав ЛЬІСЮКА под псевдонимом «МАУЗЕР» и несмотря на его упорное нежелание идти к националистам, все же удалось випрово- дить его с целью, с одной сторони, проверки «ВОЛКОВА», с другой — завязать связи на глубокое внедрение нашей агентури в контрреволю- ционное националистическое подполье. Намеченние агентурнне мероприятия оправдали себя. «МАУЗЕР», вооруженннй, с «ВОЛКОВЬІМ» посетили руководство ОУН в село Ма- ренино, где «МАУЗЕР» бьіл завербован под всевдонимом «КЛЮЧ». В качестве задания «КЛЮЧ» получил указание о подготовке из чис- ла партизан группьі в 100 чел. с целью перевода их на сторону УПА. Руководство проинструктировало «КЛЮЧА» и снабдило его нацио- налистическими листовками. «ВОЛКОВ», в свою очередь, назначается подрайонннм руководителем ОУН района «Пекло» (Городницкий р-н). В связи с поставленной националистами задачей била создана под- польная националистическая группа ОУН в с. Красная Воля, в состав которой входило 10 агентов, завербованних оперчастью штаба. Что ка- сается виполнения задания «КЛЮЧУ», то на зто командование отряда пойти не могло и било решено «КЛЮЧА» вивести из разработки. Че- рез «ВОЛКОВА» руководство ОУН било письменно извещено от имени «КЛЮЧА», что он ушел на задание. В результате исключительно хорошей оценки руководителей ОУН работи «ВОЛКОВА» ему удалось завязать связи в центральних органах ОУН. «ВОЛКОВ» бьіл послан на совещание от восточников в краевой провид ОУН. Через созданную «подпольную» националистическую организацию в с. Красная Воля, командование соединения било не только в курсе всех собнтий в ОУН, но било осведомлено о структуре и формах борь- би ОУН, что дало возможность узнать места концентраций УПА в за- падньїх областях. В связи с виходом соединения на запад агентурная разработка «Са- мостийники» била передана в НКГБ... Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 275.- Арк. 30-33. 21
(2) Донесення заст. командира 3-го батальйону партизанського з’єднання Рівненської області М.Новикова про провокативну діяльність проти націоналістів Після 10 серпня 1943 року РАЗВЕДДАННЬІЕ о националистических формированиях в Головнянском, Заболотском и Мацновском р-нах на 10 августа 1943 г. Посла проведенньїх боев с националистами они сгруппировались в лесах и на 10-е августа 1943 г., по полученньїм данньїм от агентурьі и по- казанням пленньїх националистов, сконцентрировались: Основное руководство получают из штаба, расположенного около местечка Несухонжи. Возглавляет его майор, бьів. командир б-на поль- ской Армии, сьш крупного помеїцика из-под Луцка. Фамилии его плен- ньіе националистьі не знают. 1. Штаб расположен в лесу между селами Штунем и Заменье, где ко- личество их достигает до 700 чел., вооруженьї: семь станковьіх пулеме- тов «Максим», 20 ручньїх пулеметов разной системьі, остальное воору- жение винтовками, многие из них имеют десятизарядки. Руководит штабом нский Заячевский, прибьівший из Галиции (показання пленно- го Вихор Йвана). 2. Штаб расположен между Ст. Гутой и Волькою. Сюда националйс- тьі стянули свои сильї из леса Ратнинская Гута и Крьімно. В пастоящее время насчитьівается до 600 чел. Имеют на вооружении три станковьіх пулемета «Максим» и до 18 ручньїх пулеметов, несколько штук автома- тов русских и немецких. Руководит бьів. комендант іоловнянской рай- полиции Ховхун Йван, псевдоним «Байда», сьін кулака. Видньїм руково- дителем в зтом штабе является бьів. комендант полиции Заболотского р-на Редешь Степан и его брат Редешь Николай. Редешь Степан отьяв- ленньїй бандит, в советское время скрьівавшийся в лесах (по показанн- ям пленньїх Вихор Йвана, Махнюк Василия и донесення источника «Сидорова»). 3. Штаб в лесу между селами Гунда и Ремно (лес «Майдан»), количе- ство националистов от 250 до, 300 чел. Вооруженьї: 2 станковьіх пулеме- та «Максим» и 7 ручньїх пулеметов. Руководит бьів. командир взвода шуцбатальона под псевдонимом «Ворон» и видное место занимает в 22
зтом штабе бьів. комендант полиции села Іуща Чихура (показання тех же пленньїх). 4. Штаб в лесу сел Кукурики и Рудники до 300 чел., на вооружении имеют один станковьій пулемет и 6 ручньїх, три автомата. Руководит бьів. командир ротьі шуцбатальона под псевдонимом «Льісьій», сьін по* мещика д. Кременца. В штабе, расположенном в м. Несухонжи, имеется типография, ко- торая вьіпускает листовки и газету «Наш фронт». Имеется типография и в штабе, расположенном в лесу с. Ст. Гута. Связь между штабами осуществляется через большую сеть агентурьі. Пойманньїй нами агент националистов Вихор Йван из села Куснице имел от резидента Солончука Ефима пароль: «Куда тут ввійти до Самбу- ру?» — «Через Городище», по которому он держал связь со штабом в Ст. Іуте. Вихорь Йван является племянником Старо-Гутнянского попа Ви* хоря Наума. Родственники попов являются основной агентурой нацио- налистов. В селе Горидно дочь священника Полищук Рая является рези- дентом националистов Кукурукинского штаба. Такая сеть агентури на- саждена в каждом селе. От источника «Сидорова» получили данньїе: националистьі сейчас снова готовят наступление на красних партизан. Вьппеуказанньїе груп- пьі ожидают прибьітия на днях подкрепления со сторони националис- тов, дислоцируемьіх в районе Владимир-Волинский и Львова, в количе- стве, как они заявили «Сидорову», до 2000 человек, должньї сконцент- рироваться в с. Нудижа. 7. 8.43 г. в район с. Почали прибила со сторони Владимир-Волнн- ский группа националистов в количестве 300 чел. Зта группа проводи- ла в с. Почали собрание населення, на котором били представлень! в связанном виде два пленньїх партизана (по всем данним, из 9 б-на, при- том один, по всем приметам — Хижняк, с орденом «Красная звезда», со всеми картами). Националисти заявили: «Посмотрите на зтих пленньїх, какие они оборванние, и еще думают воевать. Сейчас ми проведем мобилизацию, и никто не имеет права от- клониться от зтого, а кто будет уклоняться, будет расстрелян. Наша главная задача — разбить большевиков, не так опасен немец, как боль- шевики, не разобьешь большевиков, они пройдут весь свет». От источников «Сидоров», «Николаенко», «Федченко» и «їеоргие- ва» полученн данньїе, что националисти получили официальннй при- каз уничтожить всех бивших советских работников и бивших подполь- щиков в Польше и их семьи. В с. Куснице к уничтожению предназначе- но шесть человек, в том числе бив. секретарь с/с и учитель. 23
В с. Нудьіжи предназначено к уничтожению пять семейстш К вьшол- нению зтого приказа националистьі приступили. В ночь с 10 на:1Е8.43 г. в с. Заболотье они расстреляли бьів. предколхоза Дударь, егб:брата, жену, отца и сожгли хату. Почти во всех селах проживают местньїе жители, вступившие в на- ционалистические организации, вооруженьї винтовками. При проходе через села мелких групп партизан зти местньїе устраи- вают засадьі. Когда разведка побьіла на Кучницких хуторах, то после ее ухода у хозяина, у которого разведчики обедали, националистьі потом сидели в течение пяти дней, ожидая, не вернутая ли назад разведчики. 10.8.43 г. через с. Недьіжи прошла дивгруппа, после ее прохода местньїе националистьі устроили близ кладбища засаду и ожидали возвращения партизан. В первьіх числах августа в с. Куснице прибьіло три бойца 9 б- на, они бьіли схваченьї местньїми националистами Романом и Зинько Секунами и расстреляньї. Свои действия Секуньї перед населением «оп- равдали», что ато бьіли жидьт. Националистьі по всем селам официально обьявили мобилизацию мужчин от 18 до 45-летнего возраста. Насслепие на ату мобилизацию отвечает протестом. В с. Подгород- но мобилизацию проводил станичньїй Михальчук Семен Михайлович. Молодежь не пошла в националистьі, а Стефанчук Йван, Голованец Ефим, Михнюк Василий поймали Михальчука Семена и привели его к дпвгруппе, бьівшей на жел. дороге, а сами вступили в партизаньї. Они же рассказьівают, что женщиньї в с. Подгородно, когда националистьі проводили мобилизацию, забрасьівали калом. В с. Любохиньї при про- ведений мобилизации пошло только три человека: Сижук Яков Никито- вич, Секун Константан и Заяц Лукаш Иванович — все они участники ев- рейских погромов. Населбние своих сьінов сейчас в националистьі не пускает, а те, ко- торьіе бьіли мобилизованьї, от них бежат. В с. Подгородно бьіло моби- лизовано в конце июня 1943 г. 10 чел. Все 10 от националистов убежали, сейчас с ними установлена связь, и они организуют группу для вступле- ния в красньїе партизаньї. Нами для разложения националистических организаций насаждена следующая агентура. Любохиньї: «Харитон» — работает по Лутнянской группе, Нудьіжин: «Сидоров» и «Федченко» работают по Гутнянской и Кукурикинской группам, «Васильєв» и «Николаев» — работают по Крьімновской группе, «Николаенко» работает через близких ему родст- венников по линии жел. дороги Любомль—Ковель, «Ефимов» — работа- ет по группе лес «Майдан». Результате работьі имеются следующие. По линии жел. дороги Любомль—Ковель организовьівается группа из чис- 24
ла бьівших и не бьівших в националистах до 40 чел. для создания само* стоятельного партизаненого отряда. В группе имеетея пулемет и вин- товки до 20 шт. Зам. к-ра 3 б-на по разведке М.Новиков Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф.62.- Оп. І.-Спр. 253.- Арк. 40-44. (3) Доповідна записка партизанського з'єднання під командуванням ІПитова начальнику УПІПР комісару держбезпеки Строкачу про створення агентурної мережі в українському націоналістичному підпіллі 23 серпня 1943 року Сов. секретно НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЬІ КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ т. СТРОКАЧУ гор. Москва. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Об агентурном обслуживании Украинских Националистов Составлено 3 августа 1943 года. Украинские националистьі, в частности бендеровцьі, последнее вре- мя начинают проникать из Западной Украиньї в бьівіпие Советские рай- оньї, стараясь там создать свои подпольньїе организации и поднять на- селение на борьбу с советской властью. В июне месяце 1943 года в село Воняче (Червона Воля) Городницко- го района бьіла поставлена националистическая литература и записка, писанная районним проводом Людвипольского района (копия кото- рой прилагаетея), в которой призивалось население вступать в ОУН и предлагалось вьіслать двух человек для получения инструктажа для дальнейшей работьі. Указанная литература и записка попала к нашему агенту «Степану», которьій все зто немедленно передал нам. Получив зто, нами в селе Воняче бьіли завербованьї агенти «Вол- ков» и «Бендера» и направленьї к писавшему записку районному прово- ду-новобранцу. Прибьів туда, новобранец первое время к ним отнесся исключительно осторожно, поговорил с ними, сказал, что они агенти 25
большевиков, никакого задания не дал и отгіравил обратно, но через не- делю опять назначил им явку. Прибьів домой, «Бендера» больше итти отказался (струсил), а «Вол- ков» все-таки в назначенное время явился. Вторично его приняли более лучше, завербовали под кличкой «Генералов» и дали задание присту- пить к организации подпольной националистической организации в селе Воняче и тут же вручили «Волкову» письмо на имя партизана пар- тизанского отряда им. Хрущева нашего соединения тов. Лесюка;слу- жившего ранее в казаках и перешедшего на нашу сторону в числе 70 ка- заков. Письмо на имя Лесюка бьіло писано неким Іорковцем, работаю- щим сейчас в националистов, тоже ранее служившего в казаках (откуда они знает Лесюка). В зтом письме Горковец просил Лесюка прибьіть с «Волковьім» к нам. Просмотрев зто письмо, мьі решили устроить встречу Лесюка с «Волковьім», чтобьі вручить ему зто письмо с таким расчетом, что, если Лесюк сознается о полученном письме, то завербовать и его, а если не сознается, арестовать. На второй день Лесюк бьіл послам в село Воняче с заданием отряда, а «Волков» бьіл поставлен в известность, и тут же письмо Лесюку кон- спиративно вручено. г Получив зто письмо, Лесюк сейчас же явился к нашему оперативно- му работнику Лещенко и рассказал последнему о случившемся, после чего мьі его завербовали под кличкой «Маузер» и совместно с «Волко- вьім» направили к новобранцу. Прибьів туда, «Маузер» и «Волков» бьіли тепло встреченьї новобран- цем (его угостили водкой), поинтересовались численностью советских партизан, а потом дали задание «Маузеру» вести подпольную работу в отряде и вьівести из отряда несколько человек с автоматическим ору- жием (пулеметьі, автомати), а «Волкову» поручили вьіслать на курсьі ре- ферентов подрайонов трех человек. После возвращения «Волкова», нами в том же селе Воняче бьіли за- вербованьї агентьі «Лупенко», «Иванов» и «Запорожец» и направленьї, как бьіло указано «Волковьім», на курсьі референтов. 23 июля 1943 года агентьі «Лупенко», «Иванов» и «Запорожец» после окончания курсов (двухнедельньїх) возвратились обратно с заданием учесть население близлежащих к селу Воняче сел и приступить к вер- бовке населення в ОУН и подьісканию оружия; оружие рекомендуют до- ставать у советских партизан, убивая последних в одиночку, по дорогам и лесам, или, спаивая партизан водкой, также отбирать у них оружие, особенно автоматьі. Кроме сего, поручили установить секретную связь, вьісьілая в условленное место, в лес, специально вьіделенного человека, которьій в дупло дерева кладет свою почту; а оттуда получает их. Пору- 26
чено им также вьіделить еще одного человека для работьі среди молоде- жи. Все зто мьі осуществляем. Наши люди, окончившие курсьі, получили назначение: один рефе- рент по хозяйству, один политический, а один референт «Безпеки», т. е. безопасности, «вроде НКВД». 26 июля 1943 года «Волков» также бьіл вьізван на курсьі руководите- лей подрайонов, по, пробьів там три дня, возвратился обратно, так как в виду того, что сейчас рабочее время (жнива), курсьі не состоялись и отложеньї на неопределенньїй срок. Курсьі референтов проводились в селе Клецка Людвипольского райо- на, на которьіх присутствовало 15 человек из следующих сел: с. Воняче (наши), с. Юіецке, с. Селеще, с, Савин, с. Маринино, с. Больчаки, с. Брон- ница и с. Новоселка. Курсьі бьіли разделеньї на три отдела — политичес- кий, идеологический и розвиток украинськой национальной думки. Преподаватели указанньїх дисциплин бьіли следующие: политичес- кий — «Пансион» — из Полтави, приметьт: 1922 года рождения, учи- тель, спереди нет одного зуба, на правой руке нет указательного пальна. Идиологический, кличка не установлена, из Костополя, приметьі: среднего роста, черньїй. Розвиток украинской национальной думки — преподаватель, кличка не установлена, из Яновой Долини, примети: молодой, низкий, тол- стьій, рижий, редкозубьій. В конспектах, записанньїх нашими агентами, которьіе при сем при- лагаются, а также и из прилагаемой при сем нацлитературьі, подробно видно вся деятельность и дальнейшие мероприятия националистов. Агент «Маузер» больше пока к националистам не являлся, так как ему необходимо вести людей с оружием, но ми пока зтого сделать не ре- шили. «Маузером» националистьі исключительно интересуются, все время спрашивают у «Волкова», где он, а последнее время даже сказали, «чи не зрадником він зробився», но зтот заверил, что нет, заявляя, что его, видимо, куда-то послали большевики. После того, как «Волков» окончит курси руководителей подрайонов, в селе Воняче будет организован подрайон под названием «Пекло». Просим Ваших конкретних указаний по данному вопросу и постоян- ного руководства зтим. КОМАНДИР СОЕДИНЕНИЯ КОМИССАР СОЕДИНЕНИЯ (ШИТОВ) (ШУМАК) ПОМОЩНИК КОМАНДИРА ПО РАЗВЕДКЕ (ХРОЛЕНКО) Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 253.- Арк. 12, 13. 27
(4) Донесення заст. командира 3-го батальйону з розвідки парти- занського з’єднання Рівненської області М.Новикова про діяльність оунівців Після 10 вересня 1943 року РАЗВЕДДАННЬІЕ о надионалистах в Головнянском, Мацновском и Заболотском районах на 10 сентября 1943 года В течение второй половиньї августа месяца националистьі провели перегруппировку своих сил. Штаб из села Старая Гута переехал в Селюки, а основньїе сильі скон- центрированьї в селах по линии железной дороги Любомль—Ковель: Полапьі, Іупальї, Кизья, Почапьі, Скрипица и по другую сторону той же железной дороги, заняв Машовский Лес. Главную задачу такой концентрацией националистьі предусматрива- ли закрить возможность прохождения наших диверсионньїх групп к железной дороге. Как результат, диверсионньїе группьі, следующие на работу в районах Стрипиц, Головно, попадали на засади и подвергались обстрелу, имеется один убитьій. В конце августа в Селюках состоялось гайное совещание шести руко- водителей националистических таборов, на котором бьіло прнято ре- шение: уничтожить все польское население. Срок — до 5 сентября, зто решение они начали проводить в жизнь. ЗО августа провели мобилиза- цию в селах Крьімно — 40 чел., Нудьіжин — 7 и других с лопатами и то- порами, обьявив, что они идут разбирать железную дорогу. На самом деле 31 августа в селах Кути, Австровецкая Воля, Ягодин, Островки они забрали все польское население — мужчин, женщин и де- тей и загнали в вьткопанньїе мобилизованньїми людьми ямьі, и кололи штьїками, рубили топорами. Имущество поляков все до тряпки забрали и вьівезли в лагеря — на- правлення Симоки, Кукурики и Старая Гута. После проведення таких зверских расправ с поляками население от националистов начало откальїваться, заявляв: так могут долать только бандити. Националистьі с немцами борьбьі не ведут, доказательством чего яв- ляємся: в село Гордно прибьіли до ста человек немцев с целью обмоло- тить и забрать хлеб. Националистьі, расположившись в двух километ- рах от немцев, никаких мер не делают. 5 сентября в село Крьімно при- 28
ехало 19 повозок немцев, находившиеся там националистьі разбежа- лись, а ихний руководитель Редеш Степан населенню заявил: «Вьшол- няйте поставку немцев, мьі вас защищать не будем». После отьезда немцев крестьяне сел: Люботин, Крьімно и Смоляки сами повезли хлеб в Заболотье, а националистьі, видя зто, только поощ- ряли». Редеш Степан прибьіл в село Раш. Гуту. Среди населення также за- явил: везите поставку немцу, а своєму агенту Гайдушку Иллариону Евти- ховичу сказал: передай мой приказ всему населенню о сдаче продуктов немцам. Населенйе после таких действий националистов все больше и боль- ше убеждается в их продажной деятельности, всюду можно сльїшать от населення такне заявлепия, как, например: где стоят червоньїе партиза- ни, там не работает железная и шоссейная дороги и немцьі не показьі- вают носа, а где стоят националистьі, приезжают в село немцьі безнака- занно. Националистьі бьіли шуцманами и остаются ими. Необходимо отметить, что населенйе с жаждой читает советские ли- стовки, но таковьіх нету и очень редко можно встретить старую совет- скую листовку. Зам. к-ра 3 батальона по разведке М.Новиков Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 253. -Арк. 38, 39. (5) Список членів більшовицької спецгрупи під виглядом оунівської організації 1 жовтня 1943 року Список членов ОУН района «Пекло» на 1/Х-1943 года, организованньїй нами для разработки согласно Ваших указаний №№ Кличка Год Образовапие Отношение к Чи був Занимаемая пп рожденші воєн. обяз. на вишколе должность 1. Генералов 1920 5 кл. не в/о бьіл Підрайон, і провідник 2. Порох 1923 4 кл. в/о бьіл С.Б. 3. Лебидь 1900 4 кл. не в/о бьіл организацион. 29
4. Жар 1912 3 кл. в/о бьіл станичньїй 5. Грим 1918 7 кл. в/о бьіл политичний 6. Сирота 1910 4 кл. в/о бьіл господарчий 7. Заяц 1917 6 кл. в/о бьіл связной 8. Чернов 1920 6 кл. в/о бьіл по молодежи 9. Гречка 1922 5 кл. в/о бьіл по разветке 10. Зозуля 1913 5 кл. в/о бьіл війсковик Подрайонньїй проводник ОУН «Генералов» Примечание: Клички б сей агентури даті националистами, например: наш «Волков» у них «Генералов» и т. д. (підпис нерозбірливий) Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп.1. - Спр. 253. -Арк. 122. (6) Уривок з допиту більшовицького агента Сергія Борисюка-Дубова про діяльність українського націоналістичного підпілля 14 жовтня 1943 року Допрос Борисюка-Дубова Сергея Евсеевича 14.Х.1943 г. ...65. Назовите всех националистов, известньїх Вам по населенньїм пунктам, и охарактеризуйте их. Ответ. Мне известньї следующие националистьі: а) Лисове І. Терлик Йван (сьін Насти) является руководитель националистов в V. Лисово, его помощник Литвинович старьій и бьівший заведующий молочарней. В з той организации около 20 человек членов. б) Галузья 1. Кизим Федор 2. Шкаба Иосиф Зто первьіе организаторьі националистов, давшие согласие на орга- низацию националистов в Галузьях через связного Викентия, а Викен- тий об зтом донес мне. Кизим и Шкаба работают по заданию национа- листов Цминьї и Хрязк. в) Костюхновка 1. Стах — связной националистов. 2. Голова националистов — бьівший прсдседатель кооперации (при немцах). ЗО
3. Секретарь националистов — Влас. Он бьіл секретарем управьі. В настоящее время он расстрелян партизанами Федорова. 4. Учитель из Костюхновки, якобн сам он из Києва, он сам назвал се- бя нацйоналистом при моем разговоре с ним. Всего в организации националистов Костюхновки ЗО человек. , г) с. Медвежье 1. Голова районних националистов Колок, бивший директор масло- завода с. Медвежьего в им. Медвежьем. Фамилии не знаю. Мне о нем говорил Колб ~ националист Волчецка, которьій расстре- лян федоровцами. д) Волчецк 1. Кирилло — бьівший рабочий дориг в Новоселках, является глав- ньім националистом в с. Волчецке. О том, что он бьіл руководителем на- ционалистов, он мне лично говорил. Я с ним разговаривал всего два ра- за в августе 42 года. е) Деревск 1. Руководитель националистов кузнец, которого я лично не видел, а лишь знаю из показання арестованного Антона, которьій приехал к (нам) на 5 базу со шпионской целью, он являлся связньїм националис- тов. Антона взял нач. особ. отдела бригади Перевпилко — т. Василенко, и судьбу Антона я не знаю. ж) с. Маневичах 1. Миткалик Йван — син священника, живет отец его в Костюхновке. Миткалик является организатором националистов на селе Маневич. з) с. Замостье 1. Голова села Филимон Мельник. 2. Петр, по уличному Петлик. 3. Секретарь управи с. Замостье — националист. Филимон Мельник со мной говорил в августе 1943 г. в присутствии партизана и заявил, что если ми сейчас не сделаем Украйну самостий- ной, то зто значит, что ми ее не сделаем никогда. и) с. Карасин 1. Син бившего голови кооперации Іордия — учитель, живет дома, не скривается. Он руководит националистами, по Карасину связан с Прядуном. 2. Йван, фамилии не знаю, его дом сожжен как националиста парти- занами. 66. Кто из ваших секретних агентов, работавших в пользу партизан, расстрелян фашистами? Ответ: работавшие в пользу партизан мои агенти, расстрелянньїе немцами: 31
1. Миткалик Василий Иванович — в июне 1943 г. 2. Борисюк Олег — в августе 1943 г. Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. -Оп.1.- Спр. 258. - Арк. 32 - 33 зв. (7) Вказівки заступника начальника УШПР Старинова командиру партизанського з’єднання Шитову щодо діяльності проти ук- раїнських націоналістів 21 листопада 1943 року Украинский штаб партизанского движения Снятие копий воспрещается Совершенно секретно ШИФРТЕЛЕГРАММА исх. № 7329. Пос гупило на зашифр. 13 час. 40 м. 21.ХІ.43 Шитову: Пленньїх бандеровцев подробно опросите деятельности национали- стов, руководящие ими центри, связи другими течениями, связи закор- доном, канальї снабжения оружием, боєприпасами. Блокировка немца- ми. Фамилии агентов, засьілаемьіх ими наши тьільї и партизанские от- рядьі. Что им известно о деятельности бульбовцев, мельниковцев. Старинов 21.ХІ.43. Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62,- Оп. 1.- Спр. 1303.-Арк. 37. (8) Постанова більшовицького командування про смертний вирок члену ОУН Олексію Панасюку за проведення націоналістичної агітації 23 листопада 1943 року Утверждаю зам. ком. по разведке соединения Жукова Лагута Постановление 1943 года ноября 23 дня Я, заместитель командира по разведке п/о 32
им. Фурманова, Мигловец А.Ф., рассмотрел поступивший материал на ПАНАСЮКА Алексея Андреевича, родившегося в селе Бискупичи Синкевичивского р-на Вольїнской области, рождения 1923 г. Холост, по национальн. украинец, беспартийньїй, образование 4 класса сельской школьї. Нашел: что Панасюк Алексей Андреевич поступил добровольно в Украин- скую Повстанчу Армию в має м-це 1943 г. Первого октября с группой бендеровцев в количестве 40 человек бьіл послан в Коростенский р-н, с. Субичи и другие прилегающие села для раздачи националистической литературьі и агитации мирного населення, чтобьі население перехо- дило на сторону бендеровцев во время проходи фронта, чтобьт населе- ние подбирало оружие и ховало. Руководить и подготовить население к вооруженному восстанию населення против Красной Армии, устано- вить агентурную связь. Полагал бьі: Панасюка Алексея Андреевича как изменника и предателя Родиньї, националиста, бсндеровского агитатора и разведчика, РАССТРЕЛЯТЬ. Зам. командира по р а зве д ке (підпис нерозбірливий) Утверждаю: Командир отряда л-т Кафтанов Комиссар ст. л-т Ямчук Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 103. - Оп. 1. - Спр. 17. -Арк. 51, 51 зв. (9) Наказ начальника УШПР Строкача командуванню партизансь- ких з'єднань про виявлення і взяття на персональний облік членів ОУН та учасників УПА 11 грудня 1943 року Украинский штаб партизанского движения Снятие копий воспрещается Совершенно секретно Шифртелеграмма исх» № 7739 Поступило на зашифрование 16 час. 00 мин. 11.12.1943. Бегма, Шитову, Шукаеву, Ковпаку, Федорову, Дружинину, Федорову, Кизя, Сабурову, Богатирю, Наумову, Кицинському, Маликову, Бугаенко, Мельнику, Бурченко, Андрееву, Формусати 33
Предложите Вашему заместителю по разведке через агентуру ви- явить и взять на персональний учет членов ОУН и участников УПА. До- биваемие данние радируйте нам, систематически продолжая зту рабо- ту дальнейшем. Строкач №3073 11 декабря 1943 г. Оригінал; Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. І.-Спр. 1303.- Арк. 144. (Ю) Лист командира більшовицького диверсійного загону Мед- ведсва командиру партизанського з'єднання Чернігівської області Федорову про показання затриманого оунівця 12 грудня 1943 року Уважаемнй Алексей Федорович! Нами 9 декабря захвачен разведчик пітаба Полесской и Ковельской группи УПА «Дубового» — Климович Владимир Константинович, псев- доним «Спартан». При нем били взяти: чешский автомат с 4 обоймами, «парабеллум», «наган», 2 гранати и 2 подсумка патрон и ряд документов. Установлено, что «Спартан» бил направлен комендантом разведки пітаба «Дубового» — «Заяц» с заданием проникновения в партизан- ский отряд под видом бежавшего из УПА с целью разведки дислокации партизанских отрядов, их численности, мест зимних стоянок и т. д... Для того, чтоби «Спартан» вошел побистрее в доверие, разведкой УПА били сфабрикованн ряд сведений и донесений по УПА, которие он должен бил видать нам как материалн, захваченние им в УПА для пе- рсдачи партизанам. После детальной и бнстрой разведки «Спартан» должен бил скрьггься на консквартиру УПА в с. Степангруд, где его ждет связной УПА «Задума» (послал людей для его задержання). «Спартан» показал, что в результате его разведки части УПА должньї били осуществить большое наступление на Советских партизан. Ряд данних его заслуживают виймання и представляют интерес — со- общаю их Вам. 1. Командир УПА воєнних округов Полесья и Ковельщиньї «Дубо- вой» находится на хуторе Адольфово возле села Орвеница Домбровиц- кого р-на. У него охрапа из ЗО человек. Вооружение — 2 ручних пулеме- та, остальние винтовки. 34
2. Шеф воєнного штаба Полесья и Ковельщиньї «Борьістень» нахо- дится там же с таким же вооружением. 3. Там же расположена канцелярия «Дубового» и «Борьістеня». 4. При «Дубовом» имеется жандармерия, состоящая из 6-ти человек, вооруженньїх винтовками, под руководством «Коломийца». 5. В селе Мочулеще Домбровицкого р-на находится курень «Лайда- ка» — об'ьединяющий две сотни «Серко» и «Ярко». 6. В селе Грицки того же района имеется 50 конньїх под командова- нием «Чайки», вооруженьї карабинами. 7. Недалеко от Владимирца находится курень «Корьі» — 2 сотни. 8. В районе Клесово размещается курень «Еремьі» — 3 сотни. 9. В селе Стьідьшь Колковского р-на находится школа старшин под начальством «Горьіня». Там же расположена сотня «Дереша». Там же находится шеф гене- рального штаба Полесья и Ковельщиньї Ступницкий, по кличке «Гонча- ров». При нем охрана ЗО человек конньїх. Вооружена охрана 1-ним руч- ньім пулеметом, остальньїе винтовки. 10. В селе Журавичи Цуманского р-на находится курень «Олега», со- стоящий из 3-х сотеп. 11. В селе Речица Столинского р-на находится боевка «Шепеля» ЗО человек, вооруженьї 1 ручньїм пулеметом, остальньїе винтовки. 12. В селе Хиночи — боевка из 5 человек, вооруженьї обрезами. 13. В селе Тьіклевка Домбровицкого р-на расположена картографи- ческая группа их 4-х человек и боевка 6 ч., вооруженьї винтовками. 14. В селе Крьічьільск находятся связньїе с штабом «Дубового» — З человека, вооруженьї винтовками. 15. В селе Рудня Домбровицкого р-на — склади продуктов, канцеля- рия, охрана 10—15 человек, вооруженьї винтовками. 16. В селе Бережница того же р-на — склади продовольствия, соль, хлеб, охрана состоит их 10 человек. Вооруженьї винтовками. 17. В Степани — боевка их ЗО человек, вооруженьї винтовками. 18. В с. Белаши Домбровицкого р-на — боевка 20 человек, вооруженьї винтовками. 19. Командующий Каменец-Подольской обл. «Еней». 20. В район Новоград-Вольїнска вьішли сотни «Верищака», «Вояка», которьіе якобьі перешли линию фронта и действуют в тьілу советских войск. С партизанским приветом (Медведев) 12 декабря 1943 г. Оригінал. Машинопис. 35
ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 253.- Арк. 31-33. (П) Доповідна керівництва партизанського загону Шитова начальнику УШПР Строкачу про агентурну діяльність проти націоналістичного підпілля 20 грудня 1943 року Сов.секретно НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ УК- РАИІІЬІКОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Тов. СТРОКАЧ Докладная записка Об агентурно-оперативной работс по националиста-д Доносим до Вашего сведения, что нациопалистьі за последнее время проявляют инициативу в части борьбьі с партизанами. Расположеньї в основпом между реками Случь и Горинь. По данньїм, их на зтой терри- тории насчитьівается 8 тьісяч вооруженньїх националистов, а по на- шим данньїм около 7 тисяч. Повстанческая армия расположена так: от Городницьі, Сторожево, Клецкая, Маренино вплоть до м. Людвиполь. Здесь их насчитьівается около 3 тьіс. чел. А от м. Людвиполя до м. Костополя их расположено до З тьіс. чел. Территория между реками Случь и Горинь — находится в ру- ках бандеровцев. Характерность зтих районов заключается в том, что в каждом селе стоит от 50 до 100 чел. в Вооруженньїх националистов, общей числен- ностью свьіше 2 тьіс. человек. Остальная повс ганческая армия дислоци- руется где-то за р. Горинь, и часть армии ушла в Пинские болота. Местечко Стенань, на р. Горинь, больше двух месяцев находилось в руках националистов. Местечко бьіло подчинено жандармерии УПА. В местечке распространялась газета ОУН «До зброй». Последними днями немцьі националистов из местечка Степань вьібили, кромс того, креп- ко потрепали 5-ю националистическую армию генерала «ДУБОВОГО». Остатки армии ушли на север. По данньїм населення, большинство людей к националистам отно- сятся враждебно. За р. Горинь, юго-западнее м. Степань, км 25, располо- жен штаб армии УПА и краевой провод ОУН. По данньїм нашей агентури, проникшей в среду националистов, вид- 36
но, что националистьі на период прохода фронта располагают частью вийти в Пинские болота, а частью остаться здесь, особенно на нашей территории, рассчитьівая на то, что здесь их меньше будут искать. А по- сле прохода фронта думают подьімать народ на восстание, рассчитива- ют на помощь извне, главним образом Чехословакии и Югославии. (По данньїм агента Кочубей). Кроме того, националистьі провели и проводят «вьішкольї» (учебу), подготавливают специальньїх людей для влития их в Красную Армию и различньїс советские органьї для проведення подпольной националис- тической работьі. Согласно разведанньїх, много бандеровцев сконцентрировалось в Заречье, там же имеются советские партизаньї. В настоящее время про- ходит у националистов краевое совещание ОУН, на ато совещание при- глашен наш руководитель подпольной националистической организа- ции, созданной нами по Вашему указанию в с. Красная Воля во главе с ВОЛКОВЬІМТенераловьім. По каким вопросам собрали краевое сове- щание членов ОУН — нам еще не известно, так как ВОЛКОВ еще не вер- нувся. Совещание бьіло назначено на 11 декабря с. г. О результатах со- общим. По данньїм нашей агентурні и других источников, националистьі большую надежду располагают на Сход, заявляя, что если нам схидняки не помогут, то они сами не в состоянии будут завоевать самостийну Ук- райну. Для зтой цели они имеют большис стрсмления, продвигаться на Сход с целью заложить подпольньїе националистические организации, подготовить к народному восстанию. Агентурним и оперативним путсм установлено, что националистьі кое-где на нашей территории заложили уже подпольньїе националисти- ческие организации. Например, в г. Києве подпольно-националистиче- ской организацией руководил видньїй член ОУН краевой проводник ОУН «Орлик», которьій бьіл убит немецким гестапо. В г. Житомире, наряду с подпольньїми партийньїми группами, суще- ствует подпольно-националистическая организация, возглавляет ее якобьі член ОУН Лобунец — 45 лет, директор сах. завода с. Коровинцьі Чудновского р-на. Якимчук Арсен Денисович — ЗО лет, глав. бух. сах. за- вода с. Коровинцьі Чудновского р-на, член ОУН. Степовьій Петр Мар- кевич — 35 лет, пом. главбуха сах. завода с.Коровинцьі Чудновского р-на, член ОУН. Кондратюк Куприян — 45 лет, начальник почтьі с. Коровин- Цьі Чудновского р-на. По неточним данньїм, в прошлом, при Советской 37
власти, подозревался в ШП деятельности в пользу Германии, член ОУН. В Баришевском р-не Житомирской обл. священник м. Бариши явля- ется организатором националистов, уроженец Западной Украиньї, его племянник — сотник УПА. В Черняховском р-не Житомирской обл. имеется националистичес- кая организация, возглавляет ее член ОУН МАКС-ЧАБАН, Руденко Се- мен, Коломиец Тихон, Коломиец Павло и Богдан Юрий. В м. Городница Житомирской обл. нами агентурно вскрьіто ряд лиц, принадлежащих к националистам. Костюк Остап, уроженец с. Лучица, украинский националисд Кухарчук Петр Адамович — учитель, житель Маренинских хуторов, занимался вербовкой в членьї ОУН по местечку Городница. В данное время какой-то командир УПА. Паюшенко Павел — лет 25, полицейский м. Городница, украинский националист. Лакезюк Григорий — 40 лет, проживает в м. Городница, убежденньїй национа- лист. Конончук Талимон, уроженец м. Городница, антисоветски настро- єнньїй человек, националист. Для вскрьітия и дальнейшей разработки подпольно-националисти- ческой организации в м. Городница, нами завербован Гаркавьій Йван Яковлевич — 1874 г. рождения, учитель, с незаконченньїм внісшим обра- зованием, при немцах бьіл 6 месяцев районньїм старостой, признал, что он поддерживает националистов и даже сам вьіступает на собрани- ях с чисто националистической речью. Назвал вьішеперечисленньїх на- ционалистов, в пропілом работал секретньїм работником по разработ- ке Укр. Нац. К-р, арестовьівался, дал слово работать честно и оправдать себя. Связи имеет большие. Завербован под кличкой «КОЧУБЕИ». Согласно Ваших указаний мьі взяли на учет участникрв УПА 97 чело- век и члснов ОУН 19 чел. В дальнейшем будем брать Нац. к-р на учет. Списки взятьіх на учет, прилагаем. В виду того, что наше соединение должно ввіходить в другие райо- ньі, а позтому, созданная нами подпольная националистическая органи- зация в с. Красная Воля в количестве 10 чел. во главе с «ВОЛКОВЬІМ» и агдело «Самостийники», передано со всеми вербовочньїми материа- лами командиру партизанского отряда тов. ЧУБЕНКО. Список переданной агентурьі прилагаем. В дальнейшем считаем необходимьім производить вербовку из сре- дьі националистов, а также засилать туда свою агентуру для разработки националистов. Просим Ваших указаний, как озадачивать зту агентуру и как с ней 38
должньї будут связаться наши органьї в будущем. Сообщать ли Вам аген- туру, завербованную из националистов. Приложение на 4-х листах. КОМАНДИР СОЕДИНЕНЯ П/О ТАРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ШИТОВ КОМИССАР СОЕДИНЕНИЯ П/О СТАРНОПОЛЬСЬКОЙ ОБЛАСТИ ШУМАК ПОМ.КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ ПО РАЗВЕДКЕ ЛИЩЕНКО № -002. 20.12.43 г. с. Левачи Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 220. -Арк. 104 - 106. (12) Доповідна заступника командира партизанського з’єднання з розвідки Зубка начальнику особливого відділу військової части- ни Солоїду про боротьбу проти націоналістичного підпілля на Пинщині 21 грудня 1943 року Начальнику особого отдела военской части 0015 майору т. Солоеду Докладная записка Вследствие агентурного обслуживания окружающих сел нашего ба- тальона установлено группу националистов в количестве 8 человек, на- ходящуюся в лесу в районе между селами: Млинок, Белое и Периколья. Мной бьіл разработан план для изьятия зтой группьі. 16/ХІІ-43 года бьіла проведена операция, в результате чего захвачено в лагере 4 чело- века, остальньїе бежали, то єсть 2 чел. уіпло на вьшолнение задания с ве- чера, а 2 сбежали во время проведения операции. Следствием установлено: Зта националистическая группа состоит из 8 человек: 1. Корнецевич Павел Петрович — дезертир соединения ровенского Федорова (нами расстрелян). 2. Падерня Йван Семенович 39
3. Мельник Михаил Дмитрович — из Млинка. 4. Мельник Нестор Михайлович — -" 5. Кашин Йван . 6. Васильєв Федор восточники-дезертирьі соединения ровенского Федорова. Нами расстреляньї. 7. Карнецевич Антонина — поварь. 8. Мельник Ефросиния — медсестра (нами расстреляна). Кроме отого, ота грушіа, связавшаяся из другим звеном и Хиначским националистическим гарнизоном, которой ставилась задача от Хинач- ского гарнйзона наблюдзть за движением советских партизан и распро- странение мац. листовок в селах нахождения красньїх партизан. Связь, которую осуществляли националистьі от сел: Белое — «Кундель». Б.Цеп- ковичи — «Яша», Млинок — «Чак». 18/ХІІ-43 я связался из агентурой окружающих сел, которне утверж- дают, что второе националистическое звено находится в районе Биш- ляк, озеро Островолье и Запрудье в количестве до 20 вооруженньїх че- ловек. Зтими днями буду проводить операцию по изьятию второй группьі, о чем буду7 Вас ставить в известность. В настоящее время ведем разведку: Хиноч, Владимирец, Домброви- чи и Пинск. У Пинска на 20/ХІІ-43 года установлено следующее движе- нис немецких войск: в каждом доме по 10 — 5 человек расквартировано немецких войск, вокруг города установлена тяжелая артиллерия, и еже- дневное движение по шоссе в направлений Брест-Литовска. Все бив- ні ие дома, принадлежащие советским учреждениям, и воєнний городок заполненьї раненими. Войска пехоти расположеньї в селах по шоссей- ной и ж.д. дороге Пеньковичи, Вишовичи и Осиничи. Нсмцьі чем заехать в село, сразу начинают обстреливать из артилле- рии, потом, подходя ближе к селу7, обстреливают с пулеметов и после че- го заходят в село. В Пинске єсть до ЗО чел. мадьяр, которнх немцьі сняли из довольст- вия, и они самостоятельно ездят для заготовки продуктов в близлежа- щих селах от Пинска — Пари, Тругин, и заявляют населенню, «передай- те партизанам, пусть нас не трогают, ми свою войну закончили и сейчас находимся в отпуске и против партизан воевать не будем». О получении других материалов буду ставить Вас в известность. Зам. ком. по разведке Зубко 21/ХП-43 г. Оригінал, Машинопис, 40
ЦДАГОУ: Ф.62,- Оп. 1,- Спр.-253. - Арк. 37. (13) Постанова більшовицького командування про смертний вирок українському націоналісту Миколі Дащуку 22 грудня 1943 року П остановл ение 1943 г. дня 22 декабря Я, заместитель ком. по разведке п/о им. Фрунзе Соединения Жукова ПЕСКИШЕВ рассмотрел материальї на Дащука Николая Ивановича, 1910 г. рож- дения, Ровенская обл. Острожский р-н, с. Вильбовно, неграмотньїй, беспартийньїй. Взятьій в плен в с. Вильбовно во время хоз. операции. Произведен обьіск квартири. При обьіске найдено ЗО винтовочньїх па- тронов, которьій признался, что он єсть командир отделения украин- ских националистов. В тот же день бьіл начальником караула в с. Виль- бовно. НАШЕЛ: что Дащука Николая Ивановича как украинского националиста — РАССТРЕЛЯТЬ. ком. п/о им. Фрунзе комиссар п/о им. Фрунзе майор Шакун ст. пол. Бугаенко пом. ком. по разведке п/о им. Фрунзе воентехник II р. Пескишев Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 103. - Оп. 1. - Спр. 17.~Арк. 80-80 зв. (14) Список українських націоналістів, узятих на облік з’єднанням партизанських загонів Тернопільської області 1943 рік СПИСОК членов ОУН — Организации украинских националистов 1. Дудар Федор Николаевич — 21 год, уроженец с. Хатьінь Людви- польск. р-на, агитатор и пропагандист украинских националистов, член ОУН. 2. Кот Олександр Иванович (Сашка) 1922 года, уроженец с. Гурно-ко- лонии Людвипольского р-на Ровенской обл. При Советской власти учи- тель сельской школьї, при немцах — в полиции, в настоящее время ко- мендант жандармерии УПА (член ОУН). 41
3. Рибак — уроженец с. Бильчаковской колонки, лет ЗО, заместитель коменданта жандармерии, член ОУН. 4. Рибак Филипп — уроженец с. Глушково Людвипольского р-на, жан- дарм жандармерии, член ОУН. 5. Довмат Сергей, 40 лет, уроженец из Гурно-колонии, активний бан- деровец, жандарм на Устинских хуторах, член ОУН. 6. Лобунец — 45 лет, директор сах. завода в с. Коровинцьі, Чуднов- ский р-н, Житомирской обл., член ОУН. 7. Якимчук Арсен Денисович — ЗО лет, главбух сах. завода в с. Коро- винцьі Чудновского р-на Житомирской обл., член ОУН. 8. Степовьій Петр Маркович — 35 лет, пом. главбуха сах. завода, с. Ко- ровинцьі Чудновского р-на Житомирской обл., член ОУН. 9. Кондратюк Куприян — 45 лет, начальник почтьі, с. Коровинцьі, Чудновский р-н Житомирской обл., по непроверенньїм данньїм, при Советской власти цодозревался в ШП деятельности в пользу Германии, член ОУН. 10. Примак Григорий Федорович, с. Селище Людвипольского р-на, член ОУН, какой-то командир ОУН. 11. Хращевский Еполит — с. Селище Людвипольского р-на, член ОУН. 12. Годун Василий Франкополь, -”- ІЗ. Радчук Григорий (Сагайдачний), с. Максимиляновка Людвиполь- ского р-на, член ОУН, комендант СБ. 14. Ковальский Йосип Якубович (Лизун,) с. Паромьі Людвипольско- го р-на, член ОУН, пропагандист истории ОУН. 15. Костюк Григорий (Кармелюк), м. Людвиполь, член ОУН, сотник. 16. Кучеренко — женщина, агроном, черная, худая, високого роста, бистро говорит, лет 25 — 26, м. Пулин, член ОУН. 17. Степарук Йван — староста с. Ивановичи Пулинского р-на Жито- мирской обл. 18. Гол омах Павло — бригадир тракторной бригади, работал в с. Пу- лин, родом с с. Ивановичи Пулинского р-на, член ОУН. 19. Дацюк Василий — западенец, работал при райуправе и полиции, член ОУН. ЗАМ.КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ п/о ТАРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЩЕНКО Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 220. - Арк. 125 - 125 зв. 42
(15) Звернення начальника УШПР Строкача до секретаря ЦК КП(б)У Хрущова з проханням дозволити вивести за лінію фронту чоловіче населення, аби воно не пішло в лави УПА 26 грудня 1943 року Молния Украинский штаб партизанского движеиия Сняти копни воспрещается Совершенно секретно Шифртелеграмма исх. № 7983 Поступило на зашифрование 16 час. ЗО мин. 27/ХІІ 1943 г. Хрущеву р/с Луна В противовес украинским националистам партизанские отрядьі на- чали подготовку резервов Красной Армии. В соединении Федорова, Кизя организовали отрядьі самообороньї численостью 1300 человек, соединение Бегмьі — 1200 человек. Ковпак организовал, подготовил и передал 4-й гвардейской дивизии 527 человек. Прошу Вашего разреше- ния дать указания отрядам и соединениям переправить через линию фронта все мужское населенйе, желающее служить Красной Армии. 8064 26.12.43 Строкач Оригінал, Рукопис, ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп, 7.- Спр. 1307,- Арк. 101. (16) Доповідна керівника партизанського з'єднання Рівненської об- ласті Бегми секретареві ЦК КП(б)У Хрущову та начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти відділів УПА 4 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 241 Поступила в шифротделение 6 января 1944 г. 18 час. 50 мин. Расшифр. 6 января 23 час. 45 мин. Из р/С 374 т.т. ХРУЩЕВУ, СТРОКАЧ На Вашу телеграмму № 20 43
Докладьіваю. Под Новьій год закончили операцию против украин- ских националистов УПА. Результати сообщу радиограммой. Соответствии Вашим дополнительньїм указаниям 3 января виступи- ли отрядами своего соединения с участием отрядов ФЕДОРОВА-КИЗИ, ТАРАТУТЬІ и ИВАНОВА северо-западнее Сарненского узла уничто- жить остатки УПА и парализации Сарненского узла. Результати сообщу дополнительно. 4.1.44 г. Бегма. № 1122 Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1517.- Арк. 6. (17) Додаткова інформація керівника партизанського з'єднання Рівненської області Бегми начальнику У1ППР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 7 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 443 Поступила в шифротделение 11 января 1944 г. 18 час. 50 мин. Расшифр. 11 января 19 час. 50 мин. Из р/с 374 НАЧАЛЬНИКУ УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ тов. СТРОКАЧ С 23 по 25 декабря своими отрядами им. Ворошилова, Шевченко, Смерть фашизму, Котовского совершили рейд по националистическим селам Домбровицкого и Владимирецкого района, в результате убито и ранено националистов свнше 360 человек. При ударе на группировку националистов, а также стичке с гарнизо- ном мадьяр, в результате боя убито националистов и мадьяр 250 чел. Моими отрядами взятьі трофей: винтовок свьіше 10, лошадей с по- возками с грузом 15 и несколько складов с продовольствием. 7.1.44 г. БЕГМА №1138 Оригінал. Машинопис. 44
ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп.1.- Спр. 1517.- Арк. 18. (18) Смертний вирок, винесений заст. командира з розвідки більшо- вицького партизанського загону імені Богуна Тйшкевичем ук- раїнському самостійнику Нестеру Сидорчуку з села Погорілівка Людвипільського району Рівненської області 8 січня 1944 року 1944 года месяца января 8 дня Я, Зам. командира по разведке п/о им. Богуна Тьппкевич, рассмот- рел дело о преступной деятельности гр-на с. Погореловка Людвиполь- ского района Ровенской области Сидорчука Нестора Омельяновича, 1905 года рождения, украинца, неграмотний, жителя и уроженца с. По- гореловка Людвипольского р-на Ровенской области. Женат, работает в своем хозяйстве, б/п. НАШЕЛ: обвиняемьій Сидорчук Нестор Омельяновиц, 1905 г. рождения, укра- инец, неграмотний, женат. Работает в своем хозяйстве, б/п. Находясь в своем селе, все время принимал активное участие в вооруженной контрреволюционной банде «Бульбовец». Мало того, что он сам рабо- тал в отой организации, как то: заготавливал и собирал хлеб для них, как печений, так и зерном, строил зернохранилища и следил за хране- нием зтого хлеба. Он же все время ходил по селу и занимался агитаци- ей населення, говоря «Что нам необходимо собирать оружие и подни- мать народ на борьбу за самостоятельную Украйну». Кроме того, Сидор- чук по заданию Штаба бульбовцев ходил по селу и заставлял молодежь идти в бульбовци. Под его нажимом била организована воєнная учеба в селе, где посещало до 20 человек молодежи. В его квартире система- тически собирались бульбовци. Население села им бьіло запугано и его боялось. ПОЛАГАЛ БЬІ: Сидорчука Нестора Омельяновича, 1905 года рождения, украинца, б/п, неграмотного, женатого, уроженца и жителя с. Погориловка Люд- випольского района Ровенской области, работающего в своем хозяйст- ве, как активного участпика контрреволюционной организации, измен- ника нашей социалистической Родини, расстрелять, и имущество кон- фисковать. Зам. командира по разведке п/о им. Богуна (Тишкевич) Утверждаю: Командир п/о им. Богуна Кот Комиссар п/о им. Богуна (підпис нерозбірливий) Оригінал. Машинопис. 45
ЦДАГОУ: Ф. 103. - Оп. 1. - Спр. 17. -Арк. 90, 90 зв. (19) Повідомлення керівника партизанського з’єднання Іванова на- чальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 17 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 726 Поступила в шифротделение 17 января 1944 г. 19 час. 40 мин. Расшифр. 18 января 14 час. 20 мин. , Из р/с 360 Начальнику Украинского штаба партизанского движения тов. СТРОКАЧ 16 января. занимая Большой Обрьів, встретили вооруженное сопро- тивление националистов. В бою убито 8, ранено 3 националиста. Взято 9 винтовок, 3 гранатьі, 2 диска к пулемету, 500 винтовочньїх патрон. 17 .1.44 г. ИВАНОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1330.-Арк. 23. (20) Повідомлення керівника партизанського з’єднання Іванова на- чальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 17 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 714 Поступила в шифротделение 17 января 1944 г. 19 час. 40 мин. Расшифр. 18 января 13 час. ЗО мин. Из р/с 360 Начальнику Украинского штаба партизанского движения 46
тов. СТРОКАЧ Нахожусь на ж.д. Ковель — Камень-Каширск, село Сошьічно. При вступлении в село 40 националистов оказали вооруженное сопротивле- ние. Убито 4 националиста, остальньїе рассеяньї. Взято три винтовки. 17.1.44 г. ИВАНОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАІ 'ОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1530.-Арк. 20. (21) Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова на- чальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 19 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копни воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 783 Поступила в шифротделение 19 января 1944 г. 1В час. 50 мин. Расшифр. 19 января 20 час. 00 мин. Из р/с 353 Начальнику Украинского штаба партизанского движения тов. СТРОКАЧ Продвигались по маршруту. Нахожусь село Пески, 20 км. севернее Любомль. Веду частьіе бои с националистами. Боеприпасьі на исходе. 19.1.44 г. ИВАНОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 1530.- Арк. 29. (22) Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова на- чальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 21 січня 1944 року Вх. № 252 25.1.44 г. УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 47
Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 886 Поступила в шифротделение 21 января 1944 г. 23 час. ЗО мин. Расшифр. 22 января 3 час. 45 мин. Из р/с 353 Начальнику Украинского штаба партизанского движения тов. СТРОКАЧ 18 и 19 января бьіли большие стьічки с националистами. Уничтоже- но 6, взято живьіми 2 бульбовца. Трофей: 6 винтовок, один пистолет, од- на стереотруба и 70 патрснов. 21.1.44 г. ИВАНОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1,- Спр. 1530.- Арк. 35. (23) Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова на- чальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 22 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 1005 Поступила в шифротделение 23 января 1944 г. 18 час. 40 мин. Расшифр. 24 января 11 час. 00 мин. Из р/с 353 Начальнику Украинского штаба партизанского движения тов. СТРОКАЧ За 21-22 января при вооруженном столкновении с националистами взято 4 винтовки, 80 патрон, 2 револьвера, 2 пулеметньїе лентьі. Унич- тожено 2 националиста, 2 националистических штаба с документами. В селе Туричаньї вскрьіт склад националистов, в котором бьіло 5 тонн му- ки и одна тонна зерна. 22.1.44 г. ИВАНОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 1530.- Арк. 38. 48
(24) Повідомлення керівника партизанського з'єднання Козенка сек- ретареві ЦК КП(б)У Хрущову про бойові дії проти українських націоналістів 24 січня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРТЕЛЕГРАММА вх. № 1079 Из р/с 457 25 января 17.20 Расшифрована 25 января 22 час. ЗО мин. тов. ХРУЩЕВУ Нахожусь севернее Владимир-Вольїнск. 22 км, село Туричаньї. Во время рейда разгромили штаб националистов. Убито и райено национа- листов 28, взятьі Трофей: винтовок 26, винт.патрон 11375, револьверов З, станковьіх пулеметов 3, батальонньїх минометов 1, 2 склада зерном и мукой, сахара 100 мешков. Муку исїіользовал для своих нужд, 25 тонн посевного зерна роздал населенню.7 24.1.44 г. КОЗЕНКО №36 Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1530.- Арк. 45. (25) Звернення командира ковпаківського з'єднання Вершигори до керівника партизанського з'єднання Іванова про організацію спільних дій проти українських націоналістів 1 лютого 1944 року7 УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается Совершенно секретно ШИФРТЕЛЕГРАММА исх. № 881 Поступило на зашифрование 24 час. 00 мин. 1.2.1944 г. Иванову Нахожусь Порицком районе, пробуду здесь до 3-го, если думаєте и 49
дальше координировать свои действия, то прошу передислоцироваться в зтот район, желательно по маршруту через Осса — Рзевушки — Доми- нополь, чтобьі окончательно разгромить группировку националистов в районе Владимир-Вольїнского уезда. Получение подтвердите. 1.2.44. Вершигора Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 1471.- Арк. 69. (26) Доповідна командира партизанського загону імені Олександра Невського Волосникова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 14 лютого 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 16.2-13.20 ШИФРОВКА вх.№ 2133 Поступила в шифротделение 16 февраля 1944 г. 18 час. 00 мин. Расіпифр. 16 февраля 18 час. 10 мин. Из р/с 353 тов. СТРОКАЧ 12 .2.44 г. группой отряда Александра Невского совершен налет на группировку украинских националистов, убито 7 националистов. Взято 6 винтовок. 14 .2.44 г. ВОЛОСНИКОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 1530.- Арк. 138. 50
(27) Список українських націоналістів, узятих на облік з’єднанням партизанських загонів Тернопільської області 22 лютого 1944 року СПИСОК бойцов украинской повстанчой армии (УПА), взятих на учет согласно Вашей радиограмми от 12.12.43 г. 1. Рудьік Адам Іерасимович — 28 лет, уроженец с. Попельня Людвипольського р 2. Суржик Антон Андреевич — 25 лет, уроженец с. Б.Селище п 3. Кравчук Ничипор — 28 -"- 4. Толончук Андрей Герасим. — 94 _п ” 5. Вудодьік - ЗО -”- -”- II II 6. Кот — Иванович — 27 п п 7. Яницкий — Адамович — 27 П II 8. Марчук — -"- кол. Порома 9. Лещенский Николай Федорович _п_ _п_ _||_ 10. Степапюк Лаврен 11. Коломиец — Лазаревич -и II 12. Кот Григорий Васильевич — 35 -”- проводник 13. Кот Иванович II п ІТ 14. Кот Никитович _І!_ II 15. Боровец Сергий Денисович - 22 с. Яцковичи -"- доброволец УПА, >-на возглавляет работу по мобилизации молодежи в УПА по селах Хотьшь и Яцковичи. 16. Климов Лазар Исакович — 21 год уроженец с. Яцковичи Люд- випольского р-на активний участник УПА, проводит мобилизацию. 17. Климов Яков Исакович — 23 года уроженец с. Яцковичи Люд- випольского р-на, доброволец УПА. 18. Меленщук Йван Фомич — ЗО лет уроженец с. Яцковичи Люд- випол. р-на, доброволец УПА, активний националист. 19. Гуреніцук Архип Ильич — 25 лет, уроженец с. Яцковичи Люд- випольс. р-на, активний националист. 20. Гуренщук Федор Ильич — 22 года, уроженец с. Яцковичи Люд- випольск. р-на, брат Архипа, доброволец УПА, ранен в ногу в бою с красними партизанами. 21. Боровец Вакула Мартинов.— 24 года, уроженец с. Яцковичи Люд- випольск. р-на, доброволец УПА, активний бандеровец. 51
22. Романович Яким Емельянов — 24 года, уроженец с. Яцковичи Людвипольск. р-на, активний националист, доброволец УПА — жан- дарм. 23. Боровец Йван Харитонович — 20 лет, уроженец с. Яцковичи Людвипольск. р-на, доброволец УПА. 24. Дудар Петр Петрович — ЗО лет, уроженец с. Хатьінь Людви- польского р-на, руководитель по агитации и пропаганде украинских на- ционалистов. 25. Дудар Матвей Николаевич — 24 года, уроженец с. Хатьінь Людви- польского р-на, агитатор и пропагандист украинских националистов. 26. Довмзт Герман — 1922 г. рождения, боец УПА. с. Бьістричи Людвипольского р-на. 27. Кобернюк Йван Сергеевич 28. Марчук Ефим Кириллович 29. Власюк Гриц Архипович ЗО. Веремчук Йван Иванович 31. Марчук Степан Михайлович 32. Анофрийчук Василий Иванович 33. Глуїцук Петро Андреевич с. Балушовка Людвипольского р-на 34. Прадун Панас Фомич — боец УПА 35. Федосов Иосиф Сьісоевич — боец УПА 36. Федосов Герас Сьісоевич — боец УПА 37. Семенович Василий Семенович — боец УПА 38. Чебораков Александр Иванович — боец УПА 39. Чабанов Йван Данилович — боец УПА 40. Иванчук Федор Дмитрович — сотник 41. Деркач Данило Иванович — боец УПА 42. Прокопчук Йван Данилович — боец УПА ^3. Яремчук Александр с. Вильчаки Людвипольского р-на участник УПА 44. Мельник Филипп -"- 45. Яремчук Антон -"- -”- 46. Мельник Миколай 47. Шехиль Йван 48. Редька Йван (Ровенский) -”- 49. Коспа Василий -”- -”- 50. Шехиль Лукаш Николаевич -”- 51. Коспа Михаил Миськович -”- 52
с. Сехова Рокитянского р-на 52. Остапчук Василий 53. Прадун Максим с. Балушовка -"- -”- 54. Прадун Марк 55. Прадун Петр Николаевич 56. Прадун Александр Нестерович 57. Федорчук (сьін Уласа) 58. Усач Григорий -"- 59. Сьіч Адам -”- 60. Боровец Йван Васильевич х. Селище-”- 61. Иванов Афанасий -"- -”- 62. Боровец Йван Кузьмич с. Костельное 63. Романюк Никита 64. Усач Александр с. Балушовка Людвипольского р-на 65. Любар Петр - - 66. Гис Александр 67. Лящук Стефан 68. Никитенишин Йван 69. Бурлака Адам -"- -"- 70. Шевцов Федосий -”- 71. Васьічев Евгений 72. Лукяновец Евдоким Александр. с. Карасин Сарницкого р-на 73. Лукяновец Исак Талимонов 74. Тьішковец Зиновий Емельянович 75. Шкодьіч Николай Павлович 76. Шкодьіч Куприян Фомич -”- 77. Шкодьгч Александр Сергеевич 78. Корень Гнат Евтухович -"- -"- 79. Шкодьгч Алексей Семенович -"- -”- 80. Куришко Йван Гнатович -"- -”- -"- 81. Тьішковец Йван Емельянович -"- -”- 82. Тарговский Дмитрий Захаровичс. Залива Рокитянского р-на 83. Тарговский Трофим Никитович-”- -”- -"- 84. Тарговский Илья Сазанович -”- -”- 85. Крепец Афанасий Степанович 86. Сильчук Сила х. Завичья 87. Одарчук Андрий с. Селище Людвипольского р-на 88. Гандзюк Николай -"- 89. Таргонский Григорий Йван. -"- 90. Бабий Петр Васильевич -”- -”- 91. Михпов Александр -"- 92. Бортник Григор -”- 53
93. Кот Владимир Никитович (Петрусенко) с. Пороми 94. Кот Григорий 95. Войцеховский Дмитрий м. Людвиполь 96. Мельник Василий — уроженец с. Ивановичи, работал в м. Пулин, Житомирская область, участник УПА 97. Теклюк — зам. голови Райуправьі в м. Пулин, Житомирская обл. ЗАМ.КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ П/О ТАРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЩЕНКО Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 220. -Арк. 113-119. На документі є примітка: «Копил списка направлена МГБ УССР и «Смерш» 1 Укр. фронта 22.2.44. (28) Таємна інструкція комісара з’єднання партизанських загонів Кам’янець-Подільської області ЕКузовкова комісарам усіх з’єднань про методи боротьби проти українських націоналістів 25 лютого 1944 року Секретно ВСЕМ КОМИССАРАМ ОТРЯДОВ СОЕДИНЕНИЯ Обращаю Ваше внимание на то, что отдельньїе бойцьі и даже коман- дири, посьілаемьіе Вами на продовольственньїе операции в Западньїе райони, творят зачастую бесчинства в отношении местного населення. Заготовка продуктов иногда сопровождается личньїми оскорблениями и даже избиениями. Зто явно противоречит политике советской влас- ти, компрометирует советских партизан перед лицом местного населе- ння Западньїх областей Украиньї. Зто дает бендеровским руководите- лям повод и материал для усиления антисоветской пропагандьі. Необходимо самим помнить и разьяснять личному составу, что бен- деровцьі составляют лишь незначительную часть населення Западной Украиньї, что остальное население лишь частично их поддерживает в силу того, что бендеровская жандармерия и специальньїе карательньїе органьї СБ запугивают население и терроризируют его, распространя- ют фантастическую брехню о так зв. «большевистских зверствах». Ши- 54
роко распространенная в селах сеть националистической агентури не позволяет мирному населенню даже что-либо сказать против них. Сей- час же следуют репрессии. Судя по захваченньїм документам и допросам пленньїх националис- тов, — видно, что в их лагере сейчас царит большое замешательство, идет явний процесе разложения. Прикази внешего начальства не ви- полняютея или виполняютея с большим трудом под страхом репрес- сий. Незаконньїе действия отдельньїх партизан в отношении местного населення Западной Украйни могут превратить зтих колеблющихся людей в ярих фанатиков. В то время как наша задача в данний момент заключаетея в том, чтобьі своим поведением, своими действиями, сво- им отношением к западним украинцам усилить процесе разложения враждебного нам националистического лагеря, изолировать руководя- іцую верхушку бендеровцев от основной массьі народа. Позтому необходимо: 1. Прекратить всякне бесчинства в отношении мирного населення Запади. Украиньї. 2. Всячески показьівать наше действительно советское партизан- ское дело, как борцов за честь и свободу порабощенного немцами укра- инского народа. 3. Завоевать доверие у населення Западних районов. 4. Усилить агитационную работу ереди населення. В пропагандо убеждать людей, что Советская власть несет действительно счастье и свободу народам, что дело бендеровцев проиграно, что Красная Армия совместно с партизанами, громящая дервоклассную немецкую армию, нссомненно и в короткое время сломит всякое сопротивление бенде- ровских банд. Разьяснить, что каждий, кто помогает бендеровцам, со- вершает преступление перед своим народом, чинит ему зло и заслужи- вает народного возмездия. 5. Заготовку продуктов разрешаетея производить только организо- ванно и только так, как предусматривает спущенная Вам ранее инструк- ция. 6. Запретить всякую грубость и репрессии в отношении местного на- селення. 7. Активних деятелей националистического движения необходимо всемерно вьілавливать и в полном порядке доставлять в комендатуру штаба Соединения. Ответственность за виполнение настоящего распоряжения всецело 55
возлагаю лично на комиссаров отряда. 25.2.44 г. Комиссар Соединения п/о Каменец-Подольской области Кузовков Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 96. - Оп. 1. - Спр. 19. -Арк. 10. (29) Повідомлення керівника партизанського з’єднання Іванова на- чальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 1 березня 1944 року Вх. № 737 — З.ІІІ.44 г. УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСЬКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРОВКА вх. № 2745 Поступила в шифротделение 1 марта 1944 г. 19 час. 50 мин. Расшифр. 1 марта 23 час. 10 мин. Из р/с 353 тов. СТРОКАЧ 27 февраля совсршен налет на группу националистов в селе Ночесо- во, всего бьіло 250 чел. Убито 26, ранено 11 националистов. Взятьі тро- фей: винтовки, гранатьі, вскрьіт продсклад. 1. 3.44 г. ИВАНОВ Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1530.- Арк. 159. 56
(ЗО) Повідомлення керівників партизанського з'єднання Наумова і Тарасова начальникові УШПР Строкачу про затримання оунівсько- го кур'єра Боярчука 1 березня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 4.3-13.40 ШИФРТЕЛЕГРАММА вх. № 2844 Из р/с 405 4 марта 17.00 ’ Расшифр. 4 марта 19 час. 45 мин. тов. СТРОКАЧ Населенном пункте Воротнюв, 16 км. юго-восточнее Луцк, партизан- ским отрядом им. Хрущева задержан неизвестньїй оружием, при обьіс- кс обнаружена секретная почта, зашитая одежде. Переписка шифрова- на на 17 листах различного размера. При опросе задержанньїй назвался БОЯРЧУК Михаил Яковлевич, 28 года, уроженец г. Луцк, БОЯРЧУК признался, что он систематически возил почту националистов и получал ее в г. Воротнюв, доставлял в се- ло Хорлопьі, где сдавал ТИМОЩУКУ Йвану. Не имея возможности почгу доставить Украинский Штаб она хра- нится при отряде им. Хрущева. 1 марта, г. Магерув. 1.3.44 г. НАУМОВ, ТАРАСОВ Оригінал, Машинопис. ЦДАГОУ: Ф.62,- Оп. 1,-Спр. 1539.- Арк. 19. 57
(31) Звіт командування більшовицького партизанського загону імені Леніна про боротьбу проти українських націоналістів за березень 1944 року Після 13 березня 1944 року ОТЧЕТ ПРОВЕДЕННЬІХ ОПЕРАЦИЙ ПАРТИЗАНСЬКИМ ОТРЯДОМ им. ЛЕНИНАЗА МАРТ 1944 года 9 марта 1944 года отряд под командованием командира отряда тов. Буянова В.В. и комиссара тов. Богданова Н.Л. разгромил гарнизон на- ционалистов, состоящий из 150 чел., в деревне Речица Ратненского р- на Вольїнской обл. В результате проведенной операции уничтожено 23 националиста, захвачено 4 винтовки (одна из них неисправная), па- трон винтовочньїх 550 шт., дисков к чешскому пулемету 10 шт., радио- приемник 1, печатная машинка 1 (не исправная), 2 повозки с хозпродук- тами (сало), 8 лошадей, 4 седла. В операции отличились: ком. группьі т.т. Лиманов, Юферов, ком. взводов Гусенко, Кацапов, Кибардин, Жуков, ком. отделения Пузанов, Усачев, Скочко, бойцьі Фандиков, Даниленко, Едоян, Сарачинский. Наши потери: 1 чел. убит, 1 тяжело и 4 легкораненьїх. Израсходовано боеприпасов: патрон винтовочньїх 1125, патрон ППШ 1783, снарядов 20, мин 82 м/м. 10, мин 50 м/м. 5, патрон ПТР 9. 11 марта 1944 г. группа тов. Лиманова под командованием комиссара отряда тов. Богданова сделала прочистку от националистов деревню Ре- чицкие Мельники Ратненского р-на. В результате проведенной операции уничтожен 1 националист. За- хвачено: 1 винтовка, 70 патрон, 3 седла, 2 лошади. Вскрьіто 3 фуражньїх склади (3 тонньї овса), а также обнаружена свиноферма, где находилось 28 кабанов, и колбасная мастерская, в которой бьіло 1 ц. колбасьі. Израсходовано боеприпасов: патрон винтовочньїх 180, патрон ППШ 260, мин 82 м/м. 3. 10, 11, 12, 13 марта после продолжительньїх поисков в д. Речица вскрьітьі складьі националистов, где находилось следующее: муки ржа- ной 4 т., фуража 20 т., сухарей 1 т., сахарньїй песок 1 т., спички 6 ящи- ков, махорки 2 ящика, пудра 250 коробок, зубной порошок 200 коробок, один теодолит, 2 телефонно-телеграфньїх и один телефонний аппара- тьі, 3 радиоприемника, 2 микроскопа, 3 повозки различньїх медикамен- 58
тов и медицинских приборов. 27 февраля 1944 г. в бою с националистами в д. Хотешов Камень-Ка- ширского р-на израсходовано боеприпасов: патрон русских винтовоч- ньіх 1355, патрон иностранньїх 155, ротньїх мин 7, патрон ППШ 515. Израсходовано боеприпасов всего вместе: патрон рус. винтовочньїх 2660 патрон иностранньїх 155 патрон ППШ 2258 патрон ПТР 9 мин батальонньїх 13 мин ротньїх 12 снарядов 20 Ком. п/о им. ЛЕНИНА Комиссар п/о им. ЛЕНИНА мл. л-т БУЯНОВ Зам. п-ка БОГДАНОВ Нач. штаба п/о им. ЛЕНИНА мл. л-т ГАБРО Копія. Мишйнопис. ЦДАГОУ: Ф. 73. - Оп. 1. - Спр. 10. -Арк. 49. (32) Звіт командування більшовицького партизанського з’єднання імені Щорса про боротьбу проти українських націоналістів за березень 1944 року Після 24 березня 1944 року СОВ. СЕКРЕТНО Отпеч. зкз. З №_______ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЬІХ ОПЕРАЦИЯХ ПАРТИЗАНСКИМ ОТРЯДОМ ИМ. ЩОРСА П/Соединение майора ИВАНОВА ЗА МАРТ МЕСЯЦ. 1944 год. 11 марта 1944 года группа под командованием командира группьі ав- томатчиков лейтенанта Гарченко М. и политрукагруппьі автоматчиков Мандрьік В. в районе села ПОДРЕЧЬЕ и ЗАРЕЧЬЕ Ратновського райо- на произвела раскопку обнаруженньїх складов националистов. Открьіто складов: 4 (Четьіре) 59
Из них изьято: 1. Овса 8 тонн 5. Телогреек 20 шт. 2. Муки ржаной 4 тонньї 6. Простьшей 5 шт. 3. Мьіло хозяйственное ЗО кг 7 Наволочек 4. Мотоциклов 2 (1 мотоц. неисправн.) 8. Одеял летних 6 шт. 11 марта 1944 года группа под командованием командира группьі лейтенанта Ермилова С. и политрука Отрощенок В. в районе села Под- речье Ратновского района Вольїнской обл. произвела раскопку обнару- женньїх складов украинских националистов. Из них изьято: Открьіто складов 1. Муки ржаной 2. Халатов больничньїх 80 шт. 3. Простьіней ' 60 шт. 4. Ксж сьірьіх 80 шт. (недоделанньїх). 11 марта 1944 года группа под командованием командира группьі мл. политрука Родителева Т. и политрука группьі лейтенанта Худякова П. в районе села Подречье и Речица Ратновского района Вольїнской обл. произвела раскопку обнаруженньїх складов украинских националистов. Открьіто складов 5 (Пять) Из них изьято: 1. Радиоприемник 2. Аккумуляторов к нему 3. Пиіцущая машинка 4. Ценньїе штаб, национ. документи 1 место 5. Одеял 6. Нижнего белья З(Три) 1 тонна 1 4 1 шт. шт. шт. 10 шт. 8 шт. 20 пар 7. Портянок своей работьі 100 пар 8. Полотенец ЗО шт. 9. Машин швейньїх (неисправн.)2 шт. 10. Сбруя запряжная на 10 пар. 11. Наволочок 80 шт. 12. Соли 1200 кг. 13. Сьір голландский 160 кг. 14. Сахар 100 кг. 15. Спичек 10 ящ./ 30000 кар. 16. Медекаментьі 1 мешок 17. Винтовок 1 неиспр. 18. Пистолет Браунинг 1 неиспр. Кроме того открьіто 3 склада пустьіх капитальной стройки. 14 марта 1944 года группа под командованием помощника команди- ра отряда по разведке лейтенанта госбезопасности БОБЬІРЬ В.П. в рай- оне села Пески-Речицкие Ратновского района Вольїнской обл. произве- ла раскопку обнаруженньїх националистических складов. Обнаружено складов 2 (Два). Из них изьято: 1. Муки ржаной 18 тонн 60
2. Автомашина легк. 1 шт. Кроме того раскопано заготовленньїх националистических складов капитальной стройки 8 (Восемь). 15 марта 1944 года группа под командованием комиссара отряда старшего политрука Клепко П.М. в районе села Пески-Речицкие Рат- новского района Вольїнской обл. произвела раскопку складов украин- ских националистов. Обнаружено складов 1 (Один). Из него изято: 1. Ржи 3 тонньї 22 марта 1944 года отряд под командованием командира отряда стар- шего лейтенанта Зимникова М.И. и комиссара отряда старшего полит- рука Клепко П.М. проделали боевую операцию на селе Галедин Шацко- го района Вольїнской обл. В результате обстрела гарнизона, находив- шегося в селе Галедин до 300 чел. националистов, и смелого штурмово- го наступления украинские националистьі бежали. Во время короткого боя бьіл убит чотовой (командир взвода). Захвачено: 1 автомат ППД, 1 наган. Отличились в зтой операции командир группьі автоматчиков лейте- нант Гарченко М. Наши потери: подорвалея на своих гранатах от неосторожного об- ращения с гранатами Ф-1 и ранен комсорг Почашев П., вьіведен (из строя. — В.С.) пулемет ДП. Израсходовано боеприпасов: мин батальонньїх 10 шт., патрон вин- товочньїх русских 350 шт., патрон ППШ 1200 шт. 24.3.44 г. группа разведчиков под командованием командира группьі лейтенанта Ермилова С. в районе села Столинские-Смолярьі Горохов- ского района Вольїнской обл. обнаружила 3 склада украинских национа- листов. Из них изьято: 1. Муки ржаной 8 тонн 2. Сухарей ржаньїх 500 кг 3. Ржи 2 тонньї. Вьішеперечисленное имущество изьято у националистических скла- дах и использовано внутри своего соединения частями Красной Армии, а часть роздана населенню на окупированной территории немцами. ИТОГО ОТКРЬІТО СКЛАДОВ: 29 (Двадцать девять) Из них изьято: Е Овса 8 тонн 2. Муки ржаной 31 тонна 3. Мьіло хозяйственное ЗО кг 9. Одеял летних 14 шт. 10. Халатов больничньїх 80 шт. 11. Кож сьірьіх недодел. 60 шт. 61
4. Ржи 5 тонн 5. Мотоциклов 2 шт. 6. Телогреек 20 шт. 7. Простьіней 65 шт. 8. Наволочек 90 шт. 12. Радиоприемник 1 шт. 13. Аккумуляторов к нему 4 шт. 14. Пишушая машинка 1 шт. 15. Ценньїе штаб, документи 1 место 16. Нижнего белья 20 пар 17. Портянок своей работьі 100 пар 18. Полотенец ЗО шт. 19. Машин швейних неиспр. 2 шт. 20. Сбруя запряженая на 10 пар 21. Соль 1200 кг 22. Сьір голландский 160 кг 23. Сахар 100 кг 24. Спичек 10 ящ. 25. Медикаменти 1 меш. 26. Винтовка неиспр. 1 шт. 27. Пистолет браунинг неиспр. 1 шт. 28. Автомашина легк. 1 шт. 29. Сухарей ржаньїх 500 кг (пятьсот). Итого уничтожено: 1. Убит националист чотовой (комвзвод) 1 чел. Наши потери: і. От неосторожности взорвался на гранатах пулем. СЕЧКО. Захваченьї трофей в бою: І. Автомат ППД исправ. 1 шт. 2. Наган 1 шт. Итого израсходовано боеприпасов: 1. Мин батальонньїх І0 шт. 2. Патрон винтов. русских 350 шт. 3. Патрон ППШ 1200 шт. Командир п/о им. Щорса Комиссар п/о им. Щорса ст. лейтенант Зимников ст. политрук Клепко Начальник штаба отряда Харитоненко Оригінал, Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 73. - Оп. 1. - Спр. 10. - Арк. 49- 53. 62
(33) Повідомлення керівників партизанського з'єднння Одухи та Ку- зовкова про бойові дії проти українських націоналістів у селі Вели- ка Мощаниця на Рівненщині 25 березня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРТЕЛЕГРАММА вх. № 3807 Из р/с 474 16.1527 марта Расшифр. 27 марта 21 час. 00 мин. тов. СТРОКАЧ 21 марта отрядьі им. Берия, Хрущева, Калинина и подрьівной отряд вступили в крупньш бой с националистами в селе Большая Мощаница Мизочского района Ровенской области. Сильї националистов составляли 700 чел. В результате боя уничто- жено 224 чел., взято плен 21 чел., число раненьїх не установлено. Взятьі трофей: 2 ручньїх пулемета, один автомат, 50 винтовок. Наши потери: 4 раненьїх, 9 убито, 10 пропало без вести. Во время боя с нашей стороньї бьіла артиллерия и минометьі, в ре- зультате чего в селе возникли пожарьі. Дальнейшее продвижение по Ровенской области обнаруживает большую засоренность территории националистами. 25 .3.44 г. ОДУХА, КУЗОВКОВ. №335 Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 1542.- Арк. 30. (34) Повідомлення керівників партизанського з’єднання Федорова та Кизі начальникові УШПР Строкачу про боротьбу проти оунівського підпілля 26 березня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 26.3-15.15 63
ШИФРТЕЛЕГРАММА вх. № 3801 Из р/с 489 26 марта 21.20 Расшифр. 26 марта 24 час?00 мин. тов. СТРОКАЧ Районе Любомль нами захвачено много документов УПА, их догово- ра немцами не имеем, бендеровцьі мельниковцам по нашим данньїм по- прежнему остаются враждебньїми, бендеровцьі считают МЕЛЬНИКА немецким агентом. Основньїе базьі и сосрсдоточения бьіли и остаются: бульбовцьі лесах между Сарньї — Костополь — Олевск, бендеровцьі — северньїе районьї Ровенской области и северо-западньїе районьї Вольїнской области. Мельниковцьі — северо-западньїе районьї Львовской области. Часть вооруженной сильї УПА натиске партизан и приближением Красной Армии уходит на запад — Галицию. Местньїе отрядьі УПА, оставленьї на месте (частности низьі), боль- шом количестве приходят из лесов. сдаются партизанам. Работа зтом направлений продолжается. 25.3.44 г. ФЕДОРОВ, КИЗЯ. № 1135 Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1550.-Арк. 130. (35) Звіт партизанського загону ім. Фурманова про операції проти українських націоналістів у березні 1944 року Після 26 березня 1944 року ОТЧЕТ о проведенньїх операциях п/о им. Фурманова за март м-ц 1944г. 1/. 5.3.44г. На х-рах Подречье Ратнинского р-на Вольїнской области группа под командованием ст. л-та Беляева при разведке переправьі на р. Турия и внезапном столкновении с националистами вела бои с ними. В результате боя националистьі бьіли рассеяньї и вьібитьі из х-ров. Захвачено: 1 подвода с фуражом, которую уничтожили, потому что переправить ее не удалось ввиду непрочности льда. 64
Отличились в операции: Саберов Х.С., Стафейчук П П и Зайчик А.В. Потерь в людях и вооружении с нашей стороньї нет. Израсходовано боеприпасов: Патрон рус. винт. * 70 шт. Патрон ППШ — 160 шт. 2/. 9.3.44г. В с.с. Борки и Хоцешуво и х-ре Зверс Ратнинского р-на Вольїнской обл. отряд под командованием ст. л-та Пузанова вел бои по очистке зтих сел от националистов. В результате короткого боя отряд вьібил националистов из зтих сел. Националистьі бежали в леса, окру- жающие зти села. Отрядом уничтожено: 3 националиста и несколько ранено. Взятьі трофей: Винтовок (немецких) — 2, Пистолетов ТТ — 1. Склад с кожами до 60 шт. Овчин вьіделанньїх — 20 шт. З/. 10.3.44. На х-рах Точище Ратнинского р-на Вольїнской обл. и ле- сах, окружающих его, отряд под командованием ст. л-та Пузанова вел бои с националистами и, вьібив их из х-ров, сделал прочистку леса, ок- ружающего зти х-ра. Отрядом обнаружено: 1. Склад с гречкой, льном и ячменем 2. 2 склада с овсом до 3 т 3. Склад с мукой до 1,5 т Отрядом уничтожено: 1. 2 склада с махоркой до 60 ящ. 2. 1 склад с мясом до 1,5 т 3. Склад с женскими одеждами. 4. 1 бочка со смолой. Отрядом взято: 1. 1,5 т. муки 2. 1,5 т. овса 3. 1 бочка 200 кг. керосина. 4. 1 бочка 300 кг. салидола. 5. 1 бочка чистого дегтя. 6. 1 ящик с медикаментами. 7. 1 ящик с карандашами (разньїми). Отличились в зтой операции: Голушко И.Ф., Самойлич Е.З., Буйно- вец В.А., Сиренко П.И., Зеркаль И.А., Зверев А.Ф., Бурмистров А.В. Потерь в людях и вооружении с нашей стороньї нет. Израсходовано боеприпасов: Патрон рус. винт. — 175 шт. Патрон ППШ — 310 шт. 4/. 8.3.44. В селе Соколище Ратнинского р-на Вольїнской области от- рядом под командованием ст. л-та Пузанова бьіл 2-ждьі обстрелян само- лет пр-ка. Израсходовано боеприпасов: Патрон русских винт. — 280 шт. Патрон к ПТР — 10 шт. 65
5/. 12.3.44. На Красиловских х-рах К.Каширского р-на Вольїнской обл. группой под командованием мл. л-та Семенова найдено зарьітьіе в земле и уничтоженьї 8 катушек телефонного кабеля, сожжена казарма националистов в лесу. Отрядом взято: 1 пишущая машинка (русский шрифт). 6/. 12.3.44. На х-рах Точиїце Ратнинского р-на Вольїнской области взвод под командованием комиссара отряда мл. п-ка Хорошко вскрьіто и доставлено в расположение отряда: 1 пишущая мапіинка (русский шрифт), склад с сахаром (песок) ~ 50 мешков, склад с солью — 4 мешка, 2 склада с медикаментами. 7/. 13.3.44. На х-рах Точиїце Ратнинского р-на Вольїнской обл. взвод под командованием л-та Палия поймал 3-х священников, имевших связь с националистами, которьіе при допросе дали ценньїе сведения, а после бьіли отправленьї домой. Отличились в операции Булкин И.Д. и Васи- ленко. 8/. 22.3.44. На х-рах около с. Гута Ратнинская Ратнинского р-на Во- льшской обл. боец 2-й группьі тов. Петровец Василий Михайлович по приказанию ком. гр. мл. л-та Семенова бьіл послан на х-р посмотреть, нет ли там пропавшого безвести Борисова В.С. На отих х-рах Петровец внезапно встретился с 5-ю немцами, которьіе открьіли по нем огонь из парабеллумов. Но т. Петровец не растерялся, открьів огонь из винтов- ки, с криком «сдавайся», стал преследовать удиравших немцев. 2 ране- ньїх немца сдались в плен, а 3 удрало. Пленньїх т. Петровец доставил в ш-б, которьіе после допроса бьіли расстреляньї. Израсходовано боеприпасов: Патрон рус. винт. — 15 шт. 9/. 23.3.44. В с. Горхово Головновского р-на Вольїнской области ко- миссар отряда мл. п-к Хорошко со взводом автоматчиков нашсл и унич- тожил склад националистов, в котором бьіло 11 шт. исправньїх велоси- педе в. 10/. 23.3.44. В с. Будники Іоловновского р-на Вольїнской обл. отряд под командованием ст. л-та Пузанова получил задачу вьібить национали- стов из зтого села и занять зто село. В результате короткой перестрел- ки отряд занял село, захватив — 2 винтовки и 2 националистов, которьіе после допроса бьіли расстреляньї. Израсходовано боеприпасов: Патрон рус. винт. — 250 шт. - Патрон ППШ — 600 шт. 11/. 24.3.44. В с. Будники Головновского р-на Вольїнской обл. взво- дом под командованием мл. л-та Ляшенко вскрьіт склад националистов с мукой до 50 пудов, которая бьіла разобрата нашим отрядом. 12/. 23.3.44. В с. Будники командиром взв. т. Зверевьім при ремонте и пристрелке ст. пулемета «Максим» израсходовано 66
Патрон русских винтов. — 300 щт. . 13/. 25.3.44. В лесу юж. с. Столинские Смолярьі Головновского р-на Вольїнской обл. группой под командованием т. Солодкова вскрьіт склад националистов с мукой до 5,5 тонн, которьій бьіл разобран нашим и др. отрядами нашего соединения. Отличились в зтой операции: Ляшенко С.К., Юртаев С.И., Булкин И.Д. и Бьічковский А.В. 14/. 25.3.44. В с. Гуща Головновского р-на Вольїнской обл, взводом под командованием мл. л-та Ляшенко вскрьіт склад националистов с жи- том до 2 т., которое бьіло роздано мирньїм жителям. 15/. 26.3.44. На Гущевских х-рах Головновского р-на Вольїнской обл. взводом под командованием т. Власенко найдено 20 мешков ячменя, ко- торьій разобрат нашим и др. отрядами соединения. Уничтожено националистов 24 ТРОФЕЙ Винтовок 5 (одна из них неисправная) патрон винтовочньїх 620 шт. дисков к чешскому пулемету 10 шт. радиоприемник 1 печатная машинка 1 (неисправная) повозок с хозпродуктами (сало) 2 лошадей 10 шт. седел 7 шт. Вскрьітьі складьі националистов, где изьято следующее: муки ржаной 4 т. фуража 23 т. сухарей 1 т. сахар-песок 1 т. спички 6 ящ. махорки 2 ящ. пудра 250 кор. зубной порошок 200 кор. теодолит 1 тслефонно-телеграф. аппаратьі 2 телефонний аппарат 1 радиоприемник 3 шт. микроскопьі 2 шт. медикаменти и различньїе медиципские прибори 3 повозки Все не использовано отрядом, как часть медикаментов и медицин- 67
ских приборов, телефонно-телеграфньїе аппаратьі, радиоприемники, микроскопьі, теодолит, отправлено частим РККА. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 73. - Оп. 1. - Спр. 10. -Арк. 50, 50зв. (36) Вказівки начальника УШПР Строкача керівникові партизансь- кого з’єднання Ніколайчику щодо подальшої боротьби проти оунівського підпілля 27 березня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСЬКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРТЕЛЕГРАММА вх. № 2592 Поступила на зашифрование 13 час. ЗО мин. 27.3.1944 г. Николайчик 410 На № 80. Ведите глубокую разведку по вопросу мероприятий, задач националистов после переговоров с немцами. Прозерьте и уточните (в) части ориентации ОУН на Англию и Америку как будущих союзни- ков. Какие фамилии, фактьі, документьі имеете (по) зтому вопросу. Ра- дируйте подробнее после проверки, уточнення. 27 марта 1944 г. Строкач № 4205 Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1,-Спр. 1480.- Арк. 7. (37) ЧЕРНЕТКА плану ліквідації українських націоналістів загонами радянських партизанів* Березень 1944 року СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО зкз. № «Утверждаю» Секретарь Центрального Комитета КП(б)У Н.ХРУЩЕВ « » марта 1944 года 68
ПЛАН ликвидации вооруженньїх банд украинских националистов, действующих в Житомирской и Ровенской областях и северньїх районах Тарнопольськой и Каменец-Цодольской областей Вооруженньїе бандьі украинских националистов перешли к активньїм боевьім действиям на коммуникациях Красной Армии в Житомирской и Ровенской областях и в северньїх районах Каменец- Подольской и Тарнопольской областей и активизировали террор против партийно-советского актива в освобожденньїх от оккупантов районах. Для ликвидации действующих банд украинских националистов привлечь партизанские соединения и отрядьі: Олексенко, Одуха, Кот, Мищенко, Ньірко, Федорова, Кизя общей численностью до 8000 человек, количество отрядов и их численность в случае необходимости можно довести до 12-15 тьісяч человек. Руководство боевой деятельностью партизанских отрядов, привлекаемьіх для ликвидации банд, и увязку боевьіх действий с НКВД УССР и войсками по охране тьіла фронтов и армий возложить на тройку или оперативную группу, в состав которой ввести представителя ЦК КП(б)У, НКВД, НКГБ УССР и УШПД. Оперативную группу со средствами связи дислоцировать в г. Ровно. Привлекаемьім для ликвидации банд партизанским отрядам и соединениям поставить следующие задачи: 1. Соединение Олексенко — І 370 чел. Действовать в Корецком, Людвипольском, Березнянском, Рокитнянском, Томаіпгрудском районах Ровенской области. 2. Соединение Федорова, Кизя — 1460 чел. Действовать в Сарнском, СтепаньскоїМ, Бережницком и Владимирецком районах Ровенской области. 3. Соединение Одуха — 2400 чел. Действовать в Шепетовском, Изяславском, Славутском, Корницком, Антопольском и Берездовском районах Каменец- Подольской области, Куневском, Мизочском, Здолбуновском и Острожском районах Ровенской области; Шумском районе Тарнопольской области. При продвижении Красной Армии на Запад полностью охватить район Кременецких лесов. 4. Соединение Кот — 1050 чел. Действовать в Емильчинском, Городницком, Белокоровичском, 69
Олевском, Веледниковском и Словечанском района Житомирской области. 5. Соединение Мищенко — 525 чел. Действоваті в Клеваньском, Цуманьском, Костопольском и Софиевском районах Ровенской области. 6. Отряду Ньірко — 200 чел. Действовать в Вьісоцком и Домбровицком районах Ровенской области. Разрешить тройке или опер, группе: 1. Привлечь для боевьіх действий против банд партизанские отрядьі, которьіе по различньїм причинам остались в тьілу Красной Армии. Задачи отим отрядам поставить в зависимости от обстановки. 2. При необходимости проводить мобилизацию местньїх транспортньїх средств для передвижения партизанских отрядов во время преследования и уничтожения банд. По окончании каждой отдельной операции мобилизованньїе транспортньїе средства возвращать населенню. Обкомам и райкомам КП(б)У, облисполкомам и райсоветм обеспечить все партизанские отрядьі, действующие против банд украинских националистов, продовольствием и фуражом за счет государственньїх поставок и местньїх фондов в течение всего периода проводимьіх операций. Просить Воєнний Совет 1-го Украинского фронта: 1. О вьіделении по заявке Украинского пітаба партизанского движения необходимого количества вооружения и боеприпасов для партизанских отрядов, действующих против банд. 2. Вьідать партизанским отрядам, привлекаемьім к операции, чековьіе книжки для расчета по заготовке продовольствия и фуража из расчета ежедневно на 10.000 человек и 2000 лоптадей. 3. Взят^ на снабжсние по фронтовой норме горюче-смазочньїми материалами автотранспорт и радиостанции — всего лсгковьіх автомашин -- 15 грузовьіх автомашин — 50 радиостанций — 5. Начальник Украинского штаба партизанского движения комиссар государственной безопасности Т.СТРОКАЧ « » марта 1944 года Оригінал, Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 1,- Оп. 23. - Спр. 920. -Арк. 1 -3. 70
* Документ не підписаний, до нього додано карту, озаглавлену: «К плану ликвидации вооруженньїх банд украинских националистов». На ній зазначено дані про партизанські сили Наявні в регіоні, що залучаються до боротьби проти ОУН-УПА: «В тьілу врага — 23160 чел. В нашем тьілу — 11416 чел.». Зокрема, карта вказує, що в німецькому тилу перебувають партизанські загони: Сатановського (691 особа), Чепіги (300 осіб), Чижова (505), Артюхова (540), Ніколайчика (750)< .Савицького (162), Вершигори (1862), «40 км севернее Белгорай», Назарка (170), Коротченка (546), Ковальова (135), Иванова (883), Маликова (4462), федорова (чернігівського. — В.С) (3018), Шишка (450), Яковлєва (75), Рудича (470), Наделіна (84), Грабчака (817), Куницького (75), Наумова (1413). Чисельність загонів Кореневського, Бойка, Санкова, що теж перебували в тилу німців, не зазначена. (38) РОЗ'ЯСНЕННЯ М. Хрущова партизанским командирам Артюхову і Михайлову стосовно ставлення до українських націоналістів 2 квітня 1944 року Исх. № 2818 2.4. 9.30 АРТЮХОВУ, МИХАЙЛОВУ Вооруженньїх националистов,’ находящихся по домам, обезоруживать, рядовой состав, не оказавший сопротивления, освобождать, а руководителей арестовьіва^ь и гіос гупать с ними исходя из обстановки. Широко пропагандируйте и проводите в жизнь обращение украинского правительства к участникам так назьіваемьіх УПА и УНРА. Н.ХРУЩЕВ 1 апреля 1944 года Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп. 1.- Спр. 1467.- Арк. 5. 71
(39) Звернення командира партизанського загону «За Родину» Ва- сильєва і комісара партизанського загону імені Хрущова Рикова до керівників з’єднання Шишка і Чичби з проханням заборонити гра- бежі населення під виглядом українських націоналістів З квітня 1944 року Ком. соединения тов. Шишко Комиссару соединения тов. Чичба Просим дать указаний в отношении лиц, занимающихся явньїм гра- бижом, не входящих в отрядьі нашего соединения. Систематически под видом «бульбовцев» и разньїх националистических сволочей произво- дят «бомбежку» под видом дезертиров с отрядов и повстанцов, не счи- таясь с тем, что на данной территории находятся отрядьі вверенного Вам соединения. Просим дать официальное указание в назначений коменданта гарни- зона в селе Поджече. Ком. п/о «За Родину» (Васильєв) Комиссар п/о им Хрущова (Рьїков) 3.4.44 г. Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 102- Оп. 1.- Спр. 5.-Арк. 6. (40) Звернення командира партизанського з’єднання Грабчака до се- кретаря ЦК КП(б)У Хрущова і начальника УШПР Строкача з про- ханням залучити його до боротьби проти оунівців на чолі кількох загонів 6 квітня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 6.4-11.55 ШИФРОВКА вх. № 4317 Поступила в шифротделение 6 апреля 1944 г. 18 час. ЗО мин. Расшифр. 6 апреля 20 час. 10 мин. Из р/с 409 72
тов. ХРУЩЕВУ тов. СТРОКАЧ Имеются данньїе, что Вьі организуете отрядьі по борьбе с бандами на Украине. Убедительно прошу учесть, что я пограничник, и прошу за- числить меня кандидатом. Обязуюсь очистить всю Украйну от воору- жепньїх банд, противников социализма — оуновцев. Только подчините мне пару партизанских отрядов, которьіе сейчас ничего не делают и вряд ли будут что делать. Теперь мьі по сравнению с действующей Крас- ной Армией — мухи. 6.4.44 г. ГРАБЧАК №78 Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. І.-Спр. 1526.- Арк. 210. (41) Повідомлення керівника партизанського з'єднання Грабчака на- чальникові УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів 10 квітня 1944 року УКРАИНСКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ Снятие копий воспрещается СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ШИФРТЕЛЕГРАММА вх. № 4514 Из р/с 409 11 апреля 11.20 Расшифрована 11 апреля 13 час. 00 мин. тов. СТРОКАЧ 6 апреля произвел проческу леса, что севернее Дуброва, где обнару- жил банду националистов в составе 55 бандитов. Вооруженньїе скрьі- лись, а невооруженньїх ЗО бандитов захватил в плен. 10 апреля мой конньїй взвод главразведки в хуторе Заречье, что 3 км юго-западнее Заречье, столкнулся с бандой националистов. В результа- те боя убито 14 бандитов, захвачено в плен 16 бандитов, 19 винтовок и 2 автомата. С нашей сторони убит секретарь партбюро соединения ЧЕРНУХА и один конньїй разведчик, ранено 4 разведчика. 10.4.44 г. ГРАБЧАК №84 Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1526.- Арк. 232. 73
. (42) Інформація начальника II відділу УІШІР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення підпільної мо- лодіжної націоналістичної організації в Ратнівському районі Волинської області 17 травня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову 17 мая 1944 г. № 003505 Киев Агентурно# разведкой соединения партизанских отрядов под коман- дованием майора Иванова установлено наличие подпольной национа- листической организации молодежи в районе Ратно Вольїнской облас- ти. Группьі в селах района возглавляются «станичньїми». Работой «ста- ничньїх» руководят «кущевьіе», а последние подчиненьї районному проводнику (руководителю). Практическая деятельность зтих групи молодежи заключается не только в проведений агитационной работьі в пользу «самостийной Ук- раиньї», по имеет своей основно# задачей разложение рядов Красной Армии и сбор секретной информации о количестве, вооружении и дис- лоцировании часте# Красной Армии. В деревне Борки «кущевой» являлась Макуха Мария Александровна, 1921 г. рождения, уроженка и житель Полтавской области, по профес- сии — учительница. На допросе она показала, что сферой ее действий бьіли села Борки, Мельники, Мостище, Козел, Вьідрачи, Бузагни, Мостки и часть приле- гаюших хуторов. Отчетьі о проделанной работе ежемесячно, каждьіе 1, 10, 20 числа направляла в штаб или районному представителю под псевдонимом «Приська». Другими материалами по данному вопросу не располагаем. Начальник 2-го отдела УШПД майор госбезопасности (Храпко) 74
Отп: 2 зкз. зкз. № 1 — адрессат зкз. № 22 — в дело Исп. Молодчиков № 159 Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 294.- Арк. 65. (43) Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начаальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про українське націоналістич- не підпілля в селі Бірки Ратнівського району Волинської області 17 травня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову По данньїм агентурной разведки партизанского соединения майора Иванова, наиболее активное участие в украинском националистичес- ком движении принимали нижеследующие жители дер. Борки Ратнен- ского района Вольїнской области: 1. Романюк Семен Филиппович, 1913 г. рождения, при немцах слу- жил в полиции. Националистами бьіл назначен старостою дер. Борки. Романюк С.Ф. являлся одним из активньїх националистов Ратнен- ского района. 2. Коренчук Игнатий Ананьевич, бьівпшй председатель сельсовета дер. Борки Ратненского района. Создав легенду о том, что является партизанским связньїм, Корен- чук в действительности проводил большую работу в пользу украинских националистов. 3. Миронюк Феодосий в течении продолжительного периода рабо- тал при немцах бургомистром. Он и его сьін играли видную роль в руко- водстве националистическим движением в Ратненском районе. Другими какими-либо данньїми в отношении указанньїх лиц не рас- полагаем. Начальник П отдела Украинского штаба партизанского движе- ния — майор госбезопасности (Храпко) № 003506 17.5.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 294.- Арк. 66. чь
(44) Рапорт командира партизанського загону імені Щорса Загриво- го командиру з’єднання Шишку про бойові дії проти українських націоналістів 4 червня 1944 року Командиру соединения тов. Шишко от командира партизанского отряда им. Щорса тов. Загривого Александра Маркевича РАПОРТ Зволюция'организации, которая произошла от 2.2. 1944 года, когда меня с группой 21 человек тов. Олексенко командировая в южньїе рай- оньї Кам.Пр^ольской обл., до последнего времени может бьіть изложе- на в таком гіорядке: группа, малозамеченная немцами, вследствие раз- рьіва фронта в Плужанском районе в начале февраля сего года перепра- вилась в тьіл противника. Приобретения оружия и укрепления отряда происходило на пуги движения отряда по териториям Плужнянсісого, Ляховецкого, Теофипольского, Базалийского и Чорно-Остривского районов, где нас настигла Красная Армия. Отряд в, то время (13.3. 1944 года) насчитьівал до 60 человек. 13.3. 1944 года мьі сделали попьітку пе- рейти немецкий фронт на участке Криваченци — Порохня, но из-за от- крьітой местности и скопления мехчастей противника мьі вьінужденьї бьіли искать иной бреш в линии нем. фронта. Направились через Кра- силов в Меджибижскйй район, в протиповоложность местность бьіла закрьітая (лесом). Вторая попьітка перейти фронт в раздроб на участке Маложелинцьі — Редвинцьі, произведенная 20.3.44 года, не увенчалась успехом вследствие того, что командование армии старалось использо- вать нас исклюнительно для своих целей. После.трго мьі двинулись в Западную Украйну, где по слухам находи- лось наше-соединение, Мой отряд, вступивши на территорию Западной Украиньї, встретйлся с украинскими националистами, которьіе висту- пали против Красной Армии и против красних партизан. Где пришлось вести бои в Терей’бовельском р-не в селах (Илавче та Глещева), где пой- мано живьем 20 бандеровцов и в боях убито 31 бандеровец. В Рудзановском р-не в селе Кобиловолоки поймано 7 вооруженньїх бапдеровцев и скрьівавшихся на полях 50 бандеровцов. В Гремаловском р-не в селах (Волица, хутор Красного, Кокошенцах) поймали живьем 54 бандеровца и убито 3 бандеровских разведчика. Итого имеется в Тарнопольской области на счету нашегб отряда бан- 76
деровцев, пойманньїх живьем 131 чел. и убито 34 чел. и снято оружие в них винтовок немецких и русских 17 шт., автоматов немецких и русских 7 шт., пистолетов 5 шт., гранат разньїх 119 шт. Кроме того, в южньїе р-ньї бьіло послано (в Проскуров) диверсион- ную группу партизан в составе 2 человек, которая сделала следующее: пустили под откос 5 зшелонов, где бьіло уничтожено 7 поездов, 10 вагонов, остальное количество вагонов неизвестно, в которьіх бьіли войска СС, вагоньї с продовольствием, а остальное количество вагонов неизвестно, зта группа вьівела из строя немецкий танк «Тигр», ограби- ла иемецкую машину с патронами, противогазами, взято один пулемет, З винтовки. О чем и доношу Вам. Командир п/о Загривьій 4. 6. 1944 года село Товстое. Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 102.- Оп. 1.- Спр. 5.-Арк. 12. . (4.5) Інформація наачальника II відділу УІППР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Будки Колківського району Рівненської області 20 червня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику тов. Сидорову Оперчастью штаба соединения партизанских отрядов под командо- ванием тов. Грабчака установлена принадлежность к украинскому наци- оналистическому движению нижеследующих лиц: 1. Савицкий Тарас Федорович, житель села Будки Колковского рай- она Ровенской области, состоял в рядах ОУН под псевдонимом «Явор», вьіполняя обязанности господарчего. 2. Мартьінюк Викентий Дмитриевич, житель села Будки Колковско- го района Ровенской области, осуществлял руководство военной подго- товкой националистической молодежи с. Будки. 3. Цикалюк Павел Яковлевич, житель села Будки Колковского райо- 77
на Ровенской области. Цикалюк являйся одним из видньїх районньїх организаторов ОУН. Начальник II отдела Украинского штаба партизанского движе- ния — подполковник госбезопасности (Храпко) №004112 20.6.44 г. Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело Неп. Молодчиков № 495 — ее Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1,- Спр. 295.-Арк. 41. (46) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Новосілки Колківського району Рівненської області 20 червня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Сообщаю для сведения о том, что допрошенньїй оперчастью штаба соединения партизанских отрядов под командованием тов. Грабчака житель с. Будки Колковского района Ровенской области Пилипчук Пстр Степанович, 1915 г. рождения, показал: в числе мобилизованньїх в отряд «Богуна» находились жители с. Новоселки Колковского района Ровенской области: 1. Череднюк Савелий Логвинович 2. Карпович Григорий Павлович 3. Байдьіч Григорий Ничипорович 4. Бовнак Игнат, псевдоним «Яльша» 5. Троцкий Иосиф, псевдоним «Береза» 6. Суконка Андрей, псевдоним «Забирака» 7. Пилипчук Петр, псевдоним «Дуб». При приближении фронта все мобилизованньїе бьіли отпущеньї по 78
домам. Перед роспуском зтим лицам бьіло приказано: после прохожде- ния фронта и восстановления на местах советской власти, по указанию связньїх, которьіе к ним явятся, собраться в Новосельских хуторах и урочище Нивки для боевьіх действий против Красной Армии в ее тьілу. Связньїми бьіли назначеньї жители с. Новоселки: 1. Чернюк Яков Григорьевич 2. Шкода Савва Общее руководство отрядами УПА, по показанням Пилипчука, в Колковском районе возложено на некоего Рубашечникова, местопре- бьівание которого не установлено. Начальник II отдела Украинского штаба партизанского движе- ния подполковник госбезопасности (Храпко) № 004109 20.6.44 г. Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело № 487 - ее Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп.1.- Спр. 295,- Арк. 38. . <47> Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Каленуха Колківського району Рівненської області 20 червня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Бойцами соединения партизанских отрядов под командованием тов. Грабчака бьіл задержан в селс Будки Колковского района Ровенской об- ласти Аксенюк Адам Викторович, 1925 г. рождения, уроженец с. Калену- ха Колковского района. Аксенюк показал, что в течение трех месяцев он сосгоял в боевке 79
ОУН под командованием «Стрельї» и принимал участие в бою против партизан в районе с. Костюшивка, где им бьіло убито два партизана и взятьі винтовка и автомат. Боевка, в которой находился Аксенюк, насчитьівала в своем составе ЗО чел. и бьіла вооружена одним станковим пулеметом, четьірьмя руч- ними пулеметами, одним минометом, тремя автоматами и винтовками. В состав боевки «Стрельї» входили следующие жители с. Каленуха: 1. Щербачук Василий Яковлевич 2. Бок Свирид 3. Стасюк Клим 4. Басарин Амброс 5. Басарин Андрей Амбросович Аксенюк отпущен оперчастью штаба соединения и проживает в с. Будки Колковского района Ровенской области. Об изложенном сообщаю для сведения. Начальник II отдела Украинского штаба партизанского движе- ішя подполковник г/б (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков № 497 — ее №004110 20.6.44 г. Копія, Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. І.-Спр. 295.-Арк. 39. (48) Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Будки Колківського району Рівненської області 20 червня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову 80
5.П.44 г. в с. Будки Колковского района Ровенской области партиза- нами соединения тов. Грабчака бьіл задержан Стасюк Олимпий Филип- пович, 1914 г. рождения, уроженец с. Лисовая Гута Колковского района Ровенской области. Будучи допрошен, Стасюк показал, что он лично вьіполнял отдель- ньіе поручения по заготовкам продовольствия и одеждьі для украин- ских националистов. Руководство заготовками осуществляли жители с. Лисовая Гута Чепак Сидор и Ухов Антон. Стасюк также сообщил, что житель с. Будки Колковского района Гер- манюк Павел, псевдоним «Богун», является командиром сотни УПА, ко- торую он распустил, а сам с группой наиболее преданньїх ему 10 чел. скрьівался в лесу в трех километрах от с. Будки. В состав оставшейся группьі входят следующие жители с. Будки: 1. Гарманюк Павел Александрович 2. Корнейчук Дмитрий Яковлевич 3. Кобьілянский Йван Политович 4. Лозовик Василий Петрович 5. Іерманюк Михаил Максимович, псевдоним «Вишня» 6. Цикалюк Павел Яковлевич, псевдоним «Бойкинов». Одноврсменно с допросом Стасюка работниками оперчасти штаба Грабчака бьіл допрошен Гай Дмитрий Федорович. Он показал. что по поручению «Богуна» проводил военньїе занятия с молодежью с. Будки, подготавливая ее к вступлению в рядьі УПА. После допроса Стасюк О.Ф. и Гай Д.Ф. бьіли отпущсньї и проживают в с. Будки. Об изложенном сообщаю для сведения. Начальник II отдела Украинского штаба партизанского движе- ния — подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело № 496 — ее №004111 20.6.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп.1.- Спр. 295.- Арк. 40. 81
(49) Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начальнику відділу «Смерш» УШПР Боборикіну про агента націоналістів у ря- дах більшовицьких паартизаи 17 липня 1944 року Совершенно секретно зкз. № Начальнику отдела «Смерш» УШПД подполковнику т. Боборьїкину По данньїм агентурной разведки соединения партизанских отрядов генерал-майора Федорова, житель д. Деревок Камень-Каширского рай- она Вольїнской области Козел Петр заброшен в один из партизанских отрядов для ведення разведки в пользу националистов. Два его брата находятся в рядах УПА. Другими данньїми по сути изложенного не располагаем. Начальник 2 отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — ардесату зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков №775' № 004676 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1,- Спр. 295.- Арк. 107. (50) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ Сидорову про виявлення підпільного націоналістичного центру в Любешові Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №________ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Агентурной разведкой соединения партизанских отрядов генерал- майора Федорова установлено существование подпольного центра наци- 82
оналистов в Любешеве Вольїнской области, в состав которого входят: 1. Алексеев — староста Любеїпево 2. Дубей 3. Гончарук 4. Лашенко, бьівший начальник окружной полиции, в последнее вре- мя занимал должность инспектора школ. 5. Колонер — судья 6. Шеломицкий — заместитель старостві Алексеева 7. Священники сел Любеїпево, Железница, Кухецка Воля, прожива- ющие в Любеїпево. 8. Семенюк Лима 9. Семенюк Нипа 10. Горшер Маруся, сотрудница земельного отдела, печатает на пи- шущей машинке националистические листовки. 11. Курьер земельного отдела (фамилия не установлена) — использу- ется националистами в качестве связной. Сообщаю для сведения. Начальник П отдела УІППД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело Исп. Молодчиков №788 № 004678 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 295.-Арк. 109. (Я) Інформація начальника II відділу УІ1111Р Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Булька Пневненська Камінь-Каширського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Агентурной разведкой соединения паризанских отрядов генерал- 83
майора Федорова установленьї следующие связньїе националистов, проживающие в Вульке Пневненской Камень-Каширского района Во- льїнской области: 1. Дроздик Елизавета, 40 лет, часто ходит по заданиям националис- тов в разведку. Разведданньїе передает через Шилина Никиту, прожива- ющего на хуторе Студеница. 2. Пилипчук Архип, 40 лет, связной националистов, скрьівается от партизан. 3. Довжик Василий Сильвестрович, 50 лет, старшина д. Пневно. Его сьін добровольно ушел в кационалистьі. Сам Довжик является связньїм националистов. 4. Раевич Яков, 50 лет, бьівший секретарь Управьі, связной национа- листов. Сообщаю для сведения. Начальник 2 отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков № 758 рн № 004679 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. ПО. . (*2) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про вихідців з Любешова в УПА 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику 4 управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности т. Сидорову Разведкой штаба соединения партизанских отрядов генерал-майора Федорова установлено, что следующие жители м. Любешов Вольїнской области находятся в составе УПА. 1. Гарбарь Вакула Васильевич, 22 лет 84
2. Вакулина Евгения, сестра женьї Гарбаря Вакульї, 18 лет. Ее отец и брат расстреляньї партизанами. 3. Севняк Прасковья — 20 лет 4. Юрко Яков Андреевич 5. Юрко Йван Андреевич 6. Мороз Владимир Семенович — при немцах служил полицейским... Другими данньїми в отношении указанньїх лиц не располагаем. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело Исп. Молодчиков № 777 № 0 рн 04680 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62 — Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 111. (53) Інформація начальника II відділу УШИР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Седмиця Нововижівського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №_______ , Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову По данньїм разведки соединения партизанских отрядов генерал- майора Федорова следующие жители д. Седлице Нововьіженского рай- она Вольїнской области принимают участие в украинском националис- тическом движепии: 1. Наумчик Антось — подпольньїй националистический оратор 2. Стрюк Мартин, 50 лет, ярьій националист 3. Домальчук Адам, в его квартире находилась националистическая база. 85
Другими какими-либо данньїми не располагаем. Начальник П отдела Украинского штаба партизанского движения подполковник г/б (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело № 771-ем Исп. Молодчиков № 004681 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 295,- Арк. 112. (54) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Железниця Любешівського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Агентурной разведкой соединения отрядов генерал-майора Федоро- ва установлено, что организатором националистов в с. Железница Лю- бешевского района Вольїнской области являлся житель с. Железница Русило Йван, впоследствии убитьій в одной из стьічек с немцами. Политическим руководителем зтой организации являлся священ- ник с. Железница Любешевского района Пулковский Йван Александро- вич. Пулковский, боясь партизан, перешел на постоянное жительство в м. Любешев. Активними националистами д. Железница бьіли Кисель Никита и Кисель Йван... Видньїе участники националистического движения являются Брен- чук Йван и Кононович Петр, жители зтой же деревки. 86
Другими данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник П отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков № 776 рн № 004684 17.7.44 г. Копія, Машинопис, ЦДАГОУ: Ф. 62,- Оп. 1,- Спр. 295.- Арк. 118. (55) Інформація начальника II відділу УПІПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Червище Камінь-Каширського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Агентурной разведкой соединения партизанских отрядов генерал- майора Федорова установлено, что в д. Червище Камень-Каширского района Вольїнской области функционирует антисоветская националис- тическая группа, в состав которой входят: 1. Савонник Сергей, 60 лет, проживает на хуторе Перейдьіще; Савон- ник и его сьін являлись связньїми украинских националистов, починя- ли им оружие, так как сами по специальности кузнецьі. 2. Савонник Дмитрий Сергеевич, входя в состав группьі УПА, в пе- риод отхода частей Красной Армии обезоруживал красноармейцев, участвовал в засадах... 3. Березюк Илларион, 28 лет, принимал участие в деятельности зтой группьі. 4. Кипчук Федот, 20 лет, живет на хуторе Заслепа. 5. Деменюк Панас, 29 лет, проживает на хуторе Перейдьіще. 6. Зьіщик Григорий, 35 лет, проживает на хуторе Ясеня. 7. Яцик Петр Мартьінович. 87
8. Купчик Влас, при Советской власти скрьівался. 9. Организатор зтой группьі Ланевич Илья из Щеки. 10. Яіцук по прозвшцу «Заяц», 20 лет, связной националистов, про- живает в Червиговском имении, распространяет националистическую литературу. Другими какими-либо данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело Исп. Молодчиков № 774 рн № 004685 17. 7.44 г. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.~ Спр. 295.- Арк. 119. (56) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Деревок Камінь-Каширського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову По данньїм разведки соединения партизанских отрядов генерал- майора Федорова установлено, что нижепоименованньїе жители д. Де- ревок Камень-Каширского района Вольїнской области являются укра- инскими националистами: 1. Любежанин Николай Ульянович, 22-х лет 2. Турко Семен Петрович, 22 лет 3. Неципорик Николай Минович, 20 лет 4. Турчин Павел Дмитриевич, 20 лет 88
5. Гриневич Йван Максимович, 19 лет, семья живет на хуторе Побьі- вал. В УПА ушел добровольно. 6. Гриневич Андрей Севастьянович, 19 лет, житель хутора Побьівал, бьіл мобилизован в УПА. 7. Панько Унан Григорьевич, 19 лет, проживал на хуторе Нибиничи. 8. Ковальчук Григорий Григорьевич, 20 лет 9. Кравчик Николай Лукашевич, 22 лет, в течение 2-х месяцев нахо- дился в отряде УПА, а затем дезертировал и вступил в местньїй парти- занський отряд Шестока. Где находится данньїй отряд в данное время, нам неизвестно. 10. Шпаковский Тонась Михайлович, 22 лет. 11. Шпаковский Йван Михайлович, 19 лет 12. Колб Василий, 22 лет 13. Поляковский, 22 лет 14. Поляковский Андрей Афанасьевич, 21 года 15. Сачковский Антон Леонтьевич, 22 лет 16. Гладич Йван Емельянович, 23 лет 17. Якимчук Йван Кириллович, 22 лет ] 8. Якимчук Григорий Кириллович, 24 лет 19. Поримчук Филипп Федосович, 22 лет 20. Чехман Алексей Николаевич 21. Чехман Николай Николаевич 22. Заринко Екатерина Яковлевна 23. Заринко Юня Яковлевна 24. Ермалюк Иан Петрович, 22 лет. Его отец является связньїм наци- оналистов. 25. Кравчик Йван, 22 лет, связной националистов 26. Лепетуха Прохор Павлович, 22 лет 27. Кудлюк Петр Федосеевич, 22 лет 28. Свищ Василий Стефанович 29. Мороз Йван, 22 лет, мать его Агапка проживает на хуторе Наби- ничи ЗО. Любежанин Григорий, 22 лет 31. Климчук Сидор, бьівший комендант Любешевской полиции, вид- ньій националистический деятель. Его мать проживает в Деревек. 32. Ковальчук Лукьян Парфенович — проживает на хуторе Студени- ца. В его квартире находилось на излечении 8 раненьїх националистов. 33. Веремейчик Григорий Алексеевич, 22 лет, сеАмья проживает на ху- торе с. Деревек. 34. Кравчик Михаил Николаевич 35. Олексюк Павел, житель хутора Курень, возил немцам секретньїе 89
документьі. 36. Мулер Ермолай, житель Любешова, совместно с Олексюком П. возил документи. 37. Василий (фамилия неизвестна) — националист, скрьівается от партизан в Любешове, где работает парикмахером на Сталинской ули- це. 38. Любежанин, секретарь управьі 39. Клемчук Сидор, проводил митинг в пользу украинских национа- листов. После митинга Клемчук мобилизовал 20 человек молодежи в УПА. Другими какими-либо данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. І ~ адресату зкз. 2 — в дело неп. Молодчиков № 783 рн № 004687 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 121, 122. (57) Додаткова інформація начаальника II відділу УІППР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про окремих націоналістів Любешівського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Разведкой соединения партизанских отрядов генерал-майора Федо- рова установлена принадлежность к украинскому националистическо- му движению следуюіцих лиц: 90
1. Шпаковский Афанасий Михайлович, 1923 года, служил в полиции Любешево Вольїнской области, откуда упіел в националистический от- ряд. Шпаковский является организатором националистической моло- дежи. Семья его проживает на хуторе Франополь, в 3 км. от д. Деревек Лю- бешевского района Вольїнской области. 2. Шпаковский Степан Михайлович, 1928 года, является связньїм на- ционалистов. 3. Климчук Сидор, бьівший комендант полиции Любешево, национа- лист. Семья проживает в Любешеве. 4. Ковальчук Трофим, житель д. Деревек, националист. Брат его ушел в местньїй партизанский отряд. 5. Якимчук Йван Кириллович, житель д. Деревек, националист. 6. Шестак Григорий Дмитриевич, житель д. Деревек, националист. 7. Бекон Семен, житель д. Деревек, националист. 8. Гриневич Павел, житель д. Деревек, националист. 9. Парамчук Йван, житель д. Деревек, националист. 10. Парамчук Йван, житель д. Деревек, националист. 11. Турко Семен, житель д. Деревек, связной, националист. 12. Турчик Дмитрий, житель д. Деревек, националист. 13. Балахович, житель д. Деревек, националист. Сообщаю для сведения. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — адресагу зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков №767 рн № 004688 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 123. 91
(58) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про українського націоналіста Євгена Бриля з села Березичі Камінь-Каширського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №________ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Сообщаю для сведения, что разведкой соединения партизанских от- рядов генерал-майора Федорова установлено следующее: 1. Житель дер. Березичи Камень-Каширского района Вольїнской об- ласти Бриль Евгений, боясь репрессий со стороньї партизан, увез свою семью в д. Деревек Камень-Каширского района, а сам вступил в отряд УПА. Начальник П отдела УІППД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — адресату зкз. № 2-а дело исп. Молодчиков № 786 рн № 004690 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1,- Спр. 295.- Арк. 124. 92
(59) Інформація начальника II відділу УІППР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про окремих націоналістів КаміньгКаширського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно зкз. №______________ Начальнику 4 управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидору (правильно: Сидорову. — В.С.) Сообщаю для сведения, что агентурной разведкой соединения пар- тизанских отрядов генерал-майора Федорова установлено участие ни- жепоименованньїх лиц в украинском националистическом движении: 1. Домальчук Йван, житель д. Дерсвок Камень-Каширского района Вольїнской области, агент УПА по д. Деревок. 2. Сацик Петр — житель Камень-Каширск[ого р-на] Вольїнской обла- сти, агент УПА по Камень-Каширску. 3. Бурда Михаил — житель с. Седлища Камень-Каширского района Вольїнской области, агент УПА. 4. Бренчук Федось, житель дер. Деревок Камень-Каширского района Вольїнской области, находится в отряде УПА. Бренчук служил в поли- ции, затем перешел в партизанений отряд Макса, откуда дезертировал с оружием. 5. Кононович Петр, житель с. Железница Любешевского района Во- льїнской области, украинский националист. Другими данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник 2 отдела УПІПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков № 785 рн № 004654 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 7.- Спр. 295.- Арк. 103. 93
(60) Додаткова інформація начальника П відділу УШПР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі ЖелезниЦя Камінь-Каширського району Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Агентурной разведкой соединения партизанских отрядов генерал- майора Федорова вьіявлена в д. Железница Камень-Каширского района Вольїнской области подпольная националистическая группа, состоя- щая из нижеследующих лиц: 1. Анисимов Василий Федосеевич, житель д. Сучьи Камень-Каширі1- ского района, служил в полиции. 2. Мороз Андрей Васильович, житель д. Железница Камень-Кашир- окого района. 3. Мороз ведет разведку для националистов, в атом ему помогает тесть Доманича КирйЛла (жителя д. Железница) — фамилия установле- на. 4. Скорбйч Дмитрйй, житель д. Железница, сообщает националис- там о дислокации партизан. 5. Зймич Илларйон, житель д. Железница. Сообщаю для сведения. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков № 756 рн № 004703 17.7.44 г. Копія, Машинопис, ЦДАГОУ: Ф. 62. - Оп.1- Спр. 295,- Арк. 129. 94
(61) Інформація начальника II відділу УШПР Хранка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про окремих націоналістів Камінь-Каїпирського та Любешівського районів Волинської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №______ Начальнику IV Управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Разведкой соединения партизанских отрядов генерал-майора Федо- рова установлено: 1. Пасевич Борис Трофимович, житель Бульки Любешевской Любе- шевского района Вольїнской области, является связньїм националис- тов и снабжает их через брата женьї (фамилия не установлена) развед- данньїми. 2. Корьіско Йван, родом из Сарньї, прожвает в Вульке Любашевской. Поддерживает связь с националистами. 3. На хуторе Лечик Камень-Каширского района Вольїнской области проживает Манзик Максим Алексеевич — агент националистов, угро- жал расправиться с партизанским связньїм Домальчуком Йваном. Кроме того, Манзик агитировал партизан к переходу на сторону на- ционалистов. 4. Григорук Юзеф Якимович, житель х. Скупова Камень-Каширского района Вольїнской области, предупредил националистов о нападении партизан. 5. Барташи Петр — житель д. Седлице Камень-Каширского района Вольїнской области — агент националистов. Начальник II отдела УШПД подполковник г/б (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело №762 Исп. Молодчиков № 004704 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 130. 95
(62) Інформація начальника П відділу УІППР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в с. Кухецька Воля Рівненської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №______ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову По данньїм агентурной разведки соединения партизанских отрядов генерал-майора Федорова в с. Кухецка Воля Ровенской области сущест- вует националистическая группа, которая ведет систематически анти- советскую пропаганду. По ее заявлению гестапо расстреляло в июле 1942 г. группу советских активистов. В националистическую группу входят следующие лица: 1. Николайчук Роман, при немцах бьіл писарем сельской управьі. 2. Яневич Ефим, бьіл заместителем старостві села Кухецка Воля, при советской власти судился за контрреволюційную деятельность. 3. Кравчук Йван, священник с. Кухецка Воля. 4. Яневич Григорий Ефимович. Сообщаю для сведения. Начальник II отдела УШПД подполковник г/б (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1—в, адрес зкз. № 2 — в дело № 764 ем Исп. Молодчиков № 004705 17 .7.44 г. Копія, Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 131. 96
(63) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Угриничі Камінь-Каширського району Во- линської області 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №______________ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову По данньїм агентурной разведки соединения партизанских отрядов генерал-майора Федорова, следующие жители с. Угрьіньїчи Камень-Ка- иіирского района Вольїнской области являются националистами: 1. Крот Сергей Иосифович — связной националистов. 2. Домальчук Клементий — националистически настроен, ведет ан- тисоветскую пропаганду. Сообщаю для сведения. Отпеч. 2 зкз. зкз. № 1 - в адрес зкз. № 2 — в дело №764 ем Неп. Молодчиков № 004706 17 .7.44 г. Копія. Машинопис, ЦДАГОУ: Ф. 62,- Оп, 1.- Спр. 295,- Арк. 132. (64) Додаткова інформація начальника П відділу УШПР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про відомого чле- на ОУН на Волині Киселя 17 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №______ Начальнику IV управлення НКГІБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову 97
Сообщаю, для сведения, что разведкой соединения партизанских от- рядов генерал-майора Федорова установлено следующее: Кисель, зять священника с. Кухецка Воля Вольїнской области Ко- вальчука, является одним из видньїх руководителей украинского нацио- налистического движения в Вольїнской области. Ковальчук, с целью скрьітия своих связей с Киселем, умьішленно распространяет слухи о том, что Кисель убит партизанами. Какими-либо иньїми данньїми по сути вопроса не располагаем. Начальник II отдела УШПД подполковник г/б (Храпко) Отпеч. 2 зкз. зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело № 790 Исполнит. Молодчиков ем. № 0047708 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 134. (65) Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Железниця Любешівського району Волинської області 18 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №_______ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Сообщаю для сведения, что агентурної! разведкой соединения пар- тизанских отрядов генерал-майора Федорова установлена в д. Железни- ца Камень-Каширского района Вольїнской области подпольная нацио- налистическая группа, распространяющая слухи, компрометирующие партизанское движение. 98
1. Черевко Василий — старший группьі, прежде бьіл секретарем у на- ционалистов. 2. Шверидов Федор. 3. Поф Иосиф. 4. Левкович Тихон. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело №759 рн. исп. Молодчиков № 004712 17.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 138. (66) Додаткова інформація начальника II відділу УІППР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Железииця Любешівського району Волинської області 18 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №______________ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Сообщаю для сведения, что по данньїм соединения партизанских от- рядов генерал-майора Федорова следующие жители с. Железница Лю- бепіевского района Вольїнской области находятся в рядах УПА: 1. Кисель Степан 2. Кисель Николай 3. Кисель Петр 4. Домашин Владимир Анисимович совместно с немцами участвовал 99
в засадах на отступавших красноармейцев. Скрьівался в с. Сучья. Другими какими-либо данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник и отдела УШПД подполковник г/б (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело № 780 рн. Исп. Молодчиков № 004715 18.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 139. (67) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістич- ного підпілля в селі Кремно Волинської області 18 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. ________ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Сообщаю для сведения, что по данньїм разведки соединения парти- занских отрядов генерал-майора Федорова жители Кремно Вольїнской области Якимчук Йван и псаломщик церкви (фамилия неизвестна) яв- ляются украинскими националистами. Другими данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. зкз. № 1 — адресату 100
зкз. № 2 — в дело №782 рн. Исп. Молодчиков № 004716 18.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1,- Спр. 295.- Арк 140. (68) Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про жителів Лю- бешова Волинської області, котрі ведуть націоналістичну діяльність 18 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. №______ Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову По данньїм агентурной разведки соединения партизанских отрядов генерал-майора Федорова, следующие жители Любешев Вольїнской об- ласти принимают активное участие в украинском националистическом движении: 1. Тарасюк, житель с. Морочно Ровенской области, при Советской власти — председатель Морочанского сельсовета. В данное время про- живает в Любешеве. Тарасюк является одним из районних руководите- лей ОУН. 2. Веремейчик Дмитрий Яковлевич, житель Любешева, служил в по- лиции. Когда весной 1943 года полиция Любешева перешла к национа- листам, то Веремейчик бьіл оставлен националистами в Любешеве для подпольной работьі. 3. Зимич Семен Трофимович, 45 лет, житель Любешево, работал кас- сиром в налоговом отделе, является видньїм националистом. 4. Зимич Григорий Семенович, работает заведующим биржей труда. Поддерживает связь с националистами. Сообщаю для сведения. Начальник П отдела УІІІПД подполковник госбезопасности (Храпко) 101
Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков №768 рн № 004718 18.7.44 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 142. (69) Супровідний лист начальника II відділу УШПР Храпка началь- никові IV управління НКДБ УРСР Сидорову до списку викритих і розстріляних українських націоналістів 21 липня 1944 року Совершенно секретно Зкз. № 2 Начальнику 4 Управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову № 004805 21.7.44 г. При зтом направляю для оперативного использования список ра- зоблаченньїх и расстрелянньїх партизанским соединением генерал- майора Федорова предателей Родиньї. Приложение: по тексту на 10 листах. Начальник II отдела УШПД подполковник госбезопасности (Храпко) Отпеч. 2 зкз. зкз. № 1 — адресату зкз. № 2 — в дело Исп. Молодчиков ем. 102
список разоблаченньїх и расстрелянньїх предателей Родиньї, поступивший в УШПД из партизанского соединения генерал-майора Федорова №№ Фамилия, имя Местожительство Краткая Расстрелян п/п и отчество характеристика 1 2 3 4 5 44.* Брень Николай д. Кух. Воля ярьій Иванович Морочанского района националист 13.7.43 г. 45. Бутько Андрей д. Вовческ Разведчик Алексеевич Колковского р-на националистов 7.7.43 г. 46. Шевчук Евдоким Григорьевич 11.7.43 г. 47. Колбун Яков Тимофеевич 12.7.43 г. 48. Шевчук Стефан Максимович 12.7.43 г. 50. Борисюк Ольга д. Деревок Разведчица Филипповна Любашевского р-на националистов Вольїнской обл. 26.7.43 г. 51. Любежанин Юлиан Любашев Распространитель Петрович Вольїнской обл. националистической литературьі 2.8.43 г. 52. Климчук Дмитрий ”” Националист Аверкович участник боев против партизан2.8.43 г. 53. Герец Андрей Любашев Националист, Тихонович Вольїнской обл. участник боев против партизан2.8.43 г. 54. Кудлюк Андрей ”” Заведуюіций Федосьевич типографией националистов 2.8.43 г. 55. Шостак Ена Участница боев Ивановна против партизан, националист- разведчица2.8.43 г. 56. Березюк Петр ”п Федорович 2.8.43 г. 57. Якимчук Йван д. Деревок Харитонович Любашевского р-на Вольїнской обл. 2.8.43 г. 58. Шестак Йван 103
Прокофьевич 2.8.43 г. 59. Турчин Дмитрий "" Дмитриевич ПІ! 2.8.43 г. 60. Шестак Моисей Григорьевич !ПІ 2.8.43 г. 61. Паремчук Афанас Игнатович ІПІ 2.8.43 г. 63. Музьчук Александр с. Серхов Карпович Маневичского р-на Вольїнской обл. Националист разведчик... 8.8.43 г. 64. Шкапко Ксения ”” Владимирська Разведчица националистов 8.8.1943 г. 65. Кравец Йван д. Волчецк Федорович Колковского р-на Националист- разведчик 16.8.1943 г. 66. Лукьянюк Тит Иванович Активний националист 16.8.1943 г. 67. Юлич Йван д. Волчецк Данилович Колковского р-на Активний националист 16.8.1943 г. 68. Ежикевич Петр Авксентьевич Разведчик националистов 16.8.1943 г. 69. Колбун Антон Левкович !!П 16.8.1943 г. 70. Стенасюк Даниил с. Серхов Ефимович Маневичского р-на Вольїнской области пп 29.8.1943 г. 71. Степасюк Йосиф Данилович !!П 27.8.1943 г. 72. Сахнюк Цилимон Іордеевич ПІ! 27.8.1943 г. 82. Жилко Антон д. Железница Вольїнской области Нациналист- . разведчик 7.9.1943 г. 89. Аврамович Николай Любомльский Романович район Националист 13.9.1943 г. 90. Бинюк Йван Военньїй Дмитриевич руководитель националистов по Любомльскому р-ну 13.9.1943 г. 91. Семен Йван Остапович Разведчик : националистов 13.9.1943 г. 92. Мулявка Йван Сильвсстрович Районний руководитель 104
националистов 13.9.1943 г. 93. Шук Йван Прокофьевич Активний националист 13.9.1943 г. 94. Шук Максим Лаврентьевич с. Заглинки Любомльского р-на 13.9.1943 г. 109. Шпаковский Михаил Ильич д. Деревок Разведчик Любешевского р-на националистов 15.9.1943 г. 110. Калдаур Федор Иванович ІП! ШІ 16.9.1943 г. 111. Сахнюк Гордей Григорьевич д. Серков ”” Маневичского р-на 13.9.1943 г. 112. Горейчук Яков Федорович Градиск Разведчик Маневичского р-на националистов 14.9.1943 г. 113. Пугач Григорий Гриневич Вурька Связист Любешевского р-на националист 14.9.1943 г. 114. Гриневич Мария ”” Разведчик националистов 14.9.1943 г. 115. Сьіроид д. Сварка ”А «Запорожченко» Богуславского р-на Аркадий Максимович Киевской области 7.10.1943 г. 116. Солодухо Антон с. Крушинец Руководитель нац. организации с. Крушинец 27.7.1943 г. 122. Гайдучик Илларион Евтихиевич Ратно, Гута Член ОУН с 1939 г., нац. агент 12.9.1943 г. 123. Мисарук Радион Ермолаевич Яревищи Нац. агент 12.9.1943 г. 124. Жерло Василий Филипповйч х. Яленйца 24.9.1943 г. 126. Гаврилюк Макар Максимович д. БЛелковичи Разведчйк ' Морочанского р-на националистов 27.10.1943 г. 128. Козаченко Йван Степанович д. Яриновка Разведчик Сарненского р-на националистов 21.11.1943 г. 129 Макаревич Владимир Ефимович с.Домашевичи Разведчик Жабицкого р-на националистов Пинской области 2.2.1944 г. С подлинньїм верно: *Інші прізвища розстріляних опущені, оскільки не наведено доказів нібито їхньої співпраці з гітлерівцями — В.С. 105
Лейтенант а/с (Молодчиков) июля 1944 г. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 295.- Арк. 147-150 зв. (70) Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення групи націоналістів у Волинській області 29 липня 1944 року Совершенно секретно Начальнику IV управлення НКГБ УССР подполковнику госбезопасности тов. Сидорову Разведкой соединения партизанских отрядов генерал-майора Федо- рова установлен ряд активньїх националистов: 1. Комар Лаврентий, учитель д. Угриничи, проживает в Черевичен- ской Рудке Ново-Внжвенского района Вольїнской области, агент служ- бьі безпеки. 2. Комар Федор, житель с. Жидово Камень-Каширского района Во- льїнской области, агент службьі безпеки. 3. Гоншулер Йван, проживает в с. Кремно Камень-Каширского райо- на, активний националист. 4. Сацик Петр, житель с. Пневно Камень-Каширского района, при- крьіваясь связью с партизанами, являлся активним националистом. Другими данньїми в отношении вьішеуказанньїх лиц не располагаем. Начальник П отдела Украинского штаба партизанского движения подполковник государственной безопасности (Храпко) Отп. 2 зкз. Зкз. № 1 — в адрес зкз. № 2 — в дело исп. Молодчиков № 820 ор № 004910 29.07.44 г. Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1,- Спр. 295.-Арк. 153. 106
(71) Списки українських націоналістів Волинської області, а також осіб, які звинувачувалися в антирадянськіи діяльності, складені штабом партизанських загонів під командуванням майора Іванова СПИСКИ украинских националистов Вольїнской области, составленньїе на оснований данньїх штаба партизанских отрядов под командованием майора Иванова: І. Список украинских националистов дер. Борки Ратненского райо- на Вольїнской области. 1. Омильянчук Павел Николаевич — УПА 2. Матвейчук Макар Иванович — кущ. провидньїк 3. Гузь Иосиф Прок. — кущ. СБ 4. Бегаль Арлам Хорт. — СБ 5. Матвейчук Василий — СБ 6. Гузь Семен — СБ 7. Матвейчук Василий Тим. — хозяйственньїй 8. Романюк Семен — ст. провидньїк 9. Королик Семен — хоз. УПА 10. Льіпич Григорий Яковлевич — пропагандист 11. Матвейчук Ананий Марц. — связной 12. Коренчук Йван Петрович — связной 13. Прач Назар Григорьевич -- связной 14. Коваль Себастьян Ан. — связной 15. Рудчин Тихон — пропагандист 16. Прач Адам Игнатьевич — в пропілом «зелеповец», при немцах бьіл комендантом полиции дер. Борки. Прач подал в немецкую комен- датуру списки районного актива при советской власти, задержал и пе- редал немцам многих военнопленньїх. 17. Коваль Андрей, до 1943 г. служил в полиции. 18. Бегаль Йван Иосифович — служил в полиции. 19. Матвейчук Ананий Марцеевич — служил в полиции. 20. Матвейчук Артем Степанович — служил в полиции. 21. Коваль Макар Иосифович — служил в полиции. 22. Царюк Адам — бьівший староста, служил в полиции. 23. Царюк Семен — связной 24. Стеренчук Сергей Ольянович. П. Список лиц, враждебно относящихся к советской власти, дер. Мо- криньї Ратненского района Вольїнской области. 1. Власюк Павел 107
2. Власюк Йван 3. Ливкович Василий 4. Пугач Иляш 5. Сливовский Роман 6. Чагайда Денис 7. Чагайда Николай 8. Чагайда Йван 9. Починчук Павел 10. Менчук Максим 11. Гец Антон III. Список украинских националистов с. Хотемово Ратненского рай- она Вольїнской области 1. Генсор Федор А. — районний проводьірь 2. Свьіридюк Карп Г. — районний пропагандист 3. Маковецкий Алексей И. — районний хозяйственний 4. Калапуц Кирилл Тр. — зам. райпроводиря 5. Маковецкий Петр И. — райвоенком 6. Новосад Порфирий — - ” - 7. Придатко Николай Ив. — - ” - 8. Кучва Павел — кущевой 9. Бабула Йван — кущевой 10. Маковецкий Адам Ан. — военком, кущевой 11. Маковецкий Адам Ф. — воєн, надрайонннй 12. Бегаль Адам Тир. — СБ 13. Приймачук Адам Ст. — СБ 14. Кородик Владимир — СБ 15. Козел Денис Андр. — СБ 16. Залуский Семен Ад. — СБ 17. Залуский Семен Николаевич - СБ 18. Маковецкий Михаил П. — СБ 19. Карпук Сергей Матвеевич — СБ 20. Куник Федор Мих. — хозяйственний 21. Новосад Йван Вас. — СБ 22. Калапуц Адам Тр. — бух. 23. Калюх Николай Наз. — СБ 24. Калюх Йван (мать Юстиния) — СБ 25. Калюх Адам Григор. — СБ 26. Прач Михаил Сем. — лесничий 27. Антонюк Денис Ив. — СБ 28. Кородик Адам Алек. — СБ 29. Баликовский Егор (псевдо «Іенерал») - СБ ЗО. Хомич Владимир Мар. — УПА 31. Матвейчук Опанас Анд. — пропагандист 32. Матвейчук Андриян Тир. — пропагандист 33. Кучва -" - Иосифович, по уличному Тарисюк 108
34. Дейнека Лукьян немецкий полицейский 35. Антонюк Владимир Анд. — бьівший СБ IV. Связньїе украинских националистов по Ратно Вольїнской обл. 1. Хоцевич Томаш — староста местной управьі 2. Жук Онис — заместитель старостві местной управьі 3. Лясковский Александр — сьін попа, шофер земельно-хозяйствен- ного отдела 4. Лясковский Юрий — сьін попа 5. Лясковский Йван — сьін попа, комендант полиции 7. Бьістромович — зять попа, секретарь райуправьі 7. Янцевич Михаил — бьівш. комсомолец, при Советской власти ра- ботал на базе райпотребсоюза, организатор Угон (АУН). 8. Янцевич Юрий — при Советской власти бьіл заместителем предсе- дателя райисполкома, при немцах работал на базе. 9. Калинович — сьш попа. С приходом немцев в Ратно — агитировал против Советской власти, доказьівал, что Советская власть больше не вернется. Восхвалял немецкий строй и немецкую армию. 10. Зенюк — дьякон церкви с. Кортелиса. При немецкой власти рабо- тал в м. Ратно заместителем директора молочарни. Его сьін бьіл комен- дантом полиции с. Кортелиса... Дочь Зепюка работала в господарчем отделе. Все они ярьіе против- ники Советской власти. При Советской власти дьякона Зенюка намеча ли сослать за антисоветскую деятельность. 11. Шенчик — работал секретарем райуправьі... 12. Шах — при немцах переводчик. Сьіновья работали в хозяйствен- ном отделе... 13. Сафончик Риц — заместитель старостві райуправьі. V. Список украинских националистов по дер. Лучица Ратненского района Вольїнской области 1. Дежко Имандер — живет в с. Вьідранице, его тесть Самсон живет в Лучицах. 2. Чернуха Олиян 3. Шерш Наум 4. Котюхи — три брата из с. Вьідраница. Все вьшіеуказанньїе лица служили при немецкой власти в полиции, а потом ушли в бульбовцьт. При немцах служили в полиции м. Ратно... 5. Шерш Михаил — проживал на Остревко... Имел связь с бульбовца- ми. Шерш М. расстрелян немцами. 109
VI. В селе Якуш в бульбовцах состоят следующие лица: 1. Миронюк Феодосий — при немцах бьіл головой райуправьі Ратно. Одновременно Миронюк Ф. бьіл руководителем бульбовцев. Сьін его служит у бульбовцев... 2. Миронюк Никандор — служил при немцах в полиции, а потом ушел в бульбовцьі. Принимал участие в борьбе против партизан. Списки №№ V и VI составленьї на оснований данньїх жителей дер. Лучица Ратненского района и женьї председателя сельсовета дер. Лучи- ца. VII Список украинских националистов дер. Хотишов Ратненского района Вольїнской области 1. Ладан Ганна — работала «станичной» В ее доме долгое время про- живала районная руководительница по кличке «Приська». 2. Кипин Матрена — вьшолняла особьіе задания националистов. 3. Антонюк Адам — связной 4. Бегад Адам Терентьевич 5. Примачук Адам Степанович 6. Маковецкий Алексей Иванович 7. Генсор Федор Адамович 8. Маковецкий Петр Иванович В штабе националистов работали нижеуказанньїе жители дер. Хоти- шово: 1. Антонюк Адам 2. Маковецкий Алексей 3. Маковецкий Петр 4. Данилевич Мария 5. Куренной под псевдонимом «Назар», бьівший комендант полиции в м. Сокуль Ратненского района. 6. Сотник под псевдонимом «Мазепа» — Кобиц Йван, родом из Б.Ре- чица. (Молодчиков) Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 1.- Спр. 294.- Арк. 69- 70 зв. ПО
(72) Телеграма секретаря ЦК КП(б)У М.Хруїцова командиру ков- паківської дивізії генерал-майору Вершигорі з повідомленням про передачу цього з’єднання в розпорядження НКВС УРСР для бо- ротьби проти українського націоналістичного підпілля 18 серпня 1944 року Исх. № 6340 Поступила 17-50 18.8.44 г. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ - ВЕРШИГОРА Поздравляю Вас и весь личньїй состав дивизии с успешньїм вьіполне- нием боевьіх задач в глубоком тьілу противника. Партизанская дивизия имени Дваждьі Героя Советского Союза Ков- пака под Вашим командованием полностью вьшолнила боевьіе задачи, поставленньїе ЦК КП(б)У в борьбе против немецких захватчиков. Исходя из того, что личньїй состав дивизии накопил большой бое- вой опьіт борьбьі с бандами немецко-украинских националистов, ЦК КП(б)У решил использовать в настоящее время Вашу дивизию под ру- ководством Народного Комиссариага Внутренних Дел УССР для ликви- дации немецко-украинских националистических банд. Желаю Вам дальпейших боевьіх успехов. Н.ХРУЩЕВ 17 августа 1944 года. Зашифровали 18.8.44 1900 № 86/ш. р. 30994 ск 82 + 86 Зашифровали (підписи нерозбірливі) Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 62- Оп. 1.- Спр. 1470.- Арк. 127. (73) Інструкція більшовицької влади про поведінку радянських пар- тизанів у західних областях УРСР і про заходи боротьби проти ук- раїнського націоналістичного підпілля 1944 рік Только для служебного пользования О ПОВЕДЕНИМ ПАРТИЗАН В ЗАПАДНЬІХ ОБЛАСТЯХ УКРА- ИНЬЇ И О МЕРАХ БОРЬБЬІС УКРАИНСКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ 111
І. ВВВДЕНИЕ С каждьім днем войска Красной Армии гонят немцев все дальше и дальше на Запад, освобождая от оккупации земли Украиньї. Как всегда, партизаньї нашего полка идут значительно впереди частей Красной Ар- мии. Они первьіе занимают населенньїе пунктьі, соприкасаются с насе- лением, наблюдают действия противника, его приемьі в борьбе и взаи- моотношения с населением. Каждьій командир и политический работник уже уяснил себе, что обстановка, в которой действовали мьі ранее, значительно отлична от обстановки в настоящее время. Какое ото отличие? Зто, прежде всего — то, что мьі в большинстве находимся на маршах. Еслн раньше наши подразделения изо дня в день в одном районе, в од- ной области действовали, то теперь мьі, двигаясь, не успеваем осваи- вать и изучать отих районов. Если раньше мьі пользовались у населення полньїм доверием и под- держкой, то теперь очень часто нам приходится соприкасаться с людь- ми, которьіе именуют себя украинскими националистами. Зти «нацио- налистьі» за время пребьівания на землях Западньїх областей Украиньї сумели путем жесточайшего террора в значительной степени повлиять на крестьянина, и настроить его в отдельньїх случаях против Советских партизан. А в большинстве случаев — крсстьянин, запуганпьій «нацио- налистами», замкнулся в сам ом себе и ожидает, чтобьі посмотрсть, что будет дальше. Наша задача во взаимоотношениях с крестьянином добиться такого положення, чтобьі развенчать лживьіе пропагандистские аргументьі на- ционалистов об их «перспективах», об их силе, об их правоте, о воз- можности какого-то мифического построепия какой-то самостоятель- ней Украиньї. Мьі должньї вьібить почву у националистов для дальнейшего их су- ществования, путем правильного подхода к населенню Западньїх обла- стей Украиньї. В своих инструкциях националистьі, или, как иначе мож- но назвать их, — наемники немецкого фашизма, большое внимание уде- ляют вопросу отношения с населением. Что зто за отношения и кто та- кне нациоиалистьі — об зтом мьі скажем пиже. 2. Об украинских националистах Националистическое движение в Западньїх областях Украиньї не имеет никаких особенньїх исторических корней. Здесь мьі не будем ка- са гься вопроса конспирации, вопросов построения «УНП» — украин- ской националистической партии, различньїх течений националистов: 112
бендеровцев, бульбовцев, мельниковцев, а разберем лишь настоящее, сегодняшнее движение, связанное с нашей борьбой за Советскую Укра- йну. Как только немцьі вступили на территорию Западньїх областей Ук- раиньї (1941), они питались найти среди украинского народа таких лю- дишек, которьіе бьі верой и правдой проводили на Украине политику в полном соответствии с фашистскими аппетитами в оккупированньїх странах. Т. е. — они хотели, чтоби зти людишки кровью и костями укра- инского народа, которьій поднимался на борьбу с немцами, устлали на- шу землю, искоренили Советские закони и обьічаи, Советскую культуру и воспитание. Иначе говоря, они искали среди нашего народа «лава- лей», «петенов», «квисслингов». Шайке, которая согласилась служить немцам, видали оружие и ста- ли именовать их «полицией», видали документи и стали именовать их «комендантами», «старостами» и различного рода «управителями». Нанимая их на работу, немцн за хорошую службу обещали им дать на растерзание Украйну ~ делайте с народом, что хотите, лишь би ви ви- полняли наши немецкие прикази. Однако украинский народ плохо верил немецким ставленникам, плохо вьшолнял их волю. Тогда нсмци дали отставку своим слугам, а подчас и рассчитивались с ними, как умеют фашисти — расстреливали, арестовьівали, сажали в концлагеря. Такое «отношение» заставило бив- ших служак, как будто уйти в подполье, как будто организовивать народ против немцев. И, в отдельних случаях, народ поверил им, что они бу- дут вести борьбу с фашистами. Если внимательно изучить состав вооруженннх националистичес- ких банд, то очень ярко бросается в глаза, что весь командний состав их — люди, служившие в полиции, жандармерии, гестапо. Рядовой состав вьішел тоже из зтих учереждений. После организации воєнних националистических банд главари их опять спюхались с немцами и договорились вести борьбу с Советскими партизанами, организовивать террор против командиров Красной Ар- мии, уничтожать красноармейцев, всеми силами вредить Советскому государству. Таким образом, националисти ведут борьбу не за интереси украин- ского народа, а против народа, ведут борьбу не с немцами, а за их инте- ресьі. Украинские националисти — зто не что иное, как пособники не- мецких фашистов. Вот об зтом-то ми и должньї, как командири и политработники, рас- сказнвать населенню Западньїх областей Украйни. Очень часто наши командири и рядовие партизани делают грубне ошибки, идущие враз- 113
рез с директивами партии, в разграничении вооруженньїх националис- тических банд с мирними жителями, определении «националист», его пособник. Нужно не забьіть, что большинство крестьян не любят наци- оналистов, не имеют связи с ними. Но об зтом они партизанам не могут открьіто сказать, боясь преследования бандитов. Зто еще раз говорит о том, что националистьі не правотой завоевали доверие крестьянина, а запугали его террором. Националистьі (бендеровцьі) ввібрали себе за боевой клич фразу: «Свобода народам, свобода человеку». Все мьі, двигаясь на Запад, воочию убедились, что они истребляют людей других национальностей: поляков, русских, евреев и др. Больше того, они очень много убили военнопленньїх украинцев, которьіе бежа- ли от немцев. На руках зтих бандитов кровь людей украинского народа. Зато они немцев не бьют, не пускают под откосьі немецкие зшелоньї, не помогают Красной Армии освободить Украйну от оккупантов. Так разве они имеют что-нибуть общее с чаяньями Украинского народа? 3. МЕТОДЬІ БОРЬБЬІ С НАЦИОНАЛИСТАМИ В общей борьбе с врагами нашей Родиньї мьі не считаем национали- стов вооруженной силой. Мьі их считаем немецко-украинскими нацио- палистическими бандами, действующими по указу фашистов. Одним из основньїх методов борьбьі с националистами єсть приме- нение нашей вооруженной сильї. Однако не всегда удается сталкивать- ся с националистическими бандами, ибо они, как огня, боятся парти- зан. Позтому каждьій командир, политработник и партизан должен ши- роко применять метод разложения среди националистических банд. Военньїх же и политических главарей У.Н.П., которьіе попадаются в на- ши руки, мьі безусловно должньї уничтожать. Однако не всех и вся на- ционалистов следует уничтожать. Есть такие членьї банд, которьіе дер- жат оружие принудительно, т. е. их мобилизовали националистьі, дру- га е — попали в банду случайно, третьи — увидели, что «националистиче- ское» движение и «борьба» — зто авантюра, прикрьітая громкими фра- зами националистических главарей, четвертьім просто надоело ходить и прятаться по лесам. А главное — все членьї банд увидели, что Армия Совегского Союза и Советский строй — крепкие, могущественньїе и не- победимьіе, с которьіми вести борьбу тяжело и бесполезно. Все зто дало значительную трещину в единстве вооруженньїх и под- польньїх бандах и течениях националистов. Да и население, зная о каждодневном приближении Красной Ар- мии, стало значительно отходить от помощи и связей с вооруженньїми бандами. Ибо оно знает, что лишь Красная Армия защищает интересьі 114
народа и может только она помочь народу избавиться от немецких ок- купантов и от националистических банд, которьіе, как паразитьі, ис- требляют народное добро. Задача партизан и заключается в том, чтобьі еще больше усилить разброд и шатания среди националистических банд. А своим правиль- ним поведением на территории Западньїх областей Украиньї еще боль- ше приблизить народ к себе. Сейчас необходимо вести усиленную агитацию среди населення та- кими аргументами: 1. Мьі не убиваєм и не наказьіваем всех тех, кто добровольно возвра- щается в родное село и сдает нам или Красной Армии оружие. 2. Подходит весна. Бросай националистическую банду, иди домой. Заботься о благосостоянии своей семьи. Если тьі вернеться и созна- ешься о своем пребьівании в националистах, никто тебя не тронет. 3. Члени бендеровских банд, особенно из рядового состава и кото- рьіе бьіли на второстепенньїх постах в бандах (работали на кухне, бьіли ездовьіми, связньїми по принуждению и др.) не уничтожаются. Их нуж- но перевербовьівать на свою сторону и, если они зтому поддаются — пу- скать, давая задания по распропагандировке своих единомьішленни- ков. 4. Националистьі пускают провокационньїе слухи, что паритизаньї, дескать, всех заподозренньїх в националистических действиях расстре- ливают и пьітают. Необходимо для проведення в жизнь наших целевьіх задач — развенчать плани националистов, с людьми, которьіх мьі отпу- скаем, обходиться очень корректно, не заниматься рукоприкладством, чтобьі доказать обратное. 5. Одним из методов борьбьі с националистами єсть правильное ве- дение заготовок продуктов для партизан. Каждьій командир и политра- ботник должен понимать, что неправильная заготовка продуктов («бе- ри все и у всех, все равно здесь живут пационалистьі») портит наши вза- имоотношения с населением, а значит, дает повод для ложной агитации против Советских партизан. 6. Во многих селах, где мьі расквартированьї или будем стоять гарни- зонами, бьіло раньше организовано по принуждению националистичес- ких главарей военное обучение молодежи. Зто називалось «боивкой». Очень много членов такой «боивки» уже сейчас отказались от национа- листов и согласньї идти или в Красную Армию, или в партизани. Не сле- дует против таких членов применять оружие или забирать у ихних семей значительно больше продуктов питання. Нужно, наоборот, показань, что зти люди для нас не враги, и ми их охотно приобщим к делу борьбьі с не- мецкими захватчиками. Организаторов «боивки» — уничтожать. 115
Все, здесь написанное, не является догматическим рецептом в борь- бе с националистами, а является руководством кдействию. Наша зада- ча — всеми силами и средствами изгнать немецких оккупантов из нашей Родиньї, помочь Родине уничтожить их, а вместе с ними и всякие наци- оналистические бандьі. Копія. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 61.- Оп. 1.- Спр. 39.- Арк. 5-7. (74) Доповідна помічника начальника штабу 1-го стрілецького полку Кашицького тимчасово виконуючому обов’язки командира ков- паківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про націоналістич- не підпілля в зоні дислокації 21 серпня 1944 року Штаб Ісп д. Иезораньї Ческе 21.8.44 г. Врид. ком-ра 1-й УПД Герою Советского Союза ст. л-ту Клейну! Ведя агентурную разведку в р-не нашей дислокации, нами установле- но следующее: в с. Лаврув по данньїм Картеф Андрея, секретаря с/с, гр- ки Столярчук Любов Андр., Машлений Екатерина Николаевна имеют связь с скрьівающимися от демобилизации Кр. Армии участниками банд УПА и ведут агитацию среди населення о том, что скоро засияет прапор Вольной Украиньї. В районе Лаврова бандьі УПА иногда устраи- ваіют засадьі. Нами также установлено, что в с. Дуброва Бульбанюк Ми- хаил, Ткачук Николай имеют связь с бандами УПА. Герасимчук Влади- мир являлся ком-ром сотни, сьін его Федор убит органами НКВД, жена его ведет среди населення антисоветскую агитацию. ПНШ-го Ісп Кашицкий ОЬигінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 171.-Арк. 34. 116
(75) Доповідна тимчасово виконуючого обов’язки командира 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту ІОіейну про показання колишнього бійця УПА Федчука 21 серпня 1944 року Штаб Ісп д. Иезораньї Ческе 21.8.44 г. Врид. ком-ра 1-й УПД Герою Советского СОюза ст. л-ту Клейну! Донесение Ведя разведку на берег р. Стьірь — д. Ставрув, мною задержан бьів- ший боец УПА Федчук Степан Викторович, житель д. Ставрув, которьій добровольно явился в органьї НКВД, имея об зтом документ Острожец- кого РО НКВД. Гр-н Федчук дает показання о месте нахождения закопапньїх 3-х 45 мм орудий — в лесу южнее д. Красне. Знает лиц подпольной работьі УПА в д. Залочувка, связньїе, территориальньїе разведчики-проводники, ста- ничньїе и членьї подпольной станичной организации. Кроме зтого, он знает участников бандьі УПА из деревни Ставрув (пофамильно), д. Ра- домьісль (по псевдониму), Лавров (по псевдониму). Вьішеуказанньїе данньїе буду проверять сегодня, донесення дам к 12-00 22.8. Жду Ваших указаний. Врид ком-ра полка Ісп ст. л-т Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. І.-Арк. 35. (76) Доповідна виконуючого обов’язки командира 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про результати агентурної розвідки 21 серпня 1944 року Штаб Ісп д. Иезораньї Ческе 21.8.44 г. 117
Врид. ком-ра 1 УПД Герою Советского Союза ст. л-ту Клейну! Разведданньїе В ночь с 21 на 22.8.44 г. вьіслал разведку в 2-х направленнях, имея точньїе агентурньїе данньїе и завербованньїх людей, знающих дислока- ции УПА. 1) . Ческе, Радомьісль, Суховоля, Ставрув, Кольнатьіче, Пантова, За- лучувка. Перепроверив Есе агентурньїе данньїе по местонахождению агентов, связньїх и членов УПА последних 3-их в. встретить не удалось, так как часть находится в РККА, а остальньїе ушли в лес. Есть много се- мей, из которьіх половина в Кр. Армии, половина в УПА (что делать с атими). По данньїм пред. с/с Золочувка, в лесу южнее Хрьіники имеет- ся банда в 200 — 300 чел., которая делает ночньїе налетьі на райцентр Демидовка и окружающие села, а также перерезали дорогу Млииув — Берестечко. Послана мною разведка 20.8.44 г. в составе одного стр. от- деления (с повозками) в д. Хрьіники и связаться с властями с. Демидов- ка, до сих пор не возвратились, посьілаю конньїй взвод для вияснення. 2) . Вторая разведка по маршруту Ческе, Вьігуриче, Городище Угру- нув, Хубин, где имели материальї и гіроводника, знающего места схован- ки бандитов. После бблавьі обнаружена шинеля с погонами, патроньї (русские), остатки пищи. В атом районе действует оперчасть НКВД. Врид. ком-ра полка ст. л-т Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63,- Оп. 1.~ Спр. 171 - Арк. 36. (77) Доповідна помічнику начальника штабу 1-го стрілецького полку Кашицького тимчасово виконуючому обов’язки командира ков- паківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про боротьбу з ук- раїнським націоналістичним підпіллям 22 серпня 1944 року Штаб Ісп д. Иезораньї Ческе 22.8.44 г. Врид. ком-ра 1-й УПД 118
Герою Советского Союза ст. л-ту Клейну! Разведдонесение 1. Для розьіска места нахожденця орудий с. Красное послан один взвод под командой комиссара 1-го СБ т. Кочеткова. 2. Разведка, о которой я сообщал, что не возвратилась с 20 числа, — возвратилась и дала следующие данньїе: В с. Грабовцьі 17.8.44 г. сожжен мост через р. Стьірь националистами и убили 3 человека работников НКВД с райцентра Демидувка и одного ранили. В д. Хрьшики уклоняются от мобилизации в РККА, скрьіваясь в лесу (южнее Хрьшики), работая агентами-разведчиками. Они говорят пред. с/с, что их оставили, но документов на зто никаких нет. Их фами- лии: Мулько Сидор, Майдан Василий, Майдан Йван, Тарасюк Панас. Вблизи с. Хрьшики, в Чешской колонии, 18.8.44 г. бьіл встречньїй бой Буденновского п/о с националистами, в результате которого убит один националист, остальньїе ушли в лес, что южнее с. Хрьіники. По данньїм пред. с/с с. Хрьшики, в лесу, что южнее Хрьшики, дислоцируются бан- деровские бандьі численностью до 300 чел. Зти данньїе буду' уточнять, после положительньїх результатов прошу Ваших указаний на проведе- ние операций на данньїй лес. 2. Ведя агентурную и активную разведку в населенном пункте Вигу- риче, нами установлено, что данньїй населенньїй пункт порещается бандами УПА, с которьіми поддерживается связь жителями зтого села. В с. Чарукув проживает гр-ка жена ком-ра сотни УПА, в которой содер- жится много найденньїх нами вещей, являются по заявлению-показа- нию наших агенгурников, вещами, изьімаемьіми им при терроризации польского населення. В зтом же селе проживает семья деятельного организатора банд УПА Савчука Степана Антоновича и Бабенец Степан. Нами перехвачено фото Савчука Степана, кот. направляєм. Просим сделать свои указания по вопросу изьятия целого ряда ве- іцей и продуктов: сало, мед и др. ПНШ Кашицкий Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 171.-Арк. 37. 119
(78) Доповідна помічника начальника штабу 1-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про агентурні дані щодо складів оунівців 23 серпня 1944 року Штаб Ісп д. Иезораньї Ческе 23.8.44 г. Врид. ком-ра 1-й УПД Герою Советского СОюза ст. л-ту Клейну! Разведдонесение По перепроверенньїм данньїм через нашу агентуру в с. Красное под- тверждается, что в Льісинском лесу (лес, что севернее с. Льісино) зарьі- тьі автомашина и орудия, место, припадлежащее банде УПА. Место их нахождения знает точно старик, проживающий в зтом лесу. В зтом же лесу, по данньїм агентурьі, имеются складьі продуктов. В зтом районе действуют группьі банд. По поводу доносимого просим Ваших указа- ний. ІШШ Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 171.- Арк. 39. (79) Доповідна командування партизанського з’єднання імені М.Хру- щова щодо боротьби проти українських націоналістів 1944 рік УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЬІ По линии вскрьітия антисоветской деятельности украинских нацио- налистов опсративньїм составом партизанского соединения им. тов. Хрущева бьіла проведена следующая работа: После форсирования реки Западньїй Буг соединение попало в леса Угновского района, где дислоцировалось значительное количество оу- новских воинских формирований, так назьіваемьіх подразделений УПА. В районе села Вулька Мозовецкая Угновского района агентурним пу- 120
тем бьіл установлен штаб полка УПА под командованием «Тараса», на основе полученньїх разведданньїх командиром соединения принятьі бьіли мери к ликвидации данного штаба. В результате налета разведчиков соединения, штаб бьіл разгромлен и дислоцированная сотня УПА, не приняв боя, скрьілась в лесу. При ликвидации указанного штаба бьіло захвачено ряд секретних особо ценньїх документов, а именно: директиви ОУН по организации работьі подпольньїх ячеек, способах вербовки нових членов организа- ции, а также шифрьі и кодьі, применяемьіе ОУН и УПА в их секретной переписке, а также списки личного состава УПА и руководителец мест- ньіх ячеек ОУН. В процессе изучения захваченньїх документов бьіло установлено, что в местечке Угнове дислоцируется оуновский подпольньїй район и что в селе Вулька Мозовецкая из Угнова систематически два раза в неде- лю прибьівает связной подрайона, носящий кличку «Лев», через кото- рого районное оуновское руководство осуществляет свою связь с под- разделениями УПА. Для перехвата связи подпольного бендеровского руководства по со- единению били принятьі следующие мерьі: зная, что 4.IV-!944 года в се- ло Иванки Угновского района к 12 часам дня во двор лесничества дол- жен прибьіть на явку связной «Лев», оперативним составом, по догово- ренности с командованием соединения, бьіла организована засада, в ре- зультате которой бьіл пойман связной «Лев», которьій нес срочное со- общение из Угнова командиру УПА «Тарасу». Путем допроса арестованного бьіло установлено, что связной «Лев» является гр. Василько Семеном Григорьевичем, рождения 1915 года, уроженец и житель села Гичь Угновского района, член ОУН с 1940 года, работает старшим связньїм подпольного района, которий в процессе следствия назвал ряд руководителей ОУН и УПА по данному району, а также вьідал нам тайники ОУН, где хранилась пересьілаемая коррес- понденция. При вскрьітии тайника в нем бьіло обнаружено приказание комен- данта подпольного района командиру «Тарасу» о проведений срочного физичсского уничтожения ряда лиц по селам Угновского района, кото- рьіе по учетам ОУН значатся как антисоветски настроенньїе и смогут оказьівать помощь советским партизанам. В апреле месяце 1944 года от агентури, внедренной на руководящие пости в УПА и ОУН Вольїнской области, и в частности, в повстанчес- кий округ, носивший кличку «Заграва», нами бьіло установлено, что по инициативе немецкого воєнного командования, в конце марта месяца в 121
селе Мусор Ковельского района проходило совещание между руководи- телями украинских националистов и немецким командованием по во- просу организации совместньїх вооруженньїх действий по ликвидации советских партизанских отрядов. Указанное совещание длилось несколько дней и хотя в результате его и не бьіло официально достигнул о соглашение, но после зтого сове- щания нами бьіло зарегистрировано ряд случаев, когда немецкое ко- мандование передавало представителям УПА и ОУН вооружение и боє- припаси в обмен на продукти питання и, кроме зтого, по Ковельскому уезду немцами бьіли осзобожденьї арестованньїе оуновцьі и членьї УПА, что свидетельствовало о наличии секретного уговора о взаимопо- мощи между немецким командованием и проводом ОУН. Через агентуру, внедренную оперсоставом в Львовский филиал УЦК бьіло установлено, что в конце мая месяца 1944 года в городе Львове на территори Яновского кладбища происходило обьединенное совеща- пие провода ОУН с представителями штаба УПА, где решался ряд серь- сзньїх вопросов о проведений повстанческо-диверсионной деятельнос- ти ОУН по территории освобожденньїх районов Западной Украиньї. В частности на данном совещании бьіли обсужденьї и утвержденьї списки оуновских руководителей, направленнях через линню фронта в освобожденньїе районьї Западной Украиньї для руководства подполь- ной деятельностью ОУН. Здесь же бьіл обсужден вопрос о том, что Львовская и Дрогобьічская области в ближайшее время могут бьіть захваченьї Красной Армией, и позтому необходимо заранее утвердить списки руководящего состава ОУН, которьіе останутся на освобожденной территории для руководст- ва подпольной деятельности. Наряду с зтим, здесь же бьіл решен вопрос о перенесений подполь- ной оуновской радиостанции в более безопасное место. На основе полученньїх данньїх командованием соединения бьіли ин- формированьї соответствующие органьї для принятия необходимьіх мер по данному вопросу. Через агентуру, внедренную в руководящий состав УПА по Грубепю- ву. бьіли полученьї списки руководителей ОУН и УПА, а также установ- лень! места дислокации частей УПА и заложенньїе ими тайники с воору- жением и продуктами питання, для ведення повстанческой деятельнос- ти на данной территории, после освобождения ее Красной Армией. Приближение Красной Армии к Львовской и Дрогобьічской облас- тям Западной Украиньї вьізвало в рядах руководящего состава ОУН и УПА замешательство по вопросу, каким способом будет лучше сохра- 122
нить свои воинские формирования. По данному вопросу центральним проводом ОУН и командованием УПА бьіло винесено решение о пере- дислокации рада сотен УПА в восточнне области Украиньї. Через нашу агентуру било точно установлено, какие именно сотни и по каким направленням будут двигаться на восток, и зти данние коман- дованием соединения били направлень! в Украинский штаб партизан- ского движения для их оперативного использования. При помощи нашей агенгурьі, влитой в ОУН, били добити секрет- ине материальї и указания о мерах поведения оуновцев и УПА на терри- тории, занятой Красной Армией, и указания о необходимости приня- тия мер со сторони местних руководителей ОУН о влитии своей аген- тури в создаваемьіе советские аппарати на освобожденной террито- рии. В июне месяце 1944 года от агентури, работающей в городе Львове, били полученьї данние о том, что мельниковци по договоренности с бендеровцами проводят мобилизацию молодежи в украинскую диви- зию СК «Галичина», причем после мобилизация молодежи, получения вооружения и прохождения соответствующего обучения дивизия долж- на будет у йти в УПА. Полученньїе агентурньїе данние, по данньїм украинских национали- стов, свидетельствовали о том, что созданние на оккупированной тер- ритории немцами органи украинского самоуправления, как то: УЦК, украинский комитст помощи и его филиальї на периферии, руководи- мие мельниковцами, по сути являются легальной формой прикритая подпольной работи бендеровцев, и в зтих аппаратах наряду с мельни- ковцами работали на гласних постах оуновцьі — представители бенде- ровской ориентации, которие использовали легальньїе форми украин- ского самоуправления для проведення своей конспиративной работи. В частности било агентурним путем установлено, что во Львовском филиале УЦК и УКП работало ряд руководящих лиц бендеровского провода ОУН, которие использовали материальную базу зтих легаль- них учреждений в своих партийньїх целях. Так, например, в городе Львове в столових украинского комитета по улице Русской, дом № 20 и Гетьманской, № 22 систематически происхо- дили совещания, заседания и собрания бендеровцев, и в руководстве зтих столових стояли видние бендеровцн: Симон Семен и Березов- ский Иосиф, которие возглавляли бепдеровскую работу среди учащей- ся молодежи, и хотя об их принадлежности к бендеровскому течению и проведенню ими активной подпольной деятельности, било известно руководителям Украинского Комитета Помощи, но мер к пресечению зтой деятельности со сторони зтих мельниковцев не предпринимали, 123
что также свидетельствовало о наличии соответствующего сговора между мельниковцами и бендеровцами. Командир соединения Комиссар соединения п/о им, Хрущева п/о им. Хрущева Шангин Штуляр Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 80.- Оп.1.- Спр. І.-Арк. 181 - 186. (80) Звернення УПА до більшовицьких партизанів з пропозицією стати в ряди українських повстанців 12 серпня 1944 року Воля народам! За самостійні держави Воля Людині! поневолених Народів! Червоні партизани! Імперіялістична війна клік Берліна і Москви за новий поділ світа зближається до свойого кінця. Кровожадний імперіялізм Берліна дожи- ває свої останні хвилини. Його задусила питома йому заклапність і нена- ситність. Імперіялісти Берліна пішли на Україну по колонію, сплюндру- вали наш край, купалися в крові невинних селян, вивезли на каторжні роботи в Німеччину молодь, масовими розстрілами й голодовою смер- тю полонених в лагерах і концтаборах і ще багатьма іншими спробами винищували український нарід і всі ті народи, що по них перекотився німецький варвар. Та на тій-таки Україні знайшли вони свій гріб. Не іншим шляхом і методами прямує імперіялізм кремлівської кліки Сталіна. Довголітня війна виснажила обидві воюючі сторони. Методи боротьби Сталіна нічим не різняться від гітлерівських метод винищуван- ня народів. Сталін і його кліка аж ніяк не щадять людського матеріалу, й горами трупів невинних жертв наших братів вкриваються побоєвища. На боротьбу за інтереси своєї кліки гонить він під наганом енкаведиста- політрука міліонні маси голодних і босих бійців, сипів закріпощених йо- го режімом селян і робітників. І Вас, брати, післав кремлівський кат на безвиглядну боротьбу проти волі українського народу; Український нарід від віків боровся за право на вільне і незалежне життя. Цю священну боротьбу веде він з неменшою силою і зараз. В ім’я 124
чого Ви проливаєте свою кров? Вже кожньому тепер ясно, що між рсжімами націонал-соціялістичної Німеччини й соціялістичної Москви немає ніякої різниці. Це два подібні світи, що в ім’я інтересів капіталістичної Англії та Америки виснажують себе взаємно. Доля їх пе- ресуджена! Конфлікт Англо-большевицький неминучий. Не СССР й Німеччина протилежні полюси, а якраз СССР і Англія противорічать собі, й до зу- дару між ними дійде вже в недовзі. Чи ж Гітлер не при помочі Сталіна розпочав війну за панування над світом? Кліка Берліна й Москви в 1939 р. заключили між собою союз і виступили проти народів Европй' Це ж Сталін, виголоджуючи народи СССР, забезпечував гітлерівські армії хлібом, вуглем, нафтою й іншими сировинами. Коли в 1941 р. кліки Берліна й Москви не могли поділитися загарбаними краями, кинулися один на другого. ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ! Війна кровожадних диктаторів Гітлера— Сталіна добігає кінця, а країни Европй й Азії розгорілись полум’ям національних революцій. У великому революційному фронті йде ук- раїнський нарід, — йде УПА. Горить вогнем революції Кавказ і країни Надкаспія. Ціла Україна палає повстанням. Кремль тріщить в основах і день його упадку вже близький. ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ! За що Ви боретесь? Чи не бачите, що за Ва- шими плечима продовжують своє плюгаве діло кати НКВД. Не продов- жуйте ціною своєї крови вже й так порахованих днів життя сталінської зграї. З’єднуйтеся з українським народом і включайтеся в революції. Українські Повстанці, борці за священні права українського народу, борці за новий і справедливий лад у світі, за побудову вільних са- мостійних держав усіх народів у своїх етнографічних границях, взива- ють Вас, брати, включатися у спільний революційний фронт поневоле- них народів, за краще нове життя без насильства і грабежу, без експлуа- тації народніх працюючих мас панівною клікою Москви й Берліна. ПАРТИЗАНИ! Перестаньте грабити наші села! Переходьте в ряди УПА! Скріплюйте революційний фронт усіх поневолених народів. Стріляйте енкаведистів, членів партії, спричинників людського горя. Відділи УПА на Лемківщині взивають Вас заперестати грабежі на- ших сіл. В противному разі відділи УПА на цьому терені підуть на повну Вашу ліквідацію! ПАРТИЗАНИ! Завертайте з мильного шляху! Недопустіть до не- потрібного проливукрови. СМЕРТЬ ГІТЛЕРУІ СТАЛІНУ! СМЕРТЬ ІМПЕРІЯЛІСТИЧНИМ КЛІКАМ БЕРЛІНА І МОСКВИ! 125
НКВД НА ФРОНТ! ХАЙ ЖИВЕ НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОНЕВОЛЕНИХ НА- РОДІВ! ХАЙ ЖИВУТЬ САМОСТІЙНІ ДЕРЖАВИ ПОНЕВОЛЕНИХ НА- РОДІВ! УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНЧА АРМІЯ Постій, 2.9.1944 р. Листівка. ЦДАГОУ: Ф. 88- Оп. 1.- Спр. 19.-Арк. 34, 34 вз. (81) Супровідний лист уповноваженого особливого відділу ков- паківської дивізії до Сенкевичівського райвідділу МВС Волинської області про затримання серед оунівців уродженця Запоріжжя Стаценка 2 вересня 1944 року Особьій отдел 1-ой Украинской партизанской дивизии 2.9.44 Сенкевичскому РО НКВД Препроводительная При сем препровождаем задержанного нашей 1-ой УПД во время дислокации в селе Садов гр-на Стаценко Николая Петровича, 1915 г. рождения, украинец, б. п., образований 2 класса. Стаценко — уроженец и житель г. Запорожье Запорожской обл. Се- мья проживает в настоящее время в селе Малая Екатериновка Запорож- ской обл. Стаценко бьіл в РККА, попал к немцам в плен, бежал с плена и оста- новился на жительство и проживал около 2-х лет в селе Садов Торчин- ского р-на Вольїнской обл. Бойцами нашей дивизии обнаружено и задержано в селе Садов гр-на Стаценка Н.П., сидевшего спрятанного в яме с двумя националистами УПА, вооруженньїми автоматами, винтовкой, наганом. Последний направляется на Ваше заключение, то єсть вести даль- 126
нейшее дорасследование или направить его в распоряжение райвоен- комата. При зтом прилагаем: протокол допроса Стаценка на 2-х листах, две справки Садовского сельсовета, письмо из Запорожья от его женьї Ели- заветьі. Уполномоченньїй особого отдела 1-ой Украинской партизанской ди- визии (підпис нерозбірливий) Задержанного Стаценко Николая Петровича принял Сенкевичский РО НКВД 2 сентября 1944 года. мл. л-т Пурлев. Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 93. (82) Супровідний лист командира 2-го стрілецького полку майора Шаліна уповноваженому НКВС УРСР майору Гісану в зв’язку із за- триманням оунівців і дезертирів з Червоної Армії 6 вересня 1944 року Штаб 2 сп 06.9.1944 с. Пьянне Уполномоченному НКВД УССР майору т. Гисан м. Острожец Направляю для дальнейшей следственной проработки задержанньїх засадой полка в районе с. Постпиков двух бандеровских разведчиков: 1. Власюк Владимир Федорович 2. Семенчук Николай Самойлович. Оба арестованньїе принадлежат боевке «Смелого» и вьшолняют его задания по разведке населепньїх пунктов Постников, Долгошея. При задержании Власюк пьітался бежать, пробежал 500 метров, но бьіл застигнут конньїм патрулем. При задержании в обоих из'ьятьі две винтовки (русская и немецкая), одна граната и 115 шт. винтовочньїх патронов. Вещественньїе доказательства вместе с арестованньїми направляют- ся Вам. Одновременно с зтим направляю двух дезертиров с Красной Армии, оба из с. Боярка Мльїнувского района. 127
1. Новосад Йван Данилович 2. Сидорук Александр Назарович Оба задержанньїе дезертировали месяц тому назад из района гор. Лида Барановичской обл. Командир 2 сп майор Шолин Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 33. (83) Донесення заступника начальника особливого відділу ков- паківської дивізії Бойківського своєму командуванню про показан- ня оунівця Кантора 7 вересня 1944 року Особьій отдел село Вербень Демидовского р-на Ровенской обл. 7.9.44 г. Командиру дивизии Герою Советского Союза генерал-майору т. Вершигора Начальнику штаба дивизии Герою Советского Союза капитану т. Войцеховскому Разведдонесение № 1 Взято ранепньїм 6.9.44 г. в лесу вблизи села Вербня нашим кавдиви- зионом участника УПА Кантора Федора Михайловича, 1928 г., родом села Вязове Жолковского р-на Львовской обл. Проживал с 1937 года в селе Княгинино Демидовского р-на Ровенской обл. Вступил в УПА 24.8.44 г. в селе Княгинино в местную Демидовскую сотню, действующую на территории зтого района. Показання: Командир моей сотни — под кличкой «Щупак»; командир куреня — полковник под кличкой «Бувальїй». Место нашей дислокации — леса «Хреновщина». Вооружениега) ручньїх пулеметов — 5 шт. б) автоматов ППШ — 20 шт. 128
в) автоматов немецких — 3 шт. г) винтовок русских, немецких — 70 шт. Состав сотни: а) украинцев — до 98 чел. б) русских — 2 чел. Русские — дезертири Красной Армии, дезертировали с фронта с ору- жием — винтовки. Во время формирования сотни «Щупака» присутствовал и принял сотню в состав своего куреня полковник «Бувалий», которий 2.9.44 г. со своей личной охраной, с неустановленним числом убил из места дисло- кации на Восток. Одновременно при сотне оперировала группа «СБ» в составе 6-ти человек под командованием командира — кличка «Белий». Группа «СБ» вместе с командиром «Белий» упіла с расположения сотни в ночь с 5-го на 6-е сентября 44 года. По непроверенним данним зта группа также ушла на Восток. Со слов Кантора известно, что на хуторе «Ферма» села Товпижина Демидовского р-на находятся на излечении: командири сотен УПА под кличками «Ветер», «Тернина», раненние 22.8.44 г. во время перестрел- ки (засади) со следовавшими 3-я машинами с бойцами Красной Армии в районе Демидовки. Сотники имеют осколочное тяжелое ранение, вооруженьї автома- том и пистолетом и при прохождепии войск через хутор «Ферма» села Товпижина прячутся в подвалах. Фамилии хозяев, где находятся сотники, не установлено. За начальника особого отдела 1-ой УПД нодпись: Бочковский (Хващевский) Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63,- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 94 зо. (84) Довідка оперуповноваженого особливого відділу ковпаківської дивізії Беленькова про затримання українських підпільників 7 вересня 1944 року СПРАВКА При проческе кавдивизионом болота возле реки Стирь неподалеко леса «Остров», село Липа, задержани: 1) Дубчук Василь хАдамович — с винтовкой бульбовец — 10 дней 129
2. Сотник Михаил Михаил [ович], кличка «Юрко» — 3 м. Ранее имел винтовку. Опер. упол. особ. отдела Беленьков 7.9.44 г. Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 95. (85) Доповідна оперуповноваженого особливого відділу ков- паківськоГ Дивізії Беленькова своєму начальнику Хващевському про виявлення підпільної мережі українських націоналістів на Хриницьких хуторах 8 вересня 1944 року2 3 * * * 7 Начальнику Особого отдела 1-й УПД т. Хващевскому Спецдонесение Путем опроса агента «Гирна», проживающего в селе Хрьіньїки, вияв- лено: 1) На хуторах Загаек села Хрьіньїки под лесом проживают связньїе УПА, которьіе повседневно ходят в лес и рассказьівают, что творится в селе Хрьшьїки, а также имеют у себя сховапья. 1) Сьіч Мария — связная 2) Рябунец Мария — связная 3) Рябчинская Ольга ~ связная 4) Рябунец Александр - связной, брат Марин. 2) Под лесом на хрьіньїкских хуторах проживает за речкою Шурин Ваврион по кличке «Заморока», которьій передерживает внука своего, звать Павло (мальчик), является связньїм УПА, его отец Шурин Захар находится в банде УПА, при сложной обстановке прячется у Шурина Вавриона. 3) Мульки Люба и Лиза, — сестрьі с села Хрьшьїки, проживают у хо- зяев под лесом: 1. Олейник Семен. 2. Репчинского Сергея. 3). Рябунец. У зтих хозяев Люба и Лиза готовят пищу и к ним приходят бандитьі обе- дать, и иногда ночуют в клуне, имеются складьі с продуктами и чужой скот, которьій предпазгіачен для убоя и приготовления пищи. Люба и Лиза Мульки одновременно являются связньїми УПА, ходят в лес. 130
4) Березюк Надежда проживает на хрьіньїкских хуторах, скрьівает брата, которьій раньшс жил в другом селе, в данньїй момент находится в составе УПА и перепрятьівается у своей сестрьі. 5) Замороко Мартьін, проживает на хрьіньїкских хуторах, у него сьін как три месяца находится в УПА. Ходит домой кушать и в данньїй момент спрятан дома. О/ уполномочениьій особого отдела Белейьков 8.9.44 г. с. Хрьіньїки Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 96. (86) Доповідна заступника начальника особливого відділу ков- паківської дивізії Бочковського генерал-майору Вершигорі про до- даткові показання оунівця Кантора 8 вересня 1944 року Особьій отдел с. Хрьіньїки Демидовского р-на Ровенской обл. 8.09.44 г. Командиру дивизии Герою Советского Союза генерал-майору т. Вершигора Разведдонесение № 2 А. Взятьій раненньїм 6.09.44 г. в лесу вблизи с. Вербня нашим кавди- визионом участник УПА Кантор Федор Михайлович, рядовой сотни «Щупака», курень полковника «Бувалого», по дополнительному опросу 8,09.44 г. дал показання: сотня «Щупака» имеет широкую агентурную сеть в окрестньїх селах: с. Перекаль, Княгинино, Лисино, Хрьіньїки. а) с. Княгинино: проживает связная — Маргусюк Женя Филипповна, которая является активним работником подпольной группьі УПА, зна- ет фамилии многих станичньїх, связньїх и членов УПА — руководящий состав, доставляющая разведданньїе. 131
б) с. Перекаль — связная Бондарук Люба (отчество не установлено) и ее помощник — Дацюк Бера. Посредством Бондарук Любьі сотни регулярно снабжались оружием и боєприпасами — винтовками, пулеметами, патронами. Причем произ- водилась под ее руководством транспортировка оружия из очевидно имеющихся складов в лес. в) В с. Лисино єсть явочная квартира отрядов «СБ» на квартире жи- теля села Климчук Ликерьі. На зтой же квартире перепрятьіваются лица из командного состава УПА и «СБ», а также раненьїе. Б.Пойманньїй во время облавьі кавдивизионом в урочище «Хрьіньї- ковский лес» 7.09.44 г. участник УПА сотни «Щупака», Сотник Михаил Михайлович, 1922 г. р., ур. с. Замостье Гльїнянского района Львовской области, на допросе показал: 1. лично знает Рябинцеву Марию, прожи- вающую на Хрьіньїковских хуторах, работающую связной, которая кормила командиров УПА. Кроме того, она же знает места, где прячут- ся командирьі УПА: а) чотового сотни «Щупака» — под кличкой «Чумак», проживающего на хуторах и в с. Хрьіньїки. б) Заместителя командира сотни — «Богуша» — Хрьіньїковские хуто- ра. в) Участника УПА — «Черешки» — Хрьіньїковские хутора. г) Связной девушки из с. Дуброва, имеющую связь с командиром свя- зи «Муха». д) из состава «СБ» — клички и фамилии не знает, но знает место жи- тельства — х. Лупавша. За: Начальник ОО 1-й УПД Подпись: Бочковский Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 97. 132
(87) Доповідна начальника штабу 1-го стрілецького полку начальни- ку штабу ковпаківської дивізії про затримання двох озброєних оунівців 10 вересня 1944 року Штаб 1 сп 10.09.44 д. Перевердув 11-45 Начштадиву Донесение Нашей разведкой задержан гражданин д. Радомьішля Черняк Дмит- рий Михайлович и его сьін Николай Дм., которьіе имеют связь с бенде- ровцами, и сьш участник. У них обнаружена русск. винтовка, к ней па- троньї — 40 штук, один автомат ППШ — патрон 14 штук. Нач. штаба 1 сп Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 99. ст. л-т Коровченко (88) Доповідна начальника окремого кавалерійського дивізіону май- ора Дєгтєва начальнику штабу ковпаківської дивізії про затримання чотирьох жінок 10 вересня 1944 року Начальнику штаба 1 УПД Направляю к Вам задержанньїх 4 женщиньї: 1. Мельничук Агафья Михайловна, с с. Злочувка, едет в Дубно к бра- ту, которьій сидит в тюрьме. При опросе не знает, где ее брат жил до то- го, как его арестовали, когда арестовали и за что. К брату едет второй раз, везет передачу. 2. Романюк Надежда Торфиловна с с. Злочувка, едет с Мельничук Агафьей в Дубно к доктору рвать зубьі, кой-что продать и кой-что ку- пить. 3. Бондарюк Дарья Николаевна с с. Малево, возвраіцается с Дубньї, куда ездила к сьшу, находящемуся в тюрьме, возила передачу. 4. Волунховская Мария Иосифовна возвращаетея с г. Дубно, ездила к 133
брату, которьій сидит в тюрьме. Брат арестован во время облавьі наци- оналистов около села Малин. При обьіске, кроме продуктов, ничего не обнаружено. Нач. шт. ОКД майор (Дегтев) Резолюция «начальнику Особого отдела: разберитеся». ПНШ капитан (підпис нерозбірливий). 10.0944 На документі є помітка: «Отпущенньїе 10.09.44 г.» Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 66. (89) Донесення заступника начальника особливого відділу ков- паківської дивізії Бочковського генерал-майору Вершигорі про по- казання затриманого оунівця Пасюти 20 вересня 1944 року Особьій отдел 1-й УПД 20.09.1944 г. с. Петушков Острожецкого р-на Ровенской области Командиру дивизии Герою Советского Союза генерал-майору т. Вершигора Разведдонесение Задержанпьій в районе с. Новоселки 19.09.44 г. гр. Пасюта Ивап Ва- сильевич, 1928 г. рождения, украинец, ур. с. Новоселки, при допросе по- казал: — связной под кличкой «Смельїй»: 1. Знает место дислокации сотни бендеровцев под командованием 134
сотенного «Подхмарного» — лес «Горьі», в кварталах № 5-6-9-10. Там имеется густая-яищина и, кроме того, второе место дислокации — ста- рьіе, еще за немецкого времени приготовленньїе схроньї в кварталах № 1-2, вблизи хутора Новоселки на расстоянии в глубину леса до километ- ра того же леса. Сотня «Подхмарного» насчитьівает — 120 чел. в т. ч. пехотьі — 100 чел. конников — 20 чел. Вооруженньїе сотни: 1. Ручньїх пулеметов «Дегтярева» — 9 шт. 2. Автоматов ППШа — 50 шт. 3. Винтовок СВТ-10 и зар. — 20 шт. 4. Винтовок русских — 41 шт. При тяжельїх обстоятельствах сотня «Подхмарного» передислоци- руется в «Жуковские леса», возле сел Жуковщина, Гольшово. 2. Сотенньїй «Подхмарньїй» имеет действительную фамилию Шмор- гун Анатолий (отчества не установлено), уроженец с. Новожуковка Кле- ванского р-на. 3. В лесах «Ольїчко», находящихся за м. Клевань, дислоцируется сот- ня бендеровцев под командованием сотенного «Гамалия». Вооружение и точное место лагеря — неизвестньї. 4. Фамилии, место жительства лиц, являющихся пособниками банд «УПА»: а) связная сотни «Подхмарного» — Настя (фамилии и отчества не ус- тановлено), работающей под кличкой «Маруська», проживает на хуто- ре Новожуково по соседству из удовой Давидчук, возле ровов, промьі- тьіх водой. б) Проживающих в селе Новоселки Клеванского р-на: 1. Блох Аврам Дмитрович, 1927 г. р., по кличке «Ярошенко» — замес- титель связного «Смелого». 2. Заремба Йван Федорович, 1927 г. р., которьій воровал патроньї в Клеванском РВК, передавал их заместителю связного Блох Авраму Дми- тровичу. Примечание: Блох и Заремба, 1927 г. р., являются допризовниками и согласно приказа Клеванского РВК несут через 2-3 дня охрану последне- го. 3. Симулянтьі, уклоняющиеся от службьі в РККА, запустившие боро- дьі, приписали себе года: Мачук Федор, 1905 г. р. и сосед Мачука (фамилии не установлено), работающего секретарем Новоселкивского с/с, 1900 г. рождения. в) гр. Микита (фамилии и отчества не установлено), проживающего 135
в с. Пересопница Ровенского р-на, проводит закупки больших партий курительной бумаги для банд УПА. Заместитель связного «Ярошенко» — Блох А.Д. брал у него бумагу для сотни «Подхмарного». За: начальника о/отдела поднись: Бочковский (Хващевский) Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 105. (90) Донесення начальника особливого відділу ковпаківської дивізії Хващевського генерал-майору Вершигорі про виявлений склад оунівців 20 вересня 1944 року О/о 1-й УПД 22.09.44 г. с. Петушков Командиру дивизии Герою Советского Союза генерал-майору т. Вершигора Разведдонесение По агентурним данньїм, в с. Речица Ольщкого района имеется яма, где закопано зерно (пшеница, рожь) — около 40 центнеров. Зерно закопано осенью 1943 года в хорошо оборудованной яме с де- ревинних брусьев бендеровцами. Примечание: яму из зерном необходимо искать по приметам: — Возле 2-х стоящих отдельно на краю села домов, где в одном из ко- торих жил чех по фамилии Крамский. Последний сбежал от банди бендеровцев в с. Малин, где и погиб во время зкспедиции немцев, сжигавших села. Н-к О-го отдела 1-й УПД Хващевский Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 106. 136
(91) Доповідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії її начальнику штабу майору Войцеховичу про затримання групи жителів 13 вересня 1944 року Штаб 2 сп 13.9.1944 г. с. Гурники Начальнику штаба 1-ой УПД Герою Советского Союза майору т. Войцеховичу При зтом направляются задержанньїе нами при прочистке сел арес- тованньїе: 1. Шиманский Степан Каленикович, 1912 г. рождения, житель села Гурники, извлеченньїй из хорошо замаскированного подземного схро- на, на поверхности которого находилась скирда сложенньїх дров. По его показанням, в подземном схроне скрьівается 7 месяцев с целью ук- лонения от мобилизации в Красную Армию. По показанням соседей в течение 7 месяцев никто его в селе не ви- дел, зтого не отрицает и сам арестованньїй. Из'ьятне у Шиманского документи при зтом направляются. 2. Янчар Федор Власович, 1919 г. рождения, житель села Липа, из- влеченньїй с подземного схрона в сарае под навозом у своего тестя, за- местителя председателя сельсовета Полищук Ионисия Тихоновича. По его показанням, в подземном схроне скрьівается в течение 7 месяцев с целью уклонения от мобилизации в Кр. Армию. 3. Полищук Ионисий Тихонович — зам. председателя с. Липа, кото- рьій скрьівал и снабжал продуктами питання Янчар Федора в течение 7 месяцев, что и сам не отрицает. 4. Хомицкий Лаврентий Владимирович, 1914 г. рождения, житель се- ла Кобрин, найден на чердаке у гр-на Андрейчука Федота (его тесть), с. Липа. Арестованньїй Хомицкий Л.В. на допросе показал, что он две не- дели тому назад вернулся с Германии, куда бьіл вьівезен немцами как ра- бочий. Допрошенньїй тесть Андрейчук Ф. отказался от своего зятя, за- явил, что он его не знает и не видел. Документи, изьятие у Хомицкого, направляются. 5. Торчук Харитон Иович, 1884 г. рождения, житель села Збитень, задержанннй по месту своего жительства. По показанням, заполучен- 137
ной нами агентури Павлрвской Ольги, проживающей в селе Липа, он, Торчук Харитон, и его сьін — Торчук Йван Харитонович, явлйіотся ак- тивними бандеровцами, осуществляющие диверсии на железной доро- ге. Сина — Торчук Йвана — задержать не удалось. По его показанням, о месте пребивания сина он ничего не знает. Командир 2 сп майор ІПолин Нач. штаба лейтенант Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 35. (92) Доповідна командування 2-го стрілецького полку начальнику штабу ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про затримання активних націоналістів 15 вересня 1944 року Штаб 2 сп 15.9. 1944 г. с. Гурники Начальнику штаба 1-ой УПД Герою Советского Союза майору т. Войцеховичу При атом направляєм активних бандеровцов, задержанннх нами на участке нашего обслуживания. 1. Сергуц Екатерина Федоровна, 1928 г. рождения, из хуг. Брест. 2. Трацюк Мария Харитоновна, 1927 г. рождения, из хуг. Брест. 3. Занько Мария Антоновна, 1927 г. рождения, из хуг. Брест. 4. Хаврук Ион Андреевич, 1912 г. рождения, из хут. Мижгорьі. Активний бандеровец, окривавшийся и после тщательньїх рознсков извлечен из хорошо замаскированного подземного схрона. 5. Ковальчук Петр Ефимович, 1914 г. рождения, с. Збитень, извле- чен из хорошо замаскированного подземного схрона после тщатель- ннх рознсков. 6. Мандюк Дмитрий Мефодиевич, 1914 г. рождения, с. Збитень, за- держан как уклоняющийся от мобилизации — дезертир. 138
Шевчук Мария Моисеевна, 1928 г. рождения, с. Збьітень. По показанням Шевчук М.М., протокол допроса, которьій прилага- ется, указанньїе лица, в том числе и Степанюк Екатерина Абрамовна, 1925 г. рождения, с. Волица, являются активньїми участниками и деяте- лями УПА (бандеровцами). 9. Величко Илья Васильевич, 1925 г. рождения, с. Збьітень. По его предварительньїм показанням скрьівался от мобилизации. Документи указанньїх арестованньїх направляєм. Командир 2 сп майор Шолин Нач. штаба 2 сп лейтенант Кащицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 36. (93) Супровідна командування 2-го стрілецького полку начальнику штабу військової частини 00120 у зв’язку із затриманням групи жи- телів 16 вересня 1944 року Штаб 2 сп 16.9.1944 г. с. Липа Начальнику штаба в/ч 00120 Препроводитсльная Направляєм к Вам задержанньїх при прочистке леса, что севернее с. Липа. 1. Шевчук Александр Леонтьевич, 1912 ґ. рождения, житель с. Зби- тень Дубенского р-на Ровенской обл., задержан на дороге Збитень — Гурники. При допросе мотивирует, что іпел в райвоенкомат г. Дубни на регистрацию. 2. Шевчук Григорий Леонтьевич, 1903 г. рождения, житель с. Зби- тень, задержан при таких же обстоятельствах. 3. Олива Владимир Иосифович, 1906 г. рождения, чех, житель с. Ми- рогоща, задержан разведкой шедший из леса в направлений с. Липа. При допросе показал, Что он шел в село Липа, чтоби напиться води 139
и закурить. Он знает заядлого бандеровца села Липа по имени Митька (фамилии не знает). - Его документи направляєм при сем же. Командир 2 сп майор ІПолин Нач. штаба 2 сп лейтенант Кашицкий Огигінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 37. (94) Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заарешто- ваного оунівця Пасюту Івана 18 вересня 1944 року 18.9.1944 г. 17-00 При зтом направляєм Пасюта Йвана Васильовича, 1928 г. рождения из с. Новоселки, задержанного в районе села Новоселки в час ночи. При личном обьіскс у Пасютьі изьята висевшая на нем немецкая сум- ка. в которой находилось 42 русских винтовочньїх патрона. Пасюта показал, что он по заданию проживающих в селе Новоселки Зарембьі Йвана Федоровича должен бьіл сегодня в ночь с 18 на 19-е до- ставить боєприпаси в лес в районе новоселицких хуторов двум банди- там, которие должньї били ждать его на опушке леса на шоссе. Боєпри- паси Заремба украл неделю тому назад в Клеваньском райвоенкомате, где Заремба стоял на варте. Сегодня Заремба вторинно должен идти на охрану райвоепкомата. Пасюк (так в документі В.С.) показал, что в с. Новоселках другой бандит Блата Аврам, которий по бандитизму связан с Зарембой. Пасюк знает в лицо связную, проживающую в хуторах Новожуков- ских. Пасюк хорошо осведомлен о вооружении бандитов и знает в лицо командира сотни «Пидхмарного». Учитивая, что задержанний представляє? большой интерес и свя- зан с Клеваньским райвоенкоматом, ми самостоятельной операции по аресту лиц, проходящих по показанням Пасютьі, не проводили, а на- 140
правляем бандита Пасюту к Вам. Приложение: документи. Командир 2 сп майор Шолин Нач. штаба лейтенант Кашицкий Оригінал, Рукопис, ЦДАГОУ: Ф, 63.— Оп, 1,- Спр. 53.- Арк. 38. (95) Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заарешто- ваних націоналістів 19 вересня 1944 року Штаб 2 сп 19.9. 1944 г. с. Тушебин Начальнику штаба 1-ой УПД Герою Советского Союза майору Войцеховичу При атом направляєм арестованпьіх: 1. Романчука Сергея Васильевича, 1930 г. рождения, с. Сатьінов, ко- торьій является связньїм сотни «Вихря». На допросе показал, что 16 сентября с.г. на опушке леса около села Лукашевка он имел встречу с 6-ти конньїми бандитами, которьіе сооб- щили ему, что их сотня, дислоцировавшаяся в Перемиловских лесах, опасаясь проводимьіх нами облав, уходит в Кременецкие леса. Дальше он показал, что ему известно, что в Дубенском РО НКВД работает их агент под кличкой «Яблонька», которьій подробно их информирует о времени и местах облав. Романчук лично «Яблоньку» не знает, но ссьілается на активную связ- ную Белик Вера, проживавшую в с. Михайловка и поддерживавшую связь с «Яблонькой». Белик Вера неделю назад арестована Дубенским РО НКВД. 2. Кондратюк Ольга Кондратьевна, 1928 г. рождения с. Михайловка. На допросе показала, что являлась связной бандитов и по поруче- нию Белик Верьі два раза 10 дней тому назад носила секретную почту для передачи друтой связной по имени Савета (фамилия не известна), 141
проживает в с. Лукаровка. Мерьі по аресту последней нами будут приня- тьі. 3. Андрухова Анастасия Андреевна, 1902 г. рождения, с. Перемилов- ка. По данньїм жительницьі с. Перемиловки Кухарчук Марии Николаев- ньі, Андрухова Анастасия является старой и опьітной связной бандеров- цев. Прошу учесть, что мать арестованного Романчука Сергея Романчук Любов очень хорошо осведомлена о бандеровцах, знает, как охраняет- ся Дубенская тюрьма, и сжидают в ближайшее время нападения банде- ровцев на Дубенскую тюрьму с целью освобождения арестованньїх. Зять Романчук Любови, житель с. Яневиче Ефимчук Петр. неделю том}’ назад с оружием в руках ушел с бапдой. Командир 2 сп майор Шолин Нач. штаба лейтенант Кашицкий Оригінал. Рукопис. Ц ДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 39. (96) Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заарештованих 20 вересня 1944 року Штаб 2 сп 20.9.44 г. с. Тушебин 19-00 Начальнику штаба 1-ой УПД Герою Советского Союза майору Войцеховичу Направляєм в Ваше распоряжение для дальнейшей следственной проработки арестованньїх: 1, Кухарчук Елизавета Яковлевна, 1925 г. рождения, с. Лукаривка, по уличному «Савета», активная связная бандеровцев, проходит по показа- нням связньїх бандеровцев: 142
Романчука Сергея и Кондратюк Ольги, отправленньїх Вам вчера, 19.9.44 г. 2. Терняк Алексей Яковлевич, 1901 г. рождения, с. Суща, обнаружен в скирде соломьі в поле. На допросе показання давал путанньїе, что он бьіл мобилизован немцами в обоз и бежал из-под Кракова. 3. Бондарец Назар Николаевич, 1921 г. рождения, с. Тушебин, извле- чен из схрона, что в стодоле. На допросе показал, что он прятался от бандитов потому, что не знал, кто мьі такие. Командир 2 сп майор Шолин Нач. штаба лейтенант Кашинскйй Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 40. (97) Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заарешто- ваного націоналіста Борисюка 22 вересня 1944 року Штаб 2 сп 22.9.1944 г. с. Тушебин Начальнику штаба 1-ой УПД Герою Советского Союза майору Войцеховичу Направляєм в Ваше распоряжение для дальнейшей следственной проработки арестованного по данньїм, донесенньїм Вам 21.9.41 г., — Бо- рисюк Петра Степановича, 1927 г. рождения, с. Плоска. На допросе Борисюк Петр Ст. показал, что, работая секретарем сельського Совета, он одновременно бьіл связан с группой в 6 человек из сотни «Вихря», именуемьіх кличками: «Вода», «Соловей», «Гроз- ний», «Казак», которьіе его регулярно посещали. Он показал, что зта группа во главе со старшим по кличке «Вода» имеет назначение создать в зтом р-не базьі продовольственньїе и теп- лой одеждьі. С зтой целью они мне сделали задание собирать для них продукти и теплую одежду и подготовить для них хорошие жилья под 143
землей или другое, но хорошо замаскированное. Часть из собранного и заготовленного для них мною уже им передано, на что получено мною от них именем «Вихря» расписку. (Расписку прилатаєм). По их заявле- них), в их задачу входит сорвать мероприятия, проводимьіе по заготов- кам, и провести массовьій убой скота, для чего обещали привезти мне бочки для засолки и консервирования. Последний раз они бьіли у меня 19.9.44 г., осведомились у меня, как вьшолняю их задание, и поручили мне вьіяснить, у кого из жителей имеется теплая одежда, виявить свя- занньїх с органами Сов. власти, достать бланки для документов и до- стать патроньї. В последний раз будучи у меня, мне заявили, что вьідадут мне авто- мат и заберут с собой. В указанной группе на вооружении бьіло 4 автомата, 2 винтовки СК- 5 и гранати. Одетьі все в черную форму, в лицо всех знаю, но все из од- ной деревни. С какой деревни — не знаю. Арестованньїй показал, что указапная группа дислоцируется в селе Пидгородцьі или Гуменньїки. Изтьятьіе в арестованного документи и расписку группьі «Вихря», де- нег в сумме 120 (сто двадцать) рублей направляєм. Командир 2 сп майор Шолин Нач. штаба лейтенант Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф.63.- Оп. 7.- Спр. 53.- Арк. 42. (98) Підсумки бойових дій мінометної роти ковпаківської дивізії проти УПА 24 вересня 1944 року Итоги боевьіх действий с бандами УПА с 15 августа по 20 сент. 1944 г. по минроте. 1. Демидовская операция: Находились в засаде, где бьіло задержано три подозрительньїх чело- века и направленьї в оперотд. 2. Дубинская операция: После обстрела постом кав. зскадр. в с. Листвин группьі бандитов бьіло задержано 2 повозки и 4 лошади, а также два связньїх, в поле за- держан один скрьівающийся от призьіва в Кр. Армию. 144
3. Мльїнувская операция: Бьіли в засаде, а также на прочистке сел и лесов. С пр-ком не встеча- лись, боев не держали. Ком, р-тьі майор Кальницкий 24.9.44 г. Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп.1.- Спр. 33.-Арк. 27. (99) Підсумки бойових дій окремого кавалерійського дивізіону проти УПА Кінець вересня 1944 року Итоги боевьіх действий с бандами УПА Отд. кав. дивизиона за период с 15-го августа по 20-е сентября 1944 г. І. 23, 24 августа 1944 г. 2-й зск. совместно с 3-м полком производил прочистку сел: Александровка, Янувка Мльїновского района и леса, на- ходящегося возле зтих сел, от банд УПА. В результате прочистки ничего не обнаружено. II. 1.9.44 г. 1-й зск. производил прочистку леса юго-восточнее с Бра- ньі Гороховского района от банд УПА. В результате прочистки ничего не обнаружено. III. 6-7.9.44 Дивизион производил чистку Демидовского леса от банд УТЛА. В результате: Убито — 10 ч. взятовплен— 10 ч. Взятьі трофей: 1. винтовок — 4 2. гранат — 4 3. патронов — 50 IV. С 11 по 14.9.44 г. Дивизион производил прочистку села Листвин Дубинского района и лес непосредственно южнее с. Листвин. В результате прочистки: 1. Поймано скрьівавшиеся от Сов. власти, помогавшие бандам УПА 17 человек. 1. Харчишин Йван с. Листвин 145
2. Кислашко Любов с. Стумпе 3. Лиферчук Мудес с. Листвин 4. Шипановская Анастасия 5. Новосад Анна 6. Левченко Николай 7. Левченко Мудес 8. Гаврилюк Мудес 9. Павлюк Арсен 10. Намчук Данил 11. Левченко Иосиф 12. Шарафан Владимир 13. Левченко Палагея 14. Круглицкая Анастасия 15. Козачук Антон с. Ульбаров 16. Петровская Мария с. Листвин 17. Менделюк Семен Переданьї в распоряжение ком-ра ОББ. 2. Произведена конфискация имущества с разрешения командира ОББ у жителей с. Листвин: а) у Левченко Николая І. коров — 1 II. лошадь — 1 б) у Гаврилюка Мудеса І. коров — 1 II. лошадь — 1 III. свиней — 1 в) у Лиферчук Клима І. коров — 1 II. лошадь — 1 III. поросенок — 1 3. Вскрьіта яма с зерном (жито), принадлежащая бандам УПА, до 4000 кг. V. 14.9.44 г. Усиленньїй взвод 1-го зск. произвел прочистку села Ко- нюхи от банд УПА. В результате прочистки: убит националист — 1 Конфискован скот, принадлежащий банде УПА: свиней— 6. VI. 15.9.44 г. в с. Зльбарув 1 взвод 2 зскадрона совместно с представи- телями Дубинского Рай. НКВД производили сбор гос. поставок с жите- 146
лей села Зльбарув и прочистку села от банд УПА. В результате прочистки задержаньї 2 челов. 1. Степанюк Надежда с. Зльбарув 2. Левченко Марко VII. 17.9.44. Дивизион занимал оборону по южной охране села и ху- торов Петушкув. VIII. 19.9.44. Отделение послано в 2-й полк, на пуги столкнулось с бандой УПА в 18 чел. В результате короткого боя противник убито нет, наших потерь нет. IX. 20.9.44. В с. Долгошия разведка обнаружила бандитов УПА. В результате: убито — 2 взято в плен — 2 Взятьі трофей: Автомат ППШ — 2 Пистолет ТТ — 1 Винтовок — 1 Итого: 1. Убито противника — 13 ч. 2. Взято в плен — 12 ч. 3. Задержано подозрительньїх лиц — 19 Наших потерь нет. Взятьі трофей: 1. Винтовок — 5 2. Автомати ППШ — 2 3. Пистолетов ТТ — 1 4. Патрон немецких — 50 5. Гранат — 4 6. Лошадей — З 7. Коров — З 8. Свиней — 8 9. Зерна — 4000 кг. Командир ОКД Герой Советского Союза л-нт Ленкин Нач. штаба ОКД майор Дегтев Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63,- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 24 - 25. 147
(100) Підсумки бойових дій 3-го стрілецького полку проти відділів УПА Кінець вересня 1944 року Итоги боевьіх действий с бандами УПА по 3-му СП за период с 15 авгус- та по 20 сентября 1944 года І. Демидовский р-н Уничтожено бандитов— 16ч-к Взято в плен бандитог— 12 ч-к Задержало бандпособников — 15 ч-к При зтом взятьі трофей: Автоматов немецких — Винтсвок русских — Ракетниц Гранат Патрон русских Наши потери: Умер от ран II. Дубенский р-н Уничтожено бандитов Взято в плен Взято бандпособников Взятьі трофей: Винтовок III. Мльїнувский район Уничтожено пр-ка Взято в плен Взято бандпособников Взятьі трофей: авт. нем. Наши потери: Убит один ч-к, ранено IV. Острожецкий район Уничтожено бандитов Взято в плен Взято бандпособников Взятьі трофей — винтовок Всего за весь период Уничтожено бандитов Взято в плен Взято бандпособников Взятьі трофей: 1 шт. 20 шт. — 1 шт. — 15 шт. — 1200 шт. — 1 ч-к, раненьїх — 2 ч-ка. — 3 ч-ка — 18 ч-к — 10 ч-к — 8 шт. — 7 ч-к — 1 ч-к — 12 ч-к. — 1, винтовок — 5, седел — 4 шт. — 7 ч-к. — 3 ч-ка — 2 ч-к - 12 ч-к — 2 шт. — 29 ч-к - 33 - 49. 148
Автоматов немецких — 2 шт. Винтовок — 33 Ракетниц — 1 Гранат — 15 Патрон русских — 1200 Седел — 4 Наши потери: умерло от ран — 2 ч-ка раненьїх — 9 ч-к. Командир ЗКП Герой Советского Союза майор Брайко Нач. штаба капитан Абрамов Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 18. (Ю1) Підсумки бойових дій окремої розвідувальної роти ков- паківської дивізії проти відділів УПА 24 вересня 1944 року Итоги боевьіх действий с бандами УПА по отдельной разведроте №№ Названім Дата Район боевих Количество бандитов п/п операции действий живих убитих 1. Демидовская 7.9.44 г. кол. Силоновица нет нет 2. Дубинская 11.9.44 г. с. Листвин 2 чел. с них нет стар. села 3. Мльїнувская 17.9.44 г. с. Новики нет один Трофей Наши Примечание потери нет нет 1 обрез, 2 гран, нет 50 патрон Автомпт ППШ 2 убитьіх 1 ранен Промежуточная операция 1. с. Новиньї 22.9.44 г. х. БогушевкаЗ 10 Руч. пул. 1 шт. нет коровьі винтовок - 3 сданьї (10 коров) в х/часть 149
Командир отд. разведротьі Мичка 24.09.44 10-30 Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 28. (Ю2) Доповідна начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії про дії спецгрупи більшовицьких партизанів під виглядом бан- дерівців 25 вересня 1944 року Штаб 1 СП 25.9.44 д. Суховцьі Начштадиву 1. Разведка 1 СП возвратилась, действовавшая под видом бандеров- цев в селах и хуторах: с. Радуховка, село Ново-Жуков, хутор Жуковщиз- на, где противника не обнаружено. Народ принимал очень дружелюбно и сообщили, что «красньїе бьют и грабят». 2. Просим Вашего разрешения расстрелять бойца 1 СБ Прокопенко (посгупил в Дивизию в январе 1944 г., проживал в дер. Гненное), кото- рьій грубо нарушает приказ командования полка и своих непосредст- венньїх командиров — систематически. Так, в ночь с 24 на 25.9.44, будучи в разведке, украл у директора шко- льї двоє часов, при обьіске найденьї часи, ранее им украденньїе у бойца Нестеренко. НШ сп ст. л-т Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 171.-Арк. 40. 150
(103) Супровідна начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка на заарештованого більшовицького парти- зана Прокопенка, який систематично займався мародерством 26 вересня 1944 року НКВД УССР Штаб 1-ой Украинской партизанской дивизии им. Дваждьі Героя Советского Союза генерал-майора Ковпака 26 сентября 1944 г. Начштабдиву При зтом направляю бойца Прокопенко с ІСП 1СБ, которьій про- явил неоднократно мародерство как среди населення, так и среди бой- цов. Которого необходимо сдать в штрафбат. НШ Ісп ст. л-нт Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 98.-Арк. 115. (Ю4) Донесення начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії про результати бойових розвідок 26 вересня 1944 року Штаб 1 СП д. Боярка 26.9.44 г. Начштабдиву Разведдонесение В ночь с 25 на 26.9.44 г. нами бьіла вьіслана боевая разведка в 3-х на- правленнях: 1) Боярка — Либанувка — Шалава — Недчице — Вьігода Малевана, Паньска Долина — Боярка. Разведьівая зти населенньїе пунктьі, нали- чия банд УПА не обнаружено. С дер. Недчице несколько дней назад ор- 151
ганами НКВД виселено 20 репресированньїхсемей бандитов. В осталь- ньіх населенйе чешское и поляки. В дер. Малевана сообщили нашим разведчикам, что часто обстреливают деревню из пулеметов и бросани- ем гранат с леса, что западнее дер. Малевана. Имеем агентурньїе данньїе, что в зтом лесу и в дер. Подгайци, Торго- вица, Круглий Лес, что восточнее Торговицьі, оперирует и базируется банда УПА до 100 чел. Наименование зтой бандьі установить не удалось. 2) Вторая разведка, вьісланная по маршруту Боярка — Красна Гура — Каролинка — Угринец — Вацлавин — Маслянка — Красна Гура. В 6-00 26.9.44 г. при проезде нашей разведки по селу Масляна бьіла брошена граната в головний конньїй дозор без всякого предупреждения и окли- ка. При зтом тяжело ранено 4 коня и легко ранен 1 боец. Используя тем- ноту, пока основная разведка подьехала — банда ушла в лес на восток в Уженецкий лес. По словам председателя с/сов. Масляна, банди часто приходят груп- пами от 15 до 20 чел. Хата, из которой била брошена граната, сожжена. Имущества в хате не оказалось. В зтой хате жила женшина, 28 лет. При окружении хати женщини не оказалось. 3) Третья разведка вислана по маршруту М.Дорохостая — Добранин, Перевердув, откуда донесли, что в М.Дорохосте била откликнута раз- ведка с поста бандитов «Стий! Кто едет?». При приближении разведки банда убежала в направлений Остриюв. Разведка находится в Превердув, где имеем авторитетную агентуру об участниках УПА в р-не сел Перевердув, Добротин и Остриюв, кото- рие базируются в кустарниках вдоль р. Иква. Крокуєз того, банди бази- руются в с. Смордва и Бакуна. Связались с Млиновским РО НКВД, которий дает следующие дан- ньїе: 1) В лесу, что заключен между Полянувка, Охматкув, Перепале, Княгинин (зап. 8 км. Бакуйма) имеются схрони, в которих скривается до 100 бандитов УПА. 2) В лесу, что южнее Смордва, юго-вост. отметки 325, базируется сот- ня «Хмари» и его помощника «Ворон». ЗУ После прочистки Ужинецкого леса банда скривается в камншах вдоль р. Иква от Коблина, Подхайце, Озлиев. Если дивизия не имеет оперативного задания по борьбе с бандами, то разрешейие нам передйслоцироваться одним б-ном в Перевердув, а вторим б-ном и штабу полка в Смордва с задачей уточнить данньїе РО НКВД й продолжать прочистку сел Перевердув, Добротин, Острив, на- чатую нами ранее. Для зтого нам необходимо 3-ое суток. Не исключена возможность, что после уточнення данньїх можно произвести опера- цию в размере дивизии. 152
Просим дать ответ с нашими конниками. Нач. штаба 1 СП ст. л-т Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 171.-Арк. 41. (Ю5) Супровідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії на заарештовану З.Хом’як 28 вересня 1944 року Штаб 2-го СП 28.09.44 г. с. Косарево Начальнику 2-го разведотдела 1 УПД т. Хващевскому Направляєм для дальнейшей следственной обработки Хомяк Зосю Алексеевну, 1929 г. рождения из с Гуменники. По показанням имеюіцегося в нас бендеровца, Хомяк Зося является предрайоновой, активной разведчицей-связной. На допросе Хомяк Зося никаких показаний не дала. Одновременно с Хомяк бьіли арестованьї Кулик Христофор и его дочь Лида — бендеровская связная под кличкой «Ластівка». Благодаря тому, что Хомяк Зося в неоднократних своих показаннях указьівала на то, что зто не Кулик, а Шевчук Яков, житель села Гуменники, а его дочь Лида — зто Дейнега Вера Прокофьевна, которую она отлично знает, и, проверив несколько раз ее показання, указапньїе Шевчук и Дейнега нами бьіли отпущеньї. Тем не менее отпуіценньїе Шевчук и Дейнега оказались Куликом и Христофор(ом) и его дочерью Лида, соучастниками бандеровских банд. Нами принятьі мерьі (к) розьіску и аресту указанньїх. Командир 2 СП л-т Ефремов Начштаба л-т Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63,- Оп. 1.- Спр. 53,-Арк. 43. 153
(106) Супровідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії на заарештованого Д.Шевчука 29 вересня 1944 року Штаб 2-го СП 29.9.44 г. с. Косарево И.о. Начальника штаба Герою Советсткого Союза капитану т. Клейн Донесение При атом направляєм для дальнейшей следственной обработки Шевчук Данил Демянович, 1886 года рождения, с. Бушкевич, сьін которого Петр находится в бендеровской банде. Сам Шевчук Данил, боясь ответственности за сьіна, в своем доме совместно со своей семьей не живет, а скрьівается по другим квартирам зтой деревни и других населенньїх пунктов. По имеющимся у нас данньїм, он встречается со своим сьіном и знает о его месте нахождения, однако на допросе он зтого ничего не признает, боясь ответственности за сьіна и своє соучастие к бендеровцам. Шевчук Данил не является в район, видимо и неинтересующийся для продления своего документа, сроки которого истекли. Документ Шевчука Данила направляєм. Одновременно1 направляєм дневник, изьятьій у Повшук Виктор Андреевича из с. Бушкевичи, которьій принадлежит его сьіну Повшук Александру, ньіне находящегося в бендеровской банде. На допросе Повшук Виктор показал, что его сьін бьіл взят бендеровцами. Он показал, что его сьін Александр посеїцал его в последний раз месяц тому назад. С зтого времени, по его словам, он его не видел. Повшук Виктор обещал вернуть сьша Александра, увидев его сам или передав ему через других лиц из бендеровской бандьі, при условии, если к нему как отцу и сьіну с нашей стороньї не будут примененьї никакие репрессии. Одновременно Повшук Виктор подтверждал, что из с. Бушкевичи в 154
настояіцее время в банде находится Шпортюк Йван, Катуза Илья, Шевчук Петр Данилович. Врид ком. полка лейтенант Ефремов Начальник штаба полка лейтенант Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 44. (Ю7) Бойовий звіт командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії про боротьбу проти відділів УПА за третю декаду вересня 1944 року Після ЗО вересня 1944 року Боевой отчет с бандами УПА по 2 СП за время с 20.09 по 30.09 1944 года 20.09.44. Во время прочистки деревни Тушебин арестовано и направлено в штаб дивизии 4 бендеровца. 24.09.44. При прочистке камьшіей в районе д. Коблин — Аржичин на р. Иква. Уничтожено 25 тьіс. русских и иностранньїх патрон, 70 гранат. Взято: 11 тьіс. патрон и ЗО гранат. Передано в штаб дивизии 4 бендеровских связньїх и предрайоновьіх. 26.09.44. При прочистке с. Плоска и Гуменники в обнаруженном подземном схроне изьятьі: бендеровская аптека, одежда, продукти, пренадлежащие бендеровскому госпиталю. Арестована и доставлена в штаб дивизии бендеровская районовая. Разведкой в д. Жорнув убит бендеровец при котором взято: повозка с имуществом, винтовка, 20 патрон, граната. В. и. о. к-ра 2 сп л-т Ефремов Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. І.- Спр. 53.-Арк. 15. 155
(108) Супровідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії на заарештованих громадян 2 жовтня 1944 року Штаб 2 сп с. Пельча 2.10.44 г. И.о. Начальника штаба І УПД Герою Советского Союза капитану Клейн Направляєм Вам для дальнейшего вьіяснения задержанкьіх 1.10 в районе обороньї 4 СБ: 1. Глащук Федор Стахович, 1901 года рождения с Тернопольской области, район Дедерки, с. Загирья. 2. Кухарик Петр Данилович, 1905 г. того же района. Оба они на допросе показали, что бьіли взятьі немцами и с приходом Красной Армии в г. Шауляй отпутценьї на родину, куда и направляются. Документьі, из'ьятьіе у них, направляєм. Командир 2 сп лейтенант Ефремов Нач. штаба Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.— Оп. 1- Спр. 53.-Арк. 46. (Ю9) Рапорт командира окремого кавалерійського дивізіону молодшого лейтенанта Ленкіна комадиру ковпаківської дивізії про факти мародерства підлеглих 2 жовтня 1944 року7 Командир ОКД Герой Сов. Союза мл. л-нт Ленкин А.Н. 2.10.44 г. с. Волковьіе Командиру 1-й УПД Рапорт 1.10.1944 г. во время операции — прочистке Смордовского леса и прилегающих к нему сел 1-му кав. зск. бьіла поставлена задача 156
прочистить от села Пенча с правой сторонні шоссе лес и прилегающие хутора и ввійти на хутора Вьістувка. Когда основная задача бьіла вьшолнена, зскадрон расположился в с. Вьістувка и во время стоянки у гр-ки Мельник Марии Ивановной, муж которой и два сьіна находятся в Красной Армии, бойцьі 1-го зск. украли: отрез сукна — боец Августян Ярослав Вечис., 1500 рб денег — боец Никонов Михаил Федорович, вьіделанную кожу — Васильчук Алексей Михайлович. Все зти вещи бьіли найденьї и возвращеньї. Я решил: 1. За недостаточную политико-массовую работу в зск. среди личного состава, несмотря на мои неоднократнеє указания, разьяснения и требования, зам. ком-ра зск. т. Шмелева Николая Павловича с занимаемой должности снять и поставить ком-ром взвода. 2. За полное отсутствие дисциплиньї во взводе, за систематическую пьянку и допущення мародерства среди бойцов во взводе, несмотря на то, что неоднократно бели проработаньї приказьі Штаба дивизии и мои, неоднократно собирались совещания с командним составом и личньїм составом зскадрона, где ставились вопросьі исключительно о дисциплине и мародерстве, ком-ра взвода т. Луханина Николая Алекс. с занимаемой должности снять и перевести бойцом. 3. За мародерство бойцов Никонова Михайла Федоровича расстрелять перед строєм личного состава дивизиона. Васильчука Алексея Михайловича отправить в штрафной батальоп. Августяна Ярослава Вечиславовича, учитьівая его молодость, заслуги и стаж в дивизии, арестовать на 20 суток строгого ареста. Командир ОКД Герой Сов. Союза мл. л-нт Ленкин Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 98.- Арк. 124. (ПО) Донесення командира полкової розвідки Кортикова начальнику штабу 1-го стрілецького полку Коровченку 4 жовтня 1944 року 4/Х-44 г. Нач. штаба 1-го сп тов. Коровченко от ком-ра разв. Коржикова М. 157
Донесение Вьшолняя приказания по копфискации имущества у семей бульбовцев, бьіло конфисковано и взято следующее: 1) Бондарчук Михаил Андреевич взято: лошадь, корова, овса 150 кг, сапоги немецкие 1 пара, платок, груш сушеньїх 20 кг. 2) Синюк Арсен (Завзятьій) взято: свиньи 3, муки 1 ц, простьіни 2, рядно 1. 3. Синюк Федько (Бир) взято: корова 1, кашма валяная 1, шапки военньїе 3, гимнастерка ком. составская 1, мясорубка 1. 4) Соколюк Анастасий взято: свинья 1, спички ЗО коробок. При копфискации бьіли найдено письмо у Синюка Арсена от Андрия Синюка к бульбовцам, которьій работает в г. Ровно в НКВД, мьі его передали в Мльїновское НКВД, чтобьі его могли там задержать. Ком. полковой разведки Коршиков Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.-Оп. І.-Спр. 175.-Арк. 11. . (Ш) Рапорт командира 1-го стрілецького полку капітана Бакрадзе виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії Боцейховичу про незаконне вилучення майна в громадянки Гутлик 4 жовтня 1944 року Штаб 1 сп с. Смордва 4.10.44. Врид командира Дивизии Герою Советского Союза майору Войцеховичу Рапорт При зтом прилагаю отношение Млиновского райкома партии, в котором указьівается на незаконнеє изьятие имущества у гр-ки д. Клин- Смордва Гутлик Оленьї. Изьятие имущества производили 2.10.44 г. Соловьев Н. и Зигбемгленд Ал-др по спискам, которьіе у них єсть от Особого отдела Дивизии. Прошу проверить правильность списков Особого отдела. 158
Гр-ку Гуглик Олену направляю в штаб дивизии для точного вияснення зтого вопроса. Командир 1 сп Герой Советского Союза капитан Бакрадзе Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 98.-Арк. 118. (Ш) Дані про боротьбу проти відділів УПА окремої розвідки ковпаківської дивізії на початку жовтня 1944 року 8 жовтня 1944 року Сведения по борьбе с банд ой УПА от 1.10.44 г. по 8.10.44 г. по отдельной разведке Отдельной разведротой за зто время бьіло арестовано и отправлено в особьій отдел І УПД: а) 4 — связньїх бендеровских б) 1 — господарча (бендеровская) Совместно с работниками РО НКВД Демидовки бьіло арестовано: а) 2 — связньїх б) 1 — жена станичного и отправлено в м. Демидовку. Командир ротьі 8.10.44 г. Мичка Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1,- Спр. 53.-Арк. 29. (НЗ) Звіт командира артилерійської батареї ковпаківської дивізії старшого лейтенанта Мирайминова про боротьбу проти УПА в третій декаді вересня Після ЗО вересня 1944 року ОТЧЕТ по борьбе с банд ой УПА Артбатареи с 20 по ЗО сентября 1944 года. 159
1. Изьято 4 человека 2. Разогнана засада на шоссейной дороге — 1 4. Сожжена хата у шоссейной дороги, где УПА делало засадні — 1. Командир батарей ст. л-т Мирайминов Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53,-Арк. ЗО. (Н4) Бойовий звіт командування 2-го стрілецького полку про боротьбу проти ОУН-УПА на початку жовтня Після 8 жовтня 1944 року БОЕВОЙ ОТЧЕТ по 2 сп 1 УПД за период с 1 октября по 8 октября 1944 года 4.10.1944 г. При прочистке лесньїх кварталов № 6, 7, 3,14 в районе д. Игнатовка обнаружен схрон, расчитанньїй примерно на 200 человек, 15 бочек с колбасой, 50 ящиков с сухарями. Ввиду длительного пребьівания под землей колбаса и сухари негодньї к употреблению. Задержанні и направленні к Вам 6 участников бендеровских банд. 7.10.1944 г. При прочистке д. Пелча и прилегающих хуторов обнаружено и уничтожено 14 схронов. Задержано и направлено к Вам 6 участников бендеровских банд. Врид командира 2 сп л-т Ефремов Н.Ш. 2сп л-т Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 16. (П5) Підсумки бойових дій окремого кавалерійського дивізіону ковпаківської дивізії проти відділів УПА на початку жовтня Після 8 жовтня 1944 року ИТОГИ БОЕВЬІХ ДЕЙСТВИЙ с бандами УПА отдельньїм кав. дивизионом 1-й УПД за период с 160
1-го октября 1944 г. по 8-е октября 1944 г. 1.10.1944 г. Дивизион производил прочистку с. Адамовка и хуторов, что от Адамовки на Восток, левее шляха Рудка — Пельче, и лес с хуторами правеє шоссе Пельче — Витчувка от банд УПА. В результате прочистки ничего не обнаружено. 3.10.1944 г. 1-й зскадрон производил прочистку квартир и сараев в с. Волковьіе от банд УПА. В результате прочистки у гр-на Стиолик Зммануила найдено: воєнний бинокль — 1 лента к станк. пулемету — 1. 4.10.1944 г. Один взвод 2-го зскадрона производил прочистку с. Маркевщина от банд УПА. В результате задержан — 1 человек. Взвод разведки производил прочистку с. Глубокая Долина от банд УПА В результате арестовано — 2 чел. 6.10.44 г. Взвод разведки и два отделения 1-го зскадрона делали засадьі в с. Глубокая Долина на бандьі УПА. В результате: поймано бандитов — 10 ч. взято винтовок — 5 гранат — 10 патрон русских — 200 лошадей — 2 повозок ~1 коров — 1 овец — 5 пшеницьі — 200 кг муки — 60 кг. Арестованньїе направленьї в распоряжение командира ОББ. Итого: 1. Задержано и арестовано подозрительньїх лиц и участников банд УПА —15 человек. Взято: винтовок — 5 гранат — 10 патрон русских — 200 шт. лент станк. пулемета — 1 биноклей — 1 лошадей — 2 повозок — 1 коров — 1 овец — 5 161
пшеницьі — 200 кг муки — 60 кг. Командир ОКД Герой Сов. Союза мл. л-нт Ленкин Нач. штаба майор Дегтев Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1 - Спр. 53.-Арк. 26, 26 зв. (116) Бойовий звіт штабу 1-го стрілецького полку про боротьбу проти оунівського підпілля 8 жовтня 1944 року Штаб Ісп с. Смордва 8.10.44 Боевой отчет 1 сп им. Героя Советского Союза генерал-майора Руднева с 1 Л0.44 по 8.10.44 по борьбе с бандами УПА и их пособниками. За период с 1.10.44 по 8.10.44 1-м сп бьіла проведена прочистка населенньїх пунктов: Смордва, Клин Смордовский, Клин, Черец, Сянокотьі, Березина, Береги и Хорупань от банд УПА и их пособников, Добратин, Войница. В результате прочистки обнаружено: пустьіх схронов... до ЗО, которьіе засьшаньї землей склад с зерном до 3-х тонн, которое отправлено на склад дивизии в гор. Дубно. мин 82 мм — 22 шт. ручньїх гранат немецких — 60 шт. патрон немецких — 1000 шт. подсумков — 3 шт. кавалерийский клинок — 1. Конфисковано у участников УПА: шинелей немецких — 3 шт. шинелей русских — 1 шт. френчей немецких — 2 шт. 162
одеял армейских — 5 шт. шапок немецких — 5 шт. брюк воєнних — 4 шт. гимнастерок — 3 шт. валенки русские — 1 пара. Задержано и проверено оперативним отделом полка 85 ч. — членов семей участников. УПА. Арестовано и направлено в Млиновский РО НКВД 5 чел. — участников УПА, в том числе куренний. Нач. штаба 1 сп ст. л-т Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 9. (117) Бойове донесення командира 1-го стрілецького полку капітана Бакрадзе начальнику штабу ковпаківської дивізії про підсумки прочистки населених пунктів 9 жовтня 1944 року’ Штаб Ісп с. Смордва 9.10.44 г. Начштадиву Боевое донесение Продолжая работу по прочистке населенних пунктов Смордва, Клин Смордовский, Клин, Черец, Сянокостьі, Березина, Береги и Хорупень от банд УПА и их пособников, в течение 9.10.44 проделано следующее: 1. При нашем содействии путем оказания помощи работникам от обкома комсомола Ровно и Демидовскому райисполкому и РО НКВД сдано гос-ву хлеба из дер. Бокуйма 60 тонн, овощних культур — 46 тонн, поймано 7 дезсртиров (которие скрнвались дома) и передано в Демидовское РО НКВД, на что имеем справку ответственного уполномоченного от Демидовского р-на прокурора Чернявского. 2. Путем агентурних данних установлено место переховивания бандитов, где при проверке данного места обнаружено 2 схрона в чистом поле (один схрон размещался на вспаханной земле). В одном 163
схроне обнаружено 2 лентьі от немецкого универсала и 500 шт. патрон, в другом схроне обнаружено 3 бандита УПА, при себе имели автомат ППС, ППШ, немецкая винтовка, 3 немецких гранатьі, 200 патрон ППШ, 3 подсумка, одна русская шинель (один автомат ППС оказался одного из работников НКВД Млинув, которьій бьіл убит бандитами). Кроме втих схронов, найденьї еще 3 схрона, но бьіли пустьіе. Место расположения зтих схронов с бандитами находилось на хуг. Береги, Горьі, на южной опушке отдельного леска между зтими пунктами. При прочистке вьппеуказанного леска обнаружен один дезертир, без оружия, уроженец села Луги. Дезертировавший с рабочего батальона. Один из бандитов на допросе показьівает место дислокации сотни «Вишневецкого», которая скрьівается в Смордовском лесу, где лмсются специальньїе схроиьі. Сами они также из сотни Вишневецкого, находились в зтом лесу по заданию. Все бандитьі с соответстзующими материалами допроса переданьї в Млиновское РО НКВД, а один оставлен при опер, отделе полка для получения данньїх о местах дислокации. банд, о чем результати донесем Вам для принятия соответствующих мер. 3. Обнаружен схрон с зерном пшеницьі в колич. 1 тонна, которая используется нами. Командир 1 сп Герой Сов. Союза капитан Бакрадзе Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53,-Арк. 48. (И8) Донесення начальника штабу одного з підрозділів ковпаківської дивізії Абрамова майору Войцеховичу про підірвання гранатами трьох підпільниць Початок жовтня 1944 року Нач. штаба 1 УПД Іерою Советского Союза майору Войцеховичу Доношу, что обнаружено сховище. Как только бойцьі стали открьівать вход в сховище, взорвалось на гранате 3 бандита-женщиньї. Проческу продолжаем. 164
Случайньїм вьістрелом ранен в ногу санинструктор Борисенко. 11-30 Н.Ш. Абрамов Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 51. (П9) Донесення командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про підсумки операції по прочистці Хриницького лісу 10 жовтня 1944 року Штаб 2 сп с. Толпьіжин 10.10.44 20.30 Врид. командира 1 УПД Герою Советского Союза майору т. Войцеховичу Доногіїу, что операция по прочистке Хриницкого леса от банд УПА, согласно Вашого приказа от 9.10.44 г., полком закончена. При прочистке леса нами бьіла полностью окружена группа бандитов в количестве 8 человек, которая полностью уничтожена. Убито 7 бандитов, из которьіх куренной «Байда», сотенньїе Воронов и Голота. Захвачен один пленньїй, которьій показал, что «Байда» недавно прибьіл из Востока. Нами захвачено трофеев: 6 автоматов, один из них немецкий, 2 винтовки, пистолет «парабеллум», бинокль, 3 полевьіх сумки с документами и топографическими картами. Одна из карт неоглашаемая, сов. секретная Генштаба РККА. Наши потери составляют 3 раненьїх, два из них легко. Один убит — ком. отделения кав. зскадрона Пузанов. Захваченньїй нами пленньїй дает ряд показаний. На оснований его показаний нами вьіслан кавзскадрон для проведення срочннх операций в районе с. Рогузне и Глибока Долина. Все документи вместе с пленннм Вам будут направленьї завтра. Одновременно доношу, что согласно полученного от Вас приказания мною силою одной роти занята оборона на рубеже Толпнжин, висота 191,2 — Гуменищс. Завтра 11.10.44 в 7.00 батальон вийдет на прочистку 165
рощи, что восточнее села Грабовец. О результатах операций по данним пленного бандита донесу дополнительно. Полк расквартировался в с. Толпьіжине. Врид. ком. 2 сп лейтенант (підпис нерозбірливий) Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк. 52. (120) Бойовий звіт командування 1-го стрілецького полку ковпаківської дивізії по прочистці Хриницького лісу 10 жовтня 1944 року Боевой отчет 1 сп по борьбе с бандами УПА за операцию по прочистке Хрьшицкого леса 10.10.44 г. І. Взорвался на гранате 1 ч. Убито 4 чел., в том числе командир сотни «Муха». Взято в плен 2 чел. Задержано и проверено Опер. Отд. полка 45 ч. пособников УПА, из них арестовано и направлено в опер. Отд. Дивизии 17 чел. Взятьі трофей: винтовок русских — 5 шт. винтовок немецких — 1 шт. патрон русских — 120 шт. патрон немецких — 80 шт. ботинок — 3 парьі фуфаек красноарм. — 2 шт. Бинокль — 1. II. В результате прочистки хуторов и нас. пунктов Вербень, Перемель, Липа изьято военное имущество у участников УПА и их пособников: Дисков к чешскому пулемету — 2 шт. Лопат мальїх саперньїх — 2 шт. Ведер брезентових воєнних — З шт. Шапок красноармейских — 2 шт. Брюк армейских — З Френчей немецких — З Плащ, палаток — 2 шт. Седел — 2 шт. 166
Изьятьі некоторьіе части и крьіло от самолета, из которого; вьідельївались националистические знаки — трезубьі. ПІ. Оказана помощь семьям красноармейцев: Вспахано — 12 га Посеяно — 8,4 га Убрано картофеля с площади 2,3 га Вьівезено на поле навоза — Ібвозов. Бьіли обнаруженьї 2 схрона: один на Вербенских хуторах на 50 чел., другой в с. Вербень на ЗО чел. Схроньї оказались пустьіе. Которую ночь устраивались засадьі, но без результата — бандитьі не приходили. В схронах оказались 2 немецкие противотанковьіе миньї. Схроньї нами взорваньї зтими же минами. Нач. штаба 1 сп ст. л-т Коровченко Оригінал, Машинопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53-Арк. 10, Юзе. (121) Донесення начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії про прочистку Товпижинського лісу 10 жовтня 1944 року Штаб 1 сп севернее Вербен 2 км карта 1/200 000 10.10.44 г. 8-00 Начштадиву Донесение Согласно Вашего приказа 1 сп вьідвинулся на исходное положение в 6-00 10.11.44 г. и к 7-00 полк занял оборону на южной опушке Толпьіжинского леса справа шоссе от с. Копань. Используя все вьісотьі, что проходят с востока на запад вдоль южной опушки леса и левьім флангом загибает оборона по северной опушке леса, перекрьівая дороги, идущие с Толпьіжина на Вербень. Связь с соседом справа имеем со 2 сп, слева — с батареей, которая занимает оборону не согласно Вашего приказа, а по своєму усмотрению 167
на Хрьшикских хуторах, а дороги, идущие с Толпьіжина на Вербень, никто не перекрьівал. Отдельньїй лес, что зап. Толпьіжина, 1-м СБ прочищен, противник не обнаружен. При соединении полков, прочищающих лес, с нашими подразделениями на западной опуіпке леса оборону снимаем и размещаемся согласно Вашего приказа. Нач. штаба 1 сп ст. л-т Коровченко т. Клейн Дай указание батареє занять своє место. 1 сп обороньї не снимать (підпис нерозбірливий) Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: Ф.63.- Оп. 1,- Спр. 53.-Арк. 49. (122) Доповідна командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов'язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про підсумки прочистки лісової місцевості біля села Грабовець 11 жовтня 1944 року Штаб 2 сп с. Толпьіжин 11.Х. 44г. Врид. к-ра І УПД Іерою Сов. Союза майору Войцеховичу Доношу: Что согласно Вашего приказа от 10.10.44 г. батальон прочистку лссной рощи, что восточнее с. Грабовец, закончил. При прочистке камьішей по реке Стьірь в р-не с. Грабовец бьіли окруженьї два бендеровца. Один из них -- сотник «Крига» — застрелился, другой — «Орех» — здался в плен и указьівает на крьіивку, где скрьівается еще 12 бандитов. Батальон с приданньїми ему усилениями батальонньїх разведок вьішел для ликвидации указанной бандьі. Прошу сообщить, 168
какие будут указания в части снятия ротьі, находяшейся в обороне на рубеже, указанном Вами. Пленньїх доставить не могу, т. к. один из них вьібьіл 10.10.44г. с кавзскадроном для проведення срочньїх операций, другой с батальоном в р-н места нахождения бандьі в 12 человек. По возвращении их они нами будут доставленьї к Вам. Документьі, изьятьіе вчера у убитьіх бандитов, при зтом направляю. К-р 2 СП л-т Ефремов НШ 2 л-т Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1,- Спр. 53.-Арк. 55. (123) Бойове донесення начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії щодо прочистки Товпижинського лісу 11 жовтня 1944 року Штаб 1 сп с.Вербень 11.10.44 Начштадиву Боевое донесение. Вьшолняя приказ штаба дивизии по совершению операции на толпьіжинский лес, 1 сп занимал оборону от шоссе по южной опушке зтого леса, западной и северо-западной. Во время проведення операции на нашу оборону в южном направлений с леса противник не вьіходил. К 19-00 10.10.44 г. З кавполком путем прочистки бьіла ввігнана группа противника в составе: командир сотни «Муха» и с ним 5 чел. Зта группа питалась перейти в лесок, что между Толпьіжином и Липой. Группа бандитов подошла вплотную к нашей обороне и на предложение наших бойцов сдаться — отказались и оказали сопротивление, после чего наши бойцьі 4 чел. убили, 2-х взяли в плен, в том числе убит командир сотни «Муха». В момент, когда наши бойцьі начали опрашивать пленньїх, где еще єсть бандити, ком-р 6 б-на Цимбал подьехал с группой бойцов и предложил возвратить ему пленньїх и убитьіх, угрожая стрельбой по нашим бойцам. В зтот момент подьехал командир З КП майор Брайко, 169
где вместе с Цимбалом заявили: «Мьі ответственньї и старшие по проведенню операции, и все, что бьіло в лесу, принадлежит нам, зто наша работа, а вас всех могу арестовать и направить, куда полагается». Кроме зтого, Цимбал хотел рас стрелять нач. штаба 1 СБ л-та Спориш за то, что тот взял лично пленного в момент боя с бандой. Взятьі трофей: 4 винтовки, несколько пар ботинок и шинелей. Пленньїй сам подтвердит, кто их взял в плен и ост. побил. НШІсп ст. л-нт Коровченко Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 57. (124) Донесення командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про ліквідацію боївки ОУН 12 жовтня 1944 року Штаб 4 СБ 12.10.1944. с. Толпьіжин Врид к-ра 1-й УПД Герою Советского Союза майору т. Войцеховичу Доношу, что полк за 11.10.1944 г., проводя операции отдельньїми подразделениями в р-не сел Боремель, Смьїкув, уничтожил банду, убитьіми 5 чел., из них два сотника — «Крига» и «Вертун». Взято в плен с оружием 12 чел. При ликвидации бандьі взятьі трофей: 1. Ав гоматов русск. — 1 2. Винтовок— 11 3. Гранат — 2 4. Патрон — 400 шт. Вся указанная банда находилась в схронах. Все указанньїе в донесений — пленньїе, составленньїе на них препроводительньїе Вам направляются. Указанньїе два сотника и с ними три бандита, их охрана с оружием, 170
имеющимся в них двумя автоматами и ручньїм пулеметом, бьіла окружена в схроне, находящемся в скирде соломьі, после их полного окружения и оказьіваемого ими сопротивления — бьіла сожжена. Сотенньїе «Крига» и «Вертун», убитьіе во время облавьі, опозпаньї пленньїми. Командир 2-го сп Нач. штаба 2 сп майор (ІПолин) л-т (Кашицкий) Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1,- Спр. 53.-Арк. 58. (125) Донесення командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про бойові операції проти націоналістичного підпілля 13 жовтня 1944 року Штаб 2-го сп 13.10.1944г. с. Товпьіжин Врид Командира 1 УПД Герою Советского Союза майору Войцеховичу Донесение Доношу, что, проводя операцию 12.10.44 года по показанням пленного бандита из части «Кузьмьі Крючкова», нами в районе с. Ольїкув в подземном схроне в поле бьіл обнаружен и пленен бандитский фельдшер по фамилии Сикора Петр Иосифович, по псевдо «Тихий». «Тихий» показал и опознал убитого нами четового «Кузьму Крючкова», убитого в районе с. Смьїкув, труп которого валяется там. Одновременно доношу, что, проведя операцию в р-не с. Глубокая Долина, у гр-на Ковальчук взято 28 кг сухарей, заготовлено 5 днсй тому назад бандой, и вскрьіт схрон, содержащий 3 ц. соли (склад является 171
базой сотни «Пограничного»). Командир 2-го сп майор (ИІолин) Начштаба л-т Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1,- Спр. 53,-Арк. 59. (126) Акт про вилучення майна ковпаківськими партизанами в родини оунівців 14 жовтня 1944 року Акт 14.10.1944 г. Мьі, нижеподписавшийся представитель воинской части 00120 т. Шельменко Василий Иванович, в присутствии жителей села Хрьіники гр-н Мулько Марии Яковной, гр-н Константиньо Василина Петривна сего числа на оснований распоряжения командира О.Б.Б. произвели конфискацию части имуіцества, принадлежащего гр- ну Грабонець Федора Арсеньевича и его сьіна Григория, которьій находится в У.П.А. С.Б. Конфисковано следующее: 1. Одна корова рудой масти, в чем и составили настоящий акт. Пред. войсковой части № 00120 (підпис нерозбірливий) Присутствующие: 1) Константиньо 2) Мулько Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп.1.- Спр. 53.-Арк. 111. (127) Акт про вилучення ковпаківськими партизанами майна в родини оунівців 14 жовтня 1944 року Акт 14.10.1944 г. Мьі, нижеподписавшиеся, преставитель воинской части № 00120 тов. Шельменко Василий Йван, в присутствии жителей села 172
Хрьіники гр-ки Велка Вячеслава Александровича сего числа на оснований распоряжения командира О.Б.Б. произвели конфискацию части имущества, принадлежащего гр-ке Исаевой Агафьи, сьін которой находится в У.П.А. Конфисковано следующее: 1. Корова В чем и составили настоящий акт. Педставитель воинской части 00120 Шельменко Присутствующие — Велк В. - Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63- Оп. 1,- Спр. 53.- Арк. ПО. (128) Дані про підсумки боротьби проти націоналістичного підпілля окремою розвідувальною ротою 16 жовтня 1944 року Сведения по борьбе с бандами УПА отдельной разведротьі За период с 10.10.44 г. по 16.10.44 г. отдельной разведротой арестовано и сдано в РО НКВД м-ка Демидовки 2 связньїх бандьі и 2 связньїх сдано в особьій отдел нашей части. Командир ротьі (підпис нерозбірливий) 16.10.44 г. Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.-Арк.. 60. (129) Дані про результати бойової операції 2-м стрілецьким полком ковпаківської дивізії в Хриницькому лісі Після 16 жовтня 1944 року Сведения О результатах боевой операции по Хрьіницкому лесу по 2 стрелковому полку за время с 10 по 16.10.1944 года. Потери бандитов Убитьі: «Байда, сотенпьіе «Крига», «Іолота», «Ворон», «Вертун». 173
Убито 13 Остальньїе — рядовьіе бандитьі: 8 чел. РаненоЗ Взято в плен 20 Арестовано 13 Итого: 49 Итого: 13 чел. Из них: Прокурор УПА «Черняк» Фельдшер УПА «Тихий» Связньїе 9 чел. Станичньїе 2 чел. Нач. районной связл 2 чел. Из них завербовано нами 3 чел. Пособников нет. Захваченьї трофей: Пулеметов 1 Автоматов 7 Винтовок 16 Револьверов 1 Гранат 6 Биноклсй 1 Полевьіе сумки З Итого 35 единиц Обнаружено и изьятьі складні — 5 штук Уничтожено: Патрон 10.000 штук гранат 150 шт. Изьято: патрон 1000 шт. мяса 1300 кг сухарей 300 кг зерна 800 кг соль 300 кг. Наши потери: Убито 1 чел. Ранено 3 чел. Итого 4 чел. Командир 2-го сп майор ІПолин Начштаба л-нт Кашицкий Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 61. 174
(130) Доповідна командира окремого кавалерійського дивізіону майора Дєгтєва командиру ковпаківської дивізії про мародерство партизанів 16 жовтня 1944 року Ком-р ОКД майор Дегтев И.В. 16.10.44 г. с. Хрьіники Командиру 1-й УПД Доношу, что 11.10.1944 г. бойцьі ОКД Іорйн Александр Иванович Посевич Леонид Иванович Петрович Антон Нестерович Ефименко Савелий Харитонович на Медушувских хуторах у гражданки Бондар Палагеи Савельевньї (правильно — Семеновньї. — В.С.) совершили мародерство, забрав у нее пальто мужское, одеяло, брюки. Но, будучи встреченьї зам. ком-ра дивизии по полит. части, по его приказу все возвращено. Произведя расследование по поводу мародерства вьішеуказанньїми лицами, установил: Горин А.И., Посевич Л.И., Петрович А.Н. и Ефименко С.Х? 11.10.44 бьіли посланьї на мельницу в с. Волковьіе, вьшили 2 литра водки и, находясь в сильно пьяном виде, на обратном пути заехали на медушувский хутор к тражд. Бондарь Палагеи Семеновньї, у которой забрали пальто мужское, одеяло и брюки. Но, будучи встреченьї зам. ком. див. по полит. части, все зти веіци возвратили. На допросе установил, что в мародерстве виноватьі Ефименко, Горин и Посевич в одинаковой степени, а Петрович в зто время бьіл пьян до бесчувствия. На допросе Ефименко признался чистосердечно, ни сваливая вину ни на кого, и, видно, он понял величину данного преступления. Горин А.И. отказьівается признать себя виновньїм, сваливая вину на Ефименко и одновременно пьітается скрьіть подробности мародерства заявлепием не знаю, не помню, так как бьіл вьшивіпи. Посевич Л.И. признать себя виновньїм не хочет, сваливая вину на Ефименко, защищая Іорина. Петрович А.Н. ничего сказать не может, так как действительно бьіл пьян до бесчувствия. Моє решение: 175
Ефименко С.Х., как признавшегося чистосердечно, осознавшего силу преступления, подавшего рапорт с просьбой о помилованим оставить в подразделении, арестовав на 20 суток. Горина А.И. и Посевича Л.И., которьій раньше наказьгвался за мародерство, пьітающиеся увернуться от очевидного преступления ~ зто значит, не признают за собой виньї, а следовательно и в дальнейшем смогут мародерничать, отправить в штрафной батальон. Петровича А.И. за пьянство арестовать на 20 суток. Прилагаю материал расследования на 11 листах, произведенньїй лейтенантом Семенюком. Врид. ком-ра ОКД майор Дегтев Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63.- Оп. 1.- Спр. 98.- Арк. 120. (131) Дані про підсумки операцій проти націоналістичного підпілля, проведених у районі Хриницького лісу окремим кавалерійським дивізіоном з 11 по 17 жовтня 1944 року Не раніше 17 жовтня 1944 року Сведения о результатах операций, проведенньїх Отд. кав. дивизионом по ликвидации банд УПА в районе Хрьшицкого леса и с. Хрьшики за период с 11.10 по 17.10.1944 года. 1. 11.10.44 г. Прочистка Хрьшицкого леса. Дивизион находился в резерве ком-ра 3-го сп. В результате: взят один пленньїй. Трофей: бинокль — 1 винтовка — 1 Наших потерь нет. 2. 13.10.44. Прочистка 9 из 15 кв. Хрьшицкого леса по розьіску схронов. Дивизион находился в резерве ком-ра 3-го сп. В результате ничего не обнаружено. Наших потерь нет. 3. В ночь с 12на13.10ис13на 14.10.44 г. дивизион устраивал 8 засад в Хрьіницком лесу. В результате ничего не обнаружено. 4. 16.10.44 г. 1-м зскадроном произведен тщательньїй обьіск в с. 176
Хрьіницка Диброва у жит^лей Косенчук Никифор Григорьевич, Попроцкий Григорий Лукйянович, Шпиола Тзкля Иосифовна, Шурин Семен Мартьшович, Гочак Кузьма, Хомяк Йван. В результате обнаружено два старьіх схрона, где бьіло зерно, у Косенчук и Попроцкий. В результате агентурной разведки пойманьГ и отправленьї в распоряжение ком-ра ОББ: 1. Олейник Ефросиния — связная УПА, варила кутать бендеровцам, лечила куренного «Бьівальїй» — Кривонос. 2. Олейник Евгения — связная, доставлявшая готовую пищу в лес,йв 9 и 15 кв. бендеровцам. В результате агентурной разведки найдено, но не поймано: 1. Черешнй Андрей Иванович, бьівший председатель Хрьіницкого с/с, в настоящее время служит в Демидовском заготзерно, имеет связь с бендеровцами и передает все сведения через его брата дочку, а именно: II. Черешня Мария Федосеевна — связная УПА. В настоящее время работает на іїойте, носит почту с. Демидовки в Хрьіники, имеет непосредственную связь с бандитом Тарасюк Петро — кличка «Пугач», находится в Хрьіницком лесу. ПІ. Репчинская Ольга Сергеевна — связная УПА, в настоящее время находится в с. Хрьіники — скрьівается, копает картофель по хозяевам. IV. Сьіч Мария — станичная, семья проживает под лесом на хуг. Загаек, сама скрьівается по хозяевам, мать ее знает, где она находится. V. Сьіч Надежда Васильевна — связная, соссдка Марии, вместе с Марией скрьівается, дома отец, мать и мальїй брат. VI. Мулько Люба VII. Мулько Лиза (сестрьі господарчего Мулько Иосифа, кличка «Муха», обе являются связньїми, скрьіваются на хуг. Диброва по хозяевам. VIII. Шурин Павло Захарович — связной :УПА, раньше скрьівался у Шурина Мартьіна и Илариона, проживающих на х. Загаище, знает все схроньї и складні с оружием. Врид. ком-ра ОКД майор Дегтев За Нач. штаба Копейкин Оригінал. Рукопис. ЦДАГОУ: Ф. 63,- Оп. 1.- Спр. 53.- Арк. 62, 177
СПИСОК ДОКУМЕНТІВ 1. Витяг із звіту розвідувального відділу УШПР за 1942—1944 ро- ки. 1943 рік 2- Донесення заст. командира 3-го батальйону партизанського з’єднання Рівненської області М.Новикова про провокативну діяльність проти націоналістів. Після 10 серпня 1943 року 3. Доповідна записка партизанського з'єднання під командуван- ням Шитова начальнику УШПР комісару держбезпеки Строкачу про створення агентурної мережі в українському націоналістично- му підпіллі. 23 серпня 1943 року 4. Донесення заст. командира 3-го батальйону з розвідки парти- занського з’єднання Рівненської області М.Новикова про діяль- ність оунівців. Після 10 вересня 1943 року 5. Список членів більшовицької спецгрупи під виглядом оунівської організації. 1 жовтня 1943 року 6. Уривок з допиту більшовицького агента Сергія Борисюка-Ду- бова про діяльність українського націоналістичного підпілля. 14 жовтня 1943 року 7. Вказівки заступника начальника УШПР Старинова командиру партизанського з'єднання Шитову щодо діяльності проти ук- раїнських націоналістів. 21 листопада 1943 року 8. Постанова більшовицького командування про смертний вирок члену ОУН Олексію Панасюку за проведення націоналістичної агітації. 23 листопада 1943 року 9. Наказ начальника УШПР Строкача командуванню партизансь- ких з'єднань про виявлення і взяття на персональний облік членів ОУН та учасників УПА. 11 грудня 1943 року 10. Лист командира більшовицького диверсійного загону Мед- ведєва командиру партизанського з'єднання Чернігівської області Федорову про показання затриманого оунівця. 12 грудня 1943 року 11. Доповідна керівництва партизанського загону Шитова на- чальнику УШПР Строкачу про агентурну діяльність проти націона- лістичного підпілля. 12. Доповідна заступника командира партизанського з’єднання з розвідки Зубка начальнику особливого відділу військової частини Солоїду про боротьбу проти націоналістичного підпілля на Пин- щині. 21 грудня 1943 року 13. Постанова більшовицького командування про смертний ви- рок українському націоналісту Миколі Дащуку. 22 грудня 1943 року 178
14. Список українських націоналістів, узятих на облік з’єднанням партизанських загонів Тернопільської області. 1943 рік 15. Звернення начальника УШПР Строкача до секретаря ЦК КП(б)У Хрущова з проханням дозволити вивести за лінію фронту чоловіче населення, аби воно не пішло в лави УПА. 26 грудня 1943 року 16. Доповідна керівника партизанського з’єднання Рівненської області Бегми секретареві ЦК КП(б)У Хрущову та начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти відділів УПА. 4 січня 1944 року 17. Додаткова інформація керівника партизанського з'єднання Рівненської області Бегми начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 7 січня 1944 року 18. Смертний вирок, винесений заст. командира з розвідки більшовицького партизанського загону імені Богуна Тишкевичем українському самостійнику Нестеру Сидорчуку з села Погорілівка Людвипільського району Рівненської області. 8 січня 1944 року 19. Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 17 січня 1944 року 20. Повідомлення керівника партизанського з’єднання Іванова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 17 січня 1944 року 21. Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 19 січня 1944 року 22. Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 21 січня 1944 року 23. Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 22 січня 1944 року 24. Повідомлення керівника партизанського з'єднання Козенка секретареві ЦК КП(б)У Хрущову про бойові дії проти українських націоналістів. 24 січня 1944 року 25. Звернення командира ковпаківського з'єднання Вершигори до керівника партизанського з'єднання Іванова про організацію спільних дій проти українських націоналістів. 1 лютого 1944 року 26. Доповідна командира партизанського загону імені Олександ- ра Невського Волосникова начальнику УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 14 лютого 1944 року 179
27. Список українських націоналістів, узятих на облік з’єднанням партизанських загонів Тернопільської області. 22 лютого 1944 року 28. Таємна інструкція комісара з’єднання партизанських загонів Кам’янець-Подільської області Г.Кузовкова комісарам усіх з’єднань про методи боротьби проти українських націоналістів. 25 лютого 1944 року 29. Повідомлення керівника партизанського з'єднання Іванова начальнику УШИР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 1 березня 1944 року ЗО. Повідомлення керівників партизанського з’єднання Наумова і Тарасова начальникові УШПР Строкачу про затримання оунівського кур’єра Боярчука. 1 березня 1944 року 31. Звіт командування більшовицького партизанського загону імені Леніна про боротьбу проти українських націоналістів за бере- зень 1944 року. Після 13 березня 1944 року 32. Звіт командування більшовицького партизанського з’єднання імені Щорса про боротьбу проти українських націона- лістів за березень 1944 року. Після 24 березня 1944 року 33. Повідомлення керівників партизанського з’єднння Одухи та Кузовкова про бойові дії проти українських націоналістів у селі Ве- лика Мощаниця на Рівненщині. 25 березня 1944 року 34. Повідомлення керівників партизанського з'єднання Федоро- ва та Кизі начальникові УІППР Строкачу про боротьбу проти оунівського підпілля. 26 березня 1944 року 35. Звіт партизанського загону ім. Фурманова про операції проти українських націоналістів у березні 1944 року. Після 26 березня 1944 року 36. Вказівки начальника УШПР Строкача керівникові парти- занського з'єднання Ніколайчику щодо подальшої боротьби проти оунівського підпілля. 27 березня 1944 року 37. ЧЕРНЕТКА плану ліквідації українських націоналістів загонами радянських партизанів*. Березень 1944 року. 38. РОЗ’ЯСНЕННЯ М. Хрущова партизанским командирам Артюхову і Михайлову стосовно ставлення до українських націоналістів. 2 квітня 1944 року 39. Звернення командира партизанського загону «За Родину» Ва- сильєва і комісара партизанського загону імені Хрущова Рикова до керівників з’єднання Шишка і Чичби з проханням заборонити гра- бежі населення під виглядом українських націоналістів. З квітня 1944 року 180
40. Звернення командира партизанського з’єднання Грабчака до секретаря ЦК КП(б)У Хрущова і начальника УШИР Строкача з про- ханням залучити його до боротьби проти оунівців на чолі кількох за- гонів. 6 квітня 1944 року 41. Повідомлення керівника партизанського з’єднання Грабчака начальникові УШПР Строкачу про бойові дії проти українських націоналістів. 10 квітня 1944 року 42. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення підпільної молодіжної націоналістичної організації в Ратнівському районі Волинської області. 17 травня 1944 року 43. Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начаальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про українське націоналістичне підпілля в селі Бірки Ратнівського району Волинсь- кої області. 17 травня 1944 року 44. Рапорт командира партизанського загону імені Щорса Загри- вого командиру з’єднання Шишку про бойові дії проти українських націоналістів. 4 червня 1944 року 45. Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в селі Будки Колківського району Рівненської області. 20 червня 1944 року 46. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Новосілки Колківського району Рівненської області. 20 червня 1944 року 47. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Каленуха Колківського району Рівненської області. 20 червня 1944 року 48. Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Будки Колківського району Рівненської області. 20 червня 1944 року 49. Інформація наачальника II відділу УШПР Храпка начальнику від ділу «Смерш» УШПР Боборикіну про агента націоналістів у рядах більшовицьких паартизан. 17 липня 1944 року 50. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ Сидорову про виявлення підпільного націоналістичного центру в Любешові Волинської області. 17 липня 1944 року 181
51. Інформація начальника П відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в селі Булька Пневненська Камінь-Ка- ширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 52. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про вихідців з Любешова в УПА. 17 липня 1944 року 53. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналістичне підпілля в селі Седмиця Нововижівського району Волинської об- ласті. 17 липня 1944 року 54. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в селі Железниця Любешівського райо- ну Волинської області. 17 липня 1944 року 55. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в селі Червище Камінь-Каширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 56. Інформація начальника П відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в селі Деревок Камінь-Каширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 57. Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про окремих націоналістів Любешівського району Волинської області. 17 липня 1944 року 58. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про українського націоналіста Євгена Бриля з села Березичі Камінь-Каширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 59. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про окремих націоналіс- тів Камінь-Каширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 60. Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидррову про націоналістичне підпілля в селі Железниця Камінь-Каширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 182
61. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про окремих націоналістів Камінь-Каширського та Любепгівського районів Во- линської області. 17 липня 1944 року 62- Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в с. Кухецька Воля Рівненської області. 17 липня 1944 року 63. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націоналістичного підпілля в селі Угриничі Камінь-Каширського району Волинської області. 17 липня 1944 року 64. Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про відомого члена ОУН на Волині Киселя. 17 липня 1944 року 65. Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналіс- тичне підпілля в селі Железниця Любешівського району Волинсь- кої області. 18 липня 1944 року 66. Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про націоналіс- тичне підпілля в селі Железниця Любешівського району Волинсь- кої області. 18 липня 1944 року 67. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення націо- налістичного підпілля в селі Кремно Волинської області. 18 липня 1944 року 68. Додаткова інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про жителів Лю- бешова Волинської області, котрі ведуть націоналістичну діяльність. 18 липня 1944 року 69. Супровідний лист начальника П відділу УШПР Храпка на- чальникові IV управління НКДБ УРСР Сидорову до списку викри- тих і розстріляних українських націоналістів. Совершенно секретно 70. Інформація начальника II відділу УШПР Храпка начальни- кові IV управління НКДБ УРСР Сидорову про виявлення групи націоналістів у Волинській області. 29 липня 1944 року 71. Списки українських націоналістів Волинської області, а та- кож осіб, які звинувачувалися в антирадянській діяльності, скла- дені штабом партизанських загонів під командуванням майора Іва- нова. 183
72. Телеграма секретаря ЦК КП(б)У М.Хрущова командиру ков- паківської дивізії генерал-майору Вершигорі з повідомленням про передачу цього з’єднання в розпорядження НКВС УРСР для бороть- би проти українського націоналістичного підпілля. 18 серпня 1944 року 73. Інструкція більшовицької влади про поведінку радянських партизанів у західних областях УРСР і про заходи боротьби проти українського націоналістичного підпілля. 1944 рік 74. Доповідна помічника начальника штабу 1-го стрілецького полку Капшцького тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про націоналіс- тичне підпілля в зоні дислокації. 21 серпня 1944 року 75. Доповідна тимчасово виконуючого обов’язки командира 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка тимчасово ви- конуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про показання колишнього бійця УПА Федчука. 21 серпня 1944 року 76. Доповідна виконуючого обов’язки командира 1-го стрілецько- го полку старшого лейтенанта Коровченка виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про результати агентурної розвідки. 21 серпня 1944 року 77. Доповідна помічнику начальника штабу 1-го стрілецького полку Кашицького тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про боротьбу з українським націоналістичним підпіллям. 22 серпня 1944 року 78. Доповідна помічника начальника штабу 1-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії старшому лейтенанту Клейну про агентурні дані щодо складів оунівців. 23 серпня 1944 року 79. Доповідна командування партизанського з’єднання імені М.Хрущова щодо боротьби проти українських націоналістів. 1944 рік 80. Звернення УПА до більшовицьких партизанів з пропозицією стати в ряди українських повстанців. 12 серпня 1944 року 81. Супровідний лист уповноваженого особливого відділу ков- паківської дивізії до Сенкевичівського райвідділу МВС Волинської області про затримання серед оунівців уродженця Запоріжжя Ста- ценка. 2 вересня 1944 року 82. Супровідний лист командира 2-го стрілецького полку майора Шаліна уповноваженому НКВС УРСР майору Гісану в зв’язку із за- 184
триманням оунівців і дезертирів з Червоної Армії. 6 вересня 1944 року 83. Донесення заступника начальника особливого відділу ков- паківської дивізії Бойківського своєму командуванню про показан- ня оунівця Кантора. , 7 вересня 1944 року 84. Довідка оперуповноваженого особливого відділу ков- паківської дивізії Беленькова про затримання українських підпільників. 7 вересня 1944 року 85. Доповідна оперуповноваженого особливого відділу ков- паківської дивізії Беленькова своєму начальнику Хваїцевському про виявлення підпільної мережі українських націоналістів на Хри- ницьких хуторах. 8 вересня 1944 року 86. Доповідна заступника начальника особливого відділу ков- паківської дивізії Бочковського генерал-майору Вершигорі про до- даткові показання оунівця Кантора. 8 вересня 1944 року 87. Доповідна начальника штабу 1-го стрілецького полку началь- нику штабу ковпаківської дивізії про затримання двох озброєних оунівців. 10 вересня 1944 року 88. Доповідна начальника окремого кавалерійського дивізіону майора Дєгтєва начальнику штабу ковпаківської дивізії про затримання 4 жінок. 10 вересня 1944 року 89. Донесення заступника начальника особливого відділу ков- паківської дивізії Бочковського генерал-майору Вершигорі про по- казання затриманого оунівця Пасюти. 20 вересня 1944 року 90. Донесення начальника особливого відділу ковпаківської дивізії Хващевського генерал-майору Вершигорі про виявлений склад оунівців. 20 вересня 1944 року 91. Доповідна командування 2-го стрілецького полку ков- паківської дивізії її начальнику штабу майору Войцеховичу про за- тримання групи жителів. 13 вересня 1944 року 92. Доповідна командування 2-го стрілецького полку начальнику штабу ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про затримання ак- тивних націоналістів. 15 вересня 1944 року 93. Супровідна командування 2-го стрілецького полку начальнику штабу військової частини 00120 у зв’язку із затриманням групи жи- телів. 16 вересня 1944 року 94. Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заареш- тованого оунівця Пасюту Івана. 18 вересня 1944 року 95. Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заареш- тованих націоналістів. 19 вересня 1944 року 185
96. Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заареш- тованих. 20 вересня 1944 року 97. Супровідна командування 2-го стрілецького полку на заареш- тованого націоналіста Борисюка. 22 вересня 1944 року 98. Підсумки бойових дій мінометної роти ковпаківської дивізії проти УПА. 24 вересня 1944 року 99. Підсумки бойових дій окремого кавалерійського дивізіону проти УПА. Кінець вересня 1944 року 100. Підсумки бойових дій 8-го стрілецького полку проти відділів УПА. Кінець вересня 1944 року 101. Підсумки бойових дій окремої розвідувальної роти ков- паківської дивізії проти відділів УПА. 24 вересня 1944 року 102. Доповідна начальника штабу 1-го стрілецького полку стар- шого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії про дії спецгрупи більшовицьких партизанів під виглядом бандерівців. 25 вересня 1944 року 103. Супровідна начальника штабу 1-го стрілецького полку стар- шого лейтенанта Коровченка на заарештованого більшовицького партизана Прокопенка, який систематично займався мародерством. 26 вересня 1944 року’ 104. Донесення начальника штабу 1-го стрілецького полку стар- шого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії про результати бойових розвідок. 26 вересня 1944 року 105. Супровідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії на заарештовану З.Хом’як. 28 вересня 1944 року 106. Супровідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії на заарештованого Д.Шевчука. 29 вересня 1944 року 107. Бойовий звіт командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії про боротьбу проти відділів УПА за третю декаду вересня 1944 року. Після ЗО вересня 1944 року 108. Супровідна командування 2-го стрілецького полку ковпаківської дивізії на заарештованих громадян. 2 жовтня 1944 року 109. Рапорт командира окремого кавалерійського дивізіону молодшого лейтенанта Ленкіна комадиру ковпаківської дивізії про факти мародерства підлеглих. 2 жовтня 1944 року 110. Донесення командира полкової розвідки Кортикова начальнику штабу 1-го стрілецького полку Коровченку. 4 жовтня 1944 року 186
111. Рапорт командира 1-го стрілецького полку капітана Бакрадзе виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії Воцейховичу про незаконне вилучення майна в громадянки Гуглик. 4 жовтня 1944 року 112- Дані про боротьбу проти відділів УПА окремої розвідки ковпаківської дивізії на початку жовтня 1944 року. 8 жовтня 1944 року 113. Звіт командира артилерійської батареї ковпаківської дивізії старшого лейтенанта Мирайминова про боротьбу проти УПА в третій декаді вересня. Після ЗО вересня 1944 року 114. Бойовий звіт командування 2-го стрілецького полку про боротьбу проти ОУН-УПА на початку жовтня. Після 8 жовтня 1944 року 115. Підсумки бойових дій окремого кавалерійського дивізіону ковпаківської дивізії проти відділів УПА на початку жовтня. Після 8 жовтня 1944 року 116. Бойовий звіт штабу 1-го стрілецького полку про боротьбу проти оунівського підпілля. 8 жовтня 1944 року 117. Бойове донесення командира 1-го стрілецького полку капітана Бакрадзе начальнику штабу ковпаківської дивізії про підсумки прочистки населених пунктів. 9 жовтня 1944 року 118. Донесення начальника штабу одного з підрозділів ковпаківської дивізії Абрамова майору Войцеховичу про підірвання гранатами трьох підпільниць. Початок жовтня 1944 року 119. Донесення командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про підсумки операції по прочистці Хриницького лісу. 10 жовтня 1944 року 120. Бойовий звіт командування 1-го стрілецького полку ковпаківської дивізії по прочистці Хриницького лісу. 10 жовтня 1944 року 121. Донесення начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії про прочистку Товпижинського лісу. 10 жовтня 1944 року 122. Доповідна командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов'язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про підсумки прочистки лісової місцевості біля села Грабовець. 11 жовтня 1944 року 123. Бойове донесення начальника штабу 1-го стрілецького полку старшого лейтенанта Коровченка начальнику штабу ковпаківської дивізії щодо прочистки Товпижинського лісу. 11 жовтня 1944 року 187
124. Донесення командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про ліквідацію боївки ОУН. 12 жовтня 1944 року 125. Донесення командування 2-го стрілецького полку тимчасово виконуючому обов’язки командира ковпаківської дивізії майору Войцеховичу про бойові операції проти націоналістичного підпілля. 13 жовтня 1944 року 126. Акт про вилучення майна ковпаківськими партизанами в родини оунівців. 14 жовтня 1944 року 127. Акт про вилучення ковпаківськими партизанами майна в родини оунівців. 14 жовтня 1944 року 128. Дані про підсумки боротьби проти націоналістичного підпілля окремою розвідувальною ротою. , 16 жовтня 1944 року 129. Дані про результати бойової операції 2-м стрілецьким полком ковпаківської дивізії в Хриницькому лісі. Після 16 жовтня 1944 року 130. Доповідна командира окремого кавалерійського дивізіону майора Дєгтєва командиру ковпаківської дивізії про мародерство партизанів. 131. Дані про підсумки операцій проти націоналістичного підпілля, проведених у районі Хриницького лісу окремим кавалерійським дивізіоном з 11 по 17 жовтня 1944 року. Не раніше 17 жовтня 1944 року 188
ІМЕННИИ ПОКАЖЧИК Абрамов Н. Ш.149,164,165 Августян Ярослав Вячес. 157 Аврамович Микола Романович 104 Аксенюк Адам Вікторович 79, 80 Алєксєєв 83 Андреєв 33 Андрійчук Федіт 137 Андрухова Анастасія Андріївна 142 Анісімов Василь Федосійович 94 Анофрійчук Василь Іванович 52 Антон 31 Антонович Стефан 10 Антонюк Адам 110 Антонюк Володимир Анд. 109 .Антонюк Денис Ів. 107 Артюхов 71 Бабенець Степан 119 Бабій Петро Васильович 53 Бабула Іван 108 Байдич Григорій Ничипорович 78 Бакрадзе 158,159, 163, 164 Баланді н 8 Балахович 91 Баликовський Єгор («Генерал») 108 Бандера Степан 3,4,5 Барташі Петро 95 Басарин Андрій Амбросович 80 Басарин Амброс 80 Бегад Адам Терентійович 110 Бегаль Адам Іир. 108 Бегаль Арлам Хорт. 108 Бегма В. 6, 7, 8. 10, 13, 14, 33, 43, 44 Бекон Семен 91 Беленьков 129, 130. 131 «Бендера» 20, 25, 26 Березовський Йосип 123 Березюк Іларіон 87 Березюк Надія 131 Березюк Петро Федорович 103 Берія 63 Бєляєв 64 Бистромович 109 Бичковський А.В. 67 «Білий» 129 Білик Віра 141 Бінюк Іван Дмитрович 104 Блата Аврам 140 Блох Аврам Дмитрович («Ярошенко») 135, 136 Бобир В.П. 60 Бобрикін 82 Бовнак Гнат («Ялина») 78 Богатир 33 Богдан Юрій 38 Богданов Н.Л. 58, 59 Богун 45 «Богуш» 132 Бойко 71 Бок Свирид 80 Бондар Палагея Семенівна 175 Бондарець Назар Миколайович 143 Бондарук Люба 132 Бондарчук Михайло Андрійович 158 Бондарюк Дарина Миколаївна 133 Борисенко 165 Борисов В.С. 66 «Бористень» 34, 35 Борисюк Олег 32 Борисюк Петро Степанович 143 Борисюк-Дубов Сергій Євсійович ЗО Боровець Вакула Мартинович 51 Боровець Іван Васильович 53 Боровець Іван Кузьмич 53 Боровець Іван Харитонович 52 Боровець Сергій Денисович 51 Бортник Григорій 53 Бочковський 129, 131, 132, 136 Боярчук Михайло Якович 57 Брайко 149, 170 Бренчук Іван 86 Бренчук Федось 93 Брень Микола Іванович 103 Бриль Євген 92 Бринський 8 «Бувалий» 128, 129, 131, 177 Бугаєнко 33, 41 Буйковець В.А. 65 Булах Євтух 7 Булкін І.Д. 66, 67 Бульба-Боровець Тарас 6, 7, 14 Бульбанюк Михайло 116 Бурда Михайло 93 Бурим 11 Бурлака Адам 53 Бурмистров А.В. 65 Бутько Андрій Олексійович 103 Бурченко Зо Буянов В.В. 58, 59 Вакуліна Євгенія 85 Василенко 31, 66 Василь 90 Васильєв 72 Васильєв Федір 40 «Васильєв» 24 Василько Семен Григорович («Лев») Васильчук Олексій Михайлович 157 189
Васильчук Ольга 19, 20 Васичев Євген 53 Величко Ілля Васильович 139 Велк Вячеслав Олександрович 173 Веремійчик Григорій Олексійович 89 Веремійчик Дмитро Якович 101 Веремчук Іван Іванович 52 «Верищака» 35 «Вертун» 170, 171, 173 Вершигора Петро 15, 18, 49, 50, 71, 111, 128, 131, 134, 136 Вихор Іван 22, 23 Вихор Наум 23 «Вихор» 141, 143, 144 «Вишневенький» 164 Вікентій ЗО «Вітер» 129 Влас 31 Власенко 67 Власюк Володимир Федорович 127 Власюк Гриць Архипович 52 Власюк Іван 107 Власюк Павло 107 «Вода» 143 Войцехович 137,138 141, 142, 143,158,164, 165, 168, 170, 171 Войцеховський Дмитро 54 Войцеховський, генерал, 128 «Волков» («Генералов») 20, 21, 25, 26. 27, 29, ЗО, 37, 38 «Волна» 20 Волосников 50 Волунховська Марія Йосипівна 13 «Ворон» 22, 152, 173 Воронов 165 Ворошилов Клим 11, 44 «Вояка» 35 Вудодик 51 Габро 59 Гаврилюк Макар Максимович 105 Гаврилюк Мудес 146 Гай Дмитро Федорович 81 Гайдучик їларіон Євтихович 105 Гайдушко їларіон Євтихович 29 «Гамалія» 135 Гандзюк Микола 53 Гарбар Вакула Васильович 84, 85 Гаркавий Іван Якович («Кочубей») 37, 38 Гарченко М. 59, 61 Генсер Федір А. 108 Генсор Федір Адамович ПО «Георгієв» 23 Герасимчук Володимир 116 Герасимчук Федір 116 Герець Андрій Тихонович 103 Германюк. Михайло Максимович («Вишня») 81 Іерманюк Павло Олександрович («Богун») 78, 81 ІецьАнтон 108 «Гірн» 130 Гіс Олександр 53 Гісан 127 Гітлер 125 Гладич Іван Омелянович 89 Глащук Федір Стахович 156 Глущук Петро Андрійович 52 Гнідобір 17 Годун Василь 42 Годованець Юхим 24 Голомах Павло 42 «Голота» 165, 173 Голушко І.Ф. 65 Гончарук 83 Гоншулер Іван 106 Гордій 31 «Горинь» 35 Горійчук Яків Федорович 105 Горін Олександр Іванович 175, 176 «Горіх» 168 Горковець 26 Торшер Маруся 83 Гбчак Кузьма 177 Ірабовець Григорій Федорович 172 Грабовець Федір Арсенійович 172 Грабчак 71, 72, 73,77, 78, 79. 81 «Гречка» ЗО Іригорук Юзеф Якимович 95 Гриневич Андрій Севастьянович 89 Гриневич Іван Максимович 88 Гриневич Марія 105 Гриневич Павло 91 «Грім» ЗО «Грозний» 143 Гутлик Олена 158, 159 Гузь Йосип Прокопович 107 Гузь Семен 107 Гуренщук Архип Ілліч 51 Гуренщук Федір Ілліч 51 Іусенко 58 Давидчук 135 «Дажд» 20 Данилевич Марія ПО Даниленко 58 Дацюк Василь 42 Дацюк Віра 132 Дащук Микола Іванович 41 Дежко Імандер 109 Дейнега Віра Прокофівна 153 Дейнека Лук’ян 109 190
Деменюк Панас 87 «Дереш» 35 Деркач Данило Іванович 52 Дєгтєв 133, 134, 147, 162, 175, 176, 177 Дзержинський Фелікс 11 Діброва Усіяна Яківна («Надя») 14 Дідківський 14 ДідовецьЛіда 17 Довжик Василь Сильвестрович 84 Довмат Герман 52 Довмат Сергій 42 Домальчук Адам 85 Домальчук Іван 93, 95 Домальчук Климент 97 Доманич Кирило 94 Доманишин Володимир Онисимович 99 Дроздик Єлизавета 84 Дружинін 33 Дубей 83 «Дубовий» 34, 35, 36 Дубчук Василь Адамович 129 Дудар 24 Дудар Матвій Миколайович 52 Дудар Петро Петрович 52 Дудар Федір Миколайович 41 «Еней» 35 Єдоян 58 Єрикевич Петро Авксентович 104 Єрмалюк Іан Петрович 89 Єрмілов С. 60, 61 «Єромщень» 8 Єфименко Савелій Харитонович 175, 176 Єфимчук Петро 142 «Єфімов» 24 Єфремов 153, 155, 156, 160, 169 «Жар» ЗО Жилко Антон 104 Жерло Василь Пилипович 105 Жук Іерасим 6 Жук Онис 109 Жуков 58 Жуков Г. К. 32, 41 «Заграва» 121 Загривий Олександр Маркович 76,77 «Задума» 34 Заєць Лукаш Іванович 24 «Заєць» ЗО «Заєць» 34 Зайчик А.В. 65 Залуський Семен Ад. 108 Залуський Семен Миколайович 108 Замороко Мартин 131 Занько Марія Антонівна 138 «Запорожець» 26 Заремба Іван Федорович 135, 140 Заринко Катерина Яківна 89 Заринко Юня Яківна 89 Заячевський 22 Звєрєв А- Ф. 65, 66 ЗенюкТ09 Зсркаль І. А. 65 Зимич Григорій Семенович 101 Зимич Іларіон 94 Зимич Семен Трохимович 101 Зимніков М. І. Ь1, 62 Зищик Григорій 87 Зігбемленд Ол-др 158 «Зозуля» ЗО Зубко 39, 40 І взл 31 Іванов 44, 46, 47, 48, 49, 56, 59, 71. 74, 75, 107 «Іванов» 26 Іванов Опанас 53 Іванчук Федір Дмитрович 52 ІсаєваАгапія 173 Калапуц Адам Тр. 108 Калапуц Кирило Тр. 108 Калдаур Федір Іванович 105 Калинович 109 Калінін 63 Калюх Адам Григорович 108 Калюх Адам Ір. 108 Калюх Микола Наз. 108 Кальницький 145 Кантор Федір Михайлович 128, 129, 131 Карагіна Тамара Олексіївна 14 Карпович Григорій Павлович 78 Карпук Сергій Матвійович 108 Катуза Ілля 155 Кафтанов 33 Кацапов 58 Кашин Іван 40 Кашицький 116, 118, 119, 120. 138. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 153, 155, 156, 160, 169, 171, 172, 174 Кебаль Григорій 15 Кизим Федір ЗО Кизя 33, 43, 44, 63, 64, 69 Кипин Мотрона 110 Кирило 31 Кисіль 97 Кисіль Іван 86 Кисіль Микита 86 Кисіль Микола 99 Кисіль Петро 99 191
Кисіль Степан 99 Киспаїпко Любов 146 Кицинський 38 Кібардін 58 Кіпчук Федот 87 Кіров 11 Клейн 116, 117, 118, 119, 120, 154, 156, 168 Клемчук Сидір 90 Клепко П. М. 61, 62 Климов Лазар Ісакович 51 Климов Яків ісакович 51 Климович Володимир Констянтинович («Спартак») 34 Климчук Дмитро Оверкович 103 Климчук Ликера 132 Климчук Сидір 89, 91 Кобернюк Іван Сергійович 52 Кобилянський Іван Політович 81 Кобиць Іван («Мазепа») ПО Коваль Андрій 107 Коваль Макар Йосипович 107 Коваль Себастьян Ан. 107 Ковальов 71 Ковальський Йосип Якубович («Лизун») 42 Ковальчук, священик 98 Ковальчук 171 Ковальчук Пжгорій Григорович 89 Ковальчук Лук’ян Парфенович 89 Ковальчук Петро Юхимович 138 Ковальчук Трохим 91 Ковпак 9. 15, 33, 43, 111. 151 «Козак» 143 Козаченко Іван Степанович 105 Козачук Антон 146 Козел Денис Андр. 108 Козел Петро 82 Козенко 49 Колб 31 Колб Василь 89 Колбун Антон Левкович 104 Колбун Яків Тимофійович 103 «Коломієць» 35 Коломієць — Лазарович 51 Коломієць Павло 38 Коломієць Тихіи 38 Колок 31 Колонер 83 Комар Лаврентій 106 Комар Федір 106 Кондратюк Купріян 37, 42 Кондратюк Ольга Кіндратівна 141, 143 Конкин 5 Кононович Петро 86, 93 Конончук Талимон 38 Константиньо Василина Петрівна 172 Копейкін 177 «Кора» 35 Кореневський 71 Коренчук Гнат Ананович 75 Коржиков М. 157, 158 Кориско Іван 95 Корінчук Іван Петрович 107 Корінь Гнат Євтухович 53 Корнецевич Антоніна 40 Корнецевич Павло Петрович 39 Корнечук Василь 15 Корнієць Леонід З Корнійчук Дмитро Якович 81 Коровченко 116, 117, 118, 133, 150, 151, 153, 157, 163, 167, 168, 169, 170 Кородик Адам Олек. 108 Кородик Володимир 108 Королик Семен 10/ Коротченко 11, 71 Кортеф Андрій 116 Косєнчук Никифір Григорович 177 Коспа Йасиль 52 Коспа Михайло Миськович 52 Костюк Григорій («Кармелюк») 42 Костюк Остап 38 Кот 45, 69 Кот — Іванович 51 Кот Володимир Микитович 54 Кот Григорій 54 Кот Григорій Васильович 51 Кот Іванович 51 Кот Микитович 51 Кот Олександр Іванович («Сашка») 41 Котовський 44 Котюхи (3 брати) 109 Коханський 10 Кочетков119 Кравець Іван Федорович 104 Кравчик Іван 89 Кравчик Микола Лукашович 89 Кравчик Михайло Миколайович 89 Кравчук Іван 96 Кравчук Ничипір 51 Крамський 136 Крепець Опанас Степанович 53 «Крига» 168,^170, 171, 173 Кріт Сергій Йосипович 97 Круглицька Анастасія 146 Кудлюк Андрій Федосійович 103 Кудлюк Павло Феодосійович 89 Кузнєцов Микола 17 Кузовков Г 54, 56, 63 «Кузьма Крючков» 171 Кулик Ліда («Ластівка») 153 Кулик Христофор 153 «Кундель» 40 Куник Федір Михайлович 108 192
Куницький 71 Купчик Влас 87 Куришко Іван Гнатович 53 Кухарик Петро Данилович 156 Кухарчук Лизавета Яківна («Савета») 141, 142 Кухарчук Марія Миколаївна 142 Кучва Павло 108 КухарчукДетро Адамович 38 Кучва — Йосипович 108 Кучеренко 42 «Лаврентьєв» 17, 19 Лагута 32 Ладан Ганна 110 «Лайдак» 35 Лакезюк Григорій 38 Ланевич Ілля 88 «Лебідь» 29 Лебідь Микола («Максим», «Семен Рубай») 8 «Лев» 121 Левкович Тихін 99 Левченко Йосип 146 Левченко Марко 147 Левченко Микола 146 Левченко Мудес 146 Левченко Палагея 146 «Легенда» 8 Ленін 16, 58, 59 Ленкін 147, 156, 157, 162 Лепетуха Прохор Павлович 89 Лесковський Іван 109 Лесковський Олександр 109 Лесковський Юрій 109 Лещенко 26 Ливкович Василь 108 Липич Григорій Якович 107 «Лисий» 23 Ли(е)сюк («Ключ», «Маузер») 20, 21, 26, 27 Литвинович ЗО Лиферчук Клим 146 Лиферчук Мудес 146 Лобунець 37, 42 Ломакевський В. 15 Лук’янюк Тит Іванович 104 «Лупенко» 26 Луханін Микола Олексійович 157 Любежанин 90 Любежанин Григорій 89 Любежанин Микола Улянович 88 Любежанин Юліан Петрович 103 Майдан Василь 119 Майдан Іван 119 Макаревич Володимир Юхимович 105 Маковецький Адам Ан. 108 Маковецький Адам Ф. 108 Маковецький Михайло П. 108 Маковецький Олексій І. 108 Маковецький Олексій Іванович 110 Маковецький Петро І. 108 Маковецький Петро Іванович ПО Макс, партизан 93 «Макс-Чабан» 38 Макуха Марія Олександрівна 74 Маликов 14, 33, 71 Мамчук Петро 14 Мандрик В. о9 Мандюк Дмитор Мефодійович 138 Манзик Максим Олексійович 95 МаргусюкЖеня Пилипівна 131 Мартинюк Вікент Дмитрович 77 Марчук 41 Марчук Степан Михайлович 52 Марчук Юхим Кирилович 52 Матвійчук Ананій Марц. 107 Матвійчук Ананій Марцейович 107 Матвійчук Андріян Тир. 108 Матвійчук Артем Степанович 107 Матвійчук Василь 107 Матвійчук Василь Тимофійович 107 Матвійчук Макар Іванович 107 Матвійчук Опанас Анд. 108 Матвійчук Петро 18 Махнюк Василь 22 «Махорка» 8 Мачук Федір 135 Машленій Катерина Миколаївна 116 Медведєв Дмитро 11, 17, 34, 35 Меленщук Іван Фомич 51 Мельник (партизан) 33 Мельник Андрій (голова ОУН-м) 64 Мельник Василь 54 Мельник Єфросиня 40 Мельник Марія Іванівна 157 Мельник Микола 52 Мельник Михайло Дмитрович 39 Мельник Нестор Михайлович 40 Мельник Пилип 52 Мельник Филимон 31 Мельничук Агафія Степанівна 133 Менделюк Семен 146 Менчук Максим 108 Мигловець А. Ф. 33 Микита 135 Миронюк Нікандор ПО Миронюк Феодосій 75, ПО Миткалик Василь Іванович 32 Миткалик Іван 31 Михайлов 71 Михальчук Семен Михайлович 24 Михнюк Василь 24 193
Мірайминов 159,160 Мірошниченко 5 Місарук Радив Єрмолайович 105 Мітька 140 Міхнов Олександр 53 Мічка 150, 159 Міщенко 20, 69, 70 Мовчан Соня 17 Молодчиков 75, 78, 82, 83, 84,85, 86,87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102, 106, ПО Молотов 14 Молчиць Максим («Люсік») 6 Мороз Агапка 89 Мороз Андрій Васильович 94 Мороз Володимир Семенович 85 Мороз Іван 89 Музьчук Олександр Карпович 104 Мулєр Єрмолай 90 Муляька їван Сильвестрович 104 Мулько Йосип («Муха») 132, 166, 169' 170 Мулько Ліза 130, 1/7 Мулько Люба 130, 177 Мулько Марія Яківна 172 Мулько Сидір 119 Муха Андрій 6 Наделін 71 «Назар» 110 Назарко 71 НалєпкаЯн 7 Намчук Данило 146 Настя («Маруська») 135 Наумов 33, 5^, 71 Наумчик Антон 85 Нестеренко 150 І Іеципорик Микола Минович 88 Нидошитко Ярослав 14 Никитенішин Іван 53 Николайчик 19, 68, 71 Никонов Михайло Федорович 157 Нирко 9, 69, 70 «І Ііколаев» 24 «Ніколаєнко» 23, 24 Ніколайчук Роман 96 Новиков. М. 22, 25, 28, 29 Новосад Ганна 146 Новосад Іван Вас. 108 Новосад Іван Данилович 128 Новосад Порфирій 108 Одарчук Андрій 53 Одуха 63, 69 «Олег» 35 Олександр Невський 50 Олексієнко С. 15, 69, 76 Олексюк Павло 89 Олива Володимир Йосипович 139 Олійник Євгенія 177 Олійник Єфросинія 177 Олійник Семен 130 Оміленчук Павло Миколайович 107 «Орел» 8 «Орлик» 37 Осинський 11 Осецький 11 Остапчук Василь 53 Отрощенок В. 60 Павловська Ольга 138 Павлюк Арсен 146 Падерня Ґван Семенович 39 Палій 66 Панасюк Олексій 32. 33 «Пансіон» 27 Панько Унан Григорович 89 Парамчук Іван 91 Парамчук Іван 91 Паремчук Афанас Гнатовйч 104 Пассвич Борис Дмитрович 95 Пасюта Іван Васильович 134, 140, 141 Паюшенко Павло 38 Перевпілко 31 Пескішев 41 Петро (Петлик) 31 Петровець Василь Михайлович 66 Петрович Антон Нестерович 175, 176 Петровська Марія 146 Пилип чуте Архип 84 Пилипчук Петро Степанович («Дуб») 78, 79 Повшук Віктор Андрійович 154 Повшук Олександр Вікторович 154 Поглядилов 5 «Пограничний» 172 Поліщук Іонісій Тихонович 137 Поліщук Рая 23 Поляковський 89 Поляковський Андрій Опанасович 89 Понінчук Павло 108 Пономаренко П. 11 Попроцький Григорій Лук’янович 177 Порімчук Пилип Федосович 22 «Порох» 29 Посевич Леонід Іванович 175, 176 Поф Йосип 99 Почапіев П. 61 Прадун Максим 53 Прадун Марк 53 Прадун Олександр Нестерович 53 Прадуп Панас Фомич 52 Прадун Петро Миколайович 53 194
Прач Адам Гнатович 107 Прач Михайло Семенович 108 Прач Назар Григорович 107 Придатко Микола Ів. 108 Приймачук Адам Ст. 108 Примак Григорій Федорович 42 Примачук Адам Степанович 109 «Пріська» 74, 110 Прокопенко 150, 151 Прокопчук Іван Данилович 52 Прядун 31 Пугач Григорій Гриневич 105 . Пугач Іляш 108 Пузанов 58, 65, 66, 165 Пулковський Іван Олександрович 86 Пурлев 127 Радчук Григорій («Сагайдачний») 42 Раєвич Яків 84 Разувасв 11 Редеш Микола 22 Редеш Степан 22, 29 Редька Іван («Ровенський») 52 Репчинський Сергій 130 Рибак 41 Рибак Григорій («Юрко Якір») 7 Рибак Пилип 42 Риков 72 Ріпчинська Ольга Сергіївна 177 Родітєлєв Т. 60 Романович Яким Омелянович 52 Романчук Любов 142 Романчук Сергій Васильович 141, 142, 143 Романюк Микита 53 Романюк Надія Торфилівна 133 Романюк Семен 107 Романюк Семен Пилипович 75 Рубашечніков 79 Руденко Семен 38 Рудик Адам Герасимович 51 Рудич 71 Руцнєв 9, 162 Рудчин Тихін 107 Русило Іван 86 Рябунець Марія 130, 132 Рябунець Олександр 130 Рябчинська Ольга 130 Саберов X. С. 65 Сабуров Олександр 7, 13, 14, 33 Савицький 71 Савицький Тарас Федорович («Явір») 77 Савонник Дмитро Сергійович 87 Савонник Сергій 87 Савченко 4 Савчук Степан Антонович 119 Самойлич Є. 3. 65 Самсон 109 Санков 71 Сарачинський 58 Сасунін 5 Сатановський Роберт 10, 71 Сафончик Ріц 109 Сахнюк Гордій Григорович 105 Сахнюк Пилимон Гордійович 104 Сацик Петро 93, 106 Сачковський Антон Леонтійович 89 Свиридюк Карпо Г. 108 Свитюк Юстим 15 Свищ Василь Стефанович 89 Севняк Парасковія 85 Седененко 5 Секун Зінько 24 Секун Констянтин 24 Секун Роман 24 Семен Іван Остапович 104 Семенов 66 Семенович Василь Семенович 52 Семенчук Микола Самойлович 127 Семенюк 176 Семенюк Ліма 83 Семенюк Ніна 83 Сергуц Катерина Федорівна 138 Сечко 62 Сидоров 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 «Сидоров» 22, 23, 24 Сидорук Олександр Назарович 128 Сидорчук Нестор Омелянович 45 Сильчук Сила 53 Симон Семен 123 Синюк Андрій 158 Синюк Арсен («Завзятий») 158 Синюк Федько («Бп>») 158 Сироїд Аркадій Максимович («Запорож- ченко») 105 «Сирота» ЗО Ситайло 11 Сич Адам 53 Сич Марія 130,177 Сич Надія Василівна 177 Сіжук Яків Микитович 24 Сікора Петро Йосипович («Тихий») 171,174 Сіренко П. І. 65 «Сірко» 35 Скорбич Дмитро 94 Скочко 58 Сливовський Роман 108 «Смілий («Сміливий») 127, 134, 135 «Сокіл» 11 Соколюк Анастасій 158 195
«Соловей» 143 Соловей Антон 6 Соловйов Н. 158 Солодков 67 Солодуха Антон 105 Солоїд 39 Солончук Юхим 23 Сонуля 5 Сотник Михайло Михайлович («Юрко») 130, 132 Спориві 170 Сталін Йосип 124, 125 Старинов 32 Стасюк Клим 80 Стасюк Олімпій Пилипович 81 Стафійчук П. П. 65 Стах ЗО Стацепко Лизавета 127 Стаценко Микола Петрович 126, 127 «Стекалов» 20 «Степан» 25 Степанюк Катерина Абрамівна 139 Степанюк Лаврін 51 Степанюк Надія 147 Степарук Іван 42 Степасюк Йосип Данилович 104 Степовий Петро Маркович 37, 42 Стеренчук Сергій Олеянович 107 Стефанчук Іван 24 Стіолік Еммануїл 161 Столярчук Любов Андр. 116 «Стріла» 79, 80 Строкач Тимофій 3, 4, 9, 10, 16, 18, 25, 33, 34, 36, 43, 44, 46, 47, 48. 50, 56, 57, 63, 64, 68, 70, 72, 73 Стрюк Мартин 85 Ступницький («Гончаров») 35 Суконка Андрій («Забирака») 78 Сумаров 16 Суржик Антон Андрійович 51 «Тарас» 121 Тарасов 57 Тарасюк 101 Тарасюк Панас 119 Тарасюк Петро («Пугач») 177 Тарговський Дмитро Захарович 53 Тарговський Дмитро Микитович 53 Тарговський Ілля Сазанович 53 Таргонський Григорій Іванович 53 Таратута 44 Теклюк 54 Терлик Іван ЗО «Тернина»129 • , Терняк Олексій Якович 143 Тимощук Іван 57 «Тихий» 174 Тишкевич 45 Тишковець Зиновій Омелянович 53 Тишковець Іван Омелянович 53 Ткачук Микола 116 Толончук Андрій Іерасимович 45 Торчук Іван Харитонович 138 Торчук Харитон Йович 137, 138 Трацюк Марія Харитонівна 138 Троцький Йосип («Береза») 8, 78 Турко Семен Петрович 88, 91 Турчик Дмитро 91 Турчин Дмитро Дмитрович 104 Турчин Павло Дмитрович 88 Усач Іригорій 53 Усач Олександр 53 Усачев 58 Ухов Антон 81 Фандіков 58 Федоров 14, 31, 33, 34, 40, 43, 44, 63, 64, 69, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106 Федорчук 53 Федосов Іерас Сисосвич 52 Федосов Йосип Сисоєвич 52 «Федченко» 23, 24 Федчук Степан Вікторович 117 Формусаті 33 Фрунзе 41 Фурманов 33, 64 Хаврук Іон Андрійович 138 «Харитон» 24 Харитоненко 62 Харчишин Іван 145 Хващевський 129, 130, 132, 136, 153 Хижняк 23 «Хмара» 152 Хмельницький 14 Ховхун Іван («Байда») 22, 165, 173 Хомицький Лаврентій Володимирович 137 Хомич Володимир Мар. 108 Хом’як Зоя Олексіївна 153 Хом’як Іван 177 Хорошко 66 Хоцевич Томаш 109 Храпко 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 8о, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 Хращевський Єполит 42 Хроленко 27 Хрущов Микита 10,13, 14,18, 19, 20, 26,43, 49, 57, 63, 68, 71, 72, 111, 120, 124 Худяков П. 60 196
Царюк Адам 107 Царюк Семен 107 Цикалюк Павло Якович («Бойкінов») 78, 81 Цимбал 169, 170 Чабанов Іван Данилович 52 Чагайда Денис 108 Чагайда Іван 108 Чагайда Микола 108 «Чайка» 35 «Чак» 40 Чебораков Олександр Іванович 52 Чепак Сидір 81 Чепіга 71 Черевко Василь 99 Череднюк Савелій Логвинович 78 «Черешня» 132 Черешня Андрій Іванович 177 Черешня Марія Федосіївна 177 «Чернов» ЗО Чернуха 73 Чернуха Оліян 109 Чернюк Яків Іригорович 79 Чернявський 163 «Черняк» 174 Черняк Дмитро Михайлович 133 Черняк Микола Дмитрович 133 Чехман Микола Миколайович 89 Чехман Олексій Миколайович 89 Чижов 71 Чихура 23 Чичйі 72 Чубенко 38 «Чумак» 132 ПІакун 41 Шалін 127, 128, 139, 140. 141, 142, 143, 144, 171, 172, 174 Шангін 19, 124 Шарафан Володимир 146 «Шаула» 20 Шах 109 ПІверидов Федір 99 Шевцов Феодосій 53 Шевченко 44 Шевчук Григорій Леонтійович 139 Шевчук Данило Дем’янович 154 Шевчук Євдоким Григорович 103 Шевчук Марія Мусіївна 138 Шевчук Олександр Леонтійович 139 Шевчук Петро Данилович 154, 155 Шевчук Степан Максимович 103 Шевчук Яків 153 Шельменко Василь Іванович 172, 173 Шедомицький 83 Шемельов Микола Павлович 157 Шенчик 109 Шепель 35 Шептицький 4 Шерш Михайло 109 Шерш Наум 109 Шестак 89 Шестак Іван Прокопович 103 Шестак Мусій Григорович 104 Шехіль Іван 52 Шехіль Лукаш Миколайович 52 Шилин Микита 84 Шиманський Степан Каленикович 137 ШипановськаАнастасія 146 Шитов 7, 14, 15, 32, 33, 36, 39 Шишко 71, 72, 76 Шишкова Євдокія Іванівна («Дуся) 14 Шкаба Йосип ЗО Шкапко Ксенія Володимирівна 104 Шкода Сава 79 Шкодич Купріян Фомич 53 Шкодич Микола Павлович 53 Шкодич Олександр Сергійович 53 Шкодич Олексій Семенович 53 Шморгун Анатолій («Підхмарний») 135, 136,140 Шостак Єна Іванівна 103 Шпаковський Іван Михайлович 89 Шпаковський Михайло Ілліч 105 Шпаковський Опанас Михайлович 90, 91 Шпаковський Степан Михайлович 91 Шпаковський Тянась Михайлович 89 Шпіола Текля Йосипівна 177 Шпортюк Іван 155 Штуляр 124 Шук Іван Прокопович 105 Шук Максим Лаврентійович 105 Шукаев 16 Шукаєв 33 Шумак 27, 39 Шурин їларіон 177 Шурин Мартин 177 Шурин Семен Мартинович 177 Шурин Вавріон («Заморока») 130 Шурин Захар 130 Шурин Павло Захарович 130, 177 Щербачук Василь Якович 80 Щорс 59, 62, 76 «Щупак» 128, 129, 131, 132 Юлич Іван Данилович 104 Юрко Іван Андрійович 85 Юрко Яків Андрійович 85 Юртаєв С. І. 67 Юферов 58 «Яблунька» 141 197
Якимчук Арсен Денисович 37, 42 Якимчук Григорій Кирилович 89 Якимчук Іван 100 Якимчук Іван Кирилович 89, 91 Якимчук Іван Харитонович 103 Яковлєв 71 Ямчук 33 Яневич Григорій Юхимович 96 Яневич Юхим 96 Яницький — Адамович 51 Янцевич Михайло 109 Янцевич Юрій 109 Янчар Федір Власович 137 «Ярема» 35 Яремчук Антон 52 Яремчук Олександр 52 «Ярко» 35 Ярмоленко Іван 17 Яцик Петро Мартинович 87 «Яша» 40 Ящук («Заєць») 88 198
ЗМІСТ Вступне слово................................. З Документи......................................19 Список документів.............................178 Іменний покажчик..............................189 199
Сергійчук Володимир Радянські партизани проти ОУН-УПА Технічний редактор Оксана Кузі в Підписано до друку 01.09.2000. Формат 60x84/16. Ум.-друк. арк. 6 Папір офсетн. Друк офсетн. Гарн. Тип Тайме. Тираж 500 прим. Зам. №13, 2000. Видання Української Видавничої Спілки 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал 9, пом. 5. 200